Page 1

q>∑s¡ •yês¡¢˝À uÛ≤Ø es¡¸+

-$esê\T 2˝À

ãT<Ûäyês¡+, 1 Ä>∑düTº 2012

ù|J\T : 8

#Ó≥¢qT ô|+#·&É+

Á|ü‹ ˇø£ÿ] u≤<Ûä´‘· eqeT¨‘·‡yêìï ÁbÕs¡+_Û+∫q d”m+ ˇπøs√E 20\ø£å\ yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£eT+ s¡+>±¬s&ç¶, E˝…’ 31, (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsºΩ INRP‰LRiW ¬ø¡»˝¡©´sV |msLi¬ø¡[ xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl·NRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ ªRΩV™´sV¯Ã¡WLRiV Lji«¡L`i* FnylLi£qÌsÕ‹[ 63™´s ™´s©´s™´sVx§¶‹[ ªRΩ=™y¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂, @»¡≠dsaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ aRP˙ªRΩVøR¡L˝Ri ≠s«¡∏R∂V LS™´sVLS«¡Ÿ •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS {qsFsLi LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s INRPL][«¡Ÿ 20 áORPQáV Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y¤…¡[ NSLRi˘ ˙NRP™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS {qsFsLi ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW @˙NRP™´sVLigS ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS xms»Ì¡VNRPV©´sı ª]≠sV¯ μj∂Æ™s[á »¡©´sVıá Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ry*μ≥k∂©´sLiÕ‹[ DLiμR∂¨s @©yıLRiV. μk∂¨sı ≠sÆμ∂[aSáNRPV @Æ™s[V¯LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩ N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı™´sV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ¬ø¡»˝¡©´sV |msLiøR¡≤R∂Li ˙xmsºΩINRP‰LRiW ªRΩ™´sV Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sW©´s™´s«ÿºΩ ™´sV©´sVgRi≤R∂ ˙xmsNRPXºΩ xqsLixmsμR∂ \|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤T∂ DLiμR∂¨s @©yıLRiV. ¬ø¡»˝¡Li¤…¡[ xmsoxtsQ‰Ã¡\Æ™sV©´s xmsLi»¡Ã¡V, Æ™sVLRiV\lgi©´s “¡™´s©´s ˙xms™´sWflÿá¨s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW

Ä{À\ düyÓTàqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 31, (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 6q ‘·\ô|{Ϻq Ä{À düyÓTà, sê´©ì $»j·Te+‘·+#˚dæ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓT&É\T e+#ê\ì Ä{À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä{À Á&Ó’es¡¢ düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê* düsêÿsY≈£î $q$+∫q ô|&É#Ó$Hê ô|{Ϻ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ôV’≤<äsY>∑÷&É mHémdtmdt˝À »]–Hê düe÷y˚X¯+˝À Ä{À C…@d” Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Zì ‘·eT düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTj˚T´es¡≈£î $ÁX¯ $T+#·ì b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+ #ês¡T.ô|]–q ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T, ô|Á{À˝Ÿ,>±´dt <Ûäs¡\≈£î nqT>∑T D+>± Ä{À MT≥sY ø£˙dü|ü⁄ #êØ® s¡÷.22 \≈£î Á|ü‹ øÏ˝ÀMT≥s¡¢≈£î s¡÷.11>± ô|+#ê*,dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À Á|”ù|&é düØ«dt Ä{À\ πs≥¢qT ô|+#ê*, b˛©düT\ á#ê˝≤q¢ qT+∫ $»j·Tyê&É ‘·s¡Vü‰˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À ≈£L&Ü Ä{À\≈£î $TqVæ≤+#ê*. Ä{À Á&Ó’es¡¢ dü+πøåeT+ ø√dü+ y˚\ŒsY uÀs¡T¶

@sêŒ≥T #˚j·÷*, @˝≤+{Ï nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü nÁø£eT+>± dü÷ÿ\T |æ\¢\qT ‘·s¡*düTÔHêï e÷s¡T‹,z$Tì y˚T≥&√sY yêVü≤Hê\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*, q>∑s¡+˝À ùw]+>¥ #˚düTÔHêï Ä{À\T, 7d”≥s¡¢ bÕ´>√ Ä{À,Ç+&çø± ø±s¡T ‘·~‘·s¡ yêVü≤Hê\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê*. dæmHéõ‘√ q&çù| Ä{À\ ≈£î ◊<äT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T j·T+$ {≤ø˘‡ qT+∫ $TqVü≤sTT+#ê*, uÛ≤Ø>± ÇqT‡¬sHé‡ #êØ®\qT ‘·–Z+#ê*, #ê˝≤q¢ ô|+#·T‘·÷ C≤Ø #˚dæq Jy√

108qT s¡<äT› #˚j·÷\Hêïs¡T. »+≥ q>∑sê˝À¢ Ä{À\≈£î bÕ]ÿ+>¥ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.Çfi¯ó¢ ˝Òì ù|<ä Ä{À Á&Ó’es¡T¢ Çfi¯¢ düΔ˝≤\T πø≥sTT+#ê*, ÄsY{Ï@ ,b˛©düT MT≥sY d”˝Ÿ n~Ûø± s¡T\ n$˙‹ì,Á&Ó’es¡¢ô|’ y˚~+|ü⁄\T ìs¡÷à*+#ê* yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À Ä{À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒX¯+, ø£eT˝≤ø£sY¬s&ç¶, $,øÏs¡DY, e÷s¡j·T´, j·T+.@ dü©+, <ëdü] s¡y˚Twt, ÄeTqT˝≤¢U≤Hé bÕ˝§ZHêïs¡T.

gRiVLRiVÚ|ms»Ì¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ¬ø¡»˝¡V NRPáVztsQªRΩ ™yªy™´sLRiflÿ¨sı aRPVμÙj∂ ¬ø¡[zqs xqsx§¶¶¶«¡™´s©´sLRiVáVgS ˙xmsNRPXºΩÕ‹[ xqs™´sVªRΩVá˘ªRΩ©´sV xqs™´sVNRPWLjiË À≥œ¡W≠sVN][ªRΩ©´sV @LjiNRP…Ì”¡ xqsXztÌsQÕ‹[¨s @Æ©s[NRP ˙FyflÿáNRPV @™yxqsπ∏∂WgRi˘LigS ¨sáVxqsVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV ™´sXO][Q LRiOTPQºΩ LRiOTPQªRΩM @Li»¡V©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. 63™´s ™´s©´s™´sVx§¶‹[ªRΩ=™y¨sı Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV |msLi¿¡ F°ztsQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ™s[μj∂NRPgS ºdΩxqsVN][™yá¨s {qsFsLi xqsW¿¡LiøyLRiV. @LiμR∂LRiLi NRP÷¡zqs DμR∂˘™´sV xqsWˆQQLjiÚª][ ˙aRP≠sVLi¿¡ LSuÌy˚¨sı ANRPVxmsøR¡Ë¨s @Liμyá Æ©sá™´sogS ºdΩLjiËμj∂μÙyá¨s {qsFsLi ANSLiOTPQLiøyLRiV. xmsLS˘™´sLRifl· xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsøR¡ËμR∂©´sLiª][ xmsLjixtsQ‰LjiμÙy™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´s©´s™´sVx§¶‹[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¡Li«¡LRiV À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[, x§¶›zqsLig`i NSá¨dsÕ˝‹[, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂V A™´sLRiflÿÕ˝‹[ ≠sμy˘xqsLixqÛsáV, ˙FyLÙRi©y ™´sVLiμj∂LSáV, F~Õÿá gRi»˝¡\|ms©´s Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…ÿá¨s LSxtÌsQ˚ @»¡≠dsaS≈¡ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ≠s≠sμ≥R∂ xms¥R∂NSá NTPLiμR∂, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, ˙xmsÀ≥œ¡VæªΩ[*ªRΩLRi xqsLixqÛsá ™´sμÙR∂ xmsLizmsfl‘·NTP 30N][»˝¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV zqsμÙR∂LigS DLiøyLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V ˙gS≠dsVfl· DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ @»¡≠ds @’≥¡™´sXμÙj∂\ZNP 140 N][»˝¡ª][ NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. ©yáVgRiV, HμR∂V ˙gS™´sWáNRPV INRP…”¡ ø]xmsˆV©´s LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS xqsV™´sWLRiV 2,500 ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ ˙gS≠dsVfl· ($T>∑‘ê 2˝À)

ª¬s’‘·T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê*μ ôV’≤<äsêu≤<é,E˝…’ 31, (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \lLiªRΩVáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆLiμj∂Liøyá¨s Æ©s[xtsQ÷¡£qÌs NSLi˙lgi£qs FyLÌki (Fs©±s.zqs.zms.) ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \lLiªRΩV áV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ™´sVLigRiŒœ¡ ™yLRiLi FyLÌki Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ BLiμj∂LSFyL`i‰ ™´sμÙR∂ μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Æμ∂[aS¨sNTP Æ™sÆ©sı™´sVVNRPgS ¨s÷¡¿¡©´s \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPVLi≤y Æ©s[LSL][ xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáV, @μ≥j∂NSLRiV

áNRPV ©y˘∏R∂Vxqs•¶¶¶∏R∂VLi N][xqsLi áORPQÕÿμj∂ LRiWFy ∏R∂Vá ˙xms«ÿμ≥R∂©y¨sı μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s FyLÌki «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘μR∂Lji+ —¡.zms. ryLRi¥j∂ ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩVáNRPV ™´s≤ÔU∂¤Õ¡[¨s LRiVflÿáV BryÚ™´sV¨s g]xmsˆÃ¡V ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s, ºdΩLS \lLiªRΩVáV Àÿ˘LiNRPVá™´sμÙR∂ZNP◊¡æªΩ[ FyªRΩ ¡NS LiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøyáLi»¡W ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡}msˆ ™´sW»¡Ã¡NRPV, «¡Ljilgi[ ™y…”¡NTP ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

q>∑s˝À‘·¡ •yês¡ ¢ ˝ À uÛ ≤ Ø es¡ ¸ + ≥Tº ÁbÕ+‘ê\˙ï »\eTj·T+

950e s√»≈£î #˚]q ◊ø±dü Bø£å\T

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 31 , düTes¡íyês¡Ô: eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ≈£î]dæq uÛ≤Ø es¡¸+‘√ •yês¡TÁ>±e÷˝À¢ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. uÛ≤Ø es¡¸+ø±s¡D+>± uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, |òæsê®~>∑÷&É, y˚T&ç|ü*¢, |üs¡«‘ê|üPsY, #Ó+–#·s¡¢ Á>±e÷˝À¢ì s√&ÉT¢, ø±\˙\T ˙≥ eTTì>±sTT. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê˝À¢ es¡<ä ˙s¡T Á|üeVæ≤+∫+~. ø±\˙˝À¢ uÛ≤Ø kÕúsTT˝À es¡<ä ˙s¡T Á|üeVæ≤+#·&É+‘√ Á|ü»\T nqTø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. mø£ÿ&É #·÷dæHê es¡¸+ ˙πs ø£ìŒ+∫+~. es¡+>∑˝Ÿ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ns¡>∑+≥bÕ≥T sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. es¡¸+ e\¢ mø£ÿ&ç yêVü≤Hê\T nø£ÿ&˚ ì*Ãb˛j·÷sTT.B+‘√ Á|ü»\T yêVü≤q #√<ä≈£î\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\TÁ>±e÷˝À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ês¡T.

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 31 , düTes¡íyês¡Ô: Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+ >±D sêh+ @sêŒ≥j˚T´ es¡≈£î ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï Äù|~ ˝Ò<äì ‘Ósêdü sêh md”‡ôd˝Ÿ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù q‹ÔyÓTÆdüj·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh kÕ<ÛäH˚ <Û˚´j·T+>± uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ◊ø±dü ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T eT+>∑fi¯yêsêìøÏ 950es√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ñ<ä´e÷ìøÏ dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q‹ÔyÓTÆdüj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. 2009 &çôd+ãs¡T 9Hê{Ï Á|üø£≥q≈£î πø+Á<ä ôVA+XÊK eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\ì yÓTÆdüj·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. mH√ï @fi¯ó¢>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT nìïs¡+>±˝À¢ yÓ÷dü+ #˚düTÔqï |òüTq‘· ø±+Á¬>dtbÕغ<˚ nHêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\ ˇ‹Ô&çøÏ ‘·˝§–Zq πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« bÕ\≈£î\T mìï ≈£îÁ≥\T #˚dæHê ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ Ä>∑<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ Á|üø£{Ï+∫ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT rsêÃ\ì ø√sês¡T. Bø£å˝À dæ.q]‡+>¥sêe⁄, bÕs¡«r , qs¡‡j·T´, _Ûø£å|ü‹, j·÷<ä–], q]‡+Vü‰ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä‘·Ô‘·≈£L $~Û$<ÛëHê\THêïsTT

ªÁ|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTs¡T>∑T<=&É¢ ìs¡«Vü≤D≈£î Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·˝Ò+μ

ªdüTes¡íyês¡Ôμ ø£<∏äq+ô|’ düŒ+~+∫q d”&û|”y√ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): neTà‘·Hêìπø nee÷q+ ‘Ó∫Ãq |òüT≥qô|’ d”&û|”y√ (#Ó’˝Ÿ¶ &Óe\|tyÓT+{Ÿ ÁbÕC…ø˘º Ä|ò”düsY) nœ˝Òwt düŒ+~+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ªdüTes¡íyês¡Ôμ˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆq |üdæ>∑T&ÉT¶qT ªny˚Tàμdæ+~ yês¡Ôô|’ Äj·Tq |ü\T $wüj·÷\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. •X¯óe⁄qT ny˚Tà+<äT≈£î &Üø£ºsY lìyêdt eT<Ûä´e]Ô>± e´eVü≤]+#ês¡ì ìsêΔs¡D nsTT‘˚ Äj·Tqô|’ b˛©düT πødüT qyÓ÷<äj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. n˝≤π> •X¯óe⁄ ‘·*¢øÏ øöHÓ‡*+>¥ ÇkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. <ä‘·Ô‘·πø ‘·eT _&ɶqT ne÷àeTì #ÓãT‘·Tqï ø£eT\eTà yê<äq‘√ Äj·Tq $uÛÒ~+#ês¡T. ndü\T <ä‘·Ô‘· Ç#˚à $<Ûëq+ Ç~ ø±<äì, BìøÏ ø=ìï $~Û$<ÛëHê\T ñ+{≤j·THêïs¡T. me¬s’‘˚ <ä‘·Ô‘· ø±yê\qT≈£î+≥THêïs√ yêfi¯ó¢ d”&û|”y√ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À õ˝≤¢ n~Ûø±]ì ø£\yê\ì, nq+‘·s¡+ n|æ¢πøwüHé ô|≥Tºø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. <ëì˝À yÓ\¢&ç+∫q n+XÊ\ Ä<Ûës¡+>± <ä‘·Ô‘· Çyê«˝≤ e<ë› nH˚ $wüj·÷ìï Ä˝À∫kÕÔs¡ì nœ˝Òwt ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eTøÏø£ |æ\¢\T |ü⁄≥ºs¡ì &Üø£ºsY qT+∫ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘êìï ≈£L&Ü düeT]Œ+#ê\ì nHêïs¡T. n˝≤π> uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô*<ä›s¡÷ d”&û|”y√ n~Ûø±]ì dü+Á|ü~+#ê\ì, @ ˇø£ÿs√ e∫à <ä‘·Ô‘· ø±yê\+fÒ kÕ<Ûä´+ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. yê] ÄdæÔbÕdüTÔ\T, |üPsê«|üsê\T, |æ\¢\qT b˛wæ+#·>∑\sê? ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\˙ï |ü]o*+∫q ‘·s¡Tyê‘˚ •X¯ó$Vü‰sY˝À ñqï |æ\¢\qT <ä‘·Ô‘· ÇkÕÔeTì nœ˝Òwt $e]+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 31 , düTes¡íyês¡Ô: ≠sμy˘x§¶¶¶NRPV‰ øR¡…Ìÿ¨sı «ÿºdΩ∏R∂VrÛy LiVVÕ‹[ xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs LSuÌy˚áNRPV @μR∂©´sxmso ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´s∞◊¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆLiøR¡»¡LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSááNRPV \|ms#˚Æ™s[…fi NSL]ˆlLi[…fi FyhRiaSáá NRPLi¤…¡[ μ≥k∂»¡VgS ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı ™´sW»¡Ã¡V NSLRi˘LRiWxmsLi μyá˻¡Li ¤Õ¡[μR∂V. NRP¨dsxqs @™´sxqsLS\¤Õ¡©´s ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V, ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V»¡LiÕ‹[ NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáá¨sıLi…”¡Õ‹[ ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[ ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂©´sV FyhRiaSá ≠sμy˘LÙRiV¤Õ¡[ xqs*∏R∂VLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VN][™yá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μyμyxmsogS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ FyhRiaSá ≠sμy˘aS≈¡ ªRΩ*LRiÕ‹[ AÆμ∂[aSá©´sV NRPW≤y «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiμj∂. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı A aS≈¡ ™´sVV≈¡˘NS LRi˘μR∂Lji+ øR¡LiμR∂©yΔÿ©±s }msL]‰©yıLRiV. FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ¨sμ≥R∂V¤Õ¡[≠dsV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂ r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[≠dsV AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWáV, ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. FyhRiaSá ≠sμR∂˘NRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NRPÆ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[NRPF°ª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y B…‘¡™´sá ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yÕ˝‹[ NRPW≤y FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´s∞◊¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨sxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sW»¡Ã¡NRPV, D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá xms¨sºdΩLRiVNRPV F~LiªRΩ©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

