Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 316 Ä~yês¡+ &çôd+ãsYY 4, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

rsêàqy˚T

n(‹)$XÊ«düy˚T ø±s¡D+ ø±+Á¬>dt K‘·+ U≤j·T+? »>∑Hé ø√≥ô|’ ne÷‘·T´\ C…+&Ü dü«|üø£åy˚T πøåeTeTì Væ≤‘·e⁄\T

»>∑Hé ]esY‡ n{≤ø˘ ªVü≤kÕÔμìï Vü≤]ùdÔ }Væ≤+#·ì düVü≤ø±s¡+ z≥T, H√≥T, d”≥T ÇkÕÔqì Vü‰MT n$XÊ«dü+ô|’ ‘Ósêdü ‘Ós¡#ê≥T ≈£îÁ≥ düsêÿs¡T≈£î neTTà&ÉTb˛e<ä›ì ôV≤#·Ã]ø£\T ã+|üsY Ä|òüsY˝À ˝Öø£´+ #·÷|üì ˝Àø˘dü‘êÔ

|ü<äe⁄\ ø√düy˚T

ªyÓT>±μbÕ¢Hé

CMyK

ø±+Á¬>dt rs¡Tô|’ ndü+‘·è|æÔ dü«s¡+ H˚&ÉT myÓTà˝Ò´\‘√ n‘·´edüs¡ uÛÒ{° e÷e˝Ò¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ì\ã&ç+~ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): øÏs¡DY düsêÿsYô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ X¯ìyês¡+ n$XÊ«dü rsêàD+ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+‘√ Ç<˚ n<äqT>± uÛ≤$+∫q Á|üC≤sê»´+ bÕغ n~ÛH˚‘· ∫s¡+J$ XÊdüqdüuÛÑ ˝≤;˝À u≤+ãT˝≤+{Ï yês¡Ôù|˝≤Ãs¡T. Á|üC≤sê»´+ bÕغì ø±+Á¬>dt˝À $©q+#˚dæ s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï|üŒ{Ïø°, ‘·qqT, bÕغ düuÛÑT´\qT mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ∫s¡+J$ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT myÓTà˝Ò´\qT |æ\e&É+ ˝Ò<äì, yê] ìjÓ÷»ø£ esêZ\ düeTdü´\T>±ì, n_Ûeè~Δ >∑T]+∫>±˙ e÷{≤¢&É≥+ ˝Ò<äì ∫s¡+J$ Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. yêdüÔyêìøÏ ‘·eT e˝Ò¢ sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ eTqT>∑&É kÕ–k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ nôd+;¢ MT&çj·÷˝≤;˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘·eTqT #·T\ø£q>± #·÷düTÔHêïs¡ì, Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷ edüTÔqï ‘·eT bÕغ düuÛÑT´\≈£î @MT ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<ä+≥÷ dü+#·\q yê´K´\T #˚XÊs¡T. ‘·eT düuÛÑT´\≈£î q#·ÃC…|ü≈£îH˚ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü ‘êqT Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT XÊdüqdüuÛÑT´\+‘ê @ø£‘ê{Ïô|’ ñHêïs¡ì, Ä~yês¡+ bÕغ H˚‘·\‘√ n‘·´edüs¡ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á n+XÊ\ô|’ »s¡>∑qTqï n‘·´edüs¡ düe÷y˚X¯+˝À #·]ÃkÕÔqì yÓ\¢&ç+#ês¡T. eTeTà*ï >∑&ç¶b˛#·˝≤¢ #·÷düTÔHêïs¡T.. ‘·eTqT >∑&ç¶b˛#·˝≤¢ #·÷düTÔHêïs¡ì, ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ˇø£ÿ|üì ≈£L&Ü ø±e&É+ ˝Ò<äì |”ÄsY|” myÓTà˝Ò´\T Ä bÕغ n~ÛH˚‘· ∫s¡+J$ m<äT≥ yêb˛j·÷s¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT nôd+;¢ ˝≤;˝À myÓTà˝Ò´\T ø=~›ùd|ü⁄ ∫s¡+J$‘√ ∫{Ÿ#ê{Ÿ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·eT düeTdü´\qT, u≤<Ûä\qT n~ÛH˚‘· m<äT≥ @ø£s¡Te⁄ ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ‘·eTqT <∏äsY¶Áπ>&é>± #·÷düTÔHêïs¡ì n~ÛH˚‘·≈£î @ø£s¡Te⁄ ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘êeT+<ä]øÏ Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì ∫s¡+J$ì yês¡T ø√sês¡T.

øÏs¡DY düsêÿs¡T ø£cÕº\qT ªø=ìμ ‘Ó#·TÃ≈£î+{À+~. n(‹)$XÊ«düy˚T ø±+Á¬>dt≈£î eTT|ü⁄Œ>± e÷s¡qT+<ë? dü«|üø£å+˝Àì $|üø£å dü«sê\qT dü]#˚düTø√˝Òø£b˛sTT+~. ªÄ|üπswüHé myÓTà˝Ò´ Äø£sY¸μ˝À ne÷‘·T´\T $|òü\eTj·÷´s¡T. »>∑Hé ø√≥ô|’ ne÷‘·T´\ C…+&Ü m>∑s¡&É+ ˝Ò<äT. ndüeTà‹ myÓTà˝Ò´\qT Äø£]¸+#·&É+˝À uÛÒÛª{°μ\πø |ü]$T‘·yÓTÆ+~. j·TTTeH˚‘· ã+|üsY Ä|òüs¡¢ eTT+<äT düsêÿs¡T Ä|òüs¡T¢ @e÷Á‘·+ |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. #Ó‘·Ô eP´Vü‰\‘√ ª#˚sTTμ ∫‹øÏ #˚s¡T≈£î+{À+~. Ç+‘·ø±\+ düsêÿs¡T≈£î ªø±|ü⁄μ ø±dæq |”ÄØŒ myÓTà˝Ò´\T Ç<˚ n<äqT>± ø£HÓïÁs¡ #˚düTÔHêïs¡T. ne÷‘·T´\ |ü<äe⁄\ Ä≥˝À ªns¡{Ïø±j·Tμ nj·÷´eTì ª∫s¡Tμ ôd’‘·+ düsêÿs¡Tô|’ ∫Á¬s‘·TÔ‘·THêï&ÉT. düsêÿs¡T M–b˛j˚T ø±\+ <ë|ü⁄]ùdÔ #˚‹øÏ ª#ÓsTT´μkÕÔeTì dü+πø‘ê*düTÔHêïs¡T.

2

øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ #·s¡Ã≈£î d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY nqTeT‹+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT nôd+;¢˝À »]–q ;@d” düe÷y˚X¯+˝À á y˚Ts¡≈£î ìs¡ísTT+#ês¡T. ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡Ã |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· n$XÊ«kÕìøÏ nqTeT‹+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ dü÷∫+#·&É+ ‘√ d”Œø£sY á y˚Ts¡≈£î ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T Äj·÷ XÊdüqdüuÛÑT´\≈£î $|t C≤Ø#˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ nôd+;¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ yÓTT<ä≥ >∑+≥bÕ≥T Á|üXÀï‘·Ôs¡ düeTj·T+, Ä ‘·sê«‘· ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ>∑T‘√+~. n~ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· n$XÊ«dü+ô|’ #·s¡Ã yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äì, k˛eTyês¡+ ≈£L&Ü n$XÊ«dü+ô|’ #·s¡Ã »]–q nq+‘·s¡+ z{Ï+>¥ ñ+≥T+<äì d”Œø£sY ù|s=ÿHêïs¡T. πs|ü⁄, m\T¢+&ç nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T 10>∑+≥\bÕ≥T »]π> neø±X¯+ ñ+~. ø±>± eTs√ ◊<äT s√E\bÕ≥T düe÷y˚XÊ\qT bı&ç–+#ê\ì {°&û|” #˚dæq $»„|æÔì d”Œø£sY ‹s¡düÿ]+#ês¡T. nôd+;¢˝À Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n$XÊ«dü ($T>∑‘ê... 2˝À)

zm+d” ø£+|ü⁄. |ü⁄+U≤qT |ü⁄+U≤\T ø√s¡Tº≈£î #ÛêØ®w”≥T <ëK\T #˚dæq d”;◊ ì+~‘·T\ C≤_‘ê˝À ◊<äT>∑T] ù|s¡T¢ 200 eT+~ kÕ≈£åî´\T ` 186 ù|J\ #ê]®w”{Ÿ 607 &Ü≈£î´yÓT+≥T¢ ø√s¡Tº≈£î ‘·s¡*+|ü⁄ \øÏåà ù|s¡T˝Ò<äT Hêsêj·TD?

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ ø£+ô|˙ nÁø£e÷\ô|’ eT÷&˚fi¯ó¢>± $#ês¡D ø=qkÕ–düTÔqï πø+Á<ä <äsê´|ü⁄Ô dü+düú d”;◊ X¯ìyês¡+ Hê+|ü*¢ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+˝À #ÛêØ®w”≥T <ëK\T #˚dæ+~. á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î q\T>∑T]ì n¬sdüTº #˚dæq d”;◊ yê]ì $#ê]+∫+~.

n_ÛjÓ÷>∑ |üÁ‘·+˝À ◊<äT>∑T] ù|s¡¢qT d”;◊ #˚]Ã+~. 186 ù|J\ #ÛêØ®w”≥TqT ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫+~. á πødüT˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î d”;◊ 201 kÕøå±´\qT ùdø£]+∫+~. 607 &Ü≈£î´yÓT+≥T¢, XÊ{Ï˝…’{Ÿ Çy˚TCŸ\T, düπs« ]b˛s¡º\ìï+{Ïì d”;◊ ø√s¡Tº eTT+<äT+∫+~. n+<äTu≤≥T˝À ñqï n‘ê´<ÛäTìø£ f…ø±ï\J‘√ d”;◊ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘√+<äì d”;◊ C…&ç \ø°åàHêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. #ÛêØ®w”≥T <ëK\T #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ◊<äT>∑T]ô|’ $#ês¡D |üPs¡ÔsTT+~. ø±ã{Ϻ yê] ù|s¡T¢ #ÛêØ®w”≥T˝À bı+<äT|ü]#êeTì eT]ø=+‘·eT+~ô|’ $#ês¡D ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì, n~ |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· eT∞fl #ÛêØ®w”≥T <ëK\T #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ eT]+‘· düe÷#ês¡+ ùdø£]+#˚+<äT≈£î ø√s¡TºqT nqTeT‹ ø√s¡qTqï≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. ◊mmdt n~Ûø±] l\ø°åà ($T>∑‘ê... 2˝À)

m|òt&û◊ô|’ j·T÷|”@

»>∑Héø√≥˝À ø√˝Ÿ¶yêsY! j·T÷≥sYï n$XÊ«dü+ô|’ ndüVü≤q+ yÓTC≤]{° myÓTà˝Ò´\ yÓqTø£+» uÛÒ{° eT<Ûä´˝À Ç<ä›s¡T yêøö{Ÿ! düsêÿs¡T dü+>∑‹ ‘˚˝≤Ã*‡+<˚qqï »>∑Hé

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ {°&û|” Á|ü‹bÕ~+∫q n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ #·s¡Ã≈£î d”Œø£sY nqTeT‹ Ç#êÃs√ n|ü⁄Œ&˚ »>∑Hé •_s¡+˝À ø√˝Ÿ¶yêsY eTT<äTs¡TbÕø±q |ü&ç+~. {°&û|” n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü≤+ >∑T]+∫ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑Hé ‘·q z<ës¡TŒ j·÷Á‘·≈£î ÁuÒø˘ Ç∫à X¯ìyês¡+Hê&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ‘·q •_s¡+ qT+∫ ˇø£] yÓ+≥ ˇø£s¡T C≤s¡T≈£î+≥Tqï myÓTà˝Ò´\qT <ë]˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ˝À≥dtbÕ+&é˝À uÛÒ{° ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ 21eT+~ myÓTà˝Ò´\T Vü‰»¬s’q≥Tº düe÷#ês¡+. düe÷y˚X¯+˝À n$XÊ«dü rsêàq+ô|’H˚ Á|ü<Ûëq+>± #·s¡Ã»]–+~. yÓTC≤]{° myÓTà˝Ò´\T n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ e´‹πsø£+>±H˚ z≥T y˚kÕÔeTì n+<äT≈£î >∑\ ø±s¡D≤\qT »>∑Hé≈£î $e]+#˚ Á|üj·T‘·ï+

@ø±_ÛÁbÕj·T+≈£î~πses¡≈£L j·T<∏ë‘·<∏ädæú‹

#˚XÊs¡T. {°&û|” Á|ü‹bÕ~+#˚ n$XÊ«dü rsêàq+˝À yÓ’mdtÄsY sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ì nôd+;¢˝À #·s¡Ãdü+<äs¡“¤+>± <ä÷wæ+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì, Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘êeTT á rsêàHêìøÏ nqT≈£L\+>± m˝≤ z≥T y˚j·T>∑\eTì |ü\Te⁄s¡T myÓTà˝Ò´\T Á|ü•ï+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Ä~Hêsêj·TD¬s&ç¶ ≈£L&Ü n<˚ n+XÊìï ˝ÒeHÓ‹Ôq≥Tº düe÷#ês¡+. ndü\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L*Ãy˚ùd ñ<˚›X¯+ @B ˝Ò<äì, sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ¬sø£ÿ\ø£wüº+ e˝Ò¢ n~Ûø±s¡+˝À ñqï á Á|üuÛÑT‘·«+ |ü‘·q+ ø±e&É+ ‘·eT≈£î Çwüº+˝Ò<äì, m|üŒ{Ï qT+#√ ($T>∑‘ê... 2˝À)

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 3: m|òt&û◊\ $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ <ä÷≈£î&ÉT≈£î ÁuÒø˘|ü&ç+~. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+‘√bÕ≥T, uÛ≤>∑kÕ«eT´|üøå±\T ≈£L&Ü rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔ+&É≥+‘√ á ìs¡íj·T+ô|’ ‘ê‘êÿ*ø£+>± ì*|æy˚j·÷\ì πøsÁ<ä+ uÛ≤$k˛Ô+~. á n+X¯+ô|’ Á|üdüTÔ‘êìøÏ j·T<∏ë‘·<∏ädæú‹ì ø=qkÕ–+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$düTÔqï<äì, ‘·èDeT÷˝Ÿ n~ÛH˚Á‹ eTeT‘êu…qØ® Á|üø£{Ï+#ês¡T. $TÁ‘·|üøå±\ eT<Ûä´ @ø±_ÛÁbÕj·T+ e#˚Ães¡≈£L Ç<˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕπ> neø±X¯+ ñ+~. |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ® X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ πø+Á<ä Ä]úø£XÊK eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ®‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\ >∑T]+∫, <˚X¯Á|ü»\T m<äTs√ÿuÀj˚T düeTdü´\ >∑T]+N Á|üDuŸ eTTKØ®øÏ $e]+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. m|òt&û◊\ $wüj·T+˝À‘·eT yÓ’K]˝À e÷s¡TŒ˝Ò<äì, á $wüj·÷H˚ï Á|üDuŸ eTTKØ®øÏ düŒwüº+#˚XÊeTì eTeT‘· yÓ\¢&ç+#ês¡T. H˚qT e÷{≤¢&çq<ëìï ã{Ϻ πø+Á<ä+ m|òt&û◊ $wüj·T+˝À |ü≥Tº|ü≥ºø£b˛e#·Ãì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ á $wüj·TyÓTÆ j·T÷|”@ qT+∫ m≥Te+{Ï n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q yÓ\Te&É˝Ò<äT. πø+Á<ä+ m|òt&û◊ $wüj·T+˝À eTs√ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚j·TuÀ<äì $q&ÜìøÏ u≤>±H˚ ñqï|üŒ{Ïø°, Ç≥Te+{Ï eTTK´yÓTÆq n+X¯+ô|’ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ Á|üø£≥q #˚j·÷*>±˙, |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ì ø±<äì d”|”◊ ù|s=ÿqï~.

CMyK

ªVü≤düÔ+μ ø£<∏ä |ü]düe÷|üÔy˚THê..! n+‘·{≤ ªÄ|üπswüHé myÓTà˝Ò´μ ndüeTà‹ myÓTà˝Ò´\≈£î düsêÿs¡T Ä|òüsY düsêÿs¡Tπø m+◊m+ dü˝≤+ ª∫s¡Tμ≈£î |”ÄØŒ myÓTà˝Ò´\ ∫yê≥T¢ düsêÿs¡T≈£î ªø±|ü⁄μø±dæHê ˝≤uÛÑy˚T+~? ªyÓT>±μ≈£î |”ÄØŒ myÓTà˝Ò´\ ôd>∑ düsêÿs¡Tô|’ ª∫s¡Tμ ÄÁ>∑Vü‰y˚X¯+

‹ H˚&ÉT, πs|ü⁄ n$XÊ«dü+ô|’ #·s¡Ã ‹ k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ z{Ï+>¥ ‹ XÊdüqdüuÛÑ dü\Vü‰dü+|òüT+ ìs¡íj·T+ ‹ myÓTà˝Ò´\≈£î $|t C≤Ø #˚dæq bÕغ\T ‹ n$XÊ«dü rsêàìøÏ 76 eT+~ eT<䛑·T ‹ ‘Ósêdü, ;CÒ|”, d”|”◊ yêøö{Ÿ


2

ìs√›wæ‘ê«ìï ìs¡÷|æ+#·T≈£î+{≤: ø£ìyÓTT[ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 3: ‘·qô|’ yÓ÷|üã&çq n_ÛjÓ÷>±\qT+∫ ìs√›wæ>± ãj·T≥|ü&É‘êqì &ûm+πø m+.|æ. ø£ìyÓTT[ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 2J πødüT˝À n¬sdüºsTTq 190 s√E\ ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓT q÷´&Ûç©¢ qT+∫ #ÓHÓ’ïøÏ ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T. q÷´&Ûç©¢˝À ãj·T\T<˚πs eTT+<äT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªπødüT˝À e´≈£îÔ\≈£î u…sTT˝Ÿ \_ÛdüTÔqï+<äT≈£î Hê≈£î Äq+<ä+>± ñ+~. nsTT‘˚, u…sTT˝Ÿ ø£Hêï m≈£îÿe>± Hê ìs√›wæ‘ê«ìï H˚qT s¡TEe⁄ #˚düTø√e\dæ ñ+≥T+~μ nì #ÓbÕŒs¡T. u…sTT˝Ÿ eT+p¬s’q

ø£ìyÓTT[ì eT+>∑fi¯yês¡+ rVü‰sY C…’\T˝À qT+∫ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. eTVæ≤fi¯ nsTTq+<äTHê, ∫qï |æ\¢≈£î ‘·*¢ nsTTq+<äTHê ÄyÓT≈£î u…sTT˝Ÿ eT+p¬s’+~. ø±>±, #ÓHÓ’ï˝À ø£ìyÓTT[øÏ nK+&É kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. $e÷HêÁX¯j·T+˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻq ÄyÓT≈£î ‘·+Á&ç ø£s¡TD≤ì~Û, ≈£î≥T+u düuÛÑT´\‘√bÕ≥T, bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä›m‘·TÔq Á&ÉyéT‡yêsTTdü÷Ô Äq+<ä+‘√ ∫+<äT˝ÒXÊs¡T.ªø£ìyÓTT[øÏ u…sTT˝Ÿ eT+p¬s’q+<äT≈£î

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

n$XÊ«dü+ô|’ d”Œø£sY<˚ ‘·T~ìs¡íj·T+ ∫<ä+ãs¡+‘√ >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé uÛÒ{° ã\>±\ yÓ÷Vü≤]+|ü⁄ n+X¯+ô|’ <ë≥y˚‘· n~.. Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷düT≈£î+≥T+<äqï >∑es¡ïsY ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡´\≈£î πø+Á<ëìøÏ $»„|æÔ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 3: πø+Á<ä Vü≤√+eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+‘√ sêÁwüº >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé uÛÒ{° nj·÷´s¡T. sêÁwüº+˝À ‘êC≤ |ü]dæú‘·T\qT Äj·Tq ∫<ä+ãsêìøÏ $e]+#ês¡ì düe÷#ês¡+. sêÁwüº+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T yê] uÛÒ{°˝À Á|ükÕÔeq≈£î e∫à ñ+{≤j·Tì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ∫<ä+ãsêìï ‘êqT eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>±H˚ ø£*dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ >±˙ sêÁwüº |ü]dæú‹ô|’ >±˙ ‘êqT @ $<ÛäyÓTÆq ìy˚~ø£ Çe«˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D˝À |ü]dæú‘·T\T Á|üXÊ+‘·+>± ñHêïj·THêïs¡T. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|ü‹bÕ~+∫q n$XÊ«dü rsêàHêìï d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü‰sY #·÷düT≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À |ü]dæú‘·T\T Á|üXÊ+‘·+>± ñHêïj·Tì n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D˝À nìï Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\ j·÷\T |üì#˚düTÔHêïj·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À Ç|üŒ{Ïπø yÓ÷Vü≤]+∫q n<äq|ü⁄ ã\>±\ ñ|üdü+Vü≤s¡D ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ $e]+ #˚+<äT≈£î <ë≥y˚XÊs¡T. n<äq|ü⁄ ã\>±\ ñ|üdü+Vü≤s¡D $wüj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷düT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T Äj·Tq &Ûç©¢˝ÀH˚ ñqï >∑es¡ïsY |ü\Te⁄]‘√ düe÷y˚X¯eTe⁄‘·THêïs¡T. sêÁwüº+˝À ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=Hêïj·Tì, yê{Ïì n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ‘êC≤ |ü]dæú‹ô|’ Äj·Tq Vü≤√+eT+Á‹ ∫<ä+ãsêìøÏ $e]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+.

uÛÀbÕ˝Ÿ ª<äTÈ≥q ~q+μ Væ≤+kÕ‘·àø£+ uÛÀbÕ˝Ÿ, &çôd+ãsY 3: uÛÀbÕ˝Ÿ >±´dt <äTs¡È≥q »]– 27@fi¯ófl nsTTq dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ Çø£ÿ&É ìs¡«Væ≤+∫q ìs¡düq\T Væ≤+kÕ‘·àø£+>± e÷sêsTT. <äTs¡È≥q u≤~Û‘·T\ &çe÷+&ÉT¢ HÓs¡y˚sêÃ\+≥÷ #˚|ü{Ϻq ¬s’˝Ÿs√ø√˝À Ä+<√fi¯qø±s¡T\T sêfi¯ófl s¡Te«&É+‘√ ø£˝…ø£ºsY ì≈£î+CŸ lyêdüÔe, q>∑s¡ md”Œ ôV≤#Ymdt >∑Ts¡T, |ü\Te⁄s¡T eTVæ≤fi¯\T >±j·T|ü&ܶs¡T. 4 b˛©düT J|ü⁄\T, 12 yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯¢≈£î ìs¡düqø±s¡T\T ì|üŒ+{Ï+#ês¡ì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä+<√fi¯qø±s¡T\ sêfi¯¢<ë&ç˝À á{°MøÏ #Ó+~q z; yê´Hé ≈£L&Ü <Ûä«+düyÓTÆq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. s¡B›>± ñ+&˚ &Ûç©¢` #ÓHÓ’ï e÷s¡Z+˝Àì ãπsÿ&ç, ◊dtu≤>¥ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìs¡düq ø±s¡T\T ¬s’\Ts√ø√ #˚|ü{≤ºs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç yÓ[flb˛yê\ì ôV≤#·Ã]+∫Hê U≤‘·s¡T #˚j·T≈£î+&Ü sêfi¯ófl $dæsês¡Hêïs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ |ü\TÁbÕ+‘ê˝À¢ 144 ôdø£åHé $~Û+#ês¡T.

|üyêsY≈£î ‘·|æŒq Á|üe÷<ä+ »ã˝Ÿ|üPsY, &çôd+ãsY 3: πø+Á<ä e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹, m˙‡|” n~ÛH˚‘· X¯s¡<é|üyêsY≈£î ‘·è{Ï˝À ô|<ä› Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~. X¯ìyês¡+ eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝Àì »ã˝Ÿ|üPsY˝À Ç+&çj·THé øöì‡˝Ÿ Ä|òt nÁ–ø£\Ãs¡˝Ÿ ØôdsYà ìs¡«Væ≤+∫q dü<ädüT‡˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. dü<ädüT‡˝À Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ+&É>±, >∑~ ô|’ø£|ü qT+∫ bòÕ´Hé }&ç |üø£ÿH˚|ü&ç+~. á |òüT≥q‘√ n+‘ê ñ*øÏÿ|ü&ܶs¡T. bòÕ´Hé |üyêsY≈£î ø=~›<ä÷s¡+˝À |ü&É≥+‘√ Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+<äì n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. á dü+|òüT≥qqT »ã˝Ÿ|üPsY πs+CŸ &û◊J <ÛäèMø£]+#ês¡T.

sê+©˝≤˝À n&ÉT¶≈£î+fÒ C…’fiÀ¢ Bø£å q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 3: sê+©˝≤ yÓTÆ<ëq+˝À ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷ìï ø=qkÕ–+#·≈£î+&Ü b˛©düT\T n&ÉT¶≈£î+fÒ rVü‰sY C…’˝À¢HÓ’Hê Bø£åqT #˚|ü&É‘êqì kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô nHêï Vü≤C≤πs ôV≤#·Ã]+#ês¡T. C…’˝À¢ ‘·q Bø£åqT mes¡T n&ÉT¶≈£î+{≤s√ #·÷kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ |ü{ÏwüºyÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|≥ºø£b˛‘˚ ‘êqT ìs¡e~Ûø£ Bø£åqT #˚|ü&É‘êqì Vü≤C≤πs Á|üø£{Ï+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ô|≥ºø£b˛‘˚ &çôd+ãsY 27e ‘˚BqT+∫ Bø£åqT #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«e÷πsŒ Á|ü»\ ø√]ø£ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt˝Àì #ê˝≤eT+~ myÓTà˝Ò´\T, sêÁwüº+˝Àì n‘·´~Ûø£ eT+~ Á|ü»\T q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ sêyê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì nqø±|ü*¢ m+.|æ.düã“+ Vü≤] nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ eT<䛑·T>± z≥Ty˚dæ Á|ü»\ |ü≥¢ ‘·eT≈£îqï n_Ûe÷Hêìï #ê≥Tø√yê\ì düã“+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. e÷≥MT<ä ì\ã&˚ H˚‘·\‘√H˚ »>∑Hé düK´+>± ñ+{≤s¡ì, z Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ yÓ[¢q |”ÄØŒ myÓTà˝Ò´\≈£î eTT+<äT s√E˝À¢ Ç+ø± uÛÑ+>∑bÕ≥T ‘·|üŒ<äì, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚ùdÔH˚ yê]øÏ eTqT>∑&É e⁄+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

kı+‘·>∑÷{ÏøÏ >∑÷{ÏøÏ

ª<˚X¯+μ ¬sã˝Ÿ myÓTà˝Ò´\T! ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): kı+‘·>∑÷{ÏøÏ #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î eTT>∑TZs¡T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‹s¡T>∑Tu≤≥T myÓTà˝Ò´\T ÄdüøÏÔ Á|ü<ä]ÙdüTÔqï≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. á y˚Ts¡≈£î e es¡T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ esêZ\≈£î dü+πø‘ê\T |ü+|æq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ‹s¡T>∑Tu≤≥T XÊdüqdüuÛÑT´\T y˚DT>√bÕ\#ê], Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶, u≤\Hê–¬s&ç¶ s¡Vü≤dü´+>± #·+Á<äu≤ãTqT ø£*dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. Bìô|’ bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\‘√q÷, XÊdüqdüuÛÑT´\‘√q÷ u≤ãT #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT≈£î yês¡T düTeTTK‘· e´ø£Ô+#˚dæq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶ á }Vü‰>±Hê\qT K+&ç+#ês¡T. ‘êqT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚kÕÔqì, nsTT‘˚ {°&û|”˝ÀøÏ yÓfi‚¢~˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T.

Ä~yês¡+ 4, &çôd+ãsY 2011

‘Ó\+>±D ‘˚˝≤πø..

n$XÊ«kÕìøÏ ô d ’ |”d”d” |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D X¯+ø£s¡sêe⁄ dü+>∑‹ n~ÛcÕºq+ #·÷düT≈£î+≥T+~ y˚Tj·TsY e÷s¡TŒô|’ ˇ|üŒ+<ëìøÏ ø£≥Tºã&çe⁄Hêï+ ñ|ü mìïø£˝§ùdÔ m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î dæ<äΔy˚T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·«s¡˝ÀH˚ z ìs¡íj·T+ yÓ\Te&ÉT‘·T+<äì ø±+Á¬>dt ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. πø+Á<ä+ á $wüj·T+˝À d”]j·Tdt>± ñ+<äì düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ »s¡T>∑T‘√+<äì nHêïs¡T. n e´eVü‰s¡+ ‘˚*Ãq ‘·sê«‘·H˚ |”d”d” |ü⁄qs¡«´d”úø£s¡D ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± ìj·T$T‘·T˝…’q ‘·sê«‘· Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |”d”d”ì |ü⁄qs¡«´d”úø£]+#·˝Ò<äT. bÕ‘· e´edüú\‘√H˚ HÓ≥Tºø=düTÔHêïs¡T. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ø£$T{°\T y˚j·÷\ì #·÷düTÔHêï ø=‘·Ô düeTdü´\T ‘Ó#·TÃø=H˚ Çwüº+˝Òπø Äj·Tq

á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· düeTdü´≈£î kÕqT≈£L\ |ü]cÕÿs¡+ <=s¡T≈£î‘·T+<äqï qeTàø±ìï u§‘·‡ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT+Á‹ X¯+ø£s¡sêe⁄ e´eVü‰sêìï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ #·÷düTø√yê*‡ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. bÕغ |üs¡+>± X¯+ø£s¡sêe⁄ô|’ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï |òæsê´<äT\T ≈£L&Ü n+<ä˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é y˚Tj·TsY e÷s¡TŒô|’ eTJ¢dt‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. y˚Tj·TsY e÷s¡TŒ |üÁøÏj·T Ä~yês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. Ç~ >∑‘·+˝À ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ä+ y˚Ts¡πø ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+ ≥THêïeTì nHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\qT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î ‘·eT bÕغ dæ<ä›+>± ñ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ eT<䛑·T Çyê«\ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ dü÷Á‘·ÁbÕj·T ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ á Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\>=≥º&É+ <ë«sê mìïø£\≈£î yÓfi≤fl\ì #·÷düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î »>∑Hé ‘·qes¡Z myÓTà˝Ò´\≈£î Ä<˚XÊ\T Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n$XÊ«kÕìøÏ eT<䛑·T Çyê«˝≤ e<ë› nqï <ëìô|’ »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ‘·eT es¡Z+ myÓTà˝Ò´\‘√ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ˝À≥dtbÕ+&é˝À Äj·Tq ìyêdü+˝À uÛÒ{° nj·÷´s¡T.

á düe÷y˚XÊìøÏ 21eT+~ myÓTà˝Ò´\T, m+|” y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ eT<䛑·T ÇkÕÔqì »>∑Hé Ç|üŒ{Ïπø Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ n$XÊ«dü+ô|’ myÓTà˝Ò´\ qT+∫ _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. |æ*¢ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt, düT#·]‘·, XÀuÛ≤ Hê–¬s&ç¶, y˚Tø£bÕ{Ï #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, dü‘·´e‹, u≤ã÷sêe⁄, |üP‘·\|ü≥Tº s¡$, lø±+‘Y ¬s&ç¶, lìyêdüT\T düe÷y˚XÊìøÏ e#êÃs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ e∫Ãq yê]˝À u≤*H˚ì lìyêdü¬s&ç¶, Ä~Hêsêj·TD ¬s&ç¶, •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶, neTsYHê<∏é ¬s&ç¶, |æHÓï*¢ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, lø±+‘Y¬s&ç¶, <Ûäsêïq ø£èwüíÁ|ükÕ<é, #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶ ≈£L&Ü ñHêïs¡T. Á|ükÕ<ä sêE, u≤\sêE, •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶, u≤\Hê–¬s&ç¶ ≈£L&Ü düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. n$XÊ«dü+ mes¡T ô|{≤ºs¡qï~ eTTK´+ ø±<äì n+<äTe\¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü&çb˛e&Éy˚T eTTK´eTì nqT≈£î+≥THêïs¡T. B+‘√ |ü]dæú‹ rÁe+>± ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü »>∑Hé e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì nHêïs¡T.

»>∑Héø√≥˝À ø√≥Ø yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. #ÓãT‘·THêïs¡T ø£<ë? nì yês¡T »>∑HéqT Á|ü•ï+#ês¡T. øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L*Ãy˚j·T&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq dü+U≤´ã\+ eTq≈£î ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ z≥T y˚dæHê e#˚à Á|üjÓ÷»q+ @$T≥ì »>∑HéqT Á|ü•ï+#ês¡T. eT]ø=+<ä¬s’‘˚ Ç˝≤+{Ï dü+øå√uÛÑ düeTj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+‘√ düs¡T›u≤≥T <Û√s¡DÏ eT+∫<äqï yê<äq ˝ÒeHÓ‘êÔs¡T. n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ nqT≈£L\+>± z≥Ty˚ùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغ $|t y˚Ts¡≈£î ‘·eTô|’ nqs¡Ω‘· y˚≥T |ü&ÉT‘·T+<äì, á˝À|ü⁄ ‘·eT kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dtbÕغ ÇHé#Ûê]®\qT ìj·T$T+∫ yê]πø düø£\ n~Ûø±sê\T ø£≥ºu…fÒº Á|üe÷<ä+ ñ+<äì eT]ø=+<äs¡T yê~+#ês¡T. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT ‘êeTT ñ|ü mìïø£˝À¢ ¬>*∫Hê, ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰˝≤¢ e÷]b˛‘êeTì, Á|ü»\≈£î ùde #˚j·Tø£b˛‘˚ 2014 mìïø£˝À¢ ¬>\e&É+ nkÕ<Ûä´eTH˚ $wüj·÷ìï »>∑Hé≈£î yês¡T >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. myÓTà˝Ò´\ yê<äqqT $qï »>∑Hé yê]ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ me¬s’‘˚ nqT≈£L\+>± z≥T y˚kÕÔs√.. yêπs K∫Ñ·+>± ‘·q yÓ+≥ q&ÉTkÕÔs¡ì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. nqs¡Ω‘·y˚≥T |ü&çHê ñ|ü mìïø£˝À¢ b˛{°#˚ùd yê]ì ¬>*|æ+#·Tø√&ÜìøÏ nìï s¡ø±\T>± ‘·q düVü≤ø±s¡+ ñ+≥T+<äì »>∑Hé uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. uÛÒ{° ø=qkÕ>∑T‘·T+ &É>±H˚ ø±≥kÕì, Ä~Hêsêj·TD¬s&ç¶ Äj·Tq ìyêdü+ yÓqTø£π>≥T qT+∫ d”m˝Ÿ|” ø±sê´\ j·÷ìøÏ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. ø±≥kÕì e÷Á‘·+ ‘êqT uÛÒ{°˝À @$T #ÓbÕŒH√.. n<˚ $wüj·÷ìï Äj·Tq MT&çj·÷ eTT+<äT ≈£î+&Éã<ä›\T ø={≤ºs¡T. e÷J eT+Á‹ |æ*¢ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt eTs√kÕ] uÛÒ{° ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, á s√E düe÷y˚X¯yÓTÆq myÓTà˝Ò´\+‘ê ˇπø ‘ê{Ïô|’ ñHêïs¡ì, yês¡+‘ê n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ nqT≈£L\+>± z≥T y˚kÕÔs¡ì Äj·Tq MT&çj·÷‘√ nHêïs¡T.

2011 ≈£î+uÛÑø√D≤\ dü+e‘·‡s¡+: n<ë«˙

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 3: uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ) d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT m˝Ÿ¬ø n<ë«˙ ‘·q j·÷Á‘·\T ªm\¢|ü&É÷ ôd≈£î´\sYμ <äèø£Œ<∏ä+‘√H˚ ñHêïj·Tì, <˚X¯ ÁX‚j·TdüT‡ ø√düy˚T kÕ>±j·Tì düŒwüº+#˚XÊs¡T. Äj·Tq j·÷Á‘·\T <˚X¯ sê»ø°j·÷\˝À $•wüº kÕúHêìï dü+bÕ~+#êsTT. n$ ˇø£kÕ] Äj·Tq bÕغì sê»ø°j·T+>± n~Ûø±s¡ |”sƒ¡+ô|’ n~Ûedæ+|üCÒXÊsTT. n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± ‘êqT kÕ–+∫q »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·qT qe+ãsY 20q eTT–+∫q n<ë«˙ X¯ìyês¡+

ªÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ nqT≈£L\+>± zfÒkÕÔμ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): n$XÊ«dü rsêàq+ dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ nqT≈£L\+>± z≥T y˚kÕÔqì »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´ ≈£î+C≤ dü‘·´e‹ düŒwüº+#˚XÊs¡T. »>∑Hé‘√ düe÷y˚XÊìøÏ yÓ[¢e∫Ãq ‘·sê«‘· nôd+;¢ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. yÓ’mdt ø£cÕº]®‘·yÓTÆq á Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L˝ÒÃj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑kÕ«$Tì ø±uÀqì ÄyÓT $e]+#ês¡T. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü »>∑Hé á Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\Ãqì düŒwüº+#˚XÊs¡ì ÄyÓT >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ yÓ’mdt |ü<∏äø±\H˚ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.

Hê≈£î dü+‘√wü+>± ñ+~. ø√s¡Tº ‘·q≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·T>±H˚ ÄyÓT Hê‘√ e÷{≤¢&ç+~. Ç<ä›s¡+ Äq+<ä+ |ü+#·T≈£îHêï+μ nì ø£s¡TD≤ì~Û #ÓHÓ’ï˝À $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ø£ìyÓTT[ì y˚T 20q n¬sdüTº #˚dæq nq+‘·s¡+ rVü‰sY C…’\T˝À ìs¡“+~Û+∫q|ü&ÉT ÄyÓTqT eT÷&ÉT kÕs¡T¢ Äj·Tq ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. ø£ìyÓTT[ á HÓ\ 6 es¡≈£î #ÓHÓ’ï˝À ñ+{≤s¡T. 2õ πødüT˝À $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT¬ø’ ÄyÓT ‹]– á HÓ\ 10q &Ûç©¢ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T.

ª#˚‹μøÏ ∫‹

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt≈£î >∑&ÉT¶s√E\T dü$T|ædüTÔHêïj·Tqï nqTe÷Hê\T ã\|ü&ÉT‘·THêïsTT. øÏs¡DY düsêÿs¡T≈£î n$XÊ«dü rsêàq n–ï|üØø£å>± e÷]+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T $&ÉeT]Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. n$XÊ«dü+˝§yz HÓ–Zrs¡T‘êeTqï yê] ÄX¯\ô|’ Á|ü‹|üøå±\T ˙fi¯ófl #·\T¢‘·THêïsTT. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕ\q≈£î #·eTs¡^‘·+ bÕ&˚+<äT≈£î nìï bÕغ\T @ø£‘ê{Ïô|’ q&ç#˚+<äT≈£î (m+◊m+ ‘·|üŒ)düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·THêïsTT. Ç+‘·ø±\+ bÕغ ø=eTTàø±dæq |”ÄØŒ myÓTà˝Ò´\T düsêÿs¡Tô|’ n–ZMT<ä >∑T–Z\eTe⁄‘·THêïs¡T. $©qyÓTÆqHê ‘·eT≈£î Ç+‘·es¡≈£î ø±+Á¬>dt˝À |ü<äTe⁄\ <äø£ÿ˝Ò<äì |”ÄØŒ myÓTà˝Ò´\T ∫s¡+J$ô|’ nÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. düsêÿs¡TqT Ç~es¡˝À ø±bÕ&çq ø£è‘·»„‘· ˝Ò<äì ‘˚*Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt >∑Ts¡TÔô|’ ¬>*∫ yÓ’mdtÄsY bÕغ ø=eTTàø±düTÔqï myÓTà˝Ò´\≈£î ñqï $\Te ‘·eT≈£î˝Ò<äì |”ÄØŒ myÓTà˝Ò´\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ Äj·÷ myÓTà˝Ò´\qT ãT»®–+#·&É+˝À ∫s¡+J$ ‘·\eTTqø£ \e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤e⁄+&É>± ‘·qnqT#·s¡ myÓTà˝Ò´\qT Äø£]¸düTÔqï düsêÿs¡T≈£î ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #Óù|Œ+<äT≈£î j·TTeH˚‘· ‘·q<Ó’q XË’*˝À bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. á Áø£eT+˝À øÏs¡DYdüsêÿs¡T≈£î e´‹πsø£+>± z≥T y˚j·÷\ì j·TTeH˚‘· ‘·q nqT#·s¡ myÓTà˝Ò´\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. m+‘·es¡≈£î nsTT‘˚ n+‘·es¡≈£î ‘êqT dæ<äΔeTì kÕ+πø‘ê*#êÃ&ÉT. sêÁwüº+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n$XÊ«dü ‘·‘·+>∑+ ‘˚\TÃ≈£îH˚+<äT≈£î z<ës¡TŒ j·÷Á‘·≈£î $sêeT$T∫à ‘·q es¡Z myÓTà˝Ò´\‘√ eT+‘·Hê\T kÕ–düTÔHêï&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄ n$XÊ«dü n–Z sêCÒdæq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘·q<Ó’q XË’*˝À bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêï&ÉT. ø±+Á¬>dt düsêÿs¡T ≈£î|üŒ≈£L*b˛‘˚ ‘Ó\+>±q ÁbÕ+‘·+˝Àì d”≥¢qT ¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+ U≤j·TeTì ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± düŒ+~+#·ì ø±+Á¬>dtqT eT≥Tºô|fÒº+<ä≈£î ‘Ósêdü esêZ\T ô|<ä› m‘·TÔq ≈£îÁ≥ |üqTï‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À b˛sê≥+ #˚dæq Hêj·T≈£î\qT nø±s¡D+>± C…’fi¯fl≈£î ‘·s¡*+#·&Üìï ‘Ósêdü esêZ\T ø±+Á¬>dtô|’ eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïsTT. ø±+Á¬>dt düsêÿsY ≈£î|üŒ≈£L*b˛‘˚ ‘·<äq+‘·s¡+

q÷´&Ûç©¢˝À ªVæ≤+<äTkÕúHé f…ÆyéT‡ ©&ÉsYwæ|t dü$Tà{Ÿμ˝À Á|üdü+–dü÷Ô, ‘·q j·÷Á‘·\T ‘·qø√dü+ ø±<äì, <˚X¯ Á|ü>∑‹ ø√düy˚Tqì #ÓbÕŒs¡T. ªHê j·÷Á‘· ñ<˚›X¯+ qqTï |ü<äe⁄\≈£î ‹]– dæ<äΔ+ #˚düTø√e&É+ ø±<äTμ nì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, 2014 ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À ;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]úì ø±yê\ì Äø±+øÏådüTÔHêïqH˚ yê<äqqT Á<ÛäTMø£]+#·&ÜìøÏ >±ì, K+&ç+#·&ÜìøÏ >±ì Äj·Tq ìsêø£]+#ês¡T. <˚X¯+ m<äTs=ÿ+≥Tqï $$<Ûä düeTdü´\ô|’ e÷{≤¢&çq n<ë«˙ »q #Ó’‘·q´ j·÷Á‘· ‘·q ñ<ä´e÷\˝À m+‘·>±H√ $»j·Te+‘·yÓTÆq j·÷Á‘· nì #ÓbÕŒs¡T. 2011qT ≈£î+uÛÑø√D≤\ dü+e‘·‡s¡+>± n<ë«˙ n_Ûe]í+#ês¡T. ª2011 ≈£î+uÛÑø√D≤\ dü+e‘·‡s¡+. 2012qT »yêãT<ëØ dü+e‘·‡s¡+>± #˚<ë›+μ nì nHêïs¡T. Ç+&çj·÷≈£î n$˙‹ <˚X¯+>± eTTÁ<ä|ü&É&É+ ≈£î+>∑BdüTÔqï<äì #ÓãT‘·÷, dü‘·Œ]bÕ\q, n$˙‹ ø£\dæ eTqT>∑&É kÕ–+#·C≤\eì nHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Øf…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&ç◊ì nqTeT‹+#ê\qï Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï n<ë«˙ rÁe+>± Äπøå|æ+#ês¡T. \ø£å˝≤~ eT+~ ∫\¢s¡ es¡Ô≈£î\qT n~ ìs¡T<√´>∑T\qT #˚düTÔ+<äì, yê]ì ‘·eT bÕغ n\ø£å´+ #˚j·TC≤\<äì #ÓbÕŒs¡T. Øf…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&ç◊ Á|üy˚XÊìï ;CÒ|” e´‹πsøÏdüTÔqï<äì düŒwüº+ #˚dæq n<ë«˙ m|òt&ç◊ì nqTeT‹+#ê\qï

»]π> mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D dü‘êÔ #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+<äì Ä•düTÔHêïs¡T. øÏs¡DY düsêÿsY |ü≥¢ nìï bÕغ\T ìs¡«Væ≤+#˚ rs¡TqT nqTdü]+#˚+<äT≈£î ‘Ósêdü düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>=fÒº+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq dü+U≤´ã˝≤ìï, (myÓTà˝Ò´\)qT nedüs¡yÓTÆ‘˚ ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î j·TTeH˚‘· yÓqTø±&É≥+ ˝Ò<äT. ‘·q nqT#·s¡ myÓTà˝Ò´\≈£î düsêÿsY Ç#˚à Ä|òüs¡¢qT ‘·\ <äH˚ï˝≤ ã+|üsY Ä|òüs¡T¢ ÇdüTÔHêï&ÉT. düsêÿsY ≈£L*Ãy˚‘·≈£î düVü≤ø£]+∫q myÓTà˝Ò´\≈£î uÛ≤Ø q>∑<äT‘√ bÕ≥T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À »]π> mìïø£˝À¢ dü<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\ mìïø£\ e´j·÷ìï ‘êH˚ ã]kÕÔqì j·TTeH˚‘· uÛÑs√kÕ ÇdüTÔHêï&ÉT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ñ‘·Ôs√‘·Ôs¡ sê»ø°j·T+>± nìï $<Ûë\ düVü≤ø£]kÕÔqì j·TTeH˚‘· ‘·q es¡Z myÓTà˝Ò´\≈£î Vü‰MT ÇdüTÔHêï&ÉT. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ bÕ\q |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ ñqï e´‹πsø£‘·qT ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Ç<˚ n<äTqT>± j·TTeH˚‘· uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\TdüTÔ+~.Ç~˝≤ ñ+&É>± ø±+Á¬>dt dü«|üø£å+˝À ñ+≥÷ $|üø£å dü«sêìï $ì|æ+#˚yê]ì Äø£≥Tºø√e&É+˝À ne÷‘·T´\T |òüTÀs¡+>± $|òüeTe⁄‘·THêïs¡T. ˇø√ÿ eT+Á‹ eTT>∑TZs¡T ndü+‘·è|üÔ myÓTà˝Ò´\qT dü«+‘· >∑÷{ÏøÏ ‘˚yê\qï {≤¬sZ{ŸqT n~Û>∑$T+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. á Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt˝À $©q+ nsTTq |”ÄsY|” myÓTà˝Ò´\≈£î e#˚à mìïø£˝À¢ d”≥T U≤j·T+ nqï 15 eT+~ ôd’‘·+ düsêÿsYqT |ü‘·Hêedüú≈£î #˚s¡TdüTÔHêïsTT. B+‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì n~Ûø±s¡ bÕغ myÓTà˝Ò´\T ôd’‘·+ j·TTeH˚‘· •_s¡+ yÓ’|ü⁄ ÄdüøÏÔ>± #·÷düTÔHêïs¡T. sêÁwüº+˝À 293 eT+~ myÓTà˝Ò´kÕúHê\˝À 7 kÕúHê\T Ç|üŒ{Ïπø U≤∞>± ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á Áø£eT+˝À düsêÿsY n$XÊ«dü+qT HÓ¬>Z+<äT≈£î 144 d”≥T¢ ‘·|üŒìdü]>±Z nedüs¡+. ø±>± |ü<äe⁄\ |ü+<Ós¡+˝À |”ÄsY|æ myÓTà˝Ò´\T n*–Hê, y˚Tj·TsY $wüj·T+˝À m+◊m+ bı‘·TÔ $ø£{Ï+∫Hê, j·TTeH˚‘· ã+|üsY Ä|òüs¡¢≈£î myÓTà˝Ò´\T neTTà&ÉTb˛sTTHê düsêÿsY ≈£î|üŒ≈£L\&É+ U≤j·TeTì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T ‘˚*Ã#Ó|ü⁄Œ‘·THêïs¡T. düsêÿsY n‘ÓÔdüs¡T yÓTC≤ØZ‘√ n$XÊ«dü+ HÓ–Zq|üŒ{ÏøÏ eT]ìï #√≥¢ ñ|ü mìïø£\T »]π> neø±XÊ\T ø£q|ü&ÉT‘·THêïsTT. Ç≥T ‘Ó\+>±D˝À ‘Ósêdü, n≥T d”e÷+Á<Ûä˝À j·TTeH˚‘· $»j·T<äT+<äT_Û yÓ÷–+#·&É+ U≤j·T+. n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ n–ZsêCÒdæq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, n$XÊ«dü+ m<äTs=ÿqï ø±+Á¬>dt\T ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·T≈£îH˚ ø±\+ m+‘· <ä÷s¡+˝À ˝Ò<äT.

n+X¯+ mHé&çm &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ˝À m˝≤ #√≥T #˚düT≈£î+&√ ‘·q≈£î >∑Ts¡TÔ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± m|òt&ç◊ düeTdü´ô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î ‘·s¡#·T n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T‘·T+&É&Üìï n<ë«˙ Á|ükÕÔ$dü÷Ô, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |üì #˚j·T˝Òø£b˛sTTq|ü⁄&É˝≤¢ ‘·q≈£î $#ês¡+ ø£\T>∑T‘·T+ ≥T+<äì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. m|òt&ç◊ô|’ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ |ü≥¢ n<ë«˙ ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT rdüT≈£îsêe&É+ Çwüº+ ˝Òπø Á|üuÛÑT‘·«+ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì nHêï Vü≤C≤¬s, Äj·Tq eT<䛑·T<ës¡T\T Äs√|æ+#ês¡ì, nsTT‘˚, n~ ì»e÷ ø±<ë nH˚~ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äTμ nì n<ë«˙ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ô|’ MT n_ÛÁbÕj·Ty˚T$T≥qï Á|üX¯ï≈£î n<ë«˙ düe÷<Ûëq+ Çdü÷Ô, ‘·q |ü<ä$ <ë«sê dü+Áø£$T+∫q n~Ûø±sêìï Á|ü<Ûëì $ìjÓ÷–+#·T ø√˝Òø£b˛e&ÜìøÏ ˇø£ ø±s¡D+ Äj·Tq ø£eT÷´ìdüTº ‘·s¡Vü‰ bÕ˝Hê$<ÛëHêìï nqTdü]+#·&Éy˚Tqì, n~ Á|üC≤kÕ« eT´+˝À ªdüããT ø±<äTμ nì ù|s=ÿHêïs¡T. á $<Ûëq+ Á|üø±s¡+, bÕغ n~ÛH˚‘· Á|ü<Ûëì ø£Hêï ˝Ò<ë sêh|ü‹ ø£Hêï m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*– ñ+{≤s¡ì n<ë«˙ #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+~Û >∑T]+∫ n<ë«˙ Á|ükÕÔ$dü÷Ô, ªn~Ûø£ dü+U≤´≈£î\≈£î ne>±Vü≤q ˝Òì e´øÏÔì Á|üC≤kÕ«eT´+˝À q+ãsY eHé>± ø£*– ñ+&ÉC≤\+μ nì nHêïs¡T.

zm+d” ø£+|ü⁄..

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ù|s¡TqT #ê]®w”≥T˝À ù|s=ÿq˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓTTqï{Ï $#ês¡D˝À ÄyÓT yÓ\¢&ç+∫q $wüj·÷\ô|’ yêdüÔyê\T ‘Ó\TdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü, ÄyÓT ◊mmdt n~Ûø±] ø±e&É+‘√ πø+Á<ä+ qT+∫ nqTeT‹ rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+&É&É+‘√ ÄyÓT ù|s¡TqT #ÛêØ®w”≥T˝À #˚s¡Ã˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä+ qT+∫ nqTeT‹ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· l\ø°åà ù|s¡T n_ÛjÓ÷>∑|üÁ‘·+˝À ù|s=ÿ+{≤eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. zm+d” e÷J &Ó’¬sø£ºsY sê»X‚KsYqT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ edüTÔqï yês¡Ô\qT \ø°åàHêsêj·TD K+&ç+#ês¡T. sê»X‚KsYqT d”;◊ n¬sdüTº #˚j·T˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ì+~‘·T\ô|’ ◊|ædæ ôdø£åHé 120_, 42, 408, 468, 479‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï ôdø£åq¢ øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTHêïs¡T. nÁø£eT yÓTÆì+>¥≈£î dü+ã+~Û+∫ u…+>∑Tfi¯Ss¡T d”;◊ XÊK, eTs√ ¬s+&ÉT πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ+<äì \ø°åàHêsêj·TD #ÓbÕŒs¡T. <äø£ÿHé yÓTÆì+>¥ dæ+&çπø{Ÿ, nk˛dæj˚T{Ÿ yÓTÆì+>¥ düeT]ŒdüTÔqï≥T¢ \ø°åàHêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. zm+d” nÁø£e÷\ô|’ eT÷&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T d”;◊ $#ês¡D ÁbÕs¡+_Û+∫q|üŒ{Ïø° zm+d” j·÷»e÷q´+ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫ ùdº ‘Ó#·TÃ≈£îHêïsTT. n|üŒ{Ï qT+#˚ zm+d” nÁø£e÷\ô|’ kÕøå±´\qT d”;◊ ùdø£]k˛Ô+~. d”;◊ $#ês¡D≈£î dü+ã+~Û+∫q ùdºqT ø√s¡Tº m‹Ôy˚j·T&É+‘√ d”;◊ ‘·q $#ês¡DqT y˚>∑e+‘·+ #˚dæ+~. zm+d” nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± ìsêús¡D≈£î e∫Ãq d”;◊ Ä ø£+ô|˙ #ÛÓ’s¡àHé, ø£sêí≥ø£ e÷J eT+Á‹ >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶, Ä ø£+ô|˙ m+&û lìyêdü¬s&ç¶\qT ãfi≤fl]˝À n¬sdüTº #˚dæ+~. nø£ÿ&ç qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é ‘·s¡*+∫ ø√s¡Tº˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq d”;◊ ‘·eT ø£düº&û˝ÀøÏ rdüT≈£î+~. nH˚ø£ <äbòÕ\T>± yê]ì $#ê]+∫+~. á πødüT˝À Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ Á|üy˚Tj·T+ ≈£L&Ü ñ+<äì ìsêú]+∫q d”;◊ n|üŒ{Ï >∑qT\ XÊK ø±s¡´<ä]Ù l\ø°åà, @|”m+&ûd” m+&û sê»>√bÕ˝ŸqT n¬sdüTº #˚dæ+~. yê]ì ≈£L&Ü $#ê]+∫+~. d”;◊ n¬sdüTº #˚dæq yê]˝À >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶, lìyêdü¬s&ç¶, sê»>√bÕ˝Ÿ Á|üdüTÔ‘·+ C…’˝À¢H˚ ñHêïs¡T. ◊mmdt n~Ûø±] l\ø°åà X¯óÁø£yês¡y˚T u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä\j·÷´s¡T.

rsêàqy˚T

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+‘√ {°&û|”, ;CÒ|”, d”|”◊, d”|”m+, m+◊m+, |”ÄØŒ, {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt bÕغ\T ‘·eT XÊdüqdüuÛÑT´\≈£î $|t C≤Ø#˚XÊsTT. ø±>±, n+‘·≈£îeTT+<äT {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nôd+;¢˝À Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY nqTeT‹ Ç#êÃs¡T. n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì Á|ü‹|üø£å bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTqT ø√sês¡T. düuÛÑ˝À n$XÊ«dü rsêàHêìï #·+Á<äu≤ãT Á|üy˚X¯ô|≥º>± 76 eT+~ XÊdüqdüuÛÑT´\T rsêàHêìï ã\|üsêÃs¡T. ø±>±, d”Œø£sY rs¡T≈£î ìs¡düq>± düuÛÑqT yêøö{Ÿ #˚dæq ‘Ósêdü, d”|”◊, ;CÒ|” düuÛÑT´\T n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|≥º>±H˚ düuÛÑ˝ÀøÏ e∫à rsêàHêìï ã\|üsêÃs¡T.


Ä~yês¡+, 4, &çôd+ãsY 2011

{°ÄsYmdt, ;CÒ|”, d”|”◊ yêøö{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): XÊdüqdüuÛÑ eT÷&√ s√p ≈£L&Ü ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ yêsTT<ë|ü&ç+~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. $|üøå±\T rsêàHê\qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºsTT. Á|üC≤ düeTdü´\T, ø£s¡Te⁄, n~Ûø£ <Ûäs¡\T ‘·~‘·sê\ô|’ #·]Ã+#ê\ì d”|”◊ rsêàq+ #˚dæ+~. s¡+>∑Te÷]q <Ûëq´+ ø=qT>√\T #˚j·÷\ì d”|”m+, ôV’≤<äsêu≤<é˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ô|’ m+◊m+ rsêàHê\T #˚XÊsTT. ‘Ó\+ >±Dô|’ rsêàq+ #˚j·÷\ì {°ÄsYmdt, ;CÒ|” rsêàq+ #˚XÊsTT. nsTT‘˚ $|üøå±\ rsêàHê\qT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‹s¡düÿ]+#ês¡T. B+‘√ $|üøå±\T d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä›≈£î yÓ[¢ ìHê<ë\T #˚XÊsTT. d”Œø£sY yÓ’K]øÏ ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ düuÛÑqT+∫ yêøö{Ÿ #˚XÊsTT. á düeTj·T+˝À ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ düuÛÑ yêsTT<ë |ü&ç+~. nq+‘·s¡+ düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ Ç{°e\ eTs¡DÏ+∫q eTVü≤ã÷uŸq>∑sY myÓTà˝Ò´ sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶ eTè‹ |ü≥¢ dü+‘ê|ü rsêàHêìï Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. B+‘√ düuÛÑ ¬s+&ÉT ì$TcÕ\bÕ≥T eTÚq+ bÕ{Ï+∫+~. nq+‘·s¡+ m+◊m+ düuÛÑT´&ÉT nø£“ s¡TB›Héô|’ »]–q <ë&çì düuÛÑ K+&ç+∫+~. nq+‘·s¡+ ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡Ã ø=q kÕ–+~. yÓTT‘·Ô+ 876 ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT >∑T]Ô+∫q≥Tº eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ yÓ\¢&ç. ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü+≥qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T≈£î mø£sêìøÏ 10y˚\ s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì {°&û|” düuÛÑT´&ÉT sêe⁄\ #·+Á<äX‚Ks¡ ¬s&ç¶ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ düuÛÑ kÕj·T+Á‘êìøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~.

