Page 1

|òüTq+>± es¡\ø°Î Áe‘· |üP»\T

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 27, (düTes¡íyês¡Ô): ™´sLRiáOUPQ ¯ ˙™´sªy¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s «¡Li»¡ ©´sgRiLSáª][ Fy»¡V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Õ‹[¨s xmsáV Æμ∂[™yá∏R∂WáV Aμ≥y˘ºΩ¯NRP a][À≥œ¡©´sV xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPV©yıLiVV. ˙aS™´sfl·™´sWxqsLiÕ‹[ F¢LÒRi≠sVNTP ™´sVVLiμR∂V ™´s¬ø¡[Ë aRPV˙NRP™yLRiLi «¡Lji}ms C ™´sLRiáOUPQ ¯ ˙™´sªy¨sNTP @LiªRΩ˘LiªRΩ ˙Fyμ≥y©´s˘Li DLi≤R∂≤R∂Liª][ Æ™s[NRPV™´s «ÿ™´sVV©´sVLi¬ø¡[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V Æμ∂[™yá∏R∂WÕ˝‹[ xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s |msμÙR∂™´sV¯gRiV≤T∂ xqs•¶¶¶ xmsáV Aá∏R∂Wá ™´sμÙR∂ |msμÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV ÀÿLRiVáV ºdΩLSLRiV. ™´sLRiáOUPQ ¯ ˙™´sªRΩLi L][«¡Ÿ ¨sxtÌsQª][ xmsp—¡}qsÚ BLi…˝‹[ zqsLRiVáV NRPVLRiVryÚ∏R∂V¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ©´s™´sV¯NRPLi. @xtÌsQáOUPQ ¯ Æμ∂[™yá∏R∂VLi, aRPLiNRPLRi™´sVhRiLi, ≠saS≈¡, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, $\ZaPáLi Æμ∂[™´srÛy©yÕ˝‹[ À≥œ¡NRPVÚáV F°¤…¡ªyÚLRiV. @™´sV¯™yLjiNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ˙aS™´sfl· aRPV˙NRP™yLRiLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xms™´sVV≈¡ xmsofl·˘QZOP[QªRΩ¯Q\Æ™sV©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ μ≥R∂LRi¯xmsoLji g][μy™´sLji ZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV F°¤…¡ªyÚLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚáV g][μy™´sLjiÕ‹[ xmsofl·˘ryı©yáV AøR¡LjiLiøyLRiV. ©´sμk∂ ºdΩLS©´s xqsLiª][ztsQ™´sWªRΩ Aá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ™´sLRiáOTPQ ¯ ˙™´sªRΩ xmsp«¡Ã¡©´sV À≥œ¡NTPÚ˙aRPμÙR∂áª][ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ©´sμj∂Õ‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li |msLRigRi≤R∂Li.. ™´sVL][\Æ™sxmso NRP¨dsxqs ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV.

X¯ìyês¡+, 28 E˝…’ 2012

ù|J\T : 8

>∑T˝≤®sY≈£î kÕúq#·\q+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 27, (düTes¡íyês¡Ô): q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À ‘·q |ü<äM ø±\+˝À Äj·Tq ùde\T n_Ûq+<ä˙j·T+: myÓTੇ Á|üuÛ≤ø£sY düeTs¡úe+‘·+>± |üì#˚XÊs¡ì myÓTੇ Á|üuÛ≤ø£sY ø=‘·Ô ø£˝…ø£ºsY>± eTTs¡TÔC≤ ]J« ìj·÷eTø£+ ‘Ó*bÕs¡T. >∑T˝≤®sY >±s¡T ã~© nsTTq dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq yê]ì ø£*dæ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã+ n+~+∫ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝Àì ø={≤¢~ s¡÷bÕj·T\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T, Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\\T, $<ë´]ú edü‹ >∑èVü‰\T dü¬s’q $<Ûä+>± \_›<ës¡T\≈£î ùde\+~+#˚˝≤ ø£èwæ #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä\+<ä]øÏ $$<Ûä dü+πøåeT n_Ûeè~Δ |ü<∏äø±\T n+<˚+<äT≈£î M\T>± u≤´+≈£î s¡TD≤\T n+~+#·&É+˝À |òüTq˙j·TyÓTÆq ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T. Äj·Tq kÕúq+˝À ø=‘·Ô ø£˝…ø£ºsY>± eTTs¡TÔC≤ ]J« u≤<Ûä´‘·\T ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

ã&ÉT>∑T J$øÏ...

ã‘·T≈£î uÛ≤s¡+... #·Tø£ÿ\T #·÷|ædüTÔqï ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T |æ\¢\ |ò”E\‘√ ì‘·´+ dü‘·eT‘·+ eTs√|üø£ÿ düsêÿsY |üqTï\ u≤<äT&ÉT yê´bÕs¡T\T dæ+&çπø≥T>± e÷] ì\Te⁄ <√|æ&û BHêedüú˝À ù|<ä\ J$‘ê\T

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 27, (düTes¡íyês¡Ô): kÕe÷qT´&ç ã‘·T≈£î ã+&ç yÓTTsê sTTdüTÔqï~. ≈£L&ÉT qT+∫ >∑÷&ÉT es¡≈£î uÛ≤s¡yÓTÆHêsTT. bÕ\ qT+∫ yÓTT<ä˝…’ nìï ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T uÛÑ>∑TZeT+≥THêïsTT. B+‘√ |üf…º&ÉT ≈£L&ÉT eTT≥º&Éy˚T ø£wüº+>± e÷]+~. es¡Tdü |ò”E\ ô|+|ü⁄‘√ #·<äTe⁄ yÓ÷j·Tsêì

uÛ≤s¡yÓTÆ+~. dæyÓT+{Ÿ, ÇdüTø£ Ç‘·s¡ eTÚ*ø£ <Ûäs¡\T #·Tø£ÿ\q+{≤sTT. Ç+{Ï n<Ó›\T u…euÒ˝…‹ÔdüTÔHêïsTT. nìï yÓ’|ü⁄˝≤ dæ+&ç¬ø≥T¢ ì\Te⁄Hê <√#·T≈£î+≥THêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ düsêÿs¡T ôd’‘·+ kÕe÷qT´&ç q&ç¶$]π> $<Ûä+>± |üqTï\ uÛ≤sê\qT @&Ü~ bı&ÉT>∑THê yÓTT|ü⁄‘·÷H˚ ñ+~. yê´{Ÿ qT+∫ ø£¬s+{Ÿ _\T¢\ es¡≈£î Ç<˚ |ü]dæú‹ HÓ\≈£î+~. B+‘√ ã&ÉT>∑T J$ ã‘·ø£&É+ m˝≤..? nì ‘·q≈£î ‘êH˚ Á|ü•ï+#·Tø√e&É+ Á|üdüTÔ‘· >∑&ÉT¶

|ü]dæú‘·T\qT ‘·\|ædüTÔHêïsTT. <√#·T≈£î+≥Tqï dæ+&çπø≥T¢ Á<äy√´\“D+ ‘·–Z+<äì düsêÿs¡T >=|üŒ\T #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{À¢ e÷Á‘·+ BìøÏ |üP]Ô $s¡T<ä›yÓTÆq |ü]dæú‘·T\T HÓ\≈£îHêïsTT. #·eTTs¡T ôd>∑‘√ ì‘·´edüsê\ <Ûäs¡\T eT]+‘· uÛÑ>∑uÛÑ>∑ eT+≥THêïsTT. bÕ\ qT+∫ _j·T´+, |ü|ü⁄Œ\T, q÷HÓ\T Ç‘·s¡ ($T>∑‘ê 2˝À)

ø£eä T˝Ò˝Ò`ne⁄≥¢ -ne⁄˝À≥T¢, ìsêàD≤˝ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ πswüHé >√<ëeTT\qT ‘·ìF #˚dæq CÒd” nÁ$$<Û

s¡+>±¬s&ç¶, p˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì eTùV≤X¯«s¡+ eT+&É\+˝Àì |ü\T πswüHé >√<ëeTT\qT CÒd” »>∑Hêï<Ûä+ ‘·ìF #˚dæ kÕº≈£î\qT |ü]o*+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì |ü\T πswüHé >√<ëeTT\qT Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± CÒd” e÷{≤¢&ÉT‘·÷... e#˚à HÓ\˝À |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± n<äq+>± Á|üuÛÑT‘·«+ düs¡|òüsê #˚ùd >√<äTeT\T, #·¬øÿs¡qT düø±\+˝À n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘·Vü≤d”˝≤ús¡¢qT, m+m˝Ÿmdt bÕsTT+{Ÿ Ç+#êØ®ì Ä<˚•+#ês¡T. nø£ÿ&ÉTqï ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ HêD´‘·qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î XÊ+|æfi¯¢qT ùdø£]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+ ø√ôV≤&é Á>±eT+˝À >∑\ 118 mø£sê\ d”*+>¥ uÛÑ÷$Tì. n<˚ $<Ûä+>± CÖ≥sY ]+>¥ s√&ÉT¢˝À uÛÑ÷eTT\ ø√˝ÀŒsTTq yê]øÏ Çe«qTqï e+<ä mø£sê\ Á|ü‹bÕ~ø£ uÛÑ÷$Tì ≈£L&Ü C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY |ü]o*+#ês¡T. CÒd”‘√ bÕ≥T Äj·÷ eT+&É˝≤\ ‘·Vü≤©˝≤›s¡T¢, Ç‘·s¡ ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤<äT›sêfi¯¢ ‘=\–+|ü⁄ ìsêàD≤\ô|’ y˚≥T uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 27, (düTes¡íyês¡Ô): uÀ&ÉT |üŒ˝Ÿ Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì $$<Ûä ˝Ò`ne⁄≥¢ô|’ õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷bÕs¡T. õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T ámdt Hêj·Tø˘,($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 28, E˝…’ 2012

bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ düMTø£å 30q dü<äs¡Hé ø±´+|ü⁄ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): X¯óÁø£yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á>±eT|ü+#êj·Tr˝À Á>±eT düuÛÑ »]–+~. bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ »]–q düMTø£å˝À Á>±eTdüTú\T |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝À dü]>± ˝Òì e÷´H騽Ÿ‡qT u≤>∑T#˚sTT+#ê\ì ø√sês¡T. esê¸ø±\+˝À yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü Á|ü‹ ø±\˙˝À ;¢∫+>¥ #·˝Ò¢˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. &Ó+>∑÷´ Á|üã\≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ndüÔe´düÔ+>± ñqï s√&É¢qT u≤>∑T#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À mø£ÿ&Ü es¡¸+ ˙s¡T ì\« ñ+&É≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì, Á|ü‹ ø±\˙˝À <√eT\ eT+<äT ø={≤º\ì Á>±eT düuÛÑ˝À #ÓbÕŒs¡T. |ü≥ºD+˝ÀøÏ |ü+<äT\T sê≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü+<äT\ ô|+|üø£+<ës¡T\≈£î e#˚à HÓ\ 10e ‘˚B es¡≈£î ôdŒwü˝≤|ò”düsY >∑&ÉTe⁄ Ç#êÃs¡ì, Ä˝À|ü⁄ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ yÓ‘·Tø√ÿø£b˛‘˚ yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î&ÉT dü÷s¡´+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD ôdŒwü˝≤|ò”düsY CÀ´‹, Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù qs¡Vü≤], e÷J m+|”|” XÊ´yéTsêe⁄ Á>±e÷_ÛÛeè~Δ #Ó’s¡àHé y˚eTT\ lìyêdt¬s&ç¶, Á>±eTdüTú\T, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á >±e÷_Ûeè~Δ eTVæ≤fi¯\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\T ñqï‘· \øå±´ìï #˚s¡Tø√yê* $Tj·÷|üPsY, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): ñqï‘· \øå±´\qT ìπsΔwæ+#·Tø=ì Ä ~X¯>± ø£èwæ #˚ùdÔ dü‘·Œ¤*‘ê\qT kÕ~Û+#·e#·Ãì _»®+ #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #Ó’¬sàHé _»®+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. $Tj·÷|üPsY˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À 2011, 12 $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq CÒ.πse‹øÏ 3y˚\, |ü+&É] Äq+<é≈£î 2y˚\T, @.ÁoìyêdüT≈£î 1yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T Á≥düTº ‘·s¡|ü⁄q Äj·Tq q>∑<äT ãVüQeT‘·T\‘√ bÕ≥T C≤„|æø£\qT n+<äCÒXÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± 5e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î 1y˚sTT, 500, 300 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø£eT•ø£åD‘√ ≈£L&çq $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫q|ü⁄Œ&ÉT J$‘·+˝À sêDÏkÕÔs¡Hêïs¡T. Á|ü‹ $<ë´]ú˝À <ë– ñqï X¯øÏÔ, kÕeTsêú´\qT ‘Ó\TdüTø=ì yê]øÏ nqT>∑TD+>± $<ä´ |ü≥¢ Ábı‘·‡Væ≤+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\ô|’q ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T sê+#·+<äsY¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´j·TT\T dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, ø√{Ϭs&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü˝…¢ìÁ<ä #˚dæq Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] &ç.s¡y˚Twt y˚T&ÉÃ˝Ÿ, p˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): ;d” dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢˝À dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ nìï $<Ûë\ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì eT+&É\ Á|ü‘˚´ø± ~Ûø±] &ç.s¡y˚Twt ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ |ü˝Ò¢ìÁ<ä˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì ;d” yÓ˝ÒŒ¤sY Vü‰düºfi¯¢˝À ìÁ<ä #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... s¡÷.1.72 \ø£å\ ì<ÛäT\‘√ ;d” dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢˝À nìï dü<äTbÕj·÷\T ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq Vü‰düºfi¯¢˝Àì $<ë´s¡Tú\ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, ÄVü‰s¡ HêD´‘·, e+≥ eTqTwüß\ |üìrs¡T Ç‘·s¡ düeTdü´\ >∑T]+∫ $<ë´s¡Tú\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 30q dü<äs¡Hé ø±´+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹˝À ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ ø±´+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á ø±´+|ü⁄˝À $ø£˝≤+>∑T\ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T |ü]o*kÕÔs¡ì, ˝Òìyê]øÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø=H˚ neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔs¡ì $e]+#ês¡T. á ø±´+|ü⁄qT $ø£˝≤+>∑T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T.

