Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 2

dü+∫ø£ : 10

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 Ä~yês¡+ »qe] 29, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

n+uÒ&ÉÿsY $Á>∑Vü‰\

<ë&ÉäT\T $<Ûä«+düø±s¡T\ n¬sdüTº <ës¡TD+ $Á>∑Vü‰\ $<Ûä«+dü+ πødüT˝À eTT>∑TZ] n¬sdüTº ì+~‘·T\+‘ê 20@fi¯¢ ˝À|ü⁄yêπs ÄÁùdº*j·÷ zô|Hé Á>±+&ékÕ¢yéT˝À uÛ≤s¡‘Y uÀD° uÛ≤s¡‘Y #·]Á‘· düèwæº+∫+~. *j·÷+&ÉsY ù|dt ø£\ HÓs¡y˚]+~. ÄÁùdº*j·÷ Á>±+&é kÕ¢yéTqT ù|dt ‘=*kÕ]>± |ü⁄s¡Twüß\ &ÉãT˝Ÿ‡˝À kÕ~Û+∫q ‘·q dü«|üï+ kÕø±s¡+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ∫s¡ø±\ Á|ü‘·´s¡Tú ˝…’q Áãj·THé k˛<äs¡T\qT ù|dt ákÕ] sê&Óø˘‘√ ø£*dæ ÄÁùdº*j·÷ zô|Hé˝À z&ç+#ês¡T. ù|dt`sê&Óø˘ CÀ&ç nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q Áãj·THé k˛<äs¡T\ CÀ&ûì 7`6, 6`2 ‘˚&Ü‘√ z&ç+∫+~. B+‘√ ÄÁùdº*j·÷ Á>±+&ékÕ¢yéTqT kÕ~Û+∫q ‘=* uÛ≤s¡rj·TT&ç>± *j·÷+&ÉsY ù|dt #·]Á‘· düèwæº+#ês¡T. ` 9˝À

Ä<Ûë´‹àø£ |ü$Á‘·‘·qT ø±bÕ&É‘ê 2

<˚yê<ëj·T eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q dæ.sêeT#·+Á<äj·T´

|ü&˚dæq $Á>∑Vü‰\qT b˛©düT\T ãj·T≥≈£î rdæ ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. á eTT>∑TZ]ì n¬sdüTº #˚XÊeTì ◊J sêCÒ+Á<äHê<∏é ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ 13 eT+~ô|’ $$<Ûä ôdø£åq¢øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT#˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&ÉT >∑+<Ûä+ sêE |üsêØ˝À ñHêï&Éì, n‘·ì ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ã\>±\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±j·Tì #ÓbÕŒs¡T. uÛÑ$wü´‘Y˝À Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>±, $Á>∑Vü‰\ $<Ûä«+kÕìøÏ ìs¡düq>± e÷\eTVü‰Hê&ÉT X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q @\÷s¡T ã+<é Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ–+~. &çb˛\ qT+∫ ãdüT‡\T ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü Ä+<√fi¯qø±s¡T\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. $<ë´dü+düú\T, <äTø±D≤\T eT÷‘·ã&ܶsTT. Ä+<√fi¯qø±s¡T\T m&É¢ã+&É¢‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ $Á>∑Vü‰\ $<Ûä«+kÕìï |ü]o*+#˚+<äT≈£î {°&û|” H˚‘·\T X¯ìyês¡+ neT˝≤|ü⁄s¡+ e#êÃs¡T.

≈£îÁ≥

CMyK

2 p&Ü\ ôV≤#·Ã]ø£

eTDÏ|üPsY˝À 82XÊ‘·+ b˛*+>¥

eT÷&√ n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY neø£‘·eø£\ πødüT˝À Ä dü+düú d”Çy√ $»j·Tsê|òüTeHéqT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T X¯ìyês¡+ Hê&ÉT n¬sdüTº#˚XÊs¡T. Äj·TqqT Hê+|ü*¢˝Àì Ä]úø£ H˚sê\ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üsêÃs¡T. á HÓ\ 30e ‘˚B es¡≈£î $»j·Tsê|òüTeHé≈£î ]e÷+&ÉT $~Ûdü÷Ô Hê´j·TeT÷]Ô Ä<˚XÊ*#êÃs¡T. me÷àsY neø£‘·eø£˝À¢ $»j·Tsê|òüTeHé bÕÁ‘· ñ+<äì d”;◊ >∑T]Ô+∫+~. áj·TqqT Ç|üŒ{Ïπø |ü\T <äbòÕ\T>± Á|ü•ï+∫+~. áj·Tq ø±sê´\j·T+ô|’Hê, Ç+{Ïô|’Hê <ë&ÉT\T #˚dæ ˝≤´|t{≤|t, |ü\T ø°\ø£|üÁ‘ê\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. me¬se]øÏ $˝≤¢\T $Áø£sTT+∫+~.. m+‘·≈£î n$Tà+~.. _HêMT\T mes¡÷ nH˚ $wüj·÷\qT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·TqqT Á|ü•ï+∫q d”;◊ kÕj·T+Á‘êìøÏ n¬sdüTº #˚dæq≥Tº Á|üø£{Ï+∫ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üsêÃs¡T. B+‘√ me÷àsY πødüT˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eTT>∑TZ]ï n¬sdüTº #˚dæq≥ºsTT+~. ‘=* n¬sdüTº ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é, eT* n¬sdüTº düT˙˝Ÿ¬s&ç¶, $»j·Tsê|òüTeHé‘√ eT÷&√ n¬sdüTº. $»j·Tsê|òüTeHéqT m-8 ì+~‘·T&ç>± d”;◊ ù|s=ÿ+~. 2003˝À me÷àsY dü+düúqT ÁbÕs¡+_Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. @|”◊◊d” 535mø£sê\ düú˝≤ìï πø{≤sTT+∫+~. 26XÊ‘·+ yê{≤ Çyê«\qï ˇ|üŒ+<ëìï ñ\¢+|òæTdü÷Ô me÷àsY eTs√dü+düú≈£î ø=+‘· düú˝≤ìï n|üŒ–+∫+~. B+‘√ @|”◊◊d” yê{≤ 6.5XÊ‘êìøÏ ‘·–Zb˛sTT+~. yÓTT‘·Ô+ 134 $˝≤¢\qT $Áø£sTT+∫q≥Tº d”;◊ >∑T]Ô+∫+~. >∑»+ s¡÷.5y˚\T>± #·÷|æ+∫ nHê´Áø±+‘·+>± s¡÷.60y˚\qT edü÷\T #˚dæq≥Tº d”;◊ ìsêΔ]+∫+~. á e´eVü‰s¡+˝À s¡÷.450 ø√≥T¢ q\¢<Ûäq+ edü÷\T #˚dæq≥Tº>± ≈£L&Ü d”;◊ uÛ≤$k˛Ô+~.

n‘·´edüs¡ ùde\q÷.. ãVæ≤wüÿ]kÕÔ+:

sê»ø°j·T

me÷àsY πødüT˝À.. $»j·T sê|òüTeHé≈£î 30 es¡≈£î ]e÷+&ÉT

$XÊK|ü≥ï+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº yê´|üÔ+>± eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ô|’ @d”; nHê´j·T+>± <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ n¬sdüTº #˚k˛Ô+<äì eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T ìs¡düq e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT $XÊK|ü≥ï+ @d”; ø±sê´\j·÷ìï eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T eTT≥º&ç+#ês¡T. n¬sdüTº #˚dæq ‘·eT yê]ì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\+≥÷ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. nHê´j·T+>± ‘·eT Çfi¯¢ô|’ Çcպ؋q k˛<ë\T #˚j·T&Éy˚T >±ø£ n~Ûø±s¡T\≈£î, Ç‘·s¡T\≈£î \+#ê\T Ç#êÃeTì n+^ø£]dü÷Ô dü+‘·ø±\T #˚j·÷*‡+~>± ‘·eTô|’ @d”; n~Ûø±s¡T\T ˇ‹Ô&ç #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. @d”; k˛<ë\˝À ‘·eT e<ä› @MT <=s¡ø£q|üŒ{Ïø° πøe\+ k˛<ë\T »]bÕeTì ìsê›]dü÷Ô dü+‘·ø±\T #˚j·÷\ì ø±sê´\j·÷ìøÏ |æ*|æ+∫ ‘·eT yê]ì n¬sdüTº #˚XÊs¡ì düVü≤#·s¡ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T Äs√|æ+#ês¡T. @d”; HÓ’‹ø£ $\Te\≈£î ‹˝À<äø±\T Ç∫Ã+<äì yês¡T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. >∑es¡ïyÓT+≥T ìs¡ísTT+∫q $<Ûëq+ Á|üø±s¡y˚T ‘êeTT yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïy˚T ‘·|üŒ m≥Te+{Ï neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&É˝Ò<äHêïs¡T. 40 @fi¯¢˝À¢ mqï&É÷ ˝Òì$<Ûä+>± $#·ø£åD≤ s¡Væ≤‘·+>± <ë&ÉT\T #˚k˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘êeTT mø£‡sTTCŸ n~Ûø±s¡T\‘√ ≈£îeTàø£ÿj·÷´eTì nq&É+ nyêdüÔeeTHêïs¡T. mø£‡sTTCŸ &çbÕs¡TºyÓT+≥T≈£î πøe\+ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ <ë«sêH˚ kıeTTàsê<äì, Ä XÊK |ü]~Û˝À kÕsê ‘·j·÷Ø, >∑+C≤sTT, ‘·~‘·s¡ yê´bÕsê\T ≈£L&Ü ñ+{≤j·Tì yês¡T $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\ e<ä› ñqï kıeTTà mø£ÿ&ç qT+∫ ($T>∑‘ê... 2˝À)

|ü⁄qs¡T<äΔs¡Dô|’ Ç|ü&˚ #Ó|üŒ˝ÒqT |òüT≥qô|’ d”;◊ $#ês¡D »s¡bÕ*: ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ d”m+&û JmHé Hêj·TT&ÉT ªbòÕ´ø£ºØì HêX¯q+ #˚j·÷\qï ø=+<ä] ø£\ HÓs¡y˚]+~. ¬s+&˚fi¯ó¢>± yês¡T #˚dü÷Ôe∫Ãq <äTwüº|üHêï>∑+ bÕ]+~. nsê#·ø£ X¯≈£îÔ\ <ë&ÉT\e\¢ bòÕ´ø£ºØøÏ s¡÷. 500 ø√≥T¢ qwüº+ yê{Ï*¢+~. ã÷&ç<ä ≈£î|üŒ\T e÷Á‘·y˚T $T–˝≤sTT. 1200 eT+~ ø±]à≈£î\, 2500 eT+~ $<ë´s¡Tú\ J$‘·+ HêX¯qyÓTÆ+~μ nì ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ ø£+ô|˙ d”m+&û JmHé Hêj·TT&ÉT Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Ç~ eTTe÷à{Ïø° sê»ø°j·T ≈£îÁ≥˝ÀuÛ≤>∑y˚T nì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. |òüT≥qô|’ d”;◊ $#ês¡D »]|æ‘˚ yêdüÔyê\T yÓ\T>∑T#·÷kÕÔj·Tì, ‘Ós¡yÓqTø£ <äT+&É>∑T\T mes¡qï~ ãVæ≤s¡Z‘·eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. bòÕ´ø£ºØ |ü⁄qs¡T<äΔs¡D >∑T]+∫ Ç|üŒ{ÏøÏ|ü&˚ @+ #Ó|üŒ˝Òqì Hêj·TT&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T. ($esê\T 2˝À)

mìïø£\ πø+Á<ä+ô|’ e÷y√\ <ë&ç ◊<äT>∑Ts¡T eTè‹.. eTT>∑TZ]øÏ >±j·÷\T

Ç+bòÕ˝Ÿ, »qe] 28: eTDÏ|üPsY mìïø£\T s¡ø£Ôdæø£Ô+ nj·÷´sTT. rÁeyê<äT\ <ë&ç˝À ◊<äT>∑Ts¡T <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. d”ÄØŒm|òt≈£î #Ó+~q z »yêqT‘√bÕ≥T b˛*+>¥ n~Ûø±], z eTVæ≤fi¯ düVü‰ ◊<äT>∑Ts¡T #·ìb˛j·÷s¡T.eTDÏ|üPsY sêÁwüº+˝À X¯ìyês¡+ Hê&ÉT »]–q b˛*+>¥˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü Væ≤+kÕj·TT‘· dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. eTDÏ|üPsY mìïø£\T

s¡ø£Ôdæø£Ô+ nj·÷´sTT. rÁeyê<äT\ <ë&ç˝À ◊<äT>∑Ts¡T <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. d”ÄØŒm|òt≈£î #Ó+~q z »yêqT‘√bÕ≥T b˛*+>¥ n~Ûø±], z eTVæ≤fi¯ düVü‰ ◊<äT>∑Ts¡T #·ìb˛j·÷s¡T. X¯ìyês¡+ 82 XÊ‘·+ b˛*+>¥ »]–q≥T¢ düe÷#ês¡+. eTDÏ|üPsY˝Àì yÓTT‘·Ô+ 2357 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T ñHêïsTT. ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\πø b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. 60 kÕúHê\≈£î »]–q mìïø£˝À¢ 279 eT+~ b˛{°#˚XÊs¡T. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*π> Á|üe÷<ä+ ñ+<äì ì|òü÷esêZ\T eTT+<äT>±H˚ ôV≤#·Ã]+#·&É+‘√ eTDÏ|üPsY n+‘·{≤ >∑{ϺuÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ëìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î rÁeyê<äT\T d”ÄØŒm|òt dæã“+~ô|’ ø±\TŒ\≈£î ‘Ó>∑ã&ܶs¡ì Á|ü‘·´ø£å kÕ≈£åî\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. düMT|ü+ qT+∫ ø±\TŒ\T »s¡|ü&É+‘√ z »yêqT H˚\ø=]>±&Éì $e]+#ês¡T. eTs√ eTT>∑TZs¡T b˛*+>¥ dæã“+~ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. #ê+<Ó˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì z b˛*+>¥ πø+Á<ä+ô|’ e÷y√\T <ë&ç#˚XÊs¡ì, yê]ì uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\T düeTs¡úe+‘·+>± ì\Te]+#êj·Tì mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

ù|dt.. n<äTsY‡

sê»eT+Á&ç, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüºyê´|üÔ+>± dü+#·\q+ düèwæº+∫q n+uÒ&ÉÿsY $Á>∑Vü‰\ $<Ûä«+dü+ πødüT˝À b˛©düT\T eTT>∑TZ]ì n¬sdüTº#˚XÊs¡T. ‘ê–qyÓTÆø£+˝ÀH˚ yês¡T á <äTX¯Ãs¡´≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. <äTsêZu≤sTT, n+õu≤ãT, nì˝Ÿ nH˚ eTT>∑TZs¡T ì+~‘·T\qT X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ MT&çj·÷ eTT+<äT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. eTs√ 10 eT+~ |üsêØ˝À ñHêïs¡ì, yê]ì ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü≥Tº≈£î+{≤eTì ø√kÕÔ õ˝≤¢\ ◊J sêCÒ+Á<äHê<∏é ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ì+~‘·T\T eTT>∑TZs¡T Çs¡yÓ’ @fi¯¢ ˝À|ü⁄yêπs ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. neT˝≤|ü⁄s¡+ |ü≥ºD+, Á>±MTD eT+&É\+˝Àì s√fi¯¢bÕ˝…+, ∫+<ä&É>∑s¡Te⁄ Á>±e÷˝À¢ì ◊<äT n+uÒ&ÉÿsY $Á>∑Vü‰\qT Ä~yês¡+ ns¡úsêÁ‹ <ë{Ïq ‘·sê«‘· >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\T <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ q\¢e+‘Óq e<ä› ñqï $Á>∑Vü‰ìï #˚sTT $s¡>=Z{Ϻq <äT+&É>∑T\T, s√fi¯¢bÕ˝…+˝Àì $Á>∑Vü‰ìï e÷j·T+#˚XÊs¡T. Ç˝≤ ◊<äT #√≥¢ $Á>∑Vü‰\ $<Ûä«+kÕìøÏ ~>∑&É+ sêÁwüºyê´|üÔ+>± dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. á |òüT≥q≈£î ìs¡düq>± <ä[‘· dü+|òü÷\T ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q≈£î ~>±sTT. á dü+<äs¡“¤+>± <äTø±D≤\qT eT÷dæy˚sTTdüTÔ+&É>± Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ yê>±«<ä+ yÓTT<ä˝…’+~. ∫ìøÏ∫øÏì >±*yêq˝≤ e÷]+~. sêfi¯¢<ë&çøÏ.. ˝≤؃#ê]®øÏ <ë]rdæ+~. rÁe ñÁ~ø£Ô‘·\≈£î ø±s¡DyÓTÆq $Á>∑Vü‰\ $<Ûä«+dü+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫+~. n&çwüq˝Ÿ &ûJ ø£èwüíssêEqT Á|ü‘˚´ø£ <äsê´|ü⁄Ô n~Ûø±]>± ìj·T$T+∫+~. Äj·Tq H˚‘·è‘·«+˝À s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë\T ì+~‘·T\ ø√dü+ y˚≥ ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. ø°\ø£ Ä<Ûësê\qT ùdø£]+∫ ì+~‘·T\qT >∑T]Ô+#êsTT. <äTsêZu≤sTT, n+õu≤ãT, nì˝Ÿ\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]+#·>±, $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq ‘·sê«‘· yê{Ïì mø£ÿ&Óø£ÿ&É |ü&Éy˚dæ+B ì+~‘·T\T b˛©düT\≈£î #·÷|æ+#ês¡T. e´ekÕj·Tu≤$˝À

e÷ yê´bÕs¡+ düÁø£eTy˚T n¬sdüTº #˚dæqyê]ì yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·T+&ç n~Ûø±s¡T\≈£î \+#ê\T Ç∫Ãq≥T¢ ˇ|üø√yê\+≥÷ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡T @d”; ø±sê´\j·T+ m<äT≥ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ <Ûäsêï


2

eTTs¡[ ≈£î≥T+u≤ìøÏ qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«* ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT m+&É>∑fÒº+<äT≈£î >±qT ◊ø£´ø±sê´#·s¡D ñ<ä´e÷ìï ì]à+#˚+<äT≈£î, uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î 11yêeT|üø£å bÕغ\T X¯ìyês¡+ d”|”m+ sêh ø±sê´\j·T m+._.uÛÑeHé˝À düe÷y˚X¯eTj·÷´sTT. <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT >∑+≥\bÕ≥T düe÷y˚X¯+ ø=qkÕ–+~. nq+‘·s¡+ »]–q MT&çj·÷‘√ d”|”m+ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _.$.sê|òüTe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·÷Hê+˝À »]–q |òüT≥qqT düe÷y˚X¯+ rÁe+>± K+&ç+∫+<äì nHêïs¡T. ØC…˙‡

ôV’≤<äsêu≤<é

Á<ä$&É e]Ù{° |üØø£å\T s¡<äT› ∫‘·÷Ôs¡T, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î|üŒ+˝Àì Á<ä$&É j·T÷ìe]Ù{°˝À >∑‘˚&Ü~ ìs¡«Væ≤+∫q &çÁ^, |”J |üØø£å\qT s¡<äT› #˚dü÷Ô e]Ù{° X¯ìyês¡+Hê&ÉT ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. »–‘ê´\˝Àì mdtmdt$ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\, »V”≤sêu≤<é˝Àì z]j·T+≥˝Ÿ ˇπøwüq˝Ÿ ø£fi≤XÊ\, q+<ë´\˝Àì uÛÑTeq$»j·T+ ø£fi≤XÊ\˝À e]Ù{° ìs¡«Væ≤+∫q |üØø£å\qT s¡<äT›#˚dæq≥Tº e]Ù{° ]õÁkÕºsY es¡<äsêE\T Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚ e]Ù{°˝À |ü\T neø£‘·eø£\T »]>±j·Tì, ◊<äT>∑Ts¡T n<Ûë´|ü≈£î\qT ‘=\–+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. j·TTõdæ ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæT+∫q+<äTq M]ô|’ y˚≥T|ü&ç+~.

dæsê$Tø˘‡ j·÷»e÷q´+ b˛©düT\‘√ ≈£îeTàø£ÿe«&É+ e\¢H˚ ø±]àø£H˚‘· eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé eTè‹#Ó+<ë&Éì sê|òüTe⁄\T Äs√|æ+ #ês¡T. Ç+<äT≈£î j·÷»e÷q´y˚T |üP]Ôu≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTè‹#Ó+~q ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤ìøÏ, >±j·T|ü&çq ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì sê|òüTe⁄\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT 11yêeT|üø£å bÕغ\ ãè+<ä+ j·÷Hê+qT dü+<ä]Ù+#·qTqï<äì sê|òüTe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\qT πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘·ø£åD+ |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<äT´‘Y #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄ô|’ õ˝≤¢kÕúsTT qT+&ç

düTes¡íyês¡Ô

‹s¡TeT\ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ Á|ü‘˚´ø£<äèwæº Áoyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï Vü≤√+eT+Á‹ dü_‘ê¬s&ç¶ ‹s¡TeT\, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Vü≤√+eT+Á‹ dü_‘ê¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ‹s¡TeT\ Áoyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. M◊|” $sêeT+ düeTj·T+˝À ÄyÓT Áoyê] düìï~ÛøÏyÓ[¢ kÕ«$Tyê] ùde˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‹s¡TeT\ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ ‘·«s¡˝À düMTø£å ìs¡«Væ≤+∫ nìï düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡TeT\˝À b˛©düT, $õ˝…Hé‡ XÊK\ eT<Ûä´ Ä~Û|ü‘·´ $yê<ä+ yêdüÔey˚Tqì Vü≤√+eT+Á‹ n+^ø£]+#ês¡T. Bìï kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡˝À |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. ‹s¡TeT\ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ Á|ü‘˚´ø£è<äèwæº ô|{≤ºeTì, ‘·«s¡˝À W≥sY ]+>¥s√&é |üqT\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT ‹s¡T#êq÷s¡T |ü<ëàe‹ neTàyê]ì <ä]Ù+#·T ≈£îHêïs¡T. ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À ‹s¡T|ü‹ ©˝≤eTVü≤˝Ÿ ôd+≥sY e<ä› Vü≤√+eT+Á‹ ø±Hê«jYTì <ä[‘· dü+|òü÷\ H˚‘·\T n&ÉT¶ø√e&É+‘√ b˛©düT\T yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. sêÁwüº+˝À Hêj·T≈£î\ $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+#˚ùdÔ ñù|øÏå+#˚+~ ˝Ò<äì ÄyÓT düŒwüº+#˚XÊs¡T. n≥Te+{Ï <äTX¯Ãs¡´\≈£î bÕ\Œ&˚yê]ô|’ ø£]ƒq#·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤eTHêïs¡T. ñ<ä´e÷\ düeTj·T+˝À $<ë´s¡Tú\ô|’ qyÓ÷<äT #˚dæq πødüT\qT m‹Ôy˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. πødüT rÁe‘·qT ã{Ϻ ‘·«s¡˝À m‹Ôy˚j·TqTqï≥T¢ dü_‘ê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

¬s+&√s√p <ë&ÉT\T @d”; ]e÷+&ÉT≈£î @&ÉT>∑Ts¡T! ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): es¡Tdü>± ¬s+&√ s√p X¯ìyês¡+Hê&ÉT ≈£L&Ü @d”; n~Ûø±s¡T\T eT<ä´+ dæ+&çπø≥T¢, mø£‡sTTCŸ n~Ûø±s¡T\ Çfi¯¢ô|’ <ë&ÉT\T, $#ês¡D ø=qkÕ>∑T‘√+~.X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT n¬sdüºsTTq @&ÉT>∑T]ï X¯ìyês¡+Hê&ÉT @d”; ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üsêÃs¡T. yê]ì ]e÷+&ÉT≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. $XÊK|ü≥ï+˝À q\T>∑Ts¡T mø£‡sTTCŸ n~Ûø±s¡T\T, eTT>∑TZs¡T yê´bÕs¡T\T n¬sdüºj·÷´s¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À q\T>∑Ts¡T yê´bÕs¡T\T, eTT>∑TZs¡T n~Ûø±s¡T\T dæ+&çπø≥¢≈£î dü+ã+ ~Û+∫q nøö+f…+≥¢qT ≈£L&Ü b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. d”◊ ø£s¡+#·+<éqT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. lø±≈£îfi¯+˝À ˇø£ eT<ä´+ yê´bÕ], ˇø£ ôV≤&éø±ìùdºãT˝ŸqT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T q\¢uÀ‘·T lìyêdüsêe⁄, yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, düTu≤“¬s&ç¶ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔHêïs¡T. yê]qT+∫ ø°\ø£ ]ø±s¡T¶\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä ñ‘·Ôsê+Á<Ûä qT+∫ ø√kÕÔ es¡≈£î mdæ_ $düèÔ‘·+>± <ë&ÉT\T »s¡|ü&É+‘√ eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢˝À Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. n¬sdüºsTTq yê]˝À dæ◊ sêeTø£èwüí, ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄, {≤dtÿbò˛s¡T‡ ÇHéôdŒø£ºsY ø£s¡+#·+<é, ndæôdº+≥T ø£$TwüqsY Vü≤qTeT+‘· sêe⁄, ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ n|üŒqï, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

Ä bòÕs¡Tà˝≤ e´øÏÔ>∑‘· n_ÛÁbÕj·Ty˚T: C…d” ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ e#˚Ã+<äTπø ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· C…d” ~yêø£s¡¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT nôd+;¢ ÁbÕ+>∑D+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº &çe÷+&ÉT sê»ø°j·T|üs¡yÓTÆq<äì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ 2 dü+e‘·‡sê\ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ Çyê«\ì ‘êqT >∑‘·+˝ÀH˚ #ÓbÕŒqì nHêïs¡T. e#˚à mìïø£\qT+∫ neT\T#˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äqï~ ‘·q n_ÛÁbÕj·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q e´øÏÔì eTTK´eT+Á‹>± ìj·T$TùdÔ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ñ+&É<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. nsTT‘˚ á Á|ü‹bÕ<äqqT ‘êeTT >∑‘·+˝ÀH˚ #˚XÊeTHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DYqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ‘êqT Ä yê´K´\T #˚düTÔqï≥Tº edüTÔqï yês¡Ô\qT K+&ç+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹>± øÏs¡DY 2014 mìïø£\ es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘ês¡ì nHêïs¡T. e#˚à eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dtbÕغ |òüTq$»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì nHêïs¡T. mìïø£\T m|ü⁄Œ&=∫ÃHê m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dtbÕغ dæ<äΔ+>± ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± eTTK´eT+Á‘·T\ e÷s¡TŒô|’ sêC≤´+>∑+ >±´s¡+{° Ç#˚Ã$<Ûä+>± ñ+&Ü\ì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. sêÁwüº+˝À ÁbÕ+‘ê\yêØ>± eTTK´eT+Á‘·T\ e÷s¡TŒô|’ Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ {°&û|” ≈£L&Ü n+^ø£]+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

Ä~yês¡+ 29, »qe] 2012

Ä<Ûë´‹àø£ |ü$Á‘·‘·qT ø±bÕ&É‘ê sê»ø°j·T ≈£îÁ≥ <˚yê<ëj·T eT+Á‹>± sêeT#·+Á<äj·T´ u≤<Ûä´‘·\ d”«ø£s¡D

b˛\es¡+ f…+&És¡T¢ s¡<äT›? ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): z ø=*øÏÿ e∫Ã+<äqT≈£îqï b˛\es¡+ f…+&És¡¢ e´eVü‰s¡+ eT∞¢ yÓTT<ä{Ïø=∫Ã+~. Ä~ qT+∫ |ü\T $yê<ë˝À¢ q\T>∑T‘·÷ m≥ºπø\≈£î Ksê¬s’q b˛\es¡+ f…+&És¡¢qT s¡<äT› #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ jÓ÷∫düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. ‘êC≤>± f…+&És¡T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îqï dü÷´(mdtÇ&ÉãT¢´)ø£+ô|˙ ns¡Ω‘·ô|’ |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô eTe«&É+, á ø£+ô|˙ f…+&És¡T <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ô|’ ≈£L&Ü sê»ø°j·T+>± ô|qT<äTe÷s¡+ #Ó\πs–+~. {ÏÄsYmdt≈£î nqTã+<Ûä+>± ñqï ˇø£ ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£ m+&çøÏ #Ó+~q ø£+ô|˙ f…+&És¡T¢ bı+<ä&É+ yÓqTø£ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ yÓqTïb˛≥T bı&ç#ês¡H˚ Äs√|üD\T, $eTs¡Ù\T $qe#êÃsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À $yê<ëdüŒ<äyÓTÆq f…+&És¡¢qT s¡<äT› #˚dæ eT∞¢ yÓ+≥H˚ f…+&És¡T¢ |æ*∫ @Á|æ˝Ÿ˝À>± b˛\es¡+ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì düsêÿs¡T uÛ≤$düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. X¯ìyês¡+Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº\ |üìrs¡Tô|’ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq »\j·T»„+ |üqT˝À¢ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ &çe÷+&ÉT¢, düeTdü´\ô|’ yê]‘√ #·]Ã+#ê\ì eTTK´eT+Á‹ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ÁbÕDVæ≤‘·, #˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îºô|’ e#˚à HÓ\˝À eTVü‰sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+‘√ #·]ÃkÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. »\j·T»„+ |üqT\T C≤|ü´+ ø±e&É+ |ü≥¢ n~Ûø±s¡T\ô|’ Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T #˚|ü{≤º\ì düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· ◊<äTs√E\T>± eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T yê´{Ÿ s¡<äT› #˚j·÷\ì Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüº ø£s¡eTì nHêïs¡T. yê´bÕs¡T\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡Ã\T »]|æ yê´{ŸqT s¡<äT›#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <ä[‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTÔqï<äì nHêïs¡T. pìj·TsY &Üø£ºs¡¢ düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì sê|òüTe⁄\T ø√sês¡T. pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ n‘·´edüs¡ düØ«düT\qT uVæ≤wüÿ]ùdÔ qwüºb˛j˚T~ ù|<ä Á|ü»˝Òqì nHêïs¡T. {°&û|” ã÷s¡T®yê bÕغ nì, mìïø£\ düeTj·T+˝À me] mC…+&Ü yê]πø ñ+≥T+<äì sê|òüTe⁄\T nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´‘√ sêh+˝À |ü]dæú‹ n<Ûë«q+>± ñ+<äì, á düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ {°&û|”\T <äèwæºô|{≤º\ì sê|òüTe⁄\T ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº <˚yê<ëj·T, <Ûäsêà<ëj·TXÊK eT+Á‹>± dæ. sêeT#·+Á<äj·T´ X¯ìyês¡+Hê&ÉT |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. y˚<ä |ü⁄s√Væ≤‘·T\ eT+Á‘√#·Ãs¡D\ eT<Ûä´ sêeT#·+Á<äj·T´ |ü<ä$ #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ myÓTà˝Ò´ ∫s¡+J$, |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, eT+Á‘·T\T nVü≤à<äT˝≤¢, bıHêï\ \ø£åàj·T´ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. <˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq sêeT#·+Á<äj·T´≈£î |ü\Te⁄s¡T X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q≈£î |ü<ä$ sêe&ÜìøÏ ø±s¡≈£î&Ó’q ∫s¡+J$øÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. n‘·´+‘· u≤<Ûä´‘·>∑\ á

|ü<ä$ì ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. <˚yê<ëj·T <Ûäsêà<ëj·T XÊK Ä<Ûë´‹àø£‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q<äì, ‘·q X¯øÏÔ y˚Ts¡≈£î m˝≤+{Ï n$˙‹ Äs√|üD\≈£î ‘ê$e«≈£î+&Ü u≤<Ûä´‘·\qT ìs¡«Væ≤kÕÔ eTì #ÓbÕŒs¡T. m+&√yÓT+≥T≈£î #Ó+~q nHê´Áø±+‘· yÓTÆq uÛÑ÷eTT\qT ‹]– Ä XÊK≈£î #Ó+<˚ $<Ûä+>± XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ#˚kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·q u≤<Ûä´‘·qT eT]+‘· |üø£&É“+B>± ìs¡«]Ô+#˚+<äT≈£î düVü≤#·s¡ eT+Á‘·T\T ‘·q≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì sêeT#·+Á<äj·T´ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº+˝À 36y˚\ <˚yê\j·÷\T ñHêïj·Tì, n$ <Ûäs¡à|ü]s¡ø£åD ‘√bÕ≥T kÕe÷õø£, kÕeTs¡dü´+, C≤‹ düyÓTÆø£´‘·, kÕ+düÿè‹ø£ yÓ’uÛÑyê\≈£î eT÷\düÔ+uÛ≤\T>± ì*#êj·Tì nHêïs¡T. <˚yê\j·÷\˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î #·ø£ÿì kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫ uÛÑ≈£îÔ\≈£î Á|üXÊ+‘·‘· #˚≈£Lπs$<Ûä+>± ø£èwæ#˚kÕÔqHêïs¡T. eTTK´+>± Ä\j·÷˝À¢ |üì#˚ùd yÓ’~ø£dæã“+~, ns¡Ã≈£î\T, ñ<√´>∑T\≈£î edü‹, Äs√>∑´ uÛÑÁ<ä‘·, $<ä´, yÓ’<ä´kÂø£sê´\ ø£\Œq≈£î ø£èwæ#˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹Á>±eT+˝Àì <˚yê\j·T+˝À Á|ü‹ì‘·´+ BbÕsê<Ûäq »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì nHêïs¡T.

ø£+ô|˙ |ü⁄qs¡T<äΔs¡Dô|’ Ç|ü&˚ #Ó|üŒ˝ÒqT C…˙‡ dæsê$Tø˘‡ d”m+&û Hêj·TT&ÉT ø±øÏHê&É, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): j·÷Hê+˝Àì ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ ø£+ô|˙ô|’ <ë&ÉT\ |òüT≥qô|’ d”;◊#˚ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì Ä ø£+ô|˙ d”m+&û õ.mHé. Hêj·TT&ÉT ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê{Ï |òüT≥q˝À eTè‹#Ó+~q dü+düú ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äX‚KsY eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ø±øÏHê&É Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹˝À b˛düTºe÷s¡º+ »]–+~. #·+Á<äX‚KsY uÛÖ‹ø£ ø±j·÷ìøÏ Hêj·TT&ÉT ìyê[ n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sê»ø°j·T <äTs¡T<˚›X¯+‘√H˚ ø£+ô|˙ ô|’ <ë&ÉT\T »]>±j·÷ì nHêïs¡T. ø£+ô|˙ |ü⁄qs¡T<äΔs¡Dô|’ Ç|ü&˚ @MT #Ó|üŒ˝Òqì, 700 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ HÓ\ø=*Œq dü+düúqT |ü⁄qs¡T<äΔ]+#·&É+ ø£wüºy˚TqHêïs¡T. <ë&ÉT\ e\¢ 600 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡≈£î qwüº+ »]–+<äì, ã÷&ç<ä ≈£î|üŒ\T e÷Á‘·y˚T $T–˝≤j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ø=+<äs¡T >∑÷+&Ü\T <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ܶ s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·q y˚Tqø√&É* uÛÑs¡ÔqT <ës¡TD+>± #·+bÕs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. 1200 eT+~

ø±]à≈£î\ uÛÑ$wü´‘·TÔ, 2500 eT+~ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ n>∑eT´ >√#·s¡+>± e÷]+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± X¯óÁø£yês¡+ ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ |ü]ÁX¯eT˝À »]–q \÷{°\T, <äVü≤q ø±+&É dü+|òüT≥q nq+‘·s¡+ qcÕºìï n+#·Hê y˚ùd+<äT≈£î j·÷Hê+ ÇHé#ê]® n&çàìÁùdº≥sY m+.$. düTÁãVü≤àD´+ ãè+<ä+ X¯ìyês¡+ j·÷Hê+ #˚s¡T≈£î+~. |ü]ÁX¯eT˝À ø±*b˛sTTq yêVü≤ Hê\qT, ¬s>±à |ü]ÁX¯eT, ØC…˙‡ $<ë´dü+düú\T, Hêj·TT&ÉT ø±\˙ ÁbÕ+‘ê\qT |ü]o*+∫+~.

Hê\T>∑T πødüT\T qyÓ÷<äT` &û◊J X¯óø±¢ X¯óÁø£yês¡+ j·÷Hê+˝À »]–q ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ ø£+ô|˙ô|’ <ë&ç |òüT≥q˝À yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑T πødüT\T qyÓ÷<äT#˚dæq≥T¢ &û◊J X¯óø±¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä+<√fi¯q˝À »]–q |ü\T dü+|òüT≥q\ô|’ $#ês¡D≈£î Hê\T>∑T Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë\qT @sêŒ≥T#˚dæq≥T¢ X¯óø±¢ ‘Ó*bÕs¡T.

düeTs¡ú Hêj·Tø£‘·«y˚T. n_Ûeè~ΔøÏ |ü⁄Hê~ »s¡T>∑T‘·T+<√ n|ü⁄Œ&˚ #ÓbÕŒqHêïs¡T. 2õ ôdŒÁø£ºyéT ≈£î+uÛÑø√D+˝À 1.75 \ø£å\ ø√≥¢ n$˙‹ »s¡>∑&Éy˚T Ä s¡+>∑ n_Ûeè~ΔøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. eT˝Òwæj·÷ e+{Ï ∫qï <˚X¯+˝À ≈£L&Ü 6˝Òq¢ s√&ÉT¢ ñHêïj·Tì, ‘êqT n|üŒ{À¢ Ä˝À∫+∫ ;z{Ï, ;zz{° $<ÛëHê\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚dæ πø+Á<ëìøÏ |ü+bÕqì, yê{Ï |òü*‘ê˝Ò H˚{Ï s¡Vü≤<ës¡T\ n_Ûeè~Δ nHêïs¡T. eTq sêÁwüº+˝À ≥÷]»+, Vü‰dæŒ≥˝Ÿ, $<äT´‘Y s¡+>∑+, ôV’≤f…ø˘ dæ{° e+{Ï $|ü¢yê‘·àø£yÓTÆq n_Ûeè~ΔøÏ ‘êqT #˚dæq dü+düÿs¡D˝Ò ø±s¡DeTHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\qT ‘ê>∑TuÀ‘·T\T>± #˚dæ eT<ä´+ <ë«sêH˚ 18,500 ø√≥¢ Ä<ëj·÷ìï düeT≈£Ls¡TÃ≈£î+{À+<äHêïs¡T. ù|<ä\T

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): <˚XÊìøÏ düeTs¡úe+‘·yÓTÆq Hêj·Tø£‘ê«ìï n+~ùdÔ eTs√ |ü<˚fi¯¢˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯ eè~Δπs≥T ¬s{Ϻ+|ü⁄ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\ $uÛ≤>∑+ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚dæ+~.á dü+<äs¡“¤+>± m˙ºÄsY uÛÑeHé˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T.1991 ‘·s¡Tyê‘˚ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝ÀøÏ yÓfi¯¢&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì, Á|ü|ü+#·+˝À @ <˚XÊìøÏ ˝Òì eqs¡T\T eTq <˚XÊìøÏ ñHêïj·Tì nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì 120ø√≥¢ »HêuÛ≤˝À dü>∑+ eT+~ j·TTe‘˚ ñ+&É&É+ >∑eTì+#ê*‡q $wüj·TeTHêïs¡T. nyÓT]ø±, #Ó’Hê‘√ düVü≤ eTπs<˚XÊìøÏ Ç+‘·{Ï eqs¡T\T ˝ÒeHêïs¡T. eTqsêÁwüº+˝À »]–q n_Ûeè~Δ n+‘ê {°&û|” Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝ÀH˚ »]–+<äHêïs¡T. ‘êqT eTTK´eT+Á‹>± ñqï düeTj·T+˝À ôd˝Ÿ bò˛q¢ $ìjÓ÷>∑+ @y˚Ts¡≈£î

‘·eT Ä<ëj·T+˝À 70 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT<ä´ ô|’H˚ Ks¡Tà ô|&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. @d”; <ë&ÉT˝À¢ |ü\T n+XÊ\T ãj·T≥|ü&ܶj·Tì, eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢˝À e+<ä eT+~ myÓTà˝Ò´\T, |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T, ∫es¡≈£î |”d”d” N|òt ≈£L&Ü ñHêïs¡Hêïs¡T. dæ+&çπø≥¢ <ä>∑Zs¡ s¡÷.3y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ eTT&ÉT|ü⁄\T rdüTø√e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ dü+πøåeT+ ø√dü+ Ks¡Tà #˚düTÔqï nìï |ü<∏äø±\≈£î 18,500 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eT<ë´ìøÏ e´‹πsø£+>± {°&û|” nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻ+<äì, á HÓ\ 30q >±+BÛ es¡Δ+‹ dü+<äs¡“¤+>± ¬syÓq÷´ &ç$»q¢˝À sê´©, ìs¡düq Bø£å\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘êqT dæøÏ+<äsêu≤<é >±+BÛ $Á>∑Vü≤+ e<ä› ìs¡düq Bø£å #˚|ü&É‘êqHêïs¡T. @+ kÕ~Û+#·Tø√yê\qT≈£îHêï kÕ~Û+#˚ X¯øÏÔ j·TTe‘·˝À ñ+<äì, ø±ì bÕX¯Ã‘·´ dü+düÿè‹øÏ n\yê≥T|ü&Ée<ä›Hêïs¡T. $\Te\ ø√dü+ bÕ≥T|ü&Ü\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ì|ü⁄DT\ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åîì>± bÕ˝…+ lø±+‘Y¬s&綑√bÕ≥T ø±s¡´ø£s¡Z düuÛÑT´\T Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T.

