Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

@ø£‘ê{Ïô|’ q&ç#˚ bÕغ˝À @*ø£\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘√+~. ø√≥Ø\T ˝Òì yÓ’ø±bÕ˝À ø=‘·Ô düMTø£s¡D\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. yÓ’mdtÄ؇|æ˝À neTàkÕúHêìï nø£ÿ ÄÁø£$T+#·qT+~. $»j·TeTà≈£î e∫Ãq neø±XÊìï wü]àfi¯ø£ÿ dü<äeø±X¯+>± e÷s¡TÃø√qT+~. |ü≥Tº‘·|ü⁄Œ‘·Tqï bÕغì Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi‚fl u≤<Ûä´‘· nø£ÿuÛÑTC≤\ô|’ y˚düT≈£î+~. nq‹ø±\+˝À bÕ<äj·÷Á‘· s¡÷|ü+˝À sêh Á|ü»\qT wü]àfi¯ø£ÿ |ü\ø£]+#·qT+~. j·TTeH˚‘· Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\T nø£ÿ≈£î sê»ø°j·T neø±XÊìï ø£*Œ+#êj·Tì ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 263 ãT<Ûäyês¡+ nø√ºãs¡T 10, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é

m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT

ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

n‘ê´#êsê\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T U≤j·T+

(düTes¡íyês¡Ô`bı*{Ïø£˝Ÿã÷´s√) kÕúìø£ düeTs¡+˝À |òü*‘ê\T kÕ~Û+∫q yê]πø uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À n~Ûø±s¡+ #˚õ≈£îÿ‘·T+<äqï~ n+<ä]ø° $~Û‘·y˚T. kÕúìø£ düeTs¡+ düeTj·T+ düMT|ædüTÔqï düeTj·T+˝À j·TTeH˚‘·≈£î u…sTT˝Ÿ sêø£b˛e&É+ yÓ’ø±bÕ esêZ\˝À Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝…’+~. j·TTeH˚‘· Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î $»j·TeTà ns¡ø=s¡ Ä+<√fi¯q\T. Bø£å\T #˚|ü{Ϻ »Hê˝À¢ bÕغ ñìøÏ #ê{Ï+~. ø±>± bÕغ uÛ≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥º&É+˝À $»j·TeTà≈£î uÛ≤s¡+>± e÷sêj·Tqï~ düe÷#ês¡+. B+‘√ bÕغøÏ kÕs¡<Ûä´+ eVæ≤+#˚+<äT≈£î wü]à\ eTT+<äT≈£î e∫Ã+<ë?. ˝Òø£ ÄyÓT Ç{°e\ »>∑Hé u…sTT˝Ÿ sêø£b˛e&É+‘√ $÷&çj·÷ eTT+<äT e÷{≤¢&çq yÓ’q+ j·TTeH˚‘·≈£î q∫Ã+<ë?. ‘Ó*j·T<äT ø±ì bÕغ e´eVü‰sê\qT #·÷düT≈£îì uÛ≤<Ûä´‘· ÄyÓT uÛÑT»düÿ+<ë\ô|’ |ü&ç+~. >∑‘·+˝À »>∑Hé C…’\T qT+∫ $»j·TeTà≈£î Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\T H˚&ÉT nø£ÿ≈£î neø±X¯+>± e÷sêsTT. á$wüj·T+ ‘Ó*dæq yÓ’ø±bÕ H˚‘·\T #·ø£#·ø± bÕe⁄\T

neTà<˚ n+‹eT ìs¡íj·T+ ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ëì<˚ ìs¡íj·T+ á $wüj·T+ô|’ ôV’≤ø£e÷+&é #·]Ãk˛Ô+~ ` ô|òsêï+&ÓCŸ q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 9 :‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é <äèwæºkÕ]+∫+<äì Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ÄkÕÿsY ô|òsêï+&ÓCŸ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ @ Á|üø£≥q nsTTHê, ˝Ò<ë, @ ìs¡íj·TyÓTÆHê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+#˚ edüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt˝À {°ÄsYmdt $©q+ô|’ ‘·qπø$÷ ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ Vü≤dæÔq u≤≥ düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &ûπø ns¡TD H˚‘·è‘·«+˝Àì bÕ\eT÷s¡T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ ãè+<ä+ eT+>∑fi¯yês¡+ ÄkÕÿsY ô|òsêï+&ÓCŸ uÛÒ{° nsTT´+~.

á uÛÒ{°˝À ns¡TD‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· eT\T¢ s¡$, myÓTà˝Ò´\T Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, nÁãVü≤+, myÓTੇ\T »>∑BX¯«sY¬s&ç¶, »Hês¡›Hé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ dü‘·«s¡y˚T ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì, ˝Ò≈£î+fÒ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Çã“+<äT\T ‘·|üŒeì yês¡T ô|òsêï+&ÓCŸ≈£î $e]+#ês¡T. sêh+˝À |ü]dæú‹ s√Es√E≈£î <ës¡TD+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘√+<äì yês¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{ÏùdÔ.. nìï düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ ôV’≤ø£e÷+&é ‘·ø£åDy˚T ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î >∑\ n&ɶ+≈£î\qT ô|òsêï+&ÓCŸ á dü+<äs¡“¤+>± yê]øÏ $e]+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. $÷s¡T #Ó|æŒqeìï n~ÛcÕºq+ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰$÷ Ç∫Ãq≥T¢ ($T>∑‘ê2˝À)

ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @˝≤+{Ï es¡Z sê»ø°j·÷\T ˝Òì yÓ’bÕø±˝À nq‹ø±\+˝À wü]àfi¯ es¡Z+ #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï≥T¢ sê»ø°j·T esêZ\ $ìøÏ&ç. áÁø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ #˚|ü&ÉT‘·Tqï bÕ<ä j·÷Á‘·≈£î BÛ≥T>±. ø±+Á¬>dt ø=qkÕ–düTÔqï Ç+~s¡eTà u≤≥ ~eTà‹]π>˝≤ wü]àfi¯ ôd’‘·+ bÕ<äj·÷Á‘· #˚ùd+<äT≈£î düqï<äΔeTe⁄‘√+~. Ç+<äT≈£î yÓ’ø±bÕ˝Àì z es¡Z+ $eTTK‘· #·÷|ædüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. $»j·TeTà kÕs¡<Ûä´+˝ÀH˚ bÕ<äj·÷Á‘· »s¡>±\ì. n|ü⁄Œ&˚ Á|ü»˝À¢ eT]+‘· kÕqTuÛÑ÷‹ edüTÔ+<äì Ä es¡Z+ H˚‘·\T j·TTe H˚‘·≈£î $e]+#·q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ neTàqT bÕ<äj·÷Á‘· <ë«sê Çã“+~ ô|≥º&É+ düeT+»dü+ ø±<äì j·TTeH˚‘· dü<äs¡T H˚‘·\≈£î ‘Ó*j·TCÒdæq≥T¢ ‘Ó*j·T e∫Ã+~. nìï bÕغ\T bÕ<äj·÷Á‘·\‘√ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯ó ‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±>± á düeTj·T+˝À yÓ’ø±bÕ ÁX‚DT\T n+{°eTT≥ºq≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+ bÕغπø Á|üe÷<äø£s¡eTì yÓ’ø±bÕ˝Àì sê»ø°j·T |ü+&ç‘·T\T »>∑Hé

≈£î CÀdü´+ #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± ~e+>∑‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ sê»ø°j·÷˝À¢ sêDÏ+#·&É+˝À ‘·q<Ó’qXË’*ì Á|ü<ä]Ù+#ê&ÉT. πøe\+ bÕ<äj·÷Á‘· <ë«sê neXÊq<äX¯˝À ñqï ø±+Á¬>dt≈£î yÓ’mdt }|æ] b˛XÊ&Éì #Ó|üŒ&É+ dü‘·´<ä÷s¡+ ø±ì $wüj·T+. nsTT‘˚ j·TTeH˚‘· ôd’‘·+ ‘·q ‘·+Á&ç n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢H˚ q&ÉTdü÷Ô sê»ø°j·T dü+#·\Hê\T düèwæº+#ê&ÉT. ‘êeTT ã˝Àù|‘· ø±e&É+ ø£Hêï Á|ü‘·´]úì ã\V”≤q |üs¡#·&Éy˚T sê»ø°j·TeTì |ü\Te÷s¡T¢ sê»X‚Ks¡Tì sê»ø°j·÷\T j·TTeH˚‘· rs¡T˝À düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ø±>± ‘êC≤>± wü]àfi¯ #˚|ü ≥ºqTqï j·÷Á‘·ù|s¡Tôd’‘·+ <ë<ë|ü⁄ Ksê¬s’q≥T¢ ‘Ó\T k˛Ô+~. sê»qï sê»´+ ø√dü+ nH˚ f…Æ{Ï˝ŸqT ìs¡ísTT+ ∫q≥T¢ $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. n+‘˚ø±≈£î+&Ü bÕ<äj·÷Á‘· s¡÷{Ÿ e÷´|tôd’‘·+ dæ<äΔ+ #˚ùd+<äT≈£î yÓ’ø±bÕ esêZ\T ‘·s¡®quÛÑs¡®q |ü&ÉT‘·THêïsTT. áH˚|ü<∏ä´+˝À wü]àfi¯ #˚|üfÒº j·÷Á‘·ôd’‘·+ sêh+˝À sê»ø°j·T dü+#·\Hê\T düèwæºdüTÔ+<ë? nqï~ y˚∫#·÷&Ü*.

◊<˚fi¯¢ nq+‘·s¡+...! n+‘·sêj·T+˝Òì $<äT´‘Y q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 9 :uÛ≤s¡‘Y m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´˝À¢ $<äT´‘Y düeTdü´ ≈£L&Ü Á|ü<ÛëqyÓTÆ+<äì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ nHêïs¡T. $<äT´‘Y dü+øå√uÛÑ+ ˇø£ÿ uÛ≤s¡‘Y˝ÀH˚ ø±<äì, Á|ü|ü+#·eT+‘ê ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚, e#˚à ◊<˚fi¯¢˝À nìï Á>±e÷\≈£î $<äT´‘Y kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔ+#·&É+‘√ bÕ≥T ìs¡+‘·sêj·T+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì Á|ü<Ûëì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. $<äT´‘Y n+X¯+ô|’ ø±ìŒ¤&ÉπswüHé Ä|òt Ç+&çj·THé Ç+&ÉÅd”º (d”◊◊) Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ &Ûç©¢˝À ìs¡«Væ≤+∫q n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡qT eTH√àVü≤Hé ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq dü<ädüT‡˝À Á|üdü+–dü÷Ô.. uÛ≤s¡‘Y˝À Ç+ø± nH˚ø£ Á>±e÷\T Nø£{À¢ eT>∑TZ‘·THêïj·Tì Á|ü<Ûëì Äy˚<äq

e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝Àì Äs¡T \ø£å\ Á>±e÷\≈£î $<äT´‘Y kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\qï~ ‘·eT \ø£å´eTì $e]+#ês¡T. Ç{°e* ø±\+˝À \ø£å≈£î ô|’>± Á>±e÷\≈£î ø£¬s+{Ÿ dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. Ç+ø± ø=ìï y˚\ Á>±e÷\T $<äT´‘Y kÂø£sê´ìøÏ H√#·Tø√˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. yê{ÏøÏ ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ $<äT´‘Y kÂø£s¡´+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔeTHêïs¡T. e#˚à ◊<˚fi¯¢˝À >∑èVü‰edüsê\≈£î 24 >∑+≥\ bÕ≥T ìs¡+‘·sêj·T+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·÷\qï~ ‘·eT \ø£å´eTì Á|ü<Ûëì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± 1.3 _*j·Tq¢ Á|ü»\T Ç+ø± ø£¬s+{Ÿ kÂø£sê´ìøÏ H√#·Tø√˝Ò<äì nHêïs¡T. á n+XÊìï ◊ø£´sê»´dü$T‹ Ç|üŒ{Ïπø ($T>∑‘ê2˝À)

Vü≤sê´Hê, nø√ºãsY 9: Vü≤sê´Hê˝À es¡Tdü>± »s¡T>∑T‘·Tqï n‘ê´#êsê\ô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç≥Te+{Ï |òüT≥q\T n‘·´+‘· ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´\ì ÄyÓT n_Ûe]í+#ês¡T. <√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+ #ê\ì eTTK´eT+Á‹øÏ dü÷∫+#ês¡T. u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\qT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äT≈£î+≥T+<äì k˛ìj·÷ Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\‘√ n≥Tº&ÉT≈£î‘·Tqï Vü≤sê´Hê˝À k˛ìj·÷>±+BÛ eT+>∑fi¯yês¡+ |üs¡´{Ï+#ês¡T. õ+<é õ˝≤¢ qsê«Hê &ç$»Hé˝À kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#êsêìøÏ >∑T¬s’, Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï <ä[‘· u≤*ø£ ≈£î≥T+u≤ìï k˛ìj·÷ |üsêeT]Ù+#ês¡T. k˛ìj·÷ yÓ+≥ Vü≤sê´Hê eTTK´eT+Á‹ uÛÑ÷|æ+<äsYdæ+>¥ VüQ&Ü, πø+Á<ä eT+Á‹ ≈£îe÷] ôd˝≤®‘√ bÕ≥T sêh eT+Á‘·T\T, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ñHêïs¡T. u≤~Û‘· ≈£î≥T+ u≤ìï |üsêeT]Ù+∫q nq+‘·s¡+ k˛ìj·÷ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Vü≤sê´Hê˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ es¡Tdü>± »s¡T>∑T ‘·Tqï n|òü÷sTT‘ê´\qT ÄyÓT rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. j·TTe‹ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î ø±s¡DyÓTÆq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√sês¡T. ªeTq+ Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+˝À ñHêï+. eTqø√ Hê´j·T e´edüú ($T>∑‘ê2˝À)

◊@dt\ ã~©\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): |ü\Te⁄s¡T ◊mmdt n~Ûø±s¡T\qT ã~© #˚düTÔ X¯ìyês¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. ◊mmdt\ ã~©\≈£î dü+ã+~Û+∫ Jy√ ÄغHÓ+. 4708qT kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\q XÊK $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. <˚yê<ëj·T XÊK ø£$÷wüqsY ã\sêeTj·T´ kÕ+düÿè‹ø£ XÊK ø±s¡´<ä]Ù>± ã~© nj·÷´s¡T. á XÊK –]»q ø√Ä|üπs{Ïyé ø±s=ŒπswüHé m+&û ¬ø.$. s¡eTD kÕúq+˝À eTs√ n~Ûø±] Ç.s¡y˚TXŸqT ìj·T$T+#ês¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ ñ≥÷ïs¡T ◊{Ï&çm ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY eTT‘ê´\sêE s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ m|æmHé|æ&çdæm˝Ÿ #Ó’s¡àHé n+&é m+&ç q]‡+Vü‰¬s&ç¶ kÕúq+˝À uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY>± |üì#˚düTÔqï ø±]Ôπøj·T $TÁXÊqT Çø£ÿ&É ìj·T$T+#ês¡T. q]‡+Vü‰¬s&ç¶øÏ Ç+ø± b˛dæº+>¥ Çe«˝Ò<äT. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç+~s¡eTàu≤≥ nìï õ˝≤¢˝À¢ |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· uÛ≤ØkÕúsTT˝À ◊mmdt\ ã~©\T ñ+{≤j·Tì dü∫yê\j·T esêZ\ <ë«sê düe÷#ês¡+ n+~+~. á ã~©˝À¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î kÕúqÁã+X¯+ ø£\>∑qT+~.

eT‘· ‡ ´ ø±s¡ T \ e˝À¢ d” m + esê\T ª<˚X¯+μ‘√H˚ sêÁwüº kÂuÛ≤>∑´+ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À d”m+ Ç+~s¡eTà u≤≥

nq+‘·|ü⁄s¡+, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô):yÓqTø£ã&çq esêZ\≈£î dü¬s’q ÁbÕ‹ì<∏ä´+ \_Û+#·&É+ ˝Ò<äì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ yê]øÏ sê»ø°j·÷˝À¢ eT]+‘· ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*ŒdüTÔ+<äì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\ sêh+˝À ¬s’‘·T\T, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T düVü‰ n+<äs¡÷ Ä]úø£+>± <Óã“ ‹Hêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. \ø£å\ ø√≥T¢ <√#·T≈£îì, |üqTï\ s¡÷|ü+˝À Á|ü»\ô|’ ô|qTuÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘·eT Vü≤j·÷+˝À sêÅcÕºìï n_Ûeè~Δ u≤≥˝ÀøÏ rdüT¬øfi‚Ô.. Ä ‘·sê«‘· n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±+Á¬>dt sêÅcÕºìï ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+∫+<äì Äs√|æ+#ês¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À #·+Á<äu≤ãT eT+>∑fi¯yês¡+ mì$T<√ s√E bÕ<äj·÷Á‘· ø=qkÕ–+#ês¡T. mÁs¡+|ü*¢ Áø±dts√&é, ø£˝≤´D<äTs¡Z+ $÷<äT>± bÕ<äj·÷Á‘· kÕ–+~. nø£ÿeTà <˚yê\j·T+ e<ä› e&Ó¶s¡¢ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤ãT≈£î |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. Äj·Tq j·÷Á‘·≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ düT‹Ô ãVüAø£]+#ês¡T. e&Ó¶s¡¢ n_Ûeè~Δ ø£èwæ#˚kÕÔeTì u≤ãT á dü+<äs¡“¤+>± Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. e&Ó¶s¡¢qT md”‡\ C≤_‘ê˝À #˚sêÃ\qï &çe÷+&é≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eT<䛋düTÔ+<äHêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ ø£˝≤´D<äTs¡Z+ #˚s¡T≈£îqï u≤ãT j·÷Á‘·≈£î uÛ≤Ø>± »q+ ‘·s¡*e#êÃs¡T. ø£˝≤´D<äTs¡Z+˝À #·+Á<äu≤ãT

eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î esê\T Á|üø£{Ï+∫q eTTK´eT+Á‹

m|òt&û◊\‘√ m+‘√ \_Δ n+≥÷ Á|üdü+>∑+

m˙ºÄsY $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#ês¡T. yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ yê]øÏ dü¬s’q ÁbÕ<Ûëq´+ <äø£ÿfÒ¢<äHêïs¡T. ;d”\T, yê©à≈£î\≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ πø{≤sTTkÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. m˙ºÄsY≈£î yê©à≈£î\+fÒ n$T‘·yÓTÆq Áù|eT nì, yê]øÏ nìï s¡+>±˝À¢ ÁbÕ<Ûëq´+ <äπøÿ≥T¢ #·÷kÕÔeTHêïs¡T. yê©àø°\qT md”º˝À¢ #˚sêÃ\ì u≤ãT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yê©àøÏ »j·T+‹ì n~Ûø±]ø£+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝ÒK sêkÕÔqHêïs¡T. #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ 33 XÊ‘·+, ($T>∑‘ê2˝À)

Á|üø±X¯+, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT‘·‡´ø±s¡T\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£î+{≤eTì d”m+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Hê˝≤ #êØ®\ s¡<äT›‘√ bÕ≥T &ûõ˝Ÿ uÀ≥¢≈£î dü_‡&û Ç#˚à $wüj·T+ |ü]o*kÕÔeTHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À Ç+~s¡eTà u≤≥˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eT÷Á&√E\ bÕ≥T Äj·Tq õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. >∑qïes¡+ $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ Nsê\≈£î #˚s¡T≈£îqï d”m+≈£î |òüTq kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. Nsê\ z&Éπse⁄˝À eTTK´eT+Á‹ kÕ>∑s¡ $÷H√‘·‡yêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ #˚|ü,s=j·T´ |æ\¢\qT e~* ø±s¡´Áø£e÷ìï ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT‘·‡´ø±s¡T\‘√ eTTU≤eTTœ ìs¡«Væ≤+∫, yê] düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T n+<äT‘·THêïj·÷? ˝Ò<ë? nì Äsê rXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &ûõ˝Ÿ dü_‡&û n+<ä&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T eT‘·‡´ø±s¡T\T |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q d”m+ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î &ûõ˝Ÿô|’ dü_‡&û Çyê«\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ d”m+ Á|üdü+–dü÷Ô.. eT‘·‡´ø±s¡T\ô|’ esê\ »\T¢ ≈£î]|æ+#ês¡T.eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î nedüs¡yÓTÆq nìï kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. eT‘·‡´ø±s¡T\ e\¢ sêÅcÕºìøÏ s¡÷.1100 ø√≥¢ Ä<ëj·T+ edüTÔ+<äì, á @&Ü~ qT+∫ eT‘·‡´ø±s¡T\ ã&Ó®{ŸqT s¡÷.235 ø√≥¢≈£î ô|+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π>, eT‘·‡´ø±s¡T\ Hê˝≤ #êØ®\qT s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π>, yê&Éπse⁄≈£î s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T.

|ü{Ϻq #˚|ü\qT eT+∫ bÕ´øÏ+>¥ #˚dæ, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq Á{≤Hé‡b˛s¡Tº kÂø£sê´\T, ◊dtu≤ø˘‡\T ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔeTHêïs¡T. ôV’≤dü÷ÿ\T @sêŒ≥T≈£î nqTeT‹ eT+ps¡T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 2008 qT+∫ ñqï &ûõ˝Ÿ dü_‡&û ãø±sTT\qT ‘êqT d”m+>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ‘·sê«‘˚ #Ó*¢+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT‘·‡´ø±s¡T\T y˚≥≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î nedüs¡eTq |ü]ø£sê\ô|’ dü_‡&û n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. &ûõ˝Ÿô|’ dü_‡&û n+~düTÔHêïeTHêïs¡T. #˚|ü\T m≈£îÿe>± @ ÁbÕ+‘·+˝À ñHêïjÓ÷ ‘Ó\TdüT≈£îH˚ |ü]ø£s¡+, J|”mdt, yêø°{≤ø°\qT 50 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø n+~düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eT‘·‡´ø±s¡T\ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ìsêàD≤ìøÏ Ç#˚à yÓTT‘êÔìøÏ n<äq+>± ($T>∑‘ê2˝À)

CMyK

CMyK

;d”\≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ 33 XÊ‘·+ d”≥T¢ #·+Á<äu≤ãT Vü‰MT mì$T<√ s√E≈£î #˚]q bÕ<äj·÷Á‘·


2

ø√s¡Tº≈£î <Ûäsêàq ¬>’s¡Ω»s¡T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): sêh s√&ÉT¢, uÛÑeHê\ XÊK eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ eT+>∑fi¯yês¡+ dæ_◊ ø√s¡Tº≈£î ¬>’s¡Ω»s¡j·÷´s¡T. »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ dæ_◊ <Ûäsêàq ù|s¡TqT #êsY®w”≥T˝À ù|s=ÿq&É+‘√ eT+Á‹ <ÛäsêàqqT eT+>∑fi¯yês¡+ ø√s¡Tº≈£î

Vü‰»s¡Tø±yê*‡+~>± dæ_◊ Hê´j·TkÕúq+ Ä<˚XÊ\T |ü+|æ+~. nsTT‘˚ ‘·q ‘·*¢ eTs¡DÏ+∫q+<äTq eT+>∑fi¯yês¡+ ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Òø£b˛‘·THêïqì, ‘·q ‘·s¡|ü⁄ ˝≤j·TsY <ë«sê eT+Á‹ ø√s¡Tº≈£î |æ{ÏwüHé düeT]Œ+#ês¡T. |æ{ÏwüHéqT d”«ø£]+∫q Hê´j·TkÕúq+

Äj·Tq nuÛÑ´s¡ΔqqT eTìï+∫+~. ‘·q ‘·*¢ ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ eTs¡DÏ+∫+<äì, ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô ø±q+<äTq ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Òø£b˛‘·THêïqì eT+Á‹ |æ{ÏwüHé˝À dæ_◊ Hê´j·TkÕúq+ »&ç®øÏ $e]+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ Ç<˚ πødüT˝À dæ_◊ ø√s¡Tº m<äT≥ $»j·T kÕsTT ¬s&ç¶, ìeTà>∑&ɶ Á|üø±wt, #·+Á<äeTÚ[, $»j·T\øÏÎ, j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°Î Á|ükÕ<é\T e´øÏÔ>∑‘·+>± ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. øÏ«&é Áb˛ πødüT˝À¢ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À ñqï yê]ì dæ_◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+ eT<Ûë´Vü≤ï+ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡ <ë«sê $#ê]+∫+~. me÷àsY πødüT˝À ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é, ÁX¯eDY >∑TbÕÔ eT+>∑fi¯yês¡+ $»j·T sê|òüTe⁄\T dæ_◊ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, nø√ºãs¡T 10, 2012

#˚H˚‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\T

|ü]wüÿ]kÕÔ+ #˚H˚‘· eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î Á|ü‘˚´ø£ s¡TD≤\T

ø±+Á¬>dt, md”Œô|’ e÷j·÷ ì|ü\T m|òt&û◊\≈£î y˚T+ e´‹πsø£+: ;md”Œ N|òt j·T÷|”@≈£î eT<䛑·Tô|’ ãT<Ûäyês¡+ ‘·T~ ìs¡íj·T+

mìïø£\T eTT+<˚ sêy=#·Ãqï e÷j·÷ \ø√ï, nø√ºãsY 9: ø±+Á¬>dt, düe÷CŸyêB bÕغ\ô|’ ;md”Œ n<Ûä´≈£åîsê\T e÷j·÷e‹ ì|ü\T #Ó]>±s¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·è‘·«+˝Àì j·T÷|”@, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ <ä[‘· e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ne\+ _düTÔHêïsTTq <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø±+Á¬>dt, md”Œ\T <ä[‘·T \≈£î e´‹πsø£+>± |üì #˚düTÔHêïj·Tì, <ä[‘· e´‹πsø£ bÕغ\≈£î ‘·eT eT<䛑·T ñ+&É<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. j·T÷|”@≈£î eT<䛑·T ø=qkÕ–+#˚~, ˝Òì~ ãT<Ûäyês¡+ »]π> bÕغ düe÷y˚X¯+˝À ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤ eTHêïs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã &ÉT\qT ;md”Œ e´‹πsøÏk˛Ô+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Bì e\¢ ¬s’‘·T\≈£î, ∫\¢s¡ es¡Ô≈£î\≈£î rÁe qwüº+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì ÄyÓT Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. nsTT‘˚, ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T »]π>˝≤ ñ+{≤j·T+fÒ yê{Ïô|’ |ü⁄qsê˝À#·q #˚kÕÔeTHêïs¡T. 2014 ø£+fÒ eTT+<˚ ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T »]π> neø±X¯eTT+<äì e÷j·÷e‹ CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. ø±˙¸sê+ »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± ;md”Œ eT+>∑fi¯yês¡+ \ø√ï˝À ªeTVü‰ dü+ø£\Œ j·÷Á‘·μ ù|s¡T‘√ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+∫+~. e÷sYà HÓ\˝À »]–q j·T÷|” mìïø£\ nq+‘·s¡+ ;md”Œ ìs¡«Væ≤düTÔqï ‘=* ø±s¡´Áø£eT$T~. ø±˙¸sê+ »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì e÷j·÷e‹ 2014 mìïø£\ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. sê´© dü+<äs¡“¤+>± e÷j·÷e‹ Á|üdü+–dü÷Ô.. düe÷CŸyêB bÕغì n~Ûø± s¡+˝ÀøÏ rdüTø=∫Ã+<äì

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î e˝À¢ d”m+ esê\T eTs√ s¡÷.20 y˚\T #Ó*¢kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT >∑T&çôd\T ˝Òì sêh+>± #˚kÕÔeTì, Ç|üŒ{Ïπø á Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äHêïs¡T. ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\(m|òt&û◊)qT nqTeT‹+#·&É+ e\¢ ¬s’‘·T\≈£î, eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î \_Δ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø√˝Ÿ¶ k˛ºπsJ\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ekÕÔj·TH˚ ñ<˚›X¯+‘√ eTq sêh+˝ÀøÏ m|òt&û◊\≈£î nqTeT‹+#êeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+∫ 54 \ø£å\ >∑èVü‰\T ì]à+∫ Ç∫Ã+<äì, eTs√ 15 \ø£å\ >∑èVü‰\T ìsêàD+˝À ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Çfi¯¢ ìsêàD≤ìøÏ uÛ≤Ø>± Ks¡Tà ô|]–b˛sTT+<äì d”m+ n+^ø£]+#ês¡T. n+<äT˝À ÇdüTø£ πs≥T #ê˝≤ m≈£îÿe>± ñ+<äì, ÇdüTø£ πs≥T ‘·–Z+#˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. düeTTÁ<ä rs¡+˝À ÁbÕC…≈£îº\T, ÄsTT˝Ÿ ]ô|ò’qØ\‘√ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î rÁe qwüº+ ø£\T>∑T‘√+<äì d”m+ øÏs¡DY Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÁbÕC…≈£îº\T, ÄsTT˝Ÿ ]ô|ò’qØ\ kÕú|üq e\¢ eT‘·‡´ø±s¡T\ ñbÕ~Û <Óã“ ‹+≥Tqï $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#êeTì, Çø£ eTT+<äT Ç˝≤+{Ï nqTeT‹*#˚à eTT+<äT á n+XÊìï |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. eT‘·‡´ø±s¡T\ |æ\¢\≈£î dü¬s’q $<ä´ n+<ä&É+ ˝Ò<äì, yês¡T #·<äTe⁄˝À yÓqø£ã&ç b˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘·eT |æ\¢\qT $<ë´e+‘·T\T>± r]Ã~<ë›\ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ç+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nìï $<Ûë\T>± kÕj·T+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ñ∫‘· $<ä´‘√ bÕ≥T ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ ‘·~‘·s¡ edü‘·T\T ø£*Œk˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝À @ sêh+ ≈£L&Ü $<ä´ô|’ Ks¡Tà #˚j·T˝Òq+‘·>± eTq+ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. >∑‘·+˝À @ eTTK´eT+Á‹ ≈£L&Ü $<ä´ô|’ ô|<ä›>± Ks¡Tà #˚j·T˝Ò<äì, nìï ãø±sTT\T ô|{Ϻb˛j·÷s¡ì d”m+ $eT]Ù+#ês¡T. yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶, s√X¯j·T´ #˚dæq n|ü\qT ‘êqT d”m+ nsTTq #Ó*¢+#êqì ‘Ó*bÕs¡T. 2008 qT+∫ 2011 es¡≈£î s¡÷.8,500 ø√≥¢ y˚Ts¡ ãø±sTT\T #Ó*¢+#êeTHêïs¡T. @{≤ s¡÷. 4 y˚\ ø√≥T¢ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ øÏ+<ä #Ó*¢düTÔHêïeTHêïs¡T. sêuÀj˚T ¬s+&˚fi¯¢˝À eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î eT]+‘· y˚T\T »]π>˝≤ #·÷kÕÔeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï |ü<∏äø±\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<∏äø±\T n+<ä]ø° düÁø£eT+>± n+<äT‘·THêïjÓ÷ ˝Ò<√qì ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äTπø Ç+~s¡eTà u≤≥ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ‘Ó*bÕs¡T. |ü<∏äø±\ neT\T˝À mø£ÿ&Ó’Hê ˝ÀbÕ\THêïj·÷? düÁø£eT+>± \_Δ<ës¡T\≈£î #˚s¡T‘·THêïj·÷? nqï n+XÊ\qT |ü]o*+∫, nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äTπø õ˝≤¢˝À¢ |üs¡´{ÏdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. m|òt&û◊\‘√ \_Δ.. ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\(m|òt&û◊)qT nqTeT‹+#·&É+ e\¢ ¬s’‘·T\≈£î, eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î \_Δ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. m|òt&û◊\T nqTeT‹+#·&É+ e\¢ ø√˝Ò¶J k˛ºπsJ\T, >√<ë+\T ô|<ä› dü+K´˝À n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì.. ¬s’‘·T\, eT‘·´‡ø±s¡T\T ‘·eT ñ‘·Œ‘·TÔ\qT yê{Ï˝À ì\« ñ+#·Tø=ì, eT+∫ <Ûäs¡ e∫Ãq|ü&ÉT neTTàø√e#·ÃHêïs¡T. n+<äTπø, m|òt&û◊\qT $T>∑‘ê sêÅcÕº\T e´‹πsøÏdüTÔHêï.. eTq sêh+˝ÀøÏ e÷Á‘·+ nqTeT‹+#êeTHêïs¡T. Bìe\¢ eTq sêh+˝À |ü~ \ø£å\ »HêuÛ≤ <ë{Ïq |ü≥ºD≤˝À¢ s¡÷.500 ø√≥¢ y˚Ts¡ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ Á|ü»\T |üXÊÑêÔ|ü |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï s√E edüTÔ+<äì n~Ûø±s¡+ ø√˝ÀŒsTTq eTs¡THê&˚ ‘êqT #Ó|æŒq $wüj·÷ìï ÄyÓT á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘·q ◊<˚fi¯¢ bÕ\q˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ n_Ûeè~Δ u≤≥˝À |üj·Tì+∫+<äì, >∑‘·+˝À ø£+fÒ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]dæú‹ m+‘√ yÓTs¡T>±Z ñ+&˚<äHêïs¡T. md”Œ düsêÿs¡T Vü≤j·÷+ ˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]dæú‹ <ës¡TD+>± ‘·j·÷¬s’+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. >∑T+&Ü\T n~Ûø±s¡+ #Ó˝≤sTTdüTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. düe÷CŸyêB bÕغ ≈£îÁ≥|üP]‘· sê»ø° j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì e÷j·÷

Áã¨à‘·‡yê\≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ: &ûJ|” ‹s¡T|ü‹,nø√ºãsY9(düTes¡íyês¡Ô):‹s¡TeT\ lyê] <ädüsê qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\≈£î uÛ≤Ø>± ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. ‹s¡T|ü‹ md”Œ ø±sê´\j·T+˝À &ûJ|” ~H˚wt ¬s&ç¶ eT+>∑fi¯yês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ @sêŒ≥¢qT dü$÷øÏå+#ês¡T. eTj·÷´s¡T. ‹s¡TeT\˝À »]π> qesêÁ‹ Áã¨à‘·‡yê\≈£î n<äq|ü⁄ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑÁ<ä‘·˝À uÛ≤>∑+>± q\T>∑Ts¡T n&çwüq˝Ÿ md”Œ\T, 30eT+~ &ûmd”Œ\T, 64eT+~ d”◊\T, 168 eT+~ mdt◊\T, 1600 eT+~ ø±ì™`≥ùdãTfi¯¢‘√ bÕ≥T ôdŒwü˝Ÿ bÕغ\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ bÕ≥T ‹‹<˚ Ä\j·T+˝À >∑‘·+˝À ñqï uÛÑÁ<ä‘ê $<ÛëHêìï nqTdü]düTÔqï≥T¢ &ûJ|” ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î n<äq+>± lyê] <äs¡Ùq+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Hê\T>∑T e÷&É M<ÛäT˝À¢ eT÷&ÉT Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<˚XÊ\qT >∑T]Ô+∫ nø£ÿ&É yêVü≤q+ Äπ>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Áã¨à‘·‡yê\˝À eT|”º˝À b˛©düT\T >∑d”Ô\T ìs¡«Væ≤+∫ <=+>∑\qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\≈£î s¡ø£åD ø£*ŒkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T.Je yÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡≈£î |ü{Ïwü˜ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. X‚cÕ#·\+ n&Ée⁄˝À¢ mÁs¡#·+<äq+ düà–¢+>¥qT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, Ä+Á<Ûä b˛©düT\ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡TeT\≈£î eT<ä´+, e÷+kÕVü‰sê\qT m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢qT nqTeT‹+#·&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ¨+>±s¡T¶\ J‘ê\ ô|+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫q ñ‘·Ôs¡T«\T Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ sêyê\ì &ûJ|” #ÓbÕŒs¡T.

#Ó]ùdÔ...#·πs ñ+~. #·≥º+ Hê´j·T e´edüú #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+~ ‘·|üŒ eT¬se] #˚‘·T˝À¢ ˝Ò<äT. U≤|t |ü+#êj·Tr #·{≤ºìï #˚‘·T˝ÀøÏ rdüTø√˝Ò<äT. ì+~‘·T\≈£î ø£]ƒq+>± •ø£å |ü&Ü*‡+ <˚μ nì nHêïs¡T. Vü≤sê´Hê Á|üuÛÑT‘ê«ìï mø£ÿ&Ü $eT]Ù+#·ì k˛ìj·÷.. n‘ê´#êsê\ ìj·T+Á‘·D≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. ˇø£ÿ Vü≤sê´Hê sêh+˝ÀH˚ n‘ê´#ê sê\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì, <˚X¯yê´|üÔ+>± »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, yê{Ïì ìyê]+#˚+<äT≈£î ø£]ƒq #·s¡´\T ne \+_+#ê\Hêïs¡T. n‘ê´#êsê\qT ìs√~Û+#˚+<äT≈£î ô|[¢ ej·TdüT‡qT ‘·–Z+#ê\qï U≤|t |ü+#êj·Tr rsêàHêìï á dü+<äs¡“¤+>± k˛ìj·÷ K+&ç+#ês¡T.

◊<˚fi¯¢ nq+‘·s¡+ n+‘·sêj·T+˝Àì $<äT´‘Y

$eT]Ù+#ês¡T. n+uÒ<äÿsY düVü‰ Ç‘·s¡ <ä[‘· H˚‘·\ ù|s¡¢‘√ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\ ù|s¡¢qT, |ü≥ºD≤\ ù|s¡¢qT nœ˝ÒXŸ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷πsÃk˛Ô+<äì eT+& ç|ü&ܶs¡T. <ä[‘· H˚‘·\qT nee÷q |üs¡Tdü÷Ô.. md”Œ N|òt eTT˝≤j·T+ dæ+>¥, Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T yê] >√‘·T\qT yêπs ‘·e⁄«≈£î+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø±˙¸sê+ es¡Δ+‹ s√EqT ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+#·ì πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ e÷j·÷e‹ eT+&ç|ü&ܶs¡T. es¡Δ+‹ s√Eq ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓTHêغ\ dü+πøåe÷ìï j·T÷|” Á|üuÛÑT‘·«+ >±*ø=~˝Òdæ+<äì e÷j·÷ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ªeTTdæ¢+\T, j·÷<äe esêZ\qT y˚T+ mqï&É÷ ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T˝Ò<äT. ø±˙, düe÷CŸyêB Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+‘·es¡≈£î Äj·÷ esêZ\≈£î #˚dæ+<˚$÷ ˝Ò<äTμ nì $eT]Ù+#ês¡T. md”Œ Vü≤j·÷+˝À n$˙‹ ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚]+<äì e÷j·÷ Äs√|æ+#ês¡T. ªj·T÷|”˝À eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD ˝Ò<äT. \+#·+ ˝Ò≈£î+&Ü @ |üì »s¡>∑&É+ ˝Ò<äTμ nì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ‘êeTT j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê eTì, ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹ #Ó*¢+#êeTHêïs¡T. j·TTe‘·≈£î ˝≤´|t{≤|t\T, {≤u…¢≥T¢ ÇkÕÔeTì Vü‰$÷ Ç∫à n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ nœ˝ÒXŸ düsêÿs¡T.. yê{Ïì cÕ|ü⁄˝À¢ ô|{Ϻ $Áø£sTTk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ;CÒ|”‘√ ø£*dæ |üì #˚ùd Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì e÷j·÷e‹ ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. j·T÷|” mìïø£˝À¢ ;md”Œì >∑<Ó› ~+#˚+<äT≈£î ;CÒ|” ø±+Á¬>dt‘√ #˚‘·T\T ø£*|æ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ªñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ Á|ü»\T Á|üdüTÔ‘·+ nqTuÛÑ$düTÔqï ø£cÕº\≈£î ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\<˚ u≤<Ûä´‘·. ;md”Œ Vü≤j·÷+˝À »]–q n_Ûeè~Δì #·÷dæ Ä bÕغ\T uÛÑj·T|ü&ܶsTT. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T md”Œ‘√ s¡Vü≤dü´+>± #˚‘·T\T ø£*|æ ;md”ŒøÏ e´‹πsø£+>± |üì #˚XÊsTT. ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” |üs¡düŒs¡+ düVü≤ø£]+#·T ø√e&É+ e˝Ò¢ ;md”Œ eTs√kÕ] n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü b˛sTT+~. 2014 ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ Ä eT÷&ÉT bÕغ\≈£î j·T÷|” Á|ü»\T ‘·–q ãT~Δ #ÓãT‘ês¡ìμ e÷j·÷e‹ nHêïs¡T. eT‘·‘·‘·« X¯≈£îÔ\qT ;md”Œ Áb˛‘·‡Væ≤+#·<äHêïs¡T

myÓTà˝Ò´ k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ $&ÉT<ä\ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): zm+d” πødüT˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&ÉT >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ kÕÿ+ πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT, ãfi≤fl] myÓTà˝Ò´ >±* k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ eT+>∑fi¯yês¡+ u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä\j·÷´s¡T. #·s¡¢|ü*¢ ôd+Á≥˝Ÿ C…’\T˝À ñqï Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ C…’\T qT+∫ ãj·T≥≈£î e#êÃs¡T. k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ $&ÉT<ä\ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq n_Ûe÷qT\T uÛ≤Ø dü+K´˝À #·s¡¢|ü*¢ ôd+Á≥˝Ÿ C…’\T≈£î e∫à Äj·Tq≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä\ ø±e≥+ ‘·q¬ø+‘√ dü+‘√wü+>± ñ+<äì k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á πødüT qT+∫ ‘·«s¡˝ÀH˚ ìs√Δwæ>± ãj·T≥|ü&É‘êqì nHêïs¡T. ‘·qô|’ n_Ûe÷q+‘√ C…’\T≈£î e∫Ãq yês¡+<ä]ø° k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. C…’\T dü$÷|ü+˝À k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ n_Ûe÷qT\ yêVü≤Hê\‘√ Á{≤|òæø˘ düÔ+_Û+∫+~. Ç<˚ πødüT˝À eTs√ myÓTà˝Ò´ düTπswtu≤ãT ≈£L&Ü >∑‘· yês¡+ u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä\j·÷´s¡T.

ø√‘· ô|{≤ºs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ãdüT‡ #êØ®\T $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+∫ $|üØ‘·yÓTÆq uÛ≤s¡+ yÓ÷bÕs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Ç|ü&ÉT düsY#êØ®\ ù|]≥ eT∞¢ e&ç¶+#ês¡ì, Ç+‘· #˚düTÔHêï.. dü]|ü&Ü $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·T&É+ ˝Ò<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘· düeTdü´\ìï+{Ïø° ø±s¡D+ ø±+Á¬>k˛fi‚¢qì eT+&ç|ü&ܶs¡T. yê] ndüeTs¡ú‘· e˝Ò¢ $<äT´‘Y dü+øå√uÛÑ+ ‘·˝…‹Ô+<äì, e´ekÕj·÷ìøÏ @&ÉT >∑+≥\T ø±<äT ø£<ë.. eT÷&ÉT >∑+≥\T ≈£L&Ü ø£¬s+{Ÿ düs¡|òüsê #˚j·T&É+ ˝Ò<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT neT\T #˚j·T˝Òì á Á|üuÛÑT‘·«+.. <Ûäs¡\T, |üqTï\T ô|+#·T‘·÷ Á|ü»\ô|’ ô|qTuÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. πø+Á<ä, sêÅcÕº\ e\¢ ¬s’‘·T\T Ä]úø£+>± ∫‹øÏb˛j·÷s¡ì #·+Á<äu≤ãT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\≈£î $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T ≈£L&Ü dü]>± n+~+#·&É+ ˝Ò<äì, b˛©düT\qT ø±bÕ\ ô|{Ϻ, $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚.. Á|ü»\ ø£cÕº\qT rs¡TdüTÔ+<äì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T.

j·T÷mHé $T©ìj·T+ &Óe\|tyÓT+{Ÿ >√˝Ÿ‡ (m+&ûJ)˝À #˚]Ã+<äHêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y˝À X¯øÏÔeqs¡T\T ˝Òø£ Á>±$÷D eTVæ≤fi¯˝À¢ 80 XÊ‘·+ eT+~.. Nø£≥T¢ ì+&ÉT≈£îqï e+{Ï+{À¢ ø£f…º\T bısTT´\T $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô düe÷#ês¡+. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ ô|òsêï+&ÓCŸ $÷&çj·÷‘√ yÓTs¡T>∑T<ä\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+, |ü]ÁX¯eT\T |üs¡düŒs¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT Hêj·T≈£î\T düVü≤ø£]+#·Tø√yê\ì Á|ü<Ûëì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡ì #ÓbÕŒs¡T. yês¡T #Ó|æŒq $wüj·÷\qT n~ÛcÕºq+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤ÔqHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+XÊìï ‘˚˝≤Ã*‡q nedüs¡+ ñ+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. kÕúìø£ dü+düú˝À¢ 50 XÊ‘·+ ;d”\≈£î πø{≤sTTkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Bìô|’ ôV’≤ø£e÷+&é #·]Ãk˛Ô+<äHêïs¡T. á düeTdü´ô|’ ìs¡íj·T+ e#˚à mìïø£˝À¢ ;dü\≈£î e+<ä d”≥T¢ Çe«qTqï≥T¢ rdüTø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·eTô|’ ñ+<äHêïs¡T. {°ÄsYmdt Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q $©q+ô|’ $˝Òø£s¡T\T Á|ü•ï+#·>±.. Äj·Tq dü÷{Ï>± ;d”\≈£î yÓTs¡T¬>’q neø±XÊ\T ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Ò<äT. {°ÄsYmdt $©q+ $wüj·TyÓTÆ ‘·q≈£î sê»ø°j·÷˝À¢ nìï ≈£î˝≤\≈£î Hê´j·T+ »s¡>±\Hêïs¡T. @$÷ ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ‘·qqT eTVæ≤fi¯\≈£î sê»ø°j·÷˝À¢ >∑T]Ô+|ü⁄ sêyê\ì u≤ãT ø£*XÊs¡ì, ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ Äj·Tq ‘·q <äèwæºøÏ Äø±+øÏå+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|ü»\≈£î nìï $<Ûë\T>± rdüT≈£îe∫Ãq $wüj·÷\qT ôV’≤ø£e÷+&é <äèwæºøÏ n+&É>± ñ+≥T+<äì #·+Á<äu≤ãT Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt rdüT¬øfi≤¢qHêïs¡T. πød”ÄsY‘√ »]|æq #·s¡Ã\ $wüj·÷\qT ‘êqT bÕغô|’ #·+Á<äu≤ãT eTs√e÷s¡T $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. ¬s’‘·T\T, yÓ\¢&ç+#·˝Òqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ø±]à≈£î\T, Á|ü»\+<ä]ô|’ ô|qTuÛ≤s¡+ yÓ÷bÕs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘·q≈£î #ÓbÕŒs¡ì, eT÷&˚fi¯¢˝À eTTô|’ŒkÕs¡T¢ ô|Á{À\T <Ûäs¡\T ô|+#ês¡ì, >±´dtô|’ yê{Ïì ôV’≤ø£e÷+&é <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤ÔqHêïs¡T.

neTà<˚ n+‹eTrs¡TŒ

ª<˚X¯+μ‘√H˚ sêÁwüºkÂuÛ≤>∑´+

ˇ+>√\T, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): : sêh+˝Àì #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø£cÕº˝À¢ ñqï #˚H˚‘· ø±]à≈£î\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ÁbÕs¡+_Û+∫ neT\T #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Ç+~s¡eTàu≤≥˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ d”m+ øÏs¡DY y˚≥bÕ˝…+ eT+&É\+, ø=DÏCÒ{Ï #˚H˚‘·|ü⁄]˝À #˚H˚‘· ø±]à≈£î\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ø±]à≈£î\T ‘·eT düeTdü´\qT eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\ìï+{Ï˙ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<ä›+>± ñ+<äHêïs¡T. #˚H˚‘· düeTdü´\ô|’ ‘·«s¡˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À ˇø£s√»+‘ê düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì nqT≈£î+≥THêïqì eTTK´eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ #˚H˚‘· dü+|òü÷\ H˚‘·\T, n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT ÄVü‰«ì+∫ düeTdü´\T, yê{ÏøÏ |ü]cÕÿsê\ô|’ |üP]ÔkÕúsTT˝À #·]Ã+#·qTqï≥T¢ d”m+ #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïø° 163 ø√≥¢ #˚H˚‘· s¡TD≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+ e÷|ò” #˚dæ+<äì á dü+<äs¡“¤+>± øÏs¡DY #ÓbÕŒs¡T. 1999 qT+∫ 2004 es¡≈£î ;d” dü+πøåe÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘ê«\T 927 ø√≥T¢ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+#·>±, 2004 qT+∫ 2011 es¡≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ 2160 ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á @&Ü~ 3,017 ø√≥T¢ ã&Ó®{Ÿ ;d”\ ø√dü+ πø{≤sTT+∫q≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ù|<ä $<ë´s¡TΔ\T ñqï‘· #·<äTe⁄\T nuÛÑ´dæ+#ê\qï \ø£å´+‘√ |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ neT\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ, kÕÿ\sYwæ|t\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ã&Ó®{Ÿ˝À uÛ≤Ø>± ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫+<äHêïs¡T. 2008 qT+∫ ñqï ãø±sTT\T düTe÷s¡T 300 ø√≥¢qT Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢+∫+<äì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. Åd”Ôì~Û ø√dü+ 15e+<ä\ ø√≥T¢ πø{≤sTT+#êeTì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. #˚H˚‘· eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î ˇø£ÿ mdtm+mdt‘√H˚ 25y˚\T n+~+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<ä›+>± ñ+<äHêïs¡T. Hêj·TTì|ü˝…¢ Á>±eT+˝À #˚H˚‘· eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\‘√ d”m+ e÷{≤¢&Üs¡T. eTVæ≤fi¯\T ‘·eT düeTdü´\qT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£î $e]+#ês¡T. düeTdü´\ìï+{Ï˙ |ü]wüÿ]kÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ á dü+<äs¡“¤+>± Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À πø+Á<äeT+Á‹ |üqu≤ø£ \øÏÎ, sêh #˚H˚‘· eT+Á‹ Á|ükÕ<é≈£îe÷sY, >∑èVü≤ìsêàDXÊK eT+Á‹ ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶, |ü\Te⁄s¡T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»>∑Hé, yÓ÷|æ<˚$\≈£î ]e÷+&é bı&ç–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À n¬sôd̺ C…’˝À¢ ñqï »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ e÷J eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD\≈£î dæ_◊ ø√s¡Tº ]e÷+&éqT bı&ç–+∫+~. eT+>∑fi¯yês¡+ ì+~‘·T\qT M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê $#ê]+∫q Hê´j·TeT÷]Ô áHÓ\ 25 es¡≈£î ]e÷+&é bı&ç–+#ês¡T. zm+d” πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶, sê»>√bÕ˝Ÿ, me÷àsY ì+~‘·T\T _|æ Ä#ês¡´, ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶, ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é, _$ lìyêdü¬s&ç¶, düT˙˝Ÿ¬s&ç¶\≈£î ≈£L&Ü Hê´j·TkÕúq+ ]e÷+&é bı&ç–+∫+~. áHÓ\ 25q ø√s¡Tº˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º*‡+~>± »&ç® Ä<˚•+#ês¡T. H˚{Ï‘√ ]e÷+&é >∑&ÉTe⁄ eTT–j·T&É+‘√ C…’\T n~Ûø±s¡T\T M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê ì+~‘·T\qT »&ç®eTT+<äT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T.