;CÒ|” düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT y˚T&ÉÃ˝Ÿ, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): 2014˝À m˙¶j˚T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫à ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+#·&É+ U≤j·TeTì ;CÒ|” y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ m\¢+ù|≥˝À ;CÒ|” düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À <ë<ë|ü⁄ 50 eT+~ bÕغ düuÛÑ´‘·«+ rdüT≈£îHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. düuÛÑ´‘ê«ìøÏ eT+∫ düŒ+<äq ek˛Ô+<äHêïs¡T. Á|ü»\ qT+∫ eT+∫ Ä<äs¡D \_Ûk˛Ô+<äì, bÕغ˝À #˚πs+<äT≈£î #ê˝≤eT+~ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛#·j·T´, q]‡+Vü≤, »>∑Hé, Á>±eT Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± es¡\øÏåà Áe‘· |üP»\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À X¯óÁø£yês¡+ |òüTq+>± es¡\øÏåà Áe‘· |üP»\T »]>±sTT. ÁXÊeDe÷dü+˝À bÂs¡í$TøÏ eTT+<äT e#˚à X¯óÁø£yêsêìøÏ n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+≥T+~. Ä s√E es¡\øÏåà Áe‘·+ ñ+&É≥+‘√ y˚≈£îeC≤eTTqT+#˚ eTVæ≤fi¯\T Ä\j·÷˝À¢ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÛÑ≈£îÔ\‘√ Ä\j·÷\˙ï øÏ≥øÏ≥˝≤&ÜsTT. es¡\øÏåà Áe‘·+ s√E ìwüº‘√ |üPõùdÔ Ç+{À¢ dæs¡T\T ≈£îs¡TkÕÔj·Tì eTVæ≤fi¯\ qeTàø£+. n˝≤π> Áe‘·+ s√E eTVæ≤fi¯\T ñ|üyêdü+ ñ+&É≥+ ÄqyêsTTr.

ì‘·´edüsê\ <Ûäs¡\T #·Tø£ÿ\q+≥&É+‘√ ã&ÉT>∑T J$øÏ |üP≥ >∑&Ée≥y˚T ø£wüº+>± e÷]+~. eTs√yÓ’|ü⁄ dæ+&çπø≥T¢ düsêÿsY n+&É‘√ eT]+‘· ¬s∫Ãb˛‘·THêïsTT. B+‘√ ì‘·´edüsê\qT ≈£L&Ü ¬s{Ϻ+|ü⁄ <Ûäs¡≈£î ø=qT>√\T #˚j·÷*‡q <äTdæú‹ HÓ\≈£î+~. eTs√yÓ’|ü⁄ kı+‘· Ç+{Ï ø£\ kÕe÷qT´&çøÏ ø£\>±H˚ e÷]+~. dæyÓT+{Ÿ qT+∫ ÇdüTø£ <Ûäs¡\≈£î ¬sø£ÿ˝§#êÃsTT. q\¢ ãC≤s¡TqT ìj·T+Á‹+#ê*‡q düsêÿπs yê]øÏ n&ÉT>∑T\≈£î eT&=>∑T˝§‘·Ô‘·Tqï≥T¢ e´eVü‰]düTÔqï~. ô|’øÏ e÷Á‘·+ dæ+&çπø{Ÿ <Ûäs¡\ qT+∫ ø=+‘·y˚Ts¡¬ø’Hê ù|<ä\≈£î }s¡≥ ø£*–+#ê\ì düsêÿsY ø£|ü≥ ˙‹ì Á|ü<ä]ÙdüTÔqï~. ‘êC≤ düsêÿsY rs¡T‘√ dæyÓT+{Ÿ, ÇdüTø£, _j·T´+ <Ûäs¡\T düMT|üø±\+˝À ~–e#˚à |ü]dæú‹ ø±qsêe&É+ ˝Ò<äT. ù|<ä yê&ç #·<äTe⁄ ‘·q Ä]úø£ k˛úeT‘·≈£î $T+∫q edüTÔe⁄>± e÷]+~. @{≤ πøJ qT+∫ |”J es¡≈£î ô|+#˚ |ò”E\ ô|+|ü⁄‘√ #·<äTe+{≤H˚ Vü≤&É˝…‹Ôb˛j˚T |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. ‘·|üŒì |üqTï b˛≥T¢ ã&Ó®{Ÿ˝À |üqTï b˛≥TqT düsêÿsY ‘·≈£îÿe>± #·÷|æ+∫q|üŒ{Ïø°, @&Ü~ bı&ÉT>∑THê m&Üô|&Ü |üqTï\ uÛ≤sê\qT yÓ÷|üP‘·÷H˚ ñ+~. Äô|’ ø£¬s+{Ÿ düsY#ÛêØ®\ uÛ≤s¡+ eT]+‘· Á|üe÷<ä+>± e÷]+~. á Ä]Ôø£ dü+e‘·‡s¡+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï #·s¡´\‘√ ø£¬s+{Ÿ _\T¢\ uÛ≤s¡+ >∑D˙j·T+>± ô|]–+~. á @&Ü~ ã&Ó®{Ÿ˝À kı+‘· |üqTï\T, |üH˚ï‘·s¡ Ä<ëj·T\ qT+∫ s¡÷.\øå± 17y˚\ ø√≥¢ edü÷fi¯¢qT düsêÿsY \ø£å´+>± #˚düT≈£î+~. á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+ Hê{ÏøÏ >∑‘· @&Ü~‘√

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 24, düTes¡íyês¡Ô: düMT|ü ã+<ÛäTe⁄\ Ç+{À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï ô|[¢ ø√dü+ nqï‘√ ø£*dæ |üÁ‹ø£\qT |ü+#˚+<äT≈£î æq>∑sêìøÏ e∫Ãq z u≤\T&ÉT y˚T&ç|ü*¢˝À »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶ&ÉT. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. q\¢>=+&É õ˝≤¢ H˚πs&ÉT#·s¡¢ eT+&É\+ >∑T&ç>∑T\¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q _. eT\¢j·T´≈£îe÷s¡T&ÉT >ö‘·+(10) ‘·q düMT|ü ã+<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫q ô|[¢ |üÁ‹ø£\qT q>∑s¡+˝À |ü+#˚+<äT≈£î nqïVü≤Øwt≈£îe÷sY‘√ ø£*dæ u…’ø˘ô|’ q>∑sêìøÏ e#êÃs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ y˚T&ç|ü*¢#Ís¡kÕÔ˝À yÓqTø£qT+∫ y˚>∑+>± <ä÷düT≈£îe∫Ãq >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ Ms¡T Á|üj·÷DÏdüTÔqï u…’ø˘qT &Ûûø={Ϻ+~. Á|üe÷<ä+˝À >ö‘·+ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.y˚T&ç|ü*¢ môd’‡ yÓ÷Væ≤HébÕwü eTè‘·<˚Vü‰ìï >±+BÛ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ πødüTqyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T.

mHéÄsY◊ eTVæ≤fi¯ u≤´>∑T #√Ø ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 27, (düTes¡íyês¡Ô): ø=‘·Ôù|≥˝Àì nwüº\ø°Î Ä\j·T+˝À z mHéÄsY◊ eTVæ≤fi¯ u≤´>¥ #√ØøÏ >∑T¬s’+~. u≤´>∑T˝À 20‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, bÕdtb˛s¡Tº ñHêïsTT. Bìô|’ ÄyÓT b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~.

$|ü‘·TÔ\ô|’ j·TTe≈£î\≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD

Çfi¯¢ düú˝≤\≈£î ¬s>∑T´\¬s’CŸ dü]º|òæπø≥T¢ C≤Ø #˚kÕÔ+ X‚]*+>∑+|ü*¢ , E˝…’ 27 düTes¡íyês¡Ô: ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À 12 y˚\ eT+~ ù|<ä\≈£î #Ó+~q Çfi¯¢ düú˝≤\≈£î ¬s>∑T´\¬s’CŸ dü]º|òæπø≥T¢ C≤Ø #˚kÕÔeTì myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹j·÷<äyé ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ø=+&Ü|üPsY˝À Äj·Tq ìyêdü+˝À 123,124 &ç$»Hé\≈£î #Ó+~q yÓ+ø£fÒX¯«s¡q>∑sY, m\¢eTà ã+&É ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q yê]øÏ ¬s>∑T´\¬s’CŸ dü]º|æπø≥T¢ n+<äCÒXÊs¡T. Ç+ø± $T–*q yê]øÏ ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À ¬s>∑T´\¬s’CŸ dü]º|òæπø≥T¢ n++~kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. dü]º|òæπø≥¢ C≤Ø Á|ü‹|üøå±\T Á|ü»\qT nb˛Vü≤\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïj·Tì , nqedüs¡+>± yê]ì eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À 166 Jy√ øÏ+<ä <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ dü]º|æπø≥¢qT n+<äCÒXÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£Lq dü‘·´>ö&é, #êØ, ø±kÕì X¯+ø£sY eTT~sêCŸ, dü‘·Ôj·T´eTT~sêCŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

ã‘·T≈£î uÛ≤s¡+...

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À u≤\T&ç eTè‹

b˛*Ñ˚ 16XÊ‘·+ qT+∫ 18 XÊ‘·+ |üqTï\ Ä<ëj·T+ eè~Δ qyÓ÷<Ó’+~. q÷‘·q ¬s$q÷´ e÷sêZ\ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì Ä]úø£XÊK m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&É÷ Ä<ëj·T XÊK\ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘·÷H˚ ñ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ã&ÉT>∑T J$ ñbÕ~Û neø±XÊ\T n+‘·+‘·e÷Á‘·+>±H˚ ñHêïsTT. ñqï ñbÕ~Û neø±XÊ\T ôd’‘·+ ˙s¡T>±s¡T‘·THêïsTT. Á<äy√´\“D+ <Óã“‘√ ns¡ø=s¡ J‘·+ ≈£L&Ü n$¬s’b˛‘·Tqï~. <˚oj·T Ä]úø£ s¡+>∑+ s√Es√Eø° Á|ü‹≈£L\+>± e÷s¡&É+‘√ |ü]dæú‹ eT]+‘· $wüeT+>± e÷]+~. m≥T #·÷dæHê ã&ÉT>∑T J$øÏ >∑&ÉT¶ |ü]dæú‘·T˝Ò ÄVü‰«ì+#·&É+ ø=düyÓTs¡T|ü⁄.

nÁø£eT ˝Ò-ne⁄≥T¢, ìsêàD≤˝ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ ñ|ü |ü+#êj·Tr n~Ûø±] eTTHêesY\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Á>±eT+˝Àì $$<Ûä ˝Ò`ne⁄≥¢˝À Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù #·+Á<äÁ|üø±wt¬s&ç¶ Vü≤ <äT›sêfi¯¢qT ‘=\–+#ês¡T. ôV≤#Ym+&û@ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äú+>± Á>±eT+˝À @sêŒf…Æq ˝Ò`ne⁄≥¢ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY _Ûø£å|ü‹Hêj·Tø˘ Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ yê{Ïì ‘=\–+#ê\ì Ä<˚•+#·&É+‘√ #·+Á<äÁ|üø±wt¬s&ç¶ Á>±eT+˝À ‘êC≤>± @sêŒf…Æq |ü\T ˝Ò`ne⁄≥¢ô|’ <ë&ç#˚dæ Vü≤<äT›sêfi¯¢qT ‘=\–+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì $$<Ûäø±\˙˝À¢ |ü+#êj·Tr nqTeT‹˝Ò≈£î+&Ü ì]àdüTÔqï Çfi¯¢ô|’ |ü+#êj·Tr <ë&ç#˚dæ ø£≥º&Ü\ô|’ y˚≥T y˚dæ+~. |ü+#êj·Tr dæã“+~ ¬s+&ÉT ãè+<ë\T>± @s¡Œ&ç Á>±eT+˝Àì nqTeT‹˝Òì Çfi¯¢qT \ø£å´+>± #˚düTø=ì ≈£L*Ãy˚‘·\≈£î bÕ\TŒ&ç+~. |ü+#êj·Tr ìj·Te÷e[ì ñ\¢+|òæT+∫ #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø£≥º&Ü\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Á>±eTø±s¡´<ä]Ù #·+Á<äÁ|üø±wt¬s&ç¶ nHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 27, (düTes¡íyês¡Ô): n‘·´edüs¡ |ü]dæú‘·T\T dü+uÛÑ$+ ∫q|üŒ&ÉT rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ôô|’ e+{Ï n+XÊ\ô|’ Á|üC≤s¡ø£åD dü+düΔ,q>∑s¡ b˛©düTXÊK dü+j·TTø£Ô+>± q>∑s¡+˝Àì |ü⁄sêHêVü≤y˚*˝Àì bÕ‘· ø£$TwüqsY ø±sê´\j·T+˝À |ü\Te⁄] j·TTe≈£î\≈£î •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü<Ûëq+>± n–ï Á|üe÷<ë\T »]q|üŒ&ÉT, yêq\T es¡<ä\T e∫Ãq|üŒ&ÉT, uÛÑ÷ø£+|ü+, düTHêMT e+{Ï $|ü‘·TÔ\T dü+uÛÑ$+∫q|üŒ&ÉT rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ 18qT+∫ 45 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡>∑ 20 eT+~ j·TTe≈£î\≈£î •ø£åì∫à yê]øÏ q>∑s¡ ø£$TwüqsY nqTsê>¥ X¯s¡à <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\T n+<äCÒXÊs¡T.

C…’|üPsY≈£î Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯¢ ø=qkÕ–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üj·÷D°≈£î\ s¡B›ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì dæøÏ+Á<ëu≤<é`C…’|üPsY eT<Ûä´ q&ç#˚ Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯¢qT eTs√ ¬s+&ÉT düØ«düT\T y˚Ts¡≈£î ø=qkÕ–+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ <ä.eT.¬s’˝Ò« d”|”Äs√« ¬ø.kÕ+ã•esêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. HÓ+ãs¡T 09736 Á|ü‘˚´ø£ ¬s’\T C…’|üPsY qT+∫ ás√E sêÁ‹ 9.10 >∑+≥\≈£î ãj·T\T<˚] k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 3.55 >∑+≥\≈£î dæøÏ+Á<ëu≤<é #˚s¡T‘·T+~. dæøÏ+Á<ëu≤<é qT+∫ HÓ+ãs¡T 09735 Á|ü‘˚´ø£ ¬s’\T áHÓ\ 30e ‘˚B(k˛eTyês¡+) sêÁ‹ 11.25 >∑+≥\≈£î ãj·T\T<˚] ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 6.15 >∑+≥\≈£î C…’|üPsY #˚s¡T‘·T+~.

mHém|òt◊ q>∑s¡ |”¢qØ áHÓ\ 30q ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé mdtm|òt◊ q>∑s¡ø£$T{° |”¢qØ düe÷y˚XÊ\T áHÓ\ 30q dü+Je¬s&ç¶qsY˝Àì Áoìyêdüq>∑sY ø£eT÷´ì{° Vü‰\T˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì mdtm|òt◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù eT˝Ò¢wt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± myÓTੇ Hêπ>X¯«sY Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Çø£ÿ&É »]π> düe÷y˚XÊ˝À¢ $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\T, $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+, neT\T, dü+πøåeTVü‰düºfi¯¢ |üìrs¡T, ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\T, |ò”EØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ, n~Ûø£|ò”E\ ìj·T+Á‘·D e+{Ï n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.


