Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 312 ãT<Ûäyês¡+ qe+ãsY 30, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

m|òt&ç◊‘√ Ä]úø£e´edüú≈£î y˚T\T ` Ä˝À∫+#˚ ìs¡ísTT+#ê+ ∫\¢s¡ es¡Ô≈£î\î Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q |üì˝Ò<äT ¬s’‘·T\≈£L uÀ˝…&ÉT Á|üjÓ÷»Hê\T` nqTeT‘·T\ô|’ sêÁcÕº\≈£î |üP]Ô ùd«#·Ã¤ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+˝Àq÷ ‘=\>∑ì Á|ü‹wüº+uÛÑq m|òt&ç◊ô|’ <ä<ä›]*¢q bÕs¡¢yÓT+≥T` ñuÛÑj·TdüuÛÑ\T yêsTT<ë

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 29: Øf…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\T (m|òt&ç◊) düeTdü´ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q nœ\ |üø£å düe÷y˚X¯+ Á|ü‹wüº+uÛÑq‘√ eTT–dæ+~. Á|üuÛÑT‘·«+, Á|ü‹|üøå±\ eT<Ûä´ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ≈£î<äs¡˝Ò<äT. ]f…Æ˝Ÿ m|òt&ç◊ì e´‹πsøÏdüTÔqï bÕغ\ &çe÷+&é\ô|’ Á|ü<Ûëì‘√ ‘êqT #·]Ã+#·qTqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ á düe÷y˚X¯+˝À Á|üø£{Ï+∫+<äì n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó*j·TCÒXÊsTT. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nHÓ–®˝À »]–q á düe÷y˚XÊìøÏ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ), yêeT|üøå±\T, m◊m&çm+¬ø, ãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕغ (_mdt|æ), düe÷CŸyê~ bÕغ (mdt|æ) e+{Ï Á|ü‹|üøå±\T, ø±+Á¬>dt bÕغ, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt, &çm+¬ø e+{Ï <ëì $TÁ‘·|üøå±\T Vü‰»s¡j·÷´sTT. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\˝À ◊<äT s√E\T m≥Te+{Ï Á|ü<Ûëq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&ÜH˚ e´s¡úyÓTÆq+<äTq Á|ü‹|üøå±\qT ãT»®–+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« j·T‘·ï+>± á düe÷y˚XÊìï |ü]>∑DÏ+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\T &çôd+ãsY 21q eTT–j·TqTHêïsTT. ]f…Æ˝Ÿ yê´bÕs¡ s¡+>∑+˝À m|òt&ç◊ düeTdü´ô|’ Á|ü<Ûëq+>± #·]Ã+#˚+<äT≈£î á düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Á|üuÛÑT‘·« esêZ\T ‘Ó*j·TCÒXÊsTT. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&ç◊ì nqTeT‹+#ê\qï Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï Á|ü‹|üøå±˝Ò ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« $TÁ‘· |üøå±\T ø=ìï ≈£L&Ü Äπøå|ædüTÔqï dü+>∑‹ $~‘·y˚T.

eTTkÕsTT<ëô|’ nHêï ãè+<ä+ ndü+‘·è|æÔ &çôd+ãsY 11q Vü≤C≤¬s Bø£å eT∞¢ ñ<ä´$TkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ôV≤#·Ã]ø£

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 29: ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT |ü]o*düTÔqï bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° dæ<äΔ+ #˚dæq eTTkÕsTT<ë ìy˚~ø£|ü≥¢ nHêï Vü≤C≤¬s ãè+<ä+ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ eTTkÕsTT<ëô|’ πø+Á<ä+ e÷≥‘·|æŒ+<äì, Á|ü»\qT yÓ÷dü+#˚dæ+<äì nHêï ãè+<ä+ düuÛÑT´&ÉT πøÁõyê˝Ÿ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ #˚dæq yê>±›q+ qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√yê\ì #·÷ùdÔ }s¡Tø√uÀeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ô|<ä›m‘·TÔq Á|üC≤ ñ<ä´e÷ìï #˚|ü≥º>∑\eTì eTs√ düuÛÑT´sê\T

p|ü*¢ n¬sdüTº ø=˝≤¢|üPsY ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄

øÏs¡DYuÒ&ç düŒwüº+#˚XÊs¡T. ~>∑TekÕúsTT n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±ìï ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~ÛqT+∫ $TqVü‰sTT+#ê\ì dü÷∫+∫q eTTkÕsTT<ë ìy˚~ø£ô|’ yê´U≤´ì+#·e\dæ+<äì MT&çj·÷ ø√]q|ü&ÉT, ªÇ~ yê>±›q+ qT+∫ yÓqTø£≈£î »s¡>∑&Éy˚T ne⁄‘·T+~. ô|<ä› m‘·TÔq Á|üC≤ ñ<ä´e÷ìøÏ ‹]– |æ\T|ü⁄ Çe«>∑\+μ nì øÏs¡DY uÒ&ç düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. Hê´j·Te´edüúqT, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ˝À|ü\ m+|æ\ Á|ües¡ÔqqT ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝À qT+∫ $TqVü‰sTT+#ê\ì ≈£L&Ü kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+~. d”;◊ qT+∫ n$˙‹ e´‹πsø£ $uÛ≤>±ìï $&ÉBdæ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝À #˚sêÃ\qï &çe÷+&éqT ø£$T{° ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. ~>∑TekÕúsTT n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+, ñqï‘· Hê´j·Te´edüú, dæ{ÏC…Hé‡ #ês¡ºsY≈£î neø±X¯+, sêhkÕúsTT˝À ˝Àø±j·TTø£Ô e´edüú\ @sêŒ≥T n+XÊ\qT ≈£L&Ü ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ |ü]~Û˝À #˚sêÃ\ì nHêï Vü≤C≤¬s ãè+<ä+ >∑{Ϻ>± ø√s¡T‘·Tqï~. Hê´j·T e´edüúqT $TqVü‰sTT+#·&É+ Á|ü»\ &çe÷+&É¢≈£î rÁyê|òü÷‘·+ e+{Ï<äì øÏs¡DY uÒ&ç ù|s=ÿHêïs¡T. m+<äTø£+fÒ Hê´j·Te´edüúqT ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏ ($T>∑‘ê... 2˝À)

2

#·+Á<äu≤ãT πødüT˝À me]ø° H√{°düT\T Çe«˝Ò<äT

MÄsYy√, MÄsY@ b˛düTº\≈£î

CMyK

d”Œø£sY≈£î |”ÄsY|” ˝ÒK ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): |”ÄsY|”ì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚dæq≥Tº>± Ä bÕغ H˚‘·\T eT+>∑fi¯yês¡+ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY≈£î ˝ÒKqT düeT]Œ+#ês¡T. nsTT‘˚ $©q Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î düeTj·T+ |ü≥ºqTqï+<äTq ákÕ] düe÷y˚XÊ˝À¢ |”ÄsY|” myÓTà˝Ò´\T>±H˚ >∑T]ÔkÕÔeTì d”Œø£sY #Ó|æŒq≥Tº Ä bÕغ H˚‘·\T >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ nqT≈£L\+>±H˚ z≥T y˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ô|’ nqs¡Ω‘· y˚≥Ty˚j·÷\ì ø√]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\ ‘=*s√EH˚ ‘êeTT Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ ô|&É‘êeTì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ düŒwüº+#˚dæ+~. ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì, Á|üC≤e´‹πsø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï á Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTì {°&û|” H˚‘·\T #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·TyÓTÆ d”Œø£sY≈£î eTT+<äT>± düe÷#ês¡+ Ç#˚Ã+<äT≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT {°&û|” H˚‘·\T yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T, >±* eTT<äT› ø£èwüíeT Hêj·TT&ÉT, mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£s¡sêe⁄, ø=‘·Ôø√≥ <äj·÷ø£sY¬s&ç¶, u§»®\ >√bÕ\ø£ècÕí¬s&ç¶, s¡eTD, ‘·~‘·s¡T\T d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. ãT<Ûäyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ e´eVü‰sê\ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ ñqï+<äTq á $wüj·T+ n|ü⁄Œ&ÉT #·]Ã<ë›eTì d”Œø£sY {°&û|” H˚‘·\‘√ #Ó|æŒq≥Tº düe÷#ês¡+. d”Œø£sY‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ yês¡T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. nìï s¡+>±˝À¢ |òüTÀs¡+>± Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\T, ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À $|òü\yÓTÆq+<äT≈£î ìs¡düq>± Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ ô|≥ºqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·TyÓTÆ nôd+;¢˝À #·s¡Ã≈£î e#˚Ã˝≤ #·÷&Ü\ì d”Œø£sYqT ø√sêeTHêïs¡T. πød”ÄsY≈£î, »>∑Hé≈£î ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ ‘·eT rsêàHêìøÏ eT<䛑·T Çyê«\ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ ($T>∑‘ê... 2˝À)

m|òt&ç◊ô|’ Á|ü‹wüº+uÛÑq

πø+Á<ä+ yÓ÷dü+ #˚dæ+~

ø£*ª$&çμ>±H˚

nìïs¡+>±˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+~ πød”ÄsY, »>∑Hé yÓ’K] ‘˚*b˛‘·T+~ ø±+Á¬>dt‘√ yê]<ä›] <=+>±≥ ãj·T≥|ü&ÉT~› düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BkÕÔ+: {°&û|”

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 29: ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT (m|òt&ç◊) nqTeT‹+#·&Üìï Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ düeT]Δ+#·T≈£îHêïs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ Bìô|’ $|üøå±\ qT+∫ rÁe e´‹πsø£‘· e´ø£ÔeTe⁄‘·THêï m|òt&ç◊ e\¢ <˚XÊìøÏ, ∫\¢s¡ es¡Ô≈£î\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äqï dü+<˚XÊìï Á|ü»˝À¢øÏ ã\+>± rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ >∑{Ϻ>± ø£èwæ#˚k˛Ô+~. j·T÷|”@ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\qT+∫ e´‹πsø£‘· m<äTs¡e⁄‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À Á|ü<Ûëì m|òt&ç◊\qT düeT]Δ+#·Tø√e&É+ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. m|òt&ç◊ e\¢ ¬s’‘·T\T, ∫\¢s¡ es¡Ô≈£î\T yÓTT‘·Ô+>± <˚XÊìøÏ \_Δ#˚≈£Ls¡T‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ $X¯«dædüTÔqï≥Tº eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT Á|ü<Ûëì #ÓbÕŒs¡T. j·TTe»q ø±+Á¬>dt düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. ªªy˚TeTT #·{≤º\qT s¡÷bı+~+#ê\ì nqT≈£î+≥THêïeTT. nsTT‘˚ $|üøå±\T bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\qT düC≤e⁄>± ø=qkÕ>∑ìe«&É+ ˝Ò<äT. Ç~ Á|ü»\ $XÊ«kÕìï eeTTà #˚j·T&Éy˚T. m|òt&ç◊\ dü+øå√uÛ≤ìï ìyê]+#·>∑\eTì y˚TeTT Ä•düTÔHêï+. á $wüj·T+ô|’ rÁe+>± <äèwæºkÕ]+∫ Á|ü»\≈£î #˚‘·HÓ’q+‘· eT+∫ ($T>∑‘ê... 2˝À) #˚j·T>∑\eTqï

bÕغ˝À j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 29: bÕغøÏ ÄX¯, XÊ«dü ø±s¡´ø£s¡Ô˝Òqì ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ nHêïs¡T. j·TTe»q ø±+Á¬>dt dü<ädüT‡˝À ÄyÓT Á|üdü+–dü÷Ô.. n$˙‹ ìs√<Ûä+, bÕs¡<äs¡Ùø£ bÕ\q, mìïø£\ dü+düÿs¡D\≈£î j·T÷|”@ ø£≥Tºã&ç e⁄+<äHêïs¡T. n$˙‹ nìï e´edüú\≈£î $|ü‘·TÔ>± e÷]+<äì, n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î ø±+Á¬>dt ø£èwæ#˚düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´$TkÕÔeTì, j·TTe‘· sê»ø°j·÷ ˝À¢øÏ sêyê\ì k˛ìj·÷ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. j·TTe‘· <˚X¯, $<˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ U≤´‹ì ô|+bı+~düTÔHêïs¡ì ÄyÓT ø=ìj·÷&Üs¡T. j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt |üìrs¡TqT k˛ìj·÷ Á|üX¯+dæ+#ês¡T. n$˙‹ <˚X¯+˝Àì nìï e´edüú\≈£î eTT|ü>± |ü]D$T+∫+<äì, n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ‘√bÕ≥T n$˙‹ô|’ b˛sê&˚+<äT≈£î $$<Ûä _\T¢\qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ ô|fÒº+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+#·s¡´\T rdüT≈£î+{À+<äì k˛ìj·÷ #ÓbÕŒs¡T. n$˙‹ πødüT˝À¢ $#ês¡DqT |üP]Ô#˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. @&˚fi¯¢ j·T÷|”@ bÕ\q˝À C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û, düe÷#ês¡Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±>±, k˛ìj·÷ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ ‘=*kÕ]>± ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#ês¡T.

‘=*s√CÒ rsêàq+

˝…’HéøÏ¢j·TsY &çôd+ãsY 7q H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ ` »qe] 30q sê‘·|üØø£å uÛÑ÷|ü]bÕ\q XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]ÙøÏ |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq MÄsYy√, MÄsY@ ñ<√´>±\ ìj·÷eTø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|ü‹wüº+uÛÑq ‘=\–+~. kÕ+πø‹ø£ ø±s¡D≤\ e\¢ dü+~>∑›+˝À |ü&çq á b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒwüº‘·‘√ ≈£L&çq ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. eTs√kÕ] Ä≥+ø£+ ø£\>∑≈£î+&Ü nìï s¡ø±\ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îqï MT<ä≥, ¬syÓq÷´XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê ¬s&ç¶ b˛düTº\ uÛÑØÔô|’ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q#˚XÊs¡T. 1172 MÄsYy√, 6063 MÄsY@ b˛düTº\qT uÛÑØÔøÏ dü+ã+~Û+∫q H√{Ï|òæπøwüHé &çôd+ãsY 7q C≤Ø#˚j·TqTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á |üØø£å\ ìs¡«Vü≤DqT uÛÑ÷|ü]bÕ\qXÊK eTTK´ ø£$TwüqsY≈£î n|üŒ–düTÔqï≥T¢ eT+Á‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T. »qe] 30e ‘˚Bq $ÄsYy√ nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î |üØø£åqT ñ<äj·T+ |üP≥, $ÄsYm nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î Ä s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. <äs¡U≤düTÔ bòÕs¡+ ø√dü+ 200 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. mdtdæ, mdt{Ï nuÛÑ´s¡Tú\T 100 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢ùdÔ dü]b˛‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

Á|ü‹uÛ≤e+‘·T\πø Á|üuÛÑT‘√«<√´>±\T 166 Jy√ô|’ düMTøÏåkÕÔ+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): &çôd+ãs¡T HÓ˝≤Ks¡T˝À>±ì, »qe] yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À>±ì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé #˚‘·T\MT<äT>± ˇπøs√E 1,16,000 eT+~øÏ ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê\T n+<äCÒj·TqTqï≥Tº eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢˝À eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡T<√´>∑T˝À¢ì Á|ü‹uÛÑqT yÓ*øÏrùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+<äHêïs¡T. \+#ê\T, dæbòÕs¡düT\T ˝Ò≈£î+&Ü πøe\+ nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü‹uÛÑ ÁbÕ‹|ü<äø£H˚ ñ<√´>±˝À¢ ìj·T$T+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. yê]˝Àì Á|ü‹uÛÑqT yÓ*øÏrùd+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{≤ºeTì $e]+#ês¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À 4,500 eT+~ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>±\T Çe«qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·« s¡TD≤\T bı+<˚+<äT≈£î, |ü<∏äø±\T $ìjÓ÷–+#·T ≈£îH˚+<äT≈£î>±qT πswüHéø±s¡T¶\ ÁbÕeTTK´‘· m+‘√ ñ+<äHêïs¡T. n+<äTø£H˚ πswüHéø±s¡T¶\T n+~+#˚+<äT≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïeTHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ düT+<äØø£s¡D≈£î eTs√ 1200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ eTs√ |ü<∏äø±ìøÏ s¡÷|üø£\Œq #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. 1000 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ Ád”Ôì~Ûì @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T ¬s+&√kÕ] s¡TD≤\T bı+<˚+<äT≈£î M\T|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. (|üP]Ô $esê\T {≤u≤¢sTT&é˝À)

sƒê>∑÷sY dü+<˚X¯y˚T

z n<äT“¤‘· X¯øÏÔ Á|üeTTK nkÕ‡MT s¡#·sTTÁ‹

>√kÕ«$T ø£qTïeT÷‘· >öVü≤‹, qe+ãsY 29: Á|üeTTK nkÕ‡MT s¡#·sTTÁ‹ Ç+~sê >√kÕ«$T (69) ø£qTïeT÷XÊs¡T. |òæÁãe]˝À ôd¬sÁã˝Ÿ Ák˛ºø˘øÏ >∑T¬s’q ÄyÓTqT yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡ø√dü+ &Ûç©¢ ‘·s¡*+#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° ÄyÓT Äs√>∑´+ yÓTs¡T>∑T|ü&É˝Ò<äT. <ë+‘√ E˝…’˝À ‹]– nkÕ‡+≈£î rdüT≈£îe∫à >öVü≤‹˝Àì yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ ÄdüT|üÁ‹‘√ ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤dü÷Ô e#êÃs¡T. yÓ+{Ï˝Ò≥sY düVü‰j·T+‘√ XÊ«dü rdüT≈£î+≥Tqï >√kÕ«$T eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+<ës¡T. qe+ãsY 14, 1942˝À Ç+~sê >√kÕ«$T >öVü≤‹˝À »ìà+#ês¡T. 1982˝À kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT, 2000˝À C≤„q|”sƒ¡ |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äT≈£îHêïs¡T. ñ˝≤Œ¤‘√ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« #·s¡Ã˝À¢ Ç+~s¡ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. s¡#·sTTÁ‹, ø£esTTÁ‹, dü+bÕ<ä≈£îsê\T, ñ|üHê´dü≈£îsê\T, kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô>± ãVüQeTTK Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q >√kÕ«$T s¡#·q\ Ä<Ûës¡+>± |ü\THê≥ø±\T, ($T>∑‘ê... 2˝À)

ø√˝Ÿø£‘ê, qe+ãsY 29: düeTdü´\qT ∫‘·TÔ #˚j·T&É+˝À dü]ø=‘·Ô Ä˝À#·q\ ÁbÕeTTK´‘·qT $X¯«ø£$ s¡M+Á<äHê<∏é sƒê>∑÷sY >∑T]Ô+#ês¡ì sêÁwüº|ü‹ Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ nHêïs¡T. düyêfi¯¢qT m<äTs=ÿH˚ Áø£eT+˝À Á|ü|ü+#·+ Äj·Tq dü+<˚X¯+ qT+∫ X¯øÏÔ bı+<äe#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. Á|üø£è‹ ‘·q+‘·≥ ‘êqT |ü⁄qs¡T‘êúq+ bı+<˚$<Ûä+>±H˚ e÷qe⁄&çøÏ ≈£L&Ü |ü⁄qs¡T‘˚Ô»+ kÕ~Û+#˚ X¯øÏÔ e⁄+<äì sƒê>∑÷sY $X¯«dæ+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT $X¯«uÛ≤s¡‹ $X¯« $<ë´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº|ü‹ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷...>∑Ts¡T<˚e⁄&ÉT ‘·q J$‘·ø±\+˝À ˇø£ ‘·s¡+ yÓTT‘êÔìøÏ Áù|s¡D>± ì*#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. \ø£å˝≤~ eT+~ Vü≤è<äj·÷˝À¢ Äj·Tq J$+∫ ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ |ü]|üPs¡í‘· kÕ~Û+#˚˝≤ ø£wüº|ü&ç‘˚ Á|ü|ü+#·+˝À >=|üŒ e÷s¡TŒ\T kÕ<Ûä´eTe⁄‘êj·Tì ù|s=ÿqï≥T¢ >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Äj·Tq Á|üuÀ~Û+∫q $\Te\qT ø=qkÕ–+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Ädæj·÷˝À ‘=*H√u…˝Ÿ $CÒ‘· nsTTq >∑Ts¡T<˚e⁄&çì Á|ü|ü+#·eT+‘ê >ös¡$k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT sƒê>∑÷sY ∫Á‹+∫q ns¡T<Ó’q ∫Á‘ê\‘√ ≈£L&çq Á|ü<äs¡ÙqqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

CMyK

ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò }|æ]


2

düuÛÑT´\ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡πø sêJHêe÷\ ‹s¡düÿs¡D düe÷y˚XÊ\T düe´+>± kÕπ>+<äT≈£î nìï bÕغ\T düVü≤ø£]+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>± $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T #˚dæq sêJHêe÷\qT ‹s¡düÿ]+#·&É+ô|’ e∫Ãq $eTs¡Ù\qT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. Äj·÷ bÕغ\ düuÛÑT´\T sêJHêe÷\ ‹s¡düÿs¡Dô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ nHêïs¡T. düuÛÑT´\ n_ÛÁbÕj·T+ rdüT≈£îH˚ sêJHêe÷\ ‹s¡düÿs¡Dô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTì

ôV’≤<äsêu≤<é

nHêïs¡T. nsTTHê düuÛÑT´\T ‘·qô|’ Äs√|üD\T #˚ùdÔ n~ yê] $»„‘·πø e~˝ÒdüTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. &çôd+ãsY 1 qT+∫ o‘êø±\ XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚XÊ\T düe´+>± »]π>+<äT≈£î nìï bÕغ\ düuÛÑT´\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á düe÷y˚XÊ\qT MøÏå+#˚+<äT≈£î Mø£å≈£î\≈£î nqTeT‹ Çe«˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± @&Ü~˝À|ü⁄ nôd+;¢˝À |üP]Ô>± ø£+|üP´≥Øø£s¡D #˚j·TqTqï≥T¢ d”Œø£sY ‘Ó*bÕs¡T. ù||üsY ˝…dt

nôd+;¢>± e÷πsÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. nôd+;¢˝À 24 ø√≥¢ ø=‘·Ô d”d” ¬øeTsê\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊ\˝À ÄsYm|òt&û nf…+&ÓHé‡ rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T &çôd+ãsY 1qT+∫ yÓTT<ä\T ne⁄‘êj·Tì, nsTT‘˚ m|üŒ{Ï es¡≈£î |üP]Ô #˚ùd~ ìs¡ísTTkÕÔeTì nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ 12>∑+≥\≈£î nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ mC…+&ÜqT Ksês¡T #˚ùd+<äT≈£î ;@d” düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\qT m|üŒ{Ï es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#˚+~ á ;@d” düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTTkÕÔeTHêïs¡T. Á|üC≤sê»´+ bÕغ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À $©q+#˚dæq ˝ÒK n+~+<äì nHêïs¡T. Hê´j·T|üs¡yÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. nsTT‘˚ n|üŒ{Ï es¡≈£î nôd+;¢˝À |”ÄØŒ düuÛÑT´\T>± yês¡T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì nHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+ 30, qe+ãsY 2011

#·+Á<äu≤ãT πødüT˝À me]ø°..

H√{°düT\T Çe«˝Ò<äT: d”;◊ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): #·+Á<äu≤ãT ÄdüTÔ\ πødüT≈£î $#ês¡D≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘êeTT Ç+‘·es¡≈£î me]ø° H√{°düT\T |ü+|ü˝Ò<äì d”;◊ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY \ø°åàHêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. á πødüT˝À ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫q Ä<Ûësê\qT |ü]o*düTÔHêïeTì, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä<ëj·T+|üqTï XÊK ]õÁùdºwüHé XÊK\ qT+∫ ]ø±s¡T¶\qT ‘Ó|æŒ+#·T ≈£î+≥THêïeTì, M{Ïì |ü]o*+∫q ‘·s¡Tyê‘˚ me]øÏ H√{°düT Çyê«* nH˚~ ìs¡ísTTkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫q ‘·s¡Tyê‘˚ ‘·<äT|ü] #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫q Ä<Ûësê\ |ü]o\q ø=qkÕ>∑T‘√+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY29 (düTes¡íyês¡Ô): ø£˙dü y˚‘·Hê\T Ç|æŒ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô $<äT´‘Y XÊK ø±+Á{≤ø˘º XÊK ø±]à≈£î\T Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ø±]àø£ XÊK ø±sê´\j·T+ m<äT≥ yês¡T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±+Á{≤≈£îº ù|]≥ ñ<√´>±˝À¢øÏ rdüT≈£îqï ‘·eT≈£î ns¡ø=s¡ kÂø£sê´\T, y˚‘·Hê\T ø£*Œ+#·&É+ |ü≥¢ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. zyÓ’|ü⁄ <Ûäs¡\T Äø±X¯qï+≥T‘·THêï, ‘·eT≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïeTì yêb˛j·÷s¡T. n~Ûø±s¡T\T CÀø£´+ #˚düT≈£îì ‘·eT≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T ø£*Œ+#ê\ì, ‘·–q Hê´j·T+ #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˇø£ <äX¯˝À ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ #=#·Tìøfi‚¢+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·>± ø±]à≈£î\qT b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√ |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô‘·+>± e÷]+~.

Á>∑÷|t`1 b˛düTº\ dü+K´ ô|+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY29 (düTes¡íyês¡Ô): Á>∑÷|t`1 H√{Ï|òæπøwüHé‘√ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ÄX¯\qT ∫>∑T]+|üCÒdæq @|”|”md”‡, ‘êC≤>± yê{Ï dü+K´qT ô|+#·T‘·÷ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. e#˚à j˚T&Ü~ y˚T HÓ\˝À »s¡>∑qTqï á |üØø£å≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïπø 263 U≤∞\qT Á|üø£{Ï+∫q @|”|”md”‡ Ç<˚ H√{Ï|òæπøwüHé <ë«sê 39 m+|”&ûy√\T, 2 &ûmd”Œ b˛düTº\qT uÛÑØÔ#˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Ä<˚XÊ\T n+<ësTT. <ë+‘√ Á>∑÷|t`1 b˛düTº\ dü+K´ 304≈£î ô|]–+~. 2011 Á>∑÷|t`1 H√{Ï|òæπøwüHé <äs¡U≤düTÔ\T &çôd+ãsY 9 qT+∫ d”«ø£]kÕÔs¡T. Á>∑÷|t`1‘√bÕ≥T, Á>∑÷|t`2,Á>∑÷|t ` 4 ˝≤+{Ï Ç‘·s¡ H√{Ï|òæπøwüqT¢ ‘·«s¡˝ÀH˚ ñ+&Ée#·Ãqï }Vü‰>±Hê\ô|’ @|”|”md”‡ ø±s¡´<ä]Ù |üPq+ e÷\ø=+&Éj·T´ düŒ+~+#ês¡T. Á>∑÷|t`1 $TqVü‰ Á|üdüTÔ‘êìøÏ @ Ç‘·s¡ H√{Ï|òæπøwüHéô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ Á>∑÷|t`2 H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&˚ neø±X¯+ ñ+<äì, BìøÏ dü+ã+~Û+∫ ì]›wüºyÓTÆq düeTj·T+ #Ó|üŒ˝Òqì ÄHêïs¡T.

sê»>√bÕ˝Ÿ≈£î u…sTT˝Ÿ ìsêø£s¡D ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY29 (düTes¡íyês¡Ô): zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ nÁø£e÷\ πødüT˝À >∑qT\ XÊK e÷J &Ó’¬sø£ºsY sê»>√bÕ˝Ÿ≈£î d”;◊ ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+∫+~. nsTT‘˚ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ πø≥–] U…’B>± |ü]>∑DÏ+#ê\ì ø√s¡Tº dæbòÕs¡düT #˚j·T&É+‘√ sê»>√bÕ˝Ÿ≈£î ø=+‘· }s¡≥\_Û+∫+~. d”;◊ n_ÛjÓ÷>±\¢ @ e÷Á‘·+ ì»+ ˝Ò<äì, &Ó’¬sø£ºsY≈£î H˚s¡T>± >∑qT\ ©E\T πø{≤sTT+#˚ n~Ûø±s¡y˚T ˝Ò<ä+≥÷ u…sTT˝Ÿ|æ{ÏwüHé˝À sê»>√bÕ˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ zm+d” ≈£îÁ≥˝À sê»>√bÕ˝Ÿ~ ø°\ø£ bÕÁ‘· nì, u…sTT˝ŸÇùdÔ kÕ≈£åî\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕÔs¡ì d”;◊ yê~+∫+~. ñqï‘·$<ä´, JeqXË’*, nHês√>∑´+ ø±s¡D+>± C…’˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ πø≥–] ø£*Œ+#ê\ì sê»>√bÕ˝Ÿ ø√sês¡T. nsTT‘˚ Á|ü‘˚´ø£ πø≥–] Çy=«<ä›ì d”;◊ ø√]+~. ¬s+&ÉT |æ{Ïwüq¢ô|’ Çs¡Te⁄] yê<äq\T $qï ø√s¡Tº sê»>√bÕ˝Ÿ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéqT ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. nsTT‘˚ Á|ü‘˚´ø£ πø≥–] U…’B>± |ü]>∑DÏ+#ê\ì ôV’≤<äsêu≤<é ø£˝…ø£ºsY≈£î d”;◊ ø√s¡Tº dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+~.

bÕغ\qT bÕ‘·πskÕÔ+ es¡+>∑˝Ÿ, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): sêqTqï nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ #˚j·Tø£b˛‘˚ ø£]ƒq ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó\+>±D CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ nHêïs¡T. nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é‘√ &çôd+ãsY 1q ‘Ó\+>±D Á|ü»\+‘ê s√&É¢ô|’øÏe∫à ìq~+#ê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ø±fiÀJ »+ø£åHé˝À ‘Ó\+>±D ~edtqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. myÓTà˝Ò´ $qjYT uÛ≤düÿsY Ä<Ûä«s¡´+˝À 11 s√»\ bÕ≥T 1100 eT+~‘√ á ‘Ó\+>±D ~edt Bø£å\T ø=qkÕ>∑T‘êsTT. á dü+<äs¡“¤+>± ø√<ä+&Ésê+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πød”ÄsY ÄeTs¡D Bø£å‘√ ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\ eT<Ûä´ düŒwüºyÓTÆq $uÛÑ»q @s¡Œ&ç+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹, eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü »+≈£î‘·THêïs¡ì, #·T≥÷º b˛©düT\T ˝Òì<˚ yês¡T n&ÉT>∑T ø£<ä|ü&É+˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D nqT≈£L\, e´‹πsø£ X¯≈£îÔ˝…es√ á nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘˚*b˛‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nôd+;¢˝À rsêàq+

d”Œø£sY $eø£å #·÷bÕs¡T sêJHêe÷\ ÄyÓ÷<ä+ $wüj·T+˝À d”Œø£sY eTH√Vü≤sY $eø£å≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷\T #˚dæq myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#·&Üìï Äj·Tq kÕ«>∑‹+#ês¡T. nsTT‘˚ $T–*q myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\qT m+<äT≈£î ÄyÓ÷~+#·˝Ò<√ d”Œø£sY Á|ü»\≈£î $e]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTK+ #·÷dæ u§≥Tº ô|{Ϻq #·+<ä+>± d”Œø£sY e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. d”Œø£sY $eø£å |üP]‘·+>± e´eVü≤]ùdÔ Ä |ü<ä$øÏ eT#·Ã edüTÔ+<äì nHêïs¡T. mìïø£\T ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑y˚Tqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dø√dü+ sêJHêe÷\T #˚dæq myÓTà˝Ò´\qT ‹]– ¬>*|æ+#·T≈£î+{≤eTì n+<äT≈£î ‘Ó\+>±D CÒ@d” ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äì ø√<ä+&Ésê+ #ÓbÕŒs¡T.

H˚q+fÒ ˝…ø£ÿ˝Ò<ë? bÕغ˝À, Á|üuÛÑT‘·«+˝À ‘·q≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ Çe«&É+˝Ò<äT s¡#·Ãã+&É˝À Ábı{Àø±˝Ÿ y˚Ts¡≈£î Hê bòı{À ô|≥º&É+˝Ò<äT sêÁwüº+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\˙ï k˛ìj·÷≈£î ‘Ó\TdüT MT&çj·÷ eTT+<äT eT+Á‹ X¯+ø£sY sêe⁄ Äy˚<äq ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+˝À, bÕغ˝À ‘·q≈£î dü¬s’q >∑T]Ô+|ü⁄ Çe«&É+˝Ò<äì sêÁwüº #˚H˚‘·, CÖ[ XÊK eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄ Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤düTÔqï s¡#·Ãã+&É˝À ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·q bòı{À\T ˝Òø£b˛e&É+ô|’, ‘·q≈£î ÄVü‰«q+ n+<äø£b˛e&É+ô|’ $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À »]–q s¡#·Ãã+&É˝À q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\qT $düà]ùdÔ ákÕ] ‘·qqT, myÓTà˝Ò´ $wüßíes¡ΔHé¬s&ç¶ì $düà]+#ês¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+˝À, bÕغ˝À ‘·q≈£î kÕúq+ ˝Òø£b˛sTTHê Á|ü»\ Vü≤è<äj·÷˝À¢ e÷Á‘·+ ‘·q≈£î kÕúq+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø=ìï s√E\ ÁøÏ‘·+ |üπs&é Á>ö+&é˝À ø=‘·Ô ãdüT‡\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À ≈£L&Ü ‘·q≈£î |æ\T|ü⁄ sê˝Ò<äHêïs¡T. |üπs&é Á>ö+&é yÓTÆ<ëq+ ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì, nsTTHê ‘·q≈£î ÄVü‰«q+ n+<ä˝Ò<äì eT+Á‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø=+<äs¡T H˚‘·\T e´eVü≤]düTÔqï rs¡T‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ qwüº+ yê{Ï˝Ò¢ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘êqT m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢ bÕغì M&Éqì nHêïs¡T. ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q #˚H˚‘·, CÖ[ XÊK •yê\j·T+ ˝≤+{Ï<äì nHêïs¡T. #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ãT<Ûäyês¡+ ˝Òø˘eP´ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À ñ<äj·T+ 11 qT+∫ 1 >∑+≥ es¡≈£î nœ\|üø£å düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢, 3 qT+∫ 7 >∑+≥\ es¡≈£î s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ Jeq Á|üe÷D≤\qT ô|+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√H˚ á düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ªy˚T\Tø√μdüy˚T yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... $XÊ«dü+‘√ ñHêï+. m|òt&ç◊ Á|üy˚X¯+e\¢ Ä<ÛäTìø£, kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ edüTÔ+~. |ü+≥\ qwüº+ »s¡>∑<äT. ¬s’‘·T\≈£î eT+∫ <Ûäs¡\T n+<äT‘êsTT. m˝≤+{Ï ˝§düT>∑T\T ñHêï yê{Ïì |üP]+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~μμ nì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ nHêïs¡T. nsTT‘˚ ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&ç◊ì nqTeT‹+#ê\qï ìs¡íj·÷ìï K∫Ñ·+>± neT\T #˚j·÷\H˚ ˇ‹Ô&ç sêÁcÕº\ô|’ ñ+&É<äì, á $wüj·T+˝À sêÁcÕº\T dü«j·T+ìs¡íj·T+ rdüTø√e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&ç◊\ Á|üy˚X¯+ <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú≈£î m+‘√ y˚T\T#˚≈£Ls¡T‘·T+<äHêïs¡T. m|òt&ç◊\ Á|üy˚X¯+‘√ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äqT≈£îqï sêÁcÕº\T <ëìì neT\T #˚j·T≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î nH˚ø£ e÷sêZ\T ñHêïj·THêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À m|òt&ç◊ n+X¯+˝À yêsTT<ë rsêàHêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ düùd$Tsê n+~. nsTT‘˚ bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|ü‹wüº+uÛÑqqT ‘=\–+∫ düuÛÑ düC≤e⁄>± ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î $|üøå±\T ù|s=ÿqï yêsTT<ë rsêàq+ô|’ #·s¡ÃqT Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì n_Û»„esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. á $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚ ‘·T~ìs¡íj·T+. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À m|òt&ç◊ n+X¯+ô|’ eTT+<äT #·s¡Ã»s¡>±*. ˝Ò<ë á ìs¡íj·÷ìï yÓqøÏÿ rdüTø√yê*. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À »]π> #·s¡Ãô|’ z{Ï+>¥ »s¡>±*. n|ü⁄Œ&˚ düuÛÑ düC≤e⁄>± kÕ>∑T‘·T+<äì eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT $|üø£å+ H˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ #ÓbÕŒs¡T. ø±>± á s√E ñ<äj·T+ »]–q nœ\ |üø£å düe÷y˚X¯+ ndü+|üP]Ô>± eTT–dæ+~. ø=ìï $esê\qT πø+Á<ä eT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé≈£î $e]+#ês¡T. ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT nqTeT‹+#·&ÜìøÏ Ç~ dü¬s’qdüeTj·T+ ø±<äì ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q m+|æ dü+»jYTdæ+>¥ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. bÕغ˝À ñ+≥÷ $|üø£å+>± e´eVü≤]+#ê\ì nqTø√e&É+ ˝Ò<äT. ø±ì á ìs¡íj·T+ ù|<ä\≈£î Vü‰ì#˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. ô|’>± ‘·«s¡˝À nôd+;¢ mìïø£\T »s¡>∑qTqï sêÁcÕº˝À¢ eTTK´eT+Á‹ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À bÕغ neø±XÊ\qT á ìs¡íj·T+ <Óã“ rdüTÔ+<äì Äj·Tq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. n˝≤π> d”ìj·TsY eT+Á‘·T˝…’q ø±s=Œπs{Ÿ e´eVü‰sê\ XÊK eT+Á‹ Ms¡|üŒyÓTTsTT©,

#˚j·÷\+≥÷ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt, {°&û|” H˚‘·\T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±D |ü≥¢ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ á ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T sêJHêe÷\T #˚j·÷\Hêïs¡T. ∫‘·ÔX¯ó~Δ˝Òì ø±+Á¬>dt, {°&û|”\qT Á|üC≤ ø√s¡Tº˝À <√wæ>± ì\u…&É‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ #˚j·Tø£b˛‘˚ j·÷Á‘·\T #˚|ü&É‘êeTì, Á>±eTÁ>±e÷q ‹]– ø±+Á¬>dt, {°&û|” \qT bÕ‘·πs<ë›eTì Äj·Tq ‘Ó\+>±D ÁX‚DT\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

Á>±MTD≤_Ûeè~Δ XÊKeT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt, kÕe÷õø£Hê´j·T+, kÕ~Ûø±]‘· eT+Á‹ eTT≈£î˝Ÿ, s¡ø£åD XÊK eT+Á‹ Ä+{À˙\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ≈£L&Ü m|òt&ç◊ Á|üy˚XÊìï e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. πøs¡fi¯ Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡y˚Twt #Óìï‘ê\ ≈£L&Ü á ìs¡íj·÷ìï rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. Bìe\¢ yêeT|üø£å dü+|òüT≥q ã\|ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì Äj·Tq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yêeT|üøå±\˙ï @ø£yÓTÆ ∫qï yê´bÕs¡T\ eT<䛑·TqT ≈£L&É>∑{Ϻ ã\|ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. m|òt&ç◊\ Á|üy˚XÊìï sêÁwüº+˝À neT\T #˚jÓTT<ä›+≥÷ eTTK´eT+Á‹ ñy˚Twt#ê+Bì ø£*dæ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

m|òt&ç◊ô|’ <ä<ä›]*¢q bÕs¡¢yÓT+≥T ∫\¢s¡ es¡Ôø£s¡+>∑+˝À m|òt&ç◊ì nqTeT‹+#ê\qï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï mHé&çm uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\‘√ bÕ≥T ˝…|òtº Á|òü+{Ÿ, _mdt|æ, düe÷CŸyê~ bÕغ, m◊m&çm+¬ø, {°&û|”, rÁe+>± e´‹πsøÏ+#êsTT. Ç<˚ $wüj·T+ô|’ Äs√ s√C…’q eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT ñuÛÑj·TdüuÛÑ˝À¢ m|òt&ç◊ô|’ yê>±«<ä+, ìHê<ë\T $Tqï+{≤sTT. $|üø£å düuÛÑT´\T |ü\TkÕs¡T¢ düuÛ≤ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Ä≥+ø£+ ø£*–dü÷Ô d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY b˛&çj·T+ e<ä›≈£î <ä÷düT≈£îb˛j·÷s¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï yÓ+≥H˚ yÓqøÏÿrdüTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±Dô|’ #·s¡Ã≈£î &çe÷+&é#˚dü÷Ô ‘Ósêdü, {Ï`ø±+Á¬>dt m+|”\T |ü¢ø±s¡T¶\‘√ ìs¡düq\≈£î ~>±s¡T. B+‘√ düuÛ≤ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î Ä≥+ø£+ @s¡Œ&É≥+‘√ ñuÛÑj·TdüuÛÑ\÷ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î yêsTT<ë |ü&ܶsTT. yêsTT<ë nq+‘·s¡+ ‹]– ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ n<˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=q&É+‘√ &ç|üP´{° d”Œø£sY düuÛÑT´\≈£î m+‘· q|üÃC…|æŒq|üŒ{Ïø° $qø£b˛e&É+‘√, düuÛ≤ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ ø£*–+~.B+‘√ düuÛÑqT ãT<Ûäyês¡+ Hê{ÏøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ sê»´düuÛÑ˝Àq÷ Ç<˚$<ÛäyÓTÆq |ü]dæú‹ ø=qkÕ>∑&É+‘√ #ÛÓ’s¡àHé nHê‡Ø düuÛÑqT ãT<ÛäyêsêìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. m≥Te+{Ï #·s¡Ã\T »s¡>∑≈£î+&ÜH˚ es¡Tdü>± Äs√ s√E bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T yêsTT<ë |üs¡«+˝ÀH˚ kÕ>∑T‘·THêïsTT.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. q]‡+VüQ\T nHêïs¡T. ∫‘·ÔX¯ó~Δ @$T{À ‘Ó©ì yêπs <ëì >∑T]+∫ m≈£îÿe>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. »>∑Hé, {ÏÄsYmdt H˚‘·\T ∫‘·ÔX¯ó~Δ n+≥÷ |ü<˚|ü<˚ #ÓãT‘·THêïs¡ì, yê] ∫‘·ÔX¯ó~Δ @$T{À ns¡Δ+ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ndü\T yê]øÏ ∫‘·ÔX¯ó~› ñ+<ë? nì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ Á|ü•ï+#ês¡T. sêJHêe÷\T #˚dæqfÒº #˚dæ ÄyÓ÷~+#·e<ä›ì d”Œø£sYqT ø√s¡T‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. me] ∫‘·ÔX¯ó~Δ @$T{À nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘˚\T‘·T+<äì nHêïs¡T. »>∑Hé, πød”ÄsY ‘êeTT Á|üy˚X¯ô|fÒº n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ eT<䛋ùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü&çb˛e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. »>∑Hé Hê≥ø±ìï πød”ÄsY yÓ’K]ì rÁe+>± K+&çdüTÔHêï eTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê eTT+<äTø=∫à ‘·q ‘·|ü⁄Œ\T ~<äT›ø√uÀ‘˚ Á|ü»˝Ò >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ nHêïs¡T. n$XÊ«dü+ ô|&ç‘˚ dü‘êÔ#·÷|ü⁄‘êeTqï bÕغ\T Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷{≤¢&É&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ã˝Àù|‘êìπø πød”ÄsY |üì#˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘êeT+‘ê ¬s+&√kÕ] sêJHêe÷\T #˚dæHê, {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T ¬s+&√kÕ] sêJHêe÷\T #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. yês¡T #˚j·T≈£î+&Ü <ä[‘·T&Ó’q sê»j·T´‘√ #˚sTT+ #ês¡ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ $eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·T düeTdü´qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ôìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+ ∫+<äì >±* eTT<äT›ø£èwüíeT Hêj·TT&ÉT <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À e´ekÕj·T s¡+>∑+ |üP]Ô>± <Óã“‹+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡e⁄ ìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü≥º˝Ò<äT. ø£s¡e⁄ô|’ πø+Á<ëìøÏ ø£˙dü+ ˇø£ÿ ìy˚~ø£ ≈£L&Ü |ü+|ü˝Ò<äì eTT<äT› ø£èwüíeT <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. sêJHêe÷\ ÄyÓ÷<ä+ô|’ ‘·eT≈£îqï dü+<˚Vü‰\qT d”Œø£sY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢eTì >±* eTT<äT› ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T.

{°ÄsYmdt e÷J m+|” $H√<é q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 29: ‘Ó\+>±Dô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·]Ã+#ê\+≥÷ {°ÄsYmdt d”Œø£sY MTsê ≈£îe÷sY≈£î H√{°düT Ç∫Ã+<äì Ä bÕغ e÷J m+|” $H√<é ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘ê$T∫Ãq H√{°düTô|’ eTs√ eT÷&ÉT Hê\T>∑T s√E˝À¢ á n+X¯+ #·s¡Ã≈£î e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì nHêïs¡T Äs¡T s√E\T>± ‘Ó\+>±D n+X¯+˝À düuÛ≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT düÔ+_Û+|üCÒdüTÔHêï #·s¡Ã≈£î nqTeT‹+#·˝Ò<äì n+<äTe˝Ò¢ #·s¡Ã≈£î &çe÷+&é #˚dü÷Ô H√{°düT n+<äCÒXÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T @ $<Ûä+>± düuÛÑqT düÔ+_Û+|üCÒXÊs√ n<˚ $<Ûä+>± nôd+;¢ì ≈£L&Ü myÓTà˝Ò´\T ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ düÔ+_Û+|üCÒj·÷\ì ø√sês¡T. nôd+;¢˝À nqTdü]+ #ê*‡q eP´Vü≤+ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î yÓfi¯ó ‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. {°ÄsYmdt m©Œ düe÷y˚X¯+˝Àq÷, bı*{Ÿã÷´s√ düe÷y˚X¯+˝Àq÷ πød”ÄsY bÕ˝§Zì ~X¯ ìπs›X¯+ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nôd+;¢˝À rsêàq+ ô|fÒº˝≤ ‘Ó˝+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt, {°&û|” Hêj·T≈£î\T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì nHêïs¡T. rsêàq+ ô|fÒºes¡≈£î düuÛÑqT düÔ+_Û+|üCÒkÕÔeTHêïs¡T. øÏs¡DY düsêÿsY≈£î yÓTC≤]{°˝Ò<äT, s√EyêØ eT<䛑·T‘√ Äj·Tq düsêÿsY q&ÉTk˛Ô+~. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ {°&û|” n$XÊ«dü+ Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ {°ÄsYmdt eT<䛑·T ÇdüTÔ+<äì $H√<é düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ˇø£ y˚fi¯ n$XÊ«dü+ ô|&ç‘˚ øÏs¡DY düsêÿsY ≈£L* b˛e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. sêJHêe÷\ ÄyÓ÷<ä+˝À d”Œø£sY $eø£å |üP]‘·+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì $H√<é Äs√|æ+#ês¡T.

p|ü*¢ n¬sdüTº

sêÁwüº+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\˙ï k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ ‘Ó\TdüHêïs¡T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é ø±+Á¬>dt XÊKô|’ Äj·Tq <Ûä«» yÓT‘êÔs¡T. ‘·qqT Áπ>{sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ã#êÃ˝≤ dü÷#·TdüTÔ Hêïs¡ì Äy˚<äq yÓ*ãT#êÃs¡T. ‘·qô|’ #·÷|ædüTÔqï $eø£å yÓqTø£ mes¡THêïs√ ‘Ó*j·T<äì #ÓbÕŒs¡T. 2014≈£î mìïø£\≈£î eTT+<äT ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ø=ìï |üø£å\T M&˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ »>∑Hé es¡Z+>± #Ó|ü⁄Œø=+≥Tqï ø=+<äs¡T myÓTà˝Ò´\T ø±+Á¬>dt bÕغ >∑Ts¡TÔ‘√ ¬>*#ês¡qï $wüj·÷ìï eTs¡ee<ä›ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ‘êqT |üì#˚ùd e´øÏÔqì, ø=+<äs¡T |üqT\T #˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ñHêïs¡ì X¯+ø£sYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº |üqT\T ìj·TeT ìã+<Ûäq\≈£î nqT>∑TD+>±H˚ »]π>˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $»„|æÔ#˚XÊs¡T. me÷àsY ÁbÕ|üغdt, s¡ùV≤C≤ uÛÑ÷eTT\ e´eVü‰s¡+ ˝À Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\ e\¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n<äq+>± yÓsTT´ ø√≥¢ es¡≈£î Ä<ëj·T+ e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. #·{≤ºì mes¡T n‹Áø£$T+∫Hê yê]øÏ •ø£å\T ‘·|üŒeì, me÷àsY ÁbÕ|üغdt, s¡ùV≤C≤ uÛÑ÷eTT\ e´eVü‰sê˝Ò ìs¡÷|ædüTÔHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. #·{≤º\T düÁø£eT+>± neT\j˚T´˝≤ #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+<äì X¯+ø£sYsêe⁄ nHêïs¡T.

‘=*s√CÒ rsêàq+

‘Ó\+>±Dô|’ #·s¡Ã≈£î H√{°düT Ç#êÃ+

ø=˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ H˚|ü<∏ä´+˝À eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô>± e÷J eT+Á‹ p|ü*¢ø£ècÕísêe⁄‘√bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±D yê<äT\qT b˛©düT\T n¬sdüTº#˚XÊs¡T. eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY õ˝≤¢ ø=˝≤¢|üPsY˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+Á‹ &ûπø ns¡TD, Ç‘·s¡ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Vü≤»s¡e&É+‘√ b˛©düT\T á y˚Ts¡≈£î n¬sdüTº#˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ ns¡úsêÁ‹ qT+#˚ ‘Ósêdü, uÛ≤»bÕ, @;M|”, d”|”◊, ;md”Œ, @◊mdtm|òt ‘·~‘·s¡ $uÛ≤>±˝ H˚‘·\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ø=˝≤¢|üPsY˝Àì ‘·q dü«>∑èVü≤+˝À ñqï e÷J eT+Á‹ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ Ç+{Ïe<ä› b˛©düT ã\>±\T yÓ÷Vü≤]+#êsTT. ‘·qqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·&É+‘√ p|ü*¢ b˛©düT\‘√ yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. ∫es¡≈£î Äj·TqqT n¬sdüTº#˚dæ M|üq>∑+&É¢ b˛©dt ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. p|ü*¢‘√bÕ≥T ‘Ó\+>±D yê<äT\ n¬sdüTº\qT ìs¡dædü÷Ô sê»ø°j·T ◊ø±dü Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ãq≥T¢ ◊ø±dü ø√ ø£˙«qs¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

πø+Á<ä+ yÓ÷dü+ #˚dæ+~ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. rdüT≈£îsêyê\ì yÓTC≤]{° dü+K´˝À Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ªB+‘√ Hê´j·Te´edüú˝À n$˙‹ì @ |ü]~Û˝Àø° rdüT≈£îsêq≥¢e⁄‘√+~. Hê´j·Te´edüú »yêãT<ëØ _\T¢ |ü]~Û˝À >±ì, ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝À >±ì Ç~ ˝Ò<äTμ nì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. d”;◊˝Àì n$˙‹ e´‹πsø£ $uÛ≤>∑+ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝À ˝Òq≥¢sTT‘˚ <˚X¯+˝À n‘·T´qï‘· kÕúsTT˝Àì, X¯øÏÔeT+‘·T\ ÁbÕdæ≈£L´wüHéqT oÁ|òüT+>± $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ mqï&É÷ neø±X¯+ ø£\>∑<äì ≈£L&Ü øÏs¡DY uÒ&ç nHêïs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ≈£î sêC≤´+>∑ Á|ü‹|ü‹Ô ø£*Œ+#ê\ì ø£$T{° düuÛÑT´\T @ø£Á^e+>± dæbòÕs¡T‡ #˚j·T&É+ô|’ øÏs¡DY uÒ&ç yê´U≤´ìdü÷Ô, ªn~ \_Û+#·ø£b˛e&ÜìøÏ Ç~ ˇø£ ø±s¡D+>± e÷s¡e#·TÃμ nì nHêïs¡T. ªm+<äTø£+fÒ n~Ûø±s¡+˝À ñqï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À eT÷&ç+≥ ¬s+&ÉT e+‘·T\ yÓTC≤]{° ˝Ò<äT. _\T¢qT ÄyÓ÷~+#·ø£b˛e&ÜìøÏ á ø±s¡D≤ìï ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+{≤s¡Tμ nì ÄyÓT n_ÛÁbÕj·T+ yÓ*ãT#êÃs¡T. nsTT‘˚, ø±s=Œπs≥T¢, MT&çj·÷ dü+düú\T, mHéõˇ\qT ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\qï Á|ü‹bÕ<äq |ü≥¢ ÄyÓT Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ªÇ~ kÕ«>∑‹+#·<ä–q~. ø£∫Ñ·yÓTÆq ìã+<Ûäq˝Òy√ ‘Ó*j·T&É+ nedüs¡+μ nì øÏs¡DY uÒ&ç nHêïs¡T.

&çôd+ãsY 11q Vü≤C≤πs Bø£å <˚X¯+˝À y˚fi¯S¢qT≈£îqï n$˙‹ì n+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üdüTÔ‘·+ πø+Á<ä+ s¡÷bı+~+∫q eTTkÕsTT<ë dü]b˛<äì nHêï Vü≤C≤πs ù|s=ÿHêïs¡T. πø+Á<ä+ ‘·j·÷\T #˚dæq eTTkÕsTT<ëô|’ Äj·Tq ìs¡düq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Á|ü»\ Äø±+ø£å≈£î nqT>∑TDyÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ø√dü+ eTs√kÕ] b˛sê≥+ #˚kÕÔqì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç+<äT≈£î &çôd+ãsY 11e ‘˚Bq ìs¡X¯q Bø£å #˚kÕÔqì nHêï Á|üø£{Ï+#ês¡T.

>√kÕ«$T ø£qTïeT÷‘· yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT dæìe÷\Ts¡÷bı+<ësTT. ªn&É»´μ nH˚ ∫Á‘êìøÏ |ü\T n+‘·sê®rj·T kÕúsTT nyês¡T¶\T ôd’‘·+ \_Û+#êsTT. Ç+~sê>√kÕ«$T J$‘·+ Ä<Ûës¡+>± C≤VüQïu≤s¡Tyê <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªesY¶‡ Á|òüyéT <ä $Tdtºμ nH˚ dæìe÷ s¡÷bı+~+~. <ä yÓ÷‘Y áf…Hé Vü≤Ö<ë Ä|òt m ≥düÿsY, <ä e÷´Hé Á|òüyéT ∫qïeTkÕÔ, ù|C…dt ôdºsTTHé¶ $‘Y ã¢&é.. Ç+~sê >√kÕ«$T s¡#·q˝À¢ Á|üeTTKyÓTÆq$. $yêVü≤yÓTÆq @&Ü~πø uÛÑs¡ÔqT ø√˝ÀŒsTTq ÄyÓT Ä u≤<ÛäqT+∫ kÕ+‘·«qbı+<˚+<äT≈£î ìÁ<äe÷Á‘·\≈£î n\yê≥T |ü&ܶs¡T. nsTT‘˚ ÄyÓT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ ø√\T≈£îì ‹]– s¡#·Hê˝Àø£+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. n+<äs¡÷ >±* |”\TÃ≈£îì ã‘·T≈£î‘ês¡T.. H˚qT sêùdÔH˚ ã‘·T≈£î‘êqT n+≥÷ ‘·s¡#·÷ #ÓãT‘·T+&˚yês¡T. ãè+<ëeq+˝À ìe•+#˚ y˚˝≤~ eT+~ $‘·+‘·Te⁄\ J$‘êìï <ä>∑Zs¡>± #·÷dæ |ü]XÀ<Ûäq #˚j·T&ÜìøÏ ÄyÓT ø=+‘·ø±\+ ãè+<ëeq+˝À >∑&çbÕs¡T. Ä nqTuÛÑyê\ Ä<Ûës¡+>±H˚ ÄyÓT ª<ä ã÷¢ HÓø˘&é Áã»e nH˚ |ü⁄düÔø£+ sêXÊs¡T. á n+X¯+ô|’ yÓ\Te&çq ‘=* qe\>±H˚ >±ø£ ø±¢dæø˘>± ≈£L&Ü á s¡#·q >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~+~. Ç+~sê >√kÕ«$T &Ûç©¢ $X¯«$<ë´\j·T+˝À nkÕ‡MTHé $uÛ≤>±ìøÏ n~Û|ü‹>± ñqï|ü⁄&ÉT #ê˝≤ s¡#·q\T#˚XÊs¡T. Ç+~sê>±+BÛ Vü≤‘ê´q+‘·s¡+ #√≥T#˚düT≈£îqï |ü]D≤e÷\T, dæ≈£îÿ\≈£î e´‹πsø£+>± »]–q Ä+<√fi¯q\T.. H˚|ü<∏ä´+˝À sêdæq s¡#·H˚ ªù|C…dt ôdºsTTHé $‘Y ã¢&éμ. Ä+<√fi¯q\qT, nsê#·ø±\qT ÄyÓT ø£fi≤¢sê #·÷XÊs¡T. ¬s&é˝…’{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À ôd’‘·+ ÄyÓT |üs¡´{Ï+#ês¡T.


Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{° ñ<√´>∑T\‘√ #·s¡Ã\T dü|òü\+ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøyáLi»¡W gRiªRΩ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡VgS xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ©´sW—¡≠ds≤R∂V, ÀÿxqsLRi, B≤R∂VxmsoáFy∏R∂V ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡ Dμ][˘gRiVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xqsÆ™sV¯©´sV ≠sLRi≠sVLiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi ˙…‘¡xmsoÕfi H…‘¡ Dμ][˘gRiVáª][

≤T∂xmsp˘…‘¡c {qsFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLRizqsLix§¶¶¶ «¡Ljizms©´s øR¡LRiËáV xqsxmnsá™´sV∏R∂W˘LiVV. μk∂Liª][ xqsÆ™sV¯©´sV ≠sLRi≠sVLiøR¡©´sV©´sı»˝¡Vc Dμ][˘gRi xqsLixmnsWáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV. ™yLji ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS øR¡Õ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. gRiªRΩ N]¨sı

L][«¡ŸÃ¡VgS ≠dsLRiV ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[ªRΩ©yáV |msLiøyá¨s, xqsLki*xqsVáV ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjiLiøyá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ª]ágjiLi¿¡©´s |§¶¶¶ø`¡AL`i≤U∂Já©´sV ºΩLjigji ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡Vc ≠sVgjiªy ≤T∂™´sWLi≤˝R∂\|ms©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ gRiªRΩ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡gS ™´sVWªRΩ ¡≤ÔR∂ ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡Ã¡V lLi[xms…”¡ ©´sVLi¿¡ æªΩLRiVøR¡VN][©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂¨s\|ms ˙xms ¡VªRΩ*Li NRPW≤y J ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûä£yês¡+, 30, qe+ãsY 2011

3

ôV’≤<äsêu≤<é

l\øÏåàøÏ &çôd+ãsY 12 es¡≈£î ]e÷+&é ø√s¡Tº˝À¢ ªsêyÓ÷Jμ sê+>¥s¡÷{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): zm+d” πødüT˝À n¬sdüTº nsTTq ◊@mdt n~Ûø±] l\ø°åàøÏ &çôd+ãsY 12 es¡≈£î Hê+|ü*¢ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº E´&ûwæj·T˝Ÿ ]e÷+&éqT $~Û+∫+~. l\øÏåàì k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ n¬sdüTº #˚dæq d”;◊ ø√s¡Tº˝À Á|üy˚X¯ô|≥º>± eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT Vü‰»s¡T |üs¡#ê\ì Hê´j·TeT÷]Ô Ä<˚•+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ’<ä´ |üØø£å\ nq+‘·s¡+ ÄyÓTqT ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |ü]#ês¡T. e#˚à HÓ\ 12 es¡≈£î ]e÷+&é $~Ûdü÷Ô d”;◊ nuÛÑ´s¡úq y˚Ts¡≈£î ÄyÓTqT eT÷&ÉT s√E\ ø£düº&ûøÏ nqTeT‹dü÷Ô Ä<˚XÊ*#êÃs¡T. &çôd+ãsY 1q kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î ÄyÓTqT Vü‰»s¡T |üs¡#ê\ì Hê´j·TeT÷]Ô Ä<˚•+#ês¡T. Hê´j·Tyê~ düeTø£å+˝À l\øÏåàì ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î e÷Á‘·y˚T $#ê]+#ê\ì, d”;◊ ø±sê´\ j·T+˝ÀH˚ ÄyÓTqT eTVæ≤fi≤ ø±ìùdºãTfi¯¢qT düVü‰j·T≈£î\T>± ìj·T$T+#ê\ì Ä<˚•+ #ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT ÄyÓTqT ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|ü]∫q d”;◊ ‘·eT ø£düº&ûøÏ n|üŒ –+#ê\ì ø√sês¡T. zm+d” πødüT˝À l\øÏåà bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆq<äì, |ü\T ñ\¢+|òüTq\≈£î

3s√E\ d”;◊ ø£düº&ûøÏ nqTeT‹

bÕ\Œ&ܶs¡ì, ÄyÓT qT+∫ eT]ìï $esê\T sêu{≤º*‡ ñ+<äì d”;◊ Hê´j·Tyê<äT\T yê~+#ês¡T. >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶ nÁø£eT dü+bÕ <äq >∑T]+∫ l\øÏåàøÏ ‘Ó\TdüTqì, Bì˝À l\øÏåà ≈£L&Ü ø=+‘· uÛ≤>∑+ |ü+#·T≈£îHêïs¡ì,

y˚DT>√bÕ\#ê] |æ{ÏwüHéô|’ 9q $#ês¡D q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 29: øÏs¡DY düsêÿsYqT ã\ ìs¡÷|üD≈£î Ä<˚•+#ê\+≥÷ {°&û|” ãVæ≤wüèÿ‘· H˚‘· y˚DT>√bÕ˝≤ #ê] <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHé $#ês¡DqT düTÁ|”+ø√s¡Tº &çôd+ãs¡T 9øÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. 31 eT+~ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ øÏs¡DY düsêÿsY yÓTÆHê]{°˝À |ü&ç+<äì y˚DT>√bÕ˝≤#ê] ‘·q |æ{ÏwüHé˝À ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT á |æ{ÏwüHéqT $#ês¡D≈£î #˚|ü{Ϻq düTÁ|”+ø√s¡Tº ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT yêsTT<ë y˚dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø Äj·Tq øÏs¡DY düsêÿsYqT ã\ ìs¡÷|üD≈£î Ä<˚•+#ê\+≥÷ ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHê]{°˝À |ü&É˝Ò<äì, n+<äTe\¢ ã\ ìs¡÷|üD≈£î Ä<˚•+#·qedüs¡+ ˝Ò<äì ôV’≤ø√s¡Tº Ä |æ{ÏwüHéqT ‘√dæ|ü⁄∫Ãq $wüj·T+ $~‘·y˚T. Bìô|’ y˚DT>√bÕ˝≤#ê] düTÁ|”+qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T.

ø£ìyÓTT[øÏ ø°\ø£ |ü<ä$?

#ÓHÓ’ï, qe+ãsY 29: &Ûç©¢ rVü‰sY C…’\T˝À Äs¡T e÷kÕ\T ìs¡“+<Ûä+˝À >∑&ç|æq ‘·s¡Tyê‘· ø£ìyÓTT[øÏ u…sTT˝Ÿ \_Û+∫+<äH˚ yês¡Ô &çm+¬ø˝À ÄyÓT≈£î Çe«qTqï bÕÁ‘·ô|’ }Vü‰>±Hê\≈£î ÄkÕÿs¡+ Ç∫Ã+~. ø£ìyÓTT[ $&ÉT<ä˝…’q yÓ+≥H˚ bÕغ˝À ÄyÓT≈£î ˇø£ ø°\ø£ |ü<ä$ Çe«e\dæ+~>± ÄyÓT ‘·+Á&ç, &çm+¬ø n~ÛH˚‘· m+ ø£s¡TD≤ì~Û ‘·q ≈£îe÷s¡T\T πø+Á<ä eT+Á‹ m+¬ø nfi¯–], m+¬ø kÕº*Hé\ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îedüTÔqï≥T¢ bÕغ esêZ\˝À >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ø£ìyÓTT[øÏ >ös¡e˙j·TyÓTÆq |ü<ä$, 2õ ôdŒÁø£ºyéT ≈£î+uÛÑø√D+˝À ªÇ]øÏ+∫q|üŒ{Ïμ qT+∫ ÄyÓT |ü&çq ªe´<∏äμ≈£î ‘·–q ª|ü]Vü‰s¡+μ \_Û+#ê\ì ÄyÓT ‘·*¢ sêC≤‹ ne÷àfiŸ |ü≥Tºã≥Tº‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, ø£s¡TD≤ì~Û á e<ä+‘·T\qT ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. ‘êqT ‘·q ≈£îe÷s¡T\qT ˇ‹Ô&ç #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø£ìyÓTT[øÏ bÕغ˝À ø=‘·Ô |ü<ä$ Çe«qTHêïsê nì #ÓHÓ’ï˝À $˝Òø£s¡T\T Á|ü•ï+∫q|ü&ÉT ªH˚qT ìs¡+≈£îX¯ó&çì ø±qT. ø£ìyÓTT[øÏ ø=‘·Ô |ü<ä$ Çe«&É+ >∑T]+∫ bÕغj˚T ìs¡ísTTdüTÔ+~μ nì ø£s¡TD≤ì~Û düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. ÁøÏ‘·+ dü+e‘·‡s¡+ 2õ πødüT˝À dæ_◊ e\˝À ø£ìyÓTT[ ∫≈£îÿ≈£îH˚ eTT+<äT ‘·q ≈£îe÷¬sÔqT eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ Á|üuÛÑT‘·«+˝À ˇø£ düVü‰j·T eT+Á‹>± ìj·T$T+#ê\ì sêC≤‹ ne÷àfiŸ |ü≥Tºã{≤ºs¡T. ø±ì ø£ìyÓTT[øÏ düìïVæ≤‘·T&Ó’q f…*ø£yéT e÷J eT+Á‹ m sêC≤ C…’\T bÕ˝…’q ‘·s¡Tyê‘· Ä ø£\ ø£\¢>± e÷]+~. 2õ ôdŒÁø£ºyéT πø{≤sTT+|ü⁄ e\¢ \øå± 76 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+<äqï ªn+#·Hêμ‘√ Á|üuÛÑT‘·« Ä&ç≥sY dæmõ (ø±>¥) ‘·q ìy˚~ø£qT düeT]Œ+∫q ‘·s¡Tyê‘· sêC≤ ‘·q eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·Te\dæ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· Äj·TqqT dæ_◊ n¬sdüTº #˚dæ+~. ø±>±, ø£ìyÓTT[ |ü\T≈£îã&ç >∑T]+∫ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·Tqï ø£s¡TD≤ì~Û ≈£îe÷s¡T\T nfi¯–], kÕº*Hé j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+˝À ÄyÓT≈£î |ü<ä$ Çe«&ÜìøÏ @e÷Á‘·+ Çwüº|ü&É˝Ò<äT. (ø£s¡TD≤ì~ÛøÏ yÓTT<ä{Ï uÛ≤s¡´ <äj·÷fi¯ó <ë«sê ø£*–q dü+‘êq+ nfi¯–], kÕº*Hé.) nsTT‘˚, ø£ìyÓTT[ì rVü‰sY C…’\T≈£î |ü+|æq ‘·s¡Tyê‘· ø£s¡TD≤ì~Ûì dü+‘·Twüߺ&çì #˚ùd+<äT≈£î ÄyÓT |üsêeTs¡Ù ø√dü+ yê]<ä›s¡T ‘·s¡#·T &Ûç©¢ yÓfi¯ó‘·T+&˚yês¡T. Äs¡T HÓ\\ ìs¡“+<Ûä+ nq+‘·s¡+ k˛eTyês¡+ ø£ìyÓTT[øÏ &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæq|ü&ÉT 87 @fi¯¢ ø£s¡TD≤ì~Û ªeTÚq+>± nqTuÛÑ$düTÔqï e´<∏äμ n+‘·+ ø±qTqï+<äTq Äj·Tq ≈£îe÷s¡T\T ≈£L&Ü Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±ì ‘·q J$‘·+˝Àì n‘·´+‘· dü+‘√wüø£s¡ ø£åD≤\qT sêC≤‹ ne÷àfiŸ ø√˝ÀŒj·÷s¡T. &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº m≥ºπø\≈£î ø£ìyÓTT[øÏ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæq|ü&ÉT sêC≤‹ ne÷àfiŸ #ÓHÓ’ïøÏ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À ñHêïs¡T. ø£ìyÓTT[øÏ u…sTT˝Ÿ n+‘· ‘·«s¡>± \_Û+#·<äì uÛ≤$+∫ ÄyÓT &Ûç©¢ qT+∫ $e÷q+˝À ãj·T\T<˚sês¡T. ‘·q ≈£îe÷¬sÔ $eTTøÏÔ ø√dü+ #ê˝≤ HÓ\\T y˚∫ #·÷dæq sêC≤‹ ne÷àfiŸ ôV’≤ø√s¡Tº˝À $#ês¡D kÕ>∑T‘·Tqï rs¡T #·÷dæ ìs¡íj·T+ n+‘· ‘·«s¡>± yÓ\Te&É<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+‘√ k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ düTe÷s¡T 3 >∑+≥\≈£î #ÓHÓ’ïøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î $e÷q+ mø±ÿs¡T. ø£ìyÓTT[øÏ u…sTT˝Ÿ eT+p¬s’q yês¡Ô eT<Ûë´Vü≤ï+ düTe÷s¡T 3.55 >∑+≥\≈£î e∫Ã+~. kÕj·T+Á‘·+ 5.30 ‘·s¡Tyê‘· #ÓHÓ’ï˝À ~–q|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T sêC≤‹ ne÷àfiŸ≈£î Ä yês¡Ô n+~+~. ø£ìyÓTT[ ‘·*¢ dæ_◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº≈£î Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yÓfi‚¢yês¡T. ø£˙ïfi¯ó¢ ‘·T&ÉT#·T≈£î+≥÷ ÄyÓT ø£ì|æ+#˚yês¡T. ‘·q ≈£îe÷¬sÔ≈£î $eTTøÏÔ \_ÛdüTÔ+<äì Á|ü‹ s√E ÄyÓT ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+&˚yês¡T. #ÓHÓ’ï˝À ñqï ø£s¡TD≤ì~ÛøÏ eTT+<äT>± á yês¡Ô n+~+~. MT ≈£îe÷¬sÔ≈£î @$T #ÓãT‘ês¡qï Á|üX¯ï≈£î ªn|üŒ&É e+~j·÷μ (yÓTT‘êÔìøÏ qTe⁄« ãj·T≥≈£î e#êÃe⁄) nì ø£s¡TD≤ì~Û düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. Äj·Tq e÷≥˝À¢ e´ø£Ô+ #˚j·T˝Òq+‘· Äq+<ëqTuÛÑ÷‘·T\≈£î ˝Àqj·÷´s¡T. ªø£ìyÓTT[øÏ u…sTT˝Ÿ eT+p¬s’q+<äT≈£î Hê≈£î Äq+<ä+>± ñ+~. ø√s¡Tº ‘·q≈£î u…sTT˝Ÿ Ç∫Ãq yÓ+≥H˚ ÄyÓT Hê‘√ e÷{≤¢&ç+~. y˚TeTT Ç<ä›s¡+ Äq+<ä+ |ü+#·T≈£îHêï+μ nì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 2õ ôdŒÁø£ºyéT πødüT˝À y˚T 20q ø£ìyÓTT[ì n¬sdüTº #˚dæq <ä]$T˝≤ ÄyÓTqT ø£s¡TD≤ì~Û rVü‰sY C…’\T˝À eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. u…sTT˝Ÿ eT+p¬s’q ø£ìyÓTT[ eTs=ø£ sêÁ‹ y˚∫ ñ+&Ée\dæ e∫Ã+~. dæ_◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TeT÷]Ô ˇ|æ ôd’ì Á|üÁøÏj·÷|üs¡yÓTÆq C≤|ü´+ ø±s¡D+>± ÄyÓT $&ÉT<ä\≈£î yês¡+≥T¢ C≤Ø #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T. ì+~‘·T\ ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê<äT\ nuÛÑ´s¡úqô|’ Äj·Tq kÕj·T+Á‘·+ 5.15 >∑+≥\ es¡≈£î ‘·q #ê+ãsY˝À y˚∫ ñHêïs¡T. (|üì y˚fi¯\≈£î $T+∫ ˇø£ >∑+≥ n<äq+>± Äj·Tq y˚∫ ñHêïs¡T.) ø±ì ôV’≤ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ ñ‘·Ôs¡T« dü]ºô|ò’&é ø±|” düø±\+˝À Äj·Tq eTT+<äT≈£î sê˝Ò<äT.

Ä kıeTTàqT ÄyÓT mø£ÿ&É <ë#ês√ ‘Ó\TdüTø√yê*‡ ñ+<äì d”;◊ yê~+∫+~. n˝≤π> ÄyÓTô|’ ˇ‹Ôfi¯ó¢ ‘Ó#êÃs√ Á|üuÛÑT‘·« ô|<ä›\ bÕÁ‘· @y˚Ts¡≈£î ñ+~ nH˚ $wüj·÷\qT ≈£L&Ü ÄyÓT qT+∫ sêã{≤º*‡ ñqï+<äTHê 14 s√E\ bÕ≥T ‘·eT ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê\ì d”;◊ ø√s¡TºqT ø√]+~. l\øÏåà ‘·s¡T|òü⁄ Hê´j·Tyê<äT\T ‘·eT yê<äq\T $ì|ædü÷Ô ÄyÓT qT Ç|üŒ{Ïπø |ü\T <äbòÕ\T d”;◊ $#ê]+ ∫+<äì, $#ê]+∫q Á|ü‹ kÕ] <ë<ë|ü⁄ 9 qT+∫ 11 >∑+≥\bÕ≥T $$<Ûä Á|üX¯ï\‘√ $#ês¡D ø=qkÕ–+#ês¡ì, n+<äT e\¢ Ç+ø± $#ê]+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, n+<äTe\¢ ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#=<ä›ì l\øÏåà Hê´j·Tyê<äT\T ø√s¡Tº≈£î $qï$+#ês¡T. ô|’>± ‘·eT ø£¢sTT+{Ÿ ø±]¶j·÷ø˘ ù|wü+{Ÿ nì, ÄyÓT≈£î ∫øÏ‘·‡\T nedüs¡eTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·qqT ˇø£ y˚fi¯ C…’\T≈£î |ü+|æ‘˚ Á|ü‘˚´ø£ πø≥–Ø U…’~>± |ü]>∑DÏ+#ê\ì yÓ’<ä´ ùde\ ø√dü+ &Üø£ºs¡¢qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\+≥÷ l\øÏåà <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHé $#ês¡DqT &çôd+ãsY 2e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. B+‘√ l\øÏåàì $#ês¡D ì$T‘·Ô+ d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ñc˛<äj·T m+≥sY Áô|’C…dt n~ÛH˚‘· sêyÓ÷ Jsêe⁄ ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>±H˚ ø√s¡Tº\qT ‘·|ü⁄Œ <√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì sê»eT+Á&ç m+|” ñ+&É e*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY Äs√|æ+#ês¡T. á $<Ûä+>± e´eVü≤]+#·&É+ ôdø£åHé 191 Á|üø±s¡+ H˚s¡+. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ @&˚fi¯¢ es¡≈£î •ø£å ns¡Ω‘· ñ+≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi ¯yês¡+

Hê&ÉT Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ sêyÓ÷J e´eVü‰s¡+ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘·qô|’ |üs¡Te⁄ qwüº+ <ëyê y˚j·÷\qT≈£îì Äj·TH˚ ôd˝ŸŒ¤ >√˝Ÿ #˚düT≈£îHêïs¡ì ñ+&Ée*¢ yê´U≤´ ì+#ês¡T. ‘·qô|’ 50 \ø£å\≈£î |üs¡Te⁄ qwüº+ πødüT y˚j·T&É+ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+∫+<äì nHêï s¡T. e÷s¡Z<ä]Ù, ∫{Ÿ|òü+&é‡ ô|ò’HêHé‡ e´eVü‰ sê\qT yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq+<äT≈£î ‘·qô|’ n|üŒ{À¢ πødüT y˚XÊs¡ì, á dü+<äs¡“¤+>± Ä dü+düú »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY u≤˝≤J <ëK\T #˚dæq n|òæ&É${Ÿ˝À e÷s¡Z<ä]Ù ‘·~‘·s¡ dü+düú\≈£î sêyÓ÷Jsêe⁄≈£î dü+ã+<Ûä+˝Ò<äì ù|s=ÿq&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ sêyÓ÷Jsêe⁄ Hê´j·T kÕúHê\˝À á dü+düú\ e´eVü‰sê\qT ‘êH˚ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº dü«j·T+>± n|òæ&É${Ÿ˝À ù|s=ÿHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. mø£ÿ&Ü M] e÷≥\≈£î bı+‘·q ≈£î<äs¡&É+˝Ò<äì nHêïs¡T. ø±yê\ì sêyÓ÷Jsêe⁄ ø√s¡Tº\qT ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{ϺdüTÔ Hêïs¡ì, á $wüj·T+˝À Äj·TqqT ÁbÕd æ≈£L´{Ÿ #˚j·÷\ì ñ+&Ée*¢ ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. n˝≤π> sêyÓ÷Jsêe⁄≈£î dü+ã+~Û+∫q πødüT\˝À ‘·qqT Á|ü‹yê~>± #˚sêÃ\ì Ç+|”¢&é |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæq≥T¢

ø±+Á¬>dt ˝ø£å´+>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVZNP¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV BNRP GLi ¬ø¡[∏R∂Wá©´sıμy¨s\|ms F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡Fszqs ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @™´sVV¯Ã¡ F~μj∂Õ‹[ D©´sı @ryÚQ˚á¨dsı ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ™yÆ≤∂[∏R∂V≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V N]ªRΩÚ Àÿfl·Li NS™y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ¤Õ¡[μy ∏R∂VVμÙR∂LiÕ‹[ @¨sı @ryÚQ˚áV ™´sVVLiÆμ∂[ ™yÆ≤∂[}qsÚ @™´sxqsLRiLi ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V ™´sV◊d˝¡ Æ™sªRΩVNRPV‰Æ©s[ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμj∂. BxmÌszms ™´sLRiNRPV ™´sLi…ÿ™yLRiVˆ, FyμR∂∏R∂W˙ªRΩáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ LS“¡©y™´sWáV, xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ NRPW≤y @LiVVF°™´s≤R∂Liª][ BNRP ≠sVgji÷¡Liμj∂ G≠sV»¡Æ©s[ xmsLjizqsÚºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. BLiμR∂VNRPV N][μR∂Li≤R∂LS™±sV ¤Õ¡[μy ZNPzqsAL`i G LRiNRP\Æ™sV©´s ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V xms©´sVıªyLRi©´sıμj∂ @LiμR∂LRiW FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ 2014 Fs¨sıNRPá ™´sLRiNRPV Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sWLS÷¡, @Õÿlgi[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs F°™y÷¡. B≠s ªRΩxmsˆ Æ™s[lLi[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂WáV D©´sı»˝¡V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DμR∂˘™´sVLi ©´s≤T∂zmsæªΩ[ ªRΩxmsˆ BNRP æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi N]©´srygRiμR∂¨s …”¡AL`iFs£qsNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤]NRPLRiV

™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. @Õÿlgi[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi DÆ™s*ªRΩVÚ©´s rygRiVªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs \Æ™sxmso DLi¤…¡[ N]LiªRΩ ˙xms«¡Õ˝‹[ xmsáVNRPV ¡≤T∂ NRP÷¡lgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y BLiZNPLiª][ NSáLi Æ™s[VÆ™s[V æªΩáLigSfl· æªΩryÚ™´sV¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáNRPV ¬ø¡}msˆ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂.  ¡˙NUPμ`∂ ªRΩLS*ªRΩ æªΩáLigSfl· \|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ¬ø¡zmsˆ©y @μj∂ NRPW≤y  ¡W»¡NRP™´sV¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiμj∂. æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂©´sNRPV @LiμR∂LRiW NRP÷¡zqs LS™yá¨s xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ zmsáVxmso¨s¬ø¡[Ë ZNP[ZNP[ L][≤ÔR∂V≠dsVμR∂ @Lji¬ø¡[ FyLÌkiÕ‹[NTP Æ™s¤Œ¡[Ú ÕÿÀ≥œ¡Li DLi≤R∂μR∂¨s xmsL][ORPQLigS …”¡AL`iFs£qs\|ms ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs©´sV ¿d¡÷¡ËæªΩ[ DμR∂˘™´sW¨sZNP[ ©´sxtÌsQ™´sV¨s, rÌ¢ Æ™s÷¡gjiLi¿¡©´sLiªRΩ C“¡gS æªΩáLigSfl· LSμR∂¨s ZNP[ZNP[ ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ A∏R∂V©´s NRPW≤y Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[zqs©´s¤…˝¡[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ N]LiμR∂LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V , FsLi{msáV …”¡AL`iFs£qsÕ‹[NTP ™´sáxqs Æ™sŒÿÚLRi©´sı xqs™´sWøyLRiLi D©yı NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂gS gSÀ≥œ¡LS xms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]LiμR∂LRiV NSLi˙lgi£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V «¡Li£ms @™´sgS ≠sVgRiªy N]LiμR∂LRiV NRPW≤y ™´sxqsVÚ©yıLRi©´sı øR¡LRiË …”¡ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ «‹[LRiLiμR∂VNRPVLiμj∂. NSLi˙lgi£qs \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ™´sVL][ryLji

Ç≥T πø+Á<ä+˝À..n≥T sêÁwüº+˝À

\Æ™sVLi≤`∂lgi[Li Æ™sVVμR∂áV|ms…Ì”¡LiμR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ≠s¨szmsLiøR¡≤R∂Li Æ™s©´sNRP NSLRifl·Li BÆμ∂[ @LiVV DLi»¡VLiμj∂. ¡˙NUPμ`∂ ªRΩLS*ªRΩ æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi DLi»¡VLiμR∂©´sı ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS NSLi˙lgi£qs ©´s≤R∂VøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ xqsVxqsˆxtÌsQLi. \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂NRPV Æ≤∂≤`∂\¤Õ¡©˝´sV ≠sμ≥j∂Li¿¡©y, FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV \|qsªRΩLi •¶¶¶«¡LRiV NSNRPVLi≤y ’≥d¡ztsQ¯Li¿¡©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ FsLi{msá μR∂WNRPV≤R∂VNRPV @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ Æ™s[∏R∂VgRi÷¡gjiLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ™´sV÷¡ ≠s≤R∂ªRΩ øR¡LRiËáV @™´sxqsLRi™´sV¨s J\Æ™sxmso A«ÿμ`∂ EμR∂LRig]≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ . ∏R∂VVzmsG ≠sV˙ªRΩ xmsOSQáª][ øR¡LjiËLiøy÷¡= DLiμR∂¨s ¬ø¡xmsoÚLi¤…¡[ ™yLRiLi xmsμj∂L][«¡ŸÕ˝‹[ ¨sLÒRi∏R∂VLi DLi»¡VLiμR∂¨s ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ¬ø¡zmsˆ xmsORPQLi μy…”¡Liμj∂. μk∂Liª][ æªΩáLigSfl· ™yμR∂Vá ™´sVμj∂Õ‹[ Fs©Ø[ı xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV.. æªΩáLigSfl· ™yμR∂Vá©´sV ELRi≤T∂LiøR¡≤y¨sZNP[ @©´sıμj∂ BxmsˆV≤R∂V øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sáxqsáNRPV ˙¤À¡[N`P Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRi¨s @LÛRiLi @™´soª][Liμj∂. ’¡Ã˝¡V |ms≤T∂æªΩ[ Fs™´sLRiV @©´sVNRPWáƙsW ¤Õ¡[μ][ æªΩáVxqsVÚLiμR∂¨s, ’¡¤«¡zms NRPW≤y ™´sVμÙR∂ªRΩV BxqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxqÌsªRΩ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms @Li»¡V©yı NSLi˙lgi£qs ™´sW˙ªRΩLi A ≠sxtsQ∏R∂VLi «‹[÷¡NTP Æ™sŒ˝œ¡NRPVLi≤y NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[xqsWÚ FyL˝RiÆ™sVLi…fi ™yLiVVμyáª][ N]©´srygjir°ÚLiμj∂. μk∂¨sı ¡…Ì”¡ øR¡W}qsÚ æªΩáLigSfl· @LiaRPLi Æ™s©´sNTP‰ F°ªRΩVLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi gRi™´sV¨sLi¬ø¡[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ªRΩ™´sV D¨sNTP¨s NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ À≥ÿLigSÆ©s[ gRiVÕÿ’d¡ NRPLi≤R∂V™y NRPxmsˆVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yıLRiV.

<∏äs¡à˝Ÿ e<ä›+≥÷..>∑]®+∫q Á|ü»

ˇπø ˝Àø˘bÕ˝Ÿ #·≥º+ H˚&ÉT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ø£$T{° #·s¡Ã q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 29: ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT |ü]o*düTÔqï bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° ‘·q ‘·T~ eTTkÕsTT<ëqT dæ<äΔ+ #˚dæ+~. ø£$T{°˝Àì 30 eT+~ düuÛÑT´\≈£L _\T¢ ‘·T~ eTTkÕsTT<ëqT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ eTTkÕsTT<ë $esê\qT ˇø£ MT&çj·÷ dü+düú dü+bÕ~+∫+~. nHêï Vü≤C≤¬s ãè+<ä+ düuÛÑT´\T ì•‘·+>± |ü]o*+#˚ uÛ≤Ø n+XÊ\T á eTTkÕsTT<ë˝À ñHêïsTT. ø£$T{° ãT<Ûäyês¡+ (30q) düe÷y˚X¯yÓTÆq|ü&ÉT ‘·T~ eTTkÕsTT<ëô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+~. á eTTkÕsTT<ë Á|üø±s¡+, πø+Á<ä+, sêÁcÕº\˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ e´edüú ø√dü+ ˇπø #·≥º+ ñ+≥T+~. ˝Àø˘bÕ˝ŸqT sêC≤´+>∑ e´edüú>± ñ+&Ü\ì ≈£L&Ü eTTkÕsTT<ë Á|ü‹bÕ~k˛Ô+~. Á|ü<Ûëì |ü<ä$ì ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îsês¡T. Á|ü<Ûëì |ü<ä$ì $TqVü‰sTT+#ê\qï n+X¯+ô|’

<ë<ë|ü⁄>± @ø±_ÛÁbÕj·T+ HÓ\ø=qï<äì eTTkÕsTT<ë ìy˚~ø£ dü÷∫düTÔqï|üŒ{Ïø° ãT<Ûäyês¡+ düe÷y˚X¯+˝À Bìô|’ #·]Ã+#˚ neø±X¯+ ñ+~. ~>∑Te kÕúsTT n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±ìï ≈£L&Ü ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝À qT+∫ $TqVü‰sTT+#·qTHêïs¡T. ø±ì ñqï‘· kÕúsTT n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ e÷Á‘·+ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝ÀH˚ ñ+≥T+~. ø±>±, yÓTT‘·Ô+ Hê´j·Te´edüúqT _\T¢ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&É+ ˝Ò<äT. düuÛÑ˝ ˝À|ü\ m+|æ\ Á|ües¡ÔqqT _\T¢ |ü]~Û qT+∫ $TqVü‰sTT+#·C≤\eTì ˝Àø˘bÕ˝Ÿ ø£$T{° eTTkÕsTT<ë ìy˚~ø£ dü÷∫düTÔqï~. Á|üuÛÑT‘·«, $<˚o eqs¡T\ qT+∫ $sêfi≤\T n+<äT≈£î+≥Tqï MT&çj·÷ dü+düú\T, mHéõˇ\T, ø±s=Œπs≥T¢ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝ÀH˚ ñ+{≤sTT.

ÁbÕD+ rdæq |üs√≥ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 29: ñ‹Ô |ü⁄D≤´ìπø ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\‘√ s¡>∑T\Tø=+≥T+&˚ sê»<Ûëì q>∑s¡+ k˛eTyês¡+ ˇø£ ∫qï $yê<ä+ô|’ eTs=ø£ Vü≤‘·´qT #·÷dæ+~. mes¡T eTT+<äT ù|¢{Ÿ |üs√{≤\T bı+<ë\qï~ |òüTs¡¸D≈£î, n≥T|æeTà≥ Vü≤‘·´≈£î <ë] rdæ+~. s√&ÉT¶ |üø£ÿq >∑\ ˇø£ |òü\Vü‰s¡ XÊ\˝À yÓTT<ä˝…’q

‘·>±<ë q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\ #˚‘·T˝À¢ ˇø£ Ç+»˙sY Vü≤‘·´‘√ eTT–dæ+~. Ä Ç+»˙sY dæÄsY bÕsYÿ ÁbÕ+‘·+˝À ìedædüTÔ+{≤&ÉT. á Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çqyês¡T |òüTsêHê >∑÷+&Ü˝ÒMT ø±s¡T. yê]˝À ˇø£s¡T ÄÁùdº*j·÷˝Àì ˇø£ nÁ>∑ÁX‚DÏ Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ qT+∫ ø£+|üP´≥sY ôd’H釽À |ü≥ºuÛÑÁ<äT&ÉT ø±>±

#ÓbÕŒs¡T. #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À e÷s¡Z<ä]Ù ùws¡¢ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]>±j·Tì, düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î\qT eT÷‘·|ü&˚˝≤ #˚XÊs¡ì ñ+&Ée*¢ Äs√|æ+#ês¡T. ø√s¡Tº\qT ‘·|ü⁄Œ|ü{ϺdüTÔqï sêyÓ÷Jô|’ ˝À‘·T>± $#ês¡D #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eP´Vü‰‘·àø£+>± ‘·|ü⁄Œ\T #˚dæq Äj·TqqT ÁbÕdæ≈£L´{Ÿ #˚j·÷\qïs¡T.

$XÊK|ü≥ï+, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): Áπ>≥sY $XÊK |ü]~Û˝À @sêŒ≥T #˚j·TqTqï Væ≤+<ä÷C≤ <∏äs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y bÕ¢+{Ÿ, ô|òÁs√ m˝≤¢sTTdt |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üqô|’ kÕúì≈£î\ qT+∫ rÁe e´‹πsø£‘· e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. á bòÕ´ø£ºØ\ @sêŒ≥T≈£î ìs¡uÛÑ´+‘·s¡ |üÁ‘·+ Ç#˚Ã+<äT≈£î $XÊK eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé dü+dæ<äΔyÓTÆ+<äì kÕúì≈£î\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. ‘·eT≈£î ñbÕ~Û ø£*ŒkÕÔeTì Ç∫Ãq Vü‰MT\qT $düà]+∫ á bòÕ´ø£ºØì ì]àdüTÔHêïs¡ì Á|ü»\T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. $XÊK y˚Tj·Ts¡T‘√bÕ≥T Væ≤+<ä÷C≤ ø£+ô|˙ düuÛÑT´\T eT+>∑fi¯yês¡+ bÕ\e\dü ÁbÕ+‘êìøÏ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\T eTs=ø£s¡T ˇø£ &Ûç©¢ ø±˝ÒJ˝À _mdtdæ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. yê]<ä›]˙ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. eT] Ç<ä›s¡T |üsêØ˝À ñHêïs¡T. Äπ>ïj·T &Ûç©¢ >√$+<é|ü⁄]˝Àì ãT<éΔ e÷¬sÿ{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À >∑\ ˇø£ |òü\Vü‰s¡ XÊ\˝À á dü+|òüT≥q »]–+~. Vü≤‘·T&ÉT 27 @fi¯¢ XË’\C≤ sêjYT ø√\ø£‘ê˝À C≤<äyé|üPsY $X¯«$<ë´\j·T+˝À _f…ø˘ #·~yê&ÉT. n‘·qT ñ<√´>±s¡ú+ sê»<Ûëì &Ûç©¢øÏ e∫à dæÄsY bÕsYÿ ÁbÕ+‘·+˝À ˇø£ Ç+{Ïì n<Ó›≈£î rdüT≈£îHêï&ÉT. sêÁ‹ u≤>± bı<äT›b˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· &çqïsY ø√dü+ XË’\C≤ sêjYT yÓ+≥ yÓ[¢q n‘·ì $TÁ‘·T&ÉT dæ<ëΔs¡ú πs

yê]ì ì\BXÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ 16 Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D #˚j·÷\ì y˚Tj·Ts¡T á HÓ\ 17q eTTVüAs¡Ô+>± ìs¡í sTT+#·T≈£îHêïs¡T. 2 Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫q nq+‘·s¡+ H˚&ÉT bÕ\e\dü≈£î ãè+<ä+ e∫Ã+~. n|ü⁄Œ&ÉT yê]øÏ kÕúì≈£î\ qT+∫ #·T¬øÿ<äT¬s’+~. Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ø£\T >∑CÒùd á bÕ¢+≥¢qT Çø£ÿ&É kÕú|æ+#=<äT› n+≥÷ kÕúì≈£î\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. e´øÏÔ >∑‘·+>± ø£*dæ ‘·eT >√&ÉTqT $qï$+ #·Tø√yê \ì Á|ü»\T Á|üj·T‹ï+∫Hê y˚Tj·Ts¡T ãè+<ä+ <=+>∑#ê≥T>± bÕ]b˛sTT+<äì $eT]Ù+ #ês¡T. y˚Tj·Ts¡TqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ï+ ∫q dü+<äs¡“¤+˝À ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. Äj·Tq≈£î s¡ø£åD>± b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚j·T&É+‘√ kÕúì≈£î\T eT]+‘·>± ¬s∫Ãb˛ j·÷s¡T. |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛>± b˛©düT\‘√ ¬>+{Ïy˚dæ ø={Ϻ+#ês¡ì kÕúì≈£î\T Äs√|æ+ #ês¡T. myÓTà˝Ò´ ≈£L&Ü ãj·T{Ï qT+∫ eTqTwüß\qT ‘Ó∫à ì]à+#·qTqï |ü]ÁX¯eT≈£î eT<䛑·T |ü*øÏdüTÔHêïs¡ì kÕúì≈£î\T Äs√|æ+ #ês¡T. n˝≤π> ô|<ä›eT+>∑fi¯Ss¡T˝À ô|òÁs√ m˝≤¢sTTdt ø£+ô|˙ô|’ ≈£L&Ü Á|ü»\T rÁe e´‹πsø£‘· e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ≈£L&Ü á dü+|òüT≥q˝À >±j·T|ü&ܶ&ÉT. dæ<ëΔs¡úqT ˇø£ Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#ês¡T. <äøÏåD &Ûç©¢˝À ˇø£ ã÷{Ïø˘ ìs¡«Vü≤D˝À ‘·q k˛<ä]øÏ dæ<ëΔs¡ú kÕj·T+ #˚düTÔ+{≤&ÉT. XË’\C≤ sêjYT, dæ<ëΔs¡ú πs ˇø£ q\¢ì XÊ+Á‘√ ø±s¡T˝À ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq 3.30 >∑+≥\≈£î >√$+<é|ü⁄] yÓTÁ{À ùdºwüHé düMT|ü+˝Àì |òü\Vü‰s¡ XÊ\≈£î yÓfi≤¢s¡T. yês¡T |üs√{≤\≈£î Äs¡¶sY Ç#êÃs¡T. n<˚ düeTj·÷ìøÏ q\T>∑Ts¡T j·TTe≈£î\T nø£ÿ&çøÏ e#êÃs¡T. ‘·eTπø eTT+<äT>± |üs√{≤\T düs¡|òüsê #˚j·÷\+≥÷ ¬s+&ÉT ãè+<ë\T ø√sêsTT. Ç~ yê<äq≈£î, ∫es¡≈£î ˇø£] Vü≤‘·´≈£î <ë] rdæ+~.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

me]>√\ yê]<˚ sêÁwüº+˝À H˚‘·\ |ü]dæΔ‹ me]>√\ yê]<˚ nqï#·+<ä+>± e÷]+~. H˚‘·\T ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±bÕ&ÉT≈£î H˚+<äT≈£î ‘·eT<Ó’q XË’*˝À e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ‘·eT ÁbÕ+rj·T n_Ûe÷Hêìï #ê≥Tø√e&É+˝À ∫‘·ÔX¯ó~› ø£qãs¡TdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À C…’ ‘Ó\+>±D n+fÒH˚ ‘·eT≈£î sê»ø°j·T uÛÑ$ wü´‘·TÔ ñ+≥T+<äì ø=+<äs¡T H˚‘·\T eTT+<äT>± |üdæ>∑≥º>±, eT] ø=+<äs¡T H˚‘·\T Ä\dü´+>± á $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüT≈£îì ‘Ó\+ >±q ìHê<ëìï >∑{Ϻ>± $ì|ædüTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ |ü⁄≥Tºø=∫Ãq ‘Ó\+>±DsêÁwüº dü$T‹ |ü≥Tºø√˝ÀŒ ‘√+<äì uÛ≤$k˛Ô+~. ‘êC≤>± ‘Ó\+ >±D˝Àì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\T ôd’‘·+ C…’ ‘Ó\+>±D ìHê<ä+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T ‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|òü+{Ÿ ù|]≥ yês¡T #˚düTÔqï ñ<ä´ e÷\T, Ä+<√fi¯q\T ‘Ósêdü esêZ\ yê]øÏ $T+>∑T&ÉT |ü&É≥+ ˝Ò<äT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ ‘ê´>±\T #˚j·÷ \qï<˚ H˚‘·\ n_ÛeT‘·+>± m+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\T k˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Hê>∑sYø£s¡÷ï\T myÓTà˝Ò´>±

ñqï Hê>∑+ »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘·‘√ $uÛÒ~+∫ ‘·q myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ düeT]Œ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. áÁø£eT+˝À ‘·q ‘ê´>±ìøÏ >∑T]Ô+|ü⁄>± ‘·q z≥s¡T¢ ‹]– ‘·qqT myÓTà˝Ò´>± mqTï≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq Ä•düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘ê˝À¢ì myÓTà˝Ò´\T ‘Ó\+>±D yê<ëìï ã\+>± $ì|æ+#·ø£b˛‘˚ ñ‘·Ôs√‘·Ôs¡ ‘·eT≈£î sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ X¯Sq´+ nqï <äèø£Œ<∏ëìøÏ e#˚ÃXÊs¡T. n+#˚‘· ‘Ó\+>±D˝Àì ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ H˚‘·\T ‘Ó\+>±D yê<ëìï $ì|ædü÷Ô sê»ø°j·T ñìøÏ #ê≥T ≈£î+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] ne\+_Û+#·≈£î+&Ü yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt, ø±+Á¬>dt\T ‘·eT<Ó’q XË’*˝À e´eVü≤]ùdÔ eTTqTà+<äT ø£wüº‘·s¡y˚T. ø±>± ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àì {Ï`ø±+Á¬>dt H˚‘·\T #ê˝≤ eT+~ ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À ø±+Á¬>dtqT ø±<äì ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$Tr bÕغ˝Àì yÓfi¯¢&É+ »]–+~, eTTK´+>± p|ü*¢ ÁøÏcÕísêe⁄ sê»j·T´\T ‘Ósêdü rs¡ú+ rdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> {Ï&ç|æ qT+∫ ôd’‘·+ ø=+<äs¡T myÓTà˝Ò´\T ‘Ósêdü˝À #˚sês¡T. áÁø£eT+˝À dü<äs¡T H˚‘·\T ‘·eT bÕغ\≈£î sêJHêe÷ düeT]Œ+#·&É+ ≈£L&Ü »]–+~. ‘·eT bÕغ˝À e\dü\T ô|]π> dü]øÏ ‘Ósêdü esêZ\T n$T‘êq+<ëìï e´ø£Ô+ #˚XÊsTT. e#˚à mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‘·eT yÓ+fÒ e⁄Hêïs¡ì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±>± ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àì ø=+<äs¡T H˚‘·\T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À

πød”ÄsY n~Û|ü‘ê´ìï ‘·s¡#·÷ $eT]Ùdü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝Àì ‘Ó\+>±D Á|òü+{Ÿ ø£ì«qsY mÁs¡u…*¢ ‘·s¡#·÷ πød”ÄsYô|’ eT+&ç|ü&ÉT‘·÷H˚ ñHêï&ÉT. ‘Ó\+>±D yê<ëìï $ì|ædü÷ÔH˚ πød”ÄsY ˇ+f…‘·TÔb˛ø£&ÉqT m+&É>∑&ÉT‘·THêï&ÉT. Çø£ ÁbÕ+rj·T $yê<ä+ |üø£ÿq ô|&ç‘˚ eTs√yÓ’|ü⁄ d”;◊ πødüT˝ >√\ Ç{°e\ ø±\+˝À n~Ûø£yÓTÆ+~. ø±+Á¬>dtqT M&çq j·TTeH˚‘· ‘·q ‘·+Á&ç Vü≤j·÷+˝À Çã“&ç eTTã“&ç>± n$ ˙‹øÏ bÕ\Œ&ܶ&Éì d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T>∑T ‘·Tqï ‘·+‘·T ‘Ó*dæ+<˚. Ç<˚ ø√e˝À ‘·q≈£î n+{Ïq eTs¡ø£\T Ç‘·s¡T\≈£L n+{ÏùdÔ eT+∫<äì ‘·\∫ì e÷J eTTK´eT+Á‹ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ düreTDÏ, yÓ’mdt ø±+Á¬>dt H˚‘· $»j·T Á|ü‹|üø£å H˚‘· , Á|ü‘·´]Δ #·+Á<äu≤ãT ‘·q Vü≤j·÷+˝À uÛ≤Ø>± n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ܶ&É+≥÷ d”;◊ì nÁX¯sTT+∫+~. Çs¡TbÕغ\≈£î #Ó+~q H˚‘·\T ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T n$˙‹ Äs√ |üD\T #˚düT ≈£î+≥THêïs¡T.áÁø£eT+˝À eTTK´eT+Á‹ eT÷&√ ø£+{ÏøÏ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü ‘·q @&Ü~ bÕ\q |üP]Ô#˚düT≈£îHêï&ÉT. yÓ’mdt ‘·s¡Vü‰˝À esê\T >∑T|æŒdü÷Ô, |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·÷ Á|ü»˝À¢øÏ #=#·TÃ≈£îì b˛‘·THêï&ÉT. Ç≥T ‘Ó\+>±D yê<ä+‘√ πød”ÄsY, n≥T d”;◊ s=#·TÃ˝À #·+Á<äu≤ãT\T ø=≥Tº $T{≤º&ÉT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À øÏs¡DY ‘·q n_Ûeè~ú øÏsêD≤\‘√ Á|ü»\ Ä<äsê_Ûe÷Hê\T #·÷s¡>=+≥THêï&ÉT. Á|ü»\ ø√dü+ bÕ≥T |ü&˚ yê]πø H˚‘·\T CÒCÒ\T |ü\T≈£î‘ês¡qï~ nø£ås ¡dü‘·´+. á H˚|ü<∏ä´+˝À j·TTeH˚‘· »>∑Héô|’ n$˙‹ Äs√ |üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·T+&É≥+‘√ Äj·Tq yÓ+≥ myÓTà˝Ò´\T ˇø£ÿ

FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sVLRifl·Liª][ INRP…”¡ Δÿ÷d¡gS DLiμj∂. LSÀ‹[¬ø¡[ ALRiV Æ©sÃ¡Õ˝‹[ C G≤T∂Li…”¡NTP Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRigRiVªyLiVV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi μyLji ªRΩzmsˆLiμR∂©´s≤y¨sNTP Bμ][ Dμyx§¶¶¶LRifl·gS ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. FsxmsˆV≤R∂V Gμj∂ ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ @xmsˆV≤R∂V @μj∂ ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ xmns÷¡ªRΩLi DLi»¡VLiμj∂. 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂ LS“¡©y™´sWNRPV μk∂»¡VgS @xmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NRP E≤y LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μj∂. NS¨s @xmsˆV≤R∂V8 ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y BxmsˆV≤R∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xqs™´sVxqs˘ øR¡Õ˝ÿLjiLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLi BxmsˆV≤R∂V øR¡Lji˙ªRΩ ¬ø¡ ¡Vª][Liμj∂. LS“¡©y™´sWá ˙≤y™´sWá©´sV BNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NRP…Ì”¡|ms…Ì”¡ ¬ø¡[}qsÚ DμR∂˘™´sVLi ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ @’≥¡™´sXμÙj∂ F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂W÷¡. ˙xmsæªΩ[˘NRP DμR∂˘™´sWáª][ C ˙FyLiªRΩLi ©´sxtÌsQF°ª][Liμj∂. \lLiªyLigRiLi xmspLjiÚgS ¨sL˝RiOSQQ˘¨sNTP gRiVLRi™´soª][Liμj∂. @’≥¡™´sXμÙj∂ áORPQ ˘Q \Æ™sVæªΩ[ ≠dsLRiLiªy BxmsˆV≤R∂V F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂W÷¡. LS“¡©y™´sWáNRPV BNRP xqs*zqsÚ xmsáNS÷¡. 13 ™´saSxqs©´sÀ≥œ¡ ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂ ZNP[™´sáLi LS“¡©y™´sWá LjiNSLÔRiVáƩs[ @©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`i ˙xmsNRP»¡©´sª][ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s LS“¡©y™´sWá ˙xmsx§¶¶¶xqs©´sLi BLiNS N]©´srygRiNRPVLi≤y øR¡W}qsÚ ™´sVLi¿¡μj∂. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s ™yLRiV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ¬ø¡[}qsÚ ™´sVLi¿¡μj∂. @LiVVæªΩ[ N]LiμR∂lLi[ BÕÿ AÕ‹[¿¡LiøyLRiV. N]LiμR∂lLi[ ªRΩ™´sV LS“¡©y™´sWáNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ æªΩáLigSfl· N][xqsLi xmsμR∂≠ds ªy˘gRiLi ¬ø¡[aSLRiV. @μ≥j∂NSLRi FyLÌki ©´sVLi¿¡ æªΩLSxqsÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li BLiμR∂VN][xqsÆ™s[V @©´sıμj∂ gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. \Æ™sFs£qs 2004 @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP …”¡AL`iFs£qs©´sV ¨s»Ì¡¨sáV™´so©y ¿d¡ÕÿËLRiV. A FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xmsáV™´soLRiV NSLi˙lgi£qsÕ‹[NTP μR∂VLiNSLRiV. \Æ™sFs£qs D©´sıxmsˆV≤R∂V …”¡AL`iFs£qsNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FsLiª][™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NSLi˙lgi£qsÕ‹[NTP «¡Li£ms @∏R∂W˘LRiV. @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı FyLÌkiÕ‹[NTP Æ™s◊¡æªΩ[ @Liª][BLiª][ ÕÿÀ≥œ¡Li DLi»¡VμR∂©´sıμj∂ @LiμR∂LjiNUP æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂™´soáV ¤Õ¡[μy NSL][ˆlLi[xtsQ©±s ¤Õ¡[μy ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ xmsμR∂™´soáV BÕÿ Fs©Ø[ı DLi…ÿLiVV. μk∂Liª][ zmnsLSLiVVLixmso øR¡»Ì¡Li @xms•¶¶¶xqs˘Li @LiVV˘Liμj∂.

lLiLi≤][ryLji @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP NRPW≤y …”¡≤T∂zms, …”¡AL`iFs£qs FyLÌkiá\|ms ™´sVL][™´sWLRiV \Æ™sFs£qs gRiVLji|ms…ÌÿLRiV xmsáV™´soLji¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[NTP LRizmsˆLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ @LiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS @μ≥j∂NSLRi, ≠sxmsORPQ FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V BxmsˆV≤R∂V …”¡AL`iFs£qsÕ‹[NTP «¡Li£ms @∏R∂W˘LRiV. ≠sxmsORPQ FyLÌkiÕ‹[NTP Æ™sŒ˝ÿáLi¤…¡[ \Æμ≥∂LRi˘Li NS™y÷¡. Fs©Ø[ı LRiNSá Æ™s[μ≥j∂LixmsoáV FsμR∂VL][‰™y÷¡. Fs©Ø[ı I≤T∂μR∂V≤R∂VNRPVáV ªRΩ»Ì¡VN][™y÷¡. NSLRi˘NRPLRiÚá ¡Ã¡Li DLi≤R∂μR∂V. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xms©´sVáV NS™´so. @LiVV©y …”¡AL`iFs£qs FyLÌkiÕ‹[N][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V LS™´s≤R∂Li Æ™s©´sNRP ¤Õ¡[μy ™´s¬ø¡[Ë ™yLRiV FsLiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©yıLRi©´sı ˙xmsaRPı xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ DμR∂LiVVxqsVÚLiμj∂. BμR∂Liªy ZNP[™´sáLi À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμR∂Æ©s[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡. ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi Fs¨sıNRPáV ™´s¿¡Ë©y ¤Õ¡[μy ™´sV◊d˝¡ Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡= ™´s¿¡Ë©y NSLi˙lgi£qsÕ‹[ DLi¤…¡[ lgiá™´s≤R∂Li @ryμ≥R∂˘Li NRP©´sVNRP xmsáV™´soLRiV ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚgS ªRΩ™´sV {qs»˝¡©´sV NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ μR∂WNRPV≤R∂V ˙xmsμR∂Lji+LiøyLRi©´sıμj∂ xqsˆxtÌsQLi. Æ™sVVªyÚ¨sNTP BNRP ©y»¡NS¨sNTP æªΩLRixms≤T∂©´s¤…˝¡[. @|qsLi’d˝¡ NRPW≤y BxmsˆV≤R∂V 294 FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ xqsLi≈¡˘ 287NRPV xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV F°LiVVLiμj∂ ™´sVW≤R∂V {qs»˝¡V NSgS …”¡≤T∂zms≠s ™´sW˙ªRΩLi ©yáVgRiV {qs»˝¡V F°∏R∂WLiVV. @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsºΩFyμj∂}qsÚ BNRP NSLi˙lgi£qsNRPV ©´s¤Õ˝¡[LRiV ≠dsVμR∂  ¡Li≤T∂©´s≤R∂ZNP[ NS©´sVLiμj∂.

ø£s¡Te⁄qT ‘·]$Tø=&É<ë+..s¡+&û —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©´sı 14 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ \lLiªRΩVáV, ˙xms«¡Ã¡NRPV FsμR∂V\lLiπ∏∂[V˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡ ¨s™yLRifl·NRPV @¨sı aS≈¡Ã¡V xqs≠sVztÌsQgS øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡ NRPxtÌsQNSáLiÕ‹[ @Li≤R∂gS ¨sá™yá¨s NRPLRi™´so ¨s∏R∂ViLi˙ªRΩfl·\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLji ∏R∂ViLi.xqsV˙ ¡™´sVfl·˘Li —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i N][LSLRiV. NRPLRiV™´so xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPLRiV™´so {ms≤T∂ªRΩ ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ 14 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ \lLiªRΩVáV, ˙xms«¡Ã¡©´sV AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ¬ø¡[xms»Ì¡ ™´sázqs©´s NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRP\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. g][NRP™´sLRiLi, «¡gÊRiLi}ms»¡, gRiLiÆ≤∂xms÷˝¡, LRiLigRiLi}ms»¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsªRΩVá ©´sV xmsLjibdP÷¡Liøy™´sV©yıLRiV. ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[

DμR∂˘™´sWá NSLRifl·LigS FsμR∂V\lLi NRPlLiLi»¡V xqs™´sVxqs˘ ™´sÃ˝¡ xmsLi»¡Ã¡V ºdΩ˙™´sLigS ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ\Æ™sV©´s»˝¡V gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ @NRP‰≤R∂NRP‰≤y xqs™´sWLRiV 400 |§¶¶¶NÌSQL˝RiáՋ[ xmsLi»¡Ã¡ xmsøR¡ËμR∂©´sLi D©yı, μj∂gRiV ¡≤T∂ G≠dsV LSμR∂¨s B»¡V™´sLi…”¡ xmsLi»¡Ã¡©´sV NRPW≤y Fs©´sW˘™´sVlLi[xtsQ©±sÕ‹[ ¬ø¡[LSËá¨s lLiªRΩVáV N][LSLRi¨s, C @LiaS¨sı NRPW≤y @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW g][NRP™´sLRiLi, LRiLigRiLi}ms»¡, L_ªRΩVáxmsp≤T∂ ™´sVLi≤R∂Ã¡Õ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡ Fs©´sW˘™´sVlLi[xtsQ©±s xmspLRiÚLiVVLiμR∂¨s, ≠sVgji÷¡©´s 11 ™´sVLi≤R∂Õ˝ÿÕ˝‹[ LS©´sV©´sı 4 L][«¡ŸÕ˝‹[ C xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´s˘™´sry∏R∂V, Dμy˘©´s™´s©´s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. @Õÿlgi[ xmsLi»¡Ã¡ ’≥d¡™´sW xmsμ≥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ xmsLji•¶¶¶LRiLi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xmsLi»¡ N][ªRΩ ˙xmsπ∏∂WgSá©´sV ≤T∂aRPLi ¡LRiV 15 ©y…”¡NTP xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVV≈¡˘ ˙xmsflÿ◊¡NSμ≥j∂NSLjiNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı xmsaRPV˙gSxqsLi zmns˙À≥œ¡™´sLji Æ©sá ™´sLRiNRPV xqsLjiF°gRiáμR∂¨s, ªRΩμR∂VxmsLji ™´sWLjiË©´sVLi≤T∂ «¡⁄©±sÕ‹[ ™´sL<SáV Æ™sVVμR∂\¤Õ¡π∏∂[V˘ ™´sLRiNRPW xmsaRPV˙gSxqs N]LRiªRΩ FsμR∂VLRiVNSNRPVLi≤y NRPLi…”¡Li¤«¡¨ds= NSLS˘øR¡LRifl· ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS À‹[L˝Ri ™´sxqsºΩ D©´sı \lLiªRΩVáNRPV 75 aSªRΩLi LSLiVVºdΩ\|ms xqsV™´sWLRiV 400 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV xmsaRPV˙gSxqs ≠sªRΩÚ©yá©´sV @Liμj∂iLi¿¡ μy©y xmsLi»¡Ã¡ rygRiV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[Õÿ ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. @Õÿlgi[ LS©´sV©´sı Æ™s[xqs≠s {qs«¡©±sÕ‹[ xmsaRPV™´soáNRPV ˙ªygRiV¨ds …”¡ FsμÙR∂≤T∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y Æ™sV»Ì¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s @¨sı \Æ™sV©´sL`i BLjilgi[xtsQ©±s ¬ø¡LRiV™´soáV ¨sLi}msLiμR∂VNRPV ÷¡£mnÌs BLjilgi[xtsQ©±s xmsμ≥R∂NSá μy*LS ≤T∂aRPLi ¡LRiV Æ©sÕÿ≈¡LRiV ™´sLRiNRPW ¨dsLRiV NRP÷¡ˆLiøyá¨s ªy©´sV xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ \lLiªRΩVáV N][LSLRi¨s CÆ™s[VLRiNRPV ryμ≥R∂˘ªRΩ©´sV xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i©´sV N][LSLRiV. @Õÿlgi[ gRiªRΩLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ A™yryÕ˝‹[ xmsaRPV™´soá ¨ds…”¡ N][xqsLi NRP…Ì”¡ ª]¤…̡áՋ[ Lji}msL˝RiV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™y…”¡¨s gRiVLjiÚLi¿¡ xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLiøyá¨s, @™´sxqsLRi\Æ™sVπ∏∂[V˘ ø][»˝¡ ˙N]ªRΩÚgS ª]¤…̡áV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs, xqs≠dsVxms I™´sL`i|§¶¶¶≤`∂ …ÿ˘LiNRPVáNRPV xqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsLi™´sLÛRiNRP aS≈¡ ¤«¡[≤U∂NTP xqsW¿¡LiøyLRiV. 14 NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 217 A™yryÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV ˙ªygRiV¨ds…”¡

s=ø£ÿs¡T>± kı+‘· >∑÷{ÏøÏ C≤s¡T≈£î+≥THêïs¡T. e#˚à mìïø£˝ Hê{ÏøÏ mes¡T @ bÕغ˝À ñ+{≤s¡qï~ K∫Ñ·+>± #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‹ nìï bÕغ\≈£î <ë|ü⁄]+∫+~.>∑‘·+˝À ø±+Á¬>dtô|’ ˇ+{Ïø±*ô|’ ˝Ò∫q |”ÄØŒ n~ÛH˚‘· ∫s¡+J$ ôd’‘·+ sêÁwüº+˝À sê»ø°j·T bÕغì q&çù| |ü]dæú‘·T\T ø£ì|æ+#·ø£ ‘·q nqT#·s¡ myÓTà˝Ò´\‘√ ø±+Á¬>dt˝À $©qyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó* dæ+<˚. >∑‘·+˝À n$XÊ«dü rsêàD+˝À düVü≤ø£]+∫ q+<äT ≈£î>±qT |”ÄØŒ myÓTà˝Ò´\≈£î ne÷‘·T´\ |ü<äTe⁄\T <ä≈£îÿ ‘êj·Tì Ç|üŒ{Ïø° m<äTs¡T#·÷dü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡T. ø±+Á¬>dtqT e~*‘˚ e#˚à |ü<äe⁄\T sê≈£î+&Ü b˛‘êj·Tì ∫s¡+J$ nqT#·s¡T myÓTà˝Ò´\T ø±+Á¬>dt bÕغH˚ n+{Ïô|≥Tº≈£îì ñ+≥THêïs¡T. $©q+ ø±ø£eTT+<˚ ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ yÓ[flñ+fÒ m|ü⁄Œ&√ ‘·eT≈£î |ü<äe⁄\T e#˚Ãeì yês¡T |ü\Te⁄s¡T myÓTà ˝Ò´\T #Óe⁄\T ø=s¡T≈£îÿ+≥THêïs¡T. sêÁwüº+˝À ÁbÕ+rj·T $uÛÒ<ë\T, d”;◊ <ë&ÉT\T, sêJÁ&Üe÷\T ‘·~‘·s¡ nyê+‘ ·sê\qT n~Ûø£$Tdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ\q kÕ–k˛Ô+~. Á|üuÛÑT‘ê«ìï eTT|üŒ‹|üŒ\T ô|{≤º*‡q Á|ü‘·´]ú bÕغ\ H˚‘·\T yê]øÏ yêπs kı+‘·+>± ∫#·TÃô|≥Tº≈£î+≥÷ düsêÿs¡T≈£î }s¡≥ ø£*ZdüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|”\T @ø£eTj·÷´j·Tì yÓ’mdtÄsY bÕغ H˚‘·\T Äs√|ædüTÔ+&É>±, ø±+Á¬>dt, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\T ø£*dæb˛j·÷j·Tì {°&û|” #˚düTÔqï Äs√|üD\T Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± e÷sêsTT.M≥ìï+{Ï˙ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\T#·T≈£îì, Á|ü‘·´s¡Tú\qT düeTdü´˝À¢øÏ HÓ{Ϻ ‘·eT<Ó’q XË’*˝À bÕ\q kÕ–düTÔHêïs¡T.

