Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 343 X¯ìyês¡+ &çôd+ãsYY 31, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

Á>∑÷|t-1 Ç+≥s¡÷«´\ô|’

Á{ÏãT´q˝Ÿ ùdº 20e ‘˚Bes¡≈£î ì*|æy˚j·÷\ì Ä<˚X¯+ ªùdºμô|’ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î yÓfi¯¢qTqï @|”|”md”‡

CÀ&ÉT |ü<äe⁄\ô|’ n~ÛcÕºqy˚T ‘˚\TdüTÔ+~ eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ @d”; ìy˚~ø£ n+<ëπø düŒ+~kÕÔ n~Ûø±]ø£ $©q+ ‘·sê«‘˚ |”ÄØŒøÏ πø_HÓ{Ÿ˝À #√≥T nedüs¡yÓTÆq|ü&ÉT πø_HÓ{Ÿ $düÔs¡D »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´\ dü+>∑‹ n~ÛcÕºqy˚T #·÷düT≈£î+≥T+~: øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 30: eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+ô|’ nedüs¡yÓTÆ‘˚ $#ês¡D »]|ækÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ @d”; ìy˚~ø£ n+<ë*‡e⁄+<äì, Ä ‘·sê«‘˚ #·s¡´\≈£î ñ|üÁø£$TkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉTs√E\T>± &Ûç©¢ |üs¡´≥q˝À ñqï eTTK´eT+Á‹ X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·q |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± sêÁwüº |ü]dæú‘·T\T, sê»ø°j·÷\T, ô|+&ç+>¥ ÁbÕC…≈£îº\T ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\‘√ #·]Ã+#êqì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt˝À |”ÄØŒ n~Ûø±]ø£ $©q+ ‘·sê«‘˚ eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D ñ+≥T+<äì eTTK´eT+Á‹ düŒwüº+#˚XÊs¡T. eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D m|ü⁄Œ&ÉT nedüs¡eTqT≈£î+fÒ n|ü⁄Œ&˚ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Ä düeTj·T+˝À MT&çj·÷≈£î #Óù|Œ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T.

eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ @d”; <ë&ÉT\ H˚|ü<∏ä´+˝À $#ês¡D »s¡bÕ\+≥÷ u§‘·‡ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï #ÓbÕŒs¡ì, <ëì˝À ‘·ù|ŒeTT+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘·q≈£î, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&çøÏ eT<Ûä´ m˝≤+{Ï $uÛÒ<ë\T ˝Òeì Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. nìï $wüj·÷˝À¢q÷ ‘êqT, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£*ùd ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+≥THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. πø_HÓ{ŸeT+Á‹>±, |”d”d” n<Ûä´≈£åîì>± u§‘·‡, eTTK´eT+Á‹>± ‘·eT‘·eT $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ e´øÏÔøÏ ˇπø |ü<ä$ nqï ìã+<Ûäqô|’ n~ÛcÕºqy˚T ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢˝À mes¡T ñHêïs√ ‘·q≈£î ‘Ó©<äì #ÓbÕŒs¡T. $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+|ü⁄ kÕ<Ûës¡D n+X¯y˚TqHêïs¡T. $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·ø£b˛‘˚ πø+Á<ä+ qT+∫ e#˚à ì<ÛäT˝À¢ ø√‘· ($T>∑‘ê... 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Á>∑÷|t-1 Ç+≥s¡÷«´\ô|’ |ü]bÕ\q Á{ÏãT´ q˝Ÿ ùdº $~Û+∫+~. »qe] 20e ‘˚B es¡≈£î Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·e<ä›ì, á ˝À>± n<äq|ü⁄ øö+≥sYqT <ëK\T #˚j·÷\ì Á{ÏãT´q˝Ÿ @|”|”md”‡ì Ä<˚•+∫+~. Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’q Á>∑÷|t-1 yÓTsTTHé |üØøå± |òü*‘ê\ô|’ nuÛÑ´+‘·sê\T ($T>∑‘ê... 2˝À)

‘Ó˝+>±Dô|’ ‘·«s¡˝À

nœ\|üø£å+ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 30: ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ‘·«s¡˝À nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì πø+Á<ä Vü≤À+ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq $˝Òø£s¡T \‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... á düe÷y˚XÊì¬ø’Hê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ z n_ÛÁbÕj·÷ìï yÓ\¢&çdüTÔ+<äì uÛ≤$düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D˝À |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+ >± Äj·Tq #˚düTÔqï Á|üø£≥q\T ‘·eTπøMT ‘Ó©eHêïs¡T. nœ\|üø£å düe÷y˚XÊ ìøÏ Ä bÕغ Vü‰»¬s’‘˚ <ëìyÓ’K] ‘˚≥‘Ó\¢eTe⁄ ‘·T+<äHêïs¡T. Ç{°e\ #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D |üs¡´≥q\ dü+<äs¡“¤+>± ‘êqT ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì ($T>∑‘ê... 2˝À)

n$˙‹ ìs¡÷à\qô|’ πø+Á<ëìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äT |ü{Ïwüº ˝Àø˘bÕ˝Ÿ ø√dü+ b˛sê&É‘ê+ eT<ä´+ $Áø£j·÷\ô|’ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷* {°&û|”ì n&ÉT¶≈£îH˚ X¯øÏÔ {°ÄsYmdt≈£î ˝Ò<äT: u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): n$˙‹ ìs¡÷à\q˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~Δ˝Ò<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT $eT]Ù+#ês¡T. n$˙‹ s¡Væ≤‘· bÕ\q n+~+#·&É+ Á|üuÛÑT‘·« u≤<Ûä´‘· nì, |ü{ÏwüºyÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ ‘˚e&É+˝À ‘·q u≤<Ûä´‘· qT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü˝≤j·Tq+ ∫‘·Ô–+∫+<äì nHêïs¡T. sê»´düuÛÑ˝À ns¡Δ+‘·s¡+>± ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q u≤<Ûä´‘· qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îì bÕ]b˛sTT+<äHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt u≤<Ûä´‘ês¡Væ≤‘· yÓ’K]e˝Ò¢ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ nHê<∏ä>± e÷]+<äHêïs¡T. yê]øÏ nedüs¡yÓTÆq $wüj·÷\˝À n~Ûø±s¡+ ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√dü+ m+|”\qT ø=qT>√\T #˚ôd’Hê |ü+‘·+ HÓ–Z+#·T≈£îHêïs¡ì, Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq _\T¢qT ÄyÓ÷~+|üCÒj·T&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#ês¡Hêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ C≤‹ ñ+∫q qeTàø±ìï eeTTà#˚XÊs¡ì, ø±+Á¬>dt Á|ü»\qT yÓ÷dü+#˚dæ+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. n$˙‹ s¡Væ≤‘· uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï

Ä$wüÿ]+|üCÒj·T&É+ m+‘√ nedüs¡eTì, Ç+<äT≈£î n$˙‹ ìs¡÷à\q Á|ü<ÛëqeTHêïs¡T. <˚X¯+˝Àì nìï düeTdü´\≈£î n$˙‘˚ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTHêïs¡T. n$˙‹ ìs¡÷à\q »]–‘˚ <˚X¯ n_Ûeè~ΔøÏ, Á|ü»\ dü+πøåe÷ìøÏ n&˚¶ ˝Ò<äHêïs¡T. sêqTqï 20 @fi¯¢˝À uÛ≤s¡‘Y nÁ>∑ sêC≤´\˝À ˇø£{Ï>± Ä$s¡“¤$+#·&É+˝À dü+<˚Vü≤+˝Ò<äì nHêïs¡T. j·TTeX¯øÏÔ Ä<Ûës¡+>± nÁ>∑ sê»´+>± uÛ≤s¡‘Y Ä$s¡“¤$+#ê\+fÒ n$˙‹ ìs¡÷à\q Á|ü<Ûëq eTHêïs¡T. rÁeyê<ä+ ø£+fÒ n$˙‹ düeTdü´ ô|qT Á|üe÷<äeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ Á|ü»\qT n|üVü‰dü´+ bÕ\T #˚dæ+<äì, n$˙‹ Á|üøå±fi¯q≈£î ‘êqT e´‹πsø£eTì ø±+Á¬>dt bÕغ eTs√ kÕ] ìs¡÷|æ+#·T≈£î+<äHêïs¡T. Ä bÕغ yÓ’K]ì rÁe+>± K+&çdüTÔHêïeTHêïs¡T. n$˙‹ s¡Væ≤‘· <˚X¯+>± uÛ≤s¡‘YqT r]Ã~<ä›&É+˝À ‘·eTe+‘·T ø£s¡Ôe´+ HÓs¡y˚s¡TkÕÔeTHêïs¡T. n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î düeTs¡ú#·{≤º\T ‘˚yê\Hêïs¡T. sê»ø°j·T, Ä]úø£, Hê´j·T dü+düÿs¡D\T Á|üC≤y˚>∑T\($õ˝Ÿ uÀ¢j·TsY‡) s¡ø£åD ($T>∑‘ê... 2˝À)

MÄsYz b˛düTº\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ yÓ\T¢e 2 ø£&É\÷s¡T e<ä› rs¡+<ë{Ïq ‘·TbÕqT 19 eT+~ eTè‹ ` ≈£L*q #Ó≥T¢, Çfi¯ó¢ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, |ü⁄<äT#˚Ã]\˝À uÛ≤Ø>± ÄdæÔqwüº+ düVü‰j·T#·s¡´\≈£î s¡÷ 150 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\

CMyK

sêÁwüº+˝À 2011 Á¬ø’yéT >∑D≤+ø±\T eTVæ≤fi¯\ô|’ <ë&ÉT\T ` 224 <√|æ&û\T ` 638 <=+>∑‘·Hê\T `2,32,522

n‘ê´#êsê\T ` 1,291 N{Ï+>¥ πødüT\T ` 8,110 s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T ` 39,324 Vü≤‘·´\T ` 2,522 ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· @&Ü~ ø£Hêï sêh+˝À á @&Ü~ H˚sê\ dü+K´ ô|]–+<äì &ûJ|” ~H˚wt¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· @&Ü~ ø£+fÒ 2011˝À H˚sê\ dü+K´ 5.8XÊ‘·+ ô|]–+<äHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. 2011 dü+e‘·‡s¡+ sêh b˛©düT\≈£î düyê\T>± ì*∫+<äì, nsTTHê düeTs¡Δe+‘·>± m<äTs=ÿì Ä<äs¡Ù+>± ì*#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À H˚sê\ dü+K´ dü«\Œ+>± ô|]–Hê, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T á @&Ü~ n<äT|ü⁄˝ÀH˚ ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Á>∑÷|t-1, Á>∑÷|t-2, môd’‡ |üØø£å\T n&ÉT¶ø√e&É+, $T*j·THé e÷sYÃ, düø£\ »qT\düyÓTà, dæ+>∑πsDÏ, Äغd”, $<ë´s¡TΔ\ Ä+<√fi¯q\T, ñ<ä´e÷\T, ¬s’\Ts√ø√\T e+{Ï$ ø=+‘· Çã“+~ ø£*Z+#êj·Tì nsTTHê düeTs¡Δe+‘·+>± m<äTs=ÿHêïeTì b˛©düT\T nìï+{≤ dü+j·Te÷ìï bÕ{Ï+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ªsê´–+>¥ πødüT\T ô|s¡>∑>±, es¡ø£≥ï+ y˚~Û+|ü⁄\ πødüT\T ‘·>±Zj·THêïs¡T. qøÏ© ø£¬s˙‡ πødüT\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{≤sTT. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T >∑‘· j˚T&Ü~ø£+fÒ 2.56XÊ‘·+ ‘·>±ZsTT. sêh+˝À Ä]Δø£ H˚sê\T, Á&É>¥ πødüT\T ô|]>±sTT. á @&Ü~ Á&É>¥ πødüT˝À¢ 17 eTTsƒê\qT |ü≥Tº≈£îHêï+. 600 eT+~ì n¬sdüTº #˚j·T&É+ »]–+~. 47 eT+~ì n+‘·s¡sêh eTTsƒê H˚‘·\qT |ü≥Tº≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. e÷y√sTTdüTº\ ø±s¡´ø£\bÕ\qT sêh+˝Àá @&Ü~ ‘·>±Zj·THêïs¡T. e÷y√sTTdüTº\ ˝§+>∑Tu≤≥T¢, n¬sdüTº\T ô|]>±j·THêïs¡T. yê]ì ($T>∑‘ê... 2˝À)

‘·TbÕqT eT]+‘· |ü•ÃeT+>± ø£~* X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 6.30, 7.30 >∑+≥\ eT<Ûä´ ø£&É\÷s¡T, |ü⁄<äT#˚Ã] eT<Ûä´ ñ‘·Ôs¡ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT rsêìï <ë{Ï+~. n~ Ç|ü&ÉT rÁeyÓTÆq ‘·TbÕqT>± ã\V”≤q|ü&ç ø£&É\÷s¡T≈£î |ü•ÃeT+>± <ë<ë|ü⁄ 30 øÏ˝À MT≥s¡T¢, |ü⁄<äT#˚Ã]øÏ HÓ’s¡T‹ ~X¯>± 35 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ+<äì, á düeTj·T+˝À >∑+≥≈£î 140 øÏ˝À MT≥s¡¢ y˚>∑+>± >±\T\T M#êj·Tì yê‘êes¡D πø+Á<ä+ ‘Ó*j·TCÒdæ+~. Bì Á|üuÛ≤e+‘√ sêqTqï 12 >∑+≥\˝À ñ‘·Ôs¡ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT rs¡+, |ü⁄<äT#˚Ã]\˝À uÛ≤Ø kÕúsTT˝À, <äøÏåD ø√kÕÔ Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ˝ÀqT, sêqTqï 24 >∑+≥\˝À sêj·T\d”eT, ñ‘·Ôs¡ πøs¡fi¯, <äøÏåD ø£sêï≥ø£ ÁbÕ+‘ê\˝ÀqT #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T>± uÛ≤Ø kÕúsTT˝À esê¸\T |ü&Ée#·TÃqì yê‘êes¡D πø+Á<ä+ dü÷∫+∫+~. ‘·TbÕqT e\¢ ø£&É\÷s¡T õ˝≤¢ m≈£îÿe>± qwüºb˛sTT+~. ø£eT÷´ìπøwüHé ˝…’q¢≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–+<äì, 5000 ô|’∫\T≈£î C≤\s¡¢ Çfi¯ó¢ <Ûä«+düeTj·÷´j·Tì ($T>∑‘ê... 2˝À)

u…+>∑fi¯Ss¡T, &çôd+ãsY 30: ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ◊<äT sêÁcÕº\≈£î »s¡>∑qTqï XÊdüqdüuÛÑ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô nHêï Vü≤C≤πs rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+‘√ e÷J ˝Àø±j·TTø£Ô dü+‘√wtôV≤π>¶ $uÛÒ~+#ês¡T. ø=+‘·ø±\+bÕ≥T nHêï {°+≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+&Ü\ì ìs¡ísTT+#·T ≈£îHêïs¡T. »Hé˝Àø˘bÕ˝Ÿ ($T>∑‘ê... 2˝À)

ôd+{ÏyÓT+≥T≈£î »>∑Hé ÄsTT+{ŸyÓT+{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£\≈£î yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ düqï<äΔeTe⁄‘√+~. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ Ç+‘·ø±\+ Ç‘·$T<∏äú+>± ‘˚*Ã#Ó|üŒø£ b˛sTTq|üŒ{Ïø°, ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+{ŸqT >ös¡$kÕÔeTì #Ó|üŒø£H˚ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D‘√bÕ≥T, d”e÷+Á<Ûä˝À »s¡>∑qTqï ñ|ü düeTs¡+˝À Ä bÕغ eP´Vü≤+, $<ÛëHê\ô|’ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dtbÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£&É|ü m+|” »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q#˚XÊs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·eTbÕغ yÓTT‘·Ô+ 18 kÕúHê˝À¢ b˛{°#˚düTÔ+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nqTdü]+#˚ $<ÛëHê\qT Äj·Tq X¯ó Áø£yês¡+ Hê&ÉT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± $|t ~Ûø£ÿ]+∫q myÓTà˝Ò´˝Ò ‘·eT bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT »>∑Hé Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêJHêe÷ #˚dæq Á|üC≤sê»´+ bÕغ myÓTà˝Ò´

XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ ‘·eT bÕغ‘·s¡|òü⁄H˚ b˛{°#˚kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. n<˚$<Ûä+>± {°&û|” <ä«+<ä« $<ÛëHê\qT, neø±X¯yê<ä sê»ø°j·÷\qT e´‹πsøÏdü÷Ô Ä bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæq q\¢|ü⁄¬s&ç¶ Á|üdüqï≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ≈£L&Ü ‘·eT bÕغ nuÛÑ´]ú>±H˚ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±D Äø±+ø£åqT >ös¡$kÕÔ+ ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷ #˚dæq yê]ô|’ b˛{° ô|≥ºeTì »>∑Hé ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. ã\yÓTÆq Äø±+ø£å‘√ yês¡T |ü<äe⁄\T e<äT\T≈£îqï+ <äTq yê]ì >ös¡$+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nø±\ eTs¡D+ #Ó+~q eTVü≤ã÷uŸq>∑sY myÓTà˝Ò´ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ düreTDÏì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚j·TeTì ø√s¡T‘·THêïeTHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ÄyÓT y˚πs bÕغqT+∫ b˛{°#˚dæHê, ÄyÓTô|’ b˛{° ô|≥ºeTì #ÓbÕŒs¡T.

CMyK

‘·«s¡˝À b˛©düT ø£$Twüqπs{¢ $©q+ sêh b˛©düT\ |üìrs¡T Á|üX¯+dü˙j·T+: &ûJ|”

#ÓHÓ’ï, &çôd+ãsY 30: ª<∏ëHÓμ ô|qT ‘·TbÕqT X¯óÁø£yês¡+ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT rsêìï <ë{Ïq|ü&ÉT ø£&É\÷s¡T˝ÀqT, bıs¡T>∑Tq ñqï |ü⁄<äT#˚Ã]˝ÀqT nbÕs¡qcÕºìï ø£*–+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü 19eT+~ ÁbÕD≤\qT ã*>=+~. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì düMT|ü õ˝≤¢\‘√ Ä ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\≈£î dü+ã+<Ûë\T $∫äqïeTj·÷´sTT. ø£&É\÷s¡T˝À >√&É ≈£L*q dü+|òüT≥q, $<äT´<ë|òü÷‘·+ dü+|òüT≥q\˝À ◊<äT>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T eTs¡DÏ+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. |ü⁄<äT#˚Ã]˝Àì eqs¡+ù|≥ Á>±eT+˝À ˇø£ Ç\T¢ ≈£L* 45 @fi¯¢ e´øÏÔ <äTs¡às¡D+ #Ó+<ë&ÉT. πø+Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘·+ |ü⁄<äT#˚Ã]˝À s¡ø£åD, düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷\qT eTTeTàs¡+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ |ü⁄<äT#˚Ã] õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY mdt_ B|üø˘ ≈£îe÷sY ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ≈£Lø£{Ïy˚fi¯¢‘√ düVü‰ ≈£L*b˛sTTq #Ó≥¢qT s√&É¢ô|’ qT+∫ ‘=\–düTÔHêïs¡T. #ÓHÓ’ï˝Àì ÁbÕ+rj·T yê‘êes¡D πø+Á<ä+ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, ã+>±fi≤U≤‘·+ ˝À ô|qT ‘·TbÕqT ª<∏ëHÓμ

nHêï≈£î ôV≤π>¶ >∑T&éu…’


2

nôd+;¢ Äes¡D˝À n+uÒ&ÉäÿsY $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚j·÷* ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº nôd+;¢ Äes¡D˝À sêC≤´+>∑ ìsêà‘· u≤u≤ kÕôV≤uŸ n+uÒ&ÉäÿsY $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ n<Ûä´≈£åîsê\T ¬ø. ø£$‘· d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ÄyÓT d”Œø£sYqT ø£*dæ á y˚Ts¡≈£î $qï$+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n+uÒ&ÉäÿsY s¡÷bı+~+∫q sêC≤´+>∑+ Á|üø±s¡+ |ü<äe⁄\T ìs¡«Væ≤dü÷ÔH˚ Äj·TqqT Hêj·T≈£î\+‘ê $düà]+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. n+uÒ&ÉäÿsY $Á>∑Vü≤ @sêŒ≥T≈£î

es¡+>∑˝Ÿ, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≈£î n&ÉT¶|ü&çq #·+Á<äu≤ãT @ eTTK+ ô|≥Tº≈£îì ‘·eT õ˝≤¢˝À¢ |üs¡´{ÏkÕÔs¡ì es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ CÒ@d” Á|ü•ï+∫+~. Äj·Tq ‘Ó\+>±D |üs¡´≥qqT n&ÉT¶≈£îì rs¡T‘êeTì düŒwüº+ #˚dæ+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ X¯ìyês¡+ qT+#˚ yês¡+ s√E\bÕ≥T #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q≈£î e´‹πsø£ ø±sê´#·s¡D≈£î dæ<äΔeTe⁄ ‘√+~. πs|ü{Ï qT+∫ s√Eø=ø£ ø±s¡´Áø£eT+ #=|ü⁄Œq #˚|ü&ÉT‘·T Äs√ ‘˚Bq õ˝≤¢ ã+<é≈£î CÒ@d” |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. yês¡+ s√E\ bÕ≥T Á|ü»˝À¢ $düèÔ‘·+>± |üs¡´{Ï+∫ ‘Ó\+>±Dô|’ #·+Á<äu≤ãT e´‹πsø£ yÓ’K]ì $e]kÕÔeTì, Äj·Tq |üs¡´≥qqT n&ÉT¶≈£îH˚˝≤ #Ó’‘·q´|üs¡TkÕÔeTì CÒ@d” ‘Ó*|æ+~.

>±* eT<Ûä´+‘·s¡ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé ø={Ϻy˚‘· ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·q ‘·*¢ es¡Δ+‹ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î M\T>± mkÕÿs¡Tº u…sTT˝ŸqT eT+ps¡T #˚j·÷\qï >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶ eT<Ûä´+‘·s¡ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéqT d”;d” Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô ‹s¡düÿ]+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Hê´j·TeT÷]Ô _.Hê>∑e÷s¡T‹ X¯s¡à á |æ{ÏwüHéô|’ d”;◊ |üøå±q ≈£L&Ü yê<äq\T $Hêïs¡T. zm+d” >∑qT\ nÁø£eT ‘·e«ø±\ πødüT˝À >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶ $#ês¡D m<äTs=ÿ+≥Tqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. >±*ì uj·T{ÏøÏ |ü+|æ‘˚ kÕ≈£åî\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕÔs¡ì, yê]ì u…~]+#˚ neø±X¯+ ñqï+<äTq u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·Te<ä›+≥÷ d”;◊ ‘·q øö+≥sY |æ{ÏwüHé˝À ù|s=ÿqï~. Ç|üŒ{Ïπø ãfi≤¢] ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤Ø m‘·TÔq >±* ø£{Ö≥¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì, uÛ≤Ø m‘·TÔq yêVü≤Hê\qT ≈£L&Ü dæ<äΔ+>± ñ+#ês¡ì d”;◊ ù|s=ÿ+~. Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À eT<Ûä´+‘·s¡ u…sTT˝Ÿ Çe«&É+ kÕ<Ûä´|ü&É<äì >±* |æ{ÏwüHéqT d”;◊ ø√s¡Tº ø={Ϻy˚dæ+~. ø±>± zm+d” πødüT˝À >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶, lìyêdt¬s&ç¶\ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé $#ês¡DqT Ç<˚ ø√s¡Tº »qe] 4≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~.

nœ\|üø£å+ H˚‘·\‘√q÷, <ä[‘· Á|üC≤dü+|òü÷\ H˚‘·\‘√q÷ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚dæ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ ‘·s¡T|òü⁄q n+uÒ&ÉäÿsY ø±+dü´ $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì ≈£L&Ü d”Œø£sY≈£î #ÓbÕŒeTHêïs¡T. sêÁcÕº\ nôd+;¢ Äes¡D nìï+{Ï˝Àq÷, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ñqïfÒ¢ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï

es¡+>∑˝Ÿ, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ;d” dü+|òü÷\ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£eT+ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. z;d”\ 27XÊ‘·+ ]»πs«wüq¢ qT+∫ eTTdæ¢+\≈£î 4.5 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ πø{≤sTT+#·&Üìï e´‹πsøÏdü÷Ô ;d” dü+|òü÷\T X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºsTT. ø±fiÀJ »+ø£åHé qT+∫ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ es¡≈£î ô|<ä›m‘·TÔq ;d” dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± |ü¢ø±s¡T¶\T <Ûä]+∫, eTTdæ¢+ ]»πs«wüHé ø√{≤qT yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì ìq~+#ês¡T. ‘êeTT eTTdæ¢+\ ]»πs«wüHé≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì, y˚πs>± düπs« »]|æ yê]øÏ 10XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+∫Hê ‘·eT≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ;d”\ ø√{≤ 27XÊ‘·+ qT+∫ eTTdæ¢+\≈£î πø{≤sTT+#·&Üìï e´‹πsøÏdüTÔHêïeTì Hêj·T≈£î\T #ÓbÕŒs¡T. ˇø£<äX¯˝À Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝ÀøÏ #=#·TÃ≈£î b˛j˚T+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·&É+‘√ b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. b˛©düT\≈£î, Ä+<√fi¯qø±s¡T\≈£î eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥, yê>±«<ä+ »]–+~. Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ¬s∫Ãb˛e&É+‘√ dü«\Œ+>± ˝≤؃#ê]® #˚XÊs¡T. á |òüT≥q˝À ø=+<äs¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. b˛©düT\T q#·ÃC…|ü⁄‘·THêï Ä+<√fi¯qø±s¡T\T $qø£b˛e&É+‘√ yê]ì n¬sdüTº#˚dæ b˛©düTùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ø±>± Á|üXÊ+‘·+>± Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤düTÔqï ‘·eTô|’ b˛©düT\T E\T+ Á|ü<ä]Ù+#ês¡ì ;d” dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Äs√|æ+#ês¡T. ‘·eT Ä+<√fi¯q dü+<äs¡“¤+˝À ø±sê´\j·T+˝À ø£˝…ø£ºsY ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° nø£ÿ&ç n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹|üÁ‘·+ Ç#˚Ã+<äT≈£î ‘êeTT Á|üj·T‹ï+#êeTì, b˛©düT\T ‘·eTqT n&ÉT¶≈£îì ˝≤؃#ê]® #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·eT ìs¡düqqT Á|üXÊ+‘·+>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± πø+Á<ëìøÏ ‘Ó*j·TC…ù|Œ Ø‹˝À Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêï b˛©düT\T n&ÉT¶ø√e&É+ <ës¡TDeTì $eT]Ù+#ês¡T.

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 30: ª<∏ëH˚μ ‘êbÕqT ‘êC≤ |ü]dæú‘·T\ô|’ ¬syÓq÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«y˚~‘√ eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ bò˛Hé<ë«sê düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ª<∏ëH˚μ ‘·TbÕqT H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ rdüT≈£îqï #·s¡´\ >∑T]+∫ eTTK´eT+Á‹ Äsê rXÊs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢≈£î ‘·÷s¡TŒq 7qT+∫ 8 ôd+.MT. es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äsTT+<äì, $T–*q ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç|ü⁄&˚ esê¸\T

n$˙‘˚ Á|üe÷<ä+ eTT&ÉT|ü⁄\T me¬se]øÏ n+<äT‘·THêïjÓ÷ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. e+{Ï _\T¢\T ‘˚yê*‡ ñ+<äHêïs¡T. |ü{Ïwüº ˝Àø˘bÕ˝Ÿ ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£îqì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü‹ *ø£ÿsY πødüT≈£î s¡÷.1549 Ä<ëj·T+ _\T¢ e#˚Ães¡≈£î ‘êeTT b˛sê&ÉT‘êeTHêïs¡T. á _\T¢ô|’ edüTÔ+<äHêïs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ @d”; <ë&ÉT\ sê»ø°j·TbÕغ˝À¢ düŒwüº‘· sêyê*‡ ñ+<äHêïs¡T. $esê\qT ãj·T≥ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁcÕºìï ø±+Á¬>dt ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻk˛Ô+~ nìï s¡+>±˝À¢ ‘êeTT #˚dæq n_Ûeè~Δì ø±+Á¬>dt u≤<ÛäT´\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, eT<ä´+ $Áø£j·÷\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻ+∫+<äì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì #·+Á<äu≤ãT &çe÷+&é zÄsYÄsY, s¡Vü≤<ës¡T\ $düÔs¡D, ◊mdt;, ôV’≤f…ø˘ dæ{°, #˚XÊs¡T. eT<ä´+ ìj·T+Á‘·D neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. ôV≤#YÄض, ≥÷]»+ ‘·~‘·s¡ s¡+>±\˝À sêÁcÕºìï eT<ä´+ô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î »qe] ‘êyÓT+‘√ n_Ûeè~Δ |ü]#êeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« 3,4,5‘˚B\˝À nìï ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ôd’øÏ˝Ÿ sê´©\T Vü≤j·÷+˝À sêÁwüº+˝À eT<ä´+ @s¡T˝…’bÕs¡T‘√+<äHêïs¡T. #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ u≤ãT #ÓbÕŒs¡T. u…\Tº cÕ|ü⁄\qT ‘êeTT &çdæº\Ø\ @sêŒ≥TqT ìùw~ÛùdÔ á Á|üuÛÑT‘·«+ m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yê]øÏ ¬s&éø±¬sŒ{Ÿ y˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. n<äq+>± {°&û|” yÓ+fÒ Á|ü»\+‘ê.. ‘Ó\+>±D˝À Ç|üŒ{Ïø° Á|ü»\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 20\ø£å\ eT<ä´+ ‘·j·÷ØøÏ á Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]à≥T¢ yÓ + fÒ ñHêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ Ç∫Ã+<äHêïs¡T. <˚X¯+˝À eT<ä´+ $Áø£j·÷˝À¢ eTq sêÁwüº+ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ì*∫+<äì, á |òüTq‘· |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ‘êqT ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt bÕغπø #Ó+~+<äHêïs¡T. 4.12 ø√≥¢ πødüT\ |üs¡´{Ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\T m+‘√ Ä<äsê_Ûe÷Hê\T *ø£ÿsY, 2.49ø√≥¢ πødüT\ ;s¡T sêÁwüº+˝À ñ‘·Œ‹Ô #·÷bÕs¡Hêïs¡T. ‘·eT düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ø±ì, eTπs ne⁄‘·Tqï<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À sêÁcÕºìøÏ bÕغ ø±ì |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì yêb˛j·÷s¡Hêïs¡T. ‘·eT Ç‘·s¡ |ü]ÁX¯eT\T e#˚à neø±X¯+ ˝Òq+<äTH˚ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚~ {°&û|”j˚Tqì Á|ü»˝À¢ Ç|üŒ{Ïø° &çdæº\Ø\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ ÇdüTÔqï<äì u≤ãT $XÊ«dü+ ñqï<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ m<˚›yê #˚XÊs¡T. düe÷C≤ìï ‘ê>∑T&ÉT≈£î u≤ìdü bÕغì n&ÉT¶≈£îH˚ X¯øÏÔ {°ÄsYmdt≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. ˝Òìb˛ì #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. eT<ä´+ Ä<ëj·÷ìï s¡÷. 18y˚\ ø√≥¢≈£î $eTs¡Ù\T, Äs√|üD\T #˚j·T&É+, ≈£î{Ï\sê»ø°j·T+ ô|+∫ ù|<äyê&ç ø£cÕº]®‘·+ 60-70 ø√≥¢qT #˚j·T&Éy˚T ‘·|üŒ Á|üC≤ düeTdü´\T {°ÄsYmdt≈£î |ü≥ºeì <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì, s¡÷.5y˚\ ø√≥¢ eTT&ÉT|ü⁄\T $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À Ä bÕغ ã\yÓT+‘√ >∑‘· n+<äT‘·THêïj·Tì #·+Á<äu≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. »]–q mìïø£˝À¢H˚ ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆ+<äHêïs¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢ ‘êeTT @d”; <ë&ÉT\T bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ø√dü+ ø±<äì, á eT<䛑·T Ç∫ÃHê ¬>\e˝Òø£b˛e&É+‘√ Ä bÕغ ã\V”≤q‘· ‘Ó*dæ+<äHêïs¡T.

‘·s¡TyêsTT.. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY neTT<äe*¢ ‘Ó*bÕs¡T.

düVü‰j·T#·s¡´\≈£î s¡÷. 150 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ ‘·TbÕqT <Ûë{ÏøÏ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, |ü⁄<äT#˚Ã] n‘·˝≤≈£î‘·\+ nj·÷´sTT. á ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ uÛ≤Ø qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·HêqT ã{Ϻ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤e⁄+&É>±, <∏ëH˚ Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·ø£åD düVü‰j·T #·s¡´\≈£î ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘· s¡÷. 150 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤$‘· õ˝≤¢˝À¢

Äj·Tqø£+fÒ d”ìj·Ts¡T¢Hêïs¡T sêeT#·+Á<äj·T´≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ ‘·>∑<äT ` ∫s¡+J$ sêø£ ø±+Á¬>dt≈£î eT+∫<˚ ø±˙, Äj·Tq sêÁwüºπø_HÓ{Ÿ≈£î |ü]$T‘·eTyê«*: •yê¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\ <äècÕº´ |”ÄØŒøÏ #Ó+~q myÓTੇ sêeT#·+Á<äj·T´≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ Çe«&É+ düeT+»dü+ ø±<äì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· Ms¡•yê¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT nôd+;¢ ÁbÕ+>∑D+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£&É|üõ˝≤¢ Á|ü»\‘√ sêeT#·+Á<äj·T´≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ä õ˝≤¢˝À ø£˙dü+ ø±s=Œπs≥sYHÓ’Hê ¬>*|æ+#·T≈£îH˚

dü‘êÔ Äj·Tq≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. ø£&É|ü õ˝≤¢˝À »]π> ñ|ü mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·T ø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·eTô|’ ñ+<äì nHêïs¡T. ø£&É|ü m+|æ »>∑HéqT BÛ≥T>± m<äTs=ÿH˚ nuÛÑ´]úøÏ eT+Á‹ |ü<ä$ Çyê«\ì nHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ XÊdüqeT+&É* qT+∫ eT+Á‹ |ü<ä$ Çyê«*‡ eùdÔ &ç.lìyêdt, bÕ\&ÉT>∑T yÓ+ø£Á{≤e⁄, eTVü≤eTà<éC≤˙ e+{Ï d”ìj·Ts¡T¢ nH˚ø£eT+~ ñHêïs¡Hêïs¡T. eT+Á‹es¡Z

$düÔs¡D˝À n~ÛcÕºq+, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ dü¬s’q ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡qï ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ∫s¡+J$ ø±+Á¬>dt ˝ÀøÏ sêe&É+‘√ bÕغøÏ y˚T\T »]–+<äì, Äj·TqqT n_Ûe÷ì+#˚ yê]˝À ‘êqT ≈£L&Ü ˇø£&çqì Ms¡•yê¬s&ç¶ nHêïs¡T. ∫s¡+J$ sêÁwüº sê»ø°j·÷˝À¢ #·Ts¡T≈£î>± ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Äj·Tq sêÁwüº eT+Á‹es¡Z+˝À #˚sê\H˚ Äø±+ø£åqT Ms¡•yê¬s&ç¶ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

eTs√ 3 H√{Ï|òæπøwüqT¢

ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): 144 ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ @|”|”md”‡ eTs√ 3 H√{Ï|òæπøwüq¢qT Çyêfi¯ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ndæôdº+{Ÿ k˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY Ä|ò”düsY 24, |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ, eTTì‡|ü˝Ÿ @á 59, Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ uÀs¡T¶˝À pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ‡ 61 b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæ+~.

eT∞¢ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ

‘·TbÕqTô|’ d”m+ øÏs¡DY düMTø£å

y˚\ ñ<√´>±\≈£î \ø£å˝≤~ ìs¡T<√´>∑T˝À¢ ÄX¯\T

e´ª<∏ëH˚μ

X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY 2011

;d” dü+|òü÷\ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT≥º&ç ñÁ~ø£Ô+

MÄs√« b˛düTº≈£î <äs¡U≤düTÔ\ yÓ\T¢e ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): MÄs√«, MÄsY@ b˛düTº\ ø√dü+ düTe÷s¡T |ü~ùV≤&ÉT \ø£å\≈£îô|’>± nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ <ëK\T >∑&ÉTe⁄ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘√ eTT–dæ+~. ø±>±, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢qT+∫ >∑]wüº+>± MÄsYz, MÄsY@ b˛düTº\≈£î 99,636 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø£ìwüº+>± $XÊK õ˝≤¢ qT+∫ 5, 162 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 1172 MÄsYz b˛düTº\≈£î 9\ø£å\ 45y˚\≈£îô|’>± <äs¡U≤düTÔ\T sê>±, 6029 MÄsY@ b˛düTº\≈£î \øå± @&ÉTy˚\≈£îô|’>± <äs¡U≤düTÔ\T n+<ësTT. ¬s+&ÉT b˛düTº\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqïyê] dü+K´ 34,171. sê‘·|üØø£å ø√dü+ sêÁwüºyê´|üÔ+>± 3,500 |üØø£å πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ ns¡Ω‘·>± MÄs√«, |ü<√ ‘·s¡>∑‹ ns¡Ω‘·>± MÄsY@ b˛düTº\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ á |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·qT+~. <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄qT eTs√ yês¡+ s√E\bÕ≥T bı&ç–+#ê\qï nuÛÑ´s¡Tú\ $qïbÕìï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√˝Ò<äT.

@sêŒ≥T #˚j·÷\ì 1991˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ rsêàq+ #˚dæ+<äHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ nôd+;¢\≈£î s¡÷.4\ø£å\ ì<ÛäT\qT ≈£L&Ü πø{≤sTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·÷\ìï+{Ï˙ d”Œø£sY <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃeTHêïs¡T. ‘·eT $»„|æÔøÏ d”Œø£sY eTH√Vü≤sY kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡Hêïs¡T. >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ »qe] 26 Hê{ÏøÏ nôd+;¢ Äes¡D˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ @sêŒ≥T nj˚T´˝≤ nìï |üøå±\ H˚‘·\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\ H˚‘·\‘√ ø£*dæ nedüs¡yÓTÆ‘˚ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ª#·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥qqT n&ÉT¶≈£î+{≤+μ

d”Œø£sY≈£î ø£$‘· $»„|æÔ

yÓTT<ä\j·÷´ì, >∑÷&É÷s¡T, ‹s¡T|ü‹˝À 3 ôd+.MT, HÓ\÷¢s¡T˝À 1.5 ôd+MT es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+<äì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTTK´eT+Á‹øÏ $e]+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡T, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À¢ì ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄˝ÀH˚ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À Äø±X¯+ y˚T|òü÷eè‘· yÓTÆe⁄+<äì, #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T>± »\T¢\T ≈£îs¡TdüTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. rs¡ÁbÕ+‘ê\˝À düeTTÁ<ä+ n\¢ø£˝À¢\+>± ñqï|üŒ{Ïø°, >±* rÁe‘· Á|üe÷<äø£s¡ kÕúsTT˝À ˝Ò<äì nHêïs¡T. düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ y˚≥≈£î yÓ[¢q eT‘·‡´ø±s¡T\T düTs¡øÏå‘·+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. düVü‰j·Tø£ #·s¡´\ø√dü+ H˚M n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ôV≤*ø±|üºsYqT $ìjÓ÷–+#ês¡T. ‹s¡TeT\, ‹s¡T|ü‹øÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î m≥Te+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\>∑≈£î+&Ü nìï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì {°{°&û ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ n~Ûø±]ì Ä<˚•+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô>± ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\˝À bÕsƒ¡XÊ\\qT|ü eT÷dæy˚j·÷\ì ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT Ä<˚•+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø±>±, Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ #˚|ü{Ϻq düVü‰j·Tø£ #·s¡´\ô|’ eTTK´eT+Á‹ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. |ü]dæú‹ì m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT düMTøÏå+#ê\ì, nqTø£åD+ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Üì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 30: j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹bÕ~+∫q ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ˝Àø˘düuÛÑ, sê»´düuÛÑ˝À M–b˛sTTq|üŒ{Ïø° j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ _\T¢ô|’ BÛe÷>±H˚ ñ+~. ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ _\T¢qT sê»´düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT düŒwüº+#˚dæ+~. $|üøå±\ dü÷#·q\qT |ü]o*+∫, nedüs¡yÓTÆ‘˚ dües¡D\T #˚dæ düuÛÑeTT+<äT≈£î _\T¢qT rdüT≈£îekÕÔeTì πø+Á<äeT+Á‹ Hêsêj·TDkÕ«$T #ÓbÕŒs¡T. $|üøå±\T dü÷∫+∫q 187 dües¡DqT ≈£åîDí+>± |ü]o*kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø=ìï ˇπø$<Ûä+>± ñHêïj·Tì, eT]ø=ìï dües¡D\T ˇπø ø±¢E≈£î dü+ã+~Û+∫ ñHêïj·THêïs¡T. nsTT‘˚ eT]ø=ìï e÷Á‘·+ _\T¢ dü«s¡÷bÕH˚ï e÷s¡ÃeT+≥THêï j·Tì #ÓbÕŒs¡T. yê≥ìï+{Ï˙ |ü]o*+∫q ‘·sê«‘· y˚{Ïì d”«ø£]+#ê*, y˚{Ïì ‹s¡düÿ]+ #ê* nqï $wüj·T+ ìs¡ísTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. á Á|üÁøÏj·T |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· _\T¢qT $|üøå±\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îekÕÔeTì eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. düeTs¡úe+‘·yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ø£è‘ ·ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+<äì ø±+Á¬>dt bÕغ »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø ø±s¡´<ä]Ù ~–«»jYT dæ+>¥ nHêïs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ, ˝Àø±j·TTø£Ô _\T¢≈£î nqT≈£L\+>±

ñqï ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt sê»´düuÛÑ˝À e´‹πsøÏ+#·&É+ô|’ Hêsêj·TDkÕ«$T $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï ;CÒ|” ã<äHê+ #˚düTÔqï<äì bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü‰sê\ XÊK eT+Á‹ |üeHé≈£îe÷sY ãHê‡˝Ÿ nHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT rdüT≈£îsêyê\qï Ä‘·è‘· ;CÒ|”øÏ ñ+fÒ, _\T¢qT n&ÉT¶≈£îH˚~ ø±<äHêïs¡T. ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt ≈£L&Ü ˙‹>± e´eVü≤]+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ sê»´düuÛÑ˝À »]–q e´eVü‰s¡+ô|’ ãHê‡˝Ÿ X¯óÁø£yês¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sê»´düuÛÑ˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ 71 eT+~ düuÛÑT´\ eT<䛑˚ ñ+<äHêïs¡T. ;CÒ|”, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt, Ç‘·s¡ bÕغ\T düVü≤ø£]ùdÔH˚ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˝Àø˘bÕ˝ŸqT e´‹πsøÏdüTÔqï ;CÒ|” nHêï Vü≤C≤πs≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düVü≤ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢≈£î yês¡T nqT≈£L\+>± ˝Òs¡ì, sê»´düuÛÑ dü+|òüT≥q‘√ düŒwüºyÓTÆ+<äì ãHê‡˝Ÿ nHêïs¡T. _\T¢ eTs¡T>∑Tq |ü&É˝Ò<äì, ø=~›bÕ{Ï dües¡D\T#˚dæ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ eT∞¢ düuÛÑeTT+<äT≈£î rdüT≈£î ekÕÔeTì ãHê‡˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T.

nHêï≈£î ôV≤π>¶ >∑T&éu…’

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ñ<ä´eT+ sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± »s¡>±\ì uÛ≤$dü÷Ô ôV≤π>¶ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ kÕúìø£+>± dü+#·\q+ πs¬ø‹Ôk˛Ô+~. n$˙‹ô|’ e´‹πsø£ b˛sê{≤ìï ø=qkÕ–+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï Äj·Tq Á|üdüTÔ‘êìøÏ ø£sêï≥ø£πø |ü]$T‘·+ ø±qTHêïs¡T. ø±>±, nHêï Vü≤C≤πs z sê»ø°j·T H˚‘·˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì, n$˙‹ e´‹πsø£ b˛sê{≤ìï |üP]Ô>± <ë]‘·|æŒ+#ês¡ì πø|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY |üs¡y˚TX¯«sY Äs√|æ+#ês¡T.

Á{ÏãT´q˝Ÿ ùdº

$uÛÒ<ë˝Ò¢yé yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... |ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä+ dü÷#·q y˚Ts¡πø yê´{ŸqT ˇø£ XÊ‘·+ ô|+#ê*‡ e∫Ã+<äì, dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT neT\T #˚j·÷\+fÒ |üqTï\T edü÷\T #˚j·÷*‡+<˚qHêïs¡T. dü+πøåeT |ü<∏äø±\ neT\T˝À eTq sêÁwüºy˚T Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ñ+<äHêïs¡T.

yê] dü+>∑‹ n~ÛcÕºqy˚T #·÷düT≈£î+≥T+~ »>∑Hé es¡Z myÓTà˝Ò´\ $wüj·÷ìï n~ÛcÕºqy˚T #·÷düT≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêqTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»˝À¢ $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+#˚dæ yê{Ï \_Δì $e]+∫ z≥T¢ n&ÉT>∑T‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. bÕغøÏ, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ø√düy˚T n~ÛcÕºq+ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚dæ+<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. πø_HÓ{Ÿ eT+Á‘·T\T dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, X¯+ø£s¡sêe⁄ Ç<ä›s¡÷ u≤<Ûä´‘·>± e´eVü≤]+#ê\ì ˇø£ Á|üX¯ï≈£î »yê_#êÃs¡T. s¡ø£åDXÊK nedüsê\ y˚Ts¡πø &çô|òqT‡ j·T÷ì≥¢ @sêŒ≥T≈£î $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ düú˝≤\qT πø{≤sTTdüTÔHêïeTì eTTK´eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. dü+Áø±+‹ ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‘·+>± ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, Á|üuÛÑT‘·«+ yÓT&É\T e+#·T‘êeTqï {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ôV≤#·Ã]ø£\ô|’ Á|ü•ï+#·>± Á|ü»\ nedüsê\T, düeTdü´\ô|’H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~düTÔ+~ ‘·|üŒ Ç‘·s¡ u…~]+|ü⁄\T, ôV≤#·Ã]ø£\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·<äì eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. MT&çj·÷˝À sêdüT≈£î+≥Tqï }Vü‰»ì‘· ø£<∏äHê\ô|’ düŒ+~+#˚+<äT≈£î ‘êqT dæ<äΔ+>± ˝ÒqHêïs¡T. ô|+&ç+>¥ ¬s’˝Ò« ÁbÕC…≈£îº\ô|’ ¬s’˝Ò«XÊK eT+Á‹‘√ dü+Á|ü~kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. $<äT´‘Y düeTdü´\ô|’ πø+Á<ä eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚‘√ dü+Á|ü~+#êqì #ÓbÕŒs¡T. sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± \ø£å ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê\T Ç#˚Ã+<äT≈£î Á|ü<ÛëìøÏ Ç|üŒ{Ïπø ˝ÒK sêXÊeTì, <ëìô|’ á |üs¡´≥q˝À ≈£L&Ü #·]Ã+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü<Ûëì düeTj·T+ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïeTì, »qe] ¬s+&√ yês¡+˝À ø±ì, eT÷&√ yês¡+˝À ø±ì düeTj·T+ πø{≤sTT+#˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ]Á≈£L{ŸyÓT+≥T≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïeTHêïs¡T. ‘·eTyÓ’|ü⁄ qT+∫ m˝≤+{Ï C≤|ü´+ ˝Ò<äì eTTK´eT+Á‹ düŒwüº+#˚XÊs¡T. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ dü&Éø˘ jÓ÷»q |ü<∏äø£+˝À 800 qT+∫ 1000 Á>±e÷\ es¡≈£î s¡Vü≤<ës¡T\qT n_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\ Á>∑÷|ü⁄\≈£î Ç#˚à s¡TD+ô|’ e&û¶ì 7XÊ‘·+ ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì πø+Á<ëìï ø√sêqì #ÓbÕŒs¡T. eTTK´eT+Á‹ ‘·q |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ, ÄyÓT sê»ø°j·T ø±s¡´<ä]Ù nVü≤à<é |üfÒ˝Ÿ, >∑T˝≤+q_ ÄC≤<é, @◊d”d” ø√XÊ~Ûø±] yÓ÷r˝≤˝Ÿ zsê, Vü≤À+ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+, |ü+#êj·Tr sêCŸXÊK eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt, ‘·~‘·s¡T\‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. düVü‰j·T#·s¡´\T |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î q\T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\ ãè+<ëìï ìj·T$T+#ês¡T. ø±+N|ü⁄s¡+, $\T¢|ü⁄s¡+, Hê>∑|ü≥ï+, ø£&É\÷s¡T õ˝≤¢˝À <∏ëH˚ ‘·TbÕqT rÁeÁ|üuÛ≤e+ #·÷|æ+~. |ü\T#√≥¢ #Ó≥Tº≈£L*b˛e&É+‘√ s¡yêD≤≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~.

$e÷q düØ«düT\≈£î n+‘·sêj·T+ ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+ $e÷q düØ«düT\ô|’ |ü&ç+~. #ÓHÓ’ï qT+∫ $XÊK|ü≥ï+ yÓfi¯¢e\dæq $e÷q+ ¬s+&ÉT >∑+≥\T Ä\dü´+>± q&ÉTdüTÔqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± nãT<ë_, øö˝≤\+|üPsY, kÂB yÓfi≤¢*‡q Hê\T>∑T $e÷q

düØ«düT\T s¡<ä›sTTq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

rÁe+>± <Óã“‹qï ø£&É\÷s¡T, |ü⁄<äT#˚Ã] ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì ø£&É\÷s¡T õ˝≤¢, |ü⁄<äT#˚Ã] ÁbÕ+‘ê\T <∏ëH˚ ‘·TbÕqT e\¢ rÁe+>± <Óã“‹HêïsTT. #Ó≥T¢, Çfi¯¢ >√&É\T, $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\T, ôd’HéuÀs¡T¶\T HÓ\≈£L˝≤sTT. M~Û BbÕ\T, øÏ{Ïø°\T, uÛÑeHê\ n<ë›\T |ü–*s√&É¢ô|’ |ü&ܶsTT. mø£ÿ&É#·÷dæHê >±E eTTø£ÿ˝Ò ø£ì|ædüTÔHêïsTT. m&É‘Ós¡|æ˝Ò≈£î+&Ü ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\≈£î s¡Vü≤<ës¡T\T <Ûä«+düeTj·÷´sTT. $<äT´<ë|òü÷‘·+ dü+uÛÑ$+#·≈£î+&Ü |ü⁄<äT#˚Ã]˝À n~Ûø±s¡T\T sêÁ‹ ¬s+&ÉT >∑+≥\πø ø£¬s+≥T düs¡|òüsêqT ì*|æy˚XÊs¡T.

e´ø£Ô+#˚dü÷Ô ‘Ó\T>∑TMT&çj·T+ nuÛÑ´s¡Tú\T Á{ÏãT´q˝Ÿ˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. |üØø£å |üÁ‘ê\ nqTyê<ä+˝À ‘·|ü⁄Œ\T ñHêïj·Tì, |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D˝À neø£‘·eø£\T »]>±j·Tì, ø=ìï πø+Á<ë˝˝À eTT+<äT>±H˚ Á|üX¯ï|üÁ‘ê\T yÓ\¢&Éj·÷´ j·Tì ‘·~‘·s¡ Äs√|üD\‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T Hê´j·TkÕúq+ ˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. @|”|”md”‡ ìsê«ø£+ e\¢ ‘Ó\T>∑TMT&çj·T+ $<ë´s¡Tú\T rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡ì ‘·eT ¬øØsY bÕ&Ée⁄‘·T+<äì, n+<äTe\¢ |üØø£å\T ‹]– ìs¡«Væ≤+#ê\+≥÷ Á{ÏãT´q˝ŸqT nuÛÑ´]ú+#ês¡T. n|üŒ{Ïes¡≈£î Ç+≥s¡÷«´\qT yêsTT<ë y˚j·÷\ì ø√sês¡T. Bìô|’ $#ê]+∫q Á{ÏãT´q˝Ÿ <Ûäsêàdüq+ Ç+≥s¡÷«´\qT yêsTT<ë y˚j·÷\ì, á˝À>± øö+≥sY <ëK\T #˚j·÷\ì @|”|”md”‡ì Ä<˚•+∫+~. Á{ÏãT´q˝Ÿ Ä<˚XÊ\‘√ @|”|”md”‡ n‘·´edüs¡+>± düe÷y˚X¯+ ne⁄‘√+~. á ñ‘·Ôs¡T«\ô|’ ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ê\ì jÓ÷∫k˛Ô+~.

nœ\|üø£å+ |ü<˚|ü<˚ Á|üø£{ÏdüTÔqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. á Á|üø£≥q #˚dü÷ÔH˚ ‘˚˝≤Ã*‡+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tq+≥÷ #·+Á<äu≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. ø±>±, {°&û|”‘√bÕ≥T eT]ø=ìï bÕغ\T ‘Ó\+>±Dô|’ yÓ’K] düŒwüº+ #˚j·T˝Ò<ä+≥÷ πø+Á<ä Vü≤À+ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ ‘·s¡#·÷ Äs√|ædü÷Ô edüTÔHêïs¡T. ø±>± sêqTqï ñ|ü mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îH˚ #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D≈£î ‘êqT e´‹πsø£+ ø±<ä+≥÷ Á|üø£≥q\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡H˚ $eTs¡Ù\T ≈£L&Ü ñHêïsTT.

XÊ+‹uÛÑÁ<äy˚T qT+∫ 38 Äj·TT<Ûë\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì nHêïs¡T. |ü\Te⁄s¡T ñÁ>∑yê<äT\qT n¬sdüTº #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. $$<Ûä ø√s¡Tº\˝À 3,37,672 πødüT\T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ <˚X¯+˝Àq÷ @&Ü~øÏ @&Ü~øÏ H˚sê\T ô|s¡>∑T‘·THêïj·TH˚ $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. Ä+<√fi¯q\ dü+<äs¡“¤+>± me]ø° m≥Te+{Ï Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü #·≥ºe´‹πsø£ #·s¡´\qT n&ÉT¶≈£îHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. b˛©düT\ XÊK˝À, dü+düÿs¡D\T, Ä<ÛäTìø£s¡D #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ &ûJ|” #ÓbÕŒs¡T. ‘·«s¡˝À ôV’≤<äsêu≤<é, ôd’ãsêu≤<é ø£$Twüqπs≥T $©q+ ø±uÀ‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nìï meT¬s®˙‡\≈£î ˇπø ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéTqT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À $$<Ûä b˛©düT ùdºwüq¢qT Ä<ÛäTìø°ø£]+#·qTHêïeTì, ø±s=Œπs{Ÿ ‘·s¡Vü‰˝À b˛©dt ]ôd|ü¸q¢qT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïeTì ~H˚wt¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T.


sêeT>∑T+&É+ ø±s=ŒπswüHé˝À ôd\e⁄\ >√\ NRPLkiLi©´sgRiL`i, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): LS™´sVgRiVLi≤R∂Li NSL]ˆlLi[xtsQ©±sÕ‹[ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV @©yL][gS˘Ã¡NRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. NSL]ˆlLi[xtsQ©±sÕ‹[ @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡\|ms G{qs’d¡ μy≤R∂VáV «¡LRiVgRi≤R∂Li... ¤«¡[{qs BNRP‰≤T∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV {qsLji∏R∂V£qsgS ºdΩxqsVNRPV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV @©yL][gRi˘ÀÿLji©´s xms≤R∂VªRΩV©´sı»Ì¡V @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩLRiøR¡W @μ≥j∂NSLRiVáV |qsá™´soá\|ms Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li @©´sV™´sW©yáNRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂. C |qsá™´soáV

ôV’≤<äsêu≤<é

μk∂LÁRiNS÷¡NRP |qsá™´soáV @LiVV©y AaRPËLRi˘xms≤y÷¡=Liμj∂ ¤Õ¡[μR∂©´sı ˙xmsøyLRiLi NRPW≤y DLiμj∂. ªRΩ™´sV AL][gRi˘Li ÀÿgS¤Õ¡[μR∂Li»¡W ™yLRiV |qsá™´soá N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.NRP≠sVxtsQ©´sL`i Æ™sVVμR∂áV …›©±s F˝y¨sLig`i @μ≥j∂NSLRiVá ™´sLRiNRPV BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. LS™´sVgRiVLi≤R∂Li NSL]ˆlLi[xtsQ©±s NRP≠sVxtsQ©´sL`i AL][gRi˘Li ÀÿgRi¤Õ¡[μR∂Li»¡W |qsá™´so |ms…Ìÿ≤R∂V. ™´sV◊d˝¡ C |qsá™´so©´sV «¡©´s™´sLji

10™´s æªΩ[μj∂ ™´sLRiNRPV F~≤T∂gjiLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. μk∂Liª][ B©±søyLÍji NRP≠sVxtsQ©´sL`igS B©±søyLÍji CC N]™´sVVLRi∏R∂V˘NRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiøyLRiV. @ªRΩ≤R∂V NRPW≤y @©yL][gRi˘ÀÿLji©´s xms≤Ôy©´s¨s ¿¡NTPªRΩ= ¨s≠sVªRΩÚLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yı©´sLi»¡W |qsá™´so |ms…Ìÿ≤R∂V. BÕÿ NSL][ˆlLi[xtsQ©±sÕ‹[ @LiμR∂LRiW @©yL][gRi˘Liª][ |qsá™´soÀÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. NSL]ˆlLi[xtsQ©±s GC ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`i @LiVVæªΩ[ AL][gRi˘Li ÀÿgS ¤Õ¡[μR∂¨s GNRPLigS 15 L][«¡ŸÃ¡V |qsá™´so |ms…Ìÿ≤R∂V. zqs ¡˜Liμj∂ |qsá™´soÕ‹[ D©yıLRi©´sı xqs™´sWøyLRiLi BxmsˆV≤R∂V xmsáV LRiNSá xmsoNSL˝RiNRPV μyLjiºdΩr°ÚLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáNRPV Fszqs’¡ ™´sfl·VNRPV xmso≤R∂Vª][LiμR∂¨s @LiμR∂VZNP[ |qsá™´soá\|ms Æ™sŒ˝ÿLRi¨s ¬ø¡™´soáV N]LRiVNRPV‰Li»¡V©yıLRiV.

X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY, 2011

düTes¡íyês¡Ô

AμR∂LRi+ \lLiªRΩVáNRPV $™´sLji rygRiV …ÿlLÊi…fi ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ AμR∂LRi+Q\lLiªRΩVáNRPV …ÿlLÊi…fi©´sV ≠sμ≥j∂Li¿¡ ≠sμ≥j∂gS \lLiªRΩVáV $™´sLji rygRiV ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqs©´sı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá μR∂XuÌy˘ ¨dsLRiV, NRPlLiLi»¡V Aμyª][ Fy»¡V @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤T∂ N][xqsLi \lLiªRΩVáV $™´sLji¨s rygRiV ¬ø¡[zqs ÕÿÀ≥ÿá©´sV ALÍjiLiøyáƩs[ áORPQ ˘Liª][ \lLiªRΩVá©´sV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. $™´sLji rygRiV™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáNRPV Fs©Ø[ı ˙xms π∏∂W«¡©yáV D©yı∏R∂V¨s ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. FsNRPLSNRPV ™´sW™´sVVáV ™´sLji¨s rygRiV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡LiVVæªΩ[ 30NTPÕ‹[á ≠sªRΩÚ©yáV @™´sxqsLRi™´sV¨s, $™´sLji¨s rygRiV¬ø¡[}qsÚ ZNP[™´sáLi lLiLi≤R∂VNTPÕ‹[á ≠sªRΩÚ©yáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLjiF°ªy∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™´sW™´sVVáV xmsμÙR∂ºΩ©´s ™´sLji¨s rygRiV¬ø¡[}qsÚ FsNRPLSNRPV 25©´sVLi¿¡ 30 ¡ryÚáV ™´s}qsÚ, $™´sLji xmsμÙR∂ ºΩÕ‹[ 60 ¡ryÚá μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. $™´sLji rygRiVNRPV HμR∂V™´sVLiμj∂ NRPW÷d¡¤Õ¡[ @™´sxqsLRi™´sV¨s @Æμ∂[ ry μ≥yLRifl· rygRiV\ZNPæªΩ[ FsNRPLSNRPV xmsμj∂©´sVLi¿¡ 12™´sVLiμj∂ NRPW÷d¡Ã¡ @™´sxqsLRiLi DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 64™´sVLi≤R∂Õÿá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ @NRP‰≤R∂NRP‰≤R∂ NRPVLi»¡Õ˝‹[ ¨dsLRiV ©´sı A∏R∂VNRP»Ì¡VcNTPLiμR∂ 402|§¶¶¶NÌSL˝RiV, À‹[ L˝RiV, Àÿ™´soáNTPLiμR∂ 16,492|§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ $™´sLji¨s rygRiV ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s áORPQ ˘Li ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. AøR¡LRifl·Õ‹[ GÆ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s …ÿlLÊi…fi xmspL_ÚªRΩVLiμ][ NS¨s @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı AÆμ∂[aSáV ™´sW˙ªRΩLi ™´søyËLiVV. ¨ds…”¡Aμyª][ NRPlLiLi»¡V NRPW≤y ªRΩNRPV‰™´sgS ≈¡LRiVË @™´soªRΩVLiμR∂¨s, Æ™s[xqs≠s μR∂XuÌy˘ LRi’d¡Õ‹[ $™´sLji rygRiVxmsμÙR∂ºΩ¨s AøR¡LjiLi¿¡ \lLiªRΩVáV @μ≥j∂NRPμj∂gRiV ¡≤T∂¨s F~Liμyá¨s ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV N][LSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ LRi’d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ À‹[L˝RiV, rygRiV¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVáNTPLiμR∂ $™´sLji¨s rygRiV¬ø¡[}qsLi μR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáNRPV áOSQQ˘¨sı ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 16Æ™s[á 892|§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ $™´sLji rygRiV©´sV ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s «ÿºdΩ∏R∂V A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªy xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ áOSQQ˘¨sı ¨slLÙi[bPLi¿¡Liμj∂.

≤U∂“¡{ms ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ≤U∂“¡{ms ˙Æ≤∂£qs N][≤`∂ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLiVV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V xqsÕÿ*L`i NRP≠dsV«fiáV Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡, Aμ≥R∂V¨sNRP μR∂VxqsVÚá NSLRifl·LigS @ªy˘øyLSáV |msLjigjiF°∏R∂W∏R∂V¨s ≤U∂“¡{ms μj∂Æ©s[£tsQlLi≤ÔT∂ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. Aμ≥R∂V¨sNRP μR∂VxqsVÚáV Æ™s[xqsVN]¨s ºΩLjigjiæªΩ[ ªy™´sVV LRiORPQfl· NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @©yıLRiV. C ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂gS ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi NRPW≤y ≤U∂“¡{ms ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. ≤U∂“¡{ms ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s ˙xms™´sVV≈¡ LRiøR¡LiVV˙ºΩ JÕÊÿ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsV D©´sıªyμ≥j∂NSLji INRPLRiV BÕÿ ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. ≤U∂“¡{ms ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms …‘¡AL`iFs£qs ™´sVz§¶¶¶Œÿ ≠sÀ≥ÿgRiLi ™´sVLi≤T∂xms≤T∂Liμj∂. ≤U∂“¡{msNTP ¬ø¡[ªRΩNSNRPF°æªΩ[ Dμ][˘gS¨sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs BLi…˝‹[ NRPWL][Ë™yá¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. A∏R∂V©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. F¢LRiVáNRPV LRiORPQfl· NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ F°÷d¡xqsVáμR∂¨s, @LiVVæªΩ[ ≤U∂“¡{ms C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ©´s ¬ø¡[ªRΩNS¨sªRΩ©y¨sı  ¡∏R∂V»¡|ms»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ˙Æ≤∂£qs N][≤`∂ F°÷d¡xqsVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi NSμR∂¨s x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi @©yıLRiV. ≤U∂“¡{ms ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ A∏R∂V©´s A ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V FsÕÿLi…”¡ ˙Æ≤∂xqsV=áV Æ™s[xqsVN][™yá©´sıμj∂ F°÷d¡xqsVá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP LSμR∂¨s @©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡ ™´sÃ˝¡ ¬ø¡≤ÔR∂ }msLRiV æªΩ[™ØμÙR∂¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ≤U∂“¡{ms ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms A∏R∂V©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLi Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂.

yÓTÆ\es¡+˝À »\+e÷j·T+ LS∏R∂Vá{qs™´sV ¥R∂LRi¯Õfi xms™´sL`iNRPV ™´sV LiøR¡VN]xqsVÚ©´sı ™´sV xmsˆV NRP≤R∂xms, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sVá™´sLRiLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ ¨dsLRiV¤Õ¡[NRP NRPŒÿ≠s{§¶¶¶©´sLigS ™´sWLjiLiμj∂. ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ≤y˘Li ©´sVLi¿¡ LS™y÷¡=©´s ¨sNRPLRi «¡ÕÿáV gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ NSáLiÕ‹[ G©y≤R∂W «¡ÕÿaRP∏R∂W¨sNTP LS¤Õ¡[μR∂¨s @μ≥j∂NSLRi gRiflÿLiNSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. 2000 ©´sVLi¿¡ 2011 ™´sLRiNRPV ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂VryL˝RiV ZNP[™´sáLi INRP…”¡ lLiLi≤R∂V …‘¡FsLi{qsáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \Æ™sVá™´sLRiLi «¡ÕÿaRP∏R∂W¨sNTP ™´sμj∂ÕÿLRiV. @≠sNRPW≤y @LRi …‘¡FsLi{qs NRP©yı \Æ™sVá™yLjiNTP FsNRPV‰™´s ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi¤Õ¡[μR∂V. B…‘¡™´sá gRiLi≤T∂N][»¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[¨s 0.4 …‘¡cFsLizqsá ¨ds…”¡¨s \Æ™sVá™´sLRiLi «¡ÕÿaRP∏R∂W¨sNTP ™´sμj∂ÕÿLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi \Æ™sVá™´sLRiLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ INRP …‘¡FsLi{qs ¨ds…”¡ ¨sá* DLiμj∂. LSÀ‹[π∏∂[V lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ A≠s\lLiF°ªy∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. BNRP @NRP‰≤R∂ ≠sVgji¤Õ¡[μj∂ ZNP[™´sáLi @LRi …‘¡FsLi{qs ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. ™y…”¡Õ‹[ LSÀ‹[π∏∂[V Æ™s[xqs≠s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[DLiøR¡VNRPV¨s \Æ™sVá™´sLRiLi μj∂gRiV™´s©´sV©´sı ˙gS™´sWáNRPV ªygRiV¨ds…”¡¨s, ≤T∂|qsLi ¡LRiVÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡NRPV rygRiV¨ds…”¡¨s ™´sμR∂Õÿ÷¡= DLi»¡VLiμj∂. BNRP ™y…”¡NTP ™´sμj∂÷¡æªΩ[ LS∏R∂Vá{qs™´sV ¥R∂LRi¯Õfi ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS NRPxtÌsQÆ™s[V. ≠ds…”¡¨s ¡…Ì”¡ øR¡W}qsÚ ALÌki{ms{ms @™´sxqsLSáNRPV xmspLjiÚgS ˙ ¡x§¶¶¶¯LirygRiL`i\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤y÷¡= ™´sxqsVÚLiμj∂. \Æ™sVá™´sLRiLi ¨s≈¡LRi «¡Õÿá N][xqsLi ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV NRPW≤y ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V.LS∏R∂Vá{qs™´sV ¥R∂LRi¯Õfixms™´sL`i ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ¨ds…”¡ LRiWxmsLiÕ‹[ @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi

xms≤R∂©´sV©´sıμj∂. \Æ™sVá™´sLRiLi «¡ÕÿaRP∏R∂W¨sı ©´s™´sVV¯NRPV¨s ¨sLji¯Li¿¡©´s ALÌki{ms{msNTP @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiVLS™´s≤R∂Li BNRP\|ms gRigRi©´sÆ™s[V. gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS ALÌkizms{msNTP \Æ™sVá™´sLRiLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ @LRiN]LRigS ¨dsLRiV xqsLRixmnsLS @™´soª][Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi \Æ™sVá™´sLRiLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ˙gS≠s…‘¡ª][ FsÕÿLi…”¡ ≈¡LRiVˤա[NRPVLi≤y C ¨dsLRiV ALÌki{mszmsNTP ¬ø¡[LRiVª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ \Æ™sVá™´sLRiLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ D©´sı ¨ds…”¡ ¨sá*©´sV øR¡WxqsVNRPVLi¤…¡[ zmns˙ ¡™´sLji Æ©sÕÿ≈¡LRiV ªRΩLS*ªRΩ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS gRigRi©´sLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ™´sWLjiË ©´sVLi¿¡ ALÌki{ms{msNTP ˙ ¡x§¶¶¶¯LirygRiL`i ¨ds…”¡¨s xmsLizmsLig`i μy*LS æªΩøR¡VËN][™y÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV

Bxmsˆ…”¡ZNP[ @LiøR¡©yáV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ALÌki{ms{msÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩV©´sı 600 Æ™sVgS™y»˝¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLRiÚLiVVæªΩ[ L][«¡ŸNRPV 58 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨dsLRiV @™´sxqsLRiLi DLi»¡VLiμj∂. μk∂Liª][ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ \Æ™sVá™´sLRiLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLiNRPV ¨dsLRiV LSNRPF°æªΩ[ ALÌkizms{msNTP ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS |ms©´sVÀ≥ÿLRiLigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂. μk∂Liª][ ALÌki{ms{msÕ‹[ ∏R∂VW¨s…fi DªRΩˆºΩÚ μ≥R∂LRi NRPW≤y |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi \Æ™sVá™´sLRiLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV LSNRP ∏R∂VW¨s»˝¡©´sV Azms©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV D©yıLiVV. ALÌki{ms{ms¨s FsÕÿ\lgi©y ©´s≤R∂Fyá©´sı xqsLiNRPáˆLiª][ ≠sV≤`∂|ms©yıL`i ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s æªΩzmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiW.N][»˝¡V ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs©y ¨dsLRiV LS¨s xqsLiμR∂LS˜ÈáV D©yıLiVV.LRiW.160 N][»˝¡ª][ \|msxmso\¤Õ¡©´sV ¨sLS¯fl·Li ˙ ¡x§¶¶¶¯LirygRiL`i ©´sVLi¿¡ xqsV™´sWLRiV 75 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ ALÌki{ms{msNTP \|msxmso\¤Õ¡©´sV ¨sLji¯LiøyLRiV. LRiW.139 N][»˝¡ª][ \|msxmso\¤Õ¡©´sV, LRiW.18 N][»˝¡ª][ xmsLi£msx§¶›£qs ¨sLS¯flÿ¨sı @NRP‰≤R∂ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. 2010Õ‹[ ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRPLigS μk∂¨s¨s ©´s≤T∂FyLRiV. @LiVVæªΩ[ \Æ™sVá™´sLRiLi ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV N]LiªRΩÆ™s[VLRiNRPV @LiμR∂≤R∂Liª][ Lji«¡LRiV*Õ‹[ DLiøR¡VNRPV©yıLRiV. 2011Õ‹[ xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ μk∂¨s¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡V NRPV©yıLRiV. 1.2 …‘¡cFsLi{qsá ¨sNRPLRi «¡ÕÿáV ALÌki{ms{msNTP ™´sμj∂¤Õ¡[LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVªRΩVáV D©yıLiVV. @Õÿlgi[ ˙ ¡x§¶¶¶¯LirygRiL`iNRPV NRPW≤y $\ZaPáLi ©´sVLi¿¡ ¨sNRPLRi«¡ÕÿáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ ALÌki{ms{ms @™´sxqsLSáNRPV BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ aSaRP*ªRΩ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s ¨ds…”¡¨s ™y≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV B ¡˜Liμj∂ DLi≤R∂μR∂V. @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s ALÌki{ms{msNTP ™´sμR∂á≤R∂Li\|ms Æ™sVVμR∂…˝‹[ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©y ªRΩLS*ªRΩ ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚ @™´sxqsLSá©´sV æªΩáVxqsVNRPV¨s ¨s™´sV¯NRPVLi≤T∂ F°∏R∂WLRiV.

Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q n\es¡TÃø√yê*

lgi—¡¤…¡≤`∂ @μ≥y˘xmsNRPVá \Æ≤∂Lki ≠s≤R∂VμR∂á \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P gji—¡¤…¡≤`∂ @μ≥y˘xmsNRPVá xqsLixmnsVLi ªRΩ™´sV ©´sWªRΩ©´s xqsLi™´sªRΩ=LRi \Æ≤∂Lki¨s Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ,D©´sıªRΩ ≠sμy˘aSΔÿ™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRiLi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV . NRPŒÿaSá ≠sμy˘aS≈¡ \Æ≤∂lLiNÌRPLRiV ZNP.xqsV¨dsªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹©yıLRiV. D©´sıªRΩ ≠sμy˘aS≈¡Õ‹[ ˙xms™´sWflÿá©´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s BªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV μk∂»¡VgS ™´soLiøyá¨s Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @μ≥y˘xmsNRPVá©´sV N][LSLRiV. D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘Õ‹[ ˙xms™´sWflÿá©´sV ºdΩLjiËμj∂μÙR∂≤R∂LiÕ‹[ ªRΩ©´sV aS≈¡ @Æ©s[NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V \Æ≤∂lLiNÌRPL`i xqsV¨dsªRΩ ¬ø¡FyˆLRiV. xqsLixmnsV LSxtÌsQ˚ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ¤«¡.LS™´sV™´sVWLjiÚ xqsLixmnsV @μ≥R∂˘QORPVáV bP™´saRPLiNRPL`i , xqs•¶¶¶ @μ≥R∂˘QORPVáV ≤y. ™´sVμ≥R∂VxqsWμR∂©±sLS™´so, NRP¨ds*©´sLRiV ©´slLi[£tsQ NRPV™´sWL`i , ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿá @μ≥R∂˘QORPQ NSLRi˘μR∂LRiV+áV, xqsLixmnsV @μ≥y˘xmsNRPVáV C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.

2 ©´sVLi¿¡ LS“¡™±s AL][gRi˘$ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LSáV NRPLkiLi©´sgRiL`i,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ LS“¡™±s AL][gRi˘ $ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LSáV «¡©´s™´sLji 2 ©´sVLi≤T∂ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªRΩ xqs ¡LS*Õfi INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyá }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡ xqsLixmspLÒRi AL][gRi˘ xmsLjiLRiORPQfl·NRPV NSL]ˆlLi[»¡V Axqsˆ˙ªRΩVá ≤yNÌRPQL˝Ri  ¡XLiμR∂Li C bP’¡LRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡VLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i }msL]‰©yıLRiV. \Æ™sμR∂˘ bP’¡LSáՋ[ @©´sVÀ≥œ¡™´s«Ï¡Q \¤Õ¡©´s ≤yNÌRPQL˝Riª][ @¨sı LRiNSá \Æ™sμR∂˘ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ D¿¡ªRΩLigS ™´sVLiμR∂VáV xmsLizmsfl”· ¬ø¡[ryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVW˙ªRΩ zmsLi≤y áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ , gRiVLiÆ≤∂ xqsLi ¡Liμ≥R∂ ™y˘μ≥R∂Vá AxmslLi[xtsQ©˝´sV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s gRiVLjiÚLi¿¡©´s ™yLjiNTP ≤yNÌRPL˝RiV æªΩ[μk∂áV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡ NSL]ˆlLi[»¡V Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ D¿¡ªRΩLigS AxmslLi[xtsQ©˝´sV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRi¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i A ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. «¡©´s™´sLji 2©´s BÃ˝¡LiªRΩNRPVLi»¡ ™´sVLi≤R∂áLi ªRΩ©´sLiªRΩgjiLjiÕ‹[ LS“¡™±s AL][gRi˘ $ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRi¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. «¡©´s™´sLji 4©´s ≠dsLS™´sLiNRP ™´sVLi≤R∂áLi FsÕÿ˜NRPÕ‹[, N][LRiV»˝¡ ™´sVLi≤R∂Li ™´sWμ≥yxmspL`iÕ‹[ , «¡©´s™´sLji 5©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLi BLRiVNRPVŒœ¡˛Õ‹[, N_≤T∂™´sW˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLi N][©´s xmspL`iÕ‹[, «¡©´s™´sLji 7©´s , |msμÙR∂xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi LSgji Æ©s[≤R∂VÕ‹[, «¡©´s™´sLji 8©´s ™´sVVryÚÀÿμ`∂ ™´sVLi≤R∂áLi gRiW≤R∂W LRiVÕ‹[, LS™´sV≤R∂VgRiV ™´sVLi≤R∂áLi NTPuÒyxmspL`iÕ‹[, «¡©´s™´sLji 11©´s xqsVÕÿÚ©yÀÿμ`∂ ™´sVLi≤R∂áLi ¿¡©´sıÀ‹[LiNRPWL`iÕ‹[ , «¡©´s™´sLji 12©´s «¡≠sV¯NRPVLi»¡ ™´sVLi≤R∂áLi FyªRΩL˝Rixms÷˝¡Õ‹[, μ≥R∂LRi¯xmsoLji ™´sVLi≤R∂áLi xqsÚLiÀ≥œ¡Lixms÷˝¡Õ‹[ «¡©´s™´sLji 17©´s \|qsμyxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLi LS∏R∂VNTPÕfiÕ‹[ «¡©´s™´sLji 18©´s ¿¡gRiVLRiV™´sW≠sV≤T∂ ™´sVLi≤R∂áLi xqsVLiμR∂LkigjiLjiÕ‹[, «¡©´s™´sLji 19©´s x§¶¶¶ßryıÀÿμ`∂ ™´sVLi≤R∂áLi gSLiμ≥k∂©´sgRiL`iÕ‹[ , LSLiVVNRPÕfi ™´sVLi≤R∂áLi ªy»˝¡™yLiVVÕ‹[ Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi ºΩFyˆxmsoLRiLiÕ‹[ LS“¡™±s AL][gRi˘$ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¡≤R∂Vªy∏R∂V¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i A ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ «¡©´s™´sLji 21©´s g]Ã˝¡xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi @gÊji™´sVÃ˝¡Õ‹[ «¡©´s™´sLji 25©´s ™´sVLiμ≥R∂¨s ™´sVLi≤R∂áLi gS«¡ŸÃ¡xms÷˝¡Õ‹[ , «¡©´s™´sLji 27©´s FsቪRΩVgjiÚ ™´sVLi≤R∂áLi “¡Ã¡VgRiVáՋ[ «¡©´s™´sLji 28©´s Æ™sV…fixms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi ªylLi}ms»¡Õ‹[, «¡©´s™´sLji 29©´s ¤À¡«Í¡LiNTP ™´sVLi≤R∂áLi ¿d¡ÕÿxmspL`iÕ‹[ , «¡©´s™´sLji 30©´s ™´sVÕÿ˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLi ©´sWNRPxms÷˝¡Õ‹[, «¡©´s™´sLji 31©´s ™´sW©´sN]Li≤R∂WL`i ™´sVLi≤R∂áLi LS«¡©´sı}msLRiVÕ‹[ LS“¡™±s AL][gRi˘$ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V NRP¤Õ¡NÌRPL`i A ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV.

