Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 265 X¯óÁø£yês¡+ nø√ºãs¡T 12, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é

m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT

ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

ø√s¡Tº˝À ø±\TŒ\T

yêÁ<ëô|’ $es¡D Çe«+&ç

q\T>∑T]øÏ >±j·÷\T

yêÁ<ëô|’ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#·+&ç n˝≤Vü‰u≤<é ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ˝Ÿ $es¡D Çyê«\ì πø+Á<ëìøÏ Ä<˚X¯+ n˝≤Vü‰u≤<é, nø√ºãsY 11 :ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ n\T¢&ÉT sêãsYº yêÁ<ë e´eVü‰s¡+ ø√s¡Tº≈£î #˚]+~. yêÁ<ë≈£î, ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ dü+düú &ûm˝Ÿm|òt≈£î eT<Ûä´ >∑\ nÁø£eT dü+ã+<Ûä+ e\¢ y˚\ ø√≥¢ Á|üC≤<Ûäq+ <äT]«ìjÓ÷>∑yÓTÆ+<äì, Bìô|’ $#ês¡D »s¡bÕ\ì πø+Á<ëìï Ä<˚•+#ê\ì ø√s¡T‘·÷.. >∑Ts¡Tyês¡+ n˝≤Vü‰u≤<é ôV’≤ø√s¡Tº˝À Á|üC≤Á|üjÓ÷»Hê\ yê´»´+ <ëK˝…’+~. sêãsYº yêÁ<ëô|’ e∫Ãq Äs√|üD MT<ä $#ês¡D≈£î

Äs√>∑´l Á|ü|ü+#êìπø Ä<äs¡Ù+`nyÓT]ø±˝À neT\T kÕ<Ûä´+ ø±˝Ò<äT »]|æ+#ê\ì Á|ü<Ûëìì Ä<˚•+#ê\ì |æ{ÏwüqsY $»„|æÔ #˚XÊs¡T. |æ{ÏwüHéqT $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫q Hê´j·TkÕúq+.. eT÷&ÉT ($T>∑‘ê2˝À)

ªø±˝ÒÃμ ùdÔ..≈£qT≈£îÿ+{≤s¡T..! e÷y√\ ñìøÏì <Óã“rdüTÔqï ôd˝Ÿ C≤&É\T

KeTà+,nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):ôd˝Ÿ $ì jÓ÷>∑+ e\q ˝≤uÛ≤\ ø£+fÒ qcÕº˝Ò m≈£îÿ e>± ñqï≥T¢` ‘˚*Ãq e÷y√\T ôd˝Ÿbò˛HéqT $ìjÓ÷–+#·sê<äì nÁ>∑H˚‘·\T eT÷&˚fi¯¢

øÏ+<äfÒ ìùw<ä+ $~Û+#ês¡T. ø=]j·Ts¡T¢, $T*f…+≥T¢, Ç‘·s¡T\ <ë«sêH˚ düe÷#ês¡+ ùdø£]+#ê\ì, m{Ϻ |ü]dæΔ‘·T˝À¢qT ôd˝Ÿbò˛Hé $ìjÓ÷–+#·sê<äH˚ ìã+<Ûäq\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡ì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ e÷s¡T‘·Tqï |ü]dæú‘·T\ <äècÕº´ e÷y√ <äfi¯ H˚‘·\T ôd˝ŸqT $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. á @&Ü~ |òæÁãe] 20 >∑T+&Ü\ eT+&É\+˝Àì ø=eTTà>∑÷&Ó+ Á>±eT+˝À »]–q ø±\TŒ˝À¢ düT‘ê] bÕbÕsêe⁄ n*j·÷dt dæ+>∑qï eTè‹øÏ ôd’‘·+ ôd˝Ÿbò˛H˚ ø±s¡DeTì ‘˚\TÃ≈£îHêïs¡T. nÁ>∑H˚‘·\ Ä<˚XÊ\qT <äfi¯H˚‘·\T, @]j·÷ ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ($T>∑‘ê2˝À)

Á|üø±X¯+, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô):Äs√>∑´l |ü<∏äø£+ Á|ü|ü+#êìπø Ä<äs¡ÙeTì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü<∏äø£+ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ nyÓT]ø± ˝≤+{Ï <˚XÊ\≈£î ≈£L&Ü kÕ<Ûä´+ ø±˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Äs√>∑´l |ü<∏äø±ìï Á|ü‹ ˇø£ÿ] Vü≤≈£îÿ>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î j·T‹ïkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. düeTÁ>∑ n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq ‘·sê«‘˚ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø=+<ä]øÏ ns¡ú+ ø±πø á |ü<∏äø£+ô|’ $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ù|<ä $<ë´s¡Tú\

#·<äTe⁄ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ @{≤ s¡÷.25 y˚\ ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Ç+~s¡eTà u≤≥ ∫e] s√Eq eTTK´eT+Á‹ |ü\T ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. ˇ+>√\T ]yéT‡˝Àì Äs√>∑´l \_Δ<ë s¡T\‘√ eTTU≤eTTœ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ \_Δ<ë s¡T\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. yê] düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Äj·÷ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ d”m+ Á|üdü+–+#ês¡T. Äs√>∑´l |ü<∏äø£+ Á|ü|ü+#êìπø Ä<äs¡ÙeTHêïs¡T. nyÓT]ø± ˝≤+{Ï <˚X¯+˝Àq÷ Ç˝≤+{Ï |ü<∏äø£+ #˚|ü≥º&É+ kÕ<Ûä´+ ø±˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. Hê\Tπ>fi¯¢ ÁøÏ‘·+ »]–q nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å mìïø£˝À¢.. ù|<ä\≈£î ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´ ùde\T, X¯g∫øÏ‘·‡\T #˚sTTkÕÔeTì ãsêø˘ ˇu≤e÷ Vü‰$÷ Ç#êÃs¡ì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, Ç+‘·es¡≈£L ≈£L&Ü <ëìï HÓs¡y˚s¡Ã˝Òø£ b˛j·÷s¡Hêïs¡T. ø±˙, eTq <ä>∑Zs¡ e÷Á‘·+ Äs√>∑´l |ü<∏äø±ìï ~–«»j·Te+‘·+>± ø=qkÕ–düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À 7.30 ø√≥¢ eT+~ Äs√>∑´l |ü]~Û øÏ+<ä ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷. 2 \ø£å\ es¡≈£L ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´+ n+~düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. á @&Ü~ 5 \ø£å\ X¯g∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Äs√>∑´ l |ü<∏äø£+˝À neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çq ÄdüŒÁ‘·T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. msTT&Ó&é ñ<√´>∑T\qT ≈£L&Ü Äs√>∑´l ˝À #˚πsà n+X¯+ |ü]o*düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. 104, 108 düØ«düT\qT eT]+‘· yÓTs¡T>∑T |ü]#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTì d”m+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. 108 ùde\qT $düèÔ‘·+ #˚ùd+<äT≈£î eTs√ 70 yêVü≤Hê\qT ø=qT>√\T #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT ñ<√´>±\qT Áø£eTãBΔø£]+#ê\ì Äs√>∑´l ñ<√´>∑T\T #˚dæq $»„|æÔøÏ Äj·Tq kÕq≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡T. á n+XÊìï |ü]o*kÕÔeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\T, ¬s’‘·T≈£L©\T, eTVæ≤fi¯\T, ø±]à ≈£î\T, j·TTe‘·≈£î nìï ($T>∑‘ê2˝À)

|òüTõj·÷u≤<é, nø√ºãsY 11 :&Ûç©¢˝Àì |òüTõj·÷u≤<é ø√s¡Tº˝À eTT>∑TZs¡T <äT+&É >∑T\T ø±\TŒ\≈£î ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. á |òüT≥ q‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± ˇø£ÿkÕ]>± ø£\ ø£\+ πs–+~. >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eTT>∑TZs¡T Ä>∑+‘·≈£î\T ø√s¡Tº Äes¡D ˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ês¡T. q\¢ø√s¡Tº\T <Ûä]+∫ Hê´j·Tyê<äT\T>± e∫Ãq <äT+&É>∑T\T $#·ø£åD≤ s¡Væ≤‘·+>± <ë&çøÏ ~>±s¡T. ø±\TŒ˝À¢ q\T>∑Ts¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. yê] ì kÕúìø£ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄, nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq b˛©düT\T ì+~ ‘·T\qT |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ç<ä›]ì n<äT|ü⁄ ˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. eTs√ <äT+&É>∑T&ç ø√dü+ yÓ‘·T≈£îHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ >±´+>¥düºsY ñ<äΔyéTdæ+>¥ \ø£å´+>± ø±\TŒ\T »]>± j·Tì b˛©düT\T ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq qT ø£*ùd+<äT≈£î e∫Ãq eTs√ eTT>∑TZ] øÏ ≈£L&Ü >±j·÷\j·÷´sTT. yê]ì yÓ+≥ H˚ ÄdüŒÁ‹øÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. ñ<ä›yéT dæ+>¥ô|’ Vü≤‘·´ düVü‰ 50øÏ ô|’>± πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. Äj·÷ πødüT\ $#ês ¡D˝À uÛ≤>∑+>± Äj·TqqT $÷s¡{Ÿ qT+∫ |òüTõj·÷u≤<é ø√s¡Tº≈£î rdüT≈£î e#êÃs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ø±\TŒ\T »]>±j·Tì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T ≥TÇ#êÃ|ü⁄s¡+

nq+‘·|ü⁄s¡+, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô):Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·T+ Äs¡T ¬s≥T¢ ô|]–‘˚.. Á|ü»\≈£î e÷Á‘·+ ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T ô|]>±j·Tì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e+<ä s¡÷bÕj·T\T ô|{Ϻ ø=Hêï ≈£L&Ü dü+∫˝À dü>±ìøÏ ≈£L&Ü ≈£Ls¡>±j·T\T sêe&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«\ $<ÛëHê\ ìs¡íj·÷\ e˝Ò¢ kÕe÷qT´\ô|’ $|üØ‘·yÓTÆq uÛ≤s¡+ |ü&ç+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘=$Tà<˚fi¯¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤<ÛäHêìï ø=\¢>={≤ºs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘·*¢, |æ\¢ ø±+Á¬>dt Á|üC≤dü+|ü<äqT <√#·T≈£îHêïj·Tì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü»\T |ü&ÉT‘·Tqï Çã“+<äT\qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î

‘êqT bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤ºqì yÓ\¢&ç+#ês¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À edüTÔHêï $÷ø√dü+ j·÷Á‘· |ü<√ s√E ø=qkÕ–+~. ô|qø£\bÕ&ÉT˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À u≤ãT Á|üdü+–dü÷Ô.. ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغô|’ rÁe kÕúsTT˝À <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘·*¢ ø±+Á¬>dt, |æ\¢ ø±+Á¬>dt ¬s+&É÷ <=+>∑\ bÕغ˝Òqì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·*¢bÕغ˝À ø£*ùd+<äT≈£î |æ\¢ bÕغ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+<äì m<˚›yê #˚yês¡T. ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À kÕe÷õø£ Hê´j·T+ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì u≤ãT eT+&ç|ü&ܶs¡T. nìï esêZ\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïj·Tì nHêïs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø√dü+ @sêŒf…Æq bÕغ |”ÄØŒ.. #˚‘·>±ø£ ø±+Á¬>dt˝À ø£*dæb˛sTT+<äì $eT ]Ù+#ês¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ n+fÒ ø=+<ä] ø√dü+ ø±<äì, n+<ä]ø√düeTì nHêïs¡T. {°ÄsYmdt ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt˝À $©qeTj˚T´+<äT≈£î #·÷k˛Ô+<äHêïs¡T. Çø£ nÁø£eT ÄdüTÔ\T ≈£L&Éu…≥Tºø=ì πødüT˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï yÓ’mkÕ‡sYd”|” ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt˝À ø£*dæb˛j˚T+<äT≈£î dæ<äΔeTyÓTÆ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘·\+‘ê C…’\T≈£î yÓfi≤¢s¡ì nHêïs¡T. ◊<˚fi¯¢˝À Çìï y˚\ ø√≥T¢ m˝≤ dü+bÕ~+#ês¡ì düTÁ|”+ø√πsº Á|ü•ï+∫+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. nÁø£e÷düTÔ\ πødüT qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Ä bÕغ ‘·«s¡˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt˝À ø£*dæb˛qT+<äì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. sêj·T<äTs¡Z+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì zãT˝≤ |ü⁄s¡+ ø£+ô|˙˝À y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·TT\ <√|æ&û #˚dæq yÓ’mkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]úì ñ|ü mìïø£˝À¢ ‹]– mqTïø√e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. yês¡T <√#·T≈£îqï s¡÷.4 y˚\ ø√≥T¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~ΔøÏ πø{≤sTTùdÔ ($T>∑‘ê2˝À)

CMyK

eTT>∑TZs¡T eTTwüÿs¡T\ n¬sdüTº ã+>±s¡T \ø£ÎDY≈£î u…sTT˝Ÿ q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 11 :&Ûç©¢ b˛©düT\T eTs√ Ç+&çj·THé e÷&ÉT´˝ŸqT ìØ«s¡´+ #˚XÊs¡T. ñÁ>∑yê<ä dü+düú Ç+&çj·THé eTTC≤Væ≤BHé≈£î #Ó+~q düuÛÑT´\T eTT>∑TZ]ì >∑Ts¡Tyês¡+ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ |ü⁄D…˝À ù|\Tfi¯¢≈£î bÕ\Œ&ç+~ Mπsqì nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. á eTT>∑TZs¡T Ç+&çj·THé eTTC≤Væ≤BHé N|òt j·÷dæHé ã‘·ÿ˝Ÿ≈£î n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T\ì b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±] ˇø£s¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. yê]ì &Ûç©¢ b˛©düT $uÛ≤>∑+˝Àì j·÷+{° f…Ás¡sY ôdŒwü˝Ÿ ôd˝Ÿ |ü≥Tº≈£î+<äHêïs¡T. yê] qT+∫ ø=ìï Äj·TT<Ûë\T, nyÓ÷àìj·T+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘˚&Ü~ Ä>∑düTº˝À |ü⁄D…˝À »]–q ù|\Tfi¯¢‘√ bÕ≥T eTs√ Hê\T>∑T ù|\Tfi¯¢ yÓqø£ M] Vü≤düÔ+ ñ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. >∑‘· e÷sYà 27q ≈£L&Ü b˛©düT\T Ç+&çj·THé eTTC≤Væ≤BHé≈£î #Ó+~q z e´øÏÔì n¬sdüTº #˚dæ, n‘·ì e<ä› qT+∫ øÏ˝À ù|\T&ÉT |ü<ësêú\T, &ç{ÀH˚≥sYqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. n‘·ìï s¡Vü≤dü´ ÁbÕ+‘êìøÏ rdüT¬ø[¢ $#ê]+#ês¡T. n‘·&ÉT Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ Ä<Ûës¡+>±H˚.. ‘êC≤>± eTs√ eTT>∑TZ]ì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~

q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 11 :;CÒ|” e÷J C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT ã+>±s¡T \ø£ÎDY≈£î u…sTT˝Ÿ eT+p¬s’+~. \+#·+ πødüT˝À •ø£å nqTuÛÑ$düTÔqï Äj·Tq≈£î &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæ+~. s¡÷.50 y˚\ e´øÏÔ>∑‘· |üPNø£‘·TÔ düeT]Œ+#ê\ì »dæºdt @πø bÕsƒ¡ø˘ Ä<˚•+#ês¡T. 2001˝À \ø£å s¡÷bÕj·÷\T \+#·+ rdüT≈£î+≥÷ ‘ÓVü≤˝≤ÿ dæº+>¥ Ä|üπswüHé˝À \ø£ÎDY |ü≥Tºã&ܶs¡T. s¡ø£åD XÊK Äj·TT<Ûë\ ø=qT>√\T e´eVü‰s¡+˝À \ø£å s¡÷bÕsTT\T \+#·+ rdüT≈£î+≥÷ ¬øyÓTsê≈£î ∫øÏÿq ã+>±s¡T \ø£ÎDY≈£î d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº Hê\Tπ>fi¯¢ C…’\T •ø£å $~Û+∫+~. n˝≤π>, \ø£å s¡÷bÕj·T\ »]e÷q ≈£L&Ü y˚dæ+~. B+‘√ 72 dü+e‘·‡sê\ \ø£ÎDYqT @Á|æ˝Ÿ 27q C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq >∑‘· ◊<äT HÓ\\T>± rVü‰sY C…’\T˝À •ø£å nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. ‘·q≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·÷\+≥÷ Äj·Tq ôdô|º+ãsY 4q &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. eè<ëΔ´|ü´+‘√ $$<Ûä nHês√>∑´ ø±s¡D≤\ Ø‘ê´ u…sTT˝Ÿ Çyê«\+≥÷ nuÛÑ´]ú+#ês¡T. Äj·Tq $»„|æÔì eTìï+∫q »dæºdt @πø bÕsƒ¡ø˘ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

u≤;¢ πødüT

16≈£î yêsTT<ë q÷´&Ûç©¢,nø√ºãsY 11: u≤;¢ô|’ düTBs¡È yê<äq\ ‘·sê«‘· πødüT˝À ‘·T~ yê<äq\qT düTÁ|”+ø√s¡Tº á HÓ\ 16≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~. u≤;¢ $wüj·T+˝À Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ #˚düTÔqï yê<äq˝À ns¡ú+˝Ò<äì düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À eTVü‰sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q yê<äq $ì|æ+ ∫+~. πøe\+ ‘ê>∑T˙{Ï ø√düy˚T u≤;¢ ìsêàD+ #˚XÊeTì, Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˝Òì $yê<ëìï ô|<ä›>± #·÷|ü⁄ ‘√+<äì $e]+∫+~. yê<äq\T $qï MT<ä≥ düTÁ|”+ø√s¡Tº πødüTqT á HÓ\ 16≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~.nsTT‘˚ u≤;¢ e\¢ ø£*–q qcÕºìï, ø£\>∑uÀ‘·Tqï qcÕº\qT eTqsêh+ $ì|æ+∫+~. eTVü‰ yê<äq\ô|’ ≈£L&Ü düTÁ|”+ Ç|üŒ{Ïπø ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\qT yÓ\¢&ç+∫+~

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+ Hê{Ï düTes¡íj·TT>∑+ ‘·«s¡˝ÀH˚ edüTÔ+<äì Á|ü»˝À¢ uÛÑs√kÕ ø£*Œ+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√H˚ bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü≥ºqTqï≥Tº yÓ’mdtÄsY d”|” >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTà yÓ\¢&ç+#ês¡T. ˝À≥dt bÕ+&é ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $÷&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ .. yÓ’mdt #˚|ü{Ϻq ªÁ|üC≤Á|ükÕúq+μ qT wü]à˝≤ eTs√kÕ] ø=qkÕ–+#·qTqï≥Tº $»j·TeTà ‘Ó*bÕs¡T. Çã“+<äT˝À¢ ñqï Á|ü»\T≈£î u≤dü≥>± ì\Tyê\ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶, bÕغ Hêj·T≈£î\ n_ÛÁbÕj·T+ y˚Ts¡≈£î bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤º\ì ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTì $»j·TeTà ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ≈£îeTà¬ø’ÿ »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ì C…’\T˝À ô|{Ϻq+<äTq wü]à˝≤ bÕ<äj·÷Á‘· #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î e#êÃs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T. eTVü‰H˚‘· Á|ü»\ <ä>∑Z]øÏ m˝≤ e#êÃs√.. Á|ü»\≈£î m˝≤ uÛÑs√kÕ Ç#êÃs√ n<˚ $<Ûä+>±.. yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ dü÷Œ]Ô‘√ bÕ<äj·÷Á‘· #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#êeTHêïs¡T. bÕ<äj·÷Á‘· nø√ºãsY 18 ‘˚~q yÓ’mdtÄs¡ õ˝≤¢ Ç&ÉT|ü⁄\ bÕj·T qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ Ç#êÃ|ü⁄s¡+ es¡≈£î düTe÷s¡T 3 y˚\ øÏ˝À$÷≥s¡¢≈£î ô|’>± kÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|ü»\ eT<Ûä´ ñ+&Ü\ì »>∑Hé #ÓbÕŒs¡ì.. u…sTT˝Ÿ ô|’ $&ÉT<ä\j·÷´ø£ »>∑Hé bÕ<äj·÷Á‘·qT ø=qkÕ–kÕÔs¡ì.. n|üŒ{Ï es¡≈£î wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<ë nì kÕ<Ûës¡D Á|ü»˝À¢ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïj·Tì, |üqTï\T, düsY #ÛêØ®\ ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT Çã“+<äT˝À¢øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘√dæ+<äì $»j·TeTà nHêïs¡T. yÓ’mdt |ü<∏äø±\qT ø=qkÕ–+#ê\ì n+≥÷H˚ eTVü‰H˚‘·ô|’ Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ bÕ<äj·÷Á‘·, »>∑Hé z<ës¡TŒj·÷Á‘·qT nqTø£]+#·&Üìπø ‘·|üŒ #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·‘√ »]π>$T˝Ò<äì ÄyÓT nHêïs¡T. Äs√>∑´l, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T, 108 düØ«düT\ |ü<∏äø±\T ìØ«s¡´+ nj·÷´s¡ì.. ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ø=+&ÓøÏÿ ≈£Ls¡TÃHêïj·Tì.. Á|üuÛÑT‘·« n_Ûeè~Δ |ü<∏äø±\ }ùd ˝Ò<äì.. ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì.. 104 düØ«dt ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·˝Òø£b˛sTT+<äì $÷&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï düeTdü´\T sêÅcÕºìï |ü{Ϻ |”&çdüTÔqï ‘·s¡TD+˝À bÕ<äj·÷Á‘· #˚dæ Á|ü»\≈£î qeTàø±ìï ø£*–+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ bÕ<äj·÷Á‘·qT #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. |ò”E Bø£åô|’ ôV’≤<äsêu≤<é, ˇ+>√\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ »>∑Hé Bø£å #˚XÊs¡ì.. ($T>∑‘ê2˝À)

CMyK

Á|ü»\ ø£cÕº\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äTπø bÕ<äj·÷Á‘· ø±+Á¬>dt $<ÛëHê\ e˝Ò¢ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ ‘·*¢ ø±+Á¬>dt, |æ\¢ ø±+Á¬>dt ¬s+&É÷ <=+>∑\ bÕغ˝Ò yÓ’ø±bÕ,ø±+Á¬>dt\ô|’ <ÛäÛ«»yÓT‹Ôq #·+Á<äu≤ãT

wü]àfi¯ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î eTTVüAs¡Ô+ Ksês¡T 18q Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç~ eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+: $»j·TeTà


C…’˝À¢ ìeTà>∑&ɶqT ø£*dæq Hê>±s¡T®q

Hê>±s¡T®q C…’\T≈£î yÓ[¢ ìeTà>∑&ɶqT ø£*XÊs¡T. >∑‘·+˝Àq÷ á j·TTekÕÁe÷{Ÿ ìeTà>∑&ɶqT ˇø£{Ï ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ø£*XÊs¡T. nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q >∑‘· p˝…’˝À ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT ø£*dæ wæض Á|ükÕ<ëìï n+~+#ês¡T. ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é≈£î eT+∫ »s¡>±\ì ø√s¡T≈£î+≥÷ Hê>±s¡T®q n|ü⁄Œ&ÉT Á|ükÕ<ëìï n+~+#ês¡T. Ç{°e* ø±\+˝À ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT Hê>±s¡T®q C…’\T˝À ø£\e&É+ Ç~ eT÷&√kÕ]. n+‘·≈£îeTT+<äT pHé 30e ‘˚Bq Äj·Tq C…’\T˝À ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT ø£*XÊs¡T. ø±>± ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é≈£î #Ó+~q yêHé|æø˘ ÁbÕC…≈£îº˝À Á|üeTTK dæ˙ q≥T&ÉT Hê>±s¡T®q ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq≥T¢ n|üŒ{À¢

yês¡Ô\T e#êÃsTT. C…’\T e<ä› $◊|æ\ Vü≤&Üe⁄&ç >∑Ts¡Tyês¡+ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T e<ä› $◊|æ\ Vü≤&Üe⁄&ç ø£ì|æ+∫+~. Hê>±s¡T®q e∫à ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT ø£\e>± n+‘·≈£îeTT+<äT yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’j·Tdt $»j·TeTà |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\‘√ ø£*dæ e∫à C…’\T˝À ñqï »>∑HéqT ø£*XÊs¡T. wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·ô|’ ÄyÓT #·]Ã+#˚+<äT≈£î e#êÃs¡T. Ä ‘·sê«‘· e÷J eTTK´eT+Á‹ »\>∑+ yÓ+>∑fi¯ sêe⁄ ‘·qj·TT&ÉT »\>∑+ yÓ+ø£Á{≤e⁄ ≈£L&Ü »>∑Hé‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T.

2j·T eøÏs¡D≤\‘√@{≤eT÷&ÉTqïs¡\ø£å\eT+~øÏñbÕ~Û ôV’≤<äsêu≤<é: Á|üeTTK dæ˙ q≥T&ÉT, ìsêà‘· nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£&É|ü bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À n¬sôd’º #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À ñqï Á|üeTTK yê´bÕs¡y˚‘·Ô ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT ø£*XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eTT˝≤K‘Y düeTj·T+˝À

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãs¡T 12, 2012

ø±sê´#·s¡DH√#·Tø√ì –]»q &çø£¢πswüHé

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY yÓ\¢&ç

ˇ+>√\T, nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡T<√´>∑ j·TTerj·TTe≈£î\≈£î es¡+ ˝≤+{Ï<äì d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. sêhyê´|üÔ+>± nH˚ø£ \ø£å\ eT+~ j·TTerj·TTe≈£î\T j·TTeøÏs¡D≤\ <ë«sê ñbÕ~Û bı+<ës¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á @&Ü~ á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä eT÷&ÉTqïs¡ \ø£å\ eT+~øÏ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À Ç+~s¡eTàu≤≥ ìs¡«Væ≤düTÔqï d”m+ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ˇ+>√\T˝À j·TTeøÏs¡D≤\ \_›<ës¡T\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. @ Ä<Ûës¡+ ˝Òì ìs¡T<√´>∑ j·TTer j·TTe≈£î\≈£î Åô|’y˚≥Ts¡+>∑ dü+düú\˝À ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î dæ.◊.◊. dü+düú, ‘·~‘·s¡ dü+düú\ düeTq«j·T+‘√ <ë<ë|ü⁄ 30 \ø£å\ eT+~øÏ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î \ø£å´+ ø±>± n+<äT˝À ‘=*$&É‘·>± 5 dü+e‘·‡sê\˝À 15 \ø£å\ eT+~øÏ ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. ádü+e‘·‡s¡+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 60 y˚\ eT+~øÏ ñ<√´>∑ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T

≥T Ç#êÃ|ü⁄s¡+ ‘êqT ≈£L&Ü @\÷s¡T, ôV’≤<äsêu≤<é ˝À Bø£å #˚|ü{ϺHê Á|üuÛÑT‘·«+˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ sê˝Ò<äHêïs¡T. $<äT´‘Y dü+øå√uÛÑ+‘√ ¬s’‘·T\T Çã“+<äT\≈£î ˝Àqe⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘·eT bÕغ ∫qïbÕغ nì.. Á|üuÛÑT‘ê«ìï m<äT]+#˚ X¯øÏÔ ‘·eT≈£î ˝Ò<äì.. n+<äTπø Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯+ ñHêï @$T #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïeTì.. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£îeTà¬ø’ÿ+<äHêïs¡T. nôd+;¢˝À Á|üC≤düeTdü´\ô|’ Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ düŒ+~+#·&É+˝Ò<äì $»j·TeTà $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ m+<äT≈£î n$XÊ«dü rsêàq+ ô|≥º&É+˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ m+|”\T ∫<ä+ãs¡+ ø£\Te>±H˚ $#ês¡D ˝Ò≈£î+&ÜH˚ á&û H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, ø±+Á¬>dt ‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ+<äq&ÜìøÏ Ç+‘·ø£+fÒ s¡TEe⁄ @$T nø£ÿπs¢<äHêïs¡T. wü]àfi¯ s¡÷fÒ dü|üπs≥T ~e+>∑‘· eTVü‰H˚‘· yÓ’mdtÄsY ≈£L‘·Ts¡T wü]àfi¯ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔyÓTÆ+~. Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T qT+∫ Ç#êä|ü⁄s¡+ es¡≈£î kÕπ> á j·÷Á‘·˝À Á|üC≤düeTdü´\ô|’ düsêÿs¡T rs¡TqT m+&É>∑≥ºqTHêïs¡T. düeTdü´\T |ü]wüÿ] kÕÔq+≥÷ e˝…¢ y˚dü÷Ô »q+˝ÀøÏ e∫Ãq #·+Á<äu≤ãT.. n$XÊ«dü+ m+<äT≈£î ô|≥ºfÒ¢<√ ì\Bùd˝≤ kÕ>∑qT+~ á bÕ<äj·÷Á‘·. Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T qT+∫ Ç#êä|ü⁄s¡+ es¡≈£î kÕπ> á bÕ<äj·÷Á‘·˝À »q+‘√ eTy˚Tø£+ ø±qTHêïs¡T. MT ø√düeT+≥÷ sêhÁ|ü»\ô|’ #·+Á<äu≤ãT #·÷|ædüTÔqï ø£|ü≥Áù|eTqT wü]àfi¯ Á|ü»\ kÕøÏå>± ìs¡÷|æ+#·qTHêïs¡T. ù|<äyêfi¯¢ ø£cÕº*ï ø£fi¯¢‘√ ø±<äT.. eTqdüT‘√ #·÷XÊs¡T eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt. bÕ<äj·÷Á‘· dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‹ˇø£ÿ] düeTdü´*ï n<Ûä´j·Tq+ #˚XÊs¡T. eTVü‰H˚‘· #·÷|æq e÷s¡Z+˝ÀH˚ Äj·Tq ≈£L‘·Ts¡T Á|ü»˝À¢øÏ sêqTHêïs¡T. Á|ü»\≈£î eT<䛑·T>± H˚qTHêï

neø±XÊ\T ø£*Œ+#êeTì, n˝≤π> yÓTT‘·Ô+$÷<ä 2 \ø£å\ 15 y˚\ eT+~øÏ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·T≥˝À πøe\+ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D≈£î <ë<ë|ü⁄ 777 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡TÃô|{Ϻq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ &ç.ÄsY.&ç.@., yÓTbÕà yê]<ë«sê ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\qT >∑T]Ô+∫ yê] HÓ’|ü⁄D´‘·qT ã{Ϻ ‘·–q •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·<äT|ü] Äj·÷ Åô|’y˚≥Ts¡+>∑ dü+düú\˝À ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sêh+˝À áø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄ 18 \ø£å\ <Ûäs¡U≤düTÔ\T ô|+&ç+>¥˝À e⁄Hêïj·THêïs¡T. sêh+˝À 54 XÊ‘·+ 25 dü+e‘·‡sê\ ‘·≈£îÿe ej·TdüT‡ ø£*–q ìs¡T<√´>∑ j·TTer j·TTe≈£î\T e⁄Hêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq+>± mdt.dæ., mdt.{Ï., _.dæ., z.dæ.\≈£î ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£eT+ neT\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T ø±s¡´Áø£e÷ìï |ü{Ïwü˜+>± bÕs¡<äs¡Ùø£+>± neT\T#˚ùd+<äT≈£î 9 eT+~ eT+Á‘·T\T, 9 eT+~ d”ìj·TsY ◊.@.mdt. n~Ûø±s¡T\T |üì#˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê πøe\+ eTqsêh+˝À >±ø£ Ç‘·s¡ sêÅcÕº\ dü+düú\˝À ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìï Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì eTVü‰sêh, ø£sêí≥ø£ sêÅcÕº\˝À ≈£L&Ü neT\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ù|<ä˝…’q ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T eT<Ûä´˝À #·<äTe⁄ e÷ìy˚dæq yê]øÏ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#·T≥˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ádü+e‘·‡s¡+ 19 y˚\ ø±ìùdºãT˝Ÿ b˛düTº\qT ìj·T$T+#·>±, 28 y˚\ ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\T uÛÑØÔ #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T

q+≥÷ ì\eqTHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ <äTdæú‹ì m+&É>∑&ÉT‘·÷, Á|üC≤ düeTdü´\qT Á|ükÕÔ$dü÷Ô &Üø£ºsY yÓ’mdt sê» X‚Ks¡¬s&ç¶ #˚dæq bÕ<äj·÷Á‘· sêh sê»ø°j·T #·]Á‘·˝À ˇø£ n|üPs¡« |òüT≥º+. ◊{° ôV’≤f…≈£îÿì≈£îÿ\ #·+Á<äu≤ãT bÕ\qqT m+&É>∑&ÉT‘·÷ kÕe÷qT´\ >∑&É|ü>∑&É|ü≈£L yÓ[¢q yÓ’mdtÄsY Hê&ÉT ˇø£ Á|üuÛÑ+»HêH˚ï düèwæº+#ês¡T. Äj·Tq u≤≥˝ÀH˚ |üj·Tì+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï Äj·Tq ≈£L‘·Ts¡T wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·<ë«sê Á|üuÛÑT‘·« nd üeTs¡ú‘·ô|’ <Ûä«»yÓT‘·ÔqTHêïs¡T. n+‘·≈£î $T+∫... u≤<Ûä´ ‘ês¡Væ≤‘·+>±, ≈£îÁ≥|üP]‘·+>± e´eVü≤]düTÔqï Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ≈£î{Ï\ sê»ø° j·÷\qT Á|ü»\≈£î $e]+#·qTHêïs¡T. yÓTTqï{Ï ñ|ümìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À &Üø£ºsY yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ≈£L‘·Ts¡T wü]à\ ‘·qqT ‘êqT |ü]#·j·T+ #˚düT≈£îqï $<Ûëq$T~. ∫qï|üŒ{ÏqT+N ‘·q ‘·+Á&ç »q sê»ø° j·÷\qT <ä>∑Zs¡T+&ç #·÷düTÔqï wü]à\≈£î Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯¢ &É+, e÷{≤¢&É&É+ ø=‘·Ô ø±<äT. Ç+{≤ ãj·T{≤ ìs¡+ ‘·s¡+ ‘·q ‘·+Á&ç #·T≥÷º e⁄+&˚ Á|ü»\qT <ä>∑Zs¡>± >∑eTì+∫q ÄyÓT ø£&É|ü ñ|ü mìïø£\ düeTj·T+˝À >∑&É|ü >∑&É|ü Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü»\ eTqdüT ¬>\T#·T≈£îHêïs¡T. &Üø£ºsY yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ |ü\T dü+<äsꓤ˝À¢ nH˚yês¡T. ‘·q J$‘êìï Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæq eTT>∑TZs¡T eTVæ≤fi¯\≈£î >∑T]+∫ düeTj·TyÓTT∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ Á|ükÕÔ$+#˚yês¡T. ‘·q ‘·*¢ »j·TeTà, uÛ≤s¡´ $»j·T\øÏÎ, ≈£L‘·Ts¡T wü]à\ ‘·q J$‘·+ô|’ #·÷|æq Á|üuÛ≤e+ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq<äì nH˚yês¡T. nH˚ø£ dü+<äs¡“¤˝À¢ ‘·q ≈£L‘·Ts¡T wü]à\ dü\Vü‰\qT rdüTø=qï yÓ’Hêìï $e]+#˚yês¡T. »qy˚T ì»+, Á|ü»˝Ò eTTK´eTqT≈£îH˚ yÓ’mdtÄsY dü÷Œ¤]Ôì Ä\+ãq>± #˚düT≈£îqï wü]à\ |ü⁄* yÓ+<äT\˝À nHê<Ûä |æ\¢\ ÄÁX¯e÷ìï düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ‘·+Á&ç b˛*ø£˝Ò ø±<äT, Äj·Tq Ä˝À #·q*ï yês¡dü‘·«+>± bı+~q wü]à\ eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq bÕ<äj·÷Á‘·‘√ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt ndüeTs¡ú bÕ\qqT, Ä bÕ\q≈£î eT<䛑·T>± ì*∫q #·+Á<äu≤ãT neø±X¯yê<ä sê»ø°j·÷\qT Á|ü•ï+#·qTHêïs¡T. wü]àfi¯. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï e´‹πsø£ <Û√s¡DÏøÏ ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ q\¢u≤´&ç®\T, q\¢]ã“qT¢ #˚‹øÏ ø£≥Tº≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>∑qT+~ wü]àfi¯. á bÕ<äj·÷Á‘· Ä<ä´+‘·+ Á|üC≤düeTdü´\ kÕ<ÛäH˚ \ø£å´+>± kÕ>∑qT+~.

eTT+<ädüTÔ mìïø£\T U≤j·T+: düTcÕà uÛÀbÕ˝Ÿ: <˚X¯+˝À eTT+<ädüTÔ mìïø£\T »]π> dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· düTcÕà dü«sêCŸ CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. o‘êø±\+ düe÷y˚XÊ\ ‘·sê«‘· j·T÷|”@ ñ+≥T+<äqï >±´s¡+{° ˝Ò<äì düTcÕà yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îqï ‘·sê«‘· j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHê]{°˝À |ü&çb˛sTT+<äHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø°\ø£ ìs¡íj·÷\qT rdüT≈£îH˚ n~Ûø±s¡+ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝Ò<äì düTcÕà nHêïs¡T. uÛÀbÕ˝Ÿ ˝À kÕ«$T $y˚ø±q+<ä 150 »qà~q y˚&ÉTø£\T ªj·TTe dü+ø£˝ŸŒμ qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï ÄyÓT á yê´K´\T #˚XÊs¡T.

rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. πøe\+ #·<äTe⁄ø=s¡≈£î sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ 25 y˚\ ø√≥T¢ yÓ∫Ã+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n˝≤π> kÕÿ\sYwæ|t\ ø=s¡≈£î 4 y˚\ ø√≥T¢ Ks¡TÃ#˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê ìs¡T<√´>∑ j·TTer j·TTe≈£î\T πøe\+ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±\ ø=s¡≈£î Ä•+#·≈£î+&Ü Åô|’y˚≥Ts¡+>∑ dü+düú\˝À ñ<√´>±\T bı+~ dü«j·T+X¯øÏÔ, Ä]Δø£ |ü]dæú‘·T\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡#·Tø=ì n_Ûeè~› #Ó+<ë\Hêïs¡T. ‘=\T‘· eTTK´eT+Á‹ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ j·TTer j·TTe≈£î\‘√ eTTU≤eTTœ e÷{≤¢&ç yês¡T ñ<√´>±\T bı+~q |ü]dæú‘·T\ô|’, ñ<√´>∑ neø±XÊ\T sêø£eTT+<äT yê] Jeq|ü]dæú‘·T\ >∑T]+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ÇHé#êsY® eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é, õ˝≤¢ eT+Á‹ eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶, Äs√>∑´l eT+Á‹ ø=+Á&ÉTeTTs¡[, |ü\Te⁄s¡T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

KeTà+,nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):–]»Hê_Ûeè~ΔøÏ n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ ñHêïeT+≥÷ Á|ü‘˚´ø£ &çø£¢πswüHé Á|üø£{ÏdüTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ Ä#·s¡D˝À e#˚Ãdü]øÏ <ëì }ùd ˝Òø£b˛e&É+ yê]øÏ –]»qT\ô|’ ñqï ∫‘·ÔX¯ó~Δì #Ó|üŒø£H˚ #ÓãT‘·THêïsTT. ns¡≈£î &çø£¢πswüHé˝À s¡÷.700 ø√≥¢‘√ –]»Hê_Ûeè~ΔøÏ u≤≥\T y˚kÕÔeTì Äsê“≥+>± Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{ÏøÏ Ç+‘· es¡≈£L @ e÷Á‘·+ Ä ~X¯>± #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq <ëK˝≤\T ˝Òeì –]»q dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ∫es¡≈£î uÛÑÁ<ë#·\+ @C…˙‡˝À >∑‘· HÓ\ |üs¡´≥q˝À düTqï+yê]>∑÷&Ó+˝À –]»q &çø£¢πswüHé #˚dæq eTTK´eT+Á‹ nq+‘·s¡+ ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\ô|’ @ e÷Á‘·+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ #·÷|ü˝Ò<äì yês¡T ãVæ≤s¡+>∑+>± $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. ø£˙dü+ yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\ yÓTs¡T>∑T≈£î #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛e&É+‘√ –]»q $<ë´s¡Tú\T ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡e&É+‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïs¡T. m˙ï |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{ϺHê, 1/70 j·÷≈£îºqT neT˝À¢øÏ ‘Ó∫ÃHê, ô|kÕ #·{≤ºìï Á|üy˚X¯ô|{ϺHê.. –]|ü⁄Á‘·T\ J$‘·+˝À m≥Te+{Ï e÷s¡TŒ sêe&É+ ˝Ò<äT. n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+, bÕ\≈£î\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ n_Ûeè~ΔøÏ ÄeT&É <ä÷s¡+˝À <äTs¡<äècÕºìøÏ <ä>∑Zs¡>± –]»qT\T ã‘·ø£˝Òø£ ã‘·Tø°&ÉTdüTÔHêïs¡T. e+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ –]»Hê_Ûeè~ΔøÏ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ &çø£¢πswüq¢ $÷<ä &çø£¢πswüqT¢ Á|üø£{Ïk˛Ô+~ ø±ì Ä#·s¡D≈£î ÄeT&É <ä÷s¡+˝À ñ+<ä+≥÷ –]»q dü+|òü÷\T yêb˛‘·THêïsTT. –]»q XÊdüqdüuÛ≤|üø£å ø£$T{°\T @C…˙‡˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï düeTj·T+˝À ø=‘·Ô ÄX¯\T πs¬ø‘·TÔ‘·THêïsTT. yÓTÆì+>¥, ÇdüTø£, eT<ä´+ e÷|òæj·÷ –]»qT\ ù|s¡T‘√ _Hê$÷\ ne‘ês¡+ m‹Ô ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\≈£î |ü&É>∑˝…‘·TÔ‘√+~. –]»qT\ ã‘·T≈£î\T HêHê{ÏøÏ ~>∑C≤]b˛‘·Tqï |ü]dæú‹ XÀ#·˙j·T+. nsTT‘˚ πøe\+ ÇdüTø£ ø±«Ø\ ìs¡«Vü≤Dπø Á>±eTdüuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ Ç‘·s¡ n+XÊ\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+ |ü≥¢ düs¡«Á‘ê Äπøå|üD\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.

sêh+˝À ìs¡“¤+<ëìï ‘·≥Tº`ø√˝Òì <äTdæú‹˝À ñHêïs¡T. eT∞¢ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\‘√ bÕ≥T, q\¢eT\ n&Ée⁄˝À¢ <äfi≤\ n_Ûeè~ΔøÏ #˚düTÔqï ø£èwæ ôd˝Ÿbò˛Hé $ìjÓ÷>∑+ e\¢ |òü*+#·&É+˝Ò<äT. Ç+‘· $<Ûë\T>± Á|üuÛÑT‘·«+ Áb˛‘·‡Væ≤k˛Ô+<äì d”m+ »s¡T>∑T‘·THêï e÷y√sTTdüTº düuÛÑT´\T >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\T, eTVæ≤fi¯\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\T H˚s¡TÃø√e&É+˝Ò<äì nÁ>∑H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ÇdüTÔHêïeTHêïs¡T. <˚X¯+˝À ÇdüTÔqï bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤˝À¢ dü>∑uÛ≤>∑+ eTqy˚T ÇdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ s¡÷. 13 y˚\ ø√≥¢ y˚Ts¡ s¡TD≤\T ÇdüTÔHêï yêsê˝À¢>± ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì πø+Á<ä eTì #ÓbÕŒs¡T. yê{ÏøÏ p˝…’ 1 qT+∫ Á|üuÛÑT‘·«y˚T Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<˚•+∫+~. Ç+&çj·÷ n¬>HÓdtº e&û¶ #Ó*¢k˛Ô+<äì, Ç+<äTø√dü+ @{≤ s¡÷.1400 ø£s¡|ü¸Hé düuÛÑT´&ÉT, kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô ns¡$+<é ø√≥¢ y˚Ts¡ uÛÑ]düTÔHêïeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ≈£L&Ü \ø£å πøÁJyê˝Ÿ >∑‘· yês¡+ sêãsYº yêÁ<ëô|’ dü+#·\q ˝À|ü⁄ ñ∫‘·+>± s¡TD≤\T n+~düTÔHêïeTHêïs¡T. Äs√|üD\T #˚XÊs¡T. yêÁ<ë ‘·q |üs¡|ü‹ì ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ #·<äTe⁄≈£î n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëì´ ñ|üjÓ÷–+∫ &ûm˝Ÿm|òt≈£î \_Δ #˚≈£LπsÃ˝≤ $Tk˛Ô+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ uÛ≤Ø>± e´eVü≤]+#ês¡ì, n+<äT≈£î Á|ü‹|òü\+>± Ä dü+düú Ks¡Tà #˚düTÔHêïeTì, ˇø√ÿ $<ë´]úô|’ s¡÷.35 y˚\ qT+∫ e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T bı+<ä&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, y˚Ts¡ yÓ∫ÃdüTÔHêïeTHêïs¡T. j·TTe≈£î\≈£î ñbÕ~Û ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î bÕ¢≥T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡ì ø£*Œ+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ |üì #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Äs√|æ+#ês¡T.yêÁ<ë≈£î,&ûm˝Ÿm|òt≈£îeT<Ûä´ Ç∫Ã|ü⁄ 1.25 \ø£å\ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±\qT uÛÑØÔ #·TÃø√e&É+ øÏ«&éÁb˛ø√ øÏ+<äπø edüTÔ+<äì, Bìô|’ #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. md”‡, md”º u≤´ø˘˝≤>¥ düTÁ|”+ø√s¡Tº ]f…ÆsY¶ Hê´j·TeT÷]Ô‘√ $#ês¡D b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚ »]|æ+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Äj·Tq ø±≈£î+&Ü ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T Äs√|üD\T <˚X¯ yê´|üÔ+>± dü+#·\q+ πsbÕsTT ø£*Œ+#˚+<äT≈£î sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTHêïs¡T. Åô|’y˚{Ÿ s¡+>∑+˝Àq÷ yê] neø±XÊ\T Ç|æŒdüTÔHêïeTì, Äj·÷ s¡+>±˝À¢ yês¡T m+‘√ n_Ûeè~Δ »]π><äHêïs¡T. ‘êeTT sêDÏ+#˚˝≤ •ø£åD Ç|æŒdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. 2015 n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ.. n$˙‹ s¡Væ≤‘· düe÷»+ Hê{ÏøÏ 15 \ø£å\ eT+~øÏ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø√dü+ XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Vü‰MT ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. düeTÁ>∑ n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd sêJyé Ç#êÃs¡T.ø±+Á¬>dt H˚‘·\T sêÅcÕºìï ÁuÛÑwüߺ #·+Á<äu≤ãT <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTì d”m+ |ü{Ϻ+#ês¡ì n+‘√´<ä j · T ø±s¡ T ¶ \ T dü V ü ‰ |æ + #Û · q T¢, Ç+~s¡eTà øÏs¡DY ‘Ó*bÕs¡T. ø=+<ä]øÏ ns¡ú+ ø±ø± á |ü<∏äø£+ô|’ $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. sêJyé Çfi¯ó¢, $T>∑‘ê nìï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ø±+Á¬>dt j·TTe øÏs¡D≤\ <ë«sê s√E≈£î yÓsTT´ eT+~øÏ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò rdüT≈£î+≥THêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*ŒdüTÔHêïeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚, ns¡TΩ\≈£î \_Δ #˚≈£Lπs˝≤ #·÷kÕÔeTHêïs¡T. ;d”\≈£î kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ 50 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*ŒkÕÔeTì |ü⁄qs¡T<ëZ{Ï+#ês¡T. s¡÷.10 y˚\ ø√≥¢ y˚Ts¡ Á|ü‘˚´ø£ &ç|üP´{°` <äfi¯H˚‘·\T bÕ{Ï+#·ø£ b˛e&É+ô|’ bÕ´πøJ ÇkÕÔeTHêïs¡T. n+<ä]ø° ñbÕ~Û neø±XÊ\T nÁ>∑H˚‘·\T nÁ>∑Vü≤+‘√ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘·eT ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. e÷~\≈£î nHê´j·T+ »]–+<äì, ñìøÏì ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïj·TH˚ ø±s¡D+‘√ n+<äTπø, md”‡ eØZø£s¡D≈£î eT<䛋düTÔHêïeTì e÷y√sTTdüTº\T ôd˝Ÿbò˛Hé $ìjÓ÷>∑+ô|’ ìùw<Ûä+ #ÓbÕŒs¡T. 11 XÊ‘·+ »HêuÛ≤ ñqï eTTdæ¢+\\≈£î $~Û+#·T≈£îHêïs¡T. eT÷&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ e÷y√ nÁ> ∑H˚‘·\T #Û·rÔdt>∑&Ûé˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq|ü&ÉT ôd˝Ÿbò˛Hé ‘·–q sê»ø°j·T ÁbÕ‹ì<∏ä´+ <äø£ÿ&É+ ˝Ò<äì, nìï $ìjÓ÷>∑+ô|’ rÁe #·s¡Ã »]–q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. s¡+>±˝À¢ yê]øÏ nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. ôd˝Ÿbò˛Hé $ìjÓ÷>∑+ e\¢ nH˚ø£ qcÕº\T »s¡T>∑T eTTdæ¢+\≈£î {°&û|” n+&É>± ñ+≥T+<äì, yê]øÏ 8 ‘·Tqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. eT÷&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ es¡+>∑˝Ÿ XÊ‘·+ d”≥T¢ πø{≤kÕÔeTHêïs¡T. ‘·eT Vü≤j·÷+˝ÀH˚ õ˝≤¢˝Àì ‘ê&Ü«sTT eT+&É\+ ø=&çX¯\ n&Ée⁄˝À¢ nìï esêZ\≈£î Hê´j·T+ »]–+<äHêïs¡T. ì‘ê´edüs¡ »]–q mHéøö+≥sY˝À eTè‹ #Ó+~q πø+Á<ä ø£$T{° <Ûäs¡\T ô|]– Á|ü»\+‘ê HêHê Çã“+<äT\T Hêj·T≈£î\T ÄC≤<é, eTVü≤sêh˝Àì Hê>∑|üPsY |ü&ÉT‘·THêïs¡ì u≤ãT Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À n¬sôd̺ n~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝Àì n&Ée⁄˝À¢ ≈£Ls¡>±j·T\T, ì‘ê´edüsê\T, ô|Á{À\T, &ûõ˝Ÿ, »]–q mHéøö+≥sY˝À #·ìb˛sTTq πø+Á<ä ø£$T{° e+≥>±´dt <Ûäs¡ ≈£L&Ü ô|+#˚XÊs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Hêj·T≈£î&ÉT ÄC≤<é, »s¡ï*düTº Ms¡bÕ+&É´Hé, »q+ Çã“+<äT˝À¢ ñ+fÒ.. eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì πs>=+&É n&Ée⁄˝À¢ mHéøö+≥¬s’q m+|”\T @+ #˚düTÔHêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|ü»\T Çìï $T\≥Ø bÕ¢≥÷Hé <äfi¯ø£e÷+&ÉsY <äj·÷, eTs√ <äfi¯ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+fÒ.. ôV’≤<äsêu≤<é˝À düuÛÑT´&ÉT ôd˝Ÿbò˛Hé <ë«sêH˚ b˛©düT\≈£î ∫ø±ÿs¡ì ñqïyê]øÏ Çy˚MT |ü≥º&É+ ˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. yês¡T >∑T]Ô+#ês¡T.n‘·´+‘· s¡Vü≤dü´+>± ôd˝Ÿ HÓ+ã Á|ü»\ ø£cÕº\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äTπø.. ‘êqT s¡T¢ ùdø£]düTÔqï b˛©düT\T yê{Ïì {≤´|æ+>¥˝À ô|&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤ºqHêïs¡T. mìï ø£cÕº\T ‘·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq m<äTs¡e⁄‘·THêï.. Á|ü»\ ø√dü+ j·÷Á‘· #˚düTÔHêïs¡ì ‘·s¡Tyê‘· rÁe+>± qwüº+ #·$#·÷dæq e÷y√\T, nHêïs¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

yêÁ<ë #·T≥÷º _>∑TdüTÔqï ñ#·Tà ‘Ó˝À¢˝Ò¢ ‘Ó\¢uÀj·÷s¡T q÷´&Ûç©¢: ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ n\T¢&ÉT sêãsYº yêÁ<ë #·T≥÷º ñ#·Tà _>∑Tk˛Ô+~. yêÁ<ë, &ûm˝Ÿm|òt dü+düú\ô|’ d”;◊ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì <ëK˝…’q |æ{°wüHéô|’ n\Vü‰u≤<é ôV’≤ø√s¡Tº düŒ+~+∫+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. eT÷&ÉT yêsê˝À¢>± á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T n+~+#ê\ì ôV’≤ø√s¡Tº πø+Á<ëìï Ä<˚•+∫+~. &ûm˝Ÿm|òt, yêÁ<ë eT<Ûä´ øÏ«&é Áb˛ ø√ ˝≤yê<˚M\T »]>±j·Tì ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ Äs√|æk˛Ôqï H˚|ü<Ûä´+˝À á |æ{ÏwüHé <ëK˝…’+~. á πødüT˝À ‘·<äT|ü] $#ês¡D nø√ºãsY 21øÏ yêsTT<ë |ü&ç+~.