AaRPá xmsÃ˝¡NTPÕ‹[ Æ©s[ªRΩáV

sêJHêe÷\ |üs¡«+ |ü]düe÷|üÔ+ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ LS“¡©y™´sWá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ DªRΩ‰LihRiNRPV æªΩLRixms≤T∂Liμj∂. BNRP N]ªRΩÚgS LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[}qsÚ ªRΩxmsˆ ˙xmsxqsVÚªRΩ LS“¡©y™´sWá ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sNTP xmnsQoÕfirÌy£ms xms≤T∂©´s¤…˝¡[©´s¨s À≥ÿ≠sLiøy÷¡. @|qsLi’d˝¡ bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i Æ™s[≤T∂ xmso…Ì”¡LiøyLRiV. ¨s«¡LigSÆ©s[ BLiμR∂VÕ‹[ Fs™´s\lLi©y LS“¡©y™´sWáNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi¤…¡[ Æ™s◊˝¡ ™´sVL][™´sWLRiV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ {qsˆNRPL`iÆ©s[ @≤R∂gS÷¡= DLi»¡VLiμj∂. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiª][ BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sVL][ G≤R∂V Dxms Fs¨sıNRPáV LSÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. ALRiVgRiVLji LS“¡©y™´sWáV AÆ™sWμj∂Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı INRP Δÿ◊d¡ª][ G≤R∂V Dxms Fs¨sıNRPáNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li @LiVV©´s¤…˝¡[. {qsˆNRPL`i LS“¡©y™´sWá AÆ™sWμR∂Liª][ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qs  ¡Ã¡Li N]LiªRΩ ªRΩgÊji©y @≠saS*xqsLi FsμR∂VL][‰™´s≤y¨sNTP ≤≥][NS ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V À≥ÿ™Ø[Æμ∂[*gRiLiª][ LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[aSLRi¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s xqsÀ≥ÿxmsºΩ ™y…”¡¨s ºΩLRixqs‰LjixqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @LiμR∂VÕ‹[ «¡gRi©±s™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V FyLÌkiNTP NRPW≤y LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©y FsLiμR∂VN][ ™yLji≠s ™´sW˙ªRΩLi AÆ™sWμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨sı ¡…Ì”¡ ≠dsLRiLiªy {qsˆNRPL`i©´sV NRPázqs©´sxmsˆV≤R∂V AÆ™sWμj∂LiøR¡™´sμÙR∂¨s ¬ø¡zmsˆ DLi…ÿLRiV. AÆ™sWμj∂Li¿¡©´s ©´sáVgRiVLjiÕ‹[ lLiLi≤R∂V NSLi˙lgi£qs≠s NSgS ™´sVL][ lLiLi≤R∂V æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡≠s NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so, LS«¡∏R∂V˘Ã¡V NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ lgiáVF~Liμj∂ …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. BNRP gRiLiFy g][™´sLÙRi©±s, «‹[gRiV LS™´sV©´sıáV …”¡≤T∂zms ©´sVLi¿¡ lgiáVF~Liμj∂ …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ≠dsLjiNTP ™´sLjiÚLi¿¡©´s ¨s∏R∂V™´sWáV «¡gRi©±s™´sLÊS¨sNTP ™´sLjiÚLixms ¤«¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂LiÕ‹[ ALiªRΩLRi˘Li {qsˆNRPL`iZNP[ FsLRiVNRP. ™yLRiV NSLi˙lgi£qsNRPV NRPW≤y LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V ™yLji≠s NRP≤y AÆ™sWμj∂Li¿¡ ™´soLi¤…¡[ \Æ©sºΩNRPªRΩ DLiÆ≤∂[μj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±s lLi≤ÔT∂, ©´sÃ˝¡xmsolLi≤ÔT∂ ˙xmsxqs©´sı NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂á LS“¡©y™´sWáV AÆ™sWμj∂LiøR¡≤R∂Liª][ Æ™sVVªRΩÚLi ALRiVgRiVLji LS“¡©´s™´sWáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V AÆ™sWμj∂LiøyLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i

ãT<Ûäyês¡+, 30 qe+ãsY 2011

FsμÙR∂≤T∂ NRP÷¡lgi[ @™´sNSaRPLi D©´sı μR∂XuÌy˘ ªRΩgji©´sLiªRΩ ™´sVVLiμR∂VgS À‹[L˝Ri xmn˝szt<sQLig`i, ≤U∂|ms¨sLig`i ¬ø¡[xms…Ìÿá©yıLRiV. xqs™´sV¯L`i rÌ°lLi[—¡ ¬ø¡LRiV™´soá¨sı…”¡¨ds NSáV™´sáV ™´sVW}qsÕ‹[xmso gRiLjixtÌsQ rÛyLiVVNTP ¨sLiFyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[ NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s 237 ˙gS™´sV xmsLiøyLiVVºdΩáNRPV gS©´sW ˙xmsxqsVÚªRΩLi 160 xmsLiøyLiVVºdΩáՋ[ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠sV xms©´sVáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, ≠sVgji÷¡©´s 77 xmsLiøyLiVVºdΩáՋ[ Æ™sLi»¡ xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá©yıLRiV. xms©´sVáV ¤Õ¡[NRP NRPW÷d¡Ã¡V ™´sáxqs F°π∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ LSNRPVLi≤y NRPLRiV™´so ™´sVLi≤yÕÿÕ˝‹[ ™´sL<SNSáLi ™´sLRiNRPW ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV xms©´sVá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ |tsQÕfiˆÈ Õ‹[ zqsμÙR∂iLigS DLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. NRPLRiV™´so {ms≤T∂ªRΩ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 4500 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ NRPLRi|msLi≤R∂áLi xmsLi»¡, 300 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ NRPWLRigS∏R∂VáV, xmsLi»¡Ã¡V ˙xmsÀ≥ÿªRΩ\Æ™sV∏R∂W˘∏R∂V¨s ¨ds…”¡ Fs©´sW˘™´sVlLi[xtsQ©±s Æ™sLi»¡ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLiª][Àÿ»¡V À‹[L˝RiV D©´sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ 50 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂\|ms \lLiªRΩVáNRPV NRPWLRigS∏R∂Vá ≠sªRΩÚ©yáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. NRPLRiV™´so {ms≤T∂ªRΩ ˙FyLiªyá \lLiªRΩVá©´sV, ˙xms«¡Ã¡©´sV @¨sı ≠sμ≥yá AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡V xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ™´sVVLiμR∂xqsVÚ NSLS˘øR¡LRifl· xms…”¡xtÌsQLigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLji xqsV˙ ¡™´sVfl·˘Li @μ≥j∂NSLRiVá©´sVN][LSLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ∏R∂ViLi.LRi≠søR¡Li˙μR∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLji xqsW¿¡Li¿¡ @LiaSáV, gRiªRΩ @©´sVÀ≥œ¡™yá xmsLjigRifl·ª][ NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá \lLiªRΩVáV, ˙xms«¡Ã¡NRPV LS©´sV©´sı G≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s B ¡˜LiμR∂VáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRP zqsμÙR∂iLi¬ø¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂bPLiøyLRiV. ˙ªygRiV¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ ¨s™yLRifl· ˙NTPLiμR∂ À‹[L˝Ri ˙≤T∂÷˝¡Lig`i, ¨ds…”¡ ˙…ÿ©±s=F°lLÌi[xtsQ©±sNRPV lLi[…fiá©´sV ≤T∂aRPLi ¡LRiV 15 æªΩ[μk∂Õ‹[xmso ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. @Õÿlgi[ NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠sV xms©´sVáV ™´sVV™´sV¯LRiLigS ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s N][LSLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i Àÿ ¡V G, ≤T∂AL`iJ ’¡.∏R∂WμR∂gjiLji, ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ¤«¡[≤T∂ ˙xms≠dsVá, ≤y*™´sW zms≤T∂ J.™´sVμ≥R∂VxqsWμ≥R∂©´s, xmsaRPVxqsLi™´sLÛRiNRP aS≈¡ ¤«¡[≤T∂ ÷¡≠sLig`ixqÌs©±s , xms’˝¡N`P |§¶¶¶ÕfiÚ CC xmsŒ˝œ¡LiLS«¡Ÿ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

NS™´sWlLi≤ÔT∂ Dxms Fs¨sıNRPNRPV ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV N]ªRΩÚ FsªRΩVÚgRi≤R∂áª][ ˙xms«¡Ã¡ μR∂gÊRiLjiNTP Æ™s¤Œ˝¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV|ms…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xqs©±sNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ LS«¡NUP∏R∂V ™yªy™´sLRifl·Li Æ™s[Æ≤∂NTP‰Liμj∂. Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ F°…‘¡NTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPW≤y ˙gki©±s zqsgRiıÕfi B™´s*≤R∂Liª][æªΩáVgRiV ªRΩ™´sVV¯Œ˝œ¡ Õ‹[ Dªy=x§¶¶¶Li |msLjigjiLiμj∂. BNRP @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qs C @™´sNSaS¨sı «ÿLRi≠s≤R∂™´sNRPVLi≤y øR¡WxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV À≥ÿLki ™´sp˘•¶¶¶Æ©s[ı @™´sVáV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ™´sVVLiμR∂xqsVÚ NRPxqsLRiVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sWøylLi≤ÔT∂ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV —¡Õ˝ÿ B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩgS D©´sı x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂¨s zms÷¡zmsLiøyLRiV. C xqsÀ≥œ¡Õ‹[ NS™´sWlLi≤ÔT∂NTP ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ μy*LSrygRiV¨dsLRiV BryÚ™´sV¨s NRPW≤y ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μk∂¨sμy*LS xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡ªy©´sV DLi¤…¡[FsLiª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsLiZNP[ªyáV xmsLizmsLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. Dxms Fs¨sıNRP ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡ x§¶¶¶≤y™´so≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][ryLji A∏R∂V©´s @μR∂XuÌy˘¨sı xmsLjiOTPQLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂V©´s¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xmsáV @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩW ˙xms«¡Ã¡NRPV μR∂gÊRiLRiπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶©´sV LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. A∏R∂V©´s NRPW≤y •¶¶¶≠dsVáV gRiVzmsˆLiøyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi≠dsVμR∂ C ryLji NS™´sWlLi≤ÔT∂ Fs¨sıNRP F°LRiV LRixqs™´sªRΩÚLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ Fy»¡V gRiVfl·FyhSáV NRPW≤y Æ©s[lLi[ˆ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ @LiøR¡©yáV D©yıLiVV. Àÿ©´sV=™y≤R∂ NRPLi¤…¡[ BNRP‰≤R∂ DμR∂˘™´sV Æ©s[xms¥R∂˘Li, ˙xms«ÿ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ lgiáVxmso Δÿ∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[NSLi˙lgi£qsNRPV NRPW≤yμj∂Lixmso≤R∂V NRPŒ˝œ¡Li AaRP @¨szmsxqsVÚ©´sıμj∂. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡NTP ™´sV◊d˝¡ lgiáVryÚ©´sÆ©s[ AaRP NRP¨szmsxqsVÚ©´sıμj∂. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ xqsÀ≥œ¡Ã¡NRPV x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂, Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶©´sV ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂Li, xqsÀ≥œ¡Ã¡V ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLiNS™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´sNRPV N]Li≤R∂LiªRΩ  ¡Ã¡Li ™´s¿¡ËLiμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V INRP xmsLjia][μ≥R∂©´s ZNP[Li˙μR∂Liª][ Fy»¡V Fy÷¡¤…¡NTPıN`P NRPŒÿaSá ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsWÚ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LRiW.200 N][»˝¡ª][ 211 ˙gS™´sWáNRPV ªygRiV¨ds…”¡¨s @Liμj∂Li¬ø¡[ g][μy™´sLji ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi\|ms NRPW≤y AaRPáV NRP÷¡ˆLi¿¡˙xms«¡Ã¡©´sV ANRP»Ì¡VN][™´s≤y¨sNTP @xtÌsQNRPuÌyáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Fs™´sLji @LiøR¡©yáV ™yLRiV Æ™s[xqsVNRPV¨s AaRPá xms÷˝¡NTPÕ‹[ ≠sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡¨s ˙xmsbPıLi¿¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV gRiμÙj∂LiøyLRiV. @g_LRi™´sLigS ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤T∂©´sLiªRΩ }qsxmso N]LiμR∂LRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[©´sW ¨sáμk∂aSLRiV. Bμj∂ BLiNS A∏R∂V©´s\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ F°¤Õ¡[μR∂©´s≤y¨sNTP  ¡Ã¡\Æ™sV©´s xqsLiZNP[ªRΩLigSÆ©s[ ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. NS¨s NSLi˙lgi£qs ™´sW˙ªRΩLi ™´sV◊d˝¡ lgiáVxmso AaRPÕ˝‹[ ™´sVV¨sgji æªΩ[áVªRΩV©´sıμj∂. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩgS D©´sı xtsQ’d¡˜L`i Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V ryL˝RiVF°…‘¡ ¬ø¡[zqs J≤T∂F°∏R∂WLRiV. BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][ryLji F°…‘¡Õ˝‹[ DLiÆ≤∂[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y BªRΩLRiVáNRPV @™´sNSaRPLi NRP÷˝¡}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi FyLÌkiÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. \¬ø¡ªRΩ©´s˘™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s NS™´sWlLi≤ÔT∂ J»¡L˝Ri©´sV ªRΩNRPV‰™´s @LiøR¡©y Æ™s[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi NRPW≤y NSLi˙lgi£qsÕ‹[  ¡Ã¡LigS DLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s gRiLixms g][™´sLÙRi©±s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. B…‘¡™´sá A∏R∂V©´s …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lji FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. Àÿ©´sV=™y≤R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ F°øyLRiLi $¨s™y£qslLi≤ÔT∂ …‘¡≤U∂{ms¨s ≠ds≤T∂ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ªRΩLS*ªRΩ Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. @Æμ∂[ Àÿ»¡Õ‹[ ªy©´sV NRPW≤y ™´sV◊d˝¡ Dxms Fs¨sıNRPNRPV Æ™s◊¡æªΩ[ 2019 ™´sLRiNRPV LSNUP∏R∂V À≥œ¡˙μR∂ªRΩ DLi»¡VLiμR∂¨s gRiLixms g][™´sLÙRi©±s NRPW≤y …‘¡AL`iFs£qs gRiW…”¡NTP ¬ø¡[LSLRiV. NS¨ds Àÿ©´sV=™y≤R∂NRPV, NS™´sWlLi≤ÔT∂NTP ’≥¡©´sıQQ\Æ™sV©´s xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yıLiVV. LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ BNRP‰≤R∂ F°…‘¡ AxqsNTPÚNRPLRiLigS DLi»¡VLiμj∂. BNRP …‘¡≤U∂{ms¨s ≠ds≤T∂ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s gRiLixms g][™´sLÙRi©±s Æ™sLi»¡ μj∂*ºdΩ∏R∂V ˙ZaP[fl”· Æ©s[ªRΩáV xmspLjiÚgS Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[μR∂V. ≠dsLji¨s Fs¨sıNRPá \Æ™sxmso ™´sV◊˝¡Li¿¡ FyLÌki¨s ™´sV◊d˝¡  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Bxmsˆ…”¡ZNP[ NRPxqsLRiªRΩVÚ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVáLiμR∂Lji¨ds LS«¡μ≥y¨sNTP zms÷¡zmsLi¿¡ ™yLjiª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Fs¨sıNRPÕ‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ˙gki©±s zqsgRiıÕfi BøyËLRiV. N_¨s=áL`igS D©´sı BμÙR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV …”¡ZNP‰…fi N][xqsLi F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xmsoÃ˝¡ LS¤«¡[™±¸s, Æ™s[fl·Vg][FyÕfi C Fs¨sıNRPÕ‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. B…‘¡™´sá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáV•¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. Æ™s[fl·Vg][FyÕfi \Æ™sxmso NS˘≤R∂L`i Æ™sVVgÊRiVªRΩV©´sı»˝¡VFyLÌki Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. BNRP\Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qsFyLÌki NRPW≤y NS™´sWlLi≤ÔT∂Õ‹[ x§¶¶¶ÕfiøR¡Õfi ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμj∂ FyLÌki xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms A FyLÌki —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`i F°LS≤R∂VªRΩV©yıLRiV. NS™´sWlLi≤ÔT∂ZNP[ ¬ø¡Liμj∂©´s A∏R∂V©´s ªRΩ©´s D¨sNTP¨s øy»¡VªRΩV©yıLRiV. DμR∂˘™´sV Dμ≥R∂XºΩ ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Li, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ μy*LS ™´sLSá «¡Ã˝¡V NRPVLjizmsLiøR¡≤R∂Li, …‘¡≤U∂{ms NRPW≤y xmsoLi«¡ŸN][™´s≤R∂Li ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sLi…”¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NS™´sWlLi≤ÔT∂ Dxms Fs¨sıNRP …‘¡AL`iFs£qsNRPV INRP LRiNRPLigS @¨sı xmsLkiORPQ NS©´sVLiμj∂.

xmsºΩÚμ≥R∂LRi ªRΩgÊjiLixmso\|ms \lLiªRΩVá A˙gRix§¶¶¶Li ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Fs©´sV™´sW™´sVVá ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔRiVÕ‹[ xmsºΩÚ μ≥R∂LRi ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Li\|ms ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi \lLiªRΩVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚ¬ø¡[aSLRiV. ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiV\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[zqs NS…ÿá©´sV ,xmnsLkiıøR¡L`i©´sV μ≥R∂*xqsLi ¬ø¡[aSLRiV. ™y˘FyLRiVáV, @μ≥j∂NSLRiVáª][ ™ygS*μy¨sNTP μj∂gji©´s \lLiªRΩVáV 10 xmsºΩÚ NSLi…ÿá©´sV μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[aSLRiV. xmsLjizqÛsºΩ D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLRi≤R∂Liª][ À≥ÿLkigS F°÷d¡xqsVá©´sV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. gRiªRΩN]LiªRΩ NSáLigS ™´sWlLi‰…fiNRPV xmsºΩÚ ™´sxqsVÚ©yı μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjixqsVÚ©yıLRi¨s ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV , ™y˘FyLRiVáV ,μR∂ŒÿLRiVáV NRPV™´sV¯NRP‰LiVV μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjixqsWÚ gji»Ì¡VÀÿ»¡V NSNRPVLi≤y ¬ø¡[aSLRi¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμyLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWá ©´sVLi¿¡ xmsºΩÚ ¡Li≤˝R∂ª][ ™´s¿¡Ë©´s \lLiªRΩVáV μ≥R∂LRiá©´sV øR¡Wzqs A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \lLiªRΩVá μy≤T∂ª][ xmsLjizqsÚºΩ D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLjiLiμj∂. μyμyxmso xmnsLkiıøR¡L`i©´sV μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[aSLRiV. @≤ÔR∂Li ™´s¿¡Ë©´s ™yLji\|ms μy≤T∂NTP æªΩgjiLiøyLRiV. μk∂Liª][ N]LiμR∂LRiV FyLjiF°∏R∂WLRiV.


u≤*+‘·\≈£î ≈£î.ì X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\T >∑÷&É÷s¡T {ÖHé, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô: >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ˝˝À u≤*+‘·\≈£î ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\T »]>±sTT. eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ’<ë´~Ûø±] s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. |ü\T Á>±e÷\ qT+∫ e∫Ãq u≤*+‘·\≈£î yÓ’<äT´\T Äs√>∑´ |üØø£å\q ìs¡«Væ≤+∫, yê]˝À 8 eT+~øÏ ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T #˚|ü{≤ºs¡T. eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T u≤*+‘·\qT yÓ’<ä´XÊ\˝ÀH˚ ñ+∫ yÓ’<ä´ ùde\T n+~kÕÔeTì á dü+<äs¡“+>± yÓ’<ë´~Ûø±] s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY dü;sê, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡M+Á<ä uÛ≤s¡‹˝À |òüTq+>± yês√‘·‡e y˚&ÉTø£\T

ñbÕ<Ûë´j·T \ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ b˛düTºø±s¡T¶ ñ<ä´eT+

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |ü]~Û˝Àì >±j·TÁr mùdº{Ÿ‡˝À ñqï s¡M+Á<ä uÛ≤s¡‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À yês√‘·‡e y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± eTT–kÕsTT. eT+>∑fi¯yês¡+ Ä bÕsƒ¡XÊ\˝À n+‘·]ø£å+`ñ|üÁ>∑Vü‰\ |üìrs¡T nqT n+X¯+ô|’ á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ.|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ nk˛dæj˚T{Ÿ Áb˛ô|òdüsY •edü‘·´ Hêsêj·TD es¡à Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÁbÕNq ø±\+ qT+∫ K>√fi¯+ ` Á|üdüTÔ‘· Á|ü>∑‹, n+‘·]ø£å+, Á>∑Vü‰+‘·s¡ yêdüT\T, Ç‘·s¡ Á>∑Vü‰\ô|’ e÷qe Jeq kÕ<Ûë´, kÕ<Ûë´\ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕsƒ¡XÊ\\ õ˝≤¢ nø£&É$Tø˘ Ç+#ÛêsY® õ. \ø£åàDYsêyé, Á|æì‡bÕ˝Ÿ πsDTø± #Í<ä], ñbÕ<Ûë´j·T, ñbÕ<Ûë´sTT˙ ãè+<ä+, dæã“+~, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ´|æ*,qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : ñbÕ<Ûë´j·T düeTdü´\ |ü]cÕÿ sêìï ø√s¡T‘·÷ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ◊ø√´bÕ<Ûë´eT ô|ò&ÉπswüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛düTº ø±s¡T¶ ñ<ä´eT+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+ ˝À á ø±s¡´ Áø£e÷ìï j·TT{Ïm|òt Á|ü‹ì~ _. e÷DÏø£´XË{Ϻ kÕúìø£ »&ûŒ ñqï‘· bÕs ƒ¡XÊ\˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ nÁô|+ {°dt ñbÕ<Ûë´j·TT\ y˚‘·Hê\qT ô|+#ê\ì ø√]Hê Á|üuÛÑT ‘·«+ |ü{Ϻ+#·T ø√˝Ò<äHêïs¡T. pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À¢ U≤∞>± ñqï b˛düTº \qT ñbÕ<Ûë´ j·TT\ |ü<√qï‹ <ë«sê uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘Ó\T>∑T, Vü≤+B |ü+&ç{Ÿ b˛düTº\qT n|tÁπ>&é #˚j·÷\Hêïs¡T. á düeTdü´\qT ñ‘·Ôsê\ <ë«sê eTTK´eT+Á‹øÏ |ü+|æ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ e‹Ô&ç rdüT≈£î e#˚Ã+ <äTπø á b˛düTº ø±s¡T¶ ñ<ä´eT+ #˚|ü{Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.j·TT{Ïm|òt Hêj·T≈£î\T düT<äs¡ÙHé, #ê+<éuÛ≤wü, øö\j·T´, qs¡dæ+VüQ \T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT<Ûäyês¡+, 30 qe+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

#Û·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ ãT&É>∑»+>±\ <Ûäsêï ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : &çôd+ãsY 2 e ‘˚Bq »s¡T>∑qTqï #Û·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù m+. Hê>∑sêE ø√sês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ ¬ø.¬ø. uÛÑeH√¢ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢ &Üs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á #Û·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ bÕ˝§Zì, $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î õz HÓ+.3 Á|üø±s¡+ ø£˙dü y˚‘·q+ s¡÷. 10,900\qT #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. yê]øÏ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£*Œ+#·&É+‘√ bÕ≥T, |æm|òt, Çmdt◊, y˚dü$˝À ø£˙dü y˚‘·Hê\ ø£\Œq≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. ø±´Ee˝Ÿ ©yé‡, yÓT≥]ï{Ï ©yé‡ kÂø£sê´\qT ôd’‘·+ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ì{Ÿì s¡<äT›#˚dæ á ÁbÕC…≈£îºqT Á|üuÛÑT‘·«y˚T #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T •]yÓfi¯¢ eT+&É\+ m˝≤¢e‘·TÔ\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT $~Û ìs¡«Vü≤D˝À eTè‹ #Ó+<ë&Éì, u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ H˚{ÏøÏ m˝≤+{Ï Ä]úø£ Vü‰MTì Çe«q+<äTq s¡÷. 5 \ø£å\ mø˘‡Áπ>wæj·÷qT Á|üø£{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. ‘·eT≈£î Hê´j·T+>± s¡÷. 13, 500\T HÓ\dü] y˚‘·q+ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+&É>± düT<Ûë f…ø±ï≥õ dü+düú πøe\+ s¡÷. 2 y˚\T #Ó*¢dü÷Ô, kıeTTà #˚düT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. 5.09.2011 qT+∫ düyÓTà #˚düTÔqï ‘·eTô|’ <äj·T ñ+∫,, ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

$Tdt¶ø±˝Ÿ |ü]#·j·Ty˚T eTT|ü⁄Œ ‘Ó∫Ã+~ ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : ne⁄qT.... Ç~.. ì»+>± ì»y˚T....πøe\+ z $Tdt¶ø±˝Ÿ |ü]#·j·Ty˚T Ä yÓTÆqsY u≤*ø£ bÕ*≥ eTT|ü⁄Œ>± |ü]D$T+∫+~. e<äT›, e<ä›qT≈£î+≥÷H˚ Ä $Tdt¶ø±˝Ÿ |ü]#·j·T+‘√H˚... |ü\T düeTdü´\qT #˚‘·T˝≤sê.... ø=ì, ‘Ó#·TÃ≈£î+~. eT+>∑fi¯yês¡+ n~Ûø±]ø£+>± yÓ\T>∑T #·÷dæq dü+|òüT≥q˝À uÛ≤~‘·Tsê* ø£<∏äq$T~. øö‘êfi¯+ eT+&É\+, ø£+uÛÑfi¯q÷s¡T ø±´+|ü⁄q≈£î #Ó+~q z yÓTÆqsY u≤*ø£≈£î yês¡+ s√E\ øÏ+<äfÒ ô|fi¯¢sTT+~. n+‘·≈£î eTT+<äT Äs¡T HÓ\\ øÏ+<äfÒ ÄyÓT≈£î $Tdt¶ ø±˝Ÿ <ë«sê ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q _f…ø˘ $<ë´]ú X¯•ø±+‘Y |ü]#·j·TeTj·÷´s¡T. ì‘·´+ n‘·qT Ä yÓTÆqsY u≤*ø£≈£î bò˛qT¢ #˚dæ, ‘êqT &Ó’¬sø£ºsY sê+>√bÕ˝Ÿes¡à ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡ì, ˙e⁄ #ê˝≤ n+<ä+>± ñHêïyé, ìqTï dæìe÷ V”≤s√sTTHé #˚kÕÔqT, Hê≈£î |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\‘√ |ü]#·j·÷\THêïj·Tì, dæ˙ V”≤s√ Hê>∑#Ó’‘·q´‘√ |ü]#·j·T+ #˚sTTkÕÔqì qeTàã*ø±&ÉT. n|üŒ{Ïπø dæìe÷\+fÒ yê´yÓ÷Vü≤eTTqï Ä yÓTÆqsY u≤*ø£ Ä e÷≥\qT |üP]Ô>± q$Tà+~. nsTT‘˚... n+<äT≈£î ø=+‘· &ÉãT“ nedüs¡eTì n‘·qT #Ó|üŒ&É+‘√ s¡÷. 6 \ø£å\ $\Te #˚ùd ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\qT, s¡÷. 15 y˚\ q>∑<äT‘√ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î yÓ[¢b˛sTT+~. X¯•ø±+‘Y eTTsƒê ÄyÓT e<ä› ñqï &ÉãT“qT rdüT≈£îì, ã+>±s¡TqT eTT‘·÷Ô‘Y ô|ò’HêH釽À s¡÷. \ø£å≈£î ‘êø£≥Tº ô|{Ϻ+∫+~. nsTT‘˚... Ç<˚ Ø‹q Ä eTTsƒê eTs√ Ç<ä›s¡T j·TTe‘·T\qT yÓ÷dü+ #˚dæ+<äì b˛©düT\ $#ês¡D˝À ‘˚\&É+‘√ bÕ|ü+... Ä yÓTÆqsY u≤*ø£ ø£˙ï{Ï |üs¡´+‘·yÓTÆ+~. $Tdt¶ø±˝Ÿ |ü]#·j·÷\qT, u≤¢+ø˘ ø±˝Ÿ |ü]#·j·÷\qT ô|+#·Tø√e&É+ ‘·>∑<äì #Ó|æŒ+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ e÷≥\qT ô|&É#Ó$q ô|&ç‘˚... ∫es¡≈£î Ä<Û√>∑‘˚qì ù|s=ÿ+~. b˛©düT\ düVü≤ø±s¡+‘√ ‘êqT á e÷j·T>±fi¯¢ eTTsƒêqT+∫ ãj·T≥|ü&É>∑*>±qì, dæìe÷ y˚cÕ*kÕÔeTì me¬s’Hê #Ó_‘˚ qeTàsê<äì ÄyÓT #Ó|æŒ+~.

ø£s¡÷ï\T dü+πøåeT uÛÑeHé, qe+ ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ãT&É>∑»+>±\ ≈£î\düTú\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûä sêï≈£î ñ|üÁø£$T+#ês¡T. á dü+ <äs¡“+>± õ˝≤¢ ãT&É>∑ »+>∑+ $<ë´s¡Tú\ dü$T‹ ø£˙«qsY ‘·÷ sêŒ{Ï eTH√Vü≤sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãT&É>∑»+>±\ n_Ûeè~Û›øÏ Á|üuÛÑT ‘·« |üs¡+>± ‘·–q #·s¡´\T eTè >∑´eTj·÷´j·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. õ.z. HÓ+. 144 <ë«sê sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+˝À ãT&É>∑»+>±\ $<ë´s¡Tú\T $<ä´≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. yÓ+≥H˚ Ä JzqT s¡<äT› #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ãT&É>∑»+>±\ $<ë´s¡Tú\T $<ä´≈£î <ä÷s¡+ ø±≈£î+&Ü ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. yê]øÏ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E Øm+ãsY‡yÓT+{Ÿ kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ø£fi≤XÊ\˝À¢, >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢, edü‹ >∑èVü‰˝À¢, n&çàwüq¢˝À Á|ü‘˚´ø£ ø√{≤qT ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ãT&É>∑ »+>±\ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤k˛Ôqï ñ<√´>±˝À¢, ø±ìùdºãT˝Ÿ‡, $ÄsY@, $Äs√«, sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T, ‘·~‘·s¡ ñ<√´>±˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ø√{≤qT ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ãT&É>∑»+>±\T u≤\ø±]à≈£î\T>± e÷s¡≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ Hê´j·T+ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæq õz 64 Á|üø±s¡+ ø£MTwüqsY yÓ+≥H˚ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |üs¡´{Ï+∫, ìC≤\qT ìsêΔ]+#·Tø√yê\Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T, Á|üuÛÑT‘·«+, n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫, ãT&É>∑»+>±\ n_Ûeè~Û›øÏ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü$T‹ Hêj·T≈£î\T bÕ+&ÉT, lìyêdüT\T, s¡eTD j·T´, düTπswt u≤ãT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üìrπs....ÁbÕe÷DÏø£+

|ü–&Ü´\, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢ |üìrπs ÁbÕe÷DÏø£eTì mMTŒ&ûz Hê>∑sêE Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ø√ Ä]¶H˚≥s¡T ø£˙dü+ 30 eT+~ì ìs¡ø£åsêdüT´\qT >∑T]Ô+∫, yê]q nø£åsêdüT´\T>± #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ πø+Á<ä+˝Àq÷ uÀs¡T¶\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü ô|{≤º\Hêïs¡T. Ä πø+Á<ë\qT ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ 9 >∑+≥\ es¡≈£î kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ qT+∫ 7 >∑+≥\ es¡≈£î q&ÉbÕ\Hêïs¡T. y˚T qT+∫ ôdô|º+ãsY es¡≈£î 5 HÓ\\ bÕ≥T ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢ø£≈£î y˚‘·Hê\T eT+ps¡j·÷´j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√ Ä]¶H˚≥sY >√|æ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<√ì düuŸ &ç$»Hé b˛©düT\≈£î ]yês¡T¶\T ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : $<ÛäT\ ìs¡«s¡ÔD˝À düeTs¡úe+‘·+>± |üì#˚dæq Ä<√ì düuŸ &ç$»Hé b˛©düT\≈£î ]yês¡T¶\T \_Û+#êsTT. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ md”Œ m+. •eÁ|ükÕ<é á ]yês¡T¶\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. øö‘êfi¯+˝À j·TTe‹ $Tdæ‡+>¥ πødüTqT |üø£&É“+B>± $#ê]+#·&É+‘√ bÕ≥T, ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q eTs√ Ç<ä›s¡T j·TTe‘·T\qT á eTTsƒê u≤]q |ü&É≈£î+&Ü ø±bÕ&çq b˛©düT dæã“+~øÏ á ]yês¡T¶\T <äø£ÿqTHêïsTT. Ä<√ì mmd”‡ •yÓ÷wæ, Ä<√ì ‘ê\Tø± dæ.◊. k˛eTqï, øö‘êfi¯+, m$Tà>∑q÷s¡T {ÖHé môd’‡\T Ç+‹j·÷CŸ uÛ≤dü, #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT , dæã“+~ #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶, bÕ\qï, #·+Á<äX‚KsY, mdt.@.U≤Á~, eTVæ≤fi≤ |æ.dæ. yêDÏ\≈£î á ]yês¡T¶\≈£î md”Œ m+. •eÁ|ükÕ<é á ]yês¡T¶\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T.

H˚&ÉT mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´dü+düú\ ã+<é HÓ|ü®˝Ÿ <ë«sê πøåÁ‘· |üs¡´≥q\ |ü]o\q... ø£s¡÷ï\T $<ä´, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô: ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î |ò”E\qT s¡<äT› #˚dæ, yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\qT n+<äCÒj·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô H˚&ÉT mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´ dü+düú\ ã+<é »s¡T>∑qT+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± á ã+<éqT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ mdtm|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å´, ø±s¡´<äs¡TÙ\T @.lsêeTT\T, dæ.|æ. Hêj·TT&ÉT\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝ÀH˚ á &çe÷+&É¢qT rsêÃ\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+∫Hê, yê] düŒ+<äq ø£s¡TyÓ’+<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. ø£s¡Te⁄‘√ n˝≤¢&çb˛‘√qï $<ë´s¡Tú\ dü+πøåe÷ìï n~Ûø±s¡T\T $düà]+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\T ‘·eT #·<äTe⁄\T ø=q˝Òø£, #·<äTe⁄\≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡ì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T eTs√ e÷s¡Z+˝Òø£ ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ düVü‰ e\dü\T yÓfi¯óÔHêïs¡ì, eT]ø=+<äs¡T ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\≈£î yÓfi¯óÔHêïs¡Hêïs¡T. yÓ+≥H˚ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î |ò”E\qT s¡<äT› #˚dæ, yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\qT n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\ $<ë´s¡Tú\≈£î 5 ©≥s¡¢ øÏs√dæHé, 30 øÏ˝À\ _j·T´+ |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. á &çe÷+&É¢ kÕ<ÛäH˚ \ø£å´+>± H˚&ÉT õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± $<ë´ dü+düú\ ã+<éqT #˚|ü&ÉTÔHêïeTì, n+<äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

ÄdüŒ] qe+ãsY29 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´ j·TTsê\T ∫f…ºeTà Ä<ä«s¡´+˝À πøåÁ‘· |üs¡´≥q |ü]o\q #˚XÊs¡T. u≤*ø± $<ë´ |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± áø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻq≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷˝…’q ‹s¡Te÷Hé<=&ç¶, ◊qø£˝Ÿ, ÄdüŒ] bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ◊<äe ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´]úì\T eT+&É\+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ <ë«sê ≈£î\Á<äTMø£s¡D |üÁ‘ê\T, ÄdæÔ $\Te\≈£î dü+ã+~+∫q |üÁ‘ê\≈£î dü+ã+~+∫q $wüj·÷\qT >∑T]+∫ ‘·Vü≤o˝≤›sY $<ë´]úqT\≈£î $e]+#ês¡T. n˝≤π> kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé˝À b˛©dt n~Ûø±s¡T\T $<ÛäT\T, Äj·TT<Ûë\ |üìrs¡T, m+.|æ.&ç.z ø±sê´\j·T+˝À kÕúìø£ m+|æ&çzqT ø£*dæ eT+&É\ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. u≤*ø£\≈£î $<ä´‘√ bÕ≥T nìï $wüj·÷\˝À ne>±Vü≤q ø£*–ñ+&Ü˝H˚ áø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê dü«j·T+ ñbÕ~Û >∑T]+∫ $<ë´]úqT\≈£î eT+∫ ne>±Vü≤q ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ◊qø£˝Ÿ Á|ü<ÛëH=bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñùd‡Hé kÕuŸ, ‹s¡Te÷Hé <=&ç¶ Á|ü<ÛëH=bÕ<Ûë´j·TT&ÉT eTTs¡[ø£èwüí, ÄdüŒ] Á|ü<ÛëH=bÕ<Ûë´j·TT&ÉT Äq+<ä+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ $&ÉT<ä\≈£î $»„|æÔ ø£s¡÷ï\T $<ä´, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô: $<ë´s¡Tú\≈£î ô|+&ç+ >∑T˝À ñqï ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E Øm+ãsY‡yÓT+≥T\qT $&ÉT <ä\ #˚j·÷\ì mdtm|òt◊ $»„|æÔ #˚dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Ä dü$T‹ Á|ü‹ì~ ãè+<ä+ Çy˚ &çe÷+ &É¢‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï &çÄ s√« õ. s¡|òüTTHê<∏ä¬s&ç¶øÏ düeT]Œ+ ∫+~. á dü+<äs¡“+>± Ä dü$T ‹ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å´, ø±s¡´<äs¡TÙ\T @.lsêeTT\T, dæ.|æ. Hêj·TT&ÉT, ø√yÓ\≈£î+≥¢ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù s¡$≈£îe÷sY\T &çÄs√«‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ø√yÓ\≈£î+≥¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄‘√qï md”‡, _dæ $<ë´s¡Tú\≈£î H˚{Ïø° ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\qT n+<ä˝Ò<äHêïs¡T. B+‘√ $<ë´s¡Tú\ $<ë´s¡®q≈£î rÁe n≥+ø±\T m<äTs¡e⁄ ‘·THêïj·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T |ò”E\T #Ó*¢+#ê\ì $<ë´s¡Tú\ô|’ e‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡Hêïs¡T.$<ë´ dü+e‘·‡s¡+ eTT–+|ü⁄ <äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+≥Tqï á ‘·s¡TD+˝Àq÷ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\qT n+<äCÒj·Tø£b˛e&É+ n~Ûø±s¡T\ ñ<ëd”q‘·≈£î ‘êsêÿDeTHêïs¡T. ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T sêø£b˛e&É+‘√ Á>±MTD ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\T ãdüT‡ bÕdüT\qT ôd’‘·+ ø£≥º˝Òì <äTdæú‹˝À ñHêïs¡Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T˝ÒyÓ÷ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T eT+p¬s’q≥T¢ #ÓãT‘·THêï, @{°m+ ø±s¡T¶˝À¢ e÷Á‘·+ Js√ u≤´˝…qT‡ \T+≥THêïj·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫, ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ $&ÉT<ä\≈£î #=s¡e #·÷bÕ \ì yês¡T ø√sês¡T. ˝Òì |üø£å+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q\≈£î ñ|üÁø£$TkÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü$T‹ Hêj·T≈£î\T X‚wüß, ‘·s¡TDY, ≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_mdtmHém˝Ÿ ñ<√´>∑T\ ìsêVü‰s¡Bø£å\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+ düú, qe+ãsY 29 düTe s¡íyês¡Ô : ‘·eT &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq ø√dü+ _mdtmHé m˝Ÿ ñ<√´>∑T\T ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ä dü+düú ñ<√´>∑T\T, nqT ã+<Ûä dü+|òü÷\ <˚X¯ yê´|üÔ |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+ >± á ø±s¡´Áø£eT+ »] –+~. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ lìyêdt q>∑s√¢ì f…*bò˛Hé mπø‡Ã+CŸ m<äT ≥ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ <√´>∑T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+düú qcÕº\‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü ñ<√´>∑T\+<ä]øÏ uÀqdtqT #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. 28.06.2011 q y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ≈£î düeT]Œ+∫q yÓTyÓTTsê+&É+˝À ìy˚~+∫q≥T¢>± mHéÇ|æ|æ˝À ‘·–q e÷s¡TŒ\T #˚j·÷\Hêïs¡T. 1.1.2007 qT+∫ mHéÇ`12 ù| ùdÿ˝ŸqT neT\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. HêHé m–®≈£L´{Ïyé ñ<√´>∑T\≈£î ø=‘·Ô &çõπ>ïwüqT¢ yÓ+≥H˚ Çyê«\Hêïs¡T. |ü¢dt≥÷ ø±«*|òæπøwüHé ˝Òì ñ<√´>∑T\≈£î Á|ò”ø±«*ô|ò’sTT+>¥ {Ï{Ï@ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ø±«*|òæπøwüHé‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ÄsY.m+. \+<ä]øÏ {Ï.@+. |üØø£å #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. @sêï≈£îfi¯+ ø±{Ÿ Ç∫Ãq rs¡TŒqT nqTdü]+∫ 2000\ dü+e‘·‡s¡+ Hê{ÏøÏ ù| nHêeT©\qT |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. rùddæq ø±´Ee˝Ÿ eTp›s¡¢qT ¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚j·÷\Hêïs¡T. ø±´Ee˝Ÿ eTp›s¡T¢, {Ïmdtm+\≈£î ◊&çù| ùdÿfi¯¢ô|’ y˚‘·Hê\T ìs¡ísTT+∫, Ç|æm|òt, Çmdt◊\qT neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. 1.10.2000\ ‘·sê«‘· ¬s>∑T´\¬s’CŸ nsTTq {Ïmdtm+\qT, mHéÇ|æ|æ˝À &çz{Ï ñ<√´>∑T\T>∑H˚ |ü]>∑DÏ+#ê\Hêïs¡T. C…{Ï@, {Ï{Ï@, C…@z, m˝Ÿ◊dæÇ |üØø£åqT yÓ+≥H˚ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. ø±s¡TD´ ìj·÷eTø±\ ôV≤#Y|ædæ˝À md”‡, md”º Á|ü‹ì<äT\qT ìj·T $T+#ê\Hêïs¡T.Ä ìj·÷eTø±\qT ‹]– #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. eTVæ≤fi≤ ñ<√´>∑T\≈£î #ÛÓ’˝Ÿ¶πøsY ©yéqT neT \T #˚j·÷\Hêïs¡T.HêHé m–®≈£L´{Ïyé ñ<√´>∑T\+<ä]øÏ õmdtm+ yÓTTu…’˝Ÿ Vü‰´+&é ôd{ŸqT Çyê«\ Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À _mdtmHém˝Ÿ ˝Àø£˝Ÿ øöì‡˝Ÿ kÕº|òt ôd’&é dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+. j·÷ø√uŸ, Jm+ ø±sê´\j·T+ Áu≤+∫ ø±s¡´<ä]Ù õ. eTùV≤X¯«s¡sêyé, düuÛÑT´\T _. \ø£åàqï, ¬ø.πøX¯qï, mdt. eTkÕÔHée*, _. $»jYT≈£îe÷sY\T ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü≥º>±, á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ H˚‘· \Tõ. Hê>∑j·T´,õ. $»jYT uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, &ç. yÓ+ø£Á{≤$T ¬s&ç¶, mdt.mdt. e*, sêeTsêE, bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\≈£î <äs¡U≤düTÔ\≈£î >∑&ÉTe⁄ ô|+#ê*

&çôd+ãsY 6 qT+∫ õ˝≤¢kÕúsTT »s¡ï*dtº‡ k˛ŒsYº‡ ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : eè‹Ô u≤<Ûä´‘·\ ìs¡«Vü≤D˝À ì‘·´+ e‹Ô&çøÏ >∑Ts¡j˚T´ »s¡ï*düTº\ø√ X¯óuÛÑyês¡Ô.. $˝Òø£s¡T\≈£î ø=+‘· }s¡≥ ì#˚Ã+<äT≈£î &çôd+ãsY 6e ‘˚B qT+∫ 9e ‘˚B es¡≈£î »s¡ï*dtº‡ k˛ŒsYº‡ »s¡T>∑qTHêïsTT. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì W{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+˝À á b˛{°\T »s¡T>∑qTHêïsTT. ÁøϬø{Ÿ,, ø£ã&û¶ Áø°&Ü+XÊ˝À¢ ˇø√ÿ |üÁ‹ø£ qT+∫ zø=ÿ »≥Tº bÕ˝§ZHê*‡ ñ+≥T+~. ∫qï |üÁ‹ø£\˙ï ø£*dæ ¬s+&ÉT »≥T¢>±, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ ¬s+&ÉT »≥¢ #=|ü⁄Œq á Áø°&É˝À¢ bÕ˝§Zqe#·TÃ. #ÛÓdt, ø±´s¡yéT‡, wü{Ï˝Ÿ u≤´&çà+≥Hé, n<∏Ó¢{Ïø˘‡˝À¢ m+<äs¡sTTHê bÕ˝§Zqe#·TÃ. &çôd+ãsY 6 e‘˚B ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î á Áø°&É\ ÁbÕs¡+uÛÑ ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+~. $CÒ‘·\≈£î ø£|ü⁄Œ\‘√ bÕ≥T e´øÏÔ>∑‘· ãVüQeT‘·T\qT ôd’‘·+ ìsê«Vü≤≈£î\T n+<äCÒj·TqTHêïs¡T. á b˛{°˝À¢ Áø°&Ü dü÷Œ¤]Ô‘√ bÕ˝§Zì, $»j·Te+‘·+ #˚j·Te\dæ+~>± bò˛sYÔ ø£s¡÷ï\T &çÁdæºø˘º »s¡ï*dtº k˛ŒsYº‡ MT{Ÿ 2011 Äs¡ZHÓ’õ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ, ôdÁ¬ø≥]\T Hê–¬s&ç¶, dæ. sêe÷+»H˚j·TT\T\T ‘Ó*bÕs¡T.

ns¡TΩ\πø Á|üuÛÑT‘·« Á|üjÓ÷»Hê\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : ns¡TΩ˝…’q eT‘·‡´ø±s¡T\πø Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äCÒùd Á|üjÓ÷»Hê\qT ø£*ŒkÕÔeTì eT‘·‡´XÊK õ˝≤¢ ñ|üdü+#ê\≈£î&ÉT (n<äq|ü⁄ uÛ≤<ä´‘·\T) j·T+. »>∑Jeq ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£+>± @sêŒ≥T #˚dæq eT‘·‡´ø±s¡ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT‘·‡´ø±s¡ dü+|òü÷˝À¢ nqs¡TΩ \T #˚s¡≈£î+&Ü ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü&ÉTÔHêïeTHêïs¡T. Çø£ô|’ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷˝À¢ #˚|ü≥ y˚fÒ eè‹Ô>± ñ+&ç, düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ ñqï Á>±eT+˝À ìyêdüeTTqï 18 @fi¯¢≈£î ô|’ã&çq, eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´‘ê |üØø£å˝À¢ ñrÔs¡Tí˝…’q yêπs ns¡TΩ\ì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À ñqï e÷s¡Z<äs¡Ùø±˝À¢ì ˝ÀbÕ\qT $ìjÓ÷–+#·T≈£îì nqs¡TΩ\T ôd’‘·+ dü+|òü÷˝À¢ #˚sês¡Hêïs¡T. B+‘√ mH√ï düeTdü´\T ñ‘·ŒqïyÓTÆHêj·THêïs¡T. Á|ü‹ @&Ü~ dü+|òü÷˝À¢ nqs¡TΩ\ @]y˚‘·, ns¡TΩ\qT rdüTø√e&ÜìøÏ &çôd+ãsY 31˝À>± C≤_‘êqT n+<äCÒj·÷*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ eT‘·‡´ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ. Hêπ>X¯«s¡ sêyé, düVü‰j·T eT‘·‡´ dü+#ê\≈£îsê\T õ. düTC≤‘·, eT‘·‡´ XÊK n_Ûeè~Û› n~Ûø±s¡T\T eT*¢U≤s¡T®q, _. lìyêdüT\T, ¬ø. Hê>∑j·T´, õ.|ü⁄\¢j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T sê»$Vü‰sY, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± $<ë´s¡Tú\T ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î >∑&ÉTe⁄qT ô|+#ê\ì _dæ $<ë´]ú düe÷K´ ø√]+~. Ç<˚ &çe÷+&é‘√ Ä dü$T‹ Á|ü‹ì~ ãè+<ä+ &çÄs√« s¡|òüTTHê<Ûä¬s&ç¶øÏ $q‹|üÁ‘êìï düeT]Œ+∫+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Ä ãè+<ä+ düuÛÑT´\T ¬ø. Äq+<é, Vü≤qTy˚Twt, õ. Ä+»H˚j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î eTs√ |ü~ s√E\ bÕ≥T düeTj·÷ìï Çyê«\ì ø√sês¡T. ø£¬s+≥T ø√‘·, düs¡«sY &ÍHé düeTdü´\‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î ÄHé˝…’Hé düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\ ø±sê´\j·T+ qT+∫ ≈£î\, Ä<ëj·T, ìyêdü, ‘·~‘·s¡ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\ eT+pØ˝À C≤|ü´+ düeTdü´>± e÷s¡T‘√+<äHêïs¡T. u≤´+≈£î U≤‘ê\ eT+ps¡T˝Àq÷ düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. á düeTdü´\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì, ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ <äs¡U≤düTÔ≈£î eTs√ |ü~ s√E\ bÕ≥T düeTj·÷ìï πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T.

yÓTT\>∑e*¢˝À ø£ã&û¶ b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ä\÷s¡T, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e*¢ Á>±eT+˝À l #ÓqïπøX¯ekÕ«$T s¡<∏√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢kÕúsTT C≤rj·T ø£ã&û¶ b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. eT+>∑fi¯yês¡+ á b˛{°\qT neì>√˝Ÿ¶ m+&ç yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ]ã“Hé ø£‹Ô]+∫, ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&Üø±s¡T\T k˛<äs¡ uÛ≤e+‘√ Áø°&É˝À¢ bÕ˝§ZHê\Hêïs¡T. á b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q »≥¢≈£î s¡÷.5,016, s¡÷. 3,016\qT Áô|ò+&é‡ j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé n+<äCÒkÕÔs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À lìyêdüT\T, düT<Ûëø£sY, uÛ≤düÿsY, Mπswt, lø±+‘Y, k˛eT|üŒ, yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶, s¡+>∑Hê<∏é, uÛ≤düÿsY, s¡$≈£îe÷sY >ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü⁄ @|æmd”Œ 2e u…{≤*j·THé 54e e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e+ ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : &çôd+ãsY 1e ‘˚Bq @|æmd”Œ ¬s+&Ée u…{≤*j·THé 54e e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e+ »s¡T>∑qT+~. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì mdt@|æ ø±´+|t˝À á ø±s¡´Áø£eT+ ñ<äj·T+ 7.30 >∑+≥\ qT+∫ 9.30 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑qT+~. nø£ÿ&ç {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt W{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+˝À »s¡T>∑qTqï á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± &ç◊õ nì˝Ÿ≈£îe÷sY, >ös¡e n‹<∏äT\T>± ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘, md”Œ m+. •eÁ|ükÕ<é\T Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. á $wüj·÷\qT Ä u…{≤*j·THé ø£e÷+&Ó+{Ÿ düTã“sêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T.

&çôd+ãsY 1q Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ ø£s¡÷ï\T Vü‰dæŒ≥˝Ÿ, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : &çôd+ãsY 1e ‘˚Bq Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ »s¡T>∑qT+~. msTT&é‡ yê´~Û yê´|æÔì düTHêï≈£î rdüT≈£îe#˚à \ø£å´+‘√H˚ á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑qT+~. ñ<äj·T+ 8.30 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ eTVæ≤fi≤ ÁbÕ+rj·T •ø£åD≤ πø+Á<ä+ Äes¡D˝À msTT&é‡ bÕõ{Ïyé u≤~Û‘·T\‘√ düVü≤|ü+øÏÔ |òü\Vü‰s¡ ø±s¡´Áø£eT+, 9.30 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢ yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] ø±sê´\j·T+ qT+∫ sê»$Vü‰sY es¡≈£î sê´© nq+‘·s¡+ düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ eT+Á‘·T\T, mMTŒ\T, myÓTੇ\T, myÓTà˝Ò´\T n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. á $wüj·÷\qT &çm+n+&éôV≤#Yz &Üø£ºsY yÓ+ø£≥|ü‹, msTT&é‡ ø£+Á{À˝Ÿ n~Ûø±] &Üø£ºsY sêC≤düTu≤“sêyé\T ‘Ó*bÕs¡T.

eTT–dæq <Ûäs¡àes¡|ü⁄ sêeTø£ècÕí#ês¡T´\ 99e es¡Δ+‹

H˚&ÉT &ç$»Hé kÕúsTT düMTøå± düe÷y˚XÊ\T

Ä\÷s¡T, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À <Ûäs¡àes¡|ü⁄ sêeTø£ècÕí#ês¡T´\ 99e es¡›+‹ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T á es¡›+‹ ø±s¡´Áø£e÷ìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq eTqefi¯ó¢ »j·T+‹sêyé, s¡|òüTTsê+, lø±+‘ê#ês¡T´\T\T Äj·Tq ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ, ÁX¯<Ûë›+»* |òüT{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘·Vü≤•˝≤›sY nq«sY VüQùd‡Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêeTø£ècÕí#ês¡T´\T #˚dæq ùde\T <˚XÊìøÏ m+‘√ ø°]Ô, Á|ü‹wüº\T ‘Ó∫Ãô|{≤ºj·THêïs¡T. Äj·Tq eTq <˚X¯+˝À »ìà+#·&É+ eTq≈£î >∑s¡«ø±s¡DeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”◊ yÓ+ø£Á{≤eTj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø√ºπs{Ÿ, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : õ˝≤¢˝À yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+, e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+ô|’ &ç$»Hé kÕúsTT düMTøå± düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑qTHêïsTT. 16 \ø£å\ yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+, 66 y˚\ e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+ô|’ \ø£å´kÕ<Ûäq ì$T‘·Ô+ á HÓ\ 30e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î q+<ë´\ &ç$»Hé ¬s$q÷´ mMTŒ&ûz\T, |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ÄsY&ÉãT¢´mdt, Vü≤Ödæ+>¥ Ç+»˙s¡T¢, &Ü«e÷ n~Ûø±s¡T\T á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. ÄsY.@.ÄsY.m|t düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑qT+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.30 >∑+≥\≈£î ø£s¡÷ï\T &ç$»Hé≈£î #Ó+~q düMTø£å düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä<√ì &ç$»Hé kÕúsTT düe÷y˚X¯+ &çôd+ãsY 3e ‘˚B »s¡T>∑T‘·T+~. á $wüj·÷\qT ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åDπø yÓ’<ä´ •_s¡+ @sêŒ≥T ÄdüŒ], qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì kı>∑\>∑fi¯ó¢ Á>±eT+˝À kÕúì≈£î\ Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åDÒ <Û˚´j·T+>± ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sêìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ &Üø£ºsY kÕ>∑]ø£ #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ nø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dæq yÓ’<ä´ •_s¡+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À ÄbÕ]X¯ó<Ûä´+, yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\ e\¢ yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± á •_sêìï @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\T ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À »s¡T|üqTqï≥T¢ ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. á •_s¡+˝À »«s¡+, ‘·~‘·s¡ düeTdü´\‘√ u≤<Ûä|ü&˚ yês¡T dü+<ä]Ù+∫, ‘·–q yÓ’<ä´ ùde\T, dü\Vü‰\qT bı+<ës¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊qø£˝Ÿ ôV≤#Ym+ ñùd‡HékÕôV≤uŸ, ‹s¡Te÷Hé <=&ç¶ ôV≤#Ym+ eTTs¡∞ÁøÏwüí, ndüŒ] ôV≤#Ym+ Äq+<ä+, ôV’≤eTe‹, ∫f…ºeTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

$yêVæ≤‘· n<äèX¯´+ ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : ø£s¡÷ï\T ˇø£≥e |ü≥ºD b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì ô|<ä› e÷¬sÿ{Ÿ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ z $yêVæ≤‘· n<äèX¯´yÓTÆ+~. Ç+{Ï HÓ+ãs¡T 52/118`dæ2 qT+∫ á HÓ\ 23 e ‘˚Bq kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À _. düTπsK nqT Ä $yêVæ≤‘· ãj·T≥≈£î yÓ[¢ ø£ì|æ+ #·≈£î+&Ü b˛sTT+~. Ç+≥sY #·~$q ÄyÓT ‘Ó\T|ü⁄ s¡+>∑T˝À ñ+≥T+<äì, eT÷&ÉTqïs¡ n&ÉT>∑T\ bı &ÉTe⁄qï <ä≥ºyÓTÆq »&É ø£*– ñ+≥T+<äì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T uÛ≤wüqT e÷{≤¢&˚ ÄyÓT Ä#·÷ø° ‘Ó*dæq yês¡T ˇHé{ÖHé b˛©düTùdºwüHé HÓ+ãs¡T 08518 240012≈£î >±˙, dæ◊ HÓ+ãs¡T 94407 95504≈£î, ‘˚<ë @môd’‡ HÓ+ãs¡T 9000371830≈£î >±˙ bò˛Hé #˚j·÷\ì b˛©düT\T ø√sês¡T.