#Û·rÔdt>∑&é˝À |üs¡´{Ï+∫q eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): <Ûëq´+ ùdø£s¡D˝À q÷‘·q $~Û$<ÛëHê\qT |ü]o*+#˚+<äT≈£î sêh eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç #Û·rÔdt>∑&é, |ü+C≤uŸ sêÅcÕº˝À¢ |üs¡´{Ïk˛Ô+~. bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹ &ç.l<ÛäsYu≤ãT n<Ûä´ø£å‘·q eT+Á‹es¡Z ñ|üdü+|òüT+ düuÛÑT´˝…’q e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ ø£Hêï \ø°ÎHêsêj·TD, ¬syÓq÷´XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK ø£$÷wüqsY Vü≤]Á|”‘Ydæ+>¥, y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T yÓTT<ä{Ïs√E k˛eTyês¡+ #Û·rÔdt>∑&é˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. Ä sêh eTTK´eT+Á‹ s¡eTHédæ+>¥, bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹ bıqTï˝≤˝Ÿ yÓTVü≤˝Ò‘√ $&ç$&ç>± düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. <Ûëq´ùdø£s¡D≈£î #Û·rÔdt>∑&é Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï $~Û$<ÛëHê\ô|’ eTTK´eT+Á‹ s¡eTHédæ+>¥‘√ #·]Ã+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ <Ûëq´+ $πø+ÁBø£s¡D≈£î rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\qT á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‘·T\T Á|ükÕÔ$+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ dæ$˝Ÿ dü|ü¢sTTdt ø±s=ŒπswüHé <Ûëq´ ùdø£s¡DqT yÓTT<ä{ÏkÕ]>± 2000`01˝À ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕs¡+_Û+∫q @&Ü~ KØ|òt, s¡;˝À 3.62 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T ø=qT>√\T #˚XÊeTì $e]+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT y˚sY Vü≤Ödæ+>¥ ø±s=ŒπswüHé >√<ëeTT\qT, #Íø£<Ûäs¡ <äTø±D≤\qT, <Ûëq´+ ì\«πø+Á<ë\T, ÁbÕ<Ûä$Tø£ e´ekÕj·T πø+Á<ë\qT eT+Á‘·T\T |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ #Û·rdt>∑&é qT+&ç |ü+C≤uŸ ãj·T\T<˚]+~. eT+>∑fi¯yês¡+ |ü+C≤uŸ˝Àì neTè‘YdüsY˝À ¬s’dt$T\T¢\qT |ü]o*+#·&É+‘√bÕ≥T πøåÁ‘·kÕúsTT |üs¡´≥q˝À ¬s’‘·T\‘√ eTTU≤eTTœ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ ãT<Ûäyês¡+ #Û·+&û|òüTsY˝À Ä sêh bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹‘√ düe÷y˚X¯eTe⁄‘·T+~. Ç‘·s¡ sêÅcÕº˝À¢ neT\e⁄‘·Tqï $<ÛëHê\ô|’ ìy˚~ø£ s¡÷bı+~+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ]ø£eT+&˚wüHé #˚j·TqT+~. Bìô|’ kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´\qT |ü]o*+∫q ‘·s¡Tyê‘· Á|üuÛÑT‘·«+ <Ûëq´+ ùdø£s¡Dô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√qT+~.

kÕ>∑TuÛÑ÷$Tì Ç‘·s¡ nedüsê\≈£î πø{≤sTT+#·+ q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 9: ¬s’‘·T\T kÕ>∑T#˚ùd e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\qT Ç‘·s¡ nedüsê\≈£î πø{≤sTT+#˚~ ˝Ò<äì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düŒwüº+ #˚dæ+~. á $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ K∫Ñ·yÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì πø+Á<ä e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ X¯s¡<é|üyêsY #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ q÷´&Ûç©¢˝À »]–q mø£Hê$Tø˘ m&ç≥s¡¢ dü<ädüT‡˝À eT+Á‹ e÷{≤¢&Üs¡T. ns¡T<Ó’q düeTj·÷˝À¢ e÷Á‘·y˚T e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\qT Ç‘·s¡ nedüsê\≈£î Çe«≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤ ø±s¡D+>± >∑èVü≤ nedüsê\ ø√dü+ kÕ>∑TuÛÑ÷eTT\ô|’ rÁe ˇ‹Ô&ç ñ+<äHêïs¡T. |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq, >∑èVü≤ìsêàD≤\ ø√dü+ uÛÑ÷eTT\T πø{≤sTT+#ê*‡+~>± ø=ìï dü+düú\T ø√s¡T‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ <˚X¯ Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì kÕ>∑TuÛÑ÷eTT\qT Ç‘·s¡ nedüsê\≈£î πø{≤sTT+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. uÛÑ÷ùdø£s¡Dô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúsTT dü+|òü÷ìøÏ |üyêsY Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ ôdô|º+ãsYqT uÛÑ÷ùdø£s¡D≈£î dü+ã+~Û+∫q _\T¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. Bìô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î d”Œø£sY |üyêsY H˚‘·è‘·«+˝À kÕº+&ç+>¥ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ø£$T{° |ü\T dü÷#·q\‘√ y˚T HÓ\˝À ìy˚~ø£qT düeT]Œ+∫+~. e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\qT Ç‘·s¡ nedüsê\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚ $wüj·T+˝À #·{≤ºìøÏ ø=ìï dües¡D\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. kÕ>∑T #˚düTÔqï uÛÑ÷eTT\qT Ç‘·s¡ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î $ìjÓ÷–+#·e<ä›H˚~ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« <äèwüº+‘ê e´ekÕj·T n_Ûeè~Δ, kÕ>∑T˙{Ï s¡+>∑+ô|’H˚ ñ+<äHêïs¡T.


sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯¢≈£î <ä÷s¡+>± b˛©dt XÊK Á|üøå±fi¯q es¡+>∑˝Ÿ,nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯¢≈£î <ä÷s¡+>± õ˝≤¢ b˛©dt XÊK Á|üøå±fi¯q≈£î n~Ûø±s¡T\T q&ÉT+ _–+#ês¡T. Áø£eT•ø£åD≈£î m{Ϻ |ü]dæÔ‘·T˝À¢ uÛÑ+>∑+ yê{Ï\¢≈£î+&Ü øÏ+~kÕúsTT˝À »yêãT <ëØ‘·q+‘√ |üì#˚ùd˝≤ ø£s¡Ôe´uÀ<Ûä #˚düTÔHêïs¡T. n$˙‹ Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï yê]ô|’ y˚≥T y˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ õ˝≤¢˝À Ç|ü&ÉT b˛©düT˝À¢ &É÷´{° yÓTÆ+&é n\yê≥T |ü&ÉT‘√+~. n+‘˚>±≈£î+&Ü ‘·|ü#˚ùdÔ <ä+&Éq ‘·|üŒ<äqï C≤„H√<äj·T+ ø£\T>∑T‘√+~. >∑‘·+˝À øÏ+~kÕúsTT b˛©düT n~Ûø±s¡T\ô|’ m˝≤+{Ï Äs√|üD\T e∫ÃHê yê{Ïô|’ ô|<ä›>± $#ês¡D »]ù|+<äT≈£î ñqï‘ê

~Ûø±s¡T\T n+‘·>± ÄdüøÏÔ #·÷|ü˝Ò<äT. ˇø£ y˚fi¯ $#ês¡D »]|æ yêdüÔe ìy˚~ø£qT s¡÷bı+ ~+∫q|üŒ{ÏøÏ #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À ñqï‘ê ~Ûø±s¡T\≈£î sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯ó¢ n&ɶ+øÏ>± ì*#êsTT. ø±ì Ç|ü&ÉTqï Ç<ä›s¡T md”Œ\T sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯¢qT @e÷Á‘·+ düVæ≤+#˚ |ü]dæú‘·T˝À¢ ñqï ≥T¢ ø£ìŒ+#·&É+ ˝Ò<äT.Äs√|üD\T sê>±H˚ yê{Ï $wüj·TyÓTÆ ì>∑TZ ‘˚˝ÒÃ+<äT≈£î yÓqTyÓ+≥H˚ XÊU≤|üs¡yÓTÆq $#ês¡DqT #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. $#ês¡D‘√H˚ ø±\j·÷|üq »s¡T|ü≈£î+&Ü ìØí‘· e´e~Û˝À yêdüÔyê\‘√ ìy˚~ø£ s¡÷bı+~+∫ Áø£eT•ø£åD |üs¡+>± XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä Ç|ü&ÉT b˛©düT XÊK˝À d”◊\ô|’

ãT<Ûä¯yês¡+, nø√ºãsY 10 2012

$»j·Tyê&É ø±s√ŒπswüHé˝À |”m|òt e÷j·T...? $»j·Tyê&É,nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): ñ<√´ >∑T\ kıeTTà düø±\+˝À |æm|òt U≤‘ê\≈£î »eT#˚j·Tø£b˛e&É+ yÓqTø£ ndü\T ìC≤\ô|’ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. á kıeTTàqT ø±s=ŒπswüHé kı+‘· Á|üjÓ÷»Hê\≈£î $ìjÓ÷– +#·T≈£î+<äì ñ<√´>∑T\ qT+∫ $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. ø±s=ŒπswüHé˝À nìï $uÛ≤>± \ ˝Àì yÓTT‘·Ô+ 2887 eT+~ ñ<√´>∑T\≈£î »qs¡˝Ÿ ÁbÕ$&Ó+{Ÿ |òü+&é e]Ôk˛Ô+~. >∑‘˚&Ü~ e÷]Ã31 Hê{ÏøÏ e&û¶ ø£\T|ü⁄≈£îì s¡÷. 29.17 ø√≥¢ |”m|òt ñ+&Ü*‡ ñ+~. Ç˝≤ $$<Ûä u≤´+≈£î˝À¢ n+‹eT+>± M{Ïìï+{Ïô|’ e∫Ãq e&û¶, ndü\TqT ø£*|æ qe+ãsY 16, 2011˝À s¡÷. 6 ø√≥T¢`, s¡÷. 1.44 ø√≥¢qT \;“ù|≥ dæ+&çπø{Ÿ u≤´+ø˘˝Àì »qs¡˝Ÿ |òü+&é U≤‘ê≈£î »eT #˚XÊs¡T. Ç˝≤ ñqï ø±düÔ |”m|òt kıeTTà ≈£L&Ü »qs¡˝Ÿ |òü+&é U≤‘ê≈£î yÓ[flb˛ sTT+~. á kıeTTà mìï s¡÷bÕ˝À¢ Ç‘·s¡ nedüsê\≈£î eT[fl+<√ #ÓbÕŒ*‡q ø±s=ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T, Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+ ø±s¡D+>± uÛÑ$wü´ì~Û˙ $T+π>kÕs¡qï $eTs¡Ù\T edüT ÔHêïsTT. ñ<√´>∑T\ U≤‘ê˝À »eT ø±yê*‡q s¡÷.29 ø√≥T¢` @eTj·÷´j·Tqï~ Ç|ü&ÉT n+‘·T∫ø£ÿì $TdüºØ>± e÷]+~. Bìô|’ düe÷<Ûëq+ #Óù|Œyês¡T ˝Òs¡T. |”m|òt kıeTTà ndü\T ‘·eT U≤‘ê˝ÀH˚ ˝Ò<äì ‘Ó\TdüT≈£îì Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·Tqï ñ<√´>∑T\≈£î uÛÑs√kÕ Ç#˚Ãyês¡T ˝Òs¡T. BìøÏ‘√&ÉT ø=+‘·ø±\+>± eT÷\ y˚‘·Hê\T u≤´+≈£î˝À¢ »eT #˚dæ, &ç&Éø£åHé‡qT Äj·÷ U≤‘ê\≈£î ã~© #˚j·÷*‡ ñ+&É>±, ìø£s¡ y˚‘·Hêìï e÷Á‘·y˚T dü+ã+~Û‘· u≤´+≈£î˝À¢ »eT #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. n+fÒ Ç‘·s¡ πø{≤sTT+|ü⁄\qT dü+ã+~Û‘· U≤‘ê\≈£î »eT #˚j·T&É+ ˝Ò<äì düe÷#ês¡+. u≤´+ ≈£î\≈£î HÓ{Ÿ XÊ\Øì e÷Á‘·y˚T »eT #˚dæq $wüj·T+ Ä\dü´+>± ‘Ó*j·T&É+‘√ ñ<√´ >∑T\T Ç|ü&ÉT Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

y˚πs«s¡T Á|üe÷<ë˝À¢ q\T>∑Ts¡T eTè‹ ˇ+>√\T,nø√ºãsY9(düTes¡íyês¡Ô): y˚πs«s¡T Á|üe÷<ë˝À¢ q\T>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T ø±\Te˝À |ü&ç eTè‹ #Ó+~q |òüT≥q Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ j·TÁs¡>=+&ÉbÕ˝…+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. eT+&É\+˝Àì ø=\T≈£î\ Á>±eT •yês¡T˝Àì r>∑˝Òs¡T ø±\Te dü$÷|ü +˝ÀøÏ Ç<ä›s¡T |üX¯óe⁄\ ø±|üs¡T\T eT+>∑ fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ yÓfi≤¢s¡T. ø±\Te <ë≥T ‘·Tqï π><Ó\qT ø±bÕ&É{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+∫ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ n+<äT˝À |ü&çb˛sTT eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTè‘·T\qT #Óqïsêj·TT&ç|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q sêeTj·T´ (70), ∫qïø= \T≈£î\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #Óqï j·T´(25) >± >∑T]Ô+#ês¡T. eTs√ |òüT≥q˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ¬s’\T øÏ+<ä |ü&ç ‘·*¢, ≈£L‘·Ts¡T eTè‹ #Ó+ <ës¡T. kÕeTs¡¢ø√≥ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À ¬s’\T mπøÿ+ <äT≈£î Á|üj·T‹ïdü÷Ô Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ‘·*¢, Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Tfi¯ó¢ ¬s’\T øÏ+<ä|ü&ܶs¡T. á |òüT≥ q˝À ‘·*¢, z ≈£L‘·Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. rÁe >±j·÷\bÕ˝…’q eTs√ ≈£L‘·T] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+~. ¬s’˝Ò« dæã“+~ ÄyÓTqT kÕúìø£ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á |òüT≥q‘√ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ó+ <ës¡T.

>∑Ts¡T≈£î˝≤\ô|’ ÁX¯<äΔô|≥ºì n~Ûø±s¡T\T ìC≤e÷u≤<é,nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):¬ sdæ& Óì¸j·T˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ edü‘·T\T ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T Hêïs¡T. n~Ûø£ dü+K´˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø±+Á{≤ø˘º Á|ü‹bÕ~ø£q |üì #˚düTÔ+&É&É+‘√ f…HéÔ˝À |òü*‘ê\T Ä•+∫q kÕúsTT˝À sêe&É +˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À 13 kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T ≈£î˝≤\T ñHêïsTT. M{Ï˝À 6,580 eT+~ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. Á|ür >∑Ts¡T≈£î \+˝À 24 eT+~ {°#·s¡T¢ |üì #˚düTÔHêïs¡T. M]˝À 105 eT+~ ¬s>∑÷´\sY ñbÕ<Ûë´j·TT\T ñ+&É>± $T–*q yês¡T ø±+Á{≤ø˘º Á|ü‹bÕ ~ø£q |üì#˚ düTÔHêïs¡T. ø±+Á{≤ø˘º yês¡+<äs¡÷ |ü<˚fi¯¢ qT+∫ |üì #˚düTÔHêï yê]øÏ ¬s>∑÷´ \¬s’CÒwüHé ø±ø£ b˛e&É+‘√ Ç{°e˝Ò Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ H√{°düT\T Ç#êÃs¡T. >∑Ts¡T≈£î ˝≤˝À¢ 5e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ Ç+≥sY es¡≈£î ‘·s¡>∑‘·T\T ø=qkÕ>∑T‘·T Hêï sTT. düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ >∑Ts ¡T≈£î˝≤\ yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&É&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ $<ë´s¡Tú\T düeTdü´\ bÕsƒê\T #·<äTyê*‡ ek˛Ô+~. |üs¡´y˚øÏå+#ê*‡q n~Û ø±s¡T\T |òü* ‘ê\ô|’ ‘·|üŒ düeTdü´\ |ü] cÕÿs¡+ô|’ <äèwæº kÕ~Û+#·&É+ ˝Ò<äT. eTÚ*ø£ edü‘·T\T ˝Òø£ n+<äT˝À #·~y˚ $<ë´s¡Tú\qT mH√ï Çã“+ <äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. >∑Ts¡T ≈£î\ $<ë´ s¡Tú\≈£î ø£˙dü kÂø£sê´˝…’q u…+N\T, ≈£îØÃ\T, ã\¢\T, eT+#ê\T dü]|ü&É ˝Òø£b˛ e&É+‘√ H˚\ô|’H˚ ≈£Ls=Ãì #·<äTe ⁄ø√yê*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. õ˝≤¢˝Àì ‘=$Tà~ u≤*ø£\ >∑Ts¡T ≈£î˝≤\T, Hê\T>∑T u≤\Ts¡ >∑Ts¡Tø£˝≤\T ñqï |üŒ{Ïø° ‘·–q kÂø £sê´\T ˝Òø£ kÕ<Ûës¡D edü‹ >∑èVü‰\ ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ ñHêïsTT. Ä≥ edüTÔe⁄\T, <äTdüTÔ\T ≈£L&Ü HêD´‘·$ n+<ä&É+ ˝Ò<äT. Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq yÓTq÷ ñHêï ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\T, >±´dt <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ HêD´‘· ˝À|æk˛Ô+~. Çìï düeTdü´\THêï #·ø±Z uÀ~Û+#˚ {°#·s¡T¢ ø£s¡Te e«&É+‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î ÁX¯<äΔ>± bÕsƒê\T ‘·\¬ø ø£ÿ&É+ ˝Ò<äT.

|ü&ÉT‘·Tqï düôdŒq¸Hé y˚≥T ø£\ø£\+ düèwæºdüTÔqï~. d”◊\ uÛÑs¡‘·+ |üfÒº+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆq s¡÷s¡˝Ÿ, ns¡“Hé õ˝≤¢\ md”Œ\T <ä÷≈£î&ÉT Á|ü<ä]Ù+#·&É+‘√ øÏ+~kÕÔsTT˝À <ä&É yÓTT<ä\sTT´+~. >∑‘· ø=~› s√E\T>± |ü\Te⁄s¡T d”◊\T $~Û ìs¡«Vü≤D˝À n$˙‹, nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï Äs√|üD\T ≈£î|üŒ\T ‘Ó|üŒ\T>± e#êÃsTT. á Äs√|üD\ô|’ n|üŒ{Ïø£|ü&˚ ‘·>∑Tìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚$<Ûä+>± $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. d”◊\ô|’ Äs√|üD˝À¢ yêdüÔe+ ñ+<äH˚ $wüj·TyÓTÆ ìsêΔs¡D≈£î e∫à yê]ô|’ ôdŒq¸Hé y˚≥T≈£î dæ<äΔeTj·÷´s¡T.Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ s¡÷s¡˝Ÿ |ü]~Û˝À Ç<ä›s¡T, ns¡“Hé |ü]~Û˝À ˇø£]ô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T |ü&ç+~. ns¡“Hé |ü]~Û˝À eTs√ Ç<ä›]ô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T ñ‘·Ôs¡T«\T ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E\T yÓ\Te&Ée#·TÃqì b˛©düTXÊK˝À Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD‘√bÕ≥T $<ÛäT˝À¢ ìC≤sTTr>± ñ+fÒH˚ b˛©düTXÊK≈£î Á|ü»˝À¢ >ös¡e+ ñ+≥T+~. á $wüj·÷ìï >∑eTì+∫q Ç<ä›s¡T md”Œ\T ‘=\T‘· XÊKqT Á|üøå±fi¯q #˚ùd ~X¯>± eTT+<äT≈£î kÕ–q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

düTes¡íyês¡Ô

3 ôV’≤<äsêu≤<é

|ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤+: eT+Á‹ e{Ϻ ñbÕ~Û˝À s¡÷.ø√{ÏøÏ f…+&ÉsY @\÷s¡T, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À ôdô|º+ ãs¡T, nø√ºãs¡T˝À ≈£î]dæq uÛ≤Øesê¸\≈£î 57 y˚\ m ø£sê˝À¢ |ü+≥ eTT+|ü⁄≈£î >∑T¬s’+<äì, j·TT<äΔÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ düπs« ìs¡«Væ≤+∫ yêdüÔe+>± qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äT≈£î+{≤eTì sêh |üsê´≥ø£, Áø°&É\T, kÕ+düÿè‹ø£, j·TTe»q düØ«düT\ XÊU≤ eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘· ≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. ;ÛeT&Û√\T eT+&É\+ m+m+ |ü⁄s¡+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ |ü\Te⁄s¡T eT+Á‹øÏ $q‹|üÁ‘ê\T düeT]Œdü÷Ô ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ ]+#ê\ì ø√sês¡T. uÛ≤Ø esê¸\≈£î ø=˝Ò¢s¡T dü$÷|ü Á>±e÷\T ˙≥eTT ì– rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T] nj·÷´eTì, á |ü]dæΔ‹ qT+&ç >∑f…ºøÏÿ+ #ê\ì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T eT+Á‹øÏ $qï$+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ÁbÕ<Ûä$Tø£ n+#·Hê Á|üø±s¡+ 31 eT+&É˝≤˝À¢ 57 y˚\ m ø£sê\T eTT+|ü⁄q≈£î >∑T¬s’+<äì, nsTT‘˚ ø=+‘·es¡≈£L ˙s¡T ãj·T≥≈£î sêe&É+‘√ ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝À ¬s’‘·T\T >∑f…ºø±ÿs¡ì, Ç+ø± nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À #˚‹øÏe∫Ãq |ü+≥ ˙{Ï bÕ\T nsTT´+<äì Ä |ü]dæΔ‹ì dü«j·T+>± |ü]o*+∫ qcÕº\qT n+#·Hê y˚j·T&ÜìøÏ eT+&É\ kÕΔsTT˝À ãè+<ë\qT ìj·T$T+#êeTì, düeTÁ>∑ m qT´eTπswüHé »]–q ‘·sê«‘· yêdüÔe+>± mìï mø£sê\T qwüºb˛j·÷eTqï $wüj·÷ìï ìsêΔ]+∫ ‘·sê«‘· ¬s’‘ê+>±ìøÏ ‘·>∑T düVü‰j·÷ìï n+~kÕÔeTì edü+‘· ≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>∑+ ‘·eT eTT+|ü⁄ uÛÑ÷eTT\qT m qT´e TπswüHé≈£î e#˚à n~Ûø±s¡T\≈£î #·÷|æ+∫ qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê\ì, Á|ür ôd+≥T uÛÑ÷$TøÏ düVü‰j·T+ n+~+∫ Ä<äT≈£î+{≤eTì edü+‘· ≈£îe÷sY Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. eT+&É\ kÕΔsTT˝À @sêŒf…Æq mqT´eTπswüHé ãè+<ë\T yÓ+≥H˚ qwüºb˛sTT uÛÑ÷eTT\ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚dæ yÓ+≥H˚ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì eT+Á‹ Ä<˚•+#ês¡T. ôdô|º+ãs¡T ∫e]˝À ≈£î]dæq uÛ≤Øesê¸\≈£î 37 y˚\ mø£sê\T eTT+|ü⁄≈£î >∑T¬s’‘˚,

nø√ºãs¡T 1, 2 ‘˚B\˝À ≈£î]dæq esê¸\≈£î 20 y˚\ mø£sê\T eTT+|ü⁄q≈£î >∑T¬s’+<äì, Bìe\¢ düTe÷s¡T 25 qT+&ç 30 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£L |ü+≥qwüº+ yê{Ï\¢e#·TÃqì n~Ûø±s¡T\T ÁbÕ<Ûä$Tø£ n+#·Hê y˚XÊs¡ì, yêdüÔe+>± qwüºb˛sTTq Á|ür ¬s’‘·TqT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq#ÓbÕŒs¡T. <ë«s¡ø±‹s¡TeT\ y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê] <˚ekÕΔq+˝À |üì#˚düTÔqï z $yêVæ≤‘· Åd”Ôì y˚~ÛdüTÔqï dü+|òüT≥q˝À n¬sdtº nsTT u…sTT\Tô|’ e∫à y˚~Û+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü u…~]düTÔHêïs¡ì Ä eTVæ≤fi¯ Ç∫Ãq |òæsê´<äTô|’ ø£]ƒq+>± ì+~‘·T\qT •øÏå+#ê\ì eT+Á‹ Ä<˚<Ó•+#ês¡T. düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ m e¬s’Hê y˚~Û+|ü⁄ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì eT+Á‹ b˛©düT\qT Ä<˚•+#ês¡T. |ü\T Á>±e÷\˝À Ç{°e\ ≈£î]dæq uÛ≤Øesê¸\≈£î <Óã“‹qï s¡Vü≤<ës¡T\≈£î eTs¡eTà‘·TÔ |üqT\T #˚|ü{≤º\ì |ü\Te⁄s¡T eT+Á‹ì ø√sês¡T. Bìô|’ ‘·«s¡˝À ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚dæ s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·TÔ |üqT\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T.

<ädüsê ñ‘·‡yê˝À¢ ñ∫‘· |ü⁄*¨s¡ Á|ükÕ<ä+ $»j·Tyê&É, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):<ädüsê qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ∫‘·+ |ü⁄*¨s¡ Á|ükÕ<ä+ Çyê«\ì n~Ûø±s¡T\T ìs¡í sTT+#ês¡T. \&É÷¶Á|ükÕ<ëìï e÷Á‘·y˚T <ädüsê ñ‘·‡yê˝À¢ øö+≥s¡¢ <ë«sê $Áø£sTTkÕÔs¡T. |ü⁄*¨s¡ bÕ´¬ø≥T¢ ñ∫‘·+>± Çe«qTHêïs¡T. eTVü‰eT+&É|ü+˝Àì ô|’ n+‘·düTú˝À Á|übÕ<ë\ ‘·j·÷Ø, ~>∑Teq ø£qø £<äTs¡Zq>∑sY˝À Á|ükÕ<ë\ $Áø£j·÷\T ñ+{≤sTT.1116 ≈£î+≈£îeT |üPC≤ {Ϭø≥T¢` yÓTT‘·Ô+ mì$T~ s√E\≈£î Ç|üŒ{Ïπø nsTTb˛j·÷sTT. ‘=$T à<√ s√E sê»sêCÒX¯«] <˚$ n\+ø±s¡+ s√E≈£î e÷Á‘·+ ø=~›bÕ{Ï {Ϭø≥T¢ ñHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø nìï s√E\≈£î ø£*|æ düTe÷s¡T 1700≈£î ô|’>± {Ϭø≥T¢ ãTø˘ nj·÷´sTT.<ädüsê ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± e#˚à &ç|ü⁄´fÒwüHé dæã“+~øÏ, b˛©düT\≈£î ‘·~‘·s¡T\≈£î uÛÀ»Hê\T @sêŒ≥T #˚ùd $wüj·T+˝À Ç+ø± @ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT. uÛÀ»Hê\T ô|≥º&É+ e\¢ ø=ìï Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘·T+&É&É+ e\¢ ákÕ] &ÉãT“\T<ë›eTì nqT≈£î+≥THêïs¡T. ø±˙ düeTq«j·T ø£$T{° n~Ûø±s¡T\T uÛÀ»Hê\T e÷Á‘·y˚T ô|{≤º\ì, &ÉãT“ Çe«<ä›ì #ÓbÕŒs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ <äTsêZeT˝Ò¢X¯«s¡ kÕ«$T <˚ekÕúHêìøÏ ñ‘·‡e XÀuÛÑ≈£î ‘·T~ yÓTs¡T>∑T\T ~<äT›≈£î+ ≥THêïsTT. á HÓ\ 16 qT+∫ 24e ‘˚B es¡≈£î »s¡>∑qTqï <ädüsê ñ‘·‡yê\≈£î dü+ã+~Û+∫q @sêŒ≥¢qT 14 Hê{ÏøÏ |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ≈£L´\ @sêŒ≥T`, |òü÷≥¢ e<ä› u≤]πø&ÉT¢, Ç+ø± Ç‘·s¡ @sêŒ≥T¢` 50 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î |üPs

¡Ôj·÷´sTT. ¬øHê˝Ÿs√&ÉT¶ &çyÓ’&ÉsYô|’ ô|òì‡+>¥qT @sêŒ≥T` #˚XÊs¡T. $Hêj·T≈£î&ç >∑T&ç e<ä› qT+∫ ≈£L´ @sêŒ≥T #˚j·÷*‡ ñ+~. á |üqT\T 10e‘˚B qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. ø=+&Éô|’q, ~>∑Teq bÕ]X¯ó<Ûä´+ ø√dü+ Ç|üŒ{Ïπø <˚ekÕúq+ ‘·s¡|òü⁄q 70 eT+~, n<äq+>± eTs√ 300 eT+~ dæã“+~ì ìj·T$TdüTÔHêïs¡T. Ms¡T>±ø£ ø±s=ŒπswüHé XÊìfÒwüHé $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£L&Ü M<ÛäT˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. eT÷&ÉT wæ|ü⁄º\˝À 800eT+~ u≤s¡“s¡¢qT ìj·T$TdüTÔHêïs¡T. yê]ô|’ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ |üs¡´y˚ø£åD≤~Ûø±] ñ+{≤s¡T. |òü÷≥¢ e<ä›, ø=+&Éô|’q, ~>∑Teq >∑T]Ô+∫q Á|ü<˚XÊ˝À¢ ¬syÓq÷´, b˛©düT, yÓT&çø£˝Ÿ n+&é ôV≤˝ŸÔ, Ç‘·s¡XÊK\ dæã“+~ ñ+{≤s¡T. ˇø√ÿ ãè+<ëìøÏ d”ìj·TsY n~Ûø±s¡T\T |üs¡´y˚ø£å≈£î\T>± ñ+{≤s¡T. <˚ekÕúq+ n~Ûø±s¡T\‘√ ø√Ä]¶H˚wüHé #˚düT≈£îì uÛÑ≈£îÔ\≈£î mø£ÿ&Ü nkÂø£s¡´+ ø£\> ∑≈£î+&Ü @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ bò˛Hé q+ãs¡¢qT ø£+Á{À ˝Ÿs¡÷yéT˝À n+<äTu≤≥T`˝À ñ+#·T‘·THêïs¡T. <˚ekÕúq+ ø£qø£ <äTs¡Zq>∑sY, ø=+&Éô|’q ¬s+&ÉT yÓ’<ä´ •_sê\qT @sêŒ≥T #˚düTÔ+~. ˇø£ n+ãT˝…Hé‡qT ≈£L&Ü dæ<äΔ+>± ñ+#·T‘·T+~. õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À <äTsêZ |òü÷{Ÿ, d”‘·eTàyê] bÕ<ë\T, yÓ’<ä´•_sê\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. @|” yÓT&çø£˝Ÿ ÁbÕø°ºwüqsY‡ nk˛dæj˚TwüHé mì$T~ #√≥¢ yÓ’<ä´ •_sê\qT @sêŒ≥T` #˚j·TqTHêïs¡T.uÛÑ≈£îÔ\≈£î eT+∫˙s¡T n+~+#·&É+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T.

$XÊK ‘Ó<˚bÕ d”ìj·Ts¡¢˝À $uÛÒ<ë\T $XÊK|ü≥ï+,nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): zyÓ’|ü⁄ u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·‘√ Á|ü»˝À¢ kÕqTuÛÑ÷‹ dü+bÕ~düTÔ+fÒ $XÊK ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À e÷Á‘·+ $uÛÒ<ë\‘√ neø±XÊ\qT #˚C≤s¡TÃ≈£îH˚ dæú‹øÏ #˚s¡T≈£î +≥T HêïsTT. ø£*dæ |üì#˚düTÔHêïeTì #ÓãT‘·÷ edüTÔqï Hêj·T≈£î\T ‘·eT eT<Ûä´ düK´‘· ˝Ò<äì ìs¡÷|æ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ø£$T{°˝À¢ kÕúq+ ø√dü+ ≈£îd”Ô|ü&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+{À+~. õ˝≤¢˝À ns¡“Hé, s¡÷s¡˝Ÿ õ˝≤¢\ ø±s¡´esêZ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\qï n~ÛcÕ˜q+ ìs¡íj·T+ô|’ ‘·s¡®quÛÑs¡®q |ü&çq Hêj·T≈£î\T ‘=\T‘· Ç+<äT≈£î n+^ø£]+#·˝Ò<äT. ‘·s¡Tyê‘· düπsn+≥TH˚ ø=‘·Ô ø±s¡´esêZ˝À¢ ‘·eT esêZìï ø=qkÕ–+#ê\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡T. B+‘√ dü+kÕú>∑‘· mìïø£\T yêsTT<ë |ü&ܶsTT. nsTT‘˚ mìïø£\T yêsTT<ë n+fÒ πø&ÉsY≈£î ‘·|ü&ÉT dü+πø‘ê\T Ç∫Ãq≥ºe⁄+<äì uÛ≤$+∫q d”ìj·Ts¡T¢, @&ÉT>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ düeTq«j·T ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î õ˝≤¢≈£î ˇπø ø±s¡´ es¡Z+ e⁄+<äì, nsTT‘˚ $XÊK q>∑s¡+, s¡÷s¡˝Ÿ ÁbÕ+‘ê\T>± $uÛÑõdü÷Ô ¬s+&ÉT ø±s¡´esêZ\qT @sêŒ≥T#˚j·÷\ì n~ÛcÕ˜q+ ìs¡ísTT+∫q $wüj·÷ìï |ü]o\≈£î&ç>± Ç{°e\ e∫Ãq düT»Hê#Í<ä] yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç+<äT≈£î Äj·÷ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ÇHé#ê]®\T ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó* bÕs¡T. , Á|üdüTÔ‘· õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫+‘·ø±j·T\ nj·T´qïbÕÁ‘·T&ÉT, XÊdü

qeT+&É* $|üø£åH˚‘· <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄, d”ìj·TsY H˚‘· ã+&Üs¡T dü‘·´Hêsêj·TDeT÷]Ô\‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯yÓTÆ Çq#ê]®\ n_ÛÁbÕ j·÷\qT $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ ¬s+&ÉT ø±s¡´esêZ\ @sêŒ≥T≈£î nj·T´ qïbÕÁ‘·T&ÉT nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&ÉT ø£$T{°\T nsTT‘˚ s¡÷s¡˝Ÿ≈£î ‘êqT n<Ûä´≈£åî&ç>± e⁄+&Éqì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT düeTs¡ú+>± |üì#˚j·÷\+fÒ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ø√q ‘ê‘êsêe⁄qT ‹]– rdüT≈£î+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. BìøÏ <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄, ã+&Üs¡T nuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|æŒ, Äj·Tq≈£î ã<äT\T eTs=ø£] ù|s¡T dü÷∫+#ê\Hêïs¡T. á <äX¯˝À >±Eyêø£≈£î #Ó+~q >∑T&çyê&É neTsY, Vü≤s¡¸es¡›Hé ù|s¡T¢ Á|ükÕÔeq≈£î e#êÃsTT. ø√q ‘ê‘êsêe⁄ nsTT‘˚ ‘·|üŒ ‘êqT n<Ûä´≈£åî&ç>± e⁄+&É˝Òqì nj·T´qï düŒwüº+ #˚dü÷Ô düe÷y˚X¯+ qT+∫ ãj·T≥≈£î e#˚ÃXÊs¡T. ø±s¡´es¡Z+ m+|æø£ô|’ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ≈£î<äs¡q+<äTq mìï ø£\T yêsTT<ë y˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. n~∏cÕ˜q+‘√ e÷{≤¢&çq ‘·s¡T yê‘· ø£$T{°j˚T ø=‘·Ô ø±s¡´esêZ\qT m+|æø£#˚düTÔ+<äHêïs¡T. ¬s+&ÉTqïπsfi¯¢ qT+∫ n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚düTÔHêïqì, á düeTj·T+˝À bÕغ #˚|ü{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ dü>±ìøÏ Vü‰»s¡Tø±ì yê]øÏ ø=‘·Ô ø£$T{°˝À kÕúq+ e⁄+&É<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ d”ìj·Ts¡¢ rs¡T‘√ Ç|ü&ÉT bÕغ˝À $uÒ<ë\T >∑T|üeTHêïsTT.

myÓTੇ ø√dü+ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T |”ÄsY{°j·T÷, @|”{°m|òt, j·T÷{°m|òt ‘·~‘·s¡ dü+|òü÷\ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T nuÛÑ´]ú‘·«+ <äøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î b˛{° es¡+>∑˝Ÿ,nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):myÓTੇ |ü<ä$ô|’ ø£HÓïdæq |ü\Te⁄s¡T Ç|üŒ{ÏqT+#˚ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. eTTK´+>± bÕsƒ¡XÊ\kÕúsTT˝À dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T nuÛÑ´]ú‘·«+ bı+<˚+<äT≈£î ‘·eT<Ó’q e÷sêZ˝À¢ Á|üj·T‘êï\T kÕ–düTÔHêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ, KeTà+, q\¢>=+&É õ˝≤¢\ ñbÕ<Ûë´j·TT\ $uÛ≤>∑+˝À myÓTੇ mìïø£ 2013 e÷]à HÓ\˝À »s¡T>∑qT+~. e÷]à 2006˝À »]–q mìïø£ ø±\ |ü]$T‹ eTT–j·T&É+˝À eT∞¢ mìïø£ \ ìs¡«Vü≤D≈£î s¡+>∑+dæ<äΔyÓTÆ+~. ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ mìïø£\|üÁøÏj·T˝À ‘=* uÛ≤>∑yÓTÆq z≥s¡¢ qyÓ÷<äT Á|üø£≥q yÓ\Te&ç+~. n+‘·≈£î eTT+<äT qT+#˚ ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T ‘·eT Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#·>± qyÓ÷<äT Á|üø£≥q yÓ\Te&É&É+‘√ eTTeTàs¡+ #˚XÊsTT. ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ H˚‘·\T ‘·s¡T#·÷ düe÷ y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. n|ü&˚ Á>±eT, eT+&É\ kÕúsTT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ≈£L&Ü H˚s¡T>± yÓfi¯ó‘·÷ Á|ü#ês¡ |üsê«ìøÏ ‘Ós¡BXÊs¡T. |”ÄsY{°`j·T÷, @|”{°`m|òt, j·T÷{°m|òt ‘·~‘·s¡ dü+|òü÷\ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T nuÛÑ´]ú‘·«+ <äøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î b˛{°`|ü&ÉT‘·THêïs¡T. dü+|òü÷˝À¢ H˚‘·\ eT<Ûä´ ≈£L&Ü b˛{° rÁe+>±ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ |ü<äe⁄˝À¢ ñqï yê]‘√ bÕ≥T e÷J Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü b˛{°˝À ñ+&˚+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄ ‘·T+&É&É+‘√ õ˝≤¢ qT+∫ Äj·÷ dü+|òü÷˝À¢ nuÛÑ´]ú‘·«+ô|’ @ø± _ÛÁbÕj·T+ sêe&É+ n+‘· düT\Te⁄ ø±<äqï n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTm e⁄‘·THêïsTT. es¡+>∑˝Ÿ, KeTà+, q\¢>=+&É õ˝≤¢\ ñbÕ<Ûë´j·T $uÛ≤ >∑+˝À »]π> á mìïø£˝À Á|üuÛÑT‘·« j·÷»e÷Hê´\˝Àì ñqï‘· bÕs

ƒ¡XÊ\\T Äô|’ Ç+≥ sY,&çÁ^ ø£fi≤XÊ\\T, ◊{°◊\T, ñqï‘· $<ä´ s¡+>±˝…’q j·T÷ìe]‡{° , ø±ø£rj·T yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\, ì{Ÿ ‘·~‘·s¡ uÀ<Ûäq $uÛ≤>∑ n<Ûë´|ü≈£î\T, Ábıô|òdüs¡T¢ mìïø£˝À z≥s¡T¢>± ñ+{≤s¡T.2006˝À »]–q ñbÕ<Ûë´j·T $uÛ≤>∑ myÓTੇ mìïø£˝À es¡+>∑˝Ÿ qT+∫ #·Tø±ÿ sêeTj·T´ mìïø£j·÷´ s¡T. #·Tø±ÿ sêeTj·T´≈£î b˛{°>± |”ÄsY{°`j·T÷ e÷J sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT, e÷J myÓTੇ _. <Ûäsêà¬s&ç¶ ã]˝À ì*#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± @|”{°`m|òt qT+∫ e÷J sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ b˛{° #˚j·T>±, &û{°m|òt qT+∫ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± q]‡+Vü‰>ö&é Á|ü<Ûëq b˛{°<ës¡T\T>± ñHêïs¡T.2006 mìïø£˝À b˛{° #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ eTT>∑TZs¡T q\¢>=+&É≈£î #Ó+~q yêπs ø±>±, #·Tø±ÿ sêeTj·T´, qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ qT+∫ ã]˝À ì*#ês¡T. 2013 mìïø£˝À ≈£L&Ü nuÛÑ´]ú‘·«+ ≈£L&Ü õ˝≤¢≈£î <ä≈£îÿ‘·T+<ë..? nH˚~ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. KeTà+, q\¢>=+&É õ˝≤¢˝Àì z≥s¡¢ ø£+fÒ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À z≥s¡¢ dü+K´ n~Ûø£+. {°#·s¡¢ |üs¡+>± #·÷ùdÔ z≥s¡T¢>± ñqï yê]˝À 9y˚\ es¡≈£î ñqï≥T¢ n+#·Hê. n<˚ KeTà+, q\¢>=+&É õ˝≤¢˝Àì {°#·s¡¢ dü+K´ yÓTT‘·Ô+>± 9y˚\ ˝Àù| ñ+≥T+<äì õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ H˚‘·\T n+≥THêïs¡T. á Áø£eT+˝À õ˝≤¢≈£î <äπøÿ+<äT≈£î neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñ+{≤j·Tqï n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T <ë<ë|ü⁄ nìï ≈£L&Ü myÓTੇ mìïø£ô|’ <äèwæºô|{ϺHê &û{°m|òt e÷Á‘·+ á kÕ] ã]˝À ì\TeeT+{À+~.

Ä~˝≤u≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ~Û Vü‰$÷ |ü<∏äø£+ kÕe÷õø£ ‘·ìF˝À¢ |ü\Te⁄s¡T ñ<√´>∑T\T n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ɶ≥T¢ ‘˚\&É+‘√ yê]ô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »]–q Hê\T>∑T $&É‘·\ ‘·ìF˝À¢ ø√{Ïô|’>± <äT]«ìjÓ÷>∑yÓTÆq≥Tº n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. n+<äT≈£î ø±s¡≈£î˝…’q ¬s+&ÉT e+<ä\ eT+~ dæã“+~ì ñ<√´>±˝À¢qT+∫ ‘=\–+#·>±, 92 eT+~ì düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. |ü\Te⁄s¡T Ç‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>∑+˝À u≤<ÛäT´˝…’q Ç‘·s¡ XÊK\≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·÷ XÊK\ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. 20 eT+~ m+|”&ûz\ô|’, 47 eT+~ mÇ\ô|’, 31 eT+~ Áu≤+#Y b˛ dtºe÷düºs¡¢ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·÷ XÊK\ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î &Ü«e÷ n~Ûø±s¡T\T ˝ÒK\T sêXÊs¡T. n˝≤π> ≈£î+≥\ ìsêàD+˝À nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq 115 eT+~ düs¡Œ+#·T\ô|’ ¬s yÓq÷´ ]ø£eØ j·÷ø˘º Á|üjÓ÷–+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ñbÕ~ÛVü‰$÷ |ü<∏äø£+ 2005 ˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>± 2008 qT+∫ kÕ e÷õø£ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. õ ˝≤¢˝Àì 52 eT+&É˝≤˝À¢ ˇø£{Ï,¬s+&ÉT, eT÷&√ $&É‘· kÕe÷õø£ ‘·ìF\T |üP ]Ô ø±>± Hê\T>√ $&É‘·˝À 40 eT+&É˝≤˝À¢, ◊<√ $&É‘·˝À ˇø£ eT+&É\+ ˝À kÕe÷õø£ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ê s¡T. á yÓTT‘·Ô+ ‘·ìF˝À¢ 7 ø√≥¢ 40 \ø£å\ 98 y˚\ s¡÷bÕj·T\T <äT]«ìjÓ÷>∑yÓTÆq≥Tº` |òæsê´<äT\ sê>± M{Ïô|’ $#ês¡D »]|æq n~Ûø±s¡T\T ø√{Ï 26 \ø£å\ 29 y˚\ 698 s¡÷bÕj·T\T <äT]«ìjÓ÷>∑yÓTÆq≥Tº` ìsêΔ]+#ês¡T.Ç+<äT˝À qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 75 \ø£å\ 23 y˚\ 935 s¡÷bÕj·T\qT ]ø£eØ #˚XÊs¡T. ì<ÛäT\T <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ ø±s¡≈£î˝…’q 188 m|òt{°\qT, 32 eT+~ f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+≥¢qT, Ç<ä›s¡T ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥s¡¢qT, ˇø£ ndæôdº+{Ÿ Áb˛Á>±+ Ä|ò”düsYqT ñ<√´>±˝À¢+∫ ‘=\–+#·>±, 53 eT+~ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢qT, 30 eT+~ f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+≥¢qT, Ç<ä›s¡T ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥s¡¢qT, Äs¡T>∑Ts¡T n&çwüq˝Ÿ Áb˛Á>±+ n~Ûø±s¡T\qT düôdŒ+&é #˚XÊs¡T.

ñbÕ~Û ø√dü+ ≈£L©\ m<äTs¡T#·÷|ü⁄ ø£&É|ü, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):á @&Ü~ esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± ø£s¡e⁄ HÓ\ø=+~. B+‘√ |ü+≥\T kÕ>∑T≈£î H√#·Tø√ø£ e´ekÕj·T ≈£L©\≈£î |üqT\T <=s¡ø£&É+ >∑>∑q+>± e÷]+~. B+‘√ |üqT\ø√dü+ e´ekÕj·T ≈£L©\+‘ê Á|üuÛÑT‘·« Á|üø£≥q ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. πød”¬øHê˝Ÿ |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·+˝Àì #Óq÷ïs¡T, U≤Jù|≥, yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, #êbÕ&ÉT, <äTeP«s¡T, sêEbÕfiË+, Ábı<äT›≥÷s¡T‘√ bÕ≥T` »eTà\eT&ÉT>∑T, ô|<ä›eTT&çj·T+ eT+&É˝≤˝À¢ Ç|üŒ{Ï <ëø± ñbÕ~Û Vü‰$÷˝À #˚|ü&ÉT‘·Tqï |üqT\T #˚ùd+<äT≈£î nø£ÿ&É M\T+&É<äT. y˚dü$˝À e´ekÕj·T |üqT\T ˝Òì düeTj·T+˝À e´ekÕj·T ≈£L©\‘√ bÕ≥T` |ü\T ¬s’‘·T\T ô|<ä›m‘·TÔq |üqT\≈£î yÓfi‚¢yês¡T. ø£s¡e⁄ H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìø° 150 s√E\ |üì~Hê\qT ø£*ŒkÕÔeTì d”m+ Ç{°e˝Ò #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïø°e+<ä s√E\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï ≈£î≥T+u≤\T õ˝≤¢˝À nH˚ø£+ ñHêïsTT. md”‡, md”º ≈£î≥T`+u≤\≈£î Ç{°`e* es¡≈£î |üì~Hê\ô|’ |ü]$T‹ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT yê]øÏ ≈£L&Ü @&Ü~øÏ e+<ä s√E\ |üì~Hê\T e÷Á‘·y˚T ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ 150 s√E\ |üì~Hê\qT ø£*Œdü÷Ô Á|üø£{ÏùdÔ õ˝≤¢˝À 14,755 ≈£î≥T+u≤\≈£î \_Δ #˚≈£Ls¡qT+~. B+‘√ &Ü«e÷ n~Ûø±s¡T\T á eT+&É˝≤˝À¢ s√&ÉT¶øÏs¡TyÓ’|ü⁄˝≤, ø±\Te˝À¢ eTTfi¯¢ø£+|ü ‘=\–+#·&É+ ˝≤+{Ï |üqT\qT #˚|üfÒº+<äT≈£î nqTeT‹yê«\+≥÷ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY <ë«sê Á>±$÷D≤_Ûeè~Δ XÊK ø£$TwüqsY≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕs¡T. nsTT‘˚ Ä eT+&É˝≤˝À¢ $ø£˝≤+>∑T\ <ë«sê eTTfi¯¢ø£+|ü ‘=\–+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T nqTeT‹#êÃs¡T. Ä kÕúsTT˝À ñbÕ~Û˝À $ø£˝≤+>∑ ≈£L©\T ˝Òs¡T. n+<ä]ø° Çø£ÿ&É |üqT\T ø£*ŒùdÔ nø£ÿ&É ≈£L©\≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡qT+~. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T πød”¬øHê˝Ÿ |ü]~Û˝Àì eT+&É˝≤˝À¢ n+<ä]ø° |üqT\T ø£*Œ+#˚˝≤ n~Ûø±s¡T\ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îeùdÔ ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û <äø£ÿqT+~.

e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À m¬ø’‡CŸ dæã“+~...? KeTà+,nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô)::ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ |ü≥ºD+˝Àì yÓ’Hé cÕ|ü⁄\ øÏ≈£îÿ‘√ m¬ø’‡CŸ dæã“+~ CÀ>∑T‘·THêïs¡T. ìsê«Vü≤≈£î\ e<ä› qT+#˚ ø±≈£î+&Ü kÕsê ‘·j·÷Ø<ës¡T\T, s¡yêD≤<ës¡T\ e<ä› qT+∫ ≈£L&Ü dæã“+~ e÷eT÷fi¯ó¢ edü÷\T #˚düTÔqï≥T¢ Äs√|üD\T ñHêïsTT. HÓ\≈£î e÷eT÷fi¯¢ s¡÷|ü+˝À <ä+&ÉT≈£î+≥Tqï≥Tº ãVæ≤s¡+>∑ Äs√|üD\T ñHêïsTT. >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É XÊK≈£î #Ó+~q ˇø£ ámdt, eTs√ @ámdt ñ+&˚yês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ámdt ã~© nj·÷´s¡T. @ámdt @d”;øÏ ∫ø±ÿs¡T.ámdt ≈£L&Ü ã~© nq+‘·s¡+ @d”;øÏ ∫ø±ÿs¡T. |òü*‘·+>± Çø£ÿ&É |üs¡´y˚ø£åD #˚j·÷*‡q Ç<ä›s¡T n~Ûø±s¡T\T ˝Òs¡T. B+‘√ ø=+<äs¡T dæã“+~ Ä>∑&Ü\≈£î n+‘˚ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì cÕ|ü⁄\≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç˝≤ e÷eT÷fi¯¢ &É÷´{Ïô|’H˚ ø=+<äs¡T dæã“+~ m≈£îÿe ÁX¯<äΔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± |ü≥ºD+˝À, eT+&É\+˝À <ë<ë|ü⁄ 200ô|’>± u…\Tº cÕ|ü⁄\T q&ÉTdüTÔHêïsTT. ø=ìï u…\Tº cÕ|ü⁄˝À¢ eT<ä´+‘√ bÕ≥T Hê≥T kÕsêqT ≈£L&Ü neTTà‘·T+&É≥+ $X‚wü+. z yÓ’|ü⁄ Ä XÊK˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹ô|’ @d”; n~Ûø±s¡T\T ø=s¡&ÛÜ s¡aT[|ædüTÔHêï.. ‘·eTqT mes¡T @+ #˚kÕÔs¡T˝Ò nqï Ø‹˝À ø=+<äs¡T dæã“+~ ¬s∫Ãb˛‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ ù|s¡T#Ó|æŒ e÷eT÷fi¯ó¢ <ä+&ÉT≈£îH˚ |üì˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ñHêïs¡T. ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ |ü≥ºD+‘√ bÕ≥T #·T≥Tº|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê˝À¢qT Hê≥T kÕsê ‘·j·÷Ø, nÁø£eTs¡yêD≤, neTàø±\T CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. nsTT‘˚ ø=+<ä] e<ä› m¬ø’‡CŸ dæã“+~øÏ HÓ\yê] e÷eT÷fi¯ó ¢ n+<äT‘·THêïsTT.ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£˙dü+ e+<ä kÕsê <äTø±D≤\THêïsTT. á ÁbÕ+‘·+˝À >∑‘·+˝À ˇø√ÿ cÕ|ü⁄q≈£î s¡÷.2500 edü÷\T #˚ùdyês¡T. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq z n~Ûø±] ù|s¡TqT ≈£L&Ü yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.ø=‘·Ô>± e∫Ãq n~Ûø±]πø HÓ\≈£î s¡÷.60 y˚\T e÷eT÷fi¯ó¢ Çyê«*‡ ek˛Ô+<äì dü<äs¡T dæã“+~ kÕsê neTàø£+<ës¡¢‘√ u≤Vü‰≥+>±H˚ #ÓãT‘·THêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ e+<ä <äTø±D≤\ qT+∫ Ç|üŒ{Ïπø <ë<ë|ü⁄ s¡÷ 3.5\ø£å\T edü÷\e⁄‘√+<äì düe÷#ês¡+. kÕsê neTàø±\ô|’ <äèwæº ô|{Ϻ edü÷fi¯¢ Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. |òü*‘·+>± e÷eT÷fi¯ó¢ <ë<ë|ü⁄ ¬s{Ϻ+|ü⁄ nj·÷´sTT

¬syÓq÷´ dæã“+~ edü÷fi¯¢‘√ ]j·T\ºs¡¢ Vü≤&É˝Ÿ...? KeTà+, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): e´ekÕj·TuÛÑ÷$Tì.. e´ekÕj˚T‘·s¡ uÛÑ÷$T>± e÷s¡Ã{≤ìøÏ nedüs¡yÓTÆq ø£q«s¡Hé ù|s¡T #Ó_‘˚H˚ ]j·T\ºs¡T¢ eDÏøÏb˛‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T |üìrs¡T‘√ n≥T` ¬syÓq÷´ XÊK, |ü+#êj·Tr\≈£î Ä<ëj·T+ b˛e&Éy˚Tø±ø£ Ç≥T ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡+ #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.n+‘˚ø±ø£ dæã“+~ ø£q«s¡¸Hé |ò”Eø£+fÒ n~Ûø£+>± kıeTTà\T e<äT\T‘·Tqï≥Tº ]j·T˝Ÿ yê´bÕs¡T\T ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ìy˚~ø£ Ç#˚Ã+<äT≈£î Äs¡T qT+∫ @&ÉT HÓ\\ø±\+ C≤|ü´+ #˚ düTÔ+&É&É+‘√ uÛÑ÷$TøÏ ˝Ò ne⁄≥T¢` #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. Bìe\¢ |ü+#êj·TrøÏ Ä<ëj·T+ b˛‘√+~. ns¡“Hé ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+˝À ìy˚~ø£ Ä<Ûës¡+>±H˚ Äضy√ ø±sê´\j·T+˝À ø£q«s¡¸Hé≈£î nqTeT‹ Ç∫à |ò”E ø£{Ϻ+#·T≈£î+{≤s¡T. á ìy˚~ø£ ø°\ø£yÓTÆq~ ø±e&É+‘√ eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±\T Ä&ç+~ Ä≥>± e÷]+<äqï Äs√|üD\T ñHêïsTT. B+‘√ uÛ≤Ø>± edü÷fi¯¢≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡qï Äs√|üD\THêïsTT.uÛÑ÷$T ø£q«s¡¸Hé |ò”EøÏ+<ä uÛÑ÷ $T e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡˝À |ü~XÊ‘·+ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕ] #Ó*¢ùdÔH˚ ˝Ò ne⁄{Ÿ≈£î nqTeT‹kÕÔs¡T. eTT+<äT>± ø£q«s¡¸Hé nqTeT‹ ø√dü+ ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±]øÏ(Äضy√) <äs¡U≤düTÔ #˚kÕÔs¡T. Äضy√ ø±sê´\j·T+ qT+∫ Ä <äs¡U≤düTÔ ns¡“Hé eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] ø±sê´\j·÷ìøÏ #˚s¡T‘·T+~. nø£ÿ&ç qT+∫ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕ] ‹|üŒ\T yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. Ä ø±sê´\j·T+˝À kıeTTà\T e<ä\≥y˚Tø±ø£ düTe÷s¡T 6 qT+∫ 7HÓ\\ ø±\+ |ü&ÉT‘√+<äì ]j·T˝Ÿ yê´bÕs¡T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. Äضy√ ø±sê´\j·T+ qT+∫ e∫Ãq uÛÑ÷$T ø£q«s¡¸Hé <äs¡U≤düTÔ eT+&É\ ñ|ü‘·Vü≤d”˝≤›sY, ÄsY◊\ qT+∫ Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±](MÄs√«), düπs«j·TsY\≈£î yÓfi¯ó ‘·T+~.dü<äs¡T dæã“+~ uÛÑ÷$Tì düπs«#˚dæ, uÛÑ÷$T $esê\T j·T»e÷ì ù|s¡T ìsêΔ]+∫ ‘·eTìy˚~ø£ n+<ä#˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚ á e´eVü‰s¡+˝À C≤|ü´+‘√ bÕ≥T #˚‹ ∫\TeTT e<äT\T‘√+<äì yêb˛‘·Hêïs¡T.

