Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 2

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 dü+∫ø£ : 12 eT+>∑fi¯yês¡+ »qe] 31, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

me÷àsY ≈£î+uÛÑø√D≤ìøÏ

Ä#ês¡T´&˚ Ä<äT´&ÉT eTs√ dü+düú m+õm|òtqT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó∫à ˝ÀbÕsTTø±] ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃø√e&É+ <ë«sê @|”◊◊d”øÏ qwüº+ yê{Ï*¢+~. ˇ|üŒ+<ä+ y˚Ts¡≈£î @|”◊◊d”øÏ sêyê*‡q 26XÊ‘·+ yê{≤ me÷àsY ≈£î‘·+Á‘·+ e\¢ 6XÊ‘êìπø |ü&çb˛sTT+~. á yÓTT‘·Ô+ e´eVü‰s¡+˝À n|üŒ{Ï m+&ç Ä#ês¡´ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#ês¡ì, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ qwüº+ yê{Ï\T¢‘·THêï #·÷dü÷Ô }s¡T≈£î+&çb˛j·÷s¡ì d”;◊ ìsêΔ]+∫+~. n<˚$<Ûä+>± >∑»+ 5y˚\ s¡÷bÕj·T\≈£î düú\+ $Áø£sTTdüTÔHêïeTì #Ó|æŒ eTs√ s¡÷|ü+˝À 60y˚\T edü÷\T #˚j·T&É+ <ë<ë|ü⁄ 134 $˝≤¢\ $Áø£j·T+˝À |ü\T nÁø£e÷\T »]–q≥Tº d”;◊ >∑T]Ô+∫+~. á yÓTT‘·Ô+ e´eVü‰sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ä#ês¡´qT Ç|üŒ{Ïπø |ü\T <äbòÕ\T d”;◊ $#ê]+∫+~. d”ìj·TsY ◊mmdt n~Ûø±] nsTTq+<äTq dæã“+~ e´eVü‰sê\ XÊK nqTeT‹ bı+<ë*‡ sêe&É+‘√ Äj·Tq n¬sdüTº˝À C≤|ü´+ »]–+~. eTs√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ me÷àsY πødüT˝À #ê]®w”≥T <ëK\T #˚j·÷*‡ ñqï+<äTq Ä#ês¡´qT n¬sdüTº #˚j·Tø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. áj·Tq n¬sdüTº $wüj·÷ìï &Ûç©¢˝À ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+#ês¡T. k˛eTyês¡+Hê&ÉT $#ês¡D≈£î sêyê*‡+~>± Ä#ês¡´≈£î d”;◊ X¯ìyês¡+Hê&˚ H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ qT+#˚ Äj·Tq ôd\e⁄˝À ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ Vü≤À+XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù>± |üì#˚düTÔqï ;|” Ä#ês¡´ H˚&ÉT ~˝Ÿ≈£îcÕ n‹~∏ >∑èVü‰ìøÏ n~Ûø±]ø£ ø±s¡T˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Äj·Tq sê>±H˚ ø±s¡TqT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T yÓqøÏÿ |ü+|æ+∫y˚XÊs¡T. Äj·TqqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì ø°\ø£ $wüj·÷\ô|’ Á|ü•ï+#ês¡T. Ç+#·T$T+#·T kÕj·T+Á‘êìøÏ Äj·TqqT n¬sdüTº #˚dæq≥Tº yês¡Ô ãj·T≥≈£î bıøÏÿ+~. yÓ’<ä´ |üØø£å\ nq+‘·s¡+ Äj·TqqT ($T>∑‘ê... 2˝À)

‘=* ì+~‘·T&ÉT Ä#ês¡´ n¬sdüTº 2 s√E\bÕ≥T d”;◊ ø£düº&û Hê\T>∑T≈£î #˚]q n¬sdüTº\ dü+K´ Ä#ês¡´ qeTàø£Á<√Vü≤+ #˚XÊs¡T: d”;◊ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY neø£‘·eø£\ πødüT˝À yÓTT<ä{Ï ì+~‘·T&ÉT>± ñqï ◊mmdt n~Ûø±] ;|” Ä#ês¡´qT d”;◊ k˛eTyês¡+Hê&ÉT n¬sdüTº #˚dæ+~. yÓ’<ä´|üØø£å\ nq+‘·s¡+ Äj·TqqT Hê+|ü*¢˝Àì d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô m<äT≥ Vü‰»s¡T|üsêÃs¡T. |òæÁãe] ˇø£{À ‘˚B es¡≈£î Ä#ês¡´qT d”;◊ ø£düº&ûøÏ n|üŒ–dü÷Ô Hê´j·TeT÷]Ô Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ qT+∫ ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î $#ês¡D »]|æ ‹]– ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üsêÃ\ì Ä<˚•+#ês¡T. á ¬s+&ÉT s√E\T ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î Ç<ä›s¡T Hê´j·Tyê<äT\ düeTø£å+˝À d”;◊ $#ês¡D »s¡bÕ\ì Ä<˚•+#ês¡T. Ä#ês¡´ @|”◊◊d” dü+düú≈£î y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY>± e´eVü≤]+∫q düeTj·T+˝À Äj·Tq n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ, ìs¡¢øå±´ìøÏ bÕ\Œ&çq+<äTq Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düTe÷s¡T 700 ø√≥¢ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì d”;◊ ìsêΔs¡D≈£î sêe&É+‘√ Äj·TqqT n¬sdüTº#˚dæ+~. me÷àsY dü+düú≈£î, @|”◊◊d”øÏ eT<Ûä´ ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ä+˝À n|üŒ{Ï m+&ç Ä#ês¡´ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. Ç<˚ düeTj·T+˝À me÷àsY

13 qT+∫ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑T\≈£î &ç.m. $&ÉT<ä\: &ûπø ns¡TD

2

$uÛÒ<ë\ø£T dü«dæÔ ñ<ä´eT+ô|’ ≈£îd”Ô ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ y˚&ç ‘·–Z+<äq&É+ dü]ø±<äì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ¬ø.πøX¯esêe⁄ nHêïs¡T. ñ<ä´eT+ ìe⁄s¡T>∑|æŒq ì|ü⁄Œ˝≤ ñ+<äHêïs¡T. k˛eTyês¡+Hê&ÉT m+.|æ. ø√eT{Ϭs&ç¶ sê»>√bÕ\¬s&ç¶ ìyêdü+˝À ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt m+|”\T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T $˝Òø£s¡T˝‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. |òæÁãe] 2,3 ‘˚B˝À¢ eTs√kÕ] düe÷y˚X¯yÓTÆ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡ísTT+#·T≈£î+{≤eTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt˝À m˝≤+{Ï ≈£îeTTà˝≤≥\T ˝ÒeHêïs¡T. ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\˝Àù| πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ ‘êeTT sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î Á<√Vü≤+#˚dæq H˚‘·\‘√ ø=+<äs¡T ≈£îeTàø£ÿe«&É+, ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ◊ø£´+>± ñ+&É˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥T C≤|ü´eTe⁄‘√+<äì ìC≤e÷u≤<é m+.|æ. eT<ÛäTj·÷w”ÿ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\ ø±s¡¢˝À Á|üj·÷DÏdü÷Ô yê] Çfi¯¢≈£î ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ H˚‘·\T yÓfi¯¢&É+ eT+∫~ ø±<äHêïs¡T. {Ï-m˙®y√\T eT∞¢ düyÓTà≈£î ~–‘˚ ‘·eT|üP]Ô eT<䛑·T, düVü≤ø±s¡+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ñ<ä´eT H˚‘·\T, $<ë´s¡Tú\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT ‘·ø£åD+ m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T.

sêJ˝Òì b˛sê≥+` >∑T‘êÔ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ‘êeTT sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì q˝§Z+&É m+.|æ. >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY ¬s&ç¶ eTs√e÷s¡T düŒwüº+#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î dü+ã+~Û+∫q+‘· es¡≈£î ‘·eT yÓ’K]˝À e÷s¡TŒ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T $TqVü‰ eT¬s˝≤+{Ï Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\qT ÄyÓ÷~+#˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ô|’ ‘·eT≈£î |üP]Ô qeTàø£+ ñ+<äHêïs¡T. $XÊ«dü+ ø√˝ÀŒsTTq Hê&ÉT ($T>∑‘ê... 2˝À)

&ûmd”‡ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+ |ü+C≤uŸ˝À 65 XÊ‘·+ ñ‘·ÔsêK+&é˝À 70 XÊ‘·+

CMyK

21, 343 b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ ªzô|Héμ &çÁ^ $<ë´s¡Tú\÷ ns¡TΩ˝Ò nÁô|+{°dt $<Ûëq+ ‘=\–+|ü⁄ f…{Ÿ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): &ûmd”‡`2012 H√{Ï|òæπøwüHéqT ñqï‘· $<ë´XÊK k˛eTyês¡+Hê&ÉT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. yÓTT‘·Ô+ 21,343 b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫+~. πø≥–Ø\ yêØ>± U≤∞ b˛düTº\ $esê\qT, <äs¡U≤düTÔ düeTs¡ŒD, sê‘· |üØø£å\ ‘˚B\ $esê\qT ù|s=ÿ+~. mdtõ{Ï b˛düTº\T 11,602, dü÷ÿ\T ndæôdº+≥T¢ 5,703, u≤cÕ |ü+&ç‘·T\T 2,000, |æÇ{Ï 365 U≤∞\T uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥Tº $e]+∫+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± >∑‘·+˝À ñqï ìã+<Ûäq\qT dü&É*+∫+~. Ç+≥sY˝À ñqï Á>∑÷|ü⁄˝Ò &çÁ^˝À ñ+&Ü\qï ìã+<ÛäqqT ‘=\–+∫q≥Tº ù|s=ÿ+~. Vü‰]ºø£\ÃsY, bòÕ¬sÁd”º, bÂÁ©º, ôd]ø£\Ãs¡˝Ÿ düu…®≈£îº\T #·~$q yês¡T ôd’‘·+ ‘êC≤ &çmdtdæøÏ ns¡TΩ\qT ‘Ó*|æ+~. Ç+≥sY #·<äeø£b˛sTTHê zô|Hé e]Ù{° &çÁ^ #·<äTe⁄≈£îqï yês¡T ≈£L&Ü &çmdtdæøÏ ns¡TΩ\ì ù|s=ÿ+~. mdtõ{Ï, |æÇ{Ï, u≤cÕ |ü+&ç‘·T\ |üØø£å\T y˚T 2e ‘˚Bq, dü÷ÿ\T ndæôdº+{Ÿ b˛düTº\≈£î y˚T 3q, Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\\≈£î y˚T 4q sê‘·|üØø£å ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ù|s=ÿ+~. <äs¡U≤düTÔ\qT ÄHé˝…’Hé <ë«sê |òæÁãe] 15e ‘˚B qT+∫ &ÍHé˝À&é #˚düTø√e#·Ãì, <äs¡U≤düTÔ |ò”E #Ó*¢+|ü⁄q≈£î ‘·T~ >∑&ÉTe⁄ e÷]à 16 ø±>± <äs¡U≤düTÔ düeTs¡ŒD≈£î ‘·T~ >∑&ÉTe⁄>± e÷]à 17e ‘˚B>± ìs¡ísTT+∫q≥Tº $e]+∫+~. f…{Ÿ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |üØø£å (f…{Ÿ) |òü*‘ê\qT ($T>∑‘ê... 2˝À)

#·+&û>∑&é/&ÓÁVü‰&É÷Hé, »qe] 30 : ◊<äT sêÁcÕº\ nôd+;¢ mìïø£\˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ Hê&ÉT |ü+C≤uŸ, ñ‘·ÔsêK+&é sêÁcÕº\˝À mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »]>±sTT. |ü+C≤uŸ˝À 65XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äe>±, ñ‘·ÔsêK+&é˝À 70 XÊ‘·+ b˛*+>¥ »]–+<äì mìïø£\ ø£$TwüHé esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. ñ<äj·T+ eT+<äø=&ç>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ nq+‘·s¡+ |ü⁄+E≈£î+~. |ü+C≤uŸ˝Àì \T~∏j·÷Hê, uÛÑ{Ï+&Ü, neTè‘·düsY ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø=ìï#√≥¢ ñÁ~ø£Ô yê‘êes¡D+ HÓ\ø=qï|üŒ{Ïø° |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄‘·|üŒ≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ÄeTs¡D Bø£å\T #˚düTÔqï pìj·TsY &Üø£ºs¡¢ Ä+<√fi¯q≈£î $$<Ûä bÕغ\T eT<䛑·T |ü*ø±sTT. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT, d”|”m+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ;M sê|òüTe⁄\T, {°ÄsYmdt m©Œ ñ|ü H˚‘· Vü≤Øwtsêe⁄ Bøå± •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. p&Ü\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ yê] ‘·s¡T|òü⁄q ‘êeT+‘ê ñ<ä´$TkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø p&Ü\≈£î ;CÒ|”, d”|”◊\‘√ bÕ≥T |ü\T Á|üC≤ dü+|òü÷\T eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#êsTT. á dü+<äs¡“¤+>± #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ p&Ü\ düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ u≤<Ûä´‘ês¡Væ≤‘·+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ 20 s√E\>± Hê´j·TyÓTÆq düeTdü´\ ø√dü+ p&Ü\T Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. p&Ü\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, yÓ’<ä´ XÊK eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ ‘·eT yÓTT+&ç yÓ’K]ì $&ÉHê&Ü\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq >±+BÛ ÄdüŒÁ‹˝À ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚düTÔqï •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ p&Ü\≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’<ä´$<ë´s¡Tú\T e´øÏÔ>∑‘· J$‘êìï ≈£L&Ü ‘ê´>∑+ #˚düTÔHêïs¡ì, ìs¡+‘·s¡+ s√>∑T\ùde˝À ìeT>∑ï+ ne⁄‘·THêï yê] düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. p&Ü\ ∫qï∫qï düeTdü´\qT ≈£L&Ü rs¡Ã&É+˝Ò<äHêïs¡T. nœ\ ($T>∑‘ê... 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêC≤´+>∑ ìsêà‘· _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ô|’ <ë&ÉT\≈£î ìs¡düq>± $$<Ûä <ä[‘· dü+|òü÷\T Ç∫Ãq ã+<é |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î sêÁwüº+˝À k˛eTyês¡+ ã+<é Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. Á|ü»\ qT+∫ $TÁX¯eT düŒ+<äq ø±qe∫Ã+~. $<ë´]ú dü+|òü÷\T, <ä[‘· dü+|òü÷\T Ç∫Ãq á ã+<é |æ\T|ü⁄q≈£î d”|”m+, {°&û|”, ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ eT<䛑·T ‘Ó*bÕsTT. Äغd” &çb˛\ qT+∫ ãdüT‡\T ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü Ä+<√fi¯qø±s¡T\T &çb˛\ m<äT≥ ñ<äj·T+ qT+#˚ u…’sƒêsTT+#ês¡T. eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± nìï &çb˛\˝À Äغd” n~Ûø±s¡T\T ãdüT‡\qT ãj·T≥≈£î rj·T˝Ò<äT. ôV’≤<äsêu≤<é-$»j·Tyê&É e÷s¡Z+˝À Áô|’y˚≥T ãdüT‡\T ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. |üP]Ô kÕúsTT˝À ãdüT‡\T ‹s¡>∑ø£b˛e&É+ e\¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\T

Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ {°&û|”, d”|”m+, {°ÄsYmdt <Ûä«»+ yÓ+≥H˚ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é eTTK´eT+Á‹‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq eT+Á‹ &ûm˝Ÿ düeTdü´ô|’ eT+Á‹es¡Z ñ|üdü+|òüT+ #·]ÃdüTÔ+<äì yÓ\¢&ç düsêÿs¡T yÓTT+&çyÓ’K]ô|’ p&Ü\ ÄÁ>∑Vü≤+ Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]ø£!

ã+<é Á|üXÊ+‘·+

nkÂø£sê´ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. ø£Ø+q>∑sY, es¡+>∑˝Ÿ, Ä~˝≤u≤<é, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+, q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À¢ ã+<é dü+<äs¡“¤+>± $<ë´ dü+düú\qT dü«#·Ã¤+<ä>± eT÷dæy˚XÊs¡T. yê´bÕs¡ yêDÏ»´ esêZ\T, ã+<é˝À bÕ˝§ZHêïsTT. sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é˝À e÷Á‘·+ ã+<é≈£î n+‘·>± düŒ+<äq ø±qsê˝Ò<äT. ø=ìï s¡÷≥¢˝À ãdüT‡\T j·T<∏ë‘·<∏ä+>± q&ç#êsTT. d”e÷+Á<Ûä˝À ã+<é Á|üuÛ≤e+ düŒwüº+>± ø£ì|æ+∫+~. ñ<äj·T+ qT+#˚ <ä[‘· dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T s√&É¢ô|’øÏ e∫à ã+<éqT |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü b˛©düT\ düVü‰j·T+‘√ ãdüT‡\qT q&ç|æ+#ê\ì Äغd” j·÷»e÷q´+ Á|üj·T‹ï+∫Hê Ä+<√fi¯qø±s¡T\T n&ÉT¶≈£îì ãdüT‡\ô|’ <ë&ÉT\T #˚XÊs¡T. ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+ düMT|ü+˝À ø=ìï Áô|’y˚≥T ãdüT‡\qT ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

ã+|üsY Ä|òüsY


2

$Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·ô|’ dæ{Ϻ+>¥ »&箑√ $#ês¡D »]|æ+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãy˚j·T&É+ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº dæ{Ϻ+>¥ »&箑√ Hê´j·T$#ês¡D »]|æ+#ê\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç{°e\ neT˝≤|ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘·+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ es¡Tdü ≈£L*Ãy˚‘·\≈£î ìs¡düq>± {≤´+ø˘ã+&é e<ä› >∑\ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ≈£î\$eø£å b˛sê≥ dü$T‹ ø±s¡´ø£s¡Ô\T k˛eTyês¡+ <Ûäsêï

ôV’≤<äsêu≤<é

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À <ä[‘· H˚‘·\|ü≥¢ z |ü<äΔ‹ Á|üø±s¡+ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äs√|æ+ #ês¡T. eTTK´eT+s¡‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ˇø£ esêZìøÏ ø±|ü⁄ø±#˚ $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. <ä[‘·T\ Äsê<Ûä´ <Ó’eyÓTÆq n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+ \ø£å˝≤~ <ä[‘·T\≈£î m˝≤ uÛÑÁ<ä‘· ø£*ŒdüTÔ+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àì n+‘·s¡Z‘· ≈£îeTTà˝≤≥˝Ò $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î <ë]rdæ+<äì nHêïs¡T. $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·˝À ndü\T <√wüß\qT

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+ 31, »qe] 2012

düT˙˝Ÿ¬s&ç¶ ]e÷+&ÉT bı&ç–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY πødüT˝À n¬sdüºsTTq düT˙˝Ÿ¬s&ç¶ì k˛eTyês¡+Hê&ÉT dæ_◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üsêÃs¡T. H˚{Ï‘√ dæ_◊ ø£düº&û eTT–j·T&É+‘√ Äj·TqqT ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üsêÃs¡T. eTs√ yês¡+ s√E\T ‘·eT ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê\ì dæ_◊ <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéqT Hê´j·TeT÷]Ô ‹s¡düÿ]+#ês¡T. düT˙˝Ÿ¬s&ç¶ ]e÷+&ÉTqT m\T¢+&ç es¡≈£î bı&ç–+#ês¡T. Ç<˚ πødüT˝À Ç|üŒ{Ïπø n¬sdüºsTTq $»j·T sê|òüTeHé ]e÷+&ÉTqT ≈£L&Ü |òæÁãe] 1e ‘˚Bes¡≈£î bı&ç–+#ês¡T.

eTVü‰‘êà>±+BÛøÏ Á|üeTTKT\ ìyêfi¯ó\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): C≤‹|æ‘· eTVü‰‘êà>±+BÛ es¡Δ+‹ dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T u≤|üP|òü÷{Ÿ˝Àì Äj·Tq düe÷~Ûì dü+<ä]Ù+∫ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. k˛eTyês¡+ >∑es¡ïsY q]‡+Vü≤Hé, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤‘√bÕ≥T eT+Á‘·T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Äj·Tq≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q düs¡«eT‘· ÁbÕs¡úq˝À¢ yês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡+˝À Äj·Tq ìs¡«Væ≤+∫q bÕÁ‘·qT >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. C≤‹|æ‘·≈£î <˚X¯yê´|üÔ+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#˚+<äT≈£î Á|ü»\T m|ü⁄Œ&É÷ eTT+<äT+{≤s¡ì, Äj·Tq >=|üŒ‘·HêìøÏ Ç~ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T.

s¡+>±sêe⁄ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT>± ñqï düºsTT*wt Vü≤À+ n~ÛH˚‘· {Ï.s¡+>±sêe⁄ eTT+<ädüTÔ u…sTT˝Ÿô|’ rs¡TŒ ˇø£{À ‘˚BøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~. á πødüT˝À s¡+>±sêe⁄≈£î eTT+<ädüTÔ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚ùd+<äT≈£î ‘·eT¬ø˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì d”;◊ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ d”;◊ nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚j·Tø£ b˛e&É+ô|’ Ç<˚ πødüT˝À n¬sdüºsTTq ¬s+&√ ì+~‘·T&ÉT düT˙˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. á πødüT˝À ø°\ø£ ì+~‘·T&ÉT s¡+>±sêe⁄‘√ d”;◊ ≈£îeTàø£ÿsTT+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ø°\ø£ ì+~‘·T&çøÏ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T#˚ùdÔ kÕøå±´\T ‘ês¡Te÷s¡T #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äì Äj·Tq yê~+#ês¡T. yê<√|üyê<ë\ nq+‘·s¡+ πødüT $#ês¡DqT Hê´j·TeT÷]Ô m\T¢+&çøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

qqTï nqs¡TΩ&ç>± Á|üø£{Ï+#·+&ç

e~* Á|üuÛÑT‘·«+ düeTdü´qT |üø£ÿ<ë] |ü{ϺdüTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ndü\T <√wüß\qT •øÏå+#·˝Òì eTTK´ eT+Á‹ ‘·ø£åD+ |ü<ä$ qT+&ç ~–b˛yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <ä[‘·T\ eT<Ûä´ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ ∫#·TÃô|{Ϻ ‘·q |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄ ≈£î+{À+<äì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«y˚T Á|üD≤[ø± ã<äΔ+>± á <ë&ÉT\qT ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. <ä[‘·T\≈£î eTTK´eT+Á‹ uÒwüs¡‘·T>± ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î u≤<ÛäT´\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì, ˝Òì#√ sêh+ n–ï>∑T+&É+>± eTs¡T‘·T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. <Ûäsêï nq+‘·s¡+ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ qs¡dæ+VüQ\T‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T s√&ÉT¶ô|’ u…’sƒêsTT+#ês¡T. b˛©düT\T CÀø£´+ #˚düTø=ì yê]ì n¬sdüTº #˚dæ Hê+|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

f…+&És¡T¢ |æ*#ê+.. {≤´+ø˘ã+&éô|’ $Á>∑Vü‰\ Á|ü‹cÕº|üqô|’ eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): {≤+ø˘ã+&éô|’ $Á>∑Vü‰\ Á|ü‹cÕº|üq≈£î dü+ã+~Û+∫ f…+&És¡T¢ |æ*#êeTì, ‘·«s¡˝ÀH˚ á Á|üÁøÏj·T |üP]Ô #˚kÕÔeTì sêÁwüº |üsê´≥ø£ kÕ+düèÿ‹ø£ XÊK eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. $Á>∑Vü‰\ kÕú|üq, yê{Ï |ü]s¡ø£åDô|’ @sêŒf…Æq πø_HÓ{Ÿ düuŸ ø£$T{° k˛eTyês¡+Hê&ÉT düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. nq+‘·s¡+ eT+Á‹ edü+‘·≈£îe÷sY $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. {≤+ø˘ã+&éô|’ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· H˚‘·\ $Á>∑Vü‰\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\qï &çe÷+&ÉTqT |ü]o*düTÔ HêïeTì #ÓbÕŒs¡T. $Á>∑Vü‰\ @sêŒ≥T≈£î dü+ã+~Û+∫ $~Û $<ÛëHê\qT s¡÷bı+~+ #ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. $Á>∑Vü‰\ @sêŒ≥T≈£î dü+ã+~Û+∫q ìã+<Ûäq\‘√ 2003˝ÀH˚ Jy√ C≤Ø nsTT+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ á ìã+<Ûäq\qT mes¡÷ neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Jy√ Á|üø±s¡+ ìã+<Ûäq\T K∫Ñ·+>± neT\j˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. $Á>∑Vü‰\ Ä$wüÿs¡D≈£î eTT+<äT yê{ÏøÏ dü+ã+~Û‘· XÊK\ qT+∫ nqTeT‹ ñ+<√.. ˝Ò<√ eTT+<äT>±H˚ ‘Ó\TdüTø√yê\ì, nqTeT‹ ñqï $Á>∑Vü‰\qT sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T Ä$wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. sêÁwüº+˝À mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É m˝≤+{Ï nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü $Á>∑Vü‰\T @sêŒ≥T ne⁄‘·THêïj·THêïs¡T. Ç˝≤ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü @sêŒf…Æq $Á>∑Vü‰\ ˝…ø£ÿ\qT ‘˚˝≤Ã\ì $$<Ûä õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#êeTì eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À C≤Ø nsTTq Jy√˝À ñqï ˝ÀbÕ\qT dü]~<äT›‘êeTì, |üø£&É“+B>± Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\T neT\j˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø£$T{° düuÛÑT´\T <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄, |æ.$X¯«s¡÷|t, e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY, mHé.s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, ¬ø.C≤Hê¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ @&Ü~ ‘·sê«‘· á ø£$T{° H˚&ÉT uÛÒ{° ø±e&É+ $X‚wü+.

ªHês√ÿ nHê\dædtμô|’ $#ês¡D yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À n¬sdüºsTTq »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡ yÓ’dt #Ó’s¡àHé $»j·T kÕsTT¬s&ç¶ì Hês√ÿ nHê\dædt |üØø£å\≈£î nqTeT‹+#ê\qï d”;◊ |æ{ÏwüHéô|’ ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT ø√s¡Tº 2e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. <ë<ë|ü⁄ 32kÕs¡T¢ 300 >∑+≥\bÕ≥T $#ê]+∫Hê $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ ‘·eT≈£î yêdüÔyê\T yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äì d”;◊ k˛eTyês¡+Hê&ÉT Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. á πødüT˝À Á|ü<Ûëq dü÷Á‘·<Ûës¡T\T, e´≈£îÔ\T mes√ ‘Ó\TdüT ø√yê*‡ ñqï+<äTq Äj·TqqT Hês√ÿ |üØø£å\≈£î nqTeT‹+#ê*‡+~>± ø√]+~. Ç~ XÊÁd”Ôj·T |ü<äΔ‹˝À yêdüÔyê\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ $<Ûëqy˚T ‘·|üŒ m˝≤+{Ï qwüº+ ñ+&É<äì d”;◊ ‘Ó*|æ+~. d”;◊ yê<äqqT kÕsTT¬s&ç¶ ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ düTo˝Ÿ

≈£îe÷sY rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. ˇø£ e´øÏÔô|’ Hês√ÿ nHê\dædt |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç~ e´øÏÔ ùd«#·Ã¤qT Vü≤]+#·&Éy˚Tqì düTÁ|”+ø√s¡Tº ù|s=ÿqï $wüj·÷ìï ñ<äVü≤]+#ês¡T. ô|’>± Hês√ÿ |üØø£å˝À¢ #Ó|æŒq $wüj·÷\qT kÕøå±´\T>± |ü]>∑DÏ+#·˝ÒeTì ≈£L&Ü düTÁ|”+ø√s¡Tº ‘Ó*|æ+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‘·q ø£¢sTT+{ŸqT |ü\T <äbòÕ\T>± e+<ä\ >∑+≥\ bÕ≥T dæ_◊ $#ê]+∫+<äì Äj·Tq≈£î ‘Ó*dæq $wüj·÷\ìï+{Ïì yê]øÏ #ÓbÕŒs¡ì, Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô>± #ÓbÕŒ*‡+~ @MT ˝Òq+<äTq Á|ü‘˚´øÏ+∫ Hês√ÿ |üØø£å\≈£î nqTeT‹+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì ø√s¡Tº≈£î $qï$+#ês¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q yê<√|üyê<ë\T |üPs¡Ôj·÷´ø£ rs¡TŒqT |òæÁãe] 2e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

$»j·Tsê|òüTeHé dü+#·\q Äs√|üD\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY πødüT˝À <äsê´|ü⁄ÔqT eTTeTàs¡+ #˚dü÷Ô z ø=*øÏÿ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î d”;◊ Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É>± dü+düú≈£î e´‹πsø£+>± |ü\T Äs√|üD\T m<äTs¡j·÷´sTT. k˛eTyês¡+Hê&ÉT Hê+|ü*¢ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À $»j·Tsê|òüTeHé dü+#·\Hê‘·àø£ Äs√|üD\T #˚XÊs¡T. Äj·TqqT ‘·eT ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê\+≥÷ d”;◊ <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT yê<√|üyê<ë\T »]>±sTT. Bìô|’ rs¡TŒqT ]»s¡T«#˚dü÷Ô πødüT $#ês¡DqT ø√s¡Tº ˇø£≥e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. n+‘·≈£îeTT+<äT $»j·Tsê|òüTeHéqT ‘·eT ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê\ì, eT]ìï yêdüÔyê\T á πødüT˝À ñqï Á|üeTTKT\ ù|s¡¢qT ‘Ó\TdüTø√yê*‡ ñ+<äì d”;◊ yê~+∫+~. $»j·Tsê|òüTeHé ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ d”;◊ yê<äqqT rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. >∑‘· nsTT<äT HÓ\\T>± ‘·q ø£¢sTT+{ŸqT d”;◊ |ü\T <äbòÕ\T $#ê]+∫+<äì, <ë<ë|ü⁄ 300 >∑+≥\≈£î ô|’>± $#ê]+∫ nìï $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüT≈£îqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. $#ês¡D˝À ‘·q ø£¢sTT+{Ÿ $»j·Tsê|òüTeHéô|’ <∏äsY¶ &çÁ^ Á|üjÓ÷–+#ês¡ì, yÓT&Éô|’q, yÓqTïô|’q Äj·Tq≈£î >±j·÷\j·÷´j·Tì, ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ ≈£L&Ü bı+<ë*‡ e∫Ã+<äì ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓ’<ä´ ìy˚~ø£\qT ≈£L&Ü düeT]ŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á $#ês¡D dü+<äs¡“¤+>± d”;◊ M&çjÓ÷ rdæ yê{Ïì kÕ≈£åî\≈£î #·÷|æ+∫ u…~]+∫+<äì $»j·Tsê|òüTeHé Hê´j·Tyê~ ~©®|tdæ+>¥ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ‘êeTT n&ç–q ìC≤\T #Ó_‘˚ nÁ|üPesY>± e÷πs+<äT≈£î 10s√E˝À¢ neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔeTì ‘·q ø£¢sTT+{Ÿ≈£î ÄX¯ô|{≤ºs¡ì ≈£L&Ü Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘˚&Ü~ nø√ºãsY 19e ‘˚Bq ‘·q ø£¢sTT+{Ÿô|’ <∏äsY¶ &çÁ^ Á|üjÓ÷–+#ê&Éì, eT∞¢ ø£düº&ûøÏ n&É>∑&É+ Äs√ &çÁ^ Á|üjÓ÷–+#·&Üìø± n+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T. n+<äTe\¢ ‘·eT ø£¢sTT+{ŸqT d”;◊ ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq yê~+#ês¡T. yê<√|üyê<ë\T $qï Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô πødüT ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT |òæÁãe] 1e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

d”Œø£sY≈£î myÓTà˝Ò´ ªø±|ü⁄μ ˝ÒK ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·qqT nqs¡TΩ&ç>± Á|üø£{Ï+#ê\ì »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´ ø±|ü⁄ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ d”Œø£sYqT ø√sês¡T. ‘êqT d”Œø£sY m<äT≥ Vü‰»s¡yê«*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq d”Œø£sY ø±sê´\j·÷ìøÏ ˝ÒK |ü+bÕs¡T. >∑‘·+˝À $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡T ø±ø£b˛e&É+‘√ d”Œø£sY |òæÁãe] ¬s+&√ ‘˚Bq Vü‰»s¡yê«\ì H√{°düT\T |ü+|æ+#ês¡T. H√{°düT\T n+<äT≈£îqï ø±|ü⁄ ‘êqT Vü‰»s¡e&É+ ˝Ò<ä+≥÷ d”Œø£sY≈£î ˝ÒKsêXÊs¡T. d”m©Œ #˚dæq |òæsê´<äT\T, Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø#˚dæq $|t H√{°düT\T, dü]ºô|ò’&é ø±|”\T ‘·q≈£î |ü+|æ+#·eTì ø√]q|üŒ{Ïø° Çe«˝Ò<ä+≥÷ ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T. d”m©Œ ˝ÒK ‘·q≈£î n+<ä˝Ò<äì, n+<äTe\¢ ‘êqT Vü‰»s¡T ø±uÀqHêïs¡T. ø±>± >∑‘· j˚T&Ü~ &çôd+ãsY˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$XÊ«kÕìøÏ bÕغ $|t ~Ûø£ÿ]+∫ z≥T y˚dæq yê]˝À ø±|ü⁄ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ ˇø£s¡T. bÕغ $|t ~Ûø£ÿ]+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚dæq+<äT≈£î $es¡D n&É>±Z, ‘·q≈£î bÕغ $|t n+<ä˝Ò<äì Äj·Tq >∑‘·+˝À #Ó|æŒq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

L]a[ PR ∏∂R V˘ ˙xmsxqsLigiR LiÕ‹[

ZNP[Li˙μR∂Li\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡Æ\©sQı,«¡©s´ ™s´ Lij 30: ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V gRi™´sLRiıL`i gS ZNP. L][aRP∏R∂V˘ A LSxtÌsQ˚ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ª]÷¡ ˙xmsxqsLigRiLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`igS A∏R∂V©´s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ª]÷¡ryLji r°™´sV™yLRiLi ˙xmsxqsLigRiLi ¬ø¡[aSLRiV. «¡∏R∂V xqsLS‰L`i LSzqs¿¡Ë©´s ˙xmsxqsLigS¨sı øR¡μR∂≠s©´s L][aRP∏R∂V˘ @LiμR∂VÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V gRi™´sLRiıL`igS xmsμR∂≠dsÀÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigjiLiøR¡≤R∂Li BÆμ∂[ Æ™sVVμR∂…”¡ryLji. xqsLiNRPV¿¡ªRΩ μR∂XztÌsQª][ NRPW≤T∂©´s LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV AbPLi¿¡ ™´sVVÃ˝¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘™±sV\|ms μR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][©´s»˝¡Vc ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V xms»˝¡ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s™´sORPQ ˙xmsμR∂Lji+r°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sVVÃ˝¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘™±sV ≠s™yμR∂LiÕ‹[ ªy™´sVV LS“¡ xmsÆ≤∂[ ˙xmsxqsNTPÚ ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Õ˝‹[ À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sáV lLi[ZNPºΩÚxqsWÚ ZNP[LRiŒœ¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVVÃ˝¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘™±sVNRPV xqsLi ¡Li μ≥j∂Li¿¡©´s xqsLixmnsV»¡©´sá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªy™´sVV xqsx§¶¶¶©´sLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li rygjixqsVÚ©´sı μR∂VxtsQˆQ˚øyLS¨sı ©´s™´sV¯™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s ZNP[LRiŒœ¡ ˙xms«¡Ã¡©´sV N][LSLRiV. B…‘¡™´sá C ≤y˘™±sV ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms BLRiV LSuÌy˚á ™´sVμ≥R∂˘ μR∂V™´sWLRiLi ¬ø¡Ã¡lLi[gji©´s ≠sxqs∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @≠s¨dsºΩ\|ms LS“¡xms≤R∂À‹[™´sV¨s, ˙xms«ÿxqsLiZOP[Q™´sW¨sı ≠sxqs¯LjiLiøR¡À‹[™´sV©yıLRiV. Fs¨sıNRPá •¶¶¶≠dsVáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ªy™´sVV ©´s≤R∂VøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV.

πø+Á<ä+ |ü]o\q˝À |üqTï XÊ¢uŸ\ e÷s¡TŒ\T q÷´&Ûç©¢, »qe] 30: 2012-13 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q ã&Ó®{Ÿ˝À y˚‘·q esêZ\≈£î Ä]úø£ XÊK eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® qT+∫ ˇø£ X¯óuÛÑyês¡Ô sêe#·TÃ. Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï (◊{Ï) XÊ¢uŸ\qT |ü⁄qs¡«´ ed”úø£]+#ê\ì, Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ |ü]$T‹ì Á|üdüTÔ‘·|ü⁄ \øå± 80 y˚\ s¡÷bÕj·T\ qT+∫ ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î ôV≤∫Ã+#ê\ì e∫Ãq Á|ü‹bÕ<äqqT πø+Á<ä+ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]o*k˛Ô+~. Bì e\¢ eT]+‘· n~Ûø£+>± »HêìøÏ #˚‘·T˝À¢ &ÉãT“\T Ä&É‘êsTT. ◊{Ï XÊ¢uŸ\˝À e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T #˚ùd neø±X¯+ ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ BìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\ s¡÷|üø£\Œq »s¡T>∑T‘√+~. ø=‘·Ô |üqTï XÊ¢uŸ\T Á|ü‘·´ø£å |üqTï\ ø√&é _\T¢≈£î nqT>∑TD+>± ñ+&Ée#·TÃqì n~Ûø±s¡ esêZ\T dü÷∫+#êsTT. Á|ü‘·´ø£å |üqTï\ ø√&é _\T¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ 2010˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. kÕ\T≈£î s¡÷. 2 \ø£å\T, s¡÷. 5 \ø£å\ eT<Ûä´ Ä<ëj·T+ô|’ 10 XÊ‘·+, s¡÷. 5˝ø£å\T, s¡÷. 10 \ø£å\T eT<Ûä´ Ä<ëj·T+ô|’ 20 XÊ‘·+, s¡÷. 10\ø£å\ ô|’∫\T≈£î Ä<ëj·T+ô|’ 30 XÊ‘·+ y˚Ts¡ |üqTï $~Û+#ê\ì á _\T¢ Á|ü‹bÕ~+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷. 1.8 \ø£å\T, s¡÷. 5 \ø£å\T eT<Ûä´ Ä<ëj·T+ô|’ 10 XÊ‘·+, s¡÷. 5 \ø£å\T, s¡÷. 8 \ø£å\T eT<Ûä´ Ä<ëj·T+ô|’ 20 XÊ‘·+, s¡÷. 8 \ø£å\T $T+∫q Ä<ëj·T+ô|’ 30 XÊ‘·+ y˚Ts¡ |üqTï $~ÛdüTÔHêïs¡T. ◊{Ï $TqVü‰sTT+|ü⁄ |ü]$T‹ì ôV≤∫Ã+&É+‘√ bÕ≥T |üqTï XÊ¢uŸ\˝À e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T #˚j·T&É+ e\¢ »q+ #˚‘·T˝À¢ eT]+‘·>± &ÉãT“\T Ä&É‘êsTT. Bì e\¢ eT]+‘·>± Ks¡Tà #˚j·T&ÜìøÏ, bı<äT|ü⁄ #˚j·T&ÜìøÏ yê]øÏ M\T ≈£î<äTs¡T‘·T+~.