X¯ìyês¡+, E˝…’ 28, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n_Ûeè~Δ |üqT˝À¢ HêD´‘· bÕ{Ï+#ê* ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY,E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): &ç$»Hé |ü]~Û˝À #˚|üfÒº n_Ûeè~› |üqT˝À¢ HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·≈£î+fÒ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤ eTì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY ¬ø. »>∑Hé nHêïs¡T. &ç$»Hé |ü]~Û yÓTÆdüeTàq>∑sY˝À #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~› |üqT\qT Äj·Tq X¯óÁø£yês¡+ |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ãd”Ô\˝À bÕ<äj·÷Á‘· #˚dæ Á|ü»\ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± kÕúì≈£î\T yês¡T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ ø±\˙\˝À ñqï düeTdü´\qT Á|üD≤[ø£ ã<ä›+>± |ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTÆdüeTàq>∑sY dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT˝Ò¢|ü*¢ yÓ+ø£{Ÿsê+¬s&ç¶, s¡w”<é, ø£èwüíeT÷]Ô, sê»X‚KsY#ê], bÕ|æ¬s&ç¶, lìyêdt¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ es¡\øÏåà |üP»\T X¯+ø£sY|ü*¢, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): |ü$Á‘· ÁXÊeDe÷dü ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ eT+&É \+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ eTVæ≤fi¯\T es¡\øÏåà Áe‘êìï uÛÑøÏÔÁX¯<äΔ\‘√ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTH˚ï ‘·\+≥÷ kÕïHê\T #˚dæ, <˚e\j·÷\≈£î yÓ[¢ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq X¯+ø£sY|ü*¢ Áo $sƒ¡˝ÒX¯«s¡ Vü≤qTe÷Hé Msê+»H˚j·T <˚e\j·÷˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÛÑ≈£îÔ\‘√ Ä\j·÷\T ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÜsTT. M{Ï‘√ bÕ≥T |ü≥ºD+˝Àì ÁokÕsTT u≤u≤ eT+~s¡+, Áo^‘·eT+~s¡+ <˚e\j·÷˝À¢ |üP» \T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕeT÷Væ≤ø£ es¡\øÏåà Áe‘ê\T X¯+ø£sY|ü*¢ düs¡dü«‹ •X¯óeT+~s¡+ bÕsƒ¡XÊ\˝À |üP»\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ ø±s¡´<ä]Ù ãã“sê+ yÓ÷Vü≤Hé, e÷<Ûä÷] <ä+|ü‘·T\T es¡\øÏåà Áe‘êìï ìs¡«Væ≤+#·>± |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q eTVæ≤fi¯\T CÀ´‹ Á|üdüqï, uÛ≤>∑´\øÏåà, πsK, ©\, sê<Ûä ‘·~‘·s¡T\T M]‘√ bÕ≥T kÕeT÷Væ≤ø£+>± |üP»\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ø±s¡+ Ms¡j·T´, ñbÕ<Ûë´j·TT\T $.q]‡+\T, $H√<ä, |ü⁄wüŒ ≈£îe÷], $<ë´s¡Tú\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|òüTq+>± es¡\ø°åàÁe‘· |üP»\T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): ÁXÊeDe÷dü+˝À n‹ eTTK´yÓTÆq es¡\ø°åà Áe‘êìï X¯óÁø£yês¡+ eTVæ≤fi¯\T n‘·´+‘· uÛÑøÏÔÁX¯<äΔ\‘√ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. es¡\ø°åàÁe‘·+ |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ πø|”ôV≤#Y; ø±\˙˝À¢ì |ü\T <˚yê\j·÷\T Ä<Ûë´‹àø£ XÀuÛÑqT dü+‘·]+#·T≈£îHêïsTT. ñ<äj·T+ qT+#˚ eTVæ≤fi¯\T, uÛÑ≈£îÔ\T Ä\j·÷˝À¢ u≤s¡T\T rsês¡T. ÁXÊeDe÷dü+˝À bÂs¡í$TøÏ eTT+<äT e#˚à X¯ó Áø£yês¡+ »]ù| á es¡\ø°åàÁe‘êìøÏ n‘·´+‘· Á|ü<Ûëq´‘· ñ+&É&É+‘√ y˚≈£îe C≤eTTqT+#˚ eTVæ≤fi¯\T <˚yê\j·÷˝À¢ |üPE\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Áe‘·+ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À sêe&É+‘√ Ä\j·÷˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T u≤s¡T\T rsês¡T. ás√E ìwüº‘√ |üPõùdÔ Ç+{À¢ dæs¡T\T ≈£îs¡TkÕÔj·Tì eTVæ≤fi¯\ qeTàø£+. es¡\ø°åàÁe‘·+ s√Eq eTVæ≤fi¯\T ñ|üyêdü+ ñ+&É&É+ ÄqyêsTT‹. á dü+<äs¡“¤+>± ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝Àì sêe÷\j·T+, •yê\j·T+, düT$TÁ‘êq>∑sY˝Àì ø£qø£<äTs¡ZeTà Ä\j·T+, $y˚ø£q+<äq>∑sY˝Àì ô|<ä›eTà Ä\j·T+, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÂuÛ≤>∑´e‹>± ñ+&Ü\ì, ‘·eT≈£î Äs√>∑´ nôw’ºX¯«sê´\T dæ~Δ+#ê\ì á Áe‘·+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. esê*#˚à <˚$ ‘·eT Ç+{ÏøÏ sêyê\ì eTVæ≤fi¯\T ñ|üyêkÕ\T ñ+&ç neTàyê]ì y˚&ÉT≈£îHêïs¡T.

ø=\Hé lìyêdt¬s&ç¶øÏ yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\ n_Ûq+<äq\T

Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫q m+|”&ûy√ _Ûø£å+ X¯+ø£sY|ü*¢, E˝…’ 27 (düTes¡í yês¡Ô): á esê¸ø±\+ Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<äΔ´+ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì X¯+ø£sY|ü*¢ eT+&É\ Á|üC≤|ü]wü‘Y n~Ûø±] _Ûø£å+ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+ ˝Àì n+‘·|üŒ>∑÷&É, dü+πø|ü*¢, \øå±à¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+∫ eTT]øÏ ø±\Te\T, ˙{ÏdüeTdü´, bÕ]X¯ó<äΔ´+ ô|’ Äsê rXÊs¡T. esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔqï+<äTq Á>±e÷˝˝À bÕ]X¯ó <äΔ+ô|’ <äèwæºì kÕ]+#ê\ì |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä s¡TÙ\qT Ä<˚•+#ês¡T. |ü]düsê\T |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñqï≥¢sTT‘˚ á>∑\T, <√eT\T e\¢ yê´<ÛäT\T ekÕÔj·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç˝≤ »s¡>∑≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î ;¢∫+>¥bÂ&ÉsYqT yê&Ü\Hêïs¡T. eTT]øÏ ø±\Te\T X¯ó ÁuÛÑ+ #˚dæ eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄\T ©πøJ\≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤º \ì Ä<˚•+#ês¡T. n+‘·|üŒ>∑÷&É Á>±eT+˝À eTT]øÏ ø±\Te\T, eT+∫˙{Ï düs¡|òüsêô|’ Äsê rXÊs¡T. yÓ÷{≤s¡T #Ó&çb˛sTT+<äì Á|ü»\T ‘Ó\T|ü>± <ëìì eTs¡eT‘·TÔ #˚sTTkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. \øÏåà¬s&ç¶>∑÷&É md”‡ ø±\˙˝À eTT]øÏ ø±\Te\T, d”d” s√&ÉT¢ ì]à+#ê\ì ø±\˙yêdüT\T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À myéT|”&ûz, $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶, sêCÒX¯«sY, |ü+#êsTTrsêCŸ @á, Á>±eT|ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T q]‡+\T, uÛ≤>∑´e‹ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

bÕغ n_Ûeè~ΔøÏ |üì#˚ùd yê]øÏ |òü*‘·+ ñ+≥T+~ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): bÕغ n_Ûeè~›øÏ bÕ≥T|ü&˚ yê]øÏ m|üŒ{Ϭø’Hê ‘·–q |òü*‘·+ ñ+≥T+<äì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT, dü÷sês¡+ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø±s=Œπs≥sY ø±sê´\j·T+ e<ä› 127 e &ç$»Hé ∫+‘·˝Ÿ j·T÷‘Y ø£˙«qsY>± _. øÏwüHé¬s&ç¶ì m+|æø£#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq≈£î bÕغ ø£+&ÉTyê ø£|æŒ m+|æø£ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ øÏwüHé¬s&ç¶ ∫+‘·˝Ÿ˝À bÕغ n_Ûeè~›øÏ bÕ≥T|ü&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. bÕغ u≤<Ûä´‘·\T rdüTø=ì U≤∞>± ñ+&É≈£î+>± ìs¡+‘·s¡+ bÕغ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. bÕغ q4Ç ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ bÕغ j·TTe‘· eTT+<äT+&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À 127 &ç$»Hé øY md”‡ ôd˝Ÿ ø£˙«qsY X¯+ø£sY, Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ , >∑Ts¡Tyê¬s&ç¶, lìyêdt, dü+|ü‘Y, <äTsêZ Á|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT ˙{Ï ìs¡«Vü≤Dô|’ yÓ’C≤„ìø£ b˛{°\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 27 (düTes¡í yês¡Ô): sêj·T˝Ÿ kıôd’{° Ä|òt ¬ø$TÁd”º <äø£ÿHé $uÛ≤>∑+, ; {≤|üsY‡ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ás√E |ü<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î yê≥sY ¬ø$TÁd”º n+&é y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ nH˚ n+X¯+ô|’ ôd’Hé‡ ô|òsTTsY b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ <äø£ÿHé $uÛ≤>∑+ ø±s¡´<ä]Ù Ábıô|òdüsY $.|”dübÕ{Ï ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤_‡>∑÷&É˝Àì ◊◊d”{° Ä&ç{À]j·T+˝À ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ b˛{°\≈£î |ü\T õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q 10e ‘·s¡ >∑‹ $<ë´s¡Tú\T ‘·eT ÁbÕC…≈£îº\qT Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.

3

•yês¡T Á>±e÷˝À¢ |òüTq+>± es¡\øÏåà Áe‘ê\T uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡•yês¡T Á>±e÷˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ es¡\øÏåà Áe‘ê\T |òüTq+>± »]>±sTT. n+<ä+>± eTTkÕÔãT#˚dæq <˚yê\j·÷ \T.. Çfi¯¢˝À eTVæ≤fi¯\T uÛÑø°Ô ÁX¯<ä›\‘√ es¡\øÏåà Áe‘ê \qT Ä#·]+#ês¡T. ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTqT+#˚ eTVæ≤fi¯ \T ô|<ä› dü+K´˝À Ä\j·÷\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, |òæsê®~>∑÷&É, y˚T&ç|ü*¢, |üs¡«‘ê|üPsY, #Ó+–#·s¡¢ Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\T neTàyê]ì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T, ns¡Ãq\‘√ ø°]Ô+#ês¡T. e÷$T&ç ‘√s¡D≤\T.. |üP\>∑Tu≤*+|ü⁄\‘√ düsê«+>∑ düT+<ä s¡+>± r]Ã~~úq Ä\j·T |ü]düsê\T es¡íXÀ_Û‘·+>± e÷sêsTT. ø√]q esê\qT Ç#˚à »>∑Hêà‘·qT n‘·´+‘· ÁX¯<ëúdü≈£îÔ\‘√ |üPõ+#ês¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± mìï¬ø’q ø=\Hé lìyêdt¬s&ç¶ì ÄbÕغ Hêj·T≈£î\T X¯ó Áø£yês¡+ Hê&ÉT ø£*dæ Äj·Tq≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q≈£î |ü<ä$ n|üŒ–+∫q bÕغ ô|<ä›\+<ä]ø° s¡TD|ü&ç ñ+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ìC≤+ù|≥ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À bÕغ n_eè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ C…+&Ü m>∑s¡y˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ ‘·eT bÕغ $»j·Tπø‘·q+ m>∑s¡y˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T »j·Tø£èwüí, eTùV≤wteTT~sêCŸ, dü+JyécÕ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#Ó‘·ÔqT ‘·s¡*+#˚ ]øå±\ |ü+|æD° ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ 131 &ç$»Hé˝Àì >∑DÒwtq>∑sY˝À JôV≤#Ym+d” Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT #Ó‘·ÔqT ‘·s¡*+#˚ ]øå±\qT ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ø±]à≈£î\≈£î |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yêHêø±\+˝À Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê\ì kÕúì≈£î\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø±\˙˝À Á|ü‹s√E #Ó‘·ÔqT ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î M\T>± JôV≤#Ym+d” n~Ûø±s¡T\˝À e÷{≤¢&ç #Ó‘·ÔqT ‘·s¡*+#˚ ]øå±\qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±\˙yêdüT\T ]øå±˝À ø±≈£î+&Ü |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ #Ó‘·ÔqT y˚dæq≥¢sTT‘˚ s¡÷. 500 es¡≈£î »]e÷Hê $~ÛkÕÔs¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eTq |ü]düsê\qT ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À #Ó‘·ÔqT y˚j·T&É+ e\¢ n$ ≈£î[¢b˛sTT n+≥Tyê´<ÛäT\T Á|üã˝Ò Á|üe÷<ä+ñ+<äHêïs¡T. n+<äTπø ø±\˙˝À Äs¡Tãj·T≥ #Ó‘·Ô y˚j·T≈£î+&Ü Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– #Ó‘·ÔqT ùdø£]+#·&ÜìøÏ ]øå±\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹s√E Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ ]øå± n‘·qT #Ó‘·ÔqT ùdø£]kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ »e÷qT˝…’q dü+‘√wt, b˛#·j·T´\T Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ #Ó‘·ÔqT ùdø£]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑DÒwtq>∑sY yÓ˝…Œ¤sY dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT q]‡+Vü‰¬s&ç¶, uÛ≤düÿsYsêe⁄, j·÷<ä–], <äTsêZsêe⁄, *+>∑+ j·÷<äyé, sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, s¡$, uÛ≤eHêsêj·TD, mdtm˝Ÿ q]‡+Vü‰sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ E˝…’ 28, 2012