Äs¡T sêÁcÕº˝À¢

j·T÷|”˝À $X‚wü eT<䛑·T \_Ûk˛Ô+~

bÂwæºø±Vü‰s¡ ø=s¡‘·

|üPsê«+#·˝Ÿ sêÁwüºkÕ<Ûäq≈£î b˛sê&É‘ê+: neTsYdæ+>¥

πø+Á<ä eT+Á‹ KπsZ yÓ\¢&ç

u…+>∑fi¯Ss¡T, »qe] 28: Ç{°e\ yÓ\¢&Ó’q düMTø£å y˚Ts¡≈£î ◊<˚fi¯¢ ˝À|ü⁄ ∫Hêïs¡T\T 42XÊ‘·+ eT+~ bÂwæºø±Vü‰s¡ ø=s¡‘·qT m<äTs=ÿ+≥T+&É≥+ |ü≥¢ πø+Á<ä eT+Á‹ eT*¢ø±s¡T®q KπsZ $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëq+>± Äs¡T sêÁcÕº˝À¢H˚ á düeTdü´ rÁe+>± ñ+<äì eT+Á‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq >∑T\“sêZ˝Àì &Üø£ºsY mdt.m+.|ü+&ç‘Y s¡+>∑eT+~s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø£sêï≥ø£ πø+ÁBj·T $X¯«$<ë´\j·T+ Á|ü<∏äeT yê]¸ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. 59 XÊ‘·+ eT+~ |æ\¢˝À¢ ej·TdüT≈£î ‘·–q m<äT>∑T<ä\ ˝Òø£b˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, $<ä´˝À ≈£L&Ü u≤>± yÓqø£ã&çe⁄Hêïs¡ì, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø=s¡‘˚ Ç+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì ù|s=ÿHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À j·TTe≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À ñHêïs¡ì, 540 $T*j·Tq¢ eT+~ 25 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ ej·TdüT j·TTe≈£î˝ÒqHêïs¡T. M]ì dü¬s’q e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+‘√ ñ‘·ÔeT bÂs¡T\T>± r]Ã~<ë›*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. nìï eT‘ê\≈£î <Ûäsêà\≈£î πø+Á<ä_+<äTe⁄>± ñqï ôV’≤<äsêu≤<é`ø£sêï≥ø£ ÁbÕ+‘·+ ø±e&ÜìøÏ sêC≤´+>∑+˝Àì Ä]ºø£˝Ÿ 371ì düe]+#·&É+ <ë«sê kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T.

n‘·´edüs¡ ùde\q÷ ì*|æy˚kÕÔ+: p&Ü\ ôV≤#·Ã]ø£ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡©´s™´sLji 28 : LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPQL˝Ri xqsÆ™sV¯ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ¨sLRixqs©´sáV LS˘÷d¡Ã¡ª][ μ≥R∂LSıáNRPV μj∂gRi≤R∂Liª][ Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ }ms|tsQLi»˝¡V @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gSLiμ≥k∂ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ «¡⁄≤yá ¨sLS•¶¶¶LRiμk∂ORPQ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøyáLi»¡W «¡⁄≤yáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ALiμ][Œœ¡©´s aRP¨s™yLS¨sNTP ©yáVg][ L][«¡ŸNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. ªRΩ™´sV©´sV øR¡LRiËáNRPV zms÷¡¿¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPVLi¤…¡[ Aμj∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡ @ªRΩ˘™´sxqsLRi }qs™´sáV NRPW≤y ¨s÷¡zmsÆ™s[ryÚ™´sV¨s «¡⁄≤yáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.ªRΩ™´sV ©y˘∏R∂VxmsLRi\Æ™sV©´s ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li IxmsˆVN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s «¡⁄≤yáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´sVW≤R∂V ryL˝RiV øR¡LRiËáNRPV zms÷¡¿¡ NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[zqsLiμj∂ ªRΩzmsˆæªΩ[, ªRΩ™´sV ≤T∂™´sWLi≤˝R∂NRPV IxmsˆVN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ ªRΩ™´sV ALiμ][Œœ¡©´s©´sV Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡Vc «¡⁄≤yáV æªΩ÷¡FyLRiV. FsLi{qsH ¨s ¡Liμ≥R∂á©´s ˙xmsNSLRiLi ry‰Ã¡L`i Bxmsˆ…”¡ZNP[ AL][gRi˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩª][ øR¡LRiËáV «¡Ljigji©y xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 30 aSªRΩLi xqÌsLiVVxmnsLi≤`∂ |msLiøy™´sV¨s BNRP ™´sVLjiLiªRΩgS |msLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩlgi[zqs ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂ORPQ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s

«¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPQL˝Ri xtsvgRiL`i ¤Õ¡Æ™sÕfi= xms≤T∂F°LiVV, AL][gRi˘Li OTPQfl”·Li¿¡Liμj∂. @LiμR∂VNRPV™´sVVLiμR∂V Axqsˆ˙ºΩÕ‹[¨s xqsWxmsLjiLi¤…¡Li Æ≤∂Li…fi©´sV «¡⁄≤yáV |mnsWLS™±s ¬ø¡[aSLRiV. øyLi ¡L`iÕ‹[xms÷¡NTP ø]øR¡VËZNP¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLiøR¡gS F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. Axqsˆ˙ºΩ ™´sμÙR∂ À≥ÿLkigS F°÷d¡xqsVáV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. NSgS gSLiμ≥k∂ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ A™´sVLRifl· ¨sLS•¶¶¶LRi μk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPQL˝Ri©´sV …‘¡AL`iFs£qsFs÷d¡ˆ Æ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i xmsLS™´sVLji+Li¿¡ xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªRΩ™´sV xmspLjiÚ ™´sVμÙR∂ªRΩV «¡⁄≤yáNRPV DLi»¡VLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. AL][gRi˘ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS INRP ≤yNÌRPL`i @LiVV DLi≤T∂ NRPW≤y «¡⁄≤yá xqs™´sVxqs˘Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li zqsgÊRiV ¬ø¡[»¡©yıLRiV. «¡⁄≤yá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms {qsFsLi©´sV NRPáVryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠dsLji xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡ L][gRiVáNRPV B ¡˜LiμR∂VáV NRPágRiNRPVLi≤yÕ‹[ ≠s©´sWªRΩı LkiºΩÕ‹[ ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ @÷¡zmsLjiÕ‹[ ≤yNÌRPL˝RiV ˙xmsμR∂LRi+©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. NRPLRiWıáVÕ‹[ ™´sW©´s™´s•¶¶¶LRiLi ¨sLji¯LiøyLRiV. NRP≤R∂xmsÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s N]©´srygRiVª][Liμj∂. BNRP ≠saS≈¡Õ‹[ ZNP—¡|§¶¶¶ø`¡Õ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV.

q÷´&Ûç©¢, »qe] 28: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ∫s¡+J$ Á|üC≤sê»´+ bÕغì kÕú|æ+∫q|ü⁄&ÉT Á|ü»\ qT+∫ e∫Ãq≥Te+{Ï eT<䛑·T ‘·eT≈£î ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À \_Ûk˛Ô+<äì sêÁw”ºj·T ˝Àø˘eT+#Y e´ekÕú|ü≈£î&ÉT neTsYdæ+>¥ nHêïs¡T. Äj·Tq |ü⁄{Ϻqs√EqT n_Ûe÷qT\T X¯ìyês¡+ Hê&ÉT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚&ÉTø£˝À¢ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ bÕ˝§Zqï neTsYdæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘·eT≈£î j·T÷|”˝À $X‚wüyÓTÆq eT<䛑·T \_Ûk˛Ô+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ ñ<ä´$TdüTÔqï≥T¢>±H˚, ‘êeTT ≈£L&Ü Çø£ÿ&É |üPsê«+#·˝Ÿ sêÁwüº+ ø√dü+ b˛sê≥+ kÕ–kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D˝À |üs¡´{Ï+#ê\ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY ‘·qqT m|ü&É÷ ÄVü‰«ì+#·˝Ò<äì neTsYdæ+>¥ #ÓbÕŒs¡T. ÄVü‰«ìùdÔ ‘êqT ‘Ó\+>±D˝À |üs¡´{ÏkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‘˚´ø£ |üPsê«+#·˝Ÿ sêÁwüº @sêŒfÒ \ø£å´+>± ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ mìïø£˝À¢ ‘êeTT b˛{°

#˚düTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. j·T÷|”ì Hê\T>∑T sêÁcÕº\T>± $uÛÑõ+#ê\qï e÷j·÷e‹ Á|ü‹bÕ<äqqT kÕ«>∑‹dü÷ÔH˚, mìïø£\y˚fi¯ á Á|üø£≥q #˚j·T&Üìï neTsYdæ+>¥ ‘·|üã{≤ºs¡T. sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T ÄyÓT á Á|üø£≥q #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.

<ë&ÉT\T <ës¡TD+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. e∫Ã+<äì @d”; ˇ‹Ô&ç #˚j·T&É+‘√ Á|ü‘·´ø£å+>± ø£q|ü&˚ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ô|’ n~Ûø±s¡T\T HÓ|ü+ HÓ{Ϻ ñ+&Ée#·Ãì yês¡Hêïs¡T. n+‘·e÷Á‘êq ‘êy˚T n~Ûø±s¡T\≈£î \+#ê\T Ç#êÃeTq&É+ ndü+ã<äΔeTì eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T yêb˛j·÷s¡T. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 5y˚\ ≈£î≥T+u≤\T á yê´bÕs¡+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêï j·THêïs¡T. ‘ê$T∫Ãq ¬syÓq÷´‘√H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT q&ÉT|ü⁄‘·÷ ‘·eTH˚ ìs¡“+~Û+∫ y˚~Û+#·&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. y˚~Û+|ü⁄\T, ìs¡“+<Ûë\T e+{Ï nHÓ’‹ø£ #·s¡´\‘√ ‘·eT >ös¡eeTsê´<ä\T eT+≥>∑*dæb˛‘·THêïj·Tì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê mdæ_ Ç˝≤+{Ï nHÓ’‹ø£ #·s¡´\qT $&ÉHê&Ü\ì yês¡T &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. ‘·eTô|’ y˚~Û+|ü⁄\T Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ ‘·eT nk˛dæj˚TwüHé˝À #·]Ã+#·T≈£îì uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±sê´#·s¡DqT ìs¡ísTT+#·T≈£î+{≤eTì, Á|üuÛÑT‘·«+ rs¡Tô|’ b˛sê&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

eTDÏ|üPsY˝À 82XÊ‘·+ b˛*+>¥ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± »]–q m<äTs¡Tø±\TŒ˝À¢ Ç<ä›s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡ì, eTT>∑TZs¡T b˛*+>¥ dæã“+~ >±j·T|ü&ܶs¡ì $e]+#ês¡T. zyÓ’|ü⁄ e÷y√\T <ë&ç#˚dæHê sêÁwüº+˝À b˛*+>¥ e÷Á‘·+ CÀs¡T>± kÕ–+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ düeTj·÷ìπø 48XÊ‘·+ z{Ï+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. eTs√yÓ’|ü⁄ mìï≈£\ Á|üÁøÏj·TqT n&ɶ–+ #˚+<äT≈£î e÷y√\T #˚dæq Á|üj·T‘êï\qT uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\T n&ÉT¶≈£îHêïsTT. |ü\T#√≥¢ e÷y√\T neT]Ãq u≤+ãT\qT uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\T ìØ«s¡´+ #˚XÊsTT. ‘·÷s¡TŒ Ç+bòÕ˝Ÿ˝Àì KsêsTT, ∫+>¥ãyéT, düy√+ã+>¥ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, UÀ$T&Üø˘ b˛*+>¥ ùdºwüq¢ |ü]düsê˝À¢ ô|{Ϻq u≤+ãT\qT ‘=\–+#ês¡T.


yÓ÷&ç eT+Á‘·T\$

∫\Tø£ |ü\T≈£î˝ÒHê!

>±+BÛq>∑sY, »qe] 28: eTq <˚X¯ sêC≤´+>∑+ bÂs¡T\+<ä]ø° uÛ≤e Á|üø£≥q kÕ«‘·+Á‘ê´ìï eT+ps¡T #˚dæ+~. ø±ì Ä Vü≤≈£îÿqT >∑T»sê‘Y eT+Á‘·T\≈£î ìsêø£]düTÔ+&É&É+ $∫Á‘·+. Ä<˚XÊ\T, Á|ü<Ûëq Á|üdü+>∑+ n+XÊ\qT #ê˝≤ eTT+<äT>±H˚ eT+Á‘·T\≈£î n+<äCÒdüTÔqï+<äTq yês¡T Á|üdü+–+#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTø√qø£ÿs¡˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT≈£î düeT≈£L]Ãq Á|üdü+>∑ bÕsƒêìï

yês¡T #·~$‘˚ #ê\T. n+fÒ yê]$ ∫\Tø£ |ü\T≈£î\T nqï e÷≥! eT+Á‘·T\ Á|üdü+>±\T #ê˝≤ es¡≈£î >∑&É∫q |ü~ dü+e‘·‡sê\˝À qπs+Á<ä yÓ÷&ç Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ~Û+∫q $Cj·÷\qT $e]+#˚y˚. Ç{ °e\ kÕ«$T $y˚ø±q+<ä 150e »j·T+‘·T´‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+ #ê\qï Á|üuÛÑT‘·« dü+ø£\Œ+ >∑T]+∫ eT+Á‘·T\+<äs¡÷ e÷{≤¢&Üs¡T. Ç‘·s¡ n+XÊ\˝À nìï õ˝≤¢\˝À eTTK´eT+Á‹ dü<들eq ìsêVü‰s¡ Bø£å\T, |ü+#·X¯øÏÔ (>∑T»sê‘Y $»j·T>±<∏ä≈£î |ü⁄Hê~sêfiË’¢q »HéX¯ø ÏÔ, »˝ŸX¯øÏÔ, }sê®X¯øÏÔ, s¡øå±X¯øÏÔ, C≤„HéX¯øÏÔ), sêh+ n_Ûeè~Δ ñHêïsTT. sêh eT+Á‹ ˇø£s¡T ù|s¡T yÓ\¢&ç #˚j·T≈£L&É<äH˚ wüs¡‘·Tô|’ ˇø£ MT&çj·÷ Á|ü‹ì~Û‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªM{Ï‘√ bÕ≥T $<ä´, e´e kÕj·T+, Ç+<Ûäq, ô|Á{À s¡kÕj·THê\T, |ü]ÁX¯eT\T, Äs√>∑´+,

kÕe÷õø£+>±, Ä]úø£+>± yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ (_dæ\) düeTT<äΔs¡D e+{Ï $$<Ûä s¡+>±\˝À $Cj·÷\ >∑T]+∫q Á|ükÕÔeq ≈£L&Ü Á|üdü+>±\˝À ñ+≥THêïsTTμ nì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ªkÕúìø£ ÁbÕeTTK´+ n+fÒ #·]Á‘·≈ø√dü+ Ä ìs¡T›wüº Á|ü<˚X¯+ ˝Ò<ë ÁbÕ+‘·+ #˚dæq ø£èwæ ˝Ò<ë Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹ >∑T]+∫ ø=ìï ù|sê\qT y˚TeTT ø£\|üe\dæ ñ+≥T+~. kÕúìø£ kÕúsTT˝À eTTK´yÓTÆq n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷#êsêìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢ n+<äCÒdüTÔ+{≤s¡Tμ nì ≈£L&Ü Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚, eT+Á‹es¡Z+˝Àì eT+Á‘·T\+ <äs¡÷ e#√ HÓ’|ü⁄D´+ ñqïyês¡T ø±s¡ì, n+<äTe\¢ yêdüÔyê+XÊ\T, &˚{≤ ˝Ò<ë eTT+<äT>± dæ<äΔ+ #˚dæq Á|üdü+>∑+ô|’ yês¡T Ä<Ûës¡|ü&Ée\dæq n>∑‘·´+ ñ+<äì Ä eT+Á‹ n+^ø£]+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

C≤‘·s¡˝À kÕ+Á|ü<ëj·T+ bÕ‘·s¡ ™´sLRiLigRiÕfi, «¡©´s™´sLji28(düTes¡íyês¡Ô): INRPxmsˆV≤R∂V ZNP[™´sáLi N][∏R∂V gjiLji«¡©´sVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V «¡LRiVxmsoNRPVÆ©s[ Æ™s[V≤yLRiLi xqsLi ¡LiLSÕ˝‹[ BxmsˆV≤R∂V NRPVá, ™´sVªyáª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y @LiμR∂LRiW gjiLji«¡©´s Æμ∂[™´sªRΩá©´sV N]áVxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Fs™´sLRiV N]÷¡¿¡©y B ¡˜LiμR∂VáV ¤Õ¡[NRPV©yı AøyLRi ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV ™´sWLji xmspLjiÚ \|§¶¶¶LiμR∂™´s ryLixqs‰QXºΩNRPLigS ≠s˙gRi •¶¶¶LSμ≥R∂©´sNRPV C «ÿªRΩLRi Æ™s[μj∂NRP NS™´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V @Liªy ALiμ][ Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ≤R∂V «ÿªRΩLRi ªRΩ™´sV xqsLi˙xmsμy∏R∂V xqsWˆÈQ LjiÚ¨s N][Õ‹[ˆLiVVLiμR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ ≠s˙gRi•¶¶¶LSμ≥R∂©´s ºΩxtÌsQ Æ™s[xqsVNRPVLiμR∂©´sı ALiμ][Œœ¡©´s NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ¤Õ¡[¨s xqsLi˙xmsμy∏R∂Wá©´sV «‹zmsˆLi¿¡ μ≥R∂Wxmsμk∂xms \Æ©sÆ™s[μy˘Ã¡V NRPW≤y ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ N][∏R∂V gjiLji«¡©´sVáV G≠dsV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[¨s zqÛsÕ‹[ D©yıLRiV. ™´sWLRiV™´sVWá N][∏R∂V gRiWÆ≤∂LiÕ‹[ «¡Ljilgi[ «ÿªRΩLRi ˙xmsxmsLiøR¡ Δÿ˘ºΩ¨s ALÍjiLi¿¡Liμj∂. BμR∂Liªy N][∏R∂VáNRPV xqsLiª][xtsQLi NRP÷¡gjiLiøy÷¡. NS¨ds xqs™´sV¯NRP‰ ryLRiá™´sV¯ ™yLRixqsV\¤Õ¡©´s Aμj∂™y{qsÕ˝‹[ A A©´sLiμR∂Li G ™´sW˙ªRΩLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.™yxqsÚ™´sLigS N][LiVV xqsLi˙xmsμy∏R∂VLiÕ‹[ ≠s˙gRi•¶¶¶LSμ≥R∂©´sNRPV ªy™´soLi ≤R∂μR∂V. gRiÆμÙ∂á ™´sμÙR∂ ©´s≠sV÷¡©yLRi¬ø¡»Ì¡V Æ™sVVgRiLRiLi, Æ™sμR∂VLRiV À‹LigRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi…ÿLiVV. NS¨ds Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ gRiV≤T∂ øR¡V»Ì¡W xqs™´sV¯NRP‰ ryLRiá™´sV¯Ã¡ ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡V Æ©sáN]÷¡ˆLiμj∂. xqs™´sV¯NRP‰ ryLRiá™´sV¯Ã¡V ™´s©´sÆμ∂[™´sªRΩáV NS ¡…Ì”¡, ™yLji¨s NRPLiNRP™´s©´sLi NTPLiÆμ∂[ DLi¿¡ xmsp«¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩ. NS¨ds BxmsˆV≤R∂V gRiÆμÙ∂á©´sV Fsæª^ΩQÚ©´s g][≤R∂á ™´sVμ≥R∂˘, B©´sVxms NRPLi¬ø¡Ã¡ ©´s≤R∂V™´sV  ¡Liμ≥j∂LiøyLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ Æμ∂[™´sªRΩáV, Æμ∂[™´soŒ˝œ¡©´sV ˙xmsºΩztÌsQLi¬ø¡[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV NRP¨dsxqsLi øR¡WxmsoNRPV NRPW≤y ©Ø[øR¡VN][™´s¤…˝¡[μR∂V. gRiÆμÙ∂á ˙FyLiªRΩ™´sVLiªy INRPxmsˆV≤R∂V NRPLiNRP™´s©´sLiª][ ¨sLi≤T∂ DLiÆ≤∂[μj∂. NS¨ds BxmsˆV≤R∂V NRP¨dsxqsLi INRP‰ Æ™sμR∂VLRiV Æ™sVVNRP‰ NRPW≤y NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ™´s©´sÆμ∂[™´sªRΩá xmsLi≤R∂VgRi©´sV NSLi˙NUP»¡V g][≤R∂áV, B©´sVxms øR¡V™´s*á ™´sVμ≥R∂˘ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPW≤y AøyLRi ≠sLRiVμÙR∂Æ™s[V @Li»¡V ©yıLRiV rÛy¨sNRPVáV. N][∏R∂V «ÿºΩZNP[ ¬ø¡Liμj∂©´s rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, Æ™s[V≤y LRiLi ˙»¡£qÌsÀ‹[L`Ôi \¬ø¡LRi¯©±s, ¿¡™´sLjiNTP xqs™´sV¯NRP‰ xmsp«ÿLji NRPW≤y @xqsLiªRΩX zmsÚª][ D©yıLRiV. ˙xmsºΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡N][ryLji «¡Ljilgi[ xqs™´sV¯NRP‰ ryLRiá™´sV¯ «ÿªRΩLRi©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 1996 ©´sVLi¿¡ }qÌs…fi|mnszqÌs™´sÕfigS ¨sLRi*z§¶¶¶

r°ÚLiμj∂. @LiªRΩNRPV™´sVVLiÆμ∂[ Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRi©´sV , gRiÆμÙ∂á ˙FyLiªy¨sı Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ ªRΩ©´s Aμ≥k∂©´sLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V «ÿªRΩLRi GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsWÚ À≥œ¡NRPVÚáNRPV r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C A©´s™yLiVVºdΩ NSNRPºdΩ∏R∂VVá NSáLi ©´sVLi¬ø¡[ DLiμj∂. NSNRPºdΩ∏R∂V LS«¡ŸÃ¡ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s xqs™´sV¯NRP‰ ryLRiá™´sV¯, g][≠sLiμR∂LS«¡Ÿ, xmsgji≤T∂μÙR∂LS«¡Ÿ , «¡Lixms©´sıá©´sV N][∏R∂V«¡©´sLi \Æμ∂™´sLigS À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Liª][ ™yLji¨s J≤T∂Li¿¡©´s JLRiVgRiÃ˝¡V LS«¡ŸÃ¡V NRPW≤y ™yLji xqsLi˙xmsμy∏R∂W¨sı g_LRi≠sLiøyLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ ™´sVx§¶¶¶¯μk∂∏R∂VVáV, ¨s«ÿLi LS«¡ŸÃ¡V NRPW≤y N][∏R∂Vá xqsLi˙xmsμy∏R∂W¨sı g_LRi≠sLiøR¡≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y xqs™´sV¯ NRP‰ ryLRiá™´sV¯Ã¡NRPV xqs*∏R∂VLigS ry*gRiªRΩLi xms÷¡NTP, «ÿªRΩLRi GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV.NSNRPºdΩ∏R∂VVá \ZaP™´s™´sVªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´sxmsˆ…”¡NUP , ¨s«ÿLi LS«¡Ÿ áV ™´sVx§¶¶¶¯μk∂∏R∂VV\¤Õ¡©´sxmsˆ…”¡NUP FsNRP‰≤y ™yLji ™´sVªRΩ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi «ÿªRΩ LRi\|ms xmsÆ≤∂[μj∂NSμR∂V. xmspLjiÚgS N][∏R∂V gjiLji«¡©´s xqsLi˙xmsμy∏R∂VLi ˙xmsNSLRiÆ™s[V «ÿªRΩLRi «¡Ljilgi[μj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li }qÌs…fi |mnszqÌs™´sÕfigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ ©´sxmsˆ…”¡NUP, Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ GLSˆ»˝¡V xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP «ÿªRΩLRi N][∏R∂V xqsLi˙xmsμy∏R∂VLi ˙xmsNSLRiÆ™s[V «¡LRigSáƩs[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´s DLiμj∂. μy¨s ˙xmsNSLRi Æ™s[V «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂ NRPW≤y @LiVVæªΩ[ Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ GLSˆ»˝¡ }msLRiVª][ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @ºΩ N][∏R∂Vá©´sV B ¡˜Liμj∂|ms≤R∂Vª][Liμj∂. ªRΩ™´sV BLi…”¡ Báƙs[áVˆÃ¡©´sV N][∏R∂V gjiLji«¡©´sVáV ˙xmsºΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡N][ryLji ™´sWxmnsVaRPVμÙR∂F¢LÒRi≠sV L][«¡Ÿ N]áVøR¡VNRPVLi…ÿLRiV. ™´s©´sLi ©´sVLi¿¡ Æμ∂[™´sªRΩá ˙xmsºΩLRiWFyá©´sV ≤][áV ™yLiVVμy˘Ã¡ øR¡xmsˆV≤R∂V ™´sVμ≥R∂˘ Æ™s[V≤yLRiLi gRiÆμÙ∂á ™´sμÙR∂NRPV ºdΩxqsVNRPV™´sryÚLRiV. N] ¡˜LjiNS∏R∂VáV,  ¡LigSLRiLigS zms÷¡¬ø¡[ ¤À¡Ã˝¡Li, xmsxqsVxmso, NRPVLiNRPV™´sV, ¿d¡LRi, LRi≠sZNP[, ’¡∏R∂V˘Li, NRP«Í¡⁄LRi xqs™´sVLjiˆ ryÚLRiV. Æ™s[VNRPáV, N][Œ˝œ¡©´sV  ¡÷¡ryÚLRiV. C Æ™s[≤R∂VNRPÕ‹[ ™´sVªyøyLSá ExqsVLi≤R∂μR∂V. Æ™s[μR∂ ™´sVLi˙ª][øR¡ËLRiflÿáVLi≤R∂™´so.μR∂Wxmsμk∂xms \Æ©sÆ™s[μy˘ áVLi≤R∂™´so. À≥œ¡gRi™´sLiªRΩV≤T∂NUP, μR∂Wxmsμk∂xms \Æ©sÆ™s[μy˘Ã¡VLi≤R∂™´so. À≥œ¡gRi™´sLi ªRΩV≤T∂NUP , À≥œ¡NRPVÚáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ @©´sVxqsLiμ≥y©´s NRPLRiÚáV NRPW≤y Fs™´sLRiW DLi≤R∂LRiV. @μk∂ xqsLi˙xmsμy∏R∂VLi. NS¨ds BxmsˆV≤y xqsLi˙xmsμy∏R∂VLi ™´sVLi»¡ NRPáVr°ÚLiμR∂¨s xqs*∏R∂VLigS N][∏R∂V«ÿºΩZNP[ ¬ø¡Liμj∂©´s rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ {qsªRΩNRP‰ AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BªRΩLRi gRiVŒ˝œ¡Õ‹[ xms¨s¬ø¡[zqs©´s

NSNTP©y≤R∂, «¡©´s™´sLji28(düTes¡íyês¡Ô): À≥ÿLRiªRΩ LS«¡˘LigS ¨sLS¯ªRΩ ≤y. ’¡AL`i @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV ≠sμ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[zqs©´s™yLji¨s NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøyá¨s FsLi{msáV x§¶¶¶L<RiNRPV™´sWL`i ,≠s©Ø[μ`∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV. aRP¨s™yLRiLi μR∂™´s¤Œ¡ [aRP*LRiLiÕ‹[ μ≥R∂*Lixqs\Æ™sV©´s ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV rÛy¨sNRP FsLi{ms x§¶¶¶L<RiNRPV™´sWL`iª][ NRP÷¡zqs ≠s©Ø[μ`∂ xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ ÈLigS ≠s©Ø[μ`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡ μ≥R∂*Liry¨sNTP Fyáˆ≤T∂Liμj∂ 15 ™´sVLiμj∂ HæªΩ[ F°÷d¡xqsVáV ZNP[™´sáLi ™´sVVgÊRiVLji\|ms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[ryLRi¨s Bμj∂ @©´sV™´sW ©yáNRPV μyLjiºdΩr°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™yLji\|ms ∏R∂WLi…‘¡ Æ©s[xtsQ©´sÕfi ∏R∂WN`ÌP NTPLiμR∂ ZNP[xqsVáV |ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV. C ZNP[xqsVÕ‹[ μR∂LS˘xmsoÚ xqsLjigS «¡LRigRiNRPVLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, F°÷d¡xqsVá\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´s™´sV¯NRPLi F°ªRΩVLiμR∂¨s x§¶¶¶L<RiNRPV™´sWL`i @©yıLRiV. ªRΩ©´s ™y˘≈¡˘Ã¡ ™´s¤Õ˝¡[ BμR∂Liªy

«¡LjigjiLiμR∂¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @Æμ∂[ ¨s«¡\Æ™sVæªΩ[ ªRΩ©´s μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯Ã¡©Ø[ ¤Õ¡[NRP ªRΩ©´s AxqÛsVá\|ms©Ø[ μy≤R∂VáV «¡LRigSá¨s NS¨s @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡V NRPWá˻¡Li G≠sV»¡¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡V μ≥R∂*LixqsLi «ÿºΩZNP[ @™´s™´sW©´sNRPLRi™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ¡XLiμR∂Li NRPW≤y μR∂™´s¤Œ¡[aRP*LRiLi Õ‹[ ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡ μ≥R∂*LixqsLi\Æ™sV©´s ˙FyLiªy¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liμj∂. …”¡≤T∂zms ©y∏R∂VNRPVáV Fs˙LRi©yı∏R∂VV≤R∂V, N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμ`∂ aRP¨s™yLRiLi @™´sVÕÿxmsoLRiLi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡ μ≥R∂*Liry¨sNTP Fyáˆ≤T∂©´s™yLji¨s NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøyá¨s ™yLRiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV. ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡ μ≥R∂*LixqsLi ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLji¨s @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs©´s @™´sVÕÿxmsoLRiLi F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´sVVLiμR∂V ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…ÌÿLRiV.

\|§¶¶¶˙μyÀÿμ`∂«¡©´s™´sLji28(düTes¡í yês¡Ô):˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰ LRiLiÕ‹[ xqsLS‰L`i xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sVLiVV˘LiμR∂¨szqszmsFsLi LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ’¡≠s LSxmnsV™´soáV @©yıLRiV.™y™´sVxmsOSQáª][ NRP÷¡zqs ªy™´sVV HNRP˘ DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[ry Ú™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sı NRPÕ˝‹[ ªRΩxmsˆ ≠sVgRiªy xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ Fs™´sLji Fs¤«¡Li≤y ™yLjiμj∂ @¨s A∏R∂V©´s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiª][ F~ªRΩVÚ gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¬ø¡FyˆLRiV. ªy™´sVV æªΩáVgRiVÆ μ∂[aRPLi FyLÌki¨s @Li…”¡|ms»Ì¡VNRPV¨s

@μ≥j∂NSLRiVáV Æ™s[V≤yLS¨sı NRPW≤y gRiV≤T∂gSÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Liª][ ™´sVVxmsˆV ™´sr°ÚLiμR∂Li»¡V©yıLRiV. μR∂Wxmsμk∂xms \Æ©sÆ™s[μR∂˘LiÕÿLi…”¡ AøyLSáV NRPW≤y DLi≤R∂™´so. NS¨ds BxmsˆV≤R∂V gRiÆμÙ∂á ™´sμÙR∂ μk∂FyáV Æ™s÷¡gjiLi¬ø¡[ xqsLi˙xmsμy∏R∂V N]ªRΩÚgS ™´s¿¡ËLiμj∂. ªRΩ™´sV AøyLS¨sı áORPQá ™´sVLiμj∂ Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li, g_LRi≠sLiøR¡≤R∂Li xqsLiª][xtsQLigSÆ©s[ D©yı ™´sLiμR∂á GŒ˝œ¡ ©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©´sı xqsLi˙xmsμy∏R∂W¨sı xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li Àÿμ≥R∂gS DLiμR∂¨s Aμj∂™y{qs gjiLji«¡©´s ©y∏R∂VNRPVáV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. «ÿªRΩLRi©´sV ZNP[™´sáLi INRP ™y˘FyLRi μR∂XNRPˆ¥R∂Liª][ øR¡WxqsVÚ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|§¶¶¶LiμR∂™´s xqsLi˙xmsμy∏R∂W¨sı ˙NRP™´sV˙NRP™´sVLigS «ÿªRΩLRiÕ‹[ «‹zmsˆr°ÚLiμR∂¨s ™´sVL][ gjiLji«¡©´s Æ©s[ªRΩ ∏R∂VVgRiLiμ≥R∂L`i ™yF°ªRΩV©yıLRiV. N][∏R∂V gjiLji«¡©´sVá «ÿªRΩLRi BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂Lji «ÿªRΩLRigS ™´sWLjiLiμj∂. NS¨ds ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @ªRΩV˘ ªy=x§¶¶¶Li ™´sÃ˝¡, BªRΩLRi ™´sVªyá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NSLRifl·LigS ¿¡™´sLjiNTP N][∏R∂V gjiLji«¡©´sVáNRPV NSNRPVLi≤y F°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂™´sVW F°Li¿¡ DLiμj∂. À≥œ¡NRPVÚá @™´sxqsLSá N][xqsLi @©yμj∂gS ™´sxqsVÚ©´sı gjiLji«¡©´s xqsLixqs‰QXºΩ xqsLi˙xmsμy ∏R∂Wá©´sV NSáLS}qs ˙xms∏R∂VªRΩıLi C «ÿªRΩLRi ryOTPQgS «¡LRiVgRiV ª][LiμR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™yF°ªRΩV©yıLRiV. ≠dsH{msá N][xqsLi, ™yLji LRiORPQfl· N][xqsLi øyÕÿryL˝RiV gjiLji«¡©´s xmsp«ÿLRiVá©´sV, gjiLji«¡©´s AøyLSá©´sV xmsNRP‰©´s|ms…Ì”¡ ªRΩ™´sV\Æμ∂©´s \|§¶¶¶LiμR∂™´s xqsLixqs‰QXºΩ¨s BNRP‰≤R∂ |msLiF°Li μj∂Li¬ø¡[ xms¨s xmsNRP≤R∂˜Liμ≥k∂gS «¡LRigRiVª][LiμR∂¨s, μk∂¨s¨s ˙NRPÆ™s[V{ms xqsLixqs‰ LjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s {qsªRΩNRP‰ @Li»¡V©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVV˙μj∂Li¬ø¡[ xmsoxqsÚNSáV F°xqÌsL˝RiV, Àÿ˘©´sL˝RiV , bPÕÿxmnsáNSá\|ms NRPW≤y xqs™´sV¯NRP‰ ryLRiá™´sV¯Ã¡ }msL˝RiNRPV ™´sVVLiμR∂V $ @¨s }msL]‰©´s≤R∂Li NRPW≤y J ™´sVªyøyLS¨sı xqsW¿¡xqsVÚ©´sıμR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV.

¤Õ¡[™´sV¨s, @μj∂ ¡WLÍRiV™y FyLÌki @¨s æªΩáVgRiÆμ∂[aRPLi FyLÌki øR¡WzmsLi¬ø¡[ xmsLjiuy‰LSáª][ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ºdΩLRi™´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. zqszmsH NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sV≈Ù¡WLi À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ 11 ™y™´sVxmsOSQáV xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV HNRP˘ NSLS˘øR¡LRifl· gRiVLjiLi¿¡ øR¡LjiËLiøyLiVV. C xqs™´sWÆ™s[aS©´sLiªRΩLRiLi aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨s μ≥R∂Váª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s \|msÆ©s[ NSLi˙lgixqsV, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiáV μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáª][ NRPV™´sV¯NRP‰LiVV Lki¤«¡¨ds= zqsLS ≠sVN`P= ∏R∂W«¡ ™´sW©´s˘Æ™s[V ∏R∂W ©yLiÕ‹[ NTP NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPV≤T∂NTP xmsLizmsLi ¿¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLi øyLRiV. ∏R∂W©yLi xmnsV»¡©´sNRPV xmspLjiÚ ÀÿμR∂˘ªRΩ A∏R∂V©´sÆμ∂[ @¨s @©yı LRiV. ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms DμR∂˘ ≠sVryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡Ë LjiLiøyLRiV. ∏R∂W©yLi xmnsV»¡©´s\|ms xmspLjiÚrÛyLiVV ≠søyLRifl· «¡LRigSá ©yıLRiV.

NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡©´s™´sLji28(düTes¡íyês¡Ô): Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ,…”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂V NRPV≤R∂V ¬ø¡©´sı™´sVÆ©s[¨s LRiÆ™s[V£tsQ\|ms NRPLkiLi©´sgRiL`i FsLi{ms F~©´sıLiQ˙xmsÀÿNRPL`i ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂ xms≤ÔyLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı ™´sμj∂÷¡ A∏R∂V©´s «¡LRi¯¨dsÕ‹[ FsLi«ÿ∏∫∂V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x §¶¶¶L`iNRPV A∏R∂V©´s\|ms zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LRiÆ™s[V£tsQ ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ À≥‹[gSáV @©´sVÀ≥œ¡≠sxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. LRiÆ™s[V£tsQ ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ À≥‹[gSáV @©´sVÀ≥œ¡≠sxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. r~LiªR Ω ¨sπ ∏ ∂W«¡NR P ™´ s LÊ R i LiÕ‹[ ¨ s NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV NRPW≤y aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤T∂NTP @áƙs©´sV=áV @}ms∏R∂Wá¨s ªy©´sV {qsˆNRPLRiVı N][LRiVªy©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. aSxqs©´sxqs À≥œ¡V˘≤R∂V «¡LRi¯¨dsÕ‹[ DLi¤…¡[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLji uy‰LRiLi NS™´s¨s A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi©y≤R∂V @©yıLRiV. C bP™´sLS˙ºΩ\ZNP©y LRiÆ™s[V£tsQ ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊS¨sNTP ™´sryÚLS @¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. «¡LRi¯¨dsÕ‹[ DLi≤T∂ ≠s©Ø[μyáª][ NSáLi gRi≤T∂zmsæªΩ[ ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ æªΩáVgRiV Æμ∂[aRPLi FyLÌRiºdΩ ªRΩLRixmso©´s ˙Fy¨s¨sμR∂˘Li ™´s¬ø¡[Lji ºΩLjigji aSxqsxqs À≥œ¡V˘≤T∂gS Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ …”¡AL`iFs£qs GLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV.

u≤<ä˝Ÿ≈£î ∫e] u≤<Ûä\T n+&É>± ì\e+&çμ nì Á|üø±wt dæ+>¥ u≤<ä˝Ÿ Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+˝À y√≥s¡¢qT y˚&ÉTø=+≥THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ Äj·Tq ‘·eTTà&ÉT >∑Ts¡T<ëdt qT+#˚ m≈£îÿe qwüº+ »s¡T>∑T‘√+~. >∑Ts¡T<ëdt ≈£îe÷s¡T&ÉT, ÁøÏ‘·+ dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î sêh Ä]úø£ XÊK eT+Á‹>± ñqï eTHéÁ|”‘Y u≤<ä˝Ÿ≈£î nø±© <äfiŸ qT+∫ ñ<ë«düq |ü*øÏq ‘·s¡Tyê‘· >∑Ts¡T<ëdt ‘·q nqï>±] qT+∫ y˚s¡T |ü&ܶs¡T. u≤<ä˝Ÿ sê»ø°j·T J$‘·eT+‘ê Äj·Tq mìïø£\ Á|ü#ês¡ u≤<Ûä´‘·\qT, Äj·Tq ìjÓ÷»ø£es¡Z+ u≤>√>∑T\qT >∑Ts¡T<ëdt #·÷düT≈£îHêïs¡T. 2007˝À >∑‘· nôd+;¢ mìïø£\˝À u≤<ä˝Ÿ ¬>*∫q|üŒ{Ï yÓTC≤]{° 9000 y√≥T¢ e÷Á‘·y˚T ø£qTø£ Äj·Tq •_s¡+˝À qT+∫ ‘·eTTàì k˛<äs¡Tì ìÁwüÿeTD Äj·TqqT, Äj·Tq eT<䛑·T<ës¡T\qT rÁeyÓTÆq Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚dæ+~. u≤<ä˝Ÿ≈£î m+‘·>±H√ n+&É<ä+&É\T>± ñqï ‘·eTTà&ÉT, uÛ≤s¡´ ìÁwüÿ$T+#·&É+‘√ Äj·Tq≈£î <ë<ë|ü⁄ ˇø£ @&Ü~>± y√≥s¡¢ qT+∫ <ä÷s¡+ ô|]–+~. ªìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eTTK´eT+Á‹ |ü≥¢ ìs¡düq n+‘·ø£+‘·≈£î n~Ûø£eTe⁄‘√+~. Äj·Tq ∫e] ø£åD+˝À eP´Vü≤+ e÷s¡TÃ≈£î+fÒ ‘·|üŒ Äj·Tq≈£î >∑+&É+ >∑f…ºø£ÿ&É+ ø£wüºy˚T ne⁄‘·T+~μ nì ˇø£ düs¡Œ+#Y nHêïs¡T.

Br˝y™´sWÀÿμ`∂, «¡©´s™´sLji 28 :D˙gRi™yμR∂VáV GNRPLigS \|qs¨sNRP @NS≤R∂≠dsV\|msÆ©s[ μy≤T∂ ¬ø¡[zqs FyNTPryÚ©±sNRPV xqsLjiN]ªRΩÚ xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. LS«¡μ≥y¨s Br˝y™´sWÀÿμ`∂NRPV N]¨sı NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[¨s xms…”¡xtÌsQ ¨sxmnsW NRP÷¡gji©´s @À‹[…ÿÀÿμ`∂ xqs≠dsVFy©´s D©´sı \|qs¨sNRP @NS≤R∂≠dsV\|ms D˙gRi™yμR∂VáV LSZNP…fi ÕÿLiø≥R¡L˝Riª][ μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. \|qs¨sNRP rÛy™´sLRi\Æ™sV©´s @À‹[…ÿÀÿμ`∂©´sV μy…”¡ Æ™sŒ˝ÿLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y aRPV˙NRP™yLRiLi ALki¯ ¿d¡£mns «¡©´sLRiÕfi @uyˆÈN`P xmslLi[*«fi NRP∏R∂W¨ds xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s N]¨sı gRiLi»¡Ã¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[Æ©s[ BNRP‰≤T∂ \|qs¨sNRP @NS≤R∂≠dsV\|ms C D˙gRi μy≤T∂ «¡LRigRi≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. @LiVVæªΩ[ C μy≤T∂Õ‹[ FsÕÿLi…”¡ ˙Fyfl·, AzqsÚ ©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. @À‹[…ÿÀÿμ`∂NRPV xqs≠dsVFy©´s D©´sı ©´s™y£qs }tsQL`iÕ‹[¨s BÕÿ˘zqs ™´sV{qsμR∂V Æ™s©´sVNRP N]Li≤R∂ \|ms©´sVLi¿¡ D˙gRi™yμR∂VáV LSZNP…fi ÕÿLiøR¡L˝Riª][ μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRi¨s À≥œ¡˙μR∂ªy μ≥j∂NSLji INRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ª]≠sV¯μj∂ LSZNP»˝¡©´sV @NS≤R∂≠dsV\|ms ˙xmsπ∏∂WgjiLiøR¡gS, ™y…”¡Õ‹[ ©yáVgRiV A™yxqs ˙FyLiªyá©´sV ≤≥U∂N]©yı∏R∂V¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ FsNRP‰≤y ˙Fyflÿ ©´sxtÌsQLi «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @ªRΩ˘LiªRΩ xms…”¡xtÌsQ ¨sxmnsW NRP÷¡gji©´s @À‹[…ÿÀÿμ`∂Õ‹[¨s \|qs¨sNRP @NS≤R∂≠dsV\|ms «¡Ljigji©´s μy≤T∂ FyN`P À≥œ¡˙μR∂ªy Õ‹[Fy¨sı FsºΩÚøR¡Wxmsoª][Liμj∂. \|msgS μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ BLiªRΩ™´sLRiNRPW G INRP‰Lji¨ds @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li A Æμ∂[aRP ry™´sVLÛSQ˘¨sı æªΩ[»¡æªΩÃ˝¡Li ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.