13 qT+∫ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑T\≈£î &ç.m. $&ÉT<ä\ sêÁwüº düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &ûπø ns¡TD yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T |òæÁãe] 13e ‘˚B qT+∫ Äs¡+uÛÑ+ ø±qTqï≥Tº sêÁwüº düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘√´<√´>∑T\≈£î 5.99XÊ‘·+ y˚Ts¡ &çm $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q eT+Á‹es¡Z+ uÛÒ{° nsTT+~. |ü\T n+XÊ\ô|’ yê&ç>± y˚&ç>± #·s¡Ã ø=qkÕ–q≥Tº ‘Ó*dæ+~. düe÷y˚X¯+˝À rdüT≈£îqï |ü\T ìs¡íj·÷\qT eT+Á‹ ns¡TD $˝Òø£s¡T\≈£î düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. \ø£å s¡÷bÕj·T\ ˝À|ü⁄ s¡TD+ rdüT≈£îì düø±\+˝À #Ó*¢+∫q ¬s’‘·T\≈£î e&û¶ì e÷|ò” #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À •˝≤ŒsêeT+ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº, n+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq uÛÑ÷$Tì ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤sTT+∫q≥Tº $e]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑T\ &çmqT q>∑<äT s¡÷|ü+˝À #Ó*¢+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. |òæÁãe] 17q ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|fÒº neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ, kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\≈£î düe÷j·T‘·Ô+ ø±yê\ì eTTK´eT+Á‹ Ä<˚•+

#ês¡Hêïs¡T. j·÷Hê+˝Àì ØC…˙‡ $wüj·T+˝À bÕ+&ç#˚Ã] eTTK´eT+Á‹‘√ e÷{≤¢&ç düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#êeTHêïs¡T. yê´{Ÿ s¡<äT›ô|’ e÷Á‘·+ m≥Te+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. <Ûä«+düyÓTÆq $Á>∑Vü‰\ kÕúq+˝À ø±+dü´ $Á>∑Vü‰\qT Á|ü‹wæº+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± yê´{Ÿ e\¢ sêÁwüº Á|ü‹wüº≈£î uÛÑ+>∑+ yê{Ï*¢+<äì ø=+<äs¡T eT+Á‘·T\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚dæq≥Tº ‘Ó*dæ+~.

p&Ü\ô|’ düsêÿs¡T ∫qï#·÷|ü⁄ &Üø£ºs¡¢qT Äj·Tq k˛eTyês¡+ |üsêeT]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Vü≤Øwtsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ ‘·eT ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ >∑T]+∫ ø±≈£î+&Ü uÀ<ÛäHêdüŒÁ‘·T˝À¢ kÂø£sê´\T yÓTs¡T>∑T |ü]∫ s√>∑T\≈£î Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\qï eT+∫ ñ<˚›X¯+‘√ ñ<ä´eT+ #˚düTÔ+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. yês¡+ s√E\T>± ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ yÓ’<ä´ ùde\T n+<äø£ s√>∑T\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, Bìì Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ pìj·TsY &Üø£ºs¡¢ Hê´j·TyÓTÆq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+|ü⁄\≈£î b˛≈£î+&Ü #·s¡Ã\T »]|æ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ bÕ*+#˚ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äT: ;M sê|òüTe⁄\T Á|üuÛÑT‘·«+ ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\ ø=eTTàø±düTÔqï<äì d”|”m+ sêÁwüº |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsW¨sNTP ø±s¡´<ä]Ù ;M sê|òüTe⁄\T Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´, $<ë´ «¡⁄≤yá xqs™s´ Vxqs˘:≤∂T FsÕfi s¡+>±\qT ìØ«s¡´+ #˚dü÷Ô ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\≈£î ì<ÛäT\T yÓ∫Ãk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ XÊ\˝À¢ ø£˙dü «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPQL˝Ri xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsVLi kÂø£sê´\T ≈£L&Ü ø£*Œ+#·≈£î+&Ü ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\≈£î xmsLjibdP÷¡xqsVÚLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂ Äs√>∑´l ù|s¡T‘√ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\qT πø{≤sTTk˛Ô+<äì xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™yLji¨s øR¡LRiËáNRPV A•¶¶¶*¨sLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ã\+>± ñ+≥÷ s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´ «¡⁄≤yá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ øR¡LjiËLi¿¡, xmsLjizqÛsºΩ¨s ùde\+~+#ê*‡q j·TTe≈£î˝…’q pìj·TsY &Üø£ºs¡¢qT Bø£å\T ≠s™´sLjiLiøy©´s¨s @©yıLRiV. μk∂¨s\|ms ™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsVLi GLSˆ»¡V #˚dü÷Ô ø£&ÉT|ü⁄e÷&ÉTÃ≈£îH˚ <äTdæú‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îe∫Ã+<äì ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, ™´sVLi˙ªRΩVá ¡XLiμR∂Li øR¡LjiËLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ «¡⁄≤yá©´sV Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. p&Ü\ &çe÷+&ÉT¢ n˙ï Hê´j·TyÓTÆq øR¡LRiËáNRPV A•¶¶¶*¨sryÚ™´sV¨s {qsFsLi ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡Vc ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. y˚qì, yê] Ä+<√fi¯q≈£î ‘êeTT u≤dü≥>± ì\TkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. zqsFsLiª][ ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s r°™´sV™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Vª][ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ∫‘·ÔX¯ó~Δ˝Ò<äì, ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPQL˝Riª][ ™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊRi Dxms xqsLixmnsVLi øR¡LRiËáV «¡LRiVxmsoªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. «¡⁄≤yá ≤T∂™´sWLi≤`∂ Æ™s[VLRiNRPV Ç˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ bÕ*+#˚ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äHêïs¡T. xqÌsLiVVxmnsLi≤`∂©´sV |msLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s, BªRΩLRi LSuÌy˚Õ˝‹[NRP©yı FsNRPV‰™´sgS ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q ` Vü≤Øwtsêe⁄ ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©´sı»˝¡Vc ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡ ¡Vª][Liμj∂. NSgS, «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPQL˝Ri pìj·TsY &Üø£ºs¡¢ Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&É¢qT kÕj·T+Á‘·+˝À>± ¨sLS•¶¶¶LRi μk∂ORPQ r°™´sV™yLRiLi AL][ L][«¡ŸNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ eT+>∑fi¯yês¡+ yê]øÏ eT<䛑·T>± ‘Ó\+>±D ªRΩ™´sV©´sV øR¡LRiËáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A•¶¶¶*¨sLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤kÕÔeTì {°ÄsYmdt XÊdüqdüuÛÑ |üø£å ¬ø¡[xqsWÚ «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPL˝RiV gSLiμ≥k∂ Axqsˆ˙ºΩ™´sμÙR∂ L][≤ÔR∂V\|ms ñ|ü Hêj·T≈£î&ÉT Vü≤Øwtsêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ◊<äT s√E\T>± \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. μyLiª][ ™´sVV{tsQLSÀÿμ`∂Õ‹[ NTPÕ‹[≠dsV»¡LRiV Æ™s[VLRiNRPV >±+BÛ ÄdüŒÁ‹ m<äT≥ ìs¡e~Ûø£ Bø£å\T #˚düTÔqï pìj·TsY ˙…ÿzmnsN`P xqsÚLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ L][≤ÔR∂V\|ms \¤À¡hSLiVVLi¿¡©´s «¡⁄≤yá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xmsLjizqÛsºΩ D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLjiLiμj∂.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. uÛ≤s¡‘·kÕúsTT˝À Ç#˚à kÕÿ\sYwæ|t\ ø£Hêï ‘·≈£îÿy˚ n&ÉT‘·Tqï Çø£ÿ&ç p&Ü\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ düÁø£eT+>± kÕÿ\sYwæ|t\T #Ó*¢+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ J‘ê\T ô|+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ p&Ü\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T ô|+#·&É+˝À m+<äT≈£î ìs¡¢ø£å´+ #˚k˛Ô+<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. p&Ü\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ nœ\|üø£å düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ p&Ü\ J$‘ê\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. pìj·TsY yÓ’<äT´\ düeTdü´ \qT nôd+;¢˝À Á|ükÕÔ$kÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

Ä#ês¡T´&˚ Ä<äT´&ÉT yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üsêÃs¡T. Ä#ês¡´ô|’ 120_, ¬s&é $‘Y 420, 409, 406, 477 ôdø£åq¢‘√ bÕ≥T 13 (1), 13 (2), n$˙‹ ìs√<Ûäø£ #·≥º+, H˚s¡|üP]‘· ≈£îÁ≥, yÓ÷dü+, $XÊ«dü|òü÷‘·Tø£+, qeTàø£Á<√Vü≤+, nøö+≥T¢ ‘ês¡T e÷s¡T #˚XÊs¡T nH˚ n_ÛjÓ÷>±\qT d”;◊ yÓ÷|æ+~. ;|” Ä#ês¡´ 2005 y˚T HÓ\ qT+∫ 2009 &çôd+ãs¡T es¡≈£î @|”◊◊d”øæ m+.&ç.>± e´eVü≤]+#ês¡T. me÷àsY neø£‘·eø£\ πødüT˝À Ç|üŒ{Ïπø ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é, düT˙˝Ÿ¬s&ç¶, $»j·T sê|òüTeHéqT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ;|” Ä#ês¡´ n¬sdüTº‘√ á dü+K´ 4≈£î #˚]+~. á πødüT˝À |ü\Te⁄s¡T $˝≤¢\ j·T»e÷qT\‘√ bÕ≥T ¬πøM|” sêeT#·+Á<äsêe⁄, n+ã{Ï sê+u≤ãT\qT d”;◊ $#ê]+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä#ês¡´ n¬sdüTº‘√ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+˝À dü+#·\q+ πs¬ø‹Ô+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø zm+d” πødüT˝À d”ìj·TsY ◊mmdt n~Ûø±] l\øÏåà n¬sdüºsTT C…’\T J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·T+&É&É+, eTs√ d”ìj·TsY ◊mmdt n~Ûø±] Ä#ês¡´ ≈£L&Ü n¬sdüTº ø±e&É+ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. ◊mmdt n~Ûø±s¡T\T sêÁwüº+˝À Ç˝≤ n¬sdüTº ø±e&É+ ãVüQXÊ Ç<˚ Á|ü<∏äeT+ ø±e#·TÃ.

ñ<ä´eT+ô|’ ≈£îd”Ô yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ‘ê&√ ù|&√ ‘˚\TÃø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü yÓqTø±&ÉeTHêïs¡T. ‘·eT≈£î ‘Ó\+>±D edüTÔ+<äqï qeTàø£+ ñ+<äHêïs¡T. eTs√e÷s¡T #·s¡Ã\ ‘·sê«‘· n~ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\yÓ÷ ø±<√ ‘˚\T‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº Á|üø£≥q\T e÷qTø√yê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ÄC≤<é‘√düVü‰ n+<äs¡÷ ‘Ó\+>±D $wüj·T+ô|’ Ä˝À#·q #˚düTÔHêïs¡ì, n˝≤ø±ì |üø£å+˝À ‘·eT eP´Vü≤+ ‘·eT≈£î ñ+<äHêïs¡T. ‘·qqT $eT]Ù+#˚ yê] >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√uÀqì nHêïs¡T.

ã+|üsY Ä|òüsY yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ë´XÊK eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Û k˛eTyês¡+ Hê&ÉT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á |üØø£å˝À ù||üsY`1 qT+∫ 48XÊ‘·+, ù||üsY `2 ôd’Hé‡, e÷´<∏é‡ qT+∫ 57 XÊ‘·+ eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡T. ù||üsY`2 k˛wü˝Ÿ düº&ûdt˝À 45 XÊ‘·+ eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ns¡Ω‘·kÕ~Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Û e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+≥sY #·<äeø£b˛sTTHê, zô|Hé j·T÷ìe]Ù{° <ë«sê &çÁ^ |üP]Ô#˚dæq yês¡T ≈£L&Ü &ûmd”‡øÏ ns¡TΩ˝Òqì ‘Ó*bÕs¡T. á &ûmd”‡ qT+∫ nÁô|+{°dt wæ|t $<ÛëHêìï s¡<äT›#˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. &ûmd”‡‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü 7,100 ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø#˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. 4,300 ñbÕ<Ûë´j˚T‘·s¡ b˛düTº\qT ne⁄{Ÿ k˛]‡+>¥ <ë«sê uÛÑØÔ #˚kÕÔeTì eT+Á‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ã+<é Á|üXÊ+‘·+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± $XÊK|ü≥ï+ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú eTT+<äT ø±s=Œπs≥s¡T¢, <ä[‘· dü+|òü÷\T Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#êsTT. $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚dæqyê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì <ä[‘· dü+|òü÷\T &çe÷+&é #˚XÊsTT. >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À¢ ≈£L&Ü $<ë´s]ú dü+|òü÷\T, ≈£î\dü+|òü÷\T Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#êsTT. ˇ+>√\T˝À Äغd” ãdüT‡\qT Ä+<√fi¯qø±s¡T\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Áoø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À¢ ≈£L&Ü <ä[‘·dü+|òü÷\T Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#êsTT. ø£&É|ü˝À ã\e+‘·+>± <äTø±D≤\qT eT÷sTTdüTÔqï yê]ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T XÊ+‹ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T, $<ë´]ú dü+|òü÷\ H˚‘·\T ã+<é˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. n+uÒ&ÉÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ ø°åsê_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ Äs¡÷àsY˝À ã+<é Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, q˝§Z+&É, KeTà+ õ˝≤¢˝À¢ ≈£L&Ü ã+<é $»j·Te+‘·+>± eTT–dæ+~. $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚dæqyê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ádü+<äs¡“¤+>± yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ã+<é˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘=* |òüT≥q »]–q|ü⁄Œ&˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£îì ñ+fÒ Çìï $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ ø±≈£î+&˚ ñ+&˚eHêïs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&ÉeT+fÒ eTq sêC≤´+>±ìï nee÷ì+∫qfÒºqì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ndü\T <√wüß\qT |ü≥Tº≈£îì •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.


n‹‘·«s¡˝À »>∑Hé es¡Z myÓTà˝Ò´\ô|’ y˚≥T! ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e´‹πsø£+>± e´eVü≤]+∫ $|t ~Ûø£ÿ]+∫q 16 eT+~ »>∑Hé es¡Z myÓTà˝Ò´\ô|’ eTs√ 48 >∑+≥˝À¢ y˚≥T |ü&ÉT‘·T+<äì Ä•düTÔqï≥Tº $|t ø=+Á&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡T. »>∑Hé es¡Z myÓTà˝Ò´\ô|’ nqs¡Ω‘ · y˚≥T y˚j·÷\+≥÷ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY m<äT≥ dæm˝Ÿ|æ ‘·s¡|òü⁄q Äj·Tq Hê´j·T yê<äT\‘√ ø£*dæ yê<äq $ìŒ+#ês¡T.

nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. d”Œø£sY n&ç–q nìï Á|üX¯ï\≈£î dü+‘·è|æÔ ø£s¡yÓTÆq Ø‹˝À ‘êeTT »yêãT\T Ç#êÃeTì, $|t ~Ûø£ÿ]+∫q yê]ô|’ y˚≥T y˚j·÷\+≥÷ ‘·eT ˝≤j·TsY <ë«sê düeTs¡Δ+>± yê<äq $ìŒ+#êeTHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ nìï kÕøå±´<Ûësê\qT d”Œø£sY≈£î düeT]Œ+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. »>∑Hé es¡Z myÓTà˝Ò´˝À¢ 16eT+~øÏ $|t C≤Ø #˚XÊeTì, yê]˝À 13 eT+~ì

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

$Á>∑Vü‰\ |ü]s¡ø£åD≈£î #·≥º+ XÊdüqdüuÛÑ˝À eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£L*Ãq $Á>∑Vü‰\ kÕúq+˝À ø±+dü´ $Á>∑Vü‰\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì md”‡, md”º es¡Z Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT \T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT á esêZìøÏ #Ó+~q eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é #ê+ãsY˝À düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ eT+Á‘·T\T ^‘ê¬s&ç¶, XË’˝C≤Hê<∏é ‘·~‘·s¡T\T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº+˝À $Á>∑Vü‰\ $<Ûä«+kÕìï yês¡T rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãq <√wüß\ô|’ HêHéu…sTT\ãT˝Ÿ πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚dæ •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nôd+;¢ ÁbÕ+>∑D+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. $Á>∑Vü ‰\ @sêŒ≥T, yê{Ï |ü]s¡ø£åD≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± ˇø£ #·{≤ºìï s¡÷bı+~+#ê\ì rsêàì+#ês¡T. bòÕ´ø£¸Hé ©&És¡¢ $Á>∑Vü‰\qT @sêŒ≥T #˚j·Tsê<äì eT+Á‹ &=ø±ÿ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À Vü≤+‘·ø£ H˚‘·\ $Á>∑V ü‰\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T ne⁄‘·THêïj·Tì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mkÕ‡sY eTVü‰qTuÛ≤e⁄&Éì, ù|<ä\ ô|ìï~Û nsTTq Ä Hêj·T≈£î&ç $Á>∑Vü‰\ @sêŒ≥T˝À nuÛÑ´+‘·sê\T ñ+&Ésê<äHêïs¡T. H˚‘·\ eTs¡D≤q+‘·s¡+ me¬s’Hê ø√]‘˚ 25 dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡Tyê‘˚ $Á>∑Vü‰\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\H˚ n_ÛÁbÕj·T+ düe÷y˚X¯+˝À e´ø£ÔyÓTÆ+~. md”‡, md”º ñ|ü Á|üD≤[ø£ ì<ÛäT\T <ë] eT[¢+#·sê<äì, yê] dü+πøåeT+, n_Ûeè~Δ ø√düy˚T |üP]Ô>± á ì<ÛäT\qT yÓ∫Ã+#ê\ì d”Œø£sYqT ø√sê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. bÕغ˝Àq÷,

Á|üuÛÑT‘·«+˝Àq÷ <ä[‘·T\≈£î, –]»qT\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sê\ì ≈£L&Ü ìs¡ísTT+#ês¡T. <ä[‘· esêZ\˝À Ä‘·à >ös¡yêìï, ôd’úsê´ìï ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√πs+<äTπø ‘êeTT düe÷y˚X¯eTj·÷´eTì XË’\C≤Hê<∏é nHêïs¡T. ‘·eT düe÷y˚X¯+˝À rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\qT H˚&ÉT »]π> eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+˝À Á|ükÕÔ$kÕÔeTì, M{Ïô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘êeTì ^‘ê¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. XÊdüqdüuÛÑ˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï HÓ\ø=˝≤Œ\ì yês¡T rsêàq+ #˚dæ d”Œø£sY≈£î Çyê«\ì ≈£L&Üyês¡T ìs¡ísTT+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $Á>∑Vü‰\ |ü]s¡ø£åD≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T.

Á|ü»\ n+#·Hê\≈£î nqT>∑TD+>± |æmdæ e´eVü≤]+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤<Ûäq+ <äT]«ìjÓ÷>∑+ ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü *‡q u≤<Ûä´‘· Á|üC≤ |ü<äT›\ ø£$T{°ô|’ (|æmdæ) ñ+<äì, Á|ü»\ n+#·Hê\≈£î nqT>∑TD+>± |æmdæ e´eVü≤]+#ê\ì d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY nHêïs¡T. |æmdæ #Ó’s¡àHé>± {°&û|”øÏ #Ó+~q πseP] Á|üø±XŸ¬s&ç¶ k˛eTyês¡+Hê&ÉT |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”Œø£sY bÕ˝§Zì |æmdæøÏ ~XÊ ìπs›X¯+ #˚XÊs¡T. Á|ü»\≈£î bÕs¡<äs¡Ùø£+>± bÕ\q n+~+#·&É+˝À |æmdæ bÕÁ‘· m+‘√ ø°\ø£yÓTÆq<äì, Á|ü»\ n+#·Hê\T, ÄX¯\≈£î nqT>∑TD+>± |æmdæ e´eVü≤]+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. >∑‘· |æmdæ #˚dæq dæbòÕs¡düT\ neT\Tô|’ ìy˚~ø£\T Çyê«\ì ø£$T{° düuÛÑT´\T ø√s¡>± n+<äT≈£î #Ó’s¡àHé πseP] n+^ø£]+#ês¡T. |òæÁãe] 6e ‘˚Bq eTs√kÕ] düe÷y˚X¯eTyê«\ì ìs¡ísTT+ #ês¡T. |æmdæ e´eVü‰sê\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä düe÷y˚X¯+ ˝À $düèÔ‘·+>± #·]Ã+#ê\ì ≈£L&Ü ìs¡í sTT+#ês¡T.

e´øÏÔ>∑‘·+>± ø£*dæ $|t n+~+#êeTì, eTT>∑TZ]øÏ f…*Á>±yéT <ë«sê |ü+|ü&Éy˚T >±ø£ $|t ø±s¡T¶\qT yê] yê] Çfi¯¢≈£î n+{Ï+#êeTì ø=+Á&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. Á|ükÕ<ä sêE, #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶, ø±|ü⁄ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶øÏ f…*Á>±yéT\ <ë«sê $|t |ü+|æ+∫q≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $|t C≤Ø #˚ùd düeTj·T+˝À ‘·eT‘√ ñqï yê]ì kÕ≈£åî\T>± H˚&ÉT d”Œø£sY m<äT≥ Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á <äX¯˝À »>∑Hé es¡Z myÓTà˝Ò´\qT ø£å$T+#˚ |ü]dæú‹ ñ‘·Œqï+ ø±<äì, nqs¡Ω‘· y˚≥Tô|’ me]øÏ $TqVü‰sTT+|ü⁄ ñ+&É<äì Äj·Tq nHêïs¡T. nqs¡Ω‘· y˚≥T≈£î dü+ã+~Û+∫q kÕøå±´<Ûësê\T nìï d”Œø£sY≈£î $e]+#êeTì, Çø£ á $wüj·TyÓTÆ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡+~ d”Œø£sY eTH√Vü≤sY e÷Á‘·y˚Tqì ø=+Á&ÉT #ÓbÕŒs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ 31, »qe] 2012

d”Œø£sY‘√ Á|üuÛÑT‘·« $|t uÛÒ{°

™´sV•¶¶¶ªRΩV¯¨sNTP «ÿºΩ xmnsV©´s ¨s™yŒœ¡ßáV

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº XÊdüq düuÛÑ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤ sY‘√ Á|üuÛÑT‘·« $|t ø=+Á&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé k˛eT yês¡+ XÊdüqdüuÛÑ˝Àì Äj·Tq ø±sê´\ j·T+˝À uÛÒ{° nj·÷´s¡T. »>∑Hé esêZìøÏ #Ó+~q 16 eT+~ myÓTà˝Ò´\ô|’ y˚≥T y˚j·÷\ì á dü+<äs¡“¤+>± ø=+Á&ÉT eTTs¡∞ d”Œø£sYqT ø√sês¡T. >∑‘·+˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q 15 eT+~, |”ÄØŒøÏ#Ó+~q ˇø£]øÏ d”Œø£sY H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ‘=*kÕ] H√{°düT\T C≤Ø #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT yês¡+‘ê Vü‰C¬s’ ‘·eT yê<äq\qT $ì|æ+ #ês¡T. ¬s+&Ée kÕ] e´øÏÔ>∑‘·+>± ˇø=ÿø£ÿs¡T Vü‰»s¡T ø±yê \+≥÷ d”Œø£sY yê]ì Ä<˚•+ ∫Hê yês¡T ìsêø£]+ #ês¡T. ‘êeTT Çø£ $es¡D Çyê« *‡+~ @MT ˝Ò<äì, nsTTHê ‘êeTT |ü< äe⁄\≈£î sêJ Hêe÷ #˚dæq ‘·s¡Tyê ‘· ‘·eT sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#ê*, ø±ì Ç+ø± ø±\j·÷|üq #˚j·Te<ä›+≥÷ yês¡T ãVæ≤s¡+ >∑+>± d”Œø£sY≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Ä myÓTà˝Ò´\ ≈£î d”Œø£sY Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ k˛eTyê s¡+‘√ eTT–dæb˛‘·T+~. yê] ns¡Ω‘·, nq s¡Ω‘·\ô|’ d”Œø£sY ‘·|üŒìdü]>± ìs¡íj·T+ rdüT ø√yê*‡ ñ+~. »>∑Hé es¡Z myÓTà˝Ò´\ô|’ y˚≥T ‘·|üŒ<ä+ ≥÷ yê~dü÷Ô e∫Ãq $|t ø=+Á&ÉT eTTs¡∞ H˚&ÉT d”Œø£sY‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. yê]ô|’ m+<äT≈£î nqs¡Ω‘· y˚≥T y˚j·T≈£L&É<√ ã\+ >± ‘·q yê<äqqT $ì|æ+#ês¡T. á kÕj·T+ Á‘·+˝À>± d”Œø£sY Bìô|’ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT ≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, «¡©´s™´sLji 30 : ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ 64 ™´s ™´sLÙRiLiºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS r°™´sV™yLRiLi À≥ÿLRiªRΩ «ÿºΩ A∏R∂V©´sNRPV xmnsV©´s¨s™yŒœ¡ßáV xqs™´sVLjiˆLi¿¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsºΩÀ≥ÿFy…”¡Õfi, ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i, DxmsLSxtÌsQ˚xmsºΩ x§¶¶¶≠dsVμ`∂ @©y=Lki ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 11 gRiLi»¡Ã¡NRPV LS«fixmnsW…fiÕ‹[¨s gSLiμ≥k∂ ry¯LRiNRP¿¡x§¶¶¶ıLi ™´sμÙR∂ xmsoxtsQˆgRiVøyËÈáV DLi¿¡ ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. lLiLi≤R∂V ¨s≠sVuyáFy»¡V ™´s∞©´sLi Fy…”¡LiøyLRiV. ∏R∂VW{msG @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂, LRiORPQfl· aS≈¡™´sVLi˙ºΩ GZNP[ ALi…‹[¨ds, ˙ºΩ≠sμ≥R∂ μR∂Œÿá @μ≥j∂Æ©s[ªRΩáV, ’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ FsÕfiZNP[ @μy*¨ds ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV, ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y LS«fixmnsW…fiNRPV ™´s¿¡Ë ÀÿxmsoNRPV ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.

j·T÷|”˝À ø±+Á¬>dt, mdt|æ˝Ò Á|ü‘·´s¡Tú\T uÛÀbÕ˝Ÿ, »qe] 30 : ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ XÊdüqdüuÛÑ≈£î »s¡>∑qTqï mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt, düe÷CŸyê~ bÕغ (mdt|æ) Á|ü<Ûëq Á|ü‘·´s¡Tú\ì ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ~–«»jYT dæ+>¥ k˛eTyês¡+ uÛÀbÕ˝Ÿ˝À $˝Òø£s¡T\‘√ #ÓbÕŒs¡T. ªãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕغ (_mdt|æ) n$˙‹ }_˝À Çs¡T≈£îÿb˛e&É+, uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ) ø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡˝À

mø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+μ ø±s¡D+>± á ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Û˚´ Á|ü<Ûëq+>± b˛s¡T kÕ>∑T‘√+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ªñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À ø±+Á¬>dt, düe÷CŸyê~ bÕغ eT<Û˚´ Á|ü<Ûëq+>± b˛{° ñqï+<äTq ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j·TuÀ‘·Tqï~μ nì ~–«»jYT dæ+>¥ #ÓbÕŒs¡T. ª_mdt|æ n$˙‹ |ü+øÏ\+˝À yÓT&É ˝À‘·T˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛sTT+~. Çø£ _C…|æøÏ ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À mø£ÿ&Ü ndæÔ‘·«+ ˝Ò<äT. n+<äTe\¢ mdt|æ, ø±+Á¬>dt eT<Û˚´ Á|ü<Ûëq+>± b˛{° »s¡T>∑T‘√+~μ nì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eTVü‰‘êà >±+~Û es¡Δ+‹ dü+<äs¡“¤+>± uÛÀbÕ˝Ÿ˝À bÕ‘· $<ÛëHé düuÛÑ e<ä› >±+BÛJøÏ ÁX¯<ëΔ+»* |òüT{Ï+∫q nq+‘·s¡+ ~–«»jYT dæ+>¥ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ª$<ë´e+‘·T˝…’qμ n‘ê´#ês¡ u≤~Û‘·T\≈£î

3

Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±\T ÇkÕÔeTqï mdt|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé yê>±›q+ô|’ yê´U≤´ìdü÷Ô, düTÁ|”+ ø√s¡Tº e÷s¡Z<äs¡Ùø£ dü÷Á‘ê\ Á|üø±s¡+ n≥Te+{Ï u≤~Û‘·T\ ù|s¡T¢ yÓ\¢&ç #˚j·Tsê<äì e÷Á‘·y˚T ~–«»jYT dæ+>¥ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹ Ç+&√sY MT<äT>± uÛÀbÕ˝Ÿ≈£î e∫Ãq ~–«»jYT k˛eTyês¡+ ø±+Á¬>dt sêh XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±+‹˝≤˝Ÿ uÛÑ÷]j·÷, Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT n»jYT dæ+>¥\‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ \ø√ï≈£î ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T. eT<Ûä´ Á|ü<˚XŸ Á|üjÓ÷»Hê\qT πø+Á<ä+ |ü{Ϻ+#·Tø√q+<äT≈£î ìs¡düq dü÷#·ø£+>± ªeTÚq Áe‘·+μ bÕ{ÏdüTÔqï≥T¢>± sêh eTTK´eT+Á‹ •esêCŸ dæ+>¥ #ÍVü‰Hé Á|üø£{Ï+#·&É+ ªHê≥ø£+μ>± ~–«»jYT n_Ûe]í+#ês¡T.

N]Li≤R∂F°øR¡™´sV¯ Aá∏R∂V @’≥¡™´sXμÙj∂ Æ™sVμR∂N`P «¡©´s™´sLji30,: «¡gRiÆμ∂[™±sxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s N]Li≤R∂F°øR¡™´sV¯ Æμ∂[™yá∏R∂V @’≥¡™´sXμÙj∂NTP @Æ©s[NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s N]Li≤R∂F°øR¡™´sV¯ ˙»¡xqÌsV À‹[LÔRiV \¬ø¡LRi¯©±s ™´sVμ≥R∂VxqsWμR∂©±slLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. «ÿªRΩLRiNRPV ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV NRPágRiNRPVLi≤y GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ BxmsˆV≤R∂V Aá∏R∂V Aμy∏R∂VLi |msLRi©´sgRi≤R∂Liª][ Fy»¡V À≥œ¡NRPVÚá LSNRPNRPW≤y |msLjigjiLiμR∂©yıLRiV. x§¶¶¶ßLi≤U∂ Aμy∏R∂W¨sı ¤Õ¡NTP‰Liøy™´sV¨s, x§¶¶¶ßLi≤U∂ Aμy∏R∂VLi 2áORPQá 72Æ™s[á 500 ™´s¿¡ËLiμR∂¨s . gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı «ÿªRΩLRi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS x§¶¶¶ßLi≤U∂¨s ¤Õ¡NTP‰Liøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. x§¶¶¶ßLi≤U∂ Aμy∏R∂VLi 2áORPQá 17Æ™s[á 500 LSgS, @ÆμÙ∂ gRiμR∂VáV, I≤T∂ ’¡∏R∂V˘Li, BªRΩLRi˙ªy ™´sVL][ 55Æ™s[á Aμy∏R∂VLi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV BNRP‰≤R∂ D©´sı r¢NS˚Q˘Ã¡ NSLRifl·LigS ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ NRPW≤y À≥œ¡NRPVÚá LSNRP |msLRigjiLiμR∂©yıLRiV.

gRi™´sLRiıL`ª][ ≤U∂“¡{ms ¤À≥¡[…”¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡©´s™´sLji 30 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¡Liμ`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV ≠s™´sLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≤U∂“¡{ms μj∂Æ©s[a`P##lLi≤ÔT∂ LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±sª][ ¤À≥¡[…”¡ @∏R∂W˘LRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ @™´sVÕÿxmsoLRiLi xmnsV»¡©´s, ªRΩμR∂©´sLiªRΩLRi xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms gRiLi»¡Fy»¡V rygji©´s ≠dsLji xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. LS˙ºΩ©´sVLi¿¡ J∏R∂VW ZNP[Li˙μR∂LigS ©´s≤T∂¿¡©´s xmsáV ≠sμ≥R∂*LiryáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NRPW≤y gRi™´sLRiıL`iNRPV μj∂Æ©s[a`P##lLi≤ÔT∂ xqs™´sWøyLRiLi B¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.  ¡Liμ`∂ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı øR¡LRi˘Ã¡©´sV NRPW≤y A∏R∂V©´s gRi™´sLRiıL`iNRPV ≠s™´sLjiLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ aSLiºΩÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩáV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSáV øR¡LRiËNRPV ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

LSuÌy˚¨sı LRiOTPQLiøR¡VNRPVLiμyLi iM Õ‹[N`PxqsªyÚ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡©´s™´sLji 30 (düTes¡íyês¡Ô): NRPVáLi, ™´sVμR∂˘Li LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ LSuÌy˚¨sı LRiOTPQLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms«¡Ã¡V, ™´sVV≈¡˘LigS ∏R∂VV™´sªRΩ @˙xms™´sVªRΩÚ™´sV™y*á¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. z§¶¶¶LiμR∂W, ™´sVVzq˝sLiá ™´sVμ≥R∂˘ ry™´sVLRixqs˘ªRΩ©´sV NSFyÆ≤∂[LiμR∂VZNP[ 63 GŒ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ ¡÷¡μy©´sLi ¬ø¡[aSLRi¨s, CÆ™s[Œœ¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPVÕÿá ™´sVμ≥R∂˘ ¿¡øR¡VË|ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı NRPV…”¡Ã¡∏R∂Vªyıá xms»˝¡ ™´sV©´sLi ™´sV©´s ˙}msORPQNRPVáVgS DLi¤…¡[ A ™´sVx§¶¶¶¨ds∏R∂VV¨s ªy˘gS¨sNTP @LÛRiLi¤Õ¡[μR∂¨s FyLÌki LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ zms. À≥ÿxqs‰LRiLS™´so @©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Àÿxqs‰L`iLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW gSLiμ≥k∂“¡ ™yLRixqsVá™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©´sı FyLÌki, A∏R∂V©´s ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV μ≥R∂LSıá©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı BªRΩLRi ryLi˙xmsμy∏R∂V LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV @μ≥j∂NSLS¨sı ªRΩ™´sV gRiV|msˆ…˝‹[Æ©s[ N]©´srygjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sVμy˘¨sı ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ™y˘zmsLixms¬ø¡[xqsWÚ , NRPVÕÿá ™´sVμ≥R∂˘ NRPVLixms»˝¡V LS¤«¡[xqsWÚ @fl·gSLji©´s ™´sLÊSá©´sV aSaRP*ªRΩLigS ’¡øR¡ËgSŒ˝œ¡ßgS N]©´srygjixqsVÚ©yı∏R∂V¨s, gSLiμ≥k∂“¡ AaRP∏R∂WáNRPV L][«¡⁄ ªRΩW»˝¡V F~≤R∂VxqsVÚ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ\|ms gSLiμ≥k∂™´sWLÊRiLiÕ‹[ F°LS…ÿ¨sNTP NRPμj∂÷¡©´s ∏R∂VV™´sªRΩNRPV ªRΩ™´sV F°LS…ÿ¨sı DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, |msªRΩÚLiμyLji FyLÌkiá NRPVáLi, ™´sVμR∂˘Li LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV @LiªRΩLi ¬ø¡[zqs LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ gSLiμ≥k∂™´sWLRiV‰, \Æ©sºΩNRP LS«¡NUP∏R∂W÷¡ı ˙xmsºΩztÌsQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰≤R∂ rÛy¨sNRPLigS ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™yá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV FsÕfi.≠s. LS™´sVLS«¡Ÿ, ≤T∂. áOTPQ ¯, —¡. À≥œ¡™y¨s, “¡™´s©´sáªRΩ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

4Æ™s[á N][»˝¡ª][ DFyμ≥j∂ xms©´sVáV Æ™sVμR∂N`P, «¡©´s™´sLji 30 (düTes¡íyês¡Ô): 4Æ™s[á N][»˝¡ª][ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ˙gS™´sWá @’≥¡™´sXμÙj∂ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s ©yÀÿL`Ôi ¿d¡£mns BLi«¡¨dsL`i ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´s A∏R∂V©´s ≠s≠sμ≥R∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ©yÀÿL`Ôi μy*LS LRiW.409 N][»˝¡Vc ™´sVLi«¡⁄LRiVNSgS, LRiW.244N][»˝¡ ™´sLRiNRPV xms©´sVáV xmspLRiÚ∏R∂W˘∏R∂V¨s, ≠sVgji÷¡©´s xms©´sVá©´sV ™´sWLjiËÕ‹[gS xmspLjiÚ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 2011c12 xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTPgS©´sV 300 N][»˝¡ ™´s˘∏R∂VLiª][ xms©´sVá N][xqsLi ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Liøy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™y…”¡ª][ ˙’¡≤ÍT∂áV, LRix§¶¶¶μyLRiVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ AL`iH≤U∂Fs£mns NTPLiμR∂ 55 xms©´sVáV xmspLRiÚ∏R∂W˘∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs NSá¨dsÕ˝‹[ {qs{qsL][≤˝R∂V, ™´sVVLRiVgRiV NSá*áV, ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V ¨sLji¯xqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @¨sı ˙gS™´sWá©´sV μR∂aRPá ™yLkigS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li μy*LS NRPLRi™´so ˙FyLiªyÕ˝‹[ DFyμ≥j∂ á’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV.

sê»´düuÛÑ yÓ’|ü⁄ C≤‘·s¡≈£î eTT+<˚ düeTø£ÿ,kÕs¡ø£ÿ\qT <ä]Ù+#·Tø√qTqï d”m+

X¯s¡<é |üyêsY #·÷|ü⁄

|üPD…, »qe] 30: H˚wüq*dtº ø±+Á¬>dt bÕغ (mHédæ|æ) n<Ûä´≈£åî&ÉT, πø+Á<ä e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ X¯s¡<é |üyêsY ‘·<äT|ü] ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À ‘êqT b˛{° #˚j·TuÀqì, j·TTe H˚‘· ø√dü+ ‘êqT ‘·|ü≈£î+{≤qì Á|üø£{Ï+ ∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚, Äj·TqqT sê»´ düuÛÑ≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì mHédæ|æ #ÓãT‘√+~. á $wüj·TyÓTÆ ‘·qqT Á|ü•ï+∫q ˇø£ MT&çj·÷ Á|ü‹ì~ÛøÏ eTVü‰sêh ñ|ü eTTK´eT+Á‹ nõ‘Y |üyêsY düe÷<Ûëq+ Çdü÷Ô, ªÄj·Tq Ç˝≤ nq&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{Ï kÕ] ø±<äT. Äj·Tq ej·TdüT‡ 70øÏ ô|’>± ñ+~. ‘·q ej·TdüT‡qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îì mìïø£\˝À b˛{°

#˚j·÷\ì ‘êqT Çø£ m+‘· e÷Á‘·+ ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, sê»´düuÛÑ≈£î yÓfi¯¢e\dæ+~>± Äj·T qqT y˚TeTT ˇ|æŒ+#·>∑\+μ nì ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T. ªe÷≈£î Äj·Tq e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+ nedüs¡+. Äj·Tq e÷ eT<Ûä´ ñ+&Ü*. &Ûç©¢˝À sêÁcÕºìøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#˚+<äT≈£î X¯s¡<é |üyêsY e+{Ï H˚‘· nedüs¡+ ñ+~. ‘·<äT|ü] ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À b˛{° #˚j·÷\qTø√e&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° sê»´düuÛÑ≈£î yÓfi¯¢e\dæ+<äì Äj·Tq≈£î q#·ÃC…|üŒ>∑\+μ nì bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û n+≈£îXŸ ø±ø£&Ó $e]+#ês¡T. ªy˚TeTT |ü≥Tºã{Ϻq≥¢sTT‘˚ X¯s¡<é |üyêsY eTeTà*ï ìsêX¯|üs¡#·s¡H˚ qeTàø£+ Hê≈£î ñ+~μ nì ø±ø£&Ó #ÓbÕŒs¡T. X¯s¡<é |üyêsY <˚X¯ sê»<Ûëì˝À ñqï≥¢sTT‘˚ mHédæ|æ sê»ø°j·T s¡+>∑+˝À ‘·q ñìøÏì ø=qkÕ–+ #·Tø√e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü |ü{Ïwü˜+ #˚düTø√e&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+~ ø£qTø£ ‘·q bÕغ nuÛÑ´s¡úqqT Äj·Tq |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√e#·TÃqì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç‘·s¡ C≤rj·T bÕغ\‘√ mHédæ|æ dü+ã+<Ûë\T ø=qkÕ–+ #·&É+˝À X¯s¡<é |üyêsY ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔ Hêïs¡ì ≈£L&Ü yês¡T >∑Ts¡TÔ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>±, eTVü‰sêh˝À Á|ü<Ûëq q>∑sê\ ˝À mHédæ|æ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À X¯s¡<é |üyêsY Á|ü<Ûëq uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+#·qTHêïs¡T.

ˇø£ÿkÕ]>± y˚>∑eT+<äT≈£îqï |üqT\T

™´sLRiLigRiÕfi,«¡©´s™´sLji 30 (düTes¡íyês¡Ô): gRiªRΩ xqsLi˙xmsμy∏R∂WáNRPV ’≥¡©´sıLigS «ÿªRΩLRi ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ™´sVVLiÆμ∂[ zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ Æ™s[V≤yLRiLi xqs™´sV¯NRP‰cryLRi™´sV¯Ã¡©´sV μR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. C Æ™s[VLRiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV zqsFsLi »¡WLRiV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRiV. zmns˙À≥œ¡™´sLji 1©´s zqsFsLi BNRP‰≤T∂NTP LS©´sV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLjiNRP xqs™´sWøyLRiLi ˙xmsNSLRiLi 1™´s æªΩ[μk∂©´s ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi Æ™s[V≤yLRiLi ¬ø¡[LRiVN]¨s xqs™´sV¯NRP‰ ryLRiá™´sV¯Ã¡©´sV μR∂Lji+LiøR¡VNRPVLi…ÿLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Æ©s™´sV¯μj∂gS N]©´srygRiVªRΩV©´sı «ÿªRΩLRi xms©´sVáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sVVLiμR∂xqsVÚgSÆ©s[ Æ™s[V≤yLRiLi ™´sxqsVÚ©´sı»Ì¡Vc xqs™´sWøyLRiLiª][ INRP‰ ryLjigS xms©´sVá Æ™s[gS¨sı |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ ™´sV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáNRPV ’≥¡©´sıLigS ™´sVVLiμR∂xqsVÚgS NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ Æ™s[V≤yLRiLi ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. A∏R∂V©´s Æ™sLi»¡ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ªRΩVáª][ xqs•¶¶¶ {ms{qszqs Æ©s[ªRΩ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· \|qsªRΩLi

LS©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. «ÿªRΩLRi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ªRΩ©´s ¡LRiV™´soª][ xqs™´sW©´s\Æ™sV©´s  ¡LigSLS¨sı (¤À¡ Ã˝¡Li) @™´sV¯Ã¡NRPV xqs™´sVLjiˆLiøR¡VNRPVLi…ÿLRiV.CryLji \|qsªRΩLi A GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.@LiæªΩ[gSNRP ™´s¿¡Ë ©´s ˙xmsºΩ ryLji Gμ][ INRP N]ªRΩÚ ™ygÙS©´sLi ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. ˙xmsºΩ «ÿªRΩLRiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV N]ªRΩÚ •¶¶¶≠sV B™´s*≤R∂Li A Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sVLji¿¡ F°™´s≤R∂Li «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ™ygÙS©yá @™´sVáVNRPV ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sVxqs˘ @¨s xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ ¬ø¡xmsˆVN]ryÚLRiV.™´sVLji FsÕÿLi…”¡ ¨sμ≥R∂VáV @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[¨s ªy≤y*LiVV ™´sVLi≤R∂áLi }msLRiV©´sV xqs™´sV¯NRP‰cryLRiá™´sV¯ ™´sVLi≤R∂áLigS ™´sWLSËá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV \|qsªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li ZNP[™´sáLi ¿¡ªRΩÚaRPVμ≥Ùj∂ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V©´s¨s Aμj∂™y{qs xqsLixmnsWáV ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLiVV. LS«¡NUP ∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá }msL˝Ri©´sV ™´sW˙ªRΩLi ˙FyLiªyáNRPV |ms»Ì¡≤y¨sNTP øR¡WzmsLi¿¡©´s Dªy=x§¶¶¶Li Æμ∂[™´sªRΩá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FsLiμR∂VNRPV øR¡Wxms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV.gRiªRΩ «ÿªRΩLRiNRPV •¶¶¶«¡LRiLiVV©´s @xmsˆ …”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ N]fl·¤«¡[…”¡ L][aRP∏R∂V˘ ªy≤y*LiVV ™´sVLi≤R∂áLi }msLRiV ©´sV xqs™´sV¯NRP‰cryLRiá™´sV¯ ™´sWLRiVˆ©´sV ªRΩxmsˆ¨s xqsLji xmsLjibdP÷¡ryÚ©´s¨s •¶¶¶≠sV BøyËLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ @LiVV©y ªy≤y*LiVV ¨s xqs™´sV¯NRP‰c ryLRiá™´sV¯ ™´sVLi≤R∂áLigS ™´sWLSËá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C ryLji ¨sμ≥R∂VáV FsNRPV‰™´s ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NTP xqsNSáLiÕ‹[ LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ BLiNS xms©´sVáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV.Bxmsˆ…”¡ZNP[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[Õÿμj∂gS Æ™s[V ≤yLRiLi ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡Vc©yıLRiV. «ÿªRΩLRi xqs™´sV∏R∂W¨sNTP xqsLixmspLÒRiLigS xms©´sVáV xmspLRiÚ™´s≤R∂Li @©´sV™´sW©´sxqsˆμR∂Æ ™s[V©´s©´sı ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂.Gμj∂ G\Æ™sV©y «ÿªRΩLRiNRPV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ xms©´sVá¨dsı xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂VgRiá™´sV ¨s @μ≥j∂NSLRiVáV gRi…Ì”¡gS

¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ xmsLi≤R∂VgRigS xqsLS‰L`i gRiVLjiÚLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NTP @LiμR∂VNRP©´sVgRiVfl·LigS xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡ ©´s μy≈¡Õÿ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV N][N]Ã˝¡Ã¡V. aSaRP*ªRΩ ¨sLS¯flÿ áV ¬ø¡[xms…Ì”¡ À≥œ¡NRPVÚáNRPV ™´sVLji¨sı Æ™sVLRiV\lgi©´s r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ @LiaS¨sı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı ™y lLi[ NRP¨szmsLiøR¡LRiV.«ÿªRΩLRi gRi≤R∂V™´so xqs≠dsVzmsxqsVÚ©´sı N]μÙk∂ xms©´sVá xmspLRiÚ™´soªy∏R∂V¨szmsLiøR¡≤y¨sZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨sryÚ LRiV. μk∂Liª][ BÆμ∂[ @μR∂©´sVgS NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ªRΩ™´sV ¬ø¡[ºΩ™y»¡Li øR¡WzmsryÚLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS C ryLji GNRPLigS LRiW .58 N][»˝¡Vc ™´sVLi«¡⁄Lji ¬ø¡[ryLRiV. gRiªRΩ «ÿªRΩLRiNRPV ZNP[™´sáLi 22 N][»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄Lji ¬ø¡[zqsLiμj∂.IN][‰ aS≈¡NRPV BxmsˆV≤R∂V gRiªRΩLiª][ F° ÷¡}qsÚ lLiLi≤T∂LiªRΩá ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV.μk∂Liª][ ≠s≠s μR∂ aS≈¡Ã¡NRPV ¨sμ≥R∂Vá©´sV xmsLi¬ø¡[ryLRiV. ∏R∂VVμÙR∂ ˙FyºΩxmsμj∂NRP ©y xms©´sV áV \|qsªRΩLi N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩ «ÿªRΩLRiª][ F°÷¡}qsÚ ¨sμ≥R∂VáV lLi…Ì”¡LixmsLiVV©´sxmsˆ…”¡NTP N]ªRΩÚ ˙xmsºΩFyμ≥R∂©´sáª][ xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı xqsLiμ≥R∂LRi˜ÈLi ¤Õ¡[μR∂V. «ÿªRΩLRi ™´sr°ÚLiμR∂Li¤…¡[Æ©s[ Æ™s[V≤yLRiLiÕ‹[ xms©´sVá «ÿªRΩLRi Æ™sVVμR∂á™´soªRΩVLiμj∂. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡N][ryLji r¢NRPLS˘Ã¡ NRPሩ´s N]xqsLi —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi AgRiÆ™s[VxmnsWá ≠dsVμR∂ xms¨s Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì”¡ «ÿªRΩLRi xqs™´sV∏R∂W¨sNTP xmspLRiÚLiVVLiμR∂¨szmsryÚLRiV. «ÿªRΩLRi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV xqs™´sV¯NRP‰cryLRiá™´sV¯Ã¡ ryOTPQgS ™ygÙS©yáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ∏R∂Vμ≥y≠sμj∂gS ™´sVLjiËF°™´s≤R∂Li xmsLjiFy…”¡gS ™´sWLjiLiμj∂. áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV ™´s¬ø¡[Ë xqs™´sV¯NRP‰cryLRiá™´sV¯ «ÿ ªRΩLRiÕ‹[ ªyªy‰÷¡NRP r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Æ™s[V g]xmsˆ ≠sxtsQ∏R∂VLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. «ÿªRΩLRi ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi @LiVVLiμR∂©´sı A©´sLiμR∂Æ™s[V ªRΩxmsˆ ™´sVVLiμR∂V øR¡Wxmsoª][ xqs™´sV˙gRi ˙xmsflÿ◊¡NRP ©´sV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ @LiμR∂VNRP©´sVgRiVfl·LigS NSLS˘øR¡LRifl· ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s μy≈¡Õÿ ¤Õ¡[μR∂V.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+ 31, »qe] 2012

H˚s¡#·]Á‘· ø£*–q yês¡T sê»ø°j·T #·]Á‘·˝À sêsê E\T>± m<äT>∑T‘·THêïs¡T. dæ<ëΔ+‘ê\T e*¢+#˚ sê»ø°j·T bÕغ\T H˚s¡düTÔ\qT ôd’‘·+ Ä<ä ]düTÔHêïsTT. H√≥T`z≥T u≤´+≈£î ñqï yês¡T me«¬s’Hê düπs ‘·eT bÕغ˝À¢øÏ sêe#·Ãì C≤rj·T, ÁbÕ+rj·T bÕغ\T ÄVü‰«Hê\T |ü\T≈£î‘·THêïsTT. eTTK´+>± ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ nìï bÕغ\ qT+∫ ø£fi¯+øÏ‘· H˚‘·\T mìïø£\ ã]˝À ì*#ês¡T. ‘êC≤>± ìs¡«Væ≤ +∫q düπs«˝À 147eT+~ ø£fi¯+øÏ‘·T\T, H˚s¡#·]Á‘· ñqïyês¡T mìïø£\ |ü+C≤uŸ, ñ‘êÔsê K+&é, j·T÷|”, eTDÏ|üPsY >√yê\˝À nìï bÕغ˝À¢ ø£fi¯+øÏ‘· H˚‘·\T ñHêïs¡T. ‘êC≤>± z≥T u≤´+≈£î ñqï H˚‘·\T me«]HÓ’Hê ÄVü‰«ì+#˚ |ü]dæú ‹øÏ nìï bÕغ\T #˚s¡Tø√e&É+ $#ês¡ø£s¡+.ø££fi¯+øÏ‘· e÷J _mdt|æ eT+Á‹ u≤ã÷ dæ+>¥ ≈£îcÕ«Vü‰ _C…|æ˝À #˚s¡&É+ $yê<ëìï πsbÕsTT.