5q {°&û|” n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ #·s¡Ã! ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): {°&û|” Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ #·s¡Ã k˛eTyês¡+ »s¡>∑qTqï≥Tº ;@d” ìs¡ísTT+∫+~. X¯ìyês¡+Hê&ÉT ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡Ã eTT–kÕø£ düuÛÑ yêsTT<ë |ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nq+‘·s¡+ ;@d” düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. nìï bÕغ\ bò˛¢sY©&És¡T¢ á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ÄK] ¬s+&ÉT s√E˝…’q Ä~, k˛eTyêsê˝À¢ düuÛÑ s√E≈£î ø£˙dü+ 10 >∑+≥\ bÕ≥T ø=qkÕ>±\ì düuÛÑT´\T ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ Ä~yês¡+ düuÛÑ˝À #˚|ü{Ϻq n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã eTT–XÊø£ #·+Á<äu≤ãT Á|ü‹bÕ~+∫q n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ #·]Ã+#ê\ì, z{Ï+>¥ ô|{≤º\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. k˛eTyês¡+Hê&˚ n$XÊ«dü+ô|’ #·s¡Ã »s¡>∑qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ä~, k˛eTyêsê˝À¢ düuÛÑT´\+<äs¡÷ ‘·|üŒìdü]>± Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø±+Á¬>dt, {°&û|”, ;CÒ|”, {°ÄsYmdt, ‘·~‘·s¡ bÕغ\T $|t C≤Ø#˚XÊsTT. |æÄsY|æ düuÛÑT´\≈£î $|t C≤Ø #˚j·÷\ì $|t ø=+Á&ÉT eTTs¡∞ ∫s¡+J$øÏ dü÷∫+#ês¡T.

3

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

gS÷¡, $¨s™yxqslLi≤ÔT∂áNRPV Lji™´sWLi≤`∂ F~≤T∂gjiLixmso

{ÏÄsYmdt, yÓ’mdtÄsY H˚‘·\T düŒ+~+#·¬s+<äTø√. ! ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ ô|&ç‘˚ eT<䛑·T ÇkÕÔeTì Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü*øÏq {ÏÄsYmdt, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\T ‘√ø£\T eTT&ç#êj·Tì {°{°&û|” bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L*Ãy˚ùd+<äT≈£î {°&û|” n$XÊ«dü rsêàq+ ô|{≤º\ì &çe÷+&ÉT #˚dæq Ä bÕغ H˚‘·\T Ç|ü⁄Œ&Ó+<äT≈£î eTÚq+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt H˚‘· »>∑Hé ‘·q≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>=fÒº dü‘êÔ ñ+<äì ‘=&É ø={Ϻ H˚&ÉT C≤s¡T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTàø£ÿsTT+<äì {°&û|”Hê, {ÏÄsYmkÕ‡, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝≤ nì Á|ü•ï+#ês¡T. {°&û|” Ç∫Ãq n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ #·s¡Ã »s¡≈£îÿ+&Ü {ÏÄsYmdt, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt n&ÉT¶≈£î+≥THêïj·Tì mÁs¡u…*¢ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ nôd+;¢˝À rsêàq+ #˚j·T&É+ ≈£î<äs¡<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY #˚dæq yê´K´\ô|’ {ÏÄsYmdt H˚‘·\T m+<äT≈£î H√s¡T $|üŒ&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+&É>± ñqï~ mes√ Á|ü»\T >∑T]Ô+#ês¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ôd+{ÏyÓT+≥TqT , ñ<ä´eT rÁe‘·qT n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì ¬ødæÄsY 700 eT+~ ÁbÕD≤\qT ã* rdüT≈£îHêïs¡ì mÁs¡u…*¢ Äs√|æ+#ês¡T.b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº f…+&És¡T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îì düø£\ »qT\ düyÓTàqT ¬ødæÄsY ìØ«s¡´+ #˚XÊs¡ì mÁs¡u…*¢ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ {°&û|”øÏ #Ó+~q 32 eT+~ myÓTà˝Ò´\T ∫‘·ÔX¯ó ~Δ>± bòÕs¡à{Ÿ Á|üø±s¡+ sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T ‘·eT sêJHêe÷\qT bòÕ´ø˘‡ <ë«sê d”Œø£sY≈£î |ü+bÕeTì, ndü‘·´ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. bòÕ´ø˘‡\ <ë«sê sêJHêe÷\T ‘·eT≈£î n+<ä˝Ò<äì d”Œø£sY #ÓãT‘·THêï.. {ÏÄsYmdt H˚‘·\T e÷Á‘·+ sêJHêe÷\T düeT]Œ+#êeTì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥T Hêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ bòÕ´ø˘‡ <ë«sê sêJHêe÷\T düeT]ŒùdÔ yê{ÏøÏ

\|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ DÆ™s[Va`PNRPV™´sWL`i zms…”¡xtsQ©±s

#Ó+~q s¡o<äT\T d”Œø£sY eTT+<äT ñ+#ê\ì mÁs¡u…*¢ düyê˝Ÿ $dæ sês¡T.uÀ>∑dt sêJHêe÷\T #˚dæ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Ç∫Ãq &ÉãT“≈£î ø£≈£îÿ]Ô |ü&ç ¬ødæÄsY ñ<ä´e÷ìï ìØ«s¡´+ #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’, ¬s’‘·T\ düeTdü´\ô|’ {ÏÄsYmdt H˚‘·\≈£î @e÷Á‘·+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñHêï ‘êeTT Ç∫Ãq n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ z≥T y˚j·÷\ì mÁs¡u…*¢ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãTô|’ dæ_◊ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·Tqï+<äTH˚ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{≤º&Éì, ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt #˚düTÔqï $eTs¡Ù\qT Äj·Tq ‹|æŒø={≤ºs¡T. u≤ãTô|’ dæ_◊ $#ês¡D #˚|ü≥ºø£eTT+<˚ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTì Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ê&Éì MT&çj·÷ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î mÁs¡u…*¢ ã<äT*#êÃs¡T.

™´sVLRifl”·Li¿¡©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV xqsLiªyxmsLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) @|qsLi’d˝¡ lLiLi≤R∂V ryL˝RiV ™yLiVVμyxms≤T∂ ºΩLjigji ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVLiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV xqsÀ≥œ¡ xqsLiªyxmsLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™yLjiNTP xqsLiªyxmsLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ªRΩLS*ªRΩ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡LiμR∂LRiW ¨sá ¡≤T∂ N]μÙj∂}qsxmso ™´s∞©´sLi Fy…”¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s ’¡Ã˝¡Vá©´sV {qsˆNRPL`i AÆ™sWμj∂LiøR¡gS, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s NRPLRiV™´so\|ms xqsÀ≥œ¡Õ‹[ øR¡LRiË©´sV ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso æªΩáLigSfl·\|ms ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s …‘¡AL`iFs£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. FsLiFsHFsLi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V @NRP˜LRiVμÙk∂©±s\|ms μy≤T∂¨s NRPW≤y xqs ¡ ≈¡Li≤T∂Li¿¡Liμj∂. μk∂¨sNTP ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V ˙xmsryÚ™´s©´s ¬ø¡[∏R∂VgS xqsÀ≥œ¡ ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·r°ÚLiμR∂©yıLRiV.

@LiªRΩLSªRΩ¯©´sV ˙xmsbPıLiøR¡NRPV¨s J»¡V Æ™s[∏R∂W÷¡ …”¡cNSLi˙lgi£qsiM zmsAL`izms xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV ’¡¤«¡zms ≠s«Ï¡zmsÚ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): i @≠saS*xqs ºdΩLS¯fl·Li\|ms J»¡V Æ™s[}qs ™´sVVLiμR∂V æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs, aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, zmsAL`izms aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V AÕ‹[¿¡LiøR¡VNRPV¨s @LiªRΩLSªRΩ¯©´sV ˙xmsbPıLiøR¡VNRPV¨s J»¡V Æ™s[∏R∂Wá¨s ’¡¤«¡zms N][LjiLiμj∂. aRP¨s™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLi Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ Fs©±s.≠sFs£qs Fs£qs ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±søyLÍji gRiVÕÿ™±sV ©´s’d¡ A«ÿμ`∂ ™´sW∏R∂V™´sW»¡Ã¡V ¬ø¡xmsoÚ©yıLRi¨s ™´sV÷dÌ¡ øR¡LÍRiLRiV «¡LRiFyá¨s }msL]‰©´s≤y¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡ …”¡ NSLi˙lgi£qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V AªRΩ¯≠s™´sVLRi+ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s J»¡V Æ™s[∏R∂Wá©yıLRiV @Õÿlgi[ ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NSLi˙lgi£qs FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡\|ms F°…‘¡¬ø¡[zqs lgiáVF°LiμyLRi¨s @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V ™yLRiV ºΩLjigji NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP FsÕÿ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáVxmsoªyLRi©yıLRiV. ™yLji FyLÌki¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li A FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV¨s ™´sV©Ø[Àÿ™yáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´sμR∂©yıLRiV. Fs™´sLji \|ms ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS F°…‘¡ ¬ø¡[ryLRiV FsLiμR∂VN][xqsLi ˙xms«¡Ã¡V ™yLji¨s lgi÷¡zmsLiøyLRiV. @¨sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™yLRiV AÕ‹[¿¡LiøR¡VNRPV¨s AªRΩ¯≠s™´sVLRi+ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i zmsALjiˆ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV N][LSLRiV.

NRPLRiV™´so\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÆ™sVVNRPV‰ ¡≤T∂gS... \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): NRPLRiV™´so\|ms aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ B¿¡Ë©´s xqs™´sWμ≥y©´sLi Æ™sVVNRPV‰ ¡≤T∂gS DLiμR∂¨s AaS«¡©´sNRPLigS ¤Õ¡[μR∂¨s zqszmsH ’¡¤«¡zms FyLÌkiáV ≠s™´sVLji+LiøyLiVV. aRP¨s™yLRiLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ A™´sLRifl·Õ‹[ zqszmsH FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ryLi ¡bP™´s LS™´so, ’¡¤«¡zms FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V —¡. NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™y…”¡¨s øR¡Wzqs©´s FyFy©´s F°¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BLiªRΩ™´sLRiNRPV NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá Àÿμj∂ªRΩVá©´sV AμR∂VN][≤y¨sNTP ¨sμ≥R∂VáV NRPW≤y ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @|qsLi’d˝¡ ¨sLS*x§¶¶¶fl· Õ‹[gS¨s, ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLiÕ‹[ gS¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP «¡™y ¡V μyLjiªRΩ©´sLi¤Õ¡[μR∂¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV G ≠sμ≥R∂LigS AμR∂VNRPVLi…ÿL][ NRPW≤y ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Li»¡V DLiμR∂¨s ryLiZNP[ºΩNRPLigS ¨sLRiWzmsLiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[ryLRiV. ªRΩxmsˆ G ≠sμ≥R∂LigS \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VNRPVLi…ÿ™´sV©´sıμj∂ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ryLi ¡bP™´sLS™´so Æ™sVVNRPV‰ ¡≤T∂gS \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡LRiË|ms…Ì”¡ ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoN]©yıLRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV.

NRP¨szmsLiøR¡¨s xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰ À‹[LÔRiVáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂WáV, NSLRi˘NRPÕÿFyáV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s xqs™´sWøyLS ¨sı ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøyáƩs[ xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰©´sV ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2005 Æ™s[V Æ©sá Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡Liμj∂. ˙xmsºΩ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ∏R∂VLi˙ªyLigRiLiÕ‹[ xqs™´sWøyLS¨sı ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøR¡≤R∂Æ™s[V C øR¡»Ì¡Li π∏∂VVNRP‰Ã¡ORPQ ˘Li. C ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s xqs™´sWøyLS¨sı ˙xms«¡Ã¡NRPV, ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV @Liμj∂Li¿¡ FyLRiμR∂LRi+NRPLigS DLi≤y÷¡=©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WáV \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiVÕ‹[ @LiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s {qs¨s∏R∂VL`i zqs…”¡«¡©±s= @Li»¡Vc©yıLRiV. \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiVÕ‹[ N]¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰ À‹[LÔRiVá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsVá, ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i ÕÿLi…”¡ N] ¨sı NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqs™´sWøyLS¨sı @xmsˆV≤R∂xmsˆV≤R∂V @LiVV©´s ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[xqsVÚ©yıLRiV.

eTs√ 15 s√E\ bÕ≥T ø=qkÕ–+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): $|üøå±\ düuÛÑT´\T rÁekÕúsTT˝À ìs¡düq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT nôd+;¢˝Àì MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› d”|”◊ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq+H˚ì kÕ+ã•esêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\T ˇø£rs¡T>± ñ+fÒ XÊdüqdüuÛÑ˝À eT+Á‹ düe÷<Ûëq+ eTs√ s¡ø£+>± ñ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. yêdüÔyê\qT |üø£ÿqô|{Ϻ kÕ+πø‹ø£+>± ìs¡÷|æ+#·T≈£îH˚+<äTπø eT+Á‹ Á|üø£≥q ñqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. <äT]“¤ø£å ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ¬s’‘·T\qT @$<Ûä+>± Ä<äT≈£î+{≤s√ eT+Á‹ ‘·q Á|üø£≥q˝À düŒwüº+#˚j·T˝Ò<äì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T $|üØ‘·eTe⁄‘·Tqï <äX¯˝À eT+Á‹ Á|üø£≥q bı&çbı&ç>± ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ãT~›, C≤„q+ ø£*Œ+#ê\ì <˚e⁄&çï y˚&ÉT≈£î+≥Tqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\ô|’, ¬s’‘·T\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ düe÷y˚XÊ\qT eTs√ 10 s√E\bÕ≥T ø=qkÕ–+#ê\ì ø√sês¡T. eTTK´+>± düuÛ≤düeTj·÷ìï n~Ûø±s¡bÕغ ø±yê\H˚ eè<∏ë #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ;CÒ|” myÓTà˝Ò´ øÏwüHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìï eT+Á‹ Á|üø£≥q #·÷|æ+#·˝Òø£b˛sTT+<äì $eT]Ù+#ês¡T. >∑‘·+˝À HÓ\ø=qï ø£s¡Te⁄ô|’ Á|üø£{Ï+∫q ì<ÛäT˝Ò H˚{Ïø° $&ÉT<ä\ ø±˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üC≤bÕ\qô|’ Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î »yêãT<ëØ‘·q+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº+˝À bÕ\q Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± e÷]+<äì Äj·Tq

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ≤U∂“¡{ms μj∂Æ©s[a`P##lLi≤ÔT∂ AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sW“¡ «¡LRiı÷¡xqÌsV xqsV¨dsÕfi lLi≤ÔT∂ @˙xmsp™´sL`igS ™´sWLRi≤R∂¨sı xqs™yáV ¬ø¡[xqsWÚ {qs¨s∏R∂VL`i H{msFs£qs @μ≥j∂NSLji DÆ™s[V£tsQNRPV™´sWL`i aRP¨s™yLRiLi \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. DÆμÙ∂[aRPxmspLRi*NRPLigSÆ©s[ C ˙xms∏R∂VªyıáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s zms…”¡xtsQ©±sÕ‹[ ≠s©´sı≠sLiøyLRiV. μk∂¨s\|ms ≠søyLRifl· «¡LRiFyá¨s A∏R∂V©´s N][LÌRiV©´sV N][LSLRiV. C zms…”¡xtsQ©±s©´sV ≠søyLRifl·NRPV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s N][LÌRiV xqsV¨dsÕfilLi≤ÔT∂NTP ©Ø[…‘¡xqsVáV B™y*á¨s zms…”¡xtsQ©´sL`i ªRΩLRixmso ©y˘∏R∂V™yμj∂NTP xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ ZNP[xqsV ≠søyLRifl·©´sV ™´s¬ø¡[Ë ™´sVLigRiŒœ¡™yLS¨sNTP ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂.

™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ™´sVLiμR∂™´sV˙Lji ™´sVμ≥R∂˘ ¨s÷¡¿¡©´s xmsáV \lLiŒ˝œ¡ß Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ g][μy™´sLji \lLi¤Õ¡[* ™´sLiæªΩ©´s\|ms ˙…ÿN`P ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚá NSLRifl·LigS xmsáV \lLiŒ˝œ¡ß ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ™´sVLiμR∂™´sV˙Lji ™´sVμ≥R∂˘ xqs*LÒRi «¡∏R∂VLiºΩ, xqsLixmsL`i‰ ˙NSLiºΩ À≥ÿgRi˘©´sgRiL`i FsN`P=˙|ms£qs, ©yg`ixmspL`i FsN`P=˙|ms£qs , Fy˘zqsLi«¡L`i \lLiŒ˝œ¡ß ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. \lLiQŒ˝œ¡ LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F°™´s»¡Liª][ ¤«¡[FsÕfi LSªRΩ xmsLkiORPQNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμyLRiV. 9 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ \lLiQŒ˝œ¡ LSNRPF°NRPáNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV zqsgRiıÕfi BøyËLRiV.

Æ©s[≤R∂V —¡Õ˝ÿNRPV |§¶¶¶N][LÌRiV ˙xmsμ≥y©´s©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ©´sÕÊ‹Li≤R∂, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ≤T∂aRPLi ¡L`i 4™´s æªΩ[μk∂ ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, xqsWLS˘}ms»¡Õ‹[ N][LÌRiV À≥œ¡™´s©yá aRPLi≈¡VrÛyxms©´sNRPV ≠s¬ø¡[Ë∏R∂V©´sV©´sı \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «¡zqÌs£qs ™´sVμR∂©±s ’¡.Õ‹[NRPVL`i xmsLRi˘»¡©´s©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ Fs£qs.zqs.NRPXxtÒsQ∏R∂V˘, ÀÿL`i @r°zqsπ∏∂WxtsQ©±s @μ≥R∂˘QORPVáV ©´sWNRPá ©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤ÔT∂ N][LSLRiV. aRP¨s™yLRiLi©y≤R∂V ©y˘∏R∂V }qs™y xqsμR∂©±s Õ‹[ \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «¡zqÌs£qs ™´sVμR∂©±s ’¡.Õ‹[NRPVL`i xmsLRi˘»¡©´sV ™´sVVLiμR∂xqsVÚ GLSˆ»˝¡©´sV @μ≥j∂NSL˝Riª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿ ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ Fs£qs.zqs.NRPXxtÒsQ∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂iLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 4.5 N][»˝¡ ¨sLS¯fl· ™´s˘∏R∂ViLiª][ ¨sLji¯LiøR¡©´sV©´sı ©y˘∏R∂VrÛy©yá À≥œ¡™´s©´s xqs™´sVVμy∏R∂Wá xms©´sVáNRPV \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «¡zqÌs£qs ™´sVμR∂©±s ’¡.Õ‹[NRPVL`iª][Fy»¡V \|§¶¶¶N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV «¡zqÌs£qs CaRP*LRi∏R∂V˘ g_≤`∂, «¡zqÌs£qs ©ygSLÍRi©±s lLi≤ÔT∂áV 4™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂ViLi gRiLi .8.30 áNRPV AL`i @Li≤`∂ ’¡ lgi£qÌs x§¶›£qs NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s @©´sLiªRΩLRiLi gRiLi .9.15 ¨s≠sVuyáNRPV —¡Õ˝ÿ N][LÌRiV À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· xqs™´sVVμy∏R∂W¨sı xqsLiμR∂Lji+rÛyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi —¡Õ˝ÿ ÀÿL`i xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s, gRiLi .9.50 ¨s≠sVuyáNRPV À≥œ¡W≠sVxmsp«¡, aRPLi≈¡VrÛyxms©´s, bPÕÿxmnsáNRPLi A≠sxtsQ‰LRifl· ¬ø¡[ryÚLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ºΩLjigji gRiLi .11.15 ¨s≠sVuyáNRPV xqsWLS˘}ms»¡  ¡∏R∂VáVÆμ∂LRiªyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV¨szqsxmsÕfi @μ≥j∂NSLRiVáV N][LÌRiV A™´sLRifl·Õ‹[ aS¨s¤…¡[xtsQ©±s xms©´sVá©´sV xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s, BLRiV\Æ™sxmsoÕÿ xmspá NRPVLi≤U∂áV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂bPLiøyLRiV. ˙…ÿzmnsN`P B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™yx§¶¶¶©yáV, ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ™yx§¶¶¶©yá©´sV —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω NSLS˘Ã¡∏R∂ViLi, ™´sVV¨szqsxmsÕfi NSLS˘Ã¡∏R∂ViLiÕ‹[ ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSÕ‹[ @LiªRΩLS∏R∂ViLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y xqsLji øR¡WxqsVN][™yá¨s ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂bPLiøyLRiV.

—¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xmsμj∂}§¶¶¶©´sV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ NRPLRiV™´so iM NRP¤Õ¡NÌRPL`i

$eT]Ù+#ês¡T. ø£s¡Te⁄ô|’ n˝≤¢&ÉT‘·Tqï Á|ü»\≈£î Á|üø£≥q #˚ùd eTT+<äT |üs¡düŒs¡ e÷sêZ\qT≈≈£L&Ü ‘Ó\bÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT >∑T]Ô+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ @$<Ûä+>± Ä<äT≈£î+{≤s√ #Ó|üŒ˝Òø£b˛sTT+<äì nHêïs¡T. eT+Á‹ Á|üø£≥q πøe\+ yÓTT≈£îÿã&ç>±H˚ ñ+<äì, düe÷y˚XÊ\qT eTs√ 15 s√E\ bÕ≥T ø=qkÕ–ùdÔ düeTdü´\˙ï #·s¡Ã≈£î ekÕÔj·Tì ;CÒ|” XÊdüqdüuÛ≤|üø£åH˚‘· øÏwüHé¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚kÕÔ+ : áf…\ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡Te⁄ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìï m+&É>∑&É‘êeTì {°ÄsYmdt düuÛÑT´&ÉT áf…\ sêCÒ+<äsY nHêïs¡T. n+<äTπø #·s¡Ã˝ÀbÕ˝§ZH˚+<äT≈£î eT∞¢ düuÛÑ˝ÀøÏ yÓfi¯ó‘·THêïeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ $|üøå±\ rsêàHê\qT d”Œø£sY ‹s¡düÿ]+#·&É+‘√.. d”Œø£sY yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± {°ÏÄsYmdt, ;CÒ|”, d”|”◊ düuÛÑ qT+∫ yêøö{Ÿ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. düuÛÑ˝À {°&û|” n$XÊ«dü+ rsêàHêìï düuÛÑT´\T ã\|üs¡Ã&É+, ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<äì, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ¬s’‘·T\≈£î uÛ≤Øqwüº+ yê{Ï*¢+<äì, á $wüj·÷ìï düuÛÑ˝À $ìŒ+#˚+<äT≈£î ‹]– düuÛÑ˝ÀøÏ yÓfi¯ó ‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&Üs¡T. n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ìj·T+‘·˝≤ q&ÉT#·T≈£î+≥Tqï Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L*Ãy˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ #˚j·÷\ì |ü≥Tºã&É‘êeTHêïs¡T. nôd+;¢˝À Ç‘·s¡bÕغ\T ã\|ü]ÃHê, ã\|üs¡Ãø£b˛sTTHê ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ #˚dæ ˝Àø˘düuÛÑ≈£î |ü+bÕ*‡+<˚qHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ n&ÉT¶≈£îH˚+<äTπø {°&û|”, ø±+Á¬>dt n$XÊ«dü+ ù|]≥ Á&Üe÷ Ä&ÉT‘·THêïj·Tì, yê] ≈£îÁ≥qT ‘Ó\+>±D

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,&çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): gRi©´sVá @˙NRP™´sV ªRΩ™´s*NSá ZNP[xqsVÕ‹[ {qs’d¡H @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s NUPáNRP ¨sLiμj∂ªRΩVáV gS÷¡ «¡©yLÙRi©´slLi≤ÔT∂, $¨s™yxqslLi≤ÔT∂á «¡Ÿ˘≤U∂ztsQ∏R∂VÕfi Lji™´sWLi≤`∂©´sV ©yLixms÷˝¡Õ‹[¨s {qs’d¡H N][LÌRiV ™´sVL][™´sWLRiV F~≤T∂gjiLi¿¡Liμj∂. CÆ©sá 15 ™´sLRiNRPW ¨sLiμj∂ªRΩVá Lji™´sWLi≤`∂©´sV F~≤T∂gjixqsWÚ ©yLixms÷˝¡Õ‹[¨s {qs’d¡H ZNP[xqsVá ˙xmsæªΩ[˘NRP ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. aRP¨s™yLRiLiª][ ¨sLiμj∂ªRΩVáNRPV Lji™´sWLi≤`∂ ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ øR¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂ \¤«¡Ã¡V ©´sVLi¬ø¡[ @μ≥j∂NSLRiVáV ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©±s= μy*LS gS÷¡¨s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ™´sVVLiμR∂V •¶¶¶«¡LRiVxmsLjiøyLRiV. ¨sLiμj∂ªRΩVáNRPV CÆ©sá 15 ™´sLRiNRPV Lji™´sWLi≤`∂ F~≤T∂gjixqsWÚ {qs’d¡H N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso øyLÍji{tsQ»¡V NS{ms¨s BzmsˆLiøy÷¡=Liμj∂gS gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ©ygRi™´sWLRiVºdΩ aRPLRi¯©´sV @À≥œ¡˘LÛjiLiøyLRiV. |qs|mÌsLi ¡LRiV Hμ][ æªΩ[μk∂©´s @lLi|qÌ^s©´s gS÷¡, $¨s™yxqslLi≤ÔT∂áV 9 L][«¡ŸÃ¡ F°÷d¡xqsV NRPxqÌs≤U∂ @©´sLiªRΩLRiLi øR¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂ \¤«¡Õ˝‹[Æ©s[ D©yıLRiV. C ZNP[xqsVÕ‹[ {qs’d¡H @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s HFsFs£qs A{mnsxqsL`i $áOTPQ ¯NTP aRPV˙NRP™yLRiLi ©yÆ≤∂[ {qs’d¡H N][LÌRiV xtsQLRiªRΩVáª][ NRPW≤T∂©´s ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂.

yê<äT\T Á>∑Væ≤+#ês¡ì, Ä ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T bÕ‘·s¡y˚j·T&É+ U≤j·TeTì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\qT u§+<äô|fÒº+<äT≈£î ≈£L&Ü yÓqTø±&ÉuÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

GáWLRiV, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ 15 ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y. —¡. ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi xms˙ºΩNS ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ÷¡LigRiFy¤Õ¡Li, øygRiÃ˝¡V, N]™´sp*LRiV, BLRigRi™´sLRiLi, ™´sVLi≤R∂Õÿáª][ Fy»¡VgS ªyŒ˝œ¡xmsp≤T∂, N]∏R∂V˘Ã¡gRiWÆ≤∂iLi, ªyÆ≤∂xms÷˝¡gRiWÆ≤∂iLi, |msμR∂Fy≤R∂V, ªRΩfl·VNRPV, F°≤R∂WLRiV, |msLRi™´s÷¡, ∏R∂Vá™´sVLi¿¡÷¡, DLi≤T∂, DLi˙≤y«¡™´sLRiLi, Æμ∂™´sLRixms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRiV™´so {ms≤T∂ªRΩ ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS gRiVLjiÚLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @LiæªΩ[NSNRP ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÙsªRΩVá NSLRifl·LigS ™´sVL][ 4 ™´sVLi≤R∂Õÿ\¤Õ¡LRi AøR¡Li»¡, |ms©´sVg]Li≤R∂, FyáN]Ã˝¡V, DLigRiV»¡WLRiV ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPW≤y NRPLRiV™´so{ms≤T∂ªRΩ ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS gRiVLjiÚLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizms©´s»˝¡V NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. NRPLRiV™´so {ms≤T∂ªRΩ ˙FyLiªyáՋ[ ¬ø¡[xms»Ì¡™´sázqs xqs•¶¶¶∏R∂V NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms Fs©´sV˘™´sVlLi[xtsQ©±s øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´sV©´sı»˝¡V NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NRPLRiV™´so{ms≤T∂ªRΩ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ LRi’d¡rygRiVNRPV 44 Æ™s[á 780 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ≠sªRΩÚ©yá©´sV 50 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂\|ms ™´sVLi«¡⁄LRiV \lLiªyLigS¨sNTP @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRP 56 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá xmsaRPV˙gSxqs ≠sªRΩÚ©yáV, áOSQ 72 Æ™s[á xmsaRPV™´soá ∏R∂VW¨s»˝¡Õ‹[ xmsaRPV™´soá Æ™s[VªRΩ ¨s≠sVªRΩÚLi 131 øy£ms NRP»Ì¡L˝RiV @™´sxqsLRi™´sV¨s ˙xmsºΩFyμR∂áV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLixms≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ B©±søyL`Íi «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≠sVLji∏R∂Wá Æ™sLiNRP»¡ ZaP[xtsQgjiLjiÀÿ ¡V, ≤T∂AL`i I $ ∏R∂ViLi. Æ™sWx§¶¶¶©´sLS«¡Ÿ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

—¡Õ˝ÿ @Liªy NRPLRiVÆ™s[ NRP≤R∂xms, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ»¡ NRPLRiÆ™s[©´sLi»¡W ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. Æ™sVVμR∂»¡ 16 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ NRPLRi™´so DLiμR∂Li»¡W ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¨sÆ™s[μj∂NRP xmsLizmsLiμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s ™´sL<RiFyªRΩLi, xmsLi»¡Ã¡ rygRiV, μj∂gRiV ¡≤T∂ @LiaSá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sVL][ 12 ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRi™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡™´søR¡ËLi»¡W —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LSLRiV. μk∂Liª][ ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩgS NRPLRi™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s «ÿ’¡ªyÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 28 ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRi™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s —¡Õ˝ÿ xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…ÿ NRPLRi™´so ø≥y∏R∂VáV©yı∏R∂V¨s —¡Õ˝ÿ©´sV NRPLRi™´so ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLiFyLRiV. μk∂Liª][ B…‘¡c™´sá {qs¨s∏R∂VL`i HGFs£qs @μ≥j∂NSLji, NRPLRi™´so xmsLjibdPá©´s ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLji «¡π∏∂[V£tsQLRiLi«¡©±s —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. μk∂Liª][ Fy»¡V —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªRΩáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sVgji÷¡ D©´sı 23 ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRi™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá «ÿ’¡ªyÕ‹[ ¬ø¡[LRiVxqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s |msμÙR∂™´sVV≤T∂∏R∂VLi, \Æ™sVμR∂VNRPWLRiV, LS«¡ŸFy¤Œ¡Li, Fs£qsFs NSbP©y∏R∂V©´s, F°LRiV™´sW≠sVŒœ¡˛, ’¡.N][≤R∂WLRiV, ˙F~μÙR∂V»¡WLRiV, «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV, ¬ø¡©´sWıLRiV, ILi…”¡≠sV»Ì¡, zqsμÙR∂™´s»¡Li, NRP≤R∂xms, ©´sLiμR∂áWLRiV, |ms©´sgRiáWLRiV, ¿¡¤…¡[*Õfi, LS«¡Li}ms»¡, xmsoÃ˝¡Li}ms»¡, N][≤R∂WLRiV, μR∂V™´sp*LRiV,  ¡Æμ∂[*Õfi, Δÿ“¡}ms»¡, øyFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRi™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. BNRP xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘¤Õ¡[...≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS ˙xmsNRP…”¡xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. BNRP xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡= DLiμj∂. B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ μy*LS ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsLi»¡Ã¡ rygRiVNRPV ≠sªRΩÚ©yá xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡= DLi»¡VciLiμj∂. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS xmsLi»¡Ã¡ rygRiV N][xqsLi ¬ø¡[zqs©´s @xmsˆVá©´sV xqsNSáLiÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Li NRPxtÌsQryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s μk∂Liª][ xmsLi»¡ LRiVflÿá©´sV Lki|tsQ≤R∂W˘Õfi= ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VciLiμj∂. NRPLRi™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ DFyμ≥j∂ ™´sVLjiLiªRΩ Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS, xmsaRPV˙gSxqs N]LRiªRΩ\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáV Æ™sáV™´s≤y÷¡= DLiμj∂.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 4, &çôd+ãsY 2011

q>∑s¡J$ô|’ ø±\Twü´+ ø£ø£å ø£{Ϻ+~.n+‘·+‘·e÷Á‘·+>± ñqï s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì Vü≤]+∫y˚k˛Ô+~. Á|üC≤ s¡yêD≤ e´edüúô|’ bÕ\≈£î\ o‘·ø£qTï ,ø±\Twü´ ø±s¡ø£ |ü]ÁX¯eT\ô|’ ô|<ä› eTqdüT yÓs¡dæ ...ø±\Twü´+ eT÷&ÉT $cÕ\T,Äs¡T ø£cÕj·÷\T>± e]Δ\T¢‘√+~. uÛÑ$wü´‘Y ô|’ <ä÷s¡<äèwæºø=s¡äe&É≥+,düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À ø±qsêì ∫‘·ÔX¯ó~Δ q>∑sêìï ô|<ä› ø±\Twü´ ø±sêâHê>± e÷s¡TdüTÔHêïsTT.

ø±\Twü´+ n+#·Tq...ã‘·T≈£î X‚wü+

$&ÉT<ä\ #˚ùd uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT>± q>∑s¡+ ‘·j·÷¬s’+~. yêj·TT ø±\Twü´+ Á|üe÷<äø£s¡ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îqï q>∑sê˝À¢ eTq ôV’≤<äsêu≤<é nÁ>∑ ‘ê+ã÷\+, Á|ü|ü+#· Äs√>∑´dü+düú (&Éã÷¢´ôV≤#Yz) Á|üe÷D≤\ Á|üø±s¡+ ø±\Twü´+ô|’<˚X¯+˝Àì 36Á|ü<Ûëq q>∑sê˝À¢ düπs« ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yêj·TT ø±\Twü´+ e\¢ Á|ü‹ @{≤ 40,350 u≤\´ eTs¡D≤\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. BH√¢ uÛ≤>∑´q>∑] yê{≤H˚ n~Ûø£+.H˚wüq˝Ÿ j·÷+_j·T+{Ÿ msTTsY ø±«*{° kÕº+&ÉsY‡(Hêø˘‡) Á|üe÷D≤\ ø£+fÒ XÊ«düø√X¯+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#·>∑*π> <äTeTTàø£D≤\T (|”m+10) 40XÊ‘·+ m≈£îÿe>± q>∑s¡+˝À $&ÉT<ä\ e⁄‘·T HêïsTT. á |”m+ 10‘√ bÕ≥T XÊ«düø√X¯+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚ n‹ dü÷ø£åà <äTeTTàø£D≤\T (|”m+2.5) yêVü≤Hê\ qT+∫ düTe÷s¡T>± 50XÊ‘·+ y3Ó\Te &ÉT‘·T+fÒ,s√&ÉT¶ MT<ä <äTeTTà ø±s¡D+>± 20qT+∫ 30XÊ‘·+ $&ÉT<ä\ e⁄‘·THêïsTT. Á|üC≤s¡yêD≤H˚ ø°\ø£+.. ø±\TcÕ´ìøÏ ø±s¡DyÓTÆq yêVü≤Hê\ dü+K´qT ‘·–Z+#ê\+fÒ Á|üC≤s¡yêD≤qT j·TT<äΔÁbÕ‹|ü~ø£q ô|+#ê*‡q nedüs¡+

<˚X¯+˝Àì

rÁe ø±\Twü´ q>∑sê\ C≤_‘ê˝À uÛ≤>∑´q>∑s¡+ yÓTT<ä{Ï es¡Tdü˝À ì*∫+~ ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤≈£î nqT>∑TD+>± ø£˙dü eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷*ï ø£*Œ+#·˝Òì Á|üuÛÑT‘ê«\T ∫e]øÏ dü«#·Ã¤yÓTÆq >±*ì |”˝Òà n<äècÕºìï q>∑s¡yêdüT\≈£î Çe«&É+ ˝Ò<äT. ø±\Twü´+‘√ yê´<ÛäT\T $s¡T#·T≈£î |ü&ÉT‘·THêï,bÕ\≈£î\ eTqdüT\T e÷Á‘·+ düŒ+~+#·ì |ü]dæú‹. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø£fi¯ó¢ ‘Ós¡e≈£î+fÒ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\T ø£å$T+#·e⁄. $XÊK|ü≥ï+ »HêuÛ≤ 18 \ø£å\T. $»j·Tyê&É »HêuÛ≤10 \ø£å\T,ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝À yÓTT‘·Ô+ yêVü≤Hê\ dü+K´ <ë<ë|ü⁄>± 25 \ø£å\T ô|’q ù|s=ÿqï ¬s+&ÉT Á|ü<Ûëq q>∑sê˝À¢ì yÓTT‘·Ô+ »HêuÛ≤ ø£+fÒ ôV’≤<äsêu≤<é ˝À ‹]π> yêVü≤Hê\ dü+K´ m≈£îÿe. Çìï yêVü≤Hê\qT+∫ yÓ\Te&çq ø±\Twü´+ |üsê´es¡D+ô|’ #·÷ù| Á|üuÛ≤e+ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. Á|üC≤ s¡yêD≤˝À bÕ\≈£î\ kÕ«s¡Δ+ Á|üjÓ÷»Hê\T ø£\>∑\dæ ø±\TcÕ´ìï ô|<ä› m‘·TÔq

ñ+~.>∑‘· |ü~ùV≤H˚fi¯¢˝À »HêuÛ≤ 62XÊ‘·+ ô|]–‘˚,~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T 380 XÊ‘·+ ô|]>±sTT. ø±s¡¢ eè~Δπs≥T nq÷ Vü≤´+>± 940XÊ‘·+ ô|]–+~. á kÕúsTT˝À¢ Á|üC≤ s¡yêD≤ e÷Á‘·+ yÓTs¡T>∑T|ü&É˝Ò<äT. B+‘√ Áô|’y˚≥T yêVü≤Hê\T HêHê{Ïø° ô|]–b˛‘·THêïsTT. BìøÏ ‘√&ÉT q>∑s¡+˝À |ü]ÁX¯eT\T uÛ≤Ø>± ô|]>±sTT. bòÕsêà, f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡, q÷HÓ\T, d”º˝Ÿ,Ø`s√*+>¥,|ü]ÁX¯eT\T ô|<ä›m‘·TÔq sêe&É+‘√ $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑+ ô|]–+~. BìøÏ ‘√&ÉT bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É\T ìyêdæ‘· ÁbÕ+‘ê\T>± e÷]b˛e&É+,ø±\Twü´ ìs√<ÛëìøÏ |ü]ÁX¯eT\T ‹˝À<äø±\T Çe« &É+,yê{Ïì ìj·T+Á‹+#˚ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú˝À¢ ù|s¡T≈£îqï n$˙‹, sê»ø°j·T, CÀø±´\T |ü]dæú‹ì |üP]ÔkÕúsTT˝À ~>∑C≤s¡T düTÔHêïsTT. q>∑s¡+˝Àì yêsTT ø±\TcÕ´ìï ‘·–Z+ #·≥+˝À yêVü≤Hê\ bÕÁ‘· ø°\ø£+. ø±\TcÕ´ìï ‘·–Z+ #˚+<äT≈£î m+m+{ °mdt,yÓTÁ{À\‘√,Ç‘·s¡ Á|ü‘ê´e÷ïj·T Á|üC≤s¡yêD≤ e´edüúqT j·TT<ä›ÁbÕ‹|ü~ø£q @sêŒ≥T #˚j·÷*.q>∑s¡+˝À ‹]π> ãdüT‡\T,Ä{À*ï &Ûç©¢ ˝À e÷~] ø£+Áô|dt&é H˚#·Ts¡˝Ÿ >±´dt

n${Ï‘·q+ X¯ØsêìøÏ ø±<äT. n˝≤ #·÷ùd eTìwæπø. ! ìqï $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+. ø£˙dü+ dü+e‘·‡s¡+˝À yê]>∑T]+∫ n˝À∫+#˚ düeTj·T+ eTq≈£î ˝Òø£ b˛sTTHê #ê˝≤ _J>± |ò”\j˚T´ eTqeTT á s√»sTTHê n‹ ø=+#Ó+ düeTj·T+ πø{≤sTT+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ yês¡T eTq*ï #·÷dæ dü+‘√wækÕÔs¡T. Á|ür eTìwæ |ü⁄≥Tºø£ me] #˚‘·T˝À¢q÷ ñ+&É<äT. Á|ür e´øÏÔ qy˚Tà ˇø£ uÛÑ>∑e+‘·T&ç e˝Ò¢ á s¡÷bÕ\T ekÕÔj·Tì qeTàø£+.ø±˙ n+<ä]øÏ ˇπø s¡÷|ü+ Çe«&ÉT. ø±˙ n+<ä]ø° ˇπø nej·Tyê\T Çyê«*. ø£<ë! ø±˙ n~ ≈£L&Ü Çe«≈£î+&Ü ø=+‘·eT+~øÏ @<√ ˇø£ nej·Te+ ˝À≥T

e⁄+&˚˝≤ #˚kÕÔ&ÉT. yê]MT<ä m+<äTø£+‘· e´‹πsø£‘· nH˚~ me]øÏ ‘Ó*j·T<äT. ø±˙ yês¡T uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Ç∫Ãq Ä s¡÷bÕìï ∫qï ‘·q+ qT+&˚ J]í+#·T≈£î+{≤s¡T. ø±˙ yê]øÏ ‘·q˝≤+{Ï eTìwæ #·÷|æ+#˚ C≤* #·÷|ü⁄\T,˝Òø£ ø=+<ä] e+ø£] #·÷|ü⁄\T yê]ì Ä nej·Te+ ˝Òì ˝À≥TqT >∑Ts¡TÔ#˚XÊÔsTT. yê]øÏ e∫Ãq ˝À|ü+#ê˝≤ ∫qï~. yês¡T e÷qdæø£+>± #ê˝≤ ã\+>± m<äT>∑T‘·THêïs¡T. ø±ì nìï nej·Tyê\T ñqï eTq+ e÷Á‘·+ e÷qdæø£+>± n${Ï ‘·q+‘√ eTq≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü eTq+ ≈£L&Ü n${Ï yê]˝≤>± ã‘·T≈£î ‘·THêïeTT. eTq

˝≤>± ˝Òø£ b˛sTTHê yês¡T ‘Ó*$ ‘˚≥\T nyÓ÷|òüT+. yê]ì b˛‘·‡Væ≤ùdÔ yês¡T eTqø£+fÒ m≈£îÿe >± yês¡T m˝≤+{Ï düyê\T HÓ’Hê d”«ø£]kÕÔs¡T. yê]øÏ ø±e\dæ+~ C≤* #·÷|ü⁄\T ø±e⁄, yê] $»j·÷\≈£î ø±e\dæq <ÛÓ’s¡´ìï q÷s¡T b˛ùd #·÷|ü⁄\T. yê]øÏ <äj·T‘√ bÕ≥T yês¡T \ø£å´+nH˚~ yê] Á|üj·T‘·ï+ eTT+<äT m+‘· ∫qï<√ ns¡Δ nj˚T´≥≥Tº #˚ùd ∫qï dü\Vü‰. yê]øÏ eTq Ç#˚à ∫qï Áb˛‘ê‡Vü≤y˚T yês¡T yÓTT<ä\T ô|fÒº |üìøÏ ‘=*yÓT≥Tº. eTìwæ q&Ée&ÜìøÏ ø±e\dæq~ nej·Te+ ø±<äT. Ä‘·àôd’ús¡´+ nì ìs¡÷|æ+#˚ yês¡T eTq≈£î #ê˝≤eT+~ ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. yês¡T Á|üj·T‹ï+#˚ >∑eTq+˝À yê]øÏ ø±e\dæq Áb˛‘·‡Vü≤+ dü]>± n+<˚≥≥T¢ #˚j·T≥+ eTq ø£s¡Ôe´+. ø=+<äs¡T |ü]dæú‹ nsTT‘˚ eTØ u≤<Ûëø£s¡+. $~Û møÏÿ]+|ü⁄≈£î ã*nsTT´ $ø£˝≤+>∑T\T>± e÷]q yês¡T,Ms¡T n|üŒ{Ï es¡≈£î e÷eT÷\T Jeq+≈£î n\yê≥T |ü&ç ñ+{≤s¡T. M]øÏ »]–q dü+|òüT≥q #ê˝≤ s√E\T yês¡T e÷qdæø£+>± ø√\Tø√˝Òì $<Ûä+>± ñ+≥T+~. M]øÏ n˝≤+{Ï n|ü&˚ eT+∫ z<ës¡TŒ ø±yê*. ø=+#Ó+ <ÛÓ’s¡´+ #ÓbÕŒ*. yê] JeD+ e÷eT÷\T dæú‹øÏ ‘˚e&ÜìøÏ ø£≥T+ã düuÛÑT´\T düVü≤ø±s¡+ #ê˝≤ nedüs¡+. yê]øÏ ñqï ˝À≥T rs¡Ã˝Òø£ b˛sTTHê H˚&ÉT edüTÔqï s¡ø±\T>± yê] øÏ ø±e\dæq ø£è‹ÔeT nej·Tyê\T yê]øÏ ø=+‘· ñs¡fÒ nì #ÓbÕŒ*. yê{Ï e\¢ ≈£L&Ü yês¡T ‘·eT≈£î e∫Ãq ˝À≥TqT |üP&ÉTÃø√>∑\T>∑T‘·THêïs¡T. á s√E ô|s¡T>∑T‘·Tqï f…ø±ï\J ≈£L&Ü yê]øÏ ø±e\dæq nì ø£è‹ÔeT nej·Tyê\T ‘·j·÷Ø ≈£L&Ü yê]øÏ nìï Vü‰+>∑T\T‘√ ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± yê]Hê Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêï Ç+ø±

yê]øÏ ø±e\dæq Ç‘·s¡ dü<äTbÕj·÷\T ø£\>∑ CÒj·T e\dæq nedüs¡+ ñ+~. yê]˝À #ê˝≤eT+~ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ≈£L&Ü dü¬s’q Á|üuÛÑT‘·« düVü≤j·T+ n+<äø£ Ç|üŒ{Ïø° Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. yê]ì >∑T]Ô+∫ yê]øÏ yÓ+≥H˚ dü¬s’q Hê´j·T+ »]π>˝≤ #˚j·÷*. n˝≤π> $ø£˝≤+>∑ Áø°&Üø±s¡T\TqT eT]+‘·>± Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô yê]øÏ eT]+‘· ñ‘ê‡Vü≤ìï ì+|æ yê]øÏ Ä≥\ b˛{°\T m≈£îÿe>± @sêŒ≥T #˚j·÷*. yê]˝ÀHê düè»Hê‘·àø£‘· qT yÓ\T|ü\øÏ rdüTø=ì e#˚à Ǒ·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚dü÷Ô yê]øÏ eT+∫ uÛÑ´$wü´‘·TÔ MT<ä qeTàø±ìï ø£*–+#˚ $<Ûä+>± Á|üe]Ô+#ê*. n˝≤π> Ä]Δø£ k˛ÔeT‘· ˝Òø£ #·<äTe⁄ ø√˝Òì $ø£˝≤+>∑T\≈£î |üP]Ô>± #·<äTe⁄≈£îH˚+<äT≈£î eT+∫ neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê*. n˝≤π> yê]ì yÓøÏÿ]+#˚ |üì ø±≈£î+&Ü eTq e+‘·T düVü≤j·T+ @$T#˚j·T>∑\yÓ÷ Ä˝À∫+#ê*.n˝≤π> eTq≈£î #˚‘·HÓ’q $<Ûä+>± düVü≤j·T+ #˚dæ yê]ì yê]MT<ä qeTàø£+ ø£*–+#˚ $<Ûä+>± Á|üj·T‹ï+#ê*. ø=+<äs¡T $ø£˝≤+>∑T\T ø±ø£b˛sTTHê @<Ó’Hê ∫qï ˝À|ü+ #·÷|æ+∫ $ø£˝≤+>∑T\≈£î e#˚à dü<äTbÕj·÷\qT b˛+<˚ $<Ûä+>± Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. n˝≤+{Ï #·s¡´ e\¢ ì»+>± $ø£˝≤+>∑T˝…’q yê]øÏ Ä dü<äTbÕj·÷\T ø√˝ÀŒj˚T |ü]dæú‹ edüTÔ+~. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥D\T eTq ø£fi¯¢ eTT+<äT »s¡T>∑T‘˚ yê{Ïì kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î ìs√~Û+#·+&ç. ∫e]>± ˇø£ $wüj·T+ eTq e\¢ ˇø£ e´øÏÔøÏ Hê´j·T+ »s¡>∑ø£b˛sTTHê |üs¡yê˝Ò<äT. ø±˙ yê]ì ìs¡T‘ê‡Vü≤ |üs¡∫ yê]ì Çã“+~ ø£\>∑ CÒj·Te<äT›.

<ä>±|ü&ɶ....nqï<ë‘· \lLiªRΩV ™´sVL][™´sWLRiV μR∂gSxms≤Ôy≤R∂V. ªRΩ©´sN][xqsLi Æ©s[ªRΩáV Gμ][ ¬ø¡[ryÚLRi©´sı ≠saS*ry¨sı N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ™yLjiμj∂ NRPxms»¡ ˙}ms™´sV @©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™yLRiV ˙gRiz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. xmsLRi˘»¡©´sáV, FyμR∂∏R∂W˙ªRΩáV @¨dsı NRPW≤y FnyL`i= @©´sı ˙À≥œ¡™´sV NRPáVgRiVª][Liμj∂. \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ELRiW™y≤R∂ ElLi[gji©´s Æ©s[ªRΩáV BxmsˆV≤R∂V @|qsLi’d˝¡ ™´s¬ø¡[Ë xqsLjiNTP ™yLiVVμy xms≤Ôy xmsLRi™y¤Õ¡[μR∂V NS¨ds ªRΩ™´sV xms¤…Ì¡[ Æ©sgÊSá©´sı μ≥][LRifl”· ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚ©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡V ˙xmsryÚ≠sLi¿¡, øR¡LjiËLi¿¡ ry∏R∂VLi @Liμj∂ryÚLRi©´sı ©´s™´sV¯NRPLi @LiμR∂VZNP[ \lLiªRΩVÕ˝‹[ ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°LiVVLiμj∂. gRiªRΩ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ @|qsLi’d˝¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ≠sxmsOSQ¨sNTP, @μ≥j∂NSLRi xmsOSQ¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. μk∂¨sı ¡…Ì”¡ NRPLRiV™´so,

\lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡V, NRPlLiLi…fi N][ªRΩáV, NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá\|ms øR¡LRiË @©´sV™´sW©´sLigSÆ©s[ DLiμj∂. øR¡LRiË «¡LjigjiæªΩ[ xqs™´sVxqs˘ @|msLi’d˝¡ Æ™s[μj∂NRPgS ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡}qsμj∂. ry∏R∂VLi N][xqsLi xqsLS‰L`i©´sV ¨sáμk∂}qs @™´sNSaRPLi DLiÆ≤∂[μj∂. NS¨s @Õÿ«¡LRiVgRiVªRΩLiμR∂©´sı @™´sNSaSáVNRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y @ºΩ ªRΩNRPV‰™´s xqs™´sV∏R∂VLi D©´sı C |qsxtsQ©±s=Õ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡LRiË «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NSáV ¤Õ¡[©´s¤…˝¡[. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xqsLS‰L`i Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ry∏R∂VLi @Liμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨s\|ms xqsLS‰L`i©´sV ¨sáμk∂ryÚ™´sV©´sı …”¡≤T∂zms @≠saS*xqsLi øR¡LRiËNRPV ™´s¬ø¡[ËÕÿ, ¤Õ¡[μy \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡LRiË «¡Ljilgi[Õÿ F˝y©±s ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. NS¨ds @Õÿ «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NRPLRiV™´so LRiNRP‰zqsª][ N]»Ì¡V≠sV…ÌÿÆ≤∂[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki |mnsWLRiLi. ™´sáxqsá —¡Õ˝ÿgS }msLRiVF~Liμj∂©´s Fyá™´sVWLRiV, @©´sLiªRΩxmspL`i ª][ Fy»¡V BxmsˆV≤R∂ NRPLRiWıáV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ªRΩ™´sV À≥œ¡W™´sVVá©´sV ™´sμj∂÷¡ Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyáNRPV ™´sáxqsáV F°∏R∂WLRiV. ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP, Æ™s[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi LSNRP ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ NRPW÷d¡Ã¡VgS ™´sWLjiF°∏R∂WLRiV. @xmsˆVáV ¬ø¡[zqs Æ™s[zqs©´sxmsLi»¡Ã¡V ¿¡™´sLRiNRPV @xmsˆVá©´sV ≠sVgjiáË≤R∂Liª][ NRPV»¡VLiÀÿ¨sı ryZNP[LiμR∂VNRPV ™´sáxqsÀÿ»¡xms»Ì¡NRP ªRΩxmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. \lLiæªΩ[LS«¡Ÿ @Æ©s[ ©y©´sV≤T∂ LS©´sVLS©´sV NRP©´sV™´sVLRiVgRiV NS©´sVLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS ™´sLji, xmsºΩÚ, ≠sVLjiË, Æ™sVVNRP‰ «‹©´sı, ™´sW≠sV≤T∂ xmsLi»¡Ã¡©´sV xmsLi≤T∂ryÚLRiV. Æ™sVVμR∂»¡ xms≤T∂©´s ¿¡LRiV «¡Ã˝¡VáNRPV xmsºΩÚ≠sªRΩÚ©yáV ≠sºΩÚ©y @≠s Æ™sVVá™´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVL][ryLji μR∂VNRPV‰Ã¡V μR∂V¨sı ™´sVLki xmsLi»¡Ã¡V rygRiV¬ø¡[aSLRiV. ©´sNTP÷d¡≠sªRΩÚ©yáV, ™´sL<SÀ≥ÿ™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ øyÕÿ xmsLi»¡Ã¡V xqsLjigS LS¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ B©yıŒ˝œ¡ß ™´s˘™´sry∏R∂WÆ©s[ı ©´s™´sVV¯NRPV©´sı \lLiªRΩVáV μj∂gSáV ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLjizqÛsºΩ BÕÿÆ©s[ N]©´srygjiæªΩ[ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP aSaRP*ªRΩLigS μR∂WLRi™´sVπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s @©´sıμyªRΩáV

ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ˙NS£ms•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ BxmsˆV≤R∂V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠s¨szmsxqsVÚ©´sı |msμÙR∂ xqs™´sVxqs˘. \lLiªRΩVáV ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Úzqs ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V™´sVLi»¡V©yıLRiV. BLiªRΩ «¡Ljigji©y xqsLS‰L`i xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. \lLiªRΩVá N][xqs™´sVLi»¡W øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±sáV xmsLRi˘»¡©´sáV, Àÿ»¡Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @LiVV©y FsLiμR∂VNRPV ™yLji gRiVLjiLi¿¡ øR¡LjiËLiøyá©´sı μ≥y˘xqsÕ‹[ ¤Õ¡[L][ @LRiÚLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVV Æ©s[ªRΩáª][ NRP÷¡zqs ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á\|ms IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s …”¡≤T∂zms ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. …”¡≤T∂zms C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VLi≤T∂ F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμR∂¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´sWL˝RiV …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV xmsLRi˘…”¡Li¿¡ \lLiªRΩVáNRPV Àÿxqs»¡gS DLi…ÿ™´sV¨s •¶¶¶≠dsVáV gRiVzmsˆLiøyLRiV. ˙NS£ms•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sV F°LS…ÿ¨sı Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[}qsÚ ªRΩxmsˆ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μj∂gjiLSμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™yLjiNTP \Æμ≥∂LRi˘Li ©´sWLjiF°ryLRiV. \lLiªRΩVáNRPV @Li≤R∂gS …”¡≤T∂zms F°LS≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. \lLiªRΩVáV ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP ˙NS£ms•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡}qsÚ μy¨sı @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP NRPW≤y xqsLS‰L`i ™´sVVLiμR∂VNRPV LS¤Õ¡[μR∂©´s ªRΩ©´s xmsLRi˘»¡©´sáª][ EμR∂LRig]…ÌÿLRiV. @©´sLiªRΩ ©´sVLi¿¡ \lLiªRΩV xmsOSQ©´s FyμR∂∏R∂W˙ªRΩNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV.x msLi≤T∂Li¿¡©´s μ≥y©y˘¨sNTP μ≥R∂LRiáV ¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V N]ªRΩÚgS μ≥y©´s˘Li xmsLi≤T∂Li¿¡ ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ™yμR∂©´s ª][ ˙NS£ms•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ Æ™sVVáZNPºΩÚLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLi xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][LiμR∂¨s @©yıLRiV. BLiªRΩ ¬ø¡[zqs©y BxmsˆV≤R∂V D©´sı N]μÙj∂ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FsLiμR∂VNRPV @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ™´sVVLiμR∂V \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡LRiËNRPV xmsp©´sVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ ˙xmsaRPı. INRPÆ™s[Œœ¡ @≠saS*xqsÆ™s[V ™´sVVLiμR∂V NS™yá©´sVNRPVLi¤…¡[ @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ≠sVgRiªy xmsOSQáª][ øR¡LjiËLi¿¡ DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μj∂. @ÕÿNS¨s xmsORPQLiÕ‹[ @»¡V\lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘ LSNRPVLi≤y B»¡V @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi LSNRP NSáLi ™´sXμ≥y @π∏∂[V˘ @™´sNSaS¤Õ¡[ NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

(d”mHéJ) ‘√ q&ç#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê*. á e÷s¡TŒ e\¢ &Ûç©¢˝À ø±\Twü´+ rÁe‘·‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻ+~. {≤´ø°‡\T, ~«#·Áø£ yêVü≤Hê˝À¢ ô|Á{ÀVü≤˝Ÿ (Ç<∏äHê˝Ÿ >±´dt) ì $ìjÓ÷ –+#ê*. ô|Á{À˝Ÿ,Ç<∏äHê˝Ÿ qT 3:7XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq ø£\bÕ*. eT÷&ÉT ©≥s¡¢ô|Á{À\T≈£î,@&ÉT ©≥s¡T¢ Ç<∏äHê˝Ÿ qT ø£\bÕ*‡ ñ+{Ï+~. ©≥sY Ç<∏äHê˝Ÿ ñ‘·Œ‹ÔøÏ s¡÷bÕsTT e÷Á‘·y˚T Ks¡Tà ne⁄‘·T+~.ô|Á{À\T ©≥sY≈£î j·÷uÛ…’ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ yÓTÆ˝ÒJ edüTÔ+<äqT≈£î+fÒ eT÷&ÉT ©≥s¡¢≈£î 150 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ Á|üj·÷DÏ+#·e#·TÃ. BìøÏ 150 Ks¡Tà ne⁄‘·T+~.@&ÉT ©≥s¡¢ Ç<∏äHê˝Ÿ ≈£î @&ÉT s¡÷bÕj·TT\T Ks¡Tà ne⁄‘·T+~,eT÷&ÉT ©≥s¡¢ ô|Á{À˝Ÿ≈£î mìï øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ Á|üj·÷DÏ+#·e#√Ã,nH˚ï øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ @&ÉT ©≥s¡¢ Ç<∏äHê˝Ÿ ‘√ yÓfi¯¢e#·TÃ. n+fÒ s¡÷.157 Ks¡TÑ√ eT÷&ÉT e+<ä\ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ es¡≈£î Á|üj·÷DÏ+#·e#·TÃ.Bìe\¢ Ks¡TÑ·–Z Á|ü»\≈£î &ÉãT“ Ä<ë ne⁄‘·T+~. ô|Á{À˝Ÿ ø±\Twü´+˝À 90 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ‘·–Zb˛‘·T+~. Áu…õ˝Ÿ˝À >∑‘· j·÷uÛ…’ @fi¯ó¢>± yêVü≤Hê˝À¢ á Ç+<Ûäq+ yê&ÉT‘·THêïs¡T. HêsYÔ nyÓT]ø±˝À ≈£L&Ü Ç<˚ $<ÛëHêìï nqTdü]düTÔHêïs¡T.