Á|ü‹ ˇø£ÿ] u≤<Ûä´‘· ©´sLRi=Lkiá GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ¤…¡[NRPV, Æ™sμR∂VLRiV, DzqsLji, Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi, {qsªyxmnsáLi Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV D¿¡ªRΩLigS xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSÕ˝‹[ 500 N][»˝¡ ™´s˘∏R∂VLiª][ ™´sLiμR∂N][»˝¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNS¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. 400N][»˝¡ª][ ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ ¡Li≤`∂ F˝yLi¤…¡[xtsQ©±s ¬ø¡[xms…Ì”¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV gS©´sW ˙ ¡ºΩNTP©´s ˙xmsºΩ Æ™sVVNRP‰NTP ª]÷¡ ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSÕ˝‹[ ™´sLRiVxqsgS 50,30,21 LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV©´s \lLiªRΩVá Àÿ˘LiNRPV ΔÿªyÕ˝‹[ «¡™´sV¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS @≤R∂™´soÕ˝‹[ ™´s©´s˘˙Fyfl”· xqsLiLRiORPQfl·NRPV C G≤yμj∂ xqsV™´sWLRiV 60 N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NRP™yÕfi ˙FyLiªy¨sNTP xmsoáVá xqsLiLRiORPQfl· ZNP[Li˙μR∂LigS ZNP[Li˙μR∂Li @©´sV™´sVºΩ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @»¡≠ds aS≈¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNS¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP @≠s xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ xqsªRΩˆÈ÷¡ªy÷¡™´s*»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. @¨sı aS≈¡Ã¡ xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][, Fs¨dÍsJáV, xqs*øR¡ËLiμR∂ xqsLixqÛsáV @LiμR∂LRiW NRP÷¡zqsNRP»Ì¡VgS C ™´sVx§¶‹[μR∂˘™´sW¨sı ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPFs◊¡æªΩ[Æ©s[ LSxtÌsQ˚Li x§¶¶¶LjiªyLi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PgS ™´sWLRiVªRΩVLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ˙xmsºΩINRP‰LjiNUP Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRPLi\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂. FyhRiaSááV, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WáV, FyLji˙aS≠sVNRP˙FyLiªyÕ˝‹[ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≈¡¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s ˙xmsflÿ◊¡NRPá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÙRiVáV FyÕÊ‹¨s Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…ÿLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´s©´sxqsLiLRiORPQfl· ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ ≠s™´sLjixqsWÚ À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. LS˘÷d¡Õ‹[ @xmsaRPXºΩ Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s AªRΩ¯NRPWLRiVÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s @»¡≠dsaS≈¡ xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl· LS˘÷d¡Õ‹[ @xmsaRPXºΩ ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @»¡≠dsaS≈¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ™´sVW≤R∂V NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri LS˘÷d¡Õ‹[ HμR∂VgRiVLRiV ≠sμy˘LÛRiVáV

ãT<Ûäyês¡+ 1, Ä>∑düTº 2012

r~™´sV¯zqs÷˝¡ xms≤T∂F°∏R∂WLRiV. ≠dsLji¨s ¿¡NTPªRΩ= ¨s≠sVªRΩÚLi Æ©sÃ˝¡WLRiV AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV.

ª¬s’‘·T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê*μ F~LiªRΩ©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩVLiμR∂¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡}msˆ™´sW»¡Ã¡V ZNP[™´sáLi JμylLi[Ë≠sμ≥R∂LigS D©yıLiVV ªRΩxmsˆ ™yLji¨s AμR∂VNRPVÆ©s[ ≠sμ≥R∂LigS ¤Õ¡[™´s¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ’¡.LRi≠s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi≤T∂ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV xqs\lLi©´s ™´sL<RiFyªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sá©´s \lLiªRΩVáV xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[xqsVN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRi¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`ΩN][ªRΩ ª][≤R∂LiVVLiμR∂¨s, NSr°Ú, NRPWr°Ú ¨dsLRiV©´sı \lLiªRΩVáV xqsNSáLiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVWáLigS xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[∏R∂Wá©yı ™´sVVLiμR∂VNRPV LS¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ª]≠sV¯μj∂ gRiLi»¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω @¨s ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V NRPW≤y B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s μk∂¨sª][ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°™´sázqs ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. BLiªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩV©yı ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V GLSˆ»˝¡V øR¡W≤R∂™´sázqs©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sL<SáV xms≤R∂ªy∏R∂V¨s Æμ∂[™´so¨s\|ms À≥ÿLRiLi Æ™s[zqs ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚzqsLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xqsNSáLiÕ‹[ ≠sªRΩÚ©yáV @Liμj∂LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVWáLigS \lLiªRΩVáV ©´sÃ˝¡ ¡«ÿLRiVÕ‹[ N]©´s™´sázqs ™´s¿¡ËLiμR∂¨s, @…Ì”¡ ≠sªRΩÚ©yáV Æ™s[zqs©´s≠s Æ™s[zqs©´s»Ì¡VgS Æ™sVVáZNPªRΩÚNRPF°™´s≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi©yıLRiV. BNRP ≠sªRΩÚ©yá©´sV Fs™´sW¯Lkiˆ μ≥R∂LRi NRP©yı FsNRPV‰™´sNRPV ≠s˙NRPLiVVLiøR¡≤R∂Li ™´sVWáLigS ™y…”¡¨s N]©´sı \lLiªRΩVáV ALÙjiNRPLigS FsLiª][ ©´sxtÌsQF°™´sázqs ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi≤T∂ @Æ©s[NRPLRiNSá LSLiVVºdΩáV F~Liμj∂©´s NRPLi|ms¨dsáV \lLiªRΩVá©´sV ¨sáV™´soμ][zms≤U∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s, ≠ds…”¡¨s ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤y¨sNTP ¨sxmsofl·Váª][ ™´sW¨s»¡LjiLig`i NRP≠sV…‘¡ Æ™s[∏R∂Wá¨s LRi≠s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyLÌki DFyμ≥R∂˘QORPVáV ZNP.AL`i.ZNP. ™´sVWLjiÚ, ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂LRiV+áV ryLiVVNSLiª`Ω, LS«¡ZaP[≈¡L`i, @a][N`P ºΩ™yLji, ZNP.Æ™sWx§¶¶¶©±s, N][aSμ≥j∂NSLji xqsVlLi[LiμR∂L`i g_≤`∂, ∏R∂VV™´s«¡©´s ≠sÀ≥ÿgRiLi Æ©s[ªRΩ ≤T∂.ryLiVV©y¥`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

e´øÏÔ eTè‹øÏ ø±s¡DyÓTÆq

˝≤Ø Á&Ó’esY ]e÷+&é uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 31 , düTes¡íyês¡Ô: s√&ÉT¶ <ë≥T‘·Tqï e´øÏÔì y˚>∑+>± <ä÷düT≈£îe∫Ãq ˝≤Ø‘√ &Ûûø={Ϻq <äTs¡È≥q˝À ˝≤Ø Á&Ó’esYqT y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì eT+>∑fi¯yês¡+ ]e÷+&é≈£î‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\ø£<∏äq+Á|üø±s¡+.. y˚T&ç|ü*¢øÏ #Ó+~q Áù|yéT≈£îe÷sY(39) eè‹ÔØ‘ê´ ô|sTT+≥sY. Ç‘·ìøÏ uÛ≤sê´, Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T. q>∑s¡+˝Àì uÀs¡ã+&É˝À ìedædüTÔHêï&ÉT. áHÓ\ 18 sêÁ‹ y˚T&ç|ü*¢˝À ìedædüTÔqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT #·÷ùd+<äT≈£î ãdüT‡˝À e∫à kÕúìø£#Ís¡kÕÔ˝À s√&ÉT¶ <ë≥T‘·T+&É>± y˚>∑+>± <ä÷düT≈£îe∫Ãq sê»kÕúHésêh+≈£î #Ó+~q ˝≤Ø&Ûûø={Ϻ+~. áÁ|üe÷<ä+˝À rÁe+>± >±j·T|ü&çq Áù|yéT≈£îe÷sY ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>±H˚ e÷s¡Z eT<Ûä´+˝À ÁbÕD≤\Tø=˝ÀŒj·÷&ÉT. Áù|eyéT≈£îe÷sY ‘·+Á&ç |òæsê´<äTy˚Ts¡≈£î y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ Vü≤sê´q sêh+≈£î #Ó+~q ˝≤Ø Á&Ó’esY ø£\T¢(25) k˛eTyês¡+ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì eT+>∑fi¯yês¡+ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*∫q≥T¢ môd’‡ düT<Ûëø£sY>ö&é ‘Ó*bÕs¡T.

ôd+Á{Ï+>¥ u≤≈£î‡\ <=+>∑ ]e÷+&é uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 31 , düTes¡íyês¡Ô: Ç+{ÏeTT+<äT ô|≥Tº≈£îqï ôd+Á{Ï+>¥ u≤≈£î‡\qT ø±CÒdæq z e´øÏÔì y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\ø£<∏äq+Á|üø±s¡+.. y˚T&ç|ü*¢øÏ #Ó+~q >∑T+&É¢u≤˝sêE Ç+{Ï ìsêàD |üqT\ø√dü+ ôd+Á{Ï+>¥u≤≈£î‡\T ‘Ó∫Ãô|≥Tº≈£îHêïs¡T. áu≤≈£î‡\ô|’ ø£H˚ïdæq n˝≤«˝Ÿ ,n+uÒ<äÿsYq>∑sY≈£î #Ó+~q ∫{≤´\ dü‘·´Hêsêj·TD(30)#êø£#·ø£´+>± yê{Ïì ø±CÒXÊ&ÉT.áy˚Ts¡≈£î u≤˝ŸsêE y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. πødüT qyÓ÷<äT#˚dæq b˛©düT\≈£îeT+>∑fi¯yês¡+ ôd+Á{Ï+>¥u≤≈£î‡\‘√ dü‘·´Hêsêj·TD <=]øÏb˛j·÷&ÉT. n‘·ìqT+∫ 24 ôd+Á{Ï+>¥u≤≈£î‡\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ môd’‡ k˛eTj·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

b˛©dtùdºwüHéô|’ qT+∫ <ä÷øÏ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 31 , düTes¡íyês¡Ô: J ™´s˘QQNTPÚ F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©±s\|ms©´sVLi¿¡ μR∂WNTP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. C xqsLixmnsV»¡©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi©y≤R∂V ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ™´sVLigRiŒfi•¶¶¶…fi F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©±s™´sμÙR∂ «¡LjigjiLiμj∂. LRiORPQfl· NRP÷¡ˆLi øy÷¡=©´s F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©±s™´sμÙR∂Æ©s[ BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´s «¡LRigRi≤R∂Lixms»˝¡ ˙xms«¡Ã¡V ≠sxqs¯∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠s™´sLSÕ˝‹[NTP Æ™s◊¡æªΩ[ g][™´sLÙRi©±s @Æ©s[ ™´s˘QQNTPÚ NRPW÷d¡ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚ©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ AªRΩ©´sV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi©y≤R∂V zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©±s ™´søyË≤R∂V. @LiVVæªΩ[ @NRP‰≤R∂ AªRΩ¨s zmnsLS˘μR∂V©´sV {qs*NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV. ™´sVμR∂˘Li }qs≠sLi¿¡ ™´s¿¡Ë zmnsLS˘μR∂V B}qsÚ ªy™´sVV ºdΩxqsVN][À‹[™´sV¨s ™´sVLiμR∂÷¡Li¿¡ F°÷d¡xqsVáV AªRΩ¨sı xmsLizmsLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. μyLiª][ ªRΩ©´s zmnsLS˘μR∂V©´sV F°÷d¡xqsV ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂©´sı ™´sV©´srÛyFy¨sNTP gRiV\lLi©´s g][™´sLÙRi©±s gRi ¡gRiÀÿ }qÌsxtsQ©±s\|msNTP FsNTP‰ ™´sVW≤][ @LiªRΩxqÛsVNRPV Æ™sŒ˝ÿ≤R∂¨s, @NRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ Æ™s©´sVÆ™sLi»¡Æ©s[ μR∂WNTP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂¨s F°÷d¡xqsVáV }msL]‰©yıLRiV. ZNP[xqsV μR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ DLiμj∂.

¬s+&ÉT Á>±e÷˝À¢ \_Δ<ës¡T\ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« s¡TD≤\ ø√dü+ md”‡, md”º, ;d” esêZ\≈£î #Ó+~q \_Δ<ës¡T\ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ eT+>∑fi¯yês¡+ sêe˝Ÿø√˝Ÿ, k˛e÷s¡+ Á>±e÷˝À¢ »]–q≥T¢ m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. sêe˝Ÿø√˝Ÿ˝À 11 eT+~πø s¡TD≤\T n+~+#ê*‡ ñ+&É>± 18 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì #ÓbÕŒs¡T. k˛e÷s¡+˝À Ç<ä›]πø neø±X¯+ ñ+&É>± mì$T~ <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì XÀuÛÑ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À áy√Äض CÀ´‹, u≤´+ø£s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&É+&ç: •eÁ|ükÕ<é y˚T&ÉÃ˝Ÿ, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): yÓTTø£ÿ\qT ô|+∫ |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&Ü\ì n≥MXÊK n~Ûø±] •eÁ|ükÕ<é nHêïs¡T. 63e eq eT¨‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eT+>∑fi¯yês¡+ |ü≥ºD+˝Àì u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 1000 yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. BìøÏ eTTK´n‹~∏>± •eÁ|ükÕ<é Vü‰»s¡j·÷´s¡T. yÓTTø£ÿ\T Hê≥&É+ e\¢ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\≈£î m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ #Ó≥¢qT ô|+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+, Ä>∑wüߺ 1, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

‘·«]‘·>∑‹q s√&ÉT¶ |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷*: ø±s=Œπs≥sY ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 131 &ç$»Hé |ü]~Û u≤|ü⁄q>∑sY yêsY¶ HÓ+ãsY 7 <ä>∑Zs¡ ñqï Á|ü<Ûëq s√&ÉT¶ô|’ es¡¸|ü⁄ ˙s¡T ì*∫b˛e&É+‘√ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ düŒ+~+#ês¡T. yêq\T |ü&ç |ü~ s√E\T>± s√&ÉT¶ô|’ ˙s¡T ì*∫b˛e&É+‘√ kÕúì≈£î\T rÁeÇã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. eTTK´+>± á s¡Vü≤<Ûë] J&çyÓT≥¢≈£î *+ø˘s√&ÉT¶ ø±e&É+‘√ yêVü≤q<ës¡T\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì kÕúì≈£î\T ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT s√&ÉT¶ô|’ ˙s¡T ì*∫b˛sTTq ÁbÕ+‘êìï n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ |ü]o*+#ês¡T. Çø£ÿ&É s√&ÉT¶ y˚j·T&ÜìøÏ s¡÷. 2 \ø£å\ f…+&ÉsY dæ<ä›+>± ñ+<äì,|ü~ s√E˝À¢ |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\ì ø±+Á{≤ø£ºsY ,@á\qT Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> dü+Jej·T´ q>∑sY˝Àq÷ Ç<˚ düeTdü´ HÓ\ø=q&É+‘√ \ø£ÿ&É ≈£L&Ü s√&ÉT |üqT\T |üP]Ô #˚sTTkÕÔeTì Äj·Tq u≤\j·T´, q]‡+Vü≤+, yês¡T¶ düuÛÑT´\T j·÷<ä–], düTC≤‘·, ø±+‘·, XÊs¡<ä, kÕúì≈£î\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À düTu≤“sêe⁄, sêCÒ+<äsYsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔμ

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 126e &ç$» Hé |ü]~Û m˙ºÄsYq>∑sY˝À ñqï Hê\T>∑e >∑*¢˝À ˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿ sêìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé kÕúì≈£î\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø±\˙˝À ˙{Ï düeTdü´ HÓ\ø=q&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT ‘·THêïeTì kÕúì≈£î\T ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. düŒ+~+∫q ø±s=Œπs ≥sY eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ø±\˙˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. nø£ÿ&É kÕúì≈£î\T m<äT s=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç ø±\˙˝À eT+∫˙{Ï ô|’|t˝…’qT y˚sTTkÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T.

