Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 161 X¯óÁø£yês¡+ pHé 29, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

»>∑Hé≈£î u…sTT*ùdÔ

kÕø£ å ´ + >∑ \ ¢ + ‘˚ . . eTT–dæq Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+

»>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ yê<äq\T |üP]Ô ` rs¡TŒqT E˝…’ 4≈£î yêsTT<ë y˚dæq ôV’≤ø√s¡Tº

C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT ì‹Hé >∑&ÉÿØ, d”ìj·TsY H˚‘·\T m˝Ÿπø n<ë«˙, düTcÕàdü«sêCŸ, ns¡TDYC…’{°¢, nq+‘Y≈£îe÷sY, sêCŸHê<∏édæ+>¥, yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, edüT+<Ûäs¡sêCÒ, ˇ&çcÕ eTTK´eT+Á‹ qMHé |ü{≤ïj·Tø˘, |ü+C≤uŸ d”m+ Á|üø±XŸdæ+>¥ u≤<ä˝Ÿ, »q‘ê bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTÁãVü≤àD´kÕ«$T,nHêï&ûm+πø H˚‘· ‘·+_<äT¬s’ ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T nq+‘·s¡+ dü+>±à MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q≈£î eT<䛋düTÔqï ;CÒ|”, ;CÒ&û, nHêï &ûm+πø Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·T&É+ –]»qT\ $»j·TeTHêïs¡T.

($esê\T 2˝À)

11 eT+~ ◊@mdt n~Ûø±s¡T\ ã~© Á{≤Hé‡b˛s¡Tº ø£$TwüqsY>± dü+»jYT ≈£îe÷sY >∑T+≥÷s¡T, yÓT<äø˘, lø±≈£îfi¯+, ø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢\≈£î ø=‘·Ô ø£˝…ø£ºs¡T¢ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£\ ‘·sê«‘· ‘=*kÕ] d”m+ øÏs¡DY uÛ≤Ø m‘·TÔq 11 eT+~ d”ìj·TsY ◊@mdt n~Ûø±s¡T\qT ã~© #˚XÊs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\q XÊK Jy√ Äغ HÓ+: 2976qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ô|<ä›>± ($T>∑‘ê 2˝À)

sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äqqT

ˇ|üø√+

CMyK

d”e÷+Á<ÛäT\ ≈£îÁ≥\qT ‹|æŒø=&É‘ê+ ôV’≤<äsêu≤<é‘√ ≈£L&çq 10 õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±DqT e÷Á‘·y˚T n+^ø£]kÕÔ+ ‘êC≤ Á|ü‹bÕ<äq≈£î ìs¡düq>± Ä+<√fi¯q ø±+Á¬>dt H˚‘·\ ~wæºu§eTà\T <ä>∑Δ+ #˚j·÷\ì CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ |æ\T|ü⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ø=+‘·eT+~ Á|ü‹bÕ~düTÔqï sêj·T\ ‘Ó\+>±DqT n+^ø£]+#˚~ ˝Ò<äì ‘Ó\+>±D bı*{Ïø£˝Ÿ CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&ÉsêyéT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä˝À ø£\Teø£eTT+<äT ‘Ó\+>±D m˝≤ ñ+<√, n≥Te+{Ï ‘Ó\+>±D sêÁwüºy˚T Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q ‘Ó\+>±D CÒ@d” düe÷y˚X¯q+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D n+fÒ d”e÷+Á<ÛäT\<˚ Ä~Û|ü‘·´+ ne⁄‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq ‘Ó∫Ãqyês¡T ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. á Á|ü‹bÕ<äq≈£î e´‹πsø£+>± ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq ‘˚e&É+ ne÷qTwüeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D j·TTe≈£î\ ‘ê´>±\T sêj·T\ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø±<äì, ‘Ó\+>±D ø√dü+ e÷Á‘·y˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é düVü‰ |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥TqT e÷Á‘·y˚T ‘êeTT n+^ø£]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq≈£î e´‹πsø£+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î $q‹|üÁ‘ê\T düeT]Œ+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\ Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq≈£î ìs¡düq>± ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ ~wæºu§eTà\T <ä>∑Δ+ #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. d”eT Hêj·T≈£î\‘√ ø±+Á¬>dt XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ ≈£îeTà¬ø’ÿ sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äqqT eTT+<äT≈£î ‘ÓdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. e#˚à HÓ\ 7e ‘˚Bq CÒ@d” d”º]+>¥ ø£$T{° $düÔè‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ ‘Ó\+>±D ø√dü+ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~+#·T≈£î+{≤eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq #˚dæqyê]ì ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\T>± |ü]>∑DÏkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

kÕøå±´\ ‘ês¡Te÷s¡T Äs√|üD\≈£î Ä<Ûësê˝ÒM? sê»ø°j·T Áù|πs|æ‘·+>±H˚ <äsê´|ü⁄Ô kÕ>∑T‘√+~ d”;◊ yê<äq\qT ‹|æŒø={Ϻq sê+C…sƒ¡à˝≤˙ »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ Çyê«\ì ôV’≤ø√s¡Tº≈£î nuÛÑ´s¡úq

Ç~ rÁeyÓTÆq Ä]úø£H˚s¡+ Vü≤yê˝≤ e÷s¡Z+˝À ô|≥Tºã&ÉT\ ùdø£s¡D nÁø£eT ô|≥Tºã&ÉT\ì ◊{° <äsê´|ü⁄Ô˝À ‘˚*+~ »>∑HéqT n¬sdüTº #˚XÊπø, kÕ≈£åî\T eTT+<äTø=#êÃs¡T u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ ôV’≤ø√s¡Tº˝À d”;◊ yê<äq ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ yê<äq\T |üPs¡Ôj·÷´sTT. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ôV’≤ø√s¡Tº˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï yê<äq\T >∑Ts¡Tyês¡+ uÛÀ»q $sêeT+ ‘·s¡Tyê‘· eTT–XÊsTT. Çs¡T |üøå±\ yê<äq\T $qï ñqï‘· Hê´j·TkÕúq+ ‘·T~rs¡TŒqT e#˚ÃHÓ\ 4e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ø√s¡Tº˝À yê<√|üyê<äq\T rÁekÕúsTT˝À »]>±sTT. d”;◊ ‘·s¡|òü⁄q »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ Çy=«<ä›+≥÷ n<äq|ü⁄ kı*dæ≥sY »qs¡˝Ÿ nXÀø˘uÛ≤Hé yê~+#ês¡T. »>∑Hé ‘·s¡|òü⁄q Á|üeTTK Hê´j·Tyê~ sê+»sƒ¡à˝≤˙ yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ø√s¡Tº düeTj·T+ eTT–j·T&É+‘√ eT<Ûä´˝ÀH˚ yê<äq\T ì*∫b˛e&É+‘√ ‹]– >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ø=qkÕ–+

#ês¡T. m≈£îÿe düeTj·T+ »>∑Hé ‘·s¡|òü⁄ ˝≤j·TsY sê+C…sƒ¡à˝≤˙ »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ Çyê«\ì >∑{Ϻ>± yê~+#ês¡T. kÕ≈£åî´\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚kÕÔs¡ì #ÓãT‘·Tqï d”;◊ <ëìøÏ ‘·–q Ä<Ûësê\qT #·÷|æ+#·˝Òø£b˛sTT+<äì C…sƒ¡à˝≤˙ ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ u…sTT˝Ÿ Çyê«\ì ø√s¡TºqT ø√sês¡T. »>∑Hé n¬sdüTº≈£î dü+ã+~Û+∫ d”;◊ ø√s¡Tº≈£î dü¬s’q ø±s¡D≤\qT #·÷|ü˝Ò<äì, d”;◊ |üìøÏsêì <äÁkÕÔ\qT ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. yê{Ïì |ü]o*+#ê*‡q nedüs¡+ ≈£L&Ü ˝Ò<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. »>∑Hé n¬sdüTº nÁø£eTeTqï sê+C…sƒ¡à˝≤˙ d”;◊øÏ nqT≈£L\+>± düe÷<ÛëHê\T #Ó|üŒ˝Ò<äH˚ Äj·TqTï n¬sdüTº #˚XÊs¡ì >∑{Ϻ>± yê~+#ês¡T. eTT>∑TZs¡T kÕ≈£åî´\T yê+>∑÷à˝≤\qT Çe«≈£î+&Ü »>∑Hé

Á|üuÛ≤$‘·+ #˚XÊs¡ì d”;◊ #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° <ëìøÏ kÕøå±´\qT #·÷|æ+#·≥+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£düº&û˝À »>∑Hé d”;◊≈£î ‘·q≈£î ‘Ó*dæq $esê\˙ï #ÓbÕŒs¡ì, nsTT‘˚ d”;◊ »>∑Hé eTÚq+>± ñHêïs¡ì n+{À+<äì, eTÚq+>± ñ+&É≥+ sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q Vü≤≈£ÿì C…sƒ¡à˝≤˙ nHêïs¡T. »>∑Hé $wüj·T+˝À sê»ø°j·T Áù|πs|æ‘·+‘√H˚ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T>∑T‘√+<äì C…sƒ¡à˝≤˙ nHêïs¡T. d”;◊ $#ês¡D nqTe÷HêdüŒ<ä+>± ñ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. d”;◊ »>∑Héô|’ yÓ÷|æq Äs√|üD\≈£î dü+ã+~Û+∫ ˇø£ÿ<ëìøÏ ≈£L&Ü dü¬s’q Ä<Ûësê\qT #·÷|æ+#·˝Òø£ b˛sTT+<äì, #êsY®w”{Ÿ˝À ≈£L&Ü Ç≥Te+{Ï Á|ükÕÔeq d”;◊ #˚j·T˝Ò<äì C…sƒ¡à˝≤˙ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ Çyê«\ì Äj·Tq ($T>∑‘ê 2˝À)

Hê ìj·÷eTø£+ Hê´j·Tã<äΔy˚T

@<Ó’Hê..zπø ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+

ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤+ sê»ø°j·T+ ø√dü+ ôd+{ÏyÓT+{ŸqT yê&ÉTø√e<äT› C≤rj·TkÕúsTT˝ÀH˚ $uÛÑ»q düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ |ü]cÕÿs¡e÷s¡Z+ ø±<äT dü+|üPs¡í eT<ä´ìùw<Ûä+ neT\T eT+∫<˚: u§‘·‡

q÷´&Ûç©¢, pHé 28: ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·eT bÕغ n~ÛcÕ˜q+, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ @ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï ‘·q≈£î n+^ø±s¡y˚Tqì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± ‘·q≈£î e´øÏÔ>∑‘· n_ÛÁbÕj·T+ ñ+&É<äì, bÕغ n_ÛÁbÕj·Ty˚T ‘·q n_ÛÁbÕj·TeTì Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ düe÷y˚X¯+˝À nHêïs¡T. bÕغ n~ÛcÕ˜q+, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷\qT neT\T #˚j·T&Éy˚T ‘·q u≤<Ûä´‘· nì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D, düyÓTÆø£´yê<ä n+XÊ\T #ê˝≤ düTìï‘·yÓTÆqeì, á $wüj·÷\ô|’ ‘·eT bÕغ Hêj·T≈£î\T mes¡÷ e÷{≤¢&É≈£L&É<äì ø√s¡T‘·THêïqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+XÊìï ‘·«s¡˝À |ü]wüÿ]+#ê\H˚ ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ ‘êeTT ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î πø+Á<ä+, n~ÛcÕ˜q+ ne⁄qHêï ‘·q≈£î düπs, ˝Ò<äHêï ‘·q≈£î düs¡πsqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D

sê»ø°j·T|üs¡yÓTÆq, düTìï‘·yÓTÆq n+X¯eTì, düTìï‘·+>± Ä˝À∫+∫ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ‘Ó\+>±D n+XÊìï yê&ÉTø√≈£L&É<äì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´ C≤rj·T kÕúsTT˝ÀH˚ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ n~ÛcÕ˜q+ n&ç–q|ü&ÉT ($T>∑‘ê 2˝À)

md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé neT\T≈£î

H√&É˝Ÿ @C…˙‡ @sêŒ≥T ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡, md”º\ dü+πøåe÷ìï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&çe⁄+<äì #ê{Ï#Óù|Œ+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. md”º, md”º düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\ô|’ $|üøå±\T #˚düTÔqï <äTÁwüŒ#êsêìï ‹|æŒø={≤º\ì ne÷‘·T´\T ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ ñqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\qT K∫Ñ·+>± neT\T#˚ùd+<äT≈£î Ç|üŒ{Ïπø eT+Á‹es¡Z ñ|üdü+|òü÷ìï @sêŒ≥T#˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+ düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\qT <ë]eT[¢+#·≈£î+&Ü #·÷ùd+<äT≈£î H√&É˝Ÿ @C…˙‡ì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ Ä<Ûä«s¡´+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq düuŸø£$T{° á y˚Ts¡≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ÄyÓ÷<ä+ ‘·sê«‘· n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£≥q yÓ\Te&˚ neø±X¯+ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á $wüj·T+ô|’ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T+ <ë«sê HÓ\s√E˝À¢ d”m+≈£î düuŸø£$T{° ìy˚~ø£ Çe«qT+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q #·{≤ºìï ÄyÓ÷~+|üCÒdüT≈£îH˚+<äT≈£î nôd+;¢ì Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯ |üs¡#ê\ì düuÛÑT´\T ìs¡ísTT+#ês¡T. eT÷&√<äX¯ õ˝≤¢ |üs¡´≥q\T

‘·«s¡˝ÀH˚ #˚|üfÒº+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\T dæ<äΔ+ #˚j·TqTHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ #·≥º+ <ë«sêH˚ md”‡, md”º ì<ÛäT\T <ë]eTfi¯¢≈£î+&Ü n&ÉT¶ø£≥º y˚j·Te#·Ãì eT+Á‹ u≤\sêE n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. $<ä´, yÓ’<ä´+, e´ekÕj·T+, Ç]π>wüHé‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ eTÚ*ø£ nedüsê\≈£î <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î >∑‘· düe÷y˚X¯+˝À Ä]úø£XÊK ÄyÓ÷<ä+ \_Û+∫+~. md”‡\≈£î 2900 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T, –]»qT\≈£î 1590 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ e#˚à ¬s+&˚fi¯¢˝À Ks¡Tà #˚j·TqTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |ü\T õ˝≤¢˝À¢ |üs¡´{Ï+∫q düuŸø£$T{° Äj·÷ õ˝≤¢˝À¢ md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ Äsê rXÊs¡T. <ä[‘·T\≈£î sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q Vü≤≈£îÿ\qT |üø£&É“+B>± neT\j˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì düuŸø£$T{° Äj·÷ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+∫+~. nìï õ˝≤¢˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ ø£˝…ø£ºs¡¢ ìy˚~ø£\T, Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\ y˚Ts¡≈£î πø_HÓ{Ÿ düuŸø£$T{° Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ Çe«qT+~. á ìy˚~ø£ Ä<Ûës¡+>± md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ neT\T≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ #·≥º+ s¡÷bı+~+#·qT+~.

H˚&ÉT m+ôd{Ÿ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): m+ôd{Ÿ`2012 sê‘·|üØø£å |òü*‘ê\qT (sê´+≈£î\qT) H˚&ÉT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ m+ôd{Ÿ ø£˙«qsY s¡eTD≤sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì CÒmHé{°j·T÷˝À kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ á |òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ kÂø£s¡´+ ø√dü+ |òü*‘ê\qT $$<Ûä yÓuŸôd’≥¢˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡í yês¡Ô) : &ûJ|”>± ‘·q ìj·÷eTø£+ Hê´j·T ã<äΔ+>±H˚ »]–+ <äì &ûJ|” ~H˚XŸ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ‘·qqT ‘êqT >=|üŒyê&ÉT>± nqTø√e&É+ >ö‘·yéT ≈£îe÷sY≈£î ‘·>∑<äì Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ø±´{Ÿ rs¡TŒ\ô|’ >∑‘·+˝Àq÷ n|”Œfi¯¢≈£î yÓ[¢q dü+<äsꓤ\THêïj·Tì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±´{Ÿ Ç∫Ãq rs¡TŒ\qT ôd’‘·+ ñqï‘· Hê´j·TkÕúHê\T ‘·|ü⁄Œ|ü{Ϻq dü+<äsꓤ\THêïj·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. \ø°Îù|≥ |òüT≥q˝À 64 eT+~ì n¬sdüTº #˚XÊeTì, 76 eT+~ì ì+~‘·T\T>± >∑T]Ô+∫q≥T¢ &ûJ|” ‘Ó*bÕs¡T.

u§‘·‡ yêdüT<˚e Hêj·TT&ÉT n¬sdüTº lø±≈£îfi¯+, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì e+>∑s¡ eT+&É\+ \ø°åàù|≥˝À <ä[‘·T\ Vü≤‘ê´ø±+&É˝À ø°\ø£ ì+~‘·T&ç>± uÛ≤$düTÔqï u§‘·‡ yêdüT<˚eHêj·TT&çì d”◊&û b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Äj·Tq ‘·q ã+<ÛäTe⁄\ Ç+{À¢ <ëø=ÿì ñ+&É>± düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T n‘·ìï |ü≥Tº≈£îHêïs¡T.

ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ s¡÷. 2.46 ‘·–Z+|ü⁄ q÷´&Ûç©¢, pHé 28: n+‘·sê®rj·T+ >± eT&ç#·eTTs¡T <Ûäs¡\T ‘·>∑Z&É+‘√ ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\T ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+ #êsTT. ©≥sY ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡qT s¡÷.2.46≈£î ‘·–Z+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡úsêÁ‹ qT+∫ ô|Á{À˝Ÿ ‘·–Z+|ü⁄ <Ûäs¡\T neT˝À¢øÏ e#êÃsTT.

CMyK

sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À ø°\ø£|òüT≥ºyÓTÆq Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT |üPs¡ÔsTT+~. Ç≥T j·T÷|”@, n≥T m˙¶j˚T eTVü‰eTVüQ\T yÓ+≥sê>±, Á|üDuŸ eTTKØ®, dü+>±à ‘·eT‘·eT Hê$TH˚wüq¢qT sê»´düuÛÑ ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ $y˚ø˘ ≈£îe÷sY n–ïVü≤√Á‹øÏ düeT]Œ+#ês¡T. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥, ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ, Ç‘·s¡ eTTK´ H˚‘·\ düeTø£å+˝À Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT düeT]Œ+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ m˙¶j˚T eT<䛑·T‘√ sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú>± ã]˝ÀøÏ ~–q e÷J ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY |”@ dü+>±à ≈£L&Ü Äs¡T ôd≥¢ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT n–ïVü≤√Á‹øÏ düeT]Œ+#ês¡T. ;CÒ|”


2

™´sVL][Õÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. —¡LiμyÕfi©´sV gRiVLjiÚLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS A∏R∂V©´sNRPV, A∏R∂V©´s ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV ≤U∂Fs©±sG xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s A∏R∂V©´s r°μR∂Lji ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @ ¡V —¡LiμyÕfi\|ms Æ©s[xtsQ©´sÕfi BÆ©s*zqÌslgi[xtsQ©±s G¤«¡¨ds= (Fs©±sHG) gRiVLRiV™yLRiLi Fs£mnsHAL`i ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @Õÿlgi[ ™´sVL][ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡/’d¡≤`∂ (™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚), «¡⁄©±s 28: ™´sVVLi\¤À¡ }msáVŒ˝œ¡ ZNP[xqsVÕ‹[ ¬ø¡[aSLRi¨s lLi•¶¶¶©y ¤À¡[gRiLi AL][zmsLiøyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi AÆ™sV ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s xmns∏R∂Wg`i NRPgS“¡ }msLRiV©´sV NRPW≤y Fs£mnsHAL`i }msL]‰©´sı»˝¡V @lLixqÌsV @LiVV©´s @ ¡V —¡LiμyÕfi @÷¡∏R∂W£qs «¡’¡∏R∂VVμÙk∂©±s D˙gRi™yμj∂ NSμR∂¨s ™´sV•¶¶¶LSuÌy˚Õ‹[¨s ’d¡≤`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ AÆ™sV ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ªRΩ©´s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. NRPV˙»¡ª][ Fy»¡V FyNTPryÚ©±sÕ‹[ D˙gRi™yμR∂VáNRPV bPORPQfl· BøyËLRi¨s, A∏R∂V©´s ªRΩ÷˝¡ lLix§¶¶¶©y ¤À¡[gRiLi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. 26/11 }msáVŒ˝œ¡ª][ ªRΩ©´s NRPV™´sWLRiVflÒ”· Æ™s©´sVZNP[xqsVN]øyËLRiV. ªRΩ©´s NRPV™´sWLRiV≤R∂V D˙gRi™yμj∂ NSμR∂¨s, μy≤R∂VáNRPV ry∏R∂Vxms≤ÔyLRi¨s Fs£mnsHAL`iÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. —¡LiμyÕfi©´sV NRPV™´sWLRiV≤T∂NTP FsÕÿLi…”¡ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰Liμj∂. μR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛsáV ™´sVªRΩ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿ≤R∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡LiμyÕfiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≤≥T∂÷d˝¡ F°÷d¡xqsVáV C Æ©sá 21©´s BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ @lLixqÌsV ªRΩxmsˆV≤R∂V AL][xmsfl·Ã¡ª][ @©y˘∏R∂VLigS ªRΩ©´s N]≤R∂VNRPV©´sV BLiμR∂VÕ‹[ ≤U∂Fs©±sG xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ™´sVVLi\¤À¡ }msáVŒ˝œ¡ª][ ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. FyNTPryÚ©±sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s D˙gRi™yμR∂ xqsLixqÛs áxtsQ‰lLi[ BLjiNTPLiøyLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVVLi\¤À¡ }msáVŒ˝œ¡ ZNP[xqsVÕ‹[ NUPáNRP —¡LiμyÕfiNRPV xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, —¡LiμyÕfi©´sV ª]LiVVÀÿÕ‹[ —¡LiμyÕfi NUPáNRP rÛyLiVV Æ©s[ªRΩ @¨s Fs©±sHG }msL]‰Liμj∂. ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s —¡LiμyÕfi©´sV ≤≥T∂÷d˝¡ F°÷d¡xqsVáV «¡⁄©±s 21©´s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s NRPá™yá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı™´sV¨s, A∏R∂V©´s ªRΩxmsˆV¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ[÷¡æªΩ[ ™´sVVLi\¤À¡ }msáVŒ˝œ¡ Æ™s©´sVNRP A∏R∂V©´s NUPáNRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRi¨s Fs©±sHG xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[, ªRΩ©´s N]≤R∂VNRPV©´sV @©y˘∏R∂VLigS @lLixqÌsV bPOTPQLiøy÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¬ø¡zmsˆ©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V gRiVLRiV™yLRiLi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV.

ªHê ø=&ÉT≈£î ñÁ>∑yê~ ø±<äTμ düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

bÕø˘˝À u≤+ãT ù|\T&ÉT

X¯óÁø£yês¡+, pHé 29, 2012

dü«<˚X¯+ #˚]q dü÷Ø®‘Y

◊<äT>∑Ts¡T eTè‹` 18 eT+~øÏ >±j·÷\T Br˝y™´sWÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 28: FyNTPryÚ©±sÕ‹[ ™´sVL][™´sWLRiV ÀÿLi ¡V }msáVŒ˝œ¡ß ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. gRiVLRiV™yLRiLi «¡Ljigji©´s ÀÿLi ¡V }msáV≤R∂VÕ‹[ HμR∂VgRiVLRiV μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. FyN`PÕ‹[¨s \Æ©sLRiVºΩ ˙FyLiªRΩ\Æ™sV©´s lLizqÌs™±s ¤À¡Ã¡W¿¡ryÚ©±s ˙Fny≠s©±s=Õ‹[¨s zqs’¡ \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±sÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi aRPNTPÚ™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s ÀÿLi ¡V }ms÷¡Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ \lLi¤Õ¡[* F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLjiª][ Fy»¡V ©´sáVgRiVLRiV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVL][ 18 ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™yLji¨s xqs≠dsVxms Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. LS™´s÷¡ˆLi≤T∂ ©´sVLi¿¡ ZNP*…Ìÿ Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı «¡FyˆL`i FsN`P=˙|ms£qs \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±sÕ‹[ Agji ™´so©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ C }msáV≤R∂V xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liμj∂. \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±sÕ‹[¨s …‘¡rÌyÕfi ™´sμÙR∂ ÀÿLi ¡V @™´sVLSËLRiV. LjiÆ™sW…fi NRPLi˙…‹[Õfi μy*LS ÀÿLi ¡V©´sV }ms÷¡Ë©´s»˝¡V ¤À¡Ã¡W¿¡ryÚ©±s ≤T∂xmsp˘…‘¡ F°÷d¡xqsV NRP≠sVxtsQ©´sL`i uyz§¶¶¶μ`∂ xqs÷d¡Li ≈¡VlLi[ztsQ æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[, }msáV≤R∂VNRPV Fyáˆ≤T∂Liμj∂ Fs™´sLRiÆ©s[μj∂ BLiNS gRiVLjiÚLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. }msáV≤R∂V «¡Ljigji©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs•¶¶¶∏R∂VNRP  ¡XLiμyáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLiVV. ORPQªRΩgS˙ªRΩVá©´sV Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ÀÿLi ¡V }msáV≤R∂VNRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V BLiªRΩ™´sLRiNRPV G ºdΩ˙™´s™yμR∂ xqsLixqÛs ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V.

eT÷&ÉT <äXÊu≤›\ C…’\T J$‘·+ qT+∫ $eTTøÏÔ ã‹≈£î+fÒ eTs√kÕ] bÕø˘ sêqT ñ<˚«>∑+‘√, ø£˙ï{Ï |üs¡´+‘·yÓTÆq dü÷Ø®‘Y dü«s¡í<˚yê\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T

ø√s¡Tº˝À ˝§+–b˛sTTq j·TX¯«+‘Y dæHêΩ LSLi¿¡d , «¡⁄©s± 28: ’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, ZNP[Li˙μR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ∏R∂VaRP*Liª`Ω zqs©>y gRiVLRiV™yLRiLi LSLi¿d¡ N][LÌRiVÕ‹[ Õ‹LigjiF°∏R∂WLRiV. A∏R∂V©´sNRPV ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. 2008Õ‹[ @xmsˆ…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sVμ≥R∂VN][≤y @≠s¨dsºΩ¨s ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ zqs©>y Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙…ÿzmnsN`PNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRPá≤R∂Liª][ zqs©>y xqs•¶¶¶ xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩá\|ms F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. C ZNP[xqsV©´sV «¡Ÿ˘≤U∂ztsQ∏R∂VÕfi N][LÌRiV gRiVLRiV™yLRiLi ≠søyLjiLiøR¡≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[ Õ‹Ligji F°∏R∂WLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ¤À¡LiVVÕfi B™y*á¨s zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ LRiW. 5Æ™s[á xmsp¿d¡NRPªRΩVÚQ\|ms «¡Ÿ˘≤U∂ztsQ∏R∂VÕfi Æ™s[V—¡}qÌs˚…fi LS“¡™±s LRiLi«¡©±s ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. zqs©>yª][ Fy»¡V ’d¡¤«¡[{ms ™´sW“¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ∏R∂WμR∂V©y¥`∂ FyLiÆ≤∂[, ™´sW“¡ FsLi{ms @«¡∏∫∂V ™´sWLRiW, xqsLi«¡∏∫∂V }qs¥`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV NRPW≤y N][LÌRiVÕ‹[ Õ‹LigjiF°gS, ™yLjiNTP NRPW≤y ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄\lLiLiμj∂.

Õÿx§¶‹L[ `i, «¡⁄©s± 28: Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿá ¬ø¡LRi ≠ds≤T∂Liμj∂.. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V \¤Δ¡μk∂ xqsVLÍkiª`ΩzqsLig`i (69)NRPV FyN`P \¤«¡Ã¡V g][≤R∂á ©´sVLi¿¡ ≠s™´sVVNTPÚ Ã¡’≥¡Li¿¡Liμj∂. Õÿx§¶‹[L`iÕ‹[¨s N][…fi áΔfixmsª`Ω \¤«¡Õ˝‹[ μyμyxmso ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿáVgS ¬ø¡LRiryá “¡≠sªRΩLi gRi≤T∂zms©´s xqsVLÍkiª`ΩzqsLig`i gRiVLRiV™yLRiLi r~LiªRΩ gRi≤ÔR∂\|ms @gRiV≤R∂V |ms…ÌÿLRiV. gRiW≤≥yøyLRi˘Li ZNP[xqsVÕ‹[ 1980Õ‹[ @lLixqÌsV @LiVV©´s A∏R∂V©´sNRPV FyN`P N][LÌRiV ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s “¡≠sªRΩ \¤Δ¡μR∂V ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ F~LRiVgRiV Æμ∂[aRPLi A∏R∂V©´s©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s©´sV gRiVLRiV™yLRiLi \¤«¡Ã¡V ©´sVLi¿¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s FyN`P @μ≥j∂NSLRiVáV.. xqsVLÍkiª`ΩzqsLig`i©´sV ™yxmnsW xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi \¤«¡Ã¡V ¡∏R∂V»¡ xqsVLÍkiª`Ω zqsLig`i @NRP‰≤T∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ªRΩ©´s NRPV»¡VLiÀÿ¨sı NRPáVxqsVN][™yá¨s FsLiª][ AªRΩXªRΩª][ FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. "\¤«¡Ã¡V “¡≠sªRΩ™´sVLiªy ©y NRPV»¡VLi ¡Li, zmsÃ˝¡Ã¡ gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[¿¡xqsWÚÆ©s[ gRi≤T∂Fy©´sV. C L][«¡Ÿ FsLiª][ xqsLiª][xtsQLigS DLiμj∂. @™´sVXª`ΩxqsL`iÕ‹[¨s xqs*LÒRi Æμ∂[™yá∏R∂W¨sNTP Æ™s◊˝¡ ˙FyLÛRi©´sáV «¡Ljizms©´s @©´sLiªRΩLRiLi.. ©y

‘·«s¡˝À <äTs¡Z>∑T&ç s√&ÉT¶ $düÔs¡D m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ yÓ\¢&ç $»j·Tyê&É, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ B©´sıL`i LjiLig`i L][≤ÔR∂V xms©´sVáV xmspLRiÚLiVV©´s ªRΩLS*æªΩ[ μR∂VLÊRigRiV≤T∂ L][≤ÔR∂V ≠sxqsÚLRifl· xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi ¬ø¡FyˆLRiV. B©´sıL`i LjiLig`i L][≤ÔR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ gRiVLRiV™yLRiLi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ ™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRiμ≥j∂, FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi D≤y @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. μR∂VLÊRigRiV≤T∂ ™´sμÙR∂ |mn˝^sJ™´sL`i ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[™´sV¨s Fs¨sıryL˝RiV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y N]LiμR∂LRiV @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ©´sgRiLRi @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ NRPXztsQ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s ªRΩ™´sV\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩgRiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRiμ≥j∂ ˙xmsºΩxmsOSQáNRPV z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. μR∂VLÊRigRiV≤T∂ ™´sμÙR∂ |mn˝^sJ™´sL`i ryμ≥R∂˘LiNSμR∂¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ©y∏R∂VNRPVáV LS«¡NUP∏R∂VLi N][xqsÆ™s[V μR∂VLÊRigRiV≤T∂ ™´sμÙR∂ |mn˝^sJ™´sL`i ¨sLji¯Liøyá¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Bμj∂ ryμ≥R∂˘Q\Æ™sVæªΩ[ …”¡≤T∂zms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ ˙xmsbPıLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*æªΩ[ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ |msLi≤T∂Lig`i xms©´sVáV xmspLRiÚ∏R∂W˘∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. …”¡≤T∂zms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ©´sgRiLRiLi μR∂VzqÛsºΩ, ˙xmsxqsVÚªRΩLi ©´sgRiLRi xmsLjizqÛsºΩ xmsLjibdP÷¡}qsÚ NSLi˙lgi£qs FyLÌki xms¨sºdΩLRiV @LÛRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

À≥ÿ©´sV, NRPXxtÒsQáNRPV Lji™´sWLi≤`∂ F~≤T∂gjiLixmso ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): xqsWLji x§¶¶¶ªRΩ˘ZNP[xqsV ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V À≥ÿ©´sV NTPLRifl„fi, A∏R∂VVμ≥R∂ @˙NRP™´sWá ZNP[xqsVÕ‹[ @lLi£qÌs @LiVV©´s ™´sVLigRi◊¡ NRPXxtÒsQá {qsH≤T∂ NRPxqÌs≤U∂ Æ©s[…”¡ª][ ™´sVVgjizqsLiμj∂. μk∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV ≠dsLji¨s gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi N][LÌRiVÕ‹[ •¶¶¶«¡LRiVxmsLSËLRiV. À≥ÿ©´sV, NRPXxtÒsQáNRPV ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi «¡⁄\¤Õ¡ 4 ™´sLRiNRPV Lji™´sWLi≤`∂ F~≤T∂gjiLi¿¡Liμj∂. N][LÌRiV AÆμ∂[aSáª][ CÆ©sá 23©´s NRPxqÌs≤U∂Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV HμR∂VL][«¡ŸÃ¡Fy»¡V xmsáV @LiaSá\|ms xqsVμk∂LÁRiLigS ≠søyLjiLiøyLRiV. ZNP[xqsVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≠s™´sLSáV LS ¡…ÌÿLRiV. ≠søyLRifl·Õ‹[ À≥ÿ©´sV, ™´sVLigRi◊¡ NRPXxtÒsQ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá Æ™s[VLRiNRPV F°÷d¡xqsVáV ™yLji\|ms ™´sVLjiN]¨sı ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ™yLji Aμ≥k∂©´sLiÕ‹[ D©´sı AxqsVÚá\|ms NRPW≤y F°÷d¡xqsVáV INRP @™´sgSx§¶¶¶©´sNRPV ™´søyËLRiV. ™yLRiV ¬ø¡[zqs©´s @˙NRP™´sWáV, À≥œ¡WNRPÀÍÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xmspLjiÚ ≠s™´sLSá©´sV }qsNRPLjiLiøyLRiV. ≠dsLji ≠søyLRifl· xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmsáV™´soLRiV @μ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩá}msL˝RiV NRPW≤y  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ F°÷d¡xqsVáV ≠søyLRifl· LjiF°LÌRiV Aμ≥yLRiLigS N][LÌRiVÕ‹[ øyL`Íi{tsQ»¡V μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV.

kÕúìø£ mìïø£\qT ‘·«s¡>± ìs¡«Væ≤+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): LSuÌy˚’≥¡™´sXμÙj∂¨s NRPVLi»¡VxmsLRiVxqsVÚ©´sı @¨sbPËºΩ¨s ZNP[Li˙μR∂Li ª]ágjiLiøyá¨s {qs{msFsLi LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ’d¡≠ds LSxmnsV™´soáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiQ\¤Õ¡©´s NSLi˙lgi£qs, æªΩÆμ∂[Fy, \Æ™sNSFyáV æªΩáLigSfl· xms»˝¡ Bxmsˆ…”¡\ZNP©y xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s N][LSLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ «¡Ljigji©´s {qs{msFsLi LSxtÌsQ˚ NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiáNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. LS«ÿ˘LigRi AÆμ∂[aS÷¡ı μ≥j∂NRP‰LjiLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…‹[LiμR∂©yıLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sVV¨s=xmsÕfi, rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sVV¨s=xmsÕfi, rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ILi»¡LjigSÆ©s[ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, ™y™´sVxmsOSQáV, Õ‹[N`PxqsªyÚ ÕÿLi…”¡ ˙xms«ÿªRΩLi˙ªRΩ aRPNRPVÚáª][ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRPVμR∂VLRiVËNRPVLi…ÿ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. {qsH…‘¡∏R∂VW LSxtÌsQ˚ 13 ™´s ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Ã¡©´sV «¡∏R∂V˙xmsμR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW gRiVLRiV™yLRiLi zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ À‹[LiVV©±sxms÷˝¡ zqsN`P ≠s¤Õ¡[«fi ©´sVLi¿¡ “¡xmso ∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.

»>∑HéqT ø£*dæq C…sƒ¡à˝≤˙, kÕsTT¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ Äj·Tq ‘·s¡|òü⁄q ôV’≤ø√s¡Tº˝À yê~düTÔqï Á|üeTTK Hê´j·Tyê~ sê+C…sƒ¡à˝≤˙ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ »>∑HéqT #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡ yÓ’mdt #ÛÓ’s¡àHé $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ ≈£L&Ü ñHêïs¡T. sê+C…sƒ¡à˝≤˙ yÓ’mdt »>∑Hé ‘·s¡|òü⁄q ø√s¡Tº˝À yê~düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. »>∑Hé‘√ πødüT $wüj·÷\T e÷{≤¢&çq≥T¢ sê+C…sƒ¡à˝≤˙ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ #ÓbÕŒs¡T. •ø£å|ü&çq U…’BøÏ ≈£L&Ü sêC≤´+>∑ã<äΔyÓTÆq Vü≤≈£îÿ\T+{≤j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ]e÷+&é˝À yÓ’mdt »>∑Hé Vü≤≈£îÿ\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Vü≤]+∫+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. yÓ’mdt »>∑HéqT mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zq≈£î+&Ü #˚XÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á $wüj·÷ìï MT&çj·÷, Á|üuÛÑT‘·«+, nìï esêZ\÷ >∑eTì+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ, yÓ’mdt »>∑HéqT $#ê]+#·&ÜìøÏ nqTeT‹ Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ (á&û) <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡DqT ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº E˝…’ 2e ‘˚BøÏ

nãT õ+<ë˝Ÿ ‘·*¢ Äy˚<äq

yêsTT<ë y˚dæ+~. me÷àsY, >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶, yÓ’mdt »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À¢ C…’\T˝À ñqï ì+~‘·T\qT á&û Ç|üŒ{Ïπø $#ê]k˛Ô+~. ø±>±, yÓ’mdt »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é n*j·÷dt e÷´Á{Ïø˘‡ Á|ükÕ<é <ëK\T #˚düT≈£îqï u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡DqT ø√s¡Tº e#˚à HÓ\ 4e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é <ëK\T #˚düT≈£îqï |æ{ÏwüHéô|’ e#˚à HÓ\ 4e ‘˚B˝À>± øö+≥sY <ëK\T #˚j·÷\ì ø√s¡Tº d”;◊ì Ä<˚•+∫+~.

ªÁ|üC≤Væ≤‘·+μ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ H˚‘·è‘·«+˝Àì Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔqï Á|üC≤dü+πøåeT, n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfi‚¢+<äT≈£î ªÁ|üC≤Væ≤‘·+μ ø±s¡´Áø£e÷ìï sêÁwüº düe÷#ês¡ XÊKeT+Á‹ &ûπø ns¡TD ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À dü+πøåeT |ü<∏äø±\ neT\T @$<Ûä+>± ñ+<√ ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‹yês¡+ düMTø£åqT Á|üC≤Væ≤‘·+ ìs¡«Væ≤+#·qT+~.

zmsÃ˝¡Ã¡©´sV x§¶¶¶ªRΩVÚNRPVLi…ÿ'©´s¨s DÆμ∂[*gRiLiª][ @©yıLRiV. ªy©´sV ™´sVL][ryLji FyN`PNRPV LSÀ‹[©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s©´sV gRi…Ì”¡ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ ©´s≤R∂V™´sV À≥ÿLRiª`ΩcFyN`P xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ˙FyLiªRΩ\Æ™sV©´s ™yxmnsWNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @xmsˆ…”¡ZNP[ @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı À≥ÿLRiªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá ¡XLiμR∂Li.. xqsVLÍkiª`Ω zqsLig`i @xmsˆgjiLiªRΩNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s FnyLS¯÷¡…‘¡£qs @¨sı xmspLjiÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s©´sV FyN`P @μ≥j∂NSLRiVáV À≥ÿLRiª`ΩNRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms @≤R∂VgRiV |ms≤R∂VªRΩW.. xqsVLÍkiª`Ω Æ©s[á©´sV ™´sVVμÙy≤y≤R∂V. ªRΩ©´sNRPV

–]»q e´‹πsøÏ ø±+Á¬>dt:dü+>±à q÷´&Ûç©¢, pHé 28: sêh|ü‹ mìïø£\≈£î ˝Àø˘düuÛÑ e÷J d”Œø£sY |”@ dü+>±à >∑Ts¡Tyês¡+ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. p˝…’ 19q »s¡>∑qTqï mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq Äs¡T ôd≥¢ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT düeT]Œ+#ês¡T. ;CÒ|” C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT ì‹Hé >∑&ÉÿØ, d”ìj·TsY H˚‘·\T m˝Ÿπø n<ë«˙, düTcÕàdü«sêCŸ, ns¡TDYC…’{°¢, nq+‘Y≈£îe÷sY, sêCŸHê<∏édæ+>¥, yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, edüT+<Ûäs¡sêCÒ, ˇ&çcÕ eTTK´eT+Á‹ qMHé |ü{≤ïj·Tø˘, |ü+C≤uŸ d”m+ Á|üø±XŸdæ+>¥ u≤<ä˝Ÿ, »q‘ê bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTÁãVü≤àD´kÕ«$T,nHêï&ûm+πø H˚‘· ‘·+_<äT¬s’ ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T nq+‘·s¡+ dü+>±à MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q≈£î eT<䛋düTÔqï ;CÒ|”, ;CÒ&û, nHêï &ûm+πø Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·T&É+ –]»qT\ $»j·TeTHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT dü+>±à $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dtô|’ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. n‘·T´qï‘· |ü<ä$ nsTTq sêh|ü‹ |ü<ä$øÏ –]»qT&ç ù|s¡TqT |ü]o*+#ê\ì y˚T 9q ns¡$+<é H˚‘·yéT n<Ûä´ø£å‘·q »]–q Áf…Æã˝Ÿ bò˛s¡+ düe÷y˚X¯+ nìï

ø√s¡TºqT ø√sês¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>±, á πødüT˝À uÛ≤ØkÕúsTT˝À Á|üC≤<Ûäq+ <äT]«ìjÓ÷>∑+ nsTT+<äì, <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ <˚X¯+˝À Ç≥Te+{Ï Ä]úø£H˚sê\T »s¡>∑T‘·THêïj·Tì d”;◊ ˝≤j·TsY nXÀø˘uÛ≤H˚ nHêïs¡T. »>∑Hé dü+düú˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T <=&ç¶<ë]q e∫Ãq≥T¢ ◊{°XÊK <äsê´|ü⁄Ô˝À ‘˚*+<äì Äj·Tq ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. kÕøÏå˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq ø£+ô|˙\ô|’ <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ>∑T‘√+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£düº&û düeTj·T+˝À »>∑Hé d”;◊ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·|ü&ÉT düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡ì Äj·Tq ø√s¡Tº≈£î #ÓbÕŒs¡T. »>∑Hé rÁeyÓTÆq Ä]úø£ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì, á πødüT˝À |üø±ÿ Ä<Ûësê\ ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. 43 y˚\ ø√≥¢ Á|üC≤<Ûäq+ <äT]«ìjÓ÷>∑+ nsTT+<äì, »>∑Hé πødüT˝À y˚πs«s¡T #êsY®w”≥T\T <ëK\T #˚j·T&É+ <ë«sê $#ês¡D ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. »>∑Hé u…sTT˝Ÿô|’ ãj·T{ÏøÏ eùdÔ kÕøå±´\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚ùd Á|üe÷<ä+ ñ+<äì, »>∑HéqT n¬sdüTº #˚dæq ‘·s¡Tyê‘˚ á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ |ü\Te⁄s¡T kÕøå±´*#êÃs¡ì n<äq|ü⁄ kı*dæ≥sY »qs¡˝Ÿ nXÀø˘ uÛ≤H˚ $e]+#ês¡T. $<˚XÊ\ qT+∫ Vü≤yê˝≤ e÷sêZ˝À¢q÷ »>∑Hé ø£+ô|˙˝À¢øÏ ì<ÛäT\T e∫à #˚sêj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Bìô|’ ≈£L&Ü $#ês¡D ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. <äsê´|ü⁄Ô˝À uÛ≤>∑+>±

bÕغ\≈£î $»„|æÔ #˚dæ+<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. sêh|ü‹ |ü<ä$øÏ –s¡»q H˚‘· nuÛÑ´]ú‘ê«ìï |ü]o*+#·ø£b˛e&É+ô|’ dü+>±à ø±+Á¬>dtô|’ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î yÓqTï<äqTï>± ì\TdüTÔqï –]»qT\qT Ä bÕغ $düà]+∫+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. <˚X¯+˝Àì –]»qT\+‘ê m|üŒ{ÏqT+#√ ø±+Á¬>dt yÓ+≥ q&ÉTdüTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt –]»qT\ $»„|æÔì kÕ«>∑‹düTÔ+<äì uÛ≤$+#ê+. ø±˙ Ä bÕغ –]»qT\≈£î eT<䛋#˚Ã+<äT≈£î yÓqTø£&ÉT>∑T y˚dæ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. –]»qT\qT $düà]+∫q ø±+Á¬>dt ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·T≈£î+≥T+<äì dü+>±à ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘êeTT k˛ìj·÷qT ø£*ùd+<äT≈£î |übÕjYTyÓT+{Ÿ ø√sêeTì, ôd+Á{Ÿ Vü‰˝Ÿ˝À y˚∫ ñ+&Ü\ì #Ó|üŒ&É+‘√ eT÷Á&√E\ bÕ≥T y˚∫#·÷XÊeTì,nsTTHê ÄyÓT ‘·eT≈£î nbÕjYTyÓT+{Ÿ Çe«˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ä ‘·sê«‘· j·T÷|”@˝Àì ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt düVü‰ Ç‘·s¡ |üøå±\ìï+{Ï˙ ø£*XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝Àì n‘·T´qï‘· |ü<ä$øÏ –]»qT&ÉT Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·T&É+ –]»qT\ $»j·TeTHêïs¡T.

n+<ä]ø°..ø£è‘·»„‘·\î:Á|üDuŸ

q÷´&Ûç©¢, pHé 28: ‘·q ã˝≤ìï, ã\>±ìï Á|ü<ä]Ùdü÷Ô 14e sêh|ü‹ mìïø£˝À¢ j·T÷|”@ nuÛÑ´]ú Á|üDuŸ eTTKØ® Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥, ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ, Ç‘·s¡ eTTK´ H˚‘·\ düeTø£å+˝À Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT düeT]Œ+#ês¡T. p˝…’ 19q ‘˚Bq »s¡>∑qTqï mìïø£\≈£î.. Hê\T>∑T ôd≥¢ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT sêh|ü‹ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] nsTTq sê»´düuÛÑ ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ $y˚ø˘ ≈£îe÷sY n–ïôVAÁ‹øÏ düeT]Œ+#ês¡T. ˇø√ÿ Hê$TH˚wüHéô|’ 60 eT+~ Á|ü‹bÕ<äT\T, 60 eT+~ eT<䛑·T<ës¡T\‘√ dü+‘·ø±\T #˚XÊs¡T. πø+Á<ä eT+Á‘·T\T, eTTK´eT+Á‘·T\T, |”d”d” N|òt\T, m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T yÓTT‘·Ô+ 480 eT+~ dü+‘·ø±\T #˚XÊs¡T. Hê$TH˚wüHé y˚dæq nq+‘·s¡+ Á|üDuŸqT k˛ìj·÷, eTH√àVü≤Hédæ+>¥ n_Ûq+~+#ês¡T. Hê$TH˚wüHé ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü<Ûëì, k˛ìj·÷‘√bÕ≥T sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ, πø+Á<ä eT+Á‘·T\T n+{À˙, ∫<ä+ãs¡+, |òüs¡÷ø˘ nãT›˝≤¢, nõ‘Y dæ+>¥, nVü≤à<é, |üeHé≈£îe÷sY ãq‡˝Ÿ, n•«ì≈£îe÷sY, md”Œ n~ÛH˚‘· eTT˝≤j·T+ dæ+>¥j·÷<äyé, Äπs®&û NÄ|òt ˝≤\TÁbÕ<é j·÷<äyé, ÄsYm©¶

H˚‘· sê+$˝≤dt bÕXÊ«Hé, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ‘·èDeT÷˝Ÿ $TqVü‰ $T>∑‘ê uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üø£å H˚‘·\+‘ê e#êÃs¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq nq+‘·s¡+ Á|üDuŸ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêh|ü‹ nuÛÑ´]ú>± ‘·q ù|s¡TqT Á|ü‹bÕ~+#·&É+ ‘·q≈£î m+‘√ >ös¡eÁ|ü<äeTHêïs¡T. ‘·q≈£î eT<䛑·T |ü*øÏq düe÷CŸyê~, ãVüQ»qdüe÷CŸyêB bÕغ\T, CÒ&ûj·T÷, d”|”m+, •eùdq, Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ªHêô|’ qeTàø£+ ñ+∫ <˚X¯+˝Àì n‘·T´qï‘· Á|üeTTKT\T n~Ûwæº+∫q ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|æ+#˚+<äT≈£î eT<䛑·T ‘Ó*|æq yê]øÏ m+‘√ s¡TD|ü&ç ñ+{≤μnì #ÓbÕŒs¡T. <˚e⁄&û ÄodüT‡\‘√ bÕ≥T n+<ä] düVü≤ø±s¡+ \_ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 14 sêh|ü‹ mìïø£˝À¢ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·T&É+ >∑s¡«+>± ñ+<äHêïs¡T. ‘·q≈£î j·T÷|”@ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\ qT+#˚ ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ bÕغ\ eT<䛑·T ≈£L&Ü ñ+<äHêïs¡T. m˙¶j˚T ø£˙«qsY, CÒ&ûj·T÷ n<Ûä´≈£åî&ÉT X¯s¡<é j·÷<äyé, s¡ø£åD XÊK eT+Á‹ Ä+{Àì Á|üDuŸ ù|s¡TqT Á|ü‹bÕ~dü÷Ô ‘=*ôd{Ÿô|’ dü+‘·ø±\T #˚j·T>±, Äj·Tq≈£î eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ eTT˝≤j·T+, e÷j·÷e‹ dü+‘·ø±\T #˚XÊs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

kÕø£å´+ >∑\¢+‘˚..

ry*gRiªRΩLi xms÷¡ZNP[LiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV øR¡Wzqs DÆμ∂[*gS¨sNTP gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V. ™yLji¨s x§¶¶¶ªRΩVÚN]¨s A©´sLiμR∂Liª][ NRP¨dsıŒ˝œ¡ß |ms»Ì¡VNRPV©yı≤R∂V. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. FyNTPryÚ©±sÕ‹[ \¤Δ¡μk∂gS D©´sı xqsLRiÀfi—¡ª`ΩzqsLig`i ÀÿgSÆ©s[ D©yı≤R∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. A∏R∂V©´sNRPV FsÕÿLi…”¡ xqs™´sVxqs˘¤Õ˝¡[™´s©yıLRiV. ˙xmsºΩ™yLRiLi A∏R∂V©´s©´sV NRP÷¡}qs™y≤R∂©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡∏R∂W x§¶¶¶ßÕfi x§¶¶¶N`P x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ xqsVLÍkiª`ΩzqsLig`i gRiW≤≥yøyLS˨sNTP Fyáˆ≤Ôy≤R∂¨s FyN`P F°÷d¡xqsVáV A∏R∂V©´s©´sV 1980Õ‹[ @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, 1985Õ‹[ FyNTPryÚ©±s ALki¯ ∏R∂WN`ÌP NTPLiμR∂ A∏R∂V©´sNRPV ™´sVLRifl· bPORPQ ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. 1989Õ‹[ @xmsˆ…”¡ FyN`P @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V gRiVÕÿLi BuyN`P Δÿ©±s ™´sVLRifl· bPORPQ©´sV “¡≠sªRΩ \¤Δ¡μR∂VgS ™´sWLSËLRiV. @xmsˆ…”¡©´sVLi¿¡ xqsVLÍkiª`ΩzqsLig`i Õÿx§¶‹[L`iÕ‹[¨s N][…fi áΔfixmsª`Ω \¤«¡Ã¡VÕ‹[ D©yı≤R∂V. “¡≠sªRΩ \¤Δ¡μR∂V ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s©´sV ≠s≤T∂¿¡|ms…Ìÿá¨s FyN`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ xqsVLÍkiª`ΩzqsLig`iNRPV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ªRΩ©´s ª][…”¡ \¤Δ¡μk∂áV xmnsV©´sLigS ≠ds≤][‰Ã¡V xms÷¡NTP©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. μyμyxmso 27 GŒ˝œ¡ @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms @≤R∂VgRiV |ms…ÌÿLRiV.

ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡y˚T »>∑HéqT d”;◊ n¬sdüTº #˚dæ+<äì Äj·Tq ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. »>∑Hé n¬sdüTº $wüj·T+˝À d”;◊≈£î m≥Te+{Ï <äTs¡T<˚›X¯+ ˝Ò<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. d”ÄØŒd” ôdø£åHé 41(m) Á|üø±s¡+ á πødüT˝À Á|ü•ï+#·&Üìπø »>∑HéqT d”;◊ |æ*|æ+∫q|üŒ{Ïø° Äj·Tq @e÷Á‘·+ $#ês¡D≈£î düVü≤ø£]+#·˝Ò<äì, <äsê´|ü⁄ÔqT ø=qkÕ–+#·&ÜìøÏ n¬sdüTº #˚dæ ø£düº&û˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]+#ê*‡ e∫Ã+<äì Äj·Tq ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. Çs¡TesêZ\ yê<äq\T $qï ôV’≤ø√s¡Tº »&ç® »dæºdt düeTTÁ<ë\ >√$+<äsêE\T u…sTT˝Ÿ |æ≥wüHéô|’ rs¡TŒqT E˝…’ 4≈£î yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

11 eT+~ ◊@mdt n~Ûø±s¡T\ ã~©

ø£˝…ø£ºs¡¢ CÀ*øÏb˛ì d”m+ kÕúìø£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ &çe÷+&é y˚Ts¡≈£î Hê\T>∑T õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢qT e÷sêÃs¡T. yÓT<äø˘, >∑T+≥÷s¡T, lø±≈£îfi¯+, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢\≈£î ø=‘·Ô ø£˝…ø£ºs¡¢qT ìj·T$T+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î nø£ÿ&É ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&É |üì#˚dæq ◊mmdt n~Ûø±s¡T\T $wüßí, yÓ+Áø£{≤+¬s&ç¶, sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘\≈£î b˛dæº+>¥ Çe«˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î yÓT<äø˘ ø£˝…ø£ºsY>± |üì#˚dæq düTπswt≈£îe÷sY≈£î ˇø£ÿ]πø b˛dæº+>¥ Ç#êÃs¡T. 1982 u≤´#Y≈£î #Ó+~q ¬ø. Á|üBq #·+Á<äqT |ü]ÁX¯eT\XÊK ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T$T+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Äj·Tq ùdº{Ÿ Vü≤Ödæ+>¥ ø±s√ŒπswüHé m+&û>± |üì#˚XÊs¡T. b˛dæº+>¥ ø√dü+

m<äTs¡T#·÷düTÔqï 88 u≤´#Y≈£î #Ó+~q &Üø£ºsY $»jYT≈£îe÷sYqT ]õÁùdºwüqT¢, kÕº+|ü⁄\ XÊK ø£$TwüqsY>± ìj·T$T+#ês¡T. 91 u≤´#Y≈£î #Ó+~q s껑Y≈£îe÷sYqT |üsê´≥ø£ XÊK ø£$TwüqsY>± ìj·T$T+#ês¡T. Çø£ÿ&É |üì#˚düTÔqï düuÛÑ´kÕ∫|òüTÀdtqT |ü]ÁX¯eT\ XÊK |òü⁄&é ÁbÕôddæ+>¥ ø£$TwüqsY>± ã~© #˚XÊs¡T. Vü≤Ödæ+>¥ uÀsY¶ yÓ’dt #Ó’s¡àHé dü+»jYT≈£îe÷sYqT Á{≤Hé‡b˛s¡Tº ø£$TwüqsY>± ã~© #˚XÊs¡T. 95u≤´#Y≈£î #Ó+~q ¬ø. sê+>√bÕ˝ŸqT |ü+#êj·Tr sêCŸ ø£$TwüqsY>± ìj·T$T+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î sê+>√bÕ˝Ÿ sêh mìïø£\ ø£$TwüHé ø±s¡´<ä]Ù>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 2000 u≤´#Y≈£î #Ó+~q mdt. düTπswt≈£îe÷sYqT >∑T+≥÷s¡T ø£˝…ø£ºsY>± ã~© #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Äj·Tq yÓT<äø˘ ø£˝…ø£ºsY>± |üì#˚XÊs¡T. 2002 u≤´#Y≈£î #Ó+~q kÂs¡uÛŸ|òüTÚsYqT lø±≈£îfi¯+ ø£˝…ø£ºsY>± ã~© #˚XÊs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ì ø£s¡÷ï\T≈£î ã~© #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. p˝…’ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À eT]ø=+‘· eT+~ ◊@mdt\≈£î kÕúqÁuÛÑ+X¯+ ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

ª\ø°åàù|≥ |òüT≥qô|’ d”;◊ $#ês¡D »]|æ+#ê*μ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): gRiªRΩÆ©sá 12™´s æªΩ[μj∂©´s $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ áOUPQ ¯}ms»¡ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s μR∂◊¡ªRΩVá\|ms @Æμ∂[ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s À≥œ¡Wry*™´sVVáV, |msªRΩÚLiμyL˝RiV, ™´sVVNRPV™´sV¯≤T∂gS «¡Ljizms©´s ™´sWLRifl·NSLi≤R∂ xmnsV»¡©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ zqs’¡Hª][ xqs™´sV˙gRi ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s μR∂◊¡ªRΩ ˙xms«ÿFyLÌki ™´s˘™´srÛyxmsNRP @μ≥R∂˘QORPVáV xqsLigRi…”¡ ™´sV©Ø[x§¶¶¶©±sª][ Fy»¡V, xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV LSxtÌsQ˚ xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ NRP÷¡zqs ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV \|ms xmnsV»¡©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ÀÿμR∂V˘Q\¤Õ¡©´s ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV, @Õÿlgi[ ™yLjiNTP N]™´sVV¯ N]xqsVÚ©´sı  ¡≤y LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs, NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøyá¨s ™yLRiV ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLiÕ‹[ N][LSLRiV. @LiæªΩ[ NSNRPVLi≤y μy≤T∂NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ¨s«ÿ¨s«ÿá©´sV Æ™s÷¡NTP ºdΩ∏R∂Wá©yıLRiV. ≠sμ≥j∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ @áxqsªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s rÛy¨sNRP Fs\|qs#=, zqsH ≤T∂∏R∂V{qsˆ áª][ Fy»¡V À≥œ¡W≠s™yμ≥y¨sNTP NSLRiNRPV\¤Õ¡©´s lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRPW≤y ™yLRiV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

»;qTB›Hé ø£düº&û ø√]q mHé◊@

Äj·Tq nHêïs¡T. Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒq≈£î ‘Ó\+>±D 26/11 eTT+u…’ <ë&ÉT˝À¢ ø°\ø£ eTT&çô|≥ºe<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. ì+~‘·T&ç>± uÛ≤$düTÔqï »;qT bÕغ˝À düeTq«j·T˝À|ü+ B›Hé nHê‡Øì ‘·eT ø£düº&ûøÏ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغøÏ, n|üŒ–+#ê\ì C≤rj·T <äsê´|ü⁄Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<Ûä´ dü+düú (mHé◊@) &Ûç©¢ Hê´j·T düeTq«j·T+ ø√dü+ ø£èwæ kÕúq+˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. #˚dæ+~. »;qTB›Hé n*j·÷dt Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\qT ‘·«s¡˝À nã÷õ+<ë˝Ÿ Á|üdüTÔ‘·+ &Ûç©¢ uÛÑØÔ #˚j·÷\ì ø√s¡T≈£î+ b˛©düT\ ø£düº&û˝À ñqï ≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. j·T÷|”@ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú E˝…’ 1e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é ekÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ düeTj·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ne⁄q+fÒ ø±<äì, ø±<ä+fÒ ne⁄qì e÷s¡Ãe<ä›ì ∫sê≈£î |ü&ܶs¡T. ªMT n_ÛÁbÕj·÷ìï e÷ MT<ä s¡T<ä›e<ä›ì, ne⁄q+fÒ ø±<äHêïs¡˙, ø±<ä+fÒ ne⁄qHêïs¡˙.. Ç<˚$T{Ïμ nì u§‘·‡ eT+&ç|ü&ܶs¡T. Hêj·Tø£‘·«e÷s¡TŒ‘√ ‘Ó\+>±D düeTdü´ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘·T+<ë nì n&ç–‘˚ e´≈£îÔ\T e÷]q+‘· e÷Á‘êq z ÁbÕ+‘· eTH√uÛ≤yê\T e÷s¡eì nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À dü+|üPs¡í ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï #ÓãT‘êqHêïs¡T. dæús¡yÓTÆq n_ÛÁbÕj·T+‘√, eT<ä´ìùw<Ûä+ eT+∫<äqï<˚ ‘·q n_ÛÁbÕj·TeTì, Ç+<äT≈£î sê»ø°j·T düTVü≤è<들e yê‘êes¡D+˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±yê*‡ ñ+≥T+<äì bÕغ\ Hêj·T≈£î\‘√ e÷{≤¢&É‘êqì Äj·Tq nHêïs¡T.

@<Ó’Hê..zπø


düeTdü´\ô|’ Á|ü‘·´ø£å´ b˛sê≥+ : myÓTà˝Ò´ @\÷s¡T, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) :˙xmsºΩ ¿¡©´sı xqs™´sVxqs˘©´sV NRPW≤y ©yZNPLiμR∂VNRPV¤Õ¡[ @©´sı ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sxqsÚªy*¨sı AxqsLSgS ºdΩxqsVNRPV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sL˝RiORPQ ˘LigS©´sV, ¨s}qsÚ«¡LigS©´sV DLi≤T∂ F°ªRΩV©yıLRi¨s g][FyáxmsoLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´s¨sªRΩ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xms«¡¤Õ¡¨sı B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ©y¥R∂VÆ≤∂[≤U∂ @©´sı»˝¡VgS ™´s˘™´sxqÛs ™´sWLjiF°ª][LiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. C xmsLjizqÛsºΩ ™´sWLSáLi¤…¡[ N]LiªRΩ B ¡˜Liμj∂ @LiVV©y F°LS»¡Li

¬ø¡[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆμR∂©yıLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ˙xmsºΩ ¿¡©´sı xqs™´sVxqs˘ ≠dsVμy ªy©´sV F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V AÆ™sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ˙xmsªRΩ˘QORPQ F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ©´s©´sı FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ F°LRiVÀÿ»¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s μk∂ORPQ BNRP‰≤T∂ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV NRPμj∂÷¡Li¿¡Liμj∂. xqs™´sVxqs˘ D©´sı ø][¤…¡[ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi F°LS≤yá©´sı xqsWˆÈQ LjiÚª][ F°LRiVÀÿ»¡

}msLRiVª][ F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ©´s©´sı FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´s¨sªRΩ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Æμ∂[™´sLRixms÷˝¡, μR∂VμÙR∂VNRPWLRiV ˙gS™´sWá ™´sVμ≥R∂˘ D©´sı F°Ã¡™´sLRiLi @˙F°ø`¡ L][≤`∂ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi NSNRPF°™´s≤R∂Li\|ms μ≥R∂LSı NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚá xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ AÆ™sV xqsV™´sWLRiV 3 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V F°Ã¡™´sLRiLi ™´sLiæªΩ©´s ™´sμÙR∂ LSryÚL][N][Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.L][≤˝R∂V À≥œ¡™´s©yá aS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáª][

™´sW…˝ÿ≤T∂ xqsLixmnsV»¡©y ˙FyLiªy¨sNTP LS™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @˙F°ø`¡ L][≤ÔR∂V Aμ≥y*©´sLigS D©´sı NSLRifl·LigS FsLiªRΩ™´sVLiμj∂ ™yx§¶¶¶©´s ø][μR∂NRPVáV gS∏R∂WáFyáLiVV˘Liμj∂, ˙Fy flÿáV N][Õ‹[ˆLiVVLiμk∂ @μ≥j∂NSLRiVáV gRi™´sV¨sLiøyá¨s N][LSLRiV. NSgS μ≥R∂LSı ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV B ¡˜Liμj∂ NRPáVgRiVª][LiμR∂Li»¡W F°÷d¡xqsVáV μ≥R∂LSı ¬ø¡[xqsVÚ©´sı FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´s¨sªRΩ, BªRΩLRi Æμ∂[aRPLi ©y∏R∂VNRPVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs @©´sLiªRΩLRiLi xmsp¿d¡ NRPªRΩVÚQ\|ms ™´sμj∂ÕÿLRiV. 10 L][«¡ŸÕ˝‹[ @˙F°ø`¡ L][≤ÔR∂V xms¨s xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘NRPV •¶¶¶≠dsV B™´s*≤R∂Liª][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μ≥R∂LSı©´sV ≠sLRi≠sVLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[©´sW ªy©´sV ALiμ][Œœ¡©´sá©´sV ≠sLRi≠sVLiøR¡©´s©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xmsªRΩ˘QORPQ F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ©´s©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, pHé 29 2012

düs¡uŸõ‘Y ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ <Ûäsêï

Á|üXÊ+‘·+>± dæ+>∑πsDÏ mìïø£\T nìï @]j·÷˝À¢ ãVüQeTTKb˛{° Hê\T>∑T õ˝≤¢˝À¢ |ü{Ïwüºã+<√ãdüTÔ Ä~˝≤u≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) :˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi xqsLixqÛs zqsLigRilLi[fl”· NSáLkixqsVÕ‹[ HμR∂™´s μR∂Fny gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsVLi Fs¨sıNRPáV ˙xmsaSLiªRΩ™yªRΩ™´sLRifl·LiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 7gRiLi»¡Ã¡©´sVLi¿¡ zqsLigRilLi[fl”· NSáLkixqsV 11GLji∏R∂WÕ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV F°÷¡Lig`i ©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5gRiLi»¡Ã¡™´sLRiNRPV F°÷¡Lig`i «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi LS˙ºΩ 7gRiLi»¡Ã¡NRPV N_Li…”¡Lig`i ˙xms˙NTP™´sV Æ™sVμR∂á™´soªRΩVLiμj∂. @xmsˆVÆ≤∂[ xmns÷¡ªyá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i,Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sLRiLigRiÕfi,≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s 11GLji∏R∂WÕ˝‹[ 63,429™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáV J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. F°÷¡Lig`i N][xqsLi 95ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. 1998 ©´sVLi¿¡ zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsVLi Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. BxmsˆV≤R∂V «¡Ljilgi[≠s HμR∂™´s μR∂Fny Fs¨sıNRPáV. gRiªRΩLiÕ‹[ 2001, 2003 , 2007 xqsLi™´sªRΩ=LSÕ˝‹[ Fs¨sıNRPáV «¡LjigSLiVV. CryLji LRix§¶¶¶xqs˘ Àÿ˘¤Õ¡…fi xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ NRPLi¤…¡ ’≥¡©´sıLigS CryLji @¨sı xqsLixmnsWáV À≥ÿLki rÛyLiVVÕ‹[ ≤R∂ ¡V˜ ≈¡‡·VË ¬ø¡[zqs ≠sxqsÚQXªRΩLigS ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @¨sı GLji∏R∂WÕ˝‹[  ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ F°…‘¡ Æ©sáN]¨sDLiμj∂. zqsLigRilLi[fl”· NSáLki£qs ™´sLRi‰L`i= ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s ,æªΩáLigSfl· À‹gÊRiVgRi¨s NSLji¯NRPxqsLixmnsVLi HFs£qs…”¡∏R∂VVzqs , ’¡Fs™±sVFs£qs, |§¶¶¶ø`¡FsLiFs£qs ,zqsLigRilLi[fl”·NSLji¯NRP FsLiF˝yLiVV£qs ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s , …”¡Fs£qs…”¡∏R∂VVzqs , HFs£ms…”¡∏R∂VV, zqsLigRilLi[fl”· gRi¨s NSLji¯NRPxqsLixmnsVLi ª][ Fy»¡V Æ™sVªRΩÚLi 15∏R∂VW¨s∏R∂V©˝´sV F°…‘¡Õ‹[

D©yıLiVV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVxmso\|ms @¨sı xqsLixmnsWáV μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ Fs¨sıNRPá ™yªy™´sLRifl·Li Æ™s[Æ≤∂NRP‰≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV NRPW≤y gRi…Ì”¡ ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá ™´sμÙR∂ 144|qsORPQ©±s @™´sVÕ˝‹[ DLiμj∂. NSL][ˆlLi[…fi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi D©´sı \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ALRiV F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂VgS @NRP‰≤R∂ 1877 ™´sVLiμj∂ J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][©´sV©yıLRiV. N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂LiÕ‹[ G≤R∂V

ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 3973™´sVLiμj∂, BÃ˝¡LiμR∂VÕ‹[¨s 5 ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 2043™´sVLiμj∂, ™´sVfl·VgRiWLRiVÕ‹[ 5 ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 3471™´sVLiμj∂, NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ALÔkic1 xmsLjiμ≥j∂Õ‹[13 ZNP[Li˙μyÕ˝‹[7989™´sVLiμj∂, ALÍkic2Õ‹[ 7 ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 6189™´sVLiμj∂, ALÍkic3Õ‹[ 8ZNP[Li˙μyÕ˝‹[6964™´sVLiμj∂, ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ À≥œ¡WFyáxms÷˝¡Õ‹[ 10ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 7113™´sVLiμj∂, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡Õ‹[ 7ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 2550™´sVLiμj∂, ™´sVLiμR∂ ™´sV˙LjiÕ‹[¨s 12ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 7349™´sVLiμj∂, $LSLixmspL`iÕ‹[ 15ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 13Æ™s[á 911™´sVLiμj∂ J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨s π∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi @LiVVμR∂V gRiLi»¡Ã¡™´sLRiNRPV CF°÷¡Lig`i N]©´srygRiVªRΩVLiμj∂. 95ZNP[Li˙μyáN][xqsLi 380™´sVLiμj∂, N_Li…”¡Lig`iN][xqsLi 285™´sVLiμj∂ zqs ¡˜Liμj∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. IN][‰F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μR∂Li™´sμÙR∂ @LiVVμR∂VgRiVLRiV F°÷d¡xqsVáV ¡Liμ][ ¡xqsVÚ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiV¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][LSμR∂Li»¡W @μ≥j∂ NSLRiVáV ™´sVVLiμR∂xqsVÚgS ˙xmsøyLRiLi¬ø¡[zqs©y NSLji¯NRPVáVxms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı μy≈¡ÕÿáV NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. øyÕÿø][»˝¡ gRiVLjiÚLi xmso NSLÔRiVáV ¤Õ¡[NRPF°π∏∂[V xqsLjiNTP A∏R∂W gRi©´sVá™´sμÙR∂ xmsLRi=©´sÕfi ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi @μ≥j∂NSLRiVáª][ ≤R∂Wzm˝sZNP[…fi NSLÔRiVáV ºdΩxqsV NRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩ¨s NSLji¯NRPVáV øR¡≠søR¡WaSLRiV.Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ¤À¡Ã˝¡Li xms÷˝¡ GLji∏R∂WÕ‹[ g][¤Õ¡[…”¡c1 Õ‹[ lLiLi≤R∂V F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáV , ™´sL`i‰uyxmsÕ‹[ 1 , \ZNPLkigRiV≤yÕ‹[ 1, ≤][L˝kiÕ‹[ 1, FyªRΩ “¡FsLi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi A{mnsxqsLRiV= N˝RPÀfiÕ‹[ NSLji¯NRPVáV J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ 11,364 ™´sVLiμj∂NSLji¯NRPVáV ªRΩ™´sV J»¡V x§¶¶¶N`PD©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. @μj∂NSLRiVáV 23F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. NSL][ˆlLi[…fi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi xmsLjiμj∂Õ‹[ 7|qsLi»¡L˝RiV ,FsÃ˝¡LiμR∂VÕ‹[5, ™´sVfl·VgRiWL`iÕ‹[ 5 ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ NSLji¯NRPVáV J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥œ¡WFyÕfi xms÷˝¡ GLji∏R∂WÕ‹[ 7, 113 ™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáV J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. ≠dsLji N][xqsLi @μj∂NSLRiVáV 10F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.

u≤´+≈£îqT yÓ÷dü+ #˚dæq \>∑&ÉbÕ{Ï ø£+ô|˙ yÓ’ø±bÕ H˚‘· >ö‘·+¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : NSLi˙lgi£qs FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi\|ms \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤R∂V g_ªRΩLilLi≤ÔT∂ ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, A∏R∂V©´s NRPLi|ms¨ds Õÿ˘LiN][ B©±s˙Fny HzqsHzqsH Àÿ˘LiNRPV©´sV 3 Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá Æ™s[VLRiNRPV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[¨s r°™´sW—¡gRiV≤y ˙|ms£qsN˝RPÀfiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s A AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ }qsNRPLjiLi¿¡©´s ™´sLiμR∂á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™s◊˝¡ A}qÌs˚÷¡∏R∂WÕ‹[ ©´suÌyÕ˝‹[ D©´sı ˙gjizmns©±s @Æ©s[ N][Õfi NRPLi|ms¨ds¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙gjizmns©±s NRPLi|ms¨ds xms˙ªyá©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s ™´s¿¡Ë HzqsHzqsH Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ NRPVμR∂V™´s |ms…Ì”¡ 3 Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá LRiVfl·Li ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi

Õÿ˘LiN][ B©±s˙Fny }tsQLRiV À≥ÿLkigS xmsªRΩ\Æ™sVLiμR∂¨s, HzqszqsHzqs Àÿ˘LiNRPVª][ Fy»¡Vc BÆ©s*xqÌsL˝RiV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. LS«¡g][FyÕfi Õÿ˘LiN][ B©±s˙Fny DμR∂LiªRΩLi\|ms zqs’¡Hª][ Fy»¡V Fs©±sFn°L`i=Æ™sVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPlLi[…fi, |qs’¡ NRPW≤y μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. C xqsLixqÛsáV xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPF°æªΩ[ ©y˘∏R∂VF°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi\|ms Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡ {qsˆNRPL`i ≠dsVLS NRPV™´sWL`iNRPV NRPW≤y zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂\|ms ágRi≤R∂Fy…”¡ ™´sLRiVxqs AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ \Æ™sNSFy NRPW≤y N_Li»¡L`i B¿¡ËLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ g_ªRΩLilLi≤ÔT∂ ágRi≤R∂Fy…”¡¨s …ÿlLÊi…figS ¬ø¡[xqsVN]¨s AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s LS«¡NUP∏R∂V ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

á&û |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡D E˝…’ 2≈£î yêsTT<ë E˝…’ 4≈£î yêsTT<ë |ü&çq ìeTà>∑&ɶ u…sTT˝Ÿ $#ês¡D ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ A∏R∂V©´s©´sV ªRΩ™´sV NRPxqÌs≤U∂NTP B™y*á¨s }msL]‰Li»¡W Fs©±sFn°L`i=Æ™sVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPlLi[…fi (C≤U∂) |ms»Ì¡VcNRPV©´sı zms…”¡xtsQ©±s\|ms ≠søyLRifl· «¡Ÿ\¤Õ¡ 2™´s æªΩ[μk∂NTP N][LÌRiV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi BLRiV\Æ™sxmsoá ™yμR∂©´sáV ≠s©´sı N][LÌRiV C Æ™s[VLRiNRPV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ C≤U∂ @μ≥j∂NSLRiVáV Fs™´sW¯L`i ZNP[xqsV, «¡gRi©±s

ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ \¤«¡Õ˝‹[ D©´sı xmsáV™´soLji¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ˙xmsμ≥y©´s ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂ ˙xmsryμ`∂ ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s ≠søyLRifl· «¡Ÿ\¤Õ¡ 4™´s æªΩ[μk∂NTP N][LÌRiV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. μk∂¨s\|ms gRiVLRiV™yLRiLi BLRiV\Æ™sxmsoá ™yμR∂©´sáV ≠s©´sı ©yLixms÷˝¡ ˙NTP≠sV©´sÕfi N][LÌRiV C Æ™s[VLRiNRPV ™yLiVVμy Æ™s[xqsWÚ AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂.

m˙º|”d” dæ+Vü‰Á~ e<ä› ñÁ~ø£Ô‘· d”◊mdtm|òt dæã“+~ô|’ eT‘·‡´ø±s¡T\T <ë&ç $XÊK|ü≥ï+, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : ≠saS≈¡xms»¡ıLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Fs¨dÌszmszqs xqs™´sVV˙μR∂ ¤«¡…Ì‘¡ ≠s™yμR∂Li ™´sV◊d˝¡ D˙μj∂NRPÚªRΩNRPV μyLji ºdΩzqsLiμj∂. Fs¨dÌszmszqs xmsLi£ms x§¶›£qs ™´sμÙR∂ øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V gRiVLRiV™yLRiLi ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. C ALiμ][Œœ¡©´s ºdΩ˙™´s D˙μj∂NRPÚªRΩ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ≠saS≈¡xms»¡ıLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsLRi™y≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi ºΩNRP‰™y¨sFy¤Õ¡Li ˙gS™´sVLi ™´sμÙR∂ D©´sı Fs¨dÌszmszqs ∏R∂W£tsQ FyLi≤`∂ ™´sμÙR∂ ™´sVªy=Q˘NSLRiVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. Fny˘NÌRPLki ¡W≤T∂μR∂ ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sVNRPV ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ™yLRiV AL][zmsLiøyLRiV. μk∂¨s\|ms ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ªRΩ™´sVNRPV DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøyá¨s ™yLRiV xms»Ì¡V ¡…ÌÿLRiV. Fs¨dÌs{ms{qsÕ‹[NTP ø]øR¡VËZNP¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Liª][ zqsHFsFs£qsFs£mns  ¡Ã¡gSáV @≤ÔR∂gjiLiøyLiVV. μk∂Liª][ FsHFs£qsFs£mns zqs ¡˜Liμj∂NTP, ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ™ygS*μR∂Li «¡LjigjiLiμj∂.  ¡Ã¡gSáV NRPW≤y Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ @NRP‰≤R∂ D˙μj∂NRPÚ ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. LSŒ˝œ¡ß, NRP˙LRiáª][ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV  ¡Ã¡gSá\|ms μy≤T∂NTP μj∂gSLiVV. zqsHFs£qsFs£mns zqs ¡˜Liμj∂ ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVá\|ms ÕÿhkiøyLÍki ¬ø¡[aSLRiV. ALRiV L_Li≤˝R∂V gS÷¡Õ‹[NTP NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLRiV. xmnsVL<Rifl·Õ‹[ ≠sAL`i™Ø[ª][ Fy»¡V ™´sVL][ BμÙR∂LRiV gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. J ™´s˘QQNTPÚ ªRΩáNRPV  ¡V¤Õ˝¡…fi gS∏R∂V\Æ™sVLiμj∂. @ªRΩ¨sı Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá\|msNTP NRPW≤y zqsHFs£qsFs£mns zqs ¡˜Liμj∂ LSŒ˝œ¡ß LRiV™y*LRiV. s¨dÌszmszqs ™´sμÙR∂ D©´sı  ¡W≤T∂μR∂ NSáV™´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS rÛy¨sNRPVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. ªRΩLRiVøR¡VgS rÛy¨sNRPVáV μy¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ™´sVL][ryLji ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[zqs©´sxmsˆV≤R∂V xmsLjizqÛsºΩ D˙μj∂NRPÚªRΩNRPV μyLji ºdΩzqsLiμj∂. Fs¨dÌszmszqsNTP øR¡V»Ì¡VcxmsNRP‰Ã¡ μyμyxmso 40 ˙gS™´sWáVLi…ÿLiVV. @™´s¨dsı «ÿáL˝Ri NRPV»¡VLiÀÿ¤Õ¡[. Fs¨dÌszmszqs  ¡W≤T∂μR∂ NSáV™´s ™´sÃ˝¡ A ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s @xqs*xqÛsªRΩNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. EzmsLjiºΩªRΩVÚá xqs™´sVxqs˘ª][ ºdΩ˙™´s B ¡˜Liμj∂¨s FsμR∂VLRiV‰Li»¡V©yıLRiV. ¿¡©´sızmsÃ˝¡Ã¡ xmsLjizqÛsºΩ μyLRiVfl·LigS DLi…‹[Liμj∂. μyLiª][ ªRΩ™´sV©´sV xqsVLRiOTPQªRΩ ˙FyLiªyáNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡, DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøyá¨s «ÿáL˝RiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©´sá\¤À≥¡ ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡©´sV BªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤R∂Li @LiªRΩ xqsVáÀ≥œ¡Li NSμR∂V. NS¨ds, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™yLjiNTP Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V •¶¶¶≠dsVáV BxqsWÚ NRPW≤y @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ rÛy¨sNRPVáV gRiVLRiV™yLRiLi ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV.

3

q÷´&Ûç©¢, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V \¤Δ¡μk∂ xqsLRiÀfi—¡ª`Ω zqsLig`i ≠s≤R∂VμR∂á\|ms ©y»¡NSÕÿ≤R∂VªRΩV©´sı FyNTPryÚ©±s \Æ™s≈¡Lji¨s ¨sLRizqsxqsWÚ.. A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V μ≥R∂LSıNRPV μj∂gSLRiV. A∏R∂V©´s©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ.. gRiVLRiV™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s «¡LiªRΩL`i™´sVLiªRΩL`i ™´sμÙR∂ \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ Fs£qsFsLi NRPXxtÒsQ©´sV NRP÷¡aSLRiV. A∏R∂V©´s ≠s≤R∂VμR∂á N][xqsLi 20 GŒ˝œ¡ßgS F°LS≤R∂VªRΩV©´sı xqsLRiÀfi—¡ª`Ω r°μR∂Lji μR∂Õfi’d¡L`i N_L`i, AÆ™sV NRPWªRΩVLRiV, BªRΩLRi  ¡Liμ≥R∂V™´soáV ™´sVLi˙ºΩ¨s NRP÷¡zqs.. A∏R∂V©´s ≠s≤R∂VμR∂á\|ms ©y»¡NSÕÿ≤R∂VªRΩV©´sı F~LRiVgRiV Æμ∂[aRPLi\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLiøyá¨s N][LSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi «¡LiªRΩL`i™´sVLiªRΩL`i ™´sμÙR∂ μ≥R∂LSıNRPV μj∂gSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS μR∂Õfi’d¡L`i N_L`i FyN`P ©y»¡NSá ™´sÃ˝¡ ªy™´sVV xms≤R∂VªRΩV©´sı Æ™s[μ≥R∂©´s©´sV ™´sW»¡Õ˝‹[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. BÕÿ FsLiμR∂VNRPV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, F~LRiVgRiV Æμ∂[aRPLi ºdΩLRiV FsLiª][ Àÿμ≥R∂NRPLRi™´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ©y»¡NSáV NRP…Ì”¡|ms…Ì”¡ Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsLRiÀfi—¡ª`Ω©´sV ≠s≤T∂¿¡|ms…Ì”¡ FyN`P ªRΩ©´s xmsLRiV™´so©´sV NSFy≤R∂VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sW©´s™´sªy μR∂XNRPˆ¥R∂Liª][ xqsLRiÀfi—¡ª`Ω©´sV ≠s≤T∂¿¡|ms…Ìÿá¨s AÆ™sV FyN`P ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LSLRiV. A∏R∂V©´s ≠s≤R∂VμR∂áNRPV À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPXztsQ¨s AÆ™sV N]¨s∏R∂W≤yLRiV. "C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ªRΩgji©´sLiªRΩ NRPXztsQ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. 31 GŒ˝œ¡ ©´sVLi¿¡ FyN`P \¤«¡Ã¡VÕ‹[ \¤Δ¡μk∂gS D©´sı xqsVLÍkiª`ΩzqsLig`i ≠s≤R∂VμR∂á NS™´s≤R∂Li\|ms AÆ™sV x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLRifl· bPORPQ FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqsLRiÀfi—¡ª`ΩNRPV @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡LÙSLki ORPQ™´sW’≥¡ORPQ ˙xmsryμj∂LiøyLRi¨s, A∏R∂V©´s©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi FyN`P ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[, N]μÙj∂ gRiLi»¡Õ˝‹[Æ©s[ ªRΩ©´s ™´sW»¡ ™´sWLjiËLiμj∂. xqsLRiÀfi—¡ª`Ω }msLRiV F~LRiFy»¡VgS ™´s¿¡ËLiμR∂¨s, @μj∂ ™´sVL][ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V \¤Δ¡μk∂ xqsVLÍkiª`ΩzqsLig`i @¨s @μ≥R∂˘QORPQ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿáVgS \¤«¡Ã¡V “¡≠sªRΩLi gRi≤R∂VxmsoªRΩV©´sı xqsVLÍkiª`Ω©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. xqsLRiÀfi—¡ª`Ω ≠s≤R∂VμR∂á\|ms FyN`P ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV\|ms A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

eTT+usTTì eTT+#Ó‹Ôq yêq eTT+u…’, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : Æμ∂[aRP ALÛjiNRP LS«¡μ≥y¨s ™´sVVLi\¤À¡ gRiVLRiV™yLRiLi À≥ÿLki ™´sL<Sáª][ ªRΩ≤T∂zqs ™´sVVμÙR∂LiVV˘Liμj∂. BLRi\Æ™s L][«¡ŸÃ¡V Aáxqs˘LigS ™´s¿¡Ë©´s ™´sL<Sáª][ ™´sVVLi\¤À¡™yxqsVá NRPuÌyáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s L][≤˝R∂V, \lLiáV ™´sWLÊSáV «¡Ã¡™´sV∏R∂V™´sV∏R∂W˘LiVV. μk∂Liª][ LRi™yfl· ™´s˘™´sxqÛsNRPV ºdΩ˙™´s A»¡LiNRPLi NRP÷¡gjiLiμj∂. Õ‹[NRPÕfi \lLiŒ˝œ¡ß Aáxqs˘LigS ©´s≤T∂øyLiVV. ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰©yıLRiV. Dμ][˘gRiVáV Aáxqs˘LigS NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. aSLiªy˙NRPW«fiÕ‹[ 75 ≠sV÷d˝¡≠dsV»¡L˝Ri LjiNSLÔRiV rÛyLiVV ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂LiμR∂¨s ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. μR∂OTPQfl· ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[ 21 ≠sV÷d˝¡≠dsV»¡L˝Ri ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. ™´sVL][ 24 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLji}qs @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s, ™´sVVLi\¤À¡, N]LiNRP©±s ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡V @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. ™yxqsÚ™y¨sNTP «¡⁄©±s 10 ©´sVLi¿¡ ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[ ™´sL<SáV xms≤y÷¡= DLiμj∂. «¡⁄©±s 25 μy…”¡©y ™y©´s LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ @μ≥j∂NRP\Æ™sVLiμj∂. CryLji ™´sL<SáV LSNRPF°æªΩ[ ©´sgRiLRiLi ºdΩ˙™´s ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ N]LRiªRΩ FsμR∂VL]‰©´s™´sázqs DLi»¡VLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C ™y©´sáV NSxqsÚ ELRi»¡ NRP÷¡gjiLiøyLiVV.

Á|üDuŸ≈£î z≥T y˚j·Te<äT› sêÁwüº m+|”,myÓTà˝Ò´\≈£î, ;CÒ|” $»„|æÔ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) :LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V @¨sbP˺ΩNTP NSLRiNRPV\Æ≤∂©´s ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍkiNTP LSxtÌsQ˚xmsºΩ @À≥œ¡˘LÛjigS J»¡V Æ™s[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá FsLizmsáV , FsLiFsÕfiGáNRPV ’¡¤«¡zms ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘μR∂Lji+ zms. ™´sVVLRi◊d¡μ≥R∂L`i LS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚xmsºΩ @À≥œ¡˘LÛji FsLizmsNRP\|ms Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS øR¡LRiË «¡LRiVgS÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ºdΩxqsVNRPV©´sı GNRPxmsORPQ ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´sÃ˝¡ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki Fs¨sıNRPá ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©´sıLiμR∂V©´s @ªRΩ¨s @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V zqsFsLi «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ, ILjiry= zqsFsLi , ©´s≠ds©±sxms…ÿı∏R∂VL`iáV zms.Fs£qs xqsLigS¯©´sV  ¡Ã¡xmsLSËLRi¨s ™yLji @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sı ’¡¤«¡zms NRPW≤y  ¡Ã¡xmsLRiVxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s @LiVVF°∏R∂WNRP @À≥œ¡˘LÛRiVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVμÙR∂ºΩ¬ø¡[Ë™yLRiV, F~ªRΩVÚáV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y øR¡LRiË «¡Ljilgi[ xqs™´sV∏R∂VLi Axqs©´sıQQ\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ Bμj∂ ˙xmsªRΩ˘QORPQ Fs¨sıNRP NSμR∂¨s xmsL][ORPQ Fs¨sıNRP¨s J»¡V {qs˙ZNP…fi @LiVV©´sLiμR∂V©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V Fs™´sLji\ZNP©y J»¡V Æ™s[xqsVNRPVÆ©s[ }qs*øR¡ËÈ DLiμR∂©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @Æ©s[NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V D©yı∏R∂V¨s ™y»¡¨sıLi…”¡ NRP©yı ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P æªΩáLigSfl· @LiaRPLi ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´sμR∂¨s μk∂¨s\|msÆ©s[ FsNRPV‰™´s øR¡LRiË «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. 2004 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı BryÚ™´sV¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV ™ygÙS©´sLi ¬ø¡[zqs @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs ªRΩμR∂©´sLiªRΩLRiLi C @LiaS¨sı LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ ¬ø¡[LRiË≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y NS™´sV©±s ≠sV¨s™´sVLi F°˙gSLiÕ‹[ ¬ø¡[LjiˆLiμR∂¨s ªRΩμR∂©´sLiªRΩLRiLi ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki NRP≠sV…‘¡ Æ™s[zqs©´s

≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLRiVÚ ¬ø¡[ryLRiV. ˙xmsfl·Àfi NRP≠sV…‘¡ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ˙xms«¡Ã¡NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V gRiªRΩ 8 xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS FsμR∂VLRiV ¬ø¡[ryLRi¨s ™yLji AaRPáV @≤T∂∏R∂WxqsáV ¬ø¡[ryLRi©yıLRiV. ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki @™´sáLi’≥¡Li¿¡©´s \Æ™s≈¡Lji ™´sVWáLigS LSxtÌsQ˚Li ALÛjiNRPLigS, ry™´sW—¡NRPLigS, LS«¡NUP∏R∂VLigS, FyLji˙aS≠sVNRPLigS FsLiª][ ©´sxtÌsQF°LiVVLiμR∂¨s, @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y xqsV™´sWLRiV 800 ™´sLiμR∂á æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ @ªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV NSLRiNRPV≤R∂LiVV©y≤R∂¨s @©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ @À≥œ¡˘LÛjiNTP J»¡V Æ™s[}qs ™´sVVLiμR∂V @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá Æ©s[ªRΩá LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡ π∏∂WgRiZOP[Q™´sWáV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s AÕ‹[¿¡Li¿¡ J»¡V Æ™s[∏R∂Wá¨s ™´sVVLRi◊d¡μ≥R∂L`i N][LSLRiV.

eT+Á‹ <ÛäsêàqqT ø£*dæq md”Œ s¡y˚Twt @\÷s¡T, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : aSLiºΩÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩá xmsLjiLRiORPQfl·Õ‹[ ∏R∂VLi. LRiÆ™s[V£tsQ ¤À¡£qÌs Fs£qszms gS }msLRiV æªΩøR¡VËN][™yá¨s LSxtÌsQ˚ B©±sø≥yL`Íi ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so N][LSLRiV. rÙy¨sNRP BLjilgi[xtsQ©±s @ºΩ¥j∂ gRiXx§¶¶¶LiÕ‹[ Fs£qszmsgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ —¡Õ˝ÿNRPV ª]÷¡ryLjigS ™´s¿¡Ë©´s B©±sø≥yL`Íi ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so©´sV —¡Õ˝ÿ Fs£qszms ∏R∂VLi. LRiÆ™s[V£tsQ ™´sVLS˘μR∂xmspLRi*NRPLigS NRPáVxqsVNRPV¨s xmsoxtsQˆgRiVøR¡ËÈLi @LiμR∂¤«¡[ryLRiV. ≠sVxqÌsL`i LRiÆ™s[V£tsQ FsÕÿ D©yı™±s? @Li»¡W ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s FsLiª][ AFy˘∏R∂VLigS Fs£qszms¨s xmsáNRPLjiLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s @μ≥j∂NSLjigS }msLRiVæªΩøR¡VËNRPV©´sıQ¤…˝¡[ xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ Fs£qszmsgS ™´sVLjiLiªRΩ xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s }qs™´sáV @Liμj∂Li¿¡ ¤À¡£qÌs Fs£qszmsgS }msLRiV xqsLiFyμj∂Liøyá¨s μ≥R∂LS¯©´s N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[

aSLiºΩÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩá©´sV NSFy≤R∂VªRΩW ¨sLRiLiªRΩLRiLi NRPLi…”¡NTP lLixmsˆÕÿ —¡Õ˝ÿ©´sV øR¡WxqsVN][™yá¨s @ryLizmnsVNRP aRPNRPVÚá©´sV NRPhji©´sLigS @fl·¿¡Æ™s[xqsWÚ ˙xms«¡Ã¡V }qs*øR¡ËÈgS “¡≠sLi¬ø¡[Õÿ øR¡W≤yá¨s ™´sVLi˙ºΩ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sμÙR∂ ¿d¡£mns |qsNRPW˘Lji…‘¡ A{mnsxqsL`i gS xms¨s¬ø¡[zqs @LiμR∂Lji ™´sV©´sı©´sá©´sV F~Liμj∂©´s¤…˝¡[ xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sı©´sá©´sV NRPW≤y F~Liμyá¨s LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i N][LSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y. —¡. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s, ªRΩfl·VNRPV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NSLRiV™´sVWLji Æ™sLiNRP»¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so, ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi —¡Õ˝ÿ B©±sø≥yL`Íi ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so NRP¤Õ¡NÌRPLRiV NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVN][gS —¡Õ˝ÿ @μR∂©´sxmso «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≠sVLji∏R∂Wá Æ™sLiNRP»¡ ZaP[xtsQgjiLjiÀÿ ¡V ™´sVLi˙ºΩNTP xmsoxtsQˆgRiVøR¡ËÈLi B¿¡Ë xmnsV©´s ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV.

md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\qT eT[¢+#·≥+ nHê´j·T+ : {°&û|” ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : Fs{qs=, Fs{qÌsá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s xqsÀfi F˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá©´sV μyLji ™´sV◊˝¡LiøR¡»¡Li @©y˘∏R∂V™´sV¨s …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μR∂VLÊSQ˙xmsryμ`∂ @©yıLRiV. ¨sμ≥R∂Vá©´sV μyLji ™´sV◊˝¡LiøR¡»¡Li\|ms A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. gRiªRΩ GÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ 17Æ™s[á N][»˝¡ xqsÀfiF˝y©±s ¨sμ≥R∂VáV μyLji ™´sVŒ˝ÿ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌsá xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP Fy»¡Vxms≤Ôy™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı

NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsÀfiF˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá©´sV G Æ™s[VLRiNRPV ≈¡LRiVË |ms…ÌÿL][ ZaP[*ªRΩxms˙ªRΩLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ A∏R∂V©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ xqsÀfiF˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá©´sV r~LiªRΩ—¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y x§¶¶¶ß}qs= ©±srygRiL`i xqsVLiμR∂LkiNRPLRifl·, ™´sVW{qs©´sμj∂ ˙xmsOSQŒœ¡©´s, @ºΩμ≥j∂gRiX•¶¶¶Ã¡ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáNRPV xqsÀfiF˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá©´sV ™y≤R∂VN][™´s»¡Li zqsgÊRiV¬ø¡[»¡¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Gμ][ Fs{qs=, Fs{qÌsáNRPV ™´sLS÷¡¿¡Ë©´s»˝¡V ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s, gRiªRΩ