ø£fi¯+øÏ‘· H˚‘·\T

H˚s¡düTÔ\T

bÕ\≈£î\T>± ne‘ês¡yÓT‘·TÔ‘·THêïs¡T. H˚s¡#·]Á‘· ø£*–q yês¡T sê»ø°j·T #·]Á‘·˝À sêsê E\T>± m<äT>∑T‘·THêïs¡T. dæ<ëΔ+‘ê\T e*¢+#˚ sê»ø°j·T bÕغ\T H˚s¡düTÔ\qT ôd’‘·+ Ä<ä]düTÔHêïsTT. H√≥T`z≥T u≤´+≈£î ñqï yês¡T me«¬s’Hê düπs ‘·eT bÕغ˝À¢øÏ sêe#·Ãì C≤rj·T, ÁbÕ+rj·T bÕغ\T ÄVü‰«Hê\T |ü\T≈£î‘·THêïsTT. eTTK´+>± ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ nìï bÕغ\ qT+∫ ø£fi¯+øÏ‘· H˚‘·\T mìïø£\ ã]˝À ì*#ês¡T. ‘êC≤>± ìs¡« Væ≤+∫q düπs«˝À 147eT+~ ø£fi¯+øÏ‘·T\T, H˚s¡#·]Á‘· ñqïyês¡T mìïø£\ |ü+C≤uŸ, ñ‘êÔsê K+&é, j·T÷|”, eTDÏ|üPsY >√yê\˝À nìï bÕغ˝À¢ ø£fi¯+øÏ‘· H˚‘·\T ñHêïs¡T. ‘êC≤>± z≥T u≤´+≈£î ñqï H˚‘·\T me«]HÓ’Hê ÄVü‰«ì+#˚ |ü]dæú‹øÏ nìï bÕغ\T #˚s¡Tø√e&É+ $#ês¡ø£s¡+.ø££fi¯+øÏ‘· e÷J _mdt|æ eT+Á‹ u≤ã÷ dæ+>¥ ≈£îcÕ«Vü‰ _C…|æ˝À #˚s¡&É+ $yê<ëìï πsbÕsTT. ø±˙ ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À mìï

ø£\˝À bÕغ $»j·÷eø±XÊ\T Äj·Tq eT<䛑·T e\¢ ô|s¡T>∑T‘êj·Tì _C…|æ uÛ≤$k˛Ô+~. _C…|æ C≤rj·T ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ø£˝ŸsêCŸ $TÁXÊ \ø√ï˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªÄj·Tq #˚]ø£ô|’ $yê<ä+ dü+>∑‹ n˝≤ ñ+#·+&ç... Äj·Tq düuÛÑ´‘ê«ìï ì\T|ü⁄ <ä\ #˚dæq+<äTq Äj·Tq Ç|ü&ÉT bÕغ˝À düuÛÑT´&ÉT ø±s¡T. Äj·Tq ÇdüTÔqï eT<䛑·T bÕغøÏ y˚T\T #˚k˛Ô+~. ‘·q düe÷»+˝À |ü\T≈£îã&ç ñqï ≈£îcÕ«Vü‰ ø±s¡D+>± yÓqTø£ã&çq esêZ\T bÕغøÏ n+&É>± ì\TdüTÔHêïs¡Tμ nì ù|s=ÿHêïs¡T. ªãT+<˚˝ŸK+&é ÁbÕ+‘·+˝À e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü sêh+˝Àì Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ≈£L&Ü _C…|æøÏ ≈£îcÕ«Vü‰ ø±s¡D+>± yÓqTø£ã&çq esêZ\ eT<䛑·T \_Ûk˛Ô+~... mìïø£\ düuÛÑ\≈£î yês¡T e∫à ‘·eT eT<䛑·T Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡Tμ nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ≈£îcÕ«Vü‰ á HÓ\ 3q q÷´&Ûç©¢˝À _C…|æ˝À #˚sês¡T. |üs¡´ekÕq+>± bÕغ πø&ÉsY˝À ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡düq e´ø£ÔyÓTÆ+~.<ëì‘√ Äj·Tq düuÛÑ´‘ê«ìï ì\T|ü⁄<ä\ #˚XÊs¡T. Äj·Tq Ç|ü&ÉT _C…|æøÏ eT<䛑·T ÇdüTÔHêïs¡T. sêÁw”ºj·T n~Ûø±sY

eT+#Y Ä<Ûä«s¡´+˝À Äj·Tq _C…|æøÏ nqT≈£L\+>± düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. _C…|æ˝À #˚πs+<äT≈£î ≈£îcÕ«Vü‰ &ÉãT“ Ç#êÃs¡qï Á|ü‘·´s¡Tú\ Äs√|üD\ô|’ Á|üX¯ï≈£î Ç$ πøe\+ sê»ø°j·T m‘·TÔ>∑&É\ì ø£˝ŸsêCŸ $TÁXÊ düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. 27 XÊ‘·+ ˇ_dæ ø√{≤˝À qT+∫ yÓTÆHê] {°\≈£î 4.5 XÊ‘·+ ]»πs«wüHé\qT j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q|ü&ÉT ≈£îcÕ«Vü‰ ‘·eT bÕغì dü+Á|ü~+∫, Ä ìs¡íj·÷ìøÏ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚j·÷\qT≈£î+≥Tqï+<äTq bÕغ eT<䛑·T Çyê«\ì $»„|æÔ #˚dæq≥T¢ $TÁXÊ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\˝À ‘·q e+{Ï d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\qT ì\ u…≥º&ÜìøÏ ø±s¡Dy˚T$T≥qï Á|üX¯ï≈£î $TÁXÊ düe÷<Ûëq+ Çdü÷Ô, »q+˝À $XÊ«kÕìï bÕ<äT ø=\Œ&ÜìøÏ Ç˝≤ #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø£˝ŸsêCŸ $TÁXÊ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ‘·÷s¡TŒ \ø√ï kÕúq+ qT+∫ mìïø£\˝À b˛{° #˚düTÔ Hêïs¡T. ªñe÷ uÛ≤s¡‹, _C…|æ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT dü÷s¡´ Á|ü‘ê|t cÕVæ≤, sêh XÊK e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡e÷|ü‹ sêyéT Á‹bÕ]ƒ, πødü]Hê<∏é Á‹bÕ]ƒ e+{Ï d”ìj·TsY Hêj·T ≈£î\T ≈£L&Ü ã]˝À

ñHêïs¡T... Á|üC≤ u≤VüQfi¯´+˝À $XÊ«kÕìï bÕ<äT ø=\Œ&ÜìøÏ, mìïø£\qT _C…|æ rÁe+>± |ü{Ϻ+#·T ø=+≥Tqï<äì, kı+‘·+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚düTÔ+<äì dü÷∫+#·&ÜìøÏ bÕغ nqT dü]düTÔqï eP´Vü≤+ Ç~μ nì Äj·Tq $e]+#·&É+ »]–+~. bÕغ eTTK´eT+Á‹ nuÛÑ´]ú‘·«+ô|’ Á|üX¯ï≈£î $TÁXÊ düe÷<Ûëq+ Çdü÷Ô, Á|üdüTÔ‘êìøÏ bÕغ >∑]wü˜ dü+K´˝À d”≥T¢ kÕ~Û+#·&É+ô|’H˚ <äèwæºì πø+ÁB ø£]k˛Ô+<äì $e]+#ês¡T. ªnedüs¡+ e∫Ãq|ü&ÉT bÕغ bÕs¡¢ yÓT+≥Ø uÀs¡T¶ Ä $wüj·÷ìï ìs¡ísTT düTÔ+~. ‘·q Á|üdüTÔ‘· dæú‹, uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´ #·s¡D @$T{À bÕغøÏ ‘Ó\TdüTμ nì ø£˝ŸsêCŸ $TÁXÊ #ÓbÕŒs¡T. n~Ûø±s¡+ ø√dü+ nìï bÕغ\T ‘·eT e+‘·T X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü#ês¡+ #˚dü÷ÔH˚ e⁄HêïsTT. eTDÏ|üPsY˝À »]–q n\¢s¡T¢, Væ≤+kÕø±+&É #√≥T #˚düTø√e&ÜìøÏ ø±s¡D+>± H˚s¡#·]Á‘· ø£*–q yês¡T mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ì\e&Éy˚T ø±s¡DeTì ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. H˚s¡#·]‘·T\qT <ä÷s¡+ ñ+∫q Hê&˚ ì»yÓTÆq Á|üC≤kÕ«eT´+ e]ú\T¢ ‘·T+~.

ñ|ümìïø£\ eTT+<äT. .‘Ó\+>±D yÓqøÏÿ yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø±ìø£ ÁbÕ<Ûëq´+ nìï bÕغ\T nÁ|üeT‘·Ô+>± e´eVü≤]düTÔqï yÓ’q+ æªΩáLigSfl·Õ‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV FsxmsˆV≤R∂V «¡Ljilgi[μj∂ BxmsˆVÆ≤∂[ æªΩ÷¡∏R∂VNRPV©yı Æ™s[≤T∂ ™´sW˙ªRΩLi LRigRiVáVª][Liμj∂. ˙xmsºΩ FyLÌki Dxms Fs¨sıNRP¤Õ¡[ áORPQ ˘LigS Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩW ˙xmsøyLSáV ¬ø¡[xms ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS Bxmsˆ…”¡ZNP[ …”¡AL`iFs£qs C ≠sxts Q∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VLiμj∂. NS™´sWlLi≤ÔT∂, ©ygRiL`i NRPLRiVıáV, Fyá ™´sVWLRiV, N]Õ˝ÿxmspL`i,}qÌsxtsQ©±sxmnsV©yxmspL`i, Aμj∂Õÿ Àÿμ`áՋ[ «¡Ljilgi[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsøyLS¨sNTP æªΩLRi¤Õ¡[¿¡LiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. C rÛy©yÕ˝‹[ @¨sı…ÿ BxmsˆV≤R∂V …”¡AL`iFs£qs gS÷¡ ≠dsr°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsá æªΩáLigSfl· ˙μ][x§¶¶¶Li\|ms NTPLiμj∂ rÛyLiVVÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLi»¡gS D©yıLRiV. μk∂Liª][ ≠s™´sVLRi+áV, AL][xms fl·Ã¡ª][ ™´sV◊d˝¡ Æ™s[Æ≤∂NRP‰©´sVLiμj∂. xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ™´sVVgji aSNRP æªΩáLigSfl· øR¡Ã˝¡ ¡≤T∂LiμR∂©´sı ™yLjiNTP Dxms Fs¨sıNRPá μy*LS gRi…Ì”¡ gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s …”¡AL`iFs£qs À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C Fs¨sıNRPáV BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsáNRPV @gjiıxmsLkiORPQ NSÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso Dxms Fs¨sıNRPáª][ ™´sVL][™´sWLRiV æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi Æ™s[Æ≤∂NRP‰©´sVLiμj∂. @LiVVæ ªΩ[ gRiªRΩ Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ FyÕÊ‹©´sNRPVLi≤y ªRΩxmsˆV ¬ø¡[aS™´sV¨s BxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zms AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμj∂. @LiμR∂VZNP[ æªΩáLi gSfl·Õ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmsLRi˘»¡©´s ¬ø¡[xms…Ì”¡ xmsLjizqsÚºΩ¨s ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sVáøR¡VN][™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ æªΩáLigSfl·»¡WL`i Æ™s[xqsVÚ©´sıμj∂ NRPW≤y @LiμR∂VZNP[. ™´sVL][\Æ™sxmso \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs NRPW≤y Fs¨sıNRPáNRPV μR∂WLRiLi gS DLi≤yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V A FyLÌkiÆ©s[ªRΩ Àÿ—¡lLi≤ÔT∂ g][™´s LÙRi©±s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV NSFyÆ≤∂[Li μR∂VZNP[ ªy™´sVV Fs¨sıNRPáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi ¿¡©´s»˝¡V «¡gRi©±s NRPW≤y ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μk∂Liª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[ Dxms Fs¨sıNRPáLi»¡W «¡LjigjiæªΩ[ ˙xmsμ≥y©´s F°…‘¡ ™´sVW≤R∂V FyLÌkiá ™´sVμ≥R∂˘Æ©s[ DLi»¡VLiμj∂.gRiªRΩLiÕ‹[ DxmsFs¨sıNRPxmns÷¡ªy¤Õ¡[ BxmsˆV≤R∂V

DLi…ÿLiVV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fs™´sLRiV ¨sá ¡≤Ôy gRiªRΩ Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªy¤Õ¡[ xmso©´sLS™´sXªRΩLi @™´soªy∏R∂V¨s, ≤T∂Fy—¡»˝¡V NRPW≤y μR∂NRP‰™´s¨s …”¡AL`iFs£qs |§¶¶¶øR¡ËLjir°ÚLiμj∂. BNRP ™´sVL][™´sWLRiV A«ÿμ`∂ ªRΩ©´s øR¡LRiËá ˙xms˙NTP∏R∂V μy*LS æªΩáLigSfl· NRPV ≠ds\¤Õ¡ ©´sLiªRΩ Aáxqs˘Li «¡LRigRi≤y¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. Bxmsˆ …”¡ZNP[ xmsáV μR∂FnyáV øR¡LRiËáV «¡Ljizms©´s A∏R∂V©´s FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[}qs ™´sVLi˙ªy¨sı xms…”¡xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ LS“¡©y ™´sWá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi Æ™s©´sNTP‰ F°LiVVLiμj∂. NSLi˙lgi£qs xms¨sı©´s ™´sp˘x§¶¶¶LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V BNRP xmsμR∂™´soÕ˝‹[ DLi»¡W DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VNRPVLi»¡W NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRi xqsLiO][QÀ≥œ¡Li xqsXztÌsQLi øR¡≤R∂Li μy*LS æªΩáLigSfl·ryμ≥R∂©´sNRPV NSLi˙lgi£qs\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™yá©´sı áOSQQ˘¨sNTP ≠dsLRiV gRiLi≤T∂ N]…ÌÿLRiV. BNRP FsLi{msáV NRPW≤y @Æμ∂[ Àÿ»¡Õ‹[ ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıLRiV. C Æ™sVVªRΩÚLi ™´s˘™´s •¶¶¶LRiLiÕ‹[ J LRiNRPLigS NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡LiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. FsLi{msá©´sV NRPW≤y μyLjiNTP æªΩøR¡VËNRPV©yı \|msNTP ™´sW˙ªRΩLiZNP[aRP™´sLS™´so,F~©´sıLiªRΩμj∂ªRΩLRiVáV™´sW˙ªRΩLi N]LiªRΩ¤ À¡»Ì¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi BÕÿ™´soLi¤…¡[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂WÕÿ ™´sμÙy @©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı BLiNS NSLi˙lgi£qs æªΩ[áˤա[μR∂V. F°…‘¡ ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ A¿¡ ªRΩW¿¡ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. gRiªy©´sVÀ≥œ¡™´sLi μR∂XuÌy˘ F°…‘¡¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Æ™s[V ™´sVLi¿¡μR∂©´sı xqsWøR¡©´sá©´sV æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Àÿ©´sV=™y≤R∂Õ‹[ F°…‘¡NTP |ms…Ì”¡©´s NSLi˙lgi£qs BxmsˆV≤R∂V ≠sVgRiªy ø][»˝¡ NRPW≤y F°…‘¡NTP \|qs @Li…‹[Liμj∂. @LiVVæªΩ[ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ LS™y÷¡= DLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV FsLiªRΩgS x§¶¶¶≤y ≠s≤T∂ ¬ø¡[zqs©y æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV

*ø£ÿsY ˝≤;˝À¢ eDT≈£î gRiªRΩ Æ©sá L][«¡ŸÃ¡VgS ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡\|ms μR∂V™´sWLRiLi ¬ø¡Ã¡lLi[gRiVªRΩVLiμj∂. @μ≥j∂NSLRi FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s A˙gRiÆ©s[ªRΩá\|msÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V ™´s¿¡Ë©´s Æ©s[xms¥R∂˘Li Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVL][™´sWLRiV @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP aS≈¡©´sV μy≤R∂VáNRPV xmsoLRi™´sWLiVVLiøR¡≤R∂Li Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡Õ‹[ NRPáNRPáLi Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. Æ™sVV©´sı…”¡ G{qs’d¡ {ms≤R∂ ™´sμj∂÷¡F°LiVVLiμR∂¨s EzmsLji {msáVËNRPV©´sı @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ™´sV◊d˝¡ μy≤R∂Vá À≥œ¡∏R∂VLi ™´sfl”·NTPr°ÚLiμj∂. ≤T∂|qsLi ¡L`i Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS @Æ©s[NRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs\ZNPQQ=«fi NSLS˘Ã¡∏R∂WáV, zqsLi≤T∂ZNP[…fi @≤Ôyá\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqs©´s @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP aS≈¡ ™yLji ©´sVLi¿¡ NUPáNRP xms˙ªyá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡Liμj∂. NRP¤Õ¡NÌRPL`i A˙gRi•¶¶¶¨sNTP ≠sá≠sÕ˝ÿ≤T∂ BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ N][áVNRPVLi»¡V©´sı Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡©´sV @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP aS≈¡ ™´sV◊d˝¡ Æ™sLi…ÿ≤R∂Vª][Liμj∂. CFy…”¡ZNP[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sLRi˙xmsryμ`∂ Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡\|ms N]LRi≤y LRi&V◊¡zmsLiøyLRiV. ’d¡LRiW‰L`iÕ‹[ NRP÷d¡Ú NRPÃ˝¡V DμyLiªy¨sı ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·Li¿¡ ˙xms À≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂LiøyLRiV. @xmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLjizqÛsºΩ ºdΩ˙™´sªRΩ\|ms xqsˆLiμj∂Li¿¡ Fs\ZNPQQ=«fi NRP≠sVxtsQ©´sL`i ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂zqsLig`iª][ Fy»¡VcFs\ZNPQQ=«fi xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fi, @zqs|qÌsLi…fi NRP≠sVxtsQ©´sL`iá\|ms  ¡μj∂÷d¡ Æ™s[»¡V Æ™s[zqsLiμj∂. ™´sLRiVxqs uyN`Páª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´s∞ªRΩV©´sı AaS≈¡©´sV ™´sV◊d˝¡ G{qs’d¡ μy≤R∂VáV NRPLi…”¡ ≠dsVμR∂ NRPV©´sVNRPV ¤Õ¡[NRPVLi≤y

¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV.™´sVVxmsˆV F~Li¿¡ DLiμR∂Æ©s[ À≥œ¡∏R∂VLiª][ N]LiμR∂LRiV ÷¡NRP‰L`i ≤y©±s áV @«ÏÿªRΩLiÕ‹[NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. FsxmsˆV≤R∂V FsÕÿLi…”¡ ≠sxmsªRΩVÚáV ™´sVVLiøR¡VN][ryÚπ∏∂W©´s¨s ™´sfl·VNRPV AÀÿ‰Lki aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá Õ‹[ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ NS LS˘Ã¡∏R∂Wá\|ms @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP aS≈¡ ™´sVL][™´sWLRiV ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤R∂≤R∂Liª][ ™yLRiLiªy BxmsˆV≤R∂V @«ÏÿªRΩLiÕ‹[NTP «ÿLRiVNRPV©yıLRiV. . LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @Æ©s[NRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ GNRPNSáLiÕ‹[ A aS≈¡ Æ™sVLRiVxmso μy≤R∂VáV «¡ LjizmsLiμj∂. CryLji @μ≥j∂NSLRiVáª][ Fy»¡V ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVá©´sV \|qsªRΩLi ™´sVV≈¡˘LigS zqsLi≤T∂ZNP[…˝‹[ NUPáNRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¬ø¡[ ™yLji¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s ≠søyLjir°ÚLiμj∂.™´sVV≈¡˘LigS N]LiμR∂LRiV Fs\ZNPQQ=«fi D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáLiVVæªΩ[ ªRΩ™´sV ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ Àÿg][ ªRΩLi ¡∏R∂V»¡NRPV F~NTP‰ ªRΩ™´sV¨s G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVáV FsNRP‰≤R∂ xms»Ì¡VcNRPVLi…ÿL][©´s¨s À≥œ¡∏R∂VLiª][ N]LiμR∂LRiV @μ≥j∂NSLRiVáV lLiLi ≤R∂V, ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc —¡Õ˝ÿ ZNP[Li ˙μR∂LiÕ‹[ NSNRPVLi≤y BªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ xqsLiøR¡LjixqsWÚ Fn°©±sNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩá ˙xmsÆ™s[V∏R∂V Æ™s[V FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy* ¨sı BLRiVNRPV©´s |ms…Ì”¡©´s»˝¡LiVVLiμj∂. zqs ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩ Æ©sxmsLi ª][ xqsLS‰L`i ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[…fi\|ms N]LRi≤y©´sV LRi&V◊¡zmsLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. μk∂Liª][

™´sW˙ªRΩLi IzmsˆLiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ZNPzqs AL`i©´sV ¨sáV™´sLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV BxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zms æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV ™´sWxqÌsL`i F˝y©±sÕ‹[ D©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.ZNP[™´sáLi ZNPzqsAL`i |msªRΩÚ©y¨sı xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[NRP©yı r~LiªRΩLigS DμR∂˘™´sVLi rygjiLiøyá©´sı AÕ‹[øR¡©´s Æ™s[VLRiNRPV ≠s™´sVLRi+áNRPV xmsμR∂©´sV |ms…ÌÿLRiV.BxmsˆV≤R∂V ZNPzqsAL`iáORPQ ˘LigS …”¡≤T∂zmsLS«¡NUP ∏R∂WáV xms≤R∂Vxmsoª][Liμj∂.@LiμR∂VZNP[ BxmsˆV≤R∂VZNPzqsAL`i áORPQ ˘LigS Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡,Fs˙LRi ¡÷˝¡ gRiŒœ¡#Æ™sVªRΩVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂V FsªRΩVÚgRi≤R∂áNRPV ¬ø¡N`P |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV BxmsˆV≤R∂V øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V ™´sp˘x§¶¶¶Li xms©´sVıªRΩV©yıLRi©´sı ™yμR∂©´sáV æªΩLRi\|msNTP ™´søyË LiVV. @LiμR∂VZNP[ @©´sWx§¶¶¶˘LigS ZNPzqsAL`i\|ms ≠s™´sVLRi+á μy≤T∂¨s æªΩLRi\|msNTP ºdΩxqsVNRP™´søyËLRiV.NSLi˙lgi£qs NRPV˙»¡xms©´sVı ª][LiμR∂¨s μy¨s NRPV˙»¡Õ‹[ ¿¡NRPV‰N][™´sμÙR∂¨s Àÿ ¡V ªRΩ©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiVáNRPV z§¶¶¶ªRΩÀ‹[μ≥R∂ ¬ø¡[∏R∂V ≤R∂Liª][ Fy»¡V, ZNPzqsAL`i©´sV ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ FsNRPV‰™´sgS  ¡μ`©y™±sV ¬ø¡[zqs ™´sμj∂÷¡|ms…Ìÿá©´sıμj∂ Àÿ ¡V ™´sp˘x§¶¶¶LigS NRP¨szqsr°ÚLiμj∂. LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂WáV Bxmsˆ≤R∂V æªΩáLigSfl·, xqs\Æ™sVNRP˘ LS«¡NUP∏R∂WáVgS rygRiVªRΩV©yıLiVV. æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs ≤]LiNRPºΩLRiVgRiV≤R∂V xqs™´sWμ≥y©yáV B™´s*≤R∂Liª][ ©y∏R∂VNRPVáV GμyLjiÕ‹[ ©´s≤R∂™yÕ‹[\|qsªRΩLi æªΩ[áVËN][¤Õ¡[NRP xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV ™´soªRΩV ©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ DμR∂˘™´sV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @»¡V NSLi˙lgi£qs , B»¡V …”¡≤T∂zmsáV xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. C μR∂aRP ©´sVLi¿¡ BxmsˆV≤R∂V N]LiªRΩ  ¡∏R∂V»¡xms ≤Ôy∏R∂V¨s ¬ø¡F~ˆøR¡VË. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ FsªRΩVÚáV, \|msπ∏∂VªRΩVÚáV DLi…ÿLiVV. ¬ø¡N`P |ms»Ì¡≤y¨sNTP FsμR∂V…”¡ FyLÌki™yLRiV FsxmsˆV≤R∂W AÕ‹[¿¡xqsWÚÆ©s[ DLi…ÿLRiV. zmsALkiˆ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ¿¡LRiLi“¡≠s.. FyLÌki¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s Fy˙ªRΩ ©y™´sV ™´sW˙ªRΩLigS ™´sWLjiLiμj∂. zmsALkiˆ ºdΩxqsVNRPV©´sı xqs\Æ™sVNS˘Li˙μR∂ rÌyLi≤`ª][ BxmsˆV≤R∂VNSLi˙lgi£qsÕ‹[ xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂Li ≠s¨szmsLi ¬ø¡[™yLji  ¡Ã¡Li |msLjigjiLiμj∂. Æ™sVVªyÚ¨sNTP Dxms Fs¨sıNRPáV áORPQ ˘Li gS BxmsˆV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂WáV ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıπ∏∂[V ªRΩxmsˆ æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms INRP‰¤…¡[ øR¡VLRiVNRPVgS xms¨s¬ø¡[r°ÚLiμj∂.

Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLRiVáV, ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVáV gRiLi≤R∂Li gRi≤T∂¿¡LiμR∂¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. N]Li ªRΩ NSáLi «ÿxms˘Li ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sV◊d˝¡ G{qs’d¡¨s μy≤R∂Vá N][xqsLi LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂Li¿¡Liμj∂.μk∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV, ÷¡NRP‰L`i NTPLig`iáV ™´sfl”·NTPF°ªRΩV©yıLRiV. C ryLji xmsNS‰ xqs™´sWøyLRiLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV G{qs’d¡ μy≤R∂VáV ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li ™yLjiNTP ™´sVV¬ø¡ËÆ™sV»¡Ã¡V xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi @≠s¨dsºΩ ¨sL][μR∂NRP aS≈¡ μy≤R∂VáV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°LiVV ©´sxmsˆ…”¡NUP L][«¡Liªy G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVá NRPμR∂÷¡NRPá©´sV æªΩáVxqsV N][™´s≤R∂Li\|msÆ©s[ Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLRiVáV ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sV D©yıLRiV. INRPLjiμÙR∂LRiV @μ≥j∂NSLRiVáV, zqsLi≤T∂ZNP[…fi ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV ªRΩ™´sV ¡Liμ≥R∂V™´soá BLi…˝‹[ DLi≤T∂ G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVá NRPμR∂÷¡NRPá\|ms ALS ºdΩaSLRiV. @Õÿlgi[ ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[…fi ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV \|qsªRΩLi ªRΩ™´sV NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV ªyŒÿáV Æ™s[zqs @«ÏÿªRΩLiÕ‹[NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVμR∂˘Li lLi[»˝¡©´sV @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáNRPV ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©´sı ˙NRP™´sVLiÕ‹[ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV gRi≤T∂xqsVÚ©´sı ÷¡NRP‰L`i Õÿ’d¡ Fs\ZNPQQ=«fi , F°÷d¡xqsVáª][ Fy»¡Vc ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSáNRPV |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLi Õ‹[ ™´sVV≤R∂VxmsoáV ™´sVV»Ì¡¤«¡ ¡VªRΩV©´sı»˝¡Vc G{qs’d¡ ˙Fy¥R∂ ≠sVNRP ≠søyLRifl·Õ‹[ Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. ¨s«ÿ ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NS™´sWlLi≤ÔT∂, ALRiW¯ L`i, À‹[μ≥R∂©±s, Àÿ©´sV=™y≤R∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sVμR∂˘Li @μ≥j∂NRP lLi[»˝¡ ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©´sı ºdΩLRiV @LiμR∂VÕ‹[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı Õÿ™yÆμ∂[≠dsá\|ms G{qs’d¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. xmsáV zqsLi≤T∂ZNP[…fi NSLS˘Ã¡∏R∂Wá\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqs ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ ¿¡…Ìÿ©´sV }qsNRPLjiLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ Fs\ZNPQQ=«fi , ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂.

¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV áORPQ FsNRPLSÕ˝‹[ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRPLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ xmsáV˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FsNRPLSÕ˝‹[ ª][»¡Ã¡ |msLixmsNRPLi ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV áORPQ ˘LigS FsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. C G≤yμj∂ BLiªRΩ™´sLRiNRPV xmsμR∂™´sVW≤R∂V Æ™s[á FsNRPLSáՋ[ Æ™sVVNRP‰Ã¡ ©y¤…¡[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡LRigRiVª][Liμj∂. BLiμR∂VN][xqsLi C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ¨sμ≥R∂VáV ≈¡LRiVˬø¡[aSLRiV. ™´sW≠sV≤T∂ª][»¡Ã¡ |msLixmsNS¨sNTP FsNRPLSNRPV ™´sVWÆ≤∂[Œœ¡˛NRPV LRiW.62Æ™s[á ™´sLiªRΩV©´s ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚLRiV. ˙≤T∂£ms BLjilgi[xtsQ©±sNRPV @LiVVæªΩ[ @μR∂©´sLigS ™´sVL][ LRiW.30 ©´sVLi ≤T∂ LRiW.40Æ™s[áV BryÚLRiV. INRP FsNRPLS ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ xqsgRi»¡V©´s 70 Æ™sVVNRP‰Ã¡V |msLiøR¡™´søR¡VË. Æ™sVVNRP‰©y»¡≤y¨sNTP gRiVLiªRΩáV ºdΩ∏R∂V≤R∂Li Æ™sVVμR∂»¡VNRPV¨s ©y»¡≤R∂Li, ¨dsLRiVF°∏R∂V≤R∂Li, NRPLi¬ø¡ Æ™s[∏R∂V≤R∂Li, FsLRiV™´soáV @¨sıLi…”¡NUP DFyμ≥j∂•¶¶¶ ≠dsVxms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂¨sμ≥R∂VáV BxqsV Ú©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS }msμR∂\lLiªRΩVáNRPV Bμj∂ FsLiª][ Dxms π∏∂WgRixms≤R∂Vª][Liμj∂. N]¨sı™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ \lLiªRΩVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsVxms¥R∂NRPLiÕ‹[ ª][»¡Ã¡ |msLixmsNS¨sNTP |msμÙR∂{ms»¡ Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ BLiªRΩ™´sLRiNRPV xqsV™´sWLRiV áORPQFsNRPLSÕ˝‹[ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRPLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. FsNRPLSNRPV xqsgRi»¡V©´s LRiW.62 Æ™s[áV Æ™s¿¡ËxqsVÚ©yıLRiV. C¤Õ¡NRP‰©´sxqsV™´sWLRiV LRiW.650N][»˝¡V ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N]¨sı™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ª][»¡Ã¡ |msLixmsNS¨sNTP ™´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s DLiμj∂. ™´sVLjiN]¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ C xms¥R∂NS¨sı \lLiªRΩVáV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @©´sı μyªRΩNRPV DFyμ≥j∂ J ™´sLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s ™´sXºΩÚ ™´s˘™´sry

n&ɶ>√\T>± nÁø£e÷\T —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡Ljigji©´s ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡Õ‹[ DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV @˙NRP™´sWáV À≥ÿLkigS Æ™sáVgRiV øR¡WaSLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRi\Æ™sV©´s LRiW.3.58 N][»˝¡©´sV G ≠sμ≥R∂LigS LjiNRP™´sLki ¬ø¡[∏R∂Wá©´sıμj∂ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @LÛRiLiNSNRPVLi≤y D©´sıμj∂. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi μy*LS ™´sáxqsá ¨s™yLRifl·NRPV, ¨sLRiV}msμR∂ NRPW÷d¡Ã¡NRPV À≥œ¡XºΩ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s C xms¥R∂NRPLiÕ‹[ }msμR∂áNRPV FsLiªRΩ NRPW÷d¡ BxqsVÚ©yıL][ @LiæªΩ[Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡ ¤«¡[ ¡VÕ˝‹[NTP Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sıμR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2006 G˙zmsÕfiÕ‹[ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVæªΩ[ ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi 2008Õ‹[ Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ALRiV ≠s≤R∂ªRΩá ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡NRPVgS©´sV ©yáVgRiVrylL˝i[ «¡LjigSLiVV. BNRP 2006c07 xqsLi™´sªRΩ=LSÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s DFyμ≥j∂ xms©´sVÕ˝‹[ ¤Õ¡NRP‰¤Õ¡[©´s¨sı @˙NRP™´sWáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»Ì¡Vc ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ æªΩ[÷¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ «¡Ljigji©´s ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 59 ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPVgS©´sV 52 ™´sVLi≤R∂Õÿá ¨sÆ™s[μj∂NRP¤Õ¡[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıLiVV. A G≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡ ¨sÆ™s[μj∂NRPáV gRiÃ˝¡LiªRΩ∏R∂W˘LiVV. ªy«ÿgS «¡Ljizms©´s ©yáVg][ ≠s≤R∂ªRΩ ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 37 ™´sVLi≤R∂Õÿá ¨sÆ™s[μj∂NRPáV —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μy¨sNTP ¬ø¡[LSLiVV .μyLiª][ DFyμ≥j∂ @™´sNRPªRΩ™´sNRPá

∏R∂VLi. @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡V ™´sL<RiLiQ\|ms Aμ≥yLRixms≤T∂ D©yıLiVV. ™´sLRiVfl·V ≤R∂V NRPLRiVfl”·LiøR¡NRPF°æªΩ[ @©´sıμyªRΩ NRPLRiV™´so NS»¡VNRPV gRiVLRi™´soªy≤R∂V. xms≤R∂™´sV»¡ ™´sVLi≤R∂Õÿá \lLiªRΩVáV ˙xmsºΩ π∏∂[V…ÿ NRPLRiV™´so ÀÿLji ©´s xms≤R∂VªRΩWÆ©s[ DLi…ÿLRiV. NRPLRiV™´so ÀÿLji ©´sVLi≤T∂ @©´sıμyªRΩ©´sV LRiOTPQLiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ «ÿºdΩ∏R∂V ˙gS≠dsVfl· DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ª][»¡Ã¡V |msLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP Æ™sxqsVáVÀÿ»¡Vc NRP÷¡ˆLi¿¡Liμj∂. Æ™sVVμR∂…˝‹[ NS©´sVgRi, @Ã˝¡Æ©s[lLi[≤R∂V, ¤«¡˙…‹[{mns Æ™sVVNRP‰Ã¡NRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li BøyËLRiV. C ¤«¡˙…‹[{mns Æ™sVVNRP‰Ã¡V |msLiøR¡≤y¨sNTP øyÕÿ ™´sVLiμj∂ xqsV™´sVV≈¡ªRΩ øR¡Wxms¤Õ¡[μR∂V. ™´sW≠sV≤T∂ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRPLi N][xqsLi øyÕÿ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVá ©´sVLi≤T∂ ≠s©´sªRΩVáV ™´søyËLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sW≠sV≤T∂ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNS¨sNTP DFyμ≥j∂ @μ≥j∂NSLRiVáV @©´sV™´sVºΩLiøyLRiV. C π∏∂[V≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[ 63 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ª][»¡Ã¡ |msLixmsNRPLi ¬ø¡[xms»Ì¡gS 29 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sLiμR∂ FsNRPLSá Õ‹[xmso ª][»¡ áV |msLiøR¡VªRΩV©yıLRiV. C ™´sVLi≤R∂ÕÿáV ™´sVLki @μ≥y*©´sLi FsLiª][ D©´sıªyaRP∏R∂VLiª][ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s C xms¥R∂NS¨sı ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ }msμR∂ \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂NRPV ºdΩxqsVZNPŒœ¡˛≤R∂LiÕ‹[ DFyμ≥j∂ zqs ¡˜Liμj∂ ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ øyÕÿ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ \lLiªRΩVáV C ª][»¡Ã¡ |msLixmsNS¨sNTP μR∂WLRiLigS DLi»¡Vc©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sgRiLji ™´sVLi≤R∂á xmsLjizqÛsºΩ μyLRiVfl·LigS DLiμj∂. C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ©´sgRiLji ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ NRP¨dsxqsLi INRP Æ™sVVNRP‰ NRPW≤y ©y»¡¤Õ¡[μR∂V. C ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ©yáVgRiV xmsLiøyLiVVºdΩáՋ[ 22™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs 20.34 FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sW≠sV≤T∂ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…ÿá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV áORPQ ˘LigS FsLiøR¡VNRPV©´sı BLiªRΩ™´sLRiNRPV @™´sVáVNRPV ©Ø[øR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ª][»¡Ã¡ |msLixmsNRPLi BxmsˆV≤R∂V ™´sLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂.