ø±fi¯sêÁ‹>± $T–*+~: ˇu≤e÷ yêwæ+>∑ºHé: nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ]|ü_¢ø˘ bÕغ nuÛÑ´]ú $T{Ÿ s√$Tï‘√ »]–q ‘=* ãVæ≤s¡+>∑ #·s¡Ã ‘·q≈£î ø±fi¯sêÁ‹>± $T–*+<äì n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ nHêïs¡T. nsTT‘˚ n<Ûä´ø£å mìïø£\ b˛s¡T˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ ñ+&ÉuÀ<äì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. J$‘·+˝À ‘=*kÕ]>± ø±fi¯sêÁ‹ì m<äTs=ÿq˝Ò<äì nHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä s√E e÷Á‘·+ s√$TïøÏ eT+∫ s√E nì nHêïs¡T. ¬s+&Ée ãVæ≤s¡+>∑ #·s¡Ã ø±s¡´Áø£eT+ q÷´j·÷sYÿ ˝À nø√ºãsY 16 ‘˚~q »s¡T>∑qT+~.

»>∑HéqT ø£*dæq »\>∑+ ø±˝ÒÃùdÔ..ø£qT≈£îÿ+{≤s¡T ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): e÷J eTTK´eT+Á‹ »\>∑+ yÓ+>∑fi¯sêe⁄ ≈£îe÷s¡T&ÉT »\>∑+ yÓ+ø£Á{≤yé >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑HéqT #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdt ≈£î≥T+ã+‘√ ‘·eT≈£î düìïVü≤‘· dü+ã+<Ûë\T ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À bÕ\ø£, Á|ü‹|üø£å bÕغ\T ≈£îeTà¬ø’ÿ »>∑Hé Çã“+<äT\ bÕ˝Ò®düTÔHêïj·Tì »\>∑+ nHêïs¡T. yÓ’mdt ÄX¯j·TkÕ<Ûäq˝À yÓqø£&ÉT>∑T y˚j·Tì »>∑Hé≈£î n+&É>± ì*yê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïqì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕغ˝À #˚sê‘êqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. yÓ+ø£Á{≤yé >∑‘·+˝À KeTà+ õ˝≤¢ dü‘·TÔ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç myÓTà˝Ò´>± ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤+#ês¡T.

yêÁ<ëô|’ $es¡D Çe«+&ç

Á|ü»\ ø√düy˚T bÕ<äj·÷Á‘·


nq~Ûø±s¡ ˝ÒW≥¢ ‘=\–+|ü⁄q≈£î #·s¡´\T ø±øÏHê&É,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·«+ nq~Ûø±]ø£ ˝Òne⁄≥¢ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ]j·T\ºs¡¢≈£î dü+ø£≥+>± e÷]+~. ]j·T˝Ÿmùdº{Ÿ j·T»e÷qT\T ‘·eT≈£îqï sê»ø°j·T |ü\T≈£îã&ç‘√ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+∫ Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚j·T&É+ n|ü&˚ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Ç|üŒ{Ïπø |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\T rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\ô|’ nq~Ûø±]ø£ ˝Òne⁄≥¢ j·T»e÷qT\T ãVæ≤s¡+>∑ j·TT<ëΔìøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ @s¡Œ&çq nq~Ûø±]ø£ ˝Òne⁄≥¢ô|’ õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±] eTs√kÕ] ø=s¡&Ü s¡a[|æ+#·qTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á|üuÛÑT‘·« e÷s¡Z<äs¡Ùø±\≈£î nqT>∑TD+>±

Äj·÷ Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ >∑T]Ô+∫q nq~Ûø±]ø£ ˝Ò ne⁄≥¢ô|’ Äj·÷ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\T <äèwæºô|{Ϻ e÷]ÿ+>¥ sêfi¯¢qT ‘=\–+∫ Ä uÛÑ÷$Tì Á{≤ø£ºs¡¢‘√ <äTìï+#ê\qï Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\T Á>±e÷˝À¢ $yê<ë\≈£î Hê+~ |ü\T≈£î‘·THêïsTT. Á>±$÷D≤_Ûeè~Δ, |ü+#êj·Tr sêCŸXÊK Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\‘√ bÕ≥T, düTÁ|”+ø√s¡Tº Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«\ H˚|ü<∏ä´+˝À Á>±eT |ü+#êj·Tr\ ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± Á|üuÛÑT‘·«+ á #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~.õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ uÛ≤Ø>± nÁø£eT, nq~Ûø±s¡ ˝Òne⁄≥T¢ yÓ*XÊsTT. Á|üuÛÑT‘·«, |ü+#êj·Tr\ Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç ø=fÒº $<Ûä+>± ñqï nq~Ûø±]ø£ ˝Ò

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãsY 12 2012

28 qT+∫ dæ+>∑|üPsY≈£î H˚s¡T>± $e÷q düØ«düT\T $XÊK|ü≥ï+,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :á HÓ\ 28e ‘˚B qT+∫ dæ˝Ÿÿ msTTsY dæ+> ∑|üPsY≈£î n+‘·sê®rj·T $e÷q düØ«düT ÁbÕs¡+ _ÛdüT Ôqï~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ne>±Vü≤q ø£*Œ+ #˚+<äT≈£î $XÊK q>∑s¡+˝À dæ˝Ÿÿ msTTsY, #ê+^ msTTsYb˛s¡Tº, dæ+>∑|üPsY ≥÷ ]»+ uÀs¡Tº ø£*dæ s√&é c˛\T ìs¡«Væ≤ düTÔHêïsTT. $$<Ûä esêZ\≈£î dæ+>∑|üPsYô|’ |üesY bÕsTT+{Ÿ Á|üC…+fÒwüHé Ç#êÃs¡T. Á|ü|ü +#·+˝Àì 90 <˚XÊ\≈£î H˚s¡T>± $XÊK|ü≥ï+ qT+#˚ Á|üj·÷ DÏ+#˚ neø±X¯+ dæ+>∑|üPsY msTTsY˝…’Hé‡ ø£*Œ k˛Ô+~. yê{ÏøÏ dü+ã+ ~Û+∫q {Ϭøÿ≥¢qT Çø£ÿ&˚ $Áø£sTTdüTÔ+~. dæ+–˝Ÿ u≤´π>CŸ #ÓøÏ+>¥ $<Ûëq+˝À $XÊK |ü≥ï+˝ÀH˚ Ä ‘·+‘·T |üP]Ô #˚düTø√e#·TÃ. á kÂø£sê´\ìï+{Ï˙ dæ+>∑ |üPsY msTTsY˝…’Hé‡ ø£*Œk˛Ô+~.á dü+<äs¡“¤+>± dæ˝Ÿÿ msTTsY »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY Jm+ {À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæ+>∑|üPsY e#˚à Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î ‘êeTT nH˚ø£ kÂø£sê´\T ø£*ŒdüTÔHêïeTHêïs¡T. ‘=+uÛ…’ <˚XÊ\≈£î $XÊK|ü≥ï+˝ÀH˚ {Ϭøÿ{Ÿ rdüTø=ì Á|üj·÷DÏ+#·e#·TÃqHêïs¡T. dæ+>∑ |üPsY˝À ~–q ¬s+&ÉT >∑+≥˝À¢H˚ @ <˚XÊìøÏ ø±yê \+fÒ Ä <˚XÊìøÏ ø£HÓøϺ+>¥ $e÷q+ ñ+≥T+ <äHêïs¡T. Ä~, ãT<Ûä, X¯óÁø£yêsê\T e÷Á‘·y˚T $XÊK qT+∫ dæ+>∑|üPsY≈£î $e÷ Hê\T q&ÉT |ü⁄‘·THêïeTì, $T–*q Hê\T>∑T s√E˝À¢qT dæ+>∑|üPsY yÓfi≤¢\qT ≈£îH˚yê]øÏ Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ msTTsY Ç+&çj·÷‘√ ne>±Vü≤q ≈£î<äTs¡Tà ≈£îHêïeTHêïs¡T. k˛eT, eT+>∑fi¯, >∑Ts¡T, X¯ìyêsê˝À¢ kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T>∑+ ≥\≈£î $XÊK|ü≥ï+ qT+∫ <äTu≤jYT≈£î ãj·T \T<˚πs msTTsY Ç+&çj·÷ $e÷q+˝À ôV’≤< äsêu≤<é yÓ[b˛‘˚, nø£ÿ&ç qT+∫ dæ+>∑|üPsY msTTs Y˝…’Hé‡ $e÷q+˝À mø£ÿ&çøÏ ø±yê\+fÒ nø£ÿ&çøÏ rdüT¬øfi¯‘êeTì $e] +#ês¡T.nsTT‘˚ Ä s√E˝À¢ {Ϭøÿ{Ÿ <Ûäs¡ e÷eT÷\T ø£+fÒ s¡÷.2,800 n<äq+>± ñ+ ≥T+<äHêïs¡T

u≤ãT |üs¡´≥qô|’ 14q #·{Ï&sç|¡Ãæ es¡+>∑˝Ÿ,nø√ºãsY 11

(düTes¡íyês¡Ô) : n~ ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|üdüTÔ‘·+ ìs¡« Væ≤düTÔqï μedüTÔHêï.. $÷ø√dü+μ bÕ<ä j·÷Á‘·≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+>± nìï ìjÓ÷» ø£esêZ˝À¢ #˚|ü{ º*‡q |ü˝…¢|ü˝…¢≈£î ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ ø±s¡´Áø£ eT+ô|’ ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔ Hêïs¡T. á HÓ\ 14q »s¡>∑qTqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ $düèÔ ‘·kÕúsTT düe÷y˚X¯+ ˝À á n+XÊ\qT ˝À‘· >± #·]à kÕÔs¡T. qs¡‡+ù|≥ myÓTà˝Ò´ πseP] Á|üø± XŸ¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »]π> düe÷ y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± sêh bÕغ mìïø£\ ø£$T{°` |ü]o\≈£î&ÉT Hêe÷ Hêπ> X¯«sYsêe⁄, bÕغ Á|ü‹ ì~Û düTBwt sê+u§≥¢, {°&ûm©Œ ñ|ü Hêj·T ≈£î&ÉT m˝Ÿ. s¡eTD, ‘Ó\+>±D {°&û|” ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ ø£sYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰» s¡e⁄ ‘ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À Ç{°e\ »]–q Á>±eT, &ç$»Hé, eT+&É\, |ü≥ºD bÕغ dü+ kÕú>∑‘· mìïø£\ô|’ dü$÷ø£å »s¡T>∑T‘·T+~. nq+ ‘·s¡+ õ˝≤¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ç mìïø£, õ˝≤¢ nqTã+<Ûä ø£$T{°\ mìïø£\T »s¡T>∑T‘êsTT. n‘·´+‘· ø°\ø£yÓTÆq á düe÷y˚XÊìøÏ õ˝≤¢ bÕغ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T, õ˝≤¢ nqTã+<Ûä dü+|òü÷\ n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T, eT+ &É\, |ü≥ºD bÕغ n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´ <äs¡TÙ \T, ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·T ø£$T{°` düuÛÑT´ \T bÕ˝§Zqe\dæ+~>± ø√sês¡T.

>∑+C≤sTT ‘√≥\ô|’ m¬ø’‡CŸ <ë&ÉT\T

yÓT<äø˘, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T >∑+C≤sTT ‘√≥ \ô|’ eT÷≈£îeTà&ç>± <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü\Te÷s¡TeT÷\ Á>±e÷˝À¢ >∑+ C≤sTT |ü+≥qT Á|ü<Ûëq |ü+≥\‘√ n+‘ ·sY|ü+≥>± kÕ>∑T#˚düTÔqï $wüj·T+ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ e∫Ã+~. yÓ+≥H˚ s¡+>∑ +˝ÀøÏ ~–q m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T >∑+C≤sTT ‘√≥\qT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ uÀs¡+#· Á>±eT •yês¡T˝À¢ kÕ>∑T#˚düTÔqï >∑+ C≤sTT ‘√≥\¬s m¬ø’‡CŸ dæã“+~ <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. Çø£ÿ&É düTe÷s¡T |ü~ mø£sê˝À¢ >∑+C≤ sTTì kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. M{Ï $\Te düTe÷s¡T 6 ø√≥T¢ ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\ n+#·Hê. ø£&É|ü õ˝≤¢ ¬s’˝Ò«ø√&É÷s¡T eT+&É\+ ñs¡¢> ∑≥TºbÕ&ÉT e<ä› 42 mÁs¡#·+<äq <äT+>∑\qT n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. M{Ï $\Te düTe÷s¡T s¡÷.20 \ø£å\T ñ+&Ée#·Ãì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ <=+> ∑#ê≥T>± mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT ùdø£]+∫ ‘·s¡*düTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+ sêe≥+‘√ n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T˝À¢ ‘·ìF\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á ‘·ìF˝À¢ uÛ≤>∑+>± nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï mÁs¡#·+ <äHêìï n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ì+~‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê] düTÔHêïs¡T.

ne⁄≥¢ô|’ #·s¡´\≈£î Ä<˚•dü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. Äj·÷ Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ ñqï nq~Ûø±]ø£ ˝Òne⁄≥T¢` mìï ñHêïsTT, yê{Ï $d”Ôs¡í+, nø£ÿ&É ñqï eTÚ*ø£ edü‘·T\T, s√&ÉT¢ yÓ&É\TŒ e+{Ï $esê\‘√ ≈£L&çq Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\qT &ûm˝Ÿ|”y√\ <ë«sê >∑‘·+˝À &û|”y√≈£î düeT]Œ+#ês¡T.M≥ìï+{Ïô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq |ü+#êj·Tr sêCŸ XÊK yê{Ïô|’ dü‘·«s¡ #·s¡´\≈£î q&ÉT+ _–+∫+~. nq~Ûø±]ø£ ˝Ò ne⁄≥¢ô|’ #·s¡´\T ø√s¡T‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+#êj·Tr\ yêØ>± Á|ü‘˚´ø£ Ä<˚XÊ\qT C≤Ø #˚dü÷Ô Äj·÷ |ü+#êj·Tr˝À¢ ñqï nq~Ûø±]ø£ ˝Ò ne⁄≥¢ $esê\‘√ ≈£L&çq ñ‘·Ôs¡T«\qT C≤Ø #˚XÊs¡T. Äj·÷ ˝Ò ne⁄≥¢˝À @ $<ÛäyÓTÆq Áø£j·T $Áø£j·÷\T #˚j·T≈£L&É<äì uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+, Áø£j·T $Áø£j·÷\T »s¡|ü≈£L&É<äì Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. ˝Òne⁄{Ÿ˝À >∑\ e÷]ÿ+>¥ sêfi¯¢qT, ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± y˚dæq s√&É¢qT Ç‘·s¡ yê{Ïì Á{≤ø£ºsY‘√ ‘=\–+∫ Ä uÛÑ÷$Tì <äTìï+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ ñqï n~Ûø±]ø£ ˝Ò ne⁄≥¢ $esê\qT ñ‘·Ôs¡T«\T n+~q yês¡+ s√E˝À¢>± n+<äCÒj·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

d”æd”æ s√&É¢ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q eT+Á‹ nVü≤à<äT˝≤¢

3 ôV’≤<äsêu≤<é

wæ+&˚ yê´K´\qT eÁø°ø£]+#ês¡T: {°ÄsYmdt

eTTdæ¢+ j·TTe‘·T\≈£î kÕeT÷Væ≤ø£ $yêVü‰\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√+&ç` sêh yÓTÆHêغ dü+πøåeTXÊK eT+Á‹ Vü‰õ yÓTTVü≤à<é nVü≤à<äT˝≤¢ õ˝≤¢˝À n s¡TΩ˝…’q eTTdæ¢+ j·TTe‘·T\≈£î kÕeT÷Væ≤ø£ $yêVü‰\T qe+ãs¡T 11 e‘˚B ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì eTTdæ¢+ ≈£î˝≤\≈£î #Ó+~q j·TTer j·TTe≈£î\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì eT+Á‹ ù|s√ÿHêïs¡T. $yêVü‰\T #˚düT≈£îH˚ ˇø=ÿø£ÿ »+≥≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+, yÓTÆHêغ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê 25 y˚\ s¡TbÕj·T\T $yê Vü≤ Ks¡TÃ\ øÏ+<ä Ks¡Tà #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. j·TTe‘·T\≈£î 18 dü+e‘·‡sê\T , j·TTe≈£î\≈£î 21 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ø£*– e⁄+&Ü\Hêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ\T #˚ùd eTT+<äT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ nqTeT‹ bı+<ë\Hêïs¡T. ej·TdüT ìsê›s¡D ø=s¡≈£î πswüHé ø±s¡T¶, Ä<ÛësY ø±s¡T¶, ˇ≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶, Á|üuÛÑT‘·« &Üø£ºs¡T C≤Ø #˚j·Tã&çq ej·TdüT‡ ìsê›s¡D <Ûäèe|üÁ‘·+ »‘· #˚j·÷\Hêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ˝À dü÷∫+∫q $<Ûä+>± eTd”<äT,ù|òwæe÷yéT, ˝Ò<ë Á|ü•&Ó+{Ÿ yê]#˚ <äèMø£ ]+#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À n~Ûø£+>± ìedæ+#·T‘·Tqï ÁbÕ+‘ê\ yês¡T |ü≥ºD ÁbÕ+‘·+, eTVæ≤fi≤ Á>∑÷|ü⁄\T, eT+&É\+˝Àì eTTdæ¢+\≈£î n~Ûø£+>± ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ $<Ûä+>± j·T+|æ&çy√, ‘êVü≤o\›s¡T¢, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$÷wüqs¡T¢ #·s¡´\T rdüTø=yê\Hêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ πø+Á<ä ¨+ eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ ãT<Ûäyês¡+ #˚dæq yê´K´\qT d”e÷+Á<Ûä $÷&çj·÷ eÁø°ø£]+∫+<äì {°ÄsYmdt Äs√|æ+∫+~. ‘Ó\+>±D $wüj·TyÓTÆ πød”ÄsY‘√ #·s¡Ã\T »s¡|ü˝Ò<äì wæ+&˚ #˚dæq yê´K´\qT $|üØ‘ês¡ú+ rXÊs¡ì eT+&ç|ü&ç+~. >∑Ts¡Tyês¡+ {°ÄsYmdt uÛÑeHé˝À Ä bÕغ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT, e÷J m+|” $H√<é $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. wæ+&˚ yê´K´\qT $÷&çj·÷ eÁø°ø£]+∫+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘êqT πød”ÄsYqT ø£\e˝Ò<äì ¨+ eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡ì, wæ+&˚‘√ πød”ÄsY #·s¡Ã\T »]|æq≥T¢ {°ÄsYmdt ≈£L&Ü m|ü&É÷ #Ó|üŒ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. πød”ÄsY‘√ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ #·s¡Ã\T »s¡>∑˝Ò<äì <äTsêàs¡ZyÓTÆq Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. πød”ÄsYô|’ <äTÅwüŒ#ês¡+ #˚j·÷\ì ≈£îÁ≥ |üHêïs¡ì, n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Ç˝≤ e´eVü≤]düÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. πød”ÄsYô|’ ø=ìï #êqfi¯ó¢ <äTÅwüŒ#ês¡+ #˚XÊj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. n˝≤π>, ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’Hê wæ+&˚ #˚dæq yê´K´\qT ≈£L&Ü eÁø°ø£]+#ês¡ì nHêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À $÷&çj·÷~ Á|ü<Ûëq u≤<Ûä´‘· nì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT dü«s¡÷bÕìï Á|ü»\≈£î #˚s¡Ã&É+˝À $÷&çj·÷~ >=|üŒ bÕÁ‘· nì ø=ìj·÷&çq $H√<é.. ñ<ä´e÷ìï |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#˚˝≤ e´eVü≤]+#=<ä›ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ ‘·|ü&ÉT Á|ü#ês¡+ #˚jÓTT<ä›ì ø√sês¡T. bÕغ\T sê»ø°j·T ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘˚ πø+Á<ä+˝À ø£<ä*ø£ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eTT+<äT ø±+Á¬>dt bÕغ sê»ø°j·T ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó Ô+<äHêïs¡T.

ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·T\≈£î <äø£ÿì }s¡≥

ø£&É|ü,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : Ábı<äT›≥÷s¡T˝À <ädüsê ñ‘·‡yê\qT Á|ü‹j˚T{≤ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± áHÓ\ 19q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY s√X¯j·T´ Ábı<äT›≥÷s¡T≈£î sêqTHêïs¡T. Ábı<äT›≥÷s¡T˝À áHÓ\ »]π> <ädüsê ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± yêdüM ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«] neTàyê]øÏ n\+ø£]+#ê*‡q eÁ» øÏØ{≤ìï }πs–+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY s√X¯j·T´ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. Ç+<äTø√dü+ Äj·Tq 19q ôV≤*ø±|üºsY˝À Ábı<äT›≥÷s¡T≈£î sêqTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düe÷#ês¡+ n+~+~. õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ôV≤*bÕ´&é @sêŒ≥T¢, ‘·~‘·sê\T #˚düTÔHêïs¡T. n˝≤π> e#˚à HÓ\ 5q sêh >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé ø£&É|ü≈£î sêqTHêïs¡T. ø£&É|ü dü$÷|ü+˝Àì jÓ÷–y˚eTq j·T÷ìe]Ù{° kÕï‘·ø√‘·‡yê\≈£î sêqTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î yÓ’Mj·T÷ n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ sêe&É+‘√ Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥¢˝À ñHêïs¡T. kÕï‘·ø√‘·‡e+˝À 2007 qT+∫ 11 es¡≈£î |æJ |üP]Ô #˚dæq $<ë´s¡Tú\T <ë<ë|ü⁄>± 1500 eT+~ ‘·eT |ü{≤º\qT >∑es¡ïsY #˚‘·T\ $÷<äT>± n+<äTø√qTHêïs¡T. kÕï‘·ø√‘·‡yê\T $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î d”|” ÁuÖHé Á>∑+<∏ë\j·T+˝À j·T÷ìe]‡{° n~Ûø±s¡T\T düe÷y˚X¯yÓTÆ #·]Ã+#ês¡T

ø£&É|ü, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :q>∑s¡+˝À $$<Ûä ø±\˙\˝À s√&ÉT¢ ˝Òø£ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, yê] Çã“+<äT\qT <äèwæº˝À e⁄+#·T≈£îì s√&É¢ |üqT\T #˚|üfÒº+<äT≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºeTì sêh yÓTÆHêغ dü+πøåeT+ eø˘Œ ñs¡T› nø±&É$÷ XÊK eT+Á‹ Vü‰õ yÓTTVü≤à<é nVü≤à<äT˝≤¢ ù|s=ÿHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À 40 \ø£å\ 50 y˚\ s¡TbÕj·T\ _*¶+>¥ |ò”˝…’CÒwüHé |ü<Ûäø£+`2 ì<ÛäT\‘√ ø=+&Üj·T|ü˝…¢ , <Óe⁄ì ø£&É|ü ,<ä+&√s¡ ø±\˙ qT+&ç bÕ‘·ø£&É|ü\˝À dædæ s√&É¢ |üqT\≈£î eT+Á‹ •˝≤|òü\ø±\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $$<Ûä ø±\˙\˝À s√&ÉT¢ dü]>± ˝Òø£ esê¸ø±\+˝À Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ dü+πøåeT+ ø√dü+ bÕ≥T |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ø=+&Üj·T|ü˝…¢ 6 e &ç$»Hé˝À mHé{ÏÄsY dü]ÿ˝Ÿ qT+&ç ¬ødæ ¬øHê˝Ÿ es¡≈£î 29.50 \ø£å\ s¡TbÕj·T\‘√ dæ dæ s√&ÉT¶ |ü™V\≈£î , <˚e⁄ì ø£&É|ü ˝À Ç+{Ï HÓ+ 34/1 `1 qT+&ç 34/26 <ä+&√sê ø±\ì qT+&ç bÕ‘· ø£&É|ü es¡≈£î 3 \ø£å\ s¡TbÕj·T\‘√ dædæ s√&ÉT¶ |üqT\T , <˚e⁄ì ø£&É|ü Ç+{ÏHÓ+ 31/140`2 qT+&ç 31/119`1 es¡≈£î 3 \ø£å\‘√ dædæ s√&ÉT¶ |üqT\T, HêHê|ü˝…¢˝À Ç+{Ï HÓ+ 29/46`1 qT+&ç 29/74`1 es¡≈£î 5 \ø£å\ s¡TbÕj·T\‘√ dædæ s√&ÉT¶ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+<äì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> q>∑s¡ n_Ûeè~› ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç m≈£îÿe ì<ÛäT\T ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. qe+ãs¡T 11 e ‘˚~ »]π> ù|<ä

>∑T+≥÷s¡T,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :õ˝≤¢ qT+∫ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤ düTÔqï e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ ø£Hêï \ø°ÎHêsêj·TD, eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´ es¡ Á|ükÕ<äT Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+≥T+<äì uÛÑs√kÕ Ç#êà s¡T.ø±˙ Ç∫Ãq Vü‰$÷\T ì\ u…≥Tºø√e≥+˝À yês¡T $|òü\ eTj·÷´s¡ì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. n~Ûø£ esê¸\ e\q @s¡Œ&çq |ü+≥ qwüº+ |ü]Vü‰sêìï Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ $&ÉT<ä\ #˚sTT+#·≥+˝À eT+ Á‘·T\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düT ÔHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT esê¸uÛ≤e+(ø£s¡Te⁄) e\q |ü‹Ô ‘·~‘·s¡ |ü+ ≥\≈£î nbÕs¡ qwüº+ yê{Ï*¢+~. qwüº |ü]Vü‰s¡+ øÏ+<ä Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷. 40.71 ø√≥T¢` $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. á |ü]Vü‰s¡+ |ü+|æD°˝À rÁe C≤|ü ´+ »]–+~. Ç+ø± u≤~Û‘· ¬s’‘·T\≈£î s¡÷. 3 ø√≥T¢` |ü+|æD° # ˚j·÷*‡ e⁄qï≥Tº` CÒ&û@ ø±sê´\j·T esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. n~Ûø£ esê¸\ |ü]Vü‰s¡+ eT+ps¡T≈£î ø£s¡Te⁄ |ü]Vü‰s¡+ |ü+|æD°øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ *+≈£î ô|{Ϻ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥Tqï≥Tº $eTs¡Ù\T e´ø£Ô eTe⁄‘·THêïsTT. ø £s¡Te⁄ |ü]Vü‰s¡ u≤~Û‘· ¬s’‘·T\≈£î, n~Ûø£ esê¸\ e\q qwüº b˛sTTq ¬s’ ‘·T\T y˚πs«s¡T>± e⁄Hêïs¡T. Ç˝≤+≥|ü&ÉT ø£s¡Te⁄ |ü]Vü‰s¡+ |ü+|æD°‘√ BìøÏ *+≈£î ô|≥º&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì u≤~Û‘·T\T Á|üuÛÑT ‘ê«ìï ì\BdüTÔHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ |ü]Vü‰s¡+ |ü+|æD°‘√ eTT&ç ô|≥º≈£î+&Ü ‘·ø£åDy˚T ‘·eT≈£î sêyê*‡q qwüº |ü]Vü‰sêìï Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷

\ì õ˝≤¢˝À y˚˝≤~ eT+~ u≤~Û‘· ¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T. ø£s¡Te⁄ ø±s¡D+>± kÕ>∑sY Äj·Tø£≥Tº˝À ◊<äT \ø£å\ mø£sê\T ;fi¯ófl>± e÷sêsTT. á KØ|òt˝À |ü+≥\T kÕ>∑T #˚j·Tø£ ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüº b˛j·÷s¡T. >∑‘· KØ|òt˝À n~Ûø£ esê¸\ e\q y˚˝≤~ mø£sê\˝À |ü+≥ qwüº+ yê{Ï*¢+~. Ç˝≤ es¡Tdü>± ¬s+&ÉT KØ|òt d”»Hé\˝À ¬s’‘·T\T qwüº b˛j·÷s¡T. á @&Ü~ »qe]˝À ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\ e\q uÛ≤Ø>± |ü+≥ qwüº+ yê{Ï*¢q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. düTe÷s¡T 40,750 mø£sê\˝À |ü+≥\qT ¬s’‘·T\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. e] ‘·~‘·s¡ |ü+≥\≈£î düTe÷s¡T s¡÷. 9.78 ø√≥¢ qwüº+ yê{Ï*¢q≥Tº` e´ekÕj·T XÊK Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ |ü+|æ+~. |ü+≥ qwüº+ yê{Ï*¢ |ü~ HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+|ü⁄ }ùd Á|üuÛÑT‘·«+ m‘·Ô≥+ ˝Ò<äT. B+‘√ ¬s’‘·T\T rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. >∑‘· KØ|òt˝À e] kÕ>∑T #˚dæ, á KØ|òt˝À kÕ>∑T #˚j·Tø£ qwüº b˛j·÷eTì, Á|üuÛÑT‘·«+ ÇkÕÔeTqï |ü] Vü‰s¡+ Çe«ø£ b˛e≥+ <ës¡TDeTì u≤~Û‘· ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. n~Ûø£ esê¸\‘√ qwüº b˛sTTq ¬s’‘·T\qT yÓqT yÓ+≥H˚ Ä<äT≈£î+{≤eTì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï qwüº |ü]Vü‰sêìï $&ÉT<ä\ #˚j·T≥+˝À ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔ+<äqï $eTs¡Ù\T e´ø£Ô eTe⁄ ‘·THêïsTT.

u≤ãTbÕ<äj·÷Á‘·≈£î Ç|üŒ{ÏqT+#˚ ø£düs¡‘·TÔ KeTà+,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :uÛÑ$wü´‘·TÔ bı‘·TÔ\T, düs¡T›u≤≥T¢` <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì bÕغì eT]+‘·>± ã˝Àù|‘·+ #˚ùd $wüj·T+˝À #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ü\H˚~ bÕغ H˚‘·\ Ä˝À#·q. ˇø£y˚fi¯ ñuÛÑj·T ø£eT÷´ìdüTº bÕغ\‘√ bı‘·TÔ\T ˝Òì |üø£å+˝À ˇ+≥]>± ‘·\|ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. Bìì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì >∑‘·+˝À $TÁ‘·|üøå±\≈£î bı‘·TÔ˝À¢ uÛ≤>∑+>± e~˝Òdæq ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· »]|æ+#ê\ì ø=+<äs¡T H˚‘·\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #˚|ü{Ϻq edüTÔHêï.. $÷ø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘· õ˝≤¢˝À &çôd+ãsY HÓ\˝À »s¡>∑uÀ‘·T+~. õ˝≤¢˝À j·÷Á‘·qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚ùd+<äTø√dü+ {°&û|” H˚‘·\T Ç|üŒ{ÏqT+#˚ ø£düs¡‘·TÔ kÕ–düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À $÷ ø√dü+ edüTÔHêï j·÷Á‘· õ˝≤¢˝À m≈£îÿe Á>±e÷\T, eT+&É˝≤\T, ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ñ+&˚˝≤ s¡÷{Ÿe÷´|t dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì Ä bÕغ eTTK´ Hêj·T≈£î\T e÷J eT+Á‹ ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, m+|” HêeT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T uÛ≤ $düTÔHêïs¡T. Ç+<äT ø√dü+ Ç|üŒ{ÏqT+#˚ ø±s¡´#·s¡D dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À m≈£îÿe ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· ñ+&Ü\ì Ä bÕغ ìjÓ÷»

ø£es¡ZkÕΔsTT H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\ qT+∫ ˇ‹Ôfi¯ó¢ edüTÔHêïsTT. <ë+‘√ #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q õ˝≤¢˝À 5 qT+∫ yês¡+ s√E\bÕ≥T` »]π> neø±X¯+ ñ+~. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î m≈£îÿe ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |üs¡´≥q kÕ–+∫ Ä ‘·sê«‘· ø£ècÕí õ˝≤¢ yÓ’|ü⁄>± u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· kÕ>∑qT+~.Ç‘·s¡ õ˝≤¢\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ >∑‘· nôd+;¢ mìïø£˝À¢ {°&û|” ø±düÔ yÓTs¡T>±ZH˚ d”≥T¢ <äøÏÿ+#·T≈£î+~. KeTà+, dü‘·TÔ|ü*¢, Ç˝…¢+<äT nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\‘√bÕ≥T` KeTà+ bÕs¡¢yÓT+≥T` kÕúHê\qT {°&û|” ¬>\T#·T≈£î+~. BìøÏ‘√&ÉT eTs√ Ç<ä›s¡T myÓTੇ\ ã\+ õ˝≤¢≈£î ñ+~. õ˝≤¢˝À $÷ ø√dü+ edüTÔHêï bÕ<äj·÷Á‘· <ë«sê kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\‘√bÕ≥T, 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ bÕغ |ü]dæú‹ eT]+‘·>± yÓTs¡T>∑T |ü&ÉT‘·T+<äì bÕغ H˚‘·\T Ä•düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+{Ÿ, Á|ü‘˚´ø£ ñ<ä´e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À ø=ìï Çã“+<äT\T m<äT¬s’Hê õ˝≤¢˝À Ä bÕغ πø&ÉsY Ç|üŒ{Ïes¡≈£î #Ó≈£îÿ #Ó<äs¡˝Ò<äT. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü #√{≤yÓ÷{≤ Hêj·T≈£î\T Ç‘·s¡ bÕغ\yÓ’|ü⁄ eT[¢Hê eTTK´yÓTÆq πø&ÉsY e÷Á‘·+ Ç+ø± bÕغ‘√H˚ ñ+~.

ôd’«Hé|òüP¢ nqTe÷ì‘·T\≈£î ø±øÏHê&É˝À ∫øÏ‘·‡ yÓ’<ä´•_sê\T @sêŒ≥T #˚dæq n~Ûø±s¡T\T ø±øÏHê&É,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢qT ôd’«Hé |òüP¢ ø£\ø£\+ M&É&É+ ˝Ò<äT. mø£ÿ&É ‘·eT≈£î yê´~Û k˛≈£î‘·Tñ+<√ nqï Ä+<√fi¯q˝À Á|ü»\T ñHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì ‘êfi¯¢πse⁄ eT+&É\+ ∫qïu§&ÉT¶ yÓ+ø£Á{≤j·TbÕ˝…+˝À ôd’«Hé|òüP¢ u≤~Û‘·T\T>± nqTe÷ìdüTÔqï yê]ì >∑Ts¡Tyês¡+ ø±øÏHê&É Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. yÓ+ø£Á{≤ j·TbÕ ˝…+˝À n~Ûø±s¡T\T yÓ’<ä´ •_s¡+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. |ü\T Á>±e÷˝À¢ n~Ûø±s¡T\T |ü]dæú‹ì dü$÷øÏådüTÔHêïs¡T. eT÷&ÉT ôd’«Hé πødüT\T ãj·T≥|ü&É&É+‘√ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ôV’≤n\sYº Á|üø£{Ï+∫+~. ‘êfi¯¢πse⁄ eT+&É\+ ø√s¡+– |ü+#êj·Tr˝À ∫qu§&ÉT¶ yÓ+ø£{≤j·TbÕ˝…+≈£î #Ó+~q <äTsêZsêe⁄ Ç{°e\ ôd’«Hébòı¢ k˛øÏ eTè‹#Ó+~q H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q @&ÉT>∑Ts¡T ôd’«Hébòı¢ nqTe÷ì‘·T\ eTT≈£îÿ, >=+‘·T qT+∫ ùdø£]+∫q Á<äyê\qT yÓ’<ä´|üØø£å\ ø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é |ü+|æ+#ês¡T. nø£ÿ&É yÓ’<ä´|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>± ô|<äu§&ÉT¶ yÓ+ø£ {≤j·TbÕ˝…+≈£î #Ó+~q eqe÷&ç dü‘·´e‹, ∫qu§&ÉT¶ yÓ+ø£{≤ j·TbÕ˝…+≈£î #Ó+~q ô|dæ‡+– ‘˚»dæ«ì, bÕ˝…|ü⁄ y˚DÏ\≈£î ôd’«Hébòı¢ k˛øÏq≥T¢ ìs¡Δs¡D nsTT´+~. Á|üdüTÔ‘·+ M]øÏ ø±øÏHê&É JJôV≤#Y˝À |üP]ÔkÕúsTT˝À yÓ’<ä´ùde\T n+~düTÔHêïeTì H√&É˝Ÿ n~Ûø±] sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 2009 qe+ãs¡T˝À ˇø£ ôd’«Hé|òüP ¢eTs¡D+ dü+uÛÑ$+∫+~. Ä‘·s¡Tyê‘· Ç{°e\ eTs=ø£s¡T eTs¡DÏ+#ês¡T. ‘êC≤>± eT÷&ÉT bÕõ{Ïyé πødüT\ ãj·T≥|ü&É&É+, s√Es√E≈£L nqTe÷ì‘·T\ C≤_‘ê ô|]–b˛‘·T+&É&É+‘√ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT ‘·THêïs¡T. @ |”ôV≤#Yd”˝Àq÷ yê´øχHé ˝Ò<äT. ø±øÏHê&É JJôV≤#Y˝À ñHêï dæã“+~πø ÇdüTÔHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï düeTj·T+˝À ôd’«Hébòı´ yê´øχHé‘√bÕ≥T e÷≈£î‡\HÓ’Hê ñ∫‘·+>± düs¡|òüsê #˚j·÷*‡q

nedüs¡+ m+‹Hê ñ+~. ˝Òø£b˛‘˚ Äs√>∑´|üs¡+>± eT]ìï düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTj˚T´ Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. eTTK´+>± rs¡ÁbÕ+‘· Á>±e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºkÕ]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· n‘·´edüs¡ |ü]dæú‘·T\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø=ì yÓ’<ä´dæã“+~ ì‘·´+ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. eTs√|üø£ÿ õ˝≤¢ $<ë´ XÊK ‘êfi¯¢πse⁄ eT+&É\+ ø√s¡+– |ü+#êj·Tr |ü]~Û ô|<äu§ &ÉT¶yÓ+ø£{≤j·TbÕ˝…+, ∫qïu§&ÉT¶yÓ+ø£{≤j·TbÕ˝…+ Á>±e÷˝À¢ ñqï ˇø£ ñqï‘·, ¬s+&ÉT ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î eT]ø=Hêïfi¯ó¢ ôd\e⁄ Á|üø£{Ï +#ês¡T. õ˝≤¢yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK ‹]– #Óù|Œ+‘·es¡≈£î á¬s+&ÉT Á|üuÛ≤$‘· Á>±e÷˝À¢ bÕsƒ¡XÊ\\T ‘Ós¡e≈£L&É<äì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ á¬s+&ÉT Á>±e÷˝À¢ u≤\ã&ÉT\T, n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\T ≈£L&Ü eT÷dæy˚XÊs¡T. rs¡ÁbÕ+‘· Á>±e÷˝À¢ yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\qT, yÓ’<ä´dæã“+~ì eT]+‘· nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À $T–*q ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü yÓ’<ä´d æã“+~ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+ ≥THêïeTHêïs¡T. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À yÓ’<ä´ùde\T n+~+#˚ ‘·eT dæã“+~øÏ eTT+<äT>± yêøχH˚wüHé #˚XÊeTHêïs¡T. ø=‘·Ô>± eTs√ mì$T~ eT+~ nqTe÷ì‘·T\qT >∑T]Ô+∫ yê] eTT≈£îÿ, >=+‘·T qT+∫ ùdø£]+∫q Á<äyê\qT yÓ’<ä´|üØø£å\ ø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é |ü+|æ+#êeTHêïs¡T. nqTe÷ì‘·T˝À¢ |æ.>∑qïes¡+ eT+&É\+ <ä+π>s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TTe≈£î&ÉT ñHêï&Éì, n‘·&ÉT $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ u§_“*˝À bÕ*f…øÏïø˘ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉHêïs¡T. ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT s√E˝À¢ |òü*‘ê\T ekÕÔj·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢˝À ôd’«Hébòı¢ n<äT|ü⁄˝À ñ+<äHêïs¡T. mes¡÷ uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T.

ôd˝Ÿ≥es¡¢ nÁø£e÷\≈£î #Óø˘ |ü&˚Hê...? ìC≤e÷u≤<é,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô>± $~Û+∫q ìã+<Ûäq\qT ø£∫Ñ·+>± neT\T #˚j·T&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq f…*ø±+ ñ<√´>∑T\T ≈£L&Ü ˝Òs¡T. uÛ≤s¡‘· f…*ø±+˝À e+<ä\ b˛düTº\T õ˝≤¢˝À U≤∞>± ñHêïsTT. õ˝≤¢˝À ñqï ≥es¡¢qT ‘·ìF #˚j·T&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq |ü]ø£sê\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+‘√ πs&çj˚Twüq¢≈£î #Óø˘ ô|≥º&É+ kÕ<Ûä´y˚THê nH˚ nqTe÷Hê\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À e÷Á‘·+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î f…*ø±+ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ ˇø£ÿ n&ÉT>∑T ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î y˚j·Tø£b˛e&Éy˚T Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+. ôd˝Ÿbò˛Hé ≥es¡¢ qT+∫ yÓ\Te&˚ πs&çj˚TwüHé e\¢ |ü≈£åî\ ñìøÏ

s√Es√E ‘·>∑TZ‘·T+~. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ$wü´‘·TÔ ‘·sê\≈£î Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·Tì >∑T]Ô+∫ ôd˝Ÿ≥es¡¢ @sêŒ≥T˝À ìã+<Ûä\qT neT˝À¢øÏ rdüTø£e∫Ã+~. nsTT‘˚ M{Ïì neT\T #˚j·÷\+fÒ ‘·–q dæã“+~ ≈£L&Ü nedüs¡y˚T. õ˝≤¢˝À 1200 \≈£î ô|’>± $$<Ûä ø£+ô|˙\ ôd˝Ÿ bò˛Hé ≥es¡T¢Hêïj·Tì n+#·Hê. düTe÷s¡T 72 y˚\≈£î ô|’>± ôd˝Ÿbò˛q¢qT õ˝≤¢˝À Á|ü»\T $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï ≥es¡T¢ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ 20 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ es¡πø ñ+&Ü*. ø±˙, õ˝≤¢˝À 150øÏ ô|’>± ôd˝Ÿ≥es¡T¢ 60 n&ÉT>∑T\ qT+∫ 80 n&ÉT>∑T\ es¡≈£î m‘·TÔ˝À ì]à+#ês¡T.

19q Ábı<äT›≥÷s¡T≈£î s√X¯j·T´ sêø£

u≤ãTj·÷Á‘·‘√ >∑T+&ÓfiÀ¢ ¬s’fi¯ó¢:<˚$H˚ì $»j·Tyê&É,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :edüTÔHêï...$÷ø√dü+ düTBs¡È bÕ<äj·÷Á‘· yÓ’mdt ø±+Á¬>dt, ø±+Á¬>dtbÕغ\ >∑T+&Ó˝À¢ ¬s’fi¯ó¢ |üs¡T¬>‹ÔdüTÔHêïj·Tì {Ï&ç|æ H˚‘· <˚$H˚ì ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. u≤ãT j·÷Á‘·qT J]í+#·Tø√˝Òø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغô|’ Äs√|üD\T #˚j·T&É+ düããT ø±<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. áHÓ\ 20e ‘˚BqT+∫ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á>±e÷˝À¢ |ü˝…¢ |ü˝…¢≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yês¡T¶˝À¢ yê&É yê&É˝≤, &ç$»q¢˝À ãd”Ôãd”ÔøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢` ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|”\T ≈£îÁ≥|üìï »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ sê≈£î+&Ü C…’\T˝À ñ+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà #˚düTÔqï Äs√|üD\qT rÁe+>± K+&çdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Vü≤yê˝≤<ë«sê dü+bÕ~+∫q <ÛäHê ìï Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î |ü+|æ eT˙˝≤+&É]+>¥ <ë«sê kÕøÏå, uÛ≤s¡‹ dæyÓT+{Ÿ\˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&É+ ≈£îÁ≥ø±<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ düTÁ|”+ ø√s¡Tº ≈£L&Ü |ü~ dü+e‘·‡sê˝À¢ »>∑Hé Çìï y˚\ ø√≥¢ ÄdüTÔ\T m˝≤ dü+bÕ~+#ês¡ì Á|ü•ï#·&É+ >∑eTì+#ê*‡q $wüj·T+ nHêïs¡T. $»j·Tyê&É˝À ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düs¡¢ |ü]bÕ\q˝À j·÷ø˘º Á|üø±s¡+ »s¡>±*‡q dü$÷øå± düe÷y˚XÊ\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±s=ŒπswüHé dæã“+~øÏ J‘ê\T Çe«˝Òì |ü]dæú‹ e∫Ã+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ sêyê*‡q ì<ÛäT\qT sêã{Ϻ q>∑sê_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ#˚j·÷\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.

C…’˝À¢ ìeTà>∑&ɶqT ø£*dæq Hê>¥ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üeTTK ‘Ó\T>∑T dæ˙ q≥T&ÉT Hê>±s¡T®q >∑Ts¡Tyês¡+ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ Á|üeTTK yê´bÕs¡y˚‘·Ô ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT ø£*XÊs¡T. eTT˝≤K‘Y düeTj·T+˝À Hê>±s¡T®q C…’\T n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹‘√ ìeTà>∑&ɶ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. >∑‘·+˝Àq÷ Hê>±s¡T®q ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ìeTà>∑&ɶqT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. ìeTà>∑&ɶ‘√ Hê>±s¡T®q≈£î yÓTT<ä{Ï qT+∫ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T ñHêïsTT. nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q >∑‘· p˝…’˝À ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT ø£*dæ wæض Á|ükÕ<ëìï n+~+#ês¡T. ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é≈£î eT+∫ »s¡>±\ì ø√s¡T≈£î+≥÷ Hê>±s¡T®q n|ü&ÉT Á|ükÕ<ëìï n+~+#ês¡T. Ç{°`e* ø±\+˝À ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT Hê>±s¡T®q C…’\T˝À ø£\e&É+ Ç~ eT÷&√kÕ]. n+‘·≈£îeTT+<äT pHé 30e ‘˚Bq Äj·Tq C…’\T˝À ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT ø£*XÊs¡T. ø±>± ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é≈£î #Ó+~q yêHé|æø˘ ÁbÕC…≈£îº˝À Á|üeTTK dæ˙ q≥T&ÉT Hê>±s¡T®q ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq≥T¢ n|üŒ{À¢ yês¡Ô\T e#êÃsTT. M{Ïô|’ Hê>±s¡T®q düŒ+~+#·˝Ò<äT. ìeTà>∑&ɶ‘√ Hê>±s¡T®q≈£î yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M\T ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À dæ_◊ ìeTà>∑&ɶqT n¬sdüTº #˚j·T&É+‘√ Äj·Tq #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À ñHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T e<ä› $◊|æ\ Vü≤&Üe⁄&ç ø£ì|æ+∫+~.