$XÊK˝À ˇπø Ç+{À¢ Hê\T>∑T &Ó+>∑÷´ πødüT\T

nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq n~Ûø±s¡T\T $XÊK|ü≥ï+, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): $XÊK q>∑s¡+˝À &Ó+>∑÷´ yê´~Û u≤]q|ü&ç Á|ü»\T ÄdüŒÁ‘·T\ bÕ\e≥+‘√ q>∑s¡yêdüT\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. yÓTTqï{Ï es¡≈£î mø£ÿ&√ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À &Ó+>∑÷´ πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. q>∑s¡+˝Àì <äTsêZq>∑sY˝À ˇπø Ç+{À¢ q\T>∑T]øÏ &Ó+>∑÷´ yê´~Û k˛øÏq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. B+‘√ Á|ü»\‘√ bÕ≥T yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü nÁ|üeT‘·ÔeTj·÷´s¡T. Ä ø±\˙˝À ìedædüTÔqï Á|ü»\+<ä]ø° yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|ü»\T uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, nìï eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì Äs√>∑´XÊK n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. <äTsêZq>∑sY˝Àì ˇø£ e´øÏÔøÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚j·T>± &Ó+>∑÷´ k˛øÏq≥T¢ ìsêΔs¡D nsTT+~. Ç+{À¢ì $T–*q yê]øÏ ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ≈£î≥T+ã+˝Àì q\T>∑T]øÏ &Ó+>∑÷´ k˛øÏq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. B+‘√ J$m+d” n~Ûø±s¡T\T q>∑s¡ Á|ü»\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊs¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, nø√ºãsY 10, 2012

n\»&ç düèwæºdüTÔqï u≤¬ø’‡{Ÿ ‘·e«ø±\T Çø£ Ç|ü&ÉT <ädüsê >∑&ÉTe⁄ eT∞¢ <ädüsê≈£î yÓ[¢+~ ‘Ó\+>±D n+X¯+. <ädüsê‘√ Çø£ dü+ã sê˝Ò dü+ãsê\ì }<äs¡>=&ÉT‘·THêïs¡T. ì»+>± ‘Ó\+>±D $düj·T+˝À ø±+Á¬>dt Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ˇø£ÿ Á|üø£≥q ≈£L&Ü #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. #˚ùdÔ kÕ<Ûä´+ ø±<äH˚ #ÓãT‘√+~. eT] &Ûç©¢ qT+∫ e∫Ãq ¬ødæÄsY e÷Á‘·+ <ädüsê ñ‘·‡yê\T <Ûä÷+<Ûë+ n+≥THêïs¡T. @~ qe÷à˝À @~ qeTà≈£L&É<√ ‘Ó*j·Tø£ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± |æ∫Ãyêfi¯ó¢>± e÷sês¡T. e÷s¡T‘·THêïs¡T. mHêïfi¯ó¢ Ç˝≤ yês¡Ô\T $Hê\ì Á|ü•ï+#·T≈£î+ ≥THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Çø£ÿ&É ñ<ä´$T+#·>±H˚ nø£ÿ&É n+fÒ d”e÷+Á<Ûä˝À b˛{°j·÷Á‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔqbÕïs¡T. ãdüT‡j·÷Á‘·\T, <Ûäsêï\T #˚düTÔHêïs¡T. ø±s¡D+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ düyÓTÆø±´+Á<Ûä nqï n]–b˛sTTq ]ø±s¡T¶qT Á|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. ø±eP], \>∑&ÉbÕ{Ï, sêj·TbÕ{Ï\ &Ó’¬sø£åHé˝À ñ<ä´e÷\T kÕ>∑&É+ $X‚wü+. düyÓTÆø£´‘· n+fÒ ns¡ú+ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. $&ç b˛‘˚ düyÓTÆø£´‘· mø£ÿ&É <Óã“‹+≥T+<√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑Tyê] eT<Ûä´ Ç+¬øHêïfi¯ó¢ Ç˝≤ eTuÛÑ´ô|&É‘ês√ H˚‘·\T ‘˚\TÃø√yê*. Ç{°e* es¡≈£î ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TqT e´‹πsøÏ+∫ q Ä+Á<Ûä Hêj·T≈£î˝À¢ ≈£L&Ü $uÛÑ»q U≤j·T+ ø£qTø£ n<˚<√ ‘=+<äs¡>± »]–‘˚ u≤>∑T+&ÉTqH˚ uÛ≤eq ø£ì|ædüTÔqï~. nsTTq|üŒ{Ïø° Ä+Á<Ûä ô|‘·Ô+ <ës¡T\T, nø£ÿ&ç Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ |ü≥Tºe<ä\ì $Áø£e÷ s¡Tÿ˝≤¢ düyÓT Æø±´+Á<Ûä y˚T\+≥÷ }<äs¡>=&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D e÷sYà |üPs¡Ôe« &É+‘√ Ç|ü&ÉT bı*{Ïø£˝Ÿ C…mdæ H˚‘·\‘√ düVü‰ ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ô|’ πødüT\T ô|≥º&É+ <ë«sê eT∞¢ düeTdü´qT sêCÒdüTÔHêïs¡T. nsTT ‘˚ õ˝≤¢˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï sê´©\T, düuÛÑ\T, <äsêï\T #·÷düTÔ+fÒ Á|ü»˝À¢ ‘Ó\+>±D Äø±+ø£å m+‘·ã\+>± ñ+<√ bÕ\≈£î\T ns¡ú+ #˚düTø√yê*. ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ n~Ûø±s¡+ Ç|ü&ÉT πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\<˚. n+‘˚>± ≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D≈£î z |ü]cÕÿs¡+ ø£qT ≈£îÿH˚ u≤<Ûä´‘· sêh Hêj·Tø£‘·«+ô|’ ñ+~. eTTK´+>± m+|”\T, myÓTà˝Ò´ \T, eT+Á‘·T \T n~ÛcÕºq+‘√ #·]Ã+∫ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ #=s¡e rdüTø√ yê*. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »]–q dü+Á|ü~+|ü⁄\≈£î, ñ<ä´e÷\≈£î Ç|üŒ{Ïø° ‘˚&Ü ñqï~. sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ &Ûç©¢˝À dü+Á|ü~+|ü⁄\T kÕ>∑T‘·THêïj·Tqï yês¡Ô\ô|’ Ç|üŒ{Ïø° düŒwüº‘· ˝Ò<äT. eTs√yÓ’|ü⁄ sêj·T\d”eT˝À u…’¬s&ç¶ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î ≈£L&Ü »qdüŒ+<äq u≤>±H˚ ñ+~. ìC≤ìøÏ düyÓTÆø£´ sêh+˝À qwüºb˛sTT+~ ≈£L&Ü d”eTÁbÕ+ ‘·y˚T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø√kÕÔ˝ÀH˚ ø±<äT, sêj·T\d”eT˝À ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ sêh ñ<ä´eT+ sêE≈£îqï~. u…’¬s&ç¶ sêj·T\d”eT ñ<ä´ eT+˝ÀøÏ ~–q e÷≥ ø±<äq˝ÒeTT. ø±˙ Á|ü>∑‹o\ y˚T<Ûëe⁄\T, ñ<ä´eTø±s¡T\T Á|ü»\qT ø£~*+#·>∑\T>∑T‘·THêïs¡T. ø±˙ düyÓTÆø±´+Á<Ûä CÒ@d” ñ<ä´eT+ ˝ÒeBj·T&ÜìøÏ m+‘· Á|üj·T‹ï+ ∫Hê $<ë´s¡Tú\qT, Á|ü»\qT ø£~*+#·˝Òø£ b˛‘·Tqï~. >∑‘· @&Ü~˝À e∫Ãq e÷s¡TŒqT >∑eTìùdÔ, ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T˝À C≤|ü´+ »]–‘˚ ø√kÕÔ, sêj·T\d”eT˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ sêh ñ<ä´e÷\T y˚>∑+>± |ü⁄+E≈£î+{≤j·Tì düŒwüºeTe⁄‘·Tqï~. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T <ä]<ë|ü⁄˝À¢ ñqï<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ ‘Ó\+>±D yê]˝ÀH˚ ø±<äT, Ä+Á<Ûäyê]˝Àq÷ @s¡Œ&É≥+ $X‚wü+. Ä+Á<Ûä Á|ü»\T yÓTT<ä{Ï qT+∫ $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>±H˚ ñHêïs¡ì edü+‘· Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄˝≤+{Ï yês¡T yê~düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq >=+‘·TH=πøÿ Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘√+~. ‘Ó\+>± D ø√dü+ ‘êeTT #˚düTÔqï~ <Ûäs¡àb˛sê≥eTì ‘Ó\+>±D Á|ü»\T, y˚T<Ûëe⁄\T yê~düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ düø±\+˝À |ü] kÕÿs¡+ #·÷|ü˝Òø£b˛‘·Tqï~. eTs√yÓ’|ü⁄ Ä+Á<Ûä ô|‘·Ô+<ës¡T\T Çs¡T ÁbÕ+‘ê\T ø£*dæ ñ+&É&ÜìøÏ m≥Te+{Ï sêJdü÷Á‘êìï Á|ü»\ eTT+<äT ô|≥º˝Òø£ b˛j·÷s¡T. Ç|ü&ÉT ‘Ó\+>±D Á|üø£{ÏùdÔ sêJHêe÷\T #˚kÕÔeTì Ä+Á<Ûä m+|”\T u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ #˚dæHê n~ÛcÕ˜qes¡Z+ uÛÑj·T|ü&˚ |ü]dæú‘·T\T ˝Òe⁄. n+<äTe\¢ düeTdü´qT Ç+ø± HêqÃ&É+ e\¢ |ü]cÕÿs¡+ ø±<äT. m+‘·‘·«s¡>± Bìï |ü]wüÿ]ùdÔ n+‘·eT+∫~. eTs√yÓ’|ü⁄ Ç|ü&ÉT ˝Àø˘<äfiŸ ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D XÊKqT @sêŒ≥T #˚dæ+~. m˙¶j˚T‘·s¡ |üøå±\qT ø£\T|ü⁄≈£îb˛j˚T Á|üj·T‘·ï+ »s¡qT>∑T‘√+~. e#˚Ãj˚T&ÉT mìïø£ \ dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±uÀ‘√+~. ø±+Á¬>dt e÷Á‘·y˚T á neø± XÊìï #˚õøÏÿ+#·T≈£î+fÒ eT+∫~. ;CÒ|”j˚T‘·s¡ bÕغ\T eT<䛑·T Çe«&Ü ìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïsTT. ;CÒ|” ≈£L&Ü j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\<√dæ Ç|üŒ{ÏøÏ|ü&ÉT mìïø£\T m<äTs√ÿe&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ˝Ò<äT. n+<äTπø yÓ+≥ H˚ |ü]kÕÿs¡+ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#ê*. <ädüsê n+≥÷ H˚‘·\T }<äs¡>=≥ º≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î yêdüÔyê\T yÓ\¢&ç+#ê*. ‘Ó\+>±D ù|s¡T#Ó|æŒ ø±j·T\T neTTà≈£îH˚ dæú‹qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü*. n|ü&˚ »q+ qeTTà‘ês¡T.

Á>±MTD $<ë´s¡Tú˝Ò #·<äTe⁄˝À eTT+<ä+»

ndü\T ì»+ ãj·T≥ô|{Ϻq ndüsY ìy˚~ø£ Åô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ ø£Hêï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú˝À¢ yÓTs¡T¬>’q \ø£åD≤\T ñqï≥T¢ ãj·T≥|ü&ܶsTT. $$<Ûä düã®≈£îº˝À¢ yêπs eTT+<ä+»˝À ñ+≥THêïs¡T. Åô|’y˚≥T` $<ë´ dü+düú˝À¢ #·~y˚ yê]ø£+fÒ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú˝Ò u…≥sY nì ‘˚*+~. sêJyé $<ë´$TwüHé <ë«sê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ @{≤ Ks¡TÃ#˚düTÔqï ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\‘√ $<ë´s¡Tú\ qT+∫ Ä•+∫q $<ë´ kÕeTsêú´\T m˝≤ ñHêïsTT? Çø£ $÷<ä≥ m≥Te+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º˝À Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î μndüsYμ ìy˚~ø£qT ÁbÕ‹|ü~ø£>± rdüT≈£î+{≤s¡T. μndüsYμ ìy˚~ø£\ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î e#˚à @&Ü~ »qe] ¬s+&√ yês¡+˝À q÷´&Ûç©¢˝À düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑qT+~. õ˝≤¢≈£î dü+ã+~Û+∫ #˚dæq düπs«˝À Åô|’y˚≥T` bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\ ø£+fÒ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ì $<ë´s¡Tú˝Ò uÛ≤cÕ |ü]C≤„q+, >∑DÏ‘·+, nuÛÑ´düHê kÕeTsêú´\ô|’ eTT+<ä+»˝À ñqï≥Tº` yÓ\¢&Ó’+~. |æ\¢˝À¢ $<ë´kÕeTsêú´\ô|’ μndüsYμ (j·÷qT´e˝Ÿ ùdº≥dt Ä|òt m&ÉT´πøwüHé ]b˛sYº)qT Á|üuÛÑT‘·«+ <˚X¯+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› Ç+{Ï+{Ï düπs«qT #˚|ü&ÉT‘·T+~.Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝À sê´+&ÉyéT>± 30 Á>±e÷\qT m+|æø£#˚dæ >∑‘·HÓ\ 29, 30 ‘˚B˝À¢ düπs« ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nuÛÑ´düHê kÕeTs¡ú´+, >∑DÏ‘·+, uÛ≤cÕ |ü]C≤„q+ Á|ü<ÛëHê+XÊ\T>± »]–q düπs«˝À uÒØE y˚XÊs¡T. ¬s+&ÉTs√E\ bÕ≥T düπs« |üPs¡ÔsTTq nq+‘·s¡+ #ÛêÁ‘√bÕ<Ûë´j·TT\T Ç∫Ãq düπs« ìy˚~ø£qT <ä>∑Zs¡ ô|≥Tº≈£îì ny˚ n+XÊ\ô|’ õ˝≤¢ ø√` Ä]¶H˚≥sY Ä<Ûä«s¡´+˝Àì e÷düºsY Åf…Æ˙\ ãè+<ä+ Áø±dt #ÓøÏ+>¥ #˚dæ+~. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä ¬s+&ÉT <äbòÕ\T dü÷ø£ÎkÕúsTT˝À »]–q düπs«˝À ‘˚*q |òü*‘ê\qT Á>±e÷\yêØ>± Áø√&ûø£]+∫ ‘·T~ìy˚~ø£qT ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. Çy˚ n+XÊ\ô|’ C≤rj·T ñbÕ<Ûë´j·T •ø£åD≤ eT+&É* ≈£L&Ü eTs√<äbòÕ düπs«qT ìs¡«Væ≤+#·qT+~. düπs«≈£î 7`16 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ $<ë´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚düT≈£îì |üØøÏå+#ês¡T. Á>±e÷ìøÏ 20 ≈£î≥T+u≤\ e+‘·Tq á düπs« »]–+~.

‘·÷s¡TŒ ø£qTeT˝À¢ uÛ≤Ø>± $düÔ]+∫q u≤¬ø’‡{Ÿ ‘·~‘·s¡ Ç‘·s¡ ìπøåbÕ\ ø√dü+ $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± kÕ–+#·uÀj˚T $k˛Œ¤≥Hê \‘√ n≥M dü+|ü<ä Vü≤]+#·T≈£îb˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü düeTdüÔ JesêdüT\ eTqT>∑&ÉH˚ <Óã“‹H˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äqï Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\T, $<˚odü+düú\ CÀø£´+ ‘√ j·T<∏˚#·Ã¤>± á eqs¡T\qT ø=\¢>=≥Tº≈£îb˛j˚T $<ÛëHêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ¬s&é ø±¬sŒ{Ÿ |ü]∫+~. ‘·÷s¡TŒ ø£qTeT˝À¢ düVü≤» eqs¡T˝Ò nH˚ø£ q<äT\≈£î JeHê<Ûës¡+! á »\eqs¡T\ Ä<Ûës¡+>±H˚ >√<ëe] õ˝≤¢\ qT+∫ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ es¡≈£L 19 Jeq<äT\T »\ dü+|ü<ä‘√ XÀ_Û\T¢‘·THêïsTT. M{Ïô|’ Ç+‘·es¡≈£L 27 ÁbÕC…≈£îº\T e⁄HêïsTT. ø±>± u≤¬ø’‡{Ÿ e+{Ï nH˚ø£ ìπøåbÕ\ ø√dü+ Äj·÷ ø£qTeT\T Vü≤]+#·T≈£îb˛‘˚ eqs¡T\T ≈£L&Ü n+‘·]+#·T≈£îb˛‘êj·Tì Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ dü+düú\ |ü]XÀ<Ûä˝À¢ yÓ\¢&ÉsTT+~. |òü*‘·+>± nH˚ø£ qB |üs¡yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\≈£î mq˝Òì qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì |ü\T dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T ù|s=ÿHêïsTT. Kì» ‘·e«ø±\T »]–‘˚ nø£ÿ&ç JesêdüT\ìï{Ï‘√ bÕ≥T yÓTÆ <ëq ÁbÕ+‘· yêdüT\≈£î uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘ê>∑T, kÕ>∑T˙{ÏøÏ ø£s¡e⁄ @s¡Œ&ç uÛ≤$‘·sê\ eTqT>∑&Éπø Çã“+~ ø£\>∑qTqï<äqï Ä+<√fi¯q ø£\T>∑T‘√+~. nH˚K Kì» ‘·e«ø±\ nqTeT‘·T\ |üs¡´ekÕHê\T ≈£L&Ü Je yÓ’$<Ûë´ìï <Óã“ rùd$>± |ü]D$TdüTÔHêïsTT. ‘=\T‘· »\

eqs¡T\T n+‘·]+∫ b˛sTT Ä ‘·sê«‘· düVü≤» eqs¡T\T n+‘·]+∫ JesêdüT\ eTqT>∑&ÉqT Á|üXÊïs¡úø£+ #˚kÕÔj·Tì Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. á |ü]dæú‘·T\˝À πø+Á<ä –]»q e´eVü‰sê\XÊK eT+Á‹ øÏXÀsY #·+Á<ä<˚yé düŒ+~+∫q rs¡T‘√ u≤¬ø’‡{Ÿ ‘·e«ø±\≈£î ÁuÒ≈£î |ü&ç+~. ‘·÷s¡TŒ ø£qTeT˝À¢ düTe÷s¡T>± 546 $T*j·THé ≥qTï\ u≤¬ø’‡{Ÿ ì\«\T e⁄HêïsTT. á ø£qTeT˝Ò nH˚ø£ »\eqs¡T\qT Äj·÷ q<äT\≈£î ˙{Ïì düeT≈£Ls¡TÑ·THêïsTT. <˚X¯+˝À yÓTÆì+>¥ Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\ô|’ |üPDÒ≈£î #Ó+~q ø£\Œeèøå˘ nH˚ |üsê´es¡D dü+düú ‘·q n<Ûä´j·Tq ìy˚~ø£˝À ‘·÷s¡TŒ ø£qTeT˝À¢ ñqï u≤¬ø’‡{Ÿ ìπøåbÕ\qT ‘·$«‘˚ ˇ&çkÕ˝Àì e÷#ÛYK+&é, d”˝Òs¡T, XÊs¡<ë, >√düÔ˙ ‘·~‘·s¡ ∫Hêï, ∫‘·ø± q<äT\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+<äì ù|s=ÿ+~. ‘·e«ø±\T »]–‘˚ ‘·÷s¡TŒ ø£qTeT˝À¢ |üsê´es¡D+, Je yÓ’$<Ûä´+‘√ bÕ≥T yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘ê\≈£î Á|üeVæ≤+#˚ q<äT\T ≈£L&Ü <Óã“‹+{≤j·Tì n≥MXÊK ≈£L&Ü ù|s=ÿ+~. Ç+ø± |ü\T |üsê´es¡D |ü]XÀ<ÛäHê dü+ düú\T ≈£L&Ü düeTÁ>∑+>± Çø£ÿ&É »]π> qcÕºìï, uÛ≤$‘·sê\≈£î bı+∫ñqï eTT|üqT ìy˚~+#êsTT. mH√ï eèø£å, »+‘·T, |üøÏå C≤‘·T\T ≈£L&Ü n+‘·]+∫b˛‘êsTT. ‘√ bÕ≥T ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ Jeq<äT\≈£î, yê{Ï Ä<Ûë]‘· kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\≈£î eTT |ü ‘·|üŒ<äT. ˇø£ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢H˚ rdüT≈£î+fÒ d”˝Òs¡T,

Ç+Á<äø°˝≤Á~ô|’ uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T¢ eTTeTàs¡+ Ç+Á<äø°˝≤Á~ô|’ <ädüsê ñ‘·‡yê \˝À uÛ≤>∑+>± uÛÑ≈£îÔ\≈£î m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT ≈£î uÛ≤Ø>± @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± uÛÑÁ<ä‘ê |üs¡+>± nH˚ø£ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. õ˝≤¢ø£˝ …ø£ºsY, b˛©düT ø£$Twüqs¡¢ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. <˚ekÕúq+˝À yÓTT‘·Ô+ 51 bÕsTT+≥¢˝À b˛©düT ã+<√ãdüTÔ nedüs¡eTe⁄‘·T+<äì >∑T]Ô+#ês¡T. á bÕsTT+≥¢ e<ä› b˛©düT\T, <˚ekÕúq+ ôd≈£L´]{° ‘·~‘·s¡T\‘√ ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Á{≤|òæø˘ eT[fl+|ü⁄ ø√dü+ b˛©düT\T ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T m≈£îÿe>± e#˚à s√E\˝À Á{≤|òæø˘ eT[fl+|ü⁄ ñ+&˚˝≤ eP´Vü≤s¡#·q #˚düTÔHêïs¡T. yêqeùdÔ ≈£L´˝À ñqï uÛÑ≈£îÔ\≈£î Çã“+~ ø£\T>∑≈£î+&Ü ‘˚*ø£bÕ{Ï yê≥sY Á|òüP|òt cÕ$Tj·÷Hê\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì b˛©düT ø£$TwüqsY dü÷∫+#ês¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î q>∑s¡+˝Àì ¬s’˝Ò«ùdºwüHé, ãdüT‡ ùdºwüHé, Ç+ø± Ç‘·s¡ eTTK´ Á|ü<˚XÊ\˝À düe÷#ês¡ πø+Á<ë\qT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ <äTs¡Z>∑T&çøÏ yÓfi‚fl e÷sêZ\T, ≈£L´\T, Á|ükÕ<ë\ øö+≥s¡T¢, Ç‘·s¡ @sêŒ≥¢ >∑T]+∫ s¡÷{Ÿ e÷´|t\qT ‘·|üŒìdü]>± eTTK´ Á|ü<˚XÊ\˝À Á|ü<ä]Ù+#ê\ì ≈£L&Ü õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. ≈£L´˝À q&ç#˚ uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± yÓ’<ä´ •_sê\qT @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. B+‘√ bÕ≥T n+ãT˝…Hé‡\qT ≈£L&Ü dæ<äΔ+>± ñ+#·T‘ês¡T. <äTsêZeT˝Ò¢X¯«s¡ <˚ekÕúq+ Ä<Ûä«s¡´+˝À $»j·T<äX¯$T s√Eq ø£qø£<äTs¡ZeTà yê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ Vü≤+dü yêVü≤q ùdeqT j·T<∏ë$~Û>± ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± neT\T˝À ñqï $~Û $<ÛëHê\H˚ Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü neT\T #˚j·T&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T dü+ø£*Œ+#ês¡T.<˚yê<ëj·T ø£$TwüqsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Vü≤+düyêVü≤q+ô|’ y˚<ä |ü+&ç‘·T\T, ns¡Ã≈£î\T, Hê<ä dü«s¡+ bÕغ e÷Á‘·y˚T ñ+{≤s¡T. n‹<∏äT\≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± uÀ≥T¢ @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. Vü≤+dü yêVü≤q+ô|’ ø£q<äTs¡ZeTà eT÷&ÉT |üsê´j·÷\T »\$Vü‰s¡+ #˚kÕÔs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m≥Te+{Ï Á|üe÷<ë\T »s¡>∑≈£î+&Ü ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. qB $Vü‰s¡+ düeTj·T+˝À 20 uÀ≥¢qT @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. 20eT+~ >∑» á‘·>±fi¯flqT ≈£L&Ü ìj·T$TdüTÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT ã+<√ãdüTÔ ≈£L&Ü ñ+≥T+~.áHÓ\ 19e‘˚B sêÁ‹, 20 e‘˚B ñ<äj·T+ ≈£îeTà]bÕ˝…+ qT+∫ ¬øHê˝Ÿ s√&ÉT¶˝Àì $Hêj·T≈£î&ç >∑T&ç es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\qT ñ∫‘·+>± rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ s¡yêD≤ kÂø£s¡´+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü+ø£*Œ+#ês¡T. Ç<˚$<Ûä+>± 23e‘˚B sêÁ‹ qT+∫ 24e‘˚B sêÁ‹ es¡≈£î ≈£L&Ü s¡yêD≤ kÂø£sê´ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T.

d”‘·|ü*¢, @˝Òs¡T, eT&˚s¡T, ‘ê+&Ée, |ü+bÕ q<äT\T ‘·÷s¡TŒ ø£qTeT\ qT+∫ ñ<䓤$+∫q »\ eqs¡T\‘√H˚ Á|üeVæ≤düTÔ HêïsTT. M{Ï Ä<Ûës¡+>± ˇø£ $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº, ‘ê+&Ée, |ü+bÕ, düTu≤“¬s&ç¶kÕ>∑sY, @˝Òs¡T, dü÷s¡+bÕ˝…+, eTTdüTs¡T$T*¢, uÛÑ÷|ü‹bÕ˝…+, eT~›>∑&ɶ ‘·~‘·s¡ ÁbÕC…≈£îº\T ñHêïsTT.M{Ï øÏ+<ä düTe÷s¡T \ø£å mø£sê\≈£î ô|’ã&ç Äj·Tø£≥Tº ñ+~. |üsê´es¡D eT+Á‹‘·« XÊK ≈£L &Ü nìï n+XÊ\qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ r düTø√≈£î+&Ü ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº+>±, nqTeT‹ Çe«&Éy˚T \ø£å´+>± yÓTT≈£îÿã&ç>± $#ês¡D kÕ–düTÔHêïs¡T.

uÛÑ÷>∑s¡“¤ Å&Ó’H˚J˝À

ìs¡¢ø£å´|ü⁄ eTT]øÏ ìC≤e÷u≤<é,nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):uÛÑ÷>∑s¡“¤ Å&Ó’H˚J |üqT\T düø±\+˝À #˚|ü≥ºø£b˛e&É+‘√ n+#·Hê e´j·T+ ‘·&çdæ yÓ÷ô|&ÉT ne⁄‘√+~. n+‘˚>±≈£î+&Ü |üqT˝À¢ y˚>∑+ ‘·>∑Z&É+‘√ mø£ÿ&Éy˚ dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚ nqï#·+<ä+>± ‘·j·÷s¡sTT´+~. 94 ø√≥¢‘√ #˚|ü{Ϻq n+&ÉsY Á>ö+&é Å&Ó’H˚J |ü<∏äø£+ s¡÷.70 ø√≥T¢ Ks¡Tà ô|{ϺHê eTT+<äT≈£îkÕ>∑˝Ò<äT. Ç‘·s¡ |üqT\‘√ bÕ≥T n|üŒ{Ïes¡≈£î nìï+{Ï n+#·Hê\T ô|]π> neø±X¯eTT+~. n|ü&ÉT n+#·Hê\qT 200 ø√≥¢≈£î ‘·j·÷s¡T#˚dæ Á|üuÛÑT‘·« ÄyÓ÷<ä+ bı+<ë*‡ ñ+≥T+~. Ç~ sêe&ÜìøÏ mìï dü+e‘·‡sê\T |ü&ÉT‘·T+<√ #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæÔ‹. uÛÑ÷>∑s¡“ Å&Ó’H˚J |ü<∏äø±ìøÏ Ç+ø± mH√ï ∫≈£îÿ\T ñHêïsTT. Ç+ø± 20 øÏ $÷ ô|’|ü⁄˝…’qT ìsêàD+ ø√dü+ ÄsYn+&é;øÏ 8.5 ø√≥¢ |ü]Vü‰s¡+, ˇø£#√≥ ¬s’˝Ò« XÊK≈£î |ü]Vü‰s¡+ øÏ+<ä 2 ø√≥T¢ #Ó*¢+#·&É+‘√ bÕ≥T |üqT\ »s¡T>∑T‘êj·TH˚ qeTàø£+ düqï–\T¢‘√+~.|ü<∏äø£+ neT\T\Tz Ä\dü´+ ø±e&É+‘√ Ks¡TÃ\T ô|]–,.94 ø√≥T¢‘√ |üP]Ô #˚j·÷*‡q á |ü<∏äø£+ Ç|ü&ÉT 200 ø√≥¢≈£î #˚]+~. á ì<ÛäT\T sêe&ÜìøÏ eTs√ |ü<˚fi¯¢sTTHê |ü≥ºe#·Ãì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. z Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ #˚|ü{≤º*‡q n~Ûø±s¡T\T n\dü‘·«+ ø±s¡D+>±, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± ÁbÕC…≈£îºqT |üP]Ô#˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡qï $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. 2007˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ÷>∑s¡“¤ Å&Ó’H˚J |ü<∏äø±ìï eT+ps¡T #˚dü÷Ô 94.44 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. 2008 e÷]Ã˝À m˝Ÿn+&é{° ø£+ô|˙ |üqT\T #˚ j·T{≤ìøÏ nÁ–yÓT+{Ÿ #˚düT≈£îì düø±\+˝À |üP]Ô #˚j·÷*‡ ñ+&É>±, ◊<˚fi¯ó¢ ø±edüTÔHêï Ç+ø± ô|’|ü⁄˝…’qT |üqT\T ≈£L&Ü |üP]Ô#˚j·T˝Ò<äT. n|üŒ{Ï e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡qT ã{Ϻ uÛÑ÷ùdø£s¡D≈£î 6 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ês¡T. ø±\j·÷|üq ø±s¡D+>± uÛÑ÷eTT\ <Ûäs¡qT eT÷&ÉT πs≥T¢ ô|+#ês¡T. ‘êC≤>± uÛÑ÷ùdø£s¡D #˚j·÷\+fÒ 21.50 ø√≥T¢` ø±yê\ì n+#·Hê y˚XÊs¡T. á ø±s¡D+>± n+#·Hê e´j·÷ìï .116 ø√≥T¢≈£î ô|+∫ Á|üuÛÑT‘·« ÄyÓ÷<ä+ ø√dü+ |ü+bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø n+#·Hê Á|üø±s¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq 94.44 ø√≥¢˝À 70 ø√≥¢ es¡≈£î Ks¡Tà #˚XÊs¡T. 116 ø√≥¢≈£î Ä yÓ÷<ä+ \_ÛùdÔ @&Ü~˝À|ü⁄ 50 XÊ‘·+ eT+~øÏ n+&ÉsY Á>ö+&é Å&Ó’H˚J e´edüú n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ edüTÔ+~. 116 ø√≥¢≈£î ÄyÓ÷<ä+ \_Û+∫Hê dü>∑+|üH˚ |üPs¡Ôe⁄‘·T+~. <äTã“ @]j·÷˝À Á{°{ŸyÓT+{Ÿ bÕ¢+{Ÿ≈£î 85 mø£sê\T ùdø£]+#ês¡T. BìøÏ Ç{°e\ Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Ç|ü&ÉT 116 ø√≥¢ n+#·Hê≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Çe«>±H˚ Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\T dæqπsJ bÕ¢+{Ÿ ìsêàD+ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. Ç~ |üPs¡ÔsTT‘˚ 50 XÊ‘·+ @]j·÷≈£î Å&Ó’H˚J e´edüú n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ edüTÔ+<äì n+#·Hê.

&Ü\sY e÷s¡TŒ\‘√ bÕe÷sTT˝Ÿ <Ûäs¡\T |ü‘·q+ n+‘·sê®rj·T+>± &Ü\sY <Ûäs¡ ‘·>∑TZ<ä\ ≈£L&Ü bÕe÷sTT˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·>∑Z&ÜìøÏ <√Vü≤<ä |ü&ܶsTT. <ë+‘√bÕ≥T` eT˝Òwæj·÷˝À &çe÷+&é ‘·–Z+~. Bì Á|üuÛ≤e+ <˚oj·T+>±q÷ |ü&ç+~.>∑‘·+˝À 1998˝À Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‹ì #·÷XÊeTì yê´bÕs¡ esêZ\T n+≥THêïsTT. Ä ‘·sê«‘· 2008 ˝Àq÷ eT∞¢ n<˚ |ü]dæú‹ ‘·˝…‹Ô+~. <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]– ˇø£ÿkÕ]>± ≈£î<˚\T ø±e&É+ Hê\T¬>’◊<˚fi¯¢≈£î ˇø£kÕ] »s¡T>∑T‘√+~. Ä düeTj·T+˝À zø£ yÓ÷düÔs¡T yê´bÕs¡T\T <Óã“‹+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ <Ûäs¡\T ô|]–‘˚ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î uÛÑ]+#·˝Òì~>± ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·>∑TZ eTTK+|ü&ÉT‘·Tqï <Ûäs¡\‘√ $ìjÓ÷>∑<ë s¡T\≈£î ø±düÔ }s¡≥>±H˚ #ÓbÕŒ*. nsTT‘˚ bÕe÷sTT˝Ÿ <Ûäs¡\‘√ b˛*Ñ˚ düHé|òü¢esY, y˚s¡T X¯q>∑, ø±≥Hé d”&é ÄsTT˝Ÿ <Ûäs¡\T n+‘·>± ‘·>∑Z&É+ ˝Ò<äT. eTTqTà+<äT M{Ïô|’Hê e÷¬sÿ{Ÿ Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+<äì yê´bÕs¡T\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. sêuÀj˚T ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ bÕe÷sTT˝Ÿ <Ûäs¡ ø£ìwüº kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√qT+<äì yê´bÕs¡ esêZ\T$X‚¢wædüTÔHêïsTT. X¯s¡y˚>∑+>± <Ûäs¡\T |ü‘·qeTe⁄‘·÷ e÷ ¬sÿ{Ÿ˝À s√Eø√ <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘·Tqï~. n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À <Ûäs¡\T |ü&çb˛e&É+ e˝Ò¢ <˚oj·T+>±q÷ bÕe÷sTT˝Ÿ <Ûäs¡˝À¢ ‘·>∑TZ<ä\ kÕ<Ûä´|ü&ç+~. >∑&É∫q @&Ü~ ø±\+>± e+≥ q÷HÓ\ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]–b˛e&É+‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T u…+u Ò˝…‹Ô b˛j·÷s¡T. Á|ü<Ûëq+>± bÕe÷sTT˝Ÿ <Ûäs¡ ô|]–b˛e&É+‘√ Ä Á|üuÛ≤e+ Ç‘·s¡ e+≥q÷HÓ\ô|’ |ü&ç+~.bı<äT› ‹s¡T>∑T&ÉT, y˚s¡TX¯q>∑ e+{Ï Ç‘·s¡ q÷HÓ\T <Ûäs¡\T uÛÑ>∑TZ eTHêïsTT. sêh

Á|üuÛÑT‘·«+ düs¡|òüsê #˚ùd bÕe÷sTT˝Ÿ düs¡|òüsê˝Àq÷ ø=ìï HÓ\\bÕ≥T` ø√‘· |ü&ç+~. e÷¬sÿ{Ÿ˝À <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T<ä\‘√ bÕ≥T`, πø+Á<ä kÕúsTT˝À eT˝Òwæj·÷‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃø√ø £b˛e&É+‘√ Äs¡T HÓ\\bÕ≥T` bÕe÷sTT˝ŸqT πswüHé ø±s¡T¶ <ës¡T\≈£î düs¡|òüsê#˚j·Tì |ü]dæú‹ ≈£L&Ü ‘·˝…‹Ô+~. Ä ‘·sê«‘· πswüHé˝À düs¡|òüsê #˚ùd ÄsTT˝Ÿ<Ûäs¡qT Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫+~. yê´bÕs¡T\ ~eTà ‹]π>˝≤ e÷¬sÿ{Ÿ |ü&çb˛‘·Tqï~. B+‘√ ÄsTT˝ŸqT ì\« ñ+#˚+<äT≈£î yê´bÕs¡T\T kÕVü≤dü+ #˚j·T˝Òø£

b˛‘·THêïs¡T. ~>∑TeT‹<ës¡T\T eT˝Òwæj·÷˝À qe+ã sY HÓ\ es¡≈£î ø=qT>√ \T #˚XÊs¡T.n|üŒ{Ï<ëø± ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îì <˚oj·T+>± $Áø£ j·÷\T kÕ–+#ê*‡ ñ+~. yê´bÕs¡ esêZ\≈£î n+‘ê ÄXÊ» qø£+>± ñ+≥T+<äqï ‘·s¡TD+˝ÀH˚ |ü]dæú‘·T\T ‘ês¡Te÷ s¡j·÷´sTT. <Ûäs¡\T s√Eø√ e÷~]>± |ü‘·qeTe⁄ ‘·THêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ 10 øÏ˝À\ bÕe÷sTT˝Ÿ &Éu≤“ 550\≈£î |ü&çb˛sTT+~. eTTqTà+<äT eT]+‘· ‘·>∑TZ<ä\ qyÓ÷<äT ø±qT+<äì yê´bÕs¡esêZ\T n+#·Hê y˚düTÔHêïsTT.

Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\ ø√dü+ ÄX¯>± m<äTs¡T#·÷|ü⁄ ñ|ü mìïø£\ eT÷\+>± õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT nôd+;¢ kÕúHê\qT #˚C≤s¡TÃø=ì ìsêX¯,ìdüŒèVü≤˝À¢ ñqï bÕغ ÁX‚DT\qT ñ‘˚Ôõ‘·T\qT #˚ùd+<äT≈£î ø£˙dü+ Ç<ä›s¡T, eTT>∑TZ]¬ø’Hê Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\qT ø£*Œ+#ê\H˚ Ä˝À#·q˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Ä bÕغ eTTK´ H˚‘·\T ñHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ e<ä› ñqï C≤_‘ê˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ø=+<ä] ù|s¡T¢ ñHêïj·Tì bÕغ esêZ˝À¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T qï~. >∑‘·+˝À eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T dü÷∫+∫q yê{Ï˝À ø=ìï ù|s¡¢qT, n˝≤π> H˚s¡T>± ‘êqT ùdø£]+∫q ˇø£]<ä›] ù|s¡T¢ d”m+ øÏs¡DY C≤_‘ê˝À ñqï≥T¢` #ÓãT‘·T Hêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ #·$ #·÷dæq |òüTÀs¡ |üsê»j·T+ cÕø˘ qT+∫ Ç|ü&ç|ü&˚ Ä bÕغ H˚‘·\T ø√\T≈£î+≥T`Hêïs¡T. ‘êC≤>± ‘·eT Á|ü‘·´]ú bÕغ nsTTq yÓ’j·Tdt ÄsY d”|”˝À dü+uÛÑ$+∫q |ü]D≤e÷\‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·˝À¢ ø=+‘· ñ‘ê‡Vü≤+ e∫Ã+~. Ä bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑Hé≈£î düTÁ|”+ ø√s¡Tº ‘·|üŒìdü]>± u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚düTÔ+<äì, ‹]– ‘·eT H˚‘· »q+˝ÀøÏ e∫à 2014˝À mìïø£˝À¢ bÕغ $»j·÷ìøÏ u≤≥\T

y˚kÕÔs¡ì Ä bÕغ H˚‘·\T ÁuÛÑ$T+#ês¡T. nsTT‘˚ düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äTs¡T ø±e≥+, eTs√ Äs¡T HÓ\\ bÕ≥T` u…sTT\T eT+ps¡j˚T´ |ü]dæú‹ ˝Òø£b˛e≥+, á&û πødüT˝À »>∑Hé ÄdüTÔ\T »|ü⁄Ôø±e≥+‘√ yÓ’j·Tdt ÄsY d”|” H˚‘·˝À¢ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ñqï VüQcÕs¡T ˝Ò<äT. Ç<˚ |ü]dæú‘·T\T ø=qkÕ–‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À bÕغ eTqT>∑&É≈£î eTTù|ŒqH˚ uÛ≤eq Ä bÕغøÏ #Ó+~q ˇø£ eTTK´ H˚‘· Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ á |ü]D≤e÷\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø=+‘· ñ‘ê‡Vü‰ìï rdüT≈£îe#êÃsTT. Ç<˚ düeTj·T+˝À õ˝≤¢˝À ø=+‘· eT+~øÏ Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\T ø£*Œ+#·≥+ <ë«sê bÕغøÏ |üPs¡« yÓ’uÛÑe+ #˚≈£LsêÃ\H˚ uÛ≤eq ˝À Ä bÕغøÏ #Ó+~q eTTK´ H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.mH√ï @fi¯ófl>± m<äTs¡T#·÷düTÔqï |ü<äe⁄\ |ü+<˚s¡+ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ m≥ºπø\≈£î <äèwæº kÕ]+#ês¡T. B+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·˝À¢ ‹]– ÄX¯\T ∫>∑T]+#êsTT. m+‘√ ø±\+>± bÕغøÏ ùde\T n+~dü÷Ô |ü<äe⁄\qT Ä•dü÷Ô Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqïyês¡T n$ n+<äì Á<ëø£å>± e÷s¡≥+‘√

ìsêX¯‘√ ø=≥Tº$T{≤º &ÉT‘·THêïs¡T. <ädüsê |ü+&ÉT>∑ ˝À>± Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\qT uÛÑØÔ #˚kÕÔeTì d”m+øÏs¡DY Á|üø£{Ï+#·≥+‘√ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Ä bÕغ H˚‘·\T ‹]– ‘·eT Á|üj·T‘êï\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yÓ’j·Tdt ÄsY Vü≤j·÷+ qT+∫ Hê$TH˚`f…`&é |ü<äe⁄\ C≤_‘ê˝À HêqT‘·÷ edüTÔ qï &ûd”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT eTT|üŒ\H˚ì X‚wü–]sêe⁄ ù|s¡TqT ø°\ø£|ü<ä$ πø{≤sTT+#˚ $wüj·T+˝À |ü]o*+#˚ neø±X¯+ ñ+~. n˝≤π> |”ÄØŒ $©q+‘√ Ä bÕغøÏ #Ó+~q eTTK´ H˚‘·, ‘·T\d” Á>∑÷|ü⁄ dü+düú\ n~ÛH˚‘· ‘·T\d” sêeT#·+<äÁ|üuÛÑT ù|s¡TqT ≈£L&Ü õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T eTTK´ H˚‘·\T Á|ü‹bÕ~düTÔqï≥T¢` Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. nsTT‘˚ Äj·Tq e÷Á‘·+ Hê$TH˚`f…`&é |ü<äe⁄\ô|’ n+‘·>± ÄdüøÏÔ ø£qãs¡Ã≥+ ˝Ò<äì Á|üuÛÑT düìïVæ≤‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT>± e´eVü≤]+∫q e÷J myÓTà˝Ò´ *+>∑+XË{Ϻ áX¯«s¡sêe⁄ ù|s¡TqT ≈£L&Ü |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T.


Çø£ düT\Te⁄>± ÇdüTø£ s¡yêD≤

>∑T+≥÷s¡T,nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢˝À Á|üdüTÔ‘·+ ˇπø düeTj·T+˝À 20 Ø#Y˝À¢ ÇdüTø£ ø±«ØsTT+>¥ »s¡T>∑&É+‘√ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·« ìsêàD≤\≈£î Ä≥+ø£+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. Ç+<äT≈£î nqT>∑TD+>± n~Ûø±s¡T\T Á|üD≤[ø£ #˚|ü{≤ºs¡T. ÇdüTø£ ø±yê*‡q yês¡T H˚s¡T>± yÓTÆì+>¥ XÊK˝À nedüs¡yÓTÆq yÓ÷‘ê<äT≈£î &û&û s¡÷|ü+˝À q>∑<äT #Ó*¢+∫ ø±«Ø e<ä›πø yÓ[¢ dü«+‘· yêVü≤Hê\ <ë«sê ÇdüTø£ ‘Ó#·TÃø√e#·TÃ. yÓTÆì+>¥ n~Ûø±s¡T\ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ ˇø£ ˝≤Ø˝À Äs¡T ≈£L´_ø˘ $÷≥s¡T¢, Á{≤ø£ºsY˝À eT÷&ÉT ≈£L´_ø˘ $÷≥s¡¢ ÇdüTø£ ˝À&ç+>¥ #˚düTø√e#·TÃ. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q

<Ûäs¡ Á|üø±s¡+ Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ nedüsê\≈£î ˇø£ ≈£L´_ø˘ $÷≥sY ÇdüTø£≈£î s¡÷. 335, d”qπsCŸ s¡÷. 40, ◊{°` s¡÷. 8, yê´{Ÿ s¡÷. 17 ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 400 #Ó*¢+#ê*. ø£ècÕíq~ rs¡+ yÓ+ã&ç <ë#˚|ü*¢ eT+&É\+˝Àì πs>∑T\>∑&ɶ yÓTT<ä\Tø=ì πs|ü˝…¢˝Àì ô|qTeT÷&ç es¡≈£î ø±«Ø\T ‘Ós¡T#·Tø=HêïsTT. |ü˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î <ë#˚|ü*¢, n#·Ã+ù|≥ eT+&É˝≤˝À¢ì Ø#Y\T #ê˝≤ <ä>∑Zs¡>± ñ+{≤sTT. n˝≤H˚ >∑T+≥÷s¡T &ç$»Hé yêdüT\≈£î neTsêe‹, ‘ê&˚|ü*¢ eT+&É˝≤˝À¢ì Ø#Y\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤sTT. ‘ÓHê* &ç$»Hé yê]øÏ <äT–Zsê\, ø=\÷¢s¡T, πs|ü˝…¢ eT+&É˝≤˝À¢ì ø±«Ø\T

dü$÷|ü+˝À ñHêïsTT. Bì e\q @ ÁbÕ+‘· Á|ü»\÷ ÇdüTø£ ø√dü+ <ä÷s¡+ yÓfi≤fl*‡q nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ˝≤Ø ÇdüTø£ nìï Ks¡TÃ\T ø£\T|ü⁄ø=ì s¡÷. 6,500\πø \uÛÑ´eTÚ‘·T+~. Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ \_Δ<ës¡T\≈£î

ôV’≤<äsêu≤<é

u≤düsY n_Ûeè~›øÏ e÷kÕºsY bÕ¢Hé

Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î ñ∫‘·+>± ÇdüTø£ düs¡|òüsê #˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚ ˝À&ç+>¥ Ks¡Tà e÷Á‘·+ ≈£L´_ø˘ $÷≥sY≈£î s¡÷. 150 \_Δ<ës¡T&˚ uÛÑ]+#ê*‡ ñ+≥T+~.nedüsê\≈£î ÇdüTø£ ø±yê*‡q e´≈£îÔ\T H˚s¡T>± yÓTÆì+>¥ @&û ø±sê´\j·÷\≈£î yÓ[¢ ≈£L´_ø˘ $÷≥sY≈£î s¡÷. 415 #=|üq m+‘Ó’‘˚ ÇdüTø£ nedüs¡yÓ÷ n+‘· yÓ÷‘ê<äT≈£î yÓTÆì+>¥ n~Ûø±s¡T\T dü÷∫+∫q m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙sY ù|s¡T $÷<ä &û&û\T rdæ n+<äCÒj·÷*. yê≥ìï+{Ïì |ü]o*+∫q ‘·sê«‘· yÓTÆì+>¥ n~Ûø±] dü+ã+~Û‘· Ø#Y≈£î Ç+&Ó+{Ÿ |ü+|ækÕÔs¡T. &û&û\T #Ó*¢+∫q e´≈£îÔ\T ‘·eT yêVü≤Hê\qT dü+ã+~Û‘· Ø#Y e<ä›≈£î yÓ[¢ yÓTÆì+>¥ n~Ûø±s¡T\T Ç#˚à y˚_\T¢\T #·÷|æ+∫ ÇdüTø£ ˝À&ç+>¥ #˚sTT+#·Tø√e#·TÃ. Ç+~s¡eTà \_Δ<ës¡T\T nsTT‘˚ Vü≤Ödæ+>¥ @á\ e<ä› {À¬øqT¢ rdüTø√yê*.

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, nø√ºãsY 10 2012

ø±–‘ê\πø |ü]$T‘·+ ne⁄‘·Tqï u≤\ ø±]à≈£î\T: |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T j·T<∏˚Û#·Ã¤>± u≤\T&ç #˚‘· $Áø£j·÷\T

uÛ…’+kÕ s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): u≤ düsY πøåÁ‘·+ n_Ûeè~› ø√dü+ e÷kÕºsY bÕ¢Hé <ë«sê s¡÷.36.72 ø√≥¢ ì<ÛäT\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T y˚DT >√bÕ˝Ÿ #ê] ô|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q ìyêdü+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <˚e <ëj·T XÊK ø£$TwüqsY n_Ûeè~›øÏ ÄyÓ÷ <ä+ ‘Ó*|æq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. yÓTT<ä{Ï $&ÉT‘·>± s¡÷.18.63 ø√≥¢ $&ÉT<ä\ ne⁄‘êj·Tì ‘·«s¡˝À f…+&És¡¢ <ë«sê |æ*∫ |üqT\T #Ó|ü&ÉT ‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Äø£åsê uÛ≤´dü+ eT+~ sêìøÏ s¡÷.1.50 ø√≥T¢, ≈£L´ ø±+ ô|¢ø˘‡≈£î s¡÷.16.5 ø√≥T¢, ñ‘·Ôs¡ sêCŸ >√|ü⁄sêìøÏ 50 \ø£å\T‘√ bÕ≥T uÛÑ÷>∑s¡“¤ eTT ]øÏ ø±\Te\T, Á‘ê>∑T ˙{Ï kÂø£sê´+, yê´dü >∑TVü‰ n_Ûeè~›, |ü_¢ø˘ {≤sTT˝…{Ÿ, nqï <ëq düÁ‘·+ e<ä› bÕ]ÿ+>¥ @sêŒ≥T ‘·~‘·s¡ |üqT\T #Ó|ü&ÉT ‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

uÛ…’+kÕ, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ u≤\ ø±]à≈£î\ ìs¡÷à \q≈£î mH=ï |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+‘√ ø±–‘ê\πø |ü]$T‘·+ ne⁄‘·THêïsTT. u≤\ ø±]à≈£î\T ì]à+#˚+<äT≈£î kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T yê]ì øöì‡*+>¥, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+∫ ã&çu≤≥ |ü{Ϻ+#·e*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê e⁄+~. u≤\ ø±]à≈£î\T |üì˝À ô|≥Tº≈£îqï u≤\Ts¡T |üì #˚düTÔqï #·≥ºØ‘·´ H˚s¡eTì ‘Ó*dæq ø=ìï <äTø±D≤\˝À j·T<Û˚#·Ã+>± u≤\T]#˚ $Áø£j·÷\T <äTø±D≤ j·÷»e÷qT\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ uÛ…’+kÕ ukÕº+&é˝À u≤\ ø±]à≈£î\T ‹qT ã+&Üs¡T\T neTà&É+ ø=+‘· ø±\+>± »s¡T>∑T‘·Tqï~. ì‘·´+ Á|ü»\‘√ _õ, _õ>± e⁄+&˚ Á|ü<˚X¯+˝À ≈£L&Ü u≤\ ø±]à≈£î\T e⁄+fÒ yê]ì >∑T]Ô+#·˝Òì |ü]dæú ‘·T\˝À n~Ûø±s¡ j·T+Á‘·+>∑+ |üì #˚düTÔ+~. Ç|üŒ&ç¬ø’Hê u≤\ ø±]à≈£î\ ìs¡Tà\q≈£î dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT ø√yê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT neT\T »]π>≥≥T¢ #˚j·÷\ì ø√s¡T ‘·THêïs¡T.

eTT<∏√˝Ÿ, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô):eTT<∏√˝Ÿ eT+&É\+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ˇø£ÿs¡T eTè‹ #Ó+<ä>± |ü\Te⁄]øÏ rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT. kÕúì≈£î\ b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ eTT<∏√˝Ÿ qT+&ç u≤düsY yÓ’|ü⁄ y˚fi¯óÔqï Ä{À, u≤düsY qT+∫ eTT<∏√˝Ÿ≈£î y˚fi¯óÔqï u…’+kÕ &çb˛≈£î #Ó+~q Äغdæ ãdüT‡ u≤düs¡, uÛ…’+kÕ s¡Vü≤<ë] ns¡ $TwüHé e<ä› m<äTs¡T m<äTs¡T>± e∫à &Ûçø=HêïsTT. Ä{À˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï ‘êq÷sY eT+&É\+ dæ+>∑Hé >±yéT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düTπswt (29) rÁe+>± >±j·T|ü&ܶ&ÉT. B+‘√ 108 düØ«dt˝À ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ìC≤e÷u≤<é≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡Z eT<Ûä´˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·Tì uÛ≤s¡´≈£î ôd’‘·+ rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT. ÄyÓT≈£î ìC≤e÷u≤<é ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n˝≤π> Á‹ãT˝Ÿ ◊{Ï˝À |üì #˚düTÔqï ø±]à≈£î\T ~©|t, s¡e÷, düTC≤‘·, kÕj·Tqï, uÛÑ÷eTqï, kÕsTTHê<∏é\‘√ bÕ≥T ø£eT\ u≤sTT, bòÕs¡Tø˘, |òü‹e÷\≈£î >±j·÷\T nj·÷´sTT. M]ì uÛ…’+kÕ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·]*+#ês¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ s¡|òüTT|ü‹ ‘Ó*bÕs¡T. dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ Äغdæ n~Ûø±s¡T\T dü+<ä]Ù+#ês¡T.

