Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î , 9030049813q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 258 X¯óÁø£yês¡+

nø√ºãs¡T 5, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é

‘=$Tà<˚fi¯¢ ø±+Á¬>dt bÕ\q z |”&Éø£\ ù|<äyêfi¯¢ dü+|ü<äqT <√#·T≈£î+≥Tqï ø±+Á¬>dt H˚‘·\T nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À u≤ãT eT÷&√s√E bÕ<äj·÷Á‘· (düTes¡íyês¡Ô`nq+‘·|ü⁄s¡+): ‘=$Tà<˚fi¯¢ ø±+Á¬>dt bÕ\q sêh Á|ü»\≈£î z |”&É ø£\˝≤+{Ï<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ ãTHêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À sêh+˝À @ es¡Z+ Á|ü»\T dü+‘√wü+>± ˝Òs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Á|üC≤ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT #˚|ü{Ϻq bÕ<äj·÷Á‘· >∑Ts¡Tyês¡+ eT÷&√ s√E ø=qkÕ–+~. eT÷&√s√E bÕ<äj·÷Á‘·qT u≤ãT k˛eT+<˚|ü*¢ qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Äj·Tq kÕúìø£ {°&û|” Hêj·T≈£î\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n˝≤ŒVü‰s¡+ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘· u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yÓ+ø£≥|ü⁄s¡+ ‘ê+&Ü˝À s¡#·Ãã+&Éô|’ ≈£Ls=Ãì Á|ü»\‘√ u≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. eTVæ≤fi¯\‘√ eTT#·Ã{Ï+#ês¡T. bÕ<äj·÷Á‘·˝À bÕ]X¯ó<ä› ø±]à≈£î\T u≤ãT≈£î eT<䛑·T |ü*ø±s¡T. Äj·Tq≈£î ‘·\bÕ>∑ #·T{Ϻ dü+ãs¡|ü&ܶs¡T. nq+‘·s¡+ ô|qT>=+&É s√&ÉT¶˝Àì lø£èwüí<˚esêj·T $Á>∑Vü≤+ e<ä› ñ|üŒs¡¢ dü+|òüT+‘√ u≤ãT düe÷y˚X¯yÓTÆ yê]

neTàô|’ eTeT‘·eTà ÄÁ>∑Vü≤+ ø√˝Ÿø£‘ê, nø√ºãsY4: πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eT]ìï dü+düÿs¡D\≈£î lø±s¡+ #·T≥ºqT+&É>± ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt N|òt u…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ® πø+Á<ä+ô|’ rÁe

u≤<Ûä\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ñ|üŒs¡≈£î˝≤ìï md”º˝À¢ #˚πsÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ô|qTø=+&É düMT|ü+˝À me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T u≤ãT≈£î eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ bÕ<äj·÷Á‘·˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ô|qTø=+&É düMT|ü+˝Àì <äsêZ˝À #·+Á<äu≤ãT eTTdæ¢+\‘√ ø£\dæ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚XÊs¡T. kÕ+Á|ü<ëj·T |ü<䛋˝À yÓTÆHêØ® H˚‘·\T u≤ãTqT düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± u≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. esê¸ø±\+˝À eT÷&ÉT >∑+≥\T $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚ùdÔ eT] m+&Üø±\+ |ü]dæú‘˚+≥ì #·+Á<äu≤ãT Á|ü•ï+#ês¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À ‘ê>∑T˙s¡T ø=Hê*‡q <äTdæú‹ HÓ\ø=+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ù|<äyêfi¯¢≈£î <äø±ÿ*‡q dü+|ü<äqT ø±+Á¬>dt H˚‘·\T <√#·T≈£îì $<˚o u≤´+≈£î˝À¢ <ë#·T≈£îHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Á|ü»\ kıeTTàqT ø±+Á¬>dt eT+Á‘·T\T, H˚‘·\T <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì, n<˚eTì Á|ü•ïùdÔ <ë&ÉT\T #˚düTÔHêïs¡ì u≤ãT nHêïs¡T. ‘·q ($T>∑‘ê2˝À)

m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT

$&çb˛sTT ø£*dæ ñ+<ëeTì ˇø£s¡T. $&ç$&ç>± ñ+<ëeTì eTs=ø£s¡T. eT÷&ÉT>± $&çb˛yê*‡+<˚qì Ç+ø=s¡T. C…’ ‘Ó\+>±D n+≥T ø=+<äs¡T. C…’ d”eT n+≥÷ Çø=+<äs¡T. C…’ düyÓTÆU≤´+Á<Ûä n+≥÷ eT]ø=+<äs¡T. yÓs¡dæ ÁbÕ+rj·T yê<ë\T M~Û¬øø±ÿsTT. ‘Ó\+>±D V”≤s√ πød”ÄsY. d”eT dæìe÷ &Ó’¬sø£ºsY u…’¬s&ç¶. Ä+Á<Ûë˝À Ä˝ŸÇHé eHé \>∑&ÉbÕ{Ï. á eTT>∑TZs¡T ÁbÕ+rj·T yê<ä+ $ì|ædüTÔqï dü+>∑‹ $~Û‘·y˚T. $uÛÑõ+#·÷ bÕ*kÕÔeT+≥Tqï M] dü÷Á‘·+˝À dü÷ø£Îy˚T+{À...!

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049813 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

(düTes¡íyês¡Ô`bı*{Ïø£˝Ÿã÷´s√): Äs¡T<äXÊu≤›\T>± ‘Ó\+>±D b˛sê≥+ kÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. ‘êC≤>± <äXÊã›ø±\+>± ‘Ósêdü ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´e÷\T kÕ–dü÷ÔH˚ ñ+~. ø±>± ‘Ó\+>±Dyê<ä+ ã\+>± $ì|æk˛Ô+~. ‘Ó–+∫b˛sê&ÉT‘·Tqï ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À d”e÷+Á<ÛäT\ ‘Ós¡#ê≥T sê»ø°j·÷˝À |üì#˚düTÔHêïsTT. ‘Ó\+>±D edüTÔ+<ë? sê<ë ? nqï $wüj·÷\T ø±ùd|ü⁄ |üø£ÿq ô|&ç‘˚. ‘Ó\+>±D≈£î dü+ã+~Û+∫ @ ñ<ä´eT+ »]–Hê \ø£å˝≤~ eT+~ »Hê\T Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. áÁø£eT+˝À yêdüÔyêìøÏ ‘Ó\+>±D yê<ä+ ô|<ä› m‘·TÔq ‘Ó\+>±q Á|ü»˝À¢ $düÔ]+#·<äH˚ #ÓbÕŒ*. >∑&É∫q mìïø£\qT |ü]o*ùdÔ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‘Ó\+>±D yê<ä+ $ì|æ+∫q yê]πø |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T. {Ï&ç|æ eT]j·TT ø±+Á¬>dt bÕغ\qT M&ç ‘Ósêdü rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îqï H˚‘·\qT ‹]– ‘Ó\+>±D Á|ü»\T mqTï≈£îHêïs¡T. B+‘√ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+∫rsê\qï Äø±+ø£å ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ ÇeT&ç ñ+<äì ÇfÒº #Ó|üŒe#·TÃ. Çø£ d”eT $wüj·T+˝À n~Ûø£+>± ñìøÏ#ê≥T≈£îH˚ ($T>∑‘ê2˝À)

»>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À n{≤#YyÓT+≥T¢ (ôV’≤<äsêu≤<é`düTes¡íyês¡Ô): »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ ø=s¡&Ü s¡a[|æ+∫+~. nÁø£eT+>± yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À bı+~q uÛÑ÷eTT\qT n{≤#Y #˚dæ+~. B+‘√ πødüT˝À |ü⁄s√>∑‹ kÕ~Û+∫q≥¢sTT+~. eT˙˝≤+&É]+>¥ πødüT˝À Ä<Ûësê\T ñqï≥T¢ >∑T]Ô+∫+~. s¡÷.51

|üè~∏« `2 Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·+

kÕúsTT˝À ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. j·T÷|”@ nã<ë›˝≤&ÉT‘·÷ <˚XÊìï \÷؃ #˚k˛Ô+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Ä]úø£ dü+düÿs¡D\ ù|s¡T‘√ <˚XÊìï \÷؃#˚düTÔHêïs¡T. nã<ë›\T #ÓãT‘·÷ <√|æ&çøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. nì eTeT‘· ù|dtãTø˘˝À $eT]Ù+#ês¡T. >±´dt dæ*+&Ós¡¢ô|’ s¡÷.127 ô|+#·&É+‘√ bÕ≥T Çq÷´¬sHé‡, ô|q¸Hé ôdø±ºs¡¢˝ÀøÏ m|òt&û◊\≈£î π>≥T¢ u≤sê¢ ‘Ó]#˚+<äT≈£î düsêÿs¡T dæ<ä›+ ø±e&É+‘√ eTeT‘· á yê´K´\ #˚XÊs¡T. e+≥>±´dtô|’ |ü]$T‹ $~Û+∫q Á|üuÛ≤e+ Çø£qT+∫ düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~. sêuÀj˚T ø=ìï HÓ\˝À¢ eT]+‘·>± <Ûäs¡\T ô|+#·T‘ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷\T |üP]Ô>± nHÓ’‹ø£+, n$y˚ø£+. Ä ìs¡íj·÷\ìï+{Ï˙ ñ|üdü+Vü≤]+#ê*. Á|üuÛÑT‘·«+ ($T>∑‘ê2˝À)

ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

ˇ&çXÊ, nø√ºãsY4: øÏå|üDT\ s¡÷|üø£\Œq, Á|üjÓ÷>±˝À¢ uÛ≤s¡‘Y e÷s√e÷s¡T ‘·q dü‘êÔ#ê{Ï+~. Á|ü‹cÕº‘·àø£ øÏå|üDÏ |üè~∏«`2 Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. ˇ&çXÊ˝Àì #ê+B|üPsY˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î á øÏå|üDÏì $»j·Te+‘·+>± Á|üjÓ÷–+#ês¡T. nD«ÁkÕÔ\qT yÓ÷düT¬øfi¯¢>∑\ á øÏå|üDÏ 350 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì \øå±´ìï #˚~+#·>∑\<äT. dü«<˚o kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ s¡÷bı+~+∫q |üè~∏«`2 ñ|ü]‘·\+ qT+∫ ñ|ü]‘·\+ MT<ä \øå±´\ì eP´Vü‰‘·àø£+>± #˚~Û+#·>∑\ á øÏå|üDÏ uÛ≤s¡‘Y &çôd+ãsY 22,2010q ‘=*kÕ] $»j·Te+‘·e+>± Á|üjÓ÷–+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ #ê+B|üPsY˝À Á|üjÓ÷–+∫q yÓTTu…’˝Ÿ ˝≤+#·sY qT+∫ |üè~∏« `2 |üØø£å Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·yÓTÆ+<äì s¡ø£åD esêZ\T Á|üø£{Ï+#êsTT. øÏå|üDÏ \øå±´ìï #˚~+∫+<äì ◊{°ÄsY &Ó’¬sø£ºsY m+MπøM Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. ôd’Hê´ìøÏ øÏå|üDÏ ìj·T+Á‘·D ($T>∑‘ê2˝À)

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

ø√≥¢ $\TyÓ’q ÄdüTÔ\qT n{≤#YyÓT+{Ÿ #˚dæ+~. »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À Ç<˚ ‘=* n{≤#YyÓT+≥T ø±e&É+ $X‚wü+. á&û n{≤#YyÓT+{Ÿ #˚dæq ÄdüTÔ\ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ôV≤{Ïs√Á&É>¥‡≈£î #Ó+~q 35 mø£sê\ uÛÑ÷$T, nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À s¡÷. 3 ø√≥¢ |æø˘‡&é &çbÕõ≥T¢, »q˙ ÇHéÁbÕdüºø£ÃsY‡≈£î

#Ó+~q 13 mø£sê\ uÛÑ÷$T, »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡≈£î #Ó+~q s¡÷. 14 .5 ø√≥¢ |æø˘‡&é &çbÕõ≥¢qT n{≤{Ÿ #˚dæ+~. á πødüT˝À eT˙ ˝≤+&É]+>¥ #·{≤º\ ñ\¢+|òüTq nì á&û ìsê›]+∫+~. ≈£îÁ≥\‘√ @|” Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ á dü+düú\T <=&ç¶ <ë]q Á|üjÓ÷»q+ bı+<ëj·Tì yê´U≤´ì+∫+~. ôV≤{Ïs√ Á&É>¥‡, ns¡_+<√ bòÕsêà s¡÷. 8.60 ø√≥¢ #=|ü⁄Œq \_› bı+<ësTT. á ¬s+&ÉT dü+düú\≈£î @|” Á|üuÛÑT‘·«+ 75 mø£sê\ #=|ü⁄Œq uÛÑ÷$T πø{≤($T>∑‘ê2˝À)

nø£åsê\ \ø£åø√≥T¢ d”eT≈£î \ø£å\ ø√{Ï¢e«+&ç πø+Á<ëìøÏ d”eT H˚‘·\ $»„|æÔ q÷´&Ûç©¢ nø√ºãsY4: sêj·T\d”eT n_Ûeè~› ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ Çyê«\ì sêj·T\d”eT H˚‘·\ ãè+<ä+ πø+Á<ëìøÏ $»„|æÔ #˚dæ+~. sêj·T\d”eT n_Ûeè~› #Ó+~q ‘·sê«‘· sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T>± #˚dæHê nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. ‘êeTT sê»<Ûëìì ø√˝ÀŒj·÷eTì, n_Ûeè~›˝À #ê˝≤ eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒXŸ H˚‘·è‘·«+˝Àì Á|ü‹ì<ÛäT\ ãè+<ä+ |ü\Te⁄s¡T πø+Á<ä eT+Á‘·\TqT ø£*dæ $»„|æÔ #˚dæ+~. >∑Ts¡Tyês¡+ πø+Á<ä eT+Á‘·T\T yêj·T˝≤sY s¡$, $HÓ‡+{Ÿ bÕ˝ŸqT ø£*XÊs¡T. ø£ècÕí »˝≤\qT sêj·T\d”eT ‘ê>∑T˙{ÏøÏ πø{≤sTT+#ê\ì πø+Á<ä eT+Á‹ $HÓ‡+{Ÿ≈£î {°J yÓ+ø£fÒXŸ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêh+˝À $T>∑‘ê ÁbÕ+‘ê\

ø£+fÒ sêj·T\d”eT n‘·´+‘· yÓqTø£ã&ç+<äì , ø£s¡e⁄ ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿ≈£î+<äì eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. ‘êπ>+<äT≈£î ˙s¡T ≈£L&Ü ˝Ò<äì,‘·ø£åDy˚T ø£èwüí »˝≤\qT d”eT≈£î ‘ê>∑T˙{ÏøÏ n+~yê«\ì ø√sês¡T. n˝≤π> b˛\es¡+, ÁbÕDVæ≤‘·`#˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº\≈£î C≤rj·T ôVA<ë ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ πø+Á<ä eT+Á‹, ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· yêj·T˝≤sY s¡$ì yÓ+ø£fÒXŸ ãè+<ä+ ø£*dæ+~. sêj·T\d”eT n_Ûeè~›øÏ \ø£å ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. Ä~ qT+∫ d”eT≈£î nHê´j·Ty˚T »s¡T>∑T‘√+<äì yÓ+ø£fÒXŸ s¡$øÏ $e]+#ês¡T. sêh @sêŒ≥T dü+<äs¡“¤+>± ‘·eT sê»<ëìì ‘ê´>∑+ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡+˝À, Ä]úø£, ˙{Ï eqs¡T\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À ‘·eT≈£î nHê´j·Ty˚T »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. dæøÏÿ+ ‘·s¡Vü‰˝À sêj·T\d”eT n_Ûeè~› #˚j·÷\ì, ‘·eT ÁbÕ+‘· n_Ûeè~›øÏ ($T>∑‘ê2˝À)

d”m+ô|’ >∑+Á&É >∑s¡+>∑s¡+ d”m+ yÓqTø£ d”Á¬ø{Ÿ @+{°. ?

CMyK

(es¡+>∑˝Ÿ`düTes¡íyês¡Ô): eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ rs¡Tô|’ Á|ü‘·´s¡Tú\ qT+#˚ ø±<äT.. nqT≈£L\ es¡Z+ qT+∫ ≈£L&Ü $eTs¡Ù\T edüTÔHêï sTT. Ç|üŒ{Ïπø &ç|üP´{° d”m+ düVü‰ eT+Á‘·T\‘√ bÕ≥T m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T #ê˝≤ eT+~ d”m+ô|’ ‹s¡T>∑Tu≤e⁄≥ m>∑Ts¡y˚j·T>± d”m+ øÏs¡DY≈£î n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·+>± e´eVü≤]+#˚ N|t $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ ≈£L&Ü ‘êC≤>± $eTs¡Ù\T m≈£îÿô|{≤ºs¡T. ‘Ó\+>±D d”m+ #˚dæ yê´K´\T >∑s¡Ω˙j·TeTì $eT]Ù+ #ês¡T. sê»ø°j·÷\ ø√dü+ sêÁcÕº\qT

yÓ[¢, n~ÛcÕºq+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îekÕÔeTHêïs¡T. eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ H˚‘·è‘·«+˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\+‘ê &Ûç©¢øÏ yÓfi¯¢qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sê»ø°j·T kÕ«s¡ú+ ø√düy˚T #·+Á<äu≤ãT eTs√ Á&Üe÷≈£î ‘Ós¡ ˝ÒbÕs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ≈£î≥T+ düuÛÑT´\ qT+∫ Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ Á|üe÷<ä+ ñ+<äH˚ #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔHêï&Éì Äs√|æ+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñHêïHêïfi¯ó¢ Á|ü»\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT yÓ÷dü–+#ê\ì #·÷düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+ #ês¡T. Äj·Tq mìï –$Tà≈£îÿ\T #˚dæHê »q+ qeTàuÀs¡Hêïs¡T. u≤ãT~ n~Ûø±s¡ <ëVü≤ bÕ<äj·÷Á‘· nì eT+&ç|ü&ܶs¡T. á j·÷Á‘· |ü⁄*ì #·÷dæ qø£ÿ\T yê‘·\T ô|≥Tº≈£îqï≥T¢+<äì $eT]Ù+#ês¡T. 2014˝À u≤ã≈£î Á|ü‹|üø£å kÕúq+ ≈£L&Ü <äø£ÿ<äì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. · HÓ\ s√E˝À¢ es¡+>∑˝Ÿ |ü≥ºD≤ìï Áπ>≥sY q>∑s¡+>± r]Ã~<ä›qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢qT nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~›#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

(ôV’≤<äsêu≤<é`düTes¡íyês¡Ô) ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À πø+Á<äy˚T ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì, πø+Á<ä+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì >∑‘·+˝À nH˚ø£kÕs¡T¢ düŒwüº+ #˚dæq eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ yÓ’K]˝À e÷s¡TŒ düŒwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D düeTdü´≈£î πø+Á<äy˚T |ü]cÕÿs¡+ #ÓãT‘·T+<äì, á $wüj·T+˝À @+ e÷{≤¢&É˝ÒeTì #ÓãT‘·Tqï øÏs¡DY, sê»ø°j·÷\ ø√dü+ sêh $uÛÑ»q »s¡>∑<äì, Äj·Tq #˚dæq yê´K´\T Á|üdüTÔ‘· sêh sê»ø°j·÷\˝À ô|qT<äTe÷s¡+ πs|ü⁄‘·THêïsTT. d”m+ yê´K´\ yÓqTø£ ñqï<Óes¡T, me¬s’Hê Äj·Tq‘√ n˝≤ e÷{≤¢&çdüTÔHêïsê, d”m+ yÓ’K]‘√ e÷s¡TŒ≈£î ø±s¡Dy˚T+{Ï nì sêh+˝À sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·˝Ò ø±≈£î+&Ü kı+‘·bÕغ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. d”m+ e÷≥\ eTs¡à+ me]ø° n+‘·T|ü≥º&É+ ˝Ò<äT. ñqï≥Tº+&ç ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À Ä $<Ûä+>± m+<äT≈£î e÷{≤¢&Ü*‡ e∫Ã+~, n~ ñ<ä´eT+ CÀs¡+<äT≈£îqï á düeTj·T+˝À d”m+ Ä $<ÛäyÓTÆq yê´K´\T #˚j·T&É+ <˚ìøÏ dü+πø‘·eTì |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. d”m+ yÓ’K]ô|’ ‘Ó\\+>±D ø±+Á¬>dt m+|”\T ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. d”m+ e÷≥\T ‘Ó\+>±Dyê<äT\qT Ä+<√fi¯q ø£*–düTÔHêïj·Tì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü nqTe÷q+ ≈£L&Ü ø£\T>∑T‘√+<äì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· d”ìj·TsY m+|” $. Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ nHêïs¡T. d”m+ yê´K´\ô|’ Äj·Tq düŒ+~dü÷Ô 20047˝À {°&û|”ì z&ç+#˚+<äT≈£î {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√e&É+ sê»ø°j·T ø±<ë nì dü÷{Ï>± Á|ü•ï+#ês¡T. d”m+ e÷≥\ô|’ sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T |ü\T ø√D≤˝À¢ $X‚¢wüD\T #˚düTÔHêïs¡T. d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T ≈£L&Ü nH˚ø£ n_ÛÁbÕj·÷\T yÓ\TãT#·TÑ·THêïs¡T. yÓTTqï{Ïes¡≈£î

d”m+ yê´K´\ yÓqTø£ ñqï<Óes¡T? d”m+ yÓ’K]˝À e÷s¡TŒ≈£î ø±s¡Dy˚T+{Ï? n~ÛcÕºqy˚T n˝≤ nì|æk˛Ô+<ë? ne⁄q+{Àqï $X‚¢wü≈£î\T ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ôd’\+{Ÿ>± ñqï d”m+ ‘Ó\+>±D ø£yê‘·T ‘·sê«‘· dü+#·\Hê‘·àø£ yê´K´\T #˚j·T&É+ Ä˝À∫+#ê*‡q $wüj·TeTì n+≥THêïs¡T. n~ÛcÕºq+ dü÷#·q\‘√H˚ d”m+ yê yê´K´\T #˚ùd+<äT≈£î <Ó’s¡´+ #˚XÊs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh ø±yê\ì |ü\T bÕغ\T &çe÷+&É+ #˚j·T&É+ yÓqTø£ sê»ø°j·T $wüj·÷\T eTT&ç|ü&ç ñHêïj·Tì d”m+ e÷≥\ kÕsê+X¯eTì $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À πø+Á<ä yÓ’K] d”m+ yê´K´\‘√ düŒwüºeTsTT+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt ô|<ä›˝Ò eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY‘√ Ä $<Ûä+>± yê´K´\T #˚sTT+#ês¡ì yê yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. nsTTHê á }Vü‰>±Hê\ô|’ ø±+Á¬>dt eTTKT´˝…es¡÷ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î düŒ+~+#·˝Ò<äT. d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ rs¡Tô|’ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç≥Te+{Ï düeTj·T+˝À d”m+ n≥Te+{Ï ($T>∑‘ê2˝À)

CMyK

d”m+ yê´K´\T dü]ø±<äT n+<ä] eTH√uÛ≤yê\T >ös¡$+#ê*

$uÛÑõ+#·˝ÒeTqï d”m+ yê´K´\ô|’ >∑+Á&É ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ yê´K´\‘√ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Vü≤è<äj·÷\T >±j·T|ü&ܶj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\T <Óã“rùd˝≤ e÷{≤¢&É&É+ dü]ø±<äì dü÷∫+#ês¡T. ñqï‘· kÕúsTT˝À ñqï d”m+ øÏs¡DY n+<ä]˙ düe÷q+>± #·÷&Ü\ì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. sêh+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT eTH√uÛ≤yê\qT >ös¡$+#˚˝≤ d”m+ e÷{≤¢&Ü\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D e÷sYÃ≈£î nqTeT‹∫à πødüT\T ô|≥º&É+ dü]ø±<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´qT ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì eTTK´eT+Á‹ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêyê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ {°` ø±+Á¬>dt #˚düTÔqï b˛sê≥+ n_q+<ä˙ j·TeTHêeTïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<Ûäq˝À yês¡T n+<ä]ø£+fÒ eTT+<äTHêïs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· eT+Á‘·T\qT {°`CÒ@d” {≤¬sZ{Ÿ #˚j·T&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘êeTT ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ Vü≤dæÔq


2

Vü‰MT ì\u…≥Tºø√yê* ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY5 (düTes¡íyês¡Ô):æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiªRΩLiÕ‹[ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsV¨s ¨sá ¤À¡»Ì¡VN][™yá¨s æªΩáLigSfl· F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[Gzqs \¬ø¡LRi¯©±s ˙F~|mnsxqsL`i N][μR∂Li≤R∂LSLi @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂áª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ …”¡AL`iFs£qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNP.øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`iLS™´so ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™sŒÿ˛LRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNPzqsAL`i ≤≥T∂÷d˝¡ xmsLRi˘»¡©´s\|ms A∏R∂V©´s xqs*∏R∂VLigS ¬ø¡xmsˆ

©´sLiªRΩ™´sLRiNRPV ™´sW…˝ÿ≤R∂¨s N][μR∂Li≤R∂LSLi ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ZNPzqsAL`i ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ªRΩLRiV™yªRΩ N][μR∂Li≤R∂LSLi ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li\|ms xmsáV™´soLRiV æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi @π∏∂[V˘LiμR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡©´s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáNRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi N][μR∂Li≤R∂LSLi \|§¶¶¶μR∂ LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s ’¡¤«¡zms FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ™´søyËLRiV. ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩáV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V, áORPQ ¯fl„fi, BLi˙μR∂}qs©ylLi≤ÔT∂, ≠sμy˘rygRiL`iLS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRi Æ©s[ªRΩáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨dsLRiVgSlLi[ËLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV ™´sWL`iËNRPV xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

eP´Vü≤+ e÷]Ãq {Ï`CÒd”@ ñ<ä´eT ñ<ä蛋øÏ düHêïVü‰\T sê»ø°j·T|üøå±\qT≈£\T|ü⁄≈£îì yÓfi≤fl\ì jÓ÷#·q _C…|æ H˚‘·˝‘√ C…mdæ uÛÒ{Ï ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY 5 (düTes¡íyês¡Ô): DμR∂˘™´sW¨sı ™´sVLjiLiªRΩ DμÙR∂QXªRΩLi ¬ø¡[}qs μj∂aRPgS æªΩáLigSfl· F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË μj∂gji*«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi NS™´s≤R∂Liª][.. ™´sVLji¨sı NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. BLiμR∂VNRPV Dμ][˘gRi, NSLji¯NRP, NRPVá, ˙xms«ÿ xqsLixmnsWáª][ Fy»¡V LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQá©´sV NRPW≤y DμR∂˘™´sVLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s π∏∂W¿¡r°ÚLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s ˙F~|mnsxqsL`i N][μR∂Li≤R∂LSLi Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩá ¡XLiμR∂Li gRiVLRiV™yLRiLi ’d¡¤«¡[{ms ©y∏R∂VNRPVáª][ ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV˘Liμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @≤ÔR∂VNRPV©´sı ºdΩLRiV, F°÷d¡xqsVá μR∂™´sV©´sNSLi≤R∂, À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl· ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms xqsVμk∂LÁRiLigS øR¡LRiË «¡LjigjiLiμj∂. ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V xqs™´sWøyLRiLi Æ™s[VLRiNRPV.. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËÕ‹[ FyÕÊ‹©´sıLiμR∂VNRPV ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩáV ’d¡¤«¡[{msNTP μ≥R∂©´s˘™yμyáV æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[©´sW ªy™´sVV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáFyá¨s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi NS™´s≤R∂LiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQá xqsx§¶¶¶NSLRiLi @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂V™´sV¨s N][μR∂LiLS™±sV @©yıLRiV. ™´sWL`iËNRPV @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá©´sV zmsá™yá¨s @©´sVNRPV©yı™´sV¨s, @LiVVæªΩ[, @©´sV™´sVºΩ B™´s*≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Aáxqs˘Li ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂V©´s @©´sVNRPV©´sı ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ ™´sWL`iË©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¤Õ¡[NRPF°∏R∂V™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, @©´sVNRPV©´sı μy¨sNRPLi¤…¡[ lLi…Ì”¡Lixmso rÛyLiVVÕ‹[ ™´sWL`iË ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. ™´sWL`iË©´sV ª]áVªRΩ 7 gRiLi»¡Ã¡ZNP[ ™´sVVgjiLiøyá¨s À≥ÿ≠sLiøy™´sV¨s, @LiVVæªΩ[, INRPLjiμÙR∂Lji ™´sW»¡Ã¡ª][ N]©´srygjiLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøy™´sV©yıLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV @μj∂ xqsLjiNSμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡, @LÙRiLS˙ºΩ ™´sWL`iË©´sV ™´sVVgjiLiøy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY 5 (düTes¡íyês¡Ô): ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV DÃ˝¡Li zmnsVLi¿¡©´s «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSáá\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP B™y*á¨s LSxtÌsQ˚ \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aSáV B™´s*»¡Liª][ \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Õ˝‹[ gRiV ¡VáV xms»Ì¡VNRPVLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ˙ÀÿLiøR¡VáV ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı ˙xms™´sVV≈¡ NSL]ˆlLi[…fi NRPŒÿaSááV N][LÌRiV AÆμ∂[aSáª][ B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL][‰©´sV©yıLiVV. N][LÌRiV AÆμ∂[aSáª][ BLi»¡L`i NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡NRPV BLi»¡L`iÀ‹[LÔRiV @μ≥j∂NSLRiVáV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS D©´sı @¨sı \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡NRPV @μ≥j∂NSLRiVáV zqsμÙR∂\Æ™sV©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRi™´sLÊSá μy*LS æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ªRΩgji©´s ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[¨s À≥œ¡™´s©yÕ˝‹[ NRPŒÿaSáá©´sV ©´s≤R∂xms»¡Li, ˙NUP≤y˙FyLigRiflÿáV, ˙xmsæªΩ[˘NRP ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáV ¤Õ¡[¨s NRPŒÿaSááNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV B¿¡Ë NRPŒÿaSáá ≠s™´sLRifl· @Liμj∂©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ™y…”¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][©´sVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[™´s¨s ≠sμy˘LÙRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV, ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP |msμÙR∂gS xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. NSL]ˆlLi[…fi NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* |msμÙR∂áNRPV xqsªRΩ=Li ¡Liμ≥yáV

FyLRi¨s N][μR∂Li≤R∂LSLi @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`i˪][ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ ANSLiORPQ©´sV ™´sVL][ryLji ZNP[Li˙μy¨sNTP øy…”¡¬ø¡Fyˆ™´sV¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS N][μR∂Li≤R∂LSLi }msL]‰©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ @xmsˆ…”¡ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi æªΩáLigSfl·\|ms ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´sNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiμR∂Ljiª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡Ljizms æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s N][μR∂Li≤R∂LSLi N][LSLRiV. Æ©sáL][«¡ŸÃ¡VgS ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ DLi»¡W …”¡AL`iFs£qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNPzqsAL`i ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂áª][ «¡Lji zms©´s øR¡LRiËÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ≤≥T∂÷d˝¡ rÛyLiVVÕ‹[ NRPxqsLRiªRΩVÚ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ZNPzqsAL`iª][ @’≥¡˙Fy∏R∂V

s¡÷≥Te÷]Ãq {Ï`CÒ@d” ™´sWL`iË ≠s«¡∏R∂V™´sLiªy¨sNTP xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡©´s ’d¡¤«¡[{msNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS μ≥R∂©´s˘™yμyáV æªΩáVxmsoªRΩV©yı™´sV¨s, À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáFyá¨s N][μR∂Li≤R∂LSLi N][LSLRiV. ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ªy™´sVV NRPW≤y ™´sVμÙR∂ªRΩV¨sryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLRixqsˆLRi xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C Æ©sá 16©´s ˙xmsμ≥y¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV LS©´sV©´sı Æ©s[xmsªRΩ˘LiÕ‹[.. ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms≤R∂μy™´sV¨s ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩáV ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´sLjiLiøyá¨s ˙xmsμ≥y¨s\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLi¬ø¡[Õÿ ¨sLRixqs©´s DLi≤yá¨s xqsW¿¡LiøR¡gS.. μk∂¨s\|ms {qÌsLjiLig`i NRP≠sV…‘¡ ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩá •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi ’d¡¤«¡[{ms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´sáNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, F°÷d¡xqsVáV lLiøR¡Ëg]»Ì¡≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ @NRP‰≤R∂NRP‰≤R∂ ≠sμ≥R∂*LiryáV «¡LjigS∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV ˙xmsaSLiªRΩLigS D©yı.. F°÷d¡xqsV¤Õ¡[ @≤ÔR∂VN]¨s lLiøR¡Ëg]…ÌÿLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @©´sV™´sVºΩ¿¡Ë @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li, @˙NRP™´sVLigS ZNP[xqsVáV ¡©yLiVVLiøR¡≤R∂Li @\Æ©sºΩNRP™´sV¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. @©´sV™´sVºΩLi¿¡©´s ø][»¡ FsÕÿLi…”¡ xmnsVL<Rifl·Ã¡V «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s, FsNRP‰Q\Æ≤∂æªΩ[ F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıL][ @NRP‰≤R∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sμ≥R∂*LiryáV «¡LjigS∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá\|ms |ms…Ì”¡©´s @˙NRP™´sV ZNP[xqsVá©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V FsºΩÚÆ™s[∏R∂Wá¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı ™´sVLjiLiªRΩ DμÙR∂QXªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ ¤«¡[G{qs ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ’d¡¤«¡[{ms

‘·ìF\≈£î dæ<äΔyÓTÆq Ç+≥sY uÀs¡T¶ DLi≤R∂»¡Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPŒÿaSáá «‹[÷¡NTP F°π∏∂[V™yLRiV NSμR∂V. @Æμ∂[NSNRPVLi≤y INRP NRPŒÿaSáNRPV D©´sı @©´sV™´sVºΩ\|ms ©yáVgRiV, HμR∂V ø][»˝¡ ˙ÀÿLi¿d¡Ã¡V ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NUP BLi»¡L`i À‹[LÔRiV @μ≥j∂NSLRiVáV A NRPŒÿaSáá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. N][LÌRiV AÆμ∂[aSáª][\Æ©s©y NSL]ˆlLi[…fi NRPŒÿaSáá BuÌyLS«ÿ˘¨sNTP ™´sVVNRPVªy≤R∂V xms≤R∂©´sVLiμj∂. INRP ZNP[xqsV ≠søyLRifl·NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV ™y˘Δÿ˘¨sxqsVÚ N]¨sı NSL]ˆlLi[…fi NRPŒÿaSááV xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá©´sV NRPW≤y ªRΩ™´sV BuÌy©´sVryLRiLi ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[  ¡÷d¡∏R∂V\Æ™sV©´s rÛyLiVVNTP Fsμj∂gS∏R∂VLi¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ¨s @LÙRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë¨s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. \|§¶¶¶N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «¡zqÌs£qs FsÕfi.©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤ÔT∂ \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSáá ºdΩLRiV\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙NUP≤y \Æ™sVμy©´sLi xqs•¶¶¶ xmsáV NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[™´sÆ©s[ NSLRifl·LigS

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

|üè~∏« `2 Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·+

™´sVμÙR∂ªRΩV¨sxqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LSLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ZNP[Li˙μR∂Li FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´sNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ LSuÌy˚¨sıGLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsV¨s ¨sá¤À¡»Ì¡VN][™yá¨s @≤T∂lgi[LiμR∂VZNP[ ZNP[{qsAL`i ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒ˝ÿLRi¨s, ¨sNRPXxtÌsQxmso LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. A∏R∂V©´s «¡Ljizms©´s øR¡LRiËÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ DLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Liª][ øR¡LRiËáV, xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV @™´sxqsLRiÆ™s[V©´s©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, F°÷d¡xqsVáV Fs¨sı @≤ÔR∂LiNRPVáV xqsXztÌsQLi¿¡©y.. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ\Æ™sVLiμR∂¨s, áORPQÕÿμj∂ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ ANSLiORPQ©´sV øy…ÿLRi©yıLRiV. ™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩ}qsÚ ≠sμ≥R∂*LiryáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s ªRΩxmsˆV≤R∂V ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, F°÷d¡xqsVá NRPV˙»¡Ã¡©´sV ºΩzmsˆN]…Ì”¡ aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS ™´sWL`iË©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy™´sV©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li, lLiøR¡Ëg]»Ì¡≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ @NRP‰≤R∂NRP‰≤R∂ ≠sμ≥R∂*LiryáV «¡LjigS∏R∂V¨s, @LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩá\|ms NSNRPVLi≤y ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩá\|ms ZNP[xqsVáV |ms…Ì”¡LiμR∂¨s, μk∂¨s Æ™s©´sNRP |msμÙR∂ NRPV˙»¡ μygji DLiμR∂¨s @©yıLRiV. ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs, Õ‹[xmsá xmsÆ≤∂[}qsÚ DμR∂˘™´sVLi DLi≤R∂μR∂¨s xqsLS‰LRiV À≥ÿ≠sr°ÚLiμR∂¨s, NS¨ds, @Æμ∂[μk∂ «¡Ljilgi[μj∂ NSμR∂©yıLRiV. ™´sWL`iË ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s ºdΩLRiV©´sV øR¡W\|qs©y ZNP[Li˙μR∂Li Æ™sLi»¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V\|ms ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Æ©s[ªRΩáV  ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V, ry*≠sVg_≤`∂, Æμ∂[≠ds˙xmsryμ`∂, ≠shRiÕfi, $¨s™y£qsg_≤`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FsLiVVÆ≤∂≤`∂ «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSááV ™´sVWªRΩxms≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ @Æ™s[≠dsV ¤Õ¡[NRPV©yı \|ms#˚Æ™s[…fi NS¤Õ¡[“¡Ã¡V N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s AaRPËLRi˘Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV DÃ˝¡LizmnsVxqsVÚLi¤…¡[ NRPŒœ¡ß˛ ™´sVWxqsVNRPVLi»¡V©yıLS @Li»¡W ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*μ≥j∂NSLRiVá\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[¨s «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSáá «ÿ’¡ªy©´sV ªRΩ©´s™´sVVLiμR∂V DLiøyá¨s «¡zqÌs£qs ©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤ÔT∂, BLi»¡Lki¯≤T∂π∏∂V…fi ≠sμy˘™´sVLi≤R∂÷¡ NSLRi˘μR∂Lji+, BLi»¡L`i ≠sμy˘aS≈¡ \Æ≤∂lLiNÌRPQL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. N]¨sıø][»˝¡ ¿¡©´sı,¿¡©´sı F˝y»˝¡Õ˝‹[ NRPW≤y NRPŒÿaSááV ©´s≤R∂VxqsVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @μ≥j∂NSLRiVáV G™´sW˙ªRΩLi ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s @LÙRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ZNP[xqsV ≠søyLRifl·©´sV CÆ©sá 15™´s æªΩ[μk∂NTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. N][LÌRiV AÆμ∂[aSáª][ B»¡V BLi»¡L`iÀ‹[LÔRiV, BLi»¡Lki¯≤T∂π∏∂V…fi ≠sμy˘™´sVLi≤R∂÷¡ @μ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[©´sV NRPμR∂÷¡NRP Æ™sVVμR∂áLiVVLiμj∂. @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Lki—¡©´sÕfi @μ≥j∂NSLRiVáV \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s BLi»¡L`iÀ‹[LÔRiV \Æ≤∂lLiNÌRPL`i AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ @¨sı \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV.

≈£L&Ü Ä bÕغ ø£qTeTs¡T>∑T ø±e&É+ U≤j·TeTì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. k˛ìj·÷ $eTs¡Ù\T #˚ùd kÕúsTT˝À >∑T»sê‘Y ˝Ò<äHêïs¡T. >∑T»sê‘Y >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î k˛ìj·÷ e<ä› @MT ˝Ò<äì, e÷{≤¢&ç‘˚ n_Ûeè~› >∑T]+∫ e÷Á‘·y˚T e÷{≤¢&Ü*‡ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝ÀH˚ >∑T»sê‘Y ndüÔe´düÔyÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêÁcÕºìøÏ yês¡T #˚dæ+<˚$T ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·è‘·«+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Á|ü»\ô|’ ô|qTuÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Ä bÕغ rs¡T e˝Ò¢ Á<äy√´\“D+, n$˙‹ ô|]>±j·Tì eT+&ç|ü&ܶs¡T. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î j·T÷|”@ $<ÛëHê˝Ò ø±s¡DeTì Äs√|æ+#ês¡T.

e´edüúô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+‘√ bÕ≥T •ø£åD Ç#˚Ã+<äT≈£î á Á|üjÓ÷>∑+ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç+{ÏÁπ>f…&é ¬>’&Ó&é $Tôd’˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ( ◊Jm+|”&û) ˝À uÛ≤>∑+>± |üè~∏« K+&Ü+‘·s¡ øÏå|üDÏì s¡÷bı+~+#ês¡T. ¬s+&ÉT 500 øÏ˝À\ nD«g yêsY ôV≤&é\qT yÓ÷düT¬øfi¯¢>∑\ kÕeTs¡ú´+ BìøÏ ñ+~. ¬s+&ÉT Ç+»q¢ kÕeTs¡ú´+‘√ |üì #˚ùd áøÏå|üDÏ ‘=$Tà~ MT≥s¡¢ bı&Ée⁄, ˇø£ MT≥s¡T yÓ&Ó\TŒ ø£*– ñ+~. Ç|üŒ{Ïπø uÛ≤s¡‘· ôd’q´+˝À #˚]q |üè~∏« `2 X¯Á‘·T øÏå|üDT\qT ‘Ó\+>±D‘˚*+~..düyÓTÆø£´y˚T eTTì–+~ ø£ìô|{Ϻ eT≥Tºu…≥º&É+‘√ #êø£#·ø£´+>± |üì #˚k˛Ô+~. sê»ø°j·÷˝Ò ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À eT+Á‹>± ñ+≥÷H˚ {Ï.õ yÓ+ø£fÒXŸ d”e÷+Á<Ûäyê<ëìï $ì|ædü÷Ô edüTÔHêï&ÉT. ø±>± ‘êC≤>± u…’¬s&ç¶ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ôd’‘·+ d”eTyê<ä+ $ì|ædü÷Ô n+<ä]ø£+≥ |ü&ÉT‘·THêï&ÉT. áÁø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ dü«dæÔ |ü*øÏ d”eT ]ø±sY¶‡ ÁuÒø˘ #˚j·÷\+fÒ me]¬ø’Hê @fi¯ó¢ |ü&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT ‘=$Tà~qïs¡ ñ<ä´e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T{≤º&ÉT. Ç+‘·ø±\+ u≤ãT ø£qTdüqï˝À¢ |üì#˚dæ u…’¬s&ç¶ n<˚ u≤ãT≈£î dü+e‘·‡sê\T eTTK´eT+Á‹>± |üì #˚XÊqì, ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\T Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± ñHêïqì BÛ≥T>± bÕ<äj·÷Á‘·qT #˚|ü{≤º&ÉT. Çø£b˛‘˚ Ä+Á<Ûë ñ<ä´eT+ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ...C…’ Ä+Á<Ûë , á ]ø±s¡T¶ ÁuÒø˘ #˚j·÷\+fÒ me]¬ø’Hê @fi¯ó¢ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. nsTTHê n<√ düeTdü´ ñ<ä´eT+ ø=‘·Ô<˚$÷ ø±<äT. ø±˙ Ç{°e\ ø±\+˝À ø=‘·Ô|ü⁄+‘·\T ‘=≈£îÿ‘√+~. Ä+Á<ÛëqT Á|ü‘·´ø£ ø±<äHêïs¡T. ‘êqT Á|ü»\ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äTπø bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤ºqì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt sêh+ #˚j·÷\ì yês¡T Á|ü‘˚´øÏ+∫ ø√s¡&É+˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D sê≈£î+&Ü n&ɶ|ü&É≥+˝ÀH˚ yês¡T Vü≤j·÷+˝À |ü+≥ ;e÷ s¡TD ;e÷>± e÷]s<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û Çe«&É+ n‘·T´‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡qï Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ‘Ós¡ô|’øÏ sêj·T\‘Ó\+>±D n+X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt sêÁcÕºìï ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+∫+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. {°&û|” Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ôd’‘·+ ‘·eT<Ó’q XË’*˝À sê»ø°j·÷\T HÓs¡|ü⁄‘·THêïs¡qï sêÁcÕºìøÏ Çy˚TCŸ rdüT≈£îeùdÔ ø±+Á¬>dt e÷Á‘·+ Á|ü‹wüºqT ~>∑C≤]Ã+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Äs√|üD\THêïsTT.Ç~˝≤e⁄+&É>± ÁbÕ+rj·T $yê<ä+ πøe\+ ñìøÏ#ê≥T≈£îH˚ nÁdüÔ+>± ø£fi≤XÊ\˝À¢ edü‘·T\T ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ìs¡, ‘·q j·÷Á‘·˝À e÷]+<ë nqï nqTe÷Hê\T πs¬ø‘·TÔ‘·THêïsTT. áÁø£eT+˝À sêh+˝À »]π> nìï ñ<ä´e÷\qT me]ì ø£~|æHê ø£˙ïfi‚¢ edüTÔHêïj·THêïs¡T. |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘Y n+<Ûäø±s¡+>± e÷]+<äHêïs¡T. |ü]o*ùdÔ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT }|ü+<äT≈£î<äqï dü+πø‘ê\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ‘Ó\+>±q ø√dü+ ñ<√´>±\T ø±yê\+fÒ ô|≥Tºã&ÉT\T ø±yê*, ø±˙ sêh |ü]dæú‘·T\ <äècÕº mes¡÷ ô|≥º&ÜìøÏ »]–q Ä‘·àã*<ëHê\T. ‘ê´>±\T eT]∫b˛˝Òì$. ø±>± d”eT.Ä+Á<Ûë˝À »s¡T‘·Tqï ñ<ä´e÷\T eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.#˚H˚‘· |ü]ÁX¯eTH˚ eT÷‘·|ü&˚ùd dæú‹øÏ rdüT≈£îe#êÃs¡Hêïs¡T. ñ‹Ô‹Ôy˚qì #Ó|üŒø£‘·|üŒ<äT. ÁbÕ+rj·T $yê<ë\ düT&ç>∑T+&É+˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ‘˚\>±. $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘· |ü&ܶj·Tì, ‘=$Tà<˚fi¯¢ ø±+Á¬>dt bÕ\q <√|æ&û, <Ís¡®q´ düyÓTÆU≤´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ eTTì–b˛sTT+<äì ‘˚*b˛sTT+~...ø£<ä÷..? bÕ\q nì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ù|<ä\ dü+|ü<äqT ø±+Á¬>dtí H˚‘·\T <√#·T≈£îHêïs¡ì, C≤‹|æ‘· eTVü‰‘êà>±+BÛ ,&Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·÷\ ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔqïbÕغ {°&û|” e÷Á‘·y˚T nHêïs¡T. {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eT+∫ bÕ\q n+~kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\T yê´K´\T #˚j·T&É+ ‘Ó\+>±D˝À ‘·eT≈£î Çã“+~ø£s¡y˚Tìq n+≥THêïs¡T. á yê´K´\ô|’ d”m+ì Ä‘·à>ös¡e+‘√ ã‹πø˝≤ rs¡TÃ~<äT›‘êeTHêïs¡T. nÁ>∑esêí˝À¢ ≈£L&Ü ù|<ä\T ñHêïs¡ì, yê]øÏ $es¡D ø√s¡‘êeTì d”ìj·TsY eT+Á‹ ˇø£s¡T #ÓbÕŒs¡T. m+|”˝…’‘˚ d”m+ô|’ rÁekÕúsTT˝À n+&É>± ì\TkÕÔeTHêïs¡T. yÓTÆHêغ\T, md”‡,md”º, ;d” nìï esêZ\ yê]øÏ Hê´j·T+ $s¡T#·T≈£î|ü&ÉT‘·THêïs¡T.n~ÛcÕºq+ e<˚› e÷{≤¢&ÉT‘êeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. d”m+ yê´K´\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT sêø£‘√ ô|qTø=+&É C≤rj·T s¡Vü≤<ë] yÓTT‘·Ô+ {°&û|” ÁX‚DT\‘√ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº˝≤ ñHêïj·Tì e÷J m+|” πøX¯esêe⁄ &Ûç©¢˝À nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ì+&çb˛sTT+~. >∑‘·+˝À |ü]{≤\ s¡$ ÁbÕ‹ì<Ûä´ eVæ≤+∫q Ä ÁbÕ+‘êìøÏ #·+Á<äu≤ãT sêe&É+ ø£yê‘·T s√E ‘·eTqT ø£*ùd+<äT≈£î ≈£L&Ü d”m+ Çwüº|ü&É˝Ò<äì, Bìô|’ Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq dü+‘√wü+>± ñ+<äì sêbÕÔ&ÉT myÓTà˝Ò´ |ü]{≤\ düT˙‘· nHêïs¡T. H√{°düT ÇkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. d”m+ øÏs¡DY yÓ’K] e\¢ ‘Ó\+>±D ˝À bÕغøÏ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‹ &çπø ns¡TD ‘·q õ˝≤¢˝À¢ ø±+Á¬>dt d”ìj·Ts¡¢‘√ ø£*dæ &Ûç©¢øÏ yÓ[¢ ‘Ó\+>±D $wüj·T+ô|’ n~ÛcÕºq+‘√ #·]Ã+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. e´eVü‰s¡XË’*ô|’ ìs¡düq\T #˚|ü≥º+&ç nì ù|s=ÿHêïs¡T. j·T÷|”@˝À ø°\ø£ uÛ≤>∑kÕ«$Tø£ ñqï me]øÏyês¡T>± d”m+‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü n~ÛcÕºq+‘√ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ‘·èDeT÷˝Ÿ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« Ä]úø£dü+düÿs¡D\qT ìs¡dædü÷Ô yÓ’<=\–+~. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑s¡+˝ÀøÏ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]ù|+<äT≈£î eT+Á‘·T\T dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. ‘êqT #˚dæq yê´K´\ô|’ m|òt&û◊\ nqeT‹,&ûõ˝Ÿ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄, e+≥>±´dtô|’ |ü]$T‹ $~Û+#·&É+‘√ eTeT‘· πø+Á<ëìøÏ rÁekÕúsTT˝À <äTe÷s¡+ πs–q|üŒ{Ïø° d”m+ Ä yê´K´\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î m≥Te+{Ï eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ ÄyÓT j·T÷|”@ô|’ ø£‘·TÔ\T <ä÷düTÔHêïs¡T. πø+Á<ä $es¡D Çe«˝Ò<äT. ìs¡íj·÷\qT ñ|üdü+Vü≤]+#ê\+≥÷ Ç{°e\ &Ûç©¢˝À ≈£L&Ü uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. k˛ìj·÷ô|’ yÓ÷&ç ô|ò’sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛô|’ >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Ô‹ qπs+Á<äyÓ÷&û eTs√e÷s¡T sTT+∫+~. 30.33 mø£sê\ uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\ <ë«sê Áf…Æ&Ó+&é ˝…’|òt ôd’HÓ‡dt s¡÷. 4.30 ø√≥¢ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. >∑T»sê‘Yô|’ e÷{≤¢&˚ Vü≤≈£îÿ k˛ìj·÷≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. k˛ìj·÷, ø±+Á¬>dt e˝Ò¢ \_› bı+~+~. <Ûäs¡\ ìsêíj·T ø£$T{° dæbÕs¡T‡\qT |üø£ÿ≈£î ô|{Ϻ n&ɶ<ë]˝À á dü+düú≈£î uÛÑ÷ >∑T»sê‘Y |üs¡Te⁄ >∑+>∑˝À ø£*dæ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT k˛ìj·÷ >∑T»sê‘Y˝À πø{≤sTT+|ü⁄\T »]|æ+~. Ç+<äT≈£î Á|ü‹|ü\+>± »>∑Hé dü+düú˝À¢ s¡÷. 29.50 ø√≥T¢ ô|≥Tºã&ç mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô yÓ÷&ç düsêÿs¡Tô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü yÓ÷&ç ù|s¡T ô|{Ϻ+~ Á|ükÕÔ$+#·≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ e\¢ Á|ü»\≈£î, ¬s’‘·T\≈£î, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î »s¡–q y˚T˝Ò$T ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. nsTT‘˚ ÄyÓT #˚dæq $eTs¡Ù\qT yÓ÷&ç 24 >∑+≥˝À¢H˚ ‹|æŒø={≤ºs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q yÓ÷&ç e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛ìj·÷ Á|üdü+>∑+˝À \ø£åø√≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. nsTT‘˚ yê] yê<äqqT yêj·T˝≤sY s¡$ m˝≤+{Ï Vü‰MT ø=‘·Ô<˚MT ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ∫es¡≈£î q÷´dtù||üs¡¢qT ≈£L&Ü ÄyÓT Á|üdü+>±ìï Çe«qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. yêj·T˝≤sY‘√ uÛÒ{° e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT $»„|æÔøÏ Á|ü#·T]+#·˝Ò<äì, πøe\+ ˇø£ ô|<ä› bò˛{À ô|{Ϻ e~˝ÒXÊj·Tì m<Ó›yê #˚XÊs¡T. k˛ìj·÷ s¡$ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ ø√dü+ πø+Á<ä Ä]úø£ ∫<ä+ãs¡+, >∑‘·+˝À ñ<äjYT|üPsY˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤ùdÔ nø£ÿ&É ø±+Á¬>dt bÕغ >∑\¢+‘Ó’+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ôVA+eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚\qT ≈£L&Ü ø£*dæ $»„|æÔ #˚kÕÔeTHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT sêCŸø√{Ÿ˝À k˛ìj·÷ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡ì, ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï mìïø£˝À¢ á ÁbÕ+‘·+˝À

ù|<äÁ|ü»\ ø£cÕº\ô|’ ªHêsêμCŸ

d”m+ yÓqTø£ d”Á¬ø{Ÿ @+{°?

neTàô|’ eTeT‘·eTà ÄÁ>∑Vü≤+

»>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À n{≤#YyÓT+≥T¢

nø£åsê\ \ø£åø√≥T¢

¤À≥¡[μyá\|ms ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ˙xmsbPıLiøR¡gS @»¡V ™´sLi…”¡Æμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ZNPzqsAL`ic N][μR∂Li≤R∂LSLiá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyá©´sV ª]ágjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqszmsH FsLiFsÕfi ©´sW˘Æ≤∂Æ™sW˙NRP{qs FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı»˝¡V @ªRΩ˘LiªRΩ ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSá μy*LS æªΩ÷¡zqsLiμj∂. A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV BμÙR∂Lji ™´sVμ≥R∂˘ xqsπ∏∂Wμ≥R∂˘ NRPVμj∂lLi[ËLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…˝‹[ ZNPzqsAL`iNRPV @©´sVNRPWáLigS D©´sı N][μR∂Li≤R∂LSLi Dxms Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LRiV. @μj∂ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. N][μR∂Li≤R∂LSLiNRPV …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS D©´sıxmsˆ…”¡NUP ZNPzqsAL`iª][ ™´sW˙ªRΩLi Fs≤R∂Æ™sWx§¶¶¶Li, |ms≤R∂Æ™sWx§¶¶¶LigS DLi»¡V©yıLRiV.

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãs¡T 5, 2012

æªΩáLigSfl· NRP™yªRΩV\|ms ZNP[Li˙μy¨sNTP ágRi≤R∂Fy…”¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ztsQLiÆ≤∂[©´sV NRP÷¡zqs©´s LS«¡g][FyÕfi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, @NÌ][ ¡L`i 4 : |qs|mÌsLi ¡L`i 30©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s æªΩáLigSfl· NRP™yªRΩVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 16 }ms“¡Ã¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ NSLi˙lgi£qs FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi ZNP[Li˙μy¨sNTP @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[©´sV NRPáVxqsVNRPV©´sı A∏R∂V©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV BøyËLRiV. æªΩáLigSfl· NRP™yªRΩV xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ≠sμ≥R∂*Lixqs NSLi≤R∂\|ms ztsQLiÆ≤∂[NRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVá IºΩÚ≤T∂ NSLRifl·LigS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ æªΩáLigSfl· NRP™yªRΩVNRPV @©´sV™´sVºΩøyËLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. NRP™yªRΩ©´sV ˙xmsaSLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V HNRP˘ NSLS˘øR¡LRifl· xqs≠sVºΩ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP •¶¶¶≠dsV B¿¡ËLiμR∂¨s, NS¨ds A ªRΩLS*ªRΩ ™´sW»¡ ªRΩzmsˆLiμR∂¨s A∏R∂V©´s zmnsLS˘μR∂VÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. F°÷d¡xqsV ™yx§¶¶¶©yá©´sV, ≠dsV≤T∂∏R∂W ™yx§¶¶¶©yáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSNRPVLi≤y \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±s©´sV μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[aSLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRP™yªRΩVÕ‹[ ™y™´sVxmsORPQ ºdΩ˙™´s™yμR∂VáV FyÕÊ‹©´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ≠sμ≥R∂*LixqsLi «¡LjigjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ztsQLi≤T∂ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsNRP…”¡}qsÚ LSxtÌsQ˚Li gRiLiμR∂LRig][Œœ¡LigS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂¨s, NS ¡…Ì”¡ ∏R∂V¥y≠s¥j∂gS DLiøyá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. DÆμÙ∂[aRP˘xmspLRi*NRPLigSÆ©s[ æªΩáLigSfl· NRP™yªRΩVÕ‹[ @Ã˝¡L˝RiV «¡LjigS∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @Ã˝¡L˝RiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚá N˝TPzmsˆLig`iá©´sV NRPW≤y ágRi≤R∂Fy…”¡ ztsQLiÆ≤∂[NRPV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V L][«¡Ÿ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ K»¡L`i LjiLig`iL][≤ÔR∂V\|ms N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ™´s˘NRPVÚáV …‹[ÕfiF˝y«ÿ©´sV μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı NRPW≤y ágRi≤R∂Fy…”¡ ztsQLiÆ≤∂[NRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

"™´sW¤Õ¡gS™±s' ¨sLiμj∂ªRΩVáNRPV øR¡VZNP‰μR∂VLRiV ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi ¤À¡LiVVÕfi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV xqsV˙{msLi ¨sLSNRPLRifl· ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, @NÌ][ ¡L`i 4 :™´sW¤Õ¡gS™±s }msáVŒ˝œ¡ ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV\¤Õ¡©´s ™´sW“¡ \|qs¨sNSμ≥j∂NSLji $NSLiª`Ω ˙xmsryμ`∂ xmsoL][z§¶¶¶ª`Ω, ˙xms«ÏÿhSNRPWL`iáNRPV ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi ¤À¡LiVVÕfi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @ªRΩV˘©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi ¤À¡LiVVÕfi B™´s*≤R∂Li ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s gRiVLRiV™yLRiLi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. 2008Õ‹[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™´sW¤Õ¡gS™±s }msáVŒ˝œ¡ ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sW“¡ \|qs¨sNSμ≥j∂NSLji $NSLiª`Ω, ˙xms«ÏÿhSNRPWL`iá©´sV ©yáVlgi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. NTPLiμj∂ N][LÌRiVÕ˝‹[ ¤À¡LiVVÕfi á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™yLjiμÙR∂LRiV xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ™yLji ªRΩLRixmnsQo©´s {qs¨s∏R∂VL`i ©y˘∏R∂V™yμj∂ ∏R∂VWAL`i á÷¡ª`Ω ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsxqsWÚ.. ¨sLiμj∂ªRΩVáV ©yáVgRiV xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS \¤«¡Ã¡VÕ‹[ D©yıLRi¨s, ™yLji μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ≠s¨szmsLiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. ™yLjiNTP Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ¤À¡LiVVÕfi B™´s*¤Õ¡[™´sV¨s «¡zqÌs£qs |§¶¶¶ø`¡FsÕfi μR∂ªRΩVÚ, {qsZNP[ ˙xmsryμ`∂áª][ NRPW≤T∂©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ¨sLiμj∂ªRΩVá ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©˝´s©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ©y˘∏R∂V™yμj∂ ™yμR∂©´s\|ms xqsˆLiμj∂xqsWÚ.. @μj∂ ªRΩ™´sV ªRΩxmsˆV NSμR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ryμ≥yLRifl· ˙xms˙NTP∏R∂V Æ™s[VLRiZNP[ ≠søyLRifl· «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s\|ms ≠søyLRifl·©´sV ™yLiVVμy Æ™s[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][LRi≤R∂Liª][.. μ≥R∂LS¯xqs©´sLi ™´sVW≤R∂V ™yLSá Fy»¡V ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso, ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV ≠søyLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ©s[xtsQ©´sÕfi BÆ©s*zqÌslgi[xtsQ©±s G¤«¡¨ds=NTP \|§¶¶¶N][LÌRiV @©´sV™´sVºΩ BxqsWÚ «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s DªRΩÚLRiV*á\|ms ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi }qÌs gRi≤R∂V™´so©´sV F~≤T∂gjiLi¿¡Liμj∂.