3

ªeqe÷μπø z≥T ≈¡™´sV¯Li, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsxqsVÚªRΩ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´s©´s™´sW Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs FyLÌki LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ IZNP[ INRP‰≤T∂gS x§¶¶¶™y N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂Lji¨ds NRPáVxmsoN]¨sF°π∏∂[V ™´s˘QQNTPÚgS ™´sVV˙μR∂xms≤ÔyLRiV. @LiμR∂VZNP[ @ªRΩ¨s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Fs™´sLRiW «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLi ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPVá ™´sWLRiVˆÃ¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yı ™´s©´s™´sW©´sV ™´sW˙ªRΩLi ™´sWlLi[Ë ˙xmsxqsZNP[Ú DLi≤R∂μR∂¨s NSLi˙lgi£qs NSLRi˘NRPLRiÚá @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. @LiVVæªΩ[ ™´sVLi˙ªRΩVáV LSLilLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂, ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsˆNRPL`i ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`iáV C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩáμR∂WlLi[ËLiμR∂VNRPV BxtÌsQxms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ LS©´sV©´sı rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≤U∂{qs{qs ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[©´s¤…˝¡[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´s©´s™´sW Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so NRPLi¤…¡[ g]xmsˆ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Fs™´sLRiW ¤Õ¡[LRiÆ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sNTP —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·NRPV NRPW≤y ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. lLi[fl·VNSø_μR∂Lji, ™´sVLi˙ºΩ LSLilLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂, xqsLiÀ≥ÿ¨s øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i, DxmsxqsÀ≥ÿxmsºΩ À≥œ¡…Ì”¡ ≠s˙NRP™´sWLRi‰, F~LigRiV¤Õ¡[…”¡ xqsVμ≥yNRPL`i lLi≤ÔT∂áV ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS D©´sı Æ©s[ªRΩá }msL˝Ri©´sV ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s lLi[xqsVÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPLS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Æ©s[ªRΩáLiμR∂Lji¨ds NRPáVxmsoN]¨s F°™´s≤y¨sNTP xqs\lLi©´s ©y∏R∂VNRPªy*¨sı {ms{qs{qs FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][Æ©s[ D©yıLRiV. @ÕÿgRi¨s Fs™´sLji\|ms ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ øR¡WzmsLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ @’≥¡˙Fy∏R∂V ¤À¡[μ≥yáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BÆμ∂[ ILRi™´s≤T∂Õ‹[ GH{qs{qs @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ lLi[fl·VNRP ™´sLÊRiLi Æ©s[ªRΩ ™´s©´s™´sWNRPV @©´sVNRPWáLigSÆ©s[ {ms{qs{qs ¨sLÒRi∏R∂VLiºdΩxqsVNRPVÆ©s[ Æ™sxqsVáVÀÿ»¡V NRP÷¡gjiLiμj∂. ™´sWLRiVˆ N][LRiVªRΩV©´sı™´sW“¡ {msALkiˆ Æ©s[ªRΩNRPáV ≤U∂{qs{qsÕ‹[ ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s xmsμR∂™´soáª][ xqsLiªRΩXzmsÚ xmsLRiøyá¨s À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Liª][Æ©s[ xqsLji|ms…ÌÿLRiV. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi @LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ Ã¡NTP‰Æ©s[¨s LRixmnsVV }msLRiV©´sV ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡©´s»˝¡V ˙xmsøyLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂VLi ¿¡LRiLi“¡≠s μR∂gÊRiLRi˙xmsryÚ≠sLi¿¡©y lLi[fl·VNSø_μR∂LjiNTP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[ AÆ™sV ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙xmsºΩFyμR∂©´s ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[™´sV¨s A Æ©s[ªRΩáNRPV ¿¡LRiLi“¡≠s ¬ø¡}msˆaSLRiV. μk∂Liª][ ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sLÊRi Æ©s[ªRΩáV N]Li¬ø¡Li @xqsLiªRΩXzmsÚª][ D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡

FyLÌkiÕ‹[ ªRΩgji©´s gRiVLjiÚLixmso B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s Æ©s[ªRΩáV ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sμÙR∂ ™yF°LiVV©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi @LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y ªRΩ™´sVNRPV gRiVLjiÚLixmso ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ FsÕÿ LSfl”·LiøyáLi»¡V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ªRΩ™´sVNRPW N]¨sı xmsμR∂™´soáVB}qsÚ ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[zqs©´s ™yLRiV @™´soªyLRi¨s Æ™s[≤R∂VNRPV©yıLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y INRP…‘¡, lLiLi≤R∂VryL˝RiV FyLÌki xmsμR∂™´soáNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqs©y ry©´sVNRPWáªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi NS¤Õ¡[μR∂V. ¿¡™´sLjiNTP ≤U∂{qs{qsÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´sNSLRi˘μR∂Lji+, DFyμ≥][˘D≤R∂V ÕÿLi…”¡ xmsμR∂™´soá©´sV {msALkiˆ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s Æ©s[ªRΩáNRPV μR∂ZNP[‰Õÿ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. A FyLÌkiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[xms¥R∂˘Li DLi¤…¡[ {ms{qs{qs NSLRi˘μR∂Lji+ xmsμR∂≠sNTP ˙xmsºΩFyμj∂LiøR¡≤y¨sNTP @©´sVNRPWáªRΩ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. LS©´sV©´sı ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡, xmsLiøy∏R∂VºdΩ, ™´sVLi≤R∂á, —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsFyLÌki xmsμR∂™´soá xmsLiÆμ∂[LRiLi ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≤U∂{qs{qs Æ©s[ªRΩ @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı Æ©s[ªRΩáLiμR∂Lji\|ms LRiVÆμÙ∂[ xmsLjizqÛsºΩ G©y≤R∂V¤Õ¡[μR∂V. G ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ‹[ ™y¤Œ˝¡[ NUPáNRP ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[Õÿ xqsLÙRiVÀÿ»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ª]÷¡μR∂Fny Fs¨sıNRPÕ˝‹[ N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li, B¤Õ˝¡LiμR∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡VLi…ÿ∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ryÚ¨sNRP ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li IZNP[ªy…”¡\|ms DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ≤U∂{qs{qsÕ‹[ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[NRPVLi≤y N]©´srygjiLi¬ ø¡[LiμR∂VNRPV À‹ªRΩ= À≥œ¡L][ry á’≥¡Li¿¡©´s»˝¡V ˙xmsøyLRi™´sV™´soª][Liμj∂.

yÓT<äø˘,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|ü»\T <Ó’q+~q J$‘·+˝À Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q n\es¡TÃø√yê\ì sêh uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\ XÊU≤ eT+Á‹ &Üø£ºsY ^‘ê¬s&ç nHêïs¡T. »V”≤sêu≤<é e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° Äes¡D˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–q düVü≤Ádü ‘·T\d” Áoìyêdt ø£\XÊ\ |üP»˝À ÄyÓT bÕ˝§ZHêïs¡T. ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄ ∫qJj·TsYkÕ«$T Á|üe#·Hê\ e\¢ Á|ü»˝À¢ C≤rj·T‘êuÛ≤e+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eT+Á‹ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D »]|æ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ∫‘·+>± n+<äCÒXÊs¡T. $Tsê®|üPsY˝À 1.25 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+#·qTqï ø£dü÷ÔØ“¤ >±+BÛ u≤*ø£\ $<ë´\j·T uÛÑeq ìsêà D≤ìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. HêD´‘ê ˝À|ü+ e\¢H˚ s√&ÉT¢ <Óã“‹Hêïj·Tì nHêï s¡T. ø=‘·Ô s√&É¢ ìsêàD+˝À HêD´‘· Á|üe÷ D≤\T bÕ{Ï+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À ø±+Á{≤ ø£ºs¡¢ô|’ #·s¡´ rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT ãdüe *+π>X¯«s¡ kÕ«$T $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T.

øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmsLRi˘»¡©´sNRPV ¨sLRixqs©´sgS ©´sÃ˝¡¤«¡Li≤yá ˙xmsμR∂LRi+©´s: ¤«¡[G{qs ™´sLRiLigRiÕfi,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ™´sLRiLigRiÕfi xmsLRi˘»¡©´s\|ms æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV À≥œ¡gÊRiV™´sVLi»¡V©yıLRiV. A∏R∂V©´s xmsLRi˘»¡©´sNRPV ¨sLRixqs©´sgS aRP¨s™yLRiLi ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sÃ˝¡Àÿ˘≤ÍU∂áª][ ¨sLRixqs©´sáV æªΩáFyá¨s —¡Õ˝ÿ ¤«¡[G{qs NRP¨ds*©´sL`i FyzmslLi≤ÔT∂ zmsáVxmso¨søyËLRiV. Àÿ ¡V xmsLRi˘»¡©´s©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS ©´sÃ˝¡Àÿ˘≤ÍU∂áª][ ˙xmsºΩINRP‰LRiV ¨sLRixqs©´s æªΩáFyá©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @≤ÔR∂Li xms≤T∂ ™´s¿¡Ë©´s æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VNRPV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂VNRPV æªΩáLigSfl·Õ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[ @L>RiªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms \Æ™s≈¡Lji ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y NRPÃ˝¡À‹÷˝¡ NRP ¡VL˝Riª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[ xmsLRi˘…”¡ryÚ™´sVLi¤…¡[ xqsz§¶¶¶LiøR¡À‹[™´sV¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVNSLRiVá©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[xqsWÚ xmsLRi˘»¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV ¨sLRixqs©´sgS «¡©´s™´sLji 1©´s x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂ ø_LRiryÚÕ‹[ @™´sVLRi≠dsLRiVá NRPV»¡VLiÀÿáª][ μk∂ORPQ ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ «¡©´s™´sLji 2©´s Fs˙LRi ¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiQ\Æ™sV©´s FyáNRPVLjiÚNTP ø≥R¡Õ‹[ FyáNRPVLjiÚ ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩá©´sV C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡V ORPQ≠sVLiøR¡LRi¨s @©yıLRiV. «¡©´s™´sLji 3©´s æªΩáLigSfl· Fs™´sW¯LkiˆFs£qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ≤R∂xmsˆV NSLRi˘˙NRP™´sVLi DLi»¡VLiμR∂¨s, 4©´s ≠sμy˘xqsLixqÛsá  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl· DLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. Fs˙LRi ¡÷˝¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ª]ªRΩVÚgS ™´sWLji æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yı≤R∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Àÿ ¡V xmsLRi˘»¡©´sNRPV ¨sLRixqs©´sgS NSLRi˘øR¡LRifl·©´sV A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[ AL][ æªΩ[μk∂©´s —¡Õ˝ÿ  ¡Liμ`∂NRPV zmsáVxmso¨sxqsVÚ©´sı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms æªΩ[áËNRPVLi≤y, …‘¡≤U∂{ms ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[ x§¶¶¶NRPV‰ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sLRiLigRiÕfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠s©´s∏∫∂VÀ≥ÿxqs‰L`i @©yıLRiV. DμR∂˘™´sVNSLRiVá©´sV @fl·¿¡Æ™s[zqs NRPV˙»¡ª][ ZNP[xqsVáV |ms…Ì”¡©´sLiªRΩ™´sW˙ªy©´s æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi AgjiF°LiVVLi μR∂©´sVNRPVLi¤…¡[ ™´sVWLÂRiªRΩ*Æ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Bxmsˆ…”¡\ZNP©y AÕ‹[¿¡LiøR¡VN]¨s Àÿxmsoª][ æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS ˙xmsNRP»¡©´s BzmsˆLiøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ Àÿ ¡V©´sV, æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯À‹[LRi¨s @©yıLRiV.

B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ≠sxmnsáLi :zqszmsH @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): \lLiªRΩVá©´sV @μR∂VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ ºdΩ˙™´sLigS ≠s xmnsá\Æ™sV©´s ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsV≠dsLSlLi≤ÔT∂ Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s {qs{msH —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ «¡gRiμk∂£tsQ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™s[LRiaRP©´sgRi xmsLi»¡ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ BryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ ALRiV Æ©sááV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV B™´s*¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ª]áVªRΩ ªRΩNRP‰™´s ’d¡™´sW ™´s¿¡Ë©´s \lLiªRΩVáNRPV B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ BryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ ¿¡™´sLjiNTP B™´s*NRPVLi¤…¡[ FsÕÿ @¨s ™´sVLi˙ºΩ\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ B©±sxmso…fi xqs’¡=≤T∂Õ‹[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV ™´sWLRiË≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ’d¡™´sW ™´s¿¡Ë©´s \lLiªRΩVáNRPV B©±sxmso…fi xqs’¡= ≤U∂ ™´sLjiÚLiøR¡μR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡Ë¬ø¡[FyˆLRiV.

s¡÷. øÏ˝À _j·T´+ neT\T≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º*: CÒdæ X¯s¡‘Y yÓT<äø˘,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<äyê]øÏ n+<ë*‡q s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ düÁø£eT+>± düs¡|òüsê »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY m.X¯s¡‘Y n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT yÓT<äø˘˝Àì ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À yÓT<äø˘, dæ~›ù|≥ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤s¡T¢, bÂs¡düs¡|òüsê\T, düπs«j·Ts¡T¢, bÕsê ©>∑˝Ÿ es¡ÿs¡T¢, ø£+|üP´≥sY Ä| üπs≥s¡¢‘√ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷ y˚XÊìøÏ eTTK´n‹~∏>± ø£˝…ø£ºsY Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #Íø£<Ûäs¡\ <äTø±D≤\T Á|ü‹HÓ\ 1e ‘˚B qT+&ç 18e ‘˚B es¡≈£î ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î düs¡T≈£î\qT düs¡|òüsê #˚j·÷ \ì Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü‹ ¬s+&ÉT e÷kÕ\ ø√ø£kÕ] Äضy√ n<Ûä´ø£å‘·q ÄVü‰s¡ dü\Vü‰\ dü+|òüT düe÷y˚XÊ\T »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. kÕe÷õø£ ≈£î\ >∑Dq düπs« »]|æ, yê{Ï $esê\qT »qe] 10˝À>± Á>±eT düuÛÑ˝À ñ+#ê\ Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓT<äø˘, dæ~›ù|≥ Äضy√\T eqC≤<˚$, ìœ˝≤¬s&ç¶, &çmdty√ j˚TdüTs¡‘·ï+, &çm+ Msê¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_mdt|æ˝À ÄqTe+•ø£ sê»ø°j·÷\T \ø√ï, &çôd+ãsY 30: ÄqTe+•ø£ sê»ø°j·÷\≈£î ô|{Ϻ+~ ù|¬s’q ø±+Á¬>dt u≤≥˝À mHédæ|æ, H˚wüq˝Ÿ ø±qŒ¤¬sHé‡, |æ&ç|æ, &çm+¬ø, ◊mHém˝Ÿ&ç e+{Ï bÕغ\T kÕ>±sTT. ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À ÄsYm˝Ÿ&ç, düe÷CŸyê~ bÕغ (mdt|æ) ≈£L&Ü Ä |ü+<∏ëH˚ nqTdü]düTÔHêïsTT. Ç|ü&ÉT ‘êC≤>± j·TT|æ eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹ kÕs¡<∏ä´+˝Àì ãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕغ (_mdt|æ) ≈£L&Ü n<˚ e÷s¡Z+ |ü{Ϻ+~. ‘·q sê»ø°j·T >∑Ts¡Te⁄, bÕغ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT ø±˙¸sêyéT dæ<ëΔ+‘ê\≈£î $s¡T<äΔ+>± e÷j·÷ e‹ ÄqTe+•ø£ dü+düÿè‹ì Áb˛‘·‡Væ≤ düTÔHêïs¡T. n+‘˚ø±<äT, nÁø£eT+>± ÄdüTÔ\T ≈£L&Éu…{≤ºs¡qï dæ_◊ n_ÛjÓ÷>±\qT ≈£L&Ü ÄyÓT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. e÷j·÷e‹ k˛<äs¡T\T Äq+<é, dæ<ëΔsYú ≈£L&Ü rÁe kÕúsTT˝À n$˙‹ Äs√|üD\qT m<äTs=ÿ+ ≥THêïs¡T. _mdt|æ qT+∫ u≤ã÷ dæ+>¥ ≈£îXÊ«Vü‰ ìÁwüÿeTD nq+‘·s¡+ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT dürwt #·+<é $TÁXÊ, sêh ø±´_HÓ{Ÿ eT+Á‹ qd”eTTB›Hé dæ~Δœ, sêyéT;sY ñbÕ <Ûë´j·T Á|üuÛÑT‘·«+˝À ñqï‘· kÕúsTT |ü<äe⁄\qT

ìs¡«Væ≤düTÔqï düMT|ü ã+<ÛäTe⁄\T ñqï X¯øÏÔeT+‘·T˝…’q _mdt|æ Hêj·T≈£î\T. Ç|ü&ÉT XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\T »s¡>∑uÀ‘·T+&É>±, _mdt|æ Hêj·T≈£î\ C≤„‘·T\ ù|s¡T¢ eT]ìï yÓ\T>∑T˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT. sêh Äs√>∑´ XÊK e÷J eT+Á‹ nq+‘Y ≈£îe÷sY $TÁXÊ uÛ≤s¡´ •U≤ $TÁXÊqT ø±q÷ŒsY˝Àì eTVü‰sêCŸ|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À _mdt|æ nuÛÑ´]ú>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. bÕغ sêh XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT, eT+Á‹ kÕ«$T Á|ükÕ<é eTÚs¡´ ≈£îe÷¬sÔ dü+|òüT$TÁ‘· ≈£L&Ü bÕغ nuÛÑ´πsú. sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&˚, _mdt|æ düeTq«j·Tø£s¡Ô E>∑˝Ÿ øÏXÀsY uÛ≤s¡´ õ˝≤¢ |ü+#êj·T‘Y #Ó’sY|üs¡‡Hé>± ñHêïs¡T. Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT kÂs¡uÛŸ \œ+|üPsY˝À _mdt|æ nuÛÑ´]ú. bÕغ m+|æ ÄsY¬ø |üfÒ˝Ÿ ≈£îe÷s¡T&ÉT düT˙˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ ∫Á‘·≈£L{Ÿ˝À bÕغ nuÛÑ´]ú. _mdt|æ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT Á_CÒwt bÕsƒ¡ø˘ uÛ≤s¡´ qÁeT‘· bÕsƒ¡ø˘ ñHêïyé˝À bÕغ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. ªkı+‘·+>± mìïø£\˝À ¬>*#˚+‘· ã\+>± _mdt|æ ø√sY πø&ÉsY ˝Ò<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ @e÷Á‘·+ ˝Ò<äT. eT÷&ÉT ªm+μ\T (eT˙, eTõ˝Ÿ, yÓTw”qØ -

<Ûäq ã\+, ø£+&É ã\+, j·T+Á‘ê+>∑ ã\+) ìs¡íj·÷‘·àø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïsTT. _mdt|æ πø&ÉsY≈£î ny˚ ø=s¡e&ܶsTT. n+<äTe\¢ bÕغ n~ÛHêj·Tø£‘·«+ Ä eT÷&É÷ ñqïyê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+ Çk˛Ô+~μ nì |ü]o\≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. _mdt|æ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\ C≤„‘·T\T nôd+;¢ mìïø£\˝ÀH˚ ø±<äT |ü+#ê j·Tr mìïø£\˝À ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê˝À Ä~Û|ü‘·´+ eVæ≤+#ês¡T. Bì‘√ _mdt|æ˝À n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì #˚düTÔqï πø&ÉsY≈£î ne ø±XÊ\T eTè>∑´eTj·÷´sTT. nsTT‘˚ yê]˝À #ê˝≤ eT+~ ‘·eT Á|ü‘·´s¡Tú\ #˚‘·T˝À¢ |üsêõ ‘·T\j·÷´s¡T. ø±>±, eT+Á‘·T\T, m+m˝Ÿm\ô|’ ô|s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹, ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\ dü+K´ bÕغ Á|ü‹wü˜qT <Óã“ rdæ+~. ªn$˙‹, ø£fi¯+øÏ‘· eT+Á‘·T\T, m+m˝Ÿm\qT bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T>± ì\u…≥º&É+ ˝Ò<äT ø£qTø£ yê] ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À yê] |ü\T≈£îã&çì ñ|üjÓ÷–+#·T ø√e&ÜìøÏ yê] C≤„‘·T\qT ã]˝ÀøÏ ~+|üe\dæe∫Ã+~μ nì Ä |ü]o\≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY, 2011

eTìwæ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´˝À¢ eTTK´+>± ø±\Twü´+ ˇø£{Ï. eTìwæ ìs¡¢ø£´å+ ø±s¡D+>± ‘·qT Äs√>∑´ |üs¡+>± e÷qdæø£+>± q*–b˛‘·THêï&ÉT. ø±\TcÕ´ìøÏ me]HÓ’Hê HêX¯q+ #˚ùd >∑TD+ ñ+~. eTìwæ˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï kÕ«s¡ΔãT~úÏ ‘·q HÓ‹ÔMT<ä ‘·q #Ój˚T´ ô|≥Tºø=+≥THêï&ÉT. <ëì |òü*‘·y˚T ø±\Twü´+ |ü&É>∑˙&Éq ã‘·ø£ e\dæ edüTÔ+~. ø±\Twü´ ø±s¡ø£+ nq>± >±*,˙s¡T, eT{Ϻ,ì ø£\Twæ‘·+ #˚ùd ˇø£ e´s¡Δ+. Ç$ eT÷&ÉT $<Ûë\T>± M{Ï rÁe‘·qT #Ó|üŒe#·TÃ.

ø±\Twü´y˚T..j·TeTbÕX¯+ ø±\Twü´+ nH˚~ á Hê{Ï e÷≥ ø±<äT. |üPs¡«+ qT+&ç eTqwæ eTqT>∑&É ÁbÕs¡+_+∫q|üŒ{Ï qT+&ç Ç~ eTìwæ‘√ bÕfÒ edüTÔ+~. nsTT‘˚ Bì Á|üuÛ≤e+ Ç|ü⁄Œ&ÉT »Hêu≤ ô|]–q ‘·s¡Tyê‘· >±ì Bì $X¯«s¡÷|ü+ ãj·T≥ |ü&ÉT‘·T+~.Ç+>±¢+&é≈£î #Ó+~q sêE m&É«sY¶ 1272 ˝À ˇø£ #·≥º+ #˚j·T´&É+ <ë«sê düeTTÁ<ä u§>∑TZqT eT+&ç+#·&Üìï n|üe\dæ e∫Ã+~.ø±s¡D+ #·÷ùdÔ á u§>∑TZqT eT+&ç+#·&É+ e\¢ Ç~ yêsTT ø±\Twü´+>± e÷] nø£ÿ&ç Á|ü»\T≈£î #ê˝≤ Çã“+~øÏ ø±s¡D+ nsTT´+~. 1952˝À bÕ]ÁXÊ$Tø°ø£s¡D ÁbÕs¡+ãyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· @s¡Œ&çq bı>∑eT+#·T ø±s¡D+>± Bìì bı&ç–+#· ã&ç+~. 1858˝À <∏˚yéT‡ ˝À >=|üŒ <äTsê«düq‘√ ˇø£ ÁbÕNq ˙{Ï HêD´‘· qyÓ÷<äT #˚dæ+~. Bì e\q eTTs¡T>∑T ˙{Ï e´edüú ì]à+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ nsTT´+~. ˇø£ $<Ûä+>± |üsê´es¡D ø±\TcÕ´ìøÏ bÕ]ÁX¯$Tø£ $|ü¢e+ ø±s¡DyÓTÆ+~ nì #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. ø£sêà>±sê\T qT+∫ e#˚à bı>∑ Ç‘·s¡ •˝≤» Ç+<ÛäÛHê\T M{Ï e\q yêsTT ø±\Twü´+ ø±s¡D eTsTT´+~. n|üŒ{Ï |ü]dæú‹˝À 1881˝À X¯óÁuÛÑyÓTÆq >±*øÏ n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü»\≈£î uÛÑs√kÕ Çdü÷Ô #·{≤º\T #˚ùds¡+fÒ ø±\Twü´+ Á|üuÛ≤e+ m+‘· rÁe+>± ñ+<√ ns¡Δ+ #˚düTø√e#·TÃ. ø±\TcÕ´ìï mìï s¡ø±\T>± #Ó|üŒe#·TÃ... yê‘êes¡D+˝Àì s¡kÕj·THê\T,|üs¡e÷DTe⁄\T,$&ÉT<ä\ #Ódæq|ü⁄Œ&ÉT »]–q yê‘êes¡D e÷s¡TŒqT yêsTT ø±\Twü´+>± #Ó|üŒe#·TÃ. Ç~ m≈£îÿe>± |ü]ÁX¯eT\T ,yÓ÷{≤s¡T yêVü≤Hê\T <ë«sê yê‘ê

es¡D+˝À ø£\TkÕÔsTT. M{Ï˝À ø±s¡“Hé yÓ÷Hêø˘‡&é, dü\Œ¤sY &ӒĬø‡&é,ø√¢s√|üP¢s√ ø±s¡“Hé,HÓ’Á{À»HéĬø’‡&é, yÓ÷<ä˝…’q $wüyêsTTe⁄\T ñ+{≤sTT. M{Ï e\q e÷qe⁄\˝À }|æ] ‹‘·TÔ\˝À rÁe düeTdü´\T @s¡Œ&É‘êsTT. ÄkÕà,<ä>∑TZ,Ç‘·s¡ dü+ã+~‘· s√>±\T @s¡Œ&É‘êsTT. á yêsTT ø±\Twü´+ e\¢ @s¡Œ&çq bı>∑eT+#·T,HÓ’Á{À»Hé eT]sTT ôV’≤Á&√ø±s¡“qT¢ dü÷s¡´s¡•à‘√ #·s¡´ »s¡|ü&É+ e\¢ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘êsTT. M{Ïe\¢ zCÀHé bıs¡ |ü\T#· |ü&çq $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT ø£<ë!M{Ïì >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î yÓTÆÁø√MT≥sY |ü]e÷D+˝À ñ+&É≥+ <ë«sê |üs¡e÷DTe⁄ s¡÷|ü+˝À ñ+&˚ |ü<ësêΔ\T ˝Ò<ë dü÷ø£åà <Ûä÷[ ø£D≤\T>± >∑T]Ô+#·ã&É‘êsTT. e´s¡Δ |ü<ësêΔ\qT eT]sTT ø£\Twæ‘ê\qT q<äT\T,˝Ò<ë #Ós¡Te⁄\T\˝À e<ä\≥+ e\¢ ˙{Ï ø±\Twü´+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. M{Ï e\q ˙{Ï˝À ‘Ó≥Tº\T @s¡Œ&É≥+, uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤˝À¢ Hê#·T>± @s¡Œ&É≥+ ˝≤+{Ï dü+|òüT\D\T »s¡T>∑T‘êsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á ø±\Twü´+ e\q ˙{Ï˝À ã‹πø $$<Ûä ÁbÕDT\T #·ìb˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á ˙{Ïì ‘ê>∑≥+ e\q e÷qe⁄\˝À ñ<äs¡ dü+uÛÑ+<ä s√>±\T @s¡Œ&É‘êsTT. ˙{Ïì ø±#·T≈£îì ‘ê>∑≥+e\q á ˙{Ï ø±\Twü´+qT ø=+‘· es¡≈£î ìyê]+#· e#·TÃ.Ç$ s√&ÉT¶ e÷s¡È<ä«ì,yÓ’e÷ìøÏ <ä«ì, bÕ]ÁXÊ$Tø£ <ä«ì, M{Ï qT+&ç ñ‘·Œ‹Ô nsTTq <ä«ì n~Ûø£ bÂq|ü⁄q´+>∑\ ‘·s¡>±\T e\q ø£\T>∑T ‘·T+~.M{Ï e\q ø£s¡ídü+uÛÑ+<ä yÓTÆq yê´<äT\T sêe&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+~. ø±+‹ n‹Áø£eTD,n~Ûø£ Á|üø±X¯+, }Vü≤»ì‘· yÓTÆq CÀø£´+ yÓTT<ä˝…’q$ >∑TD≤\qT ø£*– ñ+{≤sTT. M{Ï e\q ø£fi¯¢ dü+uÛÑ+<ä yÓTÆq s√>±\T sêe&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+~.eTq≈£î s√&ÉT¶ MT<ä Çwüº+

e∫Ãq≥Tº @sêŒ≥T #˚dæq ø£¬s+≥T r>∑\T, n+fÒ ‘·\ MT<äy˚˝≤&ÉT ‘·Tqï ø£¬s+≥T r>∑\T, yÓ÷{≤s¡T e÷s¡ÈÁ|ü#ês¡ Á|üø£≥q\T,n*øÏ y˚dæq≥Tº e⁄qï uÛÑ÷ uÛ≤>±\T,|òüTq |ü<ësê›\TqT u≤Vü≤´+>± ì\«ñ+#·&É+. yÓTT<ä\sTTq yê{Ïì #Ó|üŒe#·TÃ. M{Ï e\qeTq≈£î ø£fi¯¢≈£î dü+ã+~+∫ Çã“+<äT\T ekÕÔsTT. kÕ<Ûës¡D+>± ˙{Ïì $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ë\˝À¢ #·\¢ãs¡#·&ÜìøÏ yê&É≥+ <ë«sê düVü≤» ˙{Ï eqs¡T\˝À ñc˛íÁ>∑‘· ˝À e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£î+{≤sTT. Á|üryês¡T ø±\Twü´+ ø±s¡ø±\T qT >∑T]Ô+∫ yê{Ïì ìyê]+#·&ÜìøÏ ‘·q e+‘·T #·s¡´\T #˚düT ø√yê*. ˝Òø£ b˛‘˚ <ëì |üs¡´ekÕD+ Ç|üŒ{Ïπø yê{Ï ø√s¡\T <Óã“qT s¡T∫ #·÷dæq eTq≈£î #Ó|üŒe\dæq |üì˝Ò<äT. eTq ìs¡¢ø£å´+ e\¢ e÷qe⁄\‘√ bÕ≥T Je⁄\qT #·+|æy˚j·T>∑\<äT. z CÀHé ø±\Twü´+ XÊ«dü ø√dü dü+ã+<Ûä yÓTÆq yê´<ÛäT\T,Vü≤è<äj·T dü+ã+<Ûä yê´<ÛäT\T, >=+‘·T˝Àì eT+≥,>∑T+&ÓH=|æŒ,s¡ø£Ô+ ù|s¡T≈£î b˛e&É+, ˝≤+{Ï$ »s¡T>∑T‘êsTT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ˙{Ï ø±\Twü´+ e\q #·s¡à+ô|’ <ä<äT›s¡T¢ eT]sTT eT#·Ã\T, ø£*–kÕÔsTT. <Ûä«ì ø±\Twü´+ e\¢ $ìøÏ&ç X¯øÏÔ ø√˝ÀŒe&É+, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T,ˇ‹Ô&ç ìÁ<ëuÛÑ+>∑+, e+{Ï$ ø£*–kÕÔsTT. bÕ<äs¡dü+ e\¢ |æ\¢˝À¢ n_Ûeè~Δ˝À|ü+ eT]sTT qsê\ dü+uÛÑ+~+∫q düeTdü´\T ø£*–kÕÔsTT. s¡kÕj·Tìø£ eT]sTT πs&çjÓ÷ <Ûë]àø£ |ü<ësêΔ\T ø±q‡sY eT]j·TT,|ü⁄≥Tºø£ ˝ÀbÕ\T ø£*–kÕÔsTT. Á|üø£è‹ kÂ+<äsê´ìøÏ ì\j·T+ eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯+. |ü#·Ã<äq+ dü«#·Ã¤ <äq+, nVü≤¢<ä ø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D≤ìøÏ neTàˇ&ç˝≤+{Ï~. u≤s¡‘·<˚X¯+ y˚\ dü+e‘·‡sê\T>± Çø£ÿ&É Á|ü»\ J$‘ê\T yê] <Ó’q+~ø£

‘êqT|ü{Ϻq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ≈£î eT÷&˚ø±fi¯ófl ã\V”≤q ˝Àø˘bÕ˝Ÿ≈£î j·T÷|”@ ø±s¡D+..! ñ<ä´e÷\ <ë«sêH˚ _\T¢ ã˝Àù|‘·+ ªy©´sVxms…Ì”¡©´s Õ‹[N`PFyÕfiNRPV ™´sVWÆ≤∂[ NSŒ˝œ¡¨s NSLi˙lgi£qs ¨sLRiWzmsLiøR¡VNRPVLiμj∂. xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s Õ‹[N`PFyÕfi BÆμ∂[ ©´sLi»¡W ¡VNSLiVVLi¿¡LiÆμ∂[ ªRΩxmsˆ xqs™´sLRifl·Ã¡NRPV gS¨s, ≠sxmsOSQá ≤T∂™´sWLi≤˝R∂NRPV gS¨ds ªRΩÕ‹gÊRi¤Õ¡[μR∂V. @»¡V Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[©´sW B»¡V LS«¡˘ xqsÀ≥œ¡Õ‹[©´sW BÆμ∂[ \Æ™s≈¡Lji¨s @™´sáLi’¡Li ¿¡Liμj∂. ≠sxmsOSQá ™yμR∂©´sÕ‹[ D©´sı ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s gRiVLjiÚLiøR¡¤Õ¡[NRP F°LiVVLiμj∂. Õ‹[N`PFyÕfi μy*LS @≠s¨dsºΩ¨s @LjiNRP…Ìÿá©´sı áOSQQ˘¨sı ¨dsLRiVgS LjiËLiμj∂. BμR∂Liªy ªRΩ©´s Æ™sV≤R∂ZNP[ øR¡V»Ì¡VNRPVLi»¡VLi Æμ∂[Æ™sW©´s©´sı À≥œ¡∏R∂VLi NSLi˙lgi£qsÕ‹[ A™´sLjiLi¿¡©´s»˝¡VLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ’¡Ã˝¡VNRPV N][LRiáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[zqsLiμj∂. ¨sry=LRi\Æ™sV©´s Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V AÆ™sWμj∂LiøR¡≤y¨sı INRP ≠suyμR∂NRPLRi\Æ™sV©´s xmsLjiflÿ™´sVLigS @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. x§¶¶¶«ÿlLi[ ¨sLRiaRP©´s μk∂ORPQNRPV ˙xms«¡Ã¡©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s @LRiN]LRi ˙xmsºΩxqsˆ LiμR∂©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩLS*ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡μR∂á¿¡©´s '\¤«¡Õfi À≥œ¡L][' NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP NRPW≤y xqs*zqsÚ ¬ø¡xmsˆ™´sázqs ™´s¿¡ËLiμj∂. Bxmsˆ…”¡μyNS xms…”¡xtÓsQ\Æ™sV©´s Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V N][xqsLi ∏R∂VVzmsFsc2 ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms xqsªy˘˙gRix§¶¶¶Li μy*LS F°LS≤R∂VªRΩV©´sı x§¶¶¶«ÿlLi[ LSÀ‹[π∏∂[V HμR∂V LSuÌy˚á aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV ©´sı»˝¡V˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μyLiª][ A∏R∂V©´s @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP DμR∂˘™´sVLi @NRPry¯ªRΩVÚgS LS«¡NUP∏R∂V LRiLigS¨sNTP ™´sV◊¡˛©´s»˝¡LiVVLiμj∂. BLiªRΩNRP©yı BNRP x§¶¶¶«ÿlLi[ NRPW≤y ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gjiLiμj∂ NRPW≤y G≠dsV

¤Õ¡[μR∂V. ˙xms«¡Ã¡V, LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV C DμR∂˘™´sW¨sı AxqsLSgS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s Æμ∂[aRP z§¶¶¶ªRΩLi N][xqsLi Fy»¡Vxms≤T∂ DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μj∂. BNRP ªy©´sV N][LRiVNRPV©´sı Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV AÆ™sWμj∂Lixms¤ «¡[∏R∂VgRi÷¡gji©y, LS«ÿ˘LigRi x§¶‹[μy μR∂ZNP[‰Õÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂. ∏R∂VW{msG xqsLiNUPLÒRi À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsOSQáV J…”¡Lig`iÕ‹[ FyÕÊ‹©´sNRPVLi≤y ™yN_…fi ¬ø¡[zqs©y Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V 7 xqs™´sLRifl· ºdΩLS¯©yáª][ AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂Liμj∂. zqs’¡H¨s, ry∏R∂VVμ≥R∂ ¡Ã¡gSá©´sV Õ‹[N`PFyÕfi xmsLjiμ≥j∂©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆxqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ’¡Ã˝¡VNRPV xqs™´sLRifl· ¬ø¡[zqsLiμj∂. NSL]ˆlLi[…fi LRiLigRiLi, ≠dsV≤T∂∏R∂W, xqs*øR¡ËÈLiμR∂ xqsLixqÛsá©´sV Õ‹[N`PFyÕfi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV LS™yá©´sı xqs™´sLRifl·Ã¡©´sV xqsÀ≥œ¡ ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡Liμj∂. ≠ds…”¡ª][Fy»¡Vc @LiªRΩLÊRiªRΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ, ≠sÆμ∂[bdP ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV, @LiªRΩLjiORPQLRiLigRi xmsLjia][μ≥R∂©´sáV, À≥œ¡˙μR∂ªRΩ, ºdΩLRi˙FyLiªRΩ gRi{qsÚ μR∂ŒÿáNRPV Õ‹[N`PFyÕfi xmsLjiμ≥j∂©´sVLi¿¡ ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso á’≥¡Li¿¡Liμj∂. {qs’d¡H©´sV Õ‹[N`PFyÕfi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂Li, Õ‹[N`PFyÕfiNRPV LS«ÿ˘LigRi x§¶‹[μy ™´sLi…”¡ @ªRΩ˘LiªRΩ NUPáNRP\Æ™sV©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sV NSLi˙lgi£qs FyLÌki ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡ @ªRΩ˘LiªRΩ  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s\Æ™sV©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ºdΩxqsVNRPV LS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™s[VáV «¡LRigRiμR∂¨s @©yı  ¡XLiμR∂Li ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. ¨sªy˘™´sx qsLSáV, |ms˙…‹[ μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á, ¨sLRiVμ][˘gRiLi, μj∂™yŒÿ ºdΩzqs©´s ™´s˘™´sry∏R∂VLi, OUPQfl”·Li¿¡©´s “¡™´s©´s˙xms™´sWflÿáV ªRΩμj∂ªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´soªRΩV©´sı ryμ≥yLRifl· ˙xms«ÿ¨dsNRPLi @≠s¨dsºΩ xms»˝¡ xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ry™´sW©´sV˘Ã¡V @≠s¨dsºΩ¨s ªRΩORPQfl· “¡™´s©´s¯LRifl· xqs™´sVxqs˘gS À≥ÿ≠sLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ™yLRiV ˙}msORPQNRPVáVgS ≠sVgjiÕÿLRiV. x§¶¶¶«ÿlLi[ ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡©´s «¡©±sÕ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V LS«¡NUP∏R∂VFyLÌkiá¨dsı ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡©y, @μ≥j∂NS LRiLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki μy¨sNTP ˙xmsμ≥y©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsVÚLiμj∂ NS ¡…Ì”¡ μy¨sNTP

™´s˘ºΩlLi[NRPLigS LSÀ‹[π∏∂[V 5 LSuÌy˚á aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @©yı ¡XLiμR∂Li ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms @Æ©s[NRP xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. Bμj∂  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s\Æ™sV©´s ’¡Ã˝¡V @¨s, μy¨sı ªRΩORPQfl·Æ™s[V DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s ’¡¤«¡zms, ’¡¤«¡≤T∂, ¤«¡≤T∂∏R∂VV, AL`i¤«¡≤T∂, Fs{qsˆ, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi, ™y™´sVxmsOSQáV Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s øR¡LRiËÕ‹[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLiVV. @LiVVæªΩ[ 116™´s LS«ÿ˘LigRi xqs™´sLRifl· ’¡Ã˝¡V @™´sVáV NSNRPF°™´s≤R∂Li\|ms NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zmsáV xmsLRixqsˆLRiLi ≠s™´sVLji+LiøR¡VNRPV©yıLiVV. F¢LRi @fl·V IxmsˆLiμR∂Li ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ J…”¡Lig`iÕ‹[ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS FyÕÊ‹©yá¨s xqsLiNUPLÒRi À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsOSQáª][ øR¡LRiËáV «¡Ljizms,  ¡V«Í¡gjiLi¿¡©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @ÕÿLi…”¡ ø]LRi™´s øR¡WxmsNRPF°™´s≤R∂LiÕ‹[ @Æ©s[NRP xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V 43GŒœ¡˛ xqsVμk∂LÁRi øR¡Lji˙ªRΩ gRiáμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV μyμyxmso Fs¨s≠sVμj∂ryL˝RiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V AÆ™sWμy¨sNTP ˙xms∏R∂V ºΩıLi¿¡©´s ’¡Ã˝¡V Gμ][ INRP LRiWxmsLiÕ‹[ AÆ™sWμy¨sNTP ©Ø[øR¡VN][™´s≤R∂Li A•¶¶¶*¨sLiøR¡μR∂gji©´sÆμ∂[. N][LRi¤Õ˝¡[¨sμ][, J…”¡μ][ Gμ][ INRP…”¡ @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩl Li[NRPLigS INRP Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V @Li»¡W DLi»¡VLiμj∂. À≥œ¡≠sxtsQ˘ ªRΩVÚÕ‹[ ˙xms«ÿ DμR∂˘™´sWá μy*LS A ’¡Ã˝¡V©´sV ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË©´s¨s, @LiμR∂V N][xqsLi @©yı  ¡XLiμR∂Li xms»Ì¡V≠s≤R∂Vxmsoáª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ˙xms«ÿry*≠sVNRP ™yμR∂VáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ∏R∂VWzmsFsNRPV ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªy©´sV @©´sVNRPV©´sı ≠sμ≥R∂LigS, N][LRiVNRPV©´sı ≠sμ≥R∂LigSÆ©s[ ’¡Ã˝¡VNRPV LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[zqsLiÆμ∂[ ªRΩxmsˆ ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂W¨sNTP ªRΩÕ‹gÊRi¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs Æ™sVVLi≤T∂ \Æ™sNRPLjiNTP BLiªRΩ NRP©yı ¨sμR∂LRi+©´sLi ¤Õ¡[μR∂V.

GŒ˝œ¡ß gRi≤T∂¿¡©y xmspLjiÚNS¨s Fsry=Lki˜{qs F~ÕÿáNRPV Fsry=Lki˜{qs NSáV™´s©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N]¨sı xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ F°LS≤T∂ NSáV™´s©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. A Æ™s©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨sμ≥R∂Vá©´sV NRPW≤y ≠s≤R∂VμR∂á∏R∂W˘LiVV. BNRP xmsLi»¡ F~ÕÿáV xqsaRP˘aS˘™´sVáLi @©´sVNRPV©´sı \lLiªRΩVá AaRPáV @≤T∂∏R∂WaRPáV@∏R∂W˘LiVV. lLi[xmso ™´sWL][ xms©´sVáV @LiVVF°ªyLiVV @©´sVNRPVLi¤…¡[ N]Æ©s[ıŒ˝œ¡ß gRi≤T∂¿¡©y xms©´sVáV xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. xmns÷¡ªRΩLigS xmsLi»¡Ã¡V ’d¡≤R∂V À≥œ¡W™´sVVáVgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. @™´soNRPV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s HμR∂V ˙gS™´sWá \lLiªRΩVá ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s Fsry=Lki˜{qs @μR∂©´sxmsoªRΩWLi ¨sLS¯fl·Li\|ms @μ≥y*©´sLigS rygRiVª][Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sV»Ì¡Vxms¤Õ˝¡™´sμÙR∂ @μR∂©´sxmso ªRΩW™´sVV©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. xmsLjixqsLRi ˙gS™´sWÕ˝‹[ μyμyxmso lLiLi≤R∂VÆ™s[á FsNRPLSá À≥œ¡W≠sVNTP rygRiV¨dsLRiV xqs™´sVNRPWlLi[ËLiμR∂VNRPV NSá*áV ªRΩ™y*á¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. μk∂¨sNTP LRiW.4.80 N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂. FsLiª][ ˙Fyμ≥y©´s˘Li D©´sı C xms¥R∂NRPLi

@≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y ¨sL˝RiOSQQ˘¨sNTP gRiVLRi™´soª][Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ @©´sV™´sVºΩLi¿¡ á’≥¡Li¿¡©´s ©yáVgRiV xqsLi™´sªRΩ=LSáNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV xqslLi[* xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. 2008Õ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ¨sLS¯fl·Li xms©´sVáV 2009 ©y…”¡NTP xmspLjiÚ NS™y÷¡. @μR∂©´sLigS lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ß gRi≤T∂¿¡©y ¨sLS¯flÿáV xmspLjiÚNS¤Õ¡[μR∂V. BÆμ∂[xmsLjizqÛsºΩ N]©´srygjiæªΩ[ ™´sVL][ HÆμ∂[Ã˝¡V gRi≤T∂¿¡©y ¨sLS¯flÿáV xmspLjiÚ NS™´s¨s \lLiªRΩVáV ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV.Fsry=Lki˜{qs @™´soNRPV r~LRiLigRiLi ©´sVLi¿¡ 3.2 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri F~≤R∂™´soª][ Æ™s[V«¡L`i NSá*, 900 ≠dsV»¡L˝RiV \Æ™sV©´sL`i FsÕfic1 NSá*, ™´sVW≤R∂VÆ™s[á ≠dsV»¡L˝RiV \Æ™sV©´sL`ic2FsÕfi NSá*, @LRi NTPÕ‹[≠dsV»¡L`i ANS*Æ≤∂…fi, μyμyxmso 20 ˙≤yxmsoáV, ™´sVW≤R∂V LRix§¶¶¶μyLjiNRPá*LÌRiVáV¨sLji¯Liøy÷¡. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiW.lLiLi≤R∂V N][»˝¡V≈¡LRiVˬø¡[aSLRiV. NS¨ds xms©´sVáV™´sW˙ªRΩLi @xqsLixmspLjiÚgSÆ©s[ AgjiF°∏R∂WLiVV. ˙≤yxmsoáV, NRPá*LÌRiVá ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @xqs¤Õ¡[ xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. ªRΩ≠s*©´s NSá*áV xmsp≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. @μ≥j∂NSLRiVá

Ä<Ûë´‹´ø£ nqTcÕºq ø£s¡à\˙ï≈£L&Ü Á|üø£è‹‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ kÕ>∑T‘·THêïsTT. yê] Äq+<ëìøÏ eT÷\ s¡÷|ü+ Á|üø£è‹.n˝≤+{Ï Á|üø£è‹H˚ yês¡T Äq+<ä dü«s¡÷|ü+>± uÛ≤$kÕÔs¡T. $$<Ûä ãTT‘·Te⁄\‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚dæ Äj·÷ ãTT‘·Te⁄\≈£î nqTã+<Ûä+>± Á|üø£è‹‘√ ‘ê<ë‘·à´+ #Ó+<˚$<Ûä+>± Çø£ÿ&ç |ü+&ÉT>∑\T »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T.n≥Te+{Ï n<äT“¤‘·yÓTÆq Á|üX¯düÔyÓTÆq |ü+&ÉT>∑\˝À $Hêj·Tø£ #·$‹ kÕúq+ m+‘√ $•wü˜yÓTÆq~. ìC≤ìøÏ á |ü+&ÉT>∑ eTìwæì Á|üø£è‹‘√ eTy˚Tø£+ #˚ùd ñ‘·ÔeT ‘·‘ê«ìøÏ Á|ürø£.1920 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç ˝Àø£e÷q´ u≤\>∑+>±<ÛäsY ‹\ø˘ >±] ø£èwæ |òü*‘·+>± á $Hêj·Tø£ #·$‹ |ü+&ÉT>∑ uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹øÏ ,dü+Á|ü<ëj·÷ìøÏ Á|ürø£>± e÷]+~. á $wüj·T+˝À Á|ü‹ uÛ≤s¡rj·TT&ÉT Ä #·+Á<ä‘êsês¡ÿ+ $Hêj·Tø£ #·$‹ »s¡T|üø=H˚ Á|ü‹kÕ] u≤\ >∑+>±<Ûäs¡TìøÏ ø£è‘·»„&Ó’ ñ+&Ü*. ø±˙ <äTs¡T<äèwü˜eXÊ‘·TÔ eTìwæ kÕ«s¡ΔÁ|ü˝ÀuÛ≤\ |òü*‘·+>± uÛ≤s¡rj·TT\≈£î es¡+>± \_Û+∫q á Á|üø£è‹ dü+|ü<ä |ü+&ÉT>∑ $•wü˜‘· dü+düÿè‹ dü+Á|ü<ëj·÷\‘√ eTT&ç|ü&çq J$ ‘ê\T XÊ|üÁ>∑düúyÓTÆHêsTT. Á|üe÷<ä+ n+#·T\˝À C≤] b˛‘·T HêïsTT. eTq ì‘·´+ yê&˚ dæ+<∏ä{Ïø˘ s¡+>∑T\T $$<∏ä ndüuÛÑ´, Äo¢\yÓTÆq bÕ≥\‘√ ôVA¬s‹Ô+#˚ }πs–+|ü⁄\T uÛÑøÏÔ Á|üe‘·TÔ\‘√ Ä‘·à }>±*‡q #√≥ eT<ä´+ eT‘·TÔ‘√ y˚ùd yÓÁ¬s‘˚Ô ∫+<äT\T, eTs√|üø£ÿ X¯ã› ø±\Twü´+‘√ bÕ≥T nìï s¡ø±\ ø±\TcÕ´\T eTq q+<ä]˙ |ü{Ϻ q*ù|düTÔHêïsTT. Çø£ÿ&É kÕπ> &É|ü\T yÓ÷‘·\T eTq≈£î eTè‘·´ |òüT+{Ïø£˝Ò!

nHês√>∑´+˝À Á|üC≤s√>∑´+ —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLjiaRPVμÙR∂˘ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS ™´sWLjiLiμj∂. \Æ™sμR∂V˘Ã¡ N]LRiªRΩ Æ™s[μ≥j∂r°ÚLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V LS«¡˘Æ™s[VáVªRΩV©yıLiVV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V {qs«¡©±s ™y˘μ≥R∂VáV ≠s«¡XLi’≥¡xqsVÚ©yıLiVV. ™´sVLiμR∂Vá N]LRiªRΩ Æ™s[μ≥j∂r°ÚLiμj∂. Fy™´sVV, NRPVNRP‰ NS»¡V Àÿμ≥j∂ªRΩVáV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV FsNRPV‰™´s™´soªRΩV©yıLRiV. L][gRiVáV Axqsˆ˙ªRΩVá ™´sμÙR∂ NRPW˘ NRP≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xqs\lLi©´s \Æ™sμR∂˘Li @LiμR∂NRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠ds…”¡\|ms xqsˆLiμj∂Liøy÷¡=©´s D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ¨s™´sV¯NRPV¨dslLiºΩÚ©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS C G≤yμj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 4.98 áORPQá ™´sVLiμj∂ «¡*LSá ÀÿLji©´s xms≤ÔyLRiV. @©´sμ≥j∂NSLjiNRPLigS A ¤Õ¡NRP‰ lLi…Ì”¡LixmsoÕ‹[ DLi»¡VLiμj∂. 593 ™´sVLiμj∂NTP ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W r°NTPLiμj∂. 153 ™´sVLiμj∂NTP Æ≤∂Ligki áORPQflÿáV  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂gS, 50 ™´sVLiμj∂NTP \|msgS ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤ÔyLRiV. BNRP ≤R∂π∏∂[VLji∏R∂W, xmsøR¡ËNSÆ™sVL˝RiV, @ºΩryLRiLi,\¤…¡FnyLiVV≤`∂ ™´sLi…”¡™y˘μ≥R∂VáV xtsQLS™´sW™´sVW¤Õ¡[. |§¶¶¶xms\¤…¡…‘¡£qsc’¡ ™y˘NTP=©±s N]LRiªRΩ GLRiˆ≤T∂©y xqsNSáLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿNRPV LS¤Õ¡[μR∂V. BNRP μ][™´sVá ¤À¡≤R∂μR∂ ≠sxmsLkiªRΩLigS Æ©sáN]Liμj∂. μ][™´sVá ¨sLRiW¯Ã¡©´sNRPV @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xqs\lLi©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. 108, 104 ™yx§¶¶¶©yá μR∂VzqÛsºΩ |mnsWLRiLi. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s ≠s™yμyá NSLRifl·LigS A lLiLi≤R∂V LRiNSá \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáV xms¤Õ˝¡ «¡©y¨sNTP @LiμR∂¤Õ¡[μR∂V. Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ Dμ][˘gRiVáV xqsÆ™sV¯Õ‹[D©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘, AL][gRi˘ @μ≥j∂NSLji (≤U∂FsLi|§¶¶¶ø`¡™Ø[)gS ≤yNÌRPL`i xmspá Æ™sLiNRP˙»¡™´sVfl· ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV. BÆμ∂[ rÛy©´sLiÕ‹[ D©´sı≤yNÌRPL`i A©´sLiμ`∂ NRP≤R∂xms ALÔkigS xmsμ][©´sıºΩ F~LiμyLRiV. @μR∂©´sxmso ≤U∂FsLi|§¶¶¶ø`¡™Ø[gS ≤yNÌRPL`i zqs.AL`i. LS™´sVxqsVÀÿ˜LS™´so ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ {ms|§¶¶¶ø`¡{qsÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡NUP 78 \Æ™sμy˘μ≥j∂NSLRiVá F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡gS D©yıLiVV. ry™´sW—¡NRP AL][gRi˘ F°xtsQfl· ZNP[Li˙μyáV({qs|§¶¶¶ø`¡Fs£qs{qs) }msLRiVª][ N]ªRΩÚ AL][gRi˘ ≠sμ≥y©´sLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂W ¤Õ¡[¨s≠sμ≥R∂LigS CμR∂Fny ™´sVLiμR∂Vá N]LRiªRΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. |qs|mÌsLi ¡L`i, @NÌ][ ¡L`i, ©´s™´sLi ¡L`i ™´sWryÕ˝‹[ ™´sVLiμR∂Vá xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚ≤R∂Liª][ L][gRiVáV BNRP‰»˝¡V xms≤ÔyLRiV. {ms|§¶¶¶ø`¡{qsÕ˝‹[ FyLSzqs…”¡™´sWÕfi, \Æ≤∂N˝][zmns©yN`P ™´sLi…”¡ ryμ≥yLRifl· ™´sVLiμR∂VáV NRPW≤y ¤Õ¡[™´so. BNRP «¡©´sLRiÕfi Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ™´sWLki @μ≥y*©´sLi. —¡Õ˝ÿNRPV |msμÙyxqsˆ˙ºΩgS D©yı BNRP‰≤R∂ ™´sVLiμR∂Vá N]LRiæªΩ[. Fy™´sVVNS»¡V ≠sLRiVgRiV≤R∂V ™yÆ≤∂[ GFs£qs≠ds ¨sá* ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ Àÿμ≥j∂ªRΩVáV B ¡˜Liμj∂ xms≤ÔyLRiV. «¡™´sx§¶¶¶L`i Àÿá AL][gRi˘ LRiORPQ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*  ¡≤R∂VÕ˝‹[ øR¡μj∂Æ™s[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV AL][gRi˘ xmsLkiORPQáV¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRPLigS C xms¥R∂NS¨sı BNRP‰≤R∂ ˙xmsÆ™s[aRP |ms…ÌÿLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 3 áORPQá ™´sVLiμj∂NTP \|msgS xmsLkiORPQáV ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ ALRiVÆ™s[á ™´sVLiμj∂NTP \|msgS lLixmnsL`i ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsLjiNTP Æ™sVLRiV\lgi©´s \Æ™sμR∂˘Li

xms≤R∂ZNP[zqs©´s ˙xms«ÿL][gRi˘Li ≠s«¡XLi’≥¡xqsVÚ©´sı {qs«¡©´sÕfi ™y˘μ≥R∂VáV Æ™s[μj∂xqsVÚ©´sı ™´sVLiμR∂VáV, ≤yNÌRPQL˝Ri N]LRiªRΩ xqs™´sVxqs˘¤Õ¡μR∂VL]‰Li»¡V©´sı L][gRiVáV @Liμj∂ryÚ™´sV©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚgS ≠sxqs¯LjiLi¿¡Liμj∂. Bxmsˆ…”¡NUP Àÿμ≥j∂ªRΩ ≠sμy˘LÛRiVáV \Æ™sμR∂˘Li N][xqsLi ¨sLkiOTPQxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV |msμÙR∂ μj∂NRPV‰gS ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ |msμÙyxqsˆ˙ºΩ NRPuÌyÕ˝‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. Bxmsˆ…”¡NUP A Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ Æ™sVLRiV\lgi©´s \Æ™sμR∂˘Li @LiμR∂¨s ˙μyORPQÆ©s[. 500 xms≤R∂NRPáNRPV |msLiøR¡VªRΩW «ÿLki @LiVV©´s “¡™Ø[ 124 @™´sVáV ¬ø¡[ryÚ™´sV©´sı xqsLS‰L`i •¶¶¶≠dsV ¨ds…”¡ ≠dsVμR∂ ¡V≤R∂gRiÕÿ ™´sWLjiLiμj∂. Fs≠dsVˆ LRiW.J…”¡ ¨sμ≥R∂VáV Æ©s[…”¡NUP N]÷¡NTP‰ LS¤Õ¡[μR∂V. @μ≥R∂V©yªRΩ \Æ™sμR∂˘ xmsLjiNRPLSáV ™´sVWá©´s ™´sVWáVgRiVªRΩV©yıLiVV. LRiW. 80 áORPQáV ≈¡LkiμR∂V ¬ø¡[}qs LRiNRPÚaRPVμÙj∂ xmsLjiNRPLSáV FsLiμR∂VNRPW xms¨sNTP LSNRPVLi≤y F°ªRΩV©yıLiVV. C G≤yμj∂Õ‹[Æ©s[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV LRiNRPÚ¨sμ≥j∂ ™´sVWªRΩ xms≤T∂Liμj∂. ™´sVLiøyáV, xmsLRiVxmsoáV bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[LSLiVV. Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s≠sμ≥R∂LigS CryLji Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ø][LkiáV @μ≥j∂NRPLigS «¡LjigSLiVV. ˙xmsxqs™´s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV bPaRPV™´soá©´sVFsªRΩVÚZNPŒ˝ÿLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 157 ™´sVLiμj∂NTP ZNP[™´sáLi 54 ™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \Æ™sμR∂V˘Ã¡V xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. lLiLi≤R∂V Àÿ˘ø`¡Ã¡V FsLi’d¡’d¡Fs£qs N][LRiV= xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s Æ™sŒ˝ÿLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sμR∂˘ NRPŒÿaSá ¨sªRΩ˘Li ¨sLRixqs©´sáª][ x§¶‹[lLiºΩÚLiμj∂. gRiªRΩ ˙zms¨s=xmsÕfi ˙xmsÀ≥ÿNRPLRiLS™´so @xqsªRΩ*Li, ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sVWáLigS NSLi˙…ÿNÌRPV Dμ][˘gRiVáV ¨sªRΩ˘Li ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. r~\|qs…‘¡ lLi©´sW˘™´sÕfi xqsNSáLiÕ‹[ NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ™s[ªRΩ©yáV xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ˙zms¨s=Fy¤Õ¡[ 22 ™´sVLiμj∂¨s xqs*∏R∂VLigS ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡V NRPV©yıLRiV. ≠dsLjiNUP Æ™s[ªRΩ©yáV LS¤Õ¡[μR∂V. Dμ][˘gRiVáV lLiLi≤R∂V ™´sLÊSáV≠s≤T∂F°LiVV F°…ÿF°…‘¡gS ¨sLRixqs©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. r~\|qs…‘¡ @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS FsLizms\ZNP©´s xqsVμ≥yNRPL`i GNRPLigS ˙zms¨s=xmsÕfi øyLi ¡L˝][ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. BNRP‰≤T∂NS¤Õ¡[“¡, Axqsˆ˙ºΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms GNRPLigS A aS≈¡ ™´sVV≈¡˘NSLRi˘μR∂Lji+ {qsFsLi LRiÆ™s[V£tsQ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡V xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. G xqs™´sVxqs˘xmsLjiuy‰LRiLi NS¤Õ¡[μR∂V. Fs£mnsG{qs ˙zms¨s=xmsÕfigS ˙F~|mnsxqsL`i ¨dsLRi«¡ ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV. ≠s™yμyxqsˆ≤T∂gS ™´sVV˙μR∂xms≤T∂©´s ˙xmsÀ≥ÿNRPLRiLS™´so©´sVA F°xqÌsV©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLiøyLRiV.

’d¡≤R∂V À≥œ¡W™´sVVáVgS ™´sWLRiVªRΩV©´sı xmsLi»¡ F~ÕÿáV ¨sL˝RiORPQ ˘Li ≠ds≤R∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¨dsŒ˝œ¡N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©´sı 2Æ™s[á FsNRPLSáV xms¨sºdΩLRiV\|ms \lLiªRΩVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ø]LRi™´s ºdΩxqsVNRPV¨s xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS \lLiªRΩVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSá* ¨sLS¯flÿ¨sNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W≠sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμR∂¨s Æ™sV»Ì¡Vxms¤Õ˝¡ \lLiªRΩV NRPXuÒylLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. xqsLi™´sªRΩ=LSáV gRi≤T∂¿¡©y NRP¨dsxqs xmsLji•¶¶¶LRiLi B™´s*≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. F~ÕÿáNRPV rygRiV¨dsLRiV xqs™´sVNRPWLRiVª][LiμR∂©´sı AaRPª][ \lLiªRΩVáV øR¡Wzms©´s ªy˘gS¨sNTP xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ªRΩ≠s*©´s NSá*áV ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP xms¨sNTP LSNRPVLi≤y F°∏R∂W∏R∂V©yıLRiV. xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s gRiVæªΩ[ÚμyLRiV ¨sLS¯flÿá ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @xqs¤Õ¡[ xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ˙Fyμ≥y©´s˘Li D©´sı xms©´sVáV FsLiμR∂NRPW xms¨sNTPLSNRPVLi≤yF°∏R∂W∏R∂V¨s ©ygRiÀ≥œ¡WxtsQ©±slLi≤ÔT∂ @Li»¡V©yıLRiV. \lLiªRΩVá xqsx§¶¶¶©y¨sı xmsLkiOTPQLiøR¡™´sμÙR∂Li»¡V©yıLRiV. ¨ds…”¡N][xqsLi \lLiªRΩVáV¬ø¡[xms…Ì”¡©´s DμR∂˘™´sW¨sNTP

@LÛRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. @¨dsı D©yı.. NRPLRi™´so N][LRiÕ˝‹[ ¿¡NTP‰ ≠sázmsxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá ºdΩLRiVNRPV ™´sVL][ryLji DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV, gRiVæªΩ[ÚμyLRiV NRP÷¡zqs \lLiªRΩVá “¡≠sªyáª][ ¬ø¡Ã¡gS»¡™´sW≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s x§¶¶¶Ljiry*≠sVlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ™´sL<SÀ≥ÿ™´sLi ™´sÃ˝¡ ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°∏R∂W∏R∂V©yıLRiV. NSá*á ªRΩ™´s*NRPLi xmspLRiÚ∏R∂VVLi¤…¡[ μyμyxmso 1500 FsNRPLSá ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W≠sVNTP ¨dsLRiV @LiμR∂VLiÆ≤∂[μj∂. @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sÃ˝¡ ™´sLiμR∂ NRPV»¡VLiÀÿá \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQ∏R∂WLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.


<∏ëH˚ô|’ uÛÑj·T+ M&É+&ç : »j·T\øÏåà @\÷s¡T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À rdüT≈£îqï eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\ e˝¢ <∏ëH˚ ‘·TbÕHé Á|üuÛ≤e+ e\¢ qwüº+ ô|<ä›>± ˝Ò<äì |ü•ÃeT ùd|òt>± ñqï≥T¢ ‘·TbÕHé Á|ü‘˚´ø±~Ûø±], sêh Á>±MTD≤_Ûeè~Δ XÊU≤ ø£MTwüqsY õ.»j·T\øÏåà #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç X¯óÁø£yês¡+ @\÷s¡T #˚s¡T≈£îqï »j·T\øÏåà Ç]π>wüHé n‹~∏ >∑èVü≤+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY‘√ ‘·TbÕHé |ü]dæú‘·T\qT #·]Ã+#ês¡T. ‘·TbÕHé ôV≤#·Ã]ø£\T e∫Ãq yÓ+≥H˚ qs¡kÕ|ü⁄s¡+, yÓTT>∑\÷Ôs¡T, ;ÛeTes¡+ eT+&É˝≤\≈£î eTT>∑TZs¡T Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+∫ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæú‘·T\qT düMTøÏå+#·&É+ »]–+<äì j·TT<äΔÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ n‘·´edüs¡+ düeTj·T+˝À ‘·TbÕHé eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¡j˚T´ Á>±e÷\˝À Á|ü»\qT düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ nìï @sêŒ≥T¢ #˚j·T&É+ »]–+<äì, ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY õ.yêDÏyÓ÷Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡T. n<äèwüºeXÊ‘·TÔ <∏ëH˚

‘·TbÕq ;ÛuÛÑ‘·‡e+ |ü•ÃeTô|’ ô|<ä›>± ˝Ò<äì düeTTÁ<ä rs¡ Á>±e÷\˝À n\\ ‘êøÏ&çøÏ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î #Ó+~q e\\T, Hê≥T|ü&Ée\T <Óã“‹Hêïj·Tì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 50 Hê≥T|ü&Ée\≈£î 12.55 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T qwüº+ yê≥*¢+<äì Ç˝≤ e\\T 61 e\\T ø=≥Tº≈£îb˛e&É+, <Óã“‹q&É+ e\q 22.45 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düe÷#ês¡+ ã{Ϻ ‘Ó\Tk˛Ô+<äì yêDÏyÓ÷Vü≤Hé $e]+#ês¡T. ‘·TbÕHé qcÕº\qT n+#·Hê y˚j·T&ÜìøÏ ãè+<ë\qT ìj·T$TkÕÔeTì, ‘·>∑T eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô\qT rdüT≈£î+{≤eTì, »j·T\øÏåà #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ü«e÷ |æ&ç sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, @\÷s¡T ÄsY&çy√ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ‘·Vü≤o˝≤›sY ∫ìïø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY, 2011

nÁÄ~˝≤u≤<é ô|+{Ïd, t $<Û ëHêìï s¡<äT› #˚j·÷* &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ<Ûë´j·TT\ nÁ|ü+{Ïdt $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚j·Tø£b˛‘˚ Á|ü‘·´ø£å Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü&É‘êeTì |”ÄsY{°j·T÷ dü+|òüT+ ôV≤#·Ã]+∫+~. 2008 &çmd”‡˝À m+ |æ¬ø’q ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î nÁ|ü+{Ïdt $<ÛëHêìï |üP]Ô>± s¡<äT› #˚j·÷\ì ‘·eT Á|ü<Ûëq &çe÷+&é |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì dü+|òüT+ Äs√|æ+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+ q÷‘·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#˚ Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 70 XÊ‘·+ U≤∞\qT |ü<√qï‹ <ë«sê uÛÑØÔ #˚j·÷\ì, Jy√ q+ãsY 330 neT\T #˚j·÷\ì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î yÓ+≥H˚ Äs√>∑´ ø±s¡T¶\qT C≤Ø #˚j·÷\ì dü+|òüT+ &çe÷+&é #˚dæ+~.

düTes¡íyês¡Ô

ÇdüTø£, eT<ä´+ ø√≥Øô|’ eT+Á‹ düŒ+~+#·¬s+<äT≈£î

n~Ûø±s¡ bÕغô|’ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT <Ûä«»+

ø£Ä~˝≤u≤<é ˝…ø£ºπs{Ÿ, m<ä&çôd+ãsY T≥ ;d” 30dü+|ò(düü÷Tes¡\ <Ûíyês¡äsêïÔ): ;d”\≈£î ø£*ŒdüTÔqï 27 XÊ‘·+˝À+#˚ yÓTÆHê غ\≈£î 4.5 XÊ‘êìï ]»πs«wüqT ø£*Œdü÷Ô Á|üuÛÑT ‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìøÏ ìs¡düq>± X¯óÁø£yê s¡+ ;d” dü+|òü÷\T ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ eTT +<äT <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä ;d” dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ bÕ≥T Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± _dæ Hêj·T≈£î&ÉT øÏdüTÔ, Ä~Hê<Ûé, düT<Ûëø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTÆHêغ\≈£î ]»πs«wüqT¢ ø£*ŒùdÔ ‘·eT≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì _dæ ]»πs«wüq¢ qT+∫ yÓTÆHêغ\≈£î ø£*Œ+#·&É+ e\¢ ;d”\T rÁe nHê´j·÷ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘ês¡ì yês¡T Ä+ <√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ nHê˝À∫‘· ìs¡íj·÷\ e\¢ ;d” esêZ\≈£î rÁe nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. sêh _dæ dü+|òüT+ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î á <Ûäsêï #˚|ü{≤ºeTì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ìs¡íj·T+ e÷s¡TÃø√ø£b˛‘˚ eT]ìï Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.

sê>∑\ 24 >∑+≥˝À¢ uÛ≤Ø esê¸\T Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ã+>±fi≤U≤‘·+˝À <∏ëH˚ ‘·TbÕqT dæΔs¡+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. rÁe ô|qT‘·TbÕqT |ü•ÃeT ~X¯>± ø£~* #ÓHÓ’ï Hê>∑|ü≥ï+ eT<Ûä´ rs¡+ <ëfÒ neø±X¯+ ñ+~. Bì Á|üuÛ≤e+‘√ sê>∑\ 24 >∑+≥˝À¢ <äøÏåD ø√kÕÔ, sêj·T\d”eT˝À¢ yÓ÷düÔs¡T qT+∫ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd nyêø£X¯+ ñ+~. ø=ìï #√≥¢ uÛ≤Ø qT+∫ n‹ uÛ≤Ø esê¸ \T ôd’‘·+ ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì $XÊK ‘·TbÕqT ôV≤#·Ã]ø£\ πø+Á<ä+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+‘√ rs¡+ yÓ+ã&ç >∑+≥≈£î 110 qT+∫ 120 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚>∑+‘√ ã\yÓTÆq á<äTs¡T >±\T\T M#˚ neø±X¯+ ñ+~. á<äTs¡T>±\T\ Á|üuÛ≤ e+‘√ Ç+{Ïô|’ø£|ü⁄Œ\T m>∑s¡≥+, $<äT´‘Y, f…*bò˛Hé düÔ+uÛ≤\T, eèøå±\T H˚\≈£L˝Ò neø±X¯+ ñ+~. n+<äTe\¢ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì n~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. sêh+˝Àì nìï z&Éπse⁄˝À¢ eT÷&√q+ãs¡T Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

$<ë´ s¡+>∑+ô|’ ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT <˚es¡ø=+&É, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T $<ë´s¡+>±ìï ìs¡¢ ø£å´+ #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì @◊mdtm|òt ìjÓ÷ »ø£ es¡Z n<Ûä´≈£åî\T y˚eTT\sêE nHêïs¡T. X¯óÁø£yê s¡+ kÕúìø£+>± »]–q ‘Ó\T>∑T|ü*¢ Á>±eTXÊK ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊{Ïj·T÷ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù sêeTkÕ«$T, _.ø£èwüí, yÓ+ø£fÒwt, s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì ÇdüTø£, eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T $#·Ã\$&ç>± e´eVü≤]dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·÷ìøÏ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T˝À¢ >∑+&ç ø=&ÉT‘·THêï eT+Á‹ <Ûës¡àq Á|ükÕ<äsêe⁄ m+<äT≈£î düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì πø+Á<ä e÷J eT+Á‹, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT øÏ+»sê|ü⁄ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT Á|ü•+#ês¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Äj·Tq ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢

düe÷y˚X¯+˝À mÁs¡Hêïj·TT&ÉT e÷{≤¢&Üs¡T. eT+Á‹ ø√≥ØøÏ #Ó+~q e´≈£îÔ\T s¡÷. 26 ø√≥¢≈£î ÇdüTø£ y˚\+ bÕ≥ Ksês¡T #˚düTø=ì H˚{Ïø° &ÉãT“ #Ó*¢+#·˝Ò<äHêïs¡T. >∑qT\TXÊK n~Ûø±s¡T\T @+ #˚düTÔHêïs¡T? dü+ã+~Û‘· e´≈£îÔ\ô|’ #·s¡´˝…+<äT≈£î rdüTø√˝Ò<äT. yês¡+‘ê mø£ÿ&ÉTHêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. n˝≤π> eT<ä´+ e÷|òæj·÷ $#·Ã\$&ç>± yê´bÕs¡+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Ç+‘· »s¡T>∑T‘·THêï õ˝≤¢ |ü]dæú‹ô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+‘√ eT+Á‹ ø£˙dü+ düMTø£å ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·ø£ b˛e&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. ‘êC≤>± ø±+Á¬>dt Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ n≥ºVü‰dü+>± #˚XÊs¡ì, @+ kÕ~Û+#ês¡ì ñ‘·‡yê\T #˚düT≈£îHêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç~ kÕ«‘·+Á‘·düeTs¡+ Hê{Ï ø±+Á¬>dt ø±<äì.. qøÏ© ø±+Á¬>dt bÕغ nì mÁs¡Hêïj·TT&ÉT $eT]Ù+#ês¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\ yê]ì Ä|üπswüHé Äø£s¡¸ ù|]≥ ø±+Á¬>dt˝À ø£\T|ü⁄ø√yê\ì ‘·eT ÁX‚DT\≈£î eT+Á‹ dü÷∫+#·&É+ Ä bÕغ ã\V”≤q‘·≈£î n<ä›+ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡+ eTTdüT>∑T˝À eT+Á‹ |ü\T n$˙‹, nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø£HÓï<Ûës¡, ÄXÀø£+ ø=+&É\T, ô|<ä›bÕ&ÉT e<ä› 27 mø£sê\ düú\+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT Á+|ükÕÔ$+#ês¡T. e÷J d”Œø£sY ø±e* Á|ü‹uÛ≤uÛ≤s¡‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ«‘·+Á‘êìï kÕ~Û+#·&É+˝À ÁbÕD ‘ê´>±\≈£î bÕ\Œ&çq eTVü‰˙j·TT\ Ä‘·à H˚{Ï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ bÕ\q #·÷dæ øå√_Ûk˛Ô+<äHêïs¡T. e÷J eT+Á‹ >∑T+&É n|üŒ\dü÷s¡´Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‹ <Ûäsêàq nôd+;¢˝À ˙‹ yêK´\T #˚j·T&É+ ø±<äì, yêdüÔe |ü]dæú‹˝À ‘·q |ü<äΔ‹ e÷s¡TÃø√yê\ì, yêdüÔyê\T e÷{≤¢&Ü\Hêïs¡T. õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT #Í<ä] Hêsêj·TDeT÷]Ô (u≤_®), #·˝≤¢ s¡$≈£îe÷sY, bÕغ Hêj·T≈£î\T eTT<ë›&É ø£èwüíeT÷]ÔHêj·TT&ÉT, dæ+‘·T düT<Ûëø£sY, mdt.$.s¡eTDe÷~>∑ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêh|ü‹ |üs¡´≥q Ksês¡T HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ e#˚à HÓ\ 2e ‘˚Bq cÕsY |üs¡´≥q n~Ûø±]ø£+>± Ksê¬s’+~. ‘=\T‘· ÄyÓT |üs¡´≥qqT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ es¡πø |ü]$T‘·+ #˚j·÷\ì uÛ≤$+∫q|üŒ{Ïø°, sêÁwüº|ü‹ $$<Ûä n~Ûø±]ø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê>∑T\T >∑+≥\bÕ≥T bÕ˝§Z+{≤s¡ì cÕsY esêZ\T ù|s=ÿHêïsTT. cÕsY esêZ\T yÓ\¢&ç+∫q $esê\ Á|üø±s¡+ ¬s+&Ée ‘˚B #ÓHÓ’ï $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ 11 >∑+≥\ 40 ì$TcÕ\≈£î Á|ü‘˚´ø£ $e÷q+˝À ãj·T\T<˚] 12.30 >∑+≥\≈£î lVü≤]ø√≥≈£î #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. ôV≤*bÕ&é e<ä› ÄyÓT≈£î uÛ≤s¡‘· n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq dü+düú #ÛÓ’s¡àHé sê<Ûëø£èwüíHé, dürwt<ëeHé ùdŒdt ôd+≥sY &Ó’¬sø£ºsY kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ cÕsY˝Àì uÛ≤düÿs¡ n~∏‹ >∑èVü≤+˝À 12.35 >∑+≥\≈£î #˚s¡T≈£îì 10 ì$TcÕ\bÕ≥T $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+{≤s¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ 12.50 >∑+≥\≈£î cÕsY˝À ø=‘·Ô>± ì]à+∫q $TwüHé ø£+Á{À˝ŸqT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.57 >∑+≥\≈£î ÇÁk˛˝Àì d”ìj·TsY XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T, Ç‘·s¡ eTTKT´\‘√ eTTU≤eTTœ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. n≥T ‘·sê«‘· n<˚ ÁbÕ+‘·+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ÇÁk˛ Á|ü<äs¡ÙqqT sêÁwüº|ü‹ ‹\øÏkÕÔs¡T. 1.25 >∑+≥\≈£î sê¬ø≥¢qT ì+–˝ÀøÏ |ü+|ü&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷–+#˚ yÓTT<ä{Ï Á|üjÓ÷>∑ y˚~ø£qT, nø£ÿ&˚ @sêŒ≥T #˚dæq düØ«dt ≥esYqT, yêVü≤q nqTdü+<Ûëq uÛÑeHêìï Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ |ü]o*kÕÔs¡T. 1.40 >∑+≥\≈£î n‹~∏ >∑èVü‰ìøÏ #˚s¡T≈£îì |ü⁄s¡ÿø£]+#·T≈£îì πø+Á<ä bÕ]ÁXÊ$Tø£ uÛÑÁ<ä‘ê <äfi≤\T, kÕúìø£ b˛©düT\T uÛÀ»q+ #˚kÕÔs¡T. ‘·sê«‘· 3.45 >∑+≥\≈£î cÕsY˝Àì Ä&ç{Àj·÷ìøÏ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. lVü≤]ø√≥qT πø+Á<ä uÛÑÁ<ä‘ê #˚s¡T≈£îì ÇÁk˛ nyês¡T¶ ø±´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. sêÁwüº|ü‹ |üs¡´≥qT <äfi≤\T Ç|üŒ{Ï qT+#˚ ‘·eT ÄBÛq+˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À $kÕÔs¡+>± esê¸\T

b˛©düT ø±ìùdºãTfi¯¢≈£î 20,431

<äs¡U≤düTÔ\T Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À uÛÑØÔ #˚düTÔqï 526 ø±ìùdºãTfi¯¢ b˛düTº \≈£î 20,431 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îHêïs¡ì õ˝≤¢ md”Œ ‹ÁbÕ]ƒ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À 19,161 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T <äs¡U≤ düTÔ\T #˚düTø√>±, 1270 eT+~ eTVæ≤fi¯\T <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. |ü⁄s¡Twü nuÛÑ´s¡Tú\≈£î »qe] 18e ‘˚B qT+∫ 5øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |üs¡T>∑T |ü+<Ó+, |üØø£å ñ+≥T +<äì, 20e ‘˚Bq eTVæ≤fi¯\≈£î 2.5 øÏ˝À MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T |ü+<Ó+ |üØø£å ñ+≥T+<äì md”Œ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü‹s√p yÓsTT´ eT+~ #=|ü⁄Œq |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T ñ<äj·T+ 5>∑+≥\≈£î Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ≥¢‘√ kÕúìø£ b˛©düT |üπs&é yÓTÆ<ëHêìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê\ì md”Œ dü÷∫+#ês¡T.