6

u≤\ø±]àø£ e´edüú ìs¡÷à\q≈£î n+<äs¡+ ø£èwæ#˚<ë›+ >∑T|üÔì~Û ‘·e⁄«‘·Tqï Äs¡T>∑T] n¬sdtº q+<ë´\ ({ÖHé)qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô) : Ä+Å<ÛäÅ| ü<˚XŸ <ä[‘· düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À ùdyé ~ ∫Å\¶Héyê] düVü≤ø±s¡+‘√ q+<ë´\ eT+&É\+˝Àì 20 |ü+#ês j·Tr\˝Àì bı<äT|ü⁄ dü+|òüT+ Å|ü‹ì<ÛäT\≈£î Å>±eTkÕ úsTT˝Àì eT<ä sY ø£$T{Ï\≈£î u≤\ø±Øàø£ e´edüú ìs¡Tà\qô|’ kÕúìø£ dü+Jeq>∑sY ˝Àì eTVæ≤fi≤ düe÷ K´ ø±s¡´\j·T+ q+<äT ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ @sêŒ≥T#˚ j·T&É+ »]–q ~.ádü<ädüT‡ q+<äT <ä[‘· düe÷K´

sêh n<Ûä´≈£åî\T ø=eTTàbÕ˝…+lìyêdt ◊.j·Tdt.&ç. j·Tdt.n~∏ø±]ì lsêCÒX¯«]y˚T&ÉyéT eTVæ≤fi≤Hê´j·T yê~Û ìs¡Tà\eTà eT+&É\ $<Ûä´ ]k˛sY‡|üs¡‡Hé dü+Je sêe⁄ eT+&É\ eT<äsY ø£$T{Ï düuÛÑT´\T eT+&É\kÕú sTT˝Àì <ä[‘· düe÷K´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T 200eT+~ bÕ˝§Zq&É+ »]–q~.ø=eTTàbÕ˝…+ lìyêdt e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ q+<ë´ \ eT+&É\+ q+<äT <ë<ë|ü⁄ 600eT+ ~ ã&çãj·T≥ |æ\¢\T e⁄Hêïs¡ì 6,7,8,e ‘·s¡>∑‹˝À

ãT<Ûäyês¡+, 30 qe+ãsY 2011

u≤*ø£\T m≈£îÿe>± #·<äTe⁄ e÷ìy˚dæ e´ekÕj·T ø±s¡à>±sê\˝À u≤\ø±Øà ≈£î\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡ì <˚ìe\¢ ‘·&É|æ\¢\T #·<äTe⁄ XÊ‘·+ ‘·–Z+<äì Bìe\¢ düe÷C≤ìøÏ m+‘√qwüº+ »s¡>∑uÀ‘·T+<äì Å>±eTkÕú sTT˝À ã&çãj·T≥u≤\ ø±Øàø£ |æ\¢\qT>∑T]Ô+∫ ‹]– yê]ì dü÷ÿ˝À¢#˚]Œ+#˚ u≤<ä´‘· j·Tdt.ôV≤#Y.õ .\T eT<äsY ø£$T{Ï\T u≤<ä´‘· rdüTø=ì u≤\ø±Øàø£ e´edüú ìs¡Tà\q ø=s¡≈£î ø£èwæ#˚j·÷\ì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

$<ë´s¡Tú\≈£î bı+∫ñqï eTT|ü ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T (eT+)qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô) : ø±ø£q÷s¡T Å>±eT+˝Àì ñqï Å|üuÛÑT‘·« ÅbÕ<∏ä$Tø£bÕsƒ¡XÊ\ m|ü&ÉT ≈£L\Tb˛‘·T+<√ qì $<Ûë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Å&ÉT\T Ä+<√fi¯q eÿø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T.Å|üC≤Å| ü‹ì<ÛäT\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚ yês¡T ø£s¡TyÓ’j·÷´s¡ì Å>±eTdüTú\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.á bÕsƒ¡XÊ\˝À 1qT+∫ 5e ‘·s¡>∑‹ #·~y˚ $<Ûë´s¡Tú\dü+U´ 65eT+~ñHêïs¡T.Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q $<Ûë´s¡Tú˝Ò n~ø£+>± bÕsƒ¡XÊ\≈£î edüTÔHêïs¡T.>∑‘· eT÷&˚fi¯flqT+∫ bÕsƒ¡XÊ\ •~˝≤ edüú≈£î #˚]+~.bÕsƒ¡XÊ\ô|’ ø£|ü dæyÓT+{Ÿ ô|#·TÃ\T }&ÉT‘·THêïsTT.n|üŒ &É|ü&ÉT áô|#·TÃ\÷ $<Ûë´s¡Tú\ MT<ä |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ yê] ‘·*¢<ä+Å&ÉT\T n+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À ¬s+&ÉT>∑<äT\T ˇø£es¡+&Ü ñ+~.ˇø£>∑~ |üP]Ô>± ô|#·TÃ\÷&ç b˛sTT+~.á>∑~˝À bÕsƒê\T #Ó|üŒ&É+ nkÕ<ä´+>± e÷]+~.B+‘√ ñqï ˇø£>∑~˝À 1,2,3,e ‘·s¡>∑‹ ˇπø#√≥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.es¡+&Ü˝À4,5,‘·s¡>∑‹ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.áes¡+&Ü˝À ≈£L&Ü ô|#·TÃ\÷&ç øÏ+<ä |ü&ÉT‘·THêïsTT.B+‘√ bÕsƒ¡XÊ\˝À yÓTT+&ç>√&É\T ô|’uÛ≤>∑+˝À ÇqT|üø£&û¶\T <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT.B+‘√ $<Ûë´s¡Tú\≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\T uÛÑj·T+ uÛÑj·T+>± $<ä´qT uÀ~düTÔHêïs¡T.sêhHê´j·TXÊKeT+Å‹ @sêdüTÅ|ü‘ê|ü¬s&ç¶øÏ ã+<äTe⁄ Å>±eT+ ø±e&É+‘√ m|üŒ{Ϭø’q bÕsƒ¡XÊ\ u≤>∑T |ü&É≈£î+&É b˛‘·T+<ë nì Å>±eTdüTú\T ì]øÏådüTÔHêïs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\qT u≤>∑T#˚j·T+&ç düTÅ|ü»($<ë´]úì) e÷ bÕsƒ¡XÊ\qT u≤>∑T#˚j·÷\ì y˚TeTT ø√s¡T≈£î+≥THêï+ bÕsƒ¡XÊ\ ô|#·TÃ\÷&ç øÏ+<ä≈£î|ü&ÉT‘·T+<äì uÛÑj·T+>±ñ+~.#ê˝≤kÕs¡T¢ ø=~›˝À ‘·|æŒ+#·T≈£îHêïeTT.‘=+<äs¡˝À e÷ bÕsƒ¡XÊ\qT u≤>∑T#˚j·T+&ç. eTs¡eT‘·TÔ\T #˚|ü≥º+&ç eTVü‰\øÏåà ($<ë´]úì) bÕsƒ¡XÊ\˝À ñqï düeTdü´\T n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+∫ eTs¡eT‘·TÔ\T #˚|ü{≤º*.>√&É\≈£î ô|’ø£|ü uÛ≤>∑+˝À ô|#·TÃ\÷&ç ø£&û¶\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT.ã&çøÏ sêyê\+fÒ uÛÑj·T+>±ñ+~.

nìïs¡+>±˝À¢ e&Ó¶s¡\øÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê* q+<ë´\ ({ÖHé) qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô) :q+<ë´\ eT+&É\πø+Å<ä+ <˚eq>∑sY ø±\˙˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT e&Ó¶s¡¢ eTTK´ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T.á düe÷y˚XÊìøÏ nœ\ uÛ≤s¡‘· e&Ó¶s¡¢ düe÷»dü+|òüT+ ø±s¡´ <ä]Ù l•*ŒdüTã“sêj·TT&ÉT eTTK´n ‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T.Äj·Tq‘√ bÕ≥T õ˝≤ø±s¡´<ä]Ù eT+E\yÓ+ ø£fÒX¯«s¡T¢,{ÖHéø£˙«qsY >√>∑T\düTã“ sêj·TT&ÉT,ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü\¢|ü⁄yÓ+ ≥düTã“qï,mÁs¡qï bÕ˝§ZHêïs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À •*ŒdüTã“sêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝ÀH˚ e&Ó¶s¡\T ø√{ÏøÏô|’>± e⁄Hêï s¡$ Ä]úø£+>± sê»ø°j·T+>± e&Ó¶s¡\≈£î nìï s¡+>±\˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T.n<˚$<ÛäeTT>± e&Ó¶s¡\Vü≤≈£îÿ\ kÕ<äqø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\ì ø√sês¡T.πø+Å<ä sêhÅ|üuÛÑT‘ê«\ qT+∫ e&Ó¶s¡\≈£î õ.z.\ Å|üø±s¡eTT>± ]»πs«wüHé ø√{≤ Å|üø±s¡+>± Å|üuÛÑT‘·«ì<ÛäT\T ø£+Å{≤≈£îº |üqT\T40XÊ‘·+ πø{≤sTT+#ê\ì e&Ó¶s¡\≈£î JeH√bÕ~Û |ü<Ûäø£eTT˝À 50XÊ‘·+ πø{≤sTT+#ê\ì >∑qT\TyÓTÆì+>¥ e&Ó¶s¡\≈£î e÷Å‘·y˚T Ç∫à Ǒ·s¡T\≈£î πø{≤sTT+#·sê<äì &çe÷+&é #˚kÕs¡T.‘·«s¡˝À πø+Å<ä sêhÅ|üuÛÑT‘ê«\ <äTèwæ˜øÏ rdüT≈£îyÓfi≤ÔeTì #ÓbÕs¡T.

πswüHé _j·T´+ |ü{Ϻy˚‘· eTVü‰q+~ (eT+) qe+ãsY 29(düTes¡í yês¡Ô) : eTVü‰q+~ eT+&É\+˝Àì πswüHé_j·T´+ &û\s¡¢ uÛ≤>√‘ê\T s√Es√ E≈£L ãj·T≥ |ü&ÉT‘·THêïsTT. yÓTTqï ‘·eTà&É|ü˝…¢ H˚&ÉTn;“|ü⁄s¡+ Å|üuÛÑT‘·«+ Å|ürcÕº ‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq øÏ˝À_j·T´+ s¡÷bÕsTT |ü<∏äø±ìï πswüHé&û\s¡T¢ ìØ«s¡´+ #˚düTÔHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ n;“|ü⁄s¡+ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q &û\sY, Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q ôVA≥˝Ÿ |ü⁄\¢j·T´ ≈£îeTà¬ø’ÿÄ{À˝À 20{ÏøÏÿ\ _j·÷´ìï ‘·s¡*düTÔ+&É>± düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï Å>±eT¬s$q÷´ n~Ûø±] ¬ø.lø±+‘Y e\|üìï |ü≥Tºø=ì j·T+.ÄsY.z.eTTìÅøÏwüíj·T´≈£î n|üŒ–+#ês¡T.πswüHé_j·÷´ìï kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì $#ês¡D kÕ–düTÔHêïeTì j·T+.ÄsY.z.$e]+#ês¡T.

$cÕVü‰s¡+ ‹ì 5 >=Á¬s\ eTè‹, 30 >=Á¬s\ |ü]dæú‹ $wüeT+ ø√dæ–, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô) : ø√dæ– eT+&É\ |ü]~Û˝Àì <=&ç¶ Á>±eT+˝À $cÕVü‰s¡+ ‹ì 5 >=Á¬s\T eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶsTT. eTs√ 30 >=Á¬s\T Ä|ükÕàs¡ø£ |ü]dæú‹øÏ #˚sêsTT. Ä Á>±eT+˝À ÄeTT<ë\ |ü+≥≈£î y˚dæq ms¡Te⁄\T ø£*dæq |ü+≥qT ‹qï H˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ >=Á¬s\ |ü]dæú‹ Ç˝≤ e÷]+<äì u≤~Û‘·T\T uÀj·T ô|<ä›qs¡‡j·T´, ∫qï qs¡‡j·T´, ás¡qï\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. á dü+|òüT≥q˝À ‘·eT≈£î s¡÷. 30 y˚\≈£î ô|’>± qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ yês¡T #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eTqT Ä<äTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

Ä<√ì, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): ‘·s¡‘·sê\Hê{Ï $wüj·T|ü]C≤„Hêìï C≤„|üø£+ ñ+#·Tø√e&É+˝À Á|ü|ü+#·kÕúsTT˝À uÛ≤s¡rj·TT\<˚ nÁ>∑kÕúqeTì kÕÿ«Á&ÉHé ©&ÉsY »j·Tdæ+Vü≤ ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç Áf…sTTHé j·TTesY Áu…sTTHé •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ Ä<√ì˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $wüj·T+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~Û‘·y˚T. á dü+<äs¡“¤+>± ¬ø.¬ø._. |òü+ø£åHéVü‰\T˝À @sêŒf…Æq •_s¡+˝À $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ »j·Tdæ+Vü≤ ô|’$<Ûä+>± ù|s=ÿ+≥÷, Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ MT<ä C≤„|üø£X¯øÏÔ˝À uÛ≤s¡rj·TT\<˚ Á|ü<∏äeTkÕúqeTì Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú (&Éã÷¢´ôV≤#Yz) düŒwüº+ #˚dæ+<äHêïs¡T. nsTTHê uÛ≤s¡rj·TT\≈£î H√u…˝Ÿ XÊ+‹ ãVüQeT‹, Á|ü|ü+#· >∑T]Ô+|ü⁄ sêø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq $wüj·TeTHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ @sêŒf…Æq •_s¡+˝À \ø£å´+ >∑T]+∫, Äs√>∑´+, y˚T<∏ëX¯øÏÔ, &ÉãT“, ≈£î≥T+ã+, düe÷»+, Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q ‘·~‘·sê\ >∑T]+∫ $&ÉeTs¡∫ $e]+#ês¡T. ô|’qù|s=ÿqï yê{Ï˝À @~˝À|æ+∫Hê dü+‘√wü+ eT≥Te÷j·T+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. á •ø£åD <ë«sê Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ e÷qT´e˝Ÿ n_Ûeè~Δ #˚düT≈£îH˚ M\Tø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q n‹~∏

ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T (eT+) düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\|ü]~Û˝Àì Hêsêj·TD |ü⁄s¡+,∫qï<˚e⁄˝≤|ü⁄s¡+,dü+‘·p≥÷s¡T,*+>±|ü⁄s¡+ Å>±e÷\≈£î #Ó+~q y˚T<ä]yêdüT\T ‘·eT ‘·&ç¬ø\ J|ü⁄ |ü]à+≥¢ø√dü+ n≥Mn~Ûø±s¡T\qT |ü\Te÷s¡T¢ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îqï |òü*‘·+ e÷Å‘·+ X¯Sq´eTì Äj·÷Å>±e÷\ y˚T<ä]Å|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.yÓ<äTs¡TqT+∫ <äã“\qTN*à ‘·&çø£\T,ãT ≥º\T n\T¢≈£îH˚e÷ô|’ Ç˝≤+{Ï#·s¡´\T ‘·>∑eì#ÓãT‘·THêïs¡T.n≥$ qT+∫ nÅø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï ø£\|üyÓ<äTs¡Tã+&É¢qT e~*y˚dæe÷ô|’ áø£ø£å´ kÕ~+|òü⁄#·s¡´ ‘·>∑<äì $\|æ+#ês¡T.ø£sêí≥ø£,Vü‰ùdŒ{Ÿ,>∑T‹Ô, neTTàø=e &ÜìøÏ s¡yêD≤#˚düTÔHêï ‘·&ç¬ø\ J|ü⁄\≈£î |ü]à+≥T¢ Çyê«\ì Å|ü»\Tø√sês¡T.>∑‘·HÓ\˝À ∫qï<˚e˝≤|ü⁄s¡+,Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ Å>±e÷\ y˚T<ä]Å|ü»\T s√&ÉT¶ô|’ u…’sƒêsTT+∫q n~Ûø±s¡T\qT ì\Bdæq eT÷&ÉTs√E\T >∑&ÉTe⁄ Çe«eTì n~Ûø±s¡T\T ø√sês¡T.B+‘√ XÊ+‹+∫q Å|ü»\T eT÷&ÉTs√E\Tb˛sTT HÓ\e∫Ãq e÷≈£î |üØà+≥T¢ sê˝Ò<äì qeTTàø=ì yÓ<äTs¡TqT+∫ <äã“\qT N*à ãT≥º\T,‘·&ç¬ø\T n\T¢≈£îì y˚T<ä]Å|ü»\T #ÓãT‘·THêïs¡T.n≥$qT+∫ ø£\|üyÓ<äTs¡T nÅø£eT+>± Jeq+ kÕ–düTÔqï e÷ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ yê{ÏsêyêD≈£î yÓ+≥H˚ ‘·s¡*düTÔqï yê]e<ä›qT+∫ \+#·+rdüTø=ì e~˝ÒdüTÔHêïs¡T.n&É$ì |ü]à+≥T¢ Ç|æŒ+#ê\+≥÷ Äj·÷ Å>±e÷\ y˚T<ä]Å|ü»\T ø√sês¡T.

Á‹X¯+≈£î dü«s¡Z+˝À bıHêï|ü⁄s¡+ ø±\˙ yêdüT\T q+<ë´\ ({ÖHé) qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô) : q+<ë´\ eT+&É\+˝Àì Ä ø±\˙øÏ 30@fi¯fl· #·]Å‘· ñ+~..eTTì‡bÕ*{° dü]Vü≤<äT›\≈£î 100 n&ÉT>∑T\<ä÷s¡+ ≈£L&Ü˝Ò<äT.M~Ûs√&ÉT¢˝Òe⁄.ôd’&é ø±\«\T˝Òe⁄.es¡¸ø± \+˝À Å|ü»\uÛ≤<ä\T n*$ø±e⁄. Nø£{Ï |ü&ç‘˚ <√eT\T,yÓTsTTHés√&é >∑T+‘·\eTj·T+ yêVü≤Hê\CÀs¡T #Ó|üŒq*$ø±<äT.ì‘·´+ 3y˚\ eT+~ ô|’>±H˚ Å|üj·÷DÏdüTÔ+{≤s¡T. uÛ≤ØyêVü≤Hê\T n|ü&É|ü&ÉT bÕ\&Ó’Ø qT+&ç á<ë]qT+&˚ yÓfi¯óÔ+{≤sTT. j·THé.J.z.ø±\˙˝Àñ+&˚ nìïÅô|’ y˚{Ÿdü÷ÿfi¯fl≈£î e+<ä\eT+~ $<Ûë´s¡Tú\T, Vü‰düº˝Ÿ$<Ûë´s¡Tú\T á<ë]yÓ+fÒ yÓ\TÔÔ+{≤s¡T. Å|üC≤ Å|ü‹ì<äT˝…+ <ä]ø√ 25@fi¯flqT+&ç ø±\˙øÏ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é#˚dæHê |òü*‘·+ X¯Sq´+.1995˝À Á>±eT|ü+#ê sTT‹˝À $©q+ #˚dæHê q\T>∑Ts¡T düs¡Œ+#·T\T e÷]q n_Ûeè~Δ mø£ÿ&Éy˚ dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚ nqï#·+<ëHê ñ+~.Å|üryês¡+ ˝Ày√˝ÒºJ düeTdü´, Åd”Ô\≈£î eTs¡T>∑T<= &ÉT¢,˝Òe⁄.ãVæ≤s¡÷“$TøÏ yÓfi≤fl\+fÒ eTVæ≤fi¯\≈£î ø£wüº+>±ñ+~.ñqï~ ˇπø#Íø£&çb˛.ù|<äÅ|ü»\T mH√ï @fi¯flÅøÏ+<ä≥ |ü{≤º\≈£î <äs¡U≤düTÔ*#êà s¡T.@e÷Å‘·+ eT+ps¡Tø±˝Ò<äT.ô|q¸q¢\≈£î eè <äTΔ\T,16eT+~ Ç+~s¡eTàÇfi¯fl≈£î 76eT+~ Åø=‘·ÔπswüHéø±s¡T¶\≈£î ÄØ®*∫Ã, ø±fi¯¢]π>˝≤ j·T+.ÄsY.z.ø±s¡´\j·T+#·T≥÷º Å|ü<äø£åD+#˚

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô) : Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ |ü]~Û˝À uÛÑs¡Ô#·ìb˛sTTq $‘·+‘·Te⁄\+<ä]øÏ ≈£î≥T+ã Á|üjÓ÷»q |ü<∏äø±ìï Çyê«\ì &çyÓ’m|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T s¡DBsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ≈£î≥T+ã Á|üjÓ÷»q |ü<∏äø±ìï ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <äsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡DBsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#˚ ≈£î≥T+ã ô|<ä› eTs¡DÏ+∫q Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ≈£î≥T+ã Á|üjÓ÷»q |ü<∏äø±ìï Çyê«\ì ø√sês¡T. m+‘√ø±\+ qT+∫ ns¡Ω‘· ø£*– ≈£L&Ü á |ü<∏äø±ìøÏ H√#·Tø√ì yê¬s+<äs√ ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·Tø√˝Òø£ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ns¡TΩ˝…’q $‘·+‘·Te⁄\≈£î á |ü<∏äø±ìï n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤d”˝≤›sY sêeTø£èwüí≈£î $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê+Hêj·Tø˘, ÇkÕàsTT˝Ÿ, s¡$, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$C≤„q XÊÁdüÔ+ <˚XÊ_Ûeè~›øÏ <√Vü≤<ä |ü&Ü* Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô) : e÷qì#˚ s√E s√E≈£î n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·Tqï XÊg $C≤„q+ <˚XÊ_Ûeè~›øÏ <√Vü≤<ä |ü&Ü\ì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T yÓ+ø£≥ düTã“eTà nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À sêJyé $<ë´ $TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ\T>√&ÉT, bÕeTT\bÕ&ÉT, ø=‘·Ô|ü*¢, Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É˝≤˝À¢ì 15 bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´ s¡Tú\≈£î ôd’Hé‡ {≤˝…+{Ÿ f…düTºqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T kÕ+‹πø $C≤„ q+ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·T XÊg kÕ+πø‹ $C≤„q+ <˚XÊ_Ûeè~›øÏ , düe÷» ÁX‚j·TdüT‡≈£î ñ|üjÓ÷>∑ |ü&Ü\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T u≤\´ <äX¯ qT+#˚ ôd’Hé‡|ü≥¢ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø=ì HÓ’|ü⁄D´‘· kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T. eT÷&ÛÉqeTàø±\T , nXÊÁd”Ôj·T $<ÛëHê\qT $&ÉHê&˚ $<Ûä+>± Á|ü»\qT #Ó’‘ ·q´e+‘·T\qT #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á |üØø£å\≈£î |ü≥ºD+˝Àì Áô|’y˚≥T, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

Vü≤wæàK‘·#Y, eTTK´n‹~∏>± bÕ˝§Zqï dæ.◊.sêeT#·+Á<ä Á|üdü+–+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ leT+>∑fi¯ Ä+»H˚j·TkÕ«$T Ä\j·T+ ø£fi≤´q eT+&É|ü+˝À ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ @sêŒ≥j˚T´ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T.

eTT–dæq b˛©düT Áø°&É\T ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ b˛\düT Áø°&Ü yÓTÆ<ëq+˝À b˛©düT Áø°&É\T |òüTq+>± eTT–kÕsTT. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ø=qkÕ >∑T‘√qï á Áø°&É\T eT+>∑fi¯yês¡+ eTT–kÕ sTT. á Áø°&É\ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&É\T e‹Ôfi¯¢ q&ÉTeT $<ÛäT\ ìs¡«]Ô+#˚ b˛©düT\≈£î ‘·–q e÷qdæø√˝≤¢kÕìï ø£*–kÕÔ j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @ÄsY $uÛ≤>∑+ &ûmd”Œ <˚e<ëdt zesê˝Ÿ #ê+|òæj·THéwæ|tqT n+<äT≈£îHêïs¡T. yê©u≤˝Ÿ, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ, C≤y√*Hé Á‘√, ‘·~‘·s¡ $uÛ≤>±˝À¢ á Áø°&É\T »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À πs+CŸ &ç◊õ nì˝Ÿ≈£îe÷sY, õ˝≤¢ »&ç® u≤\jÓ÷–, , md”Œ m+. •eÁ|ükÕ<é, C….dæ. ãT<Ûä›Á|üø±wt, md”“ d”◊ eTTs¡∞<ÛäsY, õ˝≤¢˝Àì &çmd”Œ\T, dæ◊\T, môd’‡\T, ø±ìùdºãTfi¯ó¢, yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤dü÷ÿ˝ŸqT ‘·s¡*ùdÔ Ä+<√fi¯q\T ‘·|üŒe⁄ n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ ø√dü+ 4 mø£sê\T n˝≤π> Ä≥ yÓTÆ<ëq+ ø√dü+ 4 mø£sê\T yÓTT‘·Ô+ 8 mø£sê\T πø{≤sTT+ #ês¡ì á bÕsƒ¡XÊ\≈£î 45 dü+e‘·‡sê\ nqTuÛÑe+ ñ+<äì ÄsY.X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ˝ÒK <ë«sê n|üŒ{Ï ôV≤&ée÷düºsY≈£î ‘Ó*j·TCÒ XÊs¡ì ø±ì Á|üdüTÔ‘êìøÏ á dü+e‘·‡s¡+ pHé 6q Á>±eT |ü+#êsTTr düs¡«düuÛÑ´düe÷y˚X¯+˝À Á>±eT|ü+#êsTTr˝Àì &√sY HÓ+.4/508 düπs«HÓ+ãsY 64/2_ 6 mø£sê\T 65/2_ ¬s+&ÉT mø£ sê\T yÓTT‘·Ô+ 8 mø£sê\T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\ @|æmdtÄغd” ãkÕº+&é <ä>∑Zs¡>± ñqï+<äTq $<ë´s¡Tú\≈£î ≈£L&Ü nqT>∑TD+>± ñ+≥T+<äì Á>±eT|ü+#êsTTr rsêàq+ @ø£Á^e+>± ÄyÓ÷~+

ôV’≤<äsêu≤<é

|ü\Te÷s¡T¢ yÓTTs¡ ô|≥Tº≈£îqï |òü*‘·+ X¯Sq´+

ns¡TΩ\≈£î ≈£î≥T+ã Á|üjÓ÷»q |ü<∏äø£+ n+<äCÒj·÷*

C≤„|üø£X¯øÏÔ˝À uÛ≤s¡rj·TT˝Ò nÁ>∑>∑DT´\T

eT+Á‘ê\j·T+, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq eT+Á‘ê\j·T+˝À C…&é|æôV≤#Y ôV’≤dü÷ÿ˝ŸqT yê´bÕs¡]‘ê´ eTsƒ¡+ ˝≤uÛÑ+ bı+<˚+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄ 1000 eT+~ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ qT bÕ&ÉT#˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢˝Àì z sê»ø°j·T Hêj·T≈£îì n+&É<ä+ &É\‘√ dü÷ÿ˝ŸqT e÷]Œ&ç #˚ùd+<äT≈£î ≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ç+<äT≈£î Á|üC≤ dü+|òüT+ dü÷ÿ˝ŸqT e÷]Œ&ç #˚j·T≈£î+&Ü Çø£ÿ&˚ ñ+&Ü\ì ñ<ä´e÷\≈£î düqï<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. Ç+<äT≈£î >∑‘·+˝À eTsƒ¡+ j·÷»e÷q´+ Á|üuÛÑT‘·« õ˝≤¢ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\T 2002 nø√ºãsY 25q n|üŒ{Ï N|òt m–®≈£L´{°yé n~Ûø±] nsTTq ÄsY. X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ◊@mdt eT+Á‘ê\j·T+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\≈£î

Ä<√ì, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): |ü⁄sê‘·q ø£≥º&Ü˝À¢ >∑T|üÔì<ÛäT\ ø√dü+ ‘·e⁄«‘·Tqï Äs¡T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì n¬sdtº #˚dæq≥T¢ 1e |ü≥ºD môd’‡ JeHé $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ b˛©dtùdºwüHé˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À môd’‡ JeHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qyêãT ø√≥˝À kÕj·T+Á‘·+ >∑T|üÔì<ÛäT\ ø√dü+ ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T Á‘·e«&É+ yÓTT<ä\Tô| {≤ºs¡ì ‘·eT≈£î n+~q düe÷#ês¡+‘√ VüQ{≤VüQ{Ïq ‘·q dæã“+~‘√ yÓ[fl ì+~‘·T\qT |ü≥Tº≈£îHêïeTHêïs¡T. Ms¡T nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ >∑T+‘·ø£\T¢ eT+&É\+ ø=q>∑+&É¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q lsêeTT\T, yÓ+ø£≥|üŒ, Hêsêj·TD, Hê>∑sêE, sêeTT, yÓ+ø£fÒX¯ó\ì môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T. M] bÕ‘·H˚s¡ #·]Á‘· >∑T]+∫ yêø£ãT #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Ms¡+<ä]ì n¬sdüTº #˚dæ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊeTHêïs¡T.

#·&ÉyÓTÆq~. Bìì 3`6`2011bÕsƒ¡XÊ\ nqTã+<Ûä+ ñqï≥T¢ >∑‘· HÓ\ 27 Hê{ÏøÏ Á>±eT+ MÄsYz ;ÛeTqï >ö&é eT+&É\ düπs«sY ]j·÷CŸ ‘·eT |ü<ä$ì n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì eTsƒêìøÏ e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·÷ BìøÏ ‘√&ÉT $ÄsYy√ ≈£L&Ü kÕúì≈£î&Ó’ eTsƒ¡+ Ç#˚à &ÉãT“ ø√dü+ ø£≈£îÿ]Ô|ü&ç $<ë´s¡Tú\ πøåeT+ |üø£ÿq ô|{Ϻ kı+‘·˝≤uÛÑ+ ø√dü+ eTsƒ¡+≈£î nqT≈£L\+>± ]ø±s¡T¶ ‘·j·÷s¡T#˚düTÔHêïs¡ì me÷às√«\T e÷]Hê me«s¡÷ #·{≤ºìï ‘·q #˚‘·T˝À¢øÏ rdüTø√˝Òs¡ì Á|üdüTÔ‘· ‘·Vü≤o˝≤›sY bÕsƒ¡XÊ\ düú\+ $wüj·T+ô|’ m+<äT≈£î CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì á $wüj·÷ìï ãVæ≤s¡+>∑|üs¡#ê\ì d”|”◊ bÕغ &çe÷+&é #˚dæ+~.

düTÔHêïs¡T.ø±\˙˝À <ë<ë|ü⁄ 16uÀs¡T¢HêïsTT.ø=ìï+{Ï˝À ˙fi¯ófl n|ü]X¯ó ÅuÛÑ+>± edüTÔqï ÄsY.&Éã÷¢´.j·THé.yês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√e≥+˝Ò<äT.ø±\˙˝À ˇπøˇø£ ÅbÕ<Ûä$T ø£bÕsƒ¡XÊ\ ñqï~.n|üŒsYÅô|’eTØ n|tÅπ>&é #˚ùdÔ e+<ä\ eT+~ $<Ûë´s¡Tú\T 6,7,‘·s¡>∑‘·T˝À¢ #˚πs+<äT≈£î dæ<äΔ+>±ñHêï s¡T.ñqï ≥Te+{Ï dü+πøåeTedü ‹>∑èVü≤+˝À d”≥¢dü+K´ ù|+#ê*‡ ñ+~.Vü‰düº\T e+≥>∑~ Ä|ü]X¯óÅuÛÑyê‘êes¡D+˝À ñ+~.düeTdü´\‘√ bÕ≥T <√eT\T u…&É<ä n~Ûø£+>± ñ+~.bòÕ–+>¥ #˚j·÷*‡ñHêï #˚j·T≥+ ˝Ò<äT.#ê| æπse⁄\ ÅbÕ<Ûä$Tø£ ∫øÏ ‘ê‡πø+Å<ä+ |ü]~Ûø±ã{Ϻ düuŸôd+≥sY @sêŒ≥T #˚j·T e#·TÃ.ôV≤˝ŸÔ&ç bÕsYºyÓT+{Ÿyês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT.bı<äT|ü⁄ Å>∑÷|ü⁄\T <ë<ë|ü⁄49 ñHêï yÓ\T>∑T n~Ûø±s¡T\T Å>±eT ◊ø£´dü+|òüT+ @sêŒ ≥T,*+ πøCŸ s¡TD≤\ eT+ps¡T≈£î,&ÛÜÅø±Å>∑÷|ü⁄\ @sêŒ≥T≈£î @e÷Å‘·+ ø£èwæ #˚j·T ≥+˝Ò<äT. düs¡Œ+#Y>±ì,j·T+.j·T˝Ÿ. @.•˝≤ŒyÓ÷Vü≤ Hé¬s&ç¶>±ì ø±\˙ düeTdü´\| ü≥¢ düŒ+~+#·≥+˝Ò<äì Å|ü»\T yêb˛‘·THêï s¡T.ø±\˙eTT+<äT 80n&ÉT>∑T\ u…’bÕdts√&é ¬s’˝Ò«n~Ûø±s¡T\ e\¢ s¡Vü≤<ë]ìsêàD+ ô|+&ç+>¥˝À |ü&ç+~.ø±\˙˝À $Tqs¡˝Ÿyê≥sY bÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥T#˚dæ düTs¡øÏå‘·yÓTÆ‘ê>∑T ˙{Ïìn+~+#ê\ì Å|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.düTes¡íyês¡Ô $˝ÒK]øÏ ‘·eT >√&ÉTqT Á|ü»\T yÓ\¢uÀdüT≈£îHêïs¡T.

ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\ $<ë´s¡Tú\qT Ä<äTø√yê* ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ø£s¡e⁄ u≤]q |ü&çq eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä]úø£+>± Ä<äTø√yê\ì mdtm |òt◊ sêh Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒwt, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT #·+<äT\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e´ekÕj·T ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q $<ë´ s¡Tú\T nsTTq+<äTe\¢ ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\ |üØø£å, ≥÷´wüHé |”E\T #Ó*¢+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ y˚˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄\≈£î dü«dæÔ |ü\T≈£î‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À #·<äTe⁄‘·Tqï ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\ $<ë´s¡Tú\ nìï s¡ø±\ |”E\T s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷|ü⁄‘·Tï ìs¡¢øå±´ìøÏ ìs¡düq>± ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± $<ë´ dü+düú\ ã+<é ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î õ˝≤¢˝Àì nìï $<ë´ dü+düú\ j·T»e÷qT\T düVü≤ø£]+#ê\ì $qï|æ+#ês¡T. n˝≤π> ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· ãdüTbÕdüT\T Çe«&É+‘√ bÕ≥T s¡÷yéT\˝À ñ+≥Tqï yê]øÏ Á|ü‹ HÓ˝≤ ◊<äT ©≥s¡¢ øÏs√dæHé, 20 øÏ˝À\ _j·T´+ |ü+|æD° #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Äq+<é, eT*¢ø±s¡T®q, q>∑s¡ düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡Ù\T, s¡y˚Twt, Hêj·T≈£î\T wü;“sY, düT+ø£qï, Ä+»H˚j·TT\T, s¡$ ,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇH√ïyê ` &ûd”m+ yê´Hé ª&Ûûμ Ç<ä›] eTè‹, q\T>∑T]øÏ rÁe >±j·÷\T m$Tà>∑q÷s¡T, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): yê´bÕs¡+ #˚dæ n_Ûeè~Δ #Ó+<ë\H˚ \ø£å´+‘√ Äs¡T>∑Ts¡T ùdïVæ≤‘·T\T ø£*dæ z $T\T¢ #·÷ùd+<äT≈£î ãj·T\T<˚] |üì eTT–+#·Tø=ì ‹]–edü÷Ô s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ »s¡>∑&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ Ç<ä›s¡T eTè‹ #Ó+<ä>± ◊<äT>∑Ts¡T rÁe>±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. ø£ s¡÷ï\T õ˝≤¢ m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q {°&û|” Hêj·T≈£î\T ãw”sY nVü≤à<é, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T j·TT.¬ø.n&çeqï, ‘Ó\T>∑T sêeTT&ÉT, eTs√ eTT>∑TZs¡T ã–Z yÓ+ø£fÒwt, lìyêdüT\T, kÕsTTu≤u≤\T eT+∫ ùdïVæ≤‘·T\T ø£*dæ m$Tà>∑q÷sY |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q ÇH√ïyê @|æ21 2277ø±s¡T n<Ó›≈£î rdüT≈£îì C…&ÉÃs¡¢˝À z $T\T¢qT #·÷&É{≤ìøÏ yÓfi≤fls¡T. kÕj·T+ø±\+ |üìeTT–+#·T≈£îì ‹]– edüTÔ+&É>± ô|uÒ“sY <ä>∑Zs¡ &ûd”m+ @|æ21 1897 yê´qT ]esY‡ #˚düTÔ+&É>± y˚>∑+‘√ edüTÔqï ÇH√ïyê ø±s¡T &ûd”m+ yê´qT &ûø=q&É+‘√ ø±s¡T˝Àì Á&Ó’esY sê$T¬s&ç¶(40), |üø£ÿ d”≥T˝À ñqï j·TT.¬ø.n&çeqï(56) nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>±, ãw”sY nVü≤à<é, ‘Ó\T>∑T sêeTT&ÉT, ã–ZyÓ+ø£fÒwt, kÕsTTu≤u≤, lìyêdüT\≈£î rÁe >±j·÷\‘√ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

j·TTe≈£î&ç <ës¡TD Vü≤‘·´... ÁøÏcÕíq>∑sY qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : bÕ‘· ø£ø£å\ H˚|ü<∏ä´+˝À zj·TTe≈£î&çì <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚dæq dü+|òüT≥q »]–+~. |ü≥ºD+˝Àì Hê\Ze |ü≥ºD b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì wüØHéq >∑s¡T≈£î #Ó+~q ms¡Tø£\ >∑DÒwt (25) nH˚ j·TT e≈£î&çì n‘·ì Á|ü‘·´s¡Tú\T Äs¡T>∑Ts¡T ø£*dæ Vü≤ ‘·´#˚dæq≥T¢ Ç+#ê]® d”◊ s¡+>∑Hê j·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìï d”◊ dü+<ä]Ù+#ês¡T. eTè‘·T&ç uÛ≤s¡´ <äTs¡Z |òæsê´ <äT y˚Ts¡≈£î m©cÕ, $»jYT, lìyêdüT\T, Hê>∑sêE, eTs√ Ç<ä›s¡T ø£*dæ Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À 9 eT+~ mdt◊\≈£î kÕúq#·\q+ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ‘=$Tà~eT+~ mdt◊\qT ã~© #˚dü÷Ô md”Œ •eÁ|ükÕ<é ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. •yê¬s&ç¶, |æ eTÁ]kÕ«$T Ä<√ì Á{≤|òæø˘, qT+∫ m$Tà>∑q÷s¡T Á{≤|òæø˘≈£î düT+ø£qï &ûmdt; qT+∫ ø£s¡÷ï\T eT÷&Ée {ÖHé, |æ. X¯+ø£s¡j·T´ MÄsY qT+∫ eT÷&Ée |ü≥ºD |”mdt≈£î, |üø°sY ¬s&ç¶ MÄsY qT+∫ Äfi¯¢>∑&ɶ mdt;{°y√≈£î, dæ.eT~›˝Ò{Ï MÄsY qT+∫ |ü‹Ôø=+&É≈£î, myéT. düTπswt≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Ä‘·à≈£Ls¡T qT+∫ #ê>∑\eTÁ], #ê>∑\ eTÁ]˝À |üì#˚düTÔqï lVü≤]ì Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î, MÄsY˝À •eX¯+ø£sY q+<ë´\ eT÷&Ée |ü≥ºD b˛©dt ùdºwüHé≈£î ã~© #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ md”Œ •eÁ|ükÕ<é eT+>∑fi¯yês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T.


|ü+≥\ ;e÷ ‘·|üŒìdü]:õ˝≤¢ |ü+≥\ ;e÷ n~Ûø±] Kπ>X¯«s¡sêe⁄ lø±≈£îfi¯+,qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ¬s’‘·T\T ‘êeTT |ü+&ç+#˚ Á|ü‹ |ü+≥qT $~Û>± ;e÷ #˚sTT+#·Tø√yê\ì C≤rj·T |ü+≥\ ;e÷ õ˝≤¢ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] m˝Ÿ.Kπ>X¯«s¡sêe⁄ ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. qs¡düqïù|≥ eT+&É\+˝Àì ≈£î<ë›+, ñsê¢+, ∫+‘·Tyêìù|≥ Á>±e÷˝À¢ düTs¡es¡|ü⁄ eT˝Ò¢X¯«s¡eTà, yÓTTsTT´ ø£èwüí e´ekÕj·T πøåÁ‘ê˝À¢ |ü+≥\ ~>∑Tã&ç Á|üjÓ÷>∑\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ¬s’‘·T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+≥\ ;e÷ #˚j·T&É+ e\¢ Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T, rÁe esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T˝À¢ |ü+≥ qwüº »]–q|ü⁄&ÉT ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<äT‘·T+<äì $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 1865 \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À e] |ü+≥

kÕ>∑e⁄‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á>±eT+ ˇø£ j·T÷ì{Ÿ>± |ü]>∑DÏkÕÔeTì yÓTT‘·Ô+ õ˝≤¢qT 924 j·T÷ì≥T¢>± $uÛÑõ+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ &ç$»Hé |ü]~Û˝À m#ÓÃs¡¢, s¡Ddüú\+, ˝≤y˚s¡T, bı+<ä÷s¡T, õ.dæ>∑&Ü+, bÕ\ø=+&É &ç$»Hé˝À u≤$Tì, bÕ‘·|ü≥ï+, ø=‘·÷Ôs¡T, kÕs¡eø√≥, f…ø£ÿ* &ç$»Hé |ü]~Û˝À eÁ»|ü⁄ø=‘·÷Ôs¡T, eT+<ädü, |ü˝≤dü, ø£+∫*, Ç#êä|ü⁄s¡+, ø£${Ï eT+&É˝≤˝À¢ ~>∑Tã&ÉT\T u≤>± ‘·>±Zj·Tì nHêïs¡T. qs¡düqïù|≥ eT+&É\+˝À ø=ìï ÁbÕ+‘ê\T ‘·|æŒ+∫ ~>∑Tã&ÉT\T ÄXÊ»qø£+>± ñHêïj·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ »]|æq eT÷&ÉT Á|üjÓ÷>±˝À¢ düTe÷s¡T 22 qT+∫ 26 ãkÕÔ\ ~>∑Tã&ç e∫Ãq≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 2,000 j·T÷ì≥¢˝À |üP]Ô ' õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+ 3,936 Á|üjÓ÷>∑ πøåÁ‘ê˝À¢ Ç|üŒ{ÏøÏ 2,000 πø+Á<ë˝À¢ Á|üjÓ÷>±\T |üPs¡Ôj·÷´j·Tì Kπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. f…ø£ÿ* &ç$»Hé˝À 936 Á|üjÓ÷>±\≈£î >±qT 156 #√≥¢ X¯Sq´ ~>∑Tã&ÉT\T qjÓ÷<äj·÷´j·Tì $e]+#ês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T e´ekÕj·T $düÔs¡D≤~Ûø±] ÄsY.∫q+Hêïj·TT&ÉT, Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T »\T¢ ‹s¡T|ü‹, ≥+ø±\ s¡eTD, >∑Tõ®&ç \ø£åàDsêe⁄, ¬s’‘·T\T yÓTTsTT´ ø£ècÕísêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT<Ûäyês¡+, 30 qe+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

eT* $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À ns¡TΩ˝…’q ìs¡Tù|<ä\≈£î neø±X¯+ eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):eT* $&É‘· s¡#·Ãã+&É <ë«sê ns¡TΩ˝…’q ìs¡Tù|<ä\≈£î ô|<ä› m‘·TÔq πswüHé ø±s¡T¶\T, |æ+#Û·Hé\T, Ç+~s¡eTà Ç+&É¢ |ü{≤º\T Çdü÷Ô ‘·|æŒb˛sTTlq yê] qT+&ç eT∞fl <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#êeTì sêÁwüº uÛ≤Ø eT<Ûä´ ‘·s¡Vü‰ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT Á|ü>∑‹ uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝ÀÇ{Ïe\ ø±\+˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚dæq+<äT≈£î eT+Á‹ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T &ç.es¡Á|ükÕ<é‘√ ø£*dæ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\‘√, MT&çj·T Á|ü‹ ì<ÛäT\‘√ MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À @sêŒ≥T #˚dæ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡#·Ãã+&É`2 á HÓ\˝À 39 eT+&É\ kÕúsTT düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#êeTì \_›<ës¡T\T ôd’‘·+ 4 y˚\qT+&ç 8 y˚\ es¡≈£î Vü‰»¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á s¡#·Ãã+&É˝À ns¡TΩ˝…’q \_›<ës¡T\+<ä]øÏ Hê´j·T+ #˚XÊeTì n˝≤π> mø£ÿ&Ó’q bıs¡bÕ≥T¢ »]– ‘·|æŒb˛sTTq yês¡T+fÒ yê] qT+∫ ôd’‘·+ <äs¡U≤düTÔ\T rdüT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.>∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À πswüHé ø±s¡T¶\≈£î düTe÷s¡T 52 y˚\T, |æ+#Û·q¢≈£î 52 y˚\, Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢ 61 y˚\ <äs¡U≤düÔ\T n+~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á s¡#·Ãã+&É˝À ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ 1.08 \ø£å\ ø=‘·Ô πswüHé ø±s¡T¶\T, 20 y˚\ |æ+#Û·qT¢, 18 y˚\ Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢ \_›<ës¡T\+<ä]øÏ |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+ <äHêïs¡T.eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\≈£î 46.41 ø√≥¢ u≤´+≈£î *+πøJ ãTTD≤\‘√bÕ≥T 13 ø√≥¢ bÕe˝≤ e&û¶ ãø±sTT\T ≈£L&Ü ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T.318 $ø£˝≤+>∑T\≈£î 3 #·Áø±\ yêVü≤Hê\T, Á|ü‹ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À 25 \ø£å\‘√ ì]à+#˚ Ád”Ô X¯øÏÔ uÛÑeHê\≈£î, 3 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ yÓ÷&É˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\T, 1.25 ø√≥¢‘√ @sêŒ≥T #˚düT≈£îH˚ ø£dü÷Ôsꓤ u≤*ø£\ $<ë´\j·÷\≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> md”‡, md”º uÛÑ÷eTT\qT n_Ûeè~› #˚j·TT≥≈£î Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ øÏ+<ä 50 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√30 y˚\ mø£sê\ uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T

˝Àø±j· TTø£Ô≈£î ø£˝…ø£ºsY Vü‰»s¡T lø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ˝Àø±j·TTø£Ô≈£î düø±\+˝À ìy˚~ø£ düeT]Œ+#·ø£b˛e&É+‘√ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ˝Àø±j·TTø£Ô≈£î Vü‰»s¡T ø±yê*‡ e∫Ã+~. á $wüj·TyÓTÆ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ ø£˝…ø£ºsY ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á HÓ\ 16e ‘˚Bq qs¡düqïù|≥˝À ˇø£ <äTø±D$wüj·TyÓTÆ ñ|ü˝Àø±j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶øÏ n¬sdüTº yê¬s+{Ÿ C≤Ø #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*d æ+<˚. Bìô|’ ‘êC≤>± ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ˝Àø±j·TTø£Ô m<äT≥ ø£˝…ø£ºsY Vü‰»s¡j·÷´s¡T. qs¡düqïù|≥ Á>±eT |ü+#êj·Tr ©E πø{≤sTT+|ü⁄ $wüj·T+˝À nÁø£e÷\T »]>± j·Tì e∫Ãq Äs√|üD\ô|’ $es¡D Ç#˚Ã+<äT≈£î yÓfi≤¢s¡T. n˝≤π> |ü<äM $s¡eTD bı+~q ‘·Vü≤•˝≤›s¡T s¡eTDeTà ‘·q≈£î |æ+#Û·qT eT+ps¡T˝À rÁe+>± C≤|ü´+ #˚düTÔHêïs¡ì ˝Àø±j·TTø£ÔqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. á $wüj·T+˝Àq÷ ìy˚~ø£\T n+<äCÒj·T&É+˝À n~Ûø±s¡T\ C≤|ü´+ #˚XÊs¡T. B+‘√ ø£˝…ø£ºsYô|’ ˝Àø±j·TTø£Ô ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ |æ+#Û·qT eT+ps¡T˝À m+<äT≈£î Ä\dü´+ nsTT+<√ $es¡D Çyê«\ì ø√]+~. á ¬s+&ÉT πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ $es¡D Ç#˚Ã+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY ˝Àø±j·TTø£Ô eTT+<äT Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

Ä\j·T n_Ûeè~Δ |üqT\T y˚>∑e+‘·+ #˚j·T+&ç lø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä <äX¯˝À¢ ñqï Ä\j·T n_Ûeè~Δ |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì õ˝≤¢ <˚yê<ëj·TXÊK düVü‰j·T ø£$TwüqsY mHé.düTC≤‘· n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢πø+Á<ä+˝Àì <˚yê<ëj·TXÊK ø±sê´\j·T+˝À Ä XÊK ø±s¡´ìsê«Vü≤D n~Ûø±s¡T\T, ÇHéôdŒø£ºs¡T¢, y˚TH˚»s¡¢‘√ Ä\j·T n_Ûeè~Δ |üqT\ô|’ ÄyÓT ‘=*kÕ]>± düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·÷\≈£î düs¡«ÁX‚jÓ÷ì~Û qT+∫ eT+p¬s’q |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. ø£+∫* eT+&É\+ ø£‹Ôes¡+ ˙*ø£πsƒX¯«s¡kÕ«$T Ä\ j·T+, ã÷s¡® eT+&É\+ »>∑Hêï<∏äkÕ«$T Ä\ j·T+ n˝≤π> lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì >∑T»sê ‹ù|\˝À >∑\ »>∑Hêï<∏ë\j·÷\ |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üPs¡Ôj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√ yê\Hêïs¡T. >∑T\¢d”‘êsê+|ü⁄s¡+ d”rsêeTkÕ«$T Ä\j·÷ìøÏ eT+p¬s’q s¡÷. 15 \ø£å\ n_Ûeè~Δ |üqT\qT yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ns¡düe*¢ <˚ekÕúq+ ø±s¡´ì sê«Vü≤D≤~Ûø±] ã*yê&É Á|ükÕ<é| ü{≤ïj·Tø˘, ÇHéôdŒø£ºs¡T¢ mdt.$»j·T≈£îe÷sY, |æ.πøX¯esêe⁄, Á|ükÕ<éu≤ãT\T, Ä\j·T y˚TH˚»s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.Hêïs¡T.