«¡Fy©±sÕ‹[ À≥œ¡W˙xmsNRPLixms©´sáV …‹[N][˘, «¡©´s™´sLji 28 :À≥œ¡WNRPLiFyáNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙FyLiªRΩ\Æ™sV©´s «¡Fy©±sÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ™´sV◊d˝¡ À≥œ¡W˙xmsNRPLixms©´sáV ™´søyËLiVV. |qsLi˙»¡Õfi «¡Fy©±sNRPV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ∏R∂W™´sV©´sbPÕ‹[ xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s C À≥œ¡WNRPLixms ºdΩ˙™´sªRΩ LjiNÌRPL`i }qs‰Õfi\|ms 5.5gS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙Fyfl·, AzqsÚ ©´sxtÌsQLi\|ms BLiªRΩ™´sLRiNRPW FsÕÿLi…”¡ xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂¤Õ¡[μR∂¨s @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ 20 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Õ‹[ªRΩV©´s À≥œ¡WNRPLixms ZNP[Li˙μy¨sı gRiVLjiÚLi¿¡©´s»˝¡V «¡Fy©±s À≥œ¡WNRPLixms ZNP[Li˙μR∂Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂ ™´sWLjiË 11©´s xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s À≥œ¡WNRPLixmsLiª][ «¡Fy©±s @ªRΩÕÿNRPVªRΩá\Æ™sVLiμj∂. LjiNÌRPL`i }qs‰Õfi\|ms 9gS ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s C À≥œ¡WNRPLixms ºdΩ˙™´sªRΩNRPV μyμyxmso 20 Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP \|msgS øR¡¨sF°∏R∂WLRiV. AzqsÚ©´sxtÌsQLi À≥ÿLkigS xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ Fy»¡V xmsáV @fl·V Lji∏R∂WNÌRPL˝RiV Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV.

HH…‘¡cFy…ÿı À‹[LÔRiV \¬ø¡LRi¯©±s ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPV©´sı ©y∏R∂VL`i ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, «¡©´s™´sLji 28 :HH…‘¡cFy…ÿı À‹[LÔRiV A£mns \Æ≤∂lLiNÌRPL`i= \¬ø¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s ©´sVLi¿¡ B˙r° ™´sW“¡ \¬ø¡LRi¯©±s ™´sWμ≥R∂™´s©±s ©y∏R∂VL`i \Æ™sμ]÷¡gSLRiV. ≠s™yμyxqsˆμR∂©´s ∏R∂WLi˙ºΩN`P=cÆμ∂[™y£qs IxmsˆLiμR∂Li Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsμR∂™´soáV ¬ø¡[xms»Ì¡NRPVLi≤y ZNP[Li˙μR∂Li ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A∏R∂V©´s xms…ÿı HH»¡ \¬ø¡LRi¯©±s xmsμR∂≠ds Àÿμ≥R∂˘ªRΩá ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ DªRΩÚLRiV*áV @LiμR∂©´sxmsˆ…”¡NUP C xmsμR∂≠sÕ‹[ N]©´srygRiμR∂áøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms N][LÌRiVNRPV Æ™sŒ˝œ¡μR∂áøR¡VNRPV©yıLS? @¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. ™´sVVLiμR∂V ALÔRiL`i NS{msá N][xqsLi xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li NTPLiμR∂ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. "˙xmsxqsVÚªRΩLi Æ©s[©´sV ¿d¡NRP…˝‹[ D©yı©´sV. FsÕÿLi…”¡ xqs™´sWøyLRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y Æ©s[¨sxmsˆVÆ≤∂[ G≠dsV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[©´sV. AL`i…‘¡H NTPLiμR∂ N]LiªRΩ xqs™´sWøyLRiLi }qsNRPLjiLiøy÷¡= DLiμj∂' @¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

™´sLigRi≠ds…”¡ LRiLigS ≠s˙gRix§¶¶¶Li μ≥R∂*LixqsLi gRiVLi»¡WLRiV, «¡©´s™´sLji28(düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVL][ ≠s˙gRix§¶¶¶Li ≠sμ≥R∂*Lixqs\Æ™sVLiμj∂. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ æªΩ©y÷¡Õ‹[ ™´sLigRi≠ds…”¡ LRiLigS ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı gRiVLRiVÚ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘NRPVÚáV NRPW÷¡ËÆ™s[aSLRiV. LRiªRΩı …ÿNUP£qs ™´sμÙR∂ C xmnsV»¡©´s «¡LjigjiLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı LRiLigS @’≥¡™´sW©´sVáV À≥ÿLkigS gRiV≠sVNRPW≤yLRiV. À≥ÿ™Ø[Æμ∂[*gRiLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xmnsV»¡©´sáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][NRPVLi≤y F°÷d¡xqsVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ≠s˙gRix§¶¶¶ μ≥R∂*Liry¨sNTP ÀÿμR∂V˘¤Õ¡™´sLRiÆ©s[ @LiaRPLi\|ms F°÷d¡xqsVáV μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ æªΩ©y÷¡Õ‹[ ™´sLigRi≠ds…”¡ Æ™sWx§¶¶¶©´sLRiLigS ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı ¨sLjizqsxqsWÚ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ LRiLigS @’≥¡™´sW©yáV ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. LSμ≥ycLRiLigS ≠sV˙ªRΩ™´sVLi≤R∂÷¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sLigRi≠ds…”¡ Æ™sWx§¶¶¶©´sLRiLigRi ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP FyÕÿ’≥¡}tsQNRPLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¨dsøR¡\Æ™sV©´s xqsLixqs‰QXªRΩ¨s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sLigRi≠ds…”¡ LSμ≥y @©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ xmnsV»¡©´sáNRPV NRPVÕÿáV, ™´sVªyá©´sV @Li»¡gRi»Ì¡™´sμÙR∂¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

™yLji¨s ª]ágjiLiøy÷¡=LiÆμ∂[: ’d¡¤«¡[{ms áN][ı, «¡©´s™´sLji 28 : N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ @μ≥j∂NSLRiVáV @μ≥j∂NSLRi FyLÌkiNTP @©´sVNRPWáLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s.. ’d¡Fs{qsˆNTP ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¬ø¡[ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøyá¨s ’d¡¤«¡[{ms aRP¨s™yLRiLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. |qs˙NRP¤…¡[Lji∏R∂V…fiÕ‹[ D©´sı N]LiμR∂LRiV Fs¨sıNRPá©´sV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s ªy™´sVV Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı™´sV¨s.. C{qs ™yLji¨s gRiVLjiÚLi¿¡ ≠sμ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøyá¨s FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ≠s«¡∏∫∂V  ¡x§¶¶¶μR∂WL`i FyhRiN`P N][LSLRiV. NTPLiμj∂rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV FsÕÿLi…”¡ AÆμ∂[aSáV B™´s*LSμR∂¨s C{qs LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+¨s AÆμ∂[bPLiøR¡≤y¨sı A∏R∂V©´s ˙xmsryÚ≠sxqsWÚ.. N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ @μ≥j∂NSLRi xmsOSQ¨sNTP @©´sVNRPWáLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiÆ©s[LiμR∂VNRPV BÆμ∂[ ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™yLji¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsμR∂™´soá ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™yLji¨s ª]ágjiLiøyá¨s gRiªRΩLiÕ‹[ C{qs ¤Õ¡[≈¡ LSaS™´sV¨s, ™´sVL][™´sWLRiV ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V FyhRiN`P ¬ø¡FyˆLRiV.

GáWLRiVÕ‹[ ¡Liμ`∂ GáWLRiV, «¡©´s™´sLji28(düTes¡íyês¡Ô): @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡ μ≥R∂*LixqsLi\|ms xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ GáWLRiVÕ‹[ μR∂◊¡ªRΩ xqsLixmnsWáV  ¡Liμ`∂ ¬ø¡[xms…ÌÿLiVV. ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLiVV. À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s μR∂◊¡ªRΩxqsLixmnsWáV FyªRΩ ¡rÌyLi≤`∂ μR∂gÊRiLRi @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP xmspá™´sWááV Æ™s[zqs ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. ≠sμy˘, ™y˘FyLRi xqsLixqÛsáV  ¡Liμ`∂Õ‹[ xqs*øR¡ËLiμR∂LigS FyÕÊ‹©´s≤R∂Liª][ GáWLRiV ©´sgRiLRi≠dsμ≥R∂VáV ¨sLS¯©´sVxtsQLigS ™´sWLSLiVV. FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xmnsV»¡©´sáV «¡LRigRiNRPVLi≤y F°÷d¡xqsVáV À≥ÿLki  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ALÌki{qs  ¡xqsV=áV NRPW≤y ©´s≤R∂™´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV B ¡˜LiμR∂VáV xms≤ÔyLRiV.

j·÷q+ |òüT≥qô|’ πø+Á<ä $#ês¡D »]|æ+#ê*

˝Àø˘dü‘êÔ &çe÷+&é

u≤<ä˝Ÿ≈£î ≈£î≥T+ã+ qT+#˚ ô|qT düyê˝Ÿ eTTø£ÔdüsY (|ü+C≤uŸ), »qe] 28: |ü+C≤uŸ sê»ø°j·T s¡+>∑+˝À eè<äΔ H˚‘·, sêh eTTK´eT+Á‹ Á|üø±wt dæ+>¥ u≤<ä˝Ÿ 84 @fi¯¢ ej·TdüT‡˝À kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+ eTTø£ÔdüsY˝À ‘·q ∫e] mìïø£\ Çìï+>¥‡ Ä&ÉT‘·THêïs¡T. $∫Á‘·+>± Äj·Tq ‘·q ≈£î≥T+ã+ qT+#˚ düyê˝ŸqT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ‘·q J$‘ê+‘·+ sê»ø°j·T+>± n+&É>± ì\∫q ‘·eTTà&ÉT >∑Ts¡T<ëdt u≤<ä˝Ÿ Ç|ü&ÉT |ü+C≤uŸ |”|ü⁄˝Ÿ‡ bÕغ (|æ|æ|æ) nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ñHêïs¡T. Äj·Tq eTs=ø£ k˛<äs¡Tì ≈£îe÷s¡T&ÉT eTùV≤wæ+<äsY dæ+>¥ u≤<ä˝Ÿ Äj·Tqô|’ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. ‘·q ∫e] |òüT≥º+˝À J$‘· ø±\ ø£cÕº\qT m<äTs=ÿ+≥Tqï Á|üø±wt dæ+>¥ u≤<ä˝Ÿ 60 @fi¯¢ sê»ø°j·T J$‘·+ eTT–+|ü⁄ <äX¯˝À |üsê»j·T+ uÛÑj·T+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À #ÓeT{À&çà Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tq ‘·q Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤y√<˚«>∑|üP]‘· dü«s¡+‘√ y√≥s¡¢≈£î nuÛÑ´s¡úq\T ≈£L&Ü #˚düTÔHêïs¡T. n~ ˇø=ÿø£ÿkÕ] yÓT˝ÀÁ&Üe÷qT ‘·\|æ+|ü#˚düTÔqï~. ªHê k˛<äs¡T&ÉT qqTï e<ä*ô|{≤º&ÉT. Hê uÛ≤s¡´ qqTï e<ä* yÓ[¢+~ (ÄyÓT eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ eTs¡DÏ+#ês¡T), ø±ì MT≈£î ùde #˚ùd+<äT≈£î H˚qT Ç+ø± ñHêïqT. Ç$ Hê ∫e] mìïø£\T. n+<äTe\¢ Hê≈£î

Ä~yês¡+ 29, »qe] 2012

FyN`P\|qs¨sNRP rÛy™´sLRiLi\|ms D˙gRi™yμR∂Vá μy≤T∂

$Á>∑Vü‰\ $<Ûä«+dü+ πødüT˝À xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms D™´sV¯≤T∂ F°LS»¡Li: LSxmnsV™´soáV myÓTà˝Ò´ s¡y˚TXŸô|’ bıqï+ $düTs¡T¢

b˛©düT\ rs¡TqT ‘·|ü⁄Œ|ü{Ϻq m+|”\T

3

u≤<ä˝Ÿ≈£î düìïVæ≤‘· $TÁ‘·T&Ó’q Vü≤sê´Hê e÷J eTTK´eT+Á‹ zyéT Á|üø±wt #Í‘ê˝≤ Äj·Tq≈£î eT<䛑·T düMTø£]+#˚ ì$T‘·Ô+ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀH˚ eTø±+ y˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ u≤<ä˝Ÿ ‘·q n+‹eT Á|üj·T‘·ï+>± &˚sê dü#êà kÂ<ë N|òt sêyéT s¡V”≤yéT dæ+>¥qT ø£\TdüT≈£îì ‘·q≈£î y√≥T y˚j·Te\dæ+~>± nqTj·÷j·TT\qT Ä<˚•+#·e\dæ+<äì y˚&ÉTø=q>∑\s¡ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À &˚sê nqTj·÷j·TT\T düTe÷s¡T 32 y˚\ eT+~ ñHêïs¡T. yês¡T >∑+|ü>∑T‘·Ô>± y√≥T y˚dæq |üø£å+˝À @ ˇø£ÿ nuÛÑ´]úøÏ e´‹πsø£+>±HÓ’Hê |òü*‘ê\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚j·T>∑\s¡T. ‘·q n+‹eT $»j·T+ ø√dü+ yê] eT<䛑·T dü+bÕ~+#·>∑\qì eTTK´eT+Á‹ Ä•düTÔHêïs¡T.

\ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂, «¡©´ s ™´ s Lj i 28 (dü T es¡ í y ês¡ Ô ) : ∏R∂W©yLi xqsLixmnsV»¡©´sá\|ms ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs™´sV˙gRi ≠søyLRifl· «¡Lji}msÕÿ ªRΩORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≤y. «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl„fi LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LSLRiV. ∏R∂W©yLi FyLi≤T∂¬ø¡[ËLji ZNP[Li˙μR∂Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP, ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿáª][ ∏R∂W©yLi ALÛjiNRP™´s˘™´sxqÛsNRPV ≠s≤R∂μk∂∏R∂V¤Õ¡[¨s xqsLi ¡Liμ≥R∂Li DLi≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡ A xmnsV»¡©´sá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´sV©´s LSxtÌsQ˚Li ≠dsVμR∂ NRPW≤y DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi G\Æ™s©y ry*LÛRiaRPNRPVÚáV ∏R∂W©yLiÕ‹[ xmnsVL<Rifl·÷¡ı lLiøR¡Ëg]…Ìÿπ∏∂[VÆ™sW ZNP[Li˙μR∂xqsLixqÛs ¨sgÊRiVæªΩ[ÕÿËá¨s, ry*LÛRiaRPNRPVÚáV G xmsOSQ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s\Æ™s©y NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøyá©yıLRiV. ∏R∂W©yLi xmnsV»¡©´sáՋ[ lLiLi≤R∂V ≠sáV\Æ™s©´s ˙Fyflÿá©´sV  ¡÷¡NS™´s»¡Æ™s[VNSNRPVLi≤y @Æ©s[NRP™´sVLiμj∂ gS∏R∂WáFyá™´s»¡Li xms»˝¡ ¤«¡[{ms ºdΩ˙™´s ≠søyLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @»¡V™´sLi…”¡ xmnsV»¡©´sáV FyLji˙aS≠sVNRP ™yªy™´sLRiflÿ¨sı

Æμ∂ ¡˜ºdΩzqs, ALÛjiNRP˙xmsgRiºΩ¨s ≠s¿¡ËÈ©´sıLi ¬ø¡[ryÚ∏R∂V¨s, Æμ∂[aS’≥¡™´sXμÙj∂ xms»˝¡ ˙xms«¡Ã¡ ≠saS*ry¨sı NRPVLigRiμk∂ryÚ∏R∂V¨s @©yıLRiV. gRiªRΩ 15 GŒ˝œ¡ßgS Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V , NSLji¯NRPVáV xmnsVL<Rifl·Ã¡ Àÿ»¡©´sV ≠ds≤T∂ xmsLRixqsˆLRi ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi N][xqsLi NRP÷¡zqsNRP»Ì¡VgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, xmns÷¡ªRΩLigS xqsLixqÛsá ÕÿÀ≥ÿáV, DªRΩˆºΩÚ , Dμ][˘gRiVá “¡ªyáV gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLjigS∏R∂V¨s ¤«¡[{ms @©yıLRiV. B…‘¡™´sá gRiVL`igS™±sÕ‹[¨s ™´sWÆ©sryL`i ™´sμÙR∂ D©´sı ™´sWLRiVºdΩ NSL˝Ri NRPLS¯gSLRiLi ™´sμÙR∂, BxmsˆV≤R∂V ∏R∂W©yLiÕ‹[¨s Lki¤«¡¨ds= zqsLS≠sVN`P= ™´sμÙR∂ «¡Ljigji©´s xmnsV»¡©´sáV øyÕÿ μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRi\Æ™sV©´s≠s. ™´sV©´sLi ªRΩ*LRigS xqs\lLi©´s FyhS÷¡ı Æ©s[LRiVËNRPV¨s xms…”¡xtÌsQ ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘÷¡ı ªRΩORPQfl·Li ¬ø¡[xms»Ì¡NRPF°æªΩ[ C ¬ø¡μR∂VLRiV™´sVμR∂VLRiV xmnsV»¡©´s¤Õ¡[ «ÿºΩxqÛsLiVVLS˘¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩzqs, ALÛjiNS’≥¡™´sXμÙj∂¨s, Dμ][˘gS™´sNSaSá ≠dsVμR∂ ºdΩ˙™´s ™´s˘ºΩlLi[NRP ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsoªyLiVV @¨s «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl„fi aRP¨s™yLRiLi J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 29, »qe] 2012

düãs¡à‹ ¬s’\T˝À ø£s¡ùde ≈£î\ düJe <äVü≤q+ >∑T]+∫ @Hê&É÷ e÷{≤¢&É≥+ ˝Ò<äT. >√Á<ëô|’ ìC≤\T m+‘· ‘=+<äs¡>± ãj·T≥|ü&Ü˝À ¬s’\T <ä>∑›+ô|’ ≈£L&Ü n+‘˚ u≤<ä´‘·‘√ e´eVü≤]+#ê*‡ ñ+~. á |òüT≥q ‘·sê«‘· Ä sêÁwüº+˝À »]–q 22 mHéøö+≥s¡¢ô|’ düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. Ä mHéøö+≥s¡¢ô|’ düeTÁ>∑ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢>± ìy˚~ø£ düeT]Œ+#·e\dæ+~>± düTÁ|”+ ø√s¡Tº e÷J Hê´j·TeT÷]Ô m+_ cÕ kÕs¡<∏ä´+˝Àì <äsê´|ü⁄Ô ø£$T{Ïì Ä<˚•+∫+~. ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥s¡T¢ <˚X¯+˝À nH˚ø£ sêÁcÕº˝À¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. »eT÷à ø±oàsY˝À ñÁ>∑yê<äT\ ù|<äT‘√qT, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ˇ] kÕ‡, #Û·rÔdt >ö&é, C≤s¡â+&é ‘·~‘·s¡ sêÁcÕº˝ À¢ e÷y√ sTTdüTº\ ù|s¡T‘√qT Á|üuÛÑT‘·«+ ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥s¡¢≈£î bÕ\Œ&çq dü+|òüT≥q\T nH˚ø£+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·THêïsTT. >∑T»sê‘Y ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥s¡¢≈£î $X‚wü ÁbÕ<Ûëq´+ e∫Ã+~

>∑T»sê‘Y˝À >∑÷&ÉT|ü⁄sƒêì >∑T»sê‘Y˝À yÓ÷&û düsêÿsYqT nÁ|ü~wüºbÕ\T #˚ùd+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Ç+ø± ≈£îj·TT≈£îÔ\T |üqTï‘·÷H˚ ñ+~. Á|ü‹ ∫qï $wüj·÷ìï ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± #˚düTø=ì \_› bı+<ë\ì #·÷k˛Ô+~. <˚X¯+˝À n_Ûeè~Δ˝ÀH˚ eTT+<äT qï >∑T»sê‘YqT ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï ø±+Á¬>dt ‘·q mC…+&Ü˝À ô|≥Tº≈£î+~. ;Vü‰sY, >∑T»sê‘Y, #Û·rÔdt >∑&é\˝À bÕ\q düÁø£eT+>± ñ+&É&É+‘√ bÕ≥T nø£ÿ&É n_Ûeè~Δ πs≥T ø±+Á¬>dt bÕ*‘· sêÁcÕº\ ø£Hêï u…≥sY>± ñ+<äì ìy˚~ø£\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT. 2002˝À >√Á<Ûë ¬s’\T <äVü≤q+ nq+‘·s¡ e÷s¡DVü≤√e÷ìøÏ bÕ\Œ&çq ì+~‘·T\ô|’ $#ês¡D ì<ëq+>± ø=qkÕ–q|üŒ{Ïø° düTÁ|”+ø√s¡Tº CÀø£´+‘√ ø=+‘· y˚>∑+ |ü⁄+E≈£î+~. }#· ø√‘· dü+|òüT≥q\ yÓqTø£ <ë–q Nø£{Ï ø√D≤\T Áø£eT+>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT. Ä e÷s¡DVü≤√eT+ nq+‘·s¡+ nH˚ø£ ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥s¡T¢ »]–q≥T¢ $$<Ûä ø£<∏äHê\T yÓ\e&ܶsTT. Ä mHéøö+≥s¡¢ô|’ düeTÁ>∑ <äsê´|ü⁄Ôq≈£î düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚•+#·&É+‘√ eTTK´eT+Á‹ yÓ÷&û sêJHêe÷ #˚j·÷\ì $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT. B+‘√ ø±+Á¬>dt ¬s∫Ãb˛sTT yÓ÷&û

sêJHêe÷ #˚j·÷\+≥÷ yÓ+≥|ü&ÉT‘√+~. >√Á<ë >∑T]+∫ #ÓãT‘·Tqï ø±+Á¬>dt düãs¡à‹ ¬s’\T˝À ø£s¡ùde ≈£î\ düJe <äVü≤q+ >∑T]+∫ @Hê&É÷ e÷{≤¢&É≥+ ˝Ò<äT. >√Á<ëô|’ ìC≤\T m+‘· ‘=+<äs¡>± ãj·T≥|ü&Ü˝À ¬s’\T <ä>∑›+ô|’ ≈£L&Ü n+‘˚ u≤<ä´‘·‘√ e´eVü≤]+#ê*‡ ñ+~. á |òüT≥q ‘·sê«‘· Ä sêÁwüº+˝À »]–q 22 mHéøö+≥s¡¢ô|’ düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. Ä mHéøö+≥s¡¢ô|’ düeTÁ>∑ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢>± ìy˚~ø£ düeT]Œ+#·e\dæ+~>± düTÁ|”+ ø√s¡Tº e÷J Hê´j·TeT÷]Ô m+_ cÕ kÕs¡<∏ä´+˝Àì <äsê´|ü⁄Ô ø£$T{Ïì Ä<˚•+∫+~. ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥s¡T¢ <˚X¯+˝À nH˚ø£ sêÁcÕº˝À¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. »eT÷à ø±oàsY˝À ñÁ>∑yê<äT\ ù|<äT‘√qT, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ˇ] kÕ‡, #Û·rÔdt >ö&é, C≤s¡â+&é ‘·~‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢ e÷y√ sTTdüTº\ ù|s¡T‘√qT Á|üuÛÑT‘·«+ ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥s¡¢≈£î bÕ\Œ&çq dü+|òüT≥q\T nH˚ø£+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·THêïsTT. >∑T»sê‘Y ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥s¡¢≈£î $X‚wü ÁbÕ<Ûëq´+ e∫Ã+~. á dü+#·\Hê‘·àø£ dü+|òüT≥q\ô|’ <˚X¯ yê´|üÔ+>± $eTs¡Ù\T e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À >∑T»sê‘Y Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· @Á|æ˝Ÿ˝À cÕ ø£$T{Ïì ìj·T$T+∫+~.

>∑T»sê‘Y ôV’≤ø√s¡Tº ìj·T$T+∫q d”{Ÿ d”;◊ $#ês¡D˝À ñqï πødüT\ CÀ*øÏ yÓfi¯fl ≈£î+&Ü $T–*qyê{Ïì <äsê´|ü⁄Ô #˚j·÷\ì cÕ ø£$T{ÏøÏ <Ûäsêàdüq+ Ä<˚•+∫+~. n+<äTø√dü+ dü«j·T+>± ˇø£ dæ{Ÿ @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì ≈£L&Ü dü÷∫+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ yê{Ïô|’ >∑T»sê‘Y ôV’≤ø√s¡Tº, düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚ XÊ\ y˚Ts¡≈£î d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ >∑T‘√+~. dü+øå√uÛÑ ø±\+˝À ≈£L&Ü >∑T»sê‘Y sêÁwüº eè~Δ πs≥TqT |üs¡T>∑T\T rsTTdü÷Ô C≤rj·T sê»ø°j·÷˝À¢ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+ #˚+<äT≈£î ñ$«fi¯Sfl s¡T‘·Tqï eTTK´ eT+Á‹ yÓ÷&ûøÏ sê»ø°j·T+>± Ç~ ô|<ä› m<äTs¡T<Óã“. nsTT‘˚ Bìï Ä<Ûës¡+ #˚düTø=ì ø±+Á¬>dt sê»ø°j·T+ #˚k˛Ô+~. ø±+Á¬>dt U≤‘ê˝À mH√ï eT#·Ã\T, n\¢s¡T¢ ñHêï yê{Ï >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√ì ø±+Á¬>dt Ç|ü⁄Œ&ÉT >∑T»sê‘Yô|’ |ü&ç+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ nø£ÿ&É mìïø£\T sêqTHêïsTT. n+<äTπø <ëì Äsê≥eTì y˚πs #Ó|üŒ ø£ÿπs¢<äT. >∑T»sê‘Y e÷s¡Dø±+&É $wüj·T+˝À uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’|òü\´ eTT+<äì nH˚ø£ C≤rj·T, n+‘ ·sê®rj·T Vü≤≈£îÿ\ dü+düú\T $eT]ÙdüTÔHêïsTT. >∑T»sê‘Y˝À düVü‰ <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|üC≤kÕ«$Tø£X¯≈£îÔ\, Vü≤≈£îÿ\

dü+|òü÷\ eT<䛑·T ø±s¡D+>± kÕ≈£åî\T ø√s¡Tº˝À <ÛÓ’s¡´+>± ì\ã&ÉT‘·THêïs¡T. >√Á<ë ¬s’\T <ä>∑Δ+, düsê›sY |ü⁄sê e÷s¡DVü≤√eT+ ‘·~‘·s¡ πødüT˝À¢ì ì+~‘·T\qT ø√s¡Tº˝À¢ •ø£å\T |ü&ܶsTT. >∑T»sê‘Y e÷s¡Dø±+&Éô|’ <äsê´|ü⁄Ô ø√dü+ 2005 @Á|æ˝Ÿ˝À yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq HêHêe‹ ø£MTwüHé≈£î n+~q ‘=$Tà~ n|òæ&É${Ÿ\˝À l≈£îe÷sY n|òæ&É${Ÿ n‘·´+‘· ø°\ø £yÓTÆq~>± ì*∫+~. HêHêe‹ ø£MTwüHé Ç|üŒ{ÏøÏ+ø± n+‹eT ìy˚~ø£qT s¡÷bı+~+#·˝Ò<äT. Á|üeTTKdü+|òüT ùde≈£î sê\T rkÕÔ ôd‘·˝≤«<é‘√ düVü‰ eT]ø=ìï dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T >∑T» sê‘Y n\¢s¡¢ô|’ düeTÁ>∑yÓTÆq <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+ #ê\ì ø√s¡T‘·÷ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À|æ˝Ÿ y˚XÊs¡T. Ä Væ≤+kÕø±+&Éô|’ |üs¡düŒs¡+ _ÛqïyÓTÆq n_ÛÁbÕj·÷\T yÓ\Te&É&É+‘√ 2009˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº |üs¡´y˚ø£åD˝À <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+ uÛÑyÓTÆ+~. yÓTT‘êÔìøÏ ø√s¡Tº <ë«sê nìï $wüj·÷\T yÓ\¢&Ée⁄ ‘·THêïsTT. <˚X¯+˝À ñqï‘·Hê´j·TkÕúHê\ e\¢H˚ 2J πødüT, ø±eTHéyÓ˝ŸÔ ≈£î+uÛÑø√D+, düTUŸsêyéT πødüT, dæ≈£îÿ\ }#·ø√‘· e´eVü‰sê\T ãj·T≥|ü&ܶsTT ‘·|üŒ ø±+Á¬>dt düsêÿsY e\¢ ø±<äqï~ »>∑yÓT]–q dü‘·´+.

jÓ ÷ &û ¶ Çø£ #ê\T...! ªÁuÒø˘bòÕdtºμ sê»ø°j·T+ sê»´düuÛÑ ø√dü+ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï πsDTø±#Í<ä]

e´øÏÔ ø£Hêï dü+düú eTTK´eTqï ÄsYmdtmdt

ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ô|ò’sY Áu≤+&é>± ù|s¡Tqï πsDTø±#Í<ä] eTs√kÕ] sê»´düuÛÑô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. Ç{°e\ sêÁwüº |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq @◊d”d” ø±s¡´<ä]Ù, sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<éqT n˝≤ŒVü‰s¡ $+<äT≈£î ÄVü‰«ì+∫ ‘·q eTqdüT˝Àì e÷≥qT ãj·T≥ô|{Ϻq≥Tº düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q πsDTø± Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº ñ<ä´eT+˝À dü¬s’q Ø‹˝À düŒ+~+#·˝Ò<äqï Ä ÁbÕ+‘· yêdüT\ ndü+‘·è|æÔì ‘=\–+#˚˝≤ á düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e´eVü≤]+#ês¡ì $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ÄyÓT≈£î eTs√kÕ] sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘·«+ Ç#˚à $wüj·T+˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ qT+∫ m<äTs¡e⁄‘·Tqï e´‹πsø£‘· n&ɶ+øÏ>± e÷s=#·Ãì @◊d”d” esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. n+<äTπø ÄyÓT á kÕ] sê»´düuÛÑ |ü<ä$ ø√dü+ ‘Ó\+>±D ø±s¡T¶qT ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT˝À¢ ‘·q |ü≥¢ e´‹πsø£‘· ˝Ò<äì #Óù|Œ+<äTπø n˝≤ŒVü‰s¡ $+<äT düe÷y˚XÊìøÏ ‘Ó\+>±D H˚‘·\qT ≈£L&Ü ÄVü‰«ì+∫q≥T¢ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ÄyÓT ìyêkÕìøÏ ÄC≤<é e#˚à eTT+<äT>±H˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·≥düú+>± e´eVü≤]+#˚ eT+Á‘·T\T <ëq+ Hêπ>+<äsY, eTTUÒwt>ö&é, myÓTà˝Ò´ ‘·÷s¡TŒ »j·TÁ|üø±XŸ¬s&ç¶ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Ç<˚ dü+<äs¡“¤+˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ H˚‘·\T ≈£L&Ü ÄC≤<éqT nø£ÿ&˚ ø£\TdüT≈£îì ‘·eT $»„|ü⁄Ô\qT n+<äCÒXÊs¡T. düø£\»qT\ düyÓTà˝À πsDTø£ô|’ M]‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±Dyê<äT\T $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ ‘·eT &çe÷+&É¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]wüÿ]+#˚˝≤ ÄyÓT ø£èwæ #˚ùd+<äT≈£î n+^ø£]ùdÔ ÄyÓT≈£î

sêÁw”ºj·T dü«j·T+ùdeø˘ dü+|òtT (ÄsYmdtmdt) VüQ_¢˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚ ªVæ≤+<äT X¯øÏÔ dü+>∑eT-2012μ ◊ø£´‘· eT+Á‘êìï »|æ+#·qT+&É>± C≤rj·T dü+|òtT |ü]yêsY H˚‘·\T düeTdü´ |ü]wüÿs¡Ô\ bÕÁ‘· b˛wæ+#·e#·TÃ. _mdt jÓT&É÷´s¡|üŒqT ø£sêï≥ø£ eTTK´eT+Á‹>± |ü⁄q]ï j·T$T+#ê\qï &çe÷+&é ø±s¡D+>± uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ)˝À \Tø£\Tø£\T ô|s¡T>∑T ‘·T+& É&É+‘√ yê] CÀø£´+ nedüs¡+ ne⁄‘√+~. ÄsYmdtmdt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düTπswt CÀwæ sêh Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+ {≤s¡T. e´øÏÔ ø£Hêï dü+ùdú m≈£îÿe eTTK´yÓTÆq<äH˚ $düŒwüº dü+<˚XÊìï dü+|òtT |ü]yêsY jÓT&É÷´s¡|üŒ≈£î |ü+|üe#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. _C…|æ XÊdüqdüuÛ≤ |üø£å+ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ jÓT&É÷´s¡|üŒ •_s¡+ á HÓ\ 30q b˛{° dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#·<ä\∫q+<äTq á <äX¯˝À ÄsYmdtmdt CÀø£´+ ‘·|üŒìdü] ne⁄‘√+~. ø£sêï≥ø£ eTTK´ eT+Á‹ &ç$ dü<ëq+<ä >ö&É ÄsYmdtmdt j·T÷ì bòÕyéT ª>∑H˚«wtμ˝À bÕ˝§Zq&É+ Äj·Tq≈£î ÄsYmdtmdt j·T+Á‘ê+>∑eT+‘ê n+&É>± ñ+<äH˚ dü+<˚XÊìï |ü+|æ+~. eTTK´eT+Á‹ |”sƒêìï ‹]– n~Ûwæ˜+#˚+ <äT≈£î jÓT&É÷´s¡|üŒ #˚düTÔqï j·T‘êï\T |òü*+#·eì Äj·Tq≈£î q#·ÃC…ù|Œ+<äT≈£î ‘Ós¡ yÓqTø£ ø£èwæ »s¡T>∑T‘·T+<äì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Væ≤+<äT düe÷»+ X¯øÏÔ kÕeTsêú´\qT ªdü+>∑eTμ >∑Ts¡TÔ

eT<䛑·T Ç#˚Ã+<äT≈£î m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì {° m˙ºz dü+|òü÷\ H˚‘·\T Vü‰MT Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. düø£\ »qT\ düyÓTà dü+<äs¡“¤+>± 42 s√E\ y˚‘·Hêìï Ç|æŒ+#·&É+, ñ<ä´eT+˝À ñ<√´>∑T\ô|’ qyÓ÷<äT #˚dæq πødüT\qT m‹Ôy˚sTT+#·&É+, 610JzqT neT\T #˚sTT+#·&É+ e+{Ï n+XÊ\ô|’ yês¡T πsDTø£‘√ #·]Ã+#ês¡T. Ç+<äT≈£î ÄyÓT n+^ø£]+#·&É+‘√ Ms¡T ‘·q ìyêdü+˝À ÄC≤<éqT ø£*ùd˝≤ @sêŒ≥T »]–+<äì n_Û»„esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. yÓTT‘·Ô+MT<ä ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· H˚‘·\T ≈£L&Ü ‘·q|ü≥¢ nqT≈£L\y˚T nqï yê‘êes¡D≤ìï πsDTø±#Í<ä] ø£*Œ+#·>∑*>±s¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ qT+∫ πsDTø±#Í<äπs dü¬s’q nuÛÑ´]ú nì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ≈£L&Ü uÛ≤$k˛Ô+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ eTTeTàs¡+>± »]–q düeTj·T+˝À ≈£L&Ü eTs√ m+|” πøX¯esêe⁄˝≤>± ÄyÓT ãj·T≥|ü&ç n~ÛcÕºHêìøÏ m˝≤+{Ï Çã“+~ ø£*–+#·˝Ò<äT. {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY≈£î B≥T>± e´eVü≤]+#·>∑\qH˚ qeTàø±ìï ÄC≤<é≈£î ÄyÓT ø£*–+∫q≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡ì @◊d”d” esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. >∑‘· 20 @fi¯ó¢>± ‘êqT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D≈£î ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤+#êqì, ‘·qqT $eT]Ù+#˚yês¡T á $wüj·÷\qT >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì, yê]ø£qï ≈£L&Ü m≈£îÿe ø±\+ ‘Ó\+>±D≈£î ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤+#êqì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘·«+ $wüj·÷ìï ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛøÏ e~˝ÒXÊqì, HÓ’ì{≤˝Ÿ˝À ø±+Á¬>dt ‘·s¡T|òü⁄q Á|ü#ês¡+˝À ñqï πsDTø£ ˇø£ Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£≈£î #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ #ê˝≤ eT+~ m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T ÄyÓT≈£î u≤dü≥>± ñHêïs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘êeT+‘ê bÕ˝§Zqï n˝≤ŒVü‰s¡ $+<äT˝À

bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ÄC≤<é n+^ø£]+#·&É+, ÄyÓT≈£î eTs√kÕ] neø±X¯+ ñ+≥T+<äH˚+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTì ø±+Á¬>dt esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. >∑‘· ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À ÄyÓT KeTà+ qT+∫ b˛{° #˚dæ z&çb˛j·÷s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± e´eVü≤]dü÷Ô 10»Hé|ü<∏é≈£î düìïVæ≤‘·Tsê*>± ñHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ‘·s¡TD+˝À ÄyÓT sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘ê«ìï Ä•+#·&É+˝À ‘·ù|ŒeTT+<äì Ä esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. ÄyÓT πøåÁ‘· kÕúsTT˝À n&ɶ+≈£î\qT n~Û>∑$T+#·>∑*–‘˚ eTs√kÕ] neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+˝À m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì ÄC≤<é ÄyÓT≈£î Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ πsDø£ düìïVæ≤‘·T˝§ø£s¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT n<˚ |üì˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ñHêïs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ‘Ó\+>±D H˚‘·\‘√ ø£*dæ ÄC≤<é≈£î n˝≤ŒVü‰s¡ $+<äT≈£î @sêŒ≥T nì n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ πsDTø£ sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î düVü≤ø£]kÕÔsê? ˝Òø£ Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\ e˝Ò ‘·q |ü<ä$ ø√düy˚T |üì#˚kÕÔsê? nH˚~ y˚∫#·÷&Ü*‡ ñ+~.

#˚düTÔ+<äì düTπswt CÀwæ #ÓbÕŒs¡T. ªkÕe÷qT´ì $XÊ«kÕìï ô|+bı+~+#·&É+, ÄsYmdtmdtqT düT<äè&ÛÉ+ #˚j·T&É+, ã\yÓTÆq Væ≤+<äT C≤‹ ìsêà D≤s¡ú+ <˚X¯+ q\TeT÷\˝≈£î dü+|òtT ø±s¡´ø£ ˝≤bÕ\qT $düÔ]+#·&É+ á •_s¡+ \ø£å´+. Ç‘·s¡ eT‘ê\qT \ø£å´+ #˚düTø√yê\H˚ ñ<˚›X¯+ e÷≈£î ˝Ò<äT... á $XÊ\ $X¯«+˝À Væ≤+<äT dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\qT |ü{Ïwü˜+ #˚j·÷\ì, eTT+<ä+» y˚j·÷\ì ø√s¡T≈£î+≥THêï+μ nì düTπswt CÀwæ ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡≈£î düTe÷s¡T 25 y˚\ eT+~ dü«j·T+ùde≈£î\T Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T.

‘·T+>∑uÛÑÁ<ä &Ü´+ m‘·TÔ ô|+#·&Éy˚T X¯s¡D´+ ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ≤y˘™±sV FsªRΩVÚ |msLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ¨s ªRΩ»Ì¡VNRPVÆ©s[ ≠dsáVLi»¡VLiμR∂¨s BNRP‰≤T∂ Æ©s[ªRΩáV, \lLiªRΩVáV @Li»¡V ©yıLRiV. Gπ∏∂[V≤R∂VNSπ∏∂[V≤R∂V ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂V ªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨ds…”¡ N][…ÿ ZNP[…ÿLiVVLixmso xqsgS¨sNTP \|msgS xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C G≤yμj∂ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ μR∂∏R∂V¨ds ∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ |§¶¶¶¬ø¡Ë÷d¡= A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV rygRiV¨dsLRiV G ™´sW˙ªRΩLi xqsLjiF°™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsμ≥y©´sLigS 22.6 …‘¡cFsLi{qsáV F~Liμj∂©´s xmsˆ…”¡NUP rygRiV A∏R∂VNRP»Ì¡Vc ™´sW˙ªRΩLi 32 …‘¡FsLi{qsáNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s ≠s{qsÚLÒRiÆ™s[V ™´soLi≤R∂≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRiLi. ≠s≤R∂VμR∂áπ∏∂[V˘ N]μÙj∂Fy…”¡ ¨ds…”¡ª][Æ©s[ ZNP[…ÿLiVVLi ¿¡©´s ≠s{qsÚLÒRiLi rygRiV ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi ˙FyLiºdΩ∏R∂V ªRΩgSμyáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. C G≤yμj∂ ¨ds …”¡ N]LRiªRΩ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. @Æμ∂[≠s μ≥R∂LigS ≤y˘™±sVÕ‹[ Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV 25 …‘¡FsLi {qsá ry™´sVLÛRiQ˘Li Æ™s[VLRiNRPV xmsp≤T∂NRP }msLRiVNRPVF°LiVV

DLi≤R∂gS ªy«ÿ @LiøR¡©yá ˙xmsNSLRiLi xmsp≤T∂NRP 35 …‘¡FsLi{qsá ry™´sVLÛSQ˘¨sNTP |msLjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ ˙xmsºΩ G≤yμk∂ xmsp≤T∂NRP NSLRifl·LigS 35 …‘¡cFsLi{qsá ¨ds…”¡¨s ¨sá* ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[ NRPF°ªRΩV©yıLi. ≤y˘™±sV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ¨sLi≤T∂æªΩ[ ™´sLiμR∂ …‘¡FsLi{qsáNRPV ≠sVLi¿¡ ¨sá* ¬ø¡[xqsV N][¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ. xmsp≤T∂NRP ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ 140 …‘¡FsLi{qsá μyNS ¨ds…”¡¨s ¨sáVxmsoNRPVÆ©s[ @™´s NSaRP™´sVVLi»¡ViLiμj∂. xmsp≤T∂NRP NSLRifl·LigS INRP \Æ™sxmso ˙xmsºΩG…ÿ ™y…ÿ ¨ds…”¡NTP ©´sxtÌsQLi ™y …”¡Ã˝¡VªRΩVLi≤R∂gS ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV NRPW≤y NSLRifl· ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. μk∂¨sNTP ZNP[™´sáLi BLRiVLSuÌy˚áV IxmsˆLiμy¨sNTP ™´s¿¡Ë NRP¨dsxqsLi ≤y˘™±sV FsªRΩVÚ©´sV lLiLi≤R∂V @≤R∂VgRiVá Æ™s[VLRiNRPV |msLiøR¡VN][™´s≤R∂Æ™s[V aRPLRi fl·˘Li. \lLiªRΩVá ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s øR¡LRiËáV «¡Ljizms FsªRΩVÚ |msLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiμj∂. ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘Q ORPV≤R∂V Fy…”¡Õfi ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ≤y˘™±sV FsgRiV™´s ˙FyLi ªRΩLiÕ‹[ ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá NSLRifl·LigS C G≤yμj∂ @ºΩªRΩNRPV‰™´s ¨ds…”¡¨s F~LiμR∂ gRi÷¡ gS™´sV¨s

≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Fy…”¡Õfi Æ™s[fl·V g][FyÕfilLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ≤y˘™±sVÕ‹[ ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ ZNP[™´sáLi 140 …‘¡FsLi{qsáVLi≤R∂≤R∂Liª][ ZNP[™´sáLi 22.6 …‘¡cFsLi{qsá rygRiV¨dsLRiV |§¶¶¶¬ø¡Ë÷d¡=NTP ≠s≤R∂VμR∂á LiVV©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s {qsFsLi NTP LRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´sμÙR∂NRPV Æ™s◊˝¡ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV ≠s™´sLjiLi¿¡ ZNP[{qs ZNP©yÕfi 4 …‘¡c FsLi{qsá ¨ds…”¡¨s \Æ≤∂™´sL`Ìi ¬ø¡[LiVVLiøy™´sV©yı LRiV. μk∂Liª][ C G≤yμj∂ N]LiªRΩ™´sLRiNRPV ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰ LRi™´sVLiVVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≤y˘™±sVÕ‹[ ˙xmsºΩ G≤yμk∂ xmsp≤T∂NRP |msLjigjiF°ª][LiμR∂¨s ALiμ][ Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VNRPV ˙xmsªy˘™´sWı ∏R∂VLigS ≤y˘™±sV FsªRΩVÚ |msLiøR¡≤R∂Æ™s[V aRPLRifl·˘™´sV ©yıLRiV. μk∂¨s\|ms {qsFsLiª][ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. NRPLÒS»¡NRP©´sV IzmsˆLi¿¡ ≤y˘™±sV FsªRΩVÚ |msLi¬ø¡[Li μR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[Õÿ {qsFsLi\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩryÚ™´sV©yıLRiV. \lLiªRΩVá ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV μR∂XztÌsQ Õ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ¨ds …”¡¨s F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV D©´sı @™´sNSaSá©´sV ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ ™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μR∂XztÌsQNTP ºdΩ xqsVZNPŒœ¡ªy™´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ |§¶¶¶

¬ø¡Ë÷d¡= Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl·Õ‹[ xqsxmns÷d¡NRPXªRΩVá ™´sV∏R∂W˘ ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @Æμ∂[ LkiºΩÕ‹[ ≤y˘™±sV Fs ªRΩVÚ |msLixmso©´sNRPV gRiá @™´sNSaSá©´sV @ Æ©s[*ztsQLi¿¡ ™y…”¡ μy*LS xmsLjiuy‰LRi ™´sWLÊRiLiN][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS NRP‚fl·NRPÃ˝¡V, À‹™´sV¯ ©´s•¶¶¶Œfi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s |§¶¶¶¬ø¡Ë÷d¡= ¿¡™´sLji A∏R∂V NRP»Ì¡VcNRPV gRi≤ÔR∂V xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ ≤R∂VªRΩWLi ≤R∂≤y¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s A ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV gRiá @™´sNSaSá©´sV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡ FyLRiV.

Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl· xms©´sVáV øR¡VLRiVgÊS rylgi[Li μR∂VNRPV NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ NRPÕ˝ÿ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLSNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡WryÚ™´sV©yıLRiV. ZNP[™´sáLi 140 …‘¡FsLi{qs áV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ DLi≤R∂≤R∂Liª][ |§¶¶¶¬ø¡Ë÷d¡=NTP 22.6 …‘¡FsLi{qsáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. NSNRPF°æªΩ[ N]¨sı xqsLiμR∂ LS˜ÈÕ˝‹[ ™´sL<SáV xqs™´sVXμÙj∂gS xms≤T∂ INRP‰ry LjigS B©±sFn˝° |msLjigji ≤y˘™±sV ¨sLi≤R∂≤R∂Liª][ xtsQ»Ì¡L˝RiV FsºΩÚ ©´sμj∂NTP ™´sμj∂¤Õ¡[aSLRiV NRPW≤y. ™´sL<SáV ˙NRP™´sVLigS NSNRPVLi≤y IZNP[ ryLji NRPVLRi™´s≤R∂Li, ©´s™´sLi ¡L`i,

≤T∂|qsLi ¡L`i Æ©sá Õ˝‹[ G™´sW˙ªRΩLi ™´sL<SáV NRPVLRi™´sNRPF°™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ≤y˘™±sVÕ‹[ ¨ds…”¡Ã¡À≥œ¡˘ªRΩ xms≤T∂F°ªRΩWLi»¡VLiμj∂. BLiμR∂VNRPV ™´sL<S À≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩV¤Õ¡[ ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·Li. @LiVV©´s xmsˆ…”¡NUP |§¶¶¶¬ø¡Ë÷d¡=NTP ¨ds…”¡¨s ZNP[…ÿLiVVLixmso ˙xmsNSLRiLi @Liμj∂Li¿¡ @μR∂©´sLigS ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi C G≤yμj∂ 4 …‘¡FsLi{qsáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aS LRiV. ZNP[{qs ZNP©yÕfiNRPV ™y…ÿ ˙xmsNSLRiLi ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s 11.5 …‘¡FsLi{qsÕ˝‹[ 4 …‘¡c FsLi{qsáV |§¶¶¶¬ø¡Ë÷d¡=NTP \Æ≤∂™´sL`Ìi ¬ø¡[zqs ZNP[{qs ZNP ©yÕfiNRPV ZNP[™´sáLi 5.8 …‘¡cFsLi {qsáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ N]LiªRΩ™´sLRi NRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRi™´sV LiVV©´s»˝¡LiVVLiμj∂. —¡Õ˝ÿNRPV G\ZNPNRP rygRiV¨ds…”¡ ™´s©´sLRiV gS D©´sı ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ FsgRiV™´s NSáV™´s \|ms μk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi @μ≥j∂NRPLigS xms≤R∂Vª][Liμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS ≤y˘™±sV ¨sLS¯fl· xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FsgRiV™´s NSáV™´s NRPV ALi˙μ≥R∂™y…ÿ NTPLiμR∂ 32 …‘¡FsLi {qsáV ZNP[…ÿ LiVVLiøyLRiV. @xmsˆ…˝‹[ 280 …‘¡FsLi{qsá μyNS ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ @LiøR¡©yª][ \|ms ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ…”¡μyNS G INRP‰ xqsLi™´sªRΩ=LRi™´sVW 32 …‘¡FsLi{qsáV B¿¡Ë©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™´so. BLiμR∂VNRPV ˙xmsμ≥y©´sNSLRi fl·Li ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ xms≤T∂F°ªRΩWLi≤R∂≤R∂Æ™s[V @¨s @μ≥j∂NS LRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. 280 …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ rÛyÆ©s[ ZNP[™´sáLi 180 …‘¡FsLi{qsáNRPV ≠sVLi¿¡ ¨dsLRiV á’≥¡LiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ¨ds…”¡¨s NRPVμj∂Li¿¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.


kÕø±s¡+ ø±qTqï yÓT≥º ¬s’‘·T\ ø£\ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 28 düTes¡íyês¡Ô: Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì yÓT≥º ÁbÕ+‘ê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#·&ÜìøÏ nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\T>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï k˛eT•\ ôV’≤˝Òe˝Ÿ ¬øHê˝Ÿ≈£î <ë<ë|ü⁄>± ÄyÓ÷<ä+ \_Û+#·&É+‘√ yÓT≥º ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T˝À¢ Äq+<ä+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. k˛eT•\ »˝≤X¯j·T+ qT+∫ ì]à+#˚ á ôV’≤˝Òe˝Ÿ ¬øHê˝Ÿ≈£î 750 ø√≥T¢ Ks¡Tà ne⁄‘êj·Tì Ç+õ˙s¡T¢ s¡÷bı+~+∫q Á|ü‹bÕ<äq\qT πø+Á<ä+ ÄyÓ÷~+∫+~. Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nq+‘·kÕ>∑s¡+ eT+&É\+˝À k˛eT•\ »˝≤j·TX¯+

ñqï|üŒ{Ïø° yÓT≥º ÁbÕ+‘·\ ¬s’‘·T\≈£î, Á|ü‘˚´øÏ+∫ Ä‘·à≈£Ls¡T, <ä]‡≈£î+≥ù|≥, eTÁ]bÕ&ÉT, ñ<äj·T–] ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ˙s¡T \_Û+#·&É+ ø£wüºkÕ<Ûä´eTe⁄‘√+~. k˛eT•\ »˝≤j·TX¯+ qT+∫ ôV’≤˝Òe˝Ÿ ¬øHê˝Ÿ ì]à+#ê\qï Á|ü‹bÕ<äq n|üŒ{Ï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Vü≤j·÷+ qT+∫ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° 2005˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’.mdt. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Bì MT<ä Á|ü<Ûëq+>± <äèwæºkÕ]+#ês¡T. n|üŒ{À¢ Äq+ k˛<äs¡T\T, y˚Tø£bÕ≥

k˛<äs¡T\T ø£*dæø£≥Tº>± ñ+&É&É+ e\¢ k˛eT•\ ôV’≤ ˝Òe˝Ÿ ¬øHê˝Ÿ ìsêàD+ ø√dü+ n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ MT<ä ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêe&É+˝À á ¬s+&ÉT esêZ\T ø£èwæ #˚XÊsTT. |òü*‘·+>± düπs«\T ≈£L&Ü |üP]Ô nj·÷´sTT. Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï Ä]úø£ eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ Á|üdüTÔ‘· eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ MT<ä ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îe∫à ôV’≤ ˝Òe˝Ÿ ¬øHê˝Ÿ≈£î ìsêàD≤ìï ˇ|æŒ+#·>∑*>±s¡T. ôV’≤˝Òe˝Ÿ ¬øHê˝Ÿ ìsêàD+ nsTT‘˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, ñ<äj·T–] ìjÓ÷»ø£esêZ˝Àì düTe÷s¡T 200 Á>±e÷\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+<˚ neø±X¯+ ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ á ÁbÕ+‘ê\˝À bı>±≈£î, ø£+<äT\T, sê>∑T\T ‘·~‘·s¡ yÓT≥º |ü+≥\qT kÕ>∑T #˚düTÔqï ¬s’‘·T\T Çø£ qT+∫ Á|ü<Ûëq ÄVü‰s¡ |ü+≥ nsTTq

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 29 »qe] 2012

ã+<é dü+|üPs¡í+ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·ô|’ yÓ\T¢yÓ‹Ôq ìs¡düq $Á>∑Vü‰\≈£î ø°åsê_Ûùwø£+ #˚dæq <ä[‘·T\T @\÷s¡T, »qe] 28 düTes¡íyês¡Ô : ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À es¡Tdü>± »s¡T>∑T‘·Tqï n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î ìs¡düq>± |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq @\÷s¡T q>∑s¡+˝À X¯ìyês¡+ dü+|üPs¡í+>± ã+<é »]–+~. nìï <ä[‘· dü+|òü÷\T Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄q≈£î nìï esêZ\ Á|ü»\ qT+∫ uÛ≤Ø düŒ+<äq \_Û+∫+~. es¡Ôø£ yêDÏ»´ dü+düú\T, $<ë´ dü+düú\T, |ü]ÁX¯eT\T, Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\T eT÷‘·|ü&ܶsTT. e+<ä˝≤~ eT+~ <ä[‘·T\T yêVü≤Hê˝À¢ q>∑s¡eT+‘ê ø£*j·T‹]– ã+<é #˚|ü{≤ºs¡T. õ˝≤¢ e÷\eTVü‰Hê&ÉT n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëdü] s¡y˚TXŸu≤ãT, md”‡, md”º ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ ø£˙«qsY $»j·TuÛ≤düÿsY <ä[‘· Á|üuÛÑ+»q+ n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]ø£èwüí, <ä[‘·H˚‘·\T m+. X‚wü–]sêe⁄, H˚‘·\T s¡y˚TXŸ ‘·~‘·s¡T\T á ã+<é≈£î Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ, d”|”◊ ≈£L&Ü ã+<é≈£î eT<䛑·T |ü*ø±sTT. yÓ’mkÕ‡sY bÕغ H˚‘·\T ô|ò’sY ôdºwüHé ôd+≥sY˝À m<äT›\ ã+&É¢‘√ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT |”Msêe⁄ e÷<Ó|ü*¢ Á>±eT+ qT+∫ ô|ò’sY ôd+≥sY es¡≈£î q\¢ C…+&Ü\T |ü≥Tº≈£îì sê´©>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. Ç+ø=ø£yÓ’|ü⁄ bÕغ õ˝≤¢ MT&çj·÷ ø√Ä]¶H˚≥sY s¡eTD kÕs¡<∏ä´+˝À bÕغ {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé õ˝≤¢ ÇHé#ê]® düTBÛsY, ©>∑˝Ÿ ôd˝Ÿ ø√ ø£˙«qsY>± e÷<∏äT´dt, H˚‘·\T ãqTï,

$T\ºHé, _$sêE ‘·~‘·s¡T\T õ˝≤¢ ø√s¡Tº≈£î yÓ[¢ nø£ÿ&É $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï dæã“+~ì ãj·T≥≈£î |ü+|æ+#ês¡T.ø√s¡Tº yÓ\T|ü\ ø=~› ùd|ü⁄ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ q>∑s¡ &ûmd”Œ ø£èwüí Á|üdüqï, q>∑s¡ d”◊ eTTs¡∞ø£èwüí Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq b˛©düT\T yÓ÷Vü≤]+∫Hê e+<ä˝≤~ eT+~ <ä[‘·T\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝ÀøÏ #=#·Tìøfi≤¢s¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+‘√ bÕ≥T Äes¡D˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\qT eT÷dæy˚sTT+#ês¡T. u≤´+≈£î\T ≈£L&Ü eT÷dæy˚XÊs¡T. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 5 >∑+≥\πø @\÷s¡T &çb˛ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îqï H˚‘·\T Äغd” ãdüT‡\qT ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. @\÷s¡T qT+∫ yÓfi≤¢*‡q ãdüT‡\ sêø£b˛ø£\˙ï |üP]Ô>± ì*∫b˛j·÷sTT. ãkÕº+&é ìsêàqTwü´+>± e÷]+~. ø£èwüí p{Ÿ $T\T¢qT ≈£L&Ü ã+<é #˚sTT+#ês¡T. 4y˚\ eT+~ ø±]à≈£î\T ã+<é˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. bÕ‘· ãkÕº+&é e<ä› ˇ≥÷¢s¡T Á>±eT+˝Àq÷ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\≈£î bÕ˝≤_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üesYù|≥ e<ä› ø=~›ùd|ü⁄ ¬s’˝Ÿs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ô|ò’sY ùdºwüHé ôd+≥sY˝À <ä[‘·T\+‘ê e÷qeVü‰s¡+>± @s¡Œ&ç CÀVü‰s¡T¢ n+uÒ<äÿsY n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.

lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï Vü≤À+eT+Á‹ dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶ ‹s¡T|ü‹, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ‹s¡TeT\ lyÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ sêÁwüº Vü≤À+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Vü≤À+eT+Á‹øÏ kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü≤+ e<ä› ‹s¡TeT\ &ûmd”Œ ñe÷eTùV≤X¯«s¡ X¯s¡à, {°{°&û $õ˝…Hé‡ ôd≈£L´]{° Ä|ò”düsY m+¬ø dæ+>¥, &ç|üP´{° áz es¡\øÏåà ‘·~‘·s¡T\T ÄyÓT≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ãdü @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. sêÁ‹ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À {°{°&û n~Ûø±s¡T\T Vü≤À+eT+Á‹øÏ Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. <äs¡Ùq+ nq+‘·s¡+ Vü≤À+eT+Á‹ lyê] VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. s¡+>∑Hê<∏ä eT+&É|ü+˝À ns¡Ã≈£î\T Vü≤À+eT+Á‹ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Äos¡«#·Hê\T |ü\ø£>± CÒáz lìyêdüsêE lyê] rs¡ú Á|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ Ä\j·T+ yÓ\T|ü\ eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À Á|üeTTKT\ $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. düTìï‘· n+XÊ\ô|’ ñ<ä´e÷\T #˚ùd yê]ô|’ e÷Á‘·+ πødüT rÁe‘·qT ã{Ϻì Á|üuÛÑT‘·«+ πødüT\qT Ç{°e\ m‹Ôy˚dæ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ‹s¡T>∑TÁ|üj·÷DyÓTÆ ‹s¡T#êq÷s¡T˝Àì lyê] |ü<ëàe‹ neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. eT+Á‹‘√ bÕ≥T ø£s¡÷ï\T &û◊J nì˝Ÿ≈£îe÷sY, sêj·T\d”eT πs+CŸ ◊J >√$+<édæ+>¥, ‹s¡T|ü‹ ns¡“Hé md”Œ Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

eTDÏX¯s¡à≈£î ÄÁ‘˚j·T kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ $»j·Tq>∑s¡+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· y˚≥÷] düT+<äsêeT÷à]Ô 77e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± Çø£ÿ&ç ÄÁ‘˚j·T kÕàs¡ø£ ø£fi≤|”sƒ¡+ Á|üU≤´‘· dæ˙ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT eTDÏX¯s¡à≈£î ÄÁ‘˚j·T kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äCÒj·TqT+~. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ >∑Ts¡C≤&É ø£fi≤uÛ≤s¡‹˝À ◊<äTqïs¡ >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Tq>∑s¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´sê\T u§‘·‡ s¡a÷˙‡\ø°åà CÀ´‹ Á|ü»«\q‘√ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì, eTTK´ n‹~∏>± sêh s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, $•wüº n‹<∏äT\T>± ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´, kÕsTT cÂ+&˚wüHé

e] MT<ä <äèwæºkÕ]+#·e#·TÃ. k˛eT•\ ôV’≤˝Òe˝Ÿ ¬øHê˝Ÿ≈£î bÕ\Hê|üs¡yÓTÆq nqTeT‘·T\T \_Û+#·>±H˚ f…+&És¡T¢qT |æ*∫ |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ #ÓãT‘·THêïs¡T. n~ø±ø£ Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ 2009 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ sê+HêsêD¬s&ç¶ì eT+∫ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+∫q Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T Äj·Tq MT<ä Á|üdüTÔ‘·+ ndü+‘·è|æÔ‘√ ñHêïs¡T. ¬>*∫ ¬s+&˚fi¯ó¢ >∑&ç∫Hê Ç|üŒ{Ïes¡≈£î m≥Te+{Ï n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚|ü{º˝Òø£b˛j·÷s¡ì ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñqï Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\qT dü+‘·è|æÔ |üs¡#·&É+ ø√düy˚T Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq k˛eT•\ ôV’≤˝Òe˝Ÿ ¬øHê˝Ÿ, Ä‘·à≈£Ls¡TqT eTTì‡bÕ{°\T>± #˚j·T&É+ kÕ<Ûä´yÓTÆ+~.

n<Ûä´≈£åî\T ø√\>∑≥¢ Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T, dæ˙ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T kÕ\÷] ø√{Ï bÕ˝§Z+{≤s¡ì ìsê«Vü≤ø£ Á|ü‹ì<ÛäT\T #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄, >∑+{Ï eTTs¡∞ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Ms¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕj·T+Á‘·+ msTTyéT f…ø√ÿ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq\T. nq+‘·s¡+ dü+^‘· $uÛ≤e]‘√ ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+uÛÑ eTe⁄‘êj·Tì, 8>∑+≥\≈£î »]π> düuÛ≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À eTDÏX¯s¡à≈£î |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|ü<Ûëq+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ms¡T $e]+#ês¡T. düe÷y˚ X¯+˝À ø±|ü⁄>∑+{Ï Á|üø±XŸ, Äq+<é ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äj·Tq n$y˚ø±ìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. |òæÁãe] 3e ‘˚Bq ;Ûwüà @ø±<ä•ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ‘êqT ‹s¡TeT\≈£î q&ç∫ yÓfi¯‘êqì, nsTT‘˚ ø=+&Éô|’ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·Tø√≈£î+&ÜH˚ yÓqT~]– ekÕÔqì, ‘·q yÓ+≥ y˚˝≤~eT+~ ‘·s¡* sêyê\ì ∫qJj·TsY |æ\T|ü⁄ìe«&É+ πøe\+ Á|üuÛÑT‘ê«ìï, <˚ekÕúHêìï u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T&Üìπø nì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ì j·÷e‘Y uÛÑø£Ôø√{Ï ø£*j·TT>∑ yÓ’≈£î+sƒ¡+>± uÛ≤$k˛Ô+<äì n+‘·{Ï |ü$Á‘·‘·, eTVü≤‘·´+ >∑\ {Ï{Ï&çì ∫qJj·TsY kÕ«$T yê{Ïø£Hé dæ{°>±, ø£¢ãT¢>± Á|üø£{Ï+#·&É+ uÛÑ≈£îÔ\T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡àXÊÁdüÔ Á|üø±s¡+ |”sƒê~Û|ü‘·T\T, eTsƒê~Û|ü‘·T\T $<˚oj·÷q+ #˚j·T&ÜìøÏ ˝Ò<äì n˝≤ #˚ùdÔ kÕ«MTJ>± ns¡Ω‘· ø√˝ÀŒ‘ês¡ì XÊs¡<ë |”sƒê~Û|ü‹ düŒwüº+ #˚kÕs¡T. Çe˙ï eTs¡∫b˛sTT ∫qJj·TsY $<˚XÊ˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ nø£ÿ&ç ø£\ÃsY ˇ+≥|ü{Ϻ+#·T≈£îHêïs¡ì, n+<äTø£H˚ nyÓT]ø±˝Àì yê{Ïø£Hé dæ{°‘√ ‹s¡T|ü‹ì b˛˝≤Ãs¡ì m<˚›yê #˚kÕs¡T. Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·÷˝À¢ |ü⁄#·TÃ≈£î+{≤s¡T, Ç‘·s¡ eT‘·düTú\T

18 qT+∫ kÕ+düÿè‹ø£ ñ‘·‡yê\T

HÓ\÷¢s¡T, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯+˝Àì 600 »HêuÛ≤ ô|’ã&çq Á>±e÷\ ìï+{Ï˙ <äX¯\yêØ>± n_Ûeè~Δ #˚j·÷\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝Àì Á>±e÷\≈£î eTVü≤s¡›X¯ |ü≥ºqT+~. õ˝≤¢˝À 600 »HêuÛ≤ ô|’ã&çq Á>±e÷\T 101es¡≈£î ñ+{≤sTT. á Á>±e÷\≈£î s√&É¢ $düÔs¡D, eT+∫˙s¡T, bÕ]X¯ó<äΔä´+ ‘·~‘·s¡ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\qT yÓTs¡T>∑T |ü]#˚+<äT≈£î á |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+<äì eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Ä‘·à≈£Ls¡T˝À »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä á 101 Á>±e÷˝À 179 s√&É¢qT $düÔ]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ‘êqT ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï Ä‘·à≈£Ls¡T ìj·T»ø£es¡Z+˝Àì 11 Á>±eT\ |ü]~Û˝À 15 ø√≥T¢ yÓ∫Ã+∫ 22 øÏ˝À MT≥s¡¢ s√&ÉT¢qT n_Ûeè~Δ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì @mdtù|≥, sê»y√\T, ø=qT>√&ÉT #Ós¡Te⁄\≈£î á y˚dü$ ø±\+˝Àì ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ yÓ’uÛÑyêìï #êfÒ $<Ûä+>± kÕ+düÿè‹ø£ ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. e#˚à HÓ\ 18e ‘˚B qT+∫ 20e ‘˚B es¡≈£î kÕ+düÿè‹ø£ ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ‘ê‘êÿ*ø£+>± ‘˚B\qT Ksês¡T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ñ‘·‡yê\ ìs¡«Vü≤Dô|’ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À ñqï C≤q|ü<ä ø£fi≤Á|ü<äs¡Ùq\T, $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\‘√ kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, |òü⁄&éø√s¡Tº\ ìs¡«Vü≤D≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY sêCŸ≈£îe÷sY, q÷sYu≤cÕU≤d”+, &ûÄsY&û@ |”&û s¡»˙ø±+‘·sêe⁄, eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄, s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

6e s√E≈£î #˚]q eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ Bø£å\T $qTø=+&É »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): yê´{Ÿ≈£î ìs¡düq>± $qTø=+&É |ü≥ºD+˝À eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T X¯ìyês¡+ 6e s√E≈£î #˚sêsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√ q+ãsY 932qT Á|üuÛÑT‘·«+ s¡<äT› #˚j·÷\ì yê´bÕs¡T\T ø√sês¡T. Bøå± •_sêìï sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ|æ◊ @]j·÷ ø±s¡´<ä]Ù Á|üXÊ+‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê´{Ÿ ◊<äTXÊ‘·+ ô|+#·&É+‘√ ∫qï yê´bÕs¡T\T qwüºb˛j˚T |ü]dæú‘·T\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ‘·ø£åDy˚T ô|+∫q yê´{ŸqT ‘·–Z+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T, eÁdüÔ <äTø±D<ës¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áø°&É\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ n\dü‘·«+ $»j·Tq>∑s¡+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): j·TTe‘·s¡+˝À Áø°&É\ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ s√Es√EøÏ ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·T+<äì {°&û|” bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T, $»j·Tq>∑s¡+ myÓTà˝Ò´ |üPdübÕ{Ï nXÀø˘>∑»|ü‹sêE nHêïs¡T. kÕúìø£ $õ® Áø°&Ü yÓTÆ<ëq+˝À $õ® u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »s¡>∑qTqï u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°\T X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á b˛{°\≈£î Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T Áø°&É\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+˝À n\dü‘·«+ Á|ü<ä]ÙdüTÔ+&É&É+ e\q C≤rj·T kÕúsTT Áø°&Üø±s¡T\T ø±qsêe&É+ ˝Ò<äì, ‘·<ë«sê j·TTe‘·s¡+ ìùdÔ»+˝À ñ+<äHêïs¡T. Áø°&É\T e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìï ô|+bı+~kÕÔj·Tì, Ä ~X¯>± H˚{Ï‘·s¡+ eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á b˛{°\≈£î m|æmd”Œ m, _ Á>∑÷|ü⁄\T, >∑]$&ç, ôd’ìø˘ dü÷ÿ˝Ÿ, $õ® m, _ Á>∑÷|ü⁄\T, õm+ÄsY, m+$õÄsY »≥T¢≈£î #Ó+~q Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. M]ì nXÀø˘>∑»|ü‹sêE n_Ûq+~dü÷Ô eT]+‘· ñqï‘· •Ksê\T n+<äTø√yê\ì Äj·Tq Äø±+eøÏå+#ês¡T. sêeT#·+Á<äsêE, >∑»|ü‹sêE, yêdüT<˚esêE, Á|ükÕ<ésêE, õ˝≤¢ Áø°&Ü_Ûeè~Δ n~Ûø±] eTH√Vü≤sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü‰düº˝Ÿ kÂø£s¡´+ ø√dü+

m+ÄsY $<ë´s¡Tú\ u…’sƒêsTT+|ü⁄ $»j·Tq>∑s¡+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): á @&Ü~ »qe] 1q eT÷dæy˚dæq m+ÄsY Vü‰düº˝Ÿ˝À uÛÀ»q kÂø£sê´ìï |ü⁄qs¡T<äΔ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô mdtm|òt◊ Ä<Ûä«sê´q $<ë´s¡Tú\T X¯ìyês¡+ Çø£ÿ&ç m+ÄsY ø±˝Òõ Á|æì‡|ü˝Ÿ >∑~˝À u…’sƒêsTT+#ês¡T. B+‘√ ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·\T HÓ\ø=HêïsTT. dü+Áø±+‹ ôd\e⁄\ nq+‘·s¡+ Vü‰düº˝ŸqT rdæq|üŒ{Ïø° $<ë´s¡Tú\≈£î eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+ ˝Ò≈£î+&Ü uÛÀ»q kÂø£sê´ìï yê¬s¶Hé ì*|æy˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ì<ÛäT\T sêø£b˛e&É+‘√ ‘êeTT uÛÀ»q kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#·˝ÒeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïπø m≥Te+{Ï @sêŒ≥T¢ #˚düTø√ì $<ë´s¡Tú\T rÁe nkÂø£sê´ìøÏ >∑T¬s’ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. ø£fi≤XÊ\˝À u…’sƒêsTT+#·&É+‘√ ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+ b˛©düT\qT |æ*∫q|üŒ{Ïø° yês¡T ≈£L&Ü #˚‘·T˝…‘˚Ôj·T&É+‘√ |ü]dæú‹ $wü$T+∫+~. uÛÀ»q kÂø£sê´ìï |ü⁄qs¡T<äΔ]ùdÔ>±ì ‘êeTT Ä+<√fi¯q $s¡$T+#˚~ ˝Ò<äì Hêj·T≈£î\T m˝Ÿ.kÕsTT Á|ükÕ<é, sêE ‘·~‘·s¡T\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

Ç#·TÃ≈£î+{≤s¡T n+≥÷ ∫qJj·TsY j·÷e‘Y Væ≤+<ä÷eT‘êìï øÏ+#·|ü]#˚˝≤ yê´U≤´ì #ês¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·÷˝À¢ ì‘·´ <ä÷|üB|ü HÓ’y˚<ë´\T, ns¡Ãq\T, n_Ûùwø±\T, nqï<ëHê\T, ¬ø’+ø£sê´\T e+{Ï mH√ï |üP»\T ñ+{≤j·Tì, Ç‘·s¡ eT‘ê˝À¢ Hê\T>∑T >√&É\ eT<Ûä´ ÁbÕs¡Δq\T ‘·|üŒ eTπsM ø£q|ü&Éeì á $wüj·÷ìï ∫qJj·TsY ‘Ó\T‡ø√yê\Hêïs¡T. 2004 qT+∫ 2008 es¡≈£î {Ï{Ï&ç˝À Á|ü‹ @{≤ n+<äs¡T eTsƒê~Û|ü‘·T\T, |”sƒê~Û|ü‘·T\‘√ düe÷y˚XÊ\T »]|æ yê] n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘Ó\T‡≈£îH˚yês¡ì nsTT‘˚ ¬s+&ÉT eT÷&˚fi¯fl qT+∫ kÕ«MTJ\ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚j·T≈£î+&Ü {Ï{Ï&ç bÕ\ø£es¡Z+ ø±\j·÷|üq #˚k˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. kÕ«MTJ\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+ #·ø£b˛e&É+ {Ï{Ï&ç <äTsêàs¡Z|ü⁄ #·s¡´ nHêïs¡T. ø=+<äs¡T kÕ«eTT\eTì #Ó|ü⁄Œ≈£îì ∫qJj·TsY <ä>∑Zs¡ kıeTTà\T rdüT≈£îì Äj·Tq≈£î eT<䛑·T>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. {Ï{Ï&ç j·÷»e÷q´+ ‘·ø£åD+ düŒ+~+∫ eTsƒê~Û|ü‘·T\ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ê\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

Çø£ Á>±e÷\≈£î eTVü≤s¡›X¯

ª{°{°&ûì u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ #˚düTÔqï ∫q Jj·TsY μ ø±øÏHê&É, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› Ä<Ûë´‹àø£ πø+Á<äyÓTÆq ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+˝À ‘·q |ü≥Tº kÕ~Û+#·Tø√yê\qï |ü+‘·+‘√ ∫q Jj·TsY {Ï{Ï&çì u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ #˚düTÔHêïs¡ì $XÊK XÊs¡<ë |”sƒê~Û|ü‹ dü«s¡÷bÕq+<˚+Á<ä düs¡dü«‹ Äs√|æ+#ês¡T. bÕ+#·sêÁ‘· Ä>∑e÷ìøÏ #Ó+~q ∫qJj·TsY yÓ’XÊqdü Ä>∑eT+ Á|üø±s¡+ |üP»\T #˚ùd ‹s¡TeT\˝À ‘·qπø+ ‘Ó\Tdüì e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs√ $es¡D Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. X¯ìyês¡+ ø±øÏHê&É˝Àì sêe÷sêe⁄ù|≥ •yê\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À dü«s¡÷bÕq+<˚+Á<ä düs¡dü«‹ ∫qJj·TsYô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ ≈£î]|æ+#ês¡T. ∫q Jj·TsY m+‘· |ü≥Tº |ü{ϺHê, mìï Á|üø£≥q\T >∑T|æŒ+∫Hê yÓsTT´ ø±fi¯fl eT+&É|ü+ ìsêàD+ »s¡>∑<äì düŒwüº+ #˚kÕs¡T. ∫qJj·TsY≈£î #Ó+~q bÕ+#·sêÁ‘· Ä>∑eT+ Á|üø±s¡+ dæ+Vü‰#·\+, uÛÑÁ<ë#·\+, j·÷<ä–] >∑T≥º <˚ekÕúHê˝À¢ |üP»\T »s¡T>∑T‘êj·Tì yê{Ï >∑T]+∫ e÷{≤¢&É≈£î+&Ü yÓ’U≤qdü Ä>∑eT+˝À |üP»\T »]π> ‹s¡TeT\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É&É+

5

<˚X¯+˝À Ç‘·s¡ @ Ä\j·T+˝À ˝Òì $<Ûä+>± ‹s¡TeT\˝À e÷Á‘·+ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, dæìe÷ q≥T\T, $◊|æ\+≥÷ Á|ü‘˚´ø£ <äs¡ÙHê\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì, á $<ÛëHê\T m‹Ôy˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ≈£î+{Ïyês¡T, >∑T&ç¶yês¡T, z|æø£ ˝Òì yês¡T Ç˝≤+{Ï yÓ’ø£\´+‘√ ñqïyê]ì $◊|æ\T>± >∑T]Ô+∫ yê]øÏ ‘·ø£åD+ kÕ«$T <äs¡Ùq+ ø£*π>˝≤ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì {Ï{Ï&çøÏ Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúHêìøÏ dü+ã+~Û+∫ |üP»˝À¢ ≈£L&Ü ˝ÀbÕ\THêïj·T+≥÷ ∫qJj·TsY ne>±Vü≤HêsêVæ≤‘·´+‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì dü«s¡÷bÕq+<ä ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\T e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. {Ï{Ï&ç˝À |üPC≤ $<ÛëHê\T, |ü+&ÉT>∑\T, kÕ+Á|ü<ëj·÷\T ìs¡«Vü≤D ø√dü+ sêe÷qT» e+XÊìøÏ #Ó+~q ô|<ä›õj·T´+>±sY ñHêïs¡ì, Äj·Tq ˇø£ÿ]πø nø£ÿ&ç |üP»\ô|’ e÷{≤¢&˚ ns¡Ω‘· ñ+~ ‘·|üŒ ∫qJj·TsY≈£î @e÷Á‘·+ ˝Ò<äHêïs¡T. <˚X¯+˝À s√E s√E≈£î ô|]–b˛‘·Tqï eT‘·e÷]Œ&ÉT\T n]ø£fÒº+<äT≈£î düHê‘·q Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à |ü]s¡ø£åD ø=s¡≈£î ∫qJj·TsY ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.

n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dæyéT ø±s¡T¶\T Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì 3,397 eT+~ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, 689 eT+~ $T˙ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ‘·«s¡˝À dæyéTø±s¡T¶\T n+~+#·qTqï≥T¢ Ád”Ô, •X¯ó dü+πøåeT XÊK ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY Áoìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T, |üs¡´y˚ø£å≈£î\≈£î >∑‘·+˝À dæyéTø±s¡T¶*#êÃeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêC≤+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ÁbÕC…≈£îº ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á $<Ûëq+ <ë«sê Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô s√EyêØ Vü‰»s¡T, bÂwæºø±Vü‰s¡+ |ü+|æD° ‘·~‘·s¡ düe÷#êsêìï õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ n+<äCÒj·÷*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ns¡düe*¢u≤\ dü<äHéqT Ä<äs¡Ù u≤\dü<äHé>± s¡÷bı+~kÕÔeTHêïs¡T. s¡÷.24\ø£å\‘√ uÛÑeq+ ìsêàD|üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#êeTHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ sêC≤+XÊK |”y√ Hêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

$X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ ù|s¡T rdüT≈£îs¡+&ç Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): n+‘·s¡ $X¯«$<ë´\j·T Áø°&Ü b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚ $<ë´s¡Tú\T j·T÷ìe]Ù{Ïø° eT+∫ ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì &ܺø£sY _ÄsY n+uÒÿ<äsY $X¯«$<ë´\j·T+ ]õÁkÕºsY e&ܶ~ ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé nHêïs¡T. $X¯«$<ë´\j·T+ ‘·s¡|òü⁄q u≤˝Ÿu≤´&çà+≥Hé $uÛ≤>∑+˝À n+‘·sY $X¯«$<ë´\j·T+ b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚ Áø°&Üø±s¡T\qT<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&Üø±s¡T\ n_Ûeè~ΔøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. ø£sêí≥ø£ sêh+˝Àì eT+>∑fi¯Ss¡T $X¯«$<ë´\j·T+˝À |òæÁãe] 1e ‘˚B es¡≈£î »]π> u≤˝Ÿu≤&çà+≥Hé b˛{°\≈£î e]Ù{° ‘·s¡|òü⁄q 10 eT+~ düuÛÑT´\ >∑\ »≥TºqT |ü+|ædüTÔHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |”&û Áoìyêdüsêe⁄, Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áoø±≈£îfi¯+ ]yéT‡˝À <ës¡TD+ |üdæø£+<äT eTè‘·<˚Vü‰ìï |”≈£îÿ‹qï ≈£îø£ÿ\T Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq Áoø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì ]yéT‡ yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\˝À <ës¡TD+ »]–+~. ]yéT‡ Äes¡D+˝Àì u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü≤+ düMT|ü+˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì |üdæø£+<äTqT ≈£îø£ÿ\T |”≈£îÿ‹qï dü+|òüT≥q ø£\ø£\+ πs|æ+~. ã÷s¡® eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q z eTVæ≤fi¯ ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ]yéT‡˝À Á|üdüyêìøÏ yÓ[¢+~. nq+‘·s¡+ _&ɶ≈£î »qàìe«>±... |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ ìjÓ÷HÓ{Ï˝Ÿ yês¡T¶˝À #˚]Œ+#ês¡T. ñeTà˙s¡T $T+π>j·T&É+‘√ Ä •X¯óe⁄ eTè‹ #Ó+~+~. B+‘√ yÓ’<äT´\T Ä •X¯óe⁄ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î eTè‹ #Ó+~q |üdæø£+<äTqT n|üŒ–+#ês¡T. ]yéT‡ ÄdüT|üÁ‹øÏ |üø£ÿH˚ ñqï Hê>±e[ q~˝À eTè‘·<˚Vü‰ìï dæã“+~‘√ |üP&çà ô|{Ϻ+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ ≈£îø£ÿ\T •X¯óe⁄ eTè‘·<˚Vü‰ìï ]yéT‡ u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü≤+ düMTbÕìøÏ á&ÉTÃø=∫à |”≈£îÿ‹HêïsTT, ‘·\ yÓTT+&Ó+ uÛ≤>∑+ e÷Á‘·y˚T $T–* ñHêïsTT. á |òüT≥qô|’ |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. yÓ’<ä´ dæã“+~ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>±H˚ á <ës¡TDyÓTÆq dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+<äqï $eTs¡Ù\T yÓ\TyÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï Áoø±≈£îfi¯+ Äضy√ dü‘·´Hêsêj·TD, ‘·Vü≤o˝≤›sY dü+|òüT≥q düú˝≤ìï |ü]o*+#ês¡T. Bìô|’ $#ês¡D »]|æ u≤<ÛäT´\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äضy√ ‘Ó*bÕs¡T.

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ |ü]ÁX¯eTqT ~>∑“+~ÛkÕÔ+ Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<Ûë ÄsêZìø˘‡ |ü]ÁX¯eT ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ã+<é≈£î ~– |ü]ÁX¯eTqT ~>∑“+~ÛkÕÔeTì d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢XÊK n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‹s¡T|ü‹sêe⁄, >√$+<äsêe⁄ nHêïs¡T. ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ s¡Ddüú\+, m#ÓÃs¡¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï |ü\T |ü]ÁX¯eT\≈£î #Ó+~q dæ◊{°j·T÷ nqTã+<Ûä ø±]àø£ dü+|òü÷\‘√ ø£*dæ s¡Ddüú\+ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+#ês¡T. ø±sê´\j·T+ ‘Ós¡eø£eTT+<˚ Á|ü<Ûëq <ë«s¡+ m<äT≥ ø±]à≈£î\+‘ê u…’sƒêsTT+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HÓ\s√E\T>± ø±]à≈£î\T XÊ+‹j·TT‘·+>± b˛sê&ÉT‘·THêï j·÷»e÷q´+ yÓTT+&çyÓ’K] Á|ü<ä]Ùk˛Ô+<äHêïs¡T. á $wüj·T+ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ ‘Ó*dæq|üŒ{Ïø° düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ #=s¡e #·÷|ü&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. d”◊{Ïj·TT õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åîsê\T ns¡TD, &ç$»Hé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ‘˚CÒX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+|òüT+ @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+ düVæ≤+#·ø£ j·÷»e÷q´+ ø±]à≈£î\qT y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚k˛Ô+<äHêïs¡T. ø±]à≈£î\qT $<ÛäT˝À¢øÏ rdüTø√yê\ì CÒd”m˝Ÿ Ä<˚•+∫Hê j·÷»e÷q´+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<ä+≥T ø±]àø£ #·{≤º˝…˝≤ neT\e⁄‘·THêïjÓ÷ ns¡›+ #˚düTø√yê\ì Äy˚<äï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±]àø£ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T düeTdü´\qT d”◊ y˚DT>√bÕ\Hêj·TT&çøÏ $e]+#ês¡T. ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ø±]à≈£î\T u…’sƒêsTT+#·&É+‘√ b˛©düT\T düTe÷s¡T 200 eT+~ es¡≈£î ø±]à≈£î\qT n¬sdüTº #˚dæ b˛©düTùdºwüHé ‘·s¡*+#ês¡T. eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{°j·T÷ õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T neTàHêïj·TT&ÉT, s¡eTD, XÊ´+Áø£>¥ |ædüºHé‡, es¡+ |üesY bÕ¢+{Ÿ, Hê>±s¡T®Hê nÁ–¬ø+, ¬s&ç¶dt ˝≤´uŸ‡, j·TTHÓ’f…&é ÁuÒeØdt |ü]ÁX¯eT ø±]à≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\ Äs√>∑´+ô|’ ÁX¯<äΔ eVæ≤+#·+&ç Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\ Äs√>∑´+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ ø£qãsêÃ\ì ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\qT, Äs√>∑´ dæã“+~ì ø√sês¡T. d”‘·+ù|≥, –]»q dü+πøåeT ñqï ‘· bÕsƒ¡XÊ\ e<ä› »eVü≤sY u≤\\ Äs√>∑´ s¡ø£å˝À uÛ≤>∑+>± q÷‘·q+>± neT\T #˚düTÔqï #·Áø±\ô|’ Äs√>∑´+ (dü«düú ÄHé M˝Ÿ‡) ø±s¡´Áø£e÷ìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Äs√>∑´ ø£¢ãT´\qT #Ó’‘·q´|üs¡Tdü÷Ô Äs√>∑´ n\yê≥¢ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#ê\Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\T, n+>∑Héyê&û πø+Á<ë˝À¢ |æ\¢\ Äs√>∑´+ô|’ #=s¡e #·÷bÕ\Hêïs¡T. Bìô|’ dæã“+~øÏ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. b˛wüø±Vü‰s¡yÓTÆq y˚s¡TX¯q>∑ |ü\T≈£î\T, u…\¢+‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ñ+&É\qT n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. nìï ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï ì\«\≈£î nedüs¡yÓTÆq kÕeTÁ–ì ◊{Ï&ç@ qT+∫ ø=qT>√\T #˚dæ Çyê«\Hêïs¡T. $<äe´, yÓ’<ä´ dæã“+~ düeTq«j·T+‘√ |üì #˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\ø=+&É myÓTà˝Ò´ düTÁ^e⁄\T, düT˙˝ŸsêCŸ≈£îe÷sY, Á|ükÕ<é, s¡eTDeT÷]Ô, n~Ûø±s¡T\T dü‘·´+Hêj·TT&ÉT, Hê>∑eTDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

6q HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À #·+Á<äu≤ãT b˛s¡Tu≤≥ Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): e÷J eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘·q b˛s¡Tu≤≥˝À uÛ≤>∑+>± |òæÁãe] 6e ‘˚Bq HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ n+<äTu≤≥T˝À ñqï bÕغ H˚‘·\‘√ #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥qô|’ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ düMTø£å düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ‘·q b˛s¡Tu≤≥˝À uÛ≤>∑+>± #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT yÓT≥º ÁbÕ+‘·yÓTÆq ñ<äj·T>∑] ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üs¡´{Ï+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç{°e\ <∏ëH˚ ‘·TbÕHé≈£î m≈£îÿe>± yÓT≥º ÁbÕ+‘ê\T <Óã“‹qï H˚|ü<∏ä´+˝À ñ<äj·T–] ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø£*–], $+»eT÷s¡T eT+&É˝≤\˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡ì Á|ü<∏ä$Tø£ düe÷#ês¡+ n+~+~. #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥qqT $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î {°&û|” ÁX‚DT\T Ç|üŒ{Ï qT+#˚ Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#êsTT.