ªsêJyé j·TTeøÏs¡D≤\μô|’ düMTø£å $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T ø±s¡´Áø£e÷\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´ ø£˝…ø£ºsY ã+>±¢˝À düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± õ˝≤¢ <äs¡U≤düTÔ\ |ü]o\q\T m+‘· es¡≈£î »]–+~. |ü]o*+∫ õ˝≤¢˝À m+|æ&çz, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, ◊¬ø|æ dæã“+~ <äs¡U≤düTÔ\ |ü]o\q ìs¡«Væ≤+#ê*‡+~>± dü÷∫+#ês¡T. &çÄsY&çm,, ◊{Ï&çm ìπsΔ•+∫q \øå±´\qT |üP]Ô>±$+#·˝Ò<äì, y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. &çÄsY&çm, ◊¬ø|æ dæã“+~øÏ <äs¡U≤düTÔ\T |üP]Ô $esê\T n+<äCÒdæ <äs¡U≤düTÔ\ |ü]o\q |üP]Ô >±$+#ê\Hêïs¡T. á düMTøå± düe÷y˚XÊìøÏ n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY sêe÷sêe⁄, yÓTbÕà |æ&ç s¡eTD, õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø£\ŒHê~Ûø±] yÓ+ø£ ≥s¡‘·ï+, $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT XÊK n#·Tà ‘·sêe⁄, ◊{Ï◊\ Á|æì‡|ü˝Ÿ‡ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

HÓ\÷¢s¡T,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ <∏ëH˚ ‘·TbÕHé eTT|ü⁄Œ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îqï|üŒ{Ïø° <ëì Á|üuÛ≤e+ e\¢ >∑÷&É÷s¡T &ç$»Hé˝Àì dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥, <=s¡yê]düÁ‘·+, ‘·&É, ø√≥, yêø±&ÉT, eT+&Ü\˝À¢ $kÕÔs¡+>± sêÁ‹ qT+∫ esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. á esê¸\T X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ es¡≈£î ø=qkÕπ> neø±X¯+ ñ+<äì yê‘êes¡D πø+Á<ä+ ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ |üP]Ô>± nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ+~. õ˝≤¢˝À 167 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ $düÔ]+∫q ø√kÕÔ ÁbÕ+‘·+˝À 12 eT+&É˝≤˝À¢ì117 Á>±e÷\˝À ¬syÓq÷´ j·T+Á‘ê+>∑+

Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+∫ |ü]dæú‘·T\qT düMTøÏåk˛Ô+~. d”ìj·TsY ◊@mdt n~Ûø±] sê»X‚KsYqT HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À ‘·TbÕHé |ü]dæú‘·T\qT |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫+~. ìqï kÕj·T+Á‘êìøÏ HÓ\÷¢s¡T≈£î #˚s¡T≈£îqï sê»X‚KsY ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.l<ÛäsY, md”Œ _.$. s¡eTD≈£îe÷sY‘√bÕ≥T düMTø£å düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n˝≤π> >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ ø√kÕÔ eT+&É˝≤\ m+ÄsYz\‘√ ôd{Ÿ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+ MT<ä 5,737eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+#êeTì M]+<ä]˙ düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ yêVü≤Hê\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº sê»X‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\qT Á|ü‘˚´øÏ+∫ düeTTÁ<ä rs¡+˝Àì ìedæ+#˚ eT‘·‡´ø±s¡T\qT nedüs¡yÓTÆ‘˚ düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#ê\ì sê»X‚KsY Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ¬syÓq÷´, b˛©dt, dæã“+~øÏ ôd\e⁄\qT s¡<äT› #˚dü÷Ô õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _. l<ÛäsY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. esê¸\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻq ‘·sê«‘· Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹‘√ |ü]$T‘·+>± ôd\e⁄\T ô|≥º&ÜìøÏ nqTeT‹kÕÔeTì l<ÛäsY yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ es¡≈£î nø£ÿ&Éø£ÿ&É #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T |ü&çq esê¸\T X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ m≈£îÿe ø±e&É+‘√ ø£+&É˝Òs¡T, k˛eT•\, ø£ì–], ]»sê«j·Ts¡¢‘√bÕ≥T õ˝≤¢˝Àì |ü⁄sê‘·q 947 #Ós¡Te⁄\ uÛÑ<äÁ‘·ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºô|{Ϻ+~. <∏ëH˚ ‘·TbÕHé ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À <ë<ë|ü⁄>± rsêìï <ë{Ïq+<äTq Ç|üŒ{Ï qT+#˚ uÛ≤Ø>± 24 >∑+≥\≈£î esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ+~. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì |ü⁄~#˚Ã] e<ä› ‘·TbÕHé rs¡+<ë{Ï+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. ø£ècÕí|ü≥ï+ z&Éπse⁄˝À 3 q+ãsY Á|üe÷<ä dü÷∫ø£ m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì eTTqø£ ÁbÕ+‘êqT |ü]o*+#˚+<äT≈£î sêÁwüº eTTì‡|ü˝Ÿ XÊK eT+Á‹ eTV”≤<äsY¬s&ç¶ HÓ\÷¢s¡T˝À X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

»q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç <˚es¡ø=+&É, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): »qe]˝À »s¡>∑uÀj˚T ¬s’‘·T »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì {°&û|” sêÁwüº ø±s¡´ìsê«Vü≤D ø±s¡´<ä]Ù ã+&ç s¡y˚Twt nHêïs¡T. Äj·Tq kÕúìø£ ◊._˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ mìïø£˝À¢ Á|ü»\øÏ∫Ãq yê>±›Hê\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\ Á|üuÛÑT‘·«+ nì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&É+˝À $|òü\eTsTT+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òø£ ˇø£|üø£ÿ ø£s¡Te⁄‘√ eTs√|üø£ÿ ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\‘√ Ç+ø√ |üø£ÿ ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T Äø±XÊìøÏ n+≥T≈£îqï Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ e÷πø$T |ü{Ϻ+<äqï≥T¢>± Á|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤]düTÔ+<äHêïs¡T.ô|Á{À˝Ÿ, &çõ˝Ÿ, øÏs√dæHé ˝≤+{Ï <Ûäs¡\T Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤kÕs¡T¢ ô|+∫ Á|ü»\ q&ç¶ $]∫+<äHêïs¡T. Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äTø£ì Á|ü•ï+#ês¡T. {°&û|” n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT nìï $<Ûë\T>± Á|ü»\≈£î <√Vü≤<ä|ü&ç+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\qT {°&û|” n<Ûä´≈£åî\T Hêsê#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ÁbÕs¡+_Û+∫ <ë<ë|ü⁄ 17 õ˝≤¢\qT |üP]Ô#˚dæ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À md”º ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T πø‘êe‘Y _˝≤´Hêj·Tø˘ yÓ+ø£fÒwt>ö&é, {°&û|” eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛©düT\T eè‹Ô HÓ’|ü⁄D≤´\T ô|+#·Tø√yê*: õ˝≤¢ md”Œ >√bÕ\sêe⁄ Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T ø±bÕ&É≥+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#˚ b˛©düT\T eè‹Ô|üs¡yÓTÆq HÓ’|ü⁄D≤´\T ô|+#·Tø√yê\ì õ˝≤¢ md”Œ ¬ø.$.$.>√bÕ\sêe⁄ ñ<√“~Û+#ês¡T. m#ÓÃs¡¢˝Àì b˛©düT ø±«s¡ºsY‡˝À $T˙ m+{° u≤´πsCŸqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± md”Œ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛©düT XÊK yêVü≤Hê\ ì\T|ü⁄<ä\≈£î ‘·–q edü‘·T\T nedüs¡eTHêïs¡T. s¡÷. \ø£å Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\‘√ yêVü≤Hê\ ì\T|ü⁄<ä\ #˚ùd uÛÑeHêìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. uÛÑeq ìsêàD+˝À b˛©düT\T, Vü≤À+>±s¡T¶\T ÁX¯eT<ëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m.ÄsY. &çmd”Œ dü‹ÔsêE, m.ÄsY ÄsY.◊ Á|ükÕ<äsêe⁄, Vü≤À+>±s¡T¶ ÄsY.◊ s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª<∏ëH˚μ ‘·TbÕqTô|’ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq j·T+Á‘ê+>∑+ ø£[+>∑|ü≥ï+ rs¡+˝À eT÷&√ HÓ+ãs¡T Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ C≤Ø Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ã+>±fi≤U≤‘·+˝Àì <∏ëH˚ ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+‘√ õ˝≤¢˝À 0.7 $T©¢MT≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eT+&É˝≤˝À¢ es¡¸+ ≈£î]dæ+~. <∏ëH˚ ‘·TbÕqT ôV≤#·Ã]ø£ H˚|ü<∏ä´+˝À n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ+~. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ø£+Á{À˝Ÿs¡÷+ @sêŒ≥T #˚dæ ‘·TbÕqT |ü]dæú‹ô|’ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT düMTøÏådüTÔHêïs¡T. rs¡ÁbÕ+‘· 11 eT+&É˝≤˝À¢ì 207 eT‘·‡´ø±s¡ Á>±e÷\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚dæ, $.ÄsY.z. \≈£î |üs¡´y˚ø£åD u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. Çe˙ï düeTTÁ<ärsêìøÏ 5 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ˝À|ü⁄ ñqï Á>±e÷˝Ò. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü]dæú‘·T\qT ‘·Vü≤•˝≤›s¡T¢, Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£+>± düMTøÏå+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ‘·TbÕqT rs¡+ <ëfÒ es¡≈£î n~Ûø±s¡T\+‘ê n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\Hêïs¡T. düeTTÁ<ärsêìøÏ n‹<ä>∑Zs¡>± ñqï ø£${Ï eT+&É\+ Ç<äT›yêìbÕ˝…+ Á>±e÷ìï nedüs¡yÓTÆ‘˚ U≤∞#˚sTT+#˚+<äT≈£î j·T+Á‘ê+>∑+ dæ<äΔ+>± ñ+~. 10 Á{≤ø£ºs¡¢qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ês¡T. ø£[+>∑|ü≥ï+ πse⁄˝À eT÷&√ HÓ+ãs¡T Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

MÄs√«, $ÄsY@ b˛düTº\≈£î 31 y˚\ <äs¡U≤düTÔ\T Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±], ¬syÓq÷´ düVü‰j·T≈£î\ ìj·÷eTø±\≈£î ñ<˚›•+∫q |üØø£å\ ø√dü+<äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ >∑&ÉTe⁄ eTT–ùddü]øÏ õ˝≤¢ qT+∫ 31 y˚\≈£î ô|’>± <äs¡U≤düTÔ\T ÄHé˝…’Hé˝À qyÓ÷<äj·÷´sTT. õ˝≤¢˝À 26 MÄs√«, 125 MÄsY@ b˛düTº\≈£î >±qT uÛ≤Ø>± nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e&É+ $X‚wü+. $Äs√« b˛düTº\≈£î düTe÷s¡T>± 29,,312 eT+~, $ÄsY@ b˛düTº\≈£î 1,287, á ¬s+&ÉT b˛düTº\≈£î ø£*|æ 339 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃsTT. n~Ûø£dü+U´˝À <äs¡U≤düTÔ\T sêe&É+‘√ |üØøå± πø+Á<ë\ô|’ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À 58 |üØøå± πø+Á<ë\qT >∑T]Ô+#ês¡T. nsTT‘˚ á |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ edü‘·T\ô|’ |ü]o*+∫, ìy˚~ø£\T Çyê«\ì ‘·Vü≤•˝≤›s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. ‘·Vü≤•˝≤›s¡T\ ‘·ìF\T nq+‘·s¡+ |üØøå± πø+Á<ë\qT ìs¡ísTTkÕÔs¡T.

ªÁ|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ ø√düy˚T ‘Ó\+>±D b˛s¡T s¡<∏äj·÷Á‘·μ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêh+ $wüj·TyÓTÆ Á|ü»˝À¢ eT]+‘· #Ó’‘·Hê´ìï ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î _CÒ|” Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ó\+>±D b˛s¡T s¡<∏äj·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêyéTHê<∏é ù|s=ÿHêïs¡T. düø£\ »qT\ düyÓTà ‘·s¡Tyê‘· ñ<ä´eT+ ‘·–Zb˛sTT+<äì edüTÔqï <äTÁwüŒ#êsêìï ‹|æŒø=fÒº+<äT≈£î á s¡<∏äj·÷Á‘·qT sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì |ü~ õ˝≤¢˝À 22 s√E\ bÕ≥T á j·÷Á‘· ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì á j·÷Á‘·˝À bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT ìrHé >∑&Üÿ], ø£sêí≥ø£, #Û·rdt>∑&Ûé eTTK´eT+Á‘·T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. »qe] 19q eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á s¡<∏äj·÷Á‘· »qe] 27,28, 29 ‘˚B˝À¢ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝Àì mì$T~ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ á b˛s¡Tj·÷Á‘· ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. ◊ø±dü Hêj·T≈£î\+<ä]˙ ø£\T|ü⁄≈£îì b˛sTT ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· rÁe‘·s¡+ #˚ùd+<äTπø b˛s¡Tj·÷Á‘· eTTK´ ñ<˚›X¯eTì nHêïs¡T.

Á|ü‘˚´ø£ sêh+˝ÀH˚ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D˝Àì ÁbÕ+‘· düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±yê\Hêï, á ÁbÕ+‘·+ n_Ûeè~Δ #Ó+<ë\qï Á|ü‘˚´ø£ sêhy˚T X¯s¡D´eTì ◊ø±dü H˚‘·\T nHêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T X¯óÁø£yês¡+ Hê{ÏøÏ 726e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± ◊ø±dü H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+ d”e÷+Á<Ûä˝À $©qyÓTÆq|üŒ{Ï qT+∫ $<ë´, ñ<√´>∑, ñbÕ~Û s¡+>±˝À¢ rs¡ì nHê´j·T+ »]–+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. dü«j·T+ bÕ\q ø√düy˚T ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ñ<ä´$TdüTÔ+fÒ πø+Á<ä+ yÓ÷dü|ü⁄]‘· Á|üø£≥q\‘√ HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏì ne\+_k˛ÔÔ+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. mìï n&ɶ+≈£î\T m<äT¬s’Hê ‘Ó\+>±D e#˚Ã+‘· es¡≈£î ñ<ä´e÷ìï $s¡$T+#˚~ ˝Ò<äì yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

∫qï sêÁcÕº˝Ò Á|ü>∑‹øÏ k˛bÕHê\T $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ∫qï sêÁcÕº˝Ò Á|ü>∑‹øÏ k˛bÕHê\ì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T bÕø£\bÕ{Ï düHê´dæsêE (eTTs¡∞) nHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q e\q ˇq>∑÷πs Á|üjÓ÷»Hê\ô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î >±qT eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ bÕغ s¡÷bı+~+∫q ªÁ|ü>∑‹øÏ k˛bÕq+- Á|ü‘˚´ø£ d”e÷+Á<Ûäμ |ü⁄düÔø±\qT |ü≥ºD+˝À |ü+∫ô|{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï sêÁcÕº\ e\q ‘·>∑T Ø‹˝À n_Ûeè~Δ kÕ~Û+#·Tø√e#·Ãì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢\qT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚düTø√e#·TÃqì nHêïs¡T. sêh+˝À u≤>± yÓqTø£ã&çb˛sTTq ñ‘·Ôsê+Á<Ûä n_Ûeè~Δ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚ùd neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T z≥T u≤´+ø˘ sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sêh+˝À @s¡Œ&çq sê»ø°j·T nì•Ã‹ |ü]dæú‹ì Á|ü»\T >∑eTì+∫, ∫qï sêÁcÕº\≈£î eT<䛑·T ‘Ó˝≤Œ\ì ø√sês¡T.

\_Δ < ës¡ T \≈£ î e´ekÕj· T uÀs¡ T ¢ eT+ps¡ T öì‡˝Ÿ mìïø£\≈£î s¡TD≤\T Çe«+&ç..ù|<ä\qT Ä<äTø√+&ç u≤sYøb˛{≤b˛{°

@\÷s¡T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\≈£î u≤´+ø£s¡T¢ $]$>± s¡TD≤\T n+<äCÒdæ Ä<äTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY yêDÏyÓ÷Vü≤Hé ø√sês¡T. kÕúìø£ u…+&É|üP&ç yê] M<ÛäT˝À¢ j·TTHÓ’f…&é u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ Áu≤+∫ ø±sê´\j·÷ìï X¯ó Áø£yês¡+ ø£˝…ø£ºsY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\ dü+πøåe÷ìøÏ neT\T #˚düTÔqï mdtôV≤#Yõ s¡TD≤\T, |ü≥ºD kÕúsTT ô|ò&ÉπswüHé Á>∑÷|ü⁄\≈£î s¡TD≤\+~+#·&É+˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø±yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À j·TTHÓ’f…&é u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ XÊK ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ Äq+<ä<ëj·Tø£eTHêïs¡T. ¬s’‘·T\T, Á|ü»\T, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T eT]ø=ìï s¡TD≤\T bı+<˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. mìï ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ô|≥Tºã&ç ô|{ϺHê u≤´+≈£î düVü‰j·T+ ˝Òì s¡+>∑+ @B ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ˙fi¯ó¢ b˛j·T≈£î+&Ü eèø£å+ eTqC≤\<äì n<˚$<Ûä+>± u≤´+≈£î\T n+~+∫Hê s¡TD≤\T ‹]– #Ó*¢+#·ø£b˛‘˚ yê{Ï eTqT>∑&É ≈£L&Ü Á|üXÊïs¡Δø£+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. u≤´+≈£î\T n+~+∫q s¡TD≤\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì düø±\+˝À ‹]– #Ó*¢ùdÔ eT]+‘· eT+~ n_Ûeè~Δ #Ó+<˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£\T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Á|üeTTK yê´bÕs¡y˚‘·Ô e÷ø£\ sêeTø£èwüí, ◊|æm+ y˚TH˚»sY ùdyêHêj·Tø˘, @\÷s¡T Áu≤+∫ y˚TH˚»sY Áoìyêdüsêe⁄, $»j·Tyê&É y˚TH˚»sY yÓ÷Vü≤qsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):sêh u≤sY øöì‡˝Ÿ≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\ b˛* +>¥ X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ñ‘ê‡Vü≤uÛÑ]‘· yê‘êes¡D+˝À kÕ>∑T‘√+~. yÓTT‘·Ô+ 8 ø√s¡Tº˝À¢ @sêŒ≥T #˚dæq b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ 1200 eT+~ Hê´j·Tyê<äT\T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+ #·T≈£î+≥THêïs¡T. $»j·T q>∑s¡+ õ˝≤¢ qT+∫ >∑‘·+˝À ÁbÕ‹ì<ä´+ eVæ≤+∫q ‘·eTàqïXË{Ϻ, |ü+bÕq s¡$≈£îe÷s¡T¢ b˛{°˝À ñHêïs¡T. ñ<äj·T+ 10.30>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ kÕj·T +Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î »]π> á b˛*+>¥q≈£î dü+ã+~Û+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12>∑+≥\≈£î 18 XÊ‘·+ z≥T¢ b˛\j·÷´sTT.

$qTø=+&É, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑ÷$T n_Ûeè~Δ |ü<∏äø£+ e\¢ ù|<ä\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì, ;&ÉT uÛÑ÷eTT\T kÕ>∑T˝ÀøÏ ekÕÔì $qTø=+&É Ä+»H˚j·TT\T nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq u§˝≤¢|ü*¢ eT+&É\+ y˚Tø£\~HÓï‘·+&Ü˝À X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq d”m˝Ÿ&û; |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À 150 eT+~ \_Δ<ës¡T\≈£î #Ó+~q 350 mø£sê˝À¢ 60 e´ekÕj·T uÀs¡T¢ ì]à+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eT+ps¡T nj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. @|”&û düTu≤“sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ns¡TΩ˝…’qyês¡T »qe] ¬s+&Ée ‘˚B˝À m+|æ&çy√≈£î <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ e÷DÏø£´sêe⁄, {°&û|” Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·Vü≤d”˝≤›sY CÀø£´+‘√ ‘=\–q $yê<ä+ $qTø=+&É, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À Væ≤+<ä÷ X¯àXÊq yê{Ïø£˝À ø=‘·Ô>± ì]à+∫q s¡Vü≤<ë]ì >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ d”|”◊ Hêj·T≈£î\T Ábıø£¢sTTHé‘√ ‘=\–+#·&ÜìøÏ j·T‹ï+#·&É+‘√ ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·+ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q >=qT>∑T+≥¢ ≈£î≥T+_≈£î\T ◊<äT mø£sê\ uÛÑ÷$Tì Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òü÷ìøÏ n|üŒ–+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ Ä uÛÑ÷$T Væ≤+<ä÷ X¯àXÊq yê{Ïø£>± ñ+~. ø±ø£rj·T ùdyê dü$T‹ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\‘√ X¯àXÊq yê{Ïø£qT n_Ûeè~Δ #˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. X¯àXÊq yê{Ïø£˝À ñqï s¡»≈£î\ #Ós¡Te⁄qT |üP&çÃy˚ùd+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡T. <ëì‘√ s¡»≈£î\T d”;◊ H˚‘·\qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T.


6

y˚\+ bÕ≥\‘√ m‹Ôb˛‘·\ ø£$T{°Ï @ø£Á^e+ \øå± 50 y˚\≈£î #Ó’s¡àHé, 25 y˚\≈£î &Ó’¬sø£ºsY |ü<äe⁄\T q+~ù|≥, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):q+~ù|≥ eT+&É\ e÷s¡+|ü*¢ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ ø£$T{Ï mìïø£\T Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\T b˛{Ï |ü&ç H√≥T‘√ z≥¢qT <ä÷s¡+ #˚dæ y˚\+bÕ≥\‘√ ø£$T{Ïì @ø£Á^e+ #˚düT≈£îHêïs¡T.»qe] 4q á ø£$T{Ï mìïø£\T »s¡T>∑qTHêïsTT.ø£$T{Ï |ü]~Û˝À 880 ¬s’‘·T\ düuÛÑ´‘·«+ e⁄+~.á ø£$T{Ï @sêŒ≥T ¬s’‘·T\T 44 eT+~ Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T.Ç+<äT˝À qT+∫ ¬s’‘·T\T b˛{Ï|ü&ç ˇø=ø£ÿ &Ó’¬sø£ºsY |ü<ä$ì 20 qT+∫ 25 y˚\≈£î y˚\+ bÕ≥ bÕ&ç <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T.n˝≤π> #Ó’¬sàHé |ü<ä$øÏ q÷‘Y|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ã+>±s¡T kÕj·T¬s&ç¶, e÷s¡+|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ÁoqT\T b˛{Ï |ü&ܶs¡T.Çs¡Te⁄] eT<Ûä´ y˚\+ bÕ≥ ìs¡«Væ≤+#·>± ÁoqT 1 \øå± 45 y˚\ e<ä›bÕ≥ bÕ&ç Ä–b˛>±, kÕj·T¬s&ç¶

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY 2011

H˚&ÉT u§‘·‡ $»j·Tq>∑sêìøÏ sêø£ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô) sêh s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hê sêj·TD X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\≈£î $»j·Tq>∑s¡+ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î kÕúìø£ eTVü‰sê» ÄdüT|üÁ‹ q+<äT @sêŒ≥T #˚dæq Á&É>¥ k˛ºsY‡ u≤´+ø˘qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. nq+‘·s¡+ 10.30 ì$TcÕ\≈£î ;ÛeTdæ+– #·¬øÿs¡ ø£sêà>±s¡+ dü+<ä]ÙkÕÔs¡T. 11.30 ì$TcÕ\≈£î ø=‘·Ôe\dü˝À \_Δ<ë s¡T\≈£î Áf…Æ ôd’øÏ˝Ÿ‡ |ü+|æD°, nq+‘·s¡+ 12.30>∑+≥\≈£î ø=‘·Ôe\dü qT+∫ eT+&É \+˝À ‘·T$Tàø±|ü*¢ Á>±eT+˝À ¬øõ_$ uÛÑeHê ìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq #˚kÕÔs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\≈£î N|ü⁄s¡T|ü*¢ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À dæyÓ÷ìø˘ uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. 3.30 ì$TcÕ\≈£î m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+ e<ä› \_Δ<ës¡T\≈£î Áf…Æ ôd’øÏ˝Ÿ‡, |ü+|æD° nq+‘·s¡+ $»j·Tq>∑s¡+˝À sêÁ‹ ãdü #˚kÕÔs¡T.

yÓTÆHêغ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês)¡Ô yÓTÆHêغ esêZ\≈£î #Ó+~q (eTTdæ¢+, dæ≈£îÿ\T, uÖ<äT›e⁄\T, C…’qT\T) ns¡Ω‘· >∑\ ìs¡T<√>∑´, j·TTe‹, j·TTe≈£î\T 2011-12 dü+e ‘·‡s¡+˝À sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï yê]øÏ $<ë´s¡Ω‘·\qT nqTdü]+∫ Ç#˚à •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê\ì yÓTÆHêغ ø±s√ŒπswüHé dü+#ê\≈£î\T Áù|yéT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Ç+ø± ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø=ì yês¡T ◊¬ø|æ, &çÄsY&çm ø±sê´\ j·T+˝À dü+Á|ü~+#ê\ì, <äs¡U≤düTÔ, ø±|”\qT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À >∑\ yÓTÆHêغ ø±s=ŒπswüHé ø±sê´\ j·T+˝À n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T.

n‘·ìø£Hêï 5 y˚\ m≈£îÿe bÕ≥bÕ&ç 1 \ø£å 50 y˚\≈£î #Ó’¬sàHé |ü<ä$ì y˚\+ bÕ&ç <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT.á ø£$T{Ï˝À 11 eT+~ &Ó’¬sø£ºs¡T¢ |ü<äe⁄\≈£î n+‘˚ eT+~ ã]˝À e⁄+&É≥+‘√ &Ó’¬sø£ºs¡T¢>± @ø£Á^e+ nsTTqfÒ¢qì ‘Ó\TdüTÔ+~.á ø£$T{Ïì n~Ûø±]ø£+>± <äèe |üÁ‘ê\qT Ç∫à ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üø£{Ï+#·qTqï≥T¢ mìïø£\ n~Ûø±] dü‘·´Hêsêj·TD>ö&é ‘Ó*bÕs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ &Ó’¬sø£ºsY |ü<äe⁄\≈£î e÷s¡+|ü*¢ Á>±eT+ qT+∫ ns¡Tà\T eT\¢¬s&ç¶, ø√+<ä|ü⁄s¡+ kÕj·Tqï, πøX¯|ü⁄s¡+ _qïsê»qï, sê»qï, q÷‘Y|ü*¢ Á>±eT+ qT+∫ >√|æ&ç >∑+>±¬s&ç¶, bÕ˝…+ ∫qï¬s&ç¶, |ü⁄‹+{Ï ∫qïj·T´, ã<ä›+ ô|<ä› kÕj·T¬s&ç¶, eT+‘Óq Vü≤qà+&ÉT¢, >∑+>±düeTT+<äsY Á>±eT+ qT+∫ >∑T+&Ó{Ï eTT‘·´+¬s&ç¶, n#ÓÃ≈£î >±] Áoìyêdt\T @ø£Á^e+>± n~Ûø±s¡+>± Á|üø£{Ï+#ê*‡e⁄+~.á e÷s¡+|ü*¢ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ ø£$T{Ï |ü]~Û˝Àì ¬s’‘·T\T düe÷y˚X¯+ nsTT y˚\+ bÕ≥\T ìs¡«Væ≤+∫ ø£$T{Ïì @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+ $X‚wü+.

Ä>∑ì >∑˝ŸŒ¤ yÓ÷kÕ\T...s√&ÉT¶q |ü&ɶ ≈£î≥T+ã+ Hê´j·T+ ø√dü+ {°ÏmHéJy√dt uÛÑeHé e<ä› <Ûäs¡ï ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ñbÕ~Û ì$T‘·Ô+ >∑˝ŸŒ¤≈£î yÓfi‚fl yê]øÏ @C…+{Ÿ\T ì\TyÓ˝≤¢ yÓ÷dü+ #˚düTÔH˚ ñHêïsTT.õ˝≤¢˝À s√Es√p≈£î >∑˝ŸŒ¤ yÓ÷kÕ\T »s¡T>∑T‘·TH˚ ñHêïsTT.nsTT‘˚ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ Äs¡÷àsY eT+&É\+ Ä\÷s¡T Á>±eT+˝À z >∑˝ŸŒ¤ @C…+{Ÿ yÓ÷kÕìøÏ >∑T¬s’q z ≈£î≥T+ã+ s√&ÉT¶q |ü&ɶ~.B+‘√ Hê´j·T+ ø√dü+ {ÏmHéJy√dt uÛÑeHé e<ä› <Ûäsêï≈£î ~–q dü+|òüT≥q X¯óÁø£yês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~.dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT.Äs¡÷àsY eT+&É\+ Ä\÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£î¬sà eT\¢j·T´ nH˚ e´øÏÔ >∑˝ŸŒ¤ @C…+{Ÿ yÓ÷kÕìøÏ >∑T¬s’j·÷´s¡T.>∑˝ŸŒ¤˝Àì z ø£+ô|˙˝À |üì Ç|æŒkÕÔqì q>∑sêìøÏ #Ó+~q uÛÑ÷y˚TX¯«sY¬s&ç¶ nH˚ @C…+{Ÿ u≤~Û‘·Tì e<ä› 3 \ø£å\ 70y˚\ s¡÷bÕj·T\≈£î MC≤ uÒs¡+ ≈£î~]#·TÃ≈£îHêï&ÉT.>∑˝ŸŒ¤ MC≤ ø√dü+ 2008˝À uÛ≤~‘·T\T &ÉãT“\T #Ó*¢+#ês¡T.@C…+{Ÿ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ‹|ü‘·÷ MC≤ Ç|æŒ+#·ø£b˛e&É+‘√ $dæøÏ y˚kÕ]q u≤~Û‘·T&ÉT qe+ãsY 2011˝À Äs¡÷àsY b˛©dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.|òæsê´<äT n+<äT≈£îqï b˛©dt\T >∑˝ŸŒ¤ @C…+{Ÿô|’ Ç$TÁπ>wüHé j·÷ø˘º Á|üø±s¡+ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷*‡+~b˛sTT ◊|ædæ 420 ôdø£åHé Á|üø±s¡+ yÓ÷dü–+∫q πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ #·\¢>± #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£îHêïs¡T.nsTT‘˚ Äs¡÷àsY b˛©dt\≈£î >∑˝ŸŒ¤ @C…+{Ÿ &ÉãT“\‘√ #˚‘·T\T ‘·&ç|æ ãj·T≥|ü&ܶ&Éì u≤~Û‘·T\T Äs√|æ+#ês¡T.yÓ÷düb˛sTTq >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\ ≈£î≥T+ã+˝Àì uÛ≤s¡´ #·+Á<äø£fi¯, |æ\¢\T bÕeDÏ (7), eTqdæ«‘·(3)‘√bÕ≥T u≤~Û‘·Tì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ÄX¯qï, kÕj·Tqï s√&ÉT¶q |ü&ܶs¡T.B+‘√ >=Á¬s\T y˚T|ü⁄≈£î+≥÷ Jeq+ kÕ–düTÔqï ‘·eT ≈£î≥T+ã ô|<ä›≈£î >∑˝ŸŒ¤˝À |üì Ç|æŒkÕÔeTì @C…+≥T qeTàø£+>± yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì yêb˛j·÷s¡T.#·≥º+ <ë«sê Hê´j·T+ bı+<ë\ì πødüT qyÓ÷<äT #˚ùdÔ q>∑sêìøÏ #Ó+~q

{ÏmHéJy√dt n<Ûä´≈£åî\T ¬>’ì >∑+>±sê+ eT<Ûä´e]Ô‘·«+˝À ‘·eT≈£î sêyê*‡q 2 \ø£å\ 70 y˚\ s¡÷bÕj·T\≈£î #Ó≈£îÿ y˚dæq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü u≤´+ø˘ U≤‘ê˝À &ÉãT“\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‹]– yÓ÷düb˛j·÷eTì u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã+ yêb˛sTT+~.>∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ Hê´j·T+ ø√dü+ eT<Ûä´e]Ô nsTTq ¬>’ì >∑+>±sê+ <ë«sê Hê´j·T+ bı+<ë\ì {ÏmHéJy√dt e<ä› ≈£î≥T+ã+‘√ <Ûäsêï≈£î ≈£Ls¡TÃqï≥T¢ u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã+ ù|s=ÿ+~.Çø£HÓ’q ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìøÏ &ÉãT“\T Ç|æŒ+∫ @C…+{Ÿô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ˝Òì |üø£å+˝À ≈£î≥T+ã+‘√ düVü‰ Ä‘·àVü≤‘·´ >∑‘˚qì >√&ÉT yÓfi¯¢uÀXÊs¡T.dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ 1e {ÖHé môd’‡ ôd’<äj·T´ #˚s¡Tø=ì Hê´j·T+ #˚kÕÔqì ù|s=ÿq&É+‘√ <Ûäsêï $s¡$T+#ês¡T.eT<Ûä´e]Ô‘·«+ eVæ≤+∫q e÷≥ yêdüÔey˚Tz es¡Z+yês¡T #˚düTÔqï <äTÁdüŒ#ês¡+yÓ÷düb˛sTTq >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·TìøÏ Hê´j·T+ #˚≈£LπsÃ+<äT≈£î eT<Ûä´e]Ô‘·«+ eVæ≤+∫q e÷≥ yêdüÔey˚Tqì nsTT‘˚ ‘êeTT me«]ì yÓ÷dü+ #˚j·T˝Ò<äì {ÏmHéJy√dt n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬>’ì>∑+>±sê+ ù|s=ÿHêïs¡T.á y˚Ts¡≈£î bò˛Hé˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·TìøÏ &ÉãT“\ $wüj·T+˝À eT<Ûä´e]Ô‘·«+ eVæ≤+∫ |üÁ‘·eTT sêdæ, #Ó≈£îÿqT Ç|æŒ+∫q e÷≥ yêdüÔey˚Tqì ù|<ä Á|ü»\T me«s¡T ‘·q e<ä›≈£î e∫Ãq ‘êqT eTT+<äT+&ç kÕVü‰j·T+ #˚kÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T.>∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·TìøÏ @C…+{Ÿ <ë«sê &ÉãT“\T Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì z e÷qe‘ê<äèø£Œ<ä+‘√ ù|<ä\ |üøå±q ì\ã&çq ‘·qô|’ z es¡Z+ yês¡T <äTÁdüŒ#ês¡+ #˚dü÷Ô ‘·q≈£î e´øÏÔ >∑‘·+>± #Ó&ɶ ù|s¡T ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì ¬>’ì >∑+>±sê+ ù|s=ÿHêïs¡T.u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î @C…+{Ÿ <ë«sê &ÉãT“\T Ç|æŒkÕÔqì nsTT‘˚ ‘·qqT u≤¢ø˘y˚T˝Ÿ #˚ùd $<Ûä+>± Á|üj·T‹ïdüTÔqï yê]ô|’ ø√s¡Tº <ë«sê |üs¡Te⁄ qwüº+ <ëyê y˚kÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T.

eT+&É \ n_Û e è~Δ ø Ï m+|” & û y √\ bÕÁ ‘ · ø° \ ø£ + ¬s’˝Ò« ô|q¸qsY‡ n<Ûä´≈£åîì>± mdt.ø£Á] $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô) ¬s’˝Ò« ô|q¸qs¡¢ nk˛dæj˚TwüHé $»j·Tq>∑s¡+ Áu≤+N (πøs¡fi¯ bÕ˝Ÿ|òü÷{Ÿ, mHém|òt ÄØŒøÏ nqT ã+<Ûä+) n<Ûä´≈£åîì>± mdt.ø£Á] mìïø£j·÷´s¡T. Çø£ÿ&É ¬s’˝Ò« ÇHédæº≥÷´{Ÿ˝À »]–q ø±s¡´Áø£ e÷ìøÏ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT eT÷]Ô n<Ûä´≈£åî‘· eVæ≤+#·>±, eTTK´ n‹~∏>± >∑»|ü‹q>∑s¡+ myÓTà˝Ò´ u§‘·‡ n|üŒ\qs¡düj·T´, >ös¡e n‹ ~∏>± |ü≥ºD ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT $»j·T ≈£îe÷ sY bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yê]¸ø£ düs¡« düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ n<Ûä´ ≈£åîì>± ø£Á], e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± nbÕŒ sêe⁄, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± $X¯«Hê<Ûä+, düTyê«sêe⁄, ø±s¡´<ä]Ù>± ÄsYmdt ≈£î|ü⁄Œsêe⁄, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± nbÕŒsêe⁄, ∫qï|üŒqï, ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù>± áX¯«s¡sêe⁄, ãT∫Ãu≤ãT, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± es¡Vü‰\T, \ø£åàDsêe⁄, nbÕŒsêe⁄, »>∑Hêï<Ûä+ mìïø£ j·÷´s¡T. M]>±ø£ eTs√ 8 eT+~ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T mìïø£j·÷´s¡T.

CÒd” Ä<˚XÊ\qT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ#˚j·Tì yê¬s¶Hé ø√≥–], &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): $<ë´ s¡Tú\≈£î $<ë´ì\j·÷\T>± ñqï dü+πøåeT XÊK Vü‰düºfi¯ó¢ $<ë´s¡Tú\ $ø±kÕìøÏ ‘√&ÉŒ&˚≥≥T¢ ñ+&Ü\ì Vü‰düº˝Ÿ |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+∫ ÄVü‰¢<äø£s¡+>± ñ+#ê\ì õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Áosê+¬s&ç¶ HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘·+ uÀ<ÛäHé˝À »]–q Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé\ düe÷ y˚X¯+˝À ù|s=ÿHêïs¡T.ø±ì CÒdæ #Ó|æŒq e÷≥\T ‘·˝¬øø£ÿì uÀ<ÛäHé –]»q u≤\Ts¡ Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé dü«s¡÷|ü Çwüºsê»´+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤ düTÔHêïs¡T.$esê\˝ÀøÏ yÓ[fl‘˚ edü‹ >∑èVü‰\˝À $<ë´s¡Tú\T ã≥º\T ÄπsdüTø√&ÜìøÏ Äes¡D˝À r>∑\T ø£≥Tºø√yê\ì, >∑~ øÏ{ÏøÏ\ô|’ ã≥º\T Äπsj·Te<ä›ì, >∑<äT\≈£î y˚T≈£î\T ø=≥º≈£î+&Ü ˙{Ï>± ñ+#·Tø√yê\ì n<äq|ü⁄ CÒdæ dü÷∫+ ∫q dü<äs¡T yê¬s¶Hé e÷Á‘·+ ìã+<Ûäq\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ Á|üe]ÔdüTÔ Hêïs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ düTes¡íyês¡Ô $˝ÒK] –]»q u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü‰ìï |ü]o*+#·>± dü]ø=‘·Ô $wüj·÷\T ãj·T≥|ü&ܶsTT.yê¬s¶Hé |üs¡´y˚ø£åD ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ $<ë´s¡Tú\T ø=+‘· eT+~ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi¯fl≈£î+&Ü >∑<äT\˝ÀH˚ |ü&ÉTø=ì ñHêïs¡T. eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ <äTsê«düq yÓs¡»\T¢‘·T+ &É&É+‘√ eTT≈£îÿ|ü⁄≥\T n~πs˝≤ <äTsê«düq e∫à +~.Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé kÕúq+˝À ÄyÓT uÛÑs¡Ô $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ ø£ì|æ+#·&É+ >∑eTq s¡Ω+.$<ë´s¡Tú\ ø√dü+ ø±ôdà{Ïø˘ edüÔe⁄\qT düs¡|òüsê #˚ùd yê´Hé n|ü&˚ sêe&É+‘√ <ä>∑Zs¡T+&ç #·÷&Éedæq yê¬s¶Hé ˝Òø£b˛e&É+‘√ Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú˝Ò <ëìì dü]#·÷düT ≈£îHêï s¡T.d”«|üsY ôd’‘·+ $<ÛäT\≈£î dü]>±Z Vü‰» s¡Tø± e&É+ ˝Ò<äì ÄyÓT kÕúq+˝À ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ÉT e∫à n|ü&É|ü&ÉT $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘ê&Éì $<ë´s¡Tú\T ‘Ó*bÕs¡T.eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ –]»q dü+πøåeTXÊU≤~Ûø±] ‘·ìF #˚dæ yê¬s¶HéqT eT+<ä*+∫q ÄyÓT Á|ües¡úq˝À e÷s¡TŒ sêø£b˛e&É+ >∑eTq s¡Ω+.õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY, –]»q dü+πøåeT XÊK n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\qT ôd’‘·+ |ü{Ϻ+ #·Tø√≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Ç˝≤+{Ï yê¬s ¶Hé\ô|’ n~Ûø±s¡T\T m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT ø√e&É+ ˝Ò<√ n+‘·T∫ø£ÿì Á|üX¯ï $<ë´s¡Tú\≈£î $<ë´ãT<äT›\T H˚]Œ ñqï‘·+>± r]Ã~<ä›e\dæq Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé\T kÕúìø£+>± ˝Òø£b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T dü+|òüT $Á<√Vü≤ø£ X¯≈£îÔ\T>± e÷πs Á|üe÷<ä+ ñ+~.

|üs¡´y˚ø£åD <ë«sê eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ<Ûä´+ : õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY

ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ bÕÁ‘· m+‘√ ø°\ø£yÓTÆ+<äì, Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü |üs¡´y˚ø£åD #˚j·T&É+ <ë«sêH˚ eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~Û+#·>∑\T>∑T‘ês¡ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ñ<√“¤~Û+#ês¡T.X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq ˇø£ s√E •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eT÷&É+#Ó\ |ü+#êsTTrsêCŸ e´edüú˝À eT<Ûä´kÕúsTT˝Àì eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆq<äì, M{ÏøÏ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T>± ìj·T$T+|üã&çq $$<Ûä XÊø£\ n~Ûø±s¡T\T #·≥º|üs¡yÓTÆq n+XÊ\qT |ü]o*+#·T≈£î+≥÷ Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü dü+πøåeT, n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ düeTÁ>∑ ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#·Tø√e\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T.Ms¡T Á>±eT |ü+#êsTTr\T, õ˝≤¢ Á|üC≤ |ü]wü‘Y\ eT<Ûä´ m+‘√ düeTq«j·T, düVü≤ø±sê\‘√ ‘·eT $<ÛäT\qT ìs¡«]Ô+#·e\dæ ñ+<äHêïs¡T.á H˚|ü<∏ä´+˝À nbÕs¡T¶ <ë«sê @sêŒ≥T #˚dæq Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.M] $<ÛäT\qT ∫‘·Ô X¯ó~›‘√ ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√bÕ≥T Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ˝Òì ˝À≥TqT ø=+‘·es¡¬ø’Hê n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚#·e\dæq nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.ø±˝≤qT>∑TD+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï dü+πøåeT, n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\≈£î uÛÑ+>∑+ yê{Ï\¢≈£î+&Ü #·÷düTÔH˚, eTs√yÓ’|ü⁄ Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T, ø£s¡Te⁄, ‘·<ë«sê @s¡Œ&˚ ˙{Ï m<ä›&ç˝≤+{Ï düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.j·T+Á‘ê+>∑+ Á>±e÷\ô|’qH˚ <äèwæº πø+ÁBø£]düTÔ+~ø±ã{Ϻ M{ÏøÏ eT+&É\ kÕúsTT˝ÀH˚ |ü]bÕ\Hê ìs¡íj·÷\T

Á|ü‹bÕ~+#·e\dæ ñ+≥T+<äì, Ä ~X¯>± Ä˝À∫+#·e\dæq nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ‘·|üŒìdü]>± eT+&É˝≤\≈£î yÓ[fl Á|üC≤ $»„|ü⁄Ô\T d”«ø£]+#·&É+‘√bÕ≥T eT+&É\kÕúsTT n~Ûø±s¡T\‘√ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü düMTø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+, πøåÁ‘· kÕúsTT ‘·ìF\T ø=qkÕ–+#ê\Hêïs¡T.eTTK´+>± Á>±MTD e´edüú≈£î |ü≥Tºø= eTà˝…’q e´ekÕj·T+, $<ä´, bÕ]X¯ó<ä›´eTT, Á‘ê>∑T˙s¡T, Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› ø£qãs¡#ê\Hêïs¡T.ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\ <äècÕº´ Á|ü»\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ, nìï Á>±e÷˝À¢ |üqT\T >∑T]Ô+#ê\ì, ø£s¡Te⁄ e\¢ e#˚à Çã“+<äT\qT, nkÂø£sê´\qT n~Û>∑$T+ #·&ÜìøÏ X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü |üP]Ô kÕúsTTa˝À $<ÛäT\≈£î n+øÏ‘·+ ø±yê\Hêïs¡T.eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ |üì #˚j·TT≥≈£î õ˝≤¢ kÕúsTT˝Àì d”ìj·TsY n~Ûø±s¡T\H˚ eT+&É˝≤\≈£î Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T>± ìj·T$T+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. M] nqTuÛÑyêìï, Á|ü‹uÛÑqT Á|ü‘˚´ø±~ Ûø±s¡T\T>± dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=qT≥≈£î Ç<=ø£ eT+∫ neø±X¯eTì ‘Ó*bÕs¡T.kÕe÷õø£ Hê´j·T+ kÕ~Û+#·T≥≈£î, dü+πøåeT+, n_Ûeè~› |òü˝≤\≈£î ns¡TΩ\≈£î düeT≈£Ls¡Ã&É+‘√bÕ≥T bÕs¡<äs¡Ùø£yÓTÆq |ü]bÕ\q n+~+#·&ÜìøÏ Ç≥T Á>±eT |ü+#êsTTr\T, n≥T õ˝≤¢ Á|üC≤ |ü]wü‘Y\‘√ düeTq«j·T+ #˚düT≈£î+≥÷ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Á|üC≤ |ü]wü‘Y dæÇz ø£ècÕí¬s&ç¶, &ç|æz düTπswtu≤ãT, õ˝≤¢ •ø£åD≤ n~Ûø±] #Óqïj·T´, $$<Ûä XÊK\≈£î #Ó+~q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, ÄsY&çz\T ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

s¡#·Ãã+&É πswüHéø±s¡T¶\≈£î qe+ãsY, &çôd+ãsY πswüHé ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):qe+ãs¡T HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É <ë«sê ø=‘·Ô>± πswüHé ø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚dæq \ø£å ≈£î≥T+u≤\≈£î qe+ãs¡T, &çôd+ãs¡T HÓ\\ πswüHé n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé≈£î dü÷∫+#ês¡T.X¯óÁø£yês¡+ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY≈£î á $wüj·TyÓTÆ ø£˝…ø£ºs¡T H√≥T |ü+|æ+#ês¡T.>∑‘· s¡#·Ãã+&É <ë«sê düTe÷s¡T \ø£å ≈£î≥T+u≤\≈£î ø=‘·Ô>± πswüHé ø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚dæ |ü+|æD° #˚XÊeTì, Ç<˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ‘· ø±s¡T¶<ës¡T\‘√bÕ≥T ø=‘·Ô πswüHé ø±s¡T¶\yê]ø° qe+ãs¡T e÷dü+ qT+&ç s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+ #·T≈£îHêï eTHêïs¡T.Ç+<äT≈£î>±qT n+<äs¡T ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î qe+ãs¡T, &çôd+ãs¡T e÷kÕ\≈£î ¬s+&ÉT HÓ\\ πswüHéqT #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D≤\ &û\s¡¢≈£î

|ü+|æ+#êeTì H√{Ÿ˝À ø£˝…ø£ºs¡T ù|s=ÿHêïs¡T.nsTT‘˚ ø=ìï eT+&É˝≤˝À¢ #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D &û\s¡T¢ ø=‘·Ô πswüHé ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î á ¬s+&ÉT HÓ\\ _j·÷´ìï, Ç‘·s¡ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\qT |ü+|æD° #˚j·T˝Ò<äì |òæsê´<äT\+ <äT‘·THêïj·Tì, dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT ùdø£]+∫, ø=‘·Ô>± ø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚dæq \_›<ës¡T \+<ä]ø° _j·T´+ n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√e&É+‘√bÕ≥T, dü¬s’q |ü<䛋˝À πswüHé düs¡bòÕ #˚j·Tì, nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&˚ πswüHé &û\s¡¢ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. dü+ã+~Û‘· $ÄsYy√\T, Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\T |ü+|æD° düÁø£eT+>± »]π>˝≤ |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ á $wüj·T+˝À dü¬s’q |üs¡´y˚ø£åD #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T.

>∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì X¯e+ \uÛÑ´+ q+~ù|≥, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):q+~ù|≥ eT+&É\+ >∑+>± düeTT+<äsY Á>±eT düMT|ü+˝Àì >√<ëe] q~ z&ÉT¶q >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì X¯e+ \uÛÑ´eTsTTq≥T¢ q+~ù|≥ môd’‡ Áo<ÛäsY ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.X¯e+ ˙{Ï Á|üyêVü‰ìøÏ ø√≥Tºø=ì z&ÉT¶≈£î e∫Ãq≥T¢, |üP]Ô>± ≈£î[fl b˛sTTe⁄qï<äì, düTe÷s¡T 25 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡e⁄qï≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.á >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì X¯yêìøÏ >√<ëe] q~ ˇ&ÉT¶H˚ X¯óÁø£yês¡+ b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫ πødüT qyÓ÷<äT#˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

@;M|” 57e eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç q+~ù|≥, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):&Ûç©¢˝Àì ‘·˝Ÿø£{ÀsY ùdº&çj·T+˝À »s¡T>∑qTï @;M|æ 57e C≤rj·T eTVü‰düuÛÑ˝˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷´\ì q+~ù|≥ eT+&É\ XÊK @;M|æ Hêj·T≈£î\T j·÷B˝≤˝Ÿ, Vü≤]wt>ö&é\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T.»qe] 4,5 ‘˚B\˝À &Ûç©¢˝À »]π> eTVü‰düuÛÑ\˝À C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T eT*+>∑T eTsê]ƒ, ø±s¡´<ä]Ù ñy˚Twt<äfiŸ\T Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT≈£î >±qT q+~ù|≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yê˝Ÿ b˛düºs¡¢qT Hêj·T≈£î\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.á eTVü‰düuÛÑ\˝À Hêj·T≈£î\T q\¢<Ûäq+, n$˙‹, $<ë´s¡+>∑ dü+düú\ô|’ #·]ÃkÕÔs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.q+~ù|≥ eT+&É\+qT+∫ n~Ûø£ dü+K´˝À @;M|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T eTVü‰düuÛÑ\≈£î ‘·s¡*e∫à $»j·Te+‘·+ #˚j·÷´\ì Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T.

345e s√E≈£î #˚]q ‘Ó\+>±D Bø£å\T q+~ù|≥, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D @s¡Œ&˚ \ø£å´+>± q+~ù|≥ eT+&É\ CÒ@dæ ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T X¯óÁø£yês¡+ Hê{ÏøÏ 345e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT.á ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å •_s¡+˝À eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q Áo kÕsTT pìj·TsY ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q 10 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ≈£Ls¡TÃHêïs¡T.j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ eT]ìï Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì, ‘Ó\+>±D @s¡Œ≥T nj˚T´+‘· es¡≈£î ñ<ä´e÷ìï ø=qkÕ–kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.á Bø£å˝À ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q _.eTT‘·´+, ˙˝Òwt, _.Vü≤Øwt, õ.Á|üXÊ+‘Y, @.sêCÒwt, _.X¯•≈£îe÷sY, _.dü+B|t, ôV≤#Y.n»jYT¬s&ç¶, mHé.eTùV≤wt, m+.\eHé≈£îe÷sY\T Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃHêïs¡T.q+~ù|≥ eT+&É\ CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T ¬ø.>∑+>±<ÛäHé, e⁄*¢ Áoìyêdt, u≤\>∑+>±<ÛäsY, eT*¢ø˘, ‘·~‘·s¡T\T Bø£å\T ≈£Ls¡TÃqï yê]øÏ ‘·eT eT<䛑·T, dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

Äs¡T‘·&ç |ü+≥\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê* : ø£˝…ø£ºsY dæà‘êdüãsê«˝Ÿ MDe+ø£, &çôdsãsY 30,düTes¡íyês¡Ô :õ˝≤¢˝Àì eT+&É˝≤\ìï ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\T>± >∑T]Ô+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s’‘·T\T Äs¡T‘·&ç |ü+≥\qT y˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘êdüãsê«˝Ÿ dü÷∫+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Äs¡T‘·&ç |ü+≥\ô|’ »]–q düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äs¡T‘·&ç |ü+≥\≈£î nedüs¡yÓTÆq $‘·ÔHê\T, dü_‡&çô|’ n+~+#˚+<äT≈£î Á>±e÷˝˝À¢ e÷~]>±H˚ ÄÁ>√dt ø£+ô|˙ <ë«sê n+~düTÔHêïeTì, ¬s’‘·T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T. s¡;øÏ ø±yê*‡q ms¡Te⁄\ ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü |üø£&É“+B #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT+∫˙{Ï düeTdü´≈£î yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· Çdü÷Ô Ä ‘·s¡Tyê‘· kÕ>∑T˙{ÏøÏ ˙s¡T n+~kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. mdtÄsYmdt|æ˝À ˙{Ï \uÛÑ´‘· ‘·≈£îÿe>± ñqï+<äTq Äj·Tø£≥Tº ÁbÕ+‘ê\≈£î ˙{Ïì n+~+#·&É+ kÕ<Ûä´+ø±<äì, Bìï ¬s’‘·T\T <äèwæº˝À ô|≥Tºø√yê\Hêïs¡T. eT+∫˙{Ï düeTdü´ñqï ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫ Ä ÁbÕ+‘ê˝˝À n<Ó› u≤e⁄\T, {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙{Ï düeTdü´ rsêÃ\ì n~Ûø±s¡T\qT n<˚•+#ês¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ <ë«sê ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\˝À |üX¯óe⁄\≈£î ˙{Ï ‘={Ϻ\qT @sêŒ≥T #˚ùd $<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì 8≈£î+≥\˝À |üX¯óÁ>±dü+ ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ ¬s’‘·T\T ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì, 8Á>±e÷\˝À¢ ≈£î+≥\T ø£u≤® ø±≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· ¬s’‘·T\<˚qì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø£s¡Te⁄ düeTdü´\qT|ü]wüÿ]+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚XÊeTì Bìì $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ád”Ô, |ü⁄s¡Twü uÒ<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü düe÷q y˚‘·q+ bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T. e´ekÕj·T |üqT\˝À eTVæ≤fi¯\≈£î ≈£L* ‘·≈£îÿe>± #Ó*¢düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T eTVæ≤fi¯\T Äs√|æ+#·&É+‘√ düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY uÛÑ÷ j·T»e÷qT\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘·ø£åDy˚T ‘·Vü≤o˝≤›sYqî Ä<˚•+#ês¡T. Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\≈£î ÇdüTø£ ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeTì \_›<ës¡T\T ‘Ó\Œ&É+‘√ dü+ã+~Û‘· Vü≤Öõ+>¥ mÇ {À¬øqT¢ |ü+|æDÏ #˚dæ ÇdüTø£ Ç|æŒ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |ü]bÕ{Ï s¡$+<äsY¬s&ç¶ ø£˝…ø£ºsY≈£î eT+&É\ düeTdü´\qT $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äضˇ ôV’≤e÷e‹, e´ekÕj·T XÊK XÊgy˚‘·Ô\T, m&ç CÀ´‹, C…&ç »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, Vü≤Öõ+>¥mÇ ø£s¡TD≤ø£sY, ÄsY&Éã÷¢´mdt n~Ûø±s¡T\T, |üX¯ódü+es¡úø£ XÊK n~Ûø±s¡T\T, ‘·Vü≤o˝≤›sY ø£èwüí,m+|æ&çˇ \øÏåàHêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\ düeTdü´\qT ø£˝…ø£ºsY≈£î $qï$+∫q bÕ&ç øö•ø˘¬s&ç¶ MDe+ø£, &çôdsãsY 30, düTes¡íyês¡Ô :MDe+ø£ eT+&É\+˝Àì MDe+ø£, \düàø£ÿ|ü*¢, q]‡+>±|üPsY, sêeTø£ècÕí|üPsY Á>±e÷\˝À¢ eT+∫˙{Ï düeTdü´ rÁe+>± ñ+<äì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ VüQEsêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êsY® bÕ&ç øö•ø˘¬s&ç¶ ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fls¡T. »$Tà≈£î+≥ Á>±eT|ü+#êj·Tr ø±]à≈£î\≈£î >∑‘· 9 HÓ\\ qT+&ç y˚‘·Hê\T sêe&É+˝Ò<äì, yês¡T <äTs¡“¤s¡ J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì ø£˝…ø£ºsY≈£î ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ ÄqTø=ìj·TTqï ø£\«\ ÁbÕC…≈£îºqT ]»sê«j·TsY>± e÷sêÃ\ì, ÁbÕC…≈£îº ‘·s¡T#·T>± >∑+&ç |ü&É&É+‘√ Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´‘√bÕ≥T kÕ>∑T˙{Ï düeTdü´ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, m+&ç j·÷dæHé, ˙\ ≈£îe÷sY, eTÁ] ≈£îe÷sY, z¬s+ eT<ÛäT, z¬s+ Áø±+‹, z¬s+ uÛ≤qT#·+<äsY, Ädæ|òt, EuÒsYuÒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑ÷kÕs¡+ ô|+|ü⁄q≈£î Äs¡T‘·&ç |ü+≥\T y˚T\T :CÒ&û@ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ MDe+ø£, &çôdsãsY 30, düTes¡íyês¡Ô :uÛÑ÷kÕs¡+ ô|+|ü⁄q≈£î ¬s’‘·T\T Äs¡T‘·&ç |ü+≥\T y˚düT≈£î+fÒ y˚T\ì õ˝≤¢ e´ekÕj·÷~Ûø±] »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ MDe+ø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Äs¡T‘·&ç |ü+≥\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· s¡;˝À MDe+ø£ eT+&É\+˝À 6340 ôV≤ø±ºs¡¢˝À e] kÕ>∑T #˚j·T>± á s¡;kÕ>∑T˝À uÛ≤>∑+>± 70ôV≤ø±ºs¡¢ $d”Ôs¡í+˝À $TqTeTT\T, ô|düs¡, yÓTTø£ÿC§qï e+{Ï Äs¡T‘·&ç |ü+≥\qT y˚sTT+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\ qT+&ç 25 qT+&ç 30XÊ‘·+ es¡≈£î dü_‡&çô|’ $‘·ÔHê\qT n+~+#·&ÜìøÏ Á|üD≤[ø£ dæ<ä›+ #˚dæq≥T¢ yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. uÛÑ÷kÕs¡+ ô|+|ü⁄q≈£î Äs¡T‘·&ç |ü+≥\T y˚düTø=ì n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T bı+<ë\ì ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. mdtÄsYmdt|æ˝À ˙{Ï ì\« ‘·≈£îÿe>± ñqï+<äTq 10{Ïm+dæ\ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ <ë«sê 5{Ïm+dæ\ ˙{Ïì Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ ñ|üjÓ÷–+#·>±, 3 {Ïm+dæ\ ˙{Ïì Äs¡T‘·&ç |ü+≥\≈£î n+~düTÔHêïeTì eTs√ ¬s+&ÉT {Ïm+dæ\ ˙s¡T eè<Ûë>± b˛‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À VüQEsêu≤<é m&çm <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶, ø£èwæº $C≤„qπø+Á<ä+ XÊgy˚‘·Ô yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, mǡ eTeT‘·, s¡õ‘· ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mHémdtmdt o‘êø±\ •_s¡+ eTT–+|ü⁄ MDe+ø£, &çôdsãsY 30, düTes¡íyês¡Ô :Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ MDe+ø£ mHémdtmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷$T&Ü\|ü*¢, >=\¢|ü*¢ Á>±e÷\˝À dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+∫q mHémdtmdt Á|ü‘˚´ø£ o‘êø±\ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹<ÛäT\T>± |ü⁄bÕŒ\ s¡|òüTT, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻ, Á>±eTdüTÔ\≈£î $$<Ûä n+XÊ\|ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡ì, s¡ø£Ô qeT÷Hê >∑T]Ô+|ü⁄ •_Ûsêìï @sêŒ≥T #˚dæ düTe÷s¡T 150eT+~ yê\+{°s¡¢≈£î yê] s¡ø£Ô Á>∑÷|ü⁄\qT ‘Ó*j·TCÒdæ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|æì‡|ü˝Ÿ mHé düeTàj·T´, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, Áb˛Á>±+ n~Ûø±s¡T\T {Ï dü«s¡÷|ü, n<Ûë´|ü≈£î\T dæôV≤#Y eT˝≤¢¬s&ç¶, düTπswt≈£îe÷sY, Áù|yéT≈£îe÷sY, yê\+{°s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« H√≥Ø\T>± uÛÑs¡‘Yqπ>wt, e÷$T\¢ kÕj·T¬s&ç¶ ìj·TeTø£+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):Á|üuÛÑT‘·« H√≥]\T>± uÛÑs¡‘Yqπ>wt, e÷$T\¢ kÕj·T¬s&ç¶\qT ìj·T$TdüTÔ ñ‘·Ôs¡T«\qT Á|æHé‡bÕ˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´<ä]Ù j·T+.kÕ|òüT C≤Ø #˚XÊs¡T.uÛÑs¡‘Yqπ>wt 1998 qT+∫ Hê´j·Tyê~ eè‹Ôì #˚|ü{Ϻ ø√s¡Tº˝À |ü\T ÁøÏ$Tq˝Ÿ, dæ$˝Ÿ, ø£+EeTsY πødüT\qT yê~+#ês¡T.Á|üdüTÔ‘·+ qπ>wt õ˝≤¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ düe÷#ês¡ πø+Á<ä+ n<Ûä´≈£åî\T>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T.n˝≤π> ùdº{Ÿ |òü⁄&é n&É«sTT»Ø ø£$T{° düuÛÑT´&ç>± õ˝≤¢ ‘·s¡T|ü⁄q u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.n˝≤π> düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«$Tdü÷Ô, Á|üdüTÔ‘·+ H√≥]>± ìj·T$T+#·|ü&É&É+ $X‚wü+.n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·« H√≥]>± e÷$T\¢ kÕj·T¬s&ç¶ ìj·÷eTø£+ |ü≥¢ Hê´j·Tyê<äT\T n_Ûq+<äq\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT≈£î H√≥]\T>± ìj·T$T+∫q+<äT≈£î ‘·–q Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì uÛÑs¡‘Yqπ>wt, kÕj·T¬s&ç¶\T ‘Ó*bÕs¡T.

|≥˝À yê©u≤˝Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£¬s+{Ÿ ø√‘· m‹Ôy˚j·÷\ì q+~ù q+~ù|≥, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):q+~ù|≥ b˛©dt ùdºwüHé, b˛©dt XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À yê©u≤˝Ÿ ;CÒ|” sêkÕÔs√ø√ <√eTø=+&É, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): <√eT ø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì >±+BÛ #Íø˘ e<ä› _CÒ|æ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£¬s+{Ÿ ø√‘· m‹Ôy˚ j·÷\ì <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.B+‘√ Á{≤|òæø˘≈£î n+‘·sêj·T+ »]–+~.á ø±s¡´Áø£eT+˝À _CÒ|æ eTVæ≤fi≤ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T Vü≤qà+&É¢ Áoìyêdt, õ˝≤¢ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T uÛÑ÷bÕ˝Ÿ\ø£åàDY, mHé.Áoìyêdtj·÷<äyé, Hêj·T≈£î\T ø=fi¯¢ eTH√Vü≤sY, ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé, ñπ>Z X‚KsY, j·÷#·+ qπs+<äsY‘√bÕ≥T 50 eT+~ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Às¡ïyÓT+{ŸqT ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ môd’‡ Áo<ÛäsY ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.á {Às¡ïyÓT+{Ÿ 30, 31 ‘˚B\˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Äs¡÷àsY düuŸ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì nìï eT+&É˝≤\ qT+∫ 20 yê©u≤˝Ÿ »≥T¢ bÕ˝§Z+≥THêïsTT.á {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À ¬>\Tbı+~q Á|ü<∏äeT $CÒ‘·≈£î w”\T¶ 2 y˚\ q>∑<äT, ~«‹j·T ãVüQeT‹ bı+~q »≥Tº≈£î w”\T¶ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì môd’‡ Áo<ÛäsY ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

MTùde ø√dü+ $<ë´s¡Tú\ $esê\ ùdø£s¡D q+~ù|≥, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):MT ùde ÁbÕC…≈£îº |ü<∏äø£+ ø√dü+ q+~ù|≥ eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝Àì $<ë´s¡Tú\ $esê\T ùdø£]düTÔqï≥T¢ m+ÄsYy√ >√|ü⁄yÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T.eT+&É\+˝Àì Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T, ø£fi≤XÊ\\ &çÁ^, bÕ˝Ÿf…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\ |üP]Ô ãjÓ÷&˚{≤ ùdø£]+∫, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+|üqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.eT+&É\ πø+Á<ä+˝À MT ùde πø+Á<ä+ @sêŒ≥T »]–‘˚ ≈£î\, Ä<ëj·T <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\T bı+<˚ neø±X¯+ e⁄+≥T+<äì m+ÄsYy√ >√|ü⁄yÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T.á neø±XÊìï $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√s¡T‘·THêïs¡T.

uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ 22 \ø£å\ <√eTø=+&É eT+&É\+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ C…+&É Ä$wüÿs¡D ì<ÛäT\T eT+ps¡T q+~ù|≥, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): q+~ù|≥ b˛©dt ùdºwüHé˝À |üì#˚düTÔqï b˛©dt dæã“+~kÂø£sê´s¡ú+ uÛÑeq ìsêàD+ ø=s¡≈£î 22 \ø£å\ ì<ÛäT\T eT+p¬s’q≥T¢ môd’‡ Áo<ÛäsY ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.b˛©dt ùdºwüHé Á|üø£ÿq >∑\ düú\+˝À Ç{Ϻ ì<ÛäT\‘√ b˛©düT\T $ÁXÊ+‹ rdüTø=H˚+<äT≈£î |ü\T kÂø£sê´\ ø=s¡≈£î uÛÑeq+ ‘·«s¡˝À ì]à+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äTø√dü+ b˛©düT >∑èVü≤ ìsêàD ø±s=ŒπswüHé qT+∫ 22 \ø£å\ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ nsTTq≥T¢ môd’‡ Áo<ÛäsY ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

<√eTø=+&É, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):<√eTø=+&É eT+&É\+˝Àì 11 Á>±e÷\˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY ø±{Ï|ü*¢ yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ 11 Á>±e÷\˝À C…+&Ü Ä$wüÿ]+#ês¡T.<√eTø=+&É, u§{ϺeTT≈£îÿ\, *+>¥|ü*¢, n+u≤]ù|{Ÿ, ø√Hê|üPsY, »\>±e÷, d”‘êsê+|ü*¢, ñ|üŒsY|ü*¢, ÇcÕq>∑sY, dü+|òüTy˚TX¯«sY, e÷Vü≤Hé<ë|üPsY Á>±e÷\˝À X¯óÁø£yês¡+ C…+&Ü Ä$wüÿ]+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ«ØZj·T sê»X‚KsY¬s&ç¶ ¬s’‘·T\≈£î nH˚ø£ ùde\T, |ü<∏äø±\T #˚XÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.ø±ì Á|üdüTÔ‘· ø±+Á¬>dt bÕغ Äj·Tq Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT ìØ«s¡´+ #˚j·÷\ì #·÷düTÔ+<äHêïs¡T.ø±ì ñ|ü mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Ä |ü<∏äø±\qT bı&ç–düTÔ+<äHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T q\¢ Áoìyêdt, õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T ñ<ë+X¯+ø£sY, eT+&É\ j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî\T ø£+~ $H√<é≈£îe÷sY, Hêj·T≈£î\T Hê>∑sêE>ö&é, eT+&É\ yÓTÆHêغ n<Ûä´≈£åî\T m+&ç qJsY, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T >∑|òüPsY, |ü≥ï+ dæ<ä›j·T´, sêE‘√bÕ≥T $$<Ûä Á>±e÷\ |ü≥ºD≤<Ûä´≈£åî\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


Áø£eT•ø£åD‘√ #·~$...ñ»«\ uÛÑ$wü´‘Y r]Ã~<äT›ø√yê* : myÓTੇ #·Tø±ÿ sêeTj·T´ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\T Áø£eT•ø£åD‘√ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫ ‘·eT uÛÑ$wü´‘··TÔqT ñ»«\+>± rs¡TÃ~<äT›ø√e&É+‘√bÕ≥T düe÷»+ $\Te\qT ô|+#ê\˙ myÓTੇ #·Tø±ÿsêeTj·T´ nHêïs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì eT]j·÷|ü⁄s¡+ ôdsTT+{Ÿ CÀdü|òt u≤\Ts¡ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ª$<ä´‘√ uÛÑ$wü´‘·TÔμ nH˚ n+X¯+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Äj·Tq ø£&É|ü q>∑sêìøÏ $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\qT Äj·Tq |ü\Tø£]+#ês¡T. $<ë´]ú <äX¯˝À ø£wüº|ü&ç #·~$‘˚ ñqï‘· kÕúHê\≈£î #˚s¡T≈£îì J$‘ê+‘·+ düTK+>± ñ+&Ée#·ÃHêïs¡T. Bì

<ë«sê düe÷»+˝À >ös¡e eTsê´<ä\T \_ÛkÕÔj·THêïs¡T. ‘ê‘êÿ*ø£ düTU≤\ ø√dü+ #Ó&ÉT n\yê≥¢≈£î u≤ìdü\T>± e÷]‘˚ ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔ‘êy˚T #˚‘·T˝≤sê HêX¯q+ #˚düT≈£îqï yês¡eTe⁄‘êeTHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î rs¡ì Äy˚<äq $T–*Ãq yês¡eTe⁄‘êeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T ‘·eT #·T≥÷º ñqï düe÷C≤ìï u≤>± ns¡ú+ #˚düT≈£î+fÒ n+<äT˝ÀH˚ nìï düu…®≈£îº\T ñHêïj·THêïs¡T. >∑DÏ‘·+, ôd’qT‡, k˛wæj·T˝Ÿ\ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT ñ<ëVü≤s¡D\‘√ düVü‰ ñ<√“¤~+#ês¡T. düe÷»+˝À ‘·eT $\TeqT ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î uÛÑeHê\T, º˚y˚T&É\T, ø±s¡T¢ ø=q&É+˝ÀH˚

X¯ìyês¡+, 31 &çôd+ãsY 2011

dü]b˛<äHêïs¡T. ‘·eT $\TeqT ô|+#·T≈£î+≥÷, Ç‘·s¡T\ ø√dü+ bÕ≥T |ü&˚yê] e\q düe÷»+ $\Te ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. #ê˝≤eT+~ $<ë´s¡Tú\T ∫qï∫qï $wüj·÷\T ns¡ú+ ø±ø£ ‹ø£eTø£|ü&ÉT‘·T+{≤s¡ì, n˝≤+{Ïyês¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒê\T uÀ~Û+#˚ düeTj·T+˝À @yÓTÆHê nqTe÷Hê\T ñ+fÒ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ìeè‹Ô #˚düTø√ yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ Ä+{ÀìsêE, Á{≤Hé‡ø√ ÇÇ >∑TÁs¡|üŒ, ]f…ÆsY¶ n<Ûë´|ü≈£î\T düTã“sêj·TT&ÉT, &˚$&é ‘·~‘·s¡T\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

bÕsê ©>∑˝Ÿ yê\+{°s¡T¢ yês¡~Û˝≤ |üì#˚j·÷* ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):Hê´j·T e´edüú˝À ìj·T$T+|üã&çq bÕsê ©>∑˝Ÿ yê\+{°s¡T¢ Ç≥T Hê´j·T e´edüú≈£î, n≥T u≤~Û‘·T\≈£î yês¡~Û˝≤ |üì #˚j·÷\ì kÕúìø£ pìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® sê»X‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. m+|”&ûz düuÛ≤uÛÑeq+˝À bÕsê©>∑˝Ÿ yê\+{°sY\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê\+{°sY\T u≤~Û‘·T\≈£î yês¡~Û˝≤ |üì #˚dü÷Ô yê] düeTdü´\T ˝Àø˘ n<ë\‘YY˝À |ü]cÕÿs¡+ #˚düT≈£îH˚˝≤ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‹ πødüT ø√s¡Tº˝À |ü]cÕÿs¡+ ø±ƒyê\+fÒ m≈£îÿe düeTj·T+ |ü&ÉT‘··T+<äì, Çs¡TesêZ\T sêJ e÷sêZq ˝Àø˘ n<ë\‘YqT ÄÁX¯sTTùdÔ düeTj·T+, &ÉãT“\T eè<∏ë ø±≈£î+&ÜH˚ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·T ø√e#·Ã Hêïs¡T. ø√s¡Tº\ô|’ uÛ≤s¡+ ‘·–Z+#˚+<äTπø á $<Ûëq+ @sêŒ≥T #˚kÕs¡ì, u≤~‘··T\T ˝Àø˘ n<ë\ ‘Y\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ˝Àø˘ n<ë\‘Y <ë«sê ñ∫‘··+>± Hê´j·T+ bı+<ä&ÜìøÏ md”‡, md”º esêZ\≈£î #Ó+~q eTVæ≤fi¯\T, u≤\ ø±]à≈£î\T ns¡TΩ\Hêïs¡T. b˛©düT\T #·{≤ºìï n‹Áø£ $T+∫ &É÷´{°\T #˚j·Tsê<äì, n˝≤ #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT H˚sêìøÏ bÕ\Œ&çqyês¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. n˝≤π> |ü<˚fi¯ó ¢ ˝À|ü⁄ •ø£å |ü&˚ πødüT˝À @ e´øÏÔì b˛©düT\T n¬sdtº #˚j·T≈£L&É<äì, eTT+<äT>± H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ, $wüj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒdæ n¬sdtº #˚j·÷\Hêïs¡T. #·{≤º\T sêC≤´+>±ìøÏ ˝Àã&ç ñ+&Ü\Hêïs¡T. yê\+{°s¡T¢ ‘··eT |ü]~Û˝À qTqï düeTdü´\qT >∑T]Ô+∫ u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ |üì#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á dü<ädüT‡˝À Hê´j·Tyê<äT\T eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶, düTu≤“¬s&ç¶, Hêsêj·TD¬s&ç¶, lìyê düT\T, ø√s¡Tº dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

edü‹ >∑èVü‰˝À¢ì ∫Hêïs¡T\≈£î nìï kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔ+ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘··« u≤\Ts¡ >∑èVü‰\T (EyÓHÓ’˝Ÿ Vü≤À+)˝À ñ+≥Tqï ∫Hêïs¡T \≈£î düø£\ kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘··« u≤\Ts¡ dü+πøåeT, dü+düÿs¡D\ XÊK sêh &Ó’¬sø£ºsY @m˝Ÿ øÏdüà‘YY≈£îe÷sY ‘ÓÓ*bÕs¡T. ø£&É|ü Á|üuÛÑT‘··« u≤\Ts¡ >∑èVü≤+ (EyÓHÓ’˝Ÿ Vü≤À+)qT Äj·Tq ‘··ìF #˚XÊs¡T. &ܬsà+≥Ø ô|’ø£|ü⁄Œ ‘··«s¡>± ì]à+|ü#˚j·÷\ì dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T. ∫Hêïs¡T\≈£î uÛÀ»q edü‹ düÁø£eT+>± n+<˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. ∫qï∫qï düeTdü´˝Ò>∑<ë nì ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·sê<äHêïs¡T. eTTK´+>± Äs√>∑´ $wüj·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› rdüTø√yê‘·\Hêïs¡T. |æ\¢\ $wüj·T+˝À m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT nÁ|üeT‘··Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. $ÁXÊ+‹ >∑~øÏ dü+ã+~Û+∫q øÏ{Ïø°\≈£î <√eT\T Á|üy˚•+#·≈£î+&Ü @sêŒ≥T #˚dæq e\qT |ü]o*+#ês¡T. eT+∫˙{Ï kÂø£sê´ìï >∑eTì+#ês¡T. nq+‘··s¡+ $<ë´s¡Tú\ ‘√ eTT#·Ã{Ïdü÷Ô nìï s¡+>±˝À¢ sêDÏ+#ê\ì ø√sês¡T. sêqTqï 10 s√E\˝À|ü⁄ $<ë´s¡Tú\≈£î ã+ ø£sY‡ eT+#ê\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. k˛˝≤sY dædüº+‘√ y˚˚&ç˙fi¯¢qT $<ë´s¡Tú\≈£î n+<˚˝≤ #·÷kÕÔ eTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\˝À ÄdüøÏÔ >∑eTì+∫ ãj·T≥ Áô|’y˚{Ÿ, Á|üuÛÑT‘··« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢HÓ’Hê #·~$+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. e#˚à $<ë´ dü+e‘··‡s¡+˝À ÄdüøÏÔ >∑\ $<ë´s¡Tú\qT ‘··|üŒ≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #˚]Œ+ #ê\ì dü÷|ü]+&Ó+{ŸqT Ä<˚•+#ês¡T. sêqTqï @&Ü~˝À 16 qT+∫ 18 dü+e‘··‡sê\˝À|ü⁄ yê]øÏ eè‹Ô$<ë´ ø√s¡T‡˝À¢ •ø£åD Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. q>∑s¡ •ƒyês¡¢˝À ì]à+∫q uÛÑeq düeTT<ëj·÷\qT Ç+ø± ÁbÕs¡+_Û+#·˝Ò<äHêïs¡T. Ä uÛÑeq düeTT<ëj·÷˝À¢H˚ eè‹Ô $<ë´ ø√s¡T‡\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTHêïs¡T. ∫Hêïs¡T\T #·<äTe⁄˝ÀH˚ >±ø£ nìï s¡+>±˝À¢ HÓ’|ü⁄D´+ dü+bÕ~+ #ê\ì, n+<äT≈£î ‘··eTe+‘··T ø£èwæì #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üuÛÑT‘··« u≤\Ts¡>∑èVü≤+ dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ u≤ãT #·+Á<äbÕ˝Ÿ, d”ìj·TsY dü÷|üsYyÓ’»sY‡ |ü⁄s¡Tc˛‘··Ô+, Ms¡j·T´, Á|üø±wt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£&É|ü, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì ns¡“Hé b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝ÀqTqï ≥÷{ÖHé b˛©dtùdºwüHéqT ø£&É|ü Áπ>&é-1 @md”Œ »j·T\øÏÎ ‘·ìF #˚XÊs¡T. b˛©dtùdºwüHé |ü]düsê\‘√bÕ≥T dü+e‘·‡s¡+˝À »]–q H˚sê\ ]ø±s¡T¶\qT ≈£åîDí+>± |ü]o*+ #ês¡T. ô|+&ç+>¥˝À ñqï πødüT\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. @<Ó’q düeT kÕ´‘·àø£ düe÷#ês¡+ ñ+fÒ yÓÓ+≥H˚ ‘·eT <äèwæº øÏ rdüT≈£îsêe\Hêïs¡T. nkÕ+|òæTø£ H˚sê ˝…’q ù|ø±≥, eT{≤ÿ, ÁøϬø{Ÿ u…{Ϻ+>¥\ô|’ <äèwæº ô|{≤º \Hêïs¡T. ∫qï ∫qï düeTdü´\qT øöì‡ *+>¥ <ë«sê n]ø£{≤º\Hêïs¡T. <=+>∑‘·Hê\T, <√|æ&û \T »s¡T>∑≈£î+&Ü, Ä+<√fi¯q\T #Ó\πs>∑ ≈£î+&Ü nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T dæã“+~ ìø£ÿ∫Ã>± ñ+≥÷ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü] s¡ø£åD≈£î bÕ≥T|ü&Ü\Hêïs¡T. $<ÛäT\ |ü≥¢ ìs¡¢ ø£å´+>± ñ+&˚ dæã“+~ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT ø√ƒyê\Hêïs¡T. á $wüj·÷ìï dæã“+~ >∑T]Ô+ #·Tø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≥÷{ÖHé mdt◊ dü<ë•ej·T´, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·ìb˛sTTq yê] ù|s¡T‘√ Ç+{Ï |ü{≤º..! ã<˚«\T, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): m|ü⁄Œ&√ #·ìb˛sTTq ˇø£ eTVæ≤fi¯ ù|s¡T‘√ Ç+{Ï |ü{≤º Ç∫à ‘·q |òüTq‘·qT #ê≥T≈£îHêïs¡T z ‘·Vü≤o˝≤›s¡T |ü{≤º Ç∫Ãq+<äT≈£î dü<äs¡T ‘·Vü≤o˝≤ΔsY ≈£î uÛ≤Ø kÕΔsTT ˝À eTT&ÉT|ü⁄ eTT{Ϻq≥T¢ Äs√|üD\THêïsTT. $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ã<˚«\T eTTì‡ bÕ*{° ˝Àì 1778 düπs« HÓ+ãsY ˝À ã<˚«\T eTTqT|ü{Ï ‘·Vü≤ o˝≤ΔsY $Hêj·Tø£+(Á|üdüTÔ‘· sê»+ù|≥ ‘·Vü≤o˝≤ΔsY) eTT+|ü⁄u≤~Û‘·T\ ù|s¡T ‘√ 160 eT+~øÏ Ç+{Ï |ü{≤º\T Çe«&É+ »]–+~. á |ü{≤º\ e´eVü≤s¡+ ˝À uÛ≤Ø n$ì‹ »]–q≥T¢ _Hê$T ù|s¡¢ ‘√ |ü{≤º\T Ç∫Ãq≥T¢ Äs√|ü D\T e#êÃsTT. ˝Àø±j·TTø±Ô Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ sê»+ù|≥ Äضz lìƒyêdüT\T á Çfi¯¢ |ü{≤º\ ô|’ $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. á $#ês¡D≈£î |ü{≤º\T b˛+~q 30 eT+~ Vü≤»s¡Tø±˝Ò<äT. $#ês¡D≈£î Vü≤»s¡Tø±ì yê]˝À ø=+&ÉeTà nH˚ eTVæ≤fi¯ ≈£L&Ü ñ+~. á ø=+&ÉeTà 15 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ #·ìb˛sTTq≥T¢ n~Ûø±s¡T\ $#ês¡D˝À yÓÓ\¢&É sTT+~. ø±ì eTTqT|ü{Ï ‘·Vü≤o˝≤ΔsY eTT&ÉT|ü⁄\≈£î ø±≈£î]Ô |ü&ç ø=+&ÉeTà ù|s¡T‘√ Ç+{Ï |ü{≤º eT+ps¡T #˚XÊs¡T. Ç{Ïe\ Ødüπs« #˚dæq ø=+<äs¡T $Äs√«\T ≈£L&Ü ø=+&ÉeTà J$+∫ñqï≥T¢ ñqï‘·n~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~Ûø£ Ç#êÃs¡T. ø±ì yêdüÔyêìøÏ ø=+&ÉeTà 15 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·y˚T #·ìb˛sTT

sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü* ø£&É|ü, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒH˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTe⁄‘··T+<äì {°&û|” sêh ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù mdt.>√es¡ΔHé¬s&ç¶ ‘ÓÓ*bÕs¡T. q>∑s¡+˝Àì ‘ÓÓ\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À ‘ÓÓ\T>∑THê&ÉT $<ë´]ú düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡÷bı+~+∫q 2012 q÷‘··q dü+ e‘··‡s¡ ø±´˝…+&És¡TqT {°&û|” Hêj·T≈£î\T Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘··÷ sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&˚+<äT≈£î b˛sê{≤\T kÕ–kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T ñqï‘··$<ä´ quÛÑ´dæ+∫ eT+∫ ñ<√´>±\T bı+<ë\+fÒ n+<äs¡÷ ø£*dæø£≥Tº>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT ‘··« $<ÛëHê\ e\¢ |ò”E Øm+ãsY‡ yÓT+{Ÿ ì<ÛäT\T eT+ps¡T ø±ø£ $<ë´s¡Tú\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡Hêïs¡T. ù|<ä $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄≈£î <ä÷s¡eTj˚T´ Á|üe÷<äeTT+<äHêïs¡T. n˝≤π> edü‘·T\T ø£*Œ+∫, $<ë´_Ûeè~ΔøÏ Á|üuÛÑT‘··«+ düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. md”‡,md”º Vü‰düºfi¯¢˝À kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì, u≤*ø£\ Vü‰düºfi¯¢˝À y˚TÁ{ÏHé\qT ìj·T$T+#ê\Hêïs¡T. ‘··eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ $<ë´s¡Tú\T b˛sê{≤\≈£î dæ<äΔ+>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘··«+ ‘··–q #·s¡´\T rdüT≈£îì $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\qT ‘··ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D˝À {°mHémdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T s¡$X¯+ø£sY¬s&ç¶, ‘··~‘··s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

jÓ÷– y˚eTq j·T÷ìeØÙ{°˝À sêdü©\\T >∑Ts¡T•wüß´\ ã+<Ûä+ô|’ ø£s¡|üÁ‘ê\T...]õÁkÕºsY≈£î |òæsê´<äT #˚dæq $<ë´s¡Tú\T ø£&É|ü, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):ªn+<äT>∑\&ÉT, Ç+<äT˝Ò&Éì dü+<˚Vü≤+ e\<äTμ nì ÄHê&ÉT qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T >∑T]+∫ uÛÑø£ÔÁ|üVü‰¢<äT&ÉT $e]kÕÔs¡T. n<˚ Ø‹˝À eT<ÛäyÓTøÏÿq n<Ûë´|ü≈£î\T ø±eT+‘√ ø£fi¯ó¢ eT÷düTø£b˛sTT ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕúsTT qT+∫ j·T÷ìe]Ù{° kÕúsTT es¡≈£L ø£ìŒdüTÔHêïs¡T. Ä#ês¡´ <˚y√uÛÑe nqï |ü<ëìøÏ ø±\<√wü+ |ü{ϺdüTÔHêïs¡T. ‘··+Á&ç˝≤ #·÷&Ü*‡q ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ªø±eT+μ‘√ #·÷düTÔHêïs¡T. es¡Tdü |òüT≥q\T ãVæ≤s¡Z‘·yÓTÆ‘·THêï n<Ûë´|üø£ ˝Àø£+˝À ø£fi¯+øÏ‘·T\T n~Ûø£eTe⁄‘··THêïs¡T. b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ ñs¡÷› ñqï‘·· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT u≤\ zãj·T´ |òüT≥q eTs¡eø£ eTTqTù|, yÓTÆ<äT≈£Ls¡T C…&ûŒ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT düTã“sêj·TT&ÉT ‘ÓÓs¡ô|’øÏ e#êÃs¡T. Ç~es¡πø b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ Áô|y˚˚≥T bÕsƒ¡ XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT |ü<äàHêuÛѬs&ç¶, düs¡dü«‹ù|≥ »˝À »ø£åHé Hêj·T ø˘, eìô|+≥˝À ¬s&ɶ|üŒ Hêj·TT&ÉT\T ñbÕ<Ûë´j·TT\ eTTdüT>∑T˝À ∫Hêïs¡T \ô|’ $ø£è‘··#·÷|ü⁄\T, ø±eT+ #˚wüº\T ãVæ≤s¡Z‘·eTj·÷´sTT. bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À |ü]dæú‹ n˝≤ñ+fÒ Jeq$<Ûëq+, kÕe÷õø£ düèŒVü≤, u≤<Ûä´‘··,