Á|üuÛÑT‘·« Ä]úø£ düVü‰j·T+

uÛ…’+kÕ {ÖHé, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): e÷ õ XÊdüq düuÛÑT´\T _.Hêsêj·TD sêe⁄ |üfÒ˝Ÿ #˚‘·T\ MT<äT>± Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç eT+ p¬s’Hê eTTK´eT+Á‹ Ä]úø£ düVü‰j·T ì<ÛäT\ s¡÷.70 y˚\ #Ó≈£îÿ\qT \_›<ës¡T\ n+<ä T≈£îHêïs¡T. Á|üø£è‘· u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î yÓ’<ä´ Ks¡TÃ\ ø√dü+ eTTK´eT+Á‹ düVü‰j·T ì~Û qT+&ç Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚XÊ qì |üfÒ˝Ÿ ô|s=ÿHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eT+p¬s’Hê Ä]úø£ düVü‰j·T+ #Ó≈£îÿ \qT eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q ìyêdü+˝À \_› <ës¡T\T ùwø˘ n©e÷ uÒ>∑+ (Hêj·÷ u≤~)≈£î 50 y˚\T, eTVü≤à<é qJsê uÒ>±+\≈£î 20 y˚\ #Ó≈£îÿ\qT n+<äCÒXÊs¡T. yÓ’<ä´ Ks¡Tà \ Çã“ +<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï ‘·eT≈£î Ä]úø£ düVü‰ j·T+ #˚dæq |üfÒ˝Ÿ≈£î eTTK´ eT+Á‹øÏ yês¡T ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À |æ@dæmdt #Ó’s¡àHé XÊ´+sêe⁄ |üfÒ˝Ÿ, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T uÛ≤s¡Zyé <˚XŸ bÕ+&˚, dürwt ¬s&ç¶, X¯+ø£sY #·+Á<˚, ‘·~‘·s¡ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà <äVü≤q+ uÛ…’+kÕ, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹˝À kÕìfÒwüHé ø±]à≈£î\T>±

|üì #˚düTÔqï ø±]à≈£î\qT @˝≤+{Ï ø±s¡D+ ˝Ò≈£î+&Ü nÁø£eT+>± ‘=\–+∫q ÄdüT|üÁ‹ #Ó’s¡àHé y˚DT>√bÕ˝Ÿ #ê] eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T yÓ+≥H˚ ø±]à≈£î\qT ‹]– |üì˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì ãkÕº+&é düMT|ü+˝À eT+> ∑fi¯yês¡+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ~wæº u§eTàqT <äVü≤q+ #˚j·T&É+ »]–+~. Ç|üŒ&çπø |ü\Te÷s¡T¢ n~ Ûø±s¡T\≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó’s¡àHé>± ñqï≥Te+{Ï XÊdüq düuÛÑT´\≈£î $qï$+#·&É+ »]–+~. Ç|üŒ&ç¬ø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ #√s¡e rdüTø=ì ø±]à≈£î\≈£î Hê´j·T+ »]π> $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dæ◊{Ïj·TT &çe÷+&é #˚dæ+~. ô|+&ç+>¥˝À e⁄qï y˚‘·Hê\T u≤´+ø˘ <ë«sê Jy√ Á|üø±s¡+ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T. ˝Òì j˚T&É\ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q\T #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À XÊ+‘·u≤sTT, uÀ»qï, eTH√Vü≤sY‘√ bÕ≥T dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T eTùV≤wt u≤ãT, &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù dü<ëq+<é\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á{≤ø£ºsY j·T»e÷qT\ ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ _Ûø£ÿq÷sY, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+ &É\+˝Àì ‹|üŒ|üPsY Á>±eT Á{≤ø£ºsY j·÷eT »qT\ q÷‘·q ø±s¡´esêZìï @ø£Á^e+>± m qTï≈£îHêïs¡T. n<Ûä´≈£åî&ç>± ≈£î+≥ *+>∑¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´≈£åî&ç>± eTdüÿ{Ÿ sêeTj·T´, Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù e+π>{Ï uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, ø√XÊ~Ûø±]>± »>∑Hé ¬s&ç¶ mìïø£j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± q÷‘·q n<Ûä´≈£åî&ÉT *+>∑¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î ùde #˚ùd+<äT≈£î |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

Á|ü»\ dü+πøåeTy˚T ;CÒ…|”æ n+&É ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ jÓT+&É\ \ø°åÏàHêsêj·TD ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ dü+πøåeT ~X¯>±H˚ _C…|æ n+&É>± e⁄+≥T+<äì ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ jÓT+&É\ \øÏåàHêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ÄsY n+&é _ n‹~∏ >∑èVü‰+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _C…|æ |ü{Ïwüº‘· ø√dü+ Á|ü‹ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\≈£î ˇø£ kÕ] düuÛÑ´‘·« ùdø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&É‘êeTì |üP]Ô nsTTq yÓ+≥H˚ õ˝≤¢ ø£$T{Ï mìïø£\T ñ+{≤j·Tì Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<䛋˝ÀH˚ _C…|æ mìïø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. eTT+<äTq≥Te+{Ï eT+&É\ ø£$T{Ï mìïø£\qT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq e÷{≤\T ‘·|æŒ Á|ü»\qT Çã“+~\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü»\ dü+πøåe÷y˚T _C…|æ \ø£å´eTì Äj·Tq nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq Ç+Á<ä|üPsY ø±˝≤ì e]ï s√&ÉT¶˝À Á|üuÛÑT‘·« Áô|’e÷] bÕsƒ¡XÊ\qT ns¡“Hé jÓT+&É\ \øÏåàHêsêj·TD #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+uÛÑ+ »]–+~.

nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î m|ü&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì, Á|ü»\ nedüsê\qT rs¡Ã&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·eT bÕغ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. _C…|æ yÓT+ãsY wæ|t\T ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢>± |üP]Ô ne⁄‘·T+<äì ÄH˚ø£ #√≥¢ q÷‘·q ø±s¡´ø£s¡Ô\T qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. qe+ãsY˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîì mìïø£\T ñ+{≤j·Tì ô|s=ÿHêïs¡T. eTT+<äT qyÓ÷<äT nsTTq düuÛÑ´‘·«\ ø£+fÒ á dü+e‘·‡s¡+ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø£qï m≈£îÿe>± qyÓ÷<äT nsTTq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+˝À eTTK´ n‹~∏>± jÓT+&É\ \øÏåàHêsêj·TD e#êÃs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À _C…|æ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Áù|y˚T+<äsY ¬s&ç¶, u≤˝ŸsêCŸ, u≤|ü⁄¬s&ç¶, s¡M+<äsY ¬s&ç¶, sêCÒX¯«sY, ô|<=›fi¯¢ >∑+>±¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ ø£u≤®:ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ qMù|{Ÿ, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e÷¬sÿ{Ÿ düú\+ j·÷sY¶ düπs« HÓ+ãsY 687 Äs¡T mø£sê\eTTô|’ ¬s+&ÉT >∑T+≥\ düú\+˝À X¯óÁø£yês¡+, X¯ìyês¡+ ≈£Ls¡>±j·T\T, y˚Tø£\ dü+‘· nÁø£eT ø£u≤®\≈£î >∑T] nsTTq~. á $wüj·TyÓTÆ >∑‘·+˝À 29 e÷]à 2010 s√Eq Á|üC≤yêDÏ ìC≤e÷u≤<é˝À ø£˝…ø£ºsYøÏ #Óì>∑s¡+ >∑+>±<ÛäsY, <Ûäs¡àøÏs¡DY |òæsê´<äT #˚j·T&É+ »]–+~. |òæsê´<äT dü+K´ HÓ+ãsY n|üŒ{Ï~ 22802 Bìô|’ qMù|{Ÿ ‘êVü≤o˝≤›sY ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î e÷¬sÿ{Ÿ düú˝≤ìï |ü+#êHêeT #˚dæ 12 ø£≥º&Ü\qT >∑T]Ô+#ês¡T. Á>±eT |ü+#êj·T‹øÏ yÓTyÓ÷ C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+~. n{Ϻ ø£≥º&Ü\ô|’ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï #·s¡´\T #˚|ü{≤º˝Ò<äT. á e÷¬sÿ{Ÿ 1898 ñ>±~ |üs¡«~q+ s√Eq düπs« HÓ+ãsY 687 Äs¡T mø£sê\ 32

>∑T+≥\T yÓ’XÊ´\´+˝À dü+‘· @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. Á|üdüTÔ‘· qMù|{Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝À <ë<ë|ü⁄ 30 qT+&ç 40 y˚\ es¡≈£î »Hêu≤ ñ+≥T+~. á ø£≥º&Ü\T #˚j·T&É+ e\q yê´bÕs¡düTú\≈£î, kÕe÷q´ »HêìøÏ, yêVü≤q sêø£b˛ø£\≈£î rÁe Çã“+~ ø£\T>∑T‘·T+~. á e÷¬sÿ{Ÿ düú\+˝À ø£{Ϻq yês¡T ìC≤+kÕ>∑sY &ç50/11 ¬øHê˝Ÿ <Ûäsê´|ü⁄sY #Ós¡Te⁄≈£î yÓfiË¢ e÷≥T ø±\TeqT ≈£L&Ü á ø£≥º&Ü\ yês¡T |üP&çà y˚dæHês¡T. Ç{Ϻ $wüj·TeTTô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ¬s+&ÉT dü+ e‘·‡ sê\T >∑&ç∫q Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï #·s¡´\T #˚|ü≥º˝Ò<äì Á|üuÛÑT‘·« ÄdæÔì ø±bÕ&Ü\ì eT]jÓTTø£ÿ kÕ] õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYøÏ #Óì>∑s¡+ >∑+>±<ÛäsY, <Ûäs¡àøÏs¡DY\T $q‹ |üÁ‘·+ Çe«&É+ »]–+~.

uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·÷ $TÁXÊ kÕúq #·\q+ uÀ<ÛäHé, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·÷ $TÁXÊ≈£î kÕúq #·\q+ es¡+>∑˝Ÿ˝Àì @|æmHé|æ&çdæm˝Ÿ d”m+&ç>± ãB* nj·÷´s¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± eTT>∑TZs¡T ◊@mdt\qT ã~© nsTTq≥T¢ n˝≤π> õ˝≤¢ qT+&ç uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·÷ $TÁXÊqT es¡+>∑˝Ÿ≈£î ã~© #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Äj·Tq p˝…’ 3q uÀ<ÛäHé˝Àì düuŸ ø£˝…ø£ºsY>± u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£îHêïs¡T. á HÓ\ 9‘√ eT÷&ÉT HÓ\\ 6 s√E\T uÀ<ÛäHé˝À düuŸ ø£˝…ø£ºsY>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫ |ü\T düeTdü´\qT |üP]Ô #˚XÊs¡T. uÀ<ÛäHé &ç$»Hé ÁbÕ+‘·+˝À nÁø£e÷ ÇdüTø£ ø±«Ø\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ¬s’‘ê+>±ìøÏ ø±e*‡q kÕ>∑T ˙s¡T, dü_‡&ç $‘·ÔHê, ms¡Te⁄\T |ü+|æD° düÁø£eT+>± »]π> $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£îHêï&ÉT. uÀ<ÛäHé˝Àì bÕ]X¯ó<ä´+, Á‘ê>∑T

ø±ìùdºãT˝Ÿ ñ<√´>±ìøÏ m+|æ¬ø’q |”J $<ë´]ú _Ûø£ÿq÷sY, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì sêC≤+ù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡+>∑kÕ«$T dæ$˝Ÿ ø±ìùdºãT˝Ÿ>± m+|æ¬ø’j·T´&ÉT. Äj·Tq m+mdæ‡ e÷´<∏é‡ ø√s¡T‡˝À Ç{°e˝Ò ñrÔs¡Tí&ÉT nj·T´&ÉT. |æõ $<ë´]ú nsTTq s¡+>∑kÕ«$T dæ$˝Ÿ ø±ìùdºãT˝Ÿ>± m+|æø£e&É+ô|’ Äj·TqqT Á>±eTdüTÔ\T n_Ûq+~+#ês¡T. s¡+>∑kÕ«$T kÕúìø£ •X¯ó eT+~sY bÕsƒ¡XÊ\˝À ˇø£≥e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ 7e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·~yê&ÉT. n‘·ì‘√ ùdïVæ≤‘·T\T, Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫q &ûçm˝Ÿ|”æz

ãdüT‡, Ä{À &Ûû ˇø£] eTè‹, |ü\Te⁄]øÏ rÁe >±j·÷\T

|üfÒ˝Ÿ #˚‘·T\ MT<äT>±

5

˙{Ï düs¡|òüsêô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› ø£qã]#ê&ÉT. u≤~Û‘·T\ |òæsê´<äT\ô|’ dü‘·«s¡y˚T düŒ+~+∫ Hê´j·T+ #˚ùd $<Ûä+>± #·÷|æq #=s¡e m+‘√ dü¢>±˙j·T+. Äj·Tq ãB* yÓqTø£ sê»ø°j·T ø±s¡D≤\T e⁄HêïjÓ÷ ˝Òy√ ‘Ó*j·T<äT >±ì á eT<Ûä´ õ˝≤¢ eT+Á‹‘√ $uÛÒ<ë\T b˛&É#·÷|æq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. eT+Á‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ~«‹j·T ÁX‚DÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\ |ü≥¢ düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·÷ $TÁX¯ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#·&Éy˚T ã~©øÏ ø±s¡D≤eTì n<˚ $<Ûä+>± düuŸ ø£˝…ø£ºsY <äT≈£î&ÉT ‘·‘·«+ô|’ õ˝≤¢˝À |ü\T ñqï‘· n~Ûø±s¡T\≈£î $T+>∑T&ÉT |ü&Éø£b˛e&É+ Äj·Tq kÕúq #·\HêìøÏ ≈£L&Ü ˇø£ ø±s¡DeTì ‘Ó\TdüTÔ+~. @~ @yÓTÆHê uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·÷ $TÁXÊ ãB* |ü≥¢ &ç$»Hé Á|ü»\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

sêÁwüº kÕúsT $C≤„q yÓT&É˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\≈£î düHêàq+ j·TTe»q ø±+Á¬>dt ˝ÀπøX¯«s¡+, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº kÕúsTT $C≤„q yÓT&É˝À Á|ü<∏äeT kÕúq+ kÕ~+∫ _. ùdïVü≤ es¡à≈£î düHêàì+#ês¡T. nq+‘·s¡+ &Üø£ºsY <ëyÓ÷<ÛäsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2011`12˝À •X¯ó eT+~sê\ $C≤„q yÓT&É˝À 6, 7, 8 ‘·s¡>∑‘·T\ $<ë´s¡Tú\T X¯øÏÔ eqs¡T\ yê{Ï dü+s¡ø£åD n<Ûë]‘· qeT÷Hê\T nH˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº kÕúsTT˝À ~«‹j·T kÕúq+ kÕ~Û+∫ n|üŒ{Ï qT+∫ ìsêX¯ |ü&É≈£î+&Ü n\dæb˛ì ‘·s¡+>∑+ e˝Ò ÁX¯$T+∫ H˚qT m+<äT≈£î Á|ü<∏äeT kÕúq+ kÕ~Û+#·≈£L&É<äT nH˚ |ü≥Tº<ä\‘√ á dü+e‘·‡s¡+ e´s¡ú |ü<ës¡ú\ ùdø£s¡D ãj·T≥≈£î |ü+|ü⁄ $<Ûëq+ Ä<Ûë]‘· qeT÷Hê\T nH˚ Á|üjÓ÷>∑+˝À á HÓ\ 2, 3, 4e ‘˚~\˝À yÓT<äø˘ õ˝≤¢ »V”≤sêu≤<é |ü≥ºq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q sêÁwüºkÕúsTT $C≤„q yÓT&É˝À Á|ü<∏äeT kÕúq+ kÕ~+∫ eTq sêÁwüº ‘·s¡|ü⁄q πøåÁ‘ê kÕúsTT n+‘·sY sêÁwüº $C≤„q yÓT&É≈£î m+|æ¬ø’q≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. á HÓ\ 29 qT+∫ 31 ‘˚~ es¡≈£î πøåÁ‘êsTT b˛{Ï\˝À eTq sêÁwüº+ ‘·s¡|ü⁄q bÕ˝§Z+≥T+<äì nHêïs¡T. á $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ eTq≈£î >∑s¡«ø±s¡DeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ n<Ûä´≈£åî\T eTTH˚X¯«sY nÁπ>, bÕsƒ¡XÊ\ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù k˛yéTHê<∏é, $<ë«‘Y düuÛÑT´\T |ü<äàø£sY, Á|ü<Ûëq #ês¡T´\T yÓ+ø£≥s¡eTD‘√ bÕ≥T n#ês¡T´\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ $&ÉT<ä\ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): j·TTe»q ø±+Á¬>dt >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\q eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ e÷õ |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|üdüTÔ‘· myÓTà*‡ &ç.lìyêdt $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe»q ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕغ ã˝Òù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì n<˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï |ü\T n_Ûeè~› dü+πøåe÷ |ü<∏äø±\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îy˚fi‚¢ u≤<Ûä´‘· ñ+≥T+<äì j·TTe»q ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TTe»q ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT ã+≥T sêyéT, eTùV≤wt, u§ã“* sêeTø£èwüí, lìyêdt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+»˝Ÿ, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+»˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ¬s+»˝Ÿ Á>±eT |ü+#êj·T‹˝À ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫q &çm˝Ÿ|æz düTπs+<äsY. >∑‘·+˝À Á>±eT |ü+#êj·T‹ ˝À |üì #˚dæq ôdÁø£≥] Vü≤qTeT+‘Y sêe⁄ 66 y˚\ 721 s¡÷bÕj·T\T ì<ÛäT\T ø±CÒdæq≥T¢ ]ø±s¡T¶\ <ë«sê ‘Ó*dæ+<äHêïs¡T. n˝≤π> u≤˝ÒX¯«sY nH˚ ôdÁø£≥] Ç+#ê]®>± e´eVü≤]+∫ n‘·qT ≈£L&Ü 78 y˚\ 525 s¡÷bÕj·T\T ì<ÛäT\T ø±CÒdæq≥T¢ ]ø±s¡T¶\ <ë«sê ‘Ó*dæ+<äHêïs¡T. M]ô|’ &ç|æzøÏ ìy˚~Ûø£ |ü+|ædüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT |ü+#êj·T‹ n<äq|ü⁄ >∑~ ø=s¡≈£î 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+Es¡T nsTTq≥T¢ &çm˝Ÿ|æzøÏ ôdÁø£≥] kÕsTT\T $e]+#ês¡T. &çm˝Ÿ|æz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ Á>±eT+˝À |ü+#êj·T‹ ø±sê´\j·÷˝À¢ dü÷∫ø£ uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. düVü‰j·T düeT#ês¡ n~Ûø±]>±, ôdÁø£≥] düe÷#ês¡ n~Ûø±]>± áz|æÄsY&ç, n|æ˝Ò{Ÿ n~Ûø±]>± m+_z\T ñ+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÀ<ÛäHé &ç$»Hé dæìj·TsY ndæùdº+{Ÿ »Hês¡úHé, Á>±eT |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<ä]Ù kÕsTT\T, _˝Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T¢ u≤düÿsY, #·+Á<äX‚KsY, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ¬s+»˝Ÿ, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕ{≤|üPsY, uÀsêZ+ Á>±e÷\˝À ¬s’‘·T ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À s¡; |ü+≥\T y˚düTø√yê\ì e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T dü÷∫+#ês¡T. s¡;øÏ dü]|ü&˚ $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê #˚j·÷\ì ¬s’‘·T\T ø√sês¡T. s¡;˝À X¯q>∑, eTø£ÿ, düHé|òü¢esY $‘·ÔHê\qT dü_‡&ç Çe«≈£îqï qøÏ© $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê #˚j·Te<ä›ì n~ø±s¡T\qT ø√sês¡T. |ü≥ºbÕdüT |ü⁄düÔø±+ ˇø£ u≤´>¥ #√|üq Ç∫Ãq#√ n$ e÷≈£î dü]b˛e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e÷ô|’ <äj·Te⁄+∫ e÷≈£î dü]b˛j˚T $‘·ÔHê\ u≤´>∑T\T düs¡|òüsê #˚j·÷\ì e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À @z dæ~›sêy˚TX¯«sY, @áz\T q]‡+\T, XÊ´eT\, ¬s’‘·T\T \ø£åàDY, Hê>∑Hê<∏é, kÕj·÷¬s&ç¶, lìyêdt ¬s&ç¶, b˛XË{Ϻ, |ü\T Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£¬s+{Ÿ cÕø˘‘√ ¬s’‘·T eTè‹ q+~ù|{Ÿ, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): q+~ù|{Ÿ eT+&É\+˝Àì y˚\à˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q n\¢+ø=+&É ∫Hêï uÛÑ÷y˚Twt (31) nH˚ ¬s’‘·T bı\+ |üìøÏ yÓ[¢, nq+‘·s¡+ |üì |üP]Ô #˚düTø=ì ‹]– yÓfi¯óÔ+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ $<äT´‘Y r>∑ ‘˚– |ü&É≥+‘√ ø£¬s+{Ÿ cÕø˘ ‘·–* nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

ø±fi¯uÛ…’s¡e kÕ«$T Ä\j·T+˝À dæ+<ä÷s¡ |üP»\T dü<ë•eq>∑sY, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì sêeT¬s&ç¶, Çdüqï|ü*¢ Á>±eT+˝À >∑\ ø±fi¯uÛ…’s¡e kÕ«$T Ä\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ |òüTq+>± dæ+<ä÷s¡ |üP»\T #˚dæ n_Ûùwø±\T »]|æ+#ês¡T. Á|ü‹ eT+>∑fi¯yês¡+ »]π> dæ+<ä÷s¡ |üP»\T, n_Ûùwø±\T uÛÑ≈£îÔ\T, Á|üeTTKT\T Vü‰»¬s’ yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ qT+&˚ Ä\j·T+˝À uÛÑ≈£îÔ\ dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. #·÷≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\ qT+&ç |æ˝¢ bÕbÕ\‘√ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì |üP»\T #˚dæ yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. dæ+<ä÷s¡ |üP»\T n_Ûùwø±\T »]–q ‘·sê«‘· Ä\j·T Äes¡D uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·÷ìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î |üP]Ô kÂø±s¡´\T ø£*ŒdüTÔHêïeTì Ä\j·T ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé <=eTø=+&É lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T y˚TH˚»sY lsêyéT s¡M+<äsY, dæã“+~ düTπs+<äsY, Á|üuÛÑT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qs¡ø£+ #·÷düTÔqï $<ë´s¡Tú\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì s¡yêD≤, b˛©düT n~Ûø±s¡T\T >√<ëe]Kì nø√ºãs¡T 9 (düTes¡íyês¡Ô): Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\ ãdüT‡\T |òæ{ŸHÓdt ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\ bÕ*≥ qs¡ø£≈£LbÕ\T>± e÷s¡T‘·THêïsTT. ˝≤uÛ≤s¡®H˚ <Û˚´j·T+>± $<ë´dü+düú\qT kÕú|æ+∫, d”{Ï+>¥ ¬øbÕdæ{Ïì $T+∫ 50qT+∫ 60 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ≈£Ls√Ãyê*‡q ãdüT‡˝À düTe÷s¡T 80 qT+∫ 100 eT+~ $<ë´s¡Tú\qT rdüT≈£î edüTÔHêïs¡ì, B+‘√ $<ë´s¡Tú\T ÁbÕD≤\T #˚‘·T˝À¢ |ü≥Tº≈£îì ø£fi≤XÊ\\≈£î, bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi≤fl*‡ edüTÔ+<äì $<ë´]ú dü+|òüT+ H˚‘·\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ sêeT>∑T+&É+ eT+&É\+ >√<ëe]Kì bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘·+˝Àì nìï Áô|’y˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\\T, bÕsƒ¡XÊ\\T Áô|’y˚{Ÿ ãdüT‡\qT n<Ó›≈£î rdüT≈£îì |òæ{ŸHÓdt ˝Òì ãdüT‡\qT q&ç|ædüTÔHêïs¡ì Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ø±\+ #Ó*¢q bÕ‘· ãdüT‡\qT ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ø=qT>√\T #˚dæ ‘·eT $<ë´yê´bÕsêìøÏ yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì, nqTuÛÑe+ ˝Òì Á&Ó’es¡¢≈£î ‘·≈£îÿe J‘ê*∫à |ü<äe ‘·s¡>∑‹ ô|òsTT˝…’q ø=+<ä]ì ø°¢qs¡T¢>± j·TTe≈£î\qT ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡ì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Çø£ Ms¡T #˚ùd |üqT\T ø°¢qsY>± ñ+≥÷... $<ë´]ú˙\‘√ ndüuÛÑ´ø£s¡+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡H˚ Äs√|üD\T ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ $ì|ædüTÔHêïsTT. Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+düú\T eT÷&ÉT |ü⁄e⁄«\T Äs¡T ø±j·T\T>± ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. s√&ÉT¶ô|’ yÓfi‚¢ ~«#·Áø£yêVü≤Hê\T |ü<˚|ü<˚ ‘·ìF #˚ùd Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T, s¡yêD≤XÊK ‘·ìF n~Ûø±s¡T\T Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\ ãdüT‡\ $wüj·T+˝À m+<äT≈£î ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì, M]øÏ HÓ\HÓ\ e÷eT÷fi¯ófl eTT&ÉT‘·THêïj·T+≥÷ Äs√|üD\T $qedüTÔHêïsTT. $<ë´dü+düú\T s¡yêD≤XÊK n~Ûø±s¡T\ ìã+<Ûäq\qT ‘·T+>∑˝À ‘=≈£îÿ‘·Tqï Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\≈£î dü+ã+~+∫q ãdüT‡\T Á|üe÷<ë\≈£î >∑T¬s’q dü+|òüT≥q\T mH√ï ñHêï... n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ô|’ düs¡«Á‘ê $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. ãdüT‡≈£îqï ¬øbÕdæ{ÏøÏ $T+∫ ãdüT‡˝À ñqï m≈£îÿe eT+~ $<ë´s¡Tú\qT møÏÿ+#·T≈£îì Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì, ãdüT‡˝À ì˝ÀÃô|{Ϻ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î, ø£fi≤XÊ\\≈£î rdüTø£yÓfi¯óÔ+&É>± yê]øÏ >±j·÷\T ne⁄‘·THêïj·Tì, eT∞fl Ç+{ÏøÏ yÓfi‚fl≥|ü⁄Œ&ÉT ø=+<äs¡T Á&Ó’es¡T¢ n‘·T´‘ê‡Vü≤+ Á|ü<ä]Ù+∫ Á|üe÷<ë\≈£î ø±s¡≈£î\T>± ì\TdüTÔHêïs¡ì kÕúì≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê s¡yêD≤XÊK n~Ûø±s¡T\T ìÁ<äeT‘·TÔ M&ç |òæ{ŸHÓdt ˝Òì ãdüT‡\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $<ë´s¡Tú\T, b˛wü≈£î\T, $<ë´]údü+|òüT+ H˚‘·\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´+ ndüÔe´düÔ+ <äTs¡“¤s¡+>± ‘·j·÷¬s’q s√&ÉT¢ |ü{Ϻ+#·Tø√ì ø±s=ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T >√<ëe]Kì, nø√ºãs¡T 9 (düTes¡íyês¡Ô): s√&É¢˙ï ndüÔe´düÔ+>± e÷sêsTT. yÓ\>∑ì MBÛ BbÕ\‘√ »HêyêkÕ\ eT<Ûä´ |ü+<äT\‘√ ø±s=ŒπswüHé Á|ü»\T <äTs¡“¤s¡ J$‘êìï >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ sêeT>∑T+&É+ eT+&É\+ >√<ëe]Kì˝Àì ¬ødæÄsY ø±\˙˝À s√&ÉT¢ ndüÔe´düÔ+>± e÷sêsTT. u…’ø˘\ô|’ yÓfi‚¢ yês¡T bÕ<ä#ês¡T\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yês¡T ø£s¡Tej·÷´s¡T. ndü˝Ò &Ó+>∑÷´, $wü»«sê\T edüTÔ+fÒ #Ó‘êÔ#Ó<ësêìï X¯óÁuÛÑ+ #˚ùd yês¡T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ø±\˙yêdüT\T »«sê\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. q&Ée&ÜìøÏ ≈£L&Ü M\T ˝Ò≈£î+&Ü ñqï s√&É¢qT n~Ûø±s¡T\T mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ø±\˙yêdüT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. z≥T¢ n&É>∑&Üì¬ø’‘˚ Ç+{Ï+{ÏøÏ ekÕÔs¡T ø±˙ ø±\˙˝Àì düeTdü´\T #Ó_‘˚ Ç+{Ï eTTK+ #·÷&És¡ì ø±\˙yêdüT\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. M~Û BbÕ\T ˝Òø£ Nø£{À¢ @ bı<ä˝À¢ qT+∫ @ bÕeTT edüTÔ+<√qì uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. n\+ø±sêìøÏ y˚dæq M~Û BbÕ\T n\+ø±s¡+>±H˚ ñHêïj·Tì ndü\T n$ @s√p yÓ*–q bÕbÕq b˛˝Ò<äì kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ós<äT‘·THêïs¡T. Ç+‘·≈£î eTT+<äT u…’ø˘ô|’ yÓfi‚¢ yês¡T m+‘√ eT+~ s√&É¢ô|’ øÏ+<ä|ü&ɶ dü+|òüT≥q\T mH√ï ñHêïj·Tì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. ø£˙dü edü‘·T\T ≈£L&Ü ˝Òì ÁbÕ+‘·+>± ¬ødæÄsY ø±\˙ e÷]+~. Á&Ó’H˚J˝À¢ #Ó‘êÔ #Ó<ës¡+ ù|s¡T≈£îb˛e&É+‘√ |ü+<äT\T, <√eT\T ôd’«s¡ $Vü‰s¡+ #˚düTÔHêïj·Tì, zô|Hé Á&Ó’H˚J\qT eT÷dæy˚dæ n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J\qT ì]à+#ê\ì ø±\˙yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. M~Û BbÕ\T, bÕ]X¯ó<ä›´ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T s√&É¢ eTs¡eTà‘·T\T #˚|ü{≤º\ì ø±\˙yêdüT\T n~Ûø±s¡T\qT


6

◊<äT {°Ïm+d”\≈£î #˚]q ìC≤+kÕ>∑sY ìC≤+kÕ>∑sY , nø√ºãsY 9( düTes¡íyês¡Ô ) >∑‘· yês¡+ s√E\ qT+&ç ô|qT ‘·TbòÕqT Á|üu≤e+ e\qìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº m>∑Teq ñqï b˛#ês¡+ ÁbÕC…≈£îº bı+– bıs¡¢&É+‘√ ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº ˙{Ï eT≥º+ eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ 5.12{Ïm+d”\≈£î #˚s¡T≈£î+~. ÁbÕC…≈£îº |üP]ÔkÕúsTT 1405.00n&ÉT>∑T\T eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ 1392.20n&ÉT>∑T\≈£î #˚s¡T≈£î+~. m>∑TeqT+&ç 850≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä ˙s¡T e∫à #˚s¡T‘·T+~. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº m>∑Teq

ñqï dæ+>∑÷sY ÁbÕC…≈£îº |üP]ÔkÕúsTT 523.600MT≥s¡T¢,29 {Ïm+d”\≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ 519.25MT≥s¡T¢,12.69{Ïm+d”\ ˙s¡T ì\Te ñ+~. m>∑TeqT+&ç 1950≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä ˙s¡T e∫à #˚s¡T‘·T+~. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº ≈£î nqTuÛÑ+<ä+>∑ ì]à+∫q dæ+–‘·+ ]»sê«j·TsY qT+&ç 225, ø£fi≤´DÏ ]»sê«j·TsY qT+&ç 50≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì Á|ü<ëq ø±\Te˝ÀøÏ e<äT\T‘·Tqï≥T¢ ÁbÕC…≈£îº C…. Ç ø£èwüíeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, nø√ºãsY 10, 2012

≤≈£îÿ #·{≤ºìï u≤\T&ç #˚‘· yÓ{Ϻ#êøÏØ ñ\¢+|òæT$<ë´Vü dü T Ô q ï Á | ü < Û ë H√bÕ<ë´j· T T\T u…\Tº cÕ|ü⁄\ô|’ <ë&ÉT\T düTes¡íyês¡Ô mô|òø˘º

_#·Tÿ+<ä , nø√ºãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝À nø√ºãsY 2q eTVü‰‘·à>±+~Û »j·T+‹ dü+<äs¡“+>∑ @s¡T˝…’ bÕ]q eT<ä´+ nH˚ o]¸ø£ ø£<∏äq+ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. yÓ’Hé‡ j·T»e÷qT\≈£î yÓ+≥HÓ Ä<˚yê\T C≤Ø #˚dü÷Ô u…\Tº cÕ|ü⁄\≈£î eT<ä´+ n$Tàq m&É\ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì m¬ø’‡CŸ dæ◊ ôV≤#·Ã]+#·&É+‘√ _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø=ìï #√≥¢ eT<ä´+ u…\Tº cÕ|ü⁄˝À¢ neTàø£+ ì*|æy˚j·Tã&ç+~. Ç|üŒ{ÏøÏ »Hê\ s¡ø£Ô+ |”*Ãq yÓ’Hé‡ j·T»e÷qT\T Ç|üŒ{Ϭø’q e÷s¡T‘ês¡H˚ dü<äT<˚›X¯´+‘√ eT+&É\ Á|ü»\T m+‘√ ÄX¯‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔqï ø±˙ nø£ÿ&Éø£ÿ&É Á|ü<ëq πø+Á<ë\sTTq≥Te+{Ï ø£\T¢&çbı, ñs¡&ÉeTà>∑*¢, ‘·~‘·s¡ πø+Á<ë\ e<ä› e÷Á‘·+ eT<ä´+ neTàø±\T CÀs¡T>∑ kÕ>∑T‘·Tqï u…~]+∫ e~˝ÒdüTÔHêïs¡T. B+‘√ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ ÇcÕºsê»´+‘√ eT÷&ÉT ø±«≥s¡T¢, Äs¡T ;s¡T¢>∑ yê] yê´bÕs¡+ m+‘√ n_Ûeè~›|üs¡+>∑ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ø±˙ Ç{Ϻ $wüj·T+ô|’ mH√ïkÕs¡T¢ |üÁ‹ø£˝À¢ e∫Ãq ø±˙ dü<äs¡T dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ô|’ Á|ü»˝§¢ n~Ûø±s¡T\T rÁe kÕúsTT˝À |ü\Tdüq |ü&çb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£b˛‘Ó n~Ûø±s¡T\ <√s¡DÏøÏ Ç<˚ ì<äs¡Ùq+ nì eT+&É\ Á|ü»\T nqTø√yê*‡ edüTÔ+~.

eT<ä÷ïsY , nø√ºãsY 9( düTes¡íyês¡Ô ) : eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ kÕ+|ò”Tø£dü+πøåeT u≤\Ts¡(m) edü‹ >∑èVü‰+˝À $<ë´s¡Tú\ #˚‘· yÓ{Ϻ#êøÏ] #˚sTTdüTÔqï≥T¢ düTes¡íyês¡Ô <äèwæºøÏ e∫Ã+~. Bì‘√ Vü‰düº˝Ÿ˝À |üP]údüe÷#ês¡+ ø√dü+ yÓfi¯¢>∑dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±]øÏ $esê\¬ø’ yÓ*¢q|ü⁄&ÉT Äj·Tq n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ bò˛Hé˝À Äj·TqqT $es¡D ø√s¡>∑ ìs¡¢ø£å´+>∑ düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô bò˛Hé ø£{Ÿ #˚XÊ&ÉT. Vü‰düº˝Ÿ˝À ù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T ñqï‘·kÕúsTT $<ä´ø√dü+ Çø£ÿ&É≈£î #˚], eT+∫ #·<äTe⁄qT nuÛÑ´dæ+#ê\qT≈£îH˚ yê]øÏ Çø£ÿ&ç yê] |ü]dæú‘·T\T es¡íHêr‘·+>∑ ñHêïsTT. eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ dü]>±Z˝Òø£b˛e&É+‘√ yê{Ïì ≈£L&Ü $<ë´s¡Tú˝Ò X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£î+≥Tqï≥T¢ $<ë´s¡Tú\T ‘Ó*bÕs¡T. Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé Ç+#ê]®\ ù|]≥ nø£ÿ&É, Çø£ÿ&É ‹s¡>∑&É+ ‘·|üŒ mø£ÿ&É dü]>±Z ñ+&É&É+ ˝Ò<äì dü¬s’q ÄVü‰s¡|ü<ësêú\T yÓTqT Á|üø±s¡+ n+~+#·&É+ ˝Ò<äì $<ë´s¡Tú\T #ÓbÕŒs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ e+&çq e+≥\qT n˝≤π> ì\« #˚dæ sêÁ‹øÏ ô|&ÉT‘·THêïs¡ì eT]ø=+<äs¡T $<ë´s¡Tú\T #Ó|ü⁄Œø√kÕ>±s¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê yÓTqT Á|üø±s¡+ uÀ»q edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

KØ|òt |ü+≥\≈£î ìs¡+‘·sêj·T+>± 7>∑+≥\ $<äT´‘Y kÕ>∑sY ø±\Te Ä<ÛäTìø°ø£s¡D˝À nÁø£e÷\T: ‘Ó<˚bÕ ìC≤+kÕ>∑sY , nø√ºãsY 9( düTes¡íyês¡Ô ) : KØ|òt |ü+≥\qT >∑f…ºøÏÿ+#ê\ì @&û eT*¢ø±s¡T®Hé e´ekÕj·÷ìøÏ ìs¡+‘·s¡+>∑ 7>∑+≥\ $<äT´‘Y n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì @&ç eT*¢U≤s¡T®Hé nHêïs¡T. Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ ìC≤+kÕ>∑sY 33¬ø$ düuŸùdºwüHéqT dü+<ä]Ù+∫ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T ¬s’‘·T\T q÷‘·q+>∑ &ç&ç\T ø£{Ϻq$, #Ó*¢+∫q$800es¡≈£î ñHêïj·Tì yêsTT<ë |ü<䛋˝À M{ÏøÏ q÷‘·q Á{≤Hé‡bòÕs¡+qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 90\ø£å\ $<äT´‘Y ãø±sTT\T ñHêïj·Tì , Ç+<äT˝À 65\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘√bÕ≥T ÇÇ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

zô|Hé Ç+≥sY |üØø£å|ò”E >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄ Eø£ÿ˝Ÿ , nø√ºãsY 9( düTes¡íyês¡Ô ) : #·<äTe⁄ e÷H˚dæq $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\ kÂø£sê´s¡úyÓTÆ sêÁwüº $<ë´XÊK yês¡T Á|üy˚X¯ô|{Ϻq zô|Hé Ç+≥sY, zô|Hé f…HéÔ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î >±qT |üØø£å sêj·T<ä\T#·T≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ |üØø£å |ò”E #Ó*¢+|ü⁄ >∑&ÉTe⁄qT á HÓ\ 20e ‘˚~ es¡≈£î bı&É–+∫q≥T¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT Áù|yéT<ëdt ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eTqT bÕsƒ¡XÊ\˝À dü+Á|ü~+∫ <Ûäs¡U≤düTÔ |üP]Ô#˚dæq bòÕ+qT, |üØø£å |ò”EqT #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ kÂø£sê´s¡ú+ Á|ü‹ Ä~yês¡+ Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·s¡>∑‘·T\qT dü~«ìjÓ÷>∑ |üs¡T#·Tø=ì , Ç+{À¢ ≈£Ls=Ãì ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T düVæ≤‘·+ á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡T#·Tø√e#·Ãì sêÁwüºÁ|üãT‘·«+ #·<äTe⁄ e÷H˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq á kÂø£sê´ìï dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡T#·Tø√yê\ì , |üØø£å |ò”Eô|’ m˝≤+{Ï dü+<˚Vü‰\T ñqï ‘·eTqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

Kì˝À |òüTÀs¡ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ >√<ëe]Kì nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): >√<ëe]Kì˝À kÕúìø£ ø=‘·Ô ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ m<äT≥ eT+>∑fi¯yês¡+ s√Eq ñ<äj·T+ 11 >∑+ˆˆ\ ø±\+˝À s√&ÉT¶ <ë≥T‘·Tqï e÷<äs¡uÀsTTq sê»+ eè<äT›&çì(65) >√<ëe]Kì &çb˛øÏ #Ó+~q @.|æ.15.C…&é. 2709 nH˚ HÓ+ãsY>∑\ ÄsY.{Ï.dæ. ãdüT‡ >√<ëe]Kì qT+&ç uÛÑ÷bÕ\|ü*¢øÏ yÓfi¯óÔqï ãdüT‡ ø=‘·Ô ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ e<ä› eè<äT›&çì ã\+>± &Ûûø={Ϻ, eè<äT›&ç MT<äqT+&ç yÓqTø£ f…Æs¡T yÓfi¯fl&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ÁbÕD≤\T e~˝≤&ÉT. »]–q dü+|òüT≥q‘√ kÕúì≈£î\ eTqdüT‡qT ø£*∫y˚dæ+~. |üP]Ô $esê˝À¢øÏ yÓfi‚Ô e÷<äs¡uÀsTTq sê»+ kÕúìø£ d”‘êq>∑sY ìyêdæ. ]f…Æs¡T¶ dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î&ÉT. eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T.

ìs¡düq>± ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘· Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕ<äj·÷Á‘· $»j·Tyê&É, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY ø±\Te Ä<ÛäT˙ø£s¡D |üqT˝À¢ nÁø£e÷\≈£î e´‹πsø£+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä+<√fi¯q≈£î ~–+~. |üqT\ HêD´‘·≈£î ‹˝À<äø±\T Ç∫à Hê•s¡ø£+ |üqT\T #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Ä bÕغ H˚‘·\T Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T CÒãT\T ì+ù|+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T düVü≤ø£]düTÔHêïs¡ì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. ø£ècÕí õ˝≤¢ #êÁ{≤sTT eT+&É\+Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY ø±\Te |ü]~Û˝À y˚+bÕ&ÉT y˚T»sY ø±\Te Ä<ÛäTìø°ø£s¡D |üqT\˝À nÁø£e÷\≈£î e´‹πsø£+>± ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Hêj·T≈£î\T bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· sêh ø±s¡´<ä]Ù q÷‘·øÏ y˚DT Ä<Ûä«s¡´+˝À e+<ä˝≤~ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ<äj·÷Á‘·˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. _Hê$÷ >∑T‘˚Ô<ës¡T\T |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·THêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. y˚+bÕ&ÉT y˚T»sY ø±\Te Ä<ÛäT˙ø£s¡D |üqT\˝À _Hê$÷ >∑T‘˚Ô<ës¡T\qT ‘=\–+#ê\ì á dü+<äs¡“¤+>± y˚DT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±\Te ôV≤&éØ#Y˝À |üqT\qT #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ Á|ü‘·´ø£å Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTHêïs¡T. mHémdtd” n~Ûø±s¡T\T CÀø£´+ #˚düTø√ø£b˛‘˚ Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î Çø£ÿ&ç neø£‘·eø£\ô|’ |òæsê´<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T. u≤¢ø˘*düTº˝À ñqï >∑T‘˚Ô<ës¡T\T |üqT\T #˚ùdÔ Á|ü‘·´ø£å+>± n&ÉT¶≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\T Bìô|’ düŒ+~+#·≈£î+fÒ õ˝≤¢kÕúsTT˝À ñ<ä´$TkÕÔeTì ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘· Hêj·T≈£î\T y˚DT ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

k˛ìj·÷ô|’ yÓ÷&û ì|ü\T

≈£î+≥T|ü&ÉT‘·Tqï $<ë´_Ûeè~Δ ˇø£ÿ#√≥ $TqVü‰sTT+∫ mø£ÿ&Ü »s¡>∑ì mdtm+{° düe÷y˚XÊ\T `ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·ì bÕsƒ¡XÊ\\T ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝À¢ ø=s¡e&çq #=s¡e <äT]«ìjÓ÷>∑+ ne⁄‘·Tqï ì<ÛäT\T

eT<ä÷ïsY , nø√ºãsY 9( düTes¡íyês¡Ô ) : bÕsƒ¡XÊ\≈£î e#˚à ì<ÛäT\T @+ ne⁄‘·THêïsTT.. |üqT\T m˝≤ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï... ñbÕ<Ûë´j·TT\T Á|ü‹s√E $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïsê... $<ë´uÛÀ<Ûäq m˝≤ ñ+~.. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ neT\e⁄‘·T+<ë...? M≥ìï+{Ïì |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î M{Ï neT\T≈£î $<ë´_Ûeè~› kÕ<Ûä´+ nì uÛ≤$+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À z dü÷ÿ˝Ÿ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£$T{Ï(mdtmyéT{Ï) ìj·T$T+#·Tø√yê\ì Ä<˚•+∫+~. ø£$T{Ï˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ñ+{≤s¡T. Ms¡T düe÷y˚XÊ\T , #·s¡Ã\T, rsêàHê\T rdüTø=ì düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+∫+~. á ø£$T{Ï ø±\|ü]$T‹ 2dü+e‘·‡sê\T ñ+≥T+<äì Á,|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|ü‹ HÓ\ düe÷y˚XÊ\T , #·s¡Ã\T »s¡bÕ\ì , B+‘√ bÕsƒ¡XÊ\ n_Ûeè~› kÕ<ä´eTì ù|s=ÿ+~. á ìuÛÑ+<Ûäq\T sêÁwüºeT+‘·≥ Á|üãT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T bÕ{Ï+#ê*‡ ñ+~. eT+&É\+˝À á ìuÛÑ+<äq\ $wüj·÷ìø=ôdÔ eT+&É\+˝À 58bÕsƒ¡XÊ\\T ñ+&É>∑ ˇø£ s¡‘·+>∑*¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $TqVü‰ mø£ÿ&É neT\e⁄‘·Tqï≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ $<ë´_Ûeè~›øÏ ø√≥T¢ Ks¡TÃô|&ÉT‘·T+<äì , $<ë´s¡Tú\≈£î nìï kÂø£sê´\T ø£*ŒdüTÔ+<äì #Ó|üø=düTÔ+~. n$ mø£ÿ&É neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äT. eTqã&ç, eTq uÛÑ$‘· n+≥T bÕsƒ¡XÊ\\ j·T»e÷q´ ø£$T{Ï düãT´\ ø£s¡B|æø£\‘√ mdtmyéT{Ï ø£$T{°\qT ìj·T$T+∫ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T Ç#êÃs¡T. á mdtmyéT{Ï düe÷y˚XÊ\T Á|ü‹ HÓ\ »s¡>±*‡ ñ+&É>∑ eT+&É\+˝À mø£ÿ&É »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. düe÷y˚XÊ\T, #·s¡Ã\T »]|æ düeTdü´ô|’ |ü]cÕÿs¡+ ~X¯>∑ ìs¡íj·÷\T, rsêàHê\T#˚j·÷*‡ ñ+&É>∑ düe÷y˚XÊ\T mø£ÿ&É »s¡>∑ø£b˛e&É+‘√ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î #Óô|Œyês¡T ˝Òø£b˛j·÷s¡T. $<ä´uÀ<ÛäqqT |üs¡´y˚øÏå+#ê*‡q Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ≈£L&Ü ìs¡¢ø£å´+ #˚ôdÔ Çø£ $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´ n+<ä&É+ ø£wüºy˚T. eT<ë´Vü‰ï uÀ»Hêìï ≈£L&Ü mdtmyéT{Ï ø£$T{Ï˝À ì z düãT´\T , $<ë´s¡Tú\T , ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |ü]o*+#ê*‡ ñ+≥T+~. ø±˙ düe÷y˚XÊ\T »s¡>∑ø£b˛e&É+‘√ á uÀ»Hêìï |ü]o*+#·&É+ e÷ìy˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÀ»q+ ≈£L&Ü n+<ä&É+ ˝Ò<äHÓ $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. $<ë´s¡TÔ\T m<äTs¡Tÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ n&çπ>yês¡T ˝Òø£ ø=+<äs¡T $<ë´s¡Tú\T ‘·eT #·<äTe⁄qT eT<Ûä´˝ÀHÓ e÷ìy˚ôd |òüT≥q\T ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. bÕsƒ¡XÊ\≈£î eT+ps¡e⁄‘·Tqï ì<ÛäT\T <äT]«ìjÓ÷>∑+ , ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ nÁø£e÷\‘√ kÕ«Vü‰ ne⁄‘·THêïj·Tì eT+&É\ Á|ü»˝À¢ nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. á $wüj·T+ô|’ eT+&É\ $<ë´XÊK n~Ûø±] e÷s¡T‹ì $es¡D ø√s¡>∑ á ø£$T{Ï düe÷y˚XÊ\T mø£ÿ&É »s¡>∑ø£b˛e&É+ nH˚~ yêdüÔeyÓT. eT+&É\+˝Àì Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì mdtmyéT{Ï ø£$T{Ï düe÷y˚XÊ\T Á|ü‹ HÓ\ »s¡>±*‡ ñ+~. ø±˙ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì s¡‘·+>∑*¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $TqVü‰ mø£ÿ&É »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. $T–‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À düe÷y˚XÊ\T »]π>$<Ûä+>∑ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

$<äT´‘Y r>∑\T ‘·–* ∫s¡T‘· eTè‹ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,nø√ºãsY9(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì œ˝≤¢|òüTHé|üPsY eT+&É\+ ‹s¡Te÷\j·T|ü*¢ |ü+≥ bı˝≤˝À¢ z ∫s¡T‘· eTè‹ #Ó+~+~. dü$÷|ü+˝Àì n≥M ÁbÕ+‘·+ qT+∫ <ë] ‘·|æŒ e∫Ãq ∫s¡T‘· |ü+≥ bı˝≤\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq $<äT´‘Y r>∑\T ‘·–* #·ìb˛sTTq≥T¢ kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. |ü+<äT\ qT+∫ |ü+≥bı˝≤\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\T ø£¬s+{Ÿ r>∑\qT neTs¡Ã&É+ Çø£ÿ&É ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+~. n~ø±kÕÔ ∫s¡T‘·qT ã*rdüT≈£î+~.

>√<ëe]Kì nø√ºãsY 9 : j·T÷ìe]Ù{Ï ôd\ø£åH釽À n<∏Ó¢{Ïø˘ |üs¡T>∑T |ü+<Ó+ b˛{°˝À¢ Áo#Ó’‘·q´ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q m+.&ç. Vü≤ø°yéT, ;.ø±yéT. ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´]ú bÕ˝£Zì yÓTT<ä{Ï kÕúHêìï kÕ~Û+#ê&Éì Á|æì‡|ü˝Ÿ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À 200MT. |üs¡T>∑T˝À 23.6ôdø£Hé\˝À |üs¡T¬>‹Ô Á|ü<∏äeT kÕúHêìï kÕ~Û+∫ Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ ø±+|æ{°wüHé‡øÏ m+|æø£j·÷´&ÉT. 100MT. |üs¡T>∑T˝À 12.1ôdø£Hé\˝À |üs¡T¬>‹Ô eT÷&Ée kÕúHêìï kÕ~Û+#ê&ÉT. á dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ø£fi≤XÊ\˝À »]–q n_Ûq+<äq ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶, &Ó’¬sø£ºsY‡ dürwt, øÏwüHé, Á|æì‡bÕ˝Ÿ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ d”.ôV≤#Y. s¡y˚Twt, n<Ûë´|ü≈£î\T bÕ˝£Zì $<ë´]úì n_Ûq+~+#ês¡T.