Áø£eT•ø£åD, #ê‘·è‘·«+, <Ûë]àø£ ∫+‘·q\ ø£\sTTπø

yÓTT|òüT˝Ÿ kÕÁe÷»´+ ªÄÁ>±μ

ªs¡+C≤Hé e÷dü+μ

ªs¡+C≤Héμ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± eTTdæ¢+ eT‘·düTÔ\T Ä#·]+#˚ ˇø£ ñ|üyêdü Bøå± Áe‘·+ eT]j·TT ÇkÕ¢MTj·T πø\+&ÉsY ˝Àì ˇø£ HÓ\ ù|s¡T. HÓ\\ Áø£eT+˝À ‘=$Tà<äe~. |ü+&ÉT>∑ nH˚~ @ eT‘êìø£ düã+~Û+∫q<Ó’Hê düπs ....<ëì yÓqTø£ ˇø£ dü+<˚X¯+ <ë– e⁄+≥T+~. |ü+&ÉT>∑ e÷qyê[øÏ Væ≤‘êìï uÀ~ÛdüTÔ+~. eTTdæ¢+\T n‘·´+‘· |ü$Á‘·+>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚ ªs¡+C≤qμ |ü+&ÉT>∑ ôd’‘·+ Ç<˚ Væ≤‘êìï eTqyê[øÏ n+~düTÔ+~. #ê+Á<äe÷Hêìï nqTdü]#˚ ÇkÕ¢MTj·T πø\+&ÉsY ‘=$Tà<äe HÓ\ s¡+C≤Hé, Bìì eTTdæ¢+\T n‘·´+‘· |ü$Á‘·yÓTÆq~>± uÛ≤$kÕÔs¡T. <ëìøÏ Á|ü<ÛëqyÓTÆq ø±s¡D+ ª~e´ KTsêHéμ Á>∑+<∏ä+ á e÷dü+˝À n$s¡“¤$+#·&Éy˚T! Áø£eT•ø£åD, #ê‘·è‘·«+, <Ûë]àø£ ∫+‘·q\ ø£\sTTπø ªs¡+C≤Hé e÷dü+μ HÓ\ s√E\T ø£∫Ñ·+>± ìØí‘·y˚fi¯≈£î düVü≤Ø ø√dü+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTH˚ eTTdæ¢yéT k˛<äs¡T\T ìÁ<ä˝ÒkÕÔs¡T. |ü>∑\+‘ê <Ûäs¡àj·TT‘·+>± #˚j·Te\dæq |üqT\T #˚kÕÔs¡T. kÕj·T+Á‘·+ n+<äs¡÷ ˇπøy˚fi¯≈£î ÇkÕÔsY #˚kÕÔs¡T. ôd’ì≈£î˝≤¢ ìj·TeT ìã+<Ûäq\≈£î ø£≥Tºã&É‘ês¡T. á $<Ûä+>± ñ+&É≥+ e\¢ s¡+C≤Hé e÷dü+ yê‘êes¡DeT+‘ê |ü⁄D´ø±s¡´+, <Ó’e;Û‹ nH˚ düT>∑TD≤\‘√ ì+&çb˛‘·T+~. HÓ\s√E\T >∑&É∫q nq+‘·s¡+ ª|üyê«˝Ÿμ e÷dü|ü⁄ HÓ\e+ø£ <äs¡Ùq+ »]–q yÓ+≥H˚ |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄ø=+{≤s¡T. á<é>±Vü≤˝À qe÷CŸ |üP]Ô nsTTq nq+‘·s¡+ nø£ÿ&É düe÷y˚X¯yÓTÆq yê]˝À M˝…’q+‘· m≈£îÿeeT+~ì ø£*dæ düTVü≤è<들e+‘√ #˚‘·T\T ø£\T|ü⁄‘ês¡T. nq+‘·s¡+ eTTdæ¢y˚T‘·s¡ k˛<äs¡T*ï Ç+{ÏøÏ ÄVü≤«ìkÕÔs¡T. n$T‘êq+<ä+‘√ |üs¡düŒs¡+ Ä*+>∑q+ #˚düTø=+{≤s¡T. $+<äT Äs¡–kÕÔs¡T. á e÷düeT+‘ê eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\‘√ düVü≤ Ç‘·s¡ eT‘·TdüTÔ\T ≈£L&Ü Vü≤©+ nH˚ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq e+≥ø£+ Äs¡–kÕÔs¡T. q>∑s¡+˝À n&ÉT>∑&ÉT>∑THê Vü≤©+ <äTø±D≤\T ø£qã&É‘êsTT. ‘·q Vü≤è<äj·T yÓ’XÊ˝≤´ìï Á|ü‹ e´øÏÔ ˝Àø±ìøÏ #ê{Ïq|ü⁄Œ&˚ »qà≈£î kÕs¡úø£‘·, dü+|üPs¡í‘·, n~ &ÉãT“ >∑&Ûç+#·&É+e\¢ sê<äT. ø√]ø£\T HÓs¡y˚s¡T“ø√e&É+e\¢ nq≈£L&ÉqT. Ç~ nq+‘· J$‘· dü‘·´+, |üs¡«~Hê\ kÕsê+X¯+.

j·T÷ø£*|üºdt ÄsTT˝Ÿ ‘√ #·s¡à kÂ+<äs¡´+..! &Ûç©¢øÏ <ë<ë|ü⁄ 200 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï ÄÁ>± ˇø£ #·]Á‘ê‘·àø£ |üsê´≥ø£ düú\+. ñs¡÷› Á|üeTTK ø£$ ªMTsê® >±*uŸμ ÄÁ>±˝À »ìà+#ês¡T. Á|üeTTK dü+^‘· $<ë«+düT\T ñkÕÔ<é ô|ò’j·÷CŸ U≤Hé ≈£L&Ü ÄÁ>±≈£î #Ó+~qyêπs. yÓTT|òüT\T\ ø±\+˝À ÄÁ>± yê] sê»<Ûëì>± Á|üdæ~Δ #Ó+~+~. 1525˝À Ç~ yÓTT|òüT˝Ÿ kÕÁe÷C≤´ìï kÕú|æ+∫q u≤ãsY kÕ«BÛq+˝ÀøÏ e∫Ã+~. 1571˝À nø£“sY ÄÁ>±˝À ˇø£ ø√≥qT ì]à+#ê&ÉT. »Vü≤+^sY, cÕ»Vü‰Hé\ bÕ\Hê ø±\+˝À ÄÁ>± q>∑s¡+ #·T≥÷º 16 Á|üy˚X¯ <ë«sê\‘√ ˇø£ >√&É ñ+&˚~. 1803˝À ÄÁ>±qT ádtº Ç+&çj·÷ ø£+ô|˙ #˚õøÏÿ+#·T≈£î+~. uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ ñ‘·Ôs¡uÛ≤>∑+˝À ‘·eT kÕÁe÷C≤´ìï $düÔ]+∫q ‘·sê«‘· Á_{Ïwt bÕ\≈£î\T yêj·TTe´+˝À ñqï ÁbÕ$Hé‡\≈£î ÄÁ>±qT sê»<Ûëì>± #˚XÊs¡T. ÄÁ>± q>∑s¡ #·]Á‘· ˝À&û ø±\+˝ÀH˚ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆHê ÄÁ>± Ç|ü⁄Œ&ÉTqï dæú‹øÏ ø±s¡≈£î\T e÷Á‘·+ yÓTT|òüT\T˝Ò nì #Ó|üŒe#·TÃ. <äs¡Ù˙j·T düú˝≤\T ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ: ÄÁ>±˝À dü+<ä]Ù+#·<ä–q düú˝≤˝À¢ m≈£îÿe Á|üC≤<äs¡D bı+~q~ ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ. j·TeTTHê qB rs¡+˝À yÓ\dæq ‘Ó\¢bÕ\sê‹ ø£≥º&É+ ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ cÕ»Vü‰Hé, eTT+‘êCŸ uÒ>∑+\ Áù|eT≈£î >∑Ts¡TÔ>± ì\TdüTÔ+~. Ç~ 1653˝À |üPs¡ÔsTT+~. ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ ìsêàD≤ìøÏ <ë<ë|ü⁄ 22 dü+e‘·‡sê\ ø±\+ |ü{Ϻ+~. ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ Á|üy˚X¯+ <ë«s¡+ <ä>∑Zs¡ KTsêHé˝Àì Äj·Tr\T #Óø±ÿs¡T. ô|’ uÛ≤>∑+˝À ∫qï ∫qï &√yéT‡ ì]à+#ês¡T. ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ s¡÷|ü⁄πsK\qT &çC…’Hé #˚dæ+~ ÇsêHé≈£î #Ó+~q ñkÕÔ<é ákÕ. eTVü≤˝Ÿ ìsêàD+˝À ø±qe#˚à ø±]«+>¥ #·÷&É<ä–q~. eTVü≤˝Ÿ ô|’ø£|ü⁄Œ˝À¢ neT÷\´yÓTÆq sêfi¯¢qT bı~>±s¡T. ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ≈£î Hê\T>∑T yÓ’|ü⁄˝≤ ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T sêfi¯¢‘√ ì]à+∫q Á|üVü‰Ø ñ+~. á Á|üVü‰Ø >√&É˝À

ñqï eT÷&ÉT <ë«sê\˝À ˇø£ <ë«s¡+ ‘·\T|ü⁄\T ‘·÷s¡TŒyÓ’|ü⁄q ‘Ós¡T#·T ≈£î+{≤sTT. Á|ü<Ûëq <ë«s¡yÓTÆq <äøÏåD <ë«s¡+, eT÷&Ée <ë«s¡+ ‘·\T|ü⁄\T |ü•ÃeT~X¯˝À ‘Ós¡T#·T≈£î+{≤sTT. ‘êCŸeTVü≤˝Ÿì ˇø£ $XÊ\yÓTÆq y˚~ø£ô|’ ì]à+#ês¡T. á y˚~ø£ Hê\T>∑T eT÷\˝À¢ 4 bı&Éyê{Ï düÔ+uÛ≤\T ñHêïsTT. á düÔ+uÛ≤\ eT<Ûä´ ñqï Á|ü<˚X¯+˝À cÕ»Vü‰Hé, eTT+‘êCŸ\ düe÷<ÛäT\THêïsTT. á Á|ü<˚X¯+˝ÀH˚ yê]ì Kqq+ #˚XÊs¡T. M] düe÷<ÛäT\ô|’ mH√ï edüTÔe⁄\qT, sêfi¯¢qT bı~>±s¡T. ¬s+&ÉT düe÷<ÛäT\≈£î Hê\T>∑T yÓ’|ü⁄˝≤ n<äT“¤‘·yÓTÆq C≤©\T ø£ì|ækÕÔsTT. Á|ü<Ûëq <ë«sêìøÏ, eTTK´ ìsêàD≤ìøÏ eT<Ûä´ ñqï Á|ü<˚X¯+˝À ˇø£ #·ø£ÿì ‘√≥, Ä ‘√≥˝À Çsê˙ &çC…’Hé˝À ˇø£ n+<äyÓTÆq bòÂ+f…Hé |üsê´≥≈£î\qT düyÓ÷àVæ≤‘·T\qT #˚kÕÔsTT. ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ ìsêàD+˝À bÕ˝§Zqï ÁXÊ$T≈£î\T ìedæ+∫q Á|ü<˚X¯+ Ç|ü⁄Œ&=ø£ ∫qï |ü≥ºD+. <ëìï ª‘êCŸ>∑+CŸμ nì n+{≤s¡T. ˝≤˝Ÿ œ˝≤¢ (mÁs¡ø√≥): <ë<ë|ü⁄ 8 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ø=qkÕ–q á ìsêàD≤ìï nø£“sY j·TeTTHê q~ ˇ&ÉT¶q ì]à+#ê&ÉT. Ç~ ÄÁ>±˝À ñqï ¬s+&Ée Á|ü<Ûëq ø£≥º&É+. Çø£ÿ&É ñqï uÛÑe+‘·T˝À¢ #ê˝≤ es¡≈£î ªcÕ»Vü‰Héμ Ws¡+>∑CÒãT bÕ\Hêø±\+˝À ì]à‘·eTj·÷´sTT. ˝≤ø˘ œ˝≤¢ ìsêàD≤ìøÏ uÛ≤Ø dü+K´˝À ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T sêfi¯¢qT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. ø√≥ Á|üy˚X¯<ë«s¡+ ‘·\T|ü⁄ô|’ sêCŸ|ü⁄‘Y düsê›sY neTsYdæ+>¥ sê<∏√&é >∑TÁs¡+ô|’ kÕ«Ø #˚düTÔqï≥Tº ñqï ˇø£ Á|ü‹eT ñ+~. Ä Á|ü‹eT neTsYdæ+>¥ m‘·ÔsTTq ø√≥ >√&ÉqT >∑TÁs¡+‘√ düVü‰ m–] ne‘·*øÏ <ä÷øÏq kÕVü≤dü|üP]‘·yÓTÆq yÓ’Hêìï »„|æÔøÏ ‘ÓdüTÔ+≥T+~. ø√≥˝À n+<äyÓTÆq ìsêàD≤\T mH√ï ñHêïsTT. yê{Ï˝À owteTVü≤˝Ÿ, »Vü≤+^sY eTVü≤˝Ÿ, ByêH˚ ÄyéT, ByêH˚ U≤dt, s¡+>¥eTVü≤˝Ÿ, q÷s¡®Vü‰Hé eTVü≤˝Ÿ ˝≤+{Ï$ #·÷&É<ä–q$. á ø√≥qT dü÷s√´<äj·T+ qT+∫ dü÷sê´düÔeTj·T+ es¡≈£î ‘Ós¡∫ ñ+#·T‘ês¡T. ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ≈£î 3 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï á ø√≥ ãTs¡TE ô|’qT+∫ ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ n+<ë\qT MøÏå+∫e#·TÃ. ø√≥˝ÀH˚ cÕ»Vü‰Hé ‘·q ∫e] s√E\T >∑&çbÕ&ÉT. dæøÏ+<äsê: n+<äyÓTÆq á uÛÑeq ìsêà‘· nø£“sY eTVü‰sêE. 1613˝À n‘·ì ø=&ÉT≈£î »Vü‰+^sY á ø£≥º&É+ ìsêàD≤ìï |üP]Ô #˚XÊ&ÉT. dæø£+<äsê˝À nø£“sY düe÷~Û ñ+~. düe÷~Ûì #·÷&Ü\qT≈£îH˚yêfi¯ó¢ yÓT≥T¢ ~– ÁøÏ+<äøÏ yÓfi¯¢e\dæ ñ+≥T+~. á uÛÑeq ìsêàD+˝À ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T sêfi¯flqT, bÕ\sêsTTì ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. á ø£≥º&É+ Ç+&√`ÇkÕ¢$Tø˘ •\Œø£fi¯\ n<äT“¤‘· dü+>∑e÷ìï ‘Ó*j·T#˚düTÔ+~. q>∑sêìøÏ <ë<ë|ü⁄ 10 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï á Á|ü<˚XÊìï #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î ]øå±\T, Ä{À\T, {≤ø°‡\T, ãdüT‡\T \_ÛkÕÔsTT. N˙ø± s√C≤: Ç~ bÕØÙ yêdüTÔø£fi¯≈£î ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq ñ<ëVü≤s¡D>± ì\TdüTÔ+~. Bs¡È #·‘·Ts¡ÁkÕø£s¡+˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± Bìï yÓTT|òüT˝Ÿ #·Áø£e]Ô cÕ»Vü‰Hé n|üŒ{Ï ø£$, $<ë«+düT&ÉT