6

s¡÷bÕj·T\qT πø{≤sTT+#êeTì nHêïs¡T. |ò”E\ $wüj·TyÓTÆ $<ë´s¡Tú\qT Çã“+<äT\bÕ\T #˚j·T≈£î+&Ü Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷Hê´\≈£î dü÷#·q\T #˚XÊeTì Ç+<äT≈£î $s¡T<äΔ+>± e´eVü≤]+#˚ j·÷»e÷Hê´\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ kÕs¡j·T´ nHêïs¡T. sêh+˝À e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\qT ≈£åîDí+>± |ü]o*+#ê\ì Äj·÷ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊeTì nHêïs¡T. e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ˝À uÀ>∑dt kÕÿ\sYwæ|ü⁄\T ñqï≥¢sTT‘˚ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ ø√dü+ 47ø√≥¢

|ò”E\ ø√dü+ Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚ùdÔ ø£fi≤XÊ\\qT s¡<äT› #˚kÕÔ+ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): |ò”E\ $wüj·T+˝À Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T $<ë´s¡Tú\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚ùdÔ ø£fi≤XÊ\\ >∑T]Ô+|ü⁄qT s¡<äT› #˚kÕÔeTì sêh yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑T‘·T\ dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡j·T´ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Ä~˝≤u≤<é˝À md”‡, md”º, ;d” yÓTÆHêغ\ kÕÿ\sYwæ|t\, |ò”E\ ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ $wüj·TyÓTÆ ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ‡, n~Ûø±s¡T\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq düMTø£å düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+

@sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. sêh yê´|üÔ+>± 25.17 \ø£å\ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì, Ç+<äT˝À 14,043 \ø£å\ eT+~ ;d” $<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√>±, 3\ø£å\ 3y˚\ eT+~ á;d” $<ë´s¡Tú\T, 5\ø£å\ 77 y˚\ eT+~ md”‡\T, \øå± 97 y˚\ eT+~ md”º $<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ ø√dü+ sêh ã&Ó®{Ÿ˝À 5y˚\ ø√≥¢

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 29 »qe] 2012

s¡÷bÕ\j·TqT πø{≤sTT+#·>±, á @&Ü~ 60 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T nedüs¡eTe⁄‘êj·Tì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î ìy˚~ø£ Ç#êÃs¡ì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì#˚düTÔHêïs¡ì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê˝À¢ m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T »]–Hê ø±´_HÓ{Ÿ düuŸ ø£$T{°, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ dü+ã+~Û‘· e´≈£îÔ\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nXÀø˘, n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Ms¡eT\T¢, dü+πøåeT XÊK CÒ&û n˝Àø˘≈£îe÷sY, Äضy√ s¡$Hêj·Tø˘, _dæ dü+πøåeTXÊK n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

u≤düs¡˝À |òüTq+>± edü+‘· |ü+#·$T y˚&ÉTø£\T

<ë&ç yÓqTø£ sê»ø°j·T ≈£îÁ≥ s¡÷. 600 ø√≥¢ qwüº+ á |ü]ÁX¯eTqT Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ~ Á|üXÊïs¡úø£y˚Tqì, Ç|üŒ{À¢ Bìì d”;◊ $#ês¡D »]|æ+#ê* ø=qkÕ–+#˚ q&É|ü˝ÒeTì nHêïs¡T. ‘·q y˚Tq ø√&É\T uÛÑs¡Ô ØC…˙‡ m+&û Hêj·TT&ÉT #·+Á<äX‚KsYqT Vü≤‘·e÷]à ‘·q≈£î rs¡ì ø±øÏHê&É, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): m+‘√ eT+~øÏ ñbÕ~Û ø£*Œ+∫q |ü]ÁX¯eTqT ãT–ZbÕ\T #˚j·T&É+ yÓqTø£ sê»ø°j·T <äTs¡T<˚›X¯+ ñ+<äì, j·÷Hê+˝Àì ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ bòÕ´ø£ºØ j·T»e÷ì JmHé Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ¬s+&˚fi¯ó¢>± bòÕ´ø£ºØì HêX¯q+ #˚j·÷\qT≈£îqï ø=+<ä] ø£\ Ç˝≤ HÓs¡y˚]+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·q ã+<ÛäTe⁄ #·+Á<äX‚KsY eTè‘·<˚Vü‰ìï X¯ìyês¡+ Hê&ÉT dü+<ä]Ù+∫ Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT z<ë]Ãq nq+‘·s¡+ Hêj·TT&ÉT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. s¡÷.700 ø√≥¢‘√ @sêŒ≥T #˚dæq

<äTU≤ìï $T>∑˝≤Ãs¡ì Äj·Tq $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î\qT m+‘√ u≤>± #·÷düT≈£îHêï Ç˝≤ e´eVü≤]+#·&É+ |ü≥¢ Äj·Tq ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. bòÕ´ø£ºØ $<Ûä«+dü+, <ë&ÉT\˝À ø=+<äs¡T >∑÷+&Ü\T á <äTX¯Ãs¡´≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê{Ï |òüT≥q\ô|’ d”;◊‘√ $#ês¡D #˚sTT+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. e´øÏÔ>∑‘·+>± me]¬ø’Hê ø£ø£å\T ñ+fÒ |ü]wüÿ]+#·Tø√yê˝Ò ‘·|üŒ Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&Ésê<äì nHêïs¡T. <äTX¯Ãs¡´\‘√ düTe÷s¡T 1200 eT+~ø±]à≈£î\T, 2500 eT+~ $<ë´s¡Tú\T, s¡÷. 600ø√≥¢ bòÕ´ø£ºØ uÛÑ$wü´‘·TÔ HêX¯qyÓTÆ+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+

#˚XÊs¡T. e+<ä˝≤~ eT+~øÏ ‹+&ç ô|&ÉT‘·Tqï ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ bòÕ´ø£ºØì ø±]à≈£î\T <ä>∑Δ+ #˚dæ \÷؃ #˚j·T&É+ ø£å$T+#·sêì $wüj·TeTì ø£+ô|˙ m+&ç Hêj·TT&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T. nqï+ ô|{Ϻq yê]H˚ bı≥ºq ô|≥Tºø√e&É+ ‘êHÓø£ÿ&Ü #·÷&É˝Ò<äHêïs¡T. bÕ+&ç#˚Ã]øÏ #Ó+~q #·+ Á<äX‚KsY ØC…˙‡ n_Ûeè~ΔøÏ m+‘√ ø£èwæ #˚kÕs¡ì n+<äT˝À |üì#˚dæq ø±]à≈£î\qT kı+‘· _&ɶ˝≤¢ #·÷düT≈£îH˚yê&ÉHêïs¡T. ø±]à≈£î\ ø√dü+ Äj·Tq ‘Ó\T>∑T ≈£L&Ü H˚s¡TÃ≈£îHêïs¡ì, Bìï ã{Ϻ #·+Á<äX‚KsY ∫‘·ÔX¯ó~Δ ne>∑‘·eT e⁄‘·T+ <äHêïs¡T. ø±]à≈£î\T <ä>∑Δ+ #˚dæq ÄdüTÔ\ $\Te s¡÷. 600 ø√≥T¢ es¡≈£î ñ+≥T+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{À¢ ø£+ô|˙ì ‘Ó]#˚ |ü]dæú‹ ø£q|ü&É&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT ôd’‘·+ ñ\¢+|òæT+∫ j·T÷ìj·THé

ù|]≥ <äeTqø±+&É ø=qkÕ–+∫q uÛ≤s¡‘·<˚X¯ bÕ]ÁXÊ$Tø£ #·]Á‘·˝À ‘êHÓø£ÿ&Ü #·÷&É˝Ò<ä Hêïs¡T. πøe\+ sê»ø°j·T ø±s¡D≤\‘√H˚ á ≈£îÁ≥ »]–+<äì Äs√|æ+ #ês¡T. »]–q dü+|òüT≥qqT Ç+‘·≈£î$T+∫ ‘êH˚MT yê´U≤´ì+ #·<ä\#·Tø√˝Ò<äì Hêj·TT&ÉT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ |ü]ÁX¯eT˝À »]–q \÷{°\T, <äVü≤qø±+&É |òüT≥q\ nq+‘·s¡+ j·÷Hê+ ÇHé#ê]® n&çàìÁùdº≥sY m+$. düTÁãVü≤àD+ ãè+<ä+ »]–q qwüº+ n+#·Hê y˚ùd+<äT≈£î Çø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ØC…˙‡ |ü]ÁX¯eT˝À ø±*b˛sTTq yêVü≤Hê\T, ¬s>±à |ü]ÁX¯eT, ØC…˙‡ $<ë´dü+düú\T, Ømdt Hêj·TT ø±\˙ ÁbÕ+‘ê\qT Ms¡T |ü]o*+#ês¡T. |ü⁄<äT#˚Ã] &ç◊J X¯óø±¢, Ç‘·s¡ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T j·÷Hê+ #˚s¡T≈£îì XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ô|’ düMTøÏådüTÔHêïs¡T.

@ø£Á^e+>± eT+∫sê´\ Áô|dtø£¢uŸ mìïø£\T yê´{Ÿ≈£î ìs¡düq>± eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq eT+∫sê´\, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): eT+∫sê´\ Áô|dtø£¢uŸ mìïø£\T X¯ìyês¡+ @ø£Á^ e+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Áô|dtø£¢uŸ n<Ûä´≈£åîì>± mÁs¡+ Á|üuÛ≤ø£sY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± b˝Ÿ.lìyêdt, ø√XÊ~Ûø±]>± m.sêCÒXŸ\T mìïø£j·÷´s¡T. kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À ìs¡«Væ≤+∫q á mìïø£\≈£î mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T>± sê»X‚KsY, #·+Á<äX‚KsY e´eVü≤]+#ês¡T. dü+e‘·‡s¡ø±\+ bÕ≥T ø=qkÕπ> á q÷‘·q ø£$T{Ïì Á|æ+{ŸMT&çj·÷, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ $˝Òø£s¡T\+‘ê ◊ø£´+>± ñ+&ç @ø£Á^e+>± ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£îe#êÃs¡T. B+‘√ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± Á|üuÛ≤ø£sY(yês¡Ô), lìyêdt(dæ{ÏπøãT˝Ÿ), ø√XÊ~Ûø±]>± sêCÒXŸ (kÕøÏå)\‘√ bÕ≥T ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± $.≈£îe÷s¡ kÕ«$T (qeTùdÔ ‘Ó\+>±D≤), >∑≥Tº lìyêdt (mHé{Ï$), düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ¬ø.\øÏåà Hêsêj·TD(Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T), mHé.s¡y˚Twt (Á|üC≤‘·+Á‘·), Á|ü#ês¡ ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ø±#·+ dürwt(düTes¡íyês¡Ô), ÄsY.ns¡TDY≈£îe÷sY (ôV≤#Ym+{Ï$), dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<äs¡TÙ\T>±

sêCŸ≈£îe÷sY(Ä+Á<ÛäCÀ´‹), $.dü+Jyé(qeTùdÔ ‘Ó\+>±D≤)\T mìïø£j·÷´s¡T. M]‘√ bÕ≥T ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T>± ˇ&Üï\ dü‘·´Hêsêj·TD (qeTùdÔ ‘Ó\+>±D), πøXË{Ϻ e+oø£èwüí ($XÊ˝≤+Á<Ûä), &ç.dü‘·´+(Ä+Á<ÛäCÀ´‹), ¬ø.kÕs¡j·T´ (◊q÷´dt), Ç.s¡y˚Twt(q÷´dt 9), _.ñù|+<äsY(kÕøÏå), &ç.sê»qï(qeTùdÔ ‘Ó\+>±D), m˝Ÿ.düT˙˝Ÿ¬s&ç¶(dü÷s¡´), õ.s¡M+< sêe⁄(Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ), m+.dü+|ü‘Y (C…$Tì q÷´dt)\T @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Áô|dtø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî&ÉT mÁs¡+ Á|üuÛ≤ø£sY nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq Á|üe÷Dd”«ø±s√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, eT+∫sê´\ Áô|dtø£¢uŸqT eT]+‘· eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓfi‚fl+<äT≈£î ø£$T{Ï düuÛÑT´\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\‘√ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á mìïø£\≈£î n‹<∏äT\T>± m|æ&ÉãT¢´C… õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.Á|üø±XŸ¬s&ç¶, ø√XÊ~Ûø±] dæôV≤#Y lìyêdt, ◊C…j·TT düuÛÑT´\T q\¢X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä[‘· dü+|òü÷\ ã+<é $»j·Te+‘·+ eT+∫sê´\, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): eT+∫sê´\ ‘·÷s¡TŒ ÁbÕ+‘·+˝À Ç{°e\ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\T ‘·÷s¡TŒ >√<ëe]õ˝≤¢˝À <ä«+dü+ nsTTq+<äT≈£î ìs¡düq>± <ä[‘· dü+|òü÷\T ‘·\ô|{Ϻq ã+<é Á|üXÊ+‘·+>± $»j·Te+‘·+ nsTT+~. eT+∫sê´\‘√ bÕ≥T ‘·÷s¡TŒ˝Àì nìï |ü≥ºD≤\T, Á>±e÷˝À¢ <ä[‘·T\ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î yê´bÕs¡T\T, yêDÏ»´y˚‘·Ô\T ,ô|Á{À\T ã+≈£î\T, dæìe÷Vü‰fi¯ófl, Äغdæ ãdüT‡\T, Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\\ dü«#·Ã+<Ûä+>± ã+<é bÕ{Ï+#êsTT. n‘·´edüs¡ ùde\T $Tq‘ê kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î nìï ã+<é bÕ{Ï+#·&É+‘√ e÷¬sÿ{Ÿs√&é‘√ bÕ≥T Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë\ìï ìsêàDTwü´+>± e÷sêsTT. á dü+<äs¡“¤+>± <ä[‘· dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ‘·eT ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ◊_ #Ís¡kÕÔ˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› ìHê<ë\T #˚dæ #Ís¡kÕÔ qT+&ç Á|ü<Ûëq M<ÛäT˝À¢ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T <ä[‘· H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <ä[‘·T\ |ü≥¢ $eø£å ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L˝Òà dæ>∑TZe÷*q |üìøÏ bÕ\Œ&çq yê]ì Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ >∑T]Ô+∫ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> ‹]– n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

$»j·Tq>∑s¡+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): eÁkÕÔ\ô|’ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $~Û+∫q yê´{Ÿ |üqTïqT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ X¯ìyês¡+ #Ûê+ãsY Ä|òt ø±eTsY‡ ‘·\ô|{Ϻq yêDÏ»´ ã+<é $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. õ˝≤¢ q\TeT÷˝≤\ qT+∫ y˚˝≤~ eT+~ eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T ø√≥ e<ä› ìs¡«Væ≤+∫q sê´©øÏ Vü‰»¬s’ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ô|’ ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. |ü≥ºD+˝Àì >∑\ eÁdüÔ <äTø±D≤\ìï ã+<é bÕ{Ï+#êsTT. á dü+<äs¡“¤+>± #Ûê+ãsY |üPs¡« n<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äX‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. eÁkÕÔ\ô|’ 5XÊ‘·+ yê´{ŸqT $~Û+#·&É+ e\¢q á uÛ≤s¡+ Á|ü‘·´ø£å+>± ø=qT>√\T<ës¡T\ô|’H˚ |ü&ÉT‘·T+<äì, n+‘˚>±ø£ $T>∑‘ê sêÁcÕº\ ø£Hêï Ä+Á<Ûë˝À eÁkÕÔ\ KØ<äT m≈£îÿe ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. ‘·<ë«sê á yê´{Ÿ e\¢ Á|ü»\ô|’ <ë<ë|ü⁄ 1400 e+<ä\ ø√≥¢

s¡÷bÕj·T\ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Bì e\q |üqTï\ XÊK n~Ûø±s¡T\ qT+∫ y˚~Û+|ü⁄\≈£î neø±X¯+ m≈£îÿe ne⁄‘·T+ <äHêïs¡T. Á|üC≤ dü+πøåe÷ìï ø±<äì πøe\+ ì<ÛäT\ düMTø£s¡D ø√dü+ n<˚ Á|ü»\ô|’ ô|qTuÛ≤sêìï yÓ÷|ü&É+ dü]ø±<äì nHêïs¡T. Bìô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT+&çyÓ’K] $&ÉHê&Éø£b˛‘˚ ñ<ä´$TkÕÔeTìeÁdüÔ yê´bÕs¡T\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T . á sê´© ø√≥ e<ä› ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ eT÷&ÉT˝≤+‘·s¡T¢, >∑+≥düÔ+uÛÑ+, mHédæmdt MT<äT>± ø£˝…ø£ºπs{Ÿ≈£î #˚s¡T≈£î+~ nq+‘·s¡+ nø£ÿ&É yê´{Ÿ uÛÑ÷‘êìï }πs–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ dü+|òüT Hêj·T≈£î\T sêe÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düs¡dü«re÷‘· #Ó+‘· kÕeT÷Væ≤ø£ nø£åsêuÛ≤´kÕ\T $»j·Tq>∑s¡+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ]+>¥ s√&ÉT¶ mdt$mHéq>∑sY lC≤„q düs¡dü«r Ä\j·T+˝À y˚<äe÷‘· düs¡dü«r <˚$ »qà~q+ (l|ü+#·$T) dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTqT+∫ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢\ qT+∫ e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\‘√ Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. Ä\j·T+˝À ø=\TyÓ’q l\ø°åà, lC≤„q düs¡dü«‹, uÛÑTeH˚X¯«] e÷‘·\≈£î Ä\j·T Á|ü<Ûëq ns¡Ã≈£î\T düTÁ|üuÛ≤‘·ùde, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\T neTàyê]øÏ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 6u≤´#Y\T˝À u≤´#Y≈£î 130 eT+~ #=|ü⁄Œq $<ë´s¡Tú\T, ∫Hêïs¡T\T ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ˇ&ç˝À ≈£Ls=Ãì |ü\ø±, ã\bÕ\T, |ü⁄düÔø±\T #˚|ü{Ϻ lC≤„q düs¡dü«‹ì Äsê~Û+∫ nø£åsêuÛ≤´kÕ\T #˚sTT+#ês¡T. 800 eT+~øÏ ô|’>± $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. XÊs¡<ë ùdyê dü+|òüT+ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T Áoìyêdüsêe⁄, dæôV≤#Y Áo<ÛäsY\T j·÷Á‹≈£î\≈£î Á|ü‘˚´ø£ kÂø£sê´\T, Á|ükÕ<ä$‘·s¡D ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T.

H˚&ÉT sêhkÕúsTT dü<ädüT‡ $»j·Tq>∑s¡+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): Çø£ÿ&ç eTVü‰sê» |æõ ø£fi≤XÊ\ ãjÓ÷¬ø$TÁd”º $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«sê´q Ä~yês¡+ sêhkÕúsTT dü<ädüT‡ »s¡>∑qT+~. uÛÖ‹ø£ s¡kÕj·Tq XÊÁdüÔ+-düyêfi¯ neø±XÊ\T nH˚ n+X¯+ô|’ »]π> á dü<ädüT‡˝À e÷Hê‡dt #ÛÓ’s¡àHé Äq+<ä>∑»|ü‹sêE, mj·TT Ábıô|òdüsY sê<Ûëø£èwüíHé, &Üø£ºsY •eÁ|ükÕ<é, sê|òüTesêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤kÕÔs¡ì dü<ädüT‡ ø£˙«qsY s¡‘·ï≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

MDe+ø£ yêdæøÏ q+~ nyês¡T¶ sêe&É+ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ MDe+ø£ »qe] 28, düTes¡íyês¡Ô: MDe+ø£ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q »s¡ï*düTº z¬s+ q≥sêCŸdüT+<äsY≈£î &Ü≈£î´yÓT+≥Ø $uÛ≤>∑+˝À sêh Á|üuÛÑT‘·« q+~ nyês¡T¶ sêe&É+ |ü≥¢ X¯ìyês¡+ $<ë´e+‘·T\ y˚~ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ≥º\ s¡$+<äsY, Á>±eTdüTÔ\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ;Vü‰sY sêh+ düT+<äsY|üPsY≈£î #Ó+~q Áø°düTÔ<ëdüT ≈£îwüߺyê´~ÛÁ>∑düTÔ&ÉT Äj·Tq ≈£îwüߘ s√>∑T\ô|’ #·÷|ædüTÔqï Ä<äs¡D, Ä]úø£ yÓdüT\Tu≤≥T ø£*Œ+#·&É+ô|’ q≥sêCŸ düT+<äsY &Ü≈£î´yÓT+≥Ø s¡÷bı+~+∫ Á|ü<ä ]Ù+ #·&É+|ü≥¢ q+~ nyês¡T¶≈£î m+|æ¬ø’q≥T¢ s¡$+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. »qe] 9q sêh düe÷#ês¡ XÊKeT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD#˚ q≥sêCŸ düT+<äsY q+~ nyês¡T¶, bÕ]‘√wæø£+ bı+~q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T Á|üeTTKT˝…’q nãT›˝Ÿø£˝≤+, _sê¢, n≥˝Ÿ_Vü‰Ø yêCŸù|jYT, <ä˝…’˝≤eT, n$T‘êã#·ÃHé ‘·~‘·s¡T\‘√ Ç+≥s¡÷«´\T #˚|ü{Ϻ Á|üX¯+dü\T bı+<ës¡ì, MDe+ø£˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´, ¬øj·TT˝À &çÁ^, zj·T÷˝À »s¡ï*»+ bı+~q düT+<äsY≈£î |òæÁãe] 4q n_Ûq+<äq düuÛÑ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢, á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ábıù|òdüsY >∑+{≤ #·Áø£bÕDÏ, sê»ø°j·T Á|üeTTKT\T Vü‰»s¡Tø±qTqï≥T¢ s¡$+<äsY ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&˚ ∫qïJj·TsY kÕ«$T sêø£ MDe+ø£ »qe] 28, düTes¡íyês¡Ô: MDe+ø£ eT+&É\+ e÷$T&Ü\|ü*¢˝À 65\ø£å\ e´j·T+‘√ ì]à+∫q \øÏåà yÓ+ø£fÒX¯«s¡ <˚yê\j·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#·T≥≈£î Ä~yês¡+ Á|üeTTK |”sƒê~Û|ü‹ Á‹<ä+&ç ∫qïJj·TsYkÕ«$T sêqTqï≥T¢ Ä\j·T ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé dü‘·´Hêsêj·TD X¯ìyês¡+Hê&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT, m+|æ\T bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY, dæ]dæ\¢ sê»j·T´, myÓTà˝Ò´ á≥\ sêCÒ+<äsY, e÷JeT+Á‹ eTT<ä›kÕì <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶, ø£˝…ø£ºsY dæà‘êdüãsê«˝Ÿ, n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ eTVü‰ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T.

e+<äXÊ‘·+ |òü*‘ê\≈£î Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚j·T+&ç Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ˝À¢ e+<ä XÊ‘·+ |òü*‘ê\T kÕ~Û+#˚˝≤ Á|üD≤[ø£\T dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ÄsYmdt sêCŸ≈£îe÷sY ø£fi≤XÊ\\ Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<äHê\T ÄÁø£eTD≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\T n<äq|ü⁄ CÒd” <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢>± Äj·÷ ø£fi≤XÊ\\ |ü]~Û˝Àì b˛©düTùdºwüHé˝À yÓ+≥H˚ |òæsê´<äT #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝Àì düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À õ˝≤¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À¢ $<ë´_Ûeè~Δ, uÛÑeq ìsêàD≤\T, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n<äq|ü⁄ CÒd” e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘˚&Ü~˝À eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~Û+∫q ø£fi≤XÊ\\ Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\‘√ $T–*q ø£fi≤XÊ\\ Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\T #·]Ã+∫ |òü*‘ê\ XÊ‘êìï

ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü⁄s¡Twüß\ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À &çÁ^ |üØøå± |òü*‘ê˝À¢ >∑‘· $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ qs¡düqïù|≥ ø£fi≤XÊ\ Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ì\e>±, eTVæ≤fi≤ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ¬s+&√ kÕúq+˝À ì*∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ms¡|òüT≥º+ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ |òü*‘ê XÊ‘·+˝À yÓqTø£ã&ç ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À¢ ì]àdüTÔqï uÛÑeq ìsêàD≤˝À¢ Ç+õ˙]+>¥XÊK n~Ûø±s¡T\T |üqT\T |üP]Ô #˚j·T&É+˝À C≤|ü´+ #˚düTÔHêïs¡ì Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\T @CÒd” <äèwæº rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T. Bìô|’ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢ dü+ã+~Û‘· Ç+õ˙]+>¥ n~Ûø±s¡¢‘√ düe÷y˚X¯+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ @CÒd” ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY »Hês¡›qsêe⁄, ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ yÓTÆ~∏* ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üX¯ó Áø±+‹ \øå±´\T |òæÁãe]˝À>± kÕ~Û+#·+&ç HÓ\÷¢s¡T, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À 2011-12 dü+e‘·‡sêìøÏ>±qT ñ<˚›•+∫q 1516 j·T÷ì≥T¢ yÓ+≥H˚ eT+ps¡T #˚j·÷\ì n&çwüq˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \ø°Îø±+‘·+ Ä<˚•+#ês¡T. á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 1516 j·T÷ì≥¢≈£î >±qT 721 j·T÷ì≥¢≈£î Á|üuÛÑT‘·« ã&Ó®{ŸqT ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚dæ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. dü+ã+~Û‘· 721 j·T÷ì≥T¢ |òæÁãe] HÓ˝≤U≤s¡T Hê{ÏøÏ |üP]ÔkÕúsTT˝À |üì #˚ùd˝≤ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï |üX¯ó dü+es¡úø£ XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY uÛ≤düÿsYŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á|üdüTÔ‘·+ eT+p¬s’q 365 j·T÷ì≥¢≈£î >±qT 53 j·T÷ì≥T¢ Ç|üŒ{Ïπø ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. $T>∑‘ê yê{Ïì ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À |üP]Ô #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): C≤„q düs¡dü«‹ neTàyê] »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì edü+‘· |ü+#·$T s√C…’q X¯ìyês¡+ u≤düs¡˝Àì düs¡dü«‹ Ä\j·T+˝À ñ<äj·T+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚≈£îe C≤eTTq neTàyê]øÏ n_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+∫ edü+‘· ñ‘·‡yê\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. neTàyê]øÏ eTVü‰_Ûùwø£+, n\+ø£s¡D, ìy˚<äq, eTVü‰|üP», |ü\¢øÏùde, eTVü‰Vü‰s¡‹ ‘·~‘·s¡ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. edü+‘· |ü+#·$T dü+<äs¡“¤+>ë eTq sêh+ qT+#˚ ø±≈£î+&Ü bıs¡T>∑T sêh+ qT+∫ ≈£L&Ü uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü Ä\j·T ø£$T{° Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &ûmd”Œ <˚e<ëdüT Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø b˛©düT ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. edü+‘· |ü+#·$T ñ‘·‡yê\T k˛eTyês¡+ es¡≈£î »s¡T>∑T‘êj·Tì, y˚&ÉTø£\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTì Ä\j·T #Ó’s¡àHé X¯s¡‘Y ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ∫‘· nqï<ëq+ ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. y˚˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T nø£ås¡uÛ≤´kÕìï >±$+#ês¡T.

nÁ|ü+{ÏdtqT s¡<äT› #˚j·÷* Ä~˝≤u≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): &çmd”‡ 2008 ñbÕ<Ûë´j·TT\ nÁ|ü+{Ïdt $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚dæ ¬s>∑T´\sY y˚‘·Hêìï eT+ps¡T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô á HÓ\ 31 qT+∫ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T. Bs¡Èø±\+>± n|ü]wüÿè‘·+>± ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. nÁ|ü+{Ïdt $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚dæ ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ Ç∫Ãq Vü‰MT H˚{Ï es¡≈£î neT\Tø±≈£îb˛e&É+‘√ á Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á HÓ\ 31q nìï eT+&É\ kÕúsTT˝À ô|+&ç+>¥ düeTdü´\ô|’ m+Çy√\≈£î $q‹|üÁ‘·\T n+<äCÒkÕÔeTì, |òæÁãe] 1q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï, 13q bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈ñbÕ<Ûë´j·TT\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

5e s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ Bø£å\T Ä~˝≤u≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): eÁdüÔ yê´bÕs¡+ô|’ yê´{ŸqT m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 5e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢øå±´ìøÏ ìs¡düq>± õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T #˚|ü{Ϻq ã+<é X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ Äs¡e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À eÁkÕÔ\ô|’ $~Û+∫q yê´{Ÿ e\¢ kÕe÷qT´\ô|’ rÁe uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nH˚ø£ e÷s¡T¢ yê´{ŸqT m‹Ôy˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $qï$+∫Hê m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ~>±*‡ e∫Ã+<äì yês¡T nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ |ü⁄qsê˝À∫+∫ eÁkÕÔ\ô|’ $~Û+∫q yê´{ŸqT m‹Ôy˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T #˚|ü{Ϻq Bø£å •_sêìï |ü\T sê»ø°j·T bÕغ\T dü+<ä]Ù+∫ dü+|òæTuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ñ<ä´eT+˝ÀøÏ sêì H˚‘·\qT ‘·]$Tø={≤º* Ä~˝≤u≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ Äø±+ø£åqT >ös¡$+#·ì Hêj·T≈£î\qT ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\T>± Á|üø£{Ï+#ê\ì ◊ø±dü H˚‘·\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ Ä~˝≤u≤<é˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 755e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± Bø£å •_sêìï dü+<ä]Ù+∫q H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T <äXÊu≤›\T>± ñ<ä´$TdüTÔqï ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü‹kÕ] Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dü÷H˚ ÔedüTÔ+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝ÀøÏ ø£*dæ sêì H˚‘·\qT Á>±e÷˝À¢ ‹s¡>∑ìe«≈£î+&Ü Á<√VüQ\T>± Á|üø£{Ï+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT >∑T]Ô+∫ {°&û|”, ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚dæ ñ<ä´eT+˝ÀøÏ ø£*dæ sêyê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚X¯˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ ô|≥ºø£b˛‘˚ ñ<ä´eT+ rÁe s¡÷|ü+ <ë\TdüTÔ+<äì Ç+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T |üP]Ô u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ìs¡¢ø£å´+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T Ä~˝≤u≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): $~Û ìs¡«Vü≤D˝À ìs¡¢ø£å´+ #˚ùd n~Ûø±s¡T\s¡ô|’ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düTC≤‘·X¯s¡à eTs√kÕ] ø=s¡&Ü s¡aT[|æ+#ês¡T. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À m+‘√ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#˚ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Ç{°e\ $<ÛäT\T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äì ø±s¡D+‘√ ‘·q e´øÏÔ>∑‘· eTT>∑TZs¡T d”d”\qT ‘=\–+∫ ñ<√´>∑T\≈£î ôV≤#·Ã]ø±\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ‘êC≤>± õ˝≤¢˝Àì 35 eT+~ ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢≈£î yÓTyÓ÷\T C≤Ø #˚j·T&É+‘√ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. õ˝≤¢˝À nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ÄÁø£eTq≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|üD\T sêe&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î n&ɶ+>± ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T ì\TdüTÔHêïs¡ì $eTs¡Ù\T ô|<ä› m‘·TÔq e#êÃsTT. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT s¡øÏå+#·&É+˝À ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ eVæ≤+#ê*‡+~ b˛sTT nH˚ø£ nÁø£e÷\≈£î n&ܶ>± ì\TdüTÔ+&É+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± 35 eT+~ ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢≈£î yÓTyÓ÷\T C≤Ø #˚j·T&É+ õ˝≤¢ #·]Á‘·˝À Ç<˚ Á|ü<∏äeT+. nH˚ø£ e÷s¡T¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY yê]ì ôV≤#·Ã]+∫Hê yê] |üìrs¡T˝À e÷Á‘·+ m˝≤+{Ï e÷s¡TŒsêø£b˛e&É+‘√ á yÓTyÓ÷\T C≤Ø #˚dæq≥Tº ‘Ó*dæ+~.

30 qT+∫ |”sƒ¡+ yê]¸ø√‘·‡yê\T ø±øÏHê&É, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): $XÊK XÊs¡<ë |”sƒ¡ 18e yê]¸ø√‘·‡yê\T áHÓ\ 30e ‘˚B qT+∫ 5 s√E\ bÕ≥T »s¡>∑qTHêïj·Tì $ÊK XÊs¡<ë |”sƒê~Û|ü‹ dü«s¡÷bÕq+<˚+Á<ä düs¡dü«‹ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ sêe÷sêe⁄ù|≥ •yê\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]|æ uÛÑ≈£îÔ\qT<˚›•+∫ nqTÁ>∑Vü≤uÛ≤wüD+ #˚kÕs¡T. düHê‘·q Væ≤+<ä÷ <ÛäsêàìøÏ ∫Vü≤ïyÓTÆq ‘·s¡ÿ+, yê´ø£s¡D+, MTe÷+dü, y˚<ë+‘·+\qT Á|üuÛÑT‘·«+ m|ü⁄Œ&√ e~˝Òdæ+<äì, M{Ï |ü]s¡ø£åD ø√dü+ $XÊK õ˝≤¢ ô|+<äT]Ô eT+&É\+ ∫qeTTdæ]yê&É˝Àì XÊs¡<ë|”sƒ¡+˝À $$<Ûä sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q |ü+&ç‘·T\‘√ #·sêÃ>√wæ˜ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ, eT<Ûä´ Á|ü<˚XŸ, ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ‘·~‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q y˚<ë+‘· |ü+&ç‘·T\T á >√wæº˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì M]˝À n‘·T´qï‘· |ü+&ç‘√‘·ÔeTT\≈£î dü«s¡í ø£+ø£D+‘√ bÕ≥T s¡÷. 50y˚\T q>∑<äT ãVüQeT‹ n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. á |üs¡´≥q˝À Äj·Tq yÓ+≥ $XÊK≈£î #Ó+~q düs√õ˙ <˚$ dæÿHé Vü‰düŒ≥˝Ÿ n~ÛH˚‘· &Ü. j·Ts¡e÷{Ï dü‘·´Hêsêj·TD, XÊs¡<ë |”sƒ¡+ >√<ëe] õ˝≤¢\ ø£˙«qsY #ê>∑+{Ï dü÷]u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä[‘· dü+|òü÷\ Ä+<√fi¯q ìC≤e÷u≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· sê»´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+kÕìøÏ ìs¡düq>± õ˝≤¢˝À Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝Àì |üP˝≤+>¥ #Ís¡kÕÔ e<ä› n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òü÷\T <ä[‘·, ;d” dü+|òü÷\T X¯ìyês¡+ Hê&ÉT <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± <ä[‘· dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ neT˝≤|ü⁄s¡+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæ ;uÛÑ‘·‡ yê‘êes¡D≤ìï düèwæº+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔqï <äT+&É>∑T\qT >∑T]Ô+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚ùd yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘ê«\T #·{≤º\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ≈£L*Ãy˚dæq $Á>∑Vü‰\qT ‹]– |ü⁄q'Á|ü‹wæº+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á <Ûäsêï˝À n+uÒ<äÿsY –]»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, <äj·÷q+<é, Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHêïs¡T.


e÷sYÿô|ò&é <ë«sê |üdüT|ü⁄ ø=qT>√\T #˚j·÷*

n<Ó› ãø±sTT\ #Ó*¢+|ü⁄˝À C≤|ü´+ u≤˝§ÿ+&É, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô):u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ Áosê+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº Ç$dæ |ü]~Û˝À b˛#·+bÕ&é≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T yêVü≤q j·T»e÷qT\T ÁbÕC…≈£îº|ü]~Û˝À ñqï ø±sê´\j·T+qT ø±s¡T\T, J|ü⁄\T n<Ó›≈£î q&ç|ædüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ dü+e‘·‡s¡ø±s¡+>± M]øÏ sêyê*‡q yêVü≤q n<Ó› ãø±sTT\T #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì Ms¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.‘·eT≈£î

JeH√bÕ~ ø£\Z&Éy˚T Bìï e\¢ nì uø±sTT\T dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T Çe«ø£b˛e&É+‘√ JeH√bÕ~ ø£wüº+>± e÷]+<äì yêVü≤Hê\ô|’ e#˚à e´j·T+‘√H˚ Çfi¯ófl q&É|ü&É+, |æ\¢\qT ‘êø£&É+, #·~$+#·&É+ ˝≤+{Ï mH√ï u≤<Ûä´‘·\T ñHêïj·Tì Ms¡T düTes¡íyês¡Ô $˝Òø£]‘√ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± á $wüj·TyÓTÆ á HÓ\ 25q Áosê+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº |üs¡´y˚ø£åø£ n_Ûj·T+‘·≈£î

$q‹ |üÁ‘êìï ≈£L&Ü n+~+#êeTì ø±ì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î M] qT+&ç m≥Te+{Ï düŒ+<äq sê˝Ò<äì Ç˝≤¬>’‘˚ n<Ó› uÛÑeHê\T ì*|æy˚dæ ãø±sTT\ ø=s¡¬ø’ <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Ms¡T ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À n<Ó› uÛÑeHê\ j·T»e÷qT\T _.qπs+Á<ä≈£îe÷sY, ByÓq ÇkÕ<é, qπswt, qπs+<ÛäsY, eTVü≤eTT<é, nø£“sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yês¡+, 29 »qe] 2012

Äs¡÷àsY, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): |üdüT|ü⁄qT eT<䛑·T <Ûäs¡≈£î e÷sYÿô|ò&é <ë«sê ‘·«s¡>± ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï nqTeT‹+#ê\ì dü«<˚• C≤>∑s¡D eT+#Y Á|ü‹ì<ÛäT\ ãè+<ä+ &Ûç©¢˝À πø+Á<ä e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡´<ä]Ù Á|ükÕ<éqT mHédæ|æ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >√$+<äsêe⁄ ÄB‘YqT ø£*dæ ø√sês¡T.πø+Á<ä eT+Á‹ e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡´<ä]ÙøÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒdæq≥T¢ q]‡+Vü≤Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T.

zô|Hé e]‡{Ï ns¡Ω‘· |üØø£å≈£î <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D Äs¡÷àsY, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY kÕs¡«Á‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+ düº&û ôd+≥sY˝À @Á|æ˝Ÿ 15q ìs¡«Væ≤+#˚ ns¡Ω‘· |üØø£å≈£î $<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì düº&û ôd+≥sY düeTq«j·T ø£s¡Ô mHé, sêE ‘Ó*bÕs¡T.|òæÁãe] 10˝À>± <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

15 s√E˝À¢ q>∑s¡ düT+<äØø£s¡D, Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D≈£î Á|üD≤[ø£ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): q>∑s¡ düT+<äØø£s¡D, Á{≤|òæø˘ ìj·T+Árø£s¡D≈£î |ü{ÏwüºyÓTÆq Á|üD≤[ø£‘√ 15 s√E\˝À |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é dü+ã+~‘· XÊU≤~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Á|ü>∑‹uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À õ˝≤¢ mdæŒ sêeTø£èwüíj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡ |ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK, b˛©düT, Á{≤|òæø˘, s√&ÉT¢, uÛÑeHê\T, ¬syÓq÷´ XÊU≤\‘√ q>∑s¡ düT+<äØø£s¡D≈£î, Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D≈£î #˚|ü{Ϻq |üqT\qT düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü<Ûëq+>± õ˝≤¢ |ü]wü‘Y <ä>∑Zs¡˝Àì dü]ÿ˝Ÿ, z˝Ÿ¶ m˝Ÿ◊dæ, >±+~Û#Íø˘ <ä>∑Zs¡ Á{≤|òæø˘ ◊˝≤+&é\qT düT+<äØø£s¡D>± r]Ã~<ë›\ì dü÷∫+#ês¡T. ¬s’˝Ò« ùdºwüHé m<äTs¡T>± s¡÷bı+~+∫q Á{≤|òæø˘ ◊˝≤+&ÉT¢ Á|ü»\ kÂø£sê´s¡ú+ ø=ìï e÷s¡TŒ\T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. z˝Ÿ¶ m˝Ÿ◊dæ qT+&É HÓVüQbÕsYÿ es¡≈£î Á{≤|òæø˘ düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü, s√&ÉT¶ $XÊ\+ #˚j·T{≤ìøÏ, <äTø±D≤\ eTT+<äT yêVü≤Hê\T bÕ]ÿ+>¥ #˚düTø√e{≤ìøÏ M\T>± cÕ|ü⁄\ eTT+<äT ñqï eTTs¡T>∑T ø±\Te\ m‘·TÔqT s√&ÉT¶≈£î düe÷q+>± ‘·–Z+∫qf…Æ¢sTT‘˚ Ädüú\+˝À yêVü≤Hê\T bÕ]ÿ+>¥ #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >±+~Û #Íø˘ ôd+≥sYqT düT+<äØø£]+∫ nø£ÿ&É yêVü≤Hê\T bÕ]ÿ+>¥ #˚j·T≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á{≤|òæø˘ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D≈£î nedüs¡yÓTÆq b˛©düT dæã“+~, e÷qe eqs¡T\T ô|+#·{≤ìøÏ düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔeTì, n<äq|ü⁄ dæã“+~ $esê\T n+~+#ê\ì

ø√sês¡T. s√&É¢ô|’ nÁø£eTD\T |üP]Ô>± ‘=\–+∫ yêVü≤Hê\≈£î bÕ]ÿ+>¥ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝À nedüs¡yÓTÆq ø=‘·Ô s√&É¢qT, bÕs¡Tÿ\qT, eTTs¡T>∑T ø±\Te\qT dü÷∫+#ê\ì, nedüs¡yÓTÆq #√≥ eTs¡eTà‘·TÔ\qT yÓ+≥H˚ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á{≤|òæø˘ $uÛ≤>±ìøÏ nedüs¡yÓTÆq eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T, yÓ÷{≤sY ôd’øÏfi¯ó¢, yêVü≤Hê\T, πs&çj·T+ C≤¬ø{Ÿ‡ n+~+#·{≤ìøÏ 25 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T n+~+#·{≤ìøÏ dæ<ä›+>± ñHêïeTì, nedüs¡yÓTÆq Á|ü‹bÕ<äq\T Çyê«\ì ‘Ó*bÕs¡T. uÀsêZ+ e<ä› >∑\ kÕ«>∑‘· nØà ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú

<äT+&É>∑T\qT yÓ+≥H˚ •øÏå+#ê* Äs¡÷àsY, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝Àì ìC≤+kÕ>∑sY ¬øHê˝Ÿ Á_&ç®ô|’ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î ìs¡düq>± _CÒ|æ, {Ï&ç|æ <ä[‘· Hêj·T≈£î\T sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ neT˝≤ |ü⁄s¡+ <äefi‚X¯«s¡+˝À uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <ä«+kÕìï K+&çdü÷Ô Ms¡T á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. Á|ü»\ Á|üXÊ+‘· J$‘êìï uÛÑ>∑ï+ #˚j·T&ÜìøÏ ‘·eT kÕ«s¡ú Á|üjÓ÷»Hê\qT HÓs¡y˚s¡TÃø√&ÜìøÏ á #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T Hêïs¡ì sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T BìøÏ Ä»´+ b˛j·T≈£î+&Ü düeTdü´

|ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚dæ Á|üuÛÑT‘·«+ á <äT+&É>∑T\qT >∑T]Ô+∫ yÓ+≥H˚ •ø£å |ü&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ms¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ sêÁwüº eTTK´ eT+Á‹øÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.á sêkÕÔs√ø√ ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊˝≤|üPsY Áoìyêdt, düT<Ûëø£sY, J$ q]‡+Vü‰¬s&ç¶, ÁøÏwüí|ü+&ç‘Y, #˚|üPsY s¡$, ns¡TZsY düTπswt, <ä[‘·Hêj·T≈£î\T, n_Ûe÷qT\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.á sêkÕÔs√ø√ e\¢ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ yêVü≤Hê\T >∑+≥ ùd|ü⁄ ì*∫b˛sTT Á{≤|òæø˘ düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô&É+‘√ Äs¡÷àsY b˛©dt\T Á{≤|òæø˘qT ìj·T+Á‹+#ês¡T.

