Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

040, 66025132, 92480 45178

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 160 >∑Ts¡Tyês¡+ pHé 28, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

eTT+u…’ ù|\Tfi¯ó¢ ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+, pHé 27: eTT+u…’ ù|\Tfi¯¢ yÓqTø£ bÕøÏkÕÔHé Vü≤düÔ+ ñ+<äì πø+Á<ä Vü≤√+ eT+Á‹ |æ.∫<ä+ãs¡+ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. 2008 eTT+u…’ ù|\Tfi¯¢˝À bÕø˘ Vü≤düÔ+ ñ+<äì nãT õ+<ë˝Ÿ n*j·÷dt »_j·TTB›Hé Á<ÛäTMø£]+#ê&Éì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À ì+~‘·T˝…’q yê] $wüj·T+˝À bÕøÏkÕÔHé Á|üuÛ≤ee+‘·+>± |üì #˚j·T&É+ ˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. 26/11 eTT+u…’ ù|\Tfi¯¢˝À ø°\ø£ dü÷Á‘·<Ûë] nsTTq »_j·TTB›HéqT Ç{°e˝Ò n¬sdüTº #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ãT<Ûäyês¡+ ∫<ä+ãs¡+ ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ª26/11 ù|\Tfi¯¢ yÓqTø£ bÕø˘Vü≤düÔ+ ñ+~. á $wüj·÷ìï õ+<ë˝Ò e÷≈£î ‘Ó*bÕ&ÉT. Á|ü‘˚´øÏ+∫ |òü˝≤Hê $uÛ≤>∑+ düVü≤ø±s¡eT+~+∫+<äì e÷Á‘·+ #Ó|üŒ˝Ò<äìμ $e]+#ês¡T. õ+<ë˝Ÿ ø√dü+ uÛ≤s¡‘Y @&Ü~ ø±\+>± y˚≥ ø=qkÕ–+∫+<äì, m≥ºπø\≈£î Äj·TqqT |ü≥Tº≈£îHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ªe÷ |üìrs¡TqT Á|ü|ü+#·+ n_Ûq+~k˛Ô+~. <ë<ë|ü⁄ @&Ü~ ø±\+>± õ+<ë˝ŸqT y˚{≤&ÉT‘·THêï+. ∫es¡≈£î Äj·Tq Ä#·÷ø° ø£ìô|{Ϻ, n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√>∑*>±eTìμ ‘Ó*bÕs¡T. ù|\Tfi¯ó¢ »]–q düeTj·T+˝À õ+<ë˝Ÿ bÕøÏkÕÔHé˝Àì ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT˝À ñHêï&Éì, nø£ÿ&ç qT+∫ e∫Ãq dü÷#·q\ Á|üø±s¡y˚T ñÁ>∑yê<äT\T ‘êCŸ, Áf…Æ&Ó+{Ÿ Vü≤√≥fi¯¢‘√ bÕ≥T HêØeTHé Vü≤Ödtô|’ <ë&ç #˚XÊs¡ì ($T>∑‘ê 2˝À)

bÕø˘..øÏ]øÏ]

kÕØ.. düs¡uŸõ‘Y ø±<äT dü÷Ø®‘Ydæ+>¥ düs¡uŸõ‘Y $&ÉT<ä\ô|’ e÷≥e÷]Ãq bÕø˘

ÇkÕ¢e÷u≤<é/q÷´&Ûç©¢, pHé 27: •øå±ø±\+ |üP]Ô#˚düT≈£îqï uÛ≤s¡rj·T U…’B\qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì uÛ≤s¡‘Y ãT<Ûäyês¡+ bÕøÏkÕÔHéqT ø√]+~. düTØ®‘Ydæ+>¥qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì bÕø˘ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï kÕ«>∑‹+∫+~. n˝≤π> bÕø˘˝À eT÷&ÉT <äX¯u≤›\ qT+∫ C…’\T •ø£å nqTuÛÑ$düTÔqï eTs√ uÛ≤s¡rj·T U…’B düs¡uŸõ‘Ydæ+>¥qT ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì bÕø˘ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚dæ+~. eTqe‘ê <äèø£Œ<∏ä+‘√ Äj·TqqT $&ç∫ô|{≤º\ì bÕøÏkÕÔHé n<Ûä´≈£åî&ÉT ndæ|òt n© »sê›Øì ø√]q≥T¢ ($T>∑‘ê 2˝À)

Á|üDuŸ s¡‘·Hé{≤{≤≈£î ◊@mdt eTTKØ®‘√ ˝…’|òtf…ÆyéT n~Ûø±]DÏ Áo\øÏåà X¯s¡<éj·÷<äyé nNyéyÓT+{Ÿ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé uÛÒ{° 2 nyês¡T¶ 2 ø={Ϻy˚‘· 2 ø=‘·Ô |ü]ÁX¯eT\≈£î ‘·>∑ZqTqï ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T

|ü#·ÃC…+&Ü 25 uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷<ä+ 13 dæyÓT+{Ÿ, 6 ¬ø$Tø£˝Ÿ |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T≈£î ˝…’HéøÏ¢j·TsY ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): á @&Ü~ 40,400 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ 25 uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*dæ+~. 12 õ˝≤¢˝À¢ 25 ÁbÕC…≈£îº\ @sêŒ≥T≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. 13 dæyÓT+≥T ø£+ô|˙\T, 6 ¬ø$Tø£˝Ÿ |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T≈£î d”m+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃs¡T. d”m+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT sêÁwüºô|≥Tºã&ÉT\T, Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ eT+&É* ñqï‘·kÕúsTT düe÷y˚XÊìï dü∫yê\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø=‘·Ô |ü]ÁX¯eT\˙ï ôV’≤<äsêu≤<é,s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À¢H˚ @sêŒ≥e⁄‘·THêïj·Tqï $eTs¡Ù\≈£î #Óø˘ô|&ÉT‘·÷, ø=‘·Ôyê{Ïì 12 õ˝≤¢˝À¢ @sêŒ≥j˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\ XÊK eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘·Ô>± ÄyÓ÷~+∫q yê{Ï˝À dæyÓT+{Ÿ, ¬ø$Tø£˝Ÿ |ü]ÁX¯eT\‘√bÕ≥T, bÕ¢dæºø˘, d”º˝Ÿ, Ç‘·s¡ s¡+>±\≈£î #Ó+~q ˇø√ÿ |ü]ÁX¯eT ñqï≥T¢ eT+Á‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑‘· @&Ü~ ÄyÓ÷~+∫q 44 ÁbÕC…≈£îº˝À¢ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 14 |ü]ÁX¯eT\T @sêŒ≥T nj·÷´j·Tì nHêïs¡T. $T–*q 27 |ü]ÁX¯eT\T $$<Ûä <äX¯˝À¢ ñHêïj·Tì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T.

©≥sY≈£î s¡÷.4 ‘·π>Z neø±X¯+ q÷´&Ûç©¢, pHé 27: yêVü≤q <ës¡T\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô. ‘·«s¡˝ÀH˚ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ~–sêqTHêïsTT. n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À #·eTTs¡T <Ûäs¡ uÛ≤Ø>± ‘·>∑Z&É+‘√ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·>∑ZqTHêïsTT. Á≈£L&ÜsTT˝Ÿ <Ûäs¡ ‘·–Zq H˚|ü<∏ä´+˝À ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#ê\ì #·eTTs¡T dü+düú\T uÛ≤$düTÔHêïsTT. ©≥sYô|’ s¡÷.4 es¡≈£î ‘·π>Z neø±X¯ eTT+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. pHé 1 qT+∫ ‘·–Z+|ü⁄ <Ûäs¡\T neT˝À¢øÏ ekÕÔj·Tì düe÷#ês¡+. ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ô|’ ìj·T+Á‘·D m‹Ôy˚dæq nq+‘·s¡+ #·eTTs¡T dü+düú˝Ò <Ûäs¡\qT ìs¡ísTTdüTÔHêïsTT. n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\qT ã{Ϻ Á|ü‹ 15 s√E\ø√kÕ] ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ô|’ düMTø£å »]|æ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥THêïsTT. eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡\T uÛ≤Ø>± ô|s¡>∑&É+‘√ y˚T 23q ©≥sYô|’ s¡÷.8 y˚Ts¡ ô|+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚, nìï yÓ’|ü⁄\ qT+∫ rÁe $eTs¡Ù\T sêe&É+‘√ ©≥sYô|’ s¡÷.2 ‘·–Z+#êsTT. Çø£ n|üŒ{ÏqT+∫ Áu…+{Ÿ Á≈£L&ÜsTT˝Ÿ <Ûäs¡ u≤–|ü&çb˛sTT+~. u≤´¬s˝Ÿ <äs¡ 90 &Ü\s¡¢ düMTbÕìøÏ e∫Ã+~. n<˚ düeTj·T+˝À s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü 50 ô|’dü\T <ëø± |ü‘·qyÓTÆ+~. nsTT‘˚, s¡÷bÕsTT |ü‘·q+ ø£+fÒ Á≈£L&ÜsTT˝Ÿ |ü‘·q+ m≈£îÿe>± ñ+~. B+‘√ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ ‘·–Z+#˚ neø±X¯eTT+<äì #·eTTs¡T dü+düú\T ‘Ó*bÕsTT.

»sê›Ø πødüT\ô|’ düŒ+~+#·+&ç CMyK

bÕø˘ q÷‘·q Á|ü<ÛëìøÏ düTÁ|”+ Ä<˚X¯+ ÇkÕ¢e÷u≤<é, pHé 27: bÕøÏkÕÔHé <˚XÊ<Ûä´≈£åî&ÉT ndæ|òt n© »sê›Øô|’ ñqï πødüT\qT ‹s¡>∑<√&Ü\ì Ä <˚X¯ düTÁ|”+ ø√s¡Tº ãT<Ûäyês¡+ eTs√e÷s¡T düŒwüº+ #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î q÷‘·q Á|ü<ÛëqeT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq sêC≤ |üπs«CŸ nÁcÕ|tô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+∫+~. »sê›Øô|’ ñqï n$˙‹ Äs√|üD\ πødüT\ |ü⁄q]«#ês¡Dô|’ p˝…’ 12˝À>± düŒ+~+#ê\ì q÷‘·q Á|ü<Ûëìì Ä<˚•+∫+~. »sê›Øô|’ ñqï πødüT\qT

‹s¡>∑&√&Ü\qï ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT ~Ûø£ÿ]+∫ q+<äT≈£î>±qT ‘êC≤ e÷J Á|ü<Ûëì j·T÷düT|òt s¡C≤ –˝≤˙ <√wæ>± ì\e&É+‘√ bÕ≥T Á|ü<Ûëì |ü<ä$øÏ nqs¡TΩ&Ó’q $wüj·÷ìï Hê´j·TkÕúq+ ‘·q ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ Á|ükÕÔ$+∫+~. q÷‘·q Á|ü<Ûëì ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT bÕ{ÏkÕÔs¡ì »dæºdt HêdæsY ñ˝Ÿ eTT˝Ÿÿ H˚‘·è‘·«+˝À eTT>∑TZs¡T düuÛÑT´\ <Ûäsêàdüq+ $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. ‘·eT Ä<˚XÊ\ô|’ Á|ü<Ûëìì dü+Á|ü~+∫, ($T>∑‘ê 2˝À)

»>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ yê<√|üyê<äq\T ø£ø£åkÕ~Û+|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>±H˚ u…sTT˝ŸqT n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡T d”;◊ sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔ+>± e´eVü≤]k˛Ô+~ j·TTeH˚‘· n¬sdüTº ø√s¡Tº ~Ûø±ÿs¡y˚T: sê+C…sƒ¡à˝≤˙ nÁø£eT ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ $#ês¡D »s¡T>∑T‘√+~ eTs√ Hê\T>∑T #ê]®w”≥T¢ <ëK\T #˚j·÷*‡ ñ+~ »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T#˚ùdÔ $#ês¡D≈£î

Ä≥+ø£+ @s¡Œ&˚Á|üe÷<ä+ ñ+~: d”;◊ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ n¬sdüTº nÁø£eTeTì, ø√s¡Tº ~Ûø£ÿs¡D nì Äj·Tq ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ sê+C…sƒ¡à˝≤ì yê~+#ês¡T. »>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ôV’≤ø√s¡Tº˝À yê<√|üyê<äq\T rÁekÕúsTT˝À »]>±sTT. ø±>±, $#ês¡DqT ø√s¡Tº >∑Ts¡TyêsêìøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. »>∑Héô|’ ø£ø£åkÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>±H˚ d”;◊ u…sTT˝ŸqT n&ÉT¶≈£î+{À+<äì C…sƒ¡à˝≤ì Äs√|æ+#ês¡T. $#ês¡D ø√düeTì |æ*∫, d”;◊ n¬sdüTº #˚j·T&É+ nÁø£eTeTHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ç>± ñqï Äj·Tq kÕ≈£åî\qT Á|ü˝ÀuÛÑô|&É‘ês¡H˚ d”;◊ Äs√|üD˝À¢ ì»+ ˝Ò<äHêïs¡T. >∑‘· ‘=$Tà~ HÓ\\T>± $#ês¡D »s¡T>∑T‘√+<äì, »>∑Hé ‘·q n¬sdüTº≈£î eTT+<äT kÕ≈£åî\qT u…~]+∫q≥T¢>±˙, Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæq≥T¢>±˙ Ä<Ûësê\T ˝ÒeHêïs¡T. düeTÁ>∑ $#ês¡D »s¡|ü≈£î+&ÜH˚ n¬sdüTº #˚j·T&É+ »]–+<äì ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. »>∑Hé n¬sdüTº≈£î ($T>∑‘ê 2˝À)

ãjÓ÷bÕ¢+{Ÿô|’ »HêÁ>∑Vü≤+

ø£Ø+q>∑sY, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±e÷˝À¢ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± @sêŒ≥T #˚j·T&Éy˚Tø±≈£î+&Ü, Á|ü»\ u≤>√>∑T\qT @e÷Á‘·+ ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü, ø±\TcÕ´ìï yÓ<ä»\T¢‘·Tqï z ãjÓ÷bÕ¢+{Ÿô|’ Á|ü»\T &Ü&ç#˚XÊs¡T. ø£Ás¡\T, sêfi¯¢‘√ $<Ûä«+kÕìøÏ ~>±s¡T. ‘êfi≤\T |ü>∑\>={Ϻ |òüØï#·sYqT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ ‹e÷à|üPsY eT+&É\+ |üs¡¢|ü*¢˝À Vü≤]‘· ãjÓ÷bÕ¢+{Ÿ qT+∫ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ø±\TcÕ´ìï ‘·–Z+#ê\ì |ü\Te÷s¡T¢ Á|ü»\T $»„|æÔ#˚XÊs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° j·÷»e÷q´+ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ |ü≥¢ Á|ü»\T ø√b˛Á~≈£îÔ\j·÷´s¡T.

ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT Á|ü»\T bÕ¢+{Ÿô|’ <ë&çøÏ ~>±s¡T. B+‘√ Á>±eT+˝À ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. |òüØï#·sYqT <Ûä«+dü+ #˚dæq Á|ü»\T, nø£ÿ&É ñqï ø±s¡TqT, J|ü⁄qT, ˝≤Øì ôd’‘·+ <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. dü+|òüT≥q >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îqï ø£Ø+q>∑sY &ûmd”‡ #·Áø£e]Ô Á|ü‘˚´ø£ ã\>±\‘√ Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îì ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫à Á>±eTdüTÔ\‘√ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° bÕ¢+{ŸqT XÊX¯«‘·+>± eT÷dæy˚ùdÔ ‘·|üŒ ‘êeTT }s¡Tø√uÀeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T.

düeTq«j·T ˝À|ü+‘√H˚

z&çb˛j·÷+ k˛ìj·÷‘√ ∫s¡+J$ uÛÒ{° ` bÕغ z≥$Tô|’ ìy˚~ø£ düeTs¡ŒD »>∑Hé bÕغ |ü≥¢ kÕqTuÛÑ÷‹ ≈£L&Ü |üì#˚dæ+<äqï yÓT>±kÕºsY q÷´&Ûç©¢, pHé 27: ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ∫s¡+J$ ãT<Ûäyês¡+ j·T÷|”@ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. Ç{°e\ »]–q ñ|ü mìïø£\ô|’ k˛ìj·÷>±+BÛøÏ 11 ù|J\ ìy˚~ø£qT düeT]Œ+#ês¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ z≥$TøÏ düeTq«j·T+ ˝Òø£b˛e&É+, ¬s+&√~ »>∑Hé|ü≥¢ kÕqTuÛÑ÷‘˚ ø±s¡D+>± k˛ìj·÷≈£î $e]+∫q≥T¢ ∫s¡+J$ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q esêZìøÏ #Ó+~q eT+Á‘·T\T >∑+{≤ Áoìyêdüsêe⁄, dæ.sêeT#·+Á<äj·T´‘√ ø£*dæ Äj·Tq k˛ìj·÷≈£î ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. k˛ìj·÷qT ø£\TdüT≈£îqï nq+‘·s¡+ ∫s¡+J$ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ Ç|üŒ{Ïπø k˛ìj·÷≈£î z ne>±Vü≤q ñ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. yÓ’mdt »>∑Héô|’ kÕqTuÛÑ÷‹ e\¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>*∫+<äì, n~ ø±+Á¬>dt≈£î Á|ü‹≈£L\+>± |üì#˚dæ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s+&É #√≥¢ ‘·qe\¢H˚ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>*#ês¡ì ‘êqT Äq˝Ò<äì, ‘·q e÷≥\qT MT&çj·÷ eÁø°ø£]+∫+<äì ∫s¡+J$ nHêïs¡T. düeTq«j·T+‘√ |üì#˚j·T&É+ e\¢ ¬>*#êeTì e÷Á‘·y˚T ‘êqT ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

ù|\Tfi¯¢ ≈£îÁ≥qT nãT õ+<ë˝Ÿ Á<ÛäTMø£]+#ê&ÉT á πødüT˝À bÕø˘ #·Ts¡T≈£î>± e´eVü≤]+#·&É+ ˝Ò<äT ñÁ>∑yê<ä ìs¡÷à\qô|’ Vü‰MTøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü* õ+<ë˝Ÿ >∑T]+∫ düe÷#ês¡+ ø±yê\ì bÕø˘ ø√]+~ Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç‘˚H˚.. düe÷#ês¡$TkÕÔ+: ∫<ä+ãs¡+

bÕø˘ ≈£îÁfÒ nÁn¬øs£edüT+Tº


2

Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·lLi≤ÔT∂ ≠s™´sLRifl· N][lLi[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP A∏R∂V©´s @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP LS¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qsNRPV x§¶¶¶ªy˘LS«¡NUP∏R∂WáV N]æªΩ[Ú≠dsV NSμR∂¨s, ™´sVL][ryLji ªRΩ©´s ¨s«¡xqs*LRiWFy¨sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ¡∏R∂V»¡ |ms…ÌÿLRi¨s {°&û|” ©y∏R∂VNRPVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. es¡+>∑˝Ÿ, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVLji|ms≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ æªΩÆμ∂[Fy {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô Vü≤‘·´ô|’ u≤ãT ÄÁ>∑Vü≤+ LS™´sV©´sıx§¶¶¶ªRΩ˘Q\|ms {°&û|” @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚ LS™´sV©´sı x§¶¶¶ªRΩ˘ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. @μR∂V©´sV ∂LiøyLRiV. LS™´sV©´sı x§¶¶¶ªRΩ˘©´sV A∏R∂V©´s ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. eTè‘·T&ç ≈£î≥T+u≤ìøÏ kÕqTuÛÑ÷‹ dü+<˚X¯+ x˙xqmsˆLiμj øR¡Wzqs LS™´sV©´sı©´sV NSLi˙lgi£qs NSLRi˘QQLRiÚáV @LiªRΩÆ™sVVLiμj∂LiøyLRi¨s {°&û|” s«ÿry*™´sV˘ xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ F°LS≤R∂¤Õ¡[NRP LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsªRΩ˘LÙRiVá©´sV AL][zmsr°ÚLiμj∂. N]LiªRΩNSáLigS ªyŒœ¡˛™´spNRPÕfi ˙gS™´sVLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs, ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é @LiªRΩÆ™sVVLiμj∂LiøR¡≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FsxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zmsá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV N]©´srygRiVªRΩW ™´sxqsVÚ©yıLiVV. FyªRΩ NRPORPQá©´sV xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©yıLiVV. xqsLixmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©yı B»¡V™´sLi…”¡ μR∂VxtÌsQdü+ixqs‰QXºΩ¨s N]©´srygjir°ÚLiμR∂¨s ™´sV©´sxqsVÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s NSLi˙lgi£qs ™´sLÊki∏R∂VVáV LS™´sV©´sıQQ\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsVáV ˙gS™´sVLiÕ‹[ zmsZNP…”¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. LS™´sV©´sı AL][zmsLiøyLRiV. C xmnsV»¡©´sNRPV Fyáˆ≤T∂©´s x§¶¶¶LiªRΩNRPVá©´sV NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı A∏R∂V©´s\|ms g]≤ÔR∂÷¡, Æ™s[»¡ x§¶¶¶ªRΩ˘©´sV @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLiVV. @LiVVæªΩ[ C bPOTPQLiøyá¨s Àÿ ¡V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVXªRΩV≤T∂ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP N]≤R∂™´sŒœ¡˛ª][ μy≤T∂¬ø¡[zqs x§¶¶¶ªRΩÆ™sVVLiμj∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ @ªRΩ©´sV x§¶¶¶ªRΩ˘Q\|ms Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡™´sLRiW ©Ø[LRiV ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ æªΩ÷¡zms©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V A NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP FyLÌki @Li≤R∂gS @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. LS™´sV©´sı x§¶¶¶ªRΩ˘ª][ ˙gS™´sVLiÕ‹[ D˙μj∂NRPÚ Æ™sVμR∂xms¤Õ¡[μR∂V. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms —¡Õ˝ÿFyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V gRiLi˙≤R∂ DLi»¡VLiμR∂¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

sê»ø°j·T Á|ü‘·´s¡Tú\qT Vü≤‘·e÷s¡Ã&É+ <ës¡TD+

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+, pHé 28, 2012

LSx§¶¶¶ßÕfi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ ¬ø¡[LS÷¡ ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , «¡⁄©s± 27: ∏R∂VV™´sÆ©s[ªRΩ LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂¨s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ ¬ø¡[LSá¨s ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ Fs£qsFsLi NRPXxtÒsQ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi N][LSLRiV. Æμ∂[aRPLi FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xmsáV xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NS™yáLi¤…¡[ A∏R∂V©´s ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li ªRΩxmsˆ¨sxqsLji @¨s ™y˘Δÿ˘¨sLi øyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ NS˘’¡Æ©s…fi xmso©´sL`i™´s˘™´s{qÛsNRPLjiryÚLRi¨s ™yLRiÚáV ™´sxqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. NRPXxtÒsQ ™y˘≈¡˘Ã¡V ˙Fyμ≥y©´s˘Li xqsLiªRΩLjiLiøR¡V NRPV©yıLiVV. NS˘’¡Æ©s…fiÕ‹[ ¬ø¡[LSá¨s ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ LSx§¶¶¶ßÕfi©´sV N][LSLRi¨s.. Bxmsˆ…”¡NUP ˙xmsμ≥y¨s A ¨sLÒRi∏R∂VLiª][Æ©s[ D©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs£qsFsLi NRPXxtÒsQ  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥k∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ ¬ø¡[LSá¨s ªy™´sVV Fsxmsˆ…”¡©´sVLiø][ N][LRiVªRΩV ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsμ≥y¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s©´sV NS˘’¡Æ©s…fi Õ‹[NTP A•¶¶¶*¨sLiøyLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP LSx§¶¶¶ßÕfi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ ¬ø¡[LSá¨s NRPXxtÒsQ ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ZNP[Li˙μR∂ ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][.. A∏R∂V©´s rÛy©´sLiÕ‹[ LSx§¶¶¶ßÕfi ™´sVLi˙ºΩgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyá©yıLRiV.

e÷y√\ |òü÷‘·Tø£+ |ms˙…‹[÷¡Lig`i ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms NSáVˆÃ¡V, NS¨s}qÌs ¡VÕfi ™´sVXºΩ LSLi¿d¡, «¡⁄©±s 27: ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV ™´sVL][ryLji lLi¿¡ËF°∏R∂WLRiV. ªRΩ™´sV\|ms ¨s}tsQμ≥y¨sı F~≤T∂gjixqsWÚ «ÿLÂRiLi≤`∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VNRPV ¨sLRixqs©´sgS..  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi |ms˙…‹[÷¡Lig`i  ¡XLiμR∂Li\|ms μy≤T∂¬ø¡[zqs, J NS¨s}qÌs ¡VÕfi©´sV NS÷¡ËøR¡LiFyLRiV. \lLi¤Õ¡[* xms…Ìÿá©´sV }ms¤Õ¡[Ëzqs \lLiQŒ˝œ¡ LSNRPF°NRPáNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiøyLRiV. {qs{msH (™´sW™Ø[LiVVxqÌsV)\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂LiøR¡≤y¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ ™´sW™Ø[áV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚ  ¡Liμ`∂NRPV zmsáVxmso ¨søyËLRiV. @Õÿlgi[, xmsNRP‰ LSxtÌsQ˚Q\Æ™sV©´s I≤T∂aSÕ‹[ À≥ÿLkiFsªRΩVÚ©´s ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV NS˘≤R∂L`i©´sV @lLixqÌsV¬ø¡[zqs©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ ©´sVLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂*LixqsLi xqsXztÌsQLiøyLRiV. μ≥R∂©±sÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ª]xmsøR¡Li¿¡ ™´sμÙR∂ |ms˙…‹[÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı F°÷d¡xqsV ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms NSáVˆÃ¡NRPV æªΩgRi ¡≤ÔyLRiV. ™´sW™Ø[á NSáVˆÕ˝‹[ J NS¨s}qÌs ¡VÕfi ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS, ™´sVL][ 15™´sVLiμj∂ gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso æªΩ»¡Õfi™´sVLji ™´sμÙR∂ \lLi¤Õ¡[* ˙…ÿN`P©´sV ©´sNRP=Õfi= }ms÷¡ËÆ™s[aSLRiV. ᤅ¡[x§¶¶¶L`i —¡Õ˝ÿÕ‹[©´sW ™´sW™Ø[áV NRPáNRPáLi xqsXztÌsQLiøyLRiV. x§¶¶¶x§¶¶¶gRi≤≥`∂ \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±s À≥œ¡™´s©y¨sı, \lLi¤Õ¡[* \¤Õ¡©˝´s©´sV NRPW≤y }ms÷¡ËÆ™s[aSLRiV.

#ÓHÓ’ï˝À ãdüT‡ Á|üe÷<ä+ ô|ò’¢zesYô|’ qT+∫ øÏ+<ä|ü&çq |òüT≥q˝À ˇø£s¡T eTè‹, 30 eT+~øÏ >±j·÷\T ¬ø¡Æ\©sQı, «¡⁄©s± 27: ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[ J ¡xqsV= @μR∂VxmsoªRΩzmsˆ |mn˝^sJ™´sL`i \|ms©´sVLi¿¡ NTPLiμR∂xms≤T∂Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ 40 ™´sVLiμj∂NTP \|msgS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™yLjiÕ‹[ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLiμj∂. Æ™sV˙…‹[Fy÷¡»¡©±s ˙…ÿ©±s=F°L`Ìi NSL]ˆlLi[xtsQ©±s (FsLi…‘¡{qs)NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s  ¡xqsV=  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ˙Àÿ≤`∂ Æ™s[ ©´sVLi¿¡ ™´sμR∂xmsŒœ¡fl”·NTP Æ™sŒœ¡ßÚLiμj∂. ™´sWLÊRi™´sVμ≥R∂˘LiÕ‹[ D©´sı ¤«¡≠sV¨s |mn˝^sJ™´sL`i ≠dsVμR∂VgS Æ™sŒœ¡ßÚLi≤R∂gS @μR∂VxmsoªRΩzmsˆ NTPLiμR∂xms≤T∂Liμj∂. ˙xmsaSLiªRΩLi gS D©´sı LRix§¶¶¶μyLji INRP‰ryLjigS @LRiVxmsoáV ZNP[NRPáª][ ™´sWL][¯gjiLiμj∂. F°÷d¡xqsVáV, @gjiı™´sWxmsNRP zqs ¡˜Liμj∂ Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiLigRiLiÕ‹[NTPμj∂gji rÛy¨sNRPVá xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV  ¡xqsV= ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ÕÿgSLRiV. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ 30™´sVLiμj∂NTP\|msgS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™yLRiLiμR∂Lji¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩª][Fy»¡V @F°Õ‹[ Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLiμR∂¨s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

Á|üDuŸ‘√ X¯s¡<éj·÷<äyé uÛÒ{°

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡/áN][ı «¡⁄©±s 27: ∏R∂VW{msG LSxtÌsQ˚xmsºΩ @À≥œ¡˘LÛji ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¤«¡[≤U∂∏R∂VW @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V aRPLRiμ`∂∏R∂WμR∂™±sª][ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. Fs¨dÔsπ∏∂[Vª][ ≠s¤À≥¡[μj∂Li¿¡ ™´sVLki ªRΩ©´s @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NTP©´sLiμR∂VNRPV aRPLRiμ`∂NRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. μyμyxmso 20 ¨s≠sVuyá Fy»¡V «¡Ljigji©´s C ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ @LiaSá\|ms BLRiV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV øR¡LjiËLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPáNRPV gRiVLRiV™yLRiLi ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s Æ™s[∏R∂V©´sV©´sı ˙xmsfl·Àfi.. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s aRPLRiμ`∂∏R∂WμR∂™±s©´sV A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki ™´s˘™´s•¶¶¶LSáaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xms™´s©±sNRPV™´sWL`i  ¡©y=Õfi, ˙xmsμ≥y¨s NSLS˘Ã¡∏R∂V ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩ ≠s.©yLS∏R∂Vfl· ry*≠sV NRPW≤y ˙xmsfl·Àfi Æ™sLi»¡ ™´søyËLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, ˙xmsfl·Àfi @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ’d¡Fs{qsˆ @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ ™´sW∏R∂W™´sºΩª][ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ LS“¡™±s aRPVN˝S ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ˙xmsfl·Àfi μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s xms˙ªyá\|ms ™´sW∏R∂W™´sºΩ xqsLiªRΩNSáV ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sW∏R∂W™´sºΩ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. "LSxtÌsQ˚xmsºΩ xmsμR∂≠sNTP ˙xmsfl·Àfi gRiVLRiV™yLRiLi ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s xms˙ªyá\|ms xqsLiªRΩNSáV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV LS“¡™±s aRPVN˝S ©´s©´sVı NRP÷¡aSLRi¨s' ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ªy™´sVV ˙xmsfl·ÀfiNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Liøy™´sV¨s, ªRΩ™´sV FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLi{msáLiªy J¤…¡[ryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

&Ûç©¢˝À eT+Á‘ê+>∑+ Vü≤dæÔq˝À eTø±+ y˚dæq ne÷‘·T´\T ` n~ÛH˚Á‹‘√ uÛÒ{° ø√dü+ m<äTs¡T#·÷|ü⁄\T ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , «¡⁄©s± 27: Æμ∂[aRP LS«¡μ≥y¨s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ALi˙μ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáV x§¶¶¶ÕfiøR¡Õfi ¬ø¡[aSLRiV. xmsμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, NSLi˙lgi£qs FyLÌki {qs¨s∏R∂VL˝RiV LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ ºΩxtÌsQ Æ™s[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ xmsLjizqÛsªRΩVáV, Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV, æªΩáLigSfl· ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms ¨sÆ™s[μj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ @©´sV™´sVºΩ N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiVD. Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ |ms©´sV ™´sWLRiVˆÃ¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s ™yLRiÚáV ™´sxqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂á©´sV ˙xmsxqs©´sıLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ™´sVNSLi Æ™s[∏R∂VgS, ™´sVLjiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi LS«¡μ≥y¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. FyÕÿ*LiVV g][™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂, ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂, xms©´sÀÿNRP áOTPQ ¯ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ r°¨s∏R∂W xqs•¶¶¶ xmsáV™´soLRiV NUPáNRP Æ©s[ªRΩá©´sV NRP÷¡zqs, ¨sÆ™s[μj∂NRPáV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. ªy«ÿgS ™´sVLjiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ @μ≥j∂uÌy©´sLi @©´sV™´sVºΩ N][xqsLi NSxmso NSaSLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV «ÿ©ylLi≤ÔT∂, A©´sLi ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂lLi≤ÔT∂, LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂, $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V, ryLRi∏R∂V˘, xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂, FsLi{ms ¿¡LRiLi“¡≠s, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡[{qs μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂ xqs•¶¶¶

FsLi{msáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FyLÌki {qs¨s∏R∂VL˝RiV r°¨s∏R∂W @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV.