∏R∂VW{msÕ‹[ ≠s«¡XLi’≥¡xqsVÚ©´sı Æ™sVμR∂≤R∂V™yxmso ªy«ÿgS ™´sVL][ G≤R∂VgRiVLji ™´sVXºΩ g][LRiΔfixmspL`i, @NÌ][ ¡L`i 4 :DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ™´sVLRifl· ™´sVXμR∂LigRiLi Æ™sWgRiVª][Liμj∂. Æ™sVμR∂≤R∂V™yxmso ™y˘μ≥j∂ª][ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji xqsLi≈¡˘ ˙NRP™´sVLigS |msLRiVgRiVª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS.. ªy«ÿgS ™´sVL][ G≤R∂VgRiVLRiV zmsÃ˝¡Ã¡V ™´sVLRifl”·LiøyLRiV. g][LRiΔfixmspL`iÕ‹[¨s ’d¡AL`i≤U∂ Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS¤Õ¡[“¡ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©´sı ALRiVgRiVLRiV ¿¡©yıLRiVáV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi NRP©´sVı™´sVW∏R∂VgS, gRiVLRiV™yLRiLi ™´sVL]NRPLRiV ™´sVXªRΩ˘™yªRΩ xms≤ÔyLRiV. g][Li≤y,  ¡{qsÚ, g][LRiΔfixmspL`i, zqsμÙyLÛRi©´sgRiL`i, NRPV{tsQ©´sgRiL`iNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ¿¡©yıLRiVáV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRi¨s @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV gRiVLRiV™yLRiLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV. μk∂Liª][ C ™y˘μ≥j∂ª][ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji©´s xqsLi≈¡˘ 390NTP ¬ø¡[LjiLiμj∂.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ™´sVL][ 23 ™´sVLiμj∂ Æ™sVμR∂≤R∂V™yxmso ™y˘μ≥j∂ª][ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[LSLRi¨s @≤T∂xtsQ©´sÕfi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i (|§¶¶¶ÕfiÚ) μj∂™yNRPL`i ˙xmsryμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩ «¡©´s™´sLji ©´sVLi¿¡ g][LRiΔfixmspL`i xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 2,511 ™´sVLiμj∂ ™y˘μ≥j∂ ÀÿLji©´s xms≤ÔyLRi¨s, ™yLjiÕ‹[ 390 ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 270 ™´sVLiμj∂ ≠s≠sμ≥R∂ Axqsˆ˙ªRΩÕ˝‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛjiQ\|ms ≠s¤À≥¡[μy¤Õ˝¡[™±s ™yztsQLigÌRi©±s, @NÌ][ ¡L`i 4:˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{msÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ≠s¤À≥¡[μyáV ¤Õ¡[™´s¨s ™´sVμ≥R∂˘˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ bP™´sLS«fizqsLig`i xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. xqs\lLi©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji¨s FyLÌki ˙xmsNRP…”¡xqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛjiªRΩ*LiQ\|ms ’d¡¤«¡[{msÕ‹[ ≠s¤À¡[μyáV©yı∏R∂V©´sı E•¶¶¶gS©yá©´sV A∏R∂V©´s N]…Ì”¡xmsÆ≤∂[aSLRiV. ™yztsQLigÌRi©±s xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ D©´sı bP™´sLS«fizqsLig`i À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. @Õÿlgi[, ’d¡¤«¡[{ms ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[©´sW ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V ªRΩgji©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms ªRΩ©´s ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji¨s ˙xmsNRP…”¡xqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms ªRΩ©´sNRPV |msμÙR∂gS AxqsNTPÚ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ™´sVμ≥R∂˘˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[Æ©s[ DLi…ÿ©´s¨s, LSxtÌsQ˚ @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ μR∂XztÌsQ ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøy™´sV©yıLRiV. ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i©´sV ≠s™´sVLji+xqsWÚ.. \¤…¡™±sV ™´sW˘gRi\¤«¡©±s A∏R∂V©´s©´sV "@Li≤R∂L`i @¿d¡™´sL`i'gS @’≥¡™´sLÒjiLiøR¡≤y¨sı bP™´sLS«fizqsLig`i ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. A ≠s™´sVLRi+áV AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Q\Æ™sV©´s≠s NS™´s©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{msN][, NSLi˙lgi£qsN][ A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y¨s NSμR∂¨s, Æμ∂[aS¨sNRPLiªRΩ…”¡NUP ˙xmsμ≥y¨s @©yıLRiV. A∏R∂V©´s ry™´sVLÛSQ˘¨sı g_LRi≠sLiøyá¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ˙xms«ÿry*™´sV˘Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ @LiaSá\|ms ¤À≥¡[μy’≥¡˙Fy∏R∂WáV DLi…ÿ∏R∂V¨s, @μj∂ xqsx§¶¶¶«¡™´sV¨s @©yıLRiV.

À≥œ¡˙μy˙μj∂Õ‹[ μR∂xqsLS DªRΩ=™yáV ≈¡™´sV¯Li,@NÌ][ ¡L`i 4: À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡LiÕ‹[¨s $ {qsªyLS™´sVøR¡Li˙μR∂ry*≠sV Æμ∂[™´srÛy©´sLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ aRPLRi©´sı©´s™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yáNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. C Æ©sá 15 ©´sVLi ¿¡ 24 ™´sLRiNRPV $Æμ∂[≠ds aRPLRi©´sı©´s™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV.@Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS Aá∏R∂VLiÕ‹[ C Æ©sá 15 ©´sVLi¿¡ 23 ™´sLRiNRPV ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ ≠sZaP[xtsQ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ μR∂xqsLS ™´sVLi≤R∂xmsLi™´sμÙR∂ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s LS™´sflÿxqsVLRi μR∂x§¶¶¶©´sLi NSLRi˘˙NRP™´sVLi C G≤yμj∂ NRPW≤y ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ry™´sVWz§¶¶¶NRP NRPVLiNRPV™´sWLRiË©´s, $LS™´sVFyLS∏R∂Vfl·Li, @™´sV¯™yLjiNTP ≠sZaP[xtsQ @áLiNSLSáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. @Õÿlgi[ $LS™´sW∏R∂Vfl· FyLS∏R∂Vfl· DÀ≥œ¡∏R∂VμyªRΩáV ¨sªRΩ˘Li «¡Ljilgi[ xqsLiZOP[Qxms LS™´sW∏R∂Vfl· x§¶¶¶™´s©´sLiÕ‹[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆryÚLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS áOUPQ ¯ªy∏R∂WLRiV Aá∏R∂W¨sı @LiμR∂LigS ™´sVVryÚ ¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. NSgS $LS™´sV˙μy™´sW∏R∂Vfl· FyLS∏R∂Vflÿ¨sı xmso LRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s ÀÿáNSLi≤R∂, @π∏∂Wμ≥R∂˘NSLi≤R∂, @LRifl·˘NSLi≤R∂, NTPztsQ‰LiμR∂NSLi≤R∂, xqsVLiμR∂LSNSLi≤R∂áª][ Fy»¡Vc ∏R∂VVμÙR∂NSLi≤R∂á©´sV FyLS∏R∂Vfl·Li ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. aRPLRi©´sı©´s™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @™´sV¯™yLRiV @xtÌsQáOUPQ ¯ @áLiNSLRiLiÕ‹[ À≥œ¡NRPVÚáNRPV μR∂LRi+©´s≠sV™´s*©´sV©yıLRiV. 15©´s Aμj∂áOUPQ, 16©´s xqsLiªy©´sáOUPQ, 17©´s gRi«¡Ã¡OUPQ ¯, 18©´s μ≥R∂©´sáOUPQ ¯, 19©´s μ≥y©´s˘Ã¡OUPQ ¯, 20©´s ≠s«¡∏R∂VáOUPQ ¯, 21©´s HaRP*LRi∏R∂V˘ áOUPQ ¯, 22©´s ≠dsLRiáOUPQ ¯, 23©´s ™´sV•¶¶¶Ã¡OUPQ ¯ @áLiNSLSáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. @NÌ][ ¡L`i 24©´s ≠s«¡∏R∂VμR∂aRP≠sV xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS áOUPQ ¯ªy∏R∂WLRiV @™´sV¯™yLRiV ¨s«¡LRiWxms áOUPQ ¯ @áLiNSLRiLiÕ‹[ À≥œ¡NRPVÚáNRPV μR∂LRi+©´s≠sVryÚLRiV. $™´sV˙μy™´sW∏R∂Vfl· FyLS∏R∂Vfl·Li xqs™´sWzmsÚ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠s«¡∏R∂VμR∂aRP≠sV L][«¡Ÿ©´s $ LS™´sV™´sV•¶¶¶xms…Ìÿ’≥¡}tsQNRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. @Æμ∂[ L][«¡Ÿ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi μR∂xqsLS ™´sVLi≤R∂Fy¨sNTP $ {qsªyLS™´sVøR¡Li˙μR∂áORPQ ¯fl·ry*™´sVVá©´sV Æ™s[VŒœ¡ªyŒÿá ™´sVμ≥R∂˘ ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V, aRP≠dsV xmsp«¡ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV.

F°÷d¡xqsVá r°μyÕ˝‹[ ¡∏R∂V»¡xms≤ÔR∂ }msáV≤R∂V xmsμyLÛSáV

NRP≤R∂xms, @NÌ][ ¡L`i 4 : NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi F°÷d¡xqsVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ À≥ÿLkigS }msáV≤R∂V xmsμyLÙSáV  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLiVV. \lLi¤Õ¡[* N]Li≤yxmsoLRiLi ©´sVLi¿¡ ¿¡ªRΩWÚLRiV\Æ™sxmso Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı ™yx§¶¶¶©´sLiÕ‹[ 2 Æ™s[á —¡¤Õ¡…”¡©±s zqÌsN`P=, 3Æ™s[á ≠dsV»¡L˝Ri ºdΩgRi, 25  ¡ryÚá @Æ™sW¯¨s∏R∂VLi \Æ©s˙¤…¡[…fi  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLiVV. ≠ds…”¡¨s F°÷d¡xqsVáV ry*μ≥k∂©´s xmsLRiVøR¡VNRPV©yıLRiV. ™yx§¶¶¶©´sLiª][ Fy»¡V \Æ≤∂Q˚™´sL`i©´sV, ™´sVL][ BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs ≠søyLRifl· «¡LRiVxmsoªRΩV©yıLRiV. ≠ds…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂WáV æªΩ÷¡∏R∂W÷¡= DLiμj∂. LS«¡Li}ms»¡Õ‹[¨s INRP NRPŒÿaSá ™´sμÙR∂ F°÷d¡xqsVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ™yx§¶¶¶©´s ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ F°÷d¡xqsVáV LRiW. 20 áORPQáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms NRPW≤y F°÷d¡xqsVáV ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.


xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡NRPV gS˘£qs ˙»¡ ¡VÕfi ≠saS≈¡xms»¡ıLi, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ™´sLi»¡ gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L˝RiQ\|ms LSLiVVºdΩNTP xmsLji≠sVºΩ ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV A˙aRP™´sWá\|ms |ms©´sVÀ≥ÿLRiLi xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. ™´sLi»¡gS˘£qs LSLiVVºdΩáNRPV xmsLji≠sVºΩ ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ™´sLi»¡gS˘£qs μ≥R∂LRi IZNP[ryLji ™´sVW≤T∂LiªRΩáV |msLjigjiLiμj∂. gRiªRΩ Æ©sá ™´sLRiNRPV ZNP[™´sáLi 340 LRiWFy∏R∂VáNRPV H…‘¡≤U∂G, “¡{qs{qs μy*LS xqsLRixmnsLS @π∏∂[V˘ ™´sLi»¡gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L`i, BxmsˆV≤R∂V Æ™sLiVV˘ LRiWFy∏R∂VáNRPV |msLjigjiLiμj∂. xmns÷¡ªRΩLigS INRPL][«¡Ÿ xmnsQp˘∏R∂VÕfi øyLÍkiá NTPLiμR∂ ™´sLi»¡gS˘£qs N][xqsLi ©yáVgRiV LRiWFy∏R∂VáV

À≥ÿLRiLi xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. μk∂Liª][ lLiLi≤R∂V ™yLSá ©´sVLi¿¡ A˙aRP™´sWá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[™´sVLi»¡W ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ xqsV™´sWLRiV 42 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ gjiLji«¡©´s ≠sμy˘LÛRiVá xmsLjizqÛsºΩ BLRiNS»¡LiÕ‹[ xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. C A˙aRP™´sWáNRPV FyªRΩ Æ™sV©´sW ˙xmsNSLRiLi xmnsQp˘∏R∂VÕfi øyLÍkiá©´sV BLiªRΩ™´sLRiNRPV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚLi≤R∂gS, Bxmsˆxms≤R∂V IZNP[ryLji ™´sVW≤T∂LiªRΩáV gS˘£qs μ≥R∂LRiáV |msLRigRi≤R∂Liª][ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡NRPV @π∏∂W™´sV∏R∂V xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂.™´sV©´s˘LiÕ‹[ 115 gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV A˙aRP™´sV FyhRiaSááV D©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[

μyμyxmso 32,500 ™´sVLiμj∂ gjiLji«¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡μR∂V™´soªRΩV©yıLRiV. @Õÿlgi[ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV gRiVLRiVNRPVÕÿáV, NRPxqsWÚLS˜ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sVL][ 9,500 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV D©yıLRiV. ≠dsLjiNTP DμR∂∏R∂VLi xmnsᕶ¶¶LRiLi, ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi, LS˙ºΩ À≥‹[«¡©y¨sı @Liμj∂Li¬ø¡[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡\|msÆ©s[ DLiμj∂.gjiLji«¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV F¢ztÌsQNS•¶¶¶LS¨sı @Liμj∂Liøyá¨s N]ªRΩÚ Æ™sV©´sW©´sV @™´sVáV ¬ø¡[aSLRiV.C Æ™sV©´sW©´sV @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s G≤yμj∂ ªRΩLS*ªRΩ ©´sVLi¿¡ ¨sªy˘™´sxqsLRi xqsLRiVNRPVá μ≥R∂LRiáV ªRΩLRiøR¡W |msLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. À≥ÿLS¨sı À≥œ¡LjixqsWÚÆ©s[ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ˙xmsºdΩ xmsp»¡ À≥‹[«¡©y¨sı xqs™´sVNRPW LRiVxqsVÚ©´sıμj∂.FyªRΩ ™´sLi»¡gS˘£qs μ≥R∂LRiá ˙xmsNSLRiLi A˙aRP™´sWÕ˝‹[ IN][‰ ≠sμy˘LÛjiNTP L][«¡ŸNRPV LRiWFy∏R∂V ™´sLiªRΩV©´s Æ©sáNRPV 30 LRiWFy∏R∂VáV xmnsQp˘∏R∂VÕfi øyLÍkiá NTPLiμR∂ ™´s˘∏R∂V™´sVπ∏∂[V˘μj∂. A˙aRP™´sWáNRPV Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ Æ™sV£qs øyLÍkiá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

ôV’≤<äsêu≤<é

BxqsVNRP ™y˘FyLRiLiÕ‹[NTP «ÿáL˝RiV...? ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) :NRPXuÒy©´sμk∂ ºdΩLRiLiÕ‹[ ¨s™yxqs™´sVVLi»¡W ¬ø¡[xmsáV xms¤…Ì¡[ ™yLRiV NRPW ≤y ©´sμj∂Õ‹[ ¬ø¡[xmsáV ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Liª][ A ™´sXºΩÚ ™´sW Æ©s[zqs, ÕÿÀ≥œ¡ry…”¡gS D©´sı BxqsVNRP ™y˘FyLRiLiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. ≠dsLji μy*LSÆ©s[ ™´sWzmns∏R∂W À˝ÿN`P ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ BxqsVNRP ™y˘FyLS¨sı ≠sxqsÚLjiLixms¤ «¡[r°Ú Liμj∂. ©´sμj∂ ™´sVμ≥R∂˘ ©´sVLi¿¡ ª][≤T∂©´s BxqsVNRP©´sV À≥œ¡™y ¨dsxmsoLRiLiÕ‹[¨s |§¶¶¶≤`∂™y»¡L`i ™´sL`i‰Q= Æ™s©´sVNRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ≤R∂Li£ms ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´sWzmns∏R∂W xqsV™´sWLRiV 50 ¡ryÚá BxqsVNRP xms¤…Ì¡[ IN][‰ À‹[»¡VcÕ‹[¨s BxqsVNRP©´sV LRiW.Æ™sLiVV˘ ©´sVLi¿¡ LRiW. 1500™´sLRiNRPV ≠s˙NRPLiVVxqsVÚLiμj∂. ¬ø¡[xmsáV xms¤…Ì¡[ ©y»¡Vc xms≤R∂™´sáƩs[ C ™y˘FyLS¨sNTP Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡Vc©yıLRiV. ©´sμk∂ ºdΩLRiLiÕ‹[¨s ™yLRiV ªy™´sVV ¬ø¡[xmsáV xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV Dxmsπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ xqsV™´sWLRiV 10  ¡ryÚá BxqsVNRP xms¤…Ì¡[ IN][‰ xms≤R∂™´s BxqsVNRP©´sV LRiW.200áNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsWÚ μy¨sı ™´sVW»¡Ã¡ LRiWxmsLiÕ‹[ À˝ÿN`P ™´sWlLi‰ …fiÕ‹[ LRiW.300c350NRPV ≠s˙NRPLiVVxqsWÚ DFyμ≥j∂ F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso  ¡rÌyLi≤`∂ FsμR∂VLRiVgS ©´sμk∂ ºdΩLRi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ¨s™yxqs™´sVVLi»¡Vc©´sı ™yLRiV NRPW ≤y NRPW÷d¡ xms©´sVáV ™´sWÆ©s[zqs BxqsVNRP ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©´sμk∂ gRiLRi˜ÈLi ©´sVLi¿¡ BxqsVNRP©´sV ª][≤R∂VªRΩV©´sı ≠ds LRiV μy¨sı  ¡LiμR∂LRiV ÕÿNRPVá ™´sμÙR∂, xqs*ªRΩLiªRΩ˘Q˚ xqs™´sVLRiπ∏∂Wμ≥R∂Vá À≥œ¡™´s©´sLi ™´sμÙR∂ ≤R∂Li£ms ¬ø¡[xqsWÚ ÕÿLkiáV, ˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV FsNTP‰xqsWÚ À˝ÿN`P ™´sWlLi‰…fiNRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. BLiªRΩNSáLigS BxqsVNRP @˙NRP™´sV ªRΩ™´s*NSáV «¡Ljizms©´s BxqsVNRP ™´sWzmns∏R∂W ™´sVL][ @≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂VZNP[zqs GNRPLigS ©´sμj∂ ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ©´sVLi¬ø¡[ BxqsVNRP©´sV ª][Æ≤∂[r°ÚLiμj∂. ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©y¨sı Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡W ©´sμj∂ @≤R∂VgRiV À≥ÿgRiLi ©´sVLi¿¡ BxqsVNRP©´sV ª][≤T∂xqsVÚ©´sı ™´sWzmns∏R∂W μy¨s¨s À˝ÿN`P ™´sWlLi‰…fiNRPV ªRΩLRi÷¡r°ÚLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BxqsVNRP Æ™s[áLi\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li øR¡≤R∂Liª][ BxqsVNRP @˙NRP™´sV ªRΩ™´s*NSáV ©y©y…”¡NUP @μ≥j∂NRP™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ {qsªy©´sgRiLRiLi \Æ™sxmso ©´sVLi¿¡ L][«¡⁄ xmsμR∂Vá xqsLi≈¡˘Õ‹[ À‹[»˝¡Õ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı N]LiμR∂LRiV À≥œ¡™y¨ds μk∂*xmsLi xqs≠dsV xmsLiÕ‹[ ™y…”¡¨s ¨s÷¡zms ©´sμj∂ μj∂gRiV™´s À≥ÿgS¨sNTP \|msxmso áV μj∂Lizms Æ™sW»¡L˝Ri xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ BxqsVNRP©´sV ª][≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Aμ≥R∂V¨sNRPLi gS ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[zqs©´s C Æ™sW»¡L˝RiV ©´sμj∂ μj∂gRiV™´s À≥ÿgRiLi ©´sVLi¿¡ ª][≤R∂V ªRΩV©´sı BxqsVNRP©´sV, ¨ds…”¡¨s Æ™s[LRiV ¬ø¡[ryÚLiVV. BxqsVNRP©´sV À‹[…fiÕ‹[NTP ¨sLizms, ¨ds…”¡¨s ºΩLjigji ©´sμj∂Õ‹[NTP ™´sμj∂¤ Õ¡[ryÚLiVV. NRPXuÒy, gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™y˘FyLRiVáV BÕÿ ªRΩ≠s*ºdΩzqs©´s BxqsVNRPV©´sV À˝ÿN`P ™´sWlLi‰…fiNRPV ªRΩLRi÷¡ryÚLRiV. C ªRΩLiªRΩV ˙xmsºΩ L][«¡⁄ æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´s HμR∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV 11gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s rÛy¨sNRPLigS ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı N]LiμR∂LRiV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS C ªRΩLiªRΩV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı BLjilg i[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV @»¡Vc\Æ™sxmso NRPÆ©sıQºΩÚ øR¡W≤R∂ NRPF°™´s≤R∂Li ≠s™´sVLRi+áNRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂.

™´sL<Sáª][ À≥ÿLkigS xmsLi»¡©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) :—¡Õ˝ÿÕ‹[ GNRPμ≥y…”¡gS NRPVLjizqs©´s À≥ÿLki ™´sL<Sáª][ ™ygRiVáV, ™´sLi NRPáV DF~ˆLigji ˙xms™´sz§¶¶¶LiøR¡gS, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ¨sLRi¯Õfi ≤T∂≠s«¡©±sáՋ[ 35 ˙gS™´sWáNRPV LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ ©´sμj∂ DF~ˆLi gRi≤R∂ Liª][ ¬ø¡[xmsá Æ™s[»¡©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs ©y»¡V xms≤R∂™´sà ¡NRPV NRPW≤y @©´sV™´sVºΩLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥ÿLki ™´sL<RiLi NSLRifl·LigS xmsºΩÚ xmsLi»¡NRPV |msμÙR∂gS ©´sxtÌsQLi NRPágRiNRP F°LiVV©y, ¬ø¡[ºΩN]¬ø¡[Ë μR∂aRPÕ‹[ ™´so©´sı r°∏R∂WxmsLi»¡ À≥ÿLki ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ Æμ∂ ¡˜ºΩLiμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, À‹[¥`∂, D»¡WıLRiV, AzqsFnyÀÿμ`∂ ≤T∂≠s«¡©±sáՋ[ xqsV™´sWLRiV 45 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ r°∏R∂WxmsLi»¡ Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.≈¡Lki£mnsÕ‹[ 2 áORPQá 75 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ r°∏R∂WxmsLi»¡ rygRiV ¬ø¡[∏R∂VgS, ™´sLRiμR∂ ≠sxmsªRΩVÚ NSLRifl·LigS AaRPáV ™´sμR∂VáVN][™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV ™yF°∏R∂WLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS «‹©´sı xmsLi»¡NRPV NRPW≤y ºdΩLRi¨s ©´suÌy¨sı NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. xmspªRΩμR∂aRPÕ‹[ D©´sı xmsºΩÚxmspáV Æ©s[áLS÷¡ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV ©´suÌy¨sı NRPágRi¤«¡[zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 3 |qsLi.≠dsV.ryμ≥yLRifl· ™´sL<RiFyªRΩLi LjiNSLÔRiV NSgS, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s  ¡LigSLRiVgRiWÆ≤∂Li, zmsxmsˆ Õfiμ≥R∂Lji, ¨dsLSá, \¤«¡©´s¥`∂, ¿¡LiøR¡VxmnsW…fi, ryLigji≤T∂, ™ygSxmspL`i, ¤À¡[á ™ygRiVáV DF~ˆLigji LSNRP F°NRPáNRPV ºdΩ˙™´s @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi\|ms ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV xqslLi[*áV ¨sLRi* z§¶¶¶Li¿¡ xmsLji•¶¶¶LRiLi @Liμj∂Li¬ø¡[Õÿ øR¡W≤yá¨s xmsáV ™´soLRiV N][LSLRiV. @áˆ{ms≤R∂©´s ˙μ][fl”· ˙xmsÀ≥ÿ™´sLigS NRPVLjizqs©´s À≥ÿLki ™´sL<SáV ≈¡Lki£mns xmsLi»¡©´sV Æμ∂ ¡˜ ºdΩaSLiVV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s \¤«¡«¡™y ©±s©´sgRiL`i, xqsVÀ≥ÿ£tsQ©´sgRiL`i, Δÿ©yxmspL`i, NRPryÚá LSLi NTPxtÌsvNSá¨dsÕ˝‹[NTP ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ¬ø¡[Lji ry™´sV©´s˘ ˙xms«¡Ã¡V BNRP‰»˝¡NRPV gRiVLji NS™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. DLRiV™´sVVáV Æ™sVLRiVxmsoáª][ À≥ÿLki ™´sL<S¨sNTP ª][≤R∂V zms≤R∂VgRiVFy»¡VNRPV BμÙR∂LRiV gjiLji«¡©´sVáV ªyLizqs ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤ÔyLRiV. xmsLÙS©±s x§¶¶¶Ljiμy£qs (36), ™´sVLRi=N][á ’≥d¡LiLS™±s (38) @Æ©s[ BμÙR∂LRiV gjiLji«¡©´sVáV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤ÔyLRiV. BμÙR∂LjiNTP gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. gjiLjigS™´sVÕ‹[ zms≤R∂VgRiVFy»¡Vc ™yLRiÚ ™yLji NRPV»¡VciLiÀÿÕ˝‹[ ºdΩLRi¨s ≠suyμ≥y¨sı ¨sLizmsLiμj∂. Bμj∂Õÿ ™´soLi¤…¡[ NRPVLi…ÿá «¡Ã¡FyªRΩLiÕ‹[ À≥ÿLki ™´sL<S¨sNTP ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV F°¤…¡ºΩÚ ˙xms™´sz§¶¶¶LiøR¡≤R∂Liª][ @NRP‰≤R∂ ryı©´sLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xmsaSLiª`Ω (19) ’¡¤…¡N`P ≠sμy˘LÛji gRiÃ˝¡Li\æªΩ AøR¡WNTP ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™´sLRiμR∂ ˙xms™yx§¶¶¶LiÕ‹[ N]»Ì¡VNRPVF°∏R∂W≤R∂V. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ BμÙR∂LRiV BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LÛRiVá©´sV «¡Ã¡FyªRΩLi  ¡÷¡ ºdΩxqsVNRPV©´sı xqsLixmnsV»¡©´s ™yLji NRPV»¡VLiÀÿá©´sV μR∂VM≈¡rygRiLRiLiÕ‹[ ™´sVVLi¿¡Liμj∂.

|msLiøR¡¨s xmsORPQLiÕ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV |ms¤…Ì¡[ À≥‹[«¡©´sLiÕ‹[ N][ªRΩ |ms…Ìÿá¨s A aS≈¡ À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ˙xmsºΩ L][«¡⁄ N][≤T∂gRiV≤ÔR∂V©´sV |ms…Ìÿ÷¡= DLi≤R∂gS, μy¨sı NRPVμj∂Li¿¡ ™´sLi»¡gS˘£qs À≥ÿLS¨sı N]LiªRΩÆ™s[VLRi ªRΩgÊjiLiøR¡VN][™yá¨s øR¡WxqsVÚLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ NRPWLRiÕ˝‹[ \|qsªRΩLi N][ªRΩ |ms»Ì¡≤R∂Li μy*LS ™´sLi»¡gS˘£qs À≥ÿLS¨sı μj∂LiøR¡V N][™yá¨s A aS≈¡ π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ gjiLji«¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRiLi @LiμR∂NRP @LÙSNRP÷¡ª][ @á™´sV…”¡Liøy÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ μyxmsoLjiLiø R¡©´sV©´sı μj∂.™´sLi»¡gS˘£qs μ≥R∂LRi ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigji©´sLiμR∂V©´s gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV A˙aRP™´sWáNRPV Æ™sV£qs øyLÍkiá©´sV |msLiøy÷¡=Liμj∂gS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP @LiμR∂¤ «¡[ryÚ™´sV¨s gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ Dxms xqsLiøyáNRPV≤R∂V ’¡.™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

…‘¡cNSLi˙lgi£qs FsLi{msá\|ms FsÆ™sV¯÷d¡=áV μ≥R∂*«¡Li FsLi{msá ºdΩLRiVª][ FyLÌkiNTP ©´sxtÌsQLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgi£qs FsLi{msá \Æ™s≈¡Lji\|ms …”¡AL`iFs£qs, æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿxqsLixmnsWáV ˙xmsaRPLixqsá «¡Ã˝¡V NRPVLjizmsxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP r~LiªRΩFyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW˙ªRΩLi ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS FsLi{msáV {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s …ÿlLÊi…figS ¬ø¡[xqsVN]¨s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V»¡Li\|ms ™yLRiV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. NTPLRifl„fi ™´sLÊRiLigS ™´sVV˙μR∂xms≤T∂©´s Æ©s[ªRΩáV FsLi{msá ºdΩLRiV©´sV FsLi≤R∂gRi≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP @LRiVfl·, ≠s£ms «¡∏R∂V˙xmsNSa`P##lLi≤ÔT∂, xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV FsLi{msá \Æ™s≈¡Lji\|ms ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigSÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. ªy«ÿgS æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯÷d¡=áV NRPW≤y FsLi{msá\|ms μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. FsLi{msá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ©´sxtÌsQLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi FsÆ™sV¯÷d¡=áV xmsoÕ˝ÿ xmsμy¯™´sºΩ, LS¤«¡[aRP*L`iLS™´so, xmnsLRiWN`P x§¶¶¶ß}qs=©±sáV ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Æ©sZN˝P£qs L][≤`∂Õ‹[ æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV À≥œ¡∏R∂VxmsÆ≤∂[ FsLi{msáV {qsFsLi NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sVVLiμR∂V x§¶¶¶≤y≠s≤T∂ ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. Æ©sZN˝P£qs L][≤ÔR∂VÕ‹[ NRP™yªRΩV «¡LRiVgRiVªRΩVLi¤…¡[ FsLi{msáNRPV ¤À¡[gRiLi}ms»¡Õ‹[ GLi xms©´s¨s ™yLRiV ˙xmsbPıLiøyLRiV. Gμ][≠sμ≥R∂LigS ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ ™yLRiÚáN][xqsÆ™s[V FsLi{msáV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s ™yLRiV ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. FsLi{msá ºdΩLRiV ™´sWLRiNRPVLi¤…¡[ ªy™´sVV NRPW≤y @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FsLi{msá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms …”¡¤«¡AL`i NRPW≤y ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. NSLi˙lgi£qs FsLi{msá \Æ™s≈¡Lji¨s FsLi≤R∂gRi…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgi£qs FsLi{msá NSLRifl·LigS FyLÌkiNTP

©´sxtÌsQLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. FsLi{msáV ºdΩLRiV ™´sWLRiVËN][NRPVLi¤…¡[ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂NTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPV©yı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi©´sV FsLi{msáV F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i, ≠sÆ™s[N`PáV xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™yLji Æ™s©´sNRP Fs™´sLRiV©yıLRi¨s …”¡¤«¡AL`i ˙xmsbPıLiøyLRiV. Æ©s[ªRΩáV r~LiªRΩ @¤«¡Li≤yª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s, BªRΩLRi FyLÌkiá Fs¤«¡Li≤y©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NRP™yªRΩV Æ©sZN˝P£qs L][≤ÔR∂VÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLi¤…¡[ FsLi{msáNRPV {qsFsLi BLi…”¡™´sμÙR∂ GLixms©´s¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ FyLÌki |msμÙR∂áª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂©´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y FsLi{msáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ GLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FsLi{msáV ™´sV◊d¡˛ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmso©´s F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLS @©´sı ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s «¡∏R∂V˙xmsNSa`P##lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. FsLi{msáNRPV©´sı LS«¡NUP∏R∂V  ¡Ã¡Li G≠sV»¡¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS …”¡¤«¡AL`i ˙xmsbPıLiøyLRiV. FsLi{msá Æ™sLi»¡ INRP‰ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPW≤y ¤Õ¡[LRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sV◊d¡˛ {qsFsLi©´sV ≠s™´sVLji+xqsVÚ FyLÌkiNTP ©´sxtÌsQLi NRP÷¡lgi[ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[}qsÚ ÀÿgRiVLi≤R∂μR∂¨s FsLi{msá©´sV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´sNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLiμR∂¨s, A ≠sxtsQ∏R∂WáV æªΩ÷¡zqs NRPW≤y BªRΩLRi LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV FyLÌkiNTP B ¡˜Liμj∂ NRP÷¡lgi[Õÿ FsLi{msáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

NRP≤R∂xms NSLi˙lgi£qsÕ‹[ «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV ¿¡øR¡VË NRP≤R∂xms, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) :«¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V Aμ≥j∂xmsªRΩ˘F°LRiV©´sV ©´s≤R∂Vr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRPW≤y C xmsLjiflÿ™´sW¤Õ¡[ ˙xmsμ≥y©´s øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLSLiVV. «¡gRiÆμ∂[NRPlLi≤ÔT∂NTP ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s B™´s*≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y \Æ≤∂lLiNÌRPL`iá ¨s∏R∂W™´sVNRPLiÕ‹[ NRPW≤y xqs™´sVªRΩVá˘Li Fy…”¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV. @Õÿlgi[ ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡c \¬ø≥¡LRi¯©±sgS «¡gRiÆμ∂[NRPlLi≤ÔT∂ ˙xms™´sWfl· {qs*NSLS¨sNTP NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™yLji¨s NSNRPVLi≤y \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™yLji¨s A•¶¶¶*¨sLiøR¡≤R∂Li ÕÿLi…”¡≠s NRPW≤y ≠s™yμyáNRPV ™´sVLjiN]LiªRΩ NSLRifl·Li @∏R∂W˘LiVV. ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡c lLi[zms©´s ≠s™yμR∂Li «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ BÕÿ |qsgRiáV lLi[xmsoª][Liμj∂. «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı xmsLjiflÿ™´sWáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s ≠s™yμyÕ˝‹[NTP ÕÿgS∏R∂VÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FsNRP‰≤y ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, BLiμR∂VNRPV ª][≤R∂V \Æ™sFs£qsAL`i FyLÌki @©´sVøR¡LRiV≤T∂gS ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©´sı «¡gRiÆμ∂[NRPlLi≤ÔT∂NTP \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s B™´s*≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V ≠s™yμy¨sNTP NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. «¡gRiÆμ∂[NRPlLi≤ÔT∂NTP xmsμR∂≠s LS™´s≤y¨sNTP NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLiÆ≤Ô∂[ NSLRifl·™´sV©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV.gRiªRΩ G≤yμj∂ «¡Ljigji©´s FyL˝RiÆ™sVLi…fi Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Aμj∂©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂NTP @©´sVNRPWáLigS xms¨s¬ø¡[aSLRiV. @xmsˆ…˝‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩ {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP B©±sø≥yLÍjigS ™´soLiÆ≤∂[™yLRiV. @xmsˆ…˝‹[ NSLi˙lgi£qs xmsOSQ©´s ¨s÷¡¿¡©´s ™yLjiNTP ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ xmsμR∂≠s BryÚ™´sV¨s NRPW≤y Æ©s[ªRΩáV •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. ™´sVLji C ≠s™yμy¨sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩáV G ≠sμ≥R∂LigS xmsLjixtsQ‰LjiryÚL][, C ≠s™yμyáV «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ xmsLjiflÿ™´sWáNRPV μyLji ºdΩryÚπ∏∂W @¨s FyLÌki Æ©s[ªRΩáV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV.

Aμj∂©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂NTP @©´sVøR¡LRiV\¤Õ¡©´s «¡gRiÆμ∂[NRPlLi≤ÔT∂NTP ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s B™´s*≤R∂Æ™s[V «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV NSLi˙lgi£qsFyLÌkiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı LRigRi≤R∂NRPV ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. ≠s÷d¡©´s {msAL`i{ms Æ©s[ªRΩ ©ylgi[Li˙μR∂∏R∂WμR∂™±s Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ GLRiˆ≤ÔR∂ ˙gRiWxmso NRPxtÌsQNSáLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs xmsOSQ©´s ¨s÷¡¿¡©´s ™yLjiNTP ©y˘∏R∂VLi «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. Aμj∂©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ @©´sVøR¡LRiV≤R∂VgS ™´so©´sı «¡gRiÆμ∂[NRPlLi≤ÔT∂ \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sLÊki∏R∂VV≤R∂¨s A∏R∂V©´sNRPV ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ FsÕÿ BryÚLRi¨s ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. ≤U∂{qs{qs NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsμR∂V»¡ HμR∂VgRiVLRiV A™´sVLRifl· μk∂ORPQáV, ™´sVL][ 20 ™´sVLiμj∂ Lji¤Õ¡[ μk∂ORPQáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. \Æ™sFs£qsAL`i FyLÌki ™´sLÊki∏R∂VV\Æ≤∂©´s «¡gRiÆμ∂[NRPlLi≤ÔT∂NTP B¿¡Ë©´s ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s¨s LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs FyLÌki N][xqsLi NRPxtÌsQxms≤ÔR∂ ™yLjiNTP B™y*á¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ μk∂ORPQáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı ≠s™yμR∂Li\|ms ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sWNRPLi @a][N`PNRPV™´sWL`i μy*LS —¡Õ˝ÿ B©±sø≥yLÍji ™´sVLi˙ºΩ ™yNRP ¡V ¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤R∂ Æ©sáN]©´sı ≠s™yμy¨sı B©±sø≥yLÍji ™´sVLi˙ºΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. @Õÿlgi[ {ms{qs{qsª][ Fy»¡Vc —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩVáV, 20 xqsW˙ªyá @™´sVáV NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s ªRΩVázqslLi≤ÔT∂ μR∂XztÌsQNTP NRPW≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌki —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ºdΩxqsVZNP◊˝¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS «¡LRigRi≤R∂Liª][Æ©s[ «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ INRP ™´sLÊRiLi BÕÿ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gjiLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡c \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s «¡gRiÆμ∂[NRPlLi≤ÔT∂ ªy©´sV 2014Õ‹[ «¡gRi©±sNRPV @©´sVNRPWáLigSÆ©s[ xms¨s¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡Vc™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. C ˙xmsNRP»¡©´s NRPW≤y NSLi˙lgi£qsÕ‹[¨s ©ylgi[Li˙μR∂∏R∂WμR∂™±sª][ D©´sı ™´sLÊRiLi @μ≥j∂uÓy©´sLi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi.

{°&û|”ìÆμ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV \Æ™sNSFy, NSLi˙lgi£qs NRPV™´sV¯NRPV‰: Fs˙LRi©yı∏R∂VV≤R∂V ¿¡ªRΩWÚLRiV, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qs, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiáV NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰ NRPV…”¡Ã¡ LS«¡NUP∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s …”¡≤T∂zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, ZNP[Li˙μR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ Fs˙LRi©yı∏R∂VV≤R∂V AL][zmsLiøyLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki g_LRi™´s @μ≥R∂˘QORPVLSáV, xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘LSáV \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡ ™´søyËZNP[ xmsLjiflÿ™´sWáV xmspLjiÚgS ™´sWLjiF°∏R∂W∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´s Fs˙LRi©yı∏R∂VV≤R∂V ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Fs™´slLi¨sı NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©y æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ μR∂WLRiLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[LRi¨s, LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡V @¨sı ≠sxtsQ∏R∂WáV gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRi¨s Fs˙LRi©yı∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ©´sV ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ \Æ©sºΩNRP x§¶¶¶NRPV‰ Fs™´sLjiNUP ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Àÿ ¡V ™´sxqsVÚ©yı ≠dsV N][xqsLi FyμR∂∏R∂W˙ªRΩª][ @¨sı FyLÌkiá gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ \lLiŒ˝œ¡ß xmsLRiVlgi≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV FsxmsˆV≤R∂V ™´s¿¡Ë©y æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩª][ ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV, ™yLji NRPxtÌsQ©´suÌyá©´sV æªΩáVxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s Fs˙LRi©yı∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡FyˆLRiV. LS«¡NUP∏R∂VLigS FsμR∂VL]‰Æ©s[ μR∂™´sVV¯¤Õ¡[ZNP[ BªRΩLRi FyLÌkiáV Àÿ ¡V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ\|ms ªRΩxmsˆV≤R∂V ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩáVxqsVN]¨s ™yLjiNTP \Æμ≥∂LRi˘Li ¬ø¡}msˆLiμR∂VZNP[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. NS÷¡©´s≤R∂NRP ™´sÃ˝¡ ©ØxmsˆVáV ™´søyË∏R∂V¨s Àÿ ¡V @©´sı ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV NRPW≤y N]¨sı FyLÌkiáV }§¶¶¶Œœ¡©´s ¬ø¡[zqs ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s A FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ @LRi≠sLiμ`∂NRPV™´sWL`i g_≤`∂ @©yıLRiV. @Õÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV \Æ©sºΩ NRPªRΩ @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. NSLi˙lgixqsV, \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiáV NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. ªRΩ™´sV @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ \|ms©´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı

\Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPáՋ[ ˙xms«¡Ã¡V gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV.Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgixqsV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Ã¡V, NRP≤R∂gRiLi≤˝R∂ NRPuÌyá©´sV ˙xms«¡Ã¡V ¬ø¡xmsˆVN]¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. Àÿ ¡V ™yLjiNTP @Li≤R∂gS DLi…ÿ©´s¨s •¶¶¶≠dsV BxqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ FsNRP‰≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ¤Õ¡[μR∂©´sı ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgixqsV NRP≠sV…‘¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·NRPV xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. À‹ªRΩ=NRPV μR∂™´sVV¯Li¤…¡[ J L][«¡Ÿ Àÿ ¡Vª][ Fy»¡V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[}qsÚ FsLiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ DLiμ][ @LÛRi™´sV™´so ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FsNRP‰≤R∂ NSáV |ms…Ì”¡©y xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ ˙xms«¡Ã¡V ry*gRiªRΩLi xmsáVNRPVªRΩV©yıLRi¨s, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ G ™´sLÊRiLi ˙xms«¡Ã¡V xqsLiª][xtsQLigS ¤Õ¡[LRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

Axqsˆ˙ªRΩVá\|ms μy≤R∂Vá ¨s™yLRifl·NRPV N]ªRΩÚ FsªRΩVÚáV ≠ds≤T∂π∏∂W ≤yNRPV˘Æ™sVLi¤…¡[xtsQ©±s ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı Axqsˆ˙ªRΩVáV gRiVLi»¡WLRiV, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) :L][gji ™´sVLRifl”·Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂V μy≤R∂VáNRPV μj∂gRiNRPVLi≤y \|ms#˚Æ™s[…fi Axqsˆ˙ªRΩVá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V BxmsˆV≤R∂V ™´sVVLiμR∂xqsVÚ øR¡LRi˘Ã¡NRPV μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV.N˝TPQxtÌsQ\Æ™sV©´s aRPxqsÚQ˚¿¡NTPªRΩ=áV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s xqs™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ xmns÷¡ªRΩLi ˙xmsºΩNRPWáLigS DLi¤…¡[ μy≤R∂VáV ªRΩxmsˆ™´sÆ©s[ ALiμ][Œœ¡©´sª][ \Æ™sμR∂V˘Ã¡\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLRiVgRiVª][Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ \Æ™sμR∂˘}qs™´sá\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚª][ Axqsˆ˙ªRΩVá\|ms μy≤R∂VáNRPV μj∂gRiNRPVLi≤y L][gji ¡Liμ≥R∂V™´soá©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[ xmsLjiuy‰LRi ™´sWLÊS¨sı \Æ™sμR∂V˘Ã¡V N]©´sVg]©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV ™yLRiV Aμ≥R∂V¨sNRP ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©´sLi ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ˙FyflÿLiªRΩNRP ™y˘μ≥R∂VáNRPV, N˝TPQxtÌsQ\Æ™sV©´s aRPxqsÚQ˚¿¡NTPªRΩ=á N][xqsLi ™´s¬ø¡[Ë L][gRiVáV, ™yLji NRPV»¡VLi’d¡NRPVá ©´sVLi¿¡ A∏R∂W Axqsˆ˙ªRΩVá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V NRP©±s |qsLi…fi ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLiVV. ™´s∞–¡NRPLigS L][gRiVáV, ™yLji xqsLi ¡Liμ≥k∂NRPVá ™yLiVV£qs©´sV LjiNSLÔRiV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLiVV. BÕÿ Fs˙áNÌS¨sN`P ≤yNRPV˘ Æ™sVLi¤…¡[xtsQ©±s LRiW}msflÿ AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zms©´s ™yLjiNTP ªRΩμR∂VxmsLji \Æ™sμR∂˘}qs™´sá©´sV @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. @LigkiNRPLjiLiøR¡¨s ™yLji¨s LS«¡μ≥y¨sÕ‹[¨s NSL][ˆlLi[…fi Axqsˆ ˙ªRΩVáNRPV zqsFnyLRiV= ¬ø¡[zqs xmsLixmsoªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s xmsáV NSL][ˆlLi[…fi Axqsˆ˙ªRΩVáV μk∂¨s¨s @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. B…‘¡™´sá \|§¶¶¶˙μy Àÿμ`∂ Õ‹[ xmsáV NSL][ˆlLi[…fi Axqsˆ˙ªRΩVáV C N]ªRΩÚ xqsLixqs‰QXºΩNTP $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLiVV. μk∂¨s¨s N]μÙj∂gS Aáxqs˘LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sVNRPV ™´sXºΩÚxmsLRi\Æ™sV©´s À≥œ¡˙μR∂ªRΩ Ã¡’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS IºΩÚ≤T∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y L][gRiVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s \Æ™sμR∂˘Li @Liμj∂Li¬ø¡[ Æ™sxqsVáVÀÿ»¡Vc á’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s ™yLRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

L][gji ™´sVLRifl”·LiøR¡gSÆ©s[ ™´sVXªRΩV≤T∂ ¡Liμ≥R∂V™´soáV Axqsˆ˙ªRΩVá\|ms μy≤R∂VáNRPV μj∂gRi≤R∂Li B…‘¡™´sá ÀÿgS |msLjigjiLiμj∂. Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ xmnsLkiıøR¡L`i μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, NSLRiV @μÙyáV  ¡μÙR∂áV N]»Ì¡≤R∂Li, N]¨sı xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ \Æ™sμR∂V˘Ã¡\|ms À≥›ºΩNRP μy≤R∂VáNRPV μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. N]¨sı xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ \Æ™sμR∂˘}qs™´sÕ˝‹[ Õ‹[xmsLi ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y L][gji xqsLi ¡Liμ≥k∂NRPVáV D˙Æμ∂[NRPLiª][ μy≤R∂VáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáV NRPW≤y ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩV©yıLiVV. B≠s \Æ™sμR∂V˘Ã¡\|ms F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©˝´sÕ‹[ ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[}qs ™´sLRiNRPV Æ™s≤R∂VªRΩV©yıLiVV. xmns÷¡ªRΩLigS \|ms#˚Q\ |msÆ™s[»¡Vc \Æ™sμR∂V˘Ã¡\|ms ™´sXºΩÚxmsLRi\Æ™sV©´s IºΩÚ≤T∂ ºdΩ˙™´srÙyLiVVÕ‹[ |msLRiVgRiVª][Liμj∂. μk∂Liª][ ˙FyflÿLiªRΩNRP «¡ ¡V˜Ã¡ª][ \Æ™sμR∂˘¿¡NTPªRΩ=á N][xqsLi ™´s¬ø¡[Ë ™yLji¨s Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ ¬ø¡[LRiVËN]Æ©s[LiμR∂VNRPV A∏R∂W Axqsˆ˙ªRΩVá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V, \Æ™sμR∂V˘Ã¡V «¡LiNRPVªRΩV©yıLRiV. B≠s «¡LRiNRPV‰Li≤y ¨sL][μ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV BxmsˆV≤R∂V ™yLRiV C ≠sμ≥y©y¨sı FsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı LS“¡™±s AL][gRi˘$ xmsμ≥R∂NRPLiÕ‹[ L][gRiVá ©´sVLi¿¡ ≠sμ≥j∂gS ≠ds≤T∂π∏∂W NRP©±s|qsLi…fi ºdΩxqsVN]Li»¡Vc©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ AxmslLi[xtsQ©±sNRPV ™´sVVLiμR∂V, ªRΩLS*ªRΩ L][gRiVáª][ \Æ™sμR∂V˘Ã¡V Fn°…‹[áV μj∂gji BªRΩLRi @LiaSá©´sV ≤yNRPV˘Æ™sVLi¤…¡[xtsQ©±s LRiWxmsLiÕ‹[ AL][gRi˘$ ˙»¡£qÌsNRPV xmsLi}ms™yLRiV. ™´sWLji©´s ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C xmsμ≥R∂NRPLiÕ‹[ NRPW≤y L][gRiVá ©´sVLi¿¡ ≠ds≤T∂π∏∂W LjiNSLÔjiLig`i LRiW}msflÿ ≤yNRPV˘Æ™sVLi¤…¡[xtsQ©±s ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ \Æ™sμR∂˘}qs™´sá\|ms L][gRiVáV N][LÌRiVNRPV Æ™s◊˝¡©y, F°÷d¡xqsV ZNP[xqsV |ms…Ì”¡©y ≠ds≤T∂π∏∂W LjiNSLÔjiLig`i ryORPQ ˘Li ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sVNRPV Fs»¡Vc™´sLi…”¡ B ¡˜Liμj∂ DLi≤R∂μR∂¨s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.

3

X¯óÁø££yês¡+, nø√ºãsY 5 2012

Fs£qsHáNRPV lgi—¡¤…¡≤`∂ x§¶‹[μy...? F°÷d¡£qs dü+düÿs¡D\\|ms Àÿ£qs μR∂XztÌsQ ™´sLRiLigRiÕfi, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) :Fs\|qs#=áNRPV lgi—¡¤…¡≤`∂ x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sV ≤U∂“¡{ms ¨sbPªRΩLigS xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©´sı»˝¡V F°÷d¡£qs ™´sLÊSá μy*LS æªΩ÷¡zqsLiμj∂. BÆμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ øyÕÿ™´sVLiμj∂ Fs£qsHáNRPV ™´sVLi¿¡ x§¶‹[μy F~LiÆμ∂[ @™´sNS™´sLi DLiμj∂. NS¨s}qÌs ¡VÕfiª][ Fy»¡V @ªRΩ¨s À≥ÿLRi˘NRPV NRPW≤y \Æ™sμR∂˘ r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. BNRP xqsLixqs‰LRifl·Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©˝´sÕ‹[ Lji|qsxm<s¨sxqÌsVá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi N]©´srygRi©´sVLiμj∂. C ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œÿ NS¨s}qÌs ¡VÕfi ¤Õ¡[μy x§¶‹[LigSLÔRiV NS¨s xmsORPQLiÕ‹[ K…fi r°Lji=Lig`i μy*LS ¨s∏R∂W™´sVNSá©´sV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. zmnsLS˘μR∂V B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©±sNRPV ™´s¿¡Ë©´s ™yLjiNTP ªRΩgRiV ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s xqs™´sWøyLRiLi, xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV C Lji|qsxm<s¨sxqÌsVá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi N]©´srygRi©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. lLiLi≤][ryLji ≤U∂“¡{msgS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\¤Õ¡©´s μj∂Æ©s[£tsQlLi≤ÔT∂ F°÷d¡xqsV aS≈¡Õ‹[ xmspLjiÚrÛyLiVV ™´sWLRiVˆÃ¡NRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. Fyá©yxmsLRi\Æ™sV©´s @LiaSáª][Fy»¡Vczqs ¡˜Liμj∂ xqsLiZOP[Q™´sV xms©´sVá\|ms ˙aRPμÙR∂ ¨s÷¡FyLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi xmsNS‰ NSLS˘øR¡LRifl·©´sV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ μy¨s¨s @™´sVáVÕ‹[NTP æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVá ©´sVLi¿¡ ªRΩgRiV ¨sÆ™s[μj∂NRPá©´sV N][LSLRiV. NSLS˘øR¡LRifl·Õ‹[ ˙xmsºΩ @|qsLi’d˝¡ |qsLilgi¯…fiNRPV INRP xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©±s GLSˆ»¡VNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li BøyËLRiV.C NSLS˘øR¡LRifl· lLiLi≤R∂V™´sVW≤R∂V ™yLSÕ˝‹[ @™´sVáVÕ‹[NTP LS©´sV©´sı»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿNRPV N]ªRΩÚgS ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©˝´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV NS©´sV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿ LRiWLRiÕfi, @LRi˜©±s ˙FyLiªyáVgS Æ™s[LRiV ¬ø¡[aSLRiV. C ˙FyLiªyÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV aS≈¡Ã¡V xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. LRiWLRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ HμR∂V F°÷d¡xqsV xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©˝´sV D©yıLiVV. @≠s ©´sLRi=Li}ms»¡, ™´sVVáVgRiV, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂, «¡©´sgS™´sV, xmsLRiNSá ˙FyLiªyÕ˝‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. ≠ds…”¡NTP ª][≤R∂V LS©´sV©´sı ™´sVW≤R∂V xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©˝´sV À≥œ¡WFyáxms÷˝¡, FyáNRPVLjiÚ, ≤][LRiıNRPÕfi |qsLilgi¯…fiáՋ[ GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. @LRi˜©±s —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ©yáVgRiV F°÷d¡xqsV xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©˝´sV xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV.™´sLRiLigRiÕfi, x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂, NS“¡}ms»¡, ™´sW™´sVV©´sWLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ D¨sNTPÕ‹[ D©´sı xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©˝´sV ∏R∂V¥y≠sμ≥j∂gS N]©´srygRiVªyLiVV. @LRi˜©±sNRPV @μR∂©´sLigS xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©˝´sV ™´s¬ø¡[Ë xqsWøR¡©´sáV NRP¨sˆLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©˝´s GLSˆ»¡Vª][Fy»¡V |qsLilgi¯…fi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ˙FyLiªRΩLi @Æμ∂[ xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë ≠sμ≥R∂LigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][©´sV©yıLRiV.