@≤ÔR∂VNRP»Ì¡NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sVV\¤À¡Õfi N][LÌRiVá ≠sμ≥y©´sLi ºdΩxqsVN]xqsVÚ©´sıμj∂. @˙NRP™´sWá\|ms zmnsLS˘μR∂Vá©´sV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡ A Æ™sLi»¡Æ©s[ LjiNRP™´sLkiáV NRPW≤y ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 369 ™´sVLiμj∂ zqs ¡˜Liμj∂\|ms xqs|qsˆ©<´s©±s Æ™s[»¡Vc xms≤T∂Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ 88 ™´sVLiμj∂ {mnsÕfiÔ@zqs|qÌsLi»˝¡Vc, HμR∂VgRiVLRiV c¤…¡NTPıNRPÕfi @zqs|qÌsLi»˝¡Vc, 276 ™´sVLiμj∂ Æ™s[V»˝¡Vc D©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ 140 ™´sVLiμj∂NTP \|msgS ™´sV◊d˝¡ ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. @™´sNRPªRΩ™´sNRPá ¬ø¡N`PNRPV Æ™sVV\¤À¡Õfi N][LÌRiVáV ªy«ÿgS 2010c11 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ LRiW.94.58 N][»˝¡©´sV Æ™s[ªRΩ©yá NTPLiμR∂, LRiW.27.15 N][»˝¡©´sV ry™´sV˙gji NTPLiμR∂ Æ™sVVªRΩÚLi LRiW.138 N][»˝¡V ≈¡LRiVˬø¡[zqs 59 ™´sVLi≤R∂Õÿá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 5,05,719 ™´sVLiμj∂NTP DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLiÕ‹[ xms¨s NRP÷¡ˆLiøyá¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xms©´sVÕ˝‹[ @˙NRP™´sWáNRPV @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]ªRΩÚ øR¡…Ìÿá©´sV ºdΩxqsVNRPV™´sxqsVÚ©´sıμj∂.@˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡\|ms ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsVáV |ms»Ì¡gS ™´sVLjiN]LiμR∂Lji¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ xqs|qsˆLiQ\Æ≤∂©´s™yLjiÕ‹[ @μ≥j∂NRPVáV ALRiV Æ©sááV gRi≤R∂™´sNRP™´sVVLiÆμ∂[ NSxqsVáV, \|msLRi≠dsáª][ ™´sV◊d˝¡ Dμ][˘gRiLiÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. .LRiW.4.50 N][»˝¡ μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi @LiVV©´s»˝¡V æªΩ[÷¡Liμj∂. C Æ™sVVªyÚ¨sı LjiNRP™´sLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @μ≥j∂NSLRiVáNRPV NRPxtÌsQryμ≥R∂˘LigS ™´sWLjiLiμj∂. ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsVáV DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsVÕ‹[ @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s»Ì¡Vc æªΩ[á≤R∂Liª][ Æ™sWªRΩW‰L`i ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s {msAL`iC, FsLi{ms{ms À≥œ¡LRiÚQ\|ms, ©´sNTPlLi[NRPÕfi ™´sVLi≤R∂áLi Fy¤Õ¡Li {mnsÕfiÔ@zqs|qÌsLi…fi\|ms ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. øR¡LiμR∂Li}ms»¡ FsLi{ms≤U∂™Ø[©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂VgS ™´sVL][ BμÙR∂LRiV FsLi{ms≤U∂™Ø[á©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s «¡≤`∂{ms {qsC™Ø[©´sV @xmsˆ…˝‹[ AÆμ∂[bPLiøyLRiV.Æ™sVV\¤À¡Õfi N][LÌRiVá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs ZNP[xqsVá©´sV xqsªRΩ*LRiÆ™s[V xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡ μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRi\Æ™sV©´s ¨sμ≥R∂Vá©´sV Æ™s©´sVÆ™sLi»¡Æ©s[ LjiNRP™´sLki ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV C N]ªRΩÚ øR¡»Ì¡Li μ][x§¶¶¶μR∂Li ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáLi»¡V©yıLRiV. Æ™sVV\¤À¡Õfi N][LÌRiVÕ˝‹[ FyªRΩ zmnsLS˘μR∂VáV NSNRPVLi≤y ªy«ÿgS ™´s¬ø¡[Ë zmnsLS˘μR∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠søyLjiLiøR¡gRiáVgRiVªyLRiV.


eT+∫˙{Ï ì<ÛäT\ô|’ ø£˝…ø£ºsY Äsê »&ûŒ, ÄsY&ÉãT¢´mdt dæã“+~ô|’ ì|òü÷ ø±øÏHê&É, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY s¡$#·+Á<ä õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY>± |üP]ÔkÕúsTT˝À |üì#˚dü÷Ô n$˙‹ nÁø£e÷\ uÛÑs¡‘·+ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. »&ûŒøÏ dü+ã+~Û+∫q ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>∑+ô|’ Äs√|üD\T e∫Ãq dü+<äs¡“¤+˝À Äj·Tq |üP]ÔkÕúsTT $#ês¡D≈£î Ä<˚•düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘·TÔ≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T s¡÷.5ø√≥¢qT õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Á>±eT |ü+#êj·Tr\˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´

|ü]cÕÿsêìøÏ yÓ∫Ã+∫q≥T¢ »&ûŒ ]ø±s¡T¶˝À¢ qyÓ÷<äT #˚kÕs¡T. yêdüÔyêìøÏ á ì<ÛäT\T »&ûŒ eT+ps¡T #˚dæq|üŒ{Ïø° |üqT\T #˚j·T&É+˝À ÄsY&ÉãT¢´mdt, |ü+#êj·Tr\≈£î uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ñ+≥T+~. eT+∫˙{ÏøÏ »&ûŒ qT+∫ $ìjÓ÷–+∫q ì<ÛäT\˝À nÁø£e÷\T »]–q≥T¢ ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY, ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT\+<ësTT. B+‘√ õ˝≤¢˝Àì 58 s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É˝≤˝À¢ »&ûŒ qT+∫ eT+ps¡T #˚dæq ì<ÛäT\‘√ #˚|ü{Ϻq eT+∫˙{Ï

|üqT\T @ <äX¯˝À ñHêïsTT? ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq |üqT\T |üP]Ô #˚kÕsê? m+ãTø˘ ]ø±sY¶ mes¡T #˚kÕs¡T? ‘·~‘·s¡ |üP]Ô $esê\T n+<äCÒj·÷\ì ø£˝…ø£ºsY s¡$#·+Á<ä Ä<˚•+#ês¡T. B+‘√ 58 eT+&É˝≤\ m+&çz\T Ä|òüTy˚T|òü÷\ô|’ á |üqT\qT >∑T]Ô+#˚ |üì˝À |ü&ܶs¡T. »&ûŒ esêZ\ ø£<Ûäq+ Á|üø±s¡+ Äj·÷ Á>±e÷\˝À |ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y\T, ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ |üqT\T |üP]Ô #˚dæq≥T¢ Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ m+&çz\T $#ês¡D #˚|ü&ç‘˚ |ü\T nÁø£e÷\T u…’≥ø=#˚à neø±XÊ\T ñHêïj·Tì »&ûŒ esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. s¡÷. 2ø√≥T¢ ô|’>± nÁø£e÷\T »]>±j·Tqï düe÷#êsêìï »&ûŒ esêZ˝Ò yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. eT+∫˙{Ï |ü<Ûäø±\ ù|s¡T #Ó|æŒ »&ûŒøÏ #Ó+~q ø=ìï ì<ÛäT\T |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻq e÷≥ yêdüÔey˚Tqì ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø±]

ˇø£s¡T n+^ø£]+#ês¡T. ø=ìï |ü+#êj·Tr˝À¢ eT+∫˙{Ï ø√dü+ $ìjÓ÷–+#ê*‡q ì<ÛäT\qT XÊìfÒwüHé≈£î eT[fl+#ê\ì ]ø±s¡T¶˝À¢ e÷Á‘·+ eT+∫˙{Ï |ü<Ûäø±\πø yê&çq≥T¢ sêkÕs¡ì Ä n~Ûø±] yÓ\¢&ç+#ês¡T. eT+∫˙{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ »&ûŒ qT+∫ eT+ps¡T #˚dæq ì<ÛäT\ô|’ |üP]ÔkÕúsTT $#ês¡D »s¡bÕ\ì Äj·÷ |ü<Ûäø±\ |üP]Ô $esê\T n+<äCÒj·÷\ì ø£˝…ø£ºsY ø√s¡&É+‘√ Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T˝À¢ uÛÑj·÷+<√fi¯q\T HÓ\ø=HêïsTT. n|üŒ{À¢ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ dæbòÕs¡T‡ y˚Ts¡≈£î yê] n+&É<ä+&É\‘√ ìã+<Ûäq\T ôd’‘·+ ø±\<äìï ì<ÛäT\qT Ç‘·s¡ |ü<Ûäø±\≈£î eT[fl+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ M{Ïô|’ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#·&É+‘√ ÄsY&ÉãT¢´mdt, »&ûŒ n~Ûø±s¡ esêZ\T uÛÑj·÷+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+, 31 »qe] 2012

≈£î\+ >∑T]Ô+|ü⁄ ø√dü+ ‘√\Tu§eTà˝≤≥ ø£fi≤ø±s¡T\ b˛sê≥+ _dæ˝À #˚sêÃ\ì &çe÷+&é ø±øÏHê&É, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): eTqT<Ûäs¡à XÊÁdüÔ Á|üø±s¡+ ‘=\T‘· Hê\Tπ> esêí\T>± ñqï Áu≤Vü≤àD, ø£åÁ‹j·T, yÓ’X¯´, X¯SÁ<äT\T nq+‘·s¡+ |ü]D≤e÷\ Á|üø±s¡+ nH˚ø£ C≤‘·T\T, ≈£î˝≤\T>± $&çb˛j·÷s¡T. ‘·sê«‘· <äX¯\yêØ>± ≈£î˝≤\T, esêZ\T>± $&çb˛sTT Äj·÷ eè‘·TÔ\ Á|üø±s¡+ Jeq $<ÛëHê\T >∑&çù| dü+düÿè‹ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À Á|ür ˇø£ÿs¡÷ @<√ ˇø£ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q yê¬s’ ñ+&ç uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑+ Á|üø±s¡+ yê]øÏ dü+Áø£$T+∫q ]»πs«wüq¢qT bı+<˚ Vü≤≈£îÿqT ø£*–j·TTHêïs¡T. nsTT‘˚ ÁbÕNq ø±\+ qT+&ç yê&ÉTø£˝À ñ+&ç H˚{Ï ‘·sêìøÏ HêeTe÷Á‘·+>± |ü]#·j·TyÓTÆq ‘√\Tu§eTà˝≤≥ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î ì]ΔwüºyÓTÆq ≈£î\+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ yês¡T sêC≤´+>∑|üs¡yÓTÆq Vü≤≈£îÿ\qT bı+<˚ neø±XÊ\qT ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. ]»πs«wüqT¢

eTDÏX¯s¡à≈£î |òüTq dü‘êÿs¡+ $»j·Tq>∑s¡+, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e\ ø±\+˝À ÄÁ‘˚j·T »j·T+‹, es¡Δ+‘·T \≈£î <ä÷s¡+>± ñqï ÄÁ‘˚j·T kÕàs¡ø£ ø£fi≤|”sƒ¡ ˇø£ÿkÕ]>± y˚≥÷] düT+<äsêeT÷à]Ô »j·T+‹ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+∫ Ä y˚Ts¡≈£î dæ˙ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT eTDÏX¯s¡àqT m+|æø£ #˚dæ $_Ûqï ø√D≤\qT ˇø£ÿ{Ï>± #·÷|æ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ Ä~yês¡+ sêÁ‹ Çø£ÿ&É »]–+~. düeTj·T+, $»j·Tq>∑ s¡+˝À eTs√ eT+∫ dü+^‘· <äs¡Ù≈£îìøÏ dü‘êÿs¡ #˚dæ Äos¡«~+#ês¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. ø£$≈£î˝≤ \+ø±s¡ ~e+>∑‘· y˚≥÷] düT+<äsê eT÷à]Ô 77e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± Á|üU≤´‘· dæ˙ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT eTDÏX¯s¡à≈£î ÄÁ‘˚j·T kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿsêìï Çø£ÿ&ç ÄÁ‘˚j·T kÕàs¡ø£ ø£fi≤|”sƒ¡+ Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ >∑Ts¡C≤&É ø£fi≤uÛ≤s¡‹˝À n+<äCÒdæ+~. á øês¡´Áø£e÷ìï CÀ´‹ Á|ü»«\q‘√ $»j·Tq >∑s¡+ bÕs¡¢yÓT+ ≥Ø düuÛÑT´sê\T u§‘·‡ s¡a≤˙‡˝øÏåà ÁbÕs¡+_Û+# eTTK´ $•wüº n‹<∏äT\T>± kÕsTT bòÂ+&˚wüHé n<Ûä´≈£åî\T ø√\>∑≥¢ Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T, dæ˙ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T kÕ\÷] ø√{Ï bÕ˝§ZHêïs¡T.

bı+<ä&É+ <ë«sê düe÷»+˝À kÂø£sê´\qT bı+<˚+<äT≈£î $$<Ûä ≈£î˝≤\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·T+&É>± ‘√\T u§eTà˝≤≥ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î ≈£î\+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ≈£î\ ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*Œ+#ê\ì, ‘·eT≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ≈£î\+>± >∑T]Ô+#ê\ì >∑‘· |ü<˚fi¯ó fl>± #˚düTÔqï b˛sê{≤\T H˚{Ïø° ≈£L&Ü ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã˝Ò<äT. ≈£î\+>± >∑T]ÔùdÔH˚ sêC≤´+>∑|üs¡yÓTÆq Vü≤≈£îÿ\qT bı+<˚ neø±XÊ\T+&É&É+‘√ ‘·eTqT Á|ü‘˚´ø£ ≈£î\+>± >∑T]Ô+∫ _dæ esêZ˝À¢ #˚s¡Ã&É+ <ë«sê ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#ê\H˚ ‘√\Tu§eTà˝≤≥ ø£fi≤ø±s¡T\ b˛sê{≤\T dü‘·Œ¤*‘ê\ ìe«˝Òø£b˛ ‘·THêïsTT. 2008˝À ≈£î\ >∑T]Ô+|ü⁄ ø√dü+ ‘√\Tu§eTà˝≤≥ ø£fi≤ø±s¡T\T ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ á e´eVü‰sêìï

|ü]o*+#ê\ì _dæ ô|ò&ÉπswüHé≈£î Ä<˚XÊ\T Ç∫ÃHê n$ Ç+ø± ô|+&ç+>¥˝ÀH˚ ñHêïsTT. b˛sê≥ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤>∑+>± 2008˝À es¡+>∑\T¢˝À ìs¡«Væ≤+∫q ‘√\Tu§eTà˝≤≥ ø£fi≤ø±s¡T\ Á|ü<äs¡ÙqqT ñ<ä´e÷\≈£î sêÁwüº yê´|üÔ+>± ø£fi≤ø±s¡T\T Vü‰»¬s’ ‘·eT ø£fi≤HÓ’|ü⁄D≤´ìï Á|ü<ä]Ù+#·&É+‘√ bÕ≥T ‘·eT &çe÷+&É¢qT eTs√kÕ] Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT ñ+#ês¡T. 2001˝À q˝§Z+&É˝À ø£fi≤ø±s¡T\T Ç∫Ãq Á|ü<äs¡Ùq\≈£î düŒ+~+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY eTH√Vü≤s¡ Á|ükÕ<é ‘√\Tu§eTà˝≤≥ ø£fi≤ø±s¡T\ ≈£î\&çe÷+&É¢≈£î düŒ+~+∫ Ä ~X¯>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MTìdü÷Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£\T |ü+|æHê |òü*‘·+ X¯Sq´+. ‘êC≤>± õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq ø±øÏHê&É˝À >ö‘·$T ñ‘·‡yê\ ù|]≥ 2 s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+∫q

‘√\Tu§eTà˝≤≥ ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± yê] ≈£î\eØZø£s¡D düeTdü´ eTs√kÕ] ‘Ós¡MT<ä≈£î e∫Ã+~. õ˝≤¢ ‘√\Tu§eTà˝≤≥ ø£fi≤ø±s¡T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T @&ÉTø=+&É\T, Äs¡ZHÓ’õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY uÛÑø£Ôe‘·‡\ ¬s&ç¶\T ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+∫q ñ‘·‡yê\˝À ‘·eT düeTdü´\qT eTs√e÷s¡T @ø£s¡Te⁄ ô|{≤ºs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± 13 õ˝≤¢˝À¢ ‘√\Tu§eTà˝≤≥ eè‹Ô>± #˚düT≈£îqï ø£fi≤ø±s¡T\T ñ+&É>± πøe\+ eTq ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝ÀH˚ ø±øÏHê&É düMT|ü+˝Àì »eTTHêq>∑sY˝À 130 ≈£î≥T+u≤\ es¡≈£L ñHêïsTT. ≈£î\ ÁbÕ‹|ü ~ø£q sêC≤´+>∑|üs¡yÓTÆq ]»πs«wüq¢qT ‘·eT≈£î e]Ô+|ü #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ‘√\Tu§eTà˝≤≥ ø£fi≤ø±s¡T\T eTs√ ñ<ä´e÷ìøÏ dæ<äΔeTÚ‘·THêïs¡T.

$Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì •øÏå+#ê* sê»eT+Á&ç, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): eTVü≤˙j·TT\ $Á>∑Vü‰\T mø£ÿ&É HÓ\ø=˝≤ŒHêï nqTeT‘·T\T ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ sê»eT+ Á&ç˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É $Á>∑Vü‰\T @sêŒ≥T e\¢ Á|ü»\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. sê»ø° j·T+>±, Äø£‘êsTT ‘·q+>±, ≈£îÁ≥\‘√ $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ <äTsêàs¡Z#·s¡´ nHêïs¡T. $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+, <ääefi‚X¯«s¡+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ‹]– Á|ü‹wæº+#ê\ Hêïs¡T. uÛÑ$wü´‘Y˝À mes¡T @ Hêj·T≈£îì $Á>∑Vü≤+ HÓ\ø=˝≤Œ\Hêï b˛©dt, ¬syÓq÷´, eTTìdæ|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ nqTeT‘·T\T bı+<˚˝≤ #·≥º+ #˚˚j·÷\Hêïs¡T. j·÷Hê+ ]C…˙‡ bòÕ´ø£ºØ |òüTs¡¸D\ $wüj·÷\T j·÷»eTq´+ ˝ÀbÕ\T ñHêïj·Tì, ø±]à≈£î\+ <ä]ø° qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì &çe÷+&é

#˚XÊs¡T. j·÷Hê+ |òüT≥q\ô|’ |üP]ÔkÕúsTT $#ês¡D »s¡bÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï neT˝≤|ü⁄s¡+ m+|” Vü≤s¡¸≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·÷Hê+ |òüT≥q\ô|’ dæ_◊ $#ês¡D »]|æ+#ê\Hêïs¡T. 20 dü+e‘·‡sê\T>± j·T÷ìj·THé @sêŒ≥T≈£î j·÷» e÷q´+ n+^ø£]+#·>± b˛e&É+, y˚‘·Hê\T dü]>± Çe«ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ á <äTdæú‹ e∫Ã+<äHêïs¡T. j·÷Hê+ >√&Ée\≈£î ‘êqT ø±s¡D+>± #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT $eT]Ù+#·&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ø±]à ≈£î\qT ø±≈£î+&Ü Äj·Tq bÕغ Hêj·T≈£î&Ó’q dæs¡$Tø˘‡ j·÷»e÷ì Hêj·TT&Éì düeT]Δ+#·&É+ #·+Á<äu≤ãT ø±]àø£ e´‹πsøÏ>± s¡TEyÓ’+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. 2009 &çôd+ãsY˝À ø±]à≈£î\T j·T÷ìj·THé kÕú|æ+∫Hê, j·÷»e÷q´+ j·T÷ìj·THé >∑T]Ô+#·˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. j·÷Hê+ dæs¡$Tø˘‡ yÓ’mdt Áô|dæ&Ó+{Ÿ #·+Á<äX‚KsY Vü≤‘·´ yÓqTø£ ãj·T≥ e´≈£îÔ\

Á|üy˚Tj·T+ ñ+<äì ≈£L&Ü nqTe÷Hê\T Hêïj·Tì Vü≤s¡¸≈£îe÷sY n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |”d”d” ø±s¡´<ä]Ù eTTs¡[ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. j·÷Hê+qT ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À ø£\bÕ* bÕ+&ç#˚Ã] j·÷Hê+qT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\T ø£*|æy˚j·T&É+˝À ‘·q≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì, j·÷Hê+qT ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À ø£*|æy˚j·T&É+ eT+∫<äì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·÷Hê+ øÏ yÓsTT´øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À bÕ+&ç#˚Ã] sêh+ ñ+<äì, j·÷q+˝À m˝≤+{Ï ÄXÊ+‹ HÓ\ø=Hêï ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] b˛©düT\T düŒ+~+ #·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. BìøÏ ø±s¡D+ sêh+ y˚s¡Tø± e&Éy˚TqHêïs¡T. j·÷Hê+˝À nsê#·ø£+ »s¡T>∑T‘· bòÕ´ø£ºØ˝À $<Ûä«+dü+ »s¡T>∑T‘·THêï ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ b˛©düT\T düŒ+~+#·ø £b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. ø±øÏHê&É, neT˝≤ |ü⁄s¡+qT ÄqT≈£îì ñqï j·÷Hê+qT ‘·÷s¡TŒ >√<ëe]˝À ø£\|ü&Éy˚T eT+∫<äì n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T.

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·ô|’ uÛÑ>∑TZeTqï <ä[‘· dü+|òü÷\T, sê»ø°j·T bÕغ\T ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, »qe]30 (düTes¡íyês¡Ô ) uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY u≤u≤ kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY es¡Tdü>± $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘· ìs¡düdædüTÔ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± <äfi¯v‘· dü+|òü÷\T, sê»ø°j·T bÕغ\T, {Ïj·T+õzdt ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T ã>∑TZeTHêïsTT. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+dü+ nÁ|üC≤kÕ«$Tø£eTì neT˝≤|üPsY &ç$»Hé, <Ûäe˝ÒX¯«sY˝À $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãq <äT+&É>∑T\qT n¬sdüTº #˚dæ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø=yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚dæq <äT+&É>∑T\qT n¬sdüTº #˚j·Tì Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢˝À ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚düTÔqï <ä[‘·T\ô|’ <Ís¡®q´+>± n¬sdüTº #˚dæ b˛©dt ùdºwüHé˝À ô|≥º&É+ <ä[‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ nee÷q |üs¡TdüTÔ+<äHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ mdæ‡, mdæº, _dæ, yÓTÆHêغ ◊ø£´ ø±s¡´#·s¡D ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À |üP˝≤+>¥ #Ís¡kÕÔ˝À eTVü‰ <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ã+<é

dü+<äs¡“+>± |üP]Ô eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·T mdæ‡, mdæº, _dæ, yÓTÆHêغ CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T _C…|æ, {Ï&ç|æ, {ÏÄsYmdt, q÷´&ÓyÓ÷Áø±dæ, _mdæŒ, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt, e÷\eTVü‰Hê&ÉT, e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹, mdæ‡ÄsY|æ <ä[‘· Hêj·T≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ukÕº+&é e<ä› <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï Ä+<√fi¯q ø±s¡T\ô|’ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæ b˛©dt ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·ô|’ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔqï yê]ì nÁø£eT+>± n¬sdüTº #˚j·T&É+ <äT+&É>∑T\ #·s¡´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ düeT]ú+#·&Éy˚Tqì <ä[‘· dü+|òü÷\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsTT. Á|üC≤kÕ«eT´ìï n|üVü‰dü+ #˚ùd$<Ûä+>± <ä[‘·T\qT nee÷q|ü]#˚ $<Ûä+>± |üì#˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø=qkÕπ> Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì yês¡T ny˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü|ü+#· y˚T<Ûë$ nsTTq &Üø£ºsY _ÄsY

ñ<Ûäè‘·+>± kÕ>∑T‘·Tqï eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ düyÓTà : H˚{ÏøÏ 8e s√E ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 30(düTes¡íyês¡Ô):yê´{Ÿ≈£î ìs¡düq>± sêÁwüº j·÷e‘·TÔ >∑\ eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T ˇø£ÿ ø£+sƒ¡yÓTÆ yÓ\T¬>‹Ô |òüTÀwædüTÔHêï ø£˙dü #·\q+ ˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+.yê´{Ÿ e\¢ qwüºb˛j˚T ‘êeTT ì‘·´+ n+~düTÔqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT nqTuÛÑ$+#˚ kÕe÷q´ Á|ü»\ì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü yÓTT+&ç>± e´eVü≤]düTÔqï Á|üuÛÑT‘·« yÓTT+&ç yÓ’K]ì ø£+&çdü÷Ô, yê´{ŸqT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚dæ sêÁwüº Á|ü»\qT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêï+ n+≥÷ >±+~Û #Íø˘˝À q>∑sY eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T >∑‘· 8 s√E\T>± #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q, ìsêVü‰s¡Bø£å˝À ñ<ëÈ{Ï+∫q eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T ‘êeTT yê´{ŸqT s¡<äT› #˚ùd es¡≈£î yÓq≈£î ‘·π>Z~ ˝Ò<äì ‘·eT ìs¡düq\T yê´{Ÿ s¡<äT› #˚ùd es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+{≤j·Tì, á ô|[fl\¢ düeTj·T+˝À Á|ü»\T eÁkÕÔ\T <=s¡ø£ø£ m+‘· Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs√ ˇø£kÕ] Á|üuÛÑT‘·«+ ø£fi¯ófl ‘Ó]∫ #·÷&Ü\ì yÓ+≥H˚ yê´{ŸqT s¡<äT› #˚dæ Çã“+~øÏ >∑T] ne⁄‘·Tqï Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚dæ Á|ü»\ n_Ûe÷q+ bı+<ë\ì yÓTT+&çπødæ Á|üC≤Á>∑Vü‰ìøÏ >∑T]ø±e<ä›ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]düTÔHêïeTì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T.Á|ü‹|üøå±\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\T nìï yê´{ŸqT s¡<äT› #˚j·TeTì ø√&Ó’ ≈£Ldæq NeT≈£î{Ϻq≥¢sTTHê ˝Òì á Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê y˚T˝§ÿì yê´{ŸqT s¡<äT› #˚dæ Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ |ü&É≈£î+&Ü #˚dæ Á|ü»\ n_Ûe÷q+ #·÷s¡>=Hê\ì dü$qj·T+>± eTq$ #˚düTÔHêïs¡T.k˛eTyês¡+ e÷ Ä+<√fi¯q, ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+∫q Á|ü‹|üøå±\T ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡ XÊ´düqdüuÛÑT´\T Áo jÓT+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘·s¡|ü⁄q ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T n+ã<ëdtsêe⁄, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø=eTà sê»eT\T¢, ø±s¡´<ä]Ù <ës¡+ kÕsTT≈£îe÷sY, sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù y˚DT>√bÕ˝Ÿj·÷<äyé, dæ|æ◊(m+m˝Ÿ) ‘·s¡|ü⁄q õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T Ä≈£î\ bÕ|üj·T´, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù y˚\÷ŒsY uÛÑ÷eTj·T´ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù |üs¡T#·÷] Áo<äsY, dæ|æ◊(m+) ‘·s¡|ü⁄q sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T kÕ>∑sY, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ô|~› yÓ+ø£≥sêeTT\T, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù <ä+&ç yÓ+ø£{Ï, ◊‘·«\‘· 50 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ bÕ˝§ZHêïs¡ì, á s√E ìsêVü‰s¡ Bø£å˝À bÕ˝§Zqï eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T, >∑TeTkÕÔ k˛<äs¡T\T >∑+>±<äsY, MπsX¯+, ø£BsY, eTH√CŸ≈£îe÷sY‘√ bÕ≥T 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡ì ]f…Æ˝Ÿø±¢‘Y e÷s¡Ã+{Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé dü\Vü‰<ës¡T\T <ÛäHébÕ\ dü÷s¡´Hêsêj·TD, uÀ>∑ s¡y˚Twt ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T.

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ø=+‘· eT+~ kÕ«s¡ú X¯≈£îÔ\T sê»ø°j·T \_›ø√dü+ ≈£L˝ÒÃ+<äT≈£î ≈£îÁ≥ |üqTï‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. n≥Te+{Ï yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø=eTTàø±j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì nHêïs¡T. n+uÒ<äÿsY uÛ≤yê\qT nee÷q|üs¡TdüTÔqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£î ìπs‹Ôq≥T¢ #·÷düTÔ+&É&É+ sêuÀe⁄ s√E\˝À πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«\T ‘·–q eT÷\´+ #˚*¢+#·ø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘· ndü˝…’q <√wüß\qT |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î dæ_◊ <ë«sê $#ês¡D »]|æ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ìs¡düq #˚düTÔqï <ä[‘·T\qT n¬sdüTº #˚dæq yê]ì uÒwüs¡‘·TÔ>± $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ≈£L*Ãy˚dæq $Á>∑Vü‰\ #√≥ düTe÷s¡T 12 |òæ≥¢ $Á>∑Vü‰\qT Á|üuÛÑT‘·« ì]à+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏmHéõzdt ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ CÒ@dæ #Ó’s¡àHé ¬>’ì >∑+>±sê+, e÷\ eTVü‰Hê&ÉT õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T <äj·÷q+<é,

Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hêj·TT&ÉT sêE, {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T uÛ≤düÿsY, _mdæŒ Hêj·T≈£î\T ˙s¡&ç \ø£åàDY, _C…|æ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T eT#·Ã* lìyêdt, {Ï&ç|æ sêÁwüº Hêj·T≈£î&ÉT ¬ø.$H√<é ≈£îe÷sY, dæ|æm+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓ÷Áø±dæ Hêj·T≈£î\T $.Á|üuÛ≤ø£sY, {ÏCÒ@dæ #Ó’s¡àHé >√bÕ˝Ÿ X¯s¡à, me÷à]Œmdt Hêj·T≈£î\T dæ~›sêeTT\T, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T <äÁ‹ø£ s¡‘·Hé, _mdæŒ @|æ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T dü+Jyé, ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘· õ˝≤¢ y˚DTe÷<Ûäyé, ‘Ó\+>±D <ä[‘· >∑s¡®q j·TTe»q dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T düTuÛ≤wt, C≤<äyé, _C…|æ <ä[‘· yÓ÷s¡Ã õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T *+>∑+|ü*¢ *+>∑+, q>∑s¡ {ÏÄsYmdt j·TTe»q n<Ûä´≈£åî\T ã\¢ lìyêdt, ã+>±s¡T kÕsTT\T, »j·T‹ ÇkÕ¢+ ùwø˘ VüQôd‡Hé, nuÛÑT´<äj·T k˛wü˝Ÿ es¡ÿsY j·THé.u≤ãT sêe⁄,\+u≤&ç Vü≤≈£îÿ\ b˛sê{≤ dü$T‹ lVü≤], eTeT‘·, dü+<Ûä´, nqTsê<Ûä, dü«s¡í≈£îe÷], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡.

_#·Tÿ+<ä˝À ã+<é dü+|üPs¡í+ _#·Tÿ+<ä, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): yÓTTqï neT˝≤|üPs¡+ ìqï <äe˝ÒX¯«s¡+˝À uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìs¡à‘· &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·÷\ì ìs¡dædüTÔ zj·TT $<ë´]úCÒ@dæ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î eT+&É\+˝À ã+<é $»j·Te+‘·+ nsTT´+~. {ÏÄsYmdt, _C…|æ, _mdæ‡, j·T÷|æj·T+, ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ nìï sê»ø°j·T |üø£å\T á ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïsTT. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yê´bÕs¡ dü+düú\T dü«#·Ã+<ä+>± yê´bÕs¡ düTeTTj·T<ëj·T+>± eT÷dæ e⁄+∫ ‘·eT ìs¡düq\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«, Á|üuÛÑT‘˚«s¡ $<ä´ dü+düú\T eTT+<äT>±H˚

ôd\e⁄ Á|üø£{Ï+#êsTT. &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\≈£î »]–q ne⁄e÷ìï ìs¡dædüTÔ nìï esêZ\ Á|ü»\T ‘·eT e+‘·T ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. <ä[‘· dü+|òüT\T, j·TTe»q dü+|òüT\T Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ u…’{≤sTT+∫ ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À{ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T kÕsTTsê+, _C…|æ Hêj·T≈£î\T kÕsTT\T, _mdæ‡ Hêj·T≈£î\T >∑+>±sê+, dæ|æj·T+ Hêj·T≈£î\T düTπswt >=+&É, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑+>±sê+, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T sê+#·+<äsY, <ä[‘· dü+|òüT\T j·TTe»q dü+|òü÷\T bÕ˝§ZHêïsTT.

uÀ<ÛäHé˝À ã+<é Á|üXÊ+‘·+ uÀ<ÛäHé, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· s¡‘·ï sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY u≤u≤ kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ $<Ûä«+kÕìï ìs¡dædüTÔ k˛eTyês¡+ #˚|ü{Ϻq ã+<é Á|üXÊ+‘·+>± eTT–+dæ+~. á ã+<éqT zj·TT $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ e÷~Û>∑ <ä+&√sê |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ã+<é dü+<äs¡“+>± uÀ<ÛäHé eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ôVA{˝Ÿ, yêDÏ»´ dü+düú\T, ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘\T, dæìe÷ Vü‰\T, u≤´+≈£î\T, ø£fi≤XÊ\\T, bÕsƒ¡XÊ\\T dü«#·Ã+<ä+>± ã+<éqT ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ã+<é˝À uÛ≤>∑+>± nìï sê»ø°j·T bÕغ\T eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡T.

5

düTes¡íyês¡Ô

y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä+˝À ø=*øÏÿsêì #·s¡Ã\T Ä~˝≤u≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): u§>∑TZ>∑ì ø±]à≈£î\ 9e y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä $wüj·T+˝À nXÊ+‹ HÓ\ø=+~. y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä $wüj·TyÓTÆ j·÷»e÷q´+‘√ $$<Ûä ø±]à≈£î\ dü+|òü÷\T #˚düTÔqï #·s¡Ã\T z ø=*øÏÿ sê˝Ò<äT. Ç{°e\ Hê>∑|üPsY˝À »]–q #·s¡Ã\T dü|òü\+ ø±ø£b˛&É+‘√ dæ+>∑πsDÏ ø±]àø£˝À¢ ìsêX¯ HÓ\ø=+~. á 9e y˚‘·q $wüj·TyÓTÆ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 5 <äbòÕ\T>± #·s¡Ã\T »]>±sTT. nsTT‘˚ ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷ #ÛÓ’s¡àHé á HÓ\ 31q |ü<ä$ $s¡eTD #˚düTÔ+&É&É+‘√ á y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä+ $wüj·TyÓTÆ ˙* ˙&É\T ø£eTTà≈£îHêïsTT. Äj·Tq |ü<ä$ ø±\+˝ÀH˚ á ˇ|üŒ+<ä+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, #ÛÓ’s¡àHŸ≈£î u§>∑TZ |ü]ÁX¯eTô|’ |üP]Ô>± |ü≥Tº ñ+&É&É+‘√ @<√ $<Ûä+>± y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø±]à≈£î\T >∑+ù|&ÉT ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ˇø£ÿ s√E düeTj·T+ ñ+&É&É+‘√ y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø±]à≈£î\T Ç+ø± ÄXÊuÛ≤e+‘√ ñHêïs¡T. á y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä+ »s¡>∑ø£b˛‘˚ eT]ø=+‘· ø±\+ ø±]à≈£î\T y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

ñ<ä´e÷\‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´+ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±DqT ñ<ä´eT+ <ë«sêH˚ kÕ~Û+#·T≈£î+{≤eTì ◊ø±dü H˚‘·\T nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä~˝≤u≤<é˝À #˚|ü{Ϻq Ø˝Ò Bø£å\T k˛eTyês¡+ Hê{ÏøÏ 757e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üC≤kÕ«eT´+˝À Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î |üì #˚j·÷*‡q Á|üuÛÑT‘ê«\T, bÕغ\T, Hêj·T≈£î\T Ç+<äT≈£î $s¡T<äΔ+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ø£$T{°\T, düMTø£å\T, düe÷y˚XÊ\‘√ ‘Ó\+>±D ‘˚\<äì sê»ø°j·T dü+øå√uÛÑ+‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTì Ç+<äT≈£î Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T n+<äs¡÷ sêJHêe÷\T #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚+‘· es¡≈£î ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

H˚&ÉT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï Ä~˝≤u≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): düø£\ »qT\ düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï ñ<√´>∑T\ &çe÷+&É¢qT H˚s¡y˚s¡Ã&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVæ≤]k˛Ô+<äì e÷J myÓTà˝Ò´ CÀ>∑T sêeTqï Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ düø£\ »qT\ düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï ñ<√´>∑T\ &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#ê\ì á HÓ\ 31q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï #˚|ü≥TºqTqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á düyÓTà˝À ñ<√´>∑T\‘√bÕ≥T, ‘Ó\+>±Dyê<äT\T, bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ düyÓTà≈£î ~–q ñ<√´>∑T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì #Ó|æŒq Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷dü+ #˚dæ+<äì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ á s¡ø£+>± e´eVü≤]ùdÔ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\qT ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì Ç+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

KeTà+˝À 2 qT+∫ d”|”m+ eTVü‰düuÛÑ\T Ä~˝≤u≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): d”|”m+ sêÁwüº 23e eTVü‰ düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì d”|”m+ sêÁwüº H˚‘· sê|òüTe⁄\T Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. |òæÁãe] 2e ‘˚B qT+&ç 4e ‘˚Bes¡≈£î KeTà+ õ˝≤¢˝À »]π> eTVü‰ düuÛÑ˝À¢ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\qT #·]Ã+∫ uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT ìs¡ísTTkÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. 2,3e ‘˚B˝À¢ bÕغ Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ\T , 4e ‘˚Bq uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À ã+<é dü¬ø‡dt Ä~˝≤u≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): neT˝≤|ü⁄s¡+ dü+|òüT≥q≈£î ìs¡düq>± zj·T÷ $<ë´]ú CÒ@d” Ç∫Ãq ã+<é |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À <äTø±D≤\T, Vü≤À≥fi¯ó¢, ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î\‘√bÕ≥T bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\\T ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. sê»´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+kÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï <äT+&É>∑T\qT n¬sdüTº #˚j·T&É+ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì $<ë´]ú dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T Äs√|æ+#ês¡T. $Á>∑Vü‰\≈£î s¡ø£åD ø£s¡TyÓ’+<äì, sêÁwüº+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–düTÔqï ì+~‘·T\qT |ü≥Tºø√e&É+˝À b˛©düT\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê <äT+&É>∑T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£îì uÛÑ$wü´‘Y˝À Ç˝≤+{Ï $<Ûä«+kÕ\T »s¡>∑≈£î+&Ü $Á>∑Vü‰\≈£î s¡ø£åD @sêŒ≥T #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ªb˛s¡Tj·÷Á‘·μ $»j·Te+‘·+‘√ ;CÒ|” ÁX‚DT˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT õ. øÏwüHé¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ‘Ó\+>±D b˛s¡Tj·÷Á‘· õ˝≤¢˝À $»j·Te+‘·+ ø±e&É+‘√ ;CÒ|” ÁX‚DT˝À¢ ñ‘·‡Vü‰ìï ì+|æ+~. õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T á j·÷Á‘· 22 eT+&É˝≤˝À¢, 450 øÏ˝À MT≥s¡¢ y˚Ts¡ kÕ–q á j·÷Á‘· 13 ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ øÏwüHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº kÕ<Ûäq˝À ø±+Á¬>dt, {°&û|”\ yÓ’|òü˝≤´ìï m+&É>∑&ÉT‘·÷ C≤rj·T bÕغ nsTTq ;CÒ|”‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTH˚ uÛ≤eqqT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢&É+˝À bÕغ $»j·Te+‘·+ nsTT+<äì #Ó|üŒe#·Tà á j·÷Á‘·˝À kÕúìø£ düeTdü´\qT Á|ü<Ûëq+>± Á|ükÕÔ$dü÷Ô d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\ <√|æ&û, á ÁbÕ+‘· n_Ûeè~Δ $eø£å‘·qT #ê{Ï #Ó|üŒ&É+˝À øÏwüHé¬s&ç¶ $»j·Te+‘·+ nj·÷´s¡ì #Ó|üŒe#·TÃ. õ˝≤¢˝À $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\T, ¬s’‘·T\ ø£cÕº\T, #˚H˚‘·, dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\T, –]»q düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T kÕ–q b˛s¡Tj·÷Á‘·≈£î ‘Ó\+>±Dyê<äT\T, sê»ø°j·T, $<ë´]ú CÒ@d”\T eT<䛑·T ‘Ó\T|ü>± y˚T<Ûëe⁄\T, ø£fi≤ø±s¡T\T, ø±]à≈£î\T á j·÷Á‘·˝À dü«#·Ã¤+<ä+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á b˛s¡T j·÷Á‘·≈£î Á|ü»\ qT+∫ ô|<ä› m‘·TÔq düŒ+<äq \_Û+#·&É+‘√ ;CÒ|” bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ q÷‘·q ñ‘·‡Vü‰yêìï ì+|æ+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ø±s¡D+>± ;CÒ|” b˛wædüTÔqï bÕÁ‘· e\¢, Ä bÕغ #˚|ü&ÉT‘·Tqï $$<Ûä j·÷Á‘·\ e\¢ bÕغ ã\|ü&ÉT‘·T+<äì #Ó|üŒe#·TÃ

»s¡ï*düTº ù|s¡T‘√ Áø°&É\ ìs¡«Vü≤D n_Ûq+<ä˙j·T+ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): »s¡ï*düTº m+.qπs+Á<ä kÕàs¡ø±s¡ú+ @{≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï Á>±MTD Áø°&É\≈£î õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ |üP]Ô düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~düTÔ+<äì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡›Hé ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ qπs+Á<ä yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ kÕúsTT ˇø£ s√E UÀUÀ Áø°&É\qT ÁbÕs¡+_Û+∫ eTTK´ n‹~∏>± Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 21 dü+e‘·‡sê\T>± Á>±MTD Áø°&É\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì Äj·Tq ìs¡«Vü≤≈£î\qT n_Ûq+~+#ês¡T. »s¡ï*düTº qπs+Á<ä ÄX¯j·÷\≈£î nqT>∑TD+>± Áø°&Üø±s¡T\T, »s¡ï*düTº\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. e#˚à dü+e‘·‡s¡+ á Áø°&É\qT ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. b˛©düT\≈£î, qø£‡˝…’≥¢≈£î eT<Ûä´ »]–q mHéøö+≥sY˝À qπs+Á<ä eTè‹ #Ó+<ä&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. á Áø°&É˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+&ç 20 u≤\u≤*ø£\ »≥T¢ Vü‰»s¡j·÷´sTT. qπs+Á<ä yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ k˛ŒsYº‡ ø£$T{° #Ó’s¡àHé kÕsTT\T, &çmdt&çz Á|ükÕ<é, »s¡ï*düTº dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T qs¡düj·T´, kÕsTT\T, Á|üyÓ÷<é, sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á eTT–+|ü⁄ b˛{°\T kÕj·T+Á‘·+ »s¡T>∑T‘êj·Tì ø£˙«qsY qs¡düj·T´ ‘Ó*bÕs¡T.