Fs¨s≠sVÆμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ ™yLjiNTP LS™y÷¡=©´s ¨sμ≥R∂Vá ¨sıLi…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s μR∂VLÊSQ˙xmsryμ`∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ºdΩLRiV©´sV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsflÿ◊¡NRP xqsLixmnsVLi NRPW≤y ªRΩxmsˆVxms…Ì”¡Li μR∂©yıLRiV. ¡NSLiVV xms≤ÔR∂ DxmsNSLRi Æ™s[ªRΩ©yá©´sV xqsªRΩ*LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, 34 GŒ˝œ¡ß \|ms ¡≤ÔR∂™yŒ˝œ¡NRPV ry‰Ã¡L`iztsQ£msáV B™´s*À‹[ ™´sVLi»¡W «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s “¡™Ø[©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqsÀfiF˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá©´sV xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°æªΩ[ LSxtÌsQ˚rÛyLiVVÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt, {°&û|” nÁ&Édt >∑\¢+‘·T : πø{°ÄsY ø£Ø+q>∑sY, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩáLigSfl·NRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiáNRPV C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ @˙≤R∂£qs gRiÃ˝¡LiªRΩ™´s»¡Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ZNP[…‘¡AL`i @©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ C FyLÌkiáV æªΩáLigSfl·Õ‹[ ˙xms«ÿμR∂LRifl· N][Õ‹[ˆ∏R∂W∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨sNTP B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s xmsLRiNSá Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªy¤Õ¡[ ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ZNP[…‘¡AL`i NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ FsÕ˝ÿlLi≤ÔT∂}ms»¡Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NSLi˙lgi£qs ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ™´sW»¡Ã¡©´sV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ≠saRP*zqsLi¬ø¡[ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ¤Õ¡[LRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms ZNP[Li˙μR∂ xqsLS‰LRiV ªyªy=LRiLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV F°LS≤yá¨s ZNP[…‘¡AL`i N][LSLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRP©´sV @™´sNSaRPLigS ºdΩxqsVN]¨s NSLi˙lgi£qs …”¡≤T∂zms ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS≤yá¨s ZNP[…‘¡AL`i N][LSLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ A lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV μ][ ¡WøR¡VÕÿ≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qs …”¡≤T∂zmsá ™´sW»¡Ã¡©´sV ©´sÆ™s[V¯ zqÛsºΩÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ¤Õ¡[LRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ©´sV ZNP[Li˙μR∂ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV g_LRi≠sLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ G Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©y A FyLÌkiáNRPV FsμR∂VLRiV Æμ∂ ¡˜ªRΩgRiVáVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ F°÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[Gzqs xqsWøR¡©´s Æ™s[VLRiNRPV æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ZNP[…‘¡AL`i Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+ 29, pHé 2012

qwüºb˛sTTq nqï<ë‘·

yÓTT\¬ø‘·Ôì $‘·ÔHê\T..eTTK+ #êfÒdæq esê¸\T j·T÷|”@˝À eTs√ n$˙‹ $¬ø{Ÿ&ÍHé FsLiªRΩ μy¿¡©y ∏R∂VWzmsFs @≠s¨dsºΩ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi μygRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @≠s¨dsºΩ NSLRifl·LigS ™´sVL][ ≠sZNP…fi xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. lLiLi≤R∂V μR∂aSÀÙÿá NTPLiμR∂…”¡ INRP @≠s¨dsºΩ ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sVL][ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s©´sVLi¿¡ \Æ™sμ]ágRi≤R∂Li ∏R∂VWzmsFs @≠s¨dsºΩ ¿¡…Ìÿ©´sV ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. . z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂zqsLig`i ªRΩ©´s xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. Æ≤∂\¤À¡Q˜È Fs¨s≠sVÆμ∂[Œœ¡˛ zqsLig`i, A∏R∂V©´s À≥ÿLRi˘ ˙xmsºΩÀ≥œ¡#\|ms zqs™´s˝WÕ‹[¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsæªΩ[˘NRP ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi @≠s¨dsºΩ, NRPV˙»¡ A’≥¡π∏∂WgSáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂.z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ N]μÙj∂Æ©sáՋ[ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiÀ‹[ªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡ª][ A LSxtÌsQ˚ NUPáNRPÆ©s[ªRΩ ªRΩ©´s ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs LS™´s≤R∂Li NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgjiá©´s»˝¡LiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ lLiLi≤R∂V μR∂aSÀÙÿá ªRΩLS*ªRΩ A LSxtÌsQ˚ ≠s—¡¤Õ¡©±s=  ¡W˘L][ xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s ryOSQQ˘Ã¡V, xqs™´sWøyLRiLi, Aμ≥yLSá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂ μR∂LixmsªRΩVá\|ms @≠s¨dsºΩ, Æ©s[LRixmspLjiªRΩ ˙xms™´sLRiÚ©´s ZNP[xqsV ≠søyLRifl·NRPV A LSxtÌsQ˚ ˙xmsæªΩ[˘NRP N][LÌRiV @©´sV™´sVºΩLi¿¡Liμj∂. C ZNP[xqsV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsXztÌsQgS ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂ @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. A {qs≤U∂ ¨s«¡\Æ™sVLiμj∂ NSμR∂¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP N][LÌRiV ¨sLÒRi∏R∂W¨sı xqs™yáV ¬ø¡[xqsWÚ \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ Lji≠s«¡©±s zms…”¡xtsQ©±s Æ™s[ryÚ©´s¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. A LSxtÌsQ˚ aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáV xqs≠dsVzmsxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ 50GŒœ¡˛ xqsVμk∂LÁRiQ \Æ™sV©´s LS«¡NUP∏R∂V @©´sVÀ≥œ¡™´sLi D©´sı ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂ zqsLig`i @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡ª][ xmsμR∂≠s ©´sVLi¿¡ \Æ™sμ]ágRi≤R∂Li NSLi˙lgi£qs FyLÌki “¡LÒjiLiøR¡VN][¤Õ¡[NRP F°ª][Liμj∂.∏R∂VW{msGc2 ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ ™´sLRiVxqs ry‰Liáª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @˙xmsºΩxtÓsQ FyáLiVVLiμj∂. AμR∂L`i+ x§¶›zqsLig`i ry‰LiÕ‹[ ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ˙xmsxqsVÚªRΩLi A LSxtÌsQ˚ ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[, A LSxtÌsQ˚ ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ≠sÕÿa`PLS™±s Æμ∂[a`P™´sVVΔfiáV NRPW≤y ≠søyLRifl· FsμR∂VL]‰Li»¡Vc©yıLRiV. NS™´sV©±s Æ™sÕfiÚ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·LiÕ‹[ xqsVlLi[a`P NRPÕÿ¯≤U∂ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s¨s, FyLÌki xqsÀ≥œ¡˘ªy*¨sı N][Õ‹[ˆ™´sázqs ™´s¿¡ËLiμj∂. Æμ∂[aRP øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ @ºΩ |msμÙR∂ 2“¡ ry‰LiÕ‹[ xqsLiNUPLÒRi À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsORPQ \Æ™sV©´s ≤T∂FsLiZNP ™´sVLi˙ºΩ LS«ÿ, A FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ NRPV™´sWlLiÚ NRP¨sÆ™sVV◊¡Ã¡V \¤«¡Ã¡V Fyá∏R∂W˘LRiV. @Æμ∂[ ZNP[xqsVÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @˙gRi©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[¨s NUPáNRP ™´s˘QQNTPÚ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi NRPW≤y AL][xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰©yıLRiV. gRiªRΩ ryLRi*˙ªRΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi lgiáVxmso\|ms ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı ™y˘«¡˘Li NRPW≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ªRΩá©ØzmsˆgS ™´sWLjiLiμj∂. @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS DμR∂˘≠sVxqsVÚ©´sı @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[  ¡XLiμR∂Li ∏R∂VW{msG ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[ 14 ™´sVLiμj∂ @≠s¨dsºΩxmsLRiV\¤Õ¡©´s ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms ©y˘∏R∂V≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ r°ÚLiμj∂. ≠ds…”¡NTP ª][≤R∂V ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂zqsLig`i @≠s¨dsºΩ ZNP[xqsV NSLi˙lgi£qs ˙xmsºΩxtÓsQ©´sV ™´sVLjiLiªRΩ μj∂gRi«ÿLjiËLiμj∂. zqs’¡H, C≤T∂ ™´sLi…”¡ @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP xqsLixqÛsá μy*LS ˙xmsªRΩ˘LÛRiVá\|ms @≠s¨dsºΩ ≠søyLRifl·Ã¡©´sV rygjir°ÚLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌkiQ\|ms ˙xmsºΩxmsOSQáV AL][zmsxqsVÚ©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NRPÕÿ¯≤U∂ ™´sLi…”¡ N]LiμR∂LRiV r~LiªRΩ FyLÌki ©y∏R∂VNRPVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ 2014 ryLRi*˙ªRΩNRP Fs¨sıNRPá ©y…”¡NTP FyLÌki ˙xmsºΩxtÓsQ©´sV B©´sV™´sV≤T∂Lixms¬ø¡[}qs øR¡LRi˘Ã¡©´sV NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi ˙xmsÆμ∂[a`P aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂ zqsLig`i @≠s¨dsºΩ\|ms ≠søyLRifl· Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. Fs¨sıNRPá LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yá μR∂XuÌy˘ «¡Ljilgi[ BÕÿLi…”¡ ©y˘∏R∂V ≠søyLRifl·Ã¡ ™´sÃ˝¡ Æμ∂[aS¨sNTP Æ™s[VáV «¡LRiVgRiμR∂V. gRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms |ms…Ì”¡©´s @≠s¨dsºΩ ZNP[xqsVá©´sV Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sV◊d¡˛ ºΩLRigRiμ][≤R∂≤R∂Li @¨sı LSuÌy˚áՋ[©´sV INRP LS«¡NUP∏R∂V FsªRΩVÚgRi≤R∂gS ™´sWLjiLiμj∂. @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki, ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s©´sV xqs™´sVLÙjiLiøy÷¡=©´s B ¡˜Liμj∂NRPLRi xmsLjizqÛsªRΩVáV LSNRPW≤R∂μR∂©´sı DÆμÙ∂[aRPLiª][, \Æ©sºΩNRP NSLRiflÿá Lkiªy˘ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂ zqsLig`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂ zqsLig`i 1989Õ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆV≤R∂V @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤ÔyLRi¨s AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ HGFs£qs @μ≥j∂NSLji Æ™sWz§¶¶¶LiμR∂L`i ÕÿÕfi μy*LS N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáª][ ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂ zqsLig`i μR∂LixmsªRΩVáV ¤À¡[LRiryLSáV «¡Ljizms©´s»˝¡Vc N]¨sı Fn°©±s xqsLiÀ≥ÿxtsQfl·Ã¡ A≤T∂π∏∂W {qs≤U∂ Aμ≥yLRiLigS C ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂∏R∂W˘LiVV. ™´sVLjiLiªRΩ ≤R∂ ¡V˜©´sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ D©´sıªyμ≥j∂NSLji Æ™sWz§¶¶¶LiμR∂L`i zqsLig`iª][ ™yLRiV «¡Ljizms©´s Fn°©´sV xqsLiÀ≥ÿxtsQfl·Õ‹[ @≤T∂gji©´s»˝¡V A {qs≤U∂Õ‹[ DLiμj∂. zqsÆ™sVLi…fi Fny˘NÌRPLki ¨sLS¯fl· @©´sV™´sVºΩNTPgS©´sV @Li ¡V«ÿ zqsÆ™sVLi…fi= NRPLi|ms¨ds©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂V áORPQá LRiWFy∏R∂VáV, NSáVuy˘Ã¡ aRPVμÙj∂ ¬ø¡[}qs F˝yLi…fiNRPV gS©´sV Æ™sWx§¶¶¶©±s ≠dsVNTP©±s ¤À¡™´slLi[¤«¡£qs ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V áORPQá LRiWFy∏R∂VáV áLiøR¡LigS ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂LiVVLiμj∂.

<ä[‘·T\ e\düu≤≥

DFyμ≥j∂ xms©´sVáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ Æ©s[…”¡NUP ™´sáxqsáV F°ªRΩV©yıLRiV. @xqs¤Õ¡[ NRPLRiV™´so —¡Õ˝ÿgS }msLRiV©´sı Fyá™´sVWLRiV xms¤Õ˝¡Ã¡V xms©´sVáV ¤Õ¡[NRP xmsxqsVÚáVLi»¡V©yıLiVV. xms©´sVáV μR∂NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV NRPV»¡VLiÀÿáV ™´sáxqs Æ™sŒ˝ÿLiVV. ™´sVL][N]¨sı NRPV»¡VLiÀÿáV Æ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP zqsμÙR∂LigS D©yıLiVV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ D©´sı ©y∏R∂VNRPVá ™´s¤Õ˝¡[ xms©´sVáV μR∂NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s , xms©´sVá N][xqsLi @≤T∂gjiæªΩ[ ¤À¡μj∂LjiLi¿¡ ©Ø[LRiV ™´sVWLiVVxqsVÚ©yıLRi¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. ˙gS™´sVxqÛsVáLiμR∂LRiV HNRP˘LigS DLi≤T∂, ªy™´sVV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s Æ™s[V…‘¡Ã¡©´sV IxmsˆVNRPVLi¤…¡[ DFyμ≥j∂ xms©´sVáV Æ™sVVμR∂áV |ms≤R∂ªy™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV μR∂NRP‰NRP øyÕÿ NRPV»¡VLiÀÿáV ¡ªRΩVNRPV Æμ∂LRiV™´so N][xqsLi ˙gS™´sWáV ™´sμj∂÷¡ Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][ ˙gS™´sWá¨dsı À‹[zqsF°ªRΩV©yıLiVV. ™´sL<Sμ≥yLRiLi \|msÆ©s[ ™´s˘™´sry∏R∂VLi rylgi[ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩ ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá ™´sÃ˝¡ NRPW÷¡ xms©´sVáV ¤Õ¡[™´so. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠sV xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVNRPVLiμy™´sVLi¤…¡[ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS DFyμ≥j∂ xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NRPV»¡VLi ¡ F°xtsQfl· À≥ÿLRi\Æ™sV ™´sáxqs Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV ˙gS™´sVxqÛsVáV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV NRPV»¡VLiÀÿáV ™´sáxqs Æ™sŒ˝œ¡gS ™´sVL][ N]¨sı μR∂◊¡ªRΩ NRPV»¡VLiÀÿáV ™´sáxqs Æ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. DFyμ≥j∂ xms©´sVáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ gRiμy*á ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ J ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩ xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ N]LiμR∂LRiV BÕÿ ¤À¡μj∂LjiLixmsoáNRPV μj∂gRiVªRΩV©´sı»˝¡V AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ ˙aRP™´sVaRPNTPÚ xqsLixmnsWá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©y , Æ™s[V…‘¡Ã¡ FsLizmsNRP ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ rÛy¨sNRP Æ©s[ªRΩá @©´sVøR¡LRiVáV ºdΩ˙™´s IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë ªy™´sVV ¬ø¡zmsˆ©´s ™yLjiÆ©s[ Æ™s[V…‘¡Ã¡VgS FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xms»Ì¡V ¡»Ì¡≤R∂Liª][ øyÕÿ™´sVLiμj∂NTP DFyμ≥j∂ μR∂NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨s¨s ˙gS™´sVLiÕ‹[ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRi FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤T∂ @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áV, ≠dsLji ¤À¡μj∂LjiLixmsoáV Æ™sLRizqs DFyμ≥j∂ @μ≥j∂NSLRiVáV À≥œ¡∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ DFyμ≥j∂ xms©´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ μR∂◊¡ªRΩ ™y≤R∂Õ‹[Æ©s[ NRPV»¡VLiÀÿáV ™´sáxqsÀÿ»¡ xms…ÌÿLiVV.

≈¡Lki£mns{qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©y ™´sL<SáVNRPVLRiV™´sNRP F°™´s≤R∂Liª][ @©´sıμy ªRΩáV ANSaRPLi\Æ™sxmso ¨sªRΩ˘Li øR¡WxqsWÚ NSáLi Æ™sÃ˝¡ μk∂xqsV Ú©yıLRiV. ª]áNRPLji INRP…”¡lLiLi≤R∂V ™´sL<SáV gRi…Ì”¡gSÆ©s[ NRPVLRiV™´s≤R∂Liª][ À≥ÿLki ©´s™´sV¯NRPLiª][ μR∂VNRPV‰Ã¡V μR∂V¨sı ≠sªRΩÚ©y áV Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂V ªyıáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ª]áNRPLjiZNP[ ≠sªRΩÚ©yáV Æ™s[∏R∂VgS μk∂¨s\|ms 20N][»˝¡ LRiWFy ∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V ™´sL<SáV Æ™sVVx§¶¶¶Li øy¤…¡[∏R∂V≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V @xtÌsQNRPuÌyáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Æ™s[zqs©´s ≠sªRΩÚ©yáV NRP¨szmsLiøR¡NRPVLi≤yÆ©s[ F°∏R∂WLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[Bxmsˆ …”¡™´sLRiNRPV \lLiªRΩVáV áORPQFsNRPLSÕ˝‹[ xmsºΩÚ¨srygRiV¬ø¡[aSLRiV. Æ™s[zqs ©´s ≠sªRΩÚ©y áV NS©´sLSNRPVLi≤y F°π∏∂[VxqsLjiNTP ™´sVL][ryLji ≠sªRΩÚ©yáV ≠sªRΩVÚN][ ™y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂ μk∂Liª][ Aμj∂ Õ‹[Æ©s[ 20N][»˝¡ LRiWFy ∏R∂VáV ©´sxtÌsQLi øR¡≠søR¡WaS≤R∂V NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ @©´sıμyªRΩáV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ryμ≥yLRifl·LigS Bxmsˆ …”¡™´sLRiNRPV 126≠sV÷d˝¡≠dsV»¡L˝RiV NSgS NRPVLjizqsLiμj∂ ™´sW˙ªRΩLi ZNP[™´sxqsLi 63.6 ≠sV÷d˝¡≠dsV»¡lL˝i[. ∏R∂W\¤À≥¡aSªRΩLi ™´sL<RiLi Õ‹[ N][ªRΩ LS™´s ≤R∂Liª][ μj∂gRiVáV ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. IN][‰FsNRPLS\|ms \lLiªRΩVáV lLiLi≤R∂VÆ™s[áLRiWFy∏R∂VáV ≈¡LRiVˬø¡[aSLRiV @©´sıμyªRΩáV. ryμ≥yLRifl·LigS @LiVVæªΩ[ ≠sºΩÚ©´s≠sªRΩÚ©yáV Æ™sVVáZNPªyÚáLi¤…¡[

ZNP[™´sáLi™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. ™´sL<SáV NRPVLRiV™´sNRPF°™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP, ™´sVL][lLiLi≤R∂V™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ NRPVLRiVryÚ∏R∂V©´sı AaRPáV NRPW≤y ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ |ms…Ì”¡©´s |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ™´sVzqs™´sW\Æ≤∂F°LiVVLiμj∂. ™´sV÷d˝¡≠sªRΩÚ©yáV Æ™s[∏R∂WáLi¤…¡[ FsNRPLS\|ms @LiVVμR∂VÆ™s[áLRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLiøy÷¡= DLiμj∂. 40N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ™´sV◊d˝¡Æ™s¿¡ËLiøy÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ FsμR∂VLRi™´soª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ BLRi\Æ™s áORPQáV ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩV áV ™´sVL][ 40N][»˝¡V ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ™´s˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. FsNRPLS rygRiV ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ CryLji 60N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ™´s˘∏R∂VLi @™´soª][Liμj∂. μk∂Liª][ |ms»Ì¡V ¡≤T∂N][xqsLi @©´sıμyªRΩáV @xmsˆVáN][xqsLi ¬ø¡[LiVV øyøy ÷¡=©´s xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©yıLiVV. —¡Õ˝ÿNRPV 10áORPQá xmsºΩÚ≠sªRΩÚ©yáV @™´sxqsLRiLi NSgS ZNP[™´sáLi 8áORPQá ≠sªRΩÚ©yáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´søyËLiVV. \lLiªRΩVá ≤T∂™´sWLi≤`∂ D©´sı ™´sVz§¶¶¶N][ ≠sªRΩÚ©yáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsNRP‰©´sV©´sı ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚NRPV xmsLRiVgRiV¤Õ¡ªyÚ÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩÆ©sáN]Liμj∂. Fy˘ZNP…fi\|ms lLiLi≤R∂VÆ™s[á LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

Á|ü»\ Äs√>∑´+‘√ Áô|’y˚{Ÿ ˝≤´uŸ\ Ä≥..? —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV NRP¿¡ËªRΩLigS Fy…”¡xqsVÚ©´sı Õÿ˘ÀfiáV ZNP[™´sáLi xmsμj∂ aSªy¨sNTP ≠sVLi¿¡ ¤Õ¡[™´s¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. . N˝TP¨sNRPÕfi FsrÌy’˝¡£tsQÆ™sVLi…fi øR¡»Ì¡Li xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Õÿ˘ÀfiáV, ≤R∂∏R∂WgRiıQzqÌsN`P ZNP[Li˙μyáV —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aS≈¡Õ‹[ Lji˙—¡}qÌsxtsQ©±s ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™y÷¡= D©yı AøR¡LRi fl·Õ‹[ Bμj∂ Æ©s[…”¡NTP @™´sVáV NS¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ @©´sV™´sV ªRΩVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y LS˙ºΩNTP LS˙æªΩ[ Õÿ˘ÀfiáV Æ™sáVxqsVÚ©yı \Æ™sμy˘μ≥j∂ NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ªRΩxmsˆVá ªRΩ≤R∂NRPgS ¨sÆ™s[μj∂NRPáV BxqsWÚ L][gRiVá©´sV À≥œ¡∏R∂V˙À≥ÿLiªRΩVáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV.≠ds…”¡¨s ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøy÷¡=©´s —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aS≈¡ ¨s}qsÚ«¡LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 500 ™´sLRiNRPV Õÿ˘À‹lLi[»¡LkiáV, ≤R∂∏R∂WgRiıQzqÌsN`P ZNP[Li˙μyáV xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. B™´s¨dsı Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV Æ™sáVxmsá xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 400 ™´sLRiNRPV \|ms#˚Æ™s[»¡Vc Axqsˆ˙ªRΩVáV, ©´sLji=Lig`i x§¶‹[™±sV áV DLi≤R∂gS ≠ds»¡¨sıLi…”¡Õ‹[©´sW @…ÿø`Ô¡ Õÿ˘ÀfiáV xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. Æ™sLRizqs

—¡Õ˝ÿÕ‹[ 900 ™´sLRiNRPV Õÿ˘ÀfiáV, ≤R∂∏R∂WgRiıQzqÌsN`P ZNP[Li˙μyáV @LiμR∂V Àÿ…˝‹[ D©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ xqs\lLi©´s ˙xms™´sWflÿáV Fy…”¡xqsVÚ©´sı ™y…”¡ xqsLi≈¡˘ ™´sLiμR∂Õ‹[}ms DLi»¡VLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 660 Õÿ˘ÀfiáV ry¯Õfi ZNP[»¡gjiLjiÕ‹[, 200 Õÿ˘ÀfiáV ≠dsV≤T∂∏R∂VLi ZNP[»¡gjiLji, ™´sVL][ 20 Õÿ˘ÀfiáV ÕÿL`Íi ZNP[»¡gjiLjiÕ‹[ D©yıLiVV. A∏R∂W ZNP[»¡Ljigjiá©´sV @©´sVxqsLjiLi¿¡ ≠ds…”¡Õ‹[ DLi≤y÷¡=©´s r¢NRPLS˘Ã¡V, \Æ™sμR∂˘ xmsLjiNRPLSáV, ¨sxmsofl·V\¤Õ¡©´s zqs ¡˜Liμj∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQLigS ¨slLÙi[bPLi¿¡Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ* ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi Õÿ˘À‹lLi[»¡LkiÕ˝‹[ |ms¥yá“¡, \Æ™sV˙N][ ¡∏R∂W á“¡,  ¡π∏∂WZNP˙≠sV{qÌs xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡. Õÿ˘Àfiá©´sV ©yáVgRiV ZNP[»¡gjiLkiáVgS ≠sÀ≥œ¡—¡LiøyLRiV. L][«¡ŸNRPV ™´sLiμR∂ xmsLkiORPQáV ¬ø¡[}qs Õÿ˘Àfi á©´sV ¿¡©´sı Õÿ˘ÀfiáVgS, 101 ©´sVLi¿¡ 505 ™´sLRiNRPV xmsLkiORPQáV ¬ø¡[}qs ™y…”¡¨s ≠dsV≤T∂∏R∂VLi Õÿ˘ÀfiáVgS, 505\|msgS xmsLkiORPQáV ¬ø¡[}qs ™y…”¡¨s ÕÿL`Íi Õÿ˘ÀfiáVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. BNRP @ªy˘μ≥R∂V¨sNRP \Æ™sμR∂˘xmsLkiORPQáV ¬ø¡[}qs Õÿ˘Àfiá©´sV xqsWxmsL`i |qsˆuy÷¡…‘¡c Õÿ˘ÀfiáVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV.

¬s’‘·T\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ædüTÔqï e&û¶ yê´bÕs¡T\T s¡TD≤*e«&É+˝À #˚‘·T˝…‘˚Ôdæq bÕ\≈£î\T LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV @Li≤R∂gS DLi≤T∂ rygRiV©´sV ¡LigSLRiLigS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ªy™´sVV ≠sZaP[xtsQLigS NRPXztsQ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©´sı FyáNRPVá ™´sW»¡Ã¡V ¨ds…”¡ ™´sVW»¡¤Õ¡[©´s¨s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVá μR∂VzqsÚºΩ¨s øR¡W}qsÚ B¤…Ì¡[ @LÛRiLi @™´soª][Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs’d¡=≤T∂\|ms BxqsVÚ©´sı r°∏R∂W ≠sªRΩÚ©yá©´sV \|qsªRΩLi Æ™sVVªRΩÚLi ¬ø¡÷˝¡}qsÚÆ©s[ ≠sªRΩÚ©yáV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ ≠sªRΩÚ©yá Àÿ˘gRiVá N]©´sVg][áVN][xqsLi \lLiªRΩVáV @gRiøy»˝¡V xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≤T∂™´sWLi≤`∂ Æ™s[VLRiNRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂VNRP F°LiVV©y, Æ™sVVªRΩÚLi 1200 LRiWFy∏R∂Vá©´sV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s μ≥R∂LRi ¨sLÒRiLiVVLi ¿¡Liμj∂. N]©´sVgRiVáV ªRΩLS*ªRΩ xqs’d¡=≤T∂¨s \lLiªRΩVá ΔÿªyÕ˝‹[NTP «¡™´sV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ @xqs¤Õ¡[ μ≥R∂LRiáV |msLjigji BNRP‰»˝¡Õ‹[ D©´sı \lLiªRΩVáNRPV C ÷¡LiN`P ºdΩ˙™´s NRPuÌyá©´sV æªΩ¿¡Ë|ms…Ì”¡Liμj∂. Æ™s[á N][»˝¡ LRiVflÿ÷¡xqsVÚ©yı™´sV¨s —¡Õ˝ÿ Õ˝‹[

LRiVfl·˙xmsflÿ◊¡NRPá©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Àÿ˘LiNRPL˝RiV, @μ≥j∂NSLRiVáV AøR¡LRifl·Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @©´sıμyªRΩNRPV G™´sW˙ªRΩLi ELRi»¡ á’¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ @©´sıμyªRΩáNRPV \|ms#˚Æ™s[…fi ™´s≤ÔU∂™y˘FyLRiV¤Õ¡[ μj∂NRPV‰gS ≠sVgjiÕÿLRiV. ™yLji ™´sμÙR∂NRPV DLRiVNRPVáV xmsLRiVgRiVáV |ms≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™y˘FyLRiVáV \|qsªRΩLi ™´s¿¡Ë©´s @™´sNSaS¨sı ™´sμR∂VáVN][≤y¨sNTP zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[LRiV. B ¡˜≤T∂™´sVV ¡˜≤T∂gS ™´s≤ÔU∂áV |msLi¬ø¡[zqs NS™yáLi¤…¡[ ºdΩxqsVN][ ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ Æ™s◊˝¡F° @©´sıºdΩLRiVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı LRiV. ™´s≤ÔU∂\|ms r~™´sVV¯NS™yáLi¤…¡[ xmsLi»¡LSgSÆ©s[ ªRΩ™´sVZNP[ @™´sW¯Ã¡Æ©s[ ÷¡LiN`P NRPW≤y |ms≤R∂VªRΩW IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[Li μR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s}qsÚÆ©s[ LRiVflÿ÷¡xqsVÚ©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáV \|qsªRΩLi NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ ≤T∂Fszms FsLRiV™´so μ≥R∂LRi  ¡ryÚNRPV960 LRiWFy∏R∂VáVLi¤…¡[ GNRPLigS1265 LRiWFy∏R∂VáNRPV |msLjigjiF°LiVVLiμj∂. LRi™yflÿ øyLÍkiá }msLRiVª][ ™y˘Fy LRiVáV μk∂¨s¨s 1300LRiWFy∏R∂VáNRPV |msLi¿¡

ãC≤sY Vü≤‘·÷ïsY ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q

¡«ÿL`ix§¶¶¶ªRΩWıL`i ˙Fy¤«¡N`ÌP A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVáNRPV ¨dsLRiLiμR∂NRP \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ¿¡©´sı ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aSΔÿμ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Liª][ NRPV≤T∂ Fs≤R∂™´sV NSá*á xms©´sVáV ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS ¬ø¡[zqs xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[aS ™´sV¨s ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPV©yıLRiV.  ¡«ÿL`ix§¶¶¶ªRΩWıL`i ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μy¨sNTP @©´sVN]¨s ¨sLji¯Li¿¡©´s  ¡«ÿ L`ix§¶¶¶ªRΩWıL`i ˙Fy¤«¡N`ÌP ¨dsLRiV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡Vc \lLiªRΩVáNRPV ¨dsLRiLiμR∂NRP ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.  ¡«ÿL`ix§¶¶¶ªRΩWıL`i,  ¡Õÿ©±sxmspL`i,  ¡Li˙Æ≤∂©±s, ™´sLRiÚ™´sV©´sWıL`i, Bø][Ë≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi ry¥`∂Æ©sLi  ¡L`igS™±s ™´sLRiNRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙Fy¤«¡N`ÌP ¨sLji¯LiøyLRiV.  ¡«ÿL`ix§¶¶¶ªRΩWıL`i ZNPLi≤˝T∂, ™´sLRiÚ™´sV©´sWıL`i xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ gRiLi≤˝R∂V xms≤R∂≤R∂Liª][ Bxmsˆ…”¡NTP ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV ©Ø[øR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVáNRPV ¨dsLRiLiμR∂NRP ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi @áVgRiV ¨sLS¯fl·Li |msLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡Vc NRPV≤T∂, Fs≤R∂™´sV NSá*á xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. gRiªRΩ π∏∂[V≤yμj∂ NRPV≤T∂, Fs≤R∂™´sV NSá*á xms©´sVáV ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ gRiLi≤˝R∂Vxms≤T∂ \lLiªRΩVá À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ ™´sLRiμR∂¨dsLRiV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ xmsLi»¡Ã¡ª][ xqs•¶¶¶ ™´sV…Ì”¡ N]»Ì¡VcNRPV F°LiVVLiμj∂. xqsV™´sWLRiV μyμyxmso 30 FsNRPLSá À≥œ¡W™´sVVáV xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP xms¨sNTP LSNRPVLi≤y ™´sV…Ì”¡ N]»Ì¡VcNRPVF°LiVVLiμj∂. NSáV™´sáV ÀÿgRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \lLiªRΩVáV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xmsáV™´sWL˝RiV ¬ø¡zmsˆ©´sxmsˆ…”¡NUP xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ©y¥R∂VÆ≤∂[ NRPLRiV™´s∏R∂W˘LRiV.C π∏∂[V≤yμj∂ NRPV≤T∂, Fs≤R∂™´sV NSá*á©´sV gRiLi≤˝R∂V xms≤T∂©´sxmsˆ…”¡NTP ™y…”¡NTP ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ C π∏∂[V≤yμj∂ NSá*áNRPV gRiLi≤˝R∂V xmsÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂.C π∏∂[V≤yμR∂©yı ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡VcNRPV ¨dsLRiLiÆμ∂[»¡»˝¡V NRPV≤T∂, Fs≤R∂™´sV NSá*á©´sV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV ¬ø¡[zqs \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VN][™yá¨s ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRigRifl·Li NRP¨dsxqsLi xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ BNRP‰≤T∂\lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. ˙Fy¤«¡N`ÌP NRPV≤T∂, Fs≤R∂™´sV NSá*áNRPV gRiLi≤˝R∂V xms≤T∂©´s @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡Li øR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsLi»¡Ã¡V NRPW≤R∂ N]»Ì¡VcNRPF°ªyπ∏∂[V©´s¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.

ÇdüTø£ düeTdü´≈£î n+‘·+ ˝Ò<ë..?

Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ BxqsVNRP xqs™´sVxqs˘NRPV —¡Õ˝ÿ rÛyLiVVÕ‹[ xmsLjiuy‰LRiLi øR¡Wxms≤R∂LiÕ‹[ \Æ™sxmnsá˘Liª][ Fy»¡V ¨sá*áV D©´sı BxqsVNRP©´sV ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS D©´sı NSLi˙…ÿNÌRP L˝RiNRPV @©´sV™´sVªRΩVáV BzmsˆLi¿¡ r~™´sVV¯Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı Æ©s[ªRΩá ºdΩLRiV©´sV ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´sLigS ¨sLRizqsxqsVÚ©yıLRiV. ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP ™´sW˙ªRΩLi gRiV|msˆ≤R∂V BxqsVNRP μ]LRiNSáLi¤…¡[ xmso¤…Ì¡≤R∂V NRPuÌyáV xms≤y÷¡=LiÆμ∂[. BNRP ¨sLRiLiªRΩLRi ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ L][«¡ŸÕ‹[ lLiLi ≤R∂V ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡VNRPW≤y zmsÕ˝ÿFyxmsáª][ ˙xmsaSLiªRΩLigS gRi≤R∂xms¤Õ¡[¨s gRi≤ÔR∂V xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV N][©´s{qs™´sV ˙xms«ÿ¨dsNRPLi FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sıμj∂. ˙xms«¡Ã¡V ¨sªRΩ˘Li FsμR∂VL]‰Æ©s[ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms G INRP‰LRiW xqsˆLiμj∂Li¬ø¡[ xmsLjizqÛsªRΩVáV ™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡[™´so. ˙xms«¡Ã¡ gRiVLjiLi¿¡ xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ORPQfl·Li ºdΩLjiNRP¤Õ¡[©´sLiªRΩ ’¡“¡’¡“¡gS ™´sW˙ªRΩLi xmnsV©´sªRΩ ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s @μ≥j∂NSLRi ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV D©yıLRi¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. BxqsVNRP N]LRiªRΩ\|ms Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV øR¡LRi˘ ªRΩ{qsDN][NRPF°™´s≤R∂Li\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVV©´sı…”¡™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s LS™´sVøR¡Li˙μR∂xmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPá N][≤`∂, ˙xmsøyLSá }msLRiVª][ A ˙FyLiªy¨sZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV©´s LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQá ©y∏R∂VNRPVáV ™yLRiV ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡V xms≤R∂VªRΩV©´sı B ¡˜LiμR∂Vá\|ms μR∂XztÌsQ|ms»Ì¡NRPVLi≤y ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi¨s N][©´s{qs™´sVÕ‹[¨s ˙xms«ÿ¨dsNRPLi N][F°˙μj∂NRPVÚá™´soªRΩV©yıLRiV. BNRP @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @LiVVæªΩ[ FsNRP‰≤R∂ ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıL][ NRPW≤y æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV©yıLiVV. ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV N]LiμR∂LRiV @μ≥j∂NSLRiVáV @©´sVøR¡LRigRiflÿáVgS ™´sWLji ™yLjiNTP NS™y÷¡=©´s xms©´sVáV ¬ø¡[zqs ≠sVgji÷¡©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV μ]LRiNRPV‰Li≤y xmsªyÚ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩV©yıLRiV.

¡Ã¡™´sLiªRΩLigS ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. gRiªRΩxqsLi™´sªRΩ=LRiLi @©´sVÀ≥œ¡™´sLiª][ \lLiªRΩVáV NRPVLjizqs©´s N]μÙj∂Fy…”¡ ™´sL<SáZNP[ ≠sªRΩÚ©yáV Æ™s[}qs xms¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sL<SáV ™´sW˙ªRΩLi Æ™sVVx§¶¶¶Li øy¤…¡[aSLiVV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ∏R∂W\¤À≥¡ aSªRΩLi xqs’d¡=≤T∂ F°©´sV ≠sVgRiªy ≤R∂ ¡V˜Ã¡©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \lLiªRΩVáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ≠sªRΩÚ©yá©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs™yLRiV. CryLji @ÕÿNSNRPVLi≤y N]ªRΩÚ¨s ¡Liμ≥R∂©´s |ms»Ì¡≤R∂Liª][ ≈¡Lki£mns ˙FyLRiLi À≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ \lLiªRΩVáV BNRP‰»˝¡NRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. xmsLi»¡ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s B©±sxmso…fi xqs’d¡=≤T∂ Æ™sVVªyÚ¨sı NRPW≤y xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ Àÿ˘LiNRPVáV ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][ Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ G¤«¡¨ds=Õ‹[ \lLiªRΩVáV ™´s˘™´sry∏R∂VLi rygRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @BxtÌsQªRΩ øR¡WzmsxqsVÚ©´sı»˝¡V xmsLjizqÛsªRΩVáV g][øR¡LjixqsVÚ©yıLiVV.

‘·T+>∑uÛÑÁ<ä kÕeTs¡ú´+ô|’ |üP&çø£ <Óã“ @fÒ{≤ ô|s¡T>∑T‘·Tqï |üP&çø£‘√ ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ≤y˘™±sVÕ‹[ }msLRiVNRPVF°ªRΩV©´sı xmsp≤T∂ NRPª][ G¤…¡[…ÿ ¨ds…”¡ ry™´sV LÛRiQ˘Li ªRΩgÊRiVª][LiμR∂¨s \lLiªRΩVáV, Æ©s[ªRΩáV ALiμ][Œœ¡ ©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS ≤y˘™±sVÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 25 …‘¡FsLi{qsá ry™´sVLÛRiQ˘Li Æ™s[VLRi xmsp≤T∂NRP }msLRiVNRPV F°LiVV DLi≤R∂gS ªy«ÿ @LiøR¡©yá ˙xmsNSLRiLi xmsp≤T∂NRP 35 …‘¡FsLi{qsá ry™´sVLÛSQ˘¨sNTP |msLjigjiLi μR∂©´sı ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. μk∂Liª][ ˙xmsºΩ G≤yμk∂ xmsp≤T∂NRP NSLRifl·LigS 35 …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡¨s ¨sá* ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[ NRPF°ªRΩV©yı™´sV¨s ¨sxmsofl·VáV @Li»¡V©yıLRiV.μk∂Liª][ ≤y˘™±sV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ¨sLi≤T∂æªΩ[ ™´sLiμR∂ …‘¡FsLi{qsáNRPV ≠sVLi¿¡ ¨sá* ¬ø¡[xqsV N][¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. xmsp≤T∂NRP ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ 140 …‘¡FsLi{qsá μyNS ¨ds…”¡¨s ¨sáVxmsoNRPVÆ©s[ @™´sNSaRP™´sVVLi»¡VLiμj∂. xmsp≤T∂NRP NSLRifl·LigS INRP \Æ™sxmso ˙xmsºΩG…ÿ ™y…ÿ ¨ds…”¡NTP ©´sxtÌsQLi ™y…”¡Ã˝¡VªRΩVLi≤R∂gS ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV NRPW≤y NSLRifl·™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ≤y˘™±sV FsªRΩVÚ |msLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ¨s ªRΩ»Ì¡VNRPVÆ©s[ ≠dsáVLi»¡VLiμR∂¨s BNRP‰≤T∂ Æ©s[ªRΩáV, \lLiªRΩVáV @Li»¡V©yıLRiV. \lLiªRΩVá ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ¨ds…”¡¨s F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV D©´sı @™´sNSaSá©´sV ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ ™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒœ¡ªy™´sV¨s ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Fy…”¡Õfi Æ™s[fl·Vg][FyÕfilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. C G≤yμj∂ ¨ds…”¡ N]LRiªRΩ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsLi¿¡LiμR∂¨s, μk∂¨sNTP NRPLSı»¡NRP, ALi˙μ≥R∂ LSuÌy˚áV IxmsˆLiμy¨sNTP ™´s¿¡Ë NRP¨dsxqsLi ≤y˘™±sV FsªRΩVÚ©´sV lLiLi≤R∂V @≤R∂VgRiVá Æ™s[VLRiNRPV |msLiøR¡VN][™´s≤R∂Æ™s[V aRPLRifl·˘™´sV©yıLRiV. \lLiªRΩVá ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV μR∂XztÌsQ Õ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s øR¡LRiËáV «¡Ljizms FsªRΩVÚ |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiμR∂¨s Fy…”¡Õfi @©yıLRiV. ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ≤y˘™±sV FsgRiV™´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá NSLRifl·LigS C G≤yμj∂ @ºΩªRΩNRPV‰™´s ¨ds…”¡¨s F~LiμR∂ gRi÷¡gS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ |§¶¶¶¬ø¡Ë÷d¡= Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl·Õ‹[ xqsxmns÷d¡NRPXªRΩVá ™´sV∏R∂W˘™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @Æμ∂[ LkiºΩÕ‹[ ≤y˘™±sV FsªRΩVÚ |msLixmso©´sNRPV gRiá @™´sNSaSá©´sV @Æ©s[*ztsQLi¿¡ ™y…”¡ μy*LS xmsLjiuy‰LRi ™´sWLÊRiLi N][xqsLi NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl· xms©´sVáV øR¡VLRiVgÊS rylgi[LiμR∂VNRPV NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ NRPÕ˝ÿ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLSNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡WryÚ™´sV©yıLRiV. ™´sL<SáV ˙NRP™´sVLigS NSNRPVLi≤y IZNP[ ryLji NRPVLRi™´s≤R∂Li, ©´s™´sLi ¡L`i, ≤T∂|qsLi ¡L`i Æ©sá Õ˝‹[ G™´sW˙ªRΩLi ™´sL<SáV NRPVLRi™´sNRPF°™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ≤y˘™±sVÕ‹[ ¨ds…”¡Ã¡À≥œ¡˘ªRΩ xms≤T∂F°ªRΩWLi»¡VLiμj∂. BLiμR∂VNRPV ™´sL<S À≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩV¤Õ¡[ ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·LigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV G\ZNPNRP rygRiV¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVgS D©´sı ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ FsgRiV™´s NSáV™´s\|ms μk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi @μ≥j∂NRPLigS xms≤R∂Vª][Liμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS ≤y˘™±sV ¨sLS¯fl· xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FsgRiV™´s NSáV™´sNRPV ALi˙μ≥R∂™y…ÿ NTPLiμR∂ 32 …‘¡FsLi {qsáV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. @xmsˆ…˝‹[ 280 …‘¡FsLi{qsá μyNS ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ @LiøR¡©yª][ C ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ…”¡μyNS G INRP‰ xqsLi™´sªRΩ=LRi™´sVW 32 …‘¡FsLi{qsáV B¿¡Ë©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™´so. BLiμR∂VNRPV ˙xmsμ≥y©´sNSLRi fl·Li ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ xms≤T∂F°ªRΩWLi≤R∂≤R∂Æ™s[V @¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Gπ∏∂[V≤R∂VNSπ∏∂[V≤R∂V ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨ds…”¡ N][…ÿ ZNP[…ÿLiVVLixmso xqsgS¨sNTP \|msgS xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C G≤yμj∂ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi ˙FyLiºdΩ∏R∂V ªRΩgSμyáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. ≤y˘™±sVÕ‹[ ˙xmsºΩ G≤yμk∂ xmsp≤T∂NRP |msLjigjiF°ª][LiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS ≤y˘™±sV FsªRΩVÚ |msLiøR¡≤R∂Æ™s[V aRPLRifl·˘™´sV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms {qsFsLiª][ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V Fy…”¡Õfi Æ™s[fl·Vg][FyÕfi lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. NRPLÒS»¡NRP©´sV IzmsˆLi¿¡ ≤y˘™±sV FsªRΩVÚ |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[Õÿ {qsFsLi\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩryÚ™´sV©yıLRiV. @xmsˆV≤R∂V ¨ds…”¡¨sá* ry™´sVLÛRiQ˘Li |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sı AaSÀ≥ÿ™y¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.


»s¡ <=+>∑\THêïs¡T C≤Á>∑‘·Ô uÛ…’+kÕ, pHé28(düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À s√>±\ bÕ˝…’q yês¡T ∫øÏ‘·‡ bı+<ä{≤ìøÏ e∫Ãq yÓ’<äT´\ Hêsêj·TD nqT≈£î+≥T ∫øÏ‘·‡ø√dü+ eùdÔ ÁbÕD≤\T ø±bÕ&ÉTø√e*Œ+~ b˛sTT <=+>∑\ uÛÑj·T+‘√ ÁbÕD≤\ qT+&ç ñ|æ] b˛sTTq≥T¢>± »]–+<äì s√>∑T\T ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ìqï »]–q dü+|òüT≥q˝À eTVæ≤fi¯˝Ò <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&É≥+ <ës¡TD+>± e÷s¡T‘·T+<äì M] |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì

s√>∑T\T nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯ yÓT&É˝À qT+∫ eTVæ≤fi‚ ã+>±s¡T >√\TdüT <=+–*+#·&É+ Ç~ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. á ø±\+˝À eT>∑yêfi‚fl m≈£îÿe>± <=+>∑eTTsƒê\T ñqïs¡qT≈£î+fÒ n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe eTVæ≤fi¯ eTTsƒê\T ‘·j·Ts¡e&É+ nee÷qø£s¡+. Ç~ Ç˝≤ ñ+fÒ nø£ÿ&˚ ñqï s√>∑T\qT ø±bÕ&É*Œq Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À ‘·eT dæã“+~ ‘·≈£îÿe ñ+&É≥+‘√ <=+>∑\qT |ü≥Tºø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì, Ç˝≤+{Ï

X¯óÁø£yês¡+, pHé 29, 2012

dü+|òüT≥q\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« düŒ+~+∫ dæã“+~ ˝Òì #√≥¢ dæã“+~ ô|{≤º\ì Ç˝≤ eT]mHêï&ÉT |ü⁄qs√«‘·Ô+ ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü*Œq nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+~? Çø£HÓ’q Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝˝À, ãdtùdºwüHé˝À, ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝˝À mø£ÿ&Ó’q kÕπs ‘·eT ˙&É ‘·eT≈£î <ÛÓ’s¡´+>± Á>∑Væ≤düTÔ ‘·eT edüTÔe⁄\qT ,nìï düeTj·T,dü+<äs¡“¤\T e÷ì$ ø±e⁄ ø±qTø£ eTq ÁbÕD≤\qT eTqy˚T ø±bÕ&ÉTø√ yê*‡ edüTÔ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\+<ä]øÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#˚\ nìï #·s¡´\T #Ó|ü{≤º \ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À eTT<√˝Ÿ eT+&É\+ m&é_&é Á>±eTìøÏ #Ó+~q (50) dü+e‘·‡sê\ uÀ»e«, ns¡T|ü⁄\T, πøø£\T ns¡e&É+‘√ n<˚ |ü{≤ºD≤øÏ #Ó+~q ≈£î+≥ Hêj·Tã~øÏ #Ó+~q bÕøÏC≤, X¯´uÛÑq ÄH˚ á Ç<ä›s¡T ‘·©¢ ≈£L‘·Tfi¯ófl <=+–*düTÔ+&É>± ì+<äT‘·T\qT |ü≥Tºø√ì πødüTqyÓ÷<äT #˚düTø√ì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*düTÔqï≥T¢ môd’‡ neTè‘Ysêyé ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ u≤´+≈£î\T eTT+<äT≈£î sêyê* ìC≤e÷u≤<é, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ¬s’‘·T\ dü+πøåeT+ ø=s¡≈£î, ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q≈£î ô|<ä› m‘·TÔq |ü+≥ ãTTD≤\T, dü«j·T+ ñbÕ~Û |ü<∏äø±\≈£î ãTTD≤\T $]$>± n+~+#·{≤ìøÏ u≤´+≈£î\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Á|ü>∑‹uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À u≤´+ø£s¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T sêCÒX¯«sYsêe⁄, $õ>ö&é, XÊdüq düuÛÑT´\T b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&ç¶, jÓT+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD bÕ˝§Zì u≤´+ø£s¡¢qT ñ<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 1600 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T |ü+≥ ãTTD≤\T>± n+~+#ê\ì, \øå±´ìï ìπsú•+#·Tø√e≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.KØ|òt˝À 1000 ø√≥T¢, s¡;˝À 600 ø√≥T¢ n+~+#ê\ì uÛ≤$+∫ KØ|òt˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T |ü+≥ ãTTD≤\T>± n+~+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.p˝…’ ∫e] Äq{ÏøÏ KØ|òt≈£î dü+ã+~Û+∫ eTs√ 500 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T, Ä>∑wüߺ Hê{ÏøÏ eTs√ 300 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ãTTD≤\T n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü<Ûëq+>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ãTTD≤\T bı+<äì ¬s’‘·T\ $esê\‘√bÕ≥T md”‡, md”º, _dæ, ¬s’‘·T\ C≤_‘ê n+<ä#˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, M]øÏ Á|ü‘˚´ø£+>± 25 XÊ‘·+ |ü+≥ ãTTD≤\T n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.á dü+e‘·‡s¡+ dü«j·T+ ñbÕ~Ûì ô|<ä› m‘·TÔq Áb˛‘·‡Væ≤+#·{≤ìøÏ 3654 eT+~ \_›<ës¡T\≈£î 9.72 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T dü_‡&û‘√ ≈£L&çq ãTTD≤\qT

n+~+#ê\ì \ø£å´+>± ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT˝À 1/3 e+‘·T nq>± 3 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ dü_‡&ûøÏ dü+ã+~Û+∫q ãTTD≤\T πøe\+ &Ó’Ø s¡+>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q j·T÷ì≥¢πø u≤´+≈£î\T ãTTD≤\T n+~+∫ Áb˛‘ê‡Vü≤+ n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.bÂs¡ düs¡|òüsê\≈£î dü+ã+~Û+∫ ÄHé˝…’Hé $<Ûëq+ <ë«sê #Íø£<Ûäs¡ <äTø±D≤\T düs¡T≈£î\T rdüTø=ì πswüHéø±s¡T¶<ës¡T\≈£î n+~+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q+<äTq Á|ü‹ eT+&É\+˝À ìπsú•+∫q u≤´+≈£î &û\s¡T¢ n+<ä]øÏ ˇπø#√≥ nøö+≥T¢ ÁbÕs¡+_Û+∫ ˝≤yê<˚M\T »s¡|ü{≤ìøÏ düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.Á|ü‹ 2 y˚\ »HêuÛ≤≈£î ˇø£ {≤´+≈£î øö+≥sY <ë«sê u≤´+≈£î ùde\T

n+~+#ê\H˚ \øå±´ìøÏ nqT>∑TD+>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 9 eT+&É˝≤˝À¢ mdt_ôV≤#Y u≤´+≈£î\T ˝Òq+<äTq yê{Ïì HÓ\ø=\Œ{≤ìøÏ eTT+<äT≈£î sêyê\ì dü÷∫+#ês¡T.dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, MT ùdyê <ë«sê Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 8 y˚\ |üVü‰D°\T n+~+#êeTì, düs¡«sY˝À eTs¡eTà‘·TÔ \T ñ+fÒ dü]#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.XÊdüqdüuÛÑT´\T b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <ë]Á<ä´ πsK≈£î ~>∑TeqTqï yê]øÏ ãTTD≤\T n+~+#·≥+˝À C≤|ü´+ #˚j·Te<ä›ì, yê]ì eT]+‘·>± Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T sêCÒX¯«sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬s’‘·T\T #Ó’‘·q´ e+‘·T˝…’Hês¡ì, e\dü\T ìs√~Û+#·{≤ìøÏ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À s¡TD≤\T n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.XÊdüq düuÛÑT´\T jÓT+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝Àì ¬s’‘·T\≈£î Hêu≤s¡T¶ |ü<∏äø±\ô|’ dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Ò<äì, M]ì #Ó’‘·q´ e+‘·+ #˚j·T{≤ìøÏ nìï u≤´+≈£î\ X¯K\˝À Hêu≤s¡T¶ |ü<∏äø±\ô|’ ø£s¡|üÁ‘ê\ô|’ eTTÁ~+∫ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T $õ >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Hêu≤s¡T¶ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä ø√fi¯fl ô|+|üø£+, &Ó’Ø, >=Á¬s\T, >√<ëeTT\T, e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶\T e+{Ï |ü<∏äU≤\≈£î $]$>± ãTTD≤\T n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m˝Ÿ&çj·T+ eT÷]Ô, ÄsY_◊/mõj·T+ s¡T–àDÏ, Hêu≤s¡T¶ mõj·T+ sê+#·+<äsYsêe⁄, mdt_ôV≤#Y/&çõj·T+ düTÁãVü≤àD´+, ◊¬ø|æ/|æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, Ç&ç\T dü©+bÕcÕ, sêCÒX¯«sY, ôdº|t dæÇz kÕsTT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>=Á¬s\ ô|+|üø£+<ës¡T\ sêÁwüº dü<ädüT‡ |”&ûmdtj·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£fi≤XÊ\ eTT+<äT <Ûäsêï _#·Tÿ+<ä30q , pHé 28 ( düTes¡íyês¡Ô) á HÓ\ 30q u≤>¥*+>∑+|ü*¢˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+