ø£s¡Ôe´+ H˚πsŒ $X¯«$<ë´\j·÷\˝À ôd’‘·+ n<Ûë´|ü≈£î\T sêdü©\\T Á|ü<ä ]ÙdüTÔHêïs¡T. Ç{°e\ jÓ÷–y˚˚eTq $X¯«$<ë´\j·T+ n<Ûë´|ü≈£î\T rs¡Tô|’ y˚eTq kÕøÏå>±.... >∑Ts¡T•wüß´\ ã+<Ûëìï ø±\sêdüTÔHêïs¡T.μμ n+≥÷ ø£s¡ |üÁ‘·+ $&ÉT<ä\sTT´+~. á ø£s¡|üÁ‘·+ $&ÉT<ä˝…’q yês¡+ ‹s¡ø£ÿeTTqTù| nj·T´>±] sêdü©\\T ãVæ≤s¡Z‘·eTj·÷´sTT. B+‘√ jÓ÷– y˚eTq j·T÷ì e]Ù{° ]õÁkÕºsY s¡eTDj·T´≈£î $<ë´s¡Tú\T dü«j·T+>± |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\ |òæsê´<äTô|’ $#ês¡D #˚|ü{≤º*‡+~>± Äj·Tq Á|æì‡bÕ˝ŸqT Ä<˚•+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À¢ì ñbÕ<Ûë´j·TT\ qT+∫ j·T÷ìe]Ù{° kÕúsTT n<Ûë´|ü≈£î\ es¡≈£î ªªø±eTπø[μμ ãVæ≤s¡Z‘·eT e⁄‘·Tqï ‘·<äqT>∑TDyÓTÆq <ä+&Éq ˝Òø£b˛e&É+‘√ eT∞¢eT∞¢ Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ne⁄‘·THêïsTT. düôdŒq¸Hé\‘√H˚ dü]ô|≥Tº‘·T+ &É&É+‘√ ø±eT+ ø£fi¯ó¢ eT‘·TÔ ~>∑&É+ ˝Ò<äT. ñqï‘ê~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ø£fi¯+øÏ‘·T\ô|’ ø£≥Tº~≥º yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~

»>∑Hé d”m+ ø±ƒyê\ì Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T nMTHé|”sY <äsêZ dü+<äs¡Ùq‘√ eTqdüT‡≈£î Á|üXÊ+‘·‘· ø£&É|ü, &çôd+ãs¡T 30(düTes¡íyês¡Ô): yÓ’ÓmdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì sêÁwüº Á|ü»\+‘ê ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì yÓ’ÓmdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î&ÉT mdtm+m+ U≤ÁB ‘Ó*bÕs¡T. ø£&É|ü˝Àì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ yÓ’mdtÄsY õ˝≤¢˝À z<ës¡TŒj·÷Á‘· #˚|ü{Ϻq yÓ’mdt »>∑Hé≈£î Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü{≤ºs¡ Hêïs¡T. yÓ’Ómdt »>∑Hé‘√bÕ≥T ‘êqT õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± |üs¡´{Ï+#êqHêïs¡T. õ˝≤¢˝À mø£ÿ&çøÏ yÓ[¢Hê Äj·TqTï Á|ü»\T m|ü⁄Œ&ÉT eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘êeì n&ÉT>∑T‘·THêïs¡ì, ˙e⁄ eTTK´eT+Á‹ nsTT‘˚ yÓ’mdtÄsY Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\T düÁø£eT+>± neT\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ù|s=ÿ+≥THêïs¡Hêï s¡T. yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ô|’ ñqï n_Ûe÷q+‘√ ¬s’‘·T\ ø√dü+ sêJHêe÷\T #˚dæq yÓ’ÓmdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTà˝Ò´\qT ¬>*|æ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ sê»ø°j·÷\qT XÊdæ+ #˚ kÕúsTTøÏ yÓ’dt »>∑Hé #˚s¡T≈£î+{≤s¡Hêïs¡T. sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ≈£î mìïø£\T m|ü⁄Œ&=∫ÃHê yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dtbÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\Tbı+~ »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+ ø±j·TeTì U≤ÁB CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T.

yÓTÆ<äT≈£Ls¡TqT eTTì‡bÕ*{°>± #˚dü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, &çôd+ãs¡T 30(düTes¡íyês¡Ô): yÓTÆ<äT≈£Ls¡T eTTì‡bÕ*{°>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ÄyÓ÷ <ä+ bı+~q ‘·sê«‘·ø£$TwüqsY≈£î Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Çø£ yÓTÆ<äT ≈£L s¡T y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·Tr qT+&ç eTTì‡bÕ*{°>± e÷]+~. yÓTÆ<äT≈£Ls¡T Á>±eT|ü+#êj·Tr˝Àì 16 Á>±e÷\‘√bÕ≥T *+>±\~HÓï, XË{Ϻyê]|ü˝…¢ |ü+#êj·Tr\T, m\¢+|ü˝…¢ |ü+#êj·Tr˝Àì >√|æ ¬s&ç¶|ü˝…¢, HêqTu≤qT|ü˝…¢, cÕ|üPs¡T, ñ<äj·T–]ø±\˙\T eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝ÀøÏ sêqTHêïsTT. >∑‘·+˝À eTTì‡bÕ*{° n+X¯+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+#êj·Tr ÄyÓ÷<ä+ ø√]+~. ø±˙ kÕúìø£ dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T Bìì e´‹πsøÏ+#·&É+‘√ C≤|ü´+ »]–+~. Ç{°e\ kÕúìø£ dü+düú\ Á|ü‹ì <ÛäT\T Bìï e´‹πsøÏ+#·&É+‘√ C≤|ü´+ »]–+~. Ç{°e\ kÕúìø£ dü+düú\ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ |ü<äM ø±\+ eTT– j·T&É+‘√ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T u≤<Ûä´‘·\T rdüTø√e&É+‘√ eTs√kÕ] Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹ bÕ<äq\T |ü+bÕs¡T. B+‘√ m≥ºπø\≈£î eTTì‡bÕ*{°>± e÷s¡TŒ #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~.

f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ b˛düTº≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«q+ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):‘·T+>∑uÛÑÁ<ä ÁbÕC…≈£îº ôV’≤˝…e˝Ÿ ¬øHê˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ dü÷|ü]+f…+&ç>¥ Ç+»˙sY nq+‘··|ü⁄s¡+ |ü]~Û ˝Àì ø£&É|ü õ˝≤¢˝Àì f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ b˛düTº≈£î ns¡TΩ˝…’q mdt{Ï eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘·THêïeTì mdt.Ç. {Ï._.s¡$ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. ◊{Ï◊(Á&Ü|òü⁄º yÓTHé dæ$˝Ÿ) ˝Ò<ë &ç|ü¢e÷ dæ$˝Ÿ ˝Ò<ë yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡Ω‘·\T ø£*– ñ+&Ü\Hêïs¡T. ø£&É|ü õ˝≤¢ nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T »qe] 10e ‘˚B˝À>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. <äs¡U≤düTÔ\qT dü÷|ü]+f…+&ç+>¥ Ç+»˙sY Ç]π>wüHé dü]ÿ˝Ÿ ∫‘·÷Ôs¡T ø±sê´\j·T+ ∫s¡THêe÷≈£î |ü+bÕ\Hêïs¡T.

yÓ’HécÕ|ü⁄˝À u≤{Ï˝Ÿ |ü>∑\>={Ϻq e´øÏÔô|’ πødüT qyÓ÷<äT b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, &çôd+ãsY 30: b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ ˝Àì <ädüÔ–] yÓ’HécÕ|ü⁄˝À eT<ä´+ ùd$+∫ n|ü⁄Œ>± eT<ä´+ Çe«˝Ò<äì yÓ’HécÕ|ü⁄ j·÷»e÷q´+ô|’ <ë&çøÏ ~–q ø£\e≈£L] yÓ+ø£≥düTã“j·T´ ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ mdt◊ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

≥÷{ÖHé˝À @md”Œ nø£dæàø£ ‘·ìF

ù|<ä\≈£î düVü‰j·T+ #˚ùdÔ dü«s¡Z+ ÁbÕ|æÔdüTÔ+~ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):kÕúìø£ 24e &ç$»Hé ˝Àì >ödtq>∑sY˝À C….¬ø. (»q+ ø√dü+) j·T÷‘Y yÓ˝ÒŒ¤sY kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À nHê<Ûä\≈£î <äT|üŒ≥T¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T |æ.U≤<äsYu≤wü e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·*øÏ ‘êfi¯˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï ìs¡Tù|<ä\≈£î, nHê<Ûä\≈£î ‘·eT e+‘·T düVü‰j·T+ #˚j·T&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<ä Hêïs¡T. <Ûäqe+‘·T\T ‘·eT≈£î ‘√∫q $<ÛäeTT>± ìs¡Tù|<ä\≈£î, nHê<Ûä\≈£î ‘·eTe+‘·T düVü‰ j·T+ yês¡T #˚ùdÔ dü«s¡Z+ ÁbÕ|æÔdüTÔ+<äHêïs¡T. sêqTqï s√E\˝À ù|<ä\≈£î eT¬sH√ï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·T&É+˝À eTT+<äT+{≤eTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Á|üeTTKT\T kıôd’{° yê]øÏ yê] n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C….¬ø.(»q+ ø√dü+) j·T÷‘Y yÓ˝ÒŒ¤sY kıôd’{° ñbÕ<Ûä´≈£åî\T õ˝≤Hé, ø±s¡´<ä]Ù lqT, ø√XÊ~Ûø±] >ödt|”sY, Ç‘·s¡ düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7

q÷‘··q dü+e‘··‡s¡+˝À $ƒyêVü≤+ - dæ˙ q{Ï ùdïVü≤ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK dæ˙q{Ï ùdïVü≤ ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì nMTHé|”sY <äsêZ (ô|<ä›<äsêZ)qT <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. ‘··q ‘··*¢, k˛<ä]‘√bÕ≥T j·TTe ‘··$Tfi¯ q≥T&ÉT Á|üdüqï≈£îe÷s¡‘√ ø£*dæ e∫Ãq ÄyÓT eTT+<äT>± <äsêZ˝Àì |”s¡T˝≤¢ e÷*ø˘ eTC≤sYqT <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘··s¡+ Ä ÁbÕ+>∑D+˝Àì Ç‘··s¡ >∑Ts¡Te⁄\ eTC≤s¡¢qT ≈£L&Ü <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ùdïVü≤ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ <äsêZ >∑Ts¡Te⁄\ >=|üŒ‘·Hêìï ‘êqT #ê˝≤ s√E\T>± $+≥THêïqHêïs¡T. |ü\Te÷s¡T¢ Çø£ÿ&çøÏ sêƒyê\qT≈£îHêïqì, nsTT‘˚ n~ kÕ<Ûä´+ ø±˝Ò<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <äsêZ dü+<äs¡Ùq≈£î ‘·‘·q eTqdüT‡≈£î Á|üXÊ+‘·‘· #˚≈£L]+<äHêïs¡T. ø√]q ø√¬sÿ\T HÓs¡y˚s¡‘êj·Tì |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\Œ&É+‘√ ‘··q ø√]ø£\T HÓs¡y˚s¡&ÜìøÏ <äsêZ >∑Ts¡Te⁄\qT <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î e#êÃqì ‘Ó*bÕs¡T. q÷‘··q dü+e‘··‡s¡+˝À, q÷‘··q uÛ≤yê\‘√ >∑&ÉbÕ\qT≈£î+≥THêïq˙, n+<ä]ø° ø=‘··Ô X¯ó uÛ≤\T #˚≈£Lsê\ì ø√s¡T≈£îHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. ‘··q $yêVü≤+ e#˚à dü+e‘··‡s¡+˝À »s¡T>∑T‘··T+<äHêï s¡T. ùdïVü≤ ‘··*¢, k˛<ä]‘√bÕ≥T j·TTe ‘··$Tfi¯ q≥T&ÉT Á|üdüqï≈£îe÷sY ≈£L&Ü ÄyÓT‘√ bÕ≥T <äsêZ˝À ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘··s¡+ <äsêZ eTTC≤esY nMTsY ÄyÓT≈£î <äsêZ #·]Á‘··, >∑Ts¡Te⁄\ $•wüº‘·\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. ‘··sê«‘·· ÄyÓT n<˚ <äsêZ ÁbÕ+>∑D+˝À >∑\ ª<ëBe÷μ <äsêZqT ≈£L&Ü <ä]Ù+#·T≈£îì bòÕ‘˚Vü‰ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘··sê«‘· <äsêZ˝Àì Ä<Ûë´‹àø£ Á>∑+<∏ë\j·÷ìï ≈£L&Ü ÄyÓT dü+<ä]Ù+#ês¡T. Çø£ qT+∫ ‘··s¡T#·÷ <äsêZ dü+<äs¡Ùq≈£î sêyê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïqHêïs¡T. dæìe÷\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ ‘··q≈£î q≥Hê J$‘··+ m+‘√ dü+‘··è|æÔì∫Ã+<äHêïs¡T. n_Ûe÷qT\T ‘··q|ü≥¢ #·÷|ü⁄‘··Tqï Áù|e÷_Ûe÷Hê\≈£î ø£è‘··»„‘·\T ‘ÓÓ\T|ü⁄‘··THêïqHêïs¡T. ø√kÕÔ, sêj·T\d”eT, ‘ÓÓ\+>±D ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T ‘·qqT z ‘√ãT≥Tºe⁄>± Ä<ä]+#·&É+ eT]∫b˛˝ÒqHêïs¡T.n_Ûe÷qT\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î M\T ∫øÏÿq|ü⁄&É˝≤¢ dæìe÷˝À¢ q{Ïdü÷ÔH˚ ñ+{≤qHêïs¡T.

n»sêeTs¡+ |òüT+≥kÕ\ dü«s¡+ ø£&É|ü, &çôd+ãs¡T 30 (düTes¡íyês¡Ô): |òüT+≥kÕ\ dü«s¡+ n»sêeTs¡eTì ÁãVü≤à≈£îe÷] dü+düú Á|ü‹ì~Û ;πø Á|üB|ü ù|s=ÿHêïs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+ ø=+&Üj·T|ü˝…¢ Á|üuÛÑT‘··« u≤\dü+<äq+˝À |òüT+≥kÕ\ >±q düT<Ûä dü+düú e´ekÕú|ü≈£î\T ã˝≤¢ Hê>∑uÛÑ÷wüD+ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüT+≥kÕ\ 90e »j·T+‹ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÁãVü≤à≈£îe÷] Á|üB|ü |òüT+≥kÕ\ ∫Á‘··|ü≥+ e<ä› CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ |üP\e÷\ y˚˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘··÷ ‘Ó\T>∑T˝À Ä<Ûë´‹àø£ ^‘ê\Hêï, uÛÑ>∑ eBZ‘· nHêï yÓÓ+≥H˚ |òüT+≥kÕ\ e÷Á‘·y˚T >∑Ts¡TÔø=kÕÔs¡Hêïs¡T. Ä<Ûë´‹àø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, |ü+&ÉT >∑\˝À H˚{Ïø° Äj·Tq bÕ≥\T $ì|ædüTÔHêïs¡ì ‘ÓÓ*bÕs¡T. Äj·Tq bÕ≥\T m+‘√eT+~˝À uÛÑøÏÔ uÛ≤eqqT ô|+#êj·THêïs¡T. ìsê«Vü≤≈£î\T ã˝≤¢ Hê>∑uÛÑ÷wüD+ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ |òüT+≥kÕ\ ‘Ó\T>∑T #·\q∫Á‘··d”eT >∑]«+#·<ä>∑ì >±j·T≈£î\ì Á|üX¯+dæ+#ês¡T. eTq dü+^‘·· Á|ü‹wü˜qT ÇqTeT&ç+ |üCÒXÊs¡Hêïs¡T. u≤\˝À¢ uÛÑøÏÔuÛ≤yêìï ô|+#˚+<äT≈£î Äj·Tq ^‘ê\T ñ|üjÓ÷>∑|ü&É>∑\eì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY m.#·+Á<äÁ|ükÕ<é, u≤\dü<äq+ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ns¡TD≈£îe÷] Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± u≤\dü<äq+ u≤\\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q <˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\ b˛{°˝À uÒ_ s√C≤, s¡e÷<˚$\T Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘··èrj·T ãVüQeT‘··T\T, πsDTø£, düT>∑TD, #·+Á~ø£\T Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQeT‘··T\qT kÕ~Û+#ês¡T. n‹<∏äT\T yê]øÏ ãVüQeT‘··T\qT n+<äCÒXÊs¡T. dü<äq+˝Àì u≤\\+<ä]ø° $TsƒêsTT\T, _ôdÿ≥T¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

q≥T¢ ÄyÓT düìïVæ≤‘·T˝Ò #ÓãT‘·THêïs¡T. ndü\T ÄyÓT J$+∫ñqï≥T¢ ÄyÓT ù|s¡T‘√ |ü{≤º Çe«e#·Ãì @es¡T dæbòÕsY‡ #˚XÊs√ n~Ûø±s¡T\πø ‘Ó*j·÷*. @˝≤+{Ï $#ês¡D ˝Òø£+&ÜH˚ @ø£|üø£å+>± #·ìb˛sTTq yê] ù|s¡T‘√ |ü{≤º Ç#êÃsê nH˚ $wüj·T+ ‘Ó*j·Te\dæ ñ+~. Ç˝≤+{Ï$ Ç+ø± ø=ìï ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. n˝≤π> kÕΔìø£ XÊÁd”Ôq>∑sY ˝À eTT+|ü⁄u≤~Û‘·T\Tqï≥T¢ ˇø£ eTVæ≤fi¯ ù|s¡T‘√ Ç+{Ï |ü{≤º eT+ps¡T #˚XÊs¡T. |ü{≤º b˛+~q eTVæ≤ fi¯ >∑‘· Äs¡T, @&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± ˝Ò<äì kÕΔì≈£î˝Ò #Ó|üŒ&É+ $X‚wü+. ‘·|ü⁄Œ&ÉT ∫s¡THêe÷\T ‘·j·÷s¡T#˚dæ _Hê$T\≈£î |ü{≤º\T Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. #·ìb˛sTTq ø=+&ÉeTà ù|s¡T‘√ Ç+{Ï|ü{≤º Ç∫Ãq $wü j·÷ìï kÕΔìø£ ‘·Vü≤o˝≤ΔsY düTã“sêj·TT&ÉTqT Á|ü•ï+#·>± ]ø±s¡T¶\T |ü]o*+∫ $esê\T #ÓãT‘êqì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± ˝Àø±j·TTø±Ô Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î á Çfi¯¢ |ü{≤º\ ô|’ $#ês¡D »]|æq Äضz ‘·q ìy˚~Ûø£qT »qe] 6 e ‘˚~ ˝Àø±j·TTø±Ô ≈£î düeT]Œ+#·qTHêïs¡T. Çfi¯¢ |ü{≤º\ e´eVü≤s¡+ eTT&ÉT|ü⁄\T _Hê$T\ e´eVü≤s¡+ ô|’ #·s¡´\T #˚|ü&ç‘˚ eTTqT|ü{Ï ‘·Vü≤ o˝≤ΔsY $Hêj·Tø£+ ‘√ Ç+<äT≈£î düVü≤ø£]+∫q yê] ô|’ y˚≥T‘·|üŒ<äì ‘Ó* dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø |ü\TÁ|üC≤dü+|òü÷\T $Hêj·Tø£+ ô|’ #·s¡´\T rdüTø√ƒyê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT.

$õ˝…Hé‡ n+&é e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´ì>± y˚DT>√bÕ˝Ÿ Hêj·Tø˘ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK õ˝≤¢ kÕúsTT $õ˝…Hé‡ n+&é e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´ì>± –]»q ùdƒyêdü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T yÓ’Ój·TdtÄsY ø±+Á¬>dt H˚‘· _. y˚DT>√bÕ˝Ÿ Hêj·Tø˘ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.nì˝Ÿ≈£îe÷sY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. yÓÓ{Ϻ#êøÏ] #˚düTÔqï ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+∫, yê]øÏ Ä |üì qT+∫ $eTTøÏÔ ø£*Œ+∫ |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#·&ÜìøÏ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY #ÛÓ’s¡àHé>± ñqï á ø£$T{° ø£èwæ #˚düTÔ+~. á dü+<äs¡“+>± y˚DT>√bÕ˝ŸHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $$<Ûä dü+düú˝À¢, <äTø±D≤˝À¢ dü+e‘··‡sê\ ‘··s¡ã&ç yÓÓ{Ϻ#êøÏ] #˚düTÔqï yê]ì >∑T]Ô+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ‘··q≈£î n|üŒ–+∫q |üìì X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± y˚˚DT>√bÕ˝Ÿ Hêj·Tø˘ ìj·÷eTø£+ |ü≥¢ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T õmdtmHé eT÷]Ô, |ü⁄* düT˙˝Ÿ, ÄsY$.s¡eTD, áX¯«sYu≤ãT Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

$yê<ë\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘··Tqï kÕº+|t yÓÓ+&ÉsY ã<˚«\T, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): ã<˚«\T düuŸ]õcÕºsY |ü]~Û˝Àì ˇø£ kÕº+|t yÓ+&ÉsY $ƒyê<ë\≈£î ø±s¡DeTj·÷´s¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ç‘·ì ø±s¡D+>± |ü\T $yê<ë\T HÓ\ø√ì |òüTs¡¸D\≈£î <ë]rdüTÔHêïsTT. á |òüTs¡¸D\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï dü<äs¡T kÕº+|t |Ó+&ÉsY qT Ç{Ïe\ ns¡“Hé b˛©düT\T |æ*|æ+∫ rÁekÕΔsTT˝À eT+<ä*+#·&Ƀ y˚T >±ø£ ‘·|ü⁄Œ #˚dæq≥T¢ ˇø£ ˝ÒK ≈£L&Ü sêsTT+#·T≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Çø£ ô|’ b˛s¡bÕ≥T¢ #˚j·Tì b˛©düT\≈£î sêsTT+∫q dü<äs¡T kÕº+|t yÓ+&ÉsY bÕ‘· |ü<䛑·T˝Ò ne\+_Ûdü÷Ô $ƒyê<ë\≈£î eT]+‘· ø±s¡DeTe⁄‘·THêïs¡T. ã<˚«\T düuŸ ]õcÕºsY ø±sê´\j·T+ |ü]~Û˝À q\T>∑Ts¡T n~Ûø±]ø£ kÕº+|tyÓ+&És¡T¢Hêïs¡T. M]˝À ˇø£s¡T á |òüTqø±s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ Hê{Ï kÕº+|t \qT ‘·q <ä>∑Zs¡ ñ+#·Tø=ì nedüs¡eTsTTq yê]øÏ n~Ûø£<Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTdü÷Ô y˚˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\T Á|ü‹s√E nÁø£eT+>± dü+bÕ ~düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n‘·ì nÁø£eTdü+bÕ<äq e÷≥ @yÓ÷>±ì düΔ\$yê<ë\≈£î ø±s¡D+ ne⁄‘·T HêïsTT. dü<äs¡T kÕº+|tyÓ+&ÉsY ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\≈£î ô|’ã&ç kÕ›ìø£+>± kÕº+|tyÓ+&ÉsY >± ø=qkÕ >∑T‘·THêï&ÉT. ‘·q≈£îqï e÷≥ø±]‘·q+ ‘√ n~Ûø±s¡T\qT eT∫Ãø£ #˚düTø=ì á e´eVü≤s¡+ q&ç|æ düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{ÏøÏ n‘·ì e<ä› dü+e‘··‡sê\ ÁøÏ‘·+ Hê{Ï kÕº+|t ù||üs¡T¢ ñqï≥T¢ $X¯«dü ˙j·T düe÷#ês¡+. ˇø£s¡T Ç{Ïe\ ˇø£ düΔ˝≤ìï ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î kÕº+|tù||üsY ô|’ ÄÁ–yÓT+{Ÿ #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T. Ä düΔ\+ ˝À $yê<ä+ HÓ\ø√q&É+ ‘√ $ƒyêëìøÏ ø±s¡DeTsTTq e´øÏÔ dü<äs¡T kÕº+|tyÓ+&ÉsYqT ÄÁX¯sTT+#ê&ÉT. ‘·q≈£îqï bÕ&ÉTãT~›‘√ bÕ‘· ‘˚~\‘√ n+‘·≈£îeTT+<˚ y˚s√ø£s¡T ø=qT>√\T #˚dæq≥T¢ bÕ‘· nÁ–yÓT+≥T¢ ‘·j·÷s¡T#˚sTT+#ê&ÉT. á e´eVü≤s¡+ ø±kÕÔ eTT~] b˛©düT\ es¡≈£î yÓ[¢+~. b˛©düT\T dü<äs¡T kÕº+|tyÓ+&ÉsY qT ùdºwüHé ≈£î |æ*|æ+∫ $#ê]+#ês¡T. ‘êqT bÕ‘· kÕº+|tù||üsY $Áø£sTT+∫ ÄÁ– yÓT+{Ÿ #˚dæq≥T¢ n+^ø£]+#·&É y˚T >±ø£ Çø£ ô|’ n˝≤#˚j·Tqì ˇø£ |üÁ‘·+ sêsTT+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTTq|üŒ{ÏøÏ ‘·q bÕ‘· |ü<䛑·T\T e÷Á‘·+ Ä yÓÓ+&ÉsY e÷qTø√e&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*dæ+~. n+‘˚>±ø£ kÕº+|t ù||üs¡¢ ô|’ ‘êqT e÷Á‘·y˚T sêj·Te\dæ ñ+&É>± Ç+<äT≈£î ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT ≈£L&Ü $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘·q leT‹ <ë«sê ≈£L&Ü nÁ–yÓT+≥T¢ sêsTTdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á $wüj·T+ ≈£L&Ü b˛©düT\ ≈£î ≈£L&Ü ‘ÓÓ*dæq≥T¢ düe÷#ês¡+ á e´eVü≤s¡+ >∑T]+∫ düuŸ]õcÕºsY n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó\Tk˛ ˝Ò<√ ‘Ó*dæq ‘Ó*j·Tq≥T¢ q{ÏdüTÔHêïsê nH˚~ Ç|ü⁄Œ&ÉT X‚wü Á|üX¯ï...

]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ>± e÷s¡T‘·Tqï e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\T nÁ|üPe˝Ÿ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ bòÕ¢≥¢ bÕ´bÕs¡+ •ekÕsTT ø£HéÁdüºø£åHé yê´bÕs¡T\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\+ |ü≥ºD düMT|ü+˝Àì á<äTfi¯¢ |ü˝Ò¢ Á>±eT+ e<ä› Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç nÁ|üPe˝Ÿ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\T ø=qT>√\T #˚düTø=ì •ekÕsTT ø£HéÁdüºø£åHé j·÷»e÷q´+ yês¡T bòÕ¢≥¢ y˚dæ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ>± e÷s¡TdüTÔHêïs¡T. yê{Ï >∑T]+∫ dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·T≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\+ ‘·eTàqï|ü˝…¢ |ü+#êj·Tr, á<äTfi¯¢ |ü˝…¢ ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î <ä>∑Zs¡˝À <ë<ë|ü⁄ 20mø£sê\T e÷>±ì $\TyÓ’q uÛÑ÷eTT\qT •ekÕsTT ø£HéÁdüºø£åHé yês¡T ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\‘√ ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. á uÛÑ÷eTT\qT ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ >± e÷]à bòÕ¢≥T¢>± e÷]à ôd+≥T 90 qT+&ç \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î ô|’>± neTàø±\T #˚düTÔHêïs¡T. ø±˙ á uÛÑ÷eTT\qT bòÕ¢≥¢ yê´bÕs¡+ #˚j·÷\+fÒ dü+ã+~+∫q |ü+#êj·Tr <ë«sê nqTeT‹ #˚j·÷*‡ ñ+~. n<˚ $<Ûä+>± uÛÑ÷$T>∑\ e´≈£îÔ\T e´ekÕj·T uÛÑ÷$Tì ø£Hées¡¸Hé>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\qT ø√]q yê]øÏ, nqTeT‹ Çe«e\dæ ñ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· nø£ÿ&É bòÕ¢≥T¢ y˚dæ Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ Á|üø± s¡+ s√&ÉT¢, s√&É¢≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ #Ó≥T¢, uÀs¡T¢, yê≥sY {≤´+≈£î, Á&Ó’H˚J, bÕ]ÿ+>¥ ‘·~‘·s¡ ø£˙dü edü‘·T\T @sêŒ≥T #˚j·Te\dæ ñ+~. n<˚ $<Ûä+>± nÁ|üPe˝Ÿ‘√ bÕ≥T ùd˝Ÿ‡ ø£eT]¸j·T˝Ÿ eè‹Ô |üqTï ‘·~‘·s¡ |üqTï\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ #˚j·Te\dæ ñ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ |üÁ‘ê\T C≤Ø #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT n+<äT˝À ø£HéÁdüºø£åHé |üqT\T #˚j·Te\dæ ñ+~. n+‘· es¡≈£î m≥Te+{Ï eTs¡eTà‘·TÔ |üqT\T #˚j·T≈£L&É<äT. eTTK´+>± bòÕ¢≥T¢ ≈£L&Ü neTà≈£L&Ü<äT. ø±˙ j·÷Ce÷q´+ yês¡T ôd+≥T düú\+ 90 qT+&ç \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î bòÕ¢≥TqT ã{Ϻ $\T e\qT neTTà≈£î+≥THêïs¡T. á bòÕ¢≥¢ ø=qï yês¡T ≈£L&Ü m≈£îÿe ˝≤uÛ≤\ ø√dü+ Ç<ä›s¡T ˝Òø£ eTT>∑TZs¡T #˚‘·T˝À¢øÏ e÷s¡TŒ\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. m+<äTø£+fÒ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ |ü≥ºD+ <ä>∑Zs¡ ñ+ &É≥+‘√, –<ä›\÷s¡T, ø=eTàs√\T Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë] ø±e&É+‘√ á düú˝≤\≈£î m+‘· –sêøÏ |ü\T ≈£î‘·THêïsTT. ˇø£ÿ |üø£ÿ |ü+≥\T˝Òø£ m+&ÉT ‘·Tqï uÛÑ÷eTT\T, eTs√|üø£ÿ uÛÑ÷eTT\THêï kÕ>∑T˙s¡T ˝Òø£ ¬s’‘·T\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+fÒ, eTs√ |üø£ÿ |ü⁄wüÿ\+>± ˙s¡T n+~düTÔqï b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ ô|<ä›#Ós¡Te⁄ øÏ+<ä ñqï á e÷>±ì uÛÑ÷eTT\qT ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ>± e÷s¡TdüTÔHêïs¡T. ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· øÏ+<ä #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q n~Ûø±s¡T˝Ò nqTeT‹e«&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. e´e kÕj·T uÛÑ÷eTT\˙ï ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ>± e÷s¡Tdü÷Ô Á|ü»\ <ë«πs ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ bòÕ¢≥¢qT CÀs¡T >± $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Á|ü‹kÕØ |ü+≥\T n+~+#˚ $\TyÓ’q uÛÑ÷eTT\T, ø=+<äs¡T ¬s’‘·T\T uÛÑ÷eTT˝Ò¢ø£ n˝≤¢&ÉT‘·T+fÒ, ÁãVü≤à+kÕ>∑sY qT+&ç b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ ô|<ä› #Ós¡Te⁄≈£î |ü⁄wüÿ\+>± ˙s¡T n+~düTÔHêï. düø±\+˝À |ü+≥\ uÛÑ÷eTT\qT ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ>± e÷s¡T düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ dü+ ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ H√s¡T yÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äT. @ø£+>± neTàø±\≈£î nqTeT‹düTÔHêïs¡T. Ç<˚ ø±ø£ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ |ü≥ºD+ #·T≥÷º e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\˙ï ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ>±qT eTs¡T düTÔHêïs¡T. ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ yÓ’K]e\¢ yê´bÕs¡düTÔ\T CÀs¡T>± kÕ–düTÔHêïs¡T. @~ @yÓTÆHê n~Ûø±s¡T\T <äèwæº kÕ]ùdÔ ‘·|üŒ ˝Òø£b˛‘˚ á yê´bÕs¡düTÔ\T #˚ùd bòÕ¢≥¢ yê´bÕs¡+ Äπ> |ü]dæú\T ˝Òeì ‘Ó\TdüTÔ+~.


8

õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± ã+&ç Á|üuÛ≤ø£sY ìj·÷eTø£+ ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ môd’‡>± eT+EHê<∏ä¬s&ç¶ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± ã+&ç Á|üuÛ≤ ø£sYqT mqTï≈£îqï dü+<äs¡“¤eTT>± kÕúìø£ ◊{Ï◊ dü]ÿ˝Ÿ˝À Äj·Tq eØZj·TT\T, n_Ûe÷qT \T, ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ≥bÕdüT\T ù|*Ã, d”«≥T¢ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±+Á¬>dt j·T÷‘Y H˚‘·\T eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã+&ç Á|üuÛ≤ø£sYqT õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ ì~Û>± ìj·T$T+#·&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. n˝≤π> |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T u§‘·‡ dü‘·´ Hêsêj·TD ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\+<ä]ø° ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ã+&ç Á|üuÛ≤ø£sY≈£î uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT¬sH√ï Ç≥Te+{Ï |ü<äe⁄\qT n~Ûs√Væ≤+#ê\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\T •e, |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, qs¡dæ+Vü≤, eT÷]Ô, s¡y˚Twt, u≤wü, ø£Ø+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

X¯ìyês¡+, 31 &çôd+ãsY 2011

ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, &çôd+ãs¡T 30(düTes¡íyês¡Ô): ø££eT˝≤|ü⁄s¡+ mdt◊>± eT+EHê<∏ä¬s&ç¶ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ábı<äT› ≥÷s¡T ≥T{ÖHé˝À |”mdt◊>± ñqï áj·TqqT ø£eT˝≤ |ü⁄s¡+ mdt◊>± ìj·T$T+#ês¡T. mdt◊>± |üì#˚düTÔqï u§»®|üŒ MÄsY≈£î ã~© ø±>±, Äj·Tq kÕúq+˝À eT+E Hê<∏ä¬s&ç¶ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ Á|ü‘˚´ ø£ <äèwæº kÕ]kÕÔeTHêïs¡T.eT+&É\ |ü]~Û˝À m≥T e+{Ï nƒyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düT≈£îHêï {À˝ŸÁ|ò” HÓ+ãsY 100≈£î>±˙, 94407 96920 HÓ+ãs¡T>±˙ düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

d”m+ düVü‰j·T ì~Û |ü+|æD° Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), &çôd+ãsY15 (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\+˝Àì ˇ>∑T˝≤|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓT&ÉT<äT\ sê»j·T´ nHês√>∑´+‘√ eTè‹ #Ó+<ä>± Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î d”m+ düVü‰j·T ì~Û qT+&ç Ç<ä›s¡T ≈£î‘·÷fi¯fl≈£î, ˇø£ ≈£îe÷s¡TìøÏ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷. 25000\ #=|üq eTT>∑TZ]øÏ ø£*|æ s¡÷. 75y˚\T eT+ps¡T ø±>± >∑Ts¡Tyês¡+ e÷qø=+&É÷sY my˚Tà˝Ò´ Ĭs|ü*¢ yÓ÷Vü≤Hé ‘·q ìyêdü+˝À eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ düe÷ø£å+˝À eTè‘·Tì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î #Ó≈£îÿ\qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç\¢+‘· ≈£î+≥ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT πøX¯e¬s&ç¶, dü‘·´+, uÛ≤düÿsY, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº kÕΔsTT˝À Á|ü‹uÛÑ ø£qãs¡∫q ìeTà k»q´ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]kÕÔ+ $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· •Ksê\qT n~Ûs√Væ≤+#ê* »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), &çôdsãsY 30(düTes¡íyês¡Ô):»$Tà≈£îs≥ |ü≥ºDs˝Àì ø±ø£rj·T eTVæ≤fi≤ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À dæÇdæ ~«rj·T düse‘·‡s¡s $<ä´quÛÑ´dædüTÔqï ìeTà k»q´ nH˚ $<ë´]úì á HÓ\ 13, 14, 15 ‘˚B\˝À ø£&É|ü˝À »]–q sêÁwüºkÕúsTT b˛{°\˝À Áu…sCŸyÓ÷&É˝Ÿ kÕ~Ûs∫q≥T¢ ø£fi≤XÊ\ ø£s¡kÕŒs&Ós{Ÿ Ä$πsïì düT<Ûëø£sYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT˝À »]–q b˛{°\˝À ãs>±s¡T |ü‘êø±ìï kÕ~Ûs∫, sêÁwüºkÕúsTT˝À Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ã, »$Tà≈£îs≥≈£î ù|s¡T ‘Ó∫Ãq $<ë´]ú ìì á düs<äs¡“¤s>± n_Ûqs~s#ês¡T. nqs‘·s¡s ø£s¡kÕŒs&Ós{Ÿ düT<Ûëø£sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´ ˝ÀH˚ ø±≈£îs&Ü Áø°&É\˝À $<ë´s¡Tú\T sêDÏs#˚s<äT≈£î ‘·eT $<ë´ düsdüú\˝À •ø£åD Çe«&És »s¡T>∑T ‘·Ts<äHêïs¡T. Áø°&É\ |ü≥¢ $<ë´s¡Tú\qT Áb˛‘·‡Væ≤s#·&És »s¡T>∑T‘·Ts<äHêïs¡T. sêÁwüºkÕúsTT˝À ø£fi≤XÊ \≈£î ù|s¡T ‘Ó∫Ãq $<ë´]úìì k»q´qT ø£s¡kÕŒs&Ós{Ÿ‘√ bÕ≥T ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ lìyêdt, n<Ûë´|üø£ ãès<äs, ‘√{Ï $<ë´s¡Tú\T n_Ûqs~s#ês¡T.

ÄHé˝…’Hé ]»πs«wüHé øös≥sYqT ÁbÕs¡s_Ûs∫q &çms »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), &çôdsãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): »$Tà≈£îs≥ ãkÕºs&é˝À X¯óÁø£yês¡s VüQpsêu≤<é &çb˛ y˚TH˚»sY ;Ûs¬s&ç¶ ÄHé˝…’Hé ]»πs«wüHé øös≥sYqT ÁbÕs¡s_Ûs#ês¡T. á düs<äs¡“¤s>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üj·÷D°≈£î\ kÂø£sê´s¡ús ÄHé˝…’Hé ]»πs«wüHé øös≥sY @sêŒ≥T #˚j·T&És »]–s<äì, Á|üj·÷D°≈£î\T á kÂø£sê´ìï $ìjÓ÷–s#·Tø√yê\ì dü÷∫s#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À m.môd’‡ dü‘·´Hêsêj·TD\‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q>∑s¡ |üs#êsTTr ø£$TwüqsY>± \øå±à¬s&ç¶ »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), &çôdsãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): »$Tà≈£îs≥ q>∑s¡ |üs#êsTTr ø£MTwüqsY>± \øå±à¬s&ç¶ì ìj·T$Tdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«s ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæs~. eTs∫sê´\ |ü⁄s¡bÕ\ø£ düs|òüT y˚TH˚ »sY>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï \øå±à¬s&ç¶ì |ü<√qï‹ô|’ »$Tà≈£îs≥ q>∑s¡ |üs#êsTTr ø£MTwüqsY >± ìj·T$Ts#·&És‘√ k˛eTyês¡s |ü<äM uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü≥ºqTHêïs¡T.

eT<ä÷ïsY,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì nìï Å>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ô|’ Å|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]kÕÔeTì m+|æ&çz q≥sêCŸ nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì dæsY|üPsY, ∫qï {≤øÏ¢, ô|<ä› {≤øÏ¢ Å>±e÷\qT X¯óÅø£yês¡+ Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± 16 Å>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ bÕ]X¯ó<ä›´+ô|’ Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. y˚dü$ ø±˝≤ìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ô|’ |ü]o*+∫ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> ô|<ä› {≤øÏ¢˝À Å>±eT |ü+#êj·T‹ q÷‘·q uÛÑeq+ ø√dü+ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î Å|ü‹bÕ<äq\T |ü+|ækÕÔeTHêïs¡T. Å>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<ä›´ |üqT\T, ‘ê>∑T˙{Ï ø√¢]H˚wüHé, Ç+{Ï |üqTï\T |üqT\T #˚j·÷\ì $ÄsYz\≈£î Ä<˚•+#ês¡T.

nuÛÑj·TVü≤düÔ+ |æ+#·qT¢ eT+ps¡T eT<ä÷ïsY,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝À s¡#·Ãã+&É˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï \_›<ës¡T\T 383 eT+~øÏ ô|q¸qT¢ eT+p¬s’q≥T¢ m+|æ&çz q≥sêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± X¯óÅø£yês¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $‘·+‘·T, eè<ë›|ü´ ô|q¸qT¢ 177, nuÛÑj·TVü≤düÔ+ 190, $ø£˝≤+>∑ 16 eT+p¬s’q≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. ‘·«s¡˝À eT]ìï ô|q¸qT¢ eT+ps¡T ø±qTHêïj·Tì Å|üuÛÑT‘·«+ ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]øÏ ô|q¸qT¢ eT+ps¡T #˚düTÔ+<äì \_›<ës¡T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T.

düø±\+˝À #Ó*¢ùdÔ e&û¶ ˝Ò≈£î+&Ü s¡TD≤\T ;s¡÷ÿsY,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑\ Å>±e÷\ \_›<ës¡T\T ‘êeTT rdüT≈£îqï s¡TD≤\qT düø±\+˝À #Ó*¢ùdÔ e&ç¶ ˝Ò≈£î+&Ü s¡TD≤\qT n+<äCÒkÕÔeTì düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ y˚TH˚»sY >√$+<é sêyé ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì u…’sê|üPsY, ;s¡÷ÿsY, <ëeTs¡+#·, $Tsê®|üPsY Å>±e÷\ |ü]~Û˝À >∑\ \_›<ës¡T\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì, ‘·eT≈£îqï düVü≤ø±s¡ dü+|òüT s¡TD≤\qT düø±\+˝À #Ó*¢+∫ á dü<äeø±XÊìï bı+<ë\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê* Äyêdü, bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè~Δô|’ f…© ø±ìŒ¤¬sHé‡ u≤qT‡yê&É, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À Äyêdü n_Ûeè~›, bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè~›ô|’ eT+&É\+˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î f…* ø±qŒ¤¬sqT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ¬s’{Ÿ ≥T m&ÉT´πøwüHé j·÷≈£îº, $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ 2009ô|’ ne>±Vü≤q, $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º Å|üø±s¡+ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq, |æ\¢\ nuÛ≤´dü Hê_Ûeè~›, Äyêdü ÅbÕ+‘· n_Ûeè~›, bÕsƒ¡XÊ\ n_Ûeè~› Å|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#·T≥ ‘·~‘·s¡ n+XÊ \ô|’ sêJyé $<ë´ $TwüHé sêÅwüº ÅbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T #·+Å<äe<ÛäHé, #·+<äq ø±+‘Y, $»j·T \øÏåà\T 2012.13 dü+e‘·‡sê\≈£î >±qT $<ë´ Å|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#ê\ì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»Hêìï |ü]o*+∫q ‘·Vü≤o˝≤›sY ‘ê&Ü«sTT, &çôd+ãsY30 (düTes¡íyês¡Ô):ø±e÷¬s&ç¶ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø±sê´\j·T+˝À |üì #˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô m◊{Ïj·TTdæ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±s¡´ <ä]ÙøÏ $ì‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q ø£˙dü y˚‘·Hê\T ø±]à≈£î\≈£î #Ó*¢+#ê* m◊{Ïj·TTdæ sêÁwüº øöì‡\T düuÛÑT´\T $m˝Ÿ qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\≈£î ÁX¯eT≈£î ‘·–q y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.ø±]à≈£î\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T Çyê«\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ôd\e⁄ ~Hê\qT ø±]à≈£î\≈£î e]Ô+|üCÒj·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.|ü\T &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘êìï e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï ø±s¡´<ä]Ù sêCÒX¯«sYsêe⁄≈£î n+<äCÒXÊs¡T.áø±s¡´Áø£eT+˝À m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T u≤˝Ÿ sêE, sê»X‚KsY, m◊mdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ÛäX¯s¡‘Y, uÛ≤qTÁ|ükÕ<é, ø±]à≈£î\TXÊ´+, dü÷s¡´Á|üø±XŸ, Á|üø±wtu≤ãT, dü‘·ÔeTà, Á|üuÛÑT, kÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À eè<äT›ì eTè‹ ‘ê&Ü«sTT, &çôd+ãsY30 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À X¯óÁø£yês¡+ nqTe÷qdüŒ<ädæú‹˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eè<äT›&ÉT eTè‹#Ó+<ë&ÉT. ¬s’˝Ò«ùdºwüHé ÁbÕ+‘·+˝Àì >∑÷&ÉT‡ø±sê´\j·T+ |üø£ÿH˚ ìsêàD+˝À uÛÑeq+˝À >∑‘· Hê\T>∑Ts√E\ ÁøÏ‘·+ eTè‹ #Ó+~ ñ+{≤&Éì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTè‹ #Ó+~q eè<äT›&ÉT <ë<ë|ü⁄ 60qT+&ç65 dü+e‘·‡sê\ ô|’ ã&ç ej·TdüT‡ ñ+≥T+~.¬s’˝Ò«ùdºwüHé ÁbÕ+‘·+˝À j·÷#·≈£îì>± _Ûøå±≥q #˚düTÔ+&˚yê&Éì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.#·* rÁe‘· m≈£îÿe>± ñ+&ç ‘·≥Tºø√˝Òø£H˚ eTè‹ #Ó+<ë&Éì b˛©düT uÛ≤$düTÔHêïs¡T.eè<äT›ì eTè‹ô|’ kÕúì≈£î\T nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚j·T&É+‘√ b˛©düT\T &Ü>¥kÕÿ«&éqT s¡|æŒ+∫ ‘·ìF\T #˚|ü{≤ºs¡T.&Ü>¥kÕÿ«&é ¬s’˝Ò«ùdºwüHé ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ‹]–+~.dü+|òüT≥q düú˝≤ìï ø±e÷¬s&ç¶ môd’‡ lHê<∏é¬s&ç¶,ÁbıuÒwüq] môd’‡ >∑Ts¡TkÕ«$T |ü]o*+#ês¡T.áy˚Ts¡≈£î nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹#Ó+<ë&Éì b˛©düT\T πødüTqyÓ÷<äT #˚düTø√ì X¯yêìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ ø±e÷¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√ì <Ûäsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ môd’‡ lHê<∏é ‘Ó*bÕs¡T.

ø£dü÷Ô]uÛ≤ $<ë´s¡Tú\ sê´© ìC≤+kÕ>∑sY,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì ø£dü÷Ôsê“ bÕsƒ¡ XÊ\ qT+&ç bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´] qT\T ìC≤+ kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì M<ÛäT\ >∑T+&Ü sê´© ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ã&ç á&ÉT |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚sêÃ\ì #·<äTe⁄‘√H˚ Å|ü>∑‘·ì, #·<äTe⁄ ˇø£ Äj·TT<äeTì ìHê~dü÷Ô sê´© ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. Ç+<äT˝À bÕsƒ¡XÊ\ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´ j·TT\T $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. u≤\\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+ #·Tø√ì á sê´* ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT<ä÷ïsY˝À....eT+&É\+˝Àì ∫qï |æ\¢\qT, u≤*ø£\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ê\+≥÷ X¯óÅø£yês¡+ ø£dü÷Ôsê“ $<ë´]úqT\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì Å|ü<Ûëq M<ÛäT\ >∑T+&Ü eTVü‰‘êà>±+BÛ ø£dü÷sê“ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úqT\T sê´© ìs¡«Væ≤+∫ Ä&É |æ\¢\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü $<ë´ãT<äT›\T H˚]Œ+#ê\+≥÷ yês¡T ìHê~+ #ês¡T. H˚{Ï Ä<ÛäTìø£ j·TT>∑+˝À Å|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·<äTe⁄ø√yê\ì m+Çz \ø£åàj·T´ nHêïs¡T. Å|üuÛÑT‘·«+ nø£åsêdü´‘· XÊ‘êìï ô|+#˚+<äT≈£î $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ bÕsƒ¡XÊ\\T ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì nHêïs¡T. |æ≥¢+˝À...|æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì ø£dü÷Ôsê“ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T X¯óÅø£yês¡+ Hê&ÉT sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝À >∑\ bÕsƒ¡XÊ\ e÷ìy˚dæq mdæ‡, mdæº <ë]Å<ä´ πsK≈£î ~>∑Teq ñqï $<ë´s¡Tú\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ê\ì sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. u≤\T\T |üqT\T #˚j·T≈£î+&Ü $<ä´quÛÑ´dæ+#ê\ì, $<ä´quÛÑ´dæ+#·&É+ e\¢ yê] uÛÑ$wü´‘Y r]Ã~<äT›≈£î+{≤s¡ì ø£dü÷Ôsê“ bÕsƒ¡XÊ\ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T $sƒ¡˝Ÿ nHêïs¡T. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î á sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\ sê´© ;s¡÷ÿsY˝À...;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì ø£dü÷Ôsê“ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T X¯óÅø£yês¡+ ñ<äj·T+ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ã&çá&ÉT |æ\¢\T ã&ç˝ÀH˚ ñ+&Ü\ì ìHê<ë\T #˚dü÷Ô, ã&çãj·T≥ |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ê\+≥÷ yês¡T eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì Å|ü<Ûëq M<ÛäT\ >∑T+&Ü sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´*˝À bÕsƒ¡XÊ\ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ø=+&Ü øÏwüHé, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ≥¢+,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):|æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì ;dæ u≤*ø£\ edü‹ >∑èVü≤+˝À X¯óÅø£yês¡+ Hê&ÉT |æ≥¢+ ‘·Vü≤o˝≤›sY >√es¡úHé ‘·ìF #˚XÊs¡T. edü‹ >∑èVü≤+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î dü]|ü&É uÛÀ»q+ n+<ä&É+ ˝Ò<äqï düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ‘·ìF ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.u≤*ø£\ edü‹ >∑èVü≤+˝À yê¬s¶Hé‘√ bÕ≥T e+≥ eTìwæ ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+‘√ Äj·Tq ÄÅ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î m˝≤+{Ï düeTdü´\THêï, me]øÏ uÛÑj·T|ü&É≈£î+&Ü ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq yê]øÏ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À Äj·Tq‘√ bÕ≥T |æÄsYz X¯+ø£sY, dæã“+~ eTJ<é ñHêïs¡T.

ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡ kÕ«>∑‘êìøÏ @sêŒ≥T¢ _#·Tÿ+<ä,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü #·T≥Tº |üø£ÿ\ Å>±e÷\ j·TTe≈£î\T q÷‘·q dü+e‘·‡sêìøÏ kÕ«>∑‘êìøÏ eTT+<äT>±H˚ πø≈£î\T, bÕغ\¬ø’ @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îH˚ ~X¯>± M{Ïì dæ<ä›+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± _#·Tÿ+<ä˝À |ü+&É>∑ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. B+‘√ uÒø£]\˝À πø≈£î\ô|’ uÒø£] j·T»e÷qT\TÄ|òüsY\qT ôd’‘·+ Å|üø£{Ï+∫ ù|¢øχ\qT @sêŒ≥T #˚dæ øÏ˝À πø≈£î ø=qT>√\T #˚ùdÔ ˇø£ ©≥sY 7 Ä|òt ñ∫‘·+ nH˚ Ä|òüsYqT Å|üø£{Ï+∫ j·TTe‘·qT Äø£]Ù+#·&É+‘√ j·TTe≈£î\T, ñ<√´>∑T\T nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü nìï esêZ\≈£î #Ó+~q Å|ü»\T q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ nìï s¡ø±\T>± dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T.

y˚Tø£\T, >=Á¬s\≈£î q≥º\ ìyês¡D {°ø±\T eT<ä÷ïsY,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì bÕ‘· ãkÕº+&é ÅbÕ+‘·+˝Àì |üX¯óyÓ’<ä´ XÊ\˝À X¯óÅø£yês¡+ y˚Tø£\T, >=Ŭs\≈£î |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±] |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ {°ø±\qT y˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± #·T≥Tº |üø£ÿ\ Å>±e÷\ qT+&ç >=Ŭs\T, y˚Tø£\ ô|+|üø£+<ës¡T\T |üX¯óyÓ’<ä´ XÊ\≈£î rdüT≈£îe#êÃs¡T. eT+&É\+˝Àì 20 y˚\ y˚Tø£\T, >=Ŭs\≈£î {°ø±\T y˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. H˚{Ï qT+&çÅ>±eT Å>±e÷\≈£î yÓ[fl >=Ŭs\T, y˚Tø£\≈£î q≥º\ ìyês¡D {°ø±\qT y˚kÕÔeTì á neø±XÊìï eT+&É\ Å|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À yÓ≥s¡ï] ndæôdº+{Ÿ nãT›˝Ÿ, e÷J<é, nãT›˝Ÿ s¡C≤ø˘ ñHêïs¡T.

»yê]ù|≥˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), &çôd+ãsY30 (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\+˝Àì »yê]ù|≥ Á>±eT+˝À ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T X¯Áø£yês¡+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 80 ÄØ®\T e#êÃj·Tì ‘·Vü≤o˝≤›sY s¡M+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T s¡;Û d”»Hé˝À Äs¡T‘·&ç |ü+≥\T kÕ>∑T #˚j·T&É+ <ë«sê n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T bı+<äe#·Ãì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊ n|üs¡í ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Çfi¯¢ düú˝≤\qT |ü]o*+∫q ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T ;s¡÷ÿsY,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì Çfi¯ófl ˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î,;&ç ø±]à≈£î\≈£î Å|üuÛÑT‘·«+ 2006.07 dü+e‘·‡s¡+˝À ø=qT>√\T #˚dæq düú\+qT X¯óÅø£yês¡+ eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#ês¡T. eT+&É\ πø+Å<ä+˝À 4 mø£sê\T 10 >∑T+≥\qT KØ<äT #˚dæ+~. ø±>± á uÛÑ÷$Tì 62 bÕ¢≥T¢>± $uÛÑõ+∫ ;&ç ø±]à≈£î\T, Çfi¯ófl˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î $#ê s¡D nq+‘·s¡+ n+<äCÒkÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á |ü]o\q˝À ÄsY◊ dæ<ä›j·T´, düπs«j·TsY >√bÕ˝Ÿ, $ÄsYz |üs¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

kÕ>∑sY |”mdtqT ‘·ìF #˚dæq d”æ◊ ìC≤+kÕ>∑sY,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ b˛©dt ùdºwüHéqT u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊ qπ>wt Hêj·Tø˘ X¯óÅø£yês¡+ dü+<ä]Ù+∫ dæã“+~ |üìrs¡Tô|’ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£˝À¢ m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü C≤Å>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T mmdt◊ \ø£åàHé, dæã“+~ ñHêïs¡T.

ø±eTsY‡ øÏ«CŸ $CÒ‘· MmdtÄsY &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ VüQEsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ø±eTsY‡ $<ë´s¡Tú\˝Àì HÓ’|ü⁄D≤´ìï düè»Hê‘·àø£‘·qT yÓ*øÏrùd ñ<˚›X¯´+‘√ ø±eTsY‡|ü≥¢ $<ë´s¡Tú\≈£î |üP]ÔkÕúsTT ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚ ñ<˚›X¯´+‘√ lyê π>›$ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫ ø±eTsY‡øÏ«CŸ˝À õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+ ‘ê\ qT+&ç $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T Vü‰»¬s’ b˛{°˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Vü≤√sêVü≤√Ø>± kÕ–q á b˛{° ˝À Á|ü<∏äeT $CÒ‘·>± $mdtÄsY &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ dæ+>∑|üPsYyês¡T ~«rj·T $CÒ‘·>± kÕsTTsê+ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ »$Tà≈£î+≥ $<ë´s¡Tú\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±s¡´Áø£eT+˝À $CÒ‘·\T>± ì*∫q $<ë´s¡Tú\≈£î »qe] 2q »s¡T>∑uÀj˚T ø±eTsY‡&˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒj·TqTï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<∏äeT $CÒ‘·\T>± ì*∫q $mdtÄsY ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\qT Ä ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ÁXÊeDY≈£îe÷sY n_Ûq+~+#ês¡T.

Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), &çôd+ãsY30 (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ ˝À X¯óÁø£yês¡+ C≤rj·T ùdyê |ü<∏äø£+ Ä<Ûä´s¡´+˝À »qe] 1e ‘˚Bq ÁbÕs¡+ _Û+#·qTqï πøØsY ¬>’&ÓHé‡ ôd+≥sY jÓTTø£ÿ b˛düºsYqT mø£Hê$Tø˘‡ bò˛s¡+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT H˚<äTq÷] ø£qTø£j·T´ Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+≥sY Äô|’q #·~$q $<Ûë´s¡Tú\≈£î πøØsY ¬>’&ÓHé‡ ôd+≥sY yê] uÛÑ$wü´‘Y ìπs›wæ+#·Tø=&ÜìøÏ m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉqT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ôd+≥sY <ë«sê $<ë´s¡TΔ\≈£î yê]øÏ düe÷»+˝À ñqï≥T e+{Ï neø±XÊ\ô|’ ñ∫‘· •ø£åD‘√ bÕ≥T eT+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔqT n+~+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+ ˝Àì $<Ûë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì ñqï‘· kÕúsTTøÏ m<ä>±\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. á dü+<ä s¡“+>± Äj·Tq ñ‘·ÔeT $<Ûë´s¡Tú\≈£î ãVüQ‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. |òüTq düHêàq+: ã~©ô|’ yÓ[¢q mø£ Hê$Tø˘‡ ˝…ø£Ãs¡sY H˚<äTq÷] ø£qTø£j·T´≈£î ø£fi≤XÊ\ $<Ûë´s¡Tú\T, ‘√{Ï n<Ûä´|üø£ ãè+<ä+ XÊ\Te‘√ |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq≈£î C≤„|æø£\qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ düTπswt≈£îe÷s¡T, C≤rj·T ùdyê |ü<∏äø£+ Áb˛Á>±+ n~Ûø±] $»j·T s¡|òüTTq+<äHé, n<Ûä´|ü≈£î\T sêeTÁøÏwüí, C≤qø°, sêCÒX¯«sYsêe⁄, øÏc˛sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>±j·TÁ‹ wüß>∑sY˝À Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T ìC≤+kÕ>∑sY,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì e÷– >±j·TÅ‹ wüß>∑sY bòÕ´ø£º]˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÅ‹ Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\≈£î rÅe >±j·÷\j·÷´sTT. ˇ&Ó¶|ü*¢ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q n‘êÔ ø√&Éfi¯ófl düTC≤‘·, *+>∑e« bòÕ´ø£º]˝À s√pyê] ≈£L©>± |üì #˚düTÔqï düeTj·T+˝À Å|üe÷<äe XÊ‘·TÔ bòÕ´ø£º] $TwüHé˝À #˚sTT Çs¡T≈£îÿb˛sTT *+>∑e« #˚‘·T≈£î rÅe >±j·÷\T ø±>±, ÄyÓTqT s¡øÏå+#·T≈£îH˚ Å|üj·T‘·ï+˝À düTC≤‘·≈£î ≈£L&Ü rÅe >±j·÷\j·÷´sTT. yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫q dæã“+~ M]ì ìC≤e÷u≤<é ‘·s¡*+#ês¡T. Å|üe÷<ä+˝À n~Ûø£+>± >±j·T|ü&ɶ *+>∑e«≈£î yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

|ü‹Ô <Ûäs¡\‘√ ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q eT<ä÷ïsY,&çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):á dü+e‘·‡s¡+ |ü‹Ô <Ûäs¡\‘√ ¬s’‘·T\T rÅe Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ndü˝Ò dü¬s’q |ü+≥ ~>∑Tã&ç sêø£b˛e&É+, n+<äT˝À |ü‹ÔøÏ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T ìsêX¯≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. á y˚Ts¡πø nHê eèwæº e\q mø£sêìøÏ 10 øÏ«+{≤fi¯ófl ~>∑T ã&ç sêyê*‡q |ü‹Ô @ø£+>± 4 øÏ«+{≤fi¯fl≈£î |ü&çb˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ eTVü‰sêÅwüº, ø£sêí≥ø£ ÅbÕ+‘ê\˝À |ü‹Ô |ü+≥ u≤>∑T+&É&É+‘√ eT+>∑fi¯ yês¡+ e+<ä\ dü+K´˝À yêVü≤Hê\˝À ¬s’‘·T\T |ü‹Ôì e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. _{Ï s¡ø£+ |ü‹Ô øÏ«+{≤\T≈£î 3771 <Ûäs¡ ñ+&É>±, <˚•s¡ø£+ |ü‹Ô øÏ«+{≤\T≈£î 4301 s¡÷bÕj·T\ <Ûäs¡ |ü*øÏ+~.

yÓ’Hé‡cÕ|ü⁄ m<äT≥ Ä+<√fi¯q Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), &çôd+ãsY30 (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝ÀqTqï yÓ’Hé‡ XÊ|ü⁄ m<äT≥ me÷àØŒ <Ûäs¡\πø eT<Ûä´+ $Áø£sTT+#ê\+≥÷ <ë<ë|ü⁄ 50 eT+~ >∑+≥bÕ≥T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. mìï kÕs¡T¢ Ä+<√fi¯q #˚dæq m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T e÷eTTfi¯ó¢ edü÷\T #˚düTÔ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T Çø£HÓ’q CÀø£´+ #˚düTø=ì eT<ääÛ´+ me÷àØŒ <Ûäs¡\πø ny˚Tà˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T.

q÷‘·q ìj·÷eTø£+ Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), &çôd+ãsY30 (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ _CÒ|” <ä[‘· yÓ÷sêà |ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ms¡Tø£ sê»*+>∑T, k˛e÷sYù|≥ Á>±eT XÊK n<Ûä´≈£åîì>± ø=&çôd\ qπswt\qT @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï≥T¢ _CÒ|” <ä[‘· yÓ÷sêà eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑C…®\ sê»eT\T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

õ˝≤¢kÕúsTT ¬ø$TÁd”º øÏ«CŸ $CÒ‘· kÕsTTsê+ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ »$Tà≈£î+≥, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): »$Tà≈£î+≥ Á|üuÛÑT ‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ $q÷‘·ï ø±s¡´ Áø£e÷\‘√ Áô|’y˚≥T $<ë´dü+ düú\≈£î BÛf…Æq b˛{°ì ÇdüTÔHêï <ë! nqï≥T¢ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú \≈£î q÷q‘· ø±s¡´Áø£e÷\‘√ yê]˝Àì HÓ’|ü⁄D≤´ìï ãj·T{ÏøÏ rùd $<Ûä+>± $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷ \qT @sêŒ≥T #˚dü÷Ô eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£î b˛‘√+~. á ‘·s¡TD+ ˝ÀH˚ n+‘·sê®rj·T s¡kÕj·Tq XÊÁdüÔ dü+e‘·‡s¡+ 2011 ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ s√Eq õ˝≤¢kÕúsTT ¬ø$TÁd”º øÏ«CŸqT ø£fi≤XÊ\˝Àì s¡kÕj·TqXÊÁdüÔ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+ #·&É+ »]–+~. á b˛{°˝À $CÒ‘·\T>± kÕúìø£ kÕsTTsê+ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\ {°+, ~«rj·T kÕúq+˝À Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ »$Tà≈£î+≥ {°+\T ì*#êsTT. yÓTT‘·Ô+ õ˝≤¢kÕúsTT @&ÉT {°+\T bÕ˝§Zqï á øÏ«CŸ nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Ü.|æ.Hêsêj·TD¬s&ç¶, Áb˛Á>±+ ø£˙«qsY j·T+>¥ n+&é &Ó’q$Tø˘ ˝…ø£ås¡sY &Ü._.s¡y˚Twt\T $CÒ‘·\qT n_Ûq+~+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ü._.s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î s¡kÕj·Tq XÊÁdüÔ+ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*–+#·&ÜìøÏ, yê]˝À dü«s¡ú ô|+#·&ÜìøÏ á øÏ«CŸ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Á|æì‡bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T &çÁ^ kÕúsTT qT+&˚ |”J m+Á≥Hé‡\˝À sê´+≈£î\T kÕ~Û+#˚ $<Ûä+>± Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#·Tø=ì &çÁ^ ø±>±H˚ |”J˝À eT+∫ sê´+≈£î d”≥T¢ ‘Ó#·TÃø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ø£fi≤XÊ\ qT+&ç ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T˝…’q $<ë´]ú $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Zqï á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±eTsY‡ $uÛ≤>±~Û|ü‹ |æ.m˝Ÿ.mHé.eT÷]Ô, >∑DÏ‘·XÊÁdüÔ $uÛ≤>±~Û|ü‹ qMHé#·+<äsYsêE, ¬ø$TÁd”º ˝…ø£Ãs¡sY y˚eT÷] s¡y˚Twt, sêCÒX¯+, dü‘·´+, eT<ÛäT, sê»j·T´, dü+|ü‘Y n<Ûë´|ü≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡Vü≤<ë] Á|üø£ÿH˚ »+‘·T ø£fi‚ãsê\T VüQEsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): VüQEsêu≤<é qT+&ç ø£Øq+>∑sY yÓfi¯ófl C≤rj·T s¡Vü≤<ë] Á|üø£ÿH˚, VüQEsêu≤<é |ü≥ºD •yês¡T mdtÄsYmd”Œ ¬øHê˝Ÿ e<ä› »+‘·Te⁄\ jÓTTø£ÿ meTTø£\T, ø£fi‚uÛÑsê\qT ì‘·´+ y˚dü÷Ô ñ+&É&É+ e\¢ yê{ÏqT+&ç e#˚à <äTs¡Z+<Ûä+‘√ Á|üj·÷D°≈£î\T s√&ÉT¶q yÓfi‚fl yês¡+<ä]øÏ #ê˝≤ Çã“+~ ne⁄‘·T+~. ø±e⁄q kÕúìø£ |ü+#êsTTr dæã“+~ ø£fi‚uÛÑsê\qT s√&ÉT¶≈£î <ä÷s¡+>± y˚ùd˝≤ #·÷&Ü\ì Á|ü»\T ø√s¡T#·THêïs¡T.


Vü≤√|teTHé ø£|t˝À yÓTs¡T>±Z Ä&É‘ê $+ãT\¶Hé #ê+|æj·THé ô|Á{≤ øÏ«{Àyê HÓ+ãsYeHé sê´+≈£îô|’ ø£H˚ïdæ+~, &ÓHêàsYÿ≈£î #Ó+~q ø£s√*Hé y√Jïj·÷ø° ø£+fÒ n‘·´~Ûø£ bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫, &Éã÷¢´{°@ f…ìïdt sê´+øÏ+>¥‡˝À HÓ+ãsYeHé kÕúq+ô|’ ø£H˚‡dæ+~. Vü≤√|teTHé {ÀØï˝À yÓTs¡T¬>’q bÕsTT+≥¢‘√ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì Á|ü|ü+#· sê´+øÏ+>¥‡˝À nÁ>∑kÕúHêìï ¬ø’edü+ #˚düTø√yê\ì ñM«fi¯S¢s¡T‘·T+~. #Óø˘ ]|ü_¢ø˘≈£î #Ó+~q Á|üdüTÔ‘· ¬s+&√sê´+ø£sY ô|Á{≤ øÏ«{Àyê 1125bÕsTT+≥¢‘√ ¬s+&√kÕúq+˝À ñ+~. á Áø£eT+˝À Vü≤√|teTHé ø£|t˝À BÛ≥T>± sêDÏ+∫ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔqì ô|Á{≤ yÓ\¢&ç+∫+~. Vü≤√|teTHé ø£|t˝À uÛ≤>∑+>± dæ+–˝Ÿ‡, $Tø˘‡&é &ÉãT˝Ÿ‡ e÷´#Y\≈£î bÕsTT+≥T¢ ˝Òe⁄. ø±˙ ÄÁùdº*j·THé zô|Hé≈£î ˇø£ yêsêìøÏ eTT+<äT »]π> á {ÀØï˝À øÏ«{Àyê yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#˚+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ #˚k˛Ô+~. ‘·<ë«sê Á|ü|ü+#· sê´+øÏ+>¥‡˝À nÁ>∑kÕúHêìøÏ dü+bÕ~+#·Tø√yê\ì ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘√+~.

X¯ìyês¡+ 31 &çôd+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

9 ôV’≤<äsêu≤<é

2011˝À n+‘·sê®rj·T eH˚¶ ÁøϬø{Ÿ˝À {≤|t`10 uÖ\s¡T¢

>∑+;ÛsY≈£î @yÓTÆ+~...? bòÕyéT˝Ò$T‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï uÛ≤s¡‘· zô|qsY À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V J|ms©´sL`i g_ªRΩLi gRiLi’≥d¡L`i IºΩÚ≤T∂Õ‹[ D©yı≤y... gRiªRΩLiÕ‹[Õÿ ªRΩ©´s N˝SzqsN`P Àÿ˘…”¡Lig`iª][ FsLiμR∂VNRPV @áLjiLiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı≤R∂V... NUPáNRP\Æ™sV©´s A{qs£qs »¡WL`iÕ‹[ xqsªyÚ øy»¡Vªy≤y... ˙xmsxqsVÚªRΩLi @’≥¡™´sW©´sVá©´sV C ˙xmsaRPı¤Õ¡[ Æ™s[μ≥j∂xqsVÚ©yıLiVV. «¡»Ì¡VÕ‹[ gRiLi’≥d¡L`iμj∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP rÛy©´sLi... |qs•¶¶¶*g`iª][ NRP÷¡zqs Fs©Ø[ıryL˝RiV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s aRPVÀ≥ÿLRiLiÀ≥ÿáV B¿¡Ë©´s xmnsV©´sªRΩ @ªRΩ¨sÆμ∂[... xqs¿¡©±s, gRiLigRiW÷d¡ «‹[≤U∂NTP ˙¤À¡[N`P xms≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sV©´s B¨sıLig`i=©´sV xqsZNP=£qs xmnsQoÕfigS ™´sVVLiμR∂VNRPV ©´s≤T∂zmsr°Ú©´sı A»¡gSŒ˝œ¡Õ‹[ gRiLi’≥d¡L`iμj∂ NUPáNRPFy˙ªRΩ. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œœ¡ß˛gS @ªRΩ©´sV ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ zqÛsLRiLigS LSfl”·LiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı≤R∂V. rÛyLiVVNTP ªRΩgji©´s ˙xmsμR∂LRi+©´s NRP©´s ¡LRiøR¡NRPF°gS... ¬ø¡ªRΩÚ  ¡LiªRΩVáNRPV ≠sZNP…fi xqs™´sVLjiˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©yı≤R∂V. gRiLi’≥d¡L`i ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[zqs @xmsˆVÆ≤∂[ 17 ™´sW˘ø`¡Ã¡V μy…”¡F°LiVVLiμj∂. gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛Ã¡Õ‹[ @ªRΩ¨s xqsgRi»¡V 32.75 ™´sVLji∏R∂VV 31.11gS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. 2008Õ‹[ @μR∂V˜ÈªRΩLigS A≤T∂©´s gRiLi’≥d¡L`i Fs¨s≠sVμj∂ ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[Æ©s[ ™´sVW≤R∂V |qsLiøR¡Lkiáª][ 1134 xmsLRiVgRiVáV ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. @Õÿlgi[ 2009Õ‹[ HμR∂V ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ ©yáVgRiV |qsLiøR¡Lkiáª][ 90.88 xqsgRi»¡V ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aS≤R∂V. 2010, 2011áՋ[ ™´sW˙ªRΩLi gRiLi’≥d¡L`i Àÿ˘…fi ™´sVWgRiÀ‹[LiVVLiμj∂. ™´sÆ©Ôs[áՋ[ LSfl”·xqsVÚ©yı... ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[NRP B ¡˜Liμj∂xms≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. C G≤yμj∂

˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms \|mns©´sÕ˝‹[ 97 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs À≥ÿLRiª`Ω NRP£ms lgiáVøR¡VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s C ≤≥T∂÷d˝¡ Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s... H{msFsÕfi ©yáVg][ {qs«¡©±sÕ‹[ μyμyxmso 11 N][»˝¡NRPV @™´sVV¯≤R∂VF°∏R∂W≤R∂V. B…‘¡™´sá BLig˝SLi≤`∂ª][ «¡Ljigji©´s ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ gRiLi’≥d¡L`i xqsgRi»¡V 17. xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠sLi≤U∂£qsª][ «¡Ljigji©´s zqsLki£qsÕ‹[©´sW ANRP»Ì¡VN][¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. @ªRΩ¨s ∏R∂W™´slLi[«fi 39gS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. ªy«ÿgS ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s À‹[LÔRiL`icgRi™yxqs‰L`i ˙…‹[{mns ª]÷¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘≤R∂V. ª]÷¡ B¨sıLig`i=Õ‹[ 3, lLiLi≤][ B¨sıLig`i=Õ‹[ 13 LRi©±s=ZNP[ K»¡∏R∂W˘≤R∂V. μk∂Liª][ @ªRΩ¨s ¤…¡£qÌs xmnsQp˘øR¡L`i\|ms xmsáV™´soLRiV ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝RiV, ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BÕÿlgi[ A≤T∂æªΩ[ A{qs£qs »¡WL`i ªRΩLS*ªRΩ gRiLi’≥d¡L`i\|ms Æ™s[»¡V xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©´sıμj∂ ™yLji ™yμR∂©´s. @LiVVæªΩ[ xqsx§¶¶¶øR¡LRiV≤R∂V ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i, ZNP|mÌs©±s ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds ™´sW˙ªRΩLi gRiLi’≥d¡L`iZNP[ ™´sVμ≥ÙR∂ºΩøyËLRiV. gRiLi’≥d¡L`i ÕÿLi…”¡ N˝SzqsN`P A»¡gS≤T∂NTP ªRΩNRPV‰™´s @LiøR¡©y Æ™s[π∏∂VVμÙR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ gS≤T∂Õ‹[ xms≤R∂ªy≤R∂¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. G «¡»Ì¡V\ZNP©y ™´sVLi¿¡ ALRiLiÀ≥œ¡Li B¬ø¡[Ëμj∂ J|ms©´slL˝i[...™´sVLji zqs≤U∂ı ¤…¡xqÌsVÕ‹[\Æ©s©y gRiLi’≥d¡L`i xqsªyÚ øy…”¡æªΩ[ @’≥¡™´sW©´sVáNRPV @LiªRΩNRPLi¤…¡[ NS™y÷¡=LiÆμ∂[™´sVVLiμj∂...