>±+BÛq>∑sY, nø√ºãsY 9 : ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛô|’ >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û eTs√kÕ] ì|ü\T #Ó]>±s¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñqï Vü≤sê´Hê˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ s√Eø√ n‘ê´#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+<äì.. <ëìï |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T&ÜìøÏ m+‘· <ÛÓ’s¡´eTì yÓ÷&û k˛ìj·÷qT Á|ü•ï+#ês¡T. Vü≤sê´Hê˝Àì õ+<é˝À n‘ê´#ês¡ u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ k˛ìj·÷ yÓ[¢q s√CÒ yÓ÷&û ÄyÓTô|’ eT]ìï $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\qT dü+~Û+#ês¡T. >∑T»sê‘Y nôd+;¢ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± yÓ÷&û eT+>∑fi¯yês¡+ <∏ës¡&é˝À »]–q mìïø£\ Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕ*‘· sêÅcÕº\qT ìj·T+Á‹+#·&É+ k˛ìj·÷≈£î #˚‘·ø±e&É+ ˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T.πø+Á<ä+ô|’ yÓ÷&û $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. zyÓ’|ü⁄ >∑T»sê‘Y nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~Δ u≤≥˝À kÕ>∑T‘·T+fÒ.. eTs√yÓ’|ü⁄ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹˝À ø=≥Tº≈£îb˛‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. j·T÷|”@ n‘·´+‘· n$˙‹ Á|üuÛÑT‘·«+>± eTTÁ<ä y˚düT≈£î+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘·eT Vü≤j·÷+˝À >∑T»sê‘Y˝À n$˙‹ πs≥T #ê˝≤ ‘·–Zb˛sTT+<äHêïs¡T. |ü<äø=+&˚fi¯ó¢>± sêh KC≤Hê≈£î ôd≈£L´]{° >±s¡T¶>± ñHêïqì yÓ÷&û #ÓbÕŒs¡T. 20 \ø£å\ >∑èVü‰\≈£î ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø ô|’|t˝…’Hé <ë«sê >±´dt düs¡|òüsê #˚j·÷\ì ‘êeTT uÛ≤$düTÔ+fÒ.. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷ø±\&ç¶+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ô|’|t˝…’Hé <ë«sê >±´dt düs¡|òüsê #˚ùdÔ s¡÷.12 y˚\ ø√≥¢ y˚Ts¡ dü_‡&û $T>∑T\T‘·T+<äì, ø±˙, ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’|t˝…’Hé >±´dt düs¡|òüsê≈£î nqTeT‹e«&É+ ˝Ò<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ m≈£îÿe>± y˚~Û+|ü⁄\T m<äTs=ÿ+≥Tqï~ ‘êH˚qì, <˚X¯+˝À @ eTTK´eT+Á‹ m<äTs=ÿqì Ø‹˝À ‘êqT πø+Á<ä+ qT+∫ y˚~Û+|ü⁄\T m<äTs=ÿ+≥THêïqì yÓ÷&û nHêïs¡T. |ü<äø=+&˚fi¯ó¢>± ª&Ûç©¢ düT˝≤ÔqT¢μ ‘·qô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡ì, ‘·qô|’ nìï $<Ûë\T>± <ë&çøÏ j·T‹ï+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. yês¡T ‘·qô|’ m+‘·>± <ë&ç ô|+∫‘˚.. >∑T»sê‘Y Á|ü»\T ‘·eT Áù|eT‘√ yê{Ïì ‹|æŒø={≤ºs¡ì nHêïs¡T.

|”æÄsY{°j·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À düMTø£å düe÷y˚X¯+

ªb˛\es¡+μô|’ {≤dtÿbò˛sY‡ @sêŒ≥T≈£î düTeTTK+

;s¡÷ÿsY , nø√ºãsY 9( düTes¡íyês¡Ô ) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ Á|üC≤|ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |æÄsY{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ õ˝≤¢ |æÄsY{Ïj·TT nk˛dæjÓT{Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£îXÊ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·T ñbÕ<Ûë´j·T myÓTੇ mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ñbÕ<Ûë´j·TT\T z≥s¡T>∑ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì á ø±s¡´Áø£eT+ á HÓ\ ˇø£≥e ‘˚~ qT+&ç e#˚à HÓ\ Äs¡e ‘˚~ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqì, |æÄsY{Ïj·TT ã\|ü]∫q nuÛÑ´]ú _.yÓTTVü‰Hé¬s&ç¶ì n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ myÓTੇ>∑ ¬>*|æ+#ê*‡q uÛ≤<ä´‘· eTq+<ä]ô|’ ñ+<äì Äj·Tq #˚dæq ùde\qT ø=ìj·÷&Ü&ÉT. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |æÄsY{Ïj·TT yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ Vü‰qà+&ÉT¢ j·÷<äyé, ø±s¡´<ä]Ù sê#·|üŒ, eT+&É\ |æÄsY{Ïj·TT n<ä´≈£åî&ÉT ø=+&ÉøÏwüHé, düuÛÑT´\T $sƒ¡˝Ÿ, dæ]#·+<é, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT dü‘·´Hêsêj·TD ñbÕ<Ûë´j·TT\T , ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑qïes¡+, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): b˛\es¡+, ÁbÕDVæ≤‘·`#˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº\≈£î C≤rj·T ¨<ë edüTÔ+<äì eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. C≤rj·T ¨<ë kÕ~Û+#˚ $wüj·T+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |ü≥Tº<ä\‘√ ñHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À Ç+~s¡eTà u≤≥˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î d”m+ øÏs¡DY‘√ ø£*dæ bÕs¡úkÕs¡~∏ >∑qïes¡+ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ e#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. b˛\es¡+, ÁbÕDVæ≤‘·`#˚yÓfi¯¢

j·T÷ìe]Ù{° kÕúsTT

n<∏Ó¢{Ïø˘‡ b˛{°˝À¢ Á|ü<∏äeT kÕúHêìï kÕ~Û+∫q $<ë´]ú

Ä|ü<ä“+<ÛäT #Ó≈£îÿ\T n+<äCÒ‘· ;s¡÷ÿsY , nø√ºãsY 9( düTes¡íyês¡Ô ) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘·Vü‰d”˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ eT+&É\+˝Àì Msê|üPsY, u§eTà+<˚e⁄|ü*¢ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q ø£e÷˝Ÿ >∑+>±s¡+, H˚‘·\ ø£&Üe‘YkÕsTT\T Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ eTs¡DÏ+#·&É+‘√ yê] ≈£î≥T+uÛ≤\≈£î n|ü<ä“+<äT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ˇø=ÿø£ÿ]øÏ 50y˚\ s¡÷bÕj·T\ #=|üq Ç<ä›]øÏ \ø£ås¡÷bÕj·T\ #Ó≈£îÿ\qT ñ|ü‘·Vü‰d”˝≤›sY Hêsêj·TD #˚‘·T\ MT<äT>∑ n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À $ÄsYz\T ~>∑+ãsY, dü+Jyé, pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ ed”+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤düsY n_Ûeè~ΔøÏ e÷düºsY bÕ¢Hé uÛ…’+kÕ s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): u≤düsY πøåÁ‘·+ n_Ûeè~› ø√dü+ e÷kÕºsY bÕ¢Hé <ë«sê s¡÷.36.72 ø√≥¢ ì<ÛäT\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T y˚DT>√bÕ˝Ÿ #ê] ô|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q ìyêdü+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <˚e<ëj·T XÊK ø£$TwüqsY n_Ûeè~›øÏ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. yÓTT<ä{Ï $&ÉT‘·>± s¡÷.18.63 ø√≥¢ $&ÉT<ä\ ne⁄‘êj·Tì ‘·«s¡˝À f…+&És¡¢ <ë«sê |æ*∫ |üqT\T #Ó|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Äø£åsêuÛ≤´dü+ eT+~sêìøÏ s¡÷.1.50 ø√≥T¢, ≈£L´ ø±+ô|¢ø˘‡≈£î s¡÷.16.5 ø√≥T¢, ñ‘·Ôs¡ sêCŸ >√|ü⁄sêìøÏ 50 \ø£å\T‘√ bÕ≥T uÛÑ÷>∑s¡“¤ eTT]øÏ ø±\Te\T, Á‘ê>∑T ˙{Ï kÂø£sê´+, yê´dü >∑TVü‰ n_Ûeè~›, |ü_¢ø˘ {≤sTT˝…{Ÿ, nqï<ëq düÁ‘·+ e<ä› bÕ]ÿ+>¥ @sêŒ≥T ‘·~‘·s¡ |üqT\T #Ó|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

ø±fi¯uÛ…’s¡e kÕ«$T Ä\j·T+˝À dæ+<ä÷s¡ |üP»\T dü<ë•eq>∑sY, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì sêeT¬s&ç¶, Çdüqï|ü*¢ Á>±eT+˝À >∑\ ø±fi¯uÛ…’s¡e kÕ«$T Ä\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ |òüTq+>± dæ+<ä÷s¡ |üP»\T #˚dæ n_Ûùwø±\T »]|æ+#ês¡T. Á|ü‹ eT+>∑fi¯yês¡+ »]π> dæ+<ä÷s¡ |üP»\T, n_Ûùwø±\T uÛÑ≈£îÔ\T, Á|üeTTKT\T Vü‰»¬s’ yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ qT+&˚ Ä\j·T+˝À uÛÑ≈£îÔ\ dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. #·÷≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\ qT+&ç |æ˝¢ bÕbÕ\‘√ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì |üP»\T #˚dæ yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. dæ+<ä÷s¡ |üP»\T n_Ûùwø±\T »]–q ‘·sê«‘· Ä\j·T Äes¡D uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·÷ìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î |üP]Ô kÂø±s¡´\T ø£*ŒdüTÔHêïeTì Ä\j·T ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé <=eTø=+&É lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T y˚TH˚»sY lsêyéT s¡M+<äsY, dæã“+~ düTπs+<äsY, Á|üuÛÑT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÁbÕC…≈£îº\≈£î C≤rj·T ¨<ë edüTÔ+<äì $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛\es¡+ ìsêàD≤ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ {≤dtÿbò˛sY‡ @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ d”m+ øÏs¡DY düTeTTK+>± ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø£èwüí »˝≤˝À¢ ‘·eT yê{≤qT düÁø£eT+>± $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ì ø√sêeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç{°e\ ø£ècÕí õ˝≤¢˝À »]–q Ç+~s¡eTà u≤≥≈£î dü+ã+~Û+∫, õ˝≤¢ ÇHé#ê]® eT+Á‹‘√ ø£*dæ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ eTTK´eT+Á‹‘√ #·]Ã+#êeTHêïs¡T.

Vü‰düºfi¯¢ô|’ yê¬s¶q¢ ìs¡¢ø£å´+

bÕ‘· s¡TD≤\T #Ó*¢ùdÔH˚ ø=‘·Ô$ n+~kÕÔ+

_#·Tÿ+<ää , nø√ºãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À mdtdæ,mdæº, _dæ u≤*ø£\, u≤\Ts¡T\ edü‹ >∑èVü‰\T ñ+&É>∑ yê{ÏøÏ dü+uÛÑ+~+∫q n~Ûø±s¡T\T m|ü&√ ekÕÔs√ m|ü&ÉT yÓfi≤Ôs√ ‘Ó*j·Tø£ $<ë´s¡Tú\≈£î dü¬s’q b˛wæºø±Vü‰s¡+ \_ÛdüTÔ+<√ ˝Ò<√ ‘Ó*j·Tø£ >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‘·T˝À¢ ñHêïs¡T. Ç{Ϻ $wüj·T+ô|’ düTes¡íyês¡Ô dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+#·>∑ dü¬s’q düe÷<ëq+ #Ó|üŒ˝Òø£ <ë≥y˚‘· <√s¡DÏì ne\+_düTÔ ‘·eT ì»dü«s¡÷bÕìï ãj·T≥ô|{≤ºs¡T. ø±e⁄q Ç{Ϻ $wüj·T+ô|’ dü+uÛÑ+~‘· õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ yÓ+≥HÓ XÊX¯«‘· yê¬s¶q¢qT ìj·T$T+∫ $<ë´s¡Tú\ eTH√uÛ≤yê\qT ns¡ú+ #˚düTø=ì yê]øÏ dü+uÛÑ+~+∫q dü¬s’q ÄVü‰sêìï yê]øÏ n+~+#ê* $<ë´s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eT<ä÷ïsY , nø√ºãsY 9( düTes¡íyês¡Ô ) :eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eTVæ≤fi¯dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T ‘êeTT rdüT≈£îqï ãTTD≤\qT ‹]– #Ó*¢ùdÔ ø=‘·Ô ãTTD≤\T n+~kÕÔeTì õ˝≤¢ @õm+ eTJsYnVü‰eTà<é nHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ düuÛÑT´\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T á HÓ\ ∫e] es¡≈£î eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\T rdüT≈£îqï ãTTD≤\T #Ó*¢ùdÔ yê]øÏ ‹]– ø=‘·Ô ãTTD≤\T n+<äCÒkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì mdt_ôV≤#Y |ü]~Û˝À 12\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T u≤´+≈£î ãø±sTT\T ñHêïj·Tì yÓ+≥HÓ yê{Ïì ‘·«s¡>∑ #Ó*¢#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ãTTD≤\T #Ó*¢+∫q≥¢sTT‘Ó ø=‘·Ô ãTTD≤\T ‘·«s¡>∑ n+~kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt_ôV≤#Y y˚TH˚»sY øÏwüHésê+, m|æm+ eT\¢j·T´, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


eT÷&√ kÕúHêìøÏ ~>∑C≤]q {°$T+&çj·÷ sê´+≈£î Ädæj·THé p&√ b˛{°˝À¢ $»jYT≈£î yÓ+&ç |ü‘·ø£+ n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ eT+&É* (◊d”d”) ‘êC≤>± Á|üø£{Ï+∫q ≥«+{°-20 bòÕ¬sà{Ÿ sê´+≈£î\ |ü{Ϻø£˝À {°$T&ç+j·÷ eT÷&√ kÕúHêìøÏ ~>∑C≤]+~. {°20 Á|ü|ü+#· ø£|t ô|ò’q˝Ÿ˝À z&çq|üŒ{Ïø° l\+ø£ e÷Á‘·+ ‘·q yÓTT<ä{Ï kÕúHêìï ì\u…≥Tº≈£î+~. ~«rj·T kÕúHêìï ≥«+{°20 $CÒ‘· yÓdæº+&ûdt »≥Tº ¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+‘√ uÛ≤s¡‘Y eT÷&√ kÕúHêìøÏ ~>∑C≤]+~. ≥«+{°-20 #Ûê+|æj·THé>± yÓdæº+&ûdt ne‘·]+#·&É+‘√ Ä »≥Tº @ø£+>± ◊<äTkÕúHê\T m>∑u≤øÏ+~. Çø£b˛‘˚.. $$<Ûä »≥¢ Ä≥>±fi¯¢ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTq¢˝À düTπsXŸ ¬s’Hê, ø√V”≤¢ es¡Tdü>± ◊<äT, |ü~ sê´+≈£î\qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. n˝≤π>, Á|ü|ü+#· ø£|tqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï yÓdæº+&ûdt Ä≥>±fi¯ó¢ ‘·eT sê´+øÏ+>¥‡qT >∑D˙j·T+>± yÓTs¡T>∑T|üs¡#·T≈£îHêïs¡T. $+&ûdt dæø£‡s¡¢ Ms¡T&ÉT π>˝Ÿ u≤´{Ï+>¥˝À ¬s+&√ sê´+≈£î˝À ì\e>±, øÏMdt kÕºsY yÓTø£\¢yéT {≤|t˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêï&ÉT. ÄÅùdº*j·÷ kÕºsY yê≥‡Hé, Ä˝Ÿsö+&ÉsY>± e÷Á‘·+ ‘·q {≤|t sê´+≈£î˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêï&ÉT.

ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêh sê»<Ûëì \ø√ï y˚~ø£>± »s¡T>∑T‘·Tqï Äs√ Ädæj·THé j·T÷‘Y eT]j·TT 13e Ädæj·THé pìj·TsY p&√ #Ûê+|æj·THéwæ|t b˛{°˝À¢ $»jYT ≈£îe÷sY j·÷<äyé≈£î yÓ+&ç |ü‘·ø£+ <äøÏÿ+~. 60 πøJ\ yÓsTT{Ÿ j·T÷‘Y πø≥–Ø˝À á |ü‘·ø±ìï $»jYT ≈£îe÷sY ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. eTDÏ|üPsY≈£î #Ó+~q $»jYT ˇø£ yÓTø±ìø˘ ≈£îe÷s¡T&Éì k˛ŒsYº‡ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷ (mdt@◊) $&ÉT<ä\ #˚dæq ˇø£ |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿ+~. >∑‘·+˝À ÄÁ>±˝À »]–q pìj·TsY H˚wüq˝Ÿ p&√ #Ûê+|æj·THéwæ|t b˛{°˝À¢ á n+‘·sê®rj·T p&√ Ä≥>±&ÉT ã+>±s¡T |ü‘·ø±ìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. n<˚$<Ûä+>± 2010˝À &Ûç©¢ y˚~ø£>± »]–q 56e C≤rj·T dü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡˝À ã+>±s¡T |ü‘·ø±ìï <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT.

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, nø√ºusY 10, 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

uÛ≤s¡‘· Áø°&Üs¡+>±ìøÏ dü∫Hé $»Hé ìwæø=]øÏ ¬øØsY u…dtº sê´+ø˘ πø+Á<ëìøÏ s√&ée÷´|t n+~+∫q e÷düºsY q÷´&Ûç©¢ ,nø√ºãsY 9 ` (düTes¡íyês¡Ô): Ç+&çj·THé ÁøϬø{Ÿ >±&é dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY bı*{Ïø£˝Ÿ Çìï+>¥‡˝Àq÷ ‘·q<Ó’q XË’*˝À <ä÷düT¬øfi¯ó‘·THêï&ÉT. m+|”>± Hê\T>∑T HÓ\\ ÁøÏ‘·+ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq dü∫Hé uÛ≤s¡‘· Áø°&Ü_Ûeè~Û›øÏ Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£ dæ<Ûä›+ #˚XÊ&ÉT. ‘êqT s¡÷bı+~+∫q s√&ée÷´|tqT Ç{°e˝Ò πø+Á<äe÷qe eqs¡T\ XÊK≈£î , Áø°&ÜXÊKeT+Á‹ n»jYT

e÷¬øHé≈£î ≈£L&Ü |ü+|æ+#ê&ÉT. Á|üuÛÑT‘·« esêZ\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ¬s+&ÉT ù|J\‘√ ≈£L&çq ˝ÒKqT |ü+|æ+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Bì˝À 25 ôdÌ¢&é Áô|C…+fÒwüHé c˛ ≈£L&Ü ñ+~. <˚X¯+˝À Áø°&É\ n_Ûeè~Û›øÏ @+ #˚j·÷\qï <ëìô|’ dü∫Hé ‘·q dü÷#·q\qT $e]+#ê&ÉT. øÏ+~ kÕúsTT qT+&˚ {≤˝…+{Ÿ ñqï Ä≥>±fi¯flqT >∑T]Ô+∫ yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ê&ÉT. dü÷ÿ˝Ÿ , ø±˝ÒCŸ , j·T÷ìe]‡{° kÕúsTT\˝À {Às¡ïyÓT+≥¢qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ , ÇHéÁbòÕÅdüºø£ÃsYqT n_Ûeè~Û› #˚j·÷\ì ø√sê&ÉT. Á|ür uÛ≤s¡rj·TTìø° |òæõø£˝Ÿ j·÷øϺ${° ‘·|üŒìdü] #˚j·÷\ì dü÷∫+#ê&ÉT. n˝≤π> dü÷ÿ˝Ÿ kÕúsTT˝À Áø°&É\qT ‘·|üŒìdü] #˚j·÷\ì ø√sê&ÉT. j·TTe‘·sêìøÏ e÷düºsY ø=ìï ø°\ø£yÓTÆq dü÷#·q\T ≈£L&Ü #˚kÕ&ÉT. \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝À uÛ≤s¡‘· Áø°&Üø±s¡T\ b˛sê≥|ü{ÏeTqT n+<äs¡÷ dü÷Œ¤]Ô>± rdüTø√yê\ì , uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eTq <˚XÊìï

Áø°&Üs¡+>∑+˝À eT]+‘· eTT+<äT ì\bÕ\ì ø√sê&ÉT. ø±>± dü∫Hé dü÷#·q\qT πø+Á<ä eT+Á‹ ø£|æ˝Ÿdæu≤˝Ÿ , Áø°&ÜeT+Á‹ e÷¬øHé kÕ«>∑‹+#ês¡T. dü÷ÿ˝Ÿ kÕúsTT˝À ‘·|üŒìdü]>± Áø°&É\qT ˇø£ |æ]j·T&é #˚ùd+<äT≈£î m|üŒ{Ï qT+&√ Ä˝À#·q #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. m+|” ¨<ë˝À dü∫Hé #˚dæq dü÷#·q\≈£î nyÓ÷<äeTTÁ<ä |ü&˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. á Á|üD≤[ø£ dü]>±Z neT\T #˚ùdÔ sêqTqï s√E˝À¢ uÛ≤s¡‘· Áø°&Üs¡+>∑+ n‘·T´‘·ÔeT kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+≥T+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. dü∫Hé $»Hé˝Àì Hê\T>∑T eTTU≤´+XÊ\T ' 1. Á>±dts¡÷{Ÿ qT+&˚ j·TTe HÓ’|ü⁄D≤´ìï >∑T]Ô+#·&É+ 2. ø±˝ÒCŸ , j·T÷ìe]‡{° kÕúsTT˝À Áø°&É\qT Á|üyÓ÷{Ÿ #˚j·T&É+ 3. Áø°&Ü eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\qT |ü⁄qs¡T<ÛäΔ]+#·&É+ 4. dü÷ÿ˝Ÿ kÕúsTT˝À |òæõø£˝Ÿ j·÷øϺ${° ‘·|üŒìdü] #˚j·T&É+

e÷πø+ ‘Ó©<äT e÷´#Y |òæøχ+>¥ Äs√|üD\ô|’ n+ô|’s¡T¢ ø=\+uÀ,nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· ÁøϬø{ŸqT ìyÓ«s¡|ü]∫q n+ô|’s¡¢ |òæøχ+>¥ Äs√|üD\˝À @e÷Á‘·+ ì»+ ˝Ò<äì dæº+>¥ Ä|üπswüHé˝À <=]øÏb˛sTTq n+ô|’s¡T¢ n+≥THêïs¡T. ‘·eT≈£î @+ ‘Ó*j·T<äì , nHê´j·T+>± Bì˝À Ç]øÏ+#ês¡ì ãTø±sTTdüTÔHêïs¡T. Á|üeTTK #ÛêHÓ˝Ÿ Ç+&çj·÷ {°M Äs¡T>∑Ts¡T n+ô|’s¡¢ô|’ X¯S\XÀ<Ûäq |üØø£å ìs¡«Væ≤+∫+~. e÷´#Y\ dü+<äs¡“¤+>± ‘·|ü&ÉT ìs¡íj·÷\T Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î ‘·eT n+^ø±s¡+ ‘Ó*j·TCÒdæq n+ô|’s¡T¢ dæº+>¥ Ä|üπswüHé˝À n&ɶ+>± ãTø£ÿj·÷´s¡T. bÕøÏkÕúHé≈£î #Ó+~q qByéT >ö] , n˙dt dæ~Û›œ... ã+>±¢<˚XŸ≈£î #Ó+~q Hê~sYcÕ , l\+ø£≈£î #Ó+~q ~düHêj·Tπø , $HédüºHé , kÕ>∑s¡ >∑\π> á dæº+>¥ Ä|üπswüHé˝À <=]ø±s¡T. ãTø°\T>± |ü]#·j·T+ #˚düT≈£îqï #ÛêHÓ˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡¢ <ä>∑Zs¡ Ms¡T e÷´#Y |òæøχ+>¥≈£î ÄdüøÏÔ #·÷bÕs¡T. C≤rj·T , n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À @ e÷´#YHÓ’Hê |òæø˘‡ #˚ùd+<äT≈£î dæ<ÛäΔ+>± ñqï≥Tº #Ó|üŒ&É+ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L Ä≥>±fi¯fl≈£î e÷Á‘·y˚T bÕøÏq |òæøχ+>¥ uÛÑ÷‘·+ Ç|ü&ÉT n+ô|’s¡¢ es¡≈£L yÓfi¯fl&É+ es¡˝Ÿ¶ ÁøϬø{Ÿ˝À ø=‘·Ô Á|üø£+|üq\≈£î ‘Ós¡˝Ò|æqf…̺+~. M]˝À ˇø£s¡T ‘·|ü&ÉT ìs¡íj·÷\T Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î ˇ|üø√e&É+ , eTs=ø£s¡T

{≤dt , ‘·T~ »≥Tº e+{Ï $wüj·÷\qT eTT+<äT>±H˚ yÓ\¢&ç+#˚ $<Ûä+>± |òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&˚+<äT≈£î dæ<Ûä›|ü&É&É+ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|ü]∫+~. nsTT‘˚ Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï n+ô|’s¡T¢ e÷Á‘·+ M{Ï˝À ì»+ ˝Ò<ä+≥THêïs¡T. Ç+&çj·÷ {°M #ÛêHÓ˝Ÿô|’ |üs¡Te⁄qwüº+ <ëyê y˚j·TqTqï≥Tº ≈£L&Ü #ÓãT‘·THêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ‘êeTT e÷´#Y |òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ @<√ ˇø£s√E ◊dædæøÏ <=]øÏb˛‘êeTì , n+ô|’s¡T¢ me«s¡÷ e÷´#Y\qT |òæøχ+>¥ #˚j·T˝Òs¡ì Hê~sY cÕ nHêï&ÉT. n≥T ã+>±¢<˚XŸ ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶ á $yê<ä+ô|’ CÀø£´+ #˚düT≈£î+~. ‘·eT n+ô|’sYô|’ e∫Ãq Äs√|üD\≈£î dü+ã+~Û+∫ $#ês¡D »]|æ+#·qTqï≥Tº ‘Ó*|æ+~. n˝≤π> ;|æm˝Ÿ˝À |òæøχ+>¥ »]–+<äqï Äs√|üD\qT ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. ©>¥˝À n˝≤+{Ï |ü]dæú‹øÏ ‘êy˚ ˝Ò<äì ‘˚*à #Ó|æŒ+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ dæº+>¥ Ä|üπswüHé≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô M&çjÓ÷ |òü⁄fÒCŸqT ‘·eT≈£î n+<äCÒj·÷\ì ◊dædæ Ç+&çj·÷ {°Mì ø√]+~. n+ô|’s¡¢ô|’ e∫Ãq Äs√|üD\˝À ì»ìC≤\qT yÓ*øÏ rùd+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ≈£L&Ü ø√]+~. |òæøχ+>¥ me«s¡T #˚dæHê... düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì ◊dædæ düŒwüº+ #˚dæ+~. n‘·´edüs¡+>± <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{Ϻq ◊d”d”

ÁøϬø{Ÿ Á|ü|ü+#êìï z ≈£î<äT|ü⁄ ≈£î~|æq n+ô|’s¡¢ dæº+>¥ Ä|üπswüHé e´eVü‰s¡+ô|’ ‘·eT <äèwæºøÏ e÷´#Y |òæøχ+>¥ e´eVü‰s¡+ô|’ n+‘·sê®rj·T e∫Ã+<äì, Bìô|’ n‘·´edüs¡ <äsê´|ü⁄Ô ÁøϬø{Ÿ eT+&É* (◊d”d”) n‘·´edüs¡+>± #˚|ü{Ϻq≥Tº ˇø£ |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿ+~. <äsê´|ü⁄ÔqT #˚|ü{Ϻ+~. Ç+&çj·THé f…*$»Hé ÁøϬø{Ÿ e÷´#Y\˝À bÕ˝§ZH˚ n+ô|’s¡T¢, ÁøϬø≥s¡T¢ #ÛêHÓ˝Ÿ ìs¡«Væ≤+∫q dæº+>¥ Ä|üπswüHé˝À bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ñ+&˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq nìï bÕøÏkÕúHé, l\+ø£, ã+>±¢<˚XŸ\≈£î #Ó+~q #·s¡´\qT ◊d”d” rdüT≈£î+≥T+<äì ‘Ó*|æ+~. Äs¡T>∑Ts¡T n+ô|’s¡T¢ ‘êC≤>± eTT–dæq ≥«+{°20 Á|ü|ü+#· ø£|t, l\+ø£ Á|”$Tj·TsY ©>¥ {ÀØï e÷´#Y\˝À |òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&çq≥Tº ãVæ≤s¡Z‘·yÓTÆq $wüj·T+ ‘·ôwÿ+{Ÿ @{°|” #Ûê˝…+»sY f…ìïdt {ÀØï˝À uÛ≤s¡‘· &Ó$dt ø£|t ‘Ó*‡+<˚. Bìô|’ ◊d”d” Ä≥>±&ÉT $wüßí es¡ΔHé, düqyéT dæ+>¥\T yÓTsTTHé Á&Ü≈£î ns¡Ω‘· ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ kÕ~Û+#ês¡T. ‘·eT ‘·eT Á|ü‘·´s¡Tú\‘√ k˛eTyês¡+ »]–q b˛{°˝À¢ #˚dæ+~. yês¡T $CÒ‘·\T>± ì*#ês¡T. Ç+<äT˝À ô|ò’q˝Ÿ ø±«*ô|ò’sTT+>¥ sö+&é {°M #ÛêHÓ˝Ÿ dæº+>¥ e÷´#Y\T eT+>∑fi¯yês¡+ »s¡T>∑qTHêïsTT. ø±>±, 267 sê´+≈£î $wüßí Ä|üπswüHé˝À <=]øÏq ‘·q Á|ü‘·´]ú »s¡à˙ Áø°&Üø±s¡T&ÉT e÷]ºHé mÁ$T#Yô|’ 2-6, 6-1, 7Äs¡T>∑Ts¡T n+ô|’s¡T¢ 6 (5) k˛ÿs¡T‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ê&ÉT. á e÷´#Y ¬s+&ÉT >∑+≥\ 30 Ä~yês¡+‘√ eTT–dæq ì$TcÕ\ bÕ≥T »]–+~. á e÷´#Y˝À $wüßí 20 @dt\qT ◊d”d” ≥«+{°-20 dü+~Û+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. á e÷´#Y <ë«sê ◊<äT @{°|” bÕsTT+≥¢qT Á|ü|ü+#· ø£|t ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£îqï $wüßí.. yÓTT<ä{Ï sö+&é e÷´#Y˝À s¡cÕ´≈£î e÷´#Y\˝À @ #Ó+~q Ç>√sY ≈£îìdæºHé‘√ ‘·\|ü&ÉT‘ê&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄... düqyéT ‘·q ˇø£ÿ<ëìøÏ ≈£L&Ü Á|ü‘·´]ú C≤]®j·÷≈£î #Ó+~q Hê\T>√ d”&é ìø√\CŸô|’ 6-2, 6-0 n + ô | ’ ] + > ¥ > ± k˛ÿs¡T‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. á e÷´#Y πøe\+ 53 ì$TcÕ˝À¢H˚ e ´ e V ü ≤ ] + # · ˝ Ò < ä ì eTT–j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. á {ÀØï $CÒ‘·≈£î 125000 nyÓT]ø£Hé ‘Ó*|æ+~. á {°M &Ü\s¡¢ q>∑<äT ãVüQeT‹ì Á|ü<ëq+ #˚kÕÔs¡T.

‘·ôwÿ+{Ÿ #Ûê˝…+»sY f…ìïdt {ÀØï˝À yÓTsTTHé Á&Ü≈£î düqyéT - $wüßí

{≤|t ù|¢dt˝ÀH˚ ô|ò<äs¡sY , n»¬s+ø± q÷´j·÷sYÿ,nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): n+‘·sê®rj·T f…ìïdt sê´+øÏ+>¥‡˝À »bÕHé Ä≥>±&ÉT ìwæø=] ¬øØsY u…dtº kÕ~Û+#ê&ÉT. ‘êC≤>± »bÕHé zô|Hé ¬>\T#·Tø√e&É+‘√ n‘·ì sê´+ø˘ yÓTs¡T>∑T|ü&ç+~. @{°|” ‘êC≤ C≤_‘ê˝À ìwæø=] 15e kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. »bÕHé zô|Hé ô|ò’q˝Ÿ˝À ìwæø=] ¬øq&Ü≈£î #Ó+~q $T˝Àdt ¬s’ìø˘ô|’ ¬>*∫ Hê\Tπ>fi¯fl˝À ‘=* f…Æ{Ï˝Ÿ kÕ~Û+#ê&ÉT. n˝≤π> ÁbòÕHé‡ dü+#·\q+ k˛+>± sê´+ø˘ ≈£L&Ü yÓTs¡T¬>’+~. Ç{°e˝Ò ;õ+>¥ zô|Hé ô|ò’q˝Ÿ≈£î #˚s¡T≈£îqï k˛+>± Äs√ sê´+≈£î˝À ì*#ê&ÉT. n≥T #Óø˘ ]|ü_¢ø˘ ù|¢j·TsY <∏ëeTdt u…]¶#Y @&√ kÕúHêìøÏ |ü&çb˛j·÷&ÉT. ø±>± dæ«dt <∏ä+&ÉsY s√»sY ô|ò<äs¡sY nÁ>∑kÕúq+˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêï&ÉT. n≥T #Ó’Hê zô|Hé ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï C§ø√$#Y ¬s+&√ sê´+≈£î˝ÀH˚ ì*∫Hê... bÕsTT+≥¢ dü+K´ yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·T≈£îHêï&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄ eTVæ≤fi¯\ sê´+øÏ+>¥‡˝À u…˝≤s¡dt uÛ≤eT $ø√º]j·÷ n»¬s+ø±H˚ {≤|t ù|¢dt˝À ø=qkÕ>∑T‘√+~. nsTT‘˚ nyÓT]ø± q\¢ø£\Te ôd¬sHê $*j·TyéT‡ ˇø£ kÕúq+ yÓTs¡T¬>’ eT÷&√ sê´+≈£î <äøÏÿ+#·T≈£î+~. s¡&éyêHékÕÿ eT÷&ÉT qT+&ç Hê\T>√ kÕúHêìøÏ |ü&çb˛>±.. #Ó’Hê ù|¢j·TsY *Hê mì$T<√ kÕúq+ qT+&ç @&√ kÕúHêìøÏ m>∑u≤øÏ+~. eTVæ≤fi¯\ sê´+øÏ+>¥‡ ` {≤|t 10 ' 1. $ø√º]j·÷ n»¬s+ø± ` u…˝≤s¡dt ` 10955 bÕsTT+≥T¢ 2. eT]j·÷ wüs¡b˛yê ` s¡cÕ´ ` 9135 bÕsTT+≥T¢ 3. ôd¬sHê $*j·TyéêT‡ ` nyÓT]ø± ` 7900 bÕsTT+≥T¢ 4. s¡&éêyêHéêkÕÿ ` b˛\+&éê ` 7265 bÕsTT+≥T¢ 5. ô|Á{≤ øÏ«{Àyê ` #Óø˘]|ü_¢ø˘ ` 6595 bÕsTT+≥T¢ 6. n+¬>© ¬øs¡“sY ` »s¡à˙ ` 5470 bÕsTT+≥T¢ 7. kÕsê Çsê˙ ` Ç≥© ` 5095 bÕsTT+≥T¢ ` 4855 bÕsTT+≥T¢ 8. *Hê ` #Ó’Hê 9. düeT+‘· k˛ºdüsY ` ÄÅêùdº*j·÷` 4400 bÕsTT+≥T¢ 10. eT]j·THéê ãs√Ô© ` ÁbòÕHéê‡ ` 4010 bÕsTT+≥T¢ |ü⁄s¡Twüß\ sê´+øÏ+>¥‡ ` {≤|t 10 ' 1. s√»sY ô|ò<äs¡sY ` dæ«≥®sê¢+&éê ` 11805 bÕsTT+≥T¢ 2. H√eø˘ C§ø√$#Y ` ôd]“j·÷ ` 10970 bÕsTT+≥T¢ 3. Ä+&ûê eTTÁπs ` Á_≥Héê ` 8090 bÕsTT+≥T¢ 4. s¡ô|ò˝Ÿ Hê<ä˝Ÿ ` ôdŒsTTHéê ` 7085 bÕsTT+≥T¢ 5. &˚$&éê ô|òÁs¡sY ` ôdŒsTTHéê ` 5960 bÕsTT+≥T¢ 6. $˝ŸÁô|ò&éê k˛+>± ` ÁbòÕHéê‡ ` 4640 bÕsTT+≥T¢ 7. <∏ëeTdt u…]¶#Y ` #Óø˘ ]|ü_¢ø˘ ` 4570 bÕsTT+≥T¢ 8. e÷]ºHéê &Ó˝ŸbıÁ{À ` n¬s®+{°Hê ` 3670 bÕsTT+≥T¢ 9. {ÏbÕ‡¬s$#Y ` ôd]“j·÷ ` 3185 bÕsTT+≥T¢ 10. C≤Héê ÇdüïsY ` nyÓT]ø± ` 2775 bÕsTT+≥T

ªô d sTT˝Ÿ μ ô | ’ uÛ ≤ Ø n+#· H ê\T ô | ≥Tº ≈ £ î qï »qs¡ ˝ Ÿ yÓ ÷ {≤sY _õHÓdt ø√\T≈£îqï <˚oj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ k˛eTyês¡+ Hê{Ï ÁfÒ&ç+>¥˝ uÛ≤Ø>± qwüºb˛sTTq <˚oj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ø√\T≈£îHêïsTT. u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ, H˚wüq˝Ÿ kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–XÊsTT u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{Ï ÁfÒ&ç+>¥˝À ˝≤uÛ≤\‘√ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ÁbÕs¡+uÛÑ ÁfÒ&ç+>¥˝À 134 bÕsTT+≥¢ y˚Ts¡≈£î ˝≤uÛÑ|ü&çq ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 84 bÕsTT+≥T¢ ˝≤uÛÑ|ü&É≥+‘√ ;mdtá dü÷N 18,793 e<ä› eTT–dæ+~. ì|ò”º ≈£L&Ü 29 bÕsTT+≥¢ y˚Ts¡ eè~Δ #Ó+~ 5705 e<ä› eTT–dæ+~. nsTT‘˚ ÁbÕs¡+uÛÑ ÁfÒ&ç+>¥˝À 134 bÕsTT+≥¢ y˚Ts¡≈£î ˝≤uÛÑ|ü&çq ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ düeTj·T+˝À 18,843 bÕsTT+≥¢ e<ä› ÁfÒ&é nsTT+~. n˝≤π> ì|ò”º ≈£L&Ü 41 bÕsTT+≥¢ y˚Ts¡≈£î 5716 e<ä› ø=qkÕ–+~. k˛eTyês¡+ qcÕº\qT #·$#·÷dæq ôdHÓ‡ø˘‡ eT+>∑fi¯yês¡+ ˝≤uÛ≤˝À¢øÏ sêe&É+ >∑eTHês¡Ω+. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{Ï ÁfÒ&ç+>¥˝À Áu≤&ÉsY e÷¬sÿ{Ÿ‡, $T&é ø±´|t, kÕà˝Ÿ ø±´|t Ç+&Óø˘‡\T 0.8 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT. Ç‘·s¡ Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥T¢ ≈£L&Ü ˝≤uÛ≤\ u≤≥˝À |üj·TìdüTÔ+&É‘√ ;mdtá ôdHÓ‡ø˘‡ eè~Δ˝À |üj·Tì+∫+~. á ÁfÒ&ç+>¥˝À uÛ…˝Ÿ, ãC≤CŸ Ä{À, uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, &ûm˝Ÿm|òt, ¬>sTT˝Ÿ Ç+&çj·÷, ôV≤#Y&ûm|òtd”, Væ≤+&Ü˝Àÿ Ç+&ÉÅd”ºdt ø£+ô|˙\ ùws¡T¢ qcÕº\qT #·$#·÷&É>±, dæbÕ¢, ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷, ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+≈£î, V”≤s√ yÓ÷{≤sY ø±sYŒ, Væ≤+<äTkÕúHé j·T÷˙©esY, ◊d”◊d”◊ u≤´+≈£î, ÇH√Œ¤dædt, ◊{°d”, õ+<ë˝Ÿ d”º˝Ÿ ø£+ô|˙\ ùws¡T¢ ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT.Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥¢˝À kÕqT≈£L\ yê‘êes¡D+ ø£ì|æ+#·&É+‘√ Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ≥T¢ ˝≤uÛÑ|ü&ܶj·Tì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

Ä{ÀyÓ÷{Ïyé)≈£î #Ó+~q á ø±s¡T ø±s¡D+>± uÛ≤s¡‘Y˝À ‘·eT neTàø±\T u≤>± |ü⁄+E≈£î+{≤j·Tì ø£+ô|˙ Ä•k˛Ô+~. uÛ≤s¡‘Y˝À u≤>± neTTà&ÉTø±uÀj˚T ‘·eT ø£+ô|˙ ø±s¡T>± ôdsTT˝Ÿ ì\TdüTÔ+<äì uÛ≤$k˛Ô+~. uÛ≤s¡‘Y˝À ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ÁbÕs¡+_Û+∫ 16 dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫q|üŒ{Ïø°, #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z e÷¬sÿ{Ÿ yê{≤qT <äøÏÿ+#·Tø√˝Òø£b˛sTTq á ø£+ô|˙ ‘·«s¡˝À e÷¬sÿ{À¢øÏ ‘ÓdüTÔqï ôdsTT˝Ÿ, m+C≤jYT ø±s¡¢ <ë«sê neTàø±\T ô|+#·Tø√>∑\eTì n+#·Hê\T y˚k˛Ô+~. ¬s+&√ Çìï+>¥‡: ôdsTT˝Ÿ ø±s¡TqT qe+ãsY yÓTT<ä{À¢ 3 y˚]j·T+≥¢˝À e÷¬sÿ{À¢øÏ ‘Ó#˚à neø±XÊ\THêïj·Tì Jm+ Ç+&çj·÷ Áô|dæ&Ó+{Ÿ, m+&û ˝§yÓ˝Ÿ bÕ&ܶø˘ #ÓbÕŒs¡T. Ä ªôdsTT˝Ÿμ ø±s¡Tô|’ »qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡(Jm+) Ç+&çj·÷ uÛ≤Ø>± ÄX¯\T ô|≥Tº≈£î+~. ‘·eT #Ó’Hê uÛ≤>∑kÕ«$T dæj·÷ø˘(cÕ+¬>’ ‘·sê«‘· ôdsTT˝Ÿ ôd&ÜHéqT, eT©º |üs¡Œdt yÓVæ≤ø£˝Ÿ m+C≤jYTqT

&çbÕõ≥¢ô|’ e&û¶πs≥T¢ ‘·–Z+∫q u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ ñ<√´>∑T\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ u≤´+≈£î ùde\T eTT+u…’, nø√ºãsY 9: Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ ≥sYà &çbÕõ≥¢ô|’ #Ó*¢+#˚ e&û¶πs≥¢qT ‘·–Z+∫+~. 31-45 s√E\ ø±\|ü]$T‹ >∑\ s¡÷.15 \ø£å\ ˝À|ü⁄ &çbÕõ≥¢ô|’ e&û¶πs≥TqT ns¡ XÊ‘·+ ‘·–Z+#·&É+‘√ 6.5 XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTT+~. ¬s+&˚fi¯¢ yÓT#·÷´]{° &çbÕõ≥¢ô|’ e&û¶πs≥¢qT ≈£L&Ü bÕe⁄ XÊ‘·+ ‘·–Z+∫+~. B+‘√ á &çbÕõ≥¢ e&û¶πs≥T¢ 9 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+~. 555 s√E\ ø±\|ü]$T‹ >∑\ &çbÕõ≥¢ô|’ e&û¶πs≥¢qT 0.10 XÊ‘·+ ‘·–Z+∫+~. n˝≤π> s¡÷.15 \ø£å\Tø√{Ï s¡÷bÕsTT\ eT<Ûä´>∑\ ≥sYà &çbÕõ≥¢ô|’ e&û¶πs≥¢qT 7 XÊ‘·+ qT+∫ 6.50 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+∫q dü+düú, ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ yÓT#·÷´]{° &çbÕõ≥¢ô|’ e&û¶πs≥¢qT 9 XÊ‘êìøÏ düe]+∫+~. M{Ï‘√ bÕ≥T s¡÷. ø√{Ï qT+∫ s¡÷. 10 ø√≥¢ es¡≈£î &çbÕõ≥¢ô|’ e&û¶πs≥¢qT bÕe⁄ XÊ‘·+ ‘·–Z+∫q≥T¢ u≤´+ø˘ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~.

qe+ãsY˝À $<ë´s¡Tú\≈£î #˚s¡qTqï Äø±XŸ {≤´u…¢{Ÿ ◊<˚fi¯¢˝À U≤∞ ø±qTqï πøJ uÒdæHé #Íø£ <Ûäs¡πø $<ë´s¡Tú\≈£î ø£+|üP´ ≥s¡T¢ n+~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\ô|{Ϻq {≤´u…¢{Ÿ |”d” ÁbÕC…≈£îº Äø±XŸ˝À dü]ø=‘·Ô yÓs¡¸HéqT e#˚à HÓ\ 11q $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔyÓTÆ+~. <˚X¯ yê´|üÔ+>± 20 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î Äø±XŸ-2qT n+<ä#˚j·TqTqï≥T¢ πø+Á<ä f…*ø£+ XÊK eT+Á‹ ø£|æ˝Ÿ dæã˝Ÿ mø£q$Tø˘ @&ç≥sY‡ düe÷y˚X¯+˝À #ÓbÕŒs¡T. 1 –>±ôV≤{Ÿ® ÁbÕôddüsY, Hê\T>∑T >∑+≥\ bÕ≥T ì*∫ u≤´≥Ø, Ä+Á&ÜsTT&é 4 n|üπs{Ï+>¥ dædüºyéT ˝≤+{Ï Ä<ÛäTìø£ f…ø±ï\J‘√ dü]ø=‘·Ô yÓs¡¸HéqT s¡÷bı+~+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î \_Û+#˚ Äø±XŸ-2 <Ûäs¡ s¡÷.1,500>± ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~.

&çôd+ãsY˝À $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ôdsTT˝Ÿ, m+C≤jYT ø±s¡¢‘√ uÛ≤s¡‘Y˝À ‘·eT ¬s+&√ Çìï+>¥‡ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. uÛ≤s¡‘YqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îH˚ ôdsTT˝ŸqT s¡÷bı+~düTÔHêïeTì, nsTT‘˚ ≈£î&ç #˚‹ Á&Ó’$+>¥ e÷¬sÿ≥¢≈£î Bìï m>∑TeT‹ #˚ùd neø±XÊ\÷ ñHêïj·Tì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ dæ+–˝Ÿ &çõ{Ÿ˝À ñqï ‘·eT e÷¬sÿ{Ÿ yê{≤qT ¬s+&É+¬ø\≈£î ô|+#·Tø√e&É+ \ø£å´eTì bÕ&ܶø˘ >∑‘·+˝ÀH˚ #ÓbÕŒs¡T. Jm+ Ç+&çj·÷ 2010˝À 1,10,804 ø±s¡¢qT, 2011˝À 1,11,510 ø±s¡¢qT $Áø£sTT+∫+~. &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢≈£î &çe÷+&é ô|s¡T>∑T‘·T+&É&É+, ‘·eT ¬s+&ÉT yÓ÷&Éfi¯ó¢.. j·T÷M@, ÄÅbÕº\T ø=s¡‘·>± ñ+&É&É+ e+{Ï ø±s¡D≤\ e\¢ ‘·eT neTàø±\T ‘·>±Zj·Tì #ÓbÕŒs¡T. qe+ãsY, &çôd+ãsY HÓ\˝À¢ neTàø±\T |ü⁄+Eø√>∑\eqï ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ôdô|º+ãsY˝À neTàø±\T 27 XÊ‘·+ ø°åDÏ+∫ 7,403≈£î #˚sêj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.

q÷´&Ûçê©¢, nø√ºãsY 9 : e#˚à ◊<äT dü+e‘·‡sê˝À¢ πøJ uÒdæHé ø°\ø£ >±´dt ìπøåbÕ˝À¢ ì\«\T n+‘·]+∫b˛qTqï≥T¢ n+‘·sê®rj·T ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ ~>∑Z» dü+düú yÓ÷sêZHé kÕº˙¢ ‘êC≤>± s¡÷bı+~+∫q ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. πøJ uÒdæHé >±´dt πøåÁ‘·+ ˝À ]\j·THé‡ Ç+&ÉÅd”ºdt‘√ bÕ≥T 10 XÊ‘·+ yê{≤ ñqï ¬øq&Ü dü+düú ìø√ n+#·Hê\ Ä<Ûës¡+>± á $X‚¢wüD≤‘·àø£ ìy˚~ø£qT s¡÷bı+~+∫q≥T¢ dü+düú ‘Ó*|æ+~. πøJ &û-6˝À ÄsY◊m˝Ÿ≈£î 60 XÊ‘·+, ;|”øÏ 30 XÊ‘·+ yê{≤ ñ+~. e÷]à Hê{ÏøÏ yÓTT‘·Ô+ >±´dt ì\«\T 1.93 \ø£å\ ø√≥¢ ≈£L´_ø˘ |ò”≥¢≈£î ‘·>±Zj·Tì ìø√ <ë«sê ‘Ó*dæ+<äì ]b˛s¡Tº n+≥Tqï~. <˚X¯ nedüsê˝À¢ bÕe⁄ XÊ‘êìøÏ dü]b˛j˚T ì\«\T πøJ uÒdæHé˝À ñHêïj·Tì ‘=\T‘· n+#·Hê\T yÓ\Te&ܶsTT. ø±ì >±´dt ñ‘·Œ‹Ô nq÷Vü≤´+>± ‘·–Zb˛e&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ $<˚XÊ\ qT+∫ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îH˚ *øÏ«ô|ò’&é H˚#·Ts¡˝Ÿ >±´dt(m˝ŸmHéJ)ô|’H˚ m≈£îÿe>± Ä<Ûës¡|ü&Ü*‡ edüTÔqï~. 2014-15 Hê{ÏøÏ πøJ &û-6 u≤¢≈£î˝À >±´dt ñ‘·Œ‹Ô 20 $T*j·THé ≈£L´_ø˘ $÷≥s¡¢≈£î |ü&çb˛qT+<äì n+#·Hê. πøJ uÒdæHé˝Àì eTs√ |ü~ ìπøåbÕ\qT n_Ûeè~Δ #˚ùd+<äT≈£î ÄsY◊m˝Ÿ≈£î á eT<Û˚´ nqTeT‘·T\T \_Û+#êsTT. eT]ìï ìj·T+eP‘·D dü+düú\ nqTeT‘·T\T sêyê*‡ ñ+~. á u≤e⁄\ìï+{Ï˝Àq÷ ñ‘·Œ‹Ô ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ‘˚ 2015-16 Hê{ÏøÏ &û-6 >±´dt ñ‘·Œ‹Ô 40 $T*j·THé ≈£L´_ø˘ $÷≥s¡¢≈£î ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì yÓ÷sêZHé kÕº˙¢ yÓ\¢&ç+∫+~.

q÷‘·q ÁbÕs¡+_Û+∫q |ü+C≤uŸ H˚wüq˝Ÿ u≤´+≈£î @{°m+ <ë«sê &ÉãT“ rdüTø√e&É+ $TqVü‰ Ç‘·s¡ ˝≤yê<˚M\≈£î ø£düºeTs¡T¢ u≤´+≈£î dæã“+~ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Ü*‡+<˚. |ü+C≤uŸ H˚wüq˝Ÿ u≤´+≈£î (|”mHé;) ˇø£ n&ÉT>∑T eTT+<äTπødæ ª|”mHé; Á|ü>∑‹μ ù|s¡T‘√ ø=‘·Ô ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻ+~. u≤´+≈£î Äes¡D˝ÀH˚ @{°m+‘√bÕ≥T q>∑<äTqT, #Ó≈£îÿqT &çbÕõ{Ÿ #˚ùd+<äT≈£î yÓTw”q¢qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ók˛Ô+~. n˝≤π> ˝≤yê<˚M\ $esê\qT bÕdtãTø˘˝À qyÓ÷<äT #˚ùd+<äT≈£î Á|æ+≥sYqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚k˛Ô+~. u≤´+≈£î dæã“+~ düVü‰j·T+ ˝Ò≈£î+&Ü ø£düºeTs¡T¢ ‘êeTT kı+‘·+>± á |üqT\qT @ düeTj·T+˝ÀHÓ’Hê #·ø£ÿu…≥Tºø√e#·TÃ. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À 32 XÊK\qT ª|”mHé; Á|ü>∑‹μ XÊK\T>± r]Ã~<ë›s¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>±: &çôd+ãs¡Tø£˝≤¢ |”mHé; Á|ü>∑‹ XÊK\ dü+K´qT 500≈£î #˚s¡TkÕÔeTì u≤´+≈£î m–®≈£L´{Ïyé &Ó¬s’ø£ºsY mdt.ÄsY.ãq‡˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï˝À 15 ôV’≤<äsêu≤<é˝À sêqTHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. eTs√ nsTT<äT XÊK\T: sêh+˝À |”mHé; eTs√ nsTT<äT XÊK\T, 10 @{°m+\qT ‘Ó]#˚+<äT≈£î ÄsY;◊ nqTeT‹+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø Çø£ÿ&É 86 XÊK\T, 83 @{°m+\T ñHêïsTT. ]f…’˝Ÿ Á¬ø&ç{Ÿ, nÁ– ‘·eT dü+düú≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘ê s¡+>±\ì ãq‡˝Ÿ nHêïs¡T. dü÷ø£Î, ∫qï, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\≈£î ‘·«]‘·>∑‹q s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À ÁbÕ<Ûëq´‘ês¡+>±ìøÏ s¡÷.1,490 ø√≥T¢, e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ s¡÷.576 ø√≥¢ s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. á sêh+˝À u≤´+≈£î≈£î 6 \ø£å\ eT+~ ø£düºeTs¡T¢Hêïs¡ì, yÓTT‘·Ô+ yê´bÕs¡+ ôdô|º+ãs¡THê{ÏøÏ s¡÷.12,500 ø√≥T¢ qyÓ÷<Ó’+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T.