Ç+{Ï|ü{≤º\T Ç|æŒ+#·+&ç ˇ+>√\T,qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT ≈£î Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T eT+ps¡T nj·÷´j·Tì >∑èVü≤ ìsêàD≤ìøÏ nedüs¡yÓTÆq Ç+{Ï |ü{≤º\qT Ç|æŒ+#ê\ì eT+&É\+˝Àì $T\¢+|ü*¢ #Ó+#·T>∑÷&Ó+, #Ós√¢‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q #Ó+#·T –]»qT\T k˛eTyês¡+Hê&ÉT ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $qï$+#·T≈£îHêïs¡T. düTe÷s¡T 30 eT+~ –]»qT\≈£î >∑èVü‰\T eT+p¬s’ ¬s+&ÉT HÓ\\T ø±edüTÔHêï Ç+{Ï |ü{≤ºø√dü+ nH˚ø£kÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$+#·T≈£îHêï |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äì yÓ+≥H˚ Ç+{Ï |ü{≤º eT+p s¡T≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T nHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\T ø±yê\ì eTs√ eTT>∑TZs¡T nØ®\T Ç#êÃs¡T.

uÛÑ÷eTT\T>± e÷s¡TdüTÔHêïeTHêïs¡T.õ˝≤¢˝À ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ <ë«sê •ø£åD Ç∫à Áô|’y˚≥T s¡+>∑+˝À &çôd+ãs¡T ø£\¢ 3 y˚\T e#˚à eT÷&˚fi¯fl˝À 40 y˚\ ñ<√´>±\T ø£*ŒdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î B≥T>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\qT r]Ã~<ä›&ÜìøÏ kÂø£sê´\T @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT˝À n<äq|ü⁄ >∑<äT\T, Á‘ê>∑T ˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, Á|üVü≤] >√&É\T ‘·~‘·s¡ ìsêàD≤\≈£î 140 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T.kÕ>∑T˙{Ï |üqT\ eTs¡eTà‘·TÔ\˝À HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#ê\ì, ˙{Ïì bı<äT|ü⁄>± yê&ÉTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.eTVæ≤fi¯\T Ä]úø±_Ûeè~›øÏ ‘√&ÉŒ&ÜìøÏ »qe] qT+&ç eTVæ≤fi¯\+<ä]øÏ e&û¶ ˝Òì ãTTD≤\T Çe«&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T.‘·<ë«sê eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘·≈£î, Ä]úø£ ã˝Àù|‘êìøÏ eTØ+‘· }‘·+ n+<äT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á neø±XÊìï eTVæ≤fi¯\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì ≈£î≥T+u≤\ eT]+‘· yÓTs¡T>∑T |üs¡TÃø√yêa\ì ‘Ó*bÕs¡T.ù|<ä Á|ü»\T ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü uÀ»q+ #˚j·T&Üìπø s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ nH˚ ãè‘·Ôs¡yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T .mø£ÿ&É ≈£L&Ü Hêdæs¡ø£yÓTÆq _j·÷´ìï |ü+|æD° #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, HêD´yÓTÆq _j·÷´ìï |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ πø+Á<ä ÄdüT|üÁ‹ì ø=‘·Ô>± ìsêàD+ #˚düTÔqï K©˝Ÿyê&ç ÄdüT|üÁ‹ uÛÑeq+˝À e#˚à $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ ø√s¡T‡\T ÁbÕs¡+_+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdü≈£î+{≤eTHêïs¡T.‘·«s¡˝ÀH˚ yÓ’<äT´\T U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì, yÓ’<äT´\T ìπs›•+∫q düeTj·÷˝À¢ ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á s¡#·Ãã+&É˝À 52,300 πswüHé ø±s¡T¶\≈£î, 52,059 ô|q¸qT¢, 61, 205 Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ eT+pØøÏ <äs¡U≤düTÔ\T Ç#êÃs¡ì yê{Ïì

$#ês¡D #˚dæ ÄHé˝…’Hé˝À Áø√&ûø£]+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·>∑T eT+pجø’ düeT]ŒkÕ eTHêïs¡T.eT*$&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À Á|ü»\ qT+&ç d”«ø£]+∫q <äs¡U≤düTÔ\qT ìØí‘· ø±\+˝À bÕs¡<äs¡Ùø£+>± |ü]o*+∫ dü+πøåeT |òü˝≤\ Á|ü»\ e<ä›≈£î #˚πs˝≤ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Á>±eT |ü+#êj·Tr\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯› ø£qãs¡∫ Á|ü‹ ãT<Ûäyês¡+ Á>±e÷\≈£î yÓ[fl ‘ê>∑T˙s¡T, bÕ]X¯ó<ä´eTTô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.ìC≤e÷u≤<äT q>∑s¡+˝À \_›<ës¡T\≈£î eT+p¬s’q πswüHé ø±s¡T¶\T &çôd+ãsY 10 ø£˝≤¢ Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[fl |ü+|æD° #˚j·Te\dæq~>± Ä<˚•+#êeTHêïs¡T.ô|q¸qT¢ eT+ps¡T≈£î dü<äs¡+ ø±´+|ü⁄\≈£î e∫à Ç+ø± yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø=ì düTe÷s¡T 3 y˚\ eT+~ $ø£˝≤+>∑T\≈£î |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√qT≥¬ø’ eTs=ø£ neø±XÊìï ø£*ŒdüTÔHêï eTHêïs¡T .ø=‘·Ô>± >∑èVü‰\T eT+p¬s’q \_›<ës¡T\≈£î &çôd+ãsY 5 ø£˝≤¢ eT+pØ ñ‘·Ôs¡T«\T |ü+|æD° #˚kÕÔeTì, 15 ø£˝≤¢ yÓTT<ä{Ï $&É‘· ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTHêïs¡T.õ˝≤¢˝À 34 y˚\ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\˝À 3.5 \ø£å\ eT+~ düuÛÑT´\THêïs¡ì, 220 ø√≥T¢ u≤´+≈£î ãTTD≤\T bı+<äT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.M]øÏ 13 ø√≥¢ qT+&ç 15 ø√≥¢ bÕe˝≤ e&û¶ #Ó*¢düTÔHêï eTHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô>± rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ e\¢ eTs√ 4`5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e&û¶ eTVæ≤fi¯\≈£î \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+<äHêïs¡T.sêÁwüº kÕúsTT˝À Ád”Ô ì~Û u≤´+≈£î <ë«sê yÓsTT´ ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚XÊs¡ì, n+<äT˝À õ˝≤¢\≈£î 50 ø√≥T¢ õ˝≤¢≈£î πø{≤sTT+#·qTHêïs¡Hêïs¡T.eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T bÕ&ç|ü]ÁX¯eT, <ëì nqTã+<Ûä |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=\TŒ≥≈£î ‘·<ë«sê Ä]úø±_Ûeè~› kÕ~Û+#·T≥≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé, n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T Áosê+¬s&ç¶,md”Œ sêeTø£èwüíj·T´, &çÄsYz »>∑BX¯«s¡#ê], ◊¬ø|æ |æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, &Ü«e÷ |æ&ç Msê#ê] ÄsY&çz\T Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, dürwt#·+Á<ä, Ç‘·s¡ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T,

$T˙ K*˝Ÿyê&ç _#·Tÿ+<ä˝À |æm+|æ\T, m+__mdt\T _#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ ãkÕº+&é ÁbÕ+‘·+ ìC≤e÷u≤<é K©˝Ÿyê&çì düú\|æ+#˚˝≤ Á|ü‹ s√E y˚˝≤~ s√>∑T\T s√>±\ u≤Øq |ü&çq e´≈£îÔ\T |æm+|æ &Üø£ºs¡¢ e<ä›≈£î edüTÔ+{≤s¡T.ø±ì |æm+|æ &Üø£ºs¡T¢ e÷Á‘·+ nìï s√>±\≈£î ‘êy˚T ôdŒwü*dtº\T>± ø±qTŒ qT+&ç ∫qï |æ\¢\≈£î yÓ’<ä´+ #˚j·T&É+ ø±≈£î+&Ü nìï s¡ø±\ yÓ’<ë´\T n+~düTÔ s√>∑T\≈£î rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚dü÷Ô yê] s¡ø±Ôìï &ÉãT“\ s¡÷|ü+˝À edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T.yês¡T |æm+|æ &Üø£ºs¡T¢ s√–ì |üØø£å #˚ùdÔ 40 s¡÷bÕj·T\T |ò”E edü÷\T #˚dæ yÓT&çø£˝Ÿ _\T¢ e÷Á‘·+ 300`400 es¡≈£î ‘·eT≈£î ø£MTwüHé s¡÷|ü+˝À _\T¢\T y˚sTTdü÷Ô s√>∑T\ J$‘ê\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.Äj·Tq s√>∑+ qj·T+ ø±ø£b˛e&É+‘√ yês¡T |æm+|æ &Üø£ºs¡¢qT dü+Á|ü~ùdÔ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‹øÏ |ü+|æ+∫ ø£MTwüHé s¡÷|ü+˝À õ˝≤¢ Áô|’y˚{Ÿ ÄdüŒÁ‹ qT+&ç &ÉãT“\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T.Ç~ es¡≈£î ø=ìï dü+<äsê“\˝À ø=ìïkÕs¡T¢ |üÁ‹ø£˝À¢ e∫ÃHê ≈£L&Ü eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T ‘·÷‘·T

eT+Á‘·+>± |ü]o\q ìs¡«Væ≤+∫ e~* y˚j·T&É+‘√ M] Ä>∑&Ü\T eTØ m≈£îÿyÓ’b˛j·÷sTT.>∑‘· HÓ\ ÁøÏ‘·+ <ä&ç– Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s√– ÄdüŒÁ‹øÏ e∫à yÓ’<ä´+ #˚düTø√e&É+‘√ yÓ’<ä´+ $ø£{Ï+#·&É+‘√ n‘·qT ôV’≤<äsêu≤<é es¡≈£î yÓ\¢e\dæ e∫Ã+~.Ä Á>±eT Á|ü»\T |æm+|æ &Üø£ºs¡¢qT ì\BùdÔ e÷ Á>±e÷ìøÏ yÓ’<ä´+ n+~+#·≈£î+&Ü yê]øÏ yÓ’<ä´+ #˚j·T&ÜìøÏ ìsêø£]düTÔHêïs¡T.Ç|ü&ÉT @ø£+>± s√>∑T\ &ÉãT“\‘√ y˚THé s√&ÉT¶ô|’ nbÕsYºyÓT+{Ÿ kÕúsTT _*¶+>¥ ø£≥Tºø=ì õ˝≤¢ kÕúsTT ÄdüŒÁ‹˝À ñqï≥Te+{Ï kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫ ∫qï|æ\¢\≈£î ôd’‘·+ ‘êy˚T ôdŒwü˝Ÿ &Üø£ºsY>± ø=+<äs¡T |æm+|æ &Üø£ºs¡T¢ #·˝≤eTì ne⁄‘·THêïs¡T._#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹ ñ+&É>± ≈£L&Ü »Hê\T M] ÄdüŒÁ‹ yÓ’|ü⁄ m>∑ã&É&É+‘√ M]ì <√#·Tø√e&ÜìøÏ Ç<˚ nqTe⁄>± uÛ≤$+∫ |æm+|æ &Üø£ºs¡T¢ |ü~ s¡÷bÕj·T\ |ò”EqT 40 s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+∫ yê] s¡ø±Ôìï »\>∑˝≤ |æ+&˚düTÔHêïs¡T.ø±e⁄q dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\T á $wüj·T+ô|’ #·]Ã+∫ M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä˝À rÁe eT+∫˙{Ï m<ä›&ç .dü+ã+~Û‘· XÊK ìs¡¢ø£å´+ e\¢ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ ÇcÕº sê»´+ _#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\+ nìï s¡+>±\˝À ìjÓ÷õø£ es¡Z+˝ÀH˚ |üP]Ô>± n_Ûeè~› #Ó+~+~.e´ekÕj·T+, yê´bÕs¡+, $<ë´, ñbÕ~Û nH˚ø£ s¡+>±\˝À n_Ûeè~› kÕ~Û+∫q|üŒ{ÏøÏ Á‘ê>∑T ˙{Ï düs¡|òüsê˝À e÷Á‘·+ |üP]Ô>± yÓqTø£ã&ç+~.yês¡+˝À ¬s+&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT s√E\T ˙{Ï düs¡|òüsê ne⁄‘·THêï eTs√ Hê\T>∑T s√E\T ô|’|ü⁄\T eTs¡eTà‘·TÔ\ ù|]{ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ø±\+ >∑&çù|düTÔHêïs¡T.á e´eVü‰s¡+ô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ rs¡T e÷Á‘·+ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$düTÔ+~.ø±s¡D+ sê»ø°j·T |ü\T≈£îã&ç B+‘√ @$T #˚ùd~ ˝Òø£ eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T ∫e]øÏ yê≥sY |òæ\ºsYqT düe÷qT´&ÉTôd’‘·+ ø=qTø√ÿyê*‡ edüTÔ+~.B+‘√ nqTeT‘·T\T ñqï$, ˝Òì$ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ\T Ç|üŒ{Ïπø eT+&É\+˝À eT÷&ÉT @sêŒ≥T nj·÷´sTT.B+‘√ yê] yê´bÕsê\T eT÷&ÉT |üPe⁄«\T, Äs¡T ø±j·T\T>± $s¡õ\T¢ ‘·THêïsTT.

ôVA≥˝Ÿ, Ç+{À¢ Á|ü‹ #√≥¢ eT+∫ ˙s¡T ‘·|üŒì ø±e&É+‘√ ˙{Ï yê´bÕs¡düTÔ\T |ü+|æDÏ #˚ùd ˙{Ïì @ e÷Á‘·+ X¯ó~› #˚düTÔHêïs√ yê]πø ‘Ó*j·÷*.Çø£ kÕe÷qT´&ç $wüj·T+øÏ eùdÔ ø√¢]Hé ˙{ÏH˚ ‘ê>∑e*‡ edüTÔ+~.Ç|üŒ{ÏøÏ yê≥sY {≤´+ø˘\T mìïkÕs¡T¢ X¯óÁuÛÑ|üs¡TkÕÔs√ ‘Ó*j·T<äT ø√¢]H˚wüHé m|ü&ÉT y˚kÕÔs√ ‘Ó*j·T<äT.B+‘√ ø±+Á{≤ø£ºsY e´eVü‰s¡+ eT+∫ ˙{Ï düs¡|òüsêô|’ ìs¡¢ø£å´ <√s¡DÏ‘√ sê»ø°j·T |ü\T≈£îã&ç‘√ ‘·q Çwüº sê»´+>± e´eVü≤]düTÔHêï&ÉT.Ç|üŒ{Ïπø eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê düÁø£eT+>± »]–‘˚>±ì M{Ïô|’ n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ ì»ìsêús¡D≈£î ø£˙dü+ $#ês¡D ôd’‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ yÓqTø£&ÉT>∑T y˚düTÔHêïs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£ b˛‘˚ eT]ø=ìï yê≥sY bÕ¢+{Ÿ\T @sêŒ≥T nsTT´ kÕe÷qT´&çøÏ ôd’‘·+ Á‘ê>∑T ˙s¡T ø=qTø√ÿyê*‡ edüTÔ+<äì eT+&É\ Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.

dü+>∑+˝À Ç+<ä÷sY nø£ås¡ uÛ≤s¡‹ sê´© uÀ<ÛäHé, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+&É\+ dü+>∑+ Á>±eT+˝À kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç+<ä÷sY nø£ås¡ uÛ≤s¡‹ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T.πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± á sê´©ì ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dü÷|üsYyÓ’»sY u≤ãTsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü»\T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ìs¡ø£åsêdüT´\T>± ñ+&É≈£î+&Ü kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ë\≈£î yÓ[fl #·<äTe⁄ H˚s¡TÃ≈£îì nø£åsêdüT´\T>± e÷sê\ì nHêïs¡T.Á|ü»\qT #Ó’‘·q´e+‘·T\T>± #˚j·T&ÜìøÏ ìs¡ø£åsêdü´‘·ô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì @|æy√ <˚$dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T.ø±e⁄q &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T, j·TTe≈£î\T, Á>±eTdüTÔ\T Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§Zì nø£ås¡dü´‘·ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T.ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTT+<äT>± Á>±eT ø√`Ä]¶H˚≥s¡T¢ düs√», _dæà˝≤¢, &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T Á>±eTdüTÔ\T, eT+&É\

ø√`Ä]¶H˚≥sY Áoìyêdt bÕ˝§ZHêïs¡T.kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ë\ ‘·ìœ:uÀ<ÛäHé eT+&É\+˝Àì $THêsY|ü*¢ Á>±eT+˝À @|æy√ <˚$dæ+>¥ πø+Á<ë\ ìs¡«Vü≤Dô|’ ø√`Ä]¶H˚≥sY uÛ≤s¡‹‘√ e÷{≤¢&ç ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.‘·|üŒì dü]>± kÕø£ås¡ πø+Á<ë\T, ejÓ÷»q $<ë´πø‘ê\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì ˝Òì jÓT&É\ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]ùdÔ ‘=\–kÕÔeTì nHêïs¡T.nuÛÑ´dü≈£î\T nsTTq kÕúìø£ eTVæ≤fi¯\‘√ e÷{≤¢&ç πø+Á<ë\T @˝≤ q&ç|ædüTÔHêïs¡ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îì dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.ejÓ÷»q $<ë´ πø+Á<ëìï ìs¡«Væ≤düTÔqï ñCÀàuÒ>∑+ nH˚ ø√`Ä]¶H˚≥sY ]õwüºsY\qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+‘√ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù <ë«sê eT+&É\ ø√`Ä]¶H˚≥sY dü<äs¡T ø√`Ä]¶H˚≥sY≈£î yÓTyÓ÷ C≤] #˚j·÷\ì m+|æy√ <˚$dæ+>¥ eT+&É\ ø√`Ä]¶H˚≥sY ÁoìyêdtqT Ä<˚•+#ês¡T.eT+&É\+˝À nìï πø+Á<ë\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘·ìœ\T ìs¡«Væ≤+∫ |üì #˚j·Tì ø√`Ä]¶H˚≥sY\ $esê\T ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡≈£î Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚j·T+&ç lø±≈£îfi¯+,qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): MT-ùdeqT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕ º‘·àø£+>± rdüT≈£î+≥T+<äì, sêheT+‘·{≤ e#˚à @Á|æ˝Ÿ qT+∫ neT\T #˚j·TqTqï≥T¢ sêh ¬syÓq÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T¢ Bìô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ rdüTø√yê\ì ø£+|üP´{°ø£s¡DqT |üP]Ô#˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ Äj·Tq M&çjÓ÷ø±ìŒ¤¬sqT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<ä+s¡“¤+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ MT-ùde <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Á|ü»\≈£î qeTàø£+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ø±sê´\j·T+ #·T≥÷º |ü<˚ |ü<˚ ‹s¡>∑≈£î+&Ü yê]øÏ ø±yê*‡q Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\qT á ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê rdüTø√e#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\T dæ<äΔ+ #˚düTø√yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. uÛÑ÷ düeTdü´\≈£î dü+ã+~Û+∫ dü<ädüT‡˝À¢ |ü]cÕÿs¡+ #·÷|æ+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‹ Äyêdü ÁbÕ+‘ê˝À¢qT dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, m˝≤+{Ï düeTdü´\THêï

dü<ädüT‡≈£î Vü‰»¬s’ #Óù|Œ˝≤ $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\Hêïs¡T. $.ÄsY.ˇ., $.ÄsY.m.\ ìj·÷eTø±\T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± »s¡T>∑T‘êj·Tì, m˝≤+{Ï dæbòÕs¡T‡\≈£î ‘êe⁄+&É<äì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. |ü<√ ‘·s¡>∑‹ Äô|’ #·<äTe⁄≈£îqï $<ë´s¡Tú\T Á|ü‹kÕ] ‘·Vü≤•˝≤›s¡T ø±sê´\j·÷ìøÏ »qq Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T, ìyêdü, ≈£î\ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\ ø√dü+ ‹s¡>∑≈£î+&Ü yês¡T #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´dü+düú\ e<ä›πø Äj·÷ |üÁ‘ê\qT |ü+|æ+#˚˝≤ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeT Hêïs¡T. |òæÁãe] HÓ˝≤Ks¡T˝À>± düπs«qT |üP]Ô#˚dæ e÷]Ã˝À>± Äj·÷ dü+düú\≈£î n|üŒ–+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T @yÓTÆHê Á|üø£{Ï+#ê*‡q nedüs¡eTT+fÒ Äj·÷ eT+&É˝≤\ C≤_‘êqT |ü+|æ+#ê\ì eT+Á‹ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Ç.l<ÛäsY, &ç.ÄsY.z. q÷sYuÛ≤cÕU≤dæ+, ¬ø.ÄsY.dæ. &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY <ÛäqT+»j·T, f…ø£ÿ* Äضy√ $.$X‚«X¯«s¡sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7

ôV’≤<äsêu≤<é

edü‹ >∑èVü≤+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T |æ≥¢+, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):|æ≥¢+ eT+&É\+˝À>∑\ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT edü‹ >∑èVü≤+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ yÓ’<äT´&ÉT dü‘·´bÕ˝Ÿ *+>±¬s&ç¶ yÓ’<ä´ |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.edü‹ >∑èVü≤+˝À>∑\ 104 eT+~ $<ë´s¡Tú\qT |ü]øÏå+∫q≥T¢ n+<äT˝À 7 >∑Ts¡T $<ë´s¡Tú\T »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì yê]˝À ø=+<ä]ì u≤qT‡yê&É @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ eT]ø=+<ä]ï |æ≥¢+ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À ∫øÏ‘·‡\ ì$T‘·Ô+ |ü+|üqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.edü‹ >∑èVü≤+ #·T≥Tº ù|s¡T≈£îb˛sTTq #Ó‘êÔ#Ó<ës¡+, eTT–øÏ ˙s¡T e\¢ <√eT\T #˚] $<ë´s¡Tú\T s√>±\ uÛ≤Øq |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ ‘·s¡|ü⁄q Á|ü‹ HÓ\ edü‹ >∑èVü‰\˝À yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq‘√bÕ≥T @mHém+\T #·+Á<äø£fi¯, nf…+&ÉsY ÁoqT, yê¬s¶Hé Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ãTTD≤\T düø±\+˝À #Ó*¢+#˚yê]πø e&û¶˝Òì ãTTD≤\T |æ≥¢+, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\ô|{Ϻq e&û¶˝Òì ãTTD≤\T »qe] qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qTqï≥T¢ ◊¬ø|æ @|æm+ s¡M+<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T.Á>±eT dü+|òü÷\ |üìrs¡T MT<ä á e&û¶˝Òì ãTTD≤\T Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+{≤j·Tì ãTTD+ bı+~q Á>±eT dü+|òü÷\T yêsTT<ë\ Á|üø±s¡+ ‘·eT dædüTÔ\qT K∫Ñ·+>± #Ó*¢+∫q yê]πø á ãTTD dü<äTbÕj·T+ e]ÔdüTÔ+<äHêïs¡T.Á>±eT dü+|òü÷\T HÓ\ø=ø£kÕ] düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚düTø=ì yêsTT<ë kıeTTà\qT »eT #˚dæ u≤´+≈£î »eT #˚j·÷\Hêïs¡T.dü+|òü÷\T ÇwüºØ‹>± yêsTT<ë &ÉãT“\T ø£&ç‘˚ á e&û¶˝Òì ãTTD dü<äTbÕj·T+ e]Ô+#·<äHêïs¡T.nìï dü+|òü÷\T K∫Ñ·+>± ìã+<Ûäq\qT bÕ{ÏùdÔH˚ á d”ÿyéT e]ÔdüTÔ+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T, ◊¬ø|æ dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫qï ø=&É+|t>∑˝Ÿ |ü]~Û˝Àì bÕsƒ¡XÊ\\≈£î H˚&˚ ø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚X¯+ |æ≥¢+, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):|æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì ∫qï ø=&É+|t>∑˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ |ü]~Û˝À>∑\ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î H˚&˚ ø±+ô|¢ø˘‡ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ÁbÕ<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT n_Ûùwø£sY ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À nìï bÕsƒ¡XÊ\\≈£î dü+ã+~Û+∫q 1e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç 5e ‘·s¡>∑‹ >∑\ ˝Ò|òt Áπ>&ç+>¥ $~>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T rdüTø£sêyê\ì ‘·s¡>∑‹ Á|üø±s¡+, ≈£î\+ Á|üø±s¡+ $<ë´s¡Tú\ dü+K´qT ≈£L&Ü rdüTø£sêyê\Hêïs¡T.$$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\˝À ñ+&˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\ |ü]dæú‘·T\T ø±yê*‡q eTÚ[ø£ düT<äbÕj·÷\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü ‘Ó\TbÕ\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T.»]π> á ø±+ô|¢ø˘ düe÷y˚XÊìøÏ ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡T $~>± Vü‰»s¡Tø±yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

eTs¡T>∑T <=&É¢ ìsêàD+≈£î ì<ÛäT\T q+~ù|≥, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):q+~ù|≥ eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À e´øÏÔ>∑\ eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dæ+<äì m+&çy√ Hê>∑es¡úHé ‘Ó*bÕs¡T.bÕ]X¯ó<ä›´+, |ü]X¯óÁuÛÑ‘· n+<äs¡T bÕ{Ï+#ê\ì, s¡#·Ãã+&É˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Á|ü‹ ˇø£ÿ \_›<ës¡T\≈£î ˇø=ø£ÿ eTs¡T>∑T<√&ç¶ ìsêàD+≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ 3200 s¡÷bÕj·T\qT πø{≤sTT+∫+<äì, \_›<ës¡T\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√ì, eTs¡T>∑T<=&É¢qT ì]à+#·Tø√yê\ì m+&çy√ ø√s¡T‘·THêïs¡T.

314 s√E≈£î #˚]q ‘Ó\+>±D Bø£å\T q+~ù|≥, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ø√s¡T‘·÷ q+~ù|≥ eT+&É\ CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq ‘Ó\+>±D ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T eT+>∑fi¯yês¡+ s√E Hê{ÏøÏ 314 s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT.á Bø£å\˝À eT+&É\+˝Àì q÷‘Y|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<Ûäs¡“+>± e#˚à o‘êø±\ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\˝À j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì, ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+&É\ CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T ¬ø.>∑+>±<ÛäsY, mdt¬ø nãT›˝Ÿ, <˚yÓ+<ÛäsY, sêE>ö&é ‘·~‘·s¡T\T ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

18 qT+∫ >∑T‘·Œ ˙{Ï $&ÉT<ä\≈£î rsêàD+ q+~ù|≥, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY &çÁdæºã÷´≥sY`74 |ü]~Û˝Àì Äj·Tø£≥Tº≈£î &çôd+ãsY 18 qT+∫ >∑T‘·Œ ns¡TZ˝Ÿ sê»sê+ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ <ë«sê ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î rsêàD+ #Ój·T´&É+ »]–+<äì &çÁdæºã÷´≥Ø dü+|òüT+ #Ó’s¡àHé ã<ä›+ >∑+>±¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á |ü<∏äø£+ |üs¡~Û˝Àì q+~ù|≥, Äs¡÷àsY, yÓ\÷ŒsY, u≤˝§ÿ+&É, »Áø£Hé|ü*¢, e÷≈£L¢sY eT+&É\+˝Àì #Ós¡Te⁄\qT |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> nedüs¡yÓTÆ‘˚ ∫e] Äj·Tø£≥Tº es¡≈£î >∑T‘·Œ ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·T´&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ã<ä›+ >∑+>±¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

eT+&É \ |æ m +|æ dü + |ò ü T + n<Û ä ´ ≈£ å î \T>± eTVü ≤ eTT<é m+|æ ø £ q+~ù|≥, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):q+~ù|≥ eT+&É\ |æm+|æ &Üø£ºs¡¢ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T>± yÓ\à˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTVü≤eTT<éqT &Üø£ºs¡T¢ @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T.>∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± eTVü≤eTT<éqT |æm+|æ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T>± @ø£Á^e+>± &Üø£ºs¡T¢ mqTïø√e&É+ $X‚wü+ eT+&É\+˝Àì |æm+|æ &Üø£ºs¡¢ düeTdü´\ |ü]wüÿs¡+≈£î, dü+|òüT+ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì q÷‘·q+>± mìï¬ø’q eTVü≤eTT<é ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> ‘·qô|’qeTàø£+ e⁄+∫ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T>± mqTï≈£îqï+<äT≈£î eT+&É\+˝Àì |æm+|æ &Üø£ºs¡¢≈£î eTVü≤eTT<é ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

q+~ù|≥˝À sêkÕÔs√ø√ q+~ù|≥, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T |ü≥¢ j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´ <√s¡DÏ ne\+_düTÔqï+<äT≈£î ìs¡düq>± eT+>∑fi¯yês¡+ s√E q+~ù|≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á sêkÕÔs√ø√ e\¢ düTe÷s¡T >∑+≥ùd|ü⁄ ÄsY{Ïdæ ãdüT‡\T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ì*∫b˛sTTHêsTT.Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚j·T´≈£î+fÒ sêÁwüº πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ‘·–q ãT~› #ÓãT‘êeTì, Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î e´‹πsø£+>± Hêj·T≈£î\T, bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.á Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T ¬ø.>∑+>±<ÛäsY, mdt¬ø nãT›˝Ÿ, eT*¢ø˘, <˚y˚+<äsY, q÷‘Y|ü*¢ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi≤ düuÛÑT´\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\T eT+ps¡T Vü≤s¡¸˙j·T+ _s¡÷ÿsY, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):sêÁwüº ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+, ìs¡Tù|<ä eTVæ≤fi¯\ n_Ûeè~› ø=s¡≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\qT |ü+|æDÏ #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#·&É+ Vü≤s¡¸˙j·TeTì _s¡÷ÿsY eT+&É\ eTVæ≤fi¯ düe÷K´ n<Ûä´≈£åîsê\T ÇkÕ‡e‘Y \ø°Î nHêïs¡T.Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+, eT+&É\+˝Àì eTVæ≤fi¯ düe÷K´ düuÛÑT´\≈£î sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ »qe] 2012 qT+∫ e&û¶˝Òì s¡TD≤\qT eT+ps¡T #˚kÕÔqì #Ó|üŒ&É+ m+‘√ eTVæ≤fi¯\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æm+õ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T eTTs¡[, ◊¬ø|æ@|æm+ kÕsTT\T, eTVæ≤fi¯ düuÛÑT´\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

\j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’<ä´ •_s¡+ ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY \j·THé‡ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á •_sêìøÏ ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì 17 Á>±eT |ü+#êsTTr\ Á|ü»\T bÕ˝§Zq>± 280 eT+~øÏ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+#·>± 40 eT+~øÏ yÓ÷‘Ó_+<äT Ä|üπswüHé ø=s¡≈£î uÀ<ÛäHé Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ]|òüsY‡ #˚j·T&É+ »]–+~.á •_s¡+˝À ø£+{Ï yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T &Üø£ºsY eT˝Ò¢wt, dü+|ü‘Y≈£îe÷sY, $»jYTsêCŸ, \j·THé‡ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî&ÉT \ø£åàj·T´, n+»>ö&é, sê+yÓ÷Vü≤Hé, ø±•Hê<∏é, eT*¢U≤s¡T®Hé, >∑+>±s¡+, ‘êC≤ e÷C≤ C…&é|æ{Ïdæ ø£ècÕí¬s&ç¶, |æ≥¢+ @m+dæ #Ó’s¡àHé sêeTø£èwüíj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\≈£î ù|¢≥T¢ |ü+|æDÏ #˚dæq Ä#·Hé|ü*¢ \j·THé‡ø£¢uŸ uÀ<ÛäHé, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+&É\+ kÕ\÷s¡ Á>±eT+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\≈£î 132 ù|¢≥¢qT $sêfi¯+>± n+<äCÒdæq≥T¢ Ä#·Hé|ü*¢ \j·THé‡ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T ÇyÓ’|ü⁄ X¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T.$<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ y˚fi¯ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ 132 ù|¢≥¢qT $sêfi¯+>± n+<äCÒdæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä#·Hé|ü*¢ \j·THé‡ø£¢uŸ ø±s¡´<ä]Ù ~>∑+ãsY sêe⁄, ø√XÊ~Ûø±] Hê>∑uÛÑ÷wüD+, düuÛÑT´\T dü‘·´+, >∑+>±<ÛäsY >ö&é‘√bÕ≥T Á>±eT Hêj·T≈£î\T n˝…¢ kÕj·Tqï, e÷J m+|æ{Ïdæ ãT<Ó›sêCÒX¯«sY, >±+&É¢ sêCÒX¯«sY, $wüßí #Ó’s¡àHé kÕj·Tqï, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ sêeTT\T, Hê>∑j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8 n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\˝À ≈£î[¢q >∑T&ÉT¢ |ü+|æD°

uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\≈£î ø±]àø£ dü+πøåeT uÀs¡T¶ <ë«sê #Ó≈£îÿ\T |ü+|æD°

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑+˝À |üì#˚ùd uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\≈£î 2009, Ä>∑düTº 15q ø=ìï wüs¡‘·T\‘√ ≈£L&çq #·≥º+ uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ uÛÑeq eT]j·TT Ç‘·s¡ ìsêàD ø±]à≈£î\ dü+πøåeT uÀs¡T¶qT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ uÛÑeq eT]j·TT Ç‘·s¡ dü+πøåeT uÀs¡T¶˝À dü|üÔ–]q>∑sY(–]Á|ükÕ<é q>∑sY)˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï õ.»j·TsêeTj·T´ ø±]àø£ dü+πøåeT uÀs¡T¶˝À ]õÁùdºwüHé #˚sTT+#·T≈£î

ãT<Ûäyês¡+, 30 qe+ãsY 2011

Ä<√ì {ÖHé, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì |ü≥ºD+˝Àì Á|ü‹ n+>∑Héyê&û ôd+≥sY\˝À |æ\¢\≈£î b˛wüø£ ÄVü‰s¡eTì ≈£î[flq Á>∑T&É¢qT düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø=ìï ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ |ü<∏ä ø±ìï s¡÷bı+~+∫ |æ\¢\≈£î ø√&çÁ>∑T&É¢qT n+~+#ê\ì, b˛wüø£ ÄVü‰s¡ ˝À|ü+‘√e⁄qï |æ\¢\≈£î á |ü<∏äø£+ <ë«sê m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì >∑‘· 1 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç á |ü<∏äø±ìï neT\T|üs¡∫+~. Á|ü‹ n+>∑Hé yê&û ôd+≥sY qT+&ç n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô <ë«sê |æ\¢\≈£î yêsêìøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢, Á|ü‹ |æ\¢yêìøÏ ˇø£ Á>∑T&ÉT¶ #=|üq n+~+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚•+∫+~. ø√&çÁ>∑T&ÉT¢ Á|ü‹yês¡+ n+>∑Héyê&û ôd+≥sY≈£î n+~ùdÔ yês¡T |æ\¢\≈£î á Á>∑T&É¢qT n+~kÕÔs¡T. ø±ì düs¡|òüsê #˚ùd ø±+ Á{≤ø£ºsY e÷Á‘·+ 2,3 yêsê\ø=ø£kÕ] á Á>∑T&É¢qT düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ Á>∑T&ÉT¶ ˇø£ yês¡+ ì\« ñ+&É{≤ìøÏ neø±X¯+ ø£\<äT ø±˙ 2,3 yêsê\ø=ø£kÕ] á Á>∑T&ÉT¢ n+~+#·&É+‘√ Á>∑T&ÉT¢ yÓTT‘·Ô+ ≈£î[fl

MÄs√«˝≤... eTC≤ø± s¡÷. 300 ÇùdÔH˚ πswüHé≈£L|üqT¢ &√Hé {ÖHé, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): ø±<˚B... edü÷fi¯¢ ø£qs¡ΩeTqT≈£îHêïs√... @yÓ÷... >±˙.... $Äs√«\T ø=+<äs¡T πswüHé ≈£L|üq¢ |ü+|æD°ì kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. nedüsês¡Tú\ nedüsê\qT yês¡T ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·T≈£îì, CÒãT\T ì+|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚... &√H√¢ ‘=* s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À 9000\ <äs¡U≤düTÔ\T πswüHé ø±s¡T¶\ ø√dü+ e#êÃsTT. M{Ï˝À 5830 eT+~øÏ πswüHé ø±s¡T¶\T eT+ps¡j·÷´sTT. M{Ï˝À 70XÊ‘·+ ø±s¡T¶\ |ü+|æD° »]–+~. nsTT‘˚... $T–*q Ä 30 XÊ‘·+ ø±s¡T¶\ |ü+|æD°H˚ ø=+<äs¡T $Äs√«\≈£î ø±düT\T ≈£î]|æk˛Ô+~. ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î $Äs√«\T dü«j·T+>± ns¡TΩ\ Çfi¯¢≈£î yÓ[¢ á ≈£L|üq¢qT |ü+|æD° #˚j·÷*. ø±˙ ns¡TΩ˝Ò yÓ[¢ dü«j·T+>± n&ç–Hê.. s¡÷.300\T Çyê«*‡+<˚ qì yês¡T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À u≤~Û‘·T˝À¢ rÁe ìs¡düq e´ø£ÔeTe⁄‘·T+~.

Hêï&ÉT. Ä ø±]à≈£î&ÉT ôd+Á{Ï+>¥ |üì#˚dü÷Ô Jeq+ ø=qkÕ–+#˚yê&ÉT. ø±]àø£ XÊK dü+πøåeTuÀs¡T¶˝À qyÓ÷<äT #˚düTø=qï ø=~› s√E\≈£î õ.»j·TsêeTj·T´ >∑T+&Ób˛≥T ‘√ e∫à #·ìb˛e&É+ »]–+~. #·ìb˛sTTq õ.»j·TsêeTj·T´ uÛ≤s¡´≈£î õ.|ü<ëàe ‘·eTà≈£î 30y˚\ s¡÷bÕj·T\ #Ó≈£îÿqT ø±]àø£ düVü‰j·T dü+πøåeT uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T n+<äCÒj·T&É+ »]–+~. ãT<Ûäyês¡ù|≥˝À ìyêdü+ e⁄+≥Tqï eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£îsê \T es¡\øÏÎ (eT{Ϻ|üì) ø±]àø£ dü+πøåeT uÀs¡T¶˝À ]õÁùdºwüHé qyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+

»]–+~. es¡\øÏÎì Ç~ yÓTT<ä{Ï Á|üdü÷‹ düVü‰j·T+ 5y˚\ s¡÷bÕj·T\ #Ó≈£îÿqT ø±]àø£düVü‰j·T n~Ûø±s¡T\T n+<äCÒj·T&É+ »]–+~. uÛÑeq ìsêàD s¡+>∑+˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\T Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ ø±]àø£ dü+πøåeT uÀs¡T¶ <ë«sê qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì, ø±]à≈£î&ÉT >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶ bı+~q Á|ü‹ ø±]à≈£î&ÉT Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ¬sqT´e˝Ÿ ‘·|üŒìdü]>± #˚düTø=ì ø±]àø£ dü+πøåeT uÀs¡T¶ <ë«sê e#˚à ì<ÛäT\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø±]àø£ dü+πøåeT uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T ø√sês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

yê{ÏqT+&ç |ü⁄s¡T>∑T\T ãj·T≥≈£î edüTÔHêïsTT. Á|ü‹ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+, eT+>∑fi¯yês¡+ K∫Ñ·+>± |æ\¢\≈£î Á>∑T&ÉT¢ n+~+#ê*‡ e⁄+~. ‘·|üŒì |ü]dæú‘·T˝À¢ ≈£î[flq Á>∑T&É¢qT |æ\¢\≈£î n+~düTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ ◊dæ&çmdt n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ á $wüj·T+ #˚]+<√˝Ò<√ ˝Òø£ ‘Ó*dæ yês¡T ≈£L&Ü |ü≥ºq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs√ ø±ì |æ\¢\≈£î e÷Á‘·+ b˛wüø±Vü‰s¡+ <˚e⁄&ç¬øs¡Tø£. Á>∑T&É¢e\q |æ\¢\≈£î nHês√>∑´+≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· ◊dæ&çmdt n~Ûø±s¡T\<˚ ø£<ë! n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T e÷Á‘·+ |æ\¢\≈£î Á>∑T&ÉT¢ @ yêsêìøÏ Ä yês¡+ düs¡|òüsê #˚ùdÔ yê]øÏ b˛wü ø±Vü‰s¡+ n+<äT‘·T+<äì ˝Òì |üø£å+˝À |æ\¢\T nHês√>∑´+ u≤]q |ü&Éø£ ‘·|üŒ<äì ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ á $wüj·T+qT |ü]o*+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |æ\¢\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

Ä{À, Á{≤ø£ºsY &Ûû...q\T>∑T]øÏ >±j·÷\T ãq>±q|ü˝…¢, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì >√s¡¢>∑T≥º Á>±eT+˝À {≤{≤ @dt Ä{À, Á{≤ø£ºsY &Ûûø=qï Á|üe÷<ä+˝À q\T>∑T]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. Ä{À˝À 14 eT+~ Á|üj·÷DÏdüTÔ+&É>± bı˝≤\ qT+∫ s√&ÉT¶ô|’øÏ y˚>∑+>± ek˛Ôqï Á{≤ø£ºs¡T Ä{ÀqT &Ûûø={Ϻ+~. B+‘√ Ä{À˝À Á|üj·÷DÏk˛Ôqï eT<ëdüT|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥düTã“j·T´, j·TXÀ<ä, XÊs¡<ä\≈£î #˚‘·T\≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. \øÏåà<˚$ nH˚ eTVæ≤fi¯ ‘·\≈£î yÓqTø£ uÛ≤>±q ã\yÓTÆq >±j·TyÓTÆ+~. uÛ≤~‘·T \+‘ê zπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q yês¡T ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+ u≤~Û‘·T\T ‘·eT ã+<ÛäTe⁄ n+‘·´ ÁøÏj·T\≈£î yÓ[¢ edüTÔ+&É>± á Á|üe÷<ä+ »]–+~. ø£å‘·>±Á‘·T\qT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ãq>±q |ü˝…¢ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. á Á|üe÷<ä+ »]–q yÓ+≥H˚ Ä{À Á&Ó’esY |üsês¡j·÷´&ÉT. Á|üe÷<ä+ $wüj·÷ìï 108 yêVü≤HêìøÏ bò˛Hé #˚dæHê düø±\+˝À yêVü≤q+ sêø£b˛e&É+ |ü≥¢ u≤~Û‘·T\T ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. eTs√ e÷s¡Z+ ˝Òø£ ø£å‘·>±Á‘·T\qT J|ü⁄˝À ãq>±q|ü˝…¢≈£î e#êÃeTì yês¡T #ÓbÕŒs¡T.

Áø°&É˝À¢ Á|ü‹uÛÑ ø£qãs¡∫q $T\ºHé Á>±eTsY ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡TΔ\T

ø£|üŒÁ{≤fi¯¢˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ <ë&ç

ôV’≤<äsêu≤<é

j·T÷ìe]‡{° n~Ûø±s¡T\T... ø£ø£å´kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\T e÷qTø√yê* ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 29(düTes¡ïyês¡Ô): sêj·T\d”eT j·T÷ìe]‡{° n~Ûø±s¡T\T j·T÷ìe]‡{° nÁø£eT ìj·÷eTø±\T yê]øÏ nqT≈£L\yÓTÆq yê]ì #˚s¡TÃø√e&É+, j·T÷ìe]‡{°˝À »]π>≥Te+{Ï nÁø£e÷ \ô|’q $<ë´s¡Tú\T me¬s’Hê ì\BùdÔ |üs¡‡+fÒCŸ\T, e÷s¡Tÿ\T e÷#˚‹˝ÀH˚ ñ+{≤j·Tì u…~]+ #·&É+, uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î >∑T]#˚j·T&É+, yê] n$˙‹ô|’ j·T÷ìe]‡{°˝À |üì#˚ùd yês¡T me¬s’Hê e÷{≤¢&ç‘˚ yê]ì j·T÷ìe]‡{° qT+&ç ãj·T≥≈£î |ü+|ü&ÉeTT, yê]ô|’q ø£ø£å´kÕ~Û+|ü⁄\T |ü]bÕ≥T >± e÷]+<äì, n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± mø£Hê$Tø˘‡ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À ¬>dtºbòÕ´ø£©º>± |üì#˚düTÔqï &܈ˆ¬ø.∫qïyÓ+ø£≥kÕ«$T Äj·Tq Çø£ÿ&˚ $<ë´]ú>±, ØdüsYà kÕÿ\sY>±, ¬>dtº bòÕ´ø£©º>± <ë<ë|ü⁄>± 12 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç e⁄+≥÷ $<ë´]ú <äX¯ qT+#˚ j·T÷ìe]‡{° ø=s¡≈£î b˛sê≥+ »]–+~. j·T÷ìe]‡{°˝À »]π> nHê´j·÷\T nÁø£e÷\ô|’Hê $<ë´s¡Tú\≈£î ø±bÕ&É+&ç, ì\Bj·T+&ç nì $<ë´s¡Tú\≈£î #Ó|üŒ&É+‘√ j·T÷ìe]‡{° n~Ûø±s¡T\T ø£ø£å´kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\T #˚dü÷Ô j·T÷ìe]‡{°øÏ sêe<ä›ì VüQ≈£î+ C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+~. Bìì $<ë´s¡Tú\T>± y˚TeTT nHê´j·÷ìï #·÷dü÷Ô düVæ≤+#˚~˝Ò<äì Äj·TqqT ‘·ø£åDy˚T {°∫+>¥ ndæôdº+{Ÿ>± rdüTø√yê\ì j·T÷ìe]‡{°ì |ü]s¡øÏå+ #ê\ì Äj·TqqT {°∫+>¥ ndæôdº+{Ÿ>± rdüTø√ø£b˛‘˚ n‘·ìì rdüT≈£îH˚+‘·es¡≈£î ‘·s¡>∑‘·T\T ãVæ≤wüÿ]kÕÔeTì, &çôd+ãsY 14e ‘˚Bq »]π> yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡ |üØø£å\≈£î ≈£L&Ü ãVæ≤wüÿ]kÕÔeTì j·T÷ìe]‡{° yÓ’dt#Ûêq‡\sYøÏ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫ j·T÷ìe]‡{° |ü]s¡øÏå+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· MTô|’q e⁄+<äì $<ë´s¡Tú\T yê–«yê<ëìøÏ ~>±s¡T.

ÄdæÔ ‘·>±<ë\‘√ e´øÏÔô|’ <ë&ç Ä<√ì {ÖHé, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì düMT|ü+˝Àì ø£&ç‘√≥ Á>±eT+˝Àì \ø£ÎDí35)ô|’ kı+‘· nqï, ‘·eTTàfi‚¢ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. ø£&ç‘√≥ Á>±eT+˝Àì uÀj·T \ø£ÎDí≈£î eTT>∑TZs¡T |æ\¢\T, uÛ≤s¡´ #·ø£ÿ>± Vü≤e÷© |üì #˚düT≈£î+≥÷ Jeq+ kÕ–düTÔHêï s¡T. \ø£ÎDí≈£î eTT>∑TZs¡T nqï ‘·eTTàfi¯ó¢ M]øÏ 13 mø£sê\ bı\+ ‘·+Á&ç ù|]≥ e⁄+~. ‘·+Á&ç b˛e&É+‘√ bı\+qT \ø£Îqï ‘·eTTà&Ó’q Hêπ>wt nqï Mπswt bı\+qT yê]<ä›] ù|s¡Tô|’ ]õwüºsY #˚düT≈£îHêïs¡T. $wüj·T+ ‘Ó*dæq \ø£Îqï ‘·q‘·+Á&ç bı\+ Hê≈£î ≈£L&Ü #Ó+ <ë\ì ø√s¡Tº˝À <ëU≤y˚XÊ&ÉT. Hêπ>wt, Mπswt \ø£ÎqïqT Ç+{Ïø=∫à u…~]+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü y˚≥ø=&Éefi¯fl‘√q÷, ø£f…º\‘√q÷ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ <ë&ç#˚XÊs¡T. ‘·|æŒ+#·T≈£îqï \ø£Îqï yÓ+≥H˚ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ Ä<√ì @]j·÷ Vü‰dæŒ≥˝Ÿq+<äT n&çà{Ÿ nj·÷´&ÉT. ô|<䛑·T+ã\+ b˛©dtùdºwüHé môd’‡ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ì+~‘·T\ ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.

ø±s¡T n<ë›\T <Ûä«+dü+ ...b˛©düT\ ã+<√ãdüTÔ <˚eqø=+&É, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ø£|üŒÁ≥\ Á>±eT+˝À Çs¡TesêZ\ q&ÉTeT #√≥T #˚düT≈£îqï yê>∑T´<ä›+ rÁe ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\≈£î <ë] rdæ+~. Á>±eT+˝À ‘˚<˚bÕ Hêj·T≈£î&ÉT |üs¡|üŒ Hêj·TT&ç Ç+{Ï eTT+<äT qT+∫ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT eT~›˝Ò{Ï Hêj·TT&ÉT eØZj·TT&ÉT Mπs+Á<ä eTs√ Ç<ä›]‘√ ø£*dæ ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ yÓfi¯óÔ+&É>± ‘˚<˚bÕ≈£î #Ó+~q øö\T≥¢j·T´ ø=&ÉT≈£î X¯+ø£sY n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À yê] q&ÉTeT yê>∑T´<Ûä›+ #√≥T#˚düT≈£î+~. á Áø£eT+˝À ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T #√≥T #˚düTø√>± kÕúìø£+>± |æ¬ø{À¢ ñqï b˛©düT\T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì, dü]›#ÓbÕŒs¡T. Ç<˚ Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q eT~›˝Ò{Ï Hêj·TT&ÉT ‘·eTTàfi¯ó¢ ~yêø£sY Hêj·TT&ÉT, jÓ÷π>X¯«sY Hêj·TT&ÉT\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡≈£îì sêsTT $düs¡&É+‘√ ø±s¡T n<ë›\T <Ûä«+düeTj·÷´sTT. nsTT‘˚... ‘êeTT sêsTT $düs¡˝Ò<äì yês¡T ù|s=ÿq>±... $#ê]kÕÔeTì kÕúìø£ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

õìï+>¥ bòÕ´ø£ºØ˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ n<√ì {ÖHé, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì |ü≥ºD+˝Àì`104ãkÕ|ü⁄s¡+ s√&ÉT¶˝Àe⁄qï lø£èwüí Ç+&ÉÁd”ºq+<äT õìï+>¥ bòÕ´ø£ºØ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î n–ïÁ|üe÷<ä+ »]–+~. á Á|üe÷<ä+˝À <ë<ë|ü⁄ 50 \ø£å\ Ädæúqwüº »]–+<äì ÁbıÁô|’≥sY s¡$Á|üø±wt¬s&ç¶ düTes¡íyês¡Ô≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á Á|üe÷<ëìøÏ eTT+<äT $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝Ò<äT $<äT´‘Y düs¡|òüsê sê>±H˚ cÕ{Ÿ düs¡÷ÿ´{Ÿ ø±s¡D+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± eT+≥\T #Ó\πs>±sTT. |üø£ÿH˚ e⁄qï ø±≥Hé uÒ˝Ÿ‡ô|’ á eT+≥\T sêe&É+‘√ <ë<ë|ü⁄ 250 uÒ˝Ÿ‡ ø±* ã÷&ç<äj·÷´sTT. n–ïe÷|üø£ yêVü≤q+ sêe&É+‘√ yÓ+≥H˚ eT+≥\qT Äs¡Œ&É+‘√ nø£ÿ&ÉTqï ≈£L©\T }|æ]|”\TÃ≈£îHêïs¡T. ø±˙ n|üŒ{Ïπø <ë<ë|ü⁄ 250uÒ˝Ÿ‡ ø±\&É+‘√ <ë<ë|ü⁄ 50\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Ädæúqwüº+ »]–+~. ø±≥Hé uÒ˝Ÿ‡ j·T»e÷qT\T mdtdæ;dædæ, mdtmdtm˝Ÿdæ mdtÄsYdædæ≈£î #Ó+<ä≥+‘√ yÓ+≥H˚ yês¡T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T.

ø√‘·T\ <ë&ÉT\qT n]ø£≥º+&ç ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À ø√‘·T\ u…&É<ä ø√‘·T\ dü+#ês¡+ Ç+&É¢ eT<ä´˝À m≈£îÿyÓ’ Ç+{À¢ ñqï kÕe÷Á–‘√bÕ≥T ‹qTã+&Üsê\qT ∫Hêï_qï+ #˚düTÔHêïsTT. ˇø£y˚fi¯ yê{Ïì u…~]ùdÔ n$ >∑T+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± e∫à <ë&ç#˚düTÔHêïsTT. ø√‘·T\ dü+#ês¡+e\¢ ‘êeTT M<ÛäT˝À¢ q&Ée˝Òø£ b˛‘·THêïeTì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. yê{Ï uÛÑj·T+‘√ ø£˙dü+ ≈£Ls¡>±j·T\T Ç+{ÏøÏ rdüT¬øfi¯¢˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±ø£ #ê˝≤eT+~ì ø√‘·T\T ø£]∫ >±j·T|ü]Ãq dü+|òüT≥q\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡ bÕ\ø£ n~Ûø±s¡T\T ø£\T>∑CÒdüTø=ì ‘·eT≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì >∑÷&Ó+ yêdüT\T ø√sês¡T. ˝Òø£b˛‘˚ ø√‘·T\T >∑T+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± Çfi¯¢˝ÀøÏ #=s¡ã&ç <ë&ÉT\T #˚ùd Á|üe÷<ä+ ñ+<äì yêb˛‘·THêïs¡T.

dæ&ç|æ ÁøÏ+<ä s¡÷.11.75 \ø£å\T eT+ps¡T øö‘êfi¯+, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£eT+(dæ&ç|æ) ÁøÏ+<ä <ë<ë|ü⁄ s¡÷.11.75 \ø£å\ ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´j·Tì øö‘êfi¯+ eT+&É\+ @á yÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒf…Æq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À @á yÓ÷Vü≤Hé ô|’$<Ûä+>± ù|s=ÿ+≥÷ dæ&ç|æ ÁøÏ+<ä ø±eT‘·s¡+˝À dædæs√&é eT]j·TT Á&Ó’H˚J |üqT\≈£î s¡÷.3\ø£å\T, düTfi‚πø]øÏ s¡÷.2\ø£å\T, øö‘êfi¯+≈£î s¡÷.3.75 \ø£å\T, Ms¡¢~HÓï qT+&ç u≤|ü⁄s¡+ es¡≈£î >±´*{Ÿ bòÕπsàwüHé s√&é ø=s¡≈£î s¡÷.3 \ø£å\T ì<ÛäT\T eT+p¬s’q≥T¢ $e]+#ês¡T. |üqT˝À¢ HêD´‘· ‘·|üŒìdü]>± bÕ{Ï+#ê\ì, ˝Òø£b˛‘˚ •øå±s¡TΩ\e⁄‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

u≤*ø£\T Áø°&É˝À¢ sêDÏ+#ê* Ä<√ì, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ôdø£+&ÉØ dü÷ÿ˝Ÿ‡ n<∏Ó¢{Ïø˘ nk˛dæj˚TwüHé‡ Ä<√ì &ç$»Hé ˝…yÓ˝Ÿ u≤*ø£\ Áø°&É\qT Vü≤√fi¯≈£î+<ä eT+&É\+ Ç+>∑&ÉVü‰˝Ÿ Á>±eT+˝À 23 qT+∫ 27es¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫ π>yéT‡,k˛ŒsYº‡q+<äT $T\ºHé Á>±eTsY Ç+^¢wüß MT&çj·T+ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´]úqT\T bÕ˝§Zì $<ë´]úì ¬>*bı+~q+<äT≈£î ‘·q≈£î m+‘√ dü+‘√cÕìï ø£*–+∫+<äì $T\ºHé bÕsƒ¡XÊ\ n~ÛH˚‘· dü>∑] lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. $<ë´s¡Tú\ n_Ûq+<ädüuÛÑ˝À bÕsƒ¡XÊ\\ >ös¡e dü\Vü‰<ës¡T&ÉT ôV≤#Y.s¡y˚Twtu≤ãT ¬>\Tbı+~q $<ë´]úqT\qT n_Ûq+~+∫ yê]øÏ Á|üX¯+dü|üÁ‘ê\qT, w”\T¶\qT n+<äCÒXÊs¡T.