ø±¢sYÿùdqô|’ Äd”dt MT&çj·÷ Á|üX¯+dü\T »≥Tº˝À #√≥T ì\T|ü⁄≈£îqï Á|æHé‡, s¡T&Ü˝ŸŒ¤ Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı : Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı ¤…¡xqÌsVÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω©´sV ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[zqs©´s A}qÌs˚÷¡∏R∂W ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V\|ms A Æμ∂[aRP ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsaRPLixqsá «¡Ã˝¡V NRPVLjizmsLi¿¡Liμj∂. ™´sW˘ø`¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s NRP¥R∂©yá©´sV xmsªyNRP bdPL<RiNRPÕ˝‹[ ˙xmsøR¡VLjiLi¿¡Liμj∂. A{qs£qs A»¡gSŒœ¡˛LiμR∂Lji¨ds ANSaS¨sZNPæªΩ[ÚzqsLiμj∂. B…‘¡™´s¤Õ¡[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ J≤T∂F°LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ºdΩ˙™´s ≠s™´sV LRi+áV FsμR∂VL]‰©´sı NRPLigSLRiWáV ™´sV◊d¡˛ Fny™±sVÕ‹[NTP ™´s¬ø¡[ËaSLRi¨s ˙xmsaRPLizqsLi¿¡Liμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS Fny£qÌs À›÷¡Lig`i |qsÆ©s[=xtsQ©±s Fy…”¡©±s |qs©±s©´sV À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ªyLSgS @’≥¡™´sLÒjiLiøyLiVV. @ªRΩ¨s À›÷¡Lig`i©´sV Æ≤∂¨s£qs ÷¡÷d˝¡ª][ F°Ã¡VxqsWÚ NRP¥R∂©yáV LSaSLiVV. ªRΩNRPV‰™´s @Li øR¡©y Æ™s[zqs  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂WNRPV ªRΩgji©´s gRiVfl· FyhRi ™´sVLi»¡W ≠sZa˝P[xtsQ flÿªRΩ¯NRP ™y˘xqsáV ˙xmsøR¡VLjiLiøyLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ ZNP|mÌs¨ds= øyÕÿ ÀÿgRiVLiμR∂¨s \Æ≤∂÷d¡ ¤…¡÷¡˙gS£mns NTPªy’¡¿¡ËLiμj∂. }ms£qs À›Ã¡L˝Ri©´sV NUPáNRP xqs™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sWLRiVxqsWÚ xmns÷¡ªy¨sı LS ¡…Ìÿ≤R∂¨s F~gji≤T∂Liμj∂. 2011Õ‹[ @LiªRΩgS ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂LiøR¡¨s A}qÌs˚÷¡∏R∂W G≤yμj∂¨s xmnsV©´sLigS ™´sVVgjiLi¿¡μR∂¨s, N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[©´sW ¬ø¡Ã¡lLi[gRiVLiªRΩVLiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝RiV ªRΩ™´sV NSá™±sV=Õ‹[ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.

ZNP[£ms…›©±s :$áLiNRPª][ «¡Ljigji©´s lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ |mnsWLRixmsLS«¡∏R∂VLiª][ æªΩ[LRiVNRPV©´sı μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS |qsáNÌRPL˝RiV BμÙR∂LRiV NUPáNRP A»¡gSŒœ¡˛NRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. ™´sLRiVxqsgS ≠sxmnsá™´sV™´soª][©´sı Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s «ÿN`P LRiV≤yÕfiˆÈ, A}t˝sQ ˙zms©±s=á©´sV ™´sVL][ @™´sNSaRPLi BøyËLRiV. μyμyxmso HÆμ∂[Œœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ ºΩLjigji «¡»Ì¡V Õ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s LRiV≤yÕfiˆÈ B¿¡Ë©´s @™´sNSaS¨sı xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. 7 B¨sıLig`i= áՋ[ ZNP[™´sáLi 44 xmsLRiVgRiV¤Õ¡[ ¬ø¡[aS≤R∂V. @»¡V A}t˝sQ ˙zms©±s=μk∂ @Æμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ.. C {qs«¡©±sÕ‹[ ˙zms©±s= ZNP[™´sáLi IZNP[ INRP @LÛRi|qsLiøR¡Lki ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. ≤R∂LRi˜©±sÕ‹[ 11, 7 xmsLRiVgRiVáª][ ¨sLSaRPxmsLjiøy≤R∂V. @Õÿlgi[ lLiLi≤][ ¤…¡£qÌs ©yáVg][L][«¡Ÿ A»¡Õ‹[ x§¶¶¶{tsQ™±sV @™´s˝W LRi©_…fiNRPV NSLRifl·™´sV∏R∂W˘≤R∂V. μk∂Liª][ ≠dsLji¨s N]©´srygjiLi øR¡≤R∂Li\|ms |qsáNÌRPL˝RiV ≠s™´sVLRi+áV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. NS¨ds ™yLjiNTP ™´sVL][ @™´sNSaRP≠sVøyËLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVL][ Àÿ˘…fi=™´sV©±s {ms»¡LRi=©±s ªRΩ©´s ø][»¡V ¨sáVxmsoNRPV©yı≤R∂V. Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ r¢ªy˙zmnsNS ≠s«¡∏R∂VLi Õ‹[ @ªRΩ©´sV NRPW≤y LSfl”·Liøy≤R∂V. BNRP gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ N][áVNRPV©´sı zmns¤Õ¡Li≤R∂L`i ™´sV◊d¡˛ «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ™´søyË≤R∂V. @Õÿlgi[ Fny£qÌs À›Ã¡L`i Æ™sWlLiı Æ™sWlLi‰ÕfiNRPV |qsáNÌRPL˝RiV zmsáVxmso¨søyËLRiV. ALRiLilgi[˙»¡LiÕ‹[Æ©s[ 7 ≠sZNP»˝¡ª][ @μR∂LRig]…Ì”¡©´s ≤T∂ÕÿLilgi[NRPV ª][≤R∂VgS Æ™sWlLi‰Õfi©´sV NRPW≤y ¿¡™´sLji ¤…¡xqÌsVÕ‹[ ¡LjiÕ‹[NTP μj∂Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. zqsˆ©´sıL`i B˙™´sW©±s ªy{§¶¶¶L`i©´sV N]©´srygjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV |qsáNÌRPL˝RiV Æ™sVVgÊRiVøR¡WFyLRiV. áLiNRPª][ ¿¡™´sLji ¤…¡xqÌsVNRPV μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS «¡»Ì¡V M ˙lgi[™±sV zqs¯ª`Ω (ZNP|mÌs©±s), «ÿN`P LRiV≤yÕfiˆÈ, x§¶¶¶{tsQ™±sV @™´s˝W, «ÿN`P NRP÷˝¡£qs, G’d¡ ≤T∂≠s÷d¡∏R∂VL`i=, A}t˝sQ ˙zms©±s=, {ms»¡LiR =©±s, ™´sWL`i‰À›øR¡L`i (≠sZNP…fi NUPxmsL`i), Æ™sLRiı©±s zmns¤Õ¡Li≤R∂L`i, Æ≤∂[Õfi |qÌsLiVV©±s, Æ™sWlLiı Æ™sWlLi‰Õfi, B˙™´sW©±s ªy{§¶¶¶L`, ™´sVlLiËLi…fi ≤T∂ ÕÿLilgi[.

Äd”dt ù|dt >∑Hé bÕ{Ïq‡Hé

f…ìïdt d”»H√¢ sêDÏ+#˚+<äT≈£î ¬s&û>± ñHêï

n<äs¡>=&ÉT‘·Tqï j·T+>¥ ù|düsY @xqsáV zqsxqsáV }ms£qs À›Ã¡L`i N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡Wr°Ú©´sı ˙NTPZNP…fi A}qÌs˚÷¡∏R∂W ¨sLkiORPQfl·NRPV æªΩLRixms≤T∂©´s¤…Ì¡[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.¤«¡[™±sV= Fy…”¡©±s xqs©±s LRiWxmsLiÕ‹[ A{qs£qsNRPV …ÿ¤Õ¡Li¤…¡≤`∂ {qsˆ≤`∂À›Ã¡L`i μ]Lji NS≤R∂V. A≤T∂Liμj∂ ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡¤Õ¡[ @LiVV©´sxmsˆ»¡NUP ™´sLRiVxqs ≠sZNP»˝¡ª][ @Li μR∂Lji¨ds ANRPL<jiLiøy≤R∂V. ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV ™´sW˘©±s A£mns μj∂ ™´sW˘ø`¡ @LiμR∂VNRPV©yı≤R∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ª][ «¡Lji gji©´s zqsLki£qsÕ‹[ @LRiLilgi[˙»¡Li ¬ø¡[zqs©´s Fy…”¡©±sxqs©±s ALRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ @μR∂LRi g]…Ìÿ≤R∂V. lLiLi≤][ B¨sıLig`i=Õ‹[ HμR∂V ≠sZNP»˝¡V ºdΩzqs «¡»Ì¡V ≠s«¡∏R∂VLi Õ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøy≤R∂V. Æ≤∂ ¡W˘ ¤…¡xqÌsVÕ‹[Æ©s[ ™´sW˘©±s A£mns μj∂ ™´sW˘ø`¡ @LiμR∂VNRPV©´sı xmnsV©´sªRΩ©´sV ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. ªy«ÿgS ˙xmsºΩuÌy ªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s À‹[LÔRiL`icgRi™yxqs‰L`i ˙…‹[{mnsÕ‹[©´sW «‹[LRiV N]©´srygji xqsVÚ©yı≤R∂V. ˙xmsxmsLiøR¡Õ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘LiªRΩ xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s Àÿ˘…”¡Lig`i \¤Õ¡©´s£msgS }msLRiV©´sı …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W©´sV ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[aS≤R∂V. ª]÷¡ ¤…¡£qÌsÕ‹[ Æ©s[ ALRiV ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ì”¡ …‘¡™±sV ≠sNÌRPLkiÕ‹[ NUPL][Õfi }m˝s ¬ø¡[aS≤R∂V. μk∂Liª][ ™´sVW≤][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[Æ©s[ lLiLi≤][ryLji ™´sW˘©±s A£mns μj∂ ™´sW˘ø`¡ @™yLÔRiV @LiμR∂VNRPV©yı≤R∂V. Fy…”¡©±sxqs©±sNRPV ÀÿÕfiª][Æ©s[ NSμR∂V Àÿ˘…fi ª][Æ©s[ LSfl”·Li¬ø¡[ xqsªyÚ DLiμj∂. Õ‹[∏R∂VL`i ALÔRiL`iÕ‹[ NUPáNRP\Æ™sV©´s xmsLRiVgRiVáV ryμ≥j∂Li¬ø¡[ xqs™´sVLÛRiV≤R∂V. Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı ¤…¡xqÌsVÕ‹[ A}qÌs˚ ÷¡∏R∂W 292 xmsLRiVgRiVá …ÿlLÊi…fi©´sV À≥ÿLRiª`ΩNRPV ¨slLÛi[bPLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ Fy…”¡©±sxqs©±s ¬ø¡[zqs©´s 37 xmsLRiVgRiV¤Õ¡[ øyÕÿ NUPáNRP™´sV∏R∂W˘LiVV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiÕ‹[ BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ @≤R∂VgRiV¤Õ¡[r°Ú©´sı Fy…”¡©±sxqs©±s @©´sVÀ≥œ¡™´sLiª][ ™´sVLjiLiªRΩ LS»¡VÆμ∂[áªy≤R∂¨s ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Fy…”¡©±sxqs©±s ¤…¡£qÌs ZNPLkiL`i ™´sW˘ø`¡Ã¡V 3, ≠sZNP»˝¡V 20, ∏R∂W™´slLi[«fi 15.20, B¨sıLig`i= ¤À¡£qÌs 5/27, ™´sW˘ø`¡ ¤À¡£qÌs 8/105

#ÓHÓ’ï zô|Hé f…ìïdt d”»H√¢ Ä&˚+<äT≈£î ¬s&û>± ñHêïqì Á|ü|ü+#· HÓ+.17 dæ«≥®sê¢+&é &çô|ò+&ç+>¥ #Ûê+|æj·THé kÕ¢ìkÕ¢dt yêÁ$+ø± #ÓãT‘·THêïs¡T. #ÓHÓ’ï zô|Hé˝À Ä&É≥+ #ê˝≤ ÄdüøÏÔø£s¡+>± ñ+≥T+<äì Ábò˛ù|òwüq˝Ÿ f…ìïdt Ä&É≥+ m+‘√ Vü‰´|”>± ñ+<äì yêÁ$+ø± n+≥THêïs¡T. e#˚à f…ìïdt d”»H√¢ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#˚+<äT≈£î ‘·Áe+>± ÁX¯$TdüTÔHêïqì ;õ+>¥ ˇ*+|æø˘‡˝À s√»sY ô|ò<ä s¡sY‘√ »‘·ø£{Ϻ dü«s¡í+ kÕ~Û+∫q yêÁ$+ø± #ÓãT‘·THêïs¡T. á @&Ü~ f…ìïdt d”»H√¢ n<äT“¤‘·yÓTÆq Ä≥rs¡TqT Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ Á|üj·T‹ïkÕÔqì #ÓbÕŒ&ÉT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü {≤|t`10 sê´+øÏ+>¥‡˝À kÕúq+ <äøÏÿ+#·Tø√e&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì á dæ«CŸ Áø°&Üø±]DÏ yê´U≤´ì+#ês¡T.

_õHÓdt qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq ôdHÓ‡ø˘‡, ì|ò”º u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ yês¡+‘·yÓTÆq X¯óÁø£yês¡+ $TÁX¯eT |òü*‘ê\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+{À+~. ÁfÒ&ç+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+∫q ôdHÓ‡ø˘‡ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.45>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À 121bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT, 15,422bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. n˝≤π> ì|ò”¢ ≈£L&Ü 30bÕsTT+≥T¢ |ü‘·qyÓTÆ 4,616bÕsTT+≥¢ e<ä› ø=qkÕ>∑T‘√+~. n+‘·sê®rj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢ ìsêXÊ»qø£ dü+πø‘ê\ Á|üuÛ≤e+ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{ Ÿô|’ |ü&ç+~. Ç+ø± j·T÷s√ CÀHé Á|üuÛ≤e+‘√ ôdHÓ‡ø˘‡, ì|ò”º\T qwüºb˛j·÷sTT. n˝≤π> <˚oj·T yê{≤\ ÁfÒ&ç+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑&É+ kÕºø˘ e÷¬sÿ{À |ü‘·HêìøÏ <ë]rdæ+<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T.

Vü‰´Ødt≈£î |æ\T|ü⁄...dæ&ûï f…düTº≈£L yê≥‡Hé <ä÷s¡+ ô|Á{À˝Ÿô|’ s¡÷.1.50 ô|’dü\T e&ɶq? zqs≤U∂ıÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ωª][ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVNRPV ˙NTPZNP…fi A}qÌs˚÷¡∏R∂W ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. Ez§¶¶¶Li¿¡©´s»Ì¡VgSÆ©s[ gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ N][áVNRPV©´sı Fny£qÌs À›Ã¡L`i LS˘©±s •¶¶¶˘Lji£qsNRPV |qsáNÌRPL˝RiV zmsáVxmso ¨søyËLRiV. •¶¶¶˘Lji£qs ˙xmsxqsVÚªRΩLi ’¡g`iÀÿ£tsQ ÷d¡g`iÕ‹[ A≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ AÕfiL_Li≤R∂L`i ≤y¨s∏R∂VÕfi ˙NTPzqÌs∏R∂V©±s, \Æ™sVZNP[Õfi rÌyL`i‰Ã¡\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[aSLRiV. Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı ¤…¡xqÌsV «ÿ’¡ªyÕ‹[ D©´sıxmsˆ»¡NUP ≠dsLjiμÙR∂LRiW ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. zqs≤U∂ı ¤…¡£qÌs N][xqsLi 12 ™´sVLiμj∂ª][ ˙NTPZNP…fi A}qÌs˚÷¡∏R∂W «¡»Ì¡V©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqsLiμj∂. •¶¶¶˘Lji£qsNRPV ø][»¡V ≠sV©´s•¶¶¶ |msμÙR∂gS ™´sWLRiVˆÃ¡V ¤Õ¡[NRPF°gS... }tsQ©±s™y»¡=©±s Lki FsLi˙…‘¡\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ N]©´srygRiVª][Liμj∂. lLiLi≤][ ™´sW˘ø`¡ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ™y»¡=©±s N][áVNRPVLi…ÿ≤R∂¨s ™´sVVLi μR∂V À≥ÿ≠sLi¿¡©y... ˙xmsxqsVÚªRΩLi Bxmsˆ…˝‹[ @ªRΩ©´sV A≤R∂≤R∂Li μyμyxmso NRPxtÌsQÆ™s[V @¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™y»¡=©±s ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmso©´sLS™´sxqsLiÕ‹[ D©yı≤R∂V. NSgS Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V ˙xmsμR∂LRi+©´s\|ms A{qs£qs ¿d¡£mns |qsáNÌRPL`i «ÿ©±s N][™´sLÌji A©´sLiμR∂LigS D©yı≤R∂V. zqsLji£qsÕ‹[ ≠sVgji÷¡©´s ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[©´sW BÆμ∂[ A»¡ºdΩLRiV NRP©´s ¡LRiøyá¨s A»¡gSŒœ¡˛NRPV xqsW¿¡Liøy≤R∂V. }ms£qs À›Ã¡L`i Fy…”¡©±sxqs©±s\|ms ˙xmsaRPLixqsá ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøy≤R∂V. lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVNRPV A}qÌs˚÷¡∏R∂W «¡»Ì¡V iM \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ (ZNP|mÌs©±s), ˙Àÿ≤`∂ x§¶¶¶≤ÔT∂©s± (\Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s), Fs≤`∂N]™y©±s, LS˘©±s •¶¶¶˘Lji£qs, ¤À¡©±s z§¶¶¶¤Õ¡ˆÈ©y£qs, \Æ™sVZNP[Õfi x§¶¶¶{qs=, ©y¥R∂©±s Õÿ˘©±s, uy©±s ™´sWL`<i, ¤«¡[™±sV= Fy…”¡©±sxqs©±s, LjiNUP FyLi…”¡Lig`i, {ms»¡L`i zqsÆ≤∂Õfi, Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`.

ÄÁùdº*j·THé zô|Hé≈£î <ä÷s¡yÓTÆq nyÓT]ø± ù|¢j·TsY u≤¢ø˘ Á|ü‹cÕº‘·àø£ ÄÁùdº*j·THé zô|Hé f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{Ÿ≈£î CÒyéT‡ u≤¢ø˘ <ä÷s¡eTj·÷´&ÉT. e#˚à HÓ\˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À ÄÁùdº*j·THé zô|Hé f…ìïdt {ÀØïøÏ nyÓT]ø£Hé kÕºsY Ä≥>±&ÉT CÒyéT‡u≤¢ø˘ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ÉuÀ&Éì {Às¡ïyÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY Á¬ø>¥ f…Æ© ‘Ó*bÕ&ÉT. 59e nyÓT]ø£Hé sê´+ø£sY CÒyéT‡ u≤¢ø˘ ÄÁùdº*j·THé zô|Hé {Ï«≥ºsY˝À á $wüj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒdæq≥T¢ Á¬ø>¥ f…Æ© yÓ\¢&ç+#ê&ÉT. ÄÁùdº*j·THé zô|Hé‘√ bÕ≥T ÁuÒùd“Hé f…ìïdt {ÀØï˝À¢ f…Æ© Ä&ÉuÀ&Éì Á¬ø>¥ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡D≤\ ]‘ê´ k˛eTyês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï u≤¢ø˘ ÁuÒùd“Hé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ {ÀØïøÏ u≤¢ø˘ <ä÷s¡yÓTÆq≥T¢ ø=]j·TsY yÓTsTT˝Ÿ q÷´dt ù||üsY ‘Ó*|æ+~. ø±>± ÄÁùdº*j·THé zô|Hé »qe] 16 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï dü+>∑‹ ‘Ó*‡+<˚.

ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ ø±qTø£>± Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑#·eTTs¡T dü+düú\T eTs√e÷j·T ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ô|+#˚+<äT≈£î dæ<äΔeTj·÷´sTT. n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+, &Ü\s¡T‘√ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te˝À ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T ø=qkÕ>∑T‘·T+&É≥+‘√ ô|Á{À˝Ÿ #ÛêØ®\qT ô|+#ê\ì nsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\T ìs¡ísTT+#êsTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ˇø£ ©≥sY ô|Á{À˝Ÿô|’ s¡÷bÕsTTqïs¡ (s¡÷.1.50ô|’dü\T) #=|üq ô|+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.Ç<˚ n+X¯+ô|’ ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\ Á|ü‹ ì<ÛäT\T X¯óÁø£yês¡+ düe÷y˚X¯yÓTÆq ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüTø√qTHêïs¡T. áHÓ\ 15e ‘˚Bq s¡÷bÕsTT $\Te <ës¡TD+>± |ü&çb˛e&É+‘√ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|+#˚+<äT≈£î ìs¡ísTT+#êsTT. nsTT‘˚, uÛ≤s¡‘· ]»s¡T«u≤´+≈£î CÀø£´+‘√ Ä Á|ü‹|ü<äqqT $s¡$T+#·T≈£îHêïsTT. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘êC≤>± ô|Á{À e&ɶq #˚|ü{≤º\ì ìs¡ísTT+#êsTT. Ç~˝≤e⁄+&É>±, &û»˝Ÿ, øÏs√dæHé, e+≥>±´dt\ô|’ ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïsTT. ©≥sY &ûõ˝Ÿô|’ s¡÷. 287#=|üq qwüºb˛‘·THêï≥Tº ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\T #Ó|ü⁄‘·THêïsTT.

Á|üuÛÑT‘·« #·s¡´\ e˝Ò¢ Á<äy√´\“D+ ‘·>∑TZeTTK+! ø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+‘√ bÕ≥T uÛ≤s¡‘· ]»s¡T« u≤´+≈£î rdüT≈£îqï $$<Ûä s¡ø±\ #·s¡´\ e˝Ò¢ ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“D+ Äπsfi¯fl ø£ìwüº kÕúsTTøÏ |ü&çb˛sTT+<äì πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“D+ ˇø£ÿ XÊ‘·+>± qyÓ÷<äT ø±e&É+ |ü≥¢ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄVü‰s¡Á<äy√´\“D+ Äs¡T dü+e‘·‡sê\ ø£ìwüºkÕúsTTøÏ |ü&çb˛e&É+‘√ yÓTT‘·Ô+ Á<äy√´\“D+ ≈£L&Ü e#˚à e÷]à Hê{ÏøÏ Äs¡T XÊ‘·+>± qyÓ÷<äj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘√ düVü‰ ÄsY;◊ rdüT≈£îqï #·s¡´\ e˝Ò¢ ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“D+ ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻ+<äHêïs¡T. >∑‘· ø=~› ø±\+˝À ¬s+&É+¬ø\ kÕúsTT˝À ñqï Á<äy√´\ÃD+ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·>∑Z&É+ X¯óuÛÑdü÷∫ø£eTì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç<˚ kÕúsTT ˝À ñ+≥T+<äH˚ qeTàø£+ ˝Ò<äì Äj·Tq #Ó|üø=#êÃs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>±, ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“D+ ‘·> ∑Z&É+ |ü≥¢ Á|üeTTK πs{Ï+>¥ dü+düú ÁøÏdæ˝Ÿ Ä]úø£y˚‘·Ô &ûπø.CÀw” e÷{≤¢‘·&ÉT‘·÷ <˚X¯yê´|üÔ+>± KØ|òt d”»Hé˝À ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\ $d”Ôs¡í+ ô|s¡>∑&É+ ÄVü‰s¡Á<äy√´\“D+ ‘·>∑Z&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTHêïs¡T.

2011dü+e‘·‡s¡+˝À n+‘·sê®rj·T eH˚¶ ÁøϬø{Ÿ˝À {≤|t`10 nÁ>∑kÕúq+˝À \dæ‘Y eT*+>∑ e÷s¡Tÿ\T ø=fÒºXÊ&ÉT. l\+ø£≈£î #Ó+~q j·÷s¡ÿsY ôdŒwü*düTº \dæ‘YeT*+>∑ 24e÷´#Y˝À¢ 19.25 dü>∑≥T‘√ 48$¬ø≥T¢ rdüT≈£îHêï&ÉT. eT*+>∑ zesY≈£î 4.80 |üs¡T>∑T\‘√ á |òüTq‘· kÕ~Û+#ê&ÉT. ¬s+&√kÕúq+ ˝À bÕøÏkÕúHé e÷J¬øô|ºHé cÕVæ≤<éÄÁ|òæ~ ø=qkÕ>∑T‘·THêï&ÉT. 27e÷´#Y˝À¢ 20.82 dü>∑≥T‘√ 45$¬ø≥T¢ rdüT≈£îqï ÄÁ|òæ~ zesY≈£î 4.18 dü>∑≥T‘√ á$¬ø≥T¢ rXÊ&ÉT. 2011 Á|ü|ü+#·ø£|t˝À ÄÁ|òæ~ n‘·´ ~Ûø£ $¬ø≥T¢ rdæ ]ø± s¡T¶ düèwæº+#ê&ÉT. eT÷&√kÕúq+˝À ÄÁùdº*j·÷ uÖ\sY $T#Ó˝Ÿ C≤q‡Hé 22 e÷´#Y˝À¢ 20.94dü>∑≥T‘√ 39$¬ø≥T¢ rdüT≈£îHêï&ÉT. zesY≈£î C≤q‡Hé 4.43|üs¡T>∑T\T Ç#êÃ&ÉT. Hê\T>√ kÕúq+˝À bÕø˘ j·TTe dæŒqïsY düj·T÷<é n»à˝Ÿ ì*#ê &ÉT. 20eH˚¶˝≤&çq n»à˝Ÿ 17.08dü>∑≥T‘√ 34$¬ø≥T¢ rXÊ&ÉT. 2011 ˝À f…düTº ÁøϬø{Ÿ˝À n‘·´~Ûø£ $¬ø≥T¢ rdüT≈£îqï uÖ\sY>± ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê&ÉT.◊<√kÕúq+˝À ÄÁùdº*j·÷ d”Œ&édüºsY>± ù|s¡T>±+∫q ÁuÒ{Ÿ© ‘·q ¬øØsY ∫es√¢ ñ‘·ÔeT >∑D≤+ø±\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêï&ÉT. © 19e÷´#Y˝À¢ zesY≈£î 4.59|üs¡T>∑T*∫à 21.72dü>∑≥T‘√ 33$¬ø≥T¢ H˚\≈£L˝≤Ã&ÉT. @&√kÕúq+˝À bÕø˘ Ä˝Ÿsö+&ÉsY eTVü≤à<é Vü≤|ò”CŸ 32e÷´#Y˝≤&ç 25.34 dü>∑≥T‘√ 32$¬ø≥T¢ rdüT≈£îHêï&ÉT. zesY≈£î 3.54 |üs¡T>∑T\T Ç#êÃ&ÉT. mì$T<√kÕúq+˝À eTq<˚XÊìøÏ #Ó+~q eTTHê|òt|üfÒ˝Ÿ 21 e÷´#Y˝≤&ç 27.46dü>∑≥T‘√ 32$¬ø≥T¢ kÕ~Û+#ê&ÉT. zesY≈£î 5.37|üs¡T>∑T\T düeT]Œ+#·T≈£îHêï&ÉT. ‘=$Tà<√ kÕúq+˝À Ç+>∑¢+&é Ä˝Ÿsö+&ÉsY {ÏyéTÁuÒùdïHé ø=q kÕ>∑T‘·THêï&ÉT. 24e÷´#Y˝≤&ç 35.50 dü>∑≥T ‘√ 32eT+~ u≤´{Ÿ‡yÓTq¢qT ô|$*j·THé u≤≥ |ü{Ϻ+#ê&ÉT. zesY≈£î 5.40|üs¡T>∑T\T Ç#êà &ÉT. |ü<√kÕúq+˝À Ç+>∑¢+&éπø #Ó+~q dæŒqïsY Áπ>yéTkÕ«Hé ì*#ê&ÉT. 21e÷´#Y˝≤&çq kÕ«Hé 27.51 dü>∑≥T‘√ 31$¬ø≥T¢ rdüT≈£îHêï&ÉT. zesY≈£î 4.44|üs¡T>∑T\T düeT]Œ+#·T≈£îHêï&ÉT.

ì<ÛäT\qT |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ n_Ûeè~ΔøÏ $ìjÓ÷–+#ê+ 1998˝À »]–q {Às¡ïyÓT+{Ÿ Vü≤≈£îÿ\qT |ò”bòÕ ˇø£ _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î $Áø£sTT+∫ Ä &ÉãT“‘√ Á{Ïì&Ü&é, {§u≤>√ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ n_Ûeè~ΔøÏ ñ|üjÓ÷–+∫q≥T¢ |ò”bòÕ e÷J yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ C≤ø£ yês¡ïsY ‘Ó*bÕ&ÉT. n˝≤π>, ˝…HêsYº CÀVü≤q‡Hé≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü#ês¡+ #˚ùd u≤¢≥sYqT |ò”bòÕ kÕø£sY n<Ûä´ø£å mìïø£˝À¢ m+‘√ ø£èwæ #˚XÊeTì $e]+#ê&ÉT. e÷J Ädæj·THé |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ ø±qŒ¤&ÉπswüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT _Hé Vü≤e÷yéTøÏ 40y˚\ &Ü\s¡T¢ |ò”bòÕ kÕø£sY n<Ûä´≈£åî&çøÏ e´‹πsø£+>± düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæq+<äT≈£î Ç∫Ãq≥T¢ Äs√|æ+#ês¡T. 2002, 2006|ò”bòÕ kÕø£sY n<Ûä´ø£å mìïø£˝À¢ ‘·q ¬>\T|ü⁄øÏ m+‘√ ø£èwæ #˚dæq+<äT≈£î Á|ü|ü+#·ø£|t Vü≤≈£îÿ\qT Ç∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 2002, 2006 |ò”bòÕ Á|ü|ü+#·ø£|t\ Vü≤≈£îÿ\ <ë«sê e∫Ãq &ÉãT“‘√ dæm|òtj·TT(ø£¬s_j·THé |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ düe÷K´) n_Ûeè~›øÏ Ks¡Tà #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕ&ÉT. Á{Ïì&Ü&é n+&é ≥Tu≤>√ esYÿ‡ ÇHꌤÁdüºø£ÃsY eT+Á‹ nsTTq yês¡ïsY 2010, 2014 |ò”bòÕ Á|ü|ü+#·ø£|t ô|ò’q˝Ÿ‡≈£î yê&çq yêVü≤q+ dæm|òtj·TT <˚qì $e]+#ê&ÉT.

yÓ÷&É˝Ÿ Á|òæ{À‘√ u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ ù|¢j·TsY CÀsê¶Hé ì•Ã‘ês¡Δ+ nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T&ÉT yÓTÆU…˝Ÿ CÀsê¶Hé ‘·q düTBÛs¡Èø±\ Áù|j·TdæH˚ ô|fi≤¢&ÉqTHêï&ÉT. yÓ÷&É˝Ÿ, yÓfÒº Á|æj·T{À‘√ CÀsê¶Hé ì•Ã‘ês¡Δ+ yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. Áπ>f…düTº j·T÷mdt u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ ù|¢j·TsY ≈£L´ãdt`nyÓT]ø£Hé yÓT&É˝Ÿ Á|æ{À(32)qT ‘·«s¡˝À ô|fi≤¢&ÉqTHêï≥T¢ CÀsê¶Hé düe÷#ês¡ Á|ü‹ì~Û z {°M ôdwüHé≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À ‘Ó*bÕ&ÉT. #ê˝≤ø±\+>± Áù|e÷ j·TD+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï á »+≥ >∑‘· eT÷&˚fi¯¢bÕ≥T &˚{Ï+>¥ e´eVü‰s¡+ ≈£L&Ü q&ÉTk˛Ô+<äì düe÷ #ês¡+. ø±>± CÀsê¶Hé≈£î Ç~ ¬s+&√$yêVü≤+. 2006˝À CÀsê¶Hé ‘·q dü‹eTDÏEyêì{≤≈£î $&Ü≈£î \T Ç∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*‡+<˚. 19 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T C≤rj·T u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé˝À dü+ ã+<Ûë\T ø£*–ñHêï&ÉT. ∫ø±>√ ãT˝Ÿ‡ ‘·s¡T|ü⁄q Ä&çq CÀsê¶Hé ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ]f…Ƭsà+{Ÿ Á|üø£{Ï+ #ê&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À yÓTÆU…˝Ÿ CÀsê¶Hé ø£*– ñHêï&ÉT. ∫ø±>√ ãT˝Ÿ‡ ‘·s¡T|ü⁄q Ä&çq CÀsê¶Hé ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ]f…Ƭsà+{Ÿ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À yÓTÆU…˝Ÿ CÀsê¶Hé, Á|æ+{À\ m+π>CŸyÓT+{Ÿ »]–+~.

nãT<ë_ m–®_wüHé {ÀØï˝À yÓTT쌤˝Ÿ‡ô|’ ¬>*∫q »ø√$#Y nãT<ë_ m–®_wüHé {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À Á|ü|ü+#· HÓ+ãsYeHé Ä≥>±&ÉT H√yêø˘»ø√$#Y z yÓTs¡T|ü⁄ yÓT]XÊ&ÉT. >∑Ts¡Tyês¡+ π>˝Ÿ yÓTT쌤˝Ÿ‡‘√ »]–q e÷´#Y˝À Ä<ä´+‘·+ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫q »ø√$#Y ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêï&ÉT. á e÷´#Y˝À Á|ü‘·´]Δô|’ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫q »ø√$#Y 6`2, 4`6, 6`2 bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~.á @&Ü~ eT÷&ÉT Á>±+&ékÕ¢yéT f…Æ{Ï˝Ÿ‡ ¬>\T#·T≈£îqï »ø√$#Y HÓ+ãsY 16 sê´+ø£sY yÓTT쌤˝Ÿ‡ô|’ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#ê&ÉT. B+‘√ dæ«CŸ e÷düºsY s√»sYô|ò<äs¡sY »ø√$#Y ‘·\|ü&˚+<äT≈£î dæ<ä›eTj·÷´&ÉT. n˝≤π> ôdŒsTTHé ãT˝Ÿ s¡ô|ò˝Ÿ Hê<ä˝Ÿ &˚$&é ô|òÁs¡sY‘√ n$T‘·TMT ‘˚\TÃø√qTHêï&ÉT.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ ôV’≤<äsêu≤<é~ Hê\Ze kÕúq+ ôV’≤<äsêu≤<é.. á ù|s¡T $q>±H˚ eTq≈£î #ê]àHêsY. >√˝§ÿ+&É e+{Ï #ê]Á‘ê‘·àø£ ø£≥º&Ü\ qT+&ç ôV’≤f…ø˘ d”{Ï e+{Ï n‘ê´<ÛäTìø£ ø£≥º&Ü\ es¡≈£L >∑Ts¡TÔ≈£îekÕÔsTT. X¯‘êu≤Δ\ ø±\+ qT+&ç n+#Ó\+#Ó\T>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·÷ edüTÔqï ôV’≤<äsêu≤<é Ç|ü&ÉT <˚X¯+˝À Hê\Ze kÕúq+˝À ñ+~. m+<äT˝À nqT≈£î+≥THêïsê..ªªs√&ÉT¶ Á|üe÷<ä\ dü+K´μμ˝À ne⁄qT Ç~ ì»+. sêÁwüº sê»<Ûëì s√&ÉT¢ Á|ü‹ì‘·´+ HÓ‘·TÔ{Ï‘√ ‘·&ÉTdüTÔHêïsTT. n~Ûø±]ø£ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+, yêVü≤q Á|üe÷<ë˝À¢ s√E≈£î 50 eT+~ eTè‹ #Ó+<äT‘·T+&É>±, @{≤ düTe÷s¡T 60.000 qT+∫ 70.000 eT+~ ø£å‘·>±Á‘·T\T ne⁄‘·THêïs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± $$<Ûä sêÁcÕº\˝À #√≥T #˚düT≈£î+≥THêï s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\qT ã{Ϻ |ü]o*ùdÔ eTq sêÁcÕºì~ Hê\Ze kÕúq+. á C≤_‘ê˝À Vü‰sêÁwüº Á|ü<ÛäeT kÕúq+˝À ñ+&É>±, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ ¬s+&Ée kÕúq+˝Àq÷, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eT÷&ÉTe kÕúq+˝À ñ+~. ndüÔe´düÔ+>± ñqï s¡Vü≤<ës¡T\T, dü¬s’q |üs¡´y˚ø£åD ˝Òø£ b˛e&É+, e÷qe ‘·|æŒ<ë\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ ø±s¡D+>± Á|üe÷<ë\T dü+K´ HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ç+<äT≈£î ì\TyÓ‘·TÔ kÕø£å´+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì W≥sY ]+>¥ s√&˚¶. Bìì W≥sY ]+>¥ s√&ÉT¶ nH˚<äì ø£Hêï &Ó‘Y s√&é nì nH=#˚ÃyÓ÷. á s√&ÉT¶ô|’ yÓfi‚¢ j·TTe‘· yêj·TT y˚>∑+‘√ yêVü≤Hê\qT q&ÉT|ü⁄‘·÷ ‘·eT ÁbÕD≤\‘√ bÕ≥T, Ç‘·s¡ Á|üj·÷DÏ≈£î\ ÁbÕD≤\qT Çs¡ø±≥+˝À |ü&˚düTÔHêïs¡T. πøe\+ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝ÀH˚ dü+e‘·‡sêì düTe÷s¡T 5,000 eT+~ eT]DÏdüTÔ+&É>± . 2,000 eT+~øÏ ô|’>± >±j·÷\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. Çe˙ï n~Ûø±]ø£+>± qyÓ÷<Ó’q ˝…ø£ÿ\T, Ç˝≤ qyÓ÷<äT nq~Ûø±]ø£ Á|üe÷<ë\T mìï ñHêïjÓ÷. ÇJ eT˙ ø√dü+ πsdüT\T »]ù|yês¡T. |ü⁄\T¢>± |”ø£\ <ëø± Á‘ê– Á&Ó’yé #˚ùd j·TTe≈£î\T, ˝≤Ø Á&Ó’es¡T¢, kÕeTsêú´ìøÏ $T+∫ Á|üj·÷DÏ≈£î\qT ‘·s¡*+#˚ Ä{À ]øå±\T Ç˝≤+{Ï mH√ï..! ‘Ó\TdüTø√+&ç.. Çø£HÓ’Hê y˚T\Tø√+&ç.. J$‘·+ m+‘√ $\TyÓ’q~. πøåeT+>± Á|üj·÷DÏ+#·+&ç.

&Ûç©¢ Ä{À mø˘‡b˛˝À <äs¡Ùq$Te«qTqï VüQ´+<ëjYT ø±s¡T¢ uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ ~«rj·T nÁ>∑>±$T ø±s¡¢ ‘·j·÷Ø dü+düú VüQ´+<ëjYT yÓ÷{≤sY Ç+&çj·÷ uÛ≤s¡rj·TT\≈£î eTs√ n<äT“¤‘êìï |ü]#·j·T+ #˚j·TqT+~. eT]ø=~› s√E˝À¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï 11e n+‘·sê®rj·T &Ûç©¢ Ä{À mø˘‡b˛˝À VüQ´+<ëjYT n_Ûeè~Δ #˚dæq ãVüQfi¯ Á|üjÓ÷»q yêVü≤q (myéT|æ$) ªªôV≤#YmHé&ç`7μμqT Á|ü<ä]Ù+#·qT+<äì VüQ´+<ëjYT yÓ÷{≤sY Ç+&çj·÷ &Ó’¬sø£ºsY (e÷¬sÿ{Ï+>¥ n+&é ùd˝Ÿ‡) ns¡$+<é düπø‡Hê ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü, Ár`&√sY j·TT{Ï*{° ≈£Lù| yÓ˝≤düºsY, Á|”$Tj·T+ ôd&ÜHé m˝≤+Á{≤ ø±s¡¢qT ≈£L&Ü Á|ü<ä]Ù+#·qTHêïeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 2008˝À »]–q &Ûç©¢ Ä{À mø˘‡b˛ ø£+ô|˙ ‘·eT yÓ˝≤düºsY ø±s¡TqT ø±HÓ‡|tº yÓ÷&É˝Ÿ>± Á|ü<äs¡Ùq≈£î ñ+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ Bìì Á|”$Tj·T+ Áø±k˛esY j·TT{Ï©{° yÓVæ≤ø£˝Ÿ>± Á|ü<ä]ÙkÕÔeTì düπø‡Hê yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ ø£+ô|˙ n+~düT‘·qï Çj·÷Hé yÓ÷&É˝Ÿ Á|”$Tj·T+ mdtj·T÷M XÊ+{≤ ù|ò es¡≈£L nìï yÓ÷&Éfi¯¢qT »qe] 7 qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï &Ûç©¢ Ä{À mø˘‡ 2012˝À Á|ü<ä]Ù+#·qT+~.


C M Y K

C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, &çôd+ãsY 31, 2011

b˛©dt Ä|ò”düsY>± ª<äeTTàμ #·÷|ækÕÔ&É≥ pìj·TsY m˙ºÄsY ‘·q ‘êC≤ ∫Á‘·+˝À z b˛©dt Ä|ò”düsY bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔqï≥T¢ edüTÔqï yês¡Ô\T eTq≈£î $~‘·y˚T. á y˚cÕìï Äj·Tq Á|üdüTÔ‘·+ wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï ª<äeTTàμ ∫Á‘·+˝À b˛wædüTÔHêï&É≥. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ªdæ+Vü‰μ e+{Ï Væ≤{Ÿ ∫Á‘êìï &Ó’¬sø˘º #˚dæq uÀj·TbÕ{Ï lqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘√qï á ª<äeTTàμ ∫Á‘·+˝À m˙ºÄsY ~«bÕÁ‘ê _Ûqj·T+ #˚düTÔHêï&ÉT. M{Ï˝À m˙ºÄsY #˚j·TuÀj˚T bÕÁ‘·˝À¢ ˇø£{Ï |üesY|òü⁄˝Ÿ b˛©kÕ|ò”düsY bÕÁ‘· ø±>±, eTs=ø£{Ï |üø±ÿ e÷dt ø±´¬sø£ºsY nì n+≥THêïs¡T. b˛©dt Ä|ò”düsY bÕÁ‘·˝À |üe sY|òü⁄˝Ÿ &Ó’˝≤>¥‡ ñHêïj·Tì düe÷#ês¡+. n˝≤π> e÷dt ø±´¬sø£ºsYøÏ dü+ã+~Û+∫ j·÷ø£åHé m| æk˛&é‡ ôV’≤˝…’{Ÿ nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á bÕÁ‘· ø√düy˚T m˙ºÄsY ø√s¡MTdü+‘√ ø£ì|ædüTÔHêï&Éì nqT≈£î+≥THêïs¡T. M{ÏøÏ ‘√&ÉT dædüºsY ôd+{ÏyÓT+{Ÿ ≈£L&Ü ñ+<ä≥. p.m˙ºÄsY, uÀj·TbÕ{Ï ÁoqT\ ø±+_H˚wüHé˝À s¡÷bı+ <äT‘√qï ∫Á‘·+˝À Á‹wü, ø±ØÔø£ V”≤s√sTTHé‡>± #˚düTÔqï á ∫Á‘êìï dü+Áø±+‹ dæ»Hé ‘·sê«‘· e÷]à ¬s+&√ yês¡+˝À $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì <äs¡Ùø£, ìsêà‘·\T bÕ¢Hé #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á y˚Ts¡≈£î yês¡T wüO{Ï+>¥ì X¯s¡y˚>∑+‘√ #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ |üP» |òæÁãe] 18,2011 q »]–+~. ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ nø√ºãsY 3,2011˝À yÓTT<ä˝…’+~. eT<Ûä´˝À

ª}düs¡yÓ*¢μ $&ÉT<ä\ ø√dü+ nì ÁuÒø˘ Ç∫à eT∞fl ø££+{Ïq÷´ #˚XÊs¡T. á ∫Á‘·+ ø√dü+ m˙ºÄsY ˝≤e⁄ ‘·–Z eTØ dæ¢yéT>± ø£q|ü&É‘êqì bòÕ´Hé‡øÏ Vü≤MT Ç#êÃs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é sêyÓ÷J |òæ˝Ÿà dæ{°˝À wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+ ≥Tqï á ∫Á‘·+˝À m˙ºÄsY |üesY |òü⁄˝Ÿ b˛©dt n~Ûø±]>± ø£ì|ækÕÔs¡ì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqïs¡T. eT÷´õø˘ &Ó’s¡ø£ºsY ø°s¡yêDÏ Ç|üŒ{ÏøÏ Hê\T>∑T bÕ≥\T ø£+b˛CŸ #˚kÕs¡T. Ç+ø± eT÷&ÉT u≤´˝…Hé‡ ñHêïsTT. Çø£ uÀj·TbÕ{Ï ÁoqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï <äeTTà ô|’H˚ m˙ºÄsY |üP]Ô>± <äèwæº ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ªdæ+Vü‰μ‘√ ‘·q u≤u≤jYT u≤\ø£èwüíqT dü÷|üsY Væ≤{Ÿ u≤≥˝ÀøÏ eT∞¢ Á|üj·÷DÏ+|ü #˚dæq uÀj·TbÕ{Ï ‘·qø° Ä πs+CŸ Væ≤{Ÿ ÇkÕÔ&Éì uÛ≤$düTÔHêï&ÉT. n+<äTπø á dæìe÷ $&ÉT<ä\ nj˚T´<ëø± H√s¡T $|üŒ≈£L&É<äì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï&ÉT. ‘·q dü¬ø‡dt e÷{≤¢&Ü\ì m˙ºÄsY |üP]Ô kÕúsTT˝À b˛sê&ÉT ‘·THêï&ÉT. Çø£ ª<äeTTàμ ∫Á‘·+˝À m˙ºÄsY düs¡düq Á‹wü, ø±]Ôø£ q{ÏdüTÔHêïs¡T. ‘={Ϻ+|üP&ç y˚DT á ∫Á‘·+˝À m˙ºÄsYøÏ u≤e>± ø£ì|æ+ #·qTHêïs¡T. uÛ≤qTÁ|æj·T m˙ºÄsYøÏ ‘·*¢>± #˚k˛Ô+~. Ç˝≤ mø£ÿ&Ü sêJ|ü&É≈£î+&Ü n<äT“¤ ‘··yÓTÆq ‘êsê>∑D+‘√ ñqï‘·yÓTÆq kÕ+πø‹ø£ $\Te˝‘√ á ∫Á‘êìï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ #˚j·÷ \ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

n eTè ‘· sê e⁄

k˛qTdü÷<é πs+CŸ ô|]–+~ nø£ÿ>±, e~q>±, ne÷j·T≈£îsê˝…’q uÛ≤s¡´>± |ü\T bÕÁ‘·\T #˚dæ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\qT eTT]|æ+∫q düHê Á|üdüTÔ‘·+ e÷Á‘·+ ô|<ä›>± dæìe÷˝À¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ø±˙ $Áø£yéT V”≤s√>± s¡÷bı+~q ªsê»u≤≥ºjÓÆTμ dæìe÷˝À ˝Ò&û $\Hé>± q{Ï+∫q ‘·sê«‘· e÷Á‘·+ >√¢ã˝Ÿ d”Hé ÁøÏj˚T≥sY‡ ì]àdüTÔqï ªÄ~X¯+ø£s¡μ˝À eT+#·T yÓ÷Vü≤Héu≤ãT z Á|üeTTK bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·&ÜìøÏ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃs¡T. ÄyÓT≈£î ø√©e⁄&é, eT\T¢e⁄&é qT+∫ eT+∫ neø±XÊ\T edüTÔHêïj·Tì Hê>¥ le‘·‡ dü+^‘· <äs¡Ùø£‘·«+˝À 16 eT+~ >±j·T˙>±j·T≈£î\T bÕ&çq 9 bÕ≥\T neTàsê»X‚KsY qè‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. 60XÊ‘·+ ∫Árø£s¡D |üPs¡ÔsTT+~. øö•ø˘ ø°\ø£ bÕÁ‘·<Ûë]. á ∫Á‘êìï ñ>±~øÏ $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. >∑+≥≈£î ô|’>± Á>±|òæø˘‡ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D. »j·TÁ|ü<ä, Á|üø±XŸsêE ‘=*kÕ] »+≥>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À lVü≤], MTHê, s√C≤, ‘·T\dæ, s√Væ≤DÏ, Hê>∑u≤ãT, •ebÕs¡«‹, Äq+<é, »j·TÁ|üø±XŸ¬s&綑√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T q{°q≥T\T q{ÏdüTÔHêïs¡T. m |òæ˝Ÿà |òüsY j·T÷‘Y nH˚ {≤´>¥˝…’Hé‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘êìøÏ ¬øyÓTsê: |æ¬øôV≤#Y <ëdt— ≈£Ls¡TŒ: >ö‘·+sêE— bÕ≥\T: Ä~ X¯+ø£sê#ês¡´, ly˚<äyê´dü— ø£<∏ä`e÷≥\T`Ád”ÿHéù|¢`<äs¡Ùø£‘·«+: C….¬ø.uÛ≤s¡$ @ Vü‰s√ dæìe÷ nsTTHê |òüdtº \Tø˘ dæìe÷\˙ï $&ÉT <ä\ e⁄‘·Tqï b˛düºs¡T¢, Áf…Æ\sY‡ $&ÉT<ä\sTTq H˚|ü<∏ä´+˝À n<˚ düeT ‘·sê«‘˚ dü+<ä&ç yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. j·T+˝À ~∏j˚T≥s¡¢˝ÀøÏ n$ Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+fÒ Çø£ Ä Áf…Æ\s¡T¢ e~*‘˚ ¬skÕŒHé‡ dæìe÷ô|’ n+#·Hê\T uÛ≤Ø>± uÛ≤Ø>± ñ+≥T+<äH˚~ < ô|]–b˛‘êsTT. n+<äTπø á eT<Ûä´ äs¡Ùø£ ìsêà ‘·\ Ä˝À#· q {≤©e⁄&é nÁ>∑V”≤ s√\ dæìe÷ >± ø£ì|æk˛Ô+~. sêyéT \ìï+{Ï $wüj·T+˝Àq÷ Ç˝≤+{Ï #·s¡DY, ‘·eTHêï »+≥>± $wüj·÷˝À¢ #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T q{ÏdüTÔqï ªs¡#·Ãμ ∫Á‘·+ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. yÓT>± |üesY e÷dt n+&é ø£eT]¸ j·T˝Ÿ kÕºsY sêyéT #·s¡DY ‘˚» V”≤s√>± q{ m*yÓT+{Ÿ‡ ‘√ uÛ≤Ø ã&Ó® ÏdüTÔqï, dü+|ü‘Y q+~ <äs¡Ùø£‘·«+˝À {Ÿ‘√ s¡÷bı+<äT‘√+~. edüTÔqï ªs¡#·Ãμ dæìe÷ #˚düTÔqï dæì e÷˝À ø=ìï j·÷ø£åHé ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À ªM&ç+‘˚μ ù|]≥ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î dü+>∑‹ ‘Ó* dæ+<˚. á ∫Á‘êìøÏ düìïy˚XÊ\ ø√dü+ @ø£+>± e∫Ã+~. ø√©e⁄&é˝À ‘·q bÕÁ‘·≈£î eT+∫ Á|üX¯+dü\T dü+ã+~Û+∫ |òüdtº \Tø˘ b˛düºs¡T¢ q÷´ <=s¡T≈£î‘·THêïj·Tì, {≤©e⁄&é˝À ≈£L&Ü H˚qT #˚dæq $\Hé bÕÁ‘·≈£î Çj·TsY ø±qTø£>± »qe] 1q $&ÉT<ä\ eT+∫ düŒ+<äq edüTÔ+<äì #ÓãT‘√+~ düHê. kÕ|òtº \Tø˘‡‘√ ñ+≥÷, #˚j·÷\ì ‘=\T‘· ìs¡ísTT+ ∫q|üŒ $\ì»+ #˚ùd bÕÁ‘· düHê≈£î u≤>± q|æŒ+<äì, ø=‘·Ô ˝Ò&û $\Hé ‘Ós¡≈£î {Ïø°..‘êC≤>± n+~q düe÷#ês¡+ s¡÷.2ø√≥¢≈£î ô|’>± Ks¡Tà #˚XÊs¡T. mHé.$.Á|ükÕ<é, |üsêdt C…’Hé ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ <=]øÏqfÒºqì dæìe÷ |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. Á|üø±s¡+ dü+Áø± ‹øÏ ô|<ä› V”≤s√\ eTDÏ X¯s¡à dü+^‘·+ n+~ düTÔHêïs¡T. eT\÷¢ uÒ; neT˝≤ bÕ˝Ÿ ndü\T dædü˝…’q ‘·q n+<ëìï ‘·«s¡˝À eTq+ #·÷&ÉuÀ‘·THêïeT≥. ÇHêïfi¯S¢ #·÷dæ+~ ndü\T n+<äy˚T ø±<ä≥. á $wüj·÷ìï á neTà&˚ ‘êC≤>± ôd\$k˛Ô+~. ªªø±k˛ÿ+&ç..Hê ˇ]õq˝Ÿ ã÷´{° @$T≥qï~ ‘·«s¡˝À MTs¡T #·÷kÕÔs¡T. #·÷&É&Éy˚T ø±<äT..Hê n+<ëìøÏ ÄX¯Ãs¡Ã b˛e&É+ MT e+‘·e⁄‘·T+~μμ n+≥÷

ªÄ~X¯+ø£s¡μ˝À yÓ÷Vü≤Héu≤ãT

$\Hé bÕÁ‘·˝À düHê

dü+Áø±+‹øÏ ªs¡#·Ãμ Áf…Æ\sY $&ÉT<ä\

V”≤s√\≈£î @e÷Á‘·+ rdæb˛ì |òæõø˘‘√ $\Hé s√˝Ÿ‡˝À sêDÏdüTÔqï k˛q÷ dü÷<é ªns¡T+<Ûä‹μ, ªø£+~Ø>∑μ, ª<ä÷≈£î&ÉTμ e+{Ï ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\‘√ ‘·qø£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·q≈£î &çe÷+&é ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ k˛qT dü÷<é ≈£L&Ü ‘·q πs+CŸ ô|+#˚XÊ&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ Á‹$Áø£yéT <äs¡Ùø£‘·«+˝À n\T¢ ns¡T®Hé V”≤s√>±, ìsêà‘· &ç$$ <ëqj·T´ ªVü≤˙μ(e]ÿ+>¥ f…Æ{Ï˝Ÿ) nH˚ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+˝À $\Hé s√˝Ÿ ø√dü+ <äs¡Ù≈£î&ÉT Á‹$Áø£yéT, ìsêà‘· <ëqj·T´ k˛q÷dü÷<éqT dü+Á|ü~+#·>± 50s√E\T &˚{Ÿ‡ Çe«&ÜìøÏ s¡÷.80\ø£å\T ¬seT÷´qπswüHé &çe÷+&é #˚XÊ&É≥. ‘·≈£îÿe ã&Ó®{Ÿ˝À dæìe÷ |üP]Ô #˚<ë›eTH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï <äs¡Ùø£, ìsêà‘·\T k˛qT &çe÷+&é≈£î cÕø£j·÷´s¡≥. M] ø±+_H˚wüHé˝À ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À ns¡T®Hé düs¡düq Ç*j·÷q ø£<∏ëHêsTTø£>± s=e÷Hé‡ #˚k˛Ô+~. eTs√ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ bÕsYº |üP]Ô ø±qT+~.

n+<ä+ #·÷dæ n~]b˛yê*‡+<˚ ≈£îÁsêfi¯¢qT }]k˛Ô+~ neT˝≤. ndü\T $wüj·T+ @$T≥+ fÒ..e#˚à HÓ\˝À $&ÉT<ä\ ø±qTï ªy˚f…ƺμ ∫Á‘·+˝À ‘êqT ‘=*kÕ]>± |òü⁄˝Ÿ >±¢eTs¡dt >± ø£ì|ædüTÔ+<ä≥. ªyÓTÆHêμ ∫Á‘·+ #˚XÊø£ Çø£ n˙ï n˝≤+{Ï \+>± zD° bÕÁ‘·˝Ò ekÕÔj˚T yÓ÷ nqT≈£îHêïqT. nsTT‘˚, ªy˚f…Æºμ ˝À H˚qT Çwüº|ü&˚ >±¢eTsY bÕÁ‘· #˚XÊqT. n+<äT˝À qqTï #·÷ùdÔ, ndü\T á Äe÷àsTT ªyÓTÆHêμ ∫Á‘·+˝Àì ne÷à j˚THê..nì n+<äs¡÷ H√fi¯ó¢ yÓfi¯¢u…&É‘ês¡T. n+‘· >±¢eTs¡dt>± ø£ì|ækÕÔqTμμ n+{À+~ neT˝≤bÕ˝Ÿ.

k‘Yì e<ä\q+{À+~ Á|æHé‡ eTùV≤wt u≤ãT V”≤s√>± e∫Ãq ªn‹~∏μ dæìe÷˝À ø£ì|æ+∫q neTè‘êsêe⁄ Ä dæìe÷ Ä•+∫q+‘· Væ≤≥Tº ø±ø£b˛e&É+‘√ Ä ‘·sê«‘· eT∞fl {≤©e⁄&éô|’ ø£HÓï‹Ô #·÷&Ü #·÷&É˝Ò<äT. ø£˙dü+ ‘·$Tfi¯+˝À ≈£L&Ü Áf…Æ #˚j·T˝Ò<äT neTè‘êsêe⁄. neTè‘· dü+>∑‹ |üø£ÿq ô|&ç‘˚, ÄyÓT #Ó˝…¢\T Á|”‹ø±sêe⁄ e÷Á‘·+ k‘Yì #·TfÒºk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø ‘·$Tfi¯+˝À q{Ï+#˚dæq Á|”‹ø£, ‘Ó\T>∑T˝À es¡TDY dü+<˚XŸ V”≤s√>± ‘Ós¡¬øøÏÿq ªÁ|æj·TT&ÉTμ dæìe÷˝À ø£ì|æ+∫+~. ªÁ|æj·TT&ÉTμ bòÕ¢|t nsTTHê ø±˙ Ç+ø± k‘Y MT<ä ÄX¯\T e<äT\Tø√˝Ò<äT Á|”‹ø£. ‘êC≤>± z ø£qï&É dæìe÷˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î ôd’Hé #˚dæq Á|”‹ø£, eT\j·÷fi¯+˝Àq÷ Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚dæ+<ä≥. u≤©e⁄&é‘√ b˛*Ñ˚ k‘Y˝À dæìe÷\T |üø±ÿ bÕ¢ì+>¥‘√ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘êj·T˙, n+<äTπø ‘êqT k‘Y dæìe÷\ô|’ Çwüº+ ‘·q eTeTø±sêìï ô|+#·T≈£î+≥THêïqì Á|”‹ø£ #ÓãT‘√+~. |ü≥Tºe<ä\ì $Áø£e÷s¡Tÿ&ç˝≤ k‘Yì |ü≥Tº≈£î y˚˝≤&ÉT‘·Tqï Á|”‹ø±sêe⁄øÏ V”≤s√sTTHé>± ÄyÓT Ä•+∫q dü¬ø‡dt <=s¡T≈£î‘·T+<√ ˝Ò<√>±˙, ÄyÓT |ü≥Tº<ä\ì e÷Á‘·+ Vü≤]¸+#ê*‡+<˚ n+≥THêïs¡T. dæ˙ esêZ\T. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .


W≥sY ]+>∑Ts√&ÉT¶ô|’ Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ©´sWªRΩ©´s xqsLi™´sªRΩ=LRi Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ ∏R∂VV™´sNRPVáV ™´sVμR∂˘Li ªygji ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡NRPVLi≤y NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡NRPV F°÷d¡xqsVáV μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. B…‘¡™´s÷¡ ™´sLRiVxqs ˙xms™´sWμyá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s K»¡L`iLjiLig`i L][≤ÔR∂V\|ms ALiORPQáV ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. 31 LS˙ºΩ ™´sVμR∂˘Li }qs≠sLi¿¡ ™yx§¶¶¶©yá\|ms K»¡L`iLjiLigRiV L][≤ÔR∂V\|msNTP ™´s}qsÚ ˙xms™´sWμyáV ÀÿLji©´sxmsÆ≤∂[ @™´sNSaSáVLi≤R∂»¡Liª][ FsLiVVL`iF°LÌRiV F°÷d¡xqsVáV ALiORPQáV ≠sμ≥j∂LiøyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV xqs*∏R∂VLigS LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji©´s ≤U∂{qs{ms xqsVμ≥k∂L`iÀÿ ¡V K»¡L`i LjiLig`iL][≤ÔR∂V\|ms |qsˆxtsQÕfi \Æ≤∂Q˚™±s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. 31 ™´s æªΩ[μk∂ LS˙ºΩ 10 ©´sVLi¿¡ æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´s 3 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPW FsÕÿLi…”¡ ™yx§¶¶¶©yá©´sV @©´sV™´sVºΩLiøR¡™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. gRi¿¡ËÀ›÷¡ ©´sVLi¿¡ aRPLiuyÀÿμ`∂ FsLiVVL`iF°LÌRiV «‹[©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s 42 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[VLRi 20 F°÷d¡£qs ¬ø¡N`PF°xqÌsVá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V xqsVμ≥k∂L`iÀÿ ¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. FsLiVVL`iF°LÌRiVNRPV ™´s¬ø¡[Ë ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáNRPV ALiORPQá ©´sVLi¿¡ ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso BxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. K»¡L`i LjiLig`iL][≤ÔR∂V\|ms FsÕÿLi…”¡ Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV NRPW≤y ($T>∑‘ê 2˝À)

X¯ìyês¡+, 31 &çôd+ãsY 2011

ù|J\T : 8

;d” ]»πs«wüq¢qT ‘·–Z+#˚ ìs¡íj·÷ìï

ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê* sêh ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ H˚‘· ÄsY.ø£èwüíj·T´ s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 30 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ;d” ]»πs«wüq¢qT 27 qT+∫ 22 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+∫ yÓTÆHêØ{°\≈£î düuŸ ø√{≤qT Ç∫Ãq ìs¡íj·÷ìï yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·T ø√yê\ì ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T ÄsY.ø£èwüíj·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.X¯óÁø£yês¡+ ;d”\≈£î »HêuÛ≤ Á|üø±s¡+ ]»πs«wüqT¢ ô|+#ê\ì s¡+>±¬s&ç¶ ø£\ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT <Ûäsêï #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±˝À¢ ;d” ]»πs«wüqT¢ ô|{Ϻ 17 @fi¯ó¢ <ë≥˝Ò<äHêïs¡T. n˝≤π> πø+Á<ä $<ë´dü+düú\˝À ]»πs«wüqT¢ ô|{Ϻ <ë<ë|ü⁄ ◊<äT @fi‚¢ nsTT+<äHêïs¡T. n+<äTe\¢ n|ü⁄Œ&˚ ;d” esêZ\≈£î nHê´j·T+ #˚ùd bÕ\≈£î\ $<ÛëHê\T e´‹πsøÏkÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ç{°e\ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« XÊK\˝À ñ<√´>∑T\ XÊ‘·+ ˝…ø£ÿ\T rùdÔ πø+Á<ä+˝À ;d” ñ<√´>∑T\T 6 XÊ‘·+ ø£+fÒ m≈£îÿ\ ˝Ò<äHêïs¡T. B+‘√ 54 XÊ‘·+ »HêuÛ≤ >∑\ ;d”\≈£î kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫à 64 @fi¯ó¢ <ë{Ïq ≈£L&Ü ñ<√´>∑T\ XÊ‘·+ <ë≥˝Ò<ä+fÒ ;d” esêZ\≈£î m+‘· nHê´j·T+ #˚XÊs√ düŒwüºeTe⁄‘·T+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À ;d”\ n_Ûeè~Δì Á|üuÛÑT‘·«+ n&ÉT¶≈£î+≥T+<äì sêh ;d” Á|òü+{Ÿ #Ó’s¡àHé õ.eT˝Ò¢wt j·÷<äyé Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø z;d” ]»πs«wüq¢qT 27 XÊ‘·+ q+∫ 50 XÊ‘·+ es¡≈£î ô|+#ê\ì, ($T>∑‘ê 6˝À)

bÕ|ü+ |üdæyêfi¯ó¢ uÛ≤>∑´q>∑s¡+˝À nuÛ≤>∑T´\T ‹ #·≥Tºã+&É˝…’q u≤\ ø±]à≈£î\ #·{≤º\T

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): H˚{Ï u≤\˝Ò πs|ü{Ï bÂs¡T\ì ø£\\Tø£qï u≤|üPJ ø£\\T ø£\˝≤¢π> $T–*b˛‘·THêïsTT. kÕø屑·TÔ #·≥º düuÛÑ\ πø+Á<äyÓTÆq ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì u≤\ø±]à≈£î\ #·{≤º\T #·≥Tº ã+&É\e⁄ ‘·THêïsTT. u≤\ø±]à≈£î\ e´edüúqT s¡÷|ü⁄e÷bÕ*‡q Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü+ã+~Û+∫q XÊK\≈£î Çy˚M |ü≥ºq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïsTT. Á|ü‹ì‘·´+ nH˚ø£ s¡+>±˝À¢ u≤\ ø±]à≈£î\T <äs¡Ùq$TdüTÔHêï n~Ûø±s¡T\T #√<ä´+ #·÷düTÔHêïs¡T ‘·|üŒ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºkÕ]+#·&É+˝Ò<äT. |òü*‘·+>± kÕø屑·TÔ sêh sê»<Ûëì˝ÀH˚ nH˚ø£eT+~ ∫Hêïs¡T\T u≤\´+˝ÀH˚ u≤ìdü‘·«+ nqTuÛÑ$dü÷Ô uÛÑ$wü´‘·TÔqT n+<Ûäø±s¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. M] Á|ü>∑‹øÏ πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ã&çu≤≥, $<ä´yês√‘·‡yê\T, eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq|üŒ{Ïø° Ä |ü<∏äø±\T neT\T˝À ˝ÀbÕ\T+&É&É+‘√ u≤\ø±]à≈£î\T ã&ÉT>∑TJe⁄\T>± $T–*b˛yê*‡ edüTÔ+~. u≤>∑´e+‘·T\ Ç˝≤ø±>± uÛ≤>∑´q>∑s¡+˝ÀH˚ Á|ü‹s√p yê] J$‘ê\T ãT–Zne⁄‘·÷ ã*|”sƒ¡+ô|’ y˚˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ u≤\ø±]àø£ ìùw<Ûä#·≥º+ 1968 Á|üø±s¡+ 14 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ ej·TdüT˝À e⁄qï u≤\\qT @

bÕ|ü+ |ü+&ç+~ |üsêsTT kıeTTà‘√ »˝≤‡\T ø£≥ø£{≤˝À¢øÏ ø±´wæj·TsY, d”«|üsY

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): |üsêsTT kıeTTà bÕeTT e+{Ï~, Ç~ yêdüÔe+, ì»+ ‘Ó\TdüTø=ì eTdü\T≈£î+fÒ e÷qe⁄ì J$‘·+ ñqï<ë+{À¢ ‘·è|æÔ>∑, ≈£î≥T+u≤\T kÕ|”>± kÕ–b˛‘·T+{≤sTT.ø±ì eTqwæ˝À ñqï ø=ìï <äTsêX¯ J$‘ê\qT ø£≥ø£{≤\ bÕ\T #˚düTÔ+<äH˚ |ü∫à ìC≤ìï ‘Ó\TdüTø√≈£î+fÒ J$‘ê\T eTTfi¯¢ u≤≥ô|’ |üj·THê˝Ò. ø£wüº|ü&ç dü+bÕ~+∫+~ ø±≈£î+&Ü n|üŒq+>± Ç‘·s¡T\ kıeTTà ø±CÒj·÷\ì #Ó&ÉT Ä˝À#·q\‘√ |ü<∏äø±\qT |üqTï‘Ó J$‘ê\qT Ä |üsêsTT kıeTTà ø±fÒj·Tø£

e÷q<äT. Ç<˚ Ä˝À#·q\‘√ ø=~› ø±\+˝ÀH˚ eÁø£e÷s¡Z+˝À, nÁø£eT dü+bÕ<äq‘√ \øå±~Ûø±s¡T\+ ø±yê\H˚ <äTs¡T“~›‘√ u≤´+ø˘˝À |üì #˚düTÔqï ø±´wæj·TsY, d”«|üsY ø£\dæ u≤´+ø˘ $ìjÓ÷»<ës¡T\qT yÓ÷dü+ #˚dæ, bò˛s¡®] dü+‘·ø±\‘√ düTe÷s¡T 85 \ø£å\ &ÉãT“qT <√#·Tø=ì ø£≥ø£{≤\ bÕ˝…’q dü+|òüT≥q <äT+~>∑˝Ÿ b˛*ùdºwüHé |ü]~Û˝À dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ $.mdt.ø£eT˝Ÿ ≈£îe÷sY <äT+~>∑˝Ÿ Áu≤+#Y Ä+Á<Ûä u≤´+ø˘˝À 2005 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç ø±´wæj·TsY>± |üì #˚düTÔHêï&ÉT. n<˚ u≤´+ø˘˝À 2000 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç Ä≈£î\ πsqTK d”«|üsY>± |üì #˚düTÔ+~. Ç<ä›] |üqdüÔ‘ê«\T H˚s¡ |üP]‘·+>± Ä˝À∫+#·&É+‘√ eÁø£e÷s¡Z+˝À &ÉãT“\qT dü+bÕ~+#ê\H˚ <äTsêX¯ Ç<ä›] eT<Ûä´˝À yÓTT<ä˝…’+~. nqT≈£îqï<˚ ‘·&Ée⁄>± |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ u≤´+ø˘≈£î edüTÔqï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ($T>∑‘ê 6˝À)

s¡+>∑+˝ÀHÓ’Hê ø±]à≈£î\T>± yê&ÉTø√e<ä›ì #·≥º+ #ÓãT‘·T+~. M]‘√ |üì#˚sTTùdÔ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì #·≥º+ #ÓãT‘·THêï Ç~ neT\j˚T´ <ëK\T ø£qã&É&É+˝Ò<äT. #·{≤ºìï neT\T #˚ùdÔ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T M{Ïì neT\T #˚j·Te\dæq n~Ûø±s¡T˝Ò M{ÏøÏ ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdü÷Ô u≤\ø±]àø£ e´edüúqT yê&ÉT≈£î+≥Tqï yÓ’q+ ãVæ≤s¡+>∑+>± ãj·T≥|ü&çqyê]ô|’q •ø£å\T neT\T ø±˝Òì dü+<äsꓤ\T ø√ø=\¢\T. |æ\¢\qT ìsêàD s¡+>∑+˝À, n–Zô|f…º\T, eT<ä´bÕq+, Á{≤Hé‡b˛sYº, Vü≤√≥˝Ÿ, m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ, KìC≤\≈£î dü+ã+~Û+∫qy˚ ø±≈£î+&Ü ms¡Te⁄\T, eg ‘·j·÷Ø, |ü]ÁX¯eT˝À¢ |æ\¢\qT yê&=<ä›ì düŒwüº+>± ìã+<Ûäq\T #ÓãT‘·THêï M{Ïì me«s¡÷ U≤‘·s¡T #˚j·T&É+˝Ò<äT. B+‘√ nìï s¡+>±˝À¢ u≤\ø±]à≈£î\T <äs¡Ùq$TdüTÔHêïs¡T. »+≥q>∑sê˝…’q ôV’≤<äsêu≤<é, dæøÏ+Á<ëu≤<é q>∑sê\T y˚>∑e+‘·+>± n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+&É&É+‘√ ≈£L©\T <=s¡ø£ø£b˛e&É+‘√ Á|ür s¡+>∑+˝À u≤\ø±]à≈£î\qT yê&ÉT‘·THêïs¡T. Ç<˚ n<äTqT>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\qT+∫ |ü≥ºD≤ìøÏ Áã‘·T≈£î‘Ós¡Te⁄≈£î e\düedüTÔqï ≈£î≥T+u≤\Tôd’‘·+ ‘·eT |æ\¢\qT ôd’‘·+ ≈£L©|üqT\≈£î ~+#·T‘·THêïs¡T. |òü*‘·+>± uÛ≤$uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\T u≤\´+˝ÀH˚ ($T>∑‘ê 6˝À)

>∑es¡ïsY düreTDÏøÏ Vü≤√+eT+Á‹ n_Ûq+<äq\T s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêh >∑es¡ïsY düreTDÏ $eT˝≤ qs¡dæ+Vü≤Hé ‘·q 60e »qà~q y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·T ≈£îHêïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ ÄyÓT »qà~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì sêCŸuÛÑeHé esêZ\T Á|ü‘˚´ø£ πøø˘qT @sêŒ≥T #˚sTT+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑es¡ïsY ámdtm˝Ÿ qs¡dæ+Vü≤Hé, ÄyÓT eTqTeTsê\T, ã+<ÛäTe⁄\T, ùdïVæ≤‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT+Á‘·T\T dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, s¡|òüTMsê ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bò˛Hé˝À ÄyÓT≈£î »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T $eT˝≤ qs¡dæ+Vü≤Hé 60e »qà~q y˚&ÉTø£\T ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± >∑es¡ïsY Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY mHé.s¡y˚Twt≈£îe÷sY ôd’‘·+ $eT˝≤ qs¡dæ+Vü≤Hé≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

q>∑sêìøÏ e∫Ãq ñ|ü sêh|ü‹ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30, (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü sêh|ü‹ eTVü≤eTà<é Vü≤MT<é nHê‡Ø X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e#êÃs¡T. >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé, &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äsY sê»q]‡+Vü≤, myÓTੇ &Üø£ºsY #·Áø£bÕDÏ, bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹ &û l<ÛäsYu≤ãT, N|òt ôdÁø£≥Ø |ü+ø£CŸ ~«y˚B ‘·~‘·s¡T\T ñ|üsêh|ü‹øÏ uÒ>∑+ù|≥ msTTsYb˛s¡Tº˝À |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ nHê‡Ø p;¢Vü‰˝Ÿ˝À ªes¡˝Ÿ¶ ñs¡÷› m&ç≥sY‡ ø±qŒ¤¬sHé‡μqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n˝≤π> ªÇkÕ¢$Tø˘ ø£\Ãs¡˝Ÿ n+&é ÄsYºμ nH˚ n+X¯+ô|’ eTÚ˝≤Hê ÄC≤<é H˚wüq˝Ÿ ñs¡÷› j·T÷ìe]‡{° yês¡T >∑∫ÃuÖ*˝À @sêŒ≥T#˚dæq n+‘·sê®rj·T düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. nHê‡Ø kÕj·T+Á‘·+ 6:50øÏ &Ûç©¢ yÓfi‚¢+<äT≈£î uÒ>∑+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡Tø=Hêïs¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY, 2011

eT<ä´+ Á|æj·TT\≈£î uÛÑ˝Ò #ÛêHé‡! q÷´ Çj·TsY y˚&ÉTø£\≈£î n<Ó› Á&Ó’es¡T¢ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“¤+>± |üuŸ\T, ø=ìï ¬skÕº¬s+≥¢ j·÷»e÷Hê´\T Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚XÊsTT. eTTK´+>± eT<ä´+ Á|æj·TT\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü yê]ì b˛©düT\ πødüT\ u≤] qT+∫ ‘·|æŒ+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚XÊsTT. eT<ä´+ ùd$+∫ yêVü≤Hê\T q&ç|æ‘˚ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTqï b˛©düT\ ôV≤#·Ã]ø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·eT yê´bÕsêìøÏ m˝≤+{Ï qwüº+ yê{Ï\¢≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£˝À¢ kÕ<Ûës¡D+>± Á|ü»\T eT<ä´+ ùd$+∫ ñ‘ê‡Vü≤+>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ì ñ$«fi¯S¢s¡T‘ês¡T. nsTT‘˚ ø±s¡¢˝À e∫à |üuŸ\T, ¬skÕº¬s+≥¢˝˝À ñ˝≤¢dü+>± >∑&ç|æ ‹]– Ç+{ÏøÏ yÓfi‚¢ düeTj·T+˝À b˛©düT\ u≤]q |ü&É‘êy˚TyÓ÷qì uÛÑj·T+ ø=+<ä]øÏ ñ+&É&É+ düVü≤»+. Ç˝≤+{Ï yê] ø√düy˚T |üuŸ\T, ¬skÕº¬s+≥T¢ Á|ü‘˚´ø£ yêVü≤q kÂø£sê´ìï @sêŒ≥T #˚XÊsTT. sêÁ‹ ˇ+{Ï >∑+≥ es¡πø u≤s¡T¢, |üuŸ\T, ¬skÕº¬s+≥¢qT nqTeT‹kÕÔeTì b˛©düT\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ˝À|ü⁄ me¬s’Hê eT<ä´+ ùd$+∫ Á&Ó’$+>¥ #˚ùdÔ yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T. n+<äTe\¢ ‘·eT yê´bÕsêìøÏ qwüº+

sê≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£\T nsTTb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· ‘·eT ø£¢sTT+{Ÿ\qT düTs¡øÏå‘·+>± Çfi¯¢≈£î #˚πsÃ+<äT≈£î n<Ó› yêVü≤Hê\qT düeT≈£Ls¡TÑ·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï Á|üeTTK |üuŸ\T Áô|’y˚≥T Á&Ó’es¡¢qT yêVü≤Hê\qT n<Ó›≈£î rdüT≈£îHêïs¡T. y˚&ÉTø£\T düMT|ædüTÔqï ø=B› M]øÏ eT]+‘· &çe÷+&é ô|]–+~. á @sêŒ≥T e\¢ eT]+‘· eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT Äø£]¸+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì ‘·<ë«sê ‘·eT yê´bÕsêìøÏ m˝≤+{Ï qwüº+ ñ+&Éø£b˛>± eT]+‘· ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+>± ñ+≥T+<äì |üuŸ\ j·T»e÷qT\T Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. Bìe\¢ ø±´uŸ Á&Ó’es¡¢≈£î eT]+‘· &çe÷+&é ô|]–+~. |üuŸ\ j·÷»e÷Hê´\T m+<äT≈£î ‘·eTqT dü+Á|ü~düTÔHêïs√ ‘Ó*j·T<äì, nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï ø£¢uŸ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·eTqT dü+Á|ü~+∫ <ë<ë|ü⁄ 30 eT+~øÏ ô|’>± Á&Ó’es¡¢qT n<Ó›≈£î ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡ì ˇø£ Ä{À ø£q‡˝…º˙‡ ìsê«Vü≤≈£î&ÉT #ÓbÕŒs¡T. á Á&Ó’esY≈£î s√E≈£î s¡÷. yÓsTT´ #=|ü⁄Œq n<Ó› #Ó*¢kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. &çôd+ãsY 25 qT+∫ »qe] 1 es¡≈£î á Á&Ó’es¡¢qT ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

Hê´j·T+ »]–+~: |òæsê´<äTsê\T eT<ä´+ Ä<ëj·T+‘√ q&Ée&É+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì 15e yÓTÁ{ÀbÕ*f…Hé yÓTõÁùdº{Ÿ |üP» mHéπø¢yé ÁbıÁ|üsTT≥sY ¬ø.s√C≤sêDÏøÏ dü+e‘·‡s¡+ ø±\+bÕ≥T C…’\T•ø£å, 4\ø£å\ 25y˚\ s¡÷bÕj·T\qT õ.s¡‘·ï≈£îe÷]øÏ #Ó*¢+#ê\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæq≥T¢ ÄyÓT áy˚Ts¡≈£î z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. á rs¡TŒe\¢ |üP]Ô Hê´j·T+ »]–+<äì ÄyÓT Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. B+‘√ ¬ø.s√C≤sêDÏ ~>∑Te ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒô|’ ôV’≤ ø√s¡Tº˝À <ëyê y˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+<äHêïs¡T.

ø±\TcÕ´ìï ìyê]+#ê* VüQ#êÃ؇ì ø√]q #·Tø±ÿsêeTj·T´ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ì |ü]ÁX¯eT\ ø±\TcÕ´ìï ìyê]+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì myÓTੇ #·Tø±ÿsêeTj·T´ sêÁwüº e÷qeVü≤≈£îÿ\ ø£MTwüHéqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. #Í≥T|üŒ˝Ÿ eT+&É\+˝À ñqï 30 |ü]ÁX¯eT\ qT+∫ yÓ\Te&˚ e´s¡ú s¡kÕj·THê\ e\¢ Çø£ÿ&ç ˙fi¯ófl ‘ê>∑&ÜìøÏ, bı˝≤\≈£î ≈£L&Ü |üìøÏ sêe&É+˝Ò<äì Äj·Tq ø£MTwüHéqT $e]+#ês¡T. uÀs¡¢ <ë«sê edüTÔqï ˙fi¯ó¢ s¡kÕj·THê\ s¡+>∑T˝À ñ+≥THêïj·THêïs¡T. Á|üC≤s√>∑´+ |üP]Ô>± $wü$T+#·ø£eTT+<˚ ø±\TcÕ´ìï ìj·T+Á‹+#˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<˚•+#ê\ì ø£MTwüHéqT ø√sês¡T. #Í≥T|üŒ˝Ÿ qT+∫ e∫Ãq u≤~Û‘·T\T yê]øÏ k˛øÏq yê´<ÛäT\qT ø£MTwüHé <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fls¡T.