C M Y K

8

ãT<Ûäyês¡+, nø√ºãsY 10, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

düeT+‘· ]ø±s¡T¶

ˇπø HÓ\˝À ◊<äT ]©CŸ\T

@ V”≤s√sTTHé ø° sê˙ ns¡T<Ó’q neø±dü+ kÕºsY V”≤s√sTTHé düeT+‘·≈£î <ä≈£îÿ‘√+~. ÄyÓT q{Ï+∫q ◊<äT dæìe÷\T πøe\+ Hê\T>∑T yêsê\T(ˇπø HÓ\)˝À $&ÉT<ä\ ne⁄‘·THêïsTT. á $wüj·TyÓTÆ düeT+‘· #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+~. &çôd+ãsY HÓ\˝À á e÷´õø˘ »s¡>∑qT+~. ÄyÓT‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq dæìe÷\T nìï &çôd+ãsY ˝À ]©CŸ ≈£î ô|≥Tºø√e≥+ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|üs¡Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ á dæìe÷\T ˇø£<ëìø=ø£{Ï b˛{° ø±<ä+≥THêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ düeT+‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷..., ªª Hê≈£î #ê˝≤ dü¬s’Œõ+>¥>± ñ+~. Ç˝≤ ˇπøkÕ] Hê dæìe÷\˙ï ˝…’Hé ø£≥º&É+ ‘·\T#·T ≈£î+fÒH˚ Äq+<ä+,ñ<˚«>∑+ ø£\T>∑T‘√+~. H˚qT á dæìe÷\T yÓTT <ä\Tô|{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT Á|ürHÓ\˝À ˇø√ dæìe÷ $&ÉT<ä\ ne⁄‘êj·TqT≈£îHêïqT. Ç˝≤ es¡dü>± dæìe÷\T ]©CŸ ne⁄‘·÷+fÒ m˝≤ Á|üyÓ÷{Ÿ #˚j·÷ ˝À,m˝≤ á ∫Á‘ê\ìï{Ï Á|üyÓ÷wüHé ˝À bÕ˝§ZHê˝À ns¡›+ ø±e≥+ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ nìï dæìe÷\÷ eTTK´yÓTÆqy˚. ÁbÕeTTK´ yÓTÆqy˚..n˙ï eT+∫ n+#·Hê\T ñqïy˚..!μμ n+<ëyÓT. n˝≤π> Ä ]©CŸ ø±qTqï Ä ∫Á‘ê\T >∑T]+∫ düeT+‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ªª>ö‘·yéT $÷qHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q m{À yÓ[¢b˛sTT+~ eTqdüT‡ ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯,‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ $&ÉT<ä\ ne⁄‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ nsTT´+~. >∑‘·+˝À e÷ ø±+_H˚wüHé ˝À e∫Ãq @$T e÷j·T #˚kÕy˚ ∫Á‘·+ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#·≥+‘√ á ∫Á‘·+ô|’ n+#·Hê\T u≤ >± ñHêïsTT. n˝≤π> q+~˙¬s&ç¶ <äs¡Ù‘·«+˝À dæ<ë›s¡› V”≤s√ >± #˚düTÔqï ∫Á‘·+ ≈£L&Ü n<˚ HÓ\˝À $&ÉT<ä\ ne⁄ ‘√+~. s=e÷+{Ïø˘ m+≥¬s’ºqsY Ä ∫Á‘·+. u…\¢+ø=+&É düTπswt ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ K∫Ñ·+>± eT+∫ $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+~ ªª nHêïs¡T. Çø£ M{Ï‘√ bÕ≥Tμμ <˚eø£{≤º <äs¡Ùø£‘·«+˝À Hê>∑#Ó’‘·q´ V”≤s√>± #˚düTÔqï Ä{À q>∑sY dü÷ s¡´ ≈£L&Ü Ç<˚ HÓ\˝À $&ÉT<ä\ ne⁄‘√+~. Hê>∑#Ó’‘·q´‘√ >∑‘·+˝À H˚qT #˚dæq @$T e÷j·T #˚kÕy˚ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. eT∞¢ e÷ ø±+_H˚wüHé n+fÒ K∫Ñ·+>± ÁπøCŸ ñ+≥T+~. Çø£ eTùV≤wt u≤ãT‘√ #˚düTÔqï @$T e÷j·T #˚kÕy˚ ∫Á‘·+ >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± #Óù|Œ<˚eTT+~. Ä dæìe÷ Ç|üŒ{Ïπø z πs+õ˝À ÁπøCŸ ‘Ó#·TÃ≈£î+~μμ.

edü+‘· u≤\Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À dæ<ë›s¡Δ ø=‘·Ô∫Á‘·+ s=e÷+{Ïø˘ V”≤s√ dæ<ë›s¡Δ eTs√ ∫Á‘·+ ø£$T≥j·÷´s¡T. #ê]Á‘·ø£ ∫Á‘·+ @ø£Ms¡ ‘√ ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ôd’‘·+ |ü]#·j·TyÓTÆq Á|üeTTK ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT edü+‘Y u≤\Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À á ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äqT+~. á ∫Á‘êìï >∑‘·+˝À dæ<ë›s¡›‘√ \yé ô|òsTT\÷´sY ∫Á‘·+ ì]à+∫q X¯•ø±+‘Y nH˚ Ábı&É÷´dt #˚j·TqT Hêï&ÉT. á $wüj·÷ìï X¯•ø±+‘Y ôd’‘·+ ø£qïsYà #˚kÕs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷...μ ne⁄qT, dæ<ë›s¡Δ‘√ z ÁbÕC…≈£îº m™`˝≤Hé #˚düTÔ Hêï+..nsTT‘˚ Ç+ø± mØ¢ ùdºC…dt ˝À ñ+~. á düeTj·T+˝À á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ m≈£îÿe e÷{≤¢&É˝Ò+,μ nHêïs¡T.dæ<ë›s¡› $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.... es¡dü bòÕ¢|ü⁄\‘√ <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï dæ<ë›s¡ΔøÏ dæìe÷\T e÷Á‘·+ 2012 ˝À >±´|t sê≈£î+&Ü $&ÉT<ä\ ne⁄‘·THêïsTT. á dü+e‘·‡s¡+ dæ<ë›s¡› q{Ï+∫q eT÷&ÉT ∫Á‘ê\T $&ÉT<ä\ ø±qTHêïsTT. yÓTT<ä≥ BbÕ yÓTVü≤‘ê <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï $T&é HÓ’{Ÿ ∫Å\ºHé ∫Á‘·+ edüTÔ+~. Çø£ á ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\ nq+‘·s¡+ Væ≤+B˝À &˚$&é <ÛëeHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ neqT+~.Çe˙ï y˚πs uÛ≤wü ˝À¢ ¬s&û ne⁄‘·Tqï ∫Á‘ê\T. ‘Ó\T>∑T $wüj·÷ìøÏ eùdÔ q+B˙ ¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À u…\¢+ø=+&É düTπswt ì]à+#˚ ∫Á‘ê\T $&ÉT<ä\ ne⁄‘êsTT. Çe˙ï ø±ø£ eTs√ eT÷&ÉT ∫Á‘ê\T á dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+ uÛÑeTe⁄‘êj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çø£ dæ<ë›s¡› á eT<Ûä´ ø±\+˝À u≤e, 180, z Vt≤ yÓTÆ Áô|+&é ∫Á‘ê\‘√ ìsêX¯|ü]#ê&ÉT. nsTTHê n‘·ìô|’ ìsêà‘·,<äs¡Ù≈£î\T≈£î qeTàø±\T e÷Á‘·+ ‘·>∑Z˝Ò <äT.2012˝À eT+∫ |òü*‘ê*ï #·$#·÷kÕÔqH˚ qeTàø£+ ñ+~. Hê\T¬>’<äT uÛ≤wü˝À¢ q{ÏdüTÔHêïqT nì dæ<ë›s¡Δ nHêïs¡T. Çø£ @ø£Ms¡ ∫Á‘·+ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ 18 X¯‘ê_› Hê{Ï <äøÏåD uÛ≤s¡‘· <˚XÊìï ø£fi¯fl eTT+<äT Ä$wüÿ]+|ü#˚ùd Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. s¡$sêC≤ |æìXË{Ϻ >±] nu≤“sTT Ä~ V”≤s√>± e∫Ãq á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ ˇπø s√E $&ÉT<ä˝…’+~. nsTT‘˚ Ä ∫Á‘·+ e÷]ï+>¥ c˛ πø m˝≤|t {≤ø˘ ‘Ó#·TÃ≈£î+~.

eT∞¢ ekÕÔqT ø±ì, m|ü⁄Œ&√ ‘Ó*j·T<ä+≥Tqï ñ]àfi¯ 1990\˝À V”≤s√sTTHé>± eT+∫ ù|s¡T dü+bÕ~+#·T ≈£îqï }]àfi≤ eT{À+&ÉÿsY eT∞¢ dæìe÷˝À¢ q{Ï+#· qT+<ä≥. |ü⁄wüÿs¡+ ø±\+ ÁøÏ‘·+ ÄyÓT s¡+^˝≤ e+{Ï |ü\T ∫Á‘ê\‘√ u≤©e⁄&é »Hê\‘√ bÕ≥T k‘Y Ç+&çj·÷qT ≈£L&Ü }|æ+~. ‘êqT eT∞¢ dæ˙ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚j·TqTqï≥T¢ ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. #ê˝≤ø±\+ ‘·sê«‘· eT∞¢ ‘Ós¡ ô|’q yÓT]ùd+<äT≈£î dæ<äΔ|ü&ÉT ‘·Tqï }]àfi¯ eT+∫ ÁbÕ<Ûë q´‘· ñqï ø£<∏ä ø√dü+ m<äTs¡T #·÷k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ‘·q Á|üj·÷D+ kÕ|ò”>± kÕ–+<äì, yÓqøÏÿ ‹]– #·÷düTø=ì ìdüŒèVü≤≈£î ˝Àqj˚T´ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì #Ó|æŒ+~. ‘êqT Á|üdüTÔ‘·+ eT+∫ Ådæÿ|tº ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïqì #Ó|æŒ+ ~. ‘·q πøØsY |ü≥¢ ‘êqT |üP]Ô dü+‘·è|æÔ>± ñHêïqì 38 @fi¯¢ eTT<äT›>∑TeTà $˝Òø£s¡T\‘√ #Ó|æŒ+~. }]àfi¯ 1990\˝À s¡+^fi≤, E<ësTT, dü‘·´, @ø˘ Vü≤d”Hê ~∏ e+{Ï dü÷|üsY &É÷|üsY Væ≤{Ÿ dæìe÷\˝À q{Ï+∫+~. }]àfi¯ 2007˝À $&ÉT<ä˝…’q ø£sY® ∫Á‘·+˝À ø£ì|æ+∫+~. j·Tdt.. ‘êqT eT∞¢ dæìe÷˝À¢øÏ sêyê\qT≈£î+≥THêïqì, n+<äT≈£î ø±yê*‡q u≤&û ø√dü+ ø=Hêïfi¯ó¢>± ‘êqT esYÿ #˚düTÔHêïqì #Ó|æŒ+~. >∑‘·+˝À ‘êqT m|ü⁄Œ&É÷ #˚j·Tì Ådæÿ|tº ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïqì ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ n~ m|üŒ{Ï˝À>± ne⁄‘·T+<√ #·÷&Ü\ì á eTT<äT›>∑TeTà eTTø±ÔsTT+∫+~. ‘êqT Á|üdüTÔ‘·+ <äs¡Ùø£‘·«+ô|’ <äèwæº kÕ]+#·&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*|æ+~. ‘·qqT mH√ï n+XÊ\T _J>± ñ+#·T‘êj·Tì, ‘êqT ‘·q kı+‘· Á|ü|ü+#·+˝À m|ü⁄Œ&É÷ Á|üj·÷DÏdü÷Ô _J>± ñ+{≤qì #Ó|æŒ+~.

{°M j·÷+ø£s¡¢ eT<Ûä´

Áù|eT ø£<∏ä

dü+‘√wt bÕs¡¢yêsY, ~©|t ≈£îe÷sY ø£<∏ëHêj·T≈£î \T>±, e]¸DÏ HêsTTø£>± q{ÏdüTÔqï kÕ«‹ ◊ \yé j·TT ∫Á‘·+ b˛dtº Ábı&Éø£åHé |üqT\T |üP]Ô ø±y= #êÃsTT. Á|üdüTÔ‘·+ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿà dæ{°˝À &ç{Ïj·T dt |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. mdtÄsY|æ ÁøÏj˚Twü Hé‡ |ü‘êø£+ô|’ XÊ´eT˝≤ dü+‘√wt á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔ Hêïs¡T. düVü≤ ìsêà‘· •yêJ u§&˚¶&É e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæìe÷ #ê˝≤ u≤>± e∫Ã+<äì, |òüTq XÊ´yéT u≤D°\T n+~+ ∫q ◊<äT bÕ≥\÷ ÁXÀ‘·*ï n\]düTÔ+ &É≥+‘√ dæìe÷ ‘·|üŒ≈£î+&Ü $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äH˚ qeTàø£+ @s¡Œ&ç+<äì #ÓbÕŒs¡T. nìï |üqT\÷ |üP]Ô#˚dæ á HÓ˝≤Ks¡T˝À ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&Ü ìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT dü+‘√wt bÕs¡¢ yêsY e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ Ç<=ø£ eTTø√ÿD Áù|eT ø£<∏ë ∫Á‘·eTHêïs¡T. z {Ï$ #êq˝Ÿ˝À |üì# ˚ùd Ç<ä›s¡T j·÷+ø£s¡¢ eT<Ûä´ m˝≤+{Ï nqTã+<Ûä+ @s¡Œ&ç+ <äì, ˝Ò&û j·÷+ ø£sY ‘·q‘√ düs¡<ë>± e÷{≤¢&ç‘˚ n<˚ Áù|eT nqTø=ì, eTs√ j·TTe≈£î&ÉT ÄyÓT yÓ+≥ |ü&çq|ü⁄Œ&ÉT m˝≤+{Ï |ü]D≤e÷ \T @s¡Œ&ܶj·TH˚ n+XÊìï ÄdüøÏÔø£s¡+>± ∫Árø£]+ ∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Hê\T>∑T ô|ò’≥T¢ e÷dt Áù|ø£å≈£î *ï n\]kÕÔj·Tì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ∫Á‘êìøÏ e÷≥\T: m¬ø »+|üqï, #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+: ÄHÓ+ yÓ+ø£{Ÿ, ≈£Ls¡TŒ: $qjYT sêyéT, ô|ò’{Ÿ‡: bÕ´+<∏äsY Hê>∑sêE, &ÜHé‡ Äq+<é, ø£<∏ä, Åd”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+: dü+‘√wt bÕs¡¢yêsY.

#·s¡DY‘√ ˝≤¬sHé‡ Væ≤+B dæìe÷? Ç{°e\ Á|üuÛ≤dt V”≤s√ >± ª¬sã˝Ÿμ ù|]≥ e÷dt m+≥sY f…’qsY s¡÷ bı+~+∫, Væ≤{Ÿ ø={Ϻq <äs¡Ù≈£î &ÉT ˝≤¬sHé‡ Ç|ü⁄Œ&ÉT ô|<ä› bÕ¢H˚¢ y˚düTÔqï≥Tº ø£ì| æk˛Ô+~. Á|üuÛÑT<˚yê ˝≤ ‘·qT ≈£L&Ü u≤©e⁄ &é ˝À bÕ>± y˚j·÷ \qï Ä˝À#·q˝À n‘·qT e⁄qï≥Tº #ÓãT‘·T Hêïs¡T. n+<äT ø√ dü+ z uÛ≤Ø ∫Á‘·+‘√ u≤© e⁄&é m+Á{° Çe« &Ü ìøÏ Äj·T q Á|üj·T‹ïdüTÔHêï &É≥. á Áø£eTeT˝À uÛ≤>∑+>± sêyéT #·s¡DY qT V”≤s√>± m+#·T≈£îì, Væ≤+B dæìe÷ #˚j·T &ÜìøÏ ˝≤¬sHé‡ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄ ‘·Tqï≥Tº yês¡Ô\T edüT ÔHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À n˙ï düe´+ >± »]–‘˚, Á|üdüTÔ‘·+ #·s¡DY #˚düTÔqï ª»+JsYμ ∫Á‘·+ |üPs¡ÔsTTq |æ<ä|ü, á ∫Á‘·+ |ü{≤º˝…≈£îÿ‘·T+ <äì #ÓãT ‘·THêïs¡T. #·s¡DY Çy˚TCŸqT <äèwæ º˝À ô|≥Tº≈£îì, u≤©e⁄&é yê‘êe s¡D≤ìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>±... |üø±ÿ e÷dt ø£<∏äqT ‘·j·÷s¡T#˚ùd |üì˝À ˝≤¬sHé‡ ñHêï&É≥!

ô|’s¡d” Ç‹eè‘·Ô+>± dæìe÷ dæìe÷ s¡+>∑+ Á|ü<Ûëq+>± m<äTs=ÿ+≥Tqï ô|’s¡d”ì Ä<Ûës¡+ #˚düT≈£îì dæìe÷ rdüTÔHêïs¡T. ô|’s¡d” Á|ü<Ûëq Ç‹eè‘·Ô+>± rdüT≈£îì $qjYT ÄsYº‡ ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï ∫Á‘·+ ªˇπø ˇø£ÿ #ÛêHé‡μ. dæìe÷˝Àì 24 $uÛ≤>±\ô|’ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥Tqï á ∫Á‘êìøÏ yÓ*¶+>¥ lqT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. Hêπ>+Á<äu≤ãT eTTK´bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ q>∑s¡+˝À »s¡T>∑T‘√+~. á HÓ\ eT÷&√ yês¡+˝À bÕ≥\T, e#˚à yês¡+˝À dæìe÷ $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î j·T÷ì{Ÿ düHêïVü‰\T #˚k˛Ô+~.Ç{°e\ ø±\+˝À ô|’s¡d”‘√ dæìe÷s¡+>∑+ Ä]úø£+>± <Óã“‹+{À+~. <ëìï n]ø£fÒº+<äT≈£î dæ˙s¡+>∑ Á|üeTTKT\T #˚j·Tì Á|üj·T‘·ï+ ˝Ò<äT. ∫e]øÏ ô|’s¡d” ìs¡÷à\q≈£î Ä]¶HÓHé‡ ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. Ç|ü&ÉT Ç<˚ n+X¯+ Ç‹eè‘·Ô+>± dæìe÷ sêe&É+ $X‚wü+.

Ä bÕ≥ CÒd” ≈£îe÷s¡T&ç dü\Vü‰‘√H˚... sêyéT #·s¡DY ô|[¢ dü+<äs¡“¤+>± μdü+^‘Yμ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nø£ÿ&É μø=+&ÉM{Ï <=+>∑μ˝Àì á bÕ≥≈£î n+<äs¡÷ qè‘·´+ #˚XÊs¡T. nø£ÿ&˚ ñqï C….dæ.~yêø£sY¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT |üeHé... μá bÕ≥ $÷ dæìe÷˝À ô|{§º#·TÃ>±μ nHêïs¡T. Ä Ä˝À#·q Hê≈£î q∫Ã+~. yÓ+≥H˚ ∫s¡+J$, #·s¡DY\≈£î #ÓbÕŒ. yêfi¯S¢ ˇ|üø= Hêïs¡T nHêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT $$ $HêsTTø˘. Äj·Tìï μHêj·T ø˘μ dæìe÷˝À μX¯ó uÛÑ˝ÒK sêdüTø=qïμ bÕ≥ Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡T ø£<ë? Ä Ä˝À#·q me]~? nì Á|ü•ï+∫q |ü&ÉT Ç˝≤ düŒ+~+#ês¡T. sêyéT#·s¡DY μHêj·Tø˘μ>± Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Äj·Tq ¬øØsY˝ÀH˚ >=|üŒ yêDÏ»´ $\Te\Tqï dæìe÷>± μHêj·Tø˘μqT <äs¡Ù≈£î&ÉT MM $Hêj·Tø˘ ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. &ûMM <ëqj·T´ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À ø±»˝Ÿ, neT˝≤bÕ˝Ÿ V”≤s√sTTHé‡. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é dü$÷|ü+˝Àì cÕ$÷sYù|≥˝À »s¡T>∑T‘√+~. nø£ÿ&É sêyéT#·s¡DY, $\Hé ãè+<ä+ô|’ j·÷ø£åHé düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡T $Hêj·Tø˘. μHêj·Tø˘μ˝À sêyéT#·s¡DY bÕÁ‘·∫Á‘·D Äj·Tq >∑‘· ∫Á‘ê\≈£î _Ûqï+>± ñ+≥T`+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.>∑‘·+˝À ∫s¡+J$øÏ μsƒê>∑÷sYμ ˝≤+{Ï u≤¢ø˘ u≤düºsY Væ≤{Ÿ Ç#êÃs¡T $Hêj·Tø˘.Ç|ü&ÉT ∫s¡+J$ ‘·qj·TTì‘√ Äj·Tq dæìe÷ #˚düTÔ+&É≥+‘√ yÓT>± n_Ûe÷qT˝À¢ á dæìe÷ô|’ n+#·Hê\T ã\+>± ñHêïsTT. <ë+‘√ μHêj·Tø˘μ eTs√ μsƒê>∑÷sYμ n+≥T`Hêïs¡T.. Bìô|’ $HêsTTø˘ düŒ+~dü÷Ô... n+‘· X¯øÏÔeT+ ‘·yÓTÆq ø£<∏ä. Hêj·T≈£î&ÉT m˝≤ ñ+&Ü˝À μsƒê>∑÷sYμ˝À #·÷|æ+#ê+. μHêj·Tø˘μ eTs√ ø√D+ Ä$wüÿ]düTÔ+~ nHêïs¡T.e#˚à dü+Áø±+‹ ø±qTø£>± »qe] 9q μHêj·Tø˘μì $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ <ëqj·T´ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìï j·T÷ìes¡Ù˝Ÿ $÷&çj·÷ dü+düú ì]àk˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝À ÁãVü‰àq+<ä+, »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶, sêVüQ˝Ÿ<˚yé, s¡|òüTTu≤ãT, myÓTàdt Hêsêj·TD, Ä•wt $<ë´]ú, Á|üB|t sêe‘Y, dü‘·´+ sêCÒwt, düT<Ûä ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔHêïs¡T. ø£<∏ä, Ád”ÿHéù|¢: Ä≈£î\ •e, #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+: #Û√{≤ ¬ø.Hêj·TT&ÉT, düeTs¡ŒD: dü÷s¡´<˚es¡ sê<Ûëø£èwüí, dü+^‘·+: ‘·eTHé.

ø£è ‹ ø£ s¡“ + <ë

ø£ØHê-düsT÷|òt\ ªdü+^‘Yμ @sêŒ≥T¢ dæìe÷ yêfi¯¢ Çfi¯fl˝À¢ @+ »]–Hê $X‚wüy˚T... $÷&ç j·÷˝À Ä $wüj·T+ n$T‘· yÓTÆq Á|ü#êsêìï bı+<äT ‘·T+~. Çø£ ‘ês¡\ $yêVü‰\ ≈£î dü+ã+~Û+∫q yês¡Ô˝…’‘˚ #Óù|Œø£ÿπs¢<äT. $÷&çj·÷˝À |ü⁄+U≤qT |ü⁄+U≤\T>± ø£<∏äHê \T ekÕÔsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT u≤©e⁄ &é Áù|eT»+≥ düsT÷|òt n© U≤Hé, ø£ØHê ø£|üPsY $yêVü≤+ $X‚cÕ\T ≈£L&Ü n˝≤+{Ï Á|ü#êsêH˚ï bı+<äT‘·THêïsTT. ô|’>±, á »+≥ u≤©e⁄&é øÏ #Ó+~q Á|üeTTK ≈£î≥T+ u≤\≈£î #Ó+~q »+≥ ø±e &É+‘√, M] $yê Vü≤+ ≈£L&Ü n<˚ kÕúsTT˝À »s¡T>∑T‘√+~. á HÓ\ 18 q M] $yêVü‰ìï n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+ >± ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. n+<äT≈£î ‘·>±Z @sêŒ≥T¢ uÛ≤Ø>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á y˚&ÉTø£≈£î sêh|ü ‹, Á|ü<Ûëì, k˛ìj·÷ >±+BÛ, sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ e+{Ï MM◊|”\T, ÁøϬø≥s¡T¢, dæ˙ ‘ês¡\T $#˚ÃdüTÔqï≥Tº yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. <ë+‘√, ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ $yêVü‰ìøÏ eTT+<äT>± »]π> ªdü+^‘Yμ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ≈£L&Ü uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. u≤©e⁄&é Á|üeTTKT\+‘ê Vü‰»s¡j˚T´ á y˚&ÉTø£˝À düsT÷|òt k˛<ä] k˛Vü‰ n©U≤Hé, ø£ØHê k˛<ä] ø£]cÕà ø£|üPsY &Ü´Hé‡ ô|sꌤs¡+ #˚j·TqTHêïs¡T. m|ü⁄Œ&É÷ eT+∫ CÀwt $÷<ä e⁄+&˚ u≤©e⁄&é <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£s¡DY CÀVü‰sY á ªdü+^‘Yμ @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêï&ÉT. n˝≤π>, Ä s√E Ä&çbÕ&É&ÜìøÏ ... ø£ØHê ùdïVæ≤‘·T\≈£î &Ü´Hé‡ ˝À •ø£åD ≈£L&Ü ÇdüTÔHêï&ÉT. @yÓTÆHê, Ç{°e* ø±\+˝À ø£˙$˙ ms¡T>∑ì Ø‹˝À e÷Á‘·+ M] $yêVü≤+ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì #Ó|üŒ#·TÃ!

myÓTàdt ª>∑»<=+>∑μ y˚cÕ\T ‘·q #·øÏÿ*–+‘·\ Vü‰dü´+‘√ eTq*ï ø£&ÉT|ü⁄u≤“ q$«+#˚ myÓTàdt Hêsêj·TD, ‘·«s¡˝À >∑»<=+>∑ y˚wü+‘√ eTq*ï dü]ø=‘·Ô>± n\]+#·qTHêï&ÉT. <=+>∑‘·Hê˝Ò JeHê<Ûës¡+>± ã‹πø ˇø£ >∑»<=+>∑ z Áù|$T≈£î\ »+≥qT m˝≤ ø£*bÕ&ÉT... nqï ø£<∏ë+X¯+‘√ á ª>∑»<=+>∑μ ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘√+<äì ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ÄsY.mdt.düTπswt #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT˝À myÓTàdt #˚ùd <=+>∑‘·Hê\T #ê˝≤ düs¡<ë>± qe⁄«‘Ó|æŒkÕÔj·T˙, dæìe÷ Ä<ä´+‘·+ Äj·Tq qe⁄«\ |ü⁄e⁄«\T |üPsTTkÕÔ&É˙ <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ uÛ≤>∑+ wüO{Ï+>∑T |üPs¡ÔsTT+<ä˙, á HÓ\ 15 qT+∫ »]π> ∫e] ôw&É÷´\T‘√ yÓTT‘·Ô+ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<ä˙ Äj·Tq nHêïs¡T. Ç+<äT˝À #Ó’‘·q´, Á|üø£è‹ »+≥>± q{ÏdüTÔHêïs¡T.

BbÕe[ qT+∫ Ç<ä›s¡T ne÷àsTT\‘√ wüO{Ï+>¥ n\T¢ ns¡T®Hé,|üPØ »>∑Hêï<Ûé ø±+_ H˚wüHé ˝À s¡÷bı+<äqTqï ∫Á‘·+ μÇ<ä›s¡T ne÷àsTT\‘√..μ . á ∫Á‘·+ BbÕe[(qe+ãsY 13)qT+∫ wüO{Ï+>¥ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. <ë<ë|ü⁄ ns¡yÓ’ s√E\ bÕ≥T` ôdŒsTTHé ˝Àì u≤]‡˝ÀHê ÁbÕ+‘·+˝À á ∫Á‘·+˝À m≈£îÿe XÊ‘·+ wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄‘ê s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ |üPØ »>∑Hêï<Ûé á ∫Á‘·+º esYÿ ì |üP]Ô #˚j·T{≤ ìøÏ u≤´+ø±ø˘ yÓfi≤¢s¡T. n˝≤π> Øôd+{Ÿ >± n\T¢ ns¡T®Hé ì ø£*dæq |üPØ »>∑Hêï>¥ á y˚Ts¡≈£î dæÿ|ü⁄º $ì|æ+#· ≥+ »s¡–+~. n~ $qï n\T¢ ns¡T®Hé #ê˝≤ m¬ø’‡{Ÿ yÓT+{Ÿ ‘√ ñHêïs¡ì düe÷#ês¡+. ndü\T ø£¬sø£åHé @$÷ #Ó|üŒ˝Ò<äì,á ∫Á‘·+ ‘·q ¬ø]sY ˝À eTs√kÕ] <˚X¯eTT<äs¡T πs+õì <ëfÒ Væ≤{Ÿ edüTÔ+<äì q$Tà yÓ+≥H˚ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃ&Éì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. <˚X¯eTT<äTs¡T ø±+_H˚wüHé n\T¢ ns¡T®Hé,|üPØ »>∑Hêï<Ûé ì ]|”{Ÿ #˚dü÷Ô ã+&É¢ >∑DÒwt s¡÷bı+~+#˚ á ∫Á‘·+ u≤Ø>± s¡÷bı+<äqT+~. V”≤s√sTTHé‡ ôd+Á≥˝Ÿ >± q&ç#˚ ø£<Ûä ø±ã{Ϻ Ä `f…Æ{Ï˝Ÿ ô|≥ºqTHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝À #˚ùd Ç<ä›s¡T V”≤s√sTTHé‡ ˝À ‘ê|”‡ ì m+|æø£#˚kÕs¡T. eTs=ø£s¡T ø√dü+ #·÷düTÔHêïs¡T. 2013 düeTàsY øÏ $&ÉT<ä\ nj˚T´ á ∫Á‘·+ ø£<∏ä πøe\+ Á{°{Ÿ yÓT+{Ÿ uÒôd&é >± q&ÉTdüTÔ+~ì düe÷#ês¡+. n\T¢ ns¡T®Hé Ç{°e˝Ò μE˝≤sTTμ>± ‘Ós¡ô|’øÏ e#êÃs¡T. Ä dæìe÷ &çyÓ’&é {≤ø˘ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï ø£˝…ø£åHé‡ |üs¡+>± u≤>∑T+~. n˝≤π> eTfi¯j·÷fi¯+˝Àq÷ á ∫Á‘·+ eT+∫ z|æì+>¥‡ ‘Ó#·TÃ≈£î+~. á $wüj·TyÓTÆ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ªHê dæìe÷\T eT\j·÷fi¯+˝Àq÷ Ä<äs¡D bı+<ä&É+ dü+‘√wü+>± ñ+~. n˝≤>∑ì H˚H˚$÷ nø£ÿ&ç V”≤s√\≈£î b˛{°>± ì\TdüTÔHêïqT nqTø√qT. Hêø£+≥÷ nø£ÿ&√ e÷¬sÿ{Ÿì @s¡Œs¡#·Tø√>∑*>±qTª nHêïs¡T . Çø£ μE˝≤sTTμ‘√ eTs√ yÓT≥Tº mø±ÿqT nHêïs¡T. Ä yÓT≥Tº` Á‹$Áø£yéT‘√ dæìe÷ #˚j·T&Éy˚T... z >=|üŒ nqTuÛÑ÷‹ nì $e]+#ês¡T.


e´ekÕj·÷ìøÏ @&ÉT >∑+≥\T $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô sêÁwüº e´ekÕj·T XÊK ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï #˚düTÔqï ;CÒ|” øÏkÕHé yÓ÷sêà Hêj·T≈£î\T z

ãT<Ûäyês¡+, 10 nø√ºãsY 2012

ã+&Éô|’ u≤<äT&ÉT

ù|J\T : 8

ù|<ä ≈£î≥T+u≤\qT Ä<äT≈£î+{≤+

\ © ¢ ¡ s &û\

<√|æ&û... ì\Te⁄ <√|æ&û... Á|ü»\≈£î ñ‘·Ô ª>±´dtμ e÷≥\T #ÓãT‘·÷ n&ɶ>√\T>± <√|æ&û. y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD |ü]~Û˝Àì uÛ≤s¡‘Y >±´dt &û\s¡T¢ nsTTqø±&çøÏ <ä+&ÉT≈£î+≥÷ kÕe÷qT´\qT ì\Te⁄Hê yÓ÷dü+ #˚düTÔqï yÓ’q+ Wsê! nì|æ+#·ø£ e÷q<äT. Á|ü»\ nedüs¡y˚T yê]øÏ Ädüsê. <√#·Tø√e&ÜìøÏ Bìø£Hêï Ç+πø+ ø±yê*. >±´dt nedüs¡+ m+‘· ñ+≥T+<√, n~ ˝Òø£b˛‘˚ m+‘·ø£wüºyÓ÷ ‘Ó*j·T+~ ø±<äT. Ç<˚.. Ç<˚ yê]øÏ ø±düT\ es¡¸+ ≈£î]|æk˛Ô+~. >±´dt ø£HÓø£¸Hé≈£î ndü\T <Ûäs¡ ø£+fÒ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT y˚\T m≈£îÿe edü÷\T #˚dü÷Ô kÕe÷qT´\qT ì\Te⁄Hê <√#˚düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y >±´dt &û\s¡¢ j·Tyê«s¡+ô|’ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T Ç+‘·es¡≈£L <äèwæºkÕ]+#·ø£b˛e&É+ $düàj·÷ìøÏ >∑T]#˚k˛Ô+~. <√#·Tø√.. <ë#·Tø√ nqï≥Tº>± e´eVü≤]düTÔqï &û\s¡¢ uÛÑs¡‘·+ |ü{≤º\ì |ü\Te⁄s¡T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. >±´dt ø£HÓø£¸Hé≈£î ndü\T <Ûäs¡ ø£+fÒ m≈£îÿe edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á ø£+ô|˙ &=yÓTdæºø˘ dæ*+&ÉsY <Ûäs¡ s¡÷.422. ø±˙ u≤¢ø˘˝À s¡÷.600≈£î neTTà‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+∫‘˚... ø=‘·Ô ø£HÓø£¸Hé≈£î yÓTT‘·Ô+ ø£*|æ s¡÷.4160 ne⁄‘·T+~. ø±˙ uÛ≤s¡‘Y >±´dt &û\s¡T¢ edü÷\T #˚ùd~ m+‘√ ‘Ó\TkÕ...◊<äT y˚\ qT+∫ Äs¡T y˚\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î. Çø£ ne÷j·T≈£î\T <=]øÏ‘˚ M] |ü+≥ |ü+&çqfÒº. $ìjÓ÷>∑<ës¡TDÏí ã{Ϻ πs≥T ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛‘ês¡T. |üs¡´y˚øÏå+#ê*‡q ($T>∑‘ê 2˝À)

ø=‘·Ô >±´dt ø£HÓø£¸qT¢ ø±yê\+fÒ ÇM ndü\T πs≥T¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, nø√ºãs¡T 9 (düTes¡íyês¡Ô): ndü˝Ò ô|]–q ì‘·´edüs¡ <Ûäs¡\‘√ kÕe÷qT´\T $\$˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT πø+Á<ä+ >±´dt dæ*+&És¡¢ô|’ |ü]$T‹ $~Û+∫+~. B+‘√ kÕe÷qT´&ç |ü]dæú‹ eT÷*π> qø£ÿ MT<ä ‘ê{Ïø±j·T |ü&ɶ #·+<ëq ‘·j·÷¬s’+~. s¡÷bÕsTT Ks¡Tà #˚j·÷\+fÒH˚ mH√ï $<Ûë\ Ä˝À∫düTÔqï |ü]dæú‹. ø±˙ Çy˚MT <√|æ&û<ës¡T\≈£î |ü≥ºe⁄ ø£<ë! me¬s≥T b˛‘˚ e÷πø+{Ï.. e÷ dü+bÕ<äq e÷~ nqï≥Tº>± e´eVü≤]dü÷Ô \ø£å\≈£î \ø£å\T yÓqπødüT≈£î+≥THêïs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚... y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD |ü]~Û˝À uÛ≤s¡‘Y >±´dt &û\s¡T¢ nÁø£e÷s¡®q≈£î

dæ*+&ÉsY &çbÕõ{Ÿ &çbÕõ{Ÿ |òüsY ¬s>∑T´˝Ò≥sY ÇHédüº˝ÒwüHé #ê¬s®dt n&çàìÁùdºwüHé #ê¬s®dt düºyé ÇHéôdŒø£¸Hé ø£düºeTsY ø±s¡T¶ yÓTø±ìø˘ #ê¬s®dt düºyé yÓTT‘·Ô+

s¡÷.1250 150 45 45 250 45 75 2300 4160

e&û¶˝Òì s¡TD≤\T n+~+∫ Ä]úø±_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ+ e÷sYÃ˝À>± eTs√ j·÷uÛ…’ XÊ‘·+ s¡TD≤\qT n+~kÕÔ+ Á|ü‹ eTVæ≤fi¯ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ Á>∑÷|ü⁄˝À düuÛÑT´sê*>± ñ+&Ü* eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î u≤´+≈£î s¡TD≤\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+˝À ¨+eT+Á‹ dü_‘ê yÓ\¢&ç s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 9, düTes¡íyês¡Ô: úxms˳ÏÁV»R½*Li }msμR… NRPVÈÁVLiËØÌÁƒ«sV AμR…VN][ªyÌÁ®ƒs[ D®μô…[aRPùLi»][ ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁNRPV ª«s²ïU…ÛÍÁ[¬s LRiVßØÌÁƒ«sV @Liμj…LiÀÁ ªyLji ALójiNSÕ³Áª«sXμôj…NTP NRPXztsQ ¿Á[xqsVòƒ«sõμR…¬s LSxtísQû x¤¦Ü[Li aSÅÁ ª«sVLiú¼½ xqsÕÁ»yBLiúμylLi²ïT… @ƒyõLRiV. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi »yLi²R…WLRiV xmsÈíÁßáLiÍÜ[¬s xmsoLRiFyÌÁNRP ˳ÏÁª«sƒ«s Aª«sLRißáÍÜ[ xmsÈíÁßá ª«sVz¤¦¦¦ÎØ xqsLixmnsWÌÁNRPV ËØùLiNRPV LRiVßØÌÁ xmsLizmsßÔá NSLRiùúNRPª«sW¬sNTP ª«sVLiú¼½ ª«sVVÅÁù @¼½´j…gS FyÍæ܃yõLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS ª«sVLiú¼½ ª«sWÉýزR…V»R½W }msμR… ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV ÌÁOSQμj…NSLRiVÌÁVNSªyÌÁ®ƒs[ xqsLiNRPÌÁöLi»][ LSxtísQû ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ NTPLRißãÞNRPVª«sWL`i lLi²ïT… ª«s²ïU…ÛÍÁ[¬s LRiVßØÌÁV @Liμj…Li¿Á[LiμR…VNRPV ¬sLñRi¸R…VLi ¼d½xqsVNRPVƒyõLRi¬s ª«sVLiú¼½ @ƒyõLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ C xqsLiª«s»R½=LRiLi úgS„dsVßá ª«sVz¤¦¦¦ÎØ xqsLixmnsWÌÁNRPV 230 N][ÈýÁV, xmsÈíÁßá ª«sVz¤¦¦¦ÎØ xqsLixmnsWÌÁNRPV 100 N][ÈýÁV ÌÁORPQ ùLigS ¬slLôi[bPLiÀÁ BxmsöÉÓÁZNP[ 50 aS»R½Li LRiVßØÌÁV @Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s, „sVgRi»y 50 aS»R½Li ª«s¿Á[è ª«sWLjièÍÜ[gS @Liμj…Li¿RÁƒ«sVƒ«sõÈýÁV ª«sVLiú¼½ ¾»½ÖÁFyLRiV. úxms¼d½ ª«sVz¤¦¦¦ÎØ xqs*¸R…VLi xqs¥¦¦¦¸R…VNRP úgRiWxmsoÍýÜ[ DLi®²…[„sμ³R…LigS ¿RÁW²yÌÁ¬s ª«sVz¤¦¦¦ÎØ xqsª«sWÅÁùÌÁNRPV ª«sVLiú¼½ xqsWÀÁLi¿yLRiV. {qsòQû¬sμ³j…($T>∑‘ê 2˝À)

Á|ü<Ûëì sêø£‘√ uÛÑÁ<ä‘· ø£≥Tº~≥º+ ø£yê‘·T πødüT\qT düMTøÏå+#·+&ç

ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):eTs√ yês¡+ s√E˝À¢ Á|ü<Ûëì Je yÓ’$<ä´ dü<ädüT‡˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î sêqT+&É&É+‘√ q>∑s¡ b˛©düT\T ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥¢qT #˚düTÔHêïs¡T. áHÓ\ 16q Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥‘√düVü‰ Á|ü|ü+#·+ ˝Àì $$<Ûä <˚XÊ\ qT+∫ eTTKT´\T Vü‰»s¡Tø± qTHêïs¡T. B+‘√ ôV’≤f…ø˘‡≈£î yÓfi‚¢ e÷sêZ\‘√ bÕ≥T $$<Ûä e÷sêZ˝À¢ ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T.Äj·÷ <˚XÊ\ Á|üeTTKT\T Á|üj·÷DÏ+#˚ ãdüT‡\˝À mø±ÿsYºø√dü+ Á{≤|òæø˘ $uÛ≤>∑+ qT+∫ 150 eT+~ mdt◊\T, ø±ìùdºãTfi¯¢qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. yê]øÏ HÓMã÷¢ bÕ´+{Ÿ, ˙*s¡+>∑T #=ø±ÿ <Ûä]+#˚˝≤ Á&Ódtø√&é $~Û+#ês¡T. n‹<∏äT\|ü≥¢ m˝≤ Á|üe]Ô+#ê*, yÓ’sY˝…dt ôd≥¢ $ìjÓ÷>∑+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Á|ü‘˚´ø£+>± •ø£åD Ç#êÃs¡T. n‹~∏ >∑èVü‰\T, ¨≥fi¯¢qT+∫ ãdüT‡\T ãj·T ˝Ò›πs eTT+<äT, nedüs¡yÓTÆ‘˚ e÷s¡ZeT<Ûä´˝À, dü<ädüT‡ ÁbÕ+>∑D+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚ eTT+<äT, bÕ]ÿ+>¥ düú\+˝À |ü\T <äbòÕ\T>± ‘·ìF\T #˚kÕÔs¡T.n‹<∏äT\T Á|üj·÷DÏ+ #˚ ãdüT‡\T, ¨≥fi¯ó¢, dü<ädüT‡ ÁbÕ+>∑D+˝À ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î 20 es¡≈£î u≤+uŸ &çf…ø£åHé (;&û)

{°+\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yê{Ï˝À¢ |üì#˚ùd dæã“+~ì ≈£L&Ü &√sY Áù|òyéT yÓT≥˝Ÿ &çf…ø£ºs¡T¢ (&ûm|òtm+&û), Vü‰´+&é ôV≤˝Ÿ¶ yÓT≥˝Ÿ &çf…ø£ºs¡T¢ (ôV≤#YôV≤#Ym+&û)\‘√ ‘·ìF\T #˚kÕÔs¡T. ;&û {°+\T p ãdüT‡\T dü<ädüT‡≈£î yÓfi‚¢ Äj·÷ e÷sêZ\˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ b˛©düT\T Á|ü‹ ø£<ä*ø£\qT >∑eTìdüTÔ+{≤s¡T. n‹<∏äT\T q>∑s¡+˝À ñqï |üsê´≥ø£ düú˝≤\qT dü+<ä]Ù+#˚+<äT≈£î yÓ[‘˚ kÕúìø£ b˛©düT\T uÛÑÁ<ä‘· ø£*ŒkÕÔs¡T.p yÓTTu…’˝Ÿ u≤] πø&ÉT¢, ôd’HéuÀs¡T¶\T, ø√Hé‡, 200 j·T÷ôV≤#Ym|òt yÓ’sY˝…dt ø£eT÷´ìπøwüHé ôd≥¢‘√bÕ≥T ãdtuÒ u≤]πø&ÉT¢ n+<äTu≤ ≥T˝À ñHêïsTT.ã+<√ãdüTÔ $<ÛäT\˝À ñqï »+≥ ø£$Twüqπs≥¢ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ n‘ê´<ÛäTìø£ μø±|t`11 ôdŒwü˝Ÿ #êHÓ˝Ÿμ yÓ’sY˝…dt ôd≥¢qT $ìjÓ÷ –düTÔHêïs¡T. n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡j˚T´ $<˚oj·TT\qT $&ç~ >∑èVü≤+ qT+∫ dü<ädüT‡ »]π> ÁbÕ+‘êìøÏ rdüT≈£îyÓfi‚¢ ãdüT‡\˝À Á|ü‘˚´ø£ Á&Ódtø√&é‘√ mkÕÿs¡Tº\T ñ+{≤s¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T, Á{≤|òæø˘ $uÛ≤>∑+‘√bÕ≥T õ˝≤¢\qT+∫ s¡|æŒ+∫q yÓTT‘·Ô+ 500 eT+~ b˛©düT\T ã+<√ãdüTÔ $<ÛäT\˝À ñHêïs¡T.

b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ ¨+eT+Á‹ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): ôdô|º+ãsY 30q ôV’≤<äsêu≤<é HÓ¬ø¢dt s√&ÉT¶˝À ‘Ó\+>±D bı*{Ïø£˝Ÿ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q ø£yê‘·T dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\T qyÓ÷<äT #˚dæq πødüT\qT dü$÷øÏå+#ê*‡+ ~>± ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ b˛©düT ñqï‘ê~ Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ dü∫yê\j·T+˝À ¨+eT+Á‹ ôV’≤<äsêu≤<é, ôd’ãsêu≤<é q>∑s¡ ø£$÷wü qs¡T¢, Ç‘·s¡ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ø£yê‘·T dü+<äs¡“¤+>± $$<Ûä b˛©dtùdºwüq¢ |ü]~Û˝À qyÓ÷<Ó’q πødüT\ $esê\qT, |üPs¡«|üsê\qT n~Ûø±s¡T \T ¨+eT+Á‹øÏ $e]+#ês¡T. ÄdüTÔ\ $<Ûä«+dü+, b˛©düT\ô|’ <ë&ç, ‘·~‘·s¡ dü+|òüT≥q\≈£î dü+ã+~Û+∫ qyÓ÷<Ó’q πødüT\ CÀ*øÏ b˛≈£î+&Ü b˛©düT\ ìã+<Ûä q\T ñ\¢+|òæT+∫q yê]ô|’ qyÓ÷<Ó’q πødüT\qT dü$÷ øÏå+#ê*‡+~>± ¨+eT+Á‹ b˛©düT ñqï‘ê~Ûø± s¡T\qT ø√]q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ø£yê‘·T dü+<äs¡“¤+>± qyÓ÷<Ó’q πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· eT+Á‘·T\‘√ düVü‰ d”ìj·TsY H˚‘·\T, m+|”\T,

‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚düTÔqï H˚|ü<Ûä´+˝À ¨+eT+Á‹ πødüT\ $wüj·T+˝À |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. kı+‘· bÕغ H˚‘·\ qT+∫ ≈£L&Ü πødüT\T m‹Ôy˚j·÷\ì rÁekÕúsTT˝À ˇ‹Ô&ç ek˛Ô+~. $T*j·THé e÷sYà dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\T qyÓ÷<äT #˚dæq πødüT˝À¢ ∫qï ∫qï πødüT\T m‹Ôy˚dæq $wüj·÷ìï á dü+<äs¡“¤+>± n~Ûø±s¡T\T ¨+eT+Á‹øÏ $e]+#ês¡T. ÄdüTÔ\ <Ûä«+dü+, b˛©düT\ô|’ <ë&ÉT\≈£î dü+ã+~Û+∫ πødüT\T m‹Ôy˚‘· ≈£î<äs¡<äì n~Ûø±s¡T\T eT+Á‹øÏ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ä+<√fi¯qø±s¡T\ô|’ qyÓ÷<Ó’q πødüT\ m‹Ôy˚‘· $wüj·T+ eTTK´eT+Á‹‘√ |üP]ÔkÕúsTT˝À #·]Ã+∫q ‘·s¡Tyê‘˚ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ¨+eT+Á‹ dü_‘· uÛ≤$düTÔ Hêïs¡T. d”m+‘√ düe÷y˚XÊìøÏ eTT+<äT πødüT\ m‹Ôy˚ ‘·ô|’ kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´\qT |ü]o*+#˚+<äT≈£î ¨+eT+Á‹ dü_‘· b˛©düT n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ø£yê‘·T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹+∫q ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ø£yê‘·T≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î edüTÔqï ‘Ó\+>±D yê<äT\qT n&ÉT¶ø=ì b˛©düT\T ¬s#·Ã>=≥º&É+ e˝Ò¢ Væ≤+kÕ‘·àø£ dü+|òüT≥q\T ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 10, nø√ºãsY 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

ù|<ä ≈£î≥T+u≤\qT Ä<äT≈£î+{≤+ xms´R…NRPLi NTPLiμR… ®ªsLiVVù N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁV ZNP[ÉØLiVVLiÀÁ ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV

ÀÁƒ«sõÀÁƒ«sõ @ª«sxqsLSÌÁ ¬s„sV»R½òLi @xmsöVÌÁV ¿Á[¸R…VNRPVLi²y C xms´R…NRPLi NTPLiμR… LRiVßØÌÁV @Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ª«sVLiú¼½ @ƒyõLRiV. úgS„dsVßá, xmsÈíÁßá ª«sVz¤¦¦¦ÎØ xqsLixmnsWÌÁNRPV ®ªsLiVVù N][ÈýÁ ¿]xmsöVƒ«s {qsòQû¬sμ³j… xms´R…NRPLi NTPLiμR… ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s A®ªsV @ƒyõLRiV. úxms¼d½ ª«sVLi²R…ÌÁ, xmsÈíÁßá ZNP[LiúμyÌÁÍÜ[ {qsòQûaRPNTPò ˳ÏÁª«sƒyÌÁV ¬sLjiøLi¿Á[LiμR…VNRPV „dsÌÁVgS úxms¼d½ ˳ÏÁª«sƒ«s ¬sLSøßجsNTP 25 ÌÁORPQÌÁ LRiWFy¸R…VÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s ª«sVLiú¼½ ¾»½ÖÁFyLRiV. LSÒÁª±s ¸R…VVª«sNTPLRißØÌÁ NTPLiμR… ®ªsVFyø μy*LS ¿RÁμR…Vª«soNRPVƒ«sõ ¬sLRiVμ][ùgRiVÌÁNRPV Dμ][ùgRi @ª«sNSaSÌÁV NRPÖÁöLi¿Á[LiμR…VNRPV „dsÌÁVgS bPORPQßØ NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ¿Á[xmsÈíÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s ª«sVLiú¼½ C xqsLiμ³R…LRi÷LigS @ƒyõLRiV. »yLi²R…WLRiV xmsÈíÁßáLiÍÜ[ LSÒÁª±s gRiXx¤¦¦¦NRPÌÁö NTPLiμR… 21 N][ÈýÁ ª«sù¸R…VLi»][ 2 ®ªs[ÌÁ BLi²ýR…ƒ«sV ¬sLjiøLiÀÁ ÌÁÕôÁμyLRiVÌÁNRPV @LiμR…ÛÇÁ[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s, BLi²ýR…VÛÍÁ[¬s 3500 NRPVÈÁVLiËØÌÁNRPV BLi²ýR… xqósÍØÌÁ xmsÉíØÌÁV ÇØLki ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s, ªyLjiNTP xqósÍØÌÁV @xmsögjiLi¿Á[LiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ƒ«sVƒ«sõÈýÁV ª«sVLiú¼½ }msL]äƒyõLRiV. xmsÈíÁßáLiÍÜ[¬s @L>RiV\ÛÍÁƒ«s ªyLRiLiμR…LjiNTP |msƒ<«sƒý«sV @Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A®ªsV @ƒyõLRiV. róy¬sNRP aSxqsƒ«s xqs˳ÏÁVùÌÁV zms.ª«sV}¤¦¦¦LiμR…L`ilLi²ïT… ª«sWÉýزR…V»R½W úxms˳ÏÁV»R½*Li @Liμj…Li¿Á[ ËØùLiNRPV LRiVßØÌÁ»][ }msμR… NRPVÈÁVLiËØÌÁV @Õ³Áª«sXμôj…ÍÜ[NTP LSªyÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV. ËØùLiNRPVÌÁV @Liμj…Li¿Á[ LRiVßØÌÁV xqs*Li»R½ @ª«sxqsLSÌÁNRPV „s¬s¹¸…WgjiLi ¿RÁVN][NRPVLi²y DFyμ³j… F~Li®μ…[LiμR…VNRPV „dsÌÁVgS xqsμj…*¬s¹¸…WgRiLi ¿Á[xqsVN][ªy ÌÁ¬s @ƒyõLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS 112 xmsÈíÁßá ª«sVz¤¦¦¦ÎØ úgRiWxmsoÌÁNRPV 2.35 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁ ËØùLiNRPV LRiVßØÌÁƒ«sV ª«sVLiú¼½ @LiμR…ÛÇÁ[aSLRiV. C LRiVßØÌÁV @Liμj…Li¿Á[LiμR…VNRPV xqsx¤¦¦¦NRPLjiLiÀÁƒ«s ALiúμ³R…ËØùLiNRPV, Fs£qsÕÁ|¤¦¦¦¿`Á úËØLiÀdÁÌÁƒ«sV ®ªs[V®ƒs[ÇÁLýRiƒ«sV ª«sVLiú¼½ @Õ³Áƒ«sLiμj…Li¿yLRiV. »yLi²R…WLRiV xmsÈíÁßáLiÍÜ[ C xqsLiª«s»R½=LRiLi ª«sVz¤¦¦¦ÎØ xqsLixmnsWÌÁNRPV 5 N][ÈýÁ LRiVßØÌÁV ÌÁORPQ ùLiNSgS BxmsöÉÓÁª«sLRiNRPV 3.5 N][ÈýÁ LRiVßØÌÁV @Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s ª«sVLiú¼½ @ƒyõLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ „sNSLSËØμ`… xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPL`i Aúª«sVFyÖÁ, ®ªsVFyø zms²T… xqs*LñRiÌÁ»R½, »yLi²R…WLRiV ª«sVV¬s=xmsÍÞ ª«sWÒÁ \¿ÁlLiøƒ±s ÌÁOSQQølLi²ïT…, róy¬sNRP úxmsÇØúxms¼½¬sμ³R…VÌÁV LRi®ªs[V£tsQ, „saRP*ƒyμ³`… g_²`…, ƒ«sLji=LiÌÁV |msμôR…Fs»R½Vòƒ«s ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

ø£yê‘·T πødüT\qT düMTøÏå+#·+&ç »]>±j·Tì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T Äs√|ædüTÔqï H˚|ü<Ûä´+˝À ø£yê‘·T dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\ rs¡Tô|’ ≈£L&Ü ¨+eT+Á‹ dü_‘· ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±Dyê<äT\ô|’ ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛©düT\T ˝≤؃#ê]® ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. b˛©düT\T dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+∫q|üŒ{Ïø° ø=+‘·eT+~ n~Ûø±s¡T\T rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\T $yê<ëdüŒ<äeT e⁄‘·THêïsTT. ñkÕàìj·÷ ø±´+|üdt˝À ôdô|º+ãsY 29q b˛©düT\≈£î, $<ë´s¡TΔ\≈£î eT<Ûä´ »]–q |òüTs¡¸Dô|’ ≈£L&Ü eT+Á‹ n~Ûø±s¡T\qT $es¡D ø√]q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. $<ë´s¡TΔ\T ìs¡«Væ≤+#· ‘·\ô|{Ϻq ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ

eTT≥º&çì n&ÉT¶≈£îH˚+<äTπø $<ë´s¡TΔ\qT n&ÉT¶ø√yê*‡ e∫Ã+<äì $<ë´s¡TΔ\T b˛©düT\ô|’ uÛÖ‹ø£+>± <ë&ÉT\≈£î ~–q ‘·s¡Tyê‘˚ b˛©düT\T |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~<˚›+<äT≈£î uÛ≤wüŒyêj·TTe⁄ >√fi≤\T Á|üjÓ÷–+#ê*‡ e∫Ã+<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. ôdô|º+ãsY 30q ≈£L&Ü ø±´+|üdt˝À Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥H˚ |ü⁄qsêeè‘·+ nsTT+<äì, ø±´+|üdt yÓTsTTHé π>≥T e<˚› $<ë´s¡TΔ\qT b˛©düT ã\>±\T n&ÉT¶≈£îHêïj·Tì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\ eTT+<ädüTÔ n¬sdüTº\ô|’ ≈£L&Ü b˛©düT\T $es¡D Ç#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D e÷sYÃ≈£î b˛©düT\T ø±˙, Á|üuÛÑT‘·«+ ø±˙ ‘=\T‘· nqTeT‘·T*e«˝Ò<äì, ‘·s¡Tyê‘· ì]Δwüº düeTj·T+˝À ø£yê‘·T ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹∫Ã+<äì, n+‘·≈£îeTT+<˚ >∑‘·+˝À |ü\T Væ≤+kÕ‘·àø£ |òüT≥q\≈£î bÕ\Œ&çq ø=+‘·eT+~ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ø£yê‘·T |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· $&ÉT<ä\ #˚XÊeTì n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·T+˝À m≥Te+{Ï <äTs¡T<˚›X¯+ ˝Ò<äì, m|üŒ{Ï˝≤>±H˚ eTT+<äTC≤Á>∑‘·Ô #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± Hêj·T≈£î\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. d”m+ ø±´+|t ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Ä+<√fi¯q≈£î ~–q ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· m+|”\qT n¬sdüTº #˚j·T≥+ô|’ ≈£L&Ü $es¡D Ç#êÃs¡T. ø±´+|t ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À <Ûäsêï\T, Ä+<√fi¯q\T #˚j·T≥+ #·≥ºe´‹πsø£eTì, ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡πø m+|”\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ‘·s¡Tyê‘· e~*ô|{Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø£yê‘·T dü+<äs¡“¤+>± πødüT\ô|’ ¨+eT+Á‹ b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î m≥Te+{Ï dü÷#·q\T #˚j·T˝Ò<äT. nsTT‘˚ ∫qï∫qï πødüT\ m‹Ôy˚‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q ìy˚~ø£ Çyê«*‡+~>± ôd’ãsêu≤<é, ôV’≤<äsêu≤<é ø£$÷wüqsY\qT ¨+eT+Á‹ ø√]q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. eTTK´eT+Á‹‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· πødüT\ m‹Ôy˚‘·≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ z ìs¡íj·T+ rdüTø√qT+~. M&çjÓ÷\ Ä<Ûës¡+>± kÕøå±´\T ùdø£]düTÔHêï+: d”|” nqTsê>¥X¯s¡à ‘Ó\+>±D ø£yê‘·T dü+<äs¡“¤+>± ôdô|º+ãsY 30q q>∑s¡+˝À »]–q nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 39 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é b˛©dt ø£$TwüqsY nqTsê>¥X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ kÕøå±´\ ø√dü+ M&çjÓ÷ fÒ|ü⁄\qT |ü]o*düTÔqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á πødüT\ <äsê´|ü⁄Ô dæ{Ÿ |üs¡´y˚ø£åD˝À kÕ>∑T‘√+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£yê‘·T πødüT\ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ dü∫yê\j·T+˝À ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ìs¡«Væ≤+∫q dü$÷øå± düe÷y˚XÊìøÏ ø£$÷wüqsY X¯s¡à Vü‰»s¡j·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø£yê‘·T dü+<äs¡“¤+>± 39 πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´j·Tì, |ü\Te⁄]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ø£$÷wüqsY #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ø=ìï πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ düŒwüºyÓTÆq kÕøå±´\T nedüs¡eTì, yê{Ïø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTHêïs¡T. b˛©düT\T rdæq M&çjÓ÷\T, $÷&çj·÷ fÒ|ü⁄\ $esê\ Ä<Ûës¡+>± ÄdüTÔ\ <Ûä«+kÕìøÏ bÕ\Œ&çq yê]ì >∑T]ÔdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. πødüT\ e÷|ò”ô|’ $÷&çj·÷ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î Äj·Tq düe÷<Ûëq+ <ë≥y˚XÊs¡T. ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫q+<äTπø yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷*‡ e∫Ã+<äì X¯s¡à #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ á düe÷y˚X¯+˝À ¨+eT+Á‹ dü_‘· πødüT\ m‹Ôy˚‘·≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&çq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ÄdüTÔ\ <Ûä«+dü+, b˛©düT\ô|’

