Page 1

‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\ ìsêVü‰s¡Bø£å≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï $eT\ø£ÿ

ãT<Ûäyês¡+, 2 y˚T 2012

ù|J\T : 8

ô|q¸q¢ ÄyÓ÷<ëìøÏ

dü‘·«s¡ #·s¡´\T: ø£˝…ø£ºsY

‘ê>∑T˙s¡T n+~+#·&É+˝À H˚‘·\T $|òü\+ »+≥ »˝≤X¯j·÷\Tqï #·Tø£ÿ˙s¡T ø£s¡Te⁄ q˝≤¢ ø£HÓø£åHé\T ø√dü+ n~Ûø±s¡T\ #·T≥Tº Á|ü<äø£åD\T <ëVü≤+ ø√dü+ yÓTÆfi¯¢ ø=~› Á|üj·÷D+ #˚j·÷*‡edüTÔ+~ Ç|üŒ{Ϭø’Hê H˚‘·\T ø£ìø£]+#ê\ì kÕΔì≈£î\ $qï|ü+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡ •yês¡T ÁbÕ+‘·yÓTÆq sêCÒ+Á<äq>∑sY˝À eT+∫ ˙{ÏøÏ Á|ü»\T |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T.»+≥q>∑sê\ <ëVü‰]Ôì rs¡TdüTÔqï »+{≤ »\X¯j·÷\T Çø£ÿ&˚ ñHêï. á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ <ëVü‰]Ô e÷Á‘·+

rs¡&É+˝Ò<äT. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T $|òü\eTj·÷´s¡qT $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷º q˝≤¢ ø£HÓø£åq¢ ø√dü+ Á|ü<äøÏåD\T #˚dæHê.. kÕΔìø£ H˚‘·\≈£î mìïkÕs¡T¢ $qï$+∫Hê ‘·eT düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±efÒ¢<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. sê»<Ûëì #·T≥÷ºsê ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ n_Ûeè~Δ e÷≥ m˝≤ ñHêï ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç e÷Á‘·+ |ü⁄wüÿ\+>± ñ+~. Çø£ q>∑s¡•yês¡¢˝Àì sêCÒ+Á<äq>∑sY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À ‘ê>∑T˙{Ï Çã“+<äT\≈£î ø=<äy˚˝Ò<äT. ìC≤+\ ø±\+ qT+∫ Çø£ÿ&ÉTï+#˚ ôV’≤<äsêu≤<éøÏ eT+∫˙s¡T düs¡|òüsê ne⁄‘√+~. q>∑s¡ »HêuÛ≤ ô|]π>ø=~› |ü]~Û $düÔ]+∫+~. ù|s¡T≈£îe÷Á‘·+ yê≥sY uÀs¡T¶ Ä|ò”dt ñ+≥T+~. ø±˙ @Hê&É÷ düÁø£eT+>± ˙fi¯ófl düs¡|òüsê #˚j·Tø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. >∑+&çù|{Ÿ qT+∫ m˝≤+{Ï |ü+|æ+>¥ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ùwø˘ù|{Ÿ, nø£ÿ&ÉTï+∫ ndæ|t q>∑sY

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): nìï ns¡Ω‘·\T düeT]ŒùdÔ ô|q¸q¢ C≤ØøÏ dü‘·«s¡ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV’≤<äsêu≤<äT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£˝…ø£ºsY >√cÕeTVü≤˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì >∑TbòÕq>∑sY, Ç+~sêq>∑sY ∫wæº#·eTHé ãd”Ô\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ãd”Ô\ Á|ü»\T kÕúìø£ düeTdü´\qT ø£˝…ø£ºsY≈£î $qï$+#ês¡T. kÕúìø£ ãd”Ô˝À ìedæ+#˚ ø±+‘·eTà nH˚ eTVæ≤fi¯ ‘êqT $‘·+‘·T ô|q¸Hé ø=s¡≈£î |ü\TkÕs¡T¢ Äìwtq>∑sY me÷às√« ø±sê´\j·T+ #·T≥÷º ‹]–q|üŒ{ÏøÏ |òü*‘·+ ø£ìŒ+#·˝Ò<äì ‘·q≈£î m˝≤¬>’Hê ô|q¸Hé Çyê«\ì ø£˝…ø£ºsY‘√ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£î+~. ø£˝…ø£ºsY yÓ+≥H˚ me÷às√«‘√ $#ê]+#·>± dü<äs¡T eTVæ≤fi≤ ô|q¸Hé ÄyÓ÷<ëìøÏ nedüs¡yÓTÆq <Ûäèe|üÁ‘ê\T düeT]Œ+#·˝Ò<äì ‘Ó\T|ü>± yÓ+≥H˚ düeT]Œ+∫q≥¢sTT‘˚ ô|q¸Hé C≤Ø #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ãd”Ô˝À ø£¬s+{Ÿ, Á&Ó’H˚J, Á‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeTì ãd”Ô yêdüT\T ø£˝…ø£ºs¡T≈£î ‘Ó\T|ü>± dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√e\dæ+~>± Ä<˚XÊ*#êÃs¡T. ø£˝…ø£ºsY C≤rj·T ≈£î≥T+ã Á|üjÓ÷»q |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 11 eT+~øÏ #Ó≈£îÿ\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ ¬syÓq÷´ bÕ\qqT ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2, düTes¡íyês¡Ô: rÛy¨sNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ∏R∂W≈¡Vª`Ω xmsoLS ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi NSL]ˆlLi[»¡L`i ™y—¡μ`∂ @÷d¡ Δÿ©±s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi NSL]ˆlLi[»¡L`i@μ≥j∂NSLRiV áª][ NRP÷¡zqs ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s FyªRΩ, ˙N]ªRΩÚ xqsLiª][£tsQ©´sgRiL`i NSá¨dsáՋ[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ rÛy¨sNRP ˙xms«¡Ã¡ª][ xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV.  ¡{qsÚáՋ[ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ¬ø¡ªRΩÚ NRPVLi≤U∂áՋ[¨s ¬ø¡ªRΩÚ©´sV —¡|§¶¶¶ø`¡FsLi zqs zqs ¡˜Liμj∂ ºdΩ∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sá©´s ™´sVVLRiVgRiV™yxqs©´sª][ ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂VøR¡V ©yıLRi¨s ªRΩμy*LS μ][™´sVá ¤À¡≤R∂μR∂ FsNRPV‰™´sgS D©´sıμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V NSL]ˆlLi[»¡L`i NRPV ≠s©´sı≠sLi øR¡gS @NRP‰Æ≤∂[ D©´sı —¡.|§¶¶¶ø`¡.FsLi.zqs @μ≥j∂NSLjiNTP NSL]ˆlLi[»¡L`i Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡ªRΩÚ©´sV ºdΩzqsÆ™s[LiVVLi øyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.  ¡{qsÚÕ‹[ BªRΩLRi ˙FyLiªyá Õ‹[ NRPW≤y BÆμ∂[ xqs™´sVxqs˘ FsNRPV‰™´sgS D©´sıLiμR∂V©´s ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´sázqsLiμj∂gS æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[  ¡{qsÚ Õ‹[¨s ©yÕÿ \|ms NRPxmsˆV ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Li ™´sá©´s ™yxqs©´sª][ L][gSáV ˙xms ¡¤Õ¡[ ˙xms™´sWμR∂™´sVV ©´sıμR∂¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ μy¨s \|ms  ¡Li≤R∂áV, zqsÆ™sVLi…fi ª][ NRPxmsˆV Æ™s[LiVVLiøyá¨s rÛy¨sNRPVáV NSL]ˆlLi[»¡L`i ©´sV

N][LSLRiV. ˙ªygRiV¨dsLRiV, ry¨s»¡L`i , {qÌs˚…fi \¤Õ¡…fi=, ¡£qs r¢NRP LRi˘Li, μk∂xmsLi xms¥R∂NRPLi μy*LS gS˘£qs xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xmsáV ™´soLRiV N][LRigS NSL]ˆlLi[»¡L`i A∏R∂W @μ≥j∂NS LRiVáNRPV xqsªRΩ*LRiLi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´sá zqsLiμj∂gS AÆμ∂[aSáV BøyËLRiV. rÛy¨sNRP F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©´sV ™´sVVLiμR∂V ©´sVLi≤T∂ NSL]ˆlLi[»¡L`i Æ™sŒœ¡ßÚLi≤R∂gS F°÷d¡£qs @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ™´sVNRPV xmsNRP‰ À≥œ¡™´s©´sLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s NSL]ˆlLi[»¡L`iª][ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms∏R∂VºΩıQryÚ™´sV¨s NSL]ˆlLi[»¡ L`i ™yLjiª][ @©yıLRiV. rÛy¨sNRP @L][gRi˘ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ≤yNÌRPL`i , zqs ¡˜Liμj∂ }qs™´sáV FsLiª][ ÀÿgRiV©yı∏R∂V¨s NSL]ˆlLi[»¡L`i æªΩ÷¡FyLRiV. L][«¡Ÿ xqsV™´sWLRiV 100 ™´sVLiμj∂ }msxtsQLi…fi= AL][gRi˘ ZNP[Li˙μy¨sNTP AL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡ \|ms ™´sryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C ryLji xmsÕfi= F°÷¡π∏∂WÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 300 zmsÃ˝¡Ã¡NRPV F°÷¡π∏∂W øR¡VNRP‰Ã¡V Æ™s[zqs©´s»˝¡V ≤yNÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi NSL]ˆlLi[…fiL`i lLi[xtsQ©±s uyxmso xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ xqsLRiVNRPVá©´sV, xqsLRixmnsLS Lji—¡£tÌsQL`i ©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV . C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©Ø[≤R∂Õfi @μ≥j∂NSLji aSLRiμR∂, AL][gRi˘, —¡|§¶¶¶ø`¡ FsLi zqs, ™y»¡L`i À‹[LÔRiV, zqs≠sÕfi xqs|m˝^s£qs, rÛy¨sNRP ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV Æ™sVVμR∂ágRiV @μ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± Ç.Áo<ÛäsY ãT<Ûäyês¡+ |ü<ä$ u≤<Ûä´ ‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. e÷]à 28q C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± ñqï jÓ÷–‘ê sêD≤ &ç|üP´fÒwüHé ô|’ »eTTà ã~* nsTT yÓfi≤¢s¡T. ÄyÓT ã~* nsTTq HÓ\ s√E\ ‘·s¡Tyê ‘· Ç.Áo<ÛäsY |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q nq+‘· s¡|ü⁄s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq |üÁ‹ø± $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚ X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. eTTK´+>± ¬syÓq÷´ |ü] bÕ\qqT ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. ¬syÓq÷´ düØ«düT\qT H˚s¡T>± á ùdyê <ë«sê Á|ü»\≈£î n+~+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï @sêŒ≥T¢ #˚j·T&É+ »]–+<äì yê{Ï‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï düØ«düT \T #˚]à Á|ü»\≈£î #˚s¡Tej˚T´+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤eTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ |ü]s¡ø£åD≈£î õ.ã.mdt Á|üÁøÏj·T õ˝≤¢˝À yÓTT<ä˝…’+<äì eT]+‘· y˚>∑e+‘·+ |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. Á|ü‹s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+≥\ qT+∫ 4>∑+≥\ es¡≈£î Á|ü»\≈£î H˚s¡T>± n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qHêïs¡T.

|ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï CÒd” l<ÛäsY 1993˝À Á>∑÷|t1 düØ«ôddt≈£î m+|æø£j·÷´s¡T. bÕs¡«r|ü⁄s¡+, $»j·Tyê&É, >∑T&Éyê&É\˝À ÄsY&çz>±, HÓ\÷¢s¡T˝À &çÄsY&çm ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºs¡T>± ôV’≤<äsêu≤<äT˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D eT+&É* n~Ûø±]>±, JôV≤#Ym+dæ˝À n&çwüq˝Ÿ ø£MTwüqsY>±, düπs« n+&é ˝≤´+&é ]ø±sY¶‡˝À C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T>± |ü<√qï‹ ô|’ Áoø±≈£îfi¯+ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± |üì#˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 3, y˚T 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

˙{Ï ø£cÕº\T ]»sê«j·Ts¡¢≈£î ˙s¡T düs¡|òüsê ne⁄‘√+~. ø±˙.. >∑+&çù|{Ÿ ÁbÕ+‘êìøÏ, eT$Tø=+&É, ø√ø±ù|{Ÿ Á>±e÷\≈£î #·Tø£ÿ˙s¡T n+<äì |ü]dæú‹. Ç<˚$<Ûä+>± Væ≤e÷j·T‘Y kÕ>∑sYøÏ ≈£L‘·y˚≥T <ä÷s¡+˝À ñqï >±+BÛ q>∑sY Á|ü»\ <äTdæú‹ e÷≥˝À¢ e]í+#·&É+ #ê˝≤ ø£wüº+. Çø£ uÀs¡T¶ Ç+øÏb˛e&É+‘√ yê≥sY {≤´+≈£î\ <ë«sê düs¡|òüsê #˚ùd ˙fi¯ófl ≈£L&Ü n+<äø£b˛e&É+‘√ ˙{Ï ø£cÕº\T ¬s{Ϻ+|ü⁄ nj·÷´sTT. Çø£ÿ&ç Á|ü»\T

&ç$»Hé Á|ü»\≈£î ˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔ : ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé

‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ ôd’øÏfi¯ófl, ≥÷ M\sY‡ MT<ä <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT øÏ.MT.<ä÷s¡+ yÓ[fl 20 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢ùdÔ >±˙ z yê≥sY ø±´Hé <=s¡ø£≥+ ˝Ò<äT. JôV≤#Ym+d”øÏ n+<ä]˝≤π> _\T¢\T #Ó*¢düTÔHêï n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ˙{Ï ø£cÕº\T |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î sêø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. |üqTï\ edü÷fi¯¢˝À n~Ûø±s¡T\øÏ ñqï+‘· ÁX¯<äΔ ø£˙dü kÂø£sê´\ì ø£*Œ+#·&É+˝À ø±qsêe&É+ ˝Ò<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.˙{Ï ø£cÕº\T <ës¡TD+>± ñHêïj·T+fÒ ˙fi¯ó¢ ˝Òeì Çø£ÿ&ç j·TTer, j·TTe≈£î\øÏ ô|[flfi¯ó¢ ≈£L&Ü ø±e≥+ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø£˙dü+ ˙fi¯¢ {≤´+≈£s¡¢ <ë«sêHÓ’Hê ‘·eT≈£î ‘ê>∑T˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·÷\ì sêCÒ+Á<äq>∑sY˝Àì >±+BÛq>∑sY yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Á|üC≤|ü<∏ä+ @sêŒ≥¢qT |ü]o*+∫q m+|”&ûy√ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô):

H˚&ÉT Á|üC≤|ü<∏ä+ »]π> Á>±e÷\ |üs¡´≥q

uÀsYyÓ˝Ÿ bÕsTT+{ŸqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 02(düTes¡íyês¡Ô): &ç$»Hé Á|ü»\≈£î ˙{Ï düeTdü´\qT rπsÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïqì »>∑~Z]>∑T≥º ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ 126 &ç$»Hé »>∑~Z]>∑T≥º sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝À ø=‘·Ô>± uÀsYyÓ˝Ÿ bÕsTT+{ŸqT Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ ‘·q #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á uÀsY bÕsTT+{Ÿ <ë«sê sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ \_Û›<ës¡T\≈£î ø=+‘· ì{Ï m<ä›&ç rs¡qT+<äì, ‘·«s¡˝ÀH˚ Ç+ø± ø=ìï uÀsY bÕsTT+≥T¢ y˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ¬ø.C…’Væ≤+<é, mdt.eT˝≤¢¬s&ç¶, m+.m. s¡Væ≤yéT, Äs¡TD≤¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì kÕúìø£ düeTdü´\ô|’ Äsê |ü\T Á>±e÷˝À¢ m+|”&ûy√ XÀuÛÑ |üs¡´{Ï+#ês¡T. ãT<Ûäyê H˚{Ï‘√ eTT–j·TqTqï ø±s¡´Áø£eT+ s¡+ H˚&ÉT Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£ eT+ »]π> Á>±e÷˝…’q y˚T&ÉÃ˝Ÿ,>ö&ÉyÓ*¢ Á>±e÷\qT |üs¡´{Ï+∫...@sêŒ≥¢ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. eTTK´+>± H˚&ÉT myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZqqTqï ø±s¡´Áø£eT+ ø±e&É+‘√ @sêŒ≥¢qT <ä>∑Zs¡T+&ç |ü]o*+#ês¡T.nq+‘·s¡+ kÕúìø£ düeTdü´\qT >∑T]+∫ Á|ü»\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ |üì#˚j·÷\ì ø√sês¡T. Ç+ø± eT+∫˙{Ï düeTdü´, $<äT´‘Y,ñbÕ~ÛVü‰$T |üìrs¡Tô|’ Á|ü»\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. H˚{Ï‘√ eTT–j·TqTqï Á|üC≤|ü<∏ä+: Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ <ä>∑Z]øÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ >∑‘· HÓ\ 15 qT+∫ áHÓ\ 5es¡≈£î Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´, ñbÕ~ÛVü‰$T,¬s’‘·T\≈£î @&ÉT >∑+≥\ ñ∫‘· $<äT´‘Y, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ áø±s¡´Áø£e÷ìï n~Ûø±s¡T\T >∑‘· ø=ìï s√E\T>± $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ >∑‘· 17 qT+∫ n~Ûø±]ø£+>± áø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. H˚&ÉT >ö&ÉyÓ*¢, ø£+&É¢ø√j·T, >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢, y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+‘√ eTT>∑TdüTÔ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

H˚&ÉT |ü<√ |”ÄsYd” neT\T ø√dü+

sê»ø°j·÷\˝À j·TTe‘· bÕÁ‘· nedüs¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): sê»ø°j·÷\˝À j·TTe‘· bÕÁ‘· m+‘√ nedüs¡eTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ 126 &ç$»Hé yÓ+ø£{Ÿsê+¬s&ç¶ q>∑sY≈£î #Ó+~q j·TT≈£î\T, Hêj·T≈£î\T ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ düeTø£å+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqï Hêj·T≈£î\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± düTπswt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<Ûäø±\qT á ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·÷≥T¢ \bı&ÉTdüTÔ+<äì, Ä |ü<∏äø±\T eT[¢ ø=qkÕ>±\+fÒ ˇø£ÿ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ <ë«sêH˚ kÕ<ä´+ nì uÛ≤$+∫ sêÁwüº+ q\TeT÷\\ qT+&ç yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ e\dü\T ô|]>∑T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.>√$+<é, yÓ’.$»jYTX¯+ø£sY, s¡+>±j·T´, _ÁoqT, _.sêeTT, m+.$wüßí, s¡+>∑|üŒ, ¬ø.$.yÓ+ø£fÒwt, á.Á|ükÕ<é, ‹s¡T|ü‹, düTBsY≈£îe÷sY, sêE, düTu≤“sêj·TT&ÉT, m+.y˚DT, s¡eTD, u≤\ø£èwüí, >√|æ, |üè~Û«, eTH√Vü≤sY, $»jYT, øÏXÀsY, n_ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ<√´>∑ CÒ@d” ìs¡düq s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): düø£\ »qT\ düyÓTà düeTj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ë\qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ñ<√´>∑T\ CÒ@d” H˚‘·\T z Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T ¬>õf…&é n~Ûø±s¡T\T, ø±]àø£, ô|q¸qs¡¢ ◊ø£´ø±sê´#·s¡D dü$T‹ |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± 10 e |”ÄsYd” neT\T ø√dü+ H˚&ÉT uÛÀ»q $sêeT düeTj·T+˝À ìs¡düq\T #˚|ü&ÉT‘êeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü >∑‘· @&Ü~ ‘Ó\+>±D˝Àì ñ<√´>∑ CÒ@d” H˚‘·\T #˚|ü{Ϻq düø£\ »qT\ düyÓTà ø±\+˝À ñ<√´>∑T\ô|’ nÁø£eT+>± qyÓ÷<äT #˚dæq πødüT\ìï+{Ïì m‹Ô y˚j·÷\ì, Ç+ø± 42 s√E\ düyÓTà ø±˝≤ìï ôdŒwü˝Ÿ ø±´Ee˝Ÿ ©yé>± |ü]>∑DÏ+#ê\ì, á @&Ü~ »qe] qT+∫ sêyê\dæq &û@ ãø±sTT\qT q>∑<äT s¡÷|ü+˝À #Ó*¢+#ê\ì,ñ<√´>∑T\+<ä]øÏ ôV≤˝ŸÔø±s¡T¶\ qT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ Çyê«\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊ s¡T. Ç+ø± sêh|ü‹ ñ‘·Ôs¡T«\≈£î e´‹πsø£+>± »]–q nÁø£eT &ç|üP´fÒwüqT¢, ã~©\T yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì ≈£L&Ü &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À, ¬syÓq÷´ &ç$»Hé eTT+<äT >±˙ ìs¡düq ‘Ó*ù| ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ<√´>∑T\+‘ê bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T. &çe÷+&é #˚dæq H˚‘·˝À¢ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ñ<√´>∑ CÒ@d” #Ó’s¡àHé sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, {°mHéJy√ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬ø.\ø£åàDY, m˝Ÿ.sê+yÓ÷Vü≤Hé, Ç‘·s¡ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T &ç.eT˝≤¢¬s&ç¶, sêCŸ≈£îe÷sY, ãT∫ìs&ç¶, eTTs¡[, •e≈£îe÷sY, ¬ø’˝≤dt ñHêïs¡T.

H˚&TÉ ◊áÄsYd” uÛeÑ Hêìï bÁ Õs¡+_Û+#·qTqï myÓTà˝´Ò : m+áy√ \øå±às¬ &ç¶ |òüTq+>± ∫‘êÔs¡eTà≈£î uÀHê\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): H˚&ÉT y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]wü‘Y düeT]Œ+∫q eTVæ≤fi¯\T ø±sê´j·T\+˝À ì]à+∫q q÷‘·q ◊áÄsYd” uÛÑeHêìï myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ #˚‘·T\MT<äT>± ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì m+áy√ \øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á ◊áÄsYd”( Ç+≈£L¢õyé m&ÉT´πøwüHé ]k˛sY‡ ôd+≥sY) uÛÑeHêìï sêJyé $<ë´ $TwüHé øÏ+<ä s¡÷.10 ì<ÛäT˝‘√ ì]à+#êeTHêïs¡T. eTTK´+>± Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\¢\T ø√dü+ |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T. Ç+ø± yê] $<ä´,yÓ’<ä´ |üØø£å\T ôd’‘·+ Ç+<äT˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì $e]+#ês¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ Á>±eT+˝À ∫‘êÔs¡eTà Á>±eT<˚e‘·≈£î eTVæ≤fi¯\T uÀHê\T düeT]‡+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ÄÁ>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q áø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“¤+>± ˇ>∑TZø£<∏ä, nqï<ëq+ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À e÷J düs¡Œ+#Y m+.Áoìyêdt ¬s&ç¶, e÷J m+|”{°d” X¯+ø£sY, u≤qT#·+<äsY,ø£ècÕí¬s&ç¶, >∑DÒwt, dü+B|t, sêõ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê\T>∑T ø±s¡T¢ &Ûûø=q&É+‘√ ◊<äT>∑T]øÏ rÁe>±j·÷\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2, düTes¡íyês¡Ô: q>∑s¡+˝Àì |”M q]‡+e÷sêe⁄ mø˘‡Áô|dt ôV’≤y˚ô|’ y˚>∑+>± <ä÷düT¬øfi¯óÔqï Hê\T>∑T ø±s¡T¢ ˇø£<ëìøÏ eTs=ø£{Ï &Ûûø=HêïsTT. á |òüT≥q˝À ◊<äT>∑Ts¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. >±j·T|ü&çqyê]˝À eTVæ≤fi¯\T ñHêïs¡T. X¯+cÕu≤<é qT+∫ yÓTVü≤B|ü≥ï+ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+&É>± sêCÒ+Á<äq>∑sY düMT|ü+˝À á Á|üe÷<ä+ »]–+~. ø±s¡T¢ ô|ò’¢zesY Á_&ç®ô|’ uÀ˝≤Ô |ü&ܶsTT. á ø±s¡D+>± Á_&ç®ô|’ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. n‹y˚>∑y˚T Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DeTì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTVæ≤fi≤ eTè‹ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì øÏcÕº|üPsY Á>±eT+˝À ñqï z Áô|’y˚≥T >±´dt eTs¡eTà‘·TÔ\ ø£+ô|˙˝À dæ*+&ÉsY ù|\&É+‘√ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï eTVæ≤fi¯ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. d”◊ sê+¬s&ç¶ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... >∑‘· HÓ\ 28q Äø£+ô|˙˝À >±´dt dæ*+&ÉsY≈£î eTs¡eTà‘·TÔ #˚düTÔqï düeTj·T+˝À dæ*+&ÉsY ù|*+~. B+‘√ eTT>∑TZs¡T >±j·T|ü&çHês¡T. á>±j·T|ü&çq yê]˝À |üesYπsDTK(40) >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ãT<Ûäyês¡+ eTè‹ #Ó+~+~. áyÓT eTVü‰sêh+˝Àì Hê+<Ó&é õ˝≤¢,ã˝≤¢˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q<äì b˛©düT\ düe÷#ês¡+. ø£+ô|˙ j·÷»e÷q´+ô|’ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

>∑Te÷kÕÔô|’ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\ <ë&ç y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): |üP&É÷s¡T˝Àì z bòÕ+Vü≤Ödt˝À >∑Te÷kÕÔô|’ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\T <ë&ç #˚dæ >±j·T|ü]∫q dü+|òüT≥q y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. d”◊ sê+¬s&ç¶ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û\ì |üP&É÷s¡T˝Àì &Üø£ºsY ø£ècÕí #Í<äØ bòÕ+Vü≤Ödt˝À dü‘·´Hêsêj·TD nH˚ e´øÏÔ >∑Te÷kÕÔ>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ áHÓ\ 1q eT+>∑fi¯yês¡+ |ü~ >∑+≥\ düeTj·T+˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\T <ë&ç #˚dæ n‘·ìï ø={Ϻ...&ÉãT“\T Çyê«\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <ë&ç düeTj·T+˝À dü‘·´Hêsêj·TD uÛ≤s¡´ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷...b˛©düT\T edüTÔHêïs¡ì >∑{Ϻ>± nq&É+‘√ yês¡T nø£ÿ&çqT+∫ |üsêsY nsTTHês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

H˚&ÉT y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î myÓTà˝Ò´ sêø£ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): H˚&ÉT y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝À ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ bÕ˝§Z+{≤s¡ì m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT y˚T&ÉÃ˝Ÿ, >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢, ø£+&É¢ø√j·T, >ö&ÉyÓ*¢ Á>±e÷˝À¢ Á>±eT düuÛÑ\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ÄyÓT $e]+#ês¡T. Ç+ø± myÓTà˝Ò´ |ü\T n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ≈£L&Ü bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝ŸqT dü+<ä]Ù+∫q @d”|” y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e˝Ò ù|{Ÿãw”sêu≤<é @d”|” &ç.•esêø£èwüí |ü<ä$ $s¡eTD #˚dæq dü+>∑‹ $~Û‘·y˚T. nsTT‘˚ áj·Tq kÕúq+˝À ¬ø.Á<√D≤#ês¡T´\T >∑‘· HÓ\ 30q |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ‘·sê«‘· yÓTT<ä{ÏkÕ]>± y˚T&ÉÃ˝ŸqT Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Á<√D≤#ês¡T´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷...XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. Ç+‘·≈£î eTT+<äT áj·Tq ôd’ãsêu≤<é d”◊( øö+≥sY Ç+≥*C…Hé‡) ôd˝Ÿ ÇHé#ÛêØ®>± |üì#˚XÊs¡T. Ç‘·qT 89e u≤´#Y≈£î #Ó+~... Á|ü»\≈£î ùde\+~düTÔHêï&ÉT.


>∑Ts¡Tyês¡+ y˚T 3, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó’ãC≤sY≈£î e´‹πsø£+>± {°ÄsYmdt ñ<ä´eT+ dü+Á|ü<ëj·T ms¡Te⁄\T yê&Ü* $ø±sêu≤<é,y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô): $T‹MT]q ms¡Te⁄\ yê&Éø£+ <ë«sê ñ‘·Œ‹Ô ‘·>∑Z≥+‘√ bÕ≥T $wü|üP]‘· ÄVü‰s¡ <ëHê´\T,yê‘êes¡D ø±\Twü´+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì ¬s’‘ê+>∑+ ms¡Te⁄\ yê&Éø±ìï ‘·–Z+∫ kÕ+Á|ü<ëj·T ms¡Te⁄\qT yê&Ü\ì ¬s’‘·T •ø£åD≤ πø+Á<ä+ ]k˛sY‡ |üs¡‡Hé yÓ+ø£fÒX¯«sY sêe⁄ dü÷∫+#ês¡T.$ø±sêu≤<é e´ekÕj·T XÊK m&çm |ü]~Û˝Àì $ø±sêu≤<é, qyêuŸù|≥,|üP&É÷sY eT+&É˝≤\ ¬s’‘·T\T ¬s+&ÉT s√E\ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T @ b˛˝≤ìøÏ m+‘· y˚Ts¡ ms¡Te⁄\T yê&Ü\H˚ $wüj·T+ uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\qT nqTdü]+∫

ìsê›]+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ÇcÕºqTkÕs¡+>± ms¡Te⁄\qT yê&É≥+ eT÷\+>± nqsêú\≈£î <ë]rdüTÔ+<äì nHêïs¡T.¬s’‘·T\≈£î m≥Te+{Ï dü+<˚Vü‰\T e∫Ãq düMT|ü+˝Àì e´ekÕj·T ø±sê´\ j·÷ìï >±ì e´ekÕj·÷~Ûø±]ì >±ì dü+Á|ü~+#ê\ì nHêïs¡T.e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+ m&çm y˚T] πsK e÷{≤¢&ÉT‘·T ¬s’‘·T\T yÓ÷‘ê<äT≈£î $T+∫ ms¡Te⁄\T yê&É≥+ eT÷\+>± |ü+≥ ~>∑Tã&ç ‘·–Z HêD´‘· ~>∑C≤s¡T‘·T+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø±sê u≤<é e´ekÕj·÷~Ûø±] $qjYT ≈£îe÷sY,nì‘·,ø£èwüí, mÇz n+»j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

z≥¢ ø√düy˚T eT‘·|üs¡yÓTÆq ]»πs«wüqT¢ ø£*ŒdüTÔHêïs¡T

$ø±sêu≤<é,y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):$ø±sêu≤<é eTTì‡ bÕ*{Ï˝À Ç{°e\ y˚\+ y˚dæq ‘Ó’ãC≤sYqT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì $ø±sêu≤<é |òü⁄{ŸbÕ‘Y ‘√|ü⁄&ÉT ã+&É¢ yê´bÕs¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T _.ÁøÏwüíj·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.ãT<Ûäyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq >∑‘· 50 dü+e‘·‡sê\T>± |òü⁄{Ÿ bÕ‘Y yê´bÕs¡+ #˚düTÔ Jeq+ kÕ–düTÔ yê]øÏ á ‘Ó’ãC≤sY y˚\+ ø±s¡D+>± mH√ï Çã“+<äT\≈£î >∑T]ø±yê*‡ edüTÔ+<äì nHêïs¡T.ˇø√ÿ yê´bÕ] qT+&ç 10 s¡÷bÕj·T\ qT+&ç 40 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î s√E edü÷\T #˚düTÔqï ø±s¡D+>± yê´bÕs¡T\T |ü&Ésêì ø£cÕº\T |ü&Ü*‡ edüTÔ+<äì ô|<ä› ô|<ä› yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚$\T »]π> |ü≥ºD≤\˝À düVæ≤‘·+ s√E ã\e+‘·|ü⁄ edü÷\T #˚ùd |ü<䛋 ˝Ò<äì yêsêìø√s√E e÷Á‘·y˚T edü÷\T #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.|ü≥ºD+˝À ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd düú˝≤\qT ÄÁø£$T+#·T≈£îqï

Ç<ä›] ÇHéôdŒø£ºs¡T¢ ã~*

yê]|ü≥¢ @ e÷Á‘·+ düŒ+~+#·ì n~ø±s¡T\T \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\ ÄdæÔ |üqTï ãø±sTT yê] |ü≥¢ düŒ+~+#·ì n~Ûø±s¡T\T |òü⁄{Ÿ bÕ‘Y yê´bÕs¡T\qT {≤¬sZ{Ÿ #˚j·T≥+ düeT+»dü+ ø±<äì nHêïs¡T.>∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± |òü⁄{Ÿ bÕ‘Y yê´bÕs¡T\≈£î düú\+ #·÷|üì eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T yê]|ü≥º E\T+ #Ó˝≤sTT+#˚+<äT≈£î j·T‹ï+#·≥+ dæ>∑TZ#˚{ì nHêïs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó’ ãC≤s¡TqT y˚\+˝À bı+~q e´øÏÔ yê´bÕs¡T\qT uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T] #˚düTÔ edü÷\T #˚j·T≥+ ‘·>∑<äì nHêïs¡T.‘Ó’ ãC≤s¡TqT ìs¡dædüTÔ {°ÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J eT+Á‹ {°ÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T &Üø£ºsY #·+Á<ÛäX‚KsY bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì |òü⁄{ŸbÕ‘Y yê´bÕs¡T\T n~Ûø£ dü+K´˝À á ø±s¡´,Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

Á|üC≤|ü<∏ä+˝À Á>±eTdüTÔ\ $q‹

$ø±sêu≤<é,y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ mdt|æ |ü]~Û˝Àì Ç<ä›s¡T ÇHé‡ô|ø£ºs¡¢≈£î ã~* nsTT´+~.mdt|æ ø±sê´\j·T+˝À mdt_ ÇHé‡ô|ø£ºsY>± ñqï \ø°åàHêsêj·TD≈£î,$ø±sêu≤<é dæ◊>± ñqï Á|ükÕ<é sêe⁄≈£î ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ ã~* #˚düTÔ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø nj·÷´sTT.M] kÕúHê\˝À mes¡T ìj·÷eTø£+ »]π>~ ‘˚˝≤*‡ ñ+~.