6

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Äs√>∑´ XÊK ñ<√´– eTè‹ MDe+ø£ »qe] 30, düTes¡íyês¡Ô: s√ &ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À rÁe >±j·÷˝…’q Äs√>∑´ XÊK ñ<√´– ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+ <ë&ÉT. b˛©düT\T ‘Ó* |æq $esê\ Á|üø±s¡+ MDe+ø£ eT+&É\+

øÏwüº+ù|≥≈£î #Ó+~q dæ|ü*¢ sê»eTÚ[(48) Äs√>∑´XÊK˝À dæ]dæ\¢ eT+&É\+ H˚¬sfi¯¢˝À ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsYyÓ’»sY>± ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêï&ÉT. dü«Á>±eT+ øÏwüº+ù|≥≈£î e∫à Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ‘·q ~«#·Áø£yêVü≤q+ m|æ 15m 7387ô|’ »$Tà≈£î+≥≈£î yÓfi¯óÔ+&É>± ø√s¡ÿ˝Ÿ Á>±eT+ qT+&ç e´øÏÔ>∑‘· |üìô|’ edüTÔqï eT<∏äì eT+&É\+ s¡#·Ã|ü*¢øÏ #Ó+~q >∑TÁs¡+

nì˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·q ~«#·Áø£ yêVü≤q+‘√ sê»eTÚ[ yêVü≤Hêìï &Ûûø=≥º>± rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. ∫øÏ‘·‡¬ø’ ôV’≤Á<ëu≤<é j·TXÀ<é ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. sê»eTÚ[ k˛<ä] n+»eTà |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ mdt◊ u≤dæ‘YU≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´ ø£$‘·, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T, ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+, 31 »qe] 2012

j·T<∏˚#·Ã¤>± nÁø£eT ˝Òne⁄≥T¢ ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, »qe] 30, düTes¡íyês¡Ô: ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ |ü≥ºD+ #·T≥÷º j·T<˚#·Ã¤>± nÁø£eT ˝Òne⁄≥T¢ yÓ*XÊsTT. |ü+≥ bı˝≤\qT ø=ì Çfi¯¢ düú˝≤\T>± e÷s¡TdüTÔHêïs¡T. B+‘√ e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. m≥T #·÷dæq bÕ¢≥¢≈£î dü+ã+~Û+∫q sêfi‚¢ <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT. ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\T, <äfi≤s¡T\T ø£\dæ ìã+<Ûäq\≈£î bÕ‘·s¡ y˚˚düTÔHêïs¡T. |ü≥ºD+ #·T≥÷º <ë<ë|ü⁄ 100 mø£sê\≈£î ô|’>± bÕ¢≥T¢ y˚˚kÕs¡T. @ ˇø£ÿ ˝Òne⁄{Ÿ ≈£î Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ bı+<ä˝Ò<äT. n≥T |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T >±ì, Ç≥T ¬s yÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T >±ì yê{Ï yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&É≥+ ˝Ò<äT. Ç<˚ n<äqT˝Ò nqT≈£îqï ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\T ‘·eT düú˝≤\≈£î düMT|ü+˝ÀqTqï |ü+≥ ø±\Te\T, Á|üuÛÑT‘·«, &ç¬ø{Ï uÛÑ÷eTT\qT ôd’‘·+ ø£*ù|düTø=ì eTØ bÕ¢≥T¢ y˚düTÔHêïs¡T. nÁø£eT ˝Òne⁄≥¢ ìsê«Vü≤≈£î\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ˝Ò&Ü? nì Á|ü»\T $düàj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. uÛÑ÷eTT\ <Ûäs¡\≈£î ¬sø£ÿ\T : s√Es√E≈£î $düÔ]düTÔqï ]j·T˝Ÿ yê´bÕs¡+‘√ uÛÑ÷eTT\

ìã+<Ûäq\≈£î bÕ‘··s¡ Çfi¯¢ düú˝≤\T>± e÷s¡T‘··Tqï bı˝≤\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T <Ûäs¡\≈£î ¬sø£ÿ˝§#êÃsTT. mø£sê s¡÷. 2 \ø£å\T |ü*πø uÛÑ÷$Tì <äfi≤s¡T\T ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î ‘Ó∫à ô|{≤ºs¡T. <äfi≤s¡T\T #Ó|æŒ+<˚ y˚<ä yÓTÆ+~. ‘·eT eè‘·TÔ\qT Á|üø£ÿq ô|{Ϻ eTØ <äfi≤s¡T\ bÕÁ‘· b˛wæ+∫ ø√≥T¢ >∑&çdüTÔHêïs¡T. <äfi≤s¡T\ Á|ü y˚Tj·T+‘√ Vü≤sƒê‘·TÔ>± ô|]–q <Ûäs¡\‘√ kÕe÷qT´&ÉT ôd+≥T düú\+ ø=Hê\Hêï ø=q˝Òì dæú‹ @s¡Œ&ç+~. >∑‘·+˝À dæyÓT+{Ÿ, ø£&û¶\ <Ûäs¡\T ô|]– kı+‹\T¢ ì]à+#·Tø√˝Ò eTH˚yês¡T. ø±ì Á|üdüTÔ‘·+ düú\+ ø=Hê\qï e÷≥ m‹Ô‘˚H˚ kÕe÷qT´\≈£î >∑T+&Ó Äπ> |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. nÁø£eT ˝Ò ne⁄≥¢ô|’ #·s¡´˝Ò$ ! ìÁ<äeT‘··TÔ˝À n~Ûø±s¡T\T : e´ekÕ j·T uÛÑ÷eTT\qT nÁø£eT ˝Ò ne⁄≥T¢>± e÷]à $Áø£sTTdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T yÓTT<äT› ìÁ<ä

$<ä´, yê´bÕs¡, yêDÏ»´ dü+düú\ ã+<é $»j·Te+‘·+ MDe+ø£ »qe] 30, düTes¡íyês¡Ô: sêC≤´>∑+ ìsêà‘· _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ |ü≥¢ k˛eTyês¡+ n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À MDe+ø£ eT+&É\+˝À ã+<é dü+|üPs¡í+>± »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\T, yê´bÕs¡, yêDÏ»´ dü+düú\T eT÷dæy˚XÊs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T e÷qeVü‰s¡+>± @s¡Œ&ç Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚dü÷Ô $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚dæq <äT+&É>∑T\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚dæ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷s¡eTT\¢ ø=+s¡j·T´, kÕeT eT\¢j·T´, z¬s+ lìyêdt, z¬s+ *+>∑j·T´, <ëkÕs¡|ü⁄ eT<ÛäTqj·T´, <ëkÕs¡|ü⁄ yÓTT+&Éj·T´, n+u≤\ qs¡‡j·T´, ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T <ëkÕs¡|ü⁄ Á|ükÕ<é, sê»eTÚ[, $<ë´]ú dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T e÷<ëdüT düT˙˝Ÿ, Äyê\ Vü≤]u≤ãT, z¬s+ uÛ≤düÿsY,qπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\qT ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+#ê* ø£˝…ø£ºsY $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY ø£&É|ü, »qe] 30, düTes¡íyês¡Ô: Á|üC≤ düeTdü´\qT ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düuÛ≤uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± @|æ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´ dü+düú\ kıôd’{° CÀq˝Ÿ n~Ûø±] ÄsY. *+>∑j·T´ Ä~yês¡+ ‹s¡T|ü‹˝À >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+~q dü+<äs¡“¤+>± dü+‘ê|ü dü÷#·ø£+>± n~Ûø±s¡T\T ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T Äj·Tq Ä‘·à≈£î XÊ+‹ ø£\>±\ì eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü»\ düeTdü´\qT ø£˝…ø£ºsY $Hêïs¡T. ˇ+{Ï$T≥º eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q >∑+>±<˚$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT |ü{≤º uÛÑ÷$T ÄÁø£eTD˝À ñ+<äì, düπs« #˚dæ ‘·eT uÛÑ÷$Tì ‘·q≈£î Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. #Óq÷ïs¡T eT+&É\+ sêeTq|ü˝…¢≈£î #Ó+~q e÷<Ûäe¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\ ø√dü+ Ä<ÛësY πø+Á<ä+ Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ã<˚«\T eT+&É\+ #Óqï+|ü*¢øÏ #Ó+~q lVü≤] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T>∑+>∑ eTT+|ü⁄ u≤~Û‘·T\≈£î uÛÑ÷eT\T ÇkÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡ì, ‘·eT≈£î ø=+>∑\M&ÉT Á>±eT+˝À uÛÑ÷$T ø±yê\ì <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïeTì, ‘·eT≈£î düú˝≤\T πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. U≤Jù|≥≈£î #Ó+~q >∑C…®\ eT˝≤¢¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT Á>±eT düMT|ü+˝À ñqï e´ekÕj·T ø±\Te ÄÁø£eTD≈£î >∑T¬s’+<äì, #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. \øÏÿ¬s&ç¶|ü*¢ eT+&É\+ ¬s&ç¶yê]|ü*¢øÏ #Ó+~q myéT. eT*¢U≤s¡T®q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT Á>±eT+˝À ejÓ÷»q $<ë´ πø+Á<ä+˝À #·<äTe⁄ #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. _.eTsƒ¡+ eT+&É\+ eT˝Ò¢|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ∫qïj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q≈£î Ç+~s¡eTà Ç\T¢ eT+ps¡sTT+<äì |ü⁄Hê~ es¡≈£î ì]à+#·T≈£îHêïeTì, _\T¢ eT+ps¡T ø±˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ã<˚«\T≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥eTà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düπs« HÓ+ãs¡T 96, 97 ˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ÄÁø£$T+#·T≈£îHêïs¡ì, #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ¬ø. ìs¡à\, n&çwüq˝Ÿ C…dæ CÀwæu≤ãT, &çÄsYz ùV≤eTkÕ>∑sY, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\ dü+πøåe÷ìøÏ n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷* ø£&É|ü, »qe] 30, düTes¡íyês¡Ô: Á|ü»\ dü+πøåe÷ìøÏ n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düuÛ≤uÛÑeHé˝À Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\T düeT]Œ+∫q $»„|ü⁄Ô\qT Ä\dü´+ ø±≈£î+&Ü yê{Ïì |ü]wüÿ]+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· ø£˝…ø£ºsY Á|ü»\ qT+&ç $»„|ü⁄Ô\qT d”«ø£]+#ês¡T. dæ<äΔe≥+ eT+&É\+ »+>±\|ü˝…¢≈£î #Ó+~q zãT\ düTã“j·T´ 6e $&É‘· uÛÑ÷ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü{≤º\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø=+&Ü|ü⁄s¡+ eT+&É\+ zãqïù|≥ s¡‘êÔ|ü⁄s¡+ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q düT+<äs¡j·T´, >√es¡ΔHé\T >∑+&çø√≥, k˛eT•\ ]»sê«j·TsY

ÁøÏ+<ä e÷ Á>±e÷\T eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¡j·÷´j·Tì, qwüº |ü]Vü‰s¡+ eT+ps¡T #˚j·÷\Hêïs¡T. U≤Jù|≥ eT+&É\+ eTT‘·Ô\÷s¡T bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑+>∑eTà ‘·q uÛÑs¡Ô #·ìb˛j·÷s¡ì Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì ø√sês¡T. #êbÕ&ÉT eT+&É\+ uÛÑÁ<ä|ü˝…¢ Á>±eT+ qT+&ç >∑+&çø√≥ s¡Vü≤<ë] |üqT\T #˚dü÷Ô eT<Ûä´˝À ì*|æy˚XÊs¡ì Ä |üqT\T ‘·«]‘·>∑‹q #˚|üfÒº+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY Á|ü»\T düeT]Œ+∫q $q‘·T\T d”«ø£]+∫ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·ø£åD |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT +{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ìs¡à\, @C…dæ CÀwæu≤ãT, &çÄsYz ùV≤eTkÕ>∑sY, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

M&É≥+ ˝Ò<äT. e´ekÕj·T uÛÑ÷$Tì e´ekÕj˚T‘·s¡ uÛÑ÷$T>± e÷sêÃ\+fÒ ÄsY&çz nqTeT‹ ñ+&Ü*. nB>±ø£ ]õwüºsY ø±sê´\j·T+˝À e´ekÕj˚T‘·s¡ uÛÑ÷$T nH˚ n+X¯+ô|’ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\ <ä+<ë eT÷&ÉT |ü⁄e⁄«\T Äs¡T ø±j·T\T>± $sêõ\T¢‘√+~. bÕ¢≥T¢ y˚düTÔqï yês¡¡T ‘·eT $d”Ôs¡í+˝À 10 XÊ‘·+ uÛÑ÷$T |ü+#êsTTrøÏ e~*ô|{≤º*. n˝≤ ˇø£ÿ ˝Ò ne⁄{Ÿ˝À ≈£L&Ü »s¡>∑˝Ò<äT. ¬s yÓq÷´ XÊK yês¡T <ë&ÉT\T »]|æ‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä<ëj·T+ edüTÔ+~. ø±ì <äfi≤s¡T\T, ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\T n~Ûø±s¡T\ #˚‘·T\T ‘··&ÉT|ü⁄‘··T +&É≥+ e\¢H˚yês¡T bÕ¢≥¢ yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&É≥+ ˝Ò<äH˚ $eTs¡Ù\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘··«

ìã+<Ûäq\T : Ç{°e\ sêh Á|üuÛÑT‘··«+ ˝Ò ne⁄{Ÿ\ô|’ ì]›wüº ìã+<Ûäq\qT s¡÷bı+~+ ∫+~. Ä ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ bÕ¢≥T>± ‘··j·÷s¡e⁄‘··Tqï uÛÑ÷$T eTT+<äT>± e´ekÕj˚T‘··s¡ uÛÑ÷$T>± e÷s¡TŒ #Ó+<ë*‡ ñ+~. ‘··<ë«sê ¬s yÓq÷´ XÊK≈£î Ä<ëj·T+ düeT≈£Ls¡T‘··T+~. Á>±eT |ü+#êsTTr\ nqTeT‘··T\T ‘··|üŒìdü]. mø£sê≈£î 10 ôd+≥¢ düú\+ #=|ü⁄Œq |ü+#êsTTrøÏ $TqVü‰sTT+#ê*. Ä düú\+˝À bÕs¡Tÿ\T @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. ˝Ò ne⁄{Ÿ\˝À ø£˙dü+ 30 n&ÉT>∑T\ s¡Vü≤<ës¡T\T ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü*‡e⁄+~. ø±˙ <äTs¡<äèwüºeXÊ‘··TÔ Ç˝≤+{Ï nqTeT‘··T\T, kÂø£sê´\‘√ ˝Ò ne⁄ {Ÿ\T ˝Òø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+.nqTeT‘··T\T ˝Òì bÕ¢≥T¢ ø=qe<äT› : ‘··Vü≤o˝≤›sY ¬syÓq÷´, |ü+#ê sTTr n~Ûø±s¡T\ nqTeT‘··T\T ˝Òì ˝Ò ne⁄{Ÿ\ ˝À y˚dæq bÕ¢≥¢qT ø=qsê<äì ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ ‘··Vü≤o˝≤›sY m˝Ÿ$ Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ y˚fi¯ ø=qï n$ ]õwüºsY ø±eHêïs¡T. ˝Ò ne⁄{Ÿ\T y˚dæq yês¡T eTT+<äT>± e∫à nqTeT‘··T\T rdüTø√yê\ Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À #·≥º|üs¡ yÓTÆq #·s¡´\T ‘··|üŒeHêïs¡T.

|òüTq+>± >±+BÛ es¡Δ+‹ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 30(düTes¡íyês¡Ô): CÒdæ◊ Ç+<ä÷s¡T, eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ CÒdæ¬s{Ÿ$+>¥ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ >±+~Û es¡ú+‹ì >±+~Û #Íø˘˝À >∑\ eTVü‰‘·à $Á>∑Vü‰ìøÏ CÒdæ◊ Ç+<ä÷s¡T ‘·s¡T|ü⁄q n<Ûä´≈£åî\T m+.yêdüT, CÒdæ¬s{Ÿ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡T|ü⁄q n<Ûä´ø£åsê\T e÷<Ûä$Áoìyêdt, pìj·TsY CÒdædt $uÛ≤>∑+ ‘·s¡|ü⁄q kÕsTTÁ|ükÕ<é |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ófl n]Œ+#ês¡T.BìøÏ ÁbÕC…≈£îº #Ó’s¡àHé>± qπsdt–˝≤¶ e´eVü≤]+#ês¡T.nq+‘·s¡+ CÒdæ◊ Ç+<ä÷s¡T n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.yêdüT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eTq˝À #ê˝≤eT+~ @&Ü~øÏ 3 kÕs¡T¢ n+fÒ >±+~Û »j·T+‹, >±+~Û es¡ú+‹, kÕ«‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ s√E\+fÒ >±+~Ûõì C≤„|ü+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T.n˝≤π> >±+~Ûõ ì‘·´ düàs¡D°j·TT&çì Äj·Tq dæ<ë›+‘ê\T, Äj·Tq nVæ≤+dü, dü‘·´+, düs¡«e÷qe düe÷q‘·«+, ìsê&É+ãs¡‘·, ì‘·´+ Ä#·s¡D°j·T n+XÊ\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.nq+‘·s¡+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T˝À >∑\ ˝…Á|üdæ yês¡T¶˝Àì

s√>∑T\≈£î |ü+&ÉT¢, Áu…&ÉT¢, d”«≥T¢ |ü+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ CÒdæπs{Ÿ$+>¥ n<Ûä´≈£åîsê\T e÷<äM Áoìyêdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >±+~Ûõ ≈£îwüߘ yê´~Û Á>∑düTÔ\qT <ä÷s¡+>± ñ+#·≈£î+&Ü yê]øÏ mH√ï ùde\T #˚dæ Ä<äs¡Ù+>± ì*#ês¡T.eTqTwüß\øÏ dü+uÛÑ$+#˚ nH˚ø£ yê´<ÛäT\˝À ≈£îwüߘ yê´~Û ≈£L&Ü ˇø£{Ï n~ ≈£L&Ü düÁø£eT+>± eT+<äT\T yê&ç‘˚ ‘·–Zb˛j˚T yê´~Û ø±ã{Ϻ ≈£îwüߘ yê´~Û Á>∑düTÔ\ |ü≥¢ Ä<äs¡D ø±yê*‡q düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#·e\dæq u≤<Ûä´‘· eTq+<ä] ô|’q ñqï<äì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´≈£åî\T m+.yêdüT, ø±s¡´<ä]Ù $»j·÷q+<é, ÁbÕ»≈£îº #Ó’s¡àHé qπswt–˝≤¶, e÷J n<Ûä´≈£åî\T ã+>±] Ms¡ãÁVü≤à+, #·+Á<äX‚KsY, <äHébÕ˝Ÿ <äÁ‘êÁ‹, ø£+¬ø[fl sêCÒ+<äsY, E>∑˝Ÿ k˛ì, &Ü.Áoìyêdt, |ü<äàÁoìyêdt, $qjYT, yÓ+ø£≥s¡eTD≤ >ö&é, neTπs+<äsY, dü+Jyé, #ê], n<Ûä´ø£åsê\T e÷<ä$ Áoìyêdt, w”sê$qjYT, ˝≤eD´ ©\, n+»*, kÕsTTÁ|ükÕ<é, BÛs¡CŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ÷sêÔ&é˝À ã+<é $»j·Te+‘·+ yÓ÷sêÔ&é, qe] 30(düTes¡íyês¡Ô): neT˝≤|ü⁄s¡+, <äefi‚X¯«s¡+˝À uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ k˛eTyês¡+ ‘·\ô|{Ϻq Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ ã+<é˝À uÛ≤>∑+>± yÓ÷sêÔ&é, ø£eTàsY|ü*¢ eT+&É˝≤˝À¢ ã+<é $»j·Te+‘·+>± »]–+~.á dü+<äs¡“+>± n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ >∑+≥ ùd|ü⁄ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |ü\Te⁄s¡T dü+|òüT+

Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæqyê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì Ç+<äT≈£î u≤<ÛäT´˝…’q yês¡T m+‘·{Ïyê¬s’Hê $&ç∫ô|≥º e<ä›ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.ø±>± eT+&É\+˝À ã+<é dü+<äs¡ +>± yê´bÕs¡ dü+düú\T, bÕsƒ¡XÊ\\qT Hêj·T≈£î\T ã+<é bÕ{Ï+#ê\ì ø√sês¡T.ã+<é dü+<äs¡“+>± mø£ÿ&Ü @˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü môd’‡ sêeTÁøÏwüí >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T yÓ÷‘·Tÿ eTT‘·Ôqï, sêCÒX¯«sY, >∑+>±sê+, |ü\Te⁄s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

uÛÑ÷‘·>±<ë <ë&ç˝À q\T>∑T]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT MDe+ø£ »qe] 30, düTes¡íyês¡Ô: MDe+ø£ eT+&É\+ m˝≤“ø£≈£î #Ó+~q ‹{Ϻ¬s&ç¶ lìyêdt ¬s&ç¶ô|’ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ô|~›¬s&ç¶ s¡$+<äsY¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, »\|ü‹¬s&ç¶, ãT∫ìs&ç¶ nH˚ e´≈£îÔ\T uÛÑ÷‘·>±<ë˝À <ë&ç #˚dæ >±j·T|üs¡∫, ô|’|t˝…’Hé <Ûä«+dü+ #˚dæ #·+|ü⁄‘êeTì u…~]+#·&É+‘√ u≤~Û‘·Tì |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î q\T>∑T]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ mdt◊ u≤dæ‘YU≤Hé ‘Ó*bÕs¡T.

C≤‹|æ‘·≈£î |òüTq ìyê[ MDe+ø£ »qe] 30, düTes¡íyês¡Ô: C≤‹|æ‘· eTVü‰‘·à>±+BÛ 64e es¡ú+‹ dü+<äs¡“¤+>± k˛eTyês¡+ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T e÷kÕ&ç e÷<Ûäesêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À C≤‹|æ‘· ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£dü÷Ô]u≤ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î |ü+&É¢ |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚XÊìøÏ dü«‘·+Á‘·´+ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ ‘êqT #˚dæq ø£èwæô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î uÀ<Ûäq #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑+>±&ç sêõ¬s&ç¶, kÕeT eT\¢j·T´, |üP<ä] kÕ«$T, z¬s+&É düTeT‹, ˇ&Ó¶|ü*¢ ø=+s¡j·T´, z¬s+ lìyêdt, e÷<ëdüT düT˙˝Ÿ, ¬>\T¢ ≈£îe÷sY, kÕôV≤uŸVüQùd‡Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£îwüߘyê´~Û ìyês¡D |üøå√‘·‡yê\T $qTø=+&É, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): C≤rj·T ≈£îwüߘ ìyês¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± XÊe˝≤´|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À k˛eTyês¡+ qT+∫ |òæÁãe] 13 es¡≈£î ≈£îwüߘ yê´~Û ìyês¡D |üøå√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT+&É\ yÓ’<ë´~Ûø±] •esêeTÁ|ükÕ<é k˛eTyês¡+ Çø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£îwüߘ yê´~Û eT‘·‡\T düVü≤» #·s¡à+ s¡+>∑T ø£qï ‘·≈£îÿe>± ñ+{≤j·Tì nHêïs¡T. eT‘·‡\ô|’ m˝≤+{Ï düŒs¡Ù ñ+&É<äì ≈£L&Ü nHêïs¡T á yê´~Û eT‘·‡\T X¯Øs¡+ô|’ mø£ÿ&Ó’Hê sêe#·Ãì nHêïs¡T. #·s¡à+ô|’ m˝≤+{Ï eT‘·‡\T ñHêï yÓ+≥H˚ düMT|ü Äs√>∑´πø+Á<ëìøÏ yÓ[¢ &Üø£ºs¡¢qT dü+Á|ü~+#ê\ì nHêïs¡T. Ç+<äT≈£î >±qT Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ÄXÊ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ìj·T$T+#êeTì yê]ì ≈£L&Ü dü+Á|ü~+#·e#·Ãì nHêïs¡T. á yê´~Û ìyês¡D ∫øÏ‘·‡ Äs¡T HÓ\\ qT+∫ |üHÓï+&ÉT HÓ\\ es¡≈£î ∫øÏ‘·‡ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. nìï Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ yê´~Û ìs√<Ûäø£ eT+<äT\T ñ∫‘·+>± n+<äCÒkÕÔs¡ì nHêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î düMT|ü+˝Àì Äs√>∑´ πø+Á<ë\qT dü+Á|ü~+#ê\ì &Üø£ºsY •esêeTÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± >±+~Û es¡Δ+‹ <=eTø=+&É, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&綽À uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ düe÷y˚X¯+˝À &ç$»Hé C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY dæ.$sƒ¡˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <√eTø=+&É, e÷#ê¬s&ç¶, Eø£ÿ\÷s¡T, ø±e÷¬s&ç¶, dü<ë•eq>∑sY, ‘ê&Ü«sTT, eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q ‘·Vü≤o˝≤›sY\T, ÄsY◊\T, düπs«j·TsY\T, $ÄsYy√\T dæã“+~ bÕ˝§Zì düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, πø≥–] |üs¡+>± ìs¡«Væ≤+#·ã&çq |ü{≤º<ës¡T ø£u≤®<ës¡T ˇø£fÒ e⁄+fÒ n‘·ì |ü≥º bÕdüT |ü⁄düÔø±+ ÇkÕÔeTì ø£u≤®<ës¡T nqTuÛÑ<ës¡T y˚s¡Ty˚s¡T>± ñ+fÒ n]® rdüT≈£î+{≤eTì πø≥–] ˇø£{Ï ø£u≤®<ës¡T, |ü≥º<ës¡T πø≥–] 2 ø£u≤®<ës¡T, |ü{≤º<ës¡T ø±≈£î+&Ü, πø≥–] |üVü≤‹ Á|üø±s¡+ yês¡TdüT\≈£î #Ó+<äT‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À yê∫Ãq Äغ\qT ≈£L\+≈£îX¯+>± |ü]o*+∫ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì &ç$»Hé &Ó’¬sø£ºsY |æ.$sƒ¡˝Ÿ dü÷∫+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À e÷#ê¬s&ç¶, _≈£ÿq÷sY, ø±e÷¬s&ç¶, <=eTø=+&É, dü<ë•eq>∑sY, ‘ê&Ü«sTT Äs¡T eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢‘√ bÕ≥T ¬syÓq÷´ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

»q>±eT˝À >∑T&çôd <ä>∑Δ+ <=eTø=+&É, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì »q>±eT eTÁ] #Ó≥Tº e<ä› ÄÁX¯eT+ ñ+&˚~ n~yês¡+ Äs¡úsêÁ‹ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì ø=+<äs¡T >∑T&çùd <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. B+‘√ 20 y˚\ ÄdæÔ qwüº »]–+~. ;_ù|{ môd’‡ Ädæ|òt ‘Ó*bÕs¡T. nqTe÷ì‘·T\qT Ä<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]düTÔHêïs¡T. $T>∑‘ê nqTe÷ì‘·T\ ø√dü+ >±*düTÔqïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ;;ù|≥ môd’‡ Ädæ|òt ‘Ó*bÕs¡T. $T>∑‘ê ì+~‘·T\qT ‘·«s¡˝À |ü≥Tº≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

;d” Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Héô|’ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] ÄÁ>∑Vü≤+

<√eTø=+&É˝À {°&û|” ø±s¡´es¡Z+

m˝≤¢¬s&ç¶, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì _dæ edü‹ >∑èVü≤+ yê¬s¶Hé *+u≤Á~ |üì rs¡Tô|’ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] >∑+>±<ÛäsY ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. uÀ»q+ dü]>∑Z ù|≥º&É+ ˝Ò<äì πswüHé dü]b˛j˚T≥≥T¢>± n+~+#·&É+ ˝Ò<äì edü‹ >∑èVü≤ $<ë´s¡Tú\T Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] >∑+>±<ÛäsY‘√ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\ dü+πøåe÷ìï $düà]+ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì ñqï‘· n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶HéqT eT+~+*+#ês¡T.

<=eTø=+&É, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ø±e÷¬s&ç¶ {Ï&ç|æ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T ø±e÷¬s&ç¶ nôd+_¢ Ç+#êsY® *|tº y˚DT>√bÕ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T>± zãT\ e÷s¡T‹, ø±s¡´<ä]Ù>± nqï+ \øÏåàHêsêj·TD >ö&é, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ç>± j·÷<ä–], ø±s¡´<ä]Ù>± |üqkÕ ‘·T\dæ\qT @ø£Á^e+>± mqTïø√e&É+ »]–+~. eT+&É\ j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑CÒ«* ô|+≥j·T´, uÀ&É eTTs¡[\qT mqTï≈£îHêïs¡T. eT+&É\ eTVæ≤fi¯ n<Ûä´≈£åîsê*>± eTDÒeTàqT mqTï≈£îHêïs¡T. $T>∑‘ê ø±s¡´es¡Z\T ‘·«s¡˝À mqTï≈£î+{≤eTì n<Ûä´≈£åî&ÉT b˛>∑T\ e÷s¡T‹ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTH˚ï XÊ´yéT¬s&ç¶, mdt¬ø.düVæ≤|òt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ ø°åsê_Ûùwø£+ m˝≤¢¬s&ç¶, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ eTVæ≤fi¯ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\T k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ø°åsê_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T. ù|<ä, nq>±]q es¡Z\ nuÛÑT´ìø’ n$sêeT ø£èwæ #˚dæq &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ ne÷qTwüeTì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+dü+‘√ ˇq>∑Tπs Á|üjÓ÷»q+ @$T ˝Ò<äì ≈£î\, eT‘·, C≤‹, ÁbÕ+‘·, es¡í, *+>∑ $eø£å ˝Òì n<äs¡Ù düe÷»+ kÕú|üq »s¡>±\ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\+˝Àì &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

C≤‹|æ‘·≈£î |òüTq ìyê[ »$Tà≈£î+≥, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü|ü+#· e÷qe #·]Á‘·˝À XÊ+‹øÏ Á|ü<ÛäeT kÕúq+ ø£*Œ+∫ XÊ+‹ nkÕ<Ûä´yÓTÆq \øå±´ìï düTkÕ<Ûä´+ #˚dæ, nK+&É uÛ≤s¡‘êeìøÏ ùd«#êä yêj·TTe⁄*ï Á|ükÕ~+ uÛ≤s¡‘· C≤‹ ø°]Ôì $X¯«yê´|üÔ+>± ÇqTeT&ç+|üCÒdæq XÊ+‹<ä÷‘·, uÛ≤s¡‘· C≤‹|æ‘· yÓ÷Vü≤Hé<ëdt ø£s¡yéT#·+<é >±+B es¡ú+‹ »qe] 30,2012 k˛eTyês¡+ s√Eq kÕúìø£ »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD+˝Àì #Ís¡kÕÔ˝À >∑\ eTVü‰‘·à >±+B $Á>∑Vü‰ìøÏ bÕ˝≤_Ûùwø±\T #˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ dæ.◊ düT+<ä]–] lìyêdüsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVü‰‘·à>±+BÛ uÛ≤s¡‘· C≤‹ø° >±ø£ j·÷e‘Y Á|ü|ü+#· e÷qyê[øÏ XÊ+‹øÏ ∫s¡THêe÷ uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTì $X¯«eT+‘·{≤ #ê{Ïq eTVü‰˙j·TT&Éì, n˝≤+{Ï eTVü‰˙j·TTì e÷sêZ\qT j·÷e‘Y Á|ü»\+‘ê nqTdü]+#ê\ì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eTT+<äT>± eTVü‰‘·à>±+B $Á>∑Vü‰ìøÏ bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚dæ nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T >∑+|ü X¯+ø£s¡j·T´ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· eTTì‡bÕ˝Ÿ #Ó’s¡à ø£$TwüqsY \øå±à¬s&ç¶, u≤»bÕ H˚‘·\T Ä≈£î\ sêCÒ+<äsY, mÁs¡u…[fl dü+|ü‘Ysêe⁄, J&ç eT˝Ò¢wt, >∑÷&É÷s¡T lìyêdü¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt H˚‘·\T bıq>∑+{Ï eTfi¯flj·T´, ø£qTeTfi¯fl >∑D|ü‹, m_$|æ Hêj·T≈£î\T ne⁄\ ‹s¡T|ü‹, ñ|ü⁄Œ\ yÓ+ø£fÒwt, ny√|üHêj·T≈£î\T &܈ˆsêCÒX¯«s¡j·T´, $ôV≤#Y|æ Hêj·T≈£î\T >∑T+&Ü ‹s¡T|ü‘·j·T´\T ‘·~‘·s¡T\T >±+BJøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.

»$Tà≈£î+≥˝À ã+<é $»j·Te+‘·+ »$Tà≈£î+≥, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) : uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>± ìsêà‘· &܈ˆ;+sêe⁄ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤\qT ø=+<äs¡T nkÕ+^ø£ X¯≈£îÔ\T ≈£L*´y˚j·T&Éìï ìs¡dædü÷Ô sêÁwüº <ä[‘· dü+|òüT+ n<Ûä«s¡´+˝À Ç∫Ãq ˇø£ÿs√E sêÁwüº ã+<é≈£î eT<äΔ‘·T>± C$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD+˝À $$<Ûä esêZ\, bÕغ\ Á|ü»\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T, ã+<é≈£î dü+|üPs¡í eT<䛑·T Á|üø£{Ï+∫ ã+<é˝ÀbÕ˝§Zì nkÕ+|ò”Tø£ X¯≈£îÔ\ Ä>∑&Ü\qT rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤.C.bÕ H˚‘·\T Ä≈£î\.sêCÒ+<ÛäsY, ms¡u…*¢, dü+|ü‘Ysêe⁄, õ&ç.eT˝Ò¢XŸ >∑÷&É÷].lìyêdt¬s&ç {ÏÄsYmdt H˚‘·\T bıq>∑+{Ï. eT\¢j·T´, ø£qTeT\¢, >∑D|ü‹, o\+lìyêdt, myéTÄsY|æmdt, <ä[‘· dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T $<ë´]ú dü+|òüT\ Hêj·T≈£î\T e+<ä˝≤~eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§Zì ã+<éqT |üs¡´y˚øÏå+∫ á ndüeTs¡ú Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚düTÔ |ü≥ºD bÕ<ë\>∑T+&Ü sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

<√eTø=+&É˝À XÊ+‹ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ <=eTø=+&É, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T\+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À môd’‡ lVü≤] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ø=ìï s√E\T>± C≤rj·T Hêj·T≈£î\ $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ |ü≥¢ Äj·Tq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬syÓq÷´ XÊK, b˛©dt XÊK yê] düVü‰j·T+˝À n+uÒ<äÿsY dü+|òüT düuÛÑT´\T yê] düVü≤ø±s¡+‘√ C≤rj·T $Á>∑Vü‰\qT ø±bÕ&ÉTø√yê\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’q e⁄+<äì môd’‡ lVü‰] ‘Ó*bÕs¡T. m+|æ&çz Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT, n˝≤π> C≤rj·T $Á>∑Vü‰\qT ø±bÕ&ÉTø√yê\dæq nedüs¡+ eTq j·TTe‘·ô|’ m+‘·HÓ’q ñ+<äì n˝≤π> sêÁ‹ |üP≥ nìï Á>±e÷\˝À Áô|{À*+>¥ #˚kÕÔeTì môd’‡ lVü≤] ‘Ó*bÕs¡T. nqTe÷ì‘·T\T me¬s’q ‘Ó*ùdÔ dü+ã+~Û‘· b˛©dt ùdºwüHé≈£î>±ì ¬syÓq÷´ dæã“+~ >±ì bò˛Hé˝À ÇqŒ¤y˚TwüHé Çyê«\ì môd’‡ lVü≤] ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+#êsY®, ‘·Vü≤o˝≤›sY e÷s¡T‹ sêe⁄, ÄsY◊ XÊ+‘·, m+|æ&çz øÏs¡DàsTT, m+|æ&çz dæã“+~, ¬syÓq÷´ dæã“+~‘√ bÕ≥T Äq+‘· ¬s&ç¶ , <Ûäq\øÏåà\T. q\¢ lqT, ø£+~ $H√<é ≈£îe÷sY, j·T+&ç.qJsY, eTT‹Ô>∑\¢uÛÑ÷eTj·T´, |ü≥º+ dæ~›sêeTT\T, u≤˝ŸsêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY˝À ã+<é, sêkÕÔs√ø√ ìC≤+kÕ>∑sY, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêC≤´+>∑ s¡#·sTT‘· &Üø£ºsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãy˚dæq dü+<äs¡“+>± sêÁwüº $<ë´]ú CÒ@dæ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ s√E ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À me÷à]Œ n<Ûä´≈£åî\T <˚ej·T´, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T •ej·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ s√E >∑+≥ ùd|ü⁄ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ <äTø±D≤\qT eTTdæe⁄+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+uÒ<äÿsY dü+|òüT Hêj·T≈£î\T dü+Jyé, dü+|òüTj·T´, |ü\Te⁄s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

VüQEsêu≤<é˝À ã+<é ôd¬ø‡dt VüQpsêu≤<é, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) : ø=qd”eTÁbÕ+‘·+˝À Á&܈ˆn+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ ≈£L{ÏÃy˚‘·≈£î e´‹πsø£+>± sêÁwüº <ä[‘· dü+|òüT+ Ç∫Ãq ã+<é |æ\T|ü⁄ y˚s¡e≈£î k˛e÷yês¡+ s√Eq VüQpsêu≤<é |ü{ºD+\ nìï $<ë´ dü+düú\T, ã+<éqT bÕ{Ï+#ês¡T. á dü+<äsꓤ+>± <ä[‘· dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T kÕúìø£ ãqT‡&çb˛ eTT+<äT <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. ã+<éqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\+≥÷, nkÕ+|ò”Tø£ X¯≈£îÔ\qT yÓ+≥H˚ |ü≥Tºø=ì •øÏå+#ê\+≥÷, ndüeTs¡ú Á|üuÛÑT‘·«+ Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\qT ìj·T+Á‹+#·ø£ b˛‘˚ |ü]dæÔ‹ eT]+‘· ñ<äèø£Ô+ ne⁄‘·T+<äì ôV≤#·Ã]düTÔ ìHê<ë\T #˚düTÔ <Ûäs¡ïqT düTe÷s¡T >∑+≥ ùd|ü⁄ ø=qkÕ–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ #Ís¡kÕÔ˝Àì n+uÛÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚dæ |üP\ e÷\\T y˚dæ n+uÛÒ<äÿsY ùdyê\qT ø=ìj·÷&Üs¡T.


ã+<é Á|üXÊ+‘·+ dü<ë•eq>∑sY, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ ã+<é Á|üX¯è≤+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêÁwüº $<ë´]ú dü+|òü÷\ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ ã+<é Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì |ü<ëàõyê&ç˝À 15 ìeTTcÕ\T sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ≈£îÁ|æj·÷˝Ÿ, uÛÑ÷+|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ ø°åsê_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü<ëàõyê&çmø˘‡s√&ÉT¶˝Àì <ä[‘· Hêj·T≈£î\T uÛÑ÷ô|*¢ ∫qï uÛÑ÷eTj·T´ n+uÒ<äÿsY n+<ä] yê&Éì ø=+<ä] yê&ÉT ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. <Ûäsêï˝À¢ <ä[‘·T\T e÷Á‘·y˚T bÕ˝£Z+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ ˙#·yÓTÆq |üì>± n_Ûe]í+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫ Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. eT+&É\+˝À uÛ≤´+≈£î\T, ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘\T, <äTø±D≤\T bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\\T ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑ÷ô|*¢ ∫qï uÛÑ÷eTj·T´, Á|üuÛ≤ø£sY, @˝Ò{Ï uÛÑ÷+¬s&ç¶, u≤˝ŸsêE, sêeTT\T, \ø£åàHé, sêCÒ+<äsY, ∫qï *+>∑+, mdt. sê»j·T´, nì˝Ÿ, kÕsTT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

|ü<äM $s¡eTD eT¨‘·‡e+ dü<ë•eq>∑sY, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì ø£\«sê˝Ÿ õ˝≤¢|ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À k˛eTyês¡+ |ü<äM $s¡eTD eTôVA‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á bÕsƒ¡XÊ\ ‘Ó\T>∑T |ü+&ç{Ÿ>± |üì #˚dæq áeTì yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ |ü<ä$ $s¡eTD #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ObÕ<Ûë´j·TT\T ‘·+Á&ç˝≤π> O+&˚yê&Éì ø=ìj·÷&Üs¡T. m+‘√ eT+∫>± $<ë´uÀ<Ûäq #˚ùdyê&Éì nHêïs¡T. |ü\Te⁄s¡T ObÕ<Ûë´j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<äM $s¡eTD ≈£L&Ün H˚‹ Á|ür O<√´– #˚ùd~ nì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T u≤|ü⁄sêe⁄, m+Çz Hêsê>ö&é, e÷J düs¡Œ+∫ ø√≥ uÛÑ÷eTqï, bÕ≥XÊ\ yÓ’dt #Ó’s¡àHé eT]Hêsêj·TD, |æÄsY{Ïj·TT n<Ûä´≈£åî\T dürwt, $$<Ûä dü+|òü÷\ ObÕ<Ûë´j·TT\T, Hêj·T≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+, 31 »qe] 2012

ù|<äe÷$T&ç yê&ç|ü*>∑¢ Á>÷±eTô&É|<äT ›\#Óu…~~]+|ü]+~⁄ Äs¡÷àsY, »qe] 30(düTes¡íyês¡Ô):Äs¡÷àsY eT+&É\+ e÷$T&ç|ü*¢ Á>±eT |ü]~Û˝À >∑\ $»jYT |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ |üø£ÿq ñHêï #êjYT ôVA≥˝ŸqT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T ô|<ä›\T rdæy˚j·÷\ì u…<äT]+|ü⁄≈£î >∑T] #˚dæ uÛÑj·TÁu≤+‘·T\T ø£*Œ+#ês¡T.$esê˝À¢øÏ yÓ[fl‘˚ <√+&ç yÓ÷Vü≤Hé nH˚ e´øÏÔ >∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç Á>±eT+˝À >∑\ $»jYT ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ Á|üø£ÿq Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT˝À¢ ø√ø£ y˚düTø=ì #êjYT ôVA≥˝Ÿ q&ÉT|ü⁄≈£î+≥÷ ≈£î≥T+ã b˛wüq #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.Bìï <ë«sê e#˚à ø=~›bÕ{Ï Ä<Ûëj·÷ìï JeD≤<Ûës¡+>± #˚düTø=ì ‘·q ø±\+ yÓ\¢BdüT≈£î+≥THêïs¡T.Ç{Ϻ düú˝≤ìøÏ Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ |üqTï ≈£L&Ü #Ó*¢düTÔ Hêï&ÉT.ø±>± e÷$T&ç|ü*¢ Á>±eT ô|<ä›˝…’Hê <√s¡>∑+{Ï *+>∑qï, n+ø±|ü⁄s¡+ ãT#êÃsTT, >∑+>±sê+, kÕsTT\T, |ü\Te⁄s¡T n{Ϻ düú\+ qT+&ç ‘·q ôVA≥˝ŸqT rdæy˚j·TeTì u…~]düTÔHêï&Éì ‘·qô|’ <Ís¡®q´+ #˚dü÷Ô ã÷‘·Te÷≥\T r&ÉT‘·THêïs¡ì á $wüj·T+ Äs¡÷àsY môd’‡øÏ á HÓ\ 16e ‘˚~q ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√ì ‘·q≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì $q‹ |üÁ‘·+ ≈£L&Ü n+<ä#˚XÊ&Éì u≤~Û‘·T&ÉT ‘·q >√&ÉTqT yÓ\¢uÀdüT≈£îHêïs¡T

Äs¡÷àsY, »qe] 30(düTes¡íyês¡Ô):Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝À ãkÕº+&é m<äTs¡T>± Äœ\ |üøå±\ bÕغ Hêj·T≈£î\T &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î ìs¡düq>± <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T._CÒ|æ, {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt, dæ|æ◊m+m˝Ÿ, dæ|æm+, m+ÄsY|æmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔqï Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝À ã+<é ø=qkÕ–+~.>∑‘· yês¡+ s√E\T>± n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <ä«+dü+ πødüT˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì, yÓ+≥H˚ <äT+&É>∑T\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ ø£]ƒq •ø£å $~Û+#ê\ì Ms¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ã+<é ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± n+uÒ<äÿsY n_Ûe÷qT\T s√&É¢ yÓ+ã&ç ñqï <äTø±D≤\qT eT÷dæy˚sTT+#˚ ~X¯>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ˇø£ ôVA≥˝Ÿ j·T»e÷ì ‘·q <äTU≤D≤ìï ã+<é ô|≥ºø£b˛e&É+‘√ yê]øÏ, M]øÏ eT<Ûä´ dü\Œ¤ ‘·>±<ë\T #√≥T #˚düT≈£î+~.á dü+|òüT≥q˝À <ä[‘· Hêj·T≈£î&Ó’q nXÀø˘ô|’ y˚&ç #êsTT |ü&É&É+‘√ dü\Œ¤ |òüTs¡¸D≈£î <ë] rdæ+~.Bìï >∑eTì+∫q ø=+<äs¡T <ä[‘· Hêj·T≈£î\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì ôVA≥˝Ÿ e´øÏÔì ∫‘·ø£u≤<ës¡T.|ü]dæú‹ì >∑eTì+∫q môd’‡ s¡eTD≤¬s&ç¶ yÓ+≥H˚ #˚s¡Tø=ì Ä+<√fi¯q ø±s¡T\qT nø£ÿ&ç qT+&ç |ü+|æy˚kÕs¡T.nsTT‘˚ ˇø£yÓ’|ü⁄ ìHê<ë\‘√ ôVA¬s‘·TÔ‘·Tqï ã+<é ø±s¡´Áø£eT+ q&ÉTdüTÔ+&É>±H˚

sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY. _.ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãy˚dæq dü+|òüT≥qqT ìs¡dædü÷Ô sêÁwüºyê´|üÔ ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ãq dü+<äs¡“¤+>± k˛eTyês¡+ ø±e÷¬s&綽À ã+<é Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæ+~. m≥Te+{Ï n\¢s¡T¢ »s¡>∑≈£î+&Ü b˛©düT\T ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. O<äj·T+ qT+#˚ yê´bÕs¡, yêDÏ»´, Á|üsTTy˚≥T ø£fi≤XÊ\\T, bÕsƒ¡XÊ\\T ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T