Jm+ÄsY ø±sê´\j·÷˝À¢ ◊{°Ï <ë&ÉT\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :Á|üeTTK <˚oj·T yê´bÕs¡dü+düú Jm+ÄsY≈£î #Ó+~q |ü\T ø±sê´\j·÷\T, dü+düú\ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ ◊{Ï n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é‘√ bÕ≥T &Ûç©¢, eTT+u…’, ø±øÏHê&É, sê»eT+Á&ç, $»j·Tyê&É ø±sê´\j·÷˝À¢ ≈£L&Ü @ø£ø±\+˝À ◊{Ï n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ k˛<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ä<ëj·T|üqTï #Ó*¢+|ü⁄˝À Jm+ÄsY neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ >∑T]Ô+∫q ◊{Ï n~Ûø±s¡T\T Jm+ÄsY ø±sê´\j·÷˝À¢ k˛<ë\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+˝Àì Jm+ÄsY ôd’{Ÿ Ä|ò”düT˝À ≈£L&Ü ◊{Ï n~Ûø±s¡T\T k˛<ë\T #˚düTÔHêïs¡T. á <ë&ÉT\≈£î dü+ã+~Û+∫ n~Ûø±]ø£+>± ◊{Ï XÊK Ç|üŒ{Ïes¡≈£î $÷&çj·÷≈£î m≥Te+{Ï düe÷#ês¡+ Çe«˝Ò<äT. eTs√ ¬s+&ÉT s√E\T bÕ≥T k˛<ë\T »]π> neø±X¯+ ñ+~.

Ä‘·àø£<∏ä sêj·T&É+ ˝Ò<äT: n$T‘êuŸ ã#·ÃHé eTT+ãsTT,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :Ä‘·àø£<∏ä\T sêùd ñ<˚›X¯+ ‘·q≈£î ˝Ò<äì _>¥ _ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+‘·q 70e |ü⁄{Ϻqs√E »s¡T|ü⁄ø=+≥Tqï n$T‘êuŸ ã#·ÃHé ‘êHÓ|üŒ{Ïø° Ä‘·àø£<∏ä sêj·TuÀqì #ÓbÕŒs¡T. {Ï«≥ºsY˝À m|ü&É÷ n|t&˚{Ÿ‡ sêdü÷Ô, u≤¢>∑T<ë«sê ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\qT n_Ûe÷qT\≈£î |ü+#˚ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé Ä‘·àø£<∏ä e´eVü‰sêìøÏ e÷Á‘·+ ‘êqT <ä÷s¡y˚TqHêïs¡T. J$‘·+˝À ø=ìï s¡Vü≤dü´ dü+|ü⁄{≤\T ñ+{≤j·Tì, nìï{Ï˙ n+<ä]ø° #Ó|üø√yê\ì nìŒ+#·ø£b˛e&É+ düVü≤»eTì Äj·Tq ˇø£ yêsêÔdü+düúøÏ∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À ù|s=ÿHêïs¡T. u≤¢>¥ nsTTHê, {Ï«≥ºsY nsTTHê ‘·qqT m+‘√ n_Ûe÷ì+∫, Äràj·T‘· |ü+#˚ n_Ûe÷qT\‘√ Ç+≥sêø£åHé ø√düy˚Tqì n$T‘êuŸ #ÓbÕŒs¡T. ‘·q J$‘·ø£<∏äqT yê{Ï <ë«sê &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ #˚j·T<ä\#·Tø√˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. J$‘·ø£<∏ä sêj·T<ä>∑Z >=|üŒ $wüj·÷\T ≈£L&Ü ‘·q <ä>∑Zs¡ @$÷ ˝Òeì n$T‘êuŸ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·q J$‘·+.˝À Á|üuÛ≤$‘·+ #˚>∑*–q n+XÊ\qT Á|üø£{Ï+#·&É+ Äj·Tq≈£î Çwüº+ ˝Ò<äì düìïVæ≤‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T

πø+Á<ëìøÏ n\Vü‰u≤<é ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T n\Vü‰u≤<é,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ n\T¢&ÉT sêãsYº yêÁ<ëô|’ <ëK˝…’q |æ{ÏwüHé H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ëìøÏ n\Vü‰u≤<é ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. yêÁ<ë, &ûm˝Ÿm|òt dü+düú\ô|’ d”;◊ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì n\Vü‰u≤<é ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK˝…’+~. eT÷&ÉT yêsê˝À¢>± á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T n+~+#ê\ì ôV’≤ø√s¡Tº πø+Á<ëìï Ä<˚•+∫+~.yêÁ<ë &çm˝Ÿm|òt‘√ yê´bÕs¡dü+ã+<Ûë\qT πøÁJyê˝Ÿ ãj·T≥ô|{≤ºs¡T. Bìô|’ dæ_◊ $#ês¡D »s¡bÕ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À πødüT <ëK\sTT´+~.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

∫‘·ÔsTTq |ü‹Ô¬s’‘·T >∑‘˚&Ü~ y˚dæq |ü+≥\T ‘·eT≈£î n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T e#êÃj·Tì q$Tà‘˚ áj˚T&ÉT ø=+|üeTT+#êj·Tì |ü‹Ô¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. á @&Ü~ kÕ\÷s¡T ÁbÕ+‘·+˝À $‘·ÔHê\qT ø=qT>√\T #˚j·T&É+‘√ rÁe+>± qwüºb˛j·÷eTì \uÀ~uÀeT+ ≥THêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î »]–q nHê´j·÷ìï n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi‚¢+<äT≈£î d”|”m+ , d”◊{°j·T÷

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãsY 12, 2012 Hêj·T≈£î\T ìs¡ísTT+ #ês¡T. yÓ÷dü–+∫q $‘·Ôq yê´bÕ]ì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚dæ ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ Ç|æŒ+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü‹Ô ¬s’‘·T\T rÁe qcÕºìøÏ >∑T¬s’ qøÏ© yê´bÕs¡T\ u≤]q|ü&ç rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡T. ‘êC≤>± eTs√ dü+|òüT≥q yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. ø=eTsê&É eT+&É\+ >∑TeT&É, d”‘êe÷+uÛÑ|ü⁄s¡+, ø=eTsê&É Á>±e÷˝À¢ ø=+‘·eT+~ ¬s’‘·T\T y˚dæq |ü‹Ô |ü+≥ ø±|ü⁄q≈£î sê˝Ò<äT. ◊<ä&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À @|ü⁄>± |ü‹Ô #Ó≥T¢ ô|]–q|üŒ{Ïø° ø±|ü⁄q≈£î sêø£b˛e&É+‘√

¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. #·T≥Tº |üø£ÿ\ ¬s’‘·T\T, |üø£ÿ Á>±e÷˝À¢ì ¬s’‘·T\ |ü+≥ #˚\T $kÕÔs¡+>± ø±|ü⁄q≈£î sêe&É+ ‘√ ‘·eT≈£î »]–q nHê´j·Ty˚T$T{À ¬s’‘·T\T >∑T]Ô+#ês¡T. B+‘√ \uÀ~uÀeT+≥T Hêïs¡T. nÁø£eT yê´bÕs¡T\T Á>±e÷˝À¢πø |ü‹Ô $‘·ÔHê\qT rdüT≈£îe∫à neTàø±\T ìs¡« Væ≤+#·&É+‘√ ¬s’‘·T\T ì\Te⁄Hê qwüºb˛ ‘·THêïs¡T. ø=+‘·eT+~ ¬s’‘·T\≈£î ø=+‘·yÓTT‘·Ô+ #Ó*¢ùdÔ $T–*q yÓTT‘·Ô+ ns¡Te⁄ô|’ $‘·ÔHê\T Çe«&É+‘√ ÄX¯>± ø=qT>√\T #˚XÊs¡T.

nqï<ë‘·≈£î z<ës¡TŒ <äπøÿHê.....! eTq~ düVü≤»+>±H˚ e´ekÕj·Tø£<˚X¯+. nqï+ô|fÒº ¬s’‘·T≈£î nìï{≤ <ä>± »s¡T>∑T‘√+~. ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\‘√ yÓTT<ä˝…’ –≥Tºu≤ ≥T <Ûäs¡˝À¢ ø√‘· <ëø± n˙ï ø√‘·˝Ò. s¡TD≤\T Çe«&É+˝À u≤´+ø ˘\T ø√‘· ô|&É‘êsTT. ms¡Te⁄\ ø√dü+ yÓ[‘˚ ø√‘·\T ‘·|üŒe⁄. ˙[¢e«eT+fÒ ø√‘·˝Ò. $‘·ÔHê\T n&ç–‘˚ ø√‘·˝Ò. Ç˝≤ ø√‘·\‘√ ¬s’‘·T\ J$‘ê\qT ø√ùddüTÔqï Á|üuÛÑT‘ê«\T nqï+ ‹H˚|ü&Ó’Hê yê] ø£cÕº\qT >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. @ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø± s¡+˝À ñHêï nqï<ë‘· düTK+>± ñHêï&Éì #Ó|üŒ>∑*–q s√E\T @Hê&É÷ ˝Òe⁄. #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À e´ekÕj·Ty˚T <ä+&É>∑ nqï HêqT&ç ãj·T\T<˚]+~. Ç|ü&ÉT ¬s’‘·T\≈£î n+&É>± ñ+&ç e´ekÕj·÷ìï |ü+&É>∑ #˚kÕÔqì u≤ãT Vü‰$÷ ÇdüTÔHêï&ÉT. n˝≤ »]–‘˚ nqï|üPs¡í>± |æ*#˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î ø±yê*‡+~ eTs√{Ï ñ+&É<äT. bÕ<äj·÷Á‘·˝À Äj·Tq≈£î ‘·‘·«+ uÀ<Ûä|ü&ç+<ë ˝Òø£ , ì»+>±H˚ ¬s’‘·T\ ø£cÕº\T #·÷dæ ø£˙ïfi¯ó¢ ø£*–+#êj·÷ nqï~ ‘Ó*j·÷*. ¬s’‘·T\T ø£cÕº˝À¢ ñHêïs¡ì, ø£s¡e⁄ ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿ≈£î Hêïs¡ì,|ü+≥\T |ü+&É&É+ ˝Ò<äT. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ sêe&É+ ˝Ò<äì nq+‘·˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï bÕ<äj·÷Á‘· dü+<äs¡“¤+>± yêb˛j·÷ s¡T. Ç~ Ç|ü&˚ ñqï düeTdü´ ø±<äT. #·+Á<äu≤ãT sêø£eTT+<äT, #·+Á<äu≤ãT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ ¬s’‘·qï\ |ü]dæú‹˝À e÷s¡TŒ˝Ò<äT.Á>±e÷˝À¢ ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ #·÷ùdÔ Äy˚<äq ø£\T>∑T ‘√+<äì, ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· e´ekÕj·÷ìï ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± #˚dæ rs¡T‘êeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. BìøÏ ˇø£ $<Ûëq ìs¡íj·÷ìï bÕغ rdüT≈£î+≥T+~. n|ü\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îqï ¬s’‘·T\qT m˝≤ >∑ºf…øÏÿ+#ê\H˚~ Ç+<äT˝À ø°\ø£+>± ñ+≥T+~. s¡TD e÷|ò” #˚ùdÔ Åô|’y˚≥T

n|ü\T $T–* ñ+{≤sTT. n+<äTπø e´ekÕj·÷ìï >±&ç˝À ô|{Ϻ.. ¬s’‘·T˝À¢ dü+‘√wü+ #·÷ùd $<Ûä+>± ‘Ó<˚bÕ ø°\ø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì #·+Á<äu≤ãT Á|üø£{Ï+#ês¡T. ì»+>± Ç~ z eT+∫ Ä˝À#·H˚. n~Ûø±s¡+˝À ñHêï ˝Ò≈£îHêï yê]ø√dü+ me¬s’Hê b˛sê&Ü*‡+<˚. eTqøÏ+‘· eTT<ä›ô|&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·qïqT Ä<äTø√yê*‡+<˚. n+<äT≈£î ø£+ø£D ã<äT›\+ ø±yê*. n+‘˚ø±<äT nH˚ø±H˚ø£ düeTdü´\ô|’ #·+Á<äu≤ãT #˚düTÔqï yê>±›Hê\T ñ‹Ôy˚ ø±≈£L&É<äT. ñ‘·TÔ‹Ô yê>±›Hê\qT ≈£L&Ü #˚j·T≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫~. bÕ<äj·÷Á‘·˝À ‘·qT#·÷dæ ‘Ó\TdüT≈£îqï düeTdü´\ô|’ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ e´eVü≤]+#ê*. nÁ>∑e sêí˝À¢q÷ ù|<ä\THêïs¡T. yê]ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ $<ÛëHêìï rdüT≈£îekÕÔ+. yê]ø° |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ ø£*ŒkÕÔ+. ñ<√´>±˝À¢ ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*Œ+#˚˝≤ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì ≈£L&Ü u≤ãT #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À Á|ü»\T ø£cÕº˝À¢ ñHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ ø£˙dü+ ‘ê>∑T˙s¡T Çe«&ÜìøÏ yÓ÷{≤s¡T¢ |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. s√&ÉT¢ n<Ûë«q+>± ñHêïsTT. ¬s’‘·T\T kÕ>∑T u≤>√˝Òø£ Çø£ÿ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Çìï Çã“+<äT˝À¢ Á|ü»\T+fÒ.. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£fi¯ó¢ eT÷düT≈£î+<äì düeTdü´\ô|’ @ø£s¡Te⁄ ô|{≤ºs¡T. ìC≤ìøÏ á düeTdü´\T Ç|ü&ÉT ø=‘·Ô>± e∫Ãq$ ø±<äT. #·+Á<äu≤ãT n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü&ÉT ≈£L&Ü ñqïy˚. ì»+>± Äj·÷ düeT dü´\ô|’ u≤ãT≈£î ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ n|ü&ÉT m+<äT≈£î #˚j·T˝Ò ø£b˛j·÷s√ ,Ç|ü&ÉT m+<äT≈£î ø±yê\+≥THêïs√ #ÓbÕŒ*. kÕúìø£ dü+düú\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤ùdÔ.. Á>±eT+˝À ñqï düeTdü´\T ø=qïsTTHê |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´eì nHêïs¡T. ì»+>± Á>±e÷\qT z Áø£eT|ü<䛋˝À ìØ«s¡´+ #˚dü÷Ô edüTÔHêïs¡T. |ü≥ºD≤˝À¢ ]j·T˝Ÿ

u…~]+|ü⁄\≈£î q*–b˛‘·Tqï

ne÷j·Tø£ j·TTe‘·T\T..? >∑T+≥÷s¡T q>∑sêìøÏ dü$÷|ü+˝Àì bÕ*f…øÏï ø˘ ø£fi≤XÊ\ $<ë´]úqT\T |ü\T Çø£ÿ≥T¢ m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ~>∑Te eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ≈£î ≥T+u≤\˝Àì j·TTe‘·T\T m≈£îÿe>± #˚πs bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\˝À ø=+<äs¡T d”ìj·TsY $<ë´s¡Tú\T $|üØ‘· b˛ø£&É\≈£î b˛‘·THêïs¡T. ùdïVü≤+ ù|s¡T‘√ ø=+<äs¡T, Áù|eT ù|s¡T‘√ eT]ø=+<äs¡T ne÷àsTT\qT e+∫düTÔHêïs¡ì düe÷ #ês¡+. ø£fi≤XÊ\ ãj·T≥ e´≈£îÔ\‘√ |ü]#·j·÷\qT ø=qkÕ–düTÔqï ø=+<äs¡T $<ë´s¡Tú\T yê] n+&É<ä+&É\‘√ ne÷j·Tø£|ü⁄ j·TTe‘·T\qT y˚~ÛdüTÔqï≥Tº` ‘Ó*dæ+~. ø=+<äs¡T j·TTe‘·T\≈£î Ä]úø£+>± kÕj·T+ n+~+∫ Ä ‘·s¡Tyê‘· yê]ì ˝Àãs¡T#·T≈£î+ ≥THêïs¡H˚ Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Ç≥Te+{Ï $wüj·÷\T ãj·T≥ |ü&ç‘˚ n+<ä]ø° Çã“+<äT\T ekÕÔj·TH˚ <Û√s¡DÏ‘√ nH˚ø£ eT+~ j·TTe‘·T\T eTÚq+ eVæ≤ düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ õ˝≤¢˝Àì ø=ìï Ç+»˙]+>¥,bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\˝À¢ sê´–+>¥ uÛÑ÷‘·+ #ê|üøÏ+<ä ˙s¡T˝≤ $düÔ]k˛Ô+~...ø£fi≤XÊ\˝Àñqï sê´–+>¥ ìs√<Ûäø£ ø£$T{°\T ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± |üì#˚düTÔ+&É≥+‘√ d”ìj·TsY $<ë´s¡Tú\T #˚\πs–b˛‘·THêïs¡T.$<ë´s¡Tú\ eT<Ûä´ |ü]#·j·T

ø±s¡´Áø£eT+ nH˚~ ùdïVü≤uÛ≤e+ ô|+bı+~+#˚ ˝≤ ñ+&Ü\ì Á|üuÛÑT‘·« eTVæ≤fi≤ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ e÷qdæø£ XÊg n<Ûë´|ü≈£îsê\T &Üø£ºsY {Ï&ç $eT\ ù|s=ÿHêïs¡T. |ü]#·j·T+ nH˚ ∫qïù|s¡T‘√ nH˚ø£ #√≥¢ d”ìj·Ts¡T¢ pì j·TsY‡qT Çã“+~ ô|&ÉT‘·T+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 17`18 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À ñqï yês¡T Ç≥Te+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É+ düVü≤»y˚T nsTTHê n~ ÁX¯ó‹$T+#·≈£L&É<ä Hêïs¡T. sê´–+>¥≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ s¡TEe⁄ nsTT‘˚ Ä $<ë´]úøÏ {°d” Ç∫à Ç+{ÏøÏ |ü+ù| n~Ûø±s¡+ Á|æì‡bÕ˝Ÿ≈£î ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n<Ûë´|ü≈£î\T, d”ìj·TsY $<ë´s¡Tú\T düeTwæº>± |üì#˚ùdÔ ø£fi≤XÊ\˝À¢ sê´–+>¥ »]π> neø± X¯+ ñ+&É<äì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. BìøÏ dü+ã+ ~Û+∫q #·{≤º\T,•ø£å\ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î |üP]ÔkÕ úsTT˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*‡ ñ+<äHêï s¡T.$<ë´s¡Tú \ Vü‰düºfi¯ó¢, n<Ó›≈£î ñ+&˚ >∑<äT˝À¢ n‘·´+‘· |üø£&É“+B>± sê´–+>¥ $ø£è‘· Áø°&É kÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘êC≤>± q\¢bÕ&ÉT bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\ eT<Ûä´ »]–q |üs¡düŒs¡ <ë&ÉT\≈£î ≈£L&Ü sê´–+>¥ ø±s¡DeTì Äs√|üD\T $ìdüTÔHêï sTT.Ç+» ˙]+>¥, bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\˝À¢ pìj·TsY $<ë´s¡Tú*ï d”ìj·TsY $<ë´s¡Tú\T sê´–+>¥

s¡ã“s¡TkÕ>∑T≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤+ @B...? dü e TTÁ<ä e T{≤º ì øÏ n‘·´+‘· m‘·TÔ˝À ñqï »s¡&É ø=+& É\ô|’ dæ\«sY zø˘ #Ó≥¢qT ô|+∫ yê{Ï ˙&É˝À ø±|ò”‘√≥\ ô|+|üø£+ #˚|ü{≤º\ì >∑‘·+˝À eT+Á‹ X¯Á‘·T#·s¡¢ $»j·Tsê eTsêE ‘·\+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ∫+‘·|ü*¢ ÁbÕ+‘·+ qT+&ç &ûm|òty√ kÕúsTT n~Û ø±] »s¡&É ø=+&É\ qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. ø±|ò”‘√≥\ ô|+|üø±ìøÏ yê‘êes¡D+ nqT≈£L\+ nì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ä ~X¯˝Àq÷ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï <ëK˝≤\T ø£ìŒ+# ·&É+˝Ò<äT. >∑‘·+˝À bÕs¡«r|ü⁄s¡+ ◊{°&û@ |”y√>± |üì#˚dæq m+. sêe÷sêe⁄ >∑T+»sê &É˝À kÕ>∑e⁄‘·Tqï s¡ã“s¡T kÕ>∑TqT |ü]o*+#ês¡T. |òü*‘ê\T ÄXÊ»qø£+>± ñ+& É≥+‘√ ◊{°&û@ ‘·s¡|ü⁄q kÕ>∑TqT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔeTHêïs¡T. J&ç kÕ>∑Tø£Hêï s¡ã“s¡T kÕ>∑T ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£eTì |òü*‘ê\T #ÓãT‘·THêïsTT. nsTT ‘˚ Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± s¡ã“s¡T kÕ>∑T≈£î ‘·>∑TÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«*‡ ñ+~. n+‘˚ >±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ yêDÏ»´ |ü+≥qT ôd’‘·+ ≈£îs¡TbÕ+ eT+&É\+˝À kÕ>∑T#˚j·T&ÜìøÏ neø±XÊ\THêïsTT. s¡ã“s¡T kÕ>∑T≈£î ≈£îs¡TbÕ+, >∑TeTà\ø°Î|ü⁄s¡+ eT+&É˝≤\ yê‘êe s¡D |ü]dæú‘·T\T u≤>± nqT≈£L\+>± ñHêïsTT. πøs¡fi¯ sêh+˝À kÕ>∑sTT ¬s’‘·T\≈£î nbÕs¡ ˝≤uÛ≤\qT ‘Ó∫Ãô|fÒº s¡ã“s¡T kÕ>∑TqT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+ >∑+ $|òü\yÓTÆ+~. z dü«#·Ã¤+<ä dü+düú ≈£îs¡TbÕ+ eT+&É\+ |æ.˝Ò$&ç Á>±eT+˝À Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± ¬s+&Óø£sê\˝À y˚dæq s¡ã“s¡T kÕ>∑T ¬s’‘·T≈£î Çã“&çeTTã“&ç>± Ä<ëj·÷ìï ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘√+~. ◊{°&û@ |ü]~Û˝À s¡ã“s¡T kÕ>∑TqT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ <ë«sê –]»qT \T Ä]úø£ dæú‹>∑‘·T\qT ñqï‘·kÕúsTTøÏ rdüT≈£îyÓfi‚¢ neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñHêï sTT.nsTT‘˚ Ä ~X¯˝À Á|üuÛÑT‘·« j·T+ Á‘ê+>∑+ Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äT. s¡ã“s¡T #Ó≥Tº≈£î m˝≤+{Ï ‘Ó>∑Tfi¯ó¢, »ãT“\T Ä•+#˚ neø±XÊ\T ˝Òe⁄. Hê{Ïq |ü<˚fi¯¢πø |üP]ÔkÕúsTT ~>∑Tã&ÉT\qT kÕ~Û+#˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. »q ø£fi≤´D düe÷K´ (CÒπømdt) nH˚ dü«#·Ã¤+<Ûä dü+düú 18 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ >∑T+»sê&É Á>±eT+˝À ¬s+&Éø£sê˝À¢ kÕ>∑TqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ä]ø£ <Ûäsêàsêe⁄, ‘·Ts¡ø£qï nH˚ ¬s’‘·T\T <ë«sê kÕ>∑TqT Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. @&Ü~øÏ ˇø=ÿ ¬s’‘·T mø£s¡+ kÕ>∑Tô|’ ìø£s¡+>± s¡÷. 50 y˚\T Ä]®düTÔHêïs¡T. ñ‘·Œ‹Ô nsTTq s¡ã“s¡TqT CÒπømdt dü+düú <ë«sê e÷ ¬sÿ{Ÿ #˚düTÔHêïs¡T. s¡ã“s¡T kÕ>∑T |ü<äΔ‘·T\ >∑÷]Ã, s¡ã“s¡TqT w”≥¢ s¡÷|ü+˝À ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+˝À kÕúìø£ –]»q ¬s’‘·T\T ìcÕí‘·T\j·÷´s¡T. s¡ã“s¡TqT w”≥¢ s¡÷|ü+‘√ ‘·j·÷s¡T #˚j·T&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq kÕeTÁ– ¬s’‘·T\ e<ä› ñ+~.

#˚j·T≈£î+&Ü @sêŒ≥T #˚dæq sê´–+>¥ ìs√<Ûäø£ ø£$T{°\ ì|òü÷˝À|ü+ e\¢ nH˚ø£ düeTdü´\T edüTÔHêïsTT. õ˝≤¢˝À 46 Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\T ñ+&É>± πøe\+ |ü<äT\ dü+K´˝À ø£fi≤XÊ\˝À¢ e÷Á‘·y˚T sê´–+>¥ ìs√<Ûäø£ ø£$T{ °\T |üì#˚düTÔHêïsTT. Çø£ Á|üuÛÑT‘·« bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\˝À¢ nsTT‘˚ $<ë´s¡Tú\ s¡ø£åD ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± ñqï≥T¢ pìj·TsY\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± pìj·TsY $<ë´s¡Tú\T ñ+&˚ Vü‰düºfi¯ó¢, s¡÷eTT˝À¢ á $ø£è ‘· Áø°&É kÕ>∑T‘·Tqï≥T¢` düe÷#ês¡+. ø=+‘ ·eT+~ d”ìj·TsY $<ë´s¡Tú\T dü÷º&Ó+{Ÿ y˚TH ˚»yÓT+{Ÿ Vü‰düº˝Ÿ‡˝À ñ+≥÷ #·<äTe⁄≈£î+ ≥THêïs¡T. Çø£ÿ&É ÁbÕ+>∑D+ $XÊ\+>± ñ+&É ≥+‘√ bÕ≥T` <ä≥ºyÓTÆq #Ó≥T¢` ñHêïsTT. B+‘√ mø£ÿ&É m+ »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì n<Ûë´|ü≈£î\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ø=ìï ø£fi≤XÊ˝À¢ pìj·TsY $<ë´s¡Tú\ `f…ÆyéT`f… ãT˝Ÿ d”ìj·TsY $<ë´s¡Tú\ `f…ÆyéT fÒãT˝Ÿ |üP]Ô>± e÷]à y˚düTÔHêïs¡T. pì j·Ts¡T¢ ø£fi≤XÊ\≈£î yÓfi‚fldüeTj·T+˝À d”ìj·Ts¡T¢ ñ+&É≈£î+&Ü @sêŒ≥T¢` #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ø£fi≤XÊ\˝À ˇø£]øÏ ˇø£s¡T m<äTs¡T|ü&É≈£î+&Ü n<Ûë´|ü≈£î\T Á|ü‘˚´ø£+>± |üs¡´y˚øÏådüTÔ+{≤s¡T.

yê´bÕsêìï Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô Á>±e÷\qT ,nø£ÿ&ç ≈£î\eè‘·TÔ\qT Á|ü|ü+#·u≤´+ø˘ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ HêX¯q+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT #˚j·T÷‘· ≈£L&Ü ñ+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. Á>±eT+˝À &çÁ^ #·~$q $<ë´s¡Tú\T #ê˝≤ eT+~ ñHêï, ñ<√´>±\T e÷Á‘·+ <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq‘√ #ÓbÕŒs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° #·<äTe⁄, ñ<√´>∑+ e#˚à $<Ûä+>± #˚kÕÔeTHêïs¡T. #˚‘·HÓ’q y˚Ts¡ kÕj·T+ #˚dü÷Ô... ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«yÓTTùdÔ ø£˙ïfi¯ó¢ ‘·T&ÉTkÕÔqì Vü‰$÷ Çdü÷Ô #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· kÕ–düTÔHêïs¡T. m≈£îÿe uÛ≤>∑+ s√&ÉT¶ |üø£ÿqTqï bı˝≤˝À¢øÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î, <ä[‘· yê&É˝À¢øÏ yÓ[¢ yê] düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î düeTj·T+ πø{≤sTT+#·&É+ u≤ãT #˚düTÔHêïs¡T. @&Ü~øÏ Äs¡T dæ*+&Éπs¢ dü_‡&û $÷<ä Çk˛Ô+<äì... n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿyÓ’‘˚ dæ*+&ÉsY≈£î yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚k˛Ô+<äì eTVæ≤fi¯\qT z<ëπsà Á|üj·T‘·ï+ #·+Á<äu≤ãT #˚XÊs¡T. ‘Ó\T >∑T<˚X¯+ bÕغì Äos¡«~+∫ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘ÓùdÔ @&Ü~øÏ 10 e+≥ >±´dt dæ*+&És¡T¢ ˇø£fÒ <Ûäs¡≈£î ÇkÕÔeTì eTVæ≤fi¯\≈£î Vü‰ $÷ Ç#êÃs¡T. ‘êqT n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É>± y√˝ÒºCŸ ôV≤#·TÑ·>∑TZ\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæ yÓ÷{≤s¡T¢ ø±*b˛≈£î+&Ü #˚XÊqì #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T\‘√ nHêïs¡T. e´ekÕj·÷ìï ˝≤uÛÑkÕ{Ï #˚ùdes¡≈£î ÁX¯$TkÕ Ôqì nqï<ë‘·\≈£î Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T.Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥Tqï~ ≈£L&Ü düeTdü´\T |ü]kÕÿs¡+ ø±yê\H˚. n˝≤#˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e#˚Ãyês¡T ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ ñ+fÒ #ê\T.n+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT >∑‘êìï dæ+Vü‰e˝Àø£q+ #˚düTø√yê*.

ø£¬s+{Ÿø√‘·\‘√ ≈£î<˚\e⁄‘·Tqï bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+ ø£¬s+{Ÿ düeTdü´ Á|üuÛ≤e+ nìï |ü]ÁX¯eT\ $÷<ä |ü&É&É+‘√ Ä]úø£+>± õ˝≤¢ n‘·˝≤≈£î ‘·\+ nj˚T´ Á|üe÷<ä+ ø£ì|æk˛Ô+~. |ü]ÁX¯eT \T |üs√ø£å+>± ˇø£<ëì $÷<ä ˇø£{Ï Ä<Ûës¡| ü&ç ñ+{≤sTT. nìï |ü]ÁX¯eT\qT $<äT´‘Y düeTdü´ y˚~ÛdüTÔ+&É≥+‘√ e÷¬sÿ{Ï+>¥ Çã“+ <äT\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. ø£¬s+{Ÿ ø£cÕº\T |ü]ÁX¯eT\qT Nø£{À¢øÏ HÓ{Ϻy˚düTÔHêïsTT. $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ |ü]ÁX¯eT\T ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± eT÷‘·|ü&ÉT‘·THêïsTT. M{Ï˝À |üì#˚ùd y˚˝≤~ ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\T Äø£*‘√ n\eT{Ï+#ê *‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. Á>±HÓ’{Ÿ ø£+ô|˙\‘√ düVü‰ X¯ó~Δ #˚ùd ÄsTT˝ŸqT $ìjÓ÷–+#˚ ø£+ô|˙\≈£î ø£¬s+{Ÿ cÕø˘ ‘·>∑\&É+‘√ n$ ñ‘êŒ<äø£‘· ˝Òø£ eT÷\T>∑T‘·T HêïsTT. B+‘√ ÄsTT˝Ÿ X¯ó~Δ #˚ùd ø£+ô|˙\T |üP]ÔkÕúsTT˝À |üì#˚j·T˝Òø£b˛e&É+ ‘√ bÕ≥T` ø£¬s+{Ÿ ñqï düeTj·÷˝À¢ ø=<√›>=b˛Œ X¯ó~Δ #˚dæq ÄsTT ˝ŸqT ≈£L&Ü neTTàø√˝Òø£ dü‘·eT‘·eTe⁄ ‘·THêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ s¡TD≤\ #Ó*¢+|ü⁄\ ø√dü+ u≤´+≈£î\T #˚düTÔqï ˇ‹Ôfi¯ó¢ ‘·≥Tº`ø√˝Òø£ ∫qï |ü]ÁX¯eT\ j·T»e÷qT\T ‘·eT≈£î Ä‘·àVü≤‘·´˝Ò X¯s¡D´eTì Äy˚<äq #Ó+<äT‘·T Hêïs¡T. yêsêìøÏ ¬s+&ÉT wæ|òü⁄º\T ≈£L&Ü |üP]ÔkÕúsTT˝À |üì#˚j·T˝Òì dæú‹˝À ñHêïsTT. n<Ó›\T, ø±]à≈£î\ J‘ê\ #Ó*¢+|ü⁄\≈£î ≈£L&Ü &ÉãT“ düs¡T›u≤≥T` #˚j·T˝Òø£ |ü]ÁX¯eT\ j·T»e÷qT\T ø£≥ø£≥˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. Ä~, k˛eT, eT+>∑fi¯yêsê\qT |üesY Vü‰*&˚>± Á|üø£{Ï+∫q Á{≤Hé‡ø√ $T–*q s√E\˝À

|ü]Vü‰dü+>± e÷]q

uÛÑ÷|ü+|æD°

>∑‘· ◊<äT $&É‘·˝À¢ |ü+|æD° #˚dæq uÛÑ÷eTT\T #ê˝≤es¡≈£î \ãfi~Δ<ës¡T\≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈£î #·÷|üì n~Ûø±s¡T\T 6e $&É‘· |ü+|æD° ø√dü+ @sêŒ≥¢˝À ñHêïs¡T. á uÛÑ÷eTT˝…’Hê n˙ï kÕ>∑T jÓ÷>∑´yÓTÆ qy˚Hê nqï dü+<˚Vü‰\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ qe+ãsY 1q õ˝≤¢˝À 6e $&É‘· 5038 mø£sê\T uÛÑ÷|ü+|æD°øÏ s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïs¡T. qe+ãsY 1q 6e $&É‘· uÛÑ÷ |ü+|æD°˝À uÛ≤>∑+>± 5038 mø£sê\T |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T uÛÑ÷eTT\qT, \_Δ<ës¡T\qT >∑T]Ô+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 3063 eT+~ \_›<ës¡T\≈£î á uÛÑ÷eTT\qT |ü+|æD° #˚kÕÔs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î n~Ûø±s¡T\T s¡÷bı+~+∫q C≤_‘ê˝À ø£&É|ü, yÓTÆ<äT≈£Ls¡T˝À uÛÑ÷ |ü+|æD° #˚düTÔqï≥T¢ ˝Ò<äT. Ábı<äT›≥÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À πøe\+ 10 eT+~ \_Δ<ës¡T\≈£î e÷Á‘·y˚T 11.16 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì |ü+|æD° #˚j·TqTHêïs¡T. $T>∑‘ê ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ 6e $&É‘· uÛÑ÷ |ü+|æD°øÏ #Ó+~q $esê\qT |ü]o*ùdÔ ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, sêj·T#√{Ï , |ü⁄*yÓ+<äT\ , »eTà\eT&ÉT>∑T\T ñHêïsTT. nsTT‘˚ nsTT<äT $&É‘·˝À¢ |ü+|æD° #˚dæq uÛÑ÷eTT˝À¢ #ê˝≤y˚Ts¡≈£î Ç|üŒ{Ïø° \_Δ<ës¡T\≈£î #·÷|ü˝Ò<äT. Ä uÛÑ÷eTT\T mø£ÿ&É ñHêïjÓ÷ ‘Ó*j·T<äT. |ü\T#√≥¢ #·÷|æ+∫q uÛÑ÷eTT\T sêfi¯ó¢, >∑T≥º\T ∫qï ∫qï ø=+&É˝≤¢ ñ+&É&É+‘√ n$ kÕ>∑T≈£î @ e÷Á‘·+ jÓ÷>∑´+ ø±e⁄. Ç˝≤+{Ï uÛÑ÷eTT\T 2749 mø£sê\Tqï≥T¢` n~Ûø±s¡ esêZ\ n+#·Hê. á uÛÑ÷eTT\T bı+~q 1830 eT+~ \_Δ<ës¡T\T Ä uÛÑ÷eTT\T e´ekÕj·÷ìøÏ jÓ÷>∑´+ ø±eì, ‘·eT≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± eTs√#√≥ uÛÑ÷eTT\T #·÷bÕ\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À á |ü]dæú‹ m≈£îÿe>± ñ+~. ÁãVü≤à+>±]eTsƒ¡+ eT+&É\+˝À #ê˝≤ ø±\+>± \_›<ës¡T\T ‘·eT≈£î Ç∫Ãq uÛÑ÷eTT\T mø£ÿ&ÉTHêïjÓ÷ #·÷bÕ\ì |ü<˚ |ü<˚ ø√s¡T≈£î+≥THêï Ä eT+&É\+˝À uÛÑ÷eTT \T #·÷|üì \_Δ<ës¡T\ dü+K´ uÛ≤Ø>±H˚ ñ+~. |ü\T e÷s¡T¢ eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À \_Δ<ës¡T \≈£î uÛÑ÷eTT\T #·÷bÕ\ì n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+∫Hê |òü*‘·+ ˝Ò<äT. Ç|ü&ÉT qe+ãsY 1q Äs√$&É‘· uÛÑ÷ |ü+|æD° C≤_‘ê˝À Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝Ò<äT. <ë+‘√ bÕ≥T` ø£&É|ü ìjÓ÷»ø£es¡ZeT÷ ˝Ò<äT. Ábı<äT›≥÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À πøe\+ 10 mø£sê\T e÷Á‘·y˚T |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î ìs¡ísTT+#ês¡T. ø£&É|ü ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |üP]Ô>± ns¡“Hé ÁbÕ+‘·+ ø±e&É+‘√ uÛÑ÷|ü+|æD° M\T|ü&Éø£b˛e#˚ÃyÓ÷ø±ì yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À uÛÑ÷ |ü+|æD° ˝Òø£b˛e&É+, Ábı<äT›≥÷s¡T˝À 10 mø£sê\T e÷Á‘·y˚T |ü+|æD° #˚j·T&É+ >∑eTHê s¡Ω+.Ç∫Ãq uÛÑ÷eTT\T |ü+|æD° #˚j·T≈£î+&Ü eT∞fl uÛÑ÷eTT\T |ü+|æD° #˚j·÷*‡q ned üs¡+ @$T≥ì >∑‘·+˝À eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ Á|ü•ï+∫q dü+<äsꓤ\T ñHêïsTT.

≈£L&Ü $<äT´‘Y düÁø£eT+>± Çe«˝Òø£b˛‘√+~. ø£˙dü+ M~Û ˝…’≥¢≈£î≈£L&Ü $<äT´‘Y Çe«ø£b˛e&É+‘√ esYÿcÕ|ü⁄˝À¢ <=+>∑‘·Hê\T »s¡T>∑T‘·T HêïsTT. yê#YyÓTHé\T ≈£L&Ü ñ+&Éì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä mìï >∑+≥\T rkÕÔs√, m|ü&ÉT rkÕÔs√ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äì bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø£˙dü ìs¡«Vü≤D e´j·T+ ≈£L&Ü sêø£b˛e&É+‘√ Ç|üŒ{Ïπø |ü\T |ü]ÁX¯eT\ π>≥¢≈£î ‘êfi≤\T |ü&ܶsTT. Á>±HÓ’{Ÿ |ü]ÁX¯eT\ ‘√bÕ≥T |ü\T ø£+ô|˙\T eT÷‘·|ü&É&É+‘√ X¯ó ~Δ #˚dæq ÄsTT˝Ÿ≈£î e÷¬sÿ{Ÿ ñ+&É≥+ ˝Ò<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£¬s+{Ÿ Ç#˚à s√E\˝À ≈£L&Ü Çwüº+ e∫Ãq≥Tº $~ÛdüTÔqï ø√‘·\ e\¢ s√E yÓTT‘·Ô+ $÷<ä ˇø£ wæ|òü⁄º ≈£L&Ü |üì #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. e÷eT÷\T düeTj·÷\˝À X¯ó~Δ nsTTq ÄsTT˝ŸqT yê{Ï

nedüs¡+ ñqï ø£+ô|˙\T yÓ+≥H˚ ø=qT>√\T #˚ùdeì, nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT n$ dü]>± |üì #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ X¯ó~Δ nsTTq ÄsTT˝Ÿ ì\«\T ô|]–b˛‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T.u≤´+ ≈£î\T ‘·eT≈£î #Ó*¢+#ê*‡q øÏd”Ô\ ø√dü+ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\ô|’ ˇ‹Ôfi¯ó¢ ‘ÓdüTÔHêïsTT. eTVæ≤fi≤ Ä{Àq>∑sY˝À |ü]dæú‹ eT]+‘· n<Ûë«q+>± ñ+~. eTVæ≤fi¯\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#· &É+ ø√dü+ HÓ\ø=*Œq á Ä{Àq>∑sY˝À nH˚ø£ eT+~ eTVæ≤fi¯\T eTT+<äTø=∫à ¬s&ûy˚T&é dæº∫+>¥ e+{Ï ∫qï ∫qï |ü]ÁX¯eT\qT HÓ\ø=˝≤Œs¡T. ø£˙dü+ ˇø=ÿø£ÿ dü+düú˝À |ü~eT+~ |üì#˚düTÔ+{≤s¡T. $<äT´‘Y düeTdü´‘√ Ms¡+<äs¡T s√&ÉT¶q |ü&Ü*‡q <äTdæú‹ @s¡Œ&ç+~. \ø£å\ e´j·T+‘√ HÓ\ø=*Œq |ü]ÁX¯eT\qT eT÷dæy˚ùdÔ ‘·eT >∑‹ @$T{À ns¡ú+ ø±e&É+˝Ò<äì eTVæ≤fi≤ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

ôd˝Ÿ≥esY‘√ qcÕº\≈£î ø£+ô|˙\<˚ u≤<Ûä´‘· ôd˝Ÿ ≥esY e\¢ m≥Te+{Ï qcÕº\T »]–Hê Äj·÷ ø£+ô|˙˝Ò uÛÑ]+#˚ $<Ûä+>± n+&ÉsY fÒøÏ+>¥ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘˚ ˝…’ôdqT‡\T C≤Ø ø±qTHêïsTT. Ç+<äT≈£î dü+ ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ \T C≤Ø #˚dæ+~.Ç |üŒ{Ïes¡≈£î sêhkÕúsTT˝À nqTeT‘·T\T bı+~ Á>±e÷ ˝À¢ $#·Ã\$&ç>± ôd˝Ÿbò˛Hé ≥es¡¢qT @sêŒ≥T #˚düTÔ Hêïs¡T. Çø£ô|’ Á>±eT |ü+#ê j·Tr\ nqTeT‹ bı+~q ‘·sê«‘˚ ôd˝Ÿ ≥esYqT @sêŒ ≥T #˚j·÷*‡ e⁄+≥T+ ~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ø=‘·Ô >± ìã+<Ûäq\qT Á|üuÛÑT‘·« C≤Ø #˚dæ+~. B+‘√ õ˝≤¢˝À ôd˝Ÿ ≥es¡¢ @sêŒ≥T ø£]ƒq‘·s¡+ ø±qT+~. Á>±e÷˝À¢ $~Û>± |ü+#êj·Tr\ nqTeT‹‘√H˚ ôd˝Ÿ ≥es¡¢qT @sêŒ≥T` #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. m+‘· ô|<ä› ø£+ô|˙ nsTTHê Á>±e÷˝À¢ Äj·÷ |ü+#êj·Tr\ <ä>∑Zs¡ nqTeT‹ rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~. ìã+<Ûäq\T ≈£L&Ü ø£]ƒq‘·s¡+ #˚XÊs¡T. ≥esY @sêŒ≥T`≈£î dü+ã+~Û+∫ ìsêàD ìã+<Ûäq\qT bÕ{Ï+#ê*‡ ñ+≥T+~.msTTsY Á{≤|òæø˘ ø£+Á{À\sY qT+∫ nqTeT‹ dü]º|òæ¬ø{Ÿ bı+<ë*. @+f…Hê m‘·TÔ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#ê*.yÓTT<ä≥ ‘ê‘êÿ*ø£ |ü]à{ŸqT |ü+#êj·Tr\T C≤Ø #˚kÕÔsTT. |ò”E\T #Ó*¢+∫, dü]º|òæ¬ø≥T¢` #·÷|æ+∫q ‘·sê«‘· ˝…’ôdqT‡\T eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. ô|ò’sY ùd|ò”º, |æ&ÉT>∑T\T |ü&É≈£î+&Ü ìs√<Ûä #·s¡´\T ˝≤+{Ï$ rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~. uÛÑeHê\ô|’ ≥es¡T¢ @sêŒ≥T` #˚ùdÔ n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ n+&ÉsY fÒøÏ+>¥ Çyê«*. #·T≥Tº|üø£ÿ\ Çfi¯¢yê] e<ä› qT+∫ mHéy√d” bı+<ë*‡ ñ+≥T+~. ám+m|òt πs&çj˚TwüHé≈£î dü+ã+~Û+∫ πø+Á<ä+ C≤Ø #˚dæq ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#ê*. »qkÕ+Á<ä‘· m≈£îÿe>± e⁄qï <ä>∑Zs¡, bÕsƒ¡XÊ\\T, Áø°&Ü yÓTÆ<ëHê\T, ÄdüT|üÁ‘·T\ <ä>∑Zs√¢ ôd˝Ÿ ≥es¡T¢ @sêŒ≥T #˚j·T≈£L&É<äT. M{Ïì bÕ{Ïdü÷Ô Á>±eT |ü+#êj·Tr nqTeT‹ì bı+<ë*‡ e⁄+≥T+~. <äs¡U≤düTÔ s¡TdüT+ øÏ+<ä |ü+#êj·Tr\≈£î s¡÷.10 y˚\T #Ó*¢+#ê*. ˝…’ôdqT‡ C≤ØøÏ s¡÷.12 y˚\ qT+∫ s¡÷.15y˚\T #Ó*¢+#ê*‡ e⁄+≥T+~.@{≤ Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î s¡÷.yÓsTT´ #=|üq |ò”E #Ó*¢+∫ ˝…’ôdqT‡\qT ¬sq÷´e˝Ÿ #˚sTT+#·Tø√yê*‡ e⁄+≥T+~. nìï dü]º|òæ¬ø≥¢‘√ Á>±eT|ü+#êj·TrøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚dæq HÓ\s√E˝À¢ ìs¡íj·T+ yÓ\Te&Ü*‡ e⁄+≥T+~. ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ˝…’ôdqT‡ C≤Ø #˚j·Tì |üø£å+˝À |ü+#êj·TrsêCŸ ø£$TwüqsY <äèwæºøÏ e´eVü‰sêìï rdüT¬ø[¢ |ü]wüÿ]+#·Tø√yê*‡ edüTÔ+~.


ô|+∫q >±´dt dæ©+&És¡¢ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê\ì |”æz&Éã÷¢´ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï

<Ûä÷+<Ûë+ ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ u≤düs¡ >√<ëe]˝À |ü&ç e´øÏÔ eTè‹

≈£î;sY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä +˝À ô|+∫q >±´dt dæ˝Ò+&És¡¢ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+ #ê\ì ≈£î≥T+u≤ìøÏ dü+e‘·‡sêìøÏ dü]b˛j˚T nìï dæ˝Ò+ &És¡¢qT düs¡|òüsê #˚j·÷\ì Á|ü>∑‹ o\ eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´© #˚dæ me÷às√« ø±s¡´\ j·T+ eTT+ <äT <Ûäsêï #˚j·T&É+ »]–+~. á <ÛäsêïqT ñ<˚›•+∫ Á|ü>∑‹ o\ eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ õ˝≤¢ düVü‰ ø±s¡´<ä]Ù j·T+.Vü≤]‘·, ¬ø.\øÏåà e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêsTT‹ô|’ Ç#˚à dæ˝Ò+&És¡¢ <Ûäs¡\qT n~Ûø £+>± ô|+∫ ù|<ä Á|ü»\ô|’ uÛ≤sêìï yÓ÷|ü⁄‘·T+~. dü_‡&ç\qT

≈£î;sY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î;sY˝Àì $sƒ¡˝ ÒX¯« s¡Tì eT+~s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq <Ûä÷+<Ûë+ ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ myÓTà˝Ò´ y˚DT>√bÕ\ #ê], πse‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûä÷+<Ûë+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë\ j·T+ qT+∫ ìC≤e÷u≤<é qT+&ç ø£fi≤ø±s¡T\T sêe&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T, eTVæ≤fi¯\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ◊ø±kÕ Hêj·T≈£î\T, q>∑s¡ dü$T ‹ Hêj·T≈£î\T, $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, ‘Ó\+>±D yê<äT\T á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T&É+ »]–+~.

‘·–Z+∫ dü+πøåe÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡<äT› #˚ùd $<Ûë Hê\qT neT\T #˚düTÔ ù|<ä Á|ü»\≈£î eT]+‘· H˚f Òºdæ+~. ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\ b˛≥º\ô|’ ø√&ÉT‘·T Vü‰düº˝Ÿ $<ë´ s¡Tú\≈£î Ç#˚à >±´dt dæ˝Ò+&És¡¢qT s¡<äT› #˚j·T&É+ Vü‰düº\T¢ eT÷dæy˚‘·≈£î <ë]rùd Á|üe÷ <ä+ ñ+~. Ç|üŒ&ç¬ø’Hê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+ ~+∫ ‘·ø£åD dü_‡&ç >±´dt dæ˝Ò+&És¡¢qT dü+e ‘·‡sêì dü]b˛j·Tìï dæ˝Ò+&És¡¢qT düs¡|òüsê #˚j·÷ \ì eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ &çe÷+&é #˚j·T&É+ »]–+~.