4,5 ‘˚~˝À¢ Á|üC≤|ü<∏ä+ ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]ŒdüTÔqï uÛÑ»s¡+>¥ <äfiŸ Hêj·T≈£î\T #˚y˚fi¯¢,y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):eT‘· |üs¡yÓTÆq ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#·{≤ìï e´‹πsœdüTÔ uÛÑ»s¡+>¥ <äfiŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ #˚y˚fi¯¢˝À }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± uÛÑ»s¡+>¥ <äfiŸ Hêj·T≈£î\T düTπs+<äsY,|üeHé≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·T z≥¢qT <ä+&ÉTø√e≥+ ø√düy˚T eT‘·|üs¡yÓTÆq ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ jÓ÷∫düTÔ+<äì á $<ÛëHêìï Á|ü‹ uÛ≤s¡rj·TT&ÉT K+&ç+#ê\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T.]»πs«wüqT¢ eT‘· |üs¡+>± ø£*Œ+#·≥+ z sê»ø°j·T m‘·TÔ>∑&É nì á $<Ûëq+ Á|üC≤kÕ«$Tø£ <˚X¯+˝À dü¬s’+~ ø±<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT˝Ò¢wt,l<ÛäsY ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.}πs–+|ü⁄ nq+‘·s¡+ &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤d”˝≤›sY nX¯«ø˘ nVü≤à<é≈£î yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+#ês¡T.

$ø±sêu≤<é,y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊqTkÕs¡+ $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~˝À á HÓ\ 4,5 ‘˚~\˝À Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY eT\¢|üŒ ‘Ó*bÕs¡T.4 e‘˚~q ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ø=‘·Ô>∑&ç õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À 1,2 yês¡T¶\≈£î dü+ã+~+∫q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì,11 >∑+≥\≈£î 8,9,10,11,12yês¡T¶\≈£î dü+ã+~+∫q Á|üC≤|ü<∏ä+ •yê¬s&ç¶ ù|≥ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì,eT<Ûë´Vü‰q+ ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î 15,16,17,26 yês¡T¶\≈£î dü+ã+~+∫q Á|üC≤ |ü<∏ä+ sêeTj·T´>∑÷&É Á|üsTTeT] dü÷ÿ˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì,5 e‘˚~ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î dü‘·´uÛ≤s¡‹ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À 3,4,5,6,7,13,14,19,21,24,25,28 yês¡T¶\≈£î dü+ã+~+∫q Á|üC≤ |ü<∏ä+,eT<Ûë´Vü‰q+ ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î ø=+&É u≤\øÏcÕº¬s&ç¶ >±¬s¶Hé˝À 18,22,23,27 yês¡T¶\≈£î dü+ã+~+∫q Á|üC≤ |ü<∏ä+ ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü<Ûëq+>± ‘ê>∑T ˙{Ï düs¡|òüsê,bÕe˝≤ e&ç¶ $wüj·TyÓTÆ Á|ü»\≈£î m≥Te+{Ï düeTdü´\THêï ô|’ düeTj·÷\˝À Vü‰»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

3e s√E≈£î #˚]q Äغd” ø±]à≈£î\ <Ûäsêï $ø±sêu≤<é,y˚T 2(düTes¡í yês¡Ô):$ø±sêu≤<é &çb˛ y˚TH˚»sY \ø°åàø±+‘Y ø±]à ≈£î\ |ü≥¢ nqTdü] düTÔqï ø£ø£å kÕ~+|ü⁄ <√s¡DÏøÏ ìs¡düq>± ÄsY{Ïdæ ø±]à ≈£î\T ìs¡«Væ≤ düTÔqï <Ûäsêï ãT<Ûäyês¡+ Hê{ÏøÏ 3e s√E≈£î #˚s¡T ≈£î+~.á dü+<äs¡“+>± mHém+j·TT &çb˛ ôdÁø£≥] m+.kÕj·Tqï e÷{≤¢&ÉT‘·T ô|+∫q øÏ˝À MT≥s¡¢qT yÓ+≥H˚ ‘=\–+ #ê\ì ø±]à≈£î\˝À HÓ\ ø=qï nXÊ+‹ì yÓ+≥H˚ ‘=\–+#ê\ì Äj·T q &çe÷+&é #˚XÊs¡T.]Jq˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥] n\+ø±sY e÷{≤¢&ÉT‘·T ô|+∫q øÏ˝À MT≥s¡¢qT ‘·–Z+#˚+‘· es¡≈£î &çb˛˝À ãdt\qT ø£<ä\ìe«eTì ‘Ó*bÕs¡T.Øõq˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ ôdÁø£≥] õ$πø ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T ø±]à≈£î\ ÁX¯eT <√|æ&çì mHém+j·TT ø£å$T+#·<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À >√bÕ˝Ÿ,&˚$&é, nXÀø˘, nq+‘·j·T´Ä+»H˚j·TT\T,<˚ej·T´, j·÷<äj·T´, q]‡+\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<ës¡÷sY,y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):<ës¡÷sY eT+&É\+ ∫+‘·≈£î+≥ Á>±eT+˝À dæ+–˝Ÿ ù|òdt yÓ÷{≤s¡T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·T Á>±eTdüTú\T ãT<Ûäyês¡+ »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Ms¡|üŒ≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Ms¡|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√düy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ á Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì m≥Te+{Ï düeTdü´\THêï Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY sê+Vü≤]Á|ükÕ<é,m+&çy√ ø±sê´\j·T dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ s¡$ø±+‘Y, ÄsY&ÉãT¢mdt mÇ \øÏåàqs¡‡j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\+˝Àì mã“q÷sY, n©¢|üPsY,Vü≤]<ëdt |ü*¢,>∑fÒº|ü*¢ Á>±e÷\˝À Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T kÕ«$T sê+<˚yé u≤u≤ e÷s¡Z+˝À q&Éyê* $ø±sêu≤<é,y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô): 121 ø√≥¢eT+~ Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô nHêï Vü‰C≤πs,Á|ü|ü+#· jÓ÷>± >∑Ts¡Te⁄ kÕ«$T sê+<˚yé u≤u≤ e÷s¡Z <äs¡Ùq+˝À <˚X¯ yê´|üÔ+>± »s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹ e´‹πsK ñ<ä´eT+˝À <˚X¯ uÛÑ≈£îÔ\T dü«#·Ã+<ä+>± bÕ˝ÀZHê\ì |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+ ø√sês¡T.nìï s¡ø±\ kÕe÷õø£,Ä<Ûë´‹àø£ dü«#·Ã+<ä ùdyê dü+düú\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T á ñ<ä´eT+˝À bÕ˝ÀZHê\ì ø√sês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\≈£î •esê+q>∑sY eÁC≤\ Vü≤qà+‘·T Vü‰˝Ÿ˝À »]π> ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ uÛ≤s¡‘· kÕ«_Ûe÷Hé Á≥dtº sêh n<Ûä´≈£åî\T l<ÛäsY sêe⁄ bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

7q f…HéÔ yê]¸ø£ |üØø£å\T $ø±sêu≤<é,y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô): zô|Hé dü÷ÿ˝Ÿ f…HéÔ ø±¢dt yê]¸ø£ |üØø£å\T y˚T 7 e‘˚~ qT+&ç 15 e‘˚~ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $ø±sêu≤<é õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï ‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+ ‘Ó*bÕs¡T.$<Ûë´s¡Tú\T 5 e‘˚~ ˝À>± Vü‰˝Ÿ {Ϭø≥¢qT Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ qT+&ç bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T.

eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± m<ä>±* : e÷J m+|æ|æ ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 02(düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± m~–q|ü⁄Œ&˚ <˚XÊ_Ûeè~› kÕ<ä´eTì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ e÷J m+|æ|æ ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û dü÷sês¡+ ø±\˙˝À ø=+‘· eT+~ eTVæ≤fi¯\T q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï <äTsêZÁo eTVæ≤fi≤ eT+&É* ø±sê´\j·÷ìï e÷J m+|æ|æ ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ ÁbÕs¡+_Û+∫ ]CÁùdwüHé dü]º|òæπø{ŸqT n+<ä#˚kÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± m~–q|ü⁄Œ&˚ yê] ≈£î≥T+u≤\T, ãd”Ô, Á>±eT+, <˚X¯+ n+‘ê kÕ«\+uÛÑq ~X¯˝À q&ÉTdüTÔ+<äì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eTVæ≤fi¯\≈£î ‘·q <ë«sê ≈£î≥Tº$Twüq¢qT n+<ä#˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVæ≤fi≤ eT+&ç* n<Ûä´≈£åîsê\T e÷<ä$, <˚$, ø£$‘·, düTã“\øÏåà, X¯+ø£sY, sê+¬s&ç¶, düTπswt sêE, eTTs¡[, õ˝≤˙ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 3, y˚T, 2012

q\uÛ…’\˝À

&Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ø=+≥THêïsê qe⁄«‘·÷ ã‘·ø£+&ç! MTs¡T m‘·TÔ ‘·≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔHêïsê..? &Ó’ì+>¥ ˇø£ ø£fi¯ e÷Á‘·y˚T ø±<äT nedüs¡+ ≈£L&Ü. MTs¡T ≈£îs¡TÃH˚ düú\+ ≈£L&Ü MT Äø£*ô|’ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ MTs¡T MT Äø£*ì ô|+∫ ‹ì|æ+#˚~>± ñ+&Ü*. Ç+{À¢ nìï Vü≤+>∑T\÷ ø£*–q #·ø£ÿ{Ï &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ñ+fÒ.., s¡T#·T\ Äq+<ä+ n~]b˛‘·T+~. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ô|’ ñ+&Ü*‡q dü+ã+~Û‘· |ü]ø£sê\˙ï Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+fÒ, n$ ≈£L&Ü ø£+{ÏøÏ+|ü⁄>± ø£qã&ÉT‘·T+fÒ, Çø£ ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îH˚yê] Äq+<ä+ n+‘ê Ç+‘ê ñ+&É<äT. 1. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ø=q&ÜìøÏ yÓfi‚¢eTT+<˚.. &Ó’ì+>¥ Vü‰˝Ÿ, Ç+{Ï >∑Te÷à\T. *$+>¥s¡÷yéT, eT\T|ü⁄\ ø=\‘·\qT ‘·|üŒ≈£î+&Ü rdüT≈£îì yÓfi≤¢* ô|’ô|’q #·÷dæ &Ó’ì+>¥ fÒãT˝ŸqT ø=q≥+ ø±≈£î+&Ü nqTe⁄>± ñ+<√ ˝Ò<√ zkÕ] ≈£LØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì |ü]o*+#·≥+ eT+∫<ä 2. uÛÀ»q+ #˚dü÷Ô Vü‰sTT>± e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚ n\yê≥T ñqïyê]øÏ,, eT<Ûä´s¡ø£+>± ñ+&˚ >∑T+Á&É{Ï fÒãT˝Ÿ u≤e⁄+≥T+~. n~ düìïVæ≤‘· dü+uÛ≤wüD≈£î nqT≈£L\yÓTÆ+~. ô|sTT+f…&é ˝Ò<ë &çC…’qsY fÒãT˝Ÿ ø±yê\qT≈£î+fÒ <ëì s¡+>∑T &Ó’ì+>¥Vü‰˝Ÿ, Ç‘·s¡ |òüØï#·sY s¡+>∑T\≈£î dü]b˛j˚T˝≤ #·÷düT≈£î+fÒ Ä Vü‰\T n~]b˛‘·T+<ä+fÒ qeTà+&ç. 3 Ä<ÛäTìø£‘·≈£î ÁbÕeTTK´$T#˚à yê¬s’‘˚ |üP]Ô>± fÒ≈£î, u≤sêàfÒ≈£î, >±¢dt‘√ ‘·j·÷¬s’q &Ó’ì+>¥ fÒãTfi¯¢qT m+#·Tø√e≥+ ñ‘·ÔeT+. VüA<ë≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± &Ó’ì+>¥ Vü‰˝Ÿ ñ+&Ü\qT≈£î+fÒ d”º˝Ÿ, ñ&ÓHé Áù|ò+ fÒãTfi¯¢ô|’ >±¢dt ˝Ò<ë e÷s¡T“˝Ÿ {≤|t ñ+&˚˝≤ m+#·T≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+~. 4. Çø£ &Ó’ì+>¥ f…ãT˝Ÿ n\+ø£s¡D

$wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. eTqdüT‡≈£î ÄVü‰¢<ëìï#˚à ‘êC≤|üP\qT &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ n\+ø£]ùdÔ u≤e⁄+ ≥T+~. ˇø£ y˚fi¯ |üP\T <=s¡ø£b˛sTTq≥¢sTT‘˚ ‘êC≤ |ü+&É¢qT fÒãT˝Ÿô|’ ñ+∫‘˚, Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+≥T+~. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ |üfÒº uÛÀ»q bÕÁ‘·\≈£î qù|Œ$<Ûä+>± &Ó’ì+>¥ ø£esYqT y˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+~. sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ me]HÓ’Hê &çqïsY≈£î ÄVü‰«ìùdÔ.. ˙{Ïô|’ ‘˚˝Ò ô|<ä›ô|<ä› ø=y=«‘·TÔ\qT yÓ*–+∫ ô|&ç‘˚.. n‹<∏äT\qT ÇfÒº Äø£]¸kÕÔsTT. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ Á|ü<Ûëq+>± ñ+&Ü*‡q$ #·÷&É+&ç.. 1.ø√düºs¡T¢ : y˚&ç ù|¢≥T¢, >±¢düT\T e+{Ï$ fÒãT˝Ÿ uÛ≤>±ìøÏ ‘·–* bÕ&Ée≈£î+&Ü yê&É‘ês¡T. Ç$ $$<Ûä s¡+>∑T˝À¢ &çC…’Hé\˝À, ôd’E˝À¢ ≈£L&Ü \_ÛkÕÔsTT. 2. H˚|tøÏHé ]+>∑T\T : H˚|tøÏHé\T ô|fÒº+<äT≈£î á H˚|tøÏHé ]+>∑T\T kÂø£s¡´+>± ñ+{≤sTT. Ç$ #Óø£ÿ, ˝Ò<ë

Áu≤dt, n\÷´$Tìj·T+, uÀHé, dæsê$Tø˘, >±¢dt e+{Ï yê{Ï‘√ ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. 3. H˚|tøÏHé‡ : fÒãT˝Ÿ &Óø£πswüHé˝À Ç$ Á|ü<Ûëq+. M{Ïì Äø£s¡¸D°j·T eT&É‘·\˝À ñ+∫‘˚ ñ|üjÓ÷–+#˚yê]øÏ m+‘√ kÂø£s¡´+>±qT, Äq+<ä+>±qT ñ+≥T+~.

Ç$ ø±≥Hé, ˝…ìHé\‘√ #·ø£ÿì |”˝Òà >∑TD+ ø£\$>± ñ+&Ü*. M{Ï˝À¢ m+Áu≤sTT&ÉØ, ô|sTT+{Ï+>¥ e+{Ï$ ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ Ç+{Ï˝À eT+∫ yÓ\T>∑T Á|üdü]+#˚ *$+>¥ s¡÷yéT |üø£ÿ>± ˝Ò<ë øÏ#ÓHé≈£î <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚ $<Ûä+>± #·÷düTø√yê*. ≈£Ls¡TÃqï yê]øÏ $+&√\ qT+&ç ô|s¡{Ï >±¬s¶Hé yÓTTø£ÿ\T ø£q|ü&ÉT‘·T+fÒ eT]+‘· u≤>∑T+≥T+~.

Ç+{Ï eTTkÕÔãT eTVü‰ uÒwt...! Ç\¢Hêïø£ >±©yÓ\T¢s¡÷ dü]>± ˝Ò≈£î+fÒ Ç\T¢ ø±sê>±sêìï ‘·\|ædüTÔ+~. >∑<äT\T bÕ´˝…dtqT eT]|æ+#˚˝≤ e⁄+&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT>±˙ eTØ Çs¡T>±Z eT+#·+, fÒãT˝Ÿ ˝≤+{Ï kÕe÷qT¢ neTsêÃø£ q&É|ü&É+ ø£wüºeTì|æ+#˚˝≤ ñ+&É≈£L&É<äT. >∑~ $XÊ\+>± ñ+fÒ #Óø£ÿ ˝Ò<ë ø£¬sºHé ø±¢‘Y‘√ bÕ]ºwüHé #˚düTø√e#·TÃ. eTØ ∫qï >∑<äT˝…’‘˚ @ edüTÔe⁄\÷ |ü≥ºø£ Çã“+~ |ü&Ü˝§‡düTÔ+~. Ç+{À¢ |òü]ï#·s¡T, n\+ø£s¡D kÕe÷Á– ñqï+‘· e÷Á‘êq dü]b˛<äT. y˚{ÏHÓø£ÿ&É neTsêÃ˝À ‘Ó\TdüTø√e&É+˝À ñ+~ eTì ÁbÕMD´+. q{Ϻ+{À¢ Hê\T>∑T edüTÔe⁄\qT |üs¡eø£ ˇø£ |ü<䛋 Á|üø±s¡+ n+<ä+>± neTsêÃ*. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ, {°M, k˛bòÕôd≥¢≈£î n+<äyÓTÆq ø£es¡¢‘√ <äTeTTà|ü≥ºø£b˛e&É+ dü+>∑‘·˝≤ e⁄+∫ Ç+{ÏøÏ mq˝Òì n+<ä+ edüTÔ+~. ¬s’{Ï+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ #Ó‘·Ô ù|s¡Ãø£b˛e&É+ eTs√ ø£fi¯. ˇø£ ÁdæÿuŸ*+>¥ bÕ´&é, ô|Hé kÕº+&é, nedüs¡yÓTÆq |ü⁄düÔø±\T e÷Á‘·y˚T ñ+∫‘˚ n+<ä+>±, eTqdüT≈£î Vü‰sTT>± ñ+&ç sêdüTø√yê* ˝Ò<ë #·<äTe⁄ø√yê\H˚ ø±+ø£å ø£\T>∑T‘·T+~. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ e÷Á‘·+ @+ bÕ|ü+ #˚dæ+~ ì+&Ü bÕÁ‘·\T ù|s¡Ã&ÜìøÏ?! uÛÀ»Hê\T ø±>±H˚ X¯óÁuÛÑ+>± ‘·T&ç#˚dæ bÕÁ‘·\T, >±¢düT\T mø£ÿ&çeø£ÿ&É ˙{Ÿ>± düπs›dæ, M˝…’q+‘· U≤∞>± e⁄+#ê*. ˝Ò<ä+fÒ n≥≈£î ˝Ò<ë >√&ÍqTï ‘·\|æ+#·&É+ U≤j·T+. e+{Ï\T¢ düs¡« kÕe÷q´+>± Ç˝≤¢fi¯ó fl m≈£îÿeùd|ü⁄ >∑&çù|~ Çø£ÿ&˚. ñ<äj·T+ ø±|ò”‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ‘˚ sêÁ‹ ô|s¡T>∑T

‘√&˚ùd+<äT≈£î bÕ\T ø±#·&É+ es¡≈£î n+‘ê nø£ÿ&˚>±! e+{Ï\T¢ m+‘· bı+~>±Z, X¯óÁuÛÑ+>± ñ+fÒ eTq≈£î n+‘· düTK+>±, XÊX¯«‘·+>± ñ+≥T+~. ñ|ü⁄Œ, |ü|ü⁄Œ, |ü+#ê<äs¡, {°bı&ç &Éu≤“\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT X¯óÁuÛÑ+>±, es¡Tdü Áø£eT+˝À düs¡T›ø√>∑*Z‘˚ #·÷&É kı+|ü⁄>± ñ+&ç nedüs¡yÓTÆq$ düT\uÛÑ+>± <=s¡T≈£î‘êsTT. @M |ü⁄∫Ãb˛e⁄, bÕ&Ó’b˛e⁄. n˝≤àsê\qT &Ó{≤˝Ÿ ø£*|æq ˙fi¯fl‘√ ‘·s¡T#·T ‘·T&çùdÔ u§~›+ø£\T ø±<äT>∑<ë, u≤ø°º]j·÷ ÁøÏeTT\T ≈£L&Ü

eTq Ç+{ÏyÓ’|ü⁄ ‘=+–#·÷&Ée⁄. Vü‰\T $XÊ\+>± e⁄+fÒ <ëìøÏ ‘·>∑Z ô|<ä› ô|<ä› k˛bòÕôd≥¢qT m+#·Tø√yê*. ˝Òì|üø£å+˝À düú\+ nÁø£$T+#·ì, düTK+>± Äd”q+ ø±>∑*π> k˛bòÕ\qT ø=qTø√ÿe&É+ ñ‘·ÔeT+. q&ÉT+ H=|æŒ >∑Á{≤ sê≈£î+&Ü kÂK´+>± ≈£Ls√Ã>∑\Z&É+ m+‘· eTTK´yÓ÷, yê{Ïe\¢ Ç\T¢ XÀ_Û+#·&É+ ≈£L&Ü n+‘˚ eTTK´+. {°bÕjYT @<√ ˇø£{Ï nì dü]ô|≥Tºø√≈£î+&Ü k˛bòÕ ˝Ò<ë πøHé ≈£îØÃ\≈£î nqT≈£L\yÓTÆq <ëìï mqTï≈£îqï≥¢sTT‘˚ eHÓï ô|s¡T>∑T‘·T+<ä+{≤s¡T Ç+{°]j·TsY &çC…’qs¡T¢. {°bÕj·YTMT<ä bÕ‘· ù||üs¡¢qT |üs¡#·&É+ #ê˝≤ eT+~øÏ n\yê≥T. Bìe\¢ Ç+{Ï n+<ä+ ‘·>∑TZ‘·T+<äì >∑Ts¡TÔ+#·T≈£îì, yê{Ïì ˝À|ü\ es¡Tdü>± uÛÑÁ<ä|ü]ùdÔ dü]. Ç\T¢ ø=‘·Ô ô|[fl≈£L‘·T]˝≤q÷ ñ+≥T+~, nedüs¡yÓTÆq bÕ‘·ù||üsY ‘˚*>±Zq÷ <=s¡≈£î‘·T+~. Çø£ |ü&Éø£>∑<äT˝À¢ M˝…’‘˚ s√E ˝Ò<ä+fÒ yêsêìøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡¢sTTHê <äT|üŒ≥T¢ e÷]à ñ‹øÏ+#·T≈£î+fÒ eTqdüT, X¯Øs¡+ ≈£L&Ü ùd<ärs¡‘êsTT. u…&éw”≥T¢, ø£|ü⁄Œ≈£îH˚ <äT|üŒ≥¢≈£î Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq s¡+>∑T\T, &çC…’qT¢ e⁄+&˚˝≤ m+#·Tø√e&É+ eTq #˚‹˝À |üH˚ø£<ë! Ç+<äT˝À eTq n_Ûs¡T∫ Á|ü‹|òü*düTÔ+~. KØ<Ó+‘· nH˚<ëìø£+fÒ ≈£L&Ü m+‘· n+<äyÓTÆq$ nH˚<ëìøÏ yÓTC≤Ø{Ï zfÒkÕÔs¡T. eTq n_Ûs¡T∫ >=|üŒ>± e⁄+&Ü˝Òø±˙ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡‘√ ≈£L&Ü Äø£≥Tº≈£îH˚ edüTÔe⁄\T, <äTdüTÔ\qT m+#·Tø√e#·TÃ.

MTs¡T MT q\uÛ…’ dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À m+‘· Äs√>∑´+>± e⁄+{≤s¡H˚~ MTs¡T 20 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À ‹q≥+, Äs√>∑´ø£s¡+>± J$+#·&É+ô|’ ñ+≥T+~. q\uÛ…’ dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À MT Äs√>∑´+ dü]˝Ò<äì ìsêΔ]ùdÔ, »]–q qcÕºìï MTs¡T ]esY‡ #˚j·T˝Òs¡T. ø£qTø£ ∫qï ej·TdüT\qT+#˚ eT+∫ Jeq $<Ûëq+ n#·]+#·+&ç. q\uÛ…’\˝À yê´<ÛäT\u≤]q |ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&É+&ç. Çs¡yÓ’\˝Àì Äs√>∑´|ü⁄≥\yê≥T¢ q\uÛ…’\ J$‘ê\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔsTT. yê´j·÷eT+ Á|ü‹yês¡+ 3 qT+∫ 6>∑+≥\ yê´j·÷eT+ #˚j·T+&ç. C≤–+>¥, ˝Ò<ë Áø°&É\T ˝Ò<ë õyéT e+{Ï$ Ä#·]+#·+&ç. yê´j·÷eT+ #˚ùdÔ, ø£+&Ésê\T |ü{ÏwüºyÓTÆ @ yê´<ÛäT\÷ sê≈£î+&Ü e⁄+{≤sTT. Á|ü<Ûëq+>±, n~ MT ˇ‹Ô&ç kÕúsTT ‘·–ZdüTÔ+~. á ˇ‹Ô&˚ MT q\uÛ…’\˝Àì Äs√>∑´ düeTdü´\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·T+~. ˇ‹Ô&ç ‘·–Z‘˚, >∑T+&Ó≈£î $ÁXÊ+‹ n~Ûø£ ø±\+ J$düTÔ+~. b˛wüø±\T H˚{Ï s√E\ ÄVü‰sê\T HêD´‘· ‘·≈£îÿe. ø£qTø£ eT©º $≥$TqT¢, $Tqs¡˝Ÿ {≤u…¢{Ÿ\T yê&É+&ç. ø±s√“ôV’≤Á&˚≥T¢, Ábı{ÏqT¢ u≤>± ø£*– e⁄+&É+&ç. $≥$TqT¢, $Tqs¡˝Ÿ‡ nH˚$ X¯Øs¡ $$<Ûä u≤>±\ ìs¡«Vü≤D≈£î nedüs¡+. ñ<ëVü≤s¡D≈£î _ $\$TqT¢ nsTTq bò˛*ø˘ j·÷dæ&é, _ 6, _ 12 e+{Ï$ X¯Øs¡+˝À ôVAyÓ÷dæd”ºHé kÕúsTT ìs¡«Væ≤kÕÔsTT. <ëì‘√ &çyÓTì¸j·÷ yê´~Û sê≈£î+&Ü ñ+≥T+~. #·<äe+&ç k˛wü˝Ÿ HÓ{Ÿe]ÿ+>¥ n~Ûø£yÓTÆq á s√E\˝À #ê˝≤eT+~ j·TTe‘· yê] yÓT<ä&ÉT≈£î yê´j·÷eT+ ô|≥º&É+ ˝Ò<äT. ø£qTø£ MT yÓT<ä&ÉT≈£î |ü<äTqT ô|fÒº #·s¡´\T, #·<äe&É+, #Ódt Ä&É≥+, Á|ü‹s√E Áø±dt esY¶ |üõ˝Ÿ‡ #˚j·T&É+ e+{Ï$ #˚j·T+&ç. @<Ó’Hê ˇø£ eT÷´õø˘ kÕ<Ûäq+ ÁbÕø°ºdt #˚j·T+&ç. á #·s¡´\T MT yÓT<ä&ÉT eTTdü*<äe≈£î+&Ü ˝Ò<ë Áu…sTTHé dü+ã+~Û‘· &çyÓTì¸j·÷ yê´<ÛäT\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À sê≈£î+&Ü ø±bÕ&É‘êsTT. meTTø£\ ns¡T>∑T<ä\ MT≈£î 20 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT e∫Ã+<ä+fÒ MT meTTø£\ ô|s¡T>∑T<ä\ Ä–b˛‘·T+~. nsTTqŒ{ÏøÏ meTTø£\ kÕ+Á<ä‘·, ã\+ e+{Ï$ MT 30 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT es¡≈£î @s¡Œ&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. ∫qï ej·TdüT Ád”Ô\T, |ü⁄s¡Twüß\T á düeTj·T+˝ÀH˚ yê] uÀHé u≤´+ø˘ s¡HÓ&û #˚düT≈£î+fÒ, q\uÛ…’\ ô|’q e#˚à ndæºjÓ÷ b˛s√dædt ˝Ò<ë ns¡T>∑T<ä\ nH˚ yê´~Û yê]ì @MT #˚j·T˝Ò<äT. ˇø£ s={°Hé Ä#·]+#·+&ç.. 18 qT+∫ 22 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À ø£qTø£ ˇø£ s={°Hé J$‘êìøÏ n\yê≥T |ü&ç‘˚, n<˚ s={°Hé yê] eT<Ûä´ ej·TdüT˝À ≈£L&Ü »]–q≥T¢ düº&û\T #Ó|ü⁄‘·THêïsTT. á yê´dü+ »s¡ï˝Ÿ yÓT&çdæHé n+&é ôd’H釽À Á|ü#·T]+#ês¡T. á <Ó’q+~q #·s¡´\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À MT≈£î s¡ø£ÔHêfi≤\ u≤¢πøõ, >∑T+&Ó »ãT“\T sê≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT. |”#·T|ü<ësêú\T |”#·T |ü<ësêú\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ nyÓT]ø±, j·T÷s√|t <˚XÊ\˝À düTe÷s¡T 10 düº&û\T #˚XÊs¡T. s√E≈£î $ìjÓ÷–+∫q 10Á>±eTT\ |”#·TqT ‹qïyês¡T >∑T+&˚ EãT“\qT düTe÷s¡T>± 14 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± nqTuÛÑ$+#ês¡≥. ô|’>± »ãT“\‘√ #·ìb˛j˚T neø±XÊ\T düTe÷s¡T>± 25 XÊ‘·+ ‘·–Zb˛j·÷j·Tì düº&û ‘Ó*|æ+~. ø£qTø£ |”#·T |ü<ësêú\ $ìjÓ÷>∑+ n~Ûø£+ #˚dæ Äs√>∑´+>± e⁄+&É+&ç.