KØ|òt |ü+≥ s¡TD≤\qT yÓ+≥H˚ eT+ps¡T #˚j·÷*

s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 9, düTes¡íyês¡Ô: BxmsöÉÓÁZNP[ LRiÕdÁ {qsÇÁƒ±s ®ªsVVμR…ÌÁLiVV ƒ«sLiμR…Vƒ«s ÅÁLki£mnsNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁ ª«sVLiÇÁÚLkiÍÜ[ „sVgjiÖÁƒ«s 10 aS»R½Li LRiVßØÌÁƒ«sV ®ªsLiÈÁ®ƒs[ ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLRiV Fs.ªyßÔáúxmsryμ`… ËØùLiNRPLýRiƒ«sV A®μ…[bPLi¿yLRiV. xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁ xmsLizmsßÔá, Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… »R½μj…»R½LRi @LiaSÌÁ\|ms ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i»][ NRPÖÁzqs ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ @μ³j…NSLRiVÌÁV, ËØùLiNRPLýRi»][ ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi xqsWöQQLjiò ˳ÏÁª«sƒ±sÍÜ[ xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV. ÅÁLki£mns {qsÇÁƒ±s ª«sVVgjizqsƒ«sxmsöÉÓÁNTP 90.53 aS»R½Li xmsLiÈÁ LRiVßØÌ ƒ«sV BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s, „sVgjiÖÁƒ«s 9.47 aS»R½Li LRiVßØÌÁƒ«sV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…VVÈÁNRPV ËØùLiNRPLýRiV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. ÅÁLki£mns LRiVßØÌÁ ª«sVLiÇÁÚLkiÍÜ[ 100 aS»y¬sNTP \|msgS ÌÁOSQQù¬sõ ryμ³j…LiÀÁƒ«s ALiúμ³R…ËØùLiN`Pƒ«sV, 94.54 aS»R½Li ryμ³j…LiÀÁƒ«s ²R…NRP䃱s úgS„dsVßá ËØùLiN`Pƒ«sV, 90.03 aS»R½Li ryμ³j…LiÀÁƒ«s }qísÉÞ ËØùLiN`P A£mns \|¤¦¦¦úμyËØμ`… ƒ«sV @Õ³Áƒ«sLiμj…xqsWò „sVgjiÖÁƒ«s ËØùLiNRPVÌÁV NRPW²y ÌÁOSQQù¬sõ ¿Á[LRiVN][ªyÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ „s„sμ³R… ËØùLiNRPVÌÁV NRPÖÁzms 401.69 N][ÈýÁNRPVgSƒ«sV LRiW.363.64 N][ÈýÁ xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁƒ«sV ÅÁLki£mnsÍÜ[ ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s @ƒyõLRiV. ª«sVVÅÁùLigS LRiVßá @L>Ri»R½ NSLïRiVμyLRiVÌÁNRPV xmsLiÈÁ LRiVßجsõ ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…LiÍÜ[ ËØùLiNRPLýRiV ¿]LRiª«s ¿RÁWFyÌÁ¬s, C @LiaRPLiÍÜ[ LjiNRPª«sLkiNTP, LRiVßá ª«sVLiÇÁÚLkiNTP ª«sVV²T…|msÈíÁNRPW²R…μR…¬s @ƒyõLRiV. C xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ 4369 LRiVßá @L>Ri»R½ NSLïRiVμyLRiVÌÁNRPV xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁV @Liμj…Li¿y ÌÁƒ«sõμj… ÌÁORPQ ùLiNSgS BxmsöÉÓÁª«sLRiNRPV 520 ª«sVLiμj… N_ÌÁV\lLi»R½VÌÁNRPV xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁ¬sõ @Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s @ƒyõLRiV. Fyª«sÍØ ª«s²ïU… xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁ\|ms xqs„dsVOTPQxqsWò NRPÛÍÁNíRPLRiV ÑÁÍýØNRPV 2012c13 xqsLiª«s»R½=LS¬sNTPgSƒ«sV 3.25 N][ÈýÁ FyxmsÍØ ª«s²ïU… ª«sVLiÇÁÚLRiVNSgS BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV 77.85 ÌÁORPQÌÁƒ«sV xmsLizmsßÔá ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s, BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁƒ«sV xqsúNRPª«sVLigS

¿ÁÖýÁLiÀÁ Fyª«sÍØ ª«s²ïU…NTP @L>RiV\ÛÍÁƒ«s \lLi»R½VÌÁ ÇØÕÁ»yƒ«sV xqs»R½*LRi®ªs[V xmsLixmsª«sÌÁzqsLiμj…gS ËØùLiNRPLýRiNRPV xqsWÀÁLi¿yLRiV. Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… NTPLiμR… BxmsöÉÓÁª«sLRiNRPV @Liμj…ƒ«s ¬sμ³R…VÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ ¸R…VVÉÓÁ\ÛÍÁÛÇÁ[xtsQƒ±s xqsLíjizmnsZNP[ÈýÁƒ«sV xmsLiFyÖÁ=Liμj…gS ËØùLiNRPLýRiNRPV xqsWÀÁLi¿yLRiV. BLiNS xmsLizmsßÔá ¿Á[¸R…WÖÁ=ƒ«s Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… ®ªsVV»yò¬sõ xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ \lLi»R½VÌÁ ÆØ»yÍÜ[ ÇÁª«sV¿Á[¸R…WÖÁ=Liμj…gS ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ ÛÇÁ²T…¬s A®μ…[bPLi¿yLRiV. ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i FsLi.ÇÁgRiƒyõ´R…Li ª«sWÉýزR…V»R½W Fs{qs=, Fs{qís, ÕÁzqs ÌÁÕôÁμyLRiVÌÁNRPV „s„sμ³R… xms´R…NSÌÁ NTPLiμR… ª«sVLiÇÁÚLRiV¿Á[zqsƒ«s ¸R…VW¬sÈýÁƒ«sV úg_Li²`… ¿Á[}qsLiμR…VNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ ËØùLiNRPLýRiV úxms¾»½[ùNRP úaRPμôR… ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. LRiVßáLi ª«sVLiÇÁÚLRiV @LiVVƒ«sxmsöÉÓÁNUP ZOP[Q ú»R½róyLiVVÍÜ[ ¸R…VW¬sÉÞ úg_Li²`… NSÛÍÁ[μR…¬s @®ƒs[NRP ª«sVLiμj… ÌÁÕôÁμyLRiVÌÁV NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁVNRPV ª«sxqsVòƒyõLRi¬s, ª«sVVÅÁùLigS r¡ª«sVªyLRiLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿Á[ úxmsÇØμ³R…LS÷LRiVÍÜ[ FsNRPV䪫s aS»R½Li zmnsLSùμR…VÌÁV C @LiaRPLi\|ms®ƒs[ DLiÈÁVƒyõ¸R…V¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. ÖdÁ²`… ²T…{qísûN`íP ®ªs[V®ƒs[ÇÁL`i LRi„dsLiμR…L`i ª«sWÉýزR…V»R½W N_ÌÁV \lLi»R½VÌÁƒ«sV Aμ³R…LRi+ \lLi»R½VÌÁVgS¬s, ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ @μ³j…NSLRiVÌÁVgS¬s xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ ËØùLiNRPVÌÁNRPV ¼d½xqsVN]¬s ª«sÀÁ胫sÛÉý^Á¾»½[ xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁƒ«sV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…VVÈÁNRPV A¸R…W ËØùLiNRPLýRi NRPV ®ªsxqsVÌÁVËØÈÁVgS DLiÈÁVLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. ÑÁÍýØ ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ ÇØLiVVLiÉÞ \®²…lLiNíRPL`i „sÇÁ¸R…VNRPVª«sWL`i ª«sWÉýزR…V»R½W ÑÁÍýØNRPV Fnyª±sV ®ªsVNRP\®ƒsÛÇÁ[xtsQƒ±s NTPLiμR… 5 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV @¸R…Wù¸R…V¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. Aμ³R…V¬sNRP ª«sùª«sry¸R…V xms¬sª«sVVÈýÁ N]ƒ«sVg][ÌÁV NRPVgSƒ«s ª«sùQQNTPògRi»R½, úgRiWxmso LRiVßØÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLi μR…¬s, BLiμR…V\ZNP ËØùLiNRPLýRiV ª«sVVLiμR…VNRPV LSªyÌÁ¬s N][LSLRiV. μR…NRP䃱s úgS„dsVßá ËØùLiN`P ²T…ÑÁFsLi ˳ØgRiùLSÇÞ, Fs£qsÕÁH ²T…zqísûN`íP N][ALïji®ƒs[ÈÁL`i „s®ªs[NSƒ«sLiμR…, ALiúμ³R… ËØùLiNRPV {qs¬s¸R…VL`i ®ªs[V®ƒs[ÇÁLRiV LRiª«sW®μ…[„s, zqsLi²T…ZNP[ÉÞ ËØùLiNRPV ƒ«sVLi²T… úxmsμk…£msNRPVª«sWL`i, ZNPƒ«sLSËØùLiNRPV ƒ«sVLi²T… FsLi.ÕÁ.LSª«soÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

<ë&ÉT\≈£î dü+ã+~Û+∫ πødüT\T m‹Ôy˚‘· ≈£î<äs¡<äì n~Ûø±s¡T\T eT+Á‹øÏ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ä+<√fi¯qø±s¡T\ô|’ qyÓ÷<Ó’q πødüT\ m‹Ôy˚‘· $wüj·T+ eTTK´eT+Á‹‘√ |üP]ÔkÕúsTT˝À #·]Ã+∫q ‘·s¡Tyê‘˚ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ¨+eT+Á‹ dü_‘· uÛ≤$düTÔHêïs¡T. d”m+‘√ düe÷y˚XÊìøÏ eTT+<äT πødüT\ m‹Ôy˚‘·ô|’ kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´\qT |ü]o*+#˚+<äT≈£î ¨+eT+Á‹ dü_‘· b˛©düT n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ø£yê‘·T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹+∫q ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ø£yê‘·T≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î edüTÔqï ‘Ó\+>±Dyê<äT\qT n&ÉT¶ø=ì b˛©düT\T ¬s#·Ã>=≥º&É+ e˝Ò¢ Væ≤+kÕ‘·àø£ dü+|òüT≥q\T »]>±j·Tì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T Äs√|ædüTÔqï H˚|ü<Ûä´+˝À ø£yê‘·T dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\ rs¡Tô|’ ≈£L&Ü ¨+eT+Á‹ dü_‘· ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±Dyê<äT\ô|’ ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛©düT\T ˝≤؃#ê]® ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. b˛©düT\T dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+∫q|üŒ{Ïø° ø=+‘·eT+~ n~Ûø±s¡T\T rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\T $yê<ëdüŒ<äeTe⁄‘·THêïj·Tì ¨+eT+Á‹ yê´U≤´ì+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+.

ø£düºeTs¡T¢ &û˝≤ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ &û\s¡¢ e´eVü‰s¡+ô|’ ì|òü÷ ñ+#·&É+ ˝Ò<äH˚ $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. B+‘√ yês¡T ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. u≤¢ø˘...u≤¢ø˘ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD |ü]~Û˝À uÛ≤s¡‘Y >±´dt ø£HÓø£¸qT¢ yÓTT‘·Ô+ 12,328 ñHêïsTT. s√E≈£î ¬s+&ÉT e+<ä\ dæ*+&És¡¢qT u≤¢ø˘˝À neTTà≈£îHêï &û\s¡¢ |ü+≥ |ü+&çqfÒ¢. m{≤¢ ˝Ò<äHêï s¡÷.50 y˚\ qT+∫ \ø£å es¡≈£L dü+bÕ<äq. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ >±´dt dæ*+&És¡¢ô|’ |ü]$T‹ $~Û+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ dæ*+&És¡¢≈£î &çe÷+&é ô|]–+~. BH˚ï ndüsê>± #˚düT≈£îqï &û\s¡T¢ u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{ŸqT sê»e÷s¡Z+>± m+#·T≈£îHêïs¡T. Çø£ e#˚Ã<ä+‘ê |ü+&ÉT>∑ d”»H˚. <ädüsê≈£î >±´dt $ìjÓ÷>∑+ n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ø=‘·Ô ø£HÓø£¸Hé ø±yê\Hêï... u≤¢ø˘˝À dæ*+&ÉsY ø±yê\Hêï $ìjÓ÷>∑<ës¡T&çøÏ ‘·&çdæ yÓ÷ô|&Ée⁄‘·T+~. &û\s¡T¢ Ç|ü&ÉT neTTà‘·Tqï πs≥¢ ø£+fÒ ¬s+&ç+‘·\T m≈£îÿe n$TàHê ÄX¯Ãs¡´b˛qedüs¡+ ˝Ò<äT. H√ ¬skÕŒHé‡ uÛ≤s¡‘Y >±´dt &û\s¡T¢ dü+bÕ<äqπø m≈£îÿe eT≈£îÿe #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì|æk˛Ô+~. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ düeTdü´\T rs¡Ã&É+˝À M]øÏ @ e÷Á‘·+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äT. >±´dt >∑T]+∫ @<Ó’Hê düe÷#ês¡+ ø±yê\Hêï.. ãTøÏ+>¥ #˚sTT+#·Tø√yê\Hêï $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ÉT HêHê Çã“+<äT\T |ü&Ü*‡+<˚. düø±\+˝À ãTøÏ+>¥\T #˚sTT+#·Tø√s¡T. bò˛Hé #˚ùdÔ düe÷<Ûëq+ Çe«s¡T. ]d”esY |üø£ÿ≈£î ô|&É‘ês¡T. B+‘√H˚ ns¡úeTe⁄‘√+~ &û\s¡¢ u≤>√‘·+. dü+bÕ<äH˚ |üs¡e÷e~Û>± $ìjÓ÷>∑<ës¡T*ï ì\Te⁄Hê <√#˚düTÔqï yÓ’q+ Äπøå|üD°j·T+. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T &û\s¡¢ ÇcÕºsê»´+ô|’ <äèwæº ô|{≤º\ì |ü\Te⁄s¡T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ñ]y˚düT≈£îì j·TTe‹ Ä‘·àVü≤‘·´ y˚T&ÉÃ˝Ÿ nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô) : ñ]y˚düT≈£îì z j·TTe‹ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q k˛eTyês¡+ sêÁ‹ y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. $esê\ Á|üø±s¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì eTJ<é yÓqTø£ ãd”Ô˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï •ej·T´, øödü\´ <ä+|ü‘·T\ Hê\Ze ≈£L‘·Ts¡T XÊ+‹(19) kÕúìø£+>± ñqï z øÏsêD+ <äTø±D+˝À bÕsYºf…ÆyéT ñ<√´>∑+ #˚düTÔ+~. ø±>± á HÓ\ 2e ‘˚Bq XÊ+‹ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T $Vü‰s¡ j·÷Á‘·≈£î yÓfi¯¢&É+‘√ XÊ+‹ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé düMT|ü+ ìyêdü+ ñ+&˚ ‘·q nø£ÿ Ç+{À¢ ñ+≥T+~. k˛eTyês¡+ kı+‹+{ÏøÏ e∫Ãq XÊ+‹ sêÁ‹ 10.30 >∑+≥\ düeTj·T+˝À Ç+{À¢ì d”*+>¥ bòÕ´Hé≈£î #·Tìï‘√ ñ]y˚düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. XÊ+‹ eTè‹øÏ >∑\ ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. á y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

j·T÷ìe]‡{°\ ã+<é≈£î @;M|” |æ\T|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9, (düTes¡íyês¡Ô): sêh yê´|üÔ+>± á HÓ\ 10q $X¯«$<ë´\j·÷\ ã+<é≈£î @;M|” |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. $•«<ë´\j·÷\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À bÕ\ø£esêZ\‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘ê«\T $|òü\eTj·÷´j·Tì m_$|æ Äs√|æ+∫+~. $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ;M|” C≤rj·T ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT {Ï.sêeTø£èwüí nHêïs¡T. >±´dt dæ*+&És¡¢ düs¡|òüsê˝À $<ë´ dü+düú\≈£î dü_‡&û\qT ø=qkÕ–+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. uÀ<Ûäq, uÀ<ÛäH˚‘·s¡ dæã“+~ì yÓ+≥H˚ ìj·T$T+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç˝≤ |ü\T düeTdü´\ô|’ $X¯«$<ë´\j·÷\T ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. BìøÏ $<ë´s¡Tú\T, n<Ûë´|ü≈£î\T düVü≤ø£]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.


ãT<Ûäyês¡+, nø√ºãs¡T 10, 2012

Á|üC\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î

ø±s=Œπs≥sY bÕ<äj·÷Á‘·

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\≈£î s¡TD≤\ |ü+|æD° düuÛÑT´\T C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+#ê*: myÓTà˝Ò´ ≈£Lq

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY 131e &ç$»Hé˝Àì bÕ|üj·T´j·÷<äyéq>∑s¡ yêdüT\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ bÕ<äj·÷Á‘· #˚XÊs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À ø±\˙ yêdüT\T düeTdü´\qT Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À #ê˝≤ n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚e÷ì, Ç+ø± ø=ìï #˚j·÷*‡q |üqT\T ñHêïj·THêïs¡T. n+&ÉsYÁ>ö&é Á&Ó’H˚õ, $<äT´‘Y ˝Òø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡Hêïs¡T. $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·TqTï ø√sês¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À |ü˝§Zqï eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±] sêeTsêE düeTdü´\qT |üP]Ô>± |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç. düTu≤“sêe⁄, Ä+»H˚j·TT\T, sê+eT÷]Ô, lqT, s¡eT´≈£îe÷], düTC≤‘·, yÓ+ø£≥s¡‘·ï+, ø±\˙ yêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): 126e &ç$»Hé˝Àì n+»j·T´q>∑sY˝À eTVæ≤fi≤ bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\≈£î s¡÷. 20,65,000 e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\qT myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY #˚‘·T\ MT<äT>± n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bı+<äT|ü⁄ dü+|òü÷\qT @sêŒ≥T˝À, ©&És¡¢ m+|æø£˝À C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\Hêïs¡T. edü÷\T #˚düTÔqï yÓTT‘êÔìï u≤´+≈£î˝À¢ »eT#˚düTÔHêïsê ˝Ò<ë nH˚~ ≈£L&Ü dü+|òüT düuÛÑT´\T |üsê´y˚øÏå+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á |ü<∏äø±ìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± m<ä>±\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT ns¡TΩ\+<äs¡÷ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì, kÕúìø£+>± düeTdü´\T HÓ\ø=qï|ü&ÉT ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ ˝Ò<ë ‘·q <äèwæºøÏ rdüTø£sêe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ @&ÉT #Ó‘·Ô ]øå±\qT Äj·÷ q>∑sY˝Àì kÕúìø£ ©&És¡¢ düeTø£å+˝À |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±s=Œπs≥sY ¬ø. »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±\˙ yêdüT\T #Ó‘·ÔqT #Ó‘·Ô ]øå±˝À e÷Á‘·y˚T y˚ùd˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\Hêïs¡T. &ç$»HéqT Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]à ~<ä›&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\ì ø±s=Œπs≥sY ø√sês¡T. á sêe÷sêe⁄, ÁbÕC…≈£îº Ä|ò”düsY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ø£eT÷´ì{Ï Äs¡ZHÓ’»sY\T, ø±s¡´Áø£eT+˝À Ädü‡Hé yÓT+ãsY mdt&ç s¡w”<éuÛ≤jYT, X‚KsY, Vü≤qTeTj·T´, XÊìfÒwüHé dæã“+~, bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, düuÛÑT´\T, kÕúìø£ f…+|ü⁄˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé n+õ¬s&ç¶, ñ|üø£$TwüqsY nXÀø˘ kÕÁe÷{Ÿ, ôV≤˝Ÿú n|ò”düsY eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT˝À¢ ø£u≤®≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T

|üqT˝À¢ HêD´‘· ˝À|æùdÔ #·s¡´\T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ #Ó’s¡àHé düTπswt¬s&ç¶ y˚T&ÉÃ˝Ÿ nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT˝À¢ ø£u≤®\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY »>∑Hêï<∏ä+ nHêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì –sêà|üPsY Á>±eT+˝À düπs«q+ãs¡T 345˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT CÒd” |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT, #Ós¡Te⁄\qT,

≈£î+≥\qT >∑T]Ô+∫ uÀs¡T¶\T Hê≥qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± uÀs¡T¶\qT ‘·j·÷s¡T#˚sTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± >∑‘· @&Ü~ ø£u≤®≈£î >∑T¬s’q 3,200 mø£sê\qT >∑T]Ô+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT˝À¢ düπs« ìs¡«Væ≤+∫ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ìï+{Ïì kÕ«BÛq |üs¡T#·T≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. –sêà|üPsY Á>±eT |ü]~Û˝Àì düπs« q+ãs¡T 345˝À >∑\ 399 mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T ñ+<äì Ç+<äT˝À m˙º|”d” Vü≤Öõ+>¥ kıôd’{° yês¡T Ç+&É¢ ìsêàD+ ø√dü+ 50 mø£sê\T πø{≤sTT+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì n+<äTø√dü+ uÛÑ÷eTT\qT |ü]o*düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düπs« q+ãs¡T 399˝À >∑\ ≈£î+≥\qT, #Ós¡Te⁄\qT ˙{Ï dü+s¡ø£åD ø√dü+ |ü]s¡øÏå+∫q ‘·sê«‘˚ $T–*q düú\+˝ÀH˚ m˙º|”d” Vü≤Öõ+>¥uÀs¡T¶ kıôd’{° yê]øÏ πø{≤sTT+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. düπs«q+ãs¡T 399˝À >∑\ |ü+‘·T\T≈£î+≥, ‘·TeTàu≤+<ä+ #Ós¡Te⁄\qT á dü+<äs¡“¤+>± CÒd” |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT\¢qï>∑T&ç e<ä› Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT |ü]o*+#ês¡T. CÒdæ yÓ+≥ ‘·Vü≤•˝≤›sY uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤•˝≤›sY s¡M+<äsY, düπs«j·TsY lìyêdt, ÄsY◊ CÀ´‹, $ÄsYz u≤˝ŸsêCŸ, e÷J düs¡Œ+#Y\T u≤\|üŒ, Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü⁄ kÕ\÷] nqTeT‘·T\T ˝Òì sêCÒX¯«s¡sêe⁄ bÕ≥\ b˛{° ôd˝Ÿ ≥es¡¢qT ‘=\–+#·+&ç ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): düTÁ|üdæ<ä› dæ˙ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ 129 &ç$»Hé düTsês¡+˝§ kÕsTTu≤u≤q>∑sY Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À s¡÷. 10.6 \ø£å\‘√ #˚|ü{Ϻq |üqT\qT Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ #ÛÓ’s¡àHé düTπswt ¬s&ç¶ nø£dæàø£ ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üqT˝À¢ Hêq´‘· ˝À|æùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ø±Á{≤ø£ºs¡¢qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nqTsê<Ûä, <ë´qeTà, $»jYT, Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+^‘· kÕÁe÷{Ÿ ø£fi≤Á|ü|üPs¡í &Ü. kÕ\÷] sêCÒX¯«s¡sêe⁄ »j·T+‹ dü«s¡|üs¡∫q #·\q ∫Á‘·^‘ê\ >±q+˝À b˛{°ì s¡düeTsTT dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Ç~ á HÓ\ 11q ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ ∫ø£ÿ|ü*¢˝Àì |òüT+≥kÕ\ dü+>∑r ø£fi≤XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·T+~. n<˚s√E kÕj·T+Á‘·+ ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ˝À ìs¡«Væ≤+#˚ kÕ\÷] »j·T+‹ düuÛÑ˝À $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ »s¡>∑T‘·T+<äì s¡düeTsTT n<Ûä´≈£åî&ÉT &Ü.m+πø sêeTT ‘Ó*bÕs¡T.

ªu≤ãT j·÷Á‘· $»j·Te+‘·+ ø±yê*μ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»es¡Z+ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú ¬ø.|æ $y˚ø±q+<ä ªø±s¡´dæ~Δ >∑D|ü‹ eTVü‰j·T»„+μ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT #˚|ü{Ϻq ªedüTÔHêï MTø√dü+μ 117 s√E\ bÕ<äj·÷Á‘· $»j·Te+‘·+ ø±yê\ì á j·T»„+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq≈£î uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Ä X¯øÏÔ, j·TT≈£îÔ\T ø£\T>∑ CÒj·÷\ì ø=s¡T≈£îqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. sêh+˝À ù|<ä]ø±ìï ìs¡÷à*+∫, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\≈£î Hê´j·T+ »s¡>±\+fÒ #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘·«+ nedüs¡eTHêïs¡T. á j·TC≤„ìï kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY ø£èwüí düVü‰j·T düVü≤ø±sê\‘√ ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêh Hêj·T≈£î\T ø£qø±#ê], s¡+>±sêe⁄, s¡õ‘·s¡‘·ï+, >∑&ɶ+ sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, sêπøwt¬s&ç¶, eT÷]Ôø£èwüí {°&û|æ ø±s=Œπs≥s¡T¢ ¬ø.m+ >ö]wt, u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, $»j·TX‚KsY>ö&é, nìï &ç$»q¢ n<Ûä´≈£åî\T, düTu≤“sêe⁄, s¡w”<éuÒ>¥, eTHÓï sêC≤, sê+yÓ÷Vü≤Hé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X‚]*+>∑+|ü*¢, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ Äsê>√´\qT Vü≤]düTÔqï ôd˝Ÿ≥es¡¢qT ‘=\–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ *+>∑+|ü*¢ yêdüT\T eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT |ü•ÃeT eT+&É\+ ø£$TwüqsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. m˝≤+{Ï nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü ìyêkÕ\ eT<Ûä´ z Ç+{Ïô|’ ôd˝Ÿ≥esY @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘· Á|ü»\T s√>±\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡ì $e]+#ês¡T. @]j·÷ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT m+. ÁøÏwüíj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› dü+K´\T Á|ü»\T ãj·T\T<˚] CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsYqT ø£*dæ düeTdü´\T $e]+#ês¡T. nqTeT‘·T\T ˝Òì ôd˝Ÿ ≥es¡¢qT ‘=*–+#ê\ì >∑∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± $q‹|üÁ‘ê\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, kÕúìø£ eTTìdæbÕ*{°, b˛©düT n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæHê m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘·ø£åDy˚T n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ôd˝Ÿ ≥es¡¢qT ‘=\–+#ê\ì ø√sês¡T.ôd˝Ÿ≥es¡¢qT ‘=\–+∫ ‘·eT Äs√>±´\qT ø±bÕ&Ü\ì $qï|æ+#ês¡T. nqTeT‘·T\T ˝Òì ôd˝Ÿ≥es¡¢qT |ü]o*+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£$TwüqsY Vü‰$T Ç#êÃs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

13 qT+∫ u≤\\ s¡+>∑düú\ ñ‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº kÕúsTT u≤\\ s¡+>∑düTú\ ñ‘·‡yê\T á HÓ\ 13 qT+∫ 15es¡≈£î |ü_¢ø˘>±¬s¶H釽Àì Ç+~sê Á|æj·T<äs¡Ùì Ä&ç{À]j·T+˝À »s¡T>∑T‘êj·Tì »eVü≤sY u≤\uÛÑeHé dü+#ê\≈£îsê\T, Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] |æ. dü+<Ûä´ ‘Ó*bÕs¡T. ñ‘·‡yê\qT sêÁwüº eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì, $<ë´XÊK Á|ü‘˚´ø£ eTTK´ ø£s¡´<ä]Ù Ç+Á<äJ‘Y, mdtmdt@ sêÁwüº ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY $. ñcÕsêDÏ\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ÄyÓT $e]+#ês¡T.


4

ø=+&É|ü*¢ nH˚ ù|s¡T #Ó|üŒ>±H˚ eTT#·Ãf…’q eTT<äTΔ˝§*πø #Óø£ÿu§eTà\T >∑Ts¡TÔ≈£î ekÕÔsTT. ø£fi≤ø±s¡T\T #Óø£ÿ‘√ $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ n‘·´+‘· n<äT“¤‘·+>±, n+<ä+>± ‘·j·÷s¡T #˚dæq á u§eTà\T <˚X¯ $<˚XÊ˝À¢ m+<ä]H√ Äø£≥Tº≈£î+{Àqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ù|s¡TqT K+&Ü‘·sê\T <ë{Ï+∫q $X‚cÕ˝À¢ ø=+&É|ü*¢ u§eTà\≈£L kÕúq+ ñ+<äì #Ó|üŒ&É+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì ø£ècÕí õ˝≤¢˝À >∑\ ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ eT+&É\+˝À yÓ\dæq z ∫qï Á>±eTy˚T ø=+&É|ü*¢. Çø£ÿ&ÉT+&˚ ø£fi≤ø±s¡T\T bıìøÏ #Óø£ÿ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚ùd $$<Ûä ø£fi≤s¡÷bÕ\T ø=+&É|ü*¢ u§eTà\ ù|s¡T‘√ <˚XÊ+‘·s¡ U≤´‹ì Ä]®düTÔHêïsTT. m˝≤+{Ï n#·TÃ˝À¢q÷ b˛dæ á ø=+&É|ü*¢ u§eTà \qT ‘·j·÷s¡T #˚ j·Tø£b˛e&É+ á u§eTà\ Á|ü‘˚´ ø£‘·.

πøe\+ #˚‹‘√ ø=ìï s¡ø±\ |üìeTT≥¢qT ñ|üjÓ÷–+∫ e÷Á‘·y˚T ø=+&É|ü*¢ u§eTà\qT ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. ˇø£ u§eTà ˝≤+{Ï<˚ eTs=ø£{Ï #˚j·÷\+fÒ eT∞¢ #˚‹‘√ ø=‘·Ô>± ‘·j·÷s¡T #˚j·T&Éy˚T ‘·|üŒ m˝≤+{Ï qeT÷Hê\T, n#·TÃ\T ñ|üjÓ÷–+#·ø£b˛e&É+ M{Ï Á|ü‘˚´ø£‘·. ‘˚*¬ø’q bıìøÏ nH˚ #Óø£ÿ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&˚ á ø=+&É|ü*¢ u§eTà\ ‘·j·÷Ø yÓqø£ ø£fi≤ø±s¡T\ ÁX¯eT m+‘√ <ë–ñ+~. eTT+<äT>± bıìøÏ #Óø£ÿô|’ ‘·j·÷s¡T #˚j·÷*‡q u§eTà Äø±sêìï #Ó≈£îÿ‘ês¡T. nq+‘·s¡+ s¡+|ü|ü⁄ bı≥Tº, ∫+‘· –+»\ bı&ç‘√ á #Óø£ÿu§eTà≈£î s¡÷bÕìï dü+‘·]kÕÔs¡T.

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ nø√ºãsY 10, 2012

7,600 øÏ.$÷\ düTBs¡È düeTTÁ<ärs¡+ ñqï uÛ≤s¡‘Y˝À eTqdüT‡≈£î nVü‰¢<ä+ ø£*–+#˚ nH˚ø£ ;#Y\T ñHêïsTT. ø=ìï u≤>± ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~‘˚ nH˚ø£+ #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~q #ÓHÓ’ï˝Àì yÓTØHê, >√yê˝Àì ø£\+>∑T‘˚, u≤>± ;#Y\ qT+∫ |üø£ÿ≈£î yÓfi‚¢ Á|üj·T‘·ï+ #˚<ë›+. |üs¡´{Ï+#·>∑\ eT]ø=ìï ;#Y\qT #·÷<ë›+... ù|s¡T : $XÊK|ü≥ï+ ;#Y mø£ÿ &ÉT+~ : $XÊK|ü≥ï+, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|ü‘˚´ø£‘· : Ç~ #ê˝≤ düTs¡øÏå‘·yÓTÆq ;#Y Çø£ÿ&ç >±*øÏ efi¯ófl |ü⁄ \øÏ+∫ b˛‘·T+~.

$XÊK|ü≥ºD≤ìøÏ πøe\+ mì$T~ øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À á ;#Y ñ+~. á ;#Y á‘·, »\ Áø°&É\≈£î nqTyÓ’q~. ù|s¡T : ;ÛeTTì|ü≥ï+ ;#Y mø£ÿ&ÉT+~ : $XÊK|ü≥ï+, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|ü‘˚´ø£‘· : Ç~ #ê˝≤ <ä÷s¡+ ø£ì|ædüTÔ+~. Çø£ÿ&É≈£î <˚X¯ $<˚XÊ\ qT+∫ »q+ edüTÔ+{≤s¡T. ù|s¡T : pVüA ;#Y mø£ÿ&ÉT+~ : eTT+ãsTT Á|ü‘˚´ø£‘· : nπs_j·÷ eTVü‰ düeTTÁ<ä+˝Àì Çø£ÿ&ç düT+<äs¡ <äèXÊ´\T qT+∫ ø£ì|ækÕÔsTT. ù|s¡T : #Í|ü‹ ;#Y mø£ÿ&ÉT+~ : eTT+ãsTT, eTVü≤sêh Á|ü‘˚´ø£‘· : kÕïø˘ u≤sY ;#êZ ù|s¡T b˛sTT+~. kÕj·T+Á‘ê\T e÷]Hé Á&Ó’yé\T #ê˝≤ Äq+<ä<ëj·Tø£+>± ø£ì|ækÕÔsTT. ù|s¡T : >√bÕ˝Ÿ |üPsY ;#Y mø£ÿ&ÉT+~ : ˇ]kÕ‡ Á|ü‘˚´ø£‘· : Çø£ÿ&ÉTqï ;#Y ØkÕsYº #ê˝≤ düT+<äs¡yÓTÆq~. $ÁXÊ+‹, ñ‘ê‡Vü≤+, ñ˝≤¢dü+ ø√s¡T≈£îH˚ yê]øÏ Ç~ m+‘·>±H√ }s¡≥ìdüTÔ+~. ù|s¡T : #·+&û|üPsY ;#Y mø£ÿ&ÉT+~ : ˇ]kÕ‡ Á|ü‘˚´ø£‘· : Çø£ÿ&ÉTqï ˙{Ï˝À‘·T\T düT+<äs¡+>± ø£ì|ækÕÔsTT.

Çy˚ Çø£ÿ&É düT+<äs¡ yê‘êes¡D≤ìøÏ ø±s¡D+. |æ\¢\¬ø’Hê, ô|<ä›\¬ø’Hê Ç~ dü]>±Z dü]b˛j˚T ;#Y>± #Ó|üŒe#·TÃ. ù|s¡T : |üPØ ;#Y mø£ÿ&ÉT+~ : ˇ]kÕ‡ Á|ü‘˚´ø£‘· : |üPØ »>∑Hêï<∏ä <˚yê\j·T <äs¡Ùq+ ‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤ eT+~ Çø£ÿ&çπø edüTÔ+{≤s¡T. Çø£ÿ&çøÏ e∫à b˛sTTqyês¡T eT+∫ nqTuÛÑ÷‹>± |ò”\e⁄‘·T+{≤s¡T. ù|s¡T :ø√HêsYÿ ;#Y mø£ÿ&ÉT+~ : ˇ]kÕ‡ Á|ü‘˚´ø£‘· : Çø£ÿ&ÉTqï Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D dü÷s¡´ <˚yê\j·Ty˚T. nsTT‘˚ á ;#Y qT+∫ ø£ì|æ+#˚ dü÷sê´düÔeTj·T+ <äèX¯´+ eTqdüT≈£î ÄVü‰¢<äø£s¡+>± ñ+≥T+~. ù|s¡T

:ø√e\+ ;#Y mø£ÿ&ÉT+~ : πøs¡fi¯ Á|ü‘˚´ø£‘· : á‘·ø=≥º&ÜìøÏ ∫qï |æ\¢\≈£î eT+∫ yê‘êes¡D+ ø£ì|ædüTÔ+~. Ç~ #ê˝≤ düT+<äs¡ Á|ü<˚X¯+ J$‘ê+‘·+ eTqdüT˝À #Ós¡>∑ì eTTÁ<äy˚düTÔ+~. ù|s¡T: >√ø£s¡í mø£ÿ&ÉT+~: ñ‘·Ôs¡ ø£sêí≥ø£ Á|ü‘˚´ø£‘·: >√ø£s¡í ÁbÕ+‘·+˝À Hê\T>∑T ;#Y\T ñHêïsTT-zyéT ;#Y, Vü‰˝ŸŒ¤eT÷Hé, ≈£î&˚¢ ˝Ò<ë bÕ´s¡&Ó’CŸ. á ;#Y\T ø=ã“] ‘√≥\‘√ ø£|üŒã&çe⁄HêïsTT. Á|üø£è‹ Á|ükÕ~+∫q düVü≤»yÓTÆq n+<ë\qT #·÷dæ eTqdüT |üs¡e•düTÔ+~. ˙* Äø±X¯+ qT+&ç dü+<˚X¯+ rdüT≈£îì øÏ+~øÏ ~– ‘Ó\¢ì ÇdüTø£qT eTT<ë›&˚+<äT≈£î ìs¡+‘·s¡+ ‘·|üq |ü&ÉT‘·Tqï düeTTÁ<äTDÏí #·÷dü÷Ô mìï >∑+≥˝…’Hê >∑&É|ü>∑*–q neø±X¯+ Ç#˚à @¬ø’ø£ ;#Y |ü˝À˝…yéT ;#Y. Ç~ >√yê˝Àì nH˚ø£ düT+<äs¡ ;#Y\˝À eT]+‘· düT+<äs¡yÓTÆq~. á ;#Y˝À ˇ&ÉT¶q

≈£ L s¡ T ÃH˚ ø±\+ >∑&ÉbÕ*‡q |üì m+‘·e÷Á‘·+ ˝Ò<äT. ø=+#Ó+ kÕVü≤dü+ #˚j·T>∑*–‘˚ C≤\] |ü&Ée møÏÿ düeTTÁ<ä+˝Àì n\\ $÷<ä ‘˚\T‘·÷ yÓ[¢ sê>∑\s¡T. á ;#Y kÂ+<äs¡´+ uÛÑ÷$T $÷<äTqï eTqπø ø±<äT, düeTTÁ<ä+˝À ñ+&˚ &Ü*Œ¤Hé‡ø° m+‘√ ÇwüºyÓTÆq<˚. n+<äTπø á ;#YøÏ &Ü*Œ¤Hé‡ ‘·s¡#·T>± edüTÔ+{≤sTT. |ü&Ée Á|üj·÷D+‘√ &Ü*Œ¤Hé‡ì n‹ dü$÷|ü+ qT+&ç #·÷ùd eTVü≤‘·Ôs¡ neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+~. ‘·–q CÀ&ÉT yÓ+≥e⁄+&ç, #·T≥Tº≈£îb˛‘·T+fÒ >√yê˝À >∑&çù| Á|ü‹ø£åD+ eT<ÛäTs¡+>± ñ+≥T+~. m–dæ|ü&çq n\\T eTq*ï ‘êπø düeTj·T+˝À »+≥\T

Vü≤‘·TÔ≈£îb˛sTT ø£*dæø£≥Tº>± Äq+<ä+ bı+<äe#·TÃ. >√yê˝Àì ;#Y\˙ï øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. X¯ì, Ä~yêsê˝À¢ nsTT‘˚ #Ó|üŒqø£ÿs¡˝Ò<äT. ø√s¡T≈£îqï @ø±+‘·+ <=s¡ø£ÿb˛sTTHê, mes¡T @+ #˚düTÔHêïs¡H˚~ |ü{Ϻ+#·Tø√ì »HêuÛ≤ n+‘ê nø£ÿ&çøÏ #˚s¡‘ês¡T. ;#Y ˝ÀH˚ ;#Y Vü≤{Ÿ‡ ñHêïsTT. nø£ÿ&É eTø±+ #˚j·Te#·TÃ. |ü\T s¡ø±\ edüTÔe⁄\T >√yê˝À e÷Á‘·y˚T ‘·j·÷s¡j˚T´ m~∏ìø˘ ÄuÛÑs¡D≤\T <=s¡T≈£î‘êsTT. düeTTÁ<ä|ü⁄ >∑e«\‘√ #˚ùd $\TyÓ’q ÄuÛÑs¡D≤\T n$.ø=+ø£DY ¬s’\Te÷s¡Z+˝À ø£qø√q ¬s’\T ùdºwüHé˝À ~– eT÷&ÉT øÏ˝À$÷≥s¡T¢ Á|üj·÷D+ #˚ùdÔ edüTÔ+~ |ü˝À˝…yéT ;#Y. Ks¡Tà n+‘·>± ne«ì Á{Ï|t >√yê m+#·ø±ÿ ø£*–düTÔ+~.

HÓ\÷¢] n‹e\qT HÓs¡C≤D\‘√ b˛*à >∑‘· #·]Á‘· n+<ë\qT Ä s¡#·sTT‘· ‘·$« #·÷bÕs¡T. Çø£ HÓ\÷¢s¡T >∑T]+∫ ˝À‘·T>± #·÷ùdÔ... ˇø£|üŒ{Ï $Áø£eT dæ+Vü≤|ü⁄] sê»´y˚T Ç|üŒ{Ï HÓ\÷¢s¡T. 13e X¯‘êã›+ es¡≈£î eTÚs¡T´\ #˚‘· bÕ*+|üã&ç, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ Äs¡e n‹ô|<ä› q>∑s¡+>± Á|üdæ~Δ #Ó+~, Ä<Ûë´‹àø£ #·]Á‘·‘√ bÕ≥T ÄVü‰¢<ëìø°, mH√ï n<äT“¤‘ê\≈£î ø=\TyÓ’q HÓ\÷¢s¡T n+<ë\T $÷ø√dü+... Ç$>√.... 1. Ä<Ûë´‹àø£ Á|ü<˚XÊ\T l ‘·\Œ–] ù|s¡T : ;ÛeTTì|ü≥ï+ ;#Y mø£ÿ&ÉT+~ : $XÊK|ü≥ï+, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ s¡+>∑Hê<Ûä kÕ«$T <˚yê\j·TeTT : HÓ\÷¢s¡T q>∑sêìøÏ ◊<äT øÏ˝À $÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À Á|ü‘˚´ø£‘· : Ç~ #ê˝≤ <ä÷s¡+ ø£ì|ædüTÔ+~. Çø£ÿ&É≈£î <˚X¯ $<˚XÊ\ ô|Hêïq~ ˇ&ÉT¶q 300 j˚Tfi¯fl |ü⁄sê‘·q #·]Á‘· ø£*–q l ‘·\Œ–] s¡+>∑Hê<Ûä kÕ«$T qT+∫ »q+ edüTÔ+{≤s¡T. ù|s¡T <˚ekÕúq+. @&ÉT ã+>±s¡T ø£\XÊ\‘√ 96 n&ÉT>∑T\ n‹ ô|<ä› >±* >√|ü⁄s¡+ <˚ekÕúq : pVüA ;#Y mø£ÿ&ÉT+~ ÁbÕ+>∑D+˝À ñ+~. á <˚ekÕúq+ ms¡>∑T&ÉbÕ{Ï yÓ+ø£{≤#·\+ |ü+‘·T\T >±]#˚ : eTT+ãsTT Á|ü‘˚´ø£‘· : ì]à+|üã&ç+~. Á|ür @{≤ Áã¨à‘·‡yê\˝À s¡+>±Hê<ÛäTìøÏ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ªªs¡<Ûänπs_j·÷ eTVü‰ j·÷Á‘·μμ »s¡T>∑T‘·T+~. l >±j·TÁr <˚$ $X¯«ø£sêà <˚yê\j·T+ : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì n‹ ô|<ä› düeTTÁ<ä+˝Àì Çø£ÿ&ç <˚yê\j·T+>± ªª>±j·TÁr <˚$ $X¯«ø£s¡à Ä\j·T+μμ Á|üdæ~Δ #Ó+~+~. HÓ\÷¢s¡T Á|ü<Ûëq s√&ÉT¶˝À düT+<äs¡ <äèXÊ´\T ñqï á >±j·TÁr e÷‘· Ä\j·T+ ø£˙$˙ ms¡T>∑ì Ø‹˝À |üP»\+<äT≈£î+≥T+~. >±j·TÁr e÷‘· uÛÑ≈£îÔ\ ø√¬sÿ\T rs¡TdüTÔ+<äì Á|ür‹. C§qïyê&É : ô|Hêï q~ ˇ&ÉT¶q yÓ\dæq eTs√ qT+∫ ø£ì|ækÕÔsTT. ù|s¡T : #Í|ü‹ ;#Y <˚yê\j·T+ ªªeT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T ø±e÷ø°å <˚$ Ä\j·T+μμ. á |ü⁄D´πøåÁ‘êìøÏ Á‘˚‘êj·TT>∑+˝À mø£ÿ&ÉT+~ : eTT+ãsTT, eTVü≤sêh ø£X¯´|ü ÁãVü≤à eTT˙+Á<äT\ yês¡T ø£sƒ√s¡ ‘·|üdüT‡‘√ eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$Tì Á|üdüqï+ Á|ü‘˚´ø£‘· : kÕïø˘ u≤sY ;#êZ ù|s¡T b˛sTT+~. kÕj·T+Á‘ê\T e÷]Hé #˚ düT≈£îqï≥T¢>±, n|üŒ{Ï qT+&ç á πøåÁ‘êìøÏ C§qïyê&É>± ù|s¡T¬øøÏÿ+<äì, eTT˙+Á<äT\ yês¡T Á&Ó’yé\T #ê˝≤ Äq+<ä<ëj·Tø£+>± ø£ì|ækÕÔsTT. ‘·|üdüT‡ Ä#·]+∫q ø√H˚{Ï˝À eTTì–‘˚ düs¡«ø£s¡à\ qT+&ç $eTTøÏÔ bı+<äT‘ês¡ì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. qs¡dæ+Vü≤ø=+&É : 500 j˚Tfi¯fl |ü⁄sê‘·q #·]Á‘· ø£*–q ªªy˚<ä–] \ø°Î qs¡dæ+Vü≤ kÕ«$T <˚ekÕúq+μμ. 9e X¯‘êã›+˝À |ü\¢e sêC…’q sêC≤ qs¡dæ+Vü≤ es¡à#˚ |æHêøÏì q~ ˇ&ÉT¶q ì]à+#·ã&çq~. ÁãVü≤à |ü⁄sêD≤\˝À #Ó|æŒq $<Ûä+>± á qs¡dæ+Vü≤ ø=+&Éô|’ dü|üÔs¡Twüß\T j·T»„eTT Ä#·]+∫ @&ÉT ø=H˚s¡T¢(>∑T+&Ü\T)>± ø=+&É ô|’q @s¡Œ&ܶs¡ì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. ô|+#·\ ø√q : eTq uÛ≤s¡‘· Væ≤+<ä÷ |ü⁄sêDÒ‹Vü‰kÕ\˝À qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T dü«j·T+>± ªªjÓ÷>∑ eTTÁ<äμμ˝À sêsTT>± e÷sê&Éì n+<äTe\¢ á πøåÁ‘êìøÏ ªªô|+#·\ ø√qμμ nì Á|üdæ~Δ #Ó+~+<äì n+{≤s¡T. Hês¡dæ+Vü≤ kÕ«$T ñÁ>∑ s¡÷|ü+˝À ñqï|ü⁄&ÉT ‘·q ø√bÕy˚XÊ\qT ‘·–Z+#·Tø√&ÜìøÏ kÕ«$T ô|+#·\ø√q˝À kÕïqe÷#·]+∫q≥T¢ #Ó|ü⁄‘ês¡T. >=\>∑eT÷&ç : e÷qyê[ì bÕ|ü ø£s¡à\ qT+&ç ø±bÕ&É{≤ìøÏ ne‘·]+∫q uÛÑ>∑yêHé l yÓ+ø£j·T´ kÕ«$T yê] <˚yê\j·TeTT HÓ\÷¢s¡TøÏ dü$÷|ü+˝Àì >=\>∑eT÷&ç Á>±eT+˝À yÓ\dæ+~. uÛÑ>∑yêHé l yÓ+ø£j·T´ kÕ«$T yês¡T Ä>∑wüߺ 24, 1982 es¡≈£î J$+∫q≥T¢ Ä<Ûësê\THêïsTT. |üs¡e÷‘·Tà&Ó’q dü<äTZs¡T kÕsTTu≤u≤ e÷~]>±H˚ dü<äTZs¡T yÓ+ø£j·T´ kÕ«$T yês¡T uÛÑ≈£îÔ\ ø£cÕº\˙ï r]à 쑷´+ |üP»\+<äT≈£î+≥THêïs¡T. yÓ+ø£j·T´ kÕ«$Tyê] J$‘· #·]Á‘·˝À kÕ«$T yê] n<äT“¤‘ê\qT ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. kÕ«$T yê] Ä\j·T <äs¡Ùq+ #˚düT≈£îqï yê]øÏ düø£\ bÕ|üø£s¡à\ qT+&ç $eTTøÏÔ \_ÛdüTÔ+<äì qeTàø£+. 2. ÄVü‰¢<ëìï ø£*–+#˚ Á|ü<˚XÊ\T : H˚\|ü≥Tº |ü≈£åî\ dü+s¡ø£åD≤ πø+Á<ä+ : Ä+Á<Ûë ‘·$Tfi¯Hê&ÉT dü]Vü≤<äT›˝À ñqï á H˚\|ü≥Tº |ü≈£åî\ dü+s¡ø£åD≤ πø+Á<ä+>± n‹ Á|üdæ~› #Ó+~+~. j˚T{≤ »]π> ªªô|ò¢$T+>√ ô|òdæºe˝Ÿμμ Çø£ÿ&ç Á|ü‘˚´ø£‘·. <˚X¯ $<˚XÊ\ qT+&ç mH√ï s¡ø±\ |ü≈£åî\‘√ á H˚\|ü≥Tº dü+<äs¡Ù≈£î\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·T+~. |ü⁄*ø±{Ÿ düs¡düT‡ : ¬s+&√ n‹ ô|<ä› ñ|ü⁄Œ˙{Ï düs¡düT‡>± BìøÏ ù|s¡T. á düs¡düT‡≈£î <˚X¯ $<˚XÊ\ qT+&ç nìï C≤‘·T\ |ü≈£åî\T ‘·eT dü+‘·‹ eè~Δ ø√dü+>± Çø£ÿ&É≈£î e\dü ekÕÔsTT. s¡ø£s¡ø±\ #˚|ü\‘√ á düs¡düT‡ #ê˝≤ ÄVü‰¢<ëìï ø£*–düTÔ+~. ‘·&É yê≥sY bòÕ˝Ÿ‡(ñã“\eT&ÉT>∑T bòÕ˝Ÿ‡) : HÓ\÷¢s¡T-‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î dü]Vü≤<äT›>± ñqï ªª‘·&Éμμ˝À ªªñã“\eT&ÉT>∑T yê≥sY bòÕ˝Ÿ‡μμ m+‘√ ÄVü‰¢<ëìï ø£*–kÕÔsTT. ‘·&É≈£î e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü lø±fi¯Vü≤dæÔøÏ ≈£L&Ü á yê≥sY bòÕ˝Ÿ‡≈£î n‹ <ä>∑Zs¡>± e⁄+~. Ç+ø± #·÷&É<ä–q Á|ü<˚XÊ\T...]


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ X¯+≈£îkÕú|üq

ãT<Ûäyês¡+, nø√ºãs¡T 10, 2012

u≤ãT bÕbÕ\T Á|ü»\+<ä]ø° ‘Ó\TdüT u≤ãT m+‘· ‹]–‘˚ n+‘· ø±+Á¬>dtπø eT+∫~: eT+Á‹ ø=+Á&ÉT

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 125 &ç$»Hé˝À s¡÷. 71.10 \ø£å\‘√ #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~Δ |üqT\qT myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é X¯+KTkÕú|üq #˚yês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 125 &ç$»Hé˝À ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\‘√ n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚sTT+#êeTHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘Y˝À eT]ìï ì<ÛäT\T rdüTø=∫à n_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTHêïs¡T. s¡÷. 10 \ø£å\‘√ y˚TÁdæÔq>∑sY`_˝À, s¡÷. 16.5 \ø£å\‘√ m˙ºÄsY q>∑sY˝À dæd”s√&ÉT¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. B+‘√bÕ≥T s¡÷. 8.6 \ø£å\‘√ Á|üø±X¯+ |ü+‘·T\T q>∑sY˝À, s¡÷. 36 \ø£å\‘√ <ë«s¡ø±q>∑sY n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚õ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nXÀø˘, •yê¬s&ç¶, eT<ÛäTø£sY, dü+Je¬s&ç¶, kÕsTTÁ|ü‘ê|t, ˝≤˝Ÿ eTqTà<é, {Ï. s¡y˚Twt, ¬ø. eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, X¯+ø£sY, u≤düÿsY, $X¯«XÊ+‹, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, »Vü≤^sYu≤ãT, ã\sêyéT, |ü<äà, <ë«sêø±q>∑sY Áô|dæ&Ó+{Ÿ C≤qøÏ, sêeTj·T´, õ.mdt q]‡+Vü≤àsêe⁄, {Ï. •eHê>∑sêE, yÓ’$ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, |üPs¡í#·+<äsY, yês¡T¶ yÓT+ãsY ÄsY u≤\sêCŸ, Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶, q]‡+Vü≤à, <äTs¡Zj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ ñ∫‘· jÓ÷>± ‘·s¡>∑‘·T\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): >∑D|ü‹ dü∫Ã<ëq+<ä ne<Ûä÷‘· <ä‘·Ô|”sƒ¡+ yÓTÆdü÷sY yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· ÁøÏj·÷ jÓ÷>± ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ jÓ÷>± e÷düºsY &܈ˆ u≤\j·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á ÁøÏj·÷ jÓ÷>± ‘·s¡>∑‘·T\TqT n&çø˘yÓT{Ÿ &ç$»Hé u≤˝≤Jq>∑sY˝Àì l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T <˚yê\j·T+ nes¡D˝À á HÓ\ 10 qT+∫ 14e ‘˚~ es¡≈£î ◊<äT s√E\bÕ≥T ìs¡«Væ≤düTÔ#·#·THêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü‹s√E kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ qT+∫ sêÁ‹ 7.30 >∑+≥\ es¡≈£î ‘·s¡>∑‘·T\T+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑*–q yês¡T eTT+<äT>± ‘·eT ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. $esê\≈£î 9908273021

nœ\ uÛ≤s¡‘· dü+^‘· qè‘·´b˛{°\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): qe´Hê≥ø£ dü$T‹ n<Ûä«s¡´+˝À ôV’≤<äsêã<é yÓ’m+d”@ yÓ’CŸyÓTHé‡ø£¢uŸ\ k»q´+‘√ 45e nœ\ uÛ≤s¡‘· dü+^‘· qè‘·´b˛{°\qT »qe]˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚eTsêE $»j·T≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\T ø£sêí≥ø£ dü+^‘·+, Á>±‘·+, MD, ejÓ÷*Hé, eTè+<ä+>∑+˝Àq÷, Væ≤+<ä÷kÕúì dü+^‘·+, Á>±‘·+, dæ‘êsY ‘·ã˝≤˝Àq÷, uÛ≤s¡‘·Hê≥´+, ≈£L∫|üP&ç ø£<∏äø˘, Ä+Á<ÛäHê≥´+k˛q÷ düuŸpìj·Ts¡¢≈£î, pìj·Ts¡T¢, d”ìj·Ts¡¢≈£î $&ç$&ç>± »s¡T>∑T‘êj·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T. b˛{°˝À bÕ˝§Zq<ä\∫q yê] ìØí‘· <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\T |üP]+∫ qe+ãs¡T 20e‘˚B˝À>± Hêsêj·TD>∑÷&É˝Àì yÓ’m+d”@ ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒj·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. $esê\≈£î 27564670, 27661403.

qe+ãs¡T˝À ;á&û dü|æ¢yÓT+≥Ø |üØø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ |ü]~Û˝À qe+ãs¡T˝À »]π> ;á&û dü|æ¢yÓT+≥Ø |üØø£å\≈£î á HÓ\ 25 es¡≈£î Äj·÷ ø£fi≤XÊ\˝À¢ |ò”E #Ó*¢+#ê\ì n&çwüq˝Ÿ ø£+Á{À\sY &Ü. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷. 200 n|üsê<∏ä s¡TdüT+‘√ qe+ãs¡T 1 es¡≈£î #Ó*¢+#·e#·ÃHêïs¡T.