ôV’≤<äsêu≤<é

&Éj·T˝Ÿ j·TTesY m+ôV≤#Yz˝À

3 |òæsê´<äT\T

u≤düsY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ &ç#Y|ü*¢ eT+&É\ Á>±eT |ü]~Û˝Àì >∑Hêïs¡+ Á>±eTìøÏ #Ó+~q sêeTT (37) nH˚ e´øÏÔ >∑Ts¡Tyês¡+ u≤düsY >√<ëe]˝À |ü&ç eTè‹ #Ó+~q≥T¢ kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. kÕúì≈£î\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î u≤düsY b˛© düT\≈£î düe÷#ês¡+ Çe«&É+‘√ kÕúì≈£î\ düe÷ #ês¡+‘√ u≤düsY môd’‡ dürwt >∑C≤ á‘·>±\¢ düVü‰ j·T+‘√ eTè‘·<˚Vü‰ìï y˚*øÏrdæ X¯e |ü+#ê Hêe÷ ìs¡«Væ≤+∫ ã+<ÛäTe⁄\≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTè‹&çøÏ uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Ts¡T¢ ñHêïs¡T. <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚dæ, eTè‘·<˚Vü‰ìï ã+<ÛäTe⁄\≈£î n|üŒ–+ ∫q≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

dü+kÕú>∑‘· mìïø£\‘√ bÕغ ã˝Àù|‘·+ m˝≤¢¬s&ç¶, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): m˝≤¢¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ ã˝Àù|‘·+ ø±e&ÜìøÏ á HÓ\ 11 qT+∫ 20 es¡≈£î bÕغ dü+kÕú>∑‘· mìïø£\T ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ u≤CbÕ sêÁwüº Hêj·T≈£î&ÉT u≤D≤\ \ø£åà¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\˝À bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ã]˝À ñ+#˚+<äT≈£î, Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü»\≈£î $e]düTÔ Á>±eT ø£$T{Ï\T ìj·T$T+ #·qTHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T¶ düuÛÑT´&ç qT+∫ »&çŒ{Ïdæ kÕúq+ es¡≈£î nìï |ü<äe⁄ \≈£î b˛{Ï˝À ñ+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 20 qT+∫ 30 es¡≈£î eT+&É\ ø£$T{Ï\T qe+ãsY˝À õ˝≤¢ ø£$T{Ï\T @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î bÕغ Hêj·T≈£î\qT dæ<ä›+ #˚düTÔqï≥T¢ ô|s=ÿ Hêïs¡T. dü+kÕú>∑‘· mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î m˝≤¢¬s&ç¶øÏ Á|üuÛ≤ø£sY, *+>∑+ù|{Ÿ≈£î Ä≈£î\ u≤>∑j·T´, >±+<Ûë]øÏ eTÁ¬s u≤˝ŸøÏwüHé, ‘ê&Ü« sTTøÏ j·÷&Üs¡+ s¡y˚Twt, dü<ë•eq>∑sY≈£î Ä≈£î\ Á|üø±XŸ, Hê–¬s&ç¶ù|{Ÿ≈£î >∑+>±¬s&ç¶\T u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): nœ\ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y Ç+<ä÷s¡T XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\ yÓTdt _\T¢\T, ô|s¡T>∑T‘·Tqï ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\T dü]|ü&É e+≥>±´dt düs¡|òüsê #˚j·÷\ì &çe÷+&É¢‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡Tú\≈£î n+~düTÔqï _\T¢‘√ eT÷&ÉT |üP≥\ ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü ‹q˝Òì |ü]dæú‹ ñ+<äì n+~+#˚ _\T¢\‘√ n+ã* #˚düT≈£îqï Á‘êπ> |ü]dæú‹ ñ+<äì s√&ÉT¶ |ü n+ã* ‘·j·÷s¡T #˚dæ $<ë´s¡Tú\T Á‘ê– ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTdt _\T¢\‘√ $<ë´s¡Tú\T ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü ‹q˝Òø£ #ê* #ê\ì _\T¢\‘√ ô|]–q ì‘·´edüs¡ düs¡≈£î\ <Ûäs¡\‘√ Vü≤düº˝Ÿ ñ+&ç #·<äTe⁄ø√˝Òø£ n<äq|ü⁄ _\T¢\T uÛÑ]+#·˝Òø£ Ç+{Ï eTTK+ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì rÁe uÛ≤<ä e´ø£Ô+ #˚düTÔ Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä »Hê\¬ø’ s¡÷.1 øÏ˝À _j·T´+ n+~düTÔ n<˚ ù|<ä Á|ü»\ |æ\¢\T ñ+≥Tqï edü‹ >∑èVü‰˝À¢øÏ e÷Á‘·+ ny˚ _j·÷´ìï ¬s+&ç+‘·\T n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î |ü+|æD° #˚düTÔ+~. Ç~ #ê\ <äj·÷˙j·TyÓTÆq <äTdæú‹, kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT |æ\¢\≈£î uÛÀ»HêìøÏ s¡÷.4.50 n+~düTÔ+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ ô|]–q <Ûäs¡\‘√ ˇø£ ø√&ç >∑T&ÉT¶ <Ûäs¡ 4 s¡÷bÕj·T\T ñ+&É>± Ä $<ë´]ú |üP≥øÏ ˇø£ >∑T&ÉT¶ ‹ì dü+‘√wæ+#ê\ ˝Òø£ ‘·s¡Tyê‘· |üP≥øÏ |üdüTÔ\T+&Ü\ nì Á|üuÛÑT‘ê«ìï

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): yÓTdt #êØ®\T ô|+#ê\ì, dü_‡&ç‘√ >±´dt düs¡|òüsê #˚j·÷\ì ø£f…º\ b˛sTT´‘√ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ _dæ u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü‰+ m<äT≥ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Vü‰düº˝Ÿ eTT+<äT ø£f…º b˛sTT´ ô|{Ϻ U≤∞ dæ˝Ò+&És¡¢qT ô|{Ϻ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. mdtm|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T qMHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À nìï edü‹ >∑èVü‰\T s¡÷.420πø >±´dt dæ˝Ò+&És¡¢qT düs¡|òüsê #˚j·÷\ì mdtm|òt◊ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dæ˝Ò+&ÉsY <Ûäs¡ ô|+|ü⁄‘√ Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ô|’ sêÁwüº+˝À 330 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î Ç#˚à ns¡{Ï |ü+&ÉT, ø√&ç >∑T&ÉT¶, kÕïø˘‡ Çe«&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À 2008˝À ô|+∫q yÓTdt #êØ®\qT Ç|üŒ&çπø ø=qkÕ–düTÔHêïs¡ì á eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê˝À¢ ì‘·´edüs¡ <Ûäs¡\T e+<ä\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ ô|]>±j·Tì nsTT‘˚ yÓTdt #êØ®\T ô|+#·ø£b˛e&É+ dæ>∑TZ #˚≥ì Äj·Tq ñbÕ<Ûë´≈£åî\T lø±+‘Y, Á|ü‹ì<ÛäT\T ∫qï Hêj·Tø˘, #·+Á<äø±+‘Y, qπswt, nHêïs¡T. ô|]–q <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± yÓTdt #êØ®\qT HÓ\≈£î 15 nì˝Ÿ, Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü\T yê´bÕs¡ dü+düú\ô|’ ‘·ìF\T

yêVü≤Hê\T ìwä<äΔ+

n\]+∫q ø£fi≤C≤‘· m˝≤¢¬s&ç¶, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£ ìs¡«Vü≤D, kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ë\ ìs¡«Vü≤Dô|’ ìs¡«Væ≤ +∫q ø£fi≤C≤‘· ø±s¡´Áø£e÷\T Á>±eTdüTÔ\qT n\]+∫ ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*– +#êsTT. m˝≤¢¬s&ç¶ eT+&É\ πø+Á<ä+, nqï kÕ>∑sY Á>±e÷˝À¢ HÓÁVüQ j·TTe πø+Á<ä+ Ä<Ûä« s¡´+˝À j·T÷‘Y y˚˝ÒŒ¤sY n~Ûø±] &ç.kÕ j·Tqï Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£fi≤C≤‘· ø±s¡´Áø£ e÷*ï ÁbÕs¡ +_Û+#ês¡T.

ÄyéT Ä~à ;Ûe÷ #Ó≈£îÿ\ |ü+|æD° yÓ÷sêÔ&é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+ >±+&É¢ù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q m\¢e«≈£î ÄyéT n~à ;Ûe÷ jÓ÷»q |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 25 y˚\ s¡÷bÕj·T\ #Ó≈£îÿqT |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ @|æj·T+ >∑+>±<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ >∑‘· @&Ü~ m\¢e« uÛÑs¡Ô nHês√>∑´+‘√ eTè‹ #Ó+~Hê&Éì ◊¬ø|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTè‹&ç uÛ≤s¡´ m\¢e«≈£î 25 y˚\ Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï #Ó≈£îÿ s¡÷|ü+˝À n+~+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊¬ø|æ dædæ Hê j·TeT÷]Ô, Á>±eT düe÷K´ n<Ûä´≈£åîsê\T \* ‘·, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<äfi≤Ø |ü{Ϻy˚‘· yÓ÷sêÔ&é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+ düT+πø{Ÿ Á>±eT+˝À ¬s’‘·T\ e<ä› nÁø£eT+>± k˛j·÷ $‘·ÔHê\T ø=qT>√\T #˚dæ 62 øÏ˝À\ ãkÕÔ≈£î 60 øÏ˝À\T ñ+<äì ¬s’‘·T\qT yÓ÷dü+ #˚dæq <äfi≤Ø sêeTTqT |ü≥Tºø=ì Äj·Tq≈£î 5 y˚\ s¡÷bÕj·T\ »] j·Te÷q $~Û+∫q≥T¢ õ˝≤¢ ‘·Tìø£\T, ø=\ ‘·\ ÇHé‡ ô|ø£ºsY C≤sY® $\‡Hé ‘Ó*bÕs¡T. áø± s¡´Áø£ eT+˝À düj·T´<é bÕcÕ, eT˝Ò¢wt, sêDÏ, ‘·~‘· s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü•ïdüTÔHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù πø‘·e‘Y lìyêdüT, u≤>¥ ø£˙«qsY CÀ´‹ nì˝Ÿ, CÀq˝Ÿ Ç+#ê]® \ø£Hé, >∑+>±¬s&ç¶ ‘·Tø±s¡+, sêπøXŸ, düTπswt, eTHé$‘Y, sêVüQ˝Ÿ, sêCŸ ≈£î+Á<ë, kÕsTTÁøÏwüí, eTVæ≤fi¯ ø±s¡´ø£s¡Ô\T \‘·, Á|æj·÷+ø£, >∑+>∑|ü⁄Á‘·, düTì‘·, uÛ≤>∑´πsK, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü_‡&ûçô|’ >±´dt düs¡|òüsê #˚dæ yÓTdt #êØ®\qT ô|+#ê*:mdtm|òt◊

ãkÕº+&é Äes¡D˝ÀøÏ Áô|’y˚{Ÿ m˝≤¢¬s&ç¶, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Áô|’y˚≥T yêVü≤Hê\T ÁbÕj·TD ÁbÕ+>∑D+˝ÀìøÏ sê≈£î&É<äì yê{Ï e˝Ò¢ ÄغdæøÏ qwüº+ yê{Ï\T¢ ‘·T+<äì u≤qT‡yê&É &çb˛ y˚TH˚»sY nì˝Ÿ nHêïs¡T. &çb˛ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\≈£î ãdüT‡ kÂø£sê´+ ø£*ŒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Äغdæ ãdüT‡˝À $<ë´s¡Tú\ ‘·bÕŒ yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Á|üj·÷DÏ+#·&É+ ˝Ò<äì Á|ü»\T Áô|’y˚≥/ yêVü≤Hê\˝À Á|üj·÷DÏ+#·≈£î+&Ü Äغdæ ãdüT‡˝À Á|üj·÷D+ #˚ùdÔH˚ nìï Á>±e÷\≈£î ì*∫b˛sTTq düØ«düT\qT |ü⁄qs¡T<ä›]kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãsY 12 2012

edü‹ >∑èVü‰\≈£î dü]|ü&É e+≥>±´dt düs¡|òüsê #˚j·÷* Kì˝À dü+<ä&ç#˚dæq Bøå±ùd<∏é @;M|”æ õ˝≤¢ ø£˙«qsY n+C≤>ö&é

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 11 (düT es¡íyês¡Ô): Á|ü‹ >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ &Éj·T˝Ÿ j·TTesY m+ôV≤#YzøÏ 3 |òæsê´<äT\T e#êà j·Tì Ç+#ê]® m+ôV≤#Yz u≤\ eTTs¡ [ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. á |òæsê´<äT\T q>∑s¡+˝Àì ø£+πs ƒX¯«sY ÁbÕ+‘·+˝À Á&Ó’H˚õ\T ìsêàD+ #˚j·÷ \ì eTT~sêCŸ $~Û ÁbÕ+‘·+ qT+&ç Á&Ó’H˚õ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷\ì, yÓ+>∑˝Ÿsêe⁄ q>∑sYø±\ì qT+&ç Á&Ó’H˚õ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷\ì, Ç{Ϻ |òæsê´<äT\qT 24 >∑+≥\˝À |üP]Ô #˚kÕÔeTì u≤\ eTTs¡[ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+ ˝À eT+>∑‘·j·÷s¡T, »j·T≈£î e÷sY \T bÕ˝§Z Hêïs¡T.

5

dæ]ø=+&É, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ©>∑˝Ÿ yÓTÁ{≤\J XÊK, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î dü+ã+~Û+∫ @Á|æ˝Ÿ 1 qT+&ç ôdô|º+ãsY 30 (ns¡Δ dü+e‘·‡s¡+) düMTø£å es¡≈£î |ü\T yê´bÕs¡ dü+düú\ô|’ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ 584 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ, s¡÷.21 \ø£å\ 50 y˚\T »]e÷q edü÷\T #˚j·T&É+ »]–q~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ ø±\eTTq≈£î 478 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ, s¡÷.10 \ø£å\ 22 y˚\T »]e÷q $~Û+#·&É+ »]–q~. @Á|æ˝Ÿ 1 qT+&ç ôdô|º+ãsY 30 es¡≈£î õ˝≤¢˝Àì 60 ô|Á{À˝Ÿ |ü+|ü⁄\ô|’ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫, 18 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ s¡÷.5 \ø£å\ 82 y˚\T »]e÷q $~Û+#·&É+ »]–q~. n<˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢˝Àì 52 y˚ Á_&ç®\ô|’ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ 13 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ s¡÷.2 ˝ø£å\ 35 y˚\T »]e÷q ÁøÏ+<ä edü÷\T

#˚j·T&É+ »]–+~. õ˝≤¢˝À 468 #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D\ô|’ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ 87 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ s¡÷.98 y˚\ 5 e+<ä\T »]e÷q $~Û+#·&É+ »]–+~. n<˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢˝Àì ms¡Te⁄\ <äTø±D\ô|’ 189 ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ 34 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ \ø£å 85 y˚\ s¡÷bÕj·T\T »]e÷q $~Û+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Vü≤À˝Ÿôd˝Ÿ, ]f…Æ˝Ÿ øÏsêD, bòÕ´ì‡ <äTø±D≤\ô|’ 770 <äTø±D\ô|’ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ 161 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ s¡÷.3 ˝ø£å\ 53 y˚\T sêJ s¡TdüTeTT ÁøÏ+<ä edü÷\T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± KØ|òt |ü+≥≈£î dü+ã+~Û+∫ ¬s’‘·T\≈£î e], yÓTTø£ÿC§qï eTTqï>∑T |ü+≥\qT ¬s’‘·T\T ø£˝≤¢˝À $Áø£sTT+#·T düeTj·T+˝À |ü\Te⁄s¡T ø=qT>√\T<ës¡T\T ¬s’‘·T\ qT+&ç 1 πøõ qT+&ç 2 πøõ\ es¡≈£î m≈£îÿe>± rdüT≈£îqï≥T¢ >∑eTì+∫, #·≥ºØ‘ê´ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√e&É+ õs¡–+<äHêïs¡T. ø±e⁄q á dü+<äs¡“eTTq ¬s’‘·T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ée\dæq~>± ø√s¡&ÉyÓTÆq<äHêïs¡T. @<Ó’q nq÷eTqeTT e∫Ãq jÓT&É\ {À˝Ÿ Á|òæ HÓ+ãsY 18604253333, ôd˝Ÿ HÓ+ãsY 9490165632, ˝≤´+&é HÓ+ãsY 08462`230321\≈£î bò˛Hé #˚dæ |òæsê´<äT #˚j·T>∑\s¡Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± @Á|æ˝Ÿ 1 qT+&ç neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq ø=‘·Ô ©>∑˝Ÿ yÓTÁ{≤\J, j·÷ø˘º, 2009 ìj·TeT ìã+<Ûäq\T Á|üø±s¡eTT ã+>±s¡T, yÓ+&ç, $\TyÓ’q sêfi¯¢‘√ b˛~–q nuÛÑs¡D≤eTT\T ny˚Tà yê´bÕs¡+˝À 1 j·T+õ n≈£L´s¡dæ >∑\ m\Áø±ºìø˘ ø£{≤\qT e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–+#·e˝ÒHêïs¡T. ø±e⁄q dü+ã+~Û‘· yê´bÕs¡düTú\T #·≥ºÁ|üø±s¡eTT ñ|üjÓ÷–+#·e\dæq 1 j·T+õ n≈£L´s¡dæ >∑\ m\Áø±ºìø˘ ø£{≤\qT e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–+#·e˝ÒHêïs¡T. ˝Òì jÓT&É\, #·≥ºØ‘ê´ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√qã&ÉTqì |üÁ‹ø£ Á|üø£≥q <ë«sê ‘Ó*j·TCÒj·T&ÉyÓTÆq<äHêïs¡T.

ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ Á|üdü÷øÏ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê* õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #=+>∑TΔ dæ]ø=+&É, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ÄdüT|üÁ‘·T\˝À Á|üdü÷‹¬ø’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì, ‘·<ë«sê e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\qT ‘·–Z+#·&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #=+>∑TΔ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ dæ]ø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø£˝…ø£ºsY Äø£dæàø£ ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìï ø£dü÷Ôs¡“¤ >±+~Û u≤*ø£\ $<ë´\j·÷ìï, ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï ÄyÓT |üs¡´{Ï+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´+ πø+Á<ä+˝À ø±+Á{≤ø˘º &Üø£ºs¡T>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï >√$+<é Hêj·Tø˘ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òq+<äTq ÄyÓT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç ‘·>∑T dü+C≤sTTwæ rdüTø√ e\dæq~>± dü÷∫+#ês¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY, j·T+|æ&çz\‘√ eT+&É\+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷\qT düMT øÏå+#ês¡T. Á|ü»\≈£î |ü\T ùde\T n+~+#·&ÜìøÏ, <äèe|üÁ‘ê\T C≤Ø #˚j·T&ÜìøÏ ìπs›•+∫q MT ùde ø±s¡´Áø£eT+ dü]>± ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ìπs›•+∫q ø±\+˝À, ìπsΔ•+∫q s¡TdüT eTT\ø£qT>∑TD+>± ùde\qT n+~+#ê\ì ÄyÓT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. |üVü‰DÏ |üqT\T ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì, ‘·<ë«sê Á|üuÛÑT‘·«, |ü{≤º uÛÑ÷eTT\ $esê\T, |ü+≥\ $esê\T ‘Ó\TdüT ø√e &ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äì, ¬s’‘·T\≈£î ÇHé|ü⁄{Ÿ, dü_‡&ç, ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T, |ü+≥\ô|’ s¡TD≤\T ìã+<Ûäq\ø£qT>∑TD+>± n+~+#·&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£Ø+q>∑sY˝À ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ ìs¡«Væ≤+∫q mHéÄsYôV≤#Ym+ ÁøÏ+<ä e÷s¡TŒ düe÷y˚X¯+˝À ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢H˚ Á|üdü÷‹ ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡ì, ‘·<ë«sê ù|<ä Á|ü»\≈£î n+~+#˚ \_›ô|’ Á|ü»\≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À #Ó’‘·q´+ ø£*Œ+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ |ü⁄s¡T&ÉT b˛düTø√e&É+ e\¢ Á|üdü÷‹¬ø’ ñ∫‘·+>± 108 n+ãT˝…qT‡\˝À ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î ‘·s¡*+#·&É+‘√bÕ≥T eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T ñ∫‘· uÛÀ»q+, 3 e+<ä\ s¡÷bÕj·T\ eT+<äT\T, ù|<ä\≈£î 7 e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢kÕÔs¡ì, ‘·*¢ì, _&ɶqT ‹]– Ç+{ÏøÏ #˚s¡TkÕÔs¡ì

|òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq l q>∑sY cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+. >√<ëe]Kì nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ >√<ëe]Kì \ø°åàq>∑sY˝Àì ÁokÕ>∑sY cÕ|æ+>¥ e÷˝ŸqT dæ˙q{Ï Bøå±ùd<∏é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Bøå±ùd<Ûé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q≈£î >√<ëe]KìøÏ sêe&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äì ‘·qô|’ #·÷|ü⁄ ‘·Tqï n_Ûe÷HêìøÏ m+‘√ ø£è‘·E„sê*qì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<ÛäT \T>± sêeT>∑T+&É+ ø±s√ŒπswüHé ìjÓ÷» ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD, &û.md”Œ.ñ<äjYT≈£îe÷sY ¬s&ç¶, eHé{ÖHé d”.◊.m&É¢ eTùV≤wt, õ˝≤¢ Á|üD≤[ø£ uÀs¡T¶ yÓT+ãsY ‘êì|ü]Ô >√bÕ˝Ÿsêe⁄, dæ{°πøãT˝Ÿ m+.&ç. u≤\kÕì kÕ«$T>ö&é bÕ˝£ZHêïs¡T.

dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\≈£î BbÕe[ uÀqdt>± 26,500 #Ó*¢+|ü⁄ @.◊.{Ï.j·TT.dæ.Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù d”‘êsêeTj·T´. >√<ëe]Kì nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\≈£î BbÕe[ uÀqdt>± 26, 500 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#·&ÜìøÏ j·÷»e÷q´+ n+^ø£]+∫+<äì @.◊.{Ï.j·TT.dæ.Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yêdæ¬s&ç¶ d”‘êsêeTj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT ø√˝Ÿø£‘êÔ˝À »]–q CÒ._. dæ.dæ.◊. (|æ.m˝Ÿ.|æ.) #·s¡Ã˝À¢ BbÕe[ |ü+&É>∑ uÀqdt>± 26.500 yês¡+ s√E\ eTT+<äT>± #Ó*¢+#·qT+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T ø±]àø£ dü+|òü÷\‘√ »]–q #·s¡Ã˝À¢ ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷ ˝À e÷~]>±H˚ uÀqdt Ç#˚à $<Ûä+>± dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\≈£î ≈£L&Ü Çe«qT+<äHêïs¡T. <ädüsê |ü+&ÉT>± n&Ü«Hé‡>± 10y˚\ s¡÷bÕj·T\qT á HÓ\ 17q dæ+>∑πsDÏ j·÷»e÷q´+ ø±]à≈£î\≈£î #Ó*¢+#·qT+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘·+˝À 8y˚\T Çe«>± á kÕ] n<äq+>± 2y˚\T ø£*|æ ÇdüTÔ+<äì nHêïs¡T. <ädüsê |ü+&ÉT>∑ n&Ü«Hé‡>± 10y˚\T, BbÕe[ uÀqdt>± 26,500s¡÷bÕj·T\T j·÷»e÷q´+ dæ+>∑πsDÏ˝Àì 68y˚\ eT+~ ø±]à≈£î\≈£î Çe«qTqï~. dæ˙ |òüø°ÿ˝À Kì˝À |ü≥º|ü>∑˝Ò #√]

\ø£å s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT.5‘·T˝≤\ ã+>±s¡+ n|üVü≤s¡D uÛÑj·÷+<√fi¯q˝À ø±\˙yêdüT\T >√<ëe]Kì nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : dæìe÷˝À »]π> dü+|òüT≥q\T uÛÑj·T≥ ì»+>± »s¡>∑&É+‘√ Á|ü»\T ãj·÷+<√q\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç+{À¢ e+ ≥]>± ñqï eTVæ≤fi¯ H√{À¢ >∑T&ɶ\T ≈£îøÏÿ u≤]>± ã+>± s¡+‘√bÕ≥T q>∑<äT m‘·TÔ¬ø*¢q dü+|òüT≥q ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢, >√<ëe]Uì˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. $esê˝À¢¬ ø*‘˚ u≤~‘·Tsê* ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+>√<ëe]Kì J. m+. ø±\˙˝Àì {°2`41 ø±«s¡ºsY˝À >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´ Vü≤ï+ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <=+>∑\T ˇ+≥]>± ñqï dü*>∑+&É eT+>∑ nH˚ >∑èVæ≤DÏô|’ <ë&ç#˚dæ ;s¡Tyê˝À ñqï \ø£ås¡÷bÕj·T\ q>∑<äT‘√bÕ≥T 5‘·T˝≤\ ã+>±s¡T q>∑\T m‘·TÔ¬ø[¢q≥T¢ u≤~‘·Tsê\T ‘Ó*bÕs¡T. u≤~Û‘·Tsê\T eT+>∑ ÄyÓT ã+<ÛäTe⁄\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eT+>∑ n‘·Ô e÷eT\T Ç+~sê q>∑sY˝À ø=qï ø=‘·Ô Ç+{Ï|üqT\ ì$T‘·Ô+ yÓfi¯fl>± J.m+.ø±\˙˝Àì ø±«s¡ºsY˝À eT+>∑ ˇ+≥]>± ñ+<äì ÄyÓT bÕ|ü≈£î nqï+ ‹ì|æ+∫ |üøÏÿ+{Ï yê]‘√ Ä&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î yÓfi¯fl>± Ç+{À¢ nqï+ ‹H˚+<äT≈£î yÓ[flq eT+>∑ô|’ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\T Ç+{Ï yÓqTø±\qT+&ç #=s¡ã&ç ÄyÓT H√s¡TeT÷dæ H√{À¢ eT‘·TÔ eT+<äTb˛dæ ‘êfi¯fl‘√ ø£fÒºdæ ;s¡Tyê˝À ñqï q>∑<äT, q>∑\T <√#·T¬øfi≤fls¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑ e÷eTj·T´ dü*>∑+&É b˛wü+ dæ+>∑πsDÏ 11@ >∑ì ø±]à≈£î&ç>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï eHé{ÖHé d”.◊. m&É¢ eTùV≤wt, môd’‡ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ >∑&ɶ+ ÁoqT, dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì $esê\T ôdø£]+∫ u≤~‘·T*∫Ãq |òæsê´<äT Ä<ës¡+>± πødüTqyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T.

}s¡T ∫e]q 30 |ü&Éø£\ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹:s¡ø£åD ø£s¡Te⁄ qMù|{Ÿ, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ˇø£ y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·T‹˝À >∑\ 30 |ü&Éø£\ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ }]øÏ ∫es¡ me]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü ÄdüT|üÁ‹ ì]à+#·&Éy˚T <Ís¡“>∑´+ nqT≈£î+fÒ á ÄdüT|üÁ‹˝À ñqï s√>∑T\T≈£î >±ì dæã“+~øÏ >±ì sêÁ‹ y˚fi¯˝À s¡ø£åD ø£s¡TyÓ’+~. nø£ÿ&É sêÁ‹ y˚fi¯˝À ñqï dæã“+~ ˇπø qs¡T‡ ˇø£ Äj·TeTà e÷Á‘·y˚T ñ+{≤s¡T. sêÁ‹ y˚fi¯˝À yê]øÏ eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ Á>±e÷\ s√>∑T\ n‘·´edüs¡ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ sêÁ‹øÏ ÄdüT|üÁ‹øÏ eùdÔ <=+>∑\T nì ÄdüT|üÁ‹ <ë«s¡eTT ‘Ós¡e&ÜìøÏ uÛÑj·T+<√fi¯q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. s√>∑T\ ã+<ÛäTe⁄\T e∫Ãq Ç<˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. 30 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹øÏ dæã“+~ì ô|+∫ s¡ø£åD dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚j·T>∑\s¡ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

y˚Tqø√&Éfi¯¢ u≤<Ûä´‘· Hê≈£î n|üŒ–+#·+&ç

z y˚Tq e÷eT Äy˚<äq

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ø£qï ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝Ò _&ɶ*ï e~* y˚\T‘·Tqï á ø±\+˝À z y˚Tqe÷eT ‘·q nø£ÿ ≈£L‘·Ts¡T¢˝…’q y˚Tqø√&É\¢ u≤<Ûä´‘· ‘·q≈£î n|üŒ–+#ê\ì ø√s¡T‘·T kÕúìø£ Áô|dt ø£¢uŸ˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À \ø£åàHé (y˚Tqe÷eT) e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT y˚Tqø√&Éfi¯¢ìï u≤\ kÕ<ÛäqeTT˝À ø£\e&ÜìøÏ y˚fi‚Ô n~Ûø±s¡T\T n&ÉT¶ø=ì #·÷&Éìe«&É+ ˝Ò<äì |æ\¢\‘√ <äTs¡TdüT>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. u≤\ kÕ<ÛäqeTT˝À Ç+#ê]®>± ñqï dæ|æz #Ó’‘·q´ ≈£î\ø£]í ‘·eT y˚Tq ø√&Éfi¯¢\qT á s√E ≈£L&Ü ø£\eìe«≈£î+&Ü Ä+ø£å\T $~ÛdüTÔHêï&Éì ‘Ó*bÕs¡T. y˚Tq ø√&Éfi¯¢˝…’q qe´, ~e´\≈£î ÄHês√>∑´ìøÏ >∑T¬s’q &Üø£ºsY≈£î #·÷|æ+#·&É+ ˝Ò<äì, ã+<ÛäTe⁄\T sê≈£î+&Ü |æ\¢\qT u…~]düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕ&ÉT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À \ø£åàDY, Áu≤Vü≤à#ê], Ç‘·s¡ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø£\ ◊{°Ï◊˝À C≤uŸy˚Tfi≤ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·<ë«sê ‘·*¢øÏ, _&ɶ≈£î m+‘√ πøåeTø£s¡eTì ô|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì 41 ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\˝À á Á|üdü÷‘·T\qT Áb˛‘·‡ Væ≤kÕÔeTì, n+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+ ~+kÕÔeTHêïs¡T. Á|üC≤yêDÏ düTe÷s¡T 60 XÊ‘·+ <äs¡U≤düTÔ\T uÛÑ÷$T dü+ã+<ÛäyÓTÆqy˚qì, |üVü‰D°\˝À |üP]Ô kÕúsTT˝À düe÷#êsêìï qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ <ë«sê á düeTdü´\T ñ‘·Œqï+ ø±yêì, á HÓ\ 15 qT+&ç qe+ãs¡T es¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø±´+|üdt ìs¡«Væ≤+∫ nìï Á>±e÷˝À¢ á |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\ì, Á|ü‹ Á>±eT+˝À 3`4 s√E\ qT+&ç nsTTHêdüπs ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô düe÷#ês¡+ ùdø£]+#·Tø=ì yÓfi≤¢\Hêïs¡T. ‘·<ë«sê ¬syÓq÷´ e´edüú ã˝Àù|‘·+ ne⁄‘·T+<äì ô|s=ÿHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó <ä´ düeTdü´ düŒwüº+>± ø£ìŒdüTÔ+<äì, á ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ì<ÛäT\ düeTdü´ ˝Ò<äì, ZÁ>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ mHéÄsYôV≤#Ym+ øÏ+<ä á bÕ]X¯ó<ä´ ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü‘˚´ø£+>± #˚| ü{≤ºs¡ì ÄyÓT n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY sêCÒX¯«sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì Á|üeTTK ãVüQfi¯C≤‹ nsTTq≥Te+{Ï Áb˛ø£ºsY, >±+_˝Ÿ q+<äT f…øÏïwæj·THé, Ä|üπs≥sY ñ<√´>±\ m+|æø£ ø=s¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï sê‘·, eTÚœø£ |üØø£å≈£î ◊{Ï◊ bÕdt nsTTq (◊{Ï◊ m\Áø£ºìø˘ yÓTø±ìø˘, ◊{Ï, ámdtj·T+, m˝ÁøϺwæj·THé, dæz|æ@, &ç/j·T+ dæ$˝Ÿ) nuÛÑ´s¡Tú\T (u≤\, u≤*ø£\T) Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø£\ ◊{Ï◊, ìC≤e÷u≤<é q+<äT <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√>∑\s¡Hêïs¡T. ej·TdüT‡ 18 qT+&ç 24 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T á HÓ\ 18 ˝À|ü⁄ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√>∑\s¡Hêïs¡T. <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD Ç∫à yê]øÏ qe+ãsY yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À ø£+ô|ì Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤*ø£\ ◊{Ï◊, ìC≤e÷u≤<é q+<äT sê‘·, eTÚœø£ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. dü+e‘·‡sêìøÏ s¡÷.2 ˝ø£å\ y˚‘·q+‘√ bÕ≥T ñ∫‘· uÀ»q edü‹ ø£*Œ+#·ã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ ◊{Ï◊ bÕdt nsTTq nuÛÑ´s¡Tú\T Á|æì‡bÕ˝Ÿ u≤*ø£\ ◊{Ï◊, ìC≤e÷u≤<é q+<äT dü+Á|ü~+#·e\dæ+~>± Á|æì‡bÕ˝Ÿ ¬ø.sê+yÓ÷Vü≤Hé sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

ñ]y˚düTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´ uÛ…’+kÕ, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À dæ<ë›s¡ú q>∑sY≈£î #Ó+~q uÛÑ÷»+>¥ (45) nH˚ ¬s’‘·T #Ó≥Tº≈£î ñ]y˚düTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. uÛÑ÷»+>¥ >∑‘· 4, 5 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç øÏfi¯¢ H√|ü\‘√ uÛ≤<ä|ü&ÉT‘·T+&˚ yê&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ H=|ü\ uÛ≤<ä uÛÑ]+#·˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&É≥T¢ n‘·ì ≈£îe÷s¡T&ÉT, kÕúì≈£î\T Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.


Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê*

6

{°ÏÄsYd”M

;s¡÷ÿsY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ $<ä´eqs¡T\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ eT+&É\ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À m+Çz >√bÕ˝Ÿsêe⁄≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ eT+&É\ {ÏÄsYmdt$ n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü⁄≥º uÛ≤düÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·T eT+&É\+˝À >∑\ Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´+ ìuÛÑ+<äq\≈£î $s¡T<ä›+>∑ ø£˙dü $<ë´s¡Ω‘· ˝Òì yê]‘√ $<ä´uÀ<Ûäq |ü≥¢ ne>±Vü‰q ˝Òìyê]‘√ $<ä´qT uÀ~ÛdüTÔHêïs¡ì , Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ yÓ+≥HÓ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt$ eT+&É\ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT sêC≤>ö&é, ∫s¡+õ$, dü+‘√wt, X¯s¡‘Y≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s√&ÉT¶ô|’ >∑T+‘·\qT |üP&ÉÃ+&ç ` Á|üe÷<ë\qT n]ø£≥º+&ç ìC≤+kÕ>∑sY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ìC≤+kÕ>∑sY qT+&ç dæ+–‘·+ ]»sê«j·TsY MT<äT>∑ dæ+–‘·+, #·s¡ÿHé|ü*¢ s√&ÉT¶ düMT|ü+˝Àì ˇ&ÉT¶\j·T´ #Ós¡Te⁄ e<ä› q&ç s√&ÉT¶ô|’ ñqï >∑T+‘·qT n~Ûø±s¡ j·T+Á‘·+>∑+ |üP&çà Á|üe÷<ë\qT n]ø£{≤º\ì Á|üj·÷D°≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ì‘·´+ á s¡Vü‰<ë]ô|’ dæ+–‘·+ ,#·s¡ÿHé|ü*¢, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\≈£î yÓfiË¢ Á|ü»\T sêÁ‹+ãefi¯ó¢ |ü\T yêVü‰Hê\‘√ s√&ÉT¶ô|’ yÓfi≤Ôs¡T. q&ç s√&ÉT¶ô|’ >∑T+‘· |ü&É&É+‘√ |ü\Te⁄]øÏ Á|üe÷<ë\j˚T´ dü÷#·q\T ø£ì|æ+#·&É+‘√ Çø£HÓ’Hê n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ á >∑T+‘·qT |üP&ÜÃ\ì Á|üj·÷D°≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãsY 12, 2012

dü_‡&ûô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î

>±´dt düs¡|òüsê #˚j·÷* »$Tà≈£î+≥, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\ ìs¡«Vü≤D˝À ñ+&˚ Á|üuÛÑT‘·« ø±˝ÒJ edü‹ >∑èVü‰\˝À ñ+&˚ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dü_‡&ûô|’ >±´dt dæ*+&És¡¢qT n+<äCÒj·÷\ì mdtm|t◊ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT X‚KsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T, Á|üC≤Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ e+≥>±´dt <Ûäs¡\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘·´ø£å+>± uÛÑ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >±+BÛ sös¡kÕÔ˝À Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À s¡÷.470>± ñqï dæ*+&ÉsY <Ûäs¡qT s¡÷. 1210øÏ ô|+#·&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T, kÕe÷qT´\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&Ü*‡ ek˛Ô+<äHêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ dæ*+&És¡¢ô|’ |ü]$T‹ì m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

k˛j·÷ |ü+≥ <ä>∑Δ+ u≤düsY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): u≤düsY Á>±eT |ü]~Û˝Àì s¡M+Á<ä|üPsY •yêsêìøÏ #Ó+~q |üesY u≤˝≤õ nH˚ ¬s’‘·T≈£î #Ó+~q ‘·q 2 @ø£sê\ 18 >∑T+≥\T e´ekÕj·T uÛÑ÷$T˝À k˛j·÷ |ü+≥qT j·÷Á‘·\ düVü‰j·T+‘√ k˛j·÷ rj·T>± ˇø£ÿkÕ] j·T+Á‘·+˝À eT+≥\T #˚\πs>∑&É+‘√ j·T+Á‘·+˝À ñqï k˛j·÷ yÓTT‘·Ô+ düTe÷s¡T 20 øÏ«+{≤\¢ k˛j·÷ ø±*b˛sTT ãT&ç<ä nsTTq≥T¢ ‘√{Ï ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ ¬syÓq÷´ n~ø±s¡T\T >±ì kÕúìø£ $Äs√« >±ì düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì ‘√&ÉT ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T.

#Ós¡Te⁄ ñ‘·Œ‹Ô ô|+#ê*

eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î #˚|ü $‘·ÔHê\ |ü+|æD° ì\ø£&É>± ìC≤+kÕ>∑sY, dæ+>∑÷sY ˙{ÏeT{≤º\T ìC≤+kÕ>∑sY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì eT\÷¢sY Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ø£eT÷´ì{Ï uÒdæø˘ {≤´+≈£î y˚THÓCŸyÓT+{Ÿ ÁbÕC…≈£îº, |òæwüØdt &çbÕsYºyÓT+{Ÿ |üs¡´y˚ø£åD˝À Ç]π>wüHé &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î #˚|ü $‘·ÔHê\ |ü+|æDÏ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT‘·‡´ø±s¡T\ n_Ûeè~› ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡T|ü⁄q Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ |òæwüØdt , Ç]π>wüHé &çbÕsYºyÓT+≥¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü$‘·ÔHê\ |ü+|æDÏ ìs¡«Væ≤düTÔ+{≤s¡T. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À á dü+e‘·‡s¡+ düVæ≤‘·+ eT\÷¢sY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î |ü<äVü‰s¡Ty˚\ #˚|ü |æ\¢\qT |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. á #˚|ü |æ\¢\qT |òæwüØdt &çbÕsYºyÓT+{Ÿ |üs¡´y˚ø£åD˝À Ç]π>wüHé &çbÕsYºyÓT+{Ÿ 50XÊ‘·+ dü_‡&ç‘√ |ü+|æDÏ #˚dæq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|ædæ_{ÏmyéT ndæôdº+{Ÿ

ìC≤+kÕ>∑sY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑‘· yês¡+ s√E\ ÁøÏ+<ä≥ ô|qT ‘·TbòÕqT Á|üu≤e+ e\q uÛ≤Ø esê¸\T |ü&É&É+‘√ ìC≤+kÕ>∑sY, dæ+>∑÷sY ˙{ÏeT{≤º\T ø=~›bÕ{Ï>∑ ô|]>±sTT. ìC≤+kÕ>∑sY |üP]ÔkÕúsTT 1405.00n&ÉT>∑T\T 17{Ïm+d”\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ 1392.37n&ÉT>∑T\T 5.19{Ïm+d”\ ˙s¡T ì\Te ñ+~. m>∑TeqT+&ç 400≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä ˙s¡T e∫à #˚s¡T‘·T+~. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº m>∑Teq ñqï dæ+>∑÷sY ÁbÕC…≈£îº ˙{Ï eT≥º+ 523.600MT≥s¡T¢, 29{Ïm+d”\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ 519.28MT≥s¡T¢, 12.78{Ïm+d”\ ˙s¡T ì\Te ñ+~. m>∑TeqT+&ç 600≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä˙s¡T e∫à #˚s¡T‘·T+~. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº≈£î nqTuÛÑ+<ä+>∑ ì]à+∫q ø£fi≤´DÏ, dæ+–‘·+ ]»sê«j·TsY ˙{Ï eT{≤º\T ì\ø£&É>∑ ñqï≥T¢ ÁbÕC…≈£îº C….Ç ø£èwüíeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T.

‘·Vü‰d”˝≤›sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY neTπs+<äsY¬s&ç¶, |òæwüØdt &Óe\|tyÓT+{Ÿ n~Ûø±] k»q´, |ò”˝Ÿ¶yÓTHé\T sêC…+<äsY, JeHé≈£îe÷sY, eT‘·‡´ø±s¡T\ düVü‰ø±s¡dü+|òüT+ n<ä´≈£åî&ÉT yÓTÆdüuÀsTT, ø±s¡´<ä]Ù kÕsTTuÀsTT, eT‘·‡´ø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äs√>∑´C≤Á>∑‘·Ôô|’ ne>±Vü≤q sê´© ìC≤+kÕ>∑sY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À õ˝≤¢ πøåÁ‘· dü+#ês¡ n~Ûø±] düTπs+Á<äHê<∏é Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì eTVü‰à<éq>∑sY Á>±eT+˝À Äs√>∑´ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À •X¯ó eTs¡D≤\T Äs√>∑´+ |ü≥¢ rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\ô|’ M<äT\ >∑T+&É bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ düTπs+Á<äHê<∏é e÷{≤¢&ÉT‘·T •X¯ó eTs¡D≤\T ô|s¡>∑≈£î+&É Á|ü»\≈£î ‘·>∑T dü\Vü‰\T Çyê«\ì Á|ü‹ Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô Á|ü»\ Äs√>∑´+|ü≥¢ C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\ì eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>∑ Äs√>∑´ùde\T Á|ü‹ Á>±eT+˝À n+~+#ê\ì Äj·Tq |ü\T dü÷#·q\T dü÷#·q\T ÇdüTÔqï düTπs+Á<äHê<∏éê ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’<Ûë´~Ûø±] s¡|òüTTsê+, ø£+{ÏyÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T •e≈£îe÷sY, $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<√eTø=+&É, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É düuŸ &ç$»Hé˝Àì <√eTø=+&É, e÷#ê¬s&ç¶, _ø£ÿq÷sY eT+&Ü˝˝À #Ós¡T≈£î ñ‘·Œ‹Ô ô|+#ê\ì @&ç@ >∑+>±sê+ ¬s’‘·T\qT ø√sês¡T. #Ós¡T≈£î ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T\≈£î 50 XÊ‘·+ dü_‡&çô|’ j·T+Á‘ê\qT n+~+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T$TÁ‘· dü+|òü÷\ <ë«sê dü_‡&çì bı+~ #Ós¡T≈£î kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ ô|+#ê\ì ø√sês¡T. |ü]ø£sê\ |üP]Ô $\Te 2 ˝ø£å\ 97 y˚\ 5 e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T ø±>± n+<äT˝À ¬s’‘·T\T ¬s’‘·T $TÁ‘· dü+|òü÷\ <ë«sê 50 XÊ‘·+ dü_‡&ç bı+~ <√eTø=+&É düuŸ &ç$»Hé #Ós¡T≈£î ñ‘·Œ‹Ô˝À eTT+<äT+&˚\ #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. <√eTø=+&É düuŸ &ç$»Hé˝À e] 7,0856.92 ôV≤ø±ºs¡¢˝À e] kÕ>∑T ne⁄‘·T+<äì yÓTTø£ÿ C§qï 10,085.37 ôV≤ø±ºs¡¢˝À yÓTTø£ÿC§qïkÕ>∑T ne⁄‘·T+<äì, #Ós¡T≈£î πøe\+ 2,522.07 ôV≤ø±ºs¡¢˝À e÷Á‘·y˚T kÕ>∑T ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· u≤´+≈£î\ <ë«sê dü_‡&ç n+~+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ e´ekÕj·T n~Ûø±] |üeHé ≈£îe÷sY, >±j·TÁ‹ wüß>∑sY bòÕ´ø£ºØ @z s¡y˚Twt, e´ekÕj·T ôV’≤<äs¡u≤<éê, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiá n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. |msLixmso, ™´sLi»¡gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L˝Ri «ÿLki\|ms xmsLji≠sVºΩ, ¿¡Ã˝¡LRi ™´sLRiÚNRPLiÕ‹[NTP ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáNRPV @©´sV™´sVºΩ ™´sLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂Wá©´sV xmnsW»¡VgS ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡ ∏R∂VWzmsFs ©´sVLi¿¡ ™´sV™´sVªy ¤À¡©´sLÍki  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyNRP BxmsˆV≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ áVNRPáVNRPáV  ¡∏R∂V»¡xms ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ªy«ÿgS r°¨s∏R∂W @Ã˝¡V≤R∂V LS ¡L Ìi ™y˙μ≥y\|ms ZNP[˙“¡™yÕfi AL][xms©´sáV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ À≥œ¡gÊRiV™´sV©yıLiVV. ≤U∂—¡Õfi lLi[»˝¡ |msLRiVgRiVμR∂á, ™´sLi»¡gS˘£qs <√eTø=+&É, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É eT+&É\+ zqs÷¡Li≤R∂L˝RiQ\|ms xmsLji≠sVºΩ ™´sLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂Wá©´sV aRPLRiμ ∂ xms™yL i *+>∑T|ü*¢ Á>±eT+˝À ñbÕ~Û ≈£L©\T eTVü‰‘êà >±+~Û eqjÓ÷»q ºdΩ˙™´sLigS ªRΩxmsˆVxms…Ì”¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[c ZNP[Li˙μR∂ xqsLS‰ LRiV qs¡‡Ø˝À uÛ≤>∑+>± Hê{Ïq yÓTTø£ÿ\≈£î Ç+‘· es¡≈£î ≈£L© &ÉãT“\T @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤R∂NRP ªRΩxmsˆμR∂V.≤T∂FsÕfiFs£mnsÕ‹[ ™y˙μ≥y |ms»Ì¡V ¡ Ç|æŒ+#·ø£b˛e&É+‘√ *+>∑T|ü*¢øÏ #Ó+~ ñbÕ~Û ≈£L©\T eT+&É\ |ü]wü‘Y ≤R∂VáV D©yı∏R∂V¨s ¬ø¡[zqs©´s AL][xmsfl·Ã¡V NSLi˙lgi£qsNRPV ø±sê´\j·Tì m+|æ&çz Vü≤s¡DàsTT, @|æz sêCÒ+<ÛäsY\T ø√sês¡T. fÒ≈£î øR¡V»Ì¡VNRPVLi»¡V ©yıLiVV. ≠s™´sVLRi+á©´sV ºΩzmsˆN]…Ì”¡©y @≠s yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï 2 dü+e‘·‡sê\T ø±yêdüTÔqï áõmdt dæã“+~ #˚‹yê≥+  ¡Ã¡LigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV NSLRifl·LigS #·÷|ü&É+ dü]ø±<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. *+>∑T|ü*¢ Á>±eTìøÏ ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. ™´sVL][\Æ™sxmso AL][xmsfl·Ã¡\|ms zqs’¡H ≠søyLRifl· #Ó+~q ô|<=›\¢ \ø£åàj·T´, q]‡+\T, >√es¡úHé, n+»j·T´, s¡y˚Twt, «¡LRiFyá¨s ’¡¤«¡zmsª][ xqs•¶¶¶ xmsáV xmsOSQáV ≤T∂™´sWLi ≤ ∂ dæ<ä›j·T´, kÕsTT\T‘√ bÕ≥T *+>∑T|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ñbÕ~Û ≈£L©\T ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso ∏R∂VW{msG ≠sV˙ªRΩxmsORPQLigS D©´sı bÕ˝§ZHêïs¡T. ≤T∂FsLiZNP NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ˙xms«ÿ ™´s˘ºΩlLi[NRP ¨sLÒRi∏R∂Wá©´sV ≠s™´sVLji+xqsWÚÆ©s[ DLiμj∂. ≠sxmsOSQá¨dsı NRP÷¡zqsNRP»Ì¡VgS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s À≥ÿLRiª Ω  ¡Liμ ∂NRPV ≤U∂FsLiZNP[ xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌkiNTP lLiLi≤R∂V ¤À¡LRiVÚáV ZNP[…ÿLiVVryÚ™´sV©´sı ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sW ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡Liμj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂WáV L][«¡ŸN][ ™´sVáVxmso ìC≤e÷u≤<éê, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): õ˝≤¢˝À nu≤ÿØ ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. μyμyxmso @¨sı FyLÌkiáW ©yáVgRiV L][≤˝R∂ XÊK˝À U≤∞>± ñqï 50 ø±ìùdºãT˝Ÿ b˛düTº\qT õ˝≤¢ ôd\ø£åHé ø£$T{Ï NRPW≤R∂÷¡Õ‹[Æ©s[ ¨sá ¡≤T∂ D©yıLiVV. Fs»¡VF°æªΩ[ G™´sV™´soªRΩVLiμ][ <ë«sê uÛÑØÔ #˚j·TqTHêïeTì, ÄdüøÏÔ ns¡Ω‘· >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T <Ûäs¡U≤düTÔ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xqsLiμj∂gÙS™´sxqÛs @¨sı FyLÌkiá©´sW Æ™sLi…ÿ≤R∂Vª][Liμj∂. #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #=+>∑TΔ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ∏R∂VW{msG ©´sVLi¿¡ ™´sV™´sVªy ¤À¡©´sLÍki Æ™s◊¡˛F°LiVV©´s ªRΩLRi™yªRΩ õ˝≤¢˝À zô|Hé ø±+|æfÒwüHé ÁøÏ+<ä 20 b˛düTº\ »qs¡˝Ÿ ¬ø≥–]øÏ, 12 «ÿºdΩ∏R∂V LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ NRPμR∂÷¡NRP ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sVLiμj∂. eTVæ≤fi¯\≈£î, mø˘‡ düØ«düTyÓTq¢≈£î 2, mdæ‡\˝À »qs¡˝Ÿ≈£î 7, eTVæ≤fi¯\≈£î xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡V ™´sWLjiF°∏R∂WLiVV. μR∂OTPQflÿμj∂©´s ∏R∂VW{msGNRPV 4, _dæ˝À @`¬ø≥–] »qs¡˝Ÿ 1, _øÏ »qs¡˝Ÿ 2, eTVæ≤fi¯ó 1, á ©´s™´sV¯NRP\Æ™sV©´s ≠sV˙ªRΩxmsORPQLigS D©´sı ≤U∂FsLiZNP[ ’≥¡©´sıLigS `¬ø≥–]øÏ »s¡˝Ÿ ¬ø≥–]øÏ ˇø£ b˛düTºqT s=düºsY Á|üø±s¡+ yÓTT‘·Ô+ 50 xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV|ms…Ì”¡Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ b˛düTº\T uÛÑØÔ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ns¡Ω‘·\qT ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl· DLiμR∂©´sı ™´sW»¡ gRi…Ì”¡gS ≠s¨szmsxqsVÚ©´sı dü+ã+~Û‘· yÓuŸôd’{Ÿ ôV≤#Y{Ï{Ï|æ://dæ|æá.dæõõ.õz$.ÇHé˝À Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ∏R∂VW{msG ºdΩLRiVxms»˝¡ @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsWÚ bı+<äT|üs¡Ã&É+ »]–+<äì, ns¡Ω‘·, ÄdüøÏÔ>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T H˚s¡T>± yÓuŸôd’{Ÿ ≤U∂FsLiZNP[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV xmsáV xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡NRPV <ë«sê >±ì, á ùde, m|æ ÄHé˝…’Hé, MT ùde ôd+≥s¡¢ <ë«sê á HÓ\ 15 ªy≠sr°ÚLiμj∂. ™´sVL][™´sLiNRP «ÿºdΩ∏R∂V™yμR∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌki qT+&ç ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\ qT+&ç qe+ãs¡T 5e ‘˚~ kÕj·T+Á‘·+ (Fs©±s{qs{ms) r~LiªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUPc 5.00 >∑+≥\ es¡≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·TÃqì Ä Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[ ™´sWLRiVªRΩV©´sı xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi

@&çê@ >∑+>±s¡+

ôV’≤<äsêu≤<é

j·T÷|”@ \Tø£\Tø£\≈£î ‘√&Ó’q yêÁ<ë

ñbÕ~Û ≈£L©

&ÉãT“\T Ç|æŒ+#·+&ç kÕs¡T

nu≤ÿØ XÊK˝À ø±ìùdºãT˝Ÿ

b˛düTº\≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«q+

∏R∂VW{msG\|ms ˙xmsxqsLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV ª][zqsxmsoøR¡Ë¤Õ¡[¨s≠s. BLiN][\Æ™sxmso ∏R∂VW{msGNTP ¬ø¡Liμj∂©´s BªRΩLRi ≠sV˙ªRΩxmsOSQáW {qs*∏R∂V ¿¡ªRΩ©´s˘Liª][ xqsˆLiμj∂xqsVÚ©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso @μ≥j∂NSLRixmsORPQLiÕ‹[¨s áVNRPáVNRPá©´sV LS«¡NUP∏R∂VLigS r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡=©´s À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌki @¬ø¡[ªRΩ©´sLigS ≠sVgji÷¡DLiμj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPªRΩ* xqs™´sVxqs˘Õ˝‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂. Fyá©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡gRiá ry™´sVLÛRiQ˘Li ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±sNRPV FsLiªRΩÆ™s[VLRiNRPV DLiμR∂©´sıμj∂ Bxmsˆ…”¡NUP xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶LigSÆ©s[ DLiμj∂. ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡NUP ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s ª]˙»¡VFy»¡VNRPV gRiVLRi™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRixmsORPQLi Õ‹[Fyá©´sV r~™´sVV¯¬ø¡[xqsVN][™y÷¡=©´s μR∂aRPÕ‹[ À≥ÿ«¡Fy xqs*∏R∂VLiNRPX ªyxmsLSμ≥yáª][ ™´sVLjiLiªRΩ NTPLiμj∂NTP μj∂gRi«ÿLRiVªRΩW xqs\lLi©´s ˙xmsªy˘™´sWı ∏R∂VLigS FsμR∂gRi¤Õ¡[NRPF°ª][Liμj∂. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ ’¡¤«¡zms xmsOSQ©´s ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛjigS Fs™´sLRiV DLi≤yá©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @μy*¨ds, ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂, xqsVuy¯xqs*LS«fi, @LRiVfl„fi\¤«¡…˝‘¡ ™´sLi…”¡ ©y∏R∂VNRPVá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV @LiªRΩNRPLiªRΩNRPW |msLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. NSLi˙lgi£qs, À≥ÿ«¡FyáNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VaRPNTPÚgS æªΩLRi≠dsVμR∂NRPV ™´s¿¡Ë©´s ™´sVVÕÿ∏R∂VLizqsLig i ∏R∂WμR∂™±s \|qsªRΩLi gRi…Ì”¡ À≥œ¡L][ry NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[NRPF° ªRΩV©yıLRiV. ™´sV™´sVªy ¤À¡©´sLÍkiμj∂ \|qsªRΩLi BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ªRΩLRi™yªRΩ AÆ™sV ∏R∂VW{msG, Fs¨dÔsπ∏∂[VÕ˝‹[ Gμ][ INRPμy¨sı FsLiøR¡VNRPVLi…ÿLS ¤Õ¡[NRPc ™´sVW≤][ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi\Æ™sxmso Æ™sVVgÊRiVøR¡Wxmso ªyLS @©´sıμj∂ @LiøR¡©yáNRPV NRPW≤y @LiμR∂¨s @LiaRPLi. À‹…ÿÀ‹…”¡ Æ™sV«ÿLji…‘¡ª][ N]©´srygRiVªRΩV©´sı ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s xqsLS‰LRiVÕ‹[ ≤U∂FsLiZNP[ ºdΩLRiVª][ ALiμ][Œœ¡©´s Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. aRPLRi<ä∂ xms™yL i ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s Fs©±s{qs{ms NSxqsÚ @»¡VB»¡VgS @xmsˆV≤R∂xmsˆV≤R∂W ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ºdΩLRiV\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚ ˙xmsNRP…”¡xqsWÚÆ©s[ DLiμj∂. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[ A FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ G™´sVLiªRΩ ÀÿgS¤Õ¡[μR∂V. μyLiª][ ZNP[Li˙μR∂Li\|ms NSáVμR∂V ™´s*NRPVLi≤y ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP ™´s∞©´sLigS DLi»¡V©yıLRiV. ™´sVL][ 19Æ©sá Õ˝‹[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáVLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡©´sV LRiNRPLRiNSáVgS ™´sVÀ≥œ¡˘|ms»Ì¡≤y¨sNTP FyLÌkiá¨dsı xqsLjiN]ªRΩÚ ™´sp˘•¶¶¶Ã¡ª][ zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV ©yıLiVV. LS«¡NUP∏R∂VxmsOSQá FsªRΩVÚÕ˝‹[ ¿¡ªRΩÚ™´soª][Liμj∂ Æμ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V!

;s¡÷ÿsY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘·Vü‰d”˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ãs¡+¬>&çZ Á>±eTdüTú\T ‘·Vü‰d”˝≤›sY b˛XË{ϺøÏ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Á>±eTdüTú\T e÷{≤¢&ÉT‘·T Á>±eT+˝À ñqï eT÷*ø£\ Vü‰qTe÷Hé eT+~s¡düú\+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q mdt.¬ø. cÕ<äT\¢ ø£u≤® #˚XÊ&Éì Ä jÓTTø£ÿ düú\+ Vü‰qTe÷Hé eT+~s¡ ìsêàD+ ø=s¡≈£î ø£u≤®#˚dæq düú˝≤ìï U≤∞ #˚sTT+∫ Çe«>∑\s¡ì $q‹|üÁ‘·+˝À Á>±eTdüTú\T ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷õ düs¡Œ+#Y \ø£ÎDYj·÷<äyé, ˝≤\j·T´, e÷s¡T‹, Ä+»H˚j·TT\T, Á>±eTdüTú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É\ $ø£˝≤+>∑T\ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ;s¡÷ÿsY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+ ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ eT+&É\ $ø£˝≤+>∑T\ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T $ø£˝≤+>∑T\T Hê\T>∑T |ü⁄qsêyêkÕ\ <ë«sê ˇø£{Ï Ä]úø£|üs¡+>∑, ¬s+&ÉT kÕ+|ò”Tø£ |üs¡+>∑, eT÷&ÉT $<ä´|üs¡+>∑, Hê\T>∑T yÓ’<ä´ <ë«sê neø±XÊ\T bı+<äe#·TÃqì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. düyÓTÆø£´ dü+|òü÷\ <ë«sê $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ãTTD≤\T n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, M{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡T#·Tø√yê\ì á düe÷y˚X¯+˝À @|æm+ kÕsTT\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø£˝≤+>∑T\ düyÓTÆø£´dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤qà+&ÉT¢, ø±s¡´<ä]Ù kÕsTT\T, ñ|üø±s¡´<ä]Ù kÕsTT\T, dæÄsY|æ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ◊<√e $&É‘·

ñbÕ~ÛVü‰MT kÕe÷õø£ ‘·ìF ;s¡÷ÿsY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ n_Ûeè~› ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 5e $&É‘· eTVü‰‘·à >±+~Û C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~ÛVü‰$T |ü<∏äø£+ kÕe÷õø£ ‘·ìœì n&çwüq˝Ÿ |æ&ç neTπswt Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T\T e÷{≤¢&ÉT‘·T Á>±e÷\ yêØ>∑ »]|æq ñbÕ~ÛVü‰$T |üqT\ $esê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘·T~ $esê\T X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\T|ü⁄‘êeTì n&çwüq˝Ÿ |æ&ç neTπswt ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] #·+Á<äX‚KsYX¯s¡à, @|æzdü«|üï, dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ nãT›˝ŸVü‰ø°+, $$<ÛäÁ>±e÷\ &çÄsY|æ\T , $mdt|æ\T ñbÕ~ÛVü‰$T dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√+&ç _#·Tÿ+<ä, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì m+|æø£ #˚dæq Á>±e÷\˝À eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ìsêàD+ #˚düTø√yê\ì m+|æ&çz |üs¡«qï Äj·÷ Á>±eT Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ≈£î≥T+u≤ìøÏ m+‘√ ÁX‚j·Tdüÿs¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±e⁄q Á|ü‹ ≈£î≥T+uÛÑ+ e´øÏÔ >∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√e&ÜìøÏ #=s¡e #·÷bÕ\ì n|ü&˚ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ‘·–q >ös¡e+ \_ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·T≈£îqï yê]øÏ >±qT Á|üuÛÑT‘·«+ 9,100s¡÷bÕj·T\T n+<äCÒdüTÔ+<äìø±e⁄q Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T eTs¡T>∑T<=&ÉT¶ ì]à+#·Tø√e&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

m+|”&ûêz |üs¡«qï

_#·Tÿ+<ä˝À eT∞¢ eT<ä´+ $»è+uÛÑq _#·Tÿ+<ä, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À u…\Tº cÕ|ü⁄˝À¢ eT<ä´+ $#·Ã\$&ç>∑ neTàø±\T ø√qkÕ–düTÔqï n~Ûø±s¡T\T ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>∑ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. B+‘√ u…\T¢ cÕ|ü⁄\˝À eT<ä´+ <Ûäs¡qT |ü~+‘·\T>∑ n$Tà kıeTTà#˚düT≈£î+≥THêïs¡T. nsTTHê ø±˙ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ‘·eT πø$T |ü≥ºq≥T¢>∑ e´eVü‰]düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T M] nÁø£e÷\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚j·Tø£b˛‘Ó kÕeTq´,eT<ä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T ì≥ºì\Teq eTTì–b˛yê*‡ edüTÔ+<äì eT+&É\ Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ê\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

#Ós¡Te⁄˝À |ü&ç e´øÏÔ eTè‹ |æ≥¢+, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : |æ≥¢+eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì e÷¬s&ÉT #Ós¡Te⁄˝À |ü&ç e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT . $yêsê˝À¢øÏ yÓ[‘Ó eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Vü‰]»q yê&É≈£î #Ó+~q≥Te+{Ï ãø£ÿsêeTT\T(60) nH˚ e´øÏÔ ‘·q bı˝≤ìøÏ ôd’øÏ˝Ÿô|’ yÓfi¯óÔ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ C≤Ø #Ós¡Te⁄˝À |ü&ç eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·TìøÏ eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷s¡T\T, Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Ts¡T¢ ñqï≥T¢ ø±\˙ yêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. n+<ä]øÏ ô|[fl\T¢ nsTTHêj·Tì , b˛˝≤ìøÏ ˙s¡T n+~+#·&ÜìøÏ ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ôd’øÏ˝Ÿô|’ yÓfi≤¢&Éì Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ø£≥ºô|’ qT+∫ C≤] #Ós¡Te⁄˝À |ü&ç eTTì–b˛sTTq Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ ‘˚*q≥T¢ ≈£î≥T+uÛÑdüuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. |æ≥¢+ b˛©dtùdºwüHé mdt◊ Á|üXÊ+‘Y≈£îe÷sY πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ u≤qT‡yê&É @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

eTT–dæq ñbÕ~Û yÓT≥¢ •ø£åD ◊ø£´ b˛sê{≤\ <ë«sêH˚ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ìC≤+kÕ>∑sY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À >∑‘· yês¡+ s√E\ qT+&ç ñbÕ~ÛVü‰$T y˚T≥¢ •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ∫e] s√Eq dæ+–‘·+, ã+»|ü*¢ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q 60eT+~ yÓT≥T¢ •ø£åD˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·Vü‰d”˝≤›sY Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‹ y˚T≥T ø=\‘·\T düÁø£eT+>∑ ìs¡«Væ≤+#ê\ì, ñbÕ~ÛVü‰$T˝À m˝≤+{Ï nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq yÓTf…¢ uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+#ê*‡ edüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ m|æz qπs+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· yês¡+ s√E\ qT+&ç ñbÕ~Ûy˚T≥¢≈£î •ø£åD Çe«&É+ »]–+<äì á •ø£åD˝À y˚T≥¢≈£î ø=\‘·\ô|’ ne>±Vü‰q ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç düs¡|òüsê #˚dæq bÕ´&é,u≤´>∑T, fÒ|ü⁄düÁø£eT+>∑ ñ+#·Tø√ì ø=\‘·\≈£î M{Ïì ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz s¡e÷<˚$, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ dæã“+~, f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ düüTπswt, $sƒ¡˝Ÿ,ñbÕ~ Vü‰$T dæã“+~ y˚T≥T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»$Tà≈£î+≥, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì bÕ‘· e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À C§qï\ sê»j·T´ n<Ûä´ø£å‘·q >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT »$Tà≈£î+≥ ¬s’dt$T\¢sY‡, bÕsêu≤sTT˝Ÿ¶, õìï+>¥$T\T¢\˝À |üì#˚düTÔqï HÓ’{Ÿyê#YyÓTHé ø±]à≈£î\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± düe÷y˚XÊìøÏ Vü≤»¬s’q @◊{°j·T÷d” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ø=|ü⁄Œ\ X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HÓ’{Ÿyê#YyÓTHé ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T Çe«&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. |”m|òt uÀqdt, düØ«dt Á>±≥T´{°, ámdt◊ ˝≤+{Ï kÂø£sê´\T n+<ä≈£î+&Ü b˛‘·THêïj·THêïs¡T. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|]– ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\T Çfi¯ó¢ >∑&Ée ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ ñHêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\ e\¢ ø±]à≈£î\≈£î s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äHêïs¡T. s√Es√E≈£î ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\T ô|]–b˛‘·THêïjj·THêïs¡T. yê]øÏ ø£˙dü y˚‘·Hê\T Çe«≈£î+&Ü yê] ÁX¯eTqT<√|æ&û #˚düTÔHêïj·Tì j·÷»e÷Hê´\ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. Ç≥Te+{Ï düeTdü´\qT ◊ø£´ b˛sê{≤\ <ë«sê ˇ<äTs=ÿì ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\T ø±bÕ&ÉTø√yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊{°j·T÷d” Hêj·T≈£î\T düeTTÁ<ë\ uÛ≤düÿsY, yê#YyÓTHédü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T sêeT#·+Á<äj·T , dü÷s¡´Hêsêj·TD, myéT&û sêC≤˙yÓTuŸ, myéT&û eT+psY, X¯+ø£s¡j·T´, s¡eTDj·T´, ãTÁs¡ áX¯«sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


&ÉãT“\T #˚‹øÏ sê˝Ò<äT.. {≤´ø˘‡ e÷Á‘·+ |ü&ç+~ ôV’≤<äsêu≤<éê,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝À |ü‘·ø£+ ¬>*∫q ôV’≤<äsêu≤B wü≥¢sY ôd’HêHÓVü‰«˝Ÿ≈£î $+‘· |ü]dæú‹ m<äT¬s’+~. ‘·q Ä<ëj·T+ #˚‹øÏ sê≈£î+&ÜH˚ ÄyÓT {≤´ø˘‡ ù| #˚dæ+~. $esê\qT #·÷ùdÔ... >∑‘· eT÷&˚fi¯ófl>± ôd’Hê‘√ &Óø£ÿHé Áø±ìø£˝Ÿ dü+düú ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. á ˇ|üŒ+<ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ ôd’Hê 70 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï eTT+<äT>±H˚ #Ó*¢+∫+~. nsTT‘˚ ø±+Á{≤ø˘º ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï Hê\T>∑T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ÄyÓT≈£î n+<ä˝Ò<äT. n+fÒ Ä<ëj·T+ sê≈£î+&ÜH˚

{≤´ø˘‡ ø£{≤º*‡ e∫Ã+~. ‘·q≈£î sêyê*‡q ˇ|üŒ+<ä yÓTT‘êÔìøÏ dü+ã+~Û+∫ &Óø£ÿHé Áø±ìø£˝Ÿ esêZ\qT ôd’Hê Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉTkÕs¡T¢ dü+Á|ü~+∫+~. ø±˙ yê] qT+&ç m≥Te+{Ï düe÷<Ûë+ sê˝Ò<äT. &Óø£ÿHé Áø±ìø£˝Ÿ q÷´dt ù||üsY≈£î eT÷&˚fi¯ófl>± ÄyÓT Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY>± e´eVü≤]k˛Ô+~. á @&Ü~ p˝…’‘√ á ø±+Á{≤ø˘º eTT–dæb˛e&É+‘√... &çdæ esêZ\T <ëìì bı&ç–+#·˝Ò<äT. B+‘√ ]‹ k˛ŒsYº‡‘√ ôd’Hê 40 ø√≥¢ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. nsTT‘˚ ‘·q y˚TH˚»sY <ë«sê &çdæ esêZ\qT dü+Á|ü~+∫Hê... ÄyÓT≈£î sêyê*‡q yÓTT‘·Ô+ n+<ä˝Ò<äT.

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºusY 12, 2012

ôV’≤<äsêu≤B wü≥¢sY ôd’HêHÓVü‰«˝Ÿ≈£î $+‘· nqTuÛÑe+

á ˝Àù| Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï esêZ\ qT+&ç e÷Á‘·+ H√{°düT\T sêe&É+‘√ 70 \ø£å\ {≤´ø˘‡ ÄyÓT #Ó*¢+∫+~. &Óø£ÿHé Áø±ìø£˝Ÿ Ä]úø£ Çã“+<äT˝À¢ ñqï $wüj·T+ ‘·eT≈£î ‘Ó\Tdüì , nsTT‘˚ ‘·eT ãø±sTT\T m|üŒ{Ï˝À>± #Ó*¢kÕÔs√ >∑&ÉTe⁄ #Ó_‘˚ y˚∫ #·÷kÕÔeTì ôd’Hê düìïVæ≤‘· esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝À yÓT&É˝Ÿ ¬>*∫q ‘·sê«‘· e∫Ãq ø±´wt nyês¡T¶\ qT+&˚ 70 \ø£å\ |üqTï #Ó*¢+∫q≥Tº yÓ\¢&ç+#êsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ á |ü]dæú‹ô|’ düŒ+~+#˚+<äT≈£î ôd’Hê ‘·+Á&ç Vü≤Ø«sYdæ+>¥ ìsêø£]+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

7 ôV’≤<äsêu≤<é

l\+ø£ ≥÷sY ≈ £ î yÓ { ÀØ <ä ÷ s¡ + ◊d”d” ÁøϬø{Ÿ ø£$T{° #Ó’Ós¡àHé>± ≈£î+uÒ¢ øÏMdt »≥Tº˝À ø=‘·Ô>± Ädtº˝Ò≈£î #√≥T

@ø£Á^e+>± mìï¬ø’q uÛ≤s¡‘· e÷J kÕs¡~∏ <äTu≤jYT, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· »≥Tº e÷J ¬øô|ºHé , ˝…>¥dæŒqïsY nì˝Ÿ ≈£î+uÒ¢ ◊dædæ ÁøϬø{Ÿ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé>± m+|æø£j·÷´&ÉT. >∑‘·+˝À yÓdæº+&ûdt e÷J kÕs¡~∏ ¬øÌ¢yé ˝≤sTT&é á |ü<ä$˝À ñHêï&ÉT. 2008 qT+&ç u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+∫q ˝≤sTT&é á @&Ü~‘√ ‘·|ü≈£îHêï&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø=‘·Ô #ÛÓ’s¡àHé m+|æø£ ø√dü+ ø=\+uÀ˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq ◊dædæ uÀs¡T¶ ≈£î+uÒ¢ ù|s¡TqT Á|ü‹bÕ~+∫+~. BìøÏ düuÛÑT´\+<äs¡÷ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\|ü&É+‘√ @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´&ÉT. #ÛÓ’s¡àHé>± ≈£î+uÒ¢ m+|æø£e&É+‘√... $T–*q düuÛÑT´\T>± e÷sYÿ fÒ\sY , ◊dædæ kÕº{Ïdæºwæj·THé &˚$Hé øÏ+&Óø˘‡ e´eVü≤]+#·qTHêïs¡T. M]<ä›] |ü<äMø±\+ eTs√ @&Ü~ bı&ç–+#ês¡T. n≥T eTs√ düuÛÑT´ì>± ñqï $+&ûdt e÷J bòÕdtº uÖ\sY Çj·÷Hé _wü|t

¬øô|º˙‡ ø√dü+

ø√V”≤¢ ‘=+<äs¡|ü&=<äT› : nÁø£yéT uÛ≤s¡‘· j·TTe ÁøϬø≥sY $sê{Ÿ ø√V”≤¢øÏ bÕøÏkÕúHé ÁøϬø{Ÿ ~>∑Z»+ ed”+ nÁø£yéT z dü\Vü‰ Ç#êÃ&ÉT. eT+∫ bòÕyéT˝À ñqï $sê{Ÿ ø√V”≤¢ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº ¬øô|º˙‡ ø√dü+ Äsê≥ |ü&=<ä›ì ø√sê&ÉT. n<˚düeTj·T+˝À Á|üdüTÔ‘· ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙øÏ e÷Á‘·+ ˇ‹Ô&çì qT+∫ ñ|üX¯eTq+ ø£*–+#˚+<äT≈£î M\T>± ˇø£ bòÕ¬sà{Ÿ ¬øô|º˙‡ qT+∫ ‘=\–+#ê\ì dü÷∫+#ê&ÉT. l\+ø£˝À »]–q ◊d”d” ≥«+{°-20 Á|ü|ü+#· ø£|t˝À dü÷|üsY-8 <äX¯ qT+∫ <Û√˙ >±´+>¥ ìÅwüÿ$T+∫q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. B+‘√ eT÷&ÉT bòÕ¬sà≥¢≈£î eTT>∑TZs¡T ¬øô|ºq¢qT ìj·T$T+#ê\qï jÓ÷#·q˝À ;d”d”◊ C≤rj·T ÁøϬø≥s¡T¢ ñqï≥Tº $÷&çj·÷˝À yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. Ç+<äT˝ÀuÛ≤>∑+>± f…düTº\≈£î <Û√˙ Hêj·Tø£‘·«+, eH˚¶\≈£î ¬øô|ºHé>± $sê{Ÿ ø√V”≤¢, ≥«+{°-20 bòÕ¬sà{Ÿ≈£î düTπswt ¬s’Hê≈£î kÕs¡<∏ä´ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ+–+#ê\qï jÓ÷#·q ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Bìô|’ nÁø£yéT düŒ+~dü÷Ô eT+∫ bòÕyéT˝À ñqï ø√V”≤¢ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº ¬øô|º˙‡ ø√dü+ ‘=+<äs¡|ü&=<ä›Hêï&ÉT. Ä≥˝Àì eTC≤qT ÄkÕ«~+#˚+<äT≈£î ÁøϬø{Ÿ ôd\ø£ºs¡T¢ ø√V”≤¢øÏ nqTeT‹yê«\Hêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ø√V”≤¢ô|’ ¬øô|ºHé ˝Ò<ë @ Ç‘·s¡ uÛ≤sêìï yÓ÷|üsê<äì nÁø£yéT dü÷∫+#ê&ÉT. Á|ü<Ûëq+>±.. ôd\ø£ºs¡¢‘√ ø£*dæ rdüT≈£îH˚ ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T ø√V”≤¢ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘êj·Tì Äj·Tq #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&ÉT. Çø£ <Û√˙ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. @<√ ˇø£ bòÕ¬sà{Ÿ qT+∫ ‘·|ü⁄Œø√e&É+ e\¢ 31 j˚Tfi¯¢ ø°|üsY ‘·q Ä≥ô|’ eT]+‘· <äèwæºì πø+ÁBø£]+∫ m+C≤jYT #˚ùd+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+<äHêï&ÉT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü, ≥«+{°-20 Á|ü|ü+#· ø£|t˝À uÛ≤s¡‘· »≥Tº es¡Tdü>± $|òü\yÓTÆq ‘·s¡TD˝À <Û√˙ Hêj·Tø£‘ê«ìï Á|ü•ï+#·&É+ ‘·qqT ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T] #˚k˛Ô+<äì nÁø£yéT ù|s=ÿHêï&ÉT.

‘·|ü≈£îì... ‘·q kÕúq+˝À Ä+Á&É÷ ÅkÕºdt ù|s¡TqT Á|ü‹bÕ~+#ê&ÉT. BìøÏ ◊dædæ ÄyÓ÷<ä+ \_Û+#·&É+‘√ ø£$T{° m+|æø£ |üP¬sÌÔ+~. e÷J ÁøϬø≥sY>± m+‘√ nqTuÛÑe+ ø£*–q ≈£î+uÒ¢ ◊dædæ n&çàìÅùdºwüHé˝À yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~kÕÔ&Éì uÛ≤$düTÔqï≥Tº Áô|dæ&Ó+{Ÿ n˝…Hé ÇkÕ‡ø˘ nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø£sêí≥ø£ ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé≈£î ùde\+~k˛Ôqï ≈£î+uÒ¢ ¬øÌ¢yé ˝≤sTT&é kÕúq+˝À düeTs¡ú+>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]ÔkÕÔ&Éì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ Ç{°e˝Ò ;dædæ◊ f…øÏïø£˝Ÿ ø£$T{° ôV≤&é>± ≈£L&Ü ≈£î+uÒ¢H˚ m+|æø£j·÷´&ÉT. nsTT‘˚ ]f…Ƭsà+{Ÿ ‘·sê«‘· ÁøϬø{Ÿ n&çàìÅùdºwüHé˝À ≈£î+uÒ¢ ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä y˚düTÔHêï&ÉT. 41 @fi¯fl ≈£î+uÒ¢ 18 @fi¯fl n+‘·sê®rj·T ¬øØsY˝À 956 $¬ø≥T¢ |ü&É>={≤º&ÉT. ‘êC≤>± ◊dædæ ÁøϬø{Ÿ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#·qTqï ≈£î+uÒ¢ >∑yêdüÿsY ‘·sê«‘· Ä |òüTq‘· kÕ~Û+∫q uÛ≤s¡rj·TTì>± ]ø±s¡T¶\¬øø±ÿ&ÉT. ◊dædæ ÁøϬø{Ÿ ø£$T{° ' nì˝Ÿ ≈£î+uÒ¢ (#ÛÓ’s¡àHé) , n˝…Hé ÇkÕ‡ø˘ , &˚yé ]#·sY¶düHé , C…|òt n\ضdt , Ä+Á&É÷ ÅkÕºdt , e÷sYÿ fÒ\sY , ≈£îe÷s¡ dü+>∑ø£ÿsê , {ÏyéT y˚T , >±´Ø øÏ]ôdºHé , ø±¢sY ø±qsY , &˚$&é yÓ’{Ÿ , Áf…+{Ÿ C≤q‡Hé , s¡$XÊÅdæÔ , d”ºyé &˚$dt , s¡+»Hé eT<ÛäT>∑fi‚ , &˚$&é øÏ+&Óø˘‡

n+#·Hê\T n+<äTø√ì d”m˝Ÿ πs{Ï+>¥‡ Ä&É+ãs¡+>± yÓTT<ä\Tô|{Ϻq {Ï-≥«+{° #Ûê+|æj·THé‡ ©>¥ ns¡ZHÓ’»sY‡≈£î cÕøÏ∫Ã+~. ◊|”m˝Ÿ πs+CŸ˝À dü¬ø‡dt kÕ~ÛdüTÔ+<äqT≈£îqï á {Ï-≥«+{° ©>¥... Ç+&çj·THé Ä&çj·THé‡qT yÓT|æŒ+#·˝Òø£b˛sTT+~. f…*$»Hé πs{Ï+>¥‡ n+#·Hê\≈£î <ä÷s¡+>± ñHêïsTT. cÕø˘ qT+∫ ‘˚s¡T≈£îqï ìs¡«Vü≤≈£î\T d”m˝Ÿ Ä<äs¡D ô|+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~.Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY ©>¥ dü÷|üsY dü¬ø‡dt ø±e&É+‘√...eTs√ ø£¢uŸ {Ï-≥«+{° {Às¡ïyÓT+{Ÿ #Ûê+|æj·THé‡ ©>¥≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚kÕs¡T. ◊|”m˝Ÿ kÕúsTT˝ÀH˚ Á|ü#êsêsꓤ{≤\‘√ }<äs¡>={≤ºs¡T. ◊|”m˝Ÿ ø£qï m≈£îÿe yÓTT‘êÔH˚ï Áô|’CŸeT˙>± πø{≤sTT+#ês¡T. B+‘√ #Ûê+|æj·TH釩>¥ ≈£L&É ◊|”m˝Ÿ kÕúsTT˝À $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì ìs¡«Vü≤≈£î\T n+#·Hê y˚kÕs¡T. n≥T n&É«s¡º»s¡T¢ ôd’‘·+ d”m˝Ÿ dü¬ø‡dt U≤j·TeTì mø˘‡ô|πøºwüHé‡ ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. B+‘√ Áu≤&éø±dæº+>¥ ¬s’{Ÿ‡‘√ bÕ≥T kÕŒq‡sYwæ|t ¬s’{Ÿ‡ ø√dü+ ø£+ô|˙\T uÛ≤ØyÓTT‘êÔìï #Ó*¢+∫ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïsTT. |òü*‘ê\T e÷Á‘·+ n+#·Hê\≈£î $s¡T<äΔ+>± ñHêïsTT. uÛ≤s¡‘Y Ä‹<Ûä´+ Ç∫Ãq ‘=* #Ûê+|æj·TH釩>¥ Ä&çj·THé‡qT @e÷Á‘·+

Äø£≥Tºø√˝Òø£b˛sTT+~. d”m˝Ÿ e÷´#Y\qT MøÏå+#·&ÜìøÏ uÛ≤s¡rj·T Áù|ø£å≈£î\T $eTTK‘· #·÷|æ+#ês¡T. B+‘√ |òüdtºd”»Hé f…*$»Hé πs{Ï+>¥ bÕsTT+{Ÿ‡ ◊|”m˝Ÿ˝À Hê\T>√e+‘·T e÷Á‘·y˚T e#êÃsTT. 2009 #Ûê+|æj·THé‡ ©>¥≈£î 1.06 dü>∑≥T πs{Ï+>¥‡ e#êÃsTT.ø£fi¯ó¢ ‘Ó]∫q d”m˝Ÿ ìs¡«Vü≤≈£î\T #Ûê+|æj·TH釩>¥qT Ä&çj·THé‡ #˚s¡Te>± rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î #·s¡´\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ u≤©e⁄&é u≤<écÕ cÕs¡Tø˘U≤Hé‘√ d”m˝Ÿ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. B+‘√ ¬s+&√d”»Hé≈£î πs{Ï+>¥‡˝À ø=+#Ó+ ô|s¡T>∑T<ä\ ø£ì|æ+∫+~. 2010 d”»Hé˝À #Ûê+|æj·THé‡ ©>¥ dü>∑≥Tq 1.45 πs{Ï+>¥ \_Û+∫+~. Ä eTs¡Tdü{Ï j˚T&Ü~ 2011˝À eè~Δ #Ó+~ j·÷eπsCŸ πs{Ï+>¥ 1.64≈£î ô|]–+~. nsTT‘˚ πs{Ï+>¥‡˝À ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ◊|”m˝Ÿ »≥T¢ ô|ò’q˝Ÿ˝À ‘·\|ü&É&Éy˚T ø±s¡DeTì ‘Ó\TdüTÔ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ø±s¡“Hé yÓTTu…’˝Ÿ‡ #Ûê+|æj·THé‡ ©>¥ kÕŒq‡sYwæ|t ¬s’{Ÿ‡ <äøÏÿ+#·T≈£î+~. ÁøϬø{Ÿ n_Ûe÷qT\qT n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ Äø£≥Tº≈£î+{Àqï #Ûê+|æj·THé‡ ©>¥qT eT]+‘· Äø£s¡ÙD°j·T+>± e÷πsÃ+<äT≈£î ìs¡«Vü≤≈£î\T ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T.

n+<ä] <äèwæº ◊|”m˝Ÿ {°yéT‡ô|’H˚

eTs√kÕ] ◊|”m˝Ÿ {°yéT‡ ù|òe¬s{Ÿ>± ã]˝À ~>∑T‘·THêïsTT.{Ï-≥«+{° #Ûê+|æj·TH釩>¥˝À ◊|”m˝Ÿ »≥¢<˚ Vü≤yê. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î á ©>¥ eT÷&ÉTkÕs¡T¢ »s¡>∑>±. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ◊|”m˝Ÿ {°y˚T‡ $CÒ‘·>± ì*#êsTT. >∑‘·j˚T&Ü~ eTT+u…’ Ç+&çj·THé‡ Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq á Á{À|òæì ¬ø’edü+ #˚düTø√>±. á j˚T&Ü~ ≈£L&É ◊|”m˝Ÿ {°yéTπø d”m˝Ÿ Á{À|òæ <ä≈£îÿ‘·T+<äì $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T.

#Ûê+|æj·TH釩>¥˝À n+<ä] <äèwæº ◊|”m˝Ÿ {°yéT‡ô|’H˚ ñ+~. á j˚T&Ü~ ◊|”m˝ŸqT+∫ Hê\T>∑T »≥T¢ ‘·eT n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø√qT+&É>±. Ç+&çj·THé {°yéT‡ ôd+≥sY Ä|òt nÁ{≤ø£åHé>± ñHêïsTT. >∑‘· ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T uÛ≤s¡‘Y≈£î #Ó+~q »fÒº $CÒ‘·>± Ä$s¡“¤$+#·&É+‘√

_õHÓdt Á<äe´˝À≥TqT ìj·T+Á‹+#·+&ç ˝Ò<ä+fÒ πs{Ï+>¥ |ü&çb˛‘·T+~

8,700 ø±s¡¢qT Øø±˝Ÿ #˚dæq ≥jÓ÷{≤ »bÕHé≈£î #Ó+~q Ä{À ~>∑Z»+ ≥jÓ÷{≤≈£î #Ó+~q 8,700 ø±s¡¢ qT Øø±˝Ÿ #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. á ø±s¡¢˝À |üesY $+&√ dæ«#YÃ\˝À kÕ+πø‹ø£ düeTdü´\T @s¡Œ&É≥+‘√ Á|”$Tj·T+ ôd&ÜHé ø=s√˝≤¢ n*ºdt, ø£+Á$÷ ø±s¡¢qT Øø±˝Ÿ #˚düTÔqï≥T¢ ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~. á 8,700 ø±s¡¢˝À kÕ+πø‹ø£ düeTdü´\‘√ bÕ≥T nedüs¡yÓTÆq $&çuÛ≤>±\qT ñ∫‘·+>± |ü+|æDÏ#˚dæ ø£düºeTs¡¢≈£î HÓ\s√E˝À¢ n+<ä#˚j·TqTqï≥T¢ ø£+ô|˙ d”ìj·TsY n~Ûø±] #ÓbÕŒs¡T. 2008˝À p˝…’ 30 qT+∫ &çôd+ãsY 31 eT<Ûä´˝À ñ‘·Œ‘Ó’Ôq ø=s√˝≤¢ n*ºdt ø±s¡T¢, ôdô|º+ãsY 1 2006 qT+∫ p˝…’ 31, 2008 eT<Ûä´˝À ñ‘·Œ‘Ó’Ôq ø£Á$÷ ø±s¡¢˝À á düeTdü´\qT >∑T]Ô+#ês¡T.

yÓ*¢+>∑ºHéê ,nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): qe+ãsY˝À l\+ø£ |üs¡´≥q≈£î yÓfi‚fl q÷´õ˝≤+&é »≥TºqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. }Væ≤+∫q≥Tº>±H˚ {° ≥«+{° es¡˝Ÿ¶ø£|t˝À >±j·T|ü&çq dæŒqïsY &Üìj·T˝Ÿ yÓ{ÀØ á ≥÷sY≈£î <ä÷s¡eTj·÷´&ÉT. n‘·ì kÕúq+˝À J‘·Hé |üfÒ˝Ÿ‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô>± {≤&é Ädtº˝Ò≈£î ôd\ø£ºs¡T¢ #√≥T ø£*Œ+#ês¡T. l\+ø£ dæŒHé |æ#Y\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì M]ì m+|æø£ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ eTs√ dæŒqïsY ‘·s¡TDY H˚‘·T˝≤qT m+|æø£ #˚j·Tø£b˛e&É+ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+∫+~. 15 eT+~ C≤_‘ê˝À πøe\+ Ç<ä›s¡T dæŒqïs¡¢πø #√≥T <äøÏÿ+~. n≥T l\+ø£ y˚~ø£>± »]–q {° ≥«+{° Á|ü|ü+#·ø£|t˝À Ä&çq ÁuÒdtyÓ˝Ÿ , zô|qsY e÷]ºHé >∑|æÔ˝Ÿ\qT |ü]$T‘· zes¡¢ ÁøϬø{Ÿ≈£î |üø£ÿq ô|{≤ºs¡T. n≥T sêuŸ ìø√˝Ÿ f…düTº\‘√ bÕ≥T eH˚¶ »≥Tº≈£L m+|æø£j·÷´&ÉT. |ü]$T‘· zes¡¢ ÁøϬø{Ÿ˝À dü‘êÔ #êfÒ+<äT≈£î ìø√˝Ÿ dæ<ÛäΔeTe⁄‘·THêï&ÉT. ø=‘·Ô>± m+|æø£ #˚dæq dæŒqïsY Ädtº˝Ò |òüdtºø±¢dt ÁøϬø{Ÿ˝À ì\ø£&É>± sêDÏdüTÔHêï&ÉT. 34.79 dü>∑≥T‘√ 127 $¬ø≥T¢ rdüT≈£îHêï&ÉT. 26 @fi¯fl á dæŒqïsY >∑‘· d”»Hé |ü¢+¬ø{Ÿ w”˝Ÿ¶ {ÀØï˝À 31 $¬ø≥T¢ |ü&É>={Ϻ ôd\ø£ºs¡¢ <äèwæº˝À |ü&ܶ&ÉT. n‘·ì Ä˝Ÿsö+&é HÓ’|ü⁄D´+ ≈£L&Ü »≥Tº≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì H˚wüq˝Ÿ ôd\ø£åHé y˚TH˚»sY øÏyéT *{Ï˝ŸC≤Hé nHêïs¡T. ‘·s¡TDY H˚‘·T\ eT∞fl |òüdtºø±¢dt ÁøϬø{Ÿ˝À dü‘êÔ #ê{Ï C≤rj·T »≥Tº≈£î m+|æø£e⁄‘ê&Éì #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ {° ≥«+{° Á|ü|ü+#·ø£|t Ä&Éì Á{Ï+{Ÿ uÖ˝Ÿº , Ä+Á&É÷ m*dt , ˝≤<∏äyéT \+ø£ ≥÷sY≈£î m+|æø£j·÷´s¡T. nø√ºãsY 30 q »]π> {° ≥«+{°‘√ \+ø£˝À øÏMdt |üs¡´≥q ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. ‘·sê«‘· ◊<äT eH˚¶\T qe+ãsY 1 qT+&ç qe+ãsY 12 es¡≈£L »s¡T>∑T‘êsTT. qe+ãsY 17 qT+&ç ¬s+&ÉT f…düTº\ dæØdt yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. l\+ø£ ≥÷sY≈£î q÷´õ˝≤+&éê f…dtº »≥Tº ' e÷]ºHé >∑|æÔ˝Ÿ , sêuŸ ìø√˝Ÿ , &Üìj·T˝Ÿ |òæ¢Hé , Áu…+&ÉHé yÓTø˘ø£\¢yéT , sêdt fÒ\sY (¬øô|ºHé) , πøHé $*j·TeT‡Hé , CÒyéT‡ ÁbòÕ+øÏ¢Hé , ø£¢>∑sY yêHé$ø˘ , &É>¥ ÁuÒdtyÓ˝Ÿ , {ÏyéT kÂ~∏ , {≤&é Ädtº˝Ò , ˙˝Ÿ yê>∑ïsY , Áf…+{Ÿ uÖ˝Ÿº , J‘·Hé |üfÒ˝Ÿ , ÁøÏdt e÷]ºHé q÷´õ˝≤+&éê eH˚¶ , {° ≥«+{° »≥Tº ' sêuÀ ìø√˝Ÿ , Áu…+&ÉHé yÓTø˘ø£\¢yéT , sêdt fÒ\sY (¬øô|ºHé) , πøHé $*j·TeT‡Hé , _C… yê{Ï¢+>¥ , CÒyéT‡ ÁbòÕ+øÏ¢Hé , C≤ø£uŸ zs¡yéT , {≤yéT ˝≤<∏äyéT , Hê<∏äHé yÓTø˘ø£\¢yéT , Ä+Á&É÷ m*¢dt , ¬ø’˝Ÿ $T˝Ÿ‡ , Áf…+{Ÿ uÖ˝Ÿº , s¡÷˙ Væ≤sê , Ä&ÉyéT $T˝Ÿï

e÷qdæø£+>± <äè&ÛÉ+>± ñHêï : ÇcÕ+‘Y X¯s¡à ‘êqT e÷qdæø£+>± m+‘√ <äè&ÛÉ+>± ‘·j·÷¬s’q≥Tº uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº bòÕdtºuÖ\sY ÇcÕ+‘Y X¯s¡à #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± N\eT+&É >±j·T+ ø±s¡D+>± ÇcÕ+‘Y ÁøϬø{Ÿ≈£î <ä÷s¡+>± ñqï $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. Bìô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=ìï HÓ\\ bÕ≥T »≥Tº≈£î <ä÷s¡+ ø±e&É+ #ê˝≤ u≤<Ûä>± ñ+<äHêïs¡T. ‘·q J$‘·+˝À n‘·´+‘· #Ó‘·Ô <äX¯ nì #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&ÉT. >±j·T+ qT+∫ ø√\T≈£îHêïø£ <˚X¯yê∞ ÁøϬø{À¢ ¬sdtº Ä|òt Ç+&çj·÷, Çsê˙ ø£|t, #Ûê˝…+»sY Á{À|ò”˝À Ä&ÉT‘·THêï&ÉT. á e÷´#Y˝À n<äT“¤‘·+>± sêDÏ+∫q ÇcÕ+‘Y X¯s¡à.. ‘·q Á|ü<äs¡Ùq |ü≥¢ dü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷qdæø£+>±, XÊØs¡ø£+>± ã˝Àù|‘·+>± ñqï≥Tº #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&ÉT. ø±>±, <äT©|t Á{À|ò”˝À ÇcÕ+‘Y X¯s¡à ã+‹‘√ sêDÏ+#·&É+‘√ HêsYÔCÀHé »≥Tº ôd$÷dt≈£î #˚]+~.