$»j·Te+‘·yÓTÆq md”‡ md”º ñbÕ<ë´j·TT\ u+<é uÛ≤qT‡yê&É, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝À X¯ìyês¡+ neT˝≤ |ü⁄s¡+˝À >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤ìï <ä«+dü+ #˚dæq dü+|òüT≥D ìs¡düq>± uÛ≤qT‡yê&É j·Tdæ‡,j·Tdæº ñbÕ<ë´j·T dü+|òüT+ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î uÛ≤qT‡yê&É uÛÑ+<é $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. neT˝≤|ü⁄s¡+˝À $Á>∑Vü≤ìï <ä«+dü+ #˚j·T&ÜìøÏ ìs¡düq>± mdæ‡, mdæº uÛ≤qT‡yê&É ñbÕ<ë´j·T dü+|òüT+ ìs¡«Væ≤+∫q uÛÑ+<é

dü+<äs¡“+>± |ü≥ºD+˝Àì yê´bÕs¡ dü+düú\‘√bÕ≥T,$<ë´ dü+düú\T dü«#·Ã+<ä+>± uÛÑ+<é bÕ{Ï+#êsTT.á uÛÑ+<é≈£î nœ\ |üø£å+ Hêj·T≈£î\T ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·Tdæ‡, j·Tdæº ñbÕ<ë´j·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T n<ä´≈£åî&ÉT kÕj·TT\T, #·+Á<äX‚KsY,X¯+uÛ≤´ Hêj·Tø˘,¬s&Ü´ Hêj·Tø˘\‘√ bÕ≥T nœ\ |üø£å+ Hêj·T≈£î\T >∑Ts¡T $qjYT, s¡‘·ï ≈£îe÷sY,•e ≈£îe÷sY, Hês¡¢ düTπsXŸ, mC≤CŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

sê#·ô|*¢˝À mHé mdt mdt o‘êø±\ eTT–s|ü⁄ •_s¡s »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), »qe] 28(düTes¡í yês¡Ô) : »$Tà≈£îs≥ eTs&É\ |ü]~Û˝Àì sê#·ô|*¢ Á>±eTs˝À |ü<ëàe‹ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ mHémdtmdt $uÛ≤>∑s Ä<Ûä«s¡´s˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï o‘êø±\ Á|ü‘˚´ø£ •_Ûs¡s X¯ìyês¡s eTT–dæs~. á düs<äs¡“¤s>± ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ <˚y˚s<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düs|òüT ø±s¡´ø£˝≤bÕ\‘√ bÕ≥T e´øÏÔ>∑‘· n_Ûeè~Δ ≈£L&Ü ñs&Ü\ì $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫s#ês¡T. H˚{Ï j·TTe‘·,

düsø£\Œs, <Ûäè&ÛÜ∫‘·Ôs <ë«sêH˚ eTTs<äT¬øfi¯ó ‘·Ts<äì, <ëìøÏ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ‘√&Ó’‘˚ u≤>∑Ts≥Ts<äì dü÷∫s#ês¡T. nqs‘·s¡s $<ë´s¡Tú\T Á|ü<ä]Ùs∫q kÕsdüÿè‹ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T |ü\Te⁄]ì Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. á ø±s¡´Áø£eTs˝À Çs#êØ® Á|æì‡bÕ˝Ÿ düsB|t¬s&ç¶, &Ó’¬s≈£ºs¡T¢ s¡$ Á|üø±wt≈£îe÷sY, &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Äs>∑¢ ñ|üHê´dü≈£î\T s¡y˚Twt, n<Ûë´|ü≈£î\T, mHémdtmdt yê©s≥s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

yêsêìπø >±´dt dæ*+&ÉsY düs¡|òüsê ø£&É|ü, »qe] 28 (düTes¡í yês¡Ô) : e+≥ >±´dt dæ*+&És¡¢qT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î düs¡|òüsê #˚j·T&É+˝À Ä\dü´+ #˚j·Tsê<äì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ¬ø. ìs¡à\ &û\s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷ y˚X¯+˝À Ä yÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >±´dt dæ*+&ÉsY ø±yê\+≥÷ $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ÉT ãTø˘ #˚düT≈£îqï 20 s√E\≈£î >±˙ #ê˝≤ #√≥¢ düs¡|òüsê ñ+&É&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. á HÓ˝≤Ks¡T qT+∫ yêsêìπø &Ó*eØ Çyê«\ì #ÓbÕŒs¡T. ø£HÓø£åHé‡ ˇø£ #√≥ ñ+fÒ >±´dt e÷Á‘·+ #ê˝≤ <ä÷s¡+ yÓ[¢ rdüTø√yê*‡ ek˛Ô+<äHêïs¡T. eTT<ä›q÷s¡T eT+&É\+˝À ø£HÓø£åHé‡ bı+~q $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Ábı<äT›≥÷s¡T qT+∫ >±´dt bı+<ë*‡q |ü]dæú‹ ñ+<äHêïs¡T. Ç‘·s¡ eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q ø£HÓø£åHé @yÓTÆHê ñ+fÒ dü+ã+~Û‘· &û\sY≈£î ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ã~© #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. ñ∫‘··+>± &√sY &Ó*eØ #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. 6m πødüT\ ø±s¡D+>± s¡<äT› #˚dæq ø£HÓø£åHé‡≈£î >±´dt düs¡|òüsê yÓÓ+≥H˚ ì*|æ y˚j·÷\Hêïs¡T. B|ü+ ø£HÓø£åHé‡ ‘··«s¡˝À eT+ps¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. »eTà\eT&ÉT>∑T˝À >±´dt dæ*+&ÉsY, ¬s>∑T´˝Ò≥sY, ô|’|ü⁄\‘√ bÕ≥T kº\qT ã\e+‘··+>± n+≥>∑&ÉT‘··THêïs¡H˚ Äs√|üD\T edüTÔHêïj·THêïs¡T. |òü˝≤Hê ø£+ô|˙ kº\T ñHêïj·T+≥÷ ø£düºeTsY≈£î #ÓbÕŒ\ì, ø=+{≤sê ø=qsê nH˚~ yê] ÇcÕºìπø e~*y˚j·÷\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ bÂs¡düs¡|òüsê\ n~Ûø±] ãVü≤<ä÷sY kÕôV≤uŸ, ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚{Ï øÏXÀs¡ u≤*ø£˝Ò πs|ü{Ï ≈£î≥T+ã dü+s¡ø£å≈£î\T ø£eT˝≤|ü⁄s¡+,»qe] 28 (düTes¡í yês¡Ô) : Ä&É|æ\¢\ô|’ ∫qï#·÷|ü⁄ ‘·>∑<äì, H˚{Ï øÏXÀs¡ u≤*ø£˝Ò πs|ü{Ï ≈£î≥T+ã dü+s¡ø£å≈£î\ì ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ ◊dæ&çdt ÁbÕC…≈£îº dæ&ç|æˇ $»j·T≈£îe÷] ‘Ó*bÕs¡T. øÏXÀs¡ u≤*ø£\ yês√‘·‡yê\ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úqT\‘√ myéT&çz ø±\˙˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ&ç|æˇ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä&É|æ\¢\ô|’ düe÷»+ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷k˛Ô+<äì, Ç~ dü]ø±<äì, Ä&É|æ\¢\T eT>∑ƒyê]øÏ düe÷q+>± sêDÏdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. u≤\´ $yêVü‰\qT ìs¡÷à*+∫, u≤*ø£ $<ä´qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\Hêïs¡T. ª*+>∑ e´edüú e<äT› - Ä&É|æ\¢˝Ò eTT<äT›μ, ªÄ&É|æ\¢ #·<äTe⁄ - neìπø yÓ\T>∑Tμ nH˚ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷|üsY yÓ’»s¡T¢ sê#·eTà, »j·T\øÏÎ, XÊs¡<ä, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕs¡«‹, sêDÏ, CÀ´‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕ«>∑‘· ‘=s¡D+ ˝≤>∑ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì, uÀsêZ+ Á>±eT+ dü÷∫+#˚ Á|ü‘˚´ø£ kÕ«>∑‘· ‘=s¡D+‘√ bÕ≥T ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú kÕ«>∑‘· ‘=s¡D+ düŒwüº+>± ø£ì|æ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, ¬syÓq÷´, ÄsY n+&é _, Á{≤|òæø˘ b˛©düT XÊK ø£*dæ {ÖHéqT |üs¡´{Ï+∫ nedüs¡yÓTÆq Á|ü‹bÕ<äq\qT n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝À u≤≥kÕs¡T\ kÂø£sê´s¡ú+ ˇø£ |ü~ #√≥¢ düú˝≤\qT m+|æø£ #˚dæ düT˝uŸ {≤sTT˝Ò≥¢qT Á|üeTTK ≈£L&Éfi¯¢˝À ì]à+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú≈£î nedüs¡yÓTÆq eT÷&ÉT ø£+bÕ´≥ÿsY‡qT yÓ+≥H˚ ø=qT>√\T #˚j·÷\ì, &É+|æ+>¥ j·÷s¡T¶ s√&ÉT¶ |üP]Ô #˚j·÷\ì, #Ó‘·ÔqT ‘·s¡*+#·{≤ìøÏ 60 eT÷&ÉT #·Áø±\ ôd’øÏfi¯¢qT yÓ+≥H˚ ø=qT>√\T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. |ü≥ºD≤ìï bÕ]X¯ó<ä´+>± ñ+#·&É+˝À bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\ ùde\T >=|üŒeì, yê]øÏ nìï kÂø£sê´\T n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. 10 XÊ‘·+ ø£+Á{Ïã÷´wüHé‘√ 19 #√≥¢ bÕs¡Tÿ\T n_Ûeè~› #˚j·T{≤ìøÏ <äs¡U≤düTÔ\T n+~Hêj·Tì, M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q |üqT\qT yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\ì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’˝Ò«ø£e÷Hé qT+&ç Äs¡÷àsY s√&ÉT¶ô|’q ôd+Á≥˝Ÿ ˝…’{Ï+>¥ |üqT\T 2.3 s√E\˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì, |ü≥ºD+˝À <√eT\ ìyês¡D≈£î Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü b˛>∑qT e<äT˝≤\ì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY sêeTø£ècÕísêe⁄, j·T+ôV≤#Yz dæsêCÀ~›Hé, {Ï|æz X‚KsY¬s&ç¶, &çj·TdæŒ sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, Á{≤|òæø˘ dæ◊ ùwø˘ C≤+^sY, ÄsY n+&é _ mdtÇ ∫Hêï¬s&ç¶, ÇÇ ø£qø£s¡‘·ï+, ‘·Vü≤o˝≤›sY <˚y˚+<äsY¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*à y˚dæq <äT+&É>∑T\qT •øÏå+#ê* _#·Tÿ+<ä, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): 26q |òüTq‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ s√Eq ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ neT˝≤|ü⁄s¡+ ìqï <äefi‚X¯«s¡+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ô|’ <ë&ÉT\qT ìs¡dædü÷Ô _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝À <ä[‘· dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ã+<é ìs¡«Væ≤+∫ ãkÕº+&é ÁbÕ+‘·+˝À s√&ÉT¶ô|’ u…’{≤sTT+∫ XÊ+‹j·T ‘·+>± ìs¡düq\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ qT+&ç <ä[‘· dü+|òü÷\T ôV≤#·Ã+<ä+>± bÕ˝§ZHêïs¡T.M] ìs¡düq≈£î _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì yê´bÕs¡ dü+düú\T eT÷dæ ñ+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± <ä[‘·T\qT ñ<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T.M]øÏ eT<䛑·T>± dæ|æm+ bÕغ Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\T düTπswt>=+&É dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+∫ ‘·eT ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑‘· mH√ï @fi¯ófl>± <ä[‘·T\T z≥T¢ y˚j·T&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T |üì #˚düTÔHêïs¡ì ‹≥T¢ e÷Á‘·+ n+<äì Á<ëø£å˝≤>± ‘·j·÷s¡j·÷´s¡ì nHêïs¡T.j·÷e‘Y uÛ≤s¡‘Y<˚X¯+ >∑s¡«|ü&˚˝≤ sê»´+>±ìï s¡∫+∫q &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*à y˚j·T&É+ H˚s¡yÓTÆq #·s¡´>± n_Ûe]í+#ês¡T.<√X¯ó \qT yÓ+≥H˚ >∑T]Ô+∫ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. &çmdt|æ Hêj·T≈£î&ÉT >∑+>±sê+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, md”‡, md”º, ;d” yÓTÆHêغ\+<ä]øÏ sêC≤´+>∑+ <ë«sê Vü≤≈£îÿ\qT ø£*Œ+∫q eTVü‰H˚‘·\ $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*à Hê\T>∑T s√E\T >∑&ç∫q

yê]ì >∑T]Ô+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì Äs√|æ+#ês¡T._CÒ|æ Hêj·T≈£î&ÉT kÕsTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT |ü]s¡øÏå+#·&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ #·≥º+ yÓj·÷´\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.C≤rj·T Hêj·T≈£î\ $Á>∑Vü‰\ô|’ ≈£L&Ü $eø£å #·÷|ü&É+‘√ <ä[‘·T\≈£î düe÷»+˝À m≥Te+{Ï $eø£å ñ+≥T+<√ düŒwüº+>± ø£qã&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.nq+‘·s¡+ ãkÕº+&é ÁbÕ+‘·+ qT+&ç bÕ‘· ãkÕº+&é ÁbÕ+‘·+ >∑T+&Ü n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ es¡≈£î uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ øÏåsê _Ûùwø£+ #˚dæq ‘·sê«‘· ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\ j·÷ìøÏ uÛ≤Ø sê´©>± ãj·T\T<˚] m+ÄsY◊ sê»X‚ø£sY≈£î <ä[‘· Hêj·T≈£î\T $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.m+ÄsY◊ sê»X‚KsY e÷{≤¢&É $Á>∑Vü‰\ |ü]s¡ø£åD¬ø’ #·s¡´\ ì$T‘·Ô+ ñqï‘·kÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~ø£ |ü+|ü⁄‘êeTì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>± nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À <ä[‘· Hêj·T≈£î\T mdtkÕsTTsê+, kÕsTT\T, mdt.>∑+>±sê+, sê+#·+<äsY, uÛ≤düÿsY, >∑+>±sê+, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ qT+&ç e∫Ãq <ä[‘· Hêj·T≈£î\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.<ä[‘· dü+|òü÷\T ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î m≥Te+{Ï >=&Ée\T »s¡T>∑≈£î+&Ü _#·Tÿ+<ä dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY •eX¯+ø£sYsêe⁄ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T |ü]y˚øÏå+#ês¡T.

7 ôV’≤<äsêu≤<é

yÓ÷sêÔ&é˝À ã+<é Á|üXÊ+‘·+ yÓ÷sêÔ&é, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <ä«+kÕìøÏ bÕ\Œ&çq ì+~‘·T\qT #·≥º|üs¡+>± •øÏå+#ê\ì yÓ÷sêÔ&é eT+&É\ n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Äs√|æ+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± X¯ìyês¡+ yÓ÷sêÔ&é eT+&É\ πø+Á<ä+‘√bÕ≥T 18 Á>±e÷˝À¢ |ü\T yê´bÕsê\qT, ôVA≥˝Ÿ\qT eT÷dæ y˚sTT+#ês¡T.n˝≤π> Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ≈£L&Ü ôd\e⁄qT Á|üø£{Ï+#ês¡T.n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T eT+&É\+˝Àì M<ÛäT\ >∑T+&Ü ‹s¡T>∑T‘·÷ yê´bÕs¡ dü+düú\qT eT÷dæ y˚sTT+#·&É+‘√ ã+<é Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ–+~.á dü+<äs¡“+>± b˛©dt\T @˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T.

|òüTq+>± <äTsêZ<˚$ s¡<∏√‘·‡e+ yÓ÷sêÔ&é, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): edü+‘· |ü+#·$T dü+<äs¡“+>± eT+&É\+˝Àì e&û¶j·÷sYÔ, ãw”sêu≤<é |ü]~Û˝Àì <äTs¡ZeTà Ä\j·T+˝À X¯ìyês¡+ |òüTq+>± s¡‘√‘·‡e+ »]–+~.á dü+<äs¡“+>± <äTsêZ<˚$øÏ eTVæ≤fi¯\T |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.yÓ÷sêÔ&é, ø£eTàsY|ü*¢, y˚\÷ŒsY, ;Û+>∑˝Ÿ eT+&É˝≤\ qT+&ç eTVæ≤fi¯\T, uÛÑ≈£îÔ\T düTe÷s¡T yÓsTT´ eT+~ bÕ˝§Zì <äTs¡ZeTà≈£î |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

ØC…˙‡ j·÷»e÷Hê´ìï •øÏå+#ê* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ >∑‘· 8 HÓ\\T>± Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï j·÷q+ ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ ø±]à≈£îa\ô|’ bÕX¯bÕø£ e÷s¡D ôVAeT+ »]|æq yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ ø£$T{° &çe÷+&é #˚kÕs¡T.ø±]à≈£î\T j·T÷ìj·THé ô|≥Tºø=ì Ä+<√fi¯q #˚j·T&Üìï J]í+#·Tø√˝Òì j·÷»e÷q´+ ø±]àø£ Hêj·T≈£î\ô|’ y˚~+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ yê]ì ‘=\–+#·≥+‘√ ø±]à≈£îa\T Ä+<√fi¯qqT ñ<äè‘·+ #˚XÊs¡T.B+‘√ b˛©dt\T, j·÷»e÷q´+ ≈£îeTà¬ø’ÿ ø±]àø£ Hêj·T≈£î&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤HéqT nÁø£eT+>± n¬sdüTº #˚dæ n‘·ìô|’ <ë&ç #˚dæ Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T.n‘·ì ≈£î≥T+u≤ìøÏ 10 \ø£å\ mø˘‡ Áπ>wæj·÷ #Ó*¢+∫, ø±\TŒ\≈£î nqTeT‹∫Ãq n~Ûø±s¡T\ô|’ düeTdü´ rÁe‘·≈£î ø±s¡≈£î˝…’q ØC…ì‡ j·÷»e÷q´+ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø=ì •øÏå+#ê\ì @.s¡y˚Twtu≤ãT &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

n+>∑Héyê&û düeTdü´\ô|’ 30q <Ûäsêï ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): n+>∑Héyê&ç ñ<√´>∑T\≈£î >∑‘· bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ y˚‘·Hê\T ô|+#·{≤ìøÏ ìs¡ísTT+∫ 10 HÓ\\T ne⁄‘·Tqï|üŒ{Ïø° ô|+∫q y˚‘·Hê\T $&ÉT<ä\ #˚j·T≥+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ ìs¡dædü÷Ô, ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ dü÷|üsYyÓ’»sY Á|üyÓ÷wüqT¢ ø£*Œ+#ê\ì, ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ u…ì|òæ{Ÿ‡, ÇqT‡¬sHé‡ dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+#ê\ì, Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì, ø£˙dü y˚‘·Hê\T neT\T #˚j·÷\ì, kÕúìø£ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ á HÓ\ 30q ø£˝…ø£ºπsz{Ÿ e<ä› »]π> <Ûäsêï˝À n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£$T{° $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T.Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£kÕs¡T¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $q‹ |üÁ‘ê\T Ç∫Ãq|üŒ{ÏøÏ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±q+<äTq ôd+≥sY n<Ó›\T, Ç+{Ï j·÷»e÷qT\T ô|+#·T‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ πøe\+ 200\T #Ó*¢+#·≥+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Çã“+<äT\T bÕ\e⁄‘·THêïs¡T.n+>∑Héyê&ç |æ\¢\≈£î n+~+#˚ |ü|ü, ñ|ü dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç ô|+&ç+>¥˝À ñ+#·≥+ e\¢ n<äq|ü⁄ u≤sê\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛÑ]düTÔHêïs¡ì, ˇø£yÓ’|ü⁄ ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T ô|]–b˛‘·T+fÒ n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T y˚‘·Hê\T e÷Á‘·+ ô|s¡>∑ø£b˛>± n<äq|ü⁄ Ks¡TÃ\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ÁoeT+‘ê\T, ‘·*¢bÕ\ yês√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·≥+ e\¢ Ä]úø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.sêÁwüº+˝À mø£ÿ&É ˝Òì $<Ûä+>± HÓ\ HÓ\ ÁbÕC…≈£îº düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£îe#˚à {Ï@, |æ@\qT n+<ä≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡T.dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç U≤∞\qT uÛÑ]Ô #˚j·Tø£b˛e≥+ e\¢ ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ n<äq|ü⁄ |üì uÛ≤s¡+ |ü&É≥+‘√ bÕ≥T Ç+#ê]® y˚‘·Hê\T ≈£L&Ü düÁø£eT+>± #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äT.á düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø=s¡≈£î á HÓ\ 30q ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ø£$T{Ï ìs¡ísTT+∫+~.n+<äT e\¢ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À »eTTq, #·Tø£ÿeTà,dæôV≤#Y uÛ≤s¡‹, &ç.‘·T\dæ, Ç$ <äTs¡Z, s¡a≤˙‡, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTVæ≤fi¯ eTè‹ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): e÷≈£L¢sY eT+&É\+˝Àì ÄsY{Ïdæ ø±\˙ düMT|ü+˝À >∑\ Ä&É$ ÁbÕ+‘·+˝À z >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTVæ≤fi≤ eTè‹#Ó+~q≥T¢ b˛©dt\T ‘Ó*bÕs¡T.eTè‹ #Ó+~q eTVæ≤fi¯qT Vü≤‘ê´#ês¡+ #˚dæ Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ nqTe÷Hê\qT b˛©dt\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.eTè‹ #Ó+~q eTVæ≤fi≤ $yêVæ≤‘·Tsê˝≤ ˝Ò<ë n$yêVæ≤‘·Tsê˝≤ nH˚ ø√D+˝À b˛©dt\T <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.e÷≈£L¢sY b˛©dt\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

»+&Ü >∑*¢˝À ô|’|t˝…’Hé≈£î eTs¡eTà‘·T #˚sTT+#ê*

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+kÕìøÏ ìs¡düq>± sêkÕÔs√ø√

Äs¡÷àsY, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À »+&Ü >∑*¢˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Ä\j·T+ m<äT≥ ô|’|t˝…’Hé≈£î ©πøõ @s¡Œ&ç+~.B+‘√ Á‘ê>∑T˙s¡T eè<ë>± b˛‘·T+<äì kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T.ô|’|t˝…’Hé ©πøõ e\¢ Á‘ê>∑T˙s¡T ø£\Twæ‘·+ ne⁄‘·T+<äì, Á|ü»\T s√>±\ uÛ≤]q |ü&É‘ês¡ì kÕúì≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.yÓ+≥H˚ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eT+∫sê´\, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À neT˝≤|ü⁄s¡+, <Ûäefi‚X¯«sY #·T≥Tº |üø£ÿ\ Á>±e÷˝À¢ uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY u≤u≤kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ X¯ìyês¡+ eT+∫sê´\ eT+&É\+˝Àì eTT\ÿ\¢ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ m_mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <ä[‘·T\ ã+<é |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± m_mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À eTT\ÿ\¢˝Àì ôV’≤C≤ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ‘·s¡>∑‘·T\qT ãVæ≤wüÿ]+∫ s√&ÉT¶ô|’ u…’sƒêsTT+∫ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m_mdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤H√‘·T sêEHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, HêX¯q+ #˚dæq #√≥H˚ ø=‘·Ô ø±+dü´ $Á>∑Vü‰\qT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêàD nsTTq <ä[‘· Hêj·T≈£î&ÉT n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ nì á #·s¡´≈£î bÕ\Œ&çq yê]ì yÓ+≥H˚ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ n<Ûë´|ü≈£î\T ø£eT˝Ÿ, Hêπ>X¯«sYsêe⁄, &ç$»Hé m_mdtm|òt Hêj·T≈£î\T Ç.s¡+õ‘Y, ø=+&É|ü*¢ s¡y˚Twt, eT<ÛäTø£sY, X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

CÀ´‹|òü÷{Ÿ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\qT ì\bÕ\ì &çm+≈£î $q‹ Äs¡÷àsY, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY |ü≥ºD πø+Á<ä+˝Àì CÀ´‹>±{Ÿ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T ì\bÕ\ì yÓ’mdtÄsY dæ|æ |ü≥ºD XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À Äs¡÷àsY Äغdæ &çm+ sê»eTÚ[øÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T.u…’bÕdt s√&ÉT¶ ì]à+∫q uÛÑ≈£îÔ\T Ä|üø£b˛e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T |ü+&ç‘Y Áù|yéT, Hêj·T≈£î\T kÕ«$T, u≤˝Ÿ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±\˙\≈£î 1.12 ø√≥T¢ eT+ps¡T u≤˝§ÿ+&É, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì md”‡, md”º ø±\˙\ n_Ûeè~›øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.1.12 ø√≥¢qT eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ nì˝Ÿ j·TTeùdq Hêj·T≈£î\T ô|~› |üeHé, yÓ+ø£fÒwt >ö&é ‘Ó*bÕs¡T.u≤˝§ÿ+&É≈£î 49 \ø£å\T, k˛+ù|{Ÿ≈£î 19 \ø£å\T, ¬s+»sY\≈£î 45 \ø£å\T eT+ps¡T nj·÷´j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T,ì<ÛäT\qT u≤˝§ÿ+&É myÓTà˝Ò´ ás¡eÁ‹ nì˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ Ms¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

eT+&É\+˝Àì $Á>∑Vü‰\≈£î b˛©düT\ ã+<√ãdüTÔ _#·Tÿ+<ä, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· Hê\T>∑T s√E\ qT+&ç uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>± ìsêà‘· &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± _#·Tÿ+<ä dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À Äs¡T Á>±e÷\˝À >∑\ $Á>∑Vü‰\qT b˛©dt s¡ø£åD

ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ dæ◊ •eX¯+ø£sYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.eT+&É\+˝Àì <ä+& ɬs+»˝Ÿ, <äT+&˚HÓeT*, yêõ<éq>∑sY, ø=&É+>∑˝Ÿ, e&É¢+, _#·Tÿ+<ä˝À >∑\ Äs¡T $Á>∑Vü‰\≈£î b˛©dt ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

bÕ+&ç#˚] Á|üuÛÑT‘·«, ]C…˙‡ j·÷»e÷Hê´\ ~wæºu§eTà\ <ä>∑Δ+ eT+∫sê´\, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): j·÷Hê+˝À X¯óÁø£yês¡+ dæsê$Tø˘‡ ø±]à≈£î\ô|’q, bÕ+&ç#˚] Á|üuÛÑT‘·«+, ØC…˙‡ j·÷»e÷q´+ ≈£îeTà¬ø’ÿj·÷´s¡ì Äs√|ædüTÔ X¯ìyês¡+ ◊m|òt{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À ~wæºu§eTà\qT <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. bÕ+&ç#˚] Á|üuÛÑT‘·«+, j·÷»e÷q´+ ø£*dæ ø±]à≈£î\ô|’ ø±\TŒ\T »]|æ+∫ ø±]à≈£ Hêj·T≈£îì eTs¡D≤ìøÏ ø±s¡≈£î˝…’ 9 eT+~ ø±]à≈£î\ô|’ ø±\TŒ\T »]|æ >±j·T|ü&É&Üìï uÛ≤s¡‘· ø±]àø£ dü+|òü÷\ düe÷K´ rÁe+>± K+&çdüTÔ+<äì á dü+<äs¡“¤+>± ◊m|òt{Ïj·TT õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.»j·Tsêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. ~wæºu§eTà <ä>∑›+ #˚dæq nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ]C…˙‡ dæsê$Tø˘‡ ø£+ô|˙˝À ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü #·≥ºã<䛑· Vü≤≈£îÿ\T neT\T #˚j·T≈£î+&Ü j·÷»e÷q´+ ø±]à≈£î\ ÁX¯eTqT ø=\¢>=&ÉT‘·T+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ø£˙dü+ dü+|òüT+ ô|≥Tº≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ˝Ò<ä+fÒ eTT+<äTø=∫Ãq ø±]à≈£î\ô|’ 11 eT+~ ø±]à≈£î\ô|’ ø£ø£´ ø£{Ϻ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ø±πsø£˝Ÿ ÁbÕ+‘êìøÏ |ü+|æ+∫ nH˚ø£ s¡ø±\T>± ø±]à≈£î\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚j·T&É+ e\¢ ]C…˙‡ j·÷»e÷q´+≈£î q&ÉTeT kÕ–q $yê<ä+ ∫ìøÏ ∫ìøÏ >±*yêq>± e÷] rÁe $<Ûä«+kÕìøÏ <ë] rdæ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. b˛©düT\‘√ |òüTs¡¸D˝À >±j·T|ü&çq 9 eT+~ ø±]à≈£î\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T nìï $<Ûë\T>± Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTs¡DÏ+∫q ø±]à≈£îì ≈£î≥T+u≤ìøÏ ◊<äT \ø£åD |ü]Vü‰s¡+ Ç∫à Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊m|òt{Ïj·TT |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù C…’bÕ˝Ÿ, s¡‘·ï+ ‹s¡T|ü‹, y˚Tø£ <ëdüT, {Ï.lìyêdt, düj·T´<é, Ä>∑qï, s¡+>∑j·T´, KeTsY, dü~, qJsY, ôd{Ÿô|*¢, düT<äs¡ÙHé, eVæ≤<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

{°&û|” ;d” ôd˝Ÿ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù>± qπs+Á<ä≈£îe÷sY

eÁkÕÔ\ô|’ yê´{Ÿ s¡<äT› #˚ùdes¡≈£î b˛sê≥+ ø£&É|ü, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ $~Û+∫q yê´{Ÿ {≤´ø˘‡ s¡<äT› #˚ùd es¡≈£î b˛sê≥+ ø=qkÕ–kÕÔeTì ø£&É|ü ø±¢‘Y eTs¡Ã+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ø√<äs&Ésê$T ¬s&ç¶, Hê‘ê #·+Á<äX‚KsY, >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T ¬ø.mHé.düeTs¡Hê<Ûä¬s&ç¶ \T ‘Ó*bÕs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T #˚düTÔqï Bø£å H˚{ÏøÏ 6es√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ @ sêÁwüº+˝À eÁkÕÔ\ô|’ 5XÊ‘·+ yê´{Ÿ {≤´ø˘‡ ˝Ò<äì, sêÁwüº yê´|üÔ+>± ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï m˝≤+{Ï #·s¡Ã\T »s¡|ü≈£î+&Ü eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ne>±Vü≤q ˝Òì e÷≥\T e÷{≤¢&É&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. s¡÷.5 \ø£å\

es¡≈£î yê´{Ÿ {≤´ø˘‡ ˝Ò<äì #ÓãT‘·THêï s¡÷.1\ø£å≈£î eÁkÕÔ\T ø=qï yê´{Ÿ ø£{Ϻ rdüTø√yê\Hêïs¡T. {≤´ø˘‡ n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T ô|]>±j·Tì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eÁdüÔ <äTø±D≤\ ã+<é ø±s¡D+>± yê´bÕs¡T\T qwüºb˛e&Éy˚T ø±ø£ ø±]à≈£î\ |ü]dæú‹ eT]+‘· n<ë«q+>± ‘·j·÷¬s’+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê yê´{Ÿ {≤´ø˘‡ s¡<äT› #˚dæ Á|ü»\ ô|’ uÛ≤s¡+ ‘·–Z+#ê\Hêïs¡T. á Bø£å˝À yê´bÕs¡T\T Ms¡≈£îe÷sY¬s&ç¶, b˛dæq düTã“sêj·TT&ÉT, Hê>± s¡T®q, sêeTø£èwüí, yÓ+ø£≥düTã“j·T´, yÓ+ø£≥X‚wüj·T´, <äX¯s¡ <äT&ÉT, ã\sêyéT, ¬s&Ó¶qï, dü‘·´Hêsêj·TD, •eÁ|ükÕ<é, u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yês¡+, 29 »qe] 2012

ø£&É|ü, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): sêh ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ;d” ôd˝Ÿ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù>± ø£&É|ü q>∑sêìøÏ #Ó+~q mdt. qπs+Á<ä ≈£îe÷sY ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é {Ï&ç|æ ø±sê´\ j·T+˝À {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡ sê\T>± qπs+Á<ä ≈£îe÷sY ÁøÏj·÷o\ø£ bÕÁ‘· b˛wædü÷Ô edüTÔHêïs¡T. q>∑s¡+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n_ Ûeè~ΔøÏ |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. sêh ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î »]π> Á|ü‹ ø±s¡´Áø£eTeTT˝À Äj·Tq bÕ˝§Z+≥÷ edüTÔHêïs¡T. qπs+Á<ä ≈£îe÷sY ùde\qT

>∑T]Ô+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT &ÉT Äj·Tq≈£î sêh ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ;d” ôd˝Ÿ ø±s¡´ ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T$Tdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊ s¡T. á y˚Ts¡≈£î u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq qπs+Á<ä ≈£îe÷sYqT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT n_Ûq+~+#ês¡T. ‘·q≈£î ø°\ø£yÓTÆq |ü<ä$ Ç∫à Áb˛‘·‡ Væ≤+∫q+<äT≈£î, ‘·q ùde\qT >∑T]Ô+∫ ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´+ Ç∫Ã+q+<äT≈£î qπs+Á<ä ≈£îe÷sé ‘Ó<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. qπs+Á<ä ≈£îe÷sY≈£î Äj·Tq $TÁ‘·T\T, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤düT\T, bÕغ ÁX‚DT\T n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ ø°åsê_Ûùwø£+

n+>∑Héyê&û b˛düTº\ uÛÑØÔ˝À C≤|ü´+ Ç|üŒ{Ïø° eT÷&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |üP]Ôø±ì Ç+≥s¡÷«´\T uÀ>∑dt dü]º|òæ¬ø≥¢‘√ ‘·\\T |ü≥Tº≈£î+≥Tqï n~Ûø±s¡T\T ‘·y˚« ø=~› yÓÓ\T>∑T#·÷düTÔqï ìC≤\T s√düºsY Á|üø±s¡y˚T ø=‘··Ô b˛düTº\ uÛÑØÔ ø£&É|ü, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): n+>∑Héyê&û b˛düTº\ uÛÑØÔ˝À¢ C≤|ü´+ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. B+‘√ ∫Hêïs¡T\T bÂwæºø±Vü‰s¡+, #·<äTe⁄\≈£î <ä÷s¡+ ne⁄‘·THêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ »qe]˝ÀH˚ b˛düTº\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæHê Ç|üŒ {Ïø° uÛÑØÔøÏ H√#·Tø√˝Ò<äT. sê»ø°j·T ˇ‹Ô&ç\T, s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡D≤\‘√ yêsTT<ë |ü&ÉT‘··÷H˚ ñHêïsTT. Ábı<äT›≥÷s¡T ns¡“Hé, sê»+ù|≥, sêj·T#√{Ï ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì \øÏÿ¬s&ç¶|ü˝…¢ ÁbÕ+‘··+˝À Ç+‘··es¡≈£î Ç+≥s¡÷«´˝Ò »s¡>∑ ˝Ò<äT. Ç+≥s¡÷«´\T »]–q #√≥ ø=‘·Ô ∫≈£îÿ\T e∫à |ü&ܶsTT. Ç+<äT˝À nuÛÑ´s¡Tú\T m≈£îÿe eT+~ uÀ>∑dt dü]º|òæ¬ø≥¢qT <ëK\T #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Á^ yÓÓHé‡ôd˝Ÿ <ë«sê |òæsê´<äT\T n+<ä &É+‘√ $#ês¡D #˚|ü{Ϻq ◊dæ&çmdt n~Ûø±s¡T\T ~eTà‹]π> ìC≤\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. B+‘√ Ç+≥s¡÷«´\T »]–Hê Ç|üŒ{Ïø° uÛÑØÔøÏ H√#·T

ø√e&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 14 n+>∑Héyê&û ÁbÕC…≈£îº\THêïsTT. Ç+<äT˝À yÓTT‘·Ô+ 3262 n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\T, 353 $T˙ n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\THêïsTT. Ç+<äT˝À 2959 eT+~ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, 2815 n+>∑Héƒyê&û ôV≤\Œs¡T¢, 111 $T˙ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T |üì#˚düTÔHêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ 303 n+>∑Héƒyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, 447 ôV≤\Œs¡T¢, 242 $T˙ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T b˛düTº\T >∑‘· @&Ü~ »qe]˝ÀH˚ eT+ps¡j·÷´sTT. nsTT‘˚ n|üŒ{À¢ 144 n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, 233 ôV≤\Œs¡¢≈£î, 143 $T˙ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ b˛düTº\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚XÊs¡T. $T>∑‘ê yê{ÏøÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô>± H√{Ï|òæπøwüHé ‘·«s¡˝À C≤Ø #˚j·TqTHêïs¡T. uÀ>∑dt\eTj·T+: \øÏÿ¬s&ç¶|ü˝…¢ ÁbÕC…≈£îº˝À »]–q Ç+≥s¡÷«´\˝À nuÛÑ´s¡Tú\T <ë<ë|ü⁄ 50

Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥Tqï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ U≤Jù|≥, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): 2001-2006 es¡≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ H√{Ï|òæπøwüHé <ë«sê bÕsêyÓT&çø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ‡ (eT>∑), ˝≤´uŸ f…øÏïwæj·THé, bòÕs¡àdædüTº, kÕº|òt qs¡T‡\T, πs&çjÓ÷Á>±|òüsY‡, ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£+ H√{Ï|òæπøwüHé <ë«sê ñ<√´>∑+ bı+~q yê]˝À ø=+<ä]ì ¬s>∑T´\sY #˚j·T&É+ »]–+~. s¡÷˝Ÿ Ä|òt ]»πs«wüHé <ë«sê ø±+Á{≤≈£îº |ü<䛋˝À |üì#˚düTÔqï Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ¬s>∑T´ \sY #Ój·T´≈£î+&Ü |ü~ dü+e‘·‡sê\T>± Á|üC≤ yÓ’<ä´ ùde\T #˚düTÔqïq÷, düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\T U≤‘·s¡T #Ój·T´≈£î+&Ü ‹]– á sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô>± H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæ sêÁwüº+˝À Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìs¡«]ÔdüTÔqï $<ÛäT\qT U≤∞>± #·÷|ædü÷Ô 6HÓ\\ ø=ø£ e÷s¡T n&ÉbÕ, <ä&ÉbÕ dæã“+~ b˛sê{≤\‘√ J‘ê\T Çe«&ÜìøÏ düe‹Áù|eT #·÷|ædüTÔqï á sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+, ø=‘·Ô>± H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæ Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á{≤≈£îº |ü<䛋˝À |üì#˚düTÔqï yê] J$‘ê\qT qs¡ø£+ #˚ùd Á|üj·T‘·ï+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. bÕsê yÓT&çø£˝Ÿ ø√s¡T‡\≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Ω‘· ñqïq÷ ñ<√´>±ìøÏ ns¡TΩ\ì, 10e ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡í‘·‘√ m+{ÏôV≤#Y&Éã÷¢´ Áf…Æì+>¥ |üPs¡ÔsTTq yê]øÏ ≈£L&Ü ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+≥T>± ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£+ rdüTø√e#·Ãì düTÁ|”+ø√s¡Tº n<˚XÊ\T Ç∫Ãqq÷ Ç+‘· es¡≈£î ¬s>∑T´\sY #˚j·Tì á sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’ <ä«»yÓT‘êÔs¡T. ø=‘·Ô>± $&ÉT<ä\ #˚dæq H√{Ï|òæπøwüHé e\q ¬s>∑T´\sY>± $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔqï Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, yÓsTTfÒJ, d”ìj·÷]{°, e÷s¡Tÿ\T Ç∫ÃHê ≈£L&Ü ejÓ÷ |ü]$T‹ <ëfÒ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔqï Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ¬s>∑T´\sY #˚j·T&É+ e\q Ä]úø£ uÛ≤s¡+ |ü&˚ Á|üuÛ≤e+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+, bÕsê yÓT&çø£˝Ÿ ndæôdº+≥¢ô|’ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷∫ yê] J$‘ê\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥T+<äì &Éã÷¢´ ôV≤#Y z ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ Á>±eT˝À¢ |üì #˚düTÔqï Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ‘=\–+#·&É+ e\q Çìï dü+e‘·‡sê\T $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+∫, $~Û ìs¡«Vü≤D˝À ø√˝ÀŒsTTq ej·TdüT‡qT ‹]– rdüTø=#˚à neø±X¯+ ˝Òq+ <äTq, á sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê s¡÷˝Ÿ n|òt ]»πs«wüHé <ë«sê ø±+Á{≤≈£îº dæã“+~ì ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± m+.düTã“sêj·TT&ÉT, Hê>∑sêE, #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, yÓ+ø£ ≥düTã“j·T´, s¡y˚Twt\T rÁe+>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ <ä«»yÓT‘êÔs¡T.

|òæÁãe] 11q ø£&É|ü˝À 2¬ø s¡Hé ø£&É|ü , »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü q>∑s¡+˝À <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉTy˚\ eT+~‘√ |òæÁãe] 11q 2¬ø s¡Hé ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.nì˝Ÿ≈£îe÷sY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düuÛ≤uÛÑeHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯eTT˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |òæÁãe] 11q (¬s+&Ée X¯ìyês¡+) ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\≈£î ø£&É|ü ùdº&çj·T+ qT+&ç 2¬ø s¡Hé ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄ ‘·T+<äì, Ç+<äT˝À n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~, $<ë´dü+düú\T, dü«#·Ã¤+<ä ùdyê dü+düú\T, |”dt ø£$T{° düuÛÑT´\T, Ç+ø± ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T˝…’q Á|ü»\T me¬s’Hê bÕ˝§Zqe#·TÃqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À bÕ˝§ZH˚ yês¡T ‘·eT jÓTTø£ÿ $esê\qT &çmdtz e<ä› qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. ]yéT‡ &Ó’¬sø£ºsY dæ<äΔ|üŒ >ös¡yé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTìwæøÏ Á|ü‹s√E q&Éø£ m+‘√ nedüs¡eTì, s√E≈£î ns¡>∑+≥ nsTTq q&Éyê\ì, n˝≤ q&ç∫q#√ eTìwæ Äs√>∑´+>± ñ+{≤s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. s¡Hé˝À bÕ˝§ZH˚ yês¡T ‘·|üŒ≈£î+&Ü wüOdt <Ûä]+#ê\ì yêø˘ #˚ùdyês¡T #Ó|ü⁄Œ\T <Ûä]+#·e#·TÃqHêïs¡T. õ˝≤¢ XÊ+‹ dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêC≤s¡‘·ï+ ◊C≤ø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |òæÁãe] 11q »]π> 2¬ø s¡Hé Á|ü#ês¡+ ø=s¡≈£î q>∑s¡ eTTK´ ≈£L&Éfi¯fl˝À 2¬ø s¡Hé ø±s¡´Áø£eT Á|ü#ês¡ u…\÷Hé\qT m>∑Ts¡y˚j·÷ \Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n&çwüq˝Ÿ md”Œ eT]j·TT &çmdtz u≤cÕ yÓTTVæ≤B›Hé, k˛ŒsYº‡ dü÷ÿ\T n~Ûø±] sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, &Üø£ºsY »e÷˝Ÿ u≤wü, eTTdüÔbòÕ VüQùdì ãTø±], q>∑s¡ Á|üeTTKT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î |ü⁄düÔø±\T |ü+|æD° ø£&É|ü, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü q>∑s¡ s¡M+Á<äq>∑sY˝À ñqï ñyÓTHé Ábıf…¬ø¸Hé msTT&Ó&é ôd+≥sY˝À ñqï |æ\¢\≈£î |ü\ø£\T, H√≥T |ü⁄düÔø±\T, ô|qTï\T, ô|ì‡fi¯fl |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ »]–q~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zqï õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë \j·T #ÛÓ’¬sàHé sêeTø√{Ϭs&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT eTqdüT Á|üXÊ+‘·+>± ñ+≥T+<äì, $<ë´ <ëq+ m+‘√ >=|üŒ<äì ∫qïHê{Ï qT+&˚ $<ë´ uÀ<Ûäq m+‘√ nedüs¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T u≤\–] jÓ÷π>X¯«sY¬s&ç¶, ∫πøÿs¡T C≤qøÏ, ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T eTùV≤X¯«], »j·Tl, düTVü‰dæì ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊◊m|òtm˝Ÿ u≤´+≈£îqT ÁbÕs¡+_Û+∫q n+»<é u≤wü ø£&É|ü, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì X¯+ø£sê|ü⁄s¡+˝À q÷‘·q+>± Ç+&çj·÷ ÇHébò˛˝…’Hé >√˝Ÿ¶˝ÀHé‡ u≤´+≈£îqT yÓ’mdtÄsY dæ|æ Hêj·T≈£î\T Vü≤s¡÷Hé n+»<é u≤wü |òüTq+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Vü≤s¡÷Hé n+»<é u≤wü e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêj·T\d”eT˝À 22 Áu≤+#Y \T, sêh+˝À 180 Áu≤+#Y\T, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À nÁ>∑kÕúq+˝À Á|ü»\#˚ eTqïq\T bı+<äT#·Tqï ◊◊m|òtm˝Ÿ >√˝Ÿ¶˝ÀHé u≤´+ø˘ ùde\T Á|üX¯+dü˙j·TeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤s¡÷Hé n|æ¢j·THé‡ n~ÛH˚‘· mdt_. »Á|òü⁄˝≤¢, õmHémdtmdt ôdŒwü˝Ÿ ø£˝…ø£ºsY ôV≤#Y. >√|æHê<∏é, sêj·T\d”eT Ø»q˝Ÿ f…]≥Ø y˚TH˚»sY ¬ø. s¡y˚Twt, Áu≤+#Y y˚TH˚»sY Á|üB|t¬s&ç¶, q>∑s¡ Á|üeTTKT\T Vü≤s¡÷Hé nq‡sY n©, Vü≤;ãT˝≤¢, s¡Vü≤+‘·T˝≤¢, KBs¡T˝≤¢, wü|ò” ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T ˙s¡T, bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ |òæsê´<äT\ ôd˝Ÿ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑eTT˝Àì ‘ê>∑T ˙s¡T eT] j·TT bÕ]X¯ó<ëΔ´ìøÏ dü+ã+~+∫q |òæsê´<äT\qT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]+#·T≥≈£î >±qT |üs¡´y˚ø£åø£ n_Ûj·T+‘· Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüs¡, bÕ]X¯ó<Ûä´ |ü]~Û ìC≤e÷u≤<é >±] ø±sê´\ j·TeTT˝À ø£s¡Te⁄ e÷ì≥]+>¥ $uÛ≤>∑eTT á HÓ\ 25 qT+∫ @sêŒ≥T #˚j·Tj·Tã&ç+<äì nHêïs¡T. |òæsê´<äT˝À düeTdü´\T qyÓ÷<äT #˚j·TT≥≈£î f…*bò˛Hé HÓ+ãsY 08462` 239918.