}msμR∂LjiNRP ¨sLRiW¯Ã¡©´s μj∂aRPgS LSxtÌsQ˚Li: ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : μyLjiμR∂˚Q˘LRiz§¶¶¶ªRΩ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P áORPQ ˘ ryμ≥R∂©´s μj∂aRPgS ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩVLiμR∂¨s BLRi\Æ™s xqsW˙ªyá ALÙjiNRP NSLRi˘˙NRP™´sWá @™´sVáV NRP≠sV…‘¡ \¬ø¡LRi¯©±s Fs©±s. ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙xms«ÿz§¶¶¶ªRΩLi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ FyÕÊ‹¨s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ BLRi\Æ™s xqsW˙ªyá ALÙjiNRP NSLRi˘˙NRP™´sWá @™´sVáV ºdΩLRiVæªΩ©´sVıá©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı C xms¥R∂NRPLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ }msμR∂LjiNRP ¨sLRiW¯Ã¡©´sNRPV FsLiªRΩgS©Ø[ μ][x§¶¶¶μR∂xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @LiμR∂LjiNUP xqsLiZOP[Q™´sV xmnsÕÿáV @Liμy÷¡, @LiμR∂LRiW ÀÿgRiVLi≤yáƩs[ áORPQ ˘Liª][ —¡Õ˝ÿá ™´sVμ≥R∂˘ AL][gRi˘™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s F°…‘¡¨s NRP÷¡ˆLi¿¡ NSLRi˘˙NRP™´sWá @™´sVáVÕ‹[ DªRΩÚ™´sV ˙xms™´sWflÿáV ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS 20 xqsW˙ªyá NSLRi˘˙NRP™´sWá @™´sVáVÕ‹[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @˙gRigS≠sVgS ¨s÷¡¿¡LiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV, ¡Li«¡LRiV À≥œ¡W™´sVVá @’≥¡™´sXμÙj∂, @L>RiV\¤Õ¡©´s ¨sLRiV}msμR∂áNRPV À≥œ¡W™´sVVáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, μyLjiμR∂˚Q˘lLi[≈¡ μj∂gRiV™´s©´s D©´sı NRPV»¡VLiÀÿáNRPV A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li, LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsμR∂VFy∏R∂VLi, xqs™´sV˙gRi bPaRPV @’≥¡™´sXμÙj∂, ™´sVVLjiNTP™y≤R∂á©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLRiË≤R∂Li, xms»Ì¡fl· ˙FyLiªRΩ }msμR∂áNRPV xqs•¶¶¶∏R∂VLi @LiμR∂¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, @≤R∂™´soá @’≥¡™´sXμÙj∂, ˙gS≠dsVfl· LRix§¶¶¶μyLRiVá GLSˆ»¡V, ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLixmso|qs»˝¡ ≠sμR∂V˘μÙk∂NRPLRifl·, @LiμR∂LjiNUP AL][gRi˘Li, @LiμR∂LjiNUP A™yxqsLi ÕÿLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV @™´sVáV xmsLRiË≤R∂LiÕ‹[ gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS áOSQQ˘Ã¡©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩÃ˝¡lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩgSÆ©s[ xmsLjigRifl”·xqsVÚLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ˙xmsNSLRiLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ μyLjiμR∂˚Q˘ lLi[≈¡NRPV μj∂gRiV™´s©´s D©´sı NRPV»¡VLiÀÿáV 15.8 aSªRΩLi ©´sVLi≤T∂ 21.1 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s 2.21 N][»˝¡ NRPV»¡VLiÀÿá©´sV æªΩÃ˝¡lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVá μy*LS A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.

—¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sV◊d˝¡ LS«¡NUP∏R∂V xqsLiμR∂≤T∂...∏R∂W˙ªRΩáª][

™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©´sı FyLÌkiáV ≈¡™´sV¯Li, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQáV xms¤Õ˝¡Ã¡NRPV ¬ø¡[LRiV™´s π∏∂[V˘LiμR∂VNRPV ∏R∂W˙ªRΩá Àÿ»¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQ \Æ™sV©´s …‘¡c≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©yı.. ≠dsVN][xqsLi FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. —¡Õ˝ÿÕ‹[©´sW A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS xmsáV NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. C∏R∂W˙ªRΩ æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿá ≠dsVμR∂VgS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´s™´sLi ¡L`i ¿¡™´sLji™yLRiLiÕ‹[ NS¨s, ≤T∂|qsLi ¡L`i Æ™sVVμR∂…”¡™yLRiLiÕ‹[ NS¨s —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V C ∏R∂W˙ªRΩ©´sV —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsNRPV‰ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV …‘¡≤U∂{ms LRiW…fi™´sW˘£ms zqsμÙR∂Li ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ μy*LS —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌkiNTP ™´sV◊d˝¡ xmspLRi* \Æ™sÀ≥œ¡™´sLi æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV A FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPáª][Fy»¡Vc æªΩáLigSfl·Õ‹[ …‘¡AL`iFs£qs, ’d¡¤«¡[{ms ªRΩμj∂ªRΩLRi FyLÌkiá ©´sVLi¿¡ ≠s™´sVLRi+áV ºΩzmsˆN]»Ì¡≤R∂Li, B…‘¡™´sá øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V B¿¡Ë©´s ¤Õ¡[≈¡©´sV ≠sxqsÚQXªRΩLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ A FyLÌki—¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs, ©´sW˘Æ≤∂™´sV˙NRP{qs FyLÌkiáV æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı @©´sV™´sogS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≈¡™´sV¯Li F°LRiVNRP™yªRΩV }msLRiVª][ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV. æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVLjiN]¨sı ∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ©´sW˘Æ≤∂™´sV˙NRP{qs NSLRi˘øR¡LRifl· zqsμÙR∂Li¬ø¡[r°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ CºdΩLRiV©´sV ˙xmsμy©´s ≠sxmsORPQ FyLÌkiáV Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ∏R∂W˙ªRΩá©´sV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[xms¨sÕ‹[ ’¡“¡ @∏R∂W˘LRiV. {qs{msFsLi Æ©s[ªRΩáV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVá xmspLjiÚ, —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ª][ \lLiªRΩV ™´sV•¶¶¶FyμR∂∏R∂W˙ªRΩNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. BNRP.. Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂©´s N][xqsLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı DμR∂˘™´sWÕ˝‹[ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQxqsVÚ©´sı {qs{msH, ©´sW˘Æ≤∂Æ™sVV˙NRP{qs FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ™´sp˘x§¶¶¶LRiøR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPáNRPV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ZNP[≤R∂L`i©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @LiªRΩLÊRiªRΩ ™´sp˘x§¶¶¶Li NRPW≤y C ∏R∂W˙ªRΩá LRiWxmsNRPሩ´sÕ‹[ B≠sV≤T∂ DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsVμk∂LÁRiNSáLi ªRΩLS*ªRΩ {qs{msFsLi ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms \lLiªRΩV ™´sV•¶¶¶FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ }msLRiVª][ $NSLRiLi øR¡V»Ì¡À‹[ªRΩVLiμj∂. CÆ©sá 25©´s À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s μR∂V™´sVV¯gRiWÆ≤∂Li g][μy™´sLji A©´sNRP»Ì¡ ©´sVLi¿¡ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ©´sV ˙FyLRiLi’≥¡£qsªRΩVÚ©yıLRiV. AFyLÌki LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ’d¡≠ds LSxmnsV™´soáVª][Fy»¡Vc xmsáV™´soLRiV LSxtÌsQ˚©y∏R∂VNRPVáVª][ C FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ©´sV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´s©´sV©yıLRiV. Æ™sLiVV˘™´sVLiμj∂ª][ \lLiªRΩV™´sV•¶¶¶FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ©´sV 12L][«¡ŸÃ¡VFy»¡Vc —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡ ¿¡™´sLjiL][«¡Ÿ©´s ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ À≥ÿLki  ¡z§¶¶¶LRiLigRixqsÀ≥œ¡NRPV AFyLÌki ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. C \lLiªRΩV ™´sV•¶¶¶FyμR∂ ∏R∂W˙ªRΩ μy*LS 170NTP.≠dsV.ª][Fy»¡Vc A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡©´sV NRPá™´s≤R∂Li, ≠s©´sºΩxms˙ªyáV {qs*NRPLjiLiøR¡≤R∂Li, FyLÌki ZNP[≤R∂L`iÕ‹[ Dªy=x§¶¶¶Li ¨sLixms≤R∂Li ªRΩμj∂ªRΩLRi  ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ áOSQQ˘Ã¡ª][ C ∏R∂W˙ªRΩ LRiWxmsoμj∂μÙR∂VN]Liμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ {qs{msH NRPW≤y Æ™sLiVV˘ ˙gS™´sWÕ˝‹[ xms¤Õ˝¡xms¤Õ˝¡NRPV {qs{msH NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLiμj∂. CÆ©sá 20™´sLRiNRPV Æ™sLiVV˘ ˙gS™´sWÕ˝‹[ FyLÌki ¤«¡Li≤y≠sxtsQ‰LRifl·Ã¡V, ˙gS™´sVxqsÀ≥œ¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li, rÛy¨sNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li, ªRΩμy*LS NTPLiμj∂rÛyLiVVÕ‹[ FyLÌkiZNP[≤R∂L`i©´sV LSÀ‹[π∏∂[V ™´sVLi≤R∂á, —¡Õ˝ÿxmsLjixtsQª`Ω Fs¨sıNRPáNRPV xqs©´sıQμÙR∂Li ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV FyLÌki NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[ —¡Õ˝ÿ μj∂gRi˜ÈLiμ≥R∂©´sLi NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı NRPW≤y ¬ø¡[xms…Ì”¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌki D¨sNTP¨s ™´sVLjiLiªRΩgS |msLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV {qs{msH NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.

@©yμ≥R∂ ™´sXμÙR∂Vá AL][gRi˘$ }qs™´sáNRPV d”FsLi AÆ™sWμR∂Li ≈¡™´sV¯Li, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) :@©y¥y˙aRP™´sWÕ˝‹[ DLi≤T∂ ™y˘μ≥R∂Váª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©´sı™yLjiNTP FsÕÿLi…”¡ gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiV ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s AL][gRi˘$ NTPLiμR∂ \Æ™sμR∂˘}qs™´sáV F~LiμR∂¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRi¨s ™´s¿¡Ë©´s zmnsLS˘μR∂Vá\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. ™yLjiNTP NRPW≤y AL][gRi˘$ NTPLiμR∂ \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáV @Liμj∂Liøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. μk∂Liª][ @©y¥R∂, ™´sXμÙy˙aRP™´sWÕ˝‹[ “¡™´s©´sLi rygjiLi¬ø¡[ ™´sXμÙR∂VáNRPV AL][gRi˘$ }qs™´sáV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPVgS©´sW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩLi¿¡LiμR∂¨s AL][gRi˘$ —¡Õ˝ÿ xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ ≤yNÌRPL`i ™yzqslLi≤ÔT∂ aRPLiNRPL`iLS™´so INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiªRΩ Æ©sáՋ[ “¡™Ø[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV.

øR¡LRiËá μy*LSÆ©s[ NSbdP¯L`i xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiuy‰LRiLi: @Æ™sVLjiNS ™yztsQLigÌRi©±s, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : øR¡LRiËá μy*LSÆ©s[ NSbdP¯L`i xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiuy‰LRiLi á’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s @Æ™sVLjiNS xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. NSbdP¯L`i @LiaRPLi\|ms ªRΩ™´sV ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆ¤Õ¡[μR∂¨s @Æ™sVLjiNS ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ }msL]‰Liμj∂. À≥ÿLRiª`ΩcFyNTPrÛy©±sá ™´sVμ≥R∂˘ Fs©Ø[ı GŒ˝œ¡ßgS ©´sáVgRiVªRΩV©´sı xqs™´sVxqs˘NRPV øR¡LRiˤա[ xmsLjiuy‰LRi™´sV¨s ªy™´sVV À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V @Æ™sVLjiNS @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ≠sNÌ][Lji∏R∂W ©´sW˘ÕÿLi≤`∂ @©yıLRiV. ©´sW˘∏R∂WL`i‰Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV @≤T∂gji©´s ˙xmsaRPıáNRPV A∏R∂V©´s xqs™´sWμ≥y©´s≠sVxqsWÚ BLRiV Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ B…‘¡™´sá ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xmsLjiflÿ™´sWáV NSbdP¯L`i xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ™´sWLÊS¨sı xqsVgRi™´sVLi ¬ø¡[ryÚ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. BLRiVÆμ∂[aSá ≠sÆμ∂[aSLigRi ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩ*LRiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV™´soªRΩV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãsY 5, 2012

ø±\Te\≈£î ˝…’ì+>¥ ˝Òø£ ˙s¡T eè<Ûë ì»+>±H˚ ‘Ó\+>±HÓ’ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïj·÷..? æªΩáLigSfl·\|ms N]ªRΩÚgS ZNPzqsAL`iª][ øR¡LRiËáV «¡«¡LRiFy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi NSLi˙lgi£qsNRPV DLiμy.....?DLi¤…¡[ μy¨sNTP ˙FyºΩxmsμj∂NRP G≠sV…”¡ @©´sıμj∂ BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂Lji¨ds ª]áVxqsVÚ©´sı ˙xmsaRPı. ¨s«¡LigSÆ©s[ ZNPzqsAL`iª][ øR¡LRiËáV «¡Lji}msμj∂ DLi¤…¡[ A•¶¶¶*©´sLi LRix§¶¶¶xqs˘LigS INRP‰ ZNPzqsAL`iNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩ÷¡}qsÕÿ DLi»¡VLiμR∂©´sıμj∂ ˙xmsaRPı. gRiªRΩ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡VgS ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ™´sVNSLi Æ™s[zqs©´s ZNPzqsAL`i BNRP‰≤R∂ N]Li≤y áORPQ ¯fl„fi Àÿxmsp“¡ ™´sVLRifl”·Li¿¡©y ¤Õ¡[μy æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË «¡Ljigji©y LS©´sLiªRΩ ’¡“¡gS gRi≤T∂FyLS @©´sıμj∂ NRPW≤y @©´sV™´sW¨sLiøR¡μR∂gÊRi ≠sxtsQ∏R∂VLi.NSLi˙lgi£qs FyLÌki A•¶¶¶*©´sLi Æ™s[VLRiZNP[ ªy©´sV ≤≥T∂÷d˝¡NTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩLSxqs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[{qsAL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ ªRΩVμj∂ ≠s≤R∂ªRΩ øR¡LRiËáV «¡LRigRi©´sV©yı∏R∂V¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. gRiªRΩ Æ©sá 5™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ™´sVNSLiÆ™s[zqs xmsáV™´soLRiV ©y∏R∂VNRPVáª][ ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV©´s A∏R∂V©´s ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki A•¶¶¶*©´sLi Æ™s[VLRiZNP[ ≤≥T∂÷d˝¡NTP ™´søyË©´s¨s,øyÕÿ ™´sVLiμj∂ ©y∏R∂VNRPVáª][ xmsáV μR∂FnyáVgS xmnsá™´sLiªRΩLigS, ry©´sVNRPWáLigS øR¡LRiËáV «¡LjigS∏R∂V¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A øR¡LRiËá ≠s™´sLSáV GLi…‹[ Fs™´sLjiª][ G @LiaRPLi\|ms øR¡LRiË «¡LjigjiLiμ][ æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[ ™´sVNRPV‰ æªΩáLigRiYfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV DLiμj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ªRΩVμj∂ øR¡LRiËáV NRPW≤y «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s, ≠dsVNRPV æªΩ÷¡zqs©´s xqs™´sWøyLRiLi N]μÙj∂gSÆ©s[ @¨s, Æ©s[©´sV ™´sVVgÊRiVLRiV ©´sáVgRiVLjiı NRP÷¡zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩáVxqs¨s, ≠dsVNRPV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y øyÕÿ ™´sVLiμj∂¨s NRP÷¡aS©´sV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ªRΩVμj∂ ≠s≤R∂ªRΩ øR¡LRiËáV «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ZNPzqsAL`i Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y μR∂xqsLS xmsLi≤R∂VgRi ©y…”¡NTP ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ æªΩáLigSfl·\|ms ry©´sVNRPWá ˙xmsNRP»¡©´s ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ZNP[{qsAL`i ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡ xmsLRi˘»¡©´s ™´sVVgjiLiøR¡VNRPV¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ.. ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVáª][ ZNP[{qsAL`i ªRΩ©´s ¨s™yxqsLiÕ‹[ N]μÙj∂}qsxmso ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV ªy«ÿ xmsLjizqÛsºΩ\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ xmsLjizqsÚzqsºΩ ry©´sVNRPWáLigSÆ©s[ DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV ≠sa`PAxqsLi NRP÷¡gjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ BμR∂Liªy LRix§¶¶¶xqs˘LigS «¡LRigS÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμy @©´sıμj∂ ˙xmsaRPı. Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩáLigSfl·\|ms @μ≥j∂NSLjiNRPLigS NSLi˙lgi£qs G©y≤R∂W øR¡LRiËáNRPV xmso©yμj∂ Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. @–¡Ã¡xmsORPQLi |ms»Ì¡Li≤R∂¨s …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡NRPV @ºdΩgRiºdΩ ¤Õ¡[μR∂V. @xqsáV A ¤Õ¡[≈¡\|ms NRP¨dsxqsLi xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPVLi≤y NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[xqsWÚ FsμR∂VLRiVμy≤T∂NTP, ≠s™´sVLRi+áNRPV μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. ¨s«¡LigSÆ©s[ æªΩáLigRiYfl·\|ms ˙}ms™´sV D©´sı™ylLi™´s\lLi©y @–¡Ã¡xmsORPQLi |ms…Ì”¡Li¿¡ ªy≤][}ms≤][ æªΩ[ÕÿËá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂W÷¡. INRP‰ LSxtÌsQ˚Li NRPázqsF°∏R∂WNRP, NRPázqs DLi≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡aSNRP BLiªRΩgS ªRΩªRΩLigRiLi @™´sxqsLRi™´sW @©´sıμj∂ øR¡LjiËLiøy¤Õ¡[ ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂V. BxmsˆV≤R∂V G\Æ™s©y øR¡LRiËáV «¡LjigjiæªΩ[ BNRP‰≤R∂ ≠sÆμ∂[aSáª][ NSμR∂V. @»¡V™´sLi»¡xmsˆV≤R∂V LRix§¶¶¶ry˘Ã¡V DLi≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V.μR∂VLRiμR∂XxtÌsQ™´saSªRΩVÚ ∏R∂VW{msπ∏∂[V NRPW»¡≠sV ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl· ¬ø¡[}qs xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™yLjiNTP B ¡˜LiμR∂VáV LS™´s≤R∂Li™´sÃ˝¡ Æ™s[VLi Æ©sáL][«¡ŸÃ¡V BNRP‰≤R∂ DLi≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂¨s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ ≠s©Ø[μ`∂ ™´sVVNSÚLiVVLixmso BøyËLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi æªΩ[áË≤y¨sNTP D©´sı ™yªy™´sLRiflÿ¨sı ™´sW ™´sLiªRΩV NRPLRiÚ™´s˘LigS NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ≠s™´sLjiLiøy™´sV©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂VLigS ™yŒ˝œ¡ß ZNP[{qsAL`iª][ øR¡LjiËLiøy LRi¨s, øR¡LRiËáNRPV ™´sVLjiN]LiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s,æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V @™´soªRΩVLiμR∂¨s Æ™s[VLi AbPxqsVÚ©yı™´sV¨s ≠s©Ø[μ`∂ @©yıLRiV. A∏R∂V©´sNRPW≤y gRiªRΩ Æ©sÕ˝ÿŒ˝œ¡ßgS ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[Æ©s[ ™´sVNSLi Æ™s[aSLRiV. DμR∂˘™´sWáª][ Fy»¡V øR¡LRiËáV NRPW≤y ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ @™´sxqsLRiLi. G xqs™´sVxqs˘ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™yá©yı ™´sW…˝ÿ≤R∂NRP ªRΩxmsˆμR∂V. ∏R∂VW{msπ∏∂[V, Fs¨dÔsπ∏∂[V NRPW»¡™´sVVá¨dsı æªΩáLigSfl·NRPV ry©´sVNRPWáLigS D©´sıLiμR∂V©´s æªΩáLigSfl· ªRΩxmsˆμR∂V. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V μj∂aRPgS øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s Æ™s[VLi À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ AaSÀ≥ÿ™´sLi DLi≤R∂≤R∂Li Æ™s[LRiV NSLS˘øR¡LRifl· «¡LRigRi≤R∂Li Æ™s[LRiV. C lLiLi…”¡¨ds IZNP[gS»¡©´s NRP…Ì”¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li BLiªRΩNSáLi «¡LRiVgRiª][Liμj∂. @ÕÿNSNRPVLi≤y æªΩáLigSfl·\|ms NSLS˘øR¡LRifl·NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsp©´sVN][™y÷¡. ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ gRiVμÙR∂VÕÿ»¡Ã¡NRPV xqs*zqsÚ xmsáNS÷¡. BLiªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩLi¤…¡[ ZNP[{qsAL`i©´sV NSLi˙lgi£qs FyLÌki A•¶¶¶*¨sLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ªRΩ©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s, @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´sª][ øR¡LRiËáNRPV ªRΩ™´sVZNP[≠dsV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s GH{qs{qs @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ {ms{qs øyN][ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡≤R∂Li gRi™´sV¨sLiøy÷¡=©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi. ZNP[{qsAL`iNRPV A•¶¶¶*©´sLi gRiVLjiLi¿¡ ©yNRPV æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. NS¨ds ZNP[{qsAL`i, Æ™s[VLi øyÕÿ ™´sVLi¿¡ }qsız§¶¶¶ªRΩVáLi. ªRΩLRiøR¡W ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩVLi…ÿLi. ZNP[{qsAL`i ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ™´sVLi¿¡ }qsız§¶¶¶ªRΩV≤R∂¨s @©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso æªΩáLigSfl·NRPV @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s ZNP[™´sáLi …”¡AL`iFs£qs©´sV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[}qs ˙xms˙NTP∏R∂V gRiVLjiLi¿¡ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªRΩ©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ≠ds…”¡NTP NRPW≤y ZNPzqsAL`i ¤Õ¡[μy …”¡AL`iFs£qs©´sVLi¿¡ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sWL`iË ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi NS™´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ¤«¡Fszqs ªRΩμR∂VxmsLji NSLS˘øR¡LRifl·NRPV xmsp©´sVNRPVLi…‹[Liμj∂. gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ BxmsˆV≤R∂V ¤«¡Fszqs ILi»¡LjigS F°LS»¡ ™´sp˘•¶¶¶Ã¡©´sV LRi¿¡r°ÚLiμj∂. @xqsáV GLi«¡LRiVgRiVªRΩLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V Fs™´sLjiNTP ™yLRiV F°LS…ÿá©´sV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠ds»¡¨sı…”¡NUP xqs™´sWμ≥y©´sLi LS™y÷¡= DLiμj∂. NSLi˙lgi£qs ¨s«¡xqs*LRiWFy¨sı FsLi≤R∂gRi…Ìÿ÷¡= DLiμj∂.

J\Æ™sxmso À≥ÿLki ™´sL<Sáª][ ¨dsLRiV xqs™´sVXμÙj∂gS ™´sxqsVÚ©yı ™y…”¡¨s Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ zqÛsºΩÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ¤Õ¡[LRiV. NSáV™´sá xms©´sVáV xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´s¿¡Ë©´s ¨dsLRiV ™´sXμ≥ygS F°ª][Liμj∂. NRPÆ≤∂Li ˙Fy¤«¡NÌRPV NTPLiμR∂ NSáV™´sá μR∂VzqÛsºΩ ™´sÃ˝¡ ¨dsLRiV ™´sX¥ygS F°ª][Liμj∂. ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡Lki NSáV™´sáNRPV xqs\lLi©´s ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ªRΩW™´sVVá ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV ÷d¡NRP™´soª][Liμj∂. NSáV™´sá zqsÆ™sVLi…fi \¤Õ¡¨sLig`i xms©´sVáV Æμ∂ ¡˜ºΩ©´s≤R∂Li, \|qs≤`∂ ™yÕfi= Æμ∂ ¡˜ ºΩ©´s≤R∂Li™´sÃ˝¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨dsLRiV xqs˙NRP™´sVLigS A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV @LiμR∂≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ μyμyxmso 2Æ™s[á FsNRPLSá A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV NRPÆ≤∂Li ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨dsLRiV @Liμy÷¡= DLi≤R∂gS, ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡Lki NSáV™´sá F~≤R∂™´so©y ÷d¡ZNP[“¡Ã¡V DLi≤R∂≤R∂Li NSLRifl·LigS NRP¨dsxqsLi 50 aSªRΩLi A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV rygRiV ¨dsLRiLiμR∂≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. xmns÷¡ªRΩLigS μR∂LiÆ≤∂[xms÷˝¡, áZOPQQ…Ì”¡}ms»¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLRiLiμR∂¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©yıLiVV. μR∂LiÆ≤∂[xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 28™´s ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡Lki NSáV™´sNRPV xqs\lLi©´s ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, NSáV™´sÕ˝‹[ zms¿¡Ë Æ™sVVNRP‰Ã¡V |msLRigRi≤R∂Li, ªRΩW™´sVVáV xmsp≤T∂NRPª][ ¨sLi≤T∂F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨dsLRiV NSáV™´sá ©´sVLi¿¡ FyLRiNRPVLi≤y L][≤ÔR∂V\|msNTP ¬ø¡[LRiVª][Liμj∂. μR∂LiÆ≤∂[xms÷˝¡

™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ L][≤ÔR∂V xmsNRP‰ ©´sVLi¬ø¡[ ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡Lki NSáV™´sáV DLi≤R∂gS ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨dsLRiV ªRΩLRiVøR¡VgS ªRΩW™´sVVá ©´sVLi¿¡ ÷d¡NRP™´soªRΩW L][≤ÔR∂V\|msNTP ¬ø¡[LRiVª][Liμj∂. ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡Lki NSáV™´sáV xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsLi»¡ F~ÕÿáNRPV ¬ø¡[LRiNRPVLi≤y ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[Æ©s[ ™´sX¥ygSF°ª][Liμj∂. μR∂LiÆ≤∂[xms÷˝¡ ©´sVLi¿¡ ©´sLS=xmspL`i ˙gS™´sVLi ™´sLRiNRPV 28™´s ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡Lki NSáV™´s μy*LS NRPÆ≤∂Li ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨dsLRiV xqsLRixmnsLS @™´soªRΩVLi≤R∂gS xmsáV ø][»˝¡ ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡Lki NSáV™´sáV Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi BÆμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS ÷d¡ZNP[“¡Ã¡V N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLRiLiμR∂NRP xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°LiVV ºdΩ˙™´s ©´suÌyá©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. @LiæªΩ[gS NRPVLi≤y áZOPQQ…Ì”¡}ms»¡ ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP xqsLRixmnsLS @π∏∂[V˘ ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡Lki NSáV™´sáNRPV xqs\lLi©´s ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLRiLiμR∂NRP xmsLi»¡Ã¡©´sV ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRi¨s \lLiªRΩVáV æªΩ÷¡FyLRiV. NRPÆ≤∂Li ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ ¨dsLRiV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ DLi≤T∂ NSáV™´sá μy*LS xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP NRPŒ˝œ¡™´sVVLiÆμ∂[ ¨dsLRiV ™´sX¥ygS F°ª][LiμR∂¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS LRiV. ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ≤T∂ zqÌs˚ ¡W˘»¡Lki NSáV™´sá©´sV xmspLjiÚ rÛyLiVV Õ‹[ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s, @Æμ∂[≠sμ≥R∂Li gS

ªRΩW™´sVVÕ˝‹[ ¨sLi≤T∂¨s xmsp≤T∂NRP©´sV ª]ágjiLiøyá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡Lki NSáV™´sá©´sV xmspLjiÚ rÛyLiVV Õ‹[ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨dsLRiV @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ NRPŒ˝œ¡™´sVVLiÆμ∂[ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°LiVVAbPLi¿¡©´s μj∂gRiV ¡≤R∂VáV LSNRP ©´suÌyá©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yı™´sV¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.

eT<Ûä´˝ÀH˚ Ä–q ñbÕ~Û |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q ÁbÕDVæ≤‘· uÛÑ÷ùdø£s¡D

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©´sı DFyμ≥j∂ ¨sμ≥R∂Vá\|ms ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ˙¤À¡[N`P xms≤T∂©´s»Ì¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. ˙gS™´sWÕ˝‹[ NRPW÷d¡Ã¡NRPV xms¨s NRP÷¡ˆLiøyáƩs[ DÆμÙ∂[aRPLiª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «ÿºdΩ∏R∂V DFyμ≥j∂ xms¥R∂NRPLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li ¨sμ≥R∂Vá©´sV ZNP[…ÿLiVVxqsWÚ ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. @LiVVæªΩ[ LRix§¶¶¶μyLRiVáV, ˙Æ≤∂LiVV©±sá N][xqsLi ¨sμ≥R∂Vá©´sV ZNP[…ÿLiVV}qsÚ Æ™sV…‘¡Lji∏R∂VÕfi, ∏R∂VLi˙ªyá ≠s¨sπ∏∂WgRiLi @μ≥j∂NRPLigS DLi»¡V©´sıμj∂. μy¨sN][xqsLi ¨sμ≥R∂VáV |msμÙR∂Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[Æ©s[ Æ™s¿¡ËLiøy÷¡= ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. μyLiª][ ZNP[Li˙μR∂Li DFyμ≥j∂ ¨sμ≥R∂VáNRPV Æ™sWNSá≤ÔT∂©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s ¨sμ≥R∂Vá\|ms xms©´sVáV μyμyxmso xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. ™´sVLjiN]¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ xms©´sVáV ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ AgjiF°∏R∂WLiVV. BLiN]¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#Æ™s[V NS¤Õ¡[μR∂V. CμR∂aRPÕ‹[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ DFyμ≥j∂ xms©´sVáՋ[ ˙Æ≤∂LiVV©˝´sV, LRix§¶¶¶μyLRiVá ¨sLS¯fl·Li ˙xmsaSıQLÙRiNRPLigS ™´sWLSLiVV. LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ ªy«ÿ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ LS™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. LSuÌy˚¨sNTP @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáN][xqsLi LS™y÷¡=©´s μyμyxmso ©yáVgRiVÆ™s[á N][»˝¡Vc AgjiF°LiVV©´s»Ì¡Vc @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV, @LiμR∂VÕ‹[Æ©s[ Fs£qs.zqs, Fs£qs…”¡ ™y≤R∂Õ˝‹[ {qs{qs L][≤˝R∂V, ˙Æ≤∂LiVV©±sá @’≥¡™´sXμÙj∂ NRPW≤y DLiμj∂.@LiVVæªΩ[ ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á BxmsˆV≤R∂V ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. ˙gS™´sWÕ˝‹[ LRix§¶¶¶μyLRiVáV, ˙Æ≤∂LiVV©±sá @’≥¡™´sXμÙj∂N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s DFyμ≥j∂ ¨sμ≥R∂VáNRPV ˙¤À¡[N`P xms≤T∂Liμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Fs£qs{qs, Fs£qs…‘¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sLiμR∂ aSªRΩLi {qs{qs L][≤˝R∂V, ˙Æ≤∂LiVV©±sá©´sV ¨sLji¯LiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩgS μyμyxmso LRiW. 60 N][»˝¡NRPV \|msgS ¨sμ≥R∂Vá©´sV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂. ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s ˙gS™´sVLiÕ‹[ A ¨sμ≥R∂Vá©´sV Æ™s¿¡ËLi¿¡ LRix§¶¶¶μyLRiVáV, ˙Æ≤∂LiVV©±sáV ¨sLji¯Liøy÷¡. ™yxqsÚ™y¨sNTP LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ª]áVªRΩ ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[©´sW ™´sVW≤R∂V ˙gS™´sWá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV @ªRΩ˘μ≥j∂NRP DFyμ≥j∂ NSLji¯NRPVáV FyÕÊ‹Æ©s[ ˙gS™´sWá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ @LiμR∂VÕ‹[ INRP ˙gS™´sW¨sı ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. A Æ™s[VLRiNRPV ¨sμ≥R∂Vá©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 46™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[©´sW IN][‰ ˙gS™´sW¨sNTP NRP¨sxtÓsQLigS N][…”¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sVLi¿¡ gRiLjixtÓsQLigS LRiW. 2.50 N][»˝¡ ™´sLRiNRPV ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV ≠sxqsÚQXªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©yı∏R∂V¨s AbPLiøyLRiV. xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sμ≥j∂ ≠sμ≥y©yá©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. Fs£qs{qs, Fs£qs…‘¡c ˙FyLiªyÕ˝‹[ DLiÆ≤∂[ ™´sW“¡ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·Õ‹[ ˙gS™´sV xqs™´sW≈¡˘Ã¡ μy*LS xms©´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªRΩáLiøyLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ 60aSªRΩLi DFyμ≥j∂ NSLji¯NRPVáV, ≠sVgji÷¡©´s 40aSªRΩLi Æ™sV…‘¡cLji∏R∂VÕfi ≠s¨sπ∏∂WgRiLi DLiÆ≤∂[Õÿ ¨s ¡Liμ≥R∂©´s ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. μy¨sNTPª][≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[Æ©s[ zqsÆ™sVLi…fi, Æ™sV»¡Õfi , BxqsVNRP ™´sLi…”¡ Æ™sV…‘¡cLji∏R∂VÕfi©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ ∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsLiNRP÷¡ˆLi¿¡Liμj∂. A Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N]¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xms©´sVáV NRPW≤y xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. @LiVVæªΩ[ ¨sμ≥R∂VáV ™´sW˙ªRΩLi ≠s≤R∂VμR∂á NS¤Õ¡[μR∂V. CªRΩLRiV™yªRΩ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV.

æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿá \lLiªRΩVáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©yáVlgi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V ¬ø¡[xms…Ì”¡©y @μj∂ ZNP[™´sáLi LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi N][xqsÆ™s[V @©´sı @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV. À≥œ¡W}qsNRPLRifl·Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩ©´sı «ÿxms˘Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ C ˙Fy¤«¡NÌRPV Fsxmsˆ…”¡NTP xmspLRiÚπ∏∂[V˘©´sÆ©s[ @©´sV™´sW©yáV ¡Ã¡xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. . À≥œ¡W}qsNRPLRifl·ZNP[ xmsμj∂}§¶¶¶Æ©s[Œ˝œ¡ß xms≤T∂æªΩ[, ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s ©´s≤T∂¬ø¡[ xms©´sVáV xmspLRiÚπ∏∂[V˘©y…”¡NTP Fs¨sı μR∂aSÀÙÿáV xms≤R∂VªRΩVLiμ][ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s zqÛsºΩ Æ©sáN]©´sıμj∂. zqsμÙj∂}ms»¡ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[Æ©s[ C zqÛsºΩ Æ©sáN]Li¤…¡[ ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ xms¥R∂NRPLi xmspLRiÚLiVV —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªyÚ¨sNTP ¨dsLRiLi μR∂≤R∂Li C ªRΩLRiLi NRPŒ˝œ¡øR¡WryÚLS @©´sı ˙xmsaRPı DªRΩˆ©´sı™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. zqsμÙj∂}ms»¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ C xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ À≥œ¡W}qsNRPLRifl·ZNP[ xmsμj∂}§¶¶¶Æ©s[Œ˝œ¡ß xms¤…Ì¡[ @™´sNSaSáV©yı∏R∂VLi¤…¡[ ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLRiÚπ∏∂[V˘ xqsLjiNTP FsÆ©s[ıŒ˝œ¡ß xms≤R∂VªRΩVLiμ][ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]©´sıμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVá©´sV 29 Fy˘ZNP[“¡Ã¡VgS ≠sÀ≥œ¡—¡Li øyLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, NRPLkiLi©´sgRiL`i, Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿáNRPV rygRiV, ªygRiV¨dsLRiV @LiÆμ∂[Õÿ 15 Fy˘ZNP[“¡Ã¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. C Fy˘ZNP[“¡Ã¡V 2014c15á ™´sLRiNRPV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Æ™sVVμR∂»¡ ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV.ZNP[Li˙μR∂ «¡Ã¡xqsLixmnsW¨sNTP xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLjiÚ ¨sÆ™s[μj∂NRP(≤U∂{msAL`i) ˙xmsNSLRiLi C NSLRi˘øR¡LRifl·©´sV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsLRiLigS ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~LiμR∂≤R∂Li, DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki NS™´s≤R∂Li ™´sLRiZNP[ xms©´sVáV xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ¨sμ≥R∂Vá ≠s≤R∂VμR∂á ™´sW˙ªRΩLi NRPVLi…”¡ ©´s≤R∂NRP©´sV ªRΩázmsxqsVÚ©´sıμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 8860 FsNRPLSá À≥œ¡W}qsNRPLRifl·NRPV ˙Fy¤«¡NÌRPV BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sÀ≥ÿgRiLi ™yLRiV LjiNTP*¤«¡[xtsQ©˝´sV BøyËLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ˙gS≠s…”¡ ZNP©yÕfi ªRΩ™´s*NRPLi N][xqsLi 280FsNRPLSá À≥œ¡W}qsNRPLRifl·NRPV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ™´sVμ≥R∂˘ ™´sWÆ©s[LRiV ©´sVLi¿¡ @©´sLiªRΩgjiLji Lji«¡LS*∏R∂VL`iNRPV, @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ¿¡©´sıN][≤R∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi øR¡Liμ˝yxmspL`i bP™yL˝RiÕ‹[ ¨sLji¯Li¬ø¡[ Lji«¡LS* ∏R∂VL`iNRPV ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡ryÚLRiV. C Lji«¡LS*∏R∂VL`i ©´sVLi¿¡ zqsμÙj∂}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi B™´sWLiÀÿμ`∂ bP™yL˝RiÕ‹[ ¨sLji¯Li¬ø¡[ Lji«¡LS*∏R∂VL`iNRPV ¨ds…”¡¨s xmsLizmsLig`i ¬ø¡[ryÚLRiV. μk∂¨s ry™´sVLÛRiQ˘Li 1.5 …‘¡cFsLi{qsáV. BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ áOSQ 10Æ™s[á FsNRPLSá À≥œ¡W≠sVNTP rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂ryÚLRiV.B™´sWLiÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ zqsμÙj∂}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi ªRΩ≤R∂NRPxms÷˝¡ bP™yL˝RiÕ‹[ 1.5 …‘¡cFsLi{qsá ry™´sVLÛRiQ˘Liª][ ¨sLji¯Li¬ø¡[ Lji«¡LS*∏R∂V L`iNRPV ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡ryÚLRiV. μk∂Liª][ @NRP‰≤R∂ 50 Æ™s[á FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV rygRiVÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ N]Li≤R∂FyNRP ™´sVLi≤R∂áLi ºΩFyˆLRiLi bP™yL˝RiÕ‹[ 1 …‘¡cFsLi{qs ry™´sVLÛRiQ˘Liª][ NRP¤…Ì¡[ Lji«¡LS*∏R∂VL`iNRPV ¨ds…”¡¨s ¬ø¡[LRiÆ™s[zqs 50 Æ™s[á FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s }qsμR∂˘LiÕ‹[NTP æªΩryÚLRiV. BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ™´sLÊRiÕfi ™´sVLi≤R∂áLi Fy™´sVVáxmsLjiÚÕ‹[ ¨sLji¯Li¬ø¡[ INRP …‘¡FsLi{qs ry™´sVLÛRiQ˘xmso Lji«¡LS*∏R∂VL`iNRPV ¨ds…”¡¨s xmsLizmsLig`i ¬ø¡[ryÚLRiV. @NRP‰≤R∂ 40 Æ™s[á FsNRPLSáNRPV rygRiV ¨dsLRiV BryÚLRiV. À≥œ¡W}qsNRPLRifl· xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W≠sVÕ‹[ C xms©´sVáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xqsμR∂LRi©±s BLi«¡¨dsLjiLig`i ™´sL`i‰Q=, Æ™sVgS BLi«¡¨dsLjiLig`i, ’d¡|§¶¶¶ø`¡CFsÕfi NRPLi|ms¨dsáV xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W≠sVÕ‹[ r~LRiLigRiLi ªRΩ™´s*NRPLi xms©´sVáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLiVV.

ø±\Twü´ e´sêú\‘√ e÷j·TeTe⁄‘·Tqï f…Æ>∑sY s=j·T´ INRPxmsˆV≤R∂V ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá ™´sááNRPV \¤…¡gRiL`i, ©yL`iı, NRPáLiμR∂ L]∏R∂V˘Ã¡V NRPVxmsˆÃ¡V, æªΩxmsˆÃ¡VgS á’≥¡Li¬ø¡[≠s. C ™´sVμ≥R∂˘ NSáLiÕ‹[ \¤…¡gRiL`i L]∏R∂V˘ D¨sNTP ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. Fs©Ø[ı L][«¡ŸÃ¡V xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ DLi≤T∂ Æ™s[…ÿ≤T∂æªΩ[ gS¨ds @LRi»¡©´sVı \¤…¡gRiL`i L]∏R∂V˘ ¿¡NRP‰≤R∂Li gRigRi©´s\Æ™sVF°LiVVLiμj∂. ©yL`iı, NRPáLiμR∂ L]∏R∂V˘ «ÿªRΩVÕ˝‹[ FsμR∂VgRiVμR∂á Õ‹[zmsr°ÚLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ |msμÙR∂ \|qs«¡ŸÕ‹[ μ]LjiZNP[ C lLiLi≤R∂V «ÿªRΩVá L]∏R∂V˘Ã¡V INRP \|qs«¡ŸNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yı LiVV. xqs™´sVV˙μR∂ «¡ÕÿÕ˝‹[ ™´s˘LÛRi «¡Õÿá NRPáVztsQªRΩLi ™´sÃ˝¡ ≠ds…”¡ FsμR∂VgRiVμR∂áՋ[ Õ‹[xmsLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sVV˙μR∂Li @Li¤…¡[Æ©s[ L]∏R∂V˘Ã¡NRPV ˙xmszqsμÙj∂. @»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V L]∏R∂V˘Ã¡ ˙xmsªRΩV˘ªRΩˆºΩÚ @LiªRΩLÛS©´sLi μj∂aRPgS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ™´s˘LÛSá©´sV xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[NTP Æ©s[LRiVgS ™´sμj∂¤Õ¡[∏R∂VLi≤R∂Liª][ ™´sVªRΩ=Q˘xqsLixmsμR∂ ˙xmsªRΩV˘ªRΩˆºΩÚ gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊRiVª][LiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´so ª][Liμj∂. xmsLji˙aRP™´sVá ©´sVLi¿¡ Æ™sáV™´sÆ≤∂[ ™´s˘LÛRi LRiry∏R∂V©yáª][ xqs™´sVV˙μR∂ «¡ÕÿáV NSáVxtsQ˘ N][LRiÕ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPVLi»¡V©yıLiVV. μk∂Liª][ ™´sLiμR∂á xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS N]©´srygRiVªRΩV©´sı ¬ø¡[xmsáƙs[»¡ xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sNTP μyLjiºdΩr°ÚLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá ª][Fy»¡Vc g]˙lLiáV, Æ™s[VNRPáV, xmsaRPV™´soáV Æ™s[VxmsoªRΩW “¡≠sLi¬ø¡[ ™yLji “¡™´s©´s ™´sV©´sVgRi≤R∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLRiÀ‹[ª][LiμR∂Li»¡V©yıLRiV. xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ Æ™s[»¡ZNP¤Œ˝¡[ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá ™´sááNRPV xqs*ሠrÛyLiVVÕ‹[ ™´sVªRΩ=Q˘ xqsLixmsμR∂ á’≥¡r°ÚLiμj∂. G≤yμj∂ZNP[≤yμj∂ ™´sVªRΩ=Q˘xqsLixmsμR∂ ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVá ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV.

xqs™´sVV˙μR∂«¡ÕÿÕ˝‹[ NRPáVxqsVÚ©´sı NSáVxtsQ˘Li ™´sÃ˝¡ C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ gS÷¡, À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV NRPW≤y NRPáVztsQªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. NSNTP©y≤R∂ ºdΩLRiLiÕ‹[ áORPQÕÿμj∂ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV ™´sVªRΩ=Q˘xqsLixmsμR∂ Æ™s[»¡ ™´sXºΩÚgS “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≠dsLji ¡ªRΩVNRPVáV ˙xms™´sWμy¨sNTP ¬ø¡[LRiV™´s NSÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. ≠sxtsQ™y∏R∂VV™´soáV, ˙xms™´sWμR∂NRPLRi ™´s˘LÛRi LRiry∏R∂V©yáV xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ NRP÷¡zqs.. ºdΩLRi˙FyLiªRΩLi @Ã˝¡NRPÕ˝‹[á™´sV™´soª][Liμj∂. NSáVxtsQ˘Li Æμ∂ ¡˜NRPV @¨sı ™´sXªRΩVÚá ™yLRiV ªRΩ™´sV AL][gS˘Ã¡©´sV, “¡™´s©Ø[Fyμ≥R∂Vá©´sV N][Õ‹[ˆªRΩV©yıLRiV. NSáVuy˘¨sNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s xmsLji˙aRP™´sVá©´sVLi¿¡ NSáVxtsQ˘Li Æ™sáV™´s≤R∂NRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ø][μR∂˘Li øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. ≠dsμ≥j∂©´s xms≤R∂VªRΩV©´sı ≠dsLRiLiμR∂LjiNUP “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂, AL][gRi˘LRiORPQfl·\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li ≠s™´sVLRi+áNRPV μyLjiºdΩr°ÚLiμj∂. N][ryÚÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı C ≠sμ≥R∂*LixqsLi, ≠s©yaRP©´sLi\|ms ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV NRP¨dsxqs xqsˆLiμR∂©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ GLi«¡LRiVgRiVªRΩVLiμ][©´s¨s xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV.N][ryÚºdΩLRiLiÕ‹[ 960 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri F~≤R∂™´so©y 9 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚ©´sı 30 áORPQá™´sVLiμj∂ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂NTP gRiLi≤T∂ xms≤R∂À‹[ª][Liμj∂. gjiLji«¡©´sVáV “¡≠sLi¬ø¡[ xmsμÙR∂ªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ IZNP[ ˙FyLiªRΩLi xqs™´sVV˙μR∂ºdΩLRiLiÕ‹[ “¡≠sLi¬ø¡[ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV A ™´sXºΩÚ¨s, A ˙FyLiªy¨sı ™´sμj∂÷¡|ms≤T∂æªΩ[  ¡∏R∂V»¡ ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ NRPá™´s¤Õ¡[NRP, ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP G BªRΩLRi ™´sXºΩÚ LSNRP, BªRΩLRi ™´sLÊSá ™´sXºΩÚ

\Æ©sxmsofl·˘Liª][ F°…‘¡xms≤R∂¤Õ¡[NRP øy™´s≤R∂Li ªRΩxmsˆ ≠dsLjiNTP ™´sVL][ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚá @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. Æ™s[Õÿμj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSá©´sVLi¿¡ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV ™´sLiaRPFyLRiLixmsLRi˘ xqs™´sVV˙μR∂ ºdΩLS¨sNTP A©´sVNRPV¨s “¡≠sxqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ ™´sVªRΩ=Q˘xqsLixmsμR∂©´sV Æ™s[…ÿ≤T∂ “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ≠sμR∂˘, \Æ™sμR∂˘, BªRΩLRi Aμ≥R∂V¨sNRP r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y ªRΩLRiªRΩLSáVgS ™yLRiV ªRΩ™´sV ™´sXºΩÚQ\|ms ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºΩxmnsáLiª][ Fs™´sLjiNUP B ¡˜Liμj∂ NRPágRiNRPVLi≤y “¡≠sxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ™´sW©´s™´s “¡™´s \Æ™s≠sμ≥R∂˘Li Æμ∂ ¡˜ºΩÆ©s[ ˙xms™´sWμR∂Li ªRΩ*LRiÕ‹[ F~Li¿¡ DLiμR∂¨s ¨sxmsofl·VáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV.

nìï ø±sê´\j·÷\T

bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ <äèwæº ô|≥ºì Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T

ˇπø >=&ÉT>∑T øÏ+<ä≈£î

—¡Õ˝ÿÕ‹[ ©yáVgRiV Æ©sáá©´sVLi¿¡ xqsV™´sWLRiV ™´sLiμR∂™´sVLiμj∂ ™´sLRi NRPV ≠sxtsQ«¡*LSáª][ ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤Ôy \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aS≈¡ xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡¤Õ¡[NRPF°ª][Liμj∂. ™´sVLi˙ªRΩV áV, {qsˆNRPL`i ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊS¤Õ¡[ C μR∂VzqÛsºΩÕ‹[ D©yıLiVV. {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı æªΩ©y÷¡ ™´sVLi≤R∂áLi NRPLiøR¡L˝RiFy¤Õ¡LiÕ‹[ HÆμ∂[Œ˝œ¡ Àÿ÷¡NRP Æ≤∂LigRiW˘ª][ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. ™´sVLi˙ºΩ ™´sWfl”·NRP˘™´sLRi˙xmsry μ`∂ ˙FyºΩ¨sμR∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı ªRΩVŒ˝œ¡®LRiV ™´sVLi≤R∂áLi LS∏R∂Vxmsp≤T∂Õ‹[ @Li»¡V ™y˘μ≥R∂VáV ºdΩ˙™´sLigS ˙xms ¡ÕÿLiVV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS @Æ©s[NRP Æ≤∂LigRiW˘ ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂ ∏R∂W˘LiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sμR∂˘aSáՋ[ xqs\lLi©´s ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Liª][ ˙xms«¡Ã¡V\|ms#˚ Æ™s[»¡Vc, NSL]ˆlLi[…fi AxqsVxms˙ªRΩVá©´sV A˙aRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. xms»Ì¡flÿáV, xmsLiøy ∏R∂VºdΩáV ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá Fyá©´sÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ B©±søyLÍRiVáV FyLjiaRPVμÙR∂˘ NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ FyLjiaRPVμÙR∂˘Li OUPQfl”·Li¿¡ ™´sVW≤R∂V, ©yáVgRiV Æ©sÃ¡Õ˝‹[ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ™´sLiμR∂ ™´sVLiμj∂NTP\|msgS ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. . xms»Ì¡fl·, ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ @Li»¡Vc ™y˘μ≥R∂Váª][ Fs™´s\lLi©´s ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂æªΩ[ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aS≈¡ @xmsˆV≤R∂V LRiLigRiLiÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiμj∂. øR¡¨sF°LiVV©´s ™yLRiV Æ≤∂LigRiW˘, BªRΩLRi @Li»¡Vc ™y˘μ≥R∂Vá ™´sá©´s NSμR∂¨s \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sVLÛjiLiøR¡V NRPVLi»¡V©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVW≤R∂V, ©yáVgRiV ˙gS™´sWáNRPV INRP‰lLi[ DLi»¡Vc©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s \|mnsŒ˝œ¡ß, ¬ø¡NRPV‰Ã¡V, ≠sV¨s…fi=Q\|ms xqsLiªRΩNSáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @™´soªRΩV©yıLRiV. @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVáV™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`Ω, ˙gS™´sV xmsLiøyLiVVºdΩ, ™´sVV¨s=xmsÕfi ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVáV @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ ¤Õ¡[LRiV. ™´sVW≤R∂V, ©yáVgRiV ˙gS™´sWáNRPV INRP @μ≥j∂NSLji¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. A∏R∂V©´s xms¨s ¬ø¡[}qs ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ aSΔÿxmsLRi\Æ™sV©´s xms©´sVáª][ Fy»¡Vc @μR∂©´sxmso Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV øR¡W≤y÷¡= DLiμj∂. Aμy∏R∂VLi FsNRPV‰™´sgS D©´sı xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV ªRΩ™´sV @©´sVøR¡LRiVá©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVáVgS ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡…ÿ¨sNTP Æ©s[ªRΩáV LS«¡NUP∏R∂V zqsFnyLRiV=áV ¬ø¡[aSLRiV. N]¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªRΩ™´sV @™´sxqsLSáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ¨sμ≥R∂VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[aSLRiV.ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ ≤R∂ ¡V˜ ≈¡LRiVË @™´soªRΩV©yı ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩLi Æ™sVLRiV\lgi©´s \Æ™sμR∂˘Li á’≥¡LiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂V.©yáVgRiV Æ©sÃ¡Õ˝‹[ ™´sLiμR∂ ™´sVLiμj∂ ™´sVXºΩ—¡Õ˝ÿÕ‹[ ©yáVgRiV Æ©sáá ©´sVLi¿¡ Æ≤∂LigRiW˘, ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W, «¡*LRiLi, }m˝s…fi¤Õ¡…fi= xms≤T∂F°™´s»¡Li ™´sLi…”¡ L][gSáª][ xqsV™´sWLRiV ™´sLiμR∂ ™´sVLiμj∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡Vc ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. FsNRP‰Q\Æ≤∂©´s @©yL][gRi˘Liª][ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡Vc xms˙ºΩNRPÕ˝‹[ ™yLRiÚáV ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. Æ≤∂LigRiW˘, ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W NSμR∂¨s øR¡¨sF°LiVV©´s ™´s˘QQNTPÚNTP BªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡V D©yı∏R∂V¨s ¬ø¡ ¡VªRΩW aSΔÿxmsLRiLigS Õ‹[Fyá©´sV  ¡z§¶¶¶LÊRiªRΩLi NSNRPVLi≤y xqs™´sVLÙjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV.

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂Wá¨dsı NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ZNP[ ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËÕÿ —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[Æ©s[ @¨sı NSLS˘Ã¡∏R∂WáV DLiÆ≤∂[Õÿ ˙xmsflÿ◊¡NRP zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs©y @™´sVáV NS¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μy¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV xms©´sVá N][xqsLi A∏R∂W NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV xmsLRiVgRiVáV ºdΩ}qs™yLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ™´sV÷dÌ¡|m˝sN`P= ’¡÷Ô¡Lig`i ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms…Ì”¡ @¨sı NSLS˘Ã¡∏R∂Wá©´sV IZNP[ g]≤R∂VgRiV NTPLiμR∂NRPV ºdΩxqsVNRP ™´s¬ø¡[Ë ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sV◊d˝¡ Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i øyLi ¡L`i ©´sVLi¿¡ ˙¤…¡«¡Lki À≥œ¡™´s©´sLi ™´sLRiNRPV D©´sı N]¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡Ã¡ Dμ][˘gRiVáV L][«¡⁄ À≥œ¡∏R∂VLiª][ ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ˙NTP{qÌs©y Bμj∂™´sLRiZNP[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLi¿¡ ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. {qs{qsFsÕfiG, NRP ≠sVxtsQ©´slLi[…fi AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi bP¥j∂Õÿ™´sxqÛs À≥œ¡™´s©´s xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP xmsLizmsLiøy÷¡= DLiμj∂. BLiμR∂VNRPV NRP¤Õ¡NÌRPL`i ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ @©´sVÀ≥œ¡™´sLi D©´sı ’¡÷Ô¡Lig`i F˝y¨sLig`i BLi—¡¨dsL`i©´sV zms÷¡zmsLi¿¡ xmsLjizqsÚºΩ¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i, ¤«¡[{qs, G¤«¡[{qs øyLi ¡L˝Ri xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV @Õÿlgi[ ˙¤…¡«¡Lki, ALki*FsLi, BªRΩLRi aS≈¡Ã¡V ºΩLjigji xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV.x qslLi[*∏R∂VL˝RiV B¿¡Ë©´s xqÛsá˙gS£mns ˙xmsNSLRiLi ™´sV÷dÌ¡|m˝sN`P= À≥œ¡™´s©´sLi F˝y¨sLig`i©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs BryÚ©´s ¨s BLi—¡¨dsL`i æªΩ÷¡FyLRiV. F˝y¨sLig`i ˙gS £mns©´sV B¿¡Ë©´s @©´sLiªRΩLRiLi {qs{qsFsÕfiG, NRP ≠sVxtsQ©´slLi[…fiNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLixms©´sV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @©´sV™´sVºΩ ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ bP¥j∂Õÿ™´sxqÛs À≥œ¡™´s©yá©´sV NRPW¤Õ¡[Ë∏R∂V©´sV©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ ™´sV÷dÌ¡|m˝sN`P= À≥œ¡™´s©´sLi xmspLRiÚLiVVæªΩ[ μyμyxmso @¨sı aS≈¡Ã¡V NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[ZNP[ ™´sryÚLiVV.