Ä<ÛësY ø±s¡T¶‘√ y=&Übò˛Hé ø£HÓø£¸Hé yÓTTu…’˝Ÿ ø£HÓø£åHé ø√dü+ uÛ≤Ø>± õsêø˘‡ ø±|ò”\T »‘·|üs¡#·qedüs¡+ ˝Ò<äT.. πøe\+ ˇπø ˇø£ ø±s¡T¶qT #·÷|æùdÔ ø£HÓø£åHé Çe«&ÜìøÏ ¬s&û>± ñqï≥T¢ Áô|’y˚{Ÿ f…*ø£+ dü+düú y=&Übò˛Hé Á|üø£{Ï+∫+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£+>± C≤Ø #˚dæq Ä<ÛësY ø±s¡T¶‘√ yÓTTu…’˝Ÿ ø£HÓø£åHé Çe«qTqï≥T¢ dü+düú ¬sdæ&Ó+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY {°M sêeT#·+eP<äHé ‘Ó*bÕs¡T. á q+ãsY <ë«sê ø£düºeTsY y˚* eTTÁ<ë\qT >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ j·T÷ìø˘ ◊&Ó+{Ï|òæπøwüHé Ä<∏ëغ Ä|òt Ç+&çj·÷ (j·T÷◊&û@◊) Ä<Ûë«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ @C…˙‡ì @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. y˚* eTTÁ<ë\ <ë«sê ø£düºeTsY |üP]Ô $esê\T ‘Ó*dæqy˚+≥H˚ yÓTTu…’˝Ÿ ø£HÓø£åHé Çe«qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á ‘·s¡Vü‰ ùde\qT yÓTT<ä{Ï kÕ]>± ôV’≤<äsêu≤<é‘√ bÕ≥T $»j·Tyê&É˝ÀePbÕs¡+_Û+∫q dü+düú, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT]ìï q>∑sê\≈£î $düÔ]+#·qTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

{°ÄsY&û m&çwüHé m‹jÓ÷dt ôd&ÜHé $&ÉT<ä\ eè~Δπs≥T n+#·HêqT eT∞¢ ‘·–Z+∫q ◊m+m|òt

Ç{°e\ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï Ä]›ø£ dü+düÿs¡D\ ìs¡íj·÷\T @ e÷Á‘·+ dü]b˛eì >√¢ã˝Ÿ πs{Ï+>¥ @C…˙‡ kÕº+&ÉsY¶ n+&é |üPsY‡ rÁe+>± ôV≤#·Ã]+∫+~. sêuÀj˚T 24 HÓ\˝À¢ Á<äe´˝À≥T‘√ bÕ≥T ô|≥Tºã&ÉT\qT ô|+#˚+<äT≈£î m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛‘˚ k˛e]Hé Á¬ø&ç{Ÿ πs{Ï+>¥(<˚X¯ |üs¡|ü‹ πs≥T)qT »+ø˘ kÕ›sTTøÏ(ô|≥Tºã&ÉT\≈£î ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´+ ø±ì Áπ>&é) &ÍHé Áπ>&é #˚ùd neø±XÊ\THêïj·Tì ‘Ó*|æ+~. Ä+<√fi¯qø£s¡yÓTÆq kÕ›sTTøÏ m>∑u≤≈£î‘·Tqï Á<äe´˝À≥TqT ø£≥º&ç #˚j·T&É+, ô|≥Tºã&ÉT\≈£î nqT≈£L\ yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+#˚ #·s¡´\qT >∑qTø£ #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ πs{Ï+>¥ ø√‘· ‘·|üŒ<äì ìy˚~ø£˝À ‘˚*à #Ó|æŒ+~. Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤s¡‘Y πs{Ï+>¥ ;;; (HÓ¬>{Ïyé)>± ñ+~. n+fÒ ‘·≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À ô|≥Tºã&ÉT\T e#˚à <˚XÊìøÏ Ç#˚à πs{Ï+>¥ nqïe÷≥. ˇø£ y˚fi¯ Bì ø£+fÒ eT]+‘· ‘·≈£îÿe≈£î ~>∑C≤]‘˚ »+ø˘ ùdº≥dt n+{≤s¡T. »+ø˘ ùdº≥dt n+fÒ #Ó‘·Ôπs{Ï+>¥ nì ns¡Δ+. á πs{Ï+>¥ >∑qTø£ uÛ≤s¡‘Y≈£î eùdÔ uÛ≤s¡‘Y≈£î #Ó+~q ø±s=Œπs≥T¢ $<˚XÊ\ qT+∫ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ s¡TD≤\≈£î #ê˝≤ KØ<Ó?q e´eVü‰s¡+>± e÷s¡T‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± Ä]úø£ e´edüú n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ñ+~. B+‘√ bÕ≥T <˚X¯+˝À Á|üuÛÑT‘·« $<Ûëq|üs¡yÓTÆq ìs¡íj·÷\T rdüTø√e&É+˝À n\dü‘·«+ eVæ≤ùdÔ... |ü]dæú‹ eT]+‘· ~>∑C≤s¡T‘·T+<äì ÇHÓ«düºs¡¢˝À $XÊ«dü+ b˛‘·T+<äì ‘·eT n_ÛÁbÕj·TeTì kÕº+&ÉsY¶ n+&é |üPsY‡ (mdt n+&é |”) $e]+∫+~. mdt n+&é |” n+#·Hê Á|üø±s¡+ <˚X¯+˝À sê»ø°j·T yê‘êes¡D+ dü]>± ˝Òq+<äT e\¢ dü+düÿs¡D\T eT+<ä>∑eTq+˝À kÕ>∑T‘·THêïj·Tì mdt n+&é |” ˇø£ ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. eè~› πs≥T n+#·Hê\T eT]+‘· düqï–\¢&É+, n+‘·sê®rj·T+>± Ä]›ø£ nì•Ã‹ m>∑u≤ø£&É+, <˚X¯+˝À sê»ø°j·T |ü]d曑·T\T <äTs¡“+>± e÷s¡&É+, dü+düÿs¡D\ eT+<ä>∑eTq+ e+{Ï$ &ÍHé Áπ>&é≈£î <ë]rj·Te#·TÃqì mdt n+&é |” ù|s√ÿ+~.

k˛ŒØº |ò”˝Ÿ ø√s¡T≈£îH˚ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT dü+‘·è|æÔ |üs¡#˚+<äT≈£î {§jÓ÷{≤ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô nÅkÕÔ\qT dü+~Ûk˛Ô+~. Ç{°e˝… *$Tf…&é m&çwüHé m‹jÓ÷dt *yê Vü‰´#Yu≤´ø˘, ø£s√˝≤ Ä*ºdt ôd&ÜHé, ÇH√ïyê myéT|æ$\qT <˚oj·T $|üDÏ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq {§jÓ÷{≤, Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êC≤ *$Tf…&é m&çwüHé m‹jÓ÷dt ôd&ÜHéqT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ª{§jÓ÷{≤ m‹jÓ÷dt {ÏÄsY&ç k˛Œ]ºy√μ nH˚ u≤´&鮑√ e÷¬sÿ{À¢ \uÛÑ´+ ø±qTqï á *$Tf…&é m&çwüHé y˚]j·T+{Ÿ≈£î $•wüºyÓTÆq \Tø˘ì#˚Ã+<äT≈£î >±qT ø£+ô|˙ BìøÏ ø=ìï ø±k˛à{Ïø˘ e÷s¡TŒ\qT #˚dæ+~. {§jÓ÷{≤ m‹jÓ÷dt {ÏÄsY&ç k˛Œ]ºy√ *$Tf…&é m&çwüHé ôd&ÜHé˝À 15Ç+#Y n˝≤¢jYT M˝Ÿ‡, Á|òü+≥ n+&é ]j·TsY ã+|üsY‡ eT]j·TT kÕŒsTT\sY‡, ôd’&é düÿsYº‡‘√ ≈£L&çq u≤&û øÏ{Ÿ, &√s¡¢ô|’ {ÏÄsY&ç k˛Œ]ºy√ dæºø£ÿsY‡, {ÏÄsY&ç k˛Œ]ºy√ u≤´&ç®+>¥, Áø√yéT ø√{Ï+>¥ ø£*–q π>sY HêuŸ, {ÏÄsY&ç k˛Œ]ºy√ ˝À>√\‘√ ≈£L&çq &É÷´jÓT˝Ÿ {ÀHé bòÕ´Á_ø˘ d”{Ÿ‡ e+{Ï e÷s¡TŒ\T ñHêïsTT. nsTT‘˚, Ç+»Hé ô|sꌤyÓTHé‡\ |üs¡+>± e÷Á‘·+ m˝≤+{Ï

e÷s¡TŒ\T ˝Òe⁄. Á|üdüTÔ‘·+ m‹jÓ÷dt ôd&ÜHé˝À \_ÛdüTÔqï Ç+»HéH˚ á *$Tf…&é m&çwüHé˝À ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü+&ÉT>∑ d”»Hé˝À ø=qT>√\T<ës¡T\qT Äø£≥Tºø=ì, neTàø±\qT ô|+#·Tø√yê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ {§jÓ÷{≤ düs¡düyÓTÆq <Ûäs¡\πø *$Tf…&é m&çwüHé y˚]j·T+≥¢qT Ä|òüsY #˚k˛Ô+~. ø±>±.. ô|Á{À˝Ÿ yÓs¡¸Hé m‹jÓ÷dt {ÏÄsY&ç k˛Œ]ºy√ <Ûäs¡ s¡÷.6.25 \ø£å\T (mø˘‡-c˛s¡÷yéT, &Ûç©¢)>± ñ+&É>±, &ûõ˝Ÿ yÓs¡¸Hé m‹jÓ÷dt {ÏÄsY&ç k˛Œ]ºy√ <Ûäs¡ s¡÷.7.13 \ø£å\T (mø˘‡-c˛s¡÷yéT, &Ûç©¢)>± ñ+~.

uÛ≤s¡‘· eè~Δπs≥T n+#·Hê˝À¢ eTs√ ø√‘· |ü&ç+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 2012˝À <˚oj·T eè~Δπs≥T n+#·HêqT ‘·–Z+∫q n+‘·sê®rj·T dü+düú\ C≤_‘ê˝À ø=‘·Ô>± Ç+≥πsïwüq˝Ÿ e÷ì≥Ø |òü+&é(◊m+m|òt) #˚]+~. <˚oj·T+>± yê´bÕs¡ eè~Δ ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º&É+, dü+düÿs¡D\ neT\T eT+<äø=&ç>± ø=qkÕ>∑T‘·T+&É≥+‘√ á @&Ü~ eè~Δπs≥T n+#·HêqT 6.1 XÊ‘·+ qT+∫ 4.9 XÊ‘êìøÏ ‘·–ZdüTÔqï≥T¢ ù|s=ÿ+~. pHé‘√ eTT–ùd eT÷&ÉT HÓ\\ ø±\+˝À eè~Δπs≥T 5.5 XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. uÛ≤s¡‘Y˝À ø=‘·Ô>± ÁbÕC…≈£îº\T @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ n+‘·sê®rj·T dü+düú\T yÓqTø£&ÉT>∑T y˚j·T&É+, dü+düÿs¡D\ neT\T eT+<äø=&ç>± ñ+&É≥+, >∑]wü˜ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îqï Á<äy√´\“D+ e\¢ ø°\ø£ e&û¶πs≥T¢ ‘·>∑Zø£b˛e&É+, n+‘·sê®rj·T+>± HÓ\ø=qï Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ |ü]dæú‘·T\T uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ e´edüúô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷ô|≥ºqTHêïj·Tì ◊m+m|òt-es¡˝Ÿ¶ u≤´+ø˘ 2012 yê]¸ø£ düe÷y˚X¯+˝À $&ÉT<ä\ #˚dæq ne⁄{Ÿ\Tø˘˝À dü+düú ù|s=ÿ+~. 2012 yÓTT<ä{Ï Äs¡úuÛ≤>∑+˝À eè~Δπs≥T n+#·Hêy˚dæq<ëìø£+fÒ ‘·≈£îÿe kÕúsTT˝ÀH˚ qyÓ÷<Ó’+<äì, ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ yÓqTø£+» y˚j·T&É+‘√ Á<äy√´˝À≥T uÛ≤Ø kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+<äì, s¡÷bÕsTT $\Te rÁe ôV≤#·TÑ·>∑TZ<ä\≈£î ˝ÀqTø±e&É+‘√ Á|üuÛ≤e+ eT]+‘· m≈£îÿyÓ’+<äì ‘Ó*|æ+~. 2013˝À <˚X¯ eè~Δπs≥T n+#·HêqT 6.5 XÊ‘·+ qT+∫ 6 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+∫+~. 2012-13 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À eè~Δπs≥TqT 5-6 XÊ‘·+ eT<Ûä´˝À n+#·Hêy˚düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿ+~. eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·T\ s¡+>∑+˝À ô|≥Tºã&ÉT\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì, B+‘√ bÕ≥T $<äT´‘Y, düs¡|òüsê e´edüú˝À ñqï ˝ÀbÕ\qT dü]~<äT›ø=ì yê´bÕs¡ s¡+>∑+˝À ô|≥Tºã&ÉT\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ πø+Á<ä+ eT]+‘· ø£èwæ #˚j·÷\ì ◊m+m|òt dü÷∫+∫+~. Á<äy√´\“D≤ìï kÕ≈£î>± #·÷|æ+∫ e&û¶πs≥¢qT j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ñ+#·&É+‘√ <˚oj·T+>± yê´bÕs¡ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ <Óã“‹+≥Tqï<äì, Ä>∑düTº HÓ\˝À {À≈£î <Ûäs¡\ dü÷N Ä<Ûë]‘· Á<äy√´\“D+ 7.55 XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’+<äì á ìy˚~ø£˝À ◊m+m|òt ù|s=ÿ+~.


C M Y K

8

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãsY 12, 2012

Á‹wü ø√]ø£ HÓs¡y˚s¡T‘√+<ä≥! u≤\ø£èwüí‘√ ø£*dæ q{Ï+#ê \qï #ÓqïjYT düT+<ä] Á‹wü ∫s¡ø±\ ø√]ø£ ‘·«s¡˝À rs¡qT+~. u≤\ø£èwüí V”≤s√>± Á|üeTTK ìsêà‘· u…\¢+ø=+&É düTπswt ì]à+#·qTqï uÛ≤Ø ∫Á‘·+˝À ø£<∏ëHêsTTø£>± Á‹wü m+|æ¬ø’q≥Tº yês¡Ô\T edüTÔHêï sTT. >∑‘·+˝À >√|”#·+<é V”≤s√>± ª\ø£å´+μ ∫Á‘êìï s¡÷ bı+~+∫q lyêdt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#˚ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>∑T e#˚à @&Ü~ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. ∫s¡+J$, yÓ+ø£fÒwt, Hê>±s¡T®q e+{Ï ô|<ä› V”≤s√\‘√ Ç|üŒ{Ïπø q{Ï+∫q Á‹wü, Ç+‘·es¡≈£î u≤\ø£èwüí düs¡düq q{Ï+#·˝Ò<äT. n+<äTπø, Ä neø±X¯+ ø√dü+ ‘êqT m<äTs¡T#·÷düTÔqï≥Tº Á‹wü #ê˝≤ Ç+≥s¡÷«´\˝À #Ó|æŒ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À á neø±X¯+ sêe&É+‘√ ÄyÓT Äq+<ä+>± ˇ|ü⁄Œ≈£î+<ä≥!

ôV’≤<äsêu≤<é

Ç≥©˝À Á|üuÛ≤dt s=e÷Hé‡ Á|üuÛ≤dt ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï ªyês¡~Ûμ ∫Á‘·+ dü+Áø±+‹ ø±qTø£>± Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTøÏ sêqT+~. Á|üuÛ≤dt CÀ&û>± nqTwüÿ - ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´jYT q{Ïk˛Ôqï á ∫Á‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ Ç≥©˝À wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. Hêj·Tø± HêsTTø£\ eT<Ûä´ nø£ÿ&ç n+<äyÓTÆq ˝Àπøwüq¢˝À bÕ≥\qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. áHÓ\ 16 q Çø£ÿ&çøÏ ‹]– sêqTqï á dæìe÷ j·T÷ì{Ÿ, 19 qT+∫ ‘·<äT|ü] ôw&É÷´\TqT ÁbÕs¡+_Û+#·qT+ ~. qe+ãs¡T 9 es¡≈£L ø=qkÕπ> á ôw&É÷´\T‘√ ∫Árø£s¡D |üP]Ô ne⁄‘·T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. &çôd+ãs¡T yÓTT<ä{Ï yêsêìøÏ ìsêàD≤+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT |üP]Ô #˚düT≈£îì, dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± »qe] 11 q á dæìe÷qT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïeTì n+≥THêïs¡T. ø=s¡{≤\ •e <äs¡Ù≈£î&ç>± e´eVü≤]k˛Ôqï á dæìe÷øÏ ªyês¡~Ûμ e]ÿ+>¥ f…’{Ï˝Ÿ e÷Á‘·y˚Tq˙, ª‘·&ÜU≤μ ù|s¡TqT |ü]o*düTÔHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

qe+ãsY 9q ª‘·TbÕøÏμ $&ÉT<ä\ $»jYT,ø±»˝Ÿ ø±+_H˚wüHé ˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª‘·TbÕøÏμ ∫Á‘·+ BbÕe[ ø±qTø£>± qe+ãsY 9 q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á $wüj·÷ìï #ÓHÓ’ï ˝À ìqï »]–q ª‘·TbÕŒøÏÿμ Ä&çjÓ÷ |ü+ø£åHé˝À eTTs¡>∑<ëdt ‘Ó*j·T#˚kÕs¡T. $ ÁøÏj˚TwüHé |ü‘êø£+ô|’ Vü‰]dt »j·TsêCŸ dü«sê\T düeT≈£L ]Ãq μ‘·TbÕŒ øÏÿμ Ä&çjÓ÷ Ä$wüÿs¡D #ÓHÓ’ï˝À »]–+~. Ç<˚ ù|]≥ XÀuÛ≤sêDÏ ìsêàD+˝À ‘Ó\T>∑T˝À q÷ $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À μ\ø°Îqs¡dæ+Vü≤μ>± |ü⁄q]ï]à‘·yÓTÆq μkÕ$Tμ, μ|òüTs¡¸Dμ>± e∫Ãq μø±ø£ÿ ø±ø£ÿμ ø£\sTTπø á μ‘·TbÕøÏμ . ‘·$Tfi¯+‘√bÕ≥T ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ BbÕe[øÏ ù|\qT+~. nø£ÿ&Ü uÛ≤ØkÕúsTT˝À $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêï+. ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ q#·TÑ·T+~. nìï esêZ\qT Äø£≥Tº`≈£îH˚ $\Te\T Ç+<äT˝À ñHêïsTT nHêïs¡T XÀuÛ≤sêDÏ. <äs¡Ù≈£î&ÉT eTTs¡T>∑<ëdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Ç~ eTT+ãsTT H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> ø£<∏ä. πøe\+ $»jYTqT Çwüº|ü&˚yês¡T e÷Á‘·y˚T ø±<äT, Äj·TqTï n_Ûe÷ì+#·ì yês¡T ≈£L&Ü mìïkÕs¡T¢ #·÷dæHê $düT>∑Tsêì ∫Á‘·+ μ‘·TbÕŒøÏÿμ. Ç+<äT˝Àì μ>∑÷>∑T˝Ÿ.. j·÷ VüA..μ nH˚ bÕ≥qT $»jYT Ä\|æ+#ês¡T. Äj·TqTï+ ∫ >∑]wüº+>± m+‘· q≥q rdüT≈£îsêe#√Ã.. ø£wüº|ü&ç n<ä+‘ê sêã{≤ºqT. Ç+<äT˝À ø=ìï düìïy˚XÊ˝À¢ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT Væ≤+B˝À e÷{≤¢&Ü*‡ e∫Ã+~. n~ #ÓHÓ’ï j·÷dü˝≤ ø±≈£î+&Ü.. ñ‘·Ôsê~˝À˝≤ ñ+&˚+<äT≈£î nìï $<Ûë˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêï. Ä j·÷dü˝À $»jYT m˝≤+{Ï ‘·|ü˝Ò¢ ≈£î+&Ü e÷{≤¢&Üs¡T. n|ü&˚ nqT≈£îHêï.. Äj·Tq ‘√ Væ≤+B ∫Á‘·+ #˚j·÷\ì. μ‘·TbÕŒøÏÿμ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· <ëì >∑T]+∫ Ä˝À∫kÕÔ. Hê Á|ü‹ dæìe÷ $»j·÷ìøÏ eTTK´ ø±s¡≈£î\T.. düVü‰j·T <äs¡Ù≈£î˝Ò. n+<äTπø yêfi¯¢qT Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ y˚~ø£˝…øÏÿkÕÔ nHêïs¡T.$»jYT e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Ç+<äT˝À μ>∑÷>∑T˝Ÿ.. j·÷VüAμ bÕ≥ bÕ&É≥+ m+‘√ Äq+<ä+>± ñ+~. nìï ^‘ê\T u≤>± e#êÃsTT. ø£eT]¸j·T˝Ÿ Vü≤+>∑T\˙ï ø£\uÀdæq ∫Á‘·$T~. ìsêà‘·, <äs¡Ù≈£î\T, dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY dü+‘√wt •eHé Ç˝≤ n+<äs¡÷ m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ |üì#˚XÊs¡T. q{Ï ø±»˝Ÿ ù|s¡T˝ÀH˚ d”«{ŸkÕº˝ŸqT(n>∑sê«˝Ÿ) ø£*– ñ+~. á dæìe÷˝À ÄyÓTyÓTÆ Vü‰sYº d”«{Ÿ, ôd’Œd” >±fiŸ. eTTs¡T>∑<ëdt‘√ ‘=*s√E qT+#˚ m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± |üì#˚XÊ. ôd{Ÿ˝À Äj·Tq≈£î y˚T+ μ≈£î{Ϻ eTDÏs¡‘·ï+μ nì ù|s¡Tô|{≤º+ nHêïs¡T. ‘·$Tfi¯ ìsêà‘· ø£˝…’|ü⁄* mdt.<∏ëqT e÷{≤¢&ÉT‘·÷... $»jYT‘√ ªdü∫Héμ ‘·sê«‘· μ‘·TbÕŒøÏÿμ ì]àdüTÔ HêïqT. Ç+<äT˝À $»jYT mHéøö+≥sY ôdŒwü*düTº>± ø£ì|ækÕÔs¡ì n+~]ø° ‘Ó*dæ+<˚. dü¬s’q düeTj·T+˝À ek˛Ô+<äì #ÓbıŒ#·TÃ. ìsêà‘· e<ä› Ks¡Tà ô|{Ϻ+#˚ <äs¡Ù≈£î\T, q≥T˝Ò m≈£îÿe. nsTT‘˚ Hê≈£î Ä]úø£+>± Çã“+<äT\T ‘·˝…‹Ôq|ü&É˝≤¢ $»jYT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îì eTØ nedüs¡yÓTÆq+‘· q>∑<äT‘√ #Ó≈£îÿ\T |ü+|æ+#ês¡T. μ•yêõμ˝À ≈£L&Ü s¡»˙ø±+‘Y πøe\+ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T rdüT≈£îì q{Ï+ #ês¡T. $&ÉT<ä\j·÷´πø |üP]Ô bÕ]‘√wæø£+ rdüT≈£îHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï >∑TD+ n+<ä]ø° ñ+fÒ |ü]ÁX¯eT #·\¢>± ñ+≥T`+~. á dæìe÷qT #·÷dæ Vü‰]dt ˇø£ e÷≥ #ÓbÕŒs¡T. ªH˚qT 2004˝À μø±ø£ÿ ø±ø£ÿμ≈£î dü+^‘·+ n+~+#ê. n+<äT≈£î |ü~ ¬s≥T¢ n<äT“¤‘·+>± ñ+B ∫Á‘·+ª nHêïs¡T. Ä e÷≥ $+fÒ m+‘√ Äq+<ä+>± ñ+~. Áù|ø£å≈£î\qT n\]düTÔ+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT nHêïs¡T.

ã˙ï |üø£ÿq ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´j·T

‘Ó\T>∑T˝À Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ eT+∫ neø±XÊ\T bı+<äT‘·Tqï ]#ê >∑+>√bÕ<ë´j·T, ‘êC≤>± eTs√ \ø°ÿ #êHé‡ n+<äT≈£î+~. ã˙ï (n\T¢ ns¡T®Hé) düs¡düq q{Ï+#˚ dü<äeø±XÊìï ÄyÓT bı+~q≥Tº yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. |üPØ »>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+ ˝À n\T¢ ns¡T®Hé V”≤s√>± q{Ï+#˚ ªÇ<ä›s¡e÷àsTT\‘√μ ∫Á‘·+˝À Ç|üŒ{Ïπø neT˝≤ bÕ˝Ÿ z ø£<∏ëHêsTTø£>± m+|æ¬ø’+~. eTs√ ø£<∏ëHêsTTø£>± ‘ê|”‡ q{ÏdüTÔ+<ä+≥÷ Ç{°e\ yês¡Ô\T e#êÃsTT. nsTT‘˚, ‘ê|”‡ ã<äT\T ]#êqT rdüT≈£îqï≥Tº ‘êC≤ düe÷#ês¡+. ã+&É¢ >∑DÒwt ì]à+#˚ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>∑T á HÓ\ 17 qT+∫ »s¡T>∑T‘·T+~. ôdŒsTTHé ˝À á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>∑T m≈£îÿe uÛ≤>∑+ »s¡T>∑T‘·T+<äì n+≥THêïs¡T.

uÛ≤ e q

μs¡#·Ãμ <äs¡Ù≈£î&çøÏ |üeHé |ü#·ÃC…+&Ü ‘·q ∫s¡ø±\ $TÁ‘·T&ÉT X¯s¡‘Y eTsêsY ≈£î z ∫Á‘êìï #˚j·T&ÜìøÏ |üeHé ø£˝≤´DY n+^ø£]+∫q dü+>∑‹ eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. ø±>±, á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT>± dü+|ü‘Y q+~ m+|æ¬ø’q≥Tº Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. ªs¡#·Ãμ dæìe÷‘√ ô|<ä› $»j·÷ìï n+<äT≈£îqï dü+|ü‘Y $ì|æ+∫q ø£<∏ä |üeHé ≈£î m+‘·>±H√ q∫Ã+<ä˙, @e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ\T #Ó|üŒ≈£î+&Ü, Ábıd”&é ne«eTì Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃ&É˙ n+≥THêïs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À |üeHé ì Ç+‘·>± Ç+Áô|dt #˚dæq ø£<∏ä eTs=ø£{Ï ˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. Á‹$Áø£yéT lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À |üeHé q{Ï+#˚ dæìe÷ |üPs¡ÔsTTq yÓ+≥H˚... n+fÒ... e#˚à @&Ü~ y˚T HÓ\˝À á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>∑T yÓTT<ä\e⁄‘·T+~.

l<˚$‘√ es¡à dæìe÷? ªÇ+–¢wt $+–¢wtμ dæìe÷‘√ eT∞¢ yÓ+&ç‘Ós¡ ô|’øÏ e∫Ãq l<˚$ dü¬ø‡dt ø=≥º&É+‘√, ÄyÓT‘√ dæìe÷\T ì]à+#·&ÜìøÏ u≤©e⁄&é |òæ*+ y˚Tø£sY‡ ÄdüøÏÔ, ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. ø=+ ‘·eT+~ n|ü⁄Œ&˚ ÄyÓT‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T ≈£L &Ü ÁbÕs¡+_Û+∫q≥Tº yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ÄyÓT n_Ûe÷ì sêyéT >√bÕ˝Ÿ es¡à ≈£L&Ü ˝…’H√¢øÏ e#êÃ&É≥. l<˚$‘√ |üP]Ô Vü‰ dü´uÛÑ]‘· ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔHêï&Éì n+≥THêïs¡T. n|üŒ{À¢ ‘·qT rdæ q ªø£åDø£åD+μ ‘·s¡Vü‰˝À á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~ kÕÔqì #ÓãT‘·THêï&Éì düe÷#ês¡+. es¡à n+ fÒ l<˚$øÏ ≈£L&Ü kÕ|òtº ø±s¡ïsY e⁄+~ ø±ã{Ϻ, ÄyÓT ≈£L&Ü á ÁbÕ»≈£îºøÏ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Çe« #·Ãqï~ u≤©e⁄&é esêZ\ ø£<∏äq+. ô|’>±, ÄyÓT qT eT]+‘· n+<ä+>± #·÷|æ+#·&Üìπø es¡à ø£wüº|ü&É‘ê&ÉT. Ç~ ‘·q ¬øØsY øÏ ≈£L&Ü ôV≤˝ŸŒ ne⁄‘·T+<äqï~ l<˚$ Ä˝À#·q.

&ÉeTs¡Tø£+ $&ÉT<ä\ yêsTT<ë?

Hê>±s¡T®q ‘êC≤ ∫Á‘·+ ª&ÉeT s¡Tø£+μ . á ∫Á‘·+ nø√ºãsY 19q $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡H˚ dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ n+‘ ·≈£î eTT+<äT s√CÒ n+fÒ nø√ºãsY 18q |üeHéø£˝≤´DY V”≤s√>± |üPØ »>∑Hêï<Ûé &Ó’¬sø˘º #˚dæq μ¬øyÓTsêeTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTμ ∫Á‘·+ n‘·´~Ûø£ Á|æ+≥¢‘√ $&ÉT <ä\ ø±uÀ‘√+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À &çÅdæºã÷´≥sY‡ μ&ÉeTs¡Tø£+μ ∫Á‘ê ìï yêsTT<ë y˚düTø√eTì ø√s¡T‘·T q≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ ìsêà‘· yÓ+ø£{Ÿ e÷Á‘·+ |òæø˘‡ #˚dæq ‘˚BH˚ $&É<ä\ #˚j·÷\ì n+≥THêïs¡ì, nsTT‘˚ bò˛dtº bò˛Hé nj˚T´ neø±XÊ\T m≈£îÿe ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ¬s+&ÉT ô|<ä› dæìe÷\T ø±e≥+‘√ ~ÛjÓ÷≥sY‡ düeTdü´ edüTÔ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Hê>±s¡T®q Bìï ø={ϺbÕπsdüTÔHêïs¡T. Äj·Tq á ÇwüO´ ô|’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷...μdü+Áø±+‹øÏ 3, 4 ô|<ä› dæìe÷\T edüTÔ+{≤sTT. n|ü&ÉT ˝Òì düeTdü´ Ç|ü&Ó+<äTø=düTÔ+~. Ç~ <ädüsê |ü+&ÉT>∑ d”»Hé ø£<ë. dæìe÷ q∫Ñ˚ Áù|ø£å≈£î\T mqïsTTHê #·÷kÕÔs¡Tμ nHêïs¡T. <ë+‘√ <äs¡Ùø£,ìsêà‘·\T &Ó’\yÓ÷˝À |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢` $ìøÏ&ç. Ç+&ÉÅd”º ô|<ä›\T ≈£L&Ü dü+Áø±+‹ n+fÒ eT÷&ÉT s√E\ |ü+&É>∑ ø±ã{Ϻ ø£˝…ø£åHé‡ |üs¡+>± @ Çã“+B ñ+&É<äT ø±˙,<ädüsê nH˚~ qesêÁ‘·\T nHêï ˇø£ÿ s√CÒ ø£<ë Á>±+&é >± »s¡T|ü⁄‘ês¡T..yêsTT<ë y˚düTø√e≥y˚T u…dtº nì dü÷∫düTÔqï≥T¢` düe÷#ês¡+. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #·]Á‘·˝À ∫s¡kÕúsTT>± ì*#˚ $<Ûä+>± <äs¡Ù≈£î&ÉT lìyêdü¬s&ç¶ á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡ì, Ç+&çj·THé Ád”ÿHéô|’ eTT+<Óqï&É÷ #·÷&Éì $<Ûä+>± Á>±|òæø˘‡ á dæìe÷˝À #·÷&=#·Ãì ÄsY.ÄsY eT÷M y˚Tø£sY‡ n~ÛH˚‘· yÓ+ø£{Ÿ #ÓbÕŒs¡T. nqTwüÿ V”≤s√sTTHé >± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À Á|üø±wtsêCŸ, >∑DÒwt yÓ+ø£Á{≤eTHé, ÁãVü‰àq+<ä+, s¡|òüTTu≤ãT, myÓTàdt Hêsêj·TD, ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé, Jyê, Á|ü>∑‹, ø£$‘·, s¡õ‘·, ^‘ê+»*, dü‘·´ø£èwüíHé, Á|æj·T, n_Ûqj·T, ø£\Œq, n|üPs¡« ‘·~‘·s¡T\T Ç‘·s¡ bÕÁ‘·<Ûës¡T\T. á ∫Á‘êìøÏ ø£<∏ä: yÓ*>=+&É lìyêdt, ¬øyÓTsê: #√{≤Hêj·TT&ÉT, düVü≤ ìsêà‘·: $.düTπswt¬s&ç¶, düeTs¡ŒD: ¬ø.n∫ìs&ç¶.

qj·Tq‘ês¡≈£î ¬s+&ÉTqïs¡ ø√≥T¢! ª&Éغ |æø£ÃsYμ dæìe÷ Øy˚Tø˘ ≈£î dü+ã+~Û+∫ qj·Tq‘ês¡ ù|s¡T eT∞¢ yês¡Ô˝À¢øÏ møÏÿ+~. $<ë´ u≤\Hé ø£<∏ëHê sTTø£>± @ø±Ôø£|üPsY Væ≤+B˝À ì]à+∫q á ∫Á‘·+ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫q $wü j·T+ eTq≈£î ‘Ó\TdüT. <ë+‘√, Bìì ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ Øy˚Tø˘ #˚ùd ñ<˚›X¯+‘√, qj·T q‘ês¡qT dü<äs¡T ìsêà ‘· ‘êC≤>± dü+Á|ü~+ ∫+<ä≥. á dæìe÷ ì+&Ü X¯è+>±s¡ düìïy˚ XÊ\T ø£*– e⁄+&É&É+ e\¢ qj·THé ‘·q bÕ]‘√wæø£+>± ¬s+&ÉT qïs¡ ø√≥T¢ &çe÷+&é #˚dæ+<ä˙, n+‘· yÓTT‘êÔ˙ï Çe«&ÜìøÏ ìsêà‘· ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î e∫Ã+<ä˙ n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚, Ç+<äT˝À @e÷Á‘·+ yêdüÔe+ ˝Ò<äì qj·Tq‘ês¡ düìïVæ≤‘·T\T #ÓãT‘·T+&É>±... Ç~ yêdüÔey˚T q˙, ‘·«s¡˝ÀH˚ nÁ–yÓT+≥T ≈£L&Ü ne⁄‘·T+<ä˙ eTs√|üø£ÿ ìsêà‘· esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. Ç+‘·ø°, @~ ì»yÓ÷ ‘·«s¡˝À ‘˚*b˛‘·T+~!

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


ø±∫>∑÷&É md”‡ Vü‰düº˝Ÿ e<ä› n_Ûeè~Δ |üqT\qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï myÓTà˝Ò´ øÏwüHé¬s&ç¶

X¯óÁø£yês¡+, 12 nø√ºãsY 2012

bÕ‘·ãd”Ô˝À rÁe ñÁ~ø£Ô‘·

ù|J\T : 8

16q q>∑sêìøÏ sêqTqï Á|ü<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11, düTes¡íyês¡Ô: Á|ü<Ûëì &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ôV’≤<äsêu≤<äT |üs¡´≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q ôw&É÷´˝ŸqT Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±sê´\j·T+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. áHÓ\ 16q ñ<äj·T+ 11.55 >∑+≥\≈£î &Ûç©¢ qT+∫ yêj·TTùdq Á|ü‘˚´ø£ $e÷q+˝À Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<äT ãj·T\T<˚s¡‘ês¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.05 >∑+≥\≈£î ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì uÒ>∑+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·T+ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.10 >∑+≥\≈£î uÒ>∑+ù|≥ qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ ôV≤*ø±|üºsY˝À JyÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡ ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.45 qT+∫ 2.55 >∑+≥\ es¡≈£î ô|’˝≤Hé ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.30 >∑+≥\ qT+∫ 4.10 JyÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡˝À Á|ü<Ûëì Á|üdü+–kÕÔs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 4.50 >∑+≥\≈£î uÒ>∑+ù|≥ qT+∫ Á|ü<Ûëì &Ûç©¢øÏ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷DeTe⁄‘ês¡T. Á|ü<Ûëì |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\T q>∑s¡+˝À Äj·Tq |üs¡´{Ï+∫q ÁbÕ+‘ê˝À¢ >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. uÒ>∑+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·T+˝À Á|ü<ÛëìøÏ d”m+ øÏs¡DY, >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T kÕ«>∑‘·+ |ü\ø£qTHêïs¡T.

m+m+{°mdt, Äغd” ãdtbÕdt <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11, düTes¡íyês¡Ô: bÕ‘·ãd”Ô˝À rÁe ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+ ~. #ê]Á‘·ø£ eTVü≤+ø±[ neTàyê] Ä\j·T+˝À #√ØøÏ bÕ\Œ&çq ì+~ ‘·T\qT n¬sdüTº #˚j·÷\ì uÛÑ≈£îÔ\T, Væ≤+<äT dü+düú\T #˚|ü{Ϻq sê´©ì b˛© düT\T n&ÉT¶ø√e&É+ ñ‘·ÿ+sƒ¡≈£î <ë] rdæ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒwüºyÓTÆq Vü‰$÷ Ç#˚à es¡≈£L Ä+<√fi¯q $s¡$T+#·uÀeTì ñeTà&ç Ä\j·÷\ nk˛dæj˚T wüHé‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTVü≤+ø±∞ Ä\j·T+ e<ä› u…’sƒêsTT+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒwüºyÓTÆq Vü‰$÷ Ç#˚à es¡≈£î Ä+<√fi¯q $s¡$T+#˚~ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶, &ûJ|” ~H˚XŸ¬s&ç¶, q>∑s¡ b˛©düT ø£$TwüqsY nqTsê>¥ X¯s¡à e∫à dü]›#Ó|üŒ&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T XÊ+‹+#ês¡T.bÕ‘·ãd”Ô˝Àì ˝≤˝Ÿ<äsê«» dæ+Vü≤yêVæ≤ì eTVü≤+ø±∞ Ä\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq #√Ø

eTVü≤+ø±[ Ä\j·T+˝À #√Øì ìs¡dædü÷Ô sê´© n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T, yê>±«<ä+ eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ Vü‰MT‘√ ñ‘·ÿ+sƒ¡≈£î ‘Ós¡ »]–+~. Hê{Ï ìC≤+ Á|üuÛÑTe⁄ düeT]Œ+∫q q>∑\‘√ bÕ≥T neTàyê] ÄuÛÑs¡D≤\T #√ØøÏ >∑Ts¡j·÷´sTT. Bìï ìs¡dædü÷Ô uÛÑ≈£îÔ\T, Ä\j·T ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ‘·ãd”Ô ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sê´©øÏ MôV≤#Y|”, ã»s¡+>¥<äfiŸ, ;CÒ|”, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eT<䛑·T |ü*ø±sTT. #√ØøÏ bÕ\Œ&çq yê]ì yÓ+≥H˚ ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11, düTes¡íyês¡Ô: »+≥ q>∑sê˝À¢ m+m+{°mdt, Äغd” ãdüT‡˝À¢ Á|üj·÷D≤ìøÏ C≤Ø #˚ùd HÓ\yêØ bÕdt\ <Ûäs¡qT <ä.eT.¬s’˝Ò« ô|+∫+~. s¡÷.600qT+∫ s¡÷.700≈£î ô|+∫+~. ô|+∫q <Ûäs¡ á HÓ\ 15 qT+∫ neT\T #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~.

ôV’≤f…ø˘‡ yÓ’|ü⁄ yÓfi‚¢ s¡Vü≤<ës¡T˝À¢ H˚&ÉT Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11, düTes¡íyês¡Ô: áHÓ\ 16q Á|ü<Ûëì sêø£ dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤f…ø˘ dæ{° |ü]düsê˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡ #˚kÕÔs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ qT+∫ 4.30 es¡≈£î ôd’ãsY ≥esY‡, >∑∫ÃuÖ* ô|òÌ¢zesY yÓ’|ü⁄ yÓfi‚¢ s¡Vü≤<ës¡T\qT eT÷dæy˚kÕÔs¡T.

d”m˙® ãdüT‡\T uÛ≤s¡y˚T

ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\≈£î

>±´dt düs¡|òüsê #˚j·T˝ÒeT+≥Tqï @C…˙‡\T Á|üj·÷D°≈£î\T Çã“+<äT\T |ü&É‘ês¡ì n~Ûø±s¡T\ Ä+<√fi¯q Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–q ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì $qï|ü+

35 y˚\T Äs√>∑´ ;e÷

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): Ç|üŒ {Ïπø qcÕº\ }_˝À ñqï ÄغdæøÏ Ç~ ô|<ä› ‘·\ H=|æŒ e÷]+~. eTs√yÓ’|ü⁄ >±´dt ì*|æy˚‘· ø±s¡D+ >± ãdüT‡\T eT÷\q |ü&ç‘˚ Á|üj·÷DÏ≈£î\T eT]+‘· Çã“+<äT\T m<äTs√ÿyê*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. d”m˙® >±´dt düs¡|òüsê #˚düTÔqï uÛ≤>∑´q>∑sY >±´dt @C…˙‡øÏ ]\j·THé‡ >±´dt cÕø˘ Çe«&É+‘√ Äغd” n~Ûø±s¡T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. sê»<Ûëì‘√ bÕ≥T $»j·T yê&É˝Àq÷ Hê\T>∑Te+<ä\≈£î ô|’>± ãdüT‡\qT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï dü+düú Çã“+<äT˝À¢ |ü&ÉqT+~. >±´dt düs¡|òüsê ì*|æy˚j·T&É+‘√ Äغd” ˝≤u≤\≈£î ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11, düTes¡íyês¡Ô: ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´ \qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ |üì#˚düTÔ+<äì ø±]àø£XÊK eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY #ÓbÕŒs¡T. ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ 35y˚\ es¡≈£î Äs√>∑´;Ûe÷ ø£*Œ+ #·qTqï≥T¢ eT+Á‹ <ëq+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêh+˝À ø=‘·Ô>± eT÷&ÉT á mdt◊ ÄdüŒÁ‘·T\T, ¬s+&ÉT ámdt◊ yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ eT÷&ÉT &Éj·÷\ dædt j·T÷ì≥¢qT ‘·«s¡˝À @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ eT+Á‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T. dü∫yê \j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ø±]àø£XÊKô|’ Äj·Tq Á|üC≤Væ≤‘·+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T, ôd\e⁄\ eT+p s¡T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ |üs¡´y˚ø£åD≈£î Á|ü‘˚´ø£ {≤dtÿbò˛sY‡ @sêŒ≥T #˚j·TqT qï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L 1008 ø£sêà>±sê\T ‘·ìF #˚dæ <ë<ë|ü⁄ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ es¡≈£L »]e÷Hê\T $~Û+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. 2011 qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L 2114 eT+~ u≤\ø±]à≈£î\≈£î $eTTøÏÔ ø£*–+ #êeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. nìï ø£+ô|˙\T ø±]à≈£î\($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

bÕ‘·ãd”Ô˝À rÁe ñÁ~ø£Ô‘· n¬sdüTº #˚j·÷\+≥÷ Ä\j·T+ qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+∫q sê´©øÏ y˚˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. nsTT‘˚, sê´©ì b˛©düT\T n&ÉT¶ø√e&É+‘√ rÁe ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. nsTT‘˚, Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\T e÷Á‘·+ sê´© ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î j·T‹ï+#·&É+, b˛©düT\T n&ÉT¶ø√e&É+‘√ yê>±«<ä+ »]–+~. sê´©øÏ nqTeT‹ ˝Ò<äì b˛©düT\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. n‘·´+‘· düTìï‘· ÁbÕ+‘·yÓTÆq bÕ‘·ãd”Ô˝À sê´© ìs¡«Væ≤ùdÔ.. |ü]dæú‹ #˚sTT <ëfÒ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. neTàyê] q>∑\qT #√Ø #˚dæq yê]ì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì uÛÑ≈£îÔ\T &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä\j·T+ e<ä› u…’sƒêsTT+#ês¡T. Ä\j·÷ìøÏ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+˝À b˛©düT\T $|òü\eTj·÷´s¡ì, #√Øô|’ yês¡T ‘·ø£åDy˚T düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. y˚πs ÁbÕs¡úHê\j·÷˝À¢ @ ∫qï |òüT≥q »]–Hê düŒ+~+#˚ Á|üuÛÑT‘·«+.. eTVü≤+ø±[ Ä\j·T+˝À #√Øô|’ m+<äT≈£î düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ z≥¢ ø√dü+ z esêZìøÏ ø=eTTàø±k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ¨+ eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ Ä\j·÷ìøÏ e∫à |òüT≥q düú˝≤ìï |ü]o*+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <=+>∑\qT |ü≥Tº≈£î+{≤eTì Á|üuÛÑT‘·«+ düŒwüºyÓTÆq Vü‰$÷ Ç#˚à es¡≈£L Ä+<√fi¯q $s¡$T+#˚~ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷s¡&É+‘√ bÕ‘·ãd”Ô˝À uÛ≤Ø>± ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. q>∑s¡ b˛©düT ø£$TwüqsY nqTsê>¥ X¯s¡à dü«j·T+>± |ü]dæú‹ì dü$÷øÏå+#ês¡T. Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. #√s¡T\qT |ü≥Tº≈£î+{≤eTì, sê´© ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø 11 eT+~ nqTe÷ì‘·T\qT n¬sdüTº #˚XÊeTì, M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝À πødüTqT #Û˚~kÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. ì+~‘·T\qT e~* ô|fÒº |ü]dæú‹ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, n‘·´+‘· düTìï‘·yÓTÆq bÕ‘·ãd”Ô˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T ‘·˝…‘˚Ô Á|üe÷<ä+ ñ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ Ä\j·T+ e<ä› ìs¡düq #˚|ü≥Tºø√e#·Ãì, ø±˙, sê´© e÷Á‘·+ rjÓTT<ä›ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. B+‘√ Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T Ä\j·T+ e<˚› u…’sƒêsTT+#ês¡T. ¨+ eT+Á‹ e∫à düŒwüºyÓTÆq Vü‰$÷ Çyê«\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡T. eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶, &ûJ|” ~H˚XŸ¬s&ç¶ e∫à #√Ø »]–q eTVü≤+ø±[ Ä\j·÷ìï |ü]o*+#ês¡T. Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\‘√ #·]Ã+#ês¡T. M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝À #√s¡T\qT |ü≥Tº≈£î+{≤eTì ÄyÓT Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. eTVü≤+ø±∞ Ä\j·÷ìøÏ |ü{Ïwüº ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì, Ä\j·T+ #·T≥÷º d”d” ¬øyÓTsê\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. eT+Á‹ Vü‰$÷‘√ Ä\j·T ñeTà&ç ø£$T{° kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯qqT $s¡$T+#ês¡T.

d”m˙® ãdüT‡\T uÛ≤s¡y˚T >∑+&ç|ü&É&É+‘√bÕ≥T ãdüT‡\qT @+#˚j·÷\qï Ä˝À#·q˝À n~Ûø±s¡T\T |ü&ܶs¡T. á ãdüT‡\≈£î eT∞¢ &ûõ˝Ÿ Ç+»Hé\T @sêŒ≥T #˚j·÷\+fÒ Ks¡Tà n~Ûø£eTe⁄‘·T+<äì Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T.ãdüT‡ Á|üj·÷ DÏ≈£î\≈£î Çã“+<äT\T |ü&É≈£î+&Ü ãdüT‡\T mø£ÿ&É qT+∫ rdüT≈£î sêyê\ì Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À q&çù|+<äT≈£î rdüT≈£î e∫Ãq 180 ãdüT‡\qT >±´dt ø=s¡‘· ø±s¡D+>± &ûõ˝ŸøÏ e÷sêÃs¡T. n+<äT≈£î Á|ü‹ ãdüT‡≈£î s¡÷.5 \ø£å\ #=|ü⁄Œq s¡÷.640ø√≥T¢ nedüs¡+. Á|üdüTÔ‘·+ Äغd” ñqï |ü]dæú‘·T˝À¢ Ç+‘· Ks¡Tà #˚j·T&É+ ø£wüºy˚Tqì Äغd” n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº kÕ~Ûø±s¡‘· ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT &Üø£ºsY ã÷πs˝≤˝Ÿ ø£$T{° dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î ø±\TcÕ´ìï ‘·–Z+#˚+<äT≈£î Äغd” n~Ûø±s¡T\T

s¡÷.100ø√≥T¢ yÓ∫Ã+∫ 350 dæmHéõ ãdüT‡\qT ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é ˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ø£+{ÀHÓà+{Ÿ, Vü≤ø°+ù|≥ &çb˛\ <ë«sê dæmHéJì düs¡|òüsê #˚kÕÔ eTì uÛ≤>∑´q>∑sY >±´dt @C…˙‡ ˇ|üŒ+ <ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. ˇ|üŒ+<ä+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ s√p 103 Ä]¶qØ ãdüT‡\≈£î >±qT 7y˚\ πøJ\ >±´dtqT düs¡|òüsê #˚k˛Ô+~. Á|ü‹ ãdüT‡ s√E≈£î 300øÏ˝À$÷≥s¡T¢ ‹s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ M{ÏøÏ 70 πøJ\ >±´dt nedüs¡+. 103 ãdüT‡\ qT+∫ Á|ü‹s√p s¡÷.8 \ø£å\ Ä<ëj·T+ Äغd”øÏ ek˛Ô+~. n+fÒ @{≤ e#˚à s¡÷.24ø√≥¢ Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç |ü&çqfÒ¢. Ç|üŒ{Ïπø uÛ≤>∑´q>∑sY >±´dt @C…˙‡ qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝À >±´dt düs¡|òüsê ns¡ø=s¡>± ñ+&É&É+‘√ 350 ãdüT‡˝À 103 ãdüT‡\qT e÷Á‘·y˚T Äغd” n~Ûø±s¡T\T q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. $T–*q yê{Ïì &ûõ˝Ÿ Ç+»Hé\T>± e÷]à q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. neTàø£|ü⁄ |üqTï ‘·–Z‘˚H˚ eTqT>∑&É... s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+düú≈£î neTàø£|ü⁄ |üqTï uÛ≤s¡+ ≈£L&Ü >∑T~ã+&É>± e÷]+~. qcÕº˝À¢ ñqï Äغd”øÏ s¡÷.734.90ø√≥T¢ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘√+~. ô|+∫q #ÛêØ®\ e\¢ Äغd”øÏ s¡÷.362.90 ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T Ä<ëj·T+ edüTÔ+<äì, Ç+ø± s¡÷.372 ø√≥T¢ qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø s¡÷.4000ø√≥¢ n|ü⁄Œ˝À¢ ñqï m|æmdtÄغd” Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹ @{≤ s¡÷.446.45 ø√≥¢qT |üqTï s¡÷|ü+˝À #Ó*¢k˛Ô+~. $e÷q Ç+<Ûäq+ô|’ ◊<äT XÊ‘·+ |üqTï $~ÛdüTÔqï sêh düsêÿs¡TÁ|üC≤ s¡yêD≤ dü+düú nsTTq Äغd”øÏ $Áø£sTT+#˚ &ûõ˝Ÿô|’ e÷Á‘·+ 22.5 XÊ‘·+ neTàø£|ü⁄ |üqTï $~Ûk˛Ô+~. |üqTï\qT e÷Á‘·+ edü÷\T #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ Äغd”øÏ #Ó*¢+#ê*‡q ãø±sTT\ >∑T]+∫ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äT. 2009 qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Äغd”øÏ s¡÷.600ø√≥¢ es¡≈£î #Ó*¢+#ê*‡ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç≥T ãø±sTT\T #Ó*¢+#·≈£î+&Ü, n≥T |üqTï\qT #Ó*¢+#·≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ Äغd” eTqT>∑&Éπø eTT|ü⁄Œ‘ÓdüTÔ+<äqï n_ÛÁbÕj·÷\T ø±]à≈£î˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. &ûõ˝Ÿô|’ neTàø£|ü⁄ |üqTïqT 5 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î Á|üø£{Ï+∫q sêsTTr\T, ãø±sTT\qT #Ó*¢+∫ Äغd”ì Ä<äTø√yê\ì Ç{°e\ Á|ü‹bÕ<äq\‘√ dü+düú j·÷»e÷q´+ z ìy˚~ø£qT s¡÷bı+~+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ Ä ìy˚~ø£qT ÄyÓ÷~ùdÔ dü+düú≈£î s¡÷.346 ø√≥T¢ Ä<ë nj˚T´ neø±X¯eTT+<äì n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ @ y˚Ts¡≈£î düŒ+~düTÔ+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

35y˚\T Äs√>∑´ ;e÷ $wüj·T+˝À ìã+<Ûäq\qT K∫Ñ·+>± neT\T #˚j·÷\ì eT+Á‹ á dü+<äs¡“¤+>± #ÓbÕŒs¡T. ø±]àø£#·{≤º\ neT\T≈£î dü+ã+~Û+∫ |òæsê´<äT\T eùdÔ yÓ+≥H˚ düŒ+~+#ê*‡+~>± á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ ˝ÒãsY ø£$÷wüqsYqT ø√sês¡T. ø±]à≈£î\+<ä]ø° Hê´j·T+ »s¡>±\ì, Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï düVü≤ø±s¡+ ≈£L&Ü n+<˚˝≤ n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+#˚ ø±]à≈£î\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£+>± Ä]Δø£düVü‰j·T+ #˚j·T≥y˚T ø±≈£î+&Ü Ä ≈£î≥T+u≤\qT nìï $<Ûë\ Ä<äT≈£î+≥T+<äì Hêπ>+<äsY $e]+#ês¡T. |æ\¢\qT |üì˝À ô|≥Tº≈£î+fÒ ø£]ƒq#·s¡´\T ñ+{≤j·Tì, u≤\ø±]àø£ e´edüú ìs¡÷à\q≈£î düe÷»+˝À Á|ü‹ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì á dü+<äs¡“¤+>± Hê>∑+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n~Ûø±s¡T\T m+‘· Á|üj·T‹ïdüTÔqï|üŒ{Ïø° mø£ÿ&√ z#√≥ u≤\ø±]à≈£î\T ø£ì|ædü÷ÔH˚ ñHêïs¡ì, á $wüj·T+˝À ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ä˝À∫+#ê\Hêïs¡T.