nø£¬øøÏÿq ª#·<äTe⁄μ |ü<∏äø£+ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li G xms¨s Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì”¡©y @μj∂ ALRiLiÀ≥œ¡aRPWLRiªRΩ*LiÕÿgSÆ©s[ ªRΩ∏R∂WLRi™´soª][Liμj∂. @»Ì¡•¶¶ xqsLigS Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì”¡ A ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLRi¿¡F°™´s≤R∂Li xmsLjiFy…”¡gS ™´sWLRiVª][Liμj∂. ≠sμy˘LÛRiVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVLki μyLRiVfl·LigS ™´s˘™´sx§¶ ¶Ljir°ÚLiμj∂. ™yLji À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ωª][ A≤R∂VNRPVLi…‹[Liμj∂. ALÛjiNRPLigS Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s gjiLji«¡©´s, μR∂◊¡ªRΩ ≠sμy˘LÛji©´sVáNRPV D©´sıªRΩ øR¡μR∂V™´soáV øR¡μj∂≠sLiøyá¨s À≥ÿLjiLi¿¡©´s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li "BÆ©s=Li…”¡™±s »¡V gRiL`˝iQ= xmnsL`i |qsNRPLi≤R∂Lki Fs≤R∂V˘ZNP[xtsQ©±s' xms¥R∂NRPLi @™´sVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. NS¨ds @μj∂ gRiªRΩ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS @™´sVáVNRPV ©Ø[øR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. C xms¥R∂NRPLi μy*LS ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS ≠sμy˘LÛji©´sVáV ΔÿªyÕ‹[ ≤R∂ ¡V˜ «¡™´sVNS¤Õ¡[μR∂V. ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ¨sμ≥R∂VáV LRizmsˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ≠sμy˘aS≈¡ NRPW≤y xmspLjiÚgS ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂. μk∂Liª][ C G≤yμj∂ NRPW≤y ≠sμy˘LÛji©´sVá «ÿ’¡ªy©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLixms¤Õ¡[μR∂V. ALÛjiNRPLigS ©´s÷¡gjiF°ªRΩV©´sı gjiLji«¡©´s, μR∂◊¡ªRΩ (Fs{qÌs, Fs{qs=) ≠sμy˘LÛji©´sVáV xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩ ™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V øR¡μR∂V™´soªRΩV©yıLRiV. ªRΩLS*ªRΩ |qsNRPLi≤R∂Lki ≠sμR∂˘©´sV @À≥œ¡˘zqsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™yLji¨s ALÛjiNRPLigS AμR∂VNRPV¨s D©´sıªRΩ øR¡μR∂V™´soáV øR¡μj∂Æ™s[Õÿ ¬ø¡[zqs ˙≤yFn¢…fi=©´sV ªRΩgÊjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2008Õ‹[ "BÆ©s=Li…”¡™±s »¡V gRiL`˝iQ= xmnsL`i |qsNRPLi≤R∂Lki Fs≤R∂V˘ZNP[xtsQ©±s' xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* D©´sıªRΩ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ 9™´s ªRΩLRigRiºΩ øR¡μj∂Æ™s[ μR∂◊¡ªRΩ, gjiLji«¡©´s Àÿ÷¡NRPá ≠s™´sLSá©´sV |§¶¶ ≤`∂™´sWxqÌsL`iª][ Fy»¡V ™´sVLi≤R∂á ≠sμy˘μ≥j∂NSLRiVáV }qsNRPLjiLi¬ø¡[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLiFy÷¡. «ÿ’¡ªyNRPV ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ @©´sV™´sVºΩ LSgSÆ©s[ ≠sμy˘LÛji¨s ªRΩ÷˝¡ ¤Õ¡[NRP ªRΩLi˙≤T∂, |§¶¶ ≤`∂™´sWxqÌsL`iª][ D™´sV¯≤T∂ Δÿªy©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Liøy÷¡. C ΔÿªyÕ‹[ IN][‰ ≠sμy˘LÛji¨sNTP G≤yμj∂NTP 3Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV©´s ZNP[Li˙μR∂Li ≤R∂ ¡V˜ «¡™´sV¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. ≠sμy˘LÛji¨sNTP 18 GŒ˝œ¡ß ¨sLi≤R∂gSÆ©s[ Àÿ˘LiN`P ΔÿªyÕ‹[¨s ©´sgRiμR∂V, ™´s≤ÔU∂¨s ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ºdΩxqsVN][™´søR¡VË. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 441 D©´sıªRΩ FyhRiaSááV D©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ 2008c09 ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP 1794 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛji©´sVá }msL˝Riª][ «ÿ’¡ªy xmsLiFyLRiV. 2009c10NTP gS©´sV 1856 ™´sVLiμj∂, 2010c11NRPV gS©´sV 1976 ™´sVLiμj∂ª][ «ÿ’¡ªyáV xmsLiFyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ @©´sV™´sVºΩ LS™´s≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛji©´sVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV Àÿ˘LiN`P ΔÿªyáV NRPW≤y æªΩLjiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS ΔÿªyÕ‹[ INRP‰ LRiWFyLiVV «¡™´sV NS¤Õ¡[μR∂V. 2008Õ‹[ ª]≠sV¯μ][ ªRΩLRigRiºΩ øR¡μj∂≠s©´s ≠sμy˘LÛji©´sVáV C G≤yμj∂ |qsNRPLi≤`∂ BLi»¡L`i øR¡μR∂V™´soªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡μyNS ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ΔÿªyÕ‹[≤R∂ ¡V˜Ã¡V «¡™´sV¬ø¡[∏R∂VNRPF°æªΩ[≠sμy˘LÛji©´sVáV D©´sıªRΩ øR¡μR∂V™´soáV FsÕÿ øR¡μR∂V™´soªyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙≤yF¢…fi=©´sV FsÕÿ ªRΩgÊjixqsVÚLiμR∂¨s ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. 2008 ©´sVLi¿¡ ¨sμ≥R∂VáV FsLiμR∂VNRPV LS¤Õ¡[μ][, ≠sμy˘LÛRiVá ΔÿªyÕ‹[ FsLiμR∂VNRPV «¡™´sV NS¤Õ¡[μ][ |qsZNPLi≤R∂Lki ≠sμR∂˘ ˙zms¨s=xmsÕfi |qs˙NRP»¡Lkiª][ øR¡LjiËryÚ @¨s LSxtÌsQ˚ ˙Fy¥R∂≠sVNRP ≠sμy˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ @Li»¡V©yıLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ Æ©s[©´sV NRPW≤y ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™s◊˝¡ ¨sμR∂Vá «ÿxms˘LiQ\|ms ZNP[Li˙μR∂Liª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂Vªy @Li»¡V©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ NRPW≤y C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ¤Õ¡[™´sÆ©sªyÚá¨s FsLi{msá©´sV N][LRiªy©´s©yıLRiV.

yÓTT<ä˝…’+~..eT+∫˙{Ï m<ä›&ç øyÕÿ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi «¡©´sLi ©y©y @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ ™´s©´sLRiVáV©´sı ø][»¡ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ \|msxmsoáV ÷d¡ZNP[“¡Ã¡V NS™´s≤R∂Liª][ ªygRiV¨dsLRiLiªy ™´sX¥ygS F°ª][Liμj∂. N˝][LjiÆ©s[xtsQ©±s ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ ¨dsLRiVªygS÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ¿¡©´sı ¿¡©´sı ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV NRPW≤y ¬ø¡[xms»Ì¡¨s NSLRifl·LigS Æ™s[Õÿμj∂ À‹[L˝RiV xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sWÆ©s[aSLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVá μR∂XuÌy˘ Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ GLRiˆÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi D©yı.. AL`i≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs ™´sVVLiμR∂xqsVÚ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. C G≤yμj∂ @NÌ][ ¡L`i ™´sLRiNRPV 536.9 ≠sV.≠dsV ™´sL<RiFyªRΩLi xms≤y÷¡= DLi≤R∂gS.. 425.9 ≠sV.≠dsV ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. —¡Õ˝ÿ @LiøR¡©yá ˙xmsNSLRiLi 21 aSªRΩLi ªRΩNRPV‰™´s ™´sL<RiLi NRPVLRi™´s≤R∂Liª][ «¡ÕÿaRP∏R∂WáV ¨dsŒ˝œ¡ß¤Õ¡[NRP FsLi≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. gRiæªΩ[≤yμj∂ª][ F°÷¡}qsÚ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡Ã¡™´sV»Ì¡Li NRPW≤y 2.83 ≠dsV»¡L˝RiV μj∂gRi«ÿLjiLiμj∂. μk∂Liª][ À‹[L˝RiV NRPW≤y FsLi≤T∂F°π∏∂[V xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. ™yªy™´sLRifl· xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s LSxtÌsQ˚ xqsLS‰L`i xmsLjiuy‰LRi øR¡LRi˘Ã¡\|ms ™´sVVLiμR∂xqsVÚμR∂XztÌsQ |ms»Ì¡¨s NSLRifl·LigS.. —¡Õ˝ÿÕ‹[ C ryLji Æ™s[xqs≠s LSNRP™´sVVLiÆμ∂[ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV ªygRiV¨ds…”¡ NRPuÌyáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. ¨dsŒ˝œ¡ N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡V \Æ™sVŒ˝œ¡ N]μÙk∂ xmsLRiVgRiVáV ºdΩ∏R∂W÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. ¨sμ≥R∂V¤Õ˝¡[™´sÆ©s[ NSLRifl·Liª][ A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVáV, ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂V¤Õ¡μR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂ZNP[ @LRiVfl· ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶ ¶xqsVÚ©´sı gRiμy*á ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s μyμyxmso 37 ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS DLiμj∂. C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ aSaRP*ªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ ¨s™yLRifl·NRPV @xmsˆ…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ L][aRP∏R∂V˘ª][ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NS¨sNTP aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[LiVVLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP.. BLiNS xms©´sVáV xmspLjiÚNS¤Õ¡[μR∂V. ©´sμk∂ xmsLki™yx§¶ ¶NRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ D©yı... @áLixmspL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ™´sVLi≤R∂Õÿá ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ N][xqsLi ©y©y @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @˙ ¡•¶¶ Li r~LiªRΩ˙gS™´sVLiÕ‹[Æ©s[ ºdΩ˙™´s ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ Æ©sáN]Liμj∂. LS™´sV©±sFy≤`∂ ˙Fy¤«¡NÌRPVμy*LS ™yLS¨sN][ryLji ™´sVLi¿¡¨dsLRiV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ˙xmsáV B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. N][LiVVÕfirygRiL`i xms¥R∂NRPLi xmspLjiÚLiVV©y ™´sVLi¿¡¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NRPá*NRPVLjiÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s μyμyxmso 120 ªRΩLi≤yÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ N][xqsLi @™´sxqÛs xms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. ™´sVNRPÚÕfi, N]≤R∂LigRiÕfi, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfi, uyμ`∂©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[©´sW ˙xms«¡Ã¡V ªygRiV¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ª][ B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. N]Õ˝ÿxmspL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ \|msxmso\¤Õ¡©±s ÷d¡ZNP[“¡Ã¡V, …ÿ˘LiNRPVáV ¨sLRiVxmsπ∏∂WgRiLigS ™´sWLRi≤R∂Li, ¬ø¡[ºΩ xmsLixmsoáV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ ºdΩ˙™´sLi NS©´sVLiμj∂. ™´s©´sxmsLjiÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s øyÕÿ ˙gS™´sWÕ˝‹[ Õ‹[™Ø[¤ÕÌ¡[“¡ xqs™´sVxqs˘ª][ ªygRiV¨dsLRiLiμR∂NRP ˙xms«¡Ã¡V @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. zmnsLS˘μR∂VáV ™´s}qsÚ ªRΩORPQfl· xmsLjiuy‰LRiLi ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVLi≤R∂á ryÚLiVV @μ≥j∂NSLRiVáª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s AL`i≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs Fs£qsC ˙xmsÀ≥ÿNRPL`iLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[ Æ©sáN]©´sı ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂\|ms zmnsLS˘μR∂VáV ™´s}qsÚ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NRP≠sV…‘¡Ã¡V ªRΩORPQfl·Æ™s[V xmsLjixtsQ‰LjiryÚ∏R∂V©yıLRiV. ¨sμR∂VáV @™´sxqsLRiLi DLi¤…¡[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i FsLi.xmsoLRiVu°ªRΩÚLilLi≤ÔT∂NTP ˙xmsºΩFyμj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. μ≥R∂LRiWL`i, NRPá*NRPVLjiÚ, @øR¡ËLi}ms»¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ FsNRPV‰™´sgS DLiμR∂¨s, À‹[L˝Ri©´sV ÷d¡«fi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂ª][ Fy»¡V …ÿ˘LiNRPL˝Ri μy*LS ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. BLiμR∂VDN][xqsLi ©yáVgRiV N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiuy‰LRiLi NRP©´sVN]‰¨s @LiμR∂LjiNUP ™´sVLi¿¡¨dsŒ˝œ¡ß @LiÆμ∂[ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.


7q ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T≈£î Á|ü»\T ñ<ä´$TdüTÔHêï $<ë´s¡Tú\ ã*<ëHê\T #˚düTÔHêï πø+Á<ä Á|üuÛÑT ‘·«+ düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì {°ÄsY{°j·TT sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT \ø£åàD≤#ê] Äs√|æ+#ês¡T. ñ≥÷ïs¡T˝À X¯ìyês¡+ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ neTs¡Ms¡T\ ÄX¯j·÷\ kÕ<Ûäqø√dü+ ñ<ä´$T+ ∫ Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï kÕ~ÛkÕÔeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ

#Ó+~q Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT˝Ò Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. á HÓ\ 7q ñ≥÷ïs¡T˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT#Ó’‘·q´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡≈£î Á|üeTTK ø£$, >±j·T≈£î&ÉT <˚X¯|ü‹ Áoìyêdt, sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T Á|üø±wt Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘· o‘êø±\ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üy˚X¯ ô|{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Ä~yês¡+, 4 &çôd+ãsY 2011

ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡˝À •ø£åD Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ |ü≥ºD, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹ j·TTe≈£î\≈£î $$<Ûä ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡˝À •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ m+ôd{Ÿ, ø£+|üP´≥sY ÇHédæº≥÷´{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY eTTs¡∞ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝Àì j·TTe‘·≈£î _ÄsY&çm <ë«sê, |ü≥ºD ÁbÕ+‘· ìs¡T<√´>∑T\≈£î ◊πø|” <ë«sê $$<Ûä ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡\˝À •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mdtmdtdæ, Ç+≥sY, &çÁ^˝À bÕôd’q yês¡T á ø√s¡T‡˝À #˚πs+<äT≈£î ns¡TΩ\ì nHêïs¡T. ns¡TΩ˝…’q ìs¡T<√´>∑ j·TTer j·TTe≈£î\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì, Ç‘·s¡ $esê\≈£î ÇHédæº≥÷´{Ÿ˝À dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

5 ôV’≤<äsêu≤<é

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï |ü+≥qwüº+ lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï πø+Á<äeT+Á‹ eTTìj·T|üŒ πswüHé&û\s¡¢ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢qT ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ¬s’‘·T\≈£î »]–q qwüº+ $\TeqT e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚j·T&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± ¬s’‘·T\≈£î rs¡ì qwüº+ yê{Ï*¢+~. õ˝≤¢qT ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì, Á|ü»\‘√ bÕ≥T $$<Ûä bÕغ\T ˇ‹Ô&ç #˚j·T&É+‘√ ‘=* $&É‘·>± 20 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ |ü\T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #˚j·T&É+‘√ $T–*q 32 eT+&É˝≤\qT ≈£L&Ü ø£s¡Te⁄ eT+&É ˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+~. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T |üs¡´{Ï+∫ qwüºb˛sTTq |ü+≥\ $esê\qT ùdø£]+∫ yê{Ïì ˝…øÏÿ+#ês¡T. õ˝≤¢ ¬s’‘·T\T á KØ|òt˝À 3.57 \ø£å\ ôV≤ø£ºs¡¢˝À |ü‹Ô, 52 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À e], 71 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À k˛j·÷, $T–‘· 22y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À $$<Ûä |ü+≥ \qT kÕ>∑T #˚XÊs¡T. esê¸\T ˝Òø£ |ü+≥\T m+&çb˛e&É+, düø£\»qT\ düyÓTà ø±s¡D+>± $<äT´‘Yø√‘· rÁeyÓTÆ õ˝≤¢˝Àì |ü+≥\ìï m+&çb˛j·÷sTT. õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T 2.50 \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü+≥\T |üP]Ô>± <Óã“‹HêïsTT, á KØ|òt˝À $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\T ô|]– e´ekÕj·T ô|≥Tºã&ÉT\T ¬s{Ϻ+|ü⁄ ø±e&É+, Á|üø£è‹ ¬s’‘·T\≈£î #˚j·TT‘·ìyê«ø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\≈£î X¯|ü+>± e÷sêsTT, á ‘·s¡TD+˝À õ˝≤¢ qT+&ç e∫Ãq ˇ‹Ôfi¯¢ ø±s¡D+>± Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢ yÓTT‘êÔìï ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T |ü+≥ qcÕºìï n+#·q y˚j·T&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T 500 ø√≥¢≈£î ô|’>± qwüº+ e{Ï*¢q≥T¢ ˝…ø£ÿ>∑{Ϻq≥Tº ‘Ó*dæ+~. qwüºb˛sTTq $esê\qT ìy˚~ø£ s¡÷|ü+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìïøÏ |ü+bÕqTHêïs¡T.

Á|üC≤ |òæsê´<äT\ $uÛ≤>∑ ‘˚B\T, y˚~ø£\T Ksês¡T #˚dæq ø£˝…ø£ºsY Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ õ˝≤¢ kÕúsTT Á|üC≤ |òæsê´<äT\ $uÛ≤>∑+ ìs¡«Vü≤D ‘˚B\T, y˚~ø£\qT Ksês¡T #˚dü÷Ô õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nXÀø˘ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á HÓ\ 5e ‘˚Bq Ä~˝≤u≤<é˝Àì ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ‘·eT 12e ‘˚Bq ìs¡à˝Ÿ Äضy√ ø±sê´\j·T+˝À, 19q ñ≥÷ïs¡T ◊{Ï&ç@ ø±sê´\j·T+˝À, 26q eT+∫sê´\ Äضy√ ø±sê´\j·T+˝À, 2012 »qe] 2e ‘˚Bq ÄdæbòÕu≤<é Äضy√ ø±sê´\j·T+˝À Á|ü»\ qT+&ç |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. á Á|üC≤ |òæsê´<äT\ $uÛ≤>∑+˝À øÏ+~ kÕúsTT ñ<√´>∑T\qT |ü+|æ+#·≈£î+&Ü dü+ã+~Û+‘· ‘˚B˝À¢ õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T ‘·|üŒìdü]>± Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ _\T¢ô|{≤º* Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): á bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚X¯˝À¢H˚ ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+#ê\ì sê»ø°j·T ◊ø±dü H˚‘·\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Á|üø£{Ï+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Ä~˝≤u≤<é˝À #˚|ü{Ϻq Bø£å\T X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 699e s√E≈£î #˚s¡T≈£î HêïsTT. ádü+<äs¡“¤+>± H˚‘·\T <äyÓ÷<ësY, sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êì øÏ #Ó+~q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\+<äs¡÷ d”e÷+Á<ÛäT\ Hêj·Tø£‘·«+ øÏ+<ä |üì#˚j·T≈£î+&Ü Á|üC≤ ñ<ä´eT+ ˝À ø£*dæ sêyê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±DqT ÇkÕÔeTì #ÓãT‘·TH˚, eTs√ |üø£ÿ πø+Á<ä+ düe÷y˚XÊ\ ù|]≥ »|ü´+ #˚dü÷Ô Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. πø+Á<ä+ HêqTÃ&ÉT <√s¡DÏì $&ÉHê&ç ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚j·Tø£b˛‘˚ ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

s¡#·Ãã+&É˝À n~Ûø±s¡T\≈£î eTT#ÓÃeT≥\T |ü{ϺdüTÔqï Á|ü»\T Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ õ˝≤¢˝À n~Ûø±s¡T\qT eTT#ÓÃeT≥\T b˛sTT+∫+~. >∑‘· HÓ\ s√E\T »]–q á ø±s¡´Áø£eT+ n~Ûø±s¡T\≈£î düyê˝Ÿ>± e÷]+~. Á|ü»\T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\ ì\ Bj·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü yê] |üìrs¡T |ü≥¢ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘=* $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü»\T Ç∫Ãq ÄØ®\qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü ø=‘·Ô>± düeTdü´\ô|’ ÄØ®\T Çyê«\ì n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+ #·&É+‘√ yê]ì Á|ü»\T ì\BXÊs¡T. HÓ\ s√E\T>± »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À 1,66,022 <äs¡ U≤düTÔ\T n~Ûø±s¡T\≈£î n+<ësTT. Ç+<äT˝À 41,775 <äs¡U≤düTÔ\T ô|q¸q¢ ø√dü+ sê>±, 43,322 πswüHé ø±s¡T¶\ ø√dü+ e#êÃsTT. |üø±ÿ >∑èVü‰\ ø√dü+ n‘·´~Ûø£+>± 74,925 <äs¡U≤düTÔ\T n+<ësTT. Ç+<äT˝À mìï <äs¡U≤düTÔ\qT n~Ûø±s¡T\T |ü]o*kÕÔs√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ 15 es¡≈£î bı&É–+|ü⁄ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ |ü<∏äø±ìøÏ ÄHé˝…’Hé <äs¡U≤düTÔ\ >∑&ÉTe⁄qT á HÓ\ 15 es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ bı&ç–+∫+<äì kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK &ç&ç X¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. qe+ãsY 30‘√ <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæ+<äì, #ê˝≤ eT+~ $<ë´s¡Tú\T ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√q+<äTq Á|üuÛÑT‘·«+ á >∑&ÉTe⁄qT bı&ç–+#·&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T á $wüj·÷ìï >∑eTì+∫ >∑&ÉTe⁄˝À>± ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Js√ u≤´˝…H金√ $<ë´s¡Tú\≈£î u≤´+ø˘ K‘ê\T Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq+<äTq u≤´+ø£s¡T¢ $<ë´s¡Tú\≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

‹s¡TeT\, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ πø+Á<ä ¬s’˝Ò«XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ eTTìj·T|üŒ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏>∑èVü‰\ düeTT<ëj·T+ e<ä› zmdt&ç <ëyÓ÷<äs¡+, &çmd”Œ ñe÷eTùV≤X¯«s¡X¯s¡à |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+ Ç∫à kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ edü‹ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. sêÁ‹ $ÁXÊ+‹ ‹düT ≈£îqï eT+Á‹ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À CÒÇy√ ÁoìyêdüsêE eT+Á‹ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îqï eT+Á‹øÏ s¡+>∑Hê<∏ä eT+&É|ü+˝À Äs¡Ã≈£î\T eT+Á‹ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT Äos¡«~+#ês¡T. CÒÇy√ rs¡úÁ|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T. Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ñ<äj·T+ 10.00>∑+≥\≈£î ‹s¡TeT\ qT+&ç ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T.

#·+Á<äu≤ãTô|’ ãTs¡<ä»\¢&É+ ‘·>∑<äT H˚&ÉT ñ∫‘· yÓ’<ä´•_s¡+ Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq »>∑Hé ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTàø£ÿsTT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTô|’ ãTs¡<ä»\¢&É+ ‘·>∑<äì {Ï&ç|æ d”ìj·TsY H˚‘·, e÷J eT+Á~ øÏ$T&ç ø£fi≤yÓ+ø£≥sêe⁄ K+&ç+#ês¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt, »>∑Hé bÕغ\ rs¡TqT m+&É>∑{≤ºs¡T. yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝ÀH˚ #·+Á<äu≤ãTô|’ dæ_◊ <äsê´|ü⁄Ô #˚sTT+∫Hê n˙ï Äs√|üD˝Ò ø±ì, yêdüÔe+ ø±<äì ìs¡÷|üDsTT+<äHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ #·+Á<ä u≤ãTô|’ yÓ’mdt $»j·T |æ{ÏwüHéqT y˚j·T&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. n$˙‹ }_˝À ≈£Ls¡T≈£î b˛sTTq ‘·q ≈£îe÷s¡T&çì ø±bÕ&ÉTø√e&Üìπø yÓ’mdt $»j·T #·+Á<äu≤ãTô|’ |æ{ÏwüHé y˚XÊs¡ì ø£fi≤ yÓ+ø£≥sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘·+˝À &Ûç©¢ yÓ[¢q »>∑Hé πø+Á<ä+‘√ s¡Vü≤dü´ e|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î Hêïs¡ì, n+<äTe˝Ò¢ ‘·q yê<ës¡TŒ j·÷Á‘·˝À e÷{≤¢&˚ rs¡TqT »>∑Hé e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T. »>∑Hé nÁø£e÷\qT yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘ÓdüTÔqï MT&çj·÷ dü+düú\ô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. n$XÊ«kÕìøÏ eT<䛑·T ÇkÕÔeT+≥Tqï »>∑Hé.. Ç|ü⁄Œ&ÉT düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚ùdÔ 10 eT+~ myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü sêe&É+ ˝Ò<äì, bÕغ˝À ñqï yê]ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T |ü\ø£ eT+≥÷ <ä«+<ä yÓ’K]‘√ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. »>∑Hé |”ø£˝À¢‘·T n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£î b˛j·÷s¡ì, Á|üuÛÑT‘·«+˝À ñqï eTTU´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ô|’ qeTàø£+ \<äì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT #Í<ä] Hêsêj·TDeT÷]Ô (u≤_®), Hêj·T≈£î\T e÷<ës¡|ü⁄ yÓ+ø£fÒwt, $.sêeTø£èwüí, ¬ø.düTπs+Á<ä ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±]à≈£î\qT $<ÛäT˝À¢øÏ rdüTø√yê*

n‹kÕs¡+ô|’ nÁ|üeT‘·Ô+>± e´eVü≤]+#ê* Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): n‹kÕs¡yê´~Ûô|’ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ n‹kÕs¡yê´~Û Á|üuÛÑ\T‘·T qï≥T¢ düe÷#ês¡+ n+<äT‘√+<äì, n‹kÕs¡yê´~Û Á|üã\≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|üfÒº+<äT≈£î Á|ü»\T ñ<ä´$T+#ê\ì Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Çfi¯¢˝À ø±ì, ãj·T≥ ø±ì y˚&ç ÄVü‰s¡ |ü<ë sêú\T e÷Á‘·y˚T rdüTø√yê\Hêïs¡T. $+<äT˝À y˚&ç |ü<ësêú\T e&ç¶+#˚+<äT≈£î ìsê«Vü≤≈£î\T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì, ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T ‘·j·÷s¡T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#ê\ì, eT+∫ ˙{Ïì $ìjÓ÷–+∫ |ü<ësêú\T ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. e´øÏÔ>∑‘·, |ü]kÕsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T. ì{Ïì u≤>± ø±∫ #·˝≤¢]à ‘ê>±\ì, ‘·<ë«sê <ë<ë|ü⁄ 80 XÊ‘·+ es¡ ≈£î yê´<ÛäT\ u≤]q|ü&É≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃqHêïs¡T. ì\« ñqï ÄVü‰s¡|ü<ësêú\qT eTTK´+>± ì\« ñ+∫q e÷+dü+, #˚|ü\qT e+&Ésê<äì, ‹qsê<äì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Á>±e÷\T, |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ eT\$düs¡®qqT e÷qTø√yê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+∫ø√e&É+ <ë«sê n‹kÕs¡ yê´~Û‘√ bÕ≥T nH˚ø£ yê´<ÛäT\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É>∑\eTì $e]+#ês¡T. yê´~Û Á|üu\≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T.

s¡yêD≤XÊK ñ|ü ø£$TwüqsY>± MTsêÁ|ükÕ<é Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): s¡yêD≤XÊK lø±≈£îfi¯+ ñ|ü ø£$TwüqsY (ÇHé#Ûê]®)>± Ç.MTsêÁ|ükÕ<éqT n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ Çø£ÿ&É≈£î ˙$T+∫+~. Ç+‘· es¡≈£î Çø£ÿ&É &ç.{Ï.dæ.>± |üì #˚dæq »j·TÁ|üø±wt >∑‘· HÓ\ 30 ‘˚Bq |ü<äM $s¡eTD bı+<ës¡T. B+‘√ $»j·Tq>∑s¡+ Äغy√>± |üì #˚düTÔqï MTsêÁ|ükÕ<éqT Çø£ÿ&ç lø±≈£îfi¯+≈£î {Ï&çdæ>± Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫+~. ø±>± á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq |ü<äMu≤<Ûä´‘·\qT d”«ø£]+#ês¡T.

KeTà+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ã˝Ò¢|ü*¢ |ü+#êsTTr˝Àì bÕ+&ÉTs¡+>±|ü⁄s¡+˝À ‘Ó˝+>±D $X¯«Áu≤Vü≤àDT\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 4q ñ∫‘· yÓ’<ä´•_Ûs¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ>∑Zfi¯+ dü‘·´Hêsêj·TD, u…»®+øÏ Á|üuÛ≤ø£s¡#ê] ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ ÄsY n+&é _ n‹~Û>∑èVü≤+˝À »]–q $˝Òø£s¡T\düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ •_Ûsêìï õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T &Üø£ºsY »j·T≈£îe÷sY ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. •_s¡+˝À ñ∫‘·+>± eT+<äT \T |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À Ç˝…¢+<äT e÷JeTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé yÓ’.$ $qjYT ≈£îe÷sY, dü+|òüT+ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT ‘ê{Ïø=+&É |ü⁄\¢j·T´#ê], Hê´j·Tyê~ sêCÒX¯«s¡sêe⁄, sêÁwüº Hêj·T≈£î\T ã#·Ã\ |ü<ëà#ê], &ç.s¡y˚Twt, ¬ø.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\≈£î ñ∫‘· ]õÁùdºwüHé KeTà+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T ù|s¡T‘√ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û, •ø£åD Ç#˚Ã+<äT≈£î ÄHé˝…’Hé <ë«sê ]õÁùdºwüHé #˚düTø√yê*.á ]õÁùdºwüHéqT ‘·eT Hêì HÓ{Ÿ q+<äT ñ∫‘·+>± #˚j·TqTqï≥T¢ HêìHÓ{Ÿ ìs¡«Vü≤≈£îsê\T |æ≥º\ >±sTTÁ‹ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ÄHé˝…’Hé #˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nuÛÑ´s¡TΔ\T |ü<ä$‘·s¡>∑‹ Äô|’ $<ë´s¡Ω‘·\qT $es¡+>± sêdüT≈£îì sêyê\ì, dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òüT+˝À Ç+{À¢ me¬s’Hê düuÛÑT´\T ñ+fÒ Á>∑÷|ü⁄ ù|s¡T, HÓ+ãs¡T, πswüHéø±s¡T¶, m+bÕ¢sTT+{Ÿ yÓT+{Ÿ ]õÁùdºHé HÓ+ãs¡T Ç‘·s¡ nìï $esê\qT ‘·eT yÓ+≥ ‘Ó#·TÃø√yê\ì Äy˚T dü÷∫+#ês¡T. ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ø£ es¡≈£î á ñ∫‘· ]õÁùdºwüHé ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø±e⁄q |ü≥ºD+˝Àì ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹, j·TTe ≈£î\T á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T.

Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô):Ä+Á<Ûë ÄsêZìø˘‡ dü+düú j·÷»e÷q´+ nÁø£eT+>± ‘=\–+ ∫q ø±]à≈£î\qT ‘·ø£åD+ $<ÛäT˝À¢øÏ rdüTø√yê\ì d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù &ç.>√$+<äsê e⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ø±]àø£XÊK ø±sê´\j·÷ìï ø±]à≈£î\ Ä<Ûä« s¡´+˝À eTT≥º&ç+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >√$+<äsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πøe\+ j·T÷ì j·THé ô|{≤ºs¡H˚ ø£ø£å‘√ j·÷»e÷q´+ ø=+<äs¡T ø±]à≈£î\≈£î |üì ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. yê]ì ‘·ø£åD+ $<ÛäT˝À¢øÏ rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·{≤º\T ñ\¢+|òæTdüTÔqï j·÷»e÷q´+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åD #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. j·÷»e÷q´+ ø£ø£åkÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\‘√ ø±]à≈£î\ô|’ nÁø£eT+>± πødüT\T ô|&ÉT‘√+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ø±]àø£ #·{≤º\qT ñ\¢|òæT+∫q j·÷»e÷Hê´ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø=eTTàø±j·T&É+ XÀ#·˙j·TeTì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘=\ –+∫q ø±]à≈£î\qT yÓ+≥H˚ $<ÛäT˝À¢øÏ rdüTø√yê\ì, ˝Ò≈£î+fÒ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü&É‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù |æ.‘˚CÒX¯«s¡ sêe⁄, j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T eTTs¡∞ø£èwüí, n|üŒ\sêE, lìyêdüsêe⁄, yêdüT<˚esêe⁄, sêeTø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

9 qT+∫ n$˙‹ ìs¡÷à\q Á|ü#ês¡+

u≤\dü<äq+ y˚TÁ{ÏHéqT ‘=\–+#ê*

Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ç#êä|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü<Ûëq kÕ>∑T˙{Ï eqs¡T>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·Tqï ;\ ã{Ϻ (ø±\Te) Ä<ÛäTø°ø£s¡D |üqT\ ø√dü+ ñ<ä´eT+ #˚|ü{≤º\ì ¬s’‘·T\T rsêàì+#ês¡T. ÄsÁ<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ;\ ã{Ϻ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ¬s’‘·T Á|ü‹ì<ÛäT\+‘ê k˛+ù|≥˝À @sêŒ≥T #˚dæq sö+&ÉTfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. <äTqï dü‘·´+ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á düe÷y˚X¯+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+, e´ekÕj·T Ä<Ûä]‘· ÁXÊ$T≈£î\ dü+|òüT+, dæ◊{Ïj·TT, ;\ã{Ϻ u≤~Û‘· ¬s’‘·T dü+|òüT+, ;\ n_Ûeè~Δ ø£$T{° dü+|òüT+ ‘·~‘·s¡ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. m.|æ. ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.yÓ÷Vü≤qsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT÷&ÉT eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝Àì 18 |ü+#êj·Tr\T, 30 Á>±e÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q 20 y˚\ mø£sê\ |ü+≥ b˛˝≤\T ;\ eTT+|ü⁄‘√ Á|ü‹ @{≤ qwüºb˛‘·THêïj·Tì, á düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ <äXÊu≤Δ\T>± ¬s’‘·T\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì, u≤s¡Te qT+∫ Ç~›bÕ˝…+ es¡≈£î ;\ ã{Ϻ ø±\Tyê XÊ•«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q ì]à+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ rÁekÕúsTT˝À ˇ‹Ô&ç ‘˚yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì dü÷∫+#ês¡T. ;\ ã{Ϻ n_Ûeè~Δ ø£$T{° Á|ü‹ì~Û ø£Á] ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·Tqï ¬s’‘·T\qT Hê≥T>∑T <äXÊu≤Δ\T>± n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ Vü‰MT\‘√H˚ yÓ÷dü|ü⁄#·TÑ·THêïs¡ì, |ü+≥\T y˚dæ qwüºb˛e&É+ ø£+fÒ |ü+≥ $sêeT+ Á|üø£{Ï+#·&Éy˚T eT+∫<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ñ‘·ÔeT ¬s’‘·T Hêj·T≈£î&ÉT >±s¡ Á|üø±X¯+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±\Te n<ÛäTìø°ø£s¡D #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ |ü+≥\T y˚j·T˝ÒeTì, #˚‹øÏ ~>∑Tã&ÉT\T e∫ÃHê ô|≥Tºã&ÉT\T >∑D˙j·T+>± ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ã*¢|ü⁄≥Tº>∑ ¬s’‘·T Á|ü‹ì~Û u≤s¡¢ ∫qu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;\ ã{Ϻ ¬s’‘·T\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $eø£å‘· #·÷|ü⁄‘√+<äì, qwüº |ü]Vü‰s¡+‘√ bÕ≥T |ü+≥\ ;e÷ n+<ä]ø° e]Ô+|üCÒj·T&É+ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. e÷DÏø£´|ü⁄s¡+ ;\ ¬s’‘·T Á|ü‹ì~Û <˚esêEkÕVüQ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À ì<ÛäT\ eT+ps¡sTTq|üŒ{Ïø° s¡ø£åD >√&É ìsêàD |üqT\T nsêΔ+‘·s¡+>± Äù|XÊs¡ì, B+‘√ eT]ìï düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTj·÷´j·THêïs¡T. d”|”m+ Hêj·T≈£î&ÉT n\T¢ dü‘·´Hêsêj·TD, d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT $.‘ês¡πøX¯«s¡sêe⁄, <äTqï dü‘·´+ ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤º&ÉT‘·÷ k˛+ù|≥, ø£${Ï, ø£+∫* eT+&É˝≤\ ;\ ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\‘√ eTs√kÕ] |üP]ÔkÕúsTT˝À #·]Ã+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±s¡´#·s¡D ìs¡ísTT+#ê*‡ ñ+<äì, dü$Twæº ñ<ä´eT+ ‘√H˚ düeTdü´≈£î ≈£L&Ü |ü]cÕÿs¡+ <ä≈£îÿ‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï ¬s’‘·T\+‘ê |ü+≥ $sêeT+ Á|üø£{Ï+#·&É+ <ë«sê ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ï qT+∫ y˚T ˝À>± |üqT\T |üP]Ô #˚ùd+<ä≈£î #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô ‘˚yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±s¡´#·s¡D, |ü+#êj·Tr\ yêØ>± düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬s’‘·T\qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚j·T&É+, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T.

Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì u≤\dü<äq+˝À ∫Hêïs¡T\‘√ yÓ{Ϻ#êøÏØ #˚sTTdüTÔqï y˚TÁ{ÏHé $»j·T≈£îe÷]ì ‘·ø£åD+ $<ÛäT\ qT+∫ ‘=\–+#ê\ì uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.#·\|ü‹sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ n+uÒ<äÿsY ≈£L&É* e<ä› sêkÕÔs√ø√ #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\dü<äq+˝À $<ë´s¡Tú\qT y˚TÁ{ÏHé $»j·T≈£îe÷] |ü\T Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. #·<äTe⁄ø√yê*‡q $<ë´]úì Ádüe+‹ì ‘·q Ç+{ÏøÏ rdüT≈£îyÓ[¢ yÓ{Ϻ#êøÏØ #˚sTTdüTÔqï ÄyÓTqT n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åD+ $<ÛäT\ qT+∫ düôdŒ+&é #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚•+∫q yÓTq÷qT neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, #ê©#ê\ì nqï+ ô|&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\qT nsêΔø£*‘√ ñ+#·T‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. edü‹>∑èVü‰˝À¢ $<ë´s¡Tú\ dü+πøåeT+ô|’ n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD |üP]Ô>± ˝À|æ+∫+<äì $eT]Ù+#ês¡T. $»j·T≈£îe÷]ì yÓ+≥H˚ düôdŒ+&é #˚j·T≈£î+fÒ Ä+<√fi¯q ñ<äΔè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt.m|òt.◊ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù m+.sêeTsêE, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T, n|üŒqï, <äTsêZsêe⁄, C≤qøÏsêe⁄, ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, eTùV≤wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;e÷ #Ó*¢+|ü⁄\ \øå±´\qT n~Û>∑$T+#ê* Jm+ÄsY◊{°˝À ◊á{°á @sêŒ≥T Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤˝À dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î ;e÷ #Ó*¢+|ü⁄˝À¢ HêD´yÓTÆq ùde\+~+∫ e+<ä XÊ‘·+ \øå±´\qT kÕ~Û+#ê\ì Ç+~sêÁø±+‹ |ü<∏ä+ nuÛÑj·TVü≤düÔ+ |ü<∏äø£+ &û|”m+ Hêsêj·TDsêe⁄ nHêïs¡T. m#ÓÃs¡¢˝Àì eTVæ≤fi≤ Á|ü>∑‹ πø+Á<ä+˝À õ˝≤¢˝Àì 38 eT+&É˝≤\ ;e÷ $TÁ‘·T\‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. õ˝≤¢˝À >∑‘· 5 HÓ\˝À¢ 1,020 eT+~ ;e÷<ës¡T\T eTè‹#Ó+<ä>±, M] ≈£î≥T+u≤\≈£î ‘·ø£åDkÕj·T+ øÏ+<ä s¡÷. 5 y˚\T #=|ü⁄Œq #Ó*¢+#êeTHêïs¡T. >∑‘˚&Ü~ Ç∫Ãq #Ó*¢+|ü⁄\ Á|üø±s¡+ 52 XÊ‘·+ \ø£å´+ kÕ~Û+#êeTì, Á|üdüTÔ‘·+ 71 XÊ‘êìøÏ #˚sêeTì, e+<ä XÊ‘·+ \ø£å´+ #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î ;e÷ $TÁ‘·T\T yê] HÓ’|ü⁄D≤´\T #Ó+#·T≈£îì dü+|òü÷\ eTVæ≤fi¯\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. HÓ\≈£î ◊<äT s√E\T Á>±yÓTÆK´ dü+|òü÷\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À ;e÷ #Ó*¢+|ü⁄˝À¢ f…ø£ÿ* e+<ä XÊ‘·+, ˝≤y˚s¡T 93 XÊ‘·+, dü+‘·ø£${Ï 92 XÊ‘·+‘√ Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ñ+&É>± bÕ‘·|ü≥ï+ 42 XÊ‘·+, d”‘·+ù|≥ 45 XÊ‘·+, k˛+ù|≥ 45 XÊ‘·+, uÛ≤$Tì 50 XÊ‘ê\‘√ ∫e] kÕúHê˝À¢ ñHêïj·THêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À @|”m+ lìyêdüsêe⁄‘√ bÕ≥T 42 eT+~ ;e÷$TÁ‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

KeTà+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): KeTà+ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì eTT~>=+&É eT+&É\+ >√øÏq|ü*¢, eq+yê]ø£ècÕí|ü⁄s¡+ Á>±e÷˝À¢ì #Íø£<äTø±D≤\ &û\s¡¢ ìj·÷eTø£+ ø√dü+ ns¡TΩ˝…’q nuÛÑ´s¡TΔ\ qT+&ç <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ Äضz yêdü+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ nuÛÑ´s¡TΔ\T kÕúì≈£î˝…’ ñ+&Ée˝…qT, ej·TdüT‡ 18 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç 40 dü+ˆˆ˝À|ü⁄ ñ+&Ü*, 10e ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡Tí˝…’, m≥Te+{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<√´>∑+ #˚j·Tìyês¡T nsTT ñqï yês¡T ns¡TΩ\ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. &Ü«Áø± dü+|òü÷\T, kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\ ≈£î≥T+;≈£î\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡TΔ\T áHÓ\ 9e ‘˚B˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì yês¡T ô|s=ÿHêïs¡T.

Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì sêC≤+≈£î #Ó+~q Jm+ÄsY Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ád”á $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt m\Áø±ºìø˘‡, f…©ø£eT÷´ìπøwüHé Ç+õ˙sY‡ (◊á{°á)qT ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ◊á{°á q÷´&Ûç©¢ >∑e]ï+>¥ øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´sê\T, Ä+Á<Ûä$X¯«$<ë´\j·T+ Ä#ês¡T´\T ¬ø.sê»πøX¯«] eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Bìì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç˝≤+{Ï $<ë´s¡Tú\ bò˛s¡+ @sêŒ≥T‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î $$<Ûä kÕ+πø‹ø£ n_Ûeè~Δ $wüj·÷\T #·]Ã+#·Tø√e&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·THêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î ◊á{°á $~Û$<ÛëHê\qT ÄyÓT $e]+#ês¡T. Bìì $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|æì‡|ü˝Ÿ &Ü. Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ábıô|òwüHé kıôd’{°\ <ë«sê q÷‘·q kÕ+πø‹ø£ $wüj·÷\ô|’ $e]+#ês¡T. n<Ûë´|ü≈£î&ÉT eTqà<Ûäsêe⁄ $<ë´s¡Tú\ dü\Vü≤<ës¡T&ç>± e´eVü≤]+#·qTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _.m.˙˝Ÿ>∑sY, ‹s¡TeT\sêe⁄, »>∑HéqMHé, düT˙˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

KeTà+ ns¡“Hé, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): n+‘·sê®rj·T n$˙‹ e´‹πsø£ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± áHÓ\ 9e ‘˚~ qT+&ç 16e ‘˚B es¡≈£î n$˙‹ô|’ ˝Àø˘dü‘êÔ Ä<Ûä«s¡´+˝À $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·TqTqï≥T¢ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT pô|*¢ dü‘·´Hêsêj·TD, düs¡«»q dü‘êÔ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.u≤˝kÕ«$T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

;\ã{Ϻ ø√dü+ dü$Twæº ñ<ä´eT+ b˛s¡Tu≤≥ |ü≥ºqTqï 3eT+&É˝≤\ ¬s’‘·T\T

<Ûëq´+ ùdø£s¡D≈£î 190 ø=qT>√\T πø+Á<ë\ @sêŒ≥T ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À KØ|òt <ÛëHê´ìï Á|üuÛÑT‘·« @C…˙‡\ <ë«sê ùdø£]+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ düqï<äΔeTe⁄‘√+~. KØ|òt 2011-12˝À bÂs¡ düs¡|òüsê\dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« @C…˙‡\ <ë«sê <Ûëq´+ ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ìjÓ÷»ø£esêZ\ yêØ>± <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T. á KØ|òt d”»Hé˝À 12.07 \ø£å\ ≥qTï\ <Ûëq´+ ñ‘·Œ‹Ô n+#·Hê ø±>± 9.66 \ø£å\ ≥qTï\ <ÛëHê´ìï õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ùdø£]+#· qT+~. Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\qTdü]+∫ ¬s’‘·T\≈£î ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ \_Û+#˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·« @C…˙‡\ <ë«sê <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë \qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ <ë«sê <äfi≤Ø e´edüúqT ‘·–Z+#˚ #·s¡´\ qT õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ÁbÕs¡+_Û+#·qT+~. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ìjÓ÷»ø£esêZ\T, eT+&É˝≤\ yêØ>± 190 <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ôw&É÷´˝Ÿ s¡÷bı+ ~+#ês¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À neT˝≤|ü⁄s¡+, ñ|üŒ\>∑T|üÔ+, |æ. >∑qïes¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û ˝À ◊q$*¢˝À 3 πø+Á<ë\T, n+u≤Jù|≥˝À 2, |æ. >∑qïes¡+˝À 5, ø=‘·Ôù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À 21 πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T. Ä\eT÷s¡T˝À 8, ÄÁ‘˚j·T|ü⁄s¡+˝À 4,

ø=‘·Ôù|≥˝À 6, sêe⁄\bÕ˝…+˝À 3 πø+Á<ë\qT, eT+&Éù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À 19 <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT eT+&É ˝≤\ yêØ>± ø£|æ˝ÒX¯«s¡|ü⁄s¡+˝À 5, eT+&Éù|≥˝À 8, sêj·Tes¡+ ˝À 6 πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T. eTT$Tà&çes¡+ ìjÓ÷ »ø£es¡Z |ü]~Û˝À 8 πø+Á<ë\≈£î >±qT ø±ÁfÒìø√q˝À 1, eTT$Tà& çes¡+˝À 1, ◊.b˛\es¡+˝À 1, ‘êfi¯flπse⁄˝À 5 πø+Á<ë\qT, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ¬ø. >∑+>∑es¡+˝À 5, ø±E\÷s¡T˝À 8, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+˝À 5 πø+Á<ë\qT, sêCÀ\T ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À eT*øÏ|ü⁄s¡+, sêCÀ\T, düœH˚{Ï|ü*¢˝À ˇø=ÿø£ÿ{Ï, e÷$T&ç≈£î<äTs¡T˝À 2 πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. s¡+|ü#√&Ées¡+˝À 7 πø+Á<ë\qT, »>∑Z+ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À 9 <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT, ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ˝À 12, ô|<ë›|ü⁄s¡+˝À 11 <Ûëq´+ ø=qT>√\Tπø+Á<ë\qT, |æsƒê|ü⁄s¡+ ˝À 22 πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T. Á|ü‹ÔbÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£ es¡Z |ü]~Û˝À 10, ‘·Tì ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 6, nq|ü]Ô ìjÓ÷»ø£ es¡Z |ü]~Û˝À 15, sê»eT+Á&ç s¡÷s¡˝Ÿ˝À ø£&çj·T+˝À 2, sê»eT+Á&ç s¡÷s¡˝Ÿ˝À 2, sêC≤q>∑s¡+˝À 11 <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫+~. <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\ @sêŒ≥T˝À uÛ≤>∑+

>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 40 πø+Á<ë\qT ÁbÕs¡+_Û+#·>± eTs√ 2,3 s√E˝À¢ |üP]ÔkÕúsTT˝À πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæ <Ûëq´+ ø=qT >√fi¯flqT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. KØ|òt d”»Hé˝À <ÛëHê´ìï ùdø£]+#˚+ <äT≈£î Ç+~sê Áø±+‹|ü<Ûä+ <ë«sê 102 πø+Á<ë\T, düVü≤ø±s¡ |üs¡|ü‹ dü+|òü÷\ <ë«sê 5 πø+Á<ë\T, ¬s’‘·T$TÁ‘· dü+|òü÷\ <ë«sê 32 <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêï s¡T. >∑‘· d”»Hé˝À <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯fl˝À »]–q bıs¡bÕ≥¢qT á |üsê´j·T+ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü #·÷ùd u≤<Ûä´‘·qT dü+ã+~Û‘· ÄsY&çz\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. HêD´‘êÁ|üe÷D≤\≈£î ˝Àã&ç <ÛëHê´ ìøÏ \_Û+#˚ eT<䛑·T <Ûäs¡qT eTT+<äT>± ¬s’‘ê+>±ìøÏ ‘Ó*j·T CÒkÕÔs¡T. <ÛëHê´ìï düMT|ü+˝Àì ¬s’dt $T\T¢\ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î ø=qT>√fi¯ófl ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. á πø+Á<ë˝À¢ ¬s’‘·T\T ñ∫‘·+>± <ÛëHê´ìï HêD´‘ê |üØø£å\T #˚düT≈£îH˚ kÂ\ uÛ≤´ìï õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ø£*Œ+∫+~. <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\˝À ‘˚eTqT ø=*#˚ j·T+Á‘·+, ø±{≤\T ‘·~‘·s¡ j·T+Á‘·kÕe÷Á–ì Ç|üŒ{Ïπø <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*+#˚ @sêŒ≥¢qT õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯flô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*–+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ \qT eT+&É\kÕúsTT˝À õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ #˚|ü{Ϻ+~.


6

≈£î]#˚&ÉT eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±]>± ÁãVü≤à+ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î]#˚&ÉT eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±]>± ø£Á] ∫qï ÁãVü≤à+ X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. á HÓ\ 1q >∑T+≥÷s¡T Øõq˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY yê] qT+&ç ñ‘·Ôs¡T«\T yÓ\Te&É≥+‘√ áj·Tq≈£î (m|òtmdæ) |üP]Ô n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\‘√ $<ë´XÊU≤~Ûø±]>± ìj·÷eTø£ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. >∑‘· nø√ºãsY HÓ\ 27q n|üŒ{Ï $<ë´XÊU≤~Ûø±] mHé.$»jYT≈£îe÷sYqT düôdŒ+&é #˚dæq $wüj·T+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~Û‘·y˚T. >∑‘· 35 s√E\ qT+&ç eT+&É\+˝À U≤∞>± ñqï $<ë´XÊU≤~Ûø±] |ü<ä$øÏ H˚{Ï‘√ ‘Ós¡|ü&çq≥ºsTT+~. á dü+<äs¡“¤+>± q÷‘·q $<ë´XÊU≤~Ûø±] ÁãVü≤à+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eè‹Ô |ü≥¢ n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚dæ $<ë´_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&É‘êqì eTTU´+>± ¬s+&ÉT HÓ\\ qT+&ç J‘ê\T sêø£ 220 eT+~ eT+&É\ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |üì#˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì yê]øÏ J‘ê\ _\T¢\T #Ó*¢+#˚≥≥T¢ #˚kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~yês¡+, &çôd+ãsY 4, 2011

Á|üC≤ |ü+|æD° düÁø£eT+>± neT\T #˚j·÷* ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢≈£î CÒd” Ä<˚X¯+ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·T´+ |ü<∏äø±ìï düÁø£eT+>± neT\T »]– Á|üC≤ |ü+|æD° <ë«sê ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T ù|<ä\≈£î n+<˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì CÒd” \ø°åàqs¡dæ+Vü≤+ ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î Ä<˚•+#ês¡T. kÕúìø£ Äضy√ ø±sê´\j·T+˝À &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›sY‘√ CÒd” düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À CÒd” e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìï #·s¡´\T #˚|ü{ϺHê Á|üC≤ |ü+|æD° _j·T´+ |üø£ÿ<ë] eTfi¯ó¢‘·THêïj·Tì n~Ûø±s¡T\T>± eTq

düTes¡íyês¡Ô

ìs¡¢ø£å´e÷ ˝Òø£ _j·÷´ìï ‘·s¡*düTÔqï yê] #êø£#·ø£´e÷ MTπs Ä˝À∫+#ê\ì nHêïs¡T. Á|üC≤ |ü+|æD°ô|’ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒeì á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ¬syÓq÷´ XÊK≈£î ãø±sTT\T ñqï nìï s¡ø±\ |üqTï\qT e+<äXÊ‘·+ edü÷\T #˚j·÷\ì ˝Òì j·T&É\ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ y˚‘·Hê\T ì\T|ü⁄<ä\ #˚j·Tã&É‘êj·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·÷˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T n&É+>∑˝Ÿ nìï ]ø±s¡T¶\ |üPs¡«ø£+>± ñ+&Ü\ì Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Äضy√ ˝≤eD´y˚DÏ, &ç$»Hé |ü]~Û˝À ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ eT&ÉeT ‹|üŒì b˛sê≥+‘Ó\+>±D˝À yÓ÷ùwHé sêE <Ûäsêï #·˝À nôd+;¢ b˛düºs¡¢ Ä$wüÿs¡D @\÷s¡T, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ sêJ˝Òì b˛sê{≤\T #˚k˛Ô+<äì n+<äT≈£î ÁbÕ+rj·T $uÛÒ<ë\T @ e÷Á‘·+ n&ɶ+øÏ ø±eì õ˝≤¢ bÕغ ø£˙«qsY yÓ÷ùwHé sêE ìs¡÷|æ+#ês¡T. Á|ü»\T $$<Ûä s¡ø±\T>± m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ eT&ÉeT ‹|üŒ≈£î+&Ü Ä+<√fi¯q\T #˚düTÔ+<äì, n+ <äT≈£î bÕغ ÁX‚DT\≈£î dü÷Œ]Ô<ëj·Tø£+>± ì*#˚ $dü÷‘·ï ø±s¡ Áø£e÷ìøÏ yÓ÷ùwHé sêE n+≈£îsês¡ŒD #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶, πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT yÓ’$.düTu≤“¬s&ç¶\qT ø£\TdüT≈£îì õ˝≤¢ bÕغ dæú‹>∑‘·T\ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î yÓ÷ùwHésêE nø£ÿ&É≈£î yÓfi≤¢s¡T. »>∑Hé myÓTà˝Ò´\‘√ uÛÒ{°˝À e⁄qï düeTj·T+˝À yÓ÷ùwHé sêE yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À ‘·q ã+<ÛäTe⁄\ |üsêeTs¡Ù≈£î X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ yÓfi≤¢s¡T.bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û }<äs¡>=+&ç #·+Á<äeTÚ*, d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT <ä+&ÉT dü÷s¡´Hêsêj·TDsêE, bÕغ H˚‘· ø£eT˝Ÿ ≈£L&Ü yêVü≤q+˝À yÓfi¯ó‘·T+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ø=*#˚s¡T eT+&É\+ ø£ècÕí|üPsY Á>±eT+ e<ä› <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT e+<ä\ eT+~ Á|ü»\T >∑T$T>∑÷&Üs¡T. eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt bò˛{À‘√ e⁄qï á

ÇìyÓTs¡¢˝À &Ó+>∑÷´ πødüT qyÓ÷<äT

ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É \+˝Àì ÇìyÓTs¡¢ Á>±eT+˝À dæ<äΔeT÷]Ô ‘·T\dü eTà≈£î &Ó+>∑÷´ yê´~Û \ø£åD≤\T ñqï≥T¢ ìsê Δs¡D ø±e&É+‘√ yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ &Üø£ºsY dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î HÓ\÷¢]˝Àì Hêsêj·TD yÓ’<ä´ XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. >∑‘· eT÷&ÉT Hê\T>∑T s√E\ qT+&ç »«s¡+ edüTÔ+&É≥+‘√ bÕeT÷ s¡T˝Àì Áô|’y˚≥T yÓ’<ä´XÊ\˝À s¡ø£Ô |üØø£å\T #˚sTT+#·&É+‘√ &Ó+>∑÷´ \ø£åD≤\T ñqï≥T¢ ‘˚*+~. yÓ’<äT´\ dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î HÓ\÷¢s¡T≈£î ÄyÓTqT ‘·s¡*+#ês¡T. >∑‘· HÓ\˝À Ç<˚ Á>±eT+˝À ˇø£ u≤*ø£≈£î &Ó+>∑÷´ \ø£åD≤\T ø£q|ü&É≥+‘√ >∑T+≥÷s¡T≈£î yÓ[¢ yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·T≈£îì e#êÃs¡T. n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ bÕ]X¯ó<ëΔ´ìï yÓTs¡>∑T |üs¡#ê\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. eTs¡˝≤ ˇø£ eTVæ≤fi¯≈£î &Ó+>∑÷´ k˛ø£&É+‘√ Á>±eTdüTÔ\T uÛÑj·÷+<√fi¯q\T #Ó+<äT‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Á>±eT+˝À bÕ]X¯ó<äΔ ìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

yêqbÕeTT\ ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ë\≈£î dü_‡&û

ø±s¡TqT yês¡T ì*|æy˚XÊs¡T. ‘·eT Á>±eT+˝À Äغd” ãdüT‡\T Ä|ü&É+ ˝Ò<äì, Bìe\¢ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi‚¢ $<ë´s¡Tú\T mH√ï Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì yês¡+‘ê yÓ÷ùwHé sêE≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. n+‘˚ ‘·&Ée⁄>± Äj·Tq s√&ÉT¶ô|’ Á>±eTdüTú\T, $<ë´s¡Tú\‘√ ø£*dæ u…’sƒêsTT+∫ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á{≤|òæø˘ düú+_+∫b˛sTT+~. b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚XÊs¡T. <ÛäsêïqT $s¡$T+#ê\ì yÓ÷ùwHésêE≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT Äغd” ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ yÓ÷ùwHésêEqT bò˛Hé˝À e÷{≤¢ &ç+#ês¡T. á Á>±eTdüTú\T &çe÷+&é≈£î yês¡T n+^ø£]+#·&É+‘√ <Ûäsêï $s¡$T+#ês¡T. mø£ÿ&√ |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢≈£î #Ó+~q yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘êìøÏ e∫à ‘·eT Á>±eT+˝À Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ #=s¡e #·÷|ü&Üìï ø£ècÕí|üPsY Á>±eT e÷J düs¡Œ+#Y X¯+ø£sY>ö&é, e÷J m+|”{°d” düuÛÑT´&ÉT eT˝Ò¢wt>ö&é, n_Ûq+ ~+#ê s¡T.yÓ÷ùwHésêEqT, #·+Á<äeTÚ[ô|’ Á|üX¯+dü\ es¡¸+ ≈£î]|æ +#ês¡T. á ˇø£ÿ ñ<ëVü≤s¡DÒ yÓ÷ùwHésêE ‘·\ô|fÒº Á|üC≤ b˛sê {≤\≈£î ÁbÕ+‘ê\T, n<˚ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\ |ü≥¢ #·÷|æ+#˚ n+øÏ‘·uÛ≤yêìøÏ ì<äs¡Ùq+>± õ˝≤¢ bÕغ MT&çj·÷ ø√-ÄضH˚≥sY _.$.s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\T $<ä´˝Àq÷ m<ä>±*: õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø£Ø+q>∑sY, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): $ø£˝≤+>∑T\T eTH√<Ó’s¡´+‘√ $<ä´quÛÑ´dæ+∫ n+<ä]‘√ düe÷q+>± düe÷»+˝À m<ä>±\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘· düãsê«˝Ÿ nHêïs¡T. n+‘·sê®rj·T $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Ä&ç{À]j·T+˝À $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT XÊK, sêJyé $<ë´$TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø£˝…ø£ºsY eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\\T, Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\¢\≈£î ø±e*‡q edü‘·T\T ø£*Œdü÷Ô Áb˛‘·‡Væ≤ùdÔ düe÷»+˝À dü>∑s¡«+>± eTqT>∑&É kÕ–kÕÔs¡ì nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\¢\≈£î, bÕsƒ¡XÊ\\≈£î sê˝Òì yê]øÏ yê] Ç+{À¢H˚ #·<äTe⁄ H˚]ŒdüTÔHêïeTì, Ç+<äT≈£î >±qT sêJyé $<ë´$TwüHé <ë«sê 35 eT+~ Á|ü‘˚´ø£ {°#·s¡¢qT ìj·T$T+∫ 200eT+~ |æ\¢\≈£î $<ä´q+~düTÔHêïeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. #·<äTe⁄˝À yÓqTø£ã&çq $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡TΔ\≈£î bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.2010˝À 400 eT+~ $ø£˝≤+>∑T\≈£î eT÷&ÉT #·Áø±\ ôd’øÏfi¯ó¢, $ìøÏ&ç j·T+Á‘ê\T M˝Ÿ #Ó’s¡T¢ n+~+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. &çôd+ãsY˝À 22 eT+&É˝≤\˝À |òæõjÓ÷<∏Ós¡|òæ ø±´+|ü⁄\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. »qe]

nÁ|üø£{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï Á|üC≤˙ø£+ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): nÁ|üø£{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ Á|ü»\T dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. ˇø£ |üø£ÿ $<ë´s¡TΔ\ #·<äTe⁄\.... eTs√ |üø£ÿ s¡;˝À Äs¡T‘·&ç |ü+≥\T.... ø£¬s+{Ÿô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq ∫qï ∫qï yê´bÕs¡TdüTÔ\qT ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\T y˚~ÛdüTÔHêïsTT. |ü≥ºD, Á>±MTD, eT+&É\ πø+Á<ë\ì ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\qT >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç $~ÛdüTÔHêïs¡T. yÓTTqï{Ï es¡≈£î düø£\ »qT\ düyÓTà ø±s¡D+>± u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ôô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ç ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\qT $<äT´‘Y |ü+|æD° dü+düú\T $~Û+#·ø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ s¡; d”»Hé Äs¡+uÛÑ+ ø±e&É+ e\¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À m≈£îÿe>± $<äT´‘Y yÓ÷{≤s¡¢ô|’ e´ekÕj·T+ ¬s’‘·T\T #˚kÕÔs¡T. Ä ÁbÕ+‘·+˝À y˚\ dü+K´˝À $<äT´‘Y yÓ÷{≤sY ø£qø£åqT¢ ñHêïsTT. >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± s¡; d”»Hé ø±s¡D+>± $<äT´‘Y |ü+|æD° dü+düúô|’

Hêj·T≈£î\ Çfi¯¢ e<ä› n_Ûeè~Δ |üqT\T <˚es¡ø=+&É, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): »qe] 9q ø=+&É eT˝…¢|ü*¢ |ü≥ºD+˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É˝À d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Vü‰MT y˚Ts¡≈£î $&ÉT<ä˝…’q ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\‘√ #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~Δ |üqT\T πøe\+ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\ Çfi¯fle<ä›H˚ n_Ûeè~Δ »]>±j·Tì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{Ï düuÛÑT´&ÉT m+.@.dæsêCŸU≤Hé Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq kÕúìø£+>± $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. nedü s¡eTqï #√≥ |üqT\T #˚|ü≥º≈£î+&Ü nedü s¡+˝Òì #√≥ |üqT\T #˚|ü≥º&É+ düããT ø±<äHêïs¡T. n_Ûeè~Δ |üqT\+fÒ Á>±eT q\T eT÷\\ #˚|ü{≤º\Hêïs¡T.