ø£+|üP´≥sY, ãT´{°wæj·THé ø√s¡T‡˝À¢

ñ∫‘· •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· j·TTe»q düØ«düT\T eT]j·TT Áø°&É\ eT+Á‹‘·« XÊK ÄBÛq+˝Àì HÓÁVüA j·TTeπø+Á<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚wüq˝Ÿ øöì‡*+>¥ |òüsY ˇπøwüq˝Ÿ Áf…Æì+>¥(mHédæ${Ï) düVü≤ø±s¡+‘√ ø£+|üP´≥sY, ãT´{°wæj·THé ø√s¡T‡\≈£î ñ∫‘·+>± •ø£åD n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø√Ä]¶H˚≥sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡≈£î |ü<äe ‘·s¡>∑‹ Äô|’ $<ë´s¡Ω‘·\T ø£*–e⁄+&Ü*. ø√s¡T‡≈£î |üfÒº düeTj·T+ 180 >∑+≥\T, ãT´{°wæj·THé ø√s¡T‡≈£î 7e ‘·s¡>∑‹ Äô|’ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Ω‘· ø£*–q eTVæ≤fi≤uÛÑ´s¡Tú\T ns¡TΩ\T. ø√s¡T‡≈£î 175 >∑+≥\T>± ñ+≥T+~. ej·TdüT‡ 18 qT+∫ 35 dü+e‘·‡sê\T ø£*– e⁄+&Ü*. ÄdüøÏÔ>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT ãjÓ÷&˚{≤‘√ $<ë´s¡Ω‘· õsêø˘‡ ø±|”\qT »‘·#˚dæ 5 »qe] 2012˝À>± õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø√Ä]¶H˚≥sY ø±sê´\j·T+˝Àì j·TTeπø+Á<ë˝À¢ düeT]Œ+#ê\Hêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î j·TTe»q düeTq«j·T n~Ûø±] HÓÁVüA j·TTe»q πø+Á<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é, 5`4`203 j·T÷‘Y Vü‰düº˝Ÿ, uÀsY¶‡ ø£¢uŸ <ä>∑Zs¡ dæøÏ+Á<ëu≤<é 500003, bò˛Hé HÓ+ãsY: 040` 27531175q+<äT dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

<äTs¡<äèwüºø£s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVμR∂˘Li μy*LS ™´s¬ø¡[Ë Aμy∏R∂W¨sı ˙xmsμ≥y©´s ™´s©´sLRiVgS xqsLS‰LRiV À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ @Æ©s[NRP @©´sLÙSáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´sVμy˘¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Aμy∏R∂V™´s©´sLRiVgS øR¡W≤R∂LSμR∂¨s xmsáV xqsLixqÛsáV, LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQá Æ©s[ªRΩáV @©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ZaP[*ªRΩxms˙ªRΩLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVμy˘¨sı @ºΩgS ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ }msμR∂á AL][gS˘¨sı gRiVÃ˝¡¬ø¡[zqs, ALÙjiNRPLigS Æμ∂ ¡˜ºdΩxqsVÚ©yı™´sV©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sNRPÚáV @©yıLRiV. ™´sVμR∂˘ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sVLiVVLiμR∂¨s @©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¤Õ¡[¤Δ¡[ ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. ÀÿgRi÷¡LigRiLixms÷˝¡Õ‹[¨s xqsVLiμR∂LRi∏R∂V˘ ≠s«Ïÿ©´sZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi @Fny=, ™´sVμR∂˘¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· DμR∂˘™´sV NRP≠sV…”¡ Aμ≥R∂*LRi˘Li Õ‹[ xqsμR∂xqsV= «¡LjigjiLiμj∂. @ᕶ¶¶Àÿμ`∂, \|§¶¶¶N][LÌRiV ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ @Li ¡…”¡ áORPQ ¯fl·LS™´so, {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl·, À≥ÿ«¡Fy Æ©s[ªRΩ  ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xmsoLRiVu°ªRΩÚ™´sVLS™´so, æªΩÆμ∂[Fy FsÆ™sV¯÷d¡= LS¤«¡[Li˙μR∂xmsLS=μ`∂, \Æ™sFsry=L`i FyLÌki Æ©s[ªRΩ gRi»Ì¡V LS™´sVøR¡Li˙μR∂LRiLS™´so, Õ‹[N`PxqsªyÚ Æ©s[ªRΩ À≥ÿxqs‰L`i, BªRΩLRi Æ©s[ªRΩáV LS™´so ¬ø¡÷¡NS¨s, xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqsLixqÛs ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ $¨s™y£qslLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ≠dsLRiLiªy ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡V, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡\|ms ZaP[*ªRΩxms˙ªRΩLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. }msμR∂á LRiNSÚ¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li {ms÷¡Ë Aμy∏R∂VLi |msLiøR¡VNRPVLi…‹[LiμR∂©yıLRiV. ™´sVμR∂˘ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· N][LRiVªRΩW À‹ªRΩ= ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V»¡Li ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP zqsgÊRiV¬ø¡[»¡©yıLRiV.

ªÇ+¬øHêïfi¯ó¢μ ∫Á‘êìï ‹\øÏ+∫q kÕ«$T>ö&é ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): >√˝Àÿ+&É Áø±dts√&ÉT¶˝Àì ñcÕeTj·T÷] ~∏j˚T≥sY˝À Á|ü<ä]Ù‘·eTe⁄‘·Tqï Ç+¬øHêïfi¯ófl, ∫Á‘êìï kÕ«$T>ö&é, <˚X¯|ü‹ lìyêdt, s¡düeTsTT, <˚$ Á|ükÕ<é, s¡y˚TwtVü≤C≤πs, $»jYT¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ‹\øÏ+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï ñ<ä´eT ∫Á‘ê\T sêyê*‡q neX¯´ø£‘· ñ+<äì ∫Á‘·+ #ê˝≤ u≤>∑T+<äì ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕ«$T>ö&é nHêïs¡T. ø=ìï kÕ+πø‹ø£ ˝ÀbÕ\T ‘·|挑˚ ∫Á‘·+ #ê˝≤ u≤>∑T+<äì <˚X¯|ü‹ lìyêdt nHêïs¡T.

¬s’˝Ò« ø√s¡Tº≈£î Vü‰»¬s’q H˚‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): $$<Ûä dü+<äsꓤ˝À¢ ¬s’˝Ÿs√ø√\qT bÕ\Œ&ç n_ÛjÓ÷>±\ m<äTs=ÿ+≥Tqï $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò« ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡sTTq yê]˝À e÷J eT+Á‹ ‘Ósêdü H˚‘· Hêj·Tì q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, |ü<ëàsêe⁄, ‘Ó<˚bÕ H˚‘·\T kÕj·Tqï, r>∑\ ø£ècÕí¬s&ç¶, uÛ≤»bÕ H˚‘·\T ã<ä›+ u≤˝Ÿ¬s&ç¶, &Ü.¬ø.\ø£åàDY ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

$<ë´]ú Ä‘·àVü≤‘·´ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): MTsYù|{Ÿ˝Àì Áô|’y˚≥T dü÷ÿ˝Ÿ˝À <ës¡TD+ »]–+~. ‘Ó\T>∑T {°#·sY y˚~+|ü⁄\T uÛÑ]+#·˝Òø£ dü+‘√wt nH˚ ‘=$Tà<√‘·s¡>∑‹ $<ë´]ú Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. Ä‘·àVü≤‘·´≈£î ø±s¡DyÓTÆq ‘Ó\T>∑T {°#·sY |üsêØ˝À ñqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~.

mÁs¡>∑&ɶ ÄdüT|üÁ‹ qT+∫

Äs¡T>∑Ts¡T U…’B\ |üsêØ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): mÁs¡>∑&ɶ e÷qdæø£ ÄdüT|üÁ‹ qT+∫ Äs¡T>∑Ts¡T #·s¡¢|ü*¢ C…’\T U…’B\T |üsês¡j·÷´s¡T. nHês√>∑´+ ø±s¡D+>± 10 eT+~ J$‘· U…’B\qT n~Ûø±s¡T\T ∫øÏ‘·‡ì$T‘·Ô+ ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. ø±>±, n~Ûø±s¡T\ ø£fi¯ó¢>∑|æŒ U…’B\T |üsês¡j·÷´s¡T. ñ<äj·T+ Hê\T>∑T >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À –]sêE, \ø£åàj·T´, j·÷<ä–], nÁbòÕCŸ, q]‡+Vü≤, sêeTT\T nH˚ U…’B\T ÄdüT|üÁ‹ qT+∫ |üsês¡j·÷´s¡T. $wüj·T+ ‘Ó*dæq yÓ+≥H˚ n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ, U…’B\ ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé˝À C…’\T n~Ûø±s¡T\T |òæsê´<äT#˚XÊs¡T.

¬s+&ÉT Çfi¯¢fiÀ¢ #√Ø ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): m©“q>∑sY b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝Àì Vü≤dæÔHê|ü⁄s¡+˝Àì ¬s+&ÉT Çfi¯¢ ‘êfi≤\T |ü>∑\>={Ϻ 12 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+ 10 y˚\ q>∑<äTqT <=+>∑\T n|üVü≤]+#ês¡T. u≤~Û‘·T\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î m©“q>∑sY b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düÔHêïs¡T.

eT+&É\ |ü]wü‘Y˝À d”ÄØŒm|òt ø±ìùdºãT˝Ÿ

<äs¡U≤düTÔ\T \uÛÑ´+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\ ø√dü+ πø+Á<ä+ Á|üuÛÑT‘·«+ á j˚T&Ü~ dæÄsY|òæm|òt ø±ìùdºãT˝Ÿ H√{ÏπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæqï≥T¢ eT+&É\ j·T+|æ&çy√ n~Ûø±] XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡TΔ\T »qe] 4 ‘˚~˝À>± kÕΔìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+#ê\Hêïs¡T. ej·TdüT‡ 18 qT+∫ 23 dü+e‘·‡sê\T ø£*– e⁄+&Ü*. á<äs¡U≤düTÔ\T ‘·eT ø±sê´\j·T+˝À ñ∫‘·+>± bı+<äe#·Ãì ù|s=ÿHês¡T. |ü<äe ‘·s¡>∑‹ ñrs¡Tí˝…’q yês¡+‘ê á ñ<√´>±\≈£î ns¡TΩ\ì ÄyÓT yÓ\¢&ç+#ês¡T.

Äø±X¯yêDÏ ôV’≤<äsêu≤<é ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): dü+Áø±+‹ dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Äø±X¯yêDÏ ø£<∏√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. á ªªÄø±X¯yêDÏ dü+Áø±+‹ ø£<∏√‘·‡e+ 2012μμ˝À uÛ≤>∑+>± »qe] 1e ‘˚B qT+∫ 15 ‘˚B es¡≈£î Á|ü‹s√E sêÁ‹ 8:15 >∑+≥\≈£î s√Eø=ø£ ø£<∏ëìø£ Á|ükÕs¡eTe⁄‘·T+~. eTq sêh+˝Àì 12 Äø±X¯yêDÏ πø+Á<ë\T düeT]Œ+#˚ 15 ø£<∏ëìø£\T nìï Äø±X¯yêDÏ πø+Á<ë\T Á|ükÕs¡+ #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. n$ 1 »qe] 2012 düVü≤Jeq+ (yês¡D≤dæ Hê>∑\øÏÎ) ôV’≤<äsêu≤<é, 2 »qe] 2012 Ädüsê (>∑+<Ûä+ j·T»„ e\ÿqX¯s¡à) $»j·Tyê&É, 3 »qe] 2012 ùde (&܈ˆ¬ø.#·+Á<äeTÚ[) ø£s¡÷ï˝Ÿ, 4 »qe] 2012 $es¡í∫Á‘·+ (&܈ˆ|æ.n+»˙<˚$) es¡+>∑˝Ÿ, 5 »qe] 2012 øÏØ≥+ ø√dü+ (ñ|üŒ\ n|üŒ\sêE) $XÊK|ü≥ï+, 6 »qe] 2012 Á|ü‹uÛ≤e+‘·T&ÉT (|ü\eTy˚s¡T u≤˝≤J) ‹s¡T|ü‹, 7 »qe] 2012 nq÷Vü≤´+ (&܈ˆ¬ø.s¡+>±sêe⁄) ìC≤e÷u≤<é, 8 »qe] 2012 eTqTwüß˝≤¢ e÷]b˛‘·THêïs¡T (eT+∫ø£+{Ï) e÷sêÿ|ü⁄, 9 »qe] 2012 ∫{≤s¡Tø=eTà (|æ.dü‘·´e‹) $»j·Tyê&É, 10 »qe] 2012 Je|òü\+`#˚<äT $wü+ (dæ+>∑eTH˚ì Hêsêj·TD) nq+‘·|ü⁄s¡+, 11 »qe] 2012 e\dü|üøÏÎ (>∑+fÒ&É >ös¡THêj·TT&ÉT) $XÊK|ü≥ï+, 12 »qe] 2012 qeTàø£+ (edü+‘·sêyé <˚XŸbÕ+&˚) Ä~˝≤u≤<é, 13 »qe] 2012 ∫ìïø√]ø£ (dü©yéT) ôV’≤<äsêu≤<é, 14 »qe] 2012 H˚\MT<ä C≤_* (•s¡+XË{Ϻ ø±+‘êsêe⁄) ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, 15 »qe] 2012 E≥Tº e÷eT (&܈ˆmyéT.$.s¡eTD≤¬s&ç¶) ø£&É|ü.


X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

3

$<ë´s¡Tú\ HÓ’|ü⁄D≤´ìï yÓ*øÏrj·÷* |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹ dü+#ês¡ yÓ’<ä´XÊ\ $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹, uÛ≤s¡‘· kÕ«_Ûe÷Hé Á≥dtº Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ dü+#ês¡ yÓ’<ä´ XÊ\ $ø±sêu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À |üs¡´{Ï+∫+~. $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì $$<Ûä ø±\ì˝˝À á dü+#ês¡ yÓ’<Ûä´XÊ\ Á|ü<äs¡Ùq @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü»\≈£î $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+,e÷J yÓ’dt #Ó’s¡àHé lìyêdt, jÓ÷>± dü$T‹ düuÛÑT´\T Ms¡uÛÑÁ<äj·T´, Mπswü+, πø|æsêE, e÷<Ûäe¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|òüTq+>± nj·T´|üŒ |ü&ç|üP» $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì l Vü≤qTe÷Hé eT+~s¡+˝À X¯óÁø£yês¡+ nj·T´|üŒ kÕ«$T eTVü‰|ü&ç |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. s¡$ >∑Ts¡T |ü+‘·T\T Ä<Ûä«s¡´+˝À á eTVü‰ |ü&ç |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·>± e÷#·>√ì lìyêdt ø£HÓï kÕ«$T |ü&ç |üPC≤ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m+m˝Ÿm Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY Vü‰»s¡T ø±>±, •yêq+<ä+ >∑Ts¡TkÕ«$T ãdü«*+>∑+, eTH√Vü≤sY, j·÷<äj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ÁbÕ<Ûä$Tø£ kÕúsTT qT+&ç $<ë´ yÓ’v±ìø£ Á|ü<äs¡Ùq\qT Á|ü‹ HÓ\ @sêŒ≥T #˚dæ $<ë´s¡Tú\˝À >∑\ HÓ’|ü⁄D≤´ìï yÓ*øÏ rj·÷\ì |üP&É÷sY eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] düTuÛ≤wæDÏ ø√sês¡T.X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì n+>∑&ç ∫f…º+|ü*¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À dü÷ÿ˝Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡ |ü]~Û˝Àì bÕsƒ¡XÊ\\ $<Ûë´yÓ’v±ìø£ Á|ü<äs¡ÙqqT ÁbÕs¡+_Û+∫q nq+‘·s¡+ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T Á>±MTD ÁbÕ+‘· $<Ûë´s¡TΔ\˝À >∑\ yÓT\Tø£e\T á Á|ü<äs¡Ùq\ <ë«sê ãVæ≤s¡Z‘·+ ne⁄‘êj·Tì nHêïs¡T.$<ë´uÀ<Ûäq‘√ bÕ≥T $$<Ûä $wüj·÷\≈£î dü+ã+~+∫q uÀ<ÛäHê |üs¡yÓTÆq n+XÊ\≈£î |ü]ø£sê\qT ‘·j·÷s¡T #˚sTT+#·≥+ <ë«sê $<Ûë´s¡Tú\˝À eT]+‘· õv±dü ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ $<Ûë´~Ûø±] düj·T´<é nø£“sY,ø±+ô|¢ø˘‡ #Ó’s¡àHé sê+¬s&ç¶,ø±s¡´<ä]Ù sê|òüTy˚+<äsY ¬s&ç¶,Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á>±eT kÕúsTT qT+∫ b˛©dt e´edüú |ü{ÏcÕºìøÏ #·s¡´\T

lsêeT eT+~s¡+˝À nj·T´|üŒ kÕ«$T eTVü‰|ü&ç |üPC≤ $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À nj·T´|üŒ kÕ«$T |ü&ç |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫ 25 dü+e‘·‡sê\sTTq dü+<äs¡“+>± X¯ìyês¡+ sêÁ‹ 9 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ lsêeT eT+~s¡+˝À nj·T´|üŒ kÕ«$T eTVü‰|ü&ç |üPC≤ ø±s¡´Áø±ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä\j·T |üPC≤] ø£èwüí |ü+‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T.nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\T,Bøå±<ës¡T\T düVü≤è<äj·TT\T n~ø£ dü+K´˝À $#˚Ãdæ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

eT+∫˙{Ï m<ä›&ç Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫q m+&ûy√ #˚y˚fi¯¢, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì rÁe eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ñqï Á>±e÷\qT X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] s¡‘·ïeTà, eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+<äsY ¬s&ç¶ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T Äj·÷ Á>±e÷˝˝À Á|ü»\ Çã“+<äT\qT >∑T]Ô+∫ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT kÕúsTT˝À b˛*dt e´edüúqT |ü{Ïwüº|üs¡Ã≥+ ø√dü+ >∑‘·+˝À b˛*dt ùdºwüHé˝À πødüT\T qyÓ÷<äsTTq yê]ì,sö&çw”{Ÿ\T ñqï yê]ì >∑T]Ô+∫ yê]øÏ øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+∫ yê] <ë«sê Äj·÷ Á>±e÷\˝À Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï dü+|òüTe´‹πsK ø±s¡´Áø£e÷\qT eTT+<ädüTÔ>± b˛*düT\T ùdø£]+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $ø±sêu≤<é &çmdt|æ #Í&˚X¯«] yÓ\¢&ç+#ês¡T.X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ $ø±sêu≤<é b˛*dt ùdºwüHé˝À $$<Ûä πødüT\˝À ñqï <ë<ë|ü⁄ 25 eT+~øÏ øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+∫ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î m˝≤ düVü≤ø£]+#ê\qï $wüj·÷ìï yê]øÏ $e]+#ês¡T.nq+‘·s¡+ ÄyÓT $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“+>± á HÓ\ 31 e‘˚~q sêÁ‹ 1 >∑+≥ nq+‘·s¡+ mes¡T s√&É¢ MT<ä ø£ì|æ+∫Hê yê]ì n¬sdtº #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.yÓ’Hé‡\T u≤sY Ä+&é ¬skÕº¬s+{Ÿ\T sêÁ‹ 11 >∑+≥\ ˝À|ü⁄ eT÷dæ y˚j·÷\ì Ç+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± e´eVü≤]+#˚ yê] |ü≥¢ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì nHêïs¡T.eT<ä´+ ùd$+∫ Á&Ó’$+>¥ #˚ùdyê]ì >∑T]Ô+#·≥+ ø√dü+ |ü]ø£sê\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì ‘ê–q eT‘·TÔ˝À Á&Ó’$+>¥ #˚j·T≥+ <ë«sê n~Ûø£ Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ÄyÓT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.6 eT<ä´+ u≤{Ï\¢≈£î $T+∫ mes¡T m≈£îÿe rdüT≈£î yÓ\¢&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äì Ç+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± e´eVü≤]ùdÔ #·≥º+ ‘·q |üì ‘êqT #˚düTÔ+<äì ÄyÓT düŒwüº+ #˚XÊs¡T.XÊ+‹ $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): u≤sY øöì‡˝Ÿ mìïø£\ dü+<äs¡“+>± uÛÑÁ<ä‘·\ ø√dü+ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ X¯óÁø£yês¡+ $ø±sêu≤<é u≤sY nk˛dæj˚TwüHé˝À Hê´j·Tyê<äT\T z≥T¢ y˚XÊs¡T. ñ+≥T+<äì nqTe÷q+ ñqï Á>±e÷\≈£î düVæ≤‘·+ b˛*dt\T yÓ\‘ês¡ì z≥T y˚dæq nq+‘·s¡+ {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T, Hê´j·Tyê~ Hêπ>+<äsY XÊ+‹j·TT‘·+>± me]øÏ Çã“+~ ø£\T>∑≈£î+&Ü q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+˝À ø°\ø£+>± e´eVü≤]+∫q y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄ ø√yê\ì ÄyÓT Äø±+øÏå+#ês¡T. Hê´j·Tyê<äT\T b˛{Ï˝À ñHêïs¡ì Á|ü‹ ñ<ä´eT+˝À Hê´j·Tyê<äT\<˚ ø°\ø£ \øå±´ìï ìπs›•+#·T≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>±* bÕÁ‘· nì nHêïs¡T. j·TTe≈£î\T Áø°&É\˝À ÄdüøÏÔ ø£qãs¡Ã≥+‘√ ì]ΔwüºyÓTÆq \øå±´ìï

ñ<ä´eT+˝À Hê´j·Tyê<äT\<˚ ø°\ø£ bÕÁ‘·

@s¡Œs¡T#·T≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì $ø±sêu≤<é &çmdt|æ #Í&˚X¯«] |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T.X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ u≤¢ø˘ Á>ö+&é˝À {°ÄsYmdt$ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ eTT–+|ü⁄ düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ ÁbÕD≤\]Œ+∫q yê] kÕàs¡ø±s¡Δ+ á b˛{Ï\T »s¡>∑≥+ Vü≤s¡Ù˙j·T+ nHêïs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± $$<Ûä ñ<√´>±\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&ÉqTqï<äì Ç+<äT≈£î ‘·eT e<ä›≈£î eùdÔ ‘·–q dü\Vü‰\T dü÷#·q\T ÇkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.‘·«s¡˝À 250 b˛*dt ø±ìùdºãT\¢ uÛÑ]ÔøÏ H√{Ï|òæπøwüHé edüTÔqï <ä]$T˝≤ ñ‘ê‡Vü≤ e+‘·T˝…’q yês¡T <äs¡U≤düTÔ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.Áø°&É\˝À ¬>\Tb˛≥eTT\T düVü≤»eTì ¬>*∫q ¬s∫Ãb˛≈£î+&Ü z&çq yês¡T ø£è+– b˛≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì nHêïs¡T.õ˝≤¢ {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·T H˚{Ï Ä<ÛäTìø£ düe÷»+˝À Áø°&É\ |ü≥º ÄdüøÏÔ ‘·>∑TZ‘·T+<äì Ç~ eT+∫ |ü]D≤eT+ ø±<äì nHêïs¡T.#Ó&ÉT e´düHê\≈£î >∑T] ø±≈£î+&Ü XÊØs¡ø£ <ës¡T&É´+‘√ bÕ≥T e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìøÏ ‘√&ÉŒ&˚ Áø°&É\˝À bÕ˝§ZHê\ì nHêïs¡T.¬>*∫Hê z&çHê Áø°&Ü dü÷Œ]Ô‘√ eTT+<äT≈£î kÕ–q yê&˚ ì»yÓTÆq Áø°&Üø±s¡T\ì nHêïs¡T.$ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ e÷J yÓ’dt #Ó’s¡àHé dæ.s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+˝À ñqï Áø°&Ü dü÷Œ]Ô H˚{Ï $<Ûë´s¡TΔ\˝À j·TTe≈£î\˝À ø£qã&É≥+ ˝Ò<äì Ç~ $#ês¡ø£s¡eTì nHêïs¡T.s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î dü+ã+~+∫q Áø°&É m+|æø£\T $ø±sêu≤<é˝À »]π>eì n|üŒ{Ï dü÷Œ]Ô Ç|üŒ{Ï j·TTe≈£î\˝À ø£qã&É≥+ ˝Ò<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø±sêu≤<é dæ◊ Á|ükÕ<é sêe⁄,_C…|æ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù πø.•esêCŸ,Hêj·T≈£î\T πø|æ sêE, düTπswt, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T sêeTkÕ«$T, ÁøÏwüí, $»j·T≈£îe÷sY, {°ÄsYmdt$ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T düTπswt,•eÁ|ükÕ<é, s¡$X¯+ø£sY, ñ|üHê´dü≈£î\T Mπswt ≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. á ÁøϬø{Ÿ b˛{Ï\˝À eTH˚ï>∑÷&É {°+ $»j·T+ kÕ~+#·>±,‘ê+&É÷sY {°+ s¡qïs¡|t>± ì*∫+~.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY, 2011

MT˝ÀH˚.. ©&ÉsY!

©

&ÉsY `nH˚yê&ÉT Á|ü‘˚´ø£+>± |ü⁄≥º&ÉT. Á|ü‘˚´ø£‘· qT+∫ |ü⁄≥Tºø=kÕÔ&ÉT. n+<äTπø Á|ü‹ ˇø£ÿ]˝Àq÷ ©&ÉsY`n|ü]∫‘·T&ç˝≤ <ë–e⁄+{≤&ÉT. n˝≤>∑ì ‘·q \ø£å´kÕ<Ûäq ø√düy˚T ãj·T≥|ü&˚ n|ü]∫‘·T&ÉT ©&ÉsY ø±˝Ò&ÉT. ©&ÉsY ‘·q ø√dü+ ‘êqT>± J$+#·&ÉT. »q Vü≤è<äj·÷\ ô|òTwüqT XÊ+‹+|üCÒj·T&ÜìøÏ b˛sê&ÉT‘ê&ÉT. Ç{°e* ø±\+˝À ªn$˙‹μô|’ b˛s¡T n+ãsêìï n+{Ï+~. ªnHêïVü≤C≤πs! õ+<ëu≤<é!μ n+≥÷ j·TTe Vü≤è<äj·÷\T m–dæ|ü&ܶsTT. dü«#·Ã¤‘·‘√ eT<䛑·T |ü*ø±sTT. eT] Ä ©&ÉsY j·TTe≈£î&ÉT ø±H˚ ø±<äT. nsTTHê <˚X¯eT+‘ê b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ô‘√ }–b˛sTT+~. eTØ eTTK´+>± j·TTe‘·s¡+>∑+ m–dæ|ü&ç+~. ∫es¡≈£î ñ<ä´eT ñ<äΔè‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·˝§>∑Zø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. ©&ÉsY @ ej·TdüT yê&Ó’Hê »q Vü≤è<äj·÷ìï ¬>*#˚ dü‘êÔ e⁄+fÒ `Ä X¯øÏÔ ©&ÉsY kÕúsTTì ne÷+‘·+>± ô|+#˚düTÔ+~. eT] ©&Éπs j·TTe≈£î&Ó’‘˚?! ñ≈£îÿ qsê\T.. ÇqT|ü ø£+&Ésê\‘√ Á|ü|ü+#· |ü⁄Hê<äT˝Ò

ø£~*b˛‘êjYT. ©&ÉsY ø±yê\+fÒ yÓTT<ä≥ ø±yê*‡+~ ªn+øÏ‘·uÛ≤eqμ.. düe÷C≤ìøÏ ‘·qqT ‘êqT düeT]Œ+#·Tø√yê*. düeTdü´\ b˛sê≥+˝À yÓTT<ä≥ ‘êH=ø£ÿ&˚! n‘·qT m+#·T≈£îqï e÷s¡Z\T, q&É‘·, |üìrs¡T yÓTT<ä˝…’q mH√ï Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\T n\ìø√ ª<ä+&ÉTμì @s¡Œs¡düTÔ+~. Ä <ä+&ÉT n‘·ìøÏ eT]+‘· eTH=ã˝≤ìïdüTÔ+~. n<˚ n‘·&ç s¡ø£åD. Äj·TT<Ûä+. Á|ü‹ $wüj·T+˝À eT+∫ #Ó&ÉT e⁄qïfÒ¢ ©&ÉsYwæ|t˝À ≈£L&Ü eT+∫ #˚&ÉT e⁄+≥T+~. eT+∫ ©&ÉsYwæ|t ìkÕ«s¡ú+‘√ ø£\ø±\+ ì*∫b˛‘·T+~. ©&ÉsYwæ|t˝À #˚&ÉT <ë–e⁄+fÒ n~ ãj·T≥|ü&˚˝À|ü⁄ »s¡>±*‡q+‘· qwüº+ »]–b˛‘·T+~. Á|ü‹s¡+>∑+˝À ©&ÉsY‡ ñ<䓤$dü÷ÔH˚ e⁄+{≤s¡T. ø±ì dü«#·Ã¤‘· ø£*–q ©&ÉsYwæù|Œ m≈£îÿe ø±\+ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔ+~. z >±+BÛ... HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤.. eT<äsY <∏Ó]kÕ.. dü<ë›+ VüQùd‡Hé.. >∑&ÛÜ|ò” sTT˝≤ m+<äs√ ©&És¡ ‡. M]˝À dü«#·Ã¤yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+ e⁄qï ©&ÉsY‡ e⁄qïfÒ¢ kÕ«s¡ú|üP]‘· Hêj·Tø£‘·«+ >∑\ ©&ÉsY‡ ≈£L&Ü e⁄Hêïs¡T. ø±ì #·]Á‘·˝À yê] kÕúHê˝ÒyÓTT{À eTq≈£î ‘Ó*j·T+~ ø±<äT. ©&ÉsYøÏ ª#Û·]cÕàμ ø±yê\+{≤s¡T. ì»y˚T! ©&ÉsY˝À e⁄qï nìï ø±«*>±dt‘√bÕ≥T Äø£]¸+#˚ X¯øÏÔ #Û·]cÕà e⁄+fÒ Ä Hêj·Tø£‘·« |ü{ÏeT eT]+‘·>± <ä÷düT≈£îb˛‘·T+~. #Û·]cÕà e⁄+&ç $T>∑‘ê ø±«*{°dt ˝Òø£ b˛sTTHê Hêj·Tø£‘·«+ q&ÉTdüTÔ+<ä+fÒ n~ |ü⁄Hê~ ˝Òì _*¶+π> ne⁄‘·T+~. n˝≤{Ï Hêj·T≈£îìøÏ ª|òü˝Àj·TsY‡μ e⁄+{≤πs>±ì düeTs¡úe+‘·yÓTÆq ªdüb˛s¡ºsYdüμ e⁄+&És¡T. ©&ÉsY nH˚ |ü<ëìøÏ dü¬s’q |üesYì n+~+#˚ s¡+>∑+ ªsê»ø°j·T+μ |ü]bÕ\qqT #˚õøÏÿ+#·Tø√e&ÜìøÏ ©&ÉsY‡ ne‘·]dü÷Ô e⁄+{≤s¡T. Á|üC≤˙ø±ìøÏ ©&ÉsY m≈£îÿe>± á s¡+>∑+ <ë«sêH˚ |ü]#·j·TeTÚ‘ê&ÉT. eTq <˚X¯+˝À |ü]bÕ\q yÓTT<ä˝…’q Hê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î ñ<䓤$+∫q ©&ÉsY‡ jÓTTø£ÿ Hêj·Tø£‘ê«ìï eTq+ #·÷kÕ+, #·÷düTÔHêï+. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ©&ÉsYwæ|t ø±«*{°dtì Á|üø£ÿqô|{Ϻ bòÕ˝Àj·TsY‡ n~Ûø£+>± >∑\ yê&˚ ©&ÉsY nH˚ kÕúsTT˝À yÓTÆ+&éì |òæø˘‡ #˚ùddüT≈£îHêï+. Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\T nìï+{Ïì Á|üø£ÿq ô|{Ϻ q\>∑ì <äTdüTÔ\T.. #Ó<äs¡ì y˚Tø£|t\‘√bÕ≥T ì‘·´+

‘·*¢bÕ\T _&ɶ≈£î #ê\≥+ ˝Ò<ë? #ê˝≤eT+~

‘·\T¢\T ‘·eT _&ɶ\≈£î bÕ\T dü]b˛e&É+ ˝Ò<ä+≥÷ |òæsê´<äT #˚düTÔe⁄+{≤s¡T. ‘·*bÕ\≈£î kÕ{ÏjÓÆTq ÄVü≤s¡+ eTπsB ˝Ò<äT. ø±ì _&ɶ X¯Øs¡+ m<ä>±\+fÒ, ‘·*¢bÕ\T #ê\ø£b˛‘˚, b˛wüø±Vü≤sê\T ø£\ eTs√ ÄVü≤s¡+ ‘˚*ø£>± Js¡íeTj˚T´~ yê]øÏ n+~+#ê*. ‘·*¢bÕ\≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\T |ü]o*<ë›+. 1. Äe⁄ bÕ\T` ne⁄ bÕ\T #ê˝≤es¡≈£î ‘·*¢bÕ\≈£î düe÷q+>±H˚ e⁄+{≤sTT. düVü≤»yÓTÆq á bÕ\‘√ uÒ;øÏ ø±e\dæq+‘· ø=e⁄«, ˝≤ø√ºdt, ø=˝…¢düºsê˝Ÿ e⁄+{≤sTT. 2. k˛j·÷` Äe⁄ bÕ\≈£î uÒ; m\Ø® #·÷|æ‘˚, Áb˛{°qT¢ n~Ûø£+>± e⁄+&˚ k˛j·÷ $T˝Ÿÿ u≤>∑T+{≤sTT. uÒ; X¯Øs¡ m<äT>∑T<ä\≈£î k˛j·÷ bÕ\T #ê˝≤ eT+∫$. nsTT‘˚, k˛j·÷ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, u…;øÏ Js¡í dü+ã+~Û‘· düeTdü´\T sê≈£î+&Ü yÓ’<äT´\ dü\Vü≤‘√ e÷Á‘·y˚T yê&É+&ç. 3. ¬s’dt $T˝Ÿÿ ` M{Ï˝À ø±s√“ôV’≤Á&˚≥T¢ e÷Á‘·y˚T n~Ûø£+. Áb˛{°qT¢, ø±*¸j·T+ ‘·≈£îÿe>± e⁄+{≤sTT. M{Ïì Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚, uÒ;øÏ n<äq+>± ≈£L&Ü ø=ìï ÄVü≤sê\T Çyê«*. ¬s’dt yÓT‘·Ô>± ñ&çøÏ+∫ bÕ\˝À >∑TE®˝≤ #˚dæ ≈£L&Ü ô|≥ºe#·TÃ. 4. u≤<ä+ bÕ\T ` Áb˛{°qT¢, ø=e⁄«\T ø£\ u≤<ä+ bÕ\T _&ɶ≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T bÕ\T>± eT+∫<˚. M{Ï˝À yÓT^ïwæj·T+, ø±*¸j·T+ e⁄+&ç n$ uÒ; Äs√>∑´ø£s¡ m<äT>∑T<ä\≈£î, >∑T+&Ó≈£î u≤>± ñ|üjÓ÷–kÕÔsTT. Äe⁄ bÕ\ø£+fÒ ≈£L&Ü u≤<ä+bÕ\T eT+∫ y˚T\T #˚kÕÔj·Tì ≈£L&Ü #Ó|ü⁄‘ês¡T. u≤<ä+|ü|ü⁄Œ\T ˙{Ï˝À Hêqô|{Ϻ, ù|dtº ˝≤ #˚dæ <ëì˝À ˙s¡T ø£*|æ |ü≥ºe#·TÃ. ‘·*¢ ‘·q e<ä› bÕ\T e⁄qï+‘·es¡≈£î _&ɶ≈£î bÕ\T |ü{≤º\ì, Çø£ ‘·qe<ä› bÕ\T ø=s¡e&ç‘˚, Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\T e÷Á‘·y˚T _&ɶ X¯Øs¡+ Äs√>∑´ø£s¡ m<äT>∑T<ä\≈£î düVü≤ø£]+#˚Ø‹˝À Ä#·]+#ê\ì dü÷∫düTÔHêïeTT.

nqT#·s¡>∑D+‘√ dü+#·]+#˚yê&ÉT ì»yÓTÆq ©&ÉsY nqT≈£îH˚ ÁuÛÑeT˝ÀøÏ C≤s¡T≈£îHêï+. ©&És¡+fÒ Ç˝≤π> e⁄+&Ü*, Ç˝≤π> Á|üe]Ô+#ê\ì uÛ≤$düTÔHêï+. á eTTdüT>∑T˝À ˝À|òüsY ≈£L&Ü ©&ɬs’ ø£ì|ædüTÔHêï&ÉT. ì»yÓTÆq ©&ÉsY‡ ø£qTeTs¡T¬>’b˛‘·THêïs¡T. nqT≈£îH˚ ‘·s¡TD+˝À nHêï Vü≤C≤πs e+{Ï e´≈£îÔ\T ì»yÓTÆq ©&ÉsY‡>± ø£ì|æ+#·&É+ j·TTe‘·≈£î dü÷Œ¤]Ôì ø£\>∑CÒdüTÔ+~. m˝≤¬>’Hê kÕ~Û+#ê* nqTø√e&É+ ©&ÉsYwæ|t ø±«*{° ø±<äT. ôd’<ëΔ+‹ø£ Á|üø±s¡+ kÕ~Û+#ê\ì #Ó|üŒ&É+ ø£s¡πøº nsTTHê düeTdü´≈£î n~ dü]b˛yê*. n‹ yê<äT\T.. $|ü¢eø±s¡T\T ôd’‘·+ eTq <˚X¯kÕ«‘·+Á‘·´ düeTdüs¡+˝À ©&ÉsY‡>± ‘·eT dü‘êÔqT #ê{≤s¡T. ø±ì >±+BÛõ nVæ≤+dü.. dü‘ê´Á>∑Vü≤ dæ<ëΔ+‘·y˚T #˚dü÷ÔH˚ e⁄+{≤s¡T. ø±ì düeTdü´\≈£î XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü>∑*π> X¯øÏÔ ø=+<ä] ©&ÉsY‡˝ÀH˚ e⁄+≥T+~. n˝≤+{Ï ©&ÉsY‡ ne‘·]+#˚ es¡≈£î düeTdü´ ≈£î ‘ê‘êÿ*ø£ |ü]cÕÿsê\T e÷Á‘·y˚T \_ÛkÕÔsTT. j·TTe‘·˝À ©&ÉsYwæ|t ø±«*{°dt $<ë´]ú J$‘·+˝ÀH˚ yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. nsTTHê ø=+‘·eT+~ e÷Á‘·y˚T ©&ÉsY‡>± ne‘·]+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. $T>∑‘êyês¡+‘ê uÛ≤yê\qT e´ø°ø£]+#˚, düeT]ú+#˚ <ä+&ÉT>± $T–*b˛‘ês¡T. eT+∫ Äπs≥sY (eø£Ô) eT+∫ ©&ÉsY ø±>∑\&ÉT. ‘·q Á|üdü+>±\‘√ m+<ä]HÓ’Hê Äø£]¸+∫ b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ôì ø£*–+#·>∑\&ÉT. e÷≥qT $T+∫q Äj·TT<Ûä+ eTs=ø£{Ï ˝Ò<äT. n+<äTπø ª©&ÉsYμ |æ\T|ü⁄ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷kÕÔs¡T. Ç˝≤+{Ï |æ\T|ü⁄˝À ã\+e⁄+&Ü\+fÒ dæús¡yÓTÆq ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îH˚ X¯øÏÔ ©&ÉsY˝À e⁄+&Ü*. j·TTe‘·˝À ìÁ<ëDyÓTÆq ñ&ÉT≈£îHÓ‘·TÔs¡T e⁄+≥T+~. <ëìì s¡–*ùdÔ Á|üfi¯j·T+ ‘·|üŒ<äT. n+<äTπø ©&ÉsY j·TTe‘·≈£î dü÷Œ¤]Ôì#˚à ‘·‘·«+ ø£*– e⁄+&Ü*. ‘·q kÕ«s¡ú Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ j·TTe‘·qT ‘·|ü<√e |ü{Ϻ+#˚ ©&ÉsY <ä+&ÉTì ø√˝ÀŒø£ ‘·|üŒ<äT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À j·TTe »HêuÛ≤ m≈£îÿe. n˝≤+≥|ü&ÉT m+‘·eT+~ ©&ÉsY‡ ñ<䓤$+#ê*? ø±˙ Ä |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT @ s¡+>∑˝ÀHÓ’Hê eT<Ûä´ej·TdüT <ë{Ï #·s¡e÷+ø£+˝À |ü&ɶyêπs ©&ÉsY‡>± ø£ì|ækÕÔs¡T. m+<äTøÏ˝≤? ©&ÉsYwæ|tì d”«ø£]+#ê\+fÒ ìX¯Ã\‘·‘·«+.. n+øÏ‘·uÛ≤e+ ø±yê*. ªmes√ ˇø£s¡T m|ü⁄&√ø£|ü⁄&ÉT b˛sê&ÉT‘ês¡T˝Ò!μ nqïuÛ≤eq HêHê{Ïø° düs¡T›u≤≥T #˚düTø√e&Üìπø m≈£îÿe eT≈£îÿe #·÷|ü⁄‘·THêï+. n˝≤+≥|ü&ÉT ©&ÉsY m˝≤ ne‘·]kÕÔ&ÉT? H˚&ÉT düe÷»+˝À mH√ï s¡T>∑à‘·\T. yê≥ìï+{Ï|ü≥¢ eTT+<äT düŒ+~+#˚ >∑TD≤ìï j·TTe‘· n\yê≥T #˚düTø√yê*. n<˚ MT˝À <ë>∑Tqï ©&ÉsYì y˚T˝§ÿ\T|ü⁄‘·T+~. ˇø£ÿkÕ] MT˝À y˚T˝§ÿHêïø£ MT ˝…’|òtôd’º˝À e÷]b˛‘·T+~! m+‘· <ä÷s¡ Á|üj·÷DyÓTÆHê ˇø£ÿ n&ÉT>∑T‘√H˚ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. MT˝Àì ©&ÉsYwæ|t ø±«*{°dt $TeTà*ï |ü~eT+~˝À ˇø£ÿ]>± ø±≈£î+&Ü |ü~eT+~ø° ˇø£ÿ]>± ì\u…&ÉT‘·T+~. n|ü&ÉT MTπs ©&ÉsY.. MT˝Àì n+øÏ‘·uÛ≤e+.. ìkÕ«s¡ú+.. ìs¡à\‘·«+ e+{Ï$ MT˝Àì ©&ÉsYøÏ ^≥T sêfi¯ófl>± ì\TkÕÔsTT.

ø=ìï

>∑+≥˝À¢.. 2011 b˛ø£..2012 sêø£ , 2011˝À Ä+<√fi¯q\T, ìs¡düq\T, ≈£î+uÛÑø√D≤\T ã≥ºãj·T\T, ø=ìï >∑+≥˝À¢ eTs√ dü+e‘·‡s¡+ ø±\#·Áø£+˝À ø£*dæb˛‘√+~. 2011 sêÁcÕºìï ˇø£ÿ ≈£î<äT|ü⁄ ≈£î~ù|dæ+~. <˚X¯yê´|üÔ+>± πs¬ø‹Ôq mH√ï Ä+<√fi¯q\qT, ìs¡düq\qT >∑‘· #·]Á‘·˝ÀøÏ rdüT¬ø[¢b˛‘√+~. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº &çe÷+&ÉT sêÁcÕºìï ≈£î~ù|dæ+~. <˚X¯yê´|üÔ+>± #·s¡Ã≈£î <ë]rdæ+~. b˛©düT ã\>±\T Ä≥+ø£ |ü]∫Hê {≤+ø˘ã+&éô|’ e÷]à 10q $T*j·THé e÷sYÃqT ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. Ä e÷sYÃ˝ÀøÏ ø=ìï nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\T Á|üy˚•+∫ eTVü≤˙j·TT\ $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ôV’≤<äsêu≤<é düVü‰ ‘Ó\+>±D˝Àì 10 õ˝≤¢˝À¢ Ä>∑düTº 19e ‘˚B qT+∫ düø£\ »qT\ düyÓTà ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 43 s√E\ bÕ≥T ø=qkÕ–+~. á düyÓTà‘√ bÕ\q düÔ+_Û+∫b˛sTT+~. ‘Ó\+>±D

#˚j·T&ÉyÓ÷.. Vü≤&Ü$&ç˝À |ü&ç e÷]ï+>¥ ÁuÒø˘ bòÕdtº #˚j·T≈£î+&Ü ñ+{≤+. @eTT+~˝Ò \+#Y #˚ùd<˚ ø£<ë nqT≈£îì @<√ ˇø£{Ï ‹H˚dæ }s¡T≈£î+{≤+. sêÁ‹ &çqïsY qT+∫ e÷]ï+>¥ es¡≈£L @MT ‹q≈£î+&Ü ñ+{≤+. á düeTj·Ty˚T m≈£îÿe. eT∞¢ ÁuÒø˘bòÕdtº ≈£L&Ü #˚j·T≈£î+&Ü ñ+fÒ nH˚ø£ Äs√>∑´ düeTdü´\T ekÕÔsTT. Äs√>∑´+>± ñ+&˚+ <äT≈£î düT\uÛÑ+>± #˚düT ø√>∑*π> ø=ìï e÷]ï+>¥ ÁuÒø˘bòÕkÕº {Ï|t‡. ø√&ç>∑T&ÉT¢ ñ&Éø£u…{Ϻq ø√&ç>∑T&ÉT¶ ÁuÒø˘ bòÕdtº≈£î m+‘√ eT+∫~. f…ÆyéT ñ+fÒ ÄyÓT¢{Ÿ y˚düT≈£îì ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T, eTÁwüOyéT‡, {e÷≥ e+{Ïyê{Ï‘√ ø£*|æ ‹H=#·TÃ. B+{À¢ n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À ñ+&˚ Áb˛{°Hé eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£L Äø£*˝Ò≈£î+&Ü ñ+#·T‘·T+~. Äs√>±´ìøÏ

eT+∫~. z{Ÿ‡ : ÇHékÕº+{Ÿ>± Ç+{À¢ <=]πø eTs√ |òü\Vü‰s¡+ z{Ÿ‡. y˚&ç bÕ\‘√ z{Ÿ‡ Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq |òü⁄&é. Ç$ s¡ø£s¡ø±\ ù|¢esY‡‘√ <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. MT≈£î ÇwüºyÓTÆq ù|¢esYqT bÕ\˝À ø£*|æ rdüTø√+&ç. M{Ï˝À u…ÁØdt, ‘˚HÓ ø£*|æ ≈£L&Ü ‹qe#·TÃ. Ç~ πøe\+ ◊<äT ì$TcÕ\ |üì. $Tø˘‡&é Á|òüP{Ÿdü˝≤&é ‘· ] –qj· ÷ |æ ˝ Ÿ ‡ , ‘·]–q ãHêHê, ÁkÕºu…ÁØ, Ĭs+CŸ eTTø£ÿ\‘√ #˚dæq dü˝≤&éqT ÁuÒø˘bòÕdtº>± rdüTø√e#·TÃ. ñ&Éø£u…{Ϻq ;Hé‡ : ;Hé‡ –+»˝À¢ ôV’≤Áb˛{°Hé, ôV’≤ ô|ò’ãsY ñ+≥T+~. bı<äT›H˚ï ô|ò’ãsY ñqï |òüP&é rdüTø√e&É+ Äs√>±´ìøÏ m+‘√ eT+∫~. ;Hé‡ –+»\qT {Àdtº #˚dæq Áu…&éô|’ yÓqï‘√ bÕ≥T rdüTø√yê*. ø=e⁄« ‘·≈£îÿe>± ñqï yÓqïH˚ yê&Ü*.

2011 y˚~ø£>± ì*∫+~. nsTT‘˚ á @&Ü~ V”≤s√>±

n~Ûø±s¡T\qT ôd’‘·+ C…’\T bÕ˝Ò®dæ kÕe÷qT´&çï ôd’‘·+ ÄX¯Ãs¡´+˝À eTT+#Ó‹Ô+~. 2011 n$˙‹ nø£åsê\‘√ eTT>∑Tk˛Ô+~. bÕ‘· n$˙‹ ãj·T≥|ü&ç+<ë.. ø=‘·Ô n$˙‹ |ü⁄≥Tºø=∫Ã+<ë.. nqï~ y˚πs n+X¯+. eT+Á‘·T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T á @&Ü~ n$˙‹, ≈£î+uÛÑø√D+˝À bÕÁ‘·<Ûës¡T\T>± ãj·T{Ïø=#êÃs¡T. >∑qT\ ≈£î+uÛÑø√D≤\T, ÇdüTø£ e÷|òæj·÷, eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î

u…dtº ÁuÒø˘bòÕdtº Ä|ò”dt≈£î s¡&û ne«&ÉyÓ÷.. |æ\¢\qT dü÷ÿ˝Ÿ‡≈£î s¡&û

ãdüT‡\T s√&Ó¶ø£ÿø£b˛e&É+‘√ Äغd” Ä]úø£+>± ≈£î<˚\sTT+~. rÁe Ä]úø£ qcÕºìï #·$#·÷dæ+~. Á|ü»\T ôd’‘·+ Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. ¬s’˝Ÿ s√ø√\T.. n¬sdüTº\T.. πødüT\T #·s¡Ã≈£î <ë]rXÊsTT. ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‘·+>± kÕ–Hê ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº n+X¯+ e÷Á‘·+ |ü]cÕÿsêìøÏ H√#·Tø√≈£î+&ÜH˚ 2011 M&√ÿ\T rdüT≈£î+{À+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ã&Üu≤ãT\qT, ◊mmdt

ÁbÕ+‘·+˝Àì eTTK´+>± 8 õ˝≤¢˝À¢ @ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·T+ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡T#·Tø√˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ne÷‘·T´\T ôd’‘·+ dü∫yê\j·÷ìøÏ yÓfi¯¢˝Òì $∫Á‘· |ü]dæú‹ #√≥T #˚düT≈£î+~. 43 s√E\ bÕ≥T $<ë´ e´edüú n≥¬øøÏÿ+~. $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, {°#·s¡T¢ ôd’‘·+ Äy˚<äq≈#Ó+<ës¡T. 23 s√E\ bÕ≥T

ì*∫+~ dæ_◊j˚T. á @&Ü~ nH˚ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´ ‘·˝…‹Ô+~. Ä+<√fi¯q\T, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î uÛÑ+>∑+ yê{Ï*¢q |ü]dæú‘·T\T ˇø£yÓ’|ü⁄.. <=+>∑‘·Hê\T, Vü≤‘·´\T, ∫qï|æ\¢\ øÏ&Üï|t\T, s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ eTè‘·T´yê‘·, Á&É>¥‡ e÷|òæj·÷ ‘·~‘·s¡ dü+|òüT≥q\‘√ eTs√yÓ’|ü⁄ b˛©düT\T ôd’‘·+ ñøÏÿ]_øÏÿs¡j·÷´s¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° b˛©düT\T dü+j·TeTq+‘√ e´eVü≤]+∫ Á|ü»\ Á|üX¯+dü\T #·÷s¡>=q&É+ $X‚wü+. -»qe] 3q bòÕ´ø£åìdüTº eT~›\#Ós¡T« dü÷] ôV’≤<äsêu≤<é˝À Vü≤‘·´ -e÷]à 10q $T*j·THé e÷sYÃ.. eTVü≤˙j·TT\ $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãy˚dæq <äT+&É>∑T\T -q≥T&ÉT ø√≥ lìyêdüsêe⁄ ≈£îe÷s¡T&ÉT Á|ükÕ<é s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹. `Á|üeTTK ÁøϬø≥sY, m+|æ nC≤s¡TB›Hé ‘·qj·TT&ÉT Äj·TTEB›Hé <äTs¡às¡D+. `e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ‘·qj·TT&ÉT s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹. -Ä>∑düTº 19q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq düø£\ »qT\ düyÓTà 43 s√E\ bÕ≥T ø=qkÕ–+~. `Äغd” düyÓTà 23 s√E\ bÕ≥T »]–+~. -¬s’˝Ÿs√ø√.. n¬sdüTº\T.. πødüT\T.. ñ|üdü+Vü≤s¡D ø√dü+ ìs¡düq\T.


X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY 2011

1q >∑fi¯eTTs¡[ •eÁ|ükÕ<é dü+^‘· ø£#˚] ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): $X¯«kÕsTT kÕ+düèÿ‹ø£ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À »qe] 1e ‘˚Bq s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À ø£fi≤ø±s¡T&ÉT >∑fi¯eTTs¡[ •eÁ|ükÕ<é#˚ dü+^‘· ø£#˚] ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ $ÁXÊ+‘· ◊@mdt n~Ûø±] $.s¡eTD≤#ê] ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ø£fi≤uÛÑeHé˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ @&Ü~ e÷~]>±H˚ 9 eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\‘√ 9 sê>±\‘√ ^‘ê˝≤|üq, ø£#˚Ø ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

q>∑s¡+˝Àì nìï ô|’¢ zes¡¢ eT÷dæy˚‘· : @πø U≤Hé ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\ <äècÕº X¯ìyês¡+ sêÁ‹ q>∑s¡+˝Àì nìï ô|’¢ zes¡¢qT eT÷dæy˚kÕÔeTì b˛©dt ø£$TwüqsY @.¬ø.U≤Hé ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m˙ºÄsY e÷sYZ, HÓ¬ø¢dt s√&é, {≤´+ø˘u+&é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ 10 >∑+≥\ qT+#˚ Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T ñ+{≤j·Tì U≤Hé ù|s=ÿHêïs¡T.

H˚&ÉT >±+BÛq>∑sY˝À nj·T´|üŒ |ü&ç|üP» ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): >±+BÛq>∑sY˝Àì q÷´ u≤ø±s¡+ <˚$#Íø˘ düMT|ü+˝À H˚&ÉT ñ<äj·T+ 5 >∑+≥\≈£î nj·T´|üŒ kÕ«$T eTVü‰|ü&ç|üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T _.lø±+‘Y>∑Ts¡TkÕ«$T, _.s¡$ø±+‘Y >∑Ts¡TkÕ«eTT\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± >∑D|ü‹ Vü≤√eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. |ü&ç|üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+ <ä÷&É+ lVü≤], >∑Ts¡TkÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡>∑>± uÛÑ»q ø±s¡´Áø£eT+ <ëdüT >∑Ts¡TkÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

ªn_Û˝≤wüμ˝À H˚{ÏqT+∫ ãô|ò{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì Äغd” Áø±dt s√&釽À >∑\ Vü≤√≥˝Ÿ n_Û˝≤wü˝À H˚{Ï qT+∫ Á|ü‹ Ä~yês¡+ ãô|ò{Ÿ \+#Y n+&é &çqïsYqT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢ y˚TH˚»sY eT<äHé≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“¤+>± H˚&ÉT, πs|ü⁄‘√bÕ≥T ‘·s¡Tyê‘· Á|ü‹ Ä~yês¡+ á ãô|ò{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤√≥˝Ÿ s¡+>∑+˝À $X‚wü nqTuÛÑe+ ñqï ‘·eT ø£düºeTs¡¢≈£î düs¡düyÓTÆq <Ûäs¡\‘√ 20 ◊≥yéT‡‘√ yÓCŸ n+&é HêHéyÓCŸ ãô|ò{ŸqT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï uÛÀ»q Á|æj·TT\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì y˚TH˚»sY ø√sês¡T.

|òüTq+>± nj·T´|üŒ 25e eTVü‰|ü&ç|üP» ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): nj·T´|üŒkÕ«$T 25e eTVü‰|ü&ç|üP»qT bÕ]Ù>∑T≥º˝À ø£qTï\ |ü+&ÉT>∑>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ]Ù>∑T≥º kÕsTTu≤u≤ f…+|ü⁄˝Ÿ yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé dæ+–¬s&ç¶ >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ ìs¡«Væ≤+∫q eTVü‰|ü&ç|üP»≈£î nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T ô|<ä› m‘·TÔq Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ñ<äj·T+ nj·T´|üŒ kÕ«$TøÏ bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚dæ |üP» ø±s¡´Áø£e÷ìï yÓ’uÛÑe+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 25 @fi¯ó¢>± nj·T´|üŒkÕ«$T |üP»\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á |üP» ø±s¡´Áø£e÷ìï ‹\øÏ+#·&ÜìøÏ kÕúì≈£î\T ô|<ä›m‘·TÔq kÕúì≈£î\T ô|<ä›m‘·TÔq Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nj·T´|üŒkÕ«$T uÛÑ≈£îÔ\T $øÏÿ, ã+{Ï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ|ü+ |ü+&ç+~ (yÓTT<ä{Ïù|õ ‘·s¡TyêsTT) dü+‘·ø±\qT bò˛s¡®] #˚dæ, &çbÕõ{Ÿ <ës¡T\ kıeTTàqT Äj·÷ ø±‘ê<ës¡T\ nøö+{Ÿ˝À »eT #˚j·T≈£î+&Ü U≤CÒdæ düTe÷s¡T 85 \ø£å\ es¡≈£î |üsêsTT kıeTTàqT ≈£L&Éô|≥Tº≈£îHêïs¡T. Ç+πøeTT+~ <äsê®>± ‘·eT ≈£îe÷s¡T\≈£î >∑TÁs¡|ü⁄ |ü+<ë\T, »˝≤‡\≈£î Ä &ÉãT“qT ì\˝≤ Ks¡Tà #˚XÊs¡T. u≤´+ø˘˝À »]–q Ä]ú‘· yÓ÷kÕìï Á|üdüTÔ‘· u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY q]‡+Vü≤ eT÷]Ô >∑T]Ô+∫ ø£eT˝Ÿ ≈£îe÷sY, πsqTK Ç<ä›] nøö+≥¢ <ë«sê &ÉãT“ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ã<ä© nsTTq≥T¢>± ìsê›]+#·T ø=ì M] Ç<ä›]ô|’ <äT+~>∑˝Ÿ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. <äT+~>∑˝Ÿ b˛©ùdºwüHé dü]ÿ˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºsY uÛ≤düÿsY Ä<Ûä«s¡´+˝Àì dæã“+~ $#ês¡D »]|æ yê]ì <√X¯ó\T>± ‘˚˝≤Ãs¡T. ◊|æd” 484, 406, 420, 468 ôdø£åHé\ øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT <äT+~>∑˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé˝À X¯óÁø£yês¡+ ù|{Ÿ ãw”sêu≤<é @.d”.|”. •esêeT ø£èwüí, d”.◊. uÛ≤düÿsY‘√ ø£\dæ H˚sêìøÏ dü+ã+~+ ∫q $esê\qT $˝Òø£s¡T\≈£î $e]+#ês¡T. u≤´+ø˘ ø±´wæj·TsY, d”«|üs¡¢qT n¬sdtº #˚dæ yê] qT+&ç 5,20,000 q>∑<ÛäT‘√ bÕ≥T 4 \ø£å\ u≤´+ø˘ #Ó≈£îÿqT, Ä &ÉãT“‘√ ø=qï düú\+ ù||üs¡¢qT ]ø£eØ #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. y˚T&ÓÃ˝Ÿ ø√s¡Tº yÓTõÁùdº{Ÿ eTT+<äT ì+~‘·T\qT Vü≤»s¡T |ü]∫ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*düTÔq≥T¢ ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

•ø£åD‘√H˚ sêDÏ+|ü⁄ d”d”m˝Ÿm dü‘·´Hêsêj·TD ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): ™´sXºΩÚ Õ‹[ LSfl”·Li¬ø¡[LiμR∂μR∂VNRPV bPORPQfl· ™´sVV≈¡˘ À≥œ¡W≠sVNRP ™´sz§¶¶¶xqsVÚLiμR∂¨s ¿≥d¡£mns NRP≠dsVxtsQ©´sL`i Õÿ˘Li≤`∂ @≤T∂¯¨s}qÌs˚xtsQ©±s ¤«¡ .xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· DμÎy…”¡LiøyLRiV . ˙}msLRifl· c 2011 }msLRiV©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s lLiÆ™s©´sW˘ Dμ][˘gRiVá bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS ≠s¬ø¡[Ëzqs ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Dμ][˘gRiLiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· F~LiÆμ∂[LiªRΩ™´sLRiNRPV Dμ][˘gji ªRΩ©´s xqs™´sVLÙSQ˘¨sı, ≠s«Ïÿ©y¨sı xqs™´sV∏R∂W©´sVryLRiLi @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. Dμ][˘gjiNTP aSΔÿxmsLRi\Æ™sV©´s ªRΩLkiˆÈμR∂V FsLiª][ @™´sxqsLRi ™´sV©yıLRiV. D©´sıªyμ≥j∂NS LRiVáՋ[ NTPLiμj∂ rÛyLiVV Dμ][˘gRiVáV ªRΩ™´sV \|mnsÕfi ˙xms|qsLi¤…¡[xtsQ©±s ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ ™´sV¯NS¨sı NRP÷¡gjiLi¬ø¡[Õÿ ©Ø[…”¡Lig`i, ˙≤yzmÌsLig`i Æ≤∂™´sá£ms ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. Dμ][˘gRi xqsLixmnsWáV x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V, ≤T∂™´sWLi≤`∂ á N][xqsLi F°LS≤R∂≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y B»¡V™´sLi…”¡ bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV GLSˆ»¡VÕ‹[ ø]LRi™´s ºdΩxqsVN][™´s≤R∂iLi aRPVÀ≥œ¡xmsLjiflÿ™´sV ™´sV©yıLRiV. B…‘¡™´sá ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s ≠sAL`iFs, ≠sAL`iJ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s NRPV LSxtÌsQ˚Li Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ xqsV™´sWLRiV xmsμj∂ áORPQá 72 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi©yıLRiV. Dμ][˘gRiLiÕ‹[ N]ªRΩÚgS ¬ø¡[Lji©´s ™yLRiV BLiªRΩ…”¡ª][ @LiVVF°LiVVLiμR∂¨s @©´sVN][NRPVLi≤y ™´sXºΩÚxmsLRi\Æ™sV©´s aRPNTPÚ ry™´sVLÛSQ˘Ã¡©´sV |msLiF~Li μj∂LiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. ™´sV©´sÕ‹[¨s AªRΩ¯ryZOP[Q, xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡LiÕÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLixqsVÚLiμR∂¨s, xms¨s ¬ø¡[zqs©´sxmso≤R∂V μy¨sNTP «¡™y ¡VμyLki ªRΩ©´sLi øyÕÿ ™´sVV≈¡˘™´sV©yıLRiV . \|mnsÕfi ˙Fy|qszqsLig`i ¨slLÙi[aRP xmspLRi*NRPLRiLigS DLi≤yáƩs[ @LiaS¨sı ˙xmsºΩ INRP‰ Dμ][˘gji ≈¡¿¡ËªRΩLigS gRiVLRiVÚ DLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. xqs¤ÀÍ¡NÌRPV \|ms xqsªyÚ D©´sıxmsˆVÆ≤∂[ ˙≤yzmÌsLig`i ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡Ljilgi[ C bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ¨sxmsofl·VáV B¬ø¡[Ë ≠sáV\Æ™s©´s xqsWøR¡©´sáV, xqsáx§¶¶¶Ã¡V ™´sWLÊRiμR∂LRi+NRPLigS ºdΩxqsVN]¨s xms¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV™y*á©yıLRiV . \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´s»¡LS«¡©±s gRiVÕÍÿL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW bPORPQfl· NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı G≤yμj∂NTP INRPryLji NSNRPVLi≤y ¨sLRiLiªRΩLRi ˙xms˙NTP∏R∂VgS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i π∏∂Wgjiªy LSflÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sXºΩÚÕ‹[ xmsofl·˘Li, ¨sμÙR∂ªRΩNRPV bPORPQfl· μ][x§¶¶¶μR∂xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

;d” ]»πs«wüq¢qT ‘·–Z+#˚ ìs¡íj·÷ìï.. ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê* (yÓTT<ä{Ïù|õ ‘·s¡TyêsTT) #·≥º düuÛÑ\˝À¢ ≈£L&Ü 50 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#ê\ì zyÓ’|ü⁄ b˛sê≥+ #˚düTÔ+fÒ... πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ñqïyê{Ïπø mdüs¡T ô|≥º&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTHêïs¡T. n+<äTe\¢ Á|üdüTÔ‘·+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï 27 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ j·T<Ûë$~Û>± neT\T #˚j·÷\ì, ô|]–q <Ûäs¡\ø£qT>∑TD+>± kÕÿ\sYwæ|t\qT s¡÷.525 qT+∫ s¡÷.1500 es¡≈£î ô|+#ê\ì, |ò”E\ ]j·T+ãsY‡yÓT+≥T≈£î yÓ+≥qT s¡÷.2y˚\ ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\ yÓ’K] düŒwüº+ #˚j·÷*: z;d” ø√{≤ ‘·–Z+∫ yÓTÆHêغ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+∫q πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ô|’ bÕغ\T ‘·eT $<ÛëHêìï düŒwüº+ #˚j·÷\ì ;d” H˚‘·\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> z;d” bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ôd’‘·+ á $<ÛëHê\qT e´‹πsøÏ+#ê\ì ø√sês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ nœ\ |üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ;d” j·TTe»q dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T C….Áoìyêdt, ;d” Á|òü+{Ÿ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.ã˝Ÿsê+, Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T »+>∑j·T´, >∑T»®ø£ècÕí, ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ|ü+ |üdæyêfi¯ófl

6 Á|üuÛÑT‘·«+ á |ü<∏äø£+ ñ|üdü+Vü≤]#·Tø√yê* mdtm|òt◊ |ü]– &çôd+ãsY 30 (düTes¡í yês¡Ô) : m˝Ÿπøõ qT+∫ |”J es¡≈£î #·<äTe⁄‘·qï $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ #˚dü÷Ô <˚X¯+˝À n‹ ô|<ä› dü+|òüT+>± ì*Ãq≥Te+{Ï dü+|òüT+ mdtm|òt◊ e÷Á‘·y˚T nì mdtm|òt◊ n<Ûä´≈£åî&ÉT q]‡+VüQ\T Hêj·T≈£î\T <äX¯s¡‘Y, qπswt, eT˝Ò¢wt\T nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ mdtm|òt◊ 4e C…+&Ü Ä$wüÿs¡D |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì |ü≥ºD+˝À >∑\ >∑+õs√&ÉT¶ eTVü‰‘êà>±+BÛ $Á>∑Vü≤+ e<ä› C…+&Ü Ä$wüÿs¡D #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± C…+&Ü Ä$wüÿs¡DqT ñ<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1970˝À ¬øs¡fi¯ sêÁwüº+˝À Á‹y˚Á&ç nH˚ Á>±eT+˝À mdtm|òt◊ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À $<ë´ Áô|’y˚{°ø£s¡DqT y˚‹πsøÏdü÷Ô, Á|ü|ü+∫ø£s¡DqT y˚‹πsøÏdü÷Ô mdtm|òt◊ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq|üŒ{° qT+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î $<ë´ <ä÷s¡+ #˚k˛Ô+<äì, cÕÿ\sYwæ|t\T, |ò”EØsTT+ãsY‡ yÓT+{Ÿ ÇkÕÔeTì mìïø£\ eTT+<äT $<ë´s¡Tú\≈£î ÄX¯ #·÷|æ rs¡ Ä#·s¡D˝ÀøÏ e#˚à es¡≈£î 50 ø√≥T¢ nedüs¡+ ø±>± 46 ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T $&ÉT<ä\ #˚dæ+<äHêïs¡T. n˝≤π> md”‡, md”º Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ bÕsƒ¡XÊ\˝ÀH˚ ô|&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. á Á|üuÛÑT‘·«+ á |ü<∏äø±ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê* nì Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰düº˝ÀH˚ uÛÀ»q+ ô|{≤º* ˝Òì |üø£å+˝À mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔ ñ<Ûä´e÷\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À , sêCÒXŸ, sê|òüTy˚+<äsY, CÒ>∑BXŸ, q]‡+VüQ\T, sêE, lXË’\+, sêyéT, $»jYT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î\+ ù|s¡T‘√ >=&Ée\T |ü]– &çôd+ãsY 30 (düTes¡í yês¡Ô) : \U≤ï|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TTe≈£î&çì, n‘·ì ‘·*¢ì ≈£î\+ ù|s¡T‘√ <ä÷•+∫ <ë&ç #˚dæq ÄÁ>∑≈£î\ ô|‘·Ô+ <ë] nsTTq #Ó˝≤¢ bÕs¡«‹ ¬s&ç¶ì yÓ+≥H˚ mø£ÿ&É ñqï n¬sdüTº #˚j·÷\ì πøM|”mdt dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ |ü]– |ü≥ºD+˝Àì ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤d”˝≤›sYøÏ yÓTyÓ÷s¡&É+ Ç#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \U≤ï|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <äfi¯‘· j·TTe≈£î&çì Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hêsêj·TD ¬s&ç¶ ≈£L‘·T]ï ùd«‘·qT n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á|üuÛÑT Áù|$T+#·Tø=ì Á>±eT+ e~* bÕ]b˛sTTq+<äT≈£î yê]øÏ düVü≤ø£]+#ês¡ì H˚|ü+‘√ <ä[‘· j·TTe≈£î&Ó’q eT˝Ò¢XŸ n‘·ì ‘·*¢ n+õ\eTà Ç+{Ï yÓ[¢ <ë&ç #˚dæ >±j·T|ü]à nq+‘·s¡+ Ä j·TTe≈£î&çï øÏ&çï|t #˚dæq $wüj·T+ |ü]– b˛©düT ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚j·T>± nHê´j·T+>± yê]ô|’ <ë&ç #˚dæq ‘=$Tà~ eT+~ ÄÁ>∑≈£î\düTÔ\ô|’ md”‡, md”º πødüT 24 Hê&ÉT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ 25e ‘˚BHê&ÉT mì$T~ eT+~ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ø±˙ dü÷Á‘·<ë] nsTTHê, eTTK´ ì+~Û‘·T&Ó’q bÕs¡«‹¬s&ç¶ ô|’ πøùd qyÓ÷<Ó’ mì$T~ s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï m+<äT≈£î n¬sdüTº #˚j·T&É+ ˝Ò<√ nì Á|ü•ï+#ês¡T. bÕs¡«‹ ¬s&ç¶ì n¬sdüTº #˚j·Tø£ b˛e&É+ô|’ |ü\T nqTe÷q\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïj·Tqïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’ b˛©düT\T n‘·ìì n¬sdüTº #˚dæ yê] ø£s¡Ôe´ìï H˚s¡y˚s¡TÃø√yê\Hêïs¡T. ˝Òì j˚T&É\ πøM|”mdt dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À ¬s+&Ée ‘˚Bq |ü]– ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·Tìï eTT≥º&çkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À πøM|”mdt Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥j·T´, dü‘·´j·T´, qs¡‡j·T´, n+õ\eTà, sêeTT\T, eT\¢j·T´, q]‡+VüQ\T, j·÷<äj·T´, lìyêdt, ô|+≥j·T´, ô|<ä› q]‡+VüQ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

ø£q´ø± |üs¡y˚TX¯«] <˚yê\j·T+˝À |òüTq+>± nj·T´|üŒ |ü&ç|üP»... ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Ä < ë ´ ‹ à ø £ ∫+‘·q‘√H˚ e÷qwæø£ Á|üXÊ+‘·‘· ø£\T>∑T ‘·T+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢ |üPsY myÓTà ˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é nHêïs¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|õ ‘·s¡TyêsTT) ã+B˝Ö‘·÷ u≤<Ûä\T nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. eT]ø=+‘·eT+~ ‘·eT |æ\¢\≈£î ‹+&ç <=]øÏ‘˚ #ê\+≥Tqï>± Vü≤√≥˝Ÿ, u≤sY, ¬skÕº¬s+≥¢˝À |üìøÏ |ü+|ædüTÔHêïs¡T. B+‘√ |üdæ|æ\¢\T ø£≥Tºu≤ìdü\T>± Áã‘·ø±*‡edüTÔ+~. ∫Á‘·Væ≤+dü\≈£î >∑Tsö‘·÷ eTÚq+>± s√~ÛdüTÔHêïs¡T. M{Ïì ìj·T+Á‹+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T ìeTà≈£î˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVæ≤düTÔ+&É&É+‘√ q>∑s¡+˝À u≤\ø±]à≈£î\ dü+K´ s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+~.

X¯óÁø£yês¡+ »>∑~Z>∑T≥º˝À ø£q´ø± |üs¡y˚TX¯«] <˚yê\j·T+˝À nj·T´|üŒ kÕ«MT |ü&ç|üP» »]–+~ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>±, ø£qT\ |ü+&ÉT>∑>± nj·T´|üŒ |ü&ç |üP» ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Ä ÁbÕ+‘·eT+‘· nj·T´|üŒ HêeTdüàs¡D‘√ e÷s¡TÁyÓ÷–q~. uÛÑ»q eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À nj·T´|üŒ uÛÑ»q ø°s¡Ôq\T Ä\|æ+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY 2011

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

m¬ø’‡CŸ XÊK ø±´\+&ÉsY Ä$wüÿs¡D |òæ+#·Hé eT+ps¡T˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+: ø±s√Œπs≥sY ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): ˙F~z§¶¶¶’¡xtsQ©±s, Fs\ZNPQQ=«fi NS¨s}qÌs ¡VŒ˝œ¡ xqsLixmnsVLi LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s ©´sWªRΩ©´s xqsLi™´sªRΩ=LRi NS˘¤Õ¡Li≤R∂L`i©´sV Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i xqs≠dsVL`i aRPLRi¯ A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. ©yLixms÷˝¡ Õ‹[¨s Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ ˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. B…‘¡™´sá ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s NS¨s}qÌs ¡VÕfi ©´sLji=Lix§¶¶¶ À≥ÿLRi˘NRPV NRP≠sVxtsQ©´sL`i xmsμj∂Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ¬ø¡NRPV‰ @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. Fs\ZNPQQ=«fi NS¨s}qÌs ¡VÕfi= xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LS—¡lLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.