#·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·‘√ bÕغ˝À¢ eDT≈£î ‘Ó<˚bÕ H˚‘· dü÷s¡´+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, nø√ºãs¡T 11 (düTes¡íyês¡Ô): #·+Á<äu≤ãT ªedüTÔHêï MTø√dü+μ bÕ<äj·÷Á‘·‘√ nìï bÕغ˝À¢ eDT≈£î yÓTT<ä˝…’+<äì ‘Ó<˚bÕ H˚‘· dü÷s¡´+ nHêïs¡T. bÕ<äj·÷Á‘· 100 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ |üP]Ô #˚düT≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡Tyês¡+ dü÷s¡´+ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ì‘·´edüs¡ <Ûäs¡\T ô|+∫ Á|ü»\≈£î ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü ‹+&ç˝Ò≈£î+&Ü #˚k˛Ô+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ø±+Á¬>dt Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚ùd ˇø£ÿ |ü˙ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Çø£ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ m|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê<äì Á>∑Væ≤+∫q eT+Á‘·T\T @+ dü+bÕ~+∫Hê Ç|ü&˚ nqï≥T¢>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. |ü<äe⁄\qT ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ‘·|üŒ Á|üC≤düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À esê¸\T ˝Ò≈£îHêï ø£¬s+{Ÿ≈£î m≥Te+{Ï Çã“+~ ˝Ò<äì ø±˙ Ç|ü&ÉT $kÕÔs¡+>± esê¸\T ≈£î]dæHê $|üØ‘·+>± ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\T $~ÛdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ø£¬s+{Ÿ m|ü&ÉT edüTÔ+<√.. m|ü&ÉT b˛‘·T+<√ ≈£L&Ü ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹ ñ+<äHêïs¡T. sêh+˝À Çìï düeTdü´\THêï d”m+, eT+Á‘·T\T e÷Á‘·+ ‘êeTT @+#˚dæHê #Ó\¢u≤≥T

ne⁄‘·T+<äH˚ <Û√s¡DÏì Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. n˝≤π> #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î eT+∫ düŒ+<äq ek˛Ô+<äì, eTVæ≤fi¯\T bÕ<äj·÷Á‘·≈£î uÛ≤Ø>± Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì dü÷s¡´+ nHêïs¡T. Çø£ ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq $wüj·÷ìø=ùdÔ ‘Ó\+>±D≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì nHêïs¡T. Ç#˚Ã~ y˚Ty˚T.. ‘Ó#˚Ã~ y˚Ty˚T nì #Ó|ü≈£î+≥Tqï ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ∫es¡≈£î #˚ùd<˚MT ˝Ò<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. yêfi¯¢≈£î ø£˙dü+ bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ e<ä› ≈£L&Ü e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n~>√ e#˚Ãk˛Ô+~.. Ç~>√ e#˚Ãk˛Ô+~ n+≥÷ &Ûç©¢˝À Á|ü>∑˝≤“\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T düs¡<ë\ ø√düy˚T &Ûç©¢ yÓfi¯óÔHêïs¡ì nHêïs¡T. me¬sìï ≈£îÁ≥\T |üìïHê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ m<äT>∑T<ä\qT Ä|ü˝Òs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ≈£î uÛÑj·T|ü&ç d”m+ kÕúìø£ mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äì, ˇø£y˚fi¯ mìïø£\≈£î yÓfi‚Ô bÕغ n‘·´~Ûø£ kÕúHê˝À¢ $»j·Tu≤e⁄{≤ m>∑Ts¡y˚düTÔ+<äì dü÷s¡´+ #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\T ≈£L&Ü dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\|ü&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTì Äj·Tq nHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 12, nø√ºãsY 2012

n+>∑Héyê&û\ô|’

sê»ø°j·T ô|‘·Ôq+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11, düTes¡íyês¡Ô: —¡Õ˝ÿÕ‹[ @LigRi©±s™y≤U∂, A∏R∂W Dμ][˘gSá ¨s∏R∂W™´sVNRPLiÕ‹[ @À≥œ¡˘LÛRiVá @L>RiªRΩ NRPLi¤…¡[ LS«¡NUP∏R∂V «‹[NRP˘Li @μ≥j∂NRP\Æ™sVLiμR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. @μ≥j∂NSLRi FyLÌki ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV @LigRi©±s™y≤U∂ ¨s∏R∂W™´sVNSá\|ms —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVá\|ms ºdΩ˙™´s IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´sxqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ªRΩVá ™´sLRiNRPV @LigRi©±s™y≤U∂ ¨s∏R∂W™´sVNSáՋ[ «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVN][™´s»¡Liª][ xmsáV ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ rÛy¨sZNP[ªRΩLRiVáNRPV \|qsªRΩLi @LigRi©±s™y≤U∂ Dμ][˘gSáV μR∂NRPV‰ªRΩV©yıLiVV. ™yLjiNTP @©´sVNRPWáLigS D©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV Dμ][˘gSáV LSNRPVLi¤…¡[ @LigRi©±s™y≤U∂ ¨s∏R∂W™´sVNS á©´sV \|qsªRΩLi ¨sáVxmsoμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ L][«¡Ÿ L][«¡ŸNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ @LigRi©±s™y≤U∂á ¨s∏R∂W™´sVNRPLi |msμÙR∂ xqs™´sVxqs˘gS @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´sWLjiLiμj∂.¿¡©yıLRiVáNRPV F¢ztÌsQNSx§¶¶¶LRiLi, ™y˘μ≥j∂ ¨sL][μ≥R∂NRP …‘¡NSáV, ™´sWªRΩX ™´sVLRiflÿáV, gRiLRi˜È™´sªRΩVáNRPV xqs™´sV ªRΩVᢠA•¶¶¶LRiLi @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy* á Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ {qsÚQ˚, bPaRPVxqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡©´sV GLSˆQ\¤…¡Liμj∂. D©´sıªRΩ Ã¡ORPQ ˘Liª][ GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs©´s @LigRi©±s™y≤U∂ ZNP[Li˙μyáV zqs ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩª][ NRPV©yLjiÃ˝¡VªRΩV ©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 15 ˙Fy¤«¡NÌRPVáՋ[ 3670 @LigRi©±s™y≤U∂ ZNP[Li˙μyáV D©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ 85 @LigRi©±s™y≤U∂, 167 @LigRi©±s™y≤U∂ A∏R∂Wá Dμ][˘ gSáV Δÿ◊d¡gS D©yıLiVV. Δÿ◊d¡Ã¡ À≥œ¡LkiÚNTP xmsáVryL˝RiV @μ≥j∂NS LRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©y ™y…”¡Õ‹[ N]¨sı Dμ][˘gSáV À≥œ¡LkiÚ NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS Δÿ◊d¡gS D©´sı @LigRi©±s™y≤U∂ zqs ¡˜Liμj∂ ¨s∏R∂W™´sVNSáV xmspLRiÚLiVV©y..

KØ|òt #˚‹ø=düTÔHêï n+<äì ø£s¡Te⁄ kÕj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11, düTes¡íyês¡Ô: ™´sVLjiN]¨sı L][«¡Ÿ \¤Õ¡æªΩ[ ≈¡Lki£mns xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩN]¬ø¡[Ë xqs™´sV∏R∂VLi ™´sxqsVÚ©yı NRPLRiV™´so ry∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩLi BLiNS @LiμR∂¤Õ¡[ μR∂¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡ LSLiVVºdΩ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ªRΩ*LRigS @LiÆμ∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s ™yLRiV NSLS˘Ã¡ ∏R∂WáV, Àÿ˘LiNRPVá øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yı xmns÷¡ªRΩLi NS©´sLS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ≈¡Lki£mns ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ NRPW≤y ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y @xmsˆVáV ¬ø¡[zqs ™´sVLki Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ Δÿªyá©´sV æªΩLjiøy™´sV¨s \lLiªRΩVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s μR∂gÊRiLRi xms≤R∂VªRΩV©yı Bxmsˆ…”¡NTP gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRi NRPLRiV™´so ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ΔÿªyáՋ[ «¡™´sV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ALÛjiNRPLigS ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¤Õ¡[NRP B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yı,˙gS™´sVLiÕ‹[ μyμyxmso 50 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV NRPLRiV™´so ≤R∂ ¡V˜Ã¡V @Liμj∂©y ™´sVLjiN]LiμR∂LjiNTP @LiμR∂¤Õ¡[μR∂¨s xmsáV ˙gS™´sWá \lLiªRΩVáV @©yıLRiV. NRPLRiV™´so ≤R∂ ¡V˜Ã¡V @LiμR∂NRP @™´sxqÛsáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yı, L][«¡⁄ @μ≥j∂NSLRiVáV, NSLS˘Ã¡∏R∂Wá øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ™ylLi[ NRPLRiV™´s∏R∂W˘LRi©yıLRiV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi @©y™´sXztÌsQª][ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPLRiV™´soª][ xqs•¶¶¶∏R∂VLi @Liμj∂xqsVÚLiμR∂¨s AaRPxms≤ÔR∂ \lLiªRΩVáNRPV C π∏∂[V≤R∂V ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s μR∂gÊRiLRi xms≤R∂VªRΩV©yı NRPLRiV™´so ≤R∂ ¡V˜Ã¡V @LiμR∂NRP \lLiªRΩVáV B ¡˜LiμR∂Vá©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙xmsºΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV \lLiªRΩVá ΔÿªyáՋ[ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V «¡™´sV @LiVV©´sxmsˆ…”¡NTP ™´sVLjiN]LiμR∂LjiNTP ≤R∂ ¡V˜Ã¡V @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVV©y @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ¨s™´sV¯NRPV ¨dslLiºΩÚ©´s»˝¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ™yLRiV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. IN][‰ \lLiªRΩV μyμyxmso xmsμj∂, xmsÆ©sıLi≤R∂V ryL˝RiV NSLS˘Ã¡∏R∂Wá øR¡V»Ì¡W ºΩLjigji©y xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLji NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂W Æ™s◊˝¡©y zqs ¡˜Liμj∂ DLi≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨sáμk∂zqs©´s»˝¡LiVVæªΩ[ Æ™sVVμR∂…”¡ ÷¡xqÌsV, lLiLi≤R∂™´s ÷¡xqÌsV @Li»¡W NSÕÿ¨dsı Æ™sŒ˝œ¡μk∂xqsVÚ©yılLi[ ªRΩxmsˆ xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsºΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[ }msL˝Ri©´sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sW˙ªRΩLi IZNP[ryLji ¬ø¡[aSLRiV gS¨s NRPLRiV™´so ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiV áV xqsˆLiμj∂Li¿¡ NRPLRiV™´so ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ªRΩ™´sV ΔÿªyÕ˝‹[ «¡™´sV @π∏∂[V˘Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s A∏R∂W ˙gS™´sWá \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ Δÿªy ©´sV æªΩLji¿¡ Δÿªy ©´sLi  ¡L`i©´sV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV B¿¡Ë μyμyxmso ©yáVgRiV Æ©sááV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV NRPLRiV™´so ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™´sW ΔÿªyÕ‹[ «¡™´sV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.


X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãs¡T 12, 2012

<√eT\ ìyês¡Dô|’

ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T <√eT ìyês¡D≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eTTì‡|ü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£$TwüqsY kÕÁe÷{Ÿ nXÀø˘ nHêïs¡T. <√eT\ ìyês¡D ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+{Ï #·T≥Tº ñqï yê‘êes¡D≤ìï |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê\Hêïs¡T. bÕ‘· f…Æs¡¢˝À, @dæ, ≈£L\sY, yê≥sY {≤´+ø˘\˝À ˙fi¯ó¢ m|üŒ{Ï ø£|ü&ÉT e÷s¡TÃø√yê\Hêïs¡T. ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <√eT\ô|’ n+<äs¡T ne>±Vü≤q ô|+#·Tø=ì &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷, ∫ø£Hé>∑Tq´ e+{Ï uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq yê´<ÛäT\T Á|üã\ ≈£î+&Ü »Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\Hêïs¡T. XÊìfÒwüHé dæã“+~ <√eT\ eT+<äTqT nìï ãd”Ô\˝À C≤Á>∑‘·Ô>± ø={≤º\ì, |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·T≈£î+fÒ m≥Te+{Ï »ãT“\T sêeHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @á sêeTsêE, &Üø£ºsY sêe÷sêe⁄, @á uÛ≤düÿsYsêE, e÷J øöì‡\sY øÏwüHésêe⁄, ¬ø. q]‡+Vü‰¬s&ç¶, düTu≤“sêe⁄, u≤\j·T´, õ. sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, Hê>∑uÛÑ÷wüD+, eTTs¡∞>ö&é, u≤düÿsYsêe⁄, s¡eT´≈£îe÷], düTC≤‘·, >∑DÒwtq>∑sY yêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±]à≈£î\ ÁbÕD≤\qT ã*>=+≥Tqï |ü]ÁX¯eT\

j·÷»e÷Hê´\ô|’ #·s¡´\T X¯óq´+ u≤˝≤q>∑sY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é |ü]~Û˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É\T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, u≤˝≤q>∑sY, J&çyÓT≥¢, >±+BÛq>∑sY, Á|üXÊ+‘Yq>∑sY, düq‘Yq>∑sY\˝À nH˚ø£+ ñHêïsTT.n+<äT˝À nqTeT‹ì H√#·Tø=ì |ü]ÁX¯eT\˝À ø±]à≈£î\ ÁbÕD≤\T b˛sTTq dü+|òüT≥q\T nH˚ø£+ »]–q Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î yê]ô|’ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+˝Ò<√ ‘Ó*j·Tì njÓ÷eTj·T |ü]dæú‹˝À ø±]à≈£î\T Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T. q>∑s¡•yês¡T ÁbÕ+‘ê\ |ü]ÁX¯eT\T eTè‘·T´≈£îVü≤\qT ‘·\|ædüTÔHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·« $uÛ≤>±\˝Àì düeTq«j·T˝À|ü+, n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ yÓs¡dæ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘ê\˝À nqTuÛ≤e+, nqTeT‹ ˝Òì nH˚ø£ eT+~ nÁø£e÷s¡Z+˝À ø£+ô|˙\qT ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·« #·{≤º\qT yÓøÏÿ]düTÔHêïsTT. ø±]à≈£î\ ìj·TeTø£+ qT+∫ yÓTT<ä\T≈£îì ñ‘·Œ‘·TÔ\ ìsê«Vü≤D, ø£+|ü˙\ ìsêàD+ es¡≈£î nH˚ø£ Ä<˚XÊ\‘√ j·÷»e÷qT\T ìu+<äHê\qT bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü, &ÉãT“ dü+bÕ~+#·&Éy˚T Á|ü<Ûëq+>± #˚düT≈£îì nq´+ ,|ü⁄D´+ ms¡>∑ì ø±]à≈£î\ ÁbÕD≤\qT ã*rdüT≈£î+≥÷ ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\T ≈£L&Ü s√&ÉT¶q |ü&˚dæ |ü]dæú‘·T\T ø£*ŒdüTÔqï j·÷»e÷q´+‘√ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘·+>∑+ ≈£îeTà¬ø’e⁄‘·Tqï rs¡T eT]+‘· uÛÑj·÷+<√fi¯\≈£î >∑T]#˚düTÔ+~. bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É˝À ˇø£ Á&É>¥ Ç+Á&Éd”ºøÏ nqTeT‹ bı+<ä≥eTH˚~ #ê˝≤ øÏ¢wüº‘·s¡yÓTÆq $wüj·T+>± e÷]+~. Á|ü<Ûëq+>± |ü]ÁX¯y˚T $uÛ≤>∑+, bòÕ´ø£ºØ\ $uÛ≤>∑+, bı\T´wüHé ø£+Á{À˝Ÿ uÀs¡T¶, eT+&É\ ¬syÓq÷´ $uÛ≤>∑+, ô|ò’sYùdºwüHé $uÛ≤>±\ nqTeT‘·T\qT bı+<ë*‡ ñ+~. nsTT‘˚ M{Ï˝À @ $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\T Ä$uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹˝À bòÕ´ø£ºØì ÁbÕs¡+_Û+#ê*‡ ñ+~. nsTT‘˚ Äj·÷ $uÛ≤>±\ nqTeT‘·T\qT |üP]Ô>± ñHêïj·÷, ˝Ò<ë nH˚ n+XÊìï |üP]Ô>± |ü]o*+#˚ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ $uÛ≤>±ìï @sêŒ≥T #˚j·T&É+˝À e÷Á‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁX¯<ä› #·÷|ü˝Ò<äT. Bì‘√ |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷qT\≈£î Ç<=ø£ neø±X¯+>± e÷] Äj·÷ $uÛ≤>±\ nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£îHêï j·÷<˚#·Ã>± bòÕ´ø£ºØ\qT

q>∑s¡+˝À ªC≤rj·T 13, 14e ‘˚B˝À¢ ø±s¡÷ºHé ô|òdtºμ 28 qT+∫ mø˘‡b˛f…˝Ÿ˝À eT* J$‘·|ü⁄ |ü+&É>∑ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT÷&ÉT s√E\ ø±s¡÷ºHé |ü+&É>∑≈£î uÛ≤>∑´q>∑s¡+ y˚~ø£ ø±qT+~. düyÓTÆø£´ uÛ≤s¡‹ 16e yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± @õdt bòÂ+&˚wüHé Ç+&çj·THé Çø˘ ÄsYZ\ düVü≤ø±s¡+‘√ áHÓ\ 28 qT+∫ 30e ‘˚~ es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì |ü_¢ø˘ >±¬s¶H釽À »s¡T>∑T‘·T+<äì ñ‘·‡yê\ ø£$T{° #Ó’s¡àHé, sêÁwüº kÕ+düÿè‹ø£ XÊø£ dü\Vü‰<ës¡T &Ü.¬ø.$. s¡eTD≤ #ê] yÓ\¢&ç+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ s¡M+Ás¡uÛ≤s¡‹˝Àì ø£fi≤uÛÑeHé˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ø±s¡÷ºìdüTº\T X‚ø£sY düTuÛ≤ì, X¯+≈£î, X¯+ø£sY sêE sê+bÕ XÊ´+yÓ÷ Vü≤Hé\‘√ bÕ≥T @õdt dü+düú d”áz m+. lìyêdt eTD≤#ê] ñ‘·‡yê\ ˝À>√qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. eT]ìï $esê\≈£î ø±s¡TºìdüTº\T 040`2404 3828 q+ãs¡T˝À dü+Á~+∫ ‘·eT ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·TÃqì düyÓTÆø£´uÛ≤s¡‹ dü‘·´Hêsêj·TD ø√sês¡T.

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î dæ<ä›|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£ $|ü‘·TÔqT+∫ nqTuÛ≤e+ H˚s¡TÃø√yê*‡q Á|üuÛÑT‘·« $uÛ≤>±\T>±ì, ø£+ô|˙ ìsê«Vü≤≈£î\T >±˙ Ä n+XÊ\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«ø£b˛e&É+‘√ á ‘·+‘·T ø±]à≈£î\ bÕ*≥ ÁbÕDdü+ø£≥+>± e÷s¡T‘·T+~. ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝À ∫qï ∫qï j·T÷ì≥¢ Á|üe÷<äø£s¡ s¡kÕj·THê\qT $T*‘·+ #˚ùd j·T÷ì≥T¢ ñqï n~ø±s¡T\T á $wüj·T+˝À #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢>± e´eVü≤]düTÔqï rs¡Tô|’ |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À ø±]à≈£î\T ì‘·´+ @<√ ˇø£ |ü]ÁX¯eT\˝À Á|üe÷<ë\T ‘·s¡#·T#√≥T #˚düT≈£î+≥Tqï ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± ø£+ô|˙ ìsê«Vü≤≈£î\T #˚‘·T\T ‘·&ç|æ ÄdüT|üÁ‘·T\˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+∫ |ü+ù|düTÔHêïπs ‘·|üŒ dü¬s’q $<Ûä+>± düŒ+~+#·&É+˝Ò<äT. Bì‘√ ø±]à≈£î\ ÁbÕD≤\≈£î Äj·÷ |ü]ÁX¯eT˝À s¡ø£åD ˝Òø£b˛e&É+‘√ bÕ≥T eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø=+‘· eT+~ ø±]à≈£î\T #˚‘·T\T, ø±fi¯ófl e+{Ï nej·Tyê\T bı>=≥Tºø=ì ≈£î≥T+ã+‘√ düVü≤ s√&ÉT¶q |ü&ç <äTs¡“s¡ J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. ø±]à≈£î\ ÁbÕD≤\‘√ #·\>±≥e÷&˚ |ü]ÁX¯eT j·÷»e÷q´+ ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ sêqTqï s√E˝À¢ |ü]ÁX¯eT˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\T $T>∑T\s¡ì ø=+‘· eT+~ ø±]à≈£î\T yê] Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n+‘˚ø±<äT ÁbÕD≤\T bı>=≥Tº≈£îqï dü+<äs¡“¤+˝À |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷q´+ qwüº |ü]Vü‰s¡+ #Ó*kÕÔeTì eTè‘·T&ç ≈£î≥T+ã+≈£î Vü‰MT Ç∫à yê]øÏ Çe«≈£î+&Ü s√E\T >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ yê] ≈£î≥T+u≤ìï Væ≤+kÕ\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïeTì, ø±]à≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. á düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£\T>∑CÒdüT≈£îì |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷q´+ ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îì nqTeT‹˝Òì |ü]ÁX¯eT\qT >∑T]Ô+∫ ø±]à≈£î\ ÁbÕD≤\qT |ü]ÁX¯eT dü+|ü<äqT ø±bÕ&˚ yêfi¯ófl m|üŒ{ÏøÏ ekÕÔs√ nì ø±]à≈£î\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T.

dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T #˚j·T÷‘·ìyê«*

˝Àj·TsY {≤´+ø˘ã+&éô|’ ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT* J$‘·|ü⁄ |ü+&ÉT>∑ ù|]≥ $ÁXÊ+‘· Jeq $<Ûëq+ô|’ ˝Àj·TsY {≤´+ø˘ã+&é mø˘‡b˛f…˝Ÿ˝À áHÓ\ 13, 14e ‘˚B˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚XÊeTì $»Hé Ç+&çj·÷ ìsê«Vü≤≈£îsê\T C≤qø°sêeTHé, mdt;◊ ndæôdº+{Ÿ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY (|üs¡‡q˝Ÿ u≤´+øÏ+>¥ $uÛ≤>∑+) s¡+>∑sê»Hé ‘Ó*bÕs¡T. mø£‡b˛{Ÿ˝Ÿ˝À ãT<Ûäyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø±s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yê] e÷{≤¢&Üs¡T $ÁXÊ+‘· J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï ejÓ÷~Û≈£î\ ø√dü+ Á|ü<äs¡Ùq, Ä≥bÕ≥\T, ø=‘·Ô eè‹Ô H˚s¡TÃø√e&É+ ˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. düe÷»+ ôd’‘·+ nqTuÛÑe+ ø£*–q yê] ùde\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√e\dæq nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.

n+<äs¡÷ Äs√>∑´ dü÷Á‘ê\T bÕ{Ï+#·+&ç: ø±s=Œπs≥sY u≤˝≤q>∑sY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ bÕ‘· uÀsTTHé|ü*¢ &ç$»Hé |üs¡~Û˝Àì Vü≤düà‘Yù|{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À>∑\ düs¡düT‡˝À #Ó‘êÔ #Ó<ës¡+ ù|s¡T≈£îb˛sTT Ä ÁbÕ+‘·+˝À ìedæ+#˚ yê]øÏ &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷ e+{Ï yê´<äT\T yê´|æ+#·&É+ »s¡T‘·T+<äì kÕΔì≈£î\T &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY, kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T eTT<ä›+ q]‡+Vü‰ j·÷<äyé <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>±, yÓ+≥H˚ düŒ+~Û+∫q ø±s=Œπs≥sY eTT<ä›+ JôV≤#Yj·T+d” n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·Tj·T|ü]#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ <ä>∑Zs¡T+&ç eTTì‡bÕ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√, dæã“+~‘√ düs¡düT‡˝À ô|s¡T≈£îb˛sTTq #Ó‘êÔ #Ó<ësêìï ‘=\–+|ü#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ eTT<ä›+ q]‡+Vü‰ j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé |üs¡~Û˝Àì Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï nHês√>±´\T ø£\>∑≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î>±qT ‘·>∑T #·s¡´\qT #˚|ü{Ϻ eTTì‡bÕ\{° yê]#˚ s√p <√eT\eT+<äTqT Á|ür >∑©¢˝Àì Á|ür Ç+{ÏøÏ |ü+|ü&É+ »s¡T>∑T‘√+<äì,s√E s√E≈£L ô|s¡T>∑T‘·Tqï &Ó+>∑÷´,eT˝Ò]j·÷ ˝≤+{Ï s√>±\T &ç$»Hé˝À k˛ø£≈£î+&Ü nìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘√+<äì nHêïs¡T.Á|ü»\T ≈£L&Ü Äs√>∑´ dü÷Á‘ê\qT ‘·|üŒø£ bÕ{Ï+#ê\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À N|òt mHéÁ{À\õdtº &ç.j·÷<ä–], q]‡+>¥sêe⁄, <Ûäsêà¬s&ç¶, sêE, j·÷<ä–], Á|üø±wt, {Ï.s¡‘·ïCÀdü|òt, ‹s¡T|ü‹ sêE, •e ≈£îe÷sY, kÕ«$T, Hêj·T≈£î\T m+.z+Á|üø±wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À »>∑BZ]>∑T≥º &ç$»Hé k˛eTj·T´q>∑sY ÁbÕ+‘·+˝À Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å Vü‰˝Ÿ {Ϭø{Ÿ ø√dü+ 130 eT+~ ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î {≤{≤ &çõ≥˝Ÿ bòı{À dü÷º&çjÓ÷ j·T»e÷ì $sƒ¡˝Ÿ>ö&é Äq«sY ñ∫‘·+>± ~+|æ, Á|æ+{Ÿ #˚dæ Ç#êÃs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ ‘·q e+‘·T düVü‰j·T+ #˚XÊqHêïs¡T. nq+‘·s¡+ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TTsê\T sê<ë|ü<äà» e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T eTT+<äT≈£î e∫à düVü‰j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T eT˝Ò¢wt, lìyêdt, dü‘·´Hêsêj·TD, MπsX¯+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

18 qT+∫ Á|üø£è‹ $|ü‘·TÔ\ô|’ dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üø£è‹ $|ü‘·TÔ\T eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô\T, |ü⁄qsêyêdü+ n+X¯+ô|’q Äø√ºãs¡T 18e ‘˚~ Äes¡D˝À n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ädæj·÷ düº&ûdt Çìdæº≥÷´{Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä#ês¡´ ø=+&Ü sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù &Ü.>∑+{≤ »\+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. <Ûäsêï#Íø˘˝À ãT<Ûäyês¡+ yês¡T $˝Ò≈£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <˚X¯$<˚XÊ\ qT+∫ edüTÔqï düTe÷s¡T 300 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\ dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ nø√ºãsY 12, 2012

n|üŒ{Ï qT+∫ H˚{Ïø° Ä\j·T ìs¡«Vü≤DqT Á≥dtº #·÷düT≈£î+{À+~. ø±o Ä\j·÷ìï ¬s+&ÉT uÛ≤>±\T>± ì]à+#ês¡T. yÓTT<ä{Ï uÛ≤>∑+ $XÊ\yÓTÆq Vü‰\T˝≤ $X¯«Hê<∏äTì Ä\j·T+ ¬>’ø±«&é bÕ´˝…dt≈£î m<äTs¡T>± ñ+≥T+~. ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É uÛÑ≈£îÔ\T ÁbÕs¡úq\T #˚düTø√e#·TÃ. ¬s+&√ uÛ≤>∑+˝À kÕ«$Tyês¡T Ä\j·T Á|ü<Ûëq <ë«s¡+ #ê˝≤ ô|<ä›~>±q÷ n+<ä+>±q÷ y˚+#˚dæq >∑s¡“¤>∑T&ç ñ+~. Bìì ‘Ó\¢sê‹‘√ ì]à+#ês¡T. Ä\j·T ñ+≥T+~. ìsêàD≤ìøÏ ñ|üjÓ÷–+∫q |æ\¢s¡¢ô|’ Äj·÷ <˚e‘·\ á yês¡+ rs¡új·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± ákÕ] $TeTà*ï >∑T»sê‘Y˝Àì e&√<äs¡ ø±o $Á>∑Vü‰\T #Óø£ÿã&ç ñHêïsTT. Ä\j·T >√|ü⁄s¡+ ø£qT$+<äT>± $X¯«Hê<∏ä Ä\j·÷ìøÏ rdüT≈£îyÓfi¯ó‘·THêï+. á #ê]Á‘·ø£ Ä\j·÷ìï 120 @fi¯¢ ñ+≥T+~. >∑s¡“¤>∑T&ç˝À •e*+>∑+ yÓ+&ç ‘ê|ü&É+ #˚dæ øÏ+<ä≥ düj·÷Jsêe⁄ ¬>’ø±«&é bÕ\Hê ø±\+˝À ì]à+∫q≥T¢ #Ó|ü⁄‘ês¡T. n‘·´+‘· s¡eTD°j·T+>± ø£ì|ædüTÔ+≥T+~. á ¬>’ø±«&é ‘·<äq+‘·s¡+ Ä\j·÷ìï kÕ«$T e\¢uÛÑsêe⁄øÏ •e*+>±ìï ‘êπø+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\qT n|üŒ–+∫q≥T¢ #Ó|ü⁄‘ês¡T. Ä ‘·sê«‘· kÕ«$T ∫<ëq+<é nqTeT‹+#·s¡T. kÕ«$Tyê]øÏ bÕ\T, düs¡dü«‹ nBÛq+˝ÀøÏ e∫Ã+~. ∫<ëq+<é 1948˝À ˙fi¯¢qT düeT]Œ+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ Ä\j·÷ìøÏ |ü⁄qs¡T<äΔs¡D |üqT\T #˚|ü{≤ºs¡T. ∫<ëq+<é @sêŒ≥T¢ ñ+{≤sTT. düs¡dü«‹ eTs¡D≤q+‘·s¡+ Ä\j·÷ìï Á≥dtº≈£î n|üŒ–+#·&É+ »]–+~. n|üŒ{Ï qT+∫ H˚{Ïø° Ä\j·T ìs¡«Vü≤DqT Á≥dtº #·÷düT≈£î+{À+~. ø±o $X¯«Hê<∏äTì Ä\j·T+ ¬>’ø±«&é bÕ´˝…dt≈£î m<äTs¡T>± ñ+≥T+~. Ä\j·T Á|ü<Ûëq <ë«s¡+ #ê˝≤ ô|<ä›~>±q÷ n+<ä+>±q÷ ñ+≥T+~. Á|ü<Ûëq <ë«s¡+ e<ä› q\¢sê‹‘√ eT\#·ã&ɶ q+BX¯«s¡Tì $Á>∑Vü≤+ ñ+≥T+~. q+BX¯«s¡Tì‘√bÕ≥T nø£ÿ&É z ‘êuÒ\T $Á>∑Vü≤+ ≈£L&Ü >√#·]düTÔ+~. á ‘êuÒ\TqT n<äècÕºìøÏ Á|ürø£>± uÛÑ≈£îÔ\T $X¯«dækÕÔs¡T. Çø£ q+BX¯«s¡ì $Á>∑Vü‰ìøÏ Äe\ kÕ«$÷ e\¢uÛÑ sêe⁄, kÕ«$÷ ∫<ëq+<ä $Á>∑Vü‰\T ø£qã&É‘êsTT. á

{°H˚CŸ˝À ∫ø±≈£î ô|{Ϻ, Ä+<√fi¯q≈£î ø±s¡D+ ne⁄‘·T+{≤sTT. á yÓTT{ÏeT\T q&çej·TdüT‡˝Àq÷ y˚TeTTHêïeT+≥÷ Á|ü‘·´ø£åeTj˚T´ neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. #·s¡à+ n<äq+>± $&ÉT<ä\#˚ùd q÷HÓ\ e\¢ yÓTT{ÏeT\T ekÕÔsTT. q÷HÓ‘√ eT÷düT≈£îb˛sTTq #·s¡às¡+Á<∏ë\T. eTè‘·ø£D≤\T, NeTT‘√ ø±ì NeTT ˝Ò≈£î+&Ü ø±ì e⁄+&˚ u≤´øϺ]j·÷ yÓTT{ÏeT*ï ô|+#·T‘êsTT. NeTT ì+&çe⁄qï yÓTT{ÏeTqT –*¢Hê, n~ |ü–*Hê u≤´øϺ]j·÷, eTè‘·ø£D≤\T #·T≥Tº|üø£ÿ\ n+{Ï eT]+‘·+>± yÓTT{ÏeT\T ô|]π>+<äT≈£î ø±s¡D+ ne⁄‘·T+~. kÕ<Ûës¡D+>± 85 XÊ‘·+ eT+~øÏ 12-24 dü+e‘·‡sê\ q&ÉTeT á düeTdü´ e⁄+≥T+~. 35 dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· yÓTT{ÏeT\T ø£ì|æ+#·e⁄ >±ì, 40-50 dü+e‘·‡sê\ q&ÉTeT eT∞fl düeTdü´ yÓTT<ä\T ø±e#·TÃ. eTTU≤ìï @<Ó’Hê ‘˚*ø£bÕ{Ï ¬ø¢q‡sY ˝Ò<ë ù|òdtyêwt‘√ >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ s√E≈£î ˇø£{Ï, ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ e÷Á‘·y˚T ø£&ÉTø√ÿyê*. ÄsTT© ôV≤sTTsY e⁄qïyês¡T, Á|ü‹s√E ‘·\ kÕïq+ #˚j·÷*. eTTK+ô|’ »≥Tº|ü&É≈£î+&Ü <äTe⁄«ø√yê*. õ&ÉT¶>± e⁄+&˚ø±kıà{Ïø˘‡, y˚Tø£|t ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+fÒ yÓTT{ÏeT\T ‘·>∑TZ‘êsTT.yÓTT{ÏeT*ï –\¢&É+, |æ+&É&É+ e+{Ï$ ndü‡\T #˚j·T≈£L&É<äT. eTTU≤ìï >∑{Ϻ>± s¡T<ä›sê<äT. M˝…’q+‘· m≈£îÿe ˙s¡T ‘ê>∑T‘·T+&Ü*. eTTU≤ìï |ü<˚|ü<˚ ‘·&ÉeT&É+, y˚fi¯fl‘√ yÓTT{ÏeT\Tô|’ sêj·T&É+ #˚j·T≈£L&É<äT. #·s¡à+ ‘·‘ê«ìï nqTdü]+∫ y˚bÕ≈£î, |üdüT|ü⁄ e+{Ï$ sêdü÷Ô ∫{≤ÿyÓ’<ë´\÷ #˚dæHê |òü*‘·+ ñ+≥T+~.

kÕ<Ûës¡D+>± j·TTe‘·T\T ‘·eT ≈£îs¡T\ (E≥Tº)qT eT]+‘· n+<ä+>± r]Ã~<äT›≈£îH˚+<äT≈£î HêHê ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç+<äTø√dü+ |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. eTTK´+>± E≥Tº eT]+‘· ì>±]+|ü⁄>± ñ+&˚+<äT≈£î nH˚ø£ s¡ø±˝…’q s¡+>∑T\T y˚düTÔ+{≤s¡T. Ç<˚ n+X¯+ô|’ ã÷´{°wæj·Tq¢qT dü+Á|ü~ùdÔ #ÓãT‘ês¡T.≈£îs¡T\≈£î eT]+‘· ì>±]+|ü⁄ sêyê\+fÒ.. ns¡ø£|ü⁄Œ ‘˚HÓ rdüT≈£îì ≈£î<äTfi¯fl qT+∫ ‘·\+‘ê sêdüT≈£îì ø±´|t ô|≥Tº≈£îì ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· cÕ+|üP‘√ ‘·\kÕïq+ #˚ùdÔ E≥Tº eT+∫ ì>±]+|ü⁄ dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+<äì #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. n˝≤π>, ‘·\kÕïq+ #˚dæq ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· ø£|ü⁄Œ ‘˚HÓ≈£î bÕe⁄ø£|ü⁄Œ Ä*yé q÷HÓ ø£*|æ ‘·\≈£î eTs¡›q #˚dæ, bÕe⁄>∑+≥j·÷´ø£ X¯óÁuÛÑ+ #˚ùdÔ ≈£îs¡T\T |ü≥Tº≈£î#·TÃ˝≤ yÓTs¡TkÕÔsTT. Ç˝≤ |ü~ùV≤qT s√E\ø√kÕ] #˚ùdÔ ≈£îs¡T\T u≤>± ñ+{≤j·Tì #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T.#Ó+#ê ‘˚HÓ˝À ∫{Ϭø&ÉT |ü+#·<ës¡ ø£*|æ eTTU≤ìøÏ eTè<äTe⁄>± eTs¡›q #˚ùdÔ #·s¡à+ $÷<ä eTè‘· ø£D≤\qT ‘=\–+∫, #·sêàìøÏ ‘˚eTqT n+~düTÔ+<ä≥. ø£|ü⁄Œ Ä*yé q÷HÓ≈£î, ns¡ø£|ü⁄Œ ‘˚HÓ, >∑T&ÉT¶˝Àì ‘Ó\¢kıq ø£*|æ ‘·\≈£î eTs¡›q #˚dæ ns¡ú>∑+≥ ‘·sê«‘· cÕ+|üP‘√ ø£&çπ>ùdÔ E≥Tº Äs√>∑´+>± ñ+≥T+<äì ã÷´{°wæj·TqT¢ #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T.

ø£fi¯¢ #·T≥÷º q\¢ì e\j·÷\T ‘·>±Z\+fÒ....

yês¡dü‘·«+, ìÁ<ä˝Ò$T, ÄVü‰s¡ ˝ÀbÕ\T, n~Ûø£ ¬øô|ò’Hé, dü÷s¡´s¡•à, á ø£fi¯fl øÏ+<ä q\¢ì e\j·÷\≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D+. dü<äs¡T ø±s¡D≤\ìïã{Ϻ ∫øÏ‘·‡, |òü*‘ê\T e⁄+{≤sTT. ø£fi¯fløÏ+<ä eTè<äTe⁄>± eTkÕCŸ #˚j·T&É+ e\¢ s¡ø£Ô düs¡|òüsê düÁø£eT+>± »]– ø=+‘· |òü*‘·+ ø£ì|ædüTÔ+~. #·sêàìøÏ ‘˚eT Çe«&ÜìøÏ ø£fi¯fl #·T≥÷º e⁄+&˚ #·s¡à+˝À ñãT“\T ‘·>∑Z&ÜìøÏ ø=ìï s¡ø±\ Áø°eTT\T düVü≤ø£]kÕÔsTT. @ Áø°eTTqsTTHê yê&çq ‘·sê«‘˚ |òü*‘·+ ø£ì|ædüTÔ+~. Ç+ø± Ä≈£î ≈£Ls¡\T, ‘êC≤|ü+&ÉT¢ n~Ûø£+>± ‹+≥÷ e⁄+fÒ ø£fi¯ófl #·T≥÷º e⁄qï q\¢ì e\j·÷\ rÁe‘· ø=+‘· ‘·>∑TZ‘·T+~. M\sTTq+‘· m≈£îÿe⁄>± ˙s¡T Á‘ê>∑T‘·T+fÒ #·s¡à+˝À ‘˚eT XÊ‘·+ ô|]–, ø=+‘· |òü*‘·+ ø£ì|ædüTÔ+~. mHé|æm|òt 30 düHéÅd”ÁÿHé $T>∑‘ê eTTK+ n+‘·{Ï‘√bÕ≥T ø£fi¯fl #·T≥÷º ≈£L&Ü sêdüTø√yê*. yÓT&çπøf…&é, j·÷+{°ôd|æºø˘ düãT“*ï yê&É≈£L&É<äT. u≤sY k˛|t\ kÕúq+˝À yÓTÆ˝Ÿ¶ ù|òdtyêwt ñ|üjÓ÷–+#ê*. ˇ‹Ô&ç ˝Ò≈£î+&Ü ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*.

düeTdü´\+≥÷ ˝Òì<Óe]øÏ? ø±˙, n+<äs¡÷ düeTdü´\qT #·÷dæ uÛÑj·T|ü&É≥+ ˝Ò<äT. n~Ûø£ XÊ‘êìøÏ #Ó+~q yês¡T, düeTdü´\≈£î m<äTs=&ɶ˝Òø£ z&çb˛‘·T+&É>±, n‹ ‘·≈£îÿe XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T düeTdü´\qT <ÛÓ’s¡´+>± n~Û>∑$TdüTÔHêïs¡T. ˝…ø£ÿ≈£î $TøÏÿ* düeTdü´\T m<äT¬s’q|ü⁄Œ&ÉT, ø=+‘·eT+~ πøe\+ ∫s¡Tqe⁄«‘√ Ä düeTdü´\ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚ e÷s¡Z+ ø√dü+ nH˚«wædüTÔ+{≤s¡T. eT]ø=+‘·eT+~ e÷Á‘·+ düeTdü´\≈£î ‘·eT J$‘êìï n|üŒ–+∫ #√<ä´+ #·÷düTÔ+{≤s¡T. ndü\T ∫s¡Tqe⁄«‘√ düeTdü´\qT m<äTs√ÿe&Éy˚T ndü˝…’q ‘·s¡TD√bÕj·T+. ø=ìïø=ìïkÕs¡T¢ rÁe düeTdü´\T m<äT¬s’, eTìwæì ‘·\¢ÁøÏ+<äT\T #˚dæ, $s¡øÏÔøÏ >∑T]#˚kÕÔsTT. n˝≤+≥|ü⁄Œ&˚ eTq≈£î Ç˝≤+{Ï düeTdü´\T qT+∫ ‘˚*>±Z ãj·T≥|ü&çq e´≈£îÔ\ düTŒ¤s¡D edüTÔ+≥T+~. ˇø£ÿkÕ]>± ù|<ä]ø£+˝À |ü&çb˛e&É+, Ä|ü⁄Ô\T eTs¡DÏ+#·&É+ e+{Ï ø£cÕº\T, n‹ ô|<ä› düeTdü´\T. nsTT‘˚, ø=+‘·eT+~ Ç≥Te+{Ï øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T\˝À ≈£L&Ü >∑T+&Ó ~≥e⁄ #˚düT≈£îì düeTdü´\ qT+∫ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. »{Ï\yÓTÆq düeTdü´˝…’q|üŒ{Ïø°, kÕ<Ûës¡DyÓTÆq düeTdü´˝…’q|üŒ{Ïø°, Áø£eT•ø£åD≤ sêVæ≤‘·´+˝À ≈£L&çq ‘Ó*$‘·≈£îÿe yê]H˚ n~Ûø£+>± u≤~ÛdüTÔ+{≤sTT. ‘Ó*$>∑\yês¡T e÷Á‘·+ düeTdü´\‘√ düVü≤Jeq+ #˚dü÷ÔH˚, ‘·–q düeTj·T+, dü+<äsꓤìï #·÷dæ, düeTdü´\≈£î düe÷~Û ø£&ÉT‘·T+{≤s¡T. n˝≤+{Ï e´≈£îÔ\qT Bs¡È<äs¡TÙ\T>± á

Á|ü|ü+#·+ >∑T]ÔdüTÔ+~. ø±˙, eTq˝À n~Ûø£ XÊ‘·+, düeTdü´\‘√ Vü‰sTT>± Á|üj·÷D+ #˚j·T˝Òø£, düeTdü´\≈£î ˝À+–b˛‘·THêïs¡T. #ÓbÕŒ\+fÒ, düeTdü´\T eTq*ï düe÷~Û #˚j·Tø£eTT+<˚, düeTdü´\qT eTq+ düe÷~Û #˚j·÷*, Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ, düe÷~Û ≈£L&Ü ˇø£ düeTdü´ ø±<äT.... <ëìï dü]>±Z m<äTs√ÿ>∑*–‘˚. düeTdü´\≈£î eTq+ ˝§+–b˛e&É+ e\¢, Ä düeTdü´ m|üŒ{Ïø° |ü]cÕÿs¡+ ø±<äT. eTq+ ˝§+>∑T‘·Tqïø=B› düeTdü´\T ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. Ç~ e´øÏÔ>∑‘· J$‘êìøÏ, kÕeT÷Væ≤ø£ J$‘êìøÏ nq«sTTdüTÔ+~. <˚XÊìï |ü{Ϻ|”&ç+#˚ düeTdü´\qT Ä <˚X¯Á|ü»˝Ò m<äTs=&ç¶ b˛sê&Ü*. <ÛÓ’s¡´kÕVü≤kÕ\‘√ ≈£L&çq Á|ü»˝Ò düeTdü´\qT n~Û>∑$T+#·>∑\s¡T. düeTdü´ \‘√ sêJ|ü&çb˛j˚T Á|ür e´øÏÔ J$‘·+˝À nìï s¡+>±\˝À $|òü\eTÚ‘ê&Éq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. ø±ã{Ϻ eTq˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ á m‘·TÔ|ü˝≤¢\qT <ë{≤*. n~ uÛÖ‹ø£+ ø±e#·TÃ, e÷qdæø£+ ø±e#·TÃ. Á|ü‹kÕúsTT˝À, <ëìøÏ ‘·–q $<Ûä+>± b˛sê&Ü*‡ ñ+≥T+~.n˝≤π> nXÊ+‹‘√ eT–Zb˛‘·Tqï e´øÏÔøÏ e÷qdæø£ XÊ+‹ ø±yê*.Ä<Ûë´‹àø£ <ëVü≤+ >∑\ e´≈£îÔ\T, Ä<Ûë´‹àø£ kÕ<Ûäq <ë«sê kÕ«+‘·q bı+<äT‘·T+{≤s¡T.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãs¡T 12, 2012

eTs¡T>∑Tq|ü&ɶ d”◊\ ‘·|üŒìdü]>± >∑]“¤DÏ\ ]õÅùdºwüHé #˚sTT+#ê*: ø£˝…ø£ºsY ã~© e´eVü‰s¡+ >∑T+≥÷s¡T, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): >∑T+≥÷s¡T πs+CŸ≈£î ¬s+&ÉT HÓ\\T>± |üP]Ô kÕúsTT ◊õ ˝Òø£b˛e≥+‘√ dæ◊\ ã~©\ $wüj·T+˝À »]–q neø£‘·eø£\T e´eVü‰s¡+ eTs¡T>∑Tq |ü&ç+~. @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç ˇπø ÁbÕ+‘·+˝À bÕ‘·T≈£îb˛sTTq d”◊\qT ã~© #˚j·÷*‡ ñHêï >∑‘· ã~©˝À¢ yê]ì ø£~*+#·˝Ò<äT. Ç+‘·˝À á e´eVü‰s¡+ $yê<ëdüŒ<ä+ ø±e≥+‘√ $T–*q dæ◊\ ã~©\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#˚ yês¡T ø±<äT. >∑‘·+˝À »]–q 44 eT+~ dæ◊ C≤_‘ê˝Àì 14 eT+~ì ã~© #˚dü÷Ô ÇHé#ÛêsY® ◊õ sêCÒ+Á<äHê<é ¬s&ç¶ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Äj·÷ ñ‘·Ôs¡T«\T ãj·T≥≈£î sêø£ eTTqTù| ì*|æy˚j·÷\+≥÷ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ qT+∫ Ä<˚XÊ\T n+<ësTT. nsTT‘˚ Äj·÷ ã~©\ô|’ n~Ûø±s¡ bÕغ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚j·T≥+‘√H˚ yê{Ïì ì$TcÕ\ e´e~Û˝À s¡<äT› #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ >∑T+≥÷s¡T πs+CŸ˝À Ä>∑düTº eT÷&√ yês¡+˝À »]–q ã~©\ e´eVü‰s¡+˝À nÁø£e÷\T #√≥T #˚düT≈£îqï≥T¢ e∫Ãq Äs√|üD\T yêdüÔey˚Tqì $X¯«dü˙j·T esêZ\ <ë«sê ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïπø b˛©dt XÊK Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ ≈£L&Ü |ü+|æq≥T¢` düe÷#ês¡+. ‘·«s¡˝ÀH˚ ◊õ Vü≤Øwt≈£îe÷sYqT ã~© #˚dæ Ä ‘·s¡Tyê‘· XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñqï≥T¢` ‘Ó\Tk˛Ô+~. Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·Ô&É+‘√ Äj·÷ ã~©\qT s¡<äT› #˚dü÷Ô n|ü{À¢ &çJ|” ~H˚wt¬s&ç¶ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. n|üŒ{Ïπø n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ eT+~ Äj·÷ kÕúHê˝À¢ $<ÛäT˝À¢ ≈£L&Ü #˚sês¡T. nsTTHê &ûJ|” Ä<˚XÊ\‘√ yês¡+‘ê ‹]– j·T<∏ëkÕúHê\≈£î yÓ[flb˛j·÷s¡T. á e´eVü‰s¡+ b˛©dt XÊK˝À rÁe <äTe÷sêìï πs|æ+~. ◊õ Vü≤Øwt≈£îe÷sY •ø£åD≈£î yÓfi¯fl≥+‘√ Ä kÕúq+˝À HêsYÔ ø√düº˝Ÿ ◊õ sêCÒ+Á<äHê<é ¬s&ç¶ì ÇHé#ÛêsY®>± ìj·T$T+#ês¡T. $$<Ûä ø√D≤˝À¢ $#ês¡D »]|æq ø£$T{°` Äj·÷ ã~©˝À¢ nÁø£e÷\T »]–q≥T¢` ìsêú]+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï ◊õ Vü≤Øwt≈£îe÷sY >∑TbÕÔ Á|üdüTÔ‘·+ eT<Ûä´+‘·s¡ •ø£åD ø√dü+ \+&ÉHé˝À ñHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ Äj·Tq •ø£åD eTT–+#·Tø=ì sêqTHêïs¡T. nsTT‘˚ eTT+<äT>± Äj·Tqô|’ ã~© y˚≥T y˚dæ Ä ‘·s¡Tyê‘· XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

es¡+>∑˝Ÿ, nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À e÷‘·, •X¯ó eTs¡D≤\ πs≥T ‘·–Z+#·&ÜìøÏ >∑]“DÏ Åd”Ô\ ]õÅùdºwüHé q÷s¡T XÊ‘·+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì yÓ’<ä´ n~Ûø±s¡T\≈£î, ◊dæ&çj·Tdt n~Ûø±s¡T\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sêVüQ˝Ÿ u§C≤® Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y Vü≤\T˝À yÓ’<ä´ n~Ûø±s¡T\T, ◊dæ&çj·Tdt n~Ûø±s¡T\‘√ e÷s¡TŒ ÁbıÁ>±+ô|’ dü$÷ø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. j·T+j·T+ÄsY , ◊j·T+ÄsY , πs≥TqT õ˝≤¢˝À ‘·–Z+#·&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. nìï s¡+>±\˝ÀqT eTT+<äTqï es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ e÷‘·, •X¯ó eTs¡D≤\ πs≥T˝À sêh+˝À ¬s+&Ée kÕúq+˝À ñ+&É≥+ $#ês¡ø£s¡+ nì nHêïs¡T. Á|ü‹ >∑]“ì Åd”Ôì ÁbÕ<∏ä$Tø£ yÓ’<ä´ πø+Á<ä+, düuŸ ôd+≥s¡¢˝À K∫Ñ·+>± ]õÅùdºwüHé #˚dæ nedüs¡yÓTÆ yÓ’<ä´ ùde\qT ñ∫‘·+>± n+~+#ê\ì nHêïs¡T. ‘·|üŒì dü]>± ÄdüŒÁ‘·T\˝À Á|üdüe+ #˚sTT+#˚ $<Ûä+>± yê]ì #Ó’‘·q´|üs¡#ê\ì nHêïs¡T. ÄdüŒÁ‹ &Ó*e] q÷s¡T XÊ‘·+ ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. yÓ’<ä´XÊ\˝À Á|üdüyêìøÏ nedüs¡yÓTÆq yÓ’<ä´ |ü]ø£s¡ ø=qT>√\T≈£î ì<ÛäT\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì nHêïs¡T. yê{Ïì nedüs¡yÓTÆq kÂø£sê´\qT ø£*ŒkÕÔeTì nHêïs¡T. j·T+j·T+ÄsY , ◊j·T+ÄsY , πs≥TqT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î yÓ’<ä´ n~Ûø±s¡T\T, n+>∑Héyê&û\ eT<Ûä´ |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+ ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. ø£¢düºsY kÕúsTT˝À düe÷y˚XÊìï Á|ü‹ 15 s√E\ ø=ø£kÕ] @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. <ë]<ä´πsK≈£î düeTq«j·T+ ~>∑Te ñqï eTVæ≤fi¯\T, |æ\¢\ Á|üdüe düeTj·÷\˝À n~Ûø£+>± #·ìb˛‘·THêïs¡ì, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À Ç~ m≈£îÿe>± ñ+<äì nHêïs¡T. ù|<ä˝…’q >∑]“DÏ Åd”Ô\≈£î, |æ\¢\≈£î ‘·–q bÂwæºø±Vü≤sêìï n+~+∫ yÓ’<ä´ ùde\qT n+<äCÒdæq≥¢sTT‘˚ Bìï ‘·–Z+#·e#·Ãì nHêïs¡T. Á>±eT kÕúsTT˝À n+>∑Hé yê&ç, m.mHé.j·T+., ÄX¯, es¡ÿsY‡, |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+‘√ Á>±eT+˝Àì >∑]“DÏ\qT >∑T]Ô+#ê\ì nHêïs¡T. Ç+<äT≈£î eTVæ≤fi≤ dü«j·T+ düVü≤j·Tø£ dü+|òü÷\T düVü≤ø£]kÕÔj·Tì nHêïs¡T. >∑]“DÏ Åd”Ô\qT ]õÅùdºwüHé #˚sTT+∫ nedüs¡yÓTÆq |üØø£å\qT, {°ø±\qT Çyê«\ì nHêïs¡T. Á|ü‹ HÓ\ ‘·|üŒì dü]>± yÓ’<ä´ |üØø£å\T