&çÁ^ dü|æ¢yÓT+≥Ø |üØø£å\≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ |ü]<Ûä˝À ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ &çÁ^ dü|æ¢yÓT+≥Ø |üØø£å\≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. düTe÷s¡T 60 y˚\ eT+~ Vü‰»s¡Tø±qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT mìï Hê≥ø±\T Ä&çHê sêh Á|ü»\T Äj·TqTï qy˚Tà |ü]dæú‹˝À¢ ˝Òs¡ì eT+Á‹ ø=+Á&ÉT eTTs¡[ nHêïs¡T. u≤ãT #˚|ü{Ϻq edüTÔHêï $÷ø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘· sê»ø°j·Ty˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&綑√ ø£*dæ eT+Á‹ ø=+Á&ÉTeTTs¡[ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À #˚dæq bÕbÕ\ìï Á|ü»\≈£î ‘Ó\TdüHêïs¡T. ø£¬s+{Ÿ #êØ®\T ‘·–Z+#·eTì Ä+<√fi¯q #˚ùdÔ ¬s’‘·T\ô|’ ø±\TŒ\T »]|æq >=|üŒ #·]Á‘· u≤ãT<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. ø£¬s+{Ÿ _\T¢\T #Ó*¢+#·˝Òì ¬s’‘·T\qT C…’fi¯fl˝À¢ ô|{Ϻ+#ês¡ì, Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ ÇùdÔ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+{≤s¡ì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡ì, Ä e÷≥\T mes¡÷ eT]Ãb˛˝Ò<äì eTTs¡∞ #ÓbÕŒs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #˚dæq bÕbÕ\ìï n|ü&˚ Á|ü»\T eT]Ãb˛s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>düT bÕغì $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· #·+Á<äu≤ãT≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. ‘=$Tà<˚fi¯¢ bÕ\q˝À #·+Á<äu≤ãT, Ä bÕغ H˚‘·\T |ü+~ø=≈£îÿ˝≤¢ sêh dü+|ü<äqT <√#·T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Y ÇdüTÔ+~ ø±+Á¬>düT e÷Á‘·y˚Tqì, #·+Á<äu≤ãT Çe«s¡Hêïs¡T. u≤ãT ‘=* qT+&ç

nã<ë›\T #Óù|Œ s¡ø£eTì, Äj·Tq e÷≥\qT mes¡÷ qeTàs¡Hêïs¡T. Äj·TqqT Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì, øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Çwüº+ e∫Ãq Ø‹˝À e÷{≤¢&ç‘˚ }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Kãsê›sY #·+Á<äu≤ãT nì ì|ü\T >∑ø±ÿs¡T. #·+Á<äu≤ãT m+‘· bÕ<äj·÷Á‘· #˚ùdÔ ø±+Á¬>düT≈£î n+‘· eT+∫<äHêïs¡T. ‘·q Vü≤j·÷+˝À sêÅcÕºìï <äj·T´+ |ü{Ϻ |”&ç+∫q≥T¢>± bÕ*+#ês¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTTK´eT+Á‹>± >±˙, Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± >±˙ |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´s¡ì, @ yÓTTVü≤+ ô|≥Tºø=ì Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯óÔHêï&√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. Äj·Tq #˚|ü&ÉT‘·Tqï j·÷Á‘· Á|ü»\ ø√düy˚T, {Ï&ç|æ ø√düyÓ÷ ø±<äHêïs¡T. ‘·q ‘·qj·TT&ÉT ˝Àπøwt ø√düy˚T Äj·Tq j·÷Á‘· #˚düTÔHêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ˝ÀπøwtqT ‘·q ‘·s¡Tyê‘· bÕغ n<Ûä´≈£åî&ç>± ≈£Ls√Ãu…fÒº+<äTπø u≤ãT Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì $|t >∑+Á&É nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT n~Ûø±s¡+ ø√dü+ @<Ó’Hê #˚kÕÔs¡ì nHêïs¡T. ñ∫‘· $<äT´‘Y Çyê«\ì ÄHê&ÉT ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #˚ùdÔ neT\T kÕ<Ûä´+ ø±<äqï u≤ãT Ç|ü&ÉT 9>∑+≥\T ÇkÕÔqì m˝≤ n+≥THêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Vü‰$÷\qT ì\u…≥Tº≈£î+~ ø±ãfÒº Á|ü»\T ‘·eT yÓ+≥ ñHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

|òüTq+>± ø±˙¸sêyéT 6e es¡Δ+‹ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À 122e &ç$»Hé˝À C…’;ÛyéT ùdyê dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˙‡sêyéT 6e es¡Δ+‹ì |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ ~[‘·T\ ◊ø£´y˚~ø£ >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T dæ+>∑÷] bÕ+&ÉT, e÷J MT&çj·÷ |ü_¢dæ{Ï ôdÁø£≥] ø£{≤º qs¡dæ+>∑sêe⁄ ø±ì‡sêyéT ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\ e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó¢ n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷» ñ<ä›s¡Dø√dü+ J$‘ê+‘·+ b˛sê≥+ kÕ–+∫q jÓ÷<ÛäT&ÉT ø±˙‡sêyéT nì, Á|ü»\ ø√dü+ J$‘êìï ‘ê´>∑+ #˚dæq e´øÏÔ nì, C≤‹|ü≥¢ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq, ndüe÷qyÓTÆq Áù|e÷_Ûe÷Hê\T ñqïe´øÏÔ nì, dü÷Œ¤]Ô<ë‘· nì ø=ìj·÷&Üs¡T. &܈ˆ ;ÄsY n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·÷\qT ø=qkÕ–dü÷Ô yê] dæ<ëΔ+‘ê\≈£î nqT>∑TD+>± ø±˙‡sêyéT nH˚ø£ $|ü¢yê‘·àø£ ñ<ä´e÷\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡ì, eTTK´+>± $eTTøÏÔ, Ä‘·à>ös¡e+, düe÷q‘·«+, ≈£î\ìs¡÷à\q, n‘ê´#êsê\T, n+≥sêì‘·HêìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê≥+ #˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 117 &ç$»Hé <ä[‘·T\ ◊ø£´y˚~ø£ sêCÒ+Á<ä, »>∑Hé, sêCÒwt, øÏ≥Tº, $qjYT, Á|ükÕ<é, ÇÁe÷Hé, qπswt, »ø£ÿ\ n<Ûä´≈£åî\T dü‘·´Hêsêj·TD, C…’;yéT ùdyê dü$T‹ düuÛÑT´\T m+. –], C…. j·÷<ä–], ã#·Ã* lìyêdt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ ‘˚e&Éy˚T

bÕsƒ¡XÊ\ qT+#˚ HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+#ê*

yÓ’ø±bÕ @C…+&Ü: <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄

#·+<ëq>∑sY, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): bÕsƒ¡XÊ\ qT+#˚ $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+∫q|ü⁄Œ&˚ yês¡T ã+>±s¡T uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î #˚s¡Tee⁄‘ês¡ì X‚]*+>∑+|ü*¢ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY s¡M+<äsY eTT~sêCŸ nHêïs¡T. dæ~›ø˘ q>∑sY˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î j·T÷ìbòÕ+\qT eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï|üŒ{Ï qT+#˚ $<ë´s¡Tú\≈£î Áø£eT•ø£åD n\eπsà $<Ûä+>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒê\T uÀ~Û+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢q÷ ñ‘·ÔeT $<ë´ Á|üe÷D≤\qT n+~+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ñqï‘· #·<äTe⁄\T nuÛÑ´wæ+#·&ÜìøÏ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î #˚j·T÷‘·ì#˚Ã+<äT≈£î dü«#·Ã+<ä dü+düú\T, <ë‘·\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T s¡#·Ã|üŒ, yês¡T¶ düuÛÑT´\T πsK, Hêj·T≈£î\T Vü≤HéeT+‘·T#ê], j·÷<äj·T´>ö&é, uÛÑyêìÁ|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶øÏ u…sTT˝Ÿ rdüT≈£îsêe≥y˚T Ä bÕغ Á|ü<Ûëq mC…+&Ü nì {Ï&ç|æ d”ìj·TsY H˚‘· <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄ nHêïs¡T. »>∑Héô|’ πødüT\T |üø£ÿqu…{Ϻ u…sTT˝Ÿ ÇùdÔ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À $©qeTe⁄‘·T+<äì, á y˚Ts¡≈£î ˇ|üŒ+<ä+ ≈£L&Ü »]–+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Äj·Tq $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt˝À yÓ’ø±bÕ $©HêìøÏ m+‘√ düeTj·T+ ˝Ò<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. yÓTT<ä{Ï qT+∫ ‘êeTT ø±+Á¬>dt, yÓ’ø±bÕ dü+ã+<Ûë\ô|’ Á|ü•ïdü÷ÔH˚ ñHêïeTì sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®‘√ Ä bÕغ >ös¡yê<Ûä´ø£åsê\T $»j·TeTà uÛÒ{° nq+‘·s¡+ $©q+ $wüj·T+˝À düŒwüº‘· e∫Ã+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. sêh|ü‹‘√ $»j·TeTà uÛÒ{° nq+‘·s¡+ »>∑Hé ìyêdü+ô|’ bÕغ C…+&ÜqT ‘=\–+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü»\ düeTdü´\T nedüs¡+ ˝Ò<äì, »>∑Héô|’ πødüT\T m‹Ôy˚dæ u…sTT˝Ÿ Ç|æŒ+#·≥y˚T Ä bÕغ Á|ü<Ûëq \ø£å´eTì <ë&ç Äs√|æ+#ês¡T. »>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡D |üPs¡ÔsTTq Á|ü‹kÕ] yÓ’ø±bÕ H˚‘·\T &Ûç©¢øÏ yÓ[fl ø±+Á¬>dt eTTKT´\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ u…sTT˝Ÿô|’ #·]ÃdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü yÓ’ø±bÕ≈£î nqT≈£L\+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ @¬ø’ø£ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغj˚Tqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î edüTÔqï Á|ü»\ eT<䛑·TqT J]í+#·Tø√˝Òπø ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î sêhyê´|üÔ+>± $X‚wü eT<䛑·T \_Ûk˛Ô+<äì <ë&ç #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\+<äs¡T bÕغ\≈£î nr‘·+>± u≤ãTqT ø£\TdüTø=ì ‘·eT düeTdü´\T #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡ì, #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü yê]øÏ ‘·–q <ÛÓ’s¡´+ ÇdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. m|ü&=∫ÃHê mìïø£\qT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ dæ<ä›+>± ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

j·TT<äΔ ÁbÕ‹|ü~ø£q Á&Ó’H˚J |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷* $Tj·÷|üPsY, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ‘·|üqT\T |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘˚ ø=‘·Ô uÛÑ÷>∑s¡“ Á&Ó’H˚J |üqT\T #˚|ü{≤º\ì X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T. ø=+&Ü|üPsY eTd”<éã+&Ü˝Àì Äj·Tq ìyêdü+˝À ùdeπsCŸ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À uÛÑ÷>∑s¡“ Á&Ó’H˚J bÕ´#YesYÿ |üqT\T j·TT<ä› ÁbÕ‹|ü~ø£q |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. |üqT\T Ä\dü´eT e⁄‘·T+&É&É+ô|’ myÓTà˝Ò´ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.$$<Ûä ø±\˙˝À¢ bÕ´#Y esYÿ |üqT\T Ç+ø± |üP]Ôø±˝Òø£b˛e&É+ Äj·Tq rÁe+>± eT+&ç|ü&ܶs¡T. md”º|” bÕ¢+≥T¢ ìsêàD+ |üqT\T ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚dæ ô|’|t˝…’qT¢ ø£*|æ‘˚ düeTdü´\T ‘·>∑TZ‘êj·THêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ùdeπsCŸ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T n+»Hé≈£îe÷sY, lìyêdt¬s&ç¶, ø±s=Œπs≥sY Äe⁄\ dü‘·´Hêsêj·TD, eTVæ≤bÕ˝Ÿj·÷<äyé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+, nø√ºãs¡T 10, 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

j·TTe‘· ø£~*‘˚H˚ sê»ø°j·÷˝À¢ e÷s¡TŒ: CÒ|” ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): áy˚fi¯ bÕغ\ ø√dü+ <˚X¯+, H˚‘·\ ≈£î≥T+u≤\ ø√dü+ bÕغ\T, ∫e]øÏ yê] ≈£î≥T+u≤\ ø√düy˚T <˚X¯+ nH˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TDY nHêïs¡T. m+‘·{Ï Á|ü‹uÛ≤kÕeTsêΔ´\T, mìï ns¡Ω‘·\T ñHêï kÕe÷q´ Á|ü»˝…e«s¡÷ kÕ+Á|ü<ëj·T sê»ø°j·T bÕغ˝À y˚>∑+>± ñqï‘·kÕúsTTøÏ m~π> neø±X¯+ ˝Ò<äì, sê»ø°j·T+ n+fÒ #Íø£u≤s¡T Á|ü#ês¡+, ‘ê‘êÿ*ø£ ‘êsTT˝≤\T, yÓTT‘êÔ˙ï X¯àXÊq+>± e÷s¡ÃsTTHê n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe≥y˚T <Û˚´j·T+ nH˚Ø‹˝À Ä bÕغ\T e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT <äXÊu≤›\T>± sê»ø°j·T+ á s¡ø£+>± y˚>∑+>± |ü‘·qeTe≥+ e˝Ò¢ ás√E nìï ø°\ø£s¡+>±\˝À eTq+ rÁe dü+øå√uÛ≤ìï m<äTs=ÿ+≥THêïeTì, &çÁ^ e⁄Hêï ñ<√´>∑+ <=s¡ø£ì, ˙s¡THêï nedüsê\T rs¡ì, &É_“∫ÃHê $<äT´‘Y sêì <Ís¡“¤>∑´ dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì nHêïs¡T. Ä sê»ø°j·÷ìï e÷]Ã, |ü]cÕÿs¡+˝À uÛ≤>∑eTj˚T´+<äTπø ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ e∫Ã+<äì, bÕ‘·sê»ø°j·÷ìï e÷s¡Ã≥+ <˚X¯ »HêuÛ≤˝À 70XÊ‘êìøÏ ô|’>±, z≥T y˚ùdyê]˝À 50XÊ‘êìøÏ ô|’>± j·TTe‘· #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+<äì CÒ|” nHêïs¡T. ªªá‘·s¡+ ø£~*‘˚ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ K∫Ñ·+>± e÷s¡T‘·T+~. $÷≈£î ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغì $T+∫q $X¯«dü˙j·T y˚~ø£ ˝Ò<äTμμ nì CÒ|” nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Çø£ÿ&É bÕغ Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TDY düeTø£å+˝À eTTw”sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ mq>∑+{Ï Vü≤s¡¸sêCŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À $$<Ûä eè‘·TÔ\≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T j·TTe‘· ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ˝À #˚sês¡T. yês¡+<ä]˙ kÕ<äs¡+>± bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+∫q

dü+<äs¡“¤+>± CÒ|” e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ \ø£å´+ á <˚XÊìï e÷s¡Ã≥eTì, <˚XÊìøÏ qwüº+ ø£\>∑ìØ‹˝À, n+<ä]ø° Ä‘·à>ös¡e+‘√ m~π> neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚Ø‹˝À bÕغ ìsêàD+, ø±s¡´Áø£e÷\T, $<ÛëHê\T ñ+{≤j·Tì nHêïs¡T. ªª˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ˝À m<ä>±\+fÒ, $÷s¡T @ Hêj·T≈£î&ç ≈£îe÷s¡T&√, @ dü+|üqTï&ç ≈£L‘·Ts√ ø±yê*‡q |üH˚¢<äT. $÷≈£î e´øÏÔ>∑‘· kÕeTs¡Δ´+ ñ+&ç, ≈£î\+, eT‘·+ e+{Ï n+XÊ\≈£î nr‘·+>± e´eVü≤]+#·>∑*π> X¯øÏÔ ñ+&ç, ø£wüº|ü&ç |üì#˚ùdÔ $÷s¡T ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ˝À #·ø£#·ø± m<ä>∑e#·TÃ. M~Û kÕúsTT qT+∫ C≤rj·TkÕúsTT es¡≈£L $÷≈£î q∫Ãqyê]ì Hêj·T≈£î\T>± mqTïø√e#·TÃ. $T>∑‘ê bÕغ\˝≤>± ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ me] kı‘·÷Ô ø±<äT. Ç~ CÒ|” y˚~ø£ ø±<äT. |üP]Ô n+‘·s¡Z‘· Á|üC≤kÕ«eT´+‘√ bÕغì Á|ü»\ ÄdæÔ>± ì]à+#˚+<äT≈£î n+‘·s¡Z‘· mìïø£\T s¡Vü≤dü´ u≤´˝…{Ÿ <ë«sê »s¡>∑uÀ‘·THêïsTT. n˝≤+{Ï ˝Àø˘dü‘êÔqT ì]à+∫ n+~+#˚ u≤<Ûä´‘· Hê~. á bÕغ y˚~ø£qT $ìjÓ÷–+#·Tø√+&çμμ nì CÒ|” yê]ì ø√sês¡T. n˝≤π>, sê»ø°j·÷\qT e´ed”úø£è‘·+>± e÷sêÃ\+fÒ ≈£î\+, eT‘·+, ÁbÕ+‘·+, uÛ≤wü e+{Ï $uÛÒ<ë\≈£î, ndü÷j·T<˚«cÕ\≈£î ˝Àqe≈£î+&Ü j·TTe‘· dü$Twæº>± ø£èwæ #˚j·÷*‡+<äì CÒ|” düŒwüº+ #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚XÊì≈£îqï n‹ ô|<ä› XÊ|ü+ nHÓ’ø£´‘· nì, eTq+ ≈£î\+, eT‘·+, ‘Ó>∑\T e+{Ï yê{Ïù|s¡T‘√ düŒ+~düTÔHêï+ ‘·|üŒ uÛ≤s¡rj·TT\eTqï Ø‹˝À Ç+ø± düŒ+~+#·˝Òø£b˛‘·THêïeTì nHêïs¡T.

b˛\es¡y˚T X¯s¡D´+ ø±øÏHê&É, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ |üP]Ôø±ø£b˛‘˚ &Ó˝≤º m&Ü]>± e÷s¡T‘·T+~ì ø√qd”eT ¬s’‘·T |ü]s¡ø£åD dü$T‹ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dæ+~. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À kÕ>∑T˙s¡T e÷≥ m˝≤e⁄qï ø£˙dü+ ‘ê>∑T˙s¡T ≈£L&Ü n+<äì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+≥T+<äì ‘Ó*|æ+~. ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT õ˝≤¢˝À 10.5\ø£å\ mø£sê˝À¢ Äj·Tø£≥Tº` dæúØø£s¡D, C≤rj·T ÁbÕC…≈£îº>± >∑T]Ô+|ü⁄, á ÁbÕC…≈£îº <ë«sê e#˚à 960 yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT õ˝≤¢\ ¬s’‘·T\πø $ìjÓ÷–+#ê\ì, f…+&És¡T¢ ‘·ø£åDy˚T Ksês¡T#˚dæ ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô#˚j·÷\ì n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡+uÛ≤\ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt &çe÷+&é #˚XÊs¡T >√<ëe]qT+∫ 150 @fi¯¢ qT+∫ $T>∑T\T »˝≤\T ø=ìï \ø£å\ ≈£L´ôd≈£îÿ\T düeTTÁ<ä+˝À eè<Ûë>± b˛‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕ C…≈£îº kÕ<Ûäqø√dü+ ø√qd”eT

eTVæ≤fi¯\≈£î ñ∫‘· •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\T: ø£˝…ø£ºsY yÓT<äø˘, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶\T ø£*–q dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\ ≈£î≥T+ düuÛÑT´\≈£î ˝Ò&çdt f…Æ\]+>¥ , ã÷´{° bÕs¡¢sY , n|üŒ&Ü\T, |ü#·Ãfi¯¢ ‘·j·÷Ø˝À ñ∫‘·+>± eTVæ≤fi¯\≈£î •ø£åD Çe«qTqï≥T¢õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ~qø£sY u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Á>±$÷D dü«j·T+ ñbÕ~Û •ø£åD ø£\Œq πø+Á<ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À •ø£åD Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ã÷´{° bÕs¡¢sY ìs¡«Vü≤D≈£î 10e ‘·s¡>∑‹ bÕdüT ˝Ò<ë ô|òsTT˝Ÿ, ˝Ò&ûdt f…Æ\]+>¥ ≈£î Áyêj·T&É+ #·<äe&É+ e∫à ñ+&Ü*, n|üŒ&Ü\T, |ü#·Ãfi¯¢ ‘·j·÷ØøÏ ‘Ó\T>∑T #·<äe&É+ eNà ñqïyês¡T •ø£åD≈£î ns¡TΩ\ì ‘Ó*bÕs¡T. á •ø£åD ø±\+˝À nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· uÛÀ»q edü‹ ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ø√s¡T‡ yÓTf…]j·T˝Ÿ ñ∫‘·+>± düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ ñqï dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ Á>∑÷|ü⁄ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T &Ó’¬sø£ºsY , ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Á>±$÷D dü«j·T+ ñbÕ~Û •ø£åD ø£\Œq πø+Á<ä+, ø£˝…ø£ºπs≥T m<äTs¡T>±, dü+>±¬s&ç¶øÏ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« $<ë´ Á|üe÷D≤\ ô|+|ü⁄<ä\≈£î ø£èwæ >∑∫ÃuÖ*, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\≈£î BÛ≥T>± Á|üuÛÑT‘·« ã&ÉT˝À¢ $<ë´ Á|üe÷D≤\T ô|+bı+#˚+<äT≈£î rÁe+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹j·÷<äyé ‘Ó*bÕs¡T. >∑∫ÃuÖ* Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À 21 \ø£å\ e´j·T+‘√ Hê\>∑T n<äq|ü⁄ ‘·s¡‘·>∑‹ >∑<äT\ ìsêàD≤ìøÏ eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ø±s=Œπs≥sY s¡M+<äsY‘√ ø£*dæ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+#˚+<äT≈£î $X‚wü+>± ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+‘√ b˛*ùdÔ X‚]*+>∑+|ü*¢˝Àì nìï ã&ÉT˝À¢ eTÚ[ø£edü‘·T\T ø£*Œ+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£s¡´+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊeTHêïs¡T. n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ìsêàD+, bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Á|üVü‰] >√&É\T, $<ë´ kÕe÷Á– ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]düTÔHêïeTHêïs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ &ç$»Hé˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè~›øÏ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ ø±s=Œπs≥sY s¡M+<äsY eTT<ä‹sêE nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=&ç#Ós¡¢ {Ï.ø£èwüí,eTVæ≤bÕ˝Ÿj·÷<äyé, ˙\+ø£èwüí, |ü<äà, eT˝Ò¢wt, eT<ÛäT, $»jYT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT &Ü.dæq]‡+Vü≤HéøÏ J$‘·kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|ü<ëq+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): πøsY ndüT|üÁ‹ yÓ’<äT´&ÉT &Ü.dæ. q]‡+Vü≤Hé≈£î J$‘·kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ Á|ü<ëq+ #˚j·TTqTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ JMÄsY Äsê<äD ø£\Ãs¡˝Ÿ bòÂ+&˚X¯Hé Ä<Ûä´s¡´+˝À á HÓ\ 10q kÕj·T+Á‘·+ ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ dü<äq+˝À »s¡T<äT‘·T+~. n‹<∏äT\T>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« uÛ≤Ø|ü]ÁX¯eT\ XÊø£eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶, düe÷#êsê Vü≤≈£îÿ ø£$TwüqsY |æ. $»j·Tu≤ãT ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T. yÓTT<ä{Ï yÓ’.\*‘êdæ+<ä÷] ≈£L∫|ü⁄&ç Hê≥´+ Á|ü<ä]kÕÔs¡ì ìsê«Vü≤D dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT õ. yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT dü+^‘· >√wæ˜ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): dü|üÔdü«s¡ kÕ+düÿè‹ø£ dü+düú Ä<Ûä´s¡´+˝À ‘ê>∑sêj·T>±qdüuÛÑ düVü‰ø£sê+˝À‘· á HÓ\ 10q kÕj·T+Á‘·+ >±qdüuÛÑ˝À ø£sêí≥ø£ XÊÁd”Ôj·T dü+^‘· >√wæº ìs¡«Væ≤+ #·qTqï≥T¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT πømdtÄsY u≤\ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T.

zj·T÷ |”J |üØø£å |ò”E #Ó*¢+|ü⁄ Á|üø£≥q ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä |”J ø√s¡T‡\ 1,3 ôd$TwüºsY |üØø£å\ |ò”E #Ó*¢+#˚ ‘˚B\qT ø£+Á{À\sY Ábı. _Ûø£åeTj·T´ Á|üø£{Ï+#ês¡T. |”J Á|ü<∏äeT, ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\T á HÓ\ 19 es¡≈£î |ò”E #Ó*¢+#ê\ì, s¡÷ 250 n|üsê<Ûä s¡TdüT+‘√ 31 es¡≈£î #Ó*¢+#·e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T.

12q ◊<˚fi¯¢ |”J ø√s¡T‡\ Á|üy˚X¯|üØø£å

¬s’‘·T\T, dü+|òü÷\T ÁbÕs¡+_Û+∫q b˛\es¡+ bÕ<äj·÷Á‘· dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq |ü\T $esê\TqT $e]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ kÕ>∑T˙{Ïø√dü+ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\≈£î ÄVü‰s¡+ ø±yê\+fÒ b˛\es¡+ ìsêà+∫ rsê\ì Äy˚Ts¡≈£î <ëì neX¯´ø£‘·qT ‘Ó*j·TCÒj·T&ÜìøÏ Á|üuÛÑT ‘·«+ ø£fi¯ó¢ ‘Ó]#˚$<Ûä+>± bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. bÕغ\ø£r‘·+>± myÓTà˝Ò´\T πø+Á<ä+ô|’ ˇ‘·Ô&ç rdüT≈£îkÕÔeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eTTK´eT+Á‹ `f…`+&És¡T¢ $wüj·T+ô|’ ‘·T~ <äX¯≈£î rdüT≈£îsêe&É+ »]–+<äHêïs¡T. ñuÛÑj·T >√<ëe] õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T düeTdü´\T Ç|üŒ{Ïπø sêÅcÕºìï Äø£]¸+#êj·THêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ 90y˚\ mø£sê˝À¢ dü«#·Ã¤+<ä+>± |ü+≥ $sêeT+ Á|üø£{Ï+#ês¡Hêïs¡T. kÕ>∑T˙s¡T ˝Òø£ ¬s+&ÉT õ˝≤¢\ |ü]~Û˝À nqï+ ô|fÒº ¬s’‘·T\T s√&ÉT¶¬øÿ*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 12q ◊<˚fi¯¢ |”J ø√s¡T‡\T |”J &çb˛¢e÷ ÇHé πs&çjÓ÷õø£sY |òæõø˘‡ Á|üy˚X¯ |üØø£å »s¡>∑qTqï≥T¢ n&çàwüHé‡ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY Ábı. >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥T¢ C≤Ø #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

15 qT+∫ ø£ã&û¶ {ÀØï ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é ø£ã&û¶ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À yê]¸ø£ m`©>¥ n+‘·sY &çbÕsYºyÓT+≥˝Ÿ ø£ã&û¶ #Ûê+|æj·THéwæ|t á HÓ\ 15q »s¡T>∑TqT+~. á {À]ï dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<é d”ìj·TsY |ü⁄s¡Twüß\ »≥TºqT m+|æø£ #˚kÕÔs¡T.

n+<äTu≤≥T˝À ˝Òì πs_dt yê´øχHé ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):≈£îø£ÿø±≥T≈£î eT+<äT<=s¡ø£ÿ u≤~Û‘·T\T HêHêj·÷‘·q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À mø£ÿ&É ≈£L&Ü ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ πs_dt yê´~Û eT+<äT\T ˝Òeì yêb˛‘·THêïs¡T. πs;dt yê´øχHéqT Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#êeTì #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø°.. yêdüÔyêìøÏ ≈£îø£ÿ\ u≤]q|ü&ç ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓfi‚Ô dü+ã+~Û‘· dæã“+~ yê´øχHé n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò<äì ìs=àVü≤e÷≥+>± #ÓãT‘·THêïs¡T. yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄˝À¢ πs;dt yê´øχHéqT ø=qT>√\T #˚dü÷Ô u≤~Û‘·T\T y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\T qwüºb˛‘·THêïs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢˝Àì eTTì‡|ü˝Ÿ πø+Á<ë\˝À, Á>±e÷˝À¢ |æ∫à ≈£îø£ÿ\T ôd’«s¡ $Vü‰s¡+ #˚dæ m+‘√ eT+~ì >±j·T|üs¡Ã&Éy˚T ø±ø£ eTT>∑TZ] ÁbÕD≤\T ã*>=HêïsTT. M~Û ≈£îø£ÿ\ u…&É<ä s√Es√E≈£L ô|]–b˛‘√+~. B+‘√ |ü\Te⁄s¡T ≈£îø£ÿø±≥T≈£î >±j·÷\bÕ˝…’, eTè‘·T´yê‘· ≈£L&Ü |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ≈£îø£ÿ\ ìj·T+Á‘·D≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ür dü+e‘·‡s¡+ eTTì‡bÕ*{°\T, Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡TdüTÔHêï, kÕúìø£

n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+‘√ yê{Ïì Ks¡TÃ#˚j·T≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêïs¡qï $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. me]¬ø’Hê ≈£îø£ÿ ø£s¡∫q |òüT≥q˝À |ü]dæú‹ rÁe+>± ñ+fÒ Vü≤&Ée⁄&ç #˚ùd n~Ûø±s¡T\T Ä ‘·sê«‘· #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. ≈£îø£ÿ\≈£î m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D #˚sTT+#ê*‡ ñ+&É>±.. dü+ã+~Û‘· yÓ’<äT´\T ˝Òs¡ì ≈£î+{ÏkÕ≈£î #Ó|æŒ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. ≈£îø£ÿ\≈£î ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D #˚sTTùdÔ yê{Ï dü+K´qT ‘·–Z+#·e#·ÃH˚ Ä˝À#·q‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D #˚|ü{≤º\ì |üX¯ó yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\qT C≤Ø #˚dæHê.. yês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ ≈£îø£ÿ\ dü+K´ s√Es√E≈£L ô|s¡T>∑T‘√+~.Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ≈£îø£ÿ\≈£î ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D #˚sTT+∫, yê{Ï ñ‘·Œ‹Ôì ‘·–Z+∫ ≈£îø£ÿ\ u…&É<äqT ‘·–Z+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± πs;dt yê´øχHé ôd’‘·+ n+<äTu≤≥T`˝À ñ+#ê\Hêïs¡T.

12q &ûÄ؇ düe÷y˚X¯+

b˛©düT\≈£î HÓ\HÓ˝≤ ns¡Ω‘· |üØø£å\T

>∑T+≥÷s¡T,nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): >∑T+≥÷s¡T õ\˝ŸÄ &ûÄ؇ düe÷y˚X¯+ áHÓ\ 12e ‘˚Bq »s¡T>∑T‘·T+~. $$<Ûä düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡, $|üø£å düuÛÑT´\T dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. eTTK´+>± >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢≈£î kÕ>∑sY ˙{Ï $&ÉT<ä\, ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\ô|’ {Ï&ç|æ ¬s&û>± ñ+~. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ ÇHé#êsY® eT+Á‹ yÓ+ø£fÒwt õ˝≤¢≈£î #Ó+~q bÕغ eTTK´ H˚‘·\‘√ düe÷y˚X¯eTj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. yÓTT<ä{Ï kÕ] e∫Ãq|ü&ÉT πøe\+ yÓTT≈£îÿ ã&ç>± n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ Ä ‘·sê«‘· Åô|’y˚≥T` ø±s¡´Áø£e÷\πø ‘·q |üs¡´≥qqT |ü]$T‘·+ #˚düTø=ì yÓ[flb˛j·÷s¡T. á kÕ] |üs¡´≥q˝À Äj·Tq ø=+‘· düeTj·÷ìï bÕغ ø√dü+ πø{≤sTTkÕÔs¡ì õ˝≤¢ H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

KeTà+,nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):b˛©düT XÊK˝À |üìrs¡T, »yêãT<ëØ ‘·Hêìï ô|+#˚+<äT≈£î õ\˝ŸÄ md”Œ q&ÉT+_–+#ês¡T. yê]ì m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |üØøÏå+#˚˝≤ #·s¡´\T ‘·d”ñ≈£î+≥THêïs¡T. n˝≤π> ÄHé˝…’Hé˝À |üØø£å\T ô|{Ϻ ø±s√´qTàKT\qT #˚düTÔHêïs¡T. øÏ+~ kÕΔsTT dæã“+~ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘·eT≈£îqï |ü]C≤„q+‘√ bÕ≥T <ëìï eT]+‘·|ü<äTqT ô|{Ϻ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚+<ä≈£î KeTà+ mdt |æ Vü≤]≈£îe÷sY ø=‘·Ô |üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|ü‹ HÓ\˝À ˇø£s√E ìs¡ísTT+∫ Äs√E ÄHé˝…’Hé˝À ˇø£ Á|üXÊï|üÁ‘êìï Á|ü‹ b˛©düT ùdºwüHé≈£î |ü+|ü⁄‘ês¡T. <ëìï ø±ìùdºãT˝Ÿ »yêãT\T sêdæ|ü+bÕ*‡ ñ+≥T+~. Ä »yêãT |üÁ‘ê\T nìï mdt |æ ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|æ nø£ÿ&˚ eT÷˝≤´+ø£q #˚kÕÔs¡T. Ç˝≤ Ä~yês¡+ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝À Ç˝≤ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n˝≤π> Á|ür HÓ˝≤ ø±ìùdºãTfi¯¢≈£î XÊØs¡ ø£ <Ûës¡T&É´ |üØø£å\T ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Ç≥ne\ nìï b˛©düT ùdºwüHé\T, Á{≤|òæø˘ b˛©düT ùdºwüHé dæã“+~, |” dæ ÄsY dæã“+~ ø±ìùdºãT˝Ÿ qT+∫ @mdt◊ es¡≈£î á |òæ{ŸHÓdt |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üø±X¯+ ùdº&çj·T+ qT+∫ b˛©dt ô|ò’]+>¥ πs+CŸ uÀ&É>∑T≥º es¡≈£î á |üs¡T>∑T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yê]˝À $~Û|ü≥¢ n+øÏ‘·uÛ≤e+ ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î Ç˝≤ #˚düTÔHêïs¡ì ø=+<äs¡T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n\]düTÔqï ôd’Hé‡ mø˘‡Áô|dt

n<ÛäTHê‘·q |ü<äΔ‹ kÕ>∑T≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«* ≈£Ls¡>±j·T\T, &çC…’Hé |üP\qT kÕ>∑T #˚dæ n~Ûø£ sêã&ç bı+<ë* u…+>∑fi¯Ss¡T, eTVü‰sêÁwüº≈£î m>∑TeT‹ #˚ùdÔ n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T ¬s’‘·T\‘√ e÷{≤¢&çq ø£˝…ø£ºsY yêD°Á|ükÕ<é

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): Je yÓ’$<Ûä´+ ô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï ãjÓ÷&Ó’e]‡{° mø˘‡Áô|dt ¬s’\T dæøÏ+ Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À $<ë´s¡TΔ\≈£î, W‘ê‡Væ≤≈£î\≈£î n+<äT u≤≥T˝À ñ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ á Á|ü‘˚´ø£ ¬s’\TqT q>∑sêìøÏ #Ó+~q eT+Á‘·T\T ^‘ê¬s&ç¶, <ëq+ Hêπ>+<äsY\T dæøÏ+Á<ëu≤<é ùdºwüHé˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝Àì $<ë´s¡Tú\T, j·TTerj·TT e≈£î\≈£î |üsê´es¡D+ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ á ¬s’\T ñ<˚›X¯eTì eT+Á‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. Jyê es¡D+, XÊg kÕ+πø‹ø£ $wüj·÷\T, düè»Hê‘·àø£ $wü j·÷\ y˚Tfi¯$+|ü⁄‘√ @sêŒ≥T#˚dæq ôd’Hé‡ mø˘‡Áô|dt Á|ü<äs¡Ùq Á|ü»˝À¢ XÊdüè≤j·T ne>±Vü≤q ô|+#·T‘·T+

ãT<Ûäyês¡+ 10, nø√ºãsY 2012

<äì ‘Ó*bÕs¡T. 10 s√E\ bÕ≥T ùdºwüH√¢H˚ ì*∫ e⁄+&˚ á ôd’Hé‡ mø˘‡Áô|dt ¬s’\Tì q>∑s¡+˝Àì bÕsƒ¡XÊ \\T, ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\‘√ bÕ≥T W‘ê‡Væ≤≈£î\T dü+<ä]Ù+#·e#·Ãì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Bìe\¢ $<ë´s¡TΔ˝À¢ Je yÓ’$<Ûä´+ô|’ ne>±Vü≤q ô|s¡T>∑T‘·T+ <äì n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. Je yÓ’$<Ûë´ìï ø±bÕ&ç‘˚H˚ e÷qe eTqT>∑&É kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì yês¡T ù|s=ÿ Hêïs¡T. á ¬s’˝Ÿ˝À Á|üø£è‹ ÄeX¯´ø£‘·, n+‘·]+ ∫b˛‘·Tqï Je⁄\T, JeyÓ’$<Ûë´ìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î e÷qe⁄\T #˚j·÷*‡q ø£èwæ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\qT $e]dü÷Ô #·ø£ÿ{Ï bò˛{À m–®_wüHéqT ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ês¡T.

s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 9, düTes¡íyês¡Ô: \lLi»R½VÌÁV Aμ³R…Vƒy»R½ƒ«s xmsμôR…¼½ÍÜ[ NRPWLRigS¸R…VÌÁV, ²T…\ÛÇÁƒ±s xmspÌÁ FyÖÁ x¤¦ÝÛÇÁ£qs rygRiVNRPV @μ³j…NRP úFyμ³yƒ«sù»R½¬sªy*ÌÁ¬s LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLRiV Fs.ªyßÔáúxmsryμ`… ¾»½ÖÁFyLRiV. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi uyËØμ`… ª«sVLi²R…ÌÁLi NRPNRPVäÌÁWLRiV úgSª«sVLiÍÜ[ ²T…\ÛÇÁƒ±s xmspÌÁ FyÖÁ x¤¦ÝÇÞƒ«sV A®ªsV xqsLiμR…Lji+Li¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS @NRPä²T… \lLi»R½VÌÁ»][ A®ªsV ª«sWÉýزR…V»R½W ²T…\ÛÇÁƒ±s xmspÌÁ μy*LS \lLi»R½VÌÁNRPV @μ³j…NRP LS‡Á²T… LSª«s²R…Li»][FyÈÁV ªyÉÓÁ¬s ÛËÁLigRiÎÏÁ¨LRiV, ª«sVx¤¦¦¦LSxtísQûÍÜ[¬s xmspâßá[ úFyLi»yÌÁNRPV FsgRiVª«sV¼½ ¿Á[zqsƒ«sÛÉý^Á¾»½[ @μ³j…gRi ÍØ˳ØÌÁV F~LiμR…ª«s¿RÁè¬s A®ªsV ¾»½ÖÁFyLRiV. BxmsöÉÓÁZNP[ ƒ«sgRiLRi xqs„dsVFyƒ«s gRiÌÁ ª«sVLi²R…ÍØÌÁƒ«sV ®ªsÑÁÛÉÁ[‡ÁVÍÞ x¤¦¦¦ËÞ gS úxmsNRPÉÓÁLiÀÁ \lLi»R½VÌÁNRPV NSª«sÌÁzqsƒ«s LRiVßá xqsμR…VFy¸R…VLi»][FyÈÁV ª«sWlLiäÉÓÁLig`i NRPV NRPW²y xqs\lLiƒ«s r¢NRPLRiùLi NRPÖÁöLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A®ªsV ¾»½ÖÁFyLRiV. »]ÌÁV»R½ NRPNRPWäÌÁWLRiV úgSª«sVLiÍÜ[¬s úFy´R…„sVNRP FyhRiaSÌÁƒ«sV ANRPzqsøNRPLigS »R½¬sÐdÁ¿Á[zqs FyhRiaSÌÁÍÜ[ 140 ª«sVLiμj… „sμyùLóRiVÌÁƒ«sõÈýÁV x¤¦¦¦ÇÁLRiV xmsÉíÓÁNRPÍÜ[ ¿RÁWxmso»R½Vƒyõ

LRiVgS¬s, „sμyùLóRiVÌÁ xqsLiÅÁù 90 NTP ª«sWú»R½®ªs[V DLi²R…²R…Li\|ms A®ªsV AúgRix¤¦¦¦Li ª«sùQQNRPòLi¿Á[aSLRiV. @NRP䮲…[ Dƒ«sõ NTP¿RÁƒ±s|tsQ²`…ÍÜ[ zmsÌýÁÌÁNRPV ª«s²ïT…Li¿Á[ A¥¦¦¦LS¬sõ xmsLjibdPÖÁLiÀÁ „sμyùLóRiVÌÁNRPV ªyLS¬sNTP lLiLi²R…V ª«sWLýRiV úgRiV²ýR…V BxqsWòƒyõLS ÛÍÁ[μy @¬s „sμyùLóRiVÌÁƒ«sV @²T…gji NRPÛÍÁNíRPLRiV ¾»½ÌÁVxqsVNRPVƒyõLRiV. »R½μR…VxmsLji uyËØμ`… ª«sVLi²R…ÌÁ ZNP[LiúμR…LiÍÜ[¬s úFy´R…„sVNRP AL][gRiù ZNP[Liúμy¬sõ xqsLiμR…Lji+LiÀÁ @NRPä²R… ¥¦¦¦ÇÁLRiV xmsÉíÓÁNRPÍÜ[ BμôR…LRiV \lgiQQL>SÇÁLRiV NSª«s²R…Li\|ms, }ms|tsQLiÉÞ LjiÑÁxtísQLRiV xqsúNRPª«sVLigS ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁNRPF¡ª«s²R…Li\|ms, @NRPä²T… L][gRiVÌÁNRPV @LiμR…V»R½Vƒ«sõ \®ªsμR…ù }qsª«sÌÁƒ«sV NRPÛÍÁNíRPLRiV @²T…gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPVƒyõLRiV. uyËØμ`…ÍÜ[ ª«sVVLjiNTP NSÌÁVª«sÌÁƒ«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ ¿Á»R½ò®ªs[¸R…VNRPVLi²y ¿RÁW²yÌÁ¬s @NRPä²T… úxmsÇÁÌÁNRPV NRPÛÍÁNíRPLRiV ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[aSLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi uyËØμ`… xqs„dsVFyƒ«s ¬sLjiøLi¿RÁVƒ«sVƒ«sõ ®ªsW²R…ÍÞ xqsWäÍÞ, ¥¦¦¦xqísÍÞ Ë³ÏÁª«sƒyÌÁ ¬sLSøßØÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ ZNP[ÉØLiVVLiÀÁƒ«s xqósÌÁ „sªyμy¬sõ ¬sLSøßá xqósÍجsNTP ®ªs×Á+ xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV C xmsLRiùÈÁƒ«sÍÜ[ uyËØμ`… »R½x¤¦¦¦{qsÍôØL`i ¸R…WμR…¸R…Vù, FsLizms²T…J xmsμyøª«s¼½, ª«sVLi²R…ÌÁ „sμyùμj…NSLji »R½μj…»R½LRi @μ³j…NSLRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT >ös¡$+∫ yÓ+≥H˚ eTVæ ≤ fi≤ ø£ $ Twü H é q T ìj· T $T+#ê* Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ n~Ûø±s¡T\‘√ f…*ø±qŒ¤¬sHé‡ ;CÒ|” eTVæ≤fi≤ yÓ÷s¡Ã &çe÷+&é

s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 9, düTes¡íyês¡Ô: BNRP\|ms úxms¼d½ aRPVúNRPªyLRiLi ry¸R…VLiú»R½Li 5 gRiLiÈÁÌÁNRPV FsLizms²T…JÌÁV, |qsöxtsQÍÞ A{mnsxqsLýRiV, BLiÇÁ¬dsLjiLig`i @μ³j…NSLRiVÌÁ»][ ÛÉÁÖÁNSƒ«söélLiƒ±s= ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁƒ«sVƒ«sõÈýÁV LRiLigSlLi²ïT… ÇÁ²U…ö zqsBJ LRi„dsLiμR…L`ilLi²ïT… ¾»½ÖÁFyLRiV. úxmsÇتyßÓá zmsLSùμR…VÌÁV, ²R…¸R…VÍÞ ¸R…Vª«sL`i NRPÛÍÁNíRPLRiV, A{mnsxqsLRiV zmsÉÔÁxtsQƒý«sV, FyLjiaRPVμôR…ùLi, zqs„sÍÞ ª«sL`iäQ=, úxmsÇØμR…LS÷LRiV ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá, BÑÁ¸R…V£qs úxms¼½NRPWÌÁ ªyLRiòÌÁV, úgSª«sVxmsLi¿y¸R…V¼d½ |qsöxtsQÍÞ A{mnsxqsLýRi xqsª«sW®ªs[aSÌÁV, ¸R…V{qs=, ¸R…V{qís, ÕÁzqs, LSÒÁª±s ¸R…VVª«saRPNTPò, LRiVßØÌÁV »R½μj…»R½LRi @LiaSÌÁ\|ms ÛÉÁÖÁNSƒ«söélLiƒ±s=ÍÜ[ xqs„dsVOTPQLi¿RÁƒ«sVƒ«sõÈýÁV A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. @Ní][‡ÁLRiV 12 ry¸R…VLiú»R½Li 5 gRiLiÈÁÌÁNRPV ®ªsVVÈíÁ®ªsVVμR…ÉÓÁ ÛÉÁÖÁNSƒ«söélLiƒ«sV= ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòª«sV¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. BúËØz¤¦¦¦LixmsÈÁõLi, ª«sV}¤¦¦¦aRP*LRiLi, ®ªs[V®²…èÍÞ, ¿Á[®ªsÎýÏÁ, xmsLjigji, »yLi²R…WLRiV »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLýRiV NSLSùÌÁ¸R…VLi, »R½WLRiVö, ¿Á[®ªsÎýÏÁ ²T…„sÇÁƒ±s ALïkiJ NSLSùÌÁ¸R…VLi, „sNSLSËØμ`… xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPLRiV NSLSùÌÁ¸R…WÍýÜ[ ÛÉÁÖdÁNSƒ«söélLiƒ±s= xqsμR…VFy¸R…VLi Dƒ«sõμR…¬s, C NSLSùÌÁ¸R…WÍýÜ[ »R½ª«sVNRPV xqs„dsVxmsLiÍÜ[gRiÌÁ G NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[\®ƒsƒy C NSLRiùúNRPª«sW¬sNTP ¥¦¦¦ÇÁLRiV NSªyÌÁ¬s FsLizms²T…JÌÁNRPV/|qsöxtsQÍÞ @μ³j…NSLRiVÌÁNRPV/BLiÇÁ¬dsLRiV @μ³j…NSLRiVÌÁNRPV zqsBJ xqsWÀÁLi¿yLRiV.

düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£≈£î düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT düuŸm&ç≥sY ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüô|’ |ü≥Tº, ù|õH˚wüHé ø£*– ñ+&Ée˝…qT.

ø°düs¡, ôV≤&é Ä|ò”dt: XÊMTsYù|≥, düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É˝≤\≈£î <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. bò˛sYÔ bò˛¢sY, bÕ¢{Ÿ HÓ+.404, ôV’≤<äsêu≤<é eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. suvarnavartha@gmail.com ãjÓ÷&Ó{≤qT yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T>∑\s¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi≤ ø£$÷wüHé ìj·÷eTø£+ô|’ sêh ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\ |ü≥¢ _C…|æ eTVæ≤fi≤ yÓ÷s¡Ã Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT >ös¡$+∫ yÓ+≥H˚ eTVæ≤fi≤ ø£$÷wüHéqT ìj·T$T+#ê\ì eTVæ≤fi≤ yÓ÷s¡Ã sêh n<Ûä´≈£åîsê\T mdt.e÷\rsêDÏ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑‘· eT÷&˚fi¯ófl>± eTVæ≤fi≤ ø£$÷wüHé≈£î bÕ\ø£eT+&É* ˝Òø£b˛e&É+‘√ eTVæ≤fi≤ yÓ÷s¡Ã Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\T ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+#êeTì, nsTTq|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+‘√ ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#·e\dæ e∫Ã+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\ n_Ûeè<˚Δ <Û˚´j·TeTì, ì‘·´+ y˚<ë\T e*¢+#˚ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Ä#·s¡D˝À $|òü\yÓTÆ+<äì ÄyÓT $eT]Ù+#ês¡T. sêh+˝À eTVæ≤fi¯\T nH˚ø£ düeTdü´\T

m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, eTTK´+>± es¡ø£≥ï y˚~Û+|ü⁄\T, ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T, j·÷dæ&é <ë&ÉT\T, n+≥sêì‘·q+, #·≥º|üs¡+>± eTVæ≤fi¯\≈£î sêe\dæq Vü≤≈£îÿ\ìï ø±\sêj·Tã&ÉT‘·THêïj·Tì ÄyÓT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTVæ≤fi¯\ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+ nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºeTì >=|üŒ\T #Ó|ü≈£î+≥Tqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ns¡#˚‹˝À yÓ’≈£î+sƒ¡+ #·÷|æk˛Ô+~ ‘·|üŒ yê]øÏ ˇs¡>∑u…{Ϻ+~ @$T ˝Ò<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. n+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+ eTVæ≤fi≤ ø£$÷wüHé≈£î >∑‘· eT÷&˚fi¯ó fl>± bÕ\ø£ eT+&É*ì ìj·T$T+#·ø£b˛e&Éy˚TqHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚j·TuÀj˚T eTVæ≤fi≤ ø£$÷wüHéqT sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± $<ë´e+‘·T\T, y˚T<Ûëe⁄\‘√ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì e÷\rsêDÏ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç˝≤+≥|ü&˚ eTVæ≤fi¯\≈£î dü¬s’q Hê´j·T+ »s¡T>∑>∑\<äHêïs¡T. sê»ø°j·T ìs¡T<√´>∑T\≈£î Ç~ |ü⁄qsêyêdü+ ø±≈£L&É<äHêïs¡T.

¬s’˝Ò«˝À ne⁄{Ÿ k˛]‡+>¥≈£î ìs¡düq>± ÄsYm+j·T÷ Bø£å ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 9(düTes¡íyês¡Ô):: πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« dü+düú ¬s’˝Ò«dt˝À |ü]àHÓ+{Ÿ ñ<√´>±\qT s¡<äT› #˚düTÔ ne⁄{Ÿ k˛]‡+>¥ $<ÛëHê\qT neT\T #˚j·T≥+ô|’ ìs¡düq>± ¬s’˝Ò« eTp›sY j·T÷ìj·THé Bø£å≈£î ~–+~. eT+>∑fi¯yês¡+ dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò« ì\j·T+ eTT+<äT ¬s’˝Ò« eTp›sY j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T, ø±]à≈£î\T Bø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mHédæÄsYm+j·TT »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø X¯+ø£sYsêe⁄ ¬s’˝Ò« uÀs¡T¶ ìs¡íj·÷\ô|’ rÁekÕúsTT˝À <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’˝Ò«\ eTqT>∑&É≈£î nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#·≈£î+&Ü, ¬s’˝Ò«\qT ìØ«s¡´+ #˚dæ Åô|’y˚{°ø£s¡D ~X¯>± rdüT≈£îyÓfi‚¢+<äT≈£î ≈£î{Ï\ j·T‘êï\T #˚k˛Ô+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’˝Ò«\˝Àì |ü]àHÓ+≥T ñ<√´>±\qT s¡<äT› #˚dü÷Ô W{Ÿk˛]‡+>¥ $<ÛëHê\qT neT\T #˚dü÷Ô

XÊU≤|üs¡yÓTÆq |üqT\qT ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î n|üŒ–dü÷Ô ÁX¯eT<√|æ&ûøÏ Ä»´+ b˛k˛Ô+<äì nHêïs¡T. Bì e\¢ y˚˝≤~>± ìs¡T<√´>∑T\qT XÊX¯«‘· ñ<√´>±\≈£î sê≈£î+&Ü #˚dæ yê]ì ø±+Á{≤≈£îº es¡ÿs¡T¢>± yÓ{Ϻ#êøÏØ $<ÛëHêìøÏ ã*#˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n‹ô|<ä› Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú ¬s’˝Ò«dtqT n+#·\+#Ó\T>± Åô|’y˚{Ÿ|üs¡+ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·« Ä˝À#·q>± ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á $<ÛëHêìï ¬s’˝Ò«uÀs¡T¶ $s¡$T+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Bìô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛‘˚ ñ<ä´e÷ìï ñ<ÛäèΔ‘·+ #˚kÕÔeTì X¯+ø£sYsêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e+<ä˝≤~ eT+~ ¬s’˝Ò« ø±]à≈£î\T, ¬s’˝Ò« eTp›sY j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 10-10-2012  
e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 10-10-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India