Ä~yêdüT\≈£î n_Ûeè~Δ |òü˝≤\T n+<ä&É+ ˝Ò<äT X‚]*+>∑+|ü*¢, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): Ä~yêd”\≈£î n_Ûeè~Δ |òü˝≤\T dü]>±Z n+<ä&É+ ˝Ò<äì Á|üeTTK s¡#·sTT‘·, Ä*+&çj·÷ Áf…ÆãsY *≥s¡Ø bòÕs¡+ n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]sêyéT MTHê nHêïs¡T. Ä~yêdüT\T mes¡T nH˚ n+ X¯+ô|’ ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{° dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt VüQe÷ì{°dt ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À ôd+≥sY <Ûä[‘Y n+&é Ä~yêdæ düº&ûdt n+&é Á{≤Hé‡ ˝…’wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À dü<ädüTŒ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ MTHê ¬>dtº ˝…ø£Ãs¡ sY>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. Ms¡T n_Ûeè~Δ |ü<ä+˝À kÕπ>+<äT≈£î Á|üuÛÑT ‘ê«\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Vü≤]sêyéT MTHê $»„|æÔ #˚XÊs¡T. <ä[‘·T\T, Ä~yê düT\T Ç<ä›s¡T ˇø£fÒqH˚ uÛ≤eq düe÷»+˝À yê´|æÔ #Ó+<ë\ì |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”.XÊ´yéTsêyé, Ä‘êàsêyéT, ••eTT~sêCŸ‘√ bÕ≥T n~Ûø£ dü+K´˝À ]ôdsYà kÕÿ\sY\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\≈£î e+≥ bÕÁ‘·\ |ü+|æD°

|òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫q neTè‘·>ö&é $Tj·÷|üPsY, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |òæ˝Ÿà #ê+ãsY Ä|òt ø±eTsY‡≈£î »]–q mìïø£˝À¢ X‚]*+>∑+|ü*¢øÏ #Ó+~q »s¡ï*düTº, dæ˙<äs¡Ùø£ ìsêà‘· |ü⁄* neTè‘Y>ö&é |òæ˝Ÿà Ábı&É÷´düsY‡ ôdø±ºsY düuÛÑT´&ÉT |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ¨sê¨Ø>± »]–q á mìïø£\ ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«CŸ bÕ´q˝Ÿ ‘·s¡|ü⁄q b˛{° #˚dæq neTè‘· >ö&é 285 z≥¢‘√ ‘·q Á|ü‘·´]Δ bÕ´q˝Ÿô|’q 23 z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ë&ÉT. ¬>\T|ü⁄≈£î düVü≤ø£]+∫q dæ˙ Á|üeTTKT\T <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄, ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«», Á|üdüqï≈£îe÷sY, J$‘ê sê»X‚KsY, yÓ’.düTπs+<äsY¬s&ç¶, CÒM.yÓ÷Vü≤Hé >ö&é\≈£î á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ∫qï ìsêà‘·\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì neTè‘· >ö&é ‘Ó*bÕs¡T.

n+ãT˝…Hé‡ düèwæº+∫q ;uÛÑ‘·‡+ #·+<ëq>∑sY, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): $Tj·÷|üPsY˝À Áô|’y˚≥T n+ãT˝…qT‡ düèwæº+∫q ;Ûã‘·‡ dü+|òüT≥q˝À eTè‹ #Ó+~q e´øÏÔ $esê\qT u≤~Û‘· ≈£î ≥T+ã düuÛÑT´\T |üÁ‹ø£˝À $esê\qT #·÷dæ $Tj·÷|üPsY b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. yês¡T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eTè‹#Ó+~q e´øÏÔ Áoø± ≈£îfi¯+ õ˝≤¢ n+‘·¬s*¢ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ˙\ø£+sƒ¡>± b˛©düT\T >∑T]Ô+ #ês¡T. $Tj·÷|üPsY eTB>∑÷&É˝À ôd+Á{Ï+>¥ y˚TÁd”Ô>± |üì#˚düTÔqï ˙\+sƒ¡ $Tj·÷|üPsY ãdtkÕº|te<ä› ≈£L©\≈£î &ÉãT“\T |ü+#·&ÜìøÏ e∫à n+ãT˝…Hé‡ &Ûûø={Ϻq dü+|òüT≥q˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. á y˚Ts¡≈£î eTè‘· <˚Vü‰ìï eTè‘·Tì uÛ≤s¡´ ns¡TD, e÷e÷ Vü≤]ø£èwüí≈£î b˛©düT\T n|üŒ–+#ês¡T. ø±>± Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq n+ãT˝…Hé‡ Á&Ó’esY $esê\T ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT.

<ä[‘· Ä~yêdüT\ düeTdü´\ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D >∑∫ÃuÖ*, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤Á<ëu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{° dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt j·÷ìy˚T≥sY Ä&ç{À]j·T+˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡#·sTT‘· CÒ.;ÛeTj·T´ s¡∫+∫q <ä[‘Y‡ n+&é k˛wü˝Ÿ e÷]®Hé ˝…’CÒwüHé nH˚ |ü⁄düÔø±ìï ôV≤#Yd”j·T÷ yÓ’dt #êHé‡\sY Ábıô|òdüsY sêeTø£èwüí sêeTkÕ«$T Ä$wüÿ]+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Md” e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä[‘· Ä~yêdüT\T s√Eyê] m<äTs=ÿH˚ düeTdü´\qT s¡#·sTT‘· ;ÛeTj·T´ á |ü⁄düÔø£+ Ä$wüÿ]+#ês¡T. ôV≤#Yd”j·T÷ ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY s¡#·sTT‘· ;ÛeTj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ]düsYà #˚ùd $<ë´s¡Tú\≈£î á |ü⁄düÔø£+ m+‘√ <√Vü≤<ä |ü&ÉT‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ÷Vü≤Hé, J.s¡eTDHé, Ábıô|òdüsY nHê‡Ø, ≥T+≥THé eTTKØ®, ñe÷, |ü\Te⁄s¡T ]ôdsYà kÕÿ\s¡T¢, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eè‹Ô$<ë´ ø√s¡T‡\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): eè‹Ô$<ë´ ø√s¡T‡\≈£î @|” ùdº{Ÿ zô|Hé dü÷ÿ˝Ÿ kıôd’{° <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ Ä kıôd’{° &Ó’¬sø£ºsY m.dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Ä>∑düTº HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\qT d”«ø£]+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. mdtmdtd”, Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ˝À uÛ≤>∑+>± uÒdæø˘, n&Ü«Hé‡&é dü]º|òæπø{Ÿ ø√s¡T‡\T, eè‹Ô˝Àì πøåÁ‘· ì|ü⁄DT\ dü]º|òæπøwüHé ø√dü+ á ø√s¡T‡\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. _õHÓdt n+&é ø±eTsY‡, ôV≤˝ŸÔ, bÕsêyÓT&çø£˝Ÿ düØ«ôddt, Vü≤√yéT ôd’Hé‡, Vü‰dæŒ{≤*{° düØ«ôddt, nÁ–ø£\ÃsY n+&é yÓ≥s¡ïØ ôd’Hé‡, Ç+õ˙]+>¥ n+&é f…ø±ï\J, ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ n+&é ◊{° düØ«ôddt ø√s¡T‡\THêïsTT. 5, 7, 10e ‘·s¡>∑‘·T\T, Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ |ü\T ø√s¡T‡\THêïj·THêïs¡T. $esê\≈£î ãw”sYu≤>¥ m˝Ÿ; ùdº&çj·T+, ªáμπ>{Ÿ m<äTs¡T>± >∑\ mdtd”áÄsY{° ÁbÕ+>∑+D+˝Àì @|”zô|Hé dü÷ÿ˝Ÿ kıôd’{°˝À¢ dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

&çÁ^˝À ‘·|æŒq $<ë´s¡Tú\≈£î ∫e] neø±X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ |ü]~Û ø£fi≤XÊ\\ &çÁ^ ø√s¡T‡˝À¢ ô|òsTT˝Ÿ nsTTq $<ë´s¡Tú\≈£î e#˚à dü|æ¢yÓT+≥Ø˝À Vü‰»¬s’+<äT≈£î ∫e] neø±X¯+ ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. á $wüj·÷ìï ø£+Á{À\sY Ábı._Ûø£åeTj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. Äs¡T dü+e‘·‡sê\˝À &çÁ^ |üP]Ô #˚j·T≈£î+&Ü $T–* ñqï $<ë´s¡Tú\ $»„|æÔ y˚Ts¡≈£î yÓdüT\Tu≤≥T ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. |ò”E\T, Ç‘·s¡ $esê\qT ¬s+&ÉT s√E˝À¢ Á|üø£{Ï+#·qTqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

4 qT+∫ n+‘·sY õ˝≤¢ n+&ÉsY 19 ÁøϬø{Ÿ {ÀØï ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é ÁøϬø{Ÿ dü+|òüT+ Ä>∑düTº 4 qT+∫ 10 es¡≈£î n+&ÉsY 19 n+‘·sY õ˝≤¢ ©>¥ ø£yéT Hêøö{Ÿ {ÀØïì ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. á {ÀØï eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\ Á|ü<Ûëq πø+Á<ë\˝À »s¡T>∑T‘·T+~. Á>∑÷|t @˝À es¡+>∑˝Ÿ, ìC≤e÷u≤<é, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY.. Á>∑÷|t _˝À KeTà+, ø£Ø+q>∑sY, Ä~˝≤u≤<é, q˝§Z+&É »≥T¢ ñHêïsTT. Á>∑÷|t @ e÷´#Y˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À, Á>∑÷|t _ e÷´#Y\T KeTà+˝À »s¡T>∑T‘êsTT. ôdMTdt, ô|ò’q˝Ÿ‡ KeTà+˝À »s¡T>∑T‘êsTT.

4 qT+∫ ‘·ØUŸ f…ìïdt {ÀØï ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): e#˚à HÓ\ 4 qT+∫ 6e ‘˚B es¡≈£î f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{ŸqT ‘·ØUŸ k˛ŒsYº‡ nø±&ÉMT ìs¡«Væ≤+#·qT+~. dü+Jej·T´ bÕsYÿ˝Àì f…ìïdt ø√s¡Tº˝À á b˛{°\T »s¡T>∑T‘êsTT. u≤\, u≤*ø£\ n+&ÉsY 8, n+&ÉsY 10, n+&ÉsY 12, |ü⁄s¡Twüß\ dæ+–˝Ÿ‡ &ÉãT˝Ÿ‡ $uÛ≤>±˝À¢ b˛{°\T+{≤sTT. ]õÁùdºwüq¢≈£î Ä>∑düTº 2e ‘˚B ÄKs¡ì, eT]ìï $esê\≈£î 9966522333 HÓ+ãs¡T˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 126e &ç$»Hé |ü]~Û m˙ºÄsY q>∑sY˝À ñqï eT÷&ÉT n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\≈£î e+≥ bÕÁ‘·\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì lsêeTq>∑sY ≈£î #Ó+~q qeX¯øÏÔ yÓ\ŒsY nk˛dæj˚TwüHé ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äTø√dü+ ø±\˙˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø±s=Œπs≥sY πø. »>∑Hé, {°ÄsYmdt Áπ>≥sY ø±s¡´<ä]Ù &ç. ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶ eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»¬s’ e+≥bÕÁ‘·\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúì≈£î\T yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, πsKHê>ödt, q]‡+>¥, Á|ükÕ<äsêe⁄, n+õ¬s&ç¶, Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, ø£èwüí, >∑DÒwt, s¡+>±¬s&ç¶, n+>∑Héyê&û dü÷|üsYyÓ’»sY X¯u≤q,ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕeqCÀ´‹, e÷DÏø£´eTà, s¡õ‘·, ãd”ÔyêdüT\T , nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î j·TTìbòÕyéT\ |ü+|æD° s¡+>±¬s&ç¶, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\˝À ñqï ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ \\≈£î #Ó+~q 1e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç 5e ‘·s¡>∑‹ #·<äT e⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± j·TTìbòÕs¡yéT\qT eT+>∑fi¯yês¡+ |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »]–+~. á j·TTì bòÕs¡yéT\qT Äj·T bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<ë´j·TT\T kÕúìø£ me÷à]‡ uÛÑeq+ q+<äT m+áz »+ãT\qï Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »]~+<äHêïs¡T. ø±e⁄q yÓTT‘·Ô+ e∫Ãq j·TTìbòÕs¡yéT\T 3480 ø±>±, yÓTT‘·Ô+ $<ë´s¡Tú\ dü+K´ 3863 eT+~ ñ+&É>± n+<äT˝À 1. 2 ‘·s¡>∑‘·T\≈£î Ç+ø±sêyê*‡ ñqï<äì me÷à]Œ u≤\Hê>∑j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

s¡TÁ<ëø£å s¡ø£å<Ûës¡D 2q ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): sêFbÂs¡í$Tì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ä>∑düTº 2e ‘˚Bq düT˝≤ÔHéãC≤sY˝Àì sêC≤ø£+<äkÕ«$Tu≤>¥˝Àì kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+˝À s¡TÁ<ëø£å s¡ø£å<Ûës¡D ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Ä\j·T #ÛÓ’¬sàHé |æ.øöX¯˝Ÿ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. s¡TÁ<ëø£å s¡ø£å\qT ñ∫‘·+>± n+<äCÒj·T&É+‘√ bÕ≥T ÄdüÔe÷, ôd’qdt, ñ|æ]‹‘·TÔ\T, Js¡ídü+ã+<Ûä yê´<ÛäT\≈£î yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+∫ eT+<äT\T ñ∫‘·+>± |ü+|æD° #˚kÕÔs¡Hêïs¡T.

|ü<äM $s¡eTD X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ì‘·´ ø£èwæ|üs¡T\T ìC≤sTTrøÏ e÷s¡Tù|¬s’q e÷ nqï>±s¡T |æ.sêeTdüu≤“¬s&ç¶(MÄs√«) ¬syÓq÷´ XÊK˝À |üì#˚dæ, n+<ä]øÏ Ä<äs¡Ù+>± ì*∫, H˚&ÉT |ü<äM $s¡eTD #˚düTÔqï dü+<äs¡“¤+>±.. yê]øÏ e÷ Vü≤è<äj·T |üPs¡«ø£ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. M] J$‘·+ Äj·TTsês√>±´\‘√, düTKdü+‘√cÕ\‘√ ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+≥÷...

_.Msê¬s&ç¶(@mdt&Éã÷¢´) nq+‘·|ü⁄s¡+

|æ.sêeTdüTu≤“¬s&ç¶, |æ.\ø°Î<˚$ sê$T¬s&ç¶|ü˝…¢, ø=*$T>∑T+&É¢ eT+&É\+, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢.


4

ãT<Ûäyês¡+ Ä>∑düTº 1, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À...