ø=+&ÉeTà#Ós¡Te⁄ ¬s’‘·T\≈£î ø£cÕº\T 2e+<ä\ mø£sê˝À¢ |ü+≥ qwüº+ m$Tà>∑q÷s¡T, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· {°&û|” Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À düqïø±s¡T ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T+‘√ n_Ûeè~Δ #Ó+<ë\qï \ø£å´+‘√ ø=ìï \ø£å\‘√ ø=+&ÉeTà#Ós¡Te⁄ ì]à+#ês¡T. Ä #Ós¡Te⁄ì qeTTàø=ì 300 eT+~ ¬s’‘·qï\T e´ekÕj·÷ìï qeTTàø=ì J$düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ á KØ|òt≈£î yêq\T sêø£ m˝Ÿm˝Ÿdæ ø±\Te ˙fi¯ó¢ sêø£ #Ós¡Te⁄ m+&çb˛e≥+‘√ 200 mø£sê˝À¢ |ü+≥\T m+&çb˛j·÷sTT. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ m$Tà>∑q÷s¡T eT+&É\+ ø£\T>√≥¢ Á>±eT+ <ä>∑Zs¡ Á|üuÛÑT‘·«+ ì]à+∫q ø=+&ÉeTà#Ós¡Te⁄ ÁøÏ+<ä ø£\T>√≥¢, ‹eTà|ü⁄s¡+, Hê>∑\|ü⁄s¡+ Á>±e÷˝À¢ 300 eT+~ ¬s’‘·T\≈£î 200 e+<ä\ mø£sê\ uÛÑ÷$T ñ+~, á uÛÑ÷eTT\T nìï ø=+&ÉeTà #Ós¡Te⁄ Ä<Ûës¡+>± |ü+&ÉT‘·THêïsTT. ø±˙ á dü+e‘·‡s¡+ KØ|òt |ü+≥\T u≤>± |ü+&ç+#ê\ì ¬s’‘·qï\T |ü‹Ô, $Ts¡|ü, |ü+≥\T y˚XÊs¡T. es¡í<˚e⁄&ÉT ø£s¡TDÏ+#·ø£b˛e&É+ m˝Ÿm˝Ÿdæ n~Ûø±s¡T \T, bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´+‘√ #Ós¡Te⁄≈£î ˙fi¯ófl sêø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T y˚dæq 200e+<ä\ mø£sê\ |ü+≥\T m+&çb˛j·÷sTT. B+‘√ eTs√kÕ] ¬s’‘·qï\T n|ü\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îìb˛sTT nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): u≤*ø£\T Áø°&É˝À¢ sêDÏ+#ê\ì e÷J »&ûŒ{°d” mHé. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ »&ûŒ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À »]–q ø£ã&û¶ »≥¢ n_Ûq+<äq düuÛÑ˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤*ø£\ Áø°&Ü_Û eè~Û›øÏ düVü≤ø£]kÕÔqHêïs¡T. ‘·Vü≤•˝≤›sY dü+‘êqø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T >± u≤*ø£\ Áø°&Ü_Ûeè~Û›øÏ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ &ç$»Hé kÕúsTT˝À s¡qïsY>± ì*∫q »≥Tº≈£î s¡÷.1000 q>∑<äT ãVüQeT‹ì n+<äCÒkÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ázÄsY&û lìyêdüT\T, ÄsY.◊.\T sê<Ûä, X¯s¡à, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À eTT>∑TZs¡T môd’‡\≈£î kÕúq#·\q+ ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+: qe+ãsY 29 düTes¡íyês¡Ô: õ˝≤¢˝À eTT>∑TZs¡T môd’‡\qT $$<ä kÕúHê\≈£î ã~© #˚dü÷Ô md”Œ •eÁ|ükÕ<é eT+>∑fi¯yês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚XÊs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T môd’‡>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï düTπswt≈£îe÷sY¬s&ç¶ì #ê>∑\eTÁ]øÏ, #ê>∑\eTÁ] môd’‡ $.lVü≤]ì Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î, ôVAfi¯>∑T+<ä môd’‡ •eX¯+ø£s¡TqT q+<ë´\ eT÷&Ée |ü≥ºD+ môd’‡>± ãT<Ûäyês¡+ uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤º\ì Ä<˚•+#ês¡T. B+‘√ õ˝≤¢˝À eTs√kÕ] môd’‡\ kÕúq #·\q+ »]–+~ ‘·«s¡˝ÀH˚ dü]ÿ˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºs¡¢≈£î ≈£L&Ü ã~©\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

‘ê–q eT‘·TÔ˝À ¬s’‘·Tô|’ <ë&ç#˚dæq m˝Ÿm˝Ÿdæ &ç.Ç <ë&çøÏ ìs¡düq>± ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q m$Tà>∑q÷s¡T, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): ‘ê–q eT‘·TÔ˝À m˝Ÿm˝Ÿdæ &ç.Ç \øÏÎqs¡dæ+Vü≤ n~Ûø±] bı˝≤˝À¢ ˙fi¯ó¢ ø£&ÉT‘·Tqï Ç<ä›] ¬s’‘·T\qT ‘·ìï <ë&ç #˚dæq dü+|òüT≥q m$Tà>∑q÷sY eT+&É\+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. $esê˝À¢øÏ yÓfi‚Ô m$Tà>∑q÷sY eT+&É\+ ‹eTà|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£îs¡Te ás¡qï, ≈£îs¡Te ∫qï|üŒ\T k˛eTyês¡+ sêÁ‹ yê] bı˝≤˝À¢ ô|’s¡T≈£î ˙fi¯ófl ø£&ÉT‘·Tqï düeTj·T+˝À m˝Ÿm˝Ÿdæ &ç.Ç \øÏÎqs¡dæ+Vü≤ eT<ä´+ ùd$+∫ ø±\Teô|’ $õ{Ÿ≈£î yÓfi≤fls¡T. bı˝≤˝À¢ ˙fi¯ófl ø£&ÉT‘·Tqï ás¡qï, ∫qï|üŒ\qT H√{ÏøÏ e∫Ãq≥T¢ ‹&ÉT‘·÷ ∫‘·ø£u≤~ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. ¬s’‘·T\T e÷Á‘·+ ‘êeTT nÁø£eT+>± m˝Ÿm˝Ÿdæ ˙fi¯ófl yê&ÉTø√˝Ò<äì, &ç.Ç m+<äT≈£î ‘·eTô|’ <ë&ç #˚XÊ&Éì ¬s’‘·T\T m˝Ÿm˝Ÿdæ düuŸ&ç$»Hé ø±sê´\j·T+qT eTT≥º&ç+∫ <ë&çøÏ ìs¡düq Ä+<√fi¯q\T #˚XÊs¡T. á Ä+<√fi¯q d”|”◊ ¬s’‘·T dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T _.õ.e÷<äqï Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~. &ç.Ç \øÏÎqs¡dæ+Vü≤ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

&çôd+ãsY˝À|ü⁄ 4378 ñ<√´>±\T ø£*ŒkÕÔ+ Áô|’y˚{Ÿ |ü]ÁX¯eT˝À¢ ñ<√´>∑ neø±XÊ\qT >∑T]Ô+#·+&ç n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+∫q ø£˝…ø£ºsY ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ <ë«sê \ø£åeT+~ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î &çôd+ãs¡T˝À>± Á|ü<ÛëqeT+Á‹ <ë«sê ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê\T Çyê«\ì eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡ì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eTq õ˝≤¢≈£î \ø£å´+>± ìπs›•+∫q 4378 eT+~ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î Áô|’y˚≥Ts¡+>∑+˝À ñ<√´>±\T Ç|æŒ+#·&ÜìøÏ nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\ düMTwæº>± ø£èwæ#˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ø√sês¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À ìs¡«Væ≤+∫q düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &çôd+ãsY˝À 4378 ñ<√´>±\qT Çyê«\H˚ \ø£å´+˝À uÛ≤>∑+>± Ç|üŒ{ÏøÏ 2656 eT+~øÏ ñ<√´>±\qT Ç|æŒ+#·&É+ »]–+<äì Ç+ø± ¬s+&ÉTy˚\ eT+~øÏ ñ<√´>±\qT Çyê«*‡ ñ+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> sêqTqï e÷]Ã˝À|ü⁄ 14,700 eT+~ j·TTe‘·≈£î ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚ u≤<Ûä´‘· õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ô|’ e⁄+<äì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À e⁄qï nìï dæyÓT+{Ÿ bòÕ´ø£ºØ\T, Vü≤√≥fi¯ófl, yÓTÆì+>¥ |ü]ÁX¯eT\T, q]‡+>¥Vü≤√+\T, Ç‘·s¡ |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷Hê´\‘√ õ˝≤¢ |ü]ÁX¯eT\ XÊK, ø£eT]¸j·T˝Ÿ {≤≈£î‡\ ñ|üø£MTwüqsY, bı\÷´wüHé ø£+Á{À˝Ÿ uÀs¡T¶ Ç.Ç, &ç|üP´{° ˝ÒãsY ø£MTwüqsY, |ü]ÁX¯eT\ ÇHéôdŒø£ºsY, yÓTÆì+>¥ m.&ç ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T

#·]Ã+∫ ñ<√´>∑ neø±XÊ\ U≤∞\qT, >∑T]Ô+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T. n˝≤π> õ˝≤¢ ñbÕ~Ûø£\ŒHê~Ûø±], q+<ë´\ bÕ*f…øÏïø˘˝Àì dæÿ˝Ÿ &Óe˝…|tyÓT+{Ÿ ôd+≥sY, »eVü‰sY Hê˝…&é® ôd+≥sY, &ç.ÄsY.&ç.m˝À e⁄qï Ç.õ.m+.m+ ‘·~‘·s¡T\T C≤uŸ y˚Tfi≤\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ<√´>±\T Ç|æŒ+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 2656 ñ<√´>±\≈£î sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ <ë«sê Ç|æŒ+#˚ @sêŒ≥T≈£î $esê\qT ÄHé˝…’Hé˝À qyÓ÷<äT#˚sTT+#·ø£b˛e&É+ e\¢ #˚dæq|üìì #Ó|üø√˝Òø£b˛‘·THêïeTì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ñbÕ~Û ø£\ŒHê~Ûø±] 217 ñ<√´>±\≈£î>±qT 203 ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ês¡ì $esê\qT 3 s√E˝À¢|ü⁄ ÄHé˝…’Hé˝À møÏÿ+#ê\ì ˝Ò<ä+fÒ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. Ç.õ.m+.m+ <ë«sê 3111 ñ<√´>±\ \ø£å´+˝À uÛ≤>∑+>± 2300 ñ<√´>±\T Ç|æŒ+#·&É+ Äq+<ä<ëj·Tø£eTì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. yÓTbÕà <ë«sê 960 eT+~øÏ >±qT 103 eT+~øÏ •ø£åD Çe«&É+ |ü≥¢ ø£˝…ø£ºsY ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á{≤Hé‡ø√, $<ë´XÊK, yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK\ <ë«sê ø£*Œ+∫q ne⁄{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>±\ $esê\T H˚s¡T>± ìy˚~ø£\T |ü+bÕ\ì &ç.ÄsY.&ç.m |æ.&çì ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T. &ç.ÄsY.&ç.m |æ.&ç k˛Hêu≤\<˚$, Á{≤Hé‡ø√ mdt.Ç |”s¡j·T´, õ˝≤¢ |ü]ÁX¯eT\ XÊK õ.m+ düT+<äs¡sêe⁄, &ç.&ç.|ü˝…¢ lìyêdüT\T, Ç.õ.m+.m+ ø√Ä]¶H˚≥sY Á|ükÕ<é, ôd≥÷ÿsY dæ.Ç.z s¡eTD, &ç.Ç.z yÓ+ø£≥düTã“j·T´, yÓTÆì+>¥ XÊK ãq>±q|ü˝…¢ m.&ç, ø£eT]¸j·T˝Ÿ {≤ø˘‡ &ç.dæ, &ç|üP´{° ˝ÒãsY ø£MTwüqsY, bòÕ´ø£ºØ\ ÇHéôdŒø£ºsY, ◊.m+.m n<Ûä´≈£åî\T &Ü.eT*¢U≤s¡®q X¯s¡à, &ç.$.Ç.z Á|ükÕ<é, |ü\Te⁄s¡T õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T 18 ø£+ô|˙\ ôV≤#Y.ÄsY.y˚TH˚»s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T


◊|”m˝Ÿ Ä]Δø£ neø£‘·eø£\ô|’ ;d”d”◊øÏ á&û H√{°düT\T Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY©>¥ ¬s+&√d”»Hé ìs¡«Vü≤D˝À »]–q Ä]Δø£ neø£‘·eø£\ô|’ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ ìj·T+Á‘·DeT+&É*(;d”d”◊) mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ (á&û)H√{°dt Ç∫Ã+~. s¡÷.1600ø√≥¢ ì<ÛäT\ ‘·s¡*+|ü⁄ô|’ $es¡D Çyê«\ì n+<äT˝À ù|s√ÿ+~. 2009˝À <äøÏåD≤Á|òæø±˝À »]–q áyÓ+{Ÿ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ á &ÉãT“ ‘·s¡*+<äì, ô|òe÷ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ á&û á H√{°düT Ç∫Ã+~. Ç+<äT˝À n|üŒ{Ï ©>¥ #ÛÓ’s¡àHé \*‘YyÓ÷&û ù|s¡TqT ≈£L&Ü #˚]Ã+~. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq \+&ÉHé˝À ñ+≥THêï&ÉT. Ç<˚ n+X¯+ô|’ >∑‘·+˝À ø√˝Ÿø£‘ê HÓ’{Ÿ¬s’&ÉsY‡ j·T»e÷ì cÕs¡÷UŸU≤HéqT á&û Á|ü•ï+∫+~. ãT<Ûäyês¡+ 30, qe+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

u≤´{Ï+>¥˝À ‘·&Éã&ÉT‘·Tqï uÛ≤s¡‘Y >∑+.9.45ì$TcÕ\≈£î ø£&É|ü{Ïyês¡Ô\+<˚dü]øÏ uÛ≤s¡‘Y k˛ÿsY 175/7$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ( 38zes¡¢˝À) |üs¡T>∑T\T 39, 72 ã+‘·T\T, 3$¬ø≥T¢

$+&ûdt:211/9..sêDÏ+∫q &ܬsHé Áu≤y√...s√Væ≤‘YX¯s¡àô|’H˚ ÄX¯\T »≥TºqT n<äT≈£îì ø°\ø£yÓTÆq ‘·s¡TD+˝À ns¡Δôd+#·Ø‘√ sêDÏ+#ê&ÉT. $T–*q $+&ûdt u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ ô|<ä›>± sêDÏ+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. ˇø£ <äX¯˝À 3$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 53|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. á <äX¯˝À &ܬsHéÁu≤y√≈£î, Vü≤j·T‘Y ‘√&ÉT ø±e&É+‘√ $+&ûdt Çìï+>¥‡qT ≈£î<äT≥|ü]#ês¡T. $qjYT≈£îe÷sY, ñy˚Twtj·÷<äyé\T ‘=*qT+∫ n<äT“¤‘·yÓTÆq ã+‘·T\qT dü+~Û+#·&É+‘√ $+&ûdt u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ HêHê Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. Áu≤y√, Vü≤j·T‘Y\T Hê\T>√$¬ø{Ÿ≈£î 75|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#ês¡T. Vü≤j·T‘Y Wf…Æq ‘·sê«‘· $+&ûdt u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ m≈£îÿeùd|ü⁄ Áø°CŸ˝À ì\<=≈£îÿø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. ∫es√¢ s¡ôd˝Ÿ s√#Y\T y˚>∑+>± |üs¡T>∑T\T #˚j·T&É+‘√ $+&ûdt 200|üs¡T>∑T\ e÷s¡TÿqT <ë≥–*–+~. uÛ≤s¡‘· uÖ\s¡T¢ Äs¡+uÛÑ+ qT+∫ ∫e]es¡≈£î Áø£eT•ø£åD‘√ ≈£L&çq uÖ*+>¥ #˚j·T&É+ $X‚wü+. $+&ûdt Çìï+>¥‡: dæeTàHé‡ (_) ñy˚Twtj·÷<äyé 19, uÛÑs¡‘Y (dæ)|üfÒ˝Ÿ (_)$qjYT≈£îe÷sY 17, XÊ´eTT˝Ÿ‡ (_)Äs√Hé 10, &ܬsHé Áu≤y√ (_)¬s’Hê 60, Vü≤j·T‘Y s¡HÍ{Ÿ 31, b˛˝≤sY¶ (dæ)ø√V”≤¢ (_) Ä•«Hé 13, sêyéT~Hé (dæ) (_) j·÷<äyé 14, kÕMT (_)»&˚C≤ 0, s¡ôd˝Ÿ (_)Äs√Hé 22, s√#Y Hê{Ö{Ÿ 12, e÷]ºHé Hê{Ö{Ÿ 3, mø£åÁ{≤\T 10, yÓTT‘·Ô+ (50zes¡¢˝À 9$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ) 211 $¬ø≥¢ |ü‘·q+: 1`18, 2`46, 3`52`, 4`127, 5`154, 6`159, 7`169, 8`183, 9`200. uÛ≤s¡‘·uÖ*+>¥: $qjYT≈£îe÷sY 6`0`27`1, ñy˚Twtj·÷<äyé 8`1`33`2, es¡TDYÄs√Hé 9`0`47`2, Ä•«Hé 10`1`30`1, »&˚C≤ 10`042`1, ¬s’Hê 5`0`20`1, s√Væ≤‘YX¯s¡à 2`0`8`0. uÛ≤s¡‘Y Çìï+>¥‡: bÕØΔyé|üfÒ˝Ÿ (dæ)e÷]ºHé (_) s√#Y 12, ôdVü‰«>¥ (_)s¡ôd˝Ÿ 20, >∑+;ÛsY (dæ)sêyéT ~Hé (_) s√#Y 4, $sê{Ÿø√V”≤¢ (_) s√#Y 3, s√Væ≤‘YX¯s¡à 56u≤´{Ï+>¥, düTπswt¬s’Hê (dæ)Áu≤y√ (_) s¡ôd˝Ÿ 5, s¡M+Á<ä»&˚C≤ (dæ) dæeTàHé‡ (_) b˛˝≤sY¶ 38, Ä•«Hé s¡HÍ{Ÿ 6, $qj·YT≈£îe÷sY u≤´{Ï+>¥ 8 mø£åÁ{≤\T 10, yÓTT‘·Ô+ k˛ÿsY (ø£&É|ü{Ïyês¡Ô\+<˚dü]øÏ 37zes¡¢˝À )175/7 $¬ø≥¢ |ü‘·q+:1`37, 2`41, 3`47, 4`51, 5`59, 6`142, 7`159, 8` $+&ûdt uÖ*+>¥: s√#Y 5`026`3, e÷]ºHé 3`0`29`0, s¡ôd˝Ÿ 7`1`25`2, kÕMT 5`0`24`0, b˛˝≤sY¶ 4`0`22`1.

ø£≥ø˘: uÛ≤s¡‘Y, $+&ûdt\ eT<Ûä´ Äs¡+uÛÑyÓTÆq ‘=*eH˚¶˝À {≤dt z&ç u≤´{Ï+>¥ #˚|ü{Ϻq $+&ûdt »≥Tº ìØí‘· 50zes¡¢˝À 9$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 211|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. 212|üs¡T>∑T\ $»j·T\ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q uÛ≤s¡‘·»≥Tº $+&ûdt uÖ*+>¥ <Ûë{ÏøÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ {≤|t ns¡¶sY n+‘ê 59|üs¡T>∑T\˝Àù| ô|$*j·THéu≤≥ |ü{Ϻ+~. Äs¡+uÛÑ+˝À s√#Y $»è_Û+∫ ø°\ø£yÓTÆq eT÷&ÉT $¬ø≥T¢ rj·T&É+‘√ uÛ≤s¡‘Y ø√\Tø√˝Òø£b˛sTT+~. ‘=*$¬ø{Ÿ≈£î ôdVü‰«>¥, bÕØúyéù|fÒ˝Ÿ\T 37|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#ês¡T. Çø£ M]<ä›s¡T Wf…Æj·÷´ø£ yÓ+≥yÓ+≥H˚ >∑+;ÛsY, ø√V”≤¢, ¬s’Hê\T ‘·≈£îÿek˛ÿsYπø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡T. Ä ‘·sê«‘· s√Væ≤‘YX¯s¡à, s¡M+Á<ä»&˚C≤\T Äs√$¬ø{Ÿ≈£î $\TyÓ’q 83|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#·&É+‘√ uÛ≤s¡‘Y ≈£î<äT≥|ü&ç+~.s¡M+Á<äC&˚C≤ b˛˝≤sY¶ uÖ*+>¥˝À dæeTàHé‡≈£î ø±´#Y Ç∫à yÓqT~]>±&ÉT. yÓ+fH˚ Áø°CŸ˝ÀøÏ e∫Ãq Ä•«Hé ≈£L&Ü s¡HÍ{Ÿ ne&É+‘√ |ü]dæú‹ eT∞¢ yÓTT<ä{ÏøÏ e∫Ã+~. n+‘·≈£î eTT+<äT u≤´{Ï+>¥ #˚|ü{Ϻq $+&ûdt »≥Tº˝À zô|qs¡T¢>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q uÛÑs¡‘Y, dæeTàHé‡\T 46|üs¡T>∑T\πø ô|$*j·THéu≤≥ |ü{≤ºs¡T. f…düTº dæØdt˝À n<äT“¤‘·+>± sêDÏ+∫ pìj·TsY ˝≤sê>± Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£îqï &ܬsHé Áu≤y√ ‘·q bòÕyéTqT áe÷´#Y˝Àq÷ ø=qkÕ–+#ê&ÉT. &ܬsHé Áu≤y√ $+&ûdt

Ä yês¡Ô˝À¢ m˝≤+{Ï yêdüÔe+ ˝Ò<äT e#˚à @&Ü~ »]π> Á|ü‹cÕº‘·àø£ \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡qT uÛ≤s¡‘Y u≤jYTø±{Ÿ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì uÛ≤s¡‘· ˇ*+|æø˘ dü+|òüT+(◊z@) düŒwüº+ #˚dæ+~. ˇ*+|æø˘‡qT uÛ≤s¡‘Y u≤jYTø±{Ÿ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì uÛ≤s¡‘Y ˇ*+|æø˘‡qT ãVæ≤wüÿ]düTÔqï≥T¢ edüTÔqï ø£<∏äHê˝À¢ m˝≤+{Ï yêdüÔe+ ˝Ò<äì ◊z@ ‘˚*à #Ó|æŒ+~. nsTT‘˚ $yê<ädüŒ<ä &Í ¬ø$Tø£˝Ÿ ø£+ô|˙ kÕŒq‡sYwæ|òtô|’ ‘·eT e´‹πsø£‘·qT ˇ*+|æø˘‡ ns¡ZHÓ’õ+>¥ ø£$T{°øÏ ‘Ó\T|ü⁄‘êeTì yÓ\¢&ç+∫+~. &Í ¬ø$Tø£˝Ÿ á π>yéT‡˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø±e&É+ô|’ ‘·eT≈£î nuÛÑ´+‘·sê\T Hêïj·Tì, ◊z@ ‘Ó*|æ+~. <˚X¯+˝À ≈£L&Ü rÁe e´‹πsø£‘· e´ø£ÔeTe⁄‘·T+~. yê] ôd+{ÏyÓT+{ŸqT y˚T+ |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√ yê*‡ ñ+≥T+<äì ◊z@ yÓ\¢&ç+∫+~. á ˝À|ü⁄ <˚X¯+˝Àì Áø°&Üdüe÷K´\T, ◊z@ m–®≈£L´{°yé ø£$T{° düuÛÑT´\ n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘Ó\TdüT≈£î+{≤eTì ◊z@ ‘ê‘êÿ*ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT˝ÀΩÁ‘ê ‘Ó*bÕs¡T.

HÓ+ãsYeHé ø±yê\+fÒ Çe˙ï düVü≤»+ kÕìj·÷ MTsê® ˇø£|üŒ{Ï f…ìïdt dü+#·\q+..ø±˙ Ç|ü&ÉT ‘·s¡T#·T>± >±j·÷\ u≤]q |ü&ÉT‘·Tqï f…ìïdt Áø°&Üø±]DÏ..n+‘·sê®rj·T f…ìïdt˝À Á|üdüTÔ‘·+ 87e sê´+≈£î˝À ñqï kÕìj·÷MTsê® e#˚à »qe] 1qT+∫ q÷´J˝≤+&é˝À »s¡T>∑qTqï &Éã÷¢´{°@ ≥÷sY˝À ã]˝ÀøÏ ~>∑qTqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. 2012˝À kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î m≈£îÿe {ÀØï\˝À bÕ˝§ZHê\ì Ä˝À#·q˝À ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. dü+e‘·‡s¡+ yÓTT‘·Ô+ MT<ä düTe÷s¡T 20 qT+∫ 25es¡≈£î {ÀØï\T Ä&ç‘˚ \+&ÉHé˝À »s¡T>∑qTqï ˇ*+|æø˘‡≈£î nqT≈£L\+>± ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. >∑‘·+˝À j·T÷mdt zô|Hé˝À >±j·T+ ne&É+‘√ yÓ÷ø±*øÏ düs¡®Ø #˚sTT+#·T≈£îqï kÕìj·÷ Ç|ü&ç|ü&˚ >±j·T+ qT+∫ ø√\T≈£î+≥T+~. ‹]– eT∞¢ |òæ{ŸHÓdt ø√dü+ yês¡+ s√E\ qT+∫ ø√s¡Tº˝À ÁbÕø°ºdtqT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. á dü+<Ûäs¡“¤+˝À kÕìj·÷MTsê® ‹]– sê¬ø{Ÿ |ü≥Tº≈£îqï+<äT≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äì ‘Ó*j·TCÒdæ+~. |òæ{ŸHÓdt>±H˚ ñqï|üŒ{Ïø° ÁbÕø°ºdt ø=+‘· HÓeTà~>± kÕ>∑T‘·T+~. dæ+–˝Ÿ‡ Ä&ÉT‘·Tqï düeTj·T+˝À >±j·÷\T yÓ+ã&çdüTÔ&É&É+‘√ sêuÀj˚T ø±\+˝À {ÀØï\qT ‘·–Z+#·Tø√˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ dæ+–˝Ÿ‡ Ä&˚≥|ü&ÉT Çe˙ï e÷e÷˝Òqì düŒwüº+ #˚dæ+~.

{°20˝À ã+>±¢ô|’ bÕø˘ $»j·T+ &ÛÜø±: ã+>±¢<˚XŸ, bÕøÏkÕúHé\ eT<Ûä´ »]–q @¬ø’ø£ e÷´#Y˝À bÕø˘ 50|üs¡T>∑T\‘˚&Ü‘√ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. {≤dt¬>*∫q bÕø˘ ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥ #˚dæ+~. ìØí‘· 20zes¡¢˝À 7$¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 135|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. ‘=\T‘· ã+>±¢ uÖ\s¡T¢ bÕø˘ ø£≥º&ç#˚XÊs¡T. bÕø˘ {≤|t Äs¡¶sY n+‘ê |üsê«˝Ò<äqï≥T¢>± sêDÏ+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· 136|üs¡T>∑T\T $»j·T\ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q ã+>±¢<˚XŸ $»j·T\øå±´ìï #Û˚~Û+#·˝Òø£ #·‹øÏ\|ü&ç+~. bÕø˘ uÖ\s¡T¢ sêDÏ+#·&É+‘√ 9$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 85|üs¡T>∑T˝Ò #˚dæ z≥$Tì #·$#·÷dæ+~. ã+>±¢<˚XŸ u≤´{Ÿ‡yÓTq¢˝À ‘·≈£îÿek˛ÿs¡¢πø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡T. bÕøÏkÕúHé Çìï+>¥‡: 135/7(20zes¡¢˝À...eTVü≤à<éVü≤|ò”CŸ 25, ÇÁe÷Hé|òüsêΩ‘Y 16, ndü<éwü|ò”ø˘ 19, ñÁe÷HéÄø£à˝Ÿ 20, $TkÕ“e⁄˝ŸVü≤ø˘ 21, cÕøÏãT˝ŸVü≤düHé 2/24, ø£bÕ© 2/12) ã+>±¢<˚XŸ Çìï+>¥‡: 85/9(20zes¡¢˝À...Hêd”sY ôVAùdHé 25Hê{Ö{Ÿ, eTVü≤à<éVü≤|ò”CŸ 2/11, c˛j·÷uŸe÷*ø˘ 2/7, ÄÁ|òæ~ 1/15, ñeTsY>∑T˝Ÿ 1/7, Ne÷ 1/9)

9

ns¡Δôd+#·Ø‘√ sêDÏ+∫q s√Væ≤‘YX¯s¡à

_õHÓdt ≈£î<äT≥|ü&ɶ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te n+‘·sê®rj·T Ä]úø£ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ nkÕ+‘·+ |ü&çb˛sTTq s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te ø±düÔ ≈£î<äT≥|ü&ç+~. &Ü\sY‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ s¡÷bÕsTT $\Te 30 ô|’dü\T ô|]– s¡÷. 51.95≈£î #˚]+ ~. n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢ u≤´+≈£î\T, m>∑TeT‹<ës¡T\T ‘êC≤ neTàø±\≈£î bÕ\Œ&É≥+‘√ &Ü\ sY $\Te ‘·–Z Ç‘·s¡ ø£¬s˙‡\ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ç+~. B+‘√ uÛ≤s¡‘Y s¡÷bÕsTT $\Te ô|]–+~. n˝≤π> <˚oj·T e÷¬sÿ≥T¢ ≈£L&Ü eTT+<äT¬øfi≤¢sTT. >∑‘·yês¡+ ∫es¡>± s¡÷.52.25/26>± eTT–dæq s¡÷bÕsTT $\Te e÷¬sÿ{À¢˝À s¡÷.51.95øÏ #˚]+~. Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥¢˝À u≤´+≈£î\T, m>∑TeT‘·T <ës¡T\T &Ü\sY $\Teeì Á|üuÛ≤e+ #˚dæq≥T¢ z bòÕ¬sø˘‡ &û\sY ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷bÕsTT bòÕ¬sø˘‡ e÷¬sÿ {À¢ s¡÷.52.14 qT+∫ s¡÷.51.86 eT<Ûä´˝À ø£<ä˝≤&ç+~. bòÕ¬sø˘‡ e÷¬sÿ{Ÿ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ s¡÷.51.95 e<ä› dæús¡|ü&ç+~. s¡÷bÕsTT ‘·>∑TZ<ä\, n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ≥¢ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\T e\¢ >∑&ç∫q ‘=$Tà~s√E\˝À 1.2_*j·THé &Ü\s¡¢ $\Te ùws¡¢qT m|òt◊◊\T $Áø£sTT+#ês¡T.

ôdHÓ‡ø˘‡ 170 bÕsTT+≥T¢ |ü‘·q+ n+‘·sê®rj·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ ÄXÊ»qø£+>± ø=qkÕ>∑&É+‘√ k˛eTyês¡+ ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+∫q <˚oj·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ eT∞¢ qcÕº\u≤≥˝ÀøÏ |üj·TqeTj·÷´sTT. |òü*‘·+>± eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ ôdHÓ‡ø˘‡ 170bÕsTT+≥T¢ |ü‘·qyÓTÆ+~. <˚oj·T yê{≤\ ÁfÒ&ç+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑&É+‘√ kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ dü÷N\T qwüºb˛j·÷sTT. ‘·<ë«sê ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N 170 bÕsTT+≥T¢ |ü‘·qyÓTÆ 15,996bÕsTT+≥¢≈£î #˚]+~. n˝≤π> ì|”º ≈£L&Ü 53bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 4,737bÕsTT+≥¢ e÷s¡Tÿq ‘êøÏ+~. n+‘·sê®rj·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥¢ ìsêX¯»qø£ dü+πø‘ê\‘√ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ qcÕº\‘√ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+~. Ç≥T eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ôd’‘·+ ø=qT>√fi¯¢yÓ’|ü⁄ ÄdüøÏÔ #·÷|üø£b˛e&É+‘√ ôdHÓ‡ø˘‡, ì|”º\ |ü‘·HêìøÏ <ë] rdæ+<äì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT ‘·THêïs¡T. n˝≤π> ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ Á|ü‹|üøå±\ qT+∫ yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï ìs¡düq\T ≈£L&Ü e÷¬sÿ{Ÿ qwüºb˛e&ÜìøÏ ø±s¡DeTsTT´+<äì e÷¬sÿ{Ÿ $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

‘êyÓTsY u≤øχ+>¥˝À dü+‘√wt≈£î ø±+dü´+ ‘êyÓTsY n+‘·sê®rj·T u≤øχ+>¥ {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q kÕºsY u≤ø£‡sY $s¡T‘·T dü+‘√wt≈£îe÷sY ø±+dü´ |ü‘·ø±ìï kı+‘·+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. |òæHé˝≤+&é˝À eTT–dæq á {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À dü+‘√wt 64πøJ\ $uÛ≤>∑+˝À eT÷&√kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. ø±«s¡ºsYô|ò’q˝À¢ 10`7‘√ ¬>q~Hé yÓTs¡Tÿ˝Àdt(˝≤‹«j·÷)ô|’ HÓ–Zq á yÓ’C≤>¥ u≤ø£‡sY ôdMTô|ò’q˝À¢ 8`9‘√ #êu…Hé ô|òVæ≤yéT(ÁbòÕHé‡) #˚‹˝À z&çb˛sTT ø±+dü´+‘√ dü]ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. uÛ≤s¡‘YqT+∫ yÓTT‘·Ô+ q\T>∑Ts¡T u≤ø£‡s¡T¢ á {ÀØï˝À bÕ˝§Zq>± $TXÊ˝Ÿ˝≤Áø±(60πøJ\T), ø±«s¡ºsYô|ò’q˝À¢H˚ ìÁwüÿ$T+#ê&ÉT. ø±˙ eT<äHé˝≤˝Ÿ(52πøJ\T), düTMT‘Y kÕ+>±«Hé(81πøJ\T) ô|ò’q˝À¢ z≥$T bÕ˝…’ s¡»‘· |ü‘·ø±\T kÕ~Û+#ês¡T.

u≤ø£‡sY $ø±dtø£èwüíHé≈£î >±j·T+ áLi≤R∂©±siM áLi≤R∂©±s ÀÿNTP=Lig`i …‹[LkiıÕ‹[ ¡LigSLRiV xmsªRΩNRPLi lgiá™yá©´sVNRPV©´sı À≥ÿLRiªRΩ ÀÿNRP=L`i ≠sNS£qs NRPXxtÒsQ©±s AaRPáNRPV gRi…Ì”¡ FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. ™´sVfl”·NRP»Ì¡V gS∏R∂VLiª][ ≠sNS£qs …‹[Lkiı ©´sVLi≤T∂ \Æ™sμ]÷¡gS≤R∂V. 2010 Azqs∏R∂W ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ g][ÕfiÔ Æ™sV≤R∂Õfi Æ©sgÊji©´s C ∏R∂VV™´s ÀÿNRP=L`i ªy«ÿgS áLi≤R∂©±s ÀÿNTP=Lig`i BLi»¡L`iÆ©s[xtsQ©´sÕfi B¨s*¤…¡[xtsQ©´sÕfi …‹[LRiıÆ™sVLi…fiÕ‹[ xqsªyÚ øy»¡VªRΩV©yı≤R∂V. ™´sLRiVxqs ≠s«¡∏R∂Wáª][ 69 ZNP[“¡Ã¡ Æ™sÃÌ¡L`iÆ™sLiVV…fi ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ \|mns©´sÕfiNRPV μR∂WxqsVZNPŒÿ˛≤R∂V. @ªRΩ¨s «‹[LRiV øR¡Wzqs g][ÕfiÔ Æ™sV≤R∂Õfi Æ©sgÊRi≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s @Liªy À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @©´sWx§¶¶¶˘LigS ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ ™´sVfl”·NRP»Ì¡VNRPV gS∏R∂VLi ªRΩgji÷¡Liμj∂. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s …‹[Lkiı ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Æ™s[V ™´sVLi¿¡μR∂¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VN][™´s≤R∂Liª][ LRi—¡ªRΩ xmsªRΩNRPLiª][ xqsLiªRΩXzmsÚ xms≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. C …‹[LkiıÕ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV LRi—¡ªRΩ xmsªRΩNRPLi @Liμj∂Li¿¡©´s G\ZNPNRP ÀÿNRP=L`i NRPW≤y ≠sNS}qs. B…‘¡™´sá ™´sLRiÕfiÔ ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ NSLixqs˘Li lgiáVøR¡VNRPV©´sı ≠sNS£qs NRPXxtÒsQ©±s áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=NRPV ¤À¡L`iÚ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω xmsªRΩNSá\|ms AaRPáV lLi[xmsoªRΩV©´sı ˙NUP≤yNSLRiVáՋ[ ≠sNS£qs NRPXxtÒsQ©±s ™´sVVLiμR∂V ™´sLRiVxqsÕ‹[ D©yı≤R∂V. NSgS ™´sVL][ À≥ÿLRiªRΩ ÀÿNRP=L`i Azqs∏R∂W ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ LRi«¡ªRΩLi Æ©sgÊji©´s μj∂Æ©s[a`P NRPV™´sWL`i 81 ZNP[“¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ NSLixqs˘Li ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. @»¡V ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi À≥ÿLRiª`ΩNRPV øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. HμR∂VryL˝RiV ˙xmsxmsLiøR¡ ø≥yLizms∏R∂V©±s Æ™s[VLkiNS™±sV 51 ZNP[“¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕ˝‹[ xmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡Liμj∂.

bÕøÏkÕúHé ø√#Y πsdüT˝À yê{ŸyÓ÷sY, s√&é‡ Õÿx§¶‹[L`i iM FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V N][ø`¡Ã¡ lLi[xqsVÕ‹[ Æ≤∂[™±s ™y…fiÆ™sWL`i, r¢ªy˙zmnsNS ™´sW“¡ }m˝s∏R∂VL`i «ÿLi…‘¡ L][≤`∂= ™´sVVLiμR∂V ™´sLRiVxqsÕ‹[ D©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı zmszqs’d¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s «ÿNS @˙uy£mns æªΩ÷¡FyLRiV. B…‘¡™´s¤Õ¡[ ªRΩ™´sV «¡»Ì¡VNRPV Àÿ˘…”¡Lig`i, {mns÷Ì¡Lig`, À›÷¡Lig`i ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ N][ø`¡Ã¡V NS™yáLi»¡W zmszqs’d¡ ˙xmsNRP»¡©´s «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. FyN`P À‹[LÔRiV ˙xmsNRP»¡©´sNRPV ™´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂Æ©s[ ™´s¿¡ËLiμj∂. 15 @zmn˝sZNP[xtsQ©˝´sV LS™´s≤R∂Liª][ ™yLRiLiμR∂Lji ZNPLkiL`i ˙gS£mns=©´sV, @©´sVÀ≥œ¡™y¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s»Ì¡V @˙uy£mns ¬ø¡FyˆLRiV. ™yLjiÕ‹[ ™y…fiÆ™sWL`i, L][≤`∂= \Æ™s}ms Æ™sV«ÿLji…‘¡ D©´sı»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡V ˙xmsμ≥y©´s N][ø`¡\|ms xqs|qsˆ©±s= N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. ™´sNSL`i ∏R∂VW¨s£qs LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ zmszqs’d¡ B¿¡Ë©´s ˙xmsNRP»¡©´sNRPV μyμyxmso 37 ™´sVLiμj∂ rÛy¨sNRP, @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP»¡L˝RiV xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. ≠dsLji @zm˝sZNP[xtsQ©˝´s©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS INRP NRP≠sV…‘¡¨s NRPW≤y zmszqs’d¡ ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ™yLRiLiμR∂Lji¨ds BLi»¡LRiW˘Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s NRP≠sV…‘¡ HμR∂VgRiVLji }msL˝Ri©´sV zmszqs’d¡NTP xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. HμR∂VgRiVLjiÕ‹[ INRPLji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms FyN`P À‹[LÔRiV BLiNS ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV xms≤R∂VªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. μk∂Liª][ ªyªy‰÷¡NRPLigS zmszqs’d¡ ¿d¡£mns |qsáNÌRPL`i Æ™sW¨s£qsΔÿ©±s©´sV FyN`P N][ø`¡gS ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. $áLiNRPª][ ¤…¡£qÌs, ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsáª][ Fy»¡V ¡Lig˝SÆμ∂[a`P xmsLRi˘»¡©´sNRPW Æ™sW¨s}qs N][ø`¡gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. N]ªRΩÚ N][ø`¡ FsLizmsNRP\|ms N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´sÆ≤∂[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

]f…Æ˝Ÿ˝À m|òt&û◊\ e\¢ uÛ≤s¡‘Yπø ˝≤uÛÑ+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹+∫q $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\ e\¢ uÛ≤s¡‘Yπø ˝≤uÛ≤\T m≈£îÿe>± ñHêïj·Tì uÛ≤s¡‘· |ü]ÁX¯eT\ düe÷K´ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ #·+Á<äõ‘Y u…qØ® nHêïs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\ e\¢ <ë<ë|ü⁄ ø√{Ï ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. e#˚à eT÷&˚fi¯¢˝À 40 \ø£å\ eT+~øÏ, 60\ø£å\ eT+~øÏ |üs√ø£å+>± ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ m+‘√ ìs¡T <√´>∑T\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. f…*ø±+ s¡+>∑+˝À e∫Ãq e÷s¡TŒ\˝≤>±H˚ ]f…Æ˝Ÿs¡+>∑+˝À e÷s¡TŒ\T sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. m|òt&û◊\qT e´‹πsøÏ dü÷Ô <˚X¯+˝Àì Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üøå±\T\T #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q\T uÛ≤<ëø£s¡+>± ñHêïj·THêïs¡T. m|òt&û◊\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìøÏ Á|ü‹|üøå±\T ÄVü‰«ì+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&û◊\ô‘√ <˚X¯+˝ ∫s¡T ]f…Æ˝Ÿ dü+düú\T, ∫s¡Tyê´bÕs¡T\≈£î m˝≤+{Ï qwüº+ ñ+&É<äì $e]+#ês¡T. M{Ï e\¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T, mdtm+á\≈£î ñ|üj·TTø£Ô+>± ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> yÓTs¡T¬>’q ñ<√´>±eø±XÊ\T ekÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯yê´|üÔ+>± ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À Hê\T>∑T ø√≥¢ eT+~ ñbÕ~Û bı+<äT‘·THêïs¡ì, $<˚o ø£+ô|˙\T sêe&É+‘√ n‘ê´<ÛäTìø£ f…ø±ï\J‘√ bÕ≥T n+‘·sê®rj·T HêD´‘· ø£*–q ñ<√´>∑T\≈£î e÷Á‘·y˚T $<˚o ø£+ô|˙\T ÁbÕ<Ûë q´‘·ìkÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. m|òt&û◊ nqTeT‘·T\T Çe«&É+‘√ ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À uÛ≤Ø>± e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£î+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝À >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+ 2020 Hê{ÏøÏ 260 _*j·THé &Ü\s¡º kÕÔsTTøÏ #˚s¡T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ á s¡+>∑+ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 35`45 _*j·THé &Ü\s¡¢ Ä<ëj·T+ qyÓ÷<äe⁄‘·T+<äì $e]+#ês¡T. ø±˙ ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&û◊\≈£î nqTeT‘·T\T Çe«&É+ á Ä<ëj·÷ìï ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚düTø√e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\≈£î πø+Á<ä+ nqTeT‹e«&Üìï nyÓT]ø± ]f…Æ˝Ÿ dü+düú\T kÕ«>∑‹+ ∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤s¡‘Y˝À m|t&û◊\ô|’ Á|ü‹|üøå±\T sê<ä›+‘·+ #˚düTÔ+&É ≥+‘√ Çø£ÿ&ç |ü]dæú‘·T\qT Á|üeTTK m+myéTmHéd” ø£+ô|˙\T ì•‘·+>± |ü]o*düTÔHêïsTT. n+ ‘·sê®rj·T eT©ºÁu≤+&é ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À Á|üdæ~› #Ó+~q yê˝Ÿe÷sYº, ø£ÁØbò˛Hé, ◊πøá@ ˝≤+{Ï ø£+ô|˙\T y˚∫ #·÷ùd <Û√s¡DÏ˝À ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+&çj·÷˝À ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq ø£+ô|˙\ |ü]dæú‘·T\T m˝≤ ñHêïjÓ÷, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|&ç‘˚ m˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T \T m<äTs¡e⁄‘êjÓ÷qì á dü+düú\T ìwæ‘·+>± |ü]o*düTÔqï≥T¢ ◊πøá@ dü+düú≈£î #Ó+~q z Á|ü‹ ì~Û ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À ◊πøá@, ÁbÕHé‡≈£î#Ó+~q ¬øÁØbò˛Hé, yê˝≤e÷sYº ø£+ô|˙\T uÛ≤s¡‘Y˝À yê´bÕsê\T kÕ–düTÔHêïsTT. n˝≤π> dæ+–˝Ÿ Áu≤+&é ]f…Æ˝Ÿ˝ÀøÏ e+<äXÊ‘·+ ô|≥Tºã&ÉT\ qT nqTeT‹+#·&Üìï ‘êeTT kÕ«>∑‹düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\T ô|+∫‘˚ Á<äy√´\“D+ ‘·>∑TZ<ä\ e´ekÕj·T ñ‘·‡‘·TÔ\T ô|+#·&É+ <ë«sê Á<äy√´\“D+ yÓT\¢yÓT\¢>± ‘·–Z+#·&ÜìøÏ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì Á|ü<Ûëì Ä]úø£ eT+&É* #Ó’s¡àHé dæ.s¡+>∑sê»Hé nHêïs¡T. á @&Ü~ kÕqT≈£L\ esê¸\ Á|üuÛ≤e+ e´ekÕj·T ñ‘·Œ‹Ô ô|s¡>∑&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. |òü*‘·+>± Ä]úø£ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ @&ÉT XÊ‘êìøÏ Á<äy√´\“D+ ~–edüTÔ+<äHêïs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± esY¸bÕ‘·+ u≤>∑Tqï+ <äTq ÄVü≤s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\ düs¡|òüsê\T ô|s¡T>∑T‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ø=+‘· ø±\+>± n+~]˙ Ä+<√fi¯q ø£*–düTÔqï Á<äy√´\“D+ e÷]à ∫e]Hê{ÏøÏ K∫Ñ·+>± ~&çe#˚à neø±XÊ\T ñHêïj·Tì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. áHÓ\ eT÷&ÉT qT+∫ Á<äy√´\“D+ Áø£eT+>± ‘·>∑TZ‘·÷ ek˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. Bììã{Ϻ #·÷ùdÔ e÷]à 31 Hê≥øÏ @&ÉTXÊ‘êìøÏ ~–sêe&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“D+˝À ‘·s¡T>∑T<ä\ ,yÓTs¡T¬>’q s¡T‘·|üeHê\ e\¢ á |ü]dæú‹ì Ä•+#·e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T.

>∑‘˚&Ü~ Ç<˚ düeTj·T+˝À ≈£Ls¡>±j·T\T <Ûäs¡\T ns¡yÓ’ XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ô|]>±j·Tì, á kÕ] n~ |ü⁄qsêeè‘·+í ø√uÀ<äì uÛ≤$düTÔHêïeTHêïs¡T. Á<äy√´\“D≤ìï ◊<äT XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+#ê\qï \øå±´ìï ô|≥Tºø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. e#˚à Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ˝À Á<äy√´\“D+ Äs¡TXÊ‘·+ qyÓ÷<äe⁄‘·T+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &Ü\sY‘√ s¡÷bÕsTT |ü‘·q+ e\¢ ~>∑TeT‹ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘êj·T, #·eTs¡T düVü‰ Ç‘·s¡ ø£yÓ÷&ç{°\ <Ûäs¡\ô|’ á Á|üuÛ≤e+ n~Ûø£+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á|ü|ü+#· Ä]úø£ e´edüú |ü{Ïwüº+>± eè~¶ #Ó+<äø£b˛‘˚,n+‘·sê®rj·T ø£yÓ÷&ç{° <Ûäs¡\T Á|üuÛ≤$‘·ee⁄‘êj·Tì $e]+#ês¡T. n˝≤π> mHéÄsYáJ@ e\¢ Á|ü»\ Ä<ëj·÷\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. |òü*‘·+>± ÄVü‰s¡ <Ûäs¡\≈£î &çe÷+&é ô|s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.


C M Y K

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

B øå± ùd <∏é

ãT<Ûäyês¡+, qe+ãsY 30, 2011

<ÛäqTwt ì eTùV≤wt ø±|” ø=≥º&É+ ˝Ò<äì K+&Éq <ÛäqTwt dü÷|üsY kÕ+>¥ ø=˝≤e] &ç ‘·s¡Vü≤˝À eTùV≤wt #˚‘· ªª~ _»HÓdt e÷´Héμμ ˝À z bÕ≥ bÕ&çdüTÔHêïs¡+≥÷ yês¡Ô\T edüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ bÕ≥ bÕ&ç+#·≥+ ì»y˚T ø±˙, Ä bÕ≥øÏ. ‘êeTT ≥÷´Hé #˚ùd bÕ≥øÏ düã+<ä+ ˝Ò<ä+≥THêï&ÉT dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT mdt.mdt. ‘·eTdt. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷..e÷ bÕ≥ z B∏yéT kÕ+>¥..ø=ìï &Ó’˝≤>∑T\T, sê´|t ˝…’Hé‡ ‘√ sêøÏ+>¥ {°{Ÿ‡‘√ ñ+≥T+~. á bÕ≥ |üP]Ô>± ø=‘·Ô »qπswüHéøÏ #Ó+~q bÕ≥ ne⁄‘·T+~. n<˚ á ∫Á‘êìøÏ B∏yéT eT÷´õø˘ ne⁄‘·T+~. n˝≤π> ábÕ≥ ø√dü+ nqT≈£îqï &Ó’˝≤>∑T\T #ê˝≤ ø±\+ ÁøÏ‘·+ sêdæqy˚. n+‘˚>±˙ <ÛäqTwt bÕ≥ #·÷dæ Áù|s¡D bı+~q$ ø±<äT nHêïs¡T. Çø£ _õHÓdt e÷´Hé bÕ≥\T &çôd+ãsY 18q $&ÉT<ä\ ne⁄‘êsTT. yÓq÷´, ‘·~‘·s¡ $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ dæìe÷ j·T÷ì{Ÿ yês¡T #ÓbÕŒs¡T nHêïs¡T. Çø£ ~ _C…HÓdt e÷´Hé $wüj·÷ìøÏ eùdÔ... á ∫Á‘·+ H˚|ü<∏äÛ´+ eTT+u…’ e÷|òæj·÷˝Àì Äj·TT<Ûë\ yê´bÕs¡+.. ø=qT>√fi¯ófl ne÷àø±\ #·÷≥÷º ‹s¡>∑qT+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTT+u…’˝ÀH˚ m≈£îÿe uÛ≤>∑+ wüO{Ÿ #˚düTÔHêïs¡T. >∑Hé‡ ˙&釽À H√ mÁ–yÓT+{Ÿ‡ nH˚ {≤´>¥ ˝…’Hé ‘√ edüTÔqï á ∫Á‘·+ |üP]Ô>± ôd’º*wt>± kÕπ> j·÷ø£åHé m+≥¬s’ºHÓà+{Ÿ nì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. Çø£ á ∫Á‘·+ eTT+u…’ e÷|òæj·÷øÏ #Ó+~q ø£<∏ä>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. _õHÓdte÷´Hé>± f…Æ{Ï˝Ÿ≈£î ‘·–q bÕÁ‘· n~. b˛øÏ] ‘·sê«‘· n+‘·{Ï Væ≤{Ÿ Çyê«\ì |ü≥Tº<ä\‘√ ñHêï+ n+≥THêïs¡T Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT |üP] »>∑Hêà<Ûé. ÄsY. ÄsY. eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ Äj·Tq s¡÷bı+~+#·uÀj˚T ∫Á‘·+ >∑T]+∫ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç˝≤ düŒ+~+#ês¡T. dü+Áø±+‹ ø±qTø£>± á ∫Á‘êìï n+~yê«\ì <äs¡Ùø£, ìsêà‘·\T bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. n˝≤π> á ∫Á‘·+˝À ‘=*kÕ]>± ø±»˝Ÿ V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+: <∏äeTHé, #Ûêj·T<ëÁ>∑Vü≤D: XÊ´yéT.¬ø.Hêj·TT&ÉT, ø£fi¯: ∫Hêï, ô|ò’{Ÿ‡: $»jYT, m&ç{Ï+>¥: mdt.ÄsY.X‚KsY, düVü≤ìsêà‘·: $.düTπswt¬s&ç¶, ìsêà‘·: &Ü.yÓ+ø£{Ÿ, ø£<∏ä` Ád”ÿHéù|¢ `e÷≥\T ` <äs¡Ùø£‘·«+: |üP] »>∑Hêï<∏é.

≈£î\b˛s¡T‘√ y˚&Ó≈£îÿ‘·Tqï ªu…»yê&Éμ!

ôd’|òt`ø£ØHê \>∑Z+ m|ü⁄Œ&É+fÒ u≤©e⁄&é kÕºsY‡ ôd’|òtn©U≤Hé`ø£ØHêø£|üPsY....y˚TeTT ‘·«s¡˝ÀH˚ ô|[¢ #˚düTø√uÀ‘·THêï+ n+≥÷ ‘·s¡#·÷ n_Ûe÷qT\qT }]düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Mfi¯¢ ô|[¢ m|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘·T+<ë? nì n_Ûe÷qT\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. ôd’|òt‘√ bÕ≥T. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´˝À¢ ˇø£¬s’q Äj·Tq #Ó˝…¢\T k˛Vü≤ n©U≤Hé ≈£L&Ü ô|[¢ |òæÁãe]˝À ñ+&=#·Ãì >∑‘·+˝ÀH˚ Á|üø£{Ï+#ês¡T ≈£L&Ü. B+‘√ |òæÁãe] ˝À ôd’|òt`ø£ØHê ô|[¢ n+≥÷ Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T MT&çj·÷ yês¡T. nsTT‘˚ á yês¡Ô\ô|’ ø£ØHê ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô ô|[¢ &˚{Ÿ Ç+ø± |òæø˘‡ ø±˝Ò<äT. MT&çj·÷ yês¡T n‘·T´‘ê‡Vü≤+ ‘·–ZùdÔ eT+∫~ n+≥÷. ..∫Ás¡T ãTÁs¡T˝≤&ç+~. ôd’|òt. k˛Vü≤ #ÓbÕŒs¡T ø±ãfÒº y˚TeTT n˝≤ Á|ü#ês¡+ #˚j·÷*‡ e∫Ã+<äì MT&çj·÷ yês¡T m+‘· yÓTT‘·TÔ≈£îHêï $ì|æ+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‘·T˝À¢ ˝Ò<äT ø£ØHê. ‘êC≤>± eTs√kÕ] ôd’|òt #Ó˝…¢\T k˛Vü≤ n©U≤Hé düŒ+~+#ês¡T. MT&çj·÷ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î ÄyÓT düŒ+~dü÷Ô...e÷]à 2012˝À ôd’|òt`ø£ØHê ô|[¢ »]π> neø±X¯+ ñ+<äì #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡ì ‘Ó*dæ+~. eT] k˛Vü≤ #Ó|æŒq<ë+{À¢ ì»+ m+‘·? eT] Bìô|’ ø£ØHê m˝≤ düŒ+~+#·uÀ‘√+<√? nH˚ n+X¯+ô|’ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔHÓ\ø=+~.

sê+>√bÕ˝Ÿes¡àì #·÷düTÔ+fÒ >∑Ts¡C≤&É yê] ªø£Hê´X¯ó\ÿ+μ˝Àì n–ï ¨Á‘êe<ÛëqT\T >∑Ts=ÔdüTÔHêï&ÉT. ª‘ê+ã÷˝≤*#˚ÃXÊ.. ÇVü≤ ‘·qTï≈£î #êe+&çμ nqï ne<ÛëqT˝≤¢... ªu…»yê&É rùdXÊ... ÇVü≤ ‘·qTï≈£î #êe+&çμ n+≥THêï&ÉT es¡à. nqï≥Tº>±H˚ $»j·Tyê&É˝À Ç|ü&ÉT ø£eTà. ø±|ü⁄ >=&Ée⁄\T yÓTT<ä\e⁄‘·THêïsTT. u…»yê&É dæìe÷ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ñ+≥T+<äqï≥Tº>± <˚$H˚ì es¡Z+ Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+{À+~. <˚$H˚ì HÓÁVüQ ‘·qj·TT&ÉT n$Hêwt ù|s¡T MT<ä q>∑s¡+˝À ‘êC≤>± yÓ*dæq b˛düºs¡T¢ #·÷düTÔ+fÒ Ç~ ì»y˚TH˚yÓ÷ nì|æk˛Ô+~. ªÇ~ <˚$H˚ì k˛<äs¡T\T düèwüº+∫q #·]Á‘·μ n+≥÷ Ä b˛düºs¡¢˝À ù|s=ÿq&É+ $yê<ëìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘√+~. B+‘√ e+>∑M{Ï esêZìøÏ #Ó+~q ø±|ü⁄ Hêj·T≈£î\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À ‘·eT Hêj·T≈£î&ÉT e+>∑M{Ï s¡+>±qT øÏ+#·|ü]ùdÔ ø£qTø£ rÁe |ü]D≤e÷\T+{≤j·Tì ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. á dæìe÷ $wüj·T+˝À <˚$H˚ì es¡Z+ #˚düTÔqï Vü≤&Ü$&ç #·÷düTÔ+fÒ, á dæìe÷ yê]øÏ nqT≈£L\+>± ñ+≥T+<˚yÓ÷qqï nqTe÷Hêìï yês¡T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚, Bìø£+‘·{Ïø° ø±s¡DyÓTÆq es¡à e÷Á‘·+ ∫~«˝≤dü+ ∫+~dü÷Ô ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+∫‘˚, Hê>±s¡T®q‘√ rdæq ª•eμ dæìe÷˝Àì •X¯ bÕÁ‘·ø°, ªu…»yê&Éμ˝Àì •eø£èwüí bÕÁ‘·ø° @ e÷Á‘·+ b˛*ø£ ˝Ò<äì es¡à eT+>∑fi¯yês¡+ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT.

s¡$‘˚» ªì|ü⁄Œμ _õHÓdt bıõwüHé @+{Ï s¡$‘˚» ‘êC≤ ∫Á‘·+ ì|ü⁄Œ e÷¬sÿ{À¢ eT+∫ ÁπøCŸ ‘Ó#·TÃ≈£î+~. >∑TDX‚KsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï á e÷dt m+≥s¡¬s’ºqsY >∑T]+∫ nìï @]j·÷\qT+∫ _õHÓdt m+¬ø’«Ø\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘êC≤>± ÄsY.ÄsY eT÷M y˚Tø£sY‡ yês¡T á ∫Á‘·+ d”&Ó&é ¬s’{Ÿ‡ ì eT÷&ÉT ø√≥T¢ Ç∫à rdüT≈£îHêïs¡T. >∑‘·+˝À ÄsY.ÄsY. eT÷$ y˚Tø£sY‡ |ü‘êø£+ô|’ øÏø˘ e+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘·+ #˚kÕs¡T s¡$‘˚». Çø£ dü+Áø±‹øÏ á ∫Á‘·+ nqT≈£îqï≥T¢ $&ÉT<ä\ nsTT‘˚ d”&Ó&é ˝À eT+∫ zô|ì+>¥‡ ñ+{≤j·Tì uÛ≤$+∫ ¬s’{Ÿ‡ rdüT≈£îqï≥Tº #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. yÓ’$j·Tdt #Í<ä] ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ eT∞¢ >∑TDX‚KsYøÏ |üP]Ô yÓ’uÛÑe+ rdüTø=düTÔ+<äì uÛ≤$düTÔHêï&ÉT. s¡$‘˚» düs¡düq b˛&ÉT>∑Tø±fi¯fl düT+<ä] Bøå±ùd<∏é q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é. Á|üB|t sêe‘Y, ÁãVü≤àq+<ä+, ø£èwüßí&ÉT. <Ûäs¡àes¡|ü⁄ düTÁãVü≤àD´+. eTT≈£î˝Ÿ <˚yé, ÁãVü≤àJ, düTÁ|”‘Y ‘·~‘·s¡T\T eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+, <∏äeTdt, dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”: düπs«wt eTTsê], ÄsYº: Äq+<ékÕsTT, m&ç{Ï+>¥: >ö‘·+sêE, ô|ò’{Ÿ‡: ø£q˝Ÿø£DíHé, &ÜHé‡: sêE düT+<äs¡+, m–®≈£L´{Ïyé Ábı&É÷´düsY: mdt.ÄsY øÏc˛sY, ø√`Ábı&É÷´düsY‡: j·T\eT+∫* j·TTø£Ô, j·T\eT+∫* @ø±Ô, düeTs¡ŒD: j·T\eT+∫* ^‘·, ìsêà‘·: yÓ’.$.j·Tdt.#Í<ä], ø£<∏ä` Ád”ÿHéù|¢`<äs¡Ùø£‘·«+: >∑TDX‚KsY.

ì»+

ø£\y˚T ã\+>±, nø£åsê˝Ò Äj·TT<Ûä+>± ø£\+ jÓ÷<ÛäT˝Ò ã\>∑+>± ø£\+ |ü]ÁX¯eT˝À ø=‘·Ô ˇs¡e&ç‘√ nX‚wü bÕsƒ¡≈£î\ n_Ûe÷Hêìï #·÷s¡>=qï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£ n+#·\+#Ó\T>± m<äT>∑T‘√+<äì bÕsƒ¡≈£î\≈£î dü$qj·T+>± $qï$düTÔHêï+. bÕsƒ¡≈£î\ ÄodüT‡˝Ò Äj·TTwü߇>± Á|üø£≥q ø£s¡Ô\ #˚j·T÷‘˚ Äj·TTe⁄>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·÷ H˚&ÉT ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ m&çwüHé ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêï+ ñqï~ ñqï≥T¢>± sêdü÷Ô, nø£ås¡ ø£ìø£≥Tº Ä≥ø£{Ϻdü÷Ô ìC≤\qT ìs¡“¤j·T+>± n+~kÕÔeTì e÷ bÕsƒ¡≈£î\≈£î eTqdü÷Œ]Ô>± ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï+.