MTs¡T m‘·TÔ ‘·≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔHêïs¡T? nsTT‘˚ ô|<ä›>± ÁX¯eT|ü&Ü*‡q |üì˝Ò≈£î+&Ü ø=ìï ∫{≤ÿ\‘√ bı&Ée⁄>± ñqï≥T¢ m<äT{Ïyê]øÏ ÁuÛÑeTø£*–+#·e#·TÃ. ¾ <Ûä]+#˚ <äTdüTÔ\T ˇø£<ëìø=ø£{Ï $_Ûqï+>± ñqï s¡T+>∑T\qT yê&É≥+ e\¢ eT]+‘· bı{Ϻ>± ø£ì|æ+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ <äTdüTÔ\qT m+|æø£ #˚düT≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT ÄuÛÑs¡D≤\T yÓTT<ä\Tø=ì, ø±* #Ó|ü⁄Œ\T es¡≈£L e÷´_+>¥ bÕ{Ï+#ê*. ¾ ô|<ä›ô|<ä›>± &çC…’qT¢ ñ+&˚ <äTdüTÔ\qT y˚düT≈£î+fÒ eT]+‘· bı{Ϻ>± ø£ì|ækÕÔs¡T. M˝…’q+‘· es¡≈£L ∫qï ∫qï Á|æ+≥¢‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq <äTdüTÔ\qT m+#·Tø√yê*. ¾ n&ɶ^‘·\‘√ s¡÷bı+~+∫q <äTdüTÔ\T bı{Ϻ>±, ˝≤e⁄>± ø£ì|æ+#˚˝≤ #˚kÕÔsTT. ì\Te⁄^‘·\T ñqï <äTdüTÔ\qT yê&É&É+ e\¢ kÕ<Ûës¡D+>± ñqï m‘·TÔø£+fÒ bı&Ée⁄>± ñqï≥T¢ ÁuÛÑeT ø£\T>∑T‘·T+~. ¾ ˇ+{ÏøÏ n+{Ïô|≥Tº≈£îì ñqï≥T¢ ñqï eÁkÕ\T ø±düÔ bı&Ée⁄>± ø£ì|æ+#˚˝≤ #˚kÕÔsTT, e<äT\T>± ñqï Á&ÓdüT‡\T, bÕ´+≥T\T, düÿsYº\T bı{Ϻ>± ñHêïs¡ì|æ+#˚ ÁuÛÑeTì ø£*–düTÔ+~. ¾ bı{Ϻ>± ñqï yê]øÏ ô|<ä› u…˝Ÿº\T n+‘·>± q|üŒe⁄. ˇ+{Ïì n+{Ïô|≥Tº≈£îH˚˝≤ ñ+&˚ ∫qï u…˝Ÿº\T yê&É&É+ e\¢ eT]+‘· n+<ëìïkÕÔsTT. ¾ m≈£îÿe q&ÉTeTT uÛ≤>±ìï ÄÁø£$T+#˚ düÿsYº\T, bÕ´+≥T¢ bı&Ée⁄>± ø£ì|æ+#˚˝≤ #˚kÕÔsTT. ø±˙ Ç$ ¬øe\+ düqï>± ñqï yê]øÏ e÷Á‘·y˚T q|ü⁄Œ‘·T+~. ∫qï düÿsYº\T bı{Ϻ>± ñqïyê]øÏ u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. nsTT‘˚ yÓ÷ø±*ô|’øÏ ñ+&É≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. ¾ #Óe⁄\≈£î <Ûä]+#˚ bı&ÉyÓ’q Eø±\T, e<äT\T>± $s¡uÀdüT≈£îqï E≥Tº bı&Ée⁄>± ñqï≥T¢ ÁuÛÑ$T+|ü#˚kÕÔsTT. bı&ÉyÓ’q uÛÑsê\T, ô|+&Ó+≥T¢ ≈£L&Ü q|ü⁄Œ‘êsTT. ¾ {°wüsYº\T, ôd«≥ºs¡T¢ ª$μ Äø£è‹˝À ñ+&˚$ m+#·Tø√+&ç. Ç$ MT m‘·TÔ ô|]–q≥T¢>± ø£ì|æ+#˚˝≤ #˚kÕÔsTT.

eT+&˚ m+&É˝À¢q÷ y˚Tø£|t...! y˚dü$ e#˚Ãdæ+~ yê‘êes¡D+‘√ bÕ≥T X¯Øs¡+˝À ≈£L&Ü e÷s¡TŒ\T düVü≤»+ nsTT‘˚ o‘êø±\+, esê¸ø±\+˝À ñqï≥Tº y˚dü$ ø±\+˝À X¯Øs¡+˝À e÷s¡TŒ\T »s¡>∑≥+ e\¢ #·s¡à+ bı&çu≤s¡≥+, õ&ÉT¶ yÓTT{ÏeT\T, sêùwdt e+{Ï$ @s¡Œ&ÉT‘·T+{≤sTT. #·s¡à+ jÓTTø£ÿ s¡+>∑T˝À ≈£L&Ü e÷s¡TŒ edüTÔ+~. ø±_º ø±˝≤ìï ã{Ϻ ≈£L&Ü y˚Tø£|t y˚düTø√yê*. @ø±\+˝ÀHÓ’Hê n+<ëìï eT]+‘· ÇqTeT&ç+#ê\qT≈£î+fÒ ‘˚*ø£bÕ{Ï y˚Tø£|t #ê˝≤ nedüs¡+. 1. Á&Ódæ+>¥ qT nqTdü]+∫ dæÿHé {ÀHé, ã¢wüsY ñ|üjÓ÷–+ùdÔ eT+∫~. 2. y˚Tø£|t y˚düTø√yê\qT≈£îH˚yês¡T MT≈£î qù|Œ bòÂ+&˚wüHé rdüTø√ì, ‘êC≤>± ñqï eTTK+, yÓT&É MT<ä ‘˚*>±Z sêj·T+&ç. 3. ◊ cÕ&√ y˚düTø√yê\qT≈£îH˚ yêfi¯ó¢ >√<ÛäTeT s¡+>∑TqT m+#·Tø√+&ç. ◊ cÕ&√ì m|ü⁄Œ&É÷ ø£+{Ïì <ë{Ï ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯¢ìe«≈£L&É<äT n|ü⁄Œ&˚ n+<ä+>± ø£ì|ækÕÔsTT. 4. m|ü⁄Œ&É÷ >∑T˝≤;, ms¡T|ü⁄, ø±cÕj·T+ s¡+>∑T\ ◊ cÕ&√\‘√ Á|üjÓ÷>±\T #˚jÓTT<äT›. n+<ä]ø° á s¡+>∑T\T q|üŒe⁄. ã¢wüsYì nedüs¡yÓTÆ‘˚H˚ yê&Ü*. 5. Nø˘ uÀHé øÏ+<ä qT+∫ ø£D‘·\ es¡≈£î ‘˚*>±Z sêj·÷*. ãT>∑Z\T ˝≤e⁄>± ñ+fÒ yê{Ï MT<ë y˚düTø√e#·TÃ. ø±˙ #·s¡à+‘√ ø£*dæb˛j˚T˝≤ sêùdÔ n+<ä+>± ñ+≥T+~. MTs¡T y˚Tø£|t y˚düT≈£îqï≥T¢ ø£q|ü&É<äT. 6. ø£fi¯ó¢ ô|<ä›$>± ñ+fÒ ˝À|ü\ e÷Á‘·y˚T ø±≥Tø£ ô|≥Tºø√+&ç. kÕ<Ûës¡D ø£fi¯¢≈£î ø£qT¬s|üŒ\ ô|’q, øÏ+<ä ◊ ˝…’qsY>±˙, ◊ ô|ì‡˝Ÿ>±˙ yê&ÉTø√e#·TÃ, q\T|ü⁄, eTT<äTs¡T >√<ÛäTeT, eTT<äTs¡T ˙\+ s¡+>∑T\T u≤e⁄+{≤sTT. y˚Tø£|t y˚düT≈£îH˚ düeTj·T+˝À ø£fi¯flô|’ e÷sTTX¯Ã¬s’»sY nô|’¢ #˚j·T+&ç. B+‘√ eT]+‘· n+<ä+>± ø£qã&É‘êsTT. 7. Á|üdüTÔ‘·+ y˚dü$ø±\+ ø±ã{Ϻ MT ô|<ë\≈£î Áø°yéT s¡÷|ü+˝À ñqï *|tdæºø˘ ñ|üjÓ÷–+#·+&ç. BìøÏ |ü¢yéT, ãs¡Z+&û, yÓ’Hé ø√s¡˝Ÿ Áu≤+CŸ ùw&é\T ñ|üjÓ÷–ùdÔ MT n+<äyÓTÆq ô|<ë\ n+<ä+ ÇqTeT&çdüTÔ+~. 8. ø±+bÕø˘º bÂ&ÉsY>±˙, Á{≤Hé‡\÷ôd+{Ÿ bÂ&ÉsY >±˙ |üwt‘√ eTTU≤ìøÏ, yÓT&É≈£î sêj·÷*. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ yÓ’ì+>¥ bÂ&ÉsY>±˙, –¢≥ºs‡Y qT >±˙ eTTK´+>± |ü>∑{Ï |üP≥ yê&É≈£L&É<äT. 9. y˚dü$ø±\+˝À m+&É\T $|üØ‘·+>± ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ *øÏ«&é ˝Ò<ë Áø°yéT ‘·|üŒìdü]>± ñ|üjÓ÷–ùdÔ #·s¡à+ m|ü⁄Œ&É÷ ‘˚eT>± ñ+≥T+~. 10. Ç≥Te+{Ï ∫qï ∫qï ∫{≤ÿ\qT bÕ{Ïdü÷Ô ‘êC≤ |ü+&ÉT¢ ø=ã“]˙fi¯ófl m≈£îÿe>± rdüT≈£î+fÒ MT eTTK+˝À ndü\≥ ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü ñ+≥T+~.


6

<äeTTà

Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛:39895050 ñ.10.00, 11.15, 2.45, sê. 7.45, 10.45 Á|ükÕ<é‡ _>¥Ád”ÿHé kÕ.5.45 dü˙e÷ø˘‡ bò˛: 44565555 ñ.10.00, 1.00, 4.00, sê.7.20, 7.30, 10.45 _>¥ dæìe÷ bò˛: 39894040 ñ.10.00, 1.00, 1.40, 4.10, kÕ.4.40, 7.40, 10.00 |æ.$.ÄsY. dæìe÷ bò˛: 66467871 ñ.10.00, 11.45, 1.05, 4.10, sê.7.10, 7.45, 10.20 |æ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060 ñ.10.00, 10.10, 1.00, 1.10, 1.15, 4.00, 4.10, 4.15, sê.7.00, 7.10, 10.00, 10.10, 10.15 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 ñ.10.10, 11.00, 12.40, 1.15, 1.50, 3.45, 4.50, sê.7.00, 7.30, 9.45, 10.05 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ bò˛: 42216767 ñ.11.00, 11.20, 2.00, 2.20, 6.00, 6.20, 9.00, 9.20 {Ïy√* dæìe÷ bò˛: 39895050 11.30, 2.30, 6.00, 9.30 düT<äs¡ÙHé 35m+m+ bò˛: 27633166 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü+<Ûä´ 70m+m+ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Äsê<Ûäq 70m+m+ bò˛: 23055266 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 n+ã 70m+m+ bò˛: 23514455 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 áX¯«sY 70 bò˛: 24008132 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ø√D≤sYÿ 70 bò˛: 24065595 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 >∑+>∑ 70 bò˛: 24067544/55 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 >∑DÒwt 70(X¯+cÕu≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ¬>˝≤ø°‡ 70 bò˛: 65606454 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 >√≈£î˝Ÿ 70 bò˛: 23814612 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 ôV’≤f…ø˘ 70 bò˛: 65883337

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Ç+Á<ä 70 bò˛: 24143131 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 \ø°Îø£fi¯ 70 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 CÀ´‹ 70 (◊&çm u§˝≤¢s¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 »>∑<ë+ã 70 (|òüT{ŸπødüsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ø£èwüí dæìe÷ bò˛: 65641144 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT+E 70 bò˛: 66329383/84 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓTÁ{À 70 bò˛: 20050078 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT*¢ø±s¡T®q 70 bò˛: 23892277 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 qs¡ÔøÏ 70 bò˛: 27862315 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 Hêπ>+Á<ä 70 bò˛: 24143141 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 Á|üXÊ+‘Y 70 bò˛: 27805600 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Á|ü‘ê|t 70 bò˛: 23513134 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 l\‘· (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ôd˝…ø˘º 70 (eT#·Ãu§˝≤¢s¡+) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 dü+‘√wt(ÇÁãV”≤+|ü≥ï+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 •ebÕs¡«‹ 70 bò˛: 23057840 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 cÕ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 lìyêdü 70 (ñ|üŒ˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 l<˚$ 70 (∫\ø£\>∑÷&É) bò˛: 27500086 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 dü‘·´+ 70 bò˛: 66612516/18 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 ñcÕeTj·T÷] 70 10.45, 1.45, 5.45, 8.45 j·÷<ä–] 70 bò˛: 24530372 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓ+ø£fÒX¯«s¡ 70 (y˚T&ÓÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 myÓ+»sY‡ #·+Á<äø£fi¯ 11.30 n+»* 70 bò˛: 6526336 11.30, 2.30 sê»<Ûëì &û\ø˘‡ bò˛: 24045437

11.15, 2.15, 6.15, 9.15 dü«|üï 35 bò˛: 23201991 11.30, 2.30, 6.00, 9.15 dü|üÔ–] 70 bò˛: 27613116 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 l<˚$ 70 (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+)

11.30, 2.30, 6.30, 9.30 sêyéT 70 (˝≤˝≤ù|{Ÿ) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 $wüßí 70 bò˛: 65799373 11.15, 2.15, 6.15, 9.15

˙≈£î Hê≈£î &Üwt..&Üwt..! n+ã 70 bò˛: 23514455 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ÁuÛÑeTsê+ã 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Á|ükÕ<é eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 39895050 ñ.11.45, kÕ.5.00 dæ˙e÷´ø˘‡ bò˛: 44565555 eT.1.15, 7.00 _>¥ dæìe÷ bò˛: 39894040 ñ.10.20, sê.10.30 |æ.$.ÄsY.dæìe÷ bò˛: 66467871 ñ.11.45, sê.7.15 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060 ñ.10.15, 1.15, 4.10, 7.10, 10.10 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 10.20, kÕ.4.05, sê.9.55 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ bò˛:42216767 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 <˚$ 70 bò˛Hé: 27637811 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ¬>˝≤ø°‡ 70 bò˛: 65606454 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 >∑DÒXŸ 70 (X¯+cÕu≤<é) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ^‘Y 70 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ôV’≤f…ø˘ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eTT≈£î+<é (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT+E 70 bò˛: 66329383/84 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Hêπ>+Á<ä 70 bò˛: 24143141 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 \ø°åàø£fi≤eT+~sY (n˝≤«˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 \ø°åàø£fi¯ 70 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 sê»´\øÏåà 70 bò˛:27207921 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 s¡+>∑ 70 bò˛: 23092888 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 s¡TøÏàDÏ 70 (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Áo<˚$ 70 (∫\ø£\>∑÷&É) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 dü‘·´+ 70 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 ÁokÕsTTs¡+>∑70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü÷|üsY 70 (u≤˝≤|üPsY Áø±dt s√&é)

>∑Ts¡Tyês¡+ y˚T 3, 2012 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 •es¡+»ì &û\ø˘‡ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 XÊs¡<ä 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Áos¡eTD 35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 düTwüà 70 bò˛:24020600 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 •yêì 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 $eT˝Ÿ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 u≤´{Ï˝Ÿwæ|t (kÕ>∑s¡ dü+Á>±eT+) Äsê<Ûäq 70 bò˛: 27018011 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓTÁ{À 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Á|üXÊ+‘Y 70 bò˛: 27805600/2 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 sê»<Ûëì 70 bò˛: 24045437 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 Áo<˚$ 70 (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 X¯•ø£fi¯ 70 6.45, 9.45 cÕ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü|üÔ–] 70 bò˛: 27613116 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Áoìyêdü 70 (ñ|üŒ˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 $wüßí 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 Áô|ò+&é‡ ãTø˘

dæ˙e÷´ø˘‡ bò˛: 44565555 kÕ.4.30 ◊Hêø˘‡: eT.1.00 dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡dü bò˛: 61606060 ñ.10.15, 4.00 z&çj·THé &û\ø˘‡ bò˛: 27651438 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 XÊ*ì 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 X¯•ø£fi¯ 70 11.30, 2.30 <˚ekÕúq+ Á|ükÕ<é eT©ºô|¢ø˘‡: sê.8.15 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060: eT.1.00 s¡#·Ã Á|ükÕ<é eT©ºô|¢ø˘‡ 10.00, 11.30, 2.15, 5.00 sê.7.45, 8.00, 10.30 dæ˙e÷ø˘‡ bò˛: 44565555 10.30, 1.15, 4.10, sê.7.10, 10.15

|æ.$.ÄsY.dæìe÷ bò˛: 66467871 10.15, 2.45, 4.25, 10.30 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060 10.15, 1.00, 4.00, 7.00 {Ïy√* dæìe÷ 11.30, 2.30, 6.00, 9.00 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 uÛÑT»+>∑ bò˛: 23092788 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 áX¯«sY 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 CÀ´‹ 70 (◊&çm u§˝≤¢s¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 »>∑<ë+ã 70 (|òüT{ŸπødüsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 CÀ´‹ 70 (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 11.30, 2.30, 6.00, 9.00 \ø°åà 70 (X¯+cÕu≤<é) 11.30, 2.30, 6.30,9.30 yÓT>± 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 qs¡ÔøÏ 70 bò˛: 27862315 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 Á|ü‘ê|t 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü+‘√wt (ÇÁãVæ≤+|ü≥ï+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ÁokÕsTT |üP» 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ôdH˚‡wüHé düHéôw’Hé bò˛: 66607464 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Áo\øÏåà 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 ÁosêeTT\T 70 bò˛: 23814755 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 dü«|üï 70 (ø±fÒ<ëHé) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 yÓ’»j·T+‹ 70 bò˛: 27173711 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓ+ø£fÒX¯«s¡ 70 (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 \yé©

#·+Á<äø£fi¯ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 sê»<Ûëì &û\ø˘‡ bò˛: 24045437 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 •ebÕs¡«‹ 70 bò˛: 23057840 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 ÁoeTj·T÷] 70 bò˛: 27607570 11.00, 2.00, 6.00, 9.00


>∑Ts¡Tyês¡+ y˚T 3, 2012

sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ \_Δ<ës¡T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔ : ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 02(düTes¡í yês¡Ô): sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ë j·T+˝À m˝≤+{Ï düeTdü´ ñqï ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ ‘·|üŒ ≈£î+&Ü |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqqì ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ \_›<ës¡T\T kÕúìø£+>± ñqï düeTdü´ô|’ ø±s=Œπs≥sYqT ø£\dæ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #ê\ì $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚kÕs¡T. >∑‘·+˝À 1779 eT+~ \_Û›<ë s¡T\≈£î Ç+&ÉT¢ πø{≤sTT+#ês¡T, Bì˝À düTe÷s¡T dü>∑+ ô|’q \_›<ës¡T\T e÷Á‘·+ yê]øÏ πø{≤sTT+∫q Ç+&É¢qT n<Ó›\≈£î Ç#êÃs¡T. ◊‘˚ n<˚›\≈£î rdüT≈£îqïyês¡T nH˚ø£ s¡ø±\T>± nkÕ+–ø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô, Á|üdüTÔ‘·+ ìyêdü+ ñ+≥Tqï \_›<ës¡T\ô|’ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ yê]øÏ uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡Tì yês¡T $q‹|üÁ‘·+ <ë«sê ø±s=ŒπsfsY <äèwæºø° rdüT≈£î e#êÃs¡T. yÓ+≥H˚ n<Ó›≈£î ñqï yê]ì U≤© #˚sTT+∫ Ä Ç+&É¢qT ndü\T \_›<ës¡T\≈£î n|üŒ#˚bÕŒ\, ˝Ò<ë Á|üuÛÑT‘·«+ yê{Ïì <ë«Bq+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ MT düeTdü´qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#˚<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ \_›<ës¡T\T sêyÓ÷Vü≤Hé >ö&é, q+<ë≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düø±\+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|t n+<äCÒj·÷* |ü]–:y˚T 2: (düTes¡í yês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡Tú\ kÕÿ\sY wæ|t \qT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+˝À C≤|ü´+ #˚düTÔ+<äì m◊mdtm|t s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ñbÕ<ä´zø£\T &ç.u≤düÿsY n Hêïs¡T. Á|üãT‘·«+ düø±\+˝À kÕÿ\ sY wæ|t \T eT+ps¡T #˚j·Tø£ b˛e&É+ e\q $<ë´s¡Tú\T |”E\T ø£≥º˝Òø£ rÁe Çã“+ <äT\qT m<äT s√ÿ+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘Y <äèwæº˝À ô|≥T¢ø=ì yÓ+≥ ô|+&ç+>∑¢zj·T ñHêï kÕÿ\sY wæ| \qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.n+‘˚ >±ø£ πø+Á<ä sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘ê«\qT >∑<Ó›~+N ‘Ó\+ >±D kÕ~+#˚ es¡≈£î ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\T $Áe$T+#˚~˝Ò<äì Ä‘·à ôd’úsê´ìï ø√˝ÀŒsTT me«s¡T Ä‘·àVü≤ ‘·´\T #˚düTø√e<ä›ì #ÓbÕŒs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n$˙‹ì ô|+#·T‘·Tqï

πs|ü{Ï qT+∫ –]»q ◊ø£´y˚~ø£ Bø£å

Á|üuÛÑT‘·«+ : |ü<äà #Í<ä]

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : –]»q\T Äsê<ÛäT´&ÉT ø=eTTs¡+ ;Û+ $Á>∑Vü≤+ {≤´+ø˘ã+&éô|’ yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, –]»qT\ #·{≤º\qT neT\T |üsêÃ\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô á HÓ\ 4 qT+∫ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T <Ûäsêï#Íø˘˝À ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü&É‘êeTì –]»q ◊ø£´y˚~ø£ sêÁwüº ø£$T{° Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $y˚ø˘ $Hêj·Tø˘ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ dü«j·T+>± ø=eTTs¡+ ;Û+ $Á>∑Vü≤+ ‘·j·÷s¡T #˚sTT+∫ ¬s+&˚fi¯ó¢ >∑&ç∫+<äì, {≤´+ø˘ã+&éô|’ ~yÓTà ø£{Ϻ+∫ Äs¡T HÓ\\T ne⁄‘√+<äì ù|s=ÿ+≥÷ ÁπøHé düVü‰j·T+‘√ _–+#˚+<äT≈£î Ä\dü´+ m+<äT≈£î #˚düTÔHêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. –]»qT\ #·{≤º\qT ø±\sêdüTÔqï yê]ô|’q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T.

X‚]*+>∑+|ü*¢, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ eT<ä´+ e÷|òæj·÷\≈£î, ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ n_Ûeè~ΔøÏ bÕ‘·s¡ y˚dæ n$˙‹ì ô|+#·T‘·T+<äì ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ sêÁwüº Äs¡ZHÓ’»sY ôdÁø£≥Ø |ü<äà #Í<ä] nHêïs¡T. eT<ä´+ e÷|òæj·÷, ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î ìs¡düq>± ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø√{Ï dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D ø±s¡´Áø£e÷ìï bÕ|æ¬s&ç¶ ø±\˙˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· 112 &ç$»Hé ñbÕ<Ûä´≈£åî\T sêCÒwt kÕsê<∏ä´+˝À ø±\˙˝Àì Á|ü‹ M~Û˝Àì Á|ü»\ qT+∫ dü+‘·ø±\qT ùdø£]+#ês¡T. á dü+s¡<äs¡“¤+>± |ü<äà#Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~+∫ yê] Jeq Á|üe÷D≤\qT yÓTs¡T>∑T |üsêÃ*‡q Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± Á|üe]ÔdüTÔ+<äHêïs¡T. Ä<ëj·T+ ø√dü+ eT<ä´+ neTàø±\qT Áb˛‘·‡Væ≤k˛Ô+<äì, <äX¯\ yê]>± eT<ä´ ìùw<ä+, u…\Tº cÕ|ü⁄\ s¡<äT› yê>±›Hê\T <ë«sê z≥T¢ <ä+&ÉTø=ì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT ‘·«+ Vü‰MT\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ eT<ä´+ e÷|òæj·÷\≈£î ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. kÕe÷q´ »q+ ≈£L©, Hê© #˚düTø=ì dü+bÕ~Û+∫q yÓTT‘êÔìï eT<ë´ìπø Ks¡Tà #˚j·T&É+‘√ yê] ≈£î≥T+u≤\T M~Ûq |ü&ÉT‘·THêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø düTÁ|æj·÷, ôdÁø£≥Ø dü«|üï#Í<ä], $»j·T\øÏÎ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôd+Á≥˝Ÿ j·TTìe]‡{°˝À ø°¢Hé n+&é Á^Hé $Tj·÷|üPsY, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·TTìe]‡{°˝À ø°¢Hé n+&é Á^Hé ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. eTq ø±´+|üdt eTq Vü≤è<äj·T+μ nH˚ o]¸ø£‘√ md”‡, md”º, m+bÕ¢sT÷dt yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£e÷ìï ôV≤#Yd”j·T÷ yÓ’dt #Ûêq‡\sY Ábıô|òwüsY sêeTø£èwüí sêeTkÕ«$T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± j·TTìe]‡{° |ü]bÕ\q uÛÑeq+ yÓqTø£ ñqï≥Te+{Ï #Ó‘êÔ #Ó<ësêìï ‘=\–+#ês¡T. j·TTìe]‡{°˝Àì ñ<√´>∑T\T |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì #Ó‘êÔ #Ó<ësêìï ‘=\–+#·&É+‘√ bÕ≥T j·TTìe]‡{° |ü]bÕ\q $uÛ≤>∑+ >√&É\ô|’ ñqï yê˝Ÿb˛düºs¡¢qT ‘=\–+#ês¡T. j·TTìe]‡{°˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑&É+ Ç<˚ Á|ü<∏äeT+. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ’dt#Ûêq‡\sY sêeTø£èwüí sêeTkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ç˝≤+{Ï ø°¢Hé n+&é Á^Hé

ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ m+‘√ Äq+<äeTHêïs¡T. Bì e\¢ j·TTìe]‡{°˝À #Ó‘·Ô #Ó<ësêìï ‘=\–+∫ |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· yÓTs¡T>∑T |ü&˚+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. md”‡, md”º m+bÕ¢sT÷dt yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|ü‹ HÓ\ yÓTT<ä{Ï X¯ó Áø£yês¡+ ø°¢Hé n+&é Á^Hé ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻ ø±´+|üdt˝À #Ó‘·ÔqT ‘=\–kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nk˛dæj˚TwüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C…’Væ≤+<é, s¡y˚Twt u≤ãT, |ü{≤Hé#Ós¡T Áu≤+#Y N|òt y˚TH˚»sY ;mHés¡‘Y, j·TTìe]‡{° ]õÁkÕºsY d”|” yÓ÷Vü≤Hé≈£îe÷sY, Á|üdüqï≈£îe÷sY, ô|ò’HêHé‡ Ä|ò”düsY bÕ+&ÉT¬s&ç¶, &ç|üP´{° ]õÁkÕºsY Á|üdüqï≈£îe÷sY, ø£+Á{À\sY Ä|òt m>±®$TH˚wüHé‡ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, H˚‘·\T nXÀø˘, MÁsêE, |üs¡TX¯ósêeTT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡ <äs¡U≤düTÔ\≈£î 5e ‘˚B >∑&ÉTe⁄

◊d”˝À dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : bı{Ϻ lsêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+˝À ø£+|üP´≥sY n|æ¢πøwüHé‡, Ä|ò”dt n&çàì ÁùdºwüHé dü]º|òæ¬ø{Ÿ ø√s¡T‡\≈£î dü+ã+~Û+∫ (eT÷&ÉT HÓ\\ ø±\ e´e~Û) ø=ìï d”≥T¢ $T–*b˛j·÷j·Tì, |ü<äe ‘·s¡>∑‹ ñr s¡Tí˝…’q W‘ê‡Væ≤≈£î\T ø√s¡T‡˝À #˚πs+<äT≈£î á HÓ\ 5e ‘˚B es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·Ãì ]õÁkÕºsY ¬ø. Äosê«<ä+ ‘Ó* bÕs¡T. eT]ø=ìï $esê\ ø√dü+ bò˛Hé HÓ+ãsY 23236041, 23230435\˝À dü+Á|ü~+#·e#·Ãì Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

#·+<ëq>∑sY, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : y˚dü$ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì uÛ…˝Ÿ ø£eT÷´ì{° ôd+≥sY Ä<Ûä«s¡´+˝À ◊d”˝À ñqï dæ«$Tà+>¥|òüP˝ŸqT uÛ…˝Ÿ {ÖHéwæ|t dæ$˝Ÿ n~Ûø±] myÓTàdt.sêE ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚XÊs¡T. á‘· H˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î e#˚à yê]øÏ m˝≤{Ï Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì ìsê«Vü≤≈£î\≈£î Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. nìï yê´j·Te÷˝À¢øÏ ø£˝≤¢ á‘· ø=≥º&É+ e\¢ m+‘√ Äs√>∑´+, eT+∫ XÊØs¡ø£ <äè&ÛÉ‘·«+ bı+<äT‘êj·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ…˝Ÿ ø£eT÷´ì{° ôd+≥sY Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ.C≤wüßyê, Áø°&Ü ø±s¡´<ä]Ù Äq+<ä+, ◊d” ø±s¡´<ä]Ù _>∑Zqï á‘· ø√#Y˝À |üeHé, Á|üø±X¯+, $uÛÑ÷wüHé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