>±¬s¶Hé bÕغ ôd\ÁuÒ{Ÿ z #·\¢ì kÕj·T+Á‘·+ eT]j·TT z ÄVü≤¢<äø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À >±¬s¶Hé ˝À bÕغ #˚düTø=+fÒ m˝≤ ñ+≥T+~. yêsê+‘·eT÷ Ä|ò”düT\T, ñ<√´>±\‘√, |æ\¢\T ø±˝ÒJ, dü÷ÿ˝Ÿ \‘√ n\dækı\dæq|ü⁄Œ&ÉT M¬ø+&é ˝À z >±¬s¶Hé bÕغì Äπs+CŸ #˚düTø=ì Áô|ò+&é‡ ì |æ\T#·Tø=ì bÕغì ôd\ÁuÒ{Ÿ #˚düTø=+fÒ yês¡eT+‘·{Ï ø£wüº+ ˇø£ÿ s√E˝À ã˝≤<ä÷sY ne⁄‘·T+~. bÕغ @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ ãj·T≥≈£î yÓfi≤fl*‡q |üì˝Ò<äT. eTq Ç+{Ï Äes¡D+˝ÀH˚ bÕغ Á>±+&é >± ôd\ÁuÒ{Ÿ #˚düTø√e#·TÃ. n+<äTø√dü+ ô|<ä› ˝≤Hé‡ ˝Ò<ë u≤´ø˘ j·÷sY¶ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ >±¬s¶Hé bÕغì m˝≤ Äπs+CŸ #˚j·÷˝À n+<äT≈£î rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô˝Ò+{À #·÷<ë›+. fÒãT˝Ÿ: @ bÕغ nsTTHê düπs eTTK´+>± ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#˚Ã~ |òü⁄&é πø ø±ã{Ϻ |òü⁄&é qT nπs+CŸ #˚j·T&ÜìøÏ z eT+∫ sö+&é fÒãT˝Ÿ ˝Ò<ë #Óø£ÿ ã\¢ fÒãT˝Ÿ qT neTs¡TÃø√yê*‡ ñ+≥T+~. n~≈£L&Ü m+‘· eT+~ bÕغøÏ Vü≤»sY ne⁄‘ês√ ‘Ó\TdüTø=ì eTØ @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê*. ˝Ò<ä+fÒ bÕغ eT<ä´˝À nπs+CŸ yÓT+≥T¢ ô|≥Tºø=+fÒ, MT≈£î nø£ÿ&çøÏ e∫Ãq Ç‘·s¡T\≈£î ≈£L&Ü Çã“+~>± ñ+≥T+~. sö+&é fÒãT˝Ÿ øÏ #·÷≥÷º ≈£LØÃ\qT neTs¡TÃø√yê*. ‘·sê«‘· fÒãT˝Ÿ MT<ä Áu…’{Ÿ ø£\sY fÒãT˝Ÿ ø£esY qT |ü]ùdÔ bÕغ \Tø˘ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. eTq+ neTπsà fÒãT˝Ÿ, ≈£îØÃ˝Ò nìï s¡ø±˝…’q >±¬s¶Hé bÕغ\≈£î Äø£s¡¸D°j·T+>± e∫Ãq n‹<∏äT\qT Äø£≥Tºø√>∑\T>∑T‘êsTT. |ü⁄e⁄«\T: @ bÕغ nsTTHê düπs |ü⁄e⁄«\ &Óø£πswüHé ˝Òø£b˛‘˚ Ä &Óø£πswüHé |üP]Ô>± eè<ë nsTTb˛‘·T+~. ø±ã{Ϻ >±¬s¶Hé bÕغ¬ø’Hê düπs |ü⁄e⁄«\ nπs+CŸ yÓT+{Ÿ‡ ñ+&Ü*‡+<˚. ø±ã{Ϻ fÒãT˝Ÿ eT<Ûä´˝À ˝Ò<ë fÒãT˝Ÿ eT÷\˝À¢ |òü¢esY yêCŸ kÕº+&ÉT\qT n\+ø£]+#·Tø√yê*. Ä kÕº+&ÉT˝À s¡+>∑Ts¡+>∑T\ |ü⁄e⁄«\‘√ n\+ø£]#·+ø√yê*. eT]j·TT ø=ìï |òü¢esY bÕ{Ÿ‡ qT fÒãT˝Ÿ MT<ä neTs¡TÃø√e#·TÃ. á |òü¢esY nπs+CŸ yÓT+{Ÿ‡ ≈£L&Ü bÕغì Væ≤{Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ ˇø£ eTTK´yÓTÆq ø±s¡D+. ˝…’{Ÿ‡: eTTK´+>± bÕغ m+‘· ùd|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+~. bÕغøÏ e∫Ãq Áô|ò+&é‡ m+‘· düeTj·T+ >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡T nH˚ ‘Ó*j·T<äT ø±ã{Ϻ ˝…’{Ÿ‡ ‘·|üŒì dü]>± nπs+CŸ #˚düTø√yê*‡ ñ+≥T+~. >±¬s¶Hé ˝À ˝…’{Ÿ‡ qT nπs+CŸ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ Á|üø£ÿ>± neTs¡TÃø√yê*. bÕغ nπs+CŸ #˚ùd eTT+<äT>±H˚ m\Áø°º|òæj·THé qT |æ*|æ+#·Tø=ì ˝…’{Ÿ‡ qT ãTôwdt ≈£î ˝Ò<ë #Ó≥Tº≈£î neTs¡TÃø√yê*. ‘·sê«‘· ø±´+&ç˝Ÿ ˝…’{Ÿ‡ qT fÒãT˝Ÿ MT<ä nø£ÿ&Éø£ÿ&É neT]à MT≈£î m|ü⁄Œ&ÉT ø±yê\ì|æùdÔ n|ü⁄Œ&ÉT yÓ*–+#·Tø√e#·TÃ. ôw&Ó&é ø±H√|”dt: Bìï nπs+CŸ #˚düTø√e&É+ ≈£L&Ü >±¬s¶Hé bÕغøÏ z ø£fi‚. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ #ê˝≤ Á|üXÊ+‘· yê‘·es¡D+qT ‘·dü|ædüTÔ+~. Ç≥T Áô|ò+&é‡, n≥T bòÕ´$T© yÓT+ãsY‡ ≈£L&Ü #ê˝≤ dü+‘√wü |ü&ÉT‘ês¡T. u…+#Ódt: bÕغøÏ e#˚à yês¡T Áù|ò+&é‡ eTT#·Ã≥T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ ø=+‘· düeTj·T+ ø±\πøå|ü+ #˚düTÔ+{≤s¡T. ø±ã{Ϻ yê]ø√dü+ u…+#Ódt qT nπs+CŸ #˚j·T&É+ #ê˝≤ ñ‘·ÔeTyÓTÆq |üì. ø±ã{Ϻ bÕغ fÒãT˝Ÿ |üø£ÿq ˝Ò<ë <ä÷s¡+˝À ñ&ÓHé u…+#Ódt qT neT]à <ëì MT<ä ø£\sY |òü⁄˝Ÿ ≈£îwüHé‡ qT neT]Ñ˚ Çø£ e∫Ãq Áô|ò+&é‡ nø£ÿ&É qT+&ç ˝Òes¡qTø√+&ç. ø±ã{Ϻ á ∫qï ∫qï yÓT\T≈£îe\qT bÕ{Ï+∫ bÕغ $»j·Te+‘·+ #˚düTø√e&É+‘√ MT Áô|ò+&é‡, n‹<∏äT\T MT <ä>∑Zs¡≈£î eT∞fl sêyê\qT ø√]ø£, Áù|eTqT ø£*– ñ+{≤s¡T.

ÄuÛÑs¡D≤\T ≈£L&Ü Vü‰ì ø£*–+#˚y˚!

{°H˚CŸ ne÷àsTT\T, eTVæ≤fi¯\T n\˝…’ m>∑ùd kı>∑düTøÏ n+<äyÓTÆq #Ó$]+>∑T˝Ò ndü\T dædü\T ∫s¡THêe÷ n+{≤s¡T kÂ+<äs¡´ Äsê<Ûä≈£î\T. ne⁄qT eT]..$+<äT, $H√<ä+ y˚&ÉTπø<äsTTHê n\+ø£s¡DøÏ Äø£≥Tºø=H˚ #Ó$ b˛>∑T\‘√H˚ ì+&ÉT<äq+. yê{Ï ‘·sê«‘˚ ‘·øÏÿq ÄuÛÑs¡D≤\ kÕúq+. Á|üdüTÔ‘·+ nqTø£]düTÔqï kı>∑düTì ã{Ϻ ô|<ä›ô|<ä› #Ó$ ]+>∑T˝Ò n≥T u≤©e⁄&éì, Ç{Ï Vü≤©e⁄&é ì @˝ÒdüTÔHêïjYT..! ny˚ ø£˝ÒCŸ ne÷àsTT\ eTqdüT˙ <√#·Tø=+≥THêïsTT. eTTK´+>± ôVA|t‡..n+fÒ >∑T+Á&É+>± ñ+&˚ ]+>∑T\T m|üŒ{Ïø° eHÓï‘·s¡>∑ìy˚, n+<äTπø>± n$ n≥T n+‘·sê®rj·T bòÕ´wüHé y˚~ø£\ô|’ Vü≤˝Ò¢ u…ÁØ @+C…©Hê CÀ©\ Vü≤{Ÿ ù|òe¬s{Ÿ >± ì*#êsTT. Çø£ÿ&É ø±˝ÒCŸ ne÷àsTT\ yês¡T¶ s√ãT˝À¢q÷ ‘·fi¯ó ≈£îÿeT+≥THêïsTT. eT] kÕ<ë$ @+ <Ûä]kÕÔ+ nqT≈£î+fÒ, nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü eÁC≤\T, s√&çj·T+ s¡+>∑T\T »‘·#˚ùdÔ ø£sêíuÛÑs¡D≤*ø£ ø£qT$+<˚! M{Ï‘√ bÕ≥T Äø£≥Tºø=H˚ bòÕ+&ç¢j·TsY‡ øÏ uÛÑ˝Ò –sêø° ñ+~. Ns¡\T, kÕj·T+Á‘·+ y˚&ÉTø£\ y˚fi¯ <Ûä]+#˚ >öqT\ô|’ sêfi¯¢‘√ #˚dæq bòÕ+&ç¢j·Ts¡¢ì <Ûä]düTÔHêïs¡T. n+<ë\ eTT<äT›>∑TeTà\T eT]+‘· n+<ä+>± ø£ì|æ+#˚+<äT≈£î Äj·÷ <äTdüTÔ\≈£î dü]b˛j˚T Ø‹˝À &çC…’Hé #˚dæq n+<äyÓTÆq, bı&ÉyÓ’q #Ó$ ]+>∑T\qT <Ûä]+#·&É+ düVü≤»y˚T. nsTT‘˚.bı&ÉyÓ’q ]+>∑T\T <Ûä]#·&É+ e\¢ #Óe⁄\T <Óã“‹+{≤j·Tì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T <Ûä]+#˚ #Ó$ ]+>∑T\T, ~<äT›\T ˝≤+{Ï n\+ø±s¡ kÕeTÁ– mq˝Òì n+<ëìï∫ÃHê..bı&Ée⁄>±, y˚˝≤&ÉT‘·÷ ñ+&˚ ]+>∑T\ e\¢ #Óe⁄\T Çã“+<äT˝À¢ |ü&É‘êj·Tì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T n+≥THêïs¡T. #ê˝≤eT+~ ôd˝…Á_{°\T ≈£L&Ü bı&Éyê{Ï ]+>∑T\T <Ûä]düTÔ+{≤s¡˙, nsTT‘˚ n$ #Ó$ ‘·yÓTà\qT HêX¯q+ #˚kÕÔj·Tì yês¡T $e]+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ Á_≥Hé ˝Àì ô|ò’¢ eTÚ‘Y ≈£î #Ó+~q bÕ¢dæºø˘ düs¡®Hé CÒyéT‡ yÓTø˘ &Éj·÷]à&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷..bı&Éyê{Ï ]+>∑T\T <Ûä]#·≥+ e\¢ #Óe⁄\ s¡+Á<ë\T øÏ+<ä≈£î kÕπ>˝≤ #˚kÕÔj·Tì, M{Ï e\¢ >±j·÷\T ≈£L&Ü ne⁄‘êj·Tì nHêïs¡T. ø=ìï πødüT˝À¢ #Ó$ ‘·yÓTà ¬s+&ÉT>± N*b˛sTT ≈£L&Ü ñ+≥T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ ‘·eT e<ä›≈£î e∫Ãq s√>∑T\≈£î eT‘·TÔeT+<äT Ç∫à #Ó$ ‘·yÓTàqT n‹øÏ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ≥j·÷]à&é ù|s=ÿHêïs¡T. eT]ø=ìï πødüT˝À¢ #Óe⁄˝À¢, #Ó$ ‘·yÓTà\ô|’q >√∞ ôd’»+‘· >∑&ɶ\T ≈£L&Ü @s¡Œ&É‘êj·Tì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±ã{Ϻ, eTVæ≤fi¯\÷..n+<ä+>± ø£ì|æ+#·&Éy˚T ø±<äT..$TeTà*ï n+<ä+>± ñ+&˚˝≤ #˚ùd #Ó$ ~<äT›\T, ø£eTà\ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*‡+<˚. ô|’q #Ó|æŒq≥T¢>± bı&Éyê{Ï ]+>∑T\ e\¢, ø=ìï s=E\ bÕ≥T #Óe⁄\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\÷ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ñ+&Ée#·TÃ>±˙..Áø£eT+>± ∫qï>± ñ+&˚ #Ó$ ‘·yÓTà\T bı&Éyê{Ï ]+>∑T\ ãs¡Te⁄≈£î N*b˛sTT. düs¡®Ø <ëø± $TeTà*ï rdüT¬øfi≤ÔsTT. ø±ã{Ϻ, #Ó$øÏ ô|≥Tºø=H˚ ÄuÛÑs¡D≤\ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#·&É+ eT+∫~.