ø£&É|ü õ˝≤¢ u≤&û _*¶+>¥ nk˛wæj˚TwüHé q÷‘·q n<Ûä´≈£åî&ç>± ø£èbÕø£sY ◊C≤ø˘ ø£&É|ü, »qe] 30 : ø£&É|ü õ˝≤¢ u≤&û _*¶+>¥ nk˛wæj˚TwüHé q÷‘·q n<Ûä´≈£åîì>± õjÓ÷Hé $<ë´dü+düú\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ ¬ø. ø£èbÕø£sY ◊C≤ø˘ @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T. k˛eTyês¡+ q>∑s¡+˝Àì #Ûê+|æj·THé‡ u≤&ûÁ>√ õyéT q+<äT õ˝≤¢ u≤&û _*¶+>¥ nk˛wæj˚TwüHé »qs¡˝Ÿ MT{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nk˛wæj˚TwüHé ˝Àì düuÛÑT´\+<äss¡÷ ø£\dæ ø£èbÕø£sY ◊C≤ø˘qT nk˛wæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åîì>± @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q÷‘·q n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. ø£èbÕø£sY ◊C≤ø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤&û _*¶+>¥ Áø°&É n_Ûe~ΔøÏ ‘·q XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔqì, $$<Ûä b˛{°\qT ìs¡«Væ≤kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nk˛wæj˚TwüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ùwø˘ wü+wüßB›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @Á|æ˝Ÿ e÷dü+˝À ø£&É|ü |ü≥ºDeTT q+<äT õ˝≤¢ kÕúsTT b˛{°\T eT]j·TT y˚T HÓ\˝À Ábı<äT›≥÷s¡T q+<äT sêh kÕúsTT u≤&û _*¶+>¥ b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nk˛wæj·THé >ös¡e n<Ûä´≈£åî&ÉT q&ç>∑&ɶ düT<Ûëø£sY, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T >ödt˝Ÿ Ä»+, õ˝≤¢ Áø°&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] j·Tdt. u≤cÕyÓTTVæ≤B›Hé, wü+w”sY, nk˛wæj˚TwüHé düuÛÑT´\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊ø£eT‘·´+>± s¡<∏ädü|üÔ$T dü+ãsê\T ø£&É|ü, »qe] 30 : s¡<∏ädü|üÔ$T dü+<äs¡“¤+>± C…¬ø (»q+ø√dü+) j·T÷‘Y yÓ˝ÒŒ¤sY kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq+, #·\¢ì eTõ®>∑ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q yÓ’mdtÄsY bÕغ q>∑s¡ ø£˙«qsY mdt_. n+»<é u≤wü, e÷d”eT u≤ãT, ≥÷{ÖHé b˛©dt ùdºwüHé mdt◊ j·Tdt$. dü<ë•ej·T´, Ä˝ŸwæbòÕ n~ÛH˚‘· s¡|ò”, $TÁ‘· jÓ÷>± n~ÛH˚‘· &Üø£ºsY s¡+>±Hê<∏é bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C…¬ø (»q+ ø√dü+) j·T÷‘Y yÓ˝ÒŒ¤sY kıôd’{° n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ. U≤<äsY u≤wü #˚düTÔqï ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç˝≤+{Ï |ü⁄D´ø±sê´\T, eT+∫ ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–+#ê\Hêïs¡T. ≈£î\eT‘ê\ø£r‘·+>± C…¬ø (»q+ ø√dü+) j·T÷‘Y #˚düTÔqï ùde\qT Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…¬ø j·T÷‘Y ñbÕ<Ûä´≈£åî\T õ˝≤Hé, lqT, >ödt |”sY, yÓ’mdtÄsY dæ|æ bÕغ Hêj·T≈£î\T ø£ØeTT˝≤¢, wü|ò”, Vü≤Áe÷CŸ, eTTHêï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$Á>∑Vü‰\ <Ûä«+kÕìï ìs¡dædü÷Ô sêkÕÔs√ø√, n¬sdüTº

ø±e÷¬s&ç¶, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) : uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘·, <ä[‘·T\ ÄXÊCÀ´‹ &Üø£ºsY. u≤u≤kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT es¡Tdü>± <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ |ü≥¢ <ä[‘·T\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì ø=‘·Ô ãkÕº+&ÉT e<ä› C…mdæ, |æ&çmdtj·TT,

7 ôV’≤<äsêu≤<é

Äs¡÷àsY b˛©dt\T ãkÕº+&é qT+&ç ãdüT‡\qT ãj·T≥≈£î |ü+|æy˚j·T&É+‘√ rÁe ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T¬s’q ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T ãdüT‡\qT n&ÉT¶ø=ì s√&ÉT¶ô|’ u…’{≤sTT+#ês¡T.Äs¡÷àsY dæ◊ ≈£îXÊ˝≤ÿsY, _CÒ|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ô|<√›\ >∑+>±¬s&ç¶, m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓTÆfi≤s¡+ u≤\T, dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T qπ>wt>ö&é, |æyÓ’m˝Ÿ Hêj·T≈£î\T sƒê>∑÷sY\qT n¬sdüTº #˚dæ b˛©dt ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.á n¬sdüTº≈£î ìs¡düq>± |ü\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T.|ü]dæú‹ ñ<äèø£Ô+ ø±e&É+‘√ b˛©dt\T Ä+<√fi¯q ø±s¡T\qT #Ó<äs¡>={Ϻ M]ì Äs¡÷àsY b˛©dt ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.nq+‘·s¡+ dæ◊ ≈£îXÊ˝≤ÿsY, môd’‡ s¡eTD≤¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãdüT‡\qT @<Ûë$~Û>± s√&É¢ô|’øÏ |ü+|æ+#ês¡T.á ã+<é ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£+#˚{Ï >∑+>±<ÛäsY, eTT‘·Ôqï, <˚yêsê+, qs¡‡j·T´, uÛÑ÷eTqï, ô|&ÉT¶ s¡$#·s¡DY, yÓTÆfi≤s¡+ u≤\T, qπ>wt>ö&é, qsê\ düT<Ûëø£sY, q]‡+Vü‰¬s&ç¶, ◊˝≤|üPsY Áoìyêdt, ô|<√›\ >∑+>±¬s&ç¶, <ä[‘· Hêj·T≈£î\T u≤˝ŸsêCŸ, ≈£îe÷sêkÕ«$T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T n_Ûe÷qT\T, Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.Äs¡÷àsY &çmdt|æ ø=‘·Ô|ü*¢ q]‡+Vü‰, dæ◊ ≈£îXÊ˝≤ÿsY, môd’‡ s¡eTD≤¬s&ç¶, ø±ìùdºãT˝Ÿ\T |ü]dæú‹ì |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T.

n+uÒ<äÿsYdü+|òüT+, m+ÄsY|æmdt, <ä[‘·dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ sêC≤´+>±ìøÏ ô|<ä› eT#·Ã nì nHêïs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT es¡Tdü>± <Ûä«+dü+ #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ dü¬s’+~ ø±<äì Äs√|æ+#ês¡T. yÓ+≥H˚ <äT+&É>∑T\qT n¬sdüTº #˚dæ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\ yê] ø√dü+ m+‘√ ø£èwæ #˚dæq n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À Ç˝≤+{Ï »]–Hê m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ Ç˝≤+{Ï #·s¡´\T |ü⁄qsêeè‘·+ ne⁄‘·THêïj·Tì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &ç$»Hé yê´|üÔ+>± Oqï <ä[‘· dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø=‘·Ô ãkÕº+&ÉT Äes¡D˝À C…mdæ, $<ë´]údü+|òü÷\T sêkÕÔs√ø√˝À bÕ˝£ZHêïs¡T. sêC≤´+>∑ ìsêà‘· $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì |ü≥Tºø√ø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. yÓ+≥H˚ <√wüT\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT düeT÷<ësTT+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. Ä+<√fi¯qø±s¡T\T $qø£b˛e&É+‘√ yês¡T C…mdæ Hêj·T≈£î\T »>∑Hêï<∏ä+, n+uÒ<äÿsYdü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T sê»*+>∑+‘√bÕ≥T <ä[‘·T\qT, $<ë´]údü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

@|”y√\‘√ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] düMTø£å ø±e÷¬s&ç¶, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Msê#ê] &ç$»Hé˝Àì Äj·÷ eT+&É˝≤\ m|æz\‘√ düMTø£å düe÷ y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·÷ eT+&É˝≤˝À¢ì nìï Á>±e÷˝À¢ ObÕ~ÛVü‰MT |üqT\T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\≈£î #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&É÷ |üs¡´y˚øÏå+#ê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé˝Àì Äj·÷ eT+&É˝≤\ m|æz\T #·+Á<äX‚KsY>ö&é, lìyêdt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·ìF #˚dæq Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] dü<ë•eq>∑sY, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì sêe÷¬s&ç¶ Á>±eT+˝Àì ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\qT k˛eTyês¡+ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] sê»j·T´ bÕ≥XÊ\˝À ]õÁdüºs¡¢qT, uÛÀ»q+ ‘·ìF #˚XÊs¡T. bÕ≥yê\˝Àì düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. bÕ≥XÊ\ |ü]düsê\qT, XÊìfÒwüHé ≈£L&Ü |ü]o*+#ês¡T. áj·Tq yÓ+≥ m+|æ&çz #·+Á<äø±+‘Ysêe⁄, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T s¡a≤˙‡\øÏÎu≤sTT, eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY |üX¯ó|ü‹ OHêïs¡T.

$Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄsY&çz≈£î $q‹ ø±e÷¬s&ç¶, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ neT˝≤|ü⁄s¡+, sê»eT+Á&ç˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq <äT+&É>∑T\qT |ü≥Tºø=ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô k˛eTyês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ u≤sY nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Hê´j·Tyê<äT\T $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ÄsY&çz ø±sê´\j·T+ es¡≈£L sê´©>± yÓ[¢ ÄsY&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. sêC≤´+>∑ ìsêà‘· u≤u≤kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ sêC≤´+>±ìπø ô|<ä›eT#·Ã nì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì |ü≥Tºø=ì •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. C≤rj·T H˚‘·\ $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ H˚s¡eTHêïs¡T. yÓ+≥H˚ <äT+&É>∑T\qT |ü≥Tºø=ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤sY nk˛dæj˚TwüHé Á|ü‹ì<ÛäT\T s¡y˚Twt#·+<é, >√$+<ésêe⁄, Hêsêj·TD, »>∑Hêï<∏ä+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

nø£ås¡ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D dü<ë•eq>∑sY, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì sêe÷¬s&ç¶ Á>±eT+˝À k˛eTyês¡+ nø£ås¡C…+&ÜqT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] sê»j·T´ Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡ø£åsêdüT´\qT nø£åsêdüT´\T>± r]Ã~<ë›\Hêïs¡T. Á>±eT ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢ ìs¡ø£åsêdüT´\qT nø£åsêdüT´\T>± rsêÃ*‡q u≤<Ûä´‘· O+<äHêïs¡T. n+<ä]˙ nø£åsêdüT´\T>± #˚ùdÔ eTq eT+&É˝≤ìπø ø±ø£ õ˝≤¢≈£î ø£&Ü eT+∫ ù|s¡T edüTÔ+<äì ø=ìj·÷&Üs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz #·+Á<äø±+‘Ysêe⁄, düs¡Œ+∫ s¡M+<äsY>ö&é, eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY |üX¯ó|ü‹, ÇHé#Ûê]® Çz Hêπ>X¯«sYsêe⁄, Á>±eTø√Ä]¶H˚≥s¡T¢ bÕ˝£ZHêïs¡T.

ÄsY&ûy√ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï, ø√fi¯¢bòÕsê\ ìsêàD≤ìøÏ nqTeT‹ s¡<äT› #˚j·÷\ì $q‹ s¡ø£åD ø£*Œ+∫ Hê´j·T+ #˚j·T+&ç ø±e÷¬s&ç¶{ÖHé, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) : _Ûø£ÿq÷sY eT+&É\+˝Àì dæ<ä›sêy˚TX¯«s¡ Ä\j·T düMT|ü+˝À Á|üsTTy˚≥T ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q yês¡T ø√fi¯¢bòÕsê\qT ìsêàD+ #˚|ü&ÉT‘·T Hêïs¡ì yê{Ï ìsêàD≤ìøÏ nqTeT‹ì s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷ +&é #˚dü÷Ô k˛eTyês¡+ _C…|æ Hêj·T≈£î\T ÄsY&çz yÓ+ø£ fÒX¯«s¡T¢≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. nø£ÿ&É ø√fi¯¢bòÕsê\ ôw&ÉT¢ ì]àùdÔ Ä\j·÷ìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ +{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\qT <äèwæº˝À O+#·Tø=ì yÓ+≥H˚ ìsêàD+≈£î dü+ã+~Û+∫q nqTeT‘·T\T s¡<äT› #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·TìøÏ y˚DT, s¡y˚Twt≈£îe÷sY, |ü⁄\÷¢] q]‡+\T, &É|ü⁄Œ s¡$, q]‡+\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

$q‹

ø±e÷¬s&綽À ã+<é Á|üXÊ+‘·+

<√eTø=+&É, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì Á>±e÷˝À¢ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì <√eTø=+&É mdt◊ lVü≤] nHêïs¡T. kÕúìø£ m+|æ&çz düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\, bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\‘√ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T C≤rj·T Hêj·T≈£î\ $Á>∑Vü‰\ |ü]s¡ø£åD≈£î b˛©düT \≈£î, ¬syÓq÷´ dæã“+~øÏ düVü≤ø£]+#ê\ì Á>±e÷˝À¢ì j·TTe»qdü+|òü÷\ düuÛÑT´\T s√E≈£î Ç<ä›s¡T #=|ü⁄Œq >∑d”Ô ‹s¡>±\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

ñÁ~ø£Ô‘· eT<Ûä´ ø=qkÕ–q ã+<é

yêdü$ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À >±+BÛ es¡Δ+‹

ø±e÷¬s&ç¶, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷ ¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝À k˛eTyês¡+ >±+BÛõ es¡Δ+‹ì |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü≥ºD+˝Àì >±+BÛ>∑+CŸ˝Àì >±+BÛ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq ìyêfi¯ó¢ n]Œ+#ês¡T. Á|ür ˇø£ÿs¡÷ >±+BÛ #·÷|æq n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&Éyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. <˚X¯+ eTq≈£î @$T Ç∫Ã+<äì nì Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü eTq+ <˚XÊ ìøÏ @$T #˚XÊeTì Ä˝À∫+#ê\ì ø£¢uŸ n<Ûä´ ≈£åî\T uÀ&É¢ y˚DT>√bÕ˝Ÿ nHêïs¡T. ø±s¡´ Áø£eT+˝À ø±s¡´<ä]Ù mÁs¡+ lìyêdt, ø√XÊ ~Ûø±] e÷´&É+ lìyêdt, ObÕ<Ûä´≈£åî\T Ä≈£î\ Hêsêj·TD, es¡<ä u≤\øÏwüHé, s¡y˚Twt, >∑»yê&É X¯+ø£sY, m\¢+øÏ düT<äs¡ÙHé, lìyêdt, Nø√{Ï ÁøÏwüí, q¬s+<äT\ lqT, *+>∑+, u≤\sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

düVü≤ø£]+#ê* : mdt◊ lVü≤]

düTes¡íyês¡Ô

ù|<ä\ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á¬>dt

ø±e÷¬s&ç¶, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\ Á|üuÛÑT‘·«eTì, ù|<ä Á|ü»\ ø√dü+ ø±+Á¬>dt mH√ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé ¬ø’˝≤dt lìyêdtsêe⁄ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt q>∑s¡ j·÷Á‘· ø±s¡´Áø £eT+ ˝À uÛ≤>∑+>± yês¡T |ü≥ºD+˝Àì Äj·÷ ø±\ ˙˝À¢ bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+< äs¡“¤+>± ø±\˙˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\qT Á|ü» \qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT ‘·«+ ù|<ä\ Á|üuÛÑT‘·«eTì ø±+Á¬>dt ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\ yê] ø√dü+ mH√ï s¡ø±\ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ eT]+‘· n_Ûeè~Δ »s¡>±\+fÒ O|ü mìïø£˝À¢ e÷J eT+Á‹ wü;“sYn©ì ¬>*|æ +#ê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ø±+Á¬>dt C…+&Ü \qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T ≈£î\T |ü+&É¢ sêE, e÷$T+&É¢ n+»j·T´, sê+ ≈£îe÷sY>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î Á|ü»\T

ø±e÷¬s&ç¶, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì 8e yês¡T¶˝Àì yê+uÒø±\˙˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô k˛eT yês¡+ {ÏÄsYmdt |ü≥ºD Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù m+.&ç cÂø£‘Yn©U≤Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À ÄsY&çz ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ... ø±\˙˝À Á|ü»\T rÁe düeTdü´\T m<äT s=ÿ+≥THêïs¡Hêïs¡T. eTTs¡T>∑Tø±\Te\ ìsêàq+ düÁø£eT+>± ˝Ò<äHêïs¡T. dædæ s√&ÉT¢, ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ m≈£îÿyÓ’+<äì Äs√|æ+#ês¡T. s√&ÉT¢ n<ë«q+>± ‘·j·÷¬s’ q&Éyê&ÜìøÏ M\T ˝Ò≈£î+&Ü OHêïj·THêïs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï $wüj·TyÓTÆ |ü\T kÕs¡T¢ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY kÕsTT¬s&ç¶ <äèwæºøÏ ‘Ó∫ÃHê Äj·Tq düŒ+~+#·˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ÄsY&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q ÄsY&çz düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚ $<Ûä+>± #·÷kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, ø±\˙yêdüT\T j·÷<ä–], ‹s¡T|ü‹, X‚KsY, sêDÏ, sê»e«, düT<Ûëø£sY, uÛÑ÷eTj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

d”|”m+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ôd’øÏ˝Ÿj·÷Á‘·

e÷#ê¬s&ç¶, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) : dæ|æm+ sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\+˝À dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T k˛eTyês¡+ ôd’øÏ˝Ÿj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì |òüTq|ü⁄s¡+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ôd’øÏ˝Ÿj·÷Á‘· e÷#ê¬s&ç¶#Ís¡kÕÔ˝À ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ MT<äT>± ÇkÕsTTù|{Ÿ es¡≈£L ø=qkÕ–+~. uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ sêÁwüº 23 eTVü‰düuÛÑ\qT |òæÁãe] 2, 3, 4 ‘˚~˝À¢ KeTà+ õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ôd’øÏ˝Ÿj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æm+ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù u≤˝Ÿdæ+>¥Hêj·Tø˘, ø=eTTs¡j·T´, >∑DÒwt, Á|üø±wt, qπswt, uÛ≤düÿsY, yÓ÷Vü≤Hé bÕ˝£ZHêïs¡T.

ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\ |ü]o\q

e÷#ê¬s&ç¶, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì $<ä´ dü+düú\T k˛eTyês¡+ mdtdæ, mdt{Ï eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T Á|üMHéHêj·Tø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ $<ë´ dü+düú\T ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]õ˝≤¢, nq+‘·|ü⁄s¡+ <äefi‚X¯«s¡+˝À »]–q n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+kÕìï ìs¡dædü÷Ô k˛eTyês¡+ $<ë´dü+düú\T ã+<é ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêC≤´+>∑ ìsêà‘· ã&ÉT>∑T ã\V”≤qesêZ\ ÄXÊCÀ´‹ nsTTq &Üø£ºsY._.ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ ≈£L*Ãy˚j·T&É+ H˚s¡eTHêïs¡T. $Á>∑Vü‰ìï ≈£L*à yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

<√eTø=+&É, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï ObÕ~ÛVü‰MT |üqT\qT k˛eTyês¡+ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] <˚$dæ+>¥, m+|æ&çz Væ≤s¡DàsTT |ü]o*+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì k˛e÷s¡+, j·÷&Üs¡+, ;_ù|{Ÿ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. |üqT\ e<ä› Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ |ü]ø£sê\T, ‘ê>∑T˙s¡T, ‘·~‘·s¡ edü‘·T\ô|’ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ;_ù|{Ÿ˝Àì edü‹ >∑èVü≤+˝À uÛÀ»q rs¡TqT |ü]o*+#ês¡T. ObÕ<Ûë´j·TT\, $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡T|ü{Ϻø£\qT |ü]o*+#ês¡T. M] yÓ+≥ ObÕ~ÛVü‰MT m|æz kÕj·Tqï, m+Çz dü+Je¬s&ç¶ OHêïs¡T.

yÓTTu…’˝Ÿ <ë«sêH˚ ãTø˘ ø°|t\T ìs¡«Væ≤+#ê*

eT+&É\+˝À ã+<é $»j·Te+‘·+

$<ë´dü+düú\ ã+<é

e÷#ê¬s&ç¶, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À mÇ düT<Ûëø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTTu…’˝Ÿ <ë«sêH˚ ãTø˘ø±|” ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø±e÷¬s&ç¶ @]j·÷ ø√Ä]¶H˚≥sY düT<Ûëø£sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T+˝À ◊<äT eT+&É˝≤\ m|æm+\T, dæã“+~‘√ ]eP´ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝£Zì e÷{≤¢&Üs¡T. ∫qï dü+|òü÷\ Á|ü‹wüº ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|ür dü+|òüT+˝À düuÛÑT´\T n+<äs¡÷ s¡TD≤\qT düÁø£eT+>± rdüT≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. u≤´+≈£î s¡TD≤\T rdüT≈£îqï yês¡T düø±\+˝À #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ bÕe˝≤e&û¶ e]Ô+#·<äì ‘Ó*bÕs¡T. dü+|òüT |üìrs¡T, |ü⁄düÔø£ ìs¡«Vü≤D, bÕ\ πø+Á<ë\≈£î o‘·©ø£s¡D ìs¡«Vü≤D $<Ûëq+, ˝≤uÛÑ, qcÕº\ <ë«sê πø+Á<ë\ |üìrs¡T, dü+düú |üs¡+>± ìs¡«Væ≤+#˚ Äs√>∑´ πø+Á<ë\T, nuÛÑj·TVü≤düÔ |ü<∏äø£+ neT\T ìs¡Tù|<ä\ j·TT.m+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷#ê¬s&ç¶, <√eTø=+&É, _Ûø˘q÷sY, dü<ë•eq>∑sY, ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\

<√eTø=+&É, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) :sêÁwüº+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT nø£ÿ&Éø£ÿ&É <Ûä«+dü+ #˚j·T&Üìï ìs¡dædü÷Ô sêÁwüº yê´|üÔ+>± ã+<é≈£î $$<Ûä dü+|òü÷\ sêÁwüº ø£$T{°\ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ø±+Á¬>dt, yÓ’mdtÄsYdæ|æ, n+uÒ<äÿsYdü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T bÕ˝£Zì sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <äTø±D≤\T, ôVA≥fi¯ó¢, Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\qT ã+<é ìs¡«Væ≤+∫ sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T Hê>±s¡|ü⁄ Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãy˚j·T&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq <äT+&É>∑T\qT yÓ+≥H˚ |ü≥Tºø=ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T

.

Äs¡÷àsY, »qe] 30(düTes¡íyês¡Ô):Äs¡÷àsY eT+&É\+˝Àì e÷$T&ç|ü*¢ Á>±eT+˝À ìC≤+kÕ>∑sY düuŸ ¬øHê˝Ÿ 82/2/1 ¬øHê˝Ÿ uÖ+Á&û˝À $»j·T |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ Á|üø£ÿq >∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\T>± <√+&ç yÓ÷Vü≤Hé nH˚ e´øÏÔ ôVA≥˝Ÿ ô|≥Tºø=ì JeH√bÕ~ì bı+<äT‘·THêï&ÉT.Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ |üqTï\T #Ó*¢dü÷Ô ø£¬s+≥T _\T¢qT ≈£L&Ü #Ó*¢dü÷Ô ‘·q JeHêìï ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉT.nsTT‘˚ á eT<Ûä´q $»jYT |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ j·÷»e÷q´+ Bìï Á|üø£ÿH˚ ñqï uÛÑeHêìï ø=+‘· eT+~ ]j·T˝…ùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\≈£î n$Tày˚XÊs¡ì uÛÑeHêìï ø=qï Ms¡T Á>±e÷_Ûeè~› ø£$T{° yê] #˚‘· ôVQ≥˝ŸqT ã\e+‘·+>± ‘=\–+#·T≥≈£î ≈£îÁ≥ #˚XÊs¡ì <=+&ç yÓ÷Vü≤Hé Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.‘·eT e÷≥ $qø£b˛‘˚ rÁe |ü]D≤e÷\T m<äTs=ÿ+{≤eì u…~]+∫ ôVA≥˝Ÿ kÕe÷Á–ì rdæ |ü&˚kÕs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.e÷J m+|æ{Ïdæ düuÛÑT´&ÉT e÷s¡T‹¬s&ç¶, Á>±e÷_Ûeè~› ø£$T{° düuÛÑT´\T, ]j·T˝…ùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\T Hê ôVA≥˝Ÿ <ä>∑Zs¡≈£î e∫à ã\e+‘·+>± ôVA≥˝ŸqT ‘=\–+#ês¡ì M] e\¢ ‘·eT≈£î ÁbÕDuÛÑj·T+ ñ+<äì Hê ôVA≥˝ŸqT nø£ÿ&ÉH˚ ìs¡«Væ≤+#·Tø=qT≥≈£î n&ÉT¶ e∫Ãq yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø=ì Hê´j·T+ #˚dæ s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

sêJyé $Á>∑Vü≤+ <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì •øÏå+#ê* sêJyé yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ j·T÷‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À sêkÕÔs√ø√ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 30(düTes¡íyês¡Ô):Ä~yês¡+ ∫\ø£\>∑÷&É˝Àì e÷J Á|ü<Ûëì dü«ØZj·T sêJyé >±+BÛ $Á>∑Vü≤eTT <Ûä«+dü+ #˚dæq+<äT≈£î ìs¡düq>± k˛eTyês¡+ õ˝≤¢ sêJyé yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ j·T÷‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ $Hêj·Tø˘q>∑sY˝Àì sêJyé >±+BÛ $Á>∑Vü‰ìøÏ ø°åsê_Ûùwø£+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· $Á>∑Vü≤+ eTT+<äT sêkÕÔs√ø√ #˚j·T&É+ »]–+~.‘·s¡Tyê‘· õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëÁ‹ø£ s¡y˚Twt≈£îe÷sY, j·T÷‘Y düuÛÑT´\T ø£*dæ 4e {ÖHé @mdt◊øÏ $q‹ |üÁ‘·+ <ë«sê <√wüß\qT yÓ+≥H˚ |ü≥Tºø=ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√sês¡T.õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëÁ‹ø£ s¡y˚Twt≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eTq e÷J Á|ü<Ûëì dü«ØZj·TÁo sêJyé>±+~ j·TTe‘· #˚‘·T˝À¢ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äì j·TTe‘· sêJø£j·T+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\ì 18 dü+.\πø j·TTe‘·≈£î z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+∫ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\‘√ düe÷q+>± ñ+&Ü\ì eTq <˚X¯+˝À ◊{Ï s¡+>±ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ ◊{Ï $|ü¢e+‘√ <˚X¯+ jÓTTø£ÿ n_Ûeè~›, ~X¯>± |üj·Tì+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚dæq >√|üŒ e´øÏÔ <˚X¯+ ø√dü+ ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚dæq ≈£î≥T+ã+ qT+∫ e∫à <˚X¯+ ø√dü+ ñÁ>∑yê<äT\ #˚‘·T˝À¢ ÁbÕD≤\T n]Œ+∫q≥T e+{Ï eTVü‰˙j·TT&ÉT jÓTTø£ÿ $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+, n<˚ $<Ûä+>± eTq sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ nì $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq≥Te+{Ï <äT+&É>∑T\qT ‘·ø£åD+ n¬sdüTº #˚dæ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ˝Òì jÓT&É\ sêJyé j·T÷‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚kÕÔeTì |üÁ‹ø±eTTK+>± ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëÁ‹ø£ s¡y˚Twt≈£îe÷sY, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÁoVü≤] X¯s¡à, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤eTà<é s¡|ò”ø˘, >√|æ j·÷<äyé, <ëe⁄>∑\¢ >∑+>±<ÛäsY, j·TeTVü‰ ÁoqT, >√es¡úHé, ¬øm˝ŸmHé kÕ«$T, eTø˘dü÷<é, eTVü≤eTà<é n»Vü≤s¡TB›Hé, ã+» s¡y˚Twt, *+>∑+, qs¡T, ‘·~‘·s¡ j·T÷‘Y düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áf… Æ ô d ’ ø Ï fi ¯ ó ¢ |ü + |æ D ° ø±e÷¬s&ç¶{ÖHé, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì dü‘·´>±¬s¶Hé˝À »]–q \j·THé‡ Øõj·THé ø±qŒ¤¬sqT‡˝À \j·THé‡ø£¢uŸ Ä|òt ø±e÷¬s&ç¶ $y˚ø±q+<ä düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ç<ä›] ù|<ä $ø£˝≤+>∑T\≈£î Áf…Æôd’øÏfi¯ó¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø£¢uŸ≈£î u…dtº Áô|dæ&Ó+{Ÿ, u…dtº ôdÁø£≥Ø, u…dtºø£¢uŸ nyês¡T¶\‘√bÕ≥T yês¡T #˚dæq ùde\≈£î $$<Ûä nyês¡T¶\ bı+<ës¡T. Øõj·THé ø±qŒ¤¬sqT‡˝À u…dtº bò˛{À m–®_wüHé ≈£L&Ü bı+<ës¡T. Ç+ø± Äs¡T HÓ\˝À¢ $$<Ûä ùde ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·TqTqï≥T¢ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T yÓ÷‘Ó dürwt>ö&é ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À lìyêdt, ≈£îe÷sY>ö&é, u≤˝Ÿ#·+Á<ä+, dü+‘√wt, sêCÒ+<äsY, sêCÒwt, lìyêdt, |üV”≤+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.


8

}s¡+‘ê ˇø£ÿf…Æ sêe÷\j·T+ ì]à+#ês¡T.. 5q $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wü˜ ]yéT‡˝À ø=qkÕ>∑T‘··Tqï p&Ü\ Ä+<√fi¯q ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ø£˙dü+ ˇø£ >∑T&ç, >√|ü⁄s¡+ ˝Òì Ä Á>±eT+˝À ˇø£ÿ Ä\j·÷ìïHÓ’Hê ì]à+#ê\ì dü+ø£*Œ+#ês¡T Á>±eT Á|ü»\T. nqT≈£îqï<˚ ‘·&ÉTe⁄>± Á>±eT+˝À #·+<ë\T ùdø£]+#ês¡T. ãj·T {Ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôd’‘·+ ‘Ó*dæq yê] e<ä› #·+<ë\T b˛>∑T #˚dæ ìsêàD+ ÁbÕs¡+_Û+∫ @&Ü~ ‹s¡ø£ÿ eTT+<˚ Ä\j·T+ |üP]Ô #˚XÊs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓÓ[‘˚ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì »+u≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À <ë<ë|ü⁄ 50 ≈£î≥T+ u≤\ es¡≈£î ìedædüTÔHêïs¡T. Ç{°e˝Ò ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ ≈£L&Ü ì]à+ #ês¡T. nsTT‘˚˚ Á>±eT+˝À ø£˙dü+ ˇø£ >∑T&çHÓ’Hê ì]à<ë›eTì Á>±eT Á|ü»\T |üPqT≈£îHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ s¡÷.11 \ø£å\T #·+<ë\ s¡÷|ü+˝À

ùdø£]+∫ ì]à+#ês¡T. Ä\j·T ìsêàD+‘√ Á>±eT Á|ü»\ dü+‘√cÕìøÏ ne<ÛäT˝Ò¢e⁄. 5q $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº : eT+&É\+˝Àì »+u≤|ü⁄s¡+˝À q÷‘··q+>± ì]à+∫q sêe÷\j·T+˝À l d”‘ê, \ø£åàD, Vü≤qTeT‘Y dü y˚T‘·· l sêeT#·+Á<äkÕ«$T yê] q÷‘··q $Á>∑Vü‰\ Á|ü‹wüºqT |òæÁãe] 5e ‘˚~ #˚düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. |òæÁãe] 3e ‘˚~ qT+∫ 5e ‘˚~ es¡≈£î $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº ø±s¡´Áø£e÷\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡÷ Vü‰»¬s’ rs¡ú Á|ükÕ<ë\T d”«ø£]+∫ ø±s¡´Áø£e÷\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì yês¡T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+, 31 »qe] 2012

ø£&É|ü, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº yê´|üÔ+>± pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ ]+ #ê\+≥÷ #˚|ü&ÉT‘·Tqï Ä+<√fi¯q˝À uÛ≤>∑+>± ø£&É|ü ]yéT‡˝À Ä+<√fi¯q ø=qkÕ>∑T‘√+~. á dü+<äs¡“¤+>± Çø£ÿ&ç pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ ◊|” eTT+<äT u…’sƒêsTT+∫ Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. n‘·´edüs¡ $<ÛäT\≈£î e÷Á‘· y˚T Vü‰»s¡e⁄‘·÷ Ä+<√fi¯qqT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. M]øÏ eT<䛑·T>± ] yéT‡ Á|üuÛÑT‘·« &Üø£ºsY‡ nk˛dæj˚TwüHé yÓ’Ó<äT´\T ø=~›ùd|ü⁄ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï∫qï düeTdü´\T ôd’‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]wüÿ]+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. Hê´j·T yÓTÆq ‘·eT &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. n+‘·≈£îeT+<äT yês¡T ] yéT‡ ø£fi≤XÊ\, ÄdüT|üÁ‹ Äes¡D+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. |ü]dæú‹ #˚sTT<ë≥ø£eTT+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ y˚T˝§ÿHê\Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏì $&ÉHê&Éø£b˛‘˚ n‘·´edüs¡ ùde\T ≈£L&Ü ãVæ≤wüÿ]kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ã<˚«\T˝À eTs¡T>∑T<=&ç¶ì ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ø£eT\eTà

˙{Ï dü+|òü÷\T ìØ«s¡´y˚THê? mìïø£\T »]|æ+#˚+<äT≈£î eTTK+ #êfÒdüTÔqï Á|üuÛÑT‘··«+ »qe] ÄKs¡T‘√ Á|üuÛÑT‘··« >∑&ÉTe⁄ |üP]Ô Ç|üŒ{Ïπø 2009 dü+|òüT düuÛÑT´\ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄ <Óã“‹+≥Tqï #Ós¡Te⁄\T ø£&É|ü, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): mìïø£\+fÒ Á|üuÛÑT‘··« yÓÓqTï˝À eDT≈£î|ü⁄&ÉT‘√+~. @ mìïø£\T »]ù|+<äT≈£î ÄdüøÏÔ#·÷|ü≥+ ˝Ò<äT. >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄, mìïø£\ yêsTT<ë\‘√ dü]ô|&ÉT‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø kıôd’{°\T, eTTì‡bÕ*{°\T, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, eT+&É\ |ü]wü‘Y, |ü+#êsTTr düs¡Œ+#Y\ mìïø£\T »s¡|ü≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘··«+ ø±\+ yÓ\ãT#·TÑ··÷H˚ ñ+~. á ø√e˝Àπø ˙{Ï dü+|òü÷\ mìï ø£\T #˚sêsTT. 2009 »qe]˝À »s¡>±*‡q mìïø£\qT 2011≈£î bı&ç–+∫+~. eT∞¢ 2011 qT+∫ 2012 »qe] es¡≈£î eTs√kÕ] Á|üuÛÑT‘··«+ ˙{Ï dü+|òü÷\ |ü<äM ø±˝≤ìï bı&ç–dü÷Ô Á|üuÛÑT‘··«+ ñ‘··Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~. Ä >∑&ÉTe⁄ á HÓ\ ∫e]‘√ eTT>∑TdüTÔ+&É≥+‘√ á kÕ] mìïø£\T »]π>~ nqTe÷qy˚T nì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+ ~Û+∫q ø£düs¡‘·TÔ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »s¡>∑˝Ò<äT. Bìì ã{Ϻ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘··«+ düTeTTK+>± ˝Òq≥Tº düe÷#ês¡+.

eTs√kÕ] >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#˚+<äT≈£î yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘··Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. õ˝≤¢˝À &ç$»Hé yêØ>± mìïø£\T »]π> kÕ>∑T˙{Ï dü+|òü÷\ $esê\T : &ç$»Héç y˚T»sY MT&çj·T+ yÓTÆqsY yÓTT‘·Ô+ --------------------------------------ø£&É|ü 20 05 56 81 »eTà\eT&ÉT>∑T 56 00 26 82 sê»+ù|≥ 11 133 144 ------------------------------------yÓTT‘·Ô+ R 76 16 215 307 -------------------------------------ô|’ |ü{Ϻø£ Á|üø±s¡+ ¬ødæ ¬øHê˝Ÿ |ü]~Û˝À 32 &çÁdæºã÷´≥Ø dü+|òü÷\T, yÓTÆ\es¡+ |ü]~Û˝À 28, |æ_dæ |ü]~Û˝À 16 yÓTT‘·Ô+ 76 y˚T»sY dü+|òü÷\THêïsTT. MT&çj·T+≈£î dü+ã+~Û+∫ ~>∑Te dü–˝Òs¡T »˝≤X¯j·T+ 6, m>∑Te dü–˝Òs¡T 5, ãT>∑Ze+ø£ 5, yÓTT‘·Ô+ 16 ñHêïsTT. Bì‘√ bÕ≥T 215 ∫qï ˙{ÏbÕs¡T<ä\ #Ós¡Te⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫ ˙{Ï dü+|òü÷\ mìïø£\T »]|æ+#ê*‡ ñ+~. n+fÒ yÓTT‘··Ô+ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 307 ˙{Ï dü+|òü÷\≈£î mìïø£\T »]|æ+#ê*‡ ñ+~. #Ós¡Te⁄\ ìs¡«Vü≤D >±*øÏ: ˙{Ï dü+|òü÷\qT ã˝Àù|‘··+

#˚j·T&É+˝À uÛ≤>∑+>± mìïø£\ $<ÛëHêìï e÷]à 2005 @Á|æ˝Ÿ˝À q÷‘··q |ü<äΔ‹˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À z kÕ>∑T˙{Ï dü+|òüT+˝À 12 eT+~ ÁbÕ<˚•ø£ düuÛÑT´\T+{≤s¡T. ¬s+&˚fi¯¢≈£î ˇø£ÿkÕ] Ç+<äT˝À 1/3 e+‘··T düuÛÑT´\ |ü<äM ø±\+ eTT>∑TdüTÔ+~. Ä kÕúq+˝À ø=‘··Ô düuÛÑT´\qT Äj·Tø£≥Tº |ü]~Û˝Àì ¬s’‘·T\T mqTï≈£î+{≤s¡T. Bì Á|üø±s¡+ 2007˝À e÷Á‘··+ mìï ø£\T »]>±sTT. n|üŒ{ÏqT+∫ Á|üuÛÑT‘··«+ mìïø£\T »s¡|ü≈£î+&Ü MTqy˚TcÕ\T ˝…øÏÿdü÷Ô düuÛÑT´\ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–dü÷ÔH˚ ñ+~. B+‘√ #Ós¡Te⁄\ ìs¡«Vü≤D |üP]Ô>± <Óã“‹+~. ˙{Ï dü+|òü÷\ n<Ûä´≈£åî\ Ä<Ûä«s¡´+˝À yê≥sY ø£$T{°, ã&Ó®{Ÿ ø£$T{°, esYÿ‡ ø£$T{°\T |üì#˚kÕÔsTT. eTTK´+>± esYÿ‡ ø£$T{° #Ós¡Te⁄\ øÏ+<ä |üqT\ nedüs¡+, n‘··´edüs¡ |üqT˝Ò$, »]π> |üqT\˝À HêD´‘··qT |ü]o *+#·&É+, nedüs¡ yÓTÆq ì<ÛäT\ ùdø£s¡D »s¡T|ü⁄‘êsTT. ã&Ó®{Ÿ ø£$T{° e∫Ãq ì<ÛäT\qT y˚{ÏøÏ πø{≤sTT+#ê*, Á|üuÛÑT‘··« düú˝≤\ <ë«sê e#˚à Ä<ëj·T+, ˙{Ï •düTÔ\qT |üs¡´ y˚øÏåkÕÔsTT. yê≥sY ø£$T{° ˙{Ï j·÷»e÷q´ |ü<äΔ‘·T\qT ¬s’‘·T\≈£î ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. Á|üuÛÑT‘··«+ á dü+|òü÷\≈£î 5 \ø£å\ ˝À|ü⁄ |üqT\qT Hê$TH˚wüHé |ü<äΔ‹˝À πø{≤sTTdüTÔ+~. mìïø£\T »s¡>∑ø£ b˛e&É+, Á|üuÛÑT‘··«+ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·&É+‘√ Á|üuÛÑT‘··«+ ˙{Ï dü+|òü÷\qT ìØ«s¡´+ #˚k˛Ô+~.

Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº+<äTπø

Á|üC≤ düeTdü´\qT ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+#ê*

$Á>∑Vü‰\ô|’ $<Ûä«+kÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T

ø£&É|ü, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\qT ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düuÛ≤uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± @|æ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´ dü+düú\ kıôd’{° CÀq˝Ÿ n~Ûø±] ÄsY. *+>∑j·T´ Ä~yês¡+ ‹s¡T|ü‹˝À >∑T+&Ó b˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+~q dü+<äs¡“¤+>± dü+‘ê|ü dü÷#·ø£+>± n~Ûø±s¡T\T ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T Äj·Tq Ä‘·à≈£î XÊ+‹ ø£\>±\ì eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü»\ düeTdü´\qT ø£˝…ø£ºsY $Hêïs¡T. ˇ+{Ï$T≥º eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q >∑+>±<˚$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT |ü{≤º uÛÑ÷$T ÄÁø£eTD˝À ñ+<äì, düπs« #˚dæ ‘·eT uÛÑ÷$Tì ‘·q≈£î Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. #Óq÷ïs¡T eT+&É\+ sêeTq|ü˝…¢≈£î #Ó+~q e÷<Ûäe¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\ ø√dü+ Ä<ÛësY πø+Á<ä+ Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ã<˚«\T eT+&É\+ #Óqï+|ü*¢øÏ #Ó+~q lVü≤] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T >∑T>∑+>∑ eTT+|ü⁄ u≤~Û‘·T\≈£î uÛÑ÷eT\T ÇkÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡ì, ‘·eT≈£î ø=+>∑\M&ÉT Á>±eT+˝À uÛÑ÷$T ø±yê\ì <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïeTì, ‘·eT≈£î düú˝≤\T πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. U≤Jù|≥≈£î #Ó+~q >∑C…®\ eT˝≤¢¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT Á>±eT düMT |ü+˝À ñqï e´ekÕj·T ø±\Te ÄÁø£eTD≈£î >∑T¬s’+<äì, #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. \øÏÿ¬s&ç¶|ü*¢ eT+&É\+ ¬s&ç¶yê]|ü*¢øÏ #Ó+~q myéT. eT*¢U≤s¡T®q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT Á>±eT+˝À ejÓ÷»q $<ë´ πø+Á<ä+˝À #·<äTe⁄ #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. _.eTsƒ¡+ eT+&É\+ eT˝Ò¢|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ∫qïj·T´ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ‘·q≈£î Ç+~s¡eTà Ç\T¢ eT+ps¡sTT+<äì |ü⁄Hê~ es¡≈£î ì]à+#·T≈£îHêïeTì, _\T¢ eT+ps¡T ø±˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ã<˚«\T≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥eTà e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ düπs« HÓ+ãs¡T 96, 97 ˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ÄÁø£$T+#·T≈£îHêïs¡ì, #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ìs¡à\, n&çwüq˝Ÿ C…dæ CÀwæu≤ãT, &çÄsYz ùV≤eTkÕ>∑sY, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£&É|ü õ˝≤¢ ã+<é bÕøÏåø£+` |ü\T $<ë´ dü+düú\T eT÷dæy˚‘· n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ |ü]s¡ø£åD ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À XÊ+‹ sê´© Á|üC≤dü+|òü÷\T, ñ<√´>∑T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\ eT<䛑·T ø£&É|ü, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü õ˝≤¢ ã+<é õ˝≤¢˝À bÕøÏåø£+>± »]–+~. Äغd” ãdüT‡\T j·T<∏ë$~Û>± ‹]>±sTT. Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\T |üì#˚XÊsTT. u≤´+≈£î\T, Ç‘·s¡ yêDÏ»´ dü+düú˝À¢ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T j·T<ë$~Û>± ø=qkÕ>±sTT. q>∑s¡+˝Àì |ü\T $<ë´ dü+düú\T, ø£fi≤XÊ\\T dü«#·Ã¤+<ä+>± ã+<é bÕ{Ï+#êsTT. ã+<é $»j·Te+‘êìøÏ |ü\T sê»ø°j·T bÕغ\‘√bÕ≥T <ä[‘· dü+|òü÷\T, ;d” dü+|òü÷\T, Ç‘·s¡ dü«#·Ã+<Ûä dü+|òü÷\T ø£èwæ #˚XÊsTT. |ü\T#√≥¢ yêVü≤Hê\qT ì*|æ y˚ùd+<äT≈£î Hêj·T≈£î\T Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#·>±, b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îì |ü+|æ+∫ y˚XÊs¡T. ø=ìï <äTø±D≤\T dü«#·Ã+<ä+>± eT÷dæ y˚˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï ìjÓ÷»ø£esêZ\T, eT+&É\ πø+Á<ë\˝À XÊ+‹ sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+˝À kÕúìø£ @&ÉTs√&É¢ ≈£L&É* qT+∫ XÊ+‹ sê´© »]–+~. á sê´©˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY, &ûÄsY&û@ |”&û >√bÕ˝Ÿ, &ûÄs√« ùV≤eTkÕ>∑sY, Äضz Ms¡ÁãVü≤à+, ‘·Vü≤d”˝≤›sY ÁoìyêdüT\T, $$<Ûä XÊK\ ñ<√´>∑T\‘√bÕ≥T $$<Ûä ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T, md”‡ md”º dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, ;d” dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, dü«#·Ã+<ä ùdyê dü+düú\T, nìï eT‘· ô|<ä›\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$Á>∑Vü‰\ |ü]s¡ø£åD n+<ä] u≤<Ûä´‘·: ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY $Á>∑Vü‰\qT |ü]øÏå+#·&É+ Á|üuÛÑT‘··« u≤<Ûä´‘·· nsTTq|üŒ{Ïø° á u≤<Ûä´‘··qT Á|ü»\+<äs¡÷ d”«ø£]+ #ê\ì ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <äT+&É>∑T\T <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ u≤<Ûëø£s¡ yÓTÆq $wüj·TeTì ‘Ó*bÕs¡T. n+uÒ<äÿsY >=|üŒ e÷qe‘êyê~ nì, eT‘ê\≈£î ≈£î˝≤\≈£î nr‘··T&Éì ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À #Ó’‘·q´ |üs¡#·&ÜìøÏ XÊ+‹ sê´©\T #˚|ü&ÉT‘··Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nìï eT+&É˝≤˝À¢ á sê´©\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. XÊ+‹ sê´©˝À bÕ˝§Zqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. Äضz Ms¡ÁãVü≤à+ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY sêC≤´+>∑ ìsêà‘˚ ø±≈£î+&Ü nVæ≤+dü yê<ëìï düeT]ú+∫q e÷qe‘êyê~ nì Äj·Tq uÖ<ä›eT‘êìï d”«ø£ ]+∫ Ä<äs¡Ùe+‘··T&Éj·÷´&Éì ‘Ó*bÕs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ u≤<Ûëø£s¡ yÓTÆq $wüj·TeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ e÷qe‘êyê~ Bìì K+&ç+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ Äغd” ãkÕº+&ÉT e<ä›>∑\ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. ìyêfi¯ó\]Œ+∫q yê]˝À Äضz Ms¡ÁãVü≤à+, &ûÄs√« ùV≤eTkÕ>∑sY, &ûÄsY&û@ |”&û >√bÕ˝Ÿ, sêJ yé $<ë´ $TwüHé |”z dü÷s¡´Hêsêj·TD¬s&ç¶\‘√bÕ≥T $$<Ûä <ä[‘·· dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡T. sê´©ì b˛©düT n~Ûø±s¡T\T Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶, dü‘·´u≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT dæã“+~ |üs¡´ y˚øÏå+#ês¡T. sêç»+ùç|≥˝À: sê»+ù|≥ |ü≥ºD+˝À Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ Ä<Ûä«s¡´+˝À XÊ+‹ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ |ü]s¡ø£åD dü$T‹ Hêj·T≈£î\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. sê´© kÕúìø£ Äضz ø±sê´\j·T+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ yÓTÆ+~. sê´©˝À $$<Ûä ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Äضz ÁoìyêdüT\T, ‘·Vü≤o˝≤›sY $Hêj·Tø£+‘√bÕ≥T $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ dæã“+~, bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T, j·÷»e÷Hê´\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äضz e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ |ü]s¡ø£åD dü$T‹ Ç∫Ãq ã+<é |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î <ä[‘· dü+|òü÷\ Ä‘·àôd’ús¡´+ ø√dü+ XÊ+‹ sê´© #˚|ü{≤ºeTì ‘Ó*bÕs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ <äTs¡ <äèwüºø£s¡yÓTÆq $wüj·TeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Bìï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ K+&ç+#ê*‡q $wüj·TeTHêïs¡T. ã<˚«\T˝À: ã<˚«\T |ü≥ºD+˝À $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK\#˚ XÊ+‹ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕúìø£ Äضz ø±sê´\j·T+ qT+&ç sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´©˝À |ü\T Á|üC≤ dü+|òü÷\T, d”|”◊, d”|”m+ Hêj·T≈£î\T‘√bÕ≥T $$<Ûä dü«#·Ã+<ä ùdyê dü+|òü÷\T, eTTdæ¢+ eT‘· ô|<ä›\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”◊ ñ\düj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡ yÓTÆq #·s¡´ nì ù|s=ÿHêïs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\‘√bÕ≥T nìï $Á>∑Vü‰\qT s¡øÏå+#ê*‡q u≤<Ûä´‘·˝À Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+ ≈£L&Ü nedüs¡eTì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”m+ Hêj·T≈£î\T #·+Á<äX‚KsY, Ms¡X‚KsY, d”|”◊ Hêj·T≈£î\T yÓÓ+ø£≥ düTã“j·T´, Äs¡´ƒyÓ’X¯´ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T Á|ükÕ<é, eTTdæ¢+ Hêj·T≈£î\T ‘êVüQùdHé, <ä[‘· Hêj·T≈£î\T #Ó+Á&Üj·TT&ÉT, CÀwæ, dü«s¡í Á|ükÕ<é, ÁãVü≤àj·T´ ‘√bÕ≥T <ë<ë|ü⁄ 500 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. b˛s¡Te÷$Tfi¯¢˝À: eTVü‰‘·Tà\T, eTVü≤˙j·TT\T $Á>∑Vü‰\qT |ü&É>=≥º&É+ $Á<√Vü≤ø£ #·s¡´ nì ã<˚«\T myÓTà˝Ò´ ø£eT\eTà, e÷J myÓTà˝Ò´ •esêeTø£èwüí\T ù|s=ÿHêïs¡T. eTVü‰‘êà>±+BÛ es¡›+‹ dü+<äs¡“+>± k˛eTyês¡+ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢˝À XÊ+‹ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À nìï bÕغ\ ø£\sTTø£‘√ XÊ+‹sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTVü‰‘êà>±+BÛ $Á>∑Vü‰ìøÏ myÓTà˝Ò´ ø£eT\eTà, e÷J myÓTà˝Ò´ •esêeTø£èwüí\T |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\T, |ü⁄s¡Á|üeTTKT\T nìï sê»ø°j·T bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£*dæ >±+BÛ $Á>∑Vü≤+ <ä>∑Zs¡ qT+∫ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ es¡≈£î XÊ+‹ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ <ä>∑Zs¡ Äj·Tq≈£î |üP\e÷\\T y˚dæ nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ ø£eT\eTà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $Á>∑Vü‰\qT ≈£L\Ã&É+ |æ∫Ãyê]|üì nì n˝≤+{Ï yê]øÏ Á|ü»\T düVü≤ø£]+#·e<ä›ì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. e÷J myÓTà˝Ò´ •esêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $Á>∑Vü‰\qT ≈£L\Ã&É+ $Á<√Vü≤ø£ #·s¡´ø£Hêï m≈£îÿe nHêïs¡T. á XÊ+‹ sê´©˝À m˝≤+{Ï nyê+#Û· ˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ mdt◊ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T #Í&É|üŒ, m+|”&ûz Hê>∑sê»sêe⁄, MÄsYz\T eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶, &˚$&é, b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù eTT»|òüsY ¬sVü≤e÷Hé, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T sêeTø£ècÕ í¬s&ç¶, ^‘ê yÓ+ø£≥düTã“j·T´, ø£ècÕï¬s&ç¶, qs¡dæ+VüQ\T, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T sêJyé u≤cÕ, nj·T÷uŸ, {°&û|” eT+&É\ Hêj·T≈£î\T sêeTdüTu≤“sêe⁄, u≤cÕ, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ md”‡ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ükÕ<é, Hêj·T≈£î\T sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, sêeTdüTu≤“¬s&ç¶, <ä[‘· düe÷K´ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù {Ï.Hê>∑j·T´, uÀdt dü«#·Ã¤+<ä dü+düú n<Ûä´≈£åî\T yÓ÷Vü≤Hé, <ä[‘· eT+&É\ Hêj·T≈£î&ÉT Á|ükÕ<äsêe⁄, |æ#·Ãj·T´, Hê>√J, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã<˚«\T, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ kÂø£sê´s¡ú+ ø√dü+ |ü≥ºD+˝Àì b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ s√&ÉT¶˝À s¡÷. 8.70 \ø£å\ Ks¡TÑ√ ì]à+∫q eTs¡T>∑T<=&ç¶ì myÓTà˝Ò´ ø£eT\eTà k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä yÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã<˚«\T |ü≥ºD+˝À Ç+‘·es¡≈£î eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ˝Òeì, Á|ü»\ kÂø£sê´s¡ú+ M{Ïì ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. |ü≥ºD+˝À Á|ü»\T eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ˝Òø£ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, Bìì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ã<˚«\T |ü≥ºD+˝Àì eTTK´yÓTÆq ≈£L&Éfi¯¢˝À eT]ø=ìï eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]àkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT, Á|üeTTK Hê´j·Tƒyê~ Á|ükÕ<é, d”|”◊ Hêj·T≈£î\T ≈£Lq |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, d”|”m+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T #·+Á<äX‚KsY, ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T oqj·T´, ã<˚«\T e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé »j·TdüTu≤“¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ñbÕ<Ûë´j·TT\ Ä+<√fi¯q ø£&É|ü, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): ‘··eT Hê´j·TyÓTÆq düeTdü´\qT ‘··ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘··÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\T md”ºj·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTƒyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥<Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Ä+<√fi¯q˝À bÕ˝§Zqï e÷J myÓTੇ b˛#·+¬s&ç¶ düTu≤“¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘··«+ ñbÕ <Ûë´j·TT\ düeTdü´\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ ne\+_Ûk˛Ô+<äHêïs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ bÕ\q˝À »]–q ˇ|üŒ+<ë\≈£î dü+ã+~Û+∫q Jz\ Ç|üŒ{Ïø° $&ÉT<ä\ ø±ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘··«+ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ ‘··–q eT÷\´+ #Ó*¢+ #·Tø√ø£ ‘··|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. msTT&Ó&é, eTTì‡|ü˝Ÿ ñbÕ<Ûë´j·TT\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘··«+ düe‹ ‘··*¢ Áù|eT #·÷|ü&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. 1/2005, 37/2005 j·÷≈£îº\qT neT\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. md”ºj·T÷ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T »j·TsêeTj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ &ûmd”‡-2008 ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ¬s>∑T´\sY ùdÿ\T Çyê«\ì, m+áz, &ç|üP´{° áz, &ûáz b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=Ásê düTπswtu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘··÷ ôdŒwü˝Ÿ {°#·s¡¢ H√wüq˝Ÿ Ç+ÁøÏ yÓT+≥T¢ eT+ps¡T #˚j·÷\ì, ø±+Á{Ïã÷´≥Ø ô|q¸HéqT s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T. ñqï‘·· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ {°∫+>¥, HêHé {°∫+>¥ dæã“+~ì ìj·T$T+#ê\Hêïs¡T. Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù s¡|òüTHê<∏ä¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ uÛ≤cÕ |ü+&ç‘·T\ düeTdü´\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘··«+ ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏì $&ÉHê&Ü\Hêïs¡T. yÓÓ+≥H˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ ñ<ä´e÷\T ‘··|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î sêyê*‡q nH˚ø£ kÂø£sê´\qT Á|üuÛÑT‘··«+ yÓÓ+≥H˚ n+~+#ê\Hêïs¡T. sêÁwüº+˝À $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ Á|üø±s¡+ ñbÕ<Ûë´j·T ìj·÷eTø±\≈£î #˚|ü{≤º\ì, dü¬ø‡dt bÕsƒ¡XÊ\\≈£î nedüs¡eTq dü<äTbÕj·÷\T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À md”ºj·T÷ sêÁwüº, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T »e÷˝Ÿ¬s&ç¶, ôV’≤<äsYe©, Ç*j·÷dtu≤wü, ø£eT÷´ìdüTº bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT Hê>∑düTu≤“¬s&ç¶, md”ºj·T÷ Hêj·T≈£î\T |ü⁄s¡Tc˛‘··Ô+¬s&ç¶, qs¡dæ+Vü‰ ¬s&ç¶\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|+∫q J‘ê\qT neT\T#˚j·÷\ì n+>∑Héƒyê&û\ <Ûäsêï d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ◊mHé düTã“eTà &çe÷+&é ø£&É|ü, »qe] 30(düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘··«+ n+>∑Héyê&û es¡ÿsY‡ n+&é ôV≤\ŒsY‡≈£î ô|+∫q J‘ê\qT yÓÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ◊mHé düTã“eTà &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘··eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ k˛eTyês¡+ n+>∑Héyê&û es¡ÿs¡T¢ ôV≤\Œs¡T¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Ä+<√fi¯q˝À bÕ˝§Zqï ◊mHé düTã“eTà e÷{≤¢&ÉT‘··÷ Á|üuÛÑT‘··«+ ô|Á{À\T, &ûõ˝Ÿ, Äغd” #ÛêØ®\T ô|+#·T‘··Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫q yÓ+≥H˚ neT\T˝ÀøÏ ekÕÔj·THêïs¡T. nsTT‘˚ n+>∑Hé yê&û es¡ÿs¡T¢, ôV≤\Œs¡¢≈£î J‘ê\T ô|+#êeTì #Ó|æŒ HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï neT\T˝ÀøÏ sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘··«+ ô|+∫q J‘ê\T yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì, ◊πø|” ôd+≥s¡¢qT n+>∑Héƒyê&û πø+Á<ë\ <ë«sê ìs¡«Væ≤+#ê\ì, ]f…ÆsY yÓT+{Ÿ u…ì|òæ{Ÿ‡ ǃyê«\ì, ãø±sTT\T ñqï {°@, &û@\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T. n˝≤π> Á|ü‹HÓ\ 5e ‘˚BH˚ J‘ê\T #Ó*¢+#ê\ì, dü÷|üsYyÓ’»sY |üØø£å \T yÓ+≥H˚ ìs¡«Væ≤+#ê\ì, ns¡TΩ\≈£î Äj·÷\≈£î es¡ÿsY‡>± |ü<√qï‹ ø£*Œ+#ê\ì, JzHÓ+. 3qT neT\T˝ÀøÏ ‘˚yê\ì, n+>∑Héyê&û es¡ÿs¡T¢, Äj·÷\≈£î ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«\ì, Á|üuÛÑT‘··« ñ<√´>∑düTÔ\T>± >∑T]Ô+#˚ es¡≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T ǃyê«\ì, ◊d”&ûmdt ÁbÕC…≈£îº˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì, ÇHé#ê]® n\yÓÓqT‡\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á Ä+<√fi¯˝À n+>∑Héƒyê&û es¡ÿs¡T¢ sê»≈£îfi≤j·TeTà, ◊mHé düTã“eTà, X¯+ø£s¡eTà, $»j·T\≈£åîeTà, Áo\øÏåà, ñe÷<˚$, düTC≤‘·· ‘··~‘··s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

+ sêƒyê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT Á|ü»\ dü+πøåe÷ìøÏ n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷* πø+Á<ä ãè+<ä ø£s¡Te⁄ô|’ ∫‘··ÔX¯ó~Δ˝Òì sêh düsêÿsY

ø£&É|ü, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ dü+πøåe÷ìøÏ n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düuÛ≤uÛÑeHé˝À Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\T düeT]Œ+∫q $»„|ü⁄Ô\qT Ä\dü´+ ø±≈£î+&Ü yê{Ïì |ü]wüÿ]+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· ø£˝…ø£ºsY Á|ü»\ qT+&ç $»„|ü⁄Ô\qT d”«ø£]+#ês¡T. dæ<äΔe≥+ eT+&É\+ »+>±\|ü˝…¢≈£î #Ó+~q zãT\ düTã“j·T´ 6e $&É‘· uÛÑ÷ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü{≤º\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø=+&Ü|ü⁄s¡+ eT+&É\+ zãqï ù|≥ s¡‘êÔ|ü⁄s¡+ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q düT+<äs¡j·T´, >√es¡ΔHé\T >∑+&çø√≥, k˛eT•\ ]»sê«j·TsY ÁøÏ+<ä e÷ Á>±e÷\T eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¡j·÷´j·Tì, qwüº |ü]Vü‰s¡+ eT+ps¡T #˚j·÷\Hêïs¡T. U≤Jù|≥ eT+&É\+ eTT‘·Ô\÷s¡T bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑+>∑eTà ‘·q uÛÑs¡Ô #·ìb˛j·÷s¡ì Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì ø√sês¡T. #êbÕ&ÉT eT+&É\+ uÛÑÁ<ä|ü˝…¢ Á>±eT+ qT+&ç >∑+&çø√≥ s¡Vü≤<ë] |üqT\T #˚dü÷Ô eT<Ûä´˝À ì*|æy˚XÊs¡ì Ä |üqT\T ‘·«]‘·>∑‹q #˚|üfÒº+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê \Hêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY Á|ü»\T düeT]Œ+∫q $q‘·T\T d”«ø£]+∫ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·ø£åD |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ìs¡à\, @C…dæ CÀwæu≤ãT, &çÄsYz ùV≤eTkÕ>∑sY, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’uÛÑe+>± ø√<ä+&É sêeTT&çøÏ Á>±yÓ÷‘·‡e+ ˇ+{Ï$T≥º, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝ÀH˚ ¬s+&Ée uÛÑÁ<ëÁ~>± ù|s¡T>±+∫q l ø√<ä+&É sêe÷\j·T+\ s¡<∏ädü|üÔ$Tì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì @ø£•\ô|’ ì]à‘·yÓTÆq d”‘êsêeT\ø£åàDT\≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T, n_Ûùwø±\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Ä\j·T Á|ü<Ûëq ns¡Ã≈£î\T MD≤ sê|òüTyê#ês¡T´\T ‘Ó*bÕs¡T. d”‘êsêeT\ø£åàD $Á>∑Vü‰\≈£î Á|ü‘˚´ø£ n\+ø£s¡D #˚dæ |ü⁄s¡M<ÛäT\ yÓ+≥ Á>±yÓ÷‘·‡e+qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·TeTTq≈£î e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\+<ä]ø° rs¡ú Á|ükÕ<ë\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T áy√ X‚cÕ¬s&ç¶, ns¡Ã≈£î\T qs¡dæ+Vü‰ #ês¡T´\T, ÁXÊeDY≈£îe÷sY eT]j·TT Ä\j·T dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤\ ø±]à≈£î\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#ê* sêJyé $<ë´$TwüHé ÁbÕC…ø˘º n~Ûø±] dü÷s¡´Hêsêj·TD ¬s&ç¶ ø£&É|ü, »qe] 30(düTes¡íyês¡Ô): u≤\ ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+∫ yê]ì yÓ+≥H˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+ #ê\ì sêJyé $<ë´$TwüHé ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] dü÷s¡´Hêsêj·TD¬s&ç¶ nHêïs¡T. q>∑s¡+˝À wæ]&û kÕsTT u≤u≤ y˚wü<Ûës¡D˝À _Ûøå±≥q #˚düTÔqï u≤\ ø±]à≈£î\qT Äj·Tq >∑T]Ô+∫, yê] $esê\qT ùdø£]+∫, yê]ì q>∑s¡+˝Àì ¬sdæ&Óì‡j·T˝Ÿ ôdŒwü˝Ÿ Áf…Æì+>¥ ôd+≥sY≈£î |ü+|æ+#ês¡T. M~Û u≤\\T, |ü\T y˚wü<Ûës¡D\‘√ ‹s¡T>∑T‘·Tqï u≤\\T ˝Ò<ë u≤\ ø±]à≈£î\T>± ñqï yê]ì, bÕsƒ¡XÊ\\≈£î sê≈£î+&Ü #·<äTe⁄ e÷H˚dæq 6 qT+∫ 14 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT >∑\ u≤\u≤*ø£\qT >∑T]Ô+∫ düe÷#êsêìï {À˝Ÿ Á|ò” HÓ+ãs¡T 18004255055≈£î bò˛Hé #˚dæ düe÷#ês¡+ Çyê«\ì ÄsY$m+ |æz dü÷s¡´Hêsêj·TD¬s&ç¶ õ˝≤¢ Á|ü»\qT ø√sês¡T. õ˝≤¢qT u≤\ ø±]àø£ s¡Væ≤‘·+>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

Á|ü»\T ≈£î\eT‘ê\ø£r‘·+>± |ü+&ÉT>∑\T »s¡T|ü⁄ø√yê* yÓ’mkÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î\T n+»<é u≤wü, e÷d”eT u≤ãT ø£&É|ü, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): l \øÏÎyÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T yê] s¡<∏ädü|üÔ$T dü+<äs¡“¤+>± yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq+ eT]j·TT bÕqø£+\T ñ∫‘·+>± n+~+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ’mdtÄsY d”|” Hêj·T≈£î\T n+»<éu≤wü, e÷d”eT u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü» \+<äs¡÷ ≈£î\eT‘ê\ø£r‘·+>± ùdyê dü÷Œ¤]Ôì n\es¡#·Tø=ì düTK dü+‘√cÕ\‘√ |ü+&ÉT>∑\T »s¡T |ü⁄ø√yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&Ü\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY d”|” Hêj·T≈£î\T wü|ò”, #·+Á<ä, sêe÷sêe⁄, ø£ØeTT˝≤¢, Vü≤Áe÷CŸ, eTTHêï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´&ÉT sêeTø£èwüí ø£&É|ü, »qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): KØ|òt ø£s¡Te⁄ eùdÔ πø+Á<ä ãè+<ä+ |òæÁãe]˝À ek˛Ô+~...yêdüÔe |ü]dæú‘·T\qT yêfi¯¢≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT m˝≤ #·÷|æ+#ê˝À ns¡ú+ ø±e&É+˝Ò<äT...bò˛{À˝Ò #·÷|ækÕÔs¡T...n$ #·÷&É{≤ìøÏ &Ûç©¢ q+∫ \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚dæ πø+Á<ä ãè+<ä+ sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+<ë? nì d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´&ÉT sêeTø£èwüí ì\BXÊs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑ‘ê«\≈£î ø£s¡Te⁄ düeTdü´\T |ü≥º&É+ ˝Ò<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. |òæÁãe] 5, 6, 7 ‘˚B˝À¢ sêÁcÕºìøÏ sêqTqï πø+Á<ä ãè+<ä+ e<ä› 11 yêeT|üø£å bÕغ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘êeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. d”|”◊ 21e õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\ dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À bÕغ Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ »]–+~. eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq sêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘··÷ nìï õ˝≤¢˝À¢ bÕẠeTVü‰düuÛÑ\T »s¡T>∑T‘··T Hêïj·THêïs¡T. sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï |ü]D≤e÷\T, Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ #·s¡Ã\T »s¡bÕ\Hêïs¡T. >∑&ç∫q Hê\Tπ>fi¯ó¢>± bÕغ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\÷ $X‚¢wædüTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘··«+ Á|ü»˝Ò |ü<˚|ü<˚ |üqTï\ uÛ≤sêìï yÓ÷|ü⁄‘√+<äHêïs¡T. s¡÷bÕsTT _j·T´+‘√ Á|ü»\qT dü+‘··è|æÔ |üs¡#ê\ì #·÷k˛Ô+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ô|<ä› m‘··TÔq |üqTï\T ô|+#·&É+ e\¢ kÕ<Ûës¡D Á|ü»˝Ò>±ø£ yê´bÕs¡T\÷ s√&É¢|üøÏ e#˚à |ü]dæú‘·T\T m<äTs¡e⁄‘··THêïj·Tì $e]+#ês¡T. eT<ä´+ e÷|òæj·÷ ù|ÁfÒ– b˛‘√+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À rÁe yÓTÆq ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\THêï Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤#√≥¢ e\dü\T yÓTT<ä\j·÷´j·Tì, |üX¯óÁ>±dü+ ø=s¡‘·‘√ ‘··≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î |üX¯óe⁄\qT neTTà≈£î+≥T Hêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. ˙{Ï düeTdü´ n~Ûø£eTÚ‘√+<äì, eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T rdüTø√ƒyê\ì dü÷∫+ #ês¡T. @◊{°j·T÷d” sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù zãT˝ÒX¯ó e÷{≤¢&ÉT‘··÷ j·÷Hê+˝À b˛©düT\T j·÷»e÷ q´+‘√ ≈£îeTàø£ÿj·÷´s¡ì, Bs¡Èø±*ø£+>± q\T>∑T‘··Tqï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À nø£ÿ&ÉTqï ø£˝…ø£ºsY, ø±]àø£XÊK n~Ûø±s¡T\T $|òü\yÓTÆ j·÷»e÷q´+ ø=eTTàø±j·T≥+ e\¢H˚ düeTdü´ rÁe yÓTÆ+<äHêïs¡T. eTè‹ #Ó+~q eTs¡∞ƒyÓ÷Vü≤Hé ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.25 \ø£å\T mø˘‡Áπ>wæj·÷ #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ô|’ #·s¡´\T rdüTø√ƒyê\ì, |òüT≥qô|’ Hê´j·T $#ês¡D »s¡bÕ\ì ø√sês¡T. ø£sêà>±s¡ j·T»e÷ì JmHé Hêj·TT&ÉT nø£ÿ&ÉTqï eqs¡T\qT, eTÚ[ø£ edü‘·T \qT ø=\¢ˇ{Ϻ dü+bÕ~+∫ Ä ÁbÕ+‘··+˝À n_Ûeè~› #˚XÊeTì #Ó|ü⁄Œø√&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À @◊ yÓ’m|òt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù áX¯«s¡j·T´, , d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø£èwüíeT÷]Ô, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù #·+Á<ä, ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT düTu≤“¬s&ç¶, eTVæ≤fi≤ düe÷K´ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ãw”s¡T˙ïkÕ ‘··~‘··s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ ø°åsê_Ûùwø£+ #˚dæq Hê´j·Tƒyê<ääT\T ø£&É|ü,»qe] 30 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘·· &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*à y˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì <ä[‘·· Hê´j·Tyê<äT\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <ä[‘·· Hê´j·Tƒyê<ääT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£&É|ü q>∑s¡+ Äغd” ãkÕº+&ÉT ≈£L&É*˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. nq+‘··s¡+ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T ÄX¯j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ neT˝≤|ü⁄s¡+, sê»eT+Á&ç ÁbÕ+‘ê˝À¢ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ ≈£L*à y˚‘· <ës¡TDeTHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘··«+ ‘··ø£åD y˚T düŒ+~+∫ ì+~‘··T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\Hêïs¡T.<Ûä«+düyÓTÆq kÕúHê˝À¢ $Á>∑Vü‰\qT |ü⁄q: Á|ü‹wæ˜+#·&Éy˚T>±ø£ $Á>∑Vü‰\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dü+|ü‘Y≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘··÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘··« ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] ø±s¡D+>±H˚ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+kÕìøÏ >∑Ts¡j·÷´j·THêïs¡T. BìøÏ‘√&ÉT b˛©düT\T ‘··|ü⁄Œ&ÉT $<ÛëHê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘··THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘ê–q eT‘··TÔ˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãy˚XÊs¡ì b˛©düT\T #Ó|üŒ&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. Ä ‘ê–q e´≈£îÔ\≈£î eTπs $Á>∑Vü‰\T ø£ìŒ+#·˝Ò<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T. á dü+|òüT≥q‘√ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤kÕ«eT´+ n|üVü‰dü´+bÕ˝…’+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <ä[‘·· Hê´j·Tyê<äT\T |ü⁄\¢j·T´, >∑TÁs¡|üŒ, s¡e #·Áø£e]Ô, eT+<äøÏXÀsY, Á|üø±XŸ, <ä[‘·· dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T kÕ«$THê<∏ä+, zãT\|ü‹, e÷#·Tq÷s¡T zãT˝ÒX¯ó, sêeTT ‘··~‘··s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


DLi≤R∂≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. ™´sLRiV fl·V≤R∂V LS˙ºΩ ˙xmsªyxmsLi øR¡Wxms ≤R∂Liª][ B™yŒœ¡ ™´sV©´s «¡»Ì¡VNRPV ˙FyNÌUP}qs ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. 2000 I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ xmnsQo…fiÀÿÕfi }qÌs≤T∂∏R∂VLigS Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡©´s C zmsø`¡\|ms ªRΩ≤T∂ ª]LiμR∂LRigS ALRiNRPF°™´s≤R∂Li ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V zqs≤U∂ıÕ‹[ ™yªy ™´sLRifl· xmsLjixqÛsVªRΩVáV @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS DLi≤R∂≤R∂Li ™´sVL][ @≤ÔR∂LiNTPgS ™´sWLjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVLiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂W¨sNTP xmspLjiÚgS F~≤T∂gS DLi»¡VLiμR∂¨s zmsø`¡ NRPW˘lLi[»¡L`i ¡lLÔi…fi ¬ø¡FyˆLRiV. »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ , \¤…¡Q˚ zqsLki£qs N][xqsLi «¡©´s™´sLji 25 ©´s BNRP‰≤R∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V

‘·&ç |æ#Y\‘√ uÛ≤s¡‘Y≈£î Çã“+<äT\T zqs≤∂U ı, «¡©s´ ™s´ Lij 30: ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ |mnsWLRixmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡ ºdΩ˙™´sLigS ≠s™´sVLRi+áV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V N]ªRΩÚ NRPuÌyáV ™´s¿¡Ë xms≤ÔyLiVV. NRP¨dsxqsLi »¡*Li»¡ »¡*Li…‘¡, \¤…¡Q˚ zqsLki£qsÕ‹[\Æ©s©y Æ™sVLRiVgÊS LSfl”·Liøyá©´sVNRPVLi…‹[©´sı À≥ÿLRiª`ΩNRPV ªRΩ≤T∂ zmsø`¡Ã¡V ry*gRiªRΩLi xmsáVNRPVªRΩV©yıLiVV. Æ™sVVμR∂…”¡ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ N][xqsLi zqsμ≥ÙR∂™´sV ™y*á©´sVNRPVLi…‹[©´sı …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W r°™´sV™yLRiLi ˙FyNÌUP£qs ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°LiVVLiμj∂. zqs≤U∂ıÕ‹[¨s rÛy¨sNRP FsFs©±s¤«¡≤`∂ }qÌs≤T∂∏R∂VLi ªRΩ≤T∂gS

˙NTPZNP»¡L˝RiV ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡V ˙FyNÌUP£qs ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiμR∂V lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡W NRPW≤y Æ©s…fi=Õ‹[ gRi≤R∂Fyá¨s ™yLRiV À≥ÿ≠sLi¿¡©´sxmsˆ»¡NUP ™yªy™´sLRifl· xmsLjixqÛsVªRΩVáV, zmsø`¡ @©´sVNRPW ÷¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso À≥ÿLRiª`Ω, A}qÌs˚÷¡∏R∂Wá zmns˙ ¡™´sLji 1©´s BNRP‰≤R∂ «¡Ljilgi[ Æ™sVVμR∂…”¡ …‘¡ »¡*Li…‘¡NTP 60 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘ @™´sNSaRP ™´sVV©´sı»Ì¡V @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS LRigki˜ ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV C }qÌs≤T∂∏R∂W¨sı Dxmsπ∏∂WgjiLi¬ø¡[™yLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V N][ø`¡ ≤R∂LiNRP©±s |mn˝søR¡L`i zmsø`¡ xmsLjizqÛsºΩ\|ms NRPW˘lLi[»¡L`iª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. @’≥¡™´sW©´sVáNRPV ™´sVLi¿¡ ˙NTPZNP…fi ≠sLiμR∂V Δÿ∏R∂V™´sV¨s NRPW˘lLi[»¡L`i  ¡lLÔi…fi μ≥k∂™´sWgS ¬ø¡ ¡VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ xmsLRiVgRiVá ™´sLRiμR∂ Δÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂.

9

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+, 31 »qe] 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

C§ø√$#Y HÓ+ãsY eHé kÕúq+ eT]+‘· |ü{Ïwüº+

cÕHé e÷sY¸ô|’ y˚≥T`Vü≤&ç¶Hé≈£î ¬sdtº

eTVæ≤fi¯˝À¢ n»¬s+ø±≈£î {≤|t ù|¢dt

bòÕ¬sdtº≈£î Äd”dt ôd\ø£ºs¡¢ |æ\T|ü⁄

©s´ W˘∏∂R WL`i‰, «¡©s´ ™s´ Lij 30: A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s J|ms©±s ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ G…‘¡{ms ªy«ÿ LS˘LiNTPLig`i=©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. xmsoLRiVxtsvá ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[μR∂V. \|mns©´sÕ˝‹[ ©yμR∂Õfi©´sV J≤T∂Li¿¡ ZNPLkiL`iÕ‹[ Hμ][ ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV ªRΩ©´s ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPV©´sı |qsLji˜∏R∂W A»¡gS≤R∂V ©Ø[™´sN`P «‹N][≠sø`¡ …ÿ£ms LS˘LiN`P ™´sVLjiLiªRΩ xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. ªy«ÿ «ÿ’¡ªyÕ‹[ «‹N][≠sø`¡ 13,630 FyLiVVLi»˝¡ª][ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±sgS N]©´srygRiVªRΩV©yı≤R∂V. 10,435 FyLiVVLi»˝¡ª][ ©yμR∂Õfi lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[©´sW , 8010 FyLiVVLi»˝¡ª][ |mnsμR∂LRiL`i ™´sVW≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ DLi≤R∂gS... ˙’¡»¡©±s xqsLiøR¡Ã¡©´sLi ALi≤U∂ ™´sVV˙lLi[ , |qsˆLiVV©±s A»¡gS≤R∂V Æ≤∂[≠s≤`∂ |mns˙LRiL`i ©yáVgRiV , HμR∂V rÛy©yÕ˝‹[ ¨s÷¡øyLRiV. …ÿ£ms »¡*Li…‘¡Õ‹[ ≠sVgji÷¡©´s A»¡gSŒœ¡˛ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi LS˘LiNTPLig`i= ™´sWLSLiVV. A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s J|ms©±s \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ¤À¡ÕÿLRi£qs  ¡W˘…‘¡ ≠sNÌ][ Lji∏R∂W @«¡lLiLiNS @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ ¨sá™´sgS...…‹[LkiıNTP ™´sVVLiμR∂V Æ©sLi ¡L`i ™´s©±sgS D©´sı NRPL][÷¡©y ™Ø[—¡ı∏R∂WNUP ©yáVg][ rÛy©y¨sNTP xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s ø≥yLizms∏R∂V©±s |ms˙…ÿ NTP*…‹[™y ªRΩ©´s lLiLi≤][ LS˘LiNRPV©´sV ¨sáVxmsoNRPVLiμj∂. BNRP \|mns©´sÕ˝‹[ LRi©´sıLRi£msgS ¨s÷¡¿¡©´s LRiuy˘ @Liμyá À≥ÿ™´sV ™´sVLji∏R∂W xtsQLRiF°™y INRP rÛy©´sLi Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VNRPV¨s ™´sVW≤][ LS˘LiNRPVNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. ∏R∂VVFs£qs J|ms©±s ø≥yLizms∏R∂V©±s xqs™´sVLiªRΩ rÌ°xqsL`i Hμ][ rÛy©´sLiÕ‹[©´sW, LRi≤`∂™y©±sry‰ AL][ LS˘LiNRPVÕ‹[©´sW ¨s÷¡øyLRiV. LRi≤`∂™y©±sry‰ ZNPLkiL`iÕ‹[ BÆμ∂[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV LS˘LiN`P. ™´sVLji∏R∂V©±s  ¡L][Ú÷d¡ lLiLi≤R∂V rÛy©yáV Æ™sVLRiV\lgi G≤][ LS˘LiNRPVÕ‹[©´sW , «‹*©´slLi[™y , ÷¡©y , |ms…‹[‰≠sN`P ™´sLRiVxqsgS 8,9,10 rÛy©yÕ˝‹[©´sW ¨s÷¡øyLRiV. ÷¡©y ©yáVgRiV rÛy©yáV N][Õ‹[ˆgS... ¤À¡÷Í¡∏R∂VLi ˙NUP≤yNSLjifl”· N˝TP∏R∂VxqÌsL`i= 11 ©´sVLi≤T∂ 30™´s LS˘LiNRPVNRPV xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ©yáVg][ L_Li≤`∂Õ‹[Æ©s[ J≤T∂F°LiVV©´s @Æ™sVLjiNS ©´sÃ˝¡NRPáV™´s 12™´s rÛy©y¨sı ¨sáVxmsoNRPVLiμj∂.