ÇdüTø£ Ø#Y\ Ä<ëj·÷ìøÏ e÷eT÷fi¯¢

LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ IºΩÚ≤T∂ ™´sÃ˝¡ BxqsVNRPLkiø`¡Ã¡ NRPLi˙…ÿNÌRPL˝RiV Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá |ms»Ì¡V ¡≤T∂ª][ Æ™s[áLiFy»¡Õ˝‹[ NRPLi˙…ÿNÌRPVáV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı ™´sW™´sVWŒ˝œ¡NRPV «¡≤T∂zqs μ≥R∂LS™´sªRΩVÚ©´sV ™´sμR∂VáVNRPV¨s FyLjiF°ªRΩV©yıLRiV. ™´sVV≤R∂Vxmsoá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi «‹[LRiVgS rygRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ BxqsVNRP NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá IºΩÚŒ˝œ¡ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡ xms≤R∂¤Õ¡[NRP ªRΩ™´sV NSLi˙…ÿNÌRPVá©´sV ªy˘gRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ LS™´soáFy¤Õ¡Li, @LiNRPLiFy¤Õ¡Li LS˘LixmsoáNRPV ™´sVL][ryLji  ¡z§¶¶¶LRiLigRi Æ™s[áLi ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP DªRΩˆ©´sıQQ\Æ™sVLi μj∂. Aμj∂Õ‹[Æ©s[ À≥ÿLkigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Aμy∏R∂W¨sNTP gRiLi≤T∂ xmsÆ≤∂[Õÿ gRiVæªΩ[ÚμyL˝RiV

ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. C lLiLi≤R∂V LS˘LixmsoáNRPV À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ C rÛyLiVV Õ‹[ Aμy∏R∂WáV LS™´s≤R∂Li @©´sV™´sW©´sÆ™s[V. BxqsVNRP zqsLi≤T∂ZNP[»¡V ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRP ª]÷¡ FsªRΩVÚgRi≤R∂NRPV —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ≠sá≠sÕ˝ÿ ≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ FsμR∂V\lLiLiμj∂. LS«¡NUP∏R∂VxmsOSQáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ©y∏R∂V NRPVáV ªRΩ™´sVNRPV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s ™y…ÿá\|ms NSLi˙…ÿNÌRPQL˝Riª][ }ms¿d¡ xms≤R∂≤R∂Liª][ ™yLRiV Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊji©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. 12 BxqsVNRP Lkiø`¡Ã¡NRPV @ªRΩ˘¥j∂NRPLigS 45 N][»˝¡ Aμy∏R∂W¨sı æªΩ¿¡Ë|ms»Ì¡gRi÷¡ gS™´sV©´sı @μ≥j∂NSLRiVá A©´sLiμy¨sı N]¨sı L][«¡ŸÕ˝‹[Æ©s[ gRiVæªΩ[ÚμyL˝RiV A≠sLji ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ BxqsVNRP Lkiø`¡Ã¡Õ‹[¨s @ªRΩ˘μ≥j∂NRP Aμy∏R∂VLi xms÷¡NTP©´s LS™´soáFy¤Õ¡Liª][ xqs•¶¶¶ ™´sVL][

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãsY 5 2012

ø±˙¸sê+ 6e es¡ú+‹ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 04 (düTes¡í yês¡Ô): ø±ì¸sê+ 6e es¡ú+‹ dü+<äs¡“+>± dü+ ø£\Œ C≤rj·T eTVü‰sê´© ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ sê» <Ûëì \ø£ï˝À sêe+ ëu≤sTT n+uÒ<äÿsY yÓTÆ<ä q+˝À »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Ç{Ϻ eTVü‰sê´© ìC≤ e÷u≤<é õ˝≤¢ 9 ìjÓ÷»ø£es¡Z\ qT+&ç düTe÷s¡T 50 qT+∫ 60 eT+~ eTTK´ Hêj·T ≈£î\T ãj·T˝Ò›s¡T‘·THêïs¡ì á eTVü‰ sê´©ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì u≤<Ûä´‘· >∑\ Hêj·T ≈£î\T \ø=ï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dæ<ä›+ ø±yê\ì õ˝≤¢ Ç+#ê]® sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T m&É¢ sê eTT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á dü+<äs¡“+>± yê˝ Ÿb˛düºsY, ø£s¡|üÁ‘ê\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s√&ɶ düT<Ûëø£sY, sêeTT\T, dü ©+, dü+Jyé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

24, 25, 30 &ç$»q¢\˝À |üs¡´{Ï+∫q jÓT+&É\ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 04 (düTes ¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì ãTs¡T&ÉT>∑*¢, >±E˝Ÿù|{Ÿ ÁbÕ+‘ê\˝À ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ jÓT+&É\ \øÏåàHê sêj·TD >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ |üs¡´{Ï+#ês¡T. Ä ÁbÕ+‘ê\˝Àì Á|ü»\ qT+&ç Á&Ó’H˚õ, $ <äT´‘Y, eT+∫˙{Ï düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT ≈£îHêïs¡T. yê{Ïì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á düeTdü´\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ ]kÕÔqì ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ Vü‰$T#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT˝Ò¢wt j·÷<äyé, lqT, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ñ|üjÓ÷>±ìøÏ sêì m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ u≤düsY, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô): u≤düsY m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä düTe÷s¡T 3 y˚\ 3 e+<ä\ @ø£sê\≈£î ˙s¡T n+~+#˚ $<Ûä+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. á |ü<∏äø£+ >∑‘· 15 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ qT+&ç n+fÒ 1974 qT+&ç 1990 es¡≈£î |ü+≥\T |ü+&ç+∫q u≤düs¡ •yês¡T ÁbÕ+‘·+˝À m+‘√ |ü#·Ã>± |ü+≥ bı˝≤\‘√ ø£fi¯ø£fi≤&˚$, M] Jeq $<Ûëq+˝À m+‘√ e÷s¡TŒ e∫Ã+~. ˇø£|ü&ÉT dü+Á|ü<ëj·T |ü+≥\T |ü+&ç+∫q ¬s’‘·T\T q÷‘·qyÓTÆq ˇs¡e&ç‘√ Hê+~ |ü*ø±s¡T. b˛{≤b˛{Ï>± Çø£ÿ&ç ¬s’‘·T\T |ü+≥\T u≤>± |ü+&ç+#˚yês¡T. á |ü<∏äø±ìøÏ s¡÷|üø£\Œq #˚dæq ~e>∑+‘· myÓTà˝Ò´ >∑&Ó¶qï≈£î á |ü<∏äø£+ ø£èwæøÏ rs¡T>∑T˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ø±˝≤ìøÏ nqT>∑TD+>± u≤düsY m˝Ÿ◊dæ (*|òtº Ç]π>wüHé dæÿyéT) ∫qï ∫qï düeTdü´\T sêe&É+ yÓTT<ä˝…’+~. M{ÏøÏ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·T&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&Éy˚T |ü<∏äø£+ eTs¡T>∑Tq |ü&É{≤ìøÏ ø±s¡DyÓTÆ+~. B+‘√ ø£¬s+{Ÿ _\T¢\T ô|]–b˛sTT+~. n~Ûø±s¡T\T ô|’|ü⁄˝…’qT ©πøõ n+≥T ø±\e\T eT{Ϻ‘√ ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷j·Tì M{ÏøÏ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·÷\ì ≈£î+{Ï kÕ≈£î\T #ÓãT‘·T edüTÔHêïs¡T. |üø£ÿH˚ >√<äe] q~˝À ˙s¡T ñqï ñ|üjÓ÷>∑+\≈£î sêì m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ m+<äTø£ì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&ç ¬s’‘·T\T >∑‘·+˝À ~e+>∑‘· e÷õ eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt.sê»X‚KsY ¬s&ç¶ |ü˝…¢u≤≥ uÛ≤>∑+>± u≤düsY≈£î $#˚Ãdæq dü+<äs¡“+>± Çø£ÿ&ç ¬s’‘·T\T á |ü<∏äø£+ |ü⁄qs¡T<ä›s¡D¬ø’ Çø£ÿ&ç ¬s’‘·T\T $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Hê{Ï eTTK´eT+Á‹ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ s¡÷.3.5 ø√≥¢ m ˝Ÿ◊dæ ø√s¡≈£î eT+ps¡T #˚j·T&É+‘√ <ë+‘√ Çø£ÿ&ç ¬s’‘·T\≈£î ÄX¯\T eT[¢ ÄX¯j·÷\T ∫>∑T]+#êsTT. m˝≤¬>’q eTs¡eTà‘·TÔ\T ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚sTT+∫ ;&ÉTã&ɶ uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T˝ÀøÏ ‘Ó∫à |ü+≥\qT |ü+&ç+#ê\qT≈£îqï ¬s’‘·T\T Çø£ÿ&ç n~Ûø±s¡T\T ÄX¯\T n&çj·÷X¯\T

z≥s¡¢ qyÓ÷<äT˝À @yÓTÆq dües¡D\T ñ+fÒ dü]~<äT›ø√yê* ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡eTT, z≥s¡¢ qyÓ÷ <äT ø±s¡´Áø£eTTq≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á|ü#ês¡ ‘˚~\T á HÓ\ 7, 14, 21 ‘˚~\˝À Á|ü‹ ã÷‘Y kÕ úsTT n~Ûø±] yê]øÏ πø{≤sTT+∫q b˛*+>¥ ã÷‘Y q+<äT Á|ü‘˚´ø£eTT>± ñ<äj·TeTT qT+&ç kÕj·T+Á‘·eTT es¡≈£î Vü‰»s¡T>± ñ+&ÉTqT, >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q sê»ø°j·T bÕغ\#˚ ìj·T$T+#·ã&çq ã÷‘Y kÕúsTT @C…+≥T\ <ë«sê ˝Ò<ë dü+ã+~Û‘· e´≈£îÔ\ <ë«sê bòÕs¡+ 6,7,8, 8@\qT n‘·ìøÏ <ëK\T #˚j·Te #·TÃqT. ø±e⁄q dü<äs¡T z≥s¡¢+<äs¡T, me¬s’Hê yês¡T ns¡TΩ˝…’ ñ+&ç yê] ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT ø±ì j˚T&É\ ˝Ò<ë @yÓ’Hê dües¡D\T, ‘=\–+|ü⁄\T ñqï≥¢sTT‘˚ ô|’q ‘Ó\T|üã&çq Á|ü‘˚´ø£ Á|ü#ês¡ ~qeTT˝˝À b˛*+>¥ ùdºwüHé j·T+<äT n+<äT u≤≥T˝À >∑\ ã÷‘Y kÕúsTT n~Ûø±]øÏ yê] <äs¡U≤düTÔ\qT bòÕs¡+ 6,7,8, 8@ qeT÷ Hê\˝À ‘·|üŒqT dü]>± <ëK\T #˚düTø√ e\dæq~>± ‘Ó*j·T |üs¡#·&ÉyÓTÆq<äHêïs¡T. @y˚ì dü+<˚Vü≤eTT\T ñqï jÓT&É\ dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±s¡´\j·TeTT˝À dü+Á|ü~ +#·e \dæq~>± ‘Ó*j·T|üs¡#·&ÉyÓTÆq<äHêïs¡T.

–]sêCŸ ø£fi≤XÊ\˝À |üØø£å |ò”E >∑&ÉTe⁄ ô|+#ê*:{°ÏJM|”æ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 04 (düTes ¡íyês¡Ô): –]sêCŸ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À |üØø£å |ò”E ô|+#ê\ì &çe÷+&é‘√ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘êìï m>∑®yéTqsY n~Ûø±] qπswtøÏ $q‹ |üÁ‘·+ Çe«&É+ »]–+~. Bìì ñ<˚›•+∫ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T lø±+‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ –]sêCŸ ø£fi≤XÊ\˝À á HÓ\ 8e ‘˚~ es¡≈£î |üØø£å |ò”E ∫e] ‘˚~ Á|üø£{Ï+#·&É+ »]– +~. á eT<Ûä´ es¡Tdü ôd\e⁄\T sêe&É+ e\¢q $<ë´s¡Tú\T Ç+ø± |ò”E\qT ø£≥º˝Ò<äT. $<ë´s¡Tú\≈£î H˚{Ï es¡≈£î yÓTyÓ÷\T ≈£L&Ü n+<ä˝Ò<äT. Bìì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Ç+ø± 10 s√E\ >∑&Ée⁄qT ô|+#ê\ì, n˝≤ >∑&ÉTe⁄ ô|+#·ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q ñÁ~ø£Ô+ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ $q‹ |üÁ‘êìï Çe«&É+ »]–+~. $<ë´s¡Tú\ ÁX‚j·T düT‡qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì >∑&ÉTe⁄ ô|+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ïõ$|æ Hêj·T ≈£î\T $<ë´kÕ>∑sY, ˝≤˝Ÿdæ+>¥, $ìwt, kÕsTT \T, yê*àøÏ, |ü+&É], qπswt, qs¡‡j·T´, ‘·~‘· s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ…’+kÕ, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+≈£î dü+ã+~Û+∫q ø√≥¢ ÄdüTÔ\T <Ûä«+dü+ #˚dæq n~Ûø±s¡ >∑D+ e÷Á‘·+ ìÁ<ä Äedüú˝À ñHêïs¡T. uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q yê´bÕs¡ düeTT<ëj·T >∑<äT\qT HÓ\ ÁøÏ‘·+ ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T b˛¢øÏHé, ãT˝À¶»sY sêÁ‹ y˚fi¯˝ÀH˚ Äs¡T >∑<äT\qT <Ûä«+dü+ #˚dæHês¡T. á $wüj·T+ Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. uÛ…’+kÕ yÓTHé s√&ÉT¶˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÔ\T <Ûä«+dü+ nsTTq|üŒ{ÏøÏ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T Ç+‘· es¡≈£î @˝≤+{Ï >∑{Ϻ #·s¡´\qT #˚|ü{≤º˝Ò<äì Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. á ÄdüTÔ\qT sêÁ‹ y˚fi¯˝À 9 >∑+≥\ qT+&ç <Ûä«+dü+ #˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ @ n~Ûø±] ≈£L&Ü Ä|üø£b˛e&É+ yÓqTø£ @<√ n$˙‹ ñqï≥T¢ e´ø£Ô+ ne⁄‘·T+~. >∑DÒwt XÊ+‹ düe÷y˚X¯+˝À |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T

#˚XÊs¡T. f…+&És¡¢ ù|s¡Tq ø±\j·÷|üq #˚düTÔ, HêeTe÷Á‘·+>± Hêdæs¡ø£+ |üqT\T #˚|ü{Ϻ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á |ü+≥ bı˝≤\≈£î ˇø£ eTT<ë›sTTq ô|≥ºø£b˛e&É+‘√ Çfi¯ó¢ >∑&Éeì |ü]dæú‹ ¬s’‘·qï\≈£î <ë|ü⁄]+∫+~. ô|]–q ì‘·´edüs¡\ edüTÔe\T ô|s¡>∑&É+, u≤´+≈£î˝À n|ü\T ≈£îs¡Tø£b˛e&É+, e÷¬sÿ{À¢ dü¬s’q |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·qï\T ~≈£îÿ‘√#·ø£ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î ø±s¡D eTe⁄‘·THêïs¡T. Áã‹øÏ+#˚ bı˝≤\qT neTTà≈£î+≥T ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄ ‘·THêïs¡T. >√<äes¡eTà Á|üø£ÿH˚ qT+&˚ b˛‘·Tqï Çø£ÿ&˚ e⁄qï ¬s’‘·qï\≈£î ø£&ÉT|ü⁄ eT+≥\qT #·\¢s¡Ã&É+ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ @|æm˝Ÿ◊dæ n~Ûø±s¡T\T Bìì $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ rdüTø£e∫à ¬s’‘·T\T |ü+≥\T |ü+&ç+#˚ $<Ûä+>± $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ ‘˚yê\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T ‘·THêïs¡T.

Hêj·T≈£î\T, ìs¡à˝Ÿ Ä]¶z >∑C…®sê+, ‘·Vü≤o˝≤›sY Á|üuÛ≤ø£sY, uÛ…’+kÕ |ü≥ºD, s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊\T |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, d”‘êsêyéT\ <äèwæºøÏ rdüTø=ì e∫Ãq|üŒ{ÏøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @˝≤+{Ï #·s¡´\T #˚|ü{≤º˝Ò<äT. @~ @yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ á yê´bÕs¡+ >∑<äT\˝À n<Ó›≈£î ñ+≥T+q≥Te+{Ï yê´bÕsêdüTú\ |ü]dæú‹ Ä>∑eT´ >√#·s¡+>± e÷]+~. |ü≥ºD+˝À yê´bÕs¡düTÔ\T BbÕe[ qT+&ç BbÕe[ n<Ó› e÷{≤¢&ÉTø√e&É+ n#ês¡+ ø±ì Çø£ÿ&ç ñqï≥Te+{Ï yê´bÕs¡düTÔ\T BbÕe[ qT+&ç BbÕe[ es¡≈£î e÷{≤¢&ÉTø=ì M]ì eT<Ûä´‘·s¡+>± ÁuÛÑj·TÁuÛÑ+‘·T\≈£î >∑T] #˚dæ >∑<äT\qT U≤∞ #˚sTT+∫ sêÁ‹ sêÁ‹øÏ á >∑<äT\qT ≈£L\>√{≤ºs¡T. Bì‘√ Ä >∑<äT\˝À yê´bÕs¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï yê´bÕs¡düTÔ\T n+<√fi¯q≈£î >∑T¬s’ yê] |ü]dæú‹ me] #Ó|üø√˝Òì dæú‹˝À ñHêïs¡T. á >∑<äT\≈£î dü+ã+~Û+∫ ã&Ü Hêj·T≈£î\ ndüÔ+ ñ+<äì yê]ì m~]ùdÔ uÛÑ$wü´‘Y˝À @˝≤+{Ï <äèwüº´ Á|üeD≤\qT m<äTs¡Tø√e*‡ edüTÔ+<äì uÛÑj·T|ü&ç á $wüj·÷ìï n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüTø£sêe&ÜìøÏ »+≈£î‘·THêïs¡ì kÕúìø£ nqTe÷q+. dü+ã+~Û‘· $wüj·T+ô|’ uÛ…’+kÕ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï Ç+#ê]® n~Ûø±] nsTTq ÄõàsY sêEqT $es¡D ø√s¡>± á $wüj·T+ô|’ >∑<äT\qT ≈£L\>={Ϻq eTs¡Tdü{Ï s√CÒ dü+ã+~Û‘· e´≈£îÔ\ô|’ kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊeTì, sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ÛäU≤\T #˚XÊeTì nHêïs¡T. á düú\+ yê] nsTTq≥Tº nsTT‘˚ eTT+<ädüTÔ>± e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï ø±sê´\j·÷ìøÏ H√{ÏdüT\T Çyê«*‡ ñ+&É>± n˝≤+{Ï @$T #˚j·Tø£ H˚s¡T>± sêÁ‹ y˚fi¯˝À >∑<äT\qT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. Ç~ |üP]Ô>± nHê´j·TeTì á $wüj·T+ô|’ ø√s¡Tº |ü]~Û˝Àì ñqï rs¡TŒ e#˚à es¡≈£î y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚qì n~Ûø±] $es¡D Ç#êÃs¡T.

õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #=+>∑TΔ

mHé&çdædæ u≤´+≈£î˝À¢ ÄHé˝…’Hé ùde\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ dæ]ø=+&É, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô): dæ]ø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ mHé&çdædæ u≤´+≈£î˝À¢ >∑Ts¡Tyês¡+ ÄHé˝…’Hé ùde\qT u≤´+≈£î y˚TH˚»sY $.kÕj·Tqï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì |ü\T nìï Á>±e÷\ Á|ü»\T, U≤‘ê<ës¡T\T ‘·eT ùde\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì n_Ûeè~› #Ó+<ë\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤´+ø˘ ndæùdº+{Ÿ y˚TH˚»sY j·T+.&ç. >ök˛~›Hé, ø±´wæj·TsY\T sêeTT\T, yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶, ø£¢sYÿ kÂeT´‘√ bÕ≥T |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T U≤‘ê<ës¡T\T u≤Ø>± bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑ÷kÕsêìï ø±bÕ&É+&ç:C…&çm <ÛäsêàHêj·Tø˘ ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ìC≤e÷u≤<é eT+&É\+˝Àì eTT‘·TÔ≈£î+&É Á>±eTeTT˝À ¬s’‘·T •ø£åD •_sêìï ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eTT˝À @&ç@ lìyêdt sêe⁄ kÂ≈£î´, @áz j·÷<ä–], Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T »\+<ÛäsY bÕ˝§ZHêïs¡T. C…&çm <ÛäsêàHêj·Tø˘ ¬s’‘·T\ ñ<˚›•+∫ uÛÑ÷$T ˇø£ ø£sêà>±s¡+ ˝≤+{Ï+~. n+<äT˝Àì dü÷ø£åà Je⁄\qT |ü~\+>± ø±bÕ&ÉTø√yê\ì, n~Ûø£+>± s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\T yê&ç‘˚ uÛÑ÷eTT\T #Í&ÉT u≤]q |ü&˚ neø±XÊ\T e⁄+{≤j·THêïs¡T. ø±ã{Ϻ Á|ü‹ ¬s’‘·T |ü∫Ãs√≥º ms¡Te⁄\T, e]àø£+bÕø˘º ms¡Te⁄\T yê&É\ì, <äTøÏÿ˝À y˚ùdÔ ms¡Te⁄\qT <äTøÏÿ˝À yê&Ü\ì ô|’bÕ≥T>± y˚j·Te<ä›ì, $TÁ‘· |ü⁄s¡T>∑T\qT ø±bÕ&ç |ü+≥\˝À m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT >∑\ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT yê&É≈£î&É<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m&çm düTπs+<äsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, e´ekÕj·T XÊK ‘·s¡|ü⁄q >∑\ dü_‡&ç j·T+Á‘·\qT ‘Ó*bÕs¡T. ùd+Á~j·T e´ekÕj·TeTT ô|’|ü⁄ ¬s’‘·T\T yÓTT>∑TZ #·÷bÕ\ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Áb˛»ø£ºsY <ë«sê e´ekÕj·T |üìeTT≥T¢, e]˝À düeTÁ>∑ düT|ü´ s¡ø£åD k˛j·÷_Hé |ü+≥\T, j·÷»e÷q´eTT |ü<䛑·T\qT #·÷|æ+#·&É+ »]–+~.

yÓ T ≥¢ ≈ £ î ñbÕ~Û øÏ ≥ T¢ |ü + |æ D ° <Ûäs¡Œ*¢, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô): eTVü‰‘·à >±+~Û C≤rj·T Á>±$TD ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 2012`13 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓT≥¢≈£î e÷düºsY (ø=\‘·\ u≤´>∑T\T) øÏ≥¢qT $&ÉT<ä\ #˚dæq düeTÁ>±ìï <Ûäs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À yÓT≥¢≈£î |ü+|æD° #˚XÊs¡T. f…øÏïø£˝Ÿ ndæùdº+≥T¢ qs¡‡j·T´, |üs¡y˚TX¯«sY, ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥sY s¡y˚Twt Ä<Ûä«s¡´+˝À C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰$T ≈£L©\qT ñ<˚›•+∫ >∑‘· 5 s√E\T>± •ø£åD Ç∫à yÓT≥¢≈£î ø=\‘·\ øÏ≥¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. eT+&É+˝Àì #·÷≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\˝À yÓTT‘·Ô+ 530 ñbÕ~Û Á>∑÷|ü⁄\T ñHêïsTT. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 5 e+<ä\ eT+~ yÓT≥¢≈£î øÏ≥T¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

eT+&É \ +˝À kÕ<Û ë s¡ D Á>±eT dü u Û Ñ \ T m&É|ü*¢, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô): m&É|ü*¢ eT+&É\+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @ÄsY|æ ø±´+|t C…’‘ê|üPsY, m&É|ü*¢ Á>±e÷\˝À Á>±eT düuÛÑ\T »]>±sTT. C…’‘ê|üPsY˝À m+|æ&çz y˚DT>√bÕ˝Ÿ bÕ˝§Zì e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, bÕ]X¯ó<ä´ ìyês¡D >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. Á>±e÷ìï X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê\Hêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢qT ì]à+#·Tø√yê\Hêïs¡T. m&É|ü*¢˝À e÷õ düs¡Œ+#Y m\¢j·T´ j·÷<äyé, |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<ä]Ù düT<äs¡ÙHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Á>±eT düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dædæ Á&Ó’H˚õ\T, dædæ s√&ÉT¢, M~Û BbÕ\ @sêŒ≥T¢ eTT]øÏ ø±\Te\ ìsêàD+ |üqT\T #˚|üfÒº+<äT≈£î Á>±eT düuÛÑ˝À @ø£Á^e+>± rsêàì+#ês¡T. Á>±eT |ü+#êj·T‹øÏ #Ó+~q düú\+˝À z Áô|’y˚{Ÿ &Üø£ºsY yê≥sY bÕ¢+{Ÿ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï düeTj·T+˝À ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ Á>±eTdüTÔ\≈£î ˇø£ u≤{Ï˝Ÿ 4 s¡÷bÕj·T\≈£î $Áø£sTTkÕÔeTì ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£îHêïs¡T. n+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± 9 s¡÷bÕj·T\ #=|üq neTà&É+‘√ Á>±eTdüTÔ\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔ &Üø£ºsY yê≥sY bÕ¢+fÒwüHé πø+Á<ëìøÏ |ü+#êj·T‹ dæã“+~‘√ ø£*dæ ‘êfi¯+ y˚XÊs¡T. Á>±e÷\˝À #˚|üfÒº n_Ûeè~› |üqT\ $wüj·÷\qT #˚]Ã+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä≈£î\ lìyêdt, e÷õ ñ|ü düs¡Œ+#Y u≤u≤, »V”≤sY, Á>±eT ô|<ä›\T, _.ø£eT|üŒ, _.nãT“\T, yÓ’<ä´ dæã“+~, Ä+>∑Héyê&ç dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

sƒêD≤ø£\Hé˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ |ü]o\q m&É|ü*¢, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì sƒêD≤ø£\Hé ZÁ>±eT+˝À e⁄qï Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ Ç+&É¢ düú˝≤\≈£î πø{≤sTT+∫q uÛÑ÷eTT\qT >∑Ts¡Tyês¡+ m&É|ü*¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY ns¡Ãq |ü]o*+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± ø=qT>√\T #˚dæq düTe÷s¡T 5 @ø£sê\ düú˝≤\T ñHêïj·T? ˝Ò<ë @yÓTÆHê ø£u≤®≈£î >∑T] nj·÷´j·T nì Äsê rdæ düú˝\qT |ü]o*+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± ø=qT>√\T #˚dæq uÛÑ÷$T ñ+<äì uÛÑ÷$Tì me«s¡T ø£u≤® #˚j·T˝Òs¡ì ‘·Vü≤o˝≤›sY ‘Ó*bÕs¡T. ÄyÓT yÓ+≥ $Äs√«\T >∑+>±¬s&ç¶, lìyêdt ¬s&ç¶ ñHêïs¡T.

e÷¬sÿ{Ÿ ø±sê´\j·T+˝À C…&û ‘·ìF uÛ…’+kÕ, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝Àì e´ekÕj·T ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+≥\≈£î C…&ç es¡+>∑˝Ÿ uÛ…’+kÕ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï ø±sê´\j·T+˝À |ü]o*+#ês¡T. H˚&ÉT ñ<äj·T+ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q e´ekÕj·T düeTT<ëj·T\ <Ûä«+dü+ #˚j·Tã&ɶ >∑<äT\qT |ü]o*+#·qTqï≥T¢, $T–‘ê e÷¬sÿ{Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫q yê{Ïì |ü]o*+#·qTqï≥T¢ düTes¡íyês¡Ô $˝Òø£]øÏ bò˛Hé˝À ‘Ó*bÕs¡T.

ÁbÕDVæ≤‘·`#˚yÓfi¯¢ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìøÏ C≤rj·T Vü≤À<ë ø£*Œ+#ê* sêÁwüº uÛ≤Ø, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶

düuÛÑ @sêŒ≥T #˚dæ Á>±eT+˝À bÕ]X¯ó<ä´ |üqT\T, e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+, Ç+&É¢ düú˝≤\ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T. ìs¡à˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y n_Ûj·÷Hé Á|üø±s¡+ nìï Á>±e÷˝À¢ Á|ü‹ ≈£î≥T+ã $~Û>± e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘·<ë«sê nHês√>∑´ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&Éeì, n+≥T yê´<ÛäT\T k˛ø£eì, Á‘ê>∑T˙s¡T ø£\Twæ‘·+ ø±<äì, Á|ü»\ Ä‘·à>ös¡e+ <Óã“‹q<äì ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï ìsêàD≤ìøÏ 9 y˚\ 1 e+<ä s¡÷bÕj·T\T ìsêàD≤q+‘·s¡+ \_›<ës¡TìøÏ #Ó*¢kÕÔeTì, dü+ã +~Û‘· \_›<ës¡T&˚ M{Ï ìsêàD+ #˚|ü≥Tºø√yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î dü+ã+~Û∫q |üVü‰D°˝À |üP]Ô düe÷#ês¡+ qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì, ‘·<ë«sê ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\T, ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T n+~ +#·&ÜìøÏ düe÷q neø±XÊ\T @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√≥–] &çj·T+ n+&é ôV≤#Yz Vü≤]Hê<∏é, <√eT˝…&çZ˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ÷Vü≤Hé, j·T+|æz sêCÒX¯«sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<=&ç¶ ñ+&Ü*:myÓTà˝Ò´ @qT>∑T

ˇø√ÿ eTs¡T>∑T<=&ç¶øÏ 9 y˚\ 1 e+<ä dü<ë•eq>∑sY, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq ìsêà˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y ìsêàDY |ü<∏äø£+ <ë«sê Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<=&ç¶ ì]à+#·Tø√yê\ì m˝≤¢¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ @qT>∑T s¡M+<ÛäsY¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+˝Àì ø£˝≤«s¡˝Ÿ Á>±eT+˝À ìs¡à˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y ìsêàDY |ü<∏äø£+ <ë«sê #˚|ü{Ϻq eTs¡T>∑T<=&É¢ ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü‰»¬s’ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á |ü<∏äø£+ <ë«sê Á>±eT+˝À n+<äs¡T eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø=yê\ì nHêïs¡T. >∑‘·+˝À ø£+fÒ eTs¡T>∑T<=&É¢≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ m≈£îÿe &ÉãT“\T #Ó*¢düTÔ+<äì ˇø√ÿ eTs¡T>∑T<=&ç¶øÏ 9 y˚\ 1 e+<ä ÇdüTÔ+<äì, á neø±XÊìï n+<äs¡T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À

ôV’≤<äsêu≤<é

uÛ…’+kÕ s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À >±+~Û >∑+CŸ yê´bÕs¡düTÔ\T >∑D|ü‹ eT+&É|ü+ ø£$T{Ï yês¡T >∑Ts¡Tyês¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á nqï<ëq+˝À |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q #·÷≥Tº Á|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T y˚\ dü+K´˝À bÕ˝§Zì nqï<ëq Á|ükÕ<ëìï d”«ø£]+#ês¡T. á nqï<ëq+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ø=qkÕ–+~

s√>∑T\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ e´eVü≤]düTÔqï &Üø£ºsYì ‘=\–+|ü⁄ ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ñ<√´>∑eT+fÒ uÛÑj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü, s√>∑T\+fÒ ø£s¡TD˝Ò≈£î+&Ü $<ÛäT\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+‘√ e´eVæ≤düTÔqï ø√≥–] Á|üuÛÑT‘·« &Üø£ºs¡TqT qT+&ç ‘=\–düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #=+>∑TΔ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ø√≥–] Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ø£˝…ø£ºsY Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. Vü‰»s¡T ]õwüºs¡TqT |ü]o*+#·>± ø±+Á{≤ø˘º |ü<䛋ì |üì#˚düTÔqï &Üø£ºsY s¡‘·Hédæ+>¥ >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± m≥Te+{Ï düe÷#ês¡+ >±ì, nqTeT‹ ø±ì bı+ <ä≈£î+&Ü $<ÛäT\≈£î ¬>’sê®»s¡T ne⁄‘·Tqï≥T¢ >∑eTì+#ês¡T. dü+ã+~Û‘· dæã“+~ì ø±s¡D≤\T n&ç– ‘Ó\TdüTø√>± y˚s¡T y˚s¡T ø±s¡D≤\T ‘Ó\T|ü≥+‘√ yê]ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ yÓ’<ä´Äs√>∑´ XÊK ~Ûø±] Vü≤]Hê<∏é bò˛Hé˝À dü+Á|ü~+#·>± Äj·Tq m≥Te+{Ï •ø£åD˝À >±ì, Ç‘·s¡ $<ÛäT\˝À ø±ì ˝Òs¡ì, ôd\e⁄ nqTeT‹ rdüTø√˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTe\¢ $<ÛäT\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔqï+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· &Üø£ºs¡TqT $<ÛäT\ qT+&ç ‘=\–+#·e\dæq~>± &çj·T+ n+&é ôV≤#YzqT Ä<˚•+#êeTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. >∑]“¤D°\T ‘·|üŒìdü]>± ÄdüT|üÁ‹˝ÀH˚ |ü⁄s¡T&ÉT b˛düTø√yê\ì, ‘·<ë«sê ‘·*¢øÏ, •X¯óe⁄≈£î m+‘√ πøåeT<ëj·Tø£eTì ÄyÓT ô|s=ÿHêïs¡T. á ~X¯>± M]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ Á|üdü÷‹¬ø’ ñ∫‘·+>± ÄdüT|üÁ‹øÏ 108 yêVü≤q+˝À #˚s¡Ã&É+‘√bÕ≥T Á|üdü÷‹, ‘·<äq+‘·s¡+ eT÷&ÉT s√E\ ñ∫‘· uÛÀ»q+, &çXÊ®sY® düeTj·T+˝À ‹]– ñ∫‘·+>± ‘·*¢, _&ɶqT Ç+{ÏøÏ #˚πsà ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*ŒdüTÔ+<äHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ kÕ<Ûäs¡D &Ó*e]øÏ 300 s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd eT+<äT\qT, dæCÒ]j·THé X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ »]–q#√ 15 e+<ä\ $\Te #˚ùd eT+<äT\qT ñ∫‘·+>± yê]øÏ n+~kÕÔeTHêïñ. ‘Ó\¢πswüHéø±s¡T¶ ø£*–q eTVæ≤fi¯\≈£î 7 e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T ≈£L&Ü #Ó*¢kÕÔeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì 14 ø£¢düºsY ÄdüT|üÁ‘·T\ <ë«sê πøåÁ‘êkÕúsTT˝À düMTø£å\T, düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ ÄdüTÁ|ü‘·T\T, &Üø£ºs¡T¢, dæã“+~ dü]>± |üì#˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. >∑‘· HÓ\˝À 14 eT+~ &Üø£ºs¡s¡¢qT ìj·T$T+#êeTì, &Üø£ºs¡T¢, dæã“+~ $<ÛäT\ |ü≥¢ |òæsê´<äT #˚ùdÔ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡ ø£˝…ø£ºsY <√eT˝…&çZ Á>±e÷ìøÏ |üs¡´{Ï+#ês¡T. Á|ü»\‘√ Á>±eT

5

yê´bÕs¡düTÔ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À nqï<ëq+

Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÔ\T <Ûä«+dü+:ìÁ<ëedüú˝À n~Ûø±s¡T\T

y˚‘·Hê\T, ~q|üÁ‹ø£ _\T¢\ #Ó*¢+|ü⁄\T ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√“sY 04 (düTes¡í yês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y Á>±eT düeTq«j·T ø£s¡Ô\≈£î @Á|æ˝Ÿ e÷dü+ qT+&ç ôdô|º+ãsY e÷dü+ es¡≈£î y˚‘·Hê\T, ~q |üÁ‹ø£\ _\T¢\T düø±\+˝À n+<äø£b˛e&É+, düeTq«j·T ø£s¡Ô\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡ì õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T \ø£åàDY ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q yê]øÏ Äs¡T HÓ\\ y˚‘·Hê\T ¬s+&ÉT s√E˝À¢ #Ó*¢+#˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ô|]–q ì‘·´edüs¡ <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± y˚‘·Hê\T 2 y˚\T qT+&ç 4 y˚\ es¡≈£î ô|+#ê\Hêïs¡T. y˚‘·Hê\T, ~q|üÁ‹ø£ _\T¢\T #Ó*¢+#ê \Hêï s¡T. Á|ü‹ HÓ\ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ düeT q«j·T ø£s¡Ô\≈£î {Ï@, &ç@\T, Áø£eT+>± #Ó*¢+ #ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À *+u≤] \ø£åàDY, >∑düÿ+{Ï \ø£åàDY, >±+&É¢ X¯+ø£sY, Hê> eTDÏ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Lkiø`¡©´sV NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ™´sμR∂VáVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂Li NS™´s≤R∂Liª][ xqsV™´sWLRiV LRiW.14 N][»˝¡ Aμy∏R∂VLi ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP ¬ø¡[«ÿLjiF°LiVV©´s»Ì¡LiVVLiμj∂. 12 LS˘Lixmsoá μy*LS LRiW.45 N][»˝¡ Aμy∏R∂VLi ™´s}qsÚ lLiLi≤R∂V LS˘Lixmsoá μy*LS xqsV™´sWLRiV INRP ™´sLiªRΩV Aμy∏R∂VLi N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. gRiVæªΩ[ÚμyL˝Ri ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRP FsªRΩVÚgRi≤R∂Õÿ.. ¤Õ¡[NRP ©´suÌyá©´sV øR¡≠søR¡W ≤y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sá NSLRifl·Æ™sW æªΩ÷¡∏R∂VμR∂VNS¨ds N][©´s{qs™´sVÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´s LS™´soáFy¤Õ¡Li, @LiNRPLiFy¤Õ¡Li BxqsVNRP LS˘Lixmsoá©´sV ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP NRPLi˙…ÿNÌRPL˝RiV Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[aSLRiV. @LiNRPLiFy¤Õ¡Li LS˘Lixmso gRiªRΩLiÕ‹[ 1.26 N][»˝¡NRPV Æ™sŒ˝œ¡gS ˙xmsxqsVÚªRΩ Æ™s[áLiÕ‹[ LRiW.4.10 N][»˝¡NRPV |msLjigjiLiμj∂. xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVNRPV©´sı NRPLi˙…ÿNÌRPL`i ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s μ≥R∂LS™´sªRΩVÚ r~™´sVV¯ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ A Lkiø`¡©´sV ™´sμR∂VáVNRPV©´sıQ»Ì¡LiVV˘Li μj∂. E ¡Ã¡LiNRP, LS™´soáFy¤Õ¡Li BxqsVNRP LS˘Lixmso gRiªRΩLiÕ‹[ LRiW.2.26 N][»˝¡NRPV Æ™s◊˝¡Liμj∂. @Æμ∂[ LS˘Lixmso©´sV @ªRΩV˘ªy=x§¶¶¶Liª][ LS™´soáFy¤Õ¡[¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NSLi˙…ÿNÌRPLRiV ©yáVgRiV lLi»˝¡V |msLi¿¡ xmsμj∂ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáNRPV Æ™s[áLiFy»¡Õ‹[ μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS LRiW.xmsμj∂ N][»˝¡V Aμy∏R∂VLi ™´s¿¡Ë©´s Lkiø`¡gS LjiNSLÔRiVZNPNTP‰Liμj∂.

uÛ≤>∑+>± Á>±eT+˝À sê´© rdæ uÛÑ÷$T|üP» #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] sê»j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á |ü<∏äø£+ <ë«sê Á>±eT+˝À e+<ä XÊ‘·+ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. mes¡T ≈£L&Ü ns¡Tãj·T≥ eT\$düs¡®q #˚j·Tsê<äì nHêïs¡T. Á>±eT+˝À e+<ä XÊ‘·+ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√ì ns¡Tãj·T≥ eT\$düs¡®q #˚j·T≈£î+&Ü ñ+fÒ Äs√>∑´ düeTdü´\T ≈£L&Ü ñ+&Éeì eT+&É\ n_Ûeè~› n~ø±] #·+Á<äø±+‘Y sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m˝≤¢¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ @qT>∑T s¡M+<ÛäsY ¬s&ç¶, eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~ø±] sê»j·T´, m+|æ&çz #·+Á<äø±+‘Y sêe⁄, ◊¬ø|æ/@|æj·T+ sê»j·T´, eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] sê»*+>∑+,

ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 04 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ ì~Û): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ì]à düTÔqï &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY ÁbÕD≤Væ≤‘· #˚y˚fi¯¢ m‹Ô b˛‘·\ |ü<∏äø±ìøÏ C≤rj·T Vü≤À<ë ø£*Œ+ #ê\ì sêÁwüº uÛ≤Ø, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√ sês¡T. <˚X¯ sê»<Ûëì q÷´&Ûç*¢˝À ãT<Ûäyês¡+ k Õj·T+Á‘·+ »]–q sêÁcÕº\, πø+Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+ ‘ê\ »\ eqs¡T\, ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+ Á‘·T\ 14e C≤rj·T dü<ädüT‡˝À eT+Á‹ bÕ˝§Z Hêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± dü<ädüT‡˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÁbÕD≤Væ≤‘·`#˚yÓfi¯¢ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ ÁbÕeTT K´‘·qT düTuÛ≤eTTK+>± πø+Á<ä »\eqs¡T\, bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü≤sê\ XÊK eT+Á‹ |üeHé ≈£îe÷sY ãdü‡˝Ÿ <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <˚X¯ yê´|üÔ+>± Á|üdüTÔ‘·+ ñqï 14 C≤rj·T kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº˝À ø=ìï sêÁcÕº\T ˇø£{ÏøÏ $T+∫ C≤rj·T ÁbÕC…≈£îº\T ø£*– ñHêïj·THêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.40,300 ø√≥¢ ô|’ ∫\T≈£î e´j·T+‘√ ÁbÕD≤Væ≤‘·`#˚yÓfi¯¢ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï ì]àdüTÔ+<äHêïs¡T. Bì <ë«sê ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì 7 õ˝≤¢˝ |ü]~Û˝À 16.40 \ø£å\ mø£sê\ Äj·Tø£≥Tº≈£î kÕ>∑T˙s¡+~+#·e#·ÃHêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT »+≥ q>∑sê\ Á‘ê>∑T ˙{Ï nedüsê\≈£î 30 {Ïj·T+dæ\T, bÕ]ÁXÊ$Tø£ nedüsê\≈£î 16 {Ïj·T+dæ\ ˙{Ïì n+~+#˚ M\T ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç+‘·{Ï ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*–q á ÁbÕC…≈£îº≈£î b˛\es¡+‘√ bÕ≥T πø+Á<ä+ C≤rj·T kÕúsTT Vü≤À<ë ø£*Œ+∫, M{Ï ìsêàD≤ìøÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï n+~+#ê\Hêïs¡T. eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêÁcÕº\T ì]àdüTÔqï kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ @◊_|æ <ë«sê düVü‰j·÷ìï n+~+#·&É+˝À nqedüs¡ C≤bÕ´ìï ìe]+#·\Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï e÷s¡Z<äs¡Ùø±\qT düe]+∫ ÁbÕC…≈£îº\ |üP]Ô Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ dü÷#·q nqT>∑TD+>± dæ+–˝Ÿ $+&√ |ü<䛋ì neT\T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T lÁ|òü÷+>± ì<ÛäT\T n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+Á‹ düe÷y˚X¯+ <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. 2005 qe+ãsY, 30q »]–q sêÁcÕº\, πø+Á<ëbÕ*‘· ÁbÕ+‘ê\ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‘·T\ 13e C≤rj·T dü<ädüT‡˝À ÄyÓ÷~+∫q Á|üø±s¡+ Á|üdüTÔ‘·+ ñqï kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\ 25 XÊ‘·+ @◊_|æ πø+Á<ä Á>±+≥TqT ø±˙dü+>± 75 XÊ‘êìøÏ ô|+#ê\ì eT+Á‹ dü÷∫#·+Äs¡T. ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD+ >∑&ÉTe⁄qT bı&ç–+#˚ $wüj·T+˝À Á|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü<䛋øÏ _qï+>± πø+Á<ä+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ dü÷#·q\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø=ì >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄qT n+>∑ø£Ø+#ê\ì, eT+Á‹ dü<ädüT‡˝À ø√sês¡T. sêÁcÕº\ eT<Ûä´ q~ »˝≤\ |ü+|üø£+ dü+<äs¡“+>±, ~>∑Te sêÁcÕº\ ˙{Ï nedüsê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ø£s¡Te⁄ ø±\+˝À m>∑Te sêÁcÕº\ ]»sê«j·Ts¡¢ qT+&ç ~>∑Te≈£î ˙{Ïì e~˝Ò˝≤ |ü{Ïwüº ˙{Ï ìj·T+Á‘·D e´edüúqT s¡÷bı+~+#ê\ì eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± dü<ädüT‡˝À uÛ≤Ø ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹‘√ bÕ≥T ∫qï ‘·s¡Vü‰˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ïõ.yÓ+ø£fÒwt, sêÁwüº ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eTTK´ ø±s¡´<äs¡TÙ\T mdt.¬ø.CÀwæ, n~‘ê´Hê<é <ëdt, ámHédæ eTTs¡[<ÛäsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

nDT$<äT´‘Y nedüs¡+ ˝Ò<äT : uÛ≤s¡‘· XÊÁdüÔy˚‘·\ n<Ûä´j·Tq+ ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiV, @NÌ][ ¡L`i4: Æμ∂[aRP @™´sxqsLSáNRPV øy÷¡©´sLiªRΩ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ NS™yáLi¤…¡[ @fl·V≠sμR∂V˘μR∂VªyˆμR∂©´s @ªRΩ˘™´sxqsLRi™´sVLi»¡V©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™yμR∂©´s ªRΩxmsˆ¨s ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiVÕ‹[¨s BLi≤T∂∏R∂V©±s B¨szqÌs»¡W˘…fi A£mns \|qs©±s= aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚá @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¨sLRiWzmsr°ÚLiμj∂. NRPlLiLi…fi \|qs©±s= xms˙ºΩNRPÕ‹[ ˙xmsøR¡VLjiªRΩ\Æ™sV©´s ≠dsLji @μ≥R∂˘∏R∂V©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP @fl·V≠sμR∂V˘ª`ΩNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı DμR∂˘™´sW¨sNTP EªRΩ≠sV¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. HHFs£qs{qsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ˙F~|mnsxqsL˝RiV ≠sVªRΩ™´søR¡©±s, $¨s™yxqs©±s

Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ C xmsLjia][μ≥R∂©´s «¡LjigjiLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NRPW»¡LiNRPŒœ¡Li\|ms ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©´sı μR∂aRPÕ‹[ ≠dsLji xmsLjia][μ≥R∂©´sáV xqsLiøR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLiøR¡©´sV©yıLiVV. Æμ∂[aRP ≠sμR∂V˘ª`Ω @™´sxqsLSáV r¢LRiaRPNTPÚ, BªRΩLRi xqsLi˙xmsμy∏R∂V BLiμ≥R∂©´s ™´s©´sLRiVá μy*LS ºdΩLRiVªy∏R∂V¨s, μy¨s N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS @fl·V ≠sμR∂V˘æªΩ[‰Li˙μyáV @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s C xmsLjia][μ≥R∂©´s xmns÷¡ªyáV æªΩáVxmsoªRΩV©yıLiVV.Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ZNP[™´sáLi 4.1 aSªRΩLi ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP xms¨sNTPLS¨s À≥œ¡W≠sV¨s r¢LRi ≠sμR∂V˘ª`Ω N][xqsLi ZNP[…ÿLiVV}qsÚ xqsV™´sWLRiV 3400

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãsY 5 2012

Á>±eTdüuÛÑ˝À eTs¡T>∑T<=&É¢ô|’ ne>±Vü‰q u≤qT‡yê&ÉÉ, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤qT‡yê&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì b˛#ês¡+ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Á>±eTdüu˝À eTs¡T>∑T<=&É¢ô|’ ne>±Vü‰q ø£*Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ u≤qT‡yê&É eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] ◊¬ø|æ |æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+ eTTK´ n‹~Û>∑ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘· Á>±eTdüuÛÑqT+&ç Á|üdüTÔ‘· Á>±eTdüuÛÑ es¡≈£î Á>±eT+˝Àì »e÷Ks¡TÃ\T Ç+{Ï_\T¢, ≈£î˝≤sTT_\T¢, Á>∑+<∏ë\j·T \≈£î dü+uÛÑ+~+∫q≥Te+{Ï _\T¢\qT yÓ+≥H˚ edü÷\T #˚j·÷\ì n˝≤π> >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ks¡TÃ\Tb˛>∑ Á|üdüTÔ‘·+ Á>±eT|ü+#êj·Tr˝À m≥Te+{Ï ì<ÛäT\T ˝Òeì Ç+<äT≈£î >±qT Á>±eTÁ|ü»\T yê]øÏ dü+uÛÑ+~+∫q Ç+{Ï_\T¢\qT ≈£î˝≤sTT _\T¢\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+∫ Á>±eTn_Ûeè~›øÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì eTTK´+>∑ Á|ü‹ ≈£î≥T+uÛ≤ìøÏ eTs¡T>∑T&=&ç¶ ì]à+#·Tø√yê\ì Ç+<äT≈£î >±qT Á|üuÛÑT‘·«+ 9100s¡÷bÕj·T\qT eT+ps¡T #˚düTÔ+<äì á neø±XÊìï Á>±eTdüTú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚˚düTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ˝Òì#√ ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´<ÛäT\T e#˚à Á|üe÷<ä+ ñ+<äì yê{Ï u≤]qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø√e&É+ ø√s¡≈£î K∫Ñ·+>∑ eTs¡T>∑T&=&ç¶ ì]à+#·Tø√e&É+ düeT+»düeTì Äj·Tq

n+≥Tyê´<ÛäT\ô|’ nÁ|üeT‘·Ô+ ôV’≤<äsêu≤<é , nø√ºãsY 4( düTes¡íyês¡Ô ) :™´sL<SNSáLi NS™´s ≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂Liª][ Fy»¡V, G¤«¡¨ds= ˙FyLiªyÕ˝‹[ @Li»¡V™y˘μ≥R∂Vá©´sV xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩLigS FsμR∂VL][‰™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV @LiμyLiVV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLiÕ‹[ NRPμR∂÷¡NRP ™´s¿¡ËLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™y˘μ≥R∂Vá\|ms ˙xms«¡Ã¡©´sV \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ©´s≤R∂VLi’¡gjiLiøyLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi \Æ™sμR∂˘ zqs ¡˜Liμj∂, @LRi˜©±s |§¶¶¶ÕfiÚ |qsLi»¡L`iáՋ[ zqs ¡˜Liμj∂¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s @©´sV™´sW©´sLi D©´sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ \Æ™sμR∂˘ }qs ™´sáLiμj∂Liøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ≤∂Ligki ™y˘μ≥j∂ r°NTP, BªRΩLRi ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W ™y˘ μ≥R∂Váª][ ˙Fyfl·Li N][Õ‹[ˆLiVV©´s, ™y˘μ≥j∂˙gRixqsVÚáV©´sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP \Æ™sμR∂˘ bP’¡LSáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ≤∂Ligki, ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W ™´sLi…”¡ ™y˘μ≥R∂VáV ≠s«¡XLi ’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ ™´sVV≈¡˘LigS xms»Ì¡fl· ˙xms«¡Ã¡©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLi N]¨sı xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. BLiªRΩ™´sLRiNRPV C ™y˘μ≥R∂Vá ¨s™yLRifl·NRPV ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡V, ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡\|ms xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ˙Æ≤∂LiVVÆ©s[—¡ ™´s˘™´sxqÛs ry{mnsgS DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sVVLjiNTP™y≤R∂áV, BLRiVNRPV ≠dsμ≥R∂VáՋ[ LRix§¶¶¶μyLRiVá\|ms ™´sVVLRiVgRiV¨dsLRiV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá©yıLRiV.

‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Á>±eTdüTú\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ô|q¸Hé‡,ñbÕ~ÛVü‰$T, e´ekÕj·TãTTD≤\ $wüj·T+ n&ç–

‘Ó\Tdü≈£îHêïs¡T. ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À Á>±eT+˝À ñqï≥Te+{Ï ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·ìœ ìs¡«Væ≤+∫ ñbÕ<Ûë´j·TT\, $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡T |ü{Ϻø£\qT , eT<Ûë´Vü‰ï uÀ»Hêìï Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. nìï+{Ï $wüj·÷\ô|’ #·]Ã+∫q Äj·Tq Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝À Á>±e÷ìøÏ mìï ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´sTT. yê{Ïì @ $wüj·T+˝À $ìjÓ÷–+ #·&É+ »]–+<√ ‘Ó\|üø£b˛e&É+ ô|’ Á|ü»\T $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n_Ûeè~› |üqT\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT |ü]o*+∫q Äj·Tq ì<ÛäT\ $ìjÓ÷>∑+ |ü≥¢ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì yês¡+≥THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz $»j·TuÛ≤düÿsY , |ü+#êj·T‹ ôdÁø£≥] Vü≤qà+&ÉT¢, $ÄsYz yÓ+ø£{Ÿ, ñbÕ~ÛVü‰$T dæã“+~, n+>∑Héyê&ç , ÄXÊ es¡ÿsY‡, eTVæ≤fi≤dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîsê\T,Á>±eTô|<ä›\T , Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘ÓÓ*|æq md”Œ <äT>∑Z˝Ÿ u≤qT‡yê&É , nø√ºãsY 4( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì b˛©dt dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìï >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ md”Œ $Áø£yéTõ‘Y<äT>∑Z˝Ÿ Äø£dæàø£+>∑ ‘·ìœ ìs¡«Væ≤+∫ õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï≥Te+{Ï πødüT\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À >∑˝ŸŒ¤ u≤~‘·T\T m≈£îÿe>∑ ñqï+<äTq yê] düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>∑ >∑˝ŸŒ¤ mC…+≥T¢ ‘·|üŒìdü]>∑ ˝…’ôdqT‡\T bı+~ ñ+&Ü\ì, πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« XÊK<ë«sê nqTeT‘·T\T bı+~q ‘·sê«‘· õ˝≤¢ b˛©düTXÊK qT+&ç nqTeT‹ bı+~q yêπs @C…+≥T¢>∑ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢Á|ü»\T yÓ÷dü|üP]‘·yÓTÆq @C…+≥¢qT q$Tà yÓ÷düb˛sê<äì Äj·Tq ø√sês¡T. eTTK´+>∑ >∑‘· yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ >∑DÒXŸ ñ‘·‡yê\˝À õ˝≤¢ Á|ü»\T b˛©düT\≈£î m+‘·>±H√ düVü‰ø£]+#ês¡ì, n+<äT≈£î Äj·Tq b˛©düTXÊK ‘·s¡T|ü⁄q Äj·Tq õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. sêqTqï <˚$

X¯s¡qïesêÁ‹ ñ‘·‡yê\˝À ≈£L&Ü Ç<˚$<Ûä+>∑ b˛©düT\≈£î õ\¢ Á|ü»\T düVü‰ø£]+∫ , XÊ+‹uÛÑÁ<Ûä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£\>∑≈£î+&É ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì á dü+<äs¡“+>∑ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡÷s¡˝Ÿdæ◊ Á|üø±XŸj·÷<äyé‘√ bÕ≥T dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À Á>±eTdüuÛÑ\T ;s¡÷ÿsY, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì qdüTsê¢u≤<é, <äT]ÿ , yÓTÆ˝≤s¡+, $Tsê®|üPsY Á>±e÷\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ Á>±eTdüuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q Á>±eTdüTú\T e÷{≤¢&ÉT‘·T Á>±e÷˝À¢ì rÁe ˙{Ïm<ä›&ç ñqï≥T¢, Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ |ü]bÕ\q düÁø£eT+>∑ ˝Ò<äì, bÕ]X¯ó<ä´+ô|’ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Á>±eTdüTú\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü‰d”˝≤›sY bıXË{Ϻ, @z ø£eT\, @|æz dü«|üï, Äj·÷ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, Á>±eTdüTú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·qï øö\dtHê˝≤ ˙{Ï $&ÉT<ä\ Eø£ÿ˝Ÿ, nø√ºãsY 4 ( düTes¡íyês¡Ô ) : >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>∑ es¡Tdü>∑ m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø es¡¸+ ø±s¡D+>∑ øö\dtHê˝≤ ÁbÕC…≈£îº˝À\ ˙s¡T n~Ûø£+>∑ e∫à #˚s¡T‘·T+&É&É+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕC…≈£îº˝Àì Hê\T>∑T π>≥¢qT m‹Ôy˚dæ eT<Ûë´Vü≤ï+ ÇHébò˛¢ ‘·>∑Z&É+‘√ eT÷&ÉTπ>≥¢qT eT÷dæy˚dæ Á|üdüTÔ‘·+ ˇø£π>≥T <ë«sê 1300≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì yê>∑T˝ÀøÏ e<äT\T‘·Tqï≥T¢ ÁbÕC…≈£îº C….Ç >∑C≤q+<é ‘Ó*bÕs¡T. |ü]dæú‹ì ã{Ϻ sêÁ‹ øö\dtHê˝≤ m>∑Te ÁbÕ+‘·+˝À esê¸bÕ‘·+ m≈£îÿe>∑ qyÓ÷<Ó’q≥¢sTT‘Ó |ü]dæú‹ì >∑eTì+∫ Ç+ø± n~Ûø£ π>≥T¢ m‹Ôy˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT>∑ _#·Tÿ+<ä eT+&É\ n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ Ç∫à π>≥¢qT m‹Ôy˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, π>≥¢ m‹Ôy˚‘·ô|’ øö\dtHê˝≤ Äj·Tø£≥Tº ÁøÏ+~ Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î >±qT n~Ûø±s¡T\T eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô rdüTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ÁbÕC…≈£îº ˙{ÏeT≥º+ 458MT≥s¡¢≈£î |üP]ÔkÕúsTT ˙{Ï eT≥º+ ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕC…≈£îº |ü]düs¡ ÁbÕ+‘·+˝À 7.6 ôd+.MT esê¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ñbÕ~ÛVü‰MT y˚T≥¢ •ø£åD Eø£ÿ˝Ÿ, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À eT÷&ÉT s√E\ qT+&ç ñbÕ~ÛVü‰$T y˚T≥¢ •ø£åD ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Çõj·Tdt @|æz b˛#·e« ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì 22Á>±eT|ü+#êj·T‹\≈£î >±qT s√E eT÷&ÉT Á>±e÷\ #=|üq y˚T≥¢≈£î •ø£åD •_sê\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì •ø£åD˝À ≈£L© #˚ùd |üqT\≈£î >±qT ‘·–q ø=\‘·\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT rj·÷\ì Á>±eT+˝À e#˚à Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ>±qT #˚|ü≥ºe\dæq |üqT\qT >∑T]Ô+#ê\ì , >∑T]Ô+∫q |üqT\ô|’ ‘·eT ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘Ó*|æq≥¢sTT‘Ó n{Ϻ |üqT\ eT+ps¡Tô|’ ‘êeTT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY |æ&ç\≈£î ìy˚~ø£\T düeT]Œ+∫q nq+‘·s¡+ yê] Ä<˚XÊ\qT≈£îq+>∑ Á>±e÷˝À¢ |üqT\T #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ~Û Vü‰$T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq|üŒ{ÏqT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @ ≈£î≥T+uÛÑ+˝ÀHÓ’Hê e+<ä s√E\T |üP]Ô#˚dæq ≈£î≥T+u≤\≈£î Çø£ MT<ä≥ ñbÕ~ÛVü‰$T |üqT\T ø£*Œ+#·&É+ »s¡>∑<äì e+<äs√E\T |üP]Ôø±ì ≈£î≥T+u≤\≈£î ≈£L© |üqT\T ø£*Œ+∫ yÓ+≥H˚ yê]øÏ ≈£L© &ÉãT“\T #Ó*¢+#·&É+˝À @e÷Á‘·+ ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] ne\+_Û+#·≈£î+&Ü u≤<Ûä´‘ês¡Væ≤‘·+>∑ y˚T≥T¢ yÓTdüT\T ø√yê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

_#·Tÿ+<ä , nø√ºãsY 4 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì |ü⁄\ÿ˝Ÿ Á>±eT+˝Àì ô|<ä› #Ós¡Te⁄ ìsêàD+˝À HêD´‘· ˝À|ü+ ñ+<ä+≥T kÕúì≈£î\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY >∑‘·+˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. B+‘√ m+|æ&çz Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]ì ô|<ä›#Ós¡Te⁄qT dü+<ä]Ù+∫ ìy˚~ø£\T |ü+bÕ˝ì õ˝≤¢kÕúsTT n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#·>∑ yês¡T HÓ\s√E\ ÁøÏ‘·+ ˇø£kÕ] yÓ[fl esê¸u≤e+ rÁe+>∑ ñ+&É&É+‘√ yÓqøÏÿ ‹]– sêyê*‡ e∫Ã+~. B+‘√ Á>±eTdüuÛÑ˝À uÛ≤>∑+>∑ |ü⁄\ÿ˝Ÿ Á>±eTdüuÛÑ˝À u≤>∑+>∑ n~Ûø±s¡T\T ô|<ä› #Ós¡Te⁄qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. B+‘√ ø±+Á{ø£ºs¡¢ ìs¡¢ø£å´+ Á>±eTdüTú\ Äs√|üD\T yêdüÔe+>∑ ñHêïj·Tì m+|æ&çz ‘Ó*bÕs¡T. #Ós¡Te⁄ eTs¡eTà‘·TÔ\T |üP]Ô #˚dæ HÓ\ s√E\T >∑&ç∫q ‘·sê«‘· |ü>∑T\T sêe&É+ô|’ m+|æ&çz ø±+Á{≤ø£¢s¡¢ô|’ rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Bìô|’ yÓ+≥H˚ õ\¢kÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~ø£\T |ü+|ædüTÔHêïeTì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>∑ ‘Ó*bÕs¡T. |üs¡´≥q\ uÛÑè+<ä+˝À Á>±eT|ü+#êj·T‹ø±s¡´<ä]Ù , Á>±eT¬syÓq÷´ ø±s¡´<ä]Ù, Á>±eTô|<ä›\T, Á>±eTÁ|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·+Á<äu≤ãT~ sê»ø°j·T j·÷Á‘·

ìC≤+kÕ>∑sY, nø√ºãsY 4 ( düTes¡íyês¡Ô ) : n≥$uÛÑ÷$Tì ÄÁø£$TôdÔ ÁøÏ$Tq˝ŸπødüT\T #˚kÕÔeTì õ˝≤¢ n≥$XÊK n~Ûø±] ;Ûe÷Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À ˇ&Ó¶|ü*¢ •yês¡T˝À eqdü+s¡ø£åD qs¡‡]ì |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T n≥$uÛÑ÷eTT\qT ÄÁø£$TôdÔ ÁøÏ$Tq˝ŸπødüT\T #˚kÕÔeTì , dæã“+~ô|’ <ë&ç#˚dæq yê]ô|’ |æ&çÄø˘º qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì , n{$ì #·<äTqT #˚düTÔqï Á{≤ø£ºs¡T¢ <=]øÏ‘Ó d”CŸ #˚kÕÔeTì , #Ó≥¢qT ô|+#·&É+ e\q sêuÀjÓT ø±\+˝À düeTè~›>∑ esê¸\T≈£îs¡TkÕÔj·Tì |ü#·Ã<äq+ ‘√fÒ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· ñ+≥T+<äì, n&É$ì s¡øÏå+#·&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘√bÕ≥T u≤qT‡yê&É düuŸ&çm|òtz#·+Á<äX‚KsY, bòÕ¬sdtºπs+CŸÄ|ò”düsY sêeTø£èwüí, ¬s+CŸn~Ûø±] , dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

»eT÷àø±oàsY˝À ;&ûd” mìïø£\≈£î düHêïVü‰\T $©s´ giR L`i, @N]Ì [ ¡L`i 4 : «¡™´sVW¯ NSbdP¯L`iÕ‹[ À˝ÿN`P Æ≤∂™´s¤Õ¡£msÆ™sVLi…fi N_¨s=Õfi(’d¡≤U∂{qs) Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV A LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ©´s™´sLi ¡L`i 7©´s Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V «¡™´sVW¯NSbdP¯L`i Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©±s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ©Ø[…”¡xmnsZNP[xtsQ©±s ≠s™´sLSá©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ªy«ÿ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±sª][ A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá N][≤`∂ @™´sVÕ˝‹[NTP LS©´sV©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xms…”¡xtÌsQ  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. C Fs¨sıNRPáNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøy÷¡=Liμj∂gS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LSxtÌsQ˚ ˙xms«ÿ¨dsNS¨sı N][LjiLiμj∂.