˙xmsfl·Àfi©s´ V NPR ÷¡zqs©s´ ™s´ VLi˙ªΩR VáV, FsLi{msáV.. ≤≥T∂÷d˝¡ Àÿ»¡ xms…Ì”¡©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ∏R∂VW{msG LSxtÌsQ˚xmsºΩ @À≥œ¡˘LÛji ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki¨s NRP÷¡aSLRiV. xmsoxtsQˆgRiVøyËÈáV @Liμj∂Li¿¡ @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsfl·Àfi @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sNTP xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂, LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂, FsLi{msáV ¿¡LRiLi“¡≠s, NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, ™´sWgRiVLi»¡ $¨s™yxqsVáVlLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV NRP÷¡zqs ˙xmsfl·Àfi©´sV @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A©´sLi, LRixmnsVV≠dsLS ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ˙xmsfl·Àfi }qs™´sá©´sV N]¨s∏R∂W≤yLRiV. NRPxtÌsQNSáLiÕ‹[ D©´sı FyLÌki¨s, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı A∏R∂V©´s Fs©Ø[ıryL˝RiV ªRΩ©´s øyªRΩVLRi˘Liª][ NSFy≤yLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjigS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©´sı ˙xmsfl·Àfi xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂ryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂V©´s©´sV @’≥¡©´sLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VZNP[ ≤≥T∂÷d˝¡ ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

l\øÏåà u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé ø={Ϻy˚dæq ôV’≤ø√s¡Tº ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): zm+d”øÏ nÁø£eT+>± >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄ πødüT˝À n¬sôd’º #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ ñqï ◊@mdt n~Ûø±]ì l\øÏåàøÏ ôV’≤ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äT¬s’+~. l\øÏåà u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéqT ôV’≤ø√s¡Tº düôdŒ+&é #˚dæ+~. B+‘√ l\øÏåà ãj·T{ÏøÏ e#˚Ã+<äT≈£î <ës¡T\T eT÷düT≈£î b˛j·÷sTT. eTs√kÕ] u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé y˚ùd+<äT≈£î ÄyÓT ˝≤j·Ts¡T¢ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ >∑‘·+˝À l\øÏåààøÏ Hê+|ü*¢ d”;◊ ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° d”;◊ ÄyÓT u…sTT˝ŸqT s¡<äT› #˚j·÷\ì ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#·&É+‘√ yê<äq\T $qï ‘·s¡Tyê‘· ôV’≤ø√s¡Tº l\øÏå“ u…sTT˝Ÿ s¡<äT› #˚dæ+~. nq+‘·s¡+ ÄyÓT eT∞¢ ø√s¡Tº≈£î dü¬s+&ɬs’ C…’\T≈£î yÓfi≤¢s¡T. ‘·s¡Tyê‘· l\øÏåà eTs√kÕ] u…sTT˝Ÿ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+∫+~. Bìô|’ øö+≥sY Çyê«*‡+ ~>± ôV’≤ø√s¡Tº dæ;◊ì Ä<˚•+∫+~. B+‘√ dæ;◊ ø√s¡Tº˝À øö+≥sY ô|ò’˝Ÿ <ëK\T #˚dæ+~. zm+d”

æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVá x§¶¶¶ÕfiøR¡Õfi.. ™´sVL][\Æ™sxmso æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ ¤À≥¡[…‘¡Ã¡ ≠dsVμR∂ ¤À≥¡[…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ™´sVNSLi Æ™s[zqs©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV «ÿ©ylLi≤ÔT∂, $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V,  ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘, xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡FyÕfilLi≤ÔT∂ ¨s™yxqsLiÕ‹[ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[Ë @LiaRPLi\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. @Õÿlgi[, ©y∏R∂VNRPªRΩ* ™´sWLRiVˆ, Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV, FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ.. ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms NRPWáLiNRPxtsQLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. A∏R∂W @LiaSá¨sıLi…”¡¨ds @μ≥j∂uÌy©´sLi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿá¨s, æªΩáLigSfl· B™´s*NRPVLi¤…¡[.. FyLÌki ™´sV©´sVgRi≤R∂ NRPxtÌsQÆ™s[V©´s¨s \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLiøyá¨s C ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ FsLi{msáV NRPW≤y ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. @μ≥j∂uÌy©´sLi\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLiøyá¨s, NUPáNRP Æ©s[ªRΩá©´sV NRP÷¡zqs LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ, Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV, æªΩáLigSfl· A™´saRP˘NRPªRΩ\|ms GNRPLRi™´so |ms…Ìÿá¨s ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV.

s¡‘·Hé{≤{≤≈£î ˝…’|òtf…ÆyéT nNyéyÓT+{Ÿ nyês¡T¶ q÷´j·÷sYÿ, pHé 27: {≤{≤ #Ó’¬sàHé s¡‘·Hé{≤{≤≈£î Á|ü‹cÕº‘·àø£ nyês¡T¶ <äøÏÿ+~. q÷´j·÷sYÿ˝Àì sêø˘ ô|ò\¢sY bòÂ+&˚wüHé ˝…’|òt f…ÆyéT nNyéyÓT+{Ÿ nyês¡T¶ Äj·TqqT e]+∫+~. kÕe÷õø£ ùde $uÛ≤>∑+˝À Äj·Tq á nyês¡T¶≈£î m+|æø£j·÷´s¡T. bòÂ+&˚wüHé ¬s+&√ yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T, dü+düú\qT eT+>∑fi¯yês¡+ q÷´j·÷sYÿ˝À J$‘· kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿsê\‘√ düHêàì+#ês¡T. sêø˘ ô|ò\¢sY ˝…’|òtf…ÆyéT nyês¡¶qT >∑‘˚&Ü~ nyÓT]ø± e÷J eT+Á‹ _˝Ÿ øÏ¢+≥Hé n+<äT≈£îHêïs¡T. Á|ü‹cÕº‘·àø£ nyês¡T¶ n+<äT≈£îqï s¡‘·Hé{≤{≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _õHÓdt˝À ôdì‡{Ïyé <äèø£Œ<∏ä+ nedüs¡eTì nHêïs¡T. @ ÁbÕ+‘·+˝À yê´bÕs¡+ #˚dæHê Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î kÕj·T+ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ÄÁ|òæø±, Ädæj·÷ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ù|<ä]ø£+, Äø£*#êe⁄\T, bÂwæºø±Vü‰s¡ ˝Ò$T ‘·~‘·s¡ düeTdü´\T $\j·T‘ê+&Ée+ #˚düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. yê]ø√dü+ eTqy˚TyÓTÆHê #˚j·T>∑\e÷? nì me]øÏ yês¡T Ä˝À∫+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. πøe\+ nedüs¡yÓTÆq edüTÔe⁄\T n+<äCÒj·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü düVü‰j·Tø£ #·s¡´˝À¢q÷ bÕ\T|ü+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ‘·q dü+düú˝À¢ |üì #˚ùd ñ<√´>∑T\T ø£eT÷´ì{°>± @s¡Œ&ç |ü\T düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì $e]+#ês¡T. {≤{≤ dü+düú\ ñ<√´>∑T\T Á>±e÷\≈£î <ä‘·Ô‘· rdüTø=ì, yê{Ïì |ü⁄q]ï]à+∫q nq+‘·s¡y˚T eT∞¢ ñ<√´>±˝À¢ #˚sês¡ì $e]+#ês¡T.

>∑T&ç¶ düsêÿs¡T

πødüT˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·Tsê\T l\øÏåàøÏ u…sTT˝Ÿ ÇùdÔ πødüT |ü⁄s√>∑‹ <Óã“‹+≥T+<äì dæ;◊ yê~+∫+~. l\øÏåàøÏ u…sTT˝Ÿ Çe«≥+ e\¢ kÕ≈£åî´\T ≈£L&Ü ‘ês¡Te÷s¡j˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì d”;◊ #Ó|æŒ+~. ◊@mdt n~Ûø±] l\øÏåà n~Ûø±s¡T\qT Á|üuÛ≤e+ #˚j·T>∑\ e´øÏÔ nì d”;◊ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. l\øÏåàøÏ u…sTT˝Ÿ Çe«e<ä›ì >∑{Ϻ>± yê~+∫+~. l\øÏåà ‘·s¡|ü⁄ ˝≤j·TsY ≈£L&Ü u…sTT˝Ÿ ø√dü+ kÕùV≤‘·Tø£yÓTÆq ø±s¡D≤\T #ÓãT‘·÷ ø√s¡Tº $e]+#ês¡T. á πødüT˝À Ç|üŒ{Ïπø d”;◊ |üP]ÔkÕúsTT˝À #êsY®w”≥T <ëK\T #˚dæ+<äì, πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ nH˚ø£kÕs¡T¢ d”;◊ l\øÏåàì $#ê]+∫+<äì, Ç≥Te+{Ï dü+<äs¡“+˝À ÄyÓT kÕ≈£åî´\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚j·T≥+ nH˚~ ndü+ã<ä› yê<äq nì l\øÏåà ˝≤j·TsY ‘Ó*bÕs¡T. yê<√|ü yê<ë\T Çìï ø√s¡Tº l\øÏåà u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéqT ø={Ϻy˚dü÷Ô ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~.

™´sVVLiμR∂VøR¡Wxmso¤Õ¡[¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVμR∂˘LiQ\|ms D©´sı ˙xmsflÿ◊¡NRP ˙xms«ÿxqsLiZOP[Q™´sVLi\|ms ¤Õ¡[μR∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVºΩÚ©´s ;C|Ò ” ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): NTPLRifl„fi xqsLS‰L`iNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP @Li»¡W ¤Õ¡[μR∂¨s, μk∂¨sª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLjiFyá©´s @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms ≠s™´sVLji+Li ¿¡Liμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS \lLiªRΩVáNRPV FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩÚ©yá xqsLRixmnsLS, ≠sμR∂˘, AL][gRi˘Li Æ™sVVμR∂ágRiV @Æ©s[NRP ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ øR¡W}qsÚ μk∂¨sNTP NRPW≤y ˙xmsflÿ◊¡NRP @Li»¡W ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰™´sázqs ™´sxqsVÚLiμR∂¨s FyLÌki LSxtÌsQ˚ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ r°™´sVV≠ds˙LS«¡Ÿ }msL]‰©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ $¨s™yxqsLS«¡Ÿª][ NRP÷¡zqs ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP D©´sı xms™´sL`i©´sV A∏R∂V©´s xqs˙NRP™´sVLigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı≤R∂¨s @©yıLRiV. ˙xmsNS‰ LSuÌy˚áª][ F°÷¡ËæªΩ[ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @Æ©s[NRP ™´s©´sLRiVáV D©´sıxmsˆ…”¡NTP ™y…”¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ zqÛsºΩÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ≠søyLjiLiøR¡μR∂gji©´s

≠sxtsQ∏R∂V™´sV©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ @™´sxqsLSáNRPV xqsLjixms≤R∂V ≠sμR∂V˘ª`Ω D©yı μy¨s¨s G ≠sμ≥R∂LigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá©´sı ˙xmsflÿ◊¡NRP ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sá©´s ˙xms«¡Ã¡V, ™´sVV≈¡˘LigS \lLiªRΩVáV @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂Vá©´sV FsμR∂VL]‰™´sázqs ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. \|§¶¶¶≤R∂Õfi xms™´sL`i, ¨ds…”¡xms™´sL`i, r°ÕÿL`i xms™´sL`iá gRiWLjiË AÕ‹[¿¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVWáLigS D©´sı ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV B™y*á©´sVN][™´s≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω @LiμR∂NRP xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP xqsLjixms≤R∂V ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soáV @LiμR∂NRP F°™´s≤R∂Li ™´sVWáLigS \lLiªRΩVáV NRPWLRigS∏R∂VáV xmsLi≤T∂Li¬ø¡[ zqÛsºΩNTP μj∂gRi«ÿLRi™´sázqs ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ≠ds…”¡NTP NRPW≤y \|ms xqs™´sVxqs˘Ã¡V DªRΩˆ©´sı™´sV™´s≤R∂Li ™´sVWáLigS ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ™y…”¡ μ≥R∂LRiáV |msLjigji }msμR∂áV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs zqÛsºΩÕ‹[ ¤Õ¡[LRi©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´sW˙ªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ≈¡¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s ˙xmsflÿ◊¡NRP DLi≤R∂…ÿ¨sı r°™´sVVLS«¡Ÿ FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[ryLRiV.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

n¬sdüTº nÁø£eT+ d”;◊ #·÷|æ+∫q ø±s¡D≤\T dü]>± ˝ÒeHêïs¡T. kÕøå±´\ e÷s¡TŒq≈£î dü+ã+~Û+∫ m˝≤+{Ï Ä<Ûësê\T ˝ÒeHêïs¡T. ìC≤\T ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü n¬sdüTº #˚XÊs¡ì, ø√s¡Tº düeTqT¢ ñqï|üŒ{Ïø° »>∑HéqT n¬sdüTº #˚j·T&É+ ø√s¡Tº ~Ûø±ÿs¡+ øÏ+<ä≈£î edüTÔ+<äHêïs¡T. á n¬sdüTº Ç≥T Hê´j·Te´edüúqT, n≥T b˛©düT e´edüúqT düyê˝Ÿ #˚düTÔqï≥T¢ ñ+<äHêïs¡T. d”;◊ ‘·q m|òt◊◊ÄsY˝À »>∑Héô|’ #ê˝≤ n_ÛjÓ÷>±\T yÓ÷|æ+<äHêïs¡T. á πødüT˝À Ç|üŒ{Ïπø ø√s¡Tº≈£î eT÷&ÉT #ê]®w”≥T¢ ≈£L&Ü düeT]Œ+∫+<äqïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îH˚ Vü≤≈£îÿqT ø±\sêdü÷Ô n¬sdüTº #˚j·T&É+ sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔeTì yê~+#ês¡T. d”ÄsY|”d” ôdø£åHé 41 øÏ+<ä »>∑HéqT n¬sdüTº #˚j·T&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. $#ês¡D≈£î düVü≤ø£]+#·q|ü⁄&ÉT, kÕøå±\T ‘ês¡Te÷s¡T #˚kÕÔs¡ì uÛ≤$+∫q|ü⁄&ÉT, $#ês¡D≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü bÕ]b˛sTTq|ü⁄&ÉT e÷Á‘·y˚T n¬sdüTº #˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äì C…sƒ¡à˝≤ì ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. »>∑Hé d”;◊ $#ês¡D≈£î |üP]Ô>± düVü≤ø£]+#ês¡ì Äj·Tq yê~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ d”;◊ ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ ‘·eT yê<äq\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. »>∑Hé nÁø£eT+>± 43 y˚\ ø√≥¢ Á|üC≤<ÛäHêìï ‘·q ø£+ô|˙˝À¢øÏ ô|≥Tºã&ç>± rdüT≈£îe#êÃs¡ì d”;◊ Äs√|æ+∫+~. yêHé|æø˘, uÛ≤s¡‹ dæyÓT+{Ÿ‡ ø£+ô|˙\ô|’ $#ês¡D ø=qkÕ>∑T‘√+<äì d”;◊ ‘·s¡|òü⁄ ˝≤j·TsY ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. »>∑Hé ø£+ô|˙˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq dü÷{ŸπødüT ø£+ô|˙\ô|’ ≈£L&Ü <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ>∑T‘√+<äì ÁbòÕHé‡≈£î #Ó+~q ø£+ô|˙ô|’ ≈£L&Ü <äsê´|ü⁄Ô kÕ>∑T‘√+<äì d”;◊ ù|s=ÿ+~. »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À eTs√ Hê\T>∑T #êsY®w”{Ÿ\qT d”;◊ <ëK\T#˚j·÷*‡ ñ+<äì, á düeTj·T+˝À »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ ÇùdÔ $#ês¡D≈£î nes√<Ûä+>± e÷s¡T‘·T+<äì d”;◊ ˝≤j·TsY yê~+#ês¡T. ø√s¡Tº düeTj·T+ eTT–j·T&É+‘√ Hê´j·TeT÷]Ô $#ês¡DqT >∑Ts¡TyêsêìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

$wüj·T+˝À bÕøÏkÕÔHé Á|üuÛ≤ee+‘·+>± |üì #˚j·T&É+ ˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. 26/11 ù|\Tfi¯¢ πødüT ì+~‘·T\qT uÛ≤s¡‘Y |ü≥Tº≈£î+≥Tqï rs¡TqT Á|ü|ü+#·+ Á|üX¯+dædüTÔ+&É+>± bÕø˘ düŒ+<äq e÷Á‘·+ |ü]$T‘·+>±H˚ ñ+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. bÕø˘ rÁe ˇ‹Ô&çì m<äTs=ÿ+≥T+<äì ∫<ä+ãs¡+ #ÓbÕŒs¡T. ñÁ>∑yê<ä e´‹πsø£ #·s¡´\ô|’ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]kÕÔeTqï bÕø˘ ‘·q Vü‰MTì ì\u…≥Tº≈£î+fÒ õ+<ë˝Ÿ >∑T]+∫ bÕø˘≈£î düe÷#ês¡+ Ç#˚Ã+<äT≈£î uÛ≤s¡‘Y dæ<ä›eTì #ÓbÕŒs¡T. nãT õ+<ë˝Ÿ düe÷#ês¡+ ø±yê\ì bÕø˘ $<˚XÊ+>∑ XÊK eT+Á‹ ¬sVü‰àHé e÷*ø˘ qT+∫ eT+>∑fi¯yês¡+ z $»„|æÔ ˝ÒK n+~+~. Äj·Tq $»„|æÔì eTìï+∫ düe÷#ês¡+ ÇkÕÔ+. nsTT‘˚, ñÁ>∑yê<äT\qT ‘·T<äeTT{ϺkÕÔeTì bÕø˘ Ç∫Ãq Vü‰MT ì\u…≥Tºø√yê*. n+‘ê ø±≈£î+&Ü y˚TeTT Ç#˚à C≤_‘ê˝Àì e´≈£îÔ\ yêsTTdt XÊ+|ü⁄˝Ÿ‡ ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘Y≈£î n+~+#ê\ìμ nì nHêïs¡T. nsTT‘˚, rÁe ˇ‹Ô&ç˝À ñqï bÕø˘ Bìô|’ m˝≤ düŒ+~düTÔ+<√ #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. Ç+&çj·÷ bÕø˘ $<˚XÊ+>∑ XÊK eT+Á‘·T\ kÕúsTT #·s¡Ã\T p˝…’˝À ñ+&Ée#·Ãì ∫<ä+ãs¡+ z Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T. <ëeP<é ÇÁãV”≤ bÕøÏkÕÔHé˝ÀH˚ ñHêï&Éì #ÓbÕŒs¡T. düs¡uŸõ‘Y $wüj·T+˝À bÕø˘ m+<äT≈£î e÷≥ e÷]Ã+<√ ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. düs¡uŸõ‘YqT bÕø˘ yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ∫<ä+ãs¡+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

bÕø˘.. øÏ]øÏ]

$<˚XÊ+>∑ XÊK eT+Á‹ mdtm+ ø£èwüí yÓ\¢&ç+#ês¡T. düs¡uŸõ‘YqT e~*ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢ bÕø˘ qT+∫ Á|üø£≥q yÓ\Te&É>±H˚ mdtm+ ø£èwüí eT+>∑fi¯yês¡+ bÕø˘ n<Ûä´≈£åî&çøÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚, düs¡uŸõ‘Y $&ÉT<ä\ô|’ ø=ìï >∑+≥\ e´e~Û˝ÀH˚ e÷≥ e÷]Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. düTØ®‘Ydæ+>¥ nH˚ e´øÏÔ ù|s¡T≈£î ã<äT\T bıs¡bÕ≥Tq düs¡uŸõ‘Y dæ+>¥ ù|s¡T e∫Ãq≥T¢ bÕø˘ n~Ûø±s¡ esêZ\T ù|s=ÿHêïsTT. nsTT‘˚, Bìï kÕ«>∑‹+∫q ø£èwüí düs¡uŸqT ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ª@fi¯¢ ‘·s¡ã&ç bÕø˘ C…’fi¯¢˝À¢ eT>∑TZ‘·Tqï düTØ®‘Ydæ+>¥qT $&ÉT<ä\ ∫<ä+ãs¡+ Á<ÛäTMø£]+#ês¡T. eTT+u…’ ù|\Tfi¯¢ πødüT #˚j·TqTqï≥T¢ MT&çj·÷˝À #·÷XÊqT. á ìs¡íj·÷ìï

bÕø˘ ≈£îÁfÒ

kÕ«>∑‹düTÔHêï+. n˝≤π> ¬s+&ÉT <äXÊu≤Δ\≈£î ô|’>± C…’\T J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï düs¡uŸõ‘YqT ≈£L&Ü $&ç∫ô|{≤º\ì bÕø˘ n<Ûä´≈£åî&çì ø√sêeTìμ ø£èwüí $˝Òø£s¡T\‘√ ‘Ó*bÕs¡T. e÷qe‘ê <äèø£Œ<∏ä+‘√ Äj·TqqT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. düs¡uŸõ‘Ydæ+>¥ $&ÉT<ä\ô|’ e÷≥ e÷s¡Ã&É+ô|’ Äj·TqqT Á|ü•ï+#·>± Bìô|’ ‘=\T‘· ø=+‘· dü+~>∑Δ+ HÓ\ø=+<äHêïs¡T. bÕø˘ m+<äT≈£î e÷≥ e÷]Ã+<√ ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. nsTT‘˚, bÕø˘ Ä ‘·sê«‘· düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚dæ+<äHêïs¡T. ‘=\T‘· bÕø˘˝À eTs¡D •ø£åqT m<äTs=ÿ+≥Tqï uÛ≤s¡‘Y≈£î düs¡uŸõ‘Ydæ+>¥≈£î bÕø˘ n<Ûä´≈£åî&ÉT ndæ|òt n© »sê›Ø ø£åe÷_Ûø£å Á|ükÕ~+∫q≥T¢ eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ Á|üø£≥q˝À $&ÉT<ä˝…’+~. Bìô|’ düs¡uŸõ‘Y ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T uÛ≤s¡‘Y ≈£L&Ü Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. nsTT‘˚, ns¡ΔsêÁ‹øÏ bÕø˘ e÷≥e÷]Ã+~. düTØ®‘Ydæ+>¥ ù|s¡T≈£î ã<äT\T bıs¡bÕ≥Tq düs¡uŸõ‘Ydæ+>¥ ù|s¡T e∫Ãq≥T¢ n<Ûä´≈£åî&ç n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û |òüs¡Ω‘·T˝≤¢ u≤ãsY z Á|üø£≥q˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

»sê›Ø πødüT\ô|’ düŒ+~+#·+&ç Äj·Tq yÓ’Kπs$T{À ‘Ó\bÕ\ì n{≤Øï ÇsꌤHé U≤BsYqT Ä<˚•+∫q Hê´j·TkÕúq+ ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT p˝…’ 12≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~. »sê›Øô|’ dæ«≥®sê¢+&é˝À ñqï n$˙‹ Äs√|üD\ô|’ πødüT\qT ‹s¡>∑<√&Ü\ì Ä <˚XÊìøÏ ˝ÒK sêj·÷\ì düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<Ûëì>± ñqï j·T÷dü|òt s¡C≤ –˝≤˙ì Ä<˚•+∫+~. nsTT‘˚, sêC≤´+>∑ s¡ø£åD ø£*–q »sê›Øô|’ πødüT\T ‹s¡>∑<√&É˝ÒeTì –˝≤˙ ìsêø£]+#·&É+‘√ ‘·q Ä<˚XÊ\qT bÕ{Ï+#·˝Ò<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº Äj·TqqT <√wæ>± ìsê›]+∫#· dü«\Œ •ø£å $~Û+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ Äj·Tq Á|ü<Ûëì |ü<ä$øÏ nqs¡TΩ&ç>± Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Äj·Tq yÓ’<=\>∑&É+‘√ n~Ûø±s¡ bÕøÏkÕÔHé |”|ü⁄˝Ÿ‡ bÕغøÏ #Ó+~q |üπs«CŸ nÁcÕ|òt q÷‘·q Á|ü<Ûëì>± áHÓ\ 19q u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. nsTT‘˚, Äj·Tq ≈£L&Ü ãsê›Øô|’ πødüT\qT |ü⁄q]«#ês¡D #˚|üfÒº+<äT≈£î ìsêdüø£Ô‘·‘√ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. »sê›Ø πødüT\ $wüj·TyÓTÆ nÁcÕ|òt dæ«≥®sê¢+&é n~Ûø±s¡T\≈£î ˝ÒK sêj·TuÀs¡ì Á|ü<Ûëì ø±sê´\j·T+ >∑‘· Ä~yês¡y˚T düŒwüº+ #˚dæ+~.

düeTq«j·T˝À|ü+ e˝Ò¢ z&çb˛j·÷+ nqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À @ $<Ûä+>± eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢*, bÕغì m˝≤ ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\ì n+XÊ\ô|’ ‘êqT k˛ìj·÷‘√ e÷{≤¢&çq≥T¢ ∫s¡+J$ ‘Ó*bÕs¡T. ‘êeTT me]ì {≤¬sZ{Ÿ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, 2014 mìïø£˝À¢ $»j·Ty˚T {≤¬sZ{Ÿ>± ø£*dæ |üì#˚kÕÔeTì ∫s¡+J$ nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ ñ+≥T+<äì nqTø√e&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. k˛ìj·÷‘√ #·s¡Ã˝À¢ ‘·q≈£î πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$ Ç#˚à $wüj·T+ Á|ükÕÔeq≈£î sê˝Ò<äì n~ yê] ÇwüºeTì Ç|ü⁄Œ&˚ ø±<äT m|ü⁄Œ&É÷ ≈£L&Ü Ä $wüj·T+ Á|ükÕÔeq≈£î sê˝Ò<äì nHêïs¡T. k˛ìj·÷ >±+BÛ‘√ ‘Ó\+>±D $wüj·T+ e÷{≤¢&É˝Ò<äì ∫s¡+J$ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ô|’ kÕúsTT qT+∫ øÏ+~kÕúsTT es¡≈£î bÕغ˝À düeTq«j·T+ kÕ~Û+#ê\ì ‘êqT k˛ìj·÷‘√ #Ó|æŒq≥T¢ ∫s¡+J$ ‘Ó*bÕs¡T. ø±sê´#·s¡D m˝≤ ñ+&Ü\H˚ $wüj·÷\qT e÷{≤¢&Üì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô>± |üì#˚j·T&ÜìøÏ ‘êqT dæ<äΔ+>± ñHêïqì, k˛ìj·÷ @ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+∫Hê d”«ø£]kÕÔqì nHêïs¡T. ‘·q≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ Çe«ø£b˛sTTHê bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô>± Á|üC≤ ùde #˚kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغ n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·÷ìøÏ ‘êqT ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì, Á|üC≤ùde˝ÀH˚ ‘·q≈£î dü+‘·è|æÔ ñ+<äì, ‘·q≈£î ø√]ø£\T ˝Òeì, ‘êqT @$<ÛäyÓTÆq wüs¡‘·T\T ô|≥º&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT ∫s¡+J$ sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï Á|üDuŸ eTTKØ®ì ø£*XÊs¡T. Äj·Tq≈£î X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq‘√ sêÁwüº sê»ø°j·÷\ô|’ ≈£L&Ü #·]Ã+∫q≥T¢>± düe÷#ês¡+. eTs√yÓ’|ü⁄ sêÁwüº+˝Àì H˚‘·\+‘ê Vü≤dæÔq˝À eTø±+ y˚XÊs¡T. &Ûç©¢ ô|<ä›\ #·T≥÷º Á|ü<äøÏåD\T #˚düTÔHêïs¡T. eTTK´H˚‘·\T, eT+Á‘·T\T ‘·~‘·s¡T\T &Ûç©¢˝À ô|<ä›\‘√ uÛÒ{° ne⁄‘·÷ _J_J>± >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. |”d”d” e÷J N|òt &ç.Áoìyêdt ◊<äT s√E\T>± &Ûç©¢˝ÀH˚ eTø±+ y˚XÊs¡T. eT+Á‘·T\T &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë ¬s&ç¶, e÷J eT+Á‹ C…dæ ~yêø£sY ¬s&ç¶ &Ûç©¢˝À yê*b˛j·÷s¡T. πø+Á<äeT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, eTÁ] X¯•<ÛäsY¬s&ç¶ ≈£L&Ü düe÷˝À#·q\T #˚düTÔHêïs¡T. >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé ≈£L&Ü uÛÒ{° nj·÷´s¡T.


28q õ˝≤¢≈£î sêqTqï eT+Á‹ <Ûäsêàq @\÷s¡T, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) : LSxtÌsQ˚ L][≤˝R∂V À≥œ¡™´s©yáV aS≈¡ —¡Õ˝ÿ B©±sø≥yL`Íi ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so C Æ©sá 28™´s æªΩ[μj∂ DμR∂∏R∂VLi 6 gRiLi»¡Ã¡NRPV ©´sLS=xmspL`i FsN`P=˙|ms£qsÕ‹[ \ZNPNRPáWLRiV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s @NRP‰≤T∂ ©´sVLi≤T∂ NSLRiVÕ‹[ ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji 7 gRiLi»¡Ã¡NRPV GáWLRiV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s BLjilgi[xtsQ©±s @ºΩ¥j∂gRiXx§¶¶¶LiÕ‹[  ¡xqs¬ø¡[ryÚLRiV. DμR∂∏R∂VLi 10.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[ «¡Ljilgi[ —¡Õ˝ÿ xqs≠dsVOSQ NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 3 gRiLi»¡Ã¡NRPV GáWLRiV ©´sVLi≤T∂ NSLRiVÕ‹[  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji 4.30

gRiLi»¡Ã¡NRPV ©´sLRiryxmsoLRiLi ¬ø¡[LRiVNRPV¨s AL`i@Li≤`∂’¡ @ºΩ¥j∂gRiXx§¶¶¶LiÕ‹[ ¡xqs¬ø¡[ryÚLRiV. rÙy¨sNRPLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. LS˙ºΩ 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV ©´sLRiryxmsoLRiLi ©´sVLi≤T∂  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV ªRΩfl·VNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s rÙy¨sNRP aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP Æ™sŒœ¡ªyLRiV. LS˙ºΩ 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV ªRΩfl·VNRPV ©´sVLi≤T∂  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji 10.20 gRiLi»¡Ã¡NRPV ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li ¬ø¡[LRiVNRPV¨s g_ªRΩ≠sV FsN`P=˙|ms£qsÕ‹[ zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji Æ™sŒœ¡ªyLRiV.

|üø£ÿ<ë] |ü{Ϻq |ü<∏äø±\T ìC≤e÷u≤<é, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) :—¡Õ˝ÿÕ‹[ ™y»¡L`i|tsQ≤`∂ Æ≤∂™´sá£msÆ™sVLi…fi xmnsLi≤`∂ xms¥R∂NRPLi @™´sVÕ˝‹[ gRiªRΩ HÆμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ 30 N][»˝¡V μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi @LiVV©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 27 xms¥R∂NSá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡gS IN][‰ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ HμyLRiV ˙gS™´sWÕ˝‹[ xms©´sVáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. 27 xms¥R∂NSá NTPLiμR∂ 140 ˙gS™´sWáV á’Ù¡ F~LiÆμ∂[Õÿ ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Li¿¡©y @™´sVÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi ¨sμ≥R∂VáV xmsNRP‰μyLji xms…Ìÿ∏R∂V¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. N]¨sı xqsLixqÛsá ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™´sVV»Ì¡¤«¡zmsˆ C xms¥R∂NRPLi Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV N]©´sVNRPV‰©´sı»˝¡V AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. G…ÿ N]¨sı ¨sμ≥R∂VáV ø]xmsˆV©´s C ©yáVlgi[Œ˝œ¡Õ‹[ IN][‰ ™y»¡L`i |tsQ≤`∂ xms¥R∂NS¨sNTP xqsV™´sWLRiV N][…”¡ LRiW Fy∏R∂Vá \|ms¿¡Ã¡VNRPV

ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. C LRiNRPLigS —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS xqsV™´sWLRiV 30 N][»˝¡V Æ™s¿¡ËLiøyLRiV. ≠ds…”¡ª][ xqsV™´sWLRiV 30 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ©yÀÿLÔRiV ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi xms¥R∂NRPLi @™´sVÕ˝‹[NTP æªΩ¿¡Ë©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sVVLiμR∂VgS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s À≥œ¡W™´sVVá©´sV gRiVLjiÚryÚLRiV. BÕÿ À≥œ¡W™´sVVá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP IN][‰ ˙gS™´sW¨sNTP 20 áORPQá ©´sVLi¿¡ 30 áORPQá ™´sLRiNRPV Æ™s¿¡ËLiøyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. . BÕÿ 30 N][»˝¡ ™´sLRiNRPV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. xms¥R∂NRPLi @™´sVÕ˝‹[NTP ™´s¿¡Ë ©yáVlgi[ Œ˝œ¡™´so ªRΩV©yı xmns÷¡ªyáV ™´sW˙ªRΩLi FsNRP‰≤y NRP¨szmsLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V @©´sV™´sW©yáV  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LSLiVV. μk∂Liª][ ©yÀÿL`Ôi μy*LS ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©´sı N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂VáNRPV lLiNRP‰Ã¡V ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V AL][xmsfl·Ã¡V ™´sxqsVÚ©±sA©´sLiVV. HÆμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ ≈¡LRiVË |ms…Ì”¡©´s 30 N][»˝¡ ¨sμ≥R∂VáV ™´sV…Ì”¡ Fyá∏R∂W˘∏R∂VLi»¡V©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+, pHé 28 2012

H˚ & ˚ dæ + >∑ π s DÏ mìïø£ \ T kÕ<Ûës¡D mìïø£\qT yÓTÆeT]+|æ+∫q Á|ü#ês¡+

bÕsƒ¡XÊ\\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì õ˝≤¢ eT+Á‹

@Liªy LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi 7gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLi≤R∂gS ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5 gRiLi»¡Ã¡™´sLRiNRPV F°÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. NSLji¯NRPaS≈¡ NRP≠dsVxtsQ©´sL`i $™yªRΩ=™´s Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLjigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLi≤R∂gS A∏R∂W Lki—¡∏R∂V©˝´sÕ‹[ ALÔkiJá©´sV \|qsªRΩLi ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVáVgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. F°÷¡Lig`i ˙xmsaSLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV À≥ÿLki ¡Liμ][ ¡xqsVÚ©´sV \|qsªRΩLi GLSˆ»¡V¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N_Li…”¡Lig`i ™´sW˙ªRΩLi LS˙ºΩ 7gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. @LÙRiLS˙ºΩ™´sLRiNRPV xmns÷¡ªyáV Æ™sÃ˝¡≤T∂ NS©´sV©yıLiVV. NSLji¯NRPVáNRPV r~LiºΩLi…”¡ xms¥R∂NRPLi, xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ xqsLiμR∂LRi˜LigS @≤y*©±s=gS B¿¡Ë©´s 25Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá LRiμÙR∂V, ÕÿÀ≥ÿá ™y…ÿ©´sV 25aSªy¨sNTP |msLiøR¡≤R∂Li, ªRΩμj∂ªRΩLRi •¶¶¶≠dsVá©´sV gRiVzmsˆLiøyLRiV ≠s≠sμR∂ NSLji¯NRP xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV. ªRΩ™´sVNRPV ª][¿¡©´sLiªRΩ @©´sı LkiºΩÕ‹[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqs©´s NSLji¯NRP xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV ¿¡™´sLjiNTP À≥ÿLRiLi @Liªy NSLji¯NRPVá\|msÆ©s[ ™´sμj∂¤Õ¡[aSLRiV. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV gRiV»Ì¡VøR¡xmsˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y ˙xmsÕ‹[À≥œ¡# |ms¤…Ì¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ∏R∂VÆμ≥∂[øR¡ËgS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ @ÕÿLi…”¡Æμ∂[≠sV ¤Õ¡[μR∂¨s xqsLixmnsWáV  ¡VNSLiVVLiøyLiVV. gRiªRΩ xmsμj∂}§¶¶¶©´sV L][«¡ŸÃ¡VgS ˙xmsºΩ\Æ™sV©±s ™´sμÙR∂, NSLji¯NRP ™y≤R∂Õ˝‹[ ≠sLiμR∂VáV, À≥‹[«¡©yá }msLRiVª][ NSLji¯NRPVá©´sV ™´sV¿¡ËNRP ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[aSLiVV xqsLixmnsWáV. ªRΩ™´sVNRPV ¬ø¡[ªRΩ\Æ©s©´sLiªRΩ xms¨s¬ø¡[aSLi. BNRP Æμ∂[™´so≤T∂\|msÆ©s[ À≥ÿLRiLi Æ™s[aSLi @Li»¡W @μ≥R∂XxtÌsQLi\|ms ©´s™´sV¯NRPLi Æ™sÃ˝¡≤T∂¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV. Gμj∂ G\Æ™sV©y NSLji¯NRP xqsLixmnsWáNRPV GÆ™s[VLRiNRPV xms»Ì¡VLiμ][ æªΩ[ÕÿáLi¤…¡[ ™´sW˙ªRΩLi LS˙ºΩ 10gRiLi»¡Ã¡™´sLRiNRP©yı Æ™s[¿¡ @¨sı FyLÌkiáV \|qsªRΩLi CFs¨sıNRPá©´sV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS À≥ÿ≠sLi¿¡ @˙gRiÆ©s[ªRΩáV øR¡W≤R∂NRP ªRΩxmsˆμR∂V ™´sVLji.

>∑T]Ô+|ü⁄ me]øÏ <äπøÿH√ ø£Ø+q>∑sY, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) :NRPLkiLi©´sgRiL`i, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sLRiLigRiÕfi, ≈¡™´sV™´sVLi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ©´s≠sxqsÚLjiLi¿¡ D©´sı ©´sÃ˝¡ ¡LigSLRiV Õ‹[NRPLigS zmsáV™´s ¡≤R∂VªRΩV©´sı zqsLigRilLi[fl”· NSáLki£qs xqsLixqÛsÕ‹[ gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsVLiN][xqsLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Fs¨sıNRPáV ¿¡»Ì¡¿¡™´sLRiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiNRPV ©yáVgRiV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ≠sxqsÚLjiLi¿¡ D©´sı \Æ™sV©±sá™´sμÙR∂, NSLS˘Ã¡∏R∂Wá™´sμÙR∂ J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™y÷¡= DLiμj∂. xqsLixqÛsÕ‹[ 63Æ™s[á ™´sVLiμj∂ J»¡L˝RiV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ©yáVgRiV ryL˝RiV Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRigS ™´sVW≤R∂V ryL˝RiV GH…”¡∏R∂VVzqs, INRPryLji HFs©±s…”¡∏R∂VVzqsáV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøyLiVV. CryLji Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ª]÷¡ryLjigS æªΩáLigSflÿ À‹gÊRiV gRi¨sNSLji¯NRP xqsLixmnsVLi LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gRi≤R∂Li, æªΩáLigSflÿ ™yμy¨sNTP @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y NSLji¯NRPVáV @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áV xms÷¡NSLRiV gRiªRΩLiÕ‹[ DμR∂˘™´sVLi «¡Ljigji©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ. BÆμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS «¡LjigjiæªΩ[ «ÿºdΩ∏R∂V xqsLixmnsWáVgS D©´sı GH…”¡∏R∂VVzqs, HFs©±s…”¡∏R∂VVzqsáV NRP©´sV™´sVLRiVgRiV NS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. xqsV™´sWLRiV 14xqsLixmnsWáV ªyÆ™s[V NSLji¯NRPVá xmsORPQFyºΩ©´sLi»¡W ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Æ™s[VNSNRP ºdΩLRiË≤R∂Li ryμ≥R∂˘LiNS¨s •¶¶¶≠sVá©´sV \|qsªRΩLi B¬ø¡[ËaSLiVV.