XÊ‘êìøÏ ô|’>± uÀ>∑dt dü]º|òæ¬ø≥T¢ düeT]Œ+∫ q≥Tº düe÷#ês¡+. |ü⁄{Ϻq‘˚B, ¬sdæ&ÓHé‡, H˚{Ï ${Ï, @ø£+>± 10e ‘·s¡>∑‹ e÷s¡Tÿ*düTº\≈£î m ≈£îÿe>± <=+>∑ dü]º|òæ¬ø≥T¢ düeT]Œ+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ \øÏÿ¬s&ç¶|ü˝…¢ eT+&É\+ ø√eTq÷ï‘··\ eT÷\|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q myéT.sêe÷+E\eTà uÛÑs¡Ô sêeTƒ yÓ÷Vü≤ Hé ¬s&ç¶\T nH˚ <äs¡U≤düTÔ<ës¡T @ø£+>± |ü<äe ‘··s¡>∑‹ dü]º|òæ¬ø{Ÿ˝À |ü⁄{Ϻq ‘˚Bì 89øÏ ã<äT\T 92 >± e÷]Ãq≥Tº n~Ûø±s¡T\T <ÛäèMø£]+#ês¡T. áyÓT #·~$q bÕsƒ¡XÊ\ πsefi¯+|ü˝…¢˝À n~Ûø± s¡T\T ‘··ìF #˚j·T>± yêdüÔyê\T yÓ\T>∑T #·÷XÊsTT. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ä yÓTô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY n~Ûø±s¡T \qT Ä<˚•+#ês¡T. Ç+ø± BìøÏ ‘√&ÉT ôV≤\Œs¡¢, $T˙ n+>∑Héƒyê&ûû ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü+ã+~Û+∫ dü>∑+ ô|’>±H˚ uÀ>∑dt dü]º|òæ¬ø≥T¢ ñ+&É≥+‘√ Á|ü‹ dü]º|òæ¬ø≥TºqT yês¡T @ bÕsƒ¡XÊ\ ù|s¡T‘√ dü]º|òæ¬ø≥Tº düeT]Œ+#ês√ nø£ÿ&çøÏ yÓ[¢ $#ês¡D #˚j·T&É+‘√ uÀ>∑dt\T ãj·T≥|ü&ÉT‘·THêïsTT. B+‘√ b˛düTº\ uÛÑØÔ Á|üÁøÏj·T C≤|ü´+ ne⁄ ‘√+~.

b˛düTº\T e÷Á‘··+ Çø£ ]»πs«wüHé s√düºsY Á|üø±s¡+ uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘··«+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+ ~. n+fÒ 159 n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, 214 ôV≤\ŒsY b˛düTº\T, 99 $T˙ n+>∑Héyê&û b˛düT º\≈£î dü+ã+~Û+∫ s√düºsY Á|üø±s¡+ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢H˚ H√{Ï| òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑‘· @&Ü~ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæq b˛düTº\T Ç|üŒ{Ïes¡≈£î uÛÑØÔø±ø£b˛>±, Çø£ ø=‘··Ô b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ mìï s√E\T y˚∫#·÷&Ü*‡ edüTÔ+<äì nuÛÑ´s¡Tú\T eT<äq|ü&ÉT‘··THêïs¡T. b˛düTº\qT ‘·«s¡˝À uÛÑØÔ #˚kÕÔ+ ◊d”&ûmdt |”&ç ©˝≤e‹ ÁbÕC…≈£îº\ yêØ>± uÀ>∑dt dü]º|òæ¬ø≥T¢ düeT]Œ+ ∫q nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê ‘·j·÷s¡T#˚düTÔHêïeTì, nìï ÁbÕC…≈£îº\˝À á Á|üÁøÏj·T kÕ>∑T‘√+<äì, uÀ>∑dt dü]º|òæ¬ø≥T¢ düeT]Œ+∫q yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ◊dæ&çmdt |”&ç ©˝≤ e‹ ‘Ó*bÕs¡T. »eTà\eT&ÉT>∑T ÁbÕC…≈£îº |ü]~Û ˝Àì b˛düTº\qT ‘=+<äs¡˝À uÛÑØÔ #˚kÕÔeTHêïs¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|üÁøÏj·T ≈£L&Ü |üPs¡ÔsTT+<ä Hêïs¡T. H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚j·T≈£î+&Ü ñqï ø=‘··Ô b˛düTº\T Çø£ s√düºsY Á|üø±s¡ y˚T uÛÑØÔ >∑‘·+˝À H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\≈£î H√#·Tø√ì b˛düTº\≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·«s¡˝À H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

ªMT ùdeμ ÁbòÕ+#Ó’J\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\T ø£&É|ü, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À 210 MT ùde ÁbòÕ+#Ó’J\ ø=s¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ìs¡à\ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\+~+#·&ÜìøÏ á ùde, sêJyéé øÏjÓ÷ôdÿ\T, @|” ÄHé˝…’Hé πø+Á<ë\qT ìs¡«Væ≤ k˛Ô+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 11 á ùdyê πøÁ+<ë\T, ◊<äT sêJyé øÏjÓ÷dü÷ÿ\T, 31 @|” ÄHé˝…’Hé πø+Á<ë\T |üì#˚düTÔHêïj·THêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô>± 210 ÁbòÕ+#Ó’J\qT @|” ÄHé˝…’Hé <ë«sê n+~+ #·&ÜìøÏ eT+ps¡T #˚XÊs¡Hêïs¡T. @|” ÄHé˝…’Hé ÁbòÕ+#Ó’J\qT bı+<ä>√s¡Tƒyês¡T @|” ÄHé˝…’Hé <ë«sê <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. #Óq÷ïs¡T, U≤Jù|≥, #êbÕ&ÉT, sêEbÕfiË+, <äTeP«s¡T, _ ø√&É÷s¡T, ø±•Hêj·Tq, n≥÷¢s¡T, dæ<ä›e≥+, ˇ+{Ï$T≥º, |ü⁄\¢+ù|≥, zãT\yê]|ü˝…¢, dü+uÒ|ü˝…¢, #·Áø±j·T ù|≥, ‘=+&É÷s¡T, *+>±\, ø=+&Ü|ü⁄s¡+, ô|<ä›eTT&çj·T+, yÓTÆ\es¡+, sêe÷|ü⁄s¡+, y˚eTT\, e\÷¢s¡T, Ms¡ã*¢, ô|q>∑\÷s¡T eT+&É˝≤\˝À ÁbòÕ+#ÛÓ’J\T ø±e\dæ ñ+<äHêïs¡T.

$Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î ìs¡düq>± Á|üuÛÑT‘··« ~wæºu§eTà <äVü≤q+ ã<˚«\T, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L˝ÒÃdæq+<äT≈£î ìs¡düq>± ã<˚«\T˝À πøM|”mdt Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± πøM|”mdt &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+ã<˚ø£sY $Á>∑Vü‰\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#·&É+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\ yÓTÆ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. áHÓ\ 24e ‘˚Bq neT˝≤|ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘·+˝À $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚dæHê Ç+‘·es¡≈£î ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚j·Tø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´+‘√H˚ ‹]– <Ûäefi‚X¯«s¡+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ ‘·\ ‘Ó–|ü&É&É+, #ÓsTT´ qs¡ø£&É+ e+{Ï nHê>∑]ø£yÓTÆq #·s¡´ nHêïs¡T. >∑‘·+˝À nH˚ø£ dü+|òüT≥q\T »]–Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·q+<äTπø Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T ‘·s¡T#·÷ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ n+uÒ<äÿsY $Á>∑ Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq <äT+&É>∑T\qT ‘·ø£åD y˚T n¬sdüTº #˚dæ ø£]ƒq+>± X¯øÏå+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ÁoìyêdüT\T, #ê+<éu≤wü, zãT˝ÒX¯ó, ∫qï, sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£fi¯\≈£î |ü⁄{Ϻì\T¢ q+<ä\÷s¡T q+<ä\÷s¡T, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): #Ój˚T´{Ï ˇ&ÉT¶q ñqï q+<ä\÷s¡T ø£fi¯\≈£î |ü⁄{Ϻì\¢ì nqïe÷#ês¡´ Ç+˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. ¬s’˝Ò« Çì‡≥÷´{Ÿ ø±s¡´es¡Z+ >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e dü+<äs¡“+>± ìs¡«Væ≤+∫q Áø°&É\T, kÕ+düèÿ‹ø£ b˛{°˝À¢ $CÒ‘·˝…’q yê]øÏ ãVüQeT‹ Á|ü<Ûëq ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zqï Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»+ù|≥ &ç$»Hé kÕúsTT˝À kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·T+fÒ n~ q+<ä\÷s¡T qT+#˚ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·THêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ¬s’˝Ò« Çì‡≥÷´{Ÿ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T yê] eè‹Ô <Ûäsêàìï ìs¡«]Ôdü÷Ô ø£fi¯\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ, yê{ÏøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ Çdü÷Ô Ç≥Te+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. ¬s’˝Ò« ø±]à≈£î\T #·ø£ÿ>± $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À ¬s’˝Ò« Çì‡≥÷´{Ÿ #Ó’s¡àHé &Üø£ºsY »j·TuÛ≤düÿs¡sêe⁄, ø±s¡´<ä]Ù Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, dü+>¥ ø±s¡´<ä]Ù m+d”m+ ¬s&ç¶, Ä*+&çj·÷ md”‡ md”º ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD, j·T÷ìj·THé n<Ûä´≈£åî\T ÁoìyêdüT\T, @◊{°mdt Ábıô|òdüsY düTÁãeTD´+, s¡TÁ<ä≈£îe÷sY, XÊ+‘êsê+, nXÀø˘≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

e]<Ûëq´+ ø=qT>√\T≈£î 12 πø+Á<ë\T U≤Jù|≥, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ˝À 2011-12 dü+e‘·‡s¡+˝À 56.5 y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ e]<ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïeTì bÂs¡düs¡|òüsê $uÛ≤>∑|ü⁄ ø±«*{Ï ÇHéôdŒø£ºsY ùV≤eTdüT+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+<äTø√dü+ õ˝≤¢˝À 12 ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. M{Ïì U≤Jù|≥, yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, #Óq÷ï s¡T, »eTà\eT&ÉT>∑T, #·Áø±j·Tù|≥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. @ Áπ>&é e] <ÛëHê´ìï øÏ«+{≤fi¯ó ˇø£{ÏøÏ s¡÷.1110 øÏ, kÕ<Ûës¡D s¡ø£+ s¡÷.1080øÏ Á|üø±s¡+ ø=qT>√\T #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. neTàø£+ <ës¡T\T me«¬s’Hê ¬s’‘·T\T XÊ+|æ˝Ÿ‡ rdüTø=ì eùdÔ |ü]o*+∫ ø=qT>√\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø=qï <ÛëHê´ìøÏ yês¡+ s√E˝À¢ q>∑<äT s¡÷|ü+˝À ø±ì, &û&û s¡÷|ü+˝À ø±˙ #Ó*¢kÕÔeTHêïs¡T. eT]+‘· düe÷#êsêìøÏ 9000404841 HÓ+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·e#·TÃqHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”m+z yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, uÛ≤düÿsY Hêj·Tø˘, l<˚$, |ü<ëàe‹, @|æm+z lìyêdüT\T, dædæ •eX¯+ø£sY¬s&ç¶, düe÷K´ düuÛÑT´\T düTo\eTà, düT˝À#·q, dü+<Ûë´sêDÏ, \øÏÎ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”|”◊ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£&É|ü, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T»]π> d”|”◊ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\T ÁbÕs¡+uÛÑ eTj·÷´sTT. eTTì‡|ü˝Ÿ yÓTÆ<ëq+ qT+∫ $$<Ûä dü]ÿfi¯¢ MT<äT>± sê´©>± »&ûŒøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑqT nø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTTK´ n‹~Û>± d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Vü‰»s¡T ø±qTqï≥T¢ bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕs¡T. πs|ü⁄ »&ûŒ q÷‘·q düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À Á|ü‹ì<ÛäT\T düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.

$wü>∑T[ø£\T $T+– Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\+ ø=s¡bÕ{Ï|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hê>∑u≤ãT(15) X¯ìyês¡+ $wü>∑T*ø£\T eT+– Ä‘·àVü≤‘ê´ j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. Ç+<äT≈£î dü+ ã+~+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eT+&É\+˝Àì ø=s¡bÕ{Ï|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hê>∑u≤ãT X¯ìyês¡+ $wü>∑T*ø£\T $T+– |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢˝Àì z Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ø±˙ nø£ÿ&É &Üø£ºs¡T¢ 48>∑+≥\T >∑&çùdÔ >±˙ @MT #Ó|üŒ˝ÒeTH˚dü]øÏ, yÓ+≥H˚ nø£ÿ&ç qT+∫ ø£&É|ü ]yéT‡≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·÷s¡TŒ >√<äyê] õ˝≤¢ ø√qd”eT eT+&É\+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚dæq+<äT≈£î ìs¡düq>± ìC≤+kÕ>∑sY n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T <˚ej·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ s√E n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ bÕ\‘√ ø°åsê_Ûùwø£+ #˚dæ >∑+≥ bÕ≥T sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. C…’ ;ÛyéT C…’ ;ÛyéT n+≥T ìHê<ë\T #˚düTÔ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ n<Ûä´≈£åî\T <˚ej·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä[‘· ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+∫ sêC≤´+>±ìï s¡∫+∫q &Üø£ºsY kÕj·TuŸ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ sêC≤´+>±ìï s¡∫+∫q ã&ÉT>∑T es¡Z ˇø£ Hêj·T≈£î&çï $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚dæq m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø=ø£b˛e&É+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dæ>∑TZ #˚≥ì, $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ $Á>∑Vü‰\πø uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äT Á|ü»\πø m˝≤+{Ï uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+kÕÔs¡ì yês¡T nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬>’ì $sƒ¡˝Ÿ, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T •ej·T´, \ø£åàHé, dü+|òüTj·T´, Vü≤qà+&ÉT¢, sê»j·T´, |üs¡«j·T´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á_&ç® s√&É¢≈£î 11 \ø£å\ eT+ps¡T ìC≤+kÕ>∑sY, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À »ø£ÿ|üPsY qT+∫ q]‡+>¥ sêe⁄|ü*¢ #Ís¡kÕÔ es¡≈£î 11 \ø£å\ Á_&ç® s√&ÉT¶ eT+Es¡T nsTT+<äì myÓTà*‡ sêCÒX¯«sY nHêïs¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡+ s√E ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ e∫Ãq dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·÷s¡TŒ >√<äe] õ˝≤¢ ø√qd”eT eT+&É\+˝À &Üø£ºsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì, sêC≤´+>±ìï s¡∫+∫q n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ |æ]øÏ‘·qeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À k˛e÷sYù|{Ÿ qT+&ç |æ|æŒπs>∑&ç ‘ê+&É≈£î 38 \ø£å\ yÓT≥˝Ÿ s√&ÉT¶ eT+ps¡T nsTT+<äì, M{Ï |üqT\T ‘·«s¡˝À »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+&É\+˝À e#˚à y˚dü$ì <äèwæº˝À e⁄+#·Tø√H˚ ‘ê>∑T ˙{Ï m<ä›&ç ìyê]+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T Hêj·T≈£î\T, eT*¢U≤s¡T®Hé, dü+>∑y˚TX¯ÙsY, C≤qøÏ sêyéT, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

H˚&ÉT |æ≥¢+˝À ndüÔe÷ yÓ’<ä´ •_s¡+ |æ≥¢+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ ø£èwüíy˚DÏ {≤˝…+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ nes¡D˝À H˚&ÉT ñ∫‘· yÓ’<ä´ ndüÔe÷ yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´+ ‘Ó*bÕs¡T. á •_sêìøÏ &Üø£ºsY _.øÏc˛sY ¬s&ç¶, #ê‹ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T Vü‰»¬s’ s√>∑T\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 10.00 >∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+≥\≈£î á •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+<äì, á •_s¡+˝À 500 s¡÷bÕj·T\ $\Te >∑\ <äeTTà ìsê›s¡D |üØø£å\T ñ∫‘·+>± #˚kÕÔeTì yês¡T nHêïs¡T. eT+&É\ Á|ü»\T á dü<äyêXÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=yê\ì ø√sês¡T.

31q |üsê´es¡D |üØø£å\T |æ≥¢+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 31q |æ≥¢+ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î |üs¡´es¡D |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+<äì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡ bÕ˝Ÿ lXË’\+ ‘Ó*bÕs¡T. á |üØø£å ñ<äj·T+ 10.00 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+≥ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+<äì, ñ<äj·T+ 9.00 >∑+≥\ ø£\¢ |üØø£å πø+Á<ëìøÏ sêyê\ì ‘·|üŒì dü]>± á |üØø£å≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì ˇø£ y˚fi¯ Vü‰»s¡T ø±ø£b˛‘˚ yê]¸ø± |üØø£å≈£î ns¡Ω‘· ñ+&É<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

69 eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î nø£åsêuÛ≤´dü+ |æ≥¢+, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ düs¡dü«‹ •X¯ó eT+~s¡+˝À 3, 4 dü+‘·‡sê\ |æ\¢\≈£î XÊÁk˛‘·Ô+>± nø£åsêuÛ≤´dü+ ø±s¡´Áø£eT+ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zqï Áu≤Vü≤à+>±] Ä\j·T |üP»] Vü≤qà+&ÉT¢ #ê] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·<äTe⁄\ ‘·*¢ düs¡ dü«‹ »qà~q+ s√Eq nø£åsêuÛ≤´dü+ #˚sTTùdÔ Ä |æ\¢\T C≤„q e+‘·T\T ne⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. eTìwæ »ìà+∫q Hê{Ï qT+∫ eTs¡DÏ+#˚ es¡≈£î 16 dü+e‘·‡sê\T ñ+{≤j·Tì n+<äT˝À nø£åsê uÛ≤´dü ø±s¡´Áø£eT+ ˇø£ÿ≥ì Äj·Tq nHêïs¡T. #·<äTe⁄ nH˚~ ø£\Œ eèø£å+ ˝≤+{Ï<äì n~ m+‘· H˚]Ãq ‘·≈£îÿy˚qì nHêïs¡T. ∫Hêïs¡T\≈£î yÓTT<ä{Ï >∑Ts¡Te⁄ ‘·*¢, ¬s+&Ée >∑Ts¡Te⁄ ‘·+Á&ç, eT÷&Ée >∑Ts¡Te⁄ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ •X¯ó yê{Ïø£ $<ë´ $<ÛëHêìï ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T. á nø£åsêuÛ≤´dü ø±s¡´Áø£eT+˝À 69 eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î nø£åsêuÛ≤´dü+ #˚sTT+∫q≥T¢ •X¯ó eT+~sY Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T düTπsK ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY n#·T´‘·yéT, e÷´&É+ $X¯«Hê<∏ä+, eTVü‰»Hé y˚<Ûäl, u…E>±+ \øÏåà, bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ e´øÏÔ eTè‹ ;s¡÷ÿsY, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì ∫+#·* Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ã+≥T Hêsêj·TD (60) nH˚ e´øÏÔ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ eT\$düs¡®q≈£î yÓ[¢ nø£düà‘·TÔ>± eTè‹ #Ó+~q≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T ù|s=ÿHêïs¡T. eTè‘·T&ÉT n+<ä]‘√ ø£*dæyÓT*dæ>± ñ+&˚yê&Éì nsTT‘˚ ˇø£kÕ]>± eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ eTè‹ ≈£î≥T+ã+ s√&ÉT¶q |ü&ç+~. eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´ |æ\¢\T ñHêïs¡T. eTè‘·T&ÉT Á|üe÷<ä eXÊ‘·TÔ eTs¡DÏ+#·&Ü ˝Ò<ë, s√E ø£\T¢ ‘êπ> n˝yê≥T ñ+&É&É+‘√ ø£©Ô ø£\T¢ ‘ê– eTs¡DÏ+#·&Ü nH˚ nqTe÷Hê\qT Á>±eTdüTÔ\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

øÏwüº|üPsY˝À Á>±eT<˚e‘·≈£î ã* ;s¡÷ÿsY, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì øÏwüº|üPsY Á>±eT+˝À >∑‘· 15 s√E\ qT+&ç ø£©Ô ø£\T¢ u≤]q |ü&çq u≤~Û‘·T\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Á>±e÷ìøÏ ø°&ÉT k˛øÏ+<äì Á>±eT <˚e‘·≈£î y˚Tø£b˛‘·T\qT ã*>± düeT]Œ+#ês¡T. |ü+&É>± Á>±eTdüTÔ\T »s¡T≈£îHêïs¡T.

$<äT´‘Y uø±sTT\qT |üØo*+∫q

u≤qT‡yê&É Á{≤Hé‡ø√ &ûá ;s¡÷ÿsY, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\πø+Á<ä+˝À $<äT´‘Y ãø±sTT\qT X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ Á{≤Hé‡ø√ &çÇ eTq÷‡sY Hêj·Tø˘ |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À e´ekÕj·TìøÏ dü+ã+~Û+∫q 30 \ø£å\ 19 y˚\ s¡÷bÕj·T\T ãø±sTT\T>± ñqï≥T¢, >∑èVü‰, <äTø±D≤<ës¡T\ 1 ø√{Ï 1 \ø£å s¡÷bÕj·T\T ãø±sTT\T ñHêïj·Tì eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T düø±\+˝À $<äT´‘Y ãø±sTT\qT #Ó*¢+∫ dü+düú≈£î düVü‰ø£]+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @&ç yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Á{≤Hé‡ø√ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

;s¡÷ÿsY˝À ã+<é Á|üXÊ+‘·+ ;s¡÷ÿsY, »qe] 28 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑‘·+˝À »]–q n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤ <Ûä«+kÕìøÏ ìs¡düq>± Áô|ò+&é‡ j·TTe»q dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ã+<é ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± Á>±eT+˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ osê_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± j·TTe»q dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕsTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêC≤´+>∑ s¡÷|üø£s¡Ô nsTTq n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø=yê\ì ˝Òì jÓT&É\ j·TTe»q dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

sêj·T\d”eT kÕúsTT u≤&û _*¶+>¥ b˛{°\˝À

|ü<∏äø±\T kÕ~Û+∫q ø£&É|ü »≥Tº ø£&É|ü, »qe] 28(düTes¡íyês¡Ô): sêj·T\d”eT kÕúsTT u≤&û _*¶+>¥ b˛{°\˝À ø£&É|ü õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ¬ø. nC≤dt n© U≤Hé, |æ. U≤C≤ |òæs√CŸ, &ç. eTq÷‡sY U≤Hé, mHé. nì˝Ÿ≈£îe÷sY ã+>±s¡T |ü‘·ø±\qT kÕ~Û+#ês¡T. n+‘˚>±≈£î+&Ü mdt. n©, myéT. düTπswt, mdt. q÷sY, m. ñù|+Á<ä, myéT. s¡|òüTTq+<äHé \T yÓ+&ç|ü‘·ø±\qT, ùwø˘. K©˝Ÿ, mdt. ÇkÕàj˚T˝Ÿ, ôV≤#Y. U≤©<é nVü≤eTà<é, mdt. ns¡¸<é\T ø±+dü´ |ü‘·ø±\qT kÕ~Û+#ês¡T. ø£&É|ü |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q |æ. U≤C≤ |òæs√CŸ nÁ>∑kÕúq+˝À ì*∫ ªª$TdüºsY dæ+Vü≤ã\T&ÉTμμ f…Æ{Ï˝ŸqT kÕ~Û+#ê&ÉT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~∏>± õ˝≤¢ u≤&û _*¶+>¥ nk˛wæj˚TwüHé #ÛÓ’¬sàHé ¬ø. sêC≤s¡‘·ï+ ◊C≤ø˘, yÓ’mdtÄsY dæ|æ q>∑s¡ ø£˙«qsY n+»<éu≤wü, n<Ûä´≈£åî&ÉT õ. Vü≤Øwt, »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø mdt. wü+wüßB›Hé, Hêπ>+Á<ä düT<Ûëø£sY, õjÓ÷Hé ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ ¬ø. ø£èbÕø£sY ◊C≤ø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï »j·Tdü÷s¡´ $áLiNRP ˙NTPZNP…fi …‘¡™±sV ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s xqs©´sª`Ω «¡∏R∂VxqsWLRi˘ aRP¨s ™yLRiLiDμR∂∏R∂VLiºΩLRiV™´sVá$™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi ≠dsH{ms ≠sLS™´sVxqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s$™yLji xqs¨sıμ≥j∂NTP ™´søyËLRiV. …”¡…”¡≤T∂ @μ≥j∂NSLRiVáV μR∂gÊRiLRiVLi≤T∂ «¡∏R∂VxqsWLRi˘NRPV ™´sVLS˘μR∂áV ¬ø¡[aS LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW ÀÿLRiªRΩ rÌyL`i

˙NTPZNP»¡L`i xqs¿¡©±s ªRΩ*LRi Õ‹[ ™´sLiμ][ xqsLiøR¡ Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Æμ∂[™´so¨sı ˙FyLÛjiLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.˙NTPZNP»¡L`i “¡≠sªRΩLiÕ‹[ FsªRΩVÚ xmsÕ˝ÿáV xqsx§¶¶¶«¡Æ™s[V©´s¨s ˙xmsºΩryLji xqsZNP=£qs ryμ≥R∂˘LiNS μR∂©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRiVgRi©´sV©´sı ™´sVVN][‰fl·xmso F°LRiVÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ A}qÌs˚ ÷¡∏R∂W . BLi≤T∂∏R∂W $áLiNRP ™´sVW≤R∂V «¡»˝¡V ¡Ã¡\Æ™sV©´sÆ™s[©´s¨s A∏R∂V

©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Áø°&Üø±s¡T\ J$‘ê˝À¢ |ü\T eT\T|ü⁄\T #√≥T#˚düT ≈£î+{≤j·THêïs¡T. Á|ü|ü+#· ÁøϬø{Ÿ ~>∑Z»+ dü∫Hé Á|üdüTÔ‘·+ $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T\qT m<äTs=ÿ+≥T Hêïs¡Hêïs¡T. ˇø£ »≥Tº $»j·T+ kÕ~Û+#ê\+fÒ dü$Twæº ø£èwæ nedüs¡eTHêïs¡T. πøe\+ ø=+<ä] e˝Ò¢ »≥Tº $»j·÷\qT kÕ~Û+#·˝Ò<äì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T.

Ä~yês¡+, 29 »qe] 2012

9 ôV’≤<äsêu≤<é

ÄÁùdº*j·÷ zô|Hé˝À #·]Á‘· düèwæº+∫q Ç+&çj·÷

C≤ø√$#Y CÀs¡ T kÕπ > Hê..! Áãj·THé k˛<äs¡T\qT eT{Ϻø£]|æ+∫q ù|dt CÀ&ç

πs|ü⁄ Hê<Ûä˝Ÿ‘√ f…Æ{Ï˝Ÿ b˛s¡T

eT÷&Éesê´+≈£î≈£î |ü&çb˛sTTq Ç+&çj·÷ Hzqszqs ¤…¡£qÌs LS˘LiNTPLig`i= 1. BLig˝SLi≤`∂ c 125 FyLiVVLi»˝¡V 2. μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS c 117 FyLiVVLi»˝¡V 3. À≥ÿLRiª`Ω c 111 FyLiVVLi»˝¡V 4. A}qÌs˚÷¡∏R∂Wc 111 FyLiVVLi»˝¡V 5. FyNTPrÛy©±s c 99 FyLiVVLi»˝¡V 6. $áLiNRP c 98 FyLiVVLi»˝¡V 7. Æ™szqÌsLi≤U∂£qs c 88 FyLiVVLi»˝¡V 8. ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ c 83 FyLiVVLi»˝¡V 9. ¡Lig˝SÆμ∂[a`P c 4 FyLiVVLi»˝¡V A{qs£qs »¡WL`iÕ‹[ |mnsWLRi\Æ™sxmnsá˘Li μy*LS À≥ÿLRiª`Ω ˙NTPZNP…fi øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ ¬ø¡ªRΩÚ LjiNSLÔRiV©´sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ªy«ÿgS H{qs{qs ¤…¡£qÌs LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[©´sW μj∂gRi«ÿLjiLiμj∂. zqsLki£qsNRPV ™´sVVLiμR∂V 118 FyLiVVLi»˝¡ª][ lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ D©´sı μ≥][¨ds}qs©´s BxmsˆV≤R∂V ™´sVW≤][ LS˘LiNRPVNRPV xms≤T∂F° LiVVLiμj∂. ©yáVgRiV ¤…¡xqÌsV Õ˝‹[©´sW J≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ 111 FyLiVVLi»˝¡ª][ ™´sVW≤][rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡ ¿¡Liμj∂. @»¡V zqsLki£qs ≠s«¡∏R∂VLiª][ xmsoLi«¡ŸNRPV©´sı A}qÌs˚÷¡∏R∂W 111 FyLiVVLi»˝¡ª][ À≥ÿLRiª`ΩNRPV ¬ø¡[LRiV\Æ™sLiμj∂. lLiLi≤R∂V «¡»˝¡NRPV ZNP[™´sáLi 0.1 FyLiVVLi…fi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩ[≤y DLi≤R∂≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ªRΩ*LRiÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPLigSLRiWáNRPV ™´sVLi¿¡ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ™´sWLjiË Æ©sáՋ[ A «¡»Ì¡V ≠sLi≤U∂£qs xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩVLiμj∂. A

™´sVW≤R∂V ¤…¡xqÌsVá zqsLki£qs Æ©sgÊjiæªΩ[ μ≥][¨ds}qs©´s ™´sVLjiLiªRΩ μj∂gRi«ÿLRi≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ ™´sV©´sNRPV ALRiV Æ©sáá ™´sLRiNRPW ¤…¡£qÌs zqsLki£qs ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. 2010 ≤T∂|qsLi ¡L`i 16 ©´sVLi≤T∂ H{qs{qs ¤…¡£qÌs LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V xmsªRΩ©´s™´sV™´soªRΩW ™´sr°ÚLiμj∂. @xmsˆV≤R∂V 129 FyLiVVLi»˝¡ª][ D©´sı μ≥][¨ds}qs©´s BxmsˆV≤R∂V 111 FyLiVVLi»˝¡NRPV μj∂gRi«ÿLjiF°LiVVLiμj∂. gRiªRΩ 13 Æ©sÃ¡Õ˝‹[ r¢ªy˙zmnsNSª][ zqsLki£qs ˙≤y ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W , ≠sLi≤U∂£qs\|ms ™yLji r~LiªRΩ gRi≤ÔR∂\|ms J≤T∂LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[©´sW zqsLki£qs Æ©sgÊjiLiμj∂. ªRΩLS*ªRΩ BLig˝SLi≤`∂,A}qÌs˚÷¡∏R∂Wá\|ms N˝UP©±s{qs*£ms xmsLS«¡∏R∂VLi ªRΩ™´sV ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPVLiμj∂.

uÛ≤s¡‘Y #·]Á‘· düèwæº+∫+~. *j·÷+&ÉsY ù|dt\ ø£\ HÓs¡y˚]+~. nÁùdº*j·÷ Á>±+&é kÕ¢yéTqT ù|dt ‘=*kÕ]>± |üs¡Twüß\T &ÉãT˝Ÿ‡˝À kÕ~Û+∫ ‘·q dü«|üï+ kÕø±s¡+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ∫s¡ø±\ Á|ü‘·´s¡Tú˝…’q Áãj·THé k˛<äs¡T\qT ù|dt á kÕ] sê&Óø˘‘√ ø£*dæ ÄÁùdº*j·÷ zô|Hé˝À z&ç+#ês¡T. ù|dt`sê&Óø˘ CÀ&ç nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q Áãj·THé k˛<äs¡T\ CÀ&çì 7`6, 6`2 ‘˚&Ü‘√ z&ç+∫+~. *j·÷+&ÉsYù|dt, ‘·q CÀ&ç sê&Óø˘ ôdº|üHÓø˘ n<äT“¤‘·+>± Ä&ç Áãj·THé Áã<äsY‡qT z&ç+∫+~. ù|dt≈£î Ç~ |ü<√ Á>±+&ékÕ¢yéT. *j·÷+&ÉsY ¬>\T|ü⁄‘√ f…ìïdt n_Ûe÷qT\ Äq+<ëìøÏ ne<ÛäT\T ˝Òe⁄. ÄÁùdº*j·÷ Á>±+&éqT kÕ~Û+∫q ‘=* uÛ≤s¡rj·TTì>± *j·÷+&ÉsYù|dt #·]Á‘· düèwæº+#ês¡T. ù|dt≈£î Ç~ 13e Á>±+&é kÕ¢yéT f…Æ{Ï˝Ÿ. uÛ≤s¡‘Y≈£î #Ó+~q *j·÷+&ÉsY ù|dt, #Óø˘≈£î #Ó+~q sê&Óø˘ ø£*dæ #Ó\πs– Ä&Üs¡T. yê] Á|ü‘·´s¡Tú\T nsTTq u≤uŸ Áãj·THé, yÓTÆø˘ Áãj·THé\T >∑‘·+˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ù|dt CÀ&çì z&ç+#ês¡T. ù|dt >∑‘·+˝À eT÷&ÉTkÕs¡T¢ ÄÁùdº*j·÷ zô|Hé |ü⁄s¡Twüß\ &ÉãT˝Ÿ‡˝À ô|ò’q˝Ÿ es¡≈£î #˚sês¡T. ø±˙ $CÒ‘·>± ì\e˝Òø£b˛j·÷s¡T. n+<äT˝À ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Áãj·THé k˛<äs¡T\ #˚‹˝ÀH˚ z&çb˛j·÷s¡T. 1990e <äX¯ø£+˝À ù|dt nHê{Ï ‘·q $TÁ‘·T&ÉT eTùV≤wt uÛÑ÷|ü‹‘√ ø£*dæ Ä&Üs¡T. n|üŒ{À¢ á CÀ&ç m+‘√ ø£wüº|ü&ç+~. eT∞¢ 11 @fi¯¢ ‘·sê«‘· 2011˝À Ms¡T eT∞¢ ø£*dæ Ä&Üs¡T. ø±˙ n<äèwüº+ ø£*dæsê˝Ò<äT. Ç{°e\ eTùV≤XŸ uÛÑ÷|ü‹ ‘·q CÀ&ç>± uÀ|üqïqT d”«ø£]+#·&É+‘√ á CÀ&ç eT∞¢ $&çb˛sTT+~. n+‘·{Ï‘√ ôd]“j·÷≈£î #Ó+~q C≤+ø√‘√ ø£*dæ ù|dt Ç{°e\ #ÓHÓ’ï zô|Hé˝À Ä&ç f…Æ{Ï˝Ÿ kÕ~Û+#ês¡T. ù|dt Ç|üŒ{ÏøÏ @&ÉT |ü⁄s¡Twüß\ &ÉãT˝Ÿ‡ f…Æ{Ï˝Ÿ‡, Äs¡ T $Tø˘‡&é &ÉãT˝Ÿ‡ kÕ~Û+#ês¡T.