ôV’≤<äsêu≤<é ˝Ò≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D ø√]q πød”ÄsY : \>∑&ÉbÕ{Ï ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , @N]Ì [ ¡L`i 4: ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVL][ ÀÿLi ¡V }msÕÿËLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ZNPzqsAL`i ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂á ™´sμÙR∂ ˙xmsºΩFyμR∂©´s |ms…ÌÿLRi¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ ¬ø¡FyˆLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V©´sV ZNP[Li˙μR∂ Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡, LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªRΩ©´sLiªRΩ ªy©´sVgS ZNPzqsAL`i ZNP[Li˙μy¨sı N][LSLRi¨s A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ZNPzqsAL`i©´sV ≤≥T∂÷d˝¡NTP NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡™´sLRiW A•¶¶¶*¨sLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s, ™´sWL`iË©´sV ªRΩzmsˆLiøR¡VN][™´s≤y¨sZNP[ A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡NTP ™´søyËLRi¨s, gRi≤R∂V™´so ™´sVVgji∏R∂VgSÆ©s[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV Æ™sŒÿ˛©´s¨s, BxmsˆV≤R∂V ™´sV◊d¡˛ øR¡LRiËáLi»¡W @NRP‰≤R∂ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡Ljigji©´s ≠sμ≥R∂*LixqsLi\|ms ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[NRPV 16 }ms“¡Ã¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V ¤Õ¡[NRPVLi≤y æªΩáLigSfl· ºdΩxqsVNRPVLiμy™´sV¨s ZNPzqsAL`i ªRΩ©´s FyLÌki aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV NRPW≤y ¬ø¡FyˆLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ZNPzqsAL`i

ôV’≤<äsêu≤<é

|ü⁄\ÿ˝Ÿ ô|<ä› #Ós¡Te⁄qT dü+<ä]Ù+∫q m+|”&ûz

ÄHé˝…’Hé˝À &ûm&é d”≥¢ uÛÑØÔ düeTj·T+ m|ü⁄&ÉT....! n≥$uÛÑ÷eTT\T ÄÁø£$TôdÔ ÁøÏ$Tq˝ŸπødüT\T : &ûm|òtz ôV’≤<äsêu≤<é , nø√ºãsY 4( düTes¡íyês¡Ô ) :≤T∂Fs≤`∂ {qs»˝¡NRPV ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLRigRi≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ™y…”¡¨s A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sNRPVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚNTP A©±s\¤Õ¡©±s xms˙NTP∏R∂V©´sV C G≤yμj∂ ©´sVLi¿¡ ≈¡¿¡ËªRΩLigS @™´sVáV ¬ø¡[}qsÚ ˙xmsºΩÀ≥ÿ™´sLiªRΩV\¤Õ¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. BLi«¡¨dsLjiLig`i, Æ™sV≤T∂NRPÕfi {qs»˝¡ ÕÿgSÆ©s[ BNRP‰≤y A©±s\¤Õ¡©±s ≠sμy©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP |ms≤T∂æªΩ[ ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ μ][zms≤U∂NTP LS«¡™´sWLÊRiLi NSgRiáμR∂¨s ™yLRiV @Li»¡V©yıLRiV. ˙Fy¥R∂≠sVNRP ≠sμy˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©yμ≥`∂ ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s AøR¡LRifl·Õ‹[NTP ™´s}qsÚ ≤U∂Fs≤`∂ {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚ¨s A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS ˙xmsºΩÀ≥œ¡ gRiá ≠sμy˘LÛRiVáNRPV {qs»¡Vc LRiW.12,500 áZNP[ á’≥¡xqsVÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsNRP»¡©´s\|ms gRiV˙LRiVgS D©´sı NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V A©±s\¤Õ¡©±s {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚ xms˙NTP∏R∂V©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V¨sryÚ∏R∂W? @©´sıÆμ∂[ NUPáNRP xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. ˙LSxtÌsQ ™y˘xmsÚLigS 226 \Æ≤∂…fi NRPŒÿaSááV DLi≤R∂gS, ≠ds…”¡Õ‹[ 26 ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRPŒÿaSááVNSgS, ≠sVgRiªy™´s¨dsı \|ms#˚Æ™s[»¡V ≤U∂Fs≤`∂ NRPŒÿaSááV. ≠ds…”¡Õ‹[ 13 Æ™s[á {qs»˝¡V @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ D©yıLiVV. —¡Õ˝ÿNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ª]≠sV¯μj∂ \|ms#˚»¡Vc ≤U∂Fs≤`∂ NRPŒÿaSááV, μR∂W ¡øR¡L˝RiÕ‹[ INRP \Æ≤∂…fi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRPŒÿaSá D©yıLiVV. B≠sgSNRP C G≤yμj∂ N]ªRΩÚgS ™´sVL][ 11 ≤U∂Fs≤`∂ NRPŒÿaSááV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©yıLiVV. IN][‰ NRPŒÿaSáՋ[ ˙xmsμ≥R∂™´sV xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 50 ø]xmsˆV©´s {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚ DLi»¡VLiμj∂. μR∂W ¡øR¡L˝Ri ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ≤∂…fi NRPŒÿaSáՋ[ ˙xmsμ≥R∂™´sV xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ™´sLiμR∂ {qs»˝¡©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[ryÚLRiV. A ˙xmsNSLRiLi \|ms#˚Æ™s[»¡Vc ≤U∂Fs≤`∂ NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ C G≤yμj∂ Æ™sLiVV˘ {qs»˝¡Vc @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ™´sryÚLiVV. C {qs»˝¡Õ‹[ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ 20 aSªRΩLi ˙xmsNSLRiLi Æ™sVVªRΩÚLi 200 {qs»˝¡©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘¤Õ¡[ À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV NRPŒÿaSááV ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ {qs»˝¡NRPV IN]‰NRP‰…”¡ LRiW.1.75 áORPQá ©´sVLi¿¡ LRiW.2 áORPQá ™´sLRiNRPV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.DFyμ≥y˘∏R∂V Dμ][˘gSáNRPV ’d¡Fs≤`∂ NRPLi¤…¡[ ≤U∂Fs≤`∂NRPV FsNRPV‰™´s @™´sNSaSáV DLi…ÿ∏R∂V¨s æªΩ[á≤R∂Liª][ C G≤yμj∂ ≤U∂Fs≤`∂ {qs»˝¡NRPV ≠sxmsLkiªRΩ\Æ™sV©´s gjiLSNUP Æ©sáN]Liμj∂. A Æ™s[VLRiNRPV ≤U∂Fs≤`∂ NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ {qs»˝¡NRPV áORPQáV μ≥R∂LRi xmsáVNRPVªRΩV©yıLiVV. ’d¡Fs≤`∂áV \|qsªRΩLi ≤U∂Fs≤`∂ Àÿ»¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. B…‘¡™´sá ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ≤U∂Fs{qs=c 2012 ¨s∏R∂W™´sVNSÕ˝‹[ \|qsªRΩLi ≤U∂Fs≤`∂ @L>RiªRΩáV©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáª][ À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[}qs Fs{qÍs…‘¡ F°xqÌsVáV FsNRPV‰™´s DLi≤R∂»¡Li. À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[©´sW ≤U∂Fs≤`∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáZNP[ Dμ][˘gRi @™´sNSaSáV @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂»¡Li μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V D©´sıªRΩ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ 6, 7, 8 ªRΩLRigRiªRΩVáV À‹[μ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≤U∂Fs≤`∂áV @L>RiV¤Õ¡[©´s¨s B…‘¡™´sá N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ B™´s*»¡Liª][ A μj∂aRPgS @À≥œ¡˘LÛRiVáV xmsLRiVgRiVáV ºdΩxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV ≤U∂Fs≤`∂ NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ {qs»˝¡NRPV LRiW.áORPQáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. áORPQáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ @©´sV™´sVªRΩVáV æªΩøR¡VËNRPV©´sı ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V A Æ™s[VLRiNRPV {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚNTP μR∂Li≤R∂VN][™´s≤y¨sZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BryÚLiVV.

…‘¡≤R∂ ˝¡W˘|§¶¶¶ø`¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ©´sV DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë¨s Bμj∂ 2070Õ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV NS™y÷¡=©´s ™yL<jiNRP ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ @™´sxqsLSáª][ xqs™´sW©´s™´sV¨s ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV. BªRΩLRi BLiμ≥R∂©´s ™´s©´sLRiVá©´sV ¤Õ¡NRP‰Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ ZNP[™´sáLi 3.1aSªRΩLi À≥œ¡W≠sV xqsLjiF°ªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. @¨sı LRiNSá BLiμ≥R∂©´s ™´s©´sLRiVá NRP©yı r¢LRi ≠sμR∂V˘ª`Ω ªRΩNRPV‰™´s ≈¡LRiV˪][ NRPW≤R∂VNRPV©´sıμR∂¨s, μy¨s ™´sÃ˝¡ Fs»¡V™´sLi…”¡ •¶¶¶¨s DLi≤R∂μR∂¨s ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV.

x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[©´sV NRPáV™´s¤Õ¡[μR∂¨s, ≠sVgRiªy ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sVLS˘μR∂xmspLRi*NRPLigSÆ©s[ ZNPzqsAL`iª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s ˙xmsμ≥y¨s ≤yNÌRPL`i ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i xqs•¶¶¶ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿμ`∂, ™y∏R∂VÕÿL`i LRi≠s, xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[ ™´sLi…”¡™yLRiV ¬ø¡zmsˆ©y øR¡LRiËáLi»¡W ZNPzqsAL`i ¡VNSLiVVxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV 30 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ NRPW≤y •¶¶¶«¡LRiV NS¤Õ¡[μR∂¨s, ™´sWL`iË©´sV aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë æªΩáLigSfl· ¤«¡Fszqs ™´sW»¡ ªRΩzmsˆLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ª][ BLiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V xqsÀ≥œ¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©y G≠dsV NS¤Õ¡[μR∂¨s, BxmsˆV≤R∂V NRPW≤y G≠dsV NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. N]μÙj∂ Fy…”¡ {qs»˝¡©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V A xqsÀ≥œ¡Ã¡ μy*LS LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki ryμ≥j∂LiøR¡VNRPVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı A≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VcNRPV¨s N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ μ][øR¡VNRPVLi»¡Vc©yıLRi¨s A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV.

æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË ™´sLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWá μy*LS æªΩáVgRiV«ÿºΩ ˙xmsºΩxtÌsQ Æμ∂ ¡˜ ºΩ©´sNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s $NRPXxtÒsQ NRP≠sV…‘¡ NRPW≤y ¬ø¡zmsˆLiμR∂¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡Vc ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ªy©´sV x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ¨s N][LS©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂Wá N][xqsLi LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRigRiμR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ NRPW≤y ¬ø¡FyˆLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiV LS¨s ™´sV“˝¡£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ J\Æ™s{qs LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yá¨s @Li»¡V©yıLRi¨s, æªΩáVgRiV «ÿºΩNTP ¬ø¡Liμj∂©´s N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ g][≤R∂≠dsVμj∂ zms÷˝¡™y»¡LigS D©yıLRi¨s A∏R∂V©´s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiá©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ @©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki ≠dsVμR∂ ZNPzqsAL`iNRPV ©´s™´sV¯NRPLi DLi¤…¡[ ªRΩ™´sV NSLi˙lgixqsV FyLÌkiZNP[ J¤…¡[∏R∂Wá¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË NRPμy, ªRΩ™´sV¨s ˙μ][x§¶¶¶ßá¨s ¨sLiμj∂LiøR¡≤R∂Li FsLiμR∂VNRPV¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV ZNPzqsAL`i Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

eT<ä÷ïsY , nø√ºãsY 4 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT #˚|ü{Ϻq MTø√dü+ edüTÔqï bÕ<äj·÷Á‘· πøe\+ sê»ø°j·T j·÷Á‘· nì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T Äs√|æ+#ês¡T. {ÏÄsYmdt eT+&É\ n<ä´≈£åî&ÉT Vü≤qà+&ÉT¢ e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+˝À yÓ’mdtsê»X‚KsY¬s&ç¶ bÕ<äj·÷Á‘· #˚dæ eTTK´eT+Á‹ nj·÷´s¡ì, eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ô|’ ≈£Ls√Ãyê\H˚ ÄX¯‘√ Á|üdüTÔ‘·+ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡ì Äj·Tq nHêï&ÉT. ‘Ó\+>±D düŒwüºyÓTÆq yÓ’U] ‘Ó*j·TCÒj·T≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|≥º&ÜìøÏ eTs√kÕ] πø+Á<ëìøÏ |ü+|æ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. u≤ãT πø+Á<ëìøÏ |ü+|æq ˝ÒK˝À ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ yÓ’K]ì ‘Ó*j·T|üs¡#·˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D˝À |üs¡´{Ï+#·&ÜìøÏ m‘·TÔ\T y˚düTÔHêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘·êÔs¡T. düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT ã+&ç>√|æ, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT #êø£* $sƒ¡˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Äø£dæàø£ ‘·ìF ;s¡÷ÿsY, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì qdüTsê¢u≤<éÁ>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü‰s¡¸es¡ΔHé Äø£dæàø£ ‘·ìœ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·ìœ˝À uÛ≤>∑+>∑ Á>±eT+˝Àì #ê$&çøÏ #˚s¡Tø=ì uÛÑ÷düeTdü´\ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T. nôd’HéyÓT+{Ÿ uÛÑ÷eTT\ $esê\qT eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T nôd’HéyÓT+{Ÿ uÛÑ÷eTT\T bı+~ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫q ¬s’‘·T\T kÕ>∑T #˚j·T≈£î+&Ü ñ+f… ÄuÛÑ÷eTT\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘=\–+∫q ‘Ó\¢πswüHéø±s¡T¶qT $#ês¡D #˚|ü{Ϻ ns¡TΩ\T nsTTq yê]øÏ n+~+#ê\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT dü÷∫+#ês¡T. ø=‘·Ô>∑ m+|æ¬ø’q $ÄsYz\ |üìrs¡Tô|’ Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY b˛XË{Ϻ,ñ|ü‘·Vü≤d”˝≤›sY Hêsêj·TD, $ÄsYz \ø£ÎDYdæ+>¥,Á>±eTdüTú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT–dæq ô|’ø± Áø°&É\T ;s¡÷ÿsY , nø√ºãsY 4 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢Á|üC≤|ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>∑ ìs¡«Væ≤düTÔqï ô|’ø±Áø°&É\T >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eTT–XÊsTT. á dü+<äs¡“+>∑ bÕsƒ¡XÊ\Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT dü‘·´Hês¡j·TD e÷{≤¢&ÉT‘·T ø£ã&û¶ u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À ;s¡÷ÿsY yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝À, u§eTà+<˚e⁄|ü*¢ ¬s+&ÉekÕúq+˝À , <äT]ÿ eT÷&Ée kÕúq+˝À ì*#êj·Tì , yê©u≤˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À <äT]ÿ Á|ü<∏äeT, ;s¡÷ÿsY ~«‹j·T, <ëeTsê+#· ‘·èrj·TkÕúHê\˝À ì*∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] nãT›˝ŸVü‰ø°+, ø£düTÔsê“ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] ø=+&ÉøÏwüHé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕ>∑sY˝ÀøÏ bı+–q ÇHéb˛¢ ]Csê«j·Ts¡¢ qT+&ç $&ÉT<ä\e⁄‘·Tqï ˙s¡T ìC≤+kÕ>∑sY , nø√ºãsY 4 ( düTes¡íyês¡Ô ) : >∑‘· ô|qT ‘·TbòÕqT e\¢ ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>∑ ìC≤+kÕ>∑sY˙{ÏeT≥º+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ìC≤+kÕ>∑sY|üP]úkÕúsTT 1405.00n&ÉT>∑T\T 17{Ïm+d”\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ 1390.92n&ÉT>∑T\T 4.44 {Ïm+d”\T . m>∑TeqT+&ç 2300≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä ˙s¡T e∫à #˚s¡T‘·Tqï≥T¢ ìC≤+kÕ>∑sY≈£î nqTuÛÑ+<ä+>∑ ì]à+∫q dæ+–‘·+ ]»sê«j·TsY qT+&ç eT÷&ÉT π>≥¢ <ë«sê 1000≈£L´ôd≈£îÿ\ <ë«sê ø£fi≤´DÏ ]»sê«j·TsYqT+&ç 150≈£L´ôd≈£îÿ\˙{Ïì e<äT\T‘·Tqï≥T¢ ÁbÕC…≈£îº C….Ç ø£èwüíeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T.


ãC≤CŸ ∫qï ø±s¡T ÁbÕC…ø˘º qT+∫ ìkÕ‡Hé »+|t õ˝≤˙! bò˛{À #·÷&É>±H˚ >∑&É∫q »qe]˝À »]–q 2012 &Ûç©¢ Ä{À mø˘‡b˛˝À ãC≤sY Ä{À Á|ü<ä]Ù+∫q ãC≤CŸ ÄsYá60 ø±HÓï|tº yêVü≤qy˚T >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔ+~. yêdüÔyêìøÏ ãC≤CŸ Ä{À, {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ n+~düTÔqï #·eø£ ø±s¡T {≤{≤ HêH√≈£î b˛{°>± \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ <Ûäs¡ ¬s+CŸ˝À Ä nÁ˝≤º ˝À ø±dtº ø±s¡TqT ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. nsTT‘˚ á ø±s¡T ñ‘êŒ<äø£

e´j·T+ ø£+ô|˙ }Væ≤+∫q <ëì n~Ûø£+ ø±e≥+‘√ ãC≤CŸ Ä{À á ø±s¡T ‘·j·÷ØøÏ >∑T&éu…’ #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á nÁ˝≤º˝À ø±dtº ø±s¡T ø√dü+ ìkÕ‡Hé, ¬sH√ ãC≤CŸ eT÷&ÉT ø£+ô|˙\ eT<Ûä´ ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+. ãC≤CŸ Ä{À z ∫qï ø±s¡T ‘·j·÷s¡T #˚dæ ÇùdÔ ìkÕ‡sY s√H√ ø±+ô|˙\T uÛ≤s¡‘Y‘√ düVü‰ >√¢ã˝Ÿ e÷¬sÿ{¢˝À á ø±s¡TqT e÷¬sÿ{Ï+>¥ #˚kÕÔsTT. nsTT‘˚

ãC≤uŸ ‘·j·÷] #˚ùd á ∫qï ø±s¡T ìkÕ‡sY ¬sH√ ø£+ô|˙\ HêD´‘· Á|üe÷D≤\qT bÕ{Ï+#˚˝≤ ñ+&Ü*. á ÁbÕC…≈£îº˝À uÛ≤>∑+>±, ãC≤CŸ Ä{À z ø±HÓ‡|tº ø±s¡TqT s¡÷b˛+~+∫+~. nsTT‘˚ á ø±s¡TqT ìkÕ‡sY ¬sH√ ø£+ô|˙\T Á|ü<ä]Ù+#·˝Ò<äT. ø±>±.. ø£+ô|˙ ‘êC≤>± s¡÷bı+~+∫ ãC≤CŸ ÄsYá 60 ø±HÓ‡|tºqT e÷Á‘·+

ø£+ô|˙ &Ûç©¢ Ä{À mø˘‡b˛˝À Á|ü»\ eTT+<äT ñ+∫+~. @<˚yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ, ãC≤CŸ Ä{À á nÁ˝≤º ˝À ø±dtº ø±s¡T ÁbÕC…ø˘º $wüj·T+˝À ìkÕ‡sY, ¬sH√ ø£+ô|˙\‘√ z düŒwüºyÓTÆq ìs¡íj·÷ìøÏ sêø√b˛e≥+‘√, á ¬s+&ÉT $<˚o ø£+ô|˙\T ãC≤CŸ Ä{Àô|’ >∑TÁs¡TeT+≥THêïsTT. n+‘˚ø±<äT. á ÁbÕC…ø˘º qT+∫ yÓ’<√\>∑T‘·Tq≥T¢ ≈£L&Ü ìkÕ‡Hé ù|s=ÿ+~.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºusY 5 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

;d”d”◊ f…øÏïø£˝Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé>± nì˝Ÿ ≈£î+uÒ¢ bòÕs¡Tà˝≤eHé ¬øØsY≈£î wüOe÷ø£sY >∑T&é u…’ >∑+>∑÷© qT+&ç u≤<Ûä´‘·\ d”«ø£s¡D

™s´ VVLi¤\À¡ : ™´sW“¡ À≥ÿLRiªRΩ ¤Õ¡g`izqsˆ©´sıL`i @¨sÕfi NRPVLi¤À˝¡[ NUPáNRP\Æ™sV©´s ’d¡zqszqsH ¤…¡NTPıNRPÕfi NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±sgS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s À‹[LÔRiV ™yL<jiNRP xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRPVLi¤À˝¡[ }msLRiV©´sV ˙xmsºΩFyμj∂LiøR¡gS.... BxmsˆV≤R∂V μy¨sNTP AÆ™sWμR∂™´sVV˙μR∂ xms≤T∂Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi gRiLigRiW÷d¡ ¤…¡NTPıNRPÕfi NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±sgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLi≤R∂gS... NRPVLi¤À˝¡[ μyμy ©´sVLi≤T∂ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøy≤R∂V.

«¡LiÀ‹[ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s C NRP≠sV…‘¡Õ‹[ ™´sW“¡ A»¡gSŒœ¡ß˛ μk∂£msμy£qsgRiVFyÚ , FsLi£qsZNP ˙xmsryμ`∂ , ≠s©´s∏∫∂V áLiÀÿ , Æμ∂[™ybP£tsQ ™´sVx§¶¶¶LiºΩ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS D©yıLRiV. NRPVLi¤À˝¡[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi NRPLÒS»¡NRP }qÌs…fi ˙NTPZNP…fi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ˙|mszqsÆ≤∂Li…figS NRPW≤y D©yı≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i Æ©s[xtsQ©´sÕfi ˙NTPZNP…fi @NS≤R∂≠dsV \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sVL][ryLji «¡LiÀ‹[ NUPáNRP Àÿμ≥R∂˘ªRΩáNRPV FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. C G≤yμj∂ «¡⁄©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s ¤…¡NTPıNRPÕfi NRP≠sV…‘¡ ≠dsV…”¡Lig`iNRPV NRPVLi¤À˝¡[ ˙xmsæªΩ[˘NRP A•¶¶¶*¨sªRΩV¨sgS •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘≤R∂V. A NRP≠sV…‘¡ ≤]Æ™sVzqÌsN`P ˙NTPZNP…fiÕ‹[ xmsáV ™´sWLRiVˆÃ¡©´sV À‹[LÔRiV xqsW¿¡Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂V NRPVLi¤À˝¡[ NRPW≤y À≥ÿgRiry*≠sVgS D©yı≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ À‹[LÔRiVÕ‹[¨s xmsáV NRP≠sV…‘¡Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s «ÿ’¡ªy©´sV ’d¡zqszqsH ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ˙g_Li≤`∂= ™´sVLji∏R∂VV zmsø`¡Ã¡ NRP≠sV…‘¡NTP \¬ø≥¡LRi¯©±sgS μR∂÷dÍ¡ª`ΩzqsLig`i Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøR¡©´sV©yı≤R∂V. Æ™sVVx§¶¶¶÷d¡ ˙g_Li≤`∂NRPV ¿d¡£mnsgS D©´sı μR∂÷dÍ¡ª`Ω gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y C NRP≠sV…‘¡Õ‹[ xms¨s¬ø¡[aS≤R∂V. @Õÿlgi[ N]ªRΩÚ xqsÀfi NRP≠sV…‘¡ Fy˘Æ©sÕfi©´sV NRPW≤y À‹[LÔRiV ™´sWLjiËLiμj∂. μk∂¨sÕ‹[ À‹[LÔRiV ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi Fs©±s.$¨s™yxqs©±s , @LRiVfl„fi\¤«¡…˝‘¡ , ≤T∂≠s xqsVÀÿ˜LS™´so , ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @r˝yLi g][¨dsáV D©yıLRiV. ™´sLji‰Lig`i NRP≠sV…‘¡Õ‹[ LS«¡rÛy©±s , r¢LSxtÌsQ˚ , ˙ºΩxmsoLRi , ALi˙μ≥y , BLi≤T∂∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡£qs @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±sáV ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yıLiVV. C NRP≠sV…‘¡Õ‹[ gRiªRΩ G≤yμj∂ xqsLki*|qs£qs r°ˆL`ÌiQ= ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s À‹[L`Ôi , @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s A£mns ZNP[LRiŒœ¡ , @ry=Li , ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ , ™´sVμ≥R∂˘˙xmsÆμ∂[a`P DLiÆ≤∂[≠s. BNRP Æ©s[xtsQ©´sÕfi ˙NTPZNP…fi @NS≤R∂≠dsV \Æ≤∂lLiNÌRPL`igS |qsáORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s xqsLiμk∂£msFy…”¡Õfi ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡©´sV©yı≤R∂V. @NS≤R∂≠dsVÕ‹[ ≠sVgji÷¡©´s F°xqÌsVá©´sV N]ªRΩÚ \¬ø≥¡LRi¯©±s LRiLi“¡Àfi ’¡ry*Õfi ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s Fs©±szqsFs NRP≠sV…‘¡ À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiμj∂.

á d”»Hé‘√ M&√ÿ\T |ü\ø±\ì ìs¡íj·T+ xqsV«¡ŸNPR : iG≤R∂VryL˝RiV ™´sLRiÕfiÔ ø≥yLizms∏R∂V©±sgS ¨s÷¡¿¡©´s FnyLRiV¯Õÿ™´s©±s μj∂gÊRi«¡Li \Æ™sVZNP[Õfi xtsw™´sWNRPL`i ªRΩ©´s ZNPLkiL`iNRPV Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡Liøy≤R∂V. C {qs«¡©±sª][ ≠ds≤][‰Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. 43 GŒœ¡˛ xtsw™´sWNRPL`i 2006Õ‹[Æ©s[ ZNPLkiL`iNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @LiVVæªΩ[ lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛ ˙NTPªRΩLi ™´sV◊d˝¡ Lki FsLi˙…‘¡ BøyË≤R∂V. Æ™sVLji=Æ≤∂£qs ªRΩLRixmso©´s ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s xtsw≠dsV AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ xqsZNP=£qs NS¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ ™´sVL][ rÌyL`i \Æ≤∂Q˚™´sL`i áWLiVW£qs •¶¶¶≠sVÃÌ¡©±sª][ Æ™sVLji=Æ≤∂£qs IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ xtsw™´sWNRPL`i ZNPLkiL`i xqsLiμj∂gÙRiLiÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂. xtsv≠dsVª][ NSLi˙…ÿN`ÌP F~≤T∂gjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV A NRPLi|ms¨ds AxqsNTPÚ øR¡WxmsNRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ™s[lLi[ …‘¡™±sV ªRΩLRixmso©´s lLi[xqsVÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿ≤R∂¨s @Liªy À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ xtsw™´sWNRPL`i ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ZNPLkiL`iNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. J™´sLSÕfigS 21 GŒœ¡˛ ZNPLkiL`iÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 300 lLi[xqsVáNRPV \|msgS FyLÌjizqs}ms…fi ¬ø¡[aS≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡Fy©±s ˙gSLi≤`∂ ˙{ms xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqsV«¡ŸNSÕ‹[ D©´sı xtsw≠dsV ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ˙xmsNRP…”¡Liøy≤R∂V. Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP»¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS DÆμ∂[*gS¨sNTP gRiV\lLi©´s C ™´sW“¡ ø≥yLizms∏R∂V©±s ªRΩ©´s @’≥¡™´sW©´sVáNRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. zqs*»Í¡L˝SLi≤`∂ …‘¡™±sV ry ¡L`i xtsv≠dsVª][ IxmsˆLiμy¨sNTP AxqsNTPÚ øR¡Wzms©y... Lji\¤…¡LRi™y*á¨s @ªRΩ©´sV ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. 1991 ©´sVLi≤T∂ 2006 ™´sLRiNRPW 91 lLi[xqsVáV lgiáVøR¡VNRPV©´sı \Æ™sVZNP[Õfi ¤À¡©y»¡©±s ªRΩLRixmso©´s lLiLi≤R∂VryL˝RiV ™´sLRiÕfiÔ \¤…¡…”¡Õfi= \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ |mnsLSLkiNTP ™´sWLji©´s xtsv≠dsV ™´sLRiVxqsgS HμR∂VryL˝RiV ™´sLRiÕfiÔ ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms lgiáVøR¡VNRPV©yı≤R∂V. 2006Õ‹[ Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xtsv≠dsV ™´sV◊d¡˛ 2010Õ‹[ Æ™sVLji=Æ≤∂£qs ªRΩLRixmso©´s ™´sVWÆ≤∂[Œœ¡˛ NSLi˙…ÿN`ÌPª][ Lki FsLi˙…‘¡ BøyË≤R∂V. xmso©´sLSgS™´sV©´sLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @ªRΩ©´sV

AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. 52 lLi[xqsVáՋ[ IZNP[ INRP‰ F°≤T∂∏R∂VLi zmns¨s£tsQ ¬ø¡[aS≤R∂V. ©´s™´sLi ¡L`i 25©´s «¡LRigRi©´sV©´sı ˙¤À¡—¡Õfi ˙gSLi≤`∂ ˙{ms xtsv≠dsV ZNPLkiL`iÕ‹[ ¿¡™´sLjiμj∂. xtsw™s´ WNPR L`i ZNPLik L`i iM Æ™sVVªRΩÚLi lLi[xqsVáV 302 Æ™sVVμR∂…”¡ lLi[£qs c 1991 ¤À¡÷Í¡∏R∂VLi ˙gSLi≤`∂ ˙{ms Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s«¡∏R∂VLi c 1992 ¤À¡÷Í¡∏R∂VLi ˙gSLi≤`∂ ˙{ms ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms ≠s«¡∏R∂WáV c 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) ≠s«¡∏R∂WáV c 91 F°≤T∂∏R∂VLi c 155 ZNPLkiL`i FyLiVVLi…fi= c 1560 F°Õfi F~—¡ztsQ©±s= c 68 Fny|qÌs£qÌs Õÿ˘£ms= c 77 …‘¡™±sV= c ¤À¡©y»¡©±s (1994,1995) , |mnsLSLki (1996 ©´sVLi≤T∂ 2006) , Æ™sVLji=Æ≤∂£qs (2010 ©´sVLi≤T∂ 2012)

s¡+J Á{À|ò”˝À |ü+C≤uŸ ¬øô|ºHé>± Vü≤s¡“¤»Hé bÕø˘ ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶≈£î >∑yêdüÿsY düb˛sYº

ø¡R≥ Li≤∂U xmsn V≤`≥ ∂: i™´s¬ø¡[Ë ≤]Æ™sVzqÌsN`P {qs«¡©±sÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı LRiLi“¡ ˙…‹[{mns N][xqsLi xmsLi«ÿÀfi «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. À≥ÿLRiªRΩ A£mnszqsˆ©´sıL`i x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i xmsLi«ÿÀfi ZNP|mÌs©±sgS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. À≥œ¡“Í¡NTP ryLRi¥R∂˘ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjixqsWÚ }qÌs…fi |qsáORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. øyÕÿ NSáLigS «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V N][Õ‹[ˆLiVV©´s x§¶¶¶LRi˜È«¡©±s ˙xmsxqsVÚªRΩLi …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ LSfl”·LiøR¡NRPF°LiVV©y... gRiªRΩ G≤yμj∂ ø≥yLizms∏R∂V©±s= ÷d¡g`i ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s=NRPV \¤…¡…”¡Õfi @Liμj∂Li¿¡©´s @©´sVÀ≥œ¡™y¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li @xmsˆgjiLi¿¡©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ H{msFsÕfi ©yáVg][ {qs«¡©±sÕ‹[ ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·Li¿¡©´s ™´sVfl„fiμk∂£mszqsLig`i©´sV \Æ™s£qs ZNP|mÌs©±sgS FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsLjiª][ Fy»¡V …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sLRiÕfiÔNRP£msª][ Lki FsLi˙…‘¡ B¿¡Ë©´s ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i , zqsˆ©´sıL`i LSx§¶¶¶ßÕfiaRPLRi¯ , @Li≤R∂L`i 19 ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ @μR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·Li¿¡©´s xqsLiμk∂£msaRPLRi¯ NRPW≤y FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. «¡»Ì¡VNRPV FsLizms\ZNP©´s A»¡gSŒœ¡˛LiμR∂LRiW @NÌ][ ¡L`i 8©´s «¡Ljilgi[ NRPLi≤U∂ztsQ¨sLig`i NS˘Li£msNRPV •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s zmszqsFs æªΩ÷¡zmsLiμj∂. xmsLi«ÿÀfi À›÷¡Lig`i N][ø`¡ x§¶¶¶Lji*LiμR∂L`i zqsLig`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ \¤…¡Q˚¨sLig`i NS˘Li£ms DLi»¡VLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ zmns…fiÆ©s£qs ¤Õ¡Æ™sÕfi= xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV lLiLi≤R∂V ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡Ã¡V NRPW≤y A≤R∂©´sV©´sı»Ì¡V zmszqsFs |qs˙NRP»¡Lki FsLizms FyLi≤][™±s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ ZNP|mÌs©±sgS FsLizms\ZNP©´s x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i C \¤…¡Q˚¨sLig`i NS˘Li£msNRPV μR∂WLRi™´sV™´s©´sV©yı≤R∂V. @NÌ][ ¡L`i 9

©´sVLi≤T∂ 28 ™´sLRiNRPW r¢ªy˙zmnsNS Æ™s[μj∂NRPgS «¡LRigRi©´sV©´sı ø≥yLizms∏R∂V©±s= ÷d¡g`i …‘¡ »¡*Li…‘¡ …‹[LkiıÕ‹[ ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= ZNP|mÌs©±sgS À≥œ¡“Í¡ A≤R∂©´sVLi≤R∂≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. LRiLi“¡ ˙…‹[{mnsNTP xmsLi«ÿÀfi «¡»Ì¡V iM x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i (ZNP|mÌs©±s) , ™´sVfl„fiμk∂£mszqsLig`i (\Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s) , NTPLRifl„fi g][∏R∂VÕfi , “¡™´s©±s«‹[ª`ΩzqsLig`i , ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i , DμR∂∏∫∂V N_Õfi , ™´sV∏R∂WLiN`P zqsμy©´s , @≠sVª][«fizqsLig`i , LSx§¶¶¶ßÕfiaRPLRi¯ , zqsμ≥ÙyLÛRi N_Õfi , ™´sV©±s˙{msª`Ωg][¨ds , xqsLiμk∂£msaRPLRi¯ , gRiVL`iNTPLRiª`Ω ™´sV©±s , ’¡xmsoÕfiaRPLRi¯ , LRi—¡*LiμR∂L`i g][áV

Õÿx§¶‹[L`i: i™´sW“¡ À≥ÿLRiªRΩ ZNP|mÌs©±s xqsV¨dsÕfi gRi™yxqs‰L`i }qs™´sá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. H{msFsÕfi ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡©´sV©´sı FyNTPrÛy©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i (zmszmsFsÕfi)NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ gRi™yxqs‰L`i xqsᕶ¶¶Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @ªRΩ¨sª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV NRPW≤y «¡Ljizms©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTP gRi™yxqs‰L`i NRPW≤y ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s»Ì¡V FyN`P ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ NRP¥R∂©yáV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi $áLiNRPÕ‹[ D©´sı zmszqs’d¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s «ÿNS @˙uy£mns gRi™yxqs‰L`iª][ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS xqs™´sWÆ™s[\ZaP øR¡LRiËáV «¡LjiFy≤R∂V. ™´s{qsLi @˙NRPLi , gRi™yxqs‰L`iáª][ NRP÷¡zqs zmszmsFsÕfi ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá©´sV øR¡LjiËLi¿¡©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. zmszmsFsÕfi ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ N]¨sı xqsWøR¡©´sáV NS™yá¨s @˙uy£mns gRi™yxqs‰L`i©´sV N][LRigS... @ªRΩ©´sV @LigkiNRPLjiLiøR¡©´s»Ì¡V NRPW≤y xqs™´sWøyLRiLi. @Õÿlgi[ FyNTPrÛy©±s ™´s¿¡Ë zmszmsFsÕfi GLSˆ»˝¡©´sV xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s NRPW≤y N][Lji©´s»Ì¡V ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. FyN`P Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂NRPV gRi™yxqs‰L`i NRPW≤y IxmsˆNRPV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRi™yxqs‰L`iª][ IxmsˆLiμR∂Li N][xqsLi ™´s{qsLi @˙NRPLi NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøy≤R∂V. zmszmsFsÕfi μy*LS ™´sV◊d¡˛ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi©´sV FyN`PÕ‹[ xmso©´sLRiVμ≥ÙR∂LjiLiøyá¨s zmszqs’d¡ áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ Hzqszqs Æ©sáՋ[ LjiøR¡L`Ôixqs©±s FyNTPrÛy©±s Æ™s¤Œ¡[˛ @™´sNSaSáV©´sı»Ì¡V Hzqszqs ™´sLÊSáV zqsC™Ø[ Æ≤∂[™±s LjiøR¡L`Ôixqs©±sª][ NRPW≤y zmszqs’d¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s øR¡LRiËáV «¡LjiFy≤R∂V. ™´s¬ø¡[Ë Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV.

17 HÓ\\ >∑]wüº kÕúsTTøÏ ì|”º

_õHÓdt ô|]–q e÷s¡Tr ø±s¡¢ <Ûäs¡\T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq Ä]úø£ dü+düÿs¡D\T kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿô|’ kÕqT≈£L\ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·THêïsTT. u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{ ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT 15 HÓ\\ >∑]wüº kÕúsTTøÏ #˚] 19y˚\ kÕúsTTì n+<äT≈£î+~. n˝≤π> >∑Ts¡Tyês¡+ düe÷y˚X¯eTsTTq πø+Á<äeT+Á‹ eT+&É* dü+düÿs¡D\ô|’ eT]ìï ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îH˚ neø±XÊ\T ñqï≥T¢ yês¡Ô\T sêe&É+‘√ bÕ≥T &Ü\sY‘√ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te 51 s¡÷bÕj·T\T ‘·–Z+~.. á n+XÊ\˙ï e÷¬sÿ{Ÿô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷bÕsTT. B+‘√ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N 188 bÕsTT+≥¢ y˚Ts¡≈£î ˝≤uÛÑ|ü&ç 19,058 e<ä› eTT–dæ+~. n˝≤π> ì|”º ≈£L&Ü 56 bÕsTT+≥¢ eè~›‘√ 5,788 e<ä› eTT–dæ+~. πø+Á<ä #˚|ü{Ϻq Ä]úø£ dü+düÿs¡D\T e÷¬sÿ{ŸqT ˝≤uÛ≤\ u≤≥˝À |üj·Tì+#·&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·THêïsTTq e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

f…*ø£+ s¡+>∑+˝À 100 XÊ‘·+ m|òt&û◊\T eTÚ[ø£s¡+>∑+˝À ô|<ä› m‘·TÔq ô|≥Tºã&ÉT\qT Äø£]¸+#ê\+fÒ $<äT´‘Y #êØ®\‘√|ü Ä≥T ¬s’\T #êØ®\qT ô|+#ê*‡+<˚qì ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+≈£î #Ó’s¡àHé B|üø˘ |üπsø˘ ø£$T{° Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dæbòÕs¡düT #˚dæ+~. f…*ø£+ s¡+>∑+˝À m|òt&û◊\T ô|+#ê\ì dü÷∫+∫+~. Á|üdüTÔ‘·eTTqï 74 XÊ‘êìï 100 XÊ‘êìøÏ ô|+#ê\ì dü÷∫+∫+~. n˝≤π> H˚#·Ts¡˝Ÿ >±´dt <Ûäs¡qT ≈£L&Ü ô|+#ê*q ù|s=ÿ+~. Bì e\¢ 12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝À <˚X¯+˝À eTÚ[ø£s¡+>∑+˝À ô|≥Tºã&ÉT\ ø√dü+ s¡÷. 51.46 \ø£å\ ø√≥¢ es¡≈£î Äø£]¸+#·e#·TÃqì ‘Ó*|æ+~. 12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝À Áô|’y˚{Ÿ ô|≥Tºã&ÉT\T 47 XÊ‘·+ es¡≈£î ô|+#ê\ì ìy˚~ø£˝À ø√]+~. 12e Á|üD≤[ø£ ø±\+˝À eTÚ[ø£ s¡+>∑+˝À s¡÷. 51.46 \ø£å\ ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\qT Äø£]¸+#˚+<äT≈£î nqTdü]+#ê*‡q $<ÛëHê\T dæbÕs¡T‡ #˚ùd+<äT≈£î á ø£$T{° B|üø˘ |üπsø˘ H˚‘·è‘·«+˝À ø£$T{° @sêŒf…Æ+~. 11e |ü+#·es¡¸ ø±\+˝À eTÚ[ø£s¡+>∑+˝À Áô|’y˚{Ÿ ô|≥Tºã&ÉT\ yê{≤ 37.53 XÊ‘·+ ñ+&É>±, 12 Á|üD≤[ø£ ø±\+˝À Ç~ 47 XÊ‘êìøÏ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì B|üø˘ |üπsø˘ ø£$T{° ù|s=ÿ+~. $<Ûëq|üs¡yÓTÆq Ä≥+ø±\qT ‘=\–+|ü⁄q≈£î y˚>∑+>± #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛‘˚ ô|≥Tºã&ÉT\ \øå±´\ kÕ<Ûäq kÕ<Ûä´+ nj˚T´ neø±XÊ\T ‘·≈£îÿe>± ñ+{≤j·Tì $e]+∫+~. ¬s’˝Ò«\T, z&Éπse⁄\T, ôV’≤y˚\T ˝≤+{Ï ÁbÕC…≈£îº\≈£î |ü_¢ø˘ Áô|’y˚{Ÿ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ |ü<䛋‘√ n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì ø√]+~.

$<äT´‘Y s¡+>∑+˝À ô|≥Tºã&ÉT˝À¢ Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ {≤]|òt\qT ô|+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì ˝Ò<ä+fÒ á s¡+>±\T ì\<=≈£îÿø√˝Òeì ‘Ó*|æ+~. 19,058 `````188, 5787```56

Hê\T¬>’<äT s√E˝À¢ øÏ+>¥|òæwüsY ùde\T |ü⁄qs¡T<ä›s¡D |ü+&É>∑ d”»Hé˝À ø=‘·Ô ø±s¡T ø=+<ëeTqT≈£îH˚ yê]øÏ ìsêX‚ $T>∑\qT+~. eTT&ç düs¡T≈£î\T <Ûäs¡\T Çã“&çeTTã“&ç>± ô|s¡>∑&É+‘√ <Ûäs¡\qT ô|+#·TqTqï≥T¢ <˚oj·T ø±s¡¢ ~>∑Z»+ e÷s¡Tr düTEø° ‘Ó*|æ+~. Ç|üŒ{Ïπø »qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY, Ä&ç, ôVA+&Ü ‘·~‘·s¡ ø£+ô|˙\T <Ûäs¡\T ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#·>± ‘êC≤>± e÷s¡Tr Á|üø£{Ï+∫+~. ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q nìï ø±s¡¢ <Ûäs¡\qT s¡÷. 5,250 es¡≈£î ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. ô|+∫q <Ûäs¡\T ãT<Ûäyês¡+ qT+#˚ neT\T˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì ≈£L&Ü ø£+ô|ì yÓ\¢&ç+∫+~. eTT&ç düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T $<˚o mπø‡+CŸ˝À ø£¬s˙‡ $\Te\T ôV≤#·Tà ‘·>∑TZ<ä\≈£î ˝ÀqTø±e&É+‘√ <Ûäs¡\qT düe]+#ê*‡ e∫Ã+<äì ø£+ô|˙ #ÓãT‘√+~. dü+düú≈£î #Ó+~q nìï yÓ÷&Éfi¯¢ <Ûäs¡\qT ˇø£ÿ XÊ‘·+ es¡≈£î ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T ø±s¡¢ <Ûäs¡\qT ô|+#·&ÜìøÏ $$<Ûä n+XÊ\ Ä<Ûës¡+>± ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+<äì ø£+ô|˙ Ç+&çj·÷N|t Ä|üπs{Ï+>¥ n~Ûø±] eTj·÷+ø˘ |üπsø˘ Ç{°e\ yê´U≤´ì+#ês¡T. &Ü\sY, j·T÷s√ ø£¬s˙‡\˝À ôV≤#·TÑ·>∑TZ\T qyÓ÷<äTø±e&É+‘√ ø£+ô|˙ e÷]®q¢ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|]–+<äì, eTT&ç düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T >∑]wüº kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ <Ûäs¡\qT düe]+#ê*‡ e∫Ã+<äì |üπsø˘ nHêïs¡T. $<˚XÊ\ qT+∫ $&ç |ü]ø£sê\qT ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îì ø±s¡¢qT s¡÷bı+~+#·&É+‘√H˚ dü+düúô|’ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì , 2015 e÷]à Hê{ÏøÏ ~>∑TeT‹ edüTÔe⁄\qT ‘·–Z+#·Tø√yê\ì #·÷düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘Y qT+∫ $<˚XÊ\≈£î m>∑TeT‹ #˚j·÷\qT≈£îH˚ ø±s¡¢ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ nø£ÿ&ç e÷¬sÿ{À¢ ø£+ô|ì $Áø£j·÷\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

ñ<√´>∑T\ düyÓTà‘√ bÕøÏåø£ ˝≤øö{Ÿ˝À ñqï øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ ùde\T Hê\T¬>’<äT s√E˝À¢ |ü⁄qs¡T<ä›]+#·qTqï≥T¢ dü+düú yÓ’mdt&Ó+{Ÿ dü+»jYT ãVüQ<ä÷sY >∑Ts¡Tyês¡+ $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. yêdüÔyêìøÏ X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ $e÷q düØ«düT\T |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì dü+ø£*Œ+∫Hê ñ<√´>∑T\‘√ »]|æq #·s¡Ã\T $|òü˝+ ø±e&É+‘√ á ìs¡íj·÷ìï yêsTT<ë y˚düT≈£îHêïs¡T. dü+düú Ç+õ˙s¡¢‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ »]|æq #·s¡Ã\ |ü*‘·+>± 100 eT+~ ñ<√´>∑T\T $<äT˝À¢øÏ #˚s¡&ÜìøÏ n+^ø£]+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nìï Á|üÁøÏj·T\T |üP]Ô #˚düT≈£îì eTs√ Hê\T¬>’<äT s√E˝À¢ $e÷q düØ«düT\T |ü⁄qs¡T<ä›]kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ ˝≤øö{Ÿ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ñ<√´>∑T\‘√ »]|æq #·s¡Ã\T $|òü\+ ø±e&É+‘√ øÏ+>¥|òæwüsY |ü]dæú‹ dü+ø£≥+˝À |ü&ç+~. BìøÏ ø±s¡D+ @&ÉT HÓ\\ y˚‘·q ãø±sTT\qT #Ó*¢+#ê*‡+<˚qì düyÓTà #˚düTÔqï Ç+»˙s¡T¢, ô|’\≥T¢ |ü≥Tºã≥º&É+‘√ j·÷»e÷Hê´ìøÏ @MT #˚j·÷˝À ‘√#·ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. bÕøÏåø£ #Ó*¢+|ü⁄\≈£î n+^ø£]+#·uÀeTì, yÓTT‘·Ô+ @&ÉT HÓ\\ y˚‘·q ãø±sTT\T #Ó*¢+#ê*‡+<˚qì ˝Òø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯qqT ø=qkÕ–kÕÔeTì

nHêïs¡T. B+‘√ X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ $e÷q ùde\qT |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\qï ø£+ô|˙ Ä˝À#·q Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ ˇø£ HÓ˝≤ J‘·+ #Ó*¢+#·&ÜìøÏ j·÷»e÷q´+ eTT+<äT≈£î e∫Ã+<äì, ø£+ô|˙øÏ ì<ÛäT\T \_Û+∫q yÓ+≥H˚ $T–*q Äs¡T HÓ\\ J‘êìï #Ó*¢+#·&ÜìøÏ düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚dæ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT eT*$&É‘· #·s¡Ã\T »s¡|ü&É+‘√ $<ÛäT˝À¢ #˚s¡&ÜìøÏ ø=+‘·eT+~ ñ<√´>∑T\T ˇ|ü⁄Œø√e&É+‘√ Hê\¬>’<äT s√E˝À¢ $e÷q düØ«düT\T |ü⁄qs¡T<ä›]+#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£+ô|˙ ñqï‘ê~Ûø±] dü+»jYT n>∑sê«˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£+ô|˙˝ÀøÏ ì<ÛäT\T sêe&ÜìøÏ eT÷&ÉT Hê\T>∑T HÓ\\T |ü{§º#·Ãì n>∑sê«˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· Äs¡T HÓ\\ qT+∫ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·ø£b˛e&É+‘√ dæã“+~ $<ÛäT\qT ãVæ≤wüÿ]+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À Ç+ø± H˚q÷ y˚‘·Hêìï n+<äTø√˝Ò<äì nHêïs¡T. s¡÷.8000 ø√≥¢ qcÕº˝À¢ ñqï øÏ+>¥|òæwüsY dü+düú≈£î eTs√ s¡÷. 7000 ø√≥¢≈£îô|’>± s¡TDuÛ≤s¡+ ≈£L&Ü ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø=~› HÓ\\ qT+∫ |ü\T $e÷Hê\T $e÷HêÁX¯j·÷\πø |ü]$T‘·eTj·÷´j·Tì, msTTsYb˛s¡Tº n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷≈£î ãø±sTT\T

#Ó*¢+#·˝Òø£b˛‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± á @&Ü~ e÷]à qT+∫ y˚‘·Hê\ #Ó*¢+|ü⁄˝À¢ C≤|ü´+ ø±s¡D+>± 80eT+~ ô|’\≥T¢, 270 eT+~ Ç+õ˙s¡T¢ n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ düyÓTà≈£î ~>∑T‘·Tqï $wüj·÷ìï ≈£L&Ü Äj·Tq Á|ükÕÔ$+#ês¡T.


C M Y K

8

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãsY 5, 2012

düTes¡íyês¡Ô

y˚T |òüT q

ôV’≤<äsêu≤<é

l<˚$ dæìe÷ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêï : es¡à "aRPV˙NRP™yLRiLi N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yı©´sV..AgRi¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı©´sV. Æ©s[©´sV \Æ≤∂LRiNÌRPL`i @LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ μyμyxmso BLRi\Æ™s GŒ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ Æ™sVVμR∂…”¡ ryLjigS $Æμ≥∂[≠s N][xqsLi \¤Õ¡©˝Ø[ ¨sá ¡≤T∂ …”¡ZNP‰…fi N]©´sVNRPV‰Li…ÿ©´sV,' @Li»¡W ∏R∂W\¤À≥¡ xqsLi™´sªRΩ=LSá LS™±sV g][FyÕfi ™´sLRi¯ ªy«ÿgS …‘¡*…fi ¬ø¡[zqs @LiμR∂LjiÕ‹[ AxqsNTPÚ¨s lLi[FyLRiV. AÆ™sV\|ms ªRΩ©´sNRPV©´sı @’≥¡™´sW©y¨sı ™´sVL][ryLji øy…ÿLRiV. N]Æ©s[ıQŒ˝œ¡ gS˘£ms ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ©´s @’≥¡™´sW©´s {§¶¶¶L][LiVV©±s ©´s…”¡Li¿¡©´s 'BLig˝ji£tsQ ≠sLig˝ji£tsQ' ¿¡˙ªy¨sı øR¡W≤yá¨s LS™±sVg][FyÕfi™´sLRi¯ @©´sVNRPVLi»¡V©yı©´s¨s @©yıLRiV. «¡gRiÆμ∂[NRP xqsVLiμR∂Lji $Æμ∂[≠s μyμyxmso xmsμyıáVlgi[Œ˝œ¡ ≠sLS™´sVLi ªRΩLS*ªRΩ ©´s…”¡xqsVÚ©´sı ¿¡˙ªRΩLi 'BLig˝ki£tsQc≠sLig˝ki£tsQ'. ªRΩ©´sÕ‹[¨s À≥ÿ™yáV ≠s™´sLjiLiøR¡≤y¨sNTP ªRΩgÊRi BLig˝ki£tsQ xmsLji«Ïÿ©´sLi ¤Õ¡[NRP À≥œ¡LRiÚ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW, xqs™´sW«¡LiÕ‹[ FsμR∂VLRiπ∏∂[V˘ ™´s˘NRPVÚáª][©´sV B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂VªRΩW, zqsgÊRiVxms≤R∂VªRΩW C Õ‹[Fy¨sı xqs™´sLjiLiøR¡VN][≤y¨sNTP "BLig˝ki£tsQ {qsˆNTPLig`i N][L`i='Õ‹[ ¬ø¡[Lji ≠sZaP[xtsQLigS NRPXztsQ ¬ø¡[zqs, BLig˝kixtsvÕ‹[ FyLi≤T∂ªRΩ˘Li xqsLiFyμj∂Li¿¡ FsμR∂V…”¡™yŒ˝œ¡©´sV @™yNRP‰π∏∂[V˘Õÿ ¬ø¡[}qs 'aRPbP' Fy˙ªRΩ©´sV $Æμ∂[≠s F°ztsQLi¿¡Liμj∂. z§¶¶¶Liμk∂ Æ™sL<RiQ©˝Ø[ @≠sVªyÀfi  ¡øR¡Ë©±s J ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˙ªRΩ©´sV F°ztsQLiøR¡gS, ªRΩ≠sVŒœ¡ Æ™sL<Ri©±sNRPV @—¡ª`Ω J ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˙ªRΩ©´sV F°ztsQLiøyLRiV. "BLig˝ki£tsQ À≥ÿuy xmsLji«Ïÿ©´sLi ¤Õ¡[¨s ª]÷¡μR∂aRPÕ‹[ Æ©s[©´sV xms≤T∂©´s B ¡˜LiμR∂VáV, zqsgÊRiVxms≤T∂©´s ≠sμ≥y©´sLi, Àÿμ≥R∂xms≤T∂©´s @LiaSáV gRiVLRiVÚ N]øyËLiVV C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[¨s ©y Fy˙ªRΩ gRiVLjiLi¿¡ ≠s©´sgSÆ©s[. @LiμR∂VZNP[

A Fy˙ªRΩÕ‹[ ™´sVÆ™s[VNRPLi @∏R∂W˘©´sV" @©yıLRiV $Æμ∂[≠s. CL][£qs BLi»¡lLi[ıxtsQ©´sÕfi xmsªyNRPLi\|ms ¨sLji¯Li¿¡©´s C ¿¡˙ªy¨sNTP g_Lji ztsQLiÆ≤∂[ μR∂LRi+NRPV≤R∂V. C ¿¡˙ªy¨sı C aRPV˙NRP™yLRiLi ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS æªΩáVgRiV, ªRΩ≠sVŒœ¡, z§¶¶¶Liμk∂ À≥ÿxtsQÕ˝‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. μj∂*À≥ÿuy ¿¡˙ªRΩLigS z§¶¶¶Liμk∂ ªRΩ≠sVŒœ¡ À≥ÿxtsQÕ˝‹[ LRiWF~Liμj∂©´s C ¿¡˙ªy¨sı æªΩáVgRiVÕ‹[ NRPW≤y ≤R∂Àfi ¬ø¡[zqs ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS ¨sLS¯ªRΩáV ¿¡˙ªRΩ ≠sZaP[uyáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[xqsWÚ 'BLig˝ki£tsQ æªΩ÷¡∏R∂V¨s J xms¤Õ˝¡»¡WLji ∏R∂VV™´sºΩ A À≥ÿxtsQ©´sV G≠sμ≥R∂LigS Æ©s[LRiVËNRPVLiμj∂? A ªRΩLS*ªRΩ @LiμR∂LjiNTP GÕÿ AμR∂LRi+LigS ¨s÷¡¿¡LiμR∂©´sıÆμ∂[ C ¿¡˙ªRΩ NRP¥R∂. xms¤Õ˝¡»¡WLji ∏R∂VV™´sºΩgS $Æμ∂[≠s ªRΩ©´s\Æμ∂©´s ©´s»¡©´sª][ ANRP»Ì¡VNRPVLi»¡VLiμj∂. AÆ™sV ©´s»¡Æ©s[ ˙xmsμ≥y©yNRPL<Rifl·gS æªΩLRiZNPNTP‰©´s C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ @LiμR∂LjiNTP NS™y÷¡=©´s NRP™´sVL<ji∏R∂VÕfi @LiaSá¨dsı BLiμR∂VÕ‹[ ™´so©yıLiVV. C ¿¡˙ªy¨sı æªΩáVgRiV, ªRΩ≠sVŒœ¡, z§¶¶¶Liμk∂ À≥ÿxtsQÕ˝‹[ @NÌ][ ¡L`i 5 ©´s ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLi. øyÕÿ NSáLi ªRΩLS*ªRΩ $Æμ∂[≠s ©´s…”¡Li¿¡©´s C ¿¡˙ªy¨sı ™´sW xqsLixqÛs μy*LS ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©´sıLiμR∂VNRPV gRiLRi*LigS ™´soLiμj∂' @©yıLRiV. xqsLigkiªRΩLi @≠sVª`Ω ˙ºΩÆ™s[μj∂, ø≥y∏R∂W˙gRix§¶¶¶fl·Li áORPQ ¯fl„fi DæªΩ[NRPL`i, NRPWLRiVˆ }§¶¶¶™´sVLiºΩ xqsLS‰L`i ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s C ¿¡˙ªy¨sNTP NRP¥R∂, μR∂LRi+NRPªRΩ*Li g_Lji ztsQLiÆ≤∂[. x§¶‹[£ms ˙F~≤R∂ORPQ©±s= xmsªyNS©´s xqsV¨dsÕfi áVÕ˝ÿ, AL`i Àÿ÷¡‰, LSZNP[£tsQ LRi&VVLiLRi&V©±s ™yÕÿ, AL`i.ZNP. μy≠sV¨s ¨sLji¯LiøyLRiV.