ùdÿ{Ï+>¥˝À $<ë´s¡TΔ\≈£î yÓT&É˝Ÿ‡ X‚]*+>∑+|ü*¢, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): &Ûç©¢˝À ìs¡«Væ≤+∫q ùdÿ{Ï+>¥ b˛{°˝À¢ X‚]*+>∑+|ü*¢øÏ #Ó+~q Ç<ä›s¡T $<ë´s¡Tú\T dæ\«sY yÓT&É˝Ÿ‡qT kÕ~Û+#ês¡T. 57e C≤rj·T dü÷ÿ˝Ÿ s√\sY ùdÿ{Ï+>¥ #Ûê+|æj·THé wæ|t b˛{°\T áHÓ\ 28qT+∫ &Ûç©¢˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï áb˛{°˝À¢ X‚]*+>∑+|ü*¢ |ü]~Û˝Àì C…ìdædt Ç+≥sY H˚wüq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q #Ó’‘·q´≈£îe÷sY n+&ÉsY`14 $uÛ≤>∑+˝ÀqT, u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À n+&ÉsY`11 $uÛ≤>∑+˝À ¬øqï&û dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q kÕsTTBø屬s&ç¶ dæ\«sY yÓT&Éfi¯ófl kÕ~Û+#ês¡ì ø√#Y $sƒ¡˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

ãdüT‡ ôw\ºs¡¢ e<ä› ÄbÕ* $Tj·÷|üPsY, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì ãkÕº|ü⁄˝À¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\T HêHê nedüÔ\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. q&çs√&ÉT¶ô|’H˚ ãdüT‡\qT Ä|ü&É+ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î Çã“+~ ø£s¡+>± e÷]+~. ãdt ôw\ºs¡¢ |ü]dæú‹ Á|ü»\≈£î ‘·\ H=|æŒ>± ‘·j·÷´s¡sTT+~. ãdüT‡\T Äπ> Á|ü<˚XÊìøÏ <ä÷s¡+>± ôw\ºs¡T¢ ñ+&É&É+‘√ Äø£ÿ&É y˚∫ ñqï Á|üj·÷DÏ≈£î\T ãdüT‡sê>±H˚ |üs¡T>∑T\T rj·÷*‡ edüTÔ+~. eTTK´+>± JôV≤#Ym+d” Äغd” n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ düeTq«j·T ˝À|ü+ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î bÕ≥T¢ ø£*– edüTÔ+~. kÕº|ü⁄\T ôw≥¢s¡¢ ìs¡«Vü≤Dô|’ JôV≤#Ym+d” ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔ+&É>± Äغd” n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ ìπsΔ•+∫q kÕº|ü⁄˝À¢ ãdüT‡\T ì*ù|˝≤ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ |ü≥¢ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. kÕº|ü⁄\T z <ä>∑Zs¡ ñ+fÒ <ä÷s¡+>± ãdüT‡\T ì\|ü&É+‘√ n$ ñHêï ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e÷s¡T‘·THêïsTT nedüs¡+˝Òì #√≥ ì]à+#·&É+‘√ yê{Ïì Á|üj·÷DÏ≈£î\T $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ê\ì Á|üj·÷DÏ≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

dü«#·Ã+bÕ]X¯ <ä düó+<Ûä´düø±]à≈£ ú\T eTT+<ä T ≈£ î sêyê* î\≈£î e÷düTÿ\T, ≥e˝Ÿ‡ n+<ä#˚dæq ø±s√Œπs≥sY

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·TT≥≈£î dü«#·Ã+<ä dü+düú\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ »>∑~Z>∑T≥º ø±s=Œπs≥sY ø±sê´\j·T+˝À Áo e÷$T&ç |üP] Hê>±s¡T®D, md”‡,md”º, ;d” ≈£î˝≤\ ø±]àø£ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±]à≈£î\≈£î e÷düÿ\T, ≥e˝Ÿ‡, düãT“\T kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé #˚‘·T\ MT<äT>∑ n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qe‘·«+˝À uÛ≤>∑+>± dü«#·Ã+<ä dü+düúyês¡T eTT+<äT≈£î e∫à á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥º&É+ m+‘√ n_Ûq+<ä˙j·TeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ dü«#·Ã+<ä dü+düú\T eTT<äT≈£î sêyê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+düú dü\Vü‰<ës¡T&ÉT ‘·eTàj·T´, dü+düú e´ekÕú|ü≈£î&ÉT eT+»\ dæ<ä›j·T´, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù düπs«X¯«s¡ es¡à, kÕ«MT $y˚ø±q+<ä XÊ+‹ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T _ÛeTj·T´ >ö&é, ø√Ä|òü‡Hé düuÛÑT´&ÉT s¡w”<é, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT C…’Væ≤+<é, u≤\T, Á|üuÛÑT, Vü≤qàj·T´, XÊ´+, kÕsTT, #ê+<é bÕcÕ, Vü≤d” ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ $ø£˝≤+>∑T\≈£î, eè<äT›\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î |æ+∫Hé eT+ps¡T #˚j·T&É+˝À |üP]Ô>∑ $|òü\yÓTÆ+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ eè<äT›\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î ô|+∫Hé eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ø±s¡´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\≈£î, eè<äT›\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î Á|ü‹ HÓ\ 200 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq Çe«\dæq q>∑<ÛäTqT u≤´+≈£î˝À U≤‘· »eT #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eTTì‡|ü˝Ÿ Á>ö+&é˝À @sêŒ≥T #˚dæq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À d”.m+. e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e&û¶ ˝Ò≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯\≈£î

s¡TD≤\T ÇkÕÔeTì, n+<ä]øÏ ô|q¸qT¢ n+<˚\ #˚kÕÔeTì >=|üŒ\T #Ó|üŒq Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ HÓ\ ns¡TΩ˝…’q ô|q¸Hé <ës¡T\≈£î Çe«ø£b˛e&É+ dæ>∑TZ #˚≥ì nHêïs¡T. s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ ÇdüTÔHêïeTì #Ó|æŒ ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#·˝Òø£b˛sTTq á Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£≥D\≈£î e÷Á‘·+ 300 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ô|{Ϻ+<äì, eè<äT›\T, $ø£˝≤+>∑T\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î Á|ü‹ HÓ\ ô|q¸Hé Çe«ø£b˛e&É+

H˚&ÉT nj·T´|üŒ |ü&ç|üP» \ø£å |ü⁄cÕŒ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø£+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º ø=+&Éô|’ ñqï Vü≤]Vü≤s¡|ü⁄Á‘· nj·T´|üŒ kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À X¯ìyês¡+ nj·T´|üŒ eTVü‰ |ü&ç|üP» eTôVA‘·‡e+ ìs¡«Væ≤düTÔq≥T¢ nj·T´|üŒ kÕ«$T <˚yê\j·T #ÛÓ’s¡àHé, »>∑~Z]>∑T≥º XÊK nj·T´|üŒ kÕ«MT ùdyê dü$Tr n<Ûä´≈£åî\T >∑Ts¡T sêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± »>∑~Z]>∑T≥º˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. >∑‘· 7 dü+e‘·‡sê\qT+∫ nj·T´|üŒ kÕ«MT <˚yê\j·T+˝À kÕ«eTT\ ø√dü+ HÓ\ s√E\ bÕ≥T nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì nHêïs¡T. n<Û˚$<Ûä+>± Á|ü‹ s√E nj·T´|üŒ kÕ«$TøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ Vü≤]Vü≤s¡ |ü⁄Á‘· nj·T´|üŒ kÕ«$TøÏ eTVü‰ |ü&ç|üP» eTôVA‘·‡e+, >∑D|ü‹ ôVAeT+ n_ÛùwU≤\T, eT<ë´Vü≤ï+ nqï<ëq+ ø±s¡´Áø£eT+, kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+≥\≈£î uÛÑ»q ø±s¡´Áø£e÷\T, 8 >∑+≥\≈£î |ü&ç|üP» eTôVA‘·‡e+, 9 >∑+≥\≈£î n\ŒVü‰s¡+, 9.30 \ø£å |ücÕŒ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì kÕ«$T yê] ø£è|ü≈£î bÕ‘·è\T ø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT eTôVA‘·‡yêìøÏ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é, ø±s=Œπs≥s¡T¢ »>∑Hé, s¡+>±sêe⁄, {ÏÄsYmdt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T _.*+>∑+ >ö&é, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY {Ï&ç|æ ÇHé#êsY® ¬ø.|æ.$y˚ø±q+<ä, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶, sêÁwüº j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ø=\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶, Áo \øÏåà yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T <˚ekÕúq+ #ÛÓ’s¡àHé n+õ¬s&ç¶, <˚ekÕúq+ &Ó’¬sø£ºs¡T¢, Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T, z;dæ ôd˝Ÿ ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY ø±j·T≈£î\T _.sêeTT\T >ö&é, |ü<äàXÊ* dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T <ä‘êÁ‘˚j·T, ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

u§˝≤¢s¡+ #Ís¡kÕÔ˝À

n+>±s¡+ ¬skÕº¬s+{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ $Tj·÷|üPsY, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): $Tj·÷|üPsY u§˝≤¢s¡+ #Ís¡kÕÔ˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq n+>±sê ¬skÕº¬s+{ŸqT myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹j·÷<äyé ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s√Œπs≥sY »>∑BX¯«sY>ö&é, nXÀø˘>ö&é, Äe⁄\ dü‘·´Hêsêj·TD, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ñkÕàHéuÒ>¥, yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T ‘ê+Á&É yÓ+ø£fÒwt>ö&é, es¡\ø°åà, Mπs+<äsY>ö&é, ‹s¡T|ü‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·ø±ì‘·HêìøÏ ì<äs¡ÙqyÓTÆ+<äì nHêïs¡T. >∑‘· 5 HÓ\\ qT+&ç ô|q¸qT¢ n+<äì yês¡T Á|ü‹ s√E eTTì‡|ü˝Ÿ Ä|ò”dt #·T≥÷ ‹]–Hê >±ì n~Ûø±s¡T\T düŒ+~#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. á $wüj·÷ìï ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>∑ ø±s=Œπs≥sY düŒ+~+∫ yês¡T¶ düuÛÑT´\T, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\‘√ ø£\dæ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ñ|üø£$TwüqsY nqï|üPs¡í≈£î, ÁbÕC…ø˘º Ä|ò”düsY Á|üuÛ≤ø£sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ eTTì‡|ü˝Ÿ Ä|ò”dt m<äT≥ ô|<ä› m‘·TÔ <Ûäs¡ï #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ s¡eT´≈£îe÷], ˝≤eD´, düTC≤‘·, j·÷<ä–], u≤\j·T´, sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, sêE>ö&é, uÛ≤düÿsY sêe⁄, mdt.m˝Ÿ. q]‡+Vü‰ sêe⁄, dü‘·´Hêsêj·TD >ö&é, Vü≤ø°yéT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

2012 ø±´˝…+&ÉsYqT Ä$wüÿ]+∫q ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º˝Àì Áo ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«] <˚yê\j·T+˝À X¯ó Áø£yês¡+ neTàyê] ø±´˝…+&ÉsY, ø£q´ø± |üs¡y˚TX¯«] <˚yê\j·T+ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ 2012 ø±´˝…+&ÉsYqT Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+πøåeT dü+|òüT+ düuÛÑT´\+<äTs¡÷ ø£\dæø£≥Tº>± ñ+≥÷ Á|ü»\≈£î ñ|üj˚T>∑|ü&˚ $<Ûä+>± Á|üC≤ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø’˝≤dü+ >∑T|üÔ, \ø£åàDY sêe⁄ >∑T|üÔ, s¡y˚Twt >∑T|üÔ, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T n+õ¬s&ç¶, sêeTT\T>ö&é, X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, Á|üMDY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚X¯ uÛÑ$wü´‘Y j·TTe‘·<˚ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\+˝Àì u≤#·T|ü*¢ ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À X¯óÁø£yês¡+ Hêsêj·TD pìj·TsY ø±˝ÒJ yê]¸ø√‘·‡e+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY düTπswt ¬s&ç¶ Vü‰»¬s’j·÷s¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘YqT ø±bÕ&Ü*‡q uÛ≤<ä´‘· $<ë´s¡Tú\ô|’H˚ ñqï<äì nHêïs¡T. $<ä´‘√ bÕ≥T nìï s¡+>±\˝À Á|ü‹uÛÑ ø£q|üs¡#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î $<ë´‘√ bÕ≥T Áø£eT•ø£åD #ê\ nedüs¡eTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø£qï ø£\\qT $<ë´s¡Tú\T HÓs¡y˚sêÃ\ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´]ú <äX¯qT+#˚ ù|<ä Á|ü»\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·TT≥≈£î n\es¡TÃø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. |ò”CŸ ]j·T+ãsY‡qT $<ë´s¡Tú˝Ò ñ<ä´e÷\T #˚|ü{Ϻ ‘·eT düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. n$˙‹ì n+‘·+ #˚j·TT≥≈£î $<ë´]ú <äX¯qT+#˚ n\es¡TÃø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Hêsêj·TD pìj·TsY ø±˝Òõ $<ë´s¡Tú\T Ä≥ bÕ≥\‘√ n\]+#ês¡T. dü+düè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T |ü\Te⁄] Äø£]Ù+#êsTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêsêj·TD pìj·TsY ø±˝ÒCÒ Á|æì‡|ü˝Ÿ e÷s¡ÿ+&˚j·TT\T, $$<Ûä dü+düú\ ñbÕ<ë´j·T\T, kÕúìø£ ñ|üdüs¡Œ+#Y, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

|ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿô|’ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt Äs√|üD\T Vü‰kÕ´düŒ<ä+

e´ekÕj·TXÊK˝À 1300 ñ<√´>±\T uÛÑØÔ <ëyÓ÷<äsY sê»q]‡+Vü≤

20 dü÷Á‘ê\ Ä]úø£ |ü<Ûäø£+ neT\T #Ó’s¡àHé &Üø£ºsY mdt.‘·T\dæ¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi»¡V xms¥R∂NS¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩW»˝¡V F~≤R∂VxqsVÚLiμR∂¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsøyLRiLi ZNP[™´sáLi LS«¡NUP∏R∂V μR∂VLRiÆμÙ∂[aRPLiª][ NRPW≤R∂VNRPV©´sıμR∂¨s 20 xqsW˙ªyá ALÛjiNRP xms¥R∂NRPLi @™´sVáV \¬ø¡LRi¯©±s ≤yNÌRPL`i Fs©±s .ªRΩVázqslLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™yLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsøyLRiLi g˝][ ¡Õfi ˙xmsøyLRiLi ªRΩxmsˆ ™y…”¡Õ‹[ ™yxqsÚ™´sLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ G LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @™´sVáV NS¨s ≠sμ≥R∂LigS ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPW≤y gRiªRΩLiÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂V @™´sVáV NS¨s ≠sμ≥R∂LigS FsNRPV‰™´s xqsLi≈¡˘Õ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV C xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ á’Ù ¡ F~LiμR ∂ VªR Ω V©yıLR i ©yıLR i V. 2003c04 Õ‹[ …”¡≤T∂zms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ 6.97 áORPQá ™´sVLiμj∂ {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi ˙NTPLiμR∂ á’Ù¡F°LiμR∂gS 2004c05 Õ‹[ \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ 8.25 áORPQá ™´sVLiμj∂, 2005c06 Õ‹[ 9.67 áORPQáV, 2006c07 Õ‹[ 11.47 áORPQáV, 2007c08 Õ‹[ 14.09 áORPQáV, 2008c09 Õ‹[ 19.92 áORPQáV, 2009c10 Õ‹[ 22.50 áORPQáV, (\Æ™sFs£qs. L][aRP∏R∂V˘) 2010c11 Õ‹[ L][aRP∏R∂V˘cNTPLRifl„fi x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ 23.44 áORPQáV. 2011c12 Õ‹[

NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´søyËNRP 24.77 áORPQá™´sVLiμj∂ á’Ù¡F°LiμR∂VªRΩV ©yıLRi©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ≠s≠sμ≥R∂ xqsLi™´sªRΩ=LSáՋ[ C xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ ≠sμy˘LÙRiVá N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡Õ‹[ NRPW≤y Δÿ◊d¡Ã¡©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ xmsμR∂™´sVW≤R∂V ™´sLiμR∂á Dμ][˘gSáV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂L`i LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™y…”¡Õ‹[ 550 G™Ø[, 827 GC™Ø[ F°xqÌsVáV DLi…ÿ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ¤Õ¡[N`P™´sp˘ @ºΩ¥j∂ gRiXx§¶¶¶LiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSL˝Ri xqsLixmnsVLi \Æ≤∂Lki¨s , NS˘¤Õ¡Li≤R∂L`i¨s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigRi @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı @Æ©s[NRP øR¡LRi˘Ã¡ ™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáNRPV Æ™s[VáV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V ∏R∂WLi˙ºdΩNRPLRifl·©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV lLiLi≤R∂V Æ™s[á N][»˝¡ Æ™s[VLRi LSLiVVºdΩ\|ms LRiVflÿáV B™´s*©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i DuyLSfl”·, Dμ][˘gRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

ø£èwüíu≤ãT nø£dæàø£ ‘·ìF 2003c04 Õ‹[ (…”¡≤T∂zms) 310.07 N][»˝¡V, 2004c05 (\Æ™sFs£qs) 381.81 N][»˝¡V ,2005c06 Õ‹[ 368.09 N][»˝¡V, 2008c07 Õ‹[ 592.88 N][»˝¡V , 2008c09 Õ‹[ 1462.76 N][»˝¡V, 2009c20 Õ‹[ 1566.73 N][»˝¡V 2010c11 Õ‹[ 2953.14 N][»˝¡V, 2011c12 Õ‹[ NTPLRifl„fi x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ 2300c03 N][»˝¡V ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[ryLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms «¡©´s™´sLji 4©´s μ≥R∂LSıáV ¬ø¡[xms≤R∂Vªy™´sV©´s≤R∂Li x§¶¶¶ry˘xqsˆμR∂LigS DLiμR∂©yıLRiV.

#·+<ëq>∑sY, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é ø£MTwüqsY ø£èwüíu≤ãT X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Äø£dæàø£ |üs¡´≥q #˚XÊs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Äغd” ø±\˙, Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ, >√≈£î˝ŸbÕ¢{Ÿ‡\ MT<äT>± ñqï eT+Jsê s√&ÉT¶qT |ü]o*+#ês¡T. eT+Jsês√&ÉT¶qT $düÔs¡D |üqT\ $düÔs¡D≈£î dü+ã+~Û+∫ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $yê<ädüŒ<äyÓTÆq zkÕôd’{Ÿ e´eVü‰s¡+ $wüj·T+ô|’ #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á |üs¡´≥q˝À ám˝Ÿ|òæ <äHédæ+>¥, Áπ>≥sY dæ{Ï bÕ¢qsY <ÛäqT+»jYT¬s&ç¶, »\eT+&É* ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ bÕ¢≥T yÓdtºCÀHé ø£MTwüqsY sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶, dü]ÿ˝Ÿ 12 &ç|üP´{° ø£MTwüqsY eTH√Vü≤sY, áá sê+Á|üø±wt, Äj·÷ $uÛ≤>±\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY 2011

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ myÓTà˝Ò´≈£î $qr|üÁ‘·+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û u≤´+ø˘ ø±\˙˝À ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é≈£î X¯óÁø£yês¡+ $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± u≤´+ø˘ ø±\˙(Á‹X¯S˝Ÿ) ¬sdæ&Ó+d”‡ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ U≤* düú\+ nÁø£e÷\≈£î >∑T¬s’‘·T+<äì, <ëì #·T≥÷ Á|üVü‰] >√&É ì]à+∫ Á|üC≤ nedüsê\≈£î ñ|üj˚T>∑ |ü&˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düT<Ûëø£sY sêe⁄, ¬ø.mdt.≈£îs¡÷|t,ø£èwüí ≈£îe÷sY >ö&é, s¡$, dü‘·´Hêsêj·TD, Hêj·Tø˘, düT<Ûëø£sY sêe⁄, Áoìyêdt, uÛ≤wü+‘Y, sêCÒ+<äsY sêCŸ, düTuÛÑsêj·TT&ÉT, Äq+<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î lø±s¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À |ü\T n_Ûeè~› |üqT\≈£î kÕΔìø£ XÊdüq düuÛÑT´\T ¬ø.\øå±à¬s&ç¶ X¯+≈£îkÕ›|üq #˚XÊs¡T. s¡÷.25 \ø£å\ e´j·T+‘√ $$<Ûä Á>±e÷ \‘√ bÕ≥T ø√s¡Tº uÛÑeq+˝À Á‘ê>∑T ˙s¡T. dædæs√&ÉT¶ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À Äj·Tqô|’ πødüT qyÓ÷<Ó’q+<äTq ø√s¡Tº≈£î Vü≤»¬s’Hês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<ä›´+ |üqT\T #˚|ü{≤º\ì, Á&Ó’H˚õ e´edüΔqT m|üŒ{Ïø£|üŒ&ÉT X¯óÁuÛÑ |üs¡T#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. |ü]düsê\T X¯óÁuÛÑ+>± ñ+fÒ @˝≤+{Ï s√>±\Tsê≈£î+&Ü ñ+{≤j·Tì ù|s=ÿHês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ˙{Ï m<ä›&ç sê≈£î+ &Ü #·÷&Ü\ì nedüs¡yÓTÆ‘˚ ì<ÛäT\T n+<äCÒkÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕΔìø£+>± ñqï Ä<ÛësY πø+Á<ëì ‘·ìF #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\qT |üs¡´y˚øÏå+∫ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT \øå±à¬s&ç¶ HÓ\s√E\ qT+∫ Vü‰»s¡T |ü{Ϻø£˝À dü+‘·ø±\T #˚j·Tq+<äTqï n‘·ìô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äغd” &çb˛qT dü+<ä]Ù+∫ y˚TH˚»sY s¡|òüTHê<Ûé‘√ $esê\T ‘Ó\TdüTø=ì mø˘‡Áô|dt ãdüT‡ Á|üj·÷D°≈£î\ kÂø£sêΔ´+ ì\T|ü⁄‘ê eTì >∑‘·+˝À Vü‰MT Ç∫Ãq m+<äT≈£î n|ü&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ¬ø’Hê kÕΔì≈£î\ nedüsê\T <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì mø˘‡Áô|dt ãdüT‡ ì\bÕ\ì ù|s=ÿHês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T <˚y˚+<äsY ¬s&ç¶, eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT sê+¬s&ç¶, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé eT˝…¢wt, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø=+&É˝Ÿ ¬s&ç¶, y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ^‘ê eT<ÛäTø£sY, q]‡+Vü≤à, e÷J e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé @.Áoìyêdt¬s&ç¶, yÓTÆHêغôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTTø£ÔsY, eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt H˚‘· kÕsTT s¡õì, Áos¡y˚Twt, es¡¢ dü+‘√wt, Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] Áoìyêdt¬s&ç¶, myéT|æ&ûy√ XÀuÛÑ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s√>∑T\ e<ä› |ò”E\T rdüTø√e<äT› >∑∫ÃuÖ*, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): &Üø£ºs¡T¢ s√>∑T\≈£î dü]jÓÆTq ùde\+~+∫ yê] eTqï\qT bı+<ë\ì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹Ôj·÷<äyé nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ >∑∫ÃuÖ* ø=+&Ü|üPsY @]j·÷ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹˝À &Üø£ºsY s¡|òüTTsê+¬s&ç¶ |ü<ä$ $s¡eTD bı+<äT‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± ÄdüŒÁ‹˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–dü÷Ô Ä ÄdüŒÁ‹øÏ ;<ä Á|ü»˝Ò m≈£îÿe>± ekÕÔs¡ì, yê] e<ä›qT+&ç &Üø£ºs¡T¢, qs¡T‡\T, \+#ê\T rdüTø√≈£î+&Ü ‘·eT eè‹Ôì ìC≤sTTr>± ìs¡«]Ô+#ê\ì myÓTà˝Ò´ yê]øÏ dü÷∫+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T\ìï+{Ïø£Hêï ø=+&Ü|üPsY ÄdüŒÁ‹ ù|s¡T>±+∫+<äì, Ç˝≤+{Ï ÄdüŒÁ‹øÏ m˝≤+{Ï eT#·Ã sê≈£î+&Ü yÓ’<äT´\T ‘·q eè‹Ôì Á|ü»\ Ä<äsê_Ûe÷Hê\T bı+<ë\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ä ÄdüŒÁ‹øÏ ãdüT‡ dü<äTbÕj·÷\T ˝Òeì ÄdüŒÁ‹ e<ä› ãdüT‡ ôd\ºsYqT ìs¡à+∫, ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì Á|ü»\T myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯¢&É+‘√ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ãdüT‡ dü<äTbÕj·T+ ø£*ŒkÕÔeTì yê]øÏ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $H√<ésêyé, ø£s¡THêø£sY>ö&é, »j·TsêCŸj·÷<äyé, Vü≤;uŸ, Mπs+<äsY>ö&é, sê+#·+<äsY, |ü<äà, \ø°åà, q]‡+Vü≤à>ö&é, Hêπ>+<äsY, ÄdüŒÁ‹ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 31 &çôd+ãsY, 2011

u≤\\ dü+πøåeT ø£$T{°˝À Äfi¯¢>∑&ɶ u≤\Ts¡≈£î #√≥T ªe÷~>∑ $<ë´]ú dæ+Vü≤>∑s¡®qμ b˛düºsY $&ÉT<ä\

ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : Äfi¯¢>∑&ɶ Á>±eT+ bÕ‘·eTd”<äT ÁbÕ+‘·+˝À ]øå± ø±]à≈£î&ç>± |üì #˚düTÔqï dæ<äT›ø˘, eTkÕÔ˙\ <ä+|ü‘·T\ ≈£L‘·Ts¡T Vü≤d”Hê(8), ≈£îe÷s¡T&ÉT VüQùdHée*(5) ‘·+Á&ç #˚dæq ∫Á‘·Væ≤+dü\≈£î ‘·≥Tºø√˝Òø£ ãdüT‡˝À q+<ë´\ es¡≈£î ø£s¡÷ï\T ¬s’\T˝À e#êÃs¡T. M]ì ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ u≤\\ dü+πøåeT ø£$T{° yÓT+ãsY {Ï.eT~›˝Ò{Ï <äèwæºøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ ø£$T{° #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé, mHéd”mdt|” |”&û mHé yÓTVü≤eTà<é ÇkÕø˘ ÁbÕ<∏ä$Tø£ $#ês¡D »]|æq $esê˝À¢ á <ä+|ü‘·T\≈£î Ç+ø± q\T>∑Ts¡T dü+‘êq+ U≤<äsYe©, U≤C≤VüQùdHé, eTÚ˝≤;Û, #ê+<é; nqT dü+‘êq+ ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á |æ\¢\ ‘·*¢ eTkÕÔì #·ìb˛sTTq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Äfi¯¢>∑&ɶ˝Àì ø=+&Éã&ç˝À Vü≤d”Hê ¬s+&Ée ‘·s¡>∑‹˝À, VüQùdHée* 1e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\T>∑T, ñs¡÷› u≤wü˝À e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. #˚‘·T\≈£î

ø±*Ãq >±j·÷\‘√ ñqï á ∫Hêïs¡T\qT mHéd”m˝Ÿ|” ÁbÕC…≈£îº ø√`ÄضH˚≥sY k˛˙ u≤˝≤<˚$, ◊m|òtmdt, ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY ñeTHé n+&é #ÛÓ’˝Ÿ¶ &Óe\|tyÓT+{Ÿ @C…˙‡ mdt.EuÒ<ëuÒ>∑+‘√ #·]Ã+#·&É+ »]–+~. Ç+~sê Áø±+‹ |ü<ä+ eTVæ≤fi¯ düe÷K´ bı<äT|ü⁄ \ø°Î Á>∑÷|ü⁄\ qT+∫ ns¡Ω‘· ñqïf…Æ¢‘˚ |üP]Ô $esê\T ùdø£]+∫ |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø=s¡≈£î rdüTø√e\dæq ìs¡íj·÷ìï eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ düVü‰ø±s¡+‘√ rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. u≤\\ dü+πøåeT ø£$T{° Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T |”sƒ¡+˝≤ e´eVü≤]düTÔ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± e~* y˚j·Tã&çq ∫qï |æ\¢\qT #·≥º+ ne>±Vü≤q ˝Òø£ #·≥º e´‹πsø£+>± |æ\¢\qT u≤\\ dü+πøåeT ø£$T{°øÏ, Ç+{ÏÁπ>f…&é #ÛÓ’˝Ÿ¶ Ábıf…ø£åHé n~Ûø±s¡T\≈£î ø±]àø£ XÊK Ád”Ô, •X¯ó dü+πøåeT XÊU≤~Ûø±s¡T\ <ë«sê <=]øÏq |æ\¢\qT n|üŒ#ÓbÕŒ*‡ ñ+≥T+~. Ç≥Te+{Ï |æ\¢\ s¡ø£åD Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·T+~. #·≥ºØ‘ê´ |æ\¢\qT <ä‘·Ô‘·≈£î rdüTø√e#·Tà ø±˙ #·≥º e´‹πsø£+>± e´eVü≤]+#·sê<äì ø£$T{°øÏ, b˛©düT\≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î düVü≤ø£]+∫ #·≥ºe´‹πsø£+>± me¬s’Hê |æ\¢\qT ‘·eT e<ä› ñ+#·T≈£îqïf…Æ¢‘˚ yÓ+≥H˚ ø£$T{°øÏ n|üŒ#ÓbÕŒ*‡ ñ+≥T+<äì á $wüj·T+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì #·≥º+ ‘Ó*j·Tì yê]øÏ q#·Ã#Ó|æŒ #·≥º+ neT\T≈£î düVü≤ø£]+#ê*‡+~>± u≤\\ dü+πøåeT ø£$T{° #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé ÇkÕø˘, ø£$T{° yÓT+ãsY {Ï.eT~›˝Ò{Ï ø√sês¡T. u≤\u≤*ø£\ n_Ûeè~ΔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ m\¢|üŒî&É÷ düVü≤ø£]düTÔ+<äì |”&û, ÄsY&û@, k˛˙u≤˝≤<˚$ ‘Ó*bÕs¡T.

z;d” ø√{≤˝À ]»πs«wüqT¢ ‘·–ZùdÔ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Ée⁄

ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : z;d” ø√{≤˝Àì ]»πs«wüqT¢ ‘·–Zdü÷Ô πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø=qï ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ ;d”, md”‡, md”º, yÓTÆHêØ{° $<ë´]ú düe÷K´ q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsK+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á <Ûäsêï˝À eTTK´ n‹~∏>± sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T C….\ø°Îqs¡dæ+Vü≤ bÕ˝§Zì $<ä´, ñ<√´>∑ s¡+>±˝À¢ Á|üdüTÔ‘·+ z;d”\≈£î 27XÊ‘·+ ñqï ]»πs«wüq¢qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ 22XÊ‘·+≈£î ‘·–Z+∫, 4.5XÊ‘·+ yÓTÆHêØ{°\≈£î πø{≤sTT+#·&É+ <˚X¯ yê´|üÔ+>± z;d”\≈£î nHê´j·T+ #˚dü÷Ô, nD∫y˚‘·≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓTÆHêØ{°\≈£î ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+∫q+<äT≈£î y˚TeTT e´‹πsœ+#·&É+ ˝Ò<äì, ì»+>± yÓTÆHêØ{°\ô|’ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêC≤´+>±ìï düe]+#Ó’Hê yê] »HêuÛ≤ <ëe÷cÕ Á|üø±s¡+ yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ ø√{≤ ø£*Œ+∫ ]»πs«wüqT¢ Çyê«\ì, z;d” ø√{≤qT ‘·–Z+∫ n+<äT˝ÀH˚ yÓTÆHêØ{°\≈£î ]»πs«wüqT¢ ø£*ŒùdÔ düVæ≤+#·eTHêïs¡T». <˚X¯+˝À <ë<ë|ü⁄ 50XÊ‘·+ ô|’>±

ñqï z;d”\ z≥¢qT e÷Á‘·+ <ä+&ÉT≈£î+≥THêïs¡T ø±˙, ;d”\ n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T |ü&É≈£î+&Ü Ç≥Te+{Ï yÓ÷dü|üP]‘·yÓTÆq ≈£îÁ≥\T #˚j·T&É+ z;d”\≈£î yÓTÆHêØ{°\≈£î eT<ä´ ∫#·Tà ô|{Ϻ ‘·>±<ë\T düèwæº+#·&É+ dü]ø±<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·÷ìøÏ sêC≤´+>∑ ã<䛑· ˝Òq+<äTq düTÁ|”+ ø√s¡Tº ˇ|üŒîø√<äì, á ìs¡íj·÷ìï e´‹πsœdüTÔ+<äì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\˝Àì nÁ>∑ ≈£î\ eT+Á‘·T\T, Hêj·T≈£î\T ;d”\T sêuÀj˚T s√E˝À¢ n_Ûeè~Δ #Ó+<äsê<äH˚ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê á ìs¡íj·÷ìï $s¡$T+#·Tø=ì m|üŒ{Ï˝≤π> 27XÊ‘·+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.CÀwæ, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T $.uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ìs¡íj·T+ô|’q πø+Á<ä, sêÁwüº+˝Àì ;d” eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, Hêj·T≈£î\T eTÚq+ eVæ≤+#·&É+ πøe\+ |ü<äe⁄\ ø=s¡≈£î bÕ≈£î˝≤&É≥+ dü]ø±<äì, Ç≥Te+{Ï ìs¡íj·÷\≈£î e´‹s¡πsK+>± e÷{≤¢&ç ;d”\ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T mdt.eTVü≤ã÷uŸu≤wü ≈£L&É bÕ˝§Zì ‘·eT dü+<˚X¯+ $ì|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ &ûÄsYy√ >±]øÏ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;d”, md”‡, md”º, yÓTÆHêØ{°\ ◊ø£´y˚~ø£ õ˝≤¢ ø£˙«qsY {Ï.X‚wü<äsY, Á|üC≤y˚~ø£ lìyêdüT\T, $<ë´]ú dü+|òüT+ eTH√Vü≤sY, <ä[‘· dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T düTÁãVü≤àD´+, HêsT÷Áu≤Vü≤àD dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T qs¡düj·T´, ;d” ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T $$.Hêj·TT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤ ùde˝À s√≥Ø ø£¢uŸ ãq>±q|ü˝…¢ &çôd+ãsY 30 (düTe s¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ s√≥Ø ø£¢uŸ Ç+#ê]® y˚DT>√ bÕ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹<ÛäT\T>± s√≥Ø ø£¢uŸ >∑es¡ïsY _.m˝Ÿ.Äq+ <ésêyé, ndæôdº+{Ÿ >∑es¡ïsY $»j·T uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ádü+<äs¡“+>± yê s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä eTVæ≤fi¯ nsTTq≥Te+{Ï ùd>∑T #·+Á<äø£fi¯≈£î

kÕú|æ+∫ ◊<äT dü+e‘·‡sê˝…’+<ä Hêï s¡T. á ◊<äT dü+e‘·‡sê\ø±\+ ˝À ù|<ä\≈£î 7y˚\ ø£+{Ï Ä|üπs wü qT¢, ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î <äT|üŒ≥T¢, |ü⁄düÔø±\T, ù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î ≈£î≥Tº ≈£î≥Tº$TwüHé, sêh kÕúsTT Áø°&Ü b˛{° $TwüqT¢ |ü+|æD° #˚XÊeTì Äj·Tq ˝À¢ ¬s+&Ée kÕúq+ kÕ~Û+∫q ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚$<Ûä+>± Çø£eTT+<äT HÓÁVüA dü+düú\ $<ë´]úì _.$qj·T ≈£L&Ü Á|üC≤ùde˝À bÕ˝§Z+{≤eT q≈£î s¡÷. 1000\T >∑es¡ïsY n+ Hêïs¡T.lìyêdüT\T, Hê>∑sêE, s¡y˚T ~+#ês¡T. s√≥Ø Á|üdæ&Ó+{Ÿ y˚DT wt,yÓ+ø£fÒdüTã“j·T´, mdt. mdt.m+. >√bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s√≥Ø ø£¢uŸ ,s√≥Øø£¢uŸdüuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : sêj·T\d”eT $X¯« $<ë´\j·T+˝À e÷~>∑ $<ë´s¡Tú\ dæ+Vü≤>∑s¡®q b˛düºsYqT sêj·T\d”eT $X¯« $<ë´\j·T Md” ¬ø.ø£ècÕíHêj·Tø˘, ]õÁdüºsY mHé{°πø Hêj·Tø˘\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $X¯« $<ë´\j·T e÷~>∑ $<ë´]ú düe÷K´(myéTmdtm|òt) n<Ûä´ø£å,ø±s¡´<äs¡TÙ\T mdt.<ädüÔ–], mdt.$»jYTuÛ≤düÿsY\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷q´l, eT+<ä ø£èwüí Ä<Ûä«s¡´+˝À @,;,d”,&û eØZø£s¡D ø√dü+, <ä[‘· $<ë´s¡Tú\≈£î, ñ<√´>∑T\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ô|’ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì, n<˚ $<Ûä+>± 2009 mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝À ø±+Á¬>dt @,;, d”,&û esêZø£s¡D≈£î Vü‰MT Ç∫Ã+~. ø±˙ Ä _\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ ø±+Á¬>dt bÕغ $|òü\+ nsTT+<äì yês¡T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eØZø£s¡D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥ºì |üø£å+˝À nìï $X¯« $<ë´\j·T e÷~>∑ $<ë´]ú düe÷K´ eØZø£s¡D ø√dü+ ñ<äè‘·yÓTÆq ñ<ä´e÷\T #˚|ü{Ϻ nedüs¡yÓTÆ‘˚ eØZø£s¡D ø√dü+ ÁbÕD≤˝…’Hê n]Œ+∫ eØZø£s¡D _\T¢qT kÕ~Û+#˚+‘· es¡≈£î ñ<ä´e÷\T #˚|ü&ÉT‘·eTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ y˚T\Tø=ì eØZø£s¡D #˚|ü{≤º\ì ÄsYj·TT myéTmdtm|òt>± &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À 2014˝À »s¡>∑uÀj˚T

mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt e´‹πsø£+>± <ä[‘·T\T z≥T y˚dæ, ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ z&çb˛e&ÜìøÏ eT+<äø£èwüí e÷~>∑ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&É‘êeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± »qe] 5q »]π> e÷~>∑ $<ë´s¡Tú\ dæ+Vü≤ >∑s¡®q≈£î sêj·T\d”eT õ˝≤¢˝Àì e÷~>∑ $<ë´s¡Tú\T n+<äs¡T nq+‘·|ü⁄s¡+˝À »]π> düuÛÑ˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì sêj·T\d”eT $X¯« $<ë´\j·T e÷~>∑ $<ë´]ú düe÷K´>± |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫qïkÕ«eTT\T, sêeTT&ÉT, s¡$≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îqï |ü\Te⁄s¡T j·TTe≈£î\T Ä<√ì s¡÷s¡˝Ÿ &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT+&ç–] ;ÛeTj·T´, øöì‡\sY sêeT#·+Á<ä|üŒ, ˙\ø£+sƒ¡|üŒ Ä<Ûä«s¡´+˝À <ë<ë|ü⁄ 60 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T m+.m˝Ÿ.dæ. #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶ düeTø£å+˝À ø±+Áπ>dt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<˚›•+∫ m+.m˝Ÿ.dæ. #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ sêh+˝À ø±+Áπ>dt bÕغ Á|ü»\ dü+πøåe÷ì¬ø’ n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü≥º&É+‘√, H˚&ÉT |ü≥ºD+˝À ø±+Áπ>dt≈£î y˚\ dü+K´˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕغ yÓ’|ü⁄ edüTÔHêïs¡Hêïs¡T. n˝≤π> ø±s¡´ø£s¡Ô\¬ø’ n~ÛcÕºq+, Hêj·T≈£î\T yê] düeTdü´¬ø’ ø£èwæ #˚dæ b˛sê&ÉT‘êeTì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> ø±s¡´ø£s¡Ô\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Áπ>dt bÕغ ô|’ e÷≈£î yÓTT<ä{ÏqT+&ç eT+∫ qeTàø£+ ñ+<äì, Á>±eT Á|ü»\ n_Ûeè~›øÏ ø±+Áπ>dt bÕ\H˚ dü¬s’q<äì n+<äT≈£î ‘êeT+<äs¡÷ ø±+Áπ>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqï≥T¢, n˝≤π> bÕغ n_Ûeè~›¬ø’ ôd’ì≈£î\T>± ø£èwæ

μμ

ª$Á>∑Vü‰\ô|’ <ë&ÉT\T dæ>∑TZe÷*q #·s¡´μ

&√Hé, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï e÷J eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt. sê»X‚KsY¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\≈£î ìs¡düq>± yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ìjÓ÷ »ø£es¡Z ÇHé#êØ® ãT>∑Zq sêCÒ+Á<äHê<∏ä¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ø√≥¢yê] |ü˝…¢˝À <ë&ç »]–q $Á>∑Vü≤+ e<ä› qT+∫ ô|<ä› m‘·TÔq sê´©ì ìs¡«Væ≤+∫ bÕ‘·ãkÕº+&é˝À s¡kÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ãT>∑Zq sêCÒ+Á<äHê<∏ä¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $Á>∑Vü‰\ <ë&çøÏ ìs¡düq>± q\¢ C…+&Ü\‘√, u≤´&û®\‘√ ø±s¡´Áø£eT+ #˚j·Te\dæq <äTdæú‹ ø£*Œ+∫q+<äT≈£î uÛ≤<ä>± ñ+<äHêïs¡T. z<ës¡TŒ j·÷Á‘·˝À $Á>∑Vü‰\qT Ä$wüÿ]+#˚+<äT≈£î Ä≥+ø±\T ø£*–+#·&É+, H˚&ÉT <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ dæ>∑TZe÷*q #·s¡´ nHêïs¡T. ø£ø£å´ kÕ~Û+|ü⁄\T ø±ø£ y˚TeTT >±+<Û˚j·T e÷s¡Z+˝ÀH˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. b˛©düT\T Áù|ø£åø£ bÕÁ‘· eVæ≤+#·&É+, <ë&ç #˚dæq yê]ì e÷πsà Á|üj·T‘êï\T #˚j·T&É+ düããT ø±<äHêïs¡T. ÄdüTÔ\qT ÄÁø£$T+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì, yê]øÏ $\Te\T ˝Òyê nì Á|ü•ï+#ês¡T. myÓTੇ yÓ÷Vü≤q¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ë&ÉT\T #˚ùd yês¡T <ÛÓ’s¡´eTT+fÒ #Ó|æŒ #˚j·T+&ç. MTs¡T ≈£L&Ü sê»X‚KsY¬s&ç¶ dü+πøåe÷\ |ü<∏äø±\ neT\T˝À \_› bı+~q yêπsqì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì, á kÕ] $Á>∑Vü≤+ô|’ #˚sTT -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

ªkÕúìø£+μ˝À {°&û|” $»j·T+ U≤j·T+ {°&û|” q+<ë´\ ÇHé#ê]® uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ q+<ë´\ ({ÖHé) düTes¡íyês¡Ô :` kÕúìø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ø±sê´\j·T+ j·T+<äT q+ <ë´\ Ç+#êsY® mHéôV≤#Y uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ $˝ÒK s¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚j·T&É+ »] –+~. ádüe÷ y˚X¯+˝À mHéôV≤#Ye÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡bÕغ myÓTà˝Ò´ •˝≤ŒyÓ÷Vü≤ Hé¬s&ç¶ ù|<ä\≈£î Çfi¯fldüú˝≤\T ÇkÕÔeTì e÷j·Te÷≥ \T #Ó|æŒ uÛÑ÷ÄÁø£eTD≈£î bÕ\Œ &ܶ&Éì, ≈£î+<ä÷q~ ÁbÕ+‘·+˝Àì ÇdüTø£qT nÁø£ eT+>± ‘·s¡*+∫ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T kıeTTà #˚düT≈£îHêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T. Äj·Tq #˚dæ q nÁø£e÷\qT yÓ*øÏ rdæ C…’\T≈£î |ü+ù|+‘· es¡≈£î $&ç∫ô|fÒº Á|ü düπøÔ˝Ò<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ πøe\+ yê] |ü<äe⁄\ qT ø±bÕ&ÉTø=e&É+ø√düy˚T ø±\j·÷|üq #˚düTÔ

Hêïs¡ì ù|<äÁ|ü»\dü+πøåe÷ìï |üP]Ô>± $düà]+#ês¡ì m<Ó›e#˚kÕs¡T. ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\T, ô|Á{À\T, &û»˝Ÿ, ø£¬s+≥T _\T¢ \T, eT]j·TT Ç+{Ï|üqTï\qT ô|+∫ ù|<ä Á|ü»\ HÓ‹Ôq uÛ≤sêìï yÓ÷bÕs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡bÕغ myÓTà˝Ò´≈£î Á|ü»\T ‘·–q >∑TD bÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±ã{Ϻ sê uÀj˚T kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ $»j·T+ U≤j·TeTì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· sêhø±s¡´<ä]Ù >√$+<ä¬s&ç¶, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, q+<ë´\ eT+&É\ Ç+#êsY® ‹s¡TbÕ˝Ÿ¬s&ç¶, •esê$T¬s&ç¶, e&Ó¶düTu≤“sêj·TT&ÉT, ¬ø.X¯+ø£s¡j·T´, yÓ+ø£≥ kÕ«$T, #·\eTj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT eT+Á‹ ø±düT |üs¡´≥q #˚kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø±+Áπ>dt m+.m˝Ÿ.dæ. #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶øÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ‘·eT n_Ûq+<äqqT #ê≥T≈£îHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ô|<ä› ñNÃs¡|üŒ, e* uÛ≤cÕ, ÁoìyêdüT\T, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ sêe÷+õH˚j·TT\T, eT+&ç–] nj·T´|üŒ, Hêπ>+Á<ä, qs¡dæ+VüQ\T ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº düVü≤ø±s¡ XÊK eT+Á‹ eüs¡T´\T l ø±düTyÓ+ø£≥ ÁøÏcÕí¬s&ç¶ á HÓ\ 31 e ‘˚Bq ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î sêqTHêïs¡ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. eT+Á‹ es¡T´\T &çôd+ãs¡T 31e ‘˚B ñ<äj·T+ 9.00 >∑+≥\≈£î >∑T+‘·ø£\T¢ qT+&ç ãj·T\T<˚], n<˚ s√E ñ<äj·T+ ,10.30 >∑+≥\≈£î Ä<√ì ˝Àì l eTVü‰ jÓ÷– \ø£åeTà ø√` Ä|üπs{Ïyé u≤´+≈£î ÁbÕs¡+uÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì, ‹]– eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+≥\≈£î Ä<√ì qT+&ç l XË’\+ #˚s¡Tø=ì ãdü #˚kÕs¡ì nHêïs¡T.

X¯ìyês¡+, 31 &çôd+ãsY 2011

nqï<ë‘· ñbÕ~Û u≤≥ Ä<√ì ns¡“Hé &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢qT ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢>± Á|üø£≥q #˚dæ düVü≤ø±s¡ #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£ b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T ã‘·T≈£î <˚e⁄&Ü n+≥T e\düu≤≥\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø±ì n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ Áù|ø£åø£ bÕÁ‘· eVæ≤düTÔ ø£s¡Te⁄ Á|üø£≥q¢πø |ü]$T‘·yÓTÆHês¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ä<√ì &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì õ.ôVAdü*¢ Á>±eT ¬s’‘·T\T, ¬s’‘·T ≈£L©\T ñbÕ~Û˝Òø£ Áã‘·T≈£î uÛ≤s¡+>± uÛ≤$+∫ Á>±eT¬s’‘·T\T <ë<ë|ü⁄ 200eT+~ ¬s’‘·T ≈£L©\T e\düu≤≥¬ø’ düTBs¡ ÁbÕ+‘·yÓTÆq >∑T+≥÷s¡T |ü≥ºD≤ìøÏ Áã‘·T≈£î u≤≥|ü{≤ºs¡T. nsTT‘˚ ¬s’‘·T\T, ¬s’‘·T ≈£L©\T |ü≥ºD+˝À ≈£L©\T>±qT, Vü≤e÷©\T>±q÷ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T, uÛ≤s¡´ |æ\¢\T n+<äs¡T |üì #˚düTÔ Jeq+ kÕ–+#ê\ì e\düu≤≥ #˚XÊeTHêïs¡T. nsTT‘˚ kı+‘·}fiÀ¢ |ü+≥\T ˝Òø£ ñbÕ~Û ø√˝ÀŒsTT y˚πs >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£ qeTTà≈£îqï uÛ≤s¡´|æ\¢\qT b˛wæ+#·T≈£îH˚+<äT¬ø’ Ç‘·s¡ dü+bÕ<äq ˝Òø£ n˝≤π> qeTTà≈£îqï H˚\‘·*¢ esê¸\T ˝Òø£ qeTàø±ìï eTeTTà#˚j·T&É+‘√, |ü+≥\ø√dü+ #˚düT≈£îqï n|ü⁄Œ\T ø£≥Tºø√˝Òø£, eT]ø=+‘· eT+~ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´˝Ò X¯s¡DeT+≥THêïs¡T. á ‘·s¡TD+˝À uÛ≤s¡´ |æ\¢\T ø£*dæø£≥Tº>± düTBÛs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L©,Hê© #˚dæ Jeq+ kÕ–düTÔ, |ü+≥\ø√dü+ #˚dæq n|ü⁄Œ\T rs¡TÃø√yê\qï ñ<˚›X¯+‘√ H˚&ÉT ¬s’‘·T\T, ¬s’‘·T ≈£L©\T e\düu≤≥qT mqTï≈£îHêïeTHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ |ü]~Û˝Àì Ä<√ì, Ä\÷s¡T, m$Tà>∑q÷s¡T, |ü‹Ôø=+&É, eT+Á‘ê\j·T+ ‘·~‘·s¡ Á>±eTÁbÕ+‘ê\ ¬s’‘·T\≈£î ≈£L&Ü H˚&ÉT Ç<˚ |ü]dæú‹ <ë|ü]+∫+<äì n+<äTø£ì e\düu≤≥\T |ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. nsTT‘˚ ¬s’‘·T\ø√dü+ Á|üC≤dü+|òü÷\T,

Ä<√ì˝À nÁø£eT >±´dt dæ*+&És¡T¢ |ü{Ϻy˚‘·≈£î

ø£+ø£D+ ø£{Ϻq Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T Ä<√ì ns¡“Hé &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì |ü≥ºD+˝À $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T nÁø£eT+>± yê&ÉT‘·Tqï >±´dt dæ*+&És¡¢ô|’ bÂs¡ düs¡|òüsê n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ n~Ûø±s¡T\T yê´bÕs¡<ës¡T\ ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤düTÔ 20 >±´dt dæ*+&És¡¢qT Ä<√ì, Ä\÷s¡T, m$Tà>∑q÷s¡T bÂs¡ düs¡|òüsê düVü‰j·T ‘êd”˝≤›s¡T\T s¡y˚TXŸ ¬s&ç¶, #·+Á<äX‚KsY, m˝≤¢>ö&é Ä<ä«s¡´+˝À <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ dæ*+&És¡T¢ kÕ«BÛq|üs¡T#·T≈£îHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq >∑èVü≤ nedüsê\ ì$T‘·Ô+ >±´dt dæ*+&És¡¢qT yê´bÕs¡<ës¡T\≈£î nÁø£eT+>± ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì kıeTTà#˚düT≈£î+≥THêïs¡ì, Bì e\¢ Á|üuÛÑT‘·« dü+ø£˝≤Œìï yê´bÕs¡<ës¡T\T ≈£îfi¯¢>=&ÉT‘·THêïs¡ì B+‘√ ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq >±´dt dæ*+&És¡T¢ n+<ä˝Òø£ b˛‘·THêïj·Tì X¯ìyês¡+ nÁø£eT+>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥Tqï ∫qï yê´bÕs¡<ës¡T\T, {° ôVA≥\T¢, uÒøÏ]\T, bòÕdtº |òü⁄&é, {Ï|òæHé ôd+≥s¡¢ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 20 dæ*+&És¡¢qT nÁø£eT<ës¡T\ qT+&ç kÕ«Bq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+∫q <ë&ÉT\T Á|ü»\ ÁX‚j·TdüT‡ ø=s¡¬ø’q|üŒ{ÏøÏ |ü≥ºD Á|ü»\ Äs√|üD\T e÷Á‘·+ Ç˝≤ ñHêïsTT. kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\≈£î Á|ü»\ dü+πøåeT+ ô|’ Ä˝À#·q #˚ùd r]ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT <=]øÏ+<ë...? ù|<ä Á|ü»\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ düs¡|òüsê #˚dæq >±´dt dæ*+&És¡T¢ nÁø£e÷ìøÏ

b˛©düT\T |üø£åbÕ‘· <Û√s¡DÏ $&ÉHê&Ü* yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT uÛÑ÷e÷ Hê–¬s&ç¶

ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡ì Ç|üŒ{ÏøÏ ø±ì n~Ûø±s¡T\≈£î ns¡ú+ nsTT´+~. |ü≥ºD Á|ü»\T n~Ûø±s¡T\ ô|’ |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >±´dt dæ*+&És¡T¢ ‘·ìœ πøe\+ ∫qï yê´bÕs¡<ës¡T\ ô|’H˚ ìs¡«Væ≤düTÔ ã&Ü yê´bÕs¡<ës¡T\ô|’ <ë&ÉT\T m+<äT≈£î ìs¡«Væ≤+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì |ü≥ºD Á|ü»\T |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ã&Ü yê´bÕs¡<ës¡T\T |ü<äT\ dü+K´˝À >±´dt dæ*+&És¡T¢ nÁø£eT+>± ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡ì yê] ô|’ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T m+<äT≈£î ìs¡«Væ≤+#·˝Òø£ b˛‘·THêïs¡ì Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

&√Hé,düTes¡íyês¡Ô, 30, (düTes¡íyês¡Ô): kÕúúìø£ b˛©düT\T |üø£åbÕ‘· <Û√s¡DÏì $&ÉHê&ç n~Ûø±s¡ bÕغ H˚‘·\ #Ó|ü⁄Œ&ÉT e÷≥\T $q≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T uÛÑ÷e÷Hê–¬s&ç¶ ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ |ü≥ºD+˝À ì yÓ’mkÕ‡sY $Á>∑Vü≤\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq dü+|òüT≥qqT ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ïì |ü]o*+#ês¡T. $Á>∑Vü≤\ô|’ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T ‘·T+fÒ b˛©düT\T n&ÉT¶ø√≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+ Á|ü<ä]Ù+ #·&É+ô|’ uÛÑ÷e÷ Á|ü•ï+#ês¡T. ‘·eT

ù|J\T : 8

bÕغøÏ #Ó+~q H˚‘· \øÏåà ø±+‘ê¬s&ç¶ ô|’ »]–q Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ πødüTqT ‘ês¡Te÷s¡T #˚dæ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+#· &É+˝À b˛©düT\ Ä+‘·s¡´y˚T$T≥ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. n~Ûø±s¡, $|ü øå±\≈£î e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·÷ b˛©düT\ <ë« sê ‘·eT bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ ø£s¡Ô\qT nD#ê\ì #·÷ùdÔ ‘·eT bÕغ dü‘êÔ m+{À #·÷|æ+#ê*‡ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&Éyê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü ne÷j·T ≈£î\ô|’ πødüT\˝À¢ Ç]øÏ+∫ b˛©düT\T |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄ ø√≈£î+&Ü yÓ’K] e÷s¡TÃø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. $Á>∑Vü≤\ô|’ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&É ì+~‘·T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì b˛©düT \≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+~+ #ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغøÏ #Ó+~q m+m˝Ÿdæ md”« yÓ÷Vü≤q¬s&ç¶, kÕúìø£ H˚‘·\T <äsêàs¡+ düTu≤“¬s&ç¶, &√Hé ìjÓT»ø£es¡Z ÇHé #ê]® ãT>∑Zq sêCÒ+ Á<äHê<∏ä¬s&ç¶, e÷J m+|æ|æ ÁosêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T

Q

ã‘·T≈£î <˚e⁄&Ü n+≥Tqï ¬s’‘·T\T Q Áù|ø£åø£ bÕÁ‘· eVæ≤düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ Q ˙{ÏeT÷≥\T>± $T–*q düsêÿs¡T Vü‰MT\T

ñbÕ~Û ø£s¡Tee≥+‘√ e\düb˛‘·Tqï z ¬s’‘·T ≈£î≥T+ã+ Á|ü‹|üø£å bÕغ\T ø£*dæ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢qT ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+#ê\ì b˛sê{≤\T #˚|ü≥º>±, n+<äT≈£î Á|ü‹|òü\+>± ~–e∫Ãq Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT<ä≥ düπs« ù|s¡Tq, 29 eT+&É˝≤\T Á|üø£{Ï+#·>± $T>∑‘ê ÁbÕ+‘ê\T ≈£L&É ø£s¡Te⁄ u≤]q |ü&ç+<äì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√, n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√yÓT≥Tº ~– ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ yÓTT‘êÔìï ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢>∑ Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+~. ø£s¡Te⁄ düVü≤ø±s¡ #·s¡´\¬ø’ ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î s¡÷.10y˚\T #Ó*¢+#ê\ì -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

>±E\|ü˝…¢ bÕsƒ¡XÊ\ >∑T]Ô+|ü⁄ s¡<äT› eTVü‰q+~ (eT+) düTes¡íyês¡Ô :` eTVü‰q+~ eT+&É\+ >±E\|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q •esêeTø£èwüí bÕsƒ¡XÊ\qT s¡<äT›#˚dü÷Ô n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ H√{°düT\T n+~+#·&É+ »]–+~. á $wüj·TyÓTÆ eT+ &É\ $<Ûë´~ø±] j·T+.sêeTø£èwüí >±]ì $es¡D ø√s¡ >± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕsƒ¡XÊ\ >∑‘·+˝À »]–q dü+|òüT≥q |üs¡+>± bÕsƒ¡XÊ\qT s¡<äT›#˚j·T&É+ »]–+~. ∫qïs¡T\ X¯yê\qT u≤<ä´‘·s¡Væ≤‘·+>± e~ ˝Òdæ yÓ[flq bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷Hê´ìï <äèwæº˝À ñ+#·T ø=ì n+‘˚ø±≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\≈£î dü+ã+~+∫q ô|ò’˝Ÿ‡qT #·÷&É>± nìï bò˛s¡®] dü+‘·ø±\‘√ ≈£L&çq Á|ü‘ê˝Òqì bÕsƒ¡XÊ\ ‘·s¡–‹ >∑<äT\T uÛÖ‹ø£dæú‹ô|’ ìs¡¢ ø£å´+ e+∫q+<äTq bÕsƒ¡XÊ\qT s¡<äT›#˚j·T&É+ »] –+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À #·~$q $<ë´s¡Tú\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü #˚kÕÔeTì ‘·eT≈£î m˝≤+{Ï dü]º|òæπø{Ÿ

ø±yê\qï ‘Ó*j·T|üs¡#ê\ì yê]øÏ yÓ+fH˚ n$ n+<˚˝≤ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì eTTK´+>± s¡TÁ<äes¡+, •]yÓfi¯fl eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q $<Ûë´s¡Tú\≈£î ‘Ó*j·T CÒdüTÔHêïeTì yê]øÏ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚sê\ì $»„|æÔ #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ $<ë´~ø±] j·T+.sêeTø£èwüí¬s&ç¶, ÇÁ<äTdtu≤wü, bÕ˝§Zq&É+ »]–+~.

yêVü≤q+ &Ûûø=ì u≤´+≈£î y˚TH˚»sY eTè‹ Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, &çôd+ãsY 30, (düTes¡íyês¡Ô) : Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD •yês¡¢˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+ Á‘·+ kÕúìø£ πø&ûd”d” u≤´+≈£î y˚TH˚»s¡T düTuÛ≤ø£sYsêe⁄(58)qT yêVü≤q+ &Ûûø=q&É+‘√ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

ªÁπ>{Ÿμ yÓ÷dü+

3 ˝À

bı<äT|ü⁄ s¡TD≤\≈£î 6 sê»ø°j·T Á>∑Vü≤D+ ˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

nqï<ë‘· ñbÕ~Û u≤≥ yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... Á|üC≤dü+|òü÷\T, ¬s’‘·qï\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡&É+ »]–+~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ ¬s’‘·qï\ô|’ ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷düTÔqï+<äTq ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´ \≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø±s¡DeTe⁄‘·+<äì ¬s’‘·qï\T Äy˚<äq\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ø£s¡Te⁄ Á|üø£≥q\πø |ü]$T‘·yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+ m|ü⁄Œ&ÉT düVü‰ø±s¡ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·T+<√ ‘Ó*j·Tø£ ¬s’‘·qï\T |ü+≥\ ø√dü+ #˚düT≈£îqï n|ü⁄Œ\ e&û¶\T ≈£L&Ü #Ó*¢+#·˝Òì |ü]dæú‹ <ë|ü]düTÔ y˚πs e÷s¡Z+ ˝Òø£ ø£qï‘·*¢ ˝≤+{Ï Á>±e÷ìï e<ä* düTBs¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î e\düu≤≥ |ü≥ºe\dæq <äT:dæú‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T rdüTø=∫Ã+<äì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê sêh Á|üuÛÑT‘·«+

ø£s¡Te⁄qT m<äTs√ÿyê* »&ûŒ d”áy√ yÓ\T>√&ÉT, &çôd+ãsY 30, (düTes¡í yês¡Ô) : kÕúìø£ eT+&É\|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+q+<äT X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ @sêŒ ≥T#˚XÊs¡T. n düe÷y˚X¯+˝À »&é |ædæÇz dü÷s¡´Á|üø±XŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À yÓTT<ä{Ï $&ÉT‘·ÁøÏ+<ä 29 eT+&É˝≤\qT, ¬s+&Ée $&ÉT‘· ÁøÏ+<ä 25 ≈£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î @sêŒ ≥T#˚XÊs¡ì, ø±e⁄q Á|ü‹ˇø£ÿn~Û ø±] düeTq«j·T+‘√ ø£s¡Te⁄qT m<äTs=ÿyê\ì Ä<Û˚•+#ês¡T. Ç+ <äT˝À uÛ≤+>∑+>± |ü+#êj·Tr n~Û ø±s¡T\T eT+#·˙{Ï |ü≥¢ ÁX¯<䛑· e Væ≤+#ê\ì düø±\+˝À ˙{Ïì n+ ~Û+#ê\ì, Á|ü‹ M~Û˝ÀqT $<äT´‘Y BbÕ\T yÓ*π>≥≥T¢>± #·s¡´\TrdüT ø√yê\ì, ô|’|ü⁄˝…’q¢ <ë«sê düs¡|òüsê ne⁄‘·Tqï ˙{Ïì eè<Ûëø±≈£î+&Ü, Á|ü»\ Äs√>∑´+ |ü≥¢ yÓ’<ä´n~Û ø±s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

¬s’‘·T\ô|’ #·÷|æq ∫qï #·÷|ü⁄qT #ê*+∫ >±&ÛÉìÁ<äqT y˚T˝§ÿì Á|üø£{Ï+∫q ø£s¡÷ï\T ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢≈£î düVü≤ø±s¡ #·s¡´\T ‘·ø£åDy˚T #˚|ü{≤º\ì ¬s’‘·qï\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø=sês¡T. sêeTT\eTà : H˚qT H˚\‘·*¢ì qeTTà≈£îqï ¬s’‘·T. |ü+≥\ø√dü+ ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\T ø£˙dü+ e&û¶ \T ≈£L&Ü #Ó*¢+#·˝Òø£ ≈£î≥T+ãdüy˚T‘·+>± e\ düu≤≥\T |ü{≤º*‡q nedüs¡yÓTT∫Ã+~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷ô|’ m+<äTøÏ+‘· ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷ düTÔ ø£s¡Te⁄ düVü≤ø±s¡ #·s¡´˝À¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ düTÔ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T düVü≤ø±s¡ #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ e÷˝≤π> nH˚≈£î\T e\düu≤≥ |ü≥ºe\dæ edüTÔ+~. Hêπ>+Á<äeTà : Hê≈£î mì$T~ mø£sê\ uÛÑ÷$T ñ+~. <ë<ë|ü⁄ |ü+≥\ø√dü+ 70y˚\T n|ü⁄Œ

#˚dæ |ü‹Ô #˚qT y˚XÊqT. nsTT‘˚ esê¸\T ˝Òø£ |ü+≥|üP]Ô>∑ qwüºb˛sTT, #˚dæq n|ü⁄Œ\˝À 10XÊ‘·+≈£L&Ü sêã&ç sê˝Ò<äT. >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£ #˚düT≈£îqï n|ü⁄Œ\T rπsÃ+<äT¬ø’ e\düe÷sêZìï mqTï≈£îHêï+. ∫qï ás¡qï : H˚qT, Hê uÛ≤s¡´ ñbÕ~Û ≈£L©\eTT. Hê ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T Ç<ä›s¡T ≈£L‘·T fi¯ófl, Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£î\T. nsTT‘˚ e÷ Á>±e÷˝À¢ ñbÕ~Û ≈£L©˝À¢ ÇdüTÔqï ~q≈£L* 80 s¡÷bÕ j·T\T ø±>±, ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\+‘ê ø£*dæ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\T ø=q˝Òø£, e÷ |æ\¢\≈£î Hê\T>∑T yÓT‘·T≈£î\T ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü ô|≥º˝Òø£b˛‘·THêï+. B+‘√ düTBs¡ |ü≥ºD ÁbÕ+ ‘ê˝À¢ì ≈£L© Hê* #˚dæ Jeq+ kÕ–+#ê\ì e\düqT ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï+.

$Á>V∑ ‰ü \ô|’ <ë&ÉT\T dæ>T∑ eZ ÷*q #·s´¡ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... |ü&ç+<√ |ü]dæú‹ rÁe‘·s¡+>± ñ+≥T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Væ≤+kÕ‘·àø£+>± y˚TeTT eTT+<äT≈£î eùdÔ |ü]dæú‘·T\T y˚s¡T>± ñ+{≤j·Tì nHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˙«qsY >ös¡T yÓ+ø£≥¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç≥Te+{Ï <Ûäsêï <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì, #˚‘· ø±ì yêπs ns¡úsêÁ‘·T\T $Á>∑Vü‰\ô|’ <ë&ÉT\T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. »>∑HéyÓ÷ Vü≤Hé¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹>± nsTTq ‘·sê«‘· »]π> n_Û eè~Δ |üqT\qT, dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT #·÷ùdÔ H˚{Ï <ë&ÉT\≈£î düVü≤ø£]+∫q Hêj·T≈£î\ |ü]dæú‹ @yÓTÆ b˛‘·T+<√qì nHêïs¡T. uÛÑ÷e÷ Hê–¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ z<ës¡TŒ j·÷Á‘·˝À ¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰ìøÏ <ä+&Éy˚dæq $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ≈£î sê˝Ò<ë.? nì Á|ü•ïdü÷Ô Á|üC≤kÕ«eT´+˝À n+<äs¡÷ düe÷q y˚Tqqï~ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. sê»ø°j·T $\Te\T eT]∫ $Á>∑Vü‰\ô|’ <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ ¬s#·Ã>=fÒº ø±s¡´Áø£y˚Tqì nHêïs¡T. kı+‘· Ks¡TÃ\‘√ ãT>∑Zq sêCÒ+Á<äHê<∏é¬s&ç¶ |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥ º&É+ #·÷dæ zs¡«˝Òø£ $Á<√Vü≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º&ÉìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡ì ùV≤fi¯q #˚XÊs¡T. MT≈£î #˚‘·HÓ’‘˚ Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\‘√ n_Ûeè~Δ #˚j·T+&ç n+≥÷, ø£MTwüq¢≈£î eTqTwüß\ô|’ <ë&ç#˚ùd ˙#·Á|üeè‹Ôì

e÷qTø√+&Éì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. &√Hé |ü≥ºD+˝À b˛©dt e´edüú ñ+<ë nqï nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô <äTX¯Ãs¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]ì s¡øÏå+#·&É+ e÷qT ø√yê\ì ˝Ò<ë ã~© #˚sTT+#·T≈£îì yÓfi≤fl\ì ø√s¡T ‘·THêïeTHêïs¡T. Á|ü‘·´ø£å <ë&ÉT\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+ #·e<ä›ì ì+~Û‘·T\qT s¡øÏå+#·e<ä›ì e´edüú˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêe\dæq u≤<Ûä´‘· b˛©düT\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. bÕ\ø£|üø£å+, Á|ü‹|üø£å+ bÕغ Hêj·T≈£î\T e÷ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT uÛÑj·Tô|{≤º\ì #·÷ùdÔ uÛÑj·T|ü&É+, y˚TeTT yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ MTs¡T+&É˝Òs¡T nì >∑+;Ûs¡+>± |ü*ø±s¡T. Hêj·T≈£î\T <äsêàs¡+ düTu≤“¬s&ç¶ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ |ü≥ºD •yês¡¢˝À <ë<ë|ü⁄ 400 mø£sê\T ø£u≤® #˚düTÔHêï ¬syÓq÷´ dæã“+~ ø£u≤®<ës¡T\≈£î e‘êÔdüT |ü\ø£&É+ yÓøÏ*>± ñ+<äHêïs¡T. ùdº&çj·T+, {Ï{Ï&ç ø£fi≤´D eT+&ÉbÕ\¬ø’ e÷J eTTK´eT+‹ sê»X‚K sY¬s&ç¶ düú\πø{≤sTT+|ü⁄\T #˚sTTùdÔ H˚&ÉT ø±+Á¬>dtyê] ø£u≤®\≈£î ø£u≤®\≈£î >∑T¬s’Hêj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T lsêeTT\T, ø£+#Ó $»jYT, eTTs¡TÔC≤e*, ø°Á{≤sTT düT+ø£qï, s¡|òüTTsêyéT, øÏ≥Tº, y˚DT>√bÕ˝Ÿ, esYÿcÕ|t #Óqïj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡Te⁄ ø±fÒdæHê ¬s’‘·qï≈£î uÛÑs√kÕ ˝Ò<äT : d”|”◊ ø√&ÉTeT÷s¡T, &çôd+ãs¡T 30, (düTes¡íyês¡Ô):esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ KØ|òt, s¡; d”»q¢˝À kÕ>∑T #˚dæq |ü+≥ \ìï m+&çb˛e&É+‘√ ø√\Tø√˝Òì $<Ûä+>± qwüºb˛sTTq ¬s’‘·qïqT Ä<äTø√e&É+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì dæ|æ◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ÁøÏwüí $eT]Ù+ #ês¡T. eT+&É\+˝Àì >√s¡+≥¢ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ dæ|æ◊ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT

‘·÷ dæ|æ◊ bÕغ kÕú|æ+∫q|üŒ{Ï qT+∫ ã&ÉT>∑T, ã\ V”≤q, ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹, ¬s’‘·T\T, $<ë´s¡Tú\≈£î n+&É>± ñ+&É&É+‘√ bÕ≥T, düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ì‘·´+ nH˚ø£ b˛sê{≤\T #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. nìï Á>±e÷ ˝À¢ ø£s¡Te⁄ $\j·T‘ê+&Ée+ #˚düTÔ+fÒ bÕ\≈£î\T ‘·eT πø$T |ü≥ºq ≥T¢>± e´eVü‰]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+ #ês¡T. kÕ>∑T #˚dæq #˚dæq |ü+≥\ìï m+&çb˛e&É+‘√ ~≈£îÿ ‘√#·ì dæú‹˝À ¬s’‘·T\T $\$˝≤¢&ÉT‘·T+fÒ Ä|üqï Vü≤düÔeT+~+∫ Ä<äTø√yê*‡q Á|üuÛÑT‘·«+ MTq y˚TcÕ\T ˝…øÏÿdü÷Ô ø±\ j·÷|üq #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. ñbÕ~Û ˝Òø£ }fi¯¢≈£î }fi‚¢ U≤∞ ne⁄‘·THêï n~Ûø±s¡T\T>±ì, bÕ\ ≈£î\T>±ì ø£˙dü+ Á>±e÷\ yÓ’|ü⁄ ‘=øÏÿ #·÷&É&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ y˚T˝§ÿì Á>±e÷˝À¢ ø£s¡Te⁄ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ÁøÏwüí ø√sês¡T. ø±s¡´ Áø£eT+˝À @|æ ¬s’‘·T dü+|òüT+ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù >√$+<äT, dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T Hê>∑eT~›, áX¯« s¡j·T´, eT~›˝Ò{Ï, e÷<ä|üŒ |ü⁄\¢j·T´, |üs¡y˚Twt, Hê>∑ *+>∑+, –&ɶj·T´, ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, Vü≤e÷© dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡T.

‘·|æŒb˛sTTq u≤\T&ç Ä#·÷ø° \uÛÑ´+ q+<ë´\ ({ÖHé) &çôdãsY 30, (düTes¡íyês¡Ô) :` q+<ë´\ |ü≥ºD |ü]~Û˝Àì kÕ~ø˘q>∑sY≈£î #Ó+~q •e≈£îe÷sY (4) nH˚ nu≤“sTT Ç+{Ï eTT+<äTqï ÁbÕ+‘·+˝À Ä &ÉT≈£î+≥÷ ‘·|æŒb˛j·÷&ÉT. >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ Ä nu≤“sTTì >∑eTì+∫ ‘ê\Tø£ b˛©dtùdºwüHé q+<äT n|üŒ–+#ê&ÉT. nsTT‘˚ ùdeuÛ≤e+‘√ mHé.e÷<Ûäesêe⁄ nH˚ø±ìùdºãT˝Ÿ q÷HÓ|ü˝…¢ ÁbÕ+ ‘·+˝À>∑\ nìï n+>∑Héyê&ç bÕsƒ¡ XÊ\\≈£î yÓ[¢ nu≤“sTT ‘·*¢<ä+ Á&ÉT\ $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT ø=ì ∫es¡≈£î ‘·*<ä+Á&ÉT\≈£î >∑TeTà\ \ø£åàj·T´ uÛ≤>∑´\ø£åàeTà \≈£î n|üŒ–+#ê&Éì düTes¡íyês¡Ô≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

X¯ìyês¡+, 31 &çôd+ãsY, 2011

u…\Tº cÕ|ü⁄ô|’ <ë&ç >∑&çy˚eTT\T &çôd+ãsY 30: eT+&É\+˝Àì ô|düs¡yêsTT Á>±eT+˝À ˝…’ôdqT‡ ˝Ò≈£î+&Ü eT<ä´+ $Áø£sTTdüTÔqï eTVæ≤fi¯qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î ô|düs¡yêsTT Á>±eT+˝À ˝…’ôdqT‡ ˝Ò≈£î+&Ü eT<ä´+ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡qï düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ X¯óÁø£yês¡+ môd’‡ düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ ‘·q dæã“+~‘√ yÓ[¢ <ë&ç#˚XÊs¡T. B+‘√ eT<ä´+ $Áø£sTTdüTÔqï eTVæ≤fi¯qT n¬sdüTº #˚dæ, ÄyÓT e<ä› qT+∫ 28 eT<ä´+ u≤{Ïfi¯ó¢ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯¢ <=+>∑ n¬sdüTº ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 30(düTe s¡íyês¡Ô): 2011e dü+e‘·‡s¡+ &çôd+ãsY 30e ‘˚Bq kÕj·T+ Á‘·+ ø£s¡÷ï\T nXÀø˘q>∑sY @.|”.≥÷]»+ ¬>dtºVü≤Ödt eTT+<äT ø£s¡÷ï\T n&çwüq˝Ÿ md”Œ |ü<ëàø£sYsêe⁄ |üs¡´y˚ø£åD ˝À ø£s¡÷ï\T d”d”mdt d”◊ C….dü‘·´+, môd’‡\T mHé.U≤CŸ e⁄ùd‡Hé¬s&ç¶, _.Ms¡qï, ø£s¡÷ï\T 2{ÖHé môd’‡ _.sêeTj·T´, d”d”mdt dæã“+~ ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ‡ ÁøÏwüíeT÷]Ô, sêE, qs¡dæ+VüQ\T, lìyêdüT\T, ø±ìùdºãT˝Ÿ‡ eTkÕÔHé, k˛eTX‚KsY, Hêsêj·TD\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ »&ÉÃs¡¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q myéT.&ç.U≤<äsYuÛ≤wü nH˚ n‘·ìï n¬sdtº #˚dæ n‘·ì kÕ«BÛq+˝Àe⁄qï 4 V”≤s√Vü≤√+&Ü yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ‡, 1 ãC≤CŸ &çdüÿeØ, {°Mmdt m¬ø‡˝Ÿ yÓ÷ô|&é yêVü≤Hê\qT kÕ«BÛq|üs¡T#·T≈£îHêïs¡T. M{Ï $\Te düTe÷s¡T s¡÷.2,80,000 ñ+≥T+<äHêïs¡T. á yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯ófl Äغd” ãkÕº+&é düTs¡øÏå‘· ÄdüT|üÁ‹eTT+<äT, >∑es¡ïyÓT+{Ÿ »qs¡˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝À dü÷|üsYôdŒcÕ*{° u≤¢ø˘ eTT+<äT, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y Ä|ò”dteTT+<äT, wüsê|ü⁄ ãC≤sY˝À ˇø£{Ï, ôV’≤Á<ëu≤<é düT˝≤ÔHéãC≤sY˝À ˇø£{Ï, ø£ì–]˝À ˇø£{Ï <=+–*+∫q≥T¢ $#ês¡D˝À ‘˚*+~. eT]j·TT ô|’eTT<ëΔsTTì n¬sdtº#˚dæ yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯ófl kÕ«BÛq+ #˚düTø=qï+<äT≈£î dæã“+~ì d”◊ C….dü‘·´+ n_Ûq+~+#ês¡T. ô|’ n~Ûø±s¡T\T <ë«sê ]yês¡T¶\T Ç|æŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

yêVü≤q+ &Ûûø=ì u≤´+≈£î y˚TH˚»sY eTè‹ yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... Ä‘·à≈£Ls¡T˝Àì ¬ø&çdædæ u≤´+≈£î˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï düTuÛ≤ø£sYsêe⁄ |ü≥ºD •yês¡¢˝Àì eTÚs¡´ôVA≥˝Ÿ e<ä› ø£s¡÷ï\T yÓfi‚fl+<äT≈£î ãdüT‡ø√dü+ ìØøÏå+#·>± n<˚düeTj·÷ìøÏ ø£s¡÷ï\T qT+∫ m|æ21{Ï$0221 q+ãs¡T >∑\ {≤{≤düTyÓ÷ lXË’˝≤ìøÏ yÓfi‚flÁø£eT+˝À eTÚs¡´ôôVA≥˝Ÿe<äΔ m<äT>± eTs√uÛ≤] yêVü≤q+ sêe&É+‘√ ‘·|æŒ+#·uÀsTT {≤{≤düTyÓ÷ y˚TH˚»sY düTuÛ≤ø£sYsêe⁄qT &Ûûø={Ϻ+~. B+‘√ rÁe>±j·÷\≈£î bÕ˝…’q y˚TH˚»sY nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ÁbÕD≤\T $&ç#ês¡T. nq+‘·s¡+ düTyÓ÷Á&Ó’esY y˚TH˚»sYqT Á|üuÛÑT‘·«yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+∫ düTyÓ÷qT nø£ÿ&˚ e~* n‘·qT bÕsês¡j·÷´&ÉT. ø=‘·Ô>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq mdt◊ lVü≤] πødüTqyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äs¡´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T.

n|ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{ÏùdÔ ø£]ƒq #·s¡´˝Ò >∑&yÉ e˚ TT\ &çôd+ãsY 30, (düTes¡yí ês¡)Ô : M<ÛTä ˝À¢ eTTs¡T>∑T ˙s¡T b˛dü÷Ô n|ü]X¯óÁuÛ+Ñ bÕ{ÏùdÔ ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì >∑&yç e˚ TT\ Á|ü‘´˚ ø±~Ûø±] eTTìkÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq Á&Ó’ &˚ dü+<äs“¡ +>± eT+&É\+˝Àì M<ÛTä \˝À |üs´¡ {Ï+#ês¡T. M<ÛTä ˝À¢ eTTs¡T>∑T ˙s¡T ì\«e⁄+ #·&+É e\¢ <√eT\T yê´|æ+∫ s√>±\T yê´|ækÕÔjT· Hêïs¡T. M<ÛTä ˝À¢ eTTs¡T >∑T˙s¡T ì\«e⁄+&É≈î£ +&Ü ‘·>T∑ C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√yê\ì Á|ü»\≈£î dü÷∫+ #ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ø=s¡ b˛\÷s¡T <ë]˝À ñqï Á&ÓH’ J˚ ì X¯óÁuÛ|Ñ sü T¡ kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @á u≤\X‚KsY, n+>∑Hyé ê&û ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdtº >∑&çy˚eTT\ &çôd+ãsY 30: b˛©düT\ ø£fi¯ó¢ >∑|æŒ ù|ø±{≤&ÉT‘·Tqï e´≈£îÔ\T m≥ºπø\≈£î |ü≥Tºã&ܶs¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î eT+&É\+˝Àì ∫+<äT≈£Ls¡T Á>±eT+˝À ù|ø±{≤&ÉT‘·Tqï >∑T+» Hêπ>+Á<ä, >∑T+» >√|æ, <ä÷<˚≈£î\ ø±o+cÕ, |ü\¢|ü⁄ lqT\qT |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. M] <ä>∑Zs¡ qT+∫ s¡÷. 2100 q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. M]ì n¬sdüTº #˚dæ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ môd’‡ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.


X¯ìyês¡+, 31 &çôd+ãsY, 2011

ªÁπ>{Ÿμ yÓ÷dü+ Áπ>{Ÿy˚ cÕ|æ+>¥ dü+düú e÷j·T e÷≥\≈£î yÓ÷düb˛sTTq eTVæ≤fi¯\T Ä\÷s¡T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä\÷s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø=+<äs¡T eTVæ≤fi¯\T Áπ>{Ÿ y˚ cÕ|æ+>¥ dü+düú #Ó|æŒq e÷j·Te÷≥\T q$Tà 250 eT+~ eTVæ≤fi¯\T ˇø=ÿø£ÿs¡T s¡÷.775 #=|üŒîq Ä dü+düú≈£î düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡T. Ä e÷j·T>±fi¯ó¢ s¡÷.775\T #Ó*¢ùdÔ 5 dü+e‘·‡sê\≈£î 15 y˚\ s¡÷bÕj·T\T ÇkÕÔeTì e÷j·Te÷≥\T #Ó|æŒ eTVæ≤fi¯\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&É+‘√, Ä eTVæ≤fi¯\T yês¡T #˚dæq yÓ÷kÕìï Á>∑Væ≤+∫ X¯óÁø£yês¡+ s√E Ä\÷s¡T b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. kÕúìø£ môd’‡ ùwø˘ ÇkÕàsTT˝Ÿ yê]øÏ Ç∫Ãq ø±s¡T¶\T, |üÁ‘ê\qT Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. mHé.C≤Hé CÀdü|òt, |ü]o*+∫ $TeTTà\qT qeTà|ü*øÏ MT‘√ &ÉãT“\T n‘·ì uÛ≤s¡´ mùdÔs¡eTà ø£*dæ \*‘·eTà, sêeT\øÏÎ ø£{Ϻ+∫q yê]ì |æ*|æ+∫ $#ê]+∫ MT≈£î ‘·–q ‘·~‘·s¡T\qT yÓ÷dü–+#ês¡T.

ÇkÕÿHé≈£î n|üŒ–+#=<äT› ø£s¡÷ï\T,&çôd+ãsY 30 (düTes¡í yês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<Ûä $Tø£, ÁbÕ<Ûä$Tø√qï‘·, ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |æ\¢\ Vü≤»s¡T XÊ ‘·+ ô|+#·&É+ ø=s¡≈£î 2002 dü+e‘·‡s¡+˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ» q |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »] –+~. á |ü<∏äø£+ ìs¡«Vü≤q u≤<Ûä´‘·\qT bı<äT|ü⁄ \øÏÎ Á>∑÷ |ü⁄\˝Àì eTVæ≤fi¯\≈£î Çe«&É+ »]–+~. ø±˙ á |ü<∏äø±ìï Ç kÕÿHé nH˚ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú≈£î ÇdüTÔqï≥T¢ eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒwt |üÁ‹ø£˝À¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. dü«#·Ã¤+ <ä dü+düú\≈£î á |ü<∏äø±ìï ÇùdÔ á |ü<∏äø£+˝À |üì #˚ùd bı<äT|ü⁄ eTVæ≤fi¯ <ë<ë|ü⁄ y˚\ eT+~ ìsêÁX¯j·TT\T ø±ø£ ‘·|üŒ<äT. ø±e⁄q ø£˝…ø£ºsY e÷ $qïbÕìï eTìï+∫ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\≈£î á |ü<∏äø±ìï Çe«≈£î+&Ü#· s¡´\T rdüTø√e\dæ+~>± ø√sês¡T.