nsTTq wü≈£î˝≤¢ C≤„|üø±s¡Δ+ ì]à+#ê&ÉT. |üsê´≥≈£î\T m+‘√ ÄdüøÏÔ>± ‹\øÏkÕÔs¡T. m‘êà‘Y ñ<Í›˝≤ düe÷~Û: ‘Ó\¢ì bÕ\ sê‹‘√ ì]à‘·yÓTÆq á düT+<äs¡yÓTÆq ìsêàD+ bÕØÙ •\Œø£fi¯≈£î ˇø£ n<äT“¤‘· ñ<ëVü≤s¡D>± #Ó|üŒe#·TÃ. uÒ>∑+ q÷s¡®Vü‰Hé ‘·q ‘·+Á&ç >∑j·÷ düTB›Hé uÒ>¥ C≤„|üø±s¡ú+ Bìï ì]à+∫+~. Çø£ÿ&˚ q÷s¡®Vü‰Hé ‘·*¢ì Kqq+ #˚XÊs¡T. ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ ø£+fÒ eTT+<äT ì]à+∫q á ø£≥º&É+ ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ ìsêàD≤ìøÏ ˇø£ Áù|s¡D>± ì*∫+<äì #ÓãT‘ês¡T. á ìsêàD≤ìøÏ q\TyÓ’|ü⁄˝≤ ñ<ë´qeHê\T ñHêïsTT. BìøÏ ñqï øÏ{Ïø°\T eT]+‘· n+<ëìï #˚≈£Ls¡TkÕÔsTT. C≤e÷ eTd”<äT: cÕ»Vü‰Hé |ü⁄Á‹ø£ »Vü≤Hês¡ Bìì ì]à+∫+~. ÄÁ>± qT+∫ øÏHêØ ãC≤sY yÓfi‚¢ e÷s¡Z+˝À Ç~ ñ+~. ôdsTT+{Ÿ |”≥sY‡ #·]Ã: m‘·ÔsTTq düÔ+uÛ≤\‘√, •Ksê\‘√ ì]à‘·yÓTÆq ôdsTT+{Ÿ |”≥sY‡ #·]à |üsê´≥≈£î\qT u≤>± Äø£]¸düTÔ+~. ÄÁ>±˝À @ Á|ü<˚X¯+ qT+&Ó’Hê á m‘·ÔsTTq •Ksê\qT #·÷&Ée#·TÃ. Bì Á|üø£ÿq nø£“sY ì]à+∫q #·]Á‘ê‘·àø£ Äø£“πs #·]à ñ+~. |üsê´≥≈£î\T nø£“πs #·]Ãì #·÷&É&ÜìøÏ b˛{° |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. C≤Á>∑‘·Ô\T: #ê]Á‘ê‘·àø£ ø£≥º&Ü\qT dü+<ä]Ù+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT >√&É\ô|’ @yÓ’Hê Áyê‘·\T Áyêj·T&ÉyÓ÷ ˝Òø£ >∑Ts¡TÔ\T yÓj·T´&ÉyÓ÷ #Ój·T´sê<äT. ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ ˝Òø£ Ç‘·s¡ ìsêàD≤\≈£î yÓfi‚fl≥|ü⁄Œ&ÉT øÏ∞fl, dæ>∑¬s{Ÿ ˝Òø£ ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\qT yÓ+≥ rdüT≈£îyÓfi¯flsê<äT. n˝≤ ø±≈£î+fÒ Á|üy˚X¯<ë«s¡+ e<ä›H˚ $TeTà©ï ìs√~Û+#˚ neø±X¯+ ñ+~. cÕ»Vü‰Hé, eTT+‘êCŸ\ düe÷<ÛäT\ ø£\ ìsêàD≤\ e<ä› |üìyês¡\≈£î @ $<ÛäyÓTÆq ø±qTø£\÷ Çe«sê<äT. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T düe÷<ÛäT\≈£î HÓ’y˚<ë´\T düeT]Œ+#·&Üìï ≈£L&Ü ìùw~Û+#ês¡T. ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ˝À m≥Te+{Ï #Ó‘·ÔqT bÕs¡y˚dæHê b˛©düT\T |ü≥Tº≈£îì πødüT ô|fÒº neø±X¯+ ≈£L&Ü ñ+~.

uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À U≤´+‹>±+∫q ˙\–] ø=+&É\T n+<ä]ø° u≤>± ‘Ó\TdüT. m+<äTø£+fÒ nø£ÿ&É ªj·T÷ø£*|üºdtμ yÓTTø£ÿ\T n~Ûø£+. j·T÷ø£*|üºdt ÄsTT˝Ÿ X¯ØsêìøÏ mH√ï Á|üjÓ÷»Hê\ì#˚à |òü÷f…Æq q÷HÓ. j·T÷ø£*|üºdt q÷HÓqT #·s¡à+ #ê˝≤ n~Ûø£+>±qT y˚>∑+>±qT |”˝ÒÃdüT≈£î+≥T+~. m+‘√ ‘êC≤<ä Hêìï Çdü÷Ô, X¯Øsêìï #·\¢ãs¡∫ u≤ø°º]j·÷, Ç‘·s¡ ÁøÏeTT\qT q•+|ü CÒdüTÔ+~. j·T÷ø£*|üºdt q÷HÓ X¯Øs¡ eTs¡›q≈£î eT+∫ q÷HÓ. #·s¡à+ eT+≥ \T, |ü⁄s¡T>∑T\T ≈£î{Ϻq H=|ü⁄Œ\T ˝Ò<ë u§ã“\T yÓTT<ä˝…’q$ ¬s+&ÉT #·Tø£ÿ\T y˚ùdÔ #ê\T qj·TyÓTÆb˛‘êsTT. Äs√>∑´Ø‘ê´ #ê˝≤ eT+∫~. BìøÏ>∑\ eT]ø=ìï Á|üjÓ÷>±\qT #˚<ë›+. j·T÷ø£*|üºdt ÄsTT˝Ÿ˝À düVü≤» düTyêdüq ø£\~. #·s¡à+ô|’ e#˚à nH˚ø£ yê´<ÛäT\qT, eT÷´ø£dt $&ÉT<ä\, |ü⁄+&ÉT¢, X¯Øs¡+˝À Ç‘·s¡ uÛ≤>±˝À¢ |ü⁄fÒº |ü⁄+&ÉT¢ #·s¡à dü+ã+~Û‘· Ç‘·s¡ yê´<ÛäT\T qj·T+ #˚düTÔ+~. #·s¡à+ ôd|æºø˘ nsTTHê, ˝Ò<ë NeTT |ü{ϺHê Bì yê&Éø£+ eT+∫ |òü*‘êìïdüTÔ+~. H=|ü⁄Œ\ ìyês¡D≈£î düVü≤» Wwü<Ûä+. XÊØs¡ø£, ø°fi¯fl H=|ü⁄Œ\T ‘·–Z+∫ yÓTÆ+&é ≈£î ]˝≤πø‡wüHé ÇdüTÔ+~. ã¬ø{Ÿ y˚&ç ˙{Ï˝À ø=~› #·Tø£ÿ\T y˚dæ kÕïq+ #˚ùdÔ m+‘√ Vü≤sTT>± e⁄+≥T+~. eT]ìï eT+∫ |òü*‘ê\T ø±yê\+fÒ Bì‘√ \yÓ+&ÉsY ø£\|ü+&ç. á q÷HÓ sêùdÔ #·s¡à+ qTqT|ü⁄ sêe≥+, #·s¡à+ô|’ eT#·Ã\T b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. uÛÑTC≤\T, M|ü uÛ≤>±\≈£î $≥$THé Ç ÄsTT˝Ÿ ‘√ ø£*|æ sêùdÔ eT+∫ |òü*‘ê\T+{≤sTT. #·s¡à dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\≈£î ˝Ò<ë |ü⁄s¡Twüß\T yê] ùwyé ‘·sê«‘· Ä|òüºsY ùwyé ˝ÀwüHé >±qT yê&Ée#·TÃ. j·T÷ø£*|üºdt ÄsTT˝Ÿ qT X¯q>∑|æ+&ç ˝Ò<ë eTT˝≤Ôì $T{Ϻ‘√ ø£*|æ sêùdÔ #·s¡à+ bı&çu≤s¡≈£î+&Ü e⁄+&ç yÓT‘·Ô>±qT, m+‘√ n+<ä+>±qT ø£q|ü&ÉT‘·T+~.

nqTsê>∑+ |üP‘· y˚ùdÔ..Äq+<ä+ $]dæ+~! Äq+<ä+>±, dü+‘√wü+>± ˇø£]‘√ eT] ˇø£s¡T #Ó{≤º |ü{≤º˝ÒdüTø=ì ‹]π> »+≥\T ns¡T<äT>± ø£q|ü&ÉT‘·÷+{≤s¡T. $yêVü≤+ nsTT ø=+‘·ø±\+ >∑&ç∫+<ä+fÒ yê] dü+‘√cÕ\T yÓqTø£|ü&É‘êsTT. dü+‘√wü+>± ‹]π> uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T ‘·«s¡>± ø£q|ü&És¡T. HêHê{ÏøÏ yê] dü+K´ ‘·–Zb˛‘√+~. eT] MTs¡T ø£qTø£ ùV≤|”>± ‹]π> »+≥\T ø£ì|æùdÔ ‘·|üŒø£ #·÷dæ Äq+~+#·+&ç eT] yê]ì n+fÒ ùV≤|” »+≥\qT ø£qTø=q≥+ m˝≤? $yêVü≤yÓTÆ Äq+<ä+>± ñqï »+≥\ \ø£åD≤\T m˝≤ ñ+{≤j·T+fÒ? $yêVü≤+ nsTTq ‘·sê«‘· yÓTT<ä{Ï kÕ] yê] eTTU≤\˝À ø£qã&˚~ uÛÑÁ<ä‘·. ˇø£]‘√ ˇø£s¡T Á|üXÊ+‘·+>± ñ+fÒ, yê] eTTU≤\˝À ø£\ düTK+ ø£q|ü&ÉT‘·T+~.yês¡T ‘·q uÛ≤>∑kÕ«$Tì eT¬se¬s’Hê #·÷düTÔHêïsê? n+≥÷ n≥÷ Ç≥÷ #·÷&És¡T. yê]˝À ndü÷j·T nH˚~ kÕ«s¡ú+ nH˚~ ø£q|ü&Ée⁄. ˇø£]‘√ ˇø£s¡T kÂø£s¡´+>± ñ+{≤s¡T. yês¡T ˇø£]‘√ ˇø£s¡T ø£\dæ ñqï|üŒ{ÏøÏ eTÚq+>± Vü≤sTT>± ñ+{≤s¡T. e÷≥\≈£î yÓ‘·ø£≥+ yê] eT<Ûä´ ñ+&É<äT. ˇø£]‘√ ˇø£s¡T ø£\dæ @ e÷≥\÷ ˝Òø£H˚ Äq+<ä+>± #˚‘·T\T |ü≥Tºø=ì ≈£Ls¡TÃ+{≤s¡T. ø£\dæ Äq+<ä|ü⁄ »+≥\T m\¢|ü⁄&É÷ ø£\dæ |üì #˚kÕÔs¡T. ø£\dæ yê´j·÷eT ‘·s¡>∑‘·T\≈£î Vü≤»s¡e⁄‘ês¡T. ø£\dæ dæìe÷\T #·÷kÕÔs¡T. ø£\dæ cÕ|æ+>¥ #˚kÕÔs¡T. Ç~ n+‘ê yês¡T ˇø£] kÕ+>∑‘·´+ eT] ˇø£s¡T Çwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡H˚<ëìøÏ ì<äs¡Ùq+>± ñ+≥T+~. ø£\dæ düeTj·T+ >∑&É|ü≥+ yê]øÏ m+‘√ Çwüº+. uÛÑs¡Ô m+‘· Ä\dü´yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ mìï Á{≤|òæø˘ C≤yéT \T ñqï|üŒ{ÏøÏ ÄyÓTqT Ä|ò”dt e<ä› ≈£î e∫à |æø£|t #˚kÕÔ&ÉT. ÄyÓTqT #·÷&É>±H˚ n‘·ì u≤<Ûä\T eTs¡∫b˛‘ê&ÉT. n<˚ $<Ûä+>± uÛ≤s¡´ ≈£L&Ü m+‘· <ä÷s¡yÓTÆHê düπs ‘·q uÛÑs¡Ô≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ n+~düTÔ+~. Äq+<äø£s¡ »+≥\T n+fÒ nìï $wüj·÷\˝ÀqT ˇø£]‘√ eT] ˇø£s¡T @ø°uÛÑ$+#ê*‡q |üì ˝Ò<äT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î Vü≤;\T |ü+#·Tø√e≥+..me] ÇcÕº\T yê]øÏ ñ+{≤sTT. ˇø£s¡T #˚dæ+<˚ eT] ˇø£s¡T #˚j·÷\ì ˝Ò<äT. n‘·ìøÏ >√˝ŸŒ¤ Ä&É≥+ Çwüº+. Ä&Éìe«+&ç. Á>ö+&é ˝À ñ+&ç NÛsY‡ #Ó|üŒ+&ç. »+≥\T Äq+<ä+>± >∑&çù|j·T≥+ n+‘· ‘˚*ø£ø±<äT. ø±ì n≥Te+{Ï Äq+<ä|ü⁄ »+≥\T ø£q|ü&ç‘˚...ndü÷j·T|ü&Éø£+&ç. yê] Äq+<ë\ yÓqTø£ s¡Vü≤dü´+ ‘Ó\TdüTø=+&ç.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, E˝…’ 28, 2012

{°#·sY ø£èwüíj·T´qT düôdŒ+&é #˚j·÷*

nÁø£eT |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔqï yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*