∫qï<Ó’Hê, ô|<ä›<Ó’Hê n+<äT˝À ‘˚&Ü ñ+&É<äT: nqTwüÿ

|æ\\¢ Äs√>∑´+ $wüjT· +˝À |ù s¬ +{Ÿ‡ C≤Á>‘∑ Ô· eVæ≤+#ê* düeT+‘·

∫qï dæìe÷ nsTTHê ô|<ä› dæìe÷ nsTTHê dæìe÷˝À $wüj·T+ ñqï|ü⁄Œ&˚ dæìe÷ dü¬ø‡dt ne⁄‘·T+<äì, @ dæìe÷¬ø’Hê n]ºdüTº\T ˇπø $<Ûä+>± ø£wüº |ü&É‘ês¡ì Vü≤{Ÿ ã÷´{° nqTwüÿ #Ó|ü⁄Œø=∫Ã+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+&ÉÁd”º˝À ∫qï dæìe÷, m<ä› dæìe÷ nH˚ uÒ<Ûä+ ˝Ò<äT. @ dæìe÷ ø√düyÓTÆHê Ä {°+ n+‘ê m+‘√ ø£wüº|ü&ç |üì #˚kÕÔs¡T. H˚qT ˇø£ÿ ªns¡T+<Ûä‹μ dæìe÷πø m≈£îÿe ø£wüº|ü&ç ñ+{≤qT nì n+<äs¡÷ nqT≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T. ø±˙ H˚qT Hê yÓTT<ä{Ï dæìe÷ ªdü÷|üsYμ qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L Á|ü‹ düìe÷øÏ n+‘˚ ø£wüº|ü&ç n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì#˚kÕÔqì nqTwüÿ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ nqTwüÿ q{Ï+∫q ª&ÉeTs¡Tø£+μ, •e ‘ê+&Ée+μ ∫Á‘ê\T á HÓ\˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔ+ ne⁄‘·THêïsTT. $Áø£yéT, »>∑|ü‹ u≤ãT V”≤s√\T>± ‘˚» dæìe÷ uÒqsYô|’ $»jYT <äs¡Ùø£‘·«+˝À dæ.ø£fi≤´DY ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ì]à+∫q ∫Á‘·+ ª•e ‘ê+&Ée+μ, Hê>±s¡T®q, nqTKÿ »+≥>± Áoìyêdü¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ÄsY.ÄsY eT÷M y˚Tø£sY‡ |ü‘êø£+◊ &Ü.yÓ+ø£{Ÿ ì]à+∫q ∫Á‘·+ ª&ÉeTs¡Tø£+μ. Á|üdüTÔ‘·+ nqTwüÿ ‘Ó\T>∑T˝À ô|<ä›>± dæìe÷\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. >∑‘·+˝À ø£$T{Ÿ nsTTq Á|üuÛ≤dt dæìe÷ ªyês¡~Û(e]ÿ+>¥ f…Æ{Ï˝Ÿ)˝À e÷Á‘·y˚T q{Ïk˛Ô+~. ndü\T nqTwüÿ ôV’≤<äsêu≤<é sêe&Éy˚T e÷H˚dæ+~. &ÛÉeTs¡Tø£+ Ä&çjÓ÷ |òü+ø£åHé≈£î nqTwüÿ ¬>’sêΩ»¬s’+~. •e‘ê+&Ée+ Ä&çjÓ÷ ]©CŸ≈£L <ä÷s¡+>±H˚ ñ+~. nqTwüÿ m+<äT≈£î ôV’≤Á<ëu≤<é sêe&É+ ˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑T dæìe÷\≈£î ø±yê\H˚ <ä÷s¡>± ñ+{À+<ë? ‘·qT q{Ï+∫q ¬s+&ÉT dæìe÷\ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£\≈£î m+<äT≈£î ¬>’sêΩ»¬s’+~? BìøÏ ;J ˇø£fÒ ø±s¡De÷? Ç+πø<Ó’Hê ñ+<ë? Ç~ Ç|ü⁄Œ&ÉT |òæ*+q>∑sY˝À Vü≤{Ÿ {≤|æø˘>± e÷]+~.

{§¶¶¶L][LiVV©±s xqs™´sVLiªRΩ ™´sLRiVxqs zqs¨s™´sWáª][ ’¡“¡gS D©yı...™´sVL][ \Æ™sxmso øyLji…‘¡ NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[©´sW FyáV xmsLiøR¡VNRPVLi…‹[Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xms«¡Ã¡©´sV xms…Ì”¡{ms≤T∂xqsVÚ©´sı @Æ©s[NRP ™y˘μ≥R∂VáՋ[ z§¶¶¶Æ™sWzmns÷¡∏R∂W INRP»¡¨s, zmsÃ˝¡Ã¡©´sV Æ™s[μ≥j∂Li¬ø¡[ xqs™´sVxqs˘gS Bμj∂ NRPá™´sLRi |ms≤R∂Vª][LiμR∂¨s, zmsÃ˝¡Ã¡ AL][ gRi˘Li ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV «ÿ˙gRiªRΩÚ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s ©´s…”¡ xqs™´sVLiªRΩ æªΩ÷¡FyLRiV. z§¶¶¶Æ™sWzmns÷¡∏R∂W r~\|qs…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s Fy˙ºΩZNP[∏R∂VVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ AÆ™sV FyÕÊ‹©yıLRiV. xqs™´sVLiªRΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C ™y˘μ≥j∂ gRiVLjiLi¿¡ ≠s©´sıxmsˆV≤R∂V ªyÆ©sLiª][ Àÿμ≥R∂xms≤Ôy©´s¨s, ©y™´sLiªRΩV ry∏R∂VLigS C F°LS»¡LiÕ‹[ FyáVxmsLiøR¡VNRPVLi…ÿ©´s¨s, ˙xmsºΩ INRP‰LRiV AL][gRi˘Li ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ «ÿ˙gRiªRΩÚ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. ªy©´sV μR∂LRi+NRP ªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ J Fy˙ªRΩ©´sV z§¶¶¶Æ™sWzmns÷¡∏R∂W }ms|tsQLi»¡VgS ¿¡˙ºdΩNRPLjiLi¿¡ xqs™´sW«ÿ¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡}msˆ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[ryÚ©´s¨s μR∂LRi+NRPVLSáV ©´sLiμj∂¨dslLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. zqsμÙyLÛRi, xqs™´sVLiªRΩ «¡Li»¡gS '@Õÿ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂' μR∂LRi+NRPVLSáV ’¡.≠s ©´sLiμj∂¨slLi≤ÔT∂ μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ zqs¨s™´sW LRiWF~LiμR∂VªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ˙xms™´sVV≈¡ ¨sLS¯ªRΩ ¤À¡Ã˝¡LiN]Li ≤R∂ xqsVlLi[£tsQ C ¿¡˙ªy¨sı ¨sLji¯xqsVÚ©yıLRiV. C zqs¨s™´sW Æ≤∂[…fi= ≠sxtsQ∏R∂VLi Õ‹[ xqs™´sVLiªRΩ, ¤À¡Ã˝¡LiN]Li≤R∂ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ |msμÙR∂ g]≤R∂™´s «¡LRigRi≤R∂Li, zmnsLS˘μR∂Vá ™´sLRiNRPV Æ™s◊˝¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ∏R∂VWª`Ω xmnsQoÕfi L] ™´sWLi…”¡N`P FsLi»¡L`i \¤…¡©´sL`igS LRiWF~LiμR∂VªRΩV©´sı C¿¡˙ªy¨sNTP ¥R∂™´sV©±s xqsLigkiªRΩLi @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. NRPLiμj∂LkigRi, NSLiøR¡©´s, Àÿ≤U∂gSL`Ôi ™´sLRiVxqs z§¶¶¶ »˝¡V N]…Ì”¡©´s ¤À¡Ã˝¡LiN]Li≤R∂ ¨sLS¯ªRΩ ¤À¡Ã˝¡N]Li≤R∂ C zqs¨s™´sW©´sV ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂Æ©s[ ©´s™´sV¯NRPLiª][ D©yıLRiV. xqs™´sVLiªRΩ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V xqsLRixqs©´s '{qsªRΩ™´sV¯ ™yNTP…˝‹[ zqsLji™´sV¤Õ˝¡ ¬ø¡»Ì¡V' ¿¡˙ªRΩLiª][ Fy»¡V, ©ygRi \¬ø¡ªRΩ©´s˘ xqsLRixqs©´s 'A…‹[ ©´sgRiL`i xqsWLRi˘', ©y¨sª][ 'Fs…‹[ Æ™s◊˝¡ F°LiVVLiμj∂ ™´sV©´sxqsV' ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ©´s…”¡r°ÚLiμj∂.

>∑ã“sYdæ+>¥ d”¬ø«˝Ÿ...Vü≤Øwt W{Ÿ, ÁoqT yÓ’≥¢ ÇHé!

ªme&ÉTμ m|ü&=kÕÔ&É+fÒ..

|üesY kÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY Ç{°e\ q{Ï+∫q ª>∑ã“sY dæ+>¥μ ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ Ç+Ád”º Ä˝Ÿ f…Æ+ ]ø±s¡T¶\qT ã<ä›\T ø={Ϻ #·]Á‘· düèwæº+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. |üeHé‘√ 3 dæìe÷\≈£î ø±+Á{≤≈£îº ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï ã+&É¢ >∑DÒwt Ç|üŒ{Ïπø rHée÷sY, >∑ã“sY dæ+>¥ ∫Á‘ê\T ì]à+#ês¡T. eT÷&√ dæìe÷ ª>∑ã“sY dæ+>¥μ d”¬ø«˝Ÿ rj·÷\H˚ Ä\#·q˝À ñqï >∑DÒwt Ç|üŒ{Ïπø á dæìe÷ ø√dü+ 2 f…Æ{Ï˝Ÿ‡ ]õdüºsY #˚sTT+#ês¡T. ª>∑ã“sY dæ+>¥`2, >∑ã“sY dæ+>¥ ÇHé ôV’≤<äsêu≤<éμ f…Æ{Ï˝Ÿ‡ ˝À @<√ ˇø£{Ï á ∫Á‘êìøÏ Ksês¡T #˚j·TqTHêïs¡T. ‘êC≤>± $ì|ædüTÔqï >±dæ|t‡ Á|üø±s¡+..>∑ã“sY dæ+>¥ d”¬ø«˝Ÿ≈£î Vü≤Øwt X¯+ø£sY <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±<äì, Bìï Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT ÁoqT yÓ’≥¢‘√ #˚sTT+#ê\H˚ Ä˝À#·q˝À ã+&É¢ >∑DÒwt ñHêïs¡ì düe÷#ês¡+. >∑ã“sY dæ+>¥ ∫Á‘·+ uÛ≤Ø $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+‘√ Vü≤Øwt X¯+ø£sY <äX¯ ‹s¡T>∑T‘·T+<äì nqT≈£îHêïqs¡+‘ê. ø£˙ Ä dæìe÷ Á¬ø&ç{Ÿ yÓTT‘·Ô+ |üeHé ø£fi≤´DY ø=fÒºkÕ&ÉT. πøe\+ eHé e\¢H˚ dæìe÷ Ä πs+õ˝À Ä&ç+<äì, y˚s=ø£]‘√ rdæ ñ+fÒ Ä πs+õ Væ≤{Ÿ nj˚T´~ ø±<äH˚ {≤ø˘ e∫Ã+~. Á|üdüTÔ ‘·+ Vü≤Øwt X¯+ø£sY #˚‹˝À ˇø£ÿ dæìe÷ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. pìj·TsY m˙ºÄsY ‘√ ªm+m˝Ÿ@μ dæìe÷ Ç+ø± #·s¡Ã\ <äX¯˝ÀH˚ ñ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ksês¡T ø±˝Ò<äT. Çø£ |üeHé ø£fi≤´DY $wüj·÷ìø=ùdÔ..Äj·Tq q{ÏdüTÔqï ª¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTμ ∫Á‘·+ Ç{°e˝Ò wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îì, b˛düTÔ Ábı&Éø£åHé |üqT\T ≈£L&Ü ∫e] <äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+~. HÓø˘º‡ |üeHé`Á‹$Áø£yéT ø±+u…<˚wüH√¢ dæìe÷ s¡÷bı+<äuÀ‘√+~. qe+ãs√¢ á∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~.

me&ÉT ndü\T me&ÉT qøÏ© nH˚ ø£<∏ë+X¯+‘√ s¡÷bı+<äT‘√qï ªme&ÉTμ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<˚ Áù|ø£å≈£î˝À¢ ÄdüøÏÔì πs¬ø‹Ôk˛Ô+~. e+o ◊&ç*¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï á dæìe÷˝À sêyéT #·s¡DY ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ #˚düTÔHêï&ÉT. Ä bÕÁ‘·\ CÀ&û>± düeT+‘ê `nMTC≤ø£‡Hé n\]+#·qTHêïs¡T. Çø£ n\T¢ ns¡T®Hé `ø±»˝Ÿ á dæìe÷˝À n‹~∏ bÕÁ‘·\ì b˛wædüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç{°e\ á dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q ø=ìï ø°\ø£yÓTÆq düìïy˚XÊ\qT yÓ’C≤>¥˝À 15 s√E\bÕ≥T ∫Árø£]+#ês¡T. Çø£ ‘·<äT|ü] ôw&É÷´˝À¢ n\T¢ ns¡T®Hé `ø±»˝ŸøÏ dü+ã+~Û+∫q düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 40 XÊ‘·+ ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄≈£îqï á dæìe÷,e÷sYÃ˝À Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£qT »s¡T|ü⁄≈£îì @Á|æ˝Ÿ 5q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTøÏ sêqTqï≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T.

‘·«s¡˝À Ç<äs› e¡ ÷àsTT\‘√ wüO{Ï+>¥ bÁ Õs¡+uÛ+Ñ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi ª][ "ZNPÆ™sVLSÆ™sV©±s gRiLigRiª][ LSLiÀÿ ¡V' ¿¡˙ªy¨sı @ºΩ ªRΩNRPV‰™´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ºdΩzqs©´s xmspLji «¡gRi©yıμ≥`∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi Àÿ˘LiNSN`P Õ‹[ D©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ A∏R∂V©´s @Ã˝¡V @LÍRiV©±sª][ ºdΩ∏R∂V©´sV©´sı 'BμÙR∂LRi™´sW¯LiVVáª][' zqs‰Q˚xmÌso©´sV lLi≤U∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C xms¨s≠dsVμR∂Æ©s[ A∏R∂V©´s LS˙ºΩLi ¡™´sŒ˝œ¡ß D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. xmspLki «¡gRi©yıμ≥`∂, @Ã˝¡V@LÍRiV©±s NRPáLiVVNRPÕ‹[ xmsLRiÆ™s[VaRP*LRi AL`ÌiQ= ˙F~≤R∂ORPQ©±s xmsªyNRPLi\|ms ¨sLji¯xqsVÚ©´sı ¿¡˙ªRΩLi 'BμÙR∂LRi™´sW¯LiVVáª][...'. gRi‚fl·[£tsQ

ªÁã<äsY‡μ ◊ uÛ≤Ø n+#·Hê\T! dü÷s¡´ n$uÛÑø£Ô ø£e\\T>± ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ #˚dæq ªÁã<äsY‡μ ∫Á‘·+ áHÓ\ 12q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. ¬ø.$ Äq+<é <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øøÏÿq á dæìe÷qT ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î u…\¢+ø=+&É düTπswt n+~düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á dæìe÷ ø£<∏ë ø£<∏äHê\T Áù|ø£å≈£î\qT ø£{Ϻ|ü&˚ùd kÕúsTT˝À ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. nœ\Hé `$eT\Hé nH˚ ¬s+&ÉT bÕÁ‘·˝À¢ dü÷s¡´ q{Ï+#ês¡˙, $_Ûqï eTqdüÔ‘ê«\T>∑\ á ¬s+&ÉT bÕÁ‘·\qT n‘·qT n<äT“¤‘·+>± b˛wæ+#ê&Éì nHêïs¡T. ø±»˝Ÿ n+<ä#·+<ë\T á dæìe÷≈£î Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D>± ì\TkÕÔj·T˙, nø√ºãsY 12q á dæìe÷qT 400 ~∏j˚T≥s¡¢˝À $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·q ¬ø]j·Ts¡T˝À Ç+‘·{Ï $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·˝Ò<äì dü÷s¡´ nHêïs¡˙, <ëìì ã{Ϻ á dæìe÷ m+‘·{Ï Áù|‘·´ø£‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+<äH˚~ Áù|≈£î\øÏ ns¡ΔyÓTÆz‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. nìï n+XÊ\˝ÀqT ø=‘·Ô<äHêìï Ä$wüÿ]k˛Ôqï á dæìe÷ô|’ uÛ≤Ø n+#·Hê\T ñHêïj·T˙, yê{Ïì á dæìe÷ ‘·|üŒ≈£î+&Ü n+<äT≈£î+≥T+<äì ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

¡Li≤˝R∂ ¨sLji¯xqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªRΩLi ªRΩ*LRiÕ‹[ lLigRiV˘Ã¡L`i xtsw…”¡Lig`i ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. μR∂LRi+NRPV≤R∂V xmspLki «¡gRi©yıμ≥`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æμ∂[aRP™´sVVμR∂VLRiV ªRΩLS*ªRΩ  ¡¨dsı NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±sÕ‹[ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªy¨sNTP NRP¥R∂ ÀÿgS ™´s¿¡ËLiμR∂¨s,  ¡¨dsı BμÙR∂LRi™´sW¯LiVVáª][ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı L]™´sWLi…”¡N`P FsLi»¡L`i\¤…¡©´sL`igS LRiWF~LiÆμ∂[ C ¿¡˙ªRΩLi A∏R∂V©´s ZNPLkiL`iÕ‹[ ≠s’≥¡©´sı ¿¡˙ªRΩLigS DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @Ã˝¡V @LÍRiV©±s xmspLkiá ™´sVL][ |qsÆ©s[=xtsQ©´sÕfi ¿¡˙ªRΩLi NRP™´sVL<ji∏R∂VÕfi FsLi»¡L`ic\¤…¡©´sL`igS ªRΩ™´sV xqsLixqÛsÕ‹[ ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yı™´sV¨s, ™´sVL][ xqsWxmsL`iz§¶¶¶…fi ¿¡˙ªRΩLi ¨sLji¯LiøR¡≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı™´sV¨s Æμ∂[≠s$ ˙xmsryμ`∂ xqsLigkiªRΩLi \|§¶¶¶¤Õ¡…figS ¨sáVxqsVÚLiμR∂¨s ¨sLS¯ªRΩ  ¡Li≤˝R∂ gRi‚fl·[£tsQ æªΩ÷¡FyLRiV.@Õÿlgi[ 'BμÙR∂LRiV @™´sW¯LiVVáª][..'¿¡˙ªRΩLi xtsw…”¡Lig`i Æ™sVVªRΩÚLi @˙Àÿ≤`∂ Õ‹[ «¡LRixms©´sV©´sı»˝¡V xmspLki «¡gRi©yıμ≥`∂ æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[ryLRiV. 2013 «¡©´s™´sLjiNTP ≠s≤R∂VμR∂á @π∏∂[V˘ C ¿¡˙ªRΩLi NRP¥R∂ ZNP[™´sáLi ˙…‘¡…fi Æ™sVLi…fi ¤À¡[|qs≤`∂ gS ©´s≤R∂VxqsVÚLiμj∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. BμÙR∂LRiV @™´sW¯LiVVáª][ @Ã˝¡V @LÍRiV©±s ¬ø¡[}qs @Ã˝¡LjiÆ©s[ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS xmns©±s ª][ NRP÷¡zqs xmspLki zqs‰Q˚xmÌso lLi≤U∂ ¬ø¡[ry≤R∂¨s zmnsÕfi¯ ©´sgRiL`i xqs™´sWøyLRiLi. μyμyxmso |msμÙR∂ {§¶¶¶L][áLiμR∂LRiW ¬ø¡[zqs©´s C FnyLRiV¯Õÿ C ™´sVμ≥R∂˘ NSáLiÕ‹[ Fs™´sLRiW »¡ø`¡ ¬ø¡[∏R∂V»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. μyLiª][ xmspLki C FyLiVVLi…fi Æ©s[ ªRΩ©´s \Æμ∂©´s \ZaP÷¡Õ‹[  ¡¨sı NTP ≠s¨szmsLi¿¡ Æ≤∂[…fi= JZNP[ ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ @™´sVÕÿF¢Õfi,ªy{ms= {§¶¶¶L][LiVV©±s= gS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.


≈£î≥T+ã+˝À ô|<ä›\T+&É≥+ eTq uÛ≤>∑´+: >∑es¡ïsY

-$esê\T 8˝À

X¯óÁø£yês¡+, 5 nø√ºãsY 2012

ù|J\T : 8

q>∑s¡ düT+<äØø£s¡D≈£î

ø£ fi ≤XÊ\\ $<ë´_Û e è~Δ ø Ï ø£ è wæ s¡÷.90ø√≥T¢ Ks¡Tà ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 4, düTes¡íyês¡Ô: “¡™´s\Æ™s≠sμ≥R∂˘ xqsμR∂xqsV=ª][ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLi N]ªRΩÚr°NRPV xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. C xqsμR∂xqsV=NRPV •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV Æμ∂[aRP ≠sÆμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ ˙xms™´sVV≈¡VáV ™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ©´sgRiLS¨sı @áLiNRPLjiLiøyLRiV. μk∂¨sN][xqsLi LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, ˙lgi[»¡L`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sVV¨s=xmsÕfi NSL]ˆlLi[xtsQ©±s À≥ÿLkigSÆ©s[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqsLiμj∂. L][≤˝R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂, ¡W˘…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ªRΩμj∂ªRΩLRi ™y…”¡ N][xqsLi Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 90 N][»˝¡V ≈¡LRiVË |ms…ÌÿLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs NRP≠dsVxtsQ©´sL`i NRPXxtÒsQÀÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sgRiLRi xqsVLiμR∂LkiNRPLRifl· xms©´sVáNRPV ¨sμ≥R∂Vá ≠s≤R∂VμR∂á ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li G ™´sW˙ªRΩLi «ÿxms˘Li ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ALÙjiNRPaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s xqsWøR¡©´sáV NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV ANRPL<jiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿLkigSÆ©s[ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. NRPW≤R∂Œ˝œ¡Õ‹[ LRiNRPLRiNSá x§¶‹[LÔjiLig`iá©´sV |ms…Ì”¡Liμj∂. |mn˝^sJ™´sL`iáV, ™yÕfiáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP À‹™´sV¯Ã¡©´sV @μÙyLRiV. B≠s ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáƩs[ NSNRPVLi≤y rÛy¨sNRPVá©´sV NRPW≤y ≠sZaP[xtsQLigS ANRP»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLiVV. C Æ©sá 15, 16 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ 'zqs…‘¡£qs xmnsL`i \¤Õ¡£mns' xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs NRP≠sVxtsQ©´sL`i NRPXxtÒsQÀÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sgRiLSÕ˝‹[ “¡™´s\Æ™s≠sμ≥R∂˘ xqsLiLRiORPQfl· FsÕÿ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂Æ©s[ @LiaSá©´sV C xqsμR∂xqsV=Õ‹[ øR¡LjiËryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ “¡™´s \Æ™s≠sμ≥y˘¨sı xqsW¿¡Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS xmsoxqsÚNRPLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s NRP≠sVxtsQ©´sL`i NRPXxtÒsQÀÿ ¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 4, düTes¡íyês¡Ô: ÇÁLiÈÁƒ«sgRiLSÌÁÍÜ[¬s NRPÎØaSÌÁÌÁ „sμyùÕ³Áª«sXμôðj…NTP, ª«sxqs»R½VÌÁ NRPÌÁöƒ«sNRPV xmspLjiò NRPXztsQ ¿Á[ryòª«sV¬s \|¤¦¦¦μR…LSËØμ`… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL` , ÑÁÍýØ NRPÎØaSÌÁÌÁ „sμyù @Õ³Áª«sXμôðj… NRP„sVÉÔÁ \¿³ÁL`iøQƒ±s Fs£qs.Fs.FsLi. LjiÒÁ* @ƒyõLRiV. NRPÛÍÁNíRPL` NSLSùÌÁ¸R…V xqsª«sW®ªs[aRP ª«sVLiμj…LRiLiÍÜ[ NRPÛÍÁNíRPL` LjiÒÁ* gRiVLRiVªyLRiLi NRP„sVÉÔÁ xqs˳ÏÁVùÌÁ»][ , ÑÁÍýØ xqsLiZOP[Qª«sWμ³j…NSLRiVÌÁ»][, ÑÁÍýØ NRPÎØaSÌÁÌÁ „sμyùÕ³Áª«sXμôðj… gRiVLjiLiÀÁ xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV. C xqsLiμR…LRi÷éLigS NRPÛÍÁNýRPL` xmsÌÁV „sxtsQ¸R…WÌÁ \|ms ¿RÁLjièLi¿yLRiV . gRi»R½

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ôd’Hé‡ dæ{°? s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 4, düTes¡íyês¡Ô: Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sμ≥R∂Váª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs \|qs©±s= zqs…‘¡¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÕ‹[¿¡r°ÚLiμj∂. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS 50áORPQá \|msgS «¡©yÀ≥ÿ D©´sı @¨sı LS«¡μ≥y¨s ©´sgRiLSÕ˝‹[ \|qs©±s= zqs…‘¡ GLSˆ»¡VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ryLixqs‰QXºΩNRP ™´s˘™´s•¶¶¶LSá aS≈¡ B…‘¡™´sá ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y @¨sı LSuÌy˚áNRPV ZNP[Li˙μR∂Li μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xqs™´sWøyLRiLi NRPW≤y xmsLizmsLiμj∂. ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[¨sNTP ºdΩxqsVN]¨s xqÛsáLi ZNP[…ÿLiVVLiøy÷¡=Liμj∂gS ZNP[Li˙μR∂Li LSuÌy˚¨sı N][LjiLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ \|qs©±s= zqs…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂Æ©s[ ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´søyËLRiV. @LiVVæªΩ[ μk∂¨sNTP {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ˙gki©±s zqsgRiıÕfi B™y*÷¡= DLiμj∂. \|qs©±s= zqs…‘¡ GLSˆ»¡VNRPV BªRΩLRi —¡Õ˝ÿá Æ©s[ªRΩáV F°…‘¡xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|qs©±s= zqs…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi »¡VLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV @Li»¡V©yıLRiV. ˙lgi[»¡L`i xmsLjiμ≥j∂Õ‹[

‘ê+&É÷s¡T ÄdüT|üÁ‹ì

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ \|qs©±s= zqs…‘¡ GLSˆ»¡VNRPV @©´sV\Æ™s©´s xqÛsáLi ¤Õ¡[μR∂V. Bμj∂ NRPW≤y \|qs©±s= zqs…‘¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿNRPV Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV INRP NSLRifl·\Æ™sV DLi≤R∂™´søR¡VË. @LiVVæªΩ[ LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ G ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y xqÛsá }qsNRPLRifl·NRPV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i©´sV NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV AÆμ∂[bPLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. aSxqsÚQ˚ ryLixqs‰QXºΩNRP LRiLigSá\|ms ˙xms«¡Ã¡ NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiøR¡»¡Li ≠sμy˘LÙRiVÕ˝‹[ ≠s«Ïÿ©y¨sı |msLi F~Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂Li @¨sı LSuÌy˚Õ˝‹[ \|qs©±s= zqs…‘¡Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. IN][‰ \|qs©±s= zqs…‘¡NTP 30 FsNRPLSá xqÛsáLi @™´sxqsLRi™´sV™´soªRΩVLiμj∂. ’¡I…”¡ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s \|ms#˚Æ™s[…fi À≥ÿgRiry*™´sV˘Liª][ xqsV™´sWLRiV ™´sLiμR∂ N][»˝¡ ™´s˘∏R∂VLiª][ ≠ds…”¡¨s ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. \¤…¡Li≠sVxtsQ©˝´sV, ∏R∂W¨sÆ™s[VxtsQ©±s ∏R∂VW¨s»˝¡V, A≤T∂…‹[Lji∏R∂WáV, \|qs©±s= FyL`i‰ ™´sLi…”¡ ™y…”¡¨s \|qs©±s= zqs…‘¡Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV ©yıLRiV. À≥œ¡WNRPLiFyáV, xqsV©y≠dsV, ™yªy™´sLRifl·Li ™´sWLRiVˆÃ¡ ™´sLi…”¡ ™y…”¡NTP μR∂XaRP˘LRiWxmsLi B™´s*©´sV©yıLRiV. \|qs©±s= zqs…‘¡ ≠sμy˘LÙRiVáNRPV FsLiªRΩgS©Ø[ Dxmsπ∏∂W gRixms≤R∂©´sVLiμj∂.

ª&çe÷+&ÉT¢ n_Ûeè~Δ #˚kÕÔ+ |ü]wüÿ]+#˚es¡≈£î ø£˝…ø£ºsY yêD°Á|ükÕ<é 8˝À b˛sê≥+ #˚kÕÔ+μ

xqsLiª«s»R½=LRiLi 2011c12 xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ »R½NRPV䪫s xmnsÖÁ»yÌÁV ryμ³j…LiÀÁƒ«s NRPÎØaSÌÁÌÁ úzms¬s=FyÍÞ=»][ NSLRißØÌÁV @²T…gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPVƒyõLRiV. ª«s°ÖÁNRP ª«sxqs»R½VÌÁ ÛÍÁ[„sV G\®ªsVƒy DLiÛÉÁ[ »R½ª«sVNRPV ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[¸R…WÌÁƒyõLRiV . „sμyùLóRiVÌÁ xqsLiÅÁù FsNRPV䪫sgS DLiμy, DxmsNSLRi®ªs[»R½ƒyÌÁV LSª«s²R…Li ÛÍÁ[μy @ÍØLiÉÓÁ xqsª«sVxqsùÌÁV G\®ªsVƒy DLiÛÉÁ[ ªyÉÓÁ¬s xqsLjiμj…μôR…VN]¬s D»R½òª«sV xmnsÖÁ»yÌÁV ryμ³j…Li¿RÁVÈÁNRPV NRPXztsQ ¿Á[¸R…WÌÁƒyõLRiV. DxmsNSLRi ®ªs[»R½ƒyÌÁV x qsNSÌÁLiÍÜ[ @LiμR…V»R½Vƒ«sõªy ($T>∑‘ê 2˝À)

eTVæ≤fi¯\T Äs√>∑´+>± ñ+fÒH˚

düe÷»+ Äs√>∑´+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 4, düTes¡íyês¡Ô: L]™´sVV¯ NS˘©´s=L`i\|ms ˙xmsºΩ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gji DLi≤yá¨s ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L`i ≠s≠sFs£qs áORPQ ¯fl„fi @©yıLRiV. L]™´sVV¯ NS˘©´s=L`i\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s N][xqsLi CÆ©sá 7©´s zmsLiN`P Lji ¡˜©±s ™yN`P }msLRiVª][ DuyáOTPQ ¯ ¤À¡£qÌs NS˘©´s=L`i Fn¢LiÆ≤∂[xtsQ©±s, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ∏R∂VVFs£qs NS¨s=¤Õ¡[…fi «¡©´sLRiÕfi xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLiVV. μk∂¨sNTP ˙xmsøyLRiLi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gRiVLRiV™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ INRP NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡LjigjiLiμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V AL][gRi˘LigS DLi¤…¡[Æ©s[ xqs™´sW«¡Li, Æμ∂[aRPLi AL][gRi˘LigS DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsºΩ NRPV»¡VLi ¡™´sVW ªRΩ™´sV NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Q\¤Õ¡©´s ™´sVz§¶¶¶ Œœ¡Ã¡©´sV AL][gRi˘LigS DLiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡Li øyLRiV. L]™´sVV¯ NS˘©´s=L`i\|ms A}qÌs˚÷¡∏R∂W ˙xms«¡Ã¡NRPV©´sı @™´sgSx§¶¶¶©´s©´sV ªy©´sV øR¡WaS©´s¨s BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶ @™´sgSx§¶¶¶©´s ™´sV©´s Æμ∂[aRPLiÕ‹[©´sW NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s áORPQ ¯fl„fi @©yıLRiV. ˙xms™´sVV≈¡ ˙NTPZNP»¡L`i Æ™sVN`P˙gSª`Ω ªRΩ©´s À≥ÿLRi˘ }msLRiVª][ L]™´sVV¯ NS˘©´s=L`i\|ms ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ªy©´sV FyÕÊ‹©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ˙xmsºΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[©´sW J ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ L]™´sVV¯ NS˘©´s=L`i\|ms ™yáLi…‘¡L`igS xms¨s¬ø¡[xqsWÚ A ELjiÕ‹[ ©´sá ¡μj∂ GŒ˝œ¡ß μy…”¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡LiμR∂LjiNUP @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLi¿¡æªΩ[ C ™y˘μ≥j∂ ÀÿLji©´s xmsÆ≤∂[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV LRiOTPQLiøR¡™´søR¡Ë¨s ™´sWLÊRiμR∂Lji+ FsLi≤U∂ \ZaPá«ÿNTPLRifl„fi xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsºΩ 25

™´sVLiμj∂ A≤R∂™yŒ˝œ¡Õ‹[ INRPLRiV L]™´sVV¯ NS˘©´s=L`i ÀÿLji©´s xms≤R∂≤R∂Li ™´sV©´s @™´sgSx§¶¶¶©´s Õ‹[xmsLigSÆ©s[ xmsLjigRifl”·Liøyá¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. zmsLiN`P Lji ¡˜©±s ™yN`P©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \ZaPá«ÿNTPLRifl„fi N][LSLRiV. L]™´sVV¯ NS˘©´s=L`i @™´sgSx§¶¶¶©´s\|ms ∏R∂VWFs£qs NS©´sV=¤Õ¡[…fi, DuyáOTPQ ¯ ˙¤À¡£qÌs NS˘©´s=L`i Fn¢LiÆ≤∂[xtsQ©±sáV ¨sLRiLiªRΩLRiLi ªRΩ™´sV NRPXztsQ N]©´srygjiryÚ∏R∂V¨s ∏R∂VWFs£qs NS©´sV=Õfi «¡©´sLRiÕfi ZNP[¥R∂Lji©±s μ≥R∂©y¨s, L]™´sVV¯ NS˘©´s=L`i \Æ™sμR∂˘ ¨sxmsofl·V≤R∂V ≤yNÌRPL`i zms. LRixmnsVVLS™±sV ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ N]LiªRΩNSáLigS ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ L]™´sVV¯ NS˘©´s=L`iZNP[xqsVáV FsNRPV‰™´s ∏R∂W˘∏R∂V¨s LRixmnsVVLSLi æªΩ÷¡FyLRiV. ˙¤À¡£qÌs NS˘©´s=L`i\|ms LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW≤y ˙xms«¡Õ˝‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. C ™y˘μ≥j∂¨s ™´sVVLiμR∂VgS gRiVLjiÚ}qsÚ ¨s™yLRifl· øyÕÿ xqsVáÀ≥œ¡™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

ø£fi≤XÊ\\ $<ë´_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ ÛÍÁ[μy @¬s A¸R…W xqsLiZOP[Qª«sV @μ³j…NSLRiVÌÁ»][ ªyNRP‡ÁV ¿Á[ryLRiV . @¼½ »R½NRPV䪫s xmnsÖÁ»yÌÁV ryμ³j…LiÀÁƒ«s \ÛÆÁLRi»yËØμ`… ²T…úgki NRPÎØaSÌÁNRPV ÛËÁ[gRiLi}msÈÁ , zqsÉÓÁNSÛÍÁ[ÒÁ úzms¬s=FyÍÞ=, ÑÁÍýØ ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Qª«sV aSÅÁ @μ³j…NSLji»][ NRPÖÁzqs INRP NRP„sVÉÔÁgS GLRiö²T… \ÛÆÁLRi»yËØμ`… ²T…úgki NRPÎØaSÌÁNRPV ®ªs×ýÁ @LiμR…VNRPV gRiÌÁ NSLRißØÌÁƒ«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ ¬s®ªs[μj…NRP xqsª«sVLjiöLi¿yÌÁƒyõLRiV . ÑÁÍýØÍÜ[ @μR…ƒ«sxmso gRiμR…VÌÁ ¬sLSøßáLi @ª«sxqsLRiª«sVLiVVƒ«s NSÛÍÁ[ÒÁÌÁ „sª«sLSÌÁƒ«sV @²T…gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPVƒyõLRiV . zmsÛÇÁAL` ²T…úgki NRPÎØaSÌÁ „shRiÍÞ ªy²U…, ƒyLS¸R…Vßá gRiW²R…ÍÜ[ NRPÎØaSÌÁ ¬sLSøßáLi ÇÁLRiVgRiV¿RÁVƒ«sõμR…¬s, ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁÌÁNRPV ªy£tsQ GLji¸R…W r¢NRPLRiùLi ÛÍÁ[μR…¬s, BLiμR…VNRPVgSƒ«sV @μR…ƒ«sxmso ¬sμ³R…VÌÁV @ª«sxqsLRiª«sV¬s FsLizms ÍØù²`…= ¬sμ³R…VÌÁV BzmsöLi¿RÁª«sÌÁzqsLiμj…gS úzms¬s=FyÍÞ NRPÛÍÁNíRPL` ƒ«sV N][LRigS, NRPÛÍÁNíRPL` úxms¸R…V¼½õQryòª«sV¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. ÛËÁ[gRiLi}msÈÁª«sVz¤¦¦¦ÎØ NRPÎØaSÌÁNRPV @²T…ÉÜ[Lji¸R…VLi N]LRiNRPV @μR…ƒ«sxmso ¬sμ³R…VÌÁV @ª«sxqsLRiª«sV¬s, úxms˳ÏÁV»R½* zqsÉÓÁ NRPÎØaSÌÁÍÜ[ úxmsx¤¦¦¦Lki g][²R… ¬sLSøßáLi ÇÁLRiVxmsoN]ƒ«sVÈÁNRPV

úxmsßØ×ÁNRP zqsμôR…Li ¿Á[zqs NRPÛÍÁNíRPL` @ƒ«sVª«sV¼½ N]LRiNRPV xqsª«sVLjiöLiÀÁƒ«sÈýÁV A¸R…W úzms¬s=FyÍÞ= ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[¸R…VgS ª«sVVLiμR…VgS NRPÎØaSÌÁÍÜ[ xmsNSä ˳ÏÁª«sƒ«sLi ÛÍÁ[ƒ«sLiμR…Vƒ«s ˳ÏÁª«sƒ«s ¬sLSøßáLi N]LRiNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ª«sÌÁzqsLiμj…gS NRPÛÍÁNíRPL` A®μ…[bPLi¿yLRiV . ÇÁª«s¥¦¦¦L` ƒyÛÍÁ²`ê… ZNP[LiúμR…Li μy*LS gRi»R½ xqsLiª«s»R½=LRiLi ª«sX¼½ò „sμyù N][LRiV=ÌÁÍÜ[ bPORPQßá ¼d½xqsVN]¬s Dμ][ùgSÌÁÍÜ[ FsLi»R½ ª«sVLiμj… zqósLRixms²T…ƒyLRi¬s NRPÛÍÁNíRPL` @²T…gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPVƒyõLRiV . ª«sVLjiLi»R½ ª«sVLiμj…NTP Dμ][ùgSÌÁV ª«s¿Á[èÍØ NRPXztsQ ¿Á[¸R…WÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. ALíkizqsNTP xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ „sμyùLóRiVÌÁNRPV G\®ªsVƒy xqsª«sVxqsùÌÁVƒyõ¸R…W @¬s @²T…gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPVƒyõLRiV . ®ªs[xqs„s NSÌÁLiÍÜ[ ‡Á£qs Fy£qs ÌÁ ª«sxqs¼½ NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s úzms¬s=FyÍÞ= NRPÛÍÁNíRPL` ƒ«sV N][LSLRiV. ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Qª«sV @μ³j…NSLji DxmsNSLRi®ªs[»R½ƒyÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ „sμyùLóRiVÌÁV Aƒ±s \ÛÍÁƒ±s ÍÜ[ LjiÑÁ}qísûxtsQƒ±s ¿Á[xqsVN][ª«s²R…®ªs[V NSNRPVLi²y @zmýsZNP[xtsQƒý«sV NRPW²y xqsª«sVLjiöLi¿yÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV . C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ²T….zqs.C.²T….AL`i.zqs. NRP¬ds*ƒ«sL` ²yNíRPL` Fs£qs.„s.ÌÁÖÁ»R½, ÑÁÍýØ xqsLiZOP[Qª«sV @μ³j…NSLRiVÌÁV, „s„sμ³R… NRPÎØaSÌÁÌÁ úzms¬s=FyÍÞ= FyÍæ܃yõLRiV.

Á>±MTD Áø°&É\ Áb˛‘ê‡Vü‰ìøÏ Á>∑Vü≤D+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 4, düTes¡íyês¡Ô: ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ ˙gS≠dsVfl· ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s xmsLiøy∏R∂Vª`Ω ∏R∂VV™´s ¤Δ¡[Õfi KL`i ˙NUP≤y @’≥¡∏R∂W©±s (\|msNS) xms¥R∂NRPLi ÀÿÕÿLjiuÌyáV μy»¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©y @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sÃ˝¡ xms¥R∂NRPLi ¨dsLRiVgSLRiVª][LiμR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. μk∂Liª][ ˙gS≠dsVfl· ˙NUP≤yNSLRiVáNRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶Li NRPLRiV™´s™´soª][Liμj∂. \|msNS ¨sLS*x§¶¶¶fl·\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡Liμj∂. ˙gS™´sV, ™´sVLi≤R∂á, —¡Õ˝ÿ rÛyLiVVÕ‹[ NRP≠sV…‘¡Ã¡V GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. C NRP≠sV…‘¡Ã¡ZNP[ \|msNS @™´sVáV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @xmsˆ¤«¡}msˆLiμR∂VNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP “¡JáV ≠s≤R∂VμR∂á∏R∂W˘LiVV. —¡Õ˝ÿ rÛyLiVVÕ‹[ \|msNS @™´sVáV ºdΩLRiV©´sV B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩ, —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω \¬ø¡LRi¯©±s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS DLiÆ≤∂[ NRP≠sV…‘¡c xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚLiμj∂. C NRP≠sV…‘¡cNTP —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLRi˘¨sLS*x§¶¶¶NRP @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRiV. ™´sVLi≤R∂árÛyLiVVÕ‹[ xms¥R∂NRPLi @™´sVáVºdΩLRiV xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV ™´sVLi≤R∂áxmsLjixtsQª`Ω @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Æ©s[ªRΩXªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[ ™´sVLi≤R∂á r°ˆL`ÌiQ= @μ≥yLji…‘¡cNTP @xmsˆ¤«¡xmsˆ©´sV©yıLRiV. C xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ˙NUP≤y xmsLjiNRPLSáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= D©yı.. BLiNS À≥œ¡™´s©yá ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ @μj∂NRPW≤y ™´sVLRiVgRiV©´s xms≤T∂F°ª][Liμj∂. 2008Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s C xms¥R∂NRPLi øyÕÿø][»˝¡ ¨sLki*LRi˘™´sV™´soª][Liμj∂. @¨sı xmsLiøy∏R∂VºdΩáV, ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ¤Δ¡[Õfi À≥œ¡™´s©yá©´sV ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ©yáVlgi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©y INRP‰ø][»¡ NRPW≤y xmso©yμR∂Vá ™´sLRiNRPV NRPW≤y NRP»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 886

˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ μR∂aRPá™yLkigS 10 aSªRΩLi À≥œ¡™´s©yá©´sV ¨sLji¯LiøyáƩs[ áORPQ ˘Liª][ 2020 ©y…”¡NTP —¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨sı ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ ™´sVLi≤R∂áZNP[Li˙μyÕ˝‹[ C xms¥R∂NRPLi xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS Æ™sVVμR∂»¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 14 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[, A ªRΩLRiV™yªRΩ 5 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[, 225 ˙gS™´sVxmsLiøyLiVVºdΩÕ˝‹[ C xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ BLiªRΩ™´sLRiNRPV INRP‰ ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩ, ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ NRPW≤y \|msNS À≥œ¡™´s©yáV xmso©yμj∂NRPLi¤…¡[ μy»¡¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ xms¥R∂NRPLi @™´sVáV\|ms @μ≥j∂NSLRiVá ˙aRPμÙR∂ G Fy…”¡ª][ @LÛRi™´sV™´soª][Liμj∂. xms¥R∂NRPLiNTPLiμR∂ ™´sVLi≤R∂áZNP[Li™´spμyÕ˝‹[ ?5 áORPQáV, ˙gS™´sVxmsLiøyLiVVºdΩÕ˝‹[ áORPQ LRiWFy∏R∂Váª][ À≥œ¡™´s©yáV ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRPáVÆ™s[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 19 ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[, 225 ˙gS™´sVxmsLiøyLiVVºdΩÕ˝‹[ À≥œ¡™´s©yáV ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV gRiæªΩ[≤yμj∂ zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsLi{ms≤U∂J @N_Li»˝¡Õ‹[ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V «¡™´sV ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVV©y.. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV xmsμj∂aSªRΩLi xms©´sVáVNRPW≤y xmspLjiÚNS¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙NUP≤R∂á N][xqsLi @™´sxqsLRi™´sVπ∏∂[V˘ ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Wá NRPሩ´s gRiVLjiLi¿¡ —¡Õ˝ÿ ˙NUP≤y xqs™´sW≈¡˘NRPV NRP≠sV…‘¡cáμy*LS ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xqs™´sVLjiˆLiøR¡≤R∂Li ÕÿLi…”¡≠s ¬ø¡[xqsVÚLi≤y÷¡. NS¨ds, —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsNRP‰≤R∂ NRPW≤y @©´sVNRPV©´sıLiªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ \|msNS NTPLiμR∂ ˙NUP≤R∂áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xqsLS‰LRiV ©´sWªRΩ©´s AÕ‹[øR¡©´s ˙xmsNSLRiLi ˙gS™´sV, ™´sVLi≤R∂á NRP≠sV…‘¡Ã¡V ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶}qsÚ xms¥R∂NRPLi xms¨s ºdΩLRiV Æ™sVLRiVgRiVxmsÆ≤∂[ @™´sNSaSáV©yı∏R∂VÆ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV.

X¯óÁø£yês¡+ 5, nø√ºãsY 2012

eT∞¢ ô|s¡T>∑T‘·Tqï e\dü\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 4, düTes¡íyês¡Ô: À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· LRiLigRiLiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı xqsLiO][QÀ≥œ¡Li Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· LRiLigRi NSLji¯NRPVáV F~»Ì¡¬ø¡[ªRΩ xms»Ì¡VNRPV¨s F~LRiVgRiV LSuÌy˚áNRPV À≥ÿLkigS ™´sáxqsáV Æ™s◊¡˛F°∏R∂WLRiV. lLiLi≤R∂V Æ©sááVgS ™´sV©´s —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ Æ™s[á xqsLi≈¡˘Õ‹[ ªy{ms Æ™s[V{qsÚQ˚áV, NRPW÷d¡Ã¡V ™´sáxqsÀÿ»¡Õ‹[ D©yıLRiV. G˙zmsÕfi Æ©sáՋ[ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s xqsLiO][QÀ≥œ¡Li Æ™s[V, «¡⁄©±sÕ‹[ NRPW≤y N]©´srygRi≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ ¨sLS¯fl· LRiLigRiLi NUPáNRPLigS D©´sı GáWLRiV, ’≥d¡™´sV™´sLRiLi, ªRΩfl·VNRPV, ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li, «¡LigSl Li≤ÔT∂gRiWÆ≤∂Li, FyáN]Ã˝¡V, ©´sLRiryxmsoLRiLi ™´sLi…”¡ ˙Fy Liªyá ©´sVLi¿¡ DFyμ≥j∂ ¨s≠sVªRΩÚLi Æ™s◊¡˛F°∏R∂WLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ @Æ©s[NRP xms»Ì¡flÿáNRPV, ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[©´sV, ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVÕ‹[©´sV À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· xms©´sVáՋ[ DFyμ≥j∂ F~LiμR∂≤y¨sNTP ªRΩLRi÷¡Æ™sŒÿ˛LRiV. À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· xqsLixmnsVLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı ˙xmsNSLRiLi INRP‰ ’≥d¡™´sV™´sLRiLi ©´sVLi¬ø¡[ 1500 ™´sLRiNRPV NSLji¯NRPVáV ™´sáxqs Æ™s◊¡˛ ©´s»Ì¡Vc @LiøR¡©y.BªRΩLRi ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ NRPW≤y ™´sLiμR∂Õÿμj∂™´sVLiμj∂ BÕÿ ™´sáxqsáÀÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ NRPW≤y J Æ™sWxqsÚLRiV ¨sLS¯fl· LRiLigRiLi ÀÿgRiVLi≤R∂≤R∂Liª][ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ Æ™s[V{qsÚQ˚áV ªRΩ™´sV «¡©y¨sı @NRP‰≤R∂NRPV NRPW≤y ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. zqsÆ™sVLi…fi μ≥R∂LRiáV À≥ÿLkigS |msLRigRi≤R∂Li, ™´sVL][\Æ™sxmso BxqsVNRP N]LRiªRΩ xqs™´sVxqs˘ ¨sLS¯fl· LRiLigS¨sı Æμ∂ ¡˜ ºdΩ∏R∂V≤R∂Li æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. gRiªRΩ μR∂aS Ù¡NSáLi ©´sVLi¿¡ ¨sLS¯fl· LRiLigRiLi ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. G…ÿ ¨sLS¯flÿáV |msLRiVgRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. μk∂Liª][ C LRiLigRiLi\|ms áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ DFyμ≥j∂ F~LiμR∂VªRΩW ™´søyËLRiV. Æ™s[V{qsÚQ˚áV, NRPW÷d¡Ã¡V NUPáNRPLi NS™´s≤R∂Liª][ C LRiLigRiLiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V DFyμ≥j∂ NRPW≤y FsNRPV‰™´sgSÆ©s[ DLiÆ≤∂[μj∂. @»¡Vc ™y˘FyLRi Lkiªy˘ zqsÆ™sVLi…fi, HLRi©±s, @©´sV ¡Liμ≥R∂ LRiLigSáNRPV NRPW≤y ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ æªΩáL igSfl· DμR∂˘™´sV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sV©´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y ¨sLS¯fl· LRiLigRiLi ™´sVLjiLiªRΩ ExmsLi μR∂VNRPVLiμj∂.’≥d¡™´sV™´sLRiLi, GáWLRiV, ªRΩfl·VNRPV , ªyÆ≤∂ [xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li, «¡LigSlLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂LiáՋ[ N]ªRΩÚ ¨sLS¯ flÿáV À≥ÿLkigSÆ©s[ ExmsLiμR∂VNRPV©yıLiVV. μk∂Liª][ DFyμ≥j∂NTP N]LRiªRΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. ¨sLS¯ flÿÕ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ NRPW÷d¡Ã¡ xqsLi≈¡˘ gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLRiVgRiVªRΩW ™´s¿¡ËLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C G≤yμj∂ ™´sW˙ªRΩLi xmsLjizqÛsªRΩVáV ™´sWLjiF°∏R∂WLiVV. ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ ™´sWLjiË Æ©sá ©´sVLi¬ø¡[ xms©´sVáV AgjiF°∏R∂WLiVV. BxqsVNRP ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ \|§¶¶¶N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡W|ms…Ì”¡Liμj∂. N]LiªRΩNSáLiFy»¡Vc NSLji¯NRPVáV FsμR∂VLRiV øR¡WaSLRiV. xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ™´sWLRiVˆ NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ BNRP ™´sáxqsÀÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. 50 aSªRΩLi \|msgS NRPW÷d¡Ã¡V, NSLji¯NRPVáV ™´sV©´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ¤Õ¡[LRiV. DFyμ≥j∂ ¨s≠sVªRΩÚLi ≠dsLRiV F~LRiVgRiV LSuÌy˚Õ˝‹[ ¨sLS¯fl· LRiLigRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡Vc©yıLRiV. ªy«ÿ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ NRPW≤y ¨sLS¯fl· LRiLigRiLi ™´sV◊d¡˛ rÛy¨sNRPLigS ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaSá\|ms NRPW≤y ¨ds÷¡Æ™s[VxmnsWáV NRP™´sVV¯NRPVLi»¡Vc©yıLiVV. μk∂Liª][ F~LRiVgRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[Æ©s[ NRPuÌyá N][LjiË ¨sLS¯fl· NSLji¯NRPVáV DFyμ≥j∂ F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.NRPW÷d¡ LRiW.400 F~LRiVgRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· LRiLigS¨sNTP NRPW÷d¡ LRiW.400 ™´sLRiNRPV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©´sı»Ì¡Vc rÛy¨sNRPLigS À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· LRiLigRi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

uÀ<Ûäq+ #Ó*¢+|ü⁄˝À s¡ø£s¡ø±\ uÛ≤cÕ´\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 4, düTes¡íyês¡Ô: ∏R∂W«¡™´sW©´s˘N][…ÿ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li ª]ágRi¤Õ¡[μR∂V. xqsV˙{msLiN][LÌRiV ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´s≤T∂©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ {mns«¡ŸÃ¡ À≥ÿLRiLi\|msÆ©s[ ªRΩxmsˆ ™´sVL]NRP N][fl·LiÕ‹[ C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLjibdP÷¡Li øR¡¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ xqsˆxtÌsQLi. xqsLiªRΩXzmsÚNRPLRi rÛyLiVVÕ‹[ {mns«¡ŸÃ¡©´sV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ™´s˘∏R∂V À≥ÿLRiLi Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡∏R∂Vμy @©´sıμj∂ ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú ˙xmsaRPı. xqsV˙{msLi N][LÌRiV {mns«¡ŸÃ¡ |msLixmso©´sNRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s NS¤Õ¡[“¡Ã¡ xqsLi≈¡˘ øyÕÿ xqs*áˆLi. @LiVVæªΩ[, ™y…”¡ ™´sWμj∂LjigSÆ©s[ @zmns≤R∂≠s»˝¡Vc xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s ™y…”¡NUP ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·LigS {mns«¡ŸÃ¡V |msLiøR¡™´søR¡Ë¨s, @LiμR∂VNRPV gRi≤R∂V™´so æªΩ[μk∂¨s ¨sLÒRiLiVVLi øR¡VN][™yá¨s NRPW≤y ¨slLÙi[bPLi¿¡Liμj∂. xqsW…”¡gS D©´sı ºdΩLRiVˆ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂. GNUPNRPXªRΩ {mns«¡ŸÃ¡©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆV≤R∂V lLiLi≤R∂V LRiNSá N_Æ©s=÷¡LigRiVáNRPV FsLiμR∂VNRPV æªΩLRi¤Õ¡[FyL][ @LÛRiLi NS™´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. lLiLi≤T∂Li…”¡ {mns«¡ŸÕ˝‹[ ™´s˘ªy˘xqsLi DLi≤R∂NRPW≤R∂μR∂©´sı xqsV˙{msLi ºdΩLRiVˆ©´sNRPV Bμj∂ DÃ˝¡LixmnsV©´s NSμy? Æ≤∂ ¡˜È∏∫∂V, ™´sVVxmsˆÈ∏∫∂V aSªyáVgS D©´sı NRP¨ds*©´sL`i, ∏R∂W«¡™´sW ©´s˘N][…ÿá©´sV NRP÷¡zms IZNP[ ryLji N_¨s=÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ xqsLjiF°π∏∂[Vμj∂. ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿÕ‹[¨s {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚQ\|ms Æ™sVVμR∂»¡ Õ‹xqsVgRiVáª][ “¡™Ø[ «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩÚ»¡Liª][ ™´sVLRiVxqs…”¡ L][«¡Ÿ FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩ @Li»¡W xqsμR∂LRiV xms¨s¨s D©´sıªRΩ ≠sμy˘™´sVLi≤R∂÷¡NTP @xmsˆgjiLi¿¡ Æ™sVVªRΩÚLi ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. xqs™´sVxqs˘©´sV ªRΩ©´sNRPV ªy©´sV «¡…”¡Ã¡Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. GNUPNRPX ªRΩ {mns«¡Ÿ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, @zmns≤R∂≠s»˝¡Vc xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s ™y…”¡NTP GFs£mns AL`izqs ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s {mns«¡ŸÃ¡©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s }msL]‰Liμj∂. μR∂Lji≠sVÕÿ Æ™sáV™´s≤T∂©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ªy«ÿ AÆμ∂[aSáª][ xmsáV xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV ©yıLiVV.xqsLS‰LRiV NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ øR¡μj∂≠s©´s

≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi ™´sLjiÚxqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BxmsˆV≤R∂V øR¡Ã˝¡gS ¬ø¡ ¡Vª][Liμj∂. INRPxmsNRP‰ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSá÷¡ı xmsμÙR∂ºΩ ˙xmsNSLRiLi ¨sLki*LRi˘xmsLjiË NSL]ˆlLi[…fi NRPV xms»Ì¡Li NRP…Ì”¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsxqsVÚªRΩ AÕ‹[øR¡©´sNRPV ˙FyºΩxmsμj∂NRP G≠sV…”¡? ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ INRP‰ryLji ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSáá©´sV DμÙR∂LjiLiøyá©´sı π∏∂WøR¡©´s G\Æμ∂©y ªRΩáZNPªRΩVÚNRPVLiμy? ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «¡⁄¨s∏R∂VL`i NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ FsÕÿgRiW ≠sμy˘LÛRiVáV ¬ø¡[LRi»¡Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ryNRPVª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s À≥ÿLRiLi μj∂LixmsoN]Æ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[r°ÚLiμy? A {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚ FsxmsˆV≤R∂V, ™y…”¡Õ‹[ Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV Fy…”¡ryÚLS ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi. À‹[μ≥R∂©y {mns«¡ŸÃ¡\|ms Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¿¡Ë©´s xqsˆxtÌsQªRΩ ≠sμy˘LÛRiVáV, ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV, NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Õ˝‹[ Fs™´sLji¨ds

xqsLiªRΩXzmsÚxmsLRiˤա[μR∂V. \|ms#˚Æ™s[»¡Vc BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ IZNP[ LRiNRP\Æ™sV©´s {mns«¡ŸÃ¡ ≠sμ≥y©´sLi DLi≤yá¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s À‹[μ≥R∂©y {mns«¡ŸÃ¡ ≠s™yμR∂Li @Æ©s[NRP ™´sVáV xmsoáV ºΩLjigjiLiμj∂. \|§¶¶¶N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s {mns«¡ŸÃ¡ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQªRΩ ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡ËLiμj∂. 35Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá {mns«¡Ÿ {qs÷¡Lig`i©´sV N]©´srygjixqsWÚÆ©s[ xmspLjiÚ {mns«¡Ÿ ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV LS˘LiNRPVá NRP…ÿ£mns©´sV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. BLi«¡¨dsLjiLig`iÕ‹[ xmsμj∂Æ™s[á ™´sLRiNRPV LS˘LiNRPV ryμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSá {mns«¡ŸÃ¡V D©´sı 85 BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡V xqs•¶¶¶ FsNRP‰≤R∂ ¬ø¡[Lji©y xmspLjiÚ {mns«¡Ÿ ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s xqsLS‰LRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. N][LRiV=Õ‹[ À≥ÿgRiLigS G…ÿ ∏R∂W\¤À≥¡ aSªRΩLi xqs¤ÀÍ¡NÌRPVÕ˝‹[ DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂}qsÚÆ©s[ {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi  ¡L`i=Æ™sVLi…fi N]©´srygRiVªRΩVLiμj∂. Fs{qs=, Fs{qÌs ≠sμy˘LÛRiV áNRPV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ {mns«¡ŸÃ¡ ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV xmsp¿d¡xms≤T∂Liμj∂. Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi …fi N][…ÿ {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP Æ™sÀfi\|qs…fi©´sV LSxtÌsQ˚ D©´sıªRΩ ≠sμy˘™´sVLi≤R∂÷¡ LRiWF~Li μj∂xqsVÚLiμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. ªRΩμy*LS ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ À≥œ¡LkiÚÕ‹[©´sW FyLRiμR∂ LRi+NRPªRΩNRPV xms»Ì¡Li NRP≤R∂ªy™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡ËLiμj∂.À‹[μ≥R∂©y {mns«¡ŸÃ¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s ≠s’≥¡©´sı xtsQLRiªRΩVáV LkiLiVVLi ¡L`i=  ¡Æ≤Í∂…fi©´sV ªRΩgÊjiLi ¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≈¡«ÿ©y\|ms À≥ÿLRiLi ªRΩlgÊi[LiμR∂VNRPV μ][x§¶¶¶μR∂ xms≤R∂VªyLiVV. ˙xmsºΩÀ≥œ¡NRPV xms»Ì¡Li }msLRiVª][ xqsLS‰LRiV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s C ©´sWªRΩ©´s À‹[μ≥R∂©y {mns«¡ŸÃ¡ ≠sμ≥y©´sLi  ¡≤R∂VgRiV ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[©´sW, ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VÕ˝‹[©´sW ¨sLSaRP©´sV ≠sVgji÷¡ËLi μj∂.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NS¤Õ¡[“¡Ã¡V, gRiVLRiVNRPVÕÿá ≠sμy˘LÛRiVáNRPV, NSL]ˆlLi[…fi NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ ryˆ©´s=L`iztsQ£ms μy*LS øR¡μj∂≠s©´s ™yLjiNTP NRPW≤y LS˘LiNRPVª][ ¨s≠sVªRΩÚLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y Bμj∂ ™´sLjiÚxqsVÚLiμR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ C xqs™´sVxqs˘NRPV ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li øR¡Wzms©´s ™´sWLÊRiLi AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘LigS DLiμy ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ æªΩáVxqsVÚLiμj∂.