5q ‘·]>=+&É yÓ+>∑e÷+ã »j·T+‘·T´‘·‡e+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·]>=+&É yÓ+>∑e÷+ã 282e »j·T+‘·T´‘·‡yêìï X¯ìyês¡+ |òüT+≥kÕ\ ø£fi≤y˚~ø£˝À ìs¡«Væ≤+#· qTqï≥T¢ sêÁwüº kÕ+düÿè‹ø£ eT+&É* n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄØ« s¡eTDeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L∫|üP&ç qè‘·´>∑Ts¡Te⁄ &Ü.ñe÷ sêe÷sêe⁄ qè‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª‘·]>=+&É yÓ+>∑e÷+ã Á|üD°‘·+` •ebÕ]C≤‘·+μ ≈£L∫|üP&ç j·Tø£å>±q Á|ü<äs¡Ùq, ªbÕVæ≤e÷+ bÕVæ≤e÷+μ d”&û $&ÉT<ä\ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY s√X¯j·T´, kÕ+düÿè‹ø£XÊK eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY, kÕ+düÿè‹ø£ dü\Vü‰<ës¡T\T s¡eTD≤#ê], <˚yê<ëj·T XÊK ø£$TwüqsY C….ã\sêeTj·T´ Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡Hêïs¡T.

|òüTq+>± ∫Á‘· Á|ü<ä]Ùq >∑∫ÃuÖ*, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·TTìe]‡{° düs√õì Hêj·TT&ÉT dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt ø£eT÷´ìπøwüHé˝À &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt ô|ò’Hé ÄsYº‡ $<ë´s¡Tú\T Á|ü<ä]Ù+∫q ∫Á‘ê\T m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. á $<ë´s¡TΔ\T ô|ò’q˝Ÿ ôd$TdüºsY |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ‘êeTT y˚dæq ô|sTT+{Ï+>¥‡, •˝≤Œ\qT á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ôd’Œ&ÉsYe÷´Hé, u≤´{Ÿy˚THé, Ä{À, ˝≤+<∏äsY, |ædüº˝Ÿ‡, dæbÕsTT\T, ø=+&É\T, >∑T≥º\T, M~Û u≤\\T, ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Ç$ dü+<äs¡Ù≈£î\qT m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.

e÷qT˝À 22 qT+∫ C≤rj·T dü<ädüT‡ |üÁ‘ê\ düeTs¡ŒD≈£î >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑∫ÃuÖ*˝Àì eTÚ˝≤Hê nC≤<é H˚wüq˝Ÿ ñs¡÷› j·T÷ìe]‡{° (e÷qT)˝À á HÓ\ 22, 23q C≤rj·T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ e]‡{° |”ÄsYy√ nãT›˝Ÿyêùd ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ªm|òt&û◊ ÇHé Áô|’y˚{Ÿ ôdø±ºsY #Ûê˝…+C…dt n+&é n|üs¡TÃì{°dtμ nH˚ n+X¯+ô|’ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ n+&é ø±eTsY‡ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á dü<ädüT‡≈£î |üÁ‘ê\qT düeT]Œ+#˚+<äT≈£î >∑&ÉTe⁄qT y˚T 5e ‘˚B es¡≈£î bı&ç–+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> |òü⁄˝Ÿù||üsY Á|üC…+fÒwüHé #˚ùd yê]øÏ y˚T 12 ∫e] ‘˚B>± ìs¡ísTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. $esê\≈£î j·T÷ìe]‡{° yÓuŸôd’{Ÿ ˝Ò<ë bò˛Hé: 040`23008304, 23008324 dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

6q ªHêe˝Ÿ y˚Tfi≤μ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : uÛ≤s¡‘· Hê$ø±<äfi¯+˝À ]f…ÆsY nsTTq e÷J ñ<√´>∑T\T, ôd’ì≈£î\ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î ªHêe˝Ÿ y˚Tfi≤μ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ôd’ìø£ dü+πøåe÷~Ûø±] mHé.lH˚wt≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. y˚T 6e ‘˚B Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î ø£+#·Héu≤>¥˝Àì &ûÄsY&ûm˝Ÿ π>≥T |üø£ÿq Hêe˝Ÿ Äs¡àyÓT+{Ÿ ÇHéôdŒø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À »]π> y˚Tfi≤≈£î ôd’ìø£ dü+πøåeT XÊK &Ó’¬sø£ºsY d”mdt.$<ë´kÕ>∑sY Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. 6e ‘˚B ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î n˝≤«˝Ÿ Ç`ùdyê, ˝≤˝ŸãC≤sY, CÒ;mdt, >±+BÛuÛÑeHé, Hê+|ü*¢, ø√]ƒ, ñyÓTHé‡ ø±˝ÒCŸ, q˝§Z+&É Áø±dt s√&ÉT¶, ôd’<ëu≤<é qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ ãdt |æø£|t bÕsTT+≥T¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTì, Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9440039389˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

7q nqïeTj·T´ »j·T+‘·T´‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üeTTK kÕ+düÿè‹ø£ dü+düú ªø£fi≤XÊs¡<äμ Ä<Ûä«s¡´+˝À nqïeTj·T´ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT y˚T 7q kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î ∫ø£ÿ&É|ü*¢˝Àì ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü+düú e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚\÷] sêeTø£ècÕísêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± W‘ê‡Væ≤ø£ ø£fi≤ø±s¡T\#˚ nqïeTj·T´ X¯‘·>∑fi≤s¡Ãq ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘êfi¯¢bÕø£ |ü<ä kÕVæ≤‘·´ |ü]yê´|æÔøÏ $X‚wü ø£èwæ #˚düTÔqï ‘êfi¯¢bÕø£ |ü<ä kÕVæ≤‘·´ $X‚¢wü≈£î&ÉT, Á|üeTTK s¡#·sTT‘·, yê´U≤´‘· $XÊs¡<ä yÓ+ø£{Ÿ >∑]ø£bÕ{Ïì |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#·qTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± |ü<äàuÛÑ÷wüDY &Üø£ºsY dæHê¬s Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. düuÛ≤<Ûä´≈£åî&ç>± ‘Ó\T>∑T e]‡{° Md” Ä#ês¡´ @\÷] •yê¬s&ç¶ e´eVü≤]kÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üeTTK ø£$ nøÏÿsêE düT+<äs¡ sêeTø£èwüí, Á|üeTTK s¡+>∑düú\ q≥T&ÉT õ.dü÷s¡´Hêsêj·TDeT÷]Ô, >±qdüuÛÑ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£fi≤BøÏå‘·T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

5q ‘ê|” <Ûäsêàsêe⁄ |ü⁄s¡kÕÿs¡ düuÛÑ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\T>∑T »q e÷<Ûä´e÷\ |æ‘êeTVüQ&ÉT ‘ê|” <Ûäsêàsêe⁄ |ü⁄s¡kÕÿs¡ düuÛÑqT X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\≈£î bı{Ϻ lsêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ ø£fi≤ eT+~s¡+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. q&ÉTdüTÔqï #·]Á‘· |üÁ‹ø£ dü+bÕ<ä≈£î\T &Üø£ºsY kÕeT\ s¡y˚Twtu≤ãT n<Ûä´ø£å‘·q »]π> á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düTÁ|”+ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô C≤dæÔ #·\y˚TX¯«sY, myÓTੇ &Üø£ºsY #·Tø±ÿ sêeTj·T´, bı‘·÷Ô] yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T n‹<∏äT\T>± sêqTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<ÛäCÀ´‹ dü+bÕ<ä≈£î\T &Üø£ºsY ¬ø.lìyêdt |ü⁄s¡kÕÿs¡ d”«ø£s¡Ô>± bÕ˝§Z+{≤s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&ÉT 43 Á>±e÷˝À¢ Á|üC≤|ü<∏ä+ düuÛÑ\T: ø£˝…ø£ºsY s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤|ü<∏ä+˝À uÛ≤>∑+>± H˚&ÉT õ˝≤¢˝Àì 43 Á>±e÷˝À¢, ˇø£ yês¡T¶˝À Á>±eTdüuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+ ≈£î+≥÷¢s¡T, |üdüTe÷eTT\, ‘ês¡eT‹ ù|{Ÿ, ã*»>∑÷&É, ø£yê&ç|ü*¢ Á>±e÷˝À¢, #˚yÓfi¯¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì #˚yÓfi¯¢ eT+&É\+ |ü\TZ≥º, >∑T+&Ü˝Ÿ, n\¢yê&É, bÕyÓTq, #·Hée*¢, ãùdÔ|üPsY, $Tsê®>∑÷&É, sêeTqï>∑÷&É, Hê´\≥ Á>±e÷˝À¢ Á>±eTdüuÛÑ\T »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. Ç+ø± y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì y˚T&ÉÃ˝Ÿ, >ö&ÉyÓ*¢, ø£+&É¢ø√j·T, >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢, sêCÒ+Á<äq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì X¯+cÕu≤<é eT+&É\+ ô|<ä›>√˝§ÿ+&É, X¯+ø£sê|üPsY, ∫qï >√˝§ÿ+&É, Vü≤MT<äT˝≤¢q>∑sY Á>±e÷˝À¢, ‘ê+&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ‘ê+&É÷s¡T eT+&É\+ eT˝≤ÿ|üPsY, ø=‘ê¢|üPsY, ø=≥ºu≤ düT|ü*¢, ◊yÓ*¢, $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì $ø±sêu≤<é eT+&É\+ <äHêïs¡+, |ü⁄\TdüT e÷$T&ç, |”s¡+|ü*¢, ø=‘·˝Ÿ>∑÷&É, dæ<äT›\÷s¡T, eTùV≤X¯«s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø£+<äT≈£Ls¡T eT+&É\+ ∫|üŒ\|ü*¢, eTTs¡∞q>∑sY, |ü⁄\Te÷ $T&ç, C…’‘ê«s¡+, eTùV≤X¯«s¡+ ìjÓ÷»ø£e s¡Z+˝Àì eTùV≤X¯«s¡+, >∑{Ÿ|ü*¢, Hê>±s¡+, |ü]– ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ≈£î\ÿ#·s¡¢,

dü{≤º ìs¡«Væ≤düTÔqï e´øÏÔ n¬sdtº ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 düTes¡íyês¡Ô: q>∑s¡+˝À dü{≤º ìs¡«Væ≤düTÔqï z j·TTe≈£î&çì b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. sêeTø√]ƒ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ÁosêeTT\T (55) >∑‘· ø=~› ø±\+>± q>∑s¡+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À dü{≤º ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ n‘·ìì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ {≤dtÿb˛sY‡ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. n‘·ì e<ä› qT+∫ s¡÷.4025, 14 dü{≤º N{°\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ÁøϬø{Ÿ u…{Ϻ+>¥≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï j·TTe≈£î&ç n¬sdtº ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 düTes¡íyês¡Ô: ne÷j·Tø£ j·TTe≈£î\qT yÓ÷dü+ #˚dü÷Ô ÁøϬø{Ÿ u…{Ϻ+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï e´øÏÔì {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. Ç+&çj·THé ◊|”m˝Ÿ e÷´#Yô|’ •enì˝Ÿ ≈£îe÷sY u…{Ϻ+>¥≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THqï≥T¢ kÕúì≈£î\T düe÷#ês¡+ Çe«&É+‘√ n¬sdtº #˚dæq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. n‘·ì e<ä› qT+∫ ˇø£ {°M, 2ôd˝Ÿbò˛qT¢, 10y˚\ q>∑<äT kÕ«Bq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

Äs¡T>∑T] ô|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdtº ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 düTes¡íyês¡Ô: »qyêdü ÁbÕ+‘ê\˝À ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï Äs¡T>∑T] j·TTe≈£î*ï q\¢≈£î+≥ b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. $<ë´q>∑sY ø£≥ºyÓTÆdüeTà <˚yê\j·T+ e<ä› Ä&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*j·T&É+‘√ <ë&ç #˚j·T>± j·÷<ä>∑](36), yÓ+ø£fÒwt (30), øÏs¡DY (33), »+>∑j·T´ (33), X¯+ø£sY (32), düT<äs¡ÙHé (48)\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ b˛©düT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. M]e<ä› qT+∫ 10y˚\170 q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ÇHéôdŒø£ºsY •ee÷s¡T‹ MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+ 3, y˚T 2012

≈£L∫|üP&çøÏ eHÓï‘Ó∫Ãq qs¡ÔøÏ XÀuÛ≤Hêj·TT&ÉT : dæHêπs ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2, düTes¡íyês¡Ô: NRPW¿¡xmsp≤T∂ ©y…ÿ˘¨sNTP ™´sÆ©sıæªΩ¿¡Ë©´s ©´sLRiÚNTP a][À≥ÿ©y∏R∂VV≤R∂¨s «Ïÿ©´s{msh`i A™yLÔRiV ˙gRi{§¶¶¶ªRΩ ≤yNÌRPL`i zqs. ©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ªy˘gRiLS∏R∂V gS©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sW©´sxqs AL`Ìi ¥j∂π∏∂[V»¡L`i= Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ AÆ™sVNRPV á÷¡ªRΩ ˙ºΩxmsoLRi xqsVLiμR∂Lji A™yLÔRiV©´sV A∏R∂V©´s @LiμR∂¤«¡[ryLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPŒÿxqsVÀÿ˜LS™´so $™´sVºΩ}msLRiV©´s C A™yLÔRiV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V»¡Li NRPŒÿ’≥¡™´sW©´sVáNRPV ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ ¨s¬ø¡[ËLjigS DLiμR∂©yıLRiV. ˙xms™´sVV≈¡ NRP≠s F°ªRΩVNRPW¿¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s «¡Ljigji©´s C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sW©´sxqs xqsLixqÛs NSLRi˘μR∂Lji+ LRixmnsVV$, ™´sVVμj∂g]Li≤R∂ bP™´s˙xmsryμ`∂ , NRPŒÿμk∂OTPQªRΩVáV FyÕÊ‹¨s a][À≥ÿ©y∏R∂VV≤T∂¨s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ryz§¶¶¶ºdΩÆ™s[ªRΩÚáV AøyLRi˘ øR¡™y* Æ™sLiNRP…filLi≤ÔT∂ ≤yNÌRPL`i ™´sVÃ˝¡∏R∂WøyLjiáNRPV ™´sW©´sxqs DgSμj∂ xmsoLRiry‰LSá©´sV @LiμR∂¤«¡[ryLRiV.

eT+&çbÕ˝Ÿ, eTø£ÔyÓ+ø£{≤|üPsY, eT˝≤ÿ|üPsY, #êø£*|ü*¢, Msê|üPsY, ø=‘·Ô|ü*¢, eT]ø£˝Ÿ, ø£HéeTHéø±˝≤« Á>±e÷˝À¢ n<˚ $<Ûä+>± ≈£îø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ 122e yês¡T¶˝À Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T.

n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ X¯+≈£îkÕú|üq\T

ª‹s¡TeT\ |ü$Á‘·‘·qT <Óã“rdæq »>∑Héμ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2, düTes¡íyês¡Ô: ºΩLRiV™´sVáՋ[ $™yLji xqs¨sıμ≥j∂Õ‹[ ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±s FnyLi\|ms xqsLiªRΩNRPLi |ms»Ì¡NRPVLi≤y «¡gRi©±s Õ‹[©´sNRPV Æ™sŒœ¡˛»¡Li ºΩLRiV™´sVá xms≠s˙ªRΩªRΩ©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V»¡Æ™s[V¨s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ μy≤T∂ ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂LS™´so @©yıLRiV.  ¡∏R∂V»¡ øR¡WzmsxqsVÚ©´sı»˝¡V gSÆ©s[ «¡gRi©±s Æμ∂[™´so≤T∂\|ms NRPW≤y «¡ŸÃ¡VLi øR¡WzmsxqsV Ú©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ºΩLRiV™´sVá xms≠s˙ªRΩªRΩ©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂Wá¨s \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s NRPV˙»¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. μ_LÍRi©´s˘LigS Aá∏R∂VLiÕ‹[NTP Æ™sŒ˝œ¡≤R∂ Æ™s[V≠sV»¡¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @©´s˘™´sVªRΩxqsVÚáV ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±s \|ms xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı xqsLi˙xmsμy ∏R∂W¨sı «¡gRi©±s μ≥j∂NRP‰LjiLiøR¡≤R∂Li μyLRiVfl·Li @©yıLRiV. J ™´sLÊRiLi ˙xms«¡Ã¡©´sV «¡gRi©±s Æμ∂ ¡˜ ºdΩaSLRi¨s ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. ºΩLRiV™´sVá xms≠s˙ªRΩªRΩ Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsÕÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjiLi¿¡©´s \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ A ªRΩLS*ªRΩ xmns÷¡ªy¨sı @©´sVÀ≥œ¡≠sLiøyLRi¨s @©yıLRiV. NSgS x§¶¶¶LiªRΩNRPVáV LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP LSNRPVLi≤y @≤ÔR∂VN][™y÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ˙xms«¡Ã¡ \|msÆ©s[ DLiμR∂¨s À‹«Í¡Ã¡ g][FyáNRPXxtÒsQ lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @Æ™s[V¥j∂Õ‹[ øR¡ºΩNTPáxms≤ÔR∂ GHzqszqs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μyLRiVfl·Li @¨s ™´sVL][ Æ©s[ªRΩ ÷¡LigSlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. «¡gRi©±s @lLixqÌsVNRPV zqs’¡H ≠dsV©´sÆ™s[VuyáV ¤Õ¡NTP‰r°ÚLiμR∂¨s ™´sVL][ Æ©s[ªRΩ gS÷¡ ™´sVVμÙR∂VNRPXxtÒsQ™´sV ©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. «¡gRi©±s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li\|ms r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂, ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. r°¨s∏R∂W AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiZNP[ «¡gRi©±s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ ∏R∂VVzmsGNRPV ™´sVμÙR∂ºΩryÚ©´s¨s «¡gRi©±s ˙xmsNRP…”¡LiøyZNP[ A∏R∂V©´s\|ms ZNP[xqsV ¨dsLRiVgSLRiVªRΩW ™´sr°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV.

n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚düTÔqï myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+ >ö&é ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 2, (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ 131 &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì Ç+~sê>±+BÛ q>∑sY, >∑Ts¡TeT÷]Ôq>∑sY, >∑T&ÓHéyÓT{Ÿ, Ä<äs¡Ùq>∑sY˝À 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ |ü\T n_Ûeè~› |üqT\≈£î kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄‘√ ø£\dæ myÓTà˝Ò´ ‘·q #˚‘·T\MT<äT>± X¯+KTkÕú|üq\T #˚XÊs¡T. Ç+~sê>±+BÛ q>∑sY, >∑Ts¡TeT÷]Ôq>∑sY, >∑T&ÓHéyÓT{Ÿ, Ä<äs¡Ùq>∑sY\˝À eT+Jsêô|’|t ˝…’Hé |üqT\≈£î, n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J ø=s¡≈£î es¡<ä˙{Ï ø±\«, kÕ¢uŸ ø£\«sYº e+{Ï n_Ûeè~› |üqT\≈£î X¯+KTkÕú|üq\T #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ düeTdü´\T rs¡Ã&Éy˚T ‘·q <˚´j·TeTì, @yÓTÆHê düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕúqì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ\≈£î nr‘·+>± nìï ãd”Ô\˝À n_Ûeè~› |üqT\T #˚sTTkÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+~sê>±+BÛq>∑sY yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé »j·Tsê+, dü‘·´Hêsêj·TD>ö&é, q]‡+>∑sêe⁄, yÓ÷Vü≤Hé˝≤˝Ÿ, s¡$, $s¡j·T´, kÕ+ã•esêe⁄, sêeT#·+Á<äj·T´, &ç$»Hé Ä<Ûä´≈£åî&ÉT düTu≤“s¡Te⁄, sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, u≤\j·T´, sêE>ö&é, s¡eT´≈£îe÷], düTC≤‘·, ø±+‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª104, 108 ùde˝ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê+μ s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 2, düTes¡íyês¡Ô: ˙xms«ÿxms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿ Õ‹[¨s 29 ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙gS™´sV xqsÀ≥œ¡Ã¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ZaP[uy˙μj∂ æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS 9,285 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV 2 N][»˝¡ 3 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá B©±sxmso…fi xqs’¡=≤T∂¨s @LiμR∂¤«¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂NTPLiμR∂ 911 ˙gS≠dsVfl· xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP ˙gRiWxmsoáNRPV 58 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂¨s xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ NTPLiμR∂ 493 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV 4.12 áORPQá Æ™sVVªyÚ¨sı @LiμR∂¤«¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ 1,293 xms©´sVá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ 13,178 ™´sVLiμj∂NTP xms¨s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. 46 ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsμ≥j∂ μk∂FyáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 29 ˙gS™´sWÕ˝‹[ 213 xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s ≠ds…”¡¨s xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[ μj∂aRPgS 28 ø][»˝¡ Æ™s[ÕÿÆ≤∂[ ºdΩgRiá©´sV xqsLji¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, Blgi[gSNRPVLi≤y 8 ø][»˝¡ ©´sWªRΩ©´s ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝Ri GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS 10 ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙μyá©´sV @μ≥j∂NSLRi  ¡XLiμyáV xqsLiμR∂Lji+LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s , 108, 104 xqsLki*xqsVá μy*LS @μ≥R∂©´sLigS @LiμR∂¤«¡[xqsVÚ©´sı }qs™´sá\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV }msL]‰©yıLRiV.


>∑Ts¡Tyês¡+ 3, y˚T 2012

ù|J\T : 8

nsTT‘˚ zπø....! ø±+Á¬>dt˝À dü<äT›eTDÏ–q >∑+>∑T\ >√\ Äfi¯¢>∑&ɶ qT+∫ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î yÓTT<ä{À¢ düùd$Tsê ø=ìï &çe÷+&É¢qT n~ÛcÕ˜q+ eTT+<äT+∫q >∑+>∑T\ ø=+‘·y˚Ts¡ ˇ|üø√\T nsTT‘˚ b˛{°øÏ zπø nqï Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ |òü*+∫q eT+Á‹ @sêdüT eT<Ûä´e]Ô‘·«+ õ˝≤¢˝Àì ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢q÷ nuÛÑ´s¡Tú\ Ksês¡T s¡TÁ<ä>ö&é nuÛÑ ´]ú‘ê«ìï Ksês¡T #˚sTT+∫ dü‘êÔ #ê≥T≈£îqï m+|” ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶

ø£s¡÷ï\T y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì Äfi¯fl>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúHê\≈£î »s¡T>∑qTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ b˛{°øÏ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚dæ+~. õ˝≤¢˝Àì ø±+Á¬>dt H˚‘·\ n_ÛÁbÕj·÷\≈£î nqT>∑TD+>± nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ–q≥T¢ z es¡Z+ ù|s=ÿ+≥T+&É>±, nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ eTs√ es¡Z+ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. Äfi¯¢>∑&ɶ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± >∑+>∑T\ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ s¡TÁ<ä>ö&é nuÛÑ´]ú‘ê«\qT n~ÛcÕ˜q+ n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ Äfi¯¢>∑&ɶ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ã]˝À ~>∑&ÜìøÏ nsTTwüº‘·qT Á|üø£{Ï+∫ ø±+Á¬>dt˝À <äTe÷s¡+ πs|æq >∑+>∑T\

Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ nuÛÑ´]ú‘·«+ yÓ’ù| ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ yÓTT>∑TZ#·÷|ü&É+‘√ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt˝À πs–q >∑+>∑T\ >√\ ∫es¡≈£î dü<äT›eTì–+~. n~ÛcÕºq+ qT+∫ |ü\T Vü‰MT\qT bı+~q nq+‘·s¡+ mìïø£\ ã]˝À ~>∑&ÜìøÏ >∑+>∑T\ ˇ|ü⁄Œ≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ kÕs¡<Ûä´+˝À n~ÛcÕºq+‘√ eT<Ûä´e]Ô‘·«+ q&ç|æ >∑+>∑T\ &çe÷+&É¢qT ø=+‘·y˚Ts¡≈£î ˇ|ü⁄Œ≈£îqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düeTø£å+˝À »]–q dü+Á|ü~+|ü⁄\ nq+‘·s¡+ mìïø£ \ ã]˝À ~>∑&ÜìøÏ >∑+>∑T\ düeTà‹+#·&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À nuÛÑ´]ú‘·« m+|æø£ô|’ #Ó\πs–q y˚&ç #·˝≤¢]+~. Äfi¯¢>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À >∑‘· nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\T>± uÛÑ÷e÷, >∑+>∑T\ ≈£î≥T+u≤\ eT<ä´H˚ mìïø£\ b˛{° ø=qkÕ>∑T‘·÷ edüTÔ+~. Ç<˚ Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·Tqï ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ uÛÑ÷e÷ XÀuÛ≤ Hê–¬s&ç¶øÏ dü¬s’q b˛{° Çe«>∑\ nuÛÑ´]ú >∑+>∑T\ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ø±e&É+‘√ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Äj·TqTï ãT»®–+∫, &çe÷+&É¢qT ÄyÓ÷~+∫ mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~+∫+~. Ç+<äT˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ eTTK´ bÕÁ‘·qT b˛wæ+∫q≥T¢ sê»ø°j·T esêZ\T $T>∑‘ê 2˝À...

@|”m+&ûd” <ë«sê düô|’¢øÏ @d”; <ë&ÉT˝‘√ u≤s¡¢˝À πs≥¢≈£î ¬sø£ÿ\T eT<ä´+ ì\«\T ‘·–Zb˛e&É+‘√ ne÷+‘·+>± πs≥¢ ô|+|ü⁄ u≤{Ï˝Ÿô|’ s¡÷.20 qT+∫ 50 <ëø£ u≤<äT&ÉT @d”; <ë&ÉT\ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕºø˘ ˝Òø£ πs≥¢ ô|+|ü⁄ ø=ìï <äTø±D≤˝À¢ |üP]Ô>± nsTTb˛sTTq ì\«\T eT÷dæy˚‘· ~X¯>± eT]ø=ìï <äTø±D≤\T õ˝≤¢˝À 194 eT<ä´+ <äTø±D≤˝À¢ 121 _HêMTj˚T M{Ï >∑T≥Tºs¡≥Tº #˚ùd+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔqT y˚>∑e+‘·+ #˚dæq @d”;

Á|ü‹bÕ<äq*e«+&ç nìï õ˝≤¢\ CÒd”\qT ø√]q yÓTÆì+>¥ XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø lìyêdüT\T

NRPLRiWıáV, Æ™s[V 2(düTes¡íyês¡Ô) : ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿÕ˝‹[ ¨sá*áV ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Liª][ μ≥R∂LRiáNRPV INRP‰ryLjigS lLiNRP‰Õ‹øyËLiVV. ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá \¤Õ¡|qs©´sV=áV F~Liμj∂©´s ™yLRiV G{qs’d¡ μy≤R∂Váª][ LRix§¶¶¶xqs˘ rÛy™´sLSá \Æ™sxmso Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][ rÌyN`P ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ D©´sı ™´sVμy˘¨sı @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáNRPV @™´sVV¯ªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V Fs™´sW¯Lkiˆ lLi[»˝¡©´sV ≠sVLi¿¡ μ≥R∂LRiáNRPV ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ÀÿL˝RiÕ‹[ Àÿ…”¡Õfi\|ms LRiW. 20 ©´sVLi¿¡ 50 ™´sLRiNRPV |msLi¿¡ $T>∑‘ê 2˝À...

;M eTTeTàs¡ Á|ü#ês¡+ m$Tà>∑q÷s¡T, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): |üü≥ºD+˝Àì 16, 19, 20 yês¡T¶\ q+<äT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êsY® dü÷&ç>±* |üs¡´≥q »s¡T|ü⁄‘·÷ mìïø£\ Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HêVü≤j·T+˝À mH√ï n_Ûeè~› |üqT\T #˚XÊqì Hê ‘·s¡Tyê‘· |ü≥ºD≤ìï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tej·÷´&Éì nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì s√&ÉT¢, M~ÛBbÕ\T, bÕs¡Tÿ\T, cÕ~Ûø±q ø£fi≤´D ø±+Á¬>dt mì$T<˚\¢ Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q˝À |ü≥ºD≤ìï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yês¡T ˝Òø£ eT+&ÉbÕ\T, ôV’≤eTdt˝…’≥º‘√ |ü≥ºD+ m+‘√ dü+<äs¡+>± ñ+&˚<äHêïs¡T. |ü≥ºD+ n+<ä$ø±s¡+>± ‘·j·÷s¡sTT+<äHêïs¡T. ‘˚<˚bÕ $T>∑‘ê 2˝À..

M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡˝À bÕ˝§Zqï CÒd” ãT<äΔÁ|üø±XŸ ‘·~‘·s¡T\T ø£s¡÷ï\T,y˚T2(düTes¡íyês¡Ô):ÇdüTø£ ìùw<Ûä+ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº ùdº ñqï+<äTq @|”m+&ûd” <ë«sê düô|’¢ #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ ≈£î nedüs¡yÓTÆq Á|ü‹bÕ <äq\T Çyê«\ì yÓTÆì+>¥ XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø &ç.lìyêdüT\T nìï õ˝≤¢\ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡¢qT ø√sês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsê u≤<é qT+∫ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê @|”m+&ûd” Md”m+y√ eTTUÒwt≈£îe÷sY MTHê, yÓTÆì+>¥ n+&é õj·÷\J &Ó’¬sø£ºsY düTπswt≈£îe÷sY, uÛÑ÷>∑s¡“¤ »\ XÊK &Ó’¬sø£ºsY eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé‘√ ø£*dæ ÇdüTø£ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ~X¯ô|’ õ˝≤¢≈£î nedüs¡yÓTÆq $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ãT<äΔÁ|üø±wt CÀ´‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À Hê\T>∑T |ò”EãT˝Ÿ bÕsTT+{Ÿ‡ n+<äTu≤≥T˝À ñHêï j·Tì M{Ï <ë«sê 8 \ø£å\ ≈£L´&ç çø˘ $T>∑‘ê 2˝À...