<√eTø=+&É, 28(düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡Tú\ e´‹πsø£+>± Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\ ‘·≈£îÿe>± ñqï Á>∑÷|t\qT m‹Ôy˚j·÷\ì #·÷düTÔ+<ëì |æ&çmdtj·TT Á|ü‹ì<ÛäT\T »q>±eTkÕ«$T, sêE\T nHêïs¡T.eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£fi≤XÊ\˝À U≤∞>± ñqï uÖ‹ø£ XÊÁdüÔ+, n+>∑¢+, |æ{Ï b˛düTº\qT yÓ+≥H˚ uÛÑØÔ #˚j·÷\Hêïs¡T.ø±fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T.es¡¸+˙s¡T >∑<äT\˝À #˚s¡&É+, $<äT´‘YcÕø˘ ‘·–* HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\qT |ü+|æD° #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ&çmdtj·TT Hêj·T≈£î\T dæôV≤#Y uÛÑ>∑yêHé, düTπswt, ¬ø.Á|üX¯è≤+‘Y, ◊.$H√<é, ¬ø.qπswt, m+&ç»ã“sY, düTπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á<ä+˝À ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ >=Á¬s\, y˚Tø£\ ô|+|üø£+ <ës¡T\ dü+|òüT+ Ä<Ûä« s¡´+˝À sêÁwüº dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ >=Á¬s\, y˚Tø£\ ô|+|üø£+ <ës¡T\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $.düTπswt>=+&É ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢≈£î 20 ø√≥T¢, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢≈£î 15ø√≥T¢, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY 65ø√≥¢ #=|üq mHédæ&çdæ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä s¡TbÕj·T\T 100ø√≥T¢ πø{≤sTT+ ∫<äì Ä ì<ÛäT\T Á>±eTkÕúsTT˝À @s¡Œ&çq >=Á¬s\,y˚Tø£\ ô|+|üø£+<ës¡T\ düVü‰ø±s¡ dü+|òü÷ \˝Àì düuÛÑT´\≈£î \ø£ås¡TbÕj·T\ #=|üq ãTTD+ eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. Ç+<äT˝À ≈£L&Ü 10XÊ‘·+ \_›<ës¡Tìyê{≤, mHédæ&çdæ s¡TbÕj·T\T 65XÊ‘·+ , dü_‡&ç 25XÊ‘·+ ñ+≥T+~. á eT÷&ÉT õ˝≤¢\ yês¡T õ˝≤¢˝Àì kıôd’{°\≈£î {≤¬sZ{ŸqT ≈£L&Ü ìs¡ísTT+#·&É+ »]–+~. n+<äTe\q |üX¯ó dü+es¡Δø£XÊK sêÁwüºkÕúsTT u≤´+ø£sY‡ø£$T{Ï Hêu≤sY¶ n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø£+ neT\T#˚dæ nìï õ˝≤¢˝À ãTTD≤\T eT+ps¡j˚T´ $<Ûä+>± dæ<ä›Á|ü‹bÕ<äø£>± ø£èwæ #˚j·÷\ì á dü+<äs¡“+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüº dü<ädüT‡˝À uÛ≤>∑+>± Äs¡T &çe÷+&É¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äTdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£{Ï Hêu≤sY¶ mHédæ{Ïdæ |ü<∏äø±\ ÁøÏ+ <ä Á|ü‹ \_›<ës¡TìøÏ ˇø£ ˝ø£å ãTTD+ wüO]{Ï ˝Ò≈£î+&Ü eT+ps¡T #˚j·÷*. ¬s+&Ée~ C…m˝Ÿ{Ï Á>∑÷|ü⁄\T eT+ps¡T #˚j·÷*. Ä düuÛÑT´\≈£î e&û¶˝Òì ãTTD≤\T n+~+#ê*. eT÷&Ée~ Á>∑÷|ü⁄ ˝Àì Á|ü‹ düuÛÑT´ìøÏ dü_‡&ç‘√ s¡TbÕj·T\T \ø£å‘√ bÕ≥T dü_‡&ûì ≈£L&Ü ˇπøkÕ] eT+ps¡T #˚j·÷*. Hê\Ze~ Á|ü‹ õ˝≤¢˝À {≤¬sZ{Ÿ ìs¡ísTT+#ê*. ìØí‘· düeTj·T+˝À ì<ÛäT\T Ks¡Tà #˚j·÷ \ì u≤´+≈£î\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·÷*. ◊<äe~ mdtm˝Ÿ_dæ, Hêu≤s¡T¶ ,|üX¯ódü+es¡›ø£ XÊø£ n~ø±s¡T\T Á|ü‹ HÓ\ á |ü<∏äø£+ ô|’ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ê*. Äs¡e~ >=Á¬s\,y˚Tø£\ ô|+|üø£+ n_Û eè~›øÏ ô|+|üø£+<ës¡T\ dü+πøåe÷ìøÏ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq nìï |ü<∏äø±\ neT\T≈£î ‘·ø£åD #·s¡´\T #˚| {≤º*. nH˚ &çe÷+&é\‘√ sêÁwüº dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |üX¯ódü+es¡›ø£XÊK n~Ûø±s¡T\T, Hêu≤s¡T¶ n~Ûø±s¡T\T, mHédæ&çdæ n~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï+<äTq Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì >=Á¬s\,y˚Tø£\ ô|+|üø£+<ës¡T\T uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s¡*s#ê\ì ø√sês¡T.

rsêàD≤ìøÏ ø£≥Tºã&çq ãkÕ‡|üPsY Á>±eTdüTú\T

Äs¡÷àsY, pHé28(düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY eT+&É\+ ne÷›|üPsY Á>±eT+˝À #Ós¡Te⁄ Á|üø£ÿq b˛#·eTà >∑T&ç e<ä› |üX¯óe⁄\T ñqï düú\+˝À ˙s¡T ì\«&É+‘√ |üX¯óe⁄\≈£î Çã“+~ø£s¡+>± e÷]+~. düú\eT+‘· >∑T+‘·\eTj·T+‘√ ãTs¡<ä‘√ ô|s¡T≈£îb˛e&É+‘√ <√eT\T, ÁøÏ$TøÏ≥ø±\T e∫à #˚s¡≥+‘√ |üX¯óe⁄\T s√>±\ uÛ≤Øq |ü&ÉT‘·÷ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj˚T neø±X¯+ ñ+~. Çø£HÓ’q Á>±eTdüTÔ\T >±˙, Á>±eT_Ûeè~› ø£$T{° düuÛÑT´\T >±˙ nø£ÿ&Éø£ÿ&É >∑T+‘·\‘√ ñqï #√≥ yÓTTs¡+ yÓsTT+∫ |üX¯óe⁄\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì |üX¯óe⁄\ j·÷»e÷qT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. bÕ\T |æ‘·≈£î<äeTqï |æ‘·ø£sê≈£î+&Ü sêÁ‹ düeTj·T+˝À <√eT\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïeTì |üX¯óe⁄\ ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

u≤˝§ÿ+&É, pHé28(düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT+˝Àì Á|ü‹ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\qT Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ \\≈£î |ü+|ü≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\≈£î |ü+bÕ\ì u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+˝Àì ãTkÕ‡|üPsY Á>±eTdüTÔ\T rsêàD+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ Á>±eT+˝Àì $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\qT 1e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç 4e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î 31eT+~ì Á>±eT $.&ç.dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#ês¡T. eT+&É\ $<ë´~Ûø±] $H√<ésêyé dü«j·T+>± $<ë´s¡Tú\qT Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝ÀøÏ sêe\ì Á|ü‹ $<ë´]úì Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<䛑√ $<ë´uÀ<äq »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. Á>±eT+˝À 123 eT+~ 5e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·~y˚ $<ë´s¡Tú\T+&É>± 45eT+~ eTT+<äT qT+#˚ á bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·THêïs¡ì $T>∑‘· yê]ì ôd’‘·+ Á>±eT+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝ÀH˚ #˚]ŒkÕÔeTì $.&ç.dæ düuÛÑT´\T nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $.&ç.dæ düuÛÑT´\T >∑+>±s¡+, kÕj·Tqï, ∫qïb˛XË{Ϻ, me÷àØŒ ø£èwüíy˚DÏ, Á|ü<ëH√bÕ<ë´j·TTsê\T s¡+»‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

104 yÓ’<ä´ùde\T

ªn+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ n$˙‹μ

u≤˝§ÿ+&É, pHé28(düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+˝Àì k˛Héô|{Ÿ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ 104 yÓ÷u…’˝Ÿ yêVü‰q+ <ë«s¡ s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´ ùdyê\T n+~+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì s√>∑T\≈£î 46 eT+~øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕsêàdædtº düT<Ûëø£sY, kÕ«MT\T s√>∑T\≈£î s¡ø£Ô |üØø£å\T #˚dæ s√>∑T\≈£î ñ∫‘·+>±H˚ eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. es¡¸ø±\|ü⁄ dü+<äs¡“+>± ˙{Ïì >√s¡TyÓ#·Ã>± e&ÉuÀdæ ‘ê>∑\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. á kÂø£s¡´+ Á|ü‹ HÓ\˝À ∫e] yês¡+˝À k˛Héù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ yÓ’<ä´ùde\T n+~kÕÔeTì yÓ’<ä´ dæã“+~ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

u≤˝§ÿ+&É, pHé28(düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+˝Àì ãTkÕ‡|üPsY Á>±eT+˝À n+>∑Héyê&ç ø£s¡´ø£s¡Ô\ n$˙‹ $.&ç.dæ düuÛÑT´\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î ◊.dæ.&ç.j·Tdt düs¡fi¯≈£îe÷] >∑Ts¡Tyês¡+ $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüTø√ì $#ês¡D ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ |æ&ç e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹, nÁø£eT\ Äs√|üD\ô|’ $#ês¡DXÊK |üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ô|s√ÿHêïs¡T. |æ.&ç yÓ+≥ dæ|æ&çy√ Ç+Á<ä, dü÷|üsYyÓ’»sY $e÷\ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

<√eTø=+&É, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ >∑d”Ô ‹s¡T>∑T‘·÷ <√|æ&ç \qT ìyê]+#ê\ì <√eTø=+&É mdt◊ ÁoVü≤] dü÷∫+#ês¡T.dü+>∑y˚TX¯«sY Á>±eT+˝À >∑Ts¡T yês¡+ Vü≤HéeTHé eT+~s¡+ e<ä› Á>±eTdüTú\‘√ »]–q düe÷y˚X¯+˝À XÊ+‹ ø£$T{°ì mqTï≈£î qï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Á>±e÷\˝À ø=‘·Ôe´≈£îÔ\T, nqTe÷qdüŒ<ä+>± ø£ì|æùdÔ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\Hêïs¡T.b˛©dt\ô|’ Á|ü»\˝À ñqï nb˛Vü‰\T ‘=\–+#·Tø√yê \Hêïs¡T.b˛©dt\T, Á|ü»\ eT<Ûä´ ùdïVü≤dü+ã+<Ûë\T yÓTs¡TZ |üs¡TÃø√e&Üìπø Á|ü»\ e<ä› Á>±eTdüuÛÑ\T ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü»\T, j·TTe‘·ô|’ #·≥º+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&Üìπø á dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Á>±e÷˝À¢ m˝≤+{Ï <=+>∑‘·q+ »s¡T>∑≈£î+&Ü düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. ‘·eT Çfi¯¢˝À Á>±eT+˝À <=+>∑‘·Hê\T »s¡T>∑≈£î+&Ü >∑d”Ô <äfi≤\T @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕ s¡T.<˚yê\j·÷˝À¢ ‘·s¡T#·÷ <=+>∑‘·Hê\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, Á>±eT+˝À >∑\ Ä\j·÷\≈£î ø£$T{°\T y˚düø=ì <˚yê\j·÷\ s¡ø£åD≈£î s√Eø=ø£] #=|üq >∑d”Ô @sêŒ≥T #˚düTø√yê \Hêïs¡T.Á>±e÷˝À¢ m˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü Á|ü»\T düeTdü´\qT düeTs¡dü´+>± |ü]wüÿ]+#·Tø=ì b˛©düT\≈£î düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T.b˛©dt dæã“+~,Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü_‡&û\≈£î n+ø√˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <˚$dæ+>¥ , ø√fi¯fl >√$+<é, yÓ+ø£≥>=+&É nH˚ eTT>∑TZs¡T ¬s’‘·T\≈£î 15 \ø£å\ $\Te ø£*Zq eTT&ÉT Á{≤ø£ºs¡¢qT |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. e]Hê≥TqT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ¬s’‘·T\≈£î dü]|ü&ÉT ms¡Te⁄\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì düVü‰ø±s¡ dü+|òüT n<Ûä´≈£åî&ÉT lìyêdtj·÷<äyé nHêïs¡T. <äT]ÿ düVü‰ø±s¡ dü+|òüT+ <ë«sê ¬s’‘·T\≈£î dü«\Œø±*ø£ ãTTD≤\T n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düVü‰ø±s¡ dü+|òüT ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ã<Ûë´Hêj·Tø˘, ø±s¡´<ä]Ù >∑+>±s¡+, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üX¯óe⁄\≈£î ì\ø£&É>± ˝Òì düú\+

Á { ≤ø£ º s ¡ ¢ |ü + |æ D ° Á>±eTdüTú\T b˛©düT\≈£î düVü≤ø£]+#ê* ;s¡÷düÿsY V, ü≤pHéø±s¡28 (düdüTes¡+íy|òês¡Ô)üT+eT+&É<ë«sê \+˝Àì <äT]ÿ Á>±eT düVü‰ø£s¡ u≤´+ø˘ qT+&ç

uÛ ≤ s¡ ´ ø±|ü ⁄ sêìøÏ sê˝Ò < ä ì Ä‘· à V ü ≤ ‘· ´ |æ≥¢+, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô): ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ |æ≥¢+ Á>±eT+˝À Hêsêj·TDYUÒ&éøÏ #Ó+~q Vü≤]u≤ãT(40) ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT.Vü≤]u≤ãT≈£î 15 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ+<ä≥ |æ≥¢+≈£î áX¯«s¡eTà‘√ $yêVü≤+ »]–+~.>∑‘· 15 s√E\ ÁøÏ‘·+ M]s¡T>∑T] eT<Ûä´ >=&Ée »]– áX¯«s¡eTà ‘·q |ü⁄{Ϻ\T¢ nsTTq |æ≥¢+≈£î e∫Ã+~.áX¯«s¡eTàqT rdüT¬øfi¯fl&ÜìøÏ Vü≤]u≤ãT ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ |æ≥¢+≈£î e#êÃs¡ì, Vü≤]u≤ãT‘√ Hêsêj·T DYUÒ&é≈£î sêe&ÜìøÏ áX¯«s¡eTà ìsêø£]+#·&É+‘√ Vü≤]u≤ãT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Hêsêj·TDYUÒ&é≈£î yÓ[flb˛j·÷s¡T.Vü≤]u≤ãT e÷Á‘·+ |æ≥¢+˝ÀH˚ ‘·q uÛ≤s¡´ ø±|ü⁄sêìøÏ sêe&É+ ˝Ò<äì eTqkÕú|ü+ #Ó+~ ø£˝…¢s¡T s√&ÉT¶˝À ñqï sêy˚TX¯«s¡ Ä\j·T+˝À ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ ã+<é ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT.eTè‘·T&ÉT ‘·+Á&ç \ø£åàj·T´ e÷Á‘·+ ‘·q ø=&ÉT≈£îì n‘·Ôyê]+{Ïyê˝Ò¢ #·+|æ Ä‘·àVü≤‘·´>± ∫Árø£]+#ês¡ì |æ≥¢+ b˛©dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡ì môd’‡ Á|üXÊ+‘Y ‘Ó*bÕs¡T.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&ÉT ø£˝…ø£ºsY, myÓTà˝Ò´ sêø£ >±+<Ûë], pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):>±+<Ûë] eT+&É\ πø+Á<ä+˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫ <äø£ÿDY Á>±MTD u≤´+ø˘ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é, ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ s¡M+<ÛäsY¬s&ç¶ sêqTqï≥T¢ u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY j·÷<ä–] ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± u≤´+≈£î˝À q÷‘·q U≤‘ê<ës¡T\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T.

ã&çãj·T≥ |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ê* <√eTø=+&É, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):ã&çãj·T≥ |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #˚]Œ+#·T≥≈£î ‘·eT‘√ bÕ≥T |æ\¢\T yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T düVü≤ø£]+#ê\ì m+Çy√ dü+Jyé¬s&ç¶ dü÷∫+ #ês¡T. $<ë´|üøå√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± >∑Ts¡Tyês¡+ <√eTø=+&É eT+&É\+ eT˝≤ÿ|üPsY, ‘·÷&Í˝Ÿ|üPsY, Á>±e÷\˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À m+Çy√ dü+Jyé¬s&ç¶ $<ë´s¡Tú\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ã&çãj·T≥ |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+∫ 100 XÊ‘·+ nø£åsêdü´‘· kÕ~Û+#·T≥≈£î n+<äs¡T düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T.$<ë´s¡Tú\≈£î nìï s¡ø±\ kÂø£sê´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷à]Œ\T u≤XË{Ϻ, \ø°ÎHêsêj·TD, q]‡+\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕeTTø±≥T≈£î eTVæ≤fi¯ eTè‹ |æ≥¢+, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì ÁøÏcÕí|üPsY Á>±eT+˝À bÕ≥Tø±≥T‘√ eTVæ≤fi≤ eTè‹ #Ó+~+~.$esê˝À¢øÏ yÓ[fl‘˚ ÁøÏcÕí|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q X¯•ø£fi¯(26) nH˚ eTVæ≤fi≤ sêÁ‹ ìÁ~düTÔqï düeTj·T+˝À bÕeTTø±≥T≈£î >∑T¬s’+<äì uÛÑs¡Ô kÕsTT\T ‘Ó*bÕ s¡T.nq+‘·s¡+ ÄyÓTqT u≤qT‡yê&É @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ |ü+bÕs¡ì, nø£ÿ&É |ü]dæú‹ $X¯$T+ #·&É+‘√ ìC≤e÷u≤<é≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À eTè‹#Ó+~q≥T¢ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.eTè‘·Tsê\T n+>∑Héyê&ç πø+Á<ä+˝À Äj·÷>± |üì#˚düTÔ+<äì, eTè‘·Tsê*øÏ 3 dü+e‘·‡sê\ ≈£L‘·Ts¡T ñqï≥T¢, uÛÑs¡Ô |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ u≤qT‡yê&É @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ |ü+|æq≥T¢ môd’‡ Á|üXÊ+‘Y≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

#Ós¡Te⁄˝À |ü&ç Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\ eTè‹ |æ≥¢+, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì e÷πs&É #Ós¡Te⁄˝À >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ düeTj·T+˝À #Ós¡Te⁄yÓ’|ü⁄ yÓ[fl Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\T Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ø±\T C≤] #Ós¡Te⁄˝À eTTì– #·ìb˛j·÷s¡T.$esê˝À¢ yÓ[fl‘˚ |æ≥¢+ Á>±eT+˝À Vü≤]»q yê&É≈£î #Ó+~q≥Te+{Ï ãø£ÿu≤ãT ≈£îe÷s¡T\T Á|üuÛ≤ø£sY(8), ≈£L‘·Ts¡T dü+^‘·(6) bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç Ç+{ÏøÏ e∫Ãq |æ\¢\T Ä&ÉTø√e&ÜìøÏ yê&É yÓqTø£>∑\ #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ yÓfi≤fls¡ì, Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ø±\T¢ C≤Ø ˙{Ï˝À eTTì– #·ìb˛j·÷s¡ì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\ n<äq|ü⁄ >∑<äT\qT

ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ |æ≥¢+, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì ‘êπs>±yé, øÏcÕº|üPsY Á>±e÷\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Ywæ+&˚ bÕsƒ¡XÊ\ n<äq|ü⁄ >∑<äT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ê s¡T.$<ë´s¡Tú\ nedüs¡+ y˚Ts¡≈£î n<äq|ü⁄ >∑<äT\T ì]à+#ê]q, á n<äq|ü⁄ >∑<äT\T sêJyé $<ë´$TwüHé <ë«sê $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\ qT+&ç ì]à+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.nq+‘·s¡+ øÏcÕº|üPsY Á>±e÷ìøÏ n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ yÓ[flq Äj·Tq≈£î øÏcÕº|üPsY Á>±eTdüTú\T Á>±e÷ìøÏ e#˚à s√&ÉT¶ #Ó&çb˛sTT+<äì, s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+#ê\ì Äj·TqqT ø√sês¡T.n<˚ $<Ûä+>± Á>±eT+˝Àì eT÷&ÉT #˚‹|ü+|ü⁄\T #Ó&çb˛j·÷j·Tì ‘Ó\T|ü>± myÓTà˝Ò´ <ä>∑Zs¡ qT+&ç ˇø£ dæ+–˝Ÿ ù|òCŸ yÓ÷≥sY eT+p] #˚sTTkÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·TÔ\T ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´˝≤ #·÷kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô): H˚&ÉT ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ¬>dtº Vü≤ÖCŸ˝À õ˝≤¢˝À ñqï sêÁwüº Hêj·T≈£î\ eT+&É\ ø±s¡´<äs¡TÙ\ eTVæ≤fi¯\T, $<ë´s¡Tú\T, j·TTe≈£î\T Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ø=¬øÿs¡ uÛÑ÷eTqï ‘Ó*bÕs¡T.ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î e#˚à HÓ\ 4,5 ‘˚~˝À¢ e÷~>∑\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T s¡<∏äj·÷Á‘· ¬s+&Ée $&É‘· dü+<äs¡“+>± edüTÔHêï&Éì sêÁwüº ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT ø=¬øÿs¡ uÛÑ÷eTqï ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ÷≥sY ôd’øÏ˝Ÿ <ä>∑Δ+ πødüT˝À ì+~‘·T&ç n¬sdtº ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ 3e b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À |ü\T yêVü≤Hê\T <ä>∑›+ #˚dæq ì+~‘·T&çï n¬sdtº #˚XÊs¡T.á y˚Ts¡≈£î 3e {ÖHé dæ◊ mdt.ôd’<äT\T $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, neT˝Ÿyê&ç ÁbÕ+‘·+˝À ìyêdü eTT+≥T >∑DÒwt.Ç‘·qT ÄsY{Ïdæ ñ<√´–>± |üì #˚düTÔHêï&ÉT.neT˝Ÿyê&ç ÁbÕ+‘·+˝À ìyêdüeTT+ ≥THêï&ÉT.n‘·ì Ç+{À¢H˚ øÏsêsTTøÏ ñ+≥Tqï |üeHé nH˚ e´øÏÔ ø£ø£å |üP]‘·+>± >∑DÒwt u…’≈£îqT <ä>∑›+ #˚dæq≥T¢ dæ◊ ‘Ó*bÕs¡T.á ì+~‘·T&ÉT n<˚ ø±\˙˝À ñ+≥Tqï eTVæ≤fi¯\‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·T+fÒ n˝≤ e÷{≤¢&É≈£L&É<äì >∑DÒwt eT+<ä©j·T&É+‘√ n‘·ì ø£ø£å|üP]‘·+>± á |üì #˚dæq≥T¢ dæ◊ ‘Ó*bÕs¡T.>∑‘·+˝À ≈£L&Ü Ç‘·ìô|’ mH√ï πødüT\T ñHêïj·Tì dæ◊ $e]+#ês¡T.

mHéd”&ûd” Hêu≤s¡T¶ s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô): >=Á¬s\T, y˚Tø£\ ô|+|üø£+ <ës¡T\≈£î mHédæ&çdæ, Hê+u≤s¡T¶ s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ dü_‡&ûì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£≥ºøÏ+~ eT˝Ò¢wt ‘Ó*bÕs¡T.11e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ >=Á¬s\T, y˚Tø£\ ô|+|üø±ìøÏ dü_‡&û ÁøÏ+<ä 134 ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫+<äHêïs¡T.á dü_‡&çì Hê+u≤s¡T¶ <ë«sê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+|üø£<ës¡T\≈£î n+<äCÒdüTÔ+<äHêïs¡T.á H˚|ü<∏ä´+˝À ø=+‘·eT+~ ô|+|üø£+<ës¡T\T C…’+{Ÿ ©j·÷_*{° Á>∑÷|ü⁄\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡Hêïs¡T.sêÁwüº yÓTT‘·Ô+>± 63 y˚\ eT+~øÏ á |ü<∏äø±\ <ë«sê s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·T&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+&É>± Ç|üŒ{ÏøÏ πøe\+ 2 y˚\ eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T eT+ps¡T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T.12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝À ≈£L&Ü á |ü<∏äø£+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Ä]úø£ XÊK eT+Á‹ Á|üø£{Ï+#ês¡Hêïs¡T.

n<äq|ü⁄ >∑<äT\T ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ $<ë´s¡Tú\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~+#ê* ìC≤+kÕ>∑sY , pHé 28 ( düTes¡íyês¡Ô) :ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À qs¡« Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq Eø£ÿ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Y wæ+&˚ 15 \ø£å\ e´j·T+‘√ sêJyé $<ë´ $TwüHé |ü<∏äø£+ <ë«sê ì]à+∫q bÕsƒ¡XÊ\ n<äq|ü⁄ >∑<äT\qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ã&ç e÷H˚dæq |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#˚ Vü≤≈£îÿ n+<ä]ô|’ ñ+<äì H˚{Ï $<ë´πsú πs|ü{Ï bÂs¡T&Éì $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ <ë«sê Á|ü‹ ù|<ä $<ë´]úøÏ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü\T |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY Hêsêj·TD, Ç+#ê]® m+|æ&çz kÕj·÷>ö&é, bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ yÓTs¡T¬>’q $<ä´ u≤˝§ÿ+&É, pHé28(düT‘·es¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\≈£î Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î B≥T>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ \˝ÀH˚ yÓTs¡T¬>’q $<ä´qT n+~düTÔHêïeTì m+Çy√ $H√<ésêyé nHêïs¡T. u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+ ˝Àì yÓT+&√s¡ Á>±eT+˝À $<ä´|üøå√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡Tú\qT nH˚ø£ dü<äTbÕj·T\qT ñ∫‘·+>± ø£*ŒdüTÔ+<äì yê{Ïì Á|ü‹ $<ë´]úì düB«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ ñ+<äì dü÷∫+#ês¡T. bòÂwæºø£ÄVü≤s¡+, |ü⁄düÔø±\T, <äTdüTÔe⁄\T, kÕÿ\sYwæ|òt\T ÄH˚ø£ edüTÔe⁄\qT ø£*ŒdüTÔ+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À me÷àØŒ ø£èwüíy˚DÏ, qs¡‡πs&ç¶, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<ë´j·TT\T lìyêdt, ñbÕ<ë´j·TT\T ãwæs√~›Hé, s¡$, $<ë´s¡Tú\T, $<ë´s¡Tú\ ‘·©¢<ä+Á&ÉT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤qT‡yê&É , pHé 28 ( düTes¡íyês¡Ô) : u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì uÀs¡¢+, uÀs¡¢+ ø±´+|ü⁄ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´|üøå√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± myéTÇz C≤«\e÷+ã dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± uÀs¡¢+ Á>±eT+˝Àì eT÷&ÉT bÕsƒ¡XÊ\\qT dü+<ä]Ù+∫q ‘·s¡TD+˝À Vü≤]»qyê&É bÕsƒ¡XÊ\˝À uÀ»q @C…ì‡ì $<ë´s¡Tú\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡ uÀ»q+ n+~+#ê\ì ÄyÓT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á bÕsƒ¡XÊ\˝À uÀ»q edü‘·T\T dü]>±Z ˝Òì dü+<äs¡“+>± ÄyÓT á uÀ»q @C…ì‡øÏ ôV≤#·Ã]+#·&É+ »]–+~. $<ä´ |üøå√‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± ˇø£{À ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î nø£ås¡uÛ≤´dü+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ q\T>∑Ts¡T ã&ç ãj·T≥ |æ\¢\ì >∑T]Ô+∫ uÀs¡¢+ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#·&É+ »]–+~.

b˛©düT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á>±eTdüuÛÑ ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 28 ( düTes¡íyês¡Ô) ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ã+»|ü*¢ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Á>±eT|ü+#êj·T‹ Äes¡D˝À ìC≤+kÕ>∑sY mdt◊ qπswt Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛*düT\T Á>±eT düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt◊ qπswt e÷{≤¢&ÉT‘·T b˛*düT\≈£î , Á|ü»\≈£î dü‘·‡+ã+<Ûë\T yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&ÜìøÏ b˛*düT\T nH˚ uÛÑj·T+ Á|ü»˝À¢ ñ+&É≈£L&É<äì Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT b˛*düT\≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·÷ Á>±e÷\˝À >∑dæÔ <äfi≤\T @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì @˝≤+{Ï düeTdü´ e∫Ãq kÕúìø£ b˛*düT ùdºwüqT˝À düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT Á|ü»\T, b˛*düT dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

Áô|’y˚≥T ô|ò’HêHé‡\ Ä>∑&Ü\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷* &√Hé, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$, ñ<√´>±\T sêø£ ej·TdüT‡\T MT]b˛e&É+‘√ #˚ùd~ ˝Òø£ ≈£î≥T+uÛÑ+ |ü&ÉT‘·Tqï uÛ≤<ä\qT #·÷&É˝Òø£, dü«X¯øÏÔ‘√ J$+#ê\ì ìs¡T<√´>∑ ejÓ÷ |ü]$T‹ <ë{Ïq yês¡T rdüT≈£î+≥Tqï ìs¡íj·÷\≈£î #˚j·T÷‘·q+~+ #ê*‡+~ b˛sTT |ü\T ô|ò’HêHé‡ ø£+ô|˙\T ø£cÕº\≈£î >∑T]#˚düTÔ Hêïj·Tì Ä{À j·T÷ìj·THé n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£fÒwt>ö&é Äs√|æ+#ês¡T. Ä{Àes¡ÿsY‡ n+&é Á&Ó’esY‡

Ä<ä«s¡´+˝À »]–q <Ûäsêï≈£î õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T nq«sY, ‘ê\Tø£ ø±s¡´<ä]Ù •eÁ|ükÕ<é, ‘ê\Tø£ ñ|ü ø±s¡´<ä]Ù qøÏÿ lø±+‘Y\T eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡T ø±>±, Ä{À dü+|òü÷\ @◊{Ïj·TTdæ, nqTã+<Ûä dü+|òü÷\ es¡ÿs¡T¢ Vü‰»¬s’q düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì lsêeTô|ò’HêHé‡ ø£+ô|˙ ˇø£]ì ã* rdüT≈£î+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì Ä{À Á&Ó’esY

e÷ãTe* ø£+‘·T\T ø£≥º˝Ò<äqï HÓ|ü+‘√ Ä{ÀqT ô|ò’HêHé‡ yês¡T rdüT≈£îyÓ[¢ b˛e&É+‘√ eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉHêïs¡T. Ä{À Á&Ó’es¡¢ ≈£î≥T+u≤\T >∑&Ée&Éy˚T ø£wüº+>± ñ+<äì, n≥Te+{Ï yê] JeHêìøÏ düVü‰j·T+ n+~+#·e\dæ+~ b˛sTT ø£&ÉT|ü⁄\T e÷&˚Ã+<äT≈£î dæ<ä›yÓTÆq á Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙ ˇø£ ì+&ÉT ÁbÕD≤ìï rdüTø√e&Éy˚T ø±ø£, yê] ≈£î≥T+u≤ìï s√&ÉT¶q |ü&˚dæ+<äHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ø£+‘·T\T ø£≥º˝Òì yê]øÏ düeTj·T+ Çe«e\dæ+~ b˛sTT s√Eyê] e&û¶\‘√ e+<ä\ s¡÷bÕj·T˝À¢ Ä{À ø±]à≈£î\ e<ä› qT+∫ s¡ø±Ôìï |”\TdüTÔqï »\>∑ e˝… |”&çdüTÔHêïs¡ì, Çø£ô|’ Áô|’y˚≥T ô|ò’HêHé‡\T ‘·eT y˚~Û+|ü⁄\T Ä|üø£b˛‘˚ @◊{Ïj·TTdæ Ä<ä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï e÷ãTe* ≈£î≥T+u≤ìøÏ ‘·ø£åDy˚T ¬s+&ÉT \ø£å\ qwüº|ü]Vü‰sêìï #Ó*¢+#·&Éy˚Tø±ø£, kÕ«Bq+ #˚düT≈£îqï Ä{ÀqT ≈£L&Ü Ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ n+<äCÒj·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêï eTHêïs¡T. düø±\+˝À düVü‰j·T+ #˚j·Tì m&É\ õ˝≤¢˝Àì nìï Áu≤+∫\ m<äT≥ yê] yê´bÕsê\T »s¡>∑˙j·T≈£î+&Ü ìs¡“+~Û+|üCÒkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

X¯óÁø£yês¡+, pHé 29 2012

d”æ◊{°j·T÷ 13e eTVü‰düuÛÑ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*

XÊ*yêVü≤q ø£eT÷´ì{° Vü‰\T≈£î 5 \ø£å\ ì<ÛäT\T eT+ps¡T : eT+Á‹ <Ûäsêàq @\÷s¡T, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô): GáWLRiVÕ‹[ NRPV™´sV¯LRi aS÷¡™yx§¶¶¶©´s NRP™´sVW˘¨s…‘¡ •¶¶¶Ã¡VNRPV HμR∂V áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ B©±sø≥yL`Íi ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP BLjilgi[xtsQ©±s @ºΩ¥j∂gRiXx§¶¶¶LiÕ‹[ GáWLRiV NRPV™´sV¯LRi aS÷¡™yx§¶¶¶©´s xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPVáV —¡«Í¡™´sLRixmso μR∂VLÊSLS™´so, ZNP. øR¡Li˙μR∂™´s∞¤Œ¡[aRP*LRiLS™´so, ZNP. Aμj∂ZaP[xtsv, ©´slLi[Li˙μR∂áV ™´sVLi˙ºΩNTP ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆxqsWÚ GáWLRiV ™´sVLi≤R∂áLi Æ™sLiNRP…ÿxmsoLRiLi xmsLiøy∏R∂VºΩ øy»¡xms˙LRiV L][≤ÔR∂VÕ‹[¨s ≠s©y∏R∂VN`P©´sgRiL`i Õ‹[ NRPV™´sV¯LRi aS÷¡™yx§¶¶¶©´s NRP™´sVW˘¨s…”¡ •¶¶¶Ã¡V©´sV ¨sLji¯Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøy™´sV¨s @LiVVæªΩ[ @μR∂©´sxmso r¢NRPLS˘Ã¡V N][xqsLi ™´sVL][ ALRiV áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. μk∂¨s\|ms μ≥R∂LS¯©´s xqsˆLiμj∂xqsWÚ HμR∂V áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂Vá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s C Æ™s[VLRiNRPV ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y. —¡. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ªRΩfl·VNRPV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NSLRiV™´sVWLji Æ™sLiNRP»¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPV™´sV¯LRi aS÷¡™yx§¶¶¶©´s NRP™´sVW˘¨s…”¡ •¶¶¶Ã¡VNRPV GáWLRiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NS™´spLRiV ryLi ¡bP™´sLS™´so @xmsˆ…”¡ aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ xqsÀ≥œ¡V˘LSáV NRPLiÀÿá gRiLigSÀ≥œ¡™y¨s ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryLRi¨s Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW 7.50 áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV NSgS BLiNS @xqsLixmspLjiÚgS NRP™´sVW˘¨s…”¡ •¶¶¶Ã¡V ≠sVgji÷¡F°LiVVLiμR∂¨s C zqÙsºΩÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmso©´s ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ @Liμj∂Liøyá¨s μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so©´sV N][LSLRiV. LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Fsxmsˆ…”¡©´sVLi≤][ NRPV™´sV¯Lji aS÷¡™yx§¶¶¶©´s xqsLixmnsV À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· xms©´sVáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s ™yLjiN][xqsLi @μR∂©´sxmso ¨sμ≥R∂VáV B™´s*≤R∂Li xqs™´sVLi«¡xqsLigS DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= HÕÿxmsoLRiLi Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so©´sV NRP÷¡zqs NRPV™´sV¯LRi aS÷¡™yx§¶¶¶©´s xqsLixmnsV NRP™´sVW˘¨s…”¡ •¶¶¶Ã¡V©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ¨sμ≥R∂VáV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRi≤R∂Liª][ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so xqsˆLiμj∂xqsWÚ BLiªRΩ™´sVLiμj∂ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı μR∂XuÌy˘ ªRΩORPQfl·Æ™s[V C NRP™´sVW˘¨s…‘¡ •¶¶¶Ã¡V ¨sLS¯fl· xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP HμR∂V áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂ gRiVLjiLi¿¡ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y. —¡. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s©´sV ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. }msμR∂™´sLÊSá ™yx§¶¶¶©´s BªRΩLRi aRPVÀ≥œ¡NSLS˘Ã¡ ¨sLS*x§¶¶¶fl·NRPV ¿¡©´sıFy…”¡ xqsÀ≥œ¡Ã¡V, xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP @©´sV™´sogS }msμR∂™´sLÊSáV ¨s™´sbPLi¬ø¡[ ˙FyLiªyáՋ[ NRP™´sVW˘¨s…‘¡•¶¶¶Õfi= ¨sLS¯fl· xms©´sVáNRPV @ªRΩ˘LiªRΩ

˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™y*á¨s μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so ¬ø¡FyˆLRiV. FsNRP‰Q\Æ≤∂©y N]μÙj∂Fy…”¡ ¨sμ≥R∂Váª][ @xqsLixmspLjiÚgS ¨s÷¡¿¡F°LiVV©´s NRP™´sVW˘¨s…‘¡ À≥œ¡™´s©yá ¨sLS¯fl· xms©´sVá©´sV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s μ≥R∂LS¯©´s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ }msμR∂™´sLÊSá xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi\|ms —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ™´sVLjiLiªRΩ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. xqs™´sW«¡LiÕ‹[ }msμR∂™´sLÊSáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡Ljigji©´sxmsˆVÆ≤∂[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AbPLi¿¡©´s xmns÷¡ªyáV á’≥¡ryÚ∏R∂V¨s ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLi\|ms 70 aSªRΩLi ˙xms«¡Ã¡V Aμ≥yLRixms≤T∂ “¡≠sxqsVÚ©yıLRi¨s ˙xmsxqsVÚªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©´sVÕ‹[ \lLiªRΩVNRPV @¨dsı ≠sμ≥yá @Li≤R∂gS ¨sá ¡≤yá¨s BLiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ¨sμ≥R∂Vá©´sV xqs™´sVNRPWLRiË≤y¨sNTP ªy©´sV zqsμÙR∂LigS D©yı©´s¨s μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sL<SNSáLiÕ‹[ AbPLi¿¡©´s ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sWμR∂V NSNRPF°™´s≤R∂Li™´sÃ˝¡ ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVáV N]LiªRΩ ™´sVLiμR∂N]≤T∂gS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xmsLjizqÙsªRΩVá©´sV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVNRPV¨s @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsLi»¡Ã¡\Æ™sxmso \lLiªRΩVáV μR∂XztÌsQ |ms¤…Ì¡[Õÿ ªRΩgRiV ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV NRPW≤y BxmsˆVÆ≤∂[ zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s μ≥R∂LS¯©´s NRP¤Õ¡NÌRPLRiVNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @Li»¡V™y˘μ≥R∂VáV ˙xms ¡¤Õ¡[ ˙FyLiªyá©´sV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ gRiVLjiÚLi¿¡ \Æ™sμR∂˘  ¡XLiμyá©´sV xmsLizmsLiøyá¨s μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ≠sd V }qs™y ZNPL[ i˙μyá μy*LS FyLRiμR∂LRi+NRP\Æ™sV©´s }qs™´sáV : ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s @ªRΩ˘LiªRΩ ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©´sLiª][ ˙xms«¡Ã¡NRPV ªRΩ*LjiªRΩgjiºΩ©´s, FyLRiμR∂LRi+NRP\Æ™sV©´s }qs™´sáV @Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠dsVc}qs™y ZNP[Li˙μyáV ˙xms«¡Ã¡NRPV FsLiª][ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sNRPLRi™´sV¨s LSxtÌsQ˚ L][≤˝R∂V, À≥œ¡™´s©yáaSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP @≠dsV©y}ms»¡Õ‹[

Äq+<äì\j·T+ _dæ`_ Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶q¢qT düôdŒ+&é #˚j·÷\ì @◊mdtm|òt <Ûäsêï ø±e÷¬s&ç¶, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD+˝Àì Ç+~s¡ q>∑sY˝Àì _dæ`_ Äq+<äì\j·T+ yê¬s¶Hé\qT düôdŒ+&é #˚j·÷\ì @◊mdtm|òt Äضy√ Ä|ò”dt eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ $q‹|üÁ‘êìï Ç#êÃs¡T.õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T <äX¯s¡‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À Vü‰düº˝Ÿ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´ 15 s√E\T ne⁄‘·Tqï Äq+<äì\j·T+ _dæ`_ Vü‰düº˝Ÿ˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î $<ë´s¡Tú\T #˚s¡˝Òø£ Vü‰düº˝Ÿ\T Äø£‘êsTT\≈£î n&ܶ>± ì\TdüTÔHêïj·Tì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T.‘·ø£åDy˚T _dæ`_ Äq+<äì\j·T+ Vü‰düº˝ŸqT j·T<Ûë$~Û>± mdtm+mdt Vü‰düº˝Ÿ>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕº\Hé, XÊ´yéT, q]‡+\T, qMHé≈£îe÷sY, dü+Je⁄\T, ÁoqT, dü+»jYT, ns¡TDY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT C≤uŸy˚Tfi≤ ø±e÷¬s&ç¶, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ es¡≈£î &çÄsY&ç@, ◊¬ø|æ dü+düúyês¡T &Ó’¬sø˘º ô|¢dtyÓT+≥sY, ôd≈£L´] {Ï>±s¡T¶, $»j·T |òü]º˝…’»sY yês¡T ns¡Ω‘· >∑\ Á>±MTD ìs¡T<√´>∑T\≈£î ôd\ø£åHé‡ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.ej·TdüT‡ 18 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç 30 dü+.sê\ es¡≈£î ø±e÷¬s&ç¶ @]j·÷˝Àì Á>±MTD ìs¡T<√´>∑T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì yê]‘√bÕ≥T z]õq˝Ÿ dü]º|òæπø{Ÿ‡, πswüHéø±s¡T¶ õsêø˘‡, bò˛{À\‘√ Vü‰»s¡T ø±yê\ì @|æm+ ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> 1147 eT+~ mdtôV≤#Y4\≈£î dü+ã+~Û+∫q |æ\¢\≈£î 11 \ø£å\ 76,400 s¡÷bÕj·T\ kÕÿ\sYwæ|t\T, mdtôV≤#Y6 U≤‘ê˝À¢ y˚kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|æm+ sê+Hêsêj·TD>ö&é, kÕsTT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n¬s|ü*¢˝À Á>±eTdüuÛÑ _ø£ÿq÷sY, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì n¬s|ü*¢ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ b˛©düT\T Á>±eTdüuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± _ø£ÿq÷sY 1e {ÖHé môd’‡ düTπswt e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á>±eT+˝À n+<äs¡÷ ø£\dæyÓT\dæ J$+#ê\ì myÓ’Hê ∫qï ∫qï ‘·>±<ë\T eùdÔ Á>±eT+˝À ìj·T$T+∫q ø±ìùdºãT˝Ÿ≈£î |òæsê´<äT #˚j·÷\ì ô|<ä› düeTdü´\T e∫Ãq|ü&ÉT ‘·q≈£î |òæsê´<äT #˚j·÷\ì, Á>±eT+˝À <=+>∑‘·Hê\T ìyês¡D≈£î j·TTe≈£î\T >∑d”Ô <äfi≤\T>± @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì Á>±eT+˝À ù|ø±≥ Ä&ç‘˚, u…˝ŸºcÕ|ü⁄\T ìs¡«Væ≤ùdÔ, ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J düs¡Œ+#Y _.‘·÷ø±s¡+, Hêj·T≈£î\T n+ø£+ sêE, ø£eT˝≤ø£sY, b˛©düT\T, Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±s=ŒπswüHé uÛÑ÷eTT\qT |ü]o*+∫q CÒd” ¬s+»˝Ÿ, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝À mHémdtm|òt ø±]à≈£î\T 1990 dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ø±s=ŒπswüHé <ë«sê md”‡\≈£î 60 mø£sê\T πø{≤sTT+#·>± n|üŒ{Ï qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 10 md”‡ \_›<ës¡T\T |ü{≤º\T #˚düTø√ø£b˛e&É+‘√ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q yê´bÕs¡ y˚‘·Ô <äfi≤s¡T\ #Ó+‘· #˚] |ü~ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì ø=qT>√\T #˚dæ ô|ìï+>¥ sêfi¯flqT dæ<ä›+ #˚XÊs¡T.$wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï \_›<ës¡T\T ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT≈£î yÓfi≤fls¡T.n{Ϻ |ü~ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì md”‡\≈£î #Ó+~q uÛÑ÷$Tì yê´bÕs¡T\T ø=qT>√\T #˚dæq uÛÑ÷$Tì |ü]o*+#ês¡T.md”‡ ø±s=ŒπswüHé\ <ë«sê \_›bı+~q yês¡T n$Tàq, ø=qï ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+{≤eTì CÒdæ Vü≤s¡¸es¡úHé ôV≤#·Ã]+#ês¡T.kÕ«BÛq |üs¡TÃ≈£îqï uÛÑ÷eTT\T ‘·Vü≤o˝≤›sY Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ+{≤j·THêïs¡T.Äø±XÊìï n+<äq+‘· <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· n+<ä]ô|’ ñ+<äHêïs¡T.Äj·Tq yÓ+≥ ‘·Vü≤o˝≤›sY ôd’<äT\T>ö&é, md”‡ ø±s=ŒπswüHé Ç&ç \ø°Î, ÄsY◊ düTπs+Á<äHêj·Tø˘, $ÄsYy√ uÛÑ÷eTj·T´, uÛÑ÷eTT\ \_›<ës¡T\T ñHêïs¡T.

ù|ø±≥˝À m&É|ü*¢ ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ |ü{Ϻy˚‘· uÀ<ÛäHé, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+˝Àì Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ ø±˝≤˙˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ ù|ø±≥ kÕúes¡+ô|’ <ë&ç #˚dæ 5 y˚\ 75 s¡÷bÕj·T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ uÀ<ÛäHé &çmdæŒ dü]‘· ‘Ó*bÕs¡T. &çmdæŒ dü]‘· Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q <ë&ç˝À m&É|ü*¢ ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ sê»*+>∑+‘√ bÕ≥T ‘·Te÷à\ kÕ«$T, ø±+fÒ sêCŸ≈£îe÷sY, >√bÕ\ ø£èwüí, düT≈£îÿesY ø£èwüí\T e⁄Hêïs¡T.