3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãs¡T 5, 2012

dü«ØZj·T Ç+Á<ë¬s&ç¶øÏ ¨+eT+Á‹ dü_‘· ìyêfi¯ó¢ #˚yÓfi¯¢, Äø√ºãs¡T 4 (düTes¡íyês¡Ô): ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+ dü«ØZj·T ôVA+XÊK eT+Á‹ |æ. Ç+Á<ë¬s&ç¶ ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$T+#˚ yês¡ì sêh ôVA+ XÊK eT+Á‹ |æ. dü_‘ê¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ dü«ØZj·T ôVA+XÊK eT+Á‹ |æ. Ç+Á<ë¬s&ç¶58 »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\ |ü]~Û˝Àì øö≈£î+≥¢ Á>±eT+˝Àì Äj·Tq düe÷~Û e<ä› |ü⁄wüŒ>∑T#êÃ\T ñ+∫ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ #˚yÓfi¯¢˝Àì Ç+Á<ë¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰ìøÏ Ç+Á<ë¬s&ç¶ Á≥düTº #Ó’¬sàHé ø±ØÔø˘¬s&ç¶ |üP\ e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ôVA+ XÊK eT+Á‹ |æ. dü_‘ê¬s&ç¶ n+<ä]yê&ç>± Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê&ç n+<ä] eTqdüT‡\qT <√#·T≈£îHêïs¡ì, Äj·Tq ÄX¯j·T kÕ<Ûäq ø√dü+ ø£èwæ #˚<ë›eTì #ÓbÕŒs¡T. Ç+Á<ë¬s&ç¶øÏ õ˝≤¢ Á|ü»\T mHê˝Òì n_Ûe÷Hêìï ô|+#·T≈£îHêïs¡ì Ç+<äT≈£î Á|ü»\+<ä]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄qï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêh md”‡ôd˝Ÿ e÷J ø£˙«qsY |ü&Ü\ yÓ+ø£≥kÕ«$T, e÷J {Ï{Ï&ç uÀs¡T¶ düuÛÑT´\T ø±˝… j·÷<äj·T´, ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+<äsY¬s&ç¶, m+|æ&çz s¡‘·ïeTà, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’¬sàHé yÓ+ø£fÒX¯+>∑TbÕÔ, eT+&É\ bÕغ n<ä´≈£åî\T >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, e÷J »&ûŒ{Ïdæ u≤˝ŸsêCŸ, |æmdæmdt #Ó’¬sàqT¢ ÁøÏcÕí¬s&ç¶, l<ÛäsY¬s&ç¶, d””ìj·TsY Hêj·T≈£î\T s¡eTD≤¬s&ç¶, ã\«+‘Y¬s&ç¶, e÷J yÓ’dt m+|æ|æ •yêq+<ä+,#˚yÓfi¯¢ nôd+;¢ j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T s¡$ø±+‘Y¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+#Y\T |ü&Ü\ Á|üuÛ≤ø£sY, Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T e÷<äyé>ö&é, e÷<äyé¬s&ç¶, e÷DÏø£´¬s&ç¶, #˚yÓfi¯¢, X¯+ø£sY|ü*¢, sêCÒ+Á<äq>∑sY, X¯+cÕu≤<é, yÓTTsTTHêu≤<é, qyêuŸù|≥ Äj·÷ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü]XÀ<Ûäq\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê* $<ë´s¡Tú\≈£î >∑DÏ‘·+ ns¡úeTj˚T´˝≤ uÀ~Û+#ê* #·+<ëq>∑sY, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): j·T÷ìe]‡{°˝À ø=‘·Ôø=‘·Ô |ü]XÀ<Ûäq\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì Á|üeTTK #·]Á‘·ø±]DÏ, ôV≤#Ydæj·T÷ e÷J #êHé‡\sY s√$T\<∏ë|üsY nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{° &çmdtdæ{Ï n&ç{À]j·T+˝À $<ë´s¡Tú\T, n<ë´|ü≈£î\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± s√$T˝≤<∏ä|üsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·]Á‘·

|ü]XÀ<Ûäq˝À¢ ø=‘·Ôø=‘·Ô n+XÊ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´$Tdü÷Ô #·]Á‘· s¡#·q˝À nH˚ø£ |üsê«\qT Á>∑Væ≤+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TTìe؇{° yÓ’dt #êHé‡\sY Ç. Vü≤]u≤ãT, Ábıô|òdüsY n˝Àø£ |üsêXÊsY πø&ûH˚dt‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T n<Ûë´|ü≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTe‘· ≈£î\ ìs¡÷à\qô|’

ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√yê* X‚]*+>∑+|ü*¢, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°, b˛ø˘ ø£\ÃsY düº&ûdt &çmdt{Ï n&ç{À]j·T+˝À ôd+≥sY|òüsY n+uÒ<äÿsY düº&ûdt Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq n+uÒ<äÿsY ≈£î\ e´edüú ìs¡÷à\qô|’ sêdæq |ü⁄düÔø£ Á|ü<äs¡ÙqqT ôV≤#Yd”j·T÷ yÓ’mdt#êHé‡\sY sêeTø£èwüí sêeTkÕ«$T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á Á|ü<äs¡Ùq eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T kÕ>∑T‘·T+~. |ü\Te⁄s¡T s¡#·sTT‘·\T sêdæq düTe÷s¡T 10y˚\ |ü⁄düÔø±\qT ôd+≥sY |òüsY n+uÒ<äÿsY düº&ûdt ø√`Ä]¶H˚≥sY ¬ø.yÓ’m+ s¡‘·ï+ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á

dü+<äs¡“¤+>± »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’dt #êHé‡\sY sêeTø£èwüí sêeTkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î\ ìs¡÷à\qô|’ sêdæq |ü⁄düÔø±\qT $<ë´s¡Tú\T #·<äyê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+<äHêïs¡T. M{Ïô|’ $<ë´s¡Tú˝À¢ ne>±Vü≤q ô|s¡>±\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. Ábıô|òdüsY πø.yÓ’m+ s¡‘·ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á Á|ü<äs¡Ùq˝Àì |ü⁄düÔø±\qT j·T÷ìe؇{°˝Àì $<ë´s¡Tú\+‘ê $ìjÓ÷–+#·T ø√yê\ì ø√sês¡T. á Áø£eT+˝À Ábıô|òdüsY düT<äs¡Ùq+, ‹eHê˝Ÿ, &Üø£ºsY sêCÒXŸ\T ñHêïs¡T.

ôV≤#Yd”j·T÷ yÓ’dt #êHé‡\sY sêeTø£èwüí sêeTkÕ«$T $Tj·÷|üPsY, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\≈£î ns¡úeTj˚T´ Ø‹˝À >∑DÏ‘· uÀ<Ûäq kÕ–+#ê\ì ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{° yÓ’dt #êHé‡\sY sêeTø£èwüí sêeTkÕ«$T nHêïs¡T. ôV≤#Yd”j·T÷˝À j·T÷Jd” nø±&É$Tø˘ kÕº|òt ø±˝ÒJ˝À >∑‘· 21e s√E\T>± ø£sêí≥ø£, Ä+Á<Ûä, eTVü‰sêÁcÕº\˝Àì |ü\T &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝Àì >∑DÏ‘· n<ë´|ü≈£î\ |ü⁄q#·Ãs¡D ‘·s¡>∑‘·T\T »]>±sTT. á eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ

nø±&É$Tø˘ kÕº|òt ø±˝ÒJ &Ó’¬sø£ºsY Ábıô|òdüsY ÄsYmdt qÁsêE n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>±, yÓ’mdt #êHé‡\sY sêeTø£èwüí sêeTkÕ«$T eTTK´ n‹~∏>± Á|üdü+–dü÷Ô $<ë´s¡Tú\≈£î ns¡úeTj˚T´ Ø‹˝À uÀ<äq kÕ–‘˚ >∑DÏ‘·+ô|’ ÄdüøÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. >∑DÏ‘· XÊÁkÕÔ_Ûeè~ΔøÏ n<Ûë´ |ü≈£î\T ‘√&ÉŒ≥Tq+~+#ê\ Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt e÷´<∏äy˚T{Ïø˘‡ &ûHé Ábıô|òdüsY neTsYHê<∏é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª$<ë´s¡+>±ìï ø±bÕ&ÉTø√yê*μ $Tj·÷|üPsY, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡+>±ìï b˛sê{≤\ <ë«sê ø±bÕ&ÉTø√yê\ì m◊m|òt&çmdt ìsêàD u≤<Ûä´‘·\T m+d”|”◊(j·T÷) sêh ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T j·T~› ø±j·T\ nXÀø˘ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. $Tj·÷|üPsY m+m q>∑sY˝À >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ qT+∫ »s¡T>∑T‘·Tqï nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· $<ë´]ú düyÓTÆK´ sêÁwüº kÕúsTT $C≤„q ‘·s¡>∑‘·T\ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕúsTT qT+∫ ñqï‘· kÕúsTT

es¡≈£î $<ë´ n+<äì Á<ëø£å nsTT´+<äHêïs¡T. n‹ kÕe÷qT´\≈£î ≈£L&Ü $<ä´qT n+~+#˚\ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚ùd+<äT≈£î b˛sê≥+ #˚j·÷\Hêïs¡T. $<ë´ <√|æ&ç esêZ\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê≥+ #˚j·÷\Hêïs¡T. uÛ≤s¡rj·T ‘·‘·« XÊÁdüÔ+ô|’ ñù|+<äsY¬s&ç¶, $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\ n+XÊ\ô|’ s¡$ Á|üdü+–+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊m|òt&ûmdt sêh ø£˙«qsY #·+Á<äX‚KsY, y˚DT, ÁXÊeDÏ, 13 õ˝≤¢\ $<ë´s¡Tú\T ñHêïs¡T.

Ç|ü&˚ ø£¬s+≥T Ç˝≤ Ç+fÒ m+&Üø±\+ |ü]dæú‘˚+{Ï?: u≤ãT nq+‘·|ü⁄s¡+, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sL<SNSáLiÕ‹[Æ©s[ NRP¨dsxqs ≠sμR∂V˘ª`Ω B™´s*¤Õ¡[¨s μ_LS˜ÈgRi˘zqÛsºΩÕ‹[ C˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. BxmsˆVÆ≤∂[ ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS B}qsÚ ™´sVLji FsLi≤yNSáLiÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ GLi»¡¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsbPıLiøyLRiV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªygRiV¨dsLRiV N]©y÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ Æ©sáN]LiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. NRPlLiLi…fi, ™´sVLi¿¡¨dsŒ˝œ¡ß NRPW≤y B™´s*¤Õ¡[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li }msμR∂áNRPV ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV. ™´sVW≤][L][«¡Ÿ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ NRPW≤y @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y A∏R∂V©´sNRPV «¡©´s¨dsLS«¡©yáV μR∂NS‰LiVV. ˙xms«¡Ã¡V μyLjiF~≤R∂™´so©y A∏R∂V©´s Æ™s©´sıLi…”¡ ©´s≤T∂øyLRiV. }msμR∂™yŒ˝œ¡NRPV μR∂NS‰÷¡=©´s xqsLixmsμR∂©´sV NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV μ][øR¡VNRPV¨s ≠sÆμ∂[bdP Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ μyøR¡VNRPV©yıLRi¨s, ª]≠sV¯Æμ∂[Œ˝œ¡ NSLi˙lgi£qs Fyá©´s {ms≤R∂NRPágS ≠sVgji÷¡F°LiVVLiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V AL][zmsLiøyLRiV..ªy©´sV ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms…Ìÿ©´s¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ xmsLi»¡ ’≥d¡™´sW LRiVfl· ’≥d¡™´sWgS ™´sWLjiLiμR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV B©±s xmso…fi xqs’¡=≤U∂ B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™´sL<SNSáLiÕ‹[Æ©s[ ™´sVW≤R∂VgRiLi»¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sμR∂V˘ª`Ω

B}qsÚ BNRP FsLi≤yNSáLiÕ‹[ FsÕÿ DLi»¡VLiμ][ INRP‰ryLji AÕ‹[¿¡Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ªRΩ÷˝¡ NSLi˙lgixqsV, zmsÃ˝¡ NSLi˙lgixqsV ™´sÃ˝¡ øyÕÿ™´sVLiμj∂ @μ≥j∂NSLRiVáV \¤«¡Ã¡VZNPŒ˝ÿLRi©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV LSuÌy¨sıQQ˚ ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡Li¿¡LiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. …”¡≤T∂zms ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS LSuÌy˙¨sNTP BÆ™s[V«fi ºdΩxqsVNRPV ™´s}qsÚ, NSLi˙lgixqsV ™´sW˙ªRΩLi ˙xmsºΩxtÌsQ©´sV μj∂gRi«ÿLjiËLiμR∂©yıLRiV. ™´sxqsVÚ©yı ≠dsVN][xqsLi ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ À≥ÿgRiLigS A∏R∂V©´s gRiVLRiV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªy¨sNTP |ms©´sVN]Li≤R∂ ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ˙xms«¡Ã¡©´sVÆμÙ∂[bPLi¿¡ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s r°™´sVLiÆμ∂[xms÷˝¡©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVW≤][ L][«¡Ÿ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ Dªy=x§¶¶¶LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVª][Liμj∂. 11 gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s ∏R∂W˙ªRΩ ™´sVμ≥yx§¶¶¶ıLi 12gRiLi»¡Ã¡NRPV Æ™sLiNRP…ÿxmsoLRiLi ªyLi≤yNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. @NRP‰≤R∂ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂\|ms ˙xms«¡Ã¡ª][ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sW…ÿ™´sVLiºdΩ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @LRiVgRiV\|ms©´s NRPWLRiV˨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. FyμR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ FyLjiaRPVμÙR∂˘ NSLji¯NRPVáV FyÕÊ‹¨s ªRΩ™´sV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂V©´sNRPV ªRΩáFygS øR¡V…Ì”¡ xqsLi ¡LRixms≤ÔyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi |ms©´sVN]Li≤R∂ L][≤ÔR∂VÕ‹[¨s $ NRPXxtÒsQÆμ∂[™´sLS∏R∂V ≠s˙gRix§¶¶¶Li ™´sμÙR∂ DxmsˆL˝Ri xqsLixmnsVLiª][

øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV ™yLji ryμR∂NRPÀÿμ≥R∂NSá©´sV ≠s©yıLRiV. DxmsˆLRi NRPVÕÿ¨sı Fs{qÌsÕ˝‹[ ¬ø¡[lLi[ËLiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™yLjiNTP •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ |ms©´sVN]Li≤R∂NRPV xqs≠dsVzmsxqsVÚLi≤R∂gS Fs™´sW¯LkiˆFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV Àÿ ¡VNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS FyμR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. |ms©´sVN]Li≤R∂ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s μR∂LÊSÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙FyLÛRi©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVVzq˝sLixqsLi˙xmsμy∏R∂V xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ \Æ™sV©yLji…‘¡ Æ©s[ªRΩáV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV xqs©y¯©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. xmsáV™´soLRiV ¿¡©yıLRiVáV \|qsªRΩLi Àÿ ¡V Æ™sLi»¡ Dªy=x§¶¶¶LigS FyμR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ ©´s≤T∂øyLRiV. |ms©´sVN]Li≤R∂ ¬ø¡[Lji©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV æªΩÆμ∂[Fy ˙ZaP[fl·Váª][Fy»¡V xmsLji…ÿá @’≥¡™´sW©´sVáV xmnsV©´sry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji Æ™sVVªRΩÚLi æªΩÆμ∂[Fy ˙ZaP[fl·Váª][ ¨sLi≤T∂F°LiVVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ xmsLji…ÿá LRi≠s ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s C ˙FyLiªy¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LS™´s≤R∂Li FsLiª][ xqsLiª][xtsQLigS DLiμR∂¨s LSFyÚ≤R∂V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xmsLji…ÿá xqsV¨dsªRΩ @©yıLRiV. ªy©´sV ª]≠sV¯μj∂©´sıLRi xqsLi™´sªRΩ=LSáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS xms¨s ¬ø¡[aS©´s¨s, ª]≠sV¯μj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSáV ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩgS D©yı©´s¨s, C ªRΩ©´s LjiNSL`Ôi©´sV ˙¤À¡[N`P ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ Fs™´sLji\ZNP©y GŒ˝œ¡ß xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @LiVV©y @μ][

xqs™´sVxqs˘ NSμR∂©yıLRiV˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[NRP ≠sμy˘LÛRiVáV B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRi¨s, ªRΩ©´s ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ Fs™´sLji¨s NRPμj∂zms©y NRP¨dsıQ¤Œ˝¡[ ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. zmsÃ˝¡ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω @Liμ≥R∂NSLRiLigS ™´sWLjiLiμR∂©yıLRiV. Dμ][˘gSáV NS™yáLi¤…¡[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV NS™yá¨s, NS¨ds LSxtÌsQ˚ xmsLjizqÛsªRΩVá μR∂XuÌy˘ Fs™´sLRiW |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms»Ì¡≤y¨sNTP ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.¬ø¡[Æ©s[ªRΩ xmsLji˙aRP™´sVÆ©s[ ™´sVWªRΩ xmsÆ≤∂[}qs zqÛsºΩNTP ºdΩxqsVNRPV ™´søyËLRi©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sVWªRΩ xms≤Ôy∏R∂V¨s, ª]≠sV¯Æμ∂[Œ˝œ¡ NSLi˙lgi£qs Fyá©´s μ][zms≤U∂, μ_LÍRi©´s˘ Fyá©´s @¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. }msμR∂á xqsLixmsμR∂©´sV NSLi˙lgixqsV Æ©s[ªRΩáV μ][øR¡VNRPV©yıLRi¨s @©yıLRiV. …”¡≤T∂zms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ ™´sVLi¿¡ Fyá©´s @Liμj∂ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \lLiªRΩVáV AªRΩ¯g_LRi™´sLiª][  ¡ºΩZNP[Õÿ ºdΩLRiVËμj∂μÙR∂Vªy™´sV©yıLRiV. @˙gRi™´sLÒSQÕ˝‹[ NRPW≤y }msμR∂áV D©yıLRi¨s, ™yLjiNTP @Li≤R∂gS ¨sáVryÚ™´sV©yıLRiV. \Æ™sV©yLÌkiáNRPV, Fs{qs=, Fs{qÌs, ’¡zqsáV @¨sı ™´sLÊSá ™yLjiNTP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. Fs{qs= ™´sLÊkiNRPLRifl·NRPV ©yLiμj∂ xms÷¡NTPLiμj∂ ªyÆ™s[V©´s¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡FyˆLRiV. NSgS Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩNRPV ˙xms«¡Ã¡V ˙ ¡x§¶¶¶¯LRi¥R∂Li xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ nø√ºãsY 5, 2012

Äs√>∑´y˚T ø±<äT n+<ä+ ≈£L&É ‘Ó\¢Á<ëø£å, q\¢Á<ëø£å... s¡+π><Ó’Hê ø±ìe«+&ç. ‹q&ÜìøÏ s¡T∫>± ñ+&É≥y˚T ø±<äT kÂ+<äs¡´b˛wüD˝Àq÷ ø°\ø£ÁbÕ‘· b˛wækÕÔsTT. Á<ëø£å|ü+&ÉT¢ düVü≤»¬ø’¢q‡s¡T¢>± |üì#˚dæ #·s¡à+ô|’ ñ+&˚ eTT]øÏì b˛>=&É‘êsTT ø±ã{Ϻ kÂ+<äs¡´ì|ü⁄DT\T M{Ïì #·s¡àdü+s¡ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± nH˚ø£ s¡ø±\T>± ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. m+&É˝À¢ m≈£îÿe>± ‹]–‘˚ eTK+ ¾ yê&çb˛sTTq≥ºe⁄≥Tº‘·T+~. n˝≤+{Ï düeTj·T+˝À ˇø£ ø£|ü⁄Œ ‘Ó\¢Á<ëø£å rdüT≈£îì yê{Ïì yÓT‘·Ô>± ∫~ù|dæ Ä >∑TE®˝À fÒãT˝Ÿdü÷ŒHé ‘˚HÓ y˚dæ u≤>± ø£\|ü+&ç. Ä $TÁX¯e÷ìï eTTU≤ìøÏ sêdæ |ü~ |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· #·\¢{Ï ˙fi¯¢‘√ ø£&ç¬>j·T´+&ç. eTT]øÏ b˛sTT eTTU+ ‘˚≥>± ne⁄‘·T+~. ¾ ôd’E˝À ô|<ä›>± ñ+&˚ –+»˝Òì ‘Ó\¢Á<ëø£åqT rdüT≈£îì dü>±ìøÏ ø=j·T´+&ç. Ä eTT≈£ÿ‘√ eTTKeT+‘ê düTìï‘·+>± sêj·T+&ç. ø£fi¯¢øÏ+<ë ô|<äe⁄\ ∫es¡...Ç˝≤ eTT&É‘·\T |ü&É{≤ìøÏ m≈£îÿe neø±X¯+ ñ+&˚ Á|ü<˚XÊ˝À¢ Ç+ø=+#Ó+ m≈£îÿe ùd|ü⁄ sêj·÷*. |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· #·\¢{Ï ˙fi¯¢‘√ eTTK+ ø£&ÉT≈£îÿì bı&ç>∑T&ɶ‘√ ‘·T&ÉT#·Tø√yê*. ej·TdüT ô|s¡>∑&É+ e\¢ e#˚à eTT&É‘·*ï düeTs¡Δ+>± ìs√~ÛkÕÔsTT. ¾ ¬s+&ÉT #Ó+#ê\ Á<ëø£ås¡kÕìøÏ ˇø£ fÒãT˝Ÿdü÷ŒHé #=|ü⁄Œq ô|s¡T>∑T, ‘˚HÓ ø£*|æ Ä $TÁX¯e÷ìï eTTU≤ìøÏ s¡T<ä›+&ç. bÕe⁄>∑+≥ ‘·sê«‘· >√s¡TyÓ#·Ã{Ï ˙fi¯¢‘√ ø£&ç>∑j·T´+&ç. á e÷dtÿ eTTK#·sêàìï X¯óÁuÛÑ|üs¡∫

q$«‘˚...qes¡‘êï\T sê\‘êjÓ÷ ˝Ò<√ ‘Ó©<äT>±˙ uÛ≤wüø£+<äì uÛ≤yê*ï |ü+∫ nqTã+<Ûëìï ô|+#·Tø√e#·TÃ. Á|ü|ü+#êH˚ï ¬>\T#·Tø√e#·TÃ. nìï+{Ï˙ $T+∫ Äq+<ä+>± J$+#·e#·TÃ.

uÛ≤wüsêø£eTT+<˚ eTìwæ H˚s¡TÃ≈£îH˚~qe⁄«. uÛ≤wüs¡ø±b˛sTTHê uÛ≤yêìï ‘Ó*ù|B qy˚«. ˇø£] uÛ≤wü ˇø£]øÏ ns¡ú+ø±<äT. ø±˙ m<äTs¡T|ü&ç‘˚ #·ø£ÿ>± |ü\ø£]+#·Tø√>∑\+. m˝≤ n+{≤sê? m+#·ø£ÿì ∫s¡Tqe⁄«‘√. ø±yê\+fÒ n|ü]∫‘·T\ïsTTHê ∫s¡Tqe⁄«‘√ |ü\ø£]+∫ #·÷&É+&ç... Á|ü‹>± yêfi¯S¢ #·ø£ÿì ∫s¡Tqe⁄«\ ø±qTø£ì n+~kÕÔs¡T. n~... $TeTà*ï s√»+‘ê ÄVü‰¢<ä+>± ñ+#·T‘·T+~. eTqdüTπø ø±<äT, X¯Øsêìø° ñ˝≤¢kÕìï |ü+∫düTÔ+~. n+<äTπø qe⁄« yÓ’<ä´eT˙ >∑T]Ô+∫, ªqe⁄«‘·÷ |ü~ø±\\bÕ≥T Äs√>∑´+>± J$+#·+&ɨμμ n+{≤s¡T. q$«‘˚ ñ|üjÓ÷>±\T m|ü⁄Œ&É÷ Äq+<ä+>± qe⁄«‘·÷ düs¡<ë>± ñ+&˚yêfi¯¢˝Àq÷ ˝Ò<ë Vü‰dü´∫Á‘ê\T m≈£îÿe>± #·÷ùdyêfi¯¢˝Àq÷ j·÷+{°u≤&û\T m≈£îÿe dü+K´˝À ñ+&ç s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+<ä≥. V e+<äkÕs¡T¢ q$«‘˚ 15 ì$TcÕ\T ôd’øÏ˝Ÿ ‘=øÏÿqfÒ¢. CÀø˘ ø±<ä+&√jYT... s√p 15 ì$TcÕ\T q$«‘˚ s√EøÏ 10 qT+∫ 40 ø±´\Ø\T ø£s¡T>∑T‘êj·Tqï~. |ü]XÀ<Ûä≈£î\ ñyê#·. V H√s¡+‘ê ‘Ós¡T#·T≈£îì |ü>∑\ã&ç qe«‘˚ yÓTTVü≤+, bı≥º uÛ≤>±˝À¢ì ø£+&Ésê\˙ï düeTq«j·T+‘√ ø£<äT\T‘êj·T≥. ∫Á‘·+>± H=|”Œ >±j·TuŸ. n+<äTπøH˚yÓ÷ ∫qï|æ\¢\øÏ m+‘· ô|<ä› <Óã“‘·–*Hê $+‘·>± ø£ì|æ+#˚<äsTTHê #·÷|æùdÔ H=|æŒì eT]∫ ÇfÒºqy˚«kÕÔs¡T. á $wüj·÷ìï nÁs¡úsTT{Ïdt‘√ u≤<Ûä|ü&ɶ Hês¡àHé ø£õHé‡, dü«j·T+>± nqTuÛÑ$+∫ eTØ Á>∑+<∏ädüÔ+ #˚XÊ&ÉT. Äj·Tq $≥eTHé`dæ rdüTø√e&É+‘√u≤≥T ø±yÓT&û dæìe÷\T #·÷ùdyê&É≥. |òü*‘·+>± dæìe÷ |üPs¡Ôj·÷´ø£ ≈£L&Ü z ¬s+&ÉT>∑+≥\bÕ≥T H=|æŒ ‘Ó*ùd~ ø±<ä≥. eT∞¢ H=|æŒ ‘Ó*j·T>±H˚ eTs√ dæìe÷ ô|≥Tº≈£îH˚yê&É≥.

V Vü≤èÁ<√>±\ ìyês¡D≈£î qy=«ø£ ~yÍ«wü<Ûä+. Bìe\¢ s¡ø£ÔHêfi≤\T

yê´ø√∫+∫ s¡ø£ÔÁ|ükÕs¡+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø±ã{Ϻ yê´j·÷eT+, $T‘êVü‰s¡+‘√bÕ≥T s√pø=ìï qe⁄«©ï CÀ&çùdÔ >∑T+&Ó»ãT“\T <ä]#˚s¡eì y˚TØ˝≤´+&é yÓT&çø£˝Ÿ ôd+≥sY≈£î #Ó+~q Ábıô|òdüsY $T\¢sY #ÓãT‘·THêïs¡T. V ø±´q‡sY ø±s¡D+>± <Óã“‹qï ø£D≤\qT u≤>∑T#˚ùd X¯øÏÔ ≈£L&Ü qe⁄«øÏ ñ+&É≥. m+<äTø£+fÒ X¯Øs¡+˝À Äøχ»Hé XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. V qe«&É+e\¢ Áu…sTTHé ¬ø$TÁd”º˝Àq÷ uÀ˝…&ÉT e÷s¡TŒ\T... qe⁄« ˇ‹Ô&çì ‘·–Z+∫ Äq+<ëìï ô|+#˚ m+&Ü]Œ¤Hé‡qT m≈£îÿe>± $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ‘·–Z+#˚ ø±]ºkÕ˝Ÿ, m|æHÓÁô|ò’Hé\ XÊ‘êìï ‘·–ZdüTÔ+~. V qe⁄« Äj·TTwü߸q÷ ô|+#·T‘·T+~. H√s¡+‘ê ‘Ó]∫ ø£fi¯¢øÏ+<ä eTT&É‘·\T |ü&˚˝≤ _>∑Zs¡>± Vü‰sTT>± qy˚«yêfi¯ó¢ qe«ìyêfi¯¢ø£Hêï @&˚fi¯ó¢ m≈£îÿe J$kÕÔs¡≥. n+<äTπø ¨eTsY <∏Ós¡|”, CÀø£sY <∏Ós¡|”... e+{Ï ∫øÏ‘·‡*ï ôd’øÏj·÷Á{ÏdüT¢‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ |ò”Jwæj·Tq÷¢ ñ|üjÓ÷–düTÔHês¡≥. V qe⁄«e\¢ ˇ‹Ô&ç, ø√|ü+, uÛÑj·T+, ndü÷j·T, Ä+<√fi¯q, <˚«wü+ n˙ï e÷j·TeTe⁄‘êsTT. e´≈£îÔ\eT<Ûä´ wüßs¡¸DyÓ’K] ‘·–Z Áù|e÷qTã+<Ûë\T ã\|ü&É‘êsTT. V qe⁄« #Ó|æŒ sê<äT. n|ü⁄Œ&˚ |ü⁄&ÉT‘·T+~. ø±˙ Ä Vü‰dü´kÂs¡uÛÑ+ yÓ+≥H˚ >±*˝À ‘˚* #·T≥Tº|üø£ÿ\yê]ø° k˛≈£î‘·T+~. m+<äTø£+fÒ m+‘· ∫sê≈£î˝À ñqïyêfi¯¢sTTHê |üø£ÿqyêfi¯ó¢ qe⁄«≈£î+≥T+fÒ CÀπø$T≥ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îì eTØ qy˚«kÕÔs¡T. eTq Á|ües¡ÔqqT |üP]ÔkÕúsTT˝À ìj·T+Á‘·q˝À ñ+#˚ ôV’≤b˛<∏Ó˝≤eTdtπø Ç~ düyê˝Ÿ. k˛..ªH˚qT q$«‘˚ ˝Àø£+ @&ÉTdüTÔ+~μ nqï~ Çø£ÿ&É ø£¬sø˘º ø±<äT. MT‘√bÕ≥T Á|ü|ü+eT÷

qe⁄«‘·T+~. qe«¬s+<äø√..! Çìï ñ|üjÓ÷>±\Tq|ü⁄Œ&ÉT qy˚« ø£<ë.. ø=qT≈£îÿsêyê˝≤ @+, qy˚«ùdÔb˛˝≤ nì ô|<ë\T kÕ>∑Bdæq+‘· e÷Á‘·q n~ qe«sTTb˛<äT eT]. n\>∑ì qe⁄« πøe\+ Vü‰kÕ´ìøÏ Á|ü‹düŒ+<äì e÷Á‘·y˚T ø±<äT. nìï CÀ≈£î\ø° n+<äs¡÷ ˇπø kÕΔsTT˝À qe⁄«s¡T. ø=+<ä] yÓTTVü≤+ m|ü⁄Œ&ÉT #·÷dæHê j·Te÷ d”]j·Tdt, qe«&Éy˚T ‘Ó©q≥Tº. ø=+<äπsyÓ÷ Á|ür<ëìø° qy˚«düTÔ+{≤s¡T. n+fÒ qe⁄«kÕΔsTTì #Óù|Œ qy√«MT≥sYøÏ ø±s¡D+ eTq˝Àì »qT´e⁄˝Ò. qyê«\ì ñHêï qe«˝Òìyêfi¯S¢ ñ+{≤s¡T. n+fÒ yêfi¯ó¢ ªmbò˛ïõ*j·÷μ nqï yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì ns¡Δ+. n˝≤π> n+‘ê ˇø£˝≤H˚ qe«s¡T. |üfi¯¢˙ï ø£ì|æ+#˚˝≤ $s¡>∑ã&ç, |ü>∑\ã&ç ø=+<äs¡T q$«‘˚, H√s¡T ‘Ós¡e≈£î+&ÜH˚ øÏ\øÏ˝≤ qe⁄«‘ês¡T eT]ø=+<äs¡T. me¬sìï s¡ø±\T>± q$«Hê yÓTT‘·Ô+>± Vü≤Vü≤ΩVü≤Ω, ôVQôVQΩôVQΩ, Væ≤Væ≤ΩVæ≤Ω nì e÷Á‘·y˚T qe⁄«‘ês¡≥. k˛... qe⁄«øÏ eT÷&˚ *|ü⁄\qïe÷≥. ndü˝…+<äT≈£î qe⁄«‘ê+..? eTqdüT˝Àì Äq+<ëìï e´ø£Ô+ #˚ùd uÛ≤eH˚ qe⁄«. nq+<ä dü÷∫ø£. ÇwüºyÓTÆq |ü⁄düÔø±\T, e´≈£îÔ\T, <äèXÊ´\T, dü+|òüT≥q\T... Ç˝≤ @yÓ’Hê Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ ø±e#·TÃ. M{Ï˝À¢q÷ düVü≤»‘ê«ìøÏ _Ûqï+>± ñ+fÒH˚ m≈£îÿe>± qe⁄«‘ê+. n<˚ Vü‰dü´+. yÓTT‘êÔìøÏ eTìwæì ÄX¯Ãs¡´+, Äq+<ä+ #·TfÒºdæq|ü⁄Œ&˚ m≈£îÿe>± qe⁄«‘ês¡≥. m+<äT≈£î qe«Hê qe⁄« Hê\T–+<ë˝≤ #˚≥T ø±<äT. q\uÛ…’$<Ûë\ y˚T\T. ø±ã{Ϻ

Vü‰\T, e÷düºsY u…Á&É÷yéT, ∫Á\¶Hé‡ u…Á&É÷yéT, øÏ#ÓHé... Ç\¢+fÒ Ç+‘˚Hê... ø±H˚ ø±<äT... M≥ìï+{Ïø£Hêï eTT+<äT <˚e⁄&çø√ >∑~ ø±yê*. ˝Ò<ä+fÒ ø£˙dü+ ∫qï >∑÷&ÉsTTHê ñ+&Ü*‡+<˚. yÓTT‘·ÔMTà<ä Äj·Tq ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ø=+‘·#√≥T πø{≤sTT+#ê*‡+<˚. á‘·s¡+ nø£ÿ&ç‘√ dü]ô|≥º&É+ ˝Ò<äT. n+<äT˝À z ∫qï >∑T&ç˙ ì]àdüTÔHêïs¡T. n<˚ |üPC≤eT+~s¡+... Ç+{Ïø√yÓ\... n<äT“¤‘· Vü≤düÔø£fi≤•\Œ+. n+<äTπø Ä<ÛäTìø£ Çfi¯¢˝À <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü n+<ä+>± ø=\Te⁄Bs¡T‘·THêï&ÉT. <Ûä÷|üB|ü]eTfi¯+‘√ ø£*dæq |üP\yêdü+ >±* n\\MT<ä ‘˚\T‘·÷ u…Á&É÷yéT˝À |ü&ÉT≈£îqï eTT|üŒ¤j˚T´fi¯¢ nø£åjYTì düT‘ês¡+>± ìÁ<ä˝Ò|æ+~. Ä yÓ+fÒ CÒ>∑+≥\ ∫s¡Tdüe«&ç MqT\$+<äT>± $ì|òæ+∫+~. ªnyÓ÷à n|ü⁄Œ&˚ @&ÉsTTb˛sTT+<ë.. dü+<Ûä´ |üP» ≈£L&Ü nsTTb˛sTTq≥T¢+<˚μ nqT≈£î+≥÷ ìÁ<äø£fi¯¢‘√H˚ <˚e⁄&ç>∑~˝ÀøÏ e∫à |üPC≤eT+~s¡+˝Àì <˚e⁄&çøÏ uÛÑøÏÔ‘√ qeTdüÿ]+∫ Vü‰s¡‹ ø£fi¯¢ø£<äT›≈£îHêï&ÉT. ne⁄qTeT]... ø±s¡D≤˝ÒeTsTTHê >∑‘·+‘√ b˛*ùdÔ á‘·s¡+ eT]+‘· m≈£îÿe>± uÛÑøÏÔøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔHêïs¡T. Vü≤&Üe⁄&ç>±H√ kÕeø±X¯+>±H√ ì‘·´+ |üP»\T #˚düTÔHêïs¡T. s√p >∑T&ç¬øfi‚¢ düeTj·T+ ˝Òø£ b˛e&É+e\¢ ≈£L&Ü ø±uÀ\T... Ç+{À¢H˚ B|ü+

n~Ûø£+>± ‹q≥+ e÷q˝Òì uÛ≤s¡rj·TT\T! m˝≤>√˝≤ qyê«*. n+<äTø√dü+ q$«+#˚ dæìe÷\÷ ø±$Tø˘Ádæº|t\÷ #·÷&É*. Vü‰dü´kÕVæ≤‘·´+, CÀø˘‡ #·<äyê*. yê{Ïì n+<ä]‘√ |ü+#·Tø√yê*. Äq+<ä+>± düs¡<ë>± ñ+&˚yêfi¯¢‘√q÷ |æ\¢\‘√q÷ >∑&ÉbÕ*. ô|+|ü⁄&ÉT »+‘·Te⁄\‘√ n+&Ü*. ˝≤|òæ+>¥jÓ÷>±øÏ yÓ[¢Hê eT+∫<˚. Äs√EøÏ ø±e\dæq ˝≤|òæ+>¥ {≤ì≈£îÿ e#˚ÃdüTÔ+~. ˇ+{]>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT Äq+<ä+>± ñ+&=#˚Ãe÷>±˙ |ü>∑\ã&ç qe«˝Ò+. |ü~eT+~˝§ ñqï|ü⁄Œ&˚ 30 XÊ‘·+ m≈£îÿe>± qe⁄«‘êeT≥. n+<äTπø qe⁄«*ï |ü+#·T≈£î+≥÷ ô|+#·T≈£î+≥÷ »q+‘√ ø£*dæ J$+#·&ç... dæ]eT˝…¢|üPe⁄˝≤¢ ∫Hêï]bÕ|ü˝≤¢ eTqkÕsê qe«+&ç.. ªqe«&É+ z uÛÀ>∑+, q$«+#·&É+ z jÓ÷>∑+, qe«˝Òø£b˛e&É+ z s√>∑+μ nHêïs¡T. »+<Ûë´\. ø±ã{Ϻ qe«+&ç... q$«+#·+&ç. ..ns√´+>± J$+#·+&ç.

yÓ*–+#˚yêfi¯¢ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘√+~. πøe\+ <˚e⁄&ç |ü{≤˝Òï ø±<äT.. @ø£+>± ø√yÓ\H˚ Ç+{À¢ neTs¡TÃ≈£îì eTØ |üPõdüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À ÁuÛ≤Vü≤àD\T e÷Á‘·y˚T Çfi¯¢˝À <˚e⁄&çøÏ <ä+&É+ ô|≥Tºø√e&Éy˚T. ø±düÔ dü+|üqTï\T e÷Á‘·+ Ç+{Ï Äes¡D˝ÀH˚ Á|ü‘˚´ø£+>± ∫qï >∑T&ç˝≤+{Ï >∑~ì ø£{Ϻ nø£ÿ&˚ <˚e⁄DÏí Á|ü‹wü˜+∫ |üP»\T #˚ùdyês¡T. nsTT‘˚ Áø£eT+>± á |ü<äΔ‘·T\˙ï e÷]b˛sTT n+<äs¡÷ Ç+{À¢H˚ <˚e⁄&çø√ >∑~ì ø£{Ϻ+#·Tø√e&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç\T¢ ∫qï<Ó’Hê ô|<ä›<Ó’Hê ô|’»>∑~ e÷Á‘·+ ñ+&Ü*‡+<˚. n˝≤ ≈£î<äs¡ø£b˛‘˚ >√&Éπø Á|ü‘˚´ø£+>± eT+bÕìï @sêŒ≥T#˚düTÔHêïs¡T. yÓTT‘·ÔMTà<ä <˚e⁄&çø√>∑÷&ÉT nqï~ b˛sTT eT+~s¡+ nqï uÛ≤eq n+‘·{≤ ô|s¡T>∑T‘√+<ä~. n~>√...eT+~s¡+! $T–*q |òü]ï#·sY‘√ bÕ≥T>± |üPC≤eT+&ÉbÕ˙ï ‘·eT n_Ûs¡T∫øÏ ‘·>∑Z≥Tº <ä>∑Zs¡T+&ç eTØ #˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡T. rs¡ø£˝Òì yêfi¯ó¢ Á|üeTK Vü‰´+&ûÁø±|òtº c˛s¡÷eTT˝À¢ q∫Ãq &çC…’Héì m+|æø£#˚düT≈£î+≥THêïs¡T. s√CŸe⁄&é, fÒ≈£î,#·+<äq+, s¡ã“s¡T#Óø£ÿs¡\‘√ #˚dæqyê{Ï‘√bÕ≥T yÓ+&ç, Ç‘·Ô&ç.. $+{Ï ˝ÀVü‰\qT CÀ&ç+∫q #Óø£ÿeT+~sê\T Ç{°e\ m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. n#·Ã+>± yÓ+&ç‘√ #˚dæqM Äøχ&Ó’CŸ&é dæ\«sYM Ç+ø± bÕ\sê‹ eT+~sê\÷ ≈£L&Ü ñ+≥THêïsTT. nsTT‘˚ $T–*qyê{Ïø£Hêï s√CŸe⁄&é eT+&ÉbÕ\πø &çe÷+&é m≈£îÿe. ø±¢d” \Tø˘‘√bÕ≥T eT+∫ yêdüqedü÷Ô m+‘· yê]ïwt #˚ùdÔ n+‘·>± yÓT]ùd kÂ\uÛÑ´+ á #Óø£ÿ˝À ñ+~. n+<äTπø #ê˝≤ eT+~ BH˚ï Çwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø=ìï eT+bÕ˝À¢ \ø°åà ˝Ò<ë >∑DÒX¯ó&ç u§eTà\T ≈£L&Ü #·ø£ÿì s¡+>∑T˝À¢ ∫Á‹+∫ ñ+≥THêïsTT. ‘·eTøÏwüºyÓTÆq ø√yÓ\ qeT÷Hêì Ç∫à n#·Ã+ n˝≤π> ø±yê\ì #˚sTT+#·T≈£îH˚yêfi¯S¢ ñHêïs¡T. ø=+<äs¡sTT‘˚ eT+~sêìøÏ ‘·\T|ü⁄*ï ô|{ϺdüTÔHêïs¡T. á

Ç+{Ï ø√yÓ\... n<äT“¤‘· Vü≤düÔø£fi≤•\Œ+

eTè<äTe⁄>± ñ+#·T‘·T+~. ¾ ˇø£ fÒãT˝Ÿ dü÷ŒHé Á<ëø£å s¡dü+˝À >∑T&ÉT¶˝Àì |ü#·Ãkıq u≤>± ø£*|æ eTTU≤ìøÏ sêj·T+&ç. |ü~ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· #·\¢{Ï ˙fi¯¢‘√ ø£&ÉTø√ÿ+&ç. bı&ç#·s¡à+ >∑\yê]øÏ á ∫{≤ÿ u≤>± |üì #˚düTÔ+~. n<˚. MT~ õ&ÉT¶#·s¡àyÓTÆ‘˚ |ü#·Ãkıq kÕΔq+˝À ‘Ó\¢kıq yê&ç‘˚ dü]b˛‘·T+~.

|ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ bòÂ+&˚wüHé Ä|òt qT+&ç 71 Á>±eTT\≈£î ‘·–Z+~. Ç+&çj·÷. uÛ≤s¡rj·TT\T q÷HÓ\T. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T≈£î ø±s¡DyÓTÆq ñ|ü ø=e⁄«\T. ñ|ü yÓTT<ä˝…’q |ü<ësêú\T s√>±\qT s√E≈£î 9 qT+&ç 12 ø£*–düTÔHêïj·Tì ‘Ó*dæq|üŒ≥øÏ yê{Ïì Á|ü‹ Á>±eTT\T>± n‘·´~Ûø£+>± ì‘·´+ ‘·eT ÄVü‰s¡+˝À #˚s¡Tdü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡ì e⁄+~. ñ|ü Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ >∑T+&Ó»ãT“\T. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T. &Éj·÷u…{°dt dü+düú y˚Ts¡≈£î s√E≈£î 5 yÓTT<ä˝…’q yê´<ÛäT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘êC≤>± Á>±eTT˝Ò ‹Hê*. |ü≥ºD ˇø£ ìy˚~ø£ Á|ü#·T]+∫+~. nsTT‘˚. M{ÏøÏ ÁbÕ+‘ê\˝À ø=‘·Ô>± edüTÔqï $s¡T>∑T&ÉT>± n~Ûø£ |”#·T |ü<ësêú\Tqï |ü+&ÉT¢, dü÷|üsY e÷¬sÿ≥¢ e\q ñ|ü ≈£Ls¡>±j·T\e+{Ï$ ‹q≥+ ≈£L&Ü eTq $ìjÓ÷>∑+ n~Ûø£yÓTÆ+<äì <˚X¯+˝À ‘·≈£îÿe>±H˚ e⁄+<ä≥. |ü+&ÉT¢ e+{Ï$ ‘˚*+~. ÁbÕôddt¶ ÄVü‰sê\˝À Á|üe÷D+ y˚Ts¡≈£î Á|ü‹s√p ø£˙dü+ 400 ñ|ü n~Ûø£+>± e⁄+{À+<ä≥. Á>±eTT\T ˝Ò<ë nsTT<äT kÕs¡T¢ ‹Hê\ì ø±ì Ç+&çj·÷˝À e+≥ q÷HÓ\ uÛ≤s¡rj·TT\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ‹+≥THêïs¡ì á $ìjÓ÷>∑+ 1990`92 ˝À dü+düΔ ìy˚~ø£ yÓ\¢&ç+∫+~. 5.8 $T*j·THé ≥qTï\T ø±>± 1992 qT+&ç 2005 Hê{ÏøÏ ìy˚~ø£ ‘Ó*|æ+~. 2000`2001 Hê{ÏøÏ 9.7 q÷HÓ\T 50 XÊ‘·+. ø=e⁄« 41 qT+&ç 52 $T*j· T Hé ≥qTï\T>± 2007`08 Hê{ÏøÏ Ábı{°q¢ $ìjÓ÷>∑+ s√E≈£î Á>±eTT\T es¡≈£î ô|]–+<ä≥. n~Ûø£ Ä<ëj·T 56Á>±eTT\ e<ä› ì\ø£&É>± e⁄+<ä≥. eT]+‘· n~Ûø£yÓTÆ 14.3 $T*j·THé ≥qTï\T>± esêZ\T 17 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T rdüT≈£î+≥THêïj·Tì ø±s√“ôV’≤Á&˚≥¢ $ìjÓ÷>∑+ s√E≈£î 75 Á>±eTT\ #˚]+<äì á ìy˚~ø£ yÓ\¢&ç+&ç∫+~.

‘·\T|ü⁄\≈£î Ç‘·Ô&ç‘√ #˚dæq ∫s¡T>∑+≥*ï neTs¡Ã&É+e\¢ n$ rdæHê y˚dæHê düqïì <Ûä«ì eTè<äTeT<ÛäTs¡+>± $ì|ædüTÔ+≥T+~. yÓTT‘·Ô+>± eT+≥|ü+ @<Ó’Hê Ç+{Ï n+<ëìï~«>∑TD°ø£è‘·+ #˚düTÔ+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. ø=‘·ÔÇ\¢sTTHê n<Ó›Ç\¢sTTHê n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·÷H˚ eTT+<äT rdüT≈£î yÓfi‚¢~ <˚e⁄&ç|ü{≤H˚ï ø£<ë... eTs¡˝≤+{Ï <˚e⁄&çøÏ ≈£L&Ü #·ø£ÿì Ç+{Ï˙ n+<äT˝À |üP»≈£î nedüs¡yÓTÆq kÕeTÁ–˙ neTs¡Ãø£b˛‘˚ m˝≤ nqT≈£î+≥THêïs√ @yÓ÷>±˙ k˛úeT‘· ø√B› |üPC≤eT+~sêìï düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± n\+ø£]düTÔHêïs¡T. nB>±ø£ |üP»\T, H√eTT\T, Áe‘ê\T... @$ #˚düTø√yê\Hêï <˚e⁄&çeTT+<äT eTq+ ≈£Ls√Ãyê*. n˝≤ ≈£Ls√ÃH˚≥|ü⁄Œ&ÉT <˚e⁄&ÉT eTq ø£Hêï ø±düÔsTTHê m‘·TÔ˝À ñ+&Ü*. n+<äTπø Äj·Tqø√ Á|ü‘˚´ø£ eT+~s¡+ @sêŒ≥T#˚ùdÔ Ä düeTdü´ ñ+&É<äì |ü+&ç‘·T\T #ÓãT‘·T+{≤s¡T. |üP»˝…+<äT≈£î? ø√]ø£\˙ï rdüTkÕÔ&Éì ø=+<äs¡T <Ó’yêìï |üPõùdÔ, ‘·eT ÄX¯©ï ÄX¯j·÷©ï HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îH˚ dü+ø£˝≤Œ˙ï eTH√<ÛÓ’sê´˙ï ˇø£ ˝≤+{Ï Á|üXÊ+‘·‘·˙ Á|ükÕ~kÕÔ&ÉH˚ qeTàø£+‘√H˚ #ê˝≤eT+~ |üP»\T #˚kÕÔs¡T. uÛ≤s¡rj·T yêdüTÔXÊÁdüÔ Á|üø±s¡+ <˚e⁄&çì áXÊq´+˝ÀH˚ ñ+∫ |üPõkÕÔs¡T. n~ <Ó’ekÕúqeT˙ Ä BX¯˝À <˚e⁄&çì ñ+∫ ø=\e&É+e\¢ e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘·, Äq+<ä+ \_ÛkÕÔj·T˙ dæ]dü+|ü<ä\‘√ Ä ≈£î≥T+ã+ e]ú\T‘·T+<ä˙ $X¯«dækÕÔs¡T. nsTT‘˚ eTqøÏ dü÷s¡´øÏs¡D≤\T ñ<äj·÷H˚ï áXÊq´~X¯qT+#˚ ekÕÔj·T˙ï n+<äTe\¢ Ä ~X¯˝À ≈£Ls¡TÃì |üP»#˚j·T&É+e\¢ bÕõ{Ïyé mqØ® edüTÔ+<ä˙ #ÓãT‘ês¡T XÊÁdüÔì|ü⁄DT\T. @~@eTsTTHê, Ç+{À¢ |üPC≤eT+~s¡+ ñ+&É≥+e\¢ ˇø£˝≤+{Ï |ü$Á‘·uÛÑe+ ø£\T>∑T‘·T+<ä˙ <ëìe\¢ eTqdüT Á|üXÊ+‘·+>±q÷ ÄVü‰¢<ä+>±q÷ ñ+≥T+<äH˚ yêfi¯¢ dü+K´ s√Es√E≈£L ô|s¡T>∑T‘√+<äqï~ e÷Á‘·+ ø±<äq˝Òì ì»+. ø±ã{Ϻ |ü$Á‘· uÛ≤e+ ñ{Ϻ|ü&˚˝≤ yÓTT‘·Ô+>± Ç+{Ïπø ªø£fi¯μ ø£{Ϻ+#˚˝≤ |üPC≤eT+~sê\qT #Óπøÿ Vü≤düÔø£fi≤ø±s¡T\qT n_Ûq+~+#ê*‡+<˚ ø£<ë.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n|ü]wüÿè‘· düeTdü´\ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\ b˛sê≥+ ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): DFyμ≥y˘∏R∂V @xmsLjixtsQ‰QXªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms Axms£qs ™´sVLji¨sı F°LS…ÿáV N]©´srygjixqsVÚLiμR∂¨s xqsLixmnsVLi ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V GNRP˙gki™´s ºdΩLS¯©yáV ¬ø¡[aSLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡\lLi©´s LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVáV Fyá≤R∂VgRiV Æ™sLiNRP˙…ÿ™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV AL][gRi˘ NSLÔRiVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ≠sμ≥j∂≠sμy©yá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Axms£qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V @©yıLRiV. 2008 ≤U∂Fs{qs= @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV @˙|msLi…‘¡£qs ≠sμ≥y©y¨sı LRiμÙR∂V¬ø¡[zqs lLigRiV˘Ã¡L`i }qs‰Ã¡V NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Liª][Fy»¡V ªRΩμj∂ªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ©´sWªRΩ©´s NSLRi˘™´sLÊS¨sNTP @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS BxmsˆNS∏R∂Vá xqsVμR∂LRi+©±s, DFyμ≥R∂˘QORPVáV N]LiªRΩLi Æ™sLiNRP¤…¡[aRPLi, ¿¡©´sı∏R∂Vry*≠sV, aRPLiNRPL`i, LRiÆ™s[V£tsQg_≤`∂, ryLiVV˙xmsryμ`∂, xqs*LRiWFyLSfl”·, ˙xmsμ≥y©´sNSLRi˘μR∂Lji+ ∏R∂WL˝RigRi≤ÔR∂ LSxmnsVÆ™s[LiμR∂L`i, NSLRi˘μR∂LRiV+áV μR∂ªyÚøyLji, LRiÆ™s[V£tsQNRPV™´sWL`i, LS«¡ŸÃ¡V, D™´sWÆμ∂[≠s, ¨sLRi¯Ã¡NRPV™´sWLji, áOUPQ ¯xmsºΩ, ALÛjiNRP NSLRi˘μR∂Lji+ LS™´sVNRPXuÒylLi≤ÔT∂, ™´sVz§¶¶¶Œÿ NRP¨ds*©´sLRiV xqsL][«¡, NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V @LÊRiVá xqsªRΩ˘Li, ™´sVμ≥R∂VxqsWμR∂©±s, LRi™´sWÆμ∂[≠s, ¨dsáƙs[fl”·, À≥ÿxqs‰LSøyLji,ryLixqs‰QXºΩNRP NRP¨ds*©´sL˝RiV NSxqsL˝Ri ©´slLi[£tsQLS™´so, xqsVμR∂LRi+©±sg_≤`∂, NSLS˘Ã¡∏R∂V ˙xms™´sVVΔfi A©´sLiμ`∂NRPV™´sWL`iá©´sV Fs©´sVıNRPV©yıLRiV.