2

u≤{Ï˝Ÿô|’ u≤<äT&ÉT! yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V ’¡©y≠dsV }msL˝Riª][ μR∂VNSflÿáV ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı ™yLji ≠s™´sLSáV }qsNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. \¤Õ¡|qs©´sV=áV F~Liμj∂ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y D©´sı N]LiμR∂Lji¨s G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. μy≤R∂Váª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVá gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ \lLiŒ˝œ¡ß xmsLRiVlgi≤R∂VªRΩV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚ G{qs’d¡ ≤U∂“¡ AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ’¡©y≠dsV \¤Õ¡|qs©´sV=μyLRiVá gRiV»Ì¡VLRi»Ì¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[aSLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ lLiÆ™s©´sW˘, Fs\ZNPQQ=«fi D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ’¡©y≠dsVá

gRiV»Ì¡V©´sV LRi»Ì¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xmsNS‰ Aμ≥yLSáV }qsNRPLjiLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ G{qs’d¡ NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´soLRiV ’¡©y≠dsVáV —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ BªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿÕ˝‹[ ™yLji }msLRiVª][ N]©´srygjixqsVÚ©´sı \¤Õ¡|qs©´sV=áNRPV @¨dsı ªy\Æ™sV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ¡≤y Æ©s[ªRΩáV \|qsªRΩLi ’¡NRPV‰ ’¡NRPV‰™´sVLi»¡W NSáLi Æ™sŒ˝œ¡μk∂xqsVÚ©yıLRiV. Æ©s[ªRΩáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ rÛyLiVVÕ‹[ Æ©s[ªRΩá©´sV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá\|ms G{qs’d¡ μy≤R∂Vá Æ©s[xms¥R∂˘L Õ‹[ xmsáV μR∂VNSflÿÕ˝‹[ rÌyN`P ¨sá*áV ¤Õ¡[NRP lLi[»˝¡V @™´sWLiªRΩLigS |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. BÆμ∂[ @μR∂©´sVgS ÀÿL˝RiÕ‹[ BuÌy©´sVryLRiLigS ™´sVμR∂˘Li ˙zms∏R∂VVá ©´sVLi¿¡ ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ \¤Õ¡|qs©´sV=μyLRiVáV ™´s}qsÚÆ©s[ ™´sVμR∂˘Li xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVμR∂˘Li ≤T∂F° @μ≥j∂NSLRiVáNRPV G{qs’d¡ xtsQLRiªRΩVáV ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N]¨sı

nsTT‘˚ zπø...! yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT.. ù|s=ÿ+≥THêïsTT. Äfi¯¢>∑&ɶ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z uÛ≤<ä´‘·\T ≈£L&Ü eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶øÏ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ n|üŒ–+#·qT+~. Ç|üŒ{Ïπø nq~Ûø±]ø£+>± eTTK´eT+Á‹ Äfi¯¢>∑&ɶ uÛ≤<ä´‘·\qT eT+Á‹ @sêdüT≈£î n|üŒ–+#ês¡T. ø±˙ nuÛÑ´]ú Ksês¡T ø±ø£b˛e&É+‘√ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT+Á‹ @sêdüT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üs¡´{Ï+#·˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT nuÛÑ´]ú Ksês¡T |üP]Ôø±e&É+‘√ mìïø£\ uÛ≤<ä´‘·\qT eT+Á‹ @sêdüT |üP]Ô kÕúsTT˝À #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n˝≤π> õ˝≤¢˝Àì m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± s¡TÁ<ä>ö&éqT ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ksês¡T #˚j·T&É+‘√ ø±+Á¬>dt esêZ˝À¢ $TÁX¯eT düŒ+<äq yÓ\Te&ç+~. m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ ‘·q Ä~Û|ü‘ê´ìï ìs¡÷|æ+#·T≈£îH˚ Áø£eT+˝À ‘·q nqT#·s¡T&Ó’q s¡TÁ<ä>ö&é nuÛÑ´]ú‘ê«ìï Ksês¡T #˚sTT+#·&É+˝À n~ÛcÕºq+ e<ä› dü|òü©ø£è‘·T\j·÷´s¡T. B+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’ ‘·q |ü≥Tº dü&É\˝Ò<äì

yêVü≤Hê\ ‘·ìF

eT÷&ÉT \ø£å\ eTTô|’Œ y˚˚\T kÕ«BÛq+

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T μR∂VNSflÿÕ˝‹[ rÌyN`P xmspLRiÚLiVVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 194 ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿÕ˝‹[ 121 μR∂VNSflÿáV ’¡©y≠dsV }msL˝Riª][ D©´sı»Ì¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ[ÕÿËLRiV. G{qs’d¡ Fs£mnsHAL`iÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩVáVgS }msL˝RiV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Liª][ N]LiμR∂LRiV ™y˘FyLRiVáV @«ÏÿªRΩLiÕ‹[NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. \¤Õ¡|qs©´sV=μyLRiVáV ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y zqs ¡˜Liμj∂ ™´sVμR∂˘Li ≤T∂F° ©´sVLi¿¡ rÌyN`P ºdΩxqsVN]¿¡Ë ≠s˙NRPLiVVLiøR¡≤R∂Li ™´sW™´sVW¤Õ¡[. @LiVVæªΩ[ @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs ≠søyLRifl· «¡Lji}msLiμR∂VNRPV ≠dsáVgS \¤Õ¡|qs©´sV=μyLRiVáV ™´s}qsÚÆ©s[ ™´sVμR∂˘Li B™y*á¨s G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVáV xtsQLRiªRΩVáV ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá zqs ¡˜Liμj∂ Æ™s◊˝¡©y ≤T∂F° zqs ¡˜Liμj∂ ™´sVμR∂˘Li rÌyN`P B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. μR∂VNSfl·LiÕ‹[ ™´sVμR∂˘Li ¨sá*áV @LiVVF°™´s≤R∂Liª][ N]¨sı μR∂VNSflÿáV ™´sVWªRΩxmsÆ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩNTP ™´søyËLiVV.

Äj·Tq ø±+Á¬>dt˝Àì z es¡Z+ H˚‘·\≈£î dü+πø‘ê\qT |ü+bÕs¡T. m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ mìïø£\ uÛ≤<ä´‘·\qT eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fÒwt≈£î n|üŒ–düTÔqï≥T¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+~. ø±˙ eT+Á‹ ‘·q≈£î n+{° n+≥q≥T¢>± e´eVü≤]düTÔ+&É&É+ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt esêZ˝À¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’ ‘·eT Ä~|ü‘ê´ìï ì\T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ m+|æ ø√≥¢, eT+Á‹ {Ïõ\T b˛{≤b˛{°>± nuÛÑ´]ú Ksês¡Tô|’ n~ÛcÕºq+ e<ä› ã\ Á|ü<äs¡Ùq≈£î ~>±s¡T. ø±>± m+|æ ø√≥¢ ‘·q nqT#·s¡T&Ó’q s¡TÁ<ä>ö&é nuÛÑ´]ú‘ê«ìï Ksês¡T #˚sTT+∫ n~cÕºq+ e<ä› ‘·q |ü≥TºqT #ê{≤s¡T. B+‘√ K+>∑T‹qï eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fÒwt ‘·q<Ó’q XË’*˝À sê»ø°j·T bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç|üº{Ïπø m+|æ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ düs¡«+‘êHÓ’ m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mìïø£\ Á|ü#êsêìï #˚|ü{≤ºs¡T. ø±˙ Ç+‘·es¡≈£î eT+Á‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z #Ûêj·T\≈£î yÓfi¯¢˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt {Ϭø{Ÿ Ä•+∫ ìsêX¯≈£î >∑T¬s’q ‹ø±ÿ¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘·q kı+‘· ã\ Á|ü<äs¡Ùq≈£î ~>∑T‘·T+&É&É+‘√ ø±+Á¬>dt≈£î dü]ø=‘·Ô düeTdü´ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. @~ @yÓTÆHê õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚dæ ‘·qe+‘·T ø±s¡´Áø£e÷ìï |üP]Ô #˚dæ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+~.

yÓ’uÛÑe+>± u≤u≤ 11e yê]¸ø√‘·‡yê\T bÕ´|æ* y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À ¬s+&Ée s√E u≤u≤ yê]¸ø√‘·‡yê\T |òüTq+>± »]>±sTT. á dü+<äs¡“+>± ãT<Ûäyês¡+ u≤u≤yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø±\T, ns¡Ãq\T, ôVAe÷\T, eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï >∑+≥≈£î |ü⁄qsêeè‹Ô ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î lu≤u≤yê] Á>±yÓ÷‘·‡e+ u≤u≤ eT+~s¡+ qT+∫ |ü≥ºD+˝Àì |ü⁄s¡M<ÛäT\ >∑T+&Ü y˚Tfi¯‘êfi≤\‘√ yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T, ìsê«Vü≤≈£î\T, uÛÑ≈£îÔ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. H˚&ÉT u≤u≤ eT+~s¡+ q+<äT nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T#˚dæq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

|ü≥Tºã&ɶ q>∑<äTqT #·÷|ædüTÔqï môd’‡ m$Tà>∑q÷s¡T y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô ): |ü≥ºD+˝À ñ|ü mìïø£\T ‘·«s¡˝À sêqT qï ø±s¡D+>± ãT<Ûäyês¡+ b˛©düT\T ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ñ<äj·T+ 10:30 >∑+≥\ düeTj·T+˝À môd’‡ #·+Á<äu≤ãT yêVü≤Hê \qT ‘·ìF #˚düTÔ+&É>± $»j·Tyê&É≈£î #Ó+~q n˙˝Ÿ≈£îe÷sY nH˚ e´øÏÔ ø±s¡T˝À 3\ø£å\30 y˚\T ãj·T≥|ü&ܶsTT. yÓ+fH˚ n˙˝Ÿ≈£îe÷sYqT n<äT|ü⁄˝ÀìøÏ rdüT≈£îì $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. $»j·Tyê&É≈£î #Ó+~q nÁ>√dt ø£+ô|˙ ñ<√´–qì, ø£+ô|˙ |üìMT<ä Ä<√ìøÏ yÓfi¯óÔHêïqì, á &Éã“+‘ê ø£+ô|˙øÏ dü+ã+~Û+∫q<˚qì n˙˝Ÿ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

Á|ü‹bÕ<äq*e«+&ç yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... MT≥s¡¢ ÇdüTø£qT rdüTø√e#·ÃHêïs¡T. nsTT‘˚ õ˝≤¢≈£î 18 \ø£å\ ≈£L´_ø˘ MT≥s¡¢ ÇdüTø£ nedüs¡eTT+<äHêïs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ¬s+&ÉT |ò”EãT˝Ÿ Ø#Ódt bÕsTT+≥¢≈£î y˚\+ »]–+<äì CÒd” ìy˚~+#ês¡T. Áf…Æ˙ ø£˝…ø£ºsY Á|”‹MTHê, yÓTÆì+>¥ &ç&ç s¡+>±sêe⁄, &û|”y√ XÀuÛ≤dü«s¡÷|üsêDÏ, uÛÑ÷>∑s¡“¤ »\ XÊK &ç&ç \øå±à, yÓTÆì+>¥ @&ç #·+Á<äeTÚ[, Ç]π>wüHé mdtá sêeT#·+ Á<ë¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;M eTTeTàs¡ Á|ü#ês¡+ yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT |ü≥ºD Á|ü»\+<ä]øÏ ì‘·´+ ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#êeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·>±ì ‘·q+ e\q Á|ü»\≈£î ˇø£ÿ|üP≥≈£L&Ü Á‘ê>∑T˙s¡T <=s¡ø£ì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç mH√ï ø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. |ü≥ºD+˝À y˚dæq dæyÓT+≥T s√&É¢ìï ≈£L&Ü áHê&ÉT n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚õ |üqT\ ù|]≥ ‘·$« Á|ü»\≈£î q&Ée&ÜìøÏ ≈£L&Ü M\Tø±≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ù|<ä Á|ü»\+<ä]øÏ, nìï ≈£L˝≤\yê]øÏ ‘˚<˚bÕ Á|üuÛÑT‘·«+˝À Çfi¯¢ |ü{≤º\T Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT |ü]bÕ\q˝À Á|ü»\qT |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕHê b˛˝Ò<äì, $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+∫ Á|ü»\≈£î n~Ûø£ uÛ≤sêìï yÓTT|æ+<äHêïs¡T. sêuÀj˚T ñ|ü mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–q ãT~› #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘˚<˚bÕ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eT∞¢ ‹]– |ü≥ºD≤ìøÏ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ ‘ÓkÕÔqì, ndüÔe´düÔ+>± ñqï s√&É¢ìï u≤>∑T#˚sTTkÕÔqì Äj·Tq Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü≥ºD 16e yês¡T¶ Hêj·T≈£î\T, eTT\¢ÇHÓ’‘·T˝≤¢, dæ<ä›j·T´‘·T˝≤¢, eT˝Ò¢wt, 19e yês¡T¶ qs¡dæ+VüQ\T, Äq+<é, 20e yês¡T¶ uÛ≤düÿsY, ás¡qï, |ü≥ºD Hêj·T≈£î\T yÓ’. <˚y˚+Á<ä>ö&ÉT, ñ|üŒ] Ä+»H˚j·TT\T, lìyêdüT\T, u≤ãT, >∑DÒwt, s¡+>∑qï>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 y˚T, 2012

#Óø˘ uÖHé‡ πødüT qyÓ÷<äT ø=*$T>∑T+&É¢, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì mÁs¡>∑T&ç Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ìeTàø±j·T\ s¡+>∑j·T´ nH˚e´øÏÔ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ eT˝≤ÿCŸ–]øÏ #Ó+<äq $»j·TbÕ˝Ÿ nH˚e´øÏÔøÏ ÇH√ïyê ø±s¡T ø√dü+ s¡÷. 10.50 \ø£å\ q>∑<äT n+<ä#˚XÊ&ÉT. ø±˙ #Ó|æŒq düeTj·÷ìøÏ ø±s¡T Çe«ø£b˛e&É+‘√ s¡+>∑j·T´ ôV’≤<ësêu≤<é≈£î yÓ[¢ $»j·TbÕ˝ŸqT n&É>∑>± ø±s¡T ˝Ò<äT ø±˙, ˙ &ÉãT“\T ˙≈£î #Ó≈£îÿsêsTTkÕÔqì #Ó≈£îÿqT Ç#êÃ&ÉT. u≤´+≈£î˝À &ÉãT“\T ˝Òq+<äTe\q #Óø˘ uÖHé‡ nsTT+<äì u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï bÕ˝Ÿ mÁs¡>∑T&ç Á>±e÷ìøÏ e∫à H˚qT Ç∫Ãq #Óø˘ yê|üdüT ÇkÕÔyê ˝Ò<ë ˝Ò≈£î+fÒ ìqTï #·+|ü⁄‘êqì u…~]+#ê&ÉT. B+‘√ s¡+>∑j·T´ kÕúìø£ b˛*dt ùdºwüHé˝À |æsê´<äT #˚j·T>± $»j·TbÕ˝Ÿô|’ πødüT qyÓTT<äT #˚düT≈£îqï≥T¢ môd’‡ ‘·T\dæsêyéT ‘Ó*bÕs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTVæ≤fi¯≈£î >±j·÷\T Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, y˚T2 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£ècÕí|ü⁄s¡+ ` neT˝≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷\ eT<Ûä´ ãT<Ûäyês¡+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À n+»eTà nH˚ eTVæ≤fi¯≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eTVü≤ã÷uÛÑq>∑sY õ˝≤¢ eTø£Ô˝Ÿ ‘ê\Tø±≈£î #Ó+~q bÕ\eT÷s¡T eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q 17 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T lXË’\ πøåÁ‘êìøÏ e#êÃs¡T. nø£ÿ&É eT\¢qï <äs¡ÙHês¡ú+ eTVü‰q+B πøåÁ‘êìøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î ãj·T\T<˚sês¡T. nsTT‘˚ e÷s¡Z+ eT<Ûä´+˝À neT˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT düMTbÕq @|” 22 ◊ 2368 nH˚ q+ãs¡T >∑\ Á≈£LdüsY yêVü≤q+ yÓqø£ ñqï #·Áø£+ |ü+#·sY ø±e&É+‘√ yêVü≤q+ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ s√&ÉT¶ |üø£ÿH˚ ñqï #Ó≥TºqT &Ûûø=+~. á Á|üe÷<ä+˝À yêVü≤q+˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï n+»eTà≈£î rÁe >±j·÷\T ø±>± eT]ø=+<ä]øÏ dü«\Œ>±j·÷\j·÷´sTT. ø£å‘·>±Á‘·T\qT kÕúìø£ 108 dæã“+~ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&ç yÓ’<äT´\T >±j·T|ü&çq yê]øÏ yÓ’<ä´ùde\T n+~+#ês¡T.

˝≤Ø, u…’ø˘ &Ûû: Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T m$Tà>∑q÷s¡T, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD+˝Àì ø=d懖 s√&ÉT¶ ÁbÕ+‘·+ ˝À ˝≤]ì u…’ø˘ &ç ø√≥º&É+‘√ Ç<ä›] j·TTe≈£î\≈£î rÁe>±j·T\T nj·T´sTT. ãT<äyês¡+ m$Tà>∑q÷s¡T≈£î #Ó+~q Hê>∑sêE, u≤cÕ\T ø£*dæ u…’ø˘ ô|’ ø=d懖 øÏ y˚fi¯óÔ+&É>± m<äTs¡T>± edüTÔqï ˝≤]ì &ç ø√≥º&É+‘√ rÁe>±j·T\j·T´sTT, 108˝À m$Tà>∑q÷s¡T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT |üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T, y˚Ts¡T¬>’q y˚<ä´+ø=dü+ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ 108 dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T.

yêVü≤Hê\ ‘·ìF ãq>±q|ü˝…¢, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\|ü]~˝Àì q+~es¡Z b˛*dt ùdºwüHé |ü]~˝À õ˝≤¢ mdæŒ #·+Á<äX‚ø£sY ¬s&ç¶ Ä<ÓXÊ\y˚Ts¡≈£î e÷Vü≤˙\qT ‘·ìøÏ ìs¡«Væ≤+∫q q+~ es¡Z môd’‡ y˚+Áø£≥s¡eTD á ‘·ìøÏ˝À 20 yêVü≤Hê\qT ˝…’düHé‡, ÄsY‡\T ˝Ò≈£î+&Ü ÄC≤Á>∑‘·Ô‘√ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï yêVü≤Hê\qT ‘·ìøÏ ìs¡«Væ≤+∫ s¡÷.3000 y˚\qT »]e÷q $~+∫q≥T¢ ãT<äyês¡+ $˝ÒKs¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

Á{≤|òæø˘ |ü{¢ ÁX¯<äΔeVæ≤+#ê* : &ûmd”Œ uÒ…‘·+#Ós¡¢, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD+˝À ô|s¡T>∑T‘·THêï Á{≤|òæø˘ |ü≥¢ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì &√Hé &çmdæŒ ‹s¡TeT˝ÒX¯«sY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<äyês¡+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ b˛*dt ùdºwüH√¢ ]ø±s¡T¶\qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÒ‘·+#Ós¡¢ |ü≥ºD+ bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± m+‘√ n_eè~› #Ó+~+<äì Á{≤ø£ºs¡T¢, ˝≤Ø\T ‘·~‘·s¡ yêVü≤Hê\T m≈£îÿe>± ‹s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ø±e⁄q dæã“+~ Á{≤|òæø˘ô|’ ÁX¯<ä› eVæ≤+∫ Á{≤|òæø˘ n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü #·T&Ü\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À d”◊ eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶, môd’‡ »j·Tqï, b˛©düT dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+ y˚T 3, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

$|òüT‘· Je⁄\T>± ... ñ<ë´q q>∑sêìøÏ eTè‘·T\ s¡ø£Ôdü+ã+~Û≈£î\ s√<äq\T ` yÓ’mdt »>∑Hé dü÷#·q‘√ eTè‘·<˚Vü‰\ ‘·s¡*+|ü⁄q≈£î #·s¡´\T

3 ÇqT|üKì»+ ‘·e«ø±\ô|’ n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T uÒ‘·+#·s¡¢, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ÇqT|üKì»+ nÁø£eT ‘·e«ø±\ô|’ uÛÑ÷>∑s¡“¤ >∑qT\ XÊK n~Ûø±s¡T\T @&û #·+Á<äeTÚ[, @J q≥sêCŸ\T <ë&ÉT\T #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ yÓTT<ä˝…’q á <ë&ÉT\T ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ es¡≈£î ø=qkÕ>±sTT. >∑÷≥T|ü*¢, ‘·$dæø=+&É, bÕ|ükÕìø={≤º\ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ <ë&ÉT\T »]>±sTT. á dü+<äs¡“¤+>± nÁø£eT+>± ‘·$« ì\« ñ+∫q ÇqT|ü KìC≤ìï >∑T]Ô+#ês¡T. <ëìï ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î e∫Ãq eT÷&ÉT ˝≤Ø\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. >∑÷≥T|ü*¢˝À nÁø£eT+>± ÇqT|üKì»+‘√ yÓfi¯óÔqï ˝≤Ø, Á{≤ø£ºsYqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ‘·ìF˝À uÛ≤>∑+>± ◊<äT yêVü≤Hê\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTHêïs¡T.

5, 6 ‘˚B˝À¢ n+‘·sê®rj·T eT+>∑fi¯yêsTT<ä´ düy˚Tàfi¯q+ eTè‘·<˚Vü‰\qT ‘·s¡*düTÔqï <äèX¯´+ Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): ˇπø ≈£î≥T+ã+˝À 10 eT+~øÏ eTè‘·T´ Ä&çq Hê≥ø±ìøÏ Ä e+X¯+ yÓTT‘·Ô+ 99XÊ‘·+ n+‘·yÓTÆ+~. M]‘√ bÕ≥T Á|üj·÷DÏ+#·ì e+XÊ+≈£îs¡+ ˇø£ÿ&˚ $T–˝≤&ÉT. Ä‘·à≈£Ls¡T `yÓ\T>√&ÉT s¡Vü≤<ë]˝À q\¢eT\ ∫≥º&É$˝À eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q |òüTÀs¡ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTTq $|òüT‘· Je⁄\ eTè‘· <˚Vü‰\T ãT<Ûäyês¡+ ñ<ë´q q>∑sêìøÏ (u…+>∑Tfi¯Ss¡T) s¡ø£Ôdü+ã+~Û≈£î\ s√<Ûäq\T, y˚<äq\ eT<ä´ ‘·s¡*yÓfi≤flsTT. á Á|üe÷<ä dü+|òüT≥q <ëyêq\+˝≤ yê´|æ+#·&É+‘√ Ä‘·à≈£Ls¡T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ Á|ü»\T eTè‘·T\qT #·÷ùd+<äT≈£î Ä‘·à≈£Ls¡T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î‘·s¡* e#êÃs¡T. eTè‘·T\ ≈£î{Ï+_≈£î\T, s¡ø£Ô dü+ã+~Û≈£î\T, <äj·÷<äT\T, u…+>∑Tfi¯Ss¡T, ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sê\ qT+∫ ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î#˚s¡T≈£îHêïs¡T. X¯e|üØø£å #˚|üfÒº >∑~˝À ≈£î|üŒ\T>± |ü&çñqï eTè‘·<˚Vü‰\qT#·÷dæ ø£˙ïs¡T eTT˙ïs¡T s√~Û+#ês¡T. ˇπø ≈£î≥T+ã+˝À |ü~ eT+~ ø£qTïeT÷j·T&É+‘√ Ç+‘·{Ï |òüTÀø£ ø£*ì ‘·eT ≈£î≥T+ã+˝À 3 ‘·sê\T>± mqï&ÉT #·÷&É˝Ò<äì <äT:œ+#ês¡T. ˇø±H=ø£ dü+<äs¡“¤+˝À eTè‘·Tsê\T πsDTø£(35) uÛÑs¡Ô <˚esêE $|òüT‘· Je⁄˝…’q uÛ≤s¡´, u…+>∑Tfi¯Ss¡T eT˝Ò¢X¯«s¡+ neTàì ø£fi≤XÊ\˝À _ø±+ #·<äTe⁄‘·Tqï ‘·eT ≈£L‘·Ts¡T¢ Vü≤+düy˚DÏ(18) mdtm˝Ÿdæ #·<äTe⁄‘·Tqï |ü\¢$(14), 5e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï #·+<äq (8) eTè‘· <˚Vü‰\qT #·÷dæ ‘·≥Tºø√˝Òø£ s¡ø£Ô eTs¡ø£\+{Ïì eÁkÕÔ\qT Vü≤è<äj·÷ìøÏ Vü≤‘·TÔø√e&É+ nø£ÿ&ç yê]ì ø£*∫y˚dæ+~. Ä ≈£î≥T+ã+˝À y˚<äsêE ‘·|üŒ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+‘ê #·ìb˛j·÷s¡T. M]øÏ m+‘√ ø±\+>± Ç+{Ï |üqT˝À¢ #˚<√&ÉT yê<√&ÉT>± ñ+≥Tqï |üìeTìwæ sêeTT (30) , Á&Ó’esY mdt$ ≈£îe÷sY(45)\qT kı+‘· ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\˝≤π> uÛ≤$+#˚ yês¡T. ø£˙dü+

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ëìøÏ eTT+<äT uÛ≤>∑´q>∑s¡+ yÓ\T>∑T˝À¢ Äq+<ä |üs¡eX¯+ Ms¡T ≈£L&Ü <ä÷s¡eTj·÷´s¡ì <˚esêE yêb˛j·÷&ÉT. Ms¡+‘ê u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝Àì j·TX¯«+‘Y|üPsY ÁbÕ+‘·+˝À ìyêdüeTT+≥T >ö&É kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q yês¡T. e´ekÕj·T+, yÓ’HécÕ|ü⁄\T ìs¡«Væ≤+#˚ yês¡T. M]‘√bÕ≥T <äTs¡às¡D+ bÕ˝…’q Hê>∑sêE(50) yÓ+ø£fÒwt≈£î dü«j·÷q n\T¢&ÉT. ø±«*dt˝À ø£qTïeT÷dæq yê]˝À Hê>∑sêE n‘·ì uÛ≤s¡´ Áù|eT(35), m+_m #·<äTe⁄‘·Tqï ≈£L‘·Ts¡T qe´(25)eTè‘· <˚Vü‰\qT #·÷&É˝Òø£ Hê>∑sêE ≈£îe÷s¡T&ÉT Á|üMHé <äT:œ+#ê&ÉT. Á|üMDY ≈£îe÷sY ≈£L&Ü M]‘√ bÕ≥T $Vü‰s¡ j·÷Á‘·≈£î sêyê\qT≈£îHêï ∫e]˝À $s¡$T+#·Tø√e&É+‘√ Hê>∑sêE ≈£î≥T+ã+˝À n‘·ì ≈£îe÷s¡T&=ø£ÿ&˚ e+XÊ+≈£îs¡+>± $T–*b˛j·÷&ÉT. á ≈£î≥T+ã+˝Àì yês¡T u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝Àì yÓ’≥T|ò”\T¶ ÁbÕ+‘·+˝À ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. á |òüTÀs¡ s¡Vü≤<ë] Á|üe÷<ä+˝À #·ìb˛sTTq ≈£î≥T+u≤ìøÏ yÓ’mkÕ‡|æ ø±+Á¬>düT n~ÛH˚‘· »>∑qT yÓ÷Vü≤q ¬s&ç¶ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T\T. Á|üe÷<ä $wüj·T+ »>∑qT≈£î ‘Ó*j·T&É+‘√ Äj·Tq ‘·q Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*j·TCÒdüTÔ uÛÑ÷e÷ Hê–¬s&ç¶øÏ düe÷#ês¡+ Ç∫à eTè‘·<˚Vü‰\qT u…+>∑Tfi¯Ss¡T≈£î ‘·s¡*+#˚ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷*‡+~>± dü÷∫+#ês¡T. B+‘√ uÛÑ÷e÷ Hê–¬s&ç¶ ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. kÕúìø£ yÓ’<äT´\T Hê>∑eTùV≤X¯«] düeTø£å+˝À X¯e |üØø£å\T \øå±àHêj·T≈£î, \øÏåà u≤ãT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. q+~ø=≥÷ÿs¡T dæ◊ •eHêsêj·TDkÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä‘·à≈£Ls¡T, bÕeTT\bÕ&ÉT, yÓ\T>√&ÉT mdt◊\T lVü≤], X‚wü–], eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hésêe⁄\T |ü]dæú‹ düMTøÏå+∫ X¯e |ü+#·HêeT |üP]Ô #˚dæ eTè‘·<˚Vü‰\qT u…+>∑T\÷s¡T≈£î ‘·s¡*+#·>± •ø£åD mdt◊\T |ü]dæú‘·T\qT düMTøÏå+#ês¡T.

Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+˝À s¡TÁ<ä>ö&é

>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\≈£î >∑÷&É÷s¡T $<ë´]ú m+|æø£

Á|ü#ês¡+˝À uÛÑ>∑+>± ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]Δ yÓ’.s¡TÁ<ä¬>’&é m$Tà>∑q÷s¡T, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì ñ|ü mìïø£\ dü+<äs¡“+>± ø±+Á¬>∑dt bÕغ nuÛÑ´]Δ yÓ’. s¡TÁ<ä¬>’&ÉT 7e yês¡T¶ q+<äT Ç+{Ï+ {Ï Á|ü#ês¡eTT #˚düTÔ ø±+Á¬>dt bÕغ mH√ï |ü<∏äø±\T, ;<ä ã&ÉT>∑T esêZ\ nuÛÑT´qï‹øÏ, n_Ûeè~›øÏ ‘√&ɶ‘·÷ mH√ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT neT\T|üs¡T düTÔqï bÕغ ˇø£ ø±+Á¬>dt bÕغH˚ì Äj·Tq ádü+<äs¡“+>± ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eè<äT›\≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\ ≈£î |æ+#·qT¢, >∑èVü≤ìsêàD |ü<∏äø±\qT, $<ä´, yÓ’<Ûä´, $<äT´‘Y, >±´dt, eTVæ≤fi¯ \≈£î bÕe˝≤ e&û¶, ¬s’‘·T\≈£î ãTTD e÷|ò” |ü<∏äø£eTT, ù|<ä\≈£î s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ ˝≤+{Ï |ü<∏äø±\qT neT\T |üs¡TdüTÔ Ç˝≤ mH√ï dü+πøåeT |ü<∏ä ø±\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ Á|ü»\ Ä]Δø£ n_Ûeè~›øÏ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+‘=&ÉŒ&ÉT‘·T+ <äì Äj·Tq nHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ≈£L&Ü bÕe˝≤e&û¶ |ü<∏äø£eTTqT, #˚H˚‘· ã&ÉT>∑TesêZ\≈£î s¡TDdü<äTbÕj·÷\T Á|ü»\ dü+πøåe÷ìøÏ ø±yê*dæq |ü<∏ä ø±\qT #˚|ü≥º>∑\qì Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT MT≈£î K∫Ñ·+>± neT\T |ü] ∫, MTjÓTTø£ÿ ø£wüº düTU≤\qT #˚<√&ÉT yê<√&ÉT>± MT yÓ+≥ ñ+≥÷ Á|ü‹ $wüj·TeTT˝À MT≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤eTì Äj·Tq Vü‰$T Ç#êÃs¡T. ø±e⁄q m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ¬>* |æ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 7e yês¡T¶ ms¡Tø£\π>] e÷<äqï, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, e÷#êì sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, •eqï, eTVü≤eTà<éVüQ ùd‡Hé, Hê>∑sêE,ãT<ä›|üŒ, ns¡T®q, »+ãqï, <ëdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 2 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºDeTT˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ (yÓTsTTHé) q+<äT Hê\T>∑e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄#·Tqï $<ë´]úì m.BHê≈£îe÷] >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\≈£î m+|æø£ nsTTq≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT&ÉT C….ÄyÓ÷dt ‘Ó*bÕs¡T.˝≤≥] |ü<䛋˝§ ìs¡«Væ≤+∫q m+|æø£˝§ BHê≈£îe÷]øÏ n<äèwüº+ e]+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“eTT>± Äj·Tq $<ë´]›ìì n_Ûq+~+#ês¡T.

düuŸ ]õÁcÕºs¡T Ä|ò”düT ‘·ìF

ø£s¡÷ï\T, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+, kÕ+düÿè‹ø£ XÊK k»q´+‘√ dæ*ø±Hê+Á<Ûä yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚T 5, 6e ‘˚B˝À¢ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ˝≤˝ŸãVü≤<ä÷sY ùdº&çj·T+˝À n+‘·sê®rj·T eT+>∑fi¯yêsTT<ä´ düy˚Tàfi¯q+ »s¡T>∑T‘·T+<äì l‘ê´>∑sê» HêsTT Áu≤Vü≤àD uÛÑ»q eT+~s¡ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T |üs¡¢ #·+Á<äX‚KsY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\T á düy˚Tàfi¯HêìøÏ Vü‰»s¡T ne⁄‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. uÛ≤s¡rj·T XÊÁd”Ôj·T dü+^‘·+˝Àì Hê<ädü«s¡+, &√\T, ø±¢]H˚{Ÿ, XÊø±‡bò˛qT yêsTT<ë´\‘√ Á|ü<äs¡Ùq ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. düy˚Tàfi¯q+˝À bÕ˝§ZH˚ ø£fi≤ø±s¡T\T ìsê«Vü≤≈£î\ dü÷#·q\qT ‘·|üŒø£ bÕ{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. ø£fi≤ø±s¡T\T y˚T 5e ‘˚B ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î Á|ü<äs¡Ùq »]π> ÁbÕ+‘êìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

5 qT+∫ j·÷&çøÏ˝À wü{Ï˝Ÿ b˛{°\T q+<ë´\, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ j·÷&çøÏ Á>±eT+˝À á HÓ\ 5e ‘˚B qT+∫ nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢\ kÕúsTT˝À wü{Ï˝Ÿ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ @|” u≤´&çà+≥Hé dü+|òüT+ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.e+o<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. u≤\#·+Á<äeTÚ[ C≤„|üø±s¡ú+ 15 dü+e‘·‡sê\ $uÛ≤>∑+˝À u≤\Ts¡ &ÉãT˝Ÿ‡, d”ìj·TsY‡ $uÛ≤>∑+˝À &ÉãT˝Ÿ‡ b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> b˛{°˝À¢ $CÒ‘·\≈£î q>∑<äT ãVüQeT‘·T\T ñ+{≤j·THêïs¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î ñ∫‘· uÛÀ»q kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔs¡ì, Áø°&Ü ø±s¡T\T Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9866592868, 9963319933 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

eTVæ≤fi≤ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ y˚dü$ •ø£åD •_sêìï ÁbÕs¡+_Û+∫q &Ó’eT+&é nãT›˝Ÿdü˝≤+ ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T, y˚T 2 (düTyês¡íyês¡Ô): q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú k»q´+‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï y˚dü$ •ø£åD≤ •_sê\˝À uÛ≤>∑+>± kÕúìø£ _.ø±´+|ü⁄ u≤*ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Áø°&Ü yÓTÆ<ëq+˝À @sêŒ≥T#˚dæq eTVæ≤fi≤ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ •_ÛsêìøÏ eTTK´ n‹~∏>± &Ó’eT+&é nãT›˝Ÿdü˝≤+, kÕõ<é\T Vü‰»¬s’ •_sêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ |òü⁄{Ÿ u≤˝Ÿ dü+|òüT ñbÕ<Ûä´≈£åî\T &Ó’eT+&é nãT›˝Ÿ kÕõ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø£eT•ø£åD ì‘·´ kÕ<Ûäq‘√H˚ ñ‘·ÔeT Áø°&Üø±s¡T\T>± sêDÏ+#·>∑\T>∑T‘ês¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ &Ó’eT+&é nãT›˝Ÿdü˝≤+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ù|s¡T MT<ä ñqï &Ó’eT+&é ;Hêø£Ø+ ôV≤˝ŸÔ m&ÉT´πøwüq˝Ÿ eT]j·TT yÓ˝ÒŒ¤sY dü+düú Ä]úø£ k»q´+‘√ •ø£åD≤ •_sêìøÏ Vü‰»s¡j˚T´ Á|ü‹ ˇø£ÿ Áø°&Üø±s¡TìøÏ Á|ü‹ s√E bÂwæºø£ ÄVü‰sêìï n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T n˝≤π> Áø°&Üø±s¡T\+<ä]ø° $Tqs¡˝Ÿ yê≥sYqT ñ∫‘·+>± n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. •ø£åD≤ •_s¡ |üs¡´y˚ø£å≈£î\T m+m+&ç u≤wü e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü •ø£åD •_sêìï ìs¡«Væ≤+#êeTì nsTT‘˚ á j˚T&Ü~ q>∑s¡ •yês¡T˝Àì uÛÑ÷bÕ˝Ÿq>∑sY, $T*≥Ø ø±\˙, yÓ+ø±j·T|ü*¢, ˝≤+{Ï dü÷<ä÷s¡T ÁbÕ+‘ê\ u≤*ø£\T Vü‰»s¡Tø±e&É+ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T.