@s¡Œ&çq ˇ‹Ô&ç ø±s¡D+>±H˚ Á|üdüTÔ‘·+ ø√kÕÔ ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L&Ü $<äT´‘Y ø√‘·\qT ≈£L&Ü $~Û+#ê*‡ ek˛Ô+<äì n~Ûø±s¡T\T ôd\$düTÔHêïs¡T. ø±s¡D≤˝…yÓ’Hê y˚dü$ø±\+, esê¸ø±\+, o‘êø±\+ nì ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü düs¡|òüsê≈£î, &çe÷+&é eT<Ûä´ ñqï e´‘ê´dü+ $<äT´‘Y |ü+|æD° |üP&ÉÃ˝Òø£ ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\qT $~ÛdüTÔHêïsTT. >∑‘·+˝À $<äT´‘Y ø√‘·\T y˚dü$πø |ü]$T‘·eTj˚T´$. ø±ì Ç{°e\ ø±\+˝À ìs¡+‘·s¡+ nÁ|üø£{Ï‘·, Á|üø£{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘·\T |ü]bÕf…Æ+~. ‘êC≤>± eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ |ü>∑{Ï |üP≥ ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\T, kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\T ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\qT $~ÛdüTÔ Hêïs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+ |ü≥ºDyÓTÆq $»j·Tq>∑s¡+˝À ≈£L&Ü düTe÷s¡T Äs¡T >∑+≥\T |ü>∑{Ï |üP≥ $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT ì*|æe⁄düTÔHêïs¡T. Çø£ @eT¬s®˙‡ ˝À&é ]©|òt ù|]≥ n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT $<äT´‘Y ø√‘·\T ñ+&ÉH˚ ñHêïsTT.

md”ºj·TT 5q #·˝À nôd+;¢ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): n|ü]wüÿè‘·+>± ñqï msTT&Ó&é, eTTì‡|ü˝Ÿ, ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√s¡T‘·÷ á HÓ\ 5q #Û·˝À nôd+;¢ ‘·\ ô|{Ϻq≥T¢ sêh ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T CÀ>±sêe⁄, |ü‹yê&ÉHêsêj·TDsêe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ dü+|òüT ø±sê´\j·T+ neTsYuÛÑeHé˝À >√&É|üÁ‹ø£qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ yÓ+fH˚ ìj·÷eTø±\T, |ü<√ qï‘·T \ô|’ Á|ü<Ûëq ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+∫ Ä bÕsƒ¡XÊ\\qT Áã‹øÏ+ #ê\Hêïs¡T. Jy√ 2 Á|üø±s¡+ ns¡TΩ˝…’q {°#·s¡¢≈£î 2009 @Á|æ˝Ÿ 1 qT+∫ H√wüq˝Ÿ Ç+Áø yÓT+≥T¢ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì, ô|+&ç+>¥˝À ñqï eTTì‡|ü˝Ÿ

<˚es¡ø=+&É, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): 2011`12, 2012`13 dü+e‘·‡sê˝˝À e´ekÕj·T XÊK sêÁw”ºj·T ø£èwæ y˚ø±düyÓ÷#·» ÄsYπø$yÓ’ |ü‘·ø£+ ÁøÏ+<ä ô|<ä›m‘·TÔq ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ ˇø£ eØà ø£+b˛düTº j·T÷ì{Ÿ, Hê&Ó|tø£+b˛düTº j·T÷ì{ŸqT 50 XÊ‘·+ dü_‡&û‘√ 30,000 s¡÷bÕj·T\ düVü‰j·T+ n+~dü÷Ô 60,000 y˚\ $\Te j·T÷ì{ŸqT ¬s’‘·T\≈£î n+~+#·qTqï≥T¢ düVü‰j·T e´ekÕj·T dü+#ê\≈£î\T <˚es¡ø=+&É @&û@ |æ.Vü≤]Hê<∏éu≤ãT nHêïs¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡+ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢ &Üs¡T. Á|ü‹ |ü~ Á>±e÷\≈£î ˇø£ yêqbÕeTT\ ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+ e]àôV≤#·Ø qT 50 XÊ‘·+ dü_‡&ç‘√ 75.000 y˚\ s¡÷bÕj·T\ düVü‰j·T+ n+~dü÷Ô 1,50,000 \T $\Te >∑\ j·T÷ì≥¢qT eT+&É˝≤ìøÏ eT÷&ÉT #=|ü⁄Œq eT+ps¡T #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á j·T÷ì{Ÿ‡ <ëÁÄ ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄\ e\¢ s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\ô|’ ô|fÒº Ks¡TÃqT ‘·–Z+#·Tø√e&É+‘√ bÕ≥T ‘·≈£îÿe Ks¡Tà ‘√ dü«+‘·+>± ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄\T ‘·j·÷s¡T #˚düTø=qT≥≈£î es¡à j·T÷ì{Ÿ‡ m+‘·√ ñ|üjÓ÷ >∑|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

qT+&ç nìï eT+&É˝≤\˝À |æõjÓ÷<∏Ós¡|ò” ø±´+|ü⁄\T ìs¡«Vü≤kÕÔeTì nHêïs¡T. q&ÉTe˝Òì |æ\¢\≈£î mkÕÿs¡Tº n\yÓqT‡, Á|ü‹ HÓ\ 150 s¡÷bÕj·T\T #√|ü⁄Œq ÇdüTÔqïeTì nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À õ˝≤¢˝À ‘=$Tà~ \ø£å\‘√ 14 |òæõjÓ÷<∏Ós¡|ò” ôd+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. $ø£˝≤+>∑T\˝À dü«X¯øÏÔ Á>∑÷|ü⁄\T>± @sêŒ≥T #˚düTÔqïeTì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 52,277 y˚\ eT+~øÏ $ø£˝≤+>∑T\ |æ+#Û·qT¢ |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. dü«X¯øÏÔ dü+|òü÷\≈£î u≤´+ø˘ *+πøõ øÏ+<ä 300 dü«X¯øÏÔ dü+|òü÷\≈£î ø={Ï 40 \ø£å\T eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À >∑\ n+<ÛäT\ bÕsƒ¡XÊ\˝À ◊<äT n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ìsêàD+‘√ bÕ≥T |üP]Ô kÕúsTT˝À n_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY Vü‰$T Ç#êÃs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Hê´j·Tùdyê~Ûø±s¡ dü+düú ôdÁø£≥Ø u≤\ u≤düÿsY, sêJyé $<ë´$TwüHé ÁbÕC…≈£îº Ä|ò”düsY >∑+>±¬s&ç¶, $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT XÊK m&ç düT<Ûëø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°#·sY‡ s¡÷˝Ÿ‡ yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+#ê\Hêïs¡T. Jy√ HÓ+ãsY 488 Á|üø£sê+ eTTì‡|ü˝Ÿ {°#·s¡¢≈£î eT+p¬s’q H√wüq˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì, ôV≤˝ŸÔø±s¡T¶\ |ü<∏äø±ìï msTT&Ó&é, eTTì‡|ü˝Ÿ {°#·s¡¢≈£î e]Ô+|üCÒj·÷\ì, n˝≤π> õ|æm|òtm/dæ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. n<˚$<Ûä+>± nìï bÕsƒ¡XÊ\\≈£î eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düeTdü´\ìï+{Ïô|’ #·˝À nôd+;¢ #˚|ü{Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T eTTs¡∞<Ûäs¡sêe⁄, sêh øöì‡\sY m+.$\øÏåàqs¡düj·T´, eTTì‡|ü˝Ÿ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT eTTs¡∞ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

15 ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± >∑T]Ô+|ü⁄ @\÷s¡T,&çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À 15 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+#·&É+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY yêD°yÓ÷Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡T. kÕΔìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À X¯ìyês¡+ |üÁ‹ø± $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝Àì *+>∑bÕ˝…+, #Ûê>∑\T¢, ø=eP«s¡T, Çs¡>∑es¡+ eT+&É˝≤\‘√ bÕ≥T>± ‘êfi¯¢|üP&ç, ø=j·T´\>∑÷&Ó+, ‘ê&˚|ü{Ï¢>∑÷&Ó+, ô|<äbÕ&ÉT, ‘·DT≈£î, b˛&É÷s¡T ‘·~‘·s¡T eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ |”&ç‘· eT+&É˝≤\T>± >∑T]Ô+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚ø±ø£ esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± eTs√ 4 eT+&É˝≤˝…’q Ä#·+≥, ô|qT>√+&É, bÕ\ø=\T¢, ñ+>∑T≥÷s¡T eT+&É˝≤\qT ≈£L&Ü ø£s¡Te⁄ |”&ç‘· eT+&É˝≤\T>± >∑T]Ô+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æq≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. ø£s¡Te⁄ |”&ç‘· ÁbÕ+‘ê\˝À #˚|ü≥ºe\dæq düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ mqT´eTπswüHé #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì ø£s¡Te⁄ |”&ç‘· eT+&É˝≤˝À¢ s¡;

kÕ>∑T≈£î 44 y˚\ 780 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ $‘·ÔHê\qT 50XÊ‘·+ dü_‡&ûô|’ eT+ps¡T #˚dæ ¬s’‘ê+>±ìøÏ n+~düTÔHêïeTHêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ 56 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ |üX¯óÁ>±dü $‘·ÔHê\T, \øå± 72 y˚\ |üX¯óe⁄\ j·T÷ì≥¢˝À |üX¯ó e⁄\ y˚T‘· ì$T‘·Ô+ 131 #Ûê|òt ø£≥ºs¡T¢ nedüs¡eTì Á|ü‹bÕ<äq\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|ü&É+ »]–+<äHêïs¡T. e´ekÕj·T XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À ¬s’‘·T\≈£î nedüs¡yÓTÆq dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T n~Ûø±s¡T\T n+<äCÒkÕÔs¡Hêïs¡T. ø£s¡Te⁄ Á|üuÛ≤e‹ ÁbÕ+‘ê\˝À ô|<ä›m‘·TÔq ¬s’‘·T\T, ¬s’‘·T ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚+<äT≈£î eTVü‰‘·à>±+BÛ Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+˝À |üqT\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq |üqT\qT >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇHé#ê]® C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] yÓ÷Vü≤qsêE, e´ekÕj·T XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY u≤\düTÁãVü≤àD´+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T‘˚Ô<ës¡Tì |òüTsêHê yÓ÷dü+-Á>±eTdüTÔ\≈£î ‘·|üŒì Á‘ê>∑T˙{Ï ‹|üŒ\T ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ø±düT\ ø√dü+ ø£≈£îÿ]Ô|ü&ç m>∑Te ÁbÕ+‘êìøÏ ˙s¡T #˚s¡<äì ‘Ó*dæ πøe\+ &ÉãT“\ ø=s¡≈£î Ä >∑T‘˚Ô<ës¡T&ÉT |òüTsêHê>± |üqT\T #˚dæ ‘·q≈£î sêyê*‡q &ÉãT“qT _\T¢\ s¡÷|ü+˝À >∑T‘˚Ô<ës¡T\T Äsê–+#˚XÊs¡T. eT÷&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕøj·T\T eè<Ûë nj·÷´sTT. #˚dæq |üìøÏ Á|ü‹|òü\+ Á|ü»\≈£î <äø£ÿ≈£î+&Ü >∑T‘˚Ô<ës¡TìøÏ <äøÏÿ+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚... eT+&É\+˝Àì ≈£î]#˚&ÉT Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì ù|s¡T+u§≥¢bÕ˝…+ Á>±e÷ìøÏ Á‘ê>∑T˙{Ï ô|’|ü⁄ ˝…’qT\ |üqT\ ì$T‘·Ô+ mHém|æ yÓTsTT+f…Hé‡ ì<ÛäT\ qT+&ç eT÷&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±≥+yê]|ü*¢ mHém|æ Á>ö+&é˝…e˝Ÿ yê≥sY {≤´+ø˘ qT+&ç ù|s¡T+u§≥¢bÕ˝…+ Á>ö+&é˝…e˝Ÿ yê≥sY {≤´+ø˘≈£î ô|’|ü⁄\ <ë«sê ˙{Ïì n+~+#ê*. ø±˙ ù|s¡T+u§≥¢bÕ˝…+ m>∑Te ÁbÕ+‘êq ñ+&É≥+ e\q ô|’|ü⁄\ qT+&ç ˙s¡T Á>±eT+˝Àì yê≥sY {≤´+ø˘≈£î mø£ÿeqï $wüj·T+ n+<ä]øÏ ‘Ó\TdüT. nsTTHê >∑T‘˚Ô<ës¡T n‘·ì |üì n‘·qT eTT–+#·Tø=ì #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£îHêï&ÉT. |üì ÁbÕs¡+_Û+∫ m+&˚fi¯ó¢ nsTTqqT Á>±eTdüTÔ\≈£î H˚{ÏøÏ #·Tø£ÿ˙s¡T #˚]q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. á Á>±eT+˝À 500 eT+~ »HêuÛ≤, 126 ≈£î≥T+u≤\T, 350 z≥s¡T¢ ìedædüTÔHêïs¡T. M]øÏ Á|üdüTÔ‘·+ Á‘êπ>+<äT≈£î uÀ]+>¥ ˙πs >∑‹ nsTT+~. á uÀ]+>¥ ˙{Ï˝À b˛¢]Hé n~Ûø£XÊ‘·+ ñqï+<äTq Á>±eT+˝À |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ nH˚ø£ eT+~ e÷qdæø£ yê´<ÛäT\ \ø£åD≤\‘√ »ìàdüTÔHêïs¡T. Á>±eT+˝À H˚{ÏøÏ ≈£L&Ü Á>±eTdüTÔ\T uÀ]+>¥ <ë«sê e∫Ãq ˙{ÏH˚ Á‘ê>∑T‘·THêïs¡T. Á>±eTdüTÔ\T mHém|æ ˙s¡T e#˚Ã<Óqï&ÉT... e÷ ø£cÕº\T rπs<˚|ü⁄Œ&Éì

$qTø=+&É, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): mdt|”j·TT eT+&É\ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À #·˝À nôd+;¢ b˛düºs¡¢qT Ä$wüÿ]+∫q≥Tº eT+&É\ n<Ûä´ø£å Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T uÛ≤düÿsY, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ X¯ìyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. mdt|”j·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh dü+|òüT+ á HÓ\ 5e ‘˚Bq #˚|ü≥ºqTqï #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTTì‡bÕ©º, msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\ {°#·s¡¢ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. |ü+&ç‘Y, ;á&û b˛düTº\qT m|òtm\T>± n|tÁπ>&é #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. õ˝≤¢ øöì‡\sY dü+^‘·sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2008 &çmd”‡ {°#·s¡¢≈£î ø£˙dü y˚‘·q+ #Ó*¢+#ê\ì n<˚ $<Ûä+>± ôdŒwü˝Ÿ {°#·s¡¢≈£î H√wüq˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ Çyê«\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

$ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î πswüHé |ü+|æD°

$qTø=+&É, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): u§˝≤¢|ü*¢ eT+&É\+˝À πswüHé $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ »s¡>∑˝Ò<äT. &çôd+ãsY 1 qT+∫ 18 es¡≈£î πswüHé ø±s¡T¶ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T |ü+|æD° #˚j·÷*‡ ñ+~. bÕe÷sTT˝Ÿ, |ü+#·<ës¡ |ü+|æD°øÏ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òq+<äTH˚ edüTÔe⁄\ |ü+|æDÏ˝À C≤|ü´+ »]–+<äì dæ$˝Ÿ dü|ü¢sT÷dt n~Ûø±] düTu≤“sêe⁄ X¯ìyês¡+ Çø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ qT+&ç bÕe÷sTT˝Ÿ, |ü+#·<ës¡ Ç‘·s¡ edüTÔe⁄\qT πswüHé cÕ|ü⁄\≈£î ‘·s¡*kÕÔeTì nHêïs¡T. »]–q C≤bÕ´ìï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Á>∑Væ≤+#ê\ì düTu≤“sêe⁄ ø√sês¡T.

j·TTe≈£î\≈£î Ç<√ eT+∫ neø±X¯+

ø£Ø+q>∑sY,&çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): |üHêï>∑T\ Á≥düTº ôd’Hé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©dt ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ j·TTe≈£î\≈£î ñ∫‘· •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢ b˛©düT dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ s¡M+Á<ä á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT y˚eTT\yê&É˝Àì pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À md”Œ bÕ˝ÀZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛©düT j·TTe≈£î\≈£î ñ∫‘· •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\T ˝≤+>¥»+|t, ôV’≤»+|t e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T yê]øÏ nìï s¡ø±\ Äs√>∑´>∑+>± ñ+{≤s¡ì md”Œ ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À b˛©dt ñ<√´>±\T 37 y˚\ ñ<√´>±\T Á|üuÛÑT‘·«+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ã+<äì n+<äT˝À 25 y˚\ eT+~ m+|æ¬ø’Hês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eT[¢ ø=~›s√E˝À¢ eTs√ 20 y˚\ b˛©düT\ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ düüqïVü≤\T #˚düTÔHêïs¡ì Ç˝≤+{Ï neø±X¯+ eT] mqï&É÷ sê˝Ò<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Ç˝≤+{Ï neø±XÊ\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ns¡TΩ˝…’q j·TTerj·TTe≈£î\T düB«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·TH˚ nHêïs¡T. eT[¢ Ç˝≤+{Ï neø±X¯+ <√s¡ø£<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï 72 eT+~ m+|æ¬ø’j·÷´s¡ì eTs√ 72 eT+~ m+|æø£ ø±yê\ì ‘êqT ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥Tº md”Œ s¡M+Á<ä ‘Ó*bÕs¡T. á•ø£åD ø±s¡´ÁeT+ ôd’Hé‡ ø£¢uŸ #Ó’s¡àHé≈£î md”Œ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´ÁeTø£+˝À z˝Ÿ&ç C≤qøÏ, dæ◊\T ñù|+<ÛäsY, J‘˚+<äsY¬s&ç¶\T, e÷J b˛©dt n~Ûø±] #·+Á<äeTÚ[, môd’‡\T, môd’‡\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+{Ï |üqTï\T ‘·–Z+#ê* $»j·Tq>∑s¡+,&çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô):ô|+∫q Çfi¯¢ |üqTï\qT ‘·–Z+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ |ü≥ºD ù|<ä\ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä«sê´q X¯ìyês¡+ Çø£ÿ&ç eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ù|<ä\T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêh+˝Àì $»j·Tyê&É, $XÊK õ˝≤¢˝Àì u§_“* ‘·~‘·s¡ |ü≥ºD≤\˝À Ç|üŒ{Ïπø Á|ü»\ ndü+‘·è|æÔ H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Çfi¯¢ |üqTï\T ‘·–Z+∫+<äì Çø£ÿ&É ≈£L&Ü n<˚ dü÷Á‘êìï e]Ô+|üCÒj·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝À »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\ ù|]≥ nìï yês¡T¶\˝À düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ á s√E eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï, eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£e÷\≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ãq≥T¢ dü+|òüT Hêj·T≈£î\T {Ï$.<äTsêZsêe⁄, sêø√{Ï >√bÕ\sêe⁄ ¬s&ç¶, X¯+ø£s¡sêe⁄\T ‘·~‘·s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. |üqTï\T ‘·–Z+#˚+‘·es¡≈£î ‘êeTT düVü‰j·T ìsêø£s¡D ø±s¡´Áø£e÷ìï neT\T #˚kÕÔeTì Ms¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\≈£î düe÷»+ u≤dü≥: @CÒd”

$»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· 52e $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ Çø£ÿ&ç eTVü‰sê» ø√≥ qT+&ç Äq+<ä>∑»|ü‹ Ä&ç{À]j·T+ es¡ø£ kÕ–q sê´©ì õ˝≤¢ Ä<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY m+.sêe÷sêe⁄ C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À $ø£˝≤+>∑T\qT ‘·≈£îÿe>± #·÷&√<ä›ì, yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·« kÂø£sê´\T n+<˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\qT n_Ûeè~Δ |ü]#˚ u≤<Ûä´‘· düe÷»+ô|’ ñ+<äì nHêïs¡T. á sê´©˝À $$<Ûä $ø£˝≤+>∑ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q e+<ä˝≤~ eT+~ u≤\u≤*ø£\T |ü¢ø±s¡T¶\T\ |ü≥Tº≈£îì bÕ˝§ZHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ $ø£˝≤+>∑T\, ejÓ÷eè<äT<äTΔ\ dü+πøåeT XÊK düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T n#·T´‘·sêeTj·T´ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äq+<ä>∑»|ü‹ Ä&ç{À]j·T+ ÁbÕ+>∑D+˝À @sêŒ≥T #˚dæq kÕº˝Ÿ‡qT mCÒdæ sêe÷sêe⁄ ‹\øÏ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü+#êsTTr n~Ûø±] Hê>∑sêE, sêJyé $<ë´$TwüHé |ü&ç ¬ø$ s¡eTD, õ˝≤¢ ñ|ü $<ë´XÊU≤~Ûø±]DÏ Hê>∑eTDÏ, Á|üuÛÑT‘·« n+<ÛäT\ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç<˚+ Á|üuÛÑT‘·«+ : ˝Àø˘dü‘êÔ $eTs¡Ù $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q ndüÔe´düú+>± e÷]+<äì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ sêh ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT, õ˝≤¢ XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT ;ÛXË{Ϻ nbÕŒsêe⁄ u≤;® $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq bÕغ ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT eT+Á‘·T˝Ò $eT]ÙdüTÔHêïs¡ì, eT+Á‘·T\ô|’ kÕ{Ï eT+Á‘·T˝Ò n$˙‹ Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì, eT+Á‘·T\ô|’ eTTK´eT+Á‹øÏ |ü≥Tº˝Ò<äì Äj·Tq Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï ‘·‘·+>±\qT $e]+#ês¡T. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T\˝À n~Ûø±s¡ |üø£åy˚T $|üø£å+ bÕÁ‘· b˛wædü÷Ô Á|ü»\T eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüT≈£îH˚˝≤ #˚k˛Ô+<äì Ç≥Te+{Ï Á|üuÛÑT‘ê«\T ø±\>∑s¡“¤+˝À ø£*dæb˛‘êj·Tì Äj·Tq CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. düe÷y˚X¯+˝À bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT \øÏÿsêE •esêe÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä eTTdæ¢+ ne÷àsTT\≈£î Á|üuÛÑT‘·« ô|[¢! $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢˝Àì ìs¡Tù|<ä eTTdæ¢+ ne÷àsTT\≈£î Á|üuÛÑT‘·« Ks¡TÑ√ ô|[¢ »]|æ+#˚+<äT≈£î eTTVüAs¡Ô+ ìs¡ísTT+#ês¡T. e#˚à @&Ü~ »qe] 29q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓTÆHêغ ø±s=ŒπswüHé Ä<Ûä«sê´q kÕeT÷Væ≤ø£ $Vü≤Vü‰\T »]|ækÕÔeTì õ˝≤¢ yÓTÆHêغ ø±s=ŒπswüHé m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY Áù|yéT≈£îe÷sY X¯ìyês¡+ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTe\¢ õ˝≤¢˝Àì ìs¡Tù|<ä eTTdæ¢+ j·TTe‘·T\T ‘·eT <äs¡U≤düTÔ\qT »qe] 5e ‘˚B ˝À>± ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À >∑\ ‘·eT ø±sê´\j·÷ìøÏ n+<äCÒj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 08922-230250≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T dæ|æ◊ õ˝≤¢ 10e eTVü‰düuÛÑ\T $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ õ˝≤¢ 10e eTVü‰düuÛÑ\T á HÓ\ 19, 20 ‘˚B˝À¢ bÕغ ø±sê´\j·T+ neTsYuÛÑeHé˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´ <ä]Ù ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq eTVü‰düuÛÑ\≈£î dü+ã+~Û+∫q >√&É|üÁ‹ø£qT $»j·Tq>∑s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´<ä]Ù ãT>∑‘· dü÷]u≤ãT, Á|ü‹ì<ÛäT\T nXÀø˘, Hê>∑eTDÏ‘√ ø£*dæ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ bÕغ ø±sê´\j·T+ neTsYuÛÑeHé˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »s¡>∑qTqï dæ|æ◊ õ˝≤¢ 10e eTVü‰düuÛÑ˝À¢ bÕغ Ç+‘·es¡≈£î kÕ~Û+∫q $»j·÷\T, uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±s¡´#·s¡Dô|’ #·s¡Ã ñ+≥T+<äHêïs¡T. á eTVü≤düuÛÑ\≈£î sêh Hêj·T≈£î\T $#˚ÃkÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTÀwædüTÔHêïs¡T. ÄsY&ÉãT¢´mdt mÇ $es¡D:ù|s¡T+u§≥¢bÕ˝…+ Á‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø£+ $wüj·TyÓTÆ ÄsY&ÉãT¢´mdt mÇ ÄØ« düTã“j·T´qT $esê\T ø√s¡>± Á|üdüTÔ‘·+ õm˝ŸmdtmÄsY |òæ\ºsY u…&ÉT¢ |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì n+‘˚ø±ø£ Ä Á>±e÷ìøÏ m>∑Te uÛ≤>∑+˝À ñqï+<äTq Á|ü‘˚´ø£+>± Ä Á>±e÷ìøÏ Á‘ê>∑T˙{Ï ø=s¡≈£î |ü~ \ø£å\ s¡÷bÕ\j·T\ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫ |üqT\T #˚|ü{≤º\ì >∑‘· Hê\T>∑T HÓ\\ qT+&ç Á>±e÷ìøÏ ˙{Ï düs¡|òüsê ì\T|ü⁄<ä\ #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

|üP¬s’Ôq m+f…ø˘, m+bòÕs¡ào øöì‡*+>¥ éø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ø±øÏHê&É »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA kÕ+πø‹ø£ $X¯« $<ë´\j·T+˝À m+f…ø˘, m+bòÕs¡ào ø√s¡T‡\ Á|üy˚XÊìøÏ ‘=*$&É‘· øöì‡*+>¥ |üPs¡ÔsTT+<äì C…mHé{Ïj·TT¬ø |æÄsYz nbÕŒsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. 243 eT+~ nuÛÑ´s¡TΔ\T Vü‰»s¡T ø±>± 124 eT+~ á ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚•+#ês¡Hêïs¡T. ¬s+&√ $&É‘· yÓuŸ øöì‡*+>¥ ‘·sê«‘· $T–*q d”≥¢≈£î kÕŒ{Ÿ n&çàwüHé ñ+≥T+<äì, kÕŒ{Ÿ n&çàwüq¢ ‘˚B\ ø√dü+ $X¯«$<ë´\j·T+ yÓuŸôd’{Ÿ˝À #·÷&Ée#·ÃHêïs¡T. kÕŒ{Ÿ n&çàwüHé ø√dü+ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eTπs Ç‘·s¡ düe÷#ês¡+ |ü+|üeTì |æÄsYz nbÕŒsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.


ªuÛ≤wü´+μ˝À |òüTq+>± Á^Hé&˚ y˚&ÉTø£\T ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Á^Hé&˚ y˚&ÉTø£\T kÕúìø£ &Üø£ºsY‡ ø±\˙˝Àì u≤wü´+ bÕsƒ¡XÊ\˝À |òüTq+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷\qT |ü⁄s¡düÿ] +#·Tø=ì bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ sê+Á|ükÕ<é >±s¡T, *{Ï˝Ÿ#ê+|t‡ Á|æì‡bÕ˝Ÿ düT<ÛësêDÏ \T |æ\¢\#˚‘· ∫qï ∫qï yÓTTø£ÿ\T, ≈£î+&û\T ‘Ó|æŒ+∫ bÕsƒ¡XÊ\q+‘ê Ä≈£î|ü#·Ã>± n\+ø£ ]+#ês¡T. ø=ìï yÓTTø£ÿ\qT ≈£L&Ü Hê≥&É+

»]–+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü H˚&ÉT yê‘êes¡D+ m+‘√ ø±\Twü´+‘√ ì+&ç ndüÔe´düÔ+>± ñ+<äì Bìì n]ø£{≤º\+fÒ #Ó≥¢qT ìs¡÷à*+#·&É+ e÷qTø√yê\ì, Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T $~Û>± ˇø£ #Ó≥Tº Hê{Ï <ëìì s¡øÏå+#ê\ì $e]+#ês¡T. #Ó≥T¢ Á|ü>∑‹øÏ Je+ nH˚ düŒèVü≤qT |æ\¢˝À¢ ø£*–+#˚˝≤ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+ CÀq˝Ÿ ÇHé#ê]® nì˝Ÿ≈£îe÷sY >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~.

|ü⁄s¡T>∑TeT+<äT ‘ê– e´øÏÔ eTè‹ $ø£˝≤+>∑T\ |æ\¢\≈£î |òæõjÓ÷<ÛÓs¡|òæ ∫øÏ‘·‡\T Ä<√ì, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç Ä<√ì ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï Ä\÷s¡T eT+&É\+ eTT<ä›q÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dües¡|üŒ(22) X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·T&çøÏ uÛ≤s¡´, ≈£îe÷s¡T&ÉT(7) ñHêïs¡T. ô|[fl #˚düTø=ì ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫+~. ‘·q≈£î ñqï ¬s+&ÉT mø£sê\ uÛÑ÷$T˝À Á|ü‹Ô, ÄeTT<ä+ kÕ>∑T #˚XÊ&ÉT. |ü+&ç+∫q |ü+≥, #˚‹øÏ sêø£b˛e&É+‘√ ô|≥Tºã&ç>± ô|{Ϻq Ks¡Tà ≈£î≥T+ã nedüsê\≈£î #˚dæq Ks¡Tà 1,50,000 s¡÷bÕj·T\T nsTT+~. <ë+‘√ n|üŒî\T $T–*b˛e&É+‘√ eTqkÕú|ü+ #Ó+~q dües¡|üŒ |ü+≥≈£î ‘Ó∫Ãq |ü⁄s¡T>∑T eT+<äTì Á‘ê>±&ÉT. X¯ìyês¡+ ÄdüT|üÁ‹˝À eTs¡DÏ+#·&É+‘√ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ s√<äq\‘√ Ä<√ì @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹ <ä<äΔ]*¢ |ü\Te⁄s¡Tì ø£+≥‘·&ç ô|{Ϻ+∫+~.

Ä~yês¡+, 4,&çôd+ãsY 2011

ø£s10¡Te⁄y˚\eT+&É \+>± <√eTø=+&É 220 mø£sê\ e]|ü+≥ qwüº+ ø±e÷¬s&ç¶, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷ u≤<é õ˝≤¢˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Äs¡T eT+&É ˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#·>± ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì <√eTø=+&É eT+&É\+ ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± m+|æ¬ø’+~.á eT+&É\+˝À 10 y˚\ 220 mø£sê\ e], 67 mø£sê\ yÓTTø£ÿC§qï, 365 mø£sê\ |ü‹Ô |ü+≥ qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ düπs«˝À ‘˚*+~.eT+&É\ yê´|üÔ+>± \ø£å 8y˚\ 267 mø£sê\ kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ ñ+&É>± #Ós¡Te⁄\ øÏ+<ä 49 y˚\ 282 mø£sê\T kÕ>∑T #˚|ü≥º>± $T–‘ê mø£sê\T uÀs¡Tu≤e⁄\ ÁøÏ+<ä ñ+~.<√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À 13 #Ós¡e⁄\T ñ+&É>± πøe\+ ˇø£fÒ >∑÷q¢ #Ós¡Te⁄ ñ+&É&É+‘√ á #Ós¡Te⁄ øÏ+<ä 312 mø£sê\ e]kÕ>∑TqT #˚|ü{≤ºs¡T.á kÕ>∑T |ü+≥ #˚‹øÏ sêe&É+‘√ ¬s’‘·T\T ø=~›>± }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T.nsTT‘˚ <√eTø=+&É eT+&É\ |ü]~Û˝Àì __ù|≥, eT˝≤ÿ|üPsY, j·÷&Üs¡+, ‘·TC≤\+|üPsY, ÇkÕq>∑sY, n+ãsYù|{Ÿ, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ πøe\+ 12 XÊ‘·+ |ü+≥ qwüº+ »]–+~.

&√Hé ({ÖHé), &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü|ü+#· Á|ü‹u≤e+‘·T\ ~H√‘·‡yê* |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø√ì kÕúìø£ j·TyéTÇz ø±s¡´\j·T+˝À eT+&É\ $<ë´~Ûø±] Á|üuÛ≤ø£sY $ø£˝≤+>∑T\≈£î ãVüQeT‘·T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq eT<äT\qT Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T>∑\ |æ\¢\≈£î ($ø£˝≤+>∑T\≈£î) ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ nedüs¡+ #ê\ ñ+≥T+<äì düe÷»+ yê]ô|’ $eø£å |üP|ü≈£î&É<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ k˛eTyês¡+ kÕúìø£ j·TyéTÇz ø±s¡´\j·T+˝À eT+&É\+˝Àì Á|ü‘˚´ø£ nekÕs¡T\+ >∑\ |æ\¢\≈£î ø±´+|t ìs¡«Væ≤+∫ |òæ»jÓ÷‘Ós¡|òædüTº Ç+~s¡Á|æj·T+ø£ ◊ÇÄsY{Ï ø£*#ês¡T. q¬s+Á<ä\T |æ\¢\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä ‹düTø√yê\ì ø√s¡T‘·T e≈£î yê] k˛+‘· |üqT\T #˚düTø√e˝≤ ø£]|æ<äT ÇkÕÔs¡T Á|ü‘˚´ø£ >∑<äT\T ø±ì ø±s¡D+>± k˛eTyês¡+ j·TyéTÇz ø±s¡´\j·T+˝À ø±´+&é ìs¡«Væ≤kÕÔHêqïs¡T. eT+&É\+˝À Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\¢\T n+<äs¡T Vü≤»s¡T ø±\e\ì ø√sês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

7 ôV’≤<äsêu≤<é

dü+πøåeT |ü<∏äø±\ Á|ü#êsêìøÏ ø£fi≤ãè+<ë\T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√+&ç:Ç+#êØ® ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé $<ë´s¡Tú˝À¢ $<ë´ kÕeTsê›´ìï ô|+#ê* ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 02(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT, n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ü#ês¡+ #˚j·T&ÜìøÏ ø£fi≤C≤‘· kÕ+düèÿ‹ø£ ãè+<ë\qT mìïø£ #˚j·TqTHêïeTì, Á|ü‘˚´ø£ dü+<äsê“˝À¢ ø£fi≤C≤‘· ø±s¡´Áø£e÷\ Á|ü<äs¡Ùq\T Çe«&ÜìøÏ ÄdüøÏÔ>∑\ ø£fi≤C≤‘· ãè+<ë\T á mìïø£≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Ç+#ê]® õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ¬ø.Vü≤s¡¸es¡úHé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢˝À Á|ü‘˚´ø£+>± #˚|üfÒº ø±s¡´Áø£e÷\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñqï mìïø£ #˚j·Tã&çq ãè+<ë\≈£î Ç+‘·es¡≈£î Á|ü#êsêìøÏ Áb˛Á>±+\T Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.Á|ü‘˚´ø£ bÕ]X¯ó<ä›´ ø±s¡´Áø£e÷\T, $<ë´ |üøå√‘·‡yê\T, s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷\≈£î õ˝≤¢˝Àì ø£fi≤ãè+<ë\ <ë«sê kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT, n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~.Á>±MTD Á|ü»˝À¢ edüTÔqï e÷s¡TŒ\T, Ä˝À#·q\ø£qT>∑TD+>±, ø=‘·Ô |ü+<∏ë˝À Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T#˚j·T&ÜìøÏ ø£fi≤C≤‘· ø£fi≤ ãè+<ë\qT mìïø£ #˚j·Te\dæq~>± düe÷#ês¡`bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK Ä<˚•+∫+<äì, n+<äTø£qT>∑TD+>± á mìïø£ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T neT\T #˚düTÔqï |ü\T n_Ûeè~›,

dü+πøåeT |ü<∏äø±\ô|’ nedüs¡yÓTÆq ne>±Vü≤q ø£*– ñqï ÄdüøÏÔ>∑\ ãè+<ë\T õ˝≤¢ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±], m\¢eTà>∑T≥º ìC≤e÷u≤<é ø±sê´\j·T+˝À ãè+<ä+, ãè+<ä+˝Àì düuÛÑT´\T $esê\T, nqTuÛÑyêìøÏ dü+ã+BÛ+∫q |üP]Ô düe÷#ês¡+‘√ á HÓ\ 15e ‘˚~ø£˝≤¢ dü+ã+~Û‘· bòÕs¡+‘√ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq Á|üø£≥q˝À dü÷∫+#ês¡T.ãè+<ä Hêj·T≈£î&ÉT ø£˙dü+ 10e ‘·s¡>∑‹ bÕôd’, Ç‘·s¡ düuÛÑT´\T ø£˙dü+ 7e ‘·s¡>∑‹ |üP]Ô #˚dæq yê¬s’ ñ+&Ü\ì, dü+ã+~Û‘· bòÕsê\T &ç|æÄsYz ø±sê´\j·T+˝À \_ÛkÕÔj·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£eT÷\≈£î e÷Á‘·y˚T õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ìs¡ísTT+∫q|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T á ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ü#ês¡+ #˚j·T&ÜìøÏ dü+ã+~Û‘· ãè+<ë\≈£î neø±X¯+ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Á|üuÛÑT‘·«+ ìπsú•+∫q Á|üø±s¡+ Äj·÷ ãè+<ë\≈£î Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q dü+K´qT, s√E\qT ã{Ϻ ¬seT÷´qπswüHé n+<ä#˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.ÄdüøÏÔ>∑\ ø£fi≤ ãè+<ë\T 15e ‘˚B˝À|ü⁄q <äs¡U≤düTÔ #˚dæ ‘·<äT|ü] ‘Ó*j·T#˚dæq‘˚Bq m+|æø£≈£î Vü‰»s¡T ø±e\dæ ñ+≥T+<äì Á|üø£≥q˝À dü÷∫+#ês¡T.

|æ≥¢+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) |æ≥¢+ eT+&É\+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯+˝À Å|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ä´quÛÑ´dædüTÔqï $<ë´s¡Tú˝À¢ $<ë´ kÕeTsê´›ìï ô|+#ê\ì ]k˛sY‡ |üs¡‡Hé nHêïs¡T. Å|ür bÕsƒ¡XÊ\˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ >∑T]+∫ ø±s¡´#·s¡D |ü]XÀ<Ûäq, nuÛ≤´düHê_Ûeè~› ø±s¡´Åø£e÷\T @ $<Ûä+>± ìs¡«Væ≤+#ê˝À yê]øÏ dü÷∫+#ês¡T. Å|üuÛÑT‘·«+ $<ë´ uÀ<Ûäq n_Ûeè~› ø√dü+ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫ÃdüTÔ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú˝≈£î e∫Ãq dü+<˚Vü‰\qT ñbÕ<Ûë´j·TT\T yÓ+≥H˚ ìeè‹Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. #·<äe&É+, sêj·T&É+‘√ bÕ≥T $<ë´s¡Tú\ y˚T<Ûë X¯øÏÔì m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\T >∑T]Ô+∫ yê]øÏ Åb˛‘·‡Væ≤+#ê\Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $<ë´ uÀ<Ûäq rs¡TqT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |üØøÏå+#·Tø√yê\ì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À Øk˛sY‡|üs¡‡qT¢ Vü≤qà+&ÉT¢, eT*¢ø±s¡T®Hé, nXÀø˘, m+ÄsY|æÅ|üyÓ÷<é, Hêsêj·TD, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\T nìï s¡+>±˝À¢ eTT+<ä+»˝À ñ+&Ü* ìC≤+kÕ>∑sY, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) $ø£˝≤+>∑T\T nìï s¡+>±˝À¢ eTT+<äT+&Ü\ì ìC≤+kÕ>∑sY m+Çz #·+Å<äX‚KsY nHêïs¡T. Äj·Tq Å|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ Hê&ÉT m+Çz ø±sê´\j·T+˝À $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üHê´dü, yê´dü#·s¡q b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&É‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\ ø=s¡≈£î Å|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Å|üy˚X¯ô|≥º&É+, nìï s¡+>±˝À¢ $ø£˝≤+>∑T\qT eTT+<ä+»˝À rdüT≈£îb˛yê\H˚ \ø£å´+‘√ |ü\T ø±s¡´Åø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q $ø£˝≤+>∑T\≈£î Äj·Tq ãVüQeT‘·T\T Å|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À m+ÄsY|æ dü+‘√wt, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT Ä$XÊ«dü+ m<äTs=ÿqTqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ 3 \ø£å\ 57y˚\T >∑\¢+‘·T õ˝≤¢ qT+&ç Ç<ä›s¡T eT<䛑·T, eTT>∑TZs¡T e´‹πsK+, eTs√ eTT>∑TZs¡T dü+^›+ πswüHé _j·÷´ìï düÅø£eT+>± n+~+#ê* ø±e÷¬s&ç¶, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô):‘·&Ü«sTT eT+&É\+ ø£ècÕíõyê&ç Á>±eT+˝Àì Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+ Á>±eT eT+&É\ eTVæ≤fi¯ düe÷K´˝À 3 \ø£å\ 57 y˚\ s¡÷bÕj·T\T >∑fi¯fl+‘·T nsTT+~.eT+&É\ düe÷K´˝Àì e÷J düuÛÑT´&ÉT kÕj·Te« *+>∑e«\T bò˛s¡®] #Ó≈£îÿ‘√ ø±e÷¬s&綽Àì mdt_ôV≤#Y Á|ü<Ûëq Áu≤+#Y qT+&ç á &ÉãT“\qT Á&Ü #˚dæq≥T¢ ‘˚*+~.&ÉãT“\ >∑fi¯fl+‘·Tô|’ ◊¬ø|æ@|æm+ yÓ÷Væ≤CŸ |òæsê´<äT n+<äTø=ì $#ês¡D #˚|ü≥º>± &ÉãT“\T >∑fi¯fl+‘·T nsTTq $wüj·T+ ìsêús¡D nsTT+~.Á>±eT düe÷K´≈£î #Ó+~q e÷J ©&ÉsY\T &ÉãT“\qT Á&Ü #˚dæq≥T¢ $#ês¡D˝À ‘˚*+<äHêïs¡T.á &ÉãT“\ >∑fi¯fl+‘·Tô|’ Á>±eT düe÷K´ e÷J düuÛÑT´\qT $es¡D ø√s¡>± &ÉãT“\qT Á&Ü #˚dæq e÷≥ yêdüÔey˚Tqì nsTT‘˚ &Üø£ºsY Á>∑÷|t düuÛÑT´\≈£î s¡TD≤\ s¡÷|ü+˝À |ü+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.á $wüj·TyÓTÆ ‘ê&Ü«sTT eT+&É\ b˛©dt\≈£î m≥Te+{Ï |òæsê´<äT n+<äø£b˛e&É+‘√ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T˝Ò<äì ‘Ó*dæ+~.

ô|’|ü⁄˝…’Hé |üqT\qT |ü]o*+∫q ÄsY&ÉãT¢´mdtÇÇ uÀ<ÛäHé, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+ &É\+ ‘·¬>Z*¢Á>±eT+ ‘·¬>Z*¢ •yês¡T˝À eT+õsê q~ qT+&ç &çbò˛¢¬s’&é ‘ê>∑T˙s¡TqT düs¡|òüsê #˚ùd ô|’|t˝…’Hé ©πøõì ÄsY&ÉãT¢´mdtÇÇ mdtmdt eT÷]Ô X¯ìyês¡+ |ü]o*+#ês¡T.‘·¬>Z*¢ Á>±eT+ düMT|ü+˝Àì eT+Jsê q~ qT+&ç e÷e+~KTs¡T› &û.b˛¢¬s’&é |ü<∏äø±ìøÏ ô|’|t˝…’Hé <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê ø=qkÕ>∑T‘·T+~.á |ü< ∏äø£+ <ë«sê düTe÷s¡T 16 Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T.‘·¬>Z*¢ •yês¡T˝À z¬s’‘·T bı\+˝À ô|’|t˝…’Hé y˚ùd+<äT≈£î Ábı¬ø’¢HéqsY <ë«sê Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É>± &û.b˛¢¬s’&é |ü<∏äø£+ ô|’|t˝…’Hé <Ûä«+dü+ ø±e&É+‘√ ©πøõ @s¡Œ&ç+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ∫qïe÷ e+~, ô|>∑&É|ü*¢ Á>±e÷\ eT<Ûä´>∑\ e+‘Óq ≈£L*b˛e&É+‘√ ô|’|t˝…’Hé <Ûä«+dü+ nsTT +~.Bìì |ü⁄qs¡T<ä›]+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T.yê>∑T˝À qT+&ç ô|’|t ˝…’Hé y˚düTÔHêïeTì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.ÇÇ yÓ+≥ &çÇ eTTõ~›Hé, @Ç\T ñHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± sê´© uÀ<ÛäHé, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eT+&É\+˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T Á>±e÷\˝À sê´©\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+ ‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î Ä≥\bÕ≥\qT ìs¡«Væ≤ +#ês¡T.á sê´©˝À $ø£˝≤+>∑T\ |ü≥¢ #·T\ ø£q>± #·÷&É≈£î+&Ü eTq˝À ˇø£]>± #·÷&Ü\ì ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+ #ês¡T. kÕ\÷s¡ <ä[‘·yê&É bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|ü<ÛëH√ bÕ<Ûë´j·TT\T dü«|üï $<ë´s¡Tú\‘√ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á sê´© nq+‘·s¡+ bÕsƒ¡XÊ \˝À düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ $ø£˝≤+>∑T\ |ü≥¢ m˝≤ eTdüT\Tø√yê˝À $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ yÓ’dt #Ó’s¡àHé *+ã÷] \ø£åàDY, ø±\˙ yêdüT\T ≈£LHÓ˝≤\j·T´, ≈£LHÓsêeTT\T, eT+>∑* s¡y˚Twt, Hê>∑j·T´, ÄX¯ ø±s¡´ø£s¡Ô s¡eT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ˇø£] sêJHêe÷‘√ ‘·>∑ZqTqï ˇø£] z{Ï+>¥ ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):nôd+;¢ d”‘êø±\ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑH˚|ü<∏ä´+˝À H˚&ÉT, πs|ü⁄ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T Á|ü‹|üø£å+ n$XÊ«dü rsêàD+ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì d”Œø£sY≈£î ø√s¡&É+‘√ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n$XÊ«dü rsêàD≤ìï m<äTs=ÿqTqï~ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À 9 ìjÓ÷õø£esêZ˝…’q ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé, ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, ø±e÷¬s&ç¶, uÀ<ÛäHé, Äs¡÷àsY, u≤˝§ÿ+&É, u≤qT‡yê&É, m˝≤¢¬s&ç¶, Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ\T ñHêïsTT 2009˝À »]–q mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î, |æÄsY|æ\≈£î ˇø£d”≥T ¬>\T#·Tø=q>± {Ï&ç|æ Äs¡T d”≥¢qT ¬ø’e\+ #˚düT≈£î+~.ø±+Á¬>dt qT+&ç uÀ<ÛäHé XÊdüq düuÛÑT´\T>± düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ¬>\Te>± |æÄsY|æ qT+&ç u≤˝§ÿ+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ás¡eÁ‹ nì˝Ÿ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé qT+&ç jÓT+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD ¬>\Tbı+<ës¡T.‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغqT+&ç ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À >∑+|ü >√es¡úHé, ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, Äs¡÷àsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç @˝Ò{Ï nqï|üPs¡í, Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç Vü≤qà+‘Ywæ+&˚, u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&ç¶\T ¬>\Tbı+<ës¡T.nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü»\ |üøå±D ì\Tdü÷Ô sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&ç¶ bÕغøÏ, XÊdüq düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæ ñ|ü mìïø£\ ã]˝À ì\ã&ܶs¡T.{ÏÄsYmdt ø£+&ÉTyê‘√ u≤qT‡yê&É myÓTà˝Ò´>± ‹]– $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+‘√ {ÏÄsYmdt u\+ ¬s+&ç{ÏøÏ #˚]+~.Á|üC≤ sê»´+ bÕغ qT+&ç u≤˝§ÿ+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ‘·s¡|ü⁄q ás¡eÁ‹ nì˝Ÿ ¬>\Tbı+<ä>± ø±+Á¬>dt bÕغ˝À $©q+ H˚|ü<∏ä´+˝À Ä bÕغøÏ Ç<ä›s¡T myÓTà˝Ò´\ ã\+ ô|]–+~.B+‘√bÕ≥T {Ï&ç|æ ‘·s¡|ü⁄q ¬>\Tbı+~q ø±e÷¬s&ç¶ XÊdüq

düuÛÑT´&ÉT >∑+|ü >√es¡úHé bÕغøÏ, XÊdüq düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ d”Œø£sY ÄyÓ÷<ä+ á eT<Ûä´H˚ bı+<ä&É+‘√ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ñ|ü mìïø£ »s¡T>∑qTqï~ B+‘√ {Ï&ç|æ Äs¡T eT+~ XÊdüq düuÛÑT´\ qT+&ç Hê\T>∑Ts¡T XÊdüq düuÛÑT´\≈£î |ü&çb˛sTT+~.ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé qT+&ç ¬>\Tbı+~q _C…|æ bÕغ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT jÓT+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD |üs√ø£å+>± ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·THêï&ÉT.á H˚|ü<∏ä´+˝À H˚&ÉT, πs|ü⁄ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Ä$XÊ«kÕìï m<äTs=ÿqTqï |üø£å+˝À ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ qT+&ç uÀ<ÛäHé, u≤˝§ÿ+&É, XÊdüq düuÛÑT´\T n$XÊ«kÕìøÏ e´‹πsK+>± z≥T y˚j·TqT+&É>± {ÏÄsYmdt qT+&ç m˝≤¢¬s&ç¶, u≤qT‡yê&É, ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé, XÊdüq düuÛÑT´\T n$XÊ«kÕìøÏ eT<䛑·T>± z≥T y˚j·TqTHêïs¡T.nsTT‘˚ {Ï&ç|æ ‘·s¡|ü⁄q XÊdüq düuÛÑT´\T>± ñqï ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, Äs¡÷àsY qT+&ç @˝Ò{Ï nqï|üPs¡íeTà, Eø£ÿ˝Ÿ qT+&ç Vü≤qà+‘Y wæ+&˚ n$XÊ«dü rsêàD+˝À e´‹πsK+>±Hê eT<䛑·T>±Hê m≥T z≥T y˚j·TqTHêïs√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ qT+&ç dü+πø‘ê\T m˝≤ n+<äqTHêïjÓ÷ y˚∫ #·÷&Ü*‡ ñ+~.nsTT‘˚ πs|ü{Ï n$XÊ«dü rsêàD+ Á|üy˚X¯ô|≥ºqT+&É>± õ˝≤¢˝À sê»ø°j·÷\T y˚&Óø±ÿsTT.‘Ó\+>±D ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dtô|’ Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï n$XÊ«dü rsêàD+ ÁbÕeTTK´‘· dü+‘·]+#·Tø=q>± õ˝≤¢ Á|ü»˝À¢ rÁe ñ‘·ÿ+sƒ¡‘· HÓ\ø=+~.sêÁwüº sê»ø°j·÷˝À¢ ôd’‘·+ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ yÓ’|ü⁄ #·÷&É>± n$XÊ«dü+˝À me«s¡T m≥TyÓ’|ü⁄ z≥T y˚kÕÔs√qqï Ä˝À#·q˝À õ˝≤¢ Á|ü»\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T.@~ @yÓTÆHê πs|ü{Ï ø±+Á¬>dtô|’ Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£åyÓTÆq {Ï&ç|æ Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï n$XÊ«dü rsêàD+ô|’ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ Á|ü»\ Ä˝À#·q\T yê] #·÷|ü⁄ nôd+;¢ »]π> düe÷y˚X¯+ô|’ πø+Á<ä÷ø£è‘·+ ø±qTqï~.