≈£s¡÷ï\T dæ. ø±´+|ü⁄, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT˝≤´\ bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT&Ó’q ÁøÏwüíj·T´qT düôdŒ+&é #˚j·÷\ì e&Ó¶s¡ j·TTe»q dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |”≥¢ •eX¯+ø£sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± |”≥¢ •eX¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q+~ø=≥÷ÿsY eT+&É\+ eT˝≤´\ bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT&Ó’q ÁøÏwüíj·T´ n<˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü<√ ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´]úìô|’ ˝…’+–ø£ |üs¡yÓTÆq y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&É≥+ #ê˝≤ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ nHêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ<Ûë´j·TTìô|’ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. |ü$Á‘·yÓTÆq ñbÕ<Ûë´j·T eè‹Ô˝À ñ+&ç ˙#·yÓTÆq Ä˝À#·q\T sêe&É+ #ê˝≤ u≤<Ûäø£s¡yÓTÆq $wüj·TeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Jy√ HÓ+ãsY 63 Á|üø±s¡+ Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À HÓ’‹ø£ $\Te\T uÛÀ~+#·&É+, yê´j·÷e÷ìøÏ Á|ü<Ûëq´‘· Çe«&É+, ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î s√E≈£î ‘·–qìï |”]j·T&é\‘√ $<Ûä´qT uÛÀ~+#˚˝≤ ø£èwæ#˚j·÷\ì nHêïs¡T. nHÓ’‹ø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&çq ÁøÏwüíj·T´ô|’ #·s¡´ rdüTø√ø£b˛‘˚ Á|üC≤ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T #˚düTÔHêïj·Tì n˝≤+{Ï ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ì ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. Äq+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À _Ç&ç, {Ï{Ïdæ, eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡Tú\ s¡ø±Ôìï n~Ûø£ |ò”E\ s¡÷|ü+˝À |”*à y˚düTÔHêïj·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ |ò”E\T #Ó*¢kÕÔeTì $<ë´s¡Tú\T #Ó_‘˚ ÁbÕøϺø£˝Ÿ e÷s¡Tÿ\T ‘·–ZkÕÔeTì j·÷Ce÷Hê´\T uÛÑj·Tô|&ÉT‘·÷ ìã+<Ûäq\≈£î ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ düŒ+~+∫ j·÷»e÷Hê´\ nÁø£e÷\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚j·Tø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q Ä<äè‘·+ #˚kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. $q‹|üÁ‘·+ Ç∫Ãq yê]˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì Áô|’y˚≥T Äq+<é, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T nXÀø˘, õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù õ. s¡+>∑&ÉT, _.Ç&ç, {Ï{Ïdæ, eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T $<ë´s¡Tú\ qT+∫ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ç. lìyêdt j·÷<äyé, ø±s¡´<äs¡TÙ\T Msê#ê], nÁø£eT |ò”E edü÷fi¯¢≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\qT uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑T] #·+Á<äX‚KsY, lqT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

lXË’\+˝À |òüTq+>± kÕeT÷Væ≤ø£ es¡\ø°åà Áe‘·+

;M eTè‹ ‘Ó<˚bÕ≈£î rs¡ì ˝À≥T õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T k˛$TXË{Ϻ

lXË’\+, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): ÁXÊeD ¬s+&Ée X¯óÁø£yêsêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì X¯óÁø£yês¡+ <˚ekÕúq+ kÕeT÷Væ≤ø£ es¡\ø°åà Áe‘· ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫+~. Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝Àì lkÕ«$Tyês¡¢ ì‘·´ ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ á kÕeT÷Væ≤ø£ Áe‘ê\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ܶsTT. á Áe‘êìøÏ ø±e\dæq |üPC≤Á<äyê\ìï+{Ï˙ <˚ekÕúqy˚T düeT≈£L]Ã+~. sêh<˚yê<ëj·T XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à |ü]s¡ø£åD Á≥düTº yê] dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î á $X‚wü ø±s¡´Áø£eT+ »]|æ+#·ã&ç+~. Áe‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZH˚ eTT‘Ó’Ô<äTe ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ø£\XÊìï HÓ\ø=*Œ XÊÁk˛Ôø£Ô+>± á Áe‘·+ »]|æ+#·ã&ç+~. á kÕeT÷Væ≤ø£ eÁ‘· ìs¡«Vü≤D˝À uÛ≤>∑+>± eTT+<äT>± eT+>∑fi¯yêsTT<ë´\ q&ÉTeT y˚<äeT+Á‘ê\‘√ CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚j·Tã&ç+~. ‘·s¡Tyê‘· ns¡Ã≈£î\T, y˚<ä|ü+&ç‘·T\T eTVü‰>∑D|ü‹ |üP»qT »]|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ lkÕ«$T neTàyê] ø£fi≤´DeT÷s¡TÔ\≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]|æ es¡\øÏåàÁe‘·+ ÁbÕs¡+_Û+#·ã&ç+~. $~Û $<ÛëqeTT>± »s¡|üã&çq á Áe‘·+˝À c˛&ÉX¯ Ä|ü#êsê\‘√ es¡˝ø°åà <˚$ì n]Œ+|üCÒj·T&É+ »]–+~.

eTq HÓ’‹ø£ kÕ+Á|ü<ëj·÷\‘√ ÁXÊeDe÷düq es¡\ø°åà Áe‘êìï Ä#·]+#·&É+ nHê~>± ek˛Ô+~. á Áe‘· Ä#·s¡DqT >∑T]+∫ |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT dü«j·T+>± bÕs¡«‹øÏ #Ó|æŒq≥T¢ kÕÿ+<ä, uÛÑ$c˛´‘·Ôs¡ |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. á Áe‘êìï #˚j·T&É+ e\q \ø°åàø£{≤ø£å+ \_Û+∫ düø£\ X¯óuÛ≤\T, ◊X¯«s¡´+ \_ÛkÕÔsTT. eTTK´+>± Ád”Ô\T Bs¡Èø±\+ düTeT+>∑∞>± ñ+&˚+<äT≈£î á Áe‘êìï ‘·|üŒø£ Ä#·]+#ê\ì XÊÁkÕÔ\T #ÓãT‘·THêïsTT. á $wüj·÷ìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì sêh+˝À M˝…’q+‘· m≈£îÿe eT+~ á Áe‘êìï »]|æ+#·Tø√yê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ <˚yê<ëj·T XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à |ü]s¡ø£åD Á≥düTº Á|ü‹ #√≥ <ä>∑Zs¡˝À ñqï <˚yê\j·T+ πø+Á<ä+>± á es¡\ø°åà Áe‘êìï kÕeT÷Væ≤ø£+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ <˚ekÕúq+ kÕeT÷Væ≤ø£ es¡\ø°åàÁe‘êìï ìs¡«Væ≤+∫+~. ø±>± 352 eT+~ düTyêdæqT\T bÕ˝§Zqï á kÕeT÷Væ≤ø£ es¡\ø°åàÁe‘êìï <˚ekÕúq+ <Ûäs¡àø£s¡Ô\ eT+&É* n<Ûä´≈£åî\T ÇeTà&ç XË{Ϻ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ CÀ´‹Á|ü»«\q‘√ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

nÁøn‘·£e´+‘·T yÓπøqTø£düã&çTq\T m‹Ô y ˚ j · ÷ * ≈£î˝≤\ düe÷K´ &çe÷+&é ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): m+_dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\T m‹Ôy˚j·÷\ì m+_dæ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æ. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ Ä dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À $$<ä Á|üC≤ dü+|òü÷\‘√ ø£*dæ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± m+_dæ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æ. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hêsêj·TD j·÷»e÷q´+ yês¡T nÁø£eT+>±, nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü $<ë´dü+düú\T q&ÉT|ü⁄‘·Tqï+<äT≈£î nÁø£eT |ò”E\ô|’ XÊ+‹j·TT‘·+>± e÷{≤¢&É{≤ìøÏ yÓ[¢q m+_dæ dü+|òüT+ $<ë´]ú Hêj·T≈£î\T sêEHêj·TT&ÉT, u≤s¡Zyé, •eHêsêj·TD, m+mdtm|òt Hêj·T≈£î\T lsêeTT\T, ‹eTà|üŒ\ô|’ <äTsê“wü˝≤&ç nÁø£eT πødüT\T ãHêsTT+#ês¡ì Ç≥Te+{Ï πødüT\≈£î mes¡÷ uÛÑj·T|ü&És¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yÓ+≥H˚ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~+∫ Hêsêj·TD j·÷»e÷q´+ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, n<Û˚$<ä+>± nqTeT‹ ˝Òì $<ë´dü+düú\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, nìï Áô|’y˚≥T, ø±s√Œπs{Ÿ, dü÷fi¯¢˝À düTÁ|æ+ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒ Á|üø±s¡+ 25 XÊ‘·+ ù|<äyê]øÏ d”≥T¢ πø{≤sTT+#˚ $<Ûä+>± ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. nìï dü÷fi¯¢˝À |ò”E\T m+‘· edü÷\T #˚düTÔHêïs√ H√{°düT uÀs¡T¶\ô|’ ñ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh+˝À H˚&ÉT m+_dæ\T $<ë´|üs¡+>± n‘·´+‘· yÓqTø£ã&ç ñHêïs¡ì, HêD´yÓTÆq $<ä´q

ø£s¡÷ï\T sê»$Vü‰sY, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, sêh e÷J eT+Á‹ u…’¬s&ç¶ $X¯«yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ qT+∫ nHês√>∑´+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ø√\Tø√˝Òø£ X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.25 ìeTTcÕ\≈£î |üs¡eT|ü~+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ s¡÷|üø£s¡Ô\˝À ˇø£]>± ~e+>∑‘· q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄≈£î, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTøÏ n‘·´+‘· Äràj·TT&ÉT>±, düìïVæ≤‘·T&ÉT>± ñ+≥÷ {Ï&ç|æøÏ ô|<ä› ~≈£îÿ>± |üì#˚j·T&É+ »]–+~. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À m+‘√ ø°\ø£yÓTÆq e´øÏÔ>± m+‘√ eT+~øÏ sê»ø°j·T >∑Ts¡Te⁄>± Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ kÕú|üq≈£î eTT+<äT mHé.{Ï. sêe÷sêe⁄øÏ bÕغì kÕú|æ+#ê\ì >∑{Ϻ>± #Ó|æŒ bÕغ kÕú|üq≈£î eTTVüAs¡ÔeTTqT ìs¡ísTT+∫q yê]˝À _.$yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ñHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ 1983˝À »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ ¬>\Tbı+~q~ yÓTT<ä\Tø=ì 1999 mìïø£\ es¡≈£î ìsê≥+ø£+>± XÊdüqdüuÛÑ≈£î mìï¬ø’ mHé.{Ï. sêe÷sêe⁄, #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT\ eT+Á‹es¡ZeTT˝À mH√ï ø°\ø£yÓTÆq eT+Á‹ |ü<äe⁄\T n~Ûs√Væ≤+∫ m˝≤+{Ï n$˙‹øÏ ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü eT+Á‹>± ø=qkÕ>±s¡T. Äj·Tq mø£ÿ&ÉTqï|üŒ{Ïø° nqTì‘·´+ m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫ m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À ‘Ó<ÓbÕøÏ m+‘√ ù|s¡T U≤´‹ì ‘Ó∫Ãô|{≤ºs¡T. n˝≤+{Ï eTVü≤˙j·TT&ÉT eTè‹ #Ó+<ës¡qï yês¡Ô ‘Ó*j·T>±H˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ~Á>±“¤+‹øÏ ˝Àqj·÷´s¡T. õ˝≤¢˝À ˇø£ d”ìj·TsY Hêj·T≈£îDÏí ø√˝ÀŒj·÷eTì yê] ˝Òì ˝À≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ rs¡ì<äì, nDTì‘·´eTT õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø√dü+ |ü]‘·|æ+#˚ _.$. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ eTè‹øÏ õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± Äj·Tq ≈£î≥T+;≈£î\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì e´ø£Ô |üs¡Tdü÷Ô, yê]øÏ eTH√<ÛÓ’sê´ìï Á|ükÕ~+#ê\ì, _.$. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ä‘·à≈£îXÊ+‹ #˚≈£Lsê\ì uÛÑ>∑e+‘·TDÏ ÁbÕ]údüTÔHêïeTHêïs¡T.

ø£fi≤s¡+>±ìøÏ rs¡ì ˝À≥T : Vü≤qTeT+‘·sêj·T #Í<ä]

m+_dæ\≈£î H˚{Ïø° n+<äì Á<ëø£å˝≤ $T–*b˛sTT+<äì n+<äTπø Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ m+_dæ $<ë´s¡Tú\+<ä]ø° ø±s√Œπs{Ÿ dü÷ÿfi¯¢˝À, ø±˝ÒJ\˝À n&çàwüqT¢ Ç|æŒ+∫, <ëìøÏ dü+ã+~+∫q |ò”E\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#ê\ì ø√sês¡T. ‘·eT &çe÷+&É¢qT HÓs¡y˚s¡Ãø£b˛‘˚ m+_dæ dü+|òüT+, m+_dæ $<ë´]ú dü+|òüT+, Ç‘·s¡ Á|üC≤ dü+|òü÷\qT, $<ë´]Ô dü+|òü÷\qT ø£\T|ü⁄ø=ì ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘êeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, sêh e÷J eT+Á‹ u…’¬s&ç¶ $X¯«yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ eTè‹øÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ kÕ+düèÿ‹ø£ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡T|ü⁄q õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ kÕ+düèÿ‹ø£ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî\T |æ. Vü≤qTeT+‘·sêj·T #Í<ä] dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. _.$. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ ∫qï‘·q+ qT+∫ s¡+>∑düú\ Hê≥ø£s¡+>∑+ô|’ m+‘√ eT≈£îÿe ñ+~. mø£ÿ&É Hê≥ø£eTT\T Á|ü<ä]Ù+∫q düeTj·T+ πø{≤sTT+∫ Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü Vü‰»s¡j˚T´yês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü m+‘√ eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫ yê]øÏ ‘·q e+‘·T düVü‰ø±s¡+ n+<äCÒùdyês¡T. n˝≤+{Ï eTVü‰qTu≤e⁄&ÉT eTè‹ #Ó+~q $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüT≈£îqï ø£fi≤ø±s¡T\T m+‘√ Äy˚<Ûäq≈£î ˝Àqj·÷´s¡T. yê] eTè‹øÏ rÁe dü+‘ê|ü+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ s¡+>∑düú\ ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+, õ˝≤¢ ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+, õ˝≤¢, q>∑s¡ ø£fi≤dü+|òü÷\ ø£fi≤ø±s¡T\T dü+‘ê|ü+ e´ø£Ô+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.