5

Äs√>∑´ø£s¡ JeHêìøÏ Äj·TTπs«<ä ÄVü‰s¡+! Äj·TTπs«<ä ÄVü≤s¡+˝À ÁbÕNq eTVü≤s¡T¸\ y˚<ë\ s¡Vü≤kÕ´\T Ç$T&ç ñHêïsTT. Äj·TTπs«<ä nH˚~ yêdüÔe+>± ÁbÕNqø±\+yês¡T e´eVü≤]+∫q Wwü<Ûä XÊÁkÕÔ\H˚ y˚<ä+ ÁøÏ+<ä edüTÔ+~. á XÊÁkÕÔìï yês¡T m+‘√ kÕ<Ûäq #˚XÊs¡T. á ÄVü≤s¡+ nj·TTπs«<ä dü÷Á‘ê\ô|’ #·ø£ÿ>± s¡∫+#·ã&ç+~. Äj·TTπs«<ä ÄVü≤s¡+˝À nH˚ø£ n+XÊ\THêïsTT. yê{Ï˝À ˇø£ düT\uÛÑyÓTÆq~ MT ÄVü≤s¡+˝À @s¡T‘·Te⁄˝À e#˚à ÄVü≤sê\T Ä s¡T‘·Te⁄\˝À ÄVü≤s¡+>± #˚s¡TÃø√e&É+. eT] Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq, #·ø£ÿì ÄVü≤s¡+ Äj·TTπs«<ä dæ<ëΔ+‘ê\ô|’ @ $<Ûä+>± s¡÷bı+~+#·ã&ç+<äH˚~ |ü]o*<ë›+. á dü÷Á‘ê\T, ÄVü≤s¡+ m˝≤ rdüTø√e#·ÃH˚~ ‘Ó*j·TCÒkÕÔsTT. Äj·TTπs«<ä ÄVü≤s¡ dæ<ëΔ+‘ê\T: s¡T∫ Ä<Ûës¡+>± ` Äj·TTπs«<ä dæ<ëΔ+‘ê\ y˚Ts¡≈£î, ÄVü≤sêìøÏ $$<Ûä s¡T#·T\T+{≤sTT. n$. r|æ, |ü⁄\T|ü⁄ ø±s¡+, #˚<äT, ñ|ü⁄Œ yÓTT<ä˝…’q$. Á|ü‹ ÄVü≤s¡+ á s¡T#·T\T ø£*– ñ+{≤sTT eTq Ä<ÛäTìø£ Jeq $<ÛëHê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì, ˇπø uÛÀ»q+˝À á s¡T#·T\qT ø£*– ñ+&É≥+ ≈£L&Ü ø£wüºy˚T, ø£qTø£ MTs¡T Äj·TTπs«<ä ÄVü≤s¡+ Ä#·]+#ê\+fÒ, MT≈£î s√E˝À á s¡T#·T\T ‘·|üŒø£ ñ+&Ü*ÿdü+<˚. d”»q˝Ÿ ÄVü≤s¡+ ` Á|ü‹ d”»Hé ˝ÀqT e#˚à |ü+&ÉT¢ ˝Ò<ë ≈£Ls¡\T $•wüºyÓTÆq b˛wüø£ $\Te\T ø£*– ñ+{≤sTT. á yêdüÔyêìï Äj·TTπs«<ä+ >∑T]Ô+∫+~. Á|ü‹ d”»Hé ≈£î ˇø£ Äj·TTπs«<ä ÄVü≤sêìï >∑T]Ô+∫+~. á s¡ø£+>± $$<Ûä d”»q˝Ÿ ÄVü≤sê\T Bì˝À #˚sêÃs¡T. |æ‘·Ô ` y˚dü$ y˚&ç˝À bı≥º≈£î ø=ìï y˚&ç dü+ã+~Û‘· düeTdü´\T ekÕÔsTT. yê{Ïì |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î |æ‘·Ô >∑TD+ bı≥º˝À ø±yê*. n+<äTø£ì bı≥ºqT #·\¢>± ñ+#˚+<äT≈£î ô|s¡T>∑T, eTõ®>∑ e+{Ï$ n~Ûø£+>± rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. yê‘· ` #·*ø±\+ e∫Ã+<ä+fÒ, yê‘·+ø£*π> ÄVü≤sê\T ‹Hê*. á ø±\+˝À #·s¡à+ X¯Øs¡ uÛ≤>±\T bı&çu≤s¡T‘·÷+{≤sTT. ø£qTø£ ˙{Ï dü+ã+~Û‘· ÄVü≤sê\T ø±yê*. q÷HÓ eT]j·TT yÓ#·Ã{Ï ÄVü≤sê\T ád”»Hé ≈£î u≤>± ø±yê*. n|ü⁄&˚ MTs¡T #·*øÏ ‘·≥Tºø√>∑\s¡T. ø£|òü ` edü+‘· s¡T‘·Te⁄ ø=ìï n\Ø®\qT, XÊ«dü dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\qT ø£*–kÕÔsTT. á düeTj·T+˝À ø£|òü ÄVü≤s¡+n+fÒ, X‚¢wüà+ #˚s¡ì ÄVü≤sê\T n+fÒ ‘˚HÓ, n\¢+ s¡dü+, yÓTT<ä˝…’q$ nedüs¡|ü&É‘êsTT. X¯¯Øs¡ <Ûäsêàìïã{Ϻ ‹+&ç ` X¯Øs¡+˝Àì <√cÕ\T ˝Ò<ë ã\V”≤q‘·\qT ã{Ϻ ≈£L&Ü Äj·TTπs«<ä ÄVü≤s¡+ s¡÷bı+~+#ês¡T. MT X¯Øs¡+ @ s¡ø£yÓTÆq<äH˚~ ìs¡ísTT+#ês¡T. MT˝À ø£qTø£ |æ‘·Ô <√wü+ ñ+fÒ MTs¡T dü+e‘·‡s¡+ n+‘ê |æ‘·Ô rdüTø√yê\ì, ˝Ò<ë MT X¯Øs¡+ yê‘·, ˝Ò<ë ø£|òü dü«uÛ≤e X¯Øs¡yÓTÆ‘˚, Ä j·÷ ÄVü≤sê\qT dü+e‘·‡s¡eT+‘ê rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ÄVü≤s¡+ ‘êC≤ <äHêìï ã{Ϻ ` Äj·TTπs«<ä XÊÁdüÔ+˝À ÄVü≤sêìï ‘êC≤<äq+‘√ ≈£L&Ü ‘Ó*bÕs¡T. n|ü⁄&˚ #Ó≥TºqT+&ç ø√dæq |ü+&ÉT ‘êC≤<äq+ ø±s¡D+>± |ü~ >∑TD≤\T ø£*– ñ+π>, Á|òæCŸ ˝À ô|{Ϻq e÷+kÕìøÏ Js√ >∑TD≤\ì ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î[flq, ˝Ò<ë ì\Te ñqï ÄVü≤sê\˝À bÕõ{Ïyé mqØ® ñ+&É<äì, yê{Ïì ‹qsê<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£qTø£ MTs¡T á dæ<ëΔ+‘ê\ y˚Ts¡≈£î MT ÄVü≤sê\qT Á|òæCŸ ˝À ô|≥º≥+ ‘·–Z+∫, yê{Ïì ‘êC≤>± m|üŒ{Ïø£|ü⁄&ÉT ‹H˚j·T+&ç. eT] á Äj·TTπs +<ä ÄVü≤sêìï MT ÄVü≤sê\˝À #˚]Ã, Äj·TTπs«<ä $<ÛëHê\T bÕ{Ïdü÷Ô #·ø£ÿì Äs√>∑´+ bı+<ä+&ç.

ø£qT$+<äT #˚ùd düeTTÁ<ärs¡+....es¡ÿ\ πøs¡fi¯ sêÁwüº+˝Àì ø√e\+≈£î e#˚à |üsê´≥≈£î\ dü+K´ $|üØ‘·+>± ô|]–b˛‘·T+&É≥+‘√..ø=‘·Ô>± á es¡ÿ\ ;#YqT ø£qT>=Hêïs¡T. >∑‘· Äπs&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+∫ e÷Á‘·y˚T Çø£ÿ&çøÏ |üsê´≥≈£î\T sêe&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT Çø£ÿ&É ≈£L&Ü s¡B› $|üØ‘·+>± ô|]–b˛sTT+~. á es¡ÿ\ düeTTÁ<ä rs¡+˝À ˝≤+&éùdÿ|t |üsê´≥ ≈£î\≈£î Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì\TdüTÔ+~. düeTTÁ<ä rsêq düs¡Tdü>± u≤s¡T\T r]q ø=+&É\T, yê{Ï •Ksê\T #·÷|üs¡T\qT $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+{≤sTT. düŒwüºyÓTÆq ˙˝≤ø±X¯+, øÏ+<ä ‘Ó\¢{Ï ÇdüTø£ ‹HÓï\T, ø=+&É\MT~ mÁs¡{ÏeT{Ϻ..|üdüT|ü⁄, Ä≈£î|ü#·Ã s¡+>∑T˝À¢ e]bı˝≤\T, bı&Éyê{Ï ø=ã“]#Ó≥¢‘√.. Á|üø£è‹ n+<ë\≈£î Á|ürø£˝≤¢ n\dæ kı\dæq eTqdüT\qT ùd<äBs¡TkÕÔsTT. ˇπø ≈£î\+, ˇπø eT‘·+, ˇπø <˚e⁄&ÉT n+≥÷ Á|üuÀ~Û+∫q πøs¡fi¯ düe÷» ùde≈£î&ÉT, Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄ Áo Hêsêj·TD >∑Ts¡T düe÷~Û nsTTq •e–] eTsƒY es¡ÿ\ e<˚› ñqï~. es¡ÿ\ |ü≥ºD≤ìøÏ ¬s+&ÉTqïs¡ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+, c˛s¡÷ïsY qB rs¡+˝À á eTsƒêìï ì]à+#ês¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ •e–] eTsƒYqT y˚˝≤~eT+~ Væ≤+<äTe⁄\T <ä]ÙdüTÔ+{≤s¡T. n˝≤π>..•e–] eTsƒêìøÏ e∫Ãq mes¡sTTHê düπs..es¡ÿ\ düeTTÁ<ä rs¡+˝À ñ+&˚ »Hês¡Δq kÕ«$T Ä\j·÷ìï <ä]Ù+#·≈£î+&Ü ‹]–yÓfi¯¢s¡T. n+‘·sê®rj·T+ >± es¡ÿ\ düeTTÁ rsêìøÏ >∑T]Ô+|ü⁄ sêø£eTT+<˚ Çø£ÿ&ç ;#Y bÕ|üHêX¯+ ù|s¡T‘√ kÕúìø£ Á|üC≤˙ø£+ u≤>±H˚ ‘Ó\TdüT. Ms¡T ø£]øÏÿ&Éø£e|ü⁄ ù|s¡T‘√ eTs¡DÏ+∫qyê]øÏ #˚ùd |üP»\T á |ü$Á‘· düeTTÁ<ä+˝ÀH˚ #˚ùdyês¡T. Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À >∑T]Ô+|ü⁄bı+~ |üsê´≥≈£î\qT $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï es¡ÿ\ düeTTÁ<ä rsêìøÏ m˝≤ yÓfi≤¢\+fÒ.. πøs¡fi¯ sê»<Ûëì ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+ q+∫ s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ <ë«sê >∑+≥ ùd|ü{À¢ #˚s¡Tø√e#·TÃ, nsTT‘˚..kÕºsY ôVA≥˝Ÿ, πøs¡fi¯ |üsê´≥ø£ n_Ûeè~Δ dü+düú ìs¡«Væ≤düTÔqï ≥÷]dtº ã+>±¢ $TqVü≤sTTùdÔ Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\≈£î edü‹ kÂø£sê´\T e÷Á‘·+ ‘·≈£îÿe>±H˚ ñ+{≤sTT. Ms¡T ø£]øÏÿ&Éø£e|ü⁄ ù|s¡T‘√ eTs¡DÏ+∫qyê]øÏ #˚ùd |üP»\T á |ü$Á‘· düeTTÁ‘·+˝ÀH˚ #˚ùdyês¡T. Ç|üŒ&ç|ü⁄Œ&˚ n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À >∑T]Ô+|ü⁄bı+~ |üsê´≥≈£î\qT $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï es¡ÿ\ düeTTÁ<ä rsêìøÏ m˝≤ yÓfi≤¢\+fÒ..πøs¡fi¯ sê»<Ûëì ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+ qT+∫ s√&ÉT¢ e÷s¡Z+ <ë«sê >∑+≥ ùd|ü{À¢ #˚s¡Tø√e#·TÃ. nsTT‘˚..bò˛sY kÕºsY ôVA≥˝Ÿ, πøs¡fi¯ |üsê´≥ø£ n_Ûeè~› dü+düú ìs¡«Væ≤düTÔqï ≥÷]dtº ã+>±¢ $TqVü≤sTTùdÔ Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\≈£î edü‹ kÂø£sê´\T e÷Á‘·+ ‘·≈£îÿe>±H˚ ñ+{≤sTT. düeTTÁ<ä rsêq es¡Tdü>± u≤s¡T\T r]q ø=+&É\T, yê{Ï •Ksê\T #·÷|üs¡T\qT $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+{≤sTT. düŒwüºyÓTÆq ˙˝≤ø±X¯+, øÏ+<ä ‘Ó\¢{Ï ÇdüTø£ ‹HÓï\T, ø=+&É\MT~ mÁs¡{Ï eT{Ϻ..|üdüT|ü⁄, Ä≈£î|ü#·Ã, s¡+>∑T˝À¢ e]bı˝≤\T, bı&Éyê{Ï ø=ã“]#Ó≥¢‘√..Á|üø£è‹ n+<ë\≈£î Á|ürø£˝≤¢ n\dæ kı\dæq eTqdüT\qT ùd<äBs¡TkÕÔsTT. n+‘·sê®rj·T+>± es¡ÿ\ düeTTÁ<ä rsêìøÏ >∑T]Ô+|ü⁄ sêø£eTT+<˚ Çø£ÿ&ç ;#Y bÕ|üHêX¯+ ù|s¡T‘√ kÕúìøÏ Á|üC≤˙ø£+ u≤>±H˚ ‘Ó\TdüT.


6

ãT<Ûäyês¡+, Ä>∑wüߺ 1, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

yÓTTø£ÿ\qT Hê{Ï #Ó≥¢qT |ü]s¡øÏå+#·Tø√yê*: ø£˝…ø£ºsY ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): e÷qe eTqT>∑&É≈£î #ÓfÒ¢ eTTK´eTì düe÷»+˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·>± yÓTTø£ÿ\qT Hê{Ï #Ó≥¢qT |ü]s¡øÏå+#·Tø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ. düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ q>∑s¡ |ü]düsê˝À¢ì $»j·Teq+˝À 63e eqeTôVA‘·‡e+ ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“+>± yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<ä s¡“+>± bÕD´+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, myÓTੇ düT<Ûëø£sY u≤ãT, ø£+»πs«≥sY Ä|òt bÕ¬sdüºsY XÊ+‹ Á|æj·T bÕ+&˚, &çm|òtz\T sêeT ø£èwüí, qs¡dæ+VüQ\T, ]f…ÆsY¶ &çm|òtz eT\¢|üŒ, &ç|æÄs√« |æ.‹eTà|üŒ, ø£≥ ºeT+∫ sêeT*+>±¬s&ç¶ dü÷ÿ˝Ÿ n~ÛH˚‘· »Hês¡úHé ¬s&ç¶ yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï ˙s¡T b˛XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY dæ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qe eTqT>∑&É≈£î #ÓfÒ¢ eTTK´eTì düe÷»+˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T kÕe÷õø£ u≤<Ûä´ ‘·>± yÓTTø£ÿ\qT Hê{Ï #Ó≥¢qT rdæy˚j·÷*‡eùdÔ <ëìøÏ nqT≈£L\+>± eTs√ 10 #Ó≥T¢ Hê{≤\ì M{Ïø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ø=ìï #√≥¢ #Ó≥¢ ø√dü+ ÁbÕD≤\qT Çe«&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñHêïs¡ì ‹eTàeTà eTÁ] e÷qT ˝≤+{Ï yê{Ïì <˚e‘·\T>± |üPõkÕÔeTHêïs¡T. equÛÀ»q ‘·s¡Vü≤˝ÀH˚ #Ó≥¢ eqeTôVA‘·‡e+ ø±s¡´Áø£eT+˝À n+<äs¡÷ bÕ˝§Zì yÓTTø£ÿ\T Hê{≤\ ì Äj·Tq ø√sês¡T. esê¸\T, Äs√>∑´+ eTqT>∑&É≈£î eTTK´eTì eTTì¸|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ‡, U≤© düú˝≤˝À¢ yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï+∫ yê{Ï |ü]s¡ø£åDø=s¡≈£î ø£èwæ#˚kÕÔeTHêïs¡T. myÓT¢˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ esê¸ ø±\+ e∫Ãq|üŒ{ÏøÏ #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\T ì+&Ü*‡q nedüs¡eTT+<äì Á‘ê>∑&ÜìøÏ ≈£L&Ü ˙s¡T ˝Òì |ü]dæú‹ ñ+<äì Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ esê¸\T düeTè~›>± sêyê\+fÒ yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï #Ó≥¢qT ô|+#ê*‡q nes¡eTT+ <äHêïs¡T. ø=+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢ e´ekÕj·T+ #˚ùd ¬s’‘·T\≈£î JeH√bÕ~Û ø√dü+ |òü\ düVü≤j·T+ yÓTTø£ÿ\T Hê{ÏùdÔ Ç≥T ¬s’‘·T\_›‘√ bÕ≥T esê¸\T sêe&Ü ìøÏ #Ó≥T¢ ‘√&ÉŒ&ÉT‘êj·Tì Ä$<Ûä+>± ¬s’‘·T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì Äj·Tq n≥M XÊU≤~Ûø±]ì ø√sês¡T. ø£s¡÷ï\T ø±s√ŒπswüHé >∑èVü‰\T ì]à+#·Tø=H˚ yê]øÏ #Ó≥T¢ ô|+#·T‘˚H˚ >∑èVü≤ ìsêàD+ ø√dü+ nqTeT‹yê«\ì Äj·Tq ø£˝…ø£ºsYqT ø√sês¡T. e´ekÕj·T |üìeTT≥¢ø√dü+ ¬s’‘·T\T ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ yê{Ïô|’ Ä+ø£å\T $~Û+#·≈£î+&Ü Çã“+~ ø£*–+#·≈£î+&Ü nqTeT‹+#ê\ì n≥$XÊK dü+|ü<äqT <=+>∑s¡yêD≤ #˚ùd yê]ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ ñ+#ê\ì