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

md”ºj·T÷ &Ó’Ø, ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D bÕ´|æ* &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ m+ÄsY|æ ø±sê´\j·T+˝À mdt{Ïj·TT s¡÷bı+~+∫q &Ó’Ø ø±´˝…+&És¡TqT m+áz bÕs¡úkÕs¡~Û X¯óÁø£yês¡+ Ä$wüÿ]+#ês¡T. mdt{Ïj·TT eT+&É\ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥Hêj·Tø˘, #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé\T ø±´˝…+&És¡TqT Ä$wüÿ]+#·>±, m+áz &Ó’Øì Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ<Ûë´ j·TT\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£+>± ñ+&Ü\ì &Ó’Øì s¡÷bı+~+#·&É+ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T. >ös¡yê<ä´≈£åî\T eTTs¡∞<ÛäsY¬s&ç¶, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, qMHé u≤ãT, e÷<äqï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷qe ùdy˚ e÷<Ûäeùde uÒ‘·+#·s¡¢ &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): e÷qe ùdy˚ e÷<Ûäe ùde nì s√≥Ø >∑es¡ïsY _.m˝Ÿ.Äq+<äsêe⁄, ndæôdº+{Ÿ >∑¡es¡ïsY $»j·T uÛ≤düÿsY¬s&ç¶\T X¯óÁø£yês¡+ nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì s√≥Ø ø£¢uŸ ø±sê´ \j·T+˝À uÒ‘·+#·s¡¢ n<Ûä´≈£åî\T nVü≤à<é VüQùd‡Hé Ä<ä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« XÊK\˝À |üì#˚dæq 100eT+~ ñ<√´>∑T\≈£î düHêàq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± >∑es¡ïsY $<Ûë´,yÓ’<ä´, ¬syÓq÷´, ¬s’˝Ò« b˛düº˝Ÿ, m\ÁøϺø£˝Ÿ, ‘·~‘·s¡ XÊK\˝À |üì #˚ùd dæã“+~ì XÊ\Tyê\T ø£|æŒ, |üP\ e÷\\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. eTTK´+>± b˛*jÓ÷qT ìyê]+#·&ÜìøÏ $X‚ wü+>± ø£èwæ #˚dæ+<äHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À s√≥Ø düuÛÑT´\T >∑T+&Ü >√bÕ˝Ÿ $»j·T Hê>∑sêE, >ös¡T VüQùd‡Hé ¬s&ç¶, uÛÑÁ<ë¬s&ç¶, >ös¡j·T´, n~Ûø£ dü+K´˝À ñbÕ<Ûë´j·TT˙, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷

d”|”m+ J|ü⁄ C≤‘·s¡

Ä\÷s¡T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : »qe] 4q Ä<√ì˝À »]π> d”|”m+ 19e eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì eT+&É\ Hêj·T≈£î\T, ‘ê\÷ø£ Hêj·T≈£î&ÉT s¡+>∑eTTì, Vü≤qTeT+‘·T d”◊{°j·TT ‘ê\÷ø£ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.|æ.Hêsêj·TDkÕ«$T, X‚KsY, ¬ø.ø£èwüí, eT]ø=+‘·eT+~ Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ J|ü⁄˝À ∫|üŒ–], Vü≤\Vü≤]«, ¨fi¯>∑T+&É, Ä\÷s¡T eT+&É˝≤\ |üs¡´≥q≈£î uÛÑj·T\T<˚] yÓfi¯ó‘·÷ Ä\÷s¡T n+uÒ<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ e<ä› ø=~›ùd|ü⁄ Ä– eTVü‰düuÛÑ\≈£î Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡Tø±yê\ì, á düuÛÑ\≈£î düuÛ≤<Ûä´≈£åî\T |”mdt.sê<Ûëø£èwüí, d”|”m+ πø+Á<ä ø±s¡´<ä]Ù es¡ZdüuÛÑT´\T lìyêdüsêe⁄, e÷J XÊdüq düuÛÑT´\T m+.@.>∑|òüPsY, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù wüÁ&Éø˘, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T sêe÷+»H˚j·TT\T, &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì, ø±e⁄q á düuÛÑ\≈£î Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì J|ü⁄ C≤‘·s¡ <ë«sê eT+&É˝≤\ Á|ü»\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

#êØ®\ ô|+|ü⁄<ä\

ù|<ä\qT $<ä´≈£î <ä÷s¡+ #˚düTÔqï düsêÿsY ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä,ã&ÉT>∑T ã\ V”≤q esêZ\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú \qT ñqï‘· $<ä´≈£î <ä÷s¡+ #˚j·T &ÜìøÏ Ç+≥sYuÀs¡T¶ Á|üj·T‹ïdüTÔ+ <äì uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé (mdtm|òt◊) õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù d”|”.Hêj·TT&ÉT, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T _.yÓ+ø£fÒwt X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£ ≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ã&ÉT>∑T $<ë´ s¡Tú\qT bıeTàq˝Òø£ bı>∑ô|≥º &ÜìøÏ á sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+ n sTT+<äHêïs¡T. Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+ e‘·‡s¡+ bÕdt nsTT‘˚H˚ |ò”E, ñ|üø±s¡ y˚‘·q+ Çyê«\ì ìs¡ísTT+#·&É+ #ê˝≤ $#ês¡ø£s¡eTì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. á $<Ûëq+ eT÷\+>± m≈£îÿe>± Á>±MTD ù|<ä $<ë´s¡Tú\T qwüºb˛ ‘ês¡Hêïs¡T. kÕÿ\sYwæ|t\‘√ ãdtbÕ dt ø£≥Tºø=ì $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔqï

mdtm|òt◊ $<ë´s¡Tú\T \ø£å\ dü+K´˝À ñHêï s¡Hêïs¡T. q>∑s¡+˝À #·~y˚ $<ë´ s¡Tú\T ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìøÏ #˚<√ &ÉTyê<√&ÉT>± ñ+≥Tqï $<ë´s¡Tú \qT $<ä´≈£î <ä÷s¡+ #˚ùd $<Ûä+>± ñ+<äHêïs¡T. Ç+≥sY uÀs¡T¶, n~Û ø±s¡T\T ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´ dü+düú\ yÓ÷#˚‹ ˙fi¯ófl ‘ê>∑T‘·÷ ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\≈£î e´‹πsø£yÓTÆq dü+düÿ s¡D\qT rdüTø=ì edüTÔ+<ä Hêïs¡T. sêÁwüº ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ù|<ä $<ë´s¡Tú\ ñdüTs¡T ø=&ÉT‘·T+<äì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ {Ϭø’Hê sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Ä˝À∫+∫ $<ë´ e´‹πsK ìs¡í j·÷\qT #˚j·T&É+ ì*|æy˚j·Tø£ b˛‘˚ sêÁwüº yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

|òæõjÓ÷<∏Ós¡|òæ

ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ pbÕ&ÉT ã+>±¢, &çôd+ãsY 30. eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ myéTÄsYdæ uÛÑeq+ q+<äT sêJyé $<ë´$TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· |òæJjÓ÷<∏Ós¡|òæ yÓ’<ä´•_sêìï &Üø£ºsY Á|ü‘ê|ü sêE ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·T q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ XÊØs¡ø£ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\T nsTTq |æ\¢\≈£î yê´ j·÷eT+ #˚sTT+#·&É+ <ë«sê yê{Ïì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î H˚]Œ+#·&É+ ‘·>∑T dü\Vü‰\T Ç#êÃeTì ‘Ó*bÕs¡T. á yÓ’<ä´ •_sêìï Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó* bÕs¡T. H˚&ÉT $ø£˝≤+>∑ |æ\¢\≈£î e∫Ãq ¬sqT´eTH˚≥sY Ä|òt eT+‘Y#˚ Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ myéTÇz »eTTà\qï, myéTÄsY|æ\T u≤\ Hê>∑j·T´, ø£ècÕí¬s&ç¶, ◊&çÇ{° #·sY düTuÛÑÁ<ä <˚$, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT≈£î

yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt düe÷j·T‘·Ô+ Ä\÷s¡T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä\÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT≈£î düe÷j·T‘·Ô+ #˚dü÷Ô Hêj·T≈£î\T, õ˝≤´ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT sê+;Û+ Hêj·TT&ÉT, eT+&É\ ø£˙«qsY ∫qï ás¡qï, dü+Jej·T´, ¬ø.ñX‚ì, >∑&ɶ+ Á|ükÕ<é, \øÏÎHêsêj·TD, s¡Tø£ÿs¡|üŒ, \ø£åàqï, >∑+>±<ÛäsY, uÛ≤düÿsY, e*, Hê>∑sêE\T ñ<äj·T+ Ä\÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì yÓ’mkÕ‡sY ø±+dü´ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó \]Œ+∫ ãj·T\T<˚sês¡T. Ä\÷s¡T Á>±eT |ü+#êsTTr yês¡T¶ düuÛÑT´ì>± ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q ¬s+&Ée kÕ] mìï¬ø’q ∫Hêï ¬s&ç¶, õ˝≤¢ 30eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT sê+;Û+Hêj·TT&ÉT, eT+&É\ ø£˙«qsY #˚sês¡T. Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô\qT yÓ+≥ rdüTø=ì eT+&É\ ∫qï ás¡qï, >∑&ɶ+ Á|ükÕ<é, dü+Jej·T´\ düeTø£å+˝À |üs¡´≥q≈£î uÛÑj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T.

ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê*

ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT #·÷|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü nkÕÁd”Ôj·T+>± ô|+#·<ä\T#·T≈£îqï $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì, $<äT´‘Y ø√‘·qT m‹Ôy˚dæ |ü]ÁX¯eT\qT ø±bÕ&Ü\ì ø√s¡T‘·÷ d”|”m+ ø£\÷¢s¡T CÀHé ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À dü÷s¡´Hêsêj·TD uÛÑeHé qT+∫ sê´©>± yÓ[fl mHéôV≤#Y.7 ôV’≤y˚˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ $<äT´‘Y uÛÑ÷‘êìï <äVü≤q+ #˚j·T&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ d”◊{°j·TT q>∑sY Hêj·T≈£î\T myéT.>√bÕ˝Ÿ n<Ûä´≈£å´‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕD´+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù õ.sêeTø£èwüí, CÀHé ø±s¡´<ä]Ù d”ôV≤#Y.kÕsTTu≤u≤\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ô|’ uÛ≤sê\T y˚j·T&Éy˚T |üì>± ô|≥Tº≈£î+<äHêïs¡T. 2012 @Á|æ˝Ÿ HÓ\ qT+∫ sêÁwüº Á|ü»\ô|’ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ uÛ≤s¡+ $<äT´‘Y #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄‘√ yÓ÷|ü⁄‘√+<äHêïs¡T. 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ $<äT´‘Y #ÛêØ®\T ô|+∫‘˚ d”|”m+ bÕغ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 2 HÓ\\ bÕ≥T nH˚ø£

s¡÷bÕ˝À¢ ñ<ä´e÷\T #˚|ü{Ϻ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yÓT&É\T e+∫+~. n|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î #ÛêØ®\T ô|+#˚ jÓ÷#·q≈£î eTT+<äT≈£î sê˝Ò<äì, n|üŒî&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£L&Ü $<äT´‘Y ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑kÕ«$T>± ñ+&ç ñ<ä´e÷\T #˚|ü{Ϻq $wüj·T+ eT]∫b˛sTT Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î $<ÛëHê\T neT\T˝À uÛ≤>∑+>± $<äT´‘Y #ÛêØ®\T ô|+#·&É+ n$y˚ø£eTHêïs¡T. ˇø£ Á|üø£ÿ $<äT´‘Y ø√‘·‘√ |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘·|ü&ç ø±]à≈£î\T ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì, |ü]ÁX¯eT\ <ë«sê J$+#˚ y˚˝≤~ ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶q |ü&ÉT‘·THêï Á|üuÛÑT‘·«+ @ e÷Á‘·+ #·\q+ ˝Òì~>± ñ+<äHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÀHé ø£$T{° Hêj·T≈£î\T mdt.s¡eTDeT÷]Ô, ¬ø.düT<Ûëø£s¡|üŒ, ¬ø.dü+»qï, mdt.dü‘·´+, õ.@düT, m\¢Hê>∑qï, $»jYT, Ä#êØ, eT<ÛäT, Hêsêj·TD, s¡$≈£îe÷sY\‘√ bÕ≥T &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T ¬ø.yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, _.k˛eTqï\‘√ bÕ≥T 100 eT+~ ø±]à≈£î\T, Á|üC≤dü+|òü÷\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á&Ó’H˚J düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê* ª@|”|”md”‡ <ë«sêH˚ ìs¡«Væ≤+#ê*μ ÄdüŒ], &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : Á>±e÷\˝À HÓ\ø=qï Á&Ó’H˚J düeT dü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì eTT‘·TÔ≈£Ls¡T Á>±eT Á|ü»\T Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–q Á>±eT<ä]Ùì˝À n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. Á>±eT<ä]Ùì˝À m+|”&ûz XÊ´eT\, &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY ùwø˘ cÕe*, |”ÄsY @á j·TeTTq|üŒ ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T Á>±eT+˝Àì n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\qT, kÕø£ås¡ uÛ≤s¡r πø+Á<ä+ bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q+qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. á Á>±eT<ä]Ùì˝À @|”z |òüø°s¡|üŒ, MÄsYz eq÷ïs¡T, ø±s¡´<ä]Ù bÕs¡úkÕs¡~∏, ◊d”&ûmdt, dü÷|üsYyÓ’»sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : @◊yÓ’m|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À sêÁwüº dü$T‹ |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ sêCŸ$Vü‰sY dü]ÿ˝Ÿ˝À MÄsYy√, MÄ sY@\ nuÛÑ´s¡Tú\T, @◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷q eVü‰s¡+>± @ s¡Œ&ç ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. @◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù |æ. sêeT ø£ècÕí¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ MÄsYy√, MÄsY@ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î CÒmHé{°j·TT <ë«sê |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ê\qï Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHêìï e÷qTø=ì @|”|”md”‡ <ë«sê |üØø£åqT »s¡bÕ\Hêïs¡T. @◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T düT<äs¡ÙHé, ø±s¡TeT+∫, ñbÕ<ä´≈£åî\T $.Á|ükÕ<é, õ˝≤¢ dü$T‹ düuÛÑT´\T, bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+ 31, &çôd+ãsY, 2011

MT˝ÀH˚.. ©&ÉsY!

©

&ÉsY `nH˚yê&ÉT Á|ü‘˚´ø£+>± |ü⁄≥º&ÉT. Á|ü‘˚´ø£‘· qT+∫ |ü⁄≥Tºø=kÕÔ&ÉT. n+<äTπø Á|ü‹ ˇø£ÿ]˝Àq÷ ©&ÉsY`n|ü]∫‘·T&ç˝≤ <ë–e⁄+{≤&ÉT. n˝≤>∑ì ‘·q \ø£å´kÕ<Ûäq ø√düy˚T ãj·T≥|ü&˚ n|ü]∫‘·T&ÉT ©&ÉsY ø±˝Ò&ÉT. ©&ÉsY ‘·q ø√dü+ ‘êqT>± J$+#·&ÉT. »q Vü≤è<äj·÷\ ô|òTwüqT XÊ+‹+|üCÒj·T&ÜìøÏ b˛sê&ÉT‘ê&ÉT. Ç{°e* ø±\+˝À ªn$˙‹μô|’ b˛s¡T n+ãsêìï n+{Ï+~. ªnHêïVü≤C≤πs! õ+<ëu≤<é!μ n+≥÷ j·TTe Vü≤è<äj·÷\T m–dæ|ü&ܶsTT. dü«#·Ã¤‘·‘√ eT<䛑·T |ü*ø±sTT. eT] Ä ©&ÉsY j·TTe≈£î&ÉT ø±H˚ ø±<äT. nsTTHê <˚X¯eT+‘ê b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ô‘√ }–b˛sTT+~. eTØ eTTK´+>± j·TTe‘·s¡+>∑+ m–dæ|ü&ç+~. ∫es¡≈£î ñ<ä´eT ñ<äΔè‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·˝§>∑Zø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. ©&ÉsY @ ej·TdüT yê&Ó’Hê »q Vü≤è<äj·÷ìï ¬>*#˚ dü‘êÔ e⁄+fÒ `Ä X¯øÏÔ ©&ÉsY kÕúsTTì ne÷+‘·+>± ô|+#˚düTÔ+~. eT] ©&Éπs j·TTe≈£î&Ó’‘˚?! ñ≈£îÿ qsê\T.. ÇqT|ü ø£+&Ésê\‘√ Á|ü|ü+#· |ü⁄Hê<äT˝Ò

ø£~*b˛‘êjYT. ©&ÉsY ø±yê\+fÒ yÓTT<ä≥ ø±yê*‡+~ ªn+øÏ‘·uÛ≤eqμ.. düe÷C≤ìøÏ ‘·qqT ‘êqT düeT]Œ+#·Tø√yê*. düeTdü´\ b˛sê≥+˝À yÓTT<ä≥ ‘êH=ø£ÿ&˚! n‘·qT m+#·T≈£îqï e÷s¡Z\T, q&É‘·, |üìrs¡T yÓTT<ä˝…’q mH√ï Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\T n\ìø√ ª<ä+&ÉTμì @s¡Œs¡düTÔ+~. Ä <ä+&ÉT n‘·ìøÏ eT]+‘· eTH=ã˝≤ìïdüTÔ+~. n<˚ n‘·&ç s¡ø£åD. Äj·TT<Ûä+. Á|ü‹ $wüj·T+˝À eT+∫ #Ó&ÉT e⁄qïfÒ¢ ©&ÉsYwæ|t˝À ≈£L&Ü eT+∫ #˚&ÉT e⁄+≥T+~. eT+∫ ©&ÉsYwæ|t ìkÕ«s¡ú+‘√ ø£\ø±\+ ì*∫b˛‘·T+~. ©&ÉsYwæ|t˝À #˚&ÉT <ë–e⁄+fÒ n~ ãj·T≥|ü&˚˝À|ü⁄ »s¡>±*‡q+‘· qwüº+ »]–b˛‘·T+~. Á|ü‹s¡+>∑+˝À ©&ÉsY‡ ñ<䓤$dü÷ÔH˚ e⁄+{≤s¡T. ø±ì dü«#·Ã¤‘· ø£*–q ©&ÉsYwæù|Œ m≈£îÿe ø±\+ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔ+~. z >±+BÛ... HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤.. eT<äsY <∏Ó]kÕ.. dü<ë›+ VüQùd‡Hé.. >∑&ÛÜ|ò” sTT˝≤ m+<äs√ ©&És¡ ‡. M]˝À dü«#·Ã¤yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+ e⁄qï ©&ÉsY‡ e⁄qïfÒ¢ kÕ«s¡ú|üP]‘· Hêj·Tø£‘·«+ >∑\ ©&ÉsY‡ ≈£L&Ü e⁄Hêïs¡T. ø±ì #·]Á‘·˝À yê] kÕúHê˝ÒyÓTT{À eTq≈£î ‘Ó*j·T+~ ø±<äT. ©&ÉsYøÏ ª#Û·]cÕàμ ø±yê\+{≤s¡T. ì»y˚T! ©&ÉsY˝À e⁄qï nìï ø±«*>±dt‘√bÕ≥T Äø£]¸+#˚ X¯øÏÔ #Û·]cÕà e⁄+fÒ Ä Hêj·Tø£‘·« |ü{ÏeT eT]+‘·>± <ä÷düT≈£îb˛‘·T+~. #Û·]cÕà e⁄+&ç $T>∑‘ê ø±«*{°dt ˝Òø£ b˛sTTHê Hêj·Tø£‘·«+ q&ÉTdüTÔ+<ä+fÒ n~ |ü⁄Hê~ ˝Òì _*¶+π> ne⁄‘·T+~. n˝≤{Ï Hêj·T≈£îìøÏ ª|òü˝Àj·TsY‡μ e⁄+{≤πs>±ì düeTs¡úe+‘·yÓTÆq ªdüb˛s¡ºsYdüμ e⁄+&És¡T. ©&ÉsY nH˚ |ü<ëìøÏ dü¬s’q |üesYì n+~+#˚ s¡+>∑+ ªsê»ø°j·T+μ |ü]bÕ\qqT #˚õøÏÿ+#·Tø√e&ÜìøÏ ©&ÉsY‡ ne‘·]dü÷Ô e⁄+{≤s¡T. Á|üC≤˙ø±ìøÏ ©&ÉsY m≈£îÿe>± á s¡+>∑+ <ë«sêH˚ |ü]#·j·TeTÚ‘ê&ÉT. eTq <˚X¯+˝À |ü]bÕ\q yÓTT<ä˝…’q Hê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î ñ<䓤$+∫q ©&ÉsY‡ jÓTTø£ÿ Hêj·Tø£‘ê«ìï eTq+ #·÷kÕ+, #·÷düTÔHêï+. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ©&ÉsYwæ|t ø±«*{°dtì Á|üø£ÿqô|{Ϻ bòÕ˝Àj·TsY‡ n~Ûø£+>± >∑\ yê&˚ ©&ÉsY nH˚ kÕúsTT˝À yÓTÆ+&éì |òæø˘‡ #˚ùddüT≈£îHêï+. Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\T nìï+{Ïì Á|üø£ÿq ô|{Ϻ q\>∑ì <äTdüTÔ\T.. #Ó<äs¡ì y˚Tø£|t\‘√bÕ≥T ì‘·´+

‘·*¢bÕ\T _&ɶ≈£î #ê\≥+ ˝Ò<ë? #ê˝≤eT+~

‘·\T¢\T ‘·eT _&ɶ\≈£î bÕ\T dü]b˛e&É+ ˝Ò<ä+≥÷ |òæsê´<äT #˚düTÔe⁄+{≤s¡T. ‘·*bÕ\≈£î kÕ{ÏjÓÆTq ÄVü≤s¡+ eTπsB ˝Ò<äT. ø±ì _&ɶ X¯Øs¡+ m<ä>±\+fÒ, ‘·*¢bÕ\T #ê\ø£b˛‘˚, b˛wüø±Vü≤sê\T ø£\ eTs√ ÄVü≤s¡+ ‘˚*ø£>± Js¡íeTj˚T´~ yê]øÏ n+~+#ê*. ‘·*¢bÕ\≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\T |ü]o*<ë›+. 1. Äe⁄ bÕ\T` ne⁄ bÕ\T #ê˝≤es¡≈£î ‘·*¢bÕ\≈£î düe÷q+>±H˚ e⁄+{≤sTT. düVü≤»yÓTÆq á bÕ\‘√ uÒ;øÏ ø±e\dæq+‘· ø=e⁄«, ˝≤ø√ºdt, ø=˝…¢düºsê˝Ÿ e⁄+{≤sTT. 2. k˛j·÷` Äe⁄ bÕ\≈£î uÒ; m\Ø® #·÷|æ‘˚, Áb˛{°qT¢ n~Ûø£+>± e⁄+&˚ k˛j·÷ $T˝Ÿÿ u≤>∑T+{≤sTT. uÒ; X¯Øs¡ m<äT>∑T<ä\≈£î k˛j·÷ bÕ\T #ê˝≤ eT+∫$. nsTT‘˚, k˛j·÷ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, u…;øÏ Js¡í dü+ã+~Û‘· düeTdü´\T sê≈£î+&Ü yÓ’<äT´\ dü\Vü≤‘√ e÷Á‘·y˚T yê&É+&ç. 3. ¬s’dt $T˝Ÿÿ ` M{Ï˝À ø±s√“ôV’≤Á&˚≥T¢ e÷Á‘·y˚T n~Ûø£+. Áb˛{°qT¢, ø±*¸j·T+ ‘·≈£îÿe>± e⁄+{≤sTT. M{Ïì Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚, uÒ;øÏ n<äq+>± ≈£L&Ü ø=ìï ÄVü≤sê\T Çyê«*. ¬s’dt yÓT‘·Ô>± ñ&çøÏ+∫ bÕ\˝À >∑TE®˝≤ #˚dæ ≈£L&Ü ô|≥ºe#·TÃ. 4. u≤<ä+ bÕ\T ` Áb˛{°qT¢, ø=e⁄«\T ø£\ u≤<ä+ bÕ\T _&ɶ≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T bÕ\T>± eT+∫<˚. M{Ï˝À yÓT^ïwæj·T+, ø±*¸j·T+ e⁄+&ç n$ uÒ; Äs√>∑´ø£s¡ m<äT>∑T<ä\≈£î, >∑T+&Ó≈£î u≤>± ñ|üjÓ÷–kÕÔsTT. Äe⁄ bÕ\ø£+fÒ ≈£L&Ü u≤<ä+bÕ\T eT+∫ y˚T\T #˚kÕÔj·Tì ≈£L&Ü #Ó|ü⁄‘ês¡T. u≤<ä+|ü|ü⁄Œ\T ˙{Ï˝À Hêqô|{Ϻ, ù|dtº ˝≤ #˚dæ <ëì˝À ˙s¡T ø£*|æ |ü≥ºe#·TÃ. ‘·*¢ ‘·q e<ä› bÕ\T e⁄qï+‘·es¡≈£î _&ɶ≈£î bÕ\T |ü{≤º\ì, Çø£ ‘·qe<ä› bÕ\T ø=s¡e&ç‘˚, Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\T e÷Á‘·y˚T _&ɶ X¯Øs¡+ Äs√>∑´ø£s¡ m<äT>∑T<ä\≈£î düVü≤ø£]+#˚Ø‹˝À Ä#·]+#ê\ì dü÷∫düTÔHêïeTT.

nqT#·s¡>∑D+‘√ dü+#·]+#˚yê&ÉT ì»yÓTÆq ©&ÉsY nqT≈£îH˚ ÁuÛÑeT˝ÀøÏ C≤s¡T≈£îHêï+. ©&És¡+fÒ Ç˝≤π> e⁄+&Ü*, Ç˝≤π> Á|üe]Ô+#ê\ì uÛ≤$düTÔHêï+. á eTTdüT>∑T˝À ˝À|òüsY ≈£L&Ü ©&ɬs’ ø£ì|ædüTÔHêï&ÉT. ì»yÓTÆq ©&ÉsY‡ ø£qTeTs¡T¬>’b˛‘·THêïs¡T. nqT≈£îH˚ ‘·s¡TD+˝À nHêï Vü≤C≤πs e+{Ï e´≈£îÔ\T ì»yÓTÆq ©&ÉsY‡>± ø£ì|æ+#·&É+ j·TTe‘·≈£î dü÷Œ¤]Ôì ø£\>∑CÒdüTÔ+~. m˝≤¬>’Hê kÕ~Û+#ê* nqTø√e&É+ ©&ÉsYwæ|t ø±«*{° ø±<äT. ôd’<ëΔ+‹ø£ Á|üø±s¡+ kÕ~Û+#ê\ì #Ó|üŒ&É+ ø£s¡πøº nsTTHê düeTdü´≈£î n~ dü]b˛yê*. n‹ yê<äT\T.. $|ü¢eø±s¡T\T ôd’‘·+ eTq <˚X¯kÕ«‘·+Á‘·´ düeTdüs¡+˝À ©&ÉsY‡>± ‘·eT dü‘êÔqT #ê{≤s¡T. ø±ì >±+BÛõ nVæ≤+dü.. dü‘ê´Á>∑Vü≤ dæ<ëΔ+‘·y˚T #˚dü÷ÔH˚ e⁄+{≤s¡T. ø±ì düeTdü´\≈£î XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü>∑*π> X¯øÏÔ ø=+<ä] ©&ÉsY‡˝ÀH˚ e⁄+≥T+~. n˝≤+{Ï ©&ÉsY‡ ne‘·]+#˚ es¡≈£î düeTdü´ ≈£î ‘ê‘êÿ*ø£ |ü]cÕÿsê\T e÷Á‘·y˚T \_ÛkÕÔsTT. j·TTe‘·˝À ©&ÉsYwæ|t ø±«*{°dt $<ë´]ú J$‘·+˝ÀH˚ yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. nsTTHê ø=+‘·eT+~ e÷Á‘·y˚T ©&ÉsY‡>± ne‘·]+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. $T>∑‘êyês¡+‘ê uÛ≤yê\qT e´ø°ø£]+#˚, düeT]ú+#˚ <ä+&ÉT>± $T–*b˛‘ês¡T. eT+∫ Äπs≥sY (eø£Ô) eT+∫ ©&ÉsY ø±>∑\&ÉT. ‘·q Á|üdü+>±\‘√ m+<ä]HÓ’Hê Äø£]¸+∫ b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ôì ø£*–+#·>∑\&ÉT. e÷≥qT $T+∫q Äj·TT<Ûä+ eTs=ø£{Ï ˝Ò<äT. n+<äTπø ª©&ÉsYμ |æ\T|ü⁄ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷kÕÔs¡T. Ç˝≤+{Ï |æ\T|ü⁄˝À ã\+e⁄+&Ü\+fÒ dæús¡yÓTÆq ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îH˚ X¯øÏÔ ©&ÉsY˝À e⁄+&Ü*. j·TTe‘·˝À ìÁ<ëDyÓTÆq ñ&ÉT≈£îHÓ‘·TÔs¡T e⁄+≥T+~. <ëìì s¡–*ùdÔ Á|üfi¯j·T+ ‘·|üŒ<äT. n+<äTπø ©&ÉsY j·TTe‘·≈£î dü÷Œ¤]Ôì#˚à ‘·‘·«+ ø£*– e⁄+&Ü*. ‘·q kÕ«s¡ú Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ j·TTe‘·qT ‘·|ü<√e |ü{Ϻ+#˚ ©&ÉsY <ä+&ÉTì ø√˝ÀŒø£ ‘·|üŒ<äT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À j·TTe »HêuÛ≤ m≈£îÿe. n˝≤+≥|ü&ÉT m+‘·eT+~ ©&ÉsY‡ ñ<䓤$+#ê*? ø±˙ Ä |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT @ s¡+>∑˝ÀHÓ’Hê eT<Ûä´ej·TdüT <ë{Ï #·s¡e÷+ø£+˝À |ü&ɶyêπs ©&ÉsY‡>± ø£ì|ækÕÔs¡T. m+<äTøÏ˝≤? ©&ÉsYwæ|tì d”«ø£]+#ê\+fÒ ìX¯Ã\‘·‘·«+.. n+øÏ‘·uÛ≤e+ ø±yê*. ªmes√ ˇø£s¡T m|ü⁄&√ø£|ü⁄&ÉT b˛sê&ÉT‘ês¡T˝Ò!μ nqïuÛ≤eq HêHê{Ïø° düs¡T›u≤≥T #˚düTø√e&Üìπø m≈£îÿe eT≈£îÿe #·÷|ü⁄‘·THêï+. n˝≤+≥|ü&ÉT ©&ÉsY m˝≤ ne‘·]kÕÔ&ÉT? H˚&ÉT düe÷»+˝À mH√ï s¡T>∑à‘·\T. yê≥ìï+{Ï|ü≥¢ eTT+<äT düŒ+~+#˚ >∑TD≤ìï j·TTe‘· n\yê≥T #˚düTø√yê*. n<˚ MT˝À <ë>∑Tqï ©&ÉsYì y˚T˝§ÿ\T|ü⁄‘·T+~. ˇø£ÿkÕ] MT˝À y˚T˝§ÿHêïø£ MT ˝…’|òtôd’º˝À e÷]b˛‘·T+~! m+‘· <ä÷s¡ Á|üj·÷DyÓTÆHê ˇø£ÿ n&ÉT>∑T‘√H˚ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. MT˝Àì ©&ÉsYwæ|t ø±«*{°dt $TeTà*ï |ü~eT+~˝À ˇø£ÿ]>± ø±≈£î+&Ü |ü~eT+~ø° ˇø£ÿ]>± ì\u…&ÉT‘·T+~. n|ü&ÉT MTπs ©&ÉsY.. MT˝Àì n+øÏ‘·uÛ≤e+.. ìkÕ«s¡ú+.. ìs¡à\‘·«+ e+{Ï$ MT˝Àì ©&ÉsYøÏ ^≥T sêfi¯ófl>± ì\TkÕÔsTT.

ø=ìï

>∑+≥˝À¢.. 2011 b˛ø£..2012 sêø£ , 2011˝À Ä+<√fi¯q\T, ìs¡düq\T, ≈£î+uÛÑø√D≤\T ã≥ºãj·T\T, ø=ìï >∑+≥˝À¢ eTs√ dü+e‘·‡s¡+ ø±\#·Áø£+˝À ø£*dæb˛‘√+~. 2011 sêÁcÕºìï ˇø£ÿ ≈£î<äT|ü⁄ ≈£î~ù|dæ+~. <˚X¯yê´|üÔ+>± πs¬ø‹Ôq mH√ï Ä+<√fi¯q\qT, ìs¡düq\qT >∑‘· #·]Á‘·˝ÀøÏ rdüT¬ø[¢b˛‘√+~. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº &çe÷+&ÉT sêÁcÕºìï ≈£î~ù|dæ+~. <˚X¯yê´|üÔ+>± #·s¡Ã≈£î <ë]rdæ+~. b˛©düT ã\>±\T Ä≥+ø£ |ü]∫Hê {≤+ø˘ã+&éô|’ e÷]à 10q $T*j·THé e÷sYÃqT ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. Ä e÷sYÃ˝ÀøÏ ø=ìï nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\T Á|üy˚•+∫ eTVü≤˙j·TT\ $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ôV’≤<äsêu≤<é düVü‰ ‘Ó\+>±D˝Àì 10 õ˝≤¢˝À¢ Ä>∑düTº 19e ‘˚B qT+∫ düø£\ »qT\ düyÓTà ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 43 s√E\ bÕ≥T ø=qkÕ–+~. á düyÓTà‘√ bÕ\q düÔ+_Û+∫b˛sTT+~. ‘Ó\+>±D

#˚j·T&ÉyÓ÷.. Vü≤&Ü$&ç˝À |ü&ç e÷]ï+>¥ ÁuÒø˘ bòÕdtº #˚j·T≈£î+&Ü ñ+{≤+. @eTT+~˝Ò \+#Y #˚ùd<˚ ø£<ë nqT≈£îì @<√ ˇø£{Ï ‹H˚dæ }s¡T≈£î+{≤+. sêÁ‹ &çqïsY qT+∫ e÷]ï+>¥ es¡≈£L @MT ‹q≈£î+&Ü ñ+{≤+. á düeTj·Ty˚T m≈£îÿe. eT∞¢ ÁuÒø˘bòÕdtº ≈£L&Ü #˚j·T≈£î+&Ü ñ+fÒ nH˚ø£ Äs√>∑´ düeTdü´\T ekÕÔsTT. Äs√>∑´+>± ñ+&˚+ <äT≈£î düT\uÛÑ+>± #˚düT ø√>∑*π> ø=ìï e÷]ï+>¥ ÁuÒø˘bòÕkÕº {Ï|t‡. ø√&ç>∑T&ÉT¢ ñ&Éø£u…{Ϻq ø√&ç>∑T&ÉT¶ ÁuÒø˘ bòÕdtº≈£î m+‘√ eT+∫~. f…ÆyéT ñ+fÒ ÄyÓT¢{Ÿ y˚düT≈£îì ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T, eTÁwüOyéT‡, {e÷≥ e+{Ïyê{Ï‘√ ø£*|æ ‹H=#·TÃ. B+{À¢ n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À ñ+&˚ Áb˛{°Hé eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£L Äø£*˝Ò≈£î+&Ü ñ+#·T‘·T+~. Äs√>±´ìøÏ

eT+∫~. z{Ÿ‡ : ÇHékÕº+{Ÿ>± Ç+{À¢ <=]πø eTs√ |òü\Vü‰s¡+ z{Ÿ‡. y˚&ç bÕ\‘√ z{Ÿ‡ Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq |òü⁄&é. Ç$ s¡ø£s¡ø±\ ù|¢esY‡‘√ <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. MT≈£î ÇwüºyÓTÆq ù|¢esYqT bÕ\˝À ø£*|æ rdüTø√+&ç. M{Ï˝À u…ÁØdt, ‘˚HÓ ø£*|æ ≈£L&Ü ‹qe#·TÃ. Ç~ πøe\+ ◊<äT ì$TcÕ\ |üì. $Tø˘‡&é Á|òüP{Ÿdü˝≤&é ‘· ] –qj· ÷ |æ ˝ Ÿ ‡ , ‘·]–q ãHêHê, ÁkÕºu…ÁØ, Ĭs+CŸ eTTø£ÿ\‘√ #˚dæq dü˝≤&éqT ÁuÒø˘bòÕdtº>± rdüTø√e#·TÃ. ñ&Éø£u…{Ϻq ;Hé‡ : ;Hé‡ –+»˝À¢ ôV’≤Áb˛{°Hé, ôV’≤ ô|ò’ãsY ñ+≥T+~. bı<äT›H˚ï ô|ò’ãsY ñqï |òüP&é rdüTø√e&É+ Äs√>±´ìøÏ m+‘√ eT+∫~. ;Hé‡ –+»\qT {Àdtº #˚dæq Áu…&éô|’ yÓqï‘√ bÕ≥T rdüTø√yê*. ø=e⁄« ‘·≈£îÿe>± ñqï yÓqïH˚ yê&Ü*.

2011 y˚~ø£>± ì*∫+~. nsTT‘˚ á @&Ü~ V”≤s√>±

n~Ûø±s¡T\qT ôd’‘·+ C…’\T bÕ˝Ò®dæ kÕe÷qT´&çï ôd’‘·+ ÄX¯Ãs¡´+˝À eTT+#Ó‹Ô+~. 2011 n$˙‹ nø£åsê\‘√ eTT>∑Tk˛Ô+~. bÕ‘· n$˙‹ ãj·T≥|ü&ç+<ë.. ø=‘·Ô n$˙‹ |ü⁄≥Tºø=∫Ã+<ë.. nqï~ y˚πs n+X¯+. eT+Á‘·T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T á @&Ü~ n$˙‹, ≈£î+uÛÑø√D+˝À bÕÁ‘·<Ûës¡T\T>± ãj·T{Ïø=#êÃs¡T. >∑qT\ ≈£î+uÛÑø√D≤\T, ÇdüTø£ e÷|òæj·÷, eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î

u…dtº ÁuÒø˘bòÕdtº Ä|ò”dt≈£î s¡&û ne«&ÉyÓ÷.. |æ\¢\qT dü÷ÿ˝Ÿ‡≈£î s¡&û

ãdüT‡\T s√&Ó¶ø£ÿø£b˛e&É+‘√ Äغd” Ä]úø£+>± ≈£î<˚\sTT+~. rÁe Ä]úø£ qcÕºìï #·$#·÷dæ+~. Á|ü»\T ôd’‘·+ Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. ¬s’˝Ÿ s√ø√\T.. n¬sdüTº\T.. πødüT\T #·s¡Ã≈£î <ë]rXÊsTT. ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‘·+>± kÕ–Hê ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº n+X¯+ e÷Á‘·+ |ü]cÕÿsêìøÏ H√#·Tø√≈£î+&ÜH˚ 2011 M&√ÿ\T rdüT≈£î+{À+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ã&Üu≤ãT\qT, ◊mmdt

ÁbÕ+‘·+˝Àì eTTK´+>± 8 õ˝≤¢˝À¢ @ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·T+ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡T#·Tø√˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ne÷‘·T´\T ôd’‘·+ dü∫yê\j·÷ìøÏ yÓfi¯¢˝Òì $∫Á‘· |ü]dæú‹ #√≥T #˚düT≈£î+~. 43 s√E\ bÕ≥T $<ë´ e´edüú n≥¬øøÏÿ+~. $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, {°#·s¡T¢ ôd’‘·+ Äy˚<äq≈#Ó+<ës¡T. 23 s√E\ bÕ≥T

ì*∫+~ dæ_◊j˚T. á @&Ü~ nH˚ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´ ‘·˝…‹Ô+~. Ä+<√fi¯q\T, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î uÛÑ+>∑+ yê{Ï*¢q |ü]dæú‘·T\T ˇø£yÓ’|ü⁄.. <=+>∑‘·Hê\T, Vü≤‘·´\T, ∫qï|æ\¢\ øÏ&Üï|t\T, s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ eTè‘·T´yê‘·, Á&É>¥‡ e÷|òæj·÷ ‘·~‘·s¡ dü+|òüT≥q\‘√ eTs√yÓ’|ü⁄ b˛©düT\T ôd’‘·+ ñøÏÿ]_øÏÿs¡j·÷´s¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° b˛©düT\T dü+j·TeTq+‘√ e´eVü≤]+∫ Á|ü»\ Á|üX¯+dü\T #·÷s¡>=q&É+ $X‚wü+. -»qe] 3q bòÕ´ø£åìdüTº eT~›\#Ós¡T« dü÷] ôV’≤<äsêu≤<é˝À Vü≤‘·´ -e÷]à 10q $T*j·THé e÷sYÃ.. eTVü≤˙j·TT\ $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãy˚dæq <äT+&É>∑T\T -q≥T&ÉT ø√≥ lìyêdüsêe⁄ ≈£îe÷s¡T&ÉT Á|ükÕ<é s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹. `Á|üeTTK ÁøϬø≥sY, m+|æ nC≤s¡TB›Hé ‘·qj·TT&ÉT Äj·TTEB›Hé <äTs¡às¡D+. `e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ‘·qj·TT&ÉT s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹. -Ä>∑düTº 19q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq düø£\ »qT\ düyÓTà 43 s√E\ bÕ≥T ø=qkÕ–+~. `Äغd” düyÓTà 23 s√E\ bÕ≥T »]–+~. -¬s’˝Ÿs√ø√.. n¬sdüTº\T.. πødüT\T.. ñ|üdü+Vü≤s¡D ø√dü+ ìs¡düq\T.


n≥¬øøÏÿq Ä<ÛësY ø±s¡T¶\ |ü+|æD° yÓ\T]ú &çôd+ãsY 30: πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ù|<ä Á|ü»\ ø=s¡≈£î Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq Ä<ÛësY ø±s¡T¶\ |ü+|æD° yÓ\Tú]Ô |ü≥ºD+˝À n≥¬øøÏÿ+~. Ä<ÛësY ø±s¡T¶\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\T ø£s¡Tej·÷´j·Tì #Ó|üŒe#·TÃ. Á>±eT ùde≈£î\T <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\qT Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ ñ∫‘·+>± |ü+|æD° #˚j·÷*, ø±˙ bòÕsê\ ø=s¡‘· @s¡Œ&É&É+‘√ Á>±eT ùde≈£î\T Ç<˚ n<äTqT>± #˚düT≈£îì ‘·eT e<ä› ñqï bòÕsê\qT s¡÷. 50 qT+∫ 100 s¡÷bÕj·T\T n$Tà kıeTTà#˚düT≈£î+≥THêïs¡ì \_›<ës¡T \T #ÓãT‘·THêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± X¯óÁø£yês¡+ Á>±e÷ì øÏ #Ó+~q e+<ä˝≤~ eT+~ kÕúìø£ Á|ü»\T ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT uÛ…’sƒêsTT+∫ ‘·eT≈£î <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\T |ü+|æD° #˚j·T˝Ò<äì ˇø£ >∑+≥ bÕ≥T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. \_›<ës¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<ësY ø±s¡T¶\ qT ñ∫‘·+>± Çe«≈£î+&Ü ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º Á‹|ü⁄Œ

6 u…~]+|ü⁄ ˝ÒKô|’ bı<äT|ü⁄ s¡TD≤\≈£î sê»ø°j·T Á>∑Vü≤D+ môd’‡ $#ês¡D \ø£å˝À¢ bı<äT|ü⁄ s¡TD≤\T kÕ«Vü‰

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 31 &çôd+ãsY 2011

|ü{Ϻ+#·Tø√ì ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T ‘·THêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. |æ\¢\T, ô|<ä›\T ‘·eT |üqT\T e÷qTø=ì, ñ|üyêdü+ ñ+&ç <äs¡U≤düTÔ\T e#˚Ã+‘·es¡≈£î y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü»\+<äs¡÷ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ yÓfi¯fl&É+‘√ nø£ÿ&É ñqï &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY {Ï.lHê<∏é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ|òtºy˚sY düeTdü´ e\¢ ø£+|üP´≥s¡T¢ |üì#˚j·T˝Ò<äHêïs¡T bòÕs¡+ s¡÷|ü⁄πsK\T e÷]à ø=‘·Ô <Ûäs¡U≤düTÔ bòÕsê\T e∫Ãq ‘·sê«‘· ˇø£yês¡+ s√E\˝À yês¡T¶\ Á|üø±s¡+>± düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T. B+‘√ Á|ü»\T yÓqT~]– yÓfi≤fls¡T. m≥Te+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥ q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü ôV≤&éø±ìùdºãTfiŸ ã\sê+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ôVA>±+s¡T¶\T Hê>∑sêE, düTπs+Á<ä\T ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

pbÕ&ÉTã+>±¢ &çôd+ãsY 30: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bÕs¡TeT+#ê\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥s¡e÷ D≤¬s&ç¶, sê|òüTe¬s&ç¶ nH˚ e´≈£îÔ\ô|’ #·+|ü⁄‘êeTì >∑Ts¡Tyês¡+ u…~]+|ü⁄ ˝ÒK\T e#êÃsTT. B+‘√ X¯óÁø£yês¡+ môd’Œ |üeHé ≈£îe÷sY Á>±eT+˝À $#ê]+∫, Ç~ Äø£‘êsTT\ |üH Ó’e⁄+≥T+<äHêïs¡T. eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± y˚*eTTÁ<ä ì|ü⁄DT\ ≈£î ˝ÒK\T |ü+bÕeTHêïs¡T. me¬s’Hê ø=‘·Ô e´≈£îÔ\T Á>±eT+˝À ø£q|ü&ç q≥¢sTT‘˚ yÓ+≥H˚ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\Hêïs¡T.

Ç+‹j·÷CŸnVü≤à<é≈£î »q$C≤„q y˚~ø£ n_Ûq+<äq $<ë´s¡Tú\ πøåeT+ ø√dü+ ôV≤&ée÷düºsY ‘·|üq q+<ë´\ ({ÖHé) düTes¡íyês¡Ô : H˚wüq˝Ÿ $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· &܈ˆj·Tdt.Ç+‹j·÷CŸnVü≤à<éqT C≤rj·TkÕúsTT˝À ªuÛ≤s¡rj·T $<ë´s¡‘·Héμ Äyês¡T¶ bı+~q X¯ó uÛÑdü+<Ûäs¡“¤+>± Á|üeTTKyÓ’<äT´\T, »q$»„qy˚~ø£ sêhHêj·T≈£î\T &܈ˆ$.ÁãVü‰à¬s&ç¶ n_Ûq+ ~+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+‹j·÷CŸnVü≤à<é, ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\, |æ\¢\≈£î n‹‘·≈£îÿe |ò”E‘√ n‘·T´qï‘·yÓTÆq $<ä´qT n+<äCÒj·T&É+ Vü≤sê¸˙j·T+ nHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT¬sH√ï ñqï‘· •œsê\T n~s√Væ≤+#ê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. á n_Ûq+<äq düuÛÑ˝À õ˝≤¢ e]ÿ+>¥ ôdÁø£≥Ø &܈ˆ&ç.<ädüÔ–], e÷düºsY |ü_¢ø˘dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ &܈ˆ$.j·÷KTuŸ, &܈ˆlìyêdüT\T, &܈ˆHê>∑sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢ &çôd+ãsY 30: eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T kÕj·T+Á‘·+ bÕsƒ¡XÊ\ e<ä*q ‘·sê«‘· ø=*$T >∑T+&É¢˝Àì ãkÕº+&é˝À ãdüT‡ø√dü+ y˚∫ ñ+≥THêïs¡T. ãdüT‡ sê>±H˚ düTe÷s¡T 200 eT+~ #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q $<ë´ s¡Tú\T ‘=øÏÿdü˝≤&ÉT≈£î+≥÷ ãdüT‡ m≈£îÿ‘·THêïs¡T. Ç˝≤ ‘=øÏÿdü˝≤≥‘√ ãdüT‡ mø£ÿ&É+ e\¢ @<Ó’Hê Á|üe÷<ä+ »s¡T>∑T‘·T+<äì >∑eTì+∫q ôV≤&ée÷düºsY ø£+ãj·T´ ãdüT‡ <ä>∑Z]øÏ #˚s¡T≈£îì $<ë´s¡Tú\qT ˇø=ÿø£ÿ]ì HÓeTà~>± ãôd‡øÏÿ+#ês¡T. Ç~ #·÷dæq $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T $<ä´qT e÷Á‘·y˚T uÛÀ~+#˚ ñbÕ<Ûë´j·T\Tqï ás√E˝À¢ $<ë´s¡Tú\ πøåe÷ìï ø√] <ä>∑Zs¡T+&ç ãôd‡øÏÿ+#·&É+ m+‘√ dü+‘√wæ+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T.

ùdyê <äèø£Œ<∏ëìï #ê≥T≈£îqï uÛÑ÷bÕ˝Ÿ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú Ä<√ì s¡÷s¡˝Ÿ &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì \ø°åàHêsêj·TD, q\¢qï, sêeTø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ãkÕ|ü⁄s¡+, |üs¡«‘ê|ü⁄s¡+ Á>±e÷\qT+&ç u…’bÕdt≈£î #˚s¡T≈£îH˚ s√&ÉT¶øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄\ ñqï eTTfi¯¢ø£+|üqT uÛÑ÷bÕ˝Ÿ dü«#·Ã+<ä dü+düú eTT+<ä&ÉTπ>dæ ø£+|üqT ‘=\–+#·&É+ »]–+~. >∑Ts¡Tyês¡+ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ dü«#·Ã+<ä dü+düú Hêj·T≈£î\ X¯óÁø£yês¡+ »]–q |òüTÀs¡ dü+|òüT≥qqT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT kÕs¡T¢ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’ ne÷j·Tø£ Á|ü»\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[flq|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì, n+<äT¬ø’ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ dü«#·Ã+<ä dü+düú dü«‘·Vü‰>∑ eTT+<äTø=∫à ãkÕ|ü⁄s¡+, |üs¡«‘ê|ü⁄s¡+ Çs¡TyÓ’|ü⁄\ n&ɶ~&ɶ+>± ô|]–q eTTfi¯fl ø£+|üqT <ë<ë|ü⁄ ˇø£ ø°˝ÀMT≥s¡T y˚Ts¡≈£î CÒd”; <ë«sê ‘=\–+#ês¡T. uÛÑ$wü´‘Y˝À Á|üe÷<ë\qT n]ø£fÒº+<äT≈£î ø±yê*‡q d”Œ&ÉT ÁuÒø£s¡¢qT y˚sTTkÕÔeTì uÛÑ÷bÕ˝Ÿ dü«#·Ã+<ä dü+düú ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ãkÕ|ü⁄s¡+, |üs¡«‘ê|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTÔ\T uÛÑ÷bÕ˝Ÿ dü«#·Ã+<ä ùdyê dü+düú≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√&É* sêE, neTsY,

Á>±eT ô|<ä›\ CÀø£´+‘√ yÓqT~]–q n~Ûø±s¡T\T yÓ\Tú]Ô &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ≈£\T>=≥¢, |ü⁄\¢>∑T$Tà Á>±e÷\˝À bı<äT|ü⁄ s¡TD≤\≈£î sê»ø°j·T Á>∑Vü≤D+ |ü{Ϻ+~. X¯óÁø£yês¡+ ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T+˝À m|æm+ #·+Á<äøÏs¡DY $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T qT+∫ ù|s¡T≈£îb˛sTTq ãø±sTT bı<äT|ü⁄ s¡TD≤\T edü÷ \T #˚j·T&ÜìøÏ yÓ[¢‘˚ Á>±eT ô|<ä›eTqTwüß\T CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥THêï s¡ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄\¢>∑T$Tà Á>±eT+˝À 6,36,000 s¡÷bÕj·T\T Ç+‘·es¡≈£î #Ó*¢+#·˝Ò<äì n<˚$<ä+>± ø£\T>=≥¢ Á>±eT+˝À s¡÷. 9 \ø£å\T ãø±sTT ñ+<äHêïs¡T. s¡TD≤\T edü÷\T #˚j·T&ÜìøÏ yÓ[‘˚ Á>±eT ô|<ä›\T y˚TeTT ø£{Ϻ|ækÕÔeTì nHêïs¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ kıeTTà \ø£å˝À¢ bı<äT|ü⁄ ù|]≥ $T+π>düTÔ+&˚ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. @~ @yÓTÆHê dü+ã+~‘· õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ #=s¡Te rdüT≈£îì ]ø£eØ #˚j·÷*‡q uÛ≤<ä´‘· m+‘Ó’Hê ñ+<äì bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\T &çe÷+&ÉT #˚düTÔHêïsTT.

d”|”◊ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\qT

»j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç yÓ\Tú]Ô &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): »qe] 18, 19, 20 ‘˚B\˝À m$Tà> ∑q÷s¡T˝À »]π> dæ|æ◊ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì dæ|æ◊ yÓ\Tú]Ô eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù e÷<ÛäekÕ«$T nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ\Tú]Ô, ÁøÏwüí–] eT+&É˝≤˝À¢ »]π> õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\qT Á|ü»\+<äs¡÷ bÕ˝§ZHêï\Hêïs¡T. ø£eT÷´ìdüTº bÕغ ù|<ä\ ø√dü+, ¬s’‘·T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ nH˚ø£ dü+e‘·‡sê \qT+∫ Á|ü»\ ø£cÕº\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ yê{Ï |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ n\Tô|s¡T >∑ì b˛sê{≤\T #˚dæ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTìkÕ«$T, @düT, <ëqeTj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ<äj·÷Á‘·‘√ eT+Á‘ê\j·T+ #˚]q

ø£sêí≥ø£ uÛÑ≈£îÔ\T eT+Á‘ê\j·T+ &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üdæ<ä› |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq eT+Á‘ê\j·T+˝À lsê|òüTy˚+Á<äkÕ«$Tì <ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ >∑<äø˘ õ˝≤¢ s¡÷D≤ ‘ê\÷ø£ >∑CÒ+Á<ä|òüT&é Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q lsê|òüTy˚+Á<ä bÕ<äj·÷Á‘· ùdyê dü$T‹ uÛÑ≈£îÔ\T Ä~yês¡+ nø£ÿ&ç qT+∫ ãj·T\T<˚] X¯óÁø£yêsêìøÏ eT+Á‘ê\j·T+ #˚s¡T ≈£îHêïs¡T. düTe÷s¡T 90 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\‘√ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+˝À ˇø£kÕ] eT+ Á‘ê\j·T+ edüTÔHêïeTì uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤ bÕ<äj·÷Á‘· 5 dü+e‘·‡ sê\ qT+∫ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ábÕ<äj·÷Á‘·˝À <ä‘·TÔ u≤≈£î˝Ò, \ø£åàHé u≤ ≈£î˝Ò, sêJyé yÓTTs¡Tù|{Ï, s¡y˚Twt m+ø√|t, Hê>∑|ü⁄Œø√&ç bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê´~Û k˛øÏ ¬s+&ÉT <ä÷&É\T eTè‹ ø=*$T>∑T+&É¢ &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ô|{Ïïø√≥ Á>±eT+˝À Äs¡T HÓ\\ π><Ó <ä÷&É\≈£î >=+‘·T yê|ü⁄ yê´~ k˛øÏ eTè‹#Ó+<äT ‘·THêïsTT. >∑Ts¡Tyês¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ÁøÏwüíyÓ÷Vü≤Hé, sêeTT&ÉT nH˚ e´≈£îÔ\ π><Ó <ä÷&É\T >=+‘·T yê|ü⁄ yê´~ k˛øÏ #·ìb˛sTTq≥Tº yês¡T ‘Ó*bÕ s¡T. ø±e⁄q ‘·ø£åDy˚T |üX¯óyÓ’<ä´ n~Ûø±s¡T\T Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îì yê´~ ìyê s¡D≈£î #·s¡´\T rdüT≈£îì, eT÷>∑ Jyê\T eTè‘·T´yê‘· |ü&É≈£î+&Ü ø±bÕ&Ü \ì Á>±eT Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

düTÁãVü≤àD´+ eè<ëΔÁX¯eT+ eT÷&√ yê]¸ø√‘·‡e+

˝ÒbÕøÏå Vü≤düÔ ø£fi¯\ Á|ü<äs¡Ùq neTàø±\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

neT\T≈£î H√#·Tø√ì

q+<ë´\ ({ÖHé) &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ Vü≤düÔø£fi¯\ n_Ûeè~Δ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ˝ÒbÕøÏå Vü≤düÔø£fi¯\ Á|ü<äs¡Ùq, neTàø±\T kÕúìø£ {Ï.{Ï.&ç. ø£fi≤´DeT+&É|ü+ Äes¡D˝À y˚TH˚»sY düTBÛ+Á<ä≈£îe÷sY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á Vü≤düÔø£fi¯\ Á|ü<äs¡Ùq\T &çôd+ãsY 30qT+&ç »qe] 9e‘˚~ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+|üã&É‘êsTT. á Vü≤düÔø£fi¯\ Á|ü<äs¡Ùq »qe] 9e‘˚~ es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á ˝ÒbÕøÏå Vü≤düÔø£fi¯\ Á|ü<äs¡Ùq˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì ô|&Éq ÁbÕ+‘·+ qT+&ç ø£\+ø±] Á&ÓdtyÓTfÒ]j·T˝Ÿ‡, u…&éw”{Ÿ‡,n˝≤π> b˛#·+|ü*¢ qT+&ç <äT|üŒ≥T¢, Ns¡\T, ôV’≤<äsêu≤<é ø±≥HéNs¡\T, eT+>∑fi¯–] <Ûäs¡àes¡+Ns¡\T, U≤~ñ‘·Œ‘·TÔ\T \_Û+#·TqT. ø=+&É|ü*¢ @{Ïø=bÕŒø£ u§eTà\T,ìs¡à˝Ÿô| sTT+{Ï+>∑T \T,ôV’≤<äsêu≤<é qè‘ê´\T, ø£\ã+<ä‘√ ‘·j·÷¬s’q kÂ+<äs¡´ kÕ<ÛäHê\T n>∑sYã‹Ô\T, ≈£îsêÔ\T, U≤~wüsYº‡, &ç©¢ø±¬sŒ{‡Ÿ, p{Ÿu≤´>¥‡, C…’|üPsY≈£îsêÔ\T, >±Á>±#√©\T, ôV’≤<äsêu≤<é u≤´+–˝Ÿ‡, ∫qï|æ\¢\ Á&ÓdüT‡\T yÓTT<ä˝…’q mH√ï edüTÔe⁄\qT Á|ü<äs¡Ùq˝À ô|{Ϻq≥T¢ ˝ÒbÕøÏå y˚TH˚»sY ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹: d”|”◊ >√kÕŒ&ÉT (eT+) düTes¡íyês¡Ô &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô):: eT+&É\+˝À kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹ mø£ÿ&É neT\Tø±e&É+ ˝Ò<äì dæ.|æ.j·T+. eT+&É\ø±s¡´<ä]Ù düTã“sêj·TT&ÉT nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ dæ.|æ.j·T+. Ä<Ûä«s¡´+˝À C…&é.|æ.dæ.á. z.dü÷s¡´ Á|üø±wtøÏ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒkÕs¡T. eT+&É\+˝Àì ø√`Ä]¶H˚≥sY, düuŸ ø√`Ä]¶H˚≥sY \qT n~Ûø±s¡bÕغ Hêj·T≈£î\T yêfi¯fløÏ nqT≈£L\+>± ñqï yêfi¯flì ìj·T$T+#·T≈£îHêïs¡ì dæ.|æ.j·T+.bÕغ Hêj·T≈£î\T $eT]Ù+#ês¡T. n+<äTπø eT+&É\+˝À mø£ÿ&É≈£L&Ü kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äì düÁø£eT+>± neT\T nj˚T´˝≤ j·T+.&ç.z.øÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·Te\dæ+~>± ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ.|æ.j·T+.ø±s¡´ø£s¡Ô\T <=s¡ø=+&É Äs√>∑´+,j·T+.eT]j·Tqï,j·THé.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄,&ç.düTã“j·T´, C….¬ø.s¡eTD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£s¡÷ï\T &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ u≤u≤ \øÏåà düTÁã Vü≤àD´+ eè<ëΔ ÁX¯eT+ eT÷&Ée yê]¸ø√‘·‡e+ >∑Ts¡Tyês¡+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ÄsY.&ç.z yÓ+ø£≥ eTTs¡[ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ÄÁX¯eT+˝Àì eè<äT›\≈£î <äTdüTÔ\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ÄsY.&ç.z e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eè<äTΔ\≈£î ñ∫‘·+>± ÄÁX¯eT+ ø£*Œ+∫q {Ï.¬ø. düTÁãVü≤àD´+qT n_Ûq+~+#ês¡T. m≥Te+{Ï Ks¡TÃ˝Ò ≈£î+&Ü eè<äTΔ\≈£î ùde#˚j·T&É+ #ê˝≤ dü+‘√wæ+#·<ä>∑Z $wüj·TeT Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt.ÄsY n&É«πø{Ÿ yÓ+ø£≥kÕ«$T, Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, uÛ≤düÿsY, –]Á|æj·T, nqTsê<Ûä, uÛ≤s¡‹, C≤dæàHé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$wü»«s¡+‘√ e´øÏÔ eTè‹ bÕ´|æ* s¡÷s¡˝Ÿ, &çôd+usY 30: eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq |æ.ÄsY.|ü*¢ Á>±eT+˝À $wü »«s¡+‘√ X¯óÁø£yês¡+ s¡+>∑ Hêj·T≈£î\T(22) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ã+<ÛäTe⁄\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î s¡+>∑ Hêj·T≈£î\T >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± $wü»«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. B+‘√ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ &√Hé Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#·>± ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷, ø√\Tø√˝Òø£ #·ìb˛j·÷&ÉT. Ç‘·ìøÏ $yêVü≤+ »]– Äs¡T HÓ\\T ≈£L&Ü >∑&ÉTeø£eTT+<˚ eTè‘·T´yê‘· |ü&É&É+‘√ ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\T XÀø£düeTTÁ<ä+˝À eTTì–b˛j·÷s¡T.


X¯ìyês¡+, 31 &çôd+ãsY 2011

d”Œ&é ÁuÒø£s¡T¢ @sêŒ≥T#˚j·T+&ç lXË’\+ &çôd+ãsY 30 : <˚ekÕúq |ü]~Û˝Àì Á|ü<Ûëq eTTK<ë«s¡eT+<äT @sêŒ≥T #˚dæq d”Œ&é ÁuÒø£s¡¢≈£î ø£ì|æ+#˚˝≤ >∑Ts¡TÔ\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì uÛÑø±Ô<äT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. yêVü≤q<ës¡T\T Á|üe÷<ë\≈£î >∑T]ø± ≈£î+&Ü ø±bÕ&Ü\ì y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. lXË’\ <˚ekÕúq+≈£î dü÷∫ø£>± @sêŒ≥T#˚dæq n‹ô|<ä› eTTK eT+&É|ü+ eTT+<äT @sêŒ≥T #˚dæq d”Œ&é ÁuÒø£s¡¢≈£î dü+ã+~+∫ m˝≤+{Ï >∑Ts¡TÔ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e#˚à yêVü≤Hê\ Á&Ó’es¡T¢ ˇπø y˚>∑+‘√ yÓfi¯SÔ Á|üe÷<ë\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Bìô|’ nH˚ø£ kÕs¡T¢ kÕúì≈£î\T, uÛÑ≈£îÔ\T <˚ekÕúq+ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{Ïø° düŒ+~+#·≈£î+&Ü n\dü‘·«+ Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡ì yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ$+∫ ø£å‘·>±Á‘·T˝…’ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ø£qTø£ Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ d”Œ&é ÁuÒø£s¡¢≈£î >∑Ts¡TÔ\T @sêŒ≥T#˚ùdÔ Á&Ó’es¡T¢ yê{Ïì >∑T]Ô+∫ yêVü≤Hê\qT HÓeTà~>± q&ÉT|ü⁄‘ês¡T.

Á|üe÷<ë\ u≤] qT+∫ ø±bÕ&Ü*

ø£qTø£ <˚ekÕúq+ dæã“+~ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ lXË’\+ s¡Vü≤<ë]ô|’ ñqï d”Œ&é ÁuÒø£s¡¢≈£î >∑Ts¡TÔ\‘√ bÕ≥T eT\T|ü⁄\ e<ä› Á|üe÷<ä dü÷∫ø£ uÀs¡T¶\qT @sêŒ≥T #˚dæ Á|üe÷<ë\qT ìyê]+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï

eTTdæ¢+ ]»πs«wüq¢ ø√dü+ ÄyêCŸ ø£$T{°Ï <Ûäsêï q+<ë´\ ({ÖHé) düTes¡íyês¡Ô : &ç$»Hé ÄyêCŸø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À eTTd”¢+ yÓTÆHê]º\≈£î $<ë´ ñ<√´>∑ s¡+>±\˝À 10XÊ‘·+ ]»πs«wüHé ø£*Œ+#ê\ì kÕúìø£ ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫ ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T≈£î yÓTyÓTTsê+&É+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyêCŸ ø£$T{Ï õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T j·T+.&ç.eTTs¡TÔC≤ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù nãT›˝ŸdüeT<é dæ.|æ.j·T+.Hêj·T≈£î\T eTkÕÔHée* dæ.|æ.◊. Hêj·T≈£î\T dü˝≤+U≤Hé dü+|òüT+Hêj·T≈£î\T f…Æ\sY dü˝≤+,eTTd”¢+ j·T÷‘Y Hêj·T≈£î\T u≤ãT˝≤˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. <ÛäsêïqT ñ<˚›•+∫ ÄyêCŸø£$T{Ï õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eTTs¡TÔC≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÅcÕº\ mìïø£\qT <äèwæ˜˝À ô|≥Tºø=ì j·TT.|æ.@. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£+{Ï‘·T&ÉT|ü⁄ #·s¡´q yÓTÆHê]º\≈£î 45XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+∫+<äì $eT]Ù+#ês¡T. eTTd”¢+\≈£î á ]»πs«wüqT¢ @e÷Á‘·+ ÄyÓ÷<ä jÓ÷>∑´+ ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. z._.dæ.ø√{≤˝À ]»πs«wüqT¢ Çe«&É+ e\¢ _.dæ.\≈£î yÓTÆHê]º\≈£î ‘·>∑Te⁄ ô|{ϺqfÒ¢ qì, ø£\Vü‰\ Á|üuÛÑT‘·«+>± ø±≈£î+&Ü ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ s¡+>∑Hê<Ûä$TÁXÊ ìy˚~ø£qT neT\T|üs¡∫ eTTd”¢+\≈£î πøe\+ eTTd”¢+\≈£î e÷Á‘·y˚T 10XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Áø£ø˘‡qT &Ûûø={Ϻq ˝≤Ø q+<ë´\ (Ŭø’+) &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) :s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢ >∑+&˚&ÉT eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ (40) \øÏåàu≤jYT (35) »j·TeTà (26) Ms¡T ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√ ø£\dæ <Ó’e<äs¡Ùq+ ì$T‘·Ô+ >∑Ts¡Tyês¡+ kı+‘·Á>±eT+ qT+&ç ãj·T\T<˚] lXË’\+, <ä]Ù+#·Tø=ì eTVü‰q+~, πøåÁ‘êìï <ä]Ù+#·Tø= e{≤ìøÏ &√sêï\, e÷s¡ÿ|ü⁄s¡+, –<ä›\÷s¡T, MT<äT>± Á|üj·÷DÏdü÷Ô dü]>±Z |òü÷{Ÿ düMT|ü+˝À m<äTs¡T>± y˚>∑+>± edüTÔqï ˇø£˝≤Ø e∫à yê]yêVü≤Hêìï &Ûûø=ì+~. á Á|üe÷<ä+˝À eTT>∑TZ]øÏ s¡ø£Ô>±j·÷\j·÷´sTT. yÓ+≥H˚ n≥T>±yÓfi¯óÔqï Ä{ÀÅ&Ó’es¡T¢ yê]ì >∑T]Ô+∫ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&É+&ç >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, &çôd+ãsY 30 (düTyês¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ ˝À Á‘ê>∑T ˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì n~Ûø±s¡T\≈£î eT+&É\ Á|ü‘·´ø£ n~Ûø±] ∫qï zãT˝ÒdüT dü÷ ∫+#ês¡T.kÕúìø£eT+&É\ ø±s¡´\j·T eTT˝À X¯óÁø£yês¡+ Á>±eT<ä]Ùì ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä&ç ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&É\ Hêïs¡T.|ü] X¯ó<Ûä´ |üqT\qT #˚|ü{Ϻ n|ü]X¯óÁuÛÑ ÁbÕ+‘ê˝ÀZ _¢∫+>¥ bÂ&ÉsYqT y˚j·÷\Hêï s¡T.m|üŒ{Ï ø£|ü⁄Œ&ÉT {≤´+≈£î\qT X¯óÁuÛÑ|ü]∫ Á‘ê>∑T˙{ Ïì Á|ü»\≈£î n+~+#·\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡í yês¡Ô) :õ˝≤¢ Á|ü»\+<ä]øÏ õ˝≤¢ qT+∫ sêÁwüº eT+Á‹es¡Z+˝À ÁbÕ‹ ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï ø£s¡÷ï\T, Ä‘·à ≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£esêZ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T {Ïõ yÓ+ø£fÒwt, @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s &ç¶\T ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝Àì Á|ü»\ ‘√ bÕ≥T, õ˝≤¢ Á|ü»\+<ä]øÏ ≈£L &É X¯óuÛ≤\T ø£*– Á|ü‹ ˇø£] Ç+≥ bÕ&ç|ü+≥\‘√bÕ≥T <Ûäq, <ëHê´\ ‘√, |æ˝≤¢ bÕ|ü\‘√ dü+e‘·‡s¡ eT+‘ê ø£\,ø£˝≤&Ü\ì ø√sês¡T.

bÕsƒ¡XÊ\≈£î Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T ùdø£]+#ê* ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ kÕúsTT˝À bÕsƒ¡XÊ\\ ìsêàD≤\ ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT >∑T]Ô+∫ ùdø£]+#ê\ì Äضy√\≈£î, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T\≈£î õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ ãT<ä› Á|üø±wt Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À »&ûŒ, ø£dü÷Ôsꓤ, yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡ ìsêàD≤\≈£î düú\ ùdø£s¡D¬ø’ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ ãT<ä› Á|üø±wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\kÕúsTT˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ø£dü÷Ôsꓤ, yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡ ìsêàD≤\≈£î n~Ûø±s¡T\T düú˝≤\qT >∑T]Ô+∫ ùdø£]+#ê\ì n˝≤π> me¬s’Hê <ë‘·\T ñ+fÒ @ø£]+#ê\ì nHêïs¡T. Ç‘·s¡ uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ñ+fÒ >∑T]Ô+#ê\ì yê{Ïô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. $yê<ëdüŒ<ä uÛÑ÷eTT\T ñ+fÒ dü«j·T+>± Äضy√˝Ò yÓ[fl düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì nHêïs¡T. eT+&É\yêØ>± ‘·Vü≤o˝≤›s¡T\≈£î á $wüj·÷ìï n&ç– $esê\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eTTK´+>± düú\ ùdø£s¡D≈£î ôV’≤y˚

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Á>±e÷\T n_Ûeè~Δ #Ó+<ë* q+<ë´\ (s¡÷s¡˝Ÿ) &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô) kÕúìø£ ¬syÓq÷´ uÛÑeq+˝À nìïeT+&É˝≤\ Á>±e÷\T n_Ûeè~Δø√dü+ q+<ë´\ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ‹s¡TbÕ˝Ÿj·÷<äyé n<Ûä´ø£å‘·q nìïXÊK\≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\‘√ õ˝≤¢ dæ.á.z. &Ü«e÷ |æ.&ç.>√$+<ä|üŒ, &ç.m˝Ÿ.|æ.z. ¬ø.m˝Ÿ.Á|üuÛ≤ø£sY kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹ &ç.&ç.z.Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶\‘√ düMTøå± düe÷y˚ X¯+ »]–q~. á düe÷y˚X¯+ q+<äT dæ.á.z. dü÷s¡´Á|üø±wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ.&ç.mdt.≈£î dü+ã+~+∫ πswüHécÕ|ü⁄\≈£î @ Á>±e÷ìøÏ m+‘· düs¡|òüsê #˚kÕeTqï~ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T |üs¡´y˚øÏå+ #ê\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. eT+&É\kÕúsTT˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü Á>±eTkÕúsTT˝À |òü⁄&éø£$T{Ïì @sêŒ≥T#˚dæ düe÷y˚XÊ\T »s¡TbÕ\ì nHêïs¡T. eT<ë´Vü≤ï uÛÀ»q|ü<∏äø£+ ìsê«Vü≤D˝À Á>±e÷\˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ q+<äT $<ë´s¡Tú\≈£î eT+∫

≈£Ls¡>±j·÷\‘√ yêsêìøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ø√&çÁ>∑T&ÉT¢ n+<äCÒdæ $<ë´s¡Tú\≈£î eT+∫ uÛÀ»q+ n+<˚$<Ûä+>± #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 2060 Á>±e÷\≈£î e+≥kÕe÷Á–ì n+<äCÒkÕeTì Ç+ø± s¡÷s¡˝À¢ mìïø±yê˝À n~Ûø±s¡T\T ìy˚~ø£ Çyê«\ì ø√sês¡T. eT+&É˝≤\˝À ÁbÕ<Ûä$Tø£Äs√>∑´πø+Á<ë\ ìs¡«Vü≤D >∑T]+∫ n~Ûø±s¡T\qT $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î Hêïs¡T.n˝≤π> Á|ü‹ Á>±eT+˝ÀqT _j·T´+,ø£+~ |ü|ü, #·¬øÿs¡, øÏs√dæHé, ‘·~‘·s¡ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T K∫Ñ·+>± |ü+|æD° »]π>$<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á>±eT\˝À yê≥sY{≤´+≈£î\qT ø£˙dü+ yêsêìøÏ ˇø£ÿkÕ¬s’q X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷\ì, kÕ>∑T˙{Ï˝À ;¢∫+>¥qT ø£*|æ düTs¡øÏå‘· ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·÷\ì nHêïs¡T. eT+&É˝≤\˝Àì nìïÁ>±e÷\qT Ä<äs¡Ù Á>±e÷\T>± r]Ã~<ë›\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

bÕ‘êfi¯>∑+>∑ ÁbÕ+‘·+˝À Á|üe÷<ë\qT n]ø£≥º+&ç lXË’\+ &çôd+ãsY 30 (düTes¡íyês¡Ô)lXË’\+ e#˚à uÛÑø±Ô<äT\T ÁøÏcÕíq~˝À |ü⁄D´ kÕïqe÷#·]+#·≈£î+&Ü yÓfi¯¢s¡T. bÕ‘êfi¯>∑+>∑ ÁbÕ+‘êìï <˚ekÕúq+ Á|ü‘˚´ø£+>± >∑T]Ô+∫ kÕïHêìøÏ nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥¢qT #˚|ü{≤ºs¡T. ø±˙ Á|üe÷<ë\T »]π> ÁbÕ+‘êìï >∑T]Ô+#·ø£b˛e&É+‘√ Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕïHêìøÏ yÓ[¢ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTTq dü+|òüT≥q\T nH˚ø£eTTHêïsTT. bÕ‘êfi¯>∑+>∑ yÓT≥¢≈£î eTT+<äT q~˝À ˙{ÏXÊ‘·+ ‘·–Zq|ü⁄&ÉT ô|<ä› ã+&É\T uÛÑ÷$T˝À Ç$T&ç ñHêïsTT. Çy˚M ‘Ó*j·Tì uÛÑ≈£îÔ\T á‘· e∫Ãq yês¡T Á|üe÷<ä rÁe‘·qT >∑T]Ô+#· ≈£î+&Ü yÓT≥¢ô|’ qT+#˚ <ä÷≈£î‘·T+&É&É+‘√ øÏ+<ä ñqï ã+&Ésêfi¯ó¢ ‘·–* Á|üe÷<ë\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Hêïs¡T. ø=+<äs¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ÁbÕD≤\T ≈£L&Ü ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. B+‘√ Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ Á|üe÷<ë\T »]–q|üŒ{Ïø° <˚ekÕúq+ dæã“+~ ø±˙, uÛ≤Ø ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK n~Ûø±s¡T\T ø±˙ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£îqï <ëK˝≤\T ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫ bÕ‘êfi¯>∑+>∑˝À ñqï ã+&Ésêfi¯¢qT >∑T]Ô+∫ nø£ÿ&É Á|ü‘˚´ø£ s¡ø£åD @sêŒ≥T¢ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì uÛÑ≈£îÔ\T

ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. eTTK´+>± ø£ècÕíq~˝À Á|üø£è‹ dæ<ä›+>± ñqï u+&Ésêfi¯ó¢ lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº˝À ˙{ÏXÊ‘·+ ‘·–Zq|ü⁄&ÉT e÷Á‘˚eT ãj·T≥|ü&É‘êsTT. kÕ<ës¡D düeTj·T+˝À Çy˚M ˙{Ï˝À ø£ì|æ+#·e⁄. ø£qTø£ <˚ekÕúq+, lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T #=s¡e#·÷|æ bÕ‘êfi¯>∑+>∑ ÁbÕ‘·+˝À ñqï ã+&Ésêfi¯¢ Á|ü<˚X¯+˝À uÛÑ≈£îÔ\T á‘·, kÕïHê\T Ä#·]+#·≈£î+&Ü s¡ø£åD #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. bÕ‘êfi¯>∑+>∑ ÁbÕ+‘·+˝À kÕïHê\T Ä#·]+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷˝ì uÛÑ≈£îÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

u…’ø˘qT &Ûûø=qï ãdüT‡ : ‘·è{Ï˝À ‘·|æŒq Á|üe÷<ä+ ne⁄≈£î, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): ø£fi≤´D<äTs¡Z+ &çb˛≈£î #Ó+~q Äغd” ãdüT‡ ne⁄≈£î eT+&É\+˝Àì sê|òüTesêC≤|ü⁄s¡+ yÓT≥º e<ä› X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ãdüT‡ ~«#·Áø£yêVü≤Hêìï &Ûûø=ì s√&ÉT¶ Á|üø£ÿq ñqï |ü+≥ø±\Te˝À ãdüT‡ |ü&ç+~. 65eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\‘√ ø£fi≤´D<äTs¡Z+ &çb˛≈£î #Ó+~q Äغd” ãdüT‡ ∫qïbÕ{Ï es¡¸+ |ü&É&É+‘√ sê|òüTesêC≤|ü⁄s¡+ yÓT≥º e<ä› d”d”s√&ÉT¶ eT\T|ü⁄ <ä>∑Zs¡ edüTÔqï u…’ø˘ ãdüT‡ &Ûûø=q&É+‘√ u…’ø˘ ãdüT‡ #·Áø±\ ÁøÏ+<ä|ü&ç qTE®qTE® ø±e&É+ u…’ø˘ô|’ Á|üj·÷DÏdüTÔqï q+<ë´\ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q wæ˝≤sY nH˚ e´øÏÔ |ü+≥ ø±\Te˝À |ü&ܶ&ÉT. Á|üe÷<ä+˝À me«]øÏ m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ ø±ø£b˛e&É+‘√ B+‘√ Äj·Tq düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥|ü&ܶ&ÉT. á Á|üj·÷DÏ≈£î\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢ Á|ü»\+<ä]øÏ

õ˝≤¢˝À ø£åj·T ìyês¡D ø±s¡´Áø£eT+

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

s√&ÉT¶\≈£î <ä>∑Zs¡>± ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚ düú˝≤\qT >∑T]Ô+#ê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûÄsYy√ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ÄsY&ûy√\T eTTs¡[X¯+ø£sY, sêeTdüT+<äsY¬s&ç¶, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ, düTes¡í yês¡Ô, 30 :ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Á|ü»\+ <ä]øÏ q÷‘·q(Ä+>∑¢) dü+e‘·‡s¡ y˚&Éø£\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì X¯ó KXÊ+‘·T\‘√ @&Ü<ä+‘ê >∑&Éyê\ì ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£s¡Hêj·Tø˘, C≤sTT+ {Ÿ ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ ãT<ä› Á|üø±wt, õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±], õ˝≤¢ Á|üC≤Á|ü] wü‘YÔ eTTK´ ø±sê´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] dü÷s¡´Á|üø±wt, md”Œ •eÁ|ükÕ<äT, md”Œ |ü<ëàø£s¡sêe⁄, |ü≥ºD &çmdt|æ \‘êe÷<ä÷], õ˝≤¢ bÂs¡dü+uÛÑ+<ë \ n~Ûø±] ‹eTà|üŒ ‘·~‘·s¡T\T ù|s¡T, ù|s¡THê ‘Ó*bÕs¡T.

ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 30(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ø£åj·T ìyês¡D dü+|òü÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q MT{Ï+>¥ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »]–+~. õ˝≤¢ ø£åj·T ìyês¡D≤~Ûø±], õ˝≤¢ yÓ’<ë´s√>∑´ n~Ûø±], õ˝≤¢ n&çwüq˝Ÿ yÓ’<ë´s√>±´~Ûø±] düeTø£å+˝À düe÷y˚X¯+ »]–+~. õ˝≤¢ ø£åj·T ìyês¡D n~Ûø±] myéT&çÄsY`{Ï_(&Ü{Ÿ‡ |ü¢dt) >∑T]+∫ ø£˝…ø£ºsYøÏ $e]+#·&É+ »]–+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ myéT&çÄsY`{Ï_ s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´+ n+~+#·T≥≈£î »qs¡˝Ÿ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À 10 eT+#·eTT\T πø{≤sTT+#·e\dæ+~>± Vü‰dæŒ≥˝Ÿ dü÷|ü]+{Ï+&Ó+{ŸøÏ dü÷∫+#·&É+ »]–+~. myéT&çÄsY`{Ï_ s√>∑ìsêΔs¡D ø=s¡≈£î nedüs¡yÓTÆq≥Te+{Ï Á|üjÓ÷>∑XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·TT≥ ø=s¡≈£î yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ ìs¡«Vü≤D n~Ûø±]øÏ dü÷∫+#·&É+ »]–+~. õ˝≤¢˝À >∑\ 8 {Ï_ $uÛ≤>±˝À¢ |üì#˚j·TT {Ï_ dü÷|üsYyÓ’»sY\≈£î q÷‘·q ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT πøåÁ‘·kÕúsTT˝À s√>∑T\ ùde ø=s¡≈£î ø£˝…ø£ºsY <ë«sê Çe«&É+ »]–+~. õ˝≤¢˝Àì Vü‰fi¯Vü≤]« &çmyéTdæ ø=s¡≈£î Á|üjÓ÷>∑XÊ\ ì|ü⁄DT&ÉT b˛dtºqT uÛÑØÔ #˚j·Te\dæ+~>± õ˝≤¢ yÓ’<ë´s√>±´~Ûø±]øÏ $qï$+#·&É+ »]–+~. õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T ø£åj·T ìyês¡D ø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢ ø£åj·Tìyês¡D dü+|òüT+ düuÛÑT´\≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î $e]+#·&É+ »]–+~.

ePaper|Suvarna Vartha|31-12-11  
ePaper|Suvarna Vartha|31-12-11  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh,Hyderabad, ePaper, Online Telugu News Paper, Net News, Thaja Varthalu.