X¯ìyês¡+, E˝…’ 28, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

e´ekÕj·Ts¡+>±ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{ŸqT πø{≤sTT+#ê*

ÄdüŒ], E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À Á|ü»\T m≈£îÿe XÊ‘·+ e´ekÕj·T+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔqï+<äTq, <˚XÊìøÏ yÓqTïeTTø£ ì*∫q nqï<Ûë‘·\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åD+ düŒ+~+∫ e´ekÕj·Ts¡+>±ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ ¬ø{≤sTT+∫ ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê\ì m|æ ¬s’‘·Tdü+|òüT+ sêh ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.sêeTø£èwüí Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\≈£î |ü{≤º\T Çe«+&ç: d”|”◊

ÄdüŒ]˝À X¯óÁø£yês¡+ m|æ ¬s’‘·Tdü+|òüT+ ‘ê\Tø± n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.Hêπ>+Á<äj·T´ n<Ûä´ø£å‘·q ¬s’‘·Tdü<ädüT‡ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± sêh Hêj·T≈£î\T ¬ø.sêeTÁøÏwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nôd’Hé¶, bıs¡+uÀ≈£î uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T #˚düTÔqï ù|<ä ¬s’‘·T\≈£î Ç+‘·es¡≈£î |ü{≤º\T Çe«ø£ ¬s’‘·T\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤k˛Ô+<äHêïs¡T. y˚TeTT n~ #˚XÊ+ Ç~ #˚XÊ+ n+≥÷ Á|üuÛÑT‘·«+ >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ‘·T+<˚ ‘·|üŒ Á|üuÛÑT‘·«+ @$T #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. 60 j˚Tfi¯¢ ô|’ã&çq ¬s’‘·T\≈£î HÓ\≈£î eT÷&ÉT y˚\ s¡÷bÕj·T\T ô|q¸HéqT Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\T rdüT≈£îqï s¡TD≤\qT s¡<äT› #˚dæ ø=‘·Ô s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\Hêïs¡T. 50 XÊ‘·+ dü_‡&û ms¡Te⁄\T $‘·ÔHê\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä>∑wüߺ 9q #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºeTì Äs√Eq eTTK´eT+Á‹ì ø£*dæ nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\T, |üs¡+b˛>∑T uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T\≈£î |ü{≤º\T Çyê«\ì ø√s¡qTHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ.sêeT #·+Á<äj·T´, »>∑Hêï<∏ä+, –&ɶj·T´, eT~›˝Ò{Ï XË{Ϻ ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T.

d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ô|’ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü* ne⁄≈£î, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À ñ|üŒ\bÕ&ÉT ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ yÓ’<ä´ dæã“+~ |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\≈£î, kÕø£ås¡uÛ≤s¡r ø√Ä]¶H˚≥s¡¢≈£î, n+>∑Hé yê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î esê¸ø±\+˝À e#˚à yê´<ÛäT\ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT m+|æ&çz Hê>∑Á|ükÕ<é, yÓT&çø£˝Ÿ Ä|òædüsY düTπswt ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê´<ÛäT\ >∑T]+∫ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T |ü]düsê\ |ü]X¯óÁã‘· bÕ{Ï+#ê\ì, Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ Á&Ó’ &˚ ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ ìÁ<äb˛j˚T≥|ü⁄Œ&ÉT <√eT‘Ós¡\T yê&Ü\Hêïs¡T. Çfi¯¢˝À¢ e´s¡ú |ü<Ûësêú\T ì\«e⁄+&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. eTT]øÏ ˙{Ï >∑T+≥\˝À ;¢∫+>¥ bÂ&ÉsY, düTqï|ü⁄ bı&ç #·*¢, øÏs√wæHé ÁùdŒ #˚sTT+#ê\ì ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î m+|æ&çz dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsY yÓ’»s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T Ä\÷s¡T, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq Ä\÷s¡T˝À X¯ó Áø£yês¡eTT eT+&É\ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ uÛÑeqeTT˝À sêh e´ekÕj·Tø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T sêeTÁøÏwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«eTT ¬s’‘·T\qT ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷düTÔqï<äì, Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î |ü<äM $s¡eTD ‘·s¡Tyê‘· HÓ\dü] ô|q¸Hé Çdü÷Ôqï Á|üuÛÑT‘·«eTT eT] <˚X¯ Á|ü»\≈£î nqï+ ô|&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·T≈£î e÷Á‘·eTT yÓTT+&ç#ÓsTT´ #·÷|ü⁄‘·T+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Á|ü‹ ¬s’‘·T≈£î 60 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ <ë{Ïq yê]øÏ HÓ\≈£î 3000 s¡÷bÕj·T\ Á|üø±s¡+ ô|q¸Hé eT+ps¡T #˚j·÷´\ì sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·eTT ã+»s¡T nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T #˚düTø=+≥Tqï ù|<ä ¬s’‘·T\≈£î |ü{≤º\T eT+ps¡T #˚j·÷´\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêh Hêj·T≈£î\T sêeT#·+Á<äj·T´, dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù »>∑Hêï<∏ä+, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T –&ɶj·T´, Ä\÷s¡T eT+&É\ dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù uÛÑ÷ù|wt, ¬ødæ.sêeTÁøÏwüí, sê»X‚KsY, uÛ≤cÕ, >ödt, Hê>∑sêE, ‹ø£ÿj·T´ kÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì q+<äes¡+ Á>±eT+˝À y˚\dæq Áo #Í&˚X¯«] <˚$ Ä\j·÷+˝À es¡\ø°åà Áe‘·+ |ü⁄s¡wüÿ]+#·T≈£îì, eTVæ≤fi¯\T n~Ûø£ dü+K´\˝À bÕ˝§Zì neTàyê]øÏ kÕeTTVæ≤ø£ ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq\T, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ <˚yê\j·T+ ᡠsêe÷s»qHé X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. #Í&˚X¯«] <˚yê\j·T+˝À |üP»\T #˚düTÔqï z uÛÑ≈£îÔsê\T \ø°åà ‘·÷\wüeTàqT >∑T]+∫ $˝Òø£s¡T\T $es¡D n&ÉT>∑>± ÁXÊeDe÷dü+ ¬s+&Ée X¯óÁø£yês¡+ eTVæ≤fi¯\≈£î m+‘√ Á|”‹ ø£s¡yÓTÆq<äì, eTTU´+>± eTT‘Ó’´<ÛäTe⁄\T es¡\ø°åà Áe‘êìï n‘·´+‘· uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ n#·]kÕÔs¡ì, á |üP»\T #˚j·T&É+ <ë«sê düø£\ X¯óuÛ≤\T ø£\T>∑T‘êj·Tì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ÁXÊeDe÷dü+˝À Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ y˚≈£îeC≤eTTq eT+>∑fi¯ kÕïHê\T Ä#·]+∫, |ü≥TºeÁkÕÔ\T <ä]+∫, |üP» ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤ #˚j·T&É+ e\q düø£\ kÂu≤>±´\T, dæ] dü+|ü<ä\T, dæ~›kÕÔj·Tì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì Áo ø£Hê´ø± |üs¡y˚TX¯«] Ä\j·T+ q+<äT ≈£L&É es¡\ø°åà Áe‘·+ dü+<äs¡“+>± n~Ûø£ dü+KÃ\˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

bÂwæºø±Vü‰s¡+ rdüTø√yê*: @&û |ü<äà» yÓ\T›]Ô, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): ì+&ÉT >∑]“˙>± e⁄qï eTVæ≤fi¯\T b˛wüø£ $\Te\T ø£*–q ÄVü‰sêìï rdüTø√yê\ì m&ç. |ü<äà» nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ◊<äe s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. kÕúìø£ m+|æ|æ y˚TsTTHé dü÷ÿ˝Ÿ qT+&ç øÏc˛s¡ u≤*ø£\‘√ sê´©‘√ mdæ&ç|æz düTC≤‘·, dü÷|üsY yÓ’»sY ≈£îdüTe÷ ≈£îe÷],\‘√ n+>∑Hé yê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T 60 eT+~‘√ dæ&ç|æz $»j·T, ‘·T\X¯eTà, ‘·~‘·s¡\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\T bÂwæ˜ø£s¡y˚Tq ÄVü‰sêH˚ï rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Ä≈£î ≈£Ls¡\T, |ü+&ÉT¢, >∑T&ÉT¢, |ü|ü⁄Œ<ëHê´\T, bÕ\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. X¯Øs¡ nej·Tyê\T |üì#˚j·÷\+fÒ ø±´*¸+ m._.dæ.&ç.Ç. $≥$THé \Tn+<˚ ÄVü‰sêìï rdüTø√yê\Hêïs¡T. |ü⁄{Ϻq yÓ+≥H˚ _&ɶ\≈£î eTTÁs¡T bÕ\T ÇùdÔ #ê˝≤eT+∫<äì #˚bÕŒs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\+˝Àì n+>∑Héyê&ç es¡ÿs¡T¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

7 ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ä]úø£ düVü‰j·T+

yÓ\T›]Ô, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~˝Àì >√es¡›q–] Á>±eT+˝À Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ñ&ÉTeTT\bÕ&ÉT eT~›˝Ò{Ï, n‘·ìu≤s¡´ Hê>∑\øÏåà {Ï._.yê´~Û‘√ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·÷ ∫qïej·TdüT‡ >∑\ |æ\¢\qT b˛wædüTÔHêïs¡T. Ms¡T ìs¡Tù|<ä\ì yÓ’<ä´+ ø√dü+ #ê˝≤ nedüú\T |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T ôV≤\Œ+>¥ Vü≤´+&é k˛ôd’{Ï <äèwæºøÏ rdüTø√#êÃs¡T. düŒ+~+∫q ÄdüeTTdüú n<ä´≈£åî\T $.m+. q]dæ+Vü‰Hêj·TT&ÉT k˛ôd’{Ï düuÛÑT´\‘√ ø£\dæ X¯óÁø£yês¡+ >√es¡›q–] Á>±e÷ì yÓ[¢ Ä ≈£î≥T+\uÛ≤ìï |üsêeT]Ù+∫ 30πøJ\ _j·T+, Ns¡\T, <äT|üŒ≥T¢, 100 s¡÷. q>∑<äTqT n+<äCÒXÊs¡T. n<˚$<ä+>± ‹|üŒeTà, áø±s¡´Áø£eT+˝À »+>±\ düT<Ûëø£sY, »j·TsêeTT&ÉT, rs¡TeT˝Òwt, ô|<ä›>√bÕ˝Ÿ ‘·<ä‘·s¡\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

n|ü\ u≤<Ûä ‘êfi¯˝Òø£

¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ yÓ\T›]Ô, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~˝Àì \øÏåà|ü*¢ Á>±eT+˝À n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘êfi¯˝Òø£ >√bÕ˝Ÿ (35) nH˚ ¬s’‘·T |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü‰‘·´ #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ #√≥T#˚düT≈£î+~. b˛©düT\ $esê\y˚Ts¡≈£î Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >√bÕ˝Ÿ ‘·q≈£îqï 3mø£sê\ bı\+‘√bÕ≥T eTs√ 4mø£sê\T øö\T≈£î rdüTø√ì |ü+≥\T kÕ>∑T #˚düTÔHêï&ÉT. >∑‘· ø=H˚ï\T¢>± esê¸\T |ü&Éø£ b˛e&É+‘√ n|ü⁄Œ#˚dæ Hê\T>∑T #√≥¢ uÀs¡T¢ y˚j·T>± ˇø£ #√≥e÷Á‘·y˚T ˙fi¯ó¢|ü&ܶsTT. M{Ïø√dü+, |ü+≥\ ø√dü+,ms¡Te⁄\ ø√dü+ #˚dæqn|ü⁄Œ\T 5\ø£å\≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. n<˚$<ä+>± b˛\+˝À y˚dæq |ü+≥\≈£î ‘Ó>∑T\T k˛øÏ+~. B+‘√ n|ü⁄Œ\T m˝≤ rsêÃ˝À nì ø£\‘·#Ó+~ b˛˝≤ìøÏ yÓ[¢ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ n|ükÕàs¡ø£ dæú‹øÏ #˚s¡Tø√>± |ü+≥ ø±e*øÏ yÓ[¢q |üø£ÿ bı\+ ¬s’‘·T sêeTÁøÏwüí >∑eTì+∫ Á>±eTdüTÔ\T ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ düVü≤j·T+‘√, &√Hé yÓ’<ë´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&É yÓ’<ä´+ n+<˚˝Àù| ¬s’‘·T >√bÕ˝Ÿ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·TìøÏ u≤s¡´ k˛e÷<˚$, 4mfi¯¢ ≈£îe÷¬sÔ ñ+~. k˛e÷<˚$ Á|üdüTÔ‘·+ ì+&ÉT >∑]“ì>± ñ+~. B+‘√ \øÏåà|ü*¢ Á>±eT+˝À $cÕ<ä#Ûêj·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT. eTè‘·Tì uÛ≤s¡´ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î j·Tdt.◊. <ÛäqT+»j·T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

qøÏ© |ü‹Ô $‘·ÔHê\T

;&û ø±]àø£ dü+|òüT+ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T

|ü{Ϻy˚‘·

ø£Ø+U≤Hé eTè‹

Ä\÷s¡T, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e∞¢ Á>±eT+˝À nÁø£eT+ >± ì\« ñ+∫ ¬s’‘·T\≈£î neTTà ‘·Tqï 37 |ü‹Ô $‘·Ôq bÕ´¬ø≥¢qT #ê${À¢ lìyêdüT\T Ç+{À¢ ñ+&É>± e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T m&çm eT*¢ø±s¡T®q, eT+&É\ e´ekÕj·÷ ~Ûø±] ùV≤eT\‘· nø£dæàø£ ‘·ìF ìs¡«Væ≤+∫ |ü≥Tº ≈£îqï≥T¢ düe÷ #ês¡+. Á>±eTdüTú \T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î n~Ûø±s¡T\T ÄÁ>±eTeTTô|’ ì|òü÷ ñ+∫ |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T.

{°JM ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé dü+‘ê|ü+ ≈£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì _&ç ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ >∑‘· 40 dü+e‘·‡sê\T>± ìkÕ«s¡ú+>± ø£èwæ #˚dü÷Ô, ˙‹, ìC≤sTTrøÏ e÷s¡Tù|s¡T>± ‘·qø£+≥÷ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£‘·qT ì\T|ü⁄≈£îqï ;&ç ø±]à≈£î\ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT ø£Ø+U≤Hé (72) nHês√>∑´+‘√ kÕúìø£ >∑&ܶ M~Û˝Àì ‘·q dü«>∑èVü≤+˝À ø£qTeT÷XÊs¡T. Äj·Tq eTè‹‘√ j·T÷ìj·THé ˇø£ eT+∫ Hêj·T≈£î&çì ø√˝ÀŒsTT+<äì {Ï.õ.$ ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T mdt. u≤\j·T´ nHêïs¡T. ø£Ø+U≤Hé eTè‹|ü≥¢ {Ïõ$ ÁfÒ&éj·T÷ìj·THé q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T mdt. u≤\j·T´, _*¶+>¥ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé q>∑s¡ n<Ûä´≈£å´, ø±s¡´<äs¡TÙ\T mdt. XÊ\Tu≤wü, mdt. düTuÛ≤Hé, q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T _. >√bÕ˝Ÿdæ+>¥, e*, eTTdüÔbòÕ, sêeT<ëdüT kÕúìq Hêj·T≈£î\T nqTï, u≤\T, U≤C≤VüQùdHé nj·T÷uŸ, #ê+<éu≤wü, dü©+, ‘·~‘·s¡T\T ‘·eT Á|ü>±&ÛÉ dü+‘êbÕìï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n_Ûeè~Δ |üqT˝À¢ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 27 , düTes¡íyês¡Ô: —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáՋ[ ª]÷¡™´sVW≤R∂V Æ©sáá NSáLiÕ‹[ ZNP[™´sáLi LRiW.15 N][»˝¡ @LiøR¡©yáª][Æ©s[ ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP xms©´sVáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. C xms©´sVá¨dsı xmspLjiÚ @π∏∂[V˘LiμR∂VNRPV BLiNS lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V Æ©sáá xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRi™´sLÊSáV æªΩ÷¡ FyLiVV. BNRP —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS xqsÀfi ˙¤…¡«¡Lki NSLS˘Ã¡ ∏R∂WáՋ[ K…fir°Lji=Lig`i μy*LS xms¨s¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ≤y…ÿ FsLi˙…‘¡c AxmslLi[»¡L˝RiV @™´sxqsLRi™´sVV©yıLRiV. ≠dsLji ¨s∏R∂W™´sVNRPLi N][xqsLi —¡Õ˝ÿ\¤…¡Q˚«¡Lki @μ≥j∂NSLji FsLiF˝yLiVVÆ™sVLi…fi FsZNP[=QËÈLi“¡NTP ¤Õ¡[≈¡ xmsLizmsLiøyLRiV. FsLiF˝yLiVVÆ™sVLi…fi @μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLi¿¡©´s \|ms#˚Æ™s[…fi G¤«¡¨ds= μy*LS ≤y…ÿ FsLi˙…‘¡c AxmslLi[»¡L˝Ri©´sV ¨s∏R∂V ≠sVLi¿¡, «ÿ’¡ªy xmsLizmsLiøy÷¡= D©´sıμj∂. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ @LiVVμyLRiV xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS K…fi r°Lji=Lig`i μy*LS xms¨s ¬ø¡[zqs©´s ª]≠sV¯μj∂ ™´sVLiμj∂ ≤y…ÿ FsLi˙…‘¡c AxmslLi[»¡L˝Ri©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV B…‘¡™´s¤Õ¡[ ª]ágjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s rÛy¨sNRP xqsLixqÛsÕ˝‹[ «¡©´sLRiÕfi xmnsLi≤`∂Õ‹[ ¨sμ≥R∂VáV©yı ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP xms©´sVáV rygRi≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ˙gS™´sWáV, ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡Õ‹[

@’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ™´sVVLRiVgRiV NSá*áV, {qs{qsL][≤˝R∂ ™´sLi…”¡ ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVáV ø]LRi™´s øR¡WzmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩLiÕ‹[ ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá Fyá©´sÕ‹[ D©´sı rÛy¨sNRP xqsLixqÛsÕ˝‹[ «¡©´sLRiÕfi xmnsLi≤`∂ ©´sVLi¿¡ G…ÿ ™´sLiμR∂ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂V áNRPV\|msgS ¨sμ≥R∂Váª][ ≠s≠sμ≥R∂ ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[™yLRiV. ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xmsμR∂≠dsNSáLi ™´sVVgjizqs, ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVá Fyá©´s ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP xms©´sVá\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV @¨sı™´sLÊSá ©´sVLi¿¡ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV.˙gS™´sWáV, ™´sVV¨s= Fy÷¡…‘¡Ã¡Õ‹[ ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVVLRiVgRiV NSá*áV, {qs{qs L][≤˝R∂ ¨sLS¯flÿá©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s A™´saRP˘NRPªRΩ FsLi\æªΩ©y D©´sı μj∂. «¡©´sLRiÕfi xmnsLi≤`∂ μy*LS ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ C xms©´sVáNRPV ’¡Ã˝¡Vá ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV ˙¤…¡«¡Lki @μ≥j∂NSLRiVá ™´sVVLiμR∂xqsVÚ @©´sV™´sVºΩ ªRΩxmsˆ¨sxqsLji. ˙xmsxqsVÚªRΩ ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi Æ™sVVμR∂\¤Õ¡ lLiLi≤R∂V Æ©sááV gRi≤T∂¿¡©y ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP xms©´sVáNRPV ’¡Ã˝¡Vá ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV

LSNRPF°™´s≤R∂Li @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AaRPËLRi˘xmsLji¿¡Liμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá xqsWøR¡©´sá Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @μ≥j∂NSLRiVáV gRiªRΩÆ©sáՋ[ rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ¤Õ¡[≈¡Ã¡V LSaSLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV INRP…”¡NTP lLiLi≤R∂V™´sWL˝RiV @≤T∂gji©´s ≠dsVμR∂»¡Æ©s[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá ©´sVLi¿¡ LRiW.15 N][»˝¡ ’¡Ã˝¡Vá ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizmsLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 1050 ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáՋ[ LRiW.4.71 N][»˝¡ Æ™s[VLRi xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVá ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sV ˙¤…¡«¡Lki @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xmsLizmsLiøyLRiV. @Õÿlgi[ ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`Ω «¡©´sLRiÕfi xmnsLi≤`∂á ©´sVLi¿¡ N][…‘¡c 35 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá Æ™s[VLRiNRPV, —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω «¡©´sLRiÕfi xmnsLi≤`∂ ©´sVLi¿¡ LRiW.5 N][»˝¡ª][, ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡ «¡©´sLRiÕfi xmnsLi≤`∂ ©´sVLi¿¡ LRiW.65 áORPQá©´sV, ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V LRiW.3.25 N][»˝¡ª][ xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»Ì¡Vc @μ≥j∂NSLRiVá ©´sVLi¿¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV @LiμyLiVV. xmsLjizqÛsºΩ BÕÿ DLi¤…¡[ rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi BLiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS DLiμj∂.

ns¡TΩ˝…’q nuÛÑ´s¡Tú\T ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡sY b˛düTº\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T |ü+|æ+#ê* s¡+>±¬s&ç¶, p˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À¢ ø±+Á{≤ø˘º |ü<䛋ô|’ ˝…ø£Ãs¡s¡¢ ìj·÷eTø±ì¬ø’ ns¡TΩ˝…’q nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ CÀHé 5,6˝Àì $$<Ûä b˛düTº \qT uÛÑØÔøÏ <Ûäs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêïeTì ø±˝Òõ j˚T{Ÿ m&ÉT´πøwüHé Øõq˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY, es¡+>∑˝Ÿ &Ü. _.<äsê®Hé zÁ|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. 2012`13 $<ë´ @&Ü~øÏ Ç+^¢wt, ‘Ó\T>∑T, e÷´<∏äyÓT{Ïø˘‡, |òæõø˘‡. ¬ø$TÁd”º, uÀ≥˙, Eyê\õ, #·]Á‘·, ns¡úXÊÁdüÔ+, bÂs¡XÊÁdüÔ+, ø±eTsY‡ düu…®≈£îº\˝À ìj·÷eTø±\T #˚|ü&ÉT ‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ìj·÷eTø±\T Á|üuÛÑT‘·« ìj·T eT ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î ]»πs«wüqT¢, s√düºsY bÕsTT+≥T¢ Ä<Ûës¡+>± »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ô|’q ‘Ó*|æq b˛düTº\≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø=q>√s¡T nuÛÑ´s¡Tú\T Äj·÷

düu…®≈£îº˝˝À b˛dtº Á>±&ÉT´j˚TwüHé˝À ø£˙dü+ 55 XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\T ø£*– ñ+&Ü\ì, |”ôV≤#Y&ûøÏ 15 e÷s¡Tÿ\T, m+|òæ˝Ÿ, HÓ{Ÿ. ôd¢{Ÿ ø£*–q yê]øÏ 10 e÷s¡Tÿ\T yÓsTTfÒCŸ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T 1.07.2012 Hê{ÏøÏ 33 @fi¯¢ ej·TdüT‡ ø£*\– ñ+&Ü \ì, Á|òüuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î md”‡, md”º, ;d” nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ìπs›•+∫q y˚Ts¡≈£î ejÓ÷|ü ]$T‹ dü&É*+ |ü⁄ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´ s¡Tú\T ‘·eT <Ûäs¡U≤düTÔ\qT nìï <Ûäèe|üÁ‘ê\‘√ bÕ≥T 30.07.2012 Hê{ÏøÏ Øõq˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY Ä|òt ø±˝Òõj˚T{Ÿ m&ÉT´πøwüq es¡+>∑˝Ÿ ∫s¡THêe÷≈£î |ü+|æ+#ê\Hêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î Øõq˝Ÿ C≤sTT+ {Ÿ &Ó’¬sø£ºsY, es¡+>∑˝Ÿ >±]ì dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

n<äq|ü⁄ πswüHé s¡+>±¬s&ç¶, p˝…’ 27 (düTes¡í yês¡Ô): e#˚ÃHÓ\˝À sêqTqï |ü+&ÉT >∑\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì n<äq+>∑ ◊<äT øÏ˝À\ >√<äT eT\T, øÏ˝À #·¬øÿs¡qT πswüHéø±s¡T¶ <ës¡T\≈£î n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì CÒd” »>∑Hêï<∏ä+ ù|s=ÿHêïs¡T. >√<äT eT\T øÏ˝À≈£î s¡÷.7, #·¬øÿs¡ ns¡øÏ˝À≈£î s¡÷.13.50 #=|ü⁄Œq n+<ä#˚kÕ ÔeTHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+ ∫q n<äq|ü⁄ ø√{≤qT Ç|üŒ{Ïπø $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+<ä Hêïs¡T. á neø±XÊìï Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√ yê\ì ø√sês¡T.

X¯ìyês¡+ 28, E˝…’ 2012

s¡+>±¬s&ç¶ ¬s’‘·TqT Ä<äTø√yê* s¡+>±¬s&ç¶, E˝…’ 27, düTes¡íyês¡Ô: —¡Õ˝ÿÕ‹[ \lLiªRΩVáV FsμR∂VL]‰»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ªRΩORPQfl·Li xqsˆLiμj∂Liøyá¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶LkiaRP*L`i lLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sL<SÀ≥ÿ™´sLiª][ \lLiªRΩVáV xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[xqsVNRPV©´sı μR∂aRPÕ‹[Æ©s[ ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRi¨s @©yıLRiV. NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y BLiªRΩ ™´sLRiNRPV \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VN][NRPF°™´s≤R∂Li\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yı ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. —¡Õ˝ÿ©´sV NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y BLiªRΩ ™´sLRiNRPV \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fs»¡V™´sLi…”¡ xqs•¶¶¶∏R∂VLi @Liμj∂LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiV,ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyá©yıLRiV. ™´sL<RiQYÀ≥ÿªRΩ™´sLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPLiμj∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi xmsLi»¡Ã¡ ≠s{qsÚLÒRiLi ªRΩgÊjiLiμR∂¨s @©yıLRiV.

uÀ>∑dtø±s¡T¶\T @]y˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º*: CÒd”

s¡+>±¬s&ç¶, p˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): πswüHécÕ|ü⁄ &û\s¡¢ e<ä› eT+p¬s’, \_›<ës¡T\T rdüTø√≈£î+&Ü $T–*b˛sTTq πswüHé ø±s¡T¶\qT, uÀ>∑dt ø±s¡T¶\qT Ä>∑wüߺ 10e ‘˚~˝À|ü⁄ dü+ã+~Û‘· XÊK≈£î düπs+&ÉsY #˚j·÷\ì CÒd” »>∑Hêï<Ûä+ πswüHé &û\s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À õ˝≤¢˝Àì πswüHécÕ|ü⁄ &û\s¡¢‘√ uÀ>∑dtø±s¡T¶\ @]y˚‘·ô|’ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± CÒd” e÷{≤¢&ÉT‘·÷... õ˝≤¢˝À 11 ˝ø£å\ ‘Ó\¢ πswüHéø±s¡T¶\THêïj·Tì, Ç+<äT˝À <ë<ë|ü⁄ 1.50 ˝ø£å\ uÀ>∑dt ø±s¡T¶\T ñ+&Ée#·ÃHêïs¡T. M{Ïì @]y ˚ùd+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á&Ó’yéqT ìs¡«Væ≤+#ê\ì @mdty√\qT ø£˝…ø£ºs¡ Ä<˚•+ #ês¡T. s¡#·Ãã+&É˝À e∫Ãq <Ûäs¡U≤düTÔ\qT ≈£L&Ü ø£åDí+>± Ç+{Ï+{Ï düπs« ìs¡«Væ≤+∫ |ü]o*+#ê\Hêïs¡T. me¬s’Hê Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ[¢q≥¢sTT‘˚ yê{Ï ≈£î≥T+u≤\ $esê\qT, yês¡T @ÁbÕ+‘·+˝À ìedædüTÔqï $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√yê\ì @mdty√\qT Ä<˚•+#ês¡T. \_›<ës¡T\ e<ä› &É÷|æ¢πø{Ÿ ø±s¡T¶\T ñqï≥¢sTT‘˚ yês¡T dü«#·Ã¤+<ä+>± düπs+&ÉsY #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ s¡÷.60y˚\T, |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ s¡÷.75y˚\ yê]¸ø£ Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫ ñqïyês¡T yê] e<ä›qTqï ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\qT ≈£L&Ü dü«#·Ã+<ä+>± eTT+<äT≈£î e∫à düπs+&ÉsY #˚j·÷\ì ≈£L&Ü Äj·Tq ádü+<äs¡“¤+>± Á|ü»\qT ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#˚ Á&Ó’yé˝À ìπs›•+∫q Ä<ëj·÷ìø£Hêï m≈£îÿe>± ñ+&ç ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶ ø£*– ñqïyê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À &ûmdty√ q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, @mdty√\T, õ˝≤¢˝Àì πswüHécÕ|ü⁄ &û\s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ô|’ ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT X‚]*+>∑+|ü*¢, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #·&É+˝À n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì X‚]*+>∑+|ü*¢ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY ˙\+ s¡M+<äsY¬s&ç¶ nHêïs¡T. #·+<ëq>∑sY˝Àì sêJyé>∑èVü≤ø£\Œ u≤¢ø˘ 3˝À Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúì≈£î\T ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ >∑T]+∫ ø±s=Œπs≥sY≈£î $qï$+#ês¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·ø£åDy˚T n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Á|üC≤düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T eTT+<äT+&Ü* nHêïs¡T. n˝≤π> n~Ûø±s¡T\T ‘·eT $<ÛäT\qT ìs¡«]Ô+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T s¡y˚Twt, ø=+&É˝Ÿsêe⁄, sêCÒXŸ, Vü≤qTeT+‘·T, y˚DT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·Vü≤d”˝≤›sYqT ìj·T$T+#ê* #·+<ëq>∑sY, E˝…’ 27 (düTes¡íyês¡Ô): X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·÷ìøÏ ìC≤sTTr >∑\ ‘·Vü≤o˝≤›sYqT ìj·T$T+#ê\ì ø=s¡T‘·÷ X‚]*+>∑+|ü*¢ b˛¢sY©&ÉsY sêeTkÕ«$T j·÷<äyé, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~øÏ bòÕ´ø˘‡ <ë«sê $q‹|üÁ‘·+ |ü+bÕs¡T. 98 #·<äs¡|ü⁄ øÏ˝À MT≥s¡¢ $d”Ôs¡í+˝À ñqï X‚]*+>∑+|ü*¢ |ü]~Û˝À nH˚ø£ @ø£sê\ Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T uÛÑ÷eTT\T, $<ë´, yêDÏ»´, yê´bÕs¡dü+düú\T, •˝≤ŒsêeT+, •\Œø£fi≤y˚~Ûø£ ˝≤+{Ï kÕ+düèÿ‹ø£ πøåÁ‘ê\T ñHêïj·Tì M≥ìï+{Ïì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì düeTs¡úe+‘·e+‘·+>± |üì #˚j·T>∑\ n~Ûø±]ì ‘·Væ≤o˝≤›sY>± ìj·T$T+#ê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

ePaper | Online Telugu News Paper | Suvarna Vartha | Hyderabad | 28-07-2012  

ePaper, Online Telugu News Paper, Suvarna Vartha, Hyderabad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you