MTùdeqT ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì

yÓTTø£ÿ\qT Hê≥T‘·Tqï ø£˝…ø£ºsY õ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ Äj·Tq ø√sês¡T. myÓTੇ düT<Ûëø£sYu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì s√&É¢ $d”Ôs¡í+ dü+<äs¡“+>± |ü⁄sê‘·q #Ó≥T¢ ‘=\–+#ês¡ì n+<äTe\¢H˚ eTq≈£î esê¸\T sêe&É+ ˝Ò<äì ˇø£ #Ó≥TºqT rùdÔ |ü~ #Ó≥¢qT Hê{Ï+#ê\ì n|ü⁄Œ&˚ esê¸\T sêe&ÜìøÏ #Ó≥T¢ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·THêïs¡T. #Ó≥¢qT HêfÒ ø±s¡´Áø£e÷ìï ˇø£ kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·>± rdüTø=ì j·TT<ä› ÁbÕ‹|ü~ø£q yÓTTø£ÿ\T ô|+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq ø£˝…ø£ºsYqT ø√sês¡T. ø£+»πs«≥sY Ä|òt bòÕ¬sdüºsY XÊ+‹ Á|æj·TbÕ+&˚ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eqeTôVA ‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìï 1950˝À j·T÷ìj·THé eT+Á‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì n|üŒ{Ï qT+&ç 33 XÊ‘·+ n&Ée⁄\T, Á^qs¡TqT ô|+#·&ÜìøÏ eqeTôVA‘·‡ e+ ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ »s¡|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT nHêï s¡T. 33 XÊ‘·+ ø£Hêï 20 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T n&Ée⁄\T ñ+&É&É+ e\¢ 33 XÊ‘êìï ô|+#·&ÜìøÏ á ø±s¡´Áø£ eT+ #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 75 y˚\ yÓTTø£ÿ\qT Hê≥&ÜìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºeTHêïs¡T. n≥MXÊK <ë«sê yÓTTø£ÿ\T rdüTø=ì yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì n+<äT≈£î nìïXÊK\T düVü≤ø£]+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T. nìï Á|üuÛÑ‘·«, Á|üy˚{Ÿ ø±˝ÒJ˝À¢ ô|<ä› yÓTTø£ÿ\T Hê≥T‘·T+{≤s¡T ø±˙ yê{Ïì s¡øÏå+#·Tø√˝Ò ø£b˛‘·THêïs¡ì ÄyÓT Äy˚<Ûäq e´ø£+ #˚XÊs¡T. eTq Çfi¯¢˝À, ¬s’‘·T\ bı˝≤\ >∑≥¢ô|’ yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï #Ó≥¢qT n_Ûeè~› #˚j·÷\ì ÄyÓT ø√sês¡T. &çm|òtz qs¡dæ+VüQ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qe⁄\T uÛÑ÷$T MT<ä düTK+>± ñ+&Ü\+fÒ

$<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒdüTÔqï õ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ |üsê´es¡ D≤ìï |ü]s¡øÏå+#·Tø√yê\+fÒ 33 XÊ‘·+ n&Ée⁄\qT $düÔ]+#ê*‡q nedüs¡eTT+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À πøe\+ 19.5 XÊ‘·+ n&Ée⁄\T ñHêïj·Tì Bì e\¢ ø=ìï Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘êj·Tì ñqï n&Ée⁄\T ‘·s¡–b˛≈£î+&Ü |ü]s¡øÏå+#·Tø=ì 33 XÊ‘êìøÏ n&Ée⁄\qT ô|+#ê *‡q nedüs¡eTT+<äHêïs¡T. $»j·Teq+ Äes¡D˝À eT+>∑fi¯yês¡+ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\ <ë«sê 5y˚\ sêM, y˚T&ç, eTVü≤>∑ì, y˚|ü yÓTTø£ÿ\qT Hê≥&É+ »s¡T–+<äHêïs¡T. &çm|òtz sêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À esê¸\T ‘·≈£îÿe>± ñHêï|üŒ{ÏøÏ ˙{Ï düeTdü´˝Ò<äì BìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä, Vü≤+ÁB ø£ècÕí q<äT\T ñqï+<äT e\¢ Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò<äì eTqeT+<äs¡+ düTK+>± J$+#ê\+fÒ yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï |üsê´es¡D≤ìï s¡øÏå+#·Tø√yê\ì Äj·Tq $<ë´s¡Tú\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. 63e eTqeTôVA ‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± $<ë´]Δì, $<ë´s¡Tú\≈£î yê´dü s¡#·q eø£èÔ‘·« b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À n‘·´+‘· Á|ü‹uÛÑ ø£qãs¡∫q $<ë´s¡Tú\≈£î myÓTà˝Ò´, myÓTੇ, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY #˚‘·T\MT<äT>± ãVüQeT‘·T\qT n+<ä#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, myÓTੇ düT<Ûëø£sYu≤ãT, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶øÏ yÓTyÓT+{À\qT ø£+»πs«≥sY Ä|òt bòÕ¬sdüºsY XÊ+‹ Á|æj·÷ bÕ+&˚, &çm|òtz\T sêeTø£èwüí, qs¡dæ+VüQ\T n+<ä#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T, n≥MXÊK dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T ìs¡«Væ≤+#ê*: @|”{°J @|” {°#·sY‡ –˝Ÿ¶≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+|ü⁄ìyê«*

ø=*$T>∑T+&É¢, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ sêj·T\d”eT Á>±MTq u≤´+≈£î Á|üø£ÿq ñqï MTùdyê πø+Á<ëìï ãq>±q|ü˝…¢ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 3: 00 Äj·Tq #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì Á|ü»\≈£î MTùdyê <ë«sê 18 ùdyê\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+ »]–+~. $<ë´s¡Tú\≈£î ø±´düTº, ÇHéø£yéT, eT]j·TT ¬s’‘·T\≈£î ¬syÓq÷´ düe÷#ês¡+ ‘·~‘·s¡ eìï MTùdyê <ë«sê bı+<˚ neø±XÊìï Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. ø±e⁄q |ü≥ºD+˝Àì Á|ü»\+<äs¡T MTùdyêqT düB«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=yê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Ç{Ïø±´\ X‚KsY¬s&ç¶, n+ã{Ï sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶, |æ u≤\ñùdqj·T´, mHé¬ø Hêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡ ø±s¡´ø£s¡Ô\+<äs¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªyÓ|’ ˝üò ≤´\qT k˛bÕHê\T>± e÷s¡TÃø√yê*μ ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ j·T÷HÓ’f…&é ø£¢uŸ˝À ¬s+&ÉT s√E \T>± »s¡T>∑T‘·Tqï õ˝≤¢ kÕúsTT ø±´s¡yéT‡ b˛{°\ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± j·T÷HÓ’f…&é ø£¢uŸ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.ã\sêyéT, u≤\uÛ≤s¡r dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ kÕV”≤<ÛëuÒ>∑+, ˇ\|æ+ø˘ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù m+m s¡e⁄|òt\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ã\sêyéT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ J$‘·+˝À ø=ìï kÕs¡T¢ yÓ’|òü˝≤´\T ‘·|üŒeì nsTTHê yê{Ïì eT]+‘· yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·Tø=ì uÛÑ$wü´‘·TÔqT k˛bÕHê\T>± eT\T#·Tø=ì Áø°&Üdü÷Œ]Ô‘√ sêDÏkÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕV”≤<ÛëuÒ>∑+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 4 dü+e‘·‡sê\T>± ø±´s¡yéT‡ Áø°&ÉqT ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À ‘·+_+>¥qT Á|üy˚X¯ ô|{≤ºs¡T n+<äT˝À eTq õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Áø°&Üø±s¡T\T sêDÏ+#·&É+ m+‘√ Vü≤]¸+#·‘·>∑Z $wüj·T+ nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Áø°&Üø±s¡T\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<ä#˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø&çd”m ø±s¡´<ä]Ù #ÓqïπøX¯esêE, n$Hêwt, Hêπ>+Á<ä, ∫ìï ø£èwüí, C…’>∑D|ü‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\qT y˚~+#˚ j·÷»e÷Hê´\qT s¡<äT›#˚dæ ÄbÕsƒ¡XÊ\\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T ìs¡«Væ≤+∫, 1947 qT+&ç ñbÕ<Ûë´j·Teè‹Ô˝À ùde\T n+~düTÔqï sêh {Ï#·sY‡ –˝Ÿ¶≈£î Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ Çyê«\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ {Ï#·sY‡ –˝Ÿ¶ &çe÷+&é #˚dæ+~. Ä<˚&çe÷+&é‘√ ÄXÊK eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìøÏ ø£˝…ø£º¬s{Ÿ m<äT≥ msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\T ø=s¡T‘·÷ <äsêï≈£î ñ|üÁø£$T+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± m|æ{Ïõ sêh »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥] m˝Ÿ ¬ø ∫qï|üŒ e÷≥¢&ÉT‘·÷ msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\˝Àì U≤∞ b˛düTº\qT ã]Ô #˚dæ |ü<√qï‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø=sês¡T. msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\ y˚‘·Hê\qT 010 <ë«sê #Ó*¢+#ê\ì ôV≤\Ô ø±s¡T¶\qT düø±\+˝À n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT

ùwø˘yÓTVü≤ãTuŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&Ó&é dæã“+~øÏ õ|æm|òt kÂø£s¡´+qT neT\T|ü]∫ ô|+∫q õj·Tdt kÕ¢ãT\qT e]Ô+|üCÒdæ, msTT&Ó&é ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·T b˛düTº\qT ¬>õf…&é>± Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTqdüeTdü´\qT eTqy˚T |ü]wüÿ]+#˚+‘·es¡≈£î nVü≤]ïX¯\ ø£wüº|ü&Ü\ì msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ jÓ÷ø£ÿ yÓT&É\T e+∫ eTq &çe÷+&é\qT kÕ~Û+#˚+‘·es¡≈£î ñ<ë´e÷\qT ñÁ~Ûø£Ô+ #˚j·÷\ì ø=sês¡T. ñbÕ<Ûë´j·T myÓTà*‡\ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫Ã, msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ |ü]wüÿsê+ ø=s¡≈£î Á|üD≤*ø£\qT s¡Tb˛+~+∫ neT\T #˚ùd+‘·es¡≈£î bısê&ÉT<ëeTì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m|æ{Ïõ »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥] $ø£ºsY Çe÷àqTj˚T\T ‘·~‘·s¡ msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nÁø£eT yÓTÆì+>¥ s¡yêD≤≈£î n&ÉT¶ø£{º &√Hé, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï nÁø£eTyÓTÆì+>¥ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷ù|+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚j·TqT+~. &√Hé &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì yÓ\T›]Ô eT+&É\+˝À sêeT fi¯¢ ø√≥, uÀsTTq|ü*¢, ÁãVü≤à>∑T+&É+, &√Hé eT+ &É\+˝À eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+, mÁs¡>∑T+≥¢, ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, ø£qï|ü⁄≈£î+≥, uÒ‘·+#Ós¡¢ eT+&É\+˝Àì ‘·$∫ø=+ &É, >∑T≥T|ü˝…¢, VüQùdHê|ü⁄s¡+, bÕ|ükÕìø={≤º\, |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À nÁø£eT+>± ‘·e⁄«‘·Tqï Á|üuÛÑT ‘·«, Á|üy˚{Ÿ uÛÑ÷eTT\˝Àì Á‘·e«ø±\qT |ü]o*+∫ ©E\T ˝Ò≈£î+&Ü rdüTÔqï Kì» dü+|ü<äqT ø±bÕ &˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïj·÷? Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\˝ÀH˚ ø±ø£ e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\ qT ôd’‘·+ nÁø£eT Á‘·e«ø±\T #˚|ü≥º&É+‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\T ôd’‘·+ ‘·–Zb˛ ‘·THêïsTT. nôd’H鶽≤´+&é, <˚yê<ëj·T XÊK uÛÑ÷eTT \T ôd’‘·+ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ <ës¡T\T Ädüsê>± #˚düT

≈£îì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ sêsTTr s¡÷|ü+˝À n+<äe\dæq kıeTTà \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ qwüº+ edü÷ÔH˚ ñ+~. á$wüj·T+ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡Ù Hé¬s&ç¶, C…&çŒ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶\T Äø£dæàø£+>± |üs¡´ {Ï+∫ |ü\T ◊s¡Hé y√sY yÓTÆì+>¥\qT dü+<ä]Ù+ #ês¡T. nÁø£eT s¡yêD\qT n]ø£{Ϻ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä<Ûëj·TìøÏ >∑+&çø=&ÉT‘·Tqï yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT ≈£îì |üsê´es¡D≤ìï |ü]s¡øÏå+#ê\ì dü<äT<˚›X¯+‘√ ø£˝…ø£ºsY |üs¡´y˚ø£åD˝À b˛©düT\T, ¬syÓqT´ dæã“+~ ‘√bÕ≥T dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ ˇø£ {°yéT >± #˚dæ s¡+>±|ü⁄s¡+, ø√≥¢yê]|ü˝…¢, &√Hé |ü]düsê \˝À #Óø˘ b˛düTº\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ $X¯« ˙j·T düe÷#ês¡+. eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+˝À ñqï eT÷&ÉT ◊s¡Héy√sY ©E\qT |ü]o*+∫ nÁø£eT+>± ‘·$«q KìC≤ìï j·÷s¡T¶\≈£î e÷]à ©E<ës¡T\ sêj·T*º \ô|’ ‘·s¡*düTÔqï≥T¢>± |ü\T |üÁ‹ø£˝À¢ e∫Ãq ø£<∏ä Hê\ô|’ düŒ+<äq yÓTT<ä˝…’+<äì |ü\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

<√eTø±≥T yê´<ÛäT\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ne⁄≈£î, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+ ˝Àì kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+ q+<äT õ˝≤¢ eT˝Ò]j·÷ n~Ûø±] ñùdHé _sê Ä<ä«s¡´+˝À <√eTø±≥T yê´<äT\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ñùdHé_sê e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äs√>∑´ πø+Á<ë\ ø±s¡´ø£s¡Ô\ ≈£î, düT|üsYyÓ’»s¡¢≈£î dü÷#·q\T dü÷∫+#ê s¡T. nq+‘·s¡+ <√eTø±≥Te\q e#˚à eT˝Ò]j·÷, yÓT<ä&ÉTyê|ü⁄, &Ó+>∑÷´, ∫¬øHé >∑THê´ e+{Ï yê´<äT\ô|’ Äs√>∑´ dæã“+~ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. Çfi¯¢˝À¢ ˙s¡T ì\Te ñ+#··≈£î+&Ü Ç+{Ï |ü]X¯sê\˝À #Ó‘·Ô#·<Ûës¡+ y˚j·T≈£î+ &Ü ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ &Üø£ºsY eT+EcÕ, düTπswt¬s&ç¶, dæìj·TsY |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ n~Ûø±] ÁoìyêdüT\T, ‘·~‘·s¡ düT|üsYyÓ’»s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+, Ä>∑wüߺ 1, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

7

ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\ì <Ûäsêï düsê›sY uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚j·÷*: @◊mdtm|òt <˚eqø=+&É, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« s¡TD+ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Á|ü‹ ˇø£ÿ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î md”‡, md”º, yÓTÆHêغ sêJyéj·TTeX¯øÏÔ <ë«sê ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ eT+>∑fi¯yês¡+ m◊yÓ’m|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ <ä>∑Zs¡ <äsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <äsêïqT ñ<˚›•+∫ dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T eT~›˝Ò{ÏXË{Ϻ, eT+&É\ düVü≤j·T ø±s¡´<ä]Ù »>∑Bwt\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï esêZ\ qT+&ç ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T n~Ûø£dü+K´˝À ñHêïs¡ì, Á|üuÛÑT‘·«+ n+~Û+#˚ dü_‡&û s¡TD≤\T ø=+‘·eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T \_›bı+<äT ‘ês¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ sêJyé j·TTeX¯øÏÔ, md”‡, md”º, yÓTÆHêغ ø±s√Œπswüq¢ j·T÷ì≥¢ dü+K´qT ô|+∫ ìs¡T<√´>∑T\+<ä]øÏ n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì

<Ûäsêï #˚düTÔqï <äèX¯´+ yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á <äsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù qsê‡sêe⁄, m◊yÓ’m|òt ø±s¡´<ä]Ù X‚KsY, Hêj·T≈£î\T •eX¯+ø£sY, ø£+&É|üŒ, nu≤“dt, qs¡‡j·T´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯s¡y˚>∑+>± »˝≤X¯j·T ìsêàD+ |üqT\T Ä\÷s¡T, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): u≤|ü⁄s¡+ s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø£+ Ä<äT˙ø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>± Ä\÷s¡T eT+&É\+ ≈£îs¡Te∞¢ <ä>∑Zs¡ »˝≤X¯j·T ìsêàD |üqT\T X¯s¡y˚>∑+>± ø=qkÕ>∑T#·THêïsTT. Ä\÷s¡T, Vü≤\Vü≤]« eT+&É˝≤\˝Àì 26 Á>±e÷\≈£î XÊX¯«‘· ÁbÕ‹bÕ~ø£q s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î s¡÷. 8 ø√≥¢‘√ ≈£îs¡Te∞¢ <ä>∑Zs¡ 40y˚\ ©≥s¡¢ kÕeTs¡ú´+ >∑\ »˝≤X¯j·T ìsêàD+ |üq\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç<˚$<Ûä+>± Ä\÷s¡T n+>∑düø£\T¢, eTDÒ≈£î]Ô VüQfi‚;&ÉT Á>±e÷\˝À 40 y˚\ ©≥s¡¢˝À kÕeTs¡ú´+ >∑\ ñ|ü]‘·\ ˙{Ï {≤´+≈£î\ ìsêàD+ |üqT\T |üP]Ô ø±e#êÃj·Tì Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑ &ç|üP´{° m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙s¡T $<ë´kÕ>∑sY, @á #Í&ܬs&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

n+»Hê<˚$ì C…’\T≈£î |ü+|æq @d”; n~Ûø±s¡T\≈£î n_Ûq+<äq\T: d”◊{°j·T÷ ø£\÷¢s¡T, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): ø£\÷¢s¡T ‘·Vü≤o˝≤›sY>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô nH˚ø£ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ç, ù|<äÁ|ü»\≈£î düVü≤ø£]+#·≈£î+&Ü ÄyÓT≈£î ø±yê*dæq yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·« jÓTTø£ÿ $\TyÓ’q uÛÑ÷eTT\qT ø£≥ºu…{Ϻ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ nÁø£eT ÄdüTú\T dü+bÕ~Û+∫q ‘·÷bÕ≈£î\ n+»Hê<˚$ì n¬sdüTº#˚dæ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î |ü+|æq+<äT≈£î md”_ n~Ûø±s¡T\≈£î m|æ Ä{À n+&é Á{≤© Á&Ó’esY‡ j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T j·TT.düT+ø£qï n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝ÀH˚ n+»Hê<˚$ nÁø£e÷\ô|’q, ÄyÓT $~Ûìs¡«Vü≤D |ü≥¢ nH˚ø£ Á|üC≤dü+|òü÷\T Ä+<√fi¯q #˚dæq|üŒ{ÏøÏ, n|üŒ{Ï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡+ nHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·+&ç Ä\÷s¡T, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): bÕsƒ¡XÊ\\˝À HÓ\ø=qï Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ\`2 Á|ü<ÛëH√bÕ <Ûë´j·TT\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT dü‘·´qï eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] eT*¢ø±s¡T®qqT ø√sês¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À 502 eT+~ $<ë´s¡Tú\T $<ä´quÛÑ´ •düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄ ‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ç<˚ $<Ûä+>± eT+&É\+˝Àì |ü\T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T ñHêïj·Tì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åD+ düŒ+~+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT rs¡Ãø£b˛‘˚ $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q ø±s¡´ Áø£e÷\T #˚|üfÒº neø±X¯ eTT+<äì yês¡T Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T.

$‘·+‘·Te⁄\≈£î #Ó≈£îÿ\qT |ü+|æD° #˚dæq ø±≥kÕì ø=*$T>∑T+&É¢, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì 33 eT+~ $‘·+‘·Te⁄\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ 5y˚\ #=|ü⁄Œq s¡÷. 165.000 \ qT ãq>±q|ü˝…¢ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq #˚‘·T\ MT<äT>± #Ó≈£îÿ\qT |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »]–+~. Ä<˚$<ä+>± Äs¡T eT+~øÏ dæm+ ]*|òt|òü+&é n|ü<éu≤+<äyé |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷, 20000 \#=|ü⁄Œq yÓTT‘·Ô+ 1.20.000\qT |ü+|æDÏ#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ uÛÑs¡ÔqT ø=˝ÀŒsTTq Ád”Ô\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #˚j·TT‘·q+~#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ á |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äHêïs¡T. Ä<˚$<ä+>± ãq>±q|ü˝…¢, dü+C≤eT\ ne⁄≈£î ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤\˝À≈£î&Ü #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á eT+&É\+ yÓTÆì+>¥ ÁbÕ+‘·+ ø±ã{Ϻ Ç+ø± me¬s’q

j·TT&ÉT>± ù|s¡T bı+~q uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ $Á>∑Vü≤ìï ø£s¡÷ï \T q>∑s¡+˝À @sêŒ≥T #˚j·÷\ì >∑‘· @&ÉT dü+e‘·‡ sê\T>± b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤düTÔqï|üŒ{ÏøÏ @ n~Ûø±] ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£+ #˚XÊs¡T. ø£˙dü+ ø=‘·Ô>± e∫Ãq ø£˝…ø£ºsY¬s’q uÛÑ>∑‘Y dæ+>¥ $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚j·÷*ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T &çÄs√« y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶øÏ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊mdtm|òt õ˝≤¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.lìyêdüT\T, &çôV≤#Y |æmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m+.eTùV≤+Á<ä, m◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ˝≤˝Ÿu≤wü ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£îs¡Te∞¢˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï yÓ’<ä´•_s¡+ Ä\÷s¡T, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ≈£îs¡Te∞¢ Á>±eT+˝À Vü≤\Vü≤]«, Vü≤s¡›¬>s¡, |”ôV≤#Yd” yÓ’<äT´\T düT+ø£qï, sêe÷+»H˚j·TT\T Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’<ä´•_Ûs¡+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Á>±eT+˝À yês¡+ s√E \T>± <ë<ë|ü⁄ 80 eT+~ Á|ü»\T ∫¬øHé>∑THê´, $wü»« sê\ uÛ≤]q |ü&ɶ $wüj·TeTT $~Û‘·y˚T. yê]øÏ yÓ’<ä´ùd e\T n+~+#˚+<äT≈£î 2 s√E\ ÁøÏ‘·eTT yÓ’<ä´•_Ûsêìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. &Üø£ºsY sêe÷+»H˚j·T\T e÷{≤¢&ÉT

‘·÷ Á>±eTeTT˝À $wü »«sê\T, H=|ü⁄Œ\‘√ uÛ≤<ä|ü&ÉT ‘·Tqïyê]øÏ ∫øÏ‘·‡\T #˚XÊeTHêïs¡T. #ê˝≤ es¡≈£î Á>± eT+˝Àì Á|ü»\T ø=\T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. yê‘êes¡D e÷ s¡TŒ\ e\q d”»q˝Ÿ yê´<äT\T Á|üã˝Ò neø±X¯eTTq eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T>± nìï Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<ä›´ |üqT\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. Á>±e÷\ Á|ü»\T Á‘ê>∑T˙{Ïì y˚&ç #˚dæ #·˝≤¢]Ãq ˙{ÏH˚ Á‘ê>±\ì yÓ’<äT´\T eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

qøÏ*H√≥¢ eTTsƒê n¬sdüTº ãq>±q|ü˝…¢, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À qøÏ* H√≥¢ #·˝≤eTDÏ ù|s¡T mìïø£>± ñ+~, á ù|s¡T eTs¡Teø£ eTT+<˚ ù|<ä›m‘·TÔq qøÏ* H√≥T¢ |ü≥ºD+˝À¢ ãj·T≥|ü&ܶsTT. eT+&É\+˝À ôd˝ŸbÕsTT+{Ÿ ìs¡«Væ≤düTÔqï Áoø±+‘Y |ü]~Û˝Àì kÕ<äTø={≤ºìøÏ #Ó+~q sêeTdüTu≤“¬s&ç¶, q+<ë´\≈£î #Ó+~q es¡\ø°åà, ‘·eTTà&ÉT yÓ+ø£≥s¡eTDqT qøÏ*H√≥¢‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ b˛*düT\≈£î |ü≥Tº|ü&ܶs¡T. s¡Vü≤dü´ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î kÕúìø£ dæ◊ ÁoìyêdüT\T, môd’‡ <˚y˚+Á<ä≈£îe÷sY, ø±ìùdºãT˝Ÿ‡ mdtm+&ç ÇÁãVæ≤yéT, m+ s¡+>∑qï\T #ê‹#·ø£´+>± ì+~‘·T\qT |ü≥Tºø=e&É+ »]–+~. es¡\ø°åà q+<ë´\ |ü≥ºD+˝À ñ+≥÷ ‘·q Ç+{À¢ ôV’≤ø±«*{Ï Á|æ+{Ï+>¥ MTwüHé <ë«<ë s¡÷, 500\ H√≥¢qT eTTÁ~dü÷Ô ‘·eTTà&ÉT yÓ+ø£≥s¡eTD <ë«sê ôd˝ŸbÕsTT+{Ÿ Áoø±+‘Y≈£î, sêeTdüTu≤“¬s&ç¶\≈£î á qøÏ* H√≥¢qT n+~#˚yês¡T. M{Ïì ãq>±q|ü˝…¢ e÷¬sÿ≥¢˝À #·˝≤eTDÏ #˚düTÔqï≥T¢ |ü]•\\˝À ‘Ó*q≥T¢ &√Hé ‘ê\Tø± &çmd”Œ ‹s¡TeT˝ÒX¯«sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡T >∑‘· ø=~› HÓ\\T>± qøÏ* H√≥¢ Á|æ+{Ï+>¥ MTwüHéqT s¡÷. 90000 \≈£î sêeTdüTu≤“¬s&ç¶ q+<ë´\≈£î #Ó+~q es¡\ø°åàøÏ n+~+∫>±, ÄyÓT á qøÏ* H√≥¢qT Á|æ+{Ï+>¥ #˚dæ ãq>±q|ü˝…¢≈£î ‘·eTTà&ÉT yÓ+ø£≥s¡eTD‘√ düs¡|òüsê #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêeTdüTu≤“¬s&ç¶ >∑‘·+˝À <=+>∑H√≥¢ #·˝≤eTDÏ˝À

qøÏ*H√≥¢ eTTsƒê‘√ b˛©düT\T ñqï≥T¢, eTTK´+>± »qdü+#ês¡+ n~Ûø£+>± ñqï #√≥ qøÏ* H√≥¢qT #·˝≤eTDÏ #˚ùdyês¡ì &çmd”Œ ‘Ó*bÕs¡T. M] <ä>∑Zs¡ 70y˚\T $\Te>∑\ qøÏ* 500\ H√≥T¢ , 4y˚\ s¡÷bÕj·T\ 100 H√≥T¢ |ü≥Tº|ü&ܶj·Tì s¡÷. 90,000>∑\ Á|æ+{Ï+>¥ MTwüHéqT kÕ«~q+ |üs¡T#·T≈£îqï≥T¢ dæ◊ ‘Ó*bÕs¡T. ndü*H√≥¢≈£î qøÏ* H√≥¢øÏ Á|ü»\T >∑T]Ô+∫ qøÏ* H√≥¢ô|’ ˙fi¯ó¢ |ü&ç‘˚ ø£\sYb˛‘·T+<äì, H√≥¢qT >∑T]Ô+#·≈£î+&Ü rdüT≈£îqï≥¢sTT‘˚ Á|ü»\T yÓ÷dübı‘ês¡T. ø±e⁄q H√≥¢qT >∑T]Ô+∫ |ü]o*+∫ ‹düT≈£îqï≥¢sTT‘˚ yÓTTdüb˛≈£î+&É ñ+{≤s¡Hêïs¡T. me]¬ø’q H√≥¢ô|’q nqTe÷q+ ñ+fÒ kÕúìø£ b˛*düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì &çmd”Œ ‘Ó*bÕs¡T.

Áø°&Ü ñ<√´– ¬ø.uÛÑ÷wüDYsêyé≈£î |òüTq+>± M&√ÿ\T Á|üe÷<ä+˝À ‘·eT uÛÑs¡ÔqT ø√˝§ŒsTTq yês¡T ñ+fÒ b˛dtºe÷s¡º+ ]b˛s¡Tº, m|òt◊ÄsY |üÁ‘·+, n]®ì »‘·|ü]∫ kÕúìø£ ‘êVü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À Çyê«*‡+~>± Äj·Tq ø=sês¡T. eT+&É\+˝Àì ø±sÁ¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£dü+K´\˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\ô|’ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê* ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ø±s√Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\T Hêsêj·TD, l#Ó’‘·q´, >±j·TÁ‹, q\+<ä ˝≤+{Ï $<ë´dü+düú\ |üìrs¡T e\¢ $<ë´s¡Tú\T eTqdæø£ y˚<äq≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.Äq+<é nHêïs¡T. Á|ü‹s√E ø±˝ÒJ\ |üìy˚fi¯\T ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\qT+&ç sêÁ‹ 7 >∑+≥\ es¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉTqï ø±+|æ{°wüHé˝À Ä~yês¡+ ≈£L&Ü ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+ #·&É+ e\¢ $<ë´s¡Tú\T e÷qdæø£ Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]ø±e &Éy˚T ø±≈£î+&Ü #·<äTe⁄ô|’ |üP]Ô kÕúsTT˝À ÁX¯<ä› ø£q

ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À düsêúsY uÛÑ>∑‘Y dæ+>¥ $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì m◊mdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å´, ø±s¡´<äs¡TÙ\T _.˝Àø£Hê<∏é, |æ.sêeTÁøÏcÕí ¬s&ç¶, m|æõmdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ.>√$+<äT õ˝≤¢ ø£˝…ø£º sYqT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ kÕ«‘·+Á‘·´<√´eT+˝À uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, sêCŸ>∑TsY, düTK<˚yé ˝≤+{Ï eTVü≤˙j·TT\T bÕ˝§Zì eTs¡DÏ+#ês¡ ì, n<˚$<Ûä+>± uÛÑ>∑‘Y dæ+>¥qT n‹ ∫qï ej·TdüT‡˝À H˚ Á_{Ïwt Hêj·T≈£î\ eTTs¡â‘ê«ìøÏ ã\j·÷´s¡ì nHêï s¡T. n˝≤+{Ï Hêj·T≈£î\ $Á>∑Vü‰ìï ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À ˝Òø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. n˝≤π> j·TTe‘· Ä<äs¡ÙÁbÕ

ãs¡#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï ø£fi≤XÊ\ uÛÑeHê\˝À $<ë´s¡Tú\ s¡ø£åD≤s¡ú+ ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄\ <ë«sê\T ñ+&Ü* n$ @$<ë´dü+düú\˝À ˝ÒeHêïs¡T. ‘·s¡>∑‘·T\ ìs¡«Vü≤D »s¡T>∑T‘·Tqï _*¶+>¥ ÁøÏ+~ uÛ≤>∑+˝À cÕ|æ+>¥ ø±+ô|¢ø˘‡ ñ+&Ésê<äì ìu+<Ûäq ñqï<äì, ø±˙ q>∑s¡+˝À Hêsêj·TD, >±j·TÁr $<ë´dü+düú\T n˝≤π> ø=qkÕ>∑THêïj·Tì yê{Ï jÓTTø£ÿ nqTeT‹øÏ dü+uÛÑ+~Û+∫ $#ê]+∫ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ eè‹Ô $<ë´~Ûø±], ÁbÕ+rj·T Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ $<ë´eT+&É\ n~Ûø±]ì ø√sês¡T.

ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ Áø°&ÜeT+&É*˝À ø£¢sYÿ ñ<√´–>± |üì#˚dæ |ü<äM $s¡eTD dü+<äs¡“+>± ¬ø.uÛÑ÷wüDYsêyé≈£î õ˝≤¢ k˛ŒsYº‡ n<∏ë]{Ï, Áø°&Üdü+|òü÷\T, |æá{°\T, u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ d”ìj·TsY Áø°&Üø±s¡T\T |òüTq+>± M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ ø£s¡÷ï\T ne⁄&é &√sY ùdº&çj·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq M&√ÿ\T ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø.uÛÑ÷wüDYsêyé Áø°&Üùde\qT ø=ìj·÷&ÉT‘·÷ |ü\Te⁄s¡T Áø°&ÜÁ|ü‹ì<Ûä\T ø=ìj·÷&Üs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·TqqT XÊ\Te‘√ |üP\e÷\\‘√ |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ Áø°&Üs¡+>∑ |ü⁄s√>±_Ûeè~Û›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ≥s¡Hé Áø°&Ü Á|ü‹ì~Û n~Ûø±] dæ.Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ &çmdt&çz $.Hê>∑sêE, ˇ\|æ+ø˘ dü+|òüT Á|ü‹ì<ÛäT\T m+m s¡e⁄|òt, $»j·T≈£îe÷sY, |æá{Ï dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÁøÏcÕí¬s&ç¶, Áø°&Üdü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T dæ.sêe÷+»H˚j·TT\T, >∑+>±<ÛäsY, ∫{Ϻu≤ãT, ˝Àπøwt, Áø°&ÜeT+&É* kÕsTTôd+≥sY ñ<√´>∑T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

zô|Hé dü÷ÿ˝Ÿ Á|üy˚X¯s¡TdüT+ ‘˚B bı&ç–+|ü⁄ ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): zô|Hé dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT 10e ‘·s¡>∑‹ eT]j·TT Ç+≥sYMT&çj·T{Ÿ \˝À #˚s¡T≥≈£î m˝≤+{Ï n|üsê<Ûäs¡TdüTeTT ˝Ò≈£î+&É n|üsê<Ûäs¡TdüTeTT‘√ 11-8-2012 qT+&ç 31-8-2012 es¡≈£î #˚s¡e#·TÃqì, ø±e⁄q õ˝≤¢˝Àì Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß\T nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT eT+&É\ πø+Á<ë\˝Àì Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\T, ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\ eT]j·TT eT+&É\ $<ë´~Ûø±] ì dü+Á|ü~+#·+&ç, Ä˝≤π> õ˝≤¢˝Àì zô|Hé dü÷ÿ˝Ÿ n<Ûë´j·Tq πø+Á<ë\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T 4-8-2012 q»]π> ˇø£ s√E •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÄsY$m+ düe÷y˚X¯uÛÑeq+ q+<äT Vü≤»s¡T ø±e\j·TTqì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] |æ, ãT#·Ãqï ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ $es¡eTT\≈£î 9640331168 nqT HÓ+ãs¡¢≈£î dü+Á|ü~+#·e*‡+~>± ø=sês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

&û\sY ìj·÷eTø±\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ s¡+>±¬s&ç¶, E˝…’ 31, düTes¡íyês¡Ô: LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ NRPVªRΩV˜Õ˝ÿxmspL`i ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ‹[¨s |§¶¶¶ø`¡Fs∏R∂VÕfi NSá¨ds, Du°μR∂∏R∂V NSá¨ds, xmsμR∂¯aS÷d¡ NSá¨ds ø_NRPμ≥R∂LRi μR∂VNSfl·xmso ≤U∂áL`i rÛy©yá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP ¨sLRiVμ][˘ gRiV\¤Õ¡©´s @À≥œ¡˘LÛRiVá ©´sVLi≤T∂ AgRixtÌsv 7 Õ‹[gS μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚáV N][LRiVªRΩV©´sı»˝¡V ªRΩWLRiVˆ ≤T∂≠s«¡©±s AL`i≤T∂J xqsWLS˘LS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. |§¶¶¶ø`¡Fs∏R∂VÕfi NSá¨ds μR∂VNSflÿ¨sı «¡©´sLRiÕfi @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV, Du°μR∂∏R∂V NSá¨ds, xmsμy¯aS÷d¡ NSá¨ds ø_NRP μ≥R∂LRi μR∂VNSflÿá©´sV ∏R∂V{qÌs @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV ZNP[…ÿLiVVLi øR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. AxqsÚQ NTPÚ ™´so©´sı @À≥œ¡˘LÛRiV áV ™yLji μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV g][uy™´sVx§¶¶¶ÕfiÕ‹[¨s ªRΩ™´sV NSLS˘Ã¡ ∏R∂ViLiÕ‹[ AgRixtÌsv 7 Õ‹[gS xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s xqsW¿¡Li øyLRiV. ªRΩLS*ªRΩ @Liμj∂©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚáV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsV N][ ¡≤R∂™´s¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙™y

ªRΩ xmsLkiORPQ AgRixtÌsv 9 ªRΩ™´sV NSLS˘Ã¡∏R∂ViLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li ¡≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. C Dμ][˘gS¨sNTP NS™´sázqs©´s @L>RiªRΩá gRiWLjiË ≠s™´sLjixqsWÚ A∏R∂V©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚ μyLRiV≤R∂V rÛy¨sNRPLigS ¨s™´szqsxqsWÚ DLi≤yá¨s, ™´s∏R∂VxqsV= 18 xqsLi™´sªRΩ=LSáNRPV ªRΩNRPV‰™´sgS¨s, 40 xqsLi™´sªRΩ=LSáNRPV ≠sVLi¿¡gS¨s DLi≤R∂LSμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV NRP¨dsxqsLi xmsμR∂™´s ªRΩLRigRiºΩ DºdΩÚLÒRiV\¤Õ¡ ™´soLi≤R∂™´s¤Õ¡¨s, μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[∏R∂V g][LRiV @À≥œ¡˘LÛRiVá\|ms Fs»¡V™´sLi…”¡ ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsVáV DLi≤R∂LS μR∂¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡xqsWÚ @À≥œ¡˘LÛRiVáV Fs™´s\lLi©y INRP Æ™s[Œœ¡ ≤U∂áL`igS Fs¨sıQQ\ZNP ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤T∂ø][ @ªRΩ©´sV NRP¨dsxqsLi 5 xqsLi™´sªRΩ=LSá ™´sLRiNRPV xmspLjiÚ NSá™´sVV A μR∂VNSflÿ¨sNTP ≤U∂áL` igS xms¨s¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP @˙gkiÆ™sVLi…fi ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. C ¨s∏R∂W™´sVNSÕ˝‹[ ≤y*˙NS ˙gRiWxmsoáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™´s*≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨ss ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

ªÁ<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\qT düø±\+˝À n+~+#ê*μ s¡+>±¬s&ç¶, p˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): MT ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê C≤Ø nj˚T´ <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT düø±\+˝À n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ CÒd” »>∑Hêï <∏ä+ $$<Ûä nHé˝…’Hé dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\qT Ä<˚•+ #ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q #ê+ãsY˝À MTùdyê, @|” ÄHé˝…’Hé, @|” kÕ«Hé Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± CÒd” e÷{≤¢&ÉT‘·÷... MT ùdyê πø+Á<ë˝À¢ ≈£î\, Ä<ëj·T, ìyêdü ‘·~‘·s¡ <Ûäèe |üÁ‘ê\ ì$T‘·Ô+ e#˚à <Ûäs¡U≤düTÔ\T ô|+&ç+>¥˝À ñ+&É≈£î+&Ü düø±\+˝À \_›<ës¡T\≈£î n+<˚˝≤ #·s¡´

\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. MT`ùdyê ì$T‘·Ô+ e#˚à \_›<ës¡T\ e<ä› ìπs›•+∫q |ò”E ø£+fÒ m≈£îÿe #êØ®\T edü÷\T #˚ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√ e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì CÒd” ôV≤#·Ã]+#ês¡T. MT ùdyê ôd+≥s¡¢˝À ÄHé˝…’Hé düeTdü´\T ‘·˝…‹Ô‘˚ n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &û◊y√qT CÒd” Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À d”m+ÄsYy√ |”&û düTπs+Á<äu≤ãT, õ˝≤¢ düe÷#ês¡ πø+Á<ä n~Ûø±] øÏwüº|üŒ, MT ùdyê, @|” kÕ«Hé, @d” ÄHé˝…’Hé Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêFbÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝À sêF\T dü+<ä&ç #˚düTÔHêïsTT. eTùV≤+Á<ädæ+>¥ <Û√˙ bòı{À\Tqï sêF\‘√ bÕ≥T nH˚ø£ s¡ø±\T neTàø±ìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïsTT.

ãT<Ûäyês¡+ 1, Ä>∑düTº 2012

eT+p¬s’q >±´dt ø£HÓø£¸qT¢ HÓ˝≤Ks¡T˝À>± Çyê«*: CÒd”

s¡+>±¬s&ç¶, p˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À B|ü+ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä eT+p¬s’q >±´dt ø£HÓø£åq¢qT áHÓ˝≤K s¡T˝À>± Á>ö+&ç+>¥ nj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì CÒd” »>∑Hêï<∏ä+ >±´dt &û\s¡¢qT, bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊU≤~Ûø±s¡T\qT n<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs {Ÿ˝Àì dü÷Œ]Ô uÛÑeHé˝À m+|”&ûy√\T, bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊU≤~Ûø±s¡T\T, >±´dt &û\s¡¢‘√ B|ü+ ø£HÓø£åq¢ô|’ düMTøå± düe÷ey˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± CÒd” e÷{≤¢&ÉT‘·÷... 2009`10, 2011`12, 2012`13 @&Ü~\≈£î dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢≈£î 65,749 B|ü+

ø£HÓø£åqT¢ πø{≤sTT+#·>±, n+<äT˝À 27,435 ø£HÓø£åq¢≈£î \_›<ës¡T\qT m+|æø£ #˚XÊeTHêïs¡T. Ç+<äT˝À 14 y˚\ eT+~øÏ >±´dt ø£HÓø£åqT¢ ≈£L&Ü n+~+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. $T–*q 13,435 eT+~ \_›<ë s¡T\≈£î Ä>∑wüߺ HÓ˝≤Ks¡T˝À>± B|ü+ >±´dt ø£HÓø£åqT¢ Á>ö+&é nj˚TÃ˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± áeT÷&ÉT @&Ü~\≈£î ø£*|æ 38,317 eT+~ \_›<ës¡T\qT m+|æø£#˚j·÷*‡ ñ+<äì, ám+|æø£ Á|üÁøÏj·TqT ‘=+<äs¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì m+|”&ûy√\qT CÒd” Ä<˚•+#ês¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ nìï Á>±e÷\ qT+∫ »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ ø£q \_›<ës¡T\ m+|æø£qT #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq dü÷∫+ #ês¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À JôV≤#Ym+d” &ç|üP´{° ø£MT wüqs¡¢ düeTq«j·T+‘√ m+|æø£ Á|üÁøÏj·TqT #˚|ü{≤º\ì bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. nìï eT+&É˝≤˝À¢ m˝Ÿ|”J >±´dt @C…˙‡\T ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ádüe÷y˚ X¯+˝À &ûmdty√ q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, m+|”&ûy√\T, bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK @mdty√\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq≈£î ø£èwæ #˚kÕÔ: eTùV≤wtj·÷<äyé y˚T&ÉÃ˝Ÿ, p˝…’ 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D Äø±+ø£å‘√H˚ Ç{°e\ ‘Ósêdü˝À #˚sêqì ÄbÕغ Hêj·T≈£î\T eTùV≤wtj·÷<äyé ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯ yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY >∑∑‘· |ü~@fi¯¢≈£î ô|’>± Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ nVü≤]ïwü\T ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ñ<ä´eT+˝À mqï Ä≥Tb˛≥T\T m<äT¬s’q yÓTTø£ÿy√ì Bø£å‘√ yÓqT~s¡>∑≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï &Ûç©¢ kÕúsTTøÏ rdüTø£b˛sTTq |òüTq‘· πød”ÄsYπø <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì Hê\T>∑qïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ Äø±+ø£å nsTTq ‘Ó\+>±D

sêh+ ≈£L&Ü ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY kÕs¡<Ûä´+˝ÀH˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. n+<äTe\q πød”ÄsY Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø√dü+ ñ<ä´$TdüTÔqï rs¡T q#·Ã&É+ e\H˚ ‘Ósêdü˝À #˚sêqì Äj·Tq $e]+#ês¡T. Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ kÕ«bÕïì kÕø±s¡+ #˚ùd ~X¯>± ñ<ä´$TkÕÔqì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ósêdü ;d” ôd˝Ÿ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÛ≤düÿsY j·÷<äyé, ‘Ósêdü y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T $wüßí#ê], sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T, dü‘·´Hêsêj·TD, düπs«+<äsY ¬s&ç¶, sê+#·+<äsY j·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°m˙®y√ q÷‘·q n<Ûä´≈£åî&ç>± <˚MÁ|ükÕ<é u≤<Ûä´‘·\ d”«ø£s¡D ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 31, düTes¡íyês¡Ô: æªΩáLigSflÿ ©y©±slgi—¡¤…¡≤`∂ Dμ][˘gRiVá xqsLixmnsVLi (…‘¡Fs¨dÍs™Ø[á) ©´sWªRΩ©´s @μ≥R∂˘QORPV≤R∂VgS Æμ∂[≠ds ˙xmsryμ`∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi©y≤R∂V Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. ¨s©´sı…”¡™´sLRiNRPV …‘¡Fs¨dÍs™Ø[á xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂VgS N]©´srygji©´s ry*≠sVg_≤R∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi©y≤R∂V Dμ][˘gRi ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ A xmsμR∂≠s Δÿ◊d¡ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μyLiª][ lLiLi≤R∂V ˙NTPªRΩÆ™s[V «¡Ljigji©´s NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Æμ∂[≠ds ˙xmsryμ`∂©´sV GNRP˙gki™´sLigS Fs©´sVıNRPV©yıLRiV. μyLiª][ Æμ∂[≠ds ˙xmsryμ`∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi©y≤R∂V Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. A∏R∂V©´s Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV xqsLixmnsVLi ˙xmsμ≥R∂Y©´s NSLRi˘μR∂Lji+gS xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. NSgS xqsLixmnsVLi ©´sWªRΩ©´s ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+gS ZNP. LRi≠dsLiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV.

nHêïVü‰C≤πs≈£î eT<䛑·T>± $<ë´s¡Tú\ sê´© ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 31, düTes¡íyês¡Ô: @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS F°LS»¡LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS μk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @©yı•¶¶¶«ÿlLi[NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ©´sgRiLiLRiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi©y≤R∂V «ÿºdΩ∏R∂V ¤«¡Li≤yá©´sV ¬ø¡[ªRΩ ¡…Ì”¡ À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s «¡LiªRΩL`i™´sVLiªRΩL`i™´sμÙR∂ ˙xms™´sVV≈¡ xqsLixmnsV }qs™´sNRPV≤R∂V @©yı•¶¶¶«ÿlLi[ Aμj∂™yLRiLi©´sVLi¿¡ μk∂ORPQ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. DxmsˆÕfi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV C LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sVμ≥R∂VLRi }qs™y xqsLixqÛs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s C LS˘÷d¡Õ‹[ DxmsˆÕfi xmsLjixqsLRi ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV FyhRiaSáá ≠sμy˘LÛRiVáV À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ª]áVªRΩ BNRP‰≤T∂ ø_LRiryÚÕ‹[ D©´sı ÀÿÀÿ ry}§¶¶¶Àfi @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP Fyá’≥¡}tsQNRPLi ¬ø¡[™yLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «ÿºdΩ∏R∂V ¤«¡Li≤yá©´sV ≠sμy˘LÛRiVáV ¬ø¡[ªRΩ ¡…Ì”¡ @©yı•¶¶¶«ÿlLi[ —¡LiμyÀÿμ`∂ @Li»¡W ¨s©yμyáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı xmsáV™´soLji¨s ANRP»Ì¡VNRPVLiμj∂.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 01-08-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India