≠dsV c}qs™y ZNP[Li˙μy¨sı A∏R∂V©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s lLi≠s©´sW˘, ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ, ≠sμy˘LÙRiVáV, \lLiªRΩVáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s }qs™´sá©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©y¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩª][ NRPW≤T∂©´s Fyá©´s @Liμj∂LiøyáƩs[ áORPQ ˘Liª][ ≠dsVc}qs™´sá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. Bμj∂ aRPÀ≥œ¡xmsLjiflÿ™´sV™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LiVVxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ \|ms¤Õ¡…fi ˙Fy¤«¡NÌRPVgS ¬ø¡[xms…Ì”¡ @NRP‰≤R∂ ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV F~LiμR∂≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ 246 Bc }qs™yZNP[Li˙μyÃ¡Õ˝‹[ 184 ZNP[Li˙μyá©´sV Æ©s[…”¡ ©´sVLi≤T∂ ≠dsVc }qs™y ZNP[Li˙μyáVgS ™´sWLRiVˆ¬ø¡[zqs gRiªRΩLiÕ‹[ @Liμj∂xqsVÚ©´sı 26 }qs™´sáNRPV @μR∂©´sLigS ™´sVL][ 23 F¢LRi }qs™´sá©´sV @Liμj∂LiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. xqs™´sV∏R∂VLi, μ≥R∂©´sLi ™´sXμ≥y NSNRPVLi≤y F¢LRiVá ¬ø¡LiªRΩZNP[ ™yLji NS™´sázqs©´s }qs™´sáV, ˙xmsxqsVÚªRΩ @≤R∂LigRiŒfi, AL`iIAL`i ,∏R∂V£mns∏R∂VLi≤T∂, «¡©´s©´s, ™´sVLRifl· μR∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªyá ™´sWLRiVˆÃ¡V, ¨s™yxqs, Aμy∏R∂V ªRΩμj∂ªRΩLRi xms˙ªyá©´sV ¨sLÙjiQxtÌsQ NSáxmsLji≠sVºΩÕ‹[ ≠dsVc}qs™yZNP[Li˙μyá μy*LS F~LiμR∂™´søR¡Ë©yıLRiV. LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ F¢LRi xqsLRixmnsLSáV, L][≤ÔR∂V LRi™yflÿ ™´s˘™´sxqÛsª][ Fy»¡V xmsoLRiFyáNRPaS≈¡Õ‹[ F¢LRiVáNRPV @Liμj∂Li¬ø¡[ }qs™´sá¨sıLi…”¡¨s ≠dsVc}qs™y xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂r°ÚLiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠dsV c}qs™y NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y. —¡. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s, «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y. …”¡ Àÿ ¡WLS™´so©y∏R∂VV≤R∂V ≠dsV c}qs™y NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVV\¤Õ¡©´s ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚ xmsLS˘»¡NRPaSΔÿ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F¢LRi}qs™´sáV @Liμj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ xmspLjiÚ FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩ ºdΩxqsVNRPVLS™yáƩs[ Æμ∂[˘∏R∂VLiª][ C NSLRi˘˙NRP™´sVLi ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sVaSΔÿ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ≠dsV c}qs™´sá\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙gS≠dsVfl·, xms»Ì¡fl· ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsVáÀ≥œ¡LigS, Æ™s[gRiLigS F¢LRiVáNRPV }qs™´sáLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsVc}qs™y ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV }qs™´sáV @Liμj∂LiøyáƩs[ Æμ≥∂[˘∏R∂VLiª][ LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ≤y. ∏R∂V©±s.NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂…”¡ ryLjigS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠dsVc}qs™y ZNP[Li˙μyá©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ≠dsVcN][xqsLi (˙xms«¡Ã¡V) @Liμj∂xqsVÚ©´sı }qs™´sáV NS ¡…Ì”¡ C ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ≠dsVc}qs™´s }msLRiV|ms»Ì¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

eT<ä÷ïsY, pHé 28 ( düTes¡íyês¡Ô) : dæ◊{Ïj·TT 13e sêÁw”ºj·T eTVü‰düuÛÑ p˝…’ 5 qT+&ç 8 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À ãVæ≤s¡+>∑ eTVü‰düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dæ◊{Ïj·TT Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£ì«qsY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝À eTVü‰düuÛÑ ≈£î dü+ã+~+∫q >√&ÉÁ|ü‘·T\qT $&ÉT<ä\ #˚dæq nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T dæ◊{Ïj·TT 13e eTVü‰düuÛÑ≈£î ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø±]àø£ dü+|òü÷\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, düuÛÑT´\T n+<äs¡T ‘·s¡*e∫à á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

d”◊{°j·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À 13e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T _#·Tÿ+<ä , pHé 28 ( düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+ qT+&ç e#Óà HÓ\ 5e ‘˚~qT+&ç 8e ‘˚~es¡≈£î dæ◊{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì dæ◊{Ïj·TT Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® $. düTπswt>=+&É |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ø±]àø£ dü+|òü÷˝…’q≥Te+{Ï n+>∑Héyê&ç es¡ÿsY‡, ÄXÊes¡ÿsY‡, Ä{Àj·T÷ìj·THé, Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\T , eT<Ûë´Vü≤ï uÀ»q @C…ì‡ ìsê«Vü≤≈£î\T , 108,104 dæã“+~ , Ç+~sê Áø±+‹|ü<∏äø£+ j·÷ìy˚T≥sY‡, ñbÕ~ÛVü‰$T |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢, ndü+|òüT{Ï‘· dü+|òüT ø±]à≈£î\T y˚˝≤~>± ‘·s¡* e∫à á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì , á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Á‹|ü⁄s¡ eTTK´eT+Á‹ e÷DÏø˘ düsêÿsY , dæ◊{Ïj·TT sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T mdt.Ms¡j·T´, dæ◊{Ïj·TT Äj·÷ õ˝≤¢\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ø±e⁄q á ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î _#·Tÿ+<ä eT+&É\+ qT+&ç ø±]à≈£î\ y˚˝≤~>± ‘·s¡*e∫à $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

»eVü‰sY u≤\ Äs√>∑´ •_s¡+ ;s¡÷ÿsY , pHé 28 ( düTes¡íyês¡Ô ) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À yÓ’<äT´\T »eVü‰sY u≤\ Äs√>∑´ •_sêìï myéTm#Yz sêeTT Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 6qT+&ç ô|’ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\ m‘·TÔ, ãs¡Te⁄\qT #·÷dæ yê]øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ∫øÏ‘·‡ #˚XÊs¡T. $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. 30eT+~ì ìC≤e÷u≤<é, uÀ<ÛäHé, u≤qT‡yê&É ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î ]|òüsY #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü<äà, ñ<äj·T\øÏÎ, ìs¡à\, düT˙‘·, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<=+>∑‘·q+ #˚dæ Ç+{ÏøÏ ì|ü ô|{Ϻq <äT+&É>∑T\T ;s¡÷ÿsY , pHé 28 ( düTes¡íyês¡Ô ) : eT+&É\+˝Àì $Tsê®|üPsY Á>±eT+˝À ñ˝…¢ sêeTT\T nH˚ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´– Ç+{À¢ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <=+>∑‘·q+ #˚dæ ô|Á{§˝Ÿ‘√ Ç+{Ïì ì|ü n+{Ï+∫q≥T¢ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eTdüTú\T, b˛*düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ nedüsê\ ì$T‘·Ô+ ñ˝…¢ sêeTT\T ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\‘√ }]øÏ yÓfi¯fl>± mes¡T ˝Òì n<äTqT #·÷dæ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡›sêÁ‹ Ç+{Ï ô|’ ø£|ü <ë«sê Ç+{À¢øÏ e÷s¡Z+ #˚düTø=ì ;s¡Tyê˝À ñqï 7‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, s¡TbÕj·T\T 5500 q>∑<äT <√#·Tø=ì ô|Á{§\T‘√ Ç+{Ïì ì|ü n+{Ï+#ês¡T. $<ë´s¡Ω‘· |üÁ‘ê\T , e´ekÕj·T uÛÑ÷$T |üÁ‘ê\T , Ç‘·s¡ $\TyÓ’q |üÁ‘ê\T ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\T, ã≥º\T, <Ûëq´+ |üP]Ô>± <ä>∑›eTj·÷´sTT. ÄsY◊ dæ<ä›j·T´ ø±*b˛sTTq Ç+{Ïì >∑Ts¡Tyês¡+ |ü+#·HêeT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ mdt◊ eT<äTdü÷<äHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T |ü+|æD°

eTVü‰Ms¡#·Áø£ y˚T»sY |ü<äà|üì 13e es¡Δ+‹

¬s+»˝Ÿ, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):¬s+»˝Ÿ, m&É|ü*¢, qMù|{Ÿ, uÀ<ÛäHé eT+&É˝≤˝À¢ >∑\ &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄˝À ñqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ |æ\¢\≈£î 9e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç Ç+≥sY $T&çjÓT{Ÿ ø£fi≤XÊ\ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î 5826 eT+~ |æ\¢\≈£î ˇøÏ]ø£ s¡÷.1200 #=|üq 69 \ø£å\ 95 y˚\ 400 s¡÷bÕj·T\T ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\qT uÀ<ÛäHé @]j·÷ ø√Ä]¶H˚≥sY kÕsTT\T Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ eTVæ≤fi≤ düe÷K´ @|æm+ >∑+>±<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T.

ø±e÷¬s&ç¶, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô): ø±]Z˝Ÿ j·TT<äΔ+˝À Ms¡eTs¡D+ bı+~ ‘·q ÁbÕD‘ê´>∑+ <ë«sê ø±]Z˝Ÿ j·TT<äΔ+˝À Á|üeTTK bÕÁ‘· b˛•+∫q eTVü‰Ms¡#·Áø£ y˚T»sY |ü<äà|üì 13e es¡ú+‹ y˚&ÉTø£\qT |ü<äà|üì dü«#·Ã+<ä dü+düú s√≥Øø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±e÷¬s&綽À |òüTq+>± es¡ú+‹ y˚&ÉTø£\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü<äà|üì dü«#·Ã+<Ûä dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± eTTK´ n‹<∏äT\T>± m+Çy√ ã\sê+, {ÏÄsYmdt sêÁwüº Hêj·T≈£î&ÉT mHéõ y˚DT>√bÕ˝Ÿ>ö&é, ñbÕ<Ûë´j·TT\T eTH√Vü≤sY, {ÏÄsYmdt$ sêÁwüº ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT #·+<äT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <˚X¯+ ø√dü+ ÁbÕD≤\T n]Œ+∫q y˚T»sY |ü<äà|üì ù|s¡Tô|’q dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ |ü<äà|üì dü«#·Ã+<ä dü+düú @sêŒ≥T #˚dæ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T.

uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ düπs« |üP]Ô #˚j·÷* ¬s+»˝Ÿ, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï C…dæ Vü≤s¡¸es¡úHé dü+<ä]Ù+#ês¡T.nq+‘·s¡+ $Äs√«\‘√ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yê]qT<˚› •+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ôdô|º+ãsY ∫e]ø£˝≤¢ uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ düπs« |üqT\T #˚j·÷\Hêïs¡T.eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.$yê<ädüŒ<ä+>± ñqï uÛÑ÷eTT\ dü¬s«qT ì*|æ y˚j·T&É+ »s¡>∑T‘·T+<äHêïs¡T.n{Ϻ ]ø±s¡T¶\qT Á|üdüTÔ‘·eTT #˚s¡Ã˝ÒeTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY ôd’<äT\T >ö&é, ÄsY◊ düTπs+Á<ä Hêj·Tø˘, düπs«j·TsY kÕsTT\T &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY eTT+‘êCŸ, $Äs√«\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‹s¡àHé|ü*¢˝À $<ë´s¡Tú\≈£î Äs√>∑´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q yÓ’<ë´~Ûø±] &ç#Y|ü*¢, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):&ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‹s¡àHé|ü*¢ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ yÓ’<ë´~Ûø±] u≤Hé‘˚CŸ ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Äs√>∑´ s¡ø£å nH˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥º&É+‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· Äs√>∑´ |üØø£å\T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T 6 HÓ\\ ˇø£ÿkÕ] yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê\ì $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áô|’eTØ ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sY yÓ’<Ûë´~Ûø±] u≤Hé‘˚CŸ dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yyÓq÷´ ô|+|üø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q d”m|òtz eTVü≤à<é ÇÁãV”≤+ qMù|{Ÿ, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : qMù|{Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Hêπ>|üPsY Á>±e÷ìøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ dæm|òtz eTVü≤à<é ÇÁãV”≤+ Hêπ>|üPsY qT+&ç j·T+#· es¡≈£î myÓqT´yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø±ìï ø£+»s¡y˚{Ïyé bòÕ¬sdtº Ä|ò”düsY eTVü≤eTà<é ÇÁãV”≤+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yÓTTø£ÿ\T HêfÒ $wüj·T+˝À ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\≈£î |ü\T dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T.Hêπ>|üPsY qT+&ç j·T+#· es¡≈£î 5 øÏ˝À MT≥s¡T¢ s√&ÉT¶øÏs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ düTe÷s¡T 2 y˚\T yÓTTø£ÿ\T Hê≥&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, #Ó≥¢ e\q yêVü≤q<ës¡T\≈£î #·\¢ì ˙&É edüTÔ+<äì, y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çm|òty√ πøX¯esêe⁄, πs+CŸ Ä|ò”düsY n;uŸ, ôdø£åHé Ä|ò”düsY\T Á|ükÕ<é, eT\¢j·T´, f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ #·+Á<äeTÚ[ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ∫‘· •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ qMù|{Ÿ, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt ôV’≤<äsêu≤<é Á>±MTD dü«j·T+ ñbÕ~Û •ø£åD≤ dü+düú ‘·s¡>∑‘·T\qT &Ó’Øø√sY‡ #Ó’s¡àHé |æ.ÁoeTHêïsêj·TD ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á &Ó’Ø •ø£åDqT Áø£eT•ø£åD‘√ ÁX¯<ä›>± H˚s¡TÃø=ì dü«j·T+ ñbÕ~Ûì ô|+bı+~+#·Tø√yê\ì á •ø£åD≈£î ÁX¯<ä› düeTj·TbÕ\q nedüs¡eTì •ø£åD nq+‘·s¡+ eT]+‘· HÓ’|ü⁄D≤´ìï dü+bÕ~+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.dü+düú &Ó’¬sø£ºsY CÀwæ eT<äHésêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ç~ 38e ñ∫‘· •ø£åD •_s¡eTì á •_sêìøÏ 35 eT+~øÏ ñ∫‘· •ø£åD≈£î m+#·T≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕs¡+>∑|üPsY yÓ≥s¡ï] &Üø£ºsY ãkÕ«¬s&ç¶, &ç.kÕsTTø£èwüí, dü÷|üsYyÓ’»sY ø±]Ôø˘, Ä|ò”düsY ndæôdº+{Ÿ ¬ø.\ø£åàDY, X¯+ø£sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑sY¢‡ Vü‰düº˝Ÿ ø±˝ÒJ\≈£î <ä>∑Zs¡˝À ñ+&Ü* : mdtm|òt◊ &çe÷+&é ø±e÷¬s&ç¶, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝À >∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À md”‡, _dæ >∑sY¢‡ Vü‰düº˝Ÿ\T ø±˝ÒJøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚$ nì á $<ë´dü+e‘·‡s¡+ md”‡, _dæ ø=‘·Ô>± eT+p¬s’q md”‡ >∑sY¢‡ Vü‰düº˝ŸqT ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝À >∑sY¢‡ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ <ä>∑Zs¡ md”‡, md”º Vü‰düº˝Ÿ˝Àì mdtm+ôV≤#Y >∑sY¢‡ Vü‰düº˝ŸqT ô|≥º&É+ e\q $<ë´]úqT\≈£î ø±˝ÒJ\≈£î Hê\T>∑T øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ <ä÷s¡+ q&Éyê*‡ ek˛Ô+<äì mdtm|òt◊ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T sêHêÁ|ü‘ê|t, &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT dü‘·´+\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, n~Ûø±s¡T\T Ä˝À#·q ˝Òì $<Ûä+>± Vü‰düº˝Ÿ‡qT e÷s¡Ã≥+ e\q $<ë´]úì\≈£î düeTdü´\T ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·THêïs¡ì n~Ûø±s¡T\ô|’ yês¡T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T.n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø=ì $<ë´s¡Tú\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#˚˝≤ #·÷&Ü\ì ˝ÒìjÓT&É\ mdtm+ôV≤#Y Vü‰düº˝Ÿ $<ë´]úì\‘√ ø£˝…ø£ºπs{ŸqT eTT≥º&çkÕÔeTHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡M+<ÛäsY, yÓTT‹˝≤˝Ÿ, neTsY, Áø±+‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

wüsêe÷eT÷˝Ò...! n~Ûø£ <Ûäs¡\‘√ ms¡Te⁄\T $Áø£sTTdüTÔqï cÕ|ü⁄\ô|’ <ë&ÉT\T »s¡bÕ* uÛ…’+kÕ, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô): kÕq÷sY eT+&É\+˝À ¬s’‘·T\≈£î ms¡Te⁄\T n~Ûø£ <Ûäs¡\‘√ $Áø£sTTdüTÔqï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&ÉT ø£s¡TyÓ’j·÷´&ÉT.Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø£ <Ûäs¡\‘√ $Áø£sTTdüTÔqï <äTø±D≤\ô|’ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T »s¡bÕ\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.˝Òì jÓT&É\ Ä+<√fi¯D ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘êeTì ¬s’‘·T\T $˝ÒKs¡T\ düeTø£å+˝À yêb˛j·÷s¡T.n~Ûø±s¡T\T, <äTø±D+ j·T»e÷qT\T ≈£îeTà¬ø’ÿ n~Ûø£ <Ûäs¡\‘√ $Áø£sTTdüTÔqï |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+fÒ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äs¡ ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü&É‘êeTì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T.Bìïô|’ yÓ+≥H˚ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\˝À yÓTs¡T¬>’q edü‘·T\T ø£*Œ+#ê* : @;M|” &çe÷+&é qMù|{Ÿ, pHé 28(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À @_$|æ u≤>¥ø√ ø£˙«qsY kÕsTT‘˚» e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´]úqT\≈£î ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£s¡TyÓ’j·÷j·Tì >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 6,7e ‘·s¡>∑‹ $<ë´]úqT\T ø£*dæ 72 eT+~ ñ+&É>± á dü+e‘·‡s¡+ 8,9e ‘·s¡>∑‘·T‘·\T bı&ç–+#ês¡T.yÓTT‘·Ô+ 130øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡ì sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ |ü&ÉTø√yê&ÜìøÏ düú\+ ˝Òø£ n<Ó› >∑<äT\˝À ìÁ~+#˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì esê¸ø±\+ ø±e&É+‘√ bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq+ •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ $<ë´]úqT\T uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡ì 130 eT+~ $<ë´]úqT\≈£î ¬s+&ÉT eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, ¬s+&ÉT kÕïq|ü⁄ >∑<äT\T e÷Á‘·y˚T ñHêïj·Tì M{Ï ìsêàD+ ô|+#ê\ì bÕsƒ¡XÊ\ >∑<äT\ ìsêàD+ #˚|ü{≤º\ì bÕsƒ¡XÊ\˝À yÓTs¡T¬>’q edü‘·T\T #˚|ü{≤º\ì, Á‘ê>∑T˙{Ï ø=s¡‘· rsêÃ\ì bÕsƒ¡XÊ\ q÷‘·q uÛÑeq ìsêàD+ #˚|ü{≤º\ì $<ë´]úqT\ düeTdü´\T rsêÃ\ì ˝ÒìjÓT&É\ rÁeyÓTÆq Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&É‘êeTì @_$|æ qMù|{Ÿ XÊK &çe÷+&é #˚kÕs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À >∑+>±<ÛäsY, kÕsTTøÏs¡DY, sêCÒX¯«sY, kÕsTTu≤u≤, |ü+&ç‘Y, s¡+õ‘Y, yÓ+ø£{Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


|ü‘·ø±\T ¬>*∫Hê |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yêπs].. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂: \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμk∂ Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s ≤R∂ ¡VÕfi= ˙NUP≤yNSLjifl”· gRiVªyÚ «ÿ*á ©´sgRiμR∂V ˙F°ªy=x§¶¶¶NSá @™´sVáV\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤T∂Liμj∂. ªy©´sV ˙xmsxmsLiøR¡ rÛyLiVVÕ‹[ xmsªRΩNSáV lgi÷¡¿¡©y xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ™yLRiV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¤Õ¡[LRi¨s ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ LSfl”·Liøyá¨s N][LRiVªRΩW ˙xms™´sVV≈¡ xqsLixqÛs IÆ™sVgS «ÿ*áNRPV ™yø`¡  ¡x§¶¶¶ßNRPLjiLi¿¡Liμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s «ÿ*á @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s , ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

ºdΩLRiV\|ms ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLi¿¡Liμj∂. B…‘¡™´sá \|qs©y lLiLi≤R∂V \¤…¡…”¡Œœ¡ß˛ lgiá™´sgSÆ©s[ 50 áORPQáV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @»¡V NRP ¡≤ÔU∂ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms ≠s«¡∏R∂VLiÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s ©ygRiáOTPQ ¯NTP NRPW≤y 25 áORPQáV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ©´s©´sV ™´sW˙ªRΩLi gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s «ÿ*á æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ NSLixqs˘Li lgiáVøR¡VNRPV©´sı ªRΩ©´sNRPV Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW Fs»¡V™´sLi…”¡ ©´s«¡LS©y

@LiμR∂¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰Liμj∂. BLiNS G≠sV lgi÷¡}qsÚ gRiVLjiÚryÚL][ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ©s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ©´sgRiμR∂V ˙F°ªy=x§¶¶¶NSá N][xqsLi ªy©´sV Fs™´sLji¨ds N][LRi©´s¨s «ÿ*á xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ I÷¡LizmsN`P= N][xqsLi xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soªRΩV©yı©´s¨s C \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμk∂ ¬ø¡zmsˆLiμj∂. zmns…fiÆ©s£qs Æ™sVLRiVgRiVxmsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV NRPxtÌsQxms≤R∂VªRΩV©´sı»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ gRiVªyÚ «ÿ*á lLiLi≤R∂V CÆ™sLi»˝¡Õ‹[ A≤R∂À‹[ª][Liμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, pHé 29 2012

j·T÷s√ ø£|t ô|ò’q˝À¢ ôdŒsTTHé ô|Hꩺ wüO{Ö{Ÿ˝À b˛s¡TÃ>∑˝Ÿ W{Ÿ F°¤Õ¡Li≤`∂: ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±s |qsˆLiVV©±s ∏R∂VWL][zms∏R∂V©±s ryNRPL`i ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ xqsªyÚ øy»¡Vª][Liμj∂. \¤…¡…”¡Õfi }mns™´slLi[»˝¡Õ‹[ ™´sVVLiμR∂V©´sı A «¡»Ì¡V ªy«ÿgS \|mns©´sÕfiNRPV μR∂WxqsVZNP◊¡˛Liμj∂. |qs≠dsV\|mns©´sÕfiÕ‹[ F°LRiVËgRiÕfi©´sV ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. À≥ÿLki @LiøR¡©yá ™´sVμ≥R∂˘ rygji©´s F°LRiVÕ‹[ BLRiV «¡»˝¡W ¨sLÒkiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ g][Õfi= ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLiVV. INRPLji g][Õfi F°xqÌsV\|ms INRPLRiV xmsáVryL˝RiV μy≤R∂VáV ¬ø¡[xqsVNRPV©´sıxmsˆ»¡NUP... xqsZNP=£qs NS¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ @μR∂©´sxmso xqs™´sV∏R∂VLi ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. @μR∂©´sxmso xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[©´sW BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ...BNRP xmns÷¡ªRΩLi N][xqsLi |ms©y÷dÌ¡ xtsw…›…fi©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡NRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. |ms©y÷dÌ¡ xtsw…›…fiÕ‹[ F°LRiVËgRiÕfi @©´sWx§¶¶¶˘LigS À‹[ÕÿÚ xms≤T∂Liμj∂. 120 ¨s≠sVuyá Fy»¡V \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ øR¡VLRiVgÊS NRPμj∂÷¡©´s A «¡»Ì¡V A»¡gSŒœ¡ß˛ |ms©y÷dÌ¡ NTPN`P=©´sV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ |mnsWLRiLigS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. |qsˆLiVV©±s A»¡gSŒœ¡ß˛ N]…Ì”¡©´s Æ™sVVμR∂…”¡ lLiLi≤R∂V NTPN`P=©´sV F°LRiVËgRiÕfi g][Õfi NUPxmsL`i @≤ÔR∂VNRPV©´sıxmsˆ»¡NUP... Aμ≥j∂NRP˘Li ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂. @»¡V ™´sVW≤][ |ms©y÷dÌ¡ ©´sVLi≤T∂ |qsˆLiVV©±s @μR∂V˜ÈªRΩLigS xmsoLi«¡ŸNRPVLiμj∂. ™´sLRiVxqs g][Õfi=ª][ Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[NTP μR∂WxqsVZNP◊¡˛Liμj∂. ªRΩLS*ªRΩ F°LRiVËgRiÕfi NRPW≤y g][Õfi= ryμ≥j∂Li¿¡©y..@xmsˆ…”¡ZNP[ Aáxqs˘Q\Æ™sVF°LiVVLiμj∂. Fny˙’¡gS˘£qs ≠s¨sıLig`i g][Õfiª][ |qsˆLiVV©±sNRPV \|mns©´sÕfi ¤À¡L`iÚ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aS≤R∂V. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ ™´sLRiVxqsgS ™´sVW≤R∂V Æ™s[V«¡L`i …‹[LkiıáՋ[ ªRΩVμj∂ F°LRiV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı G\ZNPNRP «¡»Ì¡VgS |qsˆLiVV©±s øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. J™´sLSÕfigS ªRΩ™´sV ∏R∂VWL][zms∏R∂V©±s øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ \|mns©´sÕfi ¬ø¡[LRi≤R∂Li A «¡»Ì¡VNRPV Bμj∂ ©yáVg][ryLji. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW lLiLi≤R∂V ryL˝RiV \¤…¡…”¡Õfi

™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≤R∂ ¡VÕfi= , ≠sVNTP=≤`∂ ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ A≤R∂©´sV©´sı AÆ™sV C xmnsV©´sªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡©´s ª]÷¡ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ˙NUP≤yNSLjifl”·gS LjiNSLÔRiVáZNPNTP‰Liμj∂. xmsªRΩNRPLi lgi÷¡¬ø¡[LiμR∂VNRPV aS∏R∂VaRPNRPVÚÕÿ NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´s «ÿ*á ªRΩ©´s\|ms IºΩÚ≤T∂ ™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. À≥ÿLRiª`Ω ©´sVLi≤T∂ \|qs©yÆ©s•¶¶¶*Õfi , gRigRi©±s ©yLRiLig`i , Æ™s[VLki NS™±sVª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV xmsªRΩNSáV lgi÷¡¬ø¡[ @™´sNSaSáV©´sı»Ì¡V @LiøR¡©y Æ™s[zqsLiμj∂. NSgS À≥ÿLRiªRΩ ¤…¡¨sı£qs ≠s™yμR∂Li\|ms xqsˆLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV «ÿ*á ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ª][…”¡ ˙NUP≤yNSLjifl”·gS ry¨s∏R∂W≠dsVLÍSNRPV ™´sW˙ªRΩLi «ÿ*á ™´sVμ≥ÙR∂ºΩ¿¡ËLiμj∂. «¡»Ì¡V©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[}qs»¡xmsˆV≤R∂V ry¨s∏R∂W©´sV NRPW≤y xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ A≤T∂æªΩ[ Àÿ™´soLiÆ≤∂[μR∂¨s ªRΩ©´s ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ @’≥¡˙Fy∏R∂VLigS ¬ø¡zmsˆLiμj∂.

7 ôV’≤<äsêu≤<é

ô|òsêï+&√≈£î \+ø£ ôd˝…ø£ºs¡¢ |æ\T|ü⁄ N]áLiÀ‹[ : FyNTPrÛy©±sª][ «¡LRigRi©´sV©´sı lLiLi≤][ ¤…¡£qÌs N][xqsLi $áLiNRP «¡»Ì¡VÕ‹[ μj∂Õ>ÿLS |mnsLSıLi≤][NRPV ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. «¡⁄©±s 30 ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı C ™´sW˘ø`¡ N][xqsLi áLiNRP |qsáNÌRPL˝RiV ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. «¡»Ì¡VÕ‹[ INRP ™´sWLRiVˆ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. gS∏R∂VLiª][ μR∂WLRi\Æ™sV©´s Æ™s÷¡lgiμR∂LRi rÛy©´sLiÕ‹[ |mnsLSıLi≤][©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. øyÕÿ ™´sVLiμj∂ áLiNRP }msxqsL˝RiV gS∏R∂Wá ÀÿLji©´s xms≤R∂≤R∂Liª][ |qsáNÌRPQL˝RiNRPV ªRΩNRPV‰™´s Axm<s©±s= ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yıLiVV. |mnsLSıLi≤][ ¿¡™´sLjiryLjigS 2011Õ‹[ r¢ªy˙zmnsNS\|ms ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡ A≤y≤R∂V. À≥œ¡V«¡Li gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ |mnsLSıLi≤][ N][áVN][™´s≤R∂Liª][Æ©s[ FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V áLiNRP |qsáORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s @uyLiªy ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ A≤R∂≤R∂Li\|ms ™´sW˙ªRΩLi ≈¡¿¡ËªRΩLigS ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sV©yıLRiV. gS∏R∂Wáª][ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP N˝TPQxtÌsQLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ NRPW≤y ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V LSfl”·xqsVÚLiμR∂¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NSgS FyNTPrÛy©±sª][ «¡Ljigji©´s Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ $áLiNRP 209 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsV aRP¨s™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ N]áLiÀ‹[Õ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμj∂. lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVNRPV $áLiNRP «¡»Ì¡V iM ™´sV}§¶¶¶Œœ¡ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ (ZNP|mÌs©±s) , @Lilgi[Õ‹[ ™´sW¥R∂W˘£qs (\Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s) , ºΩáNRPLRiæªΩ[ı μj∂Õ<ÿ©±s , ªRΩLRiLigRi xmsLRi©±s≠sªRΩ©y ,

NRPV™´sWLS xqsLigRiNRP‰LS , ºΩÕÿ©±s xqs™´sVLRi≠dsLRi , μj∂Æ©s[£tsQ øR¡Liμj∂™´sWÕfi , ˙xmsxqs©´sı «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ (≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , μj∂Õ>ÿLS |mnsLSıLi≤][ , xqsWLRi«fi LRifl„fiμk∂™±s , LRiLigRi©´s |§¶¶¶LSª`Ω , ©´sV™y©±s NRPVáZaP[≈¡LRi , ©´sV™y©±s ˙xmsμk∂£ms , ºΩuyLRi |msLkiLS , “¡™´s©±s Æ™sVLi≤T∂£qs.

‘=* eH˚¶˝À $+&ûdt #˚‹˝À uÛ≤s¡‘Y z≥$T lgiáVøR¡VNRPV©´sı |qsˆLiVV©±s 1984Õ‹[ LRi©´sıLRi£msgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. 1964 , 2008 áՋ[ ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ F°LRiVËgRiÕfi rÌyL`i }m˝s∏R∂VL`i ˙NTPzqÌs∏R∂W©Ø[ L]©yÕÔ‹[ |qs≠dsV£qsÕ‹[ ªRΩ≤R∂ ¡≤Ôy≤R∂V. g][Õfi= ryμ≥j∂LiøR¡LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘≤R∂V. |ms©y÷dÌ¡ xtsw…›…fiÕ‹[ NRPW≤y L]©yÕÔ‹[ rÌyLi≤`∂\¤À¡gS DLi≤R∂≤R∂Li ™yLji J»¡≠sVNTP NSLRifl·LigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. B™yŒœ¡ «¡Ljilgi[ lLiLi≤][ |qs≠dsV\|mns©´sÕfiÕ‹[ «¡LRi¯¨ds , B»¡÷d¡ª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂.

◊d”d” ø=‘·Ô Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± n˝…Hé ÇkÕ‡ø˘ ]#·sY¶‡düHé≈£î N|òt m–®≈£L´{Ïyé u≤<Ûä´‘·\T μ∂R VÀÿ∏∂∫ V : @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi xqs™´sW≈¡˘ (Hzqszqs) N]ªRΩÚ NSLRi˘™´sLÊS¨sı ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙|mszqsÆ≤∂Li…figS @¤Õ¡©±s Bry=N`P GNRP˙gki™´sLigS Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @μ≥R∂˘QORPV¨sgS D©´sı aRPLRiμ`∂ xms™yL`i xmsμR∂≠dsNSáLi B™y÷Ì¡ª][ ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s ©´sVLi≤T∂ Bry=N`P Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. BLiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V Bry=N`P ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiVNRPV \¬ø≥¡LRi¯©±sgS D©yıLRiV. lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛ Fy»¡V ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi xmsμR∂≠sÕ‹[ A∏R∂V©´s N]©´srygRi©´sV©yıLRiV. 2014 ©´sVLi≤T∂ @μ≥R∂˘QORPV¨s xmsμR∂≠dsNSÕÿ¨sı G≤yμj∂NTP NRPVμj∂LiøyLRiV. ¨s©´sıÆ©s[ μk∂¨sNTP AÆ™sWμR∂ ™´sVV˙μR∂ xms≤T∂Liμj∂. N]ªRΩÚ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s Bry=N`P HzqszqsNTP Fs¨s≠sVμ][ ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi. gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œœ¡ß˛gS A∏R∂V©´s \Æ™s£qs ˙|mszqsÆ≤∂Li…figS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. 1996 ©´sVLi≤T∂ HzqszqsÕ‹[ Bry=£qs NUPáNRPÀÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¨sLRi*QQLjiÚLiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛Õ‹[ ˙NTPZNP…fi @’≥¡™´sXμ≥Ùj∂ N][xqsLi ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμ≥ÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ªRΩ©´sNRPV @xqs\¤Õ¡©´s xqs™yŒœ¡ß˛ FsμR∂VLRiVNS©´sV©´sı»Ì¡V Bry=N`P @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. @»¡V ¿d¡£mns FsgÍjiNRPW˘…”¡™±sgS ™´sW“¡ r¢ªy˙zmnsNS ≠sZNP…fiNUPxmsL`i Æ≤∂[≠s≤`∂ LjiøR¡L`Ôixqs©±s FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi A xmsμR∂≠sÕ‹[ D©´sı x§¶¶¶LRiW©±s Õ‹[LÊSª`Ω μy¨sÕ‹[

_õHÓdt Væ≤+<ë˝Àÿ ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ s¡÷.3,397 ø√≥T¢ Ä~‘·´ _sê¢ Á>∑÷|ü⁄ ˝À Á|ü<Ûëq ø£+ô|˙ nsTTq Væ≤+<ë˝Àÿ >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À @ø°ø£è‘· ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ 38 XÊ‘·+ y˚Ts¡ eè~›#Ó+~+~. Bì‘√ s¡÷. 3,397 ø√≥T¢>± qyÓ÷<äT nsTT+~. uÛ≤s¡‘Y˝À sê– yê´bÕs¡+ CÀs¡T MT<ä ñ+&É≥+, nqTã+<Ûä dü+düú H√yÓ*dt #·ø£ÿì |üìrs¡TqT ø£qãs¡#·&É+ ‘·eT≈£î ø£*dæ e#êÃj·Tì Væ≤+<ë˝Àÿ ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~. 2010`11 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Væ≤+<ë˝Àÿ s¡÷.2,456.4 ø√≥¢ ìø£s¡ \uÛ≤ìï Ä]®+∫+~. ø±>± Ä Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À dü+düú yÓTT‘·Ô+ yê´bÕs¡+‘√ b˛*à #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À yÓTT‘·Ô+ yê´bÕs¡+ 12 XÊ‘·+ eè~›‘√ s¡÷.80,821 ø√≥¢≈£î #˚s¡Tø=+~. ˇø√ÿ ùws¡T≈£î s¡÷. 1.55 &ç$&Ó+&éqT #Ó*¢+#ê\ì ø£+ô|˙ &Ó’¬sø£ºs¡¢ uÀs¡T¶ dæbòÕs¡düT #˚dæ+~.

‘·–Zq mdt;ôV≤#Y &çbÕõ≥¢ e&û¶πs≥T¢

dü«\Œø±*ø£ &çbÕõ≥¢ô|’ e&û¶πs≥¢qT ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt ôV’≤<äsêu≤<é (mdt;ôV≤#Y ) ‘·–Z+∫+~. ø=‘·Ô πs≥T¢ e#˚à HÓ\ ˇø£{À ‘êØKT qT+∫ neT˝À¢øÏ ekÕÔj·Tì u≤´+≈£î ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. Bì Á|üø±s¡+ 46 s√E\ qT+∫ 179 s√E\ eT<Ûä´ ø±˝≤ìøÏ &çbÕõ≥¢ô|’ e&û¶πs≥T Ç|ü⁄Œ&ÉTqï 8 XÊ‘·+ qT+∫ 7.25 XÊ‘êìøÏ ‘·–Zb˛sTT+~. n<˚ $<Ûä+>± 180 s√E\ qT+∫ ˇø£ @&Ü~ ø±\e´e~Û ø£\ &çbÕõ≥¢ô|’ ≈£L&Ü πs≥T¢ e÷s¡˝Ò<äT. ˇø£ @&Ü~ qT+∫ eT÷&˚fi¯¢ ø±\e´e~Û ø£\ &çbÕõ≥¢ô|’ 9.25 XÊ‘·+, eT÷&˚fi¯¢ qT+∫ 10 @fi¯¢ ø±˝≤ìøÏ 9 XÊ‘·+ e&û¶ πs≥T \_Ûk˛Ô+<äì u≤´+≈£î ‘Ó*|æ+~.

N]©´srylgi[LiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ LjiøR¡L`Ôixqs©±sNRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi øyLRiV. r¢ªy˙zmnsNS ªRΩLRixmso©´s 42 ¤…¡xqÌsVáՋ[ ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s LjiøR¡L`Ôixqs©±s gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œœ¡ß˛gS Hzqszqs «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¨sLRi*QQLjiÚxqsVÚ©yıLRiV. ¿d¡£mns FsgÍjiNRPW˘…”¡ ™±sgS FsLizmsNRP™´s≤R∂Li ªRΩ©´sNRPV B¿¡Ë©´s g_LRi™´sLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s , HzqszqsNTP xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ªRΩ©´s }qs™´sáV @Liμj∂ryÚ©´s¨s LjiøR¡L`Ôixqs©±s ¬ø¡FyˆLRiV. Hzqszqs ¿d¡£mns FsgÍjiNRPW˘…”¡™±s A{mnsxqsL`igS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sW“¡ ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP»¡L`igS LjiøR¡L`Ôixqs©±s xmnsV©´sªRΩ ryμ≥j∂LiøyLRiV.

e÷´|æ+>¥ e÷´H˚»sY`4qT $&ÉT<ä\ #˚dæq mHê*{Ïø˘‡

|qsLiVVLi…fi «ÿL`iÍ : NRPlLi[’¡∏R∂V©±s xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ Fs «¡»Ì¡V BLiNS xmspLjiÚgS gS≤T∂©´sxms≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ¤…¡£qÌs zqsLki£qs N][Õ‹[ˆLiVV …‘¡ »¡*Li…‘¡ zqsLki£qs xqs™´sVLi ¬ø¡[zqs©´s ∏R∂VLig`i BLi≤T∂∏R∂W ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs©´sV J»¡≠sVª][ ALRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. DªRΩ‰LihRiÀ≥œ¡LjiªRΩLigS rygji©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ Æ™szqÌsLi≤U∂£qs Fs 2 ≠sZNP»˝¡ æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. Æ™sVVμR∂»¡ Àÿ˘…”¡Lig`i ¬ø¡[zqs©´s À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V 190 xmsLRiVgRiVáZNP[ NRPVxmsˆNRPW÷¡Liμj∂. J|ms©´sL˝RiV bP≈¡L`i μ≥y™´s©±s , @«¡LiNS˘ LRi•¶¶¶Æ©s[ ™´sVLi¿¡ ALRiLiÀ≥œ¡# Æ™s[V B¿¡Ë©´sxmsˆ»¡NUP ≠sVgji÷¡©´s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. LRi•¶¶¶Æ©s[ , μ≥y™´s©±s ª]÷¡ ≠sZNP…fiNRPV 49 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. μ≥y™´s©±s 30 , LRi•¶¶¶Æ©s[ 58 xmsLRiVgRiVáNRPV K»¡∏R∂W˘LRiV. ≠sLi≤U∂£qs Fs ryLRi¥j∂ |msLRiV™´sWÕfi NUPáNRP xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sLRiVxqs ≠sZNP»˝¡V ºdΩzqs À≥ÿLRiª`Ω©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩaS≤R∂V. ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ™´sV©Ø[«fi ºΩ™yLki , aRPLRiª`Ω xqsZNP[=©y xmsLS*¤Õ¡[μR∂¨szmsLi¿¡©y... xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi LSfl”·LiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. ¿¡™´sLRiNTP À≥ÿLRiª`Ω Fs «¡»Ì¡V 50 J™´sL˝RiÕ‹[ 190 xmsLRiVgRiVáNRPV AÕ›\¤…¡Liμj∂.

≠sLi≤U∂£qs À›Ã¡L˝RiÕ‹[ |msLRiV™´sWÕfi 4 , NSLÌRiL`i 2 , x§¶‹[ÃÔ¡L`i 2 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. 191 xmsLRiVgRiVá …ÿlLÊi…fiª][ ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s ALRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLiÆ≤∂[ ªRΩ≤R∂ ¡≤T∂Liμj∂. 98 xmsLRiVgRiVáZNP[ 4 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Fs≤R∂*L`ÔiQ= , NSLÌRiL`i LSfl”·LiøR¡≤R∂Liª][ ™´sV◊d¡˛ xmsoLi«¡ŸNRPV©´sı»Ì¡V NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ , μj∂Li≤y ≠sLi≤U∂£qs©´sV Æμ∂ ¡˜ ºdΩaSLRiV. NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡LigS À›÷¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ≠sVgji÷¡©´s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s B ¡˜Liμj∂xms≤ÔyLRiV. @LiVVæªΩ[ ZNP|mÌs©±s |msLRiV™´sWÕfi , ≠sVÃ˝¡L`i NUPáNRP À≥ÿgRiry*™´sV˘Li Æ©sáN]÷¡ˆ «¡»Ì¡V©´sV lgi÷¡zmsLiøyLRiV.  ¡LiºΩª][ @μR∂LRig]…Ì”¡©´s |msLRiV™´sWÕfi Àÿ˘…fiª][©´sW LSfl”·Li¿¡ 22 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. μk∂Liª][ Æ™szqÌsLi≤U∂£qs Fs 49.3 J™´sL˝RiÕ‹[ áOSQQ˘¨sı ¬ø≥¡[μj∂Li¿¡Liμj∂. |msLRiV™´sWÕfiZNP[ ™´sW˘©±s A£mns μj∂ ™´sW˘ø`¡ @™yLÔRiV μR∂NTP‰Liμj∂. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ ™´sVW≤R∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qsÕ‹[ ≠sLi≤U∂£qs 1c0 Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. lLiLi≤][ ™´sÆ©Ôs[ lLi[xmso BÆμ∂[ Æ™s[μj∂NRP\|ms «¡LRigRi©´sVLiμj∂.

ô|]–q ;e÷ Á|”$Tj·T+ edü÷fi¯ó¢

Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ @Á|æ˝Ÿ`y˚T HÓ\˝À¢ <˚X¯ yê´|üÔ+>± ;e÷ Á|”$Tj·T+ edü÷fi¯ó¢ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À b˛\TÃ≈£î+fÒ 1.4 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T ô|]– s¡÷. 12,428.83 ø√≥¢≈£î #˚s¡≈£îHêïj·Tì ◊ÄsY&û◊ ‘Ó*|æ+~. B+{À¢ uÛ≤>∑+>± Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ ;e÷ dü+düú m˝Ÿ◊d” edü÷fi¯ó¢ s¡÷. 9,214.72 ø√≥¢≈£î |ü&çb˛>±, Áô|’y˚{Ÿ dü+düú\ edü÷fi¯ó ¢7.8 XÊ‘·+ ô|]– s¡÷. 3,214.11 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£îHêïj·Tì ‘Ó*|æ+~. Áô|’y˚{Ÿ dü+düú yÓT{Ÿ ˝…’|òt Á|”$Tj·T+ s¡÷.52,55 ø√≥¢ qT+∫ s¡÷. 161.78 ø√≥¢≈£î ô|s¡>∑>±, &ûm˝Ÿm|òt s¡÷. 20.96 ø√≥T¢, n$Hêdt s¡÷.148.89 ø√≥T¢, _sê¢ düHé˝…’|t Á|”$Tj·T+ edü÷fi¯ó¢ s¡÷. 208.61 ø√≥T¢,ôV≤#Y&ûm|td” kÕ¢+&ÉsY¶ s¡÷.427.52 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. ;e÷ s¡+>∑+˝À Áô|’y˚{Ÿ dü+düú\ qT+∫ b˛{° rÁe‘·s¡+ ø±e&É+‘√ mHés√˝Ÿ #˚düT≈£îHêïs¡ì yÓ\¢&ç+∫+~. n˝≤π> HêHé`˝…’|òt ;e÷ n‹ ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝Àí $$<Ûä s¡ø±\ m˝Ÿ◊d” bÕ\d”\T rdüT≈£îH˚ yê] dü+K´ >∑D˙j·T+>± |ü&çb˛sTT+<äì ø£+ô|˙\ edü÷fi¯ó¢ 21.83 XÊ‘·+ ô|]– s¡÷.4,880.81 ø√≥¢≈£î düe÷#êsêìï Áø√&ûø£]+∫ n+~+#˚ $<Ûä+>± ‘Ó*|æ+~. á ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ 40,46,777 bÕ\d”\T e÷Á‘·y˚T #˚s¡T≈£îHêïsTT. mHê*{Ïø˘‡ ø£+ô|˙ ªe÷´|æ+>¥ e÷´H˚»sY `4μ yÓs¡¸HéqT e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. e÷´|æ+>¥ kı\÷´wüH釽À Ç~ ‘=* m+≥sYÁô|’C…dt kı\÷´wüqì, e÷´|æ+>¥ e÷´H˚»sY`4qT $ìjÓ÷–+#·&É+ <ë«sê |ü\T s¡ø±\ düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï msTT]+&çj·÷≈£î dü‘·´+ düeTj·T+, e´j·T+ 60 XÊ‘·+ es¡≈£î ø£+|üP´≥sY‡ ‘·s¡Vü‰˝À ø=‘·Ô j·÷»e÷Hê´ìï ìj·T$T+#ê\+≥÷ ‘·>∑TZ‘·T+<äì mHê*{Ïø˘‡ bÕs¡ºqsY eT<äHé ôd+≥sY |òüsY @dæj·÷ |üdæ|òæø˘ @$j˚TwüHé dü÷∫+∫+~. ÄÁùdº*j·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. yÓuŸ Ä<Ûës¡+>± &˚{≤qT e÷´|æ+>¥ #Ó+~q á n+‘·sê®rj·T $e÷qj·÷q ø£HÓ‡©º˙‡ dü+düú $&ÉT<ä\ #˚ùd neø±XÊìï e÷´|æ+>¥ e÷´H˚»sY`4qT #˚dæq ìy˚~ø£˝À msTT]+&çj·÷ô|’ |ü\T $eTs¡Ù\T #˚dæ+~. ø£*Œk˛Ô+<äHêïs¡T. ô|’\{Ÿ ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä >∑‘· dæã“+~øÏ dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√ø£b˛‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ¬s+&ÉT HÓ\\T>± $ìjÓ÷–düTÔqï yÓTÆÁø√kÕ|tº q&ÉTdüTÔqï ô|’\≥¢ düyÓTà e+{Ï ñ|üÁ<äyê\qT m<äTs=ÿe\dæ ‘·eT Ábı&Éø˘ºqT ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ ñ+≥T+<äì ôV≤#·Ã]+∫+~. Á|üD≤[ø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± Ç|üŒ{Ïπø ø£˙dü+ ˇ|üŒ+<ä+ #˚düTø√qT+ <äHêïs¡T. e#˚à yês¡+ ¬s+&ÉT $e÷Hê\qT dæ<ä›+ #˚dæq≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. ñ‘êŒ<äø£‘· s√E˝À¢ ≈£î~πs á ˇ|üŒ+<ä+ <ë«sê s¡÷. 2.5 |ü&çb˛e&É+, n~Ûø£ e´j·÷\T , ìs¡«Vü≤D , dæã“+~ |üs¡yÓTÆq ø√≥¢ Ä<ëj·T+ düeT≈£Ls¡qTqï≥T¢ eT<äHé düeTdü´\‘√ msTT]+&çj·÷ es¡Tdü>± ˇø£<ëì ‘·s¡Tyê‘· eTs=ø£ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ôV≤#Y, õsêø˘‡ e+{Ï düeTdü´ m<äTs=ÿ+≥÷H˚ ñqï<äì ‘Ó*|æ~~. ø£cÕº\ qT+∫ ø£+ô|˙ n+‘·sê®rj·T dü+düú\T ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡Tà >∑f…ºø±ÿ\+fÒ nøö+{Ï+>¥ düeTdü´˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï dü‘·´+ ‘·s¡Vü‰˝À ø√ø£e&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. @sêŒ≥T #˚dæq ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ msTT]+&çj·÷≈£î ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷.25 ø√≥T¢>± ñqï ‘·eT dü+düú j·÷»e÷Hê´ìï ìj·T$T+#ê\ì dü\Vü‰ Ç∫Ã+~. n˝≤π> Ä<ëj·T+ á ø=‘·Ô Ábı&É≈£îº e\¢ á dü+e n\yÓqT‡\T #Ó*¢+#·&É+, ¬øØsY eè~›øÏ neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&É+ e+{Ï ‘·‡s¡+ s¡÷.100 ø√≥¢≈£î #˚≈£Ls¡T≈£î+ ≥T+<äì düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê*‡ ñ+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. eTs√ @&Ü~ n+#·Hê y˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à Hê\T ø±\+˝À 16 eT+~ d”ìj·TsY m–®≈£L´{Ïyé &Ó’s¡ø£ºs¡T¢ |ü<äM $s¡eTD π>fi¯¢˝À e÷´|æ+>¥ e÷¬sÿ{Ÿ $\Te s¡÷. 5,000 #˚j·TuÀ‘·THêïs¡ì, Ç+<äTe\¢ ø=‘·Ô j·÷»e÷Hê´ìï ìj·T$T+#˚+<äT≈£î $©Hêìï |üP]Ô #˚dæq|üŒ{Ïø° dæã“+~ düeTq«j·T+ $wüj·T+˝À n≥T ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äì ÄXÊuÛ≤yêìï Äj·Tq Ç|üŒ{Ï qT+#˚ düHêïVü‰\T #˚j·÷\ì dü÷∫+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø Ç<ä›s¡T Á|üuÛÑT‘·«+ >±˙ Ç≥T j·÷»e÷q´+ >±˙ m≥Te+{Ï #·s¡´\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ mHê*{Ïø˘‡˝À 150 düuÛÑT´\T ‘·|ü⁄Œ≈£îqï|üŒ{Ïø° uÀs¡T¶qT |ü{ϸwüº+ #˚j·T˝Ò<äì >∑Ts¡TÔ #˚dæ+~. #˚|ü≥º˝Ò<äì $eTs¡Ù\T #˚dæ+~. n˝≤π> qcÕº\T ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·Tqï ø=ìï eT+~ ñ<√´>∑T\T |üì#˚düTÔHêïs¡ì, yÓTÆÁø√kÕ|tº, @fi¯¢‘·s¡ã&ç ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+‘√ ìs¡íj·÷\T rdüTø√e&É+˝Àq÷, s¡÷≥¢˝À düØ«düT\T ì*|æy˚j·T&É+ <ë«sê dü+düú≈£î |ü{Ïwüº‘· ôV≤#Y|” ˇ|üŒ+<ë\T Ksê¬s’‘˚ ‘·ø£åD+ 60 düeTdü´\qT m<äTs=ÿe&É+˝Àq÷ msTT]+&çj·÷ u≤>± yÓqTø£ã&ç #˚≈£Ls¡T‘·Tqï<äì ‘Ó*|æ+~. Á|ü<Ûëq+>± <äøÏåD nyÓT]ø±, j·T÷s¡|tq≈£î ñ+<äì yê´U≤´ì+∫+~. msTT]+&çj·÷, Ç+&çj·THé msTTsY˝…’Hé‡\ #Ó+~q @&ÉTs¡÷\¢. eT+~ì rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

msTT]+&çj·÷≈£î ªdü‘·´+μ ‘·s¡Vü‰ j·÷»e÷q´+


C M Y K

8

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, pHé 29, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