$»j·Tq>∑sêìøÏ <äø£ÿqTqï –]»q j·T÷ìe]‡{°..! $»j·Tq>∑s¡+, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ZNP[Li˙μR∂ gjiLji«¡©´s xqsLiJG™´sVaSNRP ™´sVLi˙ºΩ NTPa][L`iøR¡Li˙μR∂Æμ∂[™±s NRPXztsQª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ gjiLji«¡©´s ≠saRP* ≠sμy˘Ã¡∏R∂V GLSˆ»¡V ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ExmsLiμR∂VNRPV©yıLiVV. BLiμR∂VNRPV @©´sV\Æ™s©´s xqÛsÕÿ¨sı FsLizmsNRP¬ø¡[}qs xms¨sÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Fs£qs.N][»¡ ¤Õ¡[μy FyÆ≤∂[LRiV H…‘¡≤U∂G xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. BLiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPLi¤…¡[ FyLRi*ºdΩxmsoLRiLi H…‘¡≤U∂G Õ‹[¨s Fy¿¡|msLi»¡, ™´sVNRPV‰™´s ™´sVLi≤R∂Õÿá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s H…‘¡≤U∂Gá¨sıLi…”¡NUP @©´sV™´sogS DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s»Ì¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s GNRPá™´s˘ FyhRiaSá NRPW≤y @©´sxqsÀ≥œ¡˙μR∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ¨sLS¯fl·Li NS©´sVLiμj∂. BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ À≥œ¡W xmsLjibdPá©´s, ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV «¡LjigSLiVV. BÆμ∂[ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ gjiLji«¡©´s ≠saRP* ≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi GLSˆ»¡VNRPV xqÛsá xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ≠sμy˘Ã¡∏R∂Wá GLSˆ»¡VNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li NRPáVgRiVª][Liμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS $NSNRPVŒœ¡Li, ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂ D©´sı gjiLji«¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV C ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi ≠s¨sπ∏∂WxmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ˙xms∏R∂VªRΩı xmns÷¡ªRΩLigSÆ©s[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ gjiLji«¡©´s ≠saRP* ≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi GLSˆ»¡VNRPV @≤R∂VgRiVáV xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. C∏R∂V©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sá

$XÊK ñ‘·‡yê\qT

|òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ê*

$XÊK|ü≥ï+, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ≠saS≈¡ ˙FyLiªRΩ ˙FyaRPrÛy˘¨sı ˙xmsºΩ’¡Li’¡Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂iLigS ≠saS≈¡ DªRΩ=™±s©´sV ≠s©´sWªRΩıLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV .ZaP[uy˙μj∂ }msL]‰©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ™´so≤y xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ aS≈¡ DªRΩ=™±s ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms @μ≥j∂NSL˝Riª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙Fy¥R∂≠sVNRP xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW aS≈¡ DªRΩ=™±s©´sV ≤T∂aRPLi ¡LRiV Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @¨sı aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSL˝RiV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚLi NS™yá©yıLRiV. ≠saS≈¡©´sgRiLRiLi, —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ©sáN]¨s ™´so©yı @¨sı LRiLigSá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶xqsWÚ, ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ©´sV NRP÷¡ˆLiøyá©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSá NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. C

˙FyLiªRΩLi ©´sVLi≤T∂ «ÿºdΩ∏R∂V @™yLÔRiVá©´sV, ryz§¶¶¶ªRΩ˘ @NS≤R∂≠dsV @™yLÔRiVá©´sV F~Liμj∂©´s ™yLji¨s DªRΩ=™yáՋ[ xqsªRΩ‰LjiLi øyá©yıLRiV. FyhRiaS ááV, NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÙRiVáNRPV —¡Õ˝ÿ øR¡Lji˙ªRΩ, ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ, xqsLixqs‰QXºΩ, ™yLRixqsªRΩ* xqsLixmsμR∂á\|ms ™y˘xqsLRiøR¡©´s, ™´sNRPÚQXªRΩ*Li ™´sLi…”¡ À≥ÿgSáՋ[ F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. Fs¨sı NSLRi˘˙NRP™´sWáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©y aS≈¡ DªRΩ=™±s ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ©´sV xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ ≠sμ≥R∂iLigS ≠s©´sWªRΩıLigS ™´soLi≤yá©yıLRiV. ™´so≤y \Æ™s£qs \¬ø≥¡LRi¯©±s N][ aRPbPμ≥R∂L`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW |§¶¶¶Lji¤…¡[«fi ˙xmsÆμ∂[aSáV, xmsLS˘»¡NRP ˙xmsÆμ∂[aSá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ A∏R∂W ˙xmsÆμ∂[aSá ≠sbPxtÓsQªRΩ©´sV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[}qsÕÿ @NRP‰≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. A NSLRi˘˙NRP™´sWáV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ©´sV, ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ©´sV xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ ≠sμ≥R∂iLigS ™´soLi≤yá©yıLRiV. FyLSlg˝^i≤T∂iLig`i, |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`i \lLi≤`∂ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s ryx§¶¶¶xqs ˙NUP≤R∂á©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. ryz§¶¶¶ªRΩ˘ g][xtÓsvá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ≠saS≈¡ DªRΩ=™±s\|ms ¥k∂™±sVryLig`i ©´sV LRiWF~Liμj∂iLiøyá©yıLRiV.

˙xmsNSLRiLi Fy¿¡|msLi»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©´sıμj∂ DÆμÙ∂[aRPLi. μk∂¨s™´sÃ˝¡ FyÆ≤∂[LRiV H…‘¡≤U∂GNRPV NRPW≤y @©´sV™´sogS DLi»¡VLiμR∂©´sıμj∂ A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. @LiVVæªΩ[ C ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 300 FsNRPLSáNRPV \|msgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W≠sV áÀ≥œ¡˘™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s ™´sVNRPV‰™´s, FyLRi*ºdΩxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s @©´sxqsÀ≥œ¡˙μR∂ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ GLSˆ»¡VNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ GLRiˆ≤T∂æªΩ[ C ˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ª][≤R∂ˆ≤R∂©´sVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @¨sı ≠sμ≥yÕÿ Bμj∂ ≠saSá\Æ™sV©´s, ˙xmsaSLiªRΩ ˙FyLiªRΩLi NS™´s≤R∂Li, øR¡W≤R∂…ÿ¨sNTP ANRPL<Rifl‘·∏R∂VLi ™yªy™´sLRifl·Li, xmsNRP‰Æ©s[ @≤yLRiV lgi≤ÔR∂ BÕÿ @¨sı ≠sμ≥yÕÿ ≠saRP* ≠sμy˘Ã¡∏R∂V GLSˆ»¡VcNRPV @©´sVNRPWáLigS D©´sı»Ì¡Vc ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS gRiLjiÚLiøyLRiV.™´sVV≈¡˘LigS {qsªRΩLi}ms»¡, FyLRi*ºdΩxmsoLRiLi, FyÆ≤∂[LRiV H…‘¡c≤U∂GáNRPV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ gjiLji«¡©´s ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡c GLSˆ»¡Vc ™´sÃ˝¡ C ˙FyLiªRΩ ≠sμy˘LÛRiVá D©´sıªRΩ øR¡μR∂V™´soáNRPV BªRΩLRi xqsVμR∂WLRi —¡Õ˝ÿáNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩVLiμj∂. ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡c GLSˆ»¡VcNS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sXºΩÚxmsLRi\Æ™sV©´s D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘ BLi—¡¨dsLjiLig`i, Æ™sV≤T∂zqs©±s, DFyμ≥y˘∏R∂V bPORPQfl· ZNP[Li˙μyá GLSˆ»¡V NS©´sV©yıLiVV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ rÛy¨sNRPLigSÆ©s[ D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘ @À≥œ¡˘zqsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gjiLji«¡©´s ∏R∂VV™´sªRΩNRPV @™´sNSaRPLi NRPágRi©´sVLiμj∂.

á HÓ\ 31es¡≈£î yê´bÕ] Ç+{À¢ z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT 25 ø±düT\ u+>±s¡+ #√Ø

™y˘FyLji BLi…˝‹[ 25 NSxqsVá ¡LigSLRiLi ø][Lki $»j·Tyê&É, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ À≥œ¡™y¨dsxmsoLRiLiÕ‹[¨s J BLi…˝‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi LS˙ºΩ «¡Ljigji©´s μ]LigRiªRΩ©´sLi NRPáNRPáLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. LS˙ºΩ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ILi…”¡LjigS D©´sı BLi…˝‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡ 25 NSxqsVá  ¡LigSLRiLi, LRiW.3Æ™s[á©´sV gRiVLRiVÚ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘NRPVÚáV FsªRΩVÚZNPŒ˝ÿLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ x§¶‹[Õfi}qsÕfi ¤À¡Ã˝¡Li ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[}qs ryLi ¡bP™´sLS™´so, @ªRΩ¨s À≥ÿLRi˘ xqsV«ÿªRΩ À≥œ¡™y¨dsxmsoLRiLi gSLiμ≥k∂ À‹™´sV¯L][≤ÔR∂VÕ‹[ ¨s™yxqsLi DLi»¡V©yıLRiV. LS˙ºΩ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xqsV«ÿªRΩ, AÆ™sV xqs•¶¶¶∏R∂VNRPVLSáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BLi…˝‹[ D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV ∏R∂VV™´sNRPVáV ™yLjiμÙR∂Ljiı ªyŒ˝œ¡ª][ NRP¤…Ì¡[zqs xqsV«ÿªRΩ Æ™sV≤R∂Õ‹[¨s  ¡LigSLRiLiª][ Fy»¡V BLi…˝‹[¨s gS«¡ŸÃ¡V FsªRΩVÚZNPŒ˝ÿLRiV. Àÿμ≥j∂ªRΩVá zmnsLS˘μR∂V Æ™s[VLRiNRPV F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLi…˝‹[ ™´sVgRi™yŒ˝œ¡ß ¤Õ¡[LRi©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı μ]LigRiáV C μR∂VLSgRiªy¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

q+<ë´\˝À b˛øÏØ\ u…&É<ä q+<ë´\, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ©´sLiμy˘Ã¡ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡\|ms Gμ][ INRPø][»¡ @ xmnsWLiVVªRΩ˘Li «¡LRiVgRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. ’¡NRPV‰’¡NRPV‰™´sVLi»¡W L][≤˝R∂\|ms ºΩLRigS÷¡= ™´sr°ÚLiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. . @ryLizmnsVNRP aRPNRPVÚá\|ms ¨sxmnsW DLiøy÷¡=©´s F°÷d¡xqsVáV ¨s˙μR∂F°ªRΩV©yıLRi¨s, μk∂Liª][ @LSøR¡NRPaRPNRPVÚáV ≠s«¡XLi’≥¡xqsVÚ©yı∏R∂V©´sı ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. ©´sLiμy˘Ã¡ ¡rÌyLi≤`∂, \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©˝´s ©´sVLi¿¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V LS˙ºΩŒ˝œ¡ß xqsVLRiOTPQªRΩLigS BŒ˝œ¡NRPV Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμj∂. LS˙ºΩxmsp»¡ gRi{qsÚáV NS∏R∂W÷¡=©´s F°÷d¡xqsVáV lLiLi≤][ A»¡ zqs¨s™´sW øR¡Wzqs øR¡Ã˝¡gS BŒ˝œ¡NRPV Æ™s◊˝¡F°ªRΩV©yıLRiV. ≤T∂≠s«¡©±s rÛyLiVV @μ≥j∂NSLji F°xqÌsV LS«¡NUP∏R∂Wá ™´sÃ˝¡ À≥œ¡LkiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ©´sLi μy˘Ã¡Õ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV LRiORPQfl· NRPLRiV\Æ™sF°LiVVLiμj∂. ˙xms™´sVV≈¡ ≠sμy˘, ™yfl”·«¡˘ ZNP[Li˙μR∂\Æ™sV©´s ©´sLiμy˘Ã¡Õ‹[ BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩ μyxmsoLjiLiøR¡≤R∂Liª][ {qsÚQ˚á }qs*øR¡ËÈNRPV, À≥œ¡˙μR∂ªRΩNRPV A»¡LiNRPLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. A…‹[Õ˝‹[, Æ™sW…ÿLRiV \|qsNTPŒ˝œ¡\|ms ™´sxqsVÚ©´sı ∏R∂VV™´sNRPVáV @μR∂V©´sVøR¡W zqs ∏R∂VV™´sªRΩVá\|ms AxmnsWLiVVªy˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV @™´sW¯LiVVá©´sV ˙}ms™´sV }msLRiVª][ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV ≠sμ≥j∂¨sLRi*x§¶¶¶fl· xqs ˙NRP™´sVLigS

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãs¡T 5, 2012

¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @ ryLizmnsVNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V AªRΩ¯≠saS*xqsLiª][, }qs*øyËÈ∏R∂VVªRΩ\Æ™sV©´s À≥œ¡˙μR∂ “¡≠sªRΩLi gRi≤R∂xms≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi DLi≤y÷¡. NS¨ds {qsÚQ˚á\|ms ¨sªRΩ˘Li @ªy˘øyLSáV, μy≤R∂VáV, ™´sLiøR¡©´sáV ≠sVºΩ≠dsVLjiF°ªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @LiªRΩ…ÿ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡\|ms @ªy˘øyLSáV, μy≤R∂VáV |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ Æ™sV≤R∂Õ‹[ DLiÆ≤∂[ ©´sgRiá©´sV μ][øR¡VZNPŒœ¡ßÚ©yıLRiV. B…‘¡™´sá ©´sLiμy˘Ã¡ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´sáV F°÷d¡xqsVá @áxqsªRΩ*Li ™´s¤Õ˝¡[ «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂VÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…ÿ BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV A˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiÆ©s[ ™yμR∂©´s DLiμj∂.gRiªRΩLiÕ‹[ LS˙ºΩÆ™s[Œœ¡ F°÷d¡xqsVáV rÛy¨sNRPVáª][ NRP÷¡zqs |ms˙…‹[÷¡Lig`i ¬ø¡[}qs™yLRiV. LS˙ºΩ ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ F°÷d¡xqsVáNRPV ™yx§¶¶¶©´s r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLi¬ø¡[™yLRiV. \Æ™sV˙ºdΩ xqsLixmnsWáª][ xqs™´sWÆ™s[aS áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ªRΩgji©´s xqsᕶ¶¶Ã¡V, xqsWøR¡©´sáV B¬ø¡[Ë™yLRiV. ˙xms«¡Ã¡ª][ Fs»¡Vc™´sLi…”¡ xqsLi ¡Liμ≥yáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @ryLizmnsVNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV F°÷d¡xqsVá μR∂XztÌsQNTP LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][xmsfl·Ã¡V ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

yÓT<äø˘, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): I»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ }msL˝RiV ¤Õ¡[¨s ™yLRiV C Æ©sá 31 ™´sLRiNRPV ªRΩ™´sV }msL˝RiV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s Æ™sVμR∂N`P xqsÀfi NRP¤Õ¡NÌRPL`i À≥ÿLRiºΩ x§¶‹[◊˝¡ ZNP[Lji @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ªRΩ™´sV øyLi ¡L`i Õ‹[ Æ™sVμR∂N`P, ©´sLS=xmspL`i, @Liμ][Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSá ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV, @μ≥j∂NSLRiVáª][ AÆ™sV I»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy ©´sÆ™sWμR∂V NSLRi˘˙NRP™´sVLi\|ms xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 1c1c2013 ©y…”¡NTP 18 xqsLi™´sªRΩ=LSáV ¨sLi≤T∂©´s ™yLRiV ªRΩ™´sV }msL˝Ri©´sV I»¡LRiV «ÿ’¡ªyÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. ¿¡LRiV©y™´sWÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V D©´sı™yLRiV NRPV≤y B…Ì”¡ xqsμR∂™´sNSaS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLi C Æ©sá 31 ™´sLRiNRPV N]rygRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. B…Ì”¡ μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚáV ™´sVLi≤R∂á NSLS˘Ã¡∏R∂WáՋ[, F°÷¡LigRiV  ¡Wª`ΩÕ‹[ D©´sı (’¡∏R∂VÕfiI)  ¡Wª`Ω ¤Õ¡[™´sÕfi @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqs™´sVLjiˆLiøyá©yıLRiV. C xqsμR∂™´sNSaS¨sı ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LRiV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s xqsÀfi NRP¤Õ¡NÌRPL`i À≥ÿLRiºΩ x§¶‹[◊˝¡ZNP[Lji æªΩ÷¡FyLRiV.

es¡¸+‘√ ÁøϬø{Ÿ m+|æø£ b˛{°\T yêsTT<ë ø£Ø+q>∑sY, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSáá ˙NUP≤y xqs™´sW≈¡˘ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s NRPŒÿaSáá ˙NTPZNP…fi, ¤…¡¨dsı£qs ˙NTPZNP…fi —¡Õ˝ÿ «¡»˝¡ (@Li≤R∂L`ic19) FsLizmsNRP F°…‘¡Ã¡V ™´sL<RiLi NSLRifl·Liª][ ™yLiVVμy xms≤ÔyLiVV. @LiVVæªΩ[ FsLizmsNRP F°…‘¡Ã¡V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s N]μÙj∂ xqs™´sV∏R∂W¨sZNP[ ™´sL<RiLi NRPVLRi™´s≤R∂Liª][ \Æ™sVμy©´sLi @©´sVNRPW÷¡LiøR¡¨s NSLRifl·LigS ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. @Li¤À¡[μR∂‰L`i }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s F°…‘¡Ã¡NRPV —¡Õ˝ÿ ©´sáV ™´sVWáá ©´sVLi¿¡ μyμyxmso 200 ™´sVLiμj∂ ˙NTPZNP»¡L˝RiV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. gRiVLRiV™yLRiLi NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ «¡LRigS÷¡=©´s Æ©s…fiÀÿÕfi, ÀÿÕfi Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s F°…‘¡Ã¡©´sV NRPW≤y ™yLiVVμy Æ™s[zqs, ºΩLjigji ¨sLRi*x§¶¶¶fl· æªΩ[μk∂á©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V NRPŒÿaSáá˙NUP≤y xqs™´sW≈¡˘ —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ zms.A©´sLiμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. FsLizmsNRP ™yLiVVμyª][ «¡»˝¡V Æ™s©´sVμj∂Ljigji Æ™sŒ˝ÿLiVV.

ø±Jù|≥ #˚s¡T≈£îqï ôd’Hé‡ mø˘‡Áô|dt es¡+>∑˝Ÿ, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá©´sV øR¡V…Ì”¡ áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ xqsLiμR∂LRi+NRPVá©´sV Æ™sVzmsˆLi¿¡©´s \|qs©±s= FsN`P=˙|ms£qs \lLiáV ™´sLRiLigRiÕfi ©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. NS“¡}ms»¡ \lLi¤Õ¡[* «¡LiORPQ©±sÕ‹[ ©yáVgRiVL][«¡ŸÃ¡Fy»¡V —¡Õ˝ÿ™yxqsVá©´sV @áLjiLiøR¡©´sVLiμj∂. “¡™´s \Æ™s≠sμ≥R∂˘Li ™´sVVΔÿ˘LiaRPLigS LRiWF~Liμj∂©´s C \|qs©±s= FsN`P=˙|ms£qs©´sV ¨s…fi BLiø≥yL`Íi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i AøyLRi˘ LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C \|qs©±s= FsN`P=˙|ms£qs xqsLiμR∂LRi+©´sNRPV D¿¡ªRΩLigS ˙xmsÆ™s[aRPLi NRP÷¡ˆxqsVÚ©yıLRiV. “¡™´s\Æ™s≠sμ≥R∂˘Li, ™yªy™´sLRifl· ™´sWLRiVˆÃ¡\|ms GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsμR∂LRi+©yLiaSáV @áLjixqsVÚ©yıLiVV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV FsLiª][ ≠s«Ïÿ©y¨sı @Liμj∂xqsVÚ©yıLiVV. xqsV™´sWLRiV 16 À‹[gkiáª][ D©´sı \|qs©±s= FsN`P=˙|ms£qs©´sV ºΩáNTPLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ©´sgRiLRi™yxqsVáV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ªRΩLRi÷¡™´sxqsVÚ©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV FsNRPV‰™´s xqsLi≈¡˘Õ‹[ ™´s¿¡Ë μk∂¨sı ºΩáNTPLiøyá©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ C \lLiáV ™´s¿¡Ë©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı rÛy¨sNRPLigS |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ˙xmsøyLRiLi μy*LS æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV.


X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãs¡T 5, 2012

j·TTe‘· düe÷C≤_Ûeè~Δ˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê*: ø£˝…ø£ºsY

@\÷s¡T, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ∏R∂VV™´sªRΩ xqs™´sW«ÿ’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVVáV NS™yá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y. —¡. ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s ∏R∂VV™´sªRΩNRPV z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. rÙy¨sNRP HG≤T∂zms •¶¶¶Ã¡VÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡, Æ©s˙x§¶¶¶® ∏R∂VV™´sZNP[Li˙μR∂iLi xqsLi∏R∂VVNRPÚ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ∏R∂VV™´s\¬ø¡ªRΩ©´s˘ xqsμR∂xqsV=Õ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹©yıLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ∏R∂VV™´sªRΩ Àÿ≠sÕ‹[ NRPxmsˆÕÿ DLi≤R∂NRPVLi≤y zqÙsLRi\Æ™sV©´s áORPQ ˘ ryμ≥R∂©´sª][ D«¡*á À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚNRPV Àÿ»¡Ã¡V Æ™s[xqsVN][™yá¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1350 ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLixmnsWáV Lji—¡xtÌsQLRiV @LiVV D©´sıxmsˆ…”¡NUP ™y…”¡Õ‹[ ZNP[™´sáLi ™´sLiμR∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \¬ø¡ªRΩ©´s˘™´sLiªRΩLigS DLi≤R∂≤R∂iLi ≠søyLRiNRPLRi™´sV©yıLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ 24 xqsLixmnsWáV øR¡VLRiVNRPVgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s AÆ™sV @©yıLRiV. μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLixmnsWá©´sV ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi ˙xmsºdΩ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ NRP¨dsxqsLi HμR∂V ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLixmnsWá ø]xmsˆV©´s —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ª]÷¡≠s≤R∂ªRΩgS 250 xqsLixmnsWáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP bPORPQflÿ xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLS˘øR¡LRifl· LRiWF~Liμj∂iLiøyá¨s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP Fs ©Ø[ı NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚiLiμR∂¨s, ™y…”¡¨s ZOP[Q ˙ªRΩrÙyLiVVÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVÆ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ xqsLiZOP[Q™´sWμ≥j∂NSLRiVáª][ ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV xqsLixmnsWáV bPORPQflÿ xqsμR∂xqsV=á©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. C Æ©sá ©´sVLi≤T∂ zmns˙ ¡™´sLji Æ©sÕÿ≈¡LRiV ™´sLRiNRPW ∏R∂VV™´sªRΩNRPV ™´s˘QQNTPÚªRΩ* ≠sNSxqsLi, ZNPLkiL`i \lgiÆ≤∂©±s=Q\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ˙xmsºdΩ ≤T∂˙gki, «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSá ≠sμy˘LÙRiVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ¨sxmsofl·Váª][ bPORPQflÿ

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s LS“¡™±s ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿá©´sV ∏R∂VV™´sªRΩ xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW áOSQ 50 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ Lji—¡xtÌsQLRiV @LiVV©´s bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáՋ[ FyÕÊ‹©yıLRi©yıLRiV. ≠sVgji÷¡©´s ∏R∂VV™´sªRΩ NRPW≤y ªRΩ™´sV }msL˝Ri©´sV LS“¡™±s ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿÕ˝‹[ Lji—¡xtÌsQLRiV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV¨s DFyμ≥j∂ @™´sNSaSá©´sV F~Liμyá©yıLRiV. @LiμR∂LjiNUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gSáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂™´s©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s, ™´sVLi¿¡ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ N][xqsLi NRPxtÌsQxms≤T∂ ªRΩ™´sV áOSQQ˘Ã¡©´sV ryNSLRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. gRi≤R∂xmsμy…”¡ ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s◊˝¡©´sxmsˆVÆ≤∂[ Fs©Ø[ı ≠sxtsQ∏R∂Wá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV }msL]‰©yıLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩ ªRΩ™´sVÕ‹[¨s ¨sgRiV≤≥U∂NRPXªRΩLi @LiVV©´s ≠s«Ïÿ©y¨sı |msLiF~Liμj∂iLiøR¡VN][™´s≤R∂iLiª][Fy»¡V NRP™´sVW˘¨sZNP[xtsQ©±s zqs‰Õfi= |msLiF~Liμj∂iLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ C NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. FsLiªRΩ ¿¡©´sı Dμ][˘gRi\Æ™sV©y NRPxtÌsQxms≤T∂ xms¨s¬ø¡[}qsÚ @Li¬ø¡Ã¡Li¬ø¡Ã¡VgS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂™´søR¡VË©´s©yıLRiV. N]μÙj∂Fy…”¡ øR¡μR∂V™´so D©´sıxmsˆ…”¡NUP —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqs*∏R∂ViLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV xqsLixmnsV…”¡ªRΩLigS Fs ©Ø[ı ≠s«¡∏R∂Wá©´sV ryμ≥j∂xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V øR¡WxmsoªRΩV©´sı ø]LRi™´sNRPV Àÿ˘LiNRPL˝RiV NRPW≤y ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë gRiªRΩ G≤yμj∂ 500 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá LRiVflÿá©´sV @Liμj∂iLiøR¡gS C G≤yμj∂ 575 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV Àÿ˘LiNRPV LRiVflÿáV @Liμj∂iLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Àÿ˘LiNRPL˝RiV zqsμÙR∂iLigS D©yıLRi©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV 180 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VVá μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs ™´sVz§¶¶¶Œÿ ryμ≥j∂NSLjiªRΩ©´sV øy…ÿLRi©yıLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂iLigS ˙xmsºdΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ry™´sW—¡NRP xmsLjiuy‰LRi NRP≠sV…‘¡Ã¡V GLSˆ»¡LiVV BLiªRΩ™´sLRiNRPW 5 Æ™s[á ≠s≠sμ≥R∂ ZNP[xqsVá©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™´s≤R∂iLi ™yLji ™´sVVLiμR∂≤R∂VgRiVNRPV ¨sμR∂LRi+™´sV©yıLRiV. BÆμ∂[ xqsWˆQQLjiÚª][ ™´sLRiμR∂áV, ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡V, AL][gRi˘ xqsLi ¡Liμ≥R∂ ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ ry™´sW—¡NRP }qs™´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLiÕ‹[ ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLixmnsWáV À≥ÿgRiry*™´sVV\¤Õ¡ øR¡VLRiVNRPVgS xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩ øR¡μR∂V™´soª][Fy»¡V ˙NUP≤yLRiLigRiLiÕ‹[ NRPW≤y AxqsNTPÚ |msLiøR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

9q ªj·TTe‘·s¡+>¥μ bÕ<äj·÷Á‘·: ¬ø$ s¡eTD ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ∏R∂VVNRPÚ™´s∏R∂VVxqsV=Õ‹[ D©´sı ∏R∂VV™´sºdΩ∏R∂VV™´sNRPVÕ˝‹[ xqs≈¡˘ªRΩ©´sV |msLiF~Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ,™yLjiÕ‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ∏R∂VV™´s ªRΩLRiLig`i }msLji»¡ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ryLixqs‰QXºΩNRP aS≈¡ xqsᕶ¶¶μyLRiV ZNP.≠s.LRi™´sVfl· æªΩ÷¡FyLRiV C©y…”¡ ∏R∂VV™´sªRΩÕ‹[ ¨sLSaS ¨sxqsˆQXx§¶¶¶Ã¡V N]©´srygRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s FyLRiμ][Õÿ÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV ™yLji¨s \¬ø¡ªRΩ©´s˘ xmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV , ™yLjiÕ‹[ AªRΩ¯xqÛsLiVVLRi˘Li ¨sLi}msLiμR∂VNRPV C NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. ∏R∂VW @Li≤`∂ ≠dsV, …‘¡Æ©s[«fi ¤…¡Li}mÌsxtsQ©±s @Æ©s[ xqsLixqÛsáV xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS BLiμR∂VNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. C ∏R∂W˙ªRΩ @NÌ][ ¡LRiV 9©´s ’d¡|§¶¶¶ø`¡BFsÕfiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV 13©´s ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ™´sVVgRiVxqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ NRPŒÿaSá ≠sμy˘LÛRiVáV |msμÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩLRiLig`i ™yN`P¨s zqs¨ds {§¶¶¶L][ ªRΩLRiVfl„fi ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V, x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¤Õ¡[¨s xqs™´sW«ÿ¨sı ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV, Æ™s[Vμ≥y™´soáV, DFyμ≥y˘∏R∂VVáV @LiμR∂LRiV À≥ÿgRiry*™´sVVáV NS™yá¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LRi™´sVfl· ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

y˚πs«s¡T Á|üe÷<ä+˝À

q\T>∑Ts¡T <äTs¡às¡D+ ø£&É|ü, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): Æ™s[lLi[*LRiV ˙xms™´sWμyÕ˝‹[ ©´sáVgRiVLRiV μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVL][ xmnsV»¡©´sÕ‹[ BμÙR∂LRiV ¿¡©yıLRiVáV ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ xms≤T∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ J ¡Vá™yLjixm˝s¤Õ¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ¿¡©´sı JLRiVLiÀÿ≤R∂V ˙NS£qsL][≤ÔR∂V ™´sμÙR∂ «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms Æ™s[gRiLigS ™´sxqsVÚ©´sı ÕÿLki, Æ™sW»¡L`i\|qsNTPÕfi INRPμy¨s©ØNRP…”¡ ≤≥U∂N]©´s≤R∂Liª][ \¤À¡N`P\|ms ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. @ºΩÆ™s[gRiÆ™s[V ™yLji ˙FyflÿáV ºdΩzqsLiμR∂¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLji ≠s™´sLSáV BLiNS æªΩ÷¡∏R∂VLS¤Õ¡[μR∂V. F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVN]¨s μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV ™´sVL][ xmnsV»¡©´sÕ‹[ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s AªRΩ¯NRPWLRiV ™´sVLi≤R∂áLi μyÆ™sVLRi ™´sμÙR∂ «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. FsμR∂VlLiμR∂VLRiVgS ™´sxqsVÚ©´sı A…‹[cNSLRiV INRPμy¨s©ØNRP…”¡ ≤≥U∂N]©´s≤R∂Liª][ C ˙xms™´sWμR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. μk∂Liª][ ≠dsLRiV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ ºΩLRiV™´sVágjiLji ™´sVLi≤R∂áLi «ÿÕÿÕfixmsoLRiLi ™´sμÙR∂ D©´sı ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ xms≤T∂ BμÙR∂LRiV ¿¡©yıLRiVáV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ≠dsLRiV ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ ryı©y¨sNTP Æ™s◊˝¡ CªRΩLSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVV¨sgji øR¡¨sF°∏R∂WLRiV.

¬ø’>∑˝Ÿ »\bÕ‘·+ e<ä›

Áù|eT»+≥ô|’ <ë&ç ∫‘·÷Ôs¡T, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ \¤À¡lLi≤ÔT∂xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi \ZNPgRiÕfi «¡Ã¡FyªRΩLi ™´sμÙR∂ INRP ˙}ms™´sV«¡Li»¡\|ms gRiVLRiVÚæªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘NRPVÚáV μyLRiVfl·LigS μy≤T∂¬ø¡[aSLRiV. ™yLRiV ∏R∂VV™´sºΩ\|ms @ªy˘øyLRiLi¬ø¡[zqs, ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂\|ms NRPºΩÚª][ μy≤T∂¬ø¡[aSLRiV. LRiLi—¡ªRΩ, ™´sVV¨sLS«¡Ÿ @Æ©s[ C ∏R∂VV™´sºdΩ∏R∂VV™´sNRPVáV NRPLÒS»¡NRPÕ‹[¨s ¡LigSLRiV}ms»¡ ™yxqsVáVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. ™yLjiμÙR∂Lji¨ds ¿¡NTPªRΩ= N][xqsLi ≠s. N][»¡ Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV xqsLRiμygS BNRP‰≤T∂NTP ™´s¿¡Ë©´s ≠dsLji¨s øR¡Wzqs μR∂VLi≤R∂gRiVáV μy≤T∂NTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. LRiOTPQLiøR¡™´sV¨s ≠dsLRiV @LRi¿¡©y @NRP‰≤R∂ Fs™´sLRiW ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ μyLRiVfl·Li «¡LjigjiF°LiVVLiμj∂. F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV xmsÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s μR∂VLi≤R∂gRiVá N][xqsLi gS÷¡xqsVÚ©yıLRiV.

bÂwæºø±Vü‰s¡+ô|’ >∑]“¤D°\≈£î

ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*: ø£˝…ø£ºsY ø£Ø+q>∑sY, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRiLiª][ xqsLixmspLÒRi AL][gRi˘Li @¨s æªΩ÷¡}ms F°xqÌsL`i ©´sV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi gRiVLRiV™yLRiLi A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sW˘˙…”¡xtsQ©±s NRPLi Æ≤∂[ ZNP[L`i |qsLi»¡L˝RiÕ‹[ ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡V»¡NRPV |qsL`iˆ μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li F°xqÌsL˝Ri©´sV ™´sVV˙μj∂iLi¿¡ xmsLizmsLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 175 ©´sW˘˙…”¡xtsQ©±s @Li≤`∂ Æ≤∂[ ZNP[L`i |qsLi»¡L˝RiV©yı∏R∂V¨s, ˙xmsºΩ ZNP[Li˙μy¨sNTP 15 ø]xmsˆV©´s F°xqÌsL˝Ri©´sV xmsLizmsLi¿¡ ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡V»¡NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩzqsNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. gRiLRi˜™´sªRΩVáV, Àÿ÷¡LiªRΩáV xqsLji\π∏∂V©´s F°xtsQNRP ≠sáV™´sáV©´sı F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRiLi ºdΩzqsNRPVÆ©s[Õÿ @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiF~Liμj∂iLiøR¡V»¡NRPV C F°xqÌsL˝RiV FsLiª][ Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂Vªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. gRiLRi˜™´sªRΩVáV, Àÿ÷¡LiªRΩáV xqsLji\π∏∂V©´s F¢ztÌsQNSx§¶¶¶LRiLi ºdΩzqsNRPVLi¤…¡[ xqsLixmspLÒRi AL][gRi˘™´sLiªRΩVáVgS DLi…ÿLRi¨s, ªRΩμy*LS AL][gRi˘ ™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s xqs™´sW«¡ ¨sLS¯flÿ¨sNTP ª]≤R∂ˆ≤R∂VªyLRi¨s @©yıLRiV.

ø±øÏHê&É ;#Y˝À •\Œø£fi≤ bÕsYÿ @sêŒ≥T: ø£˝…ø£ºsY

ø±øÏHê&É, nø√ºãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿ©´sV xmsLS˘»¡NRPLRiLigS ºdΩLÙjiμj∂ÆμÙ∂[ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS NSNTP©y≤R∂ ’d¡ø`¡Õ‹[ bPáˆNRPŒÿ FyLRiV‰©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRPáNÌRPL`i ¨dsªRΩW ˙xmsryμ`∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂iLiøyLRiV.C bPáˆNRPŒÿ FyLRiV‰ GLSˆ»¡VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ bPÕÿˆÃ¡©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPLRiWıÕfi —¡Õ˝ÿ AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂ ©´sVLi≤T∂ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS BxqsVNRP LSLiVV¨s ºdΩxqsVNRPV ™´s¿¡Ë ™y…”¡¨s ≠s≠sμ≥R∂ bPáVˆÃ¡V μy*LS @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s bPÕÿˆÃ¡VgS ™´sV÷¡¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN]©yıLRiV.CÆ™s[VLRiNRPV gRiVLRiV™yLRiLi NSNTP©y≤R∂ Æ™sVN˝SLji©±s D©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ C bPÕÿˆÃ¡V ¬ø¡ZNP[‰ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¨dsªRΩW ˙xmsryμ`∂, NSNTP©y≤R∂ LRiWLRiÕfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPVLRiryá NRP©´sıÀÿ ¡V $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV.C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ©´s™´sLi ¡LRiV 30, ≤T∂aRPLi ¡LRiV 1,2 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ NSNTP©y≤R∂ ’d¡ø`¡ |mnszqÌs™´sÕfi©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yı™´sV¨s, AÕ‹[gS @NRP‰≤R∂ bPáˆNRPŒÿ FyLRiV‰©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s

æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VNRPVgS©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Bxmsˆ…”¡ZNP[ 50áORPQá LRiWá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s @©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V, ,ºΩLRiVxmsºΩ, LS«¡™´sVLi˙≤T∂á ©´sVLi≤T∂ ™´s¿¡Ë©´s xqsV™´sWLRiV 25™´sVLiμj∂ ¨sxmsofl·V\¤Õ¡©´s bPáVˆÃ¡¬ø¡[ @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s bPÕÿˆÃ¡©´sV ¬ø¡NTP‰Li¿¡ bPáˆNRPŒÿ FyLRiV‰ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. CbPÕÿˆÃ¡©´sV 80aSªRΩLi ryLi˙xmsμy∏R∂V LkiºΩÕ‹[©´sV, 20aSªRΩLi Aμ≥R∂V¨sNRP xmsμÙR∂ºΩÕ‹[©´sV ™y…”¡¨s ™´sV÷¡¬ø¡[LiμR∂VNRPV bPáVˆÃ¡V NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NSNTP©y≤R∂ ’d¡ø`¡ |mnszqÌs™´sÕfiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ @LiaSá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Cá 9™´sæªΩ[μk∂ LSxtÌsQ˚ xmsLS˘»¡NRP, ryLixqs‰QXºΩNRP aS≈¡Ã¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ øR¡LiμR∂©yΔÿ©±s NSNTP©y≤R∂ LS©´sV©yıLRi¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¨dsªRΩW ˙xmsryμ`∂ }msL]‰©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı NSNTP©y≤R∂ LRiWLRiÕfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPVLRiryá NRP©´sıÀÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSNTP©y≤R∂ ’d¡ø`¡Õ‹[ N][…”¡ 40áORPQá LRiW.áª][ bPáˆNRPŒÿ FyLRiV‰©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, BLiμR∂VNRPVgS©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙Fyμ≥R∂≠sVNRPLigS 50áORPQá LRiW.á©´sV ™´sVLi«¡ŸLRiW ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ 6N][»˝¡ 50áORPQáª][ ’d¡ø`¡ FyLRiV‰©´sV, @Æμ∂[≠sμ≥R∂iLigS bPÕÿˆLS™´sW¨sı NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. NSNTP©y≤R∂V xmsLS˘»¡NRPxmsLRiLigS @¨sı ≠sμ≥yÕÿ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsLiª][ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı ≠s≠sμ≥R∂ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV ªRΩ™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ LS™´s≤R∂iLi øyÕÿ A©´sLiμR∂iLigS DLiμR∂¨s, μk∂¨s™´sÃ˝¡ NSNTP©y≤R∂NRPV ™´sVLjiLiªRΩ xmsLS˘»¡NRP a][À≥œ¡LS™´s≤R∂iLiª][ ˙xms«¡Ã¡NRPV xmsLS˘»¡NRPxmsLRiLigS FsLiª][ Æ™s[VáV NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 5, nø√ºãsY 2012

‘ê+&É÷s¡T ÄdüT|üÁ‹ì n_Ûeè~Δ #˚kÕÔ+ kÂs¡ $<äT´‘Y kÂø£sê´ìï ø£*ŒkÕÔ+ &Üø£ºs¡¢ ø=s¡‘· n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î ø±+Á{≤ø˘º |ü<䛋˝À ìj·T$TkÕÔ+ s√>∑T\ yÓ+≥ e#˚à düVü‰j·T≈£î\≈£î edü‹ ø£*ŒkÕÔ+ nqTø√ì dü+|òüT≥q\T »]–q|ü⁄Œ&ÉT ÄdüT|üÁ‹ô|’ <ë&ÉT\T #ÓjÓTT´<äT›: ø£˝…ø£ºsY yêD°Á|ükÕ<é s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 4, düTes¡íyês¡Ô: ÑÁÍýØÍÜ[®ƒs[ @¼½|msμôR… AxqsVxmsú¼½ @LiVVƒ«s »yLi²R…WLRiV AxqsVxmsú¼½¬s @¬sõ „sμ³yÌÁ @Õ³Áª«sXμôj…xmslLi[èLiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s »yLi²R…WLRiV AxqsVxmsú¼½ @Õ³Áª«sXμôj… NRP„sVÉÓÁ \¿ÁlLiøƒ±s, LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL`i Fs.ªyßÔáúxmsryμ`… @ƒyõLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi »yLi²R…WLRiVÍÜ[¬s úxms˳ÏÁV»R½* AxqsVxmsú¼½ÍÜ[ AxqsVxmsú¼½ @Õ³Áª«sXμôj… NRP„sVÉÔÁ xqsª«sW®ªs[aS¬sNTP A®ªsV @μ³R…ùQORPQ»R½ ª«sz¤¦¦¦Li¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS NRPÛÍÁNíRPLRiV ª«sWÉýزR…V»R½W L][gRiVÌÁNRPV FsÍØLiÉÓÁ B‡Á÷LiμR…VÌÁV NRPÌÁVgRiNRPVLi²y AxqsVxmsú¼½ÍÜ[ r¢LRi „sμ³R…Vù»`½ r¢NRPLSù¬sõ NRPÖÁöLi¿Á[LiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s, BLiμR…VNRPVgSƒ«sV @LiμR…VËØÈÁVÍÜ[ Dƒ«sõ ¬sμR…VÌÁƒ«sV „s¬s¹¸…Wgjiryòª«sV¬s @ƒyõLRiV. AxqsVxmsú¼½ÍÜ[ 30 ª«sVLiμj… ²yNíRPQLýRiNRPVgSƒ«sV 16 ª«sVLiμj… ²yNíRPLýRiV xms¬s¿Á[xqsVòƒyõLRi¬s, ²yNíRPQLýRi N]LRi»R½ƒ«sV @μ³j…gRi„sVLi¿Á[LiμR…VNRPV „dsÌÁVgS NSLiúÉØN`íP xmsμôR…¼½ÍÜ[ ¬s¸R…V„sVLi¿Á[LiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s A®ªsV @ƒyõLRiV. AxqsVxmsú¼½NTP 24 gRiLiÈÁÌÁ ¬dsÉÓÁ xqsμR…VFy¸R…W¬sõ NRPÖÁöLi¿Á[LiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s róy¬sNRP ª«sVV¬s=xmsÍÞ NRP„dsVxtsQƒ«sL`iƒ«sV NRPÛÍÁNíRPL`i A®μ…[bPLi¿yLRiV. AxqsVxmsú¼½ÍÜ[ L][gRiVÌÁ ®ªsLiÈÁ

ª«s¿Á[è xqs¥¦¦¦¸R…VNRPVÌÁNRPV ª«sxqs¼½ NRPÖÁöLi¿Á[LiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s NRPÛÍÁNíRPL`i ¾»½ÖÁFyLRiV. róy¬sNRP aSxqsƒ«s xqs˳ÏÁVùÌÁV »R½ƒ«s ¬s¹¸…WÇÁNRPª«sLæRi @Õ³Áª«sXμôj… ¬sμ³R…VÌÁƒ«sVLi²T… L][²ïR…V ®ªs[}qsLiμR…VNRPV @LigkiNRPLjiLiÀÁƒ«sLiμR…Vƒ«s L][²ïR…V ®ªs[}qsLiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s NRPÛÍÁNíRPL`i ¾»½ÖÁFyLRiV. @®μ…[„sμ³R…LigS ‡ýÁ²`… ËØùLiN`P GLSöÈÁV¿Á[}qsLiμR…VNRPV NRPW²y úxms¼½Fyμ³R…ƒ«sÌÁV xqsª«sVLjiöLi¿yÌÁ¬s NRPÛÍÁNíRPL`i @ƒyõLRiV. @xqsVxmsú¼½ÍÜ[ ²yNíRPQLýRi N]LRi»R½ Dƒ«sõLiμR…Vƒ«s G\®ªsƒy @ƒ«sVN][¬s xqsLixmnsVÈÁƒ«sÌÁV ÇÁLjigjiƒ«sxmsöV²R…V AxqsVxmsú»R½VÌÁV, ²yNíRPQLýRiQ\|ms μy²R…VÌÁV ¿Á[¸R…Vª«sμôR…¬s, C „sxtsQ¸R…VLiÍÜ[ N]Li»R½ xqsLi¸R…Vª«sVƒ«sLi FyÉÓÁLi¿yÌÁ¬s NRPÛÍÁNíRPL`i xqsWÀÁLi¿yLRiV. μy²R…VÌÁª«sLiÉÓÁ xqsLixmnsVÈÁƒ«sÌÁV ÇÁLjigjiƒ«sxmsöV²R…V ²yNíRPQLýRi N]LRi»R½ NSLRißáLigS \®ªsμ³R…ù r¢NRPLSùÌÁV @Liμj…Li¿RÁ²R…LiÍÜ[ B‡Á÷LiμR…VÌÁV NRPÌÁVgRiV»y¸R…V¬s A®ªsV @ƒyõLRiV. ÌÁ¸R…Vƒ±s= NýRPËÞ ªyLji r¢ÇÁƒ«sùLi»][ ®ƒs[ú»R½ bPÕ³ÁLSÌÁV GLSöÈÁV ¿Á[ryòª«sV¬s A®ªsV @ƒyõLRiV. AxqsVxmsú¼½ÍÜ[ ª«sVLiμR…VÌÁ N]LRi»R½ ÛÍÁ[μR…¬s BNRPª«sVVLiμR…V NRPW²y FsÌýÁxmsöV²R…V ª«sVLiμR…VÌÁV @LiμR…VËØÈÁVÍÜ[ DLi®²…[ÍØ ¿RÁW²yÌÁ¬s A®ªsV @ƒyõLRiV. AxqsVxmsú¼½NTP |qs„sV AÉÜ[ Fsƒ«s\ÛÍÁÇÁL`i LjiúzmnsÑÁlLi[ÈÁLýRiV,

NRPLixmspùÈÁLýRi N]ƒ«sVg][ÌÁVNRPV, FsÛÇÁLi²yÍÜ[ F~LiμR…VxmsLji胫s 18 @LiaSÌÁNRPV NRP„sVÉÓÁ A®ªsWμR…Li ¾»½ÖÁzmsLiμj…. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ róy¬sNRP aSxqsƒ«s xqs˳ÏÁVùÌÁV zms.ª«sV}¤¦¦¦LiμR…L`ilLi²ïT… ª«sWÉýزR…V»R½W AxqsVxmsú¼½ÍÜ[ ²yNíRPQLýRi N]LRi»R½ DLiμR…¬s, ²yNíRPQLýRi ¬s¸R…Wª«sVNS¬sNTP ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s NRPÛÍÁNíRPL`i xqsWÀÁLi¿yLRiV. »yLi²R…WLRiV AxqsVxmsú¼½ @Õ³Áª«sXμôj…NTP FsÍØLiÉÓÁ xqs¥¦¦¦¸R…V xqsx¤¦¦¦NSLSÌÁƒ«sV @Liμj…Li¿Á[LiμR…VNRPV FsÌýÁxmsöV²R…V xqsLizqsμôR…LigS DLiÉ؃«s¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV. @Li»R½NRPV ª«sVVLiμR…V úxms˳ÏÁV»R½* AxqsVxmsú¼½¬s NRPÛÍÁNíRPL`i xqsLiμR…Lji+LiÀÁ

AxqsVxmsú¼½ÍÜ[¬s ÛÍÁ[‡ÁL`i, úxmsxqsW¼½ ªyLïRiVÌÁƒ«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ L][gRiVÌÁNRPV @LiμR…V»R½Vƒ«sõ \®ªsμ³R…ù xqsμR…VFy¸R…WÌÁƒ«sV @²T…gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPVƒyõLRiV. @®μ…[„sμ³R…LigS ˳ÏÁª«sƒ«sLi, ËØ»`½LRiWLiÌÁÍÜ[ ÖdÁZNP[ÒÁÌÁV ÛÍÁ[NRPVLi²y »R½gRiV ª«sVLRiª«sVø»R½VòÌÁV ¿Á[xmsÉíØÌÁ¬s NRPÛÍÁNíRPL`i A®μ…[bPLi¿yLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ²T…zqs|¤¦¦¦¿`ÁFs£qs x¤¦¦¦ƒ«søLi»`½LSª«so, AxqsVxmsú¼½ xqsWxmsLjiLiÛÉÁLi®²…LiÉÞ ®ªsLiNRPÈÁLRiª«sVßáxmsö, ÑÁÍýØ lLi²`… úNS£qs |qsúNRPÈÁLki ryLiVV ¿_μR…Lji, ÌÁ¸R…Vƒ±s= NýRPËÞ @μ³R…ùQORPVÌÁV Aƒ«sLiμ`…LSª«so, NRP„sVÉÔÁ xqs˳ÏÁVùÌÁV ÇÁgRiμk…aRP*L`ilLi²ïT… »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

≈£î≥T+ã+˝À ô|<ä›\T+&É≥+ eTq uÛ≤>∑´+: >∑es¡ïsY

&çe÷+&ÉT¢ |ü]wüÿ]+#˚es¡≈£î b˛sê≥+ #˚kÕÔ+

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 4, düTes¡í yês¡Ô: ej·TdüH˚~ n+<ä]øÏ ˇø£fÒ.. ô|s¡T>∑T‘·T+~ ø±˙ ‘·>∑Z<äT. ìqï ∫qï yêfi¯ó¢>± ñqïyês¡T H˚&ÉT ô|<ä›yês¡Te⁄‘ês¡T. πs|ü⁄ eè<äTΔ\ e⁄‘ês¡T...n+≥÷ J$‘·dü‘ê´ìï >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T sêÁwüº >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé. dæøÏ+Á<ëu≤<é C§sêÁdæº j·THé ø£¢uŸ˝À ejÓ÷eè<äTΔ\ y˚Tfi≤˝À >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé bÕ˝§ZHêïs¡T. ô|<ä›yês¡T+&É&É+ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ˇø£ uÛ≤>∑´eTì, yêfi¯¢ Äosê«<ä+ m|ü⁄Œ&É÷ eTq‘√ ñ+≥T+<äì, @u≤<Ûä ø£*–Hê Ç+{À¢ ô|<ä›yê]‘√H˚ #Ó|ü⁄Œø=+{≤eTì >∑es¡ïsY nHêïs¡T. >∑es¡ïsY‘√ bÕ≥T ñqï Äj·Tq düreTDÏ $eT˝≤qs¡dæ+Vü≤Hé y˚Tfi≤˝À @sêŒ≥T #˚dæq kÕºfi¯¢qT dü+<ä]Ù+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 4, düTes¡íyês¡Ô: ªRΩ™´sV ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiªRΩ™´sLRiNRPV F°LS»¡Li N]©´srygji ryÚ™´sV¨s xqsVáÀ≥fi NSLi|m˝sN`P= NSLji¯NRPVáV }msL]‰©yıLRiV. xqsVáÀ≥fi NSLi|m˝sN`P=Õ‹[ ª]ágjiLi¿¡©´s NSLji¯NRPVá©´sV ºΩLjigji xms¨sÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][™yá¨s ˙lgi[»¡L`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xqsVáÀ≥fi NSLi|m˝sN`P= Dμ][˘gRiVá xqsLixmnsVLi gRiVLRiV™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gjiLiμj∂. ¡{tsQL`iÀÿg`iÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ™yLRiV ∏R∂W«¡™´sW©y˘¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ˙xmsμ≥y©´s ©´sgRiLSáՋ[ D©´sı |msμÙR∂ |msμÙR∂ xqsVáÀ≥fiá©´sV ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ áNRPV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V

düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£≈£î düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT düuŸm&ç≥sY ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüô|’ |ü≥Tº, ù|õH˚wüHé ø£*– ñ+&Ée˝…qT.

ø°düs¡, ôV≤&é Ä|ò”dt: XÊMTsYù|≥, düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É˝≤\≈£î <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. bò˛sYÔ bò˛¢sY, bÕ¢{Ÿ HÓ+.404, ôV’≤<äsêu≤<é eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. suvarnavartha@gmail.com ãjÓ÷&Ó{≤qT yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T>∑\s¡T.

xqsVáÀ≥fi xqsLixqÛs NSLi˙…ÿN`ÌP B™´s*≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ 52 xqsVáÀ≥fiáV ≠dsLji xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©´sıxmsˆ…”¡NUP NSLji¯NRP øR¡…Ìÿá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y NSLji¯NRPVá©´sV B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsV Ú©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. BªRΩLRi LSuÌy˚Õ˝‹[ NSLji¯NRPVáNRPV NRP¨dsxqs Æ™s[ªRΩ©´sLi 10Æ™s[áV BxqsVÚLi¤…¡[ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ZNP[™´sáLi 4 Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV BxqsWÚ ˙aRP™´sV μ][zms≤T∂NTP Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. μk∂¨s\|ms NSLji¯NRP aS≈¡ NRPW≤y xqsˆLiμj∂LiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRi©yıLRiV. ªRΩ™´sV ©y˘∏R∂VxmsLRi\Æ™sV©´s ≤T∂™´sWLi≤˝R∂V xmsLjiuy‰LRiLi @π∏∂[V˘LiªRΩ™´sLRiNRPV F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s NSLji¯NRPVáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

eT<ä´+ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄q≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 4, düTes¡íyês¡Ô: ˙xmsºΩ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡N]NRPryLji ™´sVμR∂˘Li μ≥R∂LRiáV |msLiøyá©´sı ≠sμ≥y©y¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μk∂¨s\|ms DªRΩˆºΩÚμyL˝RiV, @™´sV¯NRPLiμyL˝RiV, BªRΩLRi @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáª][ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s LSxtÌsQ˚ Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ @μR∂©´sxmso Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRi¥j∂ ¬ø¡FyˆLRiV. @LiμR∂LjiNTP AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Q\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. NRPLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ™´sVμR∂˘Li μ≥R∂LRiáV |msLiøyá¨s IºΩÚ≤T∂ æªΩáxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ xmsáV™´soLRiV NRPLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ™´sVLi˙ºΩ¨s NRP÷¡aSLRiV. μk∂Liª][ μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ μ≥R∂LRiáƙsWªRΩ Æ™sWgjixqsVÚ©´sı ™´sVμR∂˘Li @™´sV¯NRPLi μyLRiVáV BxmsˆV≤R∂V ™´sVμR∂˘Li˙zms∏R∂VVáNRPV øR¡VNRP‰Ã¡V øR¡WzmsLiøR¡≤R∂Æ™s[V ªRΩLRiV™yLiVVgS DLiμj∂.

\>∑&ÉbÕ{Ï ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ*‡+<˚ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 4, düTes¡íyês¡Ô: Dry¯¨s∏R∂W ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡¨s ™´sVWzqsÆ™s[∏R∂WáLi»¡W ágRi≤R∂Fy…”¡ ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. A∏R∂V©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩ©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ≠sLRi≠sVLiøR¡VNRPV¨s ¡z§¶¶¶LRiLigRi ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡FyˆÃ¡¨s Dμ][˘gRi xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. J∏R∂VW ©y©±s …‘¡¿¡Lig`i xmnsLiORPQ©±s•¶¶¶ÕfiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ágRi≤R∂Fy…”¡ ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡xmsˆNRPVLi¤…¡[ A∏R∂V©´s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩ{qsDN][™yá©yıLRiV. Dry¯¨s∏R∂W ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ FsLiª][ ™´sVLiμj∂ ˙xms™´sVV≈¡Vá©´sV @Liμj∂Li¿¡μR∂Æ©s[ @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ A ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li zqsgÊRiV¬ø¡[»¡©yıLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ æªΩáLigSflÿÕ‹[ ªRΩ©´s AxqsVÚá©´sV NSFy≤R∂VN][™´s…ÿ¨sNTP xqs\Æ™sVNRP˘™yμy¨sı ¤Õ¡[™´sÆ©sªRΩVÚªRΩV©yıLRi¨s ™yLRiV AL][zmsLiøyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ Dμ][˘gRiVáNRPV, ≠sμy˘LÛRiVáNRPV  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 05-10-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you