|ü<∏äø±\ |üìrs¡Tô|’ ø£˝…ø£ºsY düMTø£å düuÛÑ rsê«Hê\qT rdüTø√yê\ì, |üqT\T |üP]Ô nsTTq ‘·s¡Tyê‘· Ä&ç{Ÿ ø√dü+ ]ø±s¡T¶\qT düeT]Œ+#ê\ |ü+#êsTTrsêCŸ Ç+»ì]+>¥ XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. k˛wæj·T˝Ÿ Ä&ç≥ÿñ ≈£L&Ü dæ<ä›+>± ñ+&Ü\ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± yÓTT‘·Ô+ Ç+~s¡à Çfi¯ó¢ |üPs¡ÔsTT ø£¬s+{Ÿ, {Ï dü<äTbÕj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü \_›<ës¡T\T Ç\¢˝ÀøÏ yÓfi¯¢˝Ò |ü]dæú‹ ‘êqT |ü]o*+#êq, Ä<√ düMT|ü+˝À •s¡T>∑T|üŒ s√&ÉT¶˝À <ë<ë|ü⁄ 1200 Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢ |üPs¡ÔsTTHê $<äT´‘Y dü<äTbÕj·T+ ˝Òq+<äTe\¢ \_›<ës¡T\T Çfi¯¢˝ÀøÏ #˚s¡˝Ò<äì n≥Te+{Ï ø±\e\≈£î yÓ+≥H˚ $<äT´‘Y dü<äTbÕj·÷ìï ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á{≤Hé‡ø√ Ç+»Hés¡¢‘√ #·]Ã+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ Vü≤Ödæ+>¥ |æ.&ç sêeTdüTãT“qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> bÕsƒ¡XÊ\\T, |ü+#êsTTr uÛÑeHê\ ìs¡«Vü≤D, eTs¡eTà‘·TÔ\ø√dü+ m.dæ.&ç.|æ, C…&é.|æ, |ü+#êsTTr ñbÕ~Û Vü‰MT ì<ÛäT\≈£î nqTdü+<Ûëq+ #˚düTø√yê\ dæ|æz &Ü«e÷ |æ&ç, CÒ&çŒ dæÇz, &ç|æz\qT, |ü+#êsTTr sêCŸ Ç+»ì]+>¥ n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. |ü+#êsTTr n_Ûeè~ΔøÏ |ü+#· dü÷Á‘ê\T dü+Á|ü<ëj·T ã<ä›>± |üPØ«≈£î\ ø±\+ qT+&ç n_Ûeè~Δ #Ó+~q |ü+#êsTTr\˝À Á|üdüÔ‘·+ ø=ìï n+XÊ\‘√ n_Ûeè~Δ eT+<ä–+∫+<ä n+<äTø√dü+ |ü+#êsTTr\ n_Ûeè~ΔøÏ |ü+#·dü÷Á‘ê\qT neT\T #˚j·÷\ ø£˝…ø£ºs¡T n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü‹ Á>±eT |ü+#êsTTr˝À |ü+#êsTTr uÛÑeq+ e⁄+&Ü\, dü+Á|ü<ëj·T es¡¸|ü⁄ì{Ï ô|+|ü⁄~#·TÃø√e&ÜìøÏ 2 ˝Ò<ë 3 mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À }s¡≈£î+≥ e⁄+&Ü\, ∫+‘·, y˚|ü, ø±qT>∑ ‘·~‘·s¡ #˚≥T¢, |òü\ kÕj·T+ n+~+#˚ eèøå±\‘√ ≈£L&çq }s¡T‘√|ü⁄\T 5 mø£sê\˝À n_Ûeè~Δ #˚j·÷\, sêuÀjÓ÷ 50 dü+e‘·‡sê\ n_Ûeè~Δ <äèwæº˝À ô|≥Tºø√ #Ó‘·ÔqT bÕs¡y˚j·T&ÜìøÏ &É+|ü⁄ j·÷sY¶ @sêŒ≥T≈£î eT]j·TT 5e dü÷Á‘·+>± Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ >∑T+&Óø±j·T˝≤+{Ï Á>±eT düuÛÑqT Á|ü‹ HÓ˝≤ ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ &ç|æz, C…&çŒ dæÇz,, &Ü«e÷ |æ&ç, |ü+#êsTTr sêCŸ Ç+»ìs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. á |ü+#·dü÷Á‘ê\qT |ü>∑&É“+B |ü+#êsTTr\˝À neT\T#˚ùdÔ |ü+#êsTTr\ n_Ûeè~Δ y˚>∑e+‘·+ ne⁄‘·T+<ä ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt, |ü+#êsTTr sêCŸmdt.Ç s¡M+Á<ä, &Ü«e÷ |æ&ç >√$+<ä|üŒ, Vü≤Ödæ+>¥|ü&ç&ç sêeTdüTãT“, &ç|æz XÀuÛ≤sêDÏ, dæ|æz uÛ≤düÿs¡X¯s¡à, |æ.ÄsYÇÇ\T, &ç. Ç\Tdüe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äyêdü ÁbÕ+‘ê\≈£î s√&ÉT¢ y˚j·÷* ñbÕ~Û |üqT\ neT\T≈£î Á>±eT düuÛÑ\ rsêàHê\T rdüTø√yê* ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚X¯+ ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üdüTú‘·+ C≤^j·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq s¡÷ 36 ø√≥¢ ì<ÛäT\≈£î nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z n_Ûeè~Δ ì<ÛäT\T, õ˝≤¢|ü]wü‘Y, Á>±eT |ü+#êsTTr\ »qs¡˝Ÿ |òü+&é ì<ÛäT\qT CÀ&ç+∫ 22 Ç+~s¡eTà es¡<ä >∑èVü‰\≈£î , s√&ÉT¢ edü‹ ø£*Œ+#·&É+‘√ bÕ≥T Á>±eT|ü+#êsTTr\ uÛÑeHê\T, bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeHê\ qs¡«Vü≤DqT #·÷&Ü\ |ü+#êsTTrsêCŸ Ç+»qs¡¢qT ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ Ä<˚•+#ês¡T. eTVü‰‘·à >±+BÛ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<Ûäø£+ <ë«sê Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m≥Te+{Ï s√&ÉT¶ edü‹˝Ò ÄyêdüÁ>±e÷\T, Ç~s¡eTà, es¡<ä >∑èVü‰\ ø±\e\≈£î s√&ÉT¶ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#˚ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#˚ ì$T‘·Ô+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ ìyês¡+ Hê&ÉT ø±qŒ¤¬sqT‡ Vü‰\T˝À |ü+#êsTTr sêCŸ Ç+»ì]+>¥, &Ü«e÷, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, õ˝≤¢ |ü+#êsTTr, Vü≤Ödæ+>¥, Á|üD≤[ø£ XÊU\ n~Ûø±s¡T‘√ Á|ü‘˚´ø£ düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø£ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nHé ø£HÓ¬øº&é Vü‰´_ fÒwüHé‡qT, Ç+~s¡eTà, es¡<ä>∑èVü‰\ ˝Òne{Ÿ ø±\e\≈£î s√&ÉT¶ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<Ûäø£+ <ë«sê s¡÷.36 ø√≥ºqT eT+ps¡T #˚dæ+<äì, á ì<ÛäT\qT Á|üD≤[ø± ã<ä›+>± yÓ+≥H˚ yÓ∫Ã+∫ Vü≤Ödæ+>¥ ÁbÕC…ø˘º &Ó’¬sø£ºsY Á|ü‹bÕ~Û+∫q 22 Ç+~s¡eTà, es¡<ä >∑èVü‰\ ø±\e\≈£î, |ü+#êsTTrsêCŸ XÊK Á|ü‹bÕ~+#˚ nHé ø£HÓ¬øº&é Äyêdü ÁbÕ+‘ê\≈£î s√&ÉT¢ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#˚ |üqT\T yÓTT<ä\T ô|{≤º\ |ü+#êsTTr sêCŸ mdt.Ç sêeT#·+Á<ä≈£î ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> Á|üdüTÔ‘·+ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<Ûäø£+ øÏ+<ä 167 ø√≥T¢ Ks¡TÃ#˚j·T&É+ »]–+<ä e÷]Ã˝À|ü⁄ eTs√ 150 ø√≥¢ <ëø± Ks¡TÃô|fÒº neø±X¯+ ñ+<ä, Ç+<äT˝À 60 XÊ‘·+ ˝ÒãsY ø±+b˛HÓ+{Ÿ ÁøÏ+<ä s¡÷.60 ø√≥¢≈£î Á|ü‹bÕ<äq\qT yÓ+≥H˚ dæ<ä›+ #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+bÕ\ &Ü«e÷, |ü+#êsTTrsêCŸ Ç+»ì]+>¥ n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. s¡÷.60 ø√≥¢ ì<ÛäT\T eùdÔ s√&ÉT¢ edü‹˝Ò <ë<ë|ü⁄ 130 Ç+~s¡eTà, es¡<ä >∑èVü‰\ ø±\e\≈£î s√&ÉT¶ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#· e#·Ã ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ñbÕ~ÛVü≤MT |ü<∏äø£+ <ë«sê #˚|üfÒº |üqT\qT Á>±eT düuÛÑ˝À #·]Ã+∫ Á>±eT

Ç+{Ï düú\+ ø√dü+ e÷J myÓTà˝Ò´ u…’sƒêsTT+|ü⁄ bÕsƒ¡XÊ\ ìs¡«Vü≤D, |ü]XÀ<Ûäq, ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ •ø£åD uÀ<ÛäHé, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé ÄsY&Ûçy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Eø£ÿ˝Ÿ e÷J myÓTà˝Ò´ $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ Ç+{Ï düú˝≤ìï Ç|æŒ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ u…’sƒêsTT+#ês¡T.¬s+&ÉTkÕs¡T¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫q ìkÕ«s¡ú+>± |üì #˚dæ m˝≤+{Ï Ädæúì ≈£L&É>∑≥Tºø√˝Ò<äT.Á|üdüTÔ‘·+ eè<ëΔ´|ü´+ MT<ä |ü&É&É+‘√ ø£˙dü+ ñ+&É&ÜìøÏ Ç+{Ï düú˝≤HÓ’qï ‘·q≈£î πø{≤sTT+#ê\ì >∑‘·+˝À ø√s¡T‘·÷ ø£˝…ø£ºsY n{Ϻ düú˝≤ìï _#·Tÿ+<ä eT+&É\+ X¯è≤+‘ê|üPsY Á>±eT+˝À πø{≤sTT+#ês¡T.Á|üdüTÔ‘·+ n{Ϻ bÕ¢≥TqT Ç‘·s¡ e´≈£îÔ\T ÄÁø£$T+#·T≈£îì ñ+&É&É+‘√ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ e÷J myÓTà˝Ò´ X¯ìyês¡+ ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT u…’sƒêsTT+#·&É+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ es¡≈£î n{Ϻ bÕ¢≥TqT ø£u≤®<ës¡T\ qT+&ç kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì n|üŒ–kÕÔeTì uÀ<ÛäHé ‘·Vü≤o˝≤›sY sêCÒX¯«sY Vü‰MT Çe«&É+‘√ e÷J myÓTà˝Ò´ $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·q Ä+<√fi¯qqT $s¡$T+#ês¡T.

uÀ<ÛäHé, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô):bÕsƒ¡XÊ\ ìs¡«Vü≤Dô|’ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+ <ë«sê ìs¡+‘·s¡+ Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ–+#ê\ì uÀ<ÛäHé m+Çy√ |ü<äà» nHêïs¡T.X¯ìyês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À »]–q ñbÕ<Ûë´j·TT\ •ø£åD •_sêìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T.uÛÑ$wü´‘·TÔ nedüsê\qT >∑T]Ô+∫ bÕsƒ¡XÊ\ ìs¡«Vü≤D˝À m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T.$<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´ n+~+#˚ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± bÕsƒ¡XÊ\˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£\Œqô|’ ìs¡+‘·s¡+ <äèwæº kÕ]+#ê\ì nHêïs¡T.bÕsƒ¡XÊ\ ìsê«Vü≤Dô|’, ø±s¡´#·s¡D Á|üD≤[ø£ ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì nHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æ\T dü+Jyé, nqTsê<Ûä, Áoø±+‘Y, Ç+ø± eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ ÁbÕ<∏ä$Tø£, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) Å|üuÛÑT‘·«+ Å|üy˚X¯ô|{Ϻq s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·÷´ìï \_›<ës¡T\≈£î düÅø£eT+>± n+~+#ê\ì uÀ<ÛäHé õ|æm >∑+>±<ÛäsY nHêïs¡T. Äj·Tq ìC≤+kÕ>∑sY ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq &û\sY\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Å|ür HÓ˝≤ _j·T´+‘√ bÕ≥T ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\T \_›<ës¡T\≈£î düÅø£eT+>± n+~+#ê\ì, s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Åø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± qe+ãsY HÓ\˝À πswüHé _j·÷´ìï rdüTø√ì yês¡T á HÓ\ 18e ‘˚~ es¡≈£î rdüTø√e#·TÃqì, Å|ür \_›<ës¡TìøÏ á düs¡T≈£î\T düø±\+˝À n+~+#ê\ì, Å|ür HÓ\ _j·T´+‘√ bÕ≥T øÏs√dæHé, #·¬øÿs¡, ‘·~‘·s¡ edüTÔe⁄\≈£î düø±\+˝À &ç&ç\T #Ó*¢+#ê\ì, ˝Òì |üø£å+˝À &û\s¡¢ô|’ XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, Å|ür HÓ˝≤ &ç$»Hé kÕúsTT qT+&ç &û\sY\≈£î ]õÅdüºsY\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, M{Ïì Äj·÷ &û\sY\T ]õÅdüºsY\˝À düs¡T≈£î\T, \_›<ës¡T\ ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT #ê], ÄsY◊ s¡õì, Äj·÷ Å>±e÷\ &û\sY\T ñHêïs¡T.

<Ûëq´+‘√ øÏøÏÿs¡TdüTÔqï ø=qT>√\T πø+Å<ä+ |æ≥¢+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) |æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì ∫qï ø=&É|t>∑˝Ÿ Å>±eT+˝À düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø=qT>√\T πø+Å<ëìøÏ ¬s’‘·T\T m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À <ÛëHê´ìï ‘·s¡*düTÔHêïs¡ì ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT Å>±eT|ü]~Û˝À e]Hê≥T¢ ˝Ò≥T>± y˚dæq≥T¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø√‘·\T ÅbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ ø=qT>√\T πø+Å<ëìøÏ <ÛëHê´ìï m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À rdüT≈£îedüTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î kıôd’{Ï |ü]~Û˝À 13 y˚\≈£îô|’>± <Ûëq´+ ãkÕÔ\qT ø=qT>√\T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T <äfi≤s¡T\qT ÄÅX¯sTT+#·≈£î+&Ü ‘·eT kıôd’{Ï |ü]~Û˝À <ÛëHê´ìï $Åø£sTT+#·&É+ |ü≥¢ Äj·Tq Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø=qT>√\T πø+Å<ä+˝À m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷düT≈£î+{≤qì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

|æ≥¢+˝À |òüTq+>± $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+

|æ≥¢+, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø√ì $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q Ä≥b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î X¯ìyês¡+ eT+&É\ $<ë´eqs¡T\ ø±sê´\j·T+˝À ãVüQeT‘·T\T Å|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. >∑‘· ø=ìï s√E\ qT+&ç eT+&É\+˝Àì $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\≈£î Ä≥b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î eT+&É\ kÕúsTT b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T Å|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ø±oHê‘·|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À $ø£˝≤+>∑T\qT ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷&Ée<ä›ì, nìï $<Ûë\ yê]øÏ Åb˛‘ê‡Vü≤eT+~+∫ eTT+<äT+&˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü\Hêïs¡T.m+<äs√ $ø£˝≤+>∑T\T yê] ˇ+{ÏøÏ e÷Å‘·y˚T $ø£˝≤+>∑T\T ø±ì, y˚T<ädüT‡≈£î $ø£˝≤+>∑‘· ˝Ò<äì, mH√ï ñqï‘· •Ksê\≈£î m~–q yês¡THêïs¡ì, yê]øÏ Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√ì n+>∑yÓ’K˝≤´ìï »sTT+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À m+ÄsY|æ\T, $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+‘·sê®rj·T $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e sê´© ;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô);s¡÷ÿsY Å>±eT+˝À $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ÅbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± @sêŒ≥T #˚dæq Ä≥b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T Å|ü<Ûëq+ #˚j·T&É+ »]–+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± $<ë´ ø£$T{° yÓ’dt #Ó’¬sàHé >∑bòÕs e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑‘· nH˚~ πøe\+ X¯Øsêìπøqì, y˚T<ÛëX¯øÏÔøÏ ø±<äì, n+<äTe\q Å|ür ˇø£ÿ $ø£˝≤+>∑ j·TTe‘· ìs¡T‘ê‡Vü≤ |ü&É≈£î+&Ü eTH√<ÛÓ’s¡´+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ– $»j·÷\T kÕ~Û+#ê\ì, ‘·eT≈£î dü‘êÔ ñ+<äqï $wüj·÷ìï ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\ì, $ø£˝≤+>∑T˝…’q yês¡T m+‘·eT+<√ mH√ï $»j·÷\T kÕ~Û+#ês¡ì, yê]ì Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>=\TdüT <=+>∑\qT |ü≥Tº≈£î+{≤+ dæ◊ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ø±e÷¬s&ç¶,&çôd+ãsY03(düTes¡íyêsêÔ)..ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºq dü]ÿ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüdt\ |ü]~˝À ø=ìï HÓ\\T>± >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T #√Ø\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. ã+>±s¡+ <äs¡\T uÛ≤] kÕúsT÷˝À ô|s¡>∑&É+‘√ >√\TdüT <=+>∑ ‘·Hê\T ô|]– b˛‘·THêïsTT. ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝À |ü~ s√E\ ÁøÏ‘·+ Ç˝≤+{Ï <=+>∑‘·Hê\T »]>±sTT. ˇø£ e´øÏÔ <=+>∑‘·q+ #˚dæ bÕ]b˛‘·T+&É>± ˙{Ï ≈£îfi≤sTT >∑T+‘·˝À |ü&É&É+‘√ <=]ø±&ÉT. B+‘√ kÕúì≈£î\T ∫‘·ø£ u≤~ kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé˝À n|üŒ–+#ês¡T. Ç<˚ ‘·s¡Vü≤˝À |ü\T #√≥¢ <=+>∑‘·Hê\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç<˚ ‘·s¡Vü≤˝À ø±e÷¬s&ç¶ dü]ÿ˝Ÿ b˛©dt ù|ºwüHé |ü]~˝Àì dü<ë•eq>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+‘√ bÕ≥T ñ|üŒ˝ŸyêsTT, ≈£îÁ|æj·÷˝Ÿ, Á>±eT düMT|ü+˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ qT+&ç ã+>±s¡+ >√\TdüT\ #√]øÏ bÕ\Œ&ÉT ‘·THês¡T. n˝≤¬> e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\ bÕ\«+#·, nHêïs¡+ Á>±e÷\˝À ≈£L&É Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ kÕÔsTT b˛©düT n~ø±s¡T\T <=+>∑\qT |ü≥Tºø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. bÕ‘· H˚s¡düTÔ\ b˛{À\‘√ düVü≤ ñVü≤ ∫Á‘ê\T b˛©düT\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 14 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T q>∑\ #√] »]–q≥T¢ u≤~‘·T\T ù|s√ÿHêïs¡T. düTe÷s¡T 4\ø£å\ $\Te >∑\ ã+>±s¡+ <=+>∑\ bÕ˝…’q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ b˛©düT\T, ◊&çbÕغ ùdŒwü˝Ÿ b˛©düT\T <=+>∑\ $esê\T ùdø£]|ü⁄ÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ C…’\¢˝Àì yê]ô|’, eT]ø=+<äs¡T <=+>∑\T>± ñqï≥Te+{Ï Ç+fi¯¢ ô|’ ì>± ô|+#ês¡T.m|üŒ{Ïø£|òüŒ&ÉT yê] ø£<ä*ø£\qT |üdæ>∑&ÉT‘·THêïs¡T. y˚πs ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e∫à b˛jÓT yê]ô|’ ≈£L&É ì>± ù|+#êeTì nHêïs¡T.@~ @yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ eTVæ≤fi¯\T #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô‘√ ñ+&Ü\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ <=+>∑\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü≥Tº≈£î+{≤eTì nHêïs¡T.

>±+<Ûë] eT+&É\ |ü≥Tºø√dü+ »>∑HébÕغ ø£düs¡‘·TÔ >±+<Ûë], &çôd+ãsY 03 (düTes¡íyês¡Ô) : »>∑Hé j·TTeùdq >±+<Ûë] eT+&É\+˝À bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd ~X¯˝À, uÀ<äHé˝À »]π> yÓ’mdt $Á>∑Vü≤ kÕú|üq≈£î eT+&É\+ qT+&ç n~ø£ dü+K´˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZH˚+<äT≈£î eTTeTàs¡ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥T¢ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡+ düTes¡íyês¡Ô $˝Òø£]‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T õ˝≤¢˝À ≈£L&É »>∑Hé ˇ<ës¡TŒ j·÷Á‘· |òæÁãe]˝À e⁄+≥T+<äHêïs¡T. yÓ’mdt Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ dü]nsTTq $<ä+>± Á|ü»\≈£î dü+¬øåeT |ü<∏äø±\T n+<ä&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. H˚&ÉT »>∑Hé |ü<ä$˝À ˝Ò≈£îqï Á|ü»\≈£î z<ës¡TŒ j·÷Á‘·‘√ Á|ü»\≈£î ùde #˚düTÔ+fÒ ˝Òìb˛ì ì+<ës√|üD\T #˚j·T&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. sêuÀj˚T~ »>∑Hé Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø±ã{Ϻ H˚&ÉT uÛ≤õ¬s&ç¶ >±] Ä<ä«s¡´+˝À, õ˝≤¢ ø£˙«qsY yÓ+ø£≥s¡eTD¬s&ç¶ yê] Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ eT+&É\+˝À bÕغ˙ eTT+<äT q&çù|+<äT≈£î, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T yÓ÷Jsê+, ≈£L∫ dü+>∑j·T´, s¡$Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\‘√ >±+<Ûë] eT+&É\+˝À »>∑Hé bÕغøÏ >∑T]Ô+|ü⁄>± »s¡T>∑qTqï Á|ü‹ |üì˝À bÕ˝ÀZì Á|ü»\≈£î n+<ë*‡q |ü<∏äø±\qT $e]+dü÷Ô, Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ bÕغì eTT+<äT≈£î rdüT≈£î q&ç|ækÕÔeTHêïs¡T.


8

Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e sê´© $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\˝À dü<ädüT‡ ne⁄≈£î, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì eT+&É\kÕúsTT Hê\T>∑T Á|ü<Ûë$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T me÷àØŒy√, ◊áÄsY{° n+<äs¡T ø£*dæ ne⁄≈£î |ü≥ºD+˝À myéTáy√ πødæ.$sê¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´© myéTÄsYd” q+<äT $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&ÉyÓTÆ+~. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY e÷\ ø=+&Éj·T´ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì düe÷»+˝Àì n+>∑$ø£˝≤+>∑T\TqT nìï $<Ûë\T>± Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myéTáy√ Msê¬s&ç¶

Ä~yês¡+, 4 &çôd+ãsY 2011

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\‘√ ùdeu≤<Ûä´‘·\qT, $ø£˝≤+>∑T\qT ∫qï #·÷|ü⁄‘√ #·÷&É≈£î+&Ü Ä‘·àôd’úsê´ìï ô|+bı+~+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚j·T&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁbÕ<Ûä$Tø£ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T yÓ’M.düTÁãVü≤àD´+, lsêyéTHêj·Tø˘, m+.Hê>∑eTDÏ, ¬sVü‰àHéU≤Hé, me÷àØŒ\T ¬ø.sêeTT&ÉT, C≤ø°sY, eTVæ≤<é, ÁbÕ<Ûä$Tø£ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T •es¡+>∑j·T´, >∑T+&É¢ •+>∑es¡+ m+|”|”mdt bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T dü÷s¡´u≤ãT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

Vü≤\Vü≤]«, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± m+|”&ûy√ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü<ädüT‡ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À |ü\T bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<Ûëq ñbÕ<Ûë´j·TT\T yê] yê] bÕsƒ¡XÊ\˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î, kÕ<Ûës¡D $<ë´s¡Tú\≈£î ∫Á‘·˝ÒKq+, yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á b˛{°˝À¢ $CÒ‘·\T>± ì*∫q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T Çe«&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+>∑yÓ’ø£\´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉTqïyê]ì düe÷»+˝À n+<äs¡÷ düe÷q+>± #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY, eT+&É\ ø√`Ä]¶H˚≥sY sêeTø£èwüí, ôV≤#Ym+.<˚e<ëdüT, m+.$eTà|üŒ, ñùdì, Á|ü<ÛëH√bÕ<ÛäT´\T, myéTj·TTm|òt ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹˝À ªn_Ûeè~Δ˝Àμ..? ø£&É|ü õ˝≤¢ ªÄeT&É<ä÷s¡+μ..! H˚&ÉT nb˛˝À Vü‰dæŒ≥˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· ø±´q‡sY •_s¡+ eTs¡T>∑Tq |ü&ɶ ªyÓ’mdt n_Ûeè~Δμ |ü<∏äø±\≈£î ø£&É|ü õ˝≤¢ô|’ øÏqT≈£î eVæ≤+#·ì ªøÏs¡DYμ H√s¡T yÓT<ä|ü˝Òø£ b˛‘·Tqï õ˝≤¢ myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\T ø£&É|ü, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ªn_Ûeè~Û›˝À n≥º&ÉT>∑Tq ñqï ø£&É|ü õ˝≤¢ n_Ûeè~Û›μ˝À ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢qT nìï s¡+>±˝À¢ Á|ü>∑‹ |ü<∏ä+˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. Äj·Tq nø±\ eTs¡D+‘√ ø£&É|ü õ˝≤¢˝À #˚|ü{Ϻq ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ |ü<∏äø±\T eT÷\q |ü&ܶsTT. Á|üdüTÔ‘· eTTK´eT+Á‹øÏ ñ|ü mìïø£\T ªªcÕø˘μμ Çe«&É+‘√ Äj·Tq ø£&É|ü õ˝≤¢ô|’ ªªøÏqT≈£îμμ eVæ≤+#·&É+‘√ õ˝≤¢ n_Ûeè~› qT+&ç yÓqTø£ã&ç b˛e&É+˝À ‹]– $eø£å‘·≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T+~. nsTTq|üŒ{Ïø° õ˝≤¢≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\T H√s¡T yÓT<ä|ü˝Òì |ü]dæú* @s¡Œ&ç+~. eTTK´eT+Á‹>± øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ bÕ\q @&Ü~ |üP]Ô ø±e&É+‘√ Ä bÕغ H˚‘·\T õ˝≤¢˝À dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ø±˙ Äj·Tq @&Ü~ bÕ\q˝À õ˝≤¢˝À »]–q n_Ûeè~Δ #·÷ùdÔ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ìs¡¢ø£åy˚T #√≥T #˚düTø=+~. õ˝≤¢≈£î ÇHé#ê]® eT+Á‹‘√ bÕ≥T Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T, Ç<ä›s¡T myÓTੇ\T, zm+|æ, z myÓTà˝Ò´, sêÁwüº ø±´_HÓ{Ÿ Vü≤À<ë ø£*–q H˚‘·\T ñHêï @&Ü~˝À õ˝≤¢˝À »]–q n_Ûeè~Δ n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚Tqì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT HÓeT]y˚j·T&É+, ø=‘·Ô |ü<∏äø±\T, ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥Tº‘·THêïeTì |òüTÀwæ+#·&É+ ‘·|üŒõ˝≤¢≈£î »]–+~ @MT ˝Ò<äì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. Á|ü<Ûëq+>± ø£&É|ü õ˝≤¢ n_Ûeè~› ø√dü+ nH˚ø£ ø=‘·Ô |ü<∏äø±\≈£î lø±s¡+ #·T≥º&É+‘√ bÕ≥T ø°\ø£yÓTÆq »\j·T»„+ |üqT\T |üP]Ô #˚dæ õ˝≤¢˝À \ø£å˝≤~ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T, Á‘ê>∑T˙s¡T n+~+#ê \qï ~e+>∑‘· eTTU´eT+Á‹ yÓ’mdtÄsY ÄX¯j·÷\, |ü<∏äø±\, |òü\ø±\T @&Ü~>± m+&É≈£î m+&ç, yêq≈£î ‘·&ç∫ ª‘·T|ü⁄Œ|ü{≤ºj·Tìμ #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. Ç+<äT˝À >±˝Ò] q>∑] ÁbÕC…≈£îº\ |üqT\T Ç+ø± 30XÊ‘·+ |üP]Ô ø±yê\dæ ñ+~. á @&Ü~ yÓsTT´ ø√≥¢s¡÷bÕj·T\T ì<ÛäT\T πø{≤sTTùdÔ W≈£î qT+&ç >∑+&çø√≥‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi‚¢ Á|ü<Ûëq ø±\Te\‘√bÕ≥T ñ|üø±\Te\ |üqT\T ≈£L&Ü |üPs¡Ôe⁄‘êj·Tì uÛ≤$+#·&É+‘√ bÕ≥T n+<äT≈£î M\T>± >∑‘· &çôd+ãsY˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q H˚‘·\+‘ê eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ì ø£\dæ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. n|üŒ{À¢ dü«j·T+>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶j˚T >±˝Ò] q>∑] ø±\TeqT |üP]Ô>± |ü]o*kÕÔs¡ì, |ü]o*+∫q yÓ+≥H˚ ì<ÛäT\T πø{≤sTTkÕÔs¡ì õ˝≤¢≈£î #Ó+~q z d”ìj·TsY ne÷‘·T´\T ã\+>± #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. Äj·Tq @&Ü~ bÕ\q˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø£&É|ü‘√ bÕ≥T ≈£s¡÷ï\T, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï >±˝Ò] q>∑] |üqT\qT

õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Äs¡T eT+&É˝≤\ >∑T]Ô+|ü⁄ ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ ì~Û):ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì 6 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ïdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+<äì sêÁwüº uÛ≤Ø` eT<Ûä´ ‘·s¡Vü‰ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊKe÷‘·T´\T |æ.düT <äs¡ÙHé¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó* bÕs¡T. õ˝≤¢˝À >∑‘· pHé qT+&ç qe+ãs¡T 2011 es¡≈£î @s¡Œ&çq esê¸uÛ≤e, ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\ <äècÕº´ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT Á|üø£{Ï+ #·e\d æq~>± ø±´_H˚{Ÿ düe÷y˚X¯+˝À ø√sêqì, ‘·q dü÷#·q y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ j·T+ Á‘ê+>∑+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ qe+ãs¡T 30q Á|ü‹ bÕ<äq\T |ü+|æ+ <äHêïs¡T.õ˝≤¢ j·T+Á‘ê +>∑+ |ü+|æq ìy˚~ ø£‘√bÕ≥T ‘êqT #˚dæq $»„|æÔì |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îqï Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äT ø£s^ø£]+∫ õz q+.30ì á s√E $&ÉT<ä\ #˚dæ+<ä Hêïs¡T. Eø£ÿ˝Ÿ, _#·Tÿ+<ä, ;s¡÷ÿsY, <√eTø=+&É, dæ] ø=+&É, <Ûäs¡Œ*¢ eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É ˝≤\T>± Á|üø£{Ïdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ õy√ C≤Ø #˚dæ+<äHêïs¡T.á eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘·+ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’ q+<äTq Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+<äì Ä Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ j·T+ Á‘ê+>∑+, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T n+<äT ø£qT>∑TD+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+Á‹ Ä Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T.

15©≥s¡¢ Hê≥TkÕsê kÕ«BÛq+ bÕ´|æ*, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝À sê#·s¡¢ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝Àì Hêø£eTàø=+&É≈£î #Ó+~q ÄsY.\ø£åàDYHêj·Tø˘ Ç+{Ï˝À¢ kÕsê $Áø£sTTdüTÔ+&É>± |ü≥Tº|ü&ܶ&ÉT. X¯ìyês¡+ môd’‡ düTπswt u≤ãT n¬sdtº #˚dæ 15 ©≥s¡¢ Hê≥T kÕsêqT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì &√Hé ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|ü]#ês¡T.

]ø±s¡T¶\qT |ü]o*düTÔqï @mdt|” Vü≤\Vü≤]«, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Vü≤\Vü≤]« eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ @md”Œ w”yÓ÷wæ Vü≤\Vü≤]« b˛©dtùdºwüHé˝À ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T. ùdºwüHé≈£î e#˚à yê]øÏ ‘·–q Hê´j·T+ #˚j·÷*,yê]|ü≥¢ Áù|eT‘√ yÓT\>±*q dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À d”◊ yÓ+ø£≥s¡eTD, môd’‡ sê+sêE, b˛©düT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$s¡TbÕe⁄s¡+ &û\sY

düôdŒ+&é Vü≤\Vü≤]«, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $s¡TbÕe⁄s¡+ Á>±eT πswüHé &û\sY eTDÏkÕ«$Tì X¯ìyês¡+ kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY n˝ŸÁô|ò&é düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä Á>±eT Á|ü»\ yê+>∑÷à\+ y˚Ts¡≈£î qe+ãsY˝À Ç∫Ãq πswüHé ≈£L|üq¢≈£î _j·T´+ |ü+|æD° #˚j·T˝Ò<äT. Á>±eT Á|ü»\T &û\sYqT n&ÉT>∑>± Äj·Tq qe+ãsY˝À Ç∫Ãq ≈£L|üq¢≈£î _j·T´+ sê˝Ò<äì Á>±eT Á|ü»\‘√ nHêïs¡T. Ä Á>±eTdüTÔ\T á $wüj·÷ìï ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î ‘Ó\T|ü>± qe+ãsY HÓ\˝À πswüHé _j·T´+ e#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚ Ä &û\sYqT |æ*|æ+∫ n&É>∑>± á $wüj·÷ìï ÄsY&ûy√≈£î ‘Ó\T|ü>± Äj·Tq &û\sYqT yÓ+≥H˚ düôdŒ+&é #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.

@ e÷Á‘·+ dü«j·T+>± |ü]o*+∫q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. Ç<˚ $<Ûä+>± ‘Ó\T>∑T>∑+>∑, |æ_dæ e+{Ï |üqT\T ≈£L&Ü ì<ÛäT˝Ò¢ø£ #·‹ø£\|ü&ܶsTT. Á|ü<Ûëq+>± kıeT•\ u≤´ø˘yê≥sY qT+&ç |ü⁄*yÓ+<äT\ MT<äT>± ø£~] es¡≈£î ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚ùd |ü<∏äø£+ 2008˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. 200ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd á |ü<∏äø£+ |üqT\T ø=+‘· es¡≈£î |üPs¡Ôj·÷´sTT. Á|üdüTÔ‘·+ á |ü<∏äø£+ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ø£s¡Tej·÷´s¡T. n˝≤π> n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À yÓ’Mj·T÷ j·T÷ì$]Ù{Ïì ñqï‘· Á|üe÷D≤\T ø£*–q j·T÷ìe]Ù{°>± r]Ã~<˚Δ+<äT≈£î yÓ’mdtÄsY á j·T÷ìe]Ù{°ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø±˙ Äj·Tq eTs¡DÏ+∫q ‘·s¡Tyê‘· ¬s+&˚fi¯ó¢>± á j·T÷ìe]Ù{° >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ˝Òs¡T. B+‘√ Ç+ø± j·T÷ìe]Ù{°˝À $$<Ûä ø√s¡T‡\≈£î dü+ã+~Û+∫ »s¡T>∑T‘·Tqï ìsêàD≤\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É ì*∫b˛j·÷sTT. >∑‘· @&Ü~ 45ø√≥T¢ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ ø±e\dæ ñ+&É>± πøe\+ 5ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ˇø£ <äX¯˝À J‘ê\≈£î ≈£L&Ü ñ<√´>∑T\T Çã“+<äT\T m<äTs=ïH˚ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ܶsTT. Çø£ sêj·T\d”eT˝ÀH˚ ø°\ø£+>± ì]à+∫q ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ ø£\\ kÂ<Ûä+ nsTTq ]yéT‡ ÄdüŒÁ‹ |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>± e÷]+~. Çø£ÿ&É dü¬s’q |ü]y˚ø£åD ˝Òø£b˛e&É+, ì<ÛäT\T düÁø£eT+>± sêø£b˛e&É+ e+{Ï |ü]dæú‘·T\ e\¢ ]yéT‡ ø£fi≤$V”≤q+>± e÷]+~. n<˚ $<Ûä+>± ‘·q≈£î m+‘√ ÇwüºyÓTÆq Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T˝À ì]à+∫q Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{° ìØ«s¡´+ nsTTb˛sTT+~. m◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ #˚‘·T\ MT<äT>± Äsꓤ≥+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nsTT‘˚ Ç|üŒ&ÉT á Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{°ì s√&ÉT¶bÕ\T #˚dæq |òüTq‘· Á|üdüTÔ‘· bÕ\≈£î\πø <ä≈£îÿ‘·T+~. ø=‘·Ô $<ë´s¡Tú\ n&çàwüqT¢ ì*|æy˚j·T&É+, ñ<√´>∑T\qT ‘=\–+#·&É+ e+{Ï #·s¡´\T <ë«sê yÓ’mdt ÄX¯j·÷\≈£î >∑+&çô|{≤ºs¡T. Ç<˚ $<Ûä+>± >∑‘· ¬s+&˚fi¯ó¢>± ÁãVü≤àD° d”º˝Ÿ ø£sêà>±s¡+ ìsêàD+ Ä–b˛sTTq|üŒ{Ïø° ø=‘·Ô bÕ\≈£î\T @ e÷Á‘·+ ÁX¯<ä› #·÷|æq <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. q>∑sêìøÏ düMT|ü+˝Àì 6y˚\ mø£sê˝À¢ ÁbÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±ìï n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î uÛÑ÷ùdø£s¡D |üPs¡ÔsTTq|üŒ{Ïø° Çø£ÿ&É |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T #˚sTT+#·&É+˝À @ ˇø£ÿs¡T ÄdüøÏÔ #·÷|æq <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. n<˚ $<Ûä+>± e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À ñqï õ˝≤¢ ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äT≈£îH˚ dü]ø=‘·Ô e+>∑&Ü\qT düèwæº+∫ á ÁbÕ+‘· |ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>± |ü+≥\qT n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î M\T>± @sêŒ≥T #˚dæq Ä#ês¡´ m˙® s¡+>∑ e´ekÕj·T j·T÷ìe]Ù{° Á|üdüTÔ‘·+ ì<ÛäT\ dü+øå√uÛÑ+‘√ ø√≥Tº $T{≤º&ÉT‘√+~. n˝≤π> yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À 30ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ ‹]– ÁbÕs¡+_Û+∫q ø£&É|ü düVü≤ø±s¡ #Óø£ÿs¡ ø£sêà>±s¡+ eT÷‘·|ü&ç+~. Bì >∑T]+∫ |ü{Ϻs#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ø£s¡Tej·÷´&ÉT. mìïø£˝À¢ e÷Á‘·y˚T õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫ nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥Tº‘êeTì yê>±›Hê\T >∑T|æŒ+∫q eTTK´eT+Á‹ @ yê>±›Hêìï ≈£L&Ü @&Ü~˝À neT\T #˚j·T˝Òø£ b˛j·÷s¡qï~ ªªq>∑ïμμ dü‘·´+

$ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\T ã<˚«\T, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ ì~Û): $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡ø±\ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+~k˛Ô+<äì &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY Hê>∑uÛÑ÷wüD+ nHêïs¡T. kÕúìø£ m˙®z Vü≤À+ q+<äT eT<äsY<∏Ó]kÕ‡ $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY Hê>∑uÛÑ÷wüD+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\ |ü≥¢ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T mH√ï dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºj·Tì, Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ XÊKqT HÓ\ø=*Œ Ä XÊK <ë«sê yê]øÏ ø±yê*‡q nìï s¡ø±\ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±˝À¢ $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø√{≤ ø£*Œ+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ $ø£˝≤+>∑T\≈£î e÷qdæø£ <ÛÓ’sê´ìï ø£*Œ+#ê\ì, yê]˝À ñqï düè»Hê‘·àø£‘·qT yÓ*øÏ rj·÷\ì ø√sês¡T. $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷

õ˝≤¢˝À 47 y˚\ eT+~øÏ ô|’>± $ø£˝≤+>∑\T ñHêïs¡ì, M]˝À 16,570 eT+~ n+<ÛäT\THêïs¡ì, 5208 eT+~ #Ó${Ï yês¡T ñHêïs¡ì, 3281 eT+~ eT÷>∑ yês¡T ñHêïs¡ì, 14,641 eT+~ XÊØs¡ø£ ˝À|ü+>∑\ yês¡T ñHêïs¡ì, 5829 eT+~ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\THêïs¡ì, nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ô|q¸Hé e÷Á‘·+ ø=+‘·eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T n+<äT‘√+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Áb˛‘ê‡Vü‰ø±\T ø£s¡ee⁄‘·THêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\≈£î n+<ë*‡q u≤´ø˘˝≤>¥ b˛düTº\T Çe«&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $ø£˝≤+>∑T\≈£î n+<äe\dæq ôd’øÏfi¯ó¢, ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T ns¡TΩ\≈£î n+~+#ê\ì ø√sês¡T. yÓ’<ä´ |üØø£å\ ù|s¡T‘√ n~Ûø±s¡T\T $ø£˝≤+>∑T\qT HêHê Çã“+~ ô|&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT<äsY<∏Ó]kÕ‡ $ø£˝≤+>∑T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T Á|üdüqï≈£îe÷sY, $ø£˝≤+>∑T\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, u≤ãT, sêãsYº, eTTs¡[, eTDÏ, u≤wü ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚wüq˝Ÿ &çC…ãT˝Ÿ yÓ˝ÒŒsY Á≥düTº≈£î Áoø±s¡+ Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘ê«\T n+~düTÔqï |ü<∏äø±\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢ $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT XÊK, |ü≥ºD ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q dü+düú, sêJyé $<ë´$TwüqT¢ dü+j·TTø£Ô+>± @sêŒ≥T #˚dæq 52e Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø£˝…ø£ºsY eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq #·≥º+ Á|üø±s¡+ H˚wüq˝Ÿ &çC…ãT˝Ÿ yÓ˝ÒŒsY Á≥düTºqT Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ qT+∫ Áoø±s¡+ #·T≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n+<ä]˝≤ $ø£˝≤+>∑T\≈£î nìï Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œ+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T yê] ø√dü+ nH˚ø£ |ü<∏äø±\T #·{≤º\T Á|üy˚X¯ ô|&ÉT‘·Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 42 y˚\ eT+~ $ø£˝≤+>∑T\≈£î |æq¸qT¢ eT+ps¡T #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ns¡Ω‘· ø£*–q Á|ü‘· ˇø£ÿ $ø£˝≤+>∑T&çøÏ |æq¸qT¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï<äì nHêïs¡T. sêJyé $<ë´$TwüHé <ë«sê $ø£˝≤+>∑T\≈£î eT÷&ÉT #·Áø±\ ôd’øÏfi¯ó¢, M˝Ÿ #Ó’sY‡\T, <äèwæº ˝À|ü+ >∑\ $<ë´s¡Tú\≈£î ø£+{Ï CÀfi¯ófl, Áu…sTT˝Ÿ |ü⁄düÔø±\T, #˚‹ ø£Ás¡\T, $ìøÏ&ç ˝À|ü+ >∑\ $<ë´s¡Tú\≈£î $ìøÏ&ç j·T+Á‘ê\T |ü+|æD° #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+≥sY MT&çj·T{Ÿ Äô|’ #·<äTe⁄‘·Tqï Ä+<ÛäT\≈£î Á>∑÷|ü⁄\qT ã{Ϻ bÕsƒê´+XÊ\qT ]ø±s¡T¶ #˚dæq m+|”Á{° ù|¢j·TsY |ü+|æD° #˚düTÔqï≥T¢

#ÓbÕŒs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ bÕsƒ¡XÊ\\qT dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T q&É|ü&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ Ç∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ ôd+≥sY˝ÀqT 25 eT+~ |æ\¢\T ‘·|üŒìdü]>±Z ñ+&Ü\ì ÄdüøÏÔ ø£*–q dü«#·Ã¤+<ä dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T <äs¡U≤düTÔ #˚dæq≥¢sTT‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|ækÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q &çÄsY&çm |”&û s¡»˙ø±+‘·sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊ø£´sê»´dü$T‹ $ø£˝≤+>∑T\≈£î ø±yê*‡q nedüsê\qT r]à yê]˝À Ä‘·à$XÊ«dü+ ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ 52 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ á ø±s¡´Áø£e÷ìï s¡÷bı+~+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T $$<Ûä XÊK\ <ë«sê nH˚ø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ Hê´j·TkÕ~Ûø±s¡ dü+düú #ÛÓ’s¡àHé, d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® düTes¡ísêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· sê»´+>∑ Á|üø±s¡+ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ düe÷q Vü≤≈£îÿ\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ |ü≥¢ $eø£å #·÷|æq yês¡T •øå±s¡TΩ\e⁄‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ Ç{°e\ »]–q $ø£˝≤+>∑T\ Ä≥\ b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. $ø£˝≤+>∑T\≈£î ùde\T n+~düTÔqï dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\≈£î s¡TD kÂø£s¡´+ ø£*Œ+∫q u≤´+ø˘ n~Ûø±s¡T\≈£î yÓTyÓTT+{À\T n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&çy√ mHé.dü‘·´Hêsêj·TD, md”‡ ø±s=ŒπswüHé Ç&û dæôV≤#Y eTVü‰\øÏåà, s¡+>±sêe⁄, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£&É|ü, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): nb˛˝À Vü‰dæŒ≥˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ ø£&É|ü q> ∑s¡+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Vü‰dæŒ≥˝Ÿ Á|ü‹ì~Û Áoìyêdt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì &Üø£ºsY K©˝Ÿu≤wü q]‡+>¥ Vü≤+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ es¡≈£î •_s¡+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. •_s¡+˝À nb˛˝À Vü‰dæŒ≥˝Ÿ ø±´q‡sY yÓ’<äT´\T &Üø£ºsY s¡|òüTTq+<äHé yÓ’<ä´ ùde\T n+~kÕÔs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫q ø±>± Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ñ∫‘· ø±´q‡sY yÓ’<ä´ •_sê˝À¢ 1400 eT+~øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>±, 300 eT+~øÏ ø±´q‡sY yê´~Û \ø£åD≤\T >∑T]Ô+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ñ∫‘· ø±´q‡sY yÓ’<ä´ •_sêìï s√>∑T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 98663 21464 nH˚ HÓ+ãs¡T˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

e&û¶˝Òì s¡TD≤\ô|’ ne>±Vü≤q ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òüT düuÛÑT´\≈£î »qe] 1 qT+∫ neT\T #˚düTÔqï e&û¶˝Òì s¡TD≤\ô|’ ◊πø|” @|”m+ >∑+>±<ÛäsY Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì ô|<ä›#Ó|üŒ*, ∫qï#Ó|üŒ*, ˝Ò≥|ü˝…¢, bı≥¢<äT]Ô Á>±e÷\˝À dü+|òüT düuÛÑT´\≈£î Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤´+ø£s¡T¢ dü÷∫+∫q >∑&ÉTe⁄˝À>± |üP]Ô ø£+‘·T\T #Ó*¢+∫q yê]øÏ e&û¶ ˝Òì s¡TD+ e]ÔdüTÔ+<äHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì nìï dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T e&û¶˝Òì s¡TD≤\≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T. á neø±XÊìï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT düe÷K´\ n<Ûä´≈£åîsêfi¯ó¢, dü+|òüT düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

15 &çqT+∫ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T •_s¡+ ôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):

ø£&É|ü, õ˝≤¢˝À ñ<√´>±\ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷ùd j·TTer j·TTe ≈£î\T áHÓ\ 15, 16, 17 ‘˚B\˝À »]π> sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ñ<√´>∑ m+|æø£ •_sê\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 15e ‘˚~q ø£&É|ü ø£fi≤πøåÁ‘·+˝À, 16q sêj·T#√{Ï Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À, 17q Ábı<äT›≥÷s¡T Á|üuÛÑT‘·« bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\˝À »]π> sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ ñ<√´>±\ m+|æø£ •_sê\≈£î j·TTer j·TTe≈£î\T Vü‰»s¡T ø±yê\Hêïs¡T.ôd≈£L´]{° >±s¡T¶, ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥sY, f…*ø±\sY‡, e÷¬sÿ{Ï+>¥ ‘·~‘·s¡ ñ<√´>±\≈£î ÄdüøÏÔ>∑\ yês¡T •_s¡+˝À bÕ˝§Zqe#·ÃHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T.

Äj·TTwt ªdæã“+~øÏ |”Ä؇μ neT\T ø£&É|ü, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): C≤rj·T Á>±MTD Äs√>∑´ $TwüHé |ü<∏äø£+ (mHéÄs YôV≤#Ym+) øÏ+<ä Äj·TTwt XÊK˝À ìj·T$T‘·T˝…’q yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düsY‡, ø±+bÂ+&ÉsY‡, qs¡T‡\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ y˚‘·Hê\T ô|+#·T‘·÷ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+<äì @|” Äj·TTwt ø±+bÂ+&ÉsY‡ @mHézñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø |ü‹Ô düTπswt>∑TbÕÔ ˇø£ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á Jz Á|üø±s¡+ yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düs¡¢≈£î s¡÷. 9300 qT+∫ s¡÷. 18000, ø±+bÂ+&És¡¢≈£î s¡÷. 4800 qT+&ç s¡÷. 9200 es¡≈£î, qs¡T‡\≈£î s¡÷. 3900 qT+&ç s¡÷. 6700 es¡≈£î y˚‘·Hê\T ô|]>±j·THêïs¡T. &çôd+ãs¡T qT+&ç á Jz neT\T˝ÀøÏ edüTÔ+<äì, Çø£ô|’ Á|ü‹HÓ\ ñ<√´>∑T\ U≤‘ê˝ÀøÏ »eT nj˚T´˝≤ nk˛dæj˚TwüHé ‘·s¡T|ü⁄q ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î n$Tà‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T:- m¬ø’‡CŸ ÇHé#Ûê]® d”◊ X¯+ø£sY sê»+ù|≥, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): eT<ë´ìï n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î n$Tà‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT ≈£î+{≤eTì sê»+ù|≥ m¬ø’‡CŸ ÇHé#Ûê]® d”◊ X¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. sê»+ù|≥ |ü]~Û˝À 33 eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T, ˇø£ u≤sY ˝…’ôdHé‡ Ç#êÃeTì ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï j·T+<äT 8600 ø±s¡÷ºHé u≤≈£î‡\ eT<ä´+, 3 y˚\ ø±s¡÷ºHé u≤≈£î‡\ ;s¡T neTà&ÉTe⁄‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eT<ä´+ u≤sY˝À‘·|üŒ eT<ä´+ cÕ|ü⁄˝À¢ ‘ê|æ+#·≈£L&É<äì ‘Ó*bÕs¡T. sê»+ù|≥˝À mø£ÿ&Ó’Hê u…˝Ÿº cÕ|ü⁄\T ñqï≥T¢ ‘Ó*dæqf…Æ¢sTT‘˚ 94409 02595 nH˚ HÓ+ãs¡T≈£î bò˛Hé #˚dæ ‘Ó\TbÕ\ì ø√sês¡T.

s¡Vü≤<ë]ì ªeTs¡eTà‘·TÔμ #˚j·T+&ç sê»+ù|≥, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): sê»+ù|≥ eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝Àì kÕ‘·T|ü˝…¢ s√&ÉT¶ qT eTs¡eTà‘·TÔ #˚j·÷\ì Ä ø±\˙ yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. eTTì‡bÕ*{° |ü]~˝Àì kÕ‘·T|ü˝…¢ s√&ÉT¶ ø£+|ü#Ó≥¢ eTj·T+>± e÷]+<äì, yêVü≤Hê\T yÓfi‚¢+<äT≈£î ≈£L&Ü <ë] ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+<äì kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. BìøÏ‘√&ÉT s√&ÉT¶ Á|üø£ÿ\ eTTìŒbÕ*{° yês¡T #Ó‘·ÔqT &É+|t #˚düTÔHêïs¡ì, Bìe\¢ s√&ÉT¶ yÓ+ã&ç uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ø£+|ü⁄ yêdüq ek˛Ô+<äì, á s√&ÉT¶˝À yÓfi‚¢+<äT≈£î mes¡÷ kÕVü≤dæ+#·&É+ ˝Ò<äì kÕúì≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. eTTì‡bÕ*{° n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

M]øÏ ªª#˚j·T÷‘·μμì<ë›+ e÷qdæø£+>± ª$ø£dæ+∫qμ eTqdüT‡\T

ø£&É|ü, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T sêÁw”ºj·T ùdyê dü$T‹ $ø±dt $Vü‰sY e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\ bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑D+>± »]>±sTT. ñ<äj·T+ bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç md”Œ ã+>±¢ MT<äT>± ø±s√ŒπswüHé ø±sê´\j·T+ es¡≈£î ‹]– bÕsƒ¡XÊ\ es¡≈£î ªª$ø£˝≤+>∑‘·«+ eTìwæπø>±ì eTqdüT‡≈£î ø±<äT, #˚sTT #˚sTT ø£\T|ü⁄<ë+ #˚j·T÷‘·ì<ë›+, e÷≈£î •ø£åD Çe«+&ç y˚TeTT Á|ü>∑‹ì kÕ~ÛkÕÔ+μμ nH˚ ìHê<ë\‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± &çÄsY&ç@ |”&ç >√bÕ˝Ÿ, >ös¡e n‹~∏ ¬ø.uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT XÊK @&ç, |æ\¢\qT<˚Δ•+∫ M]øÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T #˚j·T÷‘·ìùdÔ kÕ~Û+#·˝Òì $»j·÷\T mH√ï ñHêïsTT nì Á|üdü+dæ+#ês¡T. Hê‘ê dürwt |æ\¢\≈£î ù|¢≥T¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. XÊ+‘·eTà nH˚ <ë‘· |æ\¢\≈£î $TsƒêsTT\T |ü+∫ô|{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêdt bÕsƒ¡XÊ\ |üs¡´y˚ø£å≈£îsê\T m˝Ÿ.\*‘·eTà, dæã“+~ |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á | ü | ü + #· $ø£ ˝ ≤+>∑ T \ ~H√‘· ‡ e sê´© sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ô|’ Vü≤sê¸rπsø£+! HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+ <ë«sê HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À ô|<ä› m‘·TÔq ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£\>∑qT+&É&É+‘√ õ˝≤¢˝Àì ìs¡T<√´>∑T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. sêÁwüº+˝À 18\ø£å\ eT+~øÏ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#·qqï Á|üuÛÑT‘·« \øå±´ìøÏ #˚s¡Te>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À 51 y˚\ 547 ñ<√´>±\T U≤∞>± ñqï≥T¢ >∑T]+Ô#ês¡T. Ç+<äT˝À 2011-12 >±qT 1,681, 2011 &çôd+ãsY˝À 1,740, 2012 e÷]ÃHê{ÏøÏ 2,147 ñ<√´>±\T Çe«&ÜìøÏ eTTeTàs¡ Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. á HÓ˝≤Ks¡T˝À>±ñ<√´>±\T ø£*Œ+#˚ |ü]ÁX¯eT\qT õ˝≤¢ |ü]ÁX¯eT\ πø+Á<ä+ y˚TH˚»sY eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé >∑T]Ô+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY _. l<ÛäsY≈£î dü+ã+~Û‘· *düTº\qT n+<äCÒXÊs¡T. sêÁwüº+˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì $<Ûä+>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À @sêŒf…Æq Á|ü‘˚´ø£ Äs¡úø£ eT+&É*˝À 21 |ü]ÁX¯eT\T @s¡Œ&ɶ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ÄbÕ∫, πs>±Hé, Áô|’Hé, ˝≤j·÷sY, e÷dtkÕÁ–|t, nuÒø˘, MTHêøÏå, \÷sTTdt, V”≤e÷$T, »+ø√, Á^Hé#Óø˘, Væ≤+<äTkÕÔHé >±¢dt, πød”|”æm˝Ÿ, øÏkÕHéôdCŸŸ, C…yÓTì ÄsTT˝Ÿ , ø£ècÕí|ü≥ï+ ÄsTT˝Ÿ, ø£ècÕí ÄsTT˝Ÿ, dæ+Vü‰|üP], $+>∑+˝À¢ 51 y˚\ 547 ñ<√´>±\T |üP]Ô>± U≤∞>± ñqï≥Tº |ü]ÁX¯eT esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. l\+ø£, Á_≥Hé, »s¡àì, #Ó’Hê, ø=]j·÷, ‘·~‘·s¡ $<˚• ø£+ô|˙\≈£î á |ü]ÁX¯eT˝À¢ yê{≤\T ñ+&É&É+ e\¢ ñ<√´>∑T\≈£î J‘ê\T ≈£L&Ü uÛ≤Ø>± ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. 2005 n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’.mdt. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ø£&É eT+&É\+˝Àì Á|ü‘˚´ø£ Ä]úø£ eT+&É*˝À #Ó’Hê @sêŒ≥T #˚dæq ÄbÕ∫, ã÷≥¢ ‘·j·÷Ø ø£+ô|˙\˝À Ç|üŒ{Ïπø 5 y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\T |üì #˚düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. n˝≤π> Hêj·TT&ÉTù|≥, ∫\¢≈£Ls¡T, eT+&É˝≤˝À¢ì Á|ü‘˚´ø£ Ä]úø£ eT+&É*˝À l\+ø£ <˚X¯+ @sêŒ≥T #˚|æq e÷kÕCŸ kÕÁ–|t ø£+ô|˙\˝À 3y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\T |üì#˚düTÔHêïs¡T. ø±>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À ø=‘·Ô>± 21 u§>∑TZ Ä<∏ë]‘· $<äT´‘Y πø+Á<ë\T @sêŒ≥e⁄‘·T+&É>± yê{Ï˝À ≈£L&Ü eTs√ 50 y˚\ eT+~øÏ ñ<√´>±\T ø£*ŒkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü‘˚´ø£ Ä]úø£ eT+&É*˝À @sêŒf…Æq |ü]ÁX¯eT˝À¢ ;Vü‰sY,

ø£&É|ü, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): s¡M+Á<äq>∑sY˝Àì n˝ŸwæbòÕ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\ |ü⁄qsêyêdü πø+Á<äeTT˝Àì u≤\u≤*ø£\T, ø£fi≤πøåÁ‘·+ e<ä› sê´©ì ÁbÕs¡+_Û+∫q eHé{ÖHé d”◊ cÂø£‘Yn© #˚‘·T\MT<äT>± sê´©ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ ñ|üHê´düeTT˝À Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e s√E kÕeT÷Væ≤ø£+>± Ç+‘· eT+~ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑TqT #·÷&É≥+. Ms¡T ≈£L&Ü düe÷»+˝À eTq‘√ ø£*dæ q&Ée>∑\eTT nì sê´©˝À ìs¡÷|ædüTÔHêïs¡T. Hê≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~. á dü+<äs¡“+>± Hê e´øÏÔ >∑‘·+>± ø±˙, &çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ ‘·s¡|òü⁄q ø±˙ mfi¯fl y˚fi¯\ e÷ düVü≤ø±s¡+ M]øÏ ñ+≥T+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ d”◊ ‘·q dæã“+~ |æ\¢\‘√ ø£*dæ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´© eHé{ÖHé dü]ÿ˝Ÿ qT+&ç >√≈£î˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ, ø£ècÕí dü]ÿ˝Ÿ, 7s√&ÉT¢, bÕ‘·ãkÕº+&ÉT MT<äT>± ªªeTeTTà >∑T]Ô+#·+&ç, ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷&Éø£+&ç e÷≈£î ø±e\dæ+~ kÕqTuÛÑ÷‹ø±<äT. MTs¡T e÷‘√ ø£\dæq&Ée+&çμμ nH˚ ìHê<ë\‘√ sê´© s¡M+Á<äq>∑sY qT+&ç |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ëìøÏ #˚]+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n˝ŸwæbòÕ e´ekÕú|ü≈£î\T mdtm+&û s¡|ò”, Á|æì‡bÕ˝Ÿ kÕ_s¡T˙ïkÕ, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, &Üø£ºs¡T¢, <∏Ós¡|ædüTº\T, |ü*¢\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

15es¡&çôd+ãsY ≈£î @◊{Ï {Ï dü|æ¢yÓT+≥Ø |ò”E >∑&ÉTe⁄ bı&É–+|ü⁄ 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):

u…+>±˝Ÿ, eTVü‰sêÁwüº, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, |ü+C≤uŸ, Vü≤sê´q ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q j·TTe≈£î\≈£î ñ<√´>±\T ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. kÕúì≈£î\≈£î neø±XÊ\T ø£*Œ#·&É+ ˝Ò<äì $eTs¡Ù\T edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À n|üŒ{Ï ø£˝…ø£ºsY ¬ø.sê+>√bÕ˝Ÿ H˚‘·è‘·«+˝À $$<Ûä eè‘·TÔ˝À¢ kÕúìø£ j·TTe‘·≈£î •ø£åD Ç#˚Ã+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T nìï Ks¡TÃ\T uÛÑ]+∫ •ø£åD≤ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæ+~. Bìe\¢ ãj·T≥ ÁbÕ+‘ê\ e´≈£îÔ\T Çø£ÿ&ç ñ<√´>±\T #˚j·T˙j·T≈£î+&Ü kÕúìø£ j·TTe≈£î\πø neø±X¯+ ø£\Œ+#·&ÜìøÏ M˝…’+<äì Á|üdüTÔ‘· õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _. l<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. á |ü]ÁX¯eT˝À m\Áø°ºwüHé, |òæ≥ºs¡T¢, ≥s¡ïs¡T¢ ‘·~‘·s¡ kÕ+πø‹ø£ eè‘·TÔ\T neø±X¯+ ñ+&É&É+ e\¢ ◊{°◊, bÕ*f…øÏïø˘ #·~$qyê]πø neø±XÊ\T ø£*ŒdüTÔHêïeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À $»j·Te+‘·+>± |üì#˚düTÔ+~.