{≤©e⁄&é˝À n+<ë\ q≥T&ç>± ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä y˚dæq XÀuÛÑHé u≤ãTì n+‘· ‘˚*>±Z mes¡÷ eT]∫b˛˝Òs¡T. ‘Ós¡ô|’ ñ‘·ÔeT q≥T&ç>± e÷s¡Tÿ\T ø=fÒºdæq XÀuÛÑHéu≤ãT, ì» J$‘·+˝Àq÷ ñqï‘·yÓTÆq e´øÏÔ‘ê«ìøÏ e÷s¡Tù|s¡T>± ì*#ês¡T. Äj·Tq düVü≤è<äj·T‘·øÏ n<ä›+|üfÒº dü+|òüT≥q>± á $wüj·÷ìï #Ó|üø√e#·TÃ. n$ ªMsê_ÛeTqT´μ (1965) ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿk˛Ôqï s√E\T. á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ #ÓHÓ’ï˝Àì yêVæ≤˙ dü÷º&çjÓ÷˝À ¬s>∑T´\sY>± »s¡T>∑T‘√+~. Ä s√E XÀuÛÑHéu≤ãT... sê»Hê\øÏ dü+ã+~Û+∫q b˛sê≥ düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. n|üŒ{ÏøÏ+ø± XÀuÛÑHéu≤ãT q≥T&ç>± m<äT>∑T‘·T+&É>±, $\Hé>± sê»Hê\ n|üŒ{Ïπø ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\qT dü+bÕ~+∫q eT+∫ q≥T&ÉT. Ç<ä›] eT<Ûä´ >∑<ë j·TT<ëΔìøÏ ø±yê*‡q @sêŒ≥T¢ |üP]Ô ø±e&É+‘√ wüO{Ï+>¥ yÓTT<ä˝…’+~. XÀuÛÑHéu≤ãTøÏ ø=‘·Ô ø±e&É+ e\¢.. Äj·Tq #˚dæq bıs¡bÕ≥T e\¢ n‘·ì #˚‹˝Àì >∑<ä yÓ[¢ sê»Hê\ ‘·\øÏ ‘êøÏ+~. ‘·\øÏ >±j·T+ ø±e&É+‘√ sê»Hê\ ø√|ü+ ø£≥º\T ‘Ó+#·T≈£î+~. Ç‘·>±&ç e\¢ Hê düeTj·T+ eè<∏ë ø±e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü >±j·÷\ bÕ\T ø±yê*‡ e∫Ã+~. yÓ+≥H˚ Ç‘·>±&çì rùddæ eTs=ø£]ì V”≤s√>± ô|{º+&çμ n+≥÷ πøø£\T y˚XÊs¡T. ‘·qøÏ e∫Ãq neø±XÊ+ #˚C≤]b˛‘·T+<˚yÓ÷qï ø£+>±s¡T‘√ XÀuÛÑHé m+>± ø£åe÷|üD\T ø√]Hê Äj·Tq ø√|ü+ #·˝≤¢πs¢<ä≥. ø±\Áø£eT+˝À XÀuÛÑHé kÕºsY>± m~>±s¡T... sê»Hê\øÏ neø±XÊ\T ˝Òø£ Ä]úø£+>± ∫‹øÏb˛j·÷s¡T. #ÓHÓ’ï˝Àì nHêïq>∑sY˝Àì z ø±s¡T ôw&ÉT¶˝À ìyêdüeTT+&˚yês¡T. n˝≤+{Ï düeTj·T+˝À kÕj·T+ ø√dü+ Äj·Tq XÀuÛÑHé Ç+{ÏøÏ yÓfi≤¢s¡T. ‘·q ø√dü+ sê»Hê\ e#êÃ&Éì ‘Ó\TdüT≈£îqï XÀuÛÑHéu≤ãT, Äj·Tqì n‹~∏ >∑èVü≤+˝À ≈£Ls√Ãu…≥ºeTì HÍø£s¡¢‘√ #Ó|æŒ ø±|ò”`{Ï|òæqT¢ |ü+|æ+#ês¡T. >∑‘·+˝À ªMsê_ÛeTqT´μ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ düeTj·T+˝À »]–q dü+|òüT≥qì eTqdüT˝À ô|≥Tº≈£îì XÀuÛÑHé u≤ãT ‘·qì nee÷q|üs¡TkÕÔ&˚yÓ÷qì sê»Hê\ Çã“+~ |ü&ܶ&É≥. n+‘·˝À nø£ÿ&çøÏ e∫Ãq XÀuÛÑHéu≤ãT Äj·Tqì Äràj·T+>± |ü\ø£]+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, ªÇ~ ñ+#·+&çμ n+≥÷ Äj·Tq #˚‹˝À ø=+‘· &ÉãT“qï ø£esY ô|{≤ºs¡T. n&É>∑≈£î+&ÜH˚ kÕj·T+ #˚dæq XÀuÛÑHéu≤ãT ô|<ä› eTqdüTì ˝À˝À|ü˝Ò n_Ûq+~dü÷Ô nø£ÿ&çqT+∫ sê»Hê\ Äq+<ä+>± yÓ[¢b˛j·÷s¡≥. n+‘·{Ï >=|üŒ eTqdüTqï eTVü‰q≥T&ÉT {≤©e⁄&é k˛>±Z&ÉT. n+‘·{Ï >=|üŒ q≥T&ç »qà~q y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ªe÷μ nk˛dæj˚TwüHé düHêïVü‰\T #˚düTÔ+~. á dü+<äs¡“¤+>± Ç{°e\ á ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ $e]dü÷Ô..ªq≥uÛÑ÷wüD XÀuÛÑHéu≤ãT »qà~q eÁCÀ‘·‡e y˚&ÉTø£\T á HÓ\ 30e ‘˚B X¯ìyês¡+ »s¡T>∑qTHêïj·Tì ªe÷μ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ç{°e\ |òæ˝Ÿà #Ûê+ãsY˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T.

eTùV≤wt dæìe÷˝À ã˙ï ôdº|ü⁄Œ\T ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V zqs¨s™´sWÕ‹[ @Ã˝¡V @LÍRiV©±s NRP¨s zms}qsÚ FsÕÿ DLi»¡VLiμj∂... ªRΩ*LRiÕ‹[ A xqsLixmnsV»¡©´s ¨s«¡™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂ @Li»¡V©yıLRiV zqs¨ds ™´sLÊSáV. ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V, xqsVNRPV™´sWL`i NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±s Õ‹[ J ¿¡˙ªRΩLi LRiWF~LiμR∂VªRΩV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ @Ã˝¡V @LÍRiV©±s J ryLig`i NTP ≤y©±s= ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yı≤R∂¨s ≠s¨sNTP≤T∂. C Æ™s[VLRiNRPV @Ã˝¡V @LÍRiV©±s ¨s xqsLi˙xmsμj∂LiøyLRi¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. J Àÿ÷d¡™´so≤`∂ rÌyL`i {§¶¶¶L][LiVV©±s ª][ @Ã˝¡V @LÍRiV©±s NTP «‹[≤U∂ NRP…Ì”¡Li¿¡ |qÌs£ms= Æ™s[LiVVLiøyá¨s F˝y©±s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.˙xmsxqsVÚªRΩLi æªΩáVgRiVÕ‹[ ™´sV÷Ì¡ rÌyLRiL`i \Æ™sxmso Æ™sV÷˝¡gS rÌyL`i Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ,™´sV}§¶¶¶£tsQ NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±s Õ‹[ A˙¤Õ¡≤U∂ {qsªRΩ™´sV¯ ™yNTP…˝‹[ zqsLji™´sV¤Õ˝¡ ¬ø¡»Ì¡V ¿¡˙ªRΩLi Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. @Õÿlgi[ @Ã˝¡V @LÍRiV©±s lgi£qÌs gS NRP¨szmsLi¬ø¡[ Fs™´s≤R∂V ¿¡˙ªRΩLi xtsw…”¡Lig`i NRPW≤y NRPLi…”¡©´sW˘gS «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ™´sLibdP \|ms≤T∂xms÷˝¡ μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ LRiWF~LiÆμ∂[ A

¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ LS™±sV øR¡LRifl„fi D©yıLRiV. LS™±sV øR¡LRifl„fi N][xqsLi @Ã˝¡V @LÍRiV©±s IxmsˆVNRPV©yıLRiV. @Õÿlgi[ xqsVNRPV™´sWL`i ª][ @Ã˝¡V @LÍRiV©±s NTP D©´sı LSF°ª][ C ryLig`i NTP JZNP[ @Æ©s[ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi.™´sV}§¶¶¶£tsQª][ 'μR∂WNRPV≤R∂V' ¿¡˙ªy¨sı ¨sLji¯Li¿¡©´s 14LkiÕfi= xqsLixqÛs C ¿¡˙ªy¨sı

¨sLji¯r°ÚLiμj∂. Æμ∂[≠s$ ˙xmsryμ`∂ xqsLigkiªRΩLi @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. L]™´sWLi…”¡N`P ¿¡˙ªyá μR∂LRi+NRPV≤T∂gS gRiVLjiÚLixmsoF~Liμj∂©´s xqsVNRPV™´sWL`i μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V ª]÷¡ryLjigS ©´s…”¡xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ C ¿¡˙ªRΩLi ˙}msORPQNRPVÕ˝‹[ AxqsNTPÚ¨s ˙NTPπ∏∂[V…fi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. xqsVNRPV™´sWL`i ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[zqs©´s zqs‰Q˚£mÌs ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V¨s ÀÿgS BLi˙|ms£qs ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, ™´sVV≈¡˘LigS A∏R∂V©´s NS˘lLiNÌRPQ\lLi¤«¡[xtsQ©±s xmspLjiÚ \Æ™s≠sμ≥R∂˘LigS ™´soLiÆ≤∂[Õÿ xqs¤ÀÍ¡N`ÌP©´sV xqsVNRPV ™´sWL`i ºdΩLjiËμj∂μÙy≤R∂¨s ¿¡˙ªRΩ ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV ©yıLiVV.zqs¨s™´sW NRP¥R∂ ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ... g][™y Àÿ˘N`P ˙≤y£msª][ C ¿¡˙¥R∂ NRP¥R∂ ©´s≤R∂VxqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @LiæªΩ[ NSNRPVLi≤y BLiμR∂VÕ‹[ ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V ª]÷¡ryLjigS zqsN`P= Fy˘N`P Àÿ≤U∂ª][ NRP¨szmsLiøR¡©´sV©yıLRiÆ©s[ ™yLRiÚáV NRPW≤y ≠s¨szmsxqsVÚ ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ @≠s ¨s«¡Li NS™´s¨s N]…Ì”¡FylLi[ ry©´sV ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V. ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V BLiμR∂V Õ‹[ ¤Õ¡NRPËLRiL`i Fy˙ªRΩ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @Li»¡Vc©yı .

|üPØ ∫Á‘·+˝À ã˙ï düs¡düq X¯è‹..? ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmspLji «¡gRi©yı¥`∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi xms™´sL`i rÌyL`i xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fiª][ "ZNPÆ™sVLSÆ™sV©±s gRiLigRiª][ LSLiÀÿ ¡V' ¿¡˙ªy¨sı LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©yı≤R∂V. ªRΩ™´sV©yı {§¶¶¶L][LiVV©±s. xms™´sL`i rÌyL`i FsáNÌSQ˚¨sN`P ≠dsV≤T∂∏R∂W «¡LRiı÷¡xqÌsVgS ©´s…”¡xqsVÚ©´sı C¿¡˙ªRΩLi xtsw…”¡Lig`i «¡⁄©±s 15©´s Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s ªRΩ*LjiªRΩ gRiºΩ©´s «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @NÌ][ ¡L`i 18©´s C¿¡˙ªy¨sı Lji÷d¡«fi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @Ã˝¡V @LÍRiV©±s "«¡ŸÕÿLiVV' ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ©´s…”¡xqsVÚ©yı≤R∂V. ˙ºΩ≠s˙NRP™±sV $¨s™y£qs μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ZNP. LSμ≥R∂NRPXxtÒsQ ¨sLS¯ªRΩgS •¶¶¶LjiNRP @Li≤`∂ •¶¶¶zqs¨s ˙NTPπ∏∂[VxtsQ©±s= Àÿ˘©´sL`i\|ms ˙xms™´sVV≈¡ ¨sLS¯ªRΩ ≤T∂≠s≠s. μy©´s∏R∂V˘ xqs™´sVLRiˆfl·Õ‹[ C ¿¡˙ªRΩLi æªΩLRiZNPNRPV‰ª][Liμj∂.  ¡¨dsı xqsLRixqs©´s B÷¡∏R∂W©y {§¶¶¶L][LiVV©±sgS ©´s…”¡r°ÚLiμj∂.

"Æμ∂[aRP ™´sVVμR∂VLRiV' ÕÿLi…”¡ z§¶¶¶…fi ¿¡˙ªRΩLi ªRΩLS*ªRΩ øyÕÿ gS˘£ms ºdΩxqsVNRPV¨s @Ã˝¡V @LÍRiV©±scxmspLji «¡gRi©yı¥`∂ NSLi’¡Æ©s[xtsQ©˝Ø[ ™´sVL][ ¿¡˙ªRΩLi LRiWF~LiμR∂À‹[ªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. BLiμR∂VÕ‹[ ¡¨dsı xqsLRixqs©´s aRPXºΩ •¶¶¶xqs©±s©´sV {§¶¶¶L][LiVV©±sgS @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. gRi ¡˜L`i zqsLig`i ¨sLS¯ªRΩ  ¡Li≤˝R∂ gRi‚fl·[£tsQ C¿¡˙ªy¨sı xmsLRiÆ™s[VaRP*LRi AL`ÌiQ= ˙F~≤R∂ORPQ©±s= xmsªyNRPLi\|ms ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. ªRΩ©´s zqs¨s™´sWá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xmsNS‰ F˝y¨sLig`i ª][ DLiÆ≤∂[ xmspLki «¡gRi©yı¥`∂ ªy«ÿgS C ¿¡˙ªRΩLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y ™´sVVLiÆμ∂[ F˝y©±s lLi≤U∂ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. C ¿¡˙ªy¨sı @NÌ][ ¡L`i 18©´s Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì”¡ 65 L][«¡ŸÕ˝‹[ {qsˆ≤`∂gS xtsw…”¡Lig`i NS¨s¬ø¡[Ëzqs ≤T∂|qsLi ¡L`i 21©´s

»+JsY≈£î dü«sê\T

<˚MÁ|ükÕ<é‘√ eTs√kÕ] ªn\¢]μ

n+~+#·qTqï <˚M

Æ™sVgS xms™´sL`i rÌyL`i LS™±sV øR¡LRifl„fi {§¶¶¶L][gS Àÿ÷d¡™´so≤`∂ FsLi˙…‘¡ BxqsVÚ©´sı ¿¡˙ªRΩLi "«¡Li“¡L`i'. C ¿¡˙ªy¨sNTP r¢ª`Ω BLi≤T∂∏R∂V©±s xqsLigkiªRΩ μR∂LRi+NRPV≤R∂V ∏R∂VLig`i ªRΩLRiLig`i Æμ∂[≠s $ ˙xmsryμ`∂ xqsLigkiªy¨sı @Liμj∂LiøR¡©´sV©yıLRiV. ¨s©´sı Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV C ≠sxtsQ∏R∂VLi ZNP[™´sáLi J E•¶¶¶«¡¨sªRΩ xqs™´sWøyLRiLi. ªy«ÿ C ≠sxtsQ∏R∂VLi @{mnsztsQ∏R∂VÕfi gS ≈¡LS\lLiLiμj∂. Æμ∂[≠s $ ˙xmsryμ`∂ BxmsˆV≤R∂V D©´sı xqsLigkiªRΩ μR∂LRi+NRPVÕ˝‹[ ªRΩ©´sNRPLi»¡W INRP ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ©´sV xqsXztÌsQLiøR¡VNRPV©yıLRiV. xms™´sL`i rÌyL`i xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi ©´s…”¡Li¿¡©´s gRi ¡˜L`i zqsLig`i ¿¡˙ªy¨sNTP Æμ∂[≠s $ ˙xmsryμ`∂ xqsWxmsL`i z§¶¶¶…fi A≤T∂π∏∂W @Liμj∂LiøyLRiV. Æμ∂[≠s$ @Liμj∂Li¿¡©´s "LjiLigRi LjiLigRi' »¡W˘©±sª][ Fy»¡V xmsáV »¡W˘©˝´s©´sV Àÿ÷d¡™´so≤`∂ μR∂LRi+NRP ªRΩ™´sV zqs¨s™´sWÕ˝‹[ ™y≤R∂VNRPV©yıLRiLi¤…¡[...Æμ∂[≠s$ xqsLigkiªy¨sNTP @NRP‰≤R∂ FsLiªRΩ ≤T∂™´sWLi≤`∂ DLiμ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. Àÿ÷d¡™´so≤`∂ rÌyL`i @≠sVªyÀfi  ¡øR¡Ë©±sc«¡∏R∂W  ¡øR¡Ë©±s NRP÷¡zqs ©´s…”¡Li¿¡©´s "«¡Li“¡L`i' ¿¡˙ªy¨sNTP LkiÆ™s[VN`PgS LRiWF~LiμR∂©´sV©´sı ¿¡˙ªRΩLi μy*LS LS™±sV øR¡LRifl„fi Àÿ÷d¡™´so≤`∂ FsLi˙…‘¡ B™´s*À‹[ªRΩV©yı≤R∂V. 1974Õ‹[ Æ™s[V 11©´s ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡ «¡Li“¡L`i @xmsˆ…˝‹[ xqsLiøR¡Ã¡©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ˙xmsNS£tsQ Æ™sV˙•¶¶¶ μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s C ¿¡˙ªRΩLi A L][«¡ŸÕ˝‹[Æ©s[ μyμyxmso 5 N][»˝¡V ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs @≠sVªyÀfiNRPV ∏R∂WLi˙gki ∏R∂VLig`iÆ™sV©±sgS ºΩLRiVgRiV¤Õ¡[¨s gRiVLjiÚLixmso¨s æªΩ¿¡Ë|ms…Ì”¡Liμj∂. ªy«ÿgS LkiÆ™s[VN`P @™´soªRΩV©´sı «¡Li“¡L`i ¿¡˙ªy¨sNTP @xmspLRi* á–¡∏R∂W μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ALiVVÕfi ™´sWzmns∏R∂W Àÿ˘N`P ˙≤y£ms ª][ «¡Li“¡L`i LkiÆ™s[VN`P ¨s LS™±sV øR¡LRifl„fi ª][ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V μR∂LRi+NRPV≤R∂V @xmspLRi* á–¡∏R∂W ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ¬ø¡FyˆLRiV. @xmsˆ…”¡ NRP¥R∂¨s C ªRΩLS¨sNTP ªRΩgji©´s»˝¡V ™´sWLjiË zqs‰Q˚xmÌso ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[ry©´s©yıLRiV. «¡Li“¡L`i ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ LS™±sV øR¡LRifl„fi xqsLRixqs©´s Àÿ÷d¡™´so≤`∂  ¡W˘…‘¡ ˙zms∏R∂WLiNRP ø][˙Fy L]™´sW©±s= ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.

ªn\¢]μ qπswt≈£î eT+∫ ø£eT]¸j·T˝Ÿ $»j·÷ ìï n+~+∫, ‘·q kÕúsTTì eT]+‘·>± ô|+∫q ∫Á‘·+ ªuÒ¢&é u≤;®μ. á ∫Á‘·+ qπswt ¬øØsY˝À dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ |òü⁄˝Ÿ ø±yÓT&û ≥#Y‘√, Áù|ø£å≈£î\qT ~∏j˚T≥sY˝À ñqï+‘ ·ùd|üP q$« dü÷Ô, n\]+∫q ∫Á‘ê˝À¢ ˇø£{Ï>± ì*∫+~. nsTT‘˚ ‘êC≤>± á ø±+_H˚wüHé eT∞¢ ]|”{Ÿ ne⁄‘√+~. ªn\¢]μ qπswt ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± <˚$Á|ükÕ<é <äs¡Ùø£ ‘·«+ eVæ≤+#˚ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ Ä>∑düTº˝À ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_ ÛkÕÔs¡T. <˚MÁ|ükÕ<é Á|üdüTÔ‘·+ dü÷|üsY >∑T&é |òæ* yéT‡ dü+düú düT˙˝Ÿ, ÇcÕ #êyê¢ »+≥>± ì]à düTÔqï ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ Hêï&ÉT. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q wüO{Ï+ >¥ Á|üdüTÔ‘·+ sê»eT+Á&ç˝À »s¡T>∑T‘√+~. <˚M Á|ükÕ<é qπswt‘√ s¡÷bı+~+ #·uÀj˚T ∫Á‘·+ô|’ esYÿ ÁbÕs¡+_Û+#· qTHêïs¡T.

#ê Øà

n+<äTπø n+‘· ÄdüøÏÔ sêyéT#·s¡DY ‘êC≤ ∫Á‘·+ ª»+JsYμ Øy˚Tø˘˝À Á|æj·÷+ø£ #√ÁbÕ V”≤s√sTTHé>± #˚düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. u≤©e⁄&é kÕºsY V”≤s√sTTHé ˇø£ ø=‘·Ô V”≤s√ |üø£ÿq nB yÓTT<ä{Ï dæìe÷‘√ ˝≤+∫+>¥ nj˚T´ dæìe÷˝À #˚j·T≥+ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|ü]∫+~. <ëìøÏ ndü\T ø±s¡D+ Á|æj·÷+ø£ #√ÁbÕ Ç{°e\ ]M˝Ÿ #˚dæ+~. n~ eTπs<√ ø±<äT.. ‘·q≈£î n$T‘êuŸ ã#·ÃHé n+fÒ $|üØ‘·yÓTÆq Çwüº+ nì, Äj·Tq dæìe÷\T @~ Øy˚Tø˘ #˚dæHê ‘êH˚ V”≤s√sTTHé>± #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+∫+~. Ç{°e\ ÄyÓT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªn$T‘êuŸ n+fÒ Hê≈£î n$T‘·yÓTÆq Çwüº+. Äj·Tq q{Ï+∫q ª&ÜHéμ, ªn–ï|ü<∏éμ ∫Á‘ê\qT Øy˚Tø˘ #˚ùdÔ n+<äT˝Àq÷ H˚H˚ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#êqT. ¬s+&É÷ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ nj·÷´sTT. ‘êC≤>± n|üPs¡« ˝œj·÷ ª»+JsYμ dæìe÷qT Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. n+<äTπø ÄdüøÏÔ #·÷|æ+#êqT. ôdô|º+ãsY qT+∫ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q wüO{Ï+>¥ ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§Z+{≤qT. á dæìe÷ ≈£L&Ü ø£∫Ñ·+>± $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äqï qeTàø£+ Hê≈£î ñ+~μ nì #Ó|üø=∫Ã+~. n˝≤π> uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À _>¥; q{Ï+∫q eTπs ∫Á‘êìï Øy˚Tø˘ #˚dæHê n+<äT˝À H˚qT V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#˚+<äT≈£î eTT+<äT+{≤qTμ nì #Ó|æŒ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT s¡DY;sYø£|üPsY düs¡düq ÄyÓT q{Ï+∫q ªãØŒ¤μ dæìe÷ ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘√+~. Ç+<äT˝À ÄyÓT e÷qdæø£ |ü]|üø£«‘· ˝Òì j·TTe‹>± ø£ì|æ+#·uÀ‘√+~. á bÕÁ‘· ‘·q≈£î eT+∫ ù|s¡T rdüTø=düTÔ+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. >∑‘·+˝À ªeTT+u…’ ùd Äj·÷ y˚Tsê <√dtÔμ, ª@ø˘ nCŸq;μ, ªwüO≥e⁄{Ÿ m{Ÿ ˝ÀK+&éyê˝≤μ ∫Á‘ê*ï s¡÷bı+~+∫q n|üPs¡« \œj·÷ Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷bı+~düTÔq請+JsYμ nH˚ ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêï&ÉT. 1973˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nsTTq n$T‘êuŸ ã#·ÃHé dæìe÷ ª»+JsYμ≈£î Ç~ Øy˚Tø˘. sêyéT#·s¡DY düs¡düq Á|æj·÷+ø± #√ÁbÕ q{ÏdüTÔqï á

dæìe÷˝À Á|üø±XŸsêCŸ, ns¡T®Hé sê+bÕ˝Ÿ, eTV”≤–˝Ÿ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·<Ûës¡T\T. á ∫Á‘êìï ]\j·THé‡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‘√ bÕ≥T n$T‘YyÓTÁVü‰ dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔHêïs¡T. bÕ‘· ª»+JsYμ <äs¡Ù≈£î&ÉT Á|üø±XŸyÓTÁVü‰ ≈£îe÷s¡T&˚ á n$T‘YyÓTÁVü‰. ‘·q ‘·+&ç kÕ~Û+∫q $»j·÷ìï á ∫Á‘·+‘√ ø=qkÕ–+#ê\qT≈£î+≥THêïqì #ÓãT‘·THêï&ÉT.

u≤&û _\¶|t ø√dü+ ø±<äT.. u≤©e⁄&é V”≤s√\T dæø˘‡bÕ´ø˘ u≤&ûøÏ #ê˝≤ ÁbÕeTTK´‘ ÇkÕÔs¡T. u≤©e⁄&é˝Àì <ë<ë|ü⁄ n+<äs¡T V”≤s√\T yê] u≤&ûì dæø˘‡ bÕ´ø˘‘√ _\¶|t #˚XÊs¡T. á Áf…+&é ø±düÔ {≤©e⁄&éøÏ ≈£L&Ü bÕøÏ+~. eTT+<äT>± ã˙ï á Áf…+&éì bòÕ˝À nsTT´ dæø˘‡bÕ´ø˘ u≤&û‘√ z ø=‘·Ô \Tø˘˝À ø£ì|æ+∫ $|üØ‘·yÓTÆq ÁπøCŸì dü+bÕ~+#ê&ÉT. Ç<˚ ø√e˝ÀøÏ eT]ø=+<äs¡T V”≤s√\T #˚]b˛j·÷s¡T. á *düTº˝À eTs√ V”≤s√ ≈£L&Ü #˚s¡uÀ‘·THêï&ÉT. Äj·Tq eT¬ses√ ø±<äT {≤©e⁄&é sê»≈£îe÷s¡T&ÉT Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT n+≥÷ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. eTùV≤wt ≈£L&Ü dæø˘‡bÕ´ø˘ u≤&û ø√dü+ ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêï&É≥... ‘êqT V”≤s√>± sêuÀj˚T düT≈£îe÷sY ∫Á‘·+˝À #=ø±ÿ $|æŒ ‘·q X¯s¡˙sêìï mø˘‡b˛CŸ #˚dü÷Ô ô|ò’{Ÿ #˚j·TqTHêïs¡T. n+<äTø√dü+ Äj·Tq Vü‰©e⁄&é qT+∫ Áf…ÆqsYì s¡|æŒ+#·T≈£îì Áf…Æì+>¥ rdüT≈£î+≥THêïs¡T n+≥÷ >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ø£+{Ïq÷´>± yês¡Ô\T edüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á $wüj·TyÓTÆ m≥ºπø\≈£î eTùV≤wtu≤ãT ô|<ä$ $|æŒ MT&çj·÷≈£î düe÷<Ûëq$T∫à nqTe÷Hê\qT ø±¢]ô|ò’ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ dæìe÷ wüO{Ï+>¥˝À ñqï eTùV≤wt z Ç+^¢wt &Ó’©‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. H˚qT @ dæìe÷˝Àq÷ wüsYº ˝…dt(#=ø±ÿ $ù|Œdæ) ø£ì|æ+#·<ä\T#·Tø√˝Ò<äT. H˚qT |òæ{ŸHÓdt Áf…ÆqsY C≤Ø®‘√ |üì#˚düTÔqï e÷≥ ì»y˚T. nsTT‘˚ n~ Hê ôV≤˝ŸÔì Ç+Á|üPyé #˚düTø√e&ÜìøÏ, Hê |òæ{ŸHÓdt ˝…yÓ˝Ÿ‡ eT]+‘· yÓTs¡T>±Z #˚düTø√e&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T nì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. Çø£ C≤Ø® >∑‘·+˝À Áu≤&é|æ{Ÿ, &ÓMT eT÷sY, {À; yÓ÷>∑÷sY e+{Ï yê]øÏ |òæ{ŸHÓdt Áf…ÆqsY>± |üì #˚XÊs¡T. yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wt ø±+_H˚wüHé˝À ª~˝ŸμsêE Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ. á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ ìsêà‘· ª~˝ŸμsêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. $s¡>∑ã÷dæq dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºì Ä |üP{øÏ d”‘·eTàøÏ n+øÏ‘·+ #˚XÊs¡T. ø=eTà ø£<ä\≈£î+&Ü |üP\T ø√XÊs¡T. ø√dæq |üP\˙ï yê\T»&ÉøÏ #·T{≤ºs¡T. ªd”‘·eTà dæ+>±s¡+ yÓqTø£ ndü\T ø£<∏˚$T{À ‘Ó*j·÷\+fÒ e÷ ∫Á‘·+ #·÷&Ü*‡+<˚μ nHêïs¡T ª~˝Ÿμ sêE. n˝≤π> ª‘Ó\T>∑T<äq+ ñ{Ϻ|ü&˚ ø£<∏ä Ç~. eTq Ç+{À¢ »s¡T>∑T‘·TqïfÒº nì|ædüTÔ+~. nqï<äeTTà\T>± Ç<ä›s¡T ø£<∏ëHêj·T≈£î\T ˇ~–b˛sTTq $<Ûëq+ #ê˝≤ u≤>∑T+~μ nHêïs¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


n+‘·sê®rj·T y˚~ø£≈£î

dæ<äΔeTÚ‘·Tqï dæ{° ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28, düTes¡íyês¡Ô: ©´sgRiLRiLi Æ™s[μj∂NRPgS @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı zqs™Ø[zmsc11 xms©´sVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ©´sgRiLRi ˙xmsºΩxtÌsQÆ©s[ gSNRP, Æμ∂[aRP xmsLRiV™´so˙xmsºΩxtÌsQ©´sV øy»¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV ANRP»Ì¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sV•¶¶¶©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛs zqsμÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. C @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xqsμR∂xqsV=NRPV ©´sgRiLRiLi xqsªyÚ G≠sVª][ øy…”¡¬ø¡}msˆÕÿ ˙lgi[»¡L`i  ¡÷Ù¡∏R∂W ª]áVªRΩ LRiW. 1200 N][»˝¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sV ZNP[Li˙μy¨sNTP, ™´sVL][ LRiW. 800 N][»˝¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqs™´sVLjiˆLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV ¨sμ≥R∂Vá ™´sVLi«¡⁄LkiNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ DÀ≥œ¡∏R∂V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á ©´sVLi¿¡ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s •¶¶¶≠dsV G≠dsV ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi LRiW. 400 N][»˝¡ Æ™s[VLRiNRPV xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s —¡™Ø[ «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ Bxmso≤T∂xmsoÆ≤∂[ ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ©´sVLi¿¡ N][áVNRPVLi»¡V©´sı ˙lgi[»¡L`i  ¡÷Ù¡∏R∂W\|ms ALÛjiNRPLigS FsNRPV‰™´s À≥ÿLRiLi xms≤R∂NRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV gS©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV ª]áVªRΩ LRiW. 200 N][»˝¡ª][ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs ™y…”¡Õ‹[ LRiW. 150 N][»˝¡ xms©´sVáNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´sμÙR∂ «¡Ljigji©´s xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ©´sgRiLRi xqsVLiμR∂LkiNRPLRifl· xms©´sVáxmsp øR¡LRiË «¡LjigjiLiμj∂. xmns÷¡ªRΩLigS ˙xmsxqsVÚªRΩLi zqsμÙR∂LigS D©´sı LRiW. 150 N][»˝¡ xms©´sVÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ¤…¡Li≤R∂L˝Ri©´sV A•¶¶¶*¨sLi¿¡©´s LRiW. 93 N][»˝¡ xms©´sVáNRPV ™´sVL][ G≤R∂V N][»˝¡ xms©´sVá©´sV «‹[≤T∂Li¿¡ zqs™Ø[zms xms©´sVá©´sV ZNP[™´sáLi ™´sLiμR∂ N][»˝¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡=Liμj∂. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s @¨sı Æ™sVLiVV©±s L][≤˝R∂NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Lki ˙F~\|mnsÕfi xms˙NTP∏R∂V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s zqsFsLi AÆμ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. BLi≤T∂∏R∂V©±s Æ©s[xtsQ©´sÕfi L][≤ÔR∂V ˙NS£qs ˙xms™´sWflÿá©´sV Fy…”¡xqsWÚÆ©s[, BLRiV\Æ™sxmsoÕÿ xmnsQo…fiFyª`Ω, AgRiNRPVLi≤y ™´sL<Rixmso ¨dsLRiV ˙xms™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV xms©´sVáV NRPW≤y rygRiVªRΩV©yıLiVV.

z

|æMøÏ |òüTq ìyê[

X¯óÁø£yês¡+, 29 pHé 2012

ù|J\T : 8

dü+πøåeT |òü˝≤\T n+<ë* ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28, düTes¡íyês¡Ô: Á|ü»\ dü+πøåe÷s¡ú+ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT düø±\+˝À yê]øÏ n+~+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T, u≤´+ø£s¡T¢ |üs¡düŒs¡ ‘√&ÜŒ≥T‘√ |üì #˚j·÷\ì ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq u≤´+ø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY XÊK\ yêØ>± 2011-2012 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Á>ö+&Ó’q j·T÷ì≥¢ $esê\T, 2012-2013 dü+e‘·‡s¡+˝À ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£ >∑÷]à n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. >∑‘· @&Ü<˚ u≤´+ø˘ nqTeT‹ bı+~ Á>ö+&é ø±ì j·T÷ì≥¢qT yÓ+≥H˚ Á>ö+&ç+>¥ #˚sTT+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. ìπsΔ•‘· ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ù|<ä\≈£î ñbÕ~Û s¡TD≤\T Çyê«*‡q u≤<Ûä´‘· u≤´+≈£î\ô|’q ñ+<äHêïs¡T. 2012-13 ìs¡ísTT+∫q ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£ y˚Ts¡≈£î u≤´+≈£î\T nìï s¡TD≤\T eT+pØ˝À eTT+<äT≈£î e∫à s¡TD≤ìï n+~+#ê\Hêïs¡T. á dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT s¡TD $‘·s¡D≈£î ns¡TΩ\qT >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î

ñeTà&ç >∑T]Ô+|ü⁄ ø±´+|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. eTTK´+>± yÓTÆHê]{°\˝À dü+πøåeT |ü<∏äø±\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø±´+|ü⁄\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. n+ãsYù|{Ÿ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTT‘·Ô+ sêÁwüº »HêuÛ≤˝Àì 12 XÊ‘·+ »HêuÛ≤ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À ìedædüTÔ+<äì Ä y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ ì<ÛäT\T n+<äfÒ¢<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ns¡Ω‘· ø£*–q \_›<ës¡T\qT ≈£L&Ü u≤´+ø˘ n~Ûø±s¡T\T s¡TD≤*#˚à $wüj·T+˝À |ü\Te÷s¡T¢ u≤´+ø˘ #·T≥÷º ‹|ü⁄Œø√e&É+ düããT ø±<äHêïs¡T. u≤´+≈£î\T ù|<ä\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì yê]øÏ s¡TD≤\T Çyê«* ‘·|üŒ, Á|ür~ yê´bÕs¡ <Û√s¡DÏ˝À |ü]>∑DÏ+#·≈£L&É<äì Væ≤‘·Te⁄ |ü*ø±s¡T. u≤´+ø˘ *+πøJ $wüj·T+˝À ø=+‘· C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Ç≥Te+{Ï C≤|ü´+ e\q Á|ü»\˝À n|üqeTàø£+ e#˚à neø±X¯+ ñqï+<äTq s¡TD $‘·s¡D düø±\+˝À »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì u≤´+ø£s¡¢ì ø√sês¡T. s¡TD yÓTT‘êÔìï yÓ+≥H˚ ‹]– Ç#˚à \_›<ës¡T\≈£î ‘·«]‘· >∑‹q ($T>∑‘ê 2˝À)

|ü+‘·Tfi¯ó¢ ˝Òs¡T... ñbÕ<Ûë´j·TT\T˝Òì ã&ç˝À 90 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Ç<ä›s¡T n<Ûë´|ü≈£î\‘√ $<ë´s¡Tú\ nedüú\T m|ü⁄Œ&É÷ ˇø£s¡T ôd\e⁄˝ÀH˚ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, pHé 28, düTes¡íyês¡Ô: |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á|ü‘ê|t dæ+>±s¡+ Á>±eT+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+~. 90 eT+~ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î πøe\+ Ç<ä›s¡T e÷Á‘·y˚T ñbÕ<Ûë´j·TT\T ñHêïs¡T. yê]˝À m|ü⁄Œ&É÷ mes√ ˇø£s¡÷ ôd\e⁄˝ÀH˚ ñ+≥T+ &É≥+‘√ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷s¡T‘√+~. $<ë´_Ûeè~úø√dü+ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\TKs¡TÃ#˚düTÔHêï $<ë´s¡Tú\qT düHêàs¡Z+˝À ô|fÒº n<Ûë´|ü≈£î\T ˝Òø£b˛e&É+|ü≥¢ Á>±eT Á|ü»\T ìs¡düq e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. 90eT+~ $<ë´s¡Tú \≈£î πøe\+ Ç<ä›s¡T n<Ûë´|ü≈£î\T e÷Á‘·y˚T ñ+&É ≥+..$<ë´s¡Tú˝À¢ ìÁ<ëD+>± ñqï düè»q≈£î |ü<äTqT ô|fÒº neø±XÊ\T düqï–\T¢‘·THêïsTT. $<ë´s¡Tú\ ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+<äì Á>±eT Á|ü»\T ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28, (düTes¡íyês¡Ô): ø£cÕº\ qT+∫ ãj·T≥|ü&ç bÕغì >∑fÒºøÏÿ+#˚+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\T ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ |üsê»j·T+ #Ó+<ä&É+‘√ bÕ≥T ñ|ü mìïø£˝À¢ <Ûäsêe‘·TÔ ø√˝ÀŒ&É+ e+{Ï n+XÊ\T ÄbÕغ ÁX‚DT\T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغøÏ Á|ü‘·´]Δ>± |ü⁄{Ϻq bÕغ s√Es√p≈£î Ä<äs¡D ‘·–Zb˛e&É+ô|’ $düàj·÷ìøÏ >∑T¬s’‘·THêïs¡T.á$<Ûä+>± bÕغ |ü]dæΔ‹ ñ+fÒ sêuÀj˚T s√E˝À¢ eTT+<äT≈£îb˛e&É+ ø£wüº‘·s¡y˚Tqì eT<∏äq|ü&ÉT‘·THêïs¡T.‘Ó\+>±D˝À ôd+{ÏyÓT+≥T <Óã“‘√ nqTø=ì $<Ûä+>± bÕغ ≈£î<˚˝…’b˛sTT+~. mø£ÿ&Ü b˛{° #˚dæHê z≥$T #·$#·÷&Éyê*‡edüTÔ+~ {°{°&û|” ‘·eTTàfi¯ó¢ ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.áÁbÕ+‘·+˝À bÕغ s¡øÏå+∫≈£îH˚+<äT≈£î mìï Á|üjÓ÷>±\T #˚dæHê |òü*‘·+ e÷Á‘·+ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. Á|ü‘˚´ø£ yê<ä+ ñøÏÿ]_øÏÿs¡e⁄‘·Tqï #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT≈£î d”e÷+Á<Ûä

ˆ

bÕغ ã˝Àù|‘·+ ø√dü+ j·TTeH˚‘·\ nH˚«wüD ˆ j·TTe$uÛ≤>±ìï |ü{Ïwüº+ #˚j·÷* ˆ ˝Àπøwt ÁøÏj·÷o\ø£+>± |üì#˚j·÷\ì $qï|ü+ ˆ e#˚à mìïø£˝À¢>± bÕغøÏ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ rdüT≈£îsêyê* ˆ bÕغ düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À H˚‘·\≈£î dü÷#·q ÁbÕ+‘·+˝À j·TTeH˚‘· »>∑Hé ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·q yÓ’|ü⁄ ‹|üŒ≈£îì ÄbÕغ H˚‘·\qT }|æ] dü\Œ≈£î+&Ü #˚düTÔHêï&ÉT.Çø± j·TTe≈£î\qT e÷Á‘·+ e<ä\≈£î+&Ü kÕeT<ëquÒ<Ûä <ä+&√bÕj·T\T Á|ü<ä]Ù+∫

yÓTTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ bÕغ˝À¢ ô|<ä› m‘·TÔq #˚s¡TÃ≈£îHêï&ÉT.B+‘√ nìïbÕغ˝À¢ j·TTeH˚‘·\T ø£s¡TyÓ’j·÷´s¡T.sêÁwüº+˝À 30XÊ‘·+ j·TTe z≥πs¢ ñHêïs¡T. yê] <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì j·TTeH˚‘· eTT+<äT>±H˚ #·Áø£+ ‹bÕŒs¡T.áñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\‘√¢ nìï bÕغ H˚‘·\T #·ø£ÿ~<äT›≈£îH˚ |üì˝À |ü&ܶs¡T.Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹|üø£å {°&û|” e÷Á‘·+ j·TTe‘·qT Äø£]¸+∫ø√e&É+˝À ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 29, pHé 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

yês¡düT˝§düTÔHêïs¡T...

m≈£îÿe eT+ps¡T #˚dæq|ü|ü{ÏøÏ, Á>ö+&ç+>¥ $wüj·T+˝À πøe\+ {≤¬sZ{Ÿ¬ø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì, s¡TD $&ÉT<ä\ $wüj·T+˝À 60 XÊ‘·+ y˚Ts¡πø $&ÉT<ä\e⁄‘·THêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. u≤´+ø£s¡T¢ eT+p¬s’q j·T÷ì≥¢qT yÓ+≥H˚ Á>ö+&é nj˚T´+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› kÕ]+#ê\Hêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T 40-45 XÊ‘·+ eTTdæ¢+ Á|ü»\T ìedædüTÔHêïs¡ì yê]˝À Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ uÛ≤Ø kÕúsTT˝À s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚dæ yê] Jeq Á|üe÷D≤\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡#ê\Hêïs¡T. m˝Ÿ&ûm+ sêyéT ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK ø£$TwüqsY Ä<˚XÊqTkÕs¡+ πswüHé/Ä<ÛësYø±s¡T¶ bı+~q yê]øÏ u≤´+ø˘ U≤‘ê\T ‘Ó]#˚ Á|üÁøÏj·T Ç|üŒ{Ïπø ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì, áÁ|üÁøÏj·T p˝…’ 15 es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ‘·÷s¡TŒ >√<ëe], ôV’≤<äsêu≤<é, nq+‘·|üPsY, õ˝≤¢ ô|’˝…{Ÿ ÁbÕ‹|ü~ø£q neT\T #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mC…d” yÓ’. dü‘ê´q+<ä+. md”‡ ø±s=ŒπswüHé á&û dü‘·´Hêsêj·TD, ©&é u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY sêyéT ø√fÒX¯«sYsêe⁄, õ˝≤¢ j·TTe»q dü+πøåeT XÊU≤~Ûø±] dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓqø£ã&ç |òüTÀs¡ z≥$T #Ó+<ës¡T. Ç˝≤+{Ï yê‘êes¡D+ sê≈£î+&Ü ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± j·TTeHêj·T≈£î\ ø=s¡‘· ñ+<äì,<ëì n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î j·TTe≈£î\qT ‘Ós¡MT~øÏ ‘˚yê\ì bÕغ H˚‘·≈£î dü÷#·q\T #˚düTÔHêïs¡T. eè<ä›Hêj·T≈£î\‘√ mHêïfi¯ó¢ bÕغì HÓ≥Tºø£b˛‘êeTì M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± j·TTeH˚‘·\qT nH˚«wæ+∫ yê]øÏ bÕغ˝À ô|<ä› |”sƒ¡y˚j·÷\ì bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. n+<ä]ø£+fÒ eTT+<äT≈£î bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ≈£îe÷s¡T&ÉT Hêsê ˝Àπøwt Áø°j·÷o\ø£+>± |üì#˚j·÷\ì <˚X¯+ j·TTe$uÛ≤>∑+ H˚‘·\T u≤ãT $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T.Äj·Tq≈£î |ü>±Z\T n|üŒ–dæÔH˚ j·TTe‘· ô|<ä› m‘·TÔq bÕغ˝ÀøÏ ekÕÔs¡ì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Äj·Tq u≤≥˝À $T>∑‘ê j·TTe≈£î\qT q&ç|æ+#ê\ì Ä˝À#·q\T #˚düTÔHêïs¡T.Á|ü‹ õ˝≤¢ ø£$T{°˝À 30XÊ‘·+ j·TTe‘·≈£î kÕΔq+ ø£*Œ+#ê\ì jÓ÷#·q˝À ñHêïs¡T.e÷JeT+Á‘·T\T,myÓTà˝Ò´\ ≈£îe÷s¡T\T #·Ts¡T¬ø’q yê]ì bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ê\ì Ç|üŒ{Ïπø dü+πø‘ê\T |ü+|æ+∫q≥T¢ bÕغ esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.>∑‘·+ qT+∫ bÕغøÏ ùde\T #˚düTÔHêï j·TTe≈£î\≈£î eT+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+≥T+<äì yÓ\¢&çdüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sYd”|”, ‘Ósêdü\≈£î B≥T>± j·TTeôd’q´+ ‘·j·÷s¡T #˚dæ bÕغ e#˚à mìïø£˝À¢ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚Ã$<Ûä+>± ˝…ø£ÿ\T y˚düTÔHêïs¡T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À $<ë´kÂø£sê´\ ø£\Œq≈£î bÕغ Hêj·T≈£î\T.. Ç‘√~Ûø£+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì #Ó|ü⁄‘·Tqï $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\ e÷≥\T ˙{ÏeT÷≥\T>± e÷s¡T‘·THêïsTT. $<ë´s¡Tú\ ñqï‹øÏ bÕ≥T|ü&Ü*‡q bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘· $<ë´s¡Tú\ bÕ*≥ XÊ|ü+>± e÷s¡T‘·T+~. ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘·qT rsêÃ\ì *+πøCŸ yÓTT‘êÔìï $&ÉT<ä\ #˚j·÷´*‡+~>± myÓTà˝Ò´ ø√sês¡T. myÓTੇ ø√s¡T‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø=e&É+ ˝Ò<äì $<ë´s¡Tú\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ C≤Á|ò” e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº yÓTÆHê]{° Ä]úø£ dü+düú Ç#˚à s¡TD #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $<ë´XÊK n~ø±s¡T\T ‘·–q #·s¡´\T rdüTø=ì dü;‡&û >∑‘· @&Ü~‘√ b˛*ùdÔ á @&Ü~ eT÷&ç+‘·\T ô|]–+<äì Bìì ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Á|ü‘ê|t dæ+>±s¡+ Á>±eT+˝Àì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì yÓTÆHê]{°\≈£î m≈£îÿe XÊ‘·+ s¡TD≤*yê«\Hêïs¡T. eT+&É\ ÁbÕ<Ûä$Tø=qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|ü+‘·Tfi¯ó¢ ˝Òs¡T...

dü+πøåeT |òü˝≤\T n+<ë*

Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\ |ü]s¡ø£åD≈£î #·s¡´\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

Á{≤|òæø˘ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡.