3

yÓT<äø˘, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) :FyáNRPVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, @μ≥j∂NSLRiVáV ªy™´sVV ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ¨sμ≥R∂VáV Æ™s¿¡ËxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP FyhRiaSáá xqs™´sVxqs˘Ã¡V @Õÿlgi[ DLi»¡V©yıLiVV. ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªylLi≤ÔT∂ A∏R∂W FyhRiaSá @μR∂©´sxmso gRiμR∂Vá N][xqsLi ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. FyhRiaSáá©´sV xqsLiμR∂Lji+}qsÚ ™y…”¡ xmsLjizqÛsºΩ æªΩáVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ˙FyflÿFy∏R∂V zqÛsºΩ ©´sVLi¿¡ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV LRiOTPQLiøyá¨s A∏R∂W ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi Fs©Ø[ı ¨sμ≥R∂VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ºΩxtÌsQ Æ™s[aSLiVV. xmsáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sxqsªRΩVáV D©´sıxmsˆ…”¡NUP NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡ ™´sá∏R∂VLiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPVLi»¡V©yıLiVV. 60aSªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sLi»¡gRiμR∂VáV ¤Õ¡[NRP ALRiV ¡∏R∂V¤…¡[ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´sLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. N]¨sı FyhRiaSááV FsxmsˆV≤R∂V NRPWáVªyπ∏∂W ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s zqÛsºΩÕ‹[ D©yıLiVV. N]¨sıø][»˝¡ IZNP[gRiμj∂Õ‹[ HμyLRiV ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. N]¨sıø][»˝¡ \|msNRPxmsˆVáV FsxmsˆV≤R∂V NRPWáVªRΩVLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. GŒ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi ¨sLji¯Li¿¡©´s À≥œ¡™´s©yáV |msøR¡VËáW≤T∂ NRPWá≤y¨sNTP zqsμÙR∂LigS D©yıLiVV. N]xmsˆVáxms÷˝¡Õ‹[ ˙Fy¥R∂≠sVN][©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ 7 ªRΩLRigRiªRΩVáV DLi≤R∂gS gRiμR∂Vá r¢NRPLRi˘Li D©´sıxmsˆ…”¡NUP lLiLi≤R∂V ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáV FsxmsˆV≤R∂V NRPWáVªyπ∏∂W ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s zqÛsºΩÕ‹[ D©yıLiVV. C FyhRiaSáՋ[ xqsV™´sWLRiV 200 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡μR∂V™´soªRΩVLi≤R∂gS ≠sμy˘LÛRiVá©´sV FyhRiaSá ™´sLRiLi≤yÕ‹[ ≠sμR∂˘©´sÀ≥œ¡˘zqsxqsWÚ ©y©y B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

n$˙‹ô|’ ø=s&É |òüT[|æ+∫q ø£˝…ø£ºsY Vü≤dæÔq˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ m+|æ&çzô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T ø£Ø+q>∑sY, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) :@≠s¨dsºΩ¨s @LjiNRP≤R∂VªRΩW, @’≥¡™´sXμÙj∂xms¥R∂LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ©´sV ©´s≤T∂zmsLiøyáƩs[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ @≤R∂VgRiVáV Æ™s[xqsVÚ©´sı NRP¤Õ¡NÌRPL`i @ÕÿLi…”¡™yLji¨s G™´sW˙ªRΩLi D}msOTPQLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. G≤yμj∂ ˙NTPªRΩLi NRP¤Õ¡NÌRPL`igS ÀÿμR∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s zqs¯ªy xqsÀ≥œ¡LS*Õfi ªRΩ©´sNRPLi»¡W ˙xmsæªΩ[˘NRP gRiVLjiÚLixmso©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @x§¶¶¶LjiıxtsQáV ˙xms∏R∂VºΩıxqsWÚÆ©s[ DLiμj∂. ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV x§¶¶¶≤R∂¤Õ¡ºΩÚxqsVÚ©´sı NRP¤Õ¡NÌRPL`i, xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ \|qsªRΩLi ˙xmsºΩ¿¡©´sı @LiaS¨sı \|qsªRΩLi ™´sμj∂÷¡ |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @≠s¨dsºΩ @Li¤…¡[ ªRΩ©´sNRPV xms»Ì¡¤Õ¡[©´sLiªRΩ @xqsx§¶¶¶˘Li @¨s, @ÕÿLi…”¡ ™yLji¨s D}msOTPQLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡xmsoªRΩW ™´sxqsVÚ©´sı NRP¤Õ¡NÌRPL`i @ÕÿLi…”¡™yLji\|ms N]LRi≤≥y «¡Ÿ÷¡zmsxqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. ªy«ÿgS J\lLi£qs ≠sVÕfi ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s @©´sV™´sVºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsVÕÿÚ©yÀÿμ`∂ FsLizms≤T∂J ≠saRP*LiÀ≥œ¡LSøyLji¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. lLiLiÆ≤∂[Ã˝¡˙NTPªRΩLi ™´sLRiNRPV «¡⁄áxms÷˝¡ FsLizms≤T∂J NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…figS xms¨s¬ø¡[zqs©´s μR∂VlLi[+…”¡ ≠saRP*LiÀ≥œ¡ LSøyLji xmsμ][©´sıºΩ\|ms xqsVÕÿÚ©yÀÿμ`∂ FsLizms≤T∂JgS ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ALiVVæªΩ[ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s xqsVg˝SLi xms÷˝¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ©´sWªRΩ©´sLigS ¨sLji¯xqsVÚ©´sı LSμ≥yLRi™´sVfl· BLi≤R∂{qÌs˚£qs \lLi£qs ≠sVÕfiN][xqsLi @©´sV™´sVºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Fs©±sJzqs N][xqsLi∏R∂V«¡™´sW¨s FsLizms≤T∂JøR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRiV.

90Æ™s[áV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂VgS ™´s©yıá LS™´sVVáV 50Æ™s[áV ¬ø¡÷˝¡Liøy≤R∂V. ≠sVgRiªy≤R∂ ¡V˜Ã¡N][xqsLi IºΩÚ≤T∂ |msLiøR¡≤R∂Liª][Fy»¡V Fs©±sJzqs B™´s*Æ©s[ ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ AμyLSáª][ Fy»¡V NRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aS≤R∂V Àÿμj∂ªRΩV≤R∂V. μk∂Liª][LRix§¶¶¶xqs˘LigS ≠søyLRifl· ¬ø¡[LiVVLi¿¡©´s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¿¡™´sLRiNRPV gRiªRΩLS˙ºΩ xqs|qsˆLi≤`∂¬ø¡[xqsWÚ DªRΩÚLRiV*á©´sV «¡≤U∂ˆDμ][˘gRiVáμy*LS xqsL`i*¬ø¡[LiVVLi¿¡Liμj∂. ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLjigS NRPW≤y D©´sı zqs¯ªy xqsÀ≥œ¡LS*Õfi øR¡LRi˘ @μ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[ gRiV ¡VáV lLi[ZNPºΩÚLiøR¡gS, Àÿμj∂ªRΩVÕ˝‹[™´sW˙ªRΩLi A©´sLiμR∂LiÆ™s÷˝¡≠sLRiVr°ÚLiμj∂. FsLizms≤T∂JgS D©´sı A∏R∂V©´sxqsVÕÿÚ©yÀÿμ`∂, xqsVg˝SLixms÷˝¡, xmspryá, gRi˙lLixms÷˝¡, À‹LiªRΩNRPVLi»¡xms÷˝¡, ryLi ¡∏R∂V˘xms¤Õ˝¡ ˙gS™´sVxmsLiøy LiVVºdΩáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLjigS NRPW≤y ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sV˙gRi ≠søyLRifl·©´sV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»˝¡V «¡≤U∂ˆ zqsBJ ™yxqsVÆμ∂[™´soáV }msL]‰©yıLRiV. FsLizms≤T∂JgS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠saRP*LiÀ≥œ¡LSøyLji\|ms xmsáV AL][xmsfl·Ã¡V \|qsªRΩLi Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´sxqsVÚ©yıLiVV. NRPLkiLi©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ xqsVÕÿÚ©yÀÿμ`∂ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP Gzqs NSLRiVÕ‹[Æ©s[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS ™´s¬ø¡[Ë ™yLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS C—¡Fs£qs NSLRiV©´sV Dxmsπ∏∂[VgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ ™yLRiV. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩlLi[ËLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ ¨sμ≥R∂VáV \|qsªRΩLi ™y≤R∂VNRPV©´sı»˝¡V AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV.

ôd˝Ÿbò˛Hé˝ÀH˚ Ç+~s¡eTà \_Δ<ës¡T\≈£î düe÷#ês¡+ Ä~˝≤u≤<é, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) :LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @ªRΩ˘LiªRΩ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ xms¥R∂NRPLi á’Ù¡μyLRiVáNRPV BNRP©´sVLi¿¡ xqs™´sWøyLS¨sı |qsÕfiFn°©±sÕ‹[Æ©s[ @Liμj∂xqsWÚ }qs™´sá©´sV N]©´srygjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. BLiμj∂LRi™´sV¯ xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s ™yLjiNTP ’¡Ã˝¡Vá ¬ø¡÷˝¡Lixmso ˙xms˙NTP∏R∂V xqs™´sWøyLS¨sı á’Ù¡μyLRiVá |qsÕfiáNRPVxmsLizmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV á’Ù¡μyLRiVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiμR∂Õ˝ÿ ªRΩ™´sV |qsÕfi ©´sLi ¡L˝Ri©´sV xqsLi ¡Liμj∂ªRΩ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @Liμj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V. ’¡Ã˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV, ªRΩμj∂ªRΩLRi xqs™´sWøyLS¨sı |qsÕfiFn°©±s μy*LSÆ©s[ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @Æμ∂[aSáV LS™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV á’Ù¡μyLRiVá Æ™sLi»¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi á’Ù¡μyLRiVáV ’¡Ã˝¡VáN][xqsLi NSLS˘Ã¡∏R∂Wá øR¡V»Ì¡W ¬ø¡xmsˆVáLjilgi[Õÿ ºΩLjigji©y xqs™´sWøyLRiLi á’¡Li¬ø¡[μj∂ NSμR∂V. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi NRPuÌyáV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´s¬ø¡[ËÕÿ D©yıLiVV. BLiμj∂LRi™´sV¯ xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ ˙NTPLiμR∂ 77Æ™s[á 663, lLiLi≤][≠s≤R∂ªRΩ ˙NTPLiμR∂ 1,01,662, Æ™sVVμR∂…”¡≠s≤R∂ªRΩ ˙NTPLiμR∂ 94Æ™s[á 50 BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. á’Ù¡μyLRiVá BNRP‰»˝¡©´sV gRiVLjiÚLi¿¡©´s ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi |qsÕfi©´sLi ¡L˝RiV ºdΩxqsVNRPV¨s xqsLi ¡Liμj∂ªRΩ GBá μy*LS xqs™´sV˙gRi xqs™´sWøyLS¨sı @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl·aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. BNRP™´sVVLiμR∂V á’Ù¡μyLRiVáV @μ≥j∂NSLRiVá øR¡V»Ì¡VgS¨s, Àÿ˘LiNRPVá øR¡V»Ì¡VgS¨s ºΩLRigS÷¡=©´s xms¨s¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ xms©´sVá¨dsı @LRi¬ø¡[ºΩÕ‹[Æ©s[ xmspLjiÚNS©´sV©yıLiVV.

lXË’\+˝À ì*∫b˛sTTq |üesY »qπswüHé ø£s¡÷ï\T, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) : $\ZaPáLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ ¨ds…”¡™´sV…ÌÿáV @≤R∂VgRiLi»¡≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚNTP ºdΩ˙™´s ≠sxmnsWªRΩLi NRPáVgRiVª][Liμj∂. FsgRiV™´s©´s ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sLRiμR∂¨ds…”¡ LSNRP ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li Æ≤∂≤`∂ rÌ°lLi[“¡NTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂ $\ZaPáLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ 804.9 @≤R∂VgRiVá ¨dsLRiV DLi≤R∂gS 53.2 …”¡FsLizqsá ¨dsLRiV ¨sá* DLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li 799 @≤R∂VgRiVáNRPV xms≤T∂F°LiVV ZNP[™´sáLi 48.9 …”¡FsLizqsá ¨dsLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¨sá* DLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ «¡⁄©±s ™´sWxqsLiÕ‹[ 20 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gSLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi CÆ©sá 19 ™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gSLRiV. ¤«¡©±sN][ @μ≥j∂NSLRiVá LjiNSLÔRiVá ˙xmsNSLRiLi CÆ©sá INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ 24 ™´sLRiNRPV NRPV≤T∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ZNP[™´sáLi 7.24 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏R∂VgS Fs≤R∂™´sV ≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @xqsáV ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. NSgS $\ZaPáLi «¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s lLiLi≤R∂V xms™´sL`i x§¶›«fiáV xqsV™´sWLRiV 1670 Æ™sVgS™y»˝¡ DªRΩˆºΩÚ ry™´sVLÛRiQ˘Li NRP÷¡gji D©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ NRPV≤T∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ZNP[Li˙μR∂Li 770, Fs≤R∂™´sV ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ZNP[Li˙μR∂Li 900 Æ™sVgS™y»˝¡ ry™´sVLÛRiQ˘Li NRP÷¡gji D©yıLiVV. gRiªRΩ G≤yμj∂ G˙zmsÕfi ©´sVLi¿¡ C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sWLjiË ™´sLRiNRPV NRPV≤T∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μR∂Li μy*LS 1218.74 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡Vc, Fs≤R∂™´sV ≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μR∂Li μy*LS 1381.53 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[aSLRiV. xqsgRi»¡Vc©´s gRiªRΩ G≤yμj∂ NRPV≤T∂ ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ 102, Fs≤R∂™´sV ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ 115 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩ ¬ø¡[aSLRiV.«¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQxqsVÚ©´sı $\ZaPáLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ NRPxtÌsQLigS ™´sWLjiLiμj∂. $\ZaPáLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ ¨ds…”¡ ¨sá* Æ≤∂≤`∂ rÌ°lLi[“¡ NRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂»¡Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPxtÌsQryμ≥R∂˘LigS ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ DuÒ°˙gRiªRΩáV |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi |msLjigjiLiμj∂. xqsgRi»¡V©´s gRiªRΩ G≤yμj∂ Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sVW≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ xqsV™´sWLRiV 82 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡V DªRΩˆºΩÚ NSgS CryLji @μj∂ 21 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡NRPV xms≤T∂F°LiVVLiμj∂.

q÷´&Ûç©¢, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) : x§¶¶¶zqsÚ©´sÕ‹[ LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs LS«¡NUP∏R∂VLi Æ™s[Æ≤∂NRPV‰ª][Liμj∂. ¿¡©yı¿¡ªRΩNRP Æ©s[ªRΩáV Æ™sVVμR∂áVNRPV¨s ™´sVLi˙ªRΩVá ™´sLRiNRPV @LiμR∂LRiW ≤≥T∂÷d˝¡ |mn˝^s¤…¡NRP‰≤R∂Liª][ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P À≥œ¡™´s©±s øyÕÿNSáLi ªRΩLS*ªRΩ NRPŒœ¡NRPŒœ¡Õÿ≤R∂Vª][Liμj∂. ¨s©´sı Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV LSxtÌsQ˚ Æ©s[ªRΩáNRPV Æ™sVVx§¶¶¶Li øy¤…¡[zqs©´s ≤≥T∂÷d˝¡ Æ©s[ªRΩáV BxmsˆV≤R∂V @≤T∂gji©´s ™yLRiLiμR∂LjiNUP @FyLiVVLi»¡VÆ™sVLi…fi B¬ø¡[ËxqsVÚ©yıLRiV. GHzqszqs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ Æ™sVVμR∂áV ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ, FyLÌki LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá BLiøyL`Íi gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿμ`∂ ™´sLRiNRPV @LiμR∂Lji¨ds LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáV NRPáVxqsVÚ©yıLRiV. BNRP æªΩáLigSfl· FsLi{msáLiVVæªΩ[ æªΩgRi x§¶¶¶≤y≠s≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s NRPW≤y r°¨s∏R∂Wª][ ¤À≥¡[…‘¡ NS™´s≤R∂Li ˙Fyμ≥y©´s˘Li xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ¿¡LRiLi“¡≠s LSxtÌsQ˚xmsºΩ @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki¨s NRP÷¡zqs aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂V©´sª][ LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms NRPW≤y øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡VgS xqs™´sWøyLRiLi. ™´sVL][\Æ™sxmso LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s Æ©s[ªRΩáLiªy x§¶¶¶zqsÚ©´sÕ‹[ ™´sVNSLi Æ™s[zqs, ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂á øR¡V»Ì¡W ˙xmsμR∂OTPQfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩáV, ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ |msμÙR∂áª][ ¤À≥¡[…‘¡c @™´soªRΩW ’¡“¡ ’¡“¡gS gRi≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPá x§¶¶¶≤y≠s≤T∂ NRPW≤y NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂á©´sV ™´sV¿¡ËNRP ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV ˙xmsfl·ÀfiNRPV ¤À¡[xtsQLRiªRΩV ™´sVμÙR∂ªRΩV xmsáNRP≤R∂Li ≠sÆ™s[xtsQLi. @LiμR∂VZNP[ NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áV NRPW≤y @≤T∂gji©´sÆμ∂[ ªRΩ≤R∂™´sogS @LiμR∂LjiNUP @FyLiVVLi»¡VÆ™sVLi…fi BxqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ r°¨s∏R∂Wª][ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV©´s

™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, zmszqszqs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sVL][ryLji gRiVLRiV™yLRiLi x§¶¶¶zqsÚ©´s Àÿ»¡ xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi r°¨s∏R∂Wª][ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ¿¡LRiLi“¡≠s ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. ªRΩ©´s ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV gRiLi…ÿ $¨s™yxqs LS™´so, zqs.LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ª][ NRP÷¡zqs A∏R∂V©´s r°¨s∏R∂W©´sV NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPá\|ms r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂NTP ¿¡LRiLi“¡≠s xmsμR∂N]Li≤R∂V }ms“¡Ã¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sVNTP FyLÌkiÕ‹[ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, «¡gRi©±s FyLÌki xms»˝¡ ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ C lLiLi≤R∂V NSLRiflÿáVgS A∏R∂V©´s ªRΩ©´s ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ‹[ }msL]‰©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ™yLji ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ «¡gRi©±s, æªΩáLigSfl· @LiaSáV øR¡LRiËNRPV ™´sxqsVÚ©´sı»˝¡VgS xqs™´sWøyLRiLi. zmszqszqs ™´sW“¡ ¿d¡£mns ≤T∂.$¨s™y£qs HμR∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[Æ©s[ ™´sVNSLi Æ™s[aSLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μy lLi≤ÔT∂, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡zqs μj∂™yNRPL`i lLi≤ÔT∂ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ™y÷¡F°∏R∂WLRiV. ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ \¤«¡FyÕfi lLi≤ÔT∂, ™´sV˙Lji aRPbPμ≥R∂L`i lLi≤ÔT∂ NRPW≤y xqs™´sWÕ‹[øR¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s NRPW≤y ¤À≥¡[…‘¡c @∏R∂W˘LRiV. LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ALRiVgRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi r°¨s∏R∂Wª][ ¤À≥¡[…‘¡c @∏R∂W˘LRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV LRixmnsVV≠dsLS lLi≤ÔT∂, A©´sLi LS™´sV©yLS∏R∂Vfl· lLi≤ÔT∂, «ÿ©y lLi≤ÔT∂, $μ≥R∂L`i Àÿ ¡V,  ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘, xqsVμR∂LRi+©±s lLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ≤≥T∂÷d˝¡ ™´søyËLRiV. J \Æ™sxmso æªΩáLigSfl· ™´sVL][™´sxmso LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPá øR¡LRiË «‹[LRiVgS rygRi≤R∂Li ≠sÆ™s[xtsQLi.

m≥ºπø\≈£î. Áu≤+&é e÷]Ãq &ÓsT Ø |ü˝…¢˝À¢ eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·+&ç : eT+Á‹ e{Ϻ ø£Ø+q>∑sY, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) : ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P Æ≤∂LiVVLki Æ≤∂™´sá£msÆ™sVLi…fi NSL][ˆlLi[ xtsQ©±sNRPV¬ø¡Liμj∂©´s FyáDªRΩˆºΩÚμyLRiV áxqs xmnsW¨sı GNRPxmsORPQLigSJ™´s˘QQNTPÚ ry*LÛRiLiª][ ª]áVªRΩ ™´sW˘N`P= øR¡»Ì¡LiÕ‹[NTP ªRΩLS*ªRΩ NRPLi|ms¨ds øR¡»Ì¡LiÕ‹[NTP ™´sWLRiVËNRPV¨s \|ms#˚Æ™s[…fi xqsLixqÛsgS LRiWF~Liμj∂Li øR¡VNRPV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqÛsVá©´sV r~Liªy¨sNTP ™y≤R∂VNRPV¨s á’Ù¡F~Liμj∂©´s xqsLixqÛs NRPLi|ms¨dsgS ™´sWLRi≤y¨sı ˙xmsºΩI NRP‰LRiV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡gS xqsμR∂LRiV \¬ø¡LRi¯©±s ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ©´s @©´sV∏R∂W∏R∂VVáª][ NRPLi|ms¨dsgS ™´sWlLi[ËxqsVNRPV¨s ≠sÆμ∂[aSáNRPV D≤yLiVVLiøy≤R∂V. Aáxqs˘LigS NRPŒ˝œ¡ßæªΩLji¿¡©´s —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi, Æ≤∂LiVVLki Æ≤∂™´sá£msÆ™sVLi…fi NSL][ˆlLi[xtsQ©±s øR¡LRi˘Ã¡NRPV Dxms˙NRP ≠sVLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ NRPLi|ms¨dsgS ™´sWLRiVËNRPV ©´sı xqsμR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV Fyá DªRΩˆªRΩVÚá©´sV ™´sW˙ªRΩLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ ˙ÀÿLiÆ≤∂≤`∂gS }msLRiV©´sı ≠s«¡∏R∂V Æ≤∂LiVVLki }msLRiVª][Æ©s[ Fyá DªRΩˆªRΩVÚ Ã¡©´sV ≠s˙NRPLiVVxqsWÚ ™´s¿¡ËLiμj∂. DªRΩˆªRΩVÚá©´sV ™´sWlLi‰ …fi¬ø¡[r°ÚLiμj∂. |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ©´sVLi¿¡ xqsx§¶¶¶NSLRi øR¡»Ì¡LiÕ‹[NTP ™´sWLji©´sxmsˆ…”¡NTP ≠s«¡∏R∂V ˙ÀÿLi≤` \|msÆ©s[ DªRΩˆªRΩVÚá©´sV N]©´srygjiLi¿¡Liμj∂. 2003Õ‹[ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVW˘øR¡V™´s÷d˝¡ FsLiVVÆ≤∂≤`∂ N][AxmslLi[…”¡™±s ∏R∂WN`ÌP 1995 ˙NTPLiμR∂ ©´sÆ™sW\Æμ∂ NRPLkiLi©´s gRiL`i —¡Õ˝ÿFyáDªRΩˆºΩÚμyLRiVá xmsLRixqsˆLRixqs•¶¶¶∏R∂V xqsx§¶¶¶NSLRixqs≠sVºΩgS ™´sWLjiL iμj∂. @xmsˆ…˝‹[ Æ≤∂LiVVLkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ≠s«¡ ∏R∂V ˙ÀÿLi ≤`∂©´sV ™´sWLjiË©´sLiμj∂ À‹™´sV™´sV ˙ÀÿLi≤`∂ª][ ™´sWlLi‰ …”¡Lig`i¬ø¡[∏R∂VgS IZNP[ryLji FyºΩNRPÆ™s[á ÷d¡»¡L˝RiNRPV \|msgS Fyá @™´sV¯NSáV xms≤T∂F° ∏R∂WLiVV. μk∂Liª][¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡ºΩÚ©´s FyáNRP™´sLÊRiLi ºΩLjigji ≠s«¡∏R∂V ˙ÀÿLi≤`∂ (A™´soÆ™sV≤R∂Õ‹[ gRiLi»¡ª][Fy»¡V ©´sLiμj∂À‹ ™´sV¯)ª][ ™´sWlLi‰…fi LRiLigRiLiÕ‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLiøR¡ ≤R∂Liª][ N][áVNRPVLiμj∂. @xmsˆ…˝‹[ ™´sW˘N`P=øR¡ »Ì¡LiÕ‹[ D©´sı NRPLkiLi©´sgRiL`i Æ≤∂LiVVLki ≠s«¡∏R∂V˙ÀÿLi ≤`∂ ≠s¨sπ∏∂WgRiLi\|ms @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV ∏R∂W˘LiVV. Fszms≤T∂≤T∂zqs @μ≥j∂NSLRiVáV \|qsªRΩLi ©Ø[…‘¡ xqsVáV «ÿLki¬ø¡[zqs øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][ NRPF°™´s≤R∂Liª][ @Æμ∂[˙ÀÿLi≤`∂ª][ Fyá DªRΩˆªRΩVÚá ™´sWlLi‰…”¡Lig`i N]©´srygSLiVV.Æ≤∂LiVVLki¨s xmspLjiÚgS \|ms#˚Æ™s[…fixmsLRiLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPLi|ms¨dsgS ™´sWLRiVËNRPV¨s ™´sWlLi‰ …fiÕ‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡Liμj∂. GÆ™s[VLRiNRPV ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsoªRΩVLiμ][ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[.

@\÷s¡T, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) : xms¤Õ˝¡˙FyLiªyáՋ[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ¤Õ¡[NRPVLi≤y @¨dsı ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ¬ø¡LRiV™´soá©´sV xqs™´sVXμÙj∂gS ¨ds…”¡ª][ ¨sLixmsoN][™yá¨s LSxtÌsQ˚ xmsLS˘»¡NRP, ryLixqs‰QXºΩNRP, ˙NUP≤R∂áV ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLki*xqsVá aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i xmsLiøy∏R∂VºΩ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ’≥d¡™´sV≤≥][áV ™´sVLi≤R∂áLi FsLiFsLi xmsoLRiLiÕ‹[¨s ™´sVLi˙ºΩ NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ™´sVLi˙ºΩ xqs*∏R∂VLigS æªΩáVxqsVNRPV¨s xmsLjiuy‰LS¨sNTP ªRΩgRiV AÆμ∂[aS÷¡øyËLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ¬ø¡LRiV™´soá©´sV xmspLjiÚrÙyLiVVÕ‹[ ¨ds…”¡ª][ ¨sLixmsoN][™yá¨s ¬ø¡[Lji©´s ¨ds…”¡¨s xqs˙NRP™´sVLigS xmsLjiaRPV˙À≥œ¡Li ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSáNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVLi˙ºΩ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ’≥d¡™´sV≤≥][áV, ©´sÃ˝¡«¡L˝Ri, μy*LRiNSºΩLRiV™´sVá, ¨s≤R∂™´sV˙LRiV, gRifl·xms™´sLRiLi, DLigRiV»¡WLRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sLiμR∂Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡V |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ≠s©´sºΩxms˙ªyá©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sVLi˙ºΩgSLjiNTP @Liμj∂LiøyLRiV. ˙ªygRiV¨dsLRiV, ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ, LRix§¶¶¶μyLRiVá ¨sLS¯fl·Li, BŒ˝œ¡xqÙsáxms…ÌÿáV, BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ß, |ms©<´s©˝´sV NS™yáLi»¡W ˙xms«¡Ã¡V B¿¡Ë©´s ≠s©´sºΩxms˙ªyá©´sV ™´sVLi˙ºΩ xqs*∏R∂VLigS xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ™y…”¡

xmsLjiuy‰LS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aS÷¡øyËLRiV. DLigRiV»¡WLRiV @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V N][xqsLi ™´s¿¡Ë©´s xmsáV™´soLji ≠s©´sºΩxms˙ªyá\|ms ™´sVLi˙ºΩ xqsˆLiμj∂xqsWÚ @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi @’≥¡™´sXμÙj∂ ¨sμ≥R∂Váª][ A∏R∂W ˙gS™´sWáՋ[ ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s BLiμR∂VNRPV ˙N]≠s*≤T∂ ˙gS™´sVLi Fs£qszqs }ms»¡Õ‹[ 70 BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿ¨sNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xms…ÌÿáV BøyËLRi¨s BŒ˝œ¡ß ¨sLji¯LiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP xqÙsÕÿ¨sı ¿d¡xmsoLRiVgRiWÆ≤∂Li ˙gS™´sVLiÕ‹[ 2.90 áORPQá LRiWFy∏R∂Váª][ ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s À‹[LRiV©´sV BLiμj∂LS«¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ xmsμ≥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ À‹[LRiV ¨sLS¯flÿ¨sNTP ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s gRiVªyÚá FyFyLS™´so, N]≤R∂Fy…”¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so, xqsVÀÿ˜LS™´so, ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ™´sVLi˙ºΩ¨s N][LRigS, C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. A™´soFy≤R∂V ˙gS™´sVLiÕ‹[ BŒ˝œ¡xqÙsÕÿáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ˙xmsNSaRPLS™´soFy¤Õ¡Li ©´sVLi≤T∂ DLigRiV»¡WLRiV ™´sLRiNRPW Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı AL`i @Li≤`∂’¡ L][≤ÔR∂V Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨sLji¯Liøyá¨s ¬ø¡Ã˝¡V ≠dsLRiÆ™sLiNRP»¡LS™´so N][LRigS C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáª][ øR¡LjiËLi¿¡ ªRΩgRiV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

b˛©düT\ yÓ’|òü\´+ ø±s¡D+>±H˚ sêeTqï Vü≤‘·´ ¬s&Ü´Hêj·Tø˘ Vü≤‘ê´ sê»ø°j·÷\T e÷qTø√yê* {°&û|” H˚‘·\T mÁs¡u…*¢, ø£&çj·T+ es¡+>∑˝Ÿ, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) : ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ lLi≤y˘©y∏R∂VN`P ˙F°μR∂˜ÈáLiª][Æ©s[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚá\|ms μy≤R∂VáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so, NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶¶¶Lji ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sV˙Lji|ms≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi, ªyŒœ¡˛™´spNRPÕfi ˙gS™´sVLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms ™´sLÊki∏R∂VVá xmnsVL<Rifl·Õ‹[ gS∏R∂Vxms≤T∂ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s …”¡≤T∂zms NSLRi˘NRPLRiÚ LS™´sV©´sı @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂VáNRPV ™yLRiV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ lLi≤y˘©y∏R∂VN`P x§¶¶¶ªy˘LS«¡NUP∏R∂WáV ™´sW©´sVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. lLi≤y˘©y∏R∂VN`P ˙F°μR∂˜ÈáLiª][Æ©s[ LS™´sV©´sıQQ\|ms NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV μy≤T∂NTP æªΩgÊjiLiøyLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LS™´sV©´sı x§¶¶¶ªRΩ˘©´sV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂xqsVÚ©´sı»˝¡V NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶¶¶Lji ¬ø¡FyˆLRiV. C x§¶¶¶ªRΩ˘ F°÷d¡xqsVá \Æ™sxmnsá˘Li NSLRifl·LigSÆ©s[ «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. …”¡≤T∂zms, NSLi˙lgi£qs FyLÌkiá ™´sVμ≥R∂˘ D˙μj∂NRPÚ ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]©´sıxmsˆ…”¡NUP μy≤R∂Vá©´sV ¨s™yLjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LS™´sV©´sı x§¶¶¶ªRΩ˘ F°÷d¡xqsVá \Æ™sxmnsá˘Li NSLRifl·LigS «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ™´sVXªRΩV≤T∂ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP …”¡≤T∂zms LSxtÌsQ˚aS≈¡ ªRΩLRixmso©´s áORPQ LRiWFy∏R∂VáV ≤][LRiıNRPÕfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi FyLÌki ªRΩLRixmso©´s ™´sVL][ áORPQ LRiWFy∏R∂VáV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. LS™´sV©´sı NRPV»¡VLiÀÿ¨sı FyLÌki ALÙjiNRPLigS AμR∂VNRPVLi»¡VLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. …”¡≤T∂zms NSLRi˘NRPLRiÚ LS™´sV©´sıQQ\|ms NSLi˙lgi£qs NSLRi˘NRPLRiÚáV g]≤ÔR∂÷¡, Æ™s[»¡ N]≤R∂™´sŒœ¡˛ª][ μy≤T∂ ¬ø¡[zqs x§¶¶¶ªRΩÆ™sVVLiμj∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ @ªRΩ©´sV

@NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. LS™´sV©´sı x§¶¶¶ªRΩ˘ª][ ˙gS™´sVLiÕ‹[ D˙μj∂NRPÚ xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©yıLiVV. xqsLixmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s F°÷d¡xqsVáV ˙gS™´sVLiÕ‹[ zmsZNP…”¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. LS™´sV©´sı x§¶¶¶ªRΩ˘©´sV @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLiVV. @LiVVæªΩ[ C x§¶¶¶ªRΩ˘Q\|ms Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡™´sLRiW ©Ø[LRiV Æ™sVμR∂xms¤Õ¡[μR∂V. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms —¡Õ˝ÿFyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·lLi≤ÔT∂ ≠s™´sLRifl· N][lLi[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP A∏R∂V©´s @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP LS¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qsNRPV x§¶¶¶ªy˘LS«¡NUP∏R∂WáV N]æªΩ[Ú≠dsV NSμR∂¨s, ™´sVL][ryLji ªRΩ©´s ¨s«¡xqs*LRiWFy¨sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ¡∏R∂V»¡ |ms…ÌÿLRi¨s …”¡≤T∂zms ©y∏R∂VNRPVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. FyLÌki¨s FsμR∂VL][‰¤Õ¡[ZNP[ x§¶¶¶ªy˘ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ™yLRiV @Li»¡V©yıLRiV. C x§¶¶¶ªRΩ˘ gRiVLjiLi¿¡ F°÷d¡xqsVáV ≠s™´sLRifl· N][LRigS zmnsLS˘μR∂V @Liμj∂LiμR∂¨s, ≠søyLRifl· ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LS™´sV©´sı x§¶¶¶ªRΩ˘Q\|ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. …”¡≤T∂zms NSLRi˘NRPLRiÚ LS™´sV©´sı x§¶¶¶ªRΩ˘©´sV A∏R∂V©´s ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ˙xms«ÿry*™´sV˘ xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ F°LS≤R∂¤Õ¡[NRP LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsªRΩ˘LÙRiVá©´sV @LiªRΩÆ™sVVLiμj∂LiøR¡≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FsxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©yı B»¡V™´sLi…”¡ μR∂VxtÌsQ ryLixqs‰QXºΩ¨s N]©´srygjir°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. C xmnsV»¡©´sNRPV Fyáˆ≤T∂©´s x§¶¶¶LiªRΩNRPVá©´sV NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøyá¨s Àÿ ¡V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVXªRΩV≤T∂ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ æªΩ÷¡zms©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V A NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP FyLÌki @Li≤R∂gS DLi»¡VLiμR∂¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LS™´sV©´sı NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV xmsLS™´sVLji+LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V rÛy¨sNRP …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+ 28, pHé 2012

u≤\´ $yêVü‰\ ìyês¡D˝À õ˝≤¢ nÁ>∑kÕúq+ kÕe÷qT´&çô|’ <Ûäs¡\ düyêØ ¨sªy˘™´sxqsLRi xqsLRiNRPVá μ≥R∂LRiáV ry™´sW©´sV˘≤T∂\|ms xqs™yLki ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. N]ºΩÚ≠dsVLRi Æ™sVVμR∂áV @¨sı LRiNSá ANRPVNRPWLRiáV, NRPWLRigS∏R∂Vá μ≥R∂LRiáV ANSaS©´sıLi…ÿLiVV. N]©´sÀ‹[æªΩ[ N]Lji≠s @™´sV¯À‹[æªΩ[ @≤R∂≠s @©´sıøR¡LiμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. ¡LigSLRiLi μ≥R∂LRiáV @LiμR∂Àÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ANSaS¨sNTP FsgRiVLRiVªRΩV©yıLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ALÛjiNRPÆ™s[ªRΩÚá ¬ø¡[ªRΩÕ˝‹[ @¬ø¡[ªRΩ©´sLigS ™´sWLjiLiμj∂. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPá\|ms øR¡WxmsoªRΩV©´sı AxqsNTPÚ μ≥R∂LRiá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·\|ms øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. LS“¡NRP∏R∂Wá ≠dsVμR∂ D©´sı ˙aRPμ≥ÙR∂ ˙xms«¡Ã¡\|ms NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á ªRΩ™´sV ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ ¤Õ¡[μR∂©´sı ≠sμ≥R∂LigS xqsLS‰L`i ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. ˙xms«¡Ã¡NRPV N]©´sVg][áV aRPNTPÚ FsNRPV‰Q\Æ™sLiμR∂¨s Æ©s[ªRΩáV ˙xmsNRP»¡©´sáV gRiVzmsˆxqsWÚ NRPV»¡VLi ¡ “¡™´s©´s ™´sV©´sVgRi≤R∂NRPV ™yªRΩáV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. DxmsˆV, xmsxmsˆV, ’¡∏R∂V˘Li, FyáV, ™´sLi»¡©´sWÆ©sáV, NRPWLRigS∏R∂VáV Æ™s[…”¡¨s N]Liμy™´sV©yı, xqsLiryLRi  ¡Æ≤Í∂»¡Vc xqsgS¨sNTP xqsgRiLi Õ‹[»¡Vc xms≤R∂Vª][Liμj∂. }msμR∂, ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ ™´sLÊSáNRPV @LiÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y μ≥R∂LRiáV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ªyLS«¡Ÿ™´s*Õ˝ÿ ¨sLigjiNTP μR∂WxqsVZNPŒœ¡ßªRΩV©yıLiVV.@¨sı xqsLRiVNRPVá μ≥R∂LRiáV @™´sWLiªRΩLigS |msLRiVgRiVªRΩV©yı ≠ds…”¡¨s ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. ™´sVW≤R∂V Æ©sáá ˙NTPLiμR∂»¡ NSxqsÚ ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…Ì”¡©´s Æ™s[LRiVaRP©´sgRi ©´sWÆ©s ™´sV◊d¡˛ aRPLRiÆ™s[gRiLiª][ μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩW ™´soLiμj∂. F¢LRi xqsLRixmnsLSáaS≈¡ gRiflÿLiNSáƙs[VLRiNRPV gRiªRΩ G≤yμj∂ NTPÕ‹[ LRiW.78 D©´sı Æ™s[LRiVaRP©´sgRi ©´sWÆ©s xqsgRi»¡Vc μ≥R∂LRi BxmsˆV≤R∂V LRiW.100NTP |msLjigjiLiμj∂. NRPV»¡VLiÀÿáՋ[ Fyá ≠s¨sπ∏∂WgRiLi L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV |msLjigjiF°ªRΩWÆ©s[ ™´soLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ FyáV ÷d¡»¡LRiV μ≥R∂LRi LRiW.28 ™´sLRiNRPV DLi≤R∂gS ˙xmsxqsVÚªRΩLi ÷d¡»¡LRiV Fyá μ≥R∂LRi LRiW.28 ©´sVLi¿¡ 38 ™´sLRiNRPV xmsáVNRPVª][Liμj∂. xmsaRPV˙gSxqsLi N]LRiªRΩ, xmsaRPVF°xtsQfl· μyflÿ, ªRΩ™´so≤R∂V, zmsLi≤T∂ ªRΩμj∂ªRΩLSá lLi[»˝¡Vc |msLRigRi≤R∂Liª][ Fy≤T∂ \lLiªRΩVáV Fyá DªRΩˆºΩÚNTP gji»Ì¡VÀÿ»¡V NS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s gjiLi«¡ŸNRPVLi»¡Vc©yıLRiV. ™´sLi»¡ xqsLRiVNRPVáՋ[ @¨sıLi…”¡NRP©yı ø_NRPgS á’≥¡Li¬ø¡[ DxmsˆV μ≥R∂LRi NRPW≤y xmsoLi«¡ŸN]Liμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ NTPÕ‹[ DxmsˆV LRiW.6 D©´sı ryμ≥yLRifl· DxmsˆV μ≥R∂LRi BxmsˆV≤R∂V LRiW.11NRPV |msLjigjiLiμj∂. BNRP ˙ÀÿLiÆ≤∂≤`∂ DxmsˆV Fy˘ZNP»˝¡ μ≥R∂LRiá xqsLigRiºΩ ¬ø¡xmsˆNRP‰LRi¤Õ¡[μR∂V. ≠sVgRiªy xmsxmsˆV μ≥R∂LRiáNRP©yı NSxqsÚ @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ D©´sı aRP©´sgRixmsxmsˆV μ≥R∂LRiáV NRPW≤y À≥ÿLkigS |msLjigSLiVV. G≤yμj∂ ˙NTPLiμR∂»¡ NTPÕ‹[ LRiW.35 D©´sı aRP©´sgRixmsxmsˆV μ≥R∂LRi BxmsˆV≤R∂V LRiW.48NTP FsgRiÀÿNTPLiμj∂. ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V μ≥R∂LRi NRPW≤y @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ ¤Õ¡[μR∂V. G≤yμj∂Õ‹[Æ©s[ NTPÕ‹[ ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V LRiW.63©´sVLi¿¡ LRiW.71NTP ¬ø¡[LjiLiμj∂. @¨sı LRiNSá NRPWLRigS∏R∂Vá μ≥R∂LRiáV G≤yμj∂Õ‹[ lLiLi≤R∂V™´sVW≤R∂V lLi»˝¡VcNRPV |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. xms¿¡Ë≠sVLjiË gRiªRΩ G≤yμj∂ NTPÕ‹[ LRiW.18 DLi≤R∂gS BxmsˆV≤R∂V LRiW.35NRPV |msLjigjiLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NTPÕ‹[ LRiW.8 D©´sı »¡Æ™s[V…‹[ μ≥R∂LRi BxmsˆV≤R∂V LRiW.22NRPV FsgRiÀÿNTPLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ LRiW.12 D©´sı ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiW.38NTP |msLjigjiLiμj∂. LRiW.18 xms÷¡NTP©´s μ]Li≤R∂ BxmsˆV≤R∂V LRiW.30 xmsáVNRPVª][Liμj∂. LRiW.30 D©´sı ’d¡©±s= BxmsˆV≤R∂V LRiW.60NTP ¬ø¡[LjiLiμj∂. AáVgRi≤ÔR∂ \|qsªRΩLi LRiW.10 ©´sVLi¿¡ LRiW.16NTP |msLjigjiLiμj∂. @¨sı NRPWLRigS∏R∂VáV μ≥R∂LRiáV CÆ©sá L][«¡ŸÕ˝‹[Æ©s[ 20 aSªRΩLi Æ™s[VLRiNRPV |msLjigSLiVV. À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi…”¡F°ªRΩW ™´soLi≤R∂≤R∂Li, NRPlLiLi…fi N][ªRΩ, ©´sNTP÷d¡ ≠sªRΩÚ©yáV, xmsLi»¡ |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLRigRi≤R∂Li ≤T∂™´sWLi≤`∂NRPV ªRΩgÊRi DªRΩˆºΩÚ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ C NRPWLRigS∏R∂VáV μ≥R∂LRiáV ªRΩlgÊi[ xmsLjizqÛsºΩ NRP©´sVøR¡WxmsoÆ™s[VLRiÕ‹[ ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*xmsLRiLigS μ≥R∂LRi÷¡ı ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[ øR¡LRi˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ C xmsøR¡ËŒœ¡˛ {qs«¡©±s ©´sWÆ©s DªRΩˆªRΩVÚáV ªRΩgÊjiLiμR∂¨s ryNRPVøR¡Wzms \|ms#˚Æ™s[…fi xqsLixqÛsáV BuÌyLS«¡˘LigS μ≥R∂LRi÷¡ı |msLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ, xqsgRi»¡V ™´sV©´sVxtsváV, ’d¡μy ’¡NTP‰ ˙xms«¡Ã¡V N][áVN][¨s LkiºΩÕ‹[ μ≥R∂LSÀ≥ÿLRiLiª][ ˙xms«¡Ã¡V @ªRΩÕÿNRPVªRΩá™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. μ≥R∂LRiáV |msLRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂VÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı INRP xms…Ìÿ©´s IxmsˆVN][¨s ™´sWlLi‰…”¡Lig`i, \lLiªRΩV ¡«ÿL˝RiV, F¢LRi xqsLRixmnsLSá aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLjiNRP ¨sÆ™s[μj∂NRPá ˙xmsNSLRiÆ™s[V ¨sªy˘™´sxqsLSá μ≥R∂LRiáV À≥ÿLkirÛyLiVVÕ‹[ |msLjigSLiVV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS Fy™´sWLiVVÕfi ©´sWÆ©s ÷d¡»¡LRiV GNRPLigS LRiW.58 xmsáVNRPVª][Liμj∂. J Æ™sWxqsÚLRiV ™´sVLi¿¡ ’¡∏R∂V˘Li gRiªRΩ G≤yμj∂ NTPÕ‹[ LRiW.26 DLi≤R∂gS, ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiW.31NTP ¬ø¡[LjiLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ NTPÕ‹[ LRiW.23 D©´sı ryμ≥yLRifl· ’¡∏R∂V˘Li BxmsˆV≤R∂V LRiW.28 @LiVV˘Liμj∂. NRPLRiV™´soNS»¡NSáV, ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ, «¡Ã¡ ™´s©´sLRiVáV áÀ≥œ¡˘LiNSNRP, xmsLi»¡ ≠sLS™´sWáV Bªy˘μj∂ª][ C G≤yμj∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ μ≥y©´s˘Li DªRΩˆºΩÚ @LiøR¡©yáNRP©yı 50áORPQá »¡©´sVıáV ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ ’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáNRPV lLiNRP‰Ã¡V ™´søyËLiVV. J \Æ™sxmso g][μy™´sVVÕ˝‹[ μ≥y©´s˘Li ™´sVVNTP‰F°ªRΩV©yı ™y…”¡ ≠s¨sπ∏∂WgRiLi\|ms xqsLS‰L`iNRPV μR∂WLRiμR∂XztÌsQ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. μ≥R∂LRiá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·Õ‹[ BNRP ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Úzqs©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xtsQ»˝¡V≤T∂gji øR¡W≤R∂≤R∂Li ˙xms«¡Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı μ_LS˜ÈgRi˘Li NSNRP ™´sVL][…”¡ NSμR∂V.

$<äT´‘Y ø√‘·\‘√ »q+ ñøÏÿ]_øÏÿ]

™´sL<SNSáLi ™´s¿¡Ë©y ™y©´sá«ÿ≤R∂ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ™s[xqs≠s NRPLi¤…¡[ @μ≥j∂NRPLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. @LÙRiLS˙ºΩŒ˝œ¡ß NRPW≤y NRPlLiLi»¡Vc N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ˙xms«¡Ã¡V NRPLi…”¡ ≠dsVμR∂ NRPV©´sVNRPV ¤Õ¡[NRPVLi≤y gRi≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc ELjiLi¿¡©´s ™´sL<SáV ™´sVV≈¡Li øy¤…¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™´sV◊d˝¡ FsLi≤R∂áV ™´sVLi≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. INRPxmsNRP‰ DNRP‰À‹[ªRΩª][ @Õ˝ÿ≤T∂F°ªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡V @©´sμ≥j∂NSLRi ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ ºdΩ˙™´s @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. À≥ÿLkigS ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sXμÙR∂VáV, zmsÃ˝¡Ã¡ª][ Fy»¡Vc ∏R∂VV™´sNRPVáV NRPW≤y ¨sxqs=ªRΩVÚ™´sNRPV Õ‹[©_ªRΩV©yıLRiV. @LiæªΩ[ NSNRPVLi≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá ™´sÃ˝¡ ¿¡©´sıªRΩLRi•¶¶¶ ™y˘FyLRixqsVÚáV ºdΩ˙™´s ©´suÌyá©´sV øR¡≠søR¡WxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ Æ™s[xqs≠s NSáLi ™´sVVgjizqs©y ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPuÌyáV ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Æ™s[xqs≠s ryNRPVª][ ¨s©´sıÆ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPW Fs≤y|ms≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV ªy«ÿgS @˙xmsNRP…”¡ªRΩ N][ªRΩáNRPV ™´sV◊d˝¡ æªΩLRi¤Õ¡[FyLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS FsxmsˆV≤R∂V DLi»¡VLiμ][, FsxmsˆV≤R∂V F°ªRΩVLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æ©sáN]Liμj∂. N][ªRΩ Æ™s[Œœ¡Ã¡V ˙xmsNRP…”¡LiøR¡NRP F°LiVV©y NRP¨dsxqsLi ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs Æ™s[Œœ¡#\¤Õ¡©y ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VgS ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı ¨sLRiLiªRΩLRi ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ ˙xms«¡Ã¡V @Õ˝ÿ≤T∂F°ªRΩV©yıLRiV. L][«¡Ÿ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ZNP[™´sáLi lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS DLi»¡VLiμR∂Li¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ G≠sμ≥R∂LigS DLiμ][ @LÙRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. DμR∂∏R∂VLi Æ™sVVμR∂áV N]¨s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiNRPV Fs≤y|ms≤y ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı N][ªRΩáª][ ˙xms«¡Ã¡V ©y©y BNRP‰»˝¡NRPV gRiVL_ªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[—¡Õ˝ÿÕ‹[ ©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV @™´sVáV xmsLji¬ø¡[ ™yLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi 24 gRiLi»¡Õ˝‹[ ©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡V NRPW≤y NRPLilLiLi»¡V @μR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V.

n<Ó›uÛÑeHê˝À¢ ns¡ø=s¡ edü‘·T\T

—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡ß @ÆμÙ∂ À≥œ¡™´s©yÕ˝‹[ @LRiN]LRi ™´sxqsªRΩVáª][ N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ r¢NRPLS˘ áV ¤Õ¡[NRP ≠sμy˘LÛRiVáV ©y©y∏R∂WªRΩ©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gRiμy*á, NRPá*NRPVLjiÚ, uyμ`∂©´sgRiL`i, ™´s©´sxmsLjiÚ ™´sLi…”¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ @ÆμÙ∂ À≥œ¡™´s©yÕ˝‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. D©´sı À≥œ¡™´s©yáV GŒ˝œ¡ßgS ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVNRPV ©Ø[øR¡V NRPV©´sı μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™´so. uyμ`∂©´sgRiL`i xms»Ì¡flÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s •¶¶¶xqÌsÕfi À≥œ¡™´s©´sLi xms»Ì¡flÿ¨sNTP ™´sVW≤R∂V NTPÕ‹[≠dsV »¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y @μ≥y*©´sıLigS DLiμj∂. ™´sW©´s™´sFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s Fs{qs= ÀÿáVLRi ™´sxqsºΩ gRiXx§¶¶¶Li xmsp LjiÚgS bP¥j∂áLi NS™´s≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV, zqs ¡˜Liμj∂ ’¡NRPV‰’¡NRPV‰™´sVLi»¡W NSáLi gRi≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ™´sLigRiWLRiV ™´sVLi≤R∂áLi øyLRig]Li≤R∂Õ‹[¨s •¶¶¶xqÌsÕfi À≥œ¡™´s©´sLi NRPW≤y BÆμ∂[ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ DLiμj∂. gRiμy*á Fs{qs= ÀÿáVLRiVc •¶¶¶xqÌsÕfi xmsLjizqÛsºΩ NRPW≤y @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLiμj∂. μk∂Liª][ áORPQáV Æ™s¿¡ËLi¿¡©y xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡V xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV xmsORPQLi L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂¿¡©y ≠sμy˘LÛRiVáV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡NRPV ¬ø¡[LRiVN][¤Õ¡[μR∂V. øyÕÿ ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ N]LRiªRΩ ºdΩ˙™´sLigS DLiμj∂.

Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡ ¨s™yLRifl·Õ‹[ —¡Õ˝ÿ ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiªRΩ G≤yμj∂ NSáLigS 14 Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡©´sV ¨s™yLjiLi¿¡Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡ ¨s™yLRifl· øR¡»Ì¡Lic2006©´sV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s xqsLigRiºΩ ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. μk∂¨s¨s @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS —¡.J FsLi.Fs£qs ©´sLi ¡LRiV 13 DªRΩÚLRiV*á©´sV C G≤yμj∂ ™´sWLjiË 19 «ÿLki ¬ø¡[zqs Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡ ¨s™yLRifl· ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáVgS ©y™´sVNRPLRifl·Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[gRiá NRP≠sV…”¡, Hzqs≤T∂Fs£qs, \¬ø¡ÕfiÔ \¤Õ¡©±s xqsLixqÛsáՋ[¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ˙NTP∏R∂WbdPáNRPLigS xms¨s¬ø¡[xqsWÚ Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡©´sV ¨s™yLjiLi¿¡ 14 ™´sVLiμj∂ “¡≠sªyá©´sV NSFy≤yLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ A™´sVVμyá™´sáxqs xms»Ì¡fl·Li xmsLiªRΩVáV}ms»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVVLigjiLi…”¡ @™´sV¯Ã¡V (15), A™´sVVμyá™´sáxqs ™´sVLi≤R∂áLi ¿¡LiªRΩá}ms»¡ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ryμ≥R∂V Fy™´s¨s (15),  ¡WLÍRi ™´sVLi≤R∂áLi Fyá™´sáxqs ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s áLiNS ≠dsV©yOTPQ (13), ÕÿÆ™s[LRiV ™´sVLi≤R∂áLi Æ™sLiNRP»¡xmsoLRiLi ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s aRPLi ¡LRi xqsLiªRΩV (13), aS©yxmsºΩ LRi™´sVfl·™´sV¯ (15), LRifl·xqÛsáLi ™´sVLi≤R∂áLi @LÍRiV™´sáxqsNRPV ¬ø¡Liμj∂ NRPLi…ÿ ™´sLRiáOTPQ ¯ (14), NRP…”¡ ™´sVLi≤R∂áLi N]ªRΩÚN]—Í¡LjiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s DFyˆ≤R∂ «¡∏R∂V$ (15), ™´sVL][ lLiLi≤R∂V ZNP[xqsVá©´sV ¨s™yLjiLiøy™´sV¨s Hzqs≤T∂Fs£qs ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂LRiNÌRPL`i NRP≠sV…”¡ NRP¨ds*©´sL`i …”¡..Fs£qs.$¨s™yxqsV æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS —¡Õ˝ÿ ÀÿᢠLRiORPQfl· @μ≥j∂NSLji D©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 38 ™´sVLi≤R∂á ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW≈¡˘Ã¡V, 18 Hzqs≤T∂Fs£qs ˙Fy¤«¡NÌRPVáV, @LigRi©y*≤T∂ ZNP[Li˙μyá μy*LS ≠sxqsÚQXªRΩLigS @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«ÿxmsμ≥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ 206 ˙gS™´sV xqsÀ≥œ¡Ã¡Õ‹[

Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡ ™´sá©´s NRP÷¡lgi[ @©´sLÛSá©´sV ≠s™´sLjiLiøy™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. \¬ø¡ÕfiÔ \¤Õ¡©±s xqsLixqÛs μy*LS ˙gS™´sWÕ˝‹[ J|ms©±s x§¶›£qs |qsxtsQ©±s ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ˙xmsøyLRi NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¿¡ @»¡V™´sLi…”¡ Àÿáá©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRP «¡Ÿ™´s\Æ©sÕfi F°÷d¡£qs ∏R∂VW¨s…fi LRiORPQfl·Õ‹[ DLiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡ LRiORPQfl· @μ≥j∂NSLji ZNP..LRi™´sVfl· æªΩ÷¡FyLRiV. Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡©´sV gRiWLjiË ≠sxqsÚQXªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘ xmsLRiøR¡V»¡ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s μy¨s\ZNP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s ˙Fy¤«¡NÌRPV

@μ≥j∂NSLRiVáV ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xms«¡Õ˝‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘ xmsLRiVxqsVÚ©´sı»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* DªRΩÚLRiV*áV 13 ˙xmsNSLRiLi LSxtÌsQ˚, —¡Õ˝ÿ, ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVáՋ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP≠sV…‘¡Ã¡©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[©´sV, ≤T∂≠s«¡©±s rÛyLiVVÕ‹[ lLi≠s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©´sÕfi @μ≥j∂NSLji, Hzqs≤T∂Fs£qs ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙Fy¤«¡NÌRPV rÛyLiVVÕ‹[ Hzqs≤T∂Fs£qs ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLji, ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ NRP≠sV…‘¡Ã¡V xms¨s¬ø¡ryÚ∏R∂V¨s }msL]‰Liμj∂. C NRP≠sV…‘¡Ã¡V Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂ªy∏R∂V¨s —¡.JÕ‹[ xqsW¿¡LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡ gRiWLjiË FsNRP‰≤R∂ ©´sVLi\Æ≤∂©y xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiORPQfl·NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s , ¨s™yLRifl·NRPV xmsNS‰ ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s, zmsÃ˝¡Ã¡ ˙gRiWxmsoá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ™yLji μy*LS æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá¨s }msL]‰Liμj∂. Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡ ¨s∏R∂VLi˙ºΩªRΩ @μ≥j∂NSLji F°÷d¡£qs @μ≥j∂NSLji NRP÷¡gji DLiÆ≤∂[ @μ≥j∂NSLSá©´sV NRP÷¡gji DLi…ÿLRi¨s, ≠søyLRifl·, ZNP[xqsVáV ¡VN`P ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, ªRΩμj∂ªRΩLRi xms©´sVá©´sV ¬ø¡[∏R∂VgRiáLRi¨s —¡.JÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li }msL]‰Liμj∂. Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶©´s ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·Õ‹[ ¨s∏R∂VLi˙ºΩªRΩ @μ≥j∂NSLji xqs˙NRP™´sVLigS ¨s™yLjiLiøR¡NRPF°æªΩ[ ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV @™´sNSaSá©´sV NRPW≤y D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[zqsLiμj∂. ˙gS™´sWÕ˝‹[ Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶Ã¡ ¨s™yLRifl· , xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRP NRP≠sV…‘¡Ã¡©´sV xqsLRiˆLiøR¡V @μ≥R∂˘QORPQªRΩ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡. @LiμR∂VÕ‹[ NSLRi˘μR∂Lji+, @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚ, AaSáV, xqs*øR¡ËLiμ≥R∂ xqsLixqÛsáV, GFs©±sFs™±sV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV xqsÀ≥œ¡˘Ã¡VgS DLi≤T∂ ˙xms«¡Õ˝‹[ μR∂VxtsQˆQ˚À≥ÿ™yá©´sV gRiWLjiË æªΩáFy÷¡.

bÕ|æø=+&É\ uÀ≥T wæø±s¡T\≈£î ÁuÒø˘ $‘·TÔ y˚j·T&ÜìøÏ es¡TDÏ&ç<˚ Ä\dü´+ xmsLS˘»¡NRPVáV A•¶¶¶LRi xmsμyLÙSá N][xqsLi ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ Fy÷¡¥j∂©±s Àÿ˘gRiVáV ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá ˙Fyflÿ÷¡ı x§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ C ˙FyLiªRΩ ≠s•¶¶¶LRi∏R∂W˙ªRΩáNRPV ˙¤À¡[N`P Æ™s[∏R∂Wá¨s @»¡≠dsaS≈¡ ¨sLÒRiLiVVLi ¿¡Liμj∂. ªy«ÿgS ZNP[Li˙μR∂ @»¡≠dsaS≈¡ AÆμ∂[aSáª][ FyzmsN]Li≤R∂á xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ À‹[»˝¡NRPV ªyªy‰÷¡NRPLigS ˙¤À¡[N`P xms≤R∂©´sVLiμj∂. FyzmsN]Li≤R∂á @À≥œ¡∏R∂WLRi fl·˘LiÕ‹[ ¿¡LRiVªRΩ xmsoáVáV, —¡LiNRPáV, μR∂VxmsˆVáV, @≤R∂≠s μR∂V©´sıáª][Fy»¡Vc.. @Æ©s[NRP LRiNSá ™´s©´s˘˙Fyfl·VáV D©yıLiVV. FyzmsN]Li≤R∂á xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ xmsLS˘»¡NRPVáV ºΩ©´sgS ≠sVgji÷¡©´s À≥‹[«¡©yáV, …”¡zmns©˝´sV Fy÷¡¥j∂©±s xqsLiøR¡VáՋ[ Æ™s[zqs g][μy™´sLjiÕ‹[©Ø[, FyzmsN]Li≤R∂á BxqsVNRP ºΩÆ©sıá\|msÆ©s[ ≠szqslLi[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s @»¡≠dsaS≈¡ NUPáNRP ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. g][μy™´sLji «¡Ã¡NSáVxtsQ˘Li, F˝yzqÌsN`P ™´s˘LÙSáª][ @LRiV\Æμ∂©´s ™´s©´s˘˙Fyfl·VáV øR¡¨sF°ªRΩV©yı∏R∂V¨s gRiVLjiÚLi¿¡©´s @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV C Æ™s[VLRiNRPV FyzmsN]Li≤R∂á xmsLS˘»¡NS¨sNTP ˙¤À¡[N`P Æ™s[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ xms…Ì”¡{qs™´sV, ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ xmsoLRiVu°ªRΩÚxms»¡ıLiá ©´sVLi¿¡ L][«¡⁄ 30™´sLRiNRPV À‹[»˝¡Vc FyzmsN]Li≤R∂á ≠s•¶¶¶LS¨sNTP Æ™sŒœ¡ßªRΩVLi…ÿLiVV. B≠s NSNRPVLi≤y LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ©´sVLi¿¡ FyzmsN]Li≤R∂á ≠dsVμR∂VgS À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ÕÿLi¿d¡Ã¡V NRPW≤y ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡\|ms©y @»¡≠dsaS≈¡ ¨s}tsQμ≥R∂Li @™´sVáπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. g][μy™´sLjiÕ‹[ À‹[»˝¡V, ÕÿLi¿d¡Ã¡ μy* LS FyzmsN]Li≤R∂á ≠s•¶¶¶LS¨sNTP Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV BLjilgi[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVá @©´sV™´sVºΩ DLi¤…¡[ xqsLjiF°ªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV xmsáV™´sWL˝RiV ¬ø¡zmsˆ©y À‹[»¡Vc ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV G™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. áORPQ |§¶¶¶NÌSQL˝Ri ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ ≠sxqsÚLjiLi¿¡ D©´sı FyzmsN]Li≤R∂á @À≥œ¡∏R∂WLRifl·˘Li INRP @μR∂V˜ÈªRΩ ˙xmsÆμ∂[aRPLi. A @Liμy÷¡ı ªRΩ¨s≠sºdΩLS øR¡Wzqs Ary*μj∂LiøR¡≤R∂Li Fs™´sLji\ZNP©y ™´sVμ≥R∂VLS©´sV À≥œ¡WæªΩ[. BLiªRΩ™´sLRiNRPV ÀÿgSÆ©s[ D©yı.. ™´sV©´s xmsLS˘»¡NRPLi N]¨sı ™´s©´s˘˙Fyfl·VáNRPV ˙Fyfl·xqsLiNRP»¡LigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. C F˝yzqÌsN`P Àÿ˘g`iáՋ[ ºΩ©´sgS ≠sVgji÷¡F°LiVV©´s ¿¡ZNP©±s, ™´sV»¡©±s ™´sLi…”¡ ™´sWLiry•¶¶¶LRi xmsμyLÙSá©´sV xmsLS˘»¡NRPVáV BuÌy©´sVryLRiLi FsNRP‰≤R∂xms≤T∂æªΩ[ @NRP‰≤R∂ ™´sμj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRiV. LS˙ºΩÆ™s[Œœ¡Õ˝‹[ A∏R∂W ˙FyLiªyáՋ[ xqsLiøR¡LjiLi¬ø¡[ ™´s©´s˘˙Fyfl·VáV Fy÷¡¥j∂©±s NRP™´sL˝Ri©´sV ºΩÆ©s[xqsVÚ©yıLiVV. C ™´s˘LÙSáV ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá NRP≤R∂VxmsoÕ‹[ ¨sá* DLi≤T∂.. ˙FyflÿLiªRΩNRP ™y˘μ≥R∂VáV xqsLi˙NRP≠sVxqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ N]©yıQŒ˝œ¡NRPV A «¡LiªRΩV™´soáV @©yL][gRi˘Li ÀÿLji©´sxms≤T∂ øR¡¨sF°ªRΩV©yıLiVV. C @LiaS¨sı @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡™´sLRiW gRiVLjiÚLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRiLi. @»¡≠dsaS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV FyzmsN]Li≤R∂á xmsLRi˘»¡©´s©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂V©´sV©yıLRiV. xmsLS˘»¡NRPaS≈¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s À‹[»˝¡©´sV NRPW≤y ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV ™´søyËLiVV. ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá xmsLjiLRiORPQfl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS C AÆμ∂[aSá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂.

Ç+~s¡eTà Çfi¯¢≈£î n˙ï düeTdü´˝Ò }msμR∂á gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯flÿ¨sNTP BxqsVNRP xqs™´sVxqs˘, Dxms Fs¨sıNRPáV Æμ∂ ¡˜ºdΩzqs©´s»Ì¡Vc gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· aS≈¡ }msL]‰Li»¡V©´sıμj∂. C G≤yμj∂ G˙zmsÕfi Æ©sá ©´sVLi¿¡ C gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl·Li\|ms μR∂XztÌsQ|ms…Ì”¡©´s ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ¤Õ¡[LRiLi¤…¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ NSμR∂V. ©´sLRiryxmsoLRiLi, F°Ã¡™´sLRiLi Dxms Fs¨sıNRPá \|msÆ©s[ @¨sı xmsOSQáV μR∂XztÌsQ|ms»Ì¡≤R∂Li æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. \|msgS BxqsVNRP\|ms N][LÌRiV ≠s™yμR∂Li NSLRifl·LigS gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl·Li ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. C NSLRifl·LigS NRPW≤y ¨sLS¯fl·Li ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV , ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ø]LRi™´s øR¡WFy™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı }msμR∂á gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl·Li FsNRP‰≤R∂Æ™s[zqs©´s g]LigRi◊¡ @NRP‰≤R∂ @©´sı»Ì¡VgS DLi≤T∂F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ }msμR∂á N][xqsLi DÆμÙ∂[bPLi¿¡©´s BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ß ¨sLS¯fl·xmsLRiLigS ºΩL][gRi™´sV©´s μj∂aRPÕ‹[ rygRiVªRΩV©yıLiVV. BLiªRΩ™´sLRiNRPV ™´sVW≤R∂V μR∂aRPÕ˝‹[ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ß, B»¡Vc LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ gRiX•¶¶¶Ã¡V \|qsªRΩLi @xqsLixmspLjiÚgSÆ©s[ ≠sVgji÷¡F°∏R∂WLiVV. ˙xmsμ≥y©´sLigS C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi©´sVLi¿¡ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki μyLRiVfl·LigS DLiμR∂¨s gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl·aS≈¡ ¤Õ¡NRP‰¤Õ¡[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS a˝SÀfi ¤Õ¡≠sÕfiNRPV ¨sLS¯fl·Li xmspLjiÚ¬ø¡[xqsVNRPV¨s AgjiF°LiVV©´s gRiX•¶¶¶¤Õ¡[ FsNRPV‰™´s NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ≠sVgji÷¡©´s≠s ¤À¡[£qsÆ™sVLi…fi, g][≤R∂á ¨sLS¯fl·Li ™´sLi…”¡ ≠s≠sμ≥R∂ μR∂aRPáՋ[ D©yıLiVV. «ÿ’¡ªyÕ‹[ BLiNS ¨sLS¯fl·Li ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiNS¨s gRiX•¶¶¶Ã¡V xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsxqsVÚ©´sıμj∂.

eT∞¢ Áô|’y˚{Ÿ e&û¶ yê´bÕs¡T\ Vü≤yê

Àÿ˘LiNRPVá øR¡V»Ì¡W Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ ºΩLRigRi≤R∂Li NRPLi¤…¡[ \|ms#˚Æ™s[»¡V ™´s≤ÔU∂ ™y˘Fy LRiVá©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡≤R∂Li DªRΩÚ™´sV™´sV¨s \lLiªRΩVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi GLRiˆ≤ÔR∂ NRPLRiV™´so μR∂VLji˜ÈQORPQ xmsLjizqÛsªRΩVá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ \lLiªyLigRiLi ALÛjiNRPLigS xmspLjiÚgS øR¡ºΩNTPáxms≤T∂F°LiVVLiμj∂. Cry\lLi©y N][áVNRPVLiμy™´sV¨s AaRPxms≤ÔR∂ \lLiªRΩVáNRPV μ≥R∂LSÀ≥ÿLRiLi aRPLSxmnsWªRΩLigS xmsLjifl·≠sVr°ÚLiμj∂. C xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV ™´s≤ÔU∂ ™y˘FyLRixqÛsVá©´sV A˙aRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. \lLiªRΩVá  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sªRΩá©´sV AxqsLSgS ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı Ary™´sVVáV ª][¿¡©´sLiªRΩ ™´s≤ÔU∂ ≠sμ≥j∂xqsWÚ IxmsˆLiμR∂ xms˙ªyáV LSLiVVLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. xmsLi≤T∂Li¿¡©´s μ≥y©y˘¨sı ªRΩ™´sVZNP[ ≠s˙NRPLiVVLi øyá©´sı xtsQLRiªRΩVáV ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨sNTPª][≤R∂V Cπ∏∂[V≤R∂V FsLRiV™´soáª][ Fy»¡V ≠sªRΩÚ©yá μ≥R∂LRiáV NRPW≤y Ez§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[©´sLiªRΩgS |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. BNRP ≠sªRΩÚ©yá xqsLigRiºΩ xqslLi[xqsLji. μ≥R∂LRiá xqsLigRiºΩ BÕÿ DLi¤…¡[ NRP¨dsxqsLi N]©´s≤y¨sNTP NRPW≤y @≠s ™´sWlLi‰…˝‹[ μ]LRiNRP¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ \lLiªRΩ©´sı©´sV NRPXLigRiμk∂r°ÚLiμj∂. Fy£qs ¡VN`PNRPV lLiLi≤R∂V ∏R∂VWLji∏R∂W  ¡ryÚáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩLi¿¡©´s uyxmsoÕ˝‹[ LRiW.285 @™´sW¯÷¡=©´s ∏R∂VWLji∏R∂W LRiW.350 ™´sLRiNRPV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @μj∂NRPW≤y xmsLji≠sVªRΩLigSÆ©s[ BxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáNRPV NS™y÷¡=©´s Æ™s[VLRi @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.μk∂Liª][ N][≤T∂NRPWªRΩª][Æ©s[ |mnsLÌjiQ\¤Õ¡«¡L`i uyxmsoá øR¡V»Ì¡W NRPW˘ \¤Õ¡©˝´sV NRP≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s .\lLiªRΩV \¬ø¡ªRΩ©´s˘∏R∂W˙ªRΩáV @©´sıμyªRΩ©´sV ªRΩ…Ì”¡¤Õ¡[xms¤Õ¡[ NRPF°∏R∂WLiVV. ™´s˘™´sry∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sVŒœ¡ßNRPV™´sáV Æ©s[LSˆÃ¡©´sı áORPQ ˘Liª][Fy»¡Vc @©´sıμyªRΩNRPV NS™y÷¡=©´s ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soáV, xmsoLRiVgRiV ™´sVLiμR∂Vá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Liμj∂xqsVÚ©´sı xqs’¡=≤U∂ ≠s™´sLSáV \lLiªRΩ©´sıNRPV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ ™y…”¡¨s @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLiVV. —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigS¨sNTP ≈¡Lki£mnsÕ‹[ NS™y÷¡=©´s ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáNRPV ™y…”¡¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡=©´s xmsLjizqÛsªRΩVáV @¨s™yLRi˘™´sV∏R∂W˘LiVV. Æ™sVμR∂N`P, xqsLigSlLi≤ÔT∂ ≤T∂≠s«¡©˝´sÕ‹[ 10 aSªRΩLi Æ™s[VLRi \lLiªRΩVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sLji ªRΩWNSáV Æ™s[xqsVNRPV©yıLRiV.