◊dtÁø°+ bÕs¡¢sYqT ÁbÕs¡+_+∫q {°J uÛÑs¡‘Y

ø±sê´\j·T+˝À ‘·ìF #˚düTÔqï õ˝≤¢ Ä&ç{Ÿ ]õÁcÕºsY eT<ÛäTdü÷<Ûäq¬s&ç¶ >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 2 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºDeTT˝Àì düuŸ ]õÁcÕºsY ø±sê´\j·÷ìï õ˝≤¢ Ä&ç{Ÿ ]õÁcÕºsY eT<ÛäTdü÷<Ûäq¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡eTT ‘·ìF #˚XÊs¡T.Á|ü‹ Hê\T>∑T HÓ\\≈£î ˇø£ kÕ] õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹ düuŸ ]õcÕºs¡T Ä|ò”düTqT ‘·ìF #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝§ uÛ≤>∑eTT>±H˚ ‘·ìF #˚j·T&ÜìøÏ e∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑÷&É÷s¡T Ä|ò”düT˝§ kÕº+|ü⁄&É÷´{Ï edü÷\T dü]>± e⁄+<äì nj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.áj·Tq yÓ+≥ d”ìj·TsY Ädæôdº+≥T sêeTT&ÉT bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T sê»$Vü‰sY, y˚T 2 (düTyês¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T#˚dæq {Ï{Àºdt ◊dtÁø°+ bÕs¡¢sYqT {Ïõ$ Á>∑÷|t‡ n~ÛH˚‘· {Ï.õ. uÛÑs¡‘Y ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<ä bÕs¡¢sYqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï {°.J.uÛÑs¡‘Y s¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ y˚dü$ø±\+˝À #·\¢<äq+ ø√s¡T≈£îH˚ yês¡T Ç˝≤+{Ï ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À ≈£î≥T+uÛÑdüuÛÑT´\‘√, ùdïVæ≤‘·T\‘√ Vü‰sTT>± >∑&É|ü&ÜìøÏ nìï Vü≤+>∑T\‘√ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï á ◊dt Áø°+ bÕs¡¢sY ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+. cÕcÕe*, l<ÛäsY, düj·T´<é— eT*¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

>∑Ts¡Tyês¡+ 3, y˚T, 2012

q\uÛ…’\˝À

&Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ø=+≥THêïsê qe⁄«‘·÷ ã‘·ø£+&ç! MTs¡T m‘·TÔ ‘·≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔHêïsê..? &Ó’ì+>¥ ˇø£ ø£fi¯ e÷Á‘·y˚T ø±<äT nedüs¡+ ≈£L&Ü. MTs¡T ≈£îs¡TÃH˚ düú\+ ≈£L&Ü MT Äø£*ô|’ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ MTs¡T MT Äø£*ì ô|+∫ ‹ì|æ+#˚~>± ñ+&Ü*. Ç+{À¢ nìï Vü≤+>∑T\÷ ø£*–q #·ø£ÿ{Ï &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ñ+fÒ.., s¡T#·T\ Äq+<ä+ n~]b˛‘·T+~. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ô|’ ñ+&Ü*‡q dü+ã+~Û‘· |ü]ø£sê\˙ï Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+fÒ, n$ ≈£L&Ü ø£+{ÏøÏ+|ü⁄>± ø£qã&ÉT‘·T+fÒ, Çø£ ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îH˚yê] Äq+<ä+ n+‘ê Ç+‘ê ñ+&É<äT. 1. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ø=q&ÜìøÏ yÓfi‚¢eTT+<˚.. &Ó’ì+>¥ Vü‰˝Ÿ, Ç+{Ï >∑Te÷à\T. *$+>¥s¡÷yéT, eT\T|ü⁄\ ø=\‘·\qT ‘·|üŒ≈£î+&Ü rdüT≈£îì yÓfi≤¢* ô|’ô|’q #·÷dæ &Ó’ì+>¥ fÒãT˝ŸqT ø=q≥+ ø±≈£î+&Ü nqTe⁄>± ñ+<√ ˝Ò<√ zkÕ] ≈£LØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì |ü]o*+#·≥+ eT+∫<ä 2. uÛÀ»q+ #˚dü÷Ô Vü‰sTT>± e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚ n\yê≥T ñqïyê]øÏ,, eT<Ûä´s¡ø£+>± ñ+&˚ >∑T+Á&É{Ï fÒãT˝Ÿ u≤e⁄+≥T+~. n~ düìïVæ≤‘· dü+uÛ≤wüD≈£î nqT≈£L\yÓTÆ+~. ô|sTT+f…&é ˝Ò<ë &çC…’qsY fÒãT˝Ÿ ø±yê\qT≈£î+fÒ <ëì s¡+>∑T &Ó’ì+>¥Vü‰˝Ÿ, Ç‘·s¡ |òüØï#·sY s¡+>∑T\≈£î dü]b˛j˚T˝≤ #·÷düT≈£î+fÒ Ä Vü‰\T n~]b˛‘·T+<ä+fÒ qeTà+&ç. 3 Ä<ÛäTìø£‘·≈£î ÁbÕeTTK´$T#˚à yê¬s’‘˚ |üP]Ô>± fÒ≈£î, u≤sêàfÒ≈£î, >±¢dt‘√ ‘·j·÷¬s’q &Ó’ì+>¥ fÒãTfi¯¢qT m+#·Tø√e≥+ ñ‘·ÔeT+. VüA<ë≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± &Ó’ì+>¥ Vü‰˝Ÿ ñ+&Ü\qT≈£î+fÒ d”º˝Ÿ, ñ&ÓHé Áù|ò+ fÒãTfi¯¢ô|’ >±¢dt ˝Ò<ë e÷s¡T“˝Ÿ {≤|t ñ+&˚˝≤ m+#·T≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+~. 4. Çø£ &Ó’ì+>¥ f…ãT˝Ÿ n\+ø£s¡D

$wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. eTqdüT‡≈£î ÄVü‰¢<ëìï#˚à ‘êC≤|üP\qT &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ n\+ø£]ùdÔ u≤e⁄+ ≥T+~. ˇø£ y˚fi¯ |üP\T <=s¡ø£b˛sTTq≥¢sTT‘˚ ‘êC≤ |ü+&É¢qT fÒãT˝Ÿô|’ ñ+∫‘˚, Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+≥T+~. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ |üfÒº uÛÀ»q bÕÁ‘·\≈£î qù|Œ$<Ûä+>± &Ó’ì+>¥ ø£esYqT y˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+~. sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ me]HÓ’Hê &çqïsY≈£î ÄVü‰«ìùdÔ.. ˙{Ïô|’ ‘˚˝Ò ô|<ä›ô|<ä› ø=y=«‘·TÔ\qT yÓ*–+∫ ô|&ç‘˚.. n‹<∏äT\qT ÇfÒº Äø£]¸kÕÔsTT. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ Á|ü<Ûëq+>± ñ+&Ü*‡q$ #·÷&É+&ç.. 1.ø√düºs¡T¢ : y˚&ç ù|¢≥T¢, >±¢düT\T e+{Ï$ fÒãT˝Ÿ uÛ≤>±ìøÏ ‘·–* bÕ&Ée≈£î+&Ü yê&É‘ês¡T. Ç$ $$<Ûä s¡+>∑T˝À¢ &çC…’Hé\˝À, ôd’E˝À¢ ≈£L&Ü \_ÛkÕÔsTT. 2. H˚|tøÏHé ]+>∑T\T : H˚|tøÏHé\T ô|fÒº+<äT≈£î á H˚|tøÏHé ]+>∑T\T kÂø£s¡´+>± ñ+{≤sTT. Ç$ #Óø£ÿ, ˝Ò<ë

Áu≤dt, n\÷´$Tìj·T+, uÀHé, dæsê$Tø˘, >±¢dt e+{Ï yê{Ï‘√ ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. 3. H˚|tøÏHé‡ : fÒãT˝Ÿ &Óø£πswüHé˝À Ç$ Á|ü<Ûëq+. M{Ïì Äø£s¡¸D°j·T eT&É‘·\˝À ñ+∫‘˚ ñ|üjÓ÷–+#˚yê]øÏ m+‘√ kÂø£s¡´+>±qT, Äq+<ä+>±qT ñ+≥T+~.

Ç$ ø±≥Hé, ˝…ìHé\‘√ #·ø£ÿì |”˝Òà >∑TD+ ø£\$>± ñ+&Ü*. M{Ï˝À¢ m+Áu≤sTT&ÉØ, ô|sTT+{Ï+>¥ e+{Ï$ ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ Ç+{Ï˝À eT+∫ yÓ\T>∑T Á|üdü]+#˚ *$+>¥ s¡÷yéT |üø£ÿ>± ˝Ò<ë øÏ#ÓHé≈£î <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚ $<Ûä+>± #·÷düTø√yê*. ≈£Ls¡TÃqï yê]øÏ $+&√\ qT+&ç ô|s¡{Ï >±¬s¶Hé yÓTTø£ÿ\T ø£q|ü&ÉT‘·T+fÒ eT]+‘· u≤>∑T+≥T+~.

Ç+{Ï eTTkÕÔãT eTVü‰ uÒwt...! Ç\¢Hêïø£ >±©yÓ\T¢s¡÷ dü]>± ˝Ò≈£î+fÒ Ç\T¢ ø±sê>±sêìï ‘·\|ædüTÔ+~. >∑<äT\T bÕ´˝…dtqT eT]|æ+#˚˝≤ e⁄+&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT>±˙ eTØ Çs¡T>±Z eT+#·+, fÒãT˝Ÿ ˝≤+{Ï kÕe÷qT¢ neTsêÃø£ q&É|ü&É+ ø£wüºeTì|æ+#˚˝≤ ñ+&É≈£L&É<äT. >∑~ $XÊ\+>± ñ+fÒ #Óø£ÿ ˝Ò<ë ø£¬sºHé ø±¢‘Y‘√ bÕ]ºwüHé #˚düTø√e#·TÃ. eTØ ∫qï >∑<äT˝…’‘˚ @ edüTÔe⁄\÷ |ü≥ºø£ Çã“+~ |ü&Ü˝§‡düTÔ+~. Ç+{À¢ |òü]ï#·s¡T, n\+ø£s¡D kÕe÷Á– ñqï+‘· e÷Á‘êq dü]b˛<äT. y˚{ÏHÓø£ÿ&É neTsêÃ˝À ‘Ó\TdüTø√e&É+˝À ñ+~ eTì ÁbÕMD´+. q{Ϻ+{À¢ Hê\T>∑T edüTÔe⁄\qT |üs¡eø£ ˇø£ |ü<䛋 Á|üø±s¡+ n+<ä+>± neTsêÃ*. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ, {°M, k˛bòÕôd≥¢≈£î n+<äyÓTÆq ø£es¡¢‘√ <äTeTTà|ü≥ºø£b˛e&É+ dü+>∑‘·˝≤ e⁄+∫ Ç+{ÏøÏ mq˝Òì n+<ä+ edüTÔ+~. ¬s’{Ï+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ #Ó‘·Ô ù|s¡Ãø£b˛e&É+ eTs√ ø£fi¯. ˇø£ ÁdæÿuŸ*+>¥ bÕ´&é, ô|Hé kÕº+&é, nedüs¡yÓTÆq |ü⁄düÔø±\T e÷Á‘·y˚T ñ+∫‘˚ n+<ä+>±, eTqdüT≈£î Vü‰sTT>± ñ+&ç sêdüTø√yê* ˝Ò<ë #·<äTe⁄ø√yê\H˚ ø±+ø£å ø£\T>∑T‘·T+~. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ e÷Á‘·+ @+ bÕ|ü+ #˚dæ+~ ì+&Ü bÕÁ‘·\T ù|s¡Ã&ÜìøÏ?! uÛÀ»Hê\T ø±>±H˚ X¯óÁuÛÑ+>± ‘·T&ç#˚dæ bÕÁ‘·\T, >±¢düT\T mø£ÿ&çeø£ÿ&É ˙{Ÿ>± düπs›dæ, M˝…’q+‘· U≤∞>± e⁄+#ê*. ˝Ò<ä+fÒ n≥≈£î ˝Ò<ë >√&ÍqTï ‘·\|æ+#·&É+ U≤j·T+. e+{Ï\T¢ düs¡« kÕe÷q´+>± Ç˝≤¢fi¯ó fl m≈£îÿeùd|ü⁄ >∑&çù|~ Çø£ÿ&˚. ñ<äj·T+ ø±|ò”‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ‘˚ sêÁ‹ ô|s¡T>∑T

‘√&˚ùd+<äT≈£î bÕ\T ø±#·&É+ es¡≈£î n+‘ê nø£ÿ&˚>±! e+{Ï\T¢ m+‘· bı+~>±Z, X¯óÁuÛÑ+>± ñ+fÒ eTq≈£î n+‘· düTK+>±, XÊX¯«‘·+>± ñ+≥T+~. ñ|ü⁄Œ, |ü|ü⁄Œ, |ü+#ê<äs¡, {°bı&ç &Éu≤“\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT X¯óÁuÛÑ+>±, es¡Tdü Áø£eT+˝À düs¡T›ø√>∑*Z‘˚ #·÷&É kı+|ü⁄>± ñ+&ç nedüs¡yÓTÆq$ düT\uÛÑ+>± <=s¡T≈£î‘êsTT. @M |ü⁄∫Ãb˛e⁄, bÕ&Ó’b˛e⁄. n˝≤àsê\qT &Ó{≤˝Ÿ ø£*|æq ˙fi¯fl‘√ ‘·s¡T#·T ‘·T&çùdÔ u§~›+ø£\T ø±<äT>∑<ë, u≤ø°º]j·÷ ÁøÏeTT\T ≈£L&Ü

eTq Ç+{ÏyÓ’|ü⁄ ‘=+–#·÷&Ée⁄. Vü‰\T $XÊ\+>± e⁄+fÒ <ëìøÏ ‘·>∑Z ô|<ä› ô|<ä› k˛bòÕôd≥¢qT m+#·Tø√yê*. ˝Òì|üø£å+˝À düú\+ nÁø£$T+#·ì, düTK+>± Äd”q+ ø±>∑*π> k˛bòÕ\qT ø=qTø√ÿe&É+ ñ‘·ÔeT+. q&ÉT+ H=|æŒ >∑Á{≤ sê≈£î+&Ü kÂK´+>± ≈£Ls√Ã>∑\Z&É+ m+‘· eTTK´yÓ÷, yê{Ïe\¢ Ç\T¢ XÀ_Û+#·&É+ ≈£L&Ü n+‘˚ eTTK´+. {°bÕjYT @<√ ˇø£{Ï nì dü]ô|≥Tºø√≈£î+&Ü k˛bòÕ ˝Ò<ë πøHé ≈£îØÃ\≈£î nqT≈£L\yÓTÆq <ëìï mqTï≈£îqï≥¢sTT‘˚ eHÓï ô|s¡T>∑T‘·T+<ä+{≤s¡T Ç+{°]j·TsY &çC…’qs¡T¢. {°bÕj·YTMT<ä bÕ‘· ù||üs¡¢qT |üs¡#·&É+ #ê˝≤ eT+~øÏ n\yê≥T. Bìe\¢ Ç+{Ï n+<ä+ ‘·>∑TZ‘·T+<äì >∑Ts¡TÔ+#·T≈£îì, yê{Ïì ˝À|ü\ es¡Tdü>± uÛÑÁ<ä|ü]ùdÔ dü]. Ç\T¢ ø=‘·Ô ô|[fl≈£L‘·T]˝≤q÷ ñ+≥T+~, nedüs¡yÓTÆq bÕ‘·ù||üsY ‘˚*>±Zq÷ <=s¡≈£î‘·T+~. Çø£ |ü&Éø£>∑<äT˝À¢ M˝…’‘˚ s√E ˝Ò<ä+fÒ yêsêìøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡¢sTTHê <äT|üŒ≥T¢ e÷]à ñ‹øÏ+#·T≈£î+fÒ eTqdüT, X¯Øs¡+ ≈£L&Ü ùd<ärs¡‘êsTT. u…&éw”≥T¢, ø£|ü⁄Œ≈£îH˚ <äT|üŒ≥¢≈£î Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq s¡+>∑T\T, &çC…’qT¢ e⁄+&˚˝≤ m+#·Tø√e&É+ eTq #˚‹˝À |üH˚ø£<ë! Ç+<äT˝À eTq n_Ûs¡T∫ Á|ü‹|òü*düTÔ+~. KØ<Ó+‘· nH˚<ëìø£+fÒ ≈£L&Ü m+‘· n+<äyÓTÆq$ nH˚<ëìøÏ yÓTC≤Ø{Ï zfÒkÕÔs¡T. eTq n_Ûs¡T∫ >=|üŒ>± e⁄+&Ü˝Òø±˙ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡‘√ ≈£L&Ü Äø£≥Tº≈£îH˚ edüTÔe⁄\T, <äTdüTÔ\qT m+#·Tø√e#·TÃ.

MTs¡T MT q\uÛ…’ dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À m+‘· Äs√>∑´+>± e⁄+{≤s¡H˚~ MTs¡T 20 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À ‹q≥+, Äs√>∑´ø£s¡+>± J$+#·&É+ô|’ ñ+≥T+~. q\uÛ…’ dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À MT Äs√>∑´+ dü]˝Ò<äì ìsêΔ]ùdÔ, »]–q qcÕºìï MTs¡T ]esY‡ #˚j·T˝Òs¡T. ø£qTø£ ∫qï ej·TdüT\qT+#˚ eT+∫ Jeq $<Ûëq+ n#·]+#·+&ç. q\uÛ…’\˝À yê´<ÛäT\u≤]q |ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&É+&ç. Çs¡yÓ’\˝Àì Äs√>∑´|ü⁄≥\yê≥T¢ q\uÛ…’\ J$‘ê\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔsTT. yê´j·÷eT+ Á|ü‹yês¡+ 3 qT+∫ 6>∑+≥\ yê´j·÷eT+ #˚j·T+&ç. C≤–+>¥, ˝Ò<ë Áø°&É\T ˝Ò<ë õyéT e+{Ï$ Ä#·]+#·+&ç. yê´j·÷eT+ #˚ùdÔ, ø£+&Ésê\T |ü{ÏwüºyÓTÆ @ yê´<ÛäT\÷ sê≈£î+&Ü e⁄+{≤sTT. Á|ü<Ûëq+>±, n~ MT ˇ‹Ô&ç kÕúsTT ‘·–ZdüTÔ+~. á ˇ‹Ô&˚ MT q\uÛ…’\˝Àì Äs√>∑´ düeTdü´\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·T+~. ˇ‹Ô&ç ‘·–Z‘˚, >∑T+&Ó≈£î $ÁXÊ+‹ n~Ûø£ ø±\+ J$düTÔ+~. b˛wüø±\T H˚{Ï s√E\ ÄVü‰sê\T HêD´‘· ‘·≈£îÿe. ø£qTø£ eT©º $≥$TqT¢, $Tqs¡˝Ÿ {≤u…¢{Ÿ\T yê&É+&ç. ø±s√“ôV’≤Á&˚≥T¢, Ábı{ÏqT¢ u≤>± ø£*– e⁄+&É+&ç. $≥$TqT¢, $Tqs¡˝Ÿ‡ nH˚$ X¯Øs¡ $$<Ûä u≤>±\ ìs¡«Vü≤D≈£î nedüs¡+. ñ<ëVü≤s¡D≈£î _ $\$TqT¢ nsTTq bò˛*ø˘ j·÷dæ&é, _ 6, _ 12 e+{Ï$ X¯Øs¡+˝À ôVAyÓ÷dæd”ºHé kÕúsTT ìs¡«Væ≤kÕÔsTT. <ëì‘√ &çyÓTì¸j·÷ yê´~Û sê≈£î+&Ü ñ+≥T+~. #·<äe+&ç k˛wü˝Ÿ HÓ{Ÿe]ÿ+>¥ n~Ûø£yÓTÆq á s√E\˝À #ê˝≤eT+~ j·TTe‘· yê] yÓT<ä&ÉT≈£î yê´j·÷eT+ ô|≥º&É+ ˝Ò<äT. ø£qTø£ MT yÓT<ä&ÉT≈£î |ü<äTqT ô|fÒº #·s¡´\T, #·<äe&É+, #Ódt Ä&É≥+, Á|ü‹s√E Áø±dt esY¶ |üõ˝Ÿ‡ #˚j·T&É+ e+{Ï$ #˚j·T+&ç. @<Ó’Hê ˇø£ eT÷´õø˘ kÕ<Ûäq+ ÁbÕø°ºdt #˚j·T+&ç. á #·s¡´\T MT yÓT<ä&ÉT eTTdü*<äe≈£î+&Ü ˝Ò<ë Áu…sTTHé dü+ã+~Û‘· &çyÓTì¸j·÷ yê´<ÛäT\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À sê≈£î+&Ü ø±bÕ&É‘êsTT. meTTø£\ ns¡T>∑T<ä\ MT≈£î 20 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT e∫Ã+<ä+fÒ MT meTTø£\ ô|s¡T>∑T<ä\ Ä–b˛‘·T+~. nsTTqŒ{ÏøÏ meTTø£\ kÕ+Á<ä‘·, ã\+ e+{Ï$ MT 30 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT es¡≈£î @s¡Œ&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. ∫qï ej·TdüT Ád”Ô\T, |ü⁄s¡Twüß\T á düeTj·T+˝ÀH˚ yê] uÀHé u≤´+ø˘ s¡HÓ&û #˚düT≈£î+fÒ, q\uÛ…’\ ô|’q e#˚à ndæºjÓ÷ b˛s√dædt ˝Ò<ë ns¡T>∑T<ä\ nH˚ yê´~Û yê]ì @MT #˚j·T˝Ò<äT. ˇø£ s={°Hé Ä#·]+#·+&ç.. 18 qT+∫ 22 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À ø£qTø£ ˇø£ s={°Hé J$‘êìøÏ n\yê≥T |ü&ç‘˚, n<˚ s={°Hé yê] eT<Ûä´ ej·TdüT˝À ≈£L&Ü »]–q≥T¢ düº&û\T #Ó|ü⁄‘·THêïsTT. á yê´dü+ »s¡ï˝Ÿ yÓT&çdæHé n+&é ôd’H釽À Á|ü#·T]+#ês¡T. á <Ó’q+~q #·s¡´\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À MT≈£î s¡ø£ÔHêfi≤\ u≤¢πøõ, >∑T+&Ó »ãT“\T sê≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT. |”#·T|ü<ësêú\T |”#·T |ü<ësêú\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ nyÓT]ø±, j·T÷s√|t <˚XÊ\˝À düTe÷s¡T 10 düº&û\T #˚XÊs¡T. s√E≈£î $ìjÓ÷–+∫q 10Á>±eTT\ |”#·TqT ‹qïyês¡T >∑T+&˚ EãT“\qT düTe÷s¡T>± 14 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± nqTuÛÑ$+#ês¡≥. ô|’>± »ãT“\‘√ #·ìb˛j˚T neø±XÊ\T düTe÷s¡T>± 25 XÊ‘·+ ‘·–Zb˛j·÷j·Tì düº&û ‘Ó*|æ+~. ø£qTø£ |”#·T |ü<ësêú\ $ìjÓ÷>∑+ n~Ûø£+ #˚dæ Äs√>∑´+>± e⁄+&É+&ç.