C≤Hé nÁãVü≤+‘√ <Û√˙ u≤©e⁄&é m+Á{°? eTV”≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√ì ‘·«s¡˝À u≤©e⁄&é ‘Ós¡ô|’ yÓTs¡euÀ‘·THêï&ÉT. u≤*e⁄&é <äs¡Ù≈£î&ÉT &˚$&é <ÛäeHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øø£ÿuÀ‘·Tqï ªVüQø˘ j·÷ Á≈£Lø˘μ dæìe÷˝À u≤©e⁄&é V”≤s√ C≤Hé nÁãVü≤+‘√ ø£*dæ <Û√ì u≤©e⁄&é m+Á{° Çe«uÀ‘·THêï&Éì düe÷#ês¡+. Ç+<äT ø√dü+ Ç|üŒ{Ïπø <Û√˙ e<ä› &˚{Ÿ‡ rdüT≈£îHêïs¡ì, 15 s√E\ bÕ≥T <Û√˙ &˚{Ÿ‡ Ç#êÃ&Éì n+≥THêïs¡T. <Û√˙ Ç+<äT˝À eTTK´yÓTÆq n‹~∏bÕÁ‘·˝À <Û√˙ ø£ì|æ+#·qTHêï&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. dü‘êÔ ñqï ÁøϬø≥sY>±, dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ ¬øô|ºHé>± <ä÷düT¬ø\T‘·Tqï <Û√˙...Ç|üŒ{Ïπø yêDÏ»´ Á|üø£≥q˝À¢ q{Ïdü÷Ô ‘·q Vü≤yê ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉT. ‘êC≤>± u≤©e⁄&é m+Á{°‘√ ˇπø kÕ] eT÷&ÉT s¡+>±˝À¢ sêDÏdüTÔqï e´øÏÔ>± <Û√˙ ]ø±s¡T¶\≈£î mø£ÿ&É+ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~. <Û√˙ u≤©e⁄&é m+Á{° ø£qTø£ dü¬ø‡dt nsTT‘˚ nj·Tq≈£î neø±XÊ\T ≈£î|üŒ\T ‘Ó|üŒ\T>± e∫à |ü&É≥+ U≤j·T+. Á|üdüTÔ‘·+ <Û√ì dü+bÕ<äq dü+e‘·‡sêìøÏ e+<ä\ ø√≥¢˝ÀH˚. yêDÏ»´ Á|üø£≥q˝À¢ q{Ï+#·&É+ <ë«sêH˚ <Û√˙ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· m≈£îÿe Ä<ëj·T+ >∑\ {≤|t f…Hé ù|¢j·Ts¡¢ C≤_‘ê˝À #√≥T <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. Çø£ u≤©e⁄&é ˝Àq÷ øÏ¢ø˘ nsTT‘˚ <Û√˙ me]øÏ n+<äq+‘· m‘·TÔ≈£î yÓ[¢ b˛‘ê&˚yÓ÷...?

e÷ HÓ’»+

ôV≤&éÄ|ò”dt düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ bò˛sYÔbò˛¢sY, bÕ¢{Ÿ HÓ+.404 ôV’≤<äsêu≤<é. 9248045178, 9248045179

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K


dü+<äs¡Ù≈£î\ Á|üy˚X¯+ô|’ ìùw<Ûä+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): &çôd+ãs¡T 1e ‘˚B qT+∫ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï <äècÕº´ ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. øÏwüHéJ mHéøö+≥sY≈£î ìs¡düq>± e÷y√sTTdüTº\T ã+<é |æ\T|ü⁄ Ç∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ <äèwæº kÕ]+∫+~. nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\ düeTj·T+˝À dü+<äs¡Ù≈£î\ Á|üy˚X¯+ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#ês¡T. mdt|æm|òt ã\>±\ ÄBÛq+˝À nôd+;¢øÏ uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ÄsYm|òt◊&ç $<Ûëq+ <ë«sê nf…+&ÓHé‡qT qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø nôd+;¢ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 144e ôdø£åHéqT $~Û+∫ ìùw<Û뻄\qT neT\T #˚düTÔHêïs¡T. düe÷y˚XÊ\ dü+<äs¡“¤+>± nôd+;¢ e<ä› u≤]πø&É¢qT @sêŒ≥T #˚dæ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\qT ìj·T+Á‹düTÔHêïs¡T. nôd+;¢ e<ä› uÛ≤Ø>± b˛©düT ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+∫ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥¢qT #˚XÊs¡T.

ãT<Ûäyês¡+, 30 qe+ãsY 2011

ù|J\T : 8

Á|ü‹ ù|<äyê&ç dü+πøåeTy˚T

Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+: eTTUÒwt >ö&é Çfi¯fl ìsêàD≤ìøÏ düú\ ùdø£s¡D \_Δ<ës¡T\≈£î |æ+#Û·qT¢, πswüHé |ü+|æD° ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ ù|<äyê&ç düeTdü´qT |ü]wüÿ]+∫ y˚T\T #˚j·T&ÜìøÏ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥º&É+ »]–<äì e÷¬sÿ{Ï+>¥, –&ɶ+>∑T\ XÊK eT+Á‹ eTTUÒwt >ö&é nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ >√cÕeTVü≤˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì >ö*>∑÷&É $sƒ√u≤ <˚yê\j·T+ <ä>∑Zs¡ »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ eTTUÒwt >ö&é bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À d”«ø£]+∫q <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\≈£î ns¡TΩ˝…’q \_Δ<ës¡T\qT m+|æø£ #˚dæ |æ+#Û·qT¢, πswüHé ø±s¡T¶ ≈£L|üqT¢, C≤rj·T ≈£î≥T+ã Á|üjÓ÷»q |ü<∏äø£+ #Ó≈£îÿ\T, u≤*ø± dü+s¡ø£åD |ü<∏äø£+ u≤+&ÉT¢ n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. |ü<∏äø±\T n+<äìyês¡T n~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+∫ nedüs¡yÓTÆq <ÛäèeÁ|ü‘ê\T düeT]Œ+∫ \_Δbı+<ë\Hêïs¡T. ù|<ä\ Ç+&É¢ ìsêàD+ ø=s¡≈£î düú\ ùdø£s¡D≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTì düú\ ùdø£s¡D »]–q MT<ä≥ Ç+&ÉT¢ ì]à+∫ ÇkÕÔeTHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À @ düeTdü´\THêï ‘·eT <äèwæºøÏ rdüTø=ùdÔ |ü]wüÿ]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT+p¬s’q |ü\Te⁄]øÏ πswüHé ≈£L|üqT¢, ($T>∑‘ê 2˝À)

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. øR¡μR∂V™´soNRPV©´sı ˙xmsºΩ INRP‰LjiNTP @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s Dμ][˘gRi ¨s∏R∂W™´sVNSá ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV ¬ø¡[xms…Ì”¡LiμR∂©yıLRiV. ≤T∂|qsLi ¡L`Õ‹[gS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Õ˝‹[¨s Δÿ◊d¡gS D©´sı áOSQ 16Æ™s[á Dμ][˘gSá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V {qsFsLi ¬ø¡FyˆLRiV. LS“¡™±s ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿá μy*LS \|ms#˚Æ™s[…fi |qsNÌSL`iÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ 15áORPQá Dμ][˘gSáV NRP÷¡ˆLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨sN][xqsLi zqs‰Õfi \¤…¡Q˚¨sLig`i, zqs‰Õfi Æ≤∂™´sá£msÆ™sVLi…fi NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 80Æ™s[á Dμ][˘gSáV NRP÷¡ˆryÚ™´sV©yıLRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLiZOP[Q™´sV s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): xqsLiZOP[Q™´sV xmnsÕÿáV @LiμR∂¨s ™yLji N][xqsÆ™s[V LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NSLRi˘˙NRP™´sWáV ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[Lji©´sxmsˆVÆ≤∂[ ™y…”¡NTP ryLÙRiNRPªRΩ ¬ø¡[NRPWLRiVªRΩVLiμR∂¨s, NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. á’Ù¡μyLRiVáLiμR∂LjiNTP xqsLiZOP[Q™´sVLi @Liμj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V μy¨sN][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ lLiLi≤R∂V μR∂aRPÕ˝‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ áORPQ ˘™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ ZaP[L`i Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 30áORPQá N]ªRΩÚ NSLÔRiVáV BøyË™´sV¨s @μR∂©´sLigS 80áORPQá zmsLiø≥R¡©˝´sV ÷¡LigRixms÷˝¡Õ‹[¨s \|§¶¶¶μR∂L`i©´sgRiL`iÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ á’Ù¡μyLRiVáNRPV BxqsVÚ©´sı»˝¡V {qsFsLi ¬ø¡FyˆLRiV. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 23Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP FyÕÊ‹©yıLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ μy*LS Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 8áORPQá ™´sVLiμj∂NTP zmsLiøR¡©˝´sV N]ªRΩÚgS zmsLiø≥R¡©˝´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. lLiLi≤][ μR∂aRP lLiLi≤R∂V Æ™s[á BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aS™´sV¨s {qsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿNRPV 28Æ™s[á BŒ˝œ¡ß ZNP[…ÿLiVVLiøy™´sV¨s, B≠s ™´s¬ø¡[Ë ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sªRΩNRPV 15áORPQá Dμ][˘gSáV NRP÷¡ˆLiøR¡»¡Æ™s[V xqsLjiF°™´s¨s, ªRΩ*LRiÕ‹[ ™´sVLjiN]¨sı BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. FyhRiaSááV @LigRi©±s™y≤U∂ ($T>∑‘ê 2˝À)

eT÷&˚fi¯¢˝À õ˝≤¢≈£î 80y˚\ ñ<√´>±\T eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î ¬s+&√kÕ] s¡TD≤\T \ø£å πswüHé ø±s¡T¶\ |ü+|æD° ◊.¬ø.|æ. Á>∑÷|ü⁄\≈£î Ád”Ô X¯øÏÔ uÛÑeqT¢

n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ eT<䛑·T: ;CÒ|” s¡#·Ãã+&É $»„|ü⁄Ô\qT |ü]wüÿ]kÕÔ+: ¨+ eT+Á‹ ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BkÕÔ+ sêÁwüº+ @sêŒ≥T≈£î nôd+;¢ rsêàq+ nedüs¡+ ˝Ò<äT ¬s’‘·T\≈£î πø+Á<ä+ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøõ Á|üø£{Ï+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): XÊdüqdüuÛÑ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n$XÊ«dü rsêàq+ ô|&ç‘˚ ;CÒ|” |üP]Ô eT<䛑·T ÇdüTÔ+<äì ìC≤e÷u≤<é myÓTà˝Ò´ j·T+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À nôd+;¢ rsêàq+ ˝Ò≈£î+&Ü ≈£L&Ü πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ Çe«#·Ãì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À eT˝≤¢¬s&ç¶, eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, Ä#ês¡´\‘√ ø£*dæ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ 2009 mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D sêh+ ÇkÕÔeTì

#Ó|æŒ yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. nôd+;¢ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D n+X¯+ ¬s’‘·T\ düeTdü´\ô|’q Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düø£\ »qT\ düyÓTà ø±s¡D+>± Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢ |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\qT ã~©\ ù|s¡T‘√ \ø£åeT+~ ñ<√´>±\qT ‘=\–+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT ‘=\–kÕÔeTì #Ó|æŒq Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î ‘=\–+#·˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ 836≈£îô|’>± eT+&É˝≤\qT ø£s¡e⁄ ÁbÕ+‘ê\T>± Á|üø£{Ï+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· sêh ø±´_H˚{Ÿ ¬s>∑T´\sY ($T>∑‘ê 2˝À)

20,894 eT+~øÏ |æ+#·qT¢ 14,644 eT+~øÏ Çfi¯ó¢ 2,10,894 ≈£î≥T+u≤\≈£î πswüHé≈£L|üqT¢ 33 eTVæ≤fi≤ uÛÑeHê\≈£î X¯+KTkÕú|üq\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 29 (düTes¡íyês¡Ô): s¡#·Ãã+&É ¬s+&√ $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü»\ qT+∫ e∫Ãq $»„|ü⁄Ô*ìï+{Ï˙ |ü]wüÿ]kÕÔeTì sêh Vü≤√+XÊK eT+Á‹ |æ.dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. |æ+#·qT¢, Çfi¯¢ eT+ps¡T≈£î dü+ã+~Û+∫ e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+∫ ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ dü+πøåeT |òü\˝≤qT

n+~kÕÔeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì ◊<äT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ì s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ d”m+ bÕ˝§Zì |ü\T Vü‰$T\T Çe«&É+ >=|üŒ $wüj·TeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´ Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝À 20,894 eT+~øÏ |æ+#·qT¢qT eT+ps¡T #˚XÊeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. 14,644 eT+~øÏ Çfi¯¢qT eT+ps¡T #˚dæ \_›<ës¡T\≈£î eT+ps¡T |üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊeTì ÄyÓT $e]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± 2,10,894 eT+~ ≈£î≥T+u≤\≈£î πswüqT ≈£L|üq¢qT, 23,341 Á>∑÷|ü⁄\≈£î πs.11.30 ø√≥¢ bÕe˝≤ e&û¶ì, ($T>∑‘ê 2˝À)

@d”;øÏ ∫øÏÿq õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ düuŸ]õÁkÕºsY

2˝À


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, 30 qe+ãsY, 2011

dü+^‘·E„\qT z\˝≤&ç+∫q y˚<äe*¢ >±q+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK >±j·T˙eTDÏ ÄsY.y˚<äe*¢ Ä\|æ+∫q ø°s¡Ôq\T ÁXÀ‘·\qT s¡+õ+|ü CÒXÊsTT. 75e e&ç˝Àq÷ ÄyÓT >∑fi¯+ #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡˝Ò<äì s¡düE„\T ø=ìj·÷&Üs¡T. <ëøå±j·TDÏ n_Ûj·÷+_πø ø°s¡ÔqqT ‘√&çsê>∑+˝À ÄyÓT Ä\|æ+∫q rs¡T dü+^‘· |æbÕdüT\qT ø£{Ϻ|ü&˚dæ+~. y˚<äe*¢øÏ düT$TÁ‘· düVü≤ø±s¡ >±q+ n+~+#·>±.. lsê+≈£îe÷sY ‘·q ejÓ÷*Hé‘√qT, nqïÁ|üø±wt eTè<ä+>∑+‘√qT nqTdü]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+ Ä<ä´+‘·+ dü+^‘· s¡düE„\qT z\˝≤&ç+∫+~. ø±s¡´Áø£eT $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. ø£fi≤kÕ>∑s¡+ 44e yê]¸ø√‘·‡e+˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì ø°dt >∑s¡˝Ÿ‡ ôV’≤dü÷ÿ\T˝À dü+^‘· >±q ø£fi≤ì~Û ÄsY.y˚<äe*¢ >±Á‘· ø£#˚] »]–+~. #ÓqïjYT≈£î #Ó+~q y˚<äe*¢ dü+Á|ü<ëj·T dü+^‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~qyês¡T. ∫qï‘·q+˝À dü+^‘· •ø£åD nuÛÑ´dæ+∫ Á|üeTTK $<ë«+düT\ e<ä› yÓTfi¯≈£îe\qT Wb˛düq |ü{≤ºs¡T. eT<äsêdüT Äø±X¯yêDÏ πø+Á<ä+˝À ÄsY.y˚<äe*¢ Ä\|æ+∫q

yêπ>Zj·Tø±s¡T\ ø°s¡Ôq\qT Á>±eTbò˛qT ]ø±s¡T¶\ <ë«sê $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄyÓT 75e dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT–&çq|üŒ{Ïø° ÄyÓT >∑fi¯ e÷<ÛäTs¡´+ #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡˝Ò<äT. ø£#˚Ø˝À ÄyÓT Ä\|æ+∫q ø°s¡Ôq\qT ÁXÀ‘·\qT H˚{Ïø° eTT>∑T›\qT #˚j·T&É+ ÄyÓT |üPs¡«»qà düTø£è‘·+. ø£fi≤kÕ>∑s¡+ dü+düú ìsê«Vü≤≈£î\T $.sê»>√bÕ˝Ÿ, düTÁãVü≤àD´+, sêeT÷à]Ô ‘·~‘·s¡T\T y˚<äe*¢øÏ dü+^‘· ø£fi≤kÕ>∑s¡ _s¡T<äTqT Á|ü<ëq+ #˚dæ |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘ê´>∑sê»Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓqTø£{Ï ‘·s¡+ Á|üeTTK dü+^‘· $<ë«+düT\ ø√e≈£î #Ó+~q ÄsY.y˚<äe*¢ <˚X¯,$<˚XÊ˝À¢ mH√ï ø£#˚Ø\T #˚dæ ‘·q<Ó’q u≤D°‘√ Äø£≥Tº≈£îHêïs¡Hêïs¡T. dü+^‘· ø£fi¯qT Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+ #˚j·÷\qï <äèø£Œ<∏ä+‘√ m+<äs√ •wüß´\qT r]Ã~<ë›s¡T. ÄyÓT •wüß´\T H˚&ÉT <˚X¯ $<˚XÊ˝À¢ dü+^‘· ø£#˚Ø\qT ì]«|òüTï+>± ø=qkÕ–dü÷Ô >∑Ts¡Te⁄ eTqdüTqT #·÷s¡>=Hêïs¡T. H˚{Ï y˚<äe*¢ dü+^‘· düuÛÑ˝À ‘√&ç sê>±\qT >∑+;Ûs¡+>± Ä\|æ+∫ <ëøå±j·TDÏ n_Ûj·÷+_πø ø°s¡ÔqqT s¡+»ø£+>± >±q+ #˚dæ ø£s¡‘êfi¯<Ûä«qT\qT n+<äT≈£îqï nbÕs¡ düs¡dü«‹<˚$. á sê>∑+˝Àì s¡+»ø£yÓTÆq dü«sê\qT $düÔ]+∫ bÕ&ç s¡dæ≈£î\ Vü≤è<äj·÷\qT #·÷s¡>=Hêïs¡T. eT]ø=ìï Ç‘·s¡ yêπ>Zj·Tø±s¡T\ s¡#·q\qT ≈£L&Ü bÕ&ç ÁXÀ‘·\ eTqïqq\qT bı+<ës¡T. y˚<äe*¢øÏ düVü≤ø±s¡ >±Hêìï düT$TÁ‘· n+<äCÒXÊs¡T. ejÓ÷*Hé‘√ lsê+≈£îe÷sY nqTdü]+#ês¡T. nqïÁ|üø±wt ‘·q eTè<ä+>∑+‘√ n\]+#ês¡T.

s¡#·Ãã+&ÉqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê* ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): s¡#·Ãã+&É y˚~ø£>± ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\≈£î ø£˙dü eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì dü<äT<˚›X¯eTT‘√ ø±s¡´Áø£e÷ìï s¡÷|üø£\Œq #˚j·T&É+ »]–+<äì, ø±]àø£XÊK eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY ù|s=ÿHêïs¡T eT+>∑fi≤yês¡+ Hê&ÉT ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ &ç$»Hé q+~q>∑sY @sêŒ≥T #˚dæq ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì Á|ü»\ qT+&ç <äs¡U≤düTÔ\Td d”«ø£]+#ês¡T. á dü+<Ûä´s¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ eTVæ≤fi¯\ Ä]úø£ kÕ«e\+ãq ~X¯>± y˚düTÔqï n&ÉT>∑T˝À uÛ≤>∑+>± »qe] 2012 qT+&ç eTVæ≤fi¯\≈£î e&ç¶ ˝Òì ãTTD≤\qT Çyê«\ì ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+<äHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î Ä]úø£ |ü]|ü⁄wæºì ø£*Œ+#ê\H˚ uÛ≤eq‘√ á ø±s¡´ Áø£e÷ìï #˚|ü≥ºuÀ‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. ã+»sêVæ≤˝Ÿ‡ &ç$»Hé ˝À 500 >±´dt ø£HÓø£åqT¢, 289 ô|q¸qT¢, 3745 ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶\T, 368 >∑T˝≤_ πswüHé ø±s¡T¶\T eT+ps¡T Äj·÷´j·Tì

yê{Ïì |ü+|æD° #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\+<äs¡T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eTeTT e\q Ç+{ÏeTT+–{Ïπø e∫à Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì, yê{Ïì |ü]wüÿ]+#˚ ~X¯>± #·s¡´\T rdüTø√e&É+ Vü≤s¡¸˙j·T+ nHêïs¡T. á neø±XÊìï Á|ü»\+<äs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑ |üs¡#·Tø√yê\ì eT+Á‹ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ &ç$»Hé Á|ü»\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î düTe÷s¡T s¡÷ 1 ø√{Ï 50 \ø£å\‘√ ì]à+#·uÀj˚T ã+C≤sêuÛÑeHé ≈£î ‘·«s¡˝À eTTK´eT+Á‹#˚ X¯+KTkÕú|üq #˚sTT+#·qTHêïeTHêïs¡T. Á|ü»\ >∑èVü≤ nedüsê\T >∑T]Ô+∫ m+.m˝Ÿ.m ø±\˙ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘·+˝À düTe÷s¡T 14 mø£sê\ uÛÑ÷$T >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äì ‘·«s¡˝À >∑èVü≤ ìsêàD |üqT\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY.&ç.z \øÏåà, ùwø˘ ù|{Ÿ ‘·Vü≤o˝≤›sY lìyêdt, dü÷|üsY yÓ’»sY n~Ûø±] dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶, ø±s=Œπs≥sY uÛ≤s¡‹ Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç(e)+{Ï+{ÏøÏ >±´dt

Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+: eTTUÒwt >ö&é

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ™´sxqsºΩ, ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂ ¨sLS¯flÿá©´sV LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V {qsFsLi ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ HZNPzms ˙gRiWxmsoáNRPV ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ $aRPNTPÚ À≥œ¡™´s©˝´sV ¨sLji¯xqsVÚ©yı™´sV¨s, xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ HZNPzms ˙gRiWxmsoáNRPV $aRPNTPÚ À≥œ¡™´s©±sáV ¨sLji¯Liøyá¨s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. HZNPzms ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáNRPV lLiLi≤][ryLji Õ‹[©±s B™y*á¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sLiVV˘ N][»˝¡ª][ $¨sμ≥j∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP Àÿ˘LiNRPV©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ HZNPzms ˙gRiWxmsoáV 15Æ™s[á ™´sLRiNRPV Õ‹[©±s ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøy™´sV¨s, ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡Ljilgi[ À‹[LÔRiV ≠dsV…”¡Lig`iÕ‹[ C @™´sNSaS¨sı xms»Ì¡fl· ˙FyLiªRΩ HZNPzms ˙gRiWxmsoáV NRPW≤y xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[Õÿ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s {qsFsLi ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS 3Æ™s[á N][»˝¡ª][ FyhRiaSá À≥œ¡™´s©yá©´sV xmso©´sLRiVμÙR∂LjixqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. }msμR∂LjiNRPLiª][ G ≠sμy˘LÙji øR¡μR∂V™´so ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ AxmsNRPW≤R∂μR∂Æ©s[ áORPQ ˘Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 27áORPQá ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÙRiVáNRPV ˙xmsºΩ π∏∂[V…ÿ 3,500 N][»˝¡ ry‰Ã¡L`iztsQ£msáV @LiμR∂¤«¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. C INRP‰ G≤yμj∂Õ‹[Æ©s[ 5Æ™s[á N][»˝¡ ry‰Ã¡L`iztsQ£ms  ¡NSLiVVá©´sV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.. A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ N][xqsLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s 2N][»˝¡ 25 áORPQá æªΩÃ˝¡NSLÔRiVáNRPV LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ™´sWLjiË Õ‹[gS Aμ≥yL`iNSLÔRiVá ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FsNRP‰≤R∂V©yı lLi[xtsQ©±s ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ Æ™sxqsáVÀÿ»¡V©´sV NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…‹[LiμR∂©yıLRiV. xqsLÌjizmnsZNP»˝¡ «ÿLkiÕ‹[ B ¡˜LiμR∂Vá©´sV ª]ágjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠dsV }qs™´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡LiμR∂¨s \|ms¤Õ¡…fi ˙Fy¤«¡NÌRPVgS μk∂¨sı ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V {qsFsLi ¬ø¡FyˆLRiV. G˙zmsÕfi Õ‹[gS ≠dsV }qs™´s©´sV LSxtÌsQ˚™´sVLiªRΩ…ÿ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V {qsFsLi ¬ø¡FyˆLRiV. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿNRPV g][μy™´sLji¨dsLRiV @LiμR∂Vª][LiμR∂¨s, NRPXxtÒsQ ™´sVW≤][ }mns£qs μy*LS ¨dsŒœ¡˛Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. LRix§¶¶¶μyLRiVá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][»˝¡V ≈¡LRiVË ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s, 6,700 N][»˝¡ª][ LjiLig`i L][≤ÔR∂V©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s, Bxmsˆ…”¡ZNP[ 88 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV L][≤ÔR∂V xmspLRiÚLiVV˘LiμR∂¨s, ™´sVL][ 76 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri L][≤ÔR∂V xms©´sVáV ªRΩ*LRiÕ‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V NTPLRifl„fi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ B©±søyL`Íi ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V, —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂, FsLi{ms xqslLi[* xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, xmsáV™´soLRiV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) |æ+#Û·qT¢, C≤rj·T ≈£î≥+ã Á|üjÓ÷»q |ü<∏äø£+ #Ó≈£îÿ\T, u≤*ø± dü+s¡ø£åD |ü<∏äø£+ øÏ+<ä u≤+&É¢qT eT+Á‹ eTTUÒwt>ö&é n+<äCÒkÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]ì m+|æø£ #˚dæ $$<Ûä |ü<∏äø±\T n+<äCÒdüTÔHêïeTHêïs¡T. |ü<∏äø±\T n+<äìyês¡T eT<ä´es¡TÔ\qT qeTà≈£î+&É H˚s¡T>± n~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ ‘·eT <äs¡U≤düTÔ\qT düeT]Œ+#ê\ì $e]+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 7176 πswüHé ø±s¡T¶\T m+|æø£ ø±>± 180 πswüHé ≈£L|üqT¢, 1014 |òæ+#·qT¢, u≤*ø£ dü+s¡ø£åD |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä 5 >∑T]øÏ u≤+&ÉT¢, C≤rj·T ≈£î≥T+ã Á|üjÓ÷»q |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä 27 eT+~øÏ #Ó≈£îÿ\T á dü+<äs¡“¤+>± n+<äCÒkÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mC…dæ, yÓ’.dü‘ê´q+<ä, dæ.ÄsY.z. #·Áø£e]Ô, ìjÓ÷»ø£es¡Z düT|üsY yÓ’»Ø n~Ûø±] sê»´\øÏåà, õôV≤#Ym+ dæ eTVæ≤fi≤ dü+πøåeT XÊK, yê≥sY esYÿ‡ eT+&É˝≤~Ûø±], bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK, Vü≤Ödæ+>¥ dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT dæøÏ+Á<ëu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À s¡#·Ãã+&É ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 30q dæøÏ+Á<äu≤<é ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 30q dæøÏ+Á<äu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ d”‘ê|òü˝Ÿ eT+&ç <ä>∑Zs¡ {Ï.ÄsY.|æ ø±«s¡ºsY‡, ;<ä\ãd”Ôe<ä› ñ<äj·T+ 11.00 >∑+≥\≈£î s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z m+.m. »j·TdüT<Ûä bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

˝≤Ø uÀ˝≤¢ ` Á&Ó’esY, ø°¢qsY\≈£î >±j·÷\T

<ës¡÷sY, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ˝≤Ø uÀ˝≤Ô |ü&çq dü+|òüT≥q˝À Á&Ó’esY, ø°¢qsY\≈£î rÁe>±j·÷\sTTq dü+|òüT≥q eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü‰ï+ nq+‘·–] >∑T≥º˝À »]–+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ü‘·´ø£å kÕ≈£åî\T, b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ es¡+>∑˝Ÿ qT+&ç ‘ê+&É÷sY≈£î yÓfi¯óÔqï˝≤Ø (@|æ37 mø˘‡, 3549) nq+‘·–] qT+&ç ¬ø¬s*¢ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ |òü÷{Ÿ e<ä› n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&É≥+‘√ ˝≤Ø Á&Ó’esY sêE, ø°¢qsY q]‡+\T n+<äT˝À Çs¡T≈£îÿ b˛>± >∑eTì+∫q kÕúì≈£î\T b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Çe«≥+‘√ yês¡T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì $ø±sêu≤<é Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î $ø±sêu≤<é b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

<˚yê\j·÷ìøÏ ø£qï+ 10 øÏ˝À\ yÓ+&ç n|üVü≤s¡D $Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): <=+>∑\T <˚yê\j·÷ìπø ø£qï+ y˚dæ 10øÏ˝À\ yÓ+&çì<=+–*+∫q |òüT≥q $Tj·÷|üPsY b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~.b˛©düT\T ‘Ó*Œq $esê\ Á|üø±s¡+ $Tj·÷|üPsY˝Àì »qÁ|æj·Tq>∑sY˝À >∑\ kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À $Á>∑Vü‰ìøÏ yÓqTø£ ñqï |”sƒêìøÏ ñqï yÓ+&ç ‘=&ÉT>∑TqT <=+&É\T ‘=\–+#ês¡T. Ä\j·÷ìøÏ ñqï Á–˝Ÿ‡qT ø£{Ÿ #˚dæ <=+>∑\T á <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô Vü≤qà+‘Ysêe⁄ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

@d”;øÏ ∫øÏÿq õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ düuŸ]õÁkÕºsY s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 29 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ düuŸ]õÁkÕºsY düVü≤<˚yé @d”;øÏ ∫ø±ÿs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT÷kÕù|{Ÿ |ü]~Û˝À ñqï s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À @d”; n~Ûø±s¡T\T <ë&ç #˚dæ düVü≤<˚yéqT |ü≥Tºø√e&É+‘√ $wüj·T+ ãj·T≥ |ü&ç+~. eTTK´+>± z ]õÁùdºwüHé $wüj·T+˝À uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+ &çe÷+&é #˚XÊ&Éì ñy˚Twt≈£îe÷sY, &Ü´+≈£îyÓT+{Ÿ ¬s’≥sY uÀdtu≤ãT |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î @d”; |üø±ÿ düe÷#ês¡+‘√ yês¡T n‘·ìï |ü≥Tº≈£îHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

s¡#·Ãã+&É $»„|ü⁄Ô\qT |ü]wüÿ]kÕÔ+: ¨+ eT+Á‹ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) 11,852 eT+~ ¬s’‘·T\≈£î bÕe˝≤ e&û¶ øÏ+<ä 90.42 \ø£å\qT n+~+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì 33 eT+&É˝≤˝À¢ 33 eTVæ≤fi≤ uÛÑeHê\≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚XÊeTì $e]+#ês¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ◊<äT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ d”m+ ø±sê´Áø£e÷\qT $»j·Te+‘·+ #˚dæq õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î, Á|ü»\≈£î Vü≤√+eT+Á‹ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ eT<䛑·T: ;CÒ|” (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) e´ekÕj·TXÊU≤eT+Á‹ ˝Òs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ø£s¡e⁄ ÁbÕ+‘ê\≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ bÕ´πøCŸ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î ø£˙dü eT<äΔ‘·T <Ûäs¡ ˝Òø£ ¬s’‘·T\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêï πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äHêïs¡T. e]øÏ s¡÷.1,400, Á|ü‹ÔøÏ s¡÷.4,000, |üdüT|ü⁄≈£î s¡÷.4,000 –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\qT ø£*Œ+#ê\ì \ø°ÎHêsêj·TD &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ e#˚ÃHÓ\ 2e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é˝À Ç+~sêbÕsYÿ <ä>∑Zs¡ uÛ≤Ø <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ;CÒ|” sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Ä#ês¡´ ‘Ó*bÕs¡T.


ãT<Ûäyês¡+, 30 qe+ãsY, 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Çfi¯ófl >∑T\¢#˚dæq ªÇ+~s¡eTàμ _\T¢ neTà nì |æ*ùdÔ ÁbÕDyÓTÆq ÇdüTÔ+~ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): qee÷kÕ\T yÓ÷dæ ‘êqT ø£wüº|ü&ÉT‘·÷ ‘·q _&ɶ≈£î m≥Te+{Ï ø£wüº+ sê≈£î+&Ü nìï ‘êHÓ’ e´eVü≤]+∫ |ü⁄]{Ï H=|ü⁄Œ\T düVæ≤‘·+ uÛÑ]+∫ eTs√ »qà m‹Ôq+‘· |üì#˚ùd ‘·*¢ ‘·q ø£qï _&ɶ |ü\ø£&ÜìøÏ düVæ≤‘·+ m≥Te+{Ï ÁX¯eT≈£î >∑T] ø±e<ä›qï u≤eq‘√ düT\Te⁄>± ô|<äe⁄\T Ä&çùdÔ ñ#·Ã]+#˚ neTà nì |æ*ùdÔ #ê\T mø£ÿ&ÉTHêï |üs¡T>∑Tq e∫à _&ɶe<ä›≈£î #˚s¡T‘·T+~.á n<äTHê‘·q Á|ü|ü+#·+˝À nìï ø=q>∑\yÓ÷yÓ÷ >±ì ‘·*¢ Áù|eTqT ø=q˝ÒeTq≥+‘√ bÕ≥T mes¡T Çe«ì~ mø£ÿ&É <=s¡ø£ì~ ‘·*¢ Áù|eT.. u≤\´+ qT+&ç j·Te«q+ es¡≈£î ‘·*¢ #Ó|æŒ+<˚ y˚<ä+>± u≤$+#˚ yês¡T |ü]Dj·T+ nq+‘·s¡+ uÛ≤s¡´ #Ó|ü⁄Œ #˚‘·T˝À¢ ø°\T u§eTà\T>± e÷] ‘·*¢ì z eè<äT›sê\T>± #·÷düTÔ z eT÷\q |ü&çñ+&Ü\qï u≤yêìï e´ø£Ô |üs¡Ã≥+ $#ês¡ø£s¡+.‘·+Á&ç Áù|eT n+fÒ ‘Ó*j·Tì yês¡T+&Ée#·Tà ø±ì ‘·*¢ Áù|eT ‘Ó*j·Tì yês¡T+&És¡T.‘·q s¡ø±Ôìï |ü+∫ yê] qT+&ç m≥Te+{Ï Á|üjÓ÷»q+ Ä•+#·≈£î+&Ü Äj·TTcÕàquÛÑe nì B$+#˚ ‘·*¢ ˝Òø£b˛e≥+ z XÊ|üy˚T nìï ñHêï ‘·*¢ Áù|eT≈£î H√#·Tø=qì yês¡T ì»+>± <äTs¡<äèwüº e+‘·T\T. neTà nH˚ ¬s+&Éø£åsê\T m+‘√ $\TyÓ’qeì nHê~ qT+&ç ù|s√ÿ+≥THêï á Ä<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ j·TT>∑+˝À eTs√kÕ] #ÓbÕŒ*‡q |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=+≥THêïsTT. <Ó’yêìøÏ Á|ürs¡÷|ü+>± ‘·*¢ ‘·+Á&ç nH˚ e÷≥\T πøe\+ ñ#·Ã]+#·&Üìπø ø±≈£î+&Ü yêdüÔe s¡÷|ü+˝À <ë*à ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\qT <Ó’e+‘√ düe÷q+>± u≤$+∫ Ä#·]+#˚ yê] dü+K´ ô|s¡>±*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. ‘·eT _&ɶ\qT n˝≤¢s¡T eTT<äT›>± ô|+#˚ H˚{Ï ‘·s¡+ ‘·eTqT düVæ≤‘·+ ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T n+‘˚ Áù|eT‘√ ô|+#ês¡ì yê] Ä\Hê bÕ\Hê #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·eTô|’ ñ+<äqï dü‘ê´ìï >∑T]Ô+∫ eTT+<äT≈£î kÕ–‘˚ eT+∫<äì |ü\Te⁄s¡T dü÷∫düTÔHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯\ JeH√bÕ~ÛøÏ •ø£åD

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘· eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±\˝À eTT+<äT+&Ü\H˚ \ø£å´+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ Á>±MTD ÁbÕ+‘·yÓTÆq $ø±sê u≤<é˝À »q•øå±DY dü+kÕúHé, kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡ø£å´sêdüT´\≈£î, q÷‘·q nø£åsêdü´‘· eTVæ≤fi¯\≈£î JeH√bÕ~ÛøÏ dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\ô|’ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì

»q•ø£åD≤ dü+kÕúHé ]k˛sY‡ |üs¡‡Hé Á|üMDY #·+<äHé nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ $ø±sêu≤<é eT+&É\+ <ë´#ês¡+ Á>±eT+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î f…Æ\]+>¥˝À •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T eTVæ≤fi¯\T nø£åsêdüT´\T>± e÷s¡≥+‘√ bÕ≥T ‘·eT ø±fi¯¢ô|’ ‘êeTT ì\ã&Ü\qï Ä˝À#·q ø£*– ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY πø.Hê>∑sêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·T eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À á JeH√bÕ~ÛøÏ dü+ã+~+∫q •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì f…Æ\]+>¥, ≈£î≥Tº$TwüHé, düsYŒ¤ ‘·j·÷],ø±´+&ç˝Ÿ‡ ‘·j·÷]˝À •ø£åD Çe«≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á f…Æ\]+>¥ ôd+≥sY˝À 40 eT+~ •ø£åD bı+<ä&ÜìøÏ M\T+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT |ü+#êsTT‹ ôdÁø£≥Ø Vü≤]X¯Ã+<äsY,XÊìfÒwüHé ø√ Ä]¶H˚≥sY $Áø£+ ¬s&ç¶,Á>±eT ø√ Ä]¶H˚≥s¡T¢ »j·TeTà,X‚KsY,eTùV≤+<äsY,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

–]»q ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\ uÛÑØÔøÏ @sêŒ≥T¢ eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ñqï –]»q ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´uÀ<Ûäq #˚ùd+<äT≈£î 12 ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\T eT+ps¡j·÷´j·Tì yê{Ïì ‘·«s¡˝À uÛÑØÔ #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì sêh –]»q yÓ˝ÒŒ¤sY ø±s√ŒπswüHé C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY C….XÊ+‘· yÓ\¢&ç+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ÄyÓT eTs¡Œ*¢ –]»q ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\qT Äø£dæàø£+>± ‘·ìœ#˚dæ |ü\T ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± bÕsƒ¡XÊ\˝Àì ‘·s¡>∑‘·T\qT |ü]o*+#·≥+‘√ bÕ≥T ÄVü‰s¡ |ü<ësêú˝qT ‘·ìœ #˚XÊs¡T.yÓTqT Á|üø±s¡+ uÛÀ»q+ ô|&ÉT‘·THêïsê ˝Ò<ë nqï $wüj·÷ìï $<Ûë´s¡Tú\qT ÄyÓT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ ‘·ìœ˝À u≤>∑+>± á ‘·ìF ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ÄyÓT yÓ\¢&ç+#ês¡T.á ‘·ìœ ìy˚~ø£qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düeT]ŒkÕÔeTì nHêïs¡T.nø£ÿ&É ñqï $<Ûë´ yê\+{Ïs¡T¢ ‘·eT≈£î e÷]à HÓ\ qT+&ç y˚‘·Hê\T Çe«≥+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT #˚j·T>± nø£ÿ&˚ ñqï õ˝≤¢ –]»q dü+πøåe÷~Ûø±] •eÁ|ükÕ<é düŒ+~düTÔ ã&Ó¶{Ÿ ø=s¡‘· ø±s¡D+>± Ç˝≤ »]–+<äì,‘·«s¡˝À y˚‘·Hê\T #Ó*¢kÕÔeTì nHêïs¡T.C…&ç yÓ+≥ m{Ï&ÉãT¢ˇ, yê¬s¶Hé sê»eTÚ* ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î •ø£åD eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+ ∫q sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ ìs¡T <√´>∑ •ø£åD≤ •_s¡+˝À m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#· qTqï≥T¢ eTs¡Œ*¢ eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] <ä‘êÔÁ‘˚j·TsêE ‘Ó* bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ 220 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±>± 180 eT+~ $$<Ûä ø√s¡T‡\≈£î •ø£åD ì$T‘·Ô+ m+|æ¬ø’q≥T¢ ‘Ó* bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TTe øÏs¡D≤\ &ç$»Hé ø√ Ä]¶H˚≥sY ø=eTTs¡j·T´ ◊πø|æ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): Çfi¯ófl ˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î Ç\T¢ ì]à+#·T≈£î+{≤s¡H˚ ñ<˚›X¯+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+~s¡eTà |ü<∏äø£+ øÏ+<ä z ìs¡Tù|<ä≈£î Ç\T¢ eT+p] #˚ôdÔ \_›<ës¡T&ÉT ìsêàD+ ø√dü+ Ç+{Ï_\T¢ edüTÔ+<äHÓ qeTàø£+‘√ ≈£L‘·T] ô|+&ç¢ ø√dü+ ô|{Ϻq &ÉãT“‘√ Ç\T¢ ì]à+#·>±, H˚{ÏøÏ Ç+{Ï _\T¢ sêø£b˛e&É+‘√ eT‹ dæú$T‘·+ ø√˝ÀŒsTT, uÛ≤s¡´≈£î n|ü⁄Œ\T Ç∫Ãq yê] u≤<Ûä\T ã]+#·˝Òø£ Ä ≈£î≥T+ã+ }s¡T e~* yÓ[¢ b˛sTTq dü+|òüT≥q ã÷#·Hé|ü*¢ Á>±eT+˝À Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. u≤~Û‘·Tsê\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì uÛÑ÷#·Hé|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q »+–* düeTàeTà uÛÑs¡Ô kÕj·Tqï >∑T&çdü˝À ñ+≥T ≈£L©|üì #˚dü÷Ô uÛ≤s¡´ |æ\¢\‘√ dü+‘√wü+>± JeD+ >∑&çô|yês¡T. 2008˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+~s¡eTà Ç\T¢ eT+p] #˚j·T>± Ç\T¢ ì]à+#·T≈£î+fÒ _\T¢ edüTÔ+<äì ≈£L‘·Ts¡T ô|+&ç¢ ø√dü+ <ë∫q 35y˚\‘√ bÕ≥T eTs√ 20y˚\T n|ü⁄Œ #˚dæ Ç\T¢

ì]à+#ê&ÉT. Ç+{Ï _\T¢ ø√dü+ #Ó|ü⁄Œ\T n]π>\ Vü≤Öõ+>¥ n~Ûø±s¡T\ #·T≥Tº ‹]–q πs|ü⁄ e÷|ü⁄ n+≥T ø±\j·÷|üq #˚Xʬs ‘·|üŒ _\T¢ e÷Á‘·+ Çe«˝Ò<äT. B+‘√ ‘·q≈£îqï ¬s+&ÉT mø£sê\ uÛÑ÷$T ‘êø£≥Tº ô|{Ϻ eTs√ 60y˚\ s¡÷bÕj·T\T n|ü⁄Œ #˚dæ ≈£L‘·Ts¡T ô|+&ç¢ #˚j·T&É+ »]–+~. Ç≥T |üì #˚ôd+<äT≈£î b˛\+ ˝Òø£ n≥T n|ü⁄Œ\ yê] u≤<Ûä\T uÛÑ]+#·˝Òø£ kÕj·Tqï eT‹dæú$T‘·+ ø√˝ÀŒsTT ÄdüŒÁ‹bÕ˝…’q≥T¢ uÛ≤s¡´ düeTàeTà ‘Ó*|æ+~. B+‘√ düeTàeTà n|ü⁄Œ\ yê] u≤<Ûä\T m≈£ÿe ø±e&É+‘√ }s¡T e~* |ü≥ºD≤˝À¢ ≈£L© |üì #˚düTÔ JeD+ ø√qkÕ–düTÔHêîeTHê u≤~‘·Tsê\T ‘Ó*|æ+~. n<Ó Á>±eTøÏ #Ó+~q eTT>∑TZs¡T \_›<s¡T\≈£ Ç+~s¡eTà Ç\T¢ ]à+#·Tø√ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T >∑&ÉTdüTÔqî H˚{ÏøÏ _\T¢ eT+p] ø±˝Ò<ä \_›<s¡T\T yêb˛‘·THêîs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·eT Ç+{Ï _\T¢\T eT+p] #˚j·T>∑\s¡ yês¡T $»„|æÔ #˚kÕs¡T.

n$˙‹øÏ e´‹πsK+>± yê˝Ÿ b˛düºsY $&ÉT<ä\

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): nœ\ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y (@_$|æ) #˚|ü{Ϻq n$ìr e´‹πsø£ ñ<ä´e÷´ìï »j·T Á|ü<ä+#˚j·÷\ì (@_$|æ) õ˝≤¢ ø£˙«sY X‚] n+»H˚j·TT\T ø√sês¡T. á HÓ\ 30, &çôd+ãsY 1,2 e ‘˚~\˝À yÓ’ @ dæ j·T÷‘Y n¬>HÓdtº ø£s¡|ü¸Hé ‘·\ô|{Ϻq 72 >∑+≥\ eTVü≤<ÛäsêïqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.kÕúìø£ ÄsY j·Tdt j·Tdt ø±sê´\j·T+˝À Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q yê˝Ÿ b˛düºsYqT $&ÉT<ä\ #˚dæq dü+<Ûäs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T n$˙‹øÏ yÓ’ @ j·Tdt ‘·\ ô|{Ϻq

eTVü≤<ÛäsêïqT $»j·T e+‘·+ #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ bÂs¡T&çô|’ ñ+<äì nHêïs¡T. <˚X¯+˝À n$˙‹ $\j·T‘ê+&Ée+ Ä&ÉT‘·Tqï<äì, n$˙‹ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ˇø£|ü⁄Œ&ÉT #ê≥T e÷≥Tq »]π>eì, Ç|ü⁄Œ&ÉT n$˙‹ |üs¡T\T ã]‘Ó–düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. n$˙‘· n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\qT |”&ç+∫, \+#ê\qT |æ+&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì nsTT‘˚ yÓ’ @ j·Tdt <˚X¯yê´|üÔ+>± 30 &çôd+ãsY 1,2 e ‘˚~\˝À <˚X¯yê´|üÔ+>± 72 >∑+ \ eTVü≤<Ûäsêï #˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. Bìì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì $<Ûë´s¡Tú\+<äs¡T &çôd+ãsY 1e ‘˚~q ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì Ç+~sêbÕs¡Tÿ<ä>∑Zs¡ ‘·\ô|{Ϻ<Ûäsêï≈£î n‘·´~Ûø£+>± $<Ûë´s¡Tú\T ‘·s¡*sêyê\ì á eTVü≤<ÛäsêïqT $»j·Te+‘·+ #˚dæ ñ |æ @ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ãT~#ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T. á ø±ø£´Áø£eT+˝À @_$|æ uÛ≤>¥ ø£˙«qsY sêE,q>∑s¡ dü+|òüT≥Hê ø±s¡´<ä]Ù jÓTT>∑T\|üŒ, q>∑s¡ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T nì˝Ÿ, Hêj·T≈£î\T ø£s¡TD≤ø£sY ¬s&ç¶, $sƒ¡˝Ÿ ¬s&ç¶ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù yêeTHé ≈£îe÷s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

bı<äT|ü⁄ H˚s¡TÃø√yê* $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ‘êeTT dü+bÕ~+∫q <ë+{À¢ ø=+‘Ó’Hê bı<äT|ü⁄≈£î n\yê≥T #˚düTø√yê\ì ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt ôV’≤<äsêu≤<é |üP&É÷sY XÊK y˚TH˚»sY dü‹ÔsêE ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\+˝Àì eTH˚ï>∑÷&É #Ís¡kÕÔ e<ä› ø±kÕy˚T˝≤˝À uÛ≤>∑+>± ìs¡«Væ≤+∫q y˚Tfi≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± \_Δ bı+<˚ $$<Ûä |ü<∏äø±\≈£î u≤´+≈£î U≤‘ê\T ‘·|üŒì dü]nsTTq ø±s¡D+>± u≤´+≈£î\˝À s¡B› n~ø£+ nsTT´+<äì $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\≈£î kÂø£s¡´+ ø£*–+#˚+<äT≈£î ô|<ä› |ò”˝Ÿ¶ Ä|ò”düsY eT÷]Ô Á>±eTdüTú\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.á Á>±e÷\˝À Ç≥Te+{Ï •_sê\qT @sêŒ≥T dü+<äs¡“+>± eTH˚ï>∑÷&É Á>±eTdüTú\T m{Ïm+ @sêŒ≥T #˚j·T≥+»s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #˚j·÷\ì u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T.


4

ãT<Ûäyês¡+, qe+ãsY 30, 2011

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eè‹Ô b˛©dt...Á|üeè‹Ô Á|üC≤ùde ø£wüºyÓTÆHê Çwüºy˚Tq+{Àqï j·TTe b˛©dt n~Ûø±] m+. eT+EHê<∏ä ¬s&ç¶ (27) ~ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢, •+>∑qeT\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+, ãTø£ÿsêj·T düeTTÁ<ä+ eT+&É\+, u§eTà˝≤≥|ü*¢ Á>±eT+. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T m+.Hê–¬s&ç¶, m+. düs√»eTà\~ e´ekÕj·T H˚|ü<Ûä´eTTqï ≈£î≥T+ã+. ñqï 30 mø£sê\ bı\+˝À e´ekÕj·T+ #˚düT≈£î+≥÷ yês¡T ‘·eT dü+‘êHêìøÏ $<ë´ãT<ÛäT›\T #Ó|æŒ+#ês¡T. ~«rj·T dü+‘êqyÓTÆq eT+EHê<∏ä¬s&ç¶øÏ nø£ÿ, ‘·eTTà&ÉT ñHêïs¡T. eT+EHê<∏ä¬s&ç¶ ÁbÕ<Ûä$Tø£ $<ë´uÛ≤´düeT+‘ê dü«Á>±eTyÓTÆq u§eTà˝≤≥|ü*¢˝ÀH˚ kÕ–+~. ñqï‘· $<ä´ Hês¡Œ\˝À eTT–dæ+~. Ç+≥sY, &çÁ^, |æ.õ. kÕúsTT $<ë´uÛ≤´düeT+‘ê nq+‘·|ü⁄s¡+ |ü≥ºD+˝Àì mdt.¬ø.j·T÷ìe]Ù{Ï˝À ø=qkÕ–+~. #·<äTe⁄˝À.....j·÷eπsCÒ....nsTTHê...: ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À eT+EHê<∏ä¬s&ç¶ #·<äTe⁄˝À j·÷eπsCÒ... nsTT‘˚... ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ë´uÛ≤´dü+ |üP]ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq˝À n+‘·s¡à<Ûäq+ yÓTT<ä˝…’+~. J$‘·+˝À ñqï‘· •Ksê\qT n~Ûs√Væ≤+#ê\ì Ä•+#êsêj·Tq. n+<äT≈£î ÄqTyÓ’q ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·T≈£îì |ü≥Tº<ä\‘√ eTT+<ä≈£î kÕ>±s¡T. Äj·Tq ÁX¯eT≈£î ‘·–q |òü*‘·y˚T <äøÏÿ+~.. myÓTàdæ‡ m\Áø±ºìø˘‡ #˚dæq Äj·Tq≈£î Ä s¡+>∑+˝À ‘·–q kÂø£sê´\‘√ ≈£L&çq ñ<√´>±\T m<äTs¡j·÷´sTT. j·÷+Á‹ø£ JeqeTì....‘·\∫... : kÕ|òüºy˚sY s¡+>±q ñqï‘· kÕúsTT y˚‘·Hê\T, ôVA<ë \_ÛkÕúsTT. ø±˙ J$‘·+ j·÷+Á‹ø£yÓTÆ b˛‘·T+<äì ‘·\∫q eT+EHê<Ûä¬s&ç¶ rÁe+>± jÓ÷∫+#ês¡T. ø=ìï b˛©düT ùdºwüq¢˝À uÛ≤~‘·T\≈£î dü‘·«s¡ Hê´j·T+ \_Û+#·ø£, yês¡T #Ó+<˚ ny˚<äq Äj·TqqT rÁe+>± ø£\∫ y˚dæ+~. nedüsês¡Tú\≈£î düø±\+˝À, dü¬s’q \_› #˚≈£Lπs˝≤ #˚ùd+<äT≈£î ‘êH˚+ #˚j·÷\qï ~X¯˝À Ä˝À∫+#·kÕ>±s¡T. Ä˝À#·q\≈£î ...Ä\+ãq>±....H√{Ï|òæπøwüHé : Á|üC≤Væ≤‘·y˚T ‘·q n_ÛeT‘·+>± uÛ≤$+#˚ eT+EHê<∏ä¬s&ç¶ J$‘êìï 2006 ˝À $&ÉT<ä˝…’q môd’‡\ H√{Ï|òæπøwüHé ˇø£ÿkÕ]>± e÷]à y˚dæ+~. ‘·q ÄX¯j·÷\≈£î, n_ÛÁbÕj·÷\ kÕ<Ûäq≈£î b˛©dt &çbÕsYºyÓT+{À¢ Á|üy˚•+#·&Éy˚T ‘·–q e÷s¡Z+>± uÛ≤$+∫q eT+EHê<∏ä¬s&ç¶ Ä H√{Ï|òæπøwüHé Hê{Ï qT+∫ rÁe+>± ÁX¯$T+#ês¡T. mH√ï ø£]ƒq‘·s¡yÓTÆq |üØø£å\ø√]à $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ñ<√´>∑ Á|ükÕúq+˝À : ‘=* Á|üj·T‘·ï+˝ÀH˚ $»j·÷ìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï eT+pHê<∏ä¬s&ç¶ yÓTT<ä≥ ÁbıuÒwüq] môd’‡>± 2007˝À ne⁄≈£î˝À |üì #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ bÕD´+ b˛©dt ùdºwüH√¢ 9 HÓ\\T, >√kÕŒ&ÉT b˛©dt ùdºwüH√¢ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T môd’‡>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ q+<ë´\ {ÖHé b˛©dt ùùdºwüH√¢ Äj·Tq $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔHêïs¡T. kÕ~Û+∫q $»j·÷˝…H=ï.... : eè‹Ô |ü≥¢ n+øÏ‘·uÛ≤e+, ìã<Û䛑·\‘√ Äj·Tq e´eVü≤]+∫q rs¡T m+<ä] eTqïq\ø√ bÕÁ‘·yÓTÆ+~. Äj·Tq bÕD´+˝À môd’‡>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#˚ düeTj·T+˝À bÕD´+˝À yê&Éyê&É˝≤ u…\TºcÕ|ü⁄\T+&˚$. ì‘·´+ kÕúì≈£î˝À¢ |ü\Te⁄s¡T Ä u…\Tº cÕ|ü⁄˝À¢ \uÛÑ´eTj˚T´ eT<ë´ìï ùd$dü÷Ô ‘·eT ˇ\T¢, Ç\T¢ >∑T\¢ #˚düT≈£îH˚yês¡T. yê]˝À #Ó’‘·Hê´ìï ô|+bı+~+#·&É+‘√ bÕ≥T , Ä u…\Tº cÕ|ü⁄\ ìs¡÷à\q≈£î Äj·Tq q&ÉT+ _–+#ês¡T. ∫es¡≈£î ‘êqT nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#· >∑*>±s¡T. Ç<˚ Äj·Tq ã~©øÏ ø=+‘·es¡≈£î ø±s¡DyÓTÆ+~. u…\TºcÕ|ü⁄\ ìs¡÷à\q q#·Ãì ø=+<äs¡T sê»ø°j·T H˚‘·\ e\¢ Äj·Tq ã~© ø±yê*‡ e∫Ã+~. nsTTHê... ‘êqT qeTTà≈£îqï dæ<Ûë›+‘ê\qT @Hê&É÷ e<ä\ q#·Ãì Äj·Tq Ä ã~©øÏ ôd’‘·+ yÓs¡Te˝Ò<äT. n+‘˚ ø±<äT... 2009˝À bÕD´+˝Àì ‘=>∑πsÃ&ÉT, eT<ä÷›s¡T, nq|üPs¡T, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑj·T+ø£s¡ es¡<ä\T e∫Ãq dü+<Ûäs¡“+˝Àq÷

uÛÑ÷kÕ«eT´ ≈£î≥T+ã H˚|ü<Ûä´e÷j·Tq~....sê»ø°j·÷˝À¢q÷ Á|ü‘·´ø£å |ü]#·j·÷\Tqï ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~qyêπs... nsTTHê.....Á|üC≤ ùdy˚ \ø£å´+>± ÁX¯$T+#ês¡T. ñqï‘· kÕúsTT y˚‘·Hê\qT bı+<˚ neø±X¯eTTqï #·<äTe⁄\qT nuÛÑ´dæ+∫Hê....ì‘·´+ Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£eTj˚T´ eè‹ÔH˚ m+#·T≈£îHêïsêj·Tq. ‘êHÓ+#·T≈£îqï eè‹Ô˝À ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚... eT]+‘· $düèÔ‘· kÕúsTT˝À nedüsês¡Tú\≈£î #˚j·T÷‘· n+~+#·&Éy˚T \ø£å´+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘√qï j·TTe b˛©düT n~Ûø±] H˚|ü<Ûä´+... H˚{Ï.. dü÷Œ¤]Ô o]¸ø£q bÕsƒ¡≈£î\ ø√dü+... Äj·Tq #˚dæq ùde\T kÕúì≈£î\ qT+#˚ ø±ø£ n~Ûø±s¡T\ qT+∫ ôd’‘·+ Á|üX¯+dü\H˚ ‘Ó∫à ô|{≤ºsTT. ˙≥ eTTì–, düs¡«+ ø√˝ÀŒsTTq u≤~Û‘·T\qT es¡<ä ˙{Ï qT+∫ düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#˚ Áø£eT+˝À Äj·Tq ‘·q ÁbÕD≤\qT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ#˚j·Tì Ø‹q |üì #˚kÕs¡T. uÛ≤~‘·T\≈£î ˙{Ï bÕ´¬ø≥T¢, uÛÀ»Hê\qT düeT≈£Ls¡Ã&É+˝Àq÷ Äj·Tq düeTs¡úe+‘·+>± e´eVü≤]+#ês¡T. n+‘˚ ø±ø£ |ü+#·*+>±\˝À es¡<ä uÛ≤~‘·T\ yÓ‘·\qT $ì #Ó*+∫q Äj·Tq ‘·q k˛+‘·÷¬s’q u§eTà˝≤≥|ü*¢ qT+∫ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\qT ùdø£]+∫, ‘Ó∫à |ü+|æDÏ #˚kÕs¡T. n+‘˚ ø±<äT >√kÕŒ&ÉT môd’‡>± ñqï düeTj·T+˝À eT{≤ÿ eTVü≤e÷à] kÕúì≈£î\ J$‘ê\qT ≈£î<˚\T #˚ùd~. Ç~ Á>∑Væ≤+∫q Äj·Tq eT{≤ÿ eTVü≤e÷à]ì ìs¡÷à*+#·&É+˝À ‘·q<Ó’q XË’*˝À e´eVü≤]+∫, |ü\Te⁄] J$‘ê˝À¢ yÓ\T>∑T\T ì+bÕs¡T. B+‘√bÕ≥T ø£åDÏø±y˚X¯+‘√ |ü\Te⁄s¡T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yêdüÔyêìï >∑T]Ô+∫ J$‘·+ m+‘√ $\TyÓ’+<äì, nqedüs¡+>± Äy˚X¯ø±y˚XÊ\≈£î ˝ÀHÓ’ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&É&É+ ‘·>∑<äì kÕúì≈£î\≈£î ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤+∫, yê]˝À e÷s¡TŒqT rdüT≈£îsê>∑*>±s¡T. á ùde\≈£î Äj·Tq≈£î 4 ø£yÓT+&˚wüHé dü]º|òæπø≥T¢ n~Ûø±s¡T\ qT+∫ n+<ësTT. Ä nyês¡T¶\T, ]yês¡T¶\ ø£Hêï ‘·q≈£î Á|ü»\≈£î ùde #˚j·T&Éy˚T dü+‘·è|æÔ n+{≤sêj·Tq. q∫Ãq ÄVü‰s¡+ : e÷+kÕVü‰s¡+...... m≈£îÿe>± #˚|ü\‘√ #˚dæq e+≥ø±\T. ì∫Ã+<ä+≥T+{≤sêj·Tq. n_Ûs¡T#·T\T : |ü⁄düÔø£ |üsƒ¡q+, ÁøϬø{Ÿ Ä&É≥+, b˛{° |üØø£å\T sêj·T&É+ j·TTe‘·≈£î Ç#˚à dü+<˚X¯+ : j·TTe‘· kÕ«sêúìï $&ÉHê&Ü*. ∫qïHê{Ï qT+#˚ kÕe÷õø£ düèŒVü≤‘√, &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À q∫Ãq n~Ûø±] : Äfi¯¢>∑&ɶ &çmdt|æ _.ÄsY. lìyêdt. dæ.◊. >± ñqï|üŒ{Ï qT+∫ J$‘· Á|ükÕúHêq kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· m≈£îÿe eT+~øÏ düVü‰j·T|ü&É&É+˝ÀH˚ J$‘êìø√ ns¡ú+ m+‘√ Á.b˛‘ê‡Vü‰ìï n+~+#ês¡T. uÛÑ$wü´‘Y \ø£å´+ : ◊.|æ.mdt. kÕ~Û+#·&Éy˚T... môd’‡ kÕúsTTø£Hêï ◊.|æ.mdt. n~Ûø±]HÓ’‘˚ eT]+‘· ñ+≥T+<ä+{≤sêj·Tq. $dü èÔ‘· kÕúsTT˝À nedüsês¡Tú\≈£î ‘·–q Hê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î M\T+≥T+~. Ä<äs¡Ù+ : kÕ«$T $y˚ø±q+<äT&ÉT. Äj·Tq n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&çùdÔ... J$‘·+... ì‘·´+ nq+<äy˚T

ø£\÷¢s¡T ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 29 (düTes¡íesêÔ): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\ j·÷ìøÏ πøe\+ 3 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷sêqTqï ø£\÷¢s¡T ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´ \j·T+˝À ø£˙dü kÂø£sê´˝Ò ø£s¡Tej·÷´sTT. á ø±sê´\j·T |ü]~Û˝À 26 Á>±e÷\ Á|ü»\T ùde\qT bı+<äT‘·T+{≤s¡T. |ü]düs¡ Á>±e÷\ qT+∫ ì‘·´+ á ø±sê´\j·÷ìøÏ ø£˙dü+ 100 eT+~øÏ ô|’>± nedüsês¡Tú\T $$<Ûä |üqT\ô|’ edüTÔ+{≤s¡T. ≈£î\, eTs¡D, Ä<ëj·T, <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\ ø√dü+ , |ü{≤º<ës¡T |ü⁄düÔø±\ ø√dü+, ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\ ø√dü+ |ü\Te⁄s¡T á ø±sê´\j·÷ìøÏ edüTÔ+{≤s¡T. ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î Çø£ÿ&˚ ñ+≥T+{≤s¡T. nsTT‘˚ á ø±sê´\j·T+˝§ ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´yÓTÆHê ˝Òø£b˛e&É+‘√ |ü\Te⁄]øÏ rÁe nedüú\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. es¡¸+ |ü&ç+<ä+fÒ #ê\T á ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ˙s¡+‘ê ì*∫, sêø£,b˛ø£˝À¢ rÁe nedüú\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. |ü#·Ãì #Ó≥T¢ ñHêï, Á|üVü≤Ø >√&É ˝Òø£b˛e&É+‘√ »+‘·T dü+#ês¡+ düeTdü´ rÁe+>± ñ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± |ü>∑\T e÷Á‘·y˚T ‘·Vü≤•˝≤ΔsY ø±sê´\j·T+... sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î n&ܶ>± á ø±sê´\j·T+ e÷]+<ä+≥THêïs¡T... |ü\Te⁄s¡T... ì‘·´+ sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ eT+<äTu≤ãT\T á ø±sê´\j·T |ü]düsê˝À¢ dü+#·]+#·&É+ ì‘·´ø£è‘·´+>± e÷]+<äqï $eTs¡Ù\THêïsTT. $<äT´B›bÕ\T ôd’‘·+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ sêø£b˛ø£˝À¢ kÕúì≈£î\≈£î düeTdü´\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. b˛©düT\T sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ á ø±sê´\j·T |ü]~Û˝À >∑d”Ô ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äqï $eTs¡Ù\T e´ø£ÔeTe⁄‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. á ø±sê´\j·T+ 23.04. 2000 \ dü+e‘·‡s¡+˝À n|üŒ{Ï ø£˝…ø£ºs¡T ñe÷eT˝Ò¢X¯«s¡ sêe⁄ #˚‘·T\ MT<äT>± X¯+KTkÕú|üq »]–+~. á ìsêàD≤ìøÏ s¡÷. 8.90 \ø£å\ ì<ÛäT\T Ks¡Ãj·÷´sTT. nsTT‘˚... n Hê{Ï qT+∫ á Hê{Ïes¡≈£î á ø±sê´\j·T n_Ûeè~Û›øÏ e÷Á‘·+ #·s¡´\T eTè>∑´eTe&É+ XÀ#·˙j·T+..