˙xmsºΩ G≤yμj∂ ™´sWμj∂lLi[ CryLji NRPW≤y Æ™s[LRiVaRP©´sgRi \lLiªRΩVáNRPV ¨sLSaRP ªRΩ}msˆÕÿ ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sW ™´sVWáVgS FsNRPLS F~áLiÕ‹[ Æ™s[LRiVaRP©´sgRi rygRiV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP μR∂VNRPV‰Ã¡V, ≠sªRΩÚ©y áV, FsLRiV™´soáV, NRPW÷d¡Ã¡V NRP÷¡zms xmsμj∂Æ™s[áV ≈¡LRiVË @™´soªRΩVLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV }msL]‰Li »¡V©yıLRiV. BLiªRΩ NRPxtÌsQxms≤T∂, ™y©´s N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡Wzqs rygRiV ¬ø¡[zqs©y xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩN]xqsVÚLiμR∂Æ©s[ ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs’¡=≤U∂ª][ Æ™s[LRiVaRP©´sgRi ≠sªRΩÚ©yáV zqsμÙR∂LigS DLiøR¡VNRPV¨s D©yıLRiV. CÆ©sá Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ NRPVLjizqs©´s N]μÙj∂Fy…”¡ ™´sL<S¨sNTP ¬ø¡[Œ˝œ¡ß μR∂VNRPV‰Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s D©yıLRiV. BŒ˝œ¡Õ‹[ FsLRiV™´soáV NRPW≤y zqsμÙR∂LigS DLiøR¡VNRPV©yıLRiV. BNRP ™y©´s xms≤T∂©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠sªRΩVÚªy™´sVLi»¡V©yıLRiV. AlLiμÙR∂Vá NSlLiÚ ™´s¿¡Ë ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂VxqsVÚ©yı.. ™y©´s ¿¡©´sVNRPV «ÿ≤R∂ ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. ºdΩLS @μR∂V©´sV, xmsμR∂V©´sV F°LiVV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ™y©´s xms≤T∂©y |msμÙR∂gS Dxmsπ∏∂WgRiLi DLi≤R∂≤R∂μR∂¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. LS∏R∂Vø][…”¡ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ≈¡Lki£mns {qs«¡©´sVÕ‹[ ryμ≥yLRifl·LigS xqsV™´sWLRiV 20 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ Æ™s[LRiVaRP©´sgRi rygRiV ¬ø¡[ryÚLRiV. . xmspLjiÚgS ™´sL<Sμ≥yLRiLigS C xmsLi»¡©´sV rygRiV ¬ø¡[ryÚLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ N]¨sı xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS ™´sL<SáV xqsLjigS xms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. INRP Æ™s[Œœ¡ xms≤T∂©y.. xqs\lLi©´s @μR∂V©´sVÕ‹[ xms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ Æ™s[LRiVaRP©´sgRi rygRiV ˙NRP™´sVLigS ªRΩgÊRiVª][Liμj∂. C G≤yμj∂ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ryμ≥yLRifl· ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ NRP¨dsxqsLi xmsμ][™´sLiªRΩV NRPW≤y rygRiV NS¤Õ¡[μR∂V. ™y©´s xms≤T∂æªΩ[ Æ™sLi»¡Æ©s[ gjiLi«¡Ã¡V À≥œ¡W≠sVÕ‹[ Æ™s[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV.

ø£\dæsêì n<äèwüº+ ™´sVμR∂˘Li uyxmsoá Æ™s[áLi ™´sVVgjizqsLiμj∂. N]LiμR∂LjiNTP AaRP, ™´sVLjiN]LiμR∂LjiNTP ¨sLSaRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ C ªRΩªRΩLigRiLi gRi™´sV¨s}qsÚ AxqsNTPÚNRPLRi\Æ™sV©´s @LiaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ™´sVμR∂˘Li ¤…¡Li≤R∂L˝RiV Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP Fy©±sNSLÔRiV D©´sı ™ylLi[ @L>RiVá¨s æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Liª][ øyÕÿ™´sVLiμj∂ Fy©±sNSLÔRiVáV©´sı ™yLji N][xqsLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Æ™s[»¡ @Liªy BLiªRΩ NSμR∂V. ZNP[™´sáLi Fy©±sNSLÔRiV¤Õ¡[ NSμR∂V ™y…”¡ª][ Fy»¡Vc AxqsVÚáV NRPW≤y D©´sı ™yLji¨s Æ™sμj∂NTP xms»Ì¡VN]¨s ™yLjiÆ©s[ ’¡©y≠dsVáVgS ¬ø¡[zqs ¤…¡Li≤R∂L˝RiV Æ™s[LiVVLiøyLRiV.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ’¡©y≠dsVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPVLi¤…¡[ Bμj∂ ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s ™´sVL][™´sWLRiV μk∂Liª][ LRiV«¡Ÿ™´sLiVV˘Liμj∂. BNRP ¤…¡Li≤R∂L˝RiV Æ™s[}qs ™´sVVLiμR∂V ªRΩ™´sV @μR∂XuÌy¨sı xmsLkiOTPQLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™yLRixmnsÕÿáV , ¿¡Ã¡VNRP«‹[xqs˘Li ¬ø¡zmsˆLiøR¡VNRPV¨s ™´sVLki ¤…¡Li≤R∂L˝RiV Æ™s[aSLRiV. ¤…¡Li≤R∂L˝RiÕ‹[ ªRΩ™´sV @μR∂XuÌy¨sı æªΩ[áVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @ORPQLSá 25 Æ™s[á©´sV xqs™´sVLjiˆLiøR¡VNRPV©yıLRiV. μR∂VNSflÿáV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Æ™s[}qs ¤…¡Li≤R∂L˝Ri©´sV gRiªRΩLiÕ‹[ F°…‘¡Ã¡V xms≤T∂ @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáV Æ™s[}qs™yLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V DªRΩˆ©´sı™´sV™´soªRΩV©yıLiVV... μk∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sWªRΩ©´s ™´sVμR∂˘Li ≠sμy©y¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS μ≥R∂LRiáV N][≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li F°LiVV ˙xmsºΩ μR∂VNSflÿ¨sNTP ©y©±s Lji»¡LRiı ¡VÕfigS LRiW.25Æ™s[áV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ˙FyLiªy¨sı  ¡…Ì”¡ IN][‰ ø][»¡ INRP μ≥R∂LRi©´sV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡ μy¨sÕ‹[ 10aSªy¨sı ≤U∂≤U∂gS ºdΩ∏R∂Wá¨s }msL]‰©yıLRiV. ZNP[™´sáLi LRiW.25Æ™s[¤Õ¡[ NRPμy @¨s ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVáª][ Fy»¡Vc ™´sW™´sVWáV ™´s˘NRPVÚáV NRPW≤y C μR∂LiμyÕ‹[NTP ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV AxqsNTPÚ øR¡WFyLRiV. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V ¤…¡Li≤R∂L˝RiV μR∂NRP‰¨s ™yLRiV ªRΩ™´sV @μR∂XxtÌsQLi ÀÿgS ¤Õ¡[μR∂©´sVNRPVLi»¡W 25 Æ™s[áV F°LiVV©´sLiμR∂VNRPV μj∂gSáVgS ™´sVVΔÿáV |ms…ÌÿLRiV.

>∑‘·yÓ’uÛÑe ∫Vü≤ï+>± ≈£î&çø±\Te Äj·Tø£≥Tº

©ygSLÍRiV©´srygRiL`i ¨sLS¯fl·Liª][ μR∂aRPºΩLjigji©´s \lLiªRΩVáV BxmsˆV≤R∂V ¨ds…”¡N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[∏R∂Wá ™´sμÙ][ æªΩ÷¡∏R∂VNRP @π∏∂W™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. NRPV≤T∂NSáV™´s NTPLiμR∂ D©´sı \lLiªRΩVá xmsLjizqs ÚºΩ BxmsˆV≤R∂V @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ ≠sxqsÚQXªRΩ\Æ™sVμj∂gS μk∂¨sgRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡ ¡VªyLRiV. NRPV≤T∂ gRi»Ì¡V ˙xmsμ≥y©´s NSáV™´s ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ F~≤R∂gS…”¡ NSá*Õ˝‹[ INRP…”¡. 126 \Æ™sVŒ˝œ¡ F~≤R∂™´so©´s C NSáV™´s©´sV ¨sLji¯LiøyLRiV. ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i NRPV≤T∂NSáV™´s LSNRPª][ xms¤Õ˝¡Ã¡ LRiWxmsolLi[≈¡Ã¡V ™´sWLjiF°∏R∂WLiVV. Bμj∂ÕÿDLi≤R∂gS ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i NRPV≤T∂ Fs≤R∂™´sVá NSáV™´sáNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs 45 GŒ˝œ¡ß @LiVV©y BLiªRΩ™´sLRiNRPV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV rygRiV¨dsLRiV @LiμR∂¨s μR∂VzqÛsºΩ. @LiøR¡©y ˙xmsNSLRiLi ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á¬ø¡[xqsVÚ©yı xmspLjiÚ A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV }qsμR∂˘xmso ™´sxqsºΩ á’≥¡LiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ¨dsLRiV á’≥¡LiøR¡NRP \lLiªRΩVáV G…ÿ xqsV™´sWLRiV LRiW.280 N][»˝¡ ≠sáV\Æ™s©´s xmsLi»¡ ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ Àÿ˘LiN`P ¨sμ≥R∂Vá©´sVLi≤T∂ 1997Õ‹[ N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá LRiVfl· r¢NRPLRi˘Li F~Liμj∂ NSáV™´sáNRPV \¤Õ¡¨sLig`i ¬ø¡[zqs©y ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ NRPV≤T∂NSáV™´s A∏R∂VNRP»Ì¡NRPV 2,06,475 |§¶¶¶NÌS L˝RiVgS }msL]‰©yıLRiV. ªRΩLRiV™yªRΩ NSáLiÕ‹[ NRPV≤T∂ NSáV™´s A∏R∂VNRP»Ì¡Vc 4,47 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiNRPV, Fs≤R∂™´sV NSáV™´s A∏R∂VNRP»Ì¡Vc 3.54 áORPQá |§¶¶¶NÌSL˝RiV ≠sxqsÚQXªRΩ\Æ™sVLiμj∂. NS¨s C ¤Õ¡NRP‰Ã¡V NSgjiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ NRP¨szmsxqsVÚ ©yıLiVV. ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Li «¡Ljilgi[ L][«¡ŸÕ˝‹[ NSáV™´sáƩs[≠s FsxmsˆV≤R∂V ¨sLji¯ryÚL][ @¨s \lLiªRΩVáV FsμR∂VLRiVøR¡W}qs™yLRiV. NSáV™´sáV LSNRP™´sVVLiμR∂V ˙xms«¡Ã¡ ALÛjiNRP xmsLjizqÛsºΩ @ªRΩ˘LiªRΩ μR∂∏R∂V¨ds ∏R∂VLigS DLiÆ≤∂[μj∂. ™´sL<RiLi NRPVLji}qsÚÆ©s[ xmsLi»¡Ã¡V xmsLiÆ≤∂[≠s. øR¡μR∂V™´so¤Õ¡[μR∂V. ≠sμR∂V˘ª`Ω ¤Õ¡[μR∂V. LRix§¶¶¶μyLRiVáV , LRi™yflÿ r¢NRPLRi˘Li NRPW≤y ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ ≠ds…”¡ ¨sLS¯fl·Liª][ xmsLi»¡Õ˝‹[ ™´sWLRiVˆ ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sLji rygRiV ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigjiF°LiVVLiμj∂. NRPV≤T∂ NSá* xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ gRiVLi»¡WLRiV—¡Õ˝ÿ™´sLRiNRPV 2,49,434 FsNRPLS Õ˝‹[ ™´sLji xmsLi≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. ALRiVªRΩ≤T∂ xmsLi»¡÷¡ı 4,24,829 FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1,85,516 FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji xmsLi≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. 2,56,858 FsNRPLSÕ˝‹[ ALRiVªRΩ≤T∂ xmsLi»¡÷¡ı xmsLi≤T∂xqsVÚ ©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 11,16,637 FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ™´sV◊d˝¡ ™´sWLRiVˆ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ¨dsŒ˝œ¡ß ¤Õ¡[NRP BxmsˆV≤R∂V \lLiªRΩ©´sı μj∂gSáVgS FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yı≤R∂V.

yÓTT\ø£\≈£î {≤´+ø£s¡¢‘√ ‘·&ç

—¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 3.50 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝Ri ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV NS™y÷¡= DLi≤R∂gS.. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 25Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsºΩÚ, ™´sVL][ 20Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ Æ™sVVNRP‰«‹©´sı |msxqsLRi ≠sªRΩÚ©yáV ©y…ÿLRiV. Æ™sVV÷¡¿¡©´s \|msL˝RiNRPV ¨ds…”¡ gRiLi≤R∂Li GLRiˆ≤R∂»¡Liª][ ™y…”¡¨s ¡ºΩNTPLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV ©y©y ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. …ÿ˘LiNRPL˝Riª][ ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡Li¿¡.. ’¡LiÆμ∂áª][ \|msL˝RiQ\|ms F°xqsVÚ©yıLRiV.™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS ™y©´sáV ™´sVV≈¡Li øy¤…¡[∏R∂V»¡Liª][ ≈¡Lki£mns rygRiVNRPV INRP‰ryLjigS ˙xmsºΩNRPWáªRΩ A™´sLjiLi¿¡Liμj∂. «¡⁄©±s Æ©sáՋ[ xqsLSxqsLji ™´sL<RiFyªRΩLi 132 ≠sV÷d˝¡ ≠dsV»¡L˝RiV NSgS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ZNP[™´sáLi 116 ≠sV÷d˝¡ ≠dsV»¡L˝RiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NRPVLjizqsLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi 46 ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV gS©´sW xmsμj∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ryμ≥yLRifl· ™´sL<RiLi NRPW≤y ©´sÆ™sWμR∂V NSNRP F°™´s»¡Liª][ NRPLRiV™´so ªyLi≤R∂≠sr°ÚLiμj∂. ™´sVL][ 25 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ¨sLÒkiªRΩ ™´sL<RiLi NRPVLjizqs©´sxmsˆ…”¡NUP «¡Ã¡™´s©´sLRiVÕ˝‹[NTP ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi¤Õ¡[μR∂V. GLRiV ™´sVVLiμy GNSμR∂bP ™´sVVLiμy @©´sı LkiºΩÕ‹[ ™´sVVxqsVLRiV xms…Ìÿ÷¡=©´s ™yªy™´sLRifl·Li ºdΩ˙™´s ˙xmsºΩNRPWáLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. GNSμR∂bP xqs≠dsVzmsxqsVÚ©yı G…”¡ gRiágRiá ≠s¨szmsLiøR¡»¡Li¤Õ¡[μR∂V. ™y©´sáV, ™´sLRiμR∂áV F~Ligji F~L˝S÷¡=©´s ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ¬ø¡LRiV™´soáV, ™ygRiVáV, NRPVLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂ F°ªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ NRPLRiV™´soNRPV xqsLiZNP[ªRΩLi @™´soªRΩV©yıLiVV. ª]áNRPLji rygRiV xms©´sVÕ˝‹[ ªRΩá™´sVV©´sNRPáV NS™y÷¡=©´s \lLiªRΩVáV ANSaRPLi ™´sLiNRP μk∂©´sLigS øR¡WxqsVÚ©yı ™´sLRiVfl·V≤R∂V NRPLRiVfl”·LiøR¡NRP F°ªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ NRP¨dsıLRiV ªyLi≤R∂≠sr°ÚLiμj∂. NSáLi ™´sVL][ryLji \lLiªRΩV©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[}qs ø≥y∏R∂VáV NS©´s™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ @©´sıμyªRΩÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂.


@;M|” Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£fi≤XÊ\\ ã+<é $»j·Te+‘·+ u≤qT‡yê&É, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì m_$|æ Ä<Ûä« s¡´+˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\\≈£î ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ ì∫Ãq dü+<äs¡“+>± ãT<Ûäyês¡+ ã+<é $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. sêÁwüº yê´|üÔ+>± Áô|’y˚≥T j·T»e÷Hê´\≈£î neTTà&ÉTb˛sTTq Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\qT ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔ+<äì ø£fi≤XÊ\˝À¢ dü+K´ ‘·≈£îÿyÓ’+<äH˚ H˚|ü+‘√ Á>∑÷|ü⁄\qT m‹Ôy˚j·T≥+ ô|’ yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± m_$|æ õ˝≤¢ ø√Ä]¶H˚≥sY n+C≤>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·T sêÁwüº yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À¢ ñqï

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± m_$|æ ñ<ä´e÷\T ñ<Ûäè‘·+ #˚düTÔ+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ á düeTdü´ô|’ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\qT |ü]s¡øÏå+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ø=ìï &çe÷+&É¢qT |üÁ‹ø± eTTK+>± ù|s=ÿHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T ˝Òì Á>∑÷|ü⁄\qT Á|üuÛÑT‘·«+ m‹Ôy˚ùd Ä˝À#·qqT e÷qTø√yê\ì , >∑<äT\ ø=s¡‘· ˝Òì ø£fi≤XÊ\˝À wæ|òæº+>¥ $<Ûëq+‘√ Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·Tqï ø£fi≤XÊ\\≈£î |üø£ÿ uÛÑeHê\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì , n˝≤π> U≤∞>± ñqï ñbÕ<Ûë´ b˛düTº\qT

>∑Ts¡Tyês¡+, pHé 28, 2012

düTes¡íyês¡Ô

áJmdt |üqT\ô|’ ndü+‘·è|æÔ : yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø±ìøÏ #·s¡´\T rdüTø√+&ç ;s¡÷ÿsY, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À á @&Ü~ $$<Ûä Á>±e÷\˝À ìs¡«Væ≤+∫q C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û |üqT \T ‘·≈£îÿe |üqT\T #˚|ü≥º&É+ e\¢ |æ&ç Msê #ê] ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. H˚&ÉT õ˝≤¢ ˝À mHéÄsYÇõmdt <ë«sê n+~düTÔqï yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+≈£î eT+&É\ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eT+& É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝À uÛÑ÷n_Û eè~› |üqT\T bòÕs¡àdædtº s√&ÉT¶\T |ü+≥ø± \Te\T, n‹ ‘·≈£îÿe>± qyÓ÷<äsTTq≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. H˚&ÉT eT+&É\+˝À uÛÑ÷ n_Ûeè~› |üqT\T |ü+≥ø±\Te\T |üP]Ô ø±ì$ ‘·«] ‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

, yê´j·÷j·T ñbÕ<Ûë´ b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À¢ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·T\T ø£*Œ+#ê\ì, >∑T]Ô+|ü⁄˝Òì Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\\qT ‘=\–+#ê\ì , ô|+∫q Áô|’y˚≥T |ò”E\qT ‘·–Z+#ê\ì , ns¡Ω‘· ˝Òì ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ $<ë´ uÀ<Ûäq n+~düTÔqï ø£fi≤XÊ\\ô|’ #·s¡´ rdüTø√yê\ì , n˝≤π> |ü˝…¢ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç $<ë´s¡®q≈£î $#˚ÃdüTÔqï $<ë´s¡Túø£\T m\¢y˚fi¯\ ãdüT‡\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚≥≥T¢ #·÷&Ü\ì pìj·TsY ø£fi≤XÊ˝˝À ø=‘·Ô>± myéTÇdæ Á>∑÷|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø£ì«qsY jÓ÷π>X¯«sY#ê], dü+Jyé, Á|üø±XŸ, •e, sêCÒwt, ∫qï, n˙˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É\+˝Àì yÓTTø£ÿ\ |ü+|æDÏ pHé 31 es¡≈£î |üP]Ô #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì 10 \ø£å\ yÓTTø£ÿ\ |ü+|æDÏøÏ düHêïVü‰\T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰$T <ë«sê mHé õz bÕ¢+{ÏH˚wüHé, u≤¢ø˘ bÕ¢+{ÏH˚wüHé, j·T÷ì ùdºwüHé bÕ¢+{ÏH˚wüHé, u≤+&é bÕ¢+{ÏH˚wüHé <ë«sê yÓTTø£ÿ\T õ˝≤¢˝À 50 \ø£å\ yÓTTø£ÿ\T |ü+|æDÏ #˚düTÔHêïeTì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕ¢+{ÏH˚wüHé≈£î mes¡T ns¡TΩ˝À yê]ì >∑T]Ô+ #ê\ì nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>± e÷\˝À C≤uŸø±s¡T¶\T , mdtdæ, mdt{Ï ∫qï,düqïø±s¡T ¬s’‘·T\qT >∑T]Ô+∫ yÓTTø£ÿ\T n+~+#ê\ì |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T\≈£î dü÷∫+

–]»q yÓ’<ë´ìøÏ

ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄

≈¡™´sV¯Li, «¡⁄©±s 27(düTes¡íyês¡Ô): ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS G¤«¡¨ds=Õ‹[ \Æ™sμR∂˘xmsLRiLigS øR¡≠søR¡Wzqs©´s ¬ø¡[μR∂V @©´sVÀ≥œ¡™yáV C G≤yμj∂ ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚ™´s¨s H…”¡≤T∂Fs {ms™Ø[ ˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV. gjiLji«¡©´sVáNRPV \Æ™sμR∂˘ r¢NRPLS˘Ã¡V @LiÆμ∂[Õÿ @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. BLiμR∂V N][xqsLi ™´sVW≤R∂V Æ©sááNRPV xqsLjixms≤R∂ ™´sVLiμR∂VáV, \Æ™sμR∂V˘Ã¡V, 20 @Li ¡V¤Õ¡©´sV=áV, 12 Æ™sVV\¤À¡Õfi  ¡XLiμyáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi¿¡©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡FyLRiV. ryLiZNP[ºΩNRP NSLRiflÿá ™´sá©´s LRiW.44.07 N][»˝¡ ™´s˘∏R∂VLiª][ 19 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s 280 NTP.≠dsV. Æ™s[VLRi 200 LRix§¶¶¶μyLji xms©´sVá©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc {ms™Ø[ æªΩ÷¡FyLRiV. DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xms©´sVá\|ms ≠s—¡¤Õ¡©±s= ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡Vc Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. r°xtsQÕfi A≤T∂…fiÕ‹[ Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ¨sμ≥R∂Vá μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi\|ms ™´sVW≤y áORPQáV LjiNRP™´sLki ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sWªRΩ©´s ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ G¤«¡¨ds=Õ‹[¨s A˙aRP™´sV FyhRiaSááV, ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV @Liμj∂xqsVÚ©´sı ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSá r¢NRPLS˘Ã¡V, \Æ™sμR∂˘xmsLRiLigS NS™y÷¡=©´s ™´sVLiμR∂VáV, ¿¡NTPªRΩ= ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms H…‘¡≤U∂G μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡LiμR∂¨s {ms™Ø[ ˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV. . gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS BNRP \|ms Cc•¶¶¶xqÌsÕfi= xmsμÙR∂ºΩ¨s @©´sVxqsLjiLiøR¡©´sV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV, Dμ][˘gRiVá •¶¶¶«¡LRiV, rÌyNRPV ≠s™´sLSáV, ’¡Ã˝¡Vá ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV ªRΩμj∂ªRΩLRi xms©´sVáV Æ™sVV\¤À¡Õfi μy*LSÆ©s[ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. NS*÷¡…‘¡ Fs≤R∂V˘ZNP[xtsQ©±s xmnsL`i Fs{qÌs= Õ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVW≤R∂V ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSáá©´sV ˙Fy¥R∂≠sVN][©´sıªRΩ FyhRiaSááVgS, 13 ˙Fy¥R∂≠sVN][©´sıªRΩ FyhRiaSáá©´sV D©´sıªRΩ FyhRiaSááVgS @£ms˙lgi[≤`∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩ |mnsLiVV\¤Õ¡©´s 1200 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ALRiV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ «¡Ÿ\¤Õ¡ 15 ©´sVLi¿¡ bPORPQfl· B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aS™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. 37 FyhRiaSáá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ LRiWFyLiªRΩL`i xms¥R∂NRPLi μy*LS @μR∂©´sxmso gRiμR∂Vá ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqslLi[* ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV.

ñìøÏ ø√˝ÀŒ‘·Tqï ô|<ä› #Ós¡Te⁄\T

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LjiNSLÔRiVÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi ¬ø¡LRiV™´soáV DLi»¡V©yıQZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ NS©´sLS¨s xmsLjizqÛsºΩ ™´sW˙ªRΩLi Æ™s[LRiVgS DLiμj∂. ™y…”¡¨s Æ™sVÃ˝¡gS rygRiVÀ≥œ¡W≠sVgS™´sWLRiVxqsVÚ©yıLRiLRiV. BÆμ∂[ ILRi™´s≤T∂ N]©´srygjiæªΩ[ rygRiV, ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi xmspLki*NRPVáV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[zqs©´s ¬ø¡LRiV™´soá ™´sV©´sVgRiÆ≤∂[ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLi NS©´sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sV»Ì¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ \Æ™sV©´sL`i BLjilgi[xtsQ ©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ μyμyxmso 3600 ¬ø¡LRiV™´soáV D©yıLiVV. LjiNSLÔRiVÕ˝‹[ D©´sıxmsˆ…”¡NUP ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ xmsáV ¬ø¡LRiV™´soáV NRP©´sV™´sVLRiVgRi∏R∂W˘LiVV. rygRiV¨ds…”¡NTP Dxmsπ∏∂WgRixms Æ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. xmsLi»¡À≥œ¡W™´sVVáVgS ™´sWLjiF°ªRΩV©yıLiVV. μyμyxmso ¬ø¡LRiV™´soá¨sıLi…”¡Õ‹[©´sW ˙xmsºΩG…ÿ ≠s{qsÚLÒRiLi ªRΩgÊRiVªRΩW ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. A˙NRP™´sVflÿáNRPV gRiVLRi™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ¬ø¡LRiV™´soá ≠s{qsÚLÒRiLi gRifl·¨ds∏R∂VLigS xms≤T∂F°ªRΩV©´sıμj∂. ªygRiV¨ds…”¡ ©´sVLi¿¡ rygRiV¨ds…”¡μyNS ¬ø¡LRiV™´so¤Õ¡[ ˙Fyfl·xmsμR∂LigS DLiÆ≤∂[≠s. BxmsˆV≤y xmsLjizqÛsºΩ NS©´sLS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ¬ø¡LRiV™´soáV ™´sW∏R∂V\Æ™sVF°ªRΩW NRPÀÍÿNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLiVV. ¬ø¡LRiV™´soá ≠s{qsÚLÒRiLi ªRΩgÊjiF°ªRΩV©´sıμj∂. ¿¡©´sı, |msμÙy æªΩ[≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¬ø¡LRiV™´soá©´sV A˙NRP≠sVLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sV»Ì¡ ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡LRiV™´so¤Õ¡[ A∏R∂VV™´so xms»Ì¡V. @»¡V™´sLi…”¡μj∂ ˙xmsºΩG…ÿ ≠s{qsÚLÒRiLi ªRΩgRiVªRΩV©´sıμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáNRPV ™´sVVxmsˆV ™y…”¡¤Õ˝¡[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. xmsLS˘™´sLRiflÿ¨sNTP •¶¶¶¨s D©yı xms…Ì”¡Lixmso¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂.™´sVL][\Æ™sxmso —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥œ¡W™´sVVáV D©yı∏R∂VLi¤…¡[ @≠s ¬ø¡LRiV™´soá LRiWxmsLiÕ‹[©´sW D©yıLiVV. ™y…”¡¨s xmsLjiLRiOTPQLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ ˙NRPÆ™s[V{ms A˙NRP™´sVflÿáNRPV gRiV\lLi NRP©´sV™´sVLRiVgRiV NS©´sV©yıLiVV. B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ À‹[LRiVÀÿ™´soáV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂≤R∂Liª][ ™y…”¡ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ¬ø¡LRiV™´soá\|ms xms≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. rygRiV¨ds…”¡ A™´saRP˘NRPªRΩ DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı DÆμÙ∂[aRPLiª][ A˙NRP™´sVfl·Ã¡V Æ™s[gRi™´sLiªRΩ\Æ™sVLiμR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. NS¨ds ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS, xmsL][ORPQLigS ™y…”¡ ˙Fyμ≥y©´s˘Li FsLiªRΩgS©Ø[ DLiμj∂. @LiVV©y @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi μk∂¨s\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ≠sVgji÷¡©´s N]μÙj∂Fy…”¡ ¬ø¡LRiV™´soá©´sV lLiÆ™s©´sW˘ aS≈¡ xqsLiLRiOTPQLiøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩVLiμj∂. ¬ø¡LRiV™´soá ≠s{qsÚLÒRiLi ªRΩgÊjiF°ªRΩVLi≤R∂≤R∂Li ª][ μy¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡Õÿá\|ms ©y xms≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. INRPxmsˆV≤R∂V 60 @≤R∂VgRiVá Õ‹[ªRΩV©´s À‹[LRiVÀÿ™´soáV xms≤T∂æªΩ[ BxmsˆV≤R∂V 120 ©´sVLi¿¡ 300 @≤R∂VgRiVá Õ‹[ªRΩV™´sLRiNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡= ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. @Æμ∂[ ™´sVLjiN]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ 800 @≤R∂VgRiVá ™´sLRiNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. @Æμ∂[ ¬ø¡LRiV™´soÕ˝‹[ ¨ds…”¡¨s À≥œ¡˙μR∂xmsLji}qsÚ À≥œ¡WgRiLRi˜È ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li |msLRigRi©´sVLiμj∂. FsºΩÚF°ªRΩá ˙Fy¤«¡NÌRPVá μy*LS rygRiV¨ds…”¡ ¬ø¡LRiV™´soÕ˝‹[ xmsoxtsQ‰Œœ¡LigS ¨dsLRiV ¨sá* ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ªRΩμy*LS À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV xmsLjiLRiOTPQLiøR¡VNRPVÆ©s[ ≠dsáVLi»¡VLiμj∂. À‹[LRiVÀÿ™´soá≠dsVÆμ∂[ Aμ≥yLRixms≤R∂NRPVLi≤y ¬ø¡LRiV™´soá©´sVLi¿¡ rygRiV¨ds…”¡¨s Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´søR¡VË.

Ä>∑düTº˝À ñ∫‘· yÓT>±

ø£+{ÏyÓ’<ä´ •_s¡+ GáWLRiV, «¡⁄©±s 27(sdüTes¡íyês¡Ô) : GáWLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ AgRixtÌsvÕ‹[ D¿¡ªRΩ Æ™sVgS NRPLi…”¡ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ™yNRPL`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s gRi™´sLRiıLRiV xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP BLi≤][L`i }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi BLi≤][L`i }qÌs≤T∂∏R∂VLi ™yNRPL`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ 60 ™´sVLiμj∂ ≠s™´sVÕÿÆμ∂[≠s xqsW‰Ã¡V ≠sμy˘LÙji¨ds ≠sμy˘LÙRiVáNRPV ©Ø[»¡V xmsoxqsÚNSá©´sV,, BªRΩLRi xmsLjiNRPLSá©´sV A∏R∂V©´s @LiμR∂¤«¡[ryLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW FsLiª][™´sVLiμj∂ }msμR∂áV ZNP[»¡LSN`ÌP «¡ ¡V˜ª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s AxmslLi[xtsQ©±s ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¤Õ¡[NRP øR¡Wxmso©´sV N][Õ‹[ˆªRΩV©yıLRi¨s @»¡V™´sLi…”¡ }msμR∂á N][xqsLi AgRixtÌsvÕ‹[ D¿¡ªRΩ NRPLi…”¡ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ™´sLiμR∂™´sVLiμj∂NTP ZNP[»¡LSN`ÌP AxmslLi[xtsQ©˝´sV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s áORPQ ˘LigS ¨sLÒRiLiVVLiøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sLiμR∂™´sVLiμj∂NTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s NRPŒ˝œ¡«‹[Œ˝œ¡ß NRPW≤y D¿¡ªRΩLigS xqs™´sVNRPWLRiVryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. BLi≤][L`i }qÌs≤T∂∏R∂VLi ™yNRPL`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s g_LRi™yμ≥R∂˘QORPVáV xmso÷¡ NRPV™´sWLRiry*≠sVLS«ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™yNRPL`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ry™´sW—¡NRP }qs™y NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS 60 ™´sVLiμj∂ ¿¡©yıLRiVáNRPV 300 ©Ø[…fi xmsoxqsÚNSáV, |ms¨s=Œ˝œ¡ß, LRi ¡˜L˝RiV, BªRΩLRi }qÌsxtsQ©´sLki ™´sxqsVÚ™´soá©´sV }msμR∂≠sμy˘LÙji¨ds ≠sμy˘LÙRiVáNRPV @Liμj∂Liøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ™´sVLji¨sı }qs™y NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ }msμR∂™´sLÊSáNRPV ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ @Liμj∂ryÚ™´sV¨s xmso÷¡ ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsºdΩ ™´sV¨s{tsQ ¨sªRΩ˘Li ©´s≤R∂NRP @á™y»¡V ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ AL][gRi˘™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s “¡™´s©y¨sı rygjiLiøR¡gRiáVgRiVªyLRi¨s xqsLixmnsV ©y∏R∂VNRPVáV gRiLiμ≥R∂Li LS™´sWLS™´so ¬ø¡FyˆLRiV. Aμ≥R∂V¨sNRP ∏R∂VVgRiLiÕ‹[ ˙xmsºdΩ ™´sV¨s{tsQ ™´sW©´szqsNRP IºΩÚ≤T∂áª][ Fy»¡V aSLkiLRiNRP LRiVgRi¯ªRΩáª][ “¡≠sxqsVÚ©yı≤R∂¨s B»¡V™´sLi…”¡ Àÿμ≥R∂á ©´sVLi≤T∂ ≠s™´sVVNTPÚ F~LiμyáLi¤…¡[ ˙xmsºdΩL][«¡⁄ Æ™s[NRPV™´s «ÿ™´sVV©´s ≠sμ≥j∂gS gRiLi»¡Fy»¡V ©´s≤R∂NRP @á™y»¡V ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. ™yNRPL`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ˙xms«¡Õ˝‹[ ªRΩgRiV \¬ø¡ªRΩ©´s˘ NRP÷¡gjiLiøR¡≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sıμR∂¨s, ˙xmsºdΩ ™´sV¨s{tsQ IºΩÚ≤T∂áV ¤Õ¡[¨s ˙xmsaSLiªRΩ\Æ™sV©´s “¡™´s©y¨sı rygjiLiøyá¨s @xmsˆVÆ≤∂[ AL][gRi˘™´sLiªRΩLigS “¡≠sLiøR¡gRiáVgRiVªy≤R∂¨s gRiLiμ≥R∂Li LS™´sWLS™´so ¬ø¡FyˆLRiV.