MTs¡T m‘·TÔ ‘·≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔHêïs¡T? nsTT‘˚ ô|<ä›>± ÁX¯eT|ü&Ü*‡q |üì˝Ò≈£î+&Ü ø=ìï ∫{≤ÿ\‘√ bı&Ée⁄>± ñqï≥T¢ m<äT{Ïyê]øÏ ÁuÛÑeTø£*–+#·e#·TÃ. ¾ <Ûä]+#˚ <äTdüTÔ\T ˇø£<ëìø=ø£{Ï $_Ûqï+>± ñqï s¡T+>∑T\qT yê&É≥+ e\¢ eT]+‘· bı{Ϻ>± ø£ì|æ+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ <äTdüTÔ\qT m+|æø£ #˚düT≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT ÄuÛÑs¡D≤\T yÓTT<ä\Tø=ì, ø±* #Ó|ü⁄Œ\T es¡≈£L e÷´_+>¥ bÕ{Ï+#ê*. ¾ ô|<ä›ô|<ä›>± &çC…’qT¢ ñ+&˚ <äTdüTÔ\qT y˚düT≈£î+fÒ eT]+‘· bı{Ϻ>± ø£ì|ækÕÔs¡T. M˝…’q+‘· es¡≈£L ∫qï ∫qï Á|æ+≥¢‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq <äTdüTÔ\qT m+#·Tø√yê*. ¾ n&ɶ^‘·\‘√ s¡÷bı+~+∫q <äTdüTÔ\T bı{Ϻ>±, ˝≤e⁄>± ø£ì|æ+#˚˝≤ #˚kÕÔsTT. ì\Te⁄^‘·\T ñqï <äTdüTÔ\qT yê&É&É+ e\¢ kÕ<Ûës¡D+>± ñqï m‘·TÔø£+fÒ bı&Ée⁄>± ñqï≥T¢ ÁuÛÑeT ø£\T>∑T‘·T+~. ¾ ˇ+{ÏøÏ n+{Ïô|≥Tº≈£îì ñqï≥T¢ ñqï eÁkÕ\T ø±düÔ bı&Ée⁄>± ø£ì|æ+#˚˝≤ #˚kÕÔsTT, e<äT\T>± ñqï Á&ÓdüT‡\T, bÕ´+≥T\T, düÿsYº\T bı{Ϻ>± ñHêïs¡ì|æ+#˚ ÁuÛÑeTì ø£*–düTÔ+~. ¾ bı{Ϻ>± ñqï yê]øÏ ô|<ä› u…˝Ÿº\T n+‘·>± q|üŒe⁄. ˇ+{Ïì n+{Ïô|≥Tº≈£îH˚˝≤ ñ+&˚ ∫qï u…˝Ÿº\T yê&É&É+ e\¢ eT]+‘· n+<ëìïkÕÔsTT. ¾ m≈£îÿe q&ÉTeTT uÛ≤>±ìï ÄÁø£$T+#˚ düÿsYº\T, bÕ´+≥T¢ bı&Ée⁄>± ø£ì|æ+#˚˝≤ #˚kÕÔsTT. ø±˙ Ç$ ¬øe\+ düqï>± ñqï yê]øÏ e÷Á‘·y˚T q|ü⁄Œ‘·T+~. ∫qï düÿsYº\T bı{Ϻ>± ñqïyê]øÏ u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. nsTT‘˚ yÓ÷ø±*ô|’øÏ ñ+&É≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. ¾ #Óe⁄\≈£î <Ûä]+#˚ bı&ÉyÓ’q Eø±\T, e<äT\T>± $s¡uÀdüT≈£îqï E≥Tº bı&Ée⁄>± ñqï≥T¢ ÁuÛÑ$T+|ü#˚kÕÔsTT. bı&ÉyÓ’q uÛÑsê\T, ô|+&Ó+≥T¢ ≈£L&Ü q|ü⁄Œ‘êsTT. ¾ {°wüsYº\T, ôd«≥ºs¡T¢ ª$μ Äø£è‹˝À ñ+&˚$ m+#·Tø√+&ç. Ç$ MT m‘·TÔ ô|]–q≥T¢>± ø£ì|æ+#˚˝≤ #˚kÕÔsTT.

eT+&˚ m+&É˝À¢q÷ y˚Tø£|t...! y˚dü$ e#˚Ãdæ+~ yê‘êes¡D+‘√ bÕ≥T X¯Øs¡+˝À ≈£L&Ü e÷s¡TŒ\T düVü≤»+ nsTT‘˚ o‘êø±\+, esê¸ø±\+˝À ñqï≥Tº y˚dü$ ø±\+˝À X¯Øs¡+˝À e÷s¡TŒ\T »s¡>∑≥+ e\¢ #·s¡à+ bı&çu≤s¡≥+, õ&ÉT¶ yÓTT{ÏeT\T, sêùwdt e+{Ï$ @s¡Œ&ÉT‘·T+{≤sTT. #·s¡à+ jÓTTø£ÿ s¡+>∑T˝À ≈£L&Ü e÷s¡TŒ edüTÔ+~. ø±_º ø±˝≤ìï ã{Ϻ ≈£L&Ü y˚Tø£|t y˚düTø√yê*. @ø±\+˝ÀHÓ’Hê n+<ëìï eT]+‘· ÇqTeT&ç+#ê\qT≈£î+fÒ ‘˚*ø£bÕ{Ï y˚Tø£|t #ê˝≤ nedüs¡+. 1. Á&Ódæ+>¥ qT nqTdü]+∫ dæÿHé {ÀHé, ã¢wüsY ñ|üjÓ÷–+ùdÔ eT+∫~. 2. y˚Tø£|t y˚düTø√yê\qT≈£îH˚yês¡T MT≈£î qù|Œ bòÂ+&˚wüHé rdüTø√ì, ‘êC≤>± ñqï eTTK+, yÓT&É MT<ä ‘˚*>±Z sêj·T+&ç. 3. ◊ cÕ&√ y˚düTø√yê\qT≈£îH˚ yêfi¯ó¢ >√<ÛäTeT s¡+>∑TqT m+#·Tø√+&ç. ◊ cÕ&√ì m|ü⁄Œ&É÷ ø£+{Ïì <ë{Ï ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯¢ìe«≈£L&É<äT n|ü⁄Œ&˚ n+<ä+>± ø£ì|ækÕÔsTT. 4. m|ü⁄Œ&É÷ >∑T˝≤;, ms¡T|ü⁄, ø±cÕj·T+ s¡+>∑T\ ◊ cÕ&√\‘√ Á|üjÓ÷>±\T #˚jÓTT<äT›. n+<ä]ø° á s¡+>∑T\T q|üŒe⁄. ã¢wüsYì nedüs¡yÓTÆ‘˚H˚ yê&Ü*. 5. Nø˘ uÀHé øÏ+<ä qT+∫ ø£D‘·\ es¡≈£î ‘˚*>±Z sêj·÷*. ãT>∑Z\T ˝≤e⁄>± ñ+fÒ yê{Ï MT<ë y˚düTø√e#·TÃ. ø±˙ #·s¡à+‘√ ø£*dæb˛j˚T˝≤ sêùdÔ n+<ä+>± ñ+≥T+~. MTs¡T y˚Tø£|t y˚düT≈£îqï≥T¢ ø£q|ü&É<äT. 6. ø£fi¯ó¢ ô|<ä›$>± ñ+fÒ ˝À|ü\ e÷Á‘·y˚T ø±≥Tø£ ô|≥Tºø√+&ç. kÕ<Ûës¡D ø£fi¯¢≈£î ø£qT¬s|üŒ\ ô|’q, øÏ+<ä ◊ ˝…’qsY>±˙, ◊ ô|ì‡˝Ÿ>±˙ yê&ÉTø√e#·TÃ, q\T|ü⁄, eTT<äTs¡T >√<ÛäTeT, eTT<äTs¡T ˙\+ s¡+>∑T\T u≤e⁄+{≤sTT. y˚Tø£|t y˚düT≈£îH˚ düeTj·T+˝À ø£fi¯flô|’ e÷sTTX¯Ã¬s’»sY nô|’¢ #˚j·T+&ç. B+‘√ eT]+‘· n+<ä+>± ø£qã&É‘êsTT. 7. Á|üdüTÔ‘·+ y˚dü$ø±\+ ø±ã{Ϻ MT ô|<ë\≈£î Áø°yéT s¡÷|ü+˝À ñqï *|tdæºø˘ ñ|üjÓ÷–+#·+&ç. BìøÏ |ü¢yéT, ãs¡Z+&û, yÓ’Hé ø√s¡˝Ÿ Áu≤+CŸ ùw&é\T ñ|üjÓ÷–ùdÔ MT n+<äyÓTÆq ô|<ë\ n+<ä+ ÇqTeT&çdüTÔ+~. 8. ø±+bÕø˘º bÂ&ÉsY>±˙, Á{≤Hé‡\÷ôd+{Ÿ bÂ&ÉsY >±˙ |üwt‘√ eTTU≤ìøÏ, yÓT&É≈£î sêj·÷*. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ yÓ’ì+>¥ bÂ&ÉsY>±˙, –¢≥ºs‡Y qT >±˙ eTTK´+>± |ü>∑{Ï |üP≥ yê&É≈£L&É<äT. 9. y˚dü$ø±\+˝À m+&É\T $|üØ‘·+>± ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ *øÏ«&é ˝Ò<ë Áø°yéT ‘·|üŒìdü]>± ñ|üjÓ÷–ùdÔ #·s¡à+ m|ü⁄Œ&É÷ ‘˚eT>± ñ+≥T+~. 10. Ç≥Te+{Ï ∫qï ∫qï ∫{≤ÿ\qT bÕ{Ïdü÷Ô ‘êC≤ |ü+&ÉT¢ ø=ã“]˙fi¯ófl m≈£îÿe>± rdüT≈£î+fÒ MT eTTK+˝À ndü\≥ ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü ñ+≥T+~.


6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

|ü⁄#·Ã\|ü*¢ düT+<äs¡j·T´ X¯‘· »j·T+‹ ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T Ä<√ì, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü⁄#·Ã|ü*¢ düT+<äs¡j·T´ X¯‘· »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T dü+<äs¡“¤+>± &ûyÓ’m|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä<√ì eT+&É\+ ≈£î|üŒ>∑\T¢ Á>±eT+˝À ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{ŸqT &ûyÓ’m|òt◊ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.$.Hêsêj·TD, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m.s¡DBÛsY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yÓTT<ä{Ï s√E ≈£î|üŒ>∑\T¢, ≈£î+≥ qVü‰\T Á>±e÷\ Çs¡T »≥¢ Áø°&Üø±s¡T\qT |ü]#·j·T+ #˚düTø=ì ÁøϬø{Ÿ b˛{°\qT ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<˚›•+∫ &ûyÓ’m|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T s¡DBÛsY, ¬ø.$.Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü⁄#·Ã\|ü*¢ düT+<äs¡j·T´ Ä<äs¡Ù Á|æj·T Hêj·T≈£î&ÉT nì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ j·TTe‘· |üj·Tì+#ê\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä,sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Áø°&É\qT ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷düTÔHêïj·Tì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. eT+Á‘·T \T, n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô>± n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡ì, ∫es¡>± Áø°&É\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø±eTHéyÓ˝ŸÔ Áø°&É˝À¢ ôd’‘·+ y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#ês¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. j·TTe≈£î\T #Ó&ÉT e÷sêZ\ yÓ’|ü⁄ |üj·Tì+#·≈£î+&Ü <˚Vü≤ <ës¡T&Ü´ìï

ìjÓ÷»ø£es¡ZkÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ne⁄≈£î, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): l uÛÑ÷\ø°Îdüy˚T‘· l#ÓqïπøX¯ekÕ«$T ø£fi≤´DeTôVA‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± |ü≥ºD+˝À ìjÓ÷»ø£es¡ZkÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\qT <äTøÏÿ ¬s&ç¶ s¡M+Á<äHê<∏é¬s&ç¶, môd’‡ sêeTdüTã“j·T´ Ä<ä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡ZkÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\˝À 32 »≥T¢ bÕ˝§Z+≥THêïj·Tì ¬>*∫q yê]øÏ Á|ü<ÛäeT, ~«r j·T ãVüQeT‘·T\qT n+<ä#˚düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

{Às¡ïyÓT+≥TqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï πø.M.Hêsêj·TD yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·Tø=ì j·TTe≈£î\qT Áø°&É\ yÓ’|ü⁄ eT[¢+#˚+<äT≈£î &ûyÓ’m|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü+&ÉT>∑\T, <˚X¯ Hêj·T≈£î\ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± Ç˝≤+{Ï ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ &ûyÓ’m|òt◊ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T cÕãsYe© es¡ú+‹ dü+<äs¡“¤+>± á b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûyÓ’m|òt◊ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù &ç.\ø£åàqï, Hêj·T≈£î\T >√bÕ˝Ÿ, ø°sê, ñ∫Ãs¡|üŒ, sêe÷+» H˚j·TT\T, Msê¬s&ç¶, sêeTqï, sêeTT, <ädüÔ–], ‹e÷à¬s&ç¶, Hêsêj·TD, X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\ düeTdü´\ô|’ düŒ+~+∫q n~Ûø±s¡T\T bÕ´|æ*, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì Á>±eT |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+˝À ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\ düeTdü´\ô|’ n~Ûø±s¡T\T ãT<Ûäyês¡+ düe÷y˚X¯+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Á>±eTdüTú\ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘· düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\T |ü]o*düTÔHêïs¡qï $wüj·T+ ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T m≈£îÿe eT+~ Vü‰»s¡Tø± ˝Ò<äT. B+‘√ n~Ûø±s¡T\T eT<Ûë´Vü≤ïìπø düe÷y˚XÊìï

>∑Ts¡Tyês¡+ y˚T 3, 2012

eTT–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ >∑T&çbÕ&ÉT, yÓ+>∑˝≤+|ü*¢, mHé.s¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±e÷\˝À ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\ düeTdü´ \qT |ü]o*+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz Ä<ä j·T´, &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY Hê>∑sêE, ázÄsY&ç |ü⁄\¢ j·T´, |æÄsY@á u≤düÿsY, _Äs√« düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, e´ekÕj·T $d”Ôs¡D n~Ûø±] eT<ÛäTdü÷<äHé, áz $»j·TÁ|ükÕ<é, @|æz düT≈£LsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+&É¢ yÓTTø£ÿ\T ô|+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« Áb˛‘ê‡Vü≤+ &√Hé, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+&É¢ yÓTTø£ÿ\qT ô|+#˚+<äT≈£î düVü‰j·÷ìï n+~+#·qT+<äì bÕ¢+fÒwüHé y˚TH˚»sY q+<äøÏc˛sY nHêïs¡T. kÕúìø£ eT+&É\ n_Ûeè~Δ ø±sê´\j·T+˝Àì düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À @sêŒ≥T#˚dæq |ü+&É¢ yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡≈£î Vü‰»¬s’ esê¸\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·T\T H˚&ÉT |üP]Ô>± Ä]úø£ Çã“+<äT\˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡ì, |ü+≥\T |ü+&Éø£ e´ekÕj·T ≈£L©\T>± e÷] e\dü b˛‘·THêïs¡ì, e\dü\T ìyê]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq ãèVü≤‘·Ôs¡ |ü<∏äø£+>± ù|s=ÿHêïs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’q ¬s’‘·T\≈£î |ü+&É¢ #Ó≥¢ ô|+|üø£+ô|’ ˝≤uÛ≤\T, yê{Ïô|’ ne>±Vü≤q, e#˚à düeTdü´\ô|’ ìyês¡D #·s¡´\qT dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì ñ+>∑sêì>∑T+≥¢, »>∑<äT]Ô Á>±e÷\˝Àì 25 eT+~ \_›<ës¡T\qT >∑T]Ô+#êeTì eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ø±˝≤ìøÏ mø£sê≈£î 12 y˚\ s¡÷bÕj·T\T ‘√≥\T n_Ûeè~Δ |üs¡T#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔ+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m|æz yÓ+ø£≥s¡eTD, eT+&É\+˝Àì ¬s’‘·T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

7q nqïeTj·T´ »j·T+‘·T´‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üeTTK kÕ+düÿè‹ø£ dü+düú ªø£fi≤XÊs¡<äμ Ä<Ûä«s¡´+˝À nqïeTj·T´ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT y˚T 7q kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î ∫ø£ÿ&É|ü*¢˝Àì ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü+düú e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚\÷] sêeTø£ècÕísêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± W‘ê‡Væ≤ø£ ø£fi≤ø±s¡T\#˚ nqïeTj·T´ X¯‘·>∑fi≤s¡Ãq ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘êfi¯¢bÕø£ |ü<ä kÕVæ≤‘·´ |ü]yê´|æÔøÏ $X‚wü ø£èwæ #˚düTÔqï ‘êfi¯¢bÕø£ |ü<ä kÕVæ≤‘·´ $X‚¢wü≈£î&ÉT, Á|üeTTK s¡#·sTT‘·, yê´U≤´‘· $XÊs¡<ä yÓ+ø£{Ÿ >∑]ø£bÕ{Ïì |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#·qTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± |ü<äàuÛÑ÷wüDY &Üø£ºsY dæHê¬s Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. düuÛ≤<Ûä´≈£åî&ç>± ‘Ó\T>∑T e]‡{° Md” Ä#ês¡´ @\÷] •yê¬s&ç¶ e´eVü≤]kÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üeTTK ø£$ nøÏÿsêE düT+<äs¡ sêeTø£èwüí, Á|üeTTK s¡+>∑düú\ q≥T&ÉT õ.dü÷s¡´ Hêsêj·TDeT÷]Ô, >±qdüuÛÑ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£fi≤BøÏå‘·T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

Áø°&É\T e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìøÏ, ñ‘ê‡Vü≤ìøÏ, ñ‘˚ÔC≤ìøÏ Á|ü‹ˇø£ÿ]øÏ m+‘√ nedüs¡eTì nHêïs¡T. eT]j·TT Áø°&É\ |ü≥¢ XÊØs¡ø£+>± Äq+<äø£s¡+>± ùdïVü≤ã+<ë\T @s¡Œ&É‘êj·THêïs¡T. áb˛{Ï\˝À ¬>\T|ü⁄ ˇ≥$T\qT ùdïVü≤|üPs¡«ø£+>± rdüTø√yê\ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ]f…ÆsY¶ ôV≤&ée÷düºsY bÕs¡«rX¯+, yêj·TTq+<é >ö&é, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ >ö&é, Áø°&ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

200 eT+~ {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À #˚]ø£ >√HÓ>∑+&É¢, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >√HÓ>∑+&É¢˝À ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T qd”s¡TB›Hé, eT+&É\ ø£˙«qsY >√$+<äT Ä<Ûä«s¡´+˝À {°&û|” mø˘‡ düs¡Œ+#Y mdt.s¡Vü≤‘·T˝≤¢ nqT#·s¡T\T ãT<Ûäyês¡+ mHé.»Hês¡úHéHêj·TT&ÉT yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. q–] M~ÛøÏ #Ó+~q ñùdì, e*, |üfÒ˝Ÿ, U≤C≤, ø±o+, s¡Vü≤e÷Hé\‘√ bÕ≥T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ôV≤#Y.¬ø’s¡yê&ç Á>±e÷\ qT+∫ düTe÷s¡T 100 eT+~ düuÛÑT´\T {°&û|” bÕغ qT+∫ »>∑Hé es¡Z+˝À #˚sês¡T. Á>±eT+˝À 100 eT+~ >√HÓ>∑+&É¢ yÓ’mkÕ‡ÄsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› {Ï.qd”s¡TB›Hé >√$+<äT Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’mkÕ‡sY dü]ÿ˝Ÿ e<ä› yÓ’mkÕ‡sY bÕغ˝À #˚sês¡T. >√HÓ>∑+&É¢ ôV≤#Y.¬ø’s¡yê&ç qT+∫ mÁs¡ø√≥ #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶ yÓ’mkÕ‡sY bÕغ˝ÀøÏ #˚]ø£ »]–+~. m$Tà>∑q÷s¡T˝À #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+ e]ú˝≤¢* n+≥÷ #˚dæq ìHê<ë\‘√ m$Tà>∑q÷s¡T e÷s¡TyÓ÷–b˛sTT+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $.s¡+>∑qï, >√$+<äT, uÛ≤düÿsY¬s&ç¶,

yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À #˚]q ø±s¡´ø£s¡Ô\T »Hês¡úqHêj·TT&ÉT, >ödtqBeTT˝≤¢, qd”s¡TB›Hé, ø±o$X¯«Hê<∏ä¬s&ç¶, yÓ+ø£≥¬s&ç¶, ôV≤#Y.¬ø’s¡yê&ç yÓ’mkÕ‡sY ôV≤#Y.¬ø’s¡yê&ç >∑Ts¡THê<∏ä¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T Ä<Ûä«s¡´+˝À 100 eT+~ >√HÓ>∑+&É¢˝Àì q–]π>] #Ó{Ϻã*» M~Û yÓTT‘·Ô+ düTe÷s¡T 200 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ’mkÕ‡sY bÕغ˝ÀøÏ #˚sês¡T. sêuÀe⁄ ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY bÕغ m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e÷<˚ ¬>\T|ü⁄ n+≥÷ mÁs¡ø√≥ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡ <äs¡U≤düTÔ\≈£î 5e ‘˚B >∑&ÉTe⁄

◊d”˝À dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : bı{Ϻ lsêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+˝À ø£+|üP´≥sY n|æ¢πøwüHé‡, Ä|ò”dt n&çàì ÁùdºwüHé dü]º|òæ¬ø{Ÿ ø√s¡T‡\≈£î dü+ã+~Û+∫ (eT÷&ÉT HÓ\\ ø±\ e´e~Û) ø=ìï d”≥T¢ $T–*b˛j·÷j·Tì, |ü<äe ‘·s¡>∑‹ ñr s¡Tí˝…’q W‘ê‡Væ≤≈£î\T ø√s¡T‡˝À #˚πs+<äT≈£î á HÓ\ 5e ‘˚B es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·Ãì ]õÁkÕºsY ¬ø. Äosê«<ä+ ‘Ó* bÕs¡T. eT]ø=ìï $esê\ ø√dü+ bò˛Hé HÓ+ãsY 23236041, 23230435\˝À dü+Á|ü~+#·e#·Ãì Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

#·+<ëq>∑sY, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : y˚dü$ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì uÛ…˝Ÿ ø£eT÷´ì{° ôd+≥sY Ä<Ûä«s¡´+˝À ◊d”˝À ñqï dæ«$Tà+>¥|òüP˝ŸqT uÛ…˝Ÿ {ÖHéwæ|t dæ$˝Ÿ n~Ûø±] myÓTàdt.sêE ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚XÊs¡T. á‘· H˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î e#˚à yê]øÏ m˝≤{Ï Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì ìsê«Vü≤≈£î\≈£î Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. nìï yê´j·Te÷˝À¢øÏ ø£˝≤¢ á‘· ø=≥º&É+ e\¢ m+‘√ Äs√>∑´+, eT+∫ XÊØs¡ø£ <äè&ÛÉ‘·«+ bı+<äT‘êj·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ…˝Ÿ ø£eT÷´ì{° ôd+≥sY Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ.C≤wüßyê, Áø°&Ü ø±s¡´<ä]Ù Äq+<ä+, ◊d” ø±s¡´<ä]Ù _>∑Zqï á‘· ø√#Y˝À |üeHé, Á|üø±X¯+, $uÛÑ÷wüHé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

5q ‘·]>=+&É yÓ+>∑e÷+ã »j·T+‘·T´‘·‡e+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·]>=+&É yÓ+>∑e÷+ã 282e »j·T+‘·T´‘·‡yêìï X¯ìyês¡+ |òüT+≥kÕ\ ø£fi≤y˚~ø£˝À ìs¡«Væ≤+#· qTqï≥T¢ sêÁwüº kÕ+düÿè‹ø£ eT+&É* n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄØ« s¡eTDeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L∫|üP&ç qè‘·´>∑Ts¡Te⁄ &Ü.ñe÷ sêe÷sêe⁄ qè‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª‘·]>=+&É yÓ+>∑e÷+ã Á|üD°‘·+` •ebÕ]C≤‘·+μ ≈£L∫|üP&ç j·Tø£å>±q Á|ü<äs¡Ùq, ªbÕVæ≤e÷+ bÕVæ≤e÷+μ d”&û $&ÉT<ä\ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY s√X¯j·T´, kÕ+düÿè‹ø£XÊK eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY, kÕ+düÿè‹ø£ dü\Vü‰<ës¡T\T s¡eTD≤#ê], <˚yê<ëj·T XÊK ø£$TwüqsY C….ã\sêeTj·T´ Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡Hêïs¡T.

|òüTq+>± ∫Á‘· Á|ü<ä]Ùq >∑∫ÃuÖ*, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·TTìe]‡{° düs√õì Hêj·TT&ÉT dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt ø£eT÷´ìπøwüHé˝À &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt ô|ò’Hé ÄsYº‡ $<ë´s¡Tú\T Á|ü<ä]Ù+∫q ∫Á‘ê\T m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. á $<ë´s¡TΔ\T ô|ò’q˝Ÿ ôd$TdüºsY |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ‘êeTT y˚dæq ô|sTT+{Ï+>¥‡, •˝≤Œ\qT á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ôd’Œ&ÉsYe÷´Hé, u≤´{Ÿy˚THé, Ä{À, ˝≤+<∏äsY, |ædüº˝Ÿ‡, dæbÕsTT\T, ø=+&É\T, >∑T≥º\T, M~Û u≤\\T, ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Ç$ dü+<äs¡Ù≈£î\qT m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.

ôd+Á≥˝Ÿ j·TTìe]‡{°˝À ø°¢Hé n+&é Á^Hé $Tj·÷|üPsY, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·TTìe]‡{°˝À ø°¢Hé n+&é Á^Hé ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. eTq ø±´+|üdt eTq Vü≤è<äj·T+μ nH˚ o]¸ø£‘√ md”‡, md”º, m+bÕ¢sT÷dt yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£e÷ìï ôV≤#Yd”j·T÷ yÓ’dt #Ûêq‡\sY Ábıô|òwüsY sêeTø£èwüí sêeTkÕ«$T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± j·TTìe]‡{° |ü]bÕ\q uÛÑeq+ yÓqTø£ ñqï≥Te+{Ï #Ó‘êÔ #Ó<ësêìï ‘=\–+#ês¡T. j·TTìe]‡{°˝Àì ñ<√´>∑T\T |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì #Ó‘êÔ #Ó<ësêìï ‘=\–+#·&É+‘√ bÕ≥T j·TTìe]‡{° |ü]bÕ\q $uÛ≤>∑+ >√&É\ô|’ ñqï yê˝Ÿb˛düºs¡¢qT ‘=\–+#ês¡T. j·TTìe]‡{°˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑&É+ Ç<˚ Á|ü<∏äeT+. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ’dt#Ûêq‡\sY sêeTø£èwüí sêeTkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ç˝≤+{Ï ø°¢Hé n+&é Á^Hé

ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ m+‘√ Äq+<äeTHêïs¡T. Bì e\¢ j·TTìe]‡{°˝À #Ó‘·Ô #Ó<ësêìï ‘=\–+∫ |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· yÓTs¡T>∑T |ü&˚+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. md”‡, md”º m+bÕ¢sT÷dt yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|ü‹ HÓ\ yÓTT<ä{Ï X¯óÁø£yês¡+ ø°¢Hé n+&é Á^Hé ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻ ø±´+|üdt˝À #Ó‘·ÔqT ‘=\–kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nk˛dæj˚TwüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C…’Væ≤+<é, s¡y˚Twt u≤ãT, |ü{≤Hé#Ós¡T Áu≤+#Y N|òt y˚TH˚»sY ;mHés¡‘Y, j·TTìe]‡{° ]õÁkÕºsY d”|” yÓ÷Vü≤Hé≈£îe÷sY, Á|üdüqï≈£îe÷sY, ô|ò’HêHé‡ Ä|ò”düsY bÕ+&ÉT¬s&ç¶, &ç|üP´{° ]õÁkÕºsY Á|üdüqï≈£îe÷sY, ø£+Á{À\sY Ä|òt m>±®$TH˚wüHé‡ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, H˚‘·\T nXÀø˘, MÁsêE, |üs¡TX¯ósêeTT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

>∑Ts¡Tyês¡+ y˚T 3, 2012

#Ó‘·Ô‘√ eT÷\T>∑T‘·Tqï eTT]øÏ ø±\Te\T ìs¡Tù|<ä j·TTe≈£î\≈£î ñ∫‘· •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T s√>±\u≤]q |ü&ÉT‘·Tqï Á|ü»\T ãq>±q|ü˝…¢, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+ q>∑s¡ |ü+#êsTTr>± e÷] j˚T&Ü~ ne⁄‘·THêï n_Ûeè~Δ |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑T‘·THêïsTT. |ü≥ºD+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À ø±\Te\T #Ó‘êÔ#Ó<ës¡+‘√ eT÷\T>∑T‘·THêïsTT. M{Ïì X¯óÁuÛÑ+ #˚ùd yês¡T 15, HÓ\˝À ˇø£kÕ] >±˙ <äs¡Ùq$TkÕÔs¡T. ô|’ô|’q ø±\Te\T X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ <äø£åD #˚‹˝À ô|≥º+<˚ nø£ÿ&É qT+∫ ø£<ä\s¡T. M]øÏ <äø£åD>± ◊<äT ˝Ò<ë |ü~ s¡÷bÕj·T\T |ü≥ºD+˝Àì Á|ü‹ Ç+{Ï qT+∫ edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝…’‘˚ Ç˝≤+{Ï |ü]X¯óÁuÛÑ‘·≈£î ≈£L&Ü H√#·Tø√˝Ò<äT. B+‘√ #Ó‘·Ô‘√ eTT]øÏ ˙s¡T ì\ã&çb˛sTT <√eT\≈£î ì\j·T+>± e÷s¡T‘·÷ Á|ü»\qT s√>±\≈£î >∑T]#˚dü÷Ô ÄdüT|üÁ‘·T\ bÕ\T #˚düTÔHêïsTT. ø=+<äs¡T q>∑s¡ |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\≈£î

#Ó‘·Ô‘√ ì+&çe⁄qï eTT]øÏ ø±\Te\T á $wüj·T+ô|’ $qï$+∫Hê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ä+≥÷ Á|üE\ ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ˝Òì|üø£å+˝À ñqï‘ê~ø± s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤ÔeTì e÷\eTVü‰Hê&ÉT õ˝≤¢ n<Ûä´ ≈£åî\T Hê>∑eTTDÏ, |ü\Te⁄s¡T ø±\˙ Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T.

Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫q Vü≤Ödæ+>¥ @á ø=*$T>∑T+&É¢, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø√≥bÕ&ÉT, ‹eTàHêsTTìù|≥, mÁs¡>∑T&ç, _.ñ|üŒ\÷s¡T Á>±e÷\˝À eT+&É\ Vü≤Ödæ+>¥ @á yêdüT<˚e¬s&ç¶ |üs¡´ {Ï+∫ ìsêàD+˝À ñqï Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\qT |ü]o *+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±

e÷\˝À eT+ps¡T nsTTq Ç+~s¡eTà >∑èVü≤\≈£î Ç+ {Ïô|’ø£|ü⁄Œ y˚düTø√yê\ì, yÓ+≥H˚ Ç+{Ï ô|’ø£|ü⁄ŒqT y˚düT≈£î+fÒ yê]øÏ _\T¢\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. áj·Tq yÓ+≥ Vü≤Ö dæ+>¥ dæã“+~ >∑TÁs¡|üŒ, düTÁãeTD´+, •e bÕ˝§ZHêïs¡T.

ùdº{Ÿ bòÕs¡+˝À d”&é ÁbÕdüdæ+>¥ ‘·j·÷s¡T pbÕ&ÉTã+>±¢, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·+>∑&Ó+#· Á>±eT+˝Àì sêh $‘·ÔH√‘·Œ‹Ô πøåÁ‘·eTT˝À ãT<Ûäyês¡+ ùdº{Ÿd”&é bòÕs¡+ q+<äT |ü+&çq |ü+≥\ <Ûëq´eTT\qT $‘·ÔqX¯ó~› #˚düTÔqï≥T¢ @&ç. lìyêdüeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. e]<ëq´+ 1160

øÏ«+{≤fi¯¢qT, ø£+<äT\T 14 øÏ«+{≤fi¯¢qT, XËq>∑\T 360 øÏ«+{≤fi¯¢qT $‘·ÔX¯ó~› #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. d”&é ÁbÕdüdæ+>¥ n~Ûø±s¡T\T e∫à d”&é XÊ+|æ˝Ÿ |ü]o*+#·q nq+‘·s¡+ d”&é $˝ÒCŸ Áb˛Á>±yéT øÏ+<ä |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡Tù|<ä j·TTe≈£î\≈£î á $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ eè‹Ô $<ë´ ø√s¡T‡˝…’q yÓ*¶+>¥, ø±¬sŒ+≥Ø, f…Æ\]+>¥ ø√s¡T‡\‘√bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£+>± Ç+^¢wüß, eT]j·TT ø£+|üP´≥sY |ü]C≤„qs‘√ ø£*–q ñ∫‘· •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\qT õ. |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ m<äTs¡T>± ñqï &ÜHéu≤k˛ÿ f…øÏïø£˝Ÿ bÕsƒ¡ XÊ\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ÄeTsY ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+ >± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düTBs¡È ø±\+>± ø£s¡÷ï\T &ÜHéu≤k˛ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À $TìÁd”ºÄ|òt s¡÷s¡˝Ÿ &Óe\ |tyÓT+{Ÿ eT]j·TT &çÄsY&çm Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡Tù|<ä˝…’q j·TTe≈£î\≈£î $$<ä s¡ø±\ ø√s¡T‡˝˝À ñ∫‘· •ø£åD‘√ bÕ≥T Vü‰düº˝Ÿ, uÛÀ»q edü‘·T\qT ø£*Œ+∫, ôV’≤<äsê

u≤<é, u…+>∑Tfi¯Ss¡T e+{Ï q>∑sê\˝À ñ<√´>∑ neø± XÊ\qT ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ ñ∫‘· •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeT ì, •ø£åD nq+‘·s¡+ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ yê]yê] ø√s¡T‡˝‘√ ≈£L&çq |üìeTT≥¢ øÏ≥TºqT n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. j˚T&Ü~ bÕ≥T kÕπ> á •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î dü÷ÿ˝Ÿ Á&Ü|t ne⁄{Ÿ‡ ˝Ò<ë ◊<äe ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫ q yês¡T ns¡TΩ\ì ‘Ó*bÕs¡T. ìs¡Tù|<ä˝…’q j·TTe≈£î\T á >=|üŒ neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑ |üs¡T#·T≈£îì yê] uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î <äè&ÛÉyÓTÆq |ü⁄Hê~Ûì @s¡Œs¡TÃø√yê\Hêïs¡T. eT]+‘· düe÷#ês¡+ ø=s¡≈£î 7207100871, 9441524210, 9666669605 dü+Á|ü~+#ê\Hêï s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£+|üP´≥sY |ü]C≤„q uÛÀ<ä≈£î&ÉT ‹\ø˘, sêCÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª˙{Ï ø=s¡‘·qT rs¡Ã+&çμ ÄdüŒ], y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· #ê˝≤ HÓ\\ qT+∫ e÷≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T n+<äø£ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T HêïeTì e÷ düeTdü´qT n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+∫ e÷ø±\ ˙\≈£î ø=fi≤sTT\T @sêŒ≥T #˚dæ Á‘ê>∑T˙s¡T düs¡|òüsê #˚j·÷´\ì ÄdüŒ], ¬ø’s¡T|üŒ\ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q md”‡ eTVæ≤fi¯\T, |ü⁄s¡Twüß\T n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. ãT<Ûäyê s¡+ yês¡T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á‘ê>∑T˙{Ϭø’ sêÁ‹, |ü>∑\T nì ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ˙s¡T \_Û+#˚ Á|ü<˚XÊ ìøÏ yÓfi¯ó¢‘·THêïeTì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ yÓ[¢q e÷≈£î Äj·÷ ø±\˙ Á|ü»\T e<ä\&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. mìïkÕs¡T¢ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢Hê yês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äHêïs¡T. n˝≤π> ¬ø’s¡T|üŒ\ Á>±eT+˝À ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT\T »s¡

n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒdüTÔqï kÕúì≈£î\T >∑ø£ b˛e&É+‘√ ñbÕ~Û <=s¡ø£ø£ Á>±e÷+qT+∫ #ê˝≤ ≈£î≥T+u≤\T e\düu≤≥ |ü{≤ºj·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ô|’q ù|s=ÿqï $wüj·÷\qT |ü]wüÿ]+#·T≥≈£î ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.