ø£˙dü kÂø£sê´˝Ò$...

5


ãT<Ûäyês¡+, 30 qe+ãsY 2011

1q uÛÑÁ<ë#·\+ sêeT<ëdüT ñ‘·‡e+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): dü+^‘· ø£fi≤ì~Û @<äT\÷] ø£èwüíeT÷]Ô dü«s¡|üs¡∫q uÛÑÁ<ë#·\+ sêeT<ëdüT ø°s¡Ôq\≈£î ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ dü+^‘ê#ês¡T´\T ^‘ê #·+Á<äX‚KsY ãè+<ä+ >±q+ #˚j·TqTHêïs¡T. &çôd+ãsY yÓTT<ä{Ï kÕj·T+Á‘·+ dü|üÔdü«s¡ kÕ+düèÿ‹ø£ dü+düú ø£fi≤düTu≤“sêe⁄ ø£fi≤y˚~ø£ ÁbÕ+>∑D+˝À uÛÑÁ<ë#·\+ ñ‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± á ãè+<ä>±Hêìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT πømkÕ‡sY u≤\ø£èwüíXÊÁdæÔ ‘Ó*bÕs¡T.

3q @|”{°m|òt #·˝À nôd+;¢ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡+>∑+˝À HÓ\ø=qï n|ü]wüèÿ‘· düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìï ø√s¡T‘·÷ e#˚ÃHÓ\ 3q ª#·˝À nôd+;¢μ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé (@|”{°m|òt) ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢XÊK Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.s¡M+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î Ç+~sêbÕs¡Tÿ qT+∫ nôd+;¢ es¡≈£î ø=qkÕπ> ìs¡düq sê´©˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T $]$>± bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

1 qT+∫ yêD°»j·Tsê+ dü+^‘· dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): dæ˙ H˚|ü<∏ä´ >±j·Tì yêD°»j·Tsê+ uÛ≤>∑´q>∑s¡+˝À ‘=*kÕ]>± es¡úe÷q, W‘ê‡Væ≤ø£, dü+^‘ê_Ûe÷qT\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£fi≤ bòÂ+&˚wüHé kÕú|ü≈£î\T dü+»jYT øÏc˛sY ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À dæ˙, C≤q|ü<ä, uÛÑøÏÔ, ø£sêí≥ø£, Væ≤+<äTkÕúì dü+^‘ê\˝À yÓTfi¯≈£îe\qT, yÓTÆÁø√bò˛ìø˘ f…øÏïø˘‡, yêsTTdt ø£\ÃsY e+{Ï n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. &çôd+ãsY 1 qT+∫ yês¡+bÕ≥T |ü_¢ø˘ >±¬s¶Hé‡ ‘Ó\T>∑T \*‘· ø£fi≤‘√s¡D+ ÁbÕ+>∑D+˝Àì düTs¡_Û ~∏j˚T≥sY˝À á dü<ädüT‡ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 8e ‘˚Bq Á<ÛäTe|üÁ‘ê\qT Á|ü<ëq+ #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. |ü~ùV≤H˚fi¯ó¢, Äô|’ã&çq ej·TdüT yês¡T á dü<ädüT‡≈£î ns¡TΩ\Hêïs¡T.

&çôd+ãsY 2q m˝Ÿ.ÄsY.áX¯«]øÏ dü«s¡í ø£+ø£D ãVüAø£s¡D ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): |òüT+≥kÕ\ 89e »j·T+ ‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Á|üeTTK >±j·Tì ø£˝…’e÷eTDÏ m˝Ÿ.ÄsY.áX¯«]øÏ dü«s¡í ø£+ø£D+ ãVüAø£]+∫q≥T¢ sê>∑sê–DÏ ÄsYº‡ nk˛dæj˚TwüHé kÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T m+.$.s¡eTD≈£îe÷], Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.$.düTã“\øÏÎ\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. &çôd+ãsY 2q kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À »]π> ñ‘·‡yê\≈£î &Ü.dæHê¬s, &Ü.|æ.eT<ÛäTdü÷<Ûäqsêe⁄, |æ.$»j·Tu≤ãT ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì yês¡T $e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+.$.s¡eTD≈£îe÷] ìs¡«Vü≤D˝À |òüT+≥kÕ\, m˝Ÿ.ÄsY.áX¯«] dæ˙ ^‘· $uÛ≤e] ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

30q ñ<√´>∑ y˚Tfi≤ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): {≤{≤ f…* düØ«ôddt &=ø=yÓ÷ &çõ≥˝Ÿ HÓ{Ÿ esYÿ‡, ◊&çj·÷, {≤{≤ f…*ø£eT÷´ìπøwüHé‡ Á|üy˚T{Ÿ dü+düú\˝À ùd˝Ÿ‡ m–®≈£L{Ïyé ñ<√´>∑ ìj·÷eTø±\¬ø’ áHÓ\ 30q Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ñbÕ~Û n~Ûø±] k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ç+≥sY, &çÁ^, |”J $<ë´s¡Ω‘·\T ø£*– ñ+&ç, 20 qT+&ç 30 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ ej·TdüTÿ\T ns¡TΩ\Hêïs¡T. düTe÷s¡T 250 U≤∞\T >∑\eì, J‘·+ s¡÷.7000 qT+&ç 15000y˚\ es¡≈£î ñ+≥T+<äHêïs¡T. ns¡Ω‘· ÄdüøÏÔ ø£*–q nuÛÑ´s¡Tú\T qe+ãsY 30q ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø±sê´\j·T+ ◊{Ï◊ ÁbÕ+>∑D+ eT˝Ò¢|ü*¢˝À »s¡>∑qTqï m+|æø£ Á|üÁøÏj·T≈£î H˚s¡T>± Vü‰»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î bò˛Hé 9908867392˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

&çôd+ãsY 1 q »]π> ã+<éqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç X‚sY*+>∑+|ü*¢:qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&çì nqTeT‹düTÔ j·T÷|æ@ Á|üuÛÑ‘·T«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·T &çôd+ãsY ˇø£{Ïq ìs¡«Væ≤+#·qTqï ã+<éqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì X‚sY*+>∑+|ü*¢ eT+&É d”|”j·T÷ ø±s¡´<ä]Ù XÀuÛÑHé ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+ e\¢ ∫qï cÕ|ü⁄\T, ∫s¡Tyê´bÕs¡T\T ~yê\ rùd Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤ düeTdü´\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛‘˚ .

‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤+....ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤ düeTdü´\T |ü{Ï+#·Tø√ø£b˛‘˚ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø*¢ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé ø±s=Œπs{sY ¬ø.»>∑Hé nHêïs¡T. eT>∑T›yéT q>∑sY $<äT´‘Y düuŸùdºwüHé @.á kÕ+uÛÑ eT÷]Ô Á|üC≤ düeTdü´\T |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]dü÷Ô Á|ü»\≈£î düŒ+~#·ì $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á $wüj·T+ ô|’ $<äT´‘Y ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwüºøÏ rdüT¬ø*¢ @.á ì düôdŒ+&é #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ $qr|üÁ‘·+ >∑‘·+˝À n+<ä#˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á $wüj·T+ ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eT+>∑fi¯yês¡+ @.á kÕ+uÛÑ eT÷]Ô‘√ #·s¡Ã\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î düø±\+˝À n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò&Éì, \_›<ës¡T\≈£î $<äT´‘Y MT≥s¡T¢ Çe«&É+ ˝Ò<äì, &ç$»Hé |ü]~Û˝À ]+>¥ ãd”Ô, eT>∑T›yéT q>∑sY, •]&ûVæ≤˝Ÿ‡, •e q>∑sY, »>∑~Z] q>∑sY, ≈£Lq eTVü‰\øÏåà q>∑sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À $<äT´‘Y ø√‘· m≈£îÿe>± ñ+<äì, n<Ûäq+>± Á{≤Hé‡bòÕsêà\T, $<äT´‘Y düú+uÛ≤\T @sêŒ≥T #˚dæ yÓ+≥H˚ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ @.á

kÕ+uÛÑ eT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î düø±\+˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì, Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ|üj·T´ >ö&é, e÷J ø√Ä|ü‡Hé yÓT+ãsY s¡w”<é, #ê+<ébÕcÕ, n+õ¬s&ç¶, ãd”Ô Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT n+ø£sY Ç+»˙j·TsY‡ ø£+|ü˙˝À nj·T´|üŒ |ü&ç|üPC≤ eTôVA‘·‡e+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): n+ø£sY Ç+»˙j·TsY‡ ø£+|ü˙˝À nj·T´|üŒ |ü&ç|üP» ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ìs¡«Væ≤düTÔq≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T @.ø£s¡TD≤ø£sY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± n+ø£sY Ç+»˙j·TsY ø£+|ü˙ m+.&û. @.ø£s¡TD≤ø£sY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ür dü+e‘·‡s¡+ ˝≤>±H˚ á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü nj·T´|üŒ |ü&ç|üPC≤ eTôVA‘·‡e+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ÁãVü‰àÁo #·+Á<äeTÚ[ Ä<Ûä«s¡´+˝À, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ X¯s¡à >∑Ts¡T kÕ«$T |üs¡´y˚ø£åD˝À ÁXÊeDY ≈£îe÷sY >∑Ts¡T kÕ«$T düeTø£å+˝À nj·T´|üŒ |ü&ç|üPC≤

eTôVA‘·‡e+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T Ä~ø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì Áo Vü‰]Vü≤s¡ |ü⁄Á‘· nj·T´|üŒ kÕ«$T rs¡ú Á|ükÕ<ë\T d”«ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. eTDÏø£+sƒ¡ uÛÑ»q ãè+<ä+ ∫+‘·˝Ÿ yê]#˚ uÛÑ»q ø°s¡Ô\qT Ä\|ækÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£+˝À #·+Á<äeTÚ∞X¯«sY ¬s&ç¶, u≤\ düTuÛ≤“¬s&ç¶, $s¡÷bÕø£å ˝≤´uŸ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é dæã“+~, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, $»jYT≈£îe÷sY, s¡$+<äsY u≤ãT, dü÷], ∫{Ϻu≤ãT, eTùV≤wt¬s&ç¶, ˝Àπøwt ¬s&ç¶, \ø£åàDY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT <˚eeTà ãd”Ô˝À 18e |ü&ç|üPC≤ eTôVA‘·‡e+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û <˚eeTà ãd”Ô˝Àì >∑DÒwt eT+&É|ü+˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î nj·T´|üŒ |ü&ç|üPC≤ eTôVA‘·‡e+ ìs¡«Væ≤düTÔq≥T¢ X¯+ø£sY *+>∑+ >∑Ts¡T kÕ«MT ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 18 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ nj·T´|üŒ e÷\<Ûës¡D <Ûä]+∫ |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïqì, n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î 18e |ü&ç nj·T´|üŒ |üPC≤

ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± kÕ«$Tyês¡øÏ 108 ø£\cÕ\‘√ n_Ûùwø£+, Á|ü‘˚´ø£+>± 18 yÓT≥¢≈£î Á|ü‘˚´ø£ yÓTÆq |üP\‘√ |üPõkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T bÕ˝§Zì eTDÏø£+sƒ¡Tì ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. eTDÏø£+sƒê uÛÑ»Hê ãè+<ä+ ∫+‘·˝Ÿ yê]#˚ uÛÑ»q ø°s¡Ôq\T Ä\øÏkÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

#Ó‘·Ô|ü&ç+<ë ∫yêfÒ¢.. #Ó‘·Ô ≈£î+&û\T ˝Òø£ Á|ü»\ nedüú\T >∑∫ÃuÖ*:qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): mø£ÿ&Ó’q ø±*düú\+˝À Á|ü»\T #Ó‘·Ôy˚XÊs¡+fÒ n+‘˚ dü+>∑‘·T\T ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\T ¬s∫Ãb˛sTT HêHê uÛÑ÷‘·T\‘√ <äTsꓤwü˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. M] Nyê≥¢≈£î uÛÑ]+#·˝Òø£ #Ó‘·Ômø£ÿ &Éy˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tø£ q>∑s¡ Á|ü»\T dü‘·eT‘·eTÚ‘·THêïs¡T. Ç~ mø£ÿ&É ø±<äT Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é •yês¡T ÁbÕ+‘·yÓTÆq XËsY*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ dü]ÿ˝Ÿ 12 #·+<ëq>∑sY &ç$»Hé »eVü≤sYq>∑sY˝Àì Á|ü»\T ‘·eT Ç+{À¢ì #Ó‘·Ô y˚j·T&ÜìøÏ á ÁbÕ+‘·+˝À &É+|æ+>¥ ≈£î+&û\qT, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ø±\˙\ Á|ü»\T s√&ÉT¶ Á|üø£ÿ\ ˝Ò<ë ‘·eT Ç+&É¢˝Àì #Ó‘·ÔqT kÕj·T+Á‘·+ ˝Ò<ë

eTãT“\ y˚\˝À y˚kÕÔs¡T. Ç+‘·es¡≈£î zπø ø±ì Ä eTs¡Tdü{Ï s√&ÉT¶ ñ<äj·T+ s√&É¢ X¯óÁuÛ≤ìøÏ e∫Ãq|ü⁄&ÉT s√&É¢ MT<ä |ü&çñqï #Ó‘·ÔqT #·÷dæ #·÷&É>±H˚ ¬s∫Ãb˛sTT Ä Ç+{Ïyê]‘√ <äTsꓤwü\‘√ yê]ô|’ $düT≈£î|ü&ÉT ‘·THêïs¡Tme¬s’q Á|ü•ïùdÔ me«]¬ø’Hê |òæsê´<äT #˚düTø√+&ç nqï≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Á|ü»\T yêb˛j·÷s¡T. Ç+‘·øÏ ø±s¡D+ dü+ã+~Û‘· XÊìfÒwüHé n~Ûø±s¡T\T #Ó‘·Ô ≈£î+&û\T neTs¡Ãø£b˛e&É+ ø±+Á{≤≈£îº dü]>±Z ˝Òø£b˛e&Éy˚T eT÷\ø±s¡DeTì »eVü≤sYq>∑sY yêdüT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.‘êeTT #Ó‘·ÔqT mø£ÿ&É y˚j·÷˝À n~Ûø±s¡T˝Ò ‘Ó\bÕ\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü*: ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 29 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü düeTkÕ´‘êàø£ Á>±e÷˝À¢ Á|ü‘ê´e÷ïj·T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ÄsY&Éã÷¢´mdt Ç+»˙s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y˝À ÄsY&Éã÷¢´mdt, »&ûŒ d”áy√, |ü+#êj·TrsêCŸ Ç+»˙s¡¢‘√ düMTø£å düe÷y˚XÊìï ø£˝…ø£ºs¡T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Á‘ê>∑T˙s¡T nedüs¡eTTqï #√≥ uÀs¡Tu≤e⁄\ eTs¡eTà‘·TÔ‘√bÕ≥T ‘·~‘·s¡ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± y˚dü$˝À Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çì n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î M\T>± Á|üD≤[ø£\qT dæ<ä›+#˚düTø√yê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. eT+∫˙{Ï düeTdü´qT rπsÃ+<äT≈£î nedüs¡eTj˚T´ 1.52 ø√≥¢ ì<ÛäT\¬ø’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|ü&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. dü+|üPs¡í bÕ]X¯ó<ä›´+ øÏ+<ä 100 Á>±e÷˝À¢ #˚|ü{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷ìï ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì á ø±s¡´Áø£eT+ øÏ+<ä Ç|üŒ{Ïπø 60 XÊ‘·+ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ |üP]Ô nsTTq Á>±e÷˝À¢ e+<ä XÊ‘·+ &çôd+ãsY HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |üP]Ô#˚dæ ìs¡à˝Ÿ |ü⁄s¡kÕÿs¡ nyês¡T¶¬ø’ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕ\ì Äj·Tq Ç+»˙s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK ñbÕ~ÛVü‰$T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä #˚|ü&ÉT‘·Tqï |üqT\˝À HêD´‘· ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√ s¡M+<äsY ¬s&ç¶, ÄsY&Éã÷¢´mdt mdtá »>∑BX¯«sY ¬s&ç¶, |ü+#êj·TrsêCŸ mdtá dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, qe+ãsY 30 , 2011

7

nj·T´|üŒqT |üPõùdÔ nwüº ◊X¯«sê´\T ≈£\T>∑T‘êsTT

bı>∑ ‘ê–‘˚ e#˚à nqsêú\qT $e]+#·&ÜìøÏ ªne>±Vü≤q j·÷Á‘·μ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) :bı>∑ ‘ê>∑≥+ <ë«sê e#˚à nqsêú\qT $e]dü÷Ô Ç+&çj·THé &Ó+≥sY

ø=˝Hé Áoìyêdt¬s&ç¶ >∑Ts¡TkÕ«$T

nk˛dæj˚TwüHé, Hêsêj·TDY ùde dü+|òüT+ dü+j·TTø£Ô+>± <˚X¯yê´|üÔ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïsTT. e#˚à @&Ü~ »qe] 25e ‘˚Bq u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ <˚X¯+˝Àì $$<Ûä Á|ü<Ûëq q>∑sê˝À¢ á j·÷Á‘· ø=qkÕ>∑qT+~. 13 sêÁcÕº\T, 45 πø+Á<ë˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 8y˚\ øÏ.MT y˚Ts¡≈£î á j·÷Á‘· kÕ>∑T‘·T+<äì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£+>± ñ+&˚ bÕsƒ¡XÊ\\T, Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚ \ø£å´+>± á j·÷Á‘· #˚|ü{≤ºs¡T. bı>∑‘ê>∑&É+ e\¢ e#˚à nqsêú\‘√ bÕ≥T, Ç|üŒ{Ïπø Ä n\yê≥Tqïyês¡T ‘ê>∑&É+ @$<Ûä+>± ‘·–Z+#ê* nH˚ n+XÊ\qT Ms¡T $e]kÕÔs¡T. u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á j·÷Á‘· #ÓHÓ’ï, >∑T+≥÷s¡T, ˇ+>√\T, ø√˝Ÿø£‘êÔ, bÕ{≤ï, ÄÁ>±, sê»kÕúHé Ç˝≤ $$<Ûä Á|ü<Ûëq q>∑sê˝À¢ kÕ>∑T‘·÷ |òæÁãe] 22q ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+~. nq+‘·s¡+ eTT+ãsTT ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·÷ ∫e]øÏ u…+>∑fi¯Ss¡T˝À eTT>∑TdüTÔ+<äì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): nj·T´|üŒ Bø£åqT ìj·TeTìwüº\‘√ |ü$Á‘·yÓTÆq eTqdüT‘√ 41 s√E\T Bø£å dü+|üPs¡í+>± #˚ùdÔ kÕ«$Tì q$Tàqyê]øÏ ‘·|üŒ≈£î+&Ü $»j·T+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì sêÁwüº j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø=\Hé Áoìyêdt¬s&ç¶ >∑Ts¡T kÕ«$T Äj·T´|üŒ kÕ«eTT\≈£î $qï|ü+ #˚düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ªªdüTes¡í yês¡Ôμμ Á|ü‹ì~Û‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 9 dü+e‘·‡sê\T>± Áo nj·T´|üŒ kÕ«$T Bø£åqT ø£]ƒq+>± Ä#·]dü÷Ô J$‘· $»j·÷\qT #˚s¡T≈£î+≥Tqï ø=\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶ n+‘ê Ä nj·T´|üŒ #·\y˚q+≥÷ uÛÑøÏÔ ì+&çq eTqdüT‘√, dü$qj·T+‘√ Áo nj·T´|üŒ e÷\ <ës¡D kÕ«eTT\≈£î düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ür dü+e‘·‡s¡+ ø±ØÔø£ e÷dü+˝À nj·T´|üŒ e÷\ <ä]+∫ eTìø£+sƒ¡ kÕ«$Tì uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ |üPõùdÔ ø£s¡TDÏkÕÔ&Éì Äj·Tq uÛÑø£Ô Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*j·T |üs¡T#·T‘·THêïs¡T. 9 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç @ dü+e‘·‡s¡+ $sêeT+ ˝Ò≈£î+&Ü nj·T´|üŒ e÷\ <ës¡D y˚düTÔ ø=\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶ ìs¡«Væ≤düTÔqï |ü\T Ä<ë´‹àø£ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T kÕ«eTT\qT Äø£≥Tº≈£î+≥THêïsTT. e÷\ <ës¡D düeTj·T+˝À dü$qj·T‘·, dü‘êÿs¡´+, <äs¡à+, dü‘·´yê≈£îÿ, düHêàs¡Z+ ‘·~‘·s¡ dü÷Á‘ê\qT ‘·÷#ê ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{ÏdüTÔqï ø=\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶ >∑Ts¡TkÕ«$T nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\≈£î Ä<äs¡Ù+>± ì\TdüTÔHêïs¡T. kÕ«$T ô|’ eTqdüT ô|{Ϻ uÛÑøÏÔ uÛ≤e+‘√ Äsê~ùdÔ ‘·|üŒø£ uÛÑ≈£îÔ\≈£î Ä|üqï Vü≤kÕÔìï n+~kÕÔ&Éì qeTTà‘·T kÕ«$T ùde˝À ‘·]düTÔHêïs¡T. nj·T´|üŒ e÷\ <ës¡D y˚dæq kÕ«eTT\T @<√ e÷\ y˚XÊe÷ rXÊe÷ nqï≥T¢ ø±≈£î+&Ü uÛÑøÏÔ Á|üe‘·TÔ\qT yÓ*–+#˚+<äT≈£î Áo nj·T´|üŒ kÕ«$T eTVæ≤eT\qT #ê{Ï #Óù|Œ+<äT≈£î ìj·TeT ìwüº\‘√ e÷\ düeTj·÷ìï >∑&ÉbÕ\ì Äj·Tq uÛÑ≈£îÔ\≈£î dü÷#·q\T ÇdüTÔHêïs¡T.

‘Ósêdü eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ sê´© ñÁ~ø£Ô+: n¬sdtº ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üdüTÔ‘· bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º\qï &çe÷+&é‘√ ‘Ósêdü eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À #˚|ü{Ϻq sê´© ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <ë]rdæ+~. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü{Ϻ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê˝…’q dü+<äs¡“¤+>± ‘Ósêdü eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ H˚‘·\T á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. nôd+;¢ m<äTs¡T>± ñqï >∑HébÕs¡Tÿ˝Àì neTs¡Ms¡T\ dü÷ÔbÕìøÏ yês¡T ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ m©“ ùdº&çj·T+ es¡≈£î XÊ+‹ sê´© #˚|üfÒº+<äT≈£î j·T‹ï+#·&É+‘√ b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îì n¬sdtº #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ m˝≤+{Ï Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü ‘·ø£åDy˚T ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ‘Ósêdü eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åîsê\T {Ï.ñeT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ XÊ+‹j·TT‘·+>± Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<䛋˝À q&ÉTk˛Ô+<äì ñ<ä´eT+ |üø£ÿ<ë] |ü&ç‘˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

nj·T´|üŒ kÕ«eTT\≈£î nqï<ëq+˝À ¬ø.mdt.ÄsY. Á≥dtº 43e s√E ø√qkÕ–q yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\ Bø£å\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY,qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): nìï <ëHê\ø£+fÒ nqï<ëq+ >=|üŒ<äì sêÁwüº j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ø=\Hé Áoìyêdt¬s&ç¶ nHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ø=\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶ Á≥dtº Ä<Ûä«s¡´+˝À 5 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ìC≤+ù|{Ÿ˝Àì Áo nuÛÑj·÷+»H˚j·T kÕ«$T <˚ekÕúq+˝À Á|ür dü+e‘·‡s¡+ 41 s√E\bÕ≥T Áo nj·T´|üŒ kÕ«eTT\≈£î nqï<ëq+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ür eTìwæ˝À uÛÑøÏÔ uÛ≤yê\qT ô|+#˚$<Ûä+>∑± ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ‘Ó*bÕ]. Á|ür dü+e‘·‡s¡+ ø±ØÔø£ e÷dü+˝À e÷\ <ä]düTÔqï j·TTe»q ø±+Á¬>dt H˚‘· ø=\Hé Áoìyêdt¬s&ç¶ ‘êqT e÷\ <Ûä]+∫q s√EqT+&ç Áo nj·T´|üŒ kÕ«$TøÏ Çs¡TeTT&ç ø£≥Tºø=ì rdüT≈£î yÓfi‚¢ Hê{Ï es¡≈£î 41 s√E\ bÕ≥T >∑‘· 5 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç eTVü‰ nqï<ëq+ #˚düTÔ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢\˝À ñqï kÕ«eTT\T nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ür s√E nqï<ëq+˝À düTe÷s¡T 800 eT+~ nj·T´|üŒ kÕ«eTT\≈£î nqï<ëHêìï ìs¡«Væ≤düTÔ nìï <ëHê\ø£qï nqï<ëq+ $Tqï nH˚ dü÷øÏÔøÏ ìC≤ìï #˚≈£Ls¡TÑ·THêïs¡T ø=\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶. 41 s√E\ es¡≈£î Á|ürs√E ≈£L&Ü düTe÷s¡T 20 y˚\ Ks¡TÑ√ ‘êqT Çs¡TeTT&ç ø£≥Tº≈£îH˚es¡≈£î 8 \ø£å\≈£î ô|’ ã&ç Ks¡TÃ\qT ôd’‘·+ uÛÑ]dü÷Ô Áo nj·T´|üŒ kÕ«$T ùdyê ‘·‘·TŒs¡‘·qT #ê≥T‘·THêïs¡T._Ûø£å≈£î e∫Ãq Á|ür nj·T´|üŒ kÕ«$Tì X¯uÛÑ] –]X¯óìï dü«s¡÷|ü+>± uÛ≤$dü÷Ô dü$qj·T+>± uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ kÕ«eTT\qT ÄVü‰«ìdü÷Ô ¬ø.mdt.ÄsY. Á≥dtº Ä<Ûä«s¡´+˝À X‚KsY >∑Ts¡TkÕ«$T |üs¡´y˚ø£åD˝À Á|ürs√E kÕ«eTT\≈£î nqï<ëq+ ø£qTï\ |ü+&ÉT>∑>± »s¡T>∑T‘·T+~. á nqï<ëq+ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ø£qï XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D+˝À »s¡>∑&É+‘√ nj·T´|üŒ e÷\<ës¡D kÕ«eTT\T m+‘√ <ä÷s¡+ qT+&ç Á|üj·÷D≤\qT zs¡TÃø=ì ìC≤+ù|{Ÿ˝À ô|&ÉT‘·Tqï _Ûø£å≈£î Vü‰»s¡T ne⁄‘ês¡+fÒ ¬ø.mdt.ÄsY Á≥dtº n<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü&ÉT‘·Tqï nqï<ëq+ uÛÑ≈£îÔ\˝À m+‘·{Ï uÛÑøÏÔ $XÊ«kÕìï ô|+∫+<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ.

Bedt Bø£å $»j·Te+‘·+ ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡ Dμ][˘gRiVáª][ øR¡LRiËáV xqsxmnsáLi |ü]–:qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): {ÏnsYmdt$ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î |ü]– {ÏnsYmdt ø±s¡´ø£Ô\ Ä<ä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Bedt Bø£å ø±s¡´Åø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T.á ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ |ü]– ìjÓ÷»e esêZ Ä<Ûä´≈£åî&ÉT |ü]– ìjÓ÷»ø£ es¡Z <Ûä´≈£åî&ÉT j·÷<äj·T´ j·T<äyé Ä<ä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq düü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æ Bø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± ø£&ÉTàsY nq+<ä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2009 dü+e‘·‡s¡+˝À ‘Ósêdü sêh Ä<Ûä´≈£åî&ÉT ø£\«≈£î+≥¢ #·+Å<äX‚KsY sêe⁄ #˚|ü{Ϻq Bz H˚≥øÏ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± Bø£å Bedt(ìs¡Vü≤s¡Bø£å) #·|ü≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T.#·]Å‘·˝À Ç~ πødænsY #˚|ü≥ºq Bø£å zø£ |òüT≥q>± $T–*b˛sTT+<äHêïs¡T.kÕj·T+Å‘·+ düTq+<ä ãT>∑Zqï j·÷<äyé ìeTàs¡dü+ Ç∫à Bø£åqT $s¡$T+|üCÒXÊs¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À |ü]– ìjÓ÷»ø£ es¡Z {ÏnsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøyáLi»¡W gRiªRΩ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡VgS xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ©´sW—¡≠ds≤R∂V, ÀÿxqsLRi, B≤R∂VxmsoáFy∏R∂V ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡ Dμ][˘gRiVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xqsÆ™sV¯©´sV ≠sLRi≠sVLiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi ˙…‘¡xmsoÕfi H…‘¡ Dμ][˘gRiVáª][ ≤T∂xmsp˘…‘¡c {qsFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLRizqsLix§¶¶¶ «¡Ljizms©´s øR¡LRiËáV xqsxmnsá™´sV∏R∂W˘LiVV. μk∂Liª][ xqsÆ™sV¯©´sV ≠sLRi≠sVLiøR¡©´sV©´sı»˝¡Vc Dμ][˘gRi xqsLixmnsWáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV. ™yLji ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS øR¡Õ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS ≠dsLRiV ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[ªRΩ©yáV |msLiøyá¨s, xqsLki*xqsVáV ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjiLiøyá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ª]ágjiLi¿¡©´s |§¶¶¶ø`¡AL`i≤U∂Já©´sV ºΩLjigji ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡Vc ≠sVgjiªy ≤T∂™´sWLi≤˝R∂\|ms©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ gRiªRΩ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡gS ™´sVWªRΩ ¡≤ÔR∂ ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡Ã¡V lLi[xms…”¡ ©´sVLi¿¡ æªΩLRiVøR¡VN][©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô ) : ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ ]+#ê\+≥÷ yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T eT+>∑fi¯yês¡+ 43e s√E ø√qkÕ>±sTT. ø±]à≈£î\T ‘·eT $<ÛäT\qT ãVæ≤wüÿ]+∫ ]˝Ò Bø£å˝À bÕ˝ÀZì ‘·eT ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì >∑‘· 43s√E\T>± ‘·eT ìs¡düq\T e´ø£Ô|üs¡TdüTÔHêï j·÷»e÷q´+ ‘·q yÓTT+&çyÓ’K]ì $&Éø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì nHêïs¡T. j·÷»e÷q´+ ‘·q yÓTT+&çyÓ’ø£]ì M&ç düeTdü´\ô|’ #·s¡Ã\T »]|æ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì nHêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ‘·eT b˛sê{≤ìï eT]+‘· ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Bø£å˝À ø±]à≈£î\T >∑+>±kÕ>∑sY, uÛ≤düÿsY#ê], Ç*j·÷dt, ≈£îHê´, sêeTT\T, lìyêdt, sêE, ø√≥e«, düTì‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZZHêïs¡T.

˙{Ï <=+>∑\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√+&ç: ;CÒ|”

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô ) : Á>±eT|ü+#êsTTr ì<ÛäT\‘√ yê≥sYbÕ¢+{ŸqT @sêŒ≥T #˚dæ ø±\˙ yêdüT\≈£î Çyê«*‡q ˙{Ïì Áô|’y˚≥T dü+düú≈£î neTTà≈£î+≥Tqï ˙{Ï <√+>∑\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\+≥÷ |ü≥ºD uÛ≤C≤bÕ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝Àì sê|òüT y˚+Á<äq>∑sY ø±\˙˝À Á>±eT |ü+#êsTT‹ø° #Ó+~q düú\+˝À Á>±eT|ü+#êsTTr yês¡T ˙{Ï dü+|ü⁄qT @sêŒ≥T #˚j·T>± <ëìì |ü+#êsTTr uÀs¡T‘√ q&ÉT|ü⁄‘·÷ $Tqs¡˝Ÿyê≥sY bÕ¢+{ŸqT @sêŒ≥T #˚dæ ˙{Ïì ø±\˙yêdüT\≈£î n+~+#·≈£î+&Ü n≥T Á>±eT |ü+#êsTTr ì<ÛäT\qT <äT]«ìjÓ÷>∑ #˚dü÷Ô ˙{Ïì ø±\˙yêdüT≈£î\ Çe«≈£î+&Ü Áô|’y˚≥T dü+düú≈£î neTTà≈£î+≥Tqï ìsê«Vü≤≈£î\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü≥ºD uÛ≤C≤bÕ Hêj·T≈£î\T Á>±eT|ü+#êsTT‹ n~Ûø±]øÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.yê]ô|’ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ,ø±\˙yêdüT\≈£î Á‘ê>∑T ˙s¡T n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤C≤bÕ Hêj·T≈£î\T Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, q]‡+>¥sêe⁄, düπs«X¯«sY¬s&ç¶, sêE>ö&é, ø±\˙yêdüT\T øÏwüHésêe⁄, m˝Ò¢XŸj·÷<äyé, sêeTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ¬s’≥|t: 2: ˙{Ï ø√dü+ Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï ø±\˙yêdüT\T.

‘Ó\+>±Dyê<äT\ ]˝Ò Bø£å\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô ) : ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ‘Ósêdü sêh dü$T‹ n~ÛH˚‘· πødæÄsY #˚dæq ÄeTs¡D ìsêVü≤s¡ Bø£å≈£î ¬s+&˚fi¯ófl |üP]Ô nsTTq dü+<äs¡“¤+>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ˇø£ÿ s√E ]˝Ò Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T.‘Ósêdü,◊ø±dü Hêj·T≈£î\T |ü≥ºD+˝Àì ◊ø±dü •_s¡+˝À ]˝Ò Bø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T.‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T nj˚T´+‘· es¡≈£î ‘·eT b˛sê≥+ Ä>∑<äì ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ‘Ó*bÕs¡T.Bø£å˝À ◊ø±dü eT+&É\ #Ó’¬sàHé eT˝≤¢¬s&ç¶,‘Ósêdü õ˝≤¢ _dæ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT uÛ≤düÿsYj·÷<äyé, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ms¡uÛÑÁ<ë¬s&ç¶, {°ÄsYmdt$ ø£˙«qsY dü‘·´Hêsêj·TD, j·T÷dü|òt, dü+Jesêe⁄, $wüßí#ê] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ myÓTà˝Ò´ bÕ<äj·÷Á‘· ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]à ~<ä›&Éy˚T Á|ü<Ûëq ø£s¡Ôe´eTì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY XÊdüq düuÛÑT´\T ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 131e &ç$»Hé˝Àì dü+Jej·T´ q>∑sY(Mø£sY ôdø£åHé ø±\˙)˝À n~Ûø±s¡T\‘√ ø£\dæ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ myÓTà˝Ò´ bÕ<äj·÷Á‘· #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± kÕúì≈£î\T ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ $q‹|üÁ‘êìï n+<ä#˚XÊs¡T. dü+õej·T´q>∑sY 1972˝À @s¡Œ&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eTTì‡|ü˝Ÿ˝À ‘·eT ãd”Ô ù|s¡T ˝Ò<äì, e÷ ãd”Ôì ]ø£¬>’ïCŸ&é #˚sTT+#ê\ì $q‹|üÁ‘·+˝À ø√sês¡T. n<˚$<Ûä+>± ãd”Ô˝À d”d” s√&ÉT¢, zô|Hé Hê˝≤ md”ºy˚T{Ÿ, Á{≤Hé‡bÕsêàs¡T¢, eT+Jsê ˙s¡T, n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\T myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüT¬ø˝≤¢s¡T. n<˚$<Ûä+>± $ø£˝≤+>∑T\≈£î |òæ+#·qT¢ Ç|æŒ+#ê\ì ø√sês¡T. yÓ+≥H˚ myÓTà˝Ò´ düŒ+~+∫ dü+u“+~‘· n~Ûø±s¡T\qT dü+Jej·T´q>∑sY ãd”ÔøÏ |æ*|æ+∫ Á|üC≤ düeTdü´\T yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä<˚XÊ\T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·÷<ä–], <Ûäs¡àqï, q]‡+Vü‰, u≤\j·T´, ô|+≥j·T´ eTT~sêCŸ, XÊs¡<äeTà, s¡$+<äsY >ö&é, yÓ+ø£fÒwt j·÷<äyé, dü÷s¡´Á|üuÛÑ, Hê>∑sêE, dü÷<Ûëø£sY ¬s&ç¶, eTT‘ê´\T, C≤qj·T´, $»jYT, ø£èwüí j·÷<äyé, @.á \øÏåàø±+‘Y ¬s&ç¶, @.á. düTπs+<äsY, XÊì≥] ÇHéôdŒø£ºsY Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝À |ü&Éπødæq bÕ]X¯ó<äΔ´+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕ]X¯ó<ä´ düeTdü´ rÁe s¡÷|ü+ <ë*Ã+~. XÊìfÒwüHé n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ bÕ]X¯ó<ä´ düeTdü´ |ü&Éπødæ+~. mø£ÿ&É #·÷dæHê #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\T <äs¡Ùq+ ÇdüTÔHêïsTT. \øå±˝≤~Û s¡÷bÕj·T\T J‘ê\T rdüT≈£î+≥THêï, n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ bÕ]X¯ó<Ûä´ düeTdü´qT ‘=*+#·&É+ ˝Ò<äì eTVæ≤fi¯\T Äs√|æ+#ês¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|ü⁄sY, J&çyÓT≥¢, >±E\sêe÷s¡+, dü÷sês¡+ ø±\˙, ∫+‘·˝Ÿ, »>∑~Z]>∑T≥º, cÕ|üPsYq>∑sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À mø£ÿ&É #·÷dæq bÕ]X¯ó<Ûä´ düeTdü´ e\¢ kÕúì≈£î\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T¬s’‘·THêïs¡T. 15 s√E˝…’Hê #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\qT ‘=\–+ #·ø£b˛ e&É+‘√ <√eT\T, á>∑\T yê´|æÔ #Ó+~ n+≥Ts√>±\ u≤]q |ü&ÉT‘·T HêïeTì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. #Ó‘·Ô ≈£î|üŒ˝À¢ |üX¯óe⁄\T ‹s¡>∑≥+‘√ <äTsê«düq sêe&É+ e\¢ HêHê Çø£≥¢≈£î >∑T¬s’‘·THêïeTì Äs√|æ+#ês¡T. m|üŒ&çø£|ü⁄Œ&ÉT #Ó‘·ÔqT ‘=\–+#ê\ì ìã“+<äq\T ñHêï Ä~Ûø±s¡T\T Ä $cÕj·÷ìï eT]∫b˛sTT 15 s√E\≈£î ˇø£ kÕ¬s’Hê #Ó‘·ÔqT ‘=\–+#·ø£ b˛e&É+ e\¢ ≈£î|üŒ\T≈£î|üŒ\T>± ù|s¡T≈£îb˛‘·T+~. á $wüj·T+ ô|’ |ü\Te÷s¡T\T n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ Ç∫ÃHê dü]>± düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷, f…ÆbòÕsTT&é, $s√#·Hê\T, $wü»«sê\T k˛≈£î‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. #Ó‘·Ô≈£î|üŒ≈£î ‘=\–+∫q ‘·s¡TbÕ‘· bÂ&És¡T #·*¢ |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁã+>± ñ+#ê\ì ìã“+<äq ñHêï yê{Ïì ‘·T+>∑˝À ‘=≈£îÿ‘·THêïs¡T. bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\T dü]>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#·ø£ b˛e&É+‘√ s√&É¢ ô|’H˚ #Ó‘·Ô ≈£î|üŒ\T <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT. B+‘√ yêVü≤q <ës¡T\ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe Ä≥+ø±\T

˝À|æ+∫q bÕ]X¯ó<äΔ´+ ôV’≤<äsêu≤<é: Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é |ü]~Û˝Àì ñ|üŒ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ˝À n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+ düŒwüº+>± ø£ìŒk˛Ô+~. ñ|üŒ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì sêeT+‘ê|üPsY, HÓÁVüAq>∑sY, z˝Ÿ¶ sêeT+‘ê|üPsY, ∫\Tø±q>∑sY, q÷´sê+q>∑sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ s√&É¢ ìs¡«Vü≤q bÕ]X¯ó<äΔ´+ #Ó‘·Ô ùdø£s¡D ‘·~‘·s¡ |üqT˝À¢ dæã“+~ n\dü‘·«+ ø±s¡D+>± mø£ÿ&ç|üqT\T nø£ÿ&˚ ì*∫b˛‘·THêïsTT.Á|ü<Ûëq+>± bÕ]X¯ó<äΔ´ dæã“+~ eTT]øÏ˙{Ïì >∑T+≥\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷*‡ ñ+&É>± |ü~s√E\≈£î ˇø£kÕ] ≈£L&Ü X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T≥+ ˝Ò<äì kÕúì≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔ Hêïs¡T.eTT]øÏ˙s¡T ì\«ñ+&ç <äTsê«düq ek˛Ô+<äì ÁbÕD≤+‘·ø£ &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷ yê´<ÛäT\T mø£ÿ&É Á|üã\T‘êj˚Tqì eDÏøÏ b˛‘·THêïeTì n~Ûø±s¡T\≈£î e÷Á‘·+ NeT≈£î{Ϻq≥T¢ ≈£L&Ü ˝Ò<äì Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ d”d”s√&É¢qT m&Üô|&Ü ‘·yÓ«düTÔHêïs¡ì ndü˝Ò Çs¡T≈£î s√&É¢≈£î ‘√&ÉT »q+ q&Ée{≤ìøÏ M\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T.<ëìøÏ‘√&ÉT eT+∫ì{Ï düs¡|òüsê˝Àq÷ rÁe Çã“+~ m<äTsö‘·T+<äì s√E$&ç∫ s√E sêe\dæq eT+∫ìs¡T yêsêìøÏ ˇø£kÕ] e÷Á‘·y˚T edüTÔHêïj·Tì áeT<ä´ ø±\+˝À ø=‘·Ô ô|’|òt˝…’Hé |üqT\T ø±s¡D+>± >∑‘· 20 s√E\qT+&ç eT+∫˙s¡T sêe≥+ ˝Ò<äì kÕúì≈£î\T ù|s=ÿ+≥T+Hêïs¡T. Á|ü»\ qT+&ç eTT≈£îÿ|æ+&ç |üqTï\T edü÷\T #˚ùd eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î Çe˙ï|ü≥º&É+nì |ü\Te⁄s¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. m&Üô|&Ü |üqTï\T y˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\T |ü&ÉT‘·Tqï Çã“+<äT\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e≥+ ˝Ò<äì kÕúì≈£î\T nπøå|ædüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

<äfi≤s¡T\...πøsê|òt ñ|üŒ˝Ÿ Äغ@ ø±sê´\j·T+

@sêŒ&ÉT‘·THêïsTT. eTT≈£îÿ eT÷düTø=ì Ä #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\T ñqï ÁbÕ+‘·+ qT+∫ yÓ˝≤¢\+fÒH˚ Á|ü»\T »+≈£î‘·THêïs¡T. @ s√>±\T yê´|æÔ #Ó+<äT‘êjÓ÷qì uÛÑj·TÁuÛ≤‘·T\≈£î >∑T¬s’‘·THêïs¡T. #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\T s√&É¢ô|’ ñ+&É≥+ e\¢ |üX¯óe⁄\( Äe⁄\T, <äTqïb˛‘·T\T, |ü+<äT\T, y˚Tø£\T, ≈£îø£ÿ\T) j·T<˚#·Ã>± n+<äT˝À e÷≈£î mes¡÷ kÕ{Ï ø±<äT nq≥T¢>± #Ó‘·Ô≈£î|üŒ˝À dü+#ês¡+ #˚düTÔ+{≤sTT. #Ó‘·Ô≈£î|üŒ˝À dü+#ês¡+ #˚j·T&É+ e\¢ #Ó‘·Ô+‘ê s√&ÉT¶ ô|’øÏ e∫à Á|üj·÷ì≈£î\qT, kÕúì≈£î\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïsTT. Ç|üŒ&ç¬ø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\qT ‘=\–+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

düe÷#ês¡+...düeTq«j·T+ ø√dü+

ÄsY{°d” ø±]à≈£î\≈£î dæyéTø±s¡T¶\T yê´|üÔ+>± 22,000 eT+~ ø±]à≈£î\≈£î n+<äCÒ j·TqTHêïs¡T.Ç|üŒ{Ïπø nìï &çb˛\≈£î dæyéTø±s¡T¶\T #˚sêsTT.‘·«s¡˝À dæã“+~øÏ dæyéTø±s¡T¶\ |ü+|æD° #˚j·TqTHêïs¡T.

Ç<˚ ñ<˚›X¯´+ ôV’≤<äsêu≤<é qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô):düeTj·÷ìøÏ sêe\dæq ãdüT‡ Ä\dü´+>± sêe&É+.. Á|ü<Ûëqs√&É¢ô|’ <Ûäsêï\T, Ä+<√fi¯q\T.. <ë] eT<Ûä´˝À ãdüT‡≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\>∑&É+ Ç˝≤ Çã“+<äT\T m<äTs¡sTTq|ü⁄Œ&ÉT düe÷#êsêìï m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*ù|+<äT≈£î Äغd” dü]ø=‘·Ô |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~.Ç{°e\ sêh yê´|üÔ+>± #˚|ü{Ϻq á |ü<∏äø£+ JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝Àì nìï &çb˛\˝À ø±]à≈£î\≈£î Çe«qT Hêïs¡T. JôV≤#Ym+d” |ü]~Û 23 &çb˛˝Àì |üì#˚ùd Á&Ó’es¡T¢, ø£+&Éø£ºsY\T, >±´πsJ˝À |üì#˚ùd yÓTø±ìø˘\T , dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢, ]õq˝Ÿ ø±sê´\j·T+‘√ bÕ≥T, &çb˛ ø±sê´\j·÷\˝Àì dæã“+~øÏ á dæyéTø±s¡T¶\T Çe«qT Hêï&ÉT.JôV≤#Ym+d”

ãT<Ûäyês¡+, 30 qe+ãsY, 2011

Á|üj·÷D°≈£î\≈£î nqT>∑TD+>± ãdüT‡ düØ«düT\qT q&É|ü&É+ Bì ñ<˚›X¯´+.Ç+<äT≈£î dü+düú nìï s¡ø±\ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. <ë] eT<Ûä´q Ä+<√fi¯q\T sêkÕÔs√ø√\T »]–‘˚ .. |ü\T dü+<äsꓤ˝À¢ ãdüT‡ø£<ä\ø£b˛‘˚ ‘·«]‘·>∑‹q düe÷#êsêìï n~Ûø±s¡T\≈£î #˚s¡y˚j·T&É+, Á|üø£è‹ yÓ’|ü]‘ê´\≈£î nqT>∑TD+>± ãdüT‡\qT q&çù| $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√qTHêïs¡T.düeTj·÷ìøÏ sêe\dæq ãdüT‡ sêø£b˛‘˚ nø£ÿ&Éø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dæq bÕ´dæ+»sY ¬>’&éqT Á|üe÷DÏ≈£î\T dü+Á|ü~ùdÔ ãdüT‡ mø£ÿ&ÉTqï $wüj·T+‘√ bÕ≥T, m+‘· düeTj·÷ìøÏ ãdüT‡ #˚s¡T≈£î+≥T+<äH˚ $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüTø=e#·TÃ.Ç+<äT≈£î dü+dt<∏ä Á|ü‹ ø±]à≈£îìô|’ HÓ\≈£î s¡÷.29 nj˚T´Ks¡TÃqT uÛÑ]düT Ô+~.ø±]à≈£î\≈£î Ç#·Tà dæyéTø±s¡T¶ <ë«sê HÓ\≈£î 525 ñ∫‘· mdtm+mdt \ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ês¡T.á $wüj·TyÓTÆ Äغd” á&û |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ Hêj·Tø˘ düTes¡íyês¡Ô‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæyéTø±s¡T¶\T |ü+|æD° e\¢ Á|ü‹ ø±]àì‘√ H˚s¡T>± e÷{≤¢&˚ neø±X¯+‘√ bÕ≥T düe÷#êsêìï, nìïs¡ø±\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ|üŒ˝Ÿ Äغm ø±sê´\j·T+ <äfi≤<äs¡T\≈£î πøsê|òt nÁ&Édt>± e÷]+~. ø=‘·ÔyêVü≤Hê\ ]»ÁùdºwüHé, |òæ{ŸHÓdt, ˝…’ôdHé‡\ ø√dü+ e#˚Ãyê]ì ø±sê´\j·÷ π>≥T Äes¡D˝ÀH˚ <äfi≤s¡T\T yêVü≤q<ës¡T\≈£î n&ɶ–+∫ uÒs¡kÕsê\T yÓTT<ä\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ‘·eTqT ø±<äì yÓ[‘˚ |üqT\T m˝≤ »s¡T>∑T‘êjÓ÷ #·÷kÕÔeTì ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T yêVü≤q <ës¡T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï yê]øÏ ø±sê´\j·T dæã“+~ n+&É<ä+&É\T e⁄Hêïj·Tqï >∑Tdü>∑Tdü\T $qedüTÔHêïsTT. ˝À>∑&É |ü\Te÷s¡T¢ ø±sê´\j·T+ ô|’ mdæ_ <ë&ÉT\T »]–q|ü⁄Œ&ÉT mìï ˝ÀdüT>∑T\T ãj·T≥|ü&ܶsTT. nsTTq|üŒ{Ïø° |ü]dæú‘·T\˝À¢ m≥Te+{Ï e÷s¡TŒ ø±qsêe≥+ ˝Ò<äT. |ü]dæú‘·T\T #·ø£ÿ~~› Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\qT n+~+#·*‡q n~Ûø±s¡T\T <äfi≤s¡T\qT Áb˛‘·‡Vü≤düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ mH√ï ùde\T rdüT≈£îedüTÔHêïeTì ì‘·´+ e˝…¢ y˚ùd ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T n$˙‹ì Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\MT<ä m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<√ yê]πø ‘Ó*j·÷*. <äfi≤s¡T\MT<ä |ü\T |üÁ‹ø£˝À¢ ø£<ÛäHê\T e∫Ãq|ü⁄Œ&˚ ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± e´eVü≤]+#˚ n~Ûø±s¡T\T Çø£HÓ’Hê |üP]ÔkÕúsTT˝À <äfi≤s¡T\qT ‘=\–+∫ Á|ü»\ CÒãT˝≈£î ∫\T¢\T |ü&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì |ü\Te⁄s¡T yêVü≤q<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷* s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 29 (düTes¡íyês¡Ô) : sêJyé j·TTeøÏs¡D\ ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤>∑+>± õ˝≤¢≈£î ìπs›•+∫q \øå±´ìï n~Û>∑$T+∫ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ Ä<˚•+#ês¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #ê+ãsY˝À dü+u+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ |üPs√>∑‹ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á dü+e‘·‡sêìøÏ ìπs›•+∫q 13 y˚\ ñ<√´>±\ uÛÑØÔ¬ø’ ô|<ä› m‘·TÔq C≤uŸ y˚Tfi≤\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ<√´>±\qT ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. Ä<˚ $<Ûä+>± m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î nedüs¡yÓTÆq •ø£åDqT Ç#˚Ã+<äT≈£î >±qT •ø£åD πø+Á<ë\ dü+K´qT ô|+∫ ìπs›•+∫q \øå±\qT n~Û>∑$T+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± &çôd+ãs¡T e÷kÕìøÏ ìπs›•+∫q 4,500 ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ>±qT &çôd+ãs¡T yÓTT<ä{Ï yêsêìø£˝≤¢ m+|æø£ Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô#˚dæ ìj·÷e÷ø£ ñ‘·Ôs¡T«\T nuÛÑ´s¡Tú\≈£î n+<˚$<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. ñ<√´>±\T bı+~q nuÛÑ´s¡Tú\ $esê\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ÄHé˝…’Hé #˚j·÷\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. á |ü<∏äø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ bÕ*f…øÏïø˘, ◊{Ï◊ \T •ø£åD\T n~Ûø£+ #˚j·÷\ì yê]ì Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ñqï bÕ]ÁXÊ$Tø£ dü+düú\ nk˛dæj˚TwüHé\‘√ dü+Á|ü~+∫ ñ<√´>±\ ø£\Œq≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ m≈£îÿe eT+~ j·TTe‘·≈£î ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î M\T>± ô|<ä› m‘·TÔq C≤uŸ y˚Tfi≤\T @sêŒ≥T#˚j·÷\ì yÓTbÕŒ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºs¡TqT ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. nuÛÑ´s¡Tú\‘√ eè‹Ô HÓ’|ü⁄D≤´ìï bı+bı+~+#˚+<äT≈£î m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· ìyê«*‡+~>± ø£˝…ø£ºs¡T dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &çÄsY&çm |æ&ç es¡Á|ükÕ<é ¬s&ç¶, yÓTbÕŒ |æ&ç dü«s¡í\‘·, ñbÕ~Û ø£\ŒHê~Ûø±] s¡»ìÁ|æj·T, bÕ*f…øÏïø˘ Á|æì‡|ü˝Ÿ Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha | 30/11/2011  

Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Online News Paper, epaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you