#ês¡T. u≤+&é bÕ¢+{ÏH˚wüHé <ë«sê ˇø√ÿ ¬s’‘·T≈£î 800 yÓTTø£ÿ\T ñ∫‘·+>± n+~+#ê \Hêïs¡T. yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ¬s’‘·T≈£î ñ∫‘·+>± s¡yêD #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± >∑T+‘·\T Á‘·e«&É+‘√ bÕ≥T , yÓTTø£ÿ≈£î 12 s¡TbÕj·T\T n+~kÕÔeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç yÓTTø£ÿ\T Hê≥T‘·Tqï e´øÏÔøÏ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T>± yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ 50 s¡TbÕj·T\T, ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡+ 31 s¡TbÕj·T\T, eT÷&Ée dü+e‘·‡s¡+21 s¡TbÕj·T\T n+~düTÔHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz dü÷|òæ, z+bÕ˝Ÿ , @|æz dü«|üï, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

mHémdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À u…’ø˘sê´© ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 27(düTes¡í yês¡Ô):ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝À mHémdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£fi≤XÊ\\ ã+<é |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î mHémdtm|òt u…’ø˘sê´©ì ìs¡«Væ≤+∫+~.á dü+ <äs¡“+>± mHémdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ü‘ê|t e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À U≤∞>± ñqï ˝…ø£Ãs¡sY b˛düTº\T yÓ+≥H˚ ãØÔ #˚dæ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\≈£î e÷Á‘·+ düsêÿsY kÕÿ\sYwæ|t\T Ç∫à Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\qT ã\|üsêÃ\ì, Áu≤+&é Çy˚Tõ˝À »]π> $<ë´ bÕ\Hêìï, sê´+≈£î\T Á|ü#ês¡ ôVAs¡TqT n]ø£&ÉT‘·÷ ˇø£ Jeq #·≥º+ ‘˚yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

uÛÑyê˙ù|{Ÿ Á>±e÷ìï düs<ä]Ùs∫q ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±] uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), pHé 27, uÀ<ÛäHé eTs&É˝s uÛÑyê˙ù|{Ÿ Á>±e÷ìï ãT<Ûäyês¡s eTs&É\ ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±] >∑s>±¬s&ç¶ düs<ä]Ùs#ês¡T, á düs< äs¡“¤s>± Á>±eTs˝À HÓ\ø=qï düeTdü´ \qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T, ˙{Ï m<ä›&çì rπsÃs<äT≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |üs|ü&És »]–s<äì Äj·Tq nHêïs¡T, Äj·Tq yÓ s≥ mz yÓsø£fÒX¯«s¡T¢, Á>±eTdüTÔ\T ñHêïs¡T.

bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\ düs¡|òüsê dü]>±Z ˝Òø£b˛e&É+‘√

Çã“+~ |ü&ÉT‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T u≤qT‡yê&É, pHé 27 ( düTes¡íyês¡Ô) :Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡ø±\, nìï ‘·s¡>∑‘·T\ bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\qT myéTÇz ø±sê´\j·T+˝À n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì düs¡|òüsê düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. á $wüj·T+ Ç˝≤ ñ+f… u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝À bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T ø=ìï ‘·s¡>∑‘·T\≈£î ø=ìï düu…®≈£îº\≈£î dü+uÛÑ+~+∫q |ü⁄düÔø±\T ndü\T sêø£b˛>± ø=ìï düu…®≈£îº\≈£î dü+uÛÑ+~+∫q bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T ‘·≈£îÿe>± e∫Ãq≥T¢>± myéTÇz ø±sê´\j·T+˝À ‘Ó\T|ü⁄‘·T Hêïs¡T. Äs¡T, @&Ée ‘·s¡>∑‘·T\≈£î #Ó+~q >∑DÏ‘· |ü⁄düÔø±\T , @&Ée ‘·s¡>∑‹øÏ #Ó+~q ‘Ó\T>∑T bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T düVæ≤‘·+ ndü‡\T sê˝Ò<äì , ◊<äe ‘·s¡>∑‹øÏ #Ó+~q ‘Ó\T>∑T, >∑DÏ‘·+ bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T ndü‡\T sêø£b˛>± , Äs¡e ‘·s¡>∑‹øÏ #Ó+~q Ä+>∑¢eTT bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T n˝≤π> mì$T <äe ‘·s¡>∑‹øÏ #Ó+~q JeXÊÁdüÔ+, ‘Ó\T>∑T bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T ‘·≈£îÿe>± e#êÃj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ nìï bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T düs¡|òüsê #˚düTÔHêïeTì #ÓãT‘·Tqï kÕúìø£ eT+&É\ $<ë´~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À e÷Á‘·+ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T ô|’$<Ûä+>± ñHêïj·Tì #ÓãT‘·T+&É&É+˝À Ä+‘·s¡´+ @+{À ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT. bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T düs¡|òüsê dü]>±Z ñ+<äì $<ë´XÊKeT+Á‘·T\T ‘Ó*j·T CÒdüTÔqï n~Ûø±s¡T\T $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äCÒj·T&É+˝À C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+&É&É+ @+≥ì, á $wü j·T+ ‘Ó*dæq |ü\Te⁄s¡T eTT≈£îÿq y˚\T y˚düT≈£î+≥THêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 15 s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T dü]>±Z n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T mH√ï Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\qT $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äTu≤≥T\ ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

HêyéTπø yêùdÔ>± Ä<ÛësYø±s¡T¶ Á|üÁøÏj·T kÕe÷qT´&ç >∑T]Ô+|ü⁄>± e]ÔdüTÔ+<ë? uÛ…’+kÕ, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô):eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Ä<ÛësYø±s¡T¶\ Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ–q 6 eT+&É˝≤˝À¢ 4 eT+&É˝≤\T |üP]Ôø±>± ¬s+&ÉT eT+&É˝≤\T ÁbÕs¡+_Û+ #·˝Ò<äT.˝ÀπøX¯«s¡+, ‘êq÷sY eT+&É˝≤ìøÏ Ä<ÛësYø±s¡T¶ ø±øÏ˝…ø£ÿ\T ø±øÏms¡T>∑T nHÓ $<Ûä+>± Ä<ÛësYø±s¡T¶\ Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ>∑˝Ò<äT.Hê\T>∑T eT+&É˝≤˝À¢ uÛ…’+kÕ, ≈£îõsY, ≈£î+{≤\, eTT<∏√˝Ÿ eT+&É˝≤˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ \ø£å\ Ks¡TÃô|{Ϻ Ä<ÛësY πø+Á<ë\T ÁbÕs¡+_Û+∫, |üP]Ô #˚dæq Ä<ÛësYø±s¡T¶ ‘·bÕ\ <ë«sê n+~kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+∫q Ä<ÛësYø±s¡T¶\T \_›<ës¡T\T #˚]q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄.≈£î_sY eT+&É\+˝À ø=ìï Á>±e÷\≈£î Ä<ÛësYø±s¡T¶\T |ü+|æD° »]–q ‘·|ü\T ‘·&Éø£>± e∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+.Ä<ÛësYø±s¡T¶ Á|üjÓ÷»q+ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·T+˝À Áô|’y˚{Ÿ dü+düú\˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ø√dü+ ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ.Á|ü»\T ÄX¯‘√ Ä<ÛësYø±s¡T¶ Ä<Ûës¡+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.Ä<ÛësYø±s¡T¶‘√ ≈£î≥T+ã dü+K´, ù|s¡T¢ ‘·|ü&ÉT, e÷s¡TŒ\T #Ós¡TŒ\T #˚düTø=ì Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À Áô|’y˚≥T XÊK˝À ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e#·T@Ã, ø±ì πswüHéø±s¡T¶ ‘·|ü\T dües¡D »]–q Ä<ÛësYø±s¡T¶‘√ u≤´+≈£î˝À |ü\T ø±sê´\j·÷˝À¢ |üqT\T »s¡T>∑T‘êj·Tì Á|ü»\T ÄX¯\T n&çÄX¯\T>± e÷sêj·Tì Á|ü»\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Ä<ÛësYø± s¡T¶\T uÛ…’+kÕ, ≈£î_sY, ≈£î+{≤\,eTT<∏√˝Ÿ eT+&É˝≤˝À¢ Ä<ÛësYø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚j·÷*‡q nedü s¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.˝ÀπøX¯«s¡+, ‘êq÷sY eT+&É˝≤\T Ä<ÛësYø±s¡T¶ ôd+≥sY\T ÁbÕs¡+_Û+∫, Ä<ÛësYø±s¡T¶\T Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ>∑T‘·T+<ë? Ä<ÛësY ø±s¡T¶ ñ+<ë? nì Á|ü»\˝À }Vü‰>∑Hê\T $ì|ædüTÔHêïsTT.Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T Ä<ÛësYø±s¡T¶ düŒ+~+∫ nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

ø£fi≤XÊ\\ ã+<é $»j·Te+‘·+

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô): nœ\ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y(@_$|æ) sêÁwüº XÊK |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ s√Eq pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ìe«&É+‘√ nìï ø£fi≤XÊ\\ ã+<é≈£î düVü≤ø£]+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ dü+|òüT≥q eT+Á‹ X¯+ø£sY, õ˝≤¢ ø£˙«qsY Hêsêj·TD, bÕ˝§Zq&É+ »]–+~.õ˝≤¢ ø£˙«qsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À düeTdü´\‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·T+<äHêïs¡T.pHé 1q ø£fi≤XÊ\\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆj·÷´j·THêïs¡T.ˇø£yÓ’|ü⁄ Áô|’y˚{Ÿ˝À CÀs¡T>± Ä&çàwüHé\T »s¡T>∑T‘·T+fÒ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\T e÷Á‘· yÓ˝yÓ\uÀ‘·THêïj·THêïs¡T.˝…ø£Ãs¡sY\qT dü|ü¢yÓT+≥Ø |üØø£å\T kÕŒ{Ÿ yê´*y˚wüHé˝À &É÷´{Ï˝À ìs¡“+~Û+∫ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 5 y˚\ eT+~ ˝…ø£Ãs¡sYb˛düTº\qT U≤∞ ñ+∫+~ á Á|üuÛÑT‘·«+ nHêïs¡T.q÷‘·q uÛÑeHê\ ìsêàD+ <˚e⁄&Ós¡T>∑T, eTVæ≤fi≤ ø±˝ÒJ\˝À #Ó|üø√˝Òì u≤<Ûä\‘√ #·<äTe⁄qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡Hêïs¡T.yê{Ïì yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì @_$|æ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

õ˝≤¢ ô|iÏø£ $<ë´s¡Tú\≈£î

Á|ü‹uÛÑ |ü⁄s¡kÕÿsê\T

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢, |ü≥ºD ô|iÏø£ dü+|òüT Ä<Ûä«s¡´+˝À 2011`12 $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À õ˝≤¢˝À n‘·´~Ûø£ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+∫q Á|ü<∏äeT, ~«‹j·T kÕúq+ bı+~q ô|iÏø£ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üX¯+kÕ|üÁ‘ê\T, q>∑<äT ãVüQeT‘·T\qT ÇdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ô|]ƒø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY øö\j·T´ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.ãT<Ûäyês¡+ s√Eq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ô|iÏø£ ≈£î\+ $<ë´s¡Tú\T 10e ‘·s¡>∑‹, Ç+≥sYMT&çj·T{Ÿ, &çÁ^, b˛düTºÁ>±&ÉT´y˚{Ÿ yê]øÏ á ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕÔeTì |üØø£å\˝À n‘·´~Ûø£ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\T p˝…’ 15e ‘˚~˝À|ü⁄q yê] e÷s¡Tÿ\ C≤_‘êqT, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ $esê\T |üP]Ô ∫s¡THêe÷‘√ &Üø£ºsY øö\j·T´ V”≤sê q]‡+>¥ ôVA+ ìC≤e÷u≤<é≈£î |ü+|æ+#ê\ì, Ç‘·s¡ $es¡eTT\ ø=s¡≈£î 9396422311≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Vü≤qà+&ÉT¢, õ˝≤¢ ø√XÊ~Ûø±], |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT *+>∑+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø£ <Ûäs¡˝À ms¡Te⁄\ neTàø±\T eT<ä÷ïsY , pHé 27 ( düTes¡íyês¡Ô): s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\T kÕúìø£+>± ñ+&˚ yê´bÕs¡düTú\T eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À C…’ øÏkÕHé &çm|æ ˇø£ ãkÕÔ≈£î 1150 s¡TbÕj·T\T #=|üq $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. á s¡kÕj·Tqø£ &çm|æ ˇø£ ãkÕÔ myéTÄsY|æ <Ûäs¡ 964 s¡TbÕj·T\T ñ+~. myéTÄsY|æ <Ûäs¡ ≈£î $T+∫ yê´bÕs¡düTú\T 200 s¡TbÕj·T\T ˇø£ ãkÕÔ≈£î n~Ûø£+>± ¬s’‘·T\ qT+∫ edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. eT+&É\ ¬s’‘·T\≈£î á yê´bÕs¡düTú\T e]®q˝Ÿ _\T¢ Çe«≈£î+&Ü &ÉT|æ¢πø≥T _\T¢ ÇdüTÔHêïs¡T. m≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ø=ì ¬s’‘·T\T yÓ÷düb˛‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ kÕúìø£ nÁ–ø£\ÃsY n~Ûø±s¡T\T yê´bÕs¡düTú\ô|’q m≥Te+{Ï ø£]ƒq #·s¡´ rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì eT+&É\ ¬s’‘·T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.

ÄyéTÄBà ;e÷ #Ó≈£îÿ |ü+|æD° ìC≤+kÕ>∑sY ,pHé 27 ( düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì dæ+–‘·+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eq+ n+»j·T´, >∑‘· Äs¡T HÓ\\ ÁøÏ+<ä≥ eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ ÄyéTÄ~à ;e÷ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä eTè‘·Tì uÛ≤s¡´ \øÏÎøÏ ãT<ÛäTyês¡+ s√Eq ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T+˝À 30,000 #Ó≈£îÿqT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|æm+ ø±oHê<∏é |üesY, m|æm+ Á|üdüqïsêDÏ, mdæz e÷s¡T‹, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|t |ü+|æD° ìC≤+kÕ>∑sY ,pHé 27 ( düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+;≈£î\ $<ë´s¡Tú\≈£î ÄyéTÄ~à;e÷ <ë«sê ˇø=ÿø£ÿ $<ë´ ]úøÏ 1200 s¡TbÕj·T\ #=|üq 593 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\s¡wæ|t\ |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|æm+ ø±oHê<∏é |üesY, m|æm+ Á|üdüqïsêDÏ, mdæz e÷s¡T‹, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY˝À uÛ≤Ø es¡¸+

ìC≤+kÕ>∑sY ,pHé 27 ( düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ñs¡TeTT\‘√ ≈£L&çq uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£îs¡e&É+‘√ ¬s’‘·T\≈£î e´ekÕj·T |üqT\≈£î Ä≥+ø£+ @s¡Œ&ç+~. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± #˚<äTs¡TeT<äTs¡T ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\≈£î eT+&É\+ ˝Àì ¬s’‘·T\T ‘·eT |ü+≥b˛˝≤\˝À Äs¡T‘·&ç |ü+≥\T ô|düs¡, $TqTeTT, k˛j·T, yÓTTø£ÿC§qï s|ü+≥\qT y˚düTø√e&É+˝À ¬s’‘·T\T ìeT>∑ïyÓTÆHês¡T.

ô|’|ü⁄ ©πøJì |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á>±eT|ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T u≤qT‡yê&É, pHé 27 ( düTes¡íyês¡Ô) u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì Vü≤qTe÷Hé >∑*¢ ÁbÕ+‘·+˝Àì #êø£* M~Û e<ä› ≈£î˝≤sTT ˙s¡T düs¡|òüsê ne⁄‘·Tqï ô|’|ü⁄˝…’qT ©πøõ nsTT yês¡+ s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï Á>±eT |ü+#êj·T‹ n~Ûø±s¡T\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢>± @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+|ü⁄˝Òì $<Ûä+ >± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ mH√ï \ø£å\T Ks¡Tà ô|{Ϻ ˙{Ï u§≥TºqT ôd’‘·+ ø±bÕ&ÉTø√ yê\+≥T Á|ü»\≈£î $e]düTÔ+fÒ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔ ˙s¡T eè<Ûë b˛‘·Tqï ‘·eTπø$T |ü≥ºq≥T¢>± #·÷düTÔ yÓfi¯óÔHêïs¡T ‘·bÕŒ ô|’|ü⁄˝…’qT ©πøõì n]ø£{≤º\H˚ ñ<˚›X¯´+ yê]øÏ ˝Ò<äT. yês¡+ >∑&ÉTdüTÔqï M~ÛyêdüT\T dü«j·T+>± Á>±eT ø±s¡´<ä]ÙøÏ bò˛Hé <ë«sê ‘Ó*|æq|üŒ{ÏøÏ Ç~>√ edüTÔHêïs¡T, n~>√ edüTÔHêïs¡T n+≥T yês¡+ s√E\ qT+&ç ø±\+ yÓfi¯fl BdüTÔHêïs¡T. Çø£ M] $wüj·T+ Ç˝≤ ñ+f… ˙{Ï düs¡|òüsê #˚düTÔqï n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&çqT+&˚ ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·T&ÜìøÏ yÓfi¯óÔqï ©πøõ $wüj·T+ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. M~Û yêdüT˝Ò ©πøõ ô|’|ü⁄ô|’ ã+&Ésêfi¯flqT ô|{Ϻ ©πøõì ø=+‘· es¡≈£î n]ø£≥º>∑*–q , ô|<ä› ˝…’qT ø±e&É+‘√ ã+&Ésêfi¯flqT ôd’‘·+ Á|üø£ÿ≈£î »]|æ ˙s¡T ãj·T≥≈£î ∫eTTà‘·THêïsTT. Ç+‘· »s¡T>∑T‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ‘·eTπø$T |ü≥ºq≥T¢>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù @e÷Á‘·+ ‘·ìF\T #˚|ü≥ºø£b˛e&É+ Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. á $wüj·T+ô|’ n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ #·s¡´ rdüTø√ì düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì M~Û yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eT<Ûë´Vü≤ï @C…ì‡ô|’ yÓTyÓ÷ C≤Ø ;s¡÷ÿsY, pHé 27 ( düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì qdüTs¡¢u≤<é Á>±eT |ü]~Û˝À >∑\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÀ»q kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·&É+˝À n\dü‘·«+ #˚j·T&É+ <ë«sê bÕsƒ¡XÊ\ @C…ì‡ ìsê«Vü≤≈£î&ÉT >∑+>±s¡+≈£î yÓTyÓTT C≤] #˚dæq≥T¢ eT+&É\ m+|æ&çz dü÷|òæ ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± bÕsƒ¡XÊ\ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫q≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï mC…ì‡ ìs¡«Vü≤≈£î&ÉT Á>±eT düeTø£å+˝À eT+&É\ n~Ûø±]øÏ »yêãT n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ m+Çz >√bÕ˝Ÿsêyé , Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT&ÉT ;ÛeTj·T´, m+ÄsY|æ q]‡+\T, ø£èwüíC…{Ϻ, uÛÑ÷wüHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

myÓTà˝Ò´ #˚‘·T\ MT<äT>± ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ |ü+|æD° ;s¡÷ÿsY, pHé 27 ( düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ n_Ûeè~› ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ 1219 eT+~ \_›<ës¡T˝…’q 9qT+&ç12 ‘·s¡>∑‘·T\ $<ë´]úì , $<ë´s¡Tú\ ‘·\T¢\ ≈£î u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüqdüuÛÑT´\T b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± #Ó≈£îÿ\T |ü+|æDÏ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄyéTÄ~à jÓ÷»q |ü<∏äø£+ øÏ+<ä \_›<ës¡T˝…’q 202 $<ë´s¡Tú\≈£î , n˝≤π> nuÛÑj·TVü≤düÔ+ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä \_›<ës¡T˝…’q 1017 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î >±qT ˇø=ÿø£ø£]øÏ #Ó≈£îÿ\ |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± b˛#ês¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·T &Ü«Áø± dü+|òü÷\ e\¢ eTVæ≤fi¯\≈£î Ä]úø£ ùd«#·Ã \_+∫+<äì nHêïs¡T. &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄ düãT´\≈£î ñ∫‘·+>± >±´dt dæ*+&És¡T¢ ‘·«s¡>± düs¡|òüsê #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY b˛XË{Ϻ, m+|æ&çz dü÷|òæ, &çÄsY&ç|æ ÁbÕC…≈£îº y˚TH˚»sY C≤qT , @]j·÷ ø√Ä]¶H˚≥sY s¡M+<ÛäsY, eTVæ≤fi¯ düyÓTÆø£´ n<Ûä´≈£åî\T \øÏÎ, m|æm+ kÕsTT\T, &Ü«Áø±eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀHê\ dü+<äs¡“¤+>± XÀuÛ≤j·÷Á‘· Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 27(düTes¡íyês¡Ô) : Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Auy≤≥R∂ À‹[©yá «ÿªRΩLRiNRPV @Liªy zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. xmsLi≤R∂VgRi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡⁄\¤Õ¡ 1©´s Aμj∂™yLRiLi 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s Fs¨dÌsAL`i ≠sV¨ds }qÌs≤T∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ a][À≥ÿ∏R∂W˙ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V À‹[©yá NRP≠sV…‘¡c xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ •¶¶¶«¡\lLi À‹[©yáª][ ElLi[gjiLixmso ºdΩ∏R∂V©´sV©yıLRiV. ™´sVμ≥y˘ x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡NRPV •¶¶¶LRiºΩ, ry™´sVWz§¶¶¶NRP xmsÃ˝¡NTP}qs™´s, 4.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV xqsLiªy©yLÛRiLi xqsLRi*aSLiºΩ xmsp«¡Ã¡V, @©´sLiªRΩLRiLi @©´sıμy©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Auy≤R∂™´sWxqs À‹[©y á «ÿªRΩLRiNRPV xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s Aá∏R∂Wá©´sV @LiμR∂LigS @áLiNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. ©´sLiμj∂gRiVLi≤R∂Li μR∂VLÊS™´sWªRΩ $øR¡˙NRPxmsLRi*ªRΩLi ™´sμÙR∂ @™´sV¯™yLji Aá∏R∂WáV ™´sVVryÚ ¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©´sLiμj∂gRiVLi≤R∂LiÕ‹[ gRiá LSx§¶¶¶ß ZNP[ªRΩV™´so Aá∏R∂VLi, ™´sV•¶¶¶©ygRi™´sWªRΩ, ™´sWªy @©´sıxmspLÒRi, NS◊d¡™´sWªRΩ, xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s  ¡LigRiÕfi}ms…fi ™´sV•¶¶¶Ã¡OUPQ ¯ Aá∏R∂Wá©´sV @áLiNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V GLSˆ»˝¡©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRiV. xmsáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VáV CryLji À‹[©yá DªRΩ=™yÕ˝‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV.

#˚|ü\ ô|+|üø£+˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äTπø dü<ädüT‡\T

NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡⁄©±s 27(düTes¡íyês¡Ô): aS{qsÚQ˚∏R∂V xmsμÙR∂ªRΩVáՋ[ ¬ø¡[xmsá |msLixmsNRPLiÕ‹[ Æ™sVáNRPV™´sáV gRiWLjiË ™´sVªRΩ=Q˘ aS≈¡ μy*LS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ xms¥R∂NSá @™´sVáVÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVªRΩ=Q˘ FyLji˙aS≠sVNRP xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsVá NSLRi˘™´sLÊRixqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡V ™´sVªRΩ=Q˘ aS≈¡ ≤T∂xmsp˘…”¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ∏R∂V£qs. ™´sVVLRi◊d¡NRPXxtÒsQ ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. @LiæªΩ[NSNRP ™´sVªRΩ=Q˘ FyLji˙aS≠sVNRP xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV ¬ø¡[xms»¡ |msLixmsNRPLiÕ‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gjiLiøR¡V»¡NRPV N][ryÚ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ¬ø¡[xmsá ¬ø¡[LRiV™´soá xmsLjibdPá©´sNRPV ZOP[Q ˙ªRΩ xmsLRi˘»¡©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ™´sWlLi[‰…fi xqsμR∂VFy∏R∂Wá\|ms NRPáNRP ªyÚÕ‹[¨s ¬ø¡[xmsá ™´sWlLi‰…fi NRPV xmsLRi˘»¡©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøy©´sV©yıLRiV. ™´sVªRΩ=Q˘aS≈¡ μy*LS 616 ¬ø¡LRiV™´soá©´sV ™´sVªRΩ=Q˘ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsVáNRPV BxqsVÚ©´sı»˝¡V, xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¬ø¡[xms ≠sªRΩÚ©yáV Æ™s[xqsVN]¨s |msLjigji©´s ªRΩLS*ªRΩ xmsLjixqsLRi ˙FyLiªyáՋ[, x§¶‹[Õfi |qsÕfi gS ≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LRiVxmso N]Li»¡V©yıLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi NRPW≤y ¬ø¡[xmsá |msLixmsNRPLi\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=áV ≤y*™´sW, ™yN`P xqs*øR¡ËLiμR∂ xqsLixqÛs, NRPXztsQ ≠s«Ïÿ©´s ZNP[Li˙μR∂Li «¡≠sV¯NRPVLi»¡, ™´sVªRΩ=Q˘aS≈¡ @μ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z §¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 149 ¬ø¡LRiV™´soáՋ[ ¨dsLRiV FsNRPV‰™´s NSáLi DLi≤R∂≤y¨sNTP ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ INRP FsNRPLRiLi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ INRP ≠dsV»¡LRiV Õ‹[ªRΩV ªRΩ™´s*NRPLi NRPáVxmso Æ™sVVNRP‰Ã¡V ª]ágjiLiøR¡V»¡NRPV, @LRi FsNRPLRiLiÕ‹[ NRPVLi»¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ¬ø¡[xms ≠sªRΩÚ©yáV ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiV¤Õ¡[ xqs*∏R∂VLigS |msLixmsNRPLi ¬ø¡[zqs¬ø¡LRiV™´soáՋ[ ™´sμR∂á≤y¨sNTP ºdΩxqsVN][™´sázqs©´s «ÿ˙gRiªRΩÚá\|ms @™´sgSx§¶¶¶ NRP÷¡gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV C @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=áՋ[ ≠s™´sLjiLi¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV.


6

ø£fi≤XÊ\\ ã+<é $»j·Te+‘·+ »$Tà≈£î+≥, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì, U≤∞>± ñqï ˝…ø£Ãs¡sY b˛düTº\qT yÓ+≥H˚ uÛÑØÔ #˚j·÷\ì, >∑‘· 2dü+e‘·‡sê\T>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï kÕÿ\sYwæ|t ãø±sTT\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô @;M|” sêÁwüºXÊK Ç∫Ãq ˇø£s√E ã+<é|æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î »$Tà≈£î+≥˝À Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\qT ã+<é bÕ{Ï+#·&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± m;M|” ø£˙«qsY Äe⁄\ ‹s¡T|ü‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡+>∑+˝À e⁄qï düeTdü´\ô|’ ‘êeTT >∑‘· 63 dü+e‘·‡sê\T>± ìs¡+‘·s¡+ b˛sê≥+ #˚dü÷ÔH˚ ñHêïeTì

n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ãT<Ûäyês¡+ ‘êeTT pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ ã+<é ìs¡«Væ≤+#êeTì, »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD+˝À pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\T $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\ô|’ n&çàwüqT¢ #˚sTT+ #·Tø=ì kÕÿ\sYwæ|t sêø£ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔ Hêïs¡Hêïs¡T. {°d”, yÓTyÓ÷\T Çe«≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú\≈£î y˚~Ûdü÷ÔHêïs¡ì nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ yê] $<ÛëHê\T e÷s¡TÃø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø£˙«qsY ñ|ü⁄Œ\ yÓ+ø£fÒXŸ, ∫Hêï\ Áoø±+‘Y, s¡y˚Twt, $<ë´kÕ>∑sY, s¡+õ‘Y, düTeTHé, »>∑Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕÿ\sYwæ|t\T n+<äy˚‘· uÛ…’+kÕ,pHé 27(düTes¡íyês¡Ô):˝ÀπøX¯«sY eT+&É\+˝À >∑&É#ê+<ä Á>±eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ Á>±eT dü∫yê\ j·T+˝À {Ï&ç|æ #Ó’s¡àHé n#·T´‘Ysêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîsê\T eTT‘ÓÔe«, \ø°Î 80 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ˇø=ø£ÿ]øÏ 1200 #=|üq 96 y˚\ kÕÿ\sYwæ|t\T n+<äCÒXÊs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV≤&ée÷wüºsY sêe÷sêe⁄, &û\sY eTTs¡[<ÛäsYsêe⁄, düT<Ûëø£sYsêe⁄, Á>±eTdüTú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

d”m+ @ø£|üø£å ìs¡íj·÷\ e˝Ò¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT#·Ã n+≥Tqï ne÷‘·T´\T ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ AÕ‹[¿¡r°ÚLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ |mnsWLRiLigS DLiμR∂¨s, C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ™´sWLji}qsÚ FyLÌkiÕ‹[ NS˘≤R∂L`i ≤U∂Õÿxms≤R∂ªyLRi¨s, ˙xmsºΩxmsOSQáNRPV NRPW≤y ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s @μ≥j∂uÌy©´sLi AÕ‹[¿¡r°ÚLiμj∂. C ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPá\|ms NRPW≤y xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPá ªRΩLRiV™yæªΩ[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s FyLÌki {qs¨s∏R∂VL˝RiNRPV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ª][ ªy≤][}ms≤][ æªΩ[áVËNRPVLi…ÿ™´sV¨s INRPLjiμÙR∂LRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩ™´sVNRPV xqs¨sız§¶¶¶ªRΩLigS DLiÆ≤∂[ ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C xmsLjizqÛsªRΩVá¨sı øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP NRPuÌyáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s»˝¡V xqsˆxtÌsQ™´sV™´soª][Liμj∂. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki J»¡≠sVNTP FyLÌki Æ©s[ªRΩáV À‹ªRΩ=, ¿¡LRiLi“¡≠s, BªRΩLRi {qs¨s∏R∂VL˝RiV Æ™s[lLi[*LRiV LjiF°LÌRiVáV B™´s*≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ GLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ DLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VNRPÆ©s[ LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±sNRPV A Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiøyLRiV. gRi™´sLRiıL`i r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂NTP Fs»¡V™´sLi…”¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡ ¡ªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LRi \ZaP÷¡¨s AÆ™sVNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡ N][xqsLi NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi @©´sV\Æ™s©´s xqs™´sV∏R∂VLi N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡Wr°ÚLiμj∂. NS˘…fi DªRΩÚLRiV*á©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡≤R∂Li ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áNRPV μyLjiºdΩzqsLiμj∂.

uÀ<ÛäHé, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô):yÓTTø£ÿ\ ô|s|üø£sô|’ ¬s’‘ês>∑ s≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œs#ê\ì &Üe÷« |æ&ç Msê#ê] nHêïs¡T, á düs<äs¡“¤s>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, qs¡‡]˝À ñqï yÓTTø£ÿ\qT ¬s’‘·T\T rdüT≈£îH˚$<Ûä s>± #·s¡´\T rdüTø√yê˝Hêïs¡T, Äj·Tq yÓs≥ ms|æ&çz y˚DT>√bÕ˝Ÿ, m|æms eTH√Vü≤sY ñHêïs¡T,

>∑Ts¡Tyês¡+, pHé 28 2012

>ö‘·yéT≈£îe÷sY yê´K´\ô|’ ø±´_HÓ{Ÿ˝À \Tø£\Tø£\T ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) : ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ GNRPxmsORPQ ¨sLÒRi∏R∂Wá©´sV \|§¶¶¶N][LÌRiV ªRΩxmsˆVxms…Ì”¡©´sxmsˆ…”¡NUP A∏R∂V©´s Æ™sVVLi≤T∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s, @LiμR∂VZNP[ @Æ©s[NRP ZNP[xqsVÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¬ø¡≤ÔR∂}msLRiV ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. {qs¨s∏R∂VL`i ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LRi\ZaP÷¡\|ms ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚgS D©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ @μ≥j∂uÌy©´sLi ™´sμÙR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩ™´sV @xqsLiªRΩXzmsÚ¨s ¡∏R∂V»¡|ms…Ì”¡©´sxmsˆ…”¡NUP FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáª][ ™yLRiV \|qs¤Õ¡Li…fi @∏R∂W˘LRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki |mnsWLRixmsLS«¡∏R∂VLi ≤U∂“¡{ms μj∂Æ©s[£tsQlLi≤ÔT∂ ¨s∏R∂W™´sVNS¨sı N]…Ì”¡Æ™s[xqsVÚ NS˘…fi ºdΩLRiVˆB}qsÚ μy¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ xmsáV @LiaSá\|ms {qs¨s∏R∂VL˝RiV ªy≤][}ms≤][ æªΩ[áVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂¨s NRP÷¡zqs©´s {qs¨s∏R∂VL˝RiV ˙xmsμ≥y©´sLigS BÆ™s[ ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV AÆ™sVNRPV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V™´sLÊSá μy*LS æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡[{qs μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂áV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LRi\ZaP÷¡\|ms zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ©y˘∏R∂VrÛy©yáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sμ≥y©y¨sı ªRΩxmsˆVxms≤R∂VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP xqsLjiμj∂μÙR∂VN][NRPVLi≤y FyLÌki¨s, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı @À≥ÿxqsVFyáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™yLRiV r°¨s∏R∂W ™´sμÙR∂ AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ¨sbPªRΩLigS xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©´sı \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ\|ms øR¡LRi˘Ã¡V

yÓTTø£ÿ\ ô|s|üø£sô|’ ¬s’‘ês>±ìøÏ ne>±Vü≤q ø£*Œs#ê* : |æ&ç Msê#ê]

μk∂¨s\|ms NRPáªRΩ¬ø¡Liμj∂©´s {qs¨s∏R∂VL`i HzmsFs£qs g_ªRΩ™±sVNRPV™´sWL`i xqs*øR¡ËLiμR∂ xmsμR∂≠s ≠sLRi™´sVfl·NRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+NTP LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡ xqsLRi*˙ªy øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP# \Æ™sVLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ @¨sı @˙NRP™´sV ¨s∏R∂W™´sVNS¤Õ¡[©´s¨s A∏R∂V©´s @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. N]Æ©s[ıŒ˝œ¡ßgS ≤T∂—¡zmsá©´sV øR¡»Ì¡xqs™´sV¯ªRΩLigS ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ©y∏R∂VNRPVáNRPV xqsÕÿLi N]¤…Ì¡[™y¤Œ¡[˛ ≤U∂“¡{msáVgS ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ }msL]‰©yıLRiV. ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºdΩLRiVˆÃ¡©´sV NRPW≤y DÃ˝¡LizmnsVxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ BÕÿLi…”¡ @˙NRP™´sV ¨s∏R∂W™´sVNSáV «¡LRixms»¡Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. FsLizmsNRP NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ™´sVVLiÆμ∂[ {qsFsLi ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒœ¡ßªRΩW μj∂Æ©s[£tsQlLi≤ÔT∂©´s ≤U∂“¡{msgS AÆ™sWμj∂xqsVÚ xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[aSLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. FsLizmsNRP NRP≠sV…‘¡¨s {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @™´s™´sW¨sLiøyLRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. @ªRΩV˘©´sıªRΩ xmsμR∂™´soÕ˝‹[ D©´sı ™´s˘NRPVÚáV BÕÿ ˙xms™´sLjiÚLiøR¡≤R∂Li μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRi™´sV©yıLRiV. ©y˘∏R∂VLi N][xqsLi ZNP[Li˙μy¨sı A˙aRPLiVVLi¿¡©y ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. g_ªRΩ™±sV NRPV™´sWL`i ™y˘≈¡˘Ã¡V NS˘’¡Æ©s…fiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP™´sV∏R∂W˘LiVV. g_ªRΩ™±sVNRPV™´sWL`iNRPV {qs¨s∏R∂VL`i ™´sVLi˙ªRΩVáV Àÿxqs»¡gS ¨sáVxqsV Ú©yı LRiV. @μ≥j∂uÌy©´sLi\|ms g_LRi™´sLiª][ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ºdΩLRiV©´sV ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS FsLi≤R∂gRi»Ì¡¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRP @©´sLiªRΩLRiLi LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qsÕ‹[, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ À≥ÿLki ™´sWLRiVˆÃ¡V «¡LRigRi™´søR¡Ë¨s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ E•¶¶¶gS©yáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

uÀHê\ dü+<äs¡“¤+>± XÀuÛ≤j·÷Á‘· Ä~˝≤u≤<é, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) : Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Auy≤≥R∂ À‹[©yá «ÿªRΩLRiNRPV @Liªy zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. xmsLi≤R∂VgRi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡⁄\¤Õ¡ 1©´s Aμj∂™yLRiLi 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s Fs¨dÌsAL`i ≠sV¨ds }qÌs≤T∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ a][À≥ÿ∏R∂W˙ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V À‹[©yá NRP≠sV…‘¡c xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ •¶¶¶«¡\lLi À‹[©yáª][ ElLi[gjiLixmso ºdΩ∏R∂V©´sV©yıLRiV. ™´sVμ≥y˘ x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡NRPV •¶¶¶LRiºΩ, ry™´sVWz§¶¶¶NRP xmsÃ˝¡NTP}qs™´s, 4.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV xqsLiªy©yLÛRiLi xqsLRi*aSLiºΩ xmsp«¡Ã¡V, @©´sLiªRΩLRiLi @©´sıμy©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Auy≤R∂™´sWxqs À‹[©yá «ÿªRΩLRiNRPV xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s Aá∏R∂Wá©´sV @LiμR∂LigS @áLiNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. ©´sLiμj∂gRiVLi≤R∂Li μR∂VLÊS™´sWªRΩ $øR¡˙NRPxmsLRi*ªRΩLi ™´sμÙR∂ @™´sV¯™yLji Aá∏R∂WáV ™´sVVryÚ ¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©´sLiμj∂gRiVLi≤R∂LiÕ‹[ gRiá LSx§¶¶¶ß ZNP[ªRΩV™´so Aá∏R∂VLi, ™´sV•¶¶¶©ygRi™´sWªRΩ, ™´sWªy @©´sıxmspLÒRi, NS◊d¡™´sWªRΩ, xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s  ¡LigRiÕfi}ms…fi ™´sV•¶¶¶Ã¡OUPQ ¯ Aá∏R∂Wá©´sV @áLiNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V GLSˆ»˝¡©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRiV. xmsáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VáV CryLji À‹[©yá DªRΩ=™yÕ˝‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV.

|üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD Á|ü‹ ˇø£ÿ] u≤<Ûä´‘· |üsê´es¡D |ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT #˚|ü{Ϻq u…dtºÁô|’CŸ yÓ÷Á&ÉHé k˛ºsY >∑T+≥÷s¡T, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) :xmsLS˘™´sLRifl·c xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ\|ms gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ ¤À¡£qÌs \|ms#˚«fi Æ™sW˙≤R∂©±s rÌ°L`i @™´sgSx§¶¶¶©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xqsLixqÛsª][ Fy»¡V À≥ÿLRiºdΩ ™yÕÿ¯L`Ìi, ’¡2’¡, Æ™sVVμR∂ágRiV 70 @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s=NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyÕÊ‹©yıLRiV. ≠dsLRiLiμR∂LRiW gRiVLi»¡WLRiV xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ D©´sı FyL`i‰Ã¡©´sV aRPV˙À≥œ¡Li ¬ø¡[zqs Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…ÿLRiV ¬ø¡»˝¡V|msLiøR¡≤R∂Li, xmsLjixqsLSáV xmsLjiaRPV˙À≥œ¡LigS DLiøR¡VN][™´s≤R∂Li \|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gjiLiøR¡≤y¨sNTP ≠s©´sWªRΩı NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ≠dsLRiLiμR∂LRiW NRP÷¡zqs xqsV™´sWLRiV 140 NTPÕ‹[á bP¥j∂Õÿá©´sV, 500 ™´sLRiNRPV Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡ xqsWˆQQLjiÚgS ¨s÷¡øyLRiV. rÌ°L`i Æ™sáVxmsá xmsøR¡ËμR∂©´sLi D…Ì”¡xmsÆ≤∂[Õÿ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡ ˙xms«¡Õ˝‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiøyLRiV. μk∂¨s¨s xqsWˆQQLjiÚgS ºdΩxqsVNRPV¨s ˙xmsºΩ xqsLixqÛs, uyxmsoáV, xqsLixmnsWáV xmsLjixqsLSáV xmsLjiaRPV˙À≥œ¡LigS DLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl·NRPV μ][x§¶¶¶μR∂xms≤yá¨s ™yLRiV zmsáVxmso¨søyËLRiV.

ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ô|’ <ë&ç

<ëu≤ô|’ <ë&ç, j·T»e÷ì n¬sdtº

MTùde‘√ mH√ï Á|üjÓ÷»Hê\T

&ç#Y|ü*¢, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô):&ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ;;|üPsY ‘ê+&É˝À 7>∑Ts¡T p<äs¡T\qT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ môd’‡ dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T. M] qT+&ç 5 y˚\ 326 s¡÷bÕj·T\T kÕ«Bq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ môd’‡ qπswt ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> eT+&É\+˝Àì mø£ÿ&É p<äs¡T\T ù|ø±≥ n&çq yê]ô|’ <ë&ç #˚dæ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì môd’‡ qπswt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä ≈£î≥T+u≤\ yê]øÏ #Ó+~q yês¡T ≈£L&É p<äeTT Ä&É&É+ |ü≥¢ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚j·TqTqï≥T¢ dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY qπswt ‘Ó*bÕs¡T.

qMù|{Ÿ, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝À ãT<Ûäyês¡+ |òüøÏsêu≤<é Á>±eT+˝À \ ñqï >∑+>√Á‹ <ëu≤ô|’ b˛©düT\T <ë&ç #˚XÊs¡T.<ëu≤ j·T»e÷ì Á|üDjYTqT môd’‡ düT<Ûëø£sY n¬sdtº #˚XÊs¡T.<ëu≤˝À eT<ä´+ ùd$düTÔqï e´≈£îÔ\T |üsês¡j·÷´s¡T.<ëu≤\˝À me¬s’Hê eT<ä´+ ùd$ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì môd’‡ düT<Ûëø£sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

es¡+>∑˝Ÿ, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) : \lLiªRΩVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xmsx§¶¶¶fl‘·Ã¡V, À≥œ¡W≠sV ≠s™´sLSáV, ≠sμy˘LÛRiVáNRPV NRPVá, Aμy∏R∂V, ¨s™yxqs μ≥R∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáV, ≠sVgRiªy ™yLjiNTP xqsLÌjizmnsZNP»˝¡ «ÿLkiÕ‹[ FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩ N][xqsÆ™s[V ≠dsV }qs™´s ZNP[Li˙μyá©´sV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP æªΩ¿¡Ë©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 30 LRiNSá ™´sLRiNRPV }qs™´sáV D©yı∏R∂V¨s ªRΩ*LRiÕ‹[ 70 ˙gS™´sVÕ˝‹[ aSxqsÚQ˚ ryLiZNP[ºΩNRP μy*LS }qs™´sáLi μj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV, ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xqsLÌjizmns ZNP»˝¡©´sV xqsVáÀ≥œ¡LigS @ºΩÆ™s[gRiLigS @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li N][xqsÆ™s[V ≠dsVc}qs™´s ZNP[Li˙μyá GLSˆ»¡V «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. x§¶¶¶xqs©±sxmsLjiÚ ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙR∂ C ZNP[Li˙μy¨sı ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.}msμR∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤T∂ 15 ¨s≠sVuyÕ˝‹[ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xqsLÌjizmnsZNP»˝¡Vc B™´s*≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. Æ™s[á FsNRPLSá ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W™´sVVáV @©y˘˙NSLiªRΩLi NSNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™yNS…”¡ NRPLRiVfl·©´sV FsLi{ms gRiVLi≤R∂V xqsVμ≥yLSfl”· @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. μR∂ŒÿLRiVáª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y ªRΩNRPV‰™´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ xqsLÌjizmnsZNP…fiá©´sV F~LiμR∂™´søR¡Ë©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 15 áORPQá lLiÆ™s©´sW˘ LjiNSL`ÔiQ= D©yı∏R∂V¨s Æ©sá L][«¡ŸÕ˝‹[ 51 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ≠dsV }qs™y ZNP[Li˙μyá GLSˆ»¡Vc «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™yNS…”¡ NRPLRiVfl· æªΩ÷¡FyLRiV.

qMù|{Ÿ˝À yêVü≤Hê\ ‘·ìF qMù|{Ÿ, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á+˝À ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ môd’‡ düT<Ûëø£sY eTTeTàs¡+>± yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚XÊs¡T.yêVü≤q<ës¡T\ qT+&ç ÄØ , ˝…’ôdHé‡ ˝Òìyê]øÏ uÛ≤Ø>± »]e÷Hê\T $~Û+∫q≥T¢ m≥Te+{Ï <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T ˝Ò≈£î+&Ü yêVü≤Hê\T q&ç|æ‘˚ yêVü≤Hê\qT d”CŸ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ø£fi≤XÊ\\ ã+<é $»j·Te+‘·+ qMù|{Ÿ, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ãT<Ûäyês¡+ @_$|æ u≤>¥ø√ ø£˙«qsY kÕsTT‘˚» $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À U≤∞>± ñqï ˝…ø£Ãs¡sY b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì, ô|+&ç+>¥˝À ñqï kÕÿ\sYwæ|t\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì, Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À Á|üjÓ÷>∑XÊ\ edü‹ ø£*Œ+#ê\ì, ø=ìï Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À m≥Te+{Ï Á|üjÓ÷>∑XÊ\ kÂø£sê´\T ˝Òø£b˛sTTq Ç|üŒ{Ïπø ø£fi≤XÊ\\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ç≥Te+{Ï ø£fi≤XÊ\\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nœ\ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y (@_$|æ) &çe÷+&é #˚düTÔ+~.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T >∑+>±<ÛäsY, kÕsTTøÏs¡DY, sêCÒX¯«sY, kÕsTT≈£îe÷sY, kÕsTTu≤u≤, ø£èwüí, yÓ÷Vü≤Hé, yÓ+ø£{Ÿ, Á|üXÊ+‘Y, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

•~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£îqï ˙{Ï {≤´+ø˘

¬s+»˝Ÿ, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ì]à+∫q ˙{Ï {≤´+ø˘ •~∏\edüÔ dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îqï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&ÉT ˝Ò&ÉT.ÄsY{Ïdæ ãkÕº+&é˝À Á|ü»\ kÂø£sê´s¡ú+ Á‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ yÓTT≥ºyÓTT<ä\T uÀs¡T y˚dæ ˙{Ï düs¡|òüsê ø=s¡≈£î {≤´+≈£îqT ì]à+#ês¡T.n˝≤+{Ï {≤´+≈£î mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É |ü>∑Tfi¯ófl @s¡Œ&ܶsTT.düú+u≤\ (|æ\¢s¡T¢) qT+∫ ÇdüTø£ dæyÓT+{Ÿ ñ&çb˛sTT ÁøÏ+<ä |ü&çb˛sTTHê ø=ìï dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ yê{ÏH˚ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+∫ ˙{Ï düs¡|òüsê kÕ–düTÔHêïs¡T.≈£L©b˛j˚T <äX¯˝À e⁄+<äì Á|ü»\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.Á|ü»\ô|’ ø±ì ÄsY{Ïdæ ãdüT‡\ô|’ ø±ì m|ü&Ó’Hê ≈£L\e#·Ãì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø=ì {≤´+≈£î ≈£L*Ãy˚dæ ø=‘·Ô {≤´+≈£î ì]à+#ê\ì Á|ü»\T n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T#·THêïs¡T. qMù|{Ÿ, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À ãT<Ûäyês¡+ j·T+#· >√<ëe] q~˝À ìC≤e÷u≤<é eT+&É\eTT kÕs¡+>∑|üPsY ìyêdüeTT+≥Tqï ø£qTeT nH˚ $yêVæ≤‘· eTVæ≤fi¯ ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\‘√ >∑‘· yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ ÄyÓT ‘·*¢>±] Çfi¯ófl eTVü‰sêÁwüº˝À qj·T>±+ yÓ\T‘·Tqï≥T¢ #Ó|æŒ >√<ëe] q~˝À Ä‘·àVü≤‘·´≈£î Á|üj·T‹ï+#·&É+‘√ |òüøÏsêu≤<é≈£î #Ó+~q Ä{À Á&Ó’esY <äTsêZdæ+>¥ ÄyÓTqT ]øÏå+∫ môd’‡ düT<Ûëø£sY≈£î n|üŒC…|üŒ&É+‘√ môd’‡ ÄyÓT uÛÑs¡Ô u≤ãT≈£î ¬s+»˝Ÿ, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì <ä÷|ü*¢ qT+&ç kÕ{≤|üPsY es¡≈£î s√&ÉT¢ ÄyÓTqT øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+∫ n|üŒC…bÕŒs¡T. mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É >∑T+‘·\T @s¡Œ&ܶsTT.>∑‘· Äs¡T HÓ\\ ÁøÏ‘·+ sêÁwüº ôVA+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ¬s+»˝Ÿ b˛©dtùdºwüHé ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ e#˚à eTT+<äT s√&É¢ô|’ e⁄qï >∑T+‘·\qT düqïì ø£+ø£s¡ &Ü+ãsY y˚dæ |üP&ÜÃs¡T.Ç|ü&ÉT n$ø±kÕÔ eT∞fl j·T<Ûëdæú‹øÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT.>∑T+‘·\ e\q Á|ü»\≈£î #ê˝≤ Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêï ÄsY n+&é _ ø±ì |ü+#êsTTr sêCŸ XÊK yês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√yê\ì <Ûäs¡Œ*¢, pHé 27(düTes¡íyês¡Ô): <Ûäs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ n‹ #˚s¡Te⁄˝À ñqï dæ<ë›sTTù|{Ÿ eT+&É\ yêdüT\T ø√s¡T#·THêïs¡T.dæ+–˝Ÿ s√&ÉT¢ ñ+&É≥+ s√E≈£î ø=ìï e+<ä\ yêVü≤Hê\T eT÷&ÉT s√E\T>± Nø£{Ïì ø£eTTà≈£î+~. Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T Nø£{Ï e\q #ê˝≤ Çã“+<äT\T ‹s¡T>∑T#·THêïsTT.yê{Ï e\q s√&É¢≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄\ ø£{Ϻ+>¥‡ @s¡Œ&ç sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ Á|üe÷<ë\T m<äTs=ÿe\dæ edüTÔ+~. >±*, yêq e\q $<äT´‘Y yÓ’s¡¢ô|’ #Ó≥¢ ø=eTà\T $]– |ü&É≥+ e\q »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.Çø£HÓ’Hê n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø=ì Á|ü»\ ÁbÕD≤\T $<äT´‘Y düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T‘·T+<äì $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T ˝…’HéyÓTHé\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T e÷Á‘·+ Nø£{À¢ ‘˚\T, bÕeTT\T e+{Ï $wü|üP]‘·yÓTÆq Jyê\≈£î uÛÑj·T|ü&ç ø±bÕ&É\ì ø√s¡T#·THêïs¡T. u≤j·T≥≈£î yÓfi¯¢&ÜìøÏ Á|ü»\T uÛÑj·T+<√fi¯q˝À #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

$yêVæ≤‘· ÁbÕD+ ø±bÕ&çq Ä{ÀÁ&Ó’esY

HêD´‘· ˝À|ü+‘√ s√&ÉT¢

Nø£{À¢ dæ<ë›sTTù|{Ÿ

eTTì‡bÕ*{°˝À¢ |ü#·Ã<äq+ Á|ü>∑‹|ü<∏ä+˝À dæ]dæ\¢ #˚H˚‘· |ü]ÁX¯eT nbÕ¬s˝Ÿ bÕsYÿ eT+ps¡T \ø£å´+ H˚s¡y˚]q yê]øÏ Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T ì»e÷u≤<é, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) :LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS xmsøR¡ËμR∂©´sLi NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[zqs xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ©´sV NSFyÆ≤∂[ μj∂aRPgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. ZNP[™´sáLi NSL][ˆlLi[xtsQ©˝´sZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV©´s xmsøR¡ËμR∂©´sLi NSLRi˘˙NRP™´sVLi©´sV ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ NRPW≤y ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ÀÿgRiLigS A∏R∂W ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡NRPV NSLizms…‘¡xtsQ©±s©´sV \|qsªRΩLi |ms»Ì¡À‹[ª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿ ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s}qsÚ NSL][ˆlLi[xtsQ©±s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂Õ‹[ ªRΩxmsˆ NS™´sWlLi≤ÔT∂, À‹[μ≥R∂©±s, ALRiW¯L`i xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ xmsøR¡ËμR∂©´sLi NSLRi˘˙NRP™´sVLiª][Fy»¡V, ™´sL<Rixmso ¨ds…”¡¨s xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ NSLRi˘ ˙NRP™´sWá©´sV\|qsªRΩLi ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. xms¨sºdΩLRiV Aμ≥yLRiLigS NRP≠dsVxtsQ©´sL˝RiNRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶NSáV, BªRΩLRi r¢NRPLS˘ á©´sV NRP÷¡ˆLiøR¡©´sVLiμj∂.@μ≥j∂NSLRiVáV Dªy=x§¶¶¶LigS xms¨s¬ø¡[}qsÚ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V øR¡VLRiVNRPVgS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂©´sV©yı LiVV. N_¨s=ÕfixmnsL`i˙gki©±s lLi™´sáW˘xtsQ©±s@Æ©s[xqsLixqÛs xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li CNSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV $NSLRiLi øR¡V≤R∂Vª][Liμj∂. ˙xmsºΩG≤R∂V ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡=©´s Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y¤…¡[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ªRΩW..ªRΩW ™´sVLi˙ªRΩLigSÆ©s[ ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´s∞◊¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Wá xqsLixqÛs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi NSryÚ ¨dsLRiVgSLjiF°LiVVLiμj∂. xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¬ø¡[ ™yLRiV ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Liª][ ©y…”¡©´s ¬ø¡»˝¡V FsμR∂gRiNRPVLi≤yÆ©s[ ™´sW≤T∂ ™´sV\|qs F°∏R∂WLiVV. xmsøR¡ËμR∂©´sLi ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Liª][ À≥œ¡WgRiLRi˜ «¡ÕÿáV@≤R∂VgRiLi…”¡F°ªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV.NS™´sWlLi≤ÔT∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[\Æ©sæªΩ[ N]Æ©s[ıQŒ˝œ¡˙NTPªRΩLi ™´sLiμR∂{mns»˝¡Õ‹[ªRΩV ªRΩ≠s*æªΩ[ xmsoxtsQ‰ á\Æ™sV©´s ¨dsLRiVá’≥¡LiøR¡gS Æ©s[≤R∂V 900 {mns»˝¡NRPV Æ™s◊˝¡©y @æªΩÚxqsLRiV ¨ds¤Œ˝¡[ xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ¬ø¡»˝¡V©y¤…¡[ NSLRi˘˙NRP™´sVLiª][ Fy»¡V BLiNRPV≤R∂V gRiVLiªRΩá ¨sLS¯fl·Li \|qsªRΩLi Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[aSáV «ÿLki @∏R∂W˘LiVV. BLiNRPV≤R∂V gRiVLiªRΩ Ã¡V ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[BLi…”¡ ¨sLS¯flÿ¨sNTP @©´sV™´sVªRΩVáV B¬ø¡[Ë ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[μR∂©´sı ¨s ¡Liμ≥R∂©´s©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NRPV‰ ªRΩV©yıLRiV. @™´sW˘™´sW˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩW øR¡W{qs øR¡W≤R∂©´s»˝¡V NRPŒ˝œ¡ß™´sVWxqsVNRPV F°ªRΩV©yıLRiV. NS™´sWlLi≤ÔT∂, À‹[μ≥R∂©±s, ALRiW¯L`i

düú\+ø√dü+ n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï j·T+Á‘ê+>∑+

xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 52Æ™s[áNRPV\|msgS BŒ˝œ¡ßLi¤…¡[ 95aSªRΩLi BŒ˝œ¡Õ˝‹[ BLiNRPV≤R∂V gRiVLiªRΩáƩs[Æ™s[ NS©´sLS™´sLi¤…¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ @¨szmsLi¿¡©y ™´sVV™´sW¯…”¡NTP ¨s«¡Li. xmsøR¡ËμR∂©´sLiª][Fy»¡V BLiNRPV≤R∂V gRiVLiªRΩá NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ORPVQflÒ·LigS xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ ˙xms¥R∂™´sV ¡x§¶¶¶ß™´sVºΩgS 25Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV, μj∂*ºdΩ∏R∂V  ¡x§¶¶¶ß™´sVºΩgS 10Æ™s[á LRiWFy∏R∂V á©´sV @Liμj∂LiøR¡©´sV©yıLRiV. rÛy¨sNRPLigS ¬ø¡[xms¤…Ì¡[xms©´sVá\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRPá©´sVFsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨s NTPxmsLizmsxqsWÚ DLi≤y÷¡. xms»Ì¡flÿ’≥¡™´sXμÙj∂NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı NSLRi˘˙NRP™´sWáV, xmsøR¡ËμR∂©´sLi, BLiNRPV≤R∂V gRiVLiªRΩá GLSˆ»¡V, ¬ø¡ªRΩÚ}qsNRPLRifl·, ¨ds…”¡ F~μR∂Vxmso ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms ≤T∂FsLiFsNRPV ¨sªRΩ˘Li ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆ}qsÚ ™y…”¡¨s xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV  ¡XLiμR∂Li ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡VLiμj∂.@xmsˆV≤R∂V xqsªRΩˆÈ÷¡ªyáV™´s}qsÚ @Liμj∂LiøR¡©´sVLiμj∂. NS™´sW lLi≤ÔT∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ áORPQ «¡©yÀ≥ÿNRPV 50Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV, À‹[μ≥R∂©±s, ALRiW¯L`iáՋ[ 80 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ¬ø¡ªRΩÚ DªRΩˆºΩÚ @™´soªRΩVLiμj∂.BŒ˝œ¡©´sVLi¿¡ ¬ø¡ªRΩÚ}qsNRPLRifl·NSLRi˘˙NRP™´sVLi NSryÚ@»¡ ZNPNTP‰Liμj∂. F˝yzqÌsN`P™´s˘LÛSá≠s¨sπ∏∂WgRiLi \|qsªRΩLiªRΩgÊRi¤Õ¡[μR∂V.

ø£Ø+q>∑sY, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô) :μ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ lLiLi≤][ @ºΩ|msμÙR∂ ™´sxqsÚQ˚ xmsLji˙aRP™´sVgS ≠sLS—¡÷˝¡©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ zqsLjizqsÃ˝¡NRPV ºΩLjigji xmso©´sL`i\Æ™sÀ≥œ¡™´sLi μR∂NRP‰©´sVLiμj∂. xmsÆμ∂[Œ˝œ¡˙NTPªRΩLi ™´sLRiNRPV zqsLjizqsÃ˝¡ }msLRiV ¬ø¡xmsˆgSÆ©s[ ™´sVL][ ™´sVVLiÀÿLiVVgS©Ø[, u°ÕÿxmspL`igS©Ø[, ’≥d¡™´sLi≤T∂gS }msLRiVLiÆ≤∂[μj∂. xmsLjizqÛsªRΩVáV @©´sVNRPW÷¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ zqsLjizqsÃ˝¡ NSryÚ DLjiaSágS ™´sWLjiLiμj∂. xqsV™´sWLRiV Æ™sLiVV˘™´sVLi μj∂NTP\|msgS xms©´sVáV ¤Õ¡[NRP ANRP÷¡øy™´soáª][Fy»¡V, AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV NRPW≤y Fyáˆ≤ÔyLRiV. μk∂Liª][ NSLji¯NRPVá μR∂VzqÛsºΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sWLRi≤R∂Liª][ xqs*LÊki∏R∂V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ≤yNÌRPL`i \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ AÕ‹[øR¡©´s Æ™s[VLRiNRPV zqsLjizqsÃ˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ¤…¡N`P=Q\¤…¡Õfi FyL`i‰©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. @xtÌsQNRPuÌyáV xms≤T∂ BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms¥R∂LiÕ‹[ N]©´srygRiVª][Liμk∂ ˙Fy¤«¡NÌRPV. @LiVVæªΩ[ NSLji¯NRPVáNRPV ELRi»¡¨s¬ø¡[ËÕÿ ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ «›◊¡aS≈¡ @FylLiÕfi FyL`i‰©´sV NRPW≤y ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqÛsáLi ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sı AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. CFyL`i‰N][xqsLi \|qsªRΩLi A©y…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qsAL`i ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªyıáV @¨dsı B¨dsıNS™´so. ©yáVlgi[Œ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ NRPμR∂÷¡NRP LS™´s≤R∂Liª][ ZNP[Li˙μR∂Li CFyL`i‰©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsWÚ AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. zqsLjizqsÃ˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi ™´sVLiÆ≤∂xms÷˝¡ bP™yLRiVÕ‹[¨s ª]Li\¤À¡ FsNRPLSá xqÛsÕÿ¨sı ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂ ∏R∂VLi˙ªygRiLi. @LiVVæªΩ[ xqÛsáLi x§¶¶¶μÙR∂Vá©´sV øR¡Wzms}qsÚ ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ «›◊¡aS≈¡ Lki«¡©´sÕfi ≤T∂xmsp˘…”¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ALÔkiJ©´sV N][LSLRiV. C˙Fy¤«¡NÌRPV LS™´s≤R∂Liª][ gRiV≤ÔR∂áª][ ≠s≠sμR∂ LRiNSá lLi≤U∂Æ™sV≤`∂ μR∂VxqsVÚá ªRΩ∏R∂WLji, ™´sWlLi‰…”¡Lig`i ™´sxqsºΩ @|msLRiÕfi FyL`i‰Õ‹[Æ©s[ á’¡LiøR¡©´sVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @LRi\Æ™s FsNRPLSÕ˝‹[ Æ©sáN]÷¡ˆ©´s ¤…¡N`P=Q\¤…¡Õfi FyL`i‰ Aμ≥R∂V¨sNRP ™´sxqsÚQ˚ ˙xmsxmsLiøR¡LigS ÀÿzqsŒ˝œ¡ßª][Liμj∂. Æ≤∂\¤À¡Q˜ xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sr°ÚQ˚ªRΩˆºΩÚ¨s

˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡gS xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂VÆ™s[á ™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáV FyL`i‰Õ‹[ DFyμ≥j∂ F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi xmsLji˙aRP™´sVáV GLSˆQ\¤…¡æªΩ[ G≤R∂VÆ™s[á ™´sVLiμj∂NTP INRP‰ ¤…¡N`P=Q\¤…¡Õfi FyL`i‰Õ‹[Æ©s[ DFyμ≥j∂ á’≥¡LiøR¡©´sVLiμj∂. lLi≤U∂Æ™sV≤`∂ gSlLi¯Li…fi= xmsLji˙aRP™´sVá GLSˆ»¡Vª][ ™´sVLjiLiªRΩ FyLji˙aS≠sVNRP ˙xmsgRiºΩ μR∂Lji¬ø¡[LRiVªRΩVLiμj∂. @xmslLiÕfi FyL`i‰ GLSˆ»¡VNRPV xqÛsáLi @xmsˆgji}qsÚ xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμj∂ªRΩ aS≈¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Liª][ NSLji¯NRPVÕ˝‹[ A©´sLiμR∂Li Æ™s÷˝¡≠sLRiVr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ ¤…¡N`P=Q\¤…¡Õfi FyL`i‰Õ‹[ ™´sVL][ 15 FsNRPLSá xqÛsÕÿ¨sı \|qsªRΩLi B…‘¡™´s¤Õ¡[ }qsNRPLjiLiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ AμR∂V¨sNRP ˙Fy|qszqsLig`i ∏R∂VW¨s…fi, \Æ≤∂LiVVLig`i ∏R∂VW¨s…fiáV Æ©sáN]¤Õ¡[ˆ @™´sNSaSáV©yıLiVV. ¤…¡N`P=Q\¤…¡Õfi FyL`i‰Õ‹[ ™´sr°ÚQ˚ªRΩˆºΩÚ, A˙xmsNRP‰Æ©s[ GLSˆ»¡VNSÀ‹[ªRΩV©´sı @xmslLiÕfi FyL`i‰Õ‹[ lLi≤U∂Æ™sV≤`∂ μR∂VxqsVÚá xmsLji˙aRP™´sVáV LRiWxmsoμj∂μÙR∂VN][©´sV©yıLiVV. μk∂Liª][ zqsLjizqsÃ˝¡ ™´sVL][ryLji ™´sxqsÚQ˚˙xmsxmsLiøR¡LigS ™´sWLjiF°©´sVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¤…¡N`P=Q\¤…¡Õfi FyL`i‰ª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı zqsLjizqsÃ˝¡ Æ©s[≤R∂V @xmslLiÕfi FyL`i‰ª][ FyLji˙aS≠sVNRP LRiLigRiLiÕ‹[ ˙xmsgRiºΩμj∂aRPÕ‹[ xms∏R∂V¨sr°ÚLiμj∂. ≠ds…”¡NTP ª][≤R∂V xmsμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[ ’d¡≤T∂NSLji¯NRPVá AxqsVxms˙ºΩ, ryLRiLixms÷˝¡, ™´sVLiÆ≤∂xms÷˝¡,  ¡ÆμÙ∂©´sxms÷˝¡ bP™yLRiVÕ‹[ @LRi˜©±s x§¶›zqsLig`i NSá¨dsáV ≠sxqsÚLjiLiøyLiVV. BNRP ’d¡≤T∂ NSLji¯NRPVá AxqsVxms˙ºΩ, @|msLRiÕfi FyL`i‰ μR∂Lji¬ø¡[LjiæªΩ[ zqsLjizqsÃ˝¡ Æ©s[ªRΩ xmsLji˙aRP™´sV xms»Ì¡fl·bP™yLRiVÕ˝‹[ ™´sVL][ zqs…‘¡gS @™´sªRΩLjiLiøR¡©´sVLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ xmspLjiÚrÛyLiVV AÆμ∂[aSáV ™´s¿¡Ë©´sLiμR∂V©´s —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @xmslLiÕfi FyL`i‰NRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s À≥œ¡W™´sVVá©´sV ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ «›◊¡aS≈¡NRPV ZNP[…ÿLiVVLiøy÷¡=©´s ™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂. μk∂Liª][ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáª][ zqsLjizqsÃ˝¡ ºΩLjigji NRPŒœ¡NRPŒœ¡Õÿ≤R∂©´sVLiμj∂.


\+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡≈£î Çø£ 30 s√E˝Ò áLi≤∂R ©s± : ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s I÷¡LizmsN`P= N][xqsLi áLi≤R∂©±s zqsμ≥ÙR∂\Æ™sVLiμj∂. C Æ™sVgS CÆ™sLi…fiNRPV BLiNS 30 L][«¡ŸÃ¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sVgji÷¡ D©yıLiVV. }qÌs≤T∂∏R∂Wáª][ Fy»¡V A»¡gSŒœ¡ß˛ ¡xqs ¬ø¡[}qs r°ˆL`ÌiQ= ≠s¤Õ¡[«fi , ˙FyNÌUP£qs ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @¨sı LRiNSá GLSˆ»˝¡W xmspLRiÚ ∏R∂W˘LiVV. BLig˝SLi≤`∂ I÷¡LizmsN`P=NRPV AºΩ¥R∂˘≠sVxqsVÚLi≤R∂≤R∂Li Bμj∂ ™´sVW≤][ ryLji. gRiªRΩLiÕ‹[ 1908 , 1948áՋ[ I÷¡LizmsN`P= BNRP‰≤R∂ «¡LjigSLiVV.

C ryLji 200 Æμ∂[aSá ©´sVLi≤T∂ 10,500 ™´sVLiμj∂ @Æ¥˝∂»˝¡V , 5 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ N][ø`¡Ã¡ª][ Fy»¡V 20 Æ™s[á ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV •¶¶¶«¡LRi™´s©´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ @’≥¡™´sW©´sVáV F°…‘¡Ã¡©´sV ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS ºΩáNTPLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV GLSˆ»˝¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FsNRP‰≤y LS“¡xms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. I÷¡LizmsN`P øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS 74 Æ™s[á N][»˝¡NRPV \|msgS

˙’¡»¡©±s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≈¡LRiVË ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™y¨sı 80 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS ≠dsOTPQLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS xqsLjiN]ªRΩÚ }qÌs≤T∂∏R∂W¨sı BLig˝SLi≤`∂ I÷¡LizmsN`P @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ¨sLji¯Li¿¡Liμj∂. J|ms¨sLig`i |qsLRi¯¨dsNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá©´sV g][xms˘LigS DLiøyLRiV. @»¡V ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS BNRP‰≤T∂NTP ™´s¬ø¡[Ë @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV @Æ¥˝∂»˝¡V @ªy˘μ≥R∂W¨sNRP ™´sxqsªRΩVáª][ NRPW≤T∂©´s Æ™s[μj∂NRPáՋ[ F°…‘¡xms≤R∂©´sV©yıLRiV. ˙xmsΔÿ˘ªRΩ ÕÿL`ÔiQ= ˙NTPZNP…fi ˙g_Li≤`∂Õ‹[ ALRiËLki F°…‘¡Ã¡V «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. @Õÿlgi[ ˙gki©±s≠sø`¡FyL`i‰Õ‹[ CZNP*zqÌs˚∏R∂V©±s , Æ™sLi’d˝¡ }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ xmnsQo…fiÀÿÕfi F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V @Æ¥˝∂»˝¡V ¨sztsQμ≥ÙR∂ DæªΩ[˚QˆLRiNSáV ™y≤R∂NRPVLi≤y xqsLjiN]ªRΩÚ ∏R∂WLi»¡

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, pHé 28 2012

7 »≥¢≈£î 30 $T*j·TqT¢ l\+ø£ Á|”$Tj·TsY ©>¥≈£î _&É¢ yÓ\T¢e N]áLiÀ‹[ : H{msFsÕfi ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[Æ©s[ $áLiNRP ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV ˙FyLRiLi’≥¡r°Ú©´sı $áLiNRP ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`iNRPV ™´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ÷d¡g`iÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ «¡»˝¡NRPV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ’¡≤ÔT∂Lig`iNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚáV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi G≤R∂V «¡»˝¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 30 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ≤yáL˝Ri Aμy∏R∂VLi ™´s¿¡Ë©´s»Ì¡V ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. xqsgRi»¡V©´s IN][‰ «¡»Ì¡VNRPV 4.3 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ≤yáL˝Ri Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLji©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Lji«¡L`i* \|ms#˚£qs ™´sVW≤R∂V ≠sV÷¡∏R∂V©±s ≤yáL˝RiVgS ¨sLÒRiLiVVLiøR¡gS... μy¨s NRPLi¤…¡[ 1.3 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ≤yáL˝RiV FsNRPV‰™´s LS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. @LiVVæªΩ[ ’¡≤ÔR∂L˝Ri ≠s™´sLSá©´sV $áLiNRP FsgÍjiNRPW˘…”¡™±s NRP≠sV…‘¡ xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ªRΩLS*æªΩ[ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. G≤R∂V «¡»˝¡©´sV Æ©s[LRiVgS @™´sV¯NRPVLi≤y ZNP[™´sáLi G≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá Fy»¡V ÷d¡«¡ŸNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V B™´s*©´sV©´sı»Ì¡V áLiNRP À‹[LÔRiV æªΩ÷¡zmsLiμj∂. GÆ≤∂[Œœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d¡˛ ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡¨dsı N]ªRΩÚ IxmsˆLiμyáV ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi AgRi£tÌsQ 10 ©´sVLi≤T∂ $áLiNRP ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i Æ™sVVμR∂…”¡ Fs≤T∂xtsQ©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. AgRi£tÌsQ 31 ™´sLRiNRPW Æ™sVVªRΩÚLi 24 ™´sW˘ø`¡Ã¡V «¡LRiVgRiVªyLiVV. …‹[LkiıNTP ˙}ms™´sVμyxqs }qÌs≤T∂∏R∂VLi , xms¤Õ˝¡ZNP¤Õ¡[ }qÌs≤T∂∏R∂WáV AºΩ¥R∂˘≠sV™´s*©´sV©yıLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi G≤R∂V «¡»˝¡Õ‹[ A»¡gSŒœ¡˛©´sV «¡⁄\¤Õ¡ 5 , 6 æªΩ[μk∂áՋ[ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW G≤R∂V «¡»˝¡Õ‹[ HμR∂V …‘¡™±sV=NRPV HNS©±s }m˝s∏R∂VL˝Ri©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V $áLiNRP ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂.  ¡ryız§¶¶¶LRi ’d¡L`i=NRPV ºΩáNRPLRiæªΩ[ı μj∂Õ<ÿ©±s , NRPLiμR∂VLRiªRΩ \ZNP…fi=NRPV NRPV™´sWLRi xqsLigRiNRP‰LS , LRiV•¶¶¶©y \lLi©Ø[£qsNRPV ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigRi , DªRΩVLRiV ILjiNTP=£qsNRPV ™´sVVªRΩÚ∏R∂V˘ ™´sVVLRi◊d¡μ≥R∂LRi©±s , ™´s∏R∂WLiÀÿ ™Ø[Õfi*Q= …‘¡™±sVNRPV ™´sV}§¶¶¶Œÿ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ HNS©±s }m˝s∏R∂VL`i=gS FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV.