Á|üe÷<ä+ n+#·Tq ø£¬s+≥T düÔ+uÛÑ+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±ø£eTT+<˚ ≈£L*q e+‘Óq\T <˚yê\j·T uÛÑ÷eTT\ y˚\+bÕ≥ ø=*$T>∑T+&É¢, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n+øϬs&ç¶|ü˝…¢ Á>±eT+˝Àì ≈£î+≥M~Û˝À m\¢eTà>∑T&ç <ä>∑Zs¡ ñqï ø£s¡+≥T düú+ã+ •~Û˝≤edüú˝À ñ+~. á ø£¬s+≥T düú+uÛ≤ìøÏ πøe\+ ˇπø ˇø£ÿ yÓTT<äT›qT b˛≥T>± ô|{≤ºs¡T. á düú+uÛÑ+ ô|<ä› >±*yêq eùdÔ Ç+{Ï MT<ä |ü&ÉT‘·T+<äì nø£ÿ&É ìyêdü+ ñ+≥Tqï ø±\˙yêdüT\T •~Û˝≤edüú≈£î #˚]q ø£¬s+≥T düú+uÛÑ+ uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ø±e⁄q m|æ Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ ádüú+ã+ rdæy˚dæ ø=‘·Ô düú+u≤ìï y˚j·÷\ì ø±\˙yêdüT\T ÄÇ+{Ï j·T»e÷qT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ä\÷s¡T, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e[¢ Á>±eT+ qT+&ç eT~›¬øs¡ Á>±eTeTT es¡≈£î 13 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡eTT s√&ÉT¶ y˚j·TT≥≈£î Á|üuÛÑT‘·«eTT <ë<ë|ü⁄>± s¡÷. 2.5 ø√≥¢ Hêu≤s¡T¶ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·T>± ø±+Á{≤≈£îºsY, Ç+»˙s¡T ≈£îeTà¬ø’ Hêdæ s¡ø£eTT>± s√&ÉT¶ y˚j·T&Éy˚T ø±ø£ e+‘Óq\T ≈£L&Ü Hêdæ s¡ø£eTT y˚j·T&É+‘√ Hê\T>∑T s√E\ ÁøÏ‘·+ ≈£î]dæq nø±\ esê¸\≈£î e+‘Óq\T ø=≥Tº≈£îb˛e&ÉeTT »]–q~. HêD´‘· Á|üe÷D≤\qT dü]>± bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü>∑ Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\qT <äT]«ìjÓ÷>∑eTT #˚XÊs¡T. Bìô|’ dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ s√&ÉT¶qT |ü]o*+#·>± nø±\esê¸\≈£î ø=≥Tº≈£îb˛sTTq e+‘Óq\qT ‹]– ì]à+#ê\ì yÓTT\>∑e[¢ Á>±eT Á|ü»\T yÓ’mdtÄsYd”Hêj·T≈£î\T, ‘˚<˚bÕ Hêj·T≈£î\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T≈£îs¡T Á>±eT+˝À yÓ\dæq lsêy˚TX¯«]kÕ«$T <˚ekÕúHêìøÏ dü+ã+~+∫q Ä\j·T uÛÑ÷eTT\qT áHÓ\ 4e ‘˚~q ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Væ≤+<Ûä÷<˚yê<ëj·T <Ûäs¡à<ëj·TXÊK n~Ûø±s¡T\ düeTø£å+˝À y˚\+bÕ≥ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø±s¡´ìsê«Vü≤D n~Ûø±] ¬ø.Ä~X‚wüß Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. á y˚\+bÕ≥˝À 95, 105, 183, 42, 198 düπs«HÓ+ãs¡T¢ >∑\ uÛÑ÷$Tì eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\≈£î øö\T≈£î Çe«&ÜìøÏ y˚\+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. y˚\+˝À bÕ\T>=qTyês¡T 300\ s¡÷bÕj·T\T <ës¡edüTÔ #Ó*¢+∫ á y˚\+bÕ≥˝À bÕ˝§Zqe˝…qì ù|s=ÿHêïs¡T. <˚ekÕúq+≈£î m˝≤+{Ï ãø±sTT\T ñqïyês¡Tø±ì, ˝≤yê<˚$\T ñqïyês¡Tø±ì y˚\+bÕ{≈£î nqs¡TΩ\T nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ’<ä´•_s¡+ ‘·ìF

ôd’«Hé|òüP¢ ø±<äì ìsêΔs¡D

10 qT+∫ ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ

bÕeTT\bÕ&ÉT, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~˝Àì s¡TÁ<äes¡+ Á>±eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q sêJyé Äs√>∑´Áo yÓ’<ä´•_Ûsêìï mdt.&ç.ôV≤#Y.z \øÏåàHêj·Tø˘ ‘·ìœ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± nj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫øÏ‘·‡\T dü]>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïsê ˝Ò<ë nì s√>∑T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äs√>∑´ $TÁ‘· kÕsTTsê+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á •_Ûs¡+˝À &ç.ôV≤#Y.dæ yÓ’<äT´\T yÓ+ø£≥s¡eTD bÕ˝§Zì ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. •_Ûs¡+˝À yÓTT‘·Ô+ 289 eT+~øÏ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. eTs√ ◊<äT eT+~ì yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ø√dü+ ø£s¡÷ï\T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á •_Ûs¡+˝À ø£*eTT\¢, @mHémyéT\T nq+<äeTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü–&Ü´\, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì \øå±à|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥kÕ«$T ôd’«Hé|üP¢ yê´~Û k˛øÏ+<äH˚ nqTe÷q+‘√ @Á|æ˝Ÿ 26e ‘˚~q ø£s¡÷ï\T düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\≈£î rdüT≈£îe#êÃs¡T. áj·Tq≈£î ôd’«Hé|üP¢ yê´~Û \ø£åD≤\T ˝Òeì, ñ|æ]‹‘·TÔ\ yê´~Û‘√ uÛ≤<ä|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ |ü]ø£å˝À ‘˚*+<äì ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT >√$+<äT $˝Òø£s¡T\≈£î ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. &Üø£ºsY u≤\kÕs¡j·T´ ôd’«Hé|üP¢ yê´~Û Á|üuÛÑ\&É+‘√ Á|ü»\T uÛÑj·T+<√fi¯q\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡Hêïs¡T. yÓ+≥H˚ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ;s¡y√ \T, n+»H˚j·Tq>∑sY, |ü–&Ü´\, dü+øÏπsì|ü˝…¢ Á>±e÷\˝À dæã“+~ì Ç+ {Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ Á|ü»\ Äs√>∑´+ >∑T]+∫ Äsê rXÊs¡T. ôVA$TjÓ÷|ü‹ &Üø£º sY »eVü‰sY˝≤˝Ÿ ñ∫‘·+>± ôVA$TjÓ÷|ü‹ eT+<äT\qT |ü+|”DÏ #˚XÊs¡T.

ÄdüŒ], y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): e÷J myÓTà˝Ò´ bÕ{Ï˝Ÿ X‚wæ¬s&ç¶ C≤„|üø±s¡ú+>± ÄdüŒ]˝À &ç$»Hé kÕΔsTT y˚dü$ø±\ ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{ŸqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äs¡ZHÓ’»s¡T¢ <=s¡u≤ãT, nf…ºø£˝Ÿ u≤ãT, eTTs¡∞ yÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{Ï\T ¬s’‘·Tdü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T m˝Ÿ. ~H˚wt¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á {Às¡ïyÓT+{ŸqT f…ìïdt u≤˝Ÿ‘√H˚ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. á b˛{Ï\˝À $CÒ‘·\≈£î yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ s¡÷. 10,116ì ~«rj·T ãVüQeT‹ s¡÷. 5,116 \qT Á|ü<Ûëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üy˚X¯s¡TdüTeTT 300\ s¡÷bÕj·T \qT #Ó*¢+∫ »≥¢ ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

H˚{Ï qT+∫ eT+&É\+˝À Á|üC≤|ü<∏ä+ zô|Hé ª|ü~μ |üØø£å\≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô eT+&É\+˝À n~Ûø±s¡T\ |üs¡´≥q H˚&ÉT ø=*$T>∑ T+&É¢, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~˝Àì Á>±e÷\˝À @Á|æ˝Ÿ |ü‹Ôø=+&É, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ kÕs¡«Á‹ø£ $<ä´ |üØø£å\≈£î

|ü–&Ü´\, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À áHÓ\ 3, 4 ‘˚~\˝À ø£s¡Te⁄ô|’ n~Ûø±s¡T\T |üs¡´{ÏdüTÔqï≥T¢ m+|æ&çz Hê>∑sêE Hêj·TT&ÉT ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕ‘·ø√≥, \øå±à|ü⁄s¡+, |ü–&Ü´\, dü+øÏπsì|ü*¢, X¯óÁø£yês¡+ H˚ÁVüQq>∑sY, bÕ‘·eTT#·TÃeTÁ], ø=‘·ÔeTT#·TÃeTÁ] Á>±e÷\˝À n~Ûø±s¡T\T ø£s¡Te⁄ô|’ |üs¡´{Ï+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á |üs¡´≥q˝À Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç, ñbÕ~Û, ø£s¡Te⁄ ìyês¡Dô|’ <äèwæº kÕ~Û+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á |üs¡´≥q˝À Äj·÷ XÊK\≈£î dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T.

26e ‘˚~q »s¡>∑e\dæq Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ ñ|ü mìïø£\ dü+<äs¡“+>± mìïø£\ ø√&é e∫Ãq+<äTq ì*∫ b˛sTTq $wüj·T+ $~‘·y˚T. nsTT‘˚ @&ÉT Á|ü<ëq düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#·e\dæq Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ mìïø£\ ø√&é ñqï+<äTq πøe\+ Á|ü<ëq eTT&ÉT düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#·e˝…qì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. ø£qTø£ Á‘ê>∑T˙s¡T, ñbÕ~ Vü‰MT|üqT\T, ÇHé|ü⁄{Ÿ dü;‡&ç\ô|’ #·]Ã+#·T≥≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ ∫+‘·˝≤sTT|ü*¢, nãT›˝≤|ü⁄s¡+,‘√˝≤¢eT&ÉT>∑T, Ç{Ïø±´\ ‹eTàHêj·TTìù|≥, ø√≥bÕ&ÉT Á>±eT+\˝À Á|üC≤Á|ü<∏ä+ ìs¡«Væ≤+düTÔqï≥T¢ myéT|æ&çz ‹eTàø£ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

@sêŒ≥T¢ |üPs¡Ôj·÷´j·Tì n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+ düeTq«j·Tø£s¡Ô düsêÔEìïkÕuÒ>∑+ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ÄyÓT @sêŒ≥T¢ |ü]o*+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üØø£å πø+Á<ä+˝À 219 eT+~ |üØø£å\T sêj·TqTHêïs¡ì ÄdüŒ], <˚eqø=+&É, eT~›¬øs¡, ‘·T>∑Z*, |ü‹Ôø=+&É eT+&É˝≤\ qT+∫ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹s√E ñ<äj·T+, eT<Ûë´Vü≤ï+ |üØø£å\T ñ+{≤j·Tì $<ë´s¡Tú\T m+|æø£ #˚düT≈£îqï bÕsƒê´+XÊ\ y˚Ts¡≈£î á |üØø£å\≈£î yês¡T Vü‰»s¡T ø±yê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

8

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 y˚T, 2012

ÁX¯eT<ëq+ #˚|ü{Ϻq b˛©düT\T yê>±›Hê\qT ‘·ø£åDy˚T neT\T |üsêÃ* ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì b˛©düT ø±«s¡ºsY‡, ∫Á\¶Hé‡bÕs¡Tÿ, ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+ Äes¡D+˝À eTTfi¯flø£+|ü\T, #Ó‘·Ô #Ó<ësê\qT e´s¡ú Á|ü<ësêú\‘√ ñ+&ç $wü |ü⁄s¡T>∑T\T dü+#·]dü÷Ô, <äTsê«düq yÓ<ä»fi¯ó¢‘·T+&É&É+‘√ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+ ≥Tqï Á|ü»\qT #·÷dæ d”◊ düT<Ûëø£sY, môd’‡ <˚y˚+Á<ä ≈£îe÷sY, b˛©düT dæã“+~, s√≥Ø ø£¢uŸ düuÛÑT´\T, ÄsY{Ïdæ dæã“+~, eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~‘√ ø£*dæ ãT<Ûä yês¡+ ÁX¯eT<Ûëq ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+ >± d”◊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛©düT ø±«s¡ºsY‡ q+<äT eTTfi¯¢ ø£+ |ü\T ì+&ç, ∫Á\¶Hé‡bÕs¡Tÿ ≈£L&Ü HêHê e´s¡ú|ü<ë sêú\‘√ ñ+&ç <äTsê«düq yÓ<ä»fi¯ó¢‘·T+<äì, ì‘·´+ Á|ü» \T m≈£îÿe>± ‹]π> Ç≥Te+{Ï Á|ü<˚XÊ\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+ >± ñ+#·Tø√yê\ì á ÁX¯eT<ëq+ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ eTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ môd’‡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ\¢\T bÕs¡Tÿ q+<äT Ä&ÉTø√e&ÜìøÏ M\T ˝Ò≈£î+&Ü, ñ<äj·T+ |òüP{Ÿ yêøÏ+>¥ <ës¡T\≈£î eTTfi¯¢ø£+|ü\T ñ+&É&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì ‘Ó\TdüTø=ì á ø±s¡´ Áø£eT+ #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. eTTqTà+<äT Ç≥Te+{Ï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T eT]ìï #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. n<˚$<ä+>±

e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄

s√≥Ø ø£¢uŸ Á|üdæ&Ó+{Ÿ >±<ä+ XË{Ϻ y˚DT>√bÕ˝Ÿ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ bÕsƒ¡XÊ\ j·T+<äT |æ\¢\T Ä&ÉT≈£îH˚ kÕe÷Á– bÕ&Ée&É+‘√ e÷ Á≥düTº <ë«sê á edüTÔe⁄\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. á Á|ü<˚X¯+˝À #Ó≥¢qT ô|+#·T ‘êeTHêïs¡T. ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·T&ÜìøÏ ‘·eTe+ ‘·T düVü≤ø±s¡+ m|ü⁄Œ&É÷ n+~kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À s√≥Øø£¢uŸ düuÛÑT´\T s¡y˚Twt>∑TbÕÔ, >∑T+&Ü lì yêdüT\T, ã\sêyéT, yÓ+ø£≥düTã“j·T´, q>∑s¡ |ü+#ê sTTr ø£MTwüqsY lìyêdüT\T, y˚eTT\ sêeTÁøÏwüíj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ @&ûøÏ ø£è‘·»„‘·\T ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): $ø£˝≤+>∑T\ u≤¢ø˘˝≤>¥ ñ<√´>∑ ìj·÷eTø±\˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î Hê´j·T+ #˚≈£LsêÃs¡ì $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT $»jYT≈£îe÷sY $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT dü$T‹ @&ç Á|ükÕ<é≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± $»jYT≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡Tù|<ä˝…’q yÓqTø£ã&çq esêZ\ u≤¢ø˘˝≤>¥ ñ<√´>±\ ìj·÷eTø±˝˝À m≥Te+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑≈£î+&Ü yêdüÔe+>± $ø£˝≤+>∑‘·«+‘√ <Ó’q‘·´yÓTÆq <äTs¡“s¡Jeq+ ø=qkÕ–düTÔqï $ø£˝≤+>∑‘·«XÊ‘·+, d”ìj·÷غ\ Ä<ës¡+>±H˚ ñ<√´>∑ ìj·÷eTø±\T »]π>˝≤ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫q CÒdæøÏ, &çÄs√«øÏ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<ä+>± $$<Ûä XÊK\ ø±sê´\j·÷\˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï $ø£˝≤+>∑T\ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À mÁ]kÕ«$T, Væ≤eT_+<äT, düs¡dü«‹, ByÓqï, wü|òæ, dæ+>¥, u≤wü, s¡+>∑kÕ«$T, |üs¡¢ eT~›˝Ò{Ï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä\j·T eT+&ÉbÕìøÏ

myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì uÛÑ÷$T |üP»

ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô):C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À |üì#˚düTÔqï y˚T{Ÿ\≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq yê>±›Hê\qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù m+. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûä yês¡+ ø±]àø£, ø£s¡¸ø£ uÛÑeHé˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À |üì#˚düTÔqï y˚T{Ÿ\≈£î >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ qe+ãsY HÓ\˝À y˚T{Ÿ\≈£î ôd’øÏ˝Ÿ, ôd˝Ÿbò˛Hé, fÒ|ü⁄, yÓT&çø£˝Ÿ øÏ≥Tº, ¬s+&ÉT s¡÷bÕ j·T\ bÕ]‘√wüø£+ ÇkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫à ◊<äT HÓ\\e⁄ ‘·THêï neT\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 33 y˚\ Á>∑÷|ü⁄\T @sêŒ≥T#˚düT≈£îHêï n+<äT ˝À |ü~ XÊ‘·+ Á>∑÷|ü⁄\≈£î e÷Á‘·y˚T bÕ]‘√wüø£+ #Ó*¢ düTÔHêïs¡ì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ìwüŒø£åbÕ‘· yÓ’K] $&ÉHê &Ü\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î s√E y˚‘·q+

s¡÷. 137\T #Ó*¢kÕÔeTì #Ó|æŒHê mø£ÿ&Ü neT\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì, ‘·T>∑Z* eT+&É \+ sê‘·q Á>±eT+˝À s√E y˚‘·q+ s¡÷. 40 e÷Á‘·y˚T #Ó*¢düTÔHêïs¡ì, |üqT\ <ä>∑Zs¡ #·≥º Á|üø±s¡+ edü‘·T\qT ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì, ñbÕ~Û ≈£L©\T m+&É y˚&ç$TøÏ e&É<Óã“‘√ |ü~ eT+~ ≈£L©\T eTs¡DÏ+∫Hê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø£ìø£s¡+ ˝Ò<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. k˛wü˝Ÿ Ä&ç{Ÿ ù|s¡T‘√ ‘·T>∑Z*, |ü‹Ôø=+&É eT+&É˝≤˝À¢ ñbÕ~Û |üqT\T ì*|æy˚XÊs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq q+~ø= ≥÷ÿsY, Ä‘·à≈£Ls¡T, >∑÷&É÷s¡T eTTì‡bÕ*{°\˝À |üqT \T ø=qkÕ–+#ê\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø nsTTHê n~Ûø± s¡T\T m+<äT≈£î ÁbÕs¡+_Û+#·˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ñbÕ~Û y˚T≥¢ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+á HÓ\ 6e ‘˚B Ä~ yês¡+ |ü~ >∑+≥\≈£î ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y m+ÄsY|æ Vü‰\T˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì õ˝≤¢˝Àì y˚T{° \+<äs¡÷ Vü‰»s¡Tø±yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

–]»qT\ô|’ <ë&ÉT\T n]ø£≥º+&ç: @|”Jmdt ø£s¡÷ï\T, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô) : –]»qT\ô|’ õ˝≤¢˝À s√E s√E≈£L <ë&ÉT\T n~Ûø£+ ne⁄‘·T Hêïj˚T ‘·|üŒ ‘·>∑Z&É+ ˝Ò<äì Ç|ü&ÉTqï #·{≤º\ ø£+fÒ Ç+ø± ø£]ƒqyÓTÆq #·{≤º\T eùdÔ ‘·|üŒ –]» qT\ô|’ <ë&ÉT\T »s¡>∑≈£î+&Ü ñ+{≤j·Tì @|” –]»q düe÷K´ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ÄsY. sêeTT&ÉT, |æ.>√$+<é nHêïs¡T. uÒ‘·+#·s¡¢ eT+&É \+ ôV≤#Y.ø={≤º\ düMT|ü+˝Àì ø£ècÕí¬s&ç¶ bòÕyéT Vü≤Ödt˝À >∑‘· HÓ\ 28q ˇø£ –]»qT&çì eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ‘êfi¯fl‘√ ø£fÒºdæ n‹ <ës¡TD+>± ø={Ϻ >±j·T|ü]∫q u≤~‘·T&ÉT Ms¡j·T´ (ms¡Tø£\)qT @|” –]»q düe÷K´ Á|ü‹ì~Û ãè+ <ä+ q>∑s¡+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À |üsêeT ]Ù+∫, á dü+<äs¡“¤+>± ÄsY.sêeTT&ÉT, |æ.>√$+ <ä\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. md”‡, md”º n‘ê´#ês¡ #·{≤º \T ø=+‘·eT+~(nÁ>∑≈£î˝≤\ø£T)≈£î #·T{≤º\T>± e÷sêj·Tì Ç|üŒ{Ïπø Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ nÁ>∑≈£î\ ô|‘·Ô+<ëØ e´edüÔ sê»´y˚T\T‘√+<äì

u≤~Û‘·T&çï |üsêeT]ÙdüTÔqï <äèX¯´+ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. q+<ë´\ |ü≥ºD+˝À ìedæ+#˚ Ms¡j·T´ nqT –]»qT&ÉT >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ‘·eT ≈£î\eè‹Ô nsTTq |ü+<äT\qT ô|+#·T‘·÷, yê{Ïì $Áø£sTT+∫ Jeq+ ø=qkÕ– düTÔHêï&Éì, á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ uÒ‘·+#·s¡¢ eT+&É\+ ôV≤#Y.ø={≤º\ düMT|ü+˝À ø£ècÕí¬s&ç¶ nH˚ e´øÏÔ }s¡T ãj·T≥ |ü+<äT\ bòÕyéT Vü≤Ödt ô|{Ϻ |ü+<äT

\qT $Áø£sTTdüTÔ+{≤&Éì Hêsêj·TD nH˚ –]» qT&ÉT ‘·q e<ä› ñqï 50 y˚\T s¡÷bÕj·T\≈£î |ü+<äT\qT ø=q{≤ìøÏ ø£ècÕí¬s&ç¶ bòÕyéT Vü≤Ödt yÓ fi≤fl&Éì Ms¡j·T´ ne÷j·Tø£‘ê«ìï Ädüsê #˚düT ø=ì ø£ècÕí¬s&ç¶, n‘·ì nqT#·s¡T\T Äs¡T>∑Ts¡T ø£ *dæ Ms¡j·T´ e<ä› ñqï s¡÷.50y˚\T, ã+>±s¡T >=\TdüT, ñ+>∑s¡+, @{°m+ ø±s¡T¶ ˝≤≈£îÿHêï s¡ì, Ms¡j·T´qT u≤>± ø={≤ºs¡ì yÓ+≥H˚ $&ç∫ ô|&ç‘˚ Ms¡j·T´ πødüT ô|&É‘ê&Éì eT÷&ÉT s√E\T ìs¡“¤+~Û+∫ u≤>± ∫Á‘·Væ≤+dü\T #˚XÊs¡ì, eT÷ &ÉT s√E\ ‘·sê«‘· Ms¡j·T´ ‘·+Á&ç Hêsêj·T D≈£î bò˛Hé #˚dæ ¬s+&ÉT \ø£å\T rdüTø=ì eùdÔ ˙ ø=&ÉT≈£îqT $&ç∫ô|&É‘êeTì u…~]+∫ ∫es¡≈£î Hêsêj·TD e<ä› &ÉãT“\T ˝Òeqï $wü j·T+ >∑eT ì+∫ <=+>∑ u≤+&ÉT sêsTT+#·T≈£îHêïs¡ì, ‘·s¡T yê‘· $&ç∫ô|{≤ºs¡ì nHêïs¡T. eT÷ &ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡“¤+~Û+∫, ∫Á‘· Væ≤+dü \≈£î >∑T] #˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì nHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ¬s’‘·T\ >√&ÉT |ü≥º<ë ? ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêh ø±s¡´<ä]« |æ.sêeT#·+Á<äj·T´

ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD düMT|ü+˝Àì kÕúìø£ s¡e«\ ø=+&Éô|’ yÓ\dæq l u≤˝≤+»H˚j·T <˚ekÕúHêìøÏ uÛÑ≈£îÔ\ düVü‰j·÷s¡ú+ ø±≥ kÕì •yê¬s&ç¶, eT*øϬs&ç¶, <ädüÔ–] ¬s&ç¶, q÷ø£\ $»j·T≈£îe÷sY, ø±≥kÕì yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, •e#·+Á<äj·T´\T ø£*dæ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T ¬s&ç¶ düVü‰ø±s¡+‘√ q÷‘·q+>± <˚yê\j·÷ìï ì]à+#ês¡T. á <˚ekÕúq eTTK eT+&ÉbÕìøÏ myÓTà˝Ò´ 5 ˝ø£å\ kı+‘· e´j·T+‘√ ì]à+#·T≥≈£î ãT<Ûä yês¡+ Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T øÏXÀsY kÕ«$T Ä<ä«s¡´+˝À uÛÑ÷$T |üP» #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ •~∏˝≤edüú˝À ñqï lu≤˝≤+»H˚j·T kÕ«$T <˚yêkÕúq+ uÛÑ≈£îÔ\ düVü≤ø±s¡+‘√ Ç{°e\ q÷‘·q+>± ì]à+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. <˚ekÕúHêìøÏ e#·Tà uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÂø£sê´\T ˝Òq+<äTq ‘·q e+‘·T düVü≤ø±s¡+>± ◊<äT ˝ø£å\ e´j·T+‘√ eTTKeT+&É|ü+ ì]à+#·T≥≈£î ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. s¡e«\ ø=+ &Éô|’ ÁãVü≤à+>±s¡T dü+‘·]+∫q Á|ü<˚X¯+ ø±e&É+‘√ |üsê´≥≈£î\T s¡e«\ ø=+&ÉqT <ä]Ù+#·T≥≈£î m≈£îÿe uÛÑ≈£îÔ\T edüTÔ+{≤s¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À z. yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, eTTdüÔ |üŒ, •ej·T´, dæ<ä›+ sêeTyÓ÷Vü≤q¬s&ç¶, ø±~ •eX¯+ø£sY¬s&ç¶, ˝…ø£Ã\sY qs¡dæ+VüQ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T ø£\÷¢s¡T y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô):sêh+˝À ¬s’‘·T |ü+&ç+∫q Á|ü‹Ô, $T]Ã, e], |üdüT|ü⁄, ñ*¢>∑&ɶ, ‘·~‘·s¡ |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡˝Òø£ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤ ‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ¬s’‘·T>√&ÉT |ü≥º<ë nì ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêh ø±s¡´<ä]« |æ. sêeT#·+Á<äj·T´ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ dü$T‹ düe÷y˚X¯+ kÕúìø£ dæÄsY uÛÑeH√¢ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T _.õ.e÷<äqï n<Ûä´ø£å´‘· eVæ≤+#ês¡T. sêh+˝À e+<ä XÊ‘·+ ¬s’‘·T\T n|ü⁄Œ\˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡ì, C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø±ìï e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ nqTdü+<ëq+ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. qwüº|ü]Vü‰sêìï bÕ‘· ãø±sTT˝À¢øÏ »eT#˚düT ø√≈£î+&Ü ¬s’‘·T\≈£î n+<äCÒj·÷\ì ù|s=ÿHêïs¡T. á KØ|òt d”»Hé˝À ¬s’‘·T\≈£î 50 XÊ‘·+ dü;‡&ûô|’q $‘·Ô Hê\T, s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\T n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚ j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T ô|s¡T>∑T ‘·THêï bÕ\≈£î\˝À düŒ+<äq ˝Ò<äì, eTTK´eT+Á‹ &Ûç©¢ #·T≥÷º Á|ü<äøÏåD\T #˚j·T&É+ ‘·|üŒ Á|ü»\ >√&ÉT $q&É+ ˝Ò<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. á HÓ\ 7e ‘˚Bq nœ\|üø£å

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï sêeT#·+Á<äj·T´ ¬s’‘·T dü+|òü÷\ Ä<ä«s¡´+˝À ø£s¡÷ï\T, Ä<√ì e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶\T |ü]o*kÕÔeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚dæ, øö\T ¬s’‘·T\≈£î ≈£L&Ü |ü+≥ s¡TD≤\T Çyê«\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. »>∑Hêï<∏ä+, ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T \øÏåà¬s&ç¶, ø£èwüíeT÷]Ô, dü+|üqï>ö&é, e÷<ä ekÕ«$T, |ü⁄\¢qï, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ¬s’‘·T dü+|òüT+ >ös¡ yê<Ûä´≈£åî\T $. düT+ø£qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

es¡TD j·TC≤„ìøÏ düHêïVü‰\T Ä\÷s¡T y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e*¢˝À á HÓ\ 11q es¡TD j·T»„+ lXË’ \ <˚ekÕúq ÄkÕúq dæ<ë›+‹ |ü+&ç ‘· l ãTfÒºMs¡uÛÑÁ<ä <Ó’e»„ yê] Ä<ä«s¡´+˝À 16e ‘˚B es¡≈£î ìs¡« Væ≤+#·qTHêïs¡T. >∑‘·+˝À ø£s¡Te⁄ ø±≥ø±\ qT+∫ $eTTøÏÔ #Ó+<äT ≥≈£î 2007˝À es¡TD j·T»„+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n|ü⁄&ÉT es¡TD ø£s¡Tì+∫ |ü⁄wüÿ\+>± esê¸\T ø£]dæ |ü+≥\T düeTè~Δ>± |ü+&çq ≥T¢ Á|ü»\T ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø£s¡Te⁄ø±≥ø±\‘√ n˝≤¢&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·T\T @ø£yÓTÆ ¬s+&Ée kÕ] es¡TD j·T»„+ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T ≈£îHêïs¡T. düeTj·T+ ø£*dæ sêe&É+‘√ yÓTT>∑\e*¢ Á|ü»\T mø£sê\ Á|üø±s¡+ #·+<ë\T y˚düT≈£îì j·T»„+ #˚j·Te˝…qì rsêàì+ #·T≈£îì düHêïVü‰\T ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Hyderabad & Kurnool | Online News Paper | 03-05-2012  

e Paper, Suvarna Vartha, Online Telugu News Paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you