ø£&É|ü, 2012 »qe], |òæÁãe] ˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT @◊{Ï{Ï dü|æ¢yÓT+≥Ø |üØø£å\≈£î |ò”E #Ó*¢+#·T≥≈£î >∑&ÉTe⁄ áHÓ\ 15‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î bı&ç–+#·ã&çq~. n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ &çôd+ãsY 20e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î bı&ç–+#·ã&çq~. ◊{°◊ Áô|’y˚≥T>± ø£≥º<ä\∫q yê]øÏ ≈£L&Ü ô|’q ‘Ó*dæq ‘˚B\˝À |ò”E #Ó*¢+#·e˝…qT. Áô|’y˚≥T>± ◊{°◊ Áyêj·TT nuÛÑ´s¡Tú\T H˚s¡T>± Á|üuÛÑT‘·« ◊{°◊ (yÓTÆHê]{°) q+<äT n|æ¢πøwüqT¢ s¡÷.10 #Ó*¢+∫ bı+<äe#·TÃqT. ø±e⁄q õ˝≤¢˝Àì ◊{°◊ ô|òsTT˝Ÿ nsTTq nuÛÑ´s¡Tú\T düø±\+˝À |ò”E\qT yês¡T #·~$q >∑es¡ïyÓT+≥T ◊{°◊ / @◊{Ï{Ï\≈£î Vü‰»¬s’q Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ õsêø˘‡ »‘·|üs¡#·e˝…qì Á|ædæ‡bÕ˝Ÿ düuÛ≤|ü‹ ‘Ó*bÕs¡T.

‘·–Zq ª<Ûäs¡‘√ uÀs¡TeT+≥Tqïμ ¬s’‘·qï yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, &çôd+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ≥yÓ÷{≤ <Ûäs¡\T ˇø£ÿkÕ]>± |ü&çb˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T \uÀ~uÀ eT+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ e÷¬sÿ{Ÿ_– 30øÏ˝À\ ≥yÓ÷{≤ u≤≈£î‡ s¡÷.70 e÷Á‘·y˚T |ü\T≈£î‘·T+&É&É+‘√ –≥Tºu≤≥T ø±e&É+ ˝Ò<äì B+‘√ ‘êeTT ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\T ø±<äTø£<ë ≈£L© πs≥T¢ sêe&É+ ˝Ò<äì yêb˛‘·THêïs¡T. yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ÁbÕ+‘·+˝À düTe÷s¡T 5y˚\ mø£sê˝À¢ ≥yÓ÷{≤ |ü+≥qT kÕ>∑T #˚XÊs¡T. mø£sê ˇø£{ÏøÏ s¡÷.25y˚\ es¡≈£î Ks¡Tà #˚dæq≥T¢ ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ≥yÓ÷{≤≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.


;õ+>¥˝À |üdæ&ç kÕ~Û+#·&Üìï eTs¡∫b˛j·÷ #Ó’Hê ˇ*+|æø˘‡˝À |üdæ&ç |ü‘·ø£+ kÕ~Û+#·&Üìï eTs¡∫b˛j·÷qT. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘êìøÏ \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ô|’ e÷Á‘·y˚T <äèwæºô|{≤ºqì uÛ≤s¡‘· kÕºsY wüO≥sY n_Ûqyé _+Á<ë nHêï&ÉT. 2008e dü+e‘·‡sêìøÏ #Ó’Hê sê»<Ûëì ;õ+>¥˝À »]–q ˇ*+|æø˘ wüO{Ï+>¥ b˛{°˝À¢ |üdæ&ç kÕ~Û+∫, uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ eT+∫ù|s¡T dü+bÕ~+∫ô|{Ϻq _+Á<ë, Á|üdüTÔ‘·+ \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ô|’ ø£H˚ïXÊ&ÉT. ;õ+>¥ ˇ*+|æø˘‡ e´øÏÔ>∑‘· $uÛ≤>∑+˝À |üdæ&ç kÕ~Û+∫q ‘=*uÛ≤s¡rj·TT&ç>± ]ø±s¡T¶\¬øøÏÿq _+Á<ë, \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝À sêDÏ+#·&Éy˚T \ø£å´eTHêï&ÉT. >∑‘·+˝À |üdæ&ç kÕ~Û+#·&Üìï eTs¡∫b˛j·÷qT.Á|üdüTÔ‘êìøÏ \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ b˛{°˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ô|’ <äèwæº kÕ]+#êqì #ÓbÕŒ&ÉT. Ç+ø± |ü‘·ø±\T kÕ~Û+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ ñHêïqT. Ä ø£\qT kÕø±s¡+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ Á|üj·T‹ïkÕÔqì _+Á<ë ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~yês¡+ 4 &çôd+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

9 ôV’≤<äsêu≤<é

sê»kÕú H é sêj· T ˝Ÿ ‡ ¬ ø ô | º H é > ± ª~ yê˝Ÿ μ |òæ{ŸHÓdt |ü≥¢ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæq »V”≤sY nõ‘Yn>±s¡ÿsY≈£î e‘êÔdüT |ü*øÏ $yê<ë˝À¢ møÏÿq {°$T+&çj·÷ ù|düsY »V”≤sYU≤Hé ‘·q |òæ{ŸHÓdt |ü≥¢ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. ‘·q |òæ{ŸHÓdt |ü≥¢ dü+‘√wü+>± ñ+<äì ‘Ó*bÕ&ÉT. ª >±j·T+ qT+∫ |üP]Ô>± ø√\T≈£îqïqT. Á|üdüTÔ‘êìøÏ |òæ{ŸHÓdt |ü≥¢ m˝≤+{Ï düeTdü´\T˝Òeì, nsTT‘˚ ‘·q Ä≥rs¡TqT e÷Á‘·+ yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·Tø√yê*μ nì »V”≤sY ‘Ó*bÕ&ÉT. p˝…’˝À »V”≤sY Ä&çq ∫e] e÷´#Y˝À 52|üs¡T>∑T\≈£î Hê\T>∑T $¬ø≥T¢ |ü&É>={≤º&ÉT. nsTT‘˚ >±j·÷ìøÏ >∑T¬s’q »V”≤sY |üP]Ô>± |òæ{ŸHÓdt kÕ~Û+#ê&ÉT. s¡+J˝À¢ BÛ≥T>± sêDÏ+#·&É+ <ë«sê ÄÁùdº*j·÷ ≥÷sY≈£î m+|æø£ #˚ùd+<äT≈£î ôd’‘·+ ôd˝…ø£ºs¡T¢ düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á H˚|ü<∏ä´+˝À |òæ{ŸHÓdtô|’ »V”≤sY düŒ+~dü÷Ô...|òæ{ŸHÓdtô|’ m˝≤+{Ï düeTdü´\T ˝ÒeHêï&ÉT. eTT+u…’ ‘·s¡T|ü⁄q s¡+J Ä&ÉT‘·Tqï ‘êqT kÂsêh‘√ »]π> e÷´#Y˝À yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#ê\ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒ&ÉT.

yÓTÆ<ëq+˝À n\dü≥ ˝Ò≈£î+&Ü 22zes¡¢≈£î ã+‘·T˝Òj·T>∑\T>∑T‘·THêïqì ‘Ó*bÕ&ÉT. n>±s¡ÿsYô|’ yê´K´\T: »V”≤sYU≤Hé≈£î c˛ø±CŸ H√{°düT\T ˇ]kÕ‡˝À »]–q s¡+J e÷´#Y˝À eTT+u…’ »≥Tº qT+∫ ‘·qqT ‘·|æŒ+∫q ‘·sê«‘· nõ‘Y n>±s¡ÿsY ø£≥ø˘ qT+∫ eTT+u…’ e#˚Ãj·T&Üìï, Ä ‘·sê«‘· »V”≤sYU≤Hé ‘·q {°yéTy˚T{Ÿ nsTTq n>±s¡ÿsYqT düeT]Δdü÷Ô y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&É{≤ìï eTT+u…’ ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé d”]j·Tdt>± rdüT≈£îqï≥T¢ ø£ì|ædüTÔ+~. n+<äTπø »≥Tº ø£≥ø˘ qT+∫ eTT+u…’ #˚s¡T≈£îqï ‘·ø£åD+ nk˛dæj˚TwüHé »≥Tº y˚TH˚»sY lø±+‘Y {Ï–¶ì á dü+|òüT≥qô|’ ˇø£ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì Ä<˚•+∫+~. nsTTq ìy˚~ø£ düeT]Œ+#·>±H˚ nk˛dæj˚TwüHé n>±s¡ÿsY≈£î eTT+u…’ »≥Tº N|òt ôd˝…ø£ºsY $T*+<é ¬sπ>qT, ø√#Y düT\ø£åàHé ≈£î\ø£]í\qT $eT]Ù+∫q »V”≤sYU≤Hé≈£î c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø#˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ nk˛dæj˚TwüHé rdüT≈£îH˚ á #·s¡´ ø±s¡D+>± n>±s¡ÿsY á HÓ\ 6 qT+∫ kÂsêh‘√ »]π> e÷´#Y≈£î ≈£L&Ü m+|æø£j˚T´ neø±XÊ\T ˝ÒqfÒº nsTT+~. m+<äTø£+fÒ á e÷´#Y ø√dü+ eTT+u…’ »≥TºqT m+|æø£ #˚j·TqTHêïs¡T.

&˚$dtø£|t: Hê<ä˝Ÿ, ô|òÁs¡sY\ ¬>\T|ü⁄ ˇ*+|æø˘‡ &ÉãT˝Ÿ‡ f…Æ{Ï˝Ÿ‡ô|’ ø£H˚ïdæq $*j·TyéT‡ dædüºsY‡ 2`0‘√ ôdŒsTTHé Ä~Ûø£´+ &˚$dtø£|t ô|ò’q˝À¢ ôdŒsTTHé 2`0‘˚&Ü‘√ Ä~Ûø£´+˝À ì*∫+~. ôdŒsTTHéãT˝Ÿ s¡ô|ò˝ŸHê<ä˝Ÿ, &˚$&éô|òÁs¡sY\T ‘·eT ‘·eT Á|ü‘·´s¡TΔ\ô|’ BÛ≥T>± sêDÏ+∫ ¬>\Tbı+<ä&É+ <ë«sê ôdŒsTTHé Ä~Ûø£´‘· kÕ~Û+∫+~. EyêHé yÓ÷Hêø√‘√ »]–q e÷´#Y˝À s¡ô|ò˝ŸHê<ä˝Ÿ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+‘√ bÕ≥T &˚$&éô|òÁs¡sY EyêHé e÷]ºHé &Ó˝Ÿb˛Á{ÀqT eT{Ϻø£]|æ+#·&É+‘√ ôdŒsTTHé 2`0Ä~Ûø£´+‘√ ì*∫+~. 26e sê´+ø£sY yÓTTHêø√‘√ »]–q e÷´#Y˝À Hê<ä˝Ÿ 6`2, 6`7, 3`6, 6`4, 6`3bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ &Ó˝Ÿb˛Á{ÀqT eT{Ϻø£]|æ+#ê&ÉT. <ë<ë|ü⁄ ◊<äT>∑+≥\bÕ≥T kÕ–q áb˛s¡T˝À &˚$&éô|òÁs¡sY $CÒ‘·>± ì*#ê&ÉT.

‘=*f…düTº˝À |ü≥Tº_–+∫q ÄÁùdº*j·÷

e#˚à @&Ü~ \+&ÉHé˝À »s¡T>∑qTqï ˇ*+|æø˘ b˛{°˝À¢ &ÉãT˝Ÿ‡ f…Æ{Ï˝Ÿ HÓπ>Z ~X¯>± $*j·TyéT dædüºsY‡ ÁbÕø°ºdt #˚düTÔHêïs¡T. y˚dü$˝À »s¡T>∑qTqï ˇ*+|æø˘ b˛{°˝À¢ BÛ≥T>± sêDÏ+#ê\ì $*j·TyéT k˛<äØeTDT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. 2000dæ&ûï, 2008 ;õ+>¥ ‘·s¡Vü‰˝À ˇ*+|æø˘‡˝Àq÷ |üdæ&ç kÕ~Û+#·&Éy˚T \ø£å´eTì ôd¬sHê $*j·TyéT‡ ‘Ó*|æ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À &çô|+&ç+>¥ #Ûê+|æj·THé>± ì\Tyê\ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ôd¬sHê $*j·TyéT‡ yÓ\¢&ç+∫+~. ˇ*+|æø˘‡˝À yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#˚+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ Á|üj·T‹ïkÕÔqì ‘Ó*|æ+~.

es¡˝Ÿ¶ #Ûê+|æj·THé ôdMTdt˝À |ü+ø£CŸ n<ë«˙, #êyê¢ W{Ÿ es¡˝Ÿ¶ #Ûê+|æj·THé dü÷ïø£sY ôdMTô|ò’q˝À¢ |ü+ø£CŸ n<ë«˙, ø£eT˝Ÿ#êyê¢\ b˛s¡T eTT–dæ+~. {°H˚CŸ düH˚‡wüHé VüQùd‡Hé eô|òjYT(ÇsêHé) #êyê¢qT 7`2‘˚&Ü‘√ eT{Ϻø£]|æ+#·>±, ©yêø£sY n<ë«˙ì 7`1‘˚&Ü‘√ z&ç+#ê&ÉT. Ä<ä´+‘·+ Á|ü‘·´s¡TΔ\ô|’ b˛sê&çq #êyê¢, n<ë«˙\T ˇø£ <äX¯˝À #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊs¡T. Á|ü‘·´s¡TΔ\ cÕ≥¢≈£î BÛ≥T>± sêDÏ+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. ‘·<ë«sê ôdMTô|ò’q˝À¢ z&çq #êyê¢, n<ë«˙\T á {ÀØïqT+∫ ìÁwüÿ$T+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± n<ë«˙ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷... ôdMTdt˝À \_Û+∫q neø±XÊ\qT n+~|ü⁄#·TÃø√˝Òø£b˛j·÷qHêï&ÉT. Á|ü‘·´]Δ qT+∫ >∑{Ϻb˛{° m<äTs¡Tø±e&É+ <ë«sê BÛ≥T>± sêDÏ+∫Hê |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+<äì n<ë«˙ e÷´#Y nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ #ÓbÕŒ&ÉT.

_õHÓdt ˝≤uÛ≤\‘√ <ä÷düT≈£îb˛qTqï kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ Áu≤&é Vü≤&çHé (80) ˙’¡}qs˜©±s i: ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ª][ «¡LRiVgRiVª][©´sı Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W xms»Ì¡V’¡gjiLi¿¡Liμj∂. 3 ≠sZNP»˝¡ ©´suÌy¨sNTP 154 xmsLRiVgRiVá J™´sL`i\Æ©s…fi r°‰L`iª][ ™´sVW≤][L][«¡Ÿ B¨sıLig`i= N]©´srygjiLi¿¡©´s A{qs£qs NS}qsxms…”¡ZNP[ FyLi…”¡Lig`i ≠sZNP…fi N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. 12 Fn°L˝Riª][ 78 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs©´s FyLi…”¡Lig`i ©yáVg][ ≠sZNP…figS Æ™s©´sVμj∂LjigS≤R∂V. @LiVVæªΩ[ N˝SL`i‰, x§¶¶¶{qs= Hμ][≠sZNP…fiNRPV 60 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂Li øyLRiV. ªRΩLS*ªRΩ x§¶¶¶{qs= K\¤…¡©y... x§¶¶¶≤ÔT∂©±sª][ NRP÷¡zqs©´s N˝SL`i‰ A{qs£qs r°‰L`i 300 μy…”¡Liøy≤R∂V. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. AL][≠sZNP…fiNRPV x§¶¶¶≤ÔT∂©±s, N˝SL`i‰ 108 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. N˝SL`i‰ 19 Fn°L˝RiV, INRP zqsNRP=L`iª][ 139 LRi©±s= ¬ø¡[zqs K»¡∏R∂W˘≤R∂V. NS}qsxms…”¡ZNP[ zqsÆ≤∂Õfi, Fy…”¡©±sxqs©±s NRPW≤y K»¡™´s≤R∂Liª][ A{qs£qs B¨sıLig`i= ™´sVVgRiVxqsVÚLi μR∂¨szmsLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ x§¶¶¶≤ÔT∂©±s, rÌyL`i‰ μ≥y…”¡gS A≤T∂ ª]≠sV¯μ][ ≠sZNP…fiNRPV 44 xmsLRiVgRiVá FyLÌRi©´sL`iztsQ£ms Æ©sáN]áˆ≤R∂Liª][ A{qs£qs r°‰L`i 400 xmsLRiVgRiVáV μy…”¡Liμj∂. x§¶¶¶≤ÔT∂©±s 80 xmsLRiVgRiVáNRPV K»¡∏R∂W˘≤R∂V. μk∂Liª][ A}qÌs˚÷¡∏R∂W B¨sıLig`i=NRPV 427 xmsLRiVgRiVá μR∂gÊRiLRi ™´sVVgjizqsLiμj∂. ªRΩμy*LS 132 xmsLRiVgRiVá ª]÷¡ B¨sıLig`i= Aμ≥j∂NRP˘Li μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. rÌyL`i‰ 32 LRi©±s=ª][ ©y…›…figS ¨s÷¡øy≤R∂V. NTP≠ds£qs À›Ã¡L˝RiÕ‹[ ™´sWLÌji©±s 3, Æ™s…‹[Lki 2, r¢¥k∂ 2 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤][ B¨sıLig`i= ALRiLi’≥¡Li¿¡©´s ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`NRPV Aμj∂Õ‹[Æ©s[ FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. J|ms©´sL`i Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV INRP xmsLRiVgRiVZNP[ |ms≠s÷¡∏R∂V©±s ¬ø¡[LRiVNRPV©yı≤R∂V. μk∂Liª][ A»¡™´sVVgji}qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ≠sZNP…fi N][Õ‹[ˆLiVV 10 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRiVzmsÚÕfi 7, ˙¤À¡[£qsÆ™sÕfi xmsLRiVgRiV¤Õ¡[≠dsV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ˙NUP«¡ŸÕ‹[ D©yıLRiV.

yÓTÆU…˝Ÿ ø±¢¢sYÿ (139)

n+‘·sê®rj·T Ä]úø£ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\qT m<äTs=ÿqï uÛ≤s¡‘· kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ e#˚à @&Ü~˝À ˝≤uÛ≤\‘√ eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛qTHêïsTT. 2012˝À ôdHÓ‡ø˘‡ <ë<ë|ü⁄ 16 XÊ‘·+ y˚Ts¡ ô|s¡>∑&ÜìøÏ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì Á|ü|ü+#· ÇHÓ«dtº u≤´+øÏ+>¥ ~>∑Z»+ yÓ÷sêZHé kÕº˙¢ n+#·Hê y˚k˛Ô+~. eè~›˝À eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛j˚T neø±X¯+ ñHêï e÷¬sÿ{À¢ ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\ qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√e&É+ ø£wüº‘·s¡eTì dü+düú $&ÉT<ä\ #˚dæq ìy˚~ø£˝À yÓ\¢&ç+∫+~. ø±>± e#˚à &çôd+ãsY Hê{ÏøÏ ôdHÓ‡ø˘‡ 18741bÕsTT+≥¢ kÕúsTT˝À ñ+&É{≤ìøÏ neø±X¯+ ñ+<äì, Ç~ Á|üdüTÔ‘· ôdHÓ‡ø˘‡ kÕúsTT‘√ b˛*Ñ˚ 16XÊ‘·+ n~Ûø£eTì $e]+∫+~. á @&Ü~˝À n~Ûø£+>± ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\qT #·$#·÷dæq ôdHÓ‡ø˘‡ 19XÊ‘·+ qcÕº\qT eT÷≥>∑≥Tº≈£î+~. &çôd+ãsY 2 Hê{ÏøÏ \~ 16846.83bÕsTT+≥¢ e<ä› eTT–dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n˝≤π> 2008 »qe] 10q ôdHÓ‡ø˘‡ #·]Á‘ê‘·àø£ kÕúsTT 21206.77bÕsTT+≥¢qT qyÓ÷<äT #·düT≈£î+~. á kÕúsTT qT+∫ 22 XÊ‘·+ |ü‘·q+˝À ôdHÓ‡ø˘‡ ø£<ä˝≤&ÉT‘√+~. ø±>± Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îH˚ ìs¡íj·÷\T, Á<äy√´\“D+ ~– eùdÔ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì $e]+∫+~. nsTT‘˚ n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚XÊ˝À¢ HÓ\ø=qï nì•Ã‹ e÷¬sÿ{Ÿ rs¡TqT eT]+‘· <Óã“rùd neø±XÊ\÷ ˝Òø£b˛˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+∫+~. Áø£ø£eT+>± ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“D+, Á<äy√´\“D+ ~–eùdÔ kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ qcÕº\ }_˝À+∫ ãj·T≥|ü&˚ ÄkÕÿs¡+ ñ+~ n˝≤π> Á<äy√´\“D+ ‘·>∑TZ<ä\ e\¢ ÄsY;◊ ø£]ƒq $<ÛëHêìøÏ dü«dæÔ |ü*πø neø±X¯+ ñ+~. e´edüú˝ÀøÏ q>∑<äT düs¡|òüsêqT ô|+#˚+<äT≈£î d”ÄsYÄsYqT ‘·–Z+#·&É+‘√ bÕ≥T e&û¶πs≥¢˝À ø√‘· $~Û+#·&ÜìøÏ nkÕÿs¡+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*|æ+~. eT<Ûä´ ÁbÕ#·´<˚XÊ˝À¢ HÓ\ø=qï nì•Ã‹ Á|üuÛ≤e+ #·eTTs¡T <Ûäs¡\ô|’ neø±X¯+ ñqï+<äTq <ëì Á|üuÛ≤e+ <˚oj·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥¢ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+ <äì yÓ÷sêZHé ‘Ó*|æ+~. n˝≤π>, |æ+#Û·Hé ì<ÛäT˝À¢øÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT ÄVü‰«ì+#·&É+, ]f…Æ˝Ÿs¡+>∑+˝ÀøÏ ≈£L&Ü ÄVü‰«ì+#·&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ïπø πø+Á<äeT+Á‹ eT+&É* ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä y˚j·T&É+ ‘√ bÕ≥T $<äT´‘Y #êØ®\ dües¡D e+{Ï $wüj·÷˝À m|òt&û◊\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤] düTÔqï rs¡T e÷¬sÿ≥¢≈£î nqT≈£L\+>± ñ+≥T+<äì ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ uÛ≤s¡‘· $‘·Ô˝À≥TqT ‘·–Z+#· &ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·ø£b˛e&É+‘√ Ç~ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À e÷¬sÿ≥¢≈£î Çã“+~ ø£s¡+>± e÷πs neø±X¯+ ñ+<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. dü+øå√uÛÑ |ü]dæú‘·T \˝À $‘·Ô ˝À≥T Ç+ø± ô|]– e÷¬sÿ{Ÿ≈£î Á|ü‹≈£L\+>± e÷πs Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.

z≥$T ~X¯>± ã+>±¢<˚XŸ

26 ô|’dü\T ô|]–q s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te

MTsY|üPsY: ã+>±¢<˚XŸ, bÕøÏkÕúHé\ eT<ä´ »s¡T>∑‘·Tqï ¬s+&√eH˚¶˝À ã+>±¢ z≥$T~X¯>± <ä÷düT≈£îb˛‘·T+~. {≤dt ¬>*∫ u≤´{Ï+>¥ rdüT≈£îqï bÕø˘ ìØí‘· 50zes¡¢˝À 7$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 262|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. ñÁe÷Hé Äø£à˝Ÿ(59) eTVü≤à<é Vü≤|ò”CŸ(32), j·T÷ìdtU≤Hé(37) $TkÕ“e⁄˝ŸVü≤ø˘(37), ÄÁ|òæ~(47) sêDÏ+#ês¡T. nq+‘·+s¡ 263|üs¡T>∑T\ $»j·T\ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q ã+>±¢ 19|üs¡T>∑T\πø ø°\ø£yÓTÆq 4$¬ø≥¢qT ø√˝ÀŒsTT+~. Çìï+>¥‡ ‘=*zes¡¢˝ÀH˚ bÕø˘ uÖ\s¡T¢ eTVü≤à<é Vü≤|ò”CŸ, ñeTsY>∑T˝Ÿ\T #Ó] s¡+&ÉT $¬ø≥T¢ H˚\≈£L\Ã&É+‘√ ã+>±¢ ø√\Tø√˝Òì dæú‹øÏ #˚s¡T≈£î+~. Ä ‘·sê«‘· Áø°»¢zøÏ e∫Ãq cÕøÏãT˝ŸVü≤düHé, Hêd”sYVüQùd‡Hé\T HÓeTà~>± |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#·&É+‘√ |üs¡T>∑T\ y˚>∑+ eT+<ä–+∫+~.B+‘√ ã+>±¢<˚XŸ ¬s+&√eH˚¶˝À ≈£L&Ü z≥$Tì ~X¯>± yÓfi¯ó‘·T+~. ø£{Ïyês¡Ô\+<˚dü]øÏ 4$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 37zes¡¢˝À 104|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~.

j·T÷s√CÀHé dü+øå√uÛÑ+ ìyês¡D≈£î u≤´+≈£î\T eTT+<äT≈£î sêe&É+, n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ≥¢˝À &Ü\sY≈£î &çe÷+&é ‘·>∑Z&É+‘√ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te dü«\Œ+>± ô|]–+~. s¡÷bÕsTT $\Te 26 ô|’dü\T ô|]– s¡÷. 51.20øÏ #˚]+~. B+‘√ Hê\T>∑T yêsê\ >∑]wüº kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. |òü*‘·+>± kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ uÛ≤Ø>± |ü⁄+Eø√e&É+‘√ s¡÷bÕsTT $\Te |ü⁄+E≈£î+<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. s¡÷bÕsTT $\Te ô|s¡>∑&É+‘√ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ e÷¬sÿ{À¢øÏ m|t◊}◊\T uÛ≤Ø>± e∫à |ü&ÉT‘·THêïsTT. kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ yêsê+‘·+˝À m|òt◊◊\T 201.97 $T*j·THé &Üs¡¢≈£î #˚sêsTT. ø±>± ]»s¡T« u≤´+≈£î &Ü\sY $\Te s¡÷.51.35>± ìs¡ísTT+∫+~. nsTT‘˚ n+‘·sê®rj·T+>± s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te ø±düÔ ô|s¡>∑&É+‘√ <˚oj·T ~>∑TeT‹<ës¡T\≈£î }s¡≥ ø£*–k˛Ô+~.

Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY ©>¥ »≥Tº sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡≈£î yÓ≥s¡Hé uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTHé sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&é ¬øô|ºHé>± e´eVü≤]+#·qTHêï&ÉT. ÄÁùdº*j·THé dæŒHé ˝…C…+&é ùwHéyêsYï kÕúq+˝À sêVüQ˝ŸÁ<ä$&é≈£î Hêj·Tø£‘·« |ü>±Z\T n|üŒ–+∫q≥T¢ »≥Tº j·÷»e÷q´+ X¯ìyês¡+ Á|üø£{Ï+∫+~. ‘·<ë«sê ◊|”m˝Ÿ d”»Hé˝À ã]˝ÀøÏ ~π> sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ »≥Tº≈£î ª~ yê˝Ÿμ Á<ä$&é ¬øô|º˙‡ eVæ≤kÕÔ&ÉT. sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡≈£î ¬øô|ºHé>± m+|æ¬ø’q Á<ä$&é≈£î Ä »≥Tº düVü≤ j·T»e÷ì u≤©e⁄&é ‘ês¡ •˝≤ŒXË{Ϻ {Ï«≥ºsY <ë«sê X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+ø± sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡≈£î Á<ä$&é ¬øô|º˙‡>± e´eVü≤]+#·qTqï≥T¢ ÄyÓT {Ï«≥ºsY˝À b˛dtº #˚dæ+~. ø±>±, ◊|”m˝Ÿ ◊<√d”»Hé`2012 @Á|æ˝Ÿ Hê\T>√ ‘˚B qT+∫ y˚T 27e ‘˚B es¡≈£î »s¡T>∑qT+~. 38@fi¯¢ sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&é sêj·T˝Ÿ #Ûê˝…+»sY‡ u…+>∑fi¯Ss¡T‘√ ◊|”m˝Ÿ ¬øØsY ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. ◊|”m˝Ÿ Hê\T>√ d”»Hé≈£î eTT+<äT sêVüQ˝Ÿ 5\ø£å\ &Ü\s¡¢≈£î ø=qT>√\T #˚dæ+~, ø±>±, >∑‘· y˚T HÓ\ qT+∫ sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ ¬øô|ºHé ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ø=qkÕ>∑T‘·T+~.

ÄÁcÕ|òt uÛ≤s¡‘Y |üs¡´≥q≈£î bÕø˘ Á|üuÛÑT‘·«+ Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Õÿx§¶‹[L`i : À≥ÿLRiª`Ωª][ ˙NTPZNP…fi xqsLi ¡Liμ≥yáV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VN][™yá¨s Dªy=x§¶¶¶LigS FsμR∂VLRiVøR¡Wr°Ú©´sı FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV N]ªRΩÚ \¬ø≥¡LRi¯©±s «ÿNS @˙uy£mns ˙xms∏R∂VªyıáNRPV ™´sVμ≥ÙR∂ªRΩV á’≥¡r°ÚLiμj∂. ’d¡{qs{qsHª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´s N][xqsLi zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soª][©´sı @˙uy£mnsNRPV FyN`P ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩ≠sV¿¡ËLiμj∂. ™´sVVLi\¤À¡ μy≤R∂Vá ªRΩLS*ªRΩ À≥ÿLRiª`Ω, FyN`P Æμ∂[aSáV \Æμ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Liμ≥yáV xmspLjiÚgS Æμ∂ ¡˜ ºΩ©yıLiVV. BLRiV Æμ∂[aSá ˙NTPZNP…fi «¡»˝¡V ™´sW˘ø`¡Ã¡V A≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ FyN`P À‹[L`Ôi \¬ø≥¡LRi¯©±sgS B…‘¡™´s¤Õ¡[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s «ÿNS @˙uy£mns μk∂¨s\|msÆ©s[ ˙xmsμ≥y©´sLigS μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ Æ™s[gRiLigS lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá ˙NTPZNP…fi xqsLi ¡Liμ≥yáV Æ™sVLRiVgRiπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´s¬ø¡[Ë xmsμj∂L][«¡ŸÕ˝‹[ A∏R∂V©´s À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´sNRPV LS©´sV©yıLRiV. μk∂¨sNTP FyN`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW≤y ˙gki©±szqsgRiıÕfi B¿¡ËLiμj∂. C »¡WL`iÕ‹[ @˙uy£mns ’d¡{qs{qsH |msμÙR∂áª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ FyN`P «¡»Ì¡V »¡WL`iª][ Fy»¡V, À≥ÿLRiª`Ω©´sV FyN`P LRi™´sV¯¨s N][LRi©´sV©yıLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ @μj∂ NRPVμR∂LRiNRPF°LiVV©y... ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRPÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω, FyN`P zqsLki£qs ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ’d¡{qs{qsHNTP ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[ryÚLRiV. H{qs{qs xmnsQp˘øR¡L`i »¡WL`i ˙F°˙gS™±sV ˙xmsNSLRiLi ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ ™´sWLjiËcG˙zmsÕfiÕ‹[ FyNTPrÛy©±s À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´sNRPV LS™y÷¡= DLiμj∂. C »¡WL`iÕ‹[ A «¡»Ì¡V ™´sVW≤R∂V ¤…¡xqÌsVáV , HμR∂V ™´sÆ©Ôs[áV A≤R∂VªRΩVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ μk∂¨sNTP BLRiV Æμ∂[aSá ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV @LigkiNRPLjiLiøy÷¡= DLiμj∂. FyN`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @LigkiNRPLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRP™´sVV©yı... À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μk∂¨s\|ms BLiNS ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. INRPÆ™s[Œœ¡ ’d¡{qs{qsH AxqsNTPÚ øR¡WzmsæªΩ[... ™yLRiV FyN`P À‹[L`Ôi ≠s©´sºΩ¨s ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[}qs @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso À≥ÿLRiª`Ω «¡»Ì¡V FyN`PNRPV LSNRPF°LiVV©y.... ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRP\|ms AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ªRΩ™´sVNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨ds @˙uy£mns ¬ø¡FyˆLRiV. À≥ÿLRiª`Ω, FyN`P ˙NTPZNP…fi xqsLi ¡Liμ≥yáV Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sVNRPV ™´sVV≈¡˘™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ FyN`PÕ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi xmso©´sLSgRi™´sV©y¨sNTP NRPW≤y @˙uy£mns ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. 2009Õ‹[ $áLiNRP «¡»Ì¡V\|ms D˙gRi™yμR∂Vá μy≤T∂ «¡Ljigji©´s ªRΩLS*ªRΩ H{qs{qs @NRP‰≤R∂ ˙NTPZNP…fi ™´sW˘ø`¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ øyÕÿ «¡»˝¡V FyN`P Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV xqsV™´sVV≈¡LigS ¤Õ¡[™´so. μk∂Liª][ ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRPgS μR∂VÀÿ∏∫∂V¨s FsLiøR¡VNRPV©´sı FyNTPrÛy©±s @NRP‰Æ≤∂[ zqsLki£qsáV A≤R∂Vª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ |qsNRPW˘Lji…‘¡ xmsLRiLigS ªRΩ™´sV GLSˆ»˝¡©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV H{qs{qs ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyN`P©´sV xqsLiμR∂Lji+Liøyá¨s B…‘¡™´s¤Õ¡[ zmszqs’d¡ ¿d¡£mns H{qs{qs¨s N][LSLRiV.

]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&û◊\‘√ ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T eT©º Áu≤+&é ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ m|òt&û◊\qT 51 XÊ‘·+ nqTeT‹+#·&É+ e\¢ <˚X¯+˝Àì ¬s’‘·T\≈£î m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|üD≤[ø£ dü+|òüT+ &ç|üP´{Ï #Ó’s¡àHé e÷+f…ø˘dæ+>¥ nVüA¢yê *j·÷ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ¬s’‘·T\πø ø±≈£î+&Ü $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ≈£L&Ü m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T\qT $<˚o ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T yÓ÷dü+ #˚ùd neø±X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. B+‘√ ¬s’‘·T\ Ä<ëj·T+ uÛ≤Ø>± ô|s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o ø£+ô|˙\T ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î sêe&É+ eTqπø eT+∫<äHêïs¡T. Bì e\¢ m˝≤+{Ï ñ<√´>±\≈£î ø√‘· ñ+&É<äì, eT]+‘· eT+~øÏ ñbÕ~Û \_Û+#˚ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. 20 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·y˚T #Ó’Hê m|òt&û◊\qT ÄVü‰«ì+∫+<äì á dü+<äs¡“¤+>± $e]+#ês¡T. |òü*‘·+>± Ä <˚X¯+ H˚&ÉT nìï s¡+>±˝À¢ eTT+<ä+»˝À ñ+<äì $e]+#ês¡T. m|òt&û◊øÏ Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T yÓTT>∑TZ #·÷bÕj·Tì, ‘·«s¡˝À M{Ïô|’ eTTkÕsTT<ëqT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ nìï sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T yê]øÏ q∫Ãq $<Ûä+>± sêsTTr\T Á|üø£{Ï+#˚ neø±X¯eTT+<äì #ÓbÕŒs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À yê´bÕs¡+ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ˝…’ôdHé‡qT rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. m|òt&û◊\≈£î nqTeT‘·T\T eT+ps¡T #˚ùdÔ #Ó’Hê qT+∫ n‹ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î $<˚o ø£+ô|˙\T edüTÔe⁄\qT ~>∑TeT‹ #˚düT≈£î+{≤j·TH˚ uÛÑj·T+ ≈£L&Ü ˝Òø£b˛˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îH˚ edüTÔe⁄\ô|’ m˝≤+{Ï $<ÛëHê\qT s¡÷bı+~+#·&É+ ˝Ò<äì, n˝≤π> ñ‘·Œ‹Ô bÕ\d”‘√ uÛ≤Ø>± ô|≥Tºã&ÉT\T e#˚à neø±XÊ\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ ø√{≤¢~ eT+~øÏ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T \_ÛkÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ‘·<ë«sê <˚X¯+˝À ìs¡T<√´>±ìï ø=+‘· y˚Ts¡≈£î ‘·–Z+#·e#·Ãì $e]+#ês¡T.

eè~Δπs≥T 7.5 XÊ‘êìøÏ |ü]$T‘·+ n+‘·sê®rj·T Ä]úø£ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\T, Á<äy√´\“D+ ~–sêø£b˛e&É+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡D≤\‘√ á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ Ä]úø£ eè~›πs≥T 7.5 XÊ‘êìøÏ |ü]$T‘·+ nj˚T´ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ 9XÊ‘·+ eè~›πs≥TqT kÕ~Û+#·e#·Ãì n+#·Hê y˚dæHê n~ kÕ<Ûä´+ ø±e&É+ n+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ e#˚à @&Ü~ Hê{ÏøÏ á n+#·HêqT kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì $e]+#ês¡T. 2008` 2009˝À e∫Ãq Ä]úø£ e÷+<ä´+ <Óã“≈£î <˚oj·T bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±ìøÏ <ë<ë|ü⁄ 1.84 \ø£å\ ø√≥¢ $\TyÓ’q ñB›|üq |ü<∏äø±\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ Ä Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ eè~›πs≥T 6.8XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’+~. ñB›|üq\qT Á|üø£{ÏùdÔ J&û|”˝À Á<äe´˝À≥T ô|s¡T>∑T‘·T+ <äH˚~ yêdüÔe+ ø±<äì, J&û|”˝À ã&Ó®{Ÿ n+#·Hê\T e÷Á‘·+ ˇø£ XÊ‘·+ y˚Ts¡ ô|s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Á<äe´˝À≥T ìπs›•‘· \ø£åyÓTÆq 4.6 XÊ‘êìï #˚s¡Tø√e&É+ ø£wüºyÓTÆq |üH˚qì nHêïs¡T. Ä]úø£+>± dæús¡‘ê«ìï kÕ~Û+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. B+‘√ á @&Ü~ ìπs›•‘· \øå±´\qT #˚s¡Tø√e#·Ãì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>±H˚ ÄsY;◊ ìs¡íj·÷\T <Ûäs¡\ |ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>±H˚ ø°\ø£ πs≥¢qT düs¡T›u≤≥T #˚düT≈£î+≥THêïj·Tì Á|üDuŸ eTTKØ® ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹ ÄsY;◊ ì•‘·+>± >∑eTìk˛Ô+<äì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ Á<äe´|ü]|ü‹ $<Ûëq düMTø£å˝À e÷s¡TŒ\T #˚|ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> Bs¡Èø±\+ bÕ≥T Á<äy√´\“D+ ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ç‘˚ n+#·Hê y˚dæq Ä]úø£ eè~›πs≥TqT kÕ~Û+#·e#·Ãì Á|üDuŸ eTTKØ® ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.


C M Y K

C M Y K

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, &çôd+ãsY 4, 2011

_õHÓdt e÷´Hé Ä&çjÓ÷ ìs¡¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\T qÁeT‘·≈£î sê»eTÚ[, lqTyÓ’≥¢ uÛ≤s¡´\˝≤H˚ V”≤s√ eTùV≤wtu≤ãT uÛ≤s¡´ qÁeT‘· ≈£L&Ü @<√ ˇø£ yê´|üø£+‘√ _J ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+{À+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±, uÛÑs¡Ô n+&É‘√ áyÓ+{Ÿ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\qT rdüTø√yê\ì &çôd’&é nsTT+<äì yê] düìïVæ≤‘· esêZ\ düe÷#ês¡+. á H˚|ü<∏ä´+˝À eTT+<äT>± eTùV≤wt q{ÏdüTÔqï ª_õHÓdt e÷´Héμ dæìe÷ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£qT $<˚XÊ˝À¢ Äs¡ZHÓ’CŸ #˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚k˛Ô+~. á dæìe÷ ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯, eT\j·÷fi¯ yÓs¡¸Hé\ Ä&çjÓ÷qT dü+j·TTø£Ô+>± ˇπø y˚~ø£ô|’ dæ+>∑|üPsY˝À uÛ≤Ø ˝…yÓ˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#·qT+<äì n+≥THêïs¡T. düTe÷s¡T eT÷&ÉT ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ‘√ á áyÓ+{Ÿ »s¡T>∑T‘√+<ä≥. |ü\T uÛ≤wü\≈£î #Ó+~q ‘ês¡\‘√ &Ü´Hé‡, eT÷´õø˘ ø±s¡´Áø£e÷\qT, Ç‘·s¡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ ÁbıÁ>±yéT‡qT á y˚&ÉTø£˝À mπs+CŸ #˚j·TqTHêïs¡≥. Ç+<äT≈£î dü+ã+<Ûä+∫q @sêŒ≥¢qT qÁeT‘· Ç|üŒ{Ïπø ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. e÷eT÷\T>± ‘·$Tfi¯ dæìe÷\ Ä&çjÓ÷ |òü+ø£åHé\T á eT<Ûä´ ø±\+˝À dæ+>∑|üPsY˝À m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ‘·$Tfi¯ó\‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T, eT\j·÷fi¯ Á|ü»\T ≈£L&Ü nø£ÿ&É u≤>±H˚ ñ+&É&É+‘√ dæìe÷≈£î ˇø£ ôV’≤|t rdüT≈£îsêe&É+ ø√dü+ dæ+>∑|üPsYqT y˚~ø£>± m+#·T≈£îHêïs¡≥.

Hê ¬øØsYøϪyês¡~Ûμ ôV≤˝ŸŒ ne⁄‘·+~ ©&ÉsYμ‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq mHêï¬s’ uÛ≤eT ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´jYT, Ä ‘·sê«‘· ª$Ts¡|üø±jYTμ dæìe÷‘√ Væ≤≥Tº ø={ϺHê, ªHê>∑e*¢μ dæìe÷‘√ bÕ¢|t #·$#·÷dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À ¬s+&ÉT dæìe÷˝À¢ q{Ïk˛Ôqï ]#ê, ‘êC≤>± Á|üuÛ≤dt düs¡düq yês¡~Û dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé>± m+|æ¬ø’+~. s¡#·sTT‘· ø=s¡{≤\ •e á ∫Á‘·+‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± e÷s¡T‘·THêï&ÉT. ‘·q ¬øØsYøÏ yês¡~Û ôV≤˝ŸŒ ne⁄‘·+<ä˙, ‘Ó\T>∑T˝À eT∞¢ ‘·q dü‘êÔ #ê≥T≈£îH˚ #ÛêHé‡ <äøÏÿq+<äT≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<äì n+{À+~ ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´jYT. ‘·$Tfi¯+˝À ªeTj·Tø£ÿyéT mqïμ, ªzdæÔμ dæìe÷\T q{Ï>± ‘·q≈£î eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ìkÕÔj·Tì ]#ê BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. ‘·$Tfi¯+˝À dü+>∑‘Ó˝≤ ñHêï,, q{Ï>± {≤©e⁄&éô|’ ‘Ós¡+π>Á≥+ »]–q <ä]$T˝≤, ]#êøÏ Á|üuÛ≤dt ªyês¡~Ûμ Væ≤{Ÿ ÇùdÔ {≤©e⁄&é˝À dü‘êÔ #ê≥Tø√yê\qï ]#ê ø√]ø£ HÓs¡y˚]qfÒº.

ªÇ+¬øHêïfi¯ó¢μ yê˝Ÿb˛düºsY Ä$wüÿs¡D s¡|ò” d”«j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q ªÇ+¬øHêïfi¯ó¢μ ∫Á‘· Á|ü#ês¡ b˛düºs¡¢qT ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q ø£$‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. dæìe÷ nH˚~ n|üŒ{Ïø°, Ç|üŒ{Ïø° ‘Ó\+>±D _&ɶ\≈£î n+<äì Á<ëø£å>±H˚ $T–*b˛‘√+~. ‘Ó\+>±D _&ɶ\T ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+˝À s¡÷bı+~düTÔqï ∫Á‘ê\qT Ä<ä]+#·&É+˝Ò<äqï yê<äq˝À yêdüÔe+ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ dæìe÷H˚ J$‘·+, J$‘·y˚T dæìe÷ nqT≈£îH˚ dü+düÿè‹ ‘Ó\+>±D˝À ˝Ò<äT. eTT+<äT e÷ <äèwæº yÓTT‘·Ô+ ñ<ä´eT+ô|’H˚. Ä ‘·sê«‘˚ dæìe÷ nHêïs¡T ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ n<Ûä´≈£åîsê\T ø£$‘·. Ç|ü⁄Œ&ç&˚ ‘Ó\+>±D ø£fi≤ø±s¡T\T dæìe÷˝À¢øÏ edüTÔHêïs¡T. yê]ì Ä<ä]+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ‘Ó\+>±D düe÷»+ô|’ ñ+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔq m–dæ|ü&ÉT‘·Tqï á ‘·s¡TD+˝À s¡|ò” s¡÷bı+~+∫q ªÇ+¬øHêïfi¯ó¢μ ∫Á‘·+ eT+∫ $»j·÷ìï kÕ~Û+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïqTμnì nHêïs¡T. á dæìe÷ >∑T]+∫ s¡|ò” e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D u≤wüì, j·÷düqT eÁø°ø£]+∫ $\ìC≤ìøÏ yê&ÉT‘·THêïs¡T. eTq uÛ≤wü, eTq ã‘·T≈£î ø=ìï ∫Á‘ê˝À¢H˚ #·÷|æ+#ês¡T. Ç+¬øHêïfi¯ó¢ ∫Á‘·+˝À eTq dü+düÿè‹, eTq b˛sê≥+, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ø√dü+ düø£\ »qT\T #˚dæq düyÓTà ≈£L&Ü Ç+<äT˝À #·÷|æ+#êqT. ‘Ó\+>±D m˝≤ edüTÔ+<√, @+ #˚ùdÔ edüTÔ+<√ Ç+<äT˝À ¬s+&ÉT dü÷Á‘ê\T #Ó|üŒ&É+ »]–+<äì nHêïs¡T.

$wüßí`yÓs√ìø±\≈£î ø£e\\T

eT+#·Tyê] n_Ûe÷qT\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô. eT+#·T $wüßí ‘·+Á&ç ¨<ëqT bı+<ë&ÉT..yÓ÷Vü≤Hé u≤ãT ‘ê‘·>± Á|üyÓ÷{Ÿ nj·÷´s¡T. ne⁄qT..eT+#·T $wüßí`yÓs√ìø± Ç<ä›s¡T ø£e\ Ä&É|æ\¢\≈£î »qàì#êÃs¡T. $wüßí uÛ≤s¡´ $s√ìø± X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Ç<ä›s¡T ø£e\ |æ\¢\≈£î »qàì∫à neTà‘·Hêìï ÄkÕ«~k˛Ô+~. $X‚wüy˚T+≥+fÒ, $wüßí yÓTT<ä{Ï qT+∫ ø√s¡T≈£îqï≥T¢ Ç<ä›s¡÷ Ä&É|æ\¢˝Ò |ü⁄{≤ºs¡T. ÄyÓT]ø±˝Àì q÷´j·÷sY‡˝À ñqï Áô|dæ“fÒ]j·THé ÄdüT|üÁ‹˝À &Ó*eØ »]–+~. ‘·©¢, Ç<ä›s¡T |æ\¢\T πøåeT+>±H˚ ñHêïs¡T. n+≥÷ eT+#·T \ø°ÎÁ|üdüqï {Ï«≥ºsY <ë«sê á $wüj·÷ìï yÓ\¢&ç+∫+~. Ç<ä›s¡T |æ\¢\‘√ bÕ≥T yÓs√ìø± Äs√>∑´+>± ñHêïs¡ì, e÷ Ç+{ |ü⁄{Ϻq Ç<ä›s¡T @+C…˝Ÿ‡ n#·Ã+ yÓs√ìø±˝≤H˚ ñHêïs¡+≥÷ Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. á eT<Ûä´ ø±\+˝À »]–q á &Ó*eØ #ê˝≤ KØ<Ó’q &Ó*ø£Ø>± #Ó|üŒî≈£î+≥THêïs¡T. m+<äTø£+fÒ, Çs¡T ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q eTTKT´\T yÓTT‘·Ô+ 80 eT+~ es¡≈£î á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT]ø± yÓfi¯¢&É+ »]–+~. $wüßí k˛<ä] \ø°Î eT+#·T ‘·qT n‘·Ô nsTTq+<äT≈£î ‘Ó>∑ Äq+<ä|ü&ÉT‘√+~. Ç|üŒî&ÉT Çs¡T ≈£î≥T+u≤\ yês¡T Ä |æ\¢\≈£î @ ù|s¡T¢ ô|{≤º˝≤.? nqï $wüj·T+ô|’ ‘Ó>∑ Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. ªeTVü‰\øÏÎμ, ªuÛ≤>∑´\øÏÎμ nì ô|&ç‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì e÷ Hêqï... l<˚$, uÛÑ÷<˚$ nì ô|&ç‘˚ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+<äì yÓs√ìø± yêfi¯¢ Hêqï n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. qqï&ç–‘˚ \øÏÎ nì ˇø£]øÏ, Á|üdüqï nì eTs=ø£]øÏ ô|&ç‘˚ u≤>∑T+≥T+~μn+{À+~ n‘·Ô \ø°ÎÁ|üdüqï.

ªlsêeTsê»´+μ≈£î |üeHé Á|üX¯+dü\T u≤\ø£èwüí, qj·Tq‘ês¡ »+≥>± u≤|ü⁄ s¡÷bı+~+∫q s¡eTD°j·T <äèX¯´ ø±e´+ ªlsêeTsê»´+μ. |üesY kÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY ªlsêeTsê»´+μ dæìe÷ô|’ Á|üX¯+dü\ »\T¢ ≈£î]|æ+#ê&ÉT. sêyéT #·s¡DY ì•Ã‘ês¡ú+ ‘·sê«‘· ìsêà‘· j·T\eT+∫* kÕsTTu≤ãT |üeHé ø£fi≤´DY ø√dü+ <None>lsêeTsê»´+μ dæìe÷ ôdŒwü˝Ÿ c˛ y˚sTT+#ês¡T. dæìe÷ #·÷dæ nq+‘·s¡+ |üeHé MT&çj·÷ eTT+<äT≈£î e∫à ªlsêeTsê»´+μ m+f…ÆsY {°+qT bı>∑&ÉÔ\‘√ eTT+#Ó‘êÔs¡T. á $wüj·÷ìï dü«j·T+>± Äj·TH˚ MT&çj·÷≈£î yÓ\¢&ç+#ês¡T. X¯ìyês¡+ s√E ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Á|ükÕ<é ˝≤´uŸ‡˝À á ∫Á‘·+ Á|ü<äs¡ÙqqT |üeHéø£fi≤´DY ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dæìe÷ #·÷dæq yÓ+≥H˚ m+‘·>±H√ ÇHé‡ô|’sY ne⁄‘·÷ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. n|üŒ{À¢ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ q{Ï+∫q ª\e≈£îX¯μ dæìe÷qT #·÷&É˝Òø£b˛j·÷q˙, Ç|üŒî&ÉT á ∫Á‘·+‘√ Hê≈£î Ä ˝À≥T r]+<ä˙ |üeHé ø£fi≤´DY nHêïs¡T. lsêeTT&ç>± u≤\ø£èwüí n<äT“¤‘·+>± q{Ï+#ê&Éì, d”‘ê<˚$>± bÕÁ‘·˝À qj·Tq‘ês¡ J$+∫+<äì, ì»+>± yê] q≥q≈£î Vü‰{≤‡|òt n+≥÷ |üeHé yê´U≤´ì+#ê&ÉT. ªlsêeTsê»´+μ dæìe÷ #·÷dæq ‘·sê«‘· u≤|ü⁄ô|’ >ös¡e+ eT]+‘· ô|]–+<äHêïs¡T. dæìe÷≈£î ôd{Ÿ‡ y˚dæq ÄsYº &Ó’¬sø£ºsY qT ≈£L&Ü |üeHé Á|üX¯+dæ+#ê&ÉT.u≤\ø£èwüí, qj·Tq‘ês¡\ n_Ûqj·T+ m+‘√ #·ø£ÿ>± ñ+<äHêïs¡T. n˝≤π>, <äs¡Ù≈£î\T u≤|ü⁄ á ∫Á‘êìï ø£eT˙j·T+>± n<äT“¤‘·+>± r]Ã~<ë›s¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T.

n+<ä+‘√ |æ#ÓÃøÏÿdüTÔqï

\ø˘‡bÕ|ü dæìe÷˝À¢ neø±XÊ\T <äøÏÿ+#·Tø√e&ÜìøÏ á ø±\+ ‘ês¡˝À¢ #ê˝≤ eT+~ bòÕ˝À ne⁄‘·Tqï bòÕs¡Tà˝≤ ˇø£ÿfÒ. n~ n+<ë\T Äs¡uÀj·T&Éy˚T. ‘·eT n+<ë\H˚ ô|≥Tºã&ç>± ô|{Ϻ ô|’ø=∫Ãq ‘ês¡\T dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À #ê˝≤ eT+<˚ ñHêïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À ø=+<äs¡T m+‘· ¬s∫Ãb˛sTT Äs¡uÀdæHê.. nÁ&Édt ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTTq yês¡÷ ñHêïs¡T. ‘êC≤>± eTs√ uÛ≤eT ÄXÊ ôw’˙ ≈£L&Ü Ç<˚ s¡÷{Ÿ˝À ‘·q n<äècÕºìï |üØøÏå+#·T≈£î+{À+~. qs¡dæ+Vü‰Hêj·TT&ÉTμ dæìe÷˝À \ø˘‡ bÕ|ü, \ø˘‡ bÕ|ü n+≥÷ ∫+<˚dæq ÄXÊôw’˙øÏ Ä ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ÿ≥+fÒ ˇø£ÿ dæìe÷ ≈£L&Ü Væ≤{Ÿ Ç∫Ãq <ëK˝≤\T ˝Ò<äT. ÄXÊôw’˙ qT+∫ eTj·T÷]>± ù|s¡T e÷s¡TÃ≈£îHêï @e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ ˝Ò<äT. B+‘√ Ç˝≤ Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ bò˛{À wüO{Ÿ‡\˝À bÕ˝§Z+≥÷ ‘·q n+<ë\ Äs¡uÀ‘·‘√ ≈£îÁs¡ø±s¡TøÏ |æ#ÓÃøÏÿ+#˚k˛Ô+~ ÄXÊ. yês¡+ s√E\ øÏ+<ä≥ yÓ’{ŸÁ&Ódt˝À ‘·q˝À <ë– ñqï n+<ë*ï bò˛{À wüO{Ÿ˝À Á|ü<ä]Ù+∫q eTj·T÷], Ç|üŒî&ÉT u≤¢ø˘Á&Ódt‘√ u≤|tπs nì|æk˛Ô+~. eT] ákÕ¬s’Hê <äs¡Ùø£,ìsêà‘·\T Ä|òüsY‡ ÇkÕÔs√.. ˝Ò<√ #·÷&Ü*.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .


$ø£˝≤+>∑T\qT Ä<äT≈£î+{≤+ : mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ $ø£˝≤+>∑T\≈£î nìï $<Ûë˝≤ Ä<äT≈£î+{≤eTì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsYH˚‘· mÁs¡Hêïj·TT&ÉT nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À m˙ºÄsYÁ≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À n+‘·sê®rj·T $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêÁwüº+˝À $ø£˝≤+>∑T\ Áf…Æ ôd’øÏfi¯¢ ‘·j·÷Ø πø+Á<ë\T n+‘·{≤ eT÷‘·|ü&ܶj·Tì, $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåe÷ìï Á|üuÛÑT‘·«+ eT]Ãb˛sTT+<äì Äs√|æ+#ês¡T. 30XÊ‘·+ yÓ’ø£\´+ ñqïyê]øÏ ≈£L&Ü yÓsTT´s¡÷bÕj·T\T ô|q¸Hé n+~+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ◊<˚fi¯¢ Á|üD≤[ø£ ìπsΔ•+#·T≈£îì <äX¯\yêØ>± eT÷&ÉT #·Áø±\ yÓ÷ô|&é\T Çyê«\ì ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $ø£˝≤+>∑T\≈£î <äTdüTÔ\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

Ä~yês¡+, 4 &çôd+ãsY 2011

ù|J\T : 8

¬s’‘·T dü+|òüT{Ï‘·+ ø±yê* Aμ≥yLRixms≤T∂ DLiμR∂¨s ™yLji¨s @¨sı ≠sμ≥yá AμR∂VNRPV©´sV»¡NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©yÀÿLÔRiV r¢«¡©´s˘Liª][ ©´sW˘ FnyLRi¯L`i= N˝RPÀfi á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ™yLji B ¡˜LiμR∂VáV xmsLjixtsQ‰Lji xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ ©´sgRiLS¨sNTP xqs≠dsVxms™´sVV©´s D©´sıLiμR∂V©´s \lLiªRΩVáV ™´s˘™´sry∏R∂ViLi ≠dsVμR∂ Aμ≥yLRixms≤R∂NRPVLi≤y Fy≤T∂xmsLji˙aRP™´sV μy*LS Fyá DªRΩˆºΩÚgSiLi¿¡ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂™´søR¡VË©´s¨s, @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂iLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPWLRigS∏R∂Vá «‹[©±sáVgS gRiVLjiÚLi¿¡ ªRΩgRiV Fy˘ZNP[“¡Ã¡V NRPW≤y ˙xmsNRP…”¡Li¿¡LiμR∂¨s, ™y…”¡¨s NRPW≤y xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN]¨s NRPWLRigS∏R∂VáV xmsLi≤T∂iLi¿¡¤…˝^¡æªΩ[ ™yLjiNTP ™´sVLjiLiªRΩ Aμy∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. \lLiªRΩV N˝RPÀfiáV A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s \lLiªRΩVáV xqsLixmnsV…”¡ªRΩxmsLjiË ™yLjiNTP NRPáVgRiVªRΩV©´sı B ¡˜LiμR∂VáV gRi™´sV¨sLi¿¡ xmsLjiuy‰LRi ™´sWLÊSáV NRP©´sVg]©yá¨s, ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVá xqs™´sV©´s*∏R∂ViLiª][ @μ≥j∂gRi μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ™´s¬ø¡[Ë ≠sμ≥R∂iLigS ™yLjiNTP xqsWøR¡©´sáV , xqsᕶ¶¶Ã¡V @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. FyhRiaSáá, •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡ ($T>∑‘ê 2˝À)

Hêu≤s¡T¶ düVü≤ø±s¡+‘√ q÷´bòÕs¡àsY‡ ø£¢uŸ\T ¬s’‘·T\≈£î ø£¢uŸ\‘√ ñ|üjÓ÷>∑+ q÷´bòÕs¡àsY‡ ø£¢uŸ\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q ø£˝…ø£ºsY ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : \lLiªRΩVáV xqsLixmnsV…”¡ªRΩLigS DLi≤T∂ \lLiªRΩV N˝RPÀfiá ÕÿLi…”¡ xqsLixmnsWáVgS GLRiˆ≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ \lLiªRΩVáNRPV @¨sı ≠sμ≥yá μ][•¶¶¶μR∂xms≤R∂V ªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ZaP[uy˙μj∂ æªΩ÷¡FyLRiV. aRP¨s™yLRiLi NRPLiμR∂VNRPWLRiV ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂iLiÕ‹[ ©yÀÿLÔRiV xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ GLRiˆ≤T∂©´s ©´sW˘FnyLRi¯L`i= N˝RPÀfiá©´sV A∏R∂V©´s ˙FyLRiLiÀ‹[ªRΩ=™´sLi gS≠sLiøyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW IZNP[ ™´sV¨sztsQª][ Gμj∂ ryμ≥j∂iLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂gS GLRiˆ≤ÔR∂ N˝RPÀfiáª][ \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRi™´sV™´soªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ ˙gRiWxmsoáV G ≠sμ≥R∂iLigS\Æ©sæªΩ[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıπ∏∂W \lLiªRΩVáV ©´sW˘ FnyLRi¯L`i= N˝RPÀfiá μy*LS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªyLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xmsºdΩ NRPV»¡VLi ¡Li ™´s˘™´sry∏R∂ViLi ≠dsVμR∂

≥esY møÏÿq me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡ eØZø£s¡D _\T¢qT bÕs¡¢ yÓT+≥T˝À ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô e÷~>∑ ]CÒπs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹øÏ #Ó+~q Ç<ä›s¡T Hêj·T≈£î\T ≥esY mø±ÿs¡T. me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T »j·T Á|üø±wt, düT<Ûëø£sY ôV’≤<äsêu≤<é nôd+;¢ m<äTs¡T>± ñqï Ä˝ŸÇ+&çj·÷ πs&çjÓ÷ ≥esY møÏÿ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+{≤eTì u…~]+#ês¡T. md”‡ eØZø£s¡Dô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘ê‘ê‡s¡+ #˚j·T&É+ e˝Ò¢ ≥esY møÏÿq≥T¢ yês¡T bò˛Hé<ë«sê b˛©düT\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. nœ\|üø£å Hêj·T≈£î\qT &Ûç©¢ rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q e#˚Ã+‘· es¡≈£î ≥esYô|’ ~π>~˝Ò<äì yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é y˚Tj·TsY ã+&Ü ø±ØÔø±¬s&ç¶ ‘·q |ü<ä$øÏ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ sêJHêe÷ #˚j·TqT+~. 2009 dü+e‘·‡s¡+≈£î JôV≤#Ym+d” mìïø£\ ‘·<äq+‘·s¡+ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ, m+◊m+ bÕغ\ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ ø±+Á¬>dt bÕغ y˚Tj·TsY |ü<ä$ #˚|ü{Ϻ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô ø±e&É+‘√ á |ü<ä$ $T>∑‘ê eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T yê] ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ m+◊m+ bÕغøÏ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì

&çmd”‡ Äø£dæàø£+>± ‘·ìF $ø±sêu≤<é &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ã+{≤s¡+ b˛©dt ùdºwüHéqT X¯ìyês¡+ $ø±sêu≤<é &çmd”Œ #Í&˚X¯«] Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>∑ b˛©dt ùdºwüHé˝À >∑\ dæã“+~ dü+K´ πødüT\ $esê\qT ÄyÓT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ç{°e\ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À >±j·÷\bÕ˝…’q ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ ˝≤˝Ÿ ¬s&ç¶øÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\qT mdt◊ \ø°åà¬s&ç¶ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT $˝ÒKs¡T˝‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T ã+{≤s¡+ eT+&É\+˝À n‘·´~Ûø£+>± Ä‘·àVü≤‘·´\T »s¡T>∑T ‘·Tqï≥T¢ ‘·eT

|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD #ÓbÕŒs¡T. y˚Tj·TsY |ü<ä$ m+◊m+≈£î, &ç|üP´{° y˚Tj·TsY |ü<ä$ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ y˚Tj·TsY e÷s¡TŒô|’ >±+BÛuÛÑeHé˝À u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD n<Ûä´ø£å‘·˝À #·s¡Ã »]–+~. á #·s¡Ã˝À ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eTXÊU≤ eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶, ø±]àø£XÊU≤ eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY, JôV≤#Ym+d” y˚Tj·TsY ã+&É ø±ØÔø± ¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. á¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À ø±ØÔø±¬s&ç¶ q>∑sêìï m+‘√ n_Ûeè~ÛΔ #˚dæ+<äì u§‘·‡ ù|s=ÿHêïs¡T. y˚Tj·TsY |ü<ä$˝À ø=qkÕ>∑T‘·÷ ø±s=Œπs≥s¡¢‘√ m˝≤+{Ï uÛÒ<ë_ÛÁbÕj·÷\T ˝Ò≈£î+&Ü |ü<ä$ì ìj·TeTìã+<Ûäq\‘√ #˚|ü{Ϻq+<äT≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. ($T>∑‘ê 2˝À)

y˚Tj·TsY e÷s¡TŒô|’ >±+BÛuÛÑeHé˝À #·s¡Ã bÕ˝§Zqï eT+Á‘·T\T dü_‘ê, ^‘ê¬s&ç¶, <ëq+ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê˝À m+‘√ n_Ûeè~Δ: u§‘·‡ bÕغ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ: y˚Tj·TsY ø±ØÔø£¬s&ç¶

<äèwæºøÏ e∫Ã+<äì á $wüj·T+˝À Á|ü»\qT #Ó’‘·q´e+‘·+ #˚j·T≥+ ø√dü+ ‘·«s¡˝À dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.$ø±sêu≤<é &çmdt|æ |ü]~Û˝À n‘·´~Ûø£+>± Ä‘·àVü≤‘·´\T ã+{≤s¡+˝À »s¡T>∑T‘·T+&É>±,s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T $ø±sêu≤<é, <Ûës¡÷sY b˛*dt ùdºwüHé\˝À qyÓ÷<äe⁄ ‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ ìyês¡D ø√dü+ ø£≥Tº ~≥ºyÓTÆq #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À eHéy˚qT neT\T #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T Ä{À\˝À &Óø˘\qT $ìjÓ÷–+#·≥+ n~ø£ X¯ã›+‘√ yÓ\¢≥+ #˚ùdÔ yê] ˝…’ôdHé‡\qT s¡<äT› #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ä‘·àVü≤‘·´\T, s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ ìyês¡D≈£î Á|ü»\qT #Ó’‘·q´e+‘·+ #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ç+<äT≈£î Á|ü»\T, n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À ã+{≤s¡+ mdt◊ \ø°åà¬s&ç¶ ñHêïs¡T.

{° myÓTà˝Ò´\T ∫‘·ÔX¯ó~Δ ìs¡÷|æ+#·Tø√yê* ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ ôV’≤ø£e÷+&éô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#·&ÜìøÏ eTs√ #·ø£ÿì neø±X¯+ \_Û+∫+<äì CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&ÉsêyéT nHêïs¡T. á neø±XÊìï ‘Ó\+>±D myÓTà˝Ò´\+<äs¡T ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ‘·eT ∫‘·ÔX¯ó~Δ ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± ñqï d”e÷+Á<Ûä düsêÿsYqT ≈£L˝≤Ã\ì ø√sês¡T. d”e÷+Á<Ûä ô|‘·Ô+<ës¡¢≈£î #Ó≈£îÿô|{Ϻ ‘Ó\+>±D Ä‘·à>ös¡yêìï ì\T|ü⁄ø√yê\ì CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&ÉsêyéT ø√sês¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 4 &çôd+ãsY, 2011

∫\Tø±q>∑sY˝À |üü&Éπødæq |üqT\T ôV’≤<äu≤sê<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ|üŒ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì ∫\Tø±q>∑sY˝À düø±\+˝À |üqT\T ø±ø£ Á|ü»\T HêHê Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ñ|üŒ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ˝ÀH˚ n‹ô|<ä› ãd”Ô>± Á|üdæ~Δ #Ó+~q á ÁbÕ+‘·+˝À düeTdü´\T ì‘·´ø£è‘·´+>± e÷sêsTT. Á|ü<Ûëq+>± á ÁbÕ+‘·+˝Àì eTTs¡T>∑T˙{Ï ø±\«\T, #Ó‘·Ô ùdø£s¡D n&ɶ~&ɶ+>± s√&É¢ Á‘·e«ø±\‘√ á ÁbÕ+‘·+ |üP]Ô>± ndüÔe´düÔ+ nsTTb˛sTT+~. ñ|üŒ˝Ÿ eTTì‡bÕ*{°>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT á ÁbÕ+‘·+˝À n_Ûeè~ΔøÏ ;»+ |ü&ç+~. n_Ûeè~Δ »]–+~ ø±˙ y˚dæq s√&É¢H˚ Á‘·e«&É+, yê{Ïì n˝≤π> e~*y˚j·T&É+‘√ Á|ü»\T q&Ée&ÜìøÏ ≈£L&Ü rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ b˛{°\T |ü&ç f…+&És¡T¢ y˚j·T&É+ |üqT\T <äøÏÿ+#·Tø√e&É+, ‘·s¡Tyê‘· yê{Ï |üìrs¡T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ |ü]bÕ{Ï>± e÷]+~. ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ ÇcÕºsê»´+‘√ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ì‘·´+ qs¡ø£+

nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ #˚ùd |üqT\qT |üs¡´y˚øÏå+#˚ n~Ûø±s¡T˝Ò ø£s¡Tej·÷´s¡T. Á|ü»\qT+&ç eTT≈£îÿ |æ+&ç eTØ |üqTï\T edü÷\T #˚ùd n~Ûø±s¡T\≈£î Á|ü»\ Çã“+<äT\T |ü≥ºø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+. Ç{°e˝… ∫\Tø±q>∑sY>∑T≥º ÁbÕ+‘·+˝À ø=‘·Ô eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’Hé |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫ s√E\ ‘·s¡ã&ç n˝≤π> e~*y˚j·T&É+‘√ yêVü≤Hê<ës¡T\T #ê˝≤ Çã“+<äT\ bÕ\j·÷´s¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ HÓ\\ ‘·s¡ã&ç ô|’|t˝…’Hé |üqT\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ á ÁbÕ+‘· yêdüT\≈£î HÓ\ s√E\T>± Á‘ê>∑{≤ìøÏ eT+∫˙s¡T ≈£L&Ü ø£s¡TyÓ’+~. Á|ü»\T Çìï düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·T+fÒ Á|ü»\ Çã“+<äT\T rs¡Ãe\dæq n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düø±\+˝À düŒ+~+∫ Á|ü»\ Çã“+<äT\T rsêÃ\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

md”‡, md”º\ πødüT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+#ê* ôV’≤<äu≤sê<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ÑÁÍýØÍÜ[ Fs{qs=, Fs{qísÌÁ\|ms ÇÁLjigjiƒ«s @»yù¿yLRi ZNP[xqsVÌÁƒ«sV »R½*Lji»R½gRi¼½ƒ«s xmsLjixtsQäLjiLi¿RÁ²R…Li»][FyÈÁV ƒ«sxtísQxmsLji¥¦¦¦LS¬sõ xqsNSÌÁLiÍÜ[ ¿ÁÖýÁLi¿Á[ÍØ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLRiV „s.ZaP[uyúμj… xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ @μ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV A®μ…[bPLi¿yLRiV. aRP¬sªyLRiLi NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁVÍÜ[¬s xqsWöLjiò ˳ÏÁª«sƒ±sÍÜ[ ÑÁÍýØ „sÑÁÛÍÁƒ±s= , ª«sW¬sÈÁLjiLig`i NRP„sVÉÔÁ xqsª«sW®ªs[aS¬sNTP ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLRiV @μ³R…ùQORPQ»R½ ª«sz¤¦¦¦Li¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS NRPÛÍÁNíRPLRiV ª«sWÉýزR…V»R½W Fs{qs=, Fs{qísÌÁ\|ms ÇÁLjilgi[ @»yù¿yLRi ZNP[xqsVÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ ¿yLêki{tsÉÞ NS{msÌÁƒ«sV »R½*Lji»R½gRi¼½ƒ«s NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁVNRPV xmsLizmsLi¿yÌÁ¬s μy¬sNRPƒ«sVgRiVßáLigS ƒ«sxtísQxmsLji¥¦¦¦LS¬sõ ¿ÁÖýÁLi¿Á[LiμR…VNRPV „dsÌÁª«so»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s }msL]äƒyõLRiV. „sNSLSËØμ`… xmsLjiμ³j…ÍÜ[ 110 ZNP[xqsVÌÁ ƒ«s®ªsWμR…V @LiVVƒ«sxmsöÉÓÁNTP INRP ZNP[xqsVNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ ¿yLêki{tsQÈÁV @LiμR…NRPF¡ª«s²R…Li ª«sÌÁƒ«s ËØμ³j…»R½VÌÁNRPV ƒ«sxtísQxmsLji¥¦¦¦LRiLi ¿ÁÖýÁLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiÛÍÁ[μR…¬s, 10 L][ÇÁÙÌÁÍÜ[xmso C ZNP[xqsVÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ ¿yLêki{tsQÈÁVÌÁƒ«sV NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁVNRPV xqsª«sVLjiöLi¿yÌÁ¬s F¡ÖÁxqsV @μ³j…NSLRiVÌÁNRPV xqsWÀÁLi¿yLRiV. ¿yLêki {tsQÈÁVÌÁV @Liμj…ƒ«s ®ªsLiÈÁ®ƒs[ 25 aS»R½Li ƒ«sxtísQxmsLji¥¦¦¦LS¬sõ ËØμ³j…»R½VÌÁNRPV ¿ÁÖÁLi¿Á[LiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s NRPÛÍÁNíRPLRiV }msL]äƒyõLRiV. ƒ«sxtísQxmsLji¥¦¦¦LRiiLi ¿ÁÖýÁLiÀÁƒ«s NS{ms¬s \|qs‡ÁLSËØμ`… F¡ÖdÁ£qs NRP„dsVxtsQƒ«slLi[ÉÞNRPV, „sNSLSËØμ`… Fs{qsöNTP xmsLizmsLi¿yÌÁ¬s NRPÛÍÁNíRPLRiV lLi®ªsƒ«sWù @μ³j…NSLRiVÌÁNRPV A®μ…[bPLi¿yLRiV. úxms¼d½ ®ƒsÌÁ 30ª«s ¾»½[μj…ƒ«s xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLýRiV, }qísxtsQƒ±s x¤¦ÝÇÞ A{mnsxqsLýRiV xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ Fs{qs=, Fs{qís ªy²R…ÍýÜ[ xmsLRiùÉÓÁLiÀÁ F¢LRi x¤¦¦¦NRPVäÌÁ μj…ƒy¬sõ ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ ªyLji xqsª«sVxqsùÌÁƒ«sV ¾»½ÌÁVxqsVN][ªyÌÁ¬s NRPÛÍÁNíRPLRiV ¾»½ÖÁFyLRiV. Fs{qs=, Fs{qís @»yù¿yLRi ¿RÁÉíجsNTP

xqsLiiLiμ³j…LiÀÁƒ«s „sª«sLSÌÁƒ«sV xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ »R½x¤¦¦¦{qsÍÞ, F¡ÖdÁ£qs, FsLizms²T…J NSLSùÌÁ¸R…WÍýÜ[ ²T…£qs}mýs ¿Á[¸R…WÌÁ¬s NRPÛÍÁNíRPLRiV xqsWÀÁLi¿yLRiV. C ZNP[xqsVÌÁNRPV xqsLiiLiμ³j…LiÀÁƒ«s ¿yLêki{tsQÈÁV, ƒ«sxtísQxmsLji¥¦¦¦LRiLi ¿ÁÖýÁLiÀÁƒ«s „sª«sLSÌÁ»][ NRPW²T…ƒ«s LjiÑÁxtísQLRiVƒ«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s ²T…AL`iJ ƒ«sV NRPÛÍÁNíRPLRiV A®μ…[bPLi¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS \|qs‡ÁLSËØμ`… F¡ÖdÁxqsV NRP„dsVxtsQƒ«sL`i μy*LRiNS¼½LRiVª«sVÍØLSª«so ª«sWÉýزR…V»R½W \|qs‡ÁLSËØμ`… F¡ÖdÁxqsV xmsLjiμ³j…ÍÜ[ 144 ZNP[xqsVÌÁV ƒ«s®ªsWμR…VNSgS 12 ZNP[xqsVÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ ¿yLêki{tsQÈýÁV ƒ«s®ªsWμR…V ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s, 61 ZNP[xqsVÌÁV „s¿yLRißáÍÜ[ ª«soƒyõ¸R…V¬s, 71 ZNP[xqsVÌÁV „s„sμ³R… μR…aRPÍÜ[ Dƒyõ¸R…V¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. Fs®ªsVøÖdÁ= ƒylgi[aRP*L`i ª«sWÉýزR…V»R½W Fs{qs=, Fs{qís @»yù¿yLRi ËØμ³j…»R½VÌÁNRPV ƒ«sxtísQxmsLji¥¦¦¦LRiLi ¿ÁÖýÁLi¿RÁNRPF¡ª«s²R…Li xmsÈýÁ »R½ƒ«s @xqsx¤¦¦¦ƒy¬sõ ª«sùQQNRPòLi ¿Á[xqsWò, úxms¼d½ ®ƒsÌÁ \ZNPQQûLi „dsVÉÓÁLigRiVÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ ZNP[xqsVÌÁ xmsoL][gRi¼½¬s xqs„dsVOTPQLi¿yÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s xqsWÀÁLi¿yLRiV. xmsLjigji Fs®ªsVøÛÍÁ[ù x¤¦¦¦LkiaRP*L`ilLi²ïT… ª«sWÉýزR…V»R½W Fs{qs=, Fs{qís @»yù¿yLRi ZNP[xqsVÌÁV »R½*Lji»R½gRi¼½ƒ«s xmsLjixtsQäLjiLi¿Á[ „sμ³R…LigS ¿RÁW²yÌÁ¬s, ËØμ³j…»R½VÌÁNRPV ƒyù¸R…VLi ÇÁLjilgi[ÍØ ¿RÁW²yÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV. ËØμ³j…»R½VÌÁNRPV ƒ«sxtísQxmsLji¥¦¦¦LRiLi ª«sxqsVòLiμR…®ƒs[μj… ¾»½ÖÁ¸R…V²R…LiÛÍÁ[μR…¬s, μk…¬s\|ms @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿yÖÁ=ƒ«s @ª«sxqsLRiª«sVVLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ xmsÕýÁN`P úFyzqsNRPWùÈÁL`i ƒ«sLji=Lig`iLSª«so, ²T…AL`iJ ª«sWßÓáNSùÌÁLSª«so, ryLi{mnsVNRP xqsLiZOP[Qª«sV aSÅÁ ÇØLiVVLiÉÞ \®²…lLiNíRPL`i zqsμôyLôRiƒ±slLi²ïT…, ÇÁ²U…ö zqsBJ LRi„dsLiμR…L`ilLi²ïT… , ¿Á[®ªsÎýÏÁ AL`i²T…J LRi„dsLiμR…L`ilLi²ïT…, ²T…zqszms ÌÁV, NRP„sVÉÔÁ xqs˳ÏÁVùÌÁV, xqs*¿RÁèLiμR… xqsLixqósÌÁ úxms¼½¬sμ³R…ÌÁV, ÑÁÍýØ @μ³j…NSLRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

sêJHêe÷: u§‘·‡ me÷àsY u≤~Û‘·T\qT (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) &ç|üP´{° y˚Tj·TsY mìïø£ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À me]øÏ Çyê«\H˚~ Ç+ø± ìs¡ísTT+#·˝Ò<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. n˝≤π> &ç|üP´{° y˚Tj·TsY |ü<ä$ me]øÏ Çyê«*, Ç∫Ãq yê]øÏ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+≈£î ˇø£]ì e÷sêÃ˝ì bÕغ˝À #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD #ÓbÕŒs¡T. y˚Tj·TsY |ü<ä$ HêMT<ä qeTàø£+‘√ e÷J eTTK´eT+Á‹ ø=ìC…{Ï s√X¯j·T´, ø±+Á¬>dt bÕغ á |ü<ä$ Ç∫Ãq+<äT≈£î <Ûäq´yê<ë\ì y˚Tj·TsY ø±ØÔø±¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ ≈£L&Ü bÕغøÏ m+‘√ ø£èwæ #˚kÕÔqì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝À ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ m˝≤+{Ï u≤<Ûä´‘·\T Ç∫ÃHê •s¡kÕeVæ≤+∫ Á|ü»\ ø√dü+ ùde #˚kÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. Hê≈£î á ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝À ñqï 24 eT+~ myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\T, m+|”\T n+<äs¡÷ düVü≤ø£]+#ês¡ì ø±ØÔø± ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’‘·T dü+|òüT{Ï‘·+ ø±yê* (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms \lLiªRΩV N˝RPÀfiáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsºdΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[ FsLRiV™´soáV, ˙NTP≠sVxqsLi•¶¶¶LRiNRP ™´sVLiμR∂VáV @LiÆμ∂[ ≠sμ≥R∂iLigS \lLiªRΩV N˝RPÀfiáV xqs≠sVztÌsQgS xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ©yÀÿLÔRiV ¿d¡£mns «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i Æ™sWx§¶¶¶©´s∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s \lLiªRΩVáNRPV À≥ÿLjigS LRiVflÿáV B¿¡Ë ™yLji¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V ©yÀÿLÔRiV áORPQ ˘™´sV¨s, @LiμR∂VÕ‹[ ÀÿgRiLigS ©´sWªRΩ©´sLigS ©yÀÿLÔRiV xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ©´sW˘FyLRi¯L`i= N˝RPÀfiáV B…‘¡™´s¤Õ¡[ NRPLiμR∂VNRPWLRiV, ∏R∂WøyLRiLi ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[¨s 21 ˙gS™´sWÕ˝‹[ FnyLRi¯L`i= N˝RPÀfiáV GLSˆ»¡V¬ø¡[aS™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. IN]‰NRP‰ N˝RPÀfiÕ‹[ 15 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáVLi…ÿLRi¨s ˙xmsºdΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[ @NRP‰≤T∂ xmsLi»¡Ã¡ μj∂gRiV ¡≤T∂, aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáª][ À≥œ¡WryLRi xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ @μ≥j∂NRP DªRΩˆºΩÚ¨s ryμ≥j∂iLiøR¡V»¡NRPV N˝RPÀfiμy*LS bPORPQfl·V B™´s*»¡Li ©yÀÿLÔRiV DÆμÙ∂[aRP˘™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ª]áVªRΩ ©´sW˘FnyLRi¯L`i= N˝RPÀfiáNRPV «‹[˘ºΩ ˙xms«¡*á©´s ¬ø¡[zqs NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.

n<äTø√yê*..dæ|æ◊ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY ÁbÕ|üغdt e´eVü‰s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà˙¬s‹Ôq≥T¢>± e´eVü‰]düTÔ+<äì dæ|æ◊ H˚‘·\T eT+&ç|ü&ܶs¡T. n+<äT≈£î ìs¡düq>± #Û·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á≈£î+uÛÑø√D+˝À y˚\ ø√≥¢ ≈£î+uÛÑø√D+ »]–+<äì,n$˙‹ eT+Á‘·T\qT dæ_◊ qT+∫ ‘·|æŒ+∫ n~Ûø±s¡T\qT ø±yê* <√wüß\T>± #˚j·T&É+ dü]ø±<äì düsêÿsYô|’ $eTs¡Ù\T ≈£î]|æ+#ês¡T. me÷àsY˝À uÛÑ÷eTT\T ø=˝ÀŒsTTq ¬s’‘·T\≈£î, bÕ¢{Ÿ j·÷»e÷qT\≈£î Hê´j·T#˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ãq Hêj·T≈£î\T Ç+‘·es¡≈£î yê] >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ me÷àsY u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê»düuÛÑdüuÛÑT´\T nJCŸbÕcÕ, ¬s’‘·T dü+|òüT+Hêj·T≈£î\T sêeTø£èwüí,uÀdt, sêE, s¡$dæ+>¥ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHês¡T.

X¯ã]øÏ 132 Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯ófl ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : &çôd+ãsY, »qe] HÓ\˝À¢ X¯ã]øÏ yÓfi‚¢ nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ X¯ã] yÓfi¯¢&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£+>± 132 ¬s’fi¯ó¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTì <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, ìC≤e÷u≤<é, $»j·Tyê&É, eT∫©|ü≥ï+, qsê‡|ü⁄s¡+ MT<äT>± ø=\¢+>∑|üPsY MT<äT>± X¯ã]øÏ ãj·T\T<˚s¡T‘·T+~. ìC≤e÷u≤<é, ‹s¡T|ü‹, πsDÏ>∑T+≥, $»j·Tyê&É, Ws¡+>±u≤<é MT<äT>± X¯ã]øÏ yÓfi¯ó ‘·T+~. X¯ã]øÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ πs|ü{Ï qT+∫ ]»πs«wüHé #˚düTø√e#·Ãì <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

Ç<ä›s¡T eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): #Ós¡Te⁄˝À kÕïHêìøÏ yÓ[¢ Ç<ä›s¡T u≤\\T eTè‹ #Ó+~q |òüT≥q ≈£î\ø£#·s¡¢ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Ç|üŒ+|ü*¢˝À »]–+~. sêyéT (15), \ø£åàDY (15) nH˚ nqï<äeTTà\T Á>±eT+˝À z $yêVü‰ìøÏ Vü‰»¬s’ #Ós¡Te⁄˝À kÕïq+ #˚j·T&ÜìøÏ yÓ[¢ eTè‹ #Ó+<ës¡T.

¬ø$Tø£˝Ÿ ø£+ô|˙˝À Ç<ä›s¡T ø±]à≈£î\ eTè‹ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): z bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝Àì ¬ø$Tø£˝Ÿ ø£+|ü˙˝À Á|üe÷<äecÕ‘·TÔ ]j·÷ø£ºsY ù|\&É+‘√ ø£+|ü˙˝À |üì#˚düTÔqï Ç<ä›s¡T ø±]à≈£î\T eTs¡DÏ+∫ eTs√ Ç<ä›]øÏ rÁe >±j·÷˝…’q dü+|òüT≥q J&çyÓT≥¢ b˛*dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. b˛©düT\T, u≤~‘·T\ ø£‘·q+ Á|üø±s¡+ J&çyÓT≥¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝Àì mdt.M. ÄsêZìø˘‡ ¬ø$Tø£˝Ÿ ø£+|ü˙˝À Á|üe÷<äe cÕ‘·TÔ ]j·÷ø£ºsY ù|* $wüyêj·TT\T yÓ\Te&É&É+‘√ ø£+|ü˙˝À $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï yÓT<äø˘ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q sêeTT, Áoìyêdt nH˚ j·TTe≈£î\T eTs¡DÏ+#·>±, Ç<˚ Á|üe÷<ä+˝À |òüDÏ≈£îe÷sY, X¯s¡‘Y #·+Á<ä nH˚ eTs√ Ç<ä›s¡T rÁe >±j·÷\bÕ˝…’ Vü‰düŒÁ‹˝À ÁbÕD≤bÕj·T dæú‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï dü+|òüT≥q ‘√{Ï ø±]à≈£î\qT uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T]#˚dæ+~. ø£+|ü˙ j·÷»e÷q´+ ìs¡¢ø£å´+ eT÷\+>±H˚ ]j·÷ø£ºsY ù|* ø±]à≈£î\T eTs¡DÏ+∫q≥T¢>± b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì mdt.$. ÄsêZìø˘‡ ¬ø$Tø£˝Ÿ ø£+|ü˙ j·T»e÷ìì n¬sdtº #˚dæq≥T¢ $XÊ«dü˙j·T düe÷#ês¡+. rÁe >±j·÷\bÕ˝…’q eTs√ Ç<ä›]ì >±+BÛ ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡qT n+~düTÔq≥T¢ J&çyÓT≥¢ b˛*düT\T ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T.

u…’ø˘ &Ûûø=ì e´øÏÔøÏ rÁe>±j·÷\T >∑∫ÃuÖ*, &çôd+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): u…’ø˘ &Ûûø=ì e´øÏÔøÏ rÁe>±j·÷˝…’q dü+|òüT≥q sêj·T<äTs¡Z+ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æüq $esê\ Á|üø±s¡+ X‚ø˘ù|{Ÿ≈£î #Ó+~q \øÏåàHêsêj·TD >ö*<=&ç¶ e<ä› Ä{À ~– ‘·q #Ó˝…¢\T Ç+{ÏøÏ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓ\TÔ+&É>± s√&ÉT¶ô|’ m<äTs¡T>± e∫Ãq >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì u…’ø˘ &ûø={Ϻ+~. B+‘√ øÏ+<ä|ü&ç b˛sTTq \øÏåàHêsêj·TD≈£î rÁe>±j·÷\j·÷´sTT. n‘·ìï ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ á y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT#˚düTø√ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY n¬sdtº ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓT<äø˘ õ˝≤¢ dü+>±¬s&ç¶ e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY •eX¯+ø£sYqT X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ d”◊&û b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À 1999 dü+e‘·‡s¡+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+∫ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ç ì<ÛäT\qT >√˝Ÿe÷˝Ÿ #˚dæq≥T¢ d”◊&û n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ n~Ûø±] X¯+ø£sYqT ≈£L&Ü n¬sdtº #˚XÊs¡T. •eX¯+ø£sY Ç{°e* ø±\+˝ÀH˚ |ü<äM $s¡eTD #˚|ü{≤ºs¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ >∑‘· ø=ìï s√E\ qT+∫ Äs√|üD\T edüTÔHêïj·Tì d”◊&û <äèwæºøÏ e∫Ã+<äì n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. á πødüTô|’ <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ–+∫ ]f…ÆsY¶ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY •eX¯+ø£sYqT n¬sdtº #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢ <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): k˛e÷õ>∑÷&É˝Àì Äغ@ ø±sê´\j·T+ e<ä› X¯ìyês¡+ Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢ <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. s¡yêD≤XÊK C≤Ø #˚dæq Ä{À düØ«düT\ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´+>± ˝Òeì ‘Ó\+>±D Ä{À Á&Ó’esY‡ ◊ø±dü Äغ@ e<ä› <Ûäsêï #˚|ü{Ϻ+~. ù|<ä Ä{À Á&Ó’es¡T¢ n<Ó› yêVü≤Hê\‘√ nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ◊ø±dü H˚‘·\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yê] |ü]dæú‹ <äècÕº´ Ä{À ø=qT>√\T≈£î, ø=ìï|ü]$T‘·T\≈£î ˝Àã&ç u≤´+≈£î s¡TD≤\T Ç#˚Ã+<äT≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &çe÷+&é #˚j·T>±, s¡yêD≤XÊK e÷sêZ<äs¡Ùø±\T Ç+<äT≈£î $s¡T<äΔ+>± ñHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. e÷s¡Z<äs¡Ùø±˝À¢ eTT+<äT e∫Ãq yê]øÏ eTT+<äT>± ]õÁùdºwüHé #˚kÕÔeTq&É+ ù|<ä n{À Á&Ó’es¡¢qT ìsêdü≈£î >∑T] #˚k˛Ô+<äì Á&Ó’es¡¢ ◊ø±dü ø£˙«qsY eTVü≤eTà<é ne÷qT˝≤¢ U≤Hé ‘Ó*bÕs¡T.


Ä~yês¡+, 4 &çôd+ãsY, 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

$ø£˝≤+>∑T\≈£î Áf…Æ ôd’øÏfi¯ó¢ |ü+|æD°

u≤*ø£ Ä‘·àVü≤‘·´ $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T eT+<ä*+#ês¡H˚ HÓ|ü+‘√ z u≤*ø£ ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì ì|üŒ+{Ï+#·T≈£îì eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q $ø±sêu≤<é b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì |ü⁄˝Ÿ eT~› Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ »]–+~. $ø±sêu≤<é dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY õ.Á|ükÕ<é sêe⁄ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ |ü⁄˝Ÿ eT~› Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q &É|ü⁄Œ ô|<ä›j·T´,j·÷<äeTà\ ô|<ä› ≈£L‘·T¬s’q $ø£˝≤+>∑Tsê\T &É|ü⁄ïCÀ´‹(16) X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ yê] Ç+{Ï |üø£ÿH˚ >∑\ yê] <ëj·÷<äT\ Ç+{Ï˝ÀøÏ yÓ*¢q dü+<äs¡“+˝À Ä Ç+{ÏøÏ #Ó+~q n&çeeTà e∫à #·÷dæ mes¡T ˝Òì düeTj·T+˝À Ç+{À¢ @+ #˚düTÔHêïeì ì\Bj·T≥+‘√ bÕ≥T CÀ´‹ ‘·*¢ <ä+Á&ÉT˝…’q ô|<ä›j·T´,j·÷<äeTà\≈£î ‘Ó*|æ+~.$wüj·T+ ‘Ó*dæq ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\T CÀ´‹ì eT+<ä*+∫ m+<äT≈£î Ç≥Te+{Ï |üì#˚XÊeì ì\BXÊs¡T.‘·*¢ <ä+Á&ÉT\T eT+<ä*+#ês¡qï u≤<Ûä‘√ bÕ≥T ‘·qô|’ <=+>∑‘·q+ yÓ÷bÕs¡qï dü+>∑‹ Ä ÁbÕ+‘·+˝Àì yê]øÏ ‘√{Ï yê]øÏ ‘Ó*ùdÔ ‘·q |üs¡Te⁄ b˛‘·T+<äqï Ä+<√fi¯q˝À X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 3 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì ì|üŒ+{Ï+#·Tø√>± >∑eTì+∫q ≈£î{Ï+;≈£î\T $ø±sêu≤<é Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± 90 XÊ‘·+ X¯Øs¡+ ø±\≥+‘√ n|üŒ{Ïπø eTs¡DÏ+∫q≥T¢ &Üø£ºs¡T¢ <äèMø£]+#ês¡T.á y˚Ts¡≈£î dæ◊ Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ yÓ+ø£≥j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

$ø±sêu≤<é &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): $ø£˝≤+>∑T\eTqï u≤eqqT eT~˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î kÕπ>+<äT≈£î j·T‹ï+#ê\ì ø£èwæ #˚ùdÔ kÕ~Û+#·˝Òì~ @$T ˝Ò<äì $ø±sêu≤<é &çmdt|æ #Í&˚X¯«] ‘Ó*bÕs¡T.X¯ìyês¡+ ã+{≤s¡+ eT+&É\ πø+Á<Ûä+˝À $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± $ø£˝≤+>∑T\≈£î Áf…Æôd’øÏfi¯¢qT |ü+|æDÏ #˚dæq dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T düe÷»+ yÓTT‘·Ô+ $ø£˝≤+>∑T\≈£î n+&É>± ñ+&ç yê] n_Ûeè~›øÏ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.$ø£˝≤+>∑T\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘ê«\T düVæ≤‘·+ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+∫ yê]øÏ ‘√&ÜŒ≥TqT n+~düTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] dü‘·Ôj·T´,Ç+#ê]® ‘·Vü≤d”˝≤›sY >ö‘·+ ≈£îe÷sY,mdt◊ \ø°åà ¬s&ç¶,e÷J m+|æ|æ sê+\T j·÷<äyé,@|æz sê+\T,m|æm+ \ø£åàHé,|æmdæmdt #Ó’s¡àHé sê+#·+Á<ë¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á | ü u Û Ñ T ‘· « |ü s ¡ + >± #˚ j · T T‘· ì kÕÔ + : m+&û z sêJyé $<ë´ $TwüHé˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄

#˚y˚fi¯¢,&çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ns¡TΩ˝…’q $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± düVü‰j·T+ #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T yê]øÏ Á|ü‹ HÓ\ ô|q¸Hé\T n+<˚˝≤ #·÷kÕÔqì #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] s¡‘·ïeTà ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ πø+Á<Ûä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q sê´© nq+‘·s¡+ ÄyÓT Á|üdü+–düTÔ πø+Á<Ûä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T $ø£˝≤+>∑T\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·≥+‘√ $$<Ûä s¡+>±\˝À ]»πs«wüqT¢ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.eT+&É\+˝À yÓTT‘·Ô+ 635 eT+~ $ø£˝≤+>∑T\Tqï≥T¢ >∑T]Ô+∫q≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.$ø£˝≤+>∑T\≈£î #˚j·T÷‘· q+~+#·≥+ eTq u≤<Ûä´‘·>± >∑T]Ô+∫ n+<äs¡T dü$Twæº>± düVü≤ø±s¡+ n+~+∫q Hê&ÉT $ø£˝≤+>∑T\T n_Ûeè~› kÕ~kÕÔs¡ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø£˝≤+>∑ düe÷K´ n<Ûä´≈£åîsê\T dü_‘·,@|æz \ø°åà<˚$,eT+&É\ $<Ûë´~Ûø±] lXË’\+,‹s¡T|ü‹ sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): $ø£˝≤+>∑T\ô|’ düe÷»+ #·÷|ü⁄‘·Tqï ∫qï#·÷|ü⁄qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ sêJyé $<ë´ $TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\¢\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ ñ|üø£s¡D≤\qT n+~+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $ø±sêu≤<é eT+&É\ $<ë´~Ûø±] m+.q]‡+\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ìs¡«Væ≤+∫q sê´© nq+‘·s¡+ $ø±sêu≤<é ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ $ø£˝≤+>∑T\≈£î ùde #˚j·T≥+ n<äèwüº+>± u≤$+#ê\ì nìï ñ+&ç

$ø£˝≤+>∑T\≈£î ñ|üø£s¡ |ü]ø£sê\ |ü+|æD°

#˚y˚fi¯¢, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+˝À >∑\ $ø£˝≤+>∑T \≈£î Áf…Æôd’øÏfi¯¢qT, #Ó$ $Twüq¢qT eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] s¡‘·ïeTà, $<Ûë´~Ûø±] lXË’\+\T |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. eTT>∑TZs¡T $<Ûë´s¡Tú\≈£î Áf…Æôd’øÏfi¯ó¢, 4 >∑Ts¡T $<Ûë´s¡Tú\≈£î #Ó$ $Twüq¢qT yês¡T n+<äCÒXÊs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\T>± q{Ï+#˚ yê] |ü≥¢ ÄÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&ç ì»yÓTÆq \_›<ës¡T\≈£î e÷Á‘·y˚T düVü‰j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Äs¡T qT+&ç 14 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ u≤\u≤*ø£\qT K∫Ñ·+>± bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á dü+<äs¡“+>± sêJyé $<Ûë´ $TwüHé neT\T #˚düTÔqï ø±s¡´Áø£e÷\qT m+ÄsY|æ\T nq+‘·|ü<äàHêuÛÑsêe⁄, yÓ+ø£≥j·T´\T $e]+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+&É\ kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+∫q ∫Á‘·˝ÒKq+, yê´düs¡#·q, eø£è‘·«+ b˛{Ï˝À ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+>±´Hêj·Tø˘, dæ.q]‡+\T, s¡‘·ïj·T´,j·÷<äe¬s&ç¶,ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ìs¡T<√´>∑T\≈£î •ø£åD ñbÕ~Û ø£\Œq $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~› dü+düú`Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À &Üø£ºsY¬s&ç¶dt bòÂ+&˚wüHé H˚‘·è‘·«+˝À sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ <ë«sê ìs¡T<√´>∑T\≈£î •ø£åD nq+‘·s¡+ yê]øÏ ñbÕ~Û ø£*Œ+#·≥+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì $ø±sêu≤<é eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] $qjYT ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq19 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç 35 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ >∑\ j·TTe‹ j·TTe≈£î\≈£î e÷¬sÿ{Ï+>¥, yÓTø±ì»+, Á&Ó’$+>¥, ø£+|üP´≥sY, q]‡+>¥ ndæôdº+{Ÿ, ùd˝Ÿ‡ øö+{sY, ôd≈£L´]{Ï ø±˝Ÿ ôd+≥sY yÓTT<ä˝…’q yê{Ï˝À •ø£åD Çe«≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄdüøÏÔ >∑\ yês¡T $ø±sêu≤<é˝Àì &Üø£ºsY ¬s&ç¶dt bòÂ+&˚wüHé, f…*bò˛Hé mπø‡Ã+CŸ s√&é˝À dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 8096663155, 9866101 246, 8096663173 q+ãsY\qT dü+Á|ü~+ #ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

$ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): s¡ø£å dü«#·Ã+<ä dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ $ø±sêu≤<é eT+&É\+ eT<äHé |ü*¢ Á>±eT+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± <ë<ë|ü⁄ 105 eT+~øÏ yÓ’<Ûä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ nedüs¡+ ñqï yê]øÏ eT+<äT\T |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T.á yÓ’<ä´ •_s¡+˝À >∑T]Ô+∫q yê]ì ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘·s¡*+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì s¡ø£å dü+düú n<Ûä´≈£åî\T |æ.ã+<äj·T´ ‘Ó*bÕs¡T.á •_s¡+˝À &Üø£ºsY sê+#·+<äsY sêe⁄ bÕ˝ÀZì yÓ’<Ûä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>± á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J øöì‡\sY sê+\T,e÷J düs¡Œ+#Y j·÷<äj·T´,Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù Vü≤]X¯Ã+<äsY Hêj·Tø˘, dü÷|üsY yÓ’»sY e÷DÏø£´eTà,yÓ+ø£≥\ø°åà,n+>∑Hé yê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô nì‘·,kÕyÓT˝Ÿ,#·+Á<äj·T´,nqï|üPs¡í ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

yÓ’<ä´ •_sê\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*

eTs¡Œ*¢, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): düe÷»+˝À ñqï $ø£˝≤+>∑T\qT øÏ+#·|üs¡Ã≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Ä<ä]+#ê\ì eTs¡Œ*¢ eT+&É\ m+ÄsY|æ\T »Hês¡›Hé, øÏs¡DY, bÕ+&ÉT\T nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± »]–q düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üuÛÑT‘·«+ $ø£˝≤+>∑T\ ø√dü+ nH˚ø£ |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·T+<äì yê{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. yêsêìø√kÕ] $ø£˝≤+>∑T\ ø√dü+ yÓ’<Ûä´•_sê\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì yê{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT ø√yê\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝ÀsêCÒ+<äsY ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$<ë´ yê˝+{°s¡¢≈£î ôdŒwü˝Ÿ Áπ>&é eT+ps¡T $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): &çmdtdæ 2002 ôdŒwü˝Ÿ $<ë´ yê\+{°s¡¢≈£î Äs¡T dü+e‘·‡sê\ ôdŒwü˝Ÿ Áπ>&éqT eT+ps¡T #˚dü÷Ô õ˝≤¢ Áf…»] n~Ûø±] ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡ì Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·eT _\T¢\qT mdt{Ïz˝À <äs¡U≤düTÔ #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D≤ ◊ø£´ ñbÕ<Ûë´j·T ô|ò&ÉπswüHé õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T }πsfi¯¢ $sƒ¡˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.X¯ìyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq mdt{Ïz ø±sê´\j·T+˝À dæã“+~ _\T¢\qT bÕdt #˚j·T≥+˝À ø±\j·÷|üq #˚j·T≈£î+&Ü y˚>∑+>± |üì#˚j·÷\ì ø√sês¡T.


4

<ä + ‘· y Ó ’ < ë´ ì øÏ ª | ü s ¡ y ˚ T X ¯ « s ¡ T & ˚ μ Vü ≤ ] ˙‹øÏ e÷s¡Tù|s¡T. .ìC≤sT røÏ eTs√ù|s¡T u≤~Û‘·T˝Ò ã+<ÛäTe⁄\T>±..u≤<Ûä´‘·˝Ò ã+<Ûë\T>± uÛ≤$dü÷Ô b˛©dt XÊK

Á|ü‹wüºqT eT]+‘· sTTqTeT&ç+|ü #˚düTÔqï zmdt&ç |æ.|ü<ëàø£sY sêyé $<ä´‘√H˚....$y˚#·q, $qj·T+, düe÷»+˝À $\Te dæús¡|ü&É‘êj·Tì q$Tàq ≈£î≥T+ã+ qT+∫ e#êÃsêj·Tq. ‘·q ô|<ä›\ n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢, yês¡T #·÷|æq e÷sêZq |üj·Tì+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À nj·Tq Á|ü‹uÛÑ≈£î n+~e∫Ãq ñ<√´>∑+ yÓ’|ü⁄ e&çe&ç>± n&ÉT>∑T˝ÒkÕs¡T. eè‹Ô |ü≥¢ Äj·Tq˝À ñqï n+øÏ‘· uÛ≤e+, ∫‘·ÔX¯ó~Δ Äj·Tq ñ<√´>∑ Á|ükÕúHêq |ü<√qï‘·T\HÓìï+{ÏH√ ‘Ó∫à ô|{Ϻ+~. Ä |ü<√qï‘·T˝À¢ #˚]q Äj·Tq Ä |ü<äe⁄\πø eHÓï ‘Ó#˚à ؋q ‘·q ñ<√´>∑ Á|ükÕúHêìï ø=qkÕ– düTÔHêïs¡T. Äj·TH˚... ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ zmdt&ç |æ.|ü<ëàø£sY sêyé(58) bı\ÿ+|ü*¢ |ü<ëàø£sYsêyé 20.04.1954q eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, *+>±\ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ~e+>∑‘· eT<ÛäT ø£s¡sêyé, |ü<ëàe‘·eTà\ q\T>∑Ts¡T dü+‘êq+˝À ô|<ä›yês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´qT dü«Á>±eT+˝À |üP]Ô #˚dæq, Äj·Tq n#·Ã+ù|≥, C…&ÓÃs¡¢˝À &çÁ^ $<ä´qT |üP]Ô #˚kÕs¡T. &çÁ^ |üPs¡Ôe>±H˚ 1974˝À Äj·Tq b˛©düT XÊK˝À Á|üy˚XÊìøÏ j·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+∫q @&Ü~˝ÀH˚ Ä XÊK˝À môd’‡>± #˚sês¡T. nq+‘·s¡+ 1976˝À •ø£åD bı+<ës¡T. 1977˝À môd’‡>± Äj·Tq ‘·q ñ<√´>∑ Á|ükÕúHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. VüApsYq>∑sY, dü÷sê´ù|≥ {ÖHé, uÛÑTeq–] {ÖHé, ø√<ë&É, e÷&É#Ós¡Te⁄˝À¢ môd’‡>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ 1993˝À dæ.◊.>± Äj·Tq |ü<√qï‹ì bı+<ës¡T. <˚es¡ø=+&É, H=˝§Z+&É, dü÷sê´ù|≥ {ÖHé, ‘·T+>∑<äT]Ô, yÓT<äø˘, $ø±sêu≤<é, |ü]–˝À¢ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. Äô|’ |ü<√qï‹ô|’ 2006q Áπ>Vü≤Ö+&é‡ &ûmd”Œ>± >∑Ts¡C≤\, <˚es¡ø=+&É˝À¢ |üì #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ Ç+{*C…Hé‡ $uÛ≤>±ìøÏ &çmd”Œ>± ôV’≤<äsêu≤<é≈£î yÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&çqT+∫ »qe] 2011 q zmdt&ç>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î ã~©ô|’ e#êÃs¡T. kÕ~Û+∫q... dü+‘·è|æÔ ì∫Ãq... $»j·÷˝…H√ï... : ñ<√´>∑ Á|ükÕúHêq, $<ÛäT\ ìs¡«s¡Ôq˝À Äj·Tq mH√ï $»j·÷\qT kÕ~Û+#ês¡T. >∑Ts¡C≤\˝À Äj·Tq |üì#˚ùd düeTj·÷q bòÕ´ø£åì»+, rÁeyê<ä düeTdü´\T rÁe+>± ñ+&˚$. nsTT‘˚.... Äj·Tq u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºø£ Ä düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ rÁe+>± ø£èwæ #˚kÕs¡T. ‘·–q |òü*‘ê\qT kÕ~Û+#·>∑*>±s¡T. Ä,j·÷ düeTdü´\≈£î eT÷˝≤\qT ≈£qT>=H˚+<äT≈£î Äj·Tq j·T‹ï+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À Á>±e÷˝À¢ ìs¡+‘·s¡+ ‹s¡T>∑T‘·÷ j·TTe‘·≈£î ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡\T @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. á Áø£eT+˝À j·TTe‘·˝À #Ó’‘·Hê´ìï ô|+bı+~dü÷ÔH˚, bòÕ´ø£åìdüTº\ |ü≥¢ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ês¡T. B+‘√ Áø£eTÁø£eT+>± Ä ÁbÕ+‘·+˝À bòÕ´ø£åì»+ ø=+‘· ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻ+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü rÁeyê<ä ÁbÕã\´eTT+&É&É+‘√ ˝≤´+&é yÓTÆHé‡, ¬ø’¢yÓ÷sY yÓTÆHé‡, Hê≥Tu≤+ãT\T, y˚≥ø=&Éefi¯¢. $#·TÃø£‘·TÔ\ $ìjÓ÷>∑ dü+düèÿ‹ n~Ûø£+>± ñ+<äì >∑T]Ô+∫q Äj·Tq Ä, j·÷ e÷s¡D≤j·TT<Ûë\ kÕ«BÛHêìøÏ ø£düs¡‘·TÔqT ÁbÕs¡+_Û+∫, ô|<ä› m‘·TÔq yê{Ïì kÕ«BÛq+ #˚düTø√>∑*>±s¡T. j·TTe‘·qT rÁeyê<ä+ yÓ’|ü⁄ Äø£]¸‘·T\T ø±≈£î+&Ü #·÷&É&É+˝À Äj·Tq $»j·÷ìï kÕ~Û+#· >∑*>±s¡T. n+‘˚ ø±<äT... ø=ìï nyê+#Û·˙j·T n_ÛÁbÕj·÷\T ø=qkÕ–q <˚es¡ø=+&É˝À kÕúìø£ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´ |üs¡∫, yê{Ïì ìyê]+#·>∑*>±s¡T. á $»j·÷\T ‘·q ñ<√´>∑ Á|ükÕúHêq m+‘√ Ä‘·à dü+‘·è|æÔì Ç#êÃj·T+{≤sêj·Tq. Ä<äs¡Ù+ : ◊|æmdt n~Ûø±s¡T\T yê´dt, ns¡$+<äsêyé, m+.$. uÛ≤düÿsYsêe⁄\ |üìrs¡T Á|üX¯+dü˙j·TeT+{≤s¡T. ‘·q $~Ûìs¡«Vü≤D˝À yê] Á|üuÛ≤e+ düŒwüº+>± ñ+≥T+<ä+{≤sêj·Tq. |ü]$T‘· ≈£î≥T+ã+ : |æ. |ü<ëàø£sY sêyé~ |ü]$T‘· ≈£î≥T+ã+. Äj·Tq uÛ≤s¡´ sê<Ûä >∑èVæ≤DÏ. ø=&ÉT≈£î &Üø£ºsY q+<äøÏc˛sY f…ø±‡dt˝À dæús¡|ü&ܶs¡T. ø√&É\T kÕ«‹ ôd’‘·+ yÓ’<äT´sê˝Ò. ≈£L‘·Ts¡T &Üø£ºsY eTeT‘· ‘·q uÛÑs¡Ô s¡$‘√ bÕ≥T \+&ÉHé˝À ñ+≥THêïs¡T. yÓT(q)#˚Ã....ÄVü‰s¡+ : m≈£îÿe>± XÊU≤Vü‰s¡+... Çwüº+. |ü|ü⁄Œ, ∫+‘·ø±j·T |ü#·Ã&ç ˝≤+{Ï bÕ‘·‘·s¡+ e+≥\πø ÁbÕ<Ûëq´+. n_Ûe÷q q{°, q≥T\T : @mHéÄsY, ∫s¡+J$.. bÂsêDÏø£ bÕÁ‘·\ $wüj·÷ìø=ùdÔ e÷Á‘·+ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêeyé. q{°eTDT˝À¢ kÕ$Á‹, »j·TdüT<Ûä\T. n_Ûs¡T#·T\T : Ä<Ûë´‹àø£ |ü⁄düÔø±\ |üsƒ¡q+.... düTs¡ø£å b˛©dt e÷´>∑C…’Hé˝À m&ç{À]j·T˝Ÿ yÓT+ãsY... ‘·s¡#·T>± Äj·Tq sêk˛Ôqï Ä]ºø£˝Ÿ‡ Ä e÷´>∑C…’H√¢ Á|ü#·T]‘·eTe⁄‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. Á|üeTTK qe˝≤ s¡#·sTT‘· b˛\ÿ+|ü*¢ XÊ+‘·<˚$ ã+<ÛäTe⁄ ø±e&É+‘√ Äj·Tq˝Àq÷ kÕVæ≤‘·´eT+fÒ ÄdüøÏÔ yÓT+&ÉT. Hê≥ø±\T ôd’‘·+ sêkÕÔsêj·Tq. j·TTe‘·≈£î dü+<˚X¯+ : ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ñqï j·TTe‘· Áø£eT •ø£åD‘√ yÓT\>±*. <äTs¡\yê≥¢≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T #Óù|Œ e÷≥\qT nqTdü]+#ê*. yê]øÏ eT+∫ ù|s¡TqT ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷*. #Ó&ÉT e÷sêZ˝À¢ q&Éeø£... düe÷»ùde≈£î ø£èwæ #˚j·÷*.