#√Ø\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï j·TTe≈£î&ç n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28, (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À |ü\T#√≥¢ <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ b˛©düT\≈£î ∫ø£ÿ≈£î+&Ü ‘·|æŒ+#·T≈£îì ‹s¡T>∑T‘·Tqï zj·TTe≈£î&çì ôd’<ëu≤<é b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T.eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q neTsYdæ+>¥(48)>∑‘· ø=+‘·ø±\+ q>∑s¡+˝À dü+‘√wüq>∑sY˝Àì <äTsêZq>∑sY ìyêdüeTT+≥÷ #√Ø\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêï&ÉT. yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ #·+bÕù|≥˝À Á^HébÕs¡Tÿ ø±\˙˝À zÇ+{À¢ <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&ç 28.3 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+,2.7 øÏ˝À\ yÓ+&ç Ä|üVü≤]+∫q yÓ\¢&ç+#ês¡T.M{Ï $\TedüTe÷s¡T |ü~\ø£å\ es¡≈£î ñ+≥T+<äì yê{Ïì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ ôd’<ëu≤<é d”◊ lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À e´øÏÔ eTè‹ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, pHé 28, (düTes¡íyês¡Ô): s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À z e´øÏÔ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q ãT<Ûäyês¡+ ns¡úsêÁ‹ y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. y˚T&ç|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑&ç¬> MsêkÕ«$T(32)eè‹ÔØ‘ê´ {≤´+ø£sY Á&Ó’esY. s√Ee÷~πs ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ $<ÛäT\T eTT–+#·Tø=ì ‘·q ~«#·Áø£yêVü≤q+ (m|”20mHé mC… 5105)ô|’ m©“q>∑sY yÓ’|ü≈£îãj·T\T<˚sê&ÉT. e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À |òæsê®~>∑÷&É ø£e÷Hé <ë≥T‘·T+&É>± yÓqTø£qT+∫ y˚>∑+>± <ä÷düT≈£îe∫Ãq ˝≤Ø(m|”03 {Ï 8451) ã\+>± &Ûûø={Ϻ+~. á<äTs¡È≥q˝À MsêkÕ«$T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ës¡T. Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq ˝≤ØÁ&Ó’esYqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó *bÕs¡T. q˝§Z+&É õ˝≤¢ Ä˝Òs¡T≈£î #Ó+~q j·T÷düT|òt>± >∑T]Ô+∫q≥T¢ b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T. môd’‡yÓ÷Væ≤HébÕwü πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

$yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, pHé 28, (düTes¡íyês¡Ô): |òæsê®~>∑÷&É Á>±eT+˝À Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\ |ü]s¡ø£åD≈£î |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì düπs«HÓ+ãs¡T 199˝Àì Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì dü÷∫dü÷Ô >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\ ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£+>± uÀs¡T¶\qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. eT+&É\¬s$q÷´ ÇHéôdŒø£ºsY uÛ≤düÿsY, |òæsê®~>∑÷&É MÄs√« dü‘·´Hêsêj·TD\ H˚‘·è‘·«+˝À |ü\Te⁄s¡T ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. Á>±eT+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤˝À¢øÏ nÁø£eT+>± CÀs¡ã&ç‘˚ ÁøÏ$Tq˝Ÿ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ÄsY◊ uÛ≤düÿsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤˝À¢øÏ mes¡÷ C§s¡ã&Ée<ä›+≥÷ Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.

|”æMøÏ |òüTq ìyê[... ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28, düTes¡íyês¡Ô: ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ {ms≠ds ©´sLji=Li•¶¶¶LS™´so «¡∏R∂VLiºΩ DªRΩ=™yáV gRiVLRiV™yLRiLi xmnsV©´sLigS «¡LjigSLiVV. ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VáV, ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLi¿¡, A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá©´sV N]¨s∏R∂W≤yLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Æ©sZN˝P£qsL][≤`∂Õ‹[¨s {ms≠ds «Ïÿ©´sÀ≥œ¡W≠sVÕ‹[ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V gRi™´sLRiıL`i ZNP.L][aRP∏R∂V˘, Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶, ™´sVLi≤R∂÷¡ \¬ø¡LRi¯©±s øR¡˙NRPFyfl”· {ms≠ds xmnsW…fiNRPV ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. xmsoxtsQˆgRiVøyËÈáV DLi¿¡ A∏R∂V©´s }qs™´sá©´sV xqs¯LjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, ZNP[Li˙μR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂, xmsáV™´soLRiV NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV, {ms≠ds NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRPW≤y {ms≠dsNTP ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. Fyá©y xmsLRiLigS G ˙xmsμ≥y¨ds ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xqsLixqs‰LRifl·Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡ Æμ∂[aS¨sı @’≥¡™´sXμÙj∂ Àÿ»¡ xms…Ì”¡Li¿¡©´s xmnsV©´sªRΩ {ms≠ds ©´sLji=Li•¶¶¶LS™´soÆμ∂[©´s¨s gRi™´sLRiıL`i L][aRP∏R∂V˘

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì ì|üŒ+{Ï+#·T≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+<√ eTVæ≤fi¯. m\¢+ù|≥˝À ìyêdüeTT+≥Tqï qe˙‘·≈£î ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ô|fi¯¢sTT+~. ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì ì|üŒ+{Ï+#·T≈£î+~. >±+BÛ ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ eTè‹ #Ó+~+~. nsTT‘˚ ‘·eT ≈£L‘·Ts¡T≈£î Ä|üπswüHé »]–+<äì, nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+<äì eTè‘·Tsê* ‘·+Á&ç b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì d”◊ sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

Jmdt >∑TbÕÔ≈£î E´&çwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28, (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Á{≤|òæø˘ n~Ûø±s¡T\T ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± >∑Ts¡Tyês¡+ sêyÓ÷J |òæ*+dæ{°øÏ #Ó+~q 57 eT+~ Á&Ó’es¡T¢≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T |òæ*+ dæ{°˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á{≤|òæø˘ d”◊ _. ø£èwüíj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á&Ó’es¡¢≈£î yÓT\≈£îe\T, s√&ÉT¶ô|’ yêVü≤q+ q&çù| $<Ûëq+,s√&ÉT¶ô|’ >∑Ts¡TÔ\T e+{Ï n+XÊ\T |üesY bÕsTT+{Ÿ˝À Á|üC…+fÒdt #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV≤#Ym+&û@, &ûm˝Ÿm|òt dü+düú\qT yÓ÷dü+ #˚dæq πødüT˝À n¬sdüºsTTq Jmdt >∑TbÕÔ≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ Hê+|ü*¢ Hê´j·TkÕúq+ E˝…’ 12 es¡≈£î E´&çwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é $~Û+∫+~. n+‘·≈£î eTT+<äT >∑TbÕÔ≈£î ñkÕàìj·÷ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ |üP]Ô #˚dæq nq+‘·s¡+ Hê+|ü*¢ Hê´j·TkÕúHêìøÏ d”d”mdt b˛©düT\T ‘·s¡*+#ês¡T.

N]¨s∏R∂W≤yLRiV. ALÛjiNRP xqsLixqs‰LRifl·Ã¡NRPV AμR∂V˘Q\Æ≤∂©´s {ms≠ds¨s AμR∂LRi+LigS ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. A∏R∂V©´sª][ ªRΩ©´sNRPV©´sı ry¨sız§¶¶¶ªy˘¨sı L][aRP∏R∂V˘ C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. {ms≠ds }qs™´sáV ™´sVLRiV™´s¤Õ¡[¨s™´s¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. ALÛjiNRP xqsLixqs‰LRifl·Ã¡V æªΩ¿¡Ë©´s Fyá©´sμR∂ORPV≤R∂V æªΩáVgRiV ™y≤R∂V NS™´s≤R∂Li gRiLRi*¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá©´sV gRiVLjiÚxqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿLRiªRΩLRiªRΩı B¿¡Ë A∏R∂V©´s©´sV g_LRi≠sLiøyá¨s N][LSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¨s™y◊¡.. ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ ˙xms«Ï¡aS÷¡,  ¡x§¶¶¶ßÀ≥ÿuy N][≠sμR∂V≤R∂V, ry*ªRΩLiªRΩ˚Q˘ xqs™´sVLRiπ∏∂Wμ≥R∂V\Æ≤∂©´s {ms≠ds }qs™´sáV ¿¡LRixqs¯LRifl‘·∏R∂V™´sV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ N]¨s∏R∂W≤yLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsμ≥y¨sgS, ≠sÆμ∂[aSLigRi ™´sVLi˙ºΩgS, LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS A∏R∂V©´s @Liμj∂Li¿¡©´s }qs™´sáV ™´sVLRiV™´s¤Õ¡[¨s™´s¨s }msL]‰©yıLRiV. gSLiÆμ≥∂[∏R∂V™yμj∂gS, ™´sW©´s™´sªy ™yμj∂gS, À≥ÿLRiªRΩ ALÛjiNRP xqsLixqs‰LRifl· zmsªy™´sVx§¶¶¶ß≤T∂gS {ms≠ds ªRΩ©´s ALRiV μR∂aSÀÙÿá ˙xms«ÿ “¡≠sªRΩLiÕ‹[ D©´sıªRΩ ≠sáV™´sáV Fy…”¡LiøyLRi¨s {qsFsLi ªRΩ©´s xqsLiÆμ∂[aRPLiÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV.

#˚yÓfi¯¢, pHé 28, (düTes¡íyês¡Ô): ejÓ÷»q nø£åsêdü´‘· ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î #˚|ü{Ϻq kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î dæã“+~ ø£èwæ #˚j·÷\ì kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y õ˝≤¢ ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] sêeTsêe⁄ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\ |üs¡wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y neT\Trs¡Tô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y ¬s+&Ée $&É‘· ø£s¡´Áø£eT+ e#˚ÃHÓ\‘√ |üP]Ô ne⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ä>∑düTº qT+∫ eT÷&Ée $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á>±e÷\ yê]>± nø£åsêdü´‘· ô|+bıø√dü+ ìπs›•+∫q \ø£å´\qT |üP]Ô #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ Á>±e÷˝À¢ ñ<äj·T+ ‘·|üŒeìdü]>± ejÓ÷»q πø+Á<ë\qT ‘Ós¡Tø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y dü+ã+~Û+∫q ]ø±s¡T¶\qT |üø±ÿ>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\ ìs¡ø£åsêdüT´\qT >∑T]Ô+∫ eT÷&Ée $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À nø£ås¡C≤„q+ #˚sTT+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ùdº{Ÿ ]k˛sY‡|üs¡‡Hé ø£‘ê´j·Tì, l<˚$, m+|”&ûz |ü<ëàe‹, eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY ÁXÊeDY≈£îe÷sY, Äj·÷ Á>±e÷\ ø√Ä]ºH˚≥s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘YqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*


düs¡dü«r eT+~sY kıôd’{° ø£$T{° @sêŒ≥T pbÕ&ÉTã+>±¢, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ø±«s¡ºsY‡˝À ñqï≥Te+{Ï düs¡dü«r eT+~s¡+ <ä>∑Zs¡ eT+~sY ø£$T{° @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. ø£$T{° #Ó’¬sàHé>± mHé. eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù X‚cÕÁ~, ø√XÊ~Ûø±] ø±+‘ê¬s&ç¶, ø£$T{° düuÛÑT´\T>± {Ï. VüQôdqj·T´ >ö&é, lìyêdüT\T, \ø°åà<Û˚$, ¬ø. yÓ+ø£≥\ø£åàeTà, s¡|òüTTsê+ XË{Ϻ\qT mqTï≈£îHêïs¡T. ø£$T{° #Ó’¬sàHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πs|ü{Ï qT+∫ #·+&ûj·÷>∑+, ñbÕdüq ôVAeT+ ◊<äT s√E\T »s¡T>∑T‘·T<ä+ì ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&Ée ‘êØKTq |üPsêíVüQ‹, nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ #˚j·Tã&ÉTqì ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì ø±«s¡ºsY‡ q+<äT düs¡dü«r <˚$ eT+~sêìï ì]àdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä\j·T n_Ûeè~Δ ø√dü+ ø£$T{° ø£èwæ #˚düTÔ+<äì, uÛÑ≈£îÔ\T ≈£L&Ü Ç+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT ô|<ä›\T mdt. eT˝≤¢¬s&ç¶, yÓ+ø£≥kÕ«$T, –], \ø£å´j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢ $<ë´XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À

ª<ä+&Éq ˝Òì $<ä´`u≤\\ Vü≤≈£îÿ\Tμ n+X¯+ô|’

e÷~] ◊ø£´sê»´ dü$T‹ düe÷y˚X¯+

H˚&ÉT esYÿcÕ|ü⁄

ø£s¡÷ï\T, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ $<ë´XÊK Ä<ä«s¡´+˝À ø£s¡÷ï\T˝Àì Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\ qT+∫ e∫Ãq 50 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î, 50 eT+~ ñbÕ<Ûë´ j·TT\≈£î ˇø£ÿs√E e÷~] n+‘·sê®rj·T ◊ø£´sê» dü$T‹ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ñ|ü $<Ûë´~Ûø±] XË’\» e÷{≤¢&ÉT‘·÷ J$ yÓ’$<Ûä´eTTqT |ü]s¡øÏå+#·Tø√yê*‡q uÛ≤<ä´‘· Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\ qT+∫ e∫Ãq $<ë´s¡Tú\T, $<˚o Á|ü‹ì<ÛäT\T e´eVü≤]+∫ »qT´eqs¡T\ n+<äTu≤≥T, M{Ï yê&Éø£+ e\¢ ø£*π> ˝≤uÛÑ qcÕº\T düeT+>± |ü+#·Tø√e&É+ >∑÷]à á düe÷y˚X¯+˝À Á|ü<Ûëq+>± #·]Ã+#ês¡T.

$<ë´]ú Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ $|òü\+ |ü–&Ü´\, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À |ü<äe ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï >∑T+&Ób˛>∑T düT<Ûëø£sY nH˚ $<ë´]úì ‘·+Á&ç eT+<ä*+#·&É+‘√ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+ #ê&ÉT. |ü⁄düÔø±\T, j·T÷ìbòÕ+ |ü{Ϻe«q+<äT≈£î n≥T ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√, Ç≥T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ $düT>∑T #Ó+~ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\≈£î Ç+{À¢ me«s¡T ˝Òì düeTj·T+˝À |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. á |òüT≥qqT >∑eTì+∫q kÕúì≈£î\T yÓ+≥H˚ 108 düVü‰j·T+‘√ ø£s¡÷ï\T yÓ’<ä´ XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\qT dü+<ä]Ù+∫q ø±s=Œπs≥sY ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+ dü]ÿ˝Ÿ n|ü⁄s¡÷|üø±\˙˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\qT >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£˙«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt¬s&ç¶ ‘·ìF #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ düTπswt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n|ü⁄s¡÷|ü ø±\˙˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äCÒdæq bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, dü÷ÿ˝Ÿ j·T÷ìbòÕ+, eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ e+{Ï kÂø£sê´\T $<ë´s¡Tú\≈£î dü]>±Z n+<äT‘·THêïj·÷ ˝Òyê nqï $wüj·÷ìï $<ë´s¡Tú\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú\≈£î Áø£eT•ø£åD‘√ ≈£L&çq $<ä´qT n+~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T eT+E\, yê˝…+≥Ø {°#·s¡T¢ CÀ´‹, ‹|üŒ¬s&ç¶, •yêJ, n|ü⁄s¡÷|ü ø±\˙ Áô|dæ&Ó+{Ÿ s¡e÷ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+‘˚ø±ø£ $<ë´s¡Tú\≈£î, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Je yÓ’$<Ûä´+ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q‘√ bÕ≥T s¡øÏå+∫ n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ Ä#·s¡D˝À @ $<Ûä+>± rdüTø√yê˝À Á|üø£è‹ $TÁ‘· ø√ Ä]¶H˚≥sY $e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± $<ë´s¡Tú\T $<˚o Á|ü‹ì<ÛäT\T>± e´eVü≤]düTÔ Je yÓ’$<Ûä´ dü+s¡ø£åD Á|ü|ü+#·eT+‘ê ø£*dæ |üì#˚j·÷*‡q |üì, πøe\+ ˇø£ÿs¡T ˝Ò<ë ˇø£ÿ <˚X¯+ e÷Á‘·y˚T #·s¡´ rdüT≈£î+fÒ dü]b˛<äì, n+<äs¡T ø£*dæ ìs¡íj·÷\T rdüTø√yê*, rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\T neT\T #˚j·÷*, eTqeT+‘ê ø£*dæ JeyÓ’$<ä´ dü+s¡ø£åD uÛ≤<ä´‘· rdüTø√yê*, n|ü⁄&˚ eTq+ Je yÓ’$<Ûë´ìï ø±bÕ&ÉTø√>∑\eTì @ø£Á^e+>± rsêàì+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø√ Ä]¶H˚≥sY ≈£îe÷sY u≤ãT, &˚$&é sêh ]k˛sY‡ |üs¡‡Hé sê»j·T´, sêeTÁøÏcÕí¬s&ç¶\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝À

200 eT+~ #˚]ø£ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ dü÷sês¡+˝Àì 129e &ç$»Hé yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ø£˙«qsY, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ dü÷sês¡+ ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢.düTπswt¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕغ ø±sê´\j·T+˝À eT˝≤ÿCŸ–] ø£q‡˝…ºì‡ qT+∫ m+Á&É÷dt, {À˙, düT˙‘· yÓ÷Vü≤Hé, –] Ä<Ûä«s¡´+˝À 133 &ç$»Hé n˝≤«˝Ÿ qT+∫ düTe÷s¡T 200 eT+~ >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düTπswt¬s&ç¶ bÕغ˝À #˚]q yês¡+<ä]ø° bÕغ ø£+&ÉTyê\T y˚dæ, yê]ì bÕغ˝ÀøÏ kÕ«>∑‹+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düTπswt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|ü»\≈£î n+&É>± ñ+&ç yê] ø£cÕº\qT rπsÃ~ πøe\+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì, n˝≤π> sêÁwüº uÛÑ$wü´‘Y j·TTe‘· #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+<äì j·TTe‘· sê»ø°j·÷\ |ü≥¢ yÓTT>∑TZ #·÷|æ, sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêyê\ì |æ\T|æì#êÃs¡T. bÕغ ø√dü+ ø£wüº|ü&ç bÕغì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]q yê]øÏ dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n»jYT>ö&é, s√Væ≤‘Y, •yê, eTùV≤wt, Vü≤], Hêπ>wt, dü+‘√wtsêCŸ, kÕsTT≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄVü‰s¡ dü\Vü‰ dü+|òüT düe÷y˚X¯+ yêsTT<ë ø£s¡÷ï\T, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 29q »s¡>±*‡q ÄVü‰s¡ dü\Vü‰ dü+|òüT düe÷y˚X¯+ nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ yêsTT<ë y˚dæq≥T¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt CÀ´‹ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ‘·<äT|ü] düe÷y˚X¯+ »]π> ‘˚Bì eTs¡\ Á|üø£{ÏkÕÔeTì Ç+<äT≈£î dü+|òüT düuÛÑT´\T, n~Ûø±s¡T\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

|ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ ø√dü+ <Ûäsêï ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£dü+düú, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): |ü+≥ qwüº|ü]Vü≤s¡+˝À »]–q neø£‘·eø£\ô|’ yÓ+≥H˚ $#ês¡D »]|æ+∫ ¬s’‘·T\ ≈£î |ü]Vü≤s¡+ #Ó*¢+#ê\ì e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù m+.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T C…m+.X‚wüj·T´ &çe÷+ &é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ q+<äes¡+ eT+&É\+˝Àì k˛eT\>∑÷&É÷s¡T Á>±eT+˝À KØ|òt d”»Hé˝À |ü+≥qwüº|ü]Vü≤s¡+˝À »]–q n$˙‹ nÁø£e÷ \ô|’ $#ês¡D »]|æ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T, Á>±eT MÄsYzô|’q #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü+≥kÕ>∑T#˚düTø=ì qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T, øö\T ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü≤s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ¬s’‘·T, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ q+<äT <äsêï #˚j·T&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬syÓqT´ n~Ûø±] ãdüe >ö&ÉT, Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, sêeTj·T´, Á>±eT+˝Àì ø=+‘·eT+~ ô|‘·Ô+<ës¡T\‘√ ≈£îeTà¬ø’ _Hê$T ù|s¡T¢ ÁyêdüTø=ì \ø£å˝≤~

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, pHé 29, 2012

s¡÷bÕj·T\T ø±CÒùd Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡ì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. Á>±eT+˝À 100 eT+~ øö\T ¬s’‘·T\T, eTs√ 150 eT+~ ∫qï, düqï ø±s¡T ¬s’‘·T\T y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\T |ü+≥ ô|≥Tºã&ç ø√dü+ n|ü⁄Œ\T ‘Ó∫à qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü≤s¡+ Çe«≈£î+&Ü Á>±eT+˝À ô|‘·Ô+<ës¡T\sTTq yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, dü‘·´Hêsê j·TD¬s&ç¶, bÕs¡úkÕs¡~Û¬s&ç¶, sêeTj·T´ nsTTq yês¡T ˇø=ÿø£ÿs¡T dü÷e÷s¡T 70 y˚\ s¡÷bÕj·T\T qwüº|ü]Vü≤s¡+ eT+p¬s’q<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+#êsY® Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] Hê>∑eTà‘√ |üP]Ô $#ês¡D »]|æ+∫ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ #·s¡´ rdüT≈£î+{≤eTì ns¡TΩ˝…’q ¬s’‘·T\≈£î, øö\T ¬s’‘·T\≈£î, düqï,∫qï ø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì Vü≤MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, Á>±eT ¬s’‘·T\T |æ.düT+<äs¡+, {Ï.Mπswt, eTTìkÕ«$T, ñs¡T≈£î+<ä, lìyêdü¬s&ç¶, ô|<ä›j·T´‘√ bÕ≥T e+<ä˝≤~ eT+~ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

E˝…’ ˇø£{Ïq õ˝≤¢

ÁøϬø{Ÿ »≥Tº m+|æø£ ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): p˝…’ 1e ‘˚Bq n+&ÉsY`16, n+&ÉsY`19 u≤\ø£\ õ˝≤¢ ÁøϬø{Ÿ »≥Tº m+|æø£ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ÁøϬø{Ÿ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.<˚y˚+Á<ä>ö&ÉT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. á »≥Tº˝À m+|æ¬ø’Hê Áø°&Üø±s¡\T p˝…’ 5e ‘˚~qT+&ç ‹s¡T|ü‹˝À »s¡T>∑T Ä+Á<Ûä ÁøϬø{Ÿ nk˛wæj˚TwüHé k‘YCÀHé n+‘·sYõ˝≤¢ ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. u≤*ø£\ m+|æø£ »≥TºqT Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ ø£s¡÷ï\T ne⁄{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+˝À õ˝≤¢ ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé HÓ{Ÿ‡˝À »s¡T>∑Tqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T m+|æø£\˝À bÕ˝§ZqTyês¡T yÓ’{Ÿ Á&Édt, yÓ’{Ÿ dü÷{Ÿ‡‘√ bÕ˝§Zqe˝…qì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. $esê\≈£î 9959251047 õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ùì dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ j·T÷ìj·THé Ä|òt e]ÿ+>¥ »ï*dtº‡ (@|”j·T÷&Éã÷¢´CÒ), nk˛dæj˚TwüHé |òüsY Á|üyÓ÷{Ï+>¥ k˛wü˝Ÿ j·÷ø£¸Hé (@|”mdt@)\ dü+j·TTø±Ô<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 29q (X¯ó Áø£yês¡+) ª<ä+&Éq ˝Òì $<ä´`u≤\\ Vü≤≈£îÿ\Tμ n+X¯+ô|’ esYÿcÕ|t ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ @|”j·T÷&Éã÷¢´CÒ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.qπs+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsY>∑÷&É z˝Ÿ¶ myÓTà˝Ò´ ø±«s¡ºsY‡ <ä>∑Zs¡ >∑\ ¨≥˝Ÿ ôd+Á≥˝Ÿ bÕsYÿ˝À ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥ es¡≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ eTè‹ #Ó+~q ◊CÒj·T÷ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T s¡M+Á<ä<ëdt, @|”j·T÷&Éã÷¢´CÒ ø±sê´\j·T y˚TH˚»sY sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶\ dü+‘ê|ü düuÛÑqT X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì @|”j·T÷&Éã÷¢´CÒ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.qπs+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

d”|t`12 Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ |ü]o\q ôV’≤<äsêu≤<é,pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 29 (X¯óÁø£yês¡+) qT+∫ »]π> d”|t`12 dü]º|òæ¬ø≥¢ |ü]o\q≈£î @sêŒ≥¢qT |üP]Ô #˚dæq≥T¢ ø√Ä]¶H˚≥sY &Ü.q]‡+>∑sêe⁄, ndæôdº+{Ÿ ø√Ä]¶H˚≥sY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêe÷+‘·|üPsY˝Àì »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA Á|üuÛÑT‘·« bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\˝À áHÓ\ 29q ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ dü]º|òæ¬ø≥T¢ |ü]o\q ñ+≥T+<äHêïs¡T. |ü]o\q nq+‘·s¡+ ]õÁùdºwüHé |ò”E md”‡, md”º nuÛÑ´s¡Tú\T s¡÷.150, Ç‘·s¡T\T s¡÷.300 #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ø√Ä]¶H˚≥sY dü÷∫+#ês¡T. d”|t`12 dü]º|òæ¬ø≥¢ |ü]o\q≈£î e#˚à nuÛÑ´s¡Tú\T ˇ]õq˝Ÿ dü]º|òæ¬ø≥¢‘√ Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√Ä]¶H˚≥sY ø√sês¡T. E˝…’ 2e ‘˚B qT+∫ yÓuŸ Ä|ü¸Hé‡ ñ+{≤j·THêïs¡T.

H˚&ÉT lyÓ’wüíe $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‹uÛ≤ |ü⁄s¡kÕÿsê\T ôV’≤<äsêu≤<é,pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ lyÓ’wüíe ùdyê dü+|òüT+, mdtMmdt Á≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À á @&Ü~ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq l yÓ’wüíe $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‹uÛ≤ |ü⁄s¡kÕÿsê\T, dü+Á|ü<ëj·T $<ä´qT H˚s¡TÃ≈£îH˚ yê]øÏ bÕ]‘√wæø£+, Ä]úø£+>± yÓqTø£ã&ç ñqï‘· $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔqï $<ë´s¡ú\≈£î Ä]úø£ düVü≤ø±sêìï n+~+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï E˝…’ 29q u≤>¥*+>∑+|ü*¢˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ∫\Tø£eTÁ] \ø°ÎHê<∏ë #ês¡T´\T ‘Ó*bÕs¡T. ns¡TΩ˝…’q $<ë´s¡Tú\T E˝…’ 15˝À|ü⁄ ~˝ŸdüTUŸq>∑sY |”n+&é{° ø±\˙˝Àì s¡|òüTTHê<∏é mùdº{Ÿ‡ HÓ+.104˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. $esê\≈£î 9849356529, 9666630840 q+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ C≤rj·T eTVæ≤fi¯\ Áø°&É\ ôd$THêsY ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): C≤rj·T Áø°&É\ ôd$THêsY á HÓ\ 29, 30e ‘˚B˝À¢ »s¡T>∑T‘·T+~. eTVæ≤fi≤ Áø°&É˝À¢ Ä]úø£ kÕe÷õø£, |ü]dæú‘·T\T` düyêfi¯ó¢ nH˚ n+X¯+ô|’ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt |òæõø£˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À zj·T÷ ø±´+|üdt˝Àì Ä+Á<Ûä eTVæ≤fi≤ düuÛÑ ÄsYº‡ n+&é ôd’Hé‡ ø±˝ÒCŸ Ä|òt $yÓTHé˝À ôd$THêsY ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø m+.l<˚$ ‘Ó*bÕs¡T. á ôd$THêsY≈£î <˚X¯ yê´|üÔ+>± $$<Ûä sêÁcÕº\ qT+∫ yê´j·÷eT $<ë´y˚‘·Ô\T, ø√#Y\T, Áø°&Üø±s¡T\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡ì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ‘=$Tà~qïs¡≈£î Áø°&É\ eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY ˝≤+#Û·q+>± á ôd$THêsY ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T.

Ä{À, yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿ &Ûû &√Hé, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+ qT+∫ ø£+u≤\bÕ&ÉT yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï bÕ´dæ+»sY Ä{ÀqT, yÓqø£yÓ’|ü⁄ qT+∫ yÓfi¯óÔqï yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿ yêVü≤q+ &Ûû ø=q&É+‘√ Çs¡Te⁄s¡T >±j·÷\bÕ\ j·÷´s¡T. ø£+u≤\bÕ&ÉT s¡Vü≤<ë]˝À s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·TÔ\T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+ e\¢ neTTø£ ‘ê&ÉTô|’ yÓfi‚¢+<äT≈£î yÓfi¯óÔqï Ä{ÀqT C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ »>∑<äT]Ô ùdºõ e<ä› yÓ÷≥s¡T ôd’øÏ˝Ÿ &Ûû ø=q&É+‘√ Ä{À˝À ñqï eTkÕÔHé ø±\TøÏ ã\yÓTÆq >±j·TyÓTÆ+~. yÓ÷≥s¡T yêVü≤Hêìï q&ÉT|ü⁄‘·Tqï sêeT#·+Á<äT&ÉT n<äT|ü⁄‘·|æŒ |ü&çb˛e&É+ e\¢ ‘·\≈£î ã\yÓTÆq >±j·TyÓTÆ+~. ø±\T $]–q eTkÕÔHéqT &√Hé Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ XÊ\≈£î ‘·s¡*+#·>±, n|ükÕàs¡ø£ dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îqï sêeT#·+Á<äT&çì yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ì$T‘·Ô+ ø£s¡÷ï\T düs¡«Cq yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. s¡÷s¡˝Ÿ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


4

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ pHé 29, 2012

eTT#·Ãf…Æq eTT+–{À¢

Á|üø£è‹ Áù|$T≈£î\qT Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï

n+<ë\ kÕ«>∑‘ê\T

≈£îÁ{≤\+ »\bÕ‘ê\T

n\dæq X¯ØsêìøÏ eTqdüT≈£î #·ø£ÿ{Ï |üP\yÓTTø£ÿ\T ÄVü‰¢<ëìïkÕÔsTT. ø±ì Ç+{Ï ô|s¡{Ï˝À >±¬s¶Hé n+fÒ m+‘√ ÁX¯eT nqT≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚ MTs¡T m≈£îÿe ÁX¯eT|ü&É≈£î+&Ü yê≥+‘·≥y˚ düT\uÛÑ+>± |üP\T |üPdæ $TeTà*ï Äq+<ä|ü]#˚ ø=ìï yÓTTø£ÿ\qT |ü]o*+#·+&ç. ù|˙‡dt: $+≥sY˝À u≤>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. s¡+>∑T\ |üP\ìdüTÔ+~. ø£+f…Æqs¡¢˝À ˝Ò<ë ≈£î+&û\˝À ô|+#·e#·TÃ. m+&É n~Ûø£+>± nedüs¡+ ˝Ò<äT. Ä]‡&é‡: M{Ï˝À 30y˚\ s¡ø±\THêïsTT. |üP\ s¡+>∑T\T Ç+{Ï˝À n+<äs¡÷ Çwüº|ü&É‘ês¡T. ô|+#·≥+ ‘˚*ø£ M{ÏøÏ m≈£îÿe y˚&ç ˝Ò<ë #·\¢<äq+ ≈£L&Ü |üìøÏsê<äT. yêsêìøÏ ˝Ò<ë |ü~ s√E\≈£î ˙s¡T ô|&ç‘˚ #ê\T. >∑T˝≤;\T: M{Ïì ô|+#·≥+ #ê˝≤ ‘˚*ø£, >∑T˝≤;\˝À nH˚ø£ yÓ¬s’{°\THêïsTT. eT+∫ düT>∑+<Ûë\qT yÓ<ä»\T¢‘êsTT. yÓTTø£ÿ ‘˚*ø£>±H˚ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø±ì, eTTfi¯flqT rj·T≥+, ø£‹Ô]+#·≥+ e+{Ï$ #˚dü÷Ô+&Ü*. á yÓTTø£ÿ≈£î *øÏ«&é ms¡Te⁄\T yê&É+&ç ø=~›bÕ{Ï m+&É e⁄+fÒ #ê\T. ã+‹ |üP\ yÓTTø£ÿ: Á|ü‹ >±¬s¶Hé˝À ‘·|üŒø£ ñ+≥T+~. M{Ï |üP\ s¡+>∑T\T >±¬s¶Hé˝À mø£ÿ&É e⁄Hêï Äø£s¡¸D°j·Ty˚T. uÛÑ÷$T˝À n~Ûø£ kÕs¡+ ø±yê*. ms¡Te⁄\T, ø£+b˛düTº y˚j·T+&ç, Á|ü‹s√E ˙s¡T ô|{≤º*. ø=~›bÕ{Ï m+&É ñ+fÒ #ê\T. u…>√ìj·÷:>∑T˝≤;\T e˝Ò ñ+&˚ |üP\T |üPùd yÓTTø£ÿ ≈£î+&û\˝À ô|+#·e#·TÃ. ùV≤+–+>¥ u≤ôdÿ{Ÿ˝À ≈£L&Ü ô|+#·T‘ês¡T. o‘êø±\+ BìøÏ Ç+{Ï˝À|ü˝Ò ô|+#ê*. $‘·ÔHê\T ˝Ò<ë yÓTTø£ÿ ô|+#·e#·TÃ. BìøÏ ≈£L&Ü Á|ü‹ HÓ\ *øÏ«&é ms¡Te⁄\T yê&É+&ç.

yÓqTï H=|æŒøÏ...∫øÏ‘·‡\T X¯Øs¡+ ãs¡Te+‘ê kÕ<Ûës¡D+>± q&ÉT+ô|’ |ü&ÉT‘·T+~. n+<äTHê >∑s¡“¤e‹ eTVæ≤fi¯≈£î ‘·q ãs¡Te⁄‘√bÕ≥T uÒ; ãs¡Te⁄ ≈£L&Ü #˚s¡T‘·T+~. Bì‘√ q&ÉT+ H=|æŒ edüTÔ+~. n+‘˚ø±ø£, Áô|¬>ï+{Ÿ düeTj·T+˝À Vü‰s√àq¢˝À ø£*π> e÷s¡TŒ\T ≈£L&Ü X¯ØsêìøÏ H=|ü⁄Œ\ìŒkÕÔsTT. ˇ‹Ô&ç n+‘ê q&ÉTeTT≈£î ~>∑Te uÛ≤>∑+ô|’ |ü&ÉT‘·T+~. Áô|¬>ï+{Ÿ eTVæ≤fi¯≈£î u≤´ø˘ ô|sTTHé sê≈£î+&Ü ˝Ò<ë eùdÔ @+ #˚j·÷\H˚~ |ü]o*<ë›+...! ¾ X¯Øs¡+ ‹qï>± : X¯Øsêìï ‹qï>± ô|{≤º*. q&ç#˚≥|ü⁄Œ&ÉT, ≈£Ls¡TÃH˚≥|ü⁄Œ&ÉT ‹qï>± e⁄+&Ü*. ø±fi¯ófl #ê|ü≥+ e+{Ï$ #˚j·÷*. e+>∑≈£î+&Ü ñ+&Ü*. á #·s¡´\T q&ÉTeTTô|’ ˇ‹Ô&ç |ü&É≈£î+&Ü dü&É*kÕÔsTT. |ü&ÉT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT yÓ\¢øÏ˝≤ ø±≈£î+&Ü |üø£ÿ≈£î ‹]– |ü&ÉTø√yê*. ¾ eTkÕCŸ: y˚&ç q÷H˚‘√ eTs¡›q Vü‰sTTìdüTÔ+~. Ä≈£î´Áô|wüsY e+{Ï$ #˚ùdÔ ø£+&Ésê\T |ü&É\T‘êsTT. ¾ yê´j·÷e÷\T: Áô|¬>ï˙‡˝À düT\uÛÑ yê´j·÷e÷\T #˚j·÷*. q&Éø£, Áôdº∫+>¥ e+{Ï$ q&ÉTeTT uÛ≤>∑+ >∑{Ϻ|ü&É ≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT. jÓ÷>±˝À ø=ìï uÛÑ+–eT\T #ê˝≤ eT+∫$. ¾ Á&Ódæ‡+>¥ {Ï|t‡: H=|æŒ ‘·>±Z\+fÒ kÂø£s¡´e+‘·yÓTÆq <äTdüTÔ\T, ø±≥Hé e+{Ï$ <Ûä]+#·+&ç. s¡ø£Ô Á|üdüs¡D u≤>± »]– ø£+&Ésê\T dü&É\T‘êsTT. ø±fi¯fl≈£î düqïì #Ó|ü⁄Œ\T, q&ÉTeTT≈£î y˚T≥Øï{° u…˝Ÿº e+{Ï$ ≈£L&Ü H=|ü⁄Œ\T ‘·–ZkÕÔsTT. ¾ Ç‘·s¡ ∫{≤ÿ\T: ìÁ~+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT yÓT&ÉøÏ+<ä düqï{Ï ~+&ÉT ô|≥º+&ç, eT]+‘· ñ|üX¯eTHêìøÏ Vü‰{Ÿ yê≥sY u≤´>∑T\T, ◊dt bÕ´≈£î\T ñ|üjÓ÷–+#·+&ç.

5

Äs√>∑´+ ø√dü+ dü˝≤&ÉT¢. ñ&çøÏ+∫q ≈£Ls¡>±j·T\T

Á|üø£è‹ dæ<äΔ+>± @s¡Œ&ç ô|’qT+∫ C≤\T yêπs »\bÕ‘·+˝À ‘·&ÉTdü÷Ô kÕïq+ #˚j·T&ÉeT+fÒ Çwüº|ü&Éì yês¡T+&És¡+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT.ô|’qT+∫ |ü&˚ ˙{Ï<Ûës¡˝À ì\ã&ç kÕïq+ #˚ùdÔ Äq+<ä+‘√ bÕ≥T eTqdüT≈£î m+‘√ Á|üXÊ+‘·‘· #˚≈£Ls¡T‘·T+<äH˚ $wüj·T+ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚.n+<äTπø yêsê+‘ê˝À¢q÷, ôd\e⁄s√E˝À¢q÷ »\bÕ‘ê\Tqï Á|ü<˚XÊ\qT dü+<ä]Ù+#·&ÜìøÏ |üsê´≥≈£î\T m+‘√ ñ‘ê‡Vü‰ìï #·÷|ædüTÔ+{≤s¡T.Ç+‘·>± |üsê´≥≈£î\≈£î ÇwüºyÓTÆq »\bÕ‘ê\‘√ Ä<Ûë´‹àø£‘· ≈£L&Ü ø£\>∑*dæq Á|ü<˚X¯+ nø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\ dü+<ä&ç @ y˚Ts¡≈£î ñ+≥T+<√ eTq+ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ.n˝≤ Ä<Ûë´‹àø±ìï, Á|üø£è‹dæ<äΔ »\bÕ‘ê\qT ‘·q˝À ÇeTT&ÉÃ≈£îqï n<äT“¤‘·yÓTÆq Á|ü<˚X¯y˚T ≈£îÁ{≤\+. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêh+˝Àì Á|üeTTK |ü≥ºDyÓTÆq ‹s¡Tq˝Ò«*øÏ <ë<ë|ü⁄ 60 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À á ≈£îÁ{≤\+ ÁbÕ+‘·+ ø=\yÓ’ ñ+~. @&Ü~ bı&Ée⁄Hê á ≈£îÁ{≤ ˝≤ìï |üsê´≥≈£î\T dü+<ä]Ùdü÷ÔH˚ ñ+&É&É+ $X‚wü+. ≈£îÁ{≤\+˝Àì $X‚cÕ\T ≈£îÁ{≤\+ ù|s¡T #Ó|üŒ>±H˚ »\bÕ‘ê\ ¨s¡T‘√ bÕ≥T nø£ÿ&É yÓ\dæq ≈£îÁ{≤\ Hê<äsYkÕ«$T Ä\j·T+ n+<ä]ø° >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔ+~.q≥sêE ne‘ês¡+ ≈£L&Ü nsTTq Ä |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT ≈£îÁsê\ Hê<äsY>± Çø£ÿ&É yÓ*XÊs¡ì |ü⁄sêD≤\T ù|s=ÿ+{≤sTT.≈£îsêÔ\+˝Àì •e*+>±ìï |ü⁄sêDø±\+˝À n>∑düÔ´ eTVü≤]¸dü«j·T+>± Á|ü‹wæº+#ês¡ì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT.≈£îsêÔ\+˝Àì Ä\j·÷ìï ‘·$Tfi¯ sêC≤´~Û|ü‘·T˝…’q #√fi¯, bÕ+&É´sêE\T n_Ûeè~Δ #˚dæq≥Tº Çø£ÿ&ç •˝≤XÊdüHê\T #ÓãT‘·THêïsTT. n‘·´+‘· s¡eTD°j·T+>± ì]à+#·ã&ɶ á Ä\j·T+˝Àì •\Œdü+|ü<ä #·÷|üs¡T\qT ÇfÒº ø£{Ϻ|ü&˚düTÔ+~.≈£îsêÔ\+˝Àì ≈£îsêÔ\ Hê<äsY>± yÓ\dæq |üs¡y˚TX¯«s¡T&ç‘√ bÕ≥T ø=\TyÓ’q neTàyê]ì y˚DTyê>±«~˙ <˚$ nì|æ\TkÕÔs¡T.áyÓT‘√ bÕ≥T |üsêX¯øÏÔ ≈£L&Ü Çø£ÿ&É ø=\TyÓ’ñ+~.Çø£ÿ&É ø=\TyÓ’q |üsêX¯øÏÔ neTàyê] |”sƒ¡+ 51 <Ûäs¡DÏ |”sƒê˝À¢ ˇø£{Ï>± $\dæ\T¢‘√+~.á Ä\j·T+˝À •e⁄&ÉT *+>± ø±s¡+˝À yÓ\dæHê Á|ü<Ûëq |üP»\T e÷Á‘·+ q≥sê» dü«s¡÷bÕìπø »s¡>∑&É+ z $X‚wü+. »\bÕ‘ê\ HÓ\e⁄ ≈£îÁ{≤\+: ≈£îÁ{≤\+˝À ≈£îÁ{≤\ Hê<äsYkÕ«$T ‘·sê«‘· eTq*ï eT]+‘· |ü⁄\ø£]+|üCÒùd~ Çø£ÿ&É ñqï »\bÕ‘ê\T |ü•ÃeT ø£qTeT˝À¢ì ‹s¡T≈£L&ÉyéT ÁbÕ+‘·+˝À |ü⁄{Ϻq ∫‘·Ôs¡T$ nH˚ q~ ø=+&É ø√q˝À¢ Á|üeVæ≤dü÷Ô ‘·q Á|ü<Ûëq q~ nsTTq •e\ô|Œ] nH˚ q~˝À ø£*ùdeTT+<äT ≈£îÁ{≤\+˝Àì $$<Ûä Á|ü<˚XÊ˝À¢ @&ÉT »\bÕ‘ê\T>± Á|üeVæ≤düTÔ+~. n‘·´+‘· n<ÛäT“¤‘·+>± ø±qe#˚à á @&ÉT »\bÕ‘ê˝À¢ ø=ìï n‘·´+‘· Á|üe÷<ä Á|ü<˚XÊ˝À¢ C≤\Tyêπs ø±s¡D+>± ø=ìï #√≥¢e÷Á‘·y˚T |üsê´≥≈£î\T »\bÕ‘ê˝À¢ kÕïq+ #˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹kÕÔs¡T.≈£îsêÔ\+˝Àì »\bÕ‘ê˝À¢ ‘·ì$rsê kÕïq+ #˚ùd+<äT≈£î @&Ü~ bı&Ée⁄Hê |üsê´≥≈£î\ ‘êøÏ&ç ñ+≥÷H˚ ñ+≥T+~.≈£îÁ{≤\+ÁbÕ+‘·+˝À C≤\Tyêπs @&ÉT »\bÕ‘ê˝À¢ Á|ü<ÛëqyÓTÆ+~ ≈£îsêÔ\ Hê<äHé Ä\j·÷ìøÏ düMT|ü+˝ÀH˚ ñ+~.<ë<ë|ü⁄ 60 MT≥s¡¢ m‘·TÔ qT+∫ C≤\Tyêπs á »\bÕ‘êìï |üsê´≥≈£î\T #·÷&É&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T nqTeT‹ ñ+~. ≈£îÁ{≤\+˝Àì »\bÕ‘ê˝À¢ dæ‘·Ôs¡$ nH˚ »\bÕ‘·+ |üsê´≥≈£î\T kÕïq+ #˚j·T&ÜìøÏ nqTe⁄>± ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\T ìs¡uÛÑ´+‘·s¡+>± kÕïq+ #˚j·Te#·TÃ. ≈£îÁ{≤\+˝Àì eTs√ »\bÕ‘·yÓTÆq f…Æ>∑sY bòÕ˝Ÿ‡≈£î z Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. á »\bÕ‘·+ ô|’ qT+∫ C≤\Tyês¡T‘·T+fÒ <ëì X¯ãΔ+ |ü⁄* >±+Á&ç+|ü⁄˝≤ ñ+≥T+~. n+<äTπø á »\bÕ‘êìøÏ f…Æ>∑sYbòÕ˝Ÿ‡ nH˚ ù|s¡T e∫Ã+~. á »\bÕ‘·+˝À ôd’‘·+ |üsê´≥≈£î\T kÕïq+ #˚j·Te#·TÃ. Çy˚ø±≈£î+&Ü ≈£îÁ{≤\+˝À Ç‘·s¡ »\bÕ‘ê\T ≈£L&Ü |üsê´≥≈£î\qT $X‚wü+>± Äø£]¸kÕÔsTT. s¡yêD≤ kÂø£sê´\T ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêh sê»<Ûëì nsTTq #ÓHÓ’ï q>∑s¡+ qT+∫ ≈£îÁ{≤\+≈£î ¬s’\T.ãdüT‡ kÂø£sê´\THêïsTT.≈£îÁ{≤\+ ÁbÕ+‘êìøÏ düMT|ü+˝Àì ¬s’˝Ò«ùdºwüHé ù|s¡T ‘ÓHéø±•.Çø£ÿ&ç qT+∫ ≈£îÁ{≤\+ ÁbÕ+‘êìøÏ ãdüT‡\T.Ä{À\ kÂø£s¡´+ ñ+~.Ç≥T ‘ÓHéø±•,≈£îÁ{≤\+ ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ |üsê´≥≈£î\≈£î nìï dü<äTbÕj·÷\T n+<äTu≤≥T˝À <Ûäs¡˝À¢H˚ \_Û+#·&É+ $X‚wü+.

X¯Øs¡+˝Àì e´sêú\qT e~*+#·Tø√e\qT≈£î+fÒ eTT+<ä #˚j·÷*‡+~ ˙{Ïì düeTè~Δ>± ‘ê>±*. |”#·T n~Ûø£+>± ñ+&˚ |ü<ësêú\T ‹Hê*. M{Ï‘√ bÕ≥T dæ $≥$THé ñ+&˚ ÄVü‰sêìøÏ m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«*. ìeTàC≤‹ |ü+&É¢˝Àq÷, ns¡{Ï, C≤eT e+{Ï yê{Ï˝À¢q÷ dæ $≥$THé n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. e+≥˝À¢ q÷HÓ yê&Éø±ìï ‘·–Z+∫.. s√E˝À ¬s+&ÉT ©≥s¡¢ ˙{Ïì ‘ê–‘˚ #·ø£ÿì |òü*‘·+ ñ+≥T+~. á ~X¯>± yÓTT<ä{Ï Á|üj·T‘·ï+ yÓTT<ä\sTTqfÒ¢. |ü<ësêú\T Äø£≥Tºø=H˚˝≤ #˚j·T&ÜìøÏ yê{Ï˝À¢ ñ|üjÓ÷–+#˚ s¡+>∑T\T, düTyêdüq ø±s¡ø±\T... eTq˝À e´sêú\T #˚πs≥≥T¢ #˚kÕÔsTT. düVü≤» s¡+>∑T\ì yê&ÉTø=+≥÷ M{ÏøÏ ‘·|üŒìdü]>± <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. yÓTT\ø£\ì H˚s¡T>±, <ä+|ü⁄&ÉT _j·T´+, yÓTTø£ÿC§qï, u≤Ø¢\T e+{Ï yê{Ïì >∑+õ s¡÷|ü+˝À rdüTø=+fÒ X¯Øs¡+ ‘˚*>±Z ñ+≥T+~. ñ&çøÏ+∫q ≈£Ls¡>±j·T eTTø£ÿ\ì, ∫≈£îÿ&ÉT C≤‹ s¡ø±\sTTq ;H金√ bÕ≥T ô|dü\T, ôdq>∑\T, sêC≤à e\¢ e´sêú\T ‘=\>∑T‘êsTT. ‘êC≤ ø±j·T>∑÷s¡\T, u§bÕŒsTT, n+Js¡, C≤eT e+{Ï yê{Ïì ‹q&É+ e\¢ eT+∫ |òü*‘·+ ñ+≥T+~. ñ|ü y˚j·Tì |ækÕÔ, y˚s¡Tôdq>∑, u≤<ä+, J&ç|ü|ü, yê˝Ÿq{Ÿ, >∑TeTà&ç –+»\qT ‘·>∑T yÓ÷‘ê<äT˝À ‹q&É+ e\¢ eT+∫ |òü*‘ê\T+{≤sTT. Ç+{À¢ #˚dæq ô|s¡T>∑T, Ä*yéq÷HÓ, n\¢+ yÓ\T¢*¢, yÓqï y˚j·Tì bÕ|tø±sYï, ‘˚HÓ... ôV≤s¡“˝Ÿ {° ‘ê>±*. ì\« |ü#·fi¯ó¢, #ê¬ø¢≥T¢, πø≈£î\T _ôdÿ≥T¢ u≤>± ‘·–Z+#·Tø√yê*. ãs¡Te⁄ ‘·>±Z\qTø=H˚yês¡T... ø£∫Ñ·yÓTÆq ÄVü‰s¡ ìj·Te÷\T bÕ{Ï+#ê*, ì‘·´+ ø=e⁄« |ü<ësêú\T, bÕ\ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, e÷+dü+, X¯ó~Δ #˚dæq |ü<ësêú\T n‹>± ‹H˚yês¡T ‘·|üŒìdü]>± &ç{≤øχ|òæπøwüHéì ‘·|üŒø£ <äèwæº bÕ{Ï+#ê*.