™´sVz§¶ ¶Œœ¡Ã¡ zqsLigjiÕfi= ≠s¤«¡[ªRΩ @«¡lLiLiNS _õHÓdt @Liμyá À≥ÿ™´sVá F°…‘¡Õ‹[ LRiuy˘ ˙NUP≤yNSLjifl”· xtsQLRiF°™yNRPV øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. lLiLi≤][ryLji A}qÌs˚ ÷¡∏R∂V©±s J|ms©±s lgiáVøR¡VN][™yá©´sVNRPV©´sı xtsQLRiF°™y AaRPá\|ms @«¡lLiLiNS ¨dsŒœ¡ß˛ øR¡÷˝¡Liμj∂. A}qÌs˚÷¡ ∏R∂V©±s J|ms©±s \|mns©´sÕ˝‹[ ≠sNÌ][Lji∏R∂W @«¡lLiLiNS 6c3 , 6c0 æªΩ[≤yª][ LRixtsQ˘©±s ¡W˘…‘¡\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. GNRPxmsORPQLigS rygji©´s ªRΩVμj∂ F°LRiVÕ‹[ xtsQLRiF°™y G ™´sW˙ªRΩLi F°…‘¡¨s™´s*¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso Æ™sVVμR∂…”¡ |qs…fi©´sV 46 ¨s≠sVuyÕ˝‹[ lgiáVøR¡VNRPV©´sı ¤À¡ÕÿLRi£qs  ¡W˘…‘¡ , lLiLi≤][ |qs…fi©´sV ZNP[™´sáLi 29 ¨s≠sVuyÕ˝‹[Æ©s[ \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ªRΩμy*LS ZNPLkiL`iÕ‹[ ª]÷¡ ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV \¤…¡…”¡Õfi ªRΩ©´s ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPVLiμj∂. @Õÿlgi[ ˙gSLi≤`∂ a˝S™±sV Æ©sgÊji©´s Æ™sVVμR∂…”¡ ¤À¡ÕÿLRi£qs ˙NUP≤yNSLjifl”·gS øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztÌsQLi ¿¡Liμj∂. \|mns©´sÕfi F°LRiV x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygRi≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´sxmsˆ»¡NUP... @©´s™´sxqsLRi

ªRΩzmsˆμyáª][ xtsQLRiF°™y \¤…¡…”¡Õfi lLi[xqsV ©´sVLi≤T∂ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂Liμj∂. |qs≠dsV£qsÕ‹[ ™´sVLi¿¡ A»¡ºdΩLRiVª][ ANRP»Ì¡V NRPV©´sı @«¡lLiLiNS \|mns©´sÕfiÕ‹[©´sW @Æμ∂[ NS¨sˆÈÆ≤∂ ©±s=ª][ LRiuy˘ @Liμyá LSZNP…fi©´sV ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙…‹[{mnsª][ Fy»¡V 11.5 N][»˝¡ \|ms#˚«fi™´sV¨ds @LiμR∂VNRPV ©´sı @«¡lLiLiNS ˙xmsxmsLiøR¡ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ xqsLjiN]ªRΩÚ Æ©sLi ¡L`i™´s©±sgS @™´sªRΩLjiLi¿¡Liμj∂. …‹[LkiıÕ‹[ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±sgS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s ™Ø[—¡ı∏R∂WNUP NS*LÌRiL`i=Õ‹[Æ©s[ J≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ AÆ™sV @˙gRirÛy©´sLi ¬ø¡[«ÿLjiF° LiVVLiμj∂. NSgS 2005 Õ‹[ @«¡lLiLiNS A}qÌs˚÷¡ ∏R∂V©±s J|ms©±s gRiLRiÕfi= \¤…¡…”¡Õfi lgiáVøR¡VNRPVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ LRi©´sıLRi£msª][ xqsLji|ms»Ì¡VNRPV©´sı xtsQLRiF°™yNRPV 5.7 N][»˝¡ \|ms#˚«fi™´sV¨ds μR∂NTP‰Liμj∂. ™´sVW≤R∂V ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV= Æ©sgÊji©´s xtsQLRiF°™y gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV \|mns©´sÕfi=Õ‹[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV LRi©´sıLRi£msgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂.

d”ìj·Ts¡¢ d”Hé eTT–j·T˝Ò<äT

A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ ≠sxmnsá\Æ™sV©´s {qs¨s ∏R∂VL˝RiNRPV ZNP|mÌs©±s ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds ™´sVμ≥ÙR∂ ªRΩVgS ¨s÷¡øy≤R∂V. ™yLji À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚQ\|ms ª]LiμR∂LRix ms≤T∂ ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][¤Õ¡[™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V. zqsLki£qsÕ‹[ xqs¿¡©±s , ˙μy≠s≤`∂ , áORPQ ¯fl„fi xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV™´s≤R∂Liª][ ™yLjiÕ‹[ BμÙR∂LRiV Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡ ryÚLRi©´sı ™yLRiÚáV gRiªRΩ N]¨sı L][«¡Ÿ áVgS ztsQNSLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ A™yLRiÚá©´sV μ≥][¨ds N]…Ì”¡ FylLi[aS≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ ¤…¡£qÌs zqsLki£qsNRPV BLiNS ALRiV Æ©sááV xqs™´sV∏R∂VLi D©´sıLiμR∂V©´s @xmsˆVÆ≤∂[ ¨sLÒRi ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[™´sV©yı≤R∂V. A}qÌs˚ ÷¡∏R∂W 4c0 ª][ N˝UP©±s{qs*£ms ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ μ≥][¨ds xqsˆLiμj∂Li øy≤R∂V. NRPLigSLRiWáV ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·Li øyLRi¨s , @¨sı ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[©´sW ™´sVLi¿¡ ˙NTPZNP…fi A≤yLRi¨s ˙xmsaRPLizqsLiøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ «¡»Ì¡V \Æ™sxmnsá˘LiQ\|ms

A¿¡ªRΩW¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂¨s μ≥][¨ds ªy™´sVV LSÀ‹[π∏∂[V »¡*Li…‘¡»¡*Li…‘¡, \¤…¡Q˚ zqsLki£qsá\|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡ ©´s»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. \¤…¡Q˚ zqsLki£qsÕ‹[ ∏R∂VV™´s ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV @™´sNSaRPLi BryÚ™´sV¨s μ≥][¨ds xqsWøR¡©´s ˙Fy∏R∂VLigS Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ À≥ÿLRiª`Ω\|ms \Æ™s…fi™y£tsQ ≠s«¡∏R∂VLiª][ @LiμR∂Lji Fy˙ªy DLiμR∂¨s A{qs£qs ryLRi¥j∂ \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ @©yı≤R∂V. «¡»Ì¡VÕ‹[¨s ˙xmsºdΩ INRP‰LRiW , xqsF°LÌjiLig`i rÌy£mnsNUP C ˙NTP≤T∂…fi μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsaRPLizqsLiøy≤R∂V. ©yáVgRiV ¤…¡xqÌsVá zqsLki£qs©´sV N˝UP©±s{qs*£ms ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @LiªRΩ xqsVáÀ≥œ¡Li NSμR∂©yı≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ ¬ø¡[μR∂V «Ïÿxms NSáV ™´sVLji¿¡F°π∏∂[VLiμR∂VNRPV C zqsLki}qs xmso©yμj∂gS @’≥¡™´sLÒjiLiøy≤R∂V. @Õÿlgi[ ªy™´sVV N][Õ‹[ˆLiVV©´s @˙gRirÛy©y¨sı ™´sV◊d¡˛ μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. @LiVVæªΩ[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V {qs¨s∏R∂VL˝RiNRPV N˝SL`i‰ ™´sVμ≥ÙR∂ºΩøyË≤R∂V. …‘¡≠sVLi≤T∂ ∏R∂WÕ‹[ μj∂gÊRi«¡ ˙NTPZNP»¡L˝RiV D©yıLRi¨s , ™yLjiª][ A≤R∂≤R∂Li FsLiª][ g_LRi™´sLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»Ì¡V ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ ≠sxmnsá\Æ™sV©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy ©´s ™yLji\|ms g_LRi™´sLi ªRΩgÊRiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. ªRΩ©´s ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ˙xmsμR∂LRi+©´s\|ms N˝SL`i‰ A©´sLiμR∂Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. C zqsLki£qsÕ‹[ \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ 626 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. ≠ds…”¡Õ‹[ INRP ˙…”¡xmsoÕfi |qsLiøR¡Lki , INRP ≤R∂ ¡VÕfi |qsLiøR¡Lki D©yıLiVV. BNRP ™´sW˘©±s A£mnsμj∂™´sW˘ø`¡gS FsLizms\ZNP©´s {ms»¡L`i zqsÆ≤∂Õfi ªRΩ©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiVá©´sV @’≥¡©´sLiμj∂Liøy≤R∂V. ˙xmsºdΩ À›Ã¡L`i F°…ÿF°…‘¡gS ≠sZNP»˝¡V ºdΩry™´sV¨s «¡»Ì¡VÕ‹[ Bμj∂ ™´sVLi¿¡ xmsLjiflÿ™´sV¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V.

á ‘Ós¡ yÓqTø£ @eTT+<√ #·÷&Ü\ì ÄdüøÏÔ>± ñ+<ë.. MTπø

ø=‘·Ô |ü\‡sY {°»sY yÓuŸôd’{Ÿ‘√ u…’ø˘ \esY‡qT }]düTÔqï ãC≤CŸ

A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s J|ms©±sÕ‹[ \¤…¡…”¡Õfi F°LRiVNRPV @Liªy zqsμ≥ÙR∂\Æ™sVLiμj∂. lLi[xmso «¡Ljilgi[ xmsoLRiVxtsvá zqsLigjiÕfi= \|mns©´sÕ˝‹[ ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s ©Ø[™´sN`P «‹N][≠sø`¡ , |qsˆLiVV©±s  ¡VÕfi LRi|mnsÕfi ©yμR∂Õfiª][ ªRΩáxms≤R∂ ©´sV©yı≤R∂V. }mns™´slLi…figS «‹N][≠sø`¡Æ©s[ À≥ÿ≠sxqsVÚ ©´sıxmsˆ…‘¡... ©yμR∂Õfi\|ms©y @LiøR¡©yáV ªRΩNRPV‰ ™´sgS ¤Õ¡[™´so. gRiªRΩ G≤yμj∂ xqsWxmsL`i Fny™±sVÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV lgiáVøR¡VNRPV©´sı «‹N][≠sø`¡ N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[©´sW @Æμ∂[ «‹[LRiV N]©´sry gjiLiøyá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ @ªRΩ¨s ≠s¨sıLig`i LjiNSL`Ôi @μR∂V˜ÈªRΩLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ «‹N][≠sø`¡ \¤…¡…”¡Õfi lLi[xqsVÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V©yı≤R∂V. μk∂¨sNTP ªRΩgÊRi»Ì¡VgSÆ©s[ …‹[LkiıÕ‹[ C |qsLji˜∏R∂V©±s rÌyL`i ˙xmsμR∂LRi+©´s @LiøR¡©yáNRPV ªRΩgÊRiNRPVLi≤y rygRiVª][Liμj∂. |qs≠dsV\|mns©´sÕ˝‹[ ™´sVV˙lLi[ ©´sVLi≤T∂ ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s F°…‘¡ FsμR∂V\lLi©´sxmsˆ»¡NUP... A»¡ xmsLRiLigS «‹N][≠sø`¡ rÛyLiVV ªRΩgÊRi¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. G≤yμj∂Õ‹[ ª]÷¡ ˙gSLi≤`∂ a˝S™±sV©´sV «‹N][≠sø`¡ lgi÷¡}qsÚ..™´sVW≤][ A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s J|ms©±s @ªRΩ¨s ΔÿªyÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªRΩVLiμj∂. ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms ∏R∂V©±sgS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s |qsLji˜∏R∂W ≠dsLRiV≤R∂V ©yμR∂Õfi©´sV G ™´sW˙ªRΩLi ªRΩNRPV‰™´s @LiøR¡©y Æ™s[∏R∂V ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ LjiNSLÔRiVá xmsLRiLigS

>∑&É∫q dü+e‘·‡s¡+ (2011)˝À @ø£+>± 4,84,547 >√˝ÀŒ¤ ø±s¡T¢ neTTà&Éj·÷´sTT. n˝≤π>. á C≤_‘ê˝À ¬s+&√ kÕúq+ ≈£L&Ü bò˛ø˘‡yê´>∑Héπø <äøÏÿ+~. bò˛ø˘‡yê´>∑Hé n+~düTÔqï eTs√ ∫qï ø±s¡T b˛˝À á kÕúHêìï ‘·qï≈£îb˛sTT+~. 2011˝À yÓTT‘·Ô+ 3,56,490 b˛˝À ø±s¡T¢ neTTà&Éj·÷´sTT. Çø£ eT÷&√ kÕúq+˝À 348,465 neTàø±\qT kı+‘·+ #˚düT≈£îì bò˛sY¶ _`bÕ¢{ŸbòÕyéT MT<ä ì]à+∫q bò˛sY¶ |òæj·TkÕº ôd&ÜHé, Vü‰´#Yu≤´ø˘ ø±s¡T ì*∫+~. á {≤|t 3 ø±s¡¢˝À ¬s+&ÉT yÓ÷&Éfi¯ó ¢ (>√˝ŸŒ $TqVü‰) uÛ≤s¡‘· e÷s¡Tÿ{À¢ \uÛÑ´eTe⁄‘·Tqïy˚ ø±e≥+ $X‚wü+. Çø£b˛‘˚ e÷s¡T‹ düTEøÏ qT+&ç \_ÛdüTÔqï Ä˝Àº ø±s¡T πøe\+ uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢H˚ n‘·´~Ûø£+>± neTTà&Ée⁄‘·Tqï ø±s¡T>± e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü, Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£+>± neTTà&Ée⁄‘·Tqï ø±s¡T>± ì*∫+~. 2011˝À Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± yÓTT‘·Ô+ 3,11,367 j·T÷ì≥¢ neTàø±\‘√ Ä˝Àº á C≤_‘ê˝À ◊<äe kÕúq+˝À ì*∫+~. eT] Ä˝Àº Hê e÷C≤ø±!!

™´sW˙ªRΩLi «‹[NRPL`iÆμ∂[ \|ms ¬ø¡[LiVVgS DLiμj∂. ©yμR∂Õfiª][ «‹[NTP≠sø`¡ ªRΩáxms≤T∂©´s gRiªRΩ ALRiV \¤…¡…”¡Õfi F°LRiVÕ‹[©´sW ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´sÆ©s[ı ≠s¤«¡[ªRΩgS ¨s÷¡øy≤R∂V. μk∂Liª][ ¤À¡…Ì”¡Lig`iÕ‹[ @ªRΩ¨s\|msÆ©s[ xmsLiÆμ∂ xmso LS∏R∂VVŒœ¡ß˛ FsNRPV‰™´s Æ™sVVgÊRiV øR¡Wxmso ªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso |qs≠dsV\|mns©´sÕfiÕ‹[ |mnsμR∂LRiL`iNRPV ¬ø¡NTP‰ |ms…Ì”¡©´s ©yμR∂Õfi \¤…¡…”¡Õfi F°LRiVÕ‹[ «‹N][≠sø`¡NRPV uyNTP™y*á¨s À≥ÿ≠sxqsV Ú©yı≤R∂V. x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygji©´s |qs≠dsV£qsÕ‹[ |mnsμR∂LRiL`i\|ms ©yμR∂Õfi ™´sVLi¿¡ ˙xmsμR∂LRi+©´s NRP©´s ¡Lji øy≤R∂V. Æ™sWNS÷¡ gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ N][áVNRPV©yıNRP ™´sV◊d¡˛ Fny™±sVÕ‹[NTP LS™yá©´sVNRPVLi…‹[©´sı |qsˆLiVV ©±s  ¡VÕfi A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s J|ms©±s©´sV Æ©sgÊSá¨s xms»Ì¡VμR∂ágS D©yı≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ |qsˆLiVV©±s  ¡VÕfi ZNP[™´sáLi ˙|mnsLiø`¡ J|ms©±s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V lgi÷¡øy≤R∂V. gRiªRΩ LjiNSLÔRiVáV ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[©´sxmsˆ»¡NUP |mnsμR∂LRiL`i\|ms ≠s«¡∏R∂VLiª][ xmnsQoÕfi NS¨sˆÈÆ≤∂©±s=ª][ D©´sı ©yμR∂Õfi , «‹[N][≠sø`¡©´sV ¨sáV™´sLjiLiøyá¨s ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V LRi¿¡xqsVÚ©yı≤R∂V. \¤…¡…”¡Õfi ≠s©´sıL`iNRPV 11.5 N][»˝¡ \|ms#˚«fi™´sV¨ds μR∂NRPV‰ªRΩVLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ lLi[xms…”¡ ™´sW˘ø`¡ ¤…¡¨sı£qs @’≥¡™´sW©´sVáNRPV ™´sVLi¿¡ ≠sLiμR∂V©´sV @Liμj∂xqsVÚLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V.

ìkÕ‡Hé ¬ø+ô|˙ ªÁkÕÿ#Y w”˝Ÿ¶ ◊bò˛Hé πødtμ qT &çC…’Hé #˚dæ+~. ôd˝Ÿbò˛Hé≈£î á πødt s¡ø£åD ø£e#·+˝≤ ì\TdüTÔ+~. á πødt˝À |òæ{Ÿ nsTTq MT bò˛Hé ˇø£ y˚fi¯ øÏ+<ä|ü&çHê Á|üe÷<äy˚T$T ñ+&É<äT. á ‘=&ÉT>∑T‘√ ñ+&˚ ôd˝Ÿbò˛Hé øÏ+<ä|ü&çq yÓ+≥H˚, Ä ø£esY ñ|ü]‘·\+ ô|’ ñ+&˚ ªbÕ© s√{≤πø‡Héμ nH˚ Á|ü‘˚´ø£ Á<äe |ü<ës¡Δ+ |üì#˚j·T≥+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+~. ^‘·\T, &Ü´y˚Tõ ñqï #√{Ïø£˝≤¢ yÓ[¢ kı+‘·+>± eTs¡eTà‘·T\T #˚düTÔ+~. #˚j·÷´*‡+<ä˝≤¢ ôd˝Ÿbò˛Héì ø£<ä|ü≈£î+&Ü ø=ìï >∑+≥\T z |üø£ÿq ô|≥º&Éy˚T.

ã+>±s¡+ <Ûäs¡˝À¢ ôV≤#·Tà ‘·>∑TZ\T!

ØHê˝Ÿº`ìkÕ‡Hé CÒM qT+∫ 500 ø=‘·Ô ñ<√´>±\T

u…’ø˘\esY‡ n+<äTs¡÷ ≈£L&Ü m+‘√ ÄdüøÏÔ‘√ y˚sTT ø£fi¯¢‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. Ç+‘·ø° Bì yÓqTø£ @eTT+<äH˚ ø£<ë MT dü+<˚Vü≤+. yÓTT<ä{Ï ˝…’H√¢ #Ó|üŒ≈£îqï≥T¢>±H˚ Ç<=ø£ k˛ŒsYº‡ u…’ø ˘, n<˚<√ ø±<ä+&√jYT.. ãC≤CŸ Ä{À *$Tf…&é ø=‘·Ô>± n|tÁπ>&é #˚dæ e÷s¡Tÿ{À¢ Ä$wüÿ]+#·qTqï dü]ø=‘·Ô 2012 yÓs¡¸Hé ãC≤CŸ |ü\‡sY yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ò. ø=‘·Ô 2012 |ü\‡sY k˛ŒsYº‡ u…’ø˘qT »qe] 30e ‘˚Bq e÷¬sÿ{À¢ Ä$wüÿ]kÕÔeTì ãC≤CŸ Ä{À Á|üø£{Ï+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À ãC≤CŸ |ü\‡sY yÓuŸôd’{Ÿ˝À ø=‘·Ô |ü\‡sY ø√dü+ &çC…’Hé #˚dæq yÓuŸù|CŸ <ë«sê ãC≤CŸ Ä{À u…’ø˘ \esY‡qT {°CŸ #˚j·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ e÷ìj·÷ eT∞¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+<ä+≥÷... ãC≤CŸ Ä{À ‘·q yÓTÆ|ü\‡sY yÓuŸôd’{Ÿ˝À ø=‘·Ô 2012 |ü\‡sY ø√dü+ z {°»sY‘√ ≈£L&çq øö+{Ÿ&ÍHéqT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. eT] ø=‘·Ô 2012 |ü\‡sYqT #·÷ùd+<äT≈£î MTs¡T ≈£L&Ü yÓsTT{Ÿ #˚düTÔHêïsê..?

ÁbòÕHé‡≈£î #Ó+~q ØHê˝Ÿº, »bÕHé≈£î #Ó+~q ìkÕ‡Hé ø£+ô|˙\ Ç+&çj·THé C≤sTT+{Ÿ yÓ+#·sY ØHê˝Ÿº ìkÕ‡Hé Ä{ÀyÓ÷{Ïyé Ç+&çj·÷ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é (ÄsYmHé@◊|æÇm˝Ÿ) e#˚à e÷]à HÓ\ Hê{ÏøÏ uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ ‘·eT ñ‘·Œ‹Ô kÕeTsêú´ìï ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚düTø√qTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ø=‘·Ô 500 eT+~ ñ<√´>∑T\qT ìj·T$T+#·Tø√qTHêïeTì ø£+ô|˙ n~Ûø±] ˇø£s¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘·eT bÕ¢+≥T ñ‘·Œ‹Ô kÕeTsêú´ìï kÕ©Hê 4,00.000 j·T÷ì≥¢qT ô|+#·qTHêïeTì, Ç+<äT≈£î 700 eT+~ e´≈£îÔ\T nedüs¡+ ne⁄‘ês¡ì, Ç+<äT˝À 200 eT+~ì Á|üdüTÔ‘·+ ñqï ñ<√´>∑T\ qT+∫ ìj·T$T+#·T≈£î+{≤eTì, ø=‘·Ô>± eTs√ 500 eT+~ì ìj·T$TkÕÔeTì ØHê˝Ÿº`ìkÕ‡Hé JM ñqï‘· ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ø√õ {≤πøjYT nHêïs¡T.

ôd˝Ÿ bò˛Hé ô|’ ^‘·\T |ü&É≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ..?

Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£+>± neTTà&Éj˚T´ ø±s¡T¢

n+‘·sê®rj·T ã+>±s¡ e÷¬sÿ{ŸqT j·T÷s√|æj·THé j·T÷ìj·THé Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+ rÁe ã&ç<äT&ÉT≈£î\≈£î ˝ÀqT #˚k˛Ô+~. |òü*‘·+>± dü«<˚o e÷¬sÿ{Ÿ˝À ã+>±s¡+ <Ûäs¡˝À¢ ôV≤#·Tà ‘·>∑TZ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ˇø£ ‘·T\+ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷ 20,568>± ñ+~. Ç~ >∑Ts¡TyêsêìøÏ s¡÷.712>± ô|]– s¡÷.21,280≈£î #˚s¡T≈£î+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ ≈£L&Ü ã+>±s¡T <Ûäs¡\˝À e÷s¡TŒ\T ø£ì|æ+∫+~. nsTT‘˚ X¯ó Áø£yês¡+ ˇø£ ‘·T\+ ã+>±s¡+ s¡÷.21,016>± ñ+~. Bì ø±s¡D+>± ˇπø s√E˝À ‘·T˝≤ìøÏ 264 s¡÷bÕj·T\T ‘·–Z+~. Ç+ø± ˇø£ Á>±eTT ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.2,627>± |ü*øÏ+~. j·TT]|æj·THé j·T÷ìj·THé Ä]úø£ dü+ø£åuÛÑ+ ø±s¡D+>± ã+>±s¡+ <Ûäs¡˝À¢ ì\ø£&É˝Ò$T ø£ì|ædüTÔqï≥T¢ ã+>±s¡+ yê´bÕs¡T\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ Ä]úø£ dü+ø£åuÛÑ+ ø±s¡D+>± eTqTà+<äT HÓ\˝À¢ ≈£L&Ü ôV≤#·TÃ, ‘·>∑TZ\T ø£ì|æ+#˚ neø±XÊ\T ñqï≥T¢ yê´bÕs¡T\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

sêÁwüº+˝Àì Á|ü<Ûëq e÷¬sÿ{Ÿ\˝À ø√&ç>∑T&ÉT¢ <Ûäs¡\T

Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£+>± neTTà&Éj˚T´ ø±s¡T @+≥q>∑H˚... ≥≈£îÿq e÷s¡T‹ düTEøÏ Ä˝Àº nì düe÷<Ûëq+ #Ó_‘˚ MTs¡T ø±s¡T˝À ø±˝ÒdæqfÒº.. m+<äTø£+fÒ, ‘êC≤ ìy˚~ø£\ Á|üø±s¡+. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£+>± neTTà&Ée⁄‘·Tqï ø±s¡T>± »s¡àHé ø±sY ø£+ô|˙ bò˛ø˘‡yê´>∑Hé n+~düTÔqï ªª>√˝ŸŒ¤μμ ø±s¡T ì*∫+~.

KØ<Ó’q ôd˝Ÿ bò˛Hé ø=ì yês¡+ s√E˝…’Hê ø±˝Ò<äT.. bıs¡bÕ≥Tq C≤]|ü&ç+~, &çdtù|¢ n+‘ê ^‘·˝Ò.. bò˛Hé Ád”ÿHé yÓ’|ü⁄ #·÷dæq|ü&É˝≤¢ eTqdüT ∫e⁄≈£îÿeT+{À+~. nqTø√≈£î+&ÜH√.. nC≤Á>∑‘·Ô ø±s¡D+>±H√ ôd˝Ÿbò˛Hé øÏ+<ä |ü&É≥+ düVü≤»+. Ç˝≤ bò˛Hé øÏ+<ä|ü&çq dü+<äsꓤ˝Ÿ yÓTÆqsY ˝Ò<ë y˚T»sY &Ü´yÓTõ @s¡Œ&ÉT‘·T+≥T+~. á $<ÛäyÓTÆq düeTdü´\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì

sêÁwüº+˝Àì Á|ü<Ûëq e÷¬sÿ{Ÿ\˝À X¯ìyês¡+ ø√&ç>∑T&É¢ <Ûäs¡\T øÏ+~ $<Ûä+>± ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ˝À e+<ä ø√&ç>∑T&ÉT¢ <Ûäs¡ s¡÷. 235.00 ñ+&É+>±, ∫\¢s¡>± ˇø£ÿ >∑T&ÉT¶ <Ûäs¡ s¡÷.2.60>± ñ+~. n˝≤π>.. es¡+>∑˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¡÷. 238 >±qT, $XÊK|ü≥ï+˝À s¡÷.240, $»j·Tyê&É s¡÷.235, ∫‘·÷Ôs¡T˝À s¡÷.253, ñuÛÑj·T>√<ëe] e÷¬sÿ{Ÿ˝À 235 s¡÷bÕj·T\T>± ñ+~.Çø£b˛‘˚.. bıs¡T>∑T sêÁwüºyÓTÆq ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº sê»<Ûëì #ÓHÓ’ï˝À e+<ä ø√&ç>∑T&ÉT¢ <Ûäs¡ s¡÷. 260 |ü\Tø£>±, ø√fi¯fl |ü]ÁX¯eT≈£î Äj·TTe⁄|ü≥Tº>± ñqï qeTø£ÿ˝Ÿ˝À s¡÷.245 s¡÷bÕj·T\T>± |ü\T≈£î‘√+~.


C M Y K

MTsê C≤dæàHé

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, »qe] 29, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

eTs√ Øy˚Tø˘øÏ dü˝≤àHé U≤Hé ôd’ Øy˚Tø˘ #˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ˝ÒqT es¡Tdü>± Øy˚Tø˘\T #˚düT≈£î+≥÷ u≤©e⁄&é˝À Øy˚Tø˘\ Áf…+&éì rdüT≈£îe∫à Øy˚TªøÏ+>¥μ nì |æ+#·T≈£îqï |òüTq‘· dü˝≤àHéU≤Hé kı+‘·+. ‘êC≤>± Äj·Tq eTs√ Øy˚Tø˘ì ˇπø #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. ‘·$Tfi¯+˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nsTTq eT<ÛäeHé q{Ï+∫q ªy˚f…ƺμ ∫Á‘êìï Væ≤+B˝À #˚j·T&ÜìøÏ Äj·Tq Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃs¡T. á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<˚ Äj·Tq j·TT{°M <ÛäqT+»j·THé <ë«sê #·÷XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· ‘·$T fi¯+˝À {≤ø˘ ≈£L&Ü u≤>± sêe&É+‘√ dæìe÷ì Væ≤+B˝À #˚j·T&ÜìøÏ zπø nH˚kÕs¡T. ‘·$Tfi¯+˝À e÷<ÛäeHé #˚dæq bÕÁ‘·qT dü˝≤àHé U≤Hé #˚düTÔ+ &É>±, Äs¡´ #˚dæq bÕÁ‘·qT s¡D;sY #˚j·TqT Hêï&ÉT. Ç<ä›s¡T nqï<äeTTà\‘√ q&ç#˚ j·÷ø£åHé ∫Á‘·+ Ç~. bı+>∑˝ŸøÏ ‘·$Tfi¯Hê≥ ]©C…’q á ∫Á‘·+ eT+∫ {≤ø˘ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï ø£˝…ø£åH釽À e÷Á‘·+ n<äs¡ø=&ÉT‘√+~. Çø£ Ç|üŒ{Ïπø dü˝≤àHé b˛øÏØμ, ª¬s&ûμ, ªu≤&û>±sY¶μ ∫Á‘ê\T Væ≤+B˝À #˚ùdXÊs¡T. ‘·«s¡˝À s¡$‘˚» V”≤s√>± e∫Ãq ªøÏø˘μ dæìe÷øÏ ≈£L&Ü Øy˚Tø˘ #˚j·TqTHêïs¡T. ª<ä÷≈£î&ÉTμ ≈£L&Ü #˚kÕÔπsyÓ÷ nqT≈£îHêïs¡T ø±˙ dü˝≤àHé ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ #·÷|ü˝Ò<äT. πøe\+ $H√<ä+ ø£\>∑*|æq j·÷ø£åHé ∫Á‘ê\qT e÷Á‘·y˚T dü˝≤àHé zπø #˚düTÔHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ á ∫Á‘·+ Á|üø£≥q n~Ûø±]ø£+>± yÓ\Te&ÉqT+~.

nej·Tyê\ <ëq+ô|’ Á|ü‹»„ #˚dæq neT\

eTùV≤wtu≤ãT u≤©e⁄&é qT+∫ yÓTT<ä\Tø=ì, {≤©e⁄&é, ø√©e⁄&é...Ç˝≤ nìï dü˙|ü]ÁX¯eT˝À¢q÷ Ç|üŒî&ÉT Øy˚Tø˘\ Áf…+&é }|ü+<äT≈£î+~. H˚{Ï V”≤s√\+‘ê Hê{Ï Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\ Øy˚T ø˘\ MT<ä yÓ÷E |ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, eTùV≤wt u≤ãT e÷Á‘·+ yê{ÏøÏ ªH√μ #ÓãT ‘·THêï&ÉT. m+<äTø£+fÒ ªHê{Ï >=|üŒ ∫Á‘ê \qT Øy˚Tø˘ #˚ùdÔ yê{Ï >=|üŒ<ääq+ b˛‘·T+<äH˚~ eTùV≤wt n_ÛÁbÕj·TeT{. n+<äTπø n˝≤+{Ï ∫Á‘ê\T #˚j·T&ÉeT+fÒ eTqdüT n+^ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì #ÓãT‘·T Hêï&ÉT. ªØy˚Tø˘ #˚j·T&ÉeT+fÒH˚ Hê≈£î Çwüº+ ˝Ò<äT. n+<äTπø n$ #˚j·T≈£L&É<äì ìX¯Ã sTT+#·T≈£îHêïqT. Hêqï >±] ∫Á‘ê\T ø=ìï Øy˚Tø˘ #˚j·TeTì ø=+<äs¡T n&ç>±s¡T. n˝≤ #˚ùdÔ ˇ]õq˝Ÿ dæìe÷ >=|üŒ<äq+ b˛‘·T+~. n+<äTπø Hêqï>±] dæìe÷˝Ò ø±<äT, me] dæìe÷\÷ Øy˚Tø˘ #˚j·Tqμì nHêï&É≥. eTDÏs¡‘·ï+ ˝≤+{Ï yêfi¯ó¢ ôd’‘·+ n&ç–Hê Øy˚Tø˘‡ #˚j·TqT. n˝≤π> u≤+&é dæìe÷\T ≈£L&Ü #˚j·T≈£L&É<äT. #˚ùdÔ »q+ #·÷&Éø£b˛e#·Tà n+≥÷ ≈£î+&Éã<ä›\T ø={Ϻq≥Tº #ÓbÕŒ&ÉT eTùV≤wt.

Ç|üŒ{ÏøÏ+ø± |ü<äVü‰πsfi‚¢Hê..? dæ<ëΔs¡ú`düeT+‘ê »+≥>± z ∫Á‘·+ l<˚$

Hê>±s¡T®q uÛ≤s¡´ neT\ nøÏÿH˚ì ‘·q ne j·Tyê\qT <ëq+ #˚kÕÔqT nì Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ Á|ükÕ<é ◊e÷ø˘‡˝À »]–q ˇø£ ø±s¡´ Áø£eT+˝À á Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T. ns¡$+<é ø£èwüí q{Ï+∫q ªãTTwæμ ∫Á‘· Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± @sêŒ≥T #˚dæq á ø±s¡´Áø£eT+ nej·Te <ë q+ MT<ä ne>±Vü≤q ñ<˚›X¯+>± @sêŒ≥T #˚XÊ s¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ neT\ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À neT\ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ #ê˝≤ eT+~ eTq+ ˇπøkÕ] ã‘·T≈£î‘ê eTì, ˇπøkÕ] #·ìb˛‘êeTì qeTTà ‘·T+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+≥Tqï+<äT≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~μnHêïs¡T. ns¡$+<é ø£èwüí, sêCŸ eTT~sêCŸ, s¡y˚Twt Á|ükÕ<é\T ≈£L&Ü nej·T<ëq+ #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

l<˚$ >=|üŒ n+<ä>∑‘ÓÔ. n‹˝Àø£ düT+<ä]. Ç+<äT˝À me]ø° m˝≤+ {Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ ‘·qT ô|s¡T>∑T‘√qï ej·TdüT≈£î ‘·>∑Z VüQ+<ë‘·q+ Á|ü<ä]ÙùdÔ, Ä n+<ä+ |ü~+‘·\e⁄‘·T+&É&Éy˚T ø±ø£ ÄyÓT≈£L >ös¡e+ ô|s¡T >∑T‘·T+~. ø±˙, l<˚$ e÷ Á‘·+, ‘·q ej·TdüT≈£î ‘·>∑Z≥Tº Á|üe]Ô+#·&É+˝Ò<äH˚ n+≥T Hêïs¡T. Ä eT<Ûä´ ªø£<∏ä` Ád”ÿHéù|¢`<äs¡Ùø£‘·«+: n|üŒ Á˝≤Eμ dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡ yêìøÏ l<˚$ y˚düTø=∫Ãq Á&Ódt, ÄyÓT ¬øyÓTsê\≈£î ø°¢y˚CŸ n|üŒ C…ù|Œj·T&É+... Çe˙ï ÄyÓTqT $eTs¡Ù\ bÕ\j˚T´˝≤ #˚dæ+~. ‘êC≤>±, u≤©e⁄&é˝À n|ü‡s¡ nyês¡T¶\ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ≈£L&Ü n˝≤H˚ e∫à $eTs¡Ù≈£î\≈£î H√{ÏøÏ |üì #ÓbÕŒs¡T l<˚$. Ç+ø± ≥«+{°dt˝À ñqï ≈£îÁs¡|æ\¢˝≤ ôdø°‡ ôdø°‡>± ø£ì|æ+#ê\ì l<˚$ uÛ≤$düTÔ+&É≥+ Vü‰kÕ´düŒ<äeTì u≤©e⁄&é˝À ø±yÓT+{Ÿ‡ $ì|ædüTÔHêïsTT. #·ø£ÿ>± dü+Á|ü<ëj·T <äTdüTÔ˝À¢ ø£ì|æ+∫ ñ+fÒ ÄyÓT VüQ+<ë‘·q+ ô|]π><äì, ej·TdüT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± ÄyÓT Á|üe]Ô+#· &É+˝Ò<äì, l<˚$ô|’ ek˛Ôqï ø±yÓT+{Ÿ‡ n˙ï Ç˙ï ø±e⁄ n+≥THêïs¡T dæ˙ »Hê\T.

ø=‘·Ô ne‘ês¡yÓT‘·TÔ‘√qï Á|üuÛÑT<˚yê

ô|[¢ ≈£L‘·Ts¡e⁄‘·Tqï dü+|òüT$

ø=]jÓ÷Á>±|òüsY>± ∫Á‘· d”eT˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫, q≥T&ç>±, Ä ‘·sê«‘· <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘·qø£+≥÷ ˇø£kÕúHêìï @s¡Œs¡T#·T≈£îqï Á|üuÛÑT<˚yê Ç|üŒî&ÉT dü]ø=‘·Ô ne‘ês¡+˝À ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêï&ÉT. n<˚ dæ+>∑sY>±. πøe\+ dæ+>∑sY>± e÷Á‘·y˚T ø±<äT, *]dædtº>±, eT÷´õø˘ ø£+b˛»sY>± ø£ì |æ+#·uÀ‘·THêï&ÉT. nsTT‘˚ Çe˙ï dæìe÷ ø√dü+ ø±<äT ˝Ò+&ç. n‘·qT ‘·«s¡˝À z eT÷´õø˘ Ä\“yéT $&ÉT<ä\ #˚j·TuÀ‘·THêï&ÉT. Ä Ä\“yéT ø√düy˚T á dü]ø=‘·Ô ne‘ês¡+ m‘·ÔuÀ‘·THêï&ÉT. á |òæÁãe] 14 ªyê˝…+f…ÆHé‡&˚μøÏ á Ä\“yéT $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘√+<ä≥. &Ü´qT¢˝À¢ ªÇ+&çj·THé yÓTÆUÒ˝Ÿ C≤ø£‡Héμ nH˚ _s¡T<äT bı+~q Á|üuÛÑT <˚yê, <äs¡Ù≈£î&ç>±q÷ eT+∫ dü¬ø‡dt˝Ò #·$#·÷ XÊ&ÉT. q≥T&ç>±q÷ #ê˝≤ dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫ ‘·qø£+≥÷ Á|ü‘˚´ø£ Çy˚TCŸ kı+‘·+ #˚düT ≈£îHêï&ÉT Á|üuÛÑT<˚yê.

Ç~ ô|[¢fi¯fl d”»Hé˝≤ ñ+~. C…˙*j·÷, ùdïVü‰ e+{Ï eTT<äT›>∑TeTà\T eT÷&ÉT eTTfi¯ófl y˚sTT+#·T ø√e&ÜìøÏ ¬s&û ne⁄‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À |ü\T ‘Ó\T>∑T ∫Á‘ê˝˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫q ìqï{Ï ø£<∏ëHêsTTø£ dü+|òüT$ ≈£L&Ü ô|[¢ ≈£L‘·Ts¡T>± e÷s¡uÀ‘√+~. ÄyÓT ej·TdüT Ç|üŒî&ÉT 36 dü+e‘·‡sê\T. ˇø£ mHêï¬s’ &Üø£ºsY‘√ ÄyÓT $yêVü≤+ ìX¯Ãj·TyÓTÆ+<äì düe÷#ês¡+. nyÓT]ø±˝À |üì #˚düTÔqï z Á|üyêdü yÓ’<äT´&ç‘√ ÄyÓT $yêVü‰ìï ô|<ä›\T ìX¯ÃsTT+∫q≥Tº ‘Ó\T k˛Ô+~. e÷sYà 3q dü+|òüT$ $yêVü≤+ #ÓHÓ’ï˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì, $yêVü‰q+‘·s¡+ ÄyÓT ‘·q uÛÑs¡Ô‘√ ø£*dæ nyÓT]ø±˝ÀH˚ dæús¡|ü&ÉT ‘·T+<äì {≤©e⁄&é esêZ\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯, ø£qï&É, eT\j·÷fi¯, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ ÄyÓT düTe÷s¡T 50 ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ kı+‘·+ #˚düT≈£îqï dü+|òüT$ 1993˝À ªneTsêe‹μ nH˚ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ <ë«sê ∫Á‘·s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæq dü+|òüT$, {≤©e⁄&é˝À <ë<ë|ü⁄ nÁ>∑q≥T\+<ä] düs¡düq q{Ï+∫+~.

ªn˝≤yÓTT<ä˝…’+~μ dæìe÷ ‘·sê«‘· <äs¡Ù≈£îsê\T q+~˙¬s&ç¶ s¡÷bı+ ~+#˚ ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ |üPs¡Ô j·÷´sTT. Ç{°e\ ªu≤&û>±sY¶μ ∫Á‘êìï ì]à+∫q u…\¢+ø=+&É düTπswt ì]à+#˚ á ∫Á‘·+˝À dæ<ëΔsYú, düeT+‘ê V”≤s√, V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔ Hêïs¡T. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥qT |òæÁãe] 2q ôV’≤<äsêu≤<é˝À ÁbÕs¡+ _ÛkÕÔs¡T. n<˚ s√E qT+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ ≈£L&Ü ø£+{Ïq÷´ #˚kÕÔs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. s=e÷+{Ïø˘ eT÷´õø£˝Ÿ m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+<˚ á dæìe÷ wüO{Ï+>¥qT m|üŒî&√ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê*‡+~. nsTT‘˚, á ∫Á‘êìøÏ &˚{Ÿ‡ Çe«&É+˝À düeT+‘ê Çã“+~ ô|&ÉT‘√+<äqï ø±s¡D+‘√ ìsêà‘· |òæ*+ #Ûê+ãsYøÏ yÓ[flq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. #Ûê+ãsY #=s¡e‘√ düeT+‘ê, ìsêà‘·\ eT<Ûä´ HÓ\ø=ìï $yê<ä+ dü<äT›eTDÏ–+~. <ë+‘√ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ e÷s¡Z+ düT>∑eT+ nsTT+<äì ‘êC≤ düe÷#ês¡+.

j·Te«q+ e#˚Ãk˛Ô+~: u≤\ q≥T&ÉT uÛÑs¡‘Y uÛÑs¡‘Y z bÕ|ü⁄˝≤]{° ñqï u≤\ q≥T&ÉT. ã÷¬s˝≤¢+{Ï ãT>∑Z\‘√ ø±yÓT&û>± ø£ì|æ+#˚ uÛÑs¡‘Y Á|ü‹ ‘Ó\T>∑T Væ≤{Ÿ dæìe÷˝Àq÷ ø£ì|ækÕÔ&ÉT. ne«&ÜìøÏ ‘·$Tfi¯ q≥T&Ó’Hê ‘Ó\T>∑T˝À eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ë&ÉT. eTTK´+>± b˛øÏ] dæìe÷˝À Ç*j·÷Hê ‘·eTTà&ç>± n<äT“¤‘·+>± q{Ï+∫ øÏ¢ø˘ nj·÷´&ÉT. uÛÑs¡‘Y >=|üŒ‘·q+ @+≥+fÒ n‘·ì &É_“+>¥ n‘·H˚ #Ó|üŒî≈£î+{≤&ÉT. dæ+–˝Ÿ fÒø˘˝À ‘·q cÕ{Ÿ ø£+|”¢{Ÿ #˚düT≈£îH˚ uÛÑs¡‘Y ø√dü+ mH√ï Ábı&Éø£åqT¢ m<äTs¡T#·÷düTÔ+{≤sTT. s√EøÏ ¬s+&ÉT qT+∫ eT÷&ÉT wæ|òtº\T |üì #˚dü÷Ô _J>± ñ+&˚ uÛÑs¡‘Y ‘·eT dæìe÷˝À ñ+&Ü\ì Á|ü‹ <äs¡Ù≈£î&ÉT ôd’‘·+ ø√s¡T≈£î+{≤s¡+fÒ Ä u≤\q≥T&çøÏ m+‘· &çe÷+&é ñ+<√ ns¡ú+ ne⁄‘·T+~. ª¬s&ûμ dæìe÷˝À ª∫{ϺHêj·TT&ÉTμ bÕÁ‘·˝À ãT*¢ bòÕ´ø£åìdüTº>± q{Ï+∫ Ä dæìe÷ Væ≤{Ÿ kÕ~Û+#·&É+˝À m+‘√ ôV≤˝ŸŒ #˚XÊ&ÉT. n˝≤+{Ï uÛÑs¡‘Y Ç|üŒî&ÉT {°H˚CŸøÏ e#˚ÃXÊ&ÉT. <ë+‘√ >∑‘·+˝À ñqï ã÷¬s ãT>∑Z\T ‘·]–b˛sTT j·TTe≈£î&ç \ø£åD≤\T düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. <ë+‘√ >∑‘·+˝ÀH˚ Ádæÿ|tº˝À¢ n‘·ì ø±´¬sø£ºsY sêdüT≈£îì ñqï <äs¡Ù≈£î\T Ç|üŒî&ÉT \uÀ ~uÀ eT+≥THêïs¡T. \&É÷¶˝≤ ñ+&˚ ≈£îÁsê&ÉT ø±düÔ ô|<ä›yê&Ó’b˛‘˚ ‘êeTT sêdüT≈£îqï ø±yÓT&û Ç+πø+ |ü+&ÉT‘·T+<äì ‘Ó>∑ uÛÑj·T|ü&çb˛sTT, @+ #˚j·÷˝À bÕ\Tb˛e&É+˝Ò<ä≥. nsTT‘˚ uÛÑs¡‘Y Á|üdüTÔ‘·+ ◊<äT dæìe÷˝À¢ q{Ïdü÷Ô _J>±H˚ ñHêï&ÉT. e÷yê&ÉT dü«‘·Vü‰>± ø£yÓT&çj·THé. @CŸ‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü q$«+#·>∑\&ÉT. d”ìj·TsY q≥T&ÉT n© >±]>± mø£ÿ&Ü >±´|t ˝Ò≈£î+&Ü ì\<=≈£îÿ≈£î+{≤&ÉTμ nì uÛÑs¡‘Y ‘·+Á&ç #ÓãT‘·THêï&ÉT. eT+∫<˚>±, ø£\àwü+ ˝Ò≈£î+&Ü ø£ì|æ+#˚ uÛÑs¡‘YøÏ eT+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+&Ü\ì eTqeT÷ ø√s¡T≈£î+<ë+. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K

ePaper|Suvarna Vartha Telugu Daily | 29-01-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh,Hyderabad, ePaper, Online Telugu News Paper, Net News, Thaja Varthalu.