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 4 &çôd+ãsY, 2011

#·Ãì |ü˝…¢ d”eT\qT.... Á|ü>∑‹ ø±+‘·T\≈£î <ä÷s¡+ #˚ùd bòÕ´ø£åHé H˚|ü<∏ä´+ e+X¯bÕs¡+|üs¡´+>± ˝Òø£b˛sTTHê... nq÷Vü≤´+>± Ä bòÕ´ø£åHé s¡ø£ÿdæ ø£s¡≈£î ø√s¡\≈£î ∫øÏÿ, X¯\´yÓTÆq ≈£î≥T+ã H˚|ü<Ûä´+ nj·Tq~. e<äT›, e<ä›qT≈£î+≥÷H˚..... ñbÕ<Ûë´j·TT&ç>± ñqï Äj·Tq ‘·+Á&ç nqTø√ì |ü]dæú‘·T˝À¢ bòÕ´ø£åHé u≤≥q |üj·Tì+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À.... yê] ÄdüTú\T.... Vü‰s¡‹ ø£s¡÷Œs¡eTj·÷´sTT. nsTT‘˚....ñqï‘· $<ë´e+‘·T&Ó’q Äj·Tq ‘·+Á&ç $y˚#·q‘√ bÕ≥T, s¡ø£Ô dü+ã+BÛ≈£î˝…’q ‘·q kı+‘· k˛<äs¡T\ dü÷#·q\T Ä j·TTe≈£î&çì Á|ü>∑‹ u≤≥ |üfÒº˝≤ ~XÊ ìπs›X¯+ #˚kÕsTT. n+~ e∫Ãq Ä e÷sêZìï Ä j·TTe≈£î&ÉT M&É˝Ò<äT... ô|’>± ø£èwæ ñ+fÒ... eTqTwüß\T s¡Twüß\e⁄‘ês¡qï HêqT&çì e+≥ã{Ϻ+#·T≈£îqï Äj·Tq ...∫qïHê{Ï qT+#˚ ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î u≤≥\T y˚düT≈£î+≥÷.... e&çe&ç>± eTT+<äT≈£î kÕ>±&ÉT. á H˚|ü<Ûä´+˝À...... düe÷»+˝À m+‘√ ñqï‘·yÓTÆq yÓ’<ä´eè‹Ô˝À dæús¡|ü&˚ düTesêíeø±X¯+ Äj·Tqø£≈£î n+~e∫Ã+~. Äj·TH˚.... ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À Á|üeTTK <ä+‘· yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT˝À¢ ˇø£¬s’q &Üø£ºsY o\+ Hê>∑|üs¡y˚TX¯«s¡ ¬s&ç¶.

yÓ’<√´ Hêsêj·TD Vü≤]... nqï dü÷πøÔ Ä<äs¡Ù+>±... :

dü÷|t... dæ|t ≥e÷{≤ dü÷|t

yÓ#·Ã>± >=+‘·T ~π> dü÷|t\T Vü‰sTT>± ñ+&É≥y˚T>±ø£ Äs√>±´ìï ÇkÕÔsTT. Ç˝≤+{Ï$ eTq Ç+{À¢ ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£î+fÒ Ç+ø± u≤e⁄+≥T+~. nìïs¡ø±\ ≈£Ls¡>±j·T\ s¡kÕ\‘√ M{Ïì ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔs¡T. M{°˝À¢ ∫ø£ÿì dü÷|t‡, ø=+#Ó+ |ü\T#·ì dü÷|t‡ ñHêïsTT. Ç+<äT˝À eT+∫ bò˛wüø±\T ñ+{≤sTT. n˝≤+{Ïy˚ ø=ìï MTø√dü+. |ü⁄s¡kÕÿs¡+ : ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì áX¯«sY ôdŒcÕ{Ï* <ä+‘· yÓ’<ä´XÊ\ n~ÛH˚‘· &Üø£ºsY |üs¡y˚TX¯«s¡ ¬s&ç¶ qe+ãsY 17e ‘˚B qT+∫ 21 e ‘˚B es¡≈£î Vü‰+ø±+>¥˝À »]–q n+‘·sê®rj·T <ä+‘· dü<ädüT‡˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. s¡÷{Ÿ ¬øHê˝Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫q n‘·´+‘· n<ÛäTHê‘·q |ü<䛑·T˝À¢ $<ÛëHê\T, yÓTfi¯ó≈£îe\ô|’ Äj·Tq #·]Ã+#ês¡T. n_Ûs¡T#·T\T : |ü⁄düÔø£ |üsƒ¡q+, dæìe÷ Mø£åD+, UÀUÀ, ø£ã&û¶, |üs¡T>∑T |ü+<˚\+fÒ Çwüº+... q∫Ãq q{°, q≥T\T : Vü‰dü´eT+~+#˚... Á|ü‹ q≥T&ÉT Çwüºy˚T. l<˚$ n_Ûqj·TeT+fÒ #ê˝≤ Çwüº+. $ ÇwüºyÓTÆq ÄVü‰s¡+ : XÊU≤Vü‰s¡+....eTTK´+>± ã+>±fi≤<äT+|ü\‘√ #˚ùd @ s¡ø£+ e+f…ÆHê... #ê˝≤ Çwüº+. . q#˚à Vü‰*&˚ kÕŒ{Ÿ : dü«Á>±eT+.... ø£qï }]ø£Hêï q#˚à Vü‰*&˚ kÕŒ{Ÿ eTs=ø£≥T+≥T+<ë.... ? q#˚à H˚‘· : sê»ø°j·÷˝À¢ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄. #˚|üŒ˝Òì..nq+<ä+ : <ä+‘· yÓ’<ä´ $<ä´˝À #˚]q Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å˝À¢ yÓTT<ä{Ï kÕúq+ bı+~q s√E n+‘˚ ˝Òì... Äy˚<äq: e÷ Hêqï o\+ X‚wæ¬s&ç¶ eTè‹u≤~Û+∫q dü+|òüT≥q— s√˝ŸyÓ÷&É˝Ÿ: e÷Hêqï >±s¡T \ø£å´+ : dü+|òüT+˝À ù|s¡T, Á|ü‹wüº\T dü+bÕ~+#·&É+ uÛÑ$wü´‘Y Á|üD≤[ø£ : n‘ê´<ÛäTìø£ <ä+‘· yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\‘√ <ä+‘· yÓ’<ä´XÊ\ @sêŒ≥T, nedüsês¡Tú\≈£î ‘·–q Ø‹q yÓ’<ä´ ùde\ q+~+#·&É+. j·TTe‘· sêDÏ+#ê\+fÒ : #˚|üfÒº ø±s¡´y˚T<Ó’Hê..... @ø±Á>∑‘·‘√, ∫‘·ÔX¯ó~Û›‘√, n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ #˚j·÷*.

bòÕ´ø£åHé H˚|ü<Ûä´+˝À ñqï ÄdüTú\T Vü≤]+#·T≈£îb˛sTTHê... ≈£î≥T+ã+˝À n|üŒ{Ïes¡≈£L mes¡÷ yÓ’<ä´ s¡+>±q dæús¡|ü&Éø£b˛sTTHê.. ∫qïHê{Ï qT+∫ |üs¡y˚TX¯«s¡ ¬s&ç¶~ ˇø£ÿfÒ.... \ø£å´+.... m˝≤¬>’Hê.... @Hê{Ϭø’Hê.... ‘êqT yÓ’<ä´s¡+>±q yÓ’<äT´&ç>± dæús¡|ü&Ü\ì, nedüsês¡Tú˝…’q ìs¡Tù|<ä\≈£î ùde #˚j·÷\ì. Ä \ø£å´ kÕ<Ûäq˝À ø=ìï nyê+‘·sê\T m<äT¬s’Hê yê{Ïì n~Û>∑$T+#ê&ÉT. #·<äTe⁄‘√H˚ ‘·eT J$‘êq Á|ü>∑‹ ø±+‘·T\T $s¡ã÷kÕÔj·Tì Á‹ø£s¡D X¯ó~›>± qe÷à&ÉT. á H˚|ü<Ûä´+˝À Äj·Tq $<ë´uÛ≤´dü+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\˝À¢H˚ kÕ–+~. dü«Á>±eT+ qT+∫ Á|ü‹s√p 8 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷sêìøÏ yÓ[¢, edü÷Ô Äj·Tq #·<äTe⁄≈£îHêïs¡T. ÁbÕ<Ûä$Tø£ $<ä´ dü«Á>±eT+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À, 6, 7 e ‘·s¡>∑‘·T\T eT<ä÷›s¡T Á>±eT+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y Á>±eT+˝À #·~yês¡T. m+ôd{À¢ Á|üy˚X¯ |üØø£å sêùdÔ e´ekÕj·T ø£fi≤XÊ\˝À nÁ–ø£\ÃsY &çÁ^˝À Á|üy˚XÊìøÏ e÷Á‘·y˚T neø±X¯+ e∫Ã+~. nsTTHê... Äj·Tq ìsêX¯ #Ó+<äø£ eTs√kÕ] Á|üj·T‹ï+#ês¡T. Ä Á|üj·T‘·ï+ dü|òü\eTe&É+‘√ ¬øôd{Ÿ ˝À sê´+≈£îqT kÕ~Û+∫, ∫Á‘·<äTs¡Z mdt.C….m+. ø£fi≤XÊ\˝À <ä+‘· yÓ’<ä´ $<ä´qT |üP]Ô #˚kÕs¡T. Ç‘√~Ûø£ |ò”E\‘√H˚... ùde\T : yÓ’<ä´+.... kÕe÷q´, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\≈£î n+<äì |ü+&ÉT>± e÷]q Á|üdüTÔ‘· düe÷C≤q &Üø£ºsY |üs¡y˚TX¯«s¡ ¬s&ç¶ Ä ùde\T düø±\+˝À n+<äø£ nedüú\T |ü&˚ u≤~Û‘·T\ yÓ‘·˝…H√ï dü«j·T+>± #·÷kÕs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À yê]ì Ä<äTø√yê\ì, ‘·q |ü]~Û˝À ø=+‘·es¡¬ø’Hê ùde\qT

n+<äCÒj·÷\ì Ä•+#ês¡T. n~Ûø£ yÓTT‘êÔ\qT yÓ∫Ã+∫, ø=qT>√\T #˚dæq Ä<ÛäTìø£ <ä+‘· yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\‘√ <ä+‘·yÓ’<ä´ dü+ã+~Û‘· yê´~ÛÁ>∑düTú\≈£î Äj·Tq Ç‘√~Ûø£+>± ‘·q ùde\qT n+<äCÒdüTÔHêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À Äj·Tq ‘·q‘√ bÕ≥T eTs√ q\T>∑Ts¡T ìs¡T<√´>∑T\≈£î ‘·q øÏ¢ìø˘˝À ñbÕ~Û ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. |ü\T dü+<äsꓤ˝À¢ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ∫‘· <ä+‘· yÓ’<ä´ •_sê\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô , s√>∑T\≈£î ‘·qe+‘·T #˚j·T÷‘·qT ÇdüTÔHêïs¡T. ≈£î≥T+uÛÑH˚|ü<∏ä´+ : ñeTà&ç ≈£î≥T+u≤q o\+ X‚wæ¬s&ç¶, o\+ <ädüÔ–s¡eTà <ä+|ü‘·T\≈£î 1972 e÷]à HÓ\ 10e ‘˚Bq »ìà+∫q &Üø£ºsY |üs¡y˚TX¯«s¡ ¬s&ç¶~ q+<ë´\ eT+&É\+ $T{≤ï\ Á>±eT+. Äj·Tq ô|<ä›qï u≤\ düTu≤“¬s&ç¶ Á>±eT düs¡Œ+#Y>±, kÕ>∑T˙{Ï dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&çç>± |üì#˚kÕs¡T. ~«rj·T k˛<äs¡T&ÉT ‘·T\d”X¯«s¡ ¬s&ç¶, ‘·èrj·T k˛<äs¡T&ÉT X‚Ks¡ ¬s&ç¶\T e´ekÕj·T<ës¡T\T>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. Äj·Tq uÛ≤s¡´ bÕeì ôd’‘·+ _.&ç.mdt. #˚dæ, dü+ã+~Û‘· yÓ’<ä´ s¡+>∑+˝À yÓ’<äT´sê*>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. ô|<ä› ø=&ÉT≈£î mdt. »‹Hé ¬s&ç¶ @. ø±´+|t e÷+{Ïk˛‡]˝À 6e ‘·s¡>∑‹, ∫qï ø=&ÉT≈£î mdt. <äTwü´+‘Y ¬s&ç¶ qs¡‡Ø $<ä´\qT nuÛÑ´dædüTÔHêïs¡T.

d”«{Ÿø±sYï dü÷|t

≥e÷{≤ dü÷|t≈£î ø±e\dæq$ |ü+&ÉT ≥e÷{≤\T ` bÕe⁄, ø±´¬s{Ÿ `1, ô|<ä› ñ*¢bÕj·T `1, yÓqï`2 dü÷ŒHé‡, _j·T´+ |æ+&ç `2 dü÷ŒHé‡ {e÷{≤ kÕdt `5dü÷‡Hé‡, ñ|ü`‘·–q+‘·, ˙fi¯ó¢ `3 ø£|ü⁄Œ\T.

‘·j·÷s¡T#˚ùd $<Ûëq+ : eT+<ä+>± ñqï –HÓï rdüT≈£îì n~ y˚&ç #˚dæ n+<äT˝À yÓqï y˚dæ ≈£Ls¡eTTø£ÿ\T düqï>± ø£{Ÿ #˚dæ y˚j·÷*. ø=+#Ó+ y˚sTT+∫ z eT÷&ÉT ø£|ü\ ˙fi¯ó¢ b˛dæ ñ&çøÏ+#ê*. M{Ïì ù|düTº>± #˚dæ e&Éø£{≤º*. ‘·s¡Tyê‘· á $TÁX¯eT+ì y˚&ç #˚dæ |æ+&çì ˙{Ï˝À ø£*|æ n+<äT˝À y˚dæ ø£\bÕ*. ‘·s¡Tyê‘· {e÷{≤ kÕdt, ñ|ü⁄Œ y˚dæ u≤>± ø£*|æ y˚&ç y˚&ç>± düsY« #˚j·÷*. uÛÑ˝Ò s¡T∫>± ñ+≥T+~.

$Tø˘‡&é yÓõ≥ãT˝Ÿ dü÷|t

ø±e\dæq$: ñ&çøÏ+∫q d”«{Ÿø±sYï `2 ø£|ü\T, bÕ\T `1 ø£|ü, ñ*¢ø±&É\T `1ø£|ü⁄Œ, yÓqï `2 dü÷ŒHé, ñ|ü⁄Œ `‘·–q+‘·, eT]j·÷\ bı&ç `1 dü÷ŒHé,

‘·j·÷s¡T#˚ùd $<Ûëq+: eTT+<äT>± bÕ\T, ñ*¢ø±&É\T, yÓTTø£ÿC§qï –+»\T eTø°‡˝À y˚dæ Á¬>+&é #˚j·÷*. eT+<ä+>± ñqï –HÓï rdüT≈£îì y˚&ç #˚dæ yÓqï y˚dæ n+<äT˝À |æ+&ç y˚dæ y˚sTT+∫ ø±sYï $TÁX¯eT+ ø£*|æ, ¬s+&ÉT ø£|ü\T ˙fi¯ó¢ b˛dæ ñ|ü⁄Œ , $T]j·÷\ bı&ç ø£*|æ ø=+#Ó+ ùd|ü⁄ ñ&çøÏ+#ê*. ‘·s¡Tyê‘· y˚&ç>± düsY‡ #˚j·T&É+. Ç~ eT+∫ s¡T∫>± ñ+≥T+~. m≈£îÿe X¯øÏÔ edüTÔ+~.

ø±e\dæq$: n\T>∑&ɶ `3, ñ*¢bÕj·T\T `2, ø±´¬s{Ÿ `1, ≥e÷{≤\T `2, ;Hé‡`1/2 ø£|ü⁄Œ, \e+>±\T`2, ø=‹ÔMTs¡, |ü⁄BHê ` ø=+#Ó+, yÓqï ` 2 dü÷ŒHé‡, ø±sYïbò˛¢sY`2 dü÷ŒHé‡, ñ|ü⁄Œ, $T]j·÷\ bı&ç ` ‘·–q+‘·.

‘·j·÷s¡T#˚ùd $<Ûëq+: ≈£Ls¡ eTTø£ÿ\qT ø=+#Ó+ yÓqï y˚dæ y˚sTT+∫ M{ÏøÏ ˙fi¯ó¢ ø£*|æ ≈£îø£ÿsY˝À ñ&çøÏ+∫ u≤>± yÓT‘·Ô>± #˚dæ n+<äT˝À ø=+#Ó+ ˙fi¯ó¢ ø£*|æ, ø±sYïbò˛¢sY ˙fi¯¢˝À ø£*|æ á $TÁX¯eT+>± ø£*|æ ñ|ü⁄Œ, $T]j·÷\ bı&ç ø£*|æ ∫qï eT+≥ ô|{Ϻ ø£\T|ü⁄‘·÷ eT]–+#ê*. n|ü&ÉT eTq≈£î ø±e*‡q |ü\T#·>± #˚düT≈£îì düºyé Ä|òt#˚dæ y˚&ç>± düsY« #˚j·÷*. Ç~ X¯ØsêìøÏ X¯øÏÔì, b˛wüø±\qT n+~düTÔ+~. á dü÷|t eT+∫ s¡T∫>± ñ+≥T+~.

bı{≤{À dü÷|t ø±e\dæq$:

#Ó’˙dt dü÷|t ø±e\dæq$: yÓõ≥ãT˝Ÿ kÕºø˘ `4 ø£|ü⁄Œ\T, |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T\T ` 1/2 ø£|ü⁄Œ, uÒ;ø±sYï eTTø£ÿ\T `1ø£|ü⁄Œ, ñ|ü⁄Œ `‘·–q+‘·, q÷HÓ`1dü÷ŒHé, k˛j·÷kÕdt `2 dü÷ŒHé‡, yÓì>∑sY ` 2 dü÷ŒHé‡, ‘·j·÷s¡T#˚ùd $<Ûëq+: eTT+<äT>± yÓõ≥ãT˝Ÿ kÕºø˘˝À |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T\T uÒ;ø±sYï, ø±´¬s{Ÿ eTTø£ÿ\T y˚dæ ˇø£ <äfi¯dü] –HÓï˝À y˚dæ ø=+#Ó+ ùd|ü⁄ eTs¡>∑ ô|{≤º*. ‘·s¡Tyê‘· ñ|ü⁄Œ y˚dæ ø£\bÕ*. ∫es¡>± k˛j·÷kÕdt, yÓì>∑sY ø£*|æ düsY« #˚j·÷*. Ç~ yÓ¬s’{°>± ñ+≥T+~. ‘·j·÷s¡T#˚ùd $<Ûëq+ : eTT+<äT>± ˇø£ bÕHé rdüT≈£îì n+<äT˝À yÓqï y˚dæ ñ*¢, yÓ\T¢*¢, ø±´¬s{Ÿ eTTø£ÿ\T y˚sTT+∫, u≤>± yÓT‘·Ô|ü&˚es¡≈£î ñ&çøÏ+#ê*. ‘·s¡Tyê‘· Ç~ #·˝≤¢]q ‘·s¡Tyê‘· $Tø°‡˝À y˚dæ yÓT‘·Ô>± #˚dæ Bìì ˇø£ –HÓï˝À y˚dæ düºyéô|’ ô|{Ϻ ñ|ü⁄Œ, ø±sYïb˛¢sY ˙fi¯¢˝À ø£*|æ b˛dæ ø£\bÕ*. $T]j·÷\ bı&ç y˚dæ dæyéT˝À ô|{Ϻ HÓeTà~>± ø±>∑ìyê«*. Ç~ ø=+#Ó+ ∫ø£ÿ>± ne>±H˚ Ĭs+CŸ p´dt y˚dæ ø£*|æ düsY« #˚j·÷*. á dü÷|t X¯ØsêìøÏ #ê˝≤eT+∫~. Ç~ ø£fi¯¢≈£î #ê˝≤ eT+∫~.

yÓqï ` 3 dü÷ŒHé‡, ã+>±fi≤<äT+|ü\T ` 4, ñ|ü⁄Œ ` ‘·–q+‘·, bÕ\T` 1ø£|ü⁄Œ, n\¢+, yÓ\T¢*¢ `2 dü÷ŒHé‡, ñ*¢bÕj·T ` 1, |üdüT|ü⁄` 1dü÷ŒqT, _j·T´+ |æ+&ç `2 dü÷Œ¤Hé‡, ø=‹ÔMTs¡ ` 1 ø£≥º.

‘·j·÷s¡T#˚ùd $<Ûëq+: eTT+<äT>± ˇø£ <äfi¯dü] –HÓï rdüT≈£îì y˚&ç #˚dæ ˇø£ dü÷ŒqT yÓqï y˚dæ n+<äT˝À düqï>± ‘·]–q ñ*¢, n\T eTT≈£î\T y˚dæ yÓT‘·Ô>± ñ&çøÏ+∫ u≤>± yÓT‘·Ô>± #˚j·÷*. n+<äT˝ÀH˚ n\¢+, yÓ\T¢*¢ ù|düTº y˚dæ ñ&çøÏ+#ê*. á $TÁX¯eT+˝À Äs¡ ø£|ü ˙fi¯ó¢ b˛dæ, bÕ\‘√ |æ+&çì ø£*|æ Ä\T $TÁX¯eT+˝À b˛dæ u≤>± ø£*|æ düºyéô|’q düqïeT+≥ô|’ ô|{Ϻ ø£\T|ü⁄‘·÷ ñ+&Ü*. ñ|ü⁄Œ, |üdüT|ü⁄ y˚j·÷*. ø=‹ÔMTs¡ì düqï>± ‘·]– yÓqï, á ¬s+&ÉT dü÷|t˝À y˚dæ düºyé Ä|òt #˚j·÷*. Ç~ y˚&ç>± rdüT≈£î+fÒ u≤e⁄+≥T+~.


Ä~yês¡+, 4 &çôd+ãsY 2011

H˚{Ï qT+∫ C≤rj·T d”ìj·TsY f…ì‡dt ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : 16e JMπø @◊mdt{°@ C≤rj·T d”ìj·TsY f…ì‡dt {ÀØï á HÓ\ 4q ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. 11 es¡≈£î »]π> á {ÀØï˝À 45G, 55G, 65G ejÓ÷ $uÛ≤>±˝À¢ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. 4, 5 ‘˚B˝À¢ ns¡Ω‘· b˛{°\T, 6 qT+∫ yÓTsTTHé Á&Ü b˛{°\T »s¡T>∑T‘êsTT. Á|ü‹ ejÓ÷ $uÛ≤>∑+˝À 32 eT+~ Ä≥>±fi¯ó¢(q\T>∑Ts¡T yÓ’˝Ÿ¶ ø±sY¶ m+Á{°, 20 eT+~ yÓTsTTHé Á&Ü, 8 eT+~ ns¡Ω‘· b˛{°˝À¢ $CÒ‘·>± ì*∫q Ä≥>±fi¯ó¢) bÕ˝§Z+{≤s¡T. Ädæj·÷˝ÀH˚ uÛ≤Ø Áô|ò’CŸ eT˙ >∑\ ‘=* yÓ≥s¡Hé {ÀØï nì ìsê«Vü≤≈£î\T $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY á {ÀØïì ÁbÕs¡+_Û+#·qT+&É>±, <ëq+ Hêπ>+<äsY eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãj·TqTHêïs¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

yÓ’uÛÑe+>± nj·T´|üŒ eTVü‰ |ü&ç|üP»

H˚&ÉT q≥q˝À ñ∫‘· •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : |òæ˝Ÿà j·÷øϺ+>¥ ø√∫+>¥ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ˙ f…ø°ïwæj·THé‡ <ë«sê &É_“+>¥, j·÷øϺ+>¥, j·÷+ø£]+>¥\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î H˚&ÉT ñ∫‘· •ø£åD ìs¡« Væ≤düTÔHêïs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+∫ 1>∑+≥\ es¡≈£î kÕs¡~∏ dü÷º&çjÓ÷˝À á •ø£åD ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕ s¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9848083139 HÓ+ãsY≈£î dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

H˚&ÉT q>∑s¡+˝À u…’ø˘ sê´© ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Ç+&çj·÷ m¬>HÓdtº ø£s¡|ü¸Hé ôV’≤<äsêu≤<é XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ q>∑s¡+˝À u…’ø˘ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îe∫Ãq »q˝Àø˘bÕ˝Ÿ≈£î e´‹πsø£+>±, Á|ü»\T ø√s¡T≈£îqï $<Ûä+>± _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì ø√s¡T‘·÷ á sê´©ì ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yÓ’@d” Á|ü‹ì<ÛäT\T k˛e÷J>∑÷&É˝À ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT {°H˚CŸ f…+ù|ºwüHéô|’ ne>±Vü≤q ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : j·TT n+&é MT Ä<Ûä«s¡´+˝À {°H˚CŸ f…+ù|ºwüHé‡ ô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷ìï Ä~yês¡+ MTsYù|{Ÿ ˝Àì {°πøÄsY Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ôd’ø±\õdüTº Mπs+<äsY, $.s¡$≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTT<ä≥ n<Ûë´|ü≈£î\≈£î, nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. j·Te«q+˝À |æ\¢˝À¢ ø£*π> uÛ≤yê\T` <äTwüŒ]D≤e÷\T, yê{Ïì n~Û>∑$T+#·&É+, m˝≤ nH˚ n+XÊ\ô|’ $<ë´ s¡Tú\‘√ bÕ≥T n<Ûë´|ü≈£î\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê \qï<˚ á ø±´+ù|sTTHé eTTUÀ´<˚›X¯+ nHêïs¡T. qe+ãsY 11e ‘˚Bq ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á ø±´+ô|sTTHé Ä~yês¡+‘√ eTT>∑TdüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. eTT–+|ü⁄ düe÷y˚XÊìøÏ <˚yê<ëj·TXÊK Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù πøM.s¡eTD≤ #ê], {°ÄsYπø Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ #ÛÓ’s¡àHé r>∑\ ø£ècÕí¬s&ç¶ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.

H˚&ÉT ø√≥bÕ{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ dü+‘ê|ü düuÛÑ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ües¡úHé d”&é‡ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é n~ÛH˚‘· ø√≥bÕ{Ï eTTs¡Vü≤]sêe⁄ dü+‘ê|üdüuÛÑ Ä~yês¡+ »s¡T>∑qT+~. ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î u≤>¥*+>∑+|ü*¢ dü+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À düuÛÑ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á|üuÛÑe |ü_¢πøwüHé ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ¬syÓq÷´ XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, d”|”m+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ;M sê|òüTe⁄\T, d”|”◊ C≤rj·T ñ|ü ø±s¡´<ä]Ù düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, m+|” nJCŸbÕcÕ, XÊdüq düuÛÑT´\T >∑T+&Ü eT˝Ò¢wt, ≈£Lq+H˚ì kÕ+ã•esêe⁄, e÷J eT+Á‹ e&˚¶ XÀuÛÑHêÁBX¯«sYsêe⁄, q÷õM&ÉT d”&é‡ n~ÛH˚‘· eT+&Ée Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ H˚‘· ¬ø.sêeTø£èwüí, s¡#·sTTÁ‘·T\T nã÷“] #Ûêj·÷<˚$, z˝≤Z, uÛÑ÷$Tø£ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT |”JÄsYÄsY nyês¡T¶ Á|ü<Ûëq+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Ábıô|òdüsY õ.sê+¬s&ç¶ ù|]≥ HÓ\ø=*Œq ªkÕe÷õø£ XÊÁdüÔy˚‘·Ôμ |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|ü<Ûëq+ Á^Hé˝≤´+&釽Àì ôddt˝À áHÓ\ 4e ‘˚Bq(Ä~yês¡+) ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î »s¡T>∑ qT+~. á eTVæ≤fi≤ n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+ &Ó’¬sø£ºsY Ábıô|òdüsY wü]à˝≤ ¬s¬> n+<äTø√qTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± j·T÷ìe]‡{°˝À¢ eTVæ≤fi¯\ n<Ûä´ j·Tq+˝À düyêfi¯ó¢, b˛ø£&É\ ô|’ ¬s¬> Á|üdü+–+#·qTHêïs¡T. Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé Ábıô|òdüsY d”ôV≤#Y.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑qT+~.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\+ u≤#·T|ü*¢ Á>±eT+˝Àì •yê\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À »]–q Áo Äj·T´|üŒ kÕ«$T eTVü‰ |ü&ç|üP» n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Ä>∑+ bÕ+&ÉT eTT~sêCŸ ù|s¡T >∑Ts¡TkÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á nj·T´|üŒ eTVü‰ |ü&ç|üP»≈£î nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T ô|<ä› m‘·TÔq Vü‰»¬s’j·÷s¡T. ns¡TDY >∑Ts¡TkÕ«$T |üs¡´y˚ø£åD˝À ìs¡«Væ≤+∫q |ü&ç|üP» eTôVA‘·‡e+ uÛÑ≈£îÔ\qT ø£{Ϻ|ü&˚dæ+~. n˝≤π> »&É\ s¡y˚Twt ãè+<ä+ #˚ #˚dæq uÛÑ»q ø±s¡´Áø£e÷\T ÄVüQ‘·T\qT Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ e÷~]>±H˚ á dü+e‘·‡s¡+ ìs¡«Væ≤+∫q nj·T´|üŒ |ü&ç|üP»qT ‹\øÏ+#·&ÜìøÏ nj·T´|üŒ e÷\ <Ûës¡D kÕ«eTT\‘√ bÕ≥T $$<Ûä sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, u≤#·T|ü*¢ Á>±eT Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ nj·T´|üŒqT <ä]Ù+#·Tø=ì bÕeqdüT˙‘·T˝…’j·÷´s¡T. Áo nj·T´|üŒ eTVü‰ |ü&ç|üP» eTôVA‘·‡yêìøÏ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.m+.Á|ü‘ê|t, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ e÷J n<Ûä´≈£åî\T ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z {°&û|” ÇHé#êsY® ¬ø.|æ.$y˚ø˘, u≤#·T|ü*¢ Á>±eT düs¡Œ+#Y ø±XÊì øödü\´, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø£XÊì Mπswt eTT~sêCŸ, Ä>∑+ sêE eTT~sêCŸ ‘·~‘·s¡T\T eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»¬s’ nj·T´|üŒ rs¡ú Á|ükÕ<ë\T d”«ø£]+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+‘√ >=|üŒ eTVæ≤eT >∑\ <˚e⁄&ÉT

nj·T´|üŒ kÕ«$T nì, ø±ØÔø£ e÷dü+˝À e÷\ <ës¡q #˚dæ 41 s√E\ bÕ≥T ø£]ƒq Bø£åqT #˚|ü{Ϻ, uÛÑøÏÔ‘√ Äsê~ùdÔ Vü≤]Vü≤s¡ düT‘·Tì ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ne⁄‘ês¡ì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. Áo nj·T´|üŒ kÕ«$T MT<ä qeTàø£+‘√ uÛÑøÏÔ uÛ≤yê\qT ø£*– e÷\ <ës¡q #˚düTÔqï kÕ«eTT\ ≈£î≥T+uÛ≤\T X¯óuÛÑÁ|ü<ä+>± J$düTÔHêïj·Tì yês¡T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ eTVü‰ |ü&ç|üP» ìsê«Vü≤≈£î\T j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Ä>∑+ bÕ+&ÉT eTT~sêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nj·T´|üŒ eTVü‰ |ü&ç|üP»≈£î ø£˙$ì ms¡>∑ì Ø‹˝À kÕ«eTT\ qT+&ç düŒ+<äq e∫Ã+<äì, $»j·Te+‘·+>± ns¡TDY >∑Ts¡T kÕ«$T #˚‘·T\ MT<äT>± ìs¡«Væ≤+∫q á eTVü‰ |ü&ç|üP» dü+‘√cÕìï $T–*Ã+<äì Äj·Tq ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á eTVü‰ |ü&ç|üP» ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqïyê]˝À m+|”{°d” q+~>±eT dü‘·´Hêsêj·TD >∑Ts¡TkÕ«$T, u≤#·T|ü*¢ Á>±eT+ ñ|ü düs¡Œ+#Y ø=\Hé M¬s+<äsY ¬s&ç¶ >∑+≥ kÕ«$T, ø±XÊì yÓ+ø£fÒwt ù|s¡T>∑Ts¡T kÕ«$T, yês¡T¶ yÓT+ãsY ‘·&Éø£+{Ï q]‡+Vü‰ >∑Ts¡TkÕ«$T, <ä÷düø£+{Ï yÓ+ø£fÒwt >∑+≥ kÕ«$T, Ä>∑+ q]‡+>¥ sêe⁄ >∑Ts¡T kÕ«$T, ø±XÊì eTùV≤wt ù|s¡T >∑Ts¡TkÕ«$T, ø=\Hé $wüßíes¡úHé ¬s&ç¶ ø£‹Ô kÕ«$T, m\¢+u≤sTT ãTõ®¬s&ç¶ >∑Ts¡T kÕ«$T, πøX¯+ qπswt ø£‹Ô kÕ«$T, ~H˚wt >∑Ts¡TkÕ«$T, Ä~Hêj·÷j·TD ø£‹Ô kÕ«$T, qes¡‘·ï+¬s&ç¶ >∑<Ûä kÕ«$T, qMHé ø£‹Ô kÕ«$T, Hêj·T≈£î\T dürwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üø£è‹ì ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ bÂs¡Tì ô|’ ñ+~: q+u≤s¡T »j·TÁ|üø±wt ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üø£è‹ì ø±bÕ&Ü*‡q uÛ≤<ä´‘· Á|ü‹ bÂs¡Tìô|’ ñ+<äì ◊>√Á^Hé bòÂ+&˚wüHé ìsê«Vü≤≈£î\T q+u≤s¡T »j·TÁ|üø±wt nHêïs¡T. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝ŸŸ »>∑~Z]>∑T≥º |üs¡~Û˝Àì bÕ|æ¬s&ç¶ q>∑sY˝Àì sê»<Ûëì ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ X¯ìyês¡+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ bı\÷´wüHé ø£+Á{À˝Ÿ uÀsY¶ düVü≤ø±s¡+‘√ Á^Hé bÕ¢HÓ{Ÿ $»Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î |üsê´es¡D+, |ü]s¡ø£åD≤ nH˚ n+XÊ\MT<ä ø±\Twü´ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î |üsê´es¡D+ >∑T]+∫, Á|üø£è‹ e÷qe C≤‹øÏ #˚düTÔqï y˚T\TqT >∑T]+∫, ø±\Twü´+ eT÷˝≤q düe÷»+ |ü&ÉT‘·Tqï Çã“+<äT\ >∑T]+∫ ≈£L\+≈£îX¯+>± $e]+#ês¡T. e÷qe⁄\T ‘Ó*dæ ôd’‘·+ ìs¡¢ø£å <√s¡DT\‘√ #˚düTÔqï ∫qï ∫qï ‘·|ü⁄Œ˝Ò ø±\TcÕ´ìï ô|+bı+~düTÔHêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. Á|üø£è‹ì ø±bÕ&ÉT≈£î+fÒH˚

e÷qyê[øÏ Äq+<ä ø£s¡yÓTÆq J$‘·+ \_ÛdüTÔ+<äì nHêïs¡T. ø±\Twü´+ eT÷\+>± e÷qe⁄\≈£î mH√ï s¡ø±˝…’q ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´<äT\T ø£\T>∑T‘·THêïj·Tì, yê{Ï qT+&ç s¡øÏå+#·Tø√yê\+fÒ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ¬s+&ÉT #Ó≥¢

‘Ósêdü j·TTe»q $uÛ≤>∑+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ¬ø.ôd\«+ ìj·÷eTø£+

X‚]*+>∑+|ü*¢, &çôd+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ósêdü j·TTe»q $uÛ≤>∑+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ¬ø.ôd\«+ ìj·T$T‘·T \j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {ÏÄsYmdt Ç+#êØ® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ósêdü bÕغ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ôd˝≤«+ #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Zì bÕغ n_Ûeè~›øÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. n+<äTπø ôd\«+øÏ bÕغ˝À Äu≤<Ûä´‘· n|üŒ–+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± X¯+ø£sY>ö&é ôd˝≤«+≈£î ìj·Te÷≈£î |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TTe»q $uÛ≤>∑ n<Ûä´≈£åî\T ñ<äjYT¬s&ç¶, $<Ûë´]ú$uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî\T s¡$+<äsYj·÷<äyé, Hêj·T≈£î\T >=es¡ΔHé>ö&é, X‚KsY>ö&é, Áoìyêdt>ö&é, eT˝Ò¢XŸ>ö&é, ø±]úø˘, •esêCŸ, qπsXŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#=|ü⁄Œq yÓTTø£ÿ\qT ô|+∫ b˛dæ+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì Äj·Tq ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTTqT+&˚ |üsê´es¡D+ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø=ì Á|üø£è‹ |ü]s¡ø£åD≈£î q&ÉT+ _–+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. sê»<Ûëì ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ j·÷<ä qπs+Á<ä >∑T|üÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´]ú <äX¯ qT+&˚ kÕe÷õø£ düèŒVü≤‘√ |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&É&ÜìøÏ MTs¡T ø£+ø£q ã<äT›˝…’ ñ+&Ü\ì bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î düŒwüº+ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T |üsê´es¡D ø±\Twü´+ eT÷\+>± Jeø√{Ï |ü&ÉT‘·Tqï Çã“+<äT\qT ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ‘Ó*j·T #Ó|æŒ yê]ì ≈£L&Ü |üsê´es¡D≤ìøÏ Vü‰ì ø£*–+#·≈£î+&Ü Jeq $<ÛëHêìï e÷s¡TÃø√yê\ì ø√sê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<ë´j·TT\T ‘·s¡>∑‘·T\ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê+uÒ \_›<ës¡T\≈£î nHê´j·T+ »]–‘˚ düVæ≤+#·+: uÛ≤»bÕ #·+<ëq>∑sY, &çôd+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô) : πøX¯eq>∑sY, >ö*<=&ç¶ yê+uÒ \_›<ës¡T\≈£î nHê´j·T+ »]–‘˚ Hê´j·TkÕúHêìï ÄÁX¯sTT+∫ yê]øÏ Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î b˛sê&ÉT‘êeTì uÛ≤C≤bÕ Hêj·T≈£î\T ø£dæ¬s&ç¶uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. mHé&ç@ Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·T+˝À #˚|ü{Ϻq ˝ÒVü≤{Ÿ˝À 283 eT+~ \_›<ës¡T\≈£î 60>∑C≤\T ¬ø{≤sTT+#ês¡Hêïs¡T. 60>∑C≤\≈£î ‘·–Z+∫‘˚ n+–ø£]+#˚~˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃeTì, nsTTq e‹Ô\¢≈£îum ˝§+– >∑T&ç¶>± eTT+<äT≈£î yÓ*¢‘˚ ‘·eT bÕغ Hê´j·TkÕúHêìï ÄÁX¯sTT+∫ \_›<ës¡T\≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î b˛sê&ÉT‘êeTHêïs¡T. Áô|’y˚≥T _\¶sY\≈£î Á|üjÓ÷»q+ »]π> $<Ûä+>± ‘=+<äs¡ bÕ≥T ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+fÒ ‘·sê«‘· uÛ≤<ä|ü&Ée*‡edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, &çôd+ãsY 4 , 2011

7

49e s√E≈£î #˚]q yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\

ÄsYm+|”, |”m+|” yÓ’<äT´\

]˝Ò Bø£å\T

düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê*

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T X¯ìyês¡+ 49e s√E≈£î #˚]+~. ø±]à≈£î\T ‘·eT $<ÛäT\≈£î Vü≤»s¡Tø±≈£î+&Ü ÄdüT|üÁ‹ π>≥T eTT+<äT @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï Bøå± •_s¡+˝À ‘·eT Bø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·eT ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑‘· 49 s√E\T>± ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ‘êeTT ]˝Ò Bø£å\T, ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêï j·÷Ce÷q´+ ‘·q yÓTT+&ç yÓ’K]ì M&É&É+ ˝Ò<äì ø±]à≈£î\T ÄÁ>∑Væ≤+#ês¡T. j·÷»e÷q´ yÓ’K]ì ìs¡dædü÷Ô ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. j·÷»e÷q´+ ‘·q yÓTT+&ç yÓ’K]ì M&ç ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø±]à≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. j·÷»e÷q´+ ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚+‘· es¡≈£î ‘·eT ìs¡düq\T Ä>∑eì ø±]à≈£î\T ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. Bø£å˝À ø±]à≈£î\T >∑+>±kÕ>∑sY, uÛ≤düÿsY#ê], lìyêdt, sêeTT\T, Ç*j·÷dt, ø√≥e«, ≈£îHê´, eT˝Ò¢XŸ, s¡‘·ï+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZZHêïs¡T.

Á|æj·TT&ÉT

dü|üÔ–] 70 bò˛: 27613116 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ : kÕ. 5.30 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 eT. 3.45 dæ˙e÷´ø˘‡ bò˛: 44565555 sê. 7.15 _>¥ dæìe÷ eT. 1.05 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060. 10.20, 4.00 >√≈£î˝Ÿ 70 bò˛: 23814612 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 lkÕsTT|üP» 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Ç+Á<ä 70 bò˛: 24143131 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 u…»yê&É

Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 39895050 ñ. 10.00, 12.30, 3.00, 5.30, sê. 8.15, 10.45 _>¥ dæìe÷ bò˛: 39894040 ñ. 11.00, 1.15, 7.45, 10.45 |æ.$.ÄsY dæìe÷ bò˛: 66467871

11.30, 4.55, 7.55, 10.40 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060 ñ. 10.15, 1.15, 4.15, sê. 7.15, 10.15 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 ñ. 10.45, 1.30, 4.45, sê. 7.40, 10.25 {≤ø°{ÖHé bò˛: 40214226 11.30, 6.15, 9.15 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ bò˛: 42216767 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 n+ã 70 bò˛: 23514455 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ÁuÛÑeTsê+ã 70 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 >∑+>∑ 70 bò˛: 24067544/55 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 XÊ*ì 70 bò˛: 24045657 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 ^‘Y 70 bò˛: 23033370 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 <˚$ 70 bò˛: 27637811 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ôV’≤f…ø˘ 70 bò˛: 65883337 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 »>∑<ë+ã 70 (|òüT{ŸπødüsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 CÀ´‹ 70 (◊&ç m u§˝≤¢s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 \ø°åà 70 (X¯+cÕu≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 \ø°åàø£fi¯ 70 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 eTT≈£î+<é (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT+E 70 bò˛: 66329383/84 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓTÁ{À 70 bò˛: 20050078 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 qs¡ÔøÏ 70 bò˛: 27862315 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 Á|ü‘ê|t 70 bò˛: 23513131 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 s¡+>∑ 70 bò˛: 23092888 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sê|òüTy˚+Á<ä 35 bò˛: 27058925 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 sê»´\ø°åà 70 bò˛: 27207921 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 l<˚$ 70 (∫\ø£\>∑÷&É) bò˛:

$Tj·÷|üPsY, &çôd+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº yê|üÔ+>± ñqï ÄsYm+|æ, |æm+|æ, yÓ’<äT´\ düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì |ü≥ºD, Á>±MTq ÄsYm+|æ, |æm+|æ yÓ’<ä´\ düyÓTÆK´ &çe÷+&é #˚dæ+~. $Tj·÷|üPsY m+mHéq>∑sY˝Àì sêÁwüº ø±sê´\j·T+˝À j·T÷ìj·THé $düTÔ‘· kÕÔsTT düe÷y˚X¯+ ø£Hêï Áoìyêdt , yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶\ Ä<ä«+s¡´+˝À »]–+~. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·T÷ìj·THé #˚dæq nH˚ø£ Ä+<√\q\ |ü*‘·+>±H˚ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ÄsYm+|æ, |æm+|æ yÓ’<Ûä´\qT >∑T]ú+∫ ÁfÒì+>¥ ôd+≥sY\qT @sêŒ≥T #˚dæ+<äHêïs¡T. •ø£åD ø±\+˝À yÓ’<Ûä´\≈£î |æm, &çm\T n+<äCÒj·÷\ì, >ös¡e y˚‘·q+‘√ bÕ≥T •ø£åD

27500086 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 l Áù|eT 70 (‘·T≈£îÿ>∑÷&É) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 •es¡+»ì &û\ø˘‡ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü+‘√wt (ÇÁãV”≤+|ü≥ï+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 XÊs¡<ä 70 bò˛: 27122484 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ls¡eTD 35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 düT<Ûä 70 bò˛: 65221606 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 düTwüà 70 bò˛: 24020600 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ôdH˚‡wüHé düHéôw’Hé bò˛: 66607464 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 lkÕsTTs¡+>∑ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü÷|üsY 70 (u≤˝≤|üPsY Áø±dts√&é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü+‘√wt bò˛: 27654321 11.30, 2.30, 6.00, 9.00 dü‘·´+ 70 bò˛: 66612516/17/18 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 yÓ’»j·T+‹ 70 bò˛: 27173711 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 $CÒ‘· 70 bò˛: 32443449 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓ+ø£fÒe«s¡ dæ˙ ùdÿ«sY (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓ+ø£≥kÕsTT (ø°düs¡) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü«|üï 70 (ø±fÒ<ëdt) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00

◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 1.45, sê. 10.15 |æ.$.ÄsY dæìe÷ : sê. 10.20 dü+<Ûä´ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060, sê. 10.00 #·+Á<äø£fi¯ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 eTVü‰\ø°åà ø±+ô|¢ø˘‡ 35 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 {Ïy√* dæìe÷ : eT. 02.00 sêCÒX¯«sY 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 •eX¯øÏÔ 70 bò˛: 27122550 11.00, 2.00, 6.00, 9.00

|üP]ú #˚düT≈£îqï yê]øÏ dü{Ï|æπø≥¢qT n+<äCÒj·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ j·T÷ìj·THé e´ekÕú|ü≈£î\T es¡í yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ Vü≤»s¡j·÷´s¡T. j·T÷ìj·THé kÕú|æ+∫q nq~ ø±\+˝ÀH˚ nH˚ø£ b˛sê{≤\<ë«sê ø=ìï $»j·÷\T kÕ~+∫ sêÁwü|òüº+˝Àì ÄsYm+|æ, |æm+|æ yÓ’<Ûä´\≈£î ˇø£ ~≈£î‡∫>± ì*∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ÄsYm+|æ,|æm+|æ\ yÓ’<Ûä´\ j·T÷ìj·THé sêÁwüº yê´|üÔ+>± $düú]+#ês¡ì Äø±+øÏå+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT<ÛäT, s¡y˚TXŸ, •eÁ|ükÕ<é, uÛ≤düÿsY, yÓ+ø£fÒXŸ, ÁoqT, _ø£å+>ö&é •esêE, πsDTø£, k˛eT\øÏåà, XÀuÛÑsêDÏ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_>¥ dæìe÷ : kÕ. 4.00 sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 sê»<Ûëì &û\ø˘‡ bò˛: 24045437 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 •ebÕs¡«‹ 70 bò˛: 23057840 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 X¯•ø£fi¯ 70 bò˛: 23814358 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 l\‘· (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 $wüßí 70 bò˛: 65799373 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 lsêeT sê»´+

<ä &Éغ |æø£ÃsY

Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 39895050 eT. 1.45, 7.30 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ bò˛: 42216767 2.00, 6.00, 9.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ sê. 10.20 sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 XÊ+‹ 70 bò˛: 23223580 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 áX¯«sY 70 bò˛: 24008132 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü+|òüTs¡¸D ns¡T®Hé 70 bò˛: 23055266 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 lìyêdü 70 (ñ|üŒ˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 Á|üXÊ+‘Y 70 bò˛: 27805600/2 k˛˝À 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 z&çj·THé &û\ø˘‡ bò˛: 27651438 cÕôV≤HécÕ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ lsêeTT\T 70 bò˛: 23814755 39895050 eT. 01.00 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 eT. 12.30, 7.30 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ : eT. 3.30 l\ø°åà 70 bò˛: 66794971 _>¥ dæìe÷ : sê. 10.00 ◊Hêø˘‡ : sê. 10.10 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 dæ˙e÷´ø˘‡ : sê. 07.45 dæ˙e÷´ø˘‡ : eT. 1.20 eTVü‰\ø°åà 70 bò˛: 24140999 lkÕsTTsê» 70 bò˛: 27616771 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 uÛÑT»+>∑ 70 bò˛: 23092788 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 CÀ´‹ 70 (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 ø£èwüí dæìe÷ bò˛: 65641144 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 s¡TøÏàDÏ 70 (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 düTπswt 70 bò˛: 27503385 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 >∑DÒwt 70 (X¯+cÕu≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 X¯•ø£fi¯ 70 bò˛: 23814353 sê. 9.45

12.00, 3.00, 7.00, 10.00 l<˚$ 70 (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 yÓ+ø£{≤Á~ 70 12.15, 3.15, 7.15, 10.15 $»j·T\ø°åà ø±+ô|¢ø˘‡ bò˛: 65454455 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 _>¥ dæìe÷ : sê. 7.10 |æ.$.ÄsY.dæìe÷ : kÕ. 4.40 ◊Hêø˘‡ : kÕ. 6.45 z...yÓTÆ Áô|ò+&é dü+<Ûä´ 35 bò˛: 27617928 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 $X¯«Hê<∏é 70 bò˛: 23051797 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 ø√D≤sYÿ 70 bò˛: 24065595 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 $»j·T\ø°åà ø±+ô|¢ø˘‡ (m©“q>∑sY) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ : kÕ. 6.15 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ eT. 2.00, 4.00, ◊Hêø˘‡ : sê. 7.30 qT$«˝≤.. leTj·T÷] 70 bò˛: 27607570 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 •yêì 70 bò˛: 24045657 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060 : kÕ. 4.00 <ä÷≈£î&ÉT düT<äs¡ÙHé 35 bò˛: 27633166 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT*¢ø±s¡T®q 70 bò˛: 23892277 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 7 ôdHé‡ B|üø˘ 70 bò˛: 23223823 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 M&ÉT‘˚&Ü $Tì z&çj·THé bò˛: 27651438 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sê»<Ûëì 70 bò˛: 24045437 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ç{Ÿ‡ yÓTÆ \yék˛ºØ ñcÕeTj·T÷] 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 4 &çôd+ãsY, 2011

s¡T Ä<ÛësY ø±s¡T¶ rdüTø√yê* $ø£˝≤+>∑T\ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ Á|ü‹ ˇø£ÿø±s=Œ πs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): $ø£˝≤+>∑T\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘√ bÕ≥T dü«#·Ã+<ä dü+düú\T, Ä]úø£+>± ñqï H˚‘·\T eTT+<äT≈£î e∫à yê]øÏ <ÛÓ’s¡´ düVü≤kÕ\qT n+~+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷ \ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·, dü÷sês¡+ ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt ¬s&ç¶ ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<Ûäs¡“+>± X¯ìyês¡+ Äj·Tq $ø£˝≤+>∑T\≈£î XÊ\T yê\‘√ dü‘·ÿ]+∫ |ü+&ÉT¢, \T+^\T |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T $ø£˝≤+>∑T\qT #·÷dæ C≤*|ü&É≈£î+&Ü yê] ø±fi¯¢ô|’ yês¡T ì\ã&˚ $<Ûä+>± #˚j·TT‘·ìyê«\ì nHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\T n${Ï‘·q+‘√ |ü⁄{≤ºe÷ nì u≤<Ûä |ü&É≈£î+&Ü n+~ e∫Ãq neø±XÊ\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì J$‘· \øå±´\qT #˚s¡Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ñqï $ø£˝≤+>∑T\≈£î ‘·q düVü‰j·T düVü≤ø±sê\qT m\¢|ü{Ïø° n+~kÕÔqì á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+»j·T´ >ö&é, Áo<ÛäsY >ö&é, j·÷<äj·T´, Hêsêj·TD, ÁoqT, _ø£å|ü‹, sêE, yÓ+ø£≥¬s&ç¶, Hêì, ‹s¡T|ü‹, ÇHêï¬s&ç¶, düTπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&ûmd”Œ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î eHéy˚ @sêŒ≥T $ø±sêu≤<é &çôd+ãsY 3 |ü]– ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e#˚à ÄsY{Ïdæ (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é ãdt\T mHé{ÏÄsY #Ís¡kÕÔ,_C…ÄsY #Ís¡kÕÔ MT<äT>± ãkÕº+&é˝ÀøÏ yÓfi≤¢\ì &çmdt|æ #Í&˚X¯«] Ä<˚XÊqT ãkÕº+&éqT+&ç $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi‚¢ kÕs¡+ $ø±sêu≤<é ãkÕº+&é˝ÀøÏ ÄsY{Ïdæ ãdt\T ãkÕº+&é qT+&ç e∫Ã, b˛j˚T ãdt\≈£î ãj·T\T <˚] ¬s’˝Ò« ùdºwüHé #Ís¡kÕÔ, Á|ü‘˚´ø£+>± s¡÷{ŸqT @sêŒ≥T m+ÄsY|æ #Ís¡kÕÔ,eTVü‰X¯øÏÔ #Ís¡kÕÔ, #˚dæ eHéy˚qT neT\T #˚düTÔqï≥T¢ _C…ÄsY #Ís¡kÕÔ,mHé{ÏÄsY #Ís¡kÕÔ $ø±sêu≤<é dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY MT<äT>± yÓfi≤¢*‡ ñ+≥T+<äì õ.Á|ükÕ<é sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À ô|]–q X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ $ø±sêu≤<é b˛*dt ùdºwüHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq j·÷øχ&Ó+{Ÿ\ H˚|ü<∏ä´+˝À Á{≤|òæø˘qT Áø£eTãB› $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ø£]düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì ôV’≤<äsêu≤<é, ‘ê+&É÷sY, dü<ë•eù|≥, X¯+ø£sY|ü*¢, Äj·Tq ø√sês¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î≥T+u+˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·|üŒìdü] Ä<ÛësY ø±s¡T¶\qT rdüTø√yê\ì ≈£î‘·T“ ˝≤¢|üPsY 131 &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒ X¯«s¡ sêe⁄ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ≈£î‘·T“ ˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ 131 &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì <ë«s¡ø± q>∑sY ø£eT÷´ ì{° Vü‰˝Ÿ˝À¢ X¯ìyês¡+ Äj·Tq q÷‘·q+>± Ä<ësY ôd+≥sYqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·T q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡rj·T‘· ø£* –q Á|ü‹ e´øÏÔ Á|üuÛÑT‘·«+ n+~+#˚ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT bı+<ë\qï, #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T Á|üuÛÑT‘·« kÕÿ\sY wæ|t\qT bı+<ë\Hêï á Ä<ÛësY ø±s¡T¶ ‘·|üŒì dü] ø±yê*‡+ <˚qì Äj·Tq ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. $<˚XÊ\˝À Á^Hé ø±s¡T¶ Ä <˚X¯düTÔ\≈£î @$<Ûä+>± ñ|üjÓ÷>∑

|ü&ÉT‘·T+<√ eTq <˚X¯+˝À Ä<ÛësY ø±s¡T¶ Ä $<Ûä+>± nìï+{ÏøÏ ñ|üj˚T>∑ |ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘Y˝À Á|üuÛÑT‘·« |ü]+>± ø±ì, Áô|’y˚{Ÿ |üs¡+>± ø±ì @<Ó’Hê düVü‰j·÷ìï bı+<ë\+fÒ ‘·|üŒì dü] Ä<ÛësY qyÓ÷<äT nedüs¡eTì Äj·Tq ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. Ä<ÛësY ôd+≥s¡¢˝À @yÓ’q düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·q <äèwæºøÏ rdüTø£ sêyê\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î $C„|æÔ #˚XÊs¡T.

á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°&û|” eTVæ≤fi≤ ø±s¡´<ä]Ù ˝≤eD´, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù u≤\j·T´, ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø±s¡´<ä]Ù sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT sêE>ö&é, {°&û|” Hêj·T≈£î\T uÛ≤düÿsY sêe⁄, kÕ+uÛÑ•e sêe⁄, yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T j·÷<ä–], düTC≤‘·, s¡eT´≈£îe÷], uÛ≤eHéHêsêj·TD, ø£qø£j·T´, Á|üø±wt, ø±+‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ n_Ûeè~ΔøÏ

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷* m+|”&ûz XÀuÛÑ

md”‡\ dü+πøåe÷ìøÏ ì<ÛäT\T Ks¡Tà #˚j·÷*: $. X‚cÕÁ~

s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): $$<Ûä XÊK\≈£î πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\˝À 16.2 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T md”‡\ dü+πøåe÷ìøÏ Ks¡Tà #˚ùd $<Ûä+>± dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $. X‚cÕÁ~ Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì dü÷Œ¤]Ô uÛÑeHé˝À õ˝≤¢ kÕúsTT md”‡ düuŸ bÕ¢Héô|’ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e´øÏÔ>∑‘· nedüsê\ $wüj·T+˝À md”‡\≈£î \_›#˚≈£L]Ãq|üŒ{ÏøÏ |ü<∏äø±\ neT\T˝À yê]øÏ \_›ø£*π>˝≤ #·÷&Ü\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. |ü+#êj·TrsêCŸ, Ç]π>wüHé, m+◊|æ, sêJyé $<ë´$TwüHé, e´ekÕj·T+ ‘·~‘·s¡ XÊK\ <ë«sê neT\Te⁄‘·Tqï dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T md”‡ \_›<ës¡T\≈£î \_›#˚≈£L¬sÃ˝≤ #·÷&Ü\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. $$<Ûä XÊK\ <ë«sê Ks¡TÃô|fÒº Á|ü‹

s¡÷bÕsTTô|’ 16 ô|’dü\T md”‡\≈£î Ks¡TÃô|fÒº˝≤ n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À md”‡ \_›<ës¡T\≈£î 100 XÊ‘·+ Á&ç|t Ç]π>wüHé kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. e´ekÕj·T XÊK\ <ë«sê md”‡\≈£î eT+p¬s’q Á{≤ø£ºs¡T¢ Ç‘·s¡ \_›<ës¡T\ e<ä› e⁄Hêïj·Tì yê{Ïô|’ $#ês¡D »]|æ md”‡\ e<ä› ˝Òqf…Æ¢‘˚ yê{Ïì kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. myÓTੇ Hêπ>X¯«sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡\≈£î ìπs›•+∫q ì<ÛäT\T yê] dü+πøåe÷ìøÏ Ks¡TÃ#˚j·T&É+˝Ò<äì, Ä ì<ÛäT\T y˚πs |üqT\≈£î eT[fl+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. md”‡, md”º düuŸ bÕ¢Hé ì<ÛäT\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î>±qT esYÿcÕ|t ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY≈£î dü÷∫+#ês¡T. kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY dæ<ë›sY›Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\ $ìjÓ÷>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|ü‹ HÓ\ ]b˛s¡Tº\qT ‘·q ø±sê´\j·÷ìøÏ düeT]Œ+#ê\ì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À »&ûŒ d”áz s¡M+<äsY¬s&ç¶ , $$<Ûä XÊK\ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : $ø£˝≤+>∑T\T nìï s¡+>±\˝À n_Ûeè~› #Ó+<ë\ì n+<äT≈£L $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷ì eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $_Ûqï Á|ü‹uÛ≤e+‘·T\ düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\T nìï s¡+>±\˝À bÕ˝§Zì ‘·eT Á|ü‹ãqT #ê{≤\ì nHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ n_Ûeè~›øÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yê]øÏ #˚j·T÷‘·ìyê«\ì ÄyÓT ø√sês¡T. $ø£˝≤+>∑T\˝Àì Á|ü‹uÛÑqT yÓ*øÏrùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\qT ìyê]+#·T≥≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷\≈£î, $ø£˝≤+>∑ ìyês¡D y˚düTÔqï {°ø±\qT y˚sTT+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. >∑s¡“¤e‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\ <ë«sê n+~düTÔqï bÂwæºø±Vü‰sêìï Á|ü‹

ˇø£ÿs¡T rdüTø√yê\ì ÄyÓT ø√sês¡T. |ü≥ºD+˝À sê´© : Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡TΔ\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ qT+&ç |ü≥ºD+˝Àì Á|ü<Ûëq $<ÛäT\ >∑T+&Ü sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À Äs¡T>∑Ts¡T $ø£˝≤+>∑T\≈£î Áf…Æôd’øÏfi¯ófl, Ç<ä›]øÏ $ìøÏ&ç j·T+Á‘ê\T, ˇø£]øÏ #·Áø±\ ≈£îØÃ, |ü+|æD° #˚XÊs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡TΔ\≈£î eT+&É\ kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡TΔ\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<ä CÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ $<ë´~Ûø±] \øå±à¬s&ç¶, ◊áÄsY{Ï kÂeT´, me÷àØŒ sêõ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

p\|ü*¢ bòÕ¬sdüTº nø±&ÉMT yÓTT<ä{Ï ø±q«πøwüHé ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\+ p\|ü*¢ bòÕ¬sdüTº nø±&ÉMT˝À X¯ìyês¡+ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï bòÕ¬sdüTº πs+CŸ Ä|ò”düsY‡ ø±q«πøwüHé ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. @|” mì«sêHéyÓT+{Ÿ bòÕ¬sdüTº ôd’Hé‡ n+&é f…ø±ï\J N|òt ôdÁø£≥Ø XÊeT÷´˝Ÿ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n&Ée⁄\ $düÔs¡D≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘·´ø£yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{À+<äHêïs¡T. yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD≈£î ‘√&ÉŒ&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹uÛÑ #·÷|æq $<ë´s¡Tú\≈£î dü]º|òæ¬ø≥T¢ |ü‘·ø±\T n+~+#ês¡T.

e Paper | Suvarna Vartha | 04/12/2011  

Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Online Telugu News, epaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you