ñ|ü ‘·–Z+<ë... Vü‰s¡Tº >√$+<ë! ñ|ü⁄Œ ‘·–ZùdÔ Äs√>±´ìøÏ y˚T\T ø£+fÒ ø°&˚ n~Ûø£eTì ôd’+{ÏdüTº\T ˇø£ ‘êC≤ n<Ûä´j·Tq+ |òü*‘·+>± ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. ñ|ü⁄Œ ‘·–Z‘˚, n~ X¯Øs¡+˝À >∑T+&Ó≈£î #Ó&ÉT #˚ùd s¡kÕj·THê\T n~Ûø£+ #˚düTÔ+<äì n<Ûä´j·Tq+˝À ø£qT>√qï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. |òü*‘·+>±, ø=˝…¢düºsê˝Ÿ ô|s¡>∑≥+, s¡ø£Ô+˝À >∑&ɶ\T n~Ûø£eTe≥+, >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\T b˛≥T e#˚à neø±XÊ \THêïj·T≥. nyÓT]ø±˝Àì mdtôV≤#Ymdt y˚Ts¡≈£î k˛&çj·T+ n~Ûø£+>± e⁄+fÒ s¡ø£Ôb˛≥T n~Ûø£eTì ‘Ó*j·T≥+‘√, Á|üuÛÑT‘·«+ Bì ø±s¡D+>± e#˚à Äs√>∑´ |üs¡ ]düTÿ\qT Bs¡Èø±*ø£ Á|ü#êsê\T>± #˚dæ+~. nsTT‘˚, ø√ôdH˚Ω>∑Hé j·T÷ìe؇{° ]ôds¡Ãs¡T¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT ñ|ü⁄Œ ‘·–ZùdÔ <ëì Á|üuÛ≤e+>± >∑T+&Ó düeTdü´\Tqï s√>∑T\T ø=+<äs¡T eTs¡DÏ+∫q≥T¢>± #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. 40y˚\ eT+~ô|’ #˚dæq >∑‘· 67 düº&û\T ñ|ü⁄Œ ‘·–ZùdÔ ø=˝…düºsê˝Ÿ 2.5 XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì, s¡ø£Ô+ >∑&ɶ\T @s¡Œs¡#˚ ø=e⁄« 7 XÊ‘·+ es¡≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ‘˚*+~. ø=˝…¢düºsê˝Ÿ kÕúsTT ô|]–‘˚ n~ >∑T+&Ó »ãT“\ eTs¡D≤\qqT ô|+#·T‘√+<äì ≈£L&Ü Øôds¡ÃsY &Ü.˙˝Ÿ‡ Á>ö&Ó˝Ÿ ‘Ó*|æq≥T¢ ~ &Ó’© yÓTsTT˝Ÿ |üÁ‹ø£ Á|ü#·T]+∫+~. &Ü. ˙˝Ÿ y˚Ts¡≈£î Á|ü»\T ñ|ü⁄Œ ‘·–Z+#·≥+ ø£Hêï, Ä\ÿVü‰\T, b˛>∑‘ê>∑T&ÉT e+{Ï$ e~˝Òj·T≥+ eT+∫<äì ≈£L&Ü ‘Ó*bÕs¡T. |ü]XÀ<Ûäq |òü*‘ê\T nyÓT]ø£Hé »s¡ï˝Ÿ Ä|òt ôV’≤|üsY f…q¸Hé nH˚ y˚T´>∑C…’Hé˝À Á|ü#·T]+#ês¡T.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+~s¡eTà Çfi¯¢qT ‘·ìF #˚dæq Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±s¡T\T

X¯óÁø£yês¡+ pHé 29, 2012

düuŸ bÕ¢Hé ø£$T{° |üs¡´≥q @sêŒ≥¢ô|’ ø£˝…ø£ºsY düMTø£å

ø=*$T>∑T+&É¢, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì u…\T+, u…\T+ dæ+>∑es¡+, n+øϬs&ç¶|ü˝…¢ Á>±e÷\˝À Vü≤Ödæ+>¥ Ç.Ç. düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, &ç.Ç. ÁøÏcÕí¬s&ç¶\T >∑Ts¡Tyês¡+ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì Vü≤Ödæ+>¥ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À 3420 Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ eT+ps¡j·÷´j·Tì, M{Ïì 2012-13˝À|ü\ |üP]Ô #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ {≤¬sZ{Ÿ $~Û+∫+<äì, M{Ï˝À 671 Çfi¯ó¢ Ç|üŒ{Ïπø |üP]Ô #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q Ç+&É¢qT ‘=$Tà~ HÓ\\ ø±\ e´e~Û˝À |üP]Ô #˚kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À Ç+ø± 200 eT+~ \_›<ës¡T\T Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ ø±yê\ì nØ®\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|ü⁄‘êeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=*$T>∑T+&É¢ Vü≤Ödæ+>¥ @á yêdüT<˚e¬s&ç¶, Vü≤Ödæ+>¥ esYÿ ÇHéôdŒø£ºsY >∑Ts¡|üŒ, düTÁãVü≤àD´+, ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤\, u≤*ø£\≈£î

Äغd” ãdt bÕdt ñ∫‘·+ ne⁄≈£î, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): u≤\, u≤*ø£\≈£î m|æj·TdtÄsY{Ïdæ ãdt bÕdt ñ∫‘·eTì >∑Ts¡Tyês¡+ ãq>±q|ü˝…¢ &çj·T+ eTH√Vü≤sY $˝ÒKs¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 18 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ u≤*ø£\≈£î, 12 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ u≤\Ts¡≈£î ñ∫‘·+>± ãdüT‡ bÕdüT bı+<äe#·ÃHêïs¡T. á neø±X¯+ eT+&É\+˝Àì u≤\u≤*ø£\≈£î eT+∫ neø±X¯eTHêïs¡T. á ãdtbÕdt ø√dü+ |ü≥ºD+˝Àì sêeTdüTã“j·T´ <äTø±D+˝À s¡÷. 20 s¡TdüTeTT #Ó*¢+∫ ãdüT bÕdt bı+<äe#·ÃHêïs¡T. á bÕdt bı+~q yês¡T dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T Äغd”˝À Á|üj·÷D+bı+<äe#·ÃHêïs¡T. Áô|’y˚≥T yêVü≤Hê\ ø£Hêï m|æj·TdtÄsY{Ïdæ kÂø£s¡´+ eT+∫<äHêïs¡T.

ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° q+<äes¡+, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì q+<äes¡+, Hê>∑T\~HÓï Á>±e÷\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ bÕ|ü⁄\sY Á|òü+{Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ Ä<ä«s¡´+˝À 200 eT+~ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± H√{Ÿ |ü⁄düÔø±\T, u≤´>∑T\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹<∏äT\T>± môd’‡ dü÷s¡´eTÚ[, ‘·Vü≤o˝≤›sY sêeTø£èwüí, m+|æ&çz sêCÒX¯«s¡sêe⁄, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT eT˝Ò¢wt, bÕ|ü⁄\sY Á|òü+{Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT eTÚ˝≤Hê j·T÷dü|òt bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± môd’‡ dü÷s¡´eTÚ[ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä $<ë´s¡Tú˝…’Hê eT+∫ $<ä´qT H˚s¡TÃ≈£îì, eT+∫ ñ<√´>±\T dü+bÕ~+#ê* n˝≤π> ã&ç á&ÉT |æ\¢\T ã&ç˝ÀH˚ #˚sê\ì Äj·Tq $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑø£ÔsY, dü©+, ø£©˝Ÿ, |òüÁ≈£îB›Hé, nãT›˝Ÿs¡Væ≤e÷Hé, •e, ãdüesêE, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡,md”º πø_H˚{Ÿ düuŸø£$T{° õ˝≤¢≈£î á HÓ\ 30e ‘˚Bq edüTÔ+<äì, @sêŒ≥¢qT dæ<ä›+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ md”‡md”º dü+πøåe÷~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À õ˝≤¢≈£î md”‡ md”º πø{ÏH˚{Ÿ düuŸ ø£$T{° sêø£ dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºs¡T düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, dæ|æz uÛ≤düÿsYX¯s¡à, kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK &ç&ç ãT#·Ãqï, md”‡ ø±s√ŒπswüHé á&ç kÕs¡j·T´, õ˝≤¢ –]»q dü+πøåeT n~Ûø±] –]<ÛäsY bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡md”º\≈£î dü+ã+~+∫q nC…+&Ü H√s¡T‡, |üesYbÕsTT+{Ÿ Á|üC…+fÒwüHé @sêŒ≥T#˚dæ H√s¡T‡qT ø£$T{° düuÛÑT´\+<ä]ø° ø±|”\T |ü+bÕ\ì, n˝≤π> 30e ‘˚B nC…+&Ü ø±|æ\qT n<äq+>± ñ+#·Tø√yê\ì ø£˝…ø£ºs¡T dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ eT+Á‹, õ˝≤¢ eT+Á‘·T\≈£î, bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T, XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T, myÓTà˝Ò´\≈£î, dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î md”‡,md”º nk˛j˚Twüq¢≈£î ÄVü‰«q |üÁ‘ê\T |ü+|ü⁄‘·÷, mdtm+mdt ≈£L&Ü |ü+bÕ\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. dü<äs¡T düe÷y˚X¯+˝À »]π> Ábıd”‡&ç+>¥‡, $Tì{Ÿ‡, M&çjÓ÷Á>∑|ò”, yêsTTdt ]ø±]¶+>¥, @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, &çÄsYz, dæ|æz, &ç|æÄsYz düe÷#ês¡ Ç+»˙s¡T n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] yêU≤´‘·>± e´eVü≤]+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. πø_H˚{Ÿ düuÛŸ ø£$T{° düuÛÑT´\T ñ<äj·T+ md”‡\≈£î dü+ã+~+∫q $q‘·T\qT kÕj·T+Á‘·+ md”º\≈£î dü+ã+~+∫q $q‘·T\qT d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á $wüj·÷ìï <äs¡U≤düTÔ <ës¡T\T ‘Ó\TdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY

dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 30e ‘˚B ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düTqj·Tq˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î, ô|’ ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ‘ê>∑T˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&É¢ @sêŒ≥¢qT ≈£L&Ü #·÷&Ü\ì ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q @sêŒ≥T¢ düTqj·Tq ÁbÕ+‘·+˝À, $◊|ædüT≈£î ùdº{Ÿ¬>dtº ôV’≤dt˝À @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. md”‡md”º Vü‰düº˝Ÿ‡, $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡T, edü‹ >∑èVü‰\≈£î dü+ã+~+∫ dü+|üPs¡í düe÷#êsêìï n+<äs¡T #·÷ùd˝≤ bò˛{À m–®_wüHé ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. πø_H˚{Ÿ ø£$T{Ï düuÛÑT´\≈£î, ñqï‘· n~Ûø±s¡T\≈£î, ùdº{Ÿ¬>dtºVü≤Ödt, bòÕ¬sdüTº Á{≤qT‡ø√, $<äT´‘YXÊK\ edü‹ >∑èVü‰\qT πø{≤sTT+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºs¡T dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ¬syÓq÷´ Á|üD≤[ø£, dü+πøåeT XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, Vü‰düº˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·q+ neT\T #˚j·÷*μ neT\T #˚j·Tì ø±+Á{≤ø£¢s¡¢≈£î ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æ. Á|üuÛ≤ø£sY, @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt. eTTHÓ|üŒ\T ø±]àø£ XÊK n~Ûø±]DÏ ¬ø. cÕõj·÷ bòÕ‹e÷ uÒ>∑+≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt. eTTHÓ|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì ~qdü] y˚‘·q ≈£L©\≈£î ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\≈£î s√E≈£î 2011 ø±]àø£ XÊK ìs¡ísTT+∫q s¡÷. 196 y˚‘·q+ neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, ÄsY&Éã÷¢mdt n~Ûø±s¡T\T, á $wüj·T+ n&ç–‘˚ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ô|’ HÓ&ÉT‘·THêïs¡ì, n~Ûø±s¡T\T, ø±+Á{≤≈£¢s¡T¢ ≈£îeTà¬ø’ÿ $|üØ‘·+>± &ÉãT“\T |ü+#·T≈£î+≥THêïs¡H˚ $eTs¡Ù\T yÓ\Te&ÉT‘·THêïj·Tì yês¡T nHêïs¡T. ø£qTø£ ø£˙dü ø£s¡÷ï\T sê»$Vü‰sY pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì Ä<√ì &ç$»Hé˝À y˚‘·q+ neT\T #˚dæ, neT\T #˚j·Tì ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ ø±+Á{≤≈£îº\T s¡<äT› yê≥sY d”ÿ+˝À |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ~qdü] y˚‘·q ø±]à≈£î\≈£î ø±]àø£ #˚j·÷\ì, ˝Òì|üø£å+˝À uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À @◊{Ïj·TTdæ Ä<ä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q\T XÊK ìs¡ísTT+∫q s√E≈£î s¡÷. 196\T neT\T #˚j·÷\ì, ø£˙dü y˚‘·q+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Ä{À Á&Ó’esY eTè‹øÏ ìs¡düq>± @◊{°j·T÷d” Ä<Ûä«s¡´+˝À

H˚&ÉT >∑Ts¡T |ü⁄s¡kÕÿsê\ Á|ü<ëq+

lsêeT ô|ò’HêHé‡ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : H√] qs¡dæ+Vü≤XÊÁdæÔ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À q+<äq ÄcÕ&ÛÉ bÂs¡í$T >∑Ts¡T |ü⁄s¡kÕÿsê\ Á|ü<ëH√‘·‡yêìï á HÓ\ 29 X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ dü<äq+˝À »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Á≥düTº n<Ûä´≈£åî&ÉT qs¡dæ+Vü≤XÊÁdæÔ ‘Ó*bÕs¡T.

ø£s¡÷ï\T, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): lsêeT ô|ò’HêHé‡ y˚~+|ü⁄\T ‘êfi¯˝Òø£ Ä{ÀÁ&Ó’esY eTè‹øÏ ìs¡düq>± @◊{Ïj·TTdæ m|æ Ä{À Á&Ó’esY‡ n+&é es¡ÿsY‡ Ä<ä«s¡´+˝À lsêeTô|ò’HêHé‡ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT >∑Ts¡Tyês¡+ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q m|æ Ä{À Á&Ó’esY‡ n+&é es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé sêh düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù _. sê<Ûëø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºq+˝Àì

sê|òüTy˚+Á<ä ø±\˙øÏ #Ó+~q Ä{ÀÁ&Ó’esY e÷ãTe* lsêeTô|ò’HêH釽À ˝ÀHé rdüTø√e&É+ »]–+~. ≈£+‘·T\T ≈£L&Ü |üPs¡Ôe⁄‘·Tqï dü+<äs¡“+>± ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT ø£+‘·T\T ô|+&ç+>¥˝À ñ+&É≥+ e\¢ lsêeTô|ò’ ô|ò’HêHé‡ dæã“+~ ø£+‘·T\T ø£&É‘êyê ˝Òø£ ˙ Ä{ÀqT d”CŸ #˚kÕÔeTì u…~]+#ês¡T. e÷ãTe* Hê≈£î ø=+‘· düeTj·T+ ø±yê\ì n&ç–Hê $ì|æ+#·Tø√≈£î+&Ü Ä{ÀqT rdüTø=ì yÓfi¯¢&É+‘√ ‘√{Ï Ä{À ø±]à≈£î\ <ä>∑Zs¡ ‘·˝…‘·TÔø√˝Òø£ rÁe eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’ eT‘·TÔ e÷Á‘·\T y˚düTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç‘·ìøÏ uÛ≤s¡´, eTT>∑TZs¡T |æ\¢\T ñHêïs¡ì, e÷ãTe* #·ìb˛e&É+‘√ Ms¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT nHê<∏ä\T>± $T–˝≤s¡Hêïs¡T. ø£qTø£ lsêeTô|ò’HêHé‡ dæã“+~ô|’q ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì, eTè‹ #Ó+~q Ä{À Á&Ó’esY ≈£î≥T+u≤ìøÏ mø˘‡Áπ>wæjÓ÷ #Ó*¢+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À •e, eTÚ˝≤*, lqT, |æ*|t, eT<ÛäT, Ms¡j·T´, yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, >∑Ts¡ej·T´, ø=+&É, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

E˝…’ 6 qT+∫ n+‘·sY õ˝≤¢ n<∏Ó¢{Ïø˘‡ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n<∏Ó¢{Ïø˘‡ dü+|òüT+, 10¬ø s¡Hé bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À n+‘·sY õ˝≤¢ pìj·TsY n<∏Ó¢{Ïø˘‡ #Ûê+|æj·THéwæ|t »s¡T>∑qT+~. E˝…’ 6e ‘˚B qT+∫ 8e ‘˚B es¡≈£î >∑∫ÃuÖ* ùdº&çj·T+˝À á b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T á HÓ\ 30e ‘˚B˝À|ü⁄ ‘·eT m+Á{°\qT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. $esê\≈£î s¡+>±sêe⁄ (bò˛Hé : 9441254612)qTdü+Á|ü~+#=#·TÃ.

πs|ü{Ï qT+∫ e÷~>∑\ sê»ø°j·T #Ó’‘·q´ bÕ<äj·÷Á‘· ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : e÷~>∑ ≈£î\düTÔ\≈£î sê»ø°j·T+>± #Ó’‘·q´+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î >±qT á HÓ\ 30e ‘˚B qT+∫ E˝…’ 6e ‘˚B es¡≈£î bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ me÷àØŒmdt s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ns¡“¤Hé ÇHé#ê]® dæ+–¬s&ç¶ |üs¡y˚TX¯«sY e÷~>∑ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ eØZø£s¡D, kÕe÷õø£ Hê´j·T+, sêC≤´~Ûø±s¡ \ø£å´ kÕ<Ûäq>± me÷àØŒmdt e´ekÕú|ü≈£î&ÉT eT+<ä ø£èwüíe÷~>∑ ¬s+&√ $&É‘· e÷~>∑\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T s¡<∏äj·÷Á‘· E˝…’ 12, 13e ‘˚B˝À¢ õ˝≤¢≈£î sêqT+<äì ‘Ó*bÕs¡T.


X¯óÁø£yês¡+, pHé 29, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

$<ÛäT˝À¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T: me÷às√« ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒì düs¡ì m+ÄsYz lìyêdüT\T nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq MÄsYz\ düe÷y˚XÊìøÏ m+ÄsYz lìyêdüT\T, &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY sêJ$ø±+‘Y¬s&ç¶, m|òt◊ s¡y˚Twt¬s&ç¶, ÄsY◊\T e*¢, Á|üø±wtsêe⁄, düπs«sY lìyêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<˚›•+∫ m+ÄsYz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<√ì eT+&É˝≤ìøÏ nedüs¡yÓTÆq 26 eT+~ MÄsYz\qT Ç|üŒ{ÏøÏ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. MÄsYz\T $~Ûìs¡«Vü≤D\T #˚düTÔqï n~Ûø±s¡T\T Á>±e÷\˝ÀqT, |ü≥ºDeTT˝À Á|ü»\≈£î HÓ\ø=qï düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø√yê\ì, Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç yê] düeTdü´\qT ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì MÄsYz\≈£î Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. MÄsYz\T ¬s’‘·T\T, Á|ü»\ |üøå±D ì\ã&ç düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ yê] |ü≥¢ rÁeyÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·eT kÕúsTTøÏ $T+∫q |üqT\T ñ+fÒ ‘·ø£åDy˚T ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìøÏ rdüT≈£îe∫à dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·T#˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á Ä<√ì, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ Á|ü»\˝À ø±s¡´Áø£eT+˝À MÄsYz\T •e|üŒ>ö&ÉT, sêe÷+»H˚j·TT\T, dü‘·´Hê<∏é, ø£èwüí HÓ\ø=qï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê*‡q MÄsYz\T $<ÛäT\˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢≈£î

ì<ÛäT\ eT+ps¡T

ªÄ{À es¡ÿs¡¢ô|’ b˛©düT\ E\T+ ‘·>∑<äTμ

pbÕ&ÉTã+>±¢, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\˝À e´øÏÔ >∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·T≈£îqï \_›<ës¡T\≈£î s¡÷. 8 ˝ø£å\T eT+p¬s’q≥T¢ m+|æ&çz $»j·T uÛ≤düÿsY Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·T ø=qï ˇø£ e´øÏÔøÏ s¡÷. 3,250 #=|ü⁄Œq 300 eT+~øÏ ì<ÛäT\T eT+ps¡T nj·÷´j·THêïs¡T. ì<ÛäT\T eT+p¬s’ 15 s√E\T >∑&ç∫q |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ \T, ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø±s¡T\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. \_›<ës¡T\T ø±sê´\j·T+ #·T≥Tº ‹s¡>∑ø£eTT+<˚ yê]øÏ eT+p¬s’q ì<ÛäT\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì Äj·Tq |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T \qT Ä<˚•+#ês¡T.

Ä<√ì, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): ¬sø±ÿ&ç‘˚>±ì &=ø±ÿ&Éì Ä{Àes¡ÿs¡¢ô|’ b˛©düT\ p\T+ ‘·>∑<äì dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T eTVü≤q+~ ¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ dæ◊{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À ÄsY&çz ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <äsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± dæ◊{Ïj·TT Ä<√ì &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä{Àes¡ÿs¡ô|’ b˛©düT\ y˚~Û+|ü⁄\T ‘·>∑<äì, |ü≥ºD+˝À ñqï ≥÷´]düTº ˝≤&ç® e<ä› @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï dæ◊{Ïj·TT Ä{À kÕº+&ÉTqT >∑Ts¡Tyês¡+ b˛©düT\T rdæy˚j·T&É+ düeT+»dü+ ø±<äì nHêïs¡T. Ç|üºøÏπø b˛©düT\T Ä{À es¡ÿs¡¢qT b˛©düT\T s¡ø£Ô+ |”˝Òà »\>∑˝≤¢ s√E yê] e÷eTT\≈£î n\yê≥T |ü&ܶs¡Hêïs¡T. Ä{À es¡ÿs¡¢≈£î Hê´j·T+ »s¡π>˝≤ ≥÷´]düTº ˝≤&ç® e<ä› Ä{À kÕº+&éqT ‘·ø£åDy˚T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, n˝≤π> es¡ÿs¡¢≈£î b˛©düT\ y˚~Û+|ü⁄\ qT+&ç $eTTøÏÔ ø£*–+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‹ es¡ÿs¡T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç |æm|òt, ámdt◊ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ ÄsY&çz sêyéTdüT+<äsY ¬s&ç¶øÏ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‹|üŒqï, düVü≤j·T ø±s¡´<ä]Ù ˝Àπøwt, Ä{À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T ñs¡T≈£î+<ä|üŒ, dü÷], |ü+&ÉT, Hêπ>+Á<ä ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

30q Áô|’y˚≥T, ø±s√Œπs{Ÿ

u≤˝≤´ìøÏ uÛÑs√kÕ Äs√>∑´ s¡ø£å

bÕsƒ¡XÊ\\ ã+<é

ne⁄≈£î, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ≈£îqT≈£î+≥¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\qT >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\+˝Àì Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü+<ä]Ù+ #ês¡T. á dü+<äs¡“+>± »eVü‰sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£å ø±s¡T¶\qT |ü]o*+ #ês¡T. q÷‘·q+>± #˚]q $<ë´s¡Tú\≈£î ø=‘·Ô ø±s¡T¶\qT n+<äCÒXÊs¡T. n˝≤π> $<ë´s¡Tú\≈£î eT+<äT\qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T |æ\¢\≈£î ì‘·´ J$‘·+˝À Äs√>∑´+ |ü≥¢ rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\qT dü÷∫+#ês¡T. Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T •es¡+>∑j·T´, zãT\eTà, ñeT, e÷_, *øÏ‘·, ùV≤eT\‘·, ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£fi≤ø±s¡T&çøÏ düVü‰j·÷s¡ú+ ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): Áô|’y˚≥T, ø±s√Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ |ò”E\ <√|æ&ûøÏ e´‹πsø£+>± á HÓ\ 30q õ˝≤¢yê´|üÔ+>± Áô|’y˚≥T, ø±s√Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\T sêh ø£$T{° |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ã+<é ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ _dæ,md”‡,md”º, yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ eT<ä÷›sY q>∑sY˝Àì Ä düe÷K´ ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ Áô|’y˚≥T, ø±s√Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ |ò”E\ <√|æ&ûøÏ n&ÉT¶ n<äT|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T. |ò”E\ ìj·T+Á‘·D #·≥º+ #˚j·÷\ì Á|ü<Ûëq &çe÷+&é‘√ á HÓ\ 30q ã+<é ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ã+<é≈£î bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T, $<ë´s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T n+<äs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêeTø£èwüí, $$.Hêj·TT&ÉT, eTùV≤wt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ∫‘· Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq ≈£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ ¬s’‘·Tø£fi≤ ÁbÕ+>∑D+ q+<äT Vü≤qTe÷Hé ø£fi≤dü$T‹ eT]j·TT $X¯«ø£fi≤kÕVæ≤r dü$T‹ Ä<ä«s¡´+˝À á HÓ\ 29e ‘˚Bq >=|üŒ ñ∫‘· Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Vü≤qTe÷Hé ø£fi≤ dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T |æ. Vü≤qTeT+‘·sêj·T#Í<ä] ‘Ó*bÕs¡T. d”ìj·TsY ø£fi≤ø±s¡T&ÉT |ü˝…¢ >√bÕ˝Ÿ >±] Ä]úø£ düVü‰j·÷s¡úyÓTÆ á >=|üŒ ñ∫‘· Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq »s¡T>∑TqHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTj·TdüuÛÑ, |ü&Éø£ d”qT, ∫+‘êeTDÏuÛÑyêì d”qT, ø£s¡í s¡Vü≤dü´+, lø£èwüí‘·T˝≤uÛ≤s¡+, düTuÛÑÁ<ä sêj·Tu≤s¡eTT, >∑jÓ÷bÕuÛ≤´düeTT, eTsê[ @ø£bÕÁ‘·, lsêe÷+»H˚j·Tj·TT<äΔ+, dü‘·´Vü≤]X¯Ã+Á<ä, yÓTT<ä\>∑T Hê≥ø£ <äèX¯´eTT\T Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉTqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤ø±s¡T\+<äs¡÷ bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

7 õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY>± düT<äs¡Ùq¬s&ç¶ ìj·÷eTø£+ ø£s¡÷ï\T, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢≈£î q÷‘·q ø£˝…ø£ºs¡T>± dæ. düT<äs¡Ùq¬s&ç¶ì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫+~. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ n~Ûø±]ø£ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ø£˝…ø£ºs¡T>± |üì#˚düTÔqï sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ kÕúq+˝À Äj·TqTï ìj·T$T+#ês¡T. 2002 u≤´#Y≈£î #Ó+~q düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ bÕ&˚s¡T ◊{Ï&çm |æz>± |üì#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ sê»eT+Á&ç eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY>± @&ÉT HÓ\\T |üì#˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T>± Hê\T>∑THÓ\\T, yêDÏ»´ |üqTï\ XÊK˝À ôV’≤<äsêu≤<é &ç|üP´{° ø£MTwüqsY>± düTe÷s¡T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T |üì#˚dæ, 31-082009q s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T>± ìj·T$T‘·T˝…’ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î n<˚ |ü<ä$˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. yÓTT≥ºyÓTT<ä≥>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T |ü<√qï‹ bı+~ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î ã~© nj·÷´s¡T.

Ä<√ì Ç+&˚Hé>±´dt u≤<Ûä´‘·\T øö‘·fi¯+ @C…˙‡øÏ n|üŒ–+‘· Ä\÷s¡T, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£ es¡ZeTT |ü]~Û˝Àì |ü\T eT+&É˝≤\ bı<äT|ü⁄ Á>∑÷|ü⁄ eTVæ≤fi¯\≈£î Á|üuÛÑT‘·«eTT B|ü+ |ü<∏äø£eTT <ë«sê >±´dt eT+ps¡T #˚dæq~. Á|üdüTÔ‘·eTT Ç+&˚Hé >±´dt ø±sê´\j·TeTT >√&ÜHéô|’ C…d” Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ s¡TEe⁄ ø±e&ÉeTT‘√ bÕ‘· @C…˙‡ì ‘ê‘êÿ*ø£eTT>± s¡<äT›|üs¡#·&ÉeTT‘√ Ç+&˚Hé >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑T]ø±e&ÉeTT $~‘·y˚T. nsTT‘˚ ø=ìï |üÁ‹ø£\˝À Ç+&˚Hé >±´dt düe÷#ês¡eTT e÷<ä>∑Zs¡ ˝Ò<äT nì >√&É|üÁ‹ø£\qT n‹øÏ+#·&ÉeTTô|’ Á|ü#·Ts¡D #˚j·T&ÉeTT‘√ ÄsY&çz sê+düT+<ÛäsY¬s&ç¶ düŒ+~+∫ ô|’ n~Ûø±s¡T˝‘√ á $wüj·TeTT #·]Ã+∫, øö‘·fi¯+ @C…˙‡øÏ uÛ≤<ä´‘·\T n|üŒ–+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø=Hêïs¡T. Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·Tqï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Ä<√ì˝À >∑\ øö‘·fi¯+ @C…˙‡ yê]ì dü+Á|ü~+∫ yês¡T n+~+#·T düe÷#ês¡eTT es¡≈£î yê]øÏ düVü≤ø£]+∫ ‘·eT Çã“+<äT\qT rs¡TÃø√>∑\s¡ì Äj·Tq ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

eTT–dæq eT<ä´+ ˝≤≥Ø C≤‘·s¡ Ä\÷s¡T, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T m¬ø’‡CŸ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì @&ÉT eT<ä´+ <äTø±D≤\T ˝≤≥Ø˝À |üsêsTT yê]ì e]+∫+<äqï Ä\÷s¡T m¬ø’‡CŸ Ç+#êØ® dæ◊ e÷<ÛäekÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<ä´+ ˝≤≥Ø C≤‘·s¡ eTT–dæ+<äì Ä\÷s¡T cÕ|ü⁄≈£î 21 <äs¡U≤düTÔ\T y˚j·T>± lìyêdü #Í<ä]ì n<äèwüº+ e]+∫+~, yÓTT\>∑e*¢ Á>±e÷ìøÏ dü+ã+~+∫ ˇπø ˇø£ÿ <äs¡U≤düTÔ <ëø£\T ø±>∑ »+>∑ ás¡qï <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. >∑÷fi¯´+ Á>±e÷ìøÏ 18 <äs¡U≤düTÔ\T y˚j·T>± |ü#êÃs¡|ü*¢ Á|üVü≤˝≤¢<ä¬s&ç¶øÏ <äøÏÿ+~. ∫|üŒ–] cÕ|ü⁄≈£î 8 <äs¡U≤düTÔ\T y˚j·T>± düTπswt ¬s&ç¶ì n<äèwüº+ e]+∫+~. ÄdüŒ]˝À ñqï ¬s+&ÉT cÕ|ü⁄\≈£î yÓTT‘·Ô+ 14 <äs¡U≤düTÔ\T sê>∑ XÊ+‘·|üŒ, >√bÕ\ kÕ«$T\T á cÕ|ü⁄\qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. ôVAfi¯>∑T+<ä cÕ|ü⁄≈£î n‘·´~Ûø£+>± 30 <äs¡U≤düTÔ\T sê>∑ |üeHé ≈£îe÷sY¬s&ç¶ á f…+&ÉsYqT <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·eTT ˝≤≥Ø <ë«sê bı+~q ø=‘·ÔcÕ|ü⁄\T e#˚ÃHÓ\ 1e ‘˚B qT+&ç M] ÄBÛq+˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T.

ªÁ|üuÛÑT‘·«+ yÓTT+&ç yÓ’K] $&ÉHê&Ü*μ <˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡+>∑+ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï yÓT+&ç yÓ’K] $&ÉHê&Ü\ì m◊mdtm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T yÓ’.Mπswt, •eX¯+ø£sY\T nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ ‘·s¡>∑‘·T\qT m◊mdtm|òt eT+&É\ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãVæ≤wüÿ]+∫ ãkÕº+&é MT<äT>± sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› <äsêï #˚XÊs¡T. á <äsêïqT ñ<˚›•+∫ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 20 s√E\T ø±edüTÔqï|üŒ{ÏøÏ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\qT $<ë´s¡Tú\≈£î n+<ä#˚j·T&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ dü+ã+~Û‘· $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTj·÷´s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì |ü\T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊mdtm|òt eT+&É\ Hêj·T≈£î\T s¡y˚Twt, Äq+<é, n»jYT, sêCÒwt, Mπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ôd’ãsY H˚s¡>±fi¯¢‘√ ‘·kÕà‘Y C≤Á>∑‘·Ô ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28, düTes¡íyês¡Ô: \|qs ¡L`i Æ©s[LRigSŒ˝œ¡ª][ «ÿ˙gRiªRΩÚgS DLi≤yá¨s F°÷d¡£qs aS≈¡ |§¶¶¶øR¡ËLjir°ÚLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS Fs…”¡FsLiá μy*LS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ©s[LSá xms»˝¡ @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤R∂á¨s xqsW¿¡r°ÚLiμj∂. N]LiμR∂LRiV @Æμ∂[xms¨sgS Fs…”¡FsLiá ™´sμÙR∂ ™´sVNSLi Æ™s[zqs BªRΩLRiVá zms©±sN][≤`∂©´sV ªRΩxqs‰LjiLi¿¡ ©´sgRiμR∂V©´sV ™´sW∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı BÕÿLi…”¡ Æ©s[LSáª][ —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáV «ÿ˙gRiªRΩÚ xms≤yá¨s xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ™´sV©´sLi Dxmsπ∏∂WgjixqsVÚ©´sı G…‘¡FsLi NSLÔRiV, zms©±sN][≤`∂ ©´sLi ¡LRiV \|qs ¡L`i Æ©s[LRigSŒ˝œ¡NRPV FsÕÿ æªΩáVxqsVÚ©yıLiVV? Bμj∂ FsLiª][™´sVLiμj∂ Æ™sVμR∂≤R∂V©´sV ª]áVxqsVÚ©´sı ˙xmsaRPı. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı \|qs ¡L`i Æ©s[LSáV F°÷d¡xqsVáNRPV |ms©´sV xqs™yáVgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. Àÿ˘LiN`P ΔÿªyÕ‹[ DLi≤y÷¡=©´s Æ™sVVªRΩÚLi

™´sW∏R∂V™´sVLiVV˘LiμR∂¨s, ªy©´sV Fs»¡V™´sLi…”¡ Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV «¡LRixmsNRPVLi≤yÆ©s[ r~™´sVV¯ ™´sW∏R∂V™´sVLiVV˘LiμR∂»¡W Àÿ˘LiN`P ΔÿªyμyLRiVáV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. B…‘¡™´sá xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´s¤Õ¡[ BNRP‰≤y @≤R∂FyμR∂≤R∂Fy «¡LRiVgRiVªRΩ©yıLiVV.Æ©sáՋ[ μyμyxmsogS ©yáV\lgiμR∂V zmnsLS˘μR∂VáV ™´sxqsWÚÆ©s[ D©yıLiVV. \|qs ¡LSÀÿμ`∂ NRP≠sVxtsQ©´slLi[…fi Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠sÀ≥ÿgRiLi C ZNP[xqsVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ¨sLRiLiªRΩLRiLi NRPV{qsÚ xms≤R∂Vª][Liμj∂. ≠s≠sμ≥R∂ Àÿ˘LiN`Pá G…‘¡FsLi NSLÔRiVá ©´sLi ¡L˝Riª][ A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ ˙¤…¡[≤T∂Lig`i ¬ø¡[zqs©´s ¨sLiμj∂ªRΩV≤T∂¨s ™yLRiV N]μÙj∂L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. Àÿ˘LiN`Pá ΔÿªyμyLRiVáNRPV C Æ©s[LSáV |msμÙR∂ ªRΩá©ØzmsˆgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. F~μR∂Vxmso ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı r~™´sVV¯©´sV @™´sxqsLS¨sNTP ºdΩxqsVNRPVLiμy™´sV©´sVNRPVÆ©s[ ™yLRiV G…‘¡FsLi ZNP[Li˙μy¨sNTP Æ™s◊˝¡ ¨sá* øR¡WxqsVN]¨s ’¡ªRΩÚLRiF°ªRΩV©yıLRiV. |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©´sLiª][ Fy»¡V \|qs ¡L`i Æ©s[LSáW xmsLRiVgRiVáV ºdΩxqsVÚ©yıLiVV. Æ©s[LRigSŒ˝œ¡ß Àÿ˘LiN`P ΔÿªyÕ˝‹[ D©´sı r~™´sVV¯ª][ A©±s\¤Õ¡©±s ˙¤…¡[≤T∂Lig`i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ xmso÷¡Æ™sLiμR∂VáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ©ylgi[aRP*LRilLi≤ÔT∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ 12 ™´sVLiμj∂ G…‘¡FsLi ©´sLi ¡L˝Ri©´sV, zms©±sN][≤`∂á©´sV øyNRPøR¡NRP˘LigS æªΩáVxqsVNRPV©yı≤R∂V. G…‘¡FsLi ZNP[Li˙μyá ™´sμÙR∂ NSxmso gS¿¡ ΔÿªyμyLRiVá©´sV Æ™s©´sVNRP ©´sVLi¿¡ gRi™´sV¨sLi¿¡ ™yLji NSLÔRiVá ≠s™´sLSáV |qsÕfiÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. ™y…”¡ μy*LS L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi A©±s\¤Õ¡©±s ˙¤…¡[≤T∂Lig`i ¬ø¡[aS≤R∂V. ™´sLRiVxqsgS zmnsLS˘μR∂VáV @LiμR∂≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV A∏R∂W Àÿ˘LiN`Pá ©´sVLi¿¡ Æ™sVVªRΩÚLi Æ≤∂[…ÿ }qsNRPLjiLiøyLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV ©ylgi[aRP*LRilLi≤ÔT∂¨s xms»Ì¡VNRPV¨s @xqsáV ≠s™´sLSáV LS ¡…ÌÿLRiV.

yÓ’uÛÑe+>± >∑Ts¡T |üP]íeT eT¨‘·‡yê\T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : l kÕsTT e÷düºsY dü‘·‡+>¥, ôV≤#Ym+{° Væ≤˝Ÿ‡ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï >∑Ts¡T |üP]íeT eT¨‘·‡yê\T, <äX¯eT yê]¸ø√‘·‡yê\T eT÷&Ée s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ y˚<ä|ü+&ç‘·T\#˚, ≈£îs¡Te |ü⁄s¡πøåÁ‘· |”sƒê~Û|ü‹ lll $sƒ¡˝≤q+<ä düs¡dü«reTVü≤sêCŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕeT÷Væ≤ø£ nq|òü÷wü˜$T Áe‘·+ yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. l eTVü≤sêCŸ nqTÁ>∑Vü≤uÛ≤wüD+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕsTT uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ |üP»´ l ø£ècÕíes¡T´\ sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä<Ûë´‹àø£ Á|üe#·Hê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. H˚&ÉT $X‚wü |üP»>± l <ä‘·ÔkÕsTT uÛÑs¡<ë«» ¨eT+, Væ≤e÷\j·T dü+‘Y, |üs¡eT|üP»´ kÕ«$T l y˚<ëq+<äJ eTVü≤sêCŸ |üs¡´y˚ø£åD˝À ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì l kÕsTT e÷düºsY dü‘·‡+>¥ e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T &ç.C….sêe÷sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T.

d”d” s√&ÉT¶ |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ X¯+≈£îkÕú|üq

n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷ »ø£es¡Z+˝Àì 129 &ç$»Hé dü÷sês¡+ ø±\˙ |ü]~Û˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ d”d” s√&ÉT¶ ìsêàD |üqT\qT >∑Ts¡Tyês¡+ myÓTà˝Ò´ lXË’\+ >ö&é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. dü÷sês¡+ ø±\˙ |ü]~Û˝Àì |ü\T ø±\˙\≈£î eT+p¬s’q≥Te+{Ï eT+Jsê ô|’|t ˝…’Hé, j·T÷J&û e+{Ï dü<äTbÕj·÷\qT ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ lXË’\+ >ö&é‘√ bÕ≥T yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ø£˙«qsY düTπswt¬s&ç¶ bÕ˝§Zì |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± düTπswt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á n_Ûeè~Δ |üqT\ ø√dü+ yÓTT‘·Ô+ s¡÷.72.50 \ø£å\T JôV≤#Ym+d” |òü+&é <ë«sê eT+ps¡j·÷´sTT. á |òü+&éqT dü÷sês¡+ |ü]~Û˝Àì u≤|üHé ãd”Ô˝À n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J ìsêàD+ ø√dü+ s¡÷.2.20 \ø£å\qT eT+ps¡T #˚XÊs¡T. sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ ø√dü+ 6.50 \ø£å\T, dü÷sês¡+ \ø°Î bòı{Àdü÷º&çjÓ÷ e<ä› j·T÷J&û ø√dü+ s¡÷.3 \ø£å\T, •e\j·Tq>∑sY˝À sêø˘ ø£{Ϻ+>¥ j·T÷J&û\ ø√dü+ 3.70 \ø£å\T, n|ü⁄s¡÷|ü ø±\˙˝À j·T÷J&û ø√dü+ 5.5 \ø£å\T, mdtÄsY Hêj·Tø˘q>∑sY, sêõ¬s&ç¶q>∑sY, ø£èwæø±\˙, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚XÊs¡T.

|üqT\ ‘·ìF ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 131 &ç$»Hé˝Àì düTπs+<äsYq>∑sY˝À Á|ü»\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î $$<Ûä düeTdü´\ô|’ bÕ<äj·÷Á‘· #˚dæq kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ kÕúìø£+>± ì]àdüTÔqï Á&Ó’H˚Jì |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Çø£ÿ&É ìedæ+#˚ Á|ü»\≈£î eTTK´yÓTÆq düeTdü´ nsTTq≥Te+{Ï n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J. á düeTdü´‘√ Çø£ÿ&ç Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. Ç~ >∑‘· 15 dü+e‘·‡sê\ øÏ+<ä y˚dæq ô|’|t˝…’qT¢ ø±ã{Ϻ n|üŒ{Ï »HêuÛ≤ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ ∫qï ô|’|ü⁄˝…’qT¢ y˚j·T&É+ »]–+~. <ë+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT »HêuÛ≤ n~Ûø£+>± ô|s¡>∑&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ô|<ä› ô|<ä› Ç+&ÉT¢ ì]à+#·&É+‘√ n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J bı+–bıs¡T¢‘·T+~. n+<äTπø Çø£ÿ&É ø=‘·Ô ˝…’qT¢ y˚j·÷\ì, Ç~ Çø£ÿ&ç qT+∫ |ü<ëàq>∑sY, ø£\ŒHê kıôd’{°˝Àì ˝…’qT˝ÀøÏ yÓfi≤¢*. n+<äTπø Çø£ÿ&É ˇø£ Á≥+ø˘ ˝…’Hé y˚j·÷\ì düTπs+<äsYq>∑sY esYÿ ÇHéôdŒø£ºsY øÏXÀsY≈£î #ÓbÕŒs¡T. n+<äTπø Bì jÓTTø£ÿ mdæºy˚TwüHé y˚dæ, e#˚à ã&Ó®{Ÿ˝À ô|&ÉT‘êeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç+ø± B+‘√ bÕ≥T mHé{°ÄsY q>∑sY˝À ≈£L&Ü n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡ì nHêïs¡T. #ê˝≤ #√≥¢ eTTK´yÓTÆq düeTdü´>± n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J düeTdü´H˚ Á|ü<Ûëq+>± ñ+<äì, n+<äTπø ãd”Ô˝À¢ ≈£L&Ü á düeTdü´qT kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± ìs¡÷à*+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, n˝≤π> á dü+e‘·‡s¡+˝À|ü⁄ nìï ìsêàD≤\qT |üP]Ô #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç.düTu≤“sêe⁄, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T mHé.u≤\j·T´, sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, düTπs+<äsYq>∑sY yêdüT\T •esê+¬s&ç¶, øÏs¡DY, øÏXÀsY, düTBÛsY, yês¡T¶ düuÛÑT´\T, j·÷<ä–], düTC≤‘·, s¡eT´≈£îe÷] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 29, pHé 2012

qwüºb˛sTTq md”‡, md”º\≈£î Ä]úø£ düVü‰j·T+: ø£˝…ø£ºsY ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 28, düTes¡íyês¡Ô: Fs£qs.zqs., Fs£qs.…”¡. á\|ms @ªy˘øyLSáV, μy≤R∂VáV ™yLji¨s @xqsˆQXaRP˘ªRΩ xqsLi ¡Liμ≥R∂\Æ™sV©´s, ryLizmnsVNRP, ™´sVªRΩ xmsLRi\Æ™sV©´s ≠s™´sORPQªRΩ øR¡Wzms©´s π∏∂V≤R∂á ™yLjiNTP @Liμj∂Li¬ø¡[ ALÛjiNRP xqs•¶¶¶∏R∂VLi©´sV —¡.J. Æ©sLi: 22, æªΩ[μj∂ 16c06c2012 ˙xmsNSLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |msLi¿¡©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ∏R∂V£qs.xqsVlLi[£tsQNRPV™´sWL`i ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡W≠sV @˙NRP≠sVLiøR¡VN]¨s rygRiV ¬ø¡[zqs©´s LRiW. 60 Æ™s[áV, @ªy˘øyLSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s LRiW. 1.20 áORPQáV, øR¡¨s F°LiVV©´s, •¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV gRiV\lLi©´s ™yLji NRPV»¡VLiÀÿá ™yLjiNTP LRiW. 5 áORPQá ©´sVLi≤T∂ LRiW. 2.50 áORPQá ™´sLRiNRPV, ≠s≠sμ≥R∂ NSLSflÿá ™´sÃ˝¡ •¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV gRiV\lLi, @ªy˘øyLSáNRPV gRiV\lLi©´s ≠sªRΩLiªRΩV™´soáNRPV ¤Õ¡[μy Aμ≥yLRixms≤T∂©´s ™yLjiNTP Æ©sáNRPV LRiW. 3 Æ™s[áV zmsLiø≥R¡©˝´sV B™´s* ¡≤R∂V©´s¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiæªΩ[ NSNRP ™yLji zmsÃ˝¡Ã¡NRPV A˙aRP™´sV, gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSáՋ[ ˙xmsÆ™s[aRPLi NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @LiæªΩ[ NSNRP Fs£qs.zqs., Fs£qs.…”¡. ≠s≠sμ≥R∂ NSLRiflÿáNRPV ©´sxtÌsQF°LiVV©´s ™yLjiNTP NRPW≤R∂ ALÛjiNRP xqs•¶¶¶∏R∂VLi |msLi¿¡©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV.

sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* |ü]–, pHé 28, (düTes¡íyês¡Ô) : dæ◊{Ïj·TT sêÁwüº eTVü≤düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ dæ◊{Ïj·TT Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï J|ü⁄C≤‘· ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘êìøÏ |ü]– eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #˚s¡T≈£î+~. |ü]– |ü≥ºD+˝Àì dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T J|ü⁄C≤‘·≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T nq+‘·s¡+ ãdt&çb˛ Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚dæq Á|üC≤Hê≥´eT+&É* ø£fi≤ø±s¡T\ ø±]à≈£î\qT ,Á|üuÛÑT‘ê«\ |üìrs¡T ô|’ bÕ&çq $|üºe^‘ê\T |ü\Te⁄]ì m+‘√ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.á dü+<äs¡“+>± dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ düeTj·Tø±s¡´<ä]Ù j·T+. yÓ+ø£≥j·T´ ,n$Ts√~›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ....sêÁwüº yê´|üÔ+>± nH˚ø£ s¡+>±\˝À ø±]à≈£î\≈£î ø£˙düy˚‘·Hê\T neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì ,ø±+Á{≤≈£îº e´edüúì Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫b˛wæk˛Ô+<äì M{ÏøÏ e´‹πsø£+>± uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À b˛sê{≤\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’qñ+<äHêïs¡T.áeTVü≤düuÛÑ\˝À ø±]à≈£î\düeTdü´\ô|’ #·]Ã+∫ dü]cÕÿsêìøÏ uÛÑ$wü´‘Y˝À Á|üD≤[ø£\T ìs¡ísTTkÕús¡ì ‘Ó*bÕs¡T.áHÓ\ 5 qT+&ç eT÷&ÉTs√E\bÕ≥T ìs¡+‘·s¡+>± eTVü≤düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì 8 e‘˚~q »]π> ãVæ≤s¡+>∑ düã≈£î nìïs¡+>±\ ø±]à≈£î\T ô|’<ä›dü+ø£´˝À bÕ˝ÀZì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.áø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T j·÷<ä–],yÓ+ø£fÒwt ,sêeTT\T ,eT˝Ò¢wt ,sêeTT\T ,m\¢j·T´ ,Áoìyêdt ,dæ◊{Ïj·TT Ä{Àj·T÷ìj·THé ø±]à≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

düÁø£eT+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·÷* >∑∫ÃuÖ*, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô): y˚dü$ eTT–dæq ‘·sê«‘· ìsê≥+ ø£+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕÔs¡qï ÄX¯qT Á|ü»\T ô|+#·T≈£îHêïs¡T. ø±˙ yê] ÄX¯\ Ä$]ô|’ n~Ûø±s¡T\T ˙fi¯ó¢ #·\T¢‘·THêïs¡T. yê‘êes¡D+ #·\¢ã&çq|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\T $<äT´‘Y düs¡|òüsê\T nÁ|üø£{Ï‘·+>± ì*|æ y˚dü÷Ô $<äT´‘Y n+‘·sêj·T+ ø£*ZdüTÔHêïs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢, ‘êsêq>∑sY, e÷<ë|üPsY, >∑∫ÃuÖ*, sêj·T<äTs¡Z+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü‹ s√E >∑+≥ qT+∫ ¬s+&ÉT >∑+≥\ es¡≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*|æ y˚düTÔHêïs¡T. m+&É\T ‘·–Z yê‘êes¡D+ #·\¢ã&çq ‘·sê«‘· kÕ<Ûës¡ D+>± $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑+ ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·T+~. n+<äTe\¢ ø√‘· $~Û+#ê*‡q ne düs¡+ ñ+&É<äT. nsTTq|üŒ{Ïø° $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T >∑‘· Hê\T>∑T s√E \T>± ‹]– $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À ø√‘·qT $~ÛdüTÔ Hêïs¡T. Á|ü‹ s√E $~Û+#˚ ø√‘·‘√ bÕ≥T ìsê«Vü≤D |üqT\T kÕ≈£î‘√ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì @<√ ˇø£ ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü‹ s√E $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*|æy˚düTÔHêïs¡T. Á|ü»\ nedüsê\≈£î dü]|ü&Ü $<äT´‘YqT n+~+ #·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ dü÷Ô kÕúìø£ Á|ü»\≈£î, yê´bÕs¡düTÔ\≈£î rÁe Ä≥+ø±\T ø£*ZdüTÔHêïs¡T.

ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î #˚j·T÷‘·ìkÕÔ+ #·+<ëq>∑sY, pHé 28 (düTes¡íyês¡Ô) : ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î Ä]úø£+>± #˚j·T÷‘·ì∫à Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î eT<äsY ùdyê dü$T‹ m\¢|ü&ÉT dæ<äΔ+>± ñ+≥T+<äì, Ä dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT ã<ä›+ ø=+&É˝Ÿ¬s&ç¶ nHêïs¡T. #·+<ëq >∑sY˝Àì düs¡dü«‹ $<ë´eT+~sY bÕsƒ¡XÊ\≈£î |òüØï#·sYqT n+~+#·&É+‘√ bÕ≥T ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝Àì 5e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï Á|ü‹uÛÑ >∑\ ù|<ä $<ë´]ú <˚y˚+<äsYHêj·Tø˘ á Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ dü÷ÿ˝Ÿ |ò”E #Ó*¢+ #˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î H√≥T |ü⁄düÔø±\qT |ü+|æD° #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q ù|<ä $<ë´s¡Tú\ dü÷ÿ˝Ÿ |ò”E\ #Ó*¢+|ü⁄q≈£î ‘·eT dü+düú m\¢|ü⁄Œ&É÷ dæ<äΔ+>±H˚ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\˝Àì eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î H√≥T |ü⁄düÔø±\T, bÕsƒ¡XÊ\≈£î Ä≥ edüTÔe⁄\T, |òüØï#·sYqT n+<äCÒXÊs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ø£èwüíeT÷]Ô, n<Ûë´|ü≈£î\T sêC≤<˚$, ôV’≤e÷<˚$, eT<äsY ùdyê ø£$T{° ñbÕ<Ûä´≈£åî\T lìyêdt, s¡eTD¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 29-06-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India