#˚sTT+#ê\ì nHêïs¡T. Á|üdüe düeTj·T+˝À 108, 104 ùde\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì ÄdüŒÁ‘·T\≈£î |ü+bÕ\ì nHêïs¡T. 108 n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛‘˚ Ç‘·s¡ Åô|’y˚≥T yêVü≤q+˝À yê]ì ÄdüŒÁ‹øÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì nHêïs¡T. 108 düØ«düTyês¡T ù|wü+≥¢qT Åô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\≈£î |ü+|ü≈£L&É<äì nHêïs¡T. K∫Ñ·+>± Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T\≈£î e÷Á‘·y˚T ù|ôw+≥T\qT rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢ yÓ’<ä´, Äs√>∑´ n~Ûø±] kÕ+•esêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷‘·, •X¯ó eTs¡D≤\qT ‘·–Z+#·&ÜìøÏ ‘·|üŒì dü]>± Á|ü‹ >∑]“DÏì 12 yêsê\ eTT+<˚ ]õÅùdºwüHé #˚j·T´&Éy˚T >±ø£, q÷s¡T XÊ‘·+ ÄdüŒÁ‘·T\˝À Á|üdüyê\T »s¡>±\ì nHêïs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕúsTT qT+#˚ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› ø£]∫≥¢sTT‘˚ y˚T˝…’ |òü*‘ê\T ekÕÔj·Tì nHêïs¡T. Á>±eT e÷s¡TŒ |ü<∏äø£+ neT\T≈£î ø£¢düºs¡T kÕúsTT\˝À ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ |ü<∏äø£+ $»j·Te+‘·+ ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. Á|ü‹ >∑]“DÏ eTVæ≤fi¯≈£î ø£ìwüº+>± 4 #Óø£|t\qT &ç.ôV≤#Y.dæ. |ü]ø£å\qT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì nHêïs¡T. ôV’≤]dtÿ >∑\ yê]ì >∑T]Ô+∫ dü¬s’ ∫øÏ‘·‡qT n+~+#ê\ì nHêïs¡T. Á|üdüyêìøÏ ÄdüŒÁ‘·T\≈£î yÓfi¯¢{≤ìøÏ 108, 104 ùde\T ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. q÷s¡T XÊ‘·+ ÄdüŒÁ‹˝À Á|ü»\T »]π> $<Ûä+>± Á>±eT ø±s¡´ø£s¡Ô\T yê]ì m&ÉT´πø{Ÿ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ‘·*¢bÕ\ ÁbÕeTTK´‘·qT ‘·\T¢\≈£î ‘Ó\bÕ\ì nHêïs¡T. ]õÅùdºwüHé #˚sTT+#·T≈£îqï yê]øÏ m+dæ|æ ø±s¡T¶\qT n+<ä#˚dæ, yê]øÏ »]|æ ∫øÏ‘·‡\qT n+<äT˝À qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì nHêïs¡T. n+<äs¡T dü$Twæº>± ø£èwæ #˚dæq≥¢sTT‘˚ õ˝≤¢˝À e÷‘·, •X¯ó eTs¡D≤\T |üP]Ô>± ìyê]+#·e#·Ãì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« yÓT≥s¡ï{Ï ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ $y˚ø±+<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷, n_Ûeè~› dü÷∫ø£\‘√ e÷‘·, •X¯ó eTs¡D≤\ dü+K´qT |ü]>∑Dq rdüT≈£î+{≤s¡ì nHêïs¡T. <˚X¯+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<ÓXŸ á $wüj·T+˝À #ê\ $#ês¡ø£s¡yÓTÆq dæú‹˝À e⁄+&˚ sêh+˝À es¡+>∑˝Ÿ ˝À e÷‘·, •X¯ó eTs¡D≤\T n~Ûø£+>± qyÓ÷<äT ne⁄‘·THêïj·Tì nHêïs¡T.

ªdü+πøåeT+μ˝À |ü•ÃeT 22q &ûáÄsYd” MT{Ÿ≈£î @sêŒ≥T¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î n_Ûq+<äq\T @\÷s¡T, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ˇø£yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\ neT\T˝Àq÷, Ç+ø√yÓ’|ü⁄ Á|ü»\≈£î eT]+‘· #˚s¡Te ne⁄‘·Tqï μn_Û˝≤wüμ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T õ˝≤¢≈£î ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY yêD°yÓ÷Vü≤Hé |üìrs¡T≈£î düs¡«Á‘ê Á|üX¯+dü\T \_ÛdüTÔHêïsTT. n+>∑Héyê&û ùde\qT Á|ü‘·´ø£å+>± $»j·Te+‘·+>± yê&ÉTø√e&É+, Äs√>∑´ XÊK≈£î dü+ã+~Û+∫ kÂø£sê´\qT, ùde\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚e&É+˝À ≈£L&Ü õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|ü‘˚´ø£ #=s¡e #·÷bÕs¡T. >∑]“¤D°\≈£î H˚s¡T>± bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~+#˚+<äT≈£î, Äs√>∑´ dü\Vü‰\T n+~+#˚+<äT≈£î rdüT≈£îqï #·s¡´˝Ò e÷‘ê •X¯óeTs¡D≤\ ‘·–Z+|ü⁄q≈£î <ë]düTÔñHêïs¡T. øö\T ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\T Çe«&É+˝À õ˝≤¢˝À eTT+<ä+»˝À ñ+~. bÕ\ ñ‘·Œ‹Ô, Ä<äTø√e&É+˝Àq÷ õ˝≤¢H˚ ø°\ø£+>± ñ+<äqï Á|üX¯+dü\T n+<ësTT. Ä ø√D+˝ÀH˚ ‘êC≤>± e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\ dü+K´qT ‘·–Z+#·&É+˝À ø£˝…ø£ºsY b˛wæ+∫q Á|ü‘˚´ø£ bÕÁ‘·, $~Û $<ÛëHê\qT $T>∑‘ê õ˝≤¢\≈£î e]Ô+|üCÒùd˝≤ eTs√ ø°\ø£ ìs¡íj·T+ yÓ\Te&ÉqT+~. ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À eT‘ê •X¯ó eTs¡D≤\ πs≥T` n‘·´\Œ+>± qyÓ÷<äT ø±e&É+ |ü≥¢ ø£˝…ø£ºsY yêD°yÓ÷Vü≤HéqT Ásêwüº ≈£î≥T+ã dü+πøåeT XÊK ø£$TwüqsY Á|üMDYÁ|üø±wt dü«j·T+>± n_Ûq+~+#ês¡T. Ç‘·s¡ õ˝≤¢\≈£î Ç˝≤+{Ï #·s¡´˝Ò Ä<äs¡Ù+ ø±yê\ì ÄsY~∏Δø£ XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù {Ï.$.s¡y˚Twt ≈£L&Ü Äø±+øÏå+#ês¡T.

ñbÕ~Û˝À yÓqTø£u≤≥T ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ~Û Vü‰$÷ |ü<∏äø£+‘√ ù|<ä\≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\Hêï \øå±´ìï ˙s¡T >±s¡TÑ·THêïs¡T.. e´ekÕj·T d”»Hé ñqï|üŒ{Ïø° ñbÕ~ÛVü‰$÷˝À ø£˙dü+ |ü~ XÊ‘·+ |üqT\T ≈£L&Ü |üP]Ô ø±˝Ò<äT. n+<äTπø õ˝≤¢ ñbÕ~Û˝À yÓqTø£ã&ç ñ+~. mø£ÿ&Ü |üqT\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì, |òü*‘·+ X¯Sq´+>± ñ+<äì ø£˝…ø£ºsY ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰$÷ |üqT\ô|’ eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü‘˚´ø£ dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY |üqT\ rs¡TqT |ü]o*+∫ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 10 XÊ‘·+ |üqT\T ≈£L&Ü |üP]Ô ø±ø±b˛e&É+ <ë«sê m+|”&ûy√\T, @|”y√\ n\dü‘·«+ ‘Ó\TdüTÔ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚, õ˝≤¢˝À @ eT+&É˝≤ìï |ü]o*+∫Hê |üì‘·q+ @e÷ Á‘·+ u≤>√˝Ò<äì, ø£eTàsY|ü*¢ eT+&É\+ øÏ+~kÕúsTT˝À ñ+<äì, πøe\+ qMù|≥ eT+&É\+˝À 29 XÊ‘·+, q+~ù|{Ÿ 32 XÊ‘·+‘√ ø=+‘· yÓTs¡T>±Z ø£ì|ædüTÔHêïj·THêïs¡T.

KeTà+, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 22q &ûÄsYd” düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº` ø£˝…ø£ºsY dæ<ëΔs¡ú C…’Hé Á|üø£{Ï+#ês¡T. >∑èVü≤ìsêàD+, yÓ’<ä´ Äs√>∑´+, e´ekÕj·T+, ñ∫‘· $<äT´‘·TÔ, ˙{ÏbÕs¡T<ä\, sêJyé$<ë´$TwüHé, Ç+~sêÁø±+‹|ü<∏ä+, &Ü«e÷, ÄsY&Éã÷¢´mdt, Á|üC≤s√>∑´+, ìs¡à˝ŸuÛ≤s¡‘Y n_Ûj·÷Hé, $÷ùde, bÂs¡düs¡|òüsê\T, m˝Ÿ&Éã÷¢´á |üqT\T, |ü+#êj·TrsêCŸ, ÄsYn+&é; s√&ÉT¢, eTVæ≤fi≤ dü+πøåeT+, yÓTÆHêغ, $ø£˝≤+>∑T\, kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT, –]»q, yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåeT+, kÕÿ\sYwæ|t\T, edü‹>∑èVü≤ ìs¡«Vü≤D, eTTì‡bÕ*{°`\T, eTTK´eT+Á‹ Vü‰$÷\T, yê]¸ø£ s¡TDÁ|üD≤[ø£ neT\T ‘·~‘·sê+XÊ\qT nC…+&Ü˝À bı+<äT|ü]#ês¡T. õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ ø£$T{°` düe÷y˚X¯+ (&ûÄsYd”) á HÓ\ 22q »s¡>∑qT+~. düe÷y˚X¯ nC…+&Ü˝À 27 n+XÊ\qT bı+<äT|ü]#ês¡T. ˇπøs√E ìs¡«Væ≤+#·qTqï düe÷y˚X¯+˝À Çìï n+XÊ\ô|’ dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+∫, |ü]cÕÿs¡+ #·÷&Ü*‡ ñ+~. düVü≤»+>± myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T, eT+ Á‘·T\+‘ê sêe&É+ C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ düe÷y˚X¯+ yÓTT<ä˝…’‘˚ kÕj·T+Á‘êìøÏ ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± eTT–+#·&É+ ÄqyêsTTr. õ˝≤¢˝À nH˚ø£ düeTdü´\Tqï ‘·s¡TD+˝À Çìï n+XÊ\T ˇπø s√E dü$÷øÏå+#·&É+ kÕ<ä´+ ø±ì |ü]dæú‹. á H˚|ü<∏ä´+˝À 22q »s¡T>∑T‘·Tqï &ûÄsYd” düe÷y˚X¯+˝À nC…+&Ü˝Àì n+XÊ\qT dü$÷øÏå+#·&É+ H˚‘·\T, n~Ûø±s¡T\≈£î |üØø£å ø±qT+~. nsTT‘˚.. ˇø£ÿ s√E˝À dü$÷ø£å M\e⁄‘·T+<ë nqï Á|üX¯ï ñ<äsTTk˛Ô+~. >∑‘· @&Ü~ pHé 30 ‘·sê«‘· düTBs¡Èø±\+ nq+‘·s¡+ &ûÄsYd” »s¡>∑uÀ‘·T+~. düTBs¡È ø±\+ &ûÄsYd” »s¡>∑ø£b˛e&É+ e\¢ n_Ûeè~Δ yÓqTø£|ü&ÉT‘√+<äqï $eTs¡Ù\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. õ˝≤¢≈£î yÓTT<ä{ÏkÕ] e∫Ãq ÇHé#ê]® eT+Á‹ |æ. u≤\sêE‘√bÕ≥T`, õ˝≤¢ eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´sê\T πsDTø±#Í<ä], ñ|üdüuÛ≤|ü‹ eT\T¢ uÛÑ{Ϻ$Áø£e÷s¡ÿ, n~Ûø±s¡ bÕغ myÓTà˝Ò´\T Ç{°`e\ KeTà+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq|ü&ÉT &ûÄsYd” düe÷y˚X¯+ Á|ükÕÔeq e∫Ã+~.eT÷&ÉT HÓ\\ø√kÕ] »s¡>±*‡q &ûÄsYd” @&Ü~ø√kÕ] ≈£L&Ü »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì õ˝≤¢ H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ á HÓ\ 22q düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T.

16 qT+∫ 12 qT+∫ lì~Û ø£fi≤XÊ\˝À düŒs¡Δ12 ô|òdtº <äsêu≤<é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): |òüT{ŸπødüsY eT+&É\+ <ädüsê ñ‘·‡yê\T ôV’j·≤T+q+ô|’ {Ÿ˝Àì lì~Û Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À á HÓ\ 12, 13, 14

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): düTÁ|üdæ<äΔ πøåÁ‘·yÓTÆq ø°düs¡>∑T≥º˝À sê*+π>X¯«sê\j·T+ ˝À á HÓ\ 16 qT+∫ luÛÑyê˙, •e<äTsêZ\ neTàyês¡ X¯s¡qïe sêÁ‘√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ n\j·T #Ó’s¡àHé {Ï. Hêsêj·TDX¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. qesêÁ‘·T˝À¢ ‘=$Tà~ s√E\ bÕ≥T Á|ü‹ s√E neTàyê]øÏ n\+ø±s¡ ùde\T #˚j·TqTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

‘˚B\˝À düŒs¡Δ 12 C≤rj·T kÕúsTT kÕ+πø‹ø£ dæ+b˛õj·T+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£fi≤XÊ\ bÂs¡dü+ã+<Ûë\ düeTdü´ø£s¡Ô s¡$≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ì~Ûø£¢uŸ Ä<∏ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔ‘·Tqï á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒmHé{°j·T÷ |ü]~Û˝Àì ø£fi≤XÊ\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ 2000 eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. sê»ø°j·T n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã, øÏ«CŸ kÕ+düÿè‹ø£ áyÓ+{Ÿ‡‘√ bÕ≥T s√uÀ{Ïø˘ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Á>∑÷|t 2 |üØø£å\≈£î ñ∫‘· •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Á>∑÷|t2 |üØø£å\ nuÛÑ´s¡TÔ\≈£î nXÀø˘q>∑sY Á>±dt s√&ÉT¶ø√ì m˝…’{Ÿ nø±&ÉMT |òüsYdæ$˝Ÿ‡ ôd+≥sY˝À ñ∫‘· •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ dü+düú Á|ü‹ì~Û –&çjÓ÷Héu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. n˝Ÿ Ç+&çj·÷ ÁøÏdæºj·THé ô|ò&ÉπswüHé düVü‰ø£s¡+‘√ 15e ‘˚~ qT+∫ ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. $esê\≈£î 88011 30055.

Vü≤+ÁB˙yê‘√ ø£s¡Te⁄≈£î #Óø˘ ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 11 (düTes¡í yês¡Ô): ø£s¡e⁄ d”eTqT düdü´XÊ´ eT\+ #˚ùd+<äT≈£î Vü≤+ÁB˙yê düT»\ Ádüe+‹ Á|ü»\≈£î ñ|ü jÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì m+|æ ø√≥¢ Á|üø±wt¬s&ç¶ nHêïs¡T. Vü≤+ÁB˙yê ÁbÕC…≈£îº˝À uÛ≤>∑yÓTÆq Áu≤Vü≤àD ø=≥÷ÿs¡T dü$÷|ü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ¬s+&Ée m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ e<ä› @sêŒ≥T`#˚dæq 10e yÓ÷{≤sY <ë«sê Á≥j·T˝Ÿ s¡Hé ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+ MøÏå+#˚+<äT≈£î ø£s¡÷ï\T m+|æ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶, myÓTੇ düT<Ûëø£sYu≤ãT, C…&ûŒ dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt ‘·~‘·s¡T\T |ü+|t, yÓ÷{≤s¡¢ |üìrs¡T, ø±\Te ìsêàD≤ìï, ˙{Ï düe÷sêú´+ $esê\qT n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Ç~ $»j·T e+‘·+ ø±e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT˝≤´\ |ü+|t Vü≤Ödt qT+&ç yÓ÷{≤s¡T¢ <ë«sê |ü~ øÏ˝À$÷≥s¡¢ e<ä› ñqï Áu≤Vü≤àD ø=≥÷ÿs¡T |ü+|tVü≤Ödt e<ä› 290 n&ÉT>∑T\T ˙s¡T #˚s¡Tø√e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T ˙{Ï eT{≤ºìï |ü<äeyÓ÷{≤s¡T <ë«sê ø±\Te˝ÀøÏ ¬s+&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø£èwüíeTà »˝≤\T ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ dæ<äΔ+ #˚dæq Äs¡TyÓ÷{≤s¡¢ <ë«sê ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T nHêïs¡T. ˙{Ï kÕeTsêú´ìï ã{Ϻ s√Eø=ø£ yÓ÷{≤sY <ë«sê `f…Æ˝Ÿï ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.


X¯óÁø£yês¡+, nø√ºãs¡T 12, 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n~ÛcÕ˜Hêìï Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äTπø

$<äT´‘Y düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ

ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+\T @sêŒ≥T: ø£˝…ø£ºsY yÓT<äø˘, nø√ºãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À $<äT´‘·TÔ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î $<äT´‘·TÔ &ç$»Hé˝À 24 >∑+≥\T |üì #˚ùd ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+\T @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY m.~qø£sY u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ $<äT´‘·TÔ XÊK dü÷|ü]+f…+&Ó+&ç+>¥ Ç+»˙s¡T yê] ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À $<äT´‘·TÔ düeTdü´ ñqïf…Ì¢‘˚ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+≈£î bò˛Hé #˚j·÷\ì, ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+˝À qyÓ÷<Ó’q ø±˝Ÿ‡qT |ü]o*+∫ yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+≈£î bò˛Hé #˚dæqf…Ì¢‘˚ nø£ÿ&É ø±˝Ÿ <ë«sê |òæsê´<äT ]õwüºsY ne⁄‘·T+<äì ]õwüºsY nsTTq |òæsê´<äT\qT mìï |ü]wüÿ]+#ês√ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT dü$÷øÏå+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. dü+>±¬s&ç¶ πø+Á<ä ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ bò˛Hé HÓ+ãs¡T 94408`13707, 08455`279797, dü+>±¬s&ç¶ &ç$»Hé ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ bò˛Hé HÓ+ãs¡T

08455`276428, »V”≤sêu≤<é &ç$»Hé ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ bò˛Hé HÓ+ãs¡T 08451`280032, yÓT<äø˘ &ç$»Hé ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ bò˛Hé HÓ+ãs¡T 08452`221345, CÀ–ù|≥ &ç$»Hé ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ bò˛Hé HÓ+ãs¡T 08450`272112, ‘·TÁbòÕHé &ç$»Hé ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ bò˛Hé HÓ+ãs¡T 08454`235688, dæ~Δù|≥ &ç$»Hé ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ bò˛Hé HÓ+ãs¡T 08457`222418 \≈£î bò˛Hé #˚dæ ‘·eT |òæsê´<äT\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqïf…Ì¢‘˚ $<äT´‘·TÔ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À >∑\ 598 e´ekÕj·T |ò”&És¡¢≈£î 475 e´ekÕj·T |ò”&És¡¢˝À s√E≈£î 2 $&É‘·\T>± 7 >∑+≥\ $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, 123 e´ekÕj·T |ò”&És¡¢≈£î s√&ÉT¶≈£î 3 $&É‘·\˝À 7 >∑+≥\ $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. |ü]ÁX¯eT\≈£î $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsêqT ‘·–Z+∫ e´ekÕj·T nedüsê\≈£î 7 >∑+≥\ $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢≈£î 23 $T*j·THé\ j·T÷ì≥T¢ $<äT´‘·TÔ nedüs¡eTT+&É>± 14.5 $T*j·THé\ j·T÷ì≥T¢ $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê ne⁄‘·T+<ä<äì, e´ekÕj·÷øÏ 6.5 $T*j·THé\ j·T÷ì≥T¢ $<äT´‘·TÔ nedüs¡+ ø±>± 6.3 $T*j·THé\ j·T÷ì≥¢ $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

X¯+ø£Ásêe⁄qT bÕغ qT+∫ ãVæ≤wüÿ]+#ê*: |ü⁄˝≤¢ |ü<ëàe‹ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): bÕغøÏ qwüº+ ø£*π>˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï myÓTà˝Ò´ X¯+ø£sYsêe⁄qT bÕغ qT+∫ ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì myÓTੇ |ü⁄˝≤¢ |ü<ëàe‹ nHêïs¡T. X¯+ø£sYsêe⁄ rs¡Te\¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. bÕغ H˚‘·\ô|’ ãVæ≤s¡+>∑ $eTs¡Ù\T #˚düTÔqï X¯+ø£sYsêe⁄ô|’ n~ÛcÕºHêìøÏ |òæsê´<äT #˚j·TqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. X¯+ø£sYsêe⁄ $eTs¡Ù\T Ä|üø£b˛‘˚ |æ#êÃdüT|üÁ‘·T˝À #˚]ŒkÕÔeTì ÄyÓT nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì ‘Ó\+>±D e´‹πsøÏ>± ∫Árø£]+#·&É+ dü]ø±<äì ÄyÓT nHêïs¡T. Äj·Tq≈£î |æ∫à |ü{Ϻq≥T¢>± ñ+<äHêïs¡T. |ü⁄˝≤¢

|ü<ëàe‹ yê´K´\ô|’ Ä ‘·sê«‘· X¯+ø£s¡sêe⁄ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ÄyÓT #·]Á‘· V”≤qTsê\T nHêïs¡T. ÄyÓT ‘·qqT $eT]Ù+#·&É+ yÓqTø£ eTTK´eT+Á‹ ñHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·«s¡˝À ø=‘·Ô eTTK´eT+Á‹, ø=‘·Ô eT+Á‹es¡Z+ edüTÔ+<äHêïs¡T. ‘·eT bÕغ n~ÛcÕºq+ m|ü&Ó’Hê øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì ‘=\–düTÔ+<äHêïs¡T. |ü⁄˝≤¢ |ü<ëàe‹ m|ü&ÉT mø£ÿ&É ñ+{≤s√, @ bÕغ˝À ñ+{≤s√ me]ø° ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. ÄyÓT≈£î z |ü<äΔ‹ n+≥÷ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘êqT zkÕ] <˚e⁄&çì |ü<ëàe‹ >∑T]+∫ n&çπ>‘˚ ‘·qπø ‘Ó*j·T<äì #ÓbÕŒs¡ì X¯+ø£s¡sêe⁄ m<˚›yê #˚XÊs¡T. ÄyÓT mø£ÿ&ÉT+{≤s√ <˚e⁄&çøÏ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T<äHêïs¡T.

u≤ãTô|’ $eTs¡Ù\T: ª<ë&çμ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): k˛ìj·TeTàqT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äTπø eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&çï $eT]ÙdüTÔHêïs¡ì {Ï&ç|æ H˚‘· <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄ nHêïs¡T. d”m+ ≈£îØÃì ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î u≤ãTô|’ ìsê<ës¡ Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À <ë&ç $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·q >∑T]+∫, ‘·q bÕغ >∑T]+∫, #·+Á<äu≤ãT >∑T]+∫ ‘·|üŒ Á|üC≤ düeTdü´\ >∑T]+∫, Á|üC≤ dü+πøåeT+ >∑T]+∫ eTTK´eT+Á‹ ‘·q |üs¡´≥q˝À¢ Á|ükÕÔ$+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ˇø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô≈£î Á|üuÛÑT‘·« kıeTTàqT <Ûësê<ä‘·Ô+ #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î edüTÔHêïπs ‘·|üŒ u≤;¢ ÁbÕC…≈£îºô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ e÷Á‘·+ eTT+<äT≈£îsêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ePs¡÷sê ‹s¡>∑&É+ e\¢ @ ô|ò’˝Ÿ $÷<ä dü+‘·ø£+ ô|fÒº |üì˝Ò<äì d”m+ uÛ≤$düTÔHêïs¡ì <ë&ç Äs√|æ+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãTì $eT]Ù+#·&É+ e÷ì Á|üC≤ dü+πøåeT+ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Ç+~s¡eTà u≤≥ e\¢ Á|ü»\≈£î »]–q y˚T˝Ò$÷ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç+~s¡eTà u≤≥˝À mìï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ês√, m+‘·eT+~øÏ ñbÕ~Û #·÷bÕs√ #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e÷j·Te÷≥\‘√ Á|ü»\ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[fl yê] eT<䛑·T ≈£L&É>∑≥Tºø=H˚+<äT≈£î øÏs¡DY Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. øÏs¡DY≈£î Á|ü»\ eT<䛑·T ˝Ò<äì |üÁ‹ø£˝À¢, {°M˝À¢ øÏs¡DY bò˛{À\T #·÷dæ Á|ü»\T u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.

&çbÕõ≥¢ >√˝Ÿe÷˝Ÿ e´eVü‰s¡+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $#ês¡D ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): sêh yÓTÆHêغ\ Ä]úø£ dü+düú˝À s¡÷.56 ø√≥¢ &çbÕõ≥¢ >√˝Ÿe÷˝Ÿ e´eVü‰s¡+ô|’ yÓTÆHêغ dü+πøåeTXÊK $#ês¡D #˚|ü{Ϻ+~. á e´eVü‰s¡+˝À Ç|üŒ{Ïπø dü+düú nøö+f…+{Ÿ düj·T´<é nVü≤à<é Ä©ô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚XÊs¡T. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ bÕÁ‘·ô|’ ≈£L&Ü $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ yÓTÆHê]{° dü+πøåeTXÊK ø±s¡´<ä]Ù <ëq øÏXÀsY ‘Ó*bÕs¡T. yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\≈£î m˝≤+{Ï &Û√ø± ˝Ò<äì á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. KC≤Hê qT+#˚ ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\T $<ë´s¡Tú\≈£î n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T.eTs√yÓ’|ü⁄ ì<ÛäT\ >√˝Ÿe÷˝Ÿô|’ dæ◊&ç $#ês¡D˝À |ü⁄s√>∑‹ kÕ~Û+∫+~. ì+~‘·T\T ø=+<äs¡T ì<ÛäT\T ø±CÒdæ uÛÑ÷eTT\qT ø=qï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T.

{°#·s¡¢ |ü<√qï‘·T\ô|’ d”◊&û $#ês¡D

ªÁ|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+#·+&çμ

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ<Ûë´j·TT\ |ü<√qï‘·T\ô|’ dæ◊&ç $#ês¡D #˚|ü≥ºqT+~. nsTT‘˚ Bìô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±]ø£+>± ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT. {°#·s¡¢ |ü<√qï‘·T˝À¢ nÁø£e÷\T »]>±j·Tì ñbÕ<Ûë´j·Tdü+|òü÷\T ø=+‘·ø±\+>± Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á $wüj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ˝…’{Ÿ>± rdüTø=q&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·T<äì Á>∑Væ≤+∫q ø=+‘·eT+~ ñ|ü˝Àø±j·TTø£ÔqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\ |ü<√qï‘·T\ô|’ $#ês¡D ìs¡«Væ≤+∫q ˝Àø±j·TTø£Ô nÁø£e÷\T »]–q≥T¢ >∑T]Ô+∫+~. |üP]ÔkÕúsTT˝À $esê\T ãj·T≥|ü&Ü\+fÒ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. |ü<√qï‘·T\ e´eVü‰s¡+ô|’ dæ◊&ç#˚ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê\ì ñ|ü˝Àø±j·TTø£Ô Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $T˙ïe÷<∏ä÷´qT Ä<˚•+#ês¡T. ˝Àø±j·TTø£Ô Ä<˚XÊ\ô|’ ‘·«s¡˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüTø√qT+~. ñbÕ<Ûë´j·TT\ |ü<√qï‘·T\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝ÀH˚ XÊU≤|üs¡yÓTÆq <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤º\ì uÛ≤$+∫q|üŒ{Ïø° ˇ‹Ôfi¯fl ø±s¡D+>± ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT. ˝Àø±j·TTø£Ô Ä<˚XÊ\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ á $wüj·T+˝À $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#·ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥T ‘·|üŒ ‘·eT≈£î eTs√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ nedüs¡+ ˝Ò<äì eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD H˚‘·è‘·«+˝Àì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î, &Ûç©¢ ô|<ä›\≈£î düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À kÕqT≈£L\+>± ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì n~ÛcÕºHêìï ø√πs+<äT≈£î eT÷&ÉTs√E\ ÁøÏ‘·+ &Ûç©¢øÏ e∫Ãq eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T, |ü\Te⁄s¡T πø+Á<ä eT+Á‘·T\qT ø£*XÊs¡T. ô|òsêï+&ÓCŸ, yÓ÷‹˝≤˝Ÿzsê, düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚, s¡$, ÄC≤<é\qT yês¡T ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡+~>± dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ‘·|üŒ eTπs Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ‘·eT≈£î nedüs¡+ ˝Ò<äì yês¡T düŒwüº+ #˚dæq≥T¢ ns¡TD #ÓbÕŒs¡T.

j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ m|ü&Ó’Hê |ü&çb˛e#·TÃ: yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï j·TT|æm`2 Á|üuÛÑT‘·«+ m|ü&Ó’Hê ≈£L*b˛e#·Ãì _C…|æ d”ìj·TsY H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é˝À $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <˚X¯+˝À eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T m|ü&Ó’Hê sêy=#·Ãì, nsTT‘˚ m|ü&ÉT ekÕÔjÓ÷ K∫Ñ·+>± #Ó|üŒ˝ÒeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\ <äj·÷<ëøÏåD≤´\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·è‘·«+˝Àì Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+≥Tqï Á|üC≤e´‹πsø£ ìs¡íj·÷\ô|’ uÛ≤>∑kÕ«eT´|üøå±\T >∑TÁs¡T>± ñHêïj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n+<äTø£H˚ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt j·TT|æmøÏ <ä÷s¡eT sTT+<äì nHêïs¡T. düe÷CŸyê<ébÕغ m|ü&ÉT eT<䛑·T ñ|ü dü+Vü≤]+#·T≈£î+≥T+<√ ‘Ó*j·T<äì #ÓbÕŒs¡T. mHédæ|æ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü n˝≤π> ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. j·TT|æ@øÏ |ü]dæú‹ ns¡ΔeTsTT+~ ø±ãfÒº mìïø£\≈£î dæ<ä›eTe⁄‘√+<äì yÓ+ø£j·T´

Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Äj·Tq rÁe+>± eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üC≤e´‹πsø£ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îì ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔqï á Á|üuÛÑT‘ê«ìï ~+#˚j·T&ÜìøÏ Á|ü»\T dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡ì yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|ü»\T ìs¡düq\T ‘Ó*|æq|üŒ{ÏøÏ Á|ü<ÛëìøÏ >±˙, πø+Á<ä+˝À ô|<ä›\≈£î>±˙ #·\q+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\≈£î \_› »]π>+<äTπø πø+Á<ä+ nH˚ø£ ø=‘·Ôìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+<äì #ÓbÕŒs¡T. m|òt&ç◊\ e\¢ kÕ<Ûës¡D Á|ü»\≈£î ˇ]π><˚$÷ ˝Ò<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·«s¡˝À ø±+Á¬>dt≈£î Á|ü»\T ãT~› #ÓãT‘ês¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. sêh sê»ø°j·÷\ô|’ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î Äj·Tq ìsêø£]+#ês¡T. sêh+˝À bÕغ |ü]dæú‹ dü+‘·è|æÔø£s¡+>± ñ+<äì, e#˚à mìïø£\≈£î Ç|üŒ{ÏqT+#˚ dæ<ä›eTe⁄‘·THêïeTì yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T.

ãT<Ûäyês¡+ sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®ì ≈£L&Ü ø£*dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ yÓ+≥H˚ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ≈£L&Ü ø√sêeTHêïs¡T. n˝≤π> yÓqTø£ã&çq eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY õ˝≤¢ Ä<äTø√yê\ì ø√]q≥T¢` #ÓbÕŒs¡T. »&ÉÃs¡¢ qT+&ç ¬s’˝Ò« ˝…’Hé y˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊeTHêïs¡T. Ä\+|üPsY CÀ>∑T˝≤+ã ¬s’˝Ò« ùdºwüHéqT |ü⁄qs¡T<ä›]+#˚ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì #ÓbÕŒeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T |ü≥¢ kÕqT≈£L\+>± ñ+<äì eT+Á‹ &ûπø ns¡TD ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·T+ edüTÔ+<äì ÄyÓT ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·«s¡˝ÀH˚ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì ¨+eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ dü«j·T+>± #ÓbÕŒs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.

Á|üC≤dü+|òü÷\qT nD∫y˚j·÷\ì #·÷düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+: es¡es¡sêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ b˛sê&ÉT‘·Tqï Á|üC≤dü+|òü÷\qT nD∫y˚j·÷\ì øÏs¡DYÁ|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì $s¡dü+ H˚‘· es¡es¡sêe⁄ nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ b˛©düT\ #˚‘· u…~]+∫ Hêj·T≈£î\qT ‘·eT <ë]˝À ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+, b˛©düT\T nÁø£eT ìs¡“+<Ûë\‘√ ñ<ä´eTø±s¡T\qT nD∫y˚düTÔHêïs¡ì es¡es¡sêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\‘√ bÕ≥T neTs¡T\ ã+<ÛäT$TÁ‘·T\ ≈£î≥T+u≤\ô|’ ‘·|ü&ÉT πødüT\T ãHêsTT+∫ C…’fi¯¢˝À ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nø±s¡D+>± Äضm|òtqT ìùw~Û+∫ n¬sdüTº\ |üsê«ìï ø=qkÕ–düTÔqï düsêÿs¡T yÓ+≥H˚ nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü nH˚ø£ Á|üuÛÑT‘ê«\T á $<ÛäyÓTÆq #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ @yÓTÆ+<√ øÏs¡DY ‘Ó\TdüTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚dæ n¬sdüTº #˚dæq yê]ì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì es¡es¡sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 12, nø√ºãsY 2012

Je yÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡+˝Àì ôV’≤f…ø˘‡ ÁbÕ+‘·+˝À $$<Ûä <˚XÊ\≈£î #Ó+~q qè‘ê´\T dü+<ä&ç #˚XÊsTT. <˚XÊ\ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T M{Ïì m+‘√ ÄdüøÏÔ>± ‹\øÏ+#ês¡T.

e÷¬sÿ{ŸqT eTT+#Ó‘·TÔ‘·Tqï d”‘ê|òü˝≤\T d”‘ê|òü\+ fÒdtºøÏ |òæ<ë ne⁄‘·Tqï »q+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11, düTes¡íyês¡Ô: sê»<Ûëì e÷¬sÿ≥¢˝À d”‘ê|òü˝≤\T dü+<ä&ç #˚düTÔHêïsTT. @&Ü~ø=ø£kÕ] e÷Á‘·y˚T ø£ì|æ+#˚ d”‘ê|òü˝≤\T.. n|ü⁄Œ&˚ H√s¡÷]düTÔHêïsTT. Wwü<Ûä>∑TD≤\ düy˚Tàfi¯q+..d”»q˝Ÿ Á|òüP{Ÿ d”‘ê|òü\+.. H√s¡÷]k˛Ô+~. n|ü⁄Œ&˚ e÷¬sÿ{Ÿ˝À d”‘ê|òü˝≤\ neTàø±\T CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. q>∑s¡+˝À mø£ÿ&É #·÷dæHê.. ¬s>∑T´\sY Á|òüP{Ÿ‡‘√ bÕ≥T.. d”‘ê|òü˝≤\÷ <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT.ø£eTàì s¡T#˚ ø±<äT.. mH√ï Wwü<Ûä>∑TD≤\qT ø£*– ñqï d”‘ê|òü\+ n+fÒ.. ∫Hêï ô|<ë› n+‘ê Çwüº+>± ‹+{≤s¡T. ø±´*¸j·T+, bòÕdüŒs¡dt, ◊s¡Hé, $≥$THé d” düeTè~›>± \_Û+#˚ á |üfi¯¢qT rdüT≈£î+fÒ Äs√>±´ìøÏ #ê˝≤ eT+∫<äì.. yÓ’<äT´\T #ÓãT‘ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü.. u≤&û˝À ñ+&˚ e´sêú\qT X¯ó ÁuÛÑ|ü]#˚ >∑TD+ á ˇø£ÿ |ü+&ÉTπø kı+‘·+.ù|<äyê&ç Ä|æ˝Ÿ>±.. ø=+<ä] eT<ÛäTs¡ |òü\+>± Á|ür‹#Ó+~q d”‘ê|òü˝≤\T.. á j˚T&ÉT düeTè~›>± \_Û+#·qTHêïsTT. nsTT‘˚ >∑‘˚&Ü~‘√ b˛*Ñ˚.. á kÕ].. πs≥T¢ ‘·>±Zj·Tì yê´bÕs¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£≈£î düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT düuŸm&ç≥sY ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüô|’ |ü≥Tº, ù|õH˚wüHé ø£*– ñ+&Ée˝…qT.

ø°düs¡, ôV≤&é Ä|ò”dt: XÊMTsYù|≥, düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É˝≤\≈£î <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. bò˛sYÔ bò˛¢sY, bÕ¢{Ÿ HÓ+.404, ôV’≤<äsêu≤<é eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. suvarnavartha@gmail.com ãjÓ÷&Ó{≤qT yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T>∑\s¡T.

|ü]XÀ<ÛäHê s¡+>±˝À¢ eT≈£îÿe#·÷|üì $<ë´s¡Tú\T ∫qï|üŒ{ϺqT+#˚ $<ë´s¡Tú˝À¢ XÊg $C≤„q+ô|’ õC≤„dü ô|+#ê* Ábıô|òwüq˝Ÿ ø√s¡T‡\ô|’ ô|s¡T>∑T‘·Tqï yÓ÷E y˚T<Ûëe⁄\ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 11, düTes¡íyês¡Ô: XÊg$C≤„q s¡+>∑+˝À ñqï‘· $<ä´, |ü]XÀ<Ûäq\T #˚j·÷\qT≈£îH˚ $<ë´s¡Tú\≈£î C≤rj·T kÕúsTT˝À nH˚ø£ ô|ò˝Àwæ|t\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêï yê{Ï|ü≥¢ $<ë´s¡Tú˝À¢ nHêdüøÏÔ HÓ\ø=+~. XÊg |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢\qT≈£îH˚ yê]øÏ neø±XÊ\T ñHêï eT≈£îÿe #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì ì|ü⁄DT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. d”mdt◊ÄsY, j·T÷Jd”, &ûmdt{°, &û;{°, ◊d”m+ÄsY, ‘·~‘·s¡ dü+düú\T nH˚ø£ ô|ò˝Àwæ|t Áb˛Á>±yéT\qT ìs¡«Væ≤ düTÔHêïsTT. Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq düºsTTô|+&é‘√bÕ≥T n‘·T´qï‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#˚ dü+düú˝À¢ |”J, |”ôV≤#Y&û ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚X¯+ ø£*–düTÔHêïsTT. XÊg s¡+>∑+˝À n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚XÊ\ kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e&É+ \ø£å´+>± πø+Á<ä XÊg kÕ+πø‹ø£ $uÛ≤>∑+, ãjÓ÷f…ø±ï\J $uÛ≤>∑+, j·T÷ìe]‡{° Á>±+{Ÿ‡ ø£$TwüHé, øöì‡˝Ÿ Ä|òt ôd’+{Ï|òæø˘ n+&é Ç+&ɺÁdæj·T˝Ÿ ]ôdsYà (d”mdt◊ÄsY), yÓTT<ä˝…’q dü+düú\T ñ<ës¡+>± ô|ò˝Àwæ|t\qT n+~düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ Ábıô|òwüq˝Ÿ ø√s¡T‡\ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î HêHê{Ïø° yÓ÷E ô|s¡T>∑T‘·T+ &É≥+‘√XÊg $C≤„HêìøÏ dü+ã+~Û+∫q #·<äTe⁄\T Áø£y˚TD≤ yÓqTø£&ÉT>∑T y˚düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. á |ü<䛋 b˛j˚T+<äT≈£î ∫qŒ|ü{ϺqT+#˚ $<ë´s¡Tú˝À¢ XÊg $C≤„q+ô|’ õC≤„dü ô|+#ê\ì C…mHé{Ïj·T÷ Ábıô|òdüsY eT<ÛäTdü÷<ÛäHé sêe⁄ nHêïs¡T. eTTK´+>± ñqï‘· $<ä´˝À ôd’Hé‡ ø√s¡T‡\ yÓ’|ü⁄ yÓfi‚¢ $<ë´s¡Tú\ dü+K´ ‘·>∑TZ‘√+~. |òü*‘·+>± XÊg |ü]XÀ<Ûäq s¡+>∑+˝À eTq<˚X¯+ yÓqTø£ã&ÉT‘√+~. á |ü]dæú‹ì ìyê]+∫, $<ë´s¡Tú\qT ôd’Hé‡ ø√s¡T‡\yÓ’|ü⁄ Äø£]¸+#·&ÜìøÏ C≤rj·T kÕúsTT˝À nH˚ø£ Á|üuÛÑT‘·«

$uÛ≤>±\T ô|ò˝Àwæ|t Áb˛Á>±yéT\qT s¡÷bı+~+#êsTT. M{Ïô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q ø£*–+#ê\Hêïs¡T. uÒdæø˘ ôd’HÓ‡dt, XÊg $C≤„HêìøÏ dü+ã+~Û+∫q n+XÊ˝À¢ ñqï‘· $<ä´qT n+~+#·&ÜìøÏ n+‘·sê®rj·T kÕúsTT Á|üe÷D≤\T bÕ{Ïk˛Ôqï dü+düú\T eTq<˚X¯+˝À #ê˝≤ ñHêïsTT. ôd’HÓ‡dt |ü≥¢ ÄdüøÏÔ>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\qT á dü+düú\T eT+∫ ô|ò˝Àwæ|t\‘√ Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïsTT. eTq<˚X¯+˝À XÊg |ü]XÀ<Ûäq\≈£î ‘·\e÷ìø£+ ˝≤+{Ï dü+düú d”mdt◊ÄsY. Bì |ü]~Û˝À <˚X¯yê´|üÔ+>± 30øÏô|’>± dü+düú\T |üì#˚düTÔHêïsTT. j·T÷Jd”‘√ ø£*dæ d”mdt◊ÄsY HÓ{Ÿ |üØø£åqT ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. Bì <ë«sê CÒÄsYm|òt≈£î m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Á|ü‹cÕ˜‘·àø£ dü+düú˝À¢ |ü]XÀ<Ûäq\T #˚ùd neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+~. á |üØø£å @{≤ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ »s¡T>∑T‘·T+~. >∑‘· @&Ü~ qT+∫ |üP]Ô>± Äu…®øϺyé eT*º|ü⁄˝Ÿ #êsTTdt |ü<äΔ‹˝À Bìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.¬ø$Tø£˝Ÿ ôd’HÓ‡dt, msYÔ ôd’HÓ‡dt, ˝…’|òt ôd’HÓ‡dt, y˚T<∏äy˚T{Ïø£˝Ÿ ôd’HÓ‡dt, |òæõø£˝Ÿ ôd’HÓ‡dt. Ç{°e* es¡≈£î á |üØø£å˝À ¬s+&ÉT ù||üs¡T¢ ñ+&˚$. >∑‘· @&Ü~ qT+∫ ˇπø ù||üsY>± e÷sêÃs¡T. yÓTT‘·Ô+ 200 e÷s¡Tÿ\≈£î Á|üX¯ï|üÁ‘·+ ñ+≥T+~. düeTj·T+ 3 >∑+≥\T. Á|üX¯ï|üÁ‘·+˝À 3 $uÛ≤>±\T ñ+{≤sTT. d”mdt◊ÄsY HÓ{Ÿ˝À n‘·T´‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qãs¡∫q nuÛÑ´s¡Tú\qT XÊ´eT Á|ükÕ<é eTTKØ® ô|ò˝Àwæ|t\≈£î m+|æø£ #˚kÕÔs¡T. Bì e´e~Û ◊<˚fi¯ó¢. BìøÏ m+|æ¬ø’qyê]øÏ HÓ\≈£î s¡÷.20 y˚\ #=|üq yÓTT<ä{Ï ¬s+&˚fi¯ó¢ ô|ò˝Àwæ|t \_ÛdüTÔ+~. ‘·sê«‘· HÓ\≈£î s¡÷.24 y˚\ ô|ò˝Àwæ|t‘√bÕ≥T ø£+{Ï+C…˙‡ Á>±+{Ÿ øÏ+<ä @{≤ s¡÷.70 y˚\T ÇkÕÔs¡T. <˚X¯+˝Àì n‘·T´‘·ÔeT XÊg $C≤„q dü+düú˝À¢ |ü]XÀ<Ûäq\T #˚j·T&ÜìøÏ á ô|ò˝Àwæ|t neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔ+~. d”mdt◊ÄsY` CÒÄsYm|òt <ë«sê <˚X¯+˝Àì nH˚ø£ XÊg |ü]XÀ<Ûäq dü+düú˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ e÷s¡Z+ düT\Tee⁄‘·T+~. ø=ìï dü+düú\T H˚s¡T>± Á|üy˚X¯+ ø£*ŒùdÔ, eT]ø=ìï Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 12-10-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India