3. xtsQLRiF°™y 4. ™Ø[—¡ı∏R∂WNTP 5. xqs™´sVLiªRΩ rÌ°xqsL`i 6. LRi≤`∂™y©±sry‰

xmsoLRiVxtsvá ¤…¡¨sı£qs LS˘LiNTPLig`i= c …ÿ£ms 10 i 1. ©Ø[™´sN`P «‹N][≠sø`¡ c |qsLji˜∏R∂W 2. LRi|mnsÕfi ©yμR∂Õfi c |qsˆLiVV©±s 3. L][«¡L`i |mnsμR∂LRiL`i c zqs*»Í¡L˝SLi≤`∂ 4. ALi≤U∂ ™´sVV˙lLi[ c ˙’¡»¡©±s 5. Æ≤∂[≠s≤`∂ |mns˙LRiL`i c |qsˆLiVV©±s 6. r°LigS c ˙Fny©±s= 7. ¥y™´sV£qs ¤À¡LÔjiø`¡ c ¬ø¡N`PLjixms’˝¡N`P 8. ™´sWLÔki zmns£tsQ c @Æ™sVLjiNS 9. «¡LiN][ …”¡Fy=lLi≠sN`P c |qsLji˜∏R∂W 10. ™´sWLÌji©±s Æ≤∂ÕfiF~˙…‹[ c @lLÍiLi…‘¡©y

c 13,630 c 10,435 c 8010 c 6900 c 4565 c 4425 c 3700 c 2965 c 2700 c 2630

™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ¤…¡¨sı£qs LS˘LiNTPLig`i= c …ÿ£ms 10 i 1. @«¡lLiLiNS 2. |ms˙…ÿNTP*…‹[™y

7. ™´sVLji∏R∂V©±s ¡L][Ú÷d¡ 8. «‹*©´slLi[™y 9. ÷¡©y 10. |ms…‹[‰≠sN`P

Æ™sVÕfiÀ‹L[ `iı, «¡©s´ ™s´ Lij 30: ™´s¬ø¡[Ë Æ©sáՋ[ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V ™´sVVN][‰fl·xmso zqsLki£qs N][xqsLi ˙NTPZNP…fi A}qÌs˚÷¡∏R∂W ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂.Ez§¶¶¶Li¿¡©´s¤…Ì¡[ ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[¨s uy©±s ™´sWL`<iQ\|ms Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. @Õÿlgi[ ≠sZNP…fi NUPxmsL`i ˙Àÿ≤`∂ x§¶¶¶≤ÔT∂©±sNRPV ≠s˙aSLiºΩ¨søyËLRiV. @ªRΩ¨s rÛy©´sLiÕ‹[ ≠sNÌ][Lji∏R∂W NUPxmsL`i ™´sW¥R∂W˘ ™yÆ≤∂[NRPV ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. A{qs£qs ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s 14 ™´sVLiμj∂ «ÿ’¡ªyÕ‹[ N]ªRΩÚgS NUP*©±s=ÕÿLi≤`∂ Àÿ˘…fi=™´sV©±s {ms»¡L`i FnylLi£qÌsNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. 26 GŒœ¡˛ FnylLi£qÌs A{qs£qs Æμ∂[aRP™y◊d¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·xqsVÚ©yı≤R∂V. ztsQ{mnsˆÈÕfiÔ {tsQÕfiÔ …‹[LkiıÕ‹[ C NUP*©±s=ÕÿLi≤`∂ ˙NTPZNP»¡L`i 58.10 xqsgRi»¡Vª][ 581 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ AÕfiL_Li≤R∂L`i {qÌsÆ™s©±s zqs¯ª`ΩNRPV «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V μR∂NRP‰¤Õ¡[μR∂V. zqs¯ª`Ω xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiNRPV BLiªy zqsμ≥ÙR∂™´sV™´s¤Õ¡[μR∂¨s A{qs£qs Æ©s[xtsQ©´sÕfi |qsáNÌRPL`i «ÿ©±s BÆ©s*LÌki ¬ø¡FyˆLRiV. NSgS 34 GŒœ¡ß˛ μy…”¡©´s LjiNUP FyLi…”¡Lig`i , \Æ™sVZNP[Õfi x§¶¶¶{qs= , ˙¤À¡…fi÷d¡ª][ Fy»¡V Æ≤∂[≠s≤`∂ x§¶¶¶{qs=áV ªRΩ™´sV ø][»¡V ¨sáVxmsoNRPV©yıLRiV. {qs¨s∏R∂VL˝Riª][ NRP÷¡zqs ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝Ri©´sV A≤T∂LiøR¡≤R∂Li μy*LS «¡»Ì¡VNRPV á’Ù¡ ¬ø¡[NRPWLRiVªRΩVLiμR∂¨s A{qs£qs |qsáNÌRPL˝RiV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩμy*LS 2015 ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV ™´sVLi¿¡ «¡»Ì¡V©´sV zqsμ≥ÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s π∏∂W¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠sV¬ø¡Õfi ™´sWL`<i , Æ™sVN`PZNP[ , ≤y¨s∏R∂VÕfi ˙NTPzqÌs∏R∂V©±sáV NRPW≤y FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. BNRP NSá™±sV |mnsLÊRiV˘xqs©±sNRPV ™´sW˙ªRΩLi øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. LS˘’d¡ NRP£msª][ Fy»¡V ’¡g`iÀÿ£tsQ ÷d¡g`iÕ‹[ @ªRΩ©´sV AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ LSfl”·LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ A≤T∂©´s zqsˆ©´sıL`i Õÿ˘©±s gS∏R∂VLi NSLRifl·LigS ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Liª][ «ÿ≠s∏R∂VL`i ≤]|§¶¶¶LÌji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. Æ≤∂[≠s≤`∂ x§¶¶¶{qs= NRPW≤y FyL`ÌiQ\¤…¡™±sV zqsˆ©´sıL`igS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ≤]|§¶¶¶LÌjiQ\|ms FsNRPV‰™´s IºΩÚ≤T∂ DLi≤R∂μR∂¨s N]™´sLÌji ¬ø¡FyˆLRiV. }ms£qs À›÷¡Lig`iÕ‹[ LS˘©±s •¶¶¶˘Lji£qs ªRΩ©´s ø][»¡V ¨sáVxmsoNRPV©yı≤R∂V. •¶¶¶˘Lji£qs 2010 ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d¡˛ ™´sÆ©Ôs[ «¡»Ì¡VÕ‹[ A≤R∂©´sV©yı≤R∂V. ˙¤À¡…fi÷d¡ , rÌyL`i‰ DLi≤R∂≤R∂Liª][ A{qs£qs }ms£qs Fs…ÿN`P ™´sVLjiLiªRΩ ¡Ã¡LigS ™´sWLjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ J|ms¨sLig`i «‹[≤U∂\|ms \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiμj∂. Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`iª][ B¨sıLig`i= ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[μj∂ Fs™´sLRiÆ©s[

f…dtº ÁøϬø{Ÿ Á|üyÓ÷wüH˚ Á|ü<Ûëq mC…+&Ü πs|ü{Ï qT+∫ ◊d”d” düe÷y˚X¯+ μ∂R VÀÿ∏∂∫ V , «¡©s´ ™s´ Lij 30: @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi ™yL<jiNRP xqs™´sWÆ™s[aRPLi lLi[xms…”¡ ©´sVLi∂ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡LRigRi©´sVLiμj∂. ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fi©´sV ™´sVLjiLiªRΩ ˙xmsÆ™sW…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V N]ªRΩÚ \Æ™s£qs˙|mszqsÆ≤∂Li…fi ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s ˙xmsμ≥y©´s Fs¤«¡Li≤ygS C xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRigRi©´sV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi N]ªRΩÚ \Æ™s£qs ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi xmsμR∂≠sNTP ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s Æ™s[zqsLiμR∂¨s , 2014Õ‹[ FyNTPrÛy©±s ©´sVLi≤T∂ @ᩱs H«ÿN`P Hzqszqs ˙|mszqsÆ≤∂Li…figS Fs¨sıNRP™´s≤R∂Li\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V xqs™´sW≈¡˘

cÕsYº bòÕπsà{Ÿ‡˝À dü‘êÔ #·÷|ækÕÔ+: düTπswt ¬s’Hê zqs≤∂U ı, «¡©s´ ™s´ Lij 30: LSÀ‹[π∏∂[V »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡, ™´sVVN][‰fl·xmso zqsLki£qsáՋ[ À≥ÿLRiª`Ω xqsªyÚ GLi…‹[ øR¡WzmsryÚ™´sV¨s ∏R∂VV™´s Àÿ˘…fi=™´sV©±s xqsVlLi[£tsQ \lLi©y @©yı≤R∂V. …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡Ã¡ N][xqsLi ™´sVV™´sV¯LRiLigS ryμ≥R∂©´s ¬ø¡[r°Ú©´sı \lLi©y ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤y≤R∂V. uyL`Ìi FnylLi[¯…fiÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω «¡»Ì¡V ™´sVLi¿¡ Fny™±sVÕ‹[ DLiμR∂¨s \lLi©y ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. LSÀ‹[π∏∂[V zqsLki£qsÕ‹[ @’≥¡™´sW©´sVáV ’≥¡©´sıQQ\Æ™sV©´s ˙NTPZNP…fi A≤T∂©´s À≥ÿLRiª`Ω©´sV øR¡WryÚ LRi¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs©´sV 0c4ª][ N][Õ‹[ˆLiVV©´s …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV FsμR∂VL]‰Li…‹[Liμj∂. @LiVVæªΩ[ «¡»Ì¡V ˙xmsμR∂LRi+©´s ™´sÆ©Ôs[ , »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Õ˝‹[ gS≤T∂©´s xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s \lLi©y ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ªy™´sVV ˙xmsxmsLiøR¡ ø≥yLizms∏R∂V©˝´s™´sV¨s, gRiªRΩLiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ \¤…¡Q˚ zqsLki£qs Æ©sgÊji©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aS≤R∂V. ¤…¡£qÌs FnylLi[¯…fi ’≥¡©´sıLigS DLi»¡VLiμR∂¨s, À≥ÿLRiª`Ω «¡»Ì¡V NRPLi¤…¡[ A{qs£qs Æ™sVLRiVgÊS A≤T∂LiμR∂¨s \lLi©y @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. \¤…¡Q˚ zqsLki£qsª][ Fy»¡V …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡NRPV ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝Riª][ NRPW≤T∂©´s «¡»Ì¡V ˙zmsxmslLi[xtsQ©±s øyÕÿ Àÿ™´soLiμR∂¨s C AÕfiL_Li≤R∂L`i æªΩ÷¡Fy≤R∂V. C zqsLki£qsÕ‹[ A≤T∂©´s @©´sVÀ≥œ¡™´sLi ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂V ªRΩVLiμR∂¨s, ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiÕfiÔNRP£ms BNRP‰Æ≤∂[ D©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xmsLjixqÛsVªRΩVáV æªΩáVryÚ∏R∂V¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ «¡Ljigji©´s ™´sLRiÕfiÔNRP£msÕ‹[ A{qs£qs , $áLiNRPá©´sV ªy™´sVV J≤T∂Liøy™´sV¨s , ˙xmsxqsVÚªRΩLi A{qs£qs\|ms zmsø`¡ á\|ms A≤R∂VªRΩV©´sıxmsˆ»¡NUP ™yLji¨s ¨sáV™´sLjiryÚ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ LSfl”·LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ xqsVlLi[£tsQ \lLi©y A{qs£qs\|ms ¤…¡£qÌs zqsLki£qsNRPV FsLizmsNRP™´s¤Õ¡[μR∂V. \lLi©y 134 ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ 34.95 ∏R∂W™´slLi[«fiª][ 3250 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. μk∂¨sÕ‹[ ™´sVW≤R∂V |qsLiøR¡LkiáV©yıLiVV. @Õÿlgi[ 22 »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ 32.39 xqsgRi»¡Vª][ 583 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. A}qÌs˚÷¡∏R∂WÕ‹[ xmsLjixqÛsVªRΩVá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ¤…¡£qÌs zqsLki£qs «¡LRiVgRiVª][©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV™´sV¯LRi ˙FyNÌUP£qs ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. ¤À¡LigRiŒœ¡®L`iÕ‹[¨s Æ©s[xtsQ©´sÕfi ˙NTPZNP…fi @NS≤R∂¨dsÕ‹[ À›¨ds= ≠sZNP…fiª][Æ©s[ ryμ≥R∂©´s ¬ø¡[aS©´s¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. À›÷¡Lig`iÕ‹[ ˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`i, BLSˆÈ©±s xmshS©±s, ≠s©´s∏∫∂V NRPV™´sWL`iáV «¡»Ì¡VÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ALiμ][Œœ¡©´s ¤Õ¡[μR∂©yı≤R∂V. NSgS C zqsLki£qsÕ‹[ ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·LiøR¡≤R∂Li μy*LS ºΩLjigji ¤…¡£qÌs «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V xqsLiFyμj∂Liøyá¨s \lLi©y À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı≤R∂V. $áLiNRP\|ms ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fi @LRiLilgi[˙»¡Li ¬ø¡[zqs©´s \lLi©y 15 ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ 29.58 ∏R∂W™´slLi[«fiª][ 710 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V.

μy¨s\|ms xqsLiμj∂gÛRiªRΩ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ≠sZNP…fi NUPxmsL`i ™yÆ≤∂[©´sV J|ms©´sL`igS xmsLixms≤R∂Li N˝SL`i‰ ™´sVVLiμR∂V©´sı Æ™sVVμR∂…”¡ ø≥yLiVV£qsgS ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. NSgS }tsQ©±s ™y»¡=©±s gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ N][áVN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ \Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s©´sV NRPW≤y ˙NTPZNP…fi A}qÌs˚÷¡∏R∂W ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. \¤…¡Q˚ zqsLki£qsÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω , A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ Fy»¡V $áLiNRP ™´sVW≤][ «¡»Ì¡VgS FyÕÊ‹Li»¡VLiμj∂. Aμj∂™yLRiLi Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı ˙NTPZNP…fi ˙g_Li≤`∂Õ‹[ «¡Ljilgi[ Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W , À≥ÿLRiª`Ω ªRΩáxms≤R∂©´sV©yıLiVV. '\¤…¡Q˚ zqsLki£qsNRPV A}qÌs˚÷¡∏R∂W «¡»Ì¡V: \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ (ZNP|mÌs©±s) , Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i , LjiNUP FyLi…”¡Lig`i , {ms»¡L`i FnylLi£qÌs , ≤y¨s∏R∂VÕfi ˙NTPzqÌs∏R∂V©±s , Æ≤∂[≠s≤`∂ x§¶¶¶{qs= , \Æ™sVZNP[Õfi x§¶¶¶{qs= , ™´sW¥R∂W˘™yÆ≤∂[ , ˙¤À¡…fi÷d¡ , LS˘©±s •¶¶¶˘Lji£qs , ≠sV¬ø≥¡Õfi rÌyL`i‰ , «ÿ≠s∏R∂VL`i ≤]|§¶¶¶LÌji , N˝TPLi…fi Æ™sVN`PZNP[ , ≠sV¬ø≥¡Õfi ™´sWL`<i.

_õHÓdt dü]ø=‘·Ô 2012 |ü\‡sYqT $&ÉT<ä\ #˚dæq ãC≤CŸ Ä{À

æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsμ≥y©´sLigS ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fi ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s \|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ¤…¡£qÌs ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms ¨sLRi*x§¶¶¶fl·, ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ \|ms#˚«fi™´sV¨ds |msLiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ ™y…”¡¨s xmsLjibdP÷¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂¨sª][ Fy»¡V Hzqszqs g˝][ ¡L`i ˙NTPZNP…fi @NS≤R∂≠dsV , ≤]Æ™sVzqÌsN`P ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ∏R∂WLi…‘¡cNRPLRixm<s©±s ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV ˙xmsÆ™s[aRP |ms»Ì¡≤R∂Li μy*LS @≠s¨dsºΩ¨s ¨sL][μ≥j∂Liøyá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ FyNTPrÛy©±sÕ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi xmso©´sLSgRi™´sV©´sLi\|ms NRPW≤y ≠dsV…”¡Lig`iÕ‹[ øR¡LjiËLi¬ø¡[ ø≥y©±s= D©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

|üs¡+>± \uÛÑ´+ ø±qT+~. düs¡düyÓTÆq <Ûäs¡πø á yÓ÷&É˝ŸqT n+~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ »qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡ á mdtj·T÷Mì ≈£L&Ü n+~+#ê\ì ø£+ô|˙ düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥T¢>± ‘Ó\T k˛Ô+~. ø=‘·Ô 2012 Áf…Æ˝ŸuÒ¢»sY mdtj·T÷M 2.8 ©≥sY &ÉT´sêe÷´ø˘‡ &ûõ˝Ÿ Ç+»HéqT ø£*– ñ+&ç 180 _ôV≤#Y|æ\ >∑]wüº X¯øÏÔì, 480 mHémyéT\ >∑]wüº {≤sYÿqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. Ç~ bò˛sY`M˝Ÿ Á&Ó’yé Ä|ü¸Hé‘√ ≈£L&Ü \_Û+#˚ neø±X¯+ ñ+~. Ç+<äT˝À @&ÉT>∑Ts¡T Á|üj·÷DÏ+#·e#·TÃ. Bì <Ûäs¡ s¡÷.17 \ø£å\≈£î ~>∑Teq ñ+&=#·Ãì n+#·Hê. á $wüj·÷ìï »qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡ Ç+&çj·÷ n~Ûø±]ø£+>± <ÛäèMø£]+#ê*‡ ñ+~.

Ç+&çj·÷|òüdtº ˝…’|òt Çq÷‡¬sHé‡ qT+∫ ªÄ{À ˝…’|òtμ d”ÿyéT

mHêïfi¯ó¢>±H√ u…’ø˘ \esY‡qT }]dü÷Ô e∫Ãq ø=‘·Ô 2012 ãC≤CŸ |ü\‡sY m{ºπø\≈£î ‘·q |üs¡<ë\qT ‘=\–+#·T≈£î+~. <˚X¯|ü⁄ ~«rj·T nÁ>∑>±$T ~«#·Áø£ yêVü≤q ‘·j·÷Ø dü+düú ãC≤CŸ Ä{À *$Tf…&é qT+&ç n‘·´~Ûø£+>± neTTà&Ée⁄‘·Tqï |ü\‡sY Áu≤+&é k˛ŒsYº‡ u…’ø˘˝À |ü<˚fi¯¢ ‘·sê«‘· z dü]ø=‘·Ô bÕ¢{ŸbòÕyéT Ä<Ûës¡+>±, n<ÛäTHê‘·q kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ s¡÷bı+~+∫q ø=‘·Ô 2012 |ü\‡sYqT ø£+ô|˙ H˚&ÉT e÷¬sÿ{À¢ Ä$wüÿ]+∫+~. |ü\‡sY 200 mHémdt (H˚ø˘&é k˛ŒsYº‡) ù|s¡T‘√ $&ÉT<ä˝…’q á k˛ŒsYº‡ u…’ø˘˝À 199.5d”d” dæ+–˝Ÿ`dæ*+&ÉsY Ç+CŸqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. Ç~ 9500 ÄsY|æmyéT e<ä› 23.4 _ôV≤#Y|æ\ X¯øÏÔì, 8000 ÄsY|æmyéT e<ä› 1.86 ¬øõmyéT\ >∑s¡wüº {≤sYÿqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. Ç+<äT˝À ‘=*kÕ]>± Á{Ï|ü⁄˝Ÿ kÕŒsYÿ |ü¢>¥ f…ø±ï\Jì (Á|üdüTÔ‘·+ ñqï|ü\‡sY u…’ø˘\ ø£Hêï ˇø£ kÕŒsYÿ |ü¢>¥ m≈£îÿe) ñ|üjÓ÷–+#·&É+ »]–+~. |ü\‡sY 200mHémdt u…’ø˘ ©≥sY ô|Á{À˝Ÿ≈£î 58 øÏ.MT. yÓTÆ˝ÒJìdüTÔ+~. #Óeπs¢ Áf…Æ˝ŸuÒ¢»sY mdtj·T÷Mì Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï õmyéT! nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q Á|üeTTK Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ dü+düú »qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡ Ç+&çj·÷ <˚oj·T $|üD°˝À eTs√ mdtj·T÷Mì Á|üy˚X¯ô|fÒº+<äT düHêïVü‰\T #˚düTÔHêï≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ »qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡ uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ #Óeπs¢ Áu≤+&é˝À n+~düTÔqï ø±|æºyê mdtj·T÷M≈£î ~>∑Teq eTs√ mdtj·T÷Mì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >√¢ã˝Ÿ e÷¬sÿ{À¢ »qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡≈£î bÕ¢>¥wæ|t yÓ÷&É˝Ÿ>± ñqï #Óeπs¢ Áf…Æ˝ŸuÒ¢»sY mdtj·T÷Mì Ç+&çj·THé e÷¬sÿ{À¢ ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î >∑\ kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´\qT »qs¡˝Ÿ e÷{≤sY‡ |ü]o*k˛Ô+~. Ç{°e\ q÷´&Ûç©¢˝À »]–q 2012 Ä{À mø˘‡b˛˝À dü]ø=‘·Ô 2012 ø±|æºyê mdtj·T÷Mì »qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡ Ä$wüÿ]+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ‘·«s¡˝ÀH˚ á yÓ÷&É˝Ÿ e÷¬sÿ{À¢ yêDÏ»´

yêVü≤q ;e÷ ø=qT>√\TqT eT]+‘· düT\uÛÑ+ #˚ùd+<äT≈£î ªÇ+&çj·÷|òüdtº ˝…’|òt Çq÷‡¬sHé‡μμ z dü]ø=‘·Ô |ü<∏äø±ìï n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫Ã+~. ø=‘·Ô yêVü≤Hêìï ø=qT>√\T #˚ùd düeTj·T+˝À ‘·ø£åD+ n<˚ #√≥H˚ J$‘· ;e÷ ø£eπsJ Á|üj·÷»Hê\qT bı+<˚ $<Ûä+>± Ç+&çj·÷|òüdtº ˝…’|òt Çq÷´¬sHé‡ ªÄ{À ˝…’|òtμ ù|s¡T‘√ z |ü<∏äø±ìï s¡÷bı+~+∫+~. n+<äTu≤≥T πs≥¢˝À ;e÷ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#·&É+ ø√dü+. ‘·≈£îÿe &Ü´≈£î´yÓT+fÒwüHé, düs¡fi¯yÓTÆq $<Ûëq+‘√ ≈£L&çq á ªÄ{À ˝…’|òtμ d”ÿyéT Ç≥T $ìjÓ÷>∑<ës¡TìøÏ, &û\sY\≈£î, n≥T ;e÷ dü+düú≈£î ˝≤uÛÑ<ëj·T ø£+>± ñ+&˚˝≤ s¡÷bı+~+#ês¡T. Ä{À˝…’|òt øÏ+<ä ø£düºeTs¡¢≈£î $\Te‘√ ≈£L&çq ùde\T n+~kÕÔeTì. 48 >∑+≥˝À¢>± ¬ø¢sTTyéT\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì Ç+&çj·÷|òüdtº ˝…’|òt Çq÷‡¬sHé‡ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY |æ q+<ä>√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯|ü⁄ n‹ ô|<ä› Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î˝…’q u≤´+ø˘ Ä|òt ãs√&Ü, Ä+Á<Ûë u≤´+ø˘\‘√ bÕ≥T>± Á_≥Hé≈£î #Ó+~q nÁ>∑>±$T ]dtÿ,yÓ˝ŸÔ, ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ ø£+ô|˙ nsTTq ©>∑˝Ÿ n+&é »qs¡˝Ÿ\ C≤sTT+{Ÿ yÓ+#·sY qT+&ç |ü⁄≥Tºø=∫Ã+<˚ á Ç+&çj·÷|òüdtº ˝…’|òt Çq÷‡¬sHé‡ ø£+ô|˙. á ø£+ô|˙˝À u≤´+ø˘ Ä|òt us√&Ü≈£î 44 XÊ‘·+, Ä+Á<Ûë u≤´+ø˘≈£î 30 XÊ‘·+. ©>∑˝Ÿ n+&é »qs¡˝Ÿ≈£î 26 XÊ‘·+ yê{≤\T ñHêïsTT.

qcÕº\‘√ eTT–dæq ôdHÓ‡ø˘‡, ì|ò”º u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ k˛eTyês¡+ qcÕº\‘√ sê´©ì eTT–+∫+~. s√»+‘ê ‹s√>∑eTD+ yÓ’|ü⁄ ø=qkÕ–q ôdHÓ‡ø˘‡ ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 17y˚\ e÷s¡Tÿ ~>∑Te kÕúsTTøÏ |ü&çb˛sTT+~. ‘·<ë«sê es¡Tdü>± ◊<äT s√E\T ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+∫q ôdHÓ‡ø˘‡ Äs√ s√E qcÕº\qT #·$#·÷dæ+~. k˛eTyês¡+ ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N @ø£+>± 371 bÕsTT+≥T¢ uÛ≤Ø>± |ü‘·qyÓTÆ, 16,863 bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. n˝≤π> ì|”º ≈£L&Ü 117 bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ 5,087 bÕsTT+≥¢ e<ä› dæús¡|ü&ç+~. n+‘·sê®rj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢ ÁfÒ&ç+>¥ ìsêXÊ»qø£+>± ø=qkÕ>∑&É+‘√ bÕ≥T eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ˝≤uÛ≤\ d”«ø£s¡DqT yÓqøÏÿ rdüTø√e&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ qwüºb˛sTT+~. Ç+ø± <˚oj·T yÓT≥˝Ÿ, m|òt myéTd”J, u≤´+øÏ+>¥ ùws¡T¢ qwüºb˛e&É+‘√ ôdº]¢{Ÿ, Væ≤+<ë˝Àÿ, {≤{≤ d”º˝Ÿ, uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, &ûm˝Ÿm|òt, j·TTìf…ø˘, Ç+&çj·TãT˝Ÿ‡ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ, ôV≤#Y&û◊m˝Ÿ, eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë, {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡, e÷s¡Tr düTEø° e+{Ï ø£+ô|˙\T |ü‘·qeTj·÷´sTT.

|òæÁãe] qT+∫

ôV’≤<äsêu≤<é˝À yÓTÁ{À ¬s’˝Ÿ ÁbÕC…ø˘º! ôV’≤<äsêu≤<äT˝À yÓTÁ{À ¬s’˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº |òæÁãe] qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. Á|ü|ü+#·+˝À @ yÓTÁ{À≈£î rdæb˛q+‘· >=|üŒ>± á yÓTÁ{À ÁbÕC…ø˘º Äs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. n‹ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡˝À ` $˝≤düe+‘·yÓTÆq, düTs¡øÏå‘·yÓTÆq Á|üj·÷D+ ôV’≤<äsê u≤Bj·TT\≈£î kı+‘·+ ø±qT+~. yÓTÁ{À ìsêàD≤ìï |üP]Ô#˚ j·T&ÜìøÏ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ñqï 100eT+~ Á|üeTTK Ç+» ˙s¡¢‘√ bÕ≥T eT÷&ÉT ø±]&Üs¡¢˝À ì]à+#˚ ùdºwüq¢ &çC…’Hé ø√dü+ eT÷&ÉT <˚XÊ\≈£î #Ó+~q {≤|t Ä]ÿf…ø˘º‡ qT Ç|üŒ{Ïπø m˝Ÿ n+&˚ {° ìj·T$T+#·T≈£î+~. yÓTÁ{À sêø£‘√ qs¡ø£ ÁbÕj·TyÓTÆq q>∑s¡ Á|üj·÷D≤ìøÏ düTuÛÑ+ ø£*–qfÒº, >∑+≥\ ø=B› Á{≤|òæø˘ C≤yéT‡\, bı\÷´wüHé\, s¡D>=D <Ûä«qT\ qT+∫ ãj·T≥|ü& çqfÒº. nB eT]+‘· y˚>∑+>±, kÂø£s¡´+>±, Vü‰sTT>± @d” ¬s’˝À¢ ≈£Ls=Ãì Á|üj·÷D+ #˚ùd+<äT≈£î ‘=+<äs√¢ yÓTÁ{À ¬s’˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº eTT+<äT≈£î sêqT+~. <˚X¯+˝Àπø ø±<äT Á|ü|ü+#·+˝Àì @ yÓTÁ{À ¬s’˝Ÿ≈£î rdæb˛ì $<Ûä+>± s¡÷bı+<äuÀ‘·Tqï ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{À ¬s’˝Ÿ 2014 ø£˝≤¢ |üP]Ôø±qT+~.


C M Y K

eT+>∑fi¯yês¡+, »qe] 31, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

q j·T q ‘ê s¡

ªÇ&çj·T{Ÿ`2μ˝À H˚qT ˝ÒqT s¡»˙ø±+‘Y X¯øÏÔøÏ ì<äs¡Ùq+ |üPØ»>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡$‘˚»‘√ ø£*dæ q{ÏdüTÔqï≥T¢ edüTÔqï yês¡Ô˝À¢ m≥Te+{Ï ì»+˝Ò<äT. n˝≤π> nø£åjYT≈£îe÷sY‘√ ø£*dæ ªøÏ˝≤&ûμ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï≥T¢>± edüTÔqï yês¡Ô\T ≈£L&Ü nã<ä›y˚T. H˚qT ‘Ó\T>∑T˝À Á|üdüTÔ‘·+ Hê ù|òeπs{Ÿ <äs¡Ù≈£î&ÉT Á‹$Áø£yéT <äs¡Ùø£‘·«+˝À ã˙ï‘√ ø£*dæ q{ÏdüTÔHêï. Ç+<äT˝À Hê bÕÁ‘· @+≥H˚~ Ç|üŒî&˚ ]M˝Ÿ #˚j·TqT. &Ó|òæHÓ{Ÿ>± Hê bÕÁ‘· #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ Ç|üŒ{Ïπø ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á dæìe÷ ‘·|üŒ eTπs dæìe÷˝Àq÷ q{Ï+#·&É+˝Ò<äì ‘˚*à #Ó|æŒ+~ Ç©¢ ã÷´{°. Ç*j·÷Hê, s¡$‘˚» ø±+_H˚wüHé˝À Ç&çj·T{Ÿ dæìe÷øÏ d”¬ø«˝Ÿ>± Ç&çj·T{Ÿ`2 ∫Á‘·+ #˚kÕÔs¡+≥÷ e∫Ãq yês¡Ô\qT ÄyÓT K+&ç+∫+~. n˝≤π> Hê ù|òeπs{Ÿ <äs¡Ù≈£î&ç‘√ eTs√kÕ] Hê≈£î >∑‘· @&Ü~ ø=+‘· ìsêX‚ $T–*Ã+~. m+‘√ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± ì]à+∫q X¯øÏÔμ ∫Á‘·+, Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± s¡÷bı+~+∫q ªH˚qT Hê sêø£ådæμ ∫Á‘·+ ø=+‘· &ç»bÕŒsTT+{Ÿ ø£*Z+#êsTT. Ç$ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› m+<äT≈£î Væ≤{Ÿ ø±˝Ò<√ Ç|üŒ{Ïø° Hê≈£î ns¡ú+ ø±e&É+˝Ò<äT nì n+{À+~. á @&Ü~ì #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± bÕ¢Hé #˚düT≈£î+≥THêïqì n+~. Çø£ Ç‘·s¡ V”≤s√sTTH金√ b˛{° >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ç+&ÉÁd”º˝ÀøÏ m+‘· eT+~ V”≤s√sTTqT¢ e∫ÃHê Hê‘√ b˛{°øÏ mes¡÷ dü]sês¡T. H˚qT me]ø° b˛{°˝À ˝ÒqT. Çø£ÿ&É #ê˝≤ ùdŒdt ñ+~. m+‘· eT+~ e∫ÃHê neø±XÊ\T u≤>±H˚ ñ+{≤sTT. n+‘˚>±ì mes¡T me]ø° b˛{° ø±<äT n+~. ÄyÓT X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q qq“Héμ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫ ‘·$Tfi¯Hê≥ $»j·T+ <äøÏÿ+#·T≈£î+~ .á ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À ªùdïVæ≤‘·T&ÉTμ>± »qe] 26q $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

s¡»˙ø±+‘Y n_Ûe÷qT\T eTs√ n<äT“¤‘êìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. s¡» ˙ô|’ ‘·eT n_Ûe÷Hêìï #ê≥T ø√e&ÜìøÏ Ç+≥¬sï{Ÿ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ q&ç#˚ yÓuŸôd’{ŸqT s¡÷bı +~+ #ês¡T. $q&ÜìøÏ qeTàX¯ø£´+>± ˝Òø£b˛sTTHê Ç~ ì»+. n<˚ Bì Á|ü‘˚´ø£‘·. Ä yÓuŸôd’{Ÿ ù|s¡T www.allaboutrajni.com Ç~ Ç+≥¬sï{Ÿ ø£HÓø£åHé ‘=\–ùdÔH˚ q&ÉTdüTÔ+~. MTs¡T á ôd’{Ÿ˝ÀøÏ Á|üy˚• +#· >±H˚ z Á|üø£≥q MT≈£î <äs¡Ùq+ ÇdüTÔ+~. ªÄj·Tq kÕ<Ûës¡D e´øÏÔ ø±<äT. Ç~ kÕ<Ûës¡D yÓuŸôd’{Ÿ ø±<äT. Ç~ s¡»˙ X¯øÏÔ‘√ q&ÉTdüTÔ+~. ôd’{Ÿ˝ÀøÏ yÓfi≤¢\+fÒ MTs¡T MT Ç+≥¬sï{Ÿ ø£HÓø£åHé ‘=\–+#ê*. nì dü÷∫düTÔ+~. MTs¡T Ç+≥¬sï{Ÿ ‘=\–+#·ø£b˛‘˚ n~ |üì #˚j·T<äT. HÓ{Ÿ ‘=\–+∫ ‘·sê«‘·H˚ ôd’{Ÿ˝À m+≥sY nj˚T´ neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+~. m˝≤+{Ï ø£HÓø£åHé ˝Ò≈£î+&ÜH˚ s¡»˙øÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\T n_Ûe÷qT\≈£î ø£qT$+<äT #˚kÕÔsTT. Á|ü|ü+#·+˝À Ç+≥¬sï{Ÿ ˝Ò≈£î+&Ü q&ç#˚ yÓuŸôd’{Ÿ Ç<=ø£ÿfÒ ø±e&É+ $X‚wü+. Bìì yÓuŸ #·{°ï ÁøÏj˚T{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY >∑Ts¡Tãøå˘dæ+>¥ s¡÷bı+~+#ês¡T. dü+øÏ¢wüºyÓTÆq n˝≤Z]<∏äyéT‡ì ñ|üjÓ÷–+∫ ‘·j·÷s¡T #˚XÊqì, Ç+≥¬sï{Ÿ y˚>∑+ düTHêï≈£î #˚s¡T≈£îqï ‘·sê«‘˚ Ç~ |üì #˚j·T&É+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Hê n_Ûe÷q V”≤s√≈£î ø±qTø£>± Ç#˚Ã+<äT≈£î á ôd’{ŸqT s¡÷bı+~+#êqì >∑Ts¡Tãøå˘ #Ó|üŒîø=#êÃs¡T. á yÓuŸôd’{Ÿ #·÷dæ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ñqï s¡»˙ n_Ûe÷qT\T dü+Áãe÷X¯Ãsê´\≈£î ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T. Çø£ s¡»˙ dæìe÷\ $wüj·÷ìø=ùdÔ Äj·Tq Á|üdüTÔ‘·+ ≈£L‘·Ts¡T kÂ+<äs¡´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªø=#êÃ&Éj·÷Héμ ∫Á‘·+˝À #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ ø£<∏ä`Ád”ÿHéù|¢`e÷≥\T ¬ø.mdt.s¡$≈£îe÷sY Vü‰´+&ç˝Ÿ #˚düTÔHêïs¡T.

ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ ø£<∏ä @+{Ï..? |òæÁãe]˝À ª≈£î\TeTHê*μ bÕ≥\T $eT˝≤sêeTHé, ø£èwüßí&ÉT, X¯XÊ+ø˘ ns¡Ãq, düMTø£å eTTK´ ‘ês¡\T>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ª≈£î\TeTHê*μ. y˚π>X¯ï dürwt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêï&ÉT. C≤Vü≤ï$ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ u§|üŒq #·+Á<äX‚KsY (#·+<äT) á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îqï á ∫Á‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ ìsêàD≤q+‘·s¡ |üqT\ »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. |òæÁãe] 4q ^‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚dæ n<˚ HÓ\ 17q ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ìsêà‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªqe´yÓTÆq ø£<∏ä, ø£<∏äHê\‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT ∫Á‘êìï n<äT“¤‘·+>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ê&ÉT. Á|ü‹ düìïy˚X¯+ m+‘√ ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± ñ+≥T+~. |òæÁãe] 4q bÕ≥\qT, 17q ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT y˚π>X¯ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ª≈£î\TeTHê*μ H˚|ü<∏ä´+˝À s¡÷bı+~düTÔqï Á~∏\¢sY>± kÕ>∑T‘·T+~. Á|ü‹ düìïy˚X¯+ m+‘√ ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± ñ+≥T+~. dæìe÷ #·÷düTÔqï Áù|ø£å≈£î\T dü]ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‹øÏ ˝Àqe⁄‘ês¡T. H˚|ü<∏ä´ dü+^‘·+ n+<ä]ì Äø£≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± ñ+≥T+~μnHêïs¡T. kıHê* CÀw”, >öØ X¯s¡à, nø£åjYT, nì˝Ÿ, Kj·TT´yéT, Vü≤s¡¸es¡úHé, #·+{Ï, nq÷Vü≤´, es¡¸, bÕeì ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+: ledü+‘Y— m&ç{Ï+>¥: ãkÕ« ô|’&ç¬s&綗 ô|ò’{Ÿ‡: q+<äT— #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+: •e≈£îe÷sY— Ábı&Éø£åHé m–®≈£L´{°yé: ¬ø.dü÷s¡´Hêsêj·TD— düeTs¡ŒD:_.˙*eT.

eTùV≤wt, yÓ+ø£fÒwt ø±+_H˚wüHé˝À ~˝Ÿ sêE Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± s¡÷bı~düTÔqï ∫Á‘·+ ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ. á ∫Á‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ yÓ’C≤>¥˝À wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+~. á ∫Á‘·+ ø£<∏ä Ç<˚q+≥÷ z k˛ºØ Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ ek˛Ô+~. Ä ø£<∏ä Á|üø±s¡+ Á|üø±wtsêCŸ, »j·TdüT<Ûä uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\T. yêfi¯¢ ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT yÓ+ø£fÒwt ø±>±, ¬s+&Ée ≈£îe÷s¡T&ÉT eTùV≤wt. yê]øÏ X‚«‘êãdüT nH˚ #Ó˝…¢\T ñ+≥T+~. yÓ+ø£fÒwt z e´eVü‰s¡+˝À yÓ÷düb˛sTT ÄdæÔ yÓTT‘·Ô+ b˛>=≥Tº≈£î+{≤&ÉT. <ë+‘√ n|üŒ{Ïπø ≈£î~]q X‚«‘êãdüT ô|[¢ Ä–b˛‘·T+~. ≈£î≥T+ã+ ∫Hêï _Ûqï+ nsTTb˛‘·T+~. Ç+{À¢ >=&Ée\T ekÕÔsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ôdø£+&Ü|òt˝À e∫Ãq eTùV≤wt u≤ãT, Ä ≈£î≥T+ã u≤<Ûä´‘·\T n˙ï uÛÑTC≤q y˚düTø=ì ÁãVü‰àq+<ä+ düVü‰j·T+‘√ Ä Ä]úø£ u≤<Ûä\ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚dæ ≈£î≥T+u≤ìï m˝≤ ì\u…{≤º&ÉH˚~ ø£<∏ä. á ø£<∏ä #·~$ì yês¡T me]¬ø’Hê kÕºsY ø±dtºì #·÷düTø=ì n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT n˝Ò¢dæq ø£<∏ä. nH˚ $wüj·T+ ns¡úeTe⁄‘·T+~. á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ ~˝Ÿ sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ª25 dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· edüTÔqï eT©ºkÕºsY dæìe÷ Ç~. yÓ+ø°, eTùV≤wt nqï<äeTTà\T>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. d”‘·eTà yêøÏ*..n+fÒ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+. dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº n+fÒ ≈£î≥T+ã+. f…Æ{Ï˝Ÿ eT+∫ |ò”˝Ÿì∫Ã+~. y˚T HÓ˝≤Ks¡TøÏ dæìe÷ |üP]Ô #˚dæ n<˚ HÓ\˝À $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTHêïs¡T. <ädüsê s√E |üP» #˚dæ ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥˝À yÓ+ø£fÒwt, Á|üø±wt sêCŸ Ç<ä›s¡÷ wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. á ∫Á‘êìøÏ düVü≤ìsêà‘·\T: •Øwt, \ø£åàDY— ø£<∏ä`ø£<∏äq+`e÷≥\T`<äs¡Ùø£‘·«+: lø±+‘Y n&ܶ\.

H˚qT ◊≥+ kÕ+>¥‡ #˚j·T&Ée÷ ◊≥+ kÕ+>¥‡ #˚ùd ñ<˚›X¯+ ‘·q≈£î m+‘· e÷Á‘·+ ˝Ò<äì ø£<∏ëHêsTTø£ ]#ê >∑+>√bÕ <Ûë´j·T düŒwüº+ #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ >±¢eTsY‘√ ≈£L&çq V”≤s√sTTHé y˚cÕ\T y˚j·T&Üìπø ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïqì ÄyÓT #Ó|æŒ+~. ‘Ó\T>∑T s¡$‘˚» V”≤s√>± sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉTμ ∫Á‘êìøÏ Øy˚Tø˘>± Væ≤+B˝À Á|üuÛÑT<˚yê <äs¡Ùø£‘·«+˝À nø£åjYT ≈£îe÷sY V”≤s√>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªsö&û sê<∏√&éμ ∫Á‘·+˝À ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´j·T ˇø£ ◊≥+ kÕ+>¥ #˚j·T&ÜìøÏ n+^ø£]+∫+<ä+≥÷ edüTÔqï yês¡Ô\qT ÄyÓT e<ä› Á|ükÕÔ$+∫q|üŒî&ÉT ÄyÓT Ä $<Ûä+>± düŒ+~+∫+~. ndü\T ªsö&û sê<∏√&éμ dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä|òüsY ‘·q≈£î sê˝Ò<äì, ‘êqT Á|üuÛÑT<˚yê‘√ e÷{≤¢&É˝Ò<äì ]#ê #Ó|æŒ+~. ndü\T á yês¡Ô\T m˝≤ edüTÔHêïjÓ÷ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì #ÓãT‘√+~ ]#ê.

<ÛäqTwt <äs¡Ùø£‘·«+˝À nqTwüÿ ‘·$Tfi¯ kÕºsY V”≤s√ <ÛäqTwt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤dü÷Ô ˇø£ bÕ≥qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. Ä bÕ≥˝À nqTwüÿ q{Ïk˛Ô+~. Ä bÕ≥ wüO{Ï+>¥ Á|üdüTÔ‘·+ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿà dæ{°˝À »s¡T>∑T‘√+~. ‘·q˝Àì <äs¡Ùø£‘·« Á|ü‹uÛÑqT ãj·T≥ô|fÒº |üì˝À á bÕ≥qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡T <ÛäqTwt. düs¡<ë>± Äj·Tq á bÕ≥≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ á ^‘·+ @$T≥qï~ Á|üdüTÔ‘êìøÏ düôdŒH釽À ñ+#ê\Hêï~ <ÛäqTwt ñ<˚›X¯+. |òæ˝Ÿàdæ{°˝Àì ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À Äj·Tq á ^‘êìï ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. Çø£ <ÛäqTwt á bÕ≥˝À &Ü´Hé‡ #˚kÕÔs¡T. Äj·Tq &Ó’¬sø˘º #˚dü÷Ô q{ÏkÕÔs¡T. nqTwüÿ ≈£L&Ü <ÛäqTwt‘√ bÕ≥T ∫+<äT\T y˚düTÔ+~. nqTwüÿøÏ ‘·$Tfi¯Hê≥ ñqï ÁπøCŸ á bÕ≥qT e÷¬sÿ{Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Çø£ nqTwüÿ Á|üdüTÔ‘·+ ªj·TeTT&ÉTμd”¬ø«˝Ÿ≈£î Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ã+~. ‘=* uÛ≤>∑+ s¡÷bı+~+∫q Vü≤]πø <äs¡Ùø£‘·« u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. ø£<∏ä |üP]Ô>± dæ<äΔyÓTÆ+~. Ç+<äT˝Àq÷ V”≤s√>± q{Ï+#˚+<äT≈£î dü÷s¡´ n+^ø±s¡+ ‘Ó*bÕ&ÉT. n˝≤π> dü+^‘·+qT <˚$lÁ|ükÕ<é düeT≈£L s¡TkÕÔs¡T. n˝≤ yÓTT<ä{Ï ∫Á‘êìøÏ |üì #˚dæq {°yéT yÓTT‘·Ô+ ≈£L&Ü ªj·TeTT&ÉT`2μøÏ |üì #˚j·T&ÜìøÏ ¬s&û ne⁄‘·THêïs¡T. dü÷s¡´ ≈£L&Ü ôdyÓHéÔ ôdHé‡ ∫Á‘·+ }Væ≤+∫q $<Ûä+>± es¡ÿe⁄{Ÿ ø±ø£b˛e&É+‘√ eTs√ ø£eT]¸j·T˝Ÿ dü¬ø‡dt‘√ Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#ê \qT≈£î+ ≥THêïs¡T. <ëìøÏ d”¬ø«˝Ÿ dü¬s’q e÷s¡ZeTì |òæø£‡j·÷´&Éì ‘·$Tfi¯ dæ˙es¡Z+˝À $ì|ædüTÔ+~. n+<äT˝Àq÷ nqTwüÿ≈£î nø£ÿ&É eT+∫ e÷¬ sÿ{Ÿ ñ+~. ÄyÓT≈£î ‘Ó\T>∑T˝À Ä|üsY‡ ˝Òe⁄. πøe\+ Hê>±s¡T®q düs¡düq &ÛÉeTs¡Tø£+μ˝À e÷Á‘·y˚T #˚k˛Ô+~. lìyêdü¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘√qï Ä ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ m|üŒî&√ |üP]Ô #˚düT≈£î+~. <ë+‘√ ÄyÓT <äèwæº Ç|üŒî&ÉT ‘·$Tfi¯+˝À HÓ+ãsYeHé ùdºõø˘ yÓfi≤fl\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ñ+~. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K

ePaper|Suvarna Vartha Telugu Daily | 31-01-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh,Hyderabad, ePaper, Online Telugu News Paper, Net News, Thaja Varthalu.