≠sVgji÷¡©´s lLiLi≤R∂V «¡»˝¡V ©ylgi[©´sz§¶¶¶LRi ©ygS£qs , D™´s ∏R∂VW¨sNSL`iıQQ=NRPV ≠sÆμ∂[bdP rÌyL`i A»¡gSŒœ¡˛Õ‹[ BμÙR∂Lji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP $áLiNRP ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i gRiªRΩ G≤yÆμ∂[ «¡LRigS÷¡= D©´sıxmsˆ»¡NUP... À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP»¡L˝RiV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ C G≤yμj∂ NRPW≤y ÷d¡g`iÕ‹[ AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV À≥ÿLRiªRΩ A»¡gSŒœ¡˛NRPV ’d¡{qs{qsH @©´sV™´sVºΩ B™´s*¤Õ¡[μR∂V. @LiVV©´sxmsˆ»¡NUP …‹[Lkiı ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[LiμR∂VZNP[ ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

|ü⁄s¡TcÕ~Ûø£´+ ì»y˚T... ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ : ˙NUP≤yxqs™´sW≈¡˘Ã¡Õ‹[ xmsoLRiVuyμ≥j∂NRP˘Li |msLjigjiF°LiVVLiμR∂©´sı ry¨s∏R∂W ≠dsVLÍS ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμk∂ Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s rÌyL`i gRiVªyÚ «ÿ*á xqs™´sVLÛjiLi¿¡Liμj∂. ZNP[™´sáLi ¤…¡¨sı£qsÕ‹[Æ©s[ NSμR∂¨s , øyÕÿ xqs™´sW≈¡˘Ã¡Õ‹[ xmsoLRiVuyμ≥j∂NRP˘Li NSLRifl·LigS ªy™´sVV xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©yı™´sV¨s ¬ø¡zmsˆLiμj∂. ry¨s∏R∂W≠dsVLÍS ™y˘≈¡˘Ã¡NRPV ™´sVμ≥ÙR∂ªRΩVgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. I÷¡LizmsN`P= …‘¡™±sV FsLizmsNRPNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´sVVLiμR∂V A÷¡Li≤T∂∏R∂W ¤…¡¨sı£qs @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ry¨s∏R∂W©´sV xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ DLi≤y÷¡=LiμR∂¨s «ÿ*á @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. INRP BxtÌsQLi ¤Õ¡[¨s A»¡gS≤T∂¨s IzmsˆLiøR¡≤R∂Li N][xqsLi Æ™s[lLi[ ™´sVz§¶¶¶Œÿ ˙NUP≤yNSLjifl”·ª][ A≤T∂Liøy÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ LS™´s≤R∂Li μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRi™´sV¨s «ÿ*á ™y˘Δÿ˘¨s¿¡Liμj∂. FsH…”¡Fs A»¡gSŒœ¡˛LiμR∂Lji¨ds zms÷¡¿¡ øR¡LjiËLi¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s DLi¤…¡[ Àÿ™´soLiÆ≤∂[μR∂¨s ¬ø¡zmsˆLiμj∂. @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s xmsoLRiVuyμ≥j∂NRP˘Li NSLRifl·LigSÆ©s[ BÕÿLi…”¡≠s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yı∏R∂V©´sı «ÿ*á ªy©´sV NRPW≤y B»¡V™´sLi…”¡ xmsLjixqÛsVªRΩVáª][ B ¡˜Liμj∂ xms≤T∂©´s»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. ™´sV©´s ˙NUP≤yLRiLigRiLiÕ‹[ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ xqsªyÚ D©´sı ™´sVz§¶¶¶Œÿ @Æ¥˝∂»˝¡V D©´sıxmsˆ»¡NUP... @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±sá μR∂*LiμR∂* \Æ™s≈¡Ljiª][ \|msNTP FsμR∂gRi¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡Liμj∂. xmsoLRiVuyμ≥j∂NRP˘Li NSLRifl·LigS ˙NUP≤R∂á©´sV ZNPLkiL`igS FsLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ N][xqsLi FsH…”¡Fs …‘¡™±sV©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ry¨s∏R∂W ª]÷¡ryLjigS ¨s©´sıÆ©s[ xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=NRPV \Æ™sÕfiÔNSL`Ôi LS™´s≤R∂Li A©´sLiμR∂LigSÆ©s[ D©´sıxmsˆ»¡NUP... FsH…”¡Fs \Æ™s≈¡Lji\|ms ry¨s∏R∂W≠dsVLÍS ™´sVLi≤T∂xms≤T∂Liμj∂. À≥ÿLRiªRΩ ¤…¡¨sı£qs {qs¨s∏R∂VL˝RiV À≥œ¡WxmsºΩ , }ms£qs ™´sVμ≥R∂˘ ≠s™yμy¨sNTP ™´sVVgjiLixmso xms÷¡ZNP[LiμR∂VNRPV ªRΩ©´s©´sV FsLRigS ™y≤R∂VNRPV©yıLRi¨s

≤][zmsLig`i ≠sμ≥y©y¨sı Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡À‹[ªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ …ÿL`iË Lji¤Õ¡[ ˙’¡»¡©±sÕ‹[¨s xmsáV ©´sgRiLSá ≠dsVμR∂VgS rygRiVª][Liμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P= ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáNRPV À≥œ¡˙μR∂ªRΩ @ºΩ |msμÙR∂ xqs™yÕfigS ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS 200 Æμ∂[aSá ˙NUP≤yNSLRiVáV, ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV BNRP‰≤R∂NTP ™´s¬ø¡[Ë Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ D˙gRi™yμR∂VáV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ |qsNRPW˘Lji…‘¡ xmsLRiLigS @¨sı «ÿ˙gRiªRΩÚáW ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @»¡V ˙NUP≤yNSLRiVáV C Æ™sVgS CÆ™sLi…fiÕ‹[ xqsªyÚ øy¤…¡[LiμR∂VNRPV ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ ’¡“¡’¡“¡gS D©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ C G≤yμj∂ Æ™s[xqs≠sNSáLi ˙NUP≤y’≥¡™´sW©´sVáNRPV @xqs\¤Õ¡©´s ™´sV«ÿ©´sV @Liμj∂xqsVÚLiμR∂¨s ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV μ≥k∂™´sWgS D©yıLRiV.

ºdΩ˙™´sLigS ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. }ms£qsª][ I÷¡LizmsN`P= A≤R∂≤R∂Li\|ms ªRΩ©´sZNP[≠dsV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s , @LiVVæªΩ[ ªRΩ©´s©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s ºdΩLRiV©´sV C \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμk∂ ºdΩ˙™´sLigS AZOP[QzmsLi¿¡Liμj∂. BxtÌsQLi ¤Õ¡[¨s A»¡gS≤T∂¨s Æ™s[lLi[ «‹[≤U∂ª][ AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV IxmsˆLi¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ªRΩ©´s©´sV AaRP øR¡Wxms≤R∂Li À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œœ¡NRPV «¡Ljigji©´s @™´s™´sW©´sLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @»¡V }ms£qs , À≥œ¡WxmsºΩá\|ms©y ry¨s∏R∂W ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li , xmsoLRiVuyμ≥j∂NRP˘Li NSLRifl·LigSÆ©s[ BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ ≠s™yμR∂Li ™´sVVμj∂LjiLiμj∂. «ÿ*Õÿª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV ™´sVz§¶¶¶Œÿ ˙NUP≤yNSLRiVfl·VáV ry¨s∏R∂W ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV xqs™´sVLÛjixqsVÚ©yıLRiV.

_õHÓdt sêh+˝À nkÕVæ≤ >±¢dt bÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥T ?

øÏ+>¥|òæwüsYqT ø£\es¡ô|&ÉT‘·Tqï ñ<√´>∑T\ e\dü\T

7 ôV’≤<äsêu≤<é

zô|Hé n|”Œ˝Ÿ ø√dü+ ø£H˚]j·÷ &çe÷+&é

Õÿx§¶‹L[ `i: ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ZNP[xqsVÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV ¬ø¡[ªRΩ “¡≠sªRΩNSá ¨s}tsQμ≥y¨sNTP gRiV\lLi©´s FyNTPrÛy©±s zqsˆ©´sıL`i ≤y¨s£tsQ NRPÆ©s[Lji∏R∂W ¡z§¶¶¶LRiLigRi ≠søyLRifl· N][xqsLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V. ¨s}tsQμ≥R∂Li ªy©´sV J|ms©±s @{msˆÕfi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡Fy≤R∂V. NRPÆ©s[Lji∏R∂W ªRΩLRixmso©´s @ªRΩ¨s Õÿ∏R∂VL`i ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤y≤R∂V. NRPÆ©s[Lji∏R∂W\|ms C{qs’d¡ ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s ¨s}tsQμ≥R∂Li ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLigS @’≥¡™´sLÒjiLiøy≤R∂V. μk∂¨s¨s ªy™´sVV Fs…Ì”¡xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[©´sW IxmsˆVN][™´sV¨s , ™´sV◊d¡˛ J|ms©±s FsLi\ZNPQQ*Lki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aS≤R∂V. C{qs’d¡ ¬ø¡[zqs©´s ≠søyLRifl· GNRPxmsORPQLigS DLiμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. BLig˝SLi≤`∂ N_Li…‘¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ A≤T∂©´sxmsˆV≤R∂V xqsx§¶¶¶øR¡LRiV≤R∂V Æ™s£qÌs{mnsÕfiÔª][ NRP÷¡zqs NRPÆ©s[Lji∏R∂W ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`iNRPV Fyáˆ≤Ôy≤R∂V. μk∂Liª][ C{qs’d¡ @ªRΩ¨sı “¡≠sªRΩNSáLi Fy»¡V ¨s}tsQμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ NRPÆ©s[Lji∏R∂W Fs|qsN`P= «¡»Ì¡V ªRΩLRixmso©´s N_Li…‘¡ ˙NTPZNP…fi A≤y≤R∂V. 2009Õ‹[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı zmnsNTP=Lig`i ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi B…‘¡™´s¤Õ¡[ Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. μk∂¨sÕ‹[ Æ™s£qÌs{mnsÕfiÔ DÆμ≥Ù∂[aRPxmspLRi*NRPLigS INRP J™´sL`iÕ‹[ FsNRPV‰™´s xmsLRiVgRiVáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV gS©´sW 6000 ∏R∂VWL][áV ºdΩxqsVNRPV©yı≤R∂V. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı N][LÌRiVÕ‹[ Æ™s£qÌs{mnsÕfiÔ @LigkiNRPLjiLiøy≤R∂V. @Õÿlgi[ ≠søyLRifl·Õ‹[ ªy©´sV NRPÆ©s[Lji∏R∂W ˙F°ªy=x§¶¶¶Liª][Æ©s[ zmnsNTP=Lig`iNRPV Fyáˆ≤T∂©´s»Ì¡V @ªRΩ©´sV ryORPQ ˘≠sV™´s*≤R∂Li xqsLiøR¡Ã¡©´s\Æ™sVLiμj∂. Æ™s£qÌs{mnsÕfiÔ ¬ø¡[zqs©´s AL][xmsfl·Ã¡ª][ @xmsˆ…”¡ ™´sW˘ø`¡Ã¡ª][ Fy»¡V NRPÆ©s[Lji∏R∂W©´sV Czqs’d¡ ≤T∂zqszm˝s©´sLki Fy˘Æ©sÕfi ≠søyLjiLi¿¡Liμj∂. ≠søyLRifl·Õ‹[ Aμ≥yLSáV á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ NRPÆ©s[Lji∏R∂W\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s»Ì¡V Czqs’d¡ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. Czqs’d¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ªRΩ©´s©´sV ™´sV©´srÛyFy¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s , G ≠sμ≥R∂LigS ©´s©´sVı μ][ztsQgS ¨sLÛSLjiLiøyLRiLi»¡W ˙xmsbPıLiøy≤R∂V. @Õÿlgi[ ªy©´sV A»¡NRPV ˙xms™´sWμR∂NRPLRiLigS ™´sWLji©´s ™´s˘QQNTPÚ©´sLi»¡W C{qs’d¡ ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂xms≤Ôy≤R∂V. G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s Aμ≥yLRiLi ¤Õ¡[¨s Fy˘Æ©sÕfi ªRΩ©´s\|ms BÕÿLi…”¡ NSÆ™sVLi…fi= ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı ªRΩxmsˆVxms…Ìÿ≤R∂V. Æ™s£qÌs {mnsÕfiÔ ªRΩ©´s©´sV ZNP[xqsVÕ‹[ BLjiNTPLiøy≤R∂¨s , \¤«¡Ã¡VZNP◊¡˛©´s ™´s˘QQNTPÚ GLi ¬ø¡’¡æªΩ[ @μj∂ ©´s≠sV¯ BÕÿ

™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yı≤R∂V. J|ms©±s @{msˆÕfiNRPV NRPÆ©s[Lji∏R∂W ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li\|ms C{qs’d¡ xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. @μ≥j∂NSLjiNRP ˙xmsNRP»¡©´s ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPW B»¡V™´sLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ªy™´sVV xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. J|ms©±s @{msˆÕfi N][xqsLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[r°Ú©´sı NRPÆ©s[Lji∏R∂W Æ™s£qÌs{mnsÕfiÔ ryOSQQ˘¨sı Aμ≥yLRiLigS ºdΩxqsVNRPV¨s ¨s}tsQμ≥j∂LiøR¡≤y¨sı ºdΩ˙™´sLigS AZOP[QzmsxqsVÚ©yı≤R∂V. ªRΩ©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiV≤T∂¨s NSμR∂V NS ¡¤…Ì¡[ Æ™s£qÌs{mnsÕfiÔ ªRΩxmsˆV≤R∂V ryORPQ ˘≠sVøyË≤R∂©´sıμj∂ NRPÆ©s[Lji∏R∂W AL][xmsfl·. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ FyNTPrÛy©±s À‹[LÔRiV NRPW≤y NRPÆ©s[Lji∏R∂WNRPV ™´sVμ≥ÙR∂ªRΩV ¨sá™´s¤Õ¡[μR∂V. @ªRΩ¨s\|ms C{qs’d¡ ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s ¨s}tsQμ≥R∂Li\|ms ªRΩ™´sVNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C{qs’d¡\|ms NRPÆ©s[Lji∏R∂W ILi»¡Lji F°LS»¡Li ¬ø¡[}qsLiμR∂VZNP[ zqsμ≥ÙR∂™´sV∏R∂W˘≤R∂V. NRPÆ©s[Lji∏R∂W áLi≤R∂©±s N][LÌRiVÕ‹[ J|ms©±s @{msˆÕfi N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıNRP ≠søyLRifl· ™´sV◊d¡˛ «¡LRigRi≤R∂Li\|ms ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´sÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

\+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝À ø£*dæ Ä&ÉqTqï Mqdt, ôd¬sHê ©s´ W˘∏∂R WL`i‰ : ™´sVL][ 30 L][«¡ŸÕ˝‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P= N][xqsLi @Æ™sVLjiNS ªRΩ™´sV ¤…¡¨sı£qs «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ |qslLi©y ≠s÷¡∏R∂V™±sV= , ≠ds©´s£qs ≠s÷¡∏R∂V™±sV= NRP÷¡zqs A≤R∂©´sV©yıLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ¤…¡¨sı£qs xqs™´sW≈¡˘ ©´sVLi≤T∂ AÆ™sWμR∂Li á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ ≠s÷¡∏R∂V™±sV zqsxqÌsL`i= zqsLigjiÕfi=ª][ Fy»¡V ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[©´sW  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi©´sV©yıLRiV. 2000 ©´sVLi≤T∂ 2008 I÷¡LizmsN`P= ™´sLRiNRPW ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ ≠ds©´s£qs , |qslLi©yáÆμ∂[ xmspLjiÚ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li. INRP‰ryLji NRPW≤y C «‹[≤U∂ g][ÕfiÔ Æ™sV≤R∂Õfi N][Õ‹[ˆ¤Õ¡[μR∂V. @»¡V 2000 I÷¡LizmsN`P= zqsLigjiÕfi=Õ‹[©´sW ≠ds©´s£qs  ¡LigSLRiV xmsªRΩNRPLi Æ©sgÊjiLiμj∂. @Æ™sVLjiNS ¤…¡¨sı£qs øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ™´sVW≤R∂VryL˝RiV g][ÕfiÔ Æ™sV≤R∂Õfi Æ©sgÊji©´s G\ZNPNRP ˙NUP≤yNSLjifl”· ≠ds©´s}qs. @Õÿlgi[ @Æ™sVLjiNS ©´sVLi≤T∂ ©yáVgRiV ryL˝RiV I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©´sı ª]÷¡ ¤…¡¨sı£qs }m˝s∏R∂VL`igS NRPW≤y ≠ds©´s£qs LjiNSLÔRiVáZNPNTP‰Liμj∂. ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s ª]÷¡ L_Li≤`∂Õ‹[Æ©s[ J≤T∂F°LiVV©´s AÆ™sV áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi xqsªyÚ øy…ÿá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ gS∏R∂WáV , @©yL][gRi˘Li NSLRifl·LigS A»¡NRPV μR∂WLRi™´sV™´s≤R∂Liª][ I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ NRP÷¡zqs A≤R∂≤R∂Li\|ms @©´sV™´sW©yáV Æ©sáN]©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi BμÙR∂LRiW zmns…fiÆ©s£qs ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ áLi≤R∂©±sÕ‹[ AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ™´sWLÊRiLi xqsVgRi™´sV\Æ™sVLiμj∂. @»¡V xmsoLRiVxtsvá ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ @Li≤U∂ LS≤T∂N`P , «ÿ©±s BxqsıL`i  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. ≠dsLjiª][ Fy»¡V LS˘©±s •¶¶¶Ljixqs©±s , ≤]©yÕfiÔ ∏R∂VLig`i , ˙NTPzqÌs©y Æ™sVN`P}§¶¶¶Õfi , ™´sLS*LS ¤Õ¡zmsËN][ NRPW≤y FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. ≠dsLjiÕ‹[ ™´sLS*LS D¤«¡˜NTPrÛy©±sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s A»¡gS≤R∂V @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ @ªRΩ¨sNTP @Æ™sVLjiNS F¢LRixqsªRΩ*Li á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ ∏R∂VVFs£qs …‘¡™±sV ªRΩLRixmsoÆ©s[ áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ A≤R∂©´sV©yı≤R∂V. @Õÿlgi[ xmsoLRiVxtsvá ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s «‹[≤U∂ ÀÿÀfi ˙ ¡∏R∂W©±s , \Æ™sVN`P ˙ ¡∏R∂W©±s

NRPW≤y ¡LjiÕ‹[ D©yıLRiV. 2008 ’d¡—¡Lig`i I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ C «‹[≤U∂ NSLixqs˘Liª][ xqsLji|ms»Ì¡VNRPVLiμj∂. @»¡V ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ ≠ds©´s£qs , |qslLi[©yáª][ Fy»¡V ÷d¡«¡Õfi x§¶¶¶®˘ ¡L`i , ÷¡ry lLi[™´sVLi≤`∂ NRPW≤y @μR∂XuÌy¨sı xmsLkiOTPQLiøR¡VN][©´sV©yıLRiV.

mdt;◊ uÛ≤Ø>± ìj·÷eTø±\T

Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+øÏ+>¥ ~>∑Z»+ ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ (mdt;◊) ˝À uÛ≤Ø>± ìj·÷eTø±\T #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À yê´bÕs¡ $düÔs¡D≈£î ‘√&ÉŒ&˚ $<Ûä+>± á ìj·÷eTø±\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ u≤´+ø˘ #Ó’s¡àHé Á|ür|t#Í<äØ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ 10,500 eT+~ ñ<√´>∑T\qT rdüTø√qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT˝À 9,500 ñ<√´>±\T ø£¢]j·T˝Ÿ kÕúsTT$, 1,000 ñ<√´>±\T ÁbıuÒwüqØ n|ò”düs¡¢ kÕúsTT$ ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á Á|üÁøÏj·T+‘ê <ädüsê Hê{ÏøÏ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝Àñ<√´>∑T\ dü+K´ 7,452 y˚Ts¡ ‘·–Z+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 2012 e÷]à 31 Hê{ÏøÏ u≤´+≈£î˝À |ü]àHÓ+{Ÿ ñ<√´>∑T\ dü+K´ 2,15,481>± ñ+~q ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± ô|≥Tºã&ÉT\qT $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\T nedüs¡eTe⁄‘êj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äø£]¸+#˚+<äT≈£î ÄsY;◊ Á|üø£{Ï+∫@q #·s¡´\T dü«\Œø±*ø£yÓTÆq$qí uÛ≤s¡‘Y m>∑TeT‘·T\ø£Hêï ~>∑TeT‘·T˝Ò m≈£îÿe>± ñHêïj·Tì rÁe Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Bs¡Èø±*ø£ eè~› kÕ~Û+#ê\+fÒ áøÏ«{°, Á|ür|t#Í<äØ #ÓbÕŒs¡T. øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ dü+düú≈£î ñ<√´>∑T\ e\dü\ u…&É<ä ø£\es¡ô|&ÉT‘√+~. ø=ìï HÓ\\T>± ñ<√´>∑T\≈£î y˚‘·Hê\T n+<äø£b˛e&É+‘√ yês¡T e\dü u≤≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. J‘ê\T #Ó*¢+#·ø£b˛ee&É+‘√ &Ü\sY‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ s¡÷bÕsTT |ü‘·Hêìï Á≈£L&ÜsTT˝Ÿ |ü‘·q+ #ê˝≤ eT+~ ô|’\≥T¢ Ç|üŒ{Ïπø ø£+ô|˙ì ô|]–b˛‘√+~. B+‘√ n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢ Á≈£L&ÜsTT˝Ÿ <Ûäs¡ M&Üs¡T. Ç<˚ u≤≥˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT dü+düú Ç+»˙s¡T¢ uÛ≤Ø>± ‘·>∑Z&É+‘√ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ ‘·π>Z dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ≈£L&Ü |üj·TìdüTÔHêïs¡T. >∑&ç∫q Hê\T¬>’<äT ÄsTT˝Ÿ e÷¬sÿ{Ï+>¥ ø£+ô|˙\T ©≥sY <Ûäs¡qT 4 s¡÷bÕj·T\T HÓ\˝À¢ 80 eT+~ Ç+»˙]+>¥ dæã“+~ ‘·–ZkÕÔj·Tì yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. Á|ü‹ 15 s√E\≈£î ˇø£kÕ] ô|Á{À˝Ÿ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ø£+ô|˙˝À y˚‘·Hê\T <Ûäs¡ô|’ ø£+ô|˙\T düMTø£å »s¡T|üqTHêïsTT. >∑‘· 10 s√E\T>± Áu…+{Ÿ n+~e«&É+˝À Ç˝≤π> »]–‘˚ eTTqTà+<äT Á≈£L&ÜsTT˝Ÿ <Ûäs¡ u≤>± |ü&ç 90 &Ü\s¡¢ düMT|ü+˝ÀøÏ e∫Ã+~. n<˚ eT]+‘· eT+~ ñ<√´>∑+ M&˚ neø±XÊ\Tqï≥T¢ düeTj·T+˝À s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü 50 ô|’dü\ <ëø± |ü‘·qyÓTÆ+~. nsTT‘˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. uÛÑ$wü´‘Y˝À Ç<˚ Áf…+&é ø=qkÕ–‘˚ s¡÷bÕsTT |ü‘·q+ ø£+fÒ Á≈£L&é |ü‘·q+ m≈£îÿe>± ñ+~. á dæã“+~ ø=s¡‘· eT]+‘· rÁe‘·s¡yÓTÆ dü+düú ø±s¡D+>±H˚ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ ‘·–Z+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ≈£î+≥T|ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. y˚T 23q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡qT ø£+ô|˙\T @&ÉTqïs¡ J‘ê\ #Ó*¢+|ü⁄˝À C≤|ü´+ ø±s¡D+>± @Á|æ˝Ÿ˝À s¡÷bÕj·T\qT ô|+#êsTT. Ä ‘·sê«‘· ô|+∫q <Ûäs¡˝À 2 s¡÷bÕj·T\qT <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ ô|’\≥T¢ nHês√>∑´+ yÓq≈£îÿ rdüT≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTTq|üŒ{Ïø° $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ kÕ≈£î>± #·÷dæ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äT. MT<ä ◊<äTqïs¡ s¡÷bÕj·T\ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘√+~. n˝≤π> ã+>±s¡+˝≤ s¡TDuÛ≤s¡+, qcÕº\‘√ s¡Héy˚ô|’ ø£+≥T‘·÷ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ≈£L&Ü s√E ìs¡ísTT+#˚ ø=‘·Ô $<ÛëHêìï neT\T Á|üj·÷D+ #˚düTÔqïdüeTj·T+˝À øÏ+>¥|òæwüsYqT #˚j·÷\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ jÓ÷∫k˛Ô+~. n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢ ñ<√´>∑T\T ≈£L&Ü M&É≥+‘√ nìï ÁbÕ+‘ê\ eTT&ç#·eTTs¡T <Ûä\\≈£î nqT>∑TD+>± ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT HÓ\≈£î ¬s+&ÉT $\Te |ü‘·q+ ø±e&É+‘√ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º˝Ò<äT. qT+∫ q&çù| $e÷q düØ«düT\ dü+K´ uÛ≤Ø>± kÕs¡T¢ ÄsTT˝Ÿ dü+düú˝Ò ìs¡ísTT+#˚$<Ûä+>± ø=q s√E\ øÏ+<ä≥ πø+Á<ä nsTT‘˚ e#˚à HÓ\ ˇø£{À ‘˚B qT+∫ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ©≥sY≈£î s¡÷. |ü&çb˛sTT+~. B+‘√ >∑‘˚&Ü~ y˚T˝À 20 Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ì∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ HÓ\≈£î ¬s+&ÉT 4≈£î ‘·π>Z neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À nyÓT]ø±, XÊ‘·+>± ñqï e÷¬sÿ{Ÿ yê{≤ >∑‘· HÓ\ 5.2 kÕs¡T¢ Á≈£L&é ÄsTT˝Ÿ <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\T Áu…õ˝Ÿ, j·T÷s¡|t <˚XÊ\ ‘·s¡Vü‰˝À ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡qT ≈£L&Ü s√p XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+~. Ç<˚ |ü]dæú‹ eTTqTà+<äT <Ûäs¡\qT ô|+#·&É+, ‘·–Z+#·&É+ #˚düTÔHêïÇj·T. ∫e]kÕ]>± y˚T˝À ìs¡ísTT+#˚ |ü<䛋ì neT\T˝ÀøÏ ‘˚yê\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qkÕ–‘˚ dü+düú rÁe dü+øå√uÛÑ+˝ÀøÏ yÓfi‚¢ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ ©≥sY≈£î s¡÷. 7.50øÏ ô|]–q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. jÓ÷∫k˛Ô+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ ô|Á{À*j·T+ XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, Á|üe÷<äeTT+<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T Ç+<äT≈£î <˚X¯ yê´|üÔ+>± ìs¡düq e´ø£Ô+ ø±e&É+‘√ ô|Á{À˝Ÿ ©≥sYô|’ eT+Á‘·T\T, ÄsTT˝Ÿ dü+düú n~Ûø±s¡T\‘√ πø+Á<ä #·s¡Ã\T »]|æq≥T¢ s¡÷. 1.50>± ‘·–Z+#ês¡T. ‘·<äq+‘·s¡ n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢ Á≈£L&é düe÷#ês¡+. á $<Ûëq+ neT˝À¢øÏ edüÔ ã+>±s¡+ ‘·s¡Vü‰˝À ô|Á{À˝Ÿ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ÄsTT˝Ÿ <Ûäs¡\T ø£˙dü+>± ‘·–Zq|üŒ{Ïø°, uÛ≤s¡‘· s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ <Ûäs¡\T ≈£L&Ü s√EyêØ>± ô|s¡>∑&É+, ‘·>∑Z&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.

s¡÷bÕsTT |ü‘·Hêìï $T+∫b˛‘·Tqï Á≈£L&ÜsTT˝Ÿ |ü‘·q+

>±¢dt ‘·j·÷Ø dü+düú nkÕVæ≤ Ç+&çj·÷ >±¢dt *$Tf…&é (@◊mdt) sêh+˝À bÕ¢+≥T @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚k˛Ô+~. s√E≈£î 600 ≥qTï\ kÕeTs¡ú´+ >∑\ á bÕ¢+≥T ø√dü+ ø£+ô|˙ s¡÷. 600 ø√≥¢ es¡≈£î Ks¡Tà #˚j·TqT+~. >±¢dt ‘·j·÷Ø˝À Á|ü<Ûëq eTT&ç |ü<ës¡úyÓTÆq ÇdüTø£ $]$>± \_Û+#˚ Á|ü<˚XÊ\qT Ç|üŒ{Ïπø >∑T]Ô+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á C≤_‘ê˝À HÓ\÷¢s¡T õ\¢ ˝Àì ‘·&Ü ÁbÕ+‘êìï ≈£L&Ü m+|æø£ #˚XÊs¡T. ø=‘·Ô bÕ¢+≥T $wüj·T+˝À sêh+ yÓ’|ü⁄ ø£+ô|˙ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Bì >∑T]+∫ @◊mdt H˚wüq˝Ÿ ùd˝Ÿ‡ ôV≤&é mdt. ôd+~∏˝Ÿ ≈£îe÷sY e÷{≤¢&Üs¡T. |üs¡Tº düMT|ü ÁbÕ+‘·+˝À bÕ¢+≥T ñ+fÒ s¡yêD≤ Ks¡TÃ\T ø£*dæ ekÕÔj·Tì ø£+ô|˙ uÛ≤$k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À @sêŒ≥T #˚ùdÔ m˝≤ ñ+≥T+<äH˚~ ø£+ô|˙ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢, ‘·eT≈£î mø£ÿø£ nqTe⁄>± ñ+fÒ nø£ÿ&É bÕ¢+≥T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£+ô|˙ uÛ≤$k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T.ø±>± Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ |ü]ÁX¯eT $ìjÓ÷–düTÔqï >±¢dt˝À 77 XÊ‘·+ ‘·eT ø£+ô|˙øÏ #Ó+~qy˚ nì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. »bÕHé ø£+ô|˙ düVü≤ø±s¡+‘√ mø√ôdHé‡ Áu≤+&é ù|s¡T‘√ 34 s¡ø±\ |üsê´es¡D nqT≈£L\ >±¢dt\qT e÷¬sÿ{À¢øÏ rdüT≈£îsêe&É+ »]–+<äì $$]+#ês¡T. yêVü≤q >±¢dt\ $uÛ≤>∑+˝Àq÷ Ç≥Te+{Ï ñ‘·Œ‘·TÔ\qT ¬s+&˚fi¯¢˝À e÷¬sÿ{À¢øÏ rdüT≈£îekÕÔeTHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ , Ä]ÿf…ø£ÃsY s¡+>∑+˝À >±¢dt $ìjÓ÷>∑+ 10 XÊ‘·+ eè~› πs≥T‘√ uÛ≤s¡‘Y˝À HÓ\≈£î 1.2\ø£å\ ≥qTï\T+<äì #ÓbÕŒs¡T.n‘·´~Ûø£+>± 1.1 \ø£å\ ≥qTï\ >±¢dt uÛÑeHê\T, >∑èVü‰\ s¡+>∑+ $ìjÓ÷–k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ÿ&É $ìjÓ÷–düTÔqï 10 XÊ‘·+ >±¢dt #Ó’Hê qT+∫ ~>∑TeT‹ ne⁄‘√+<äì, dü>∑+ <Ûäs¡πø \uÛÑ´+ ø±e&É+‘√ #Ó’Hê ñ‘·Œ‘·TÔ\yÓ’|ü⁄ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·T+&É≥+‘√ uÛ≤s¡rj·T >±¢dt |ü]ÁX¯eT qwüºb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T.


C M Y K

8

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, pHé 28, 2012

dü eT + ‘·

ôV’≤<äsêu≤<é

u≤\j·T´ e+<√ ∫Á‘·+ô|’ n+<ä] <äèwæº BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂Lji μR∂X{tÌsQ ÀÿáNRPXxtÒsQ ™´sLiμR∂™´s ¿¡˙ªRΩLi \|ms DLiμj∂. A∏R∂V©´s ˙xmsxqsVÚªRΩLi $™´sV©yıLS∏R∂Vfl·ª][ 97™´s ¿¡˙ªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ Aμj∂ªRΩ˘ 999 ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. μyLiª][ ™´sLiμ][ ¿¡˙ªRΩLiNRPV A∏R∂V©´s μR∂gÊRiLRi™´soªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Àÿá∏R∂V˘ G ¿¡˙ªRΩLi F˝y©±s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fs™´sLRiV \Æ≤∂LRiNÌRPL`i @Æ©s[μj∂ •¶¶¶…fi @LiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. C Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ ∏R∂VLig`i rÌyL`i \Æ≤∂LRiNÌRPL`i= }msL˝RiV ≠s¨szmsLi¿¡©y \|mns©´sÕfi gS {qs¨s∏R∂VL`i μR∂LRi=NRPVáV ZNP.LSxmnsV Æ™s[Li˙μR∂LS™´so¨s μR∂LRi+NRPV≤R∂VgS FsLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V xqs™´sWøy LRiLi. @LiVVæªΩ[ @μj∂ À≥œ¡…Ì”¡ ≠s˙NRP™´sWLRi‰ ¿¡˙ªRΩLi LkiÆ™s[VN`P NS™´søR¡Ë¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VÕ‹[©´sW ÀÿáNRPXxtÒsQ xmso…Ì”¡©´s L][«¡Ÿ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS À≥œ¡…Ì”¡≠s˙NRP™´sWLRi‰ LkiÆ™s[VN`P F°xqÌsL`i ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡ @’≥¡™´sW©´sVá©´sV @áLjiLi¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. BLiªRΩNUP À≥œ¡…Ì”¡ Fy˙ªRΩ Fs™´sLRiV F°ztsQryÚL][ @Æ©s[μj∂ •¶¶¶…fi …ÿzmsN`P gS ™´sWLjiLiμj∂. ≠s˙NRP™´sWLRi‰ª][ Fy»¡V xmspLjiÚ rÙyLiVV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ™´so©´sı C Fy˙ªRΩ©´sV Fs™´sLji ¬ø¡[ªRΩ ¬ø¡[LiVV}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ J»˝¡Vc @¨dsı $NSLiª`Ω ZNP[ xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. $LS™´sV LS«¡˘LiÕ‹[ áORPQ ¯fl·V≤T∂gS ¬ø¡[zqs©´s $NSLiª`Ω @LiVVæªΩ[Æ©s[ NRPlLiNÌRPVgS xqsLjiF°ªy≤R∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. μyLiª][ $NSLiª`Ω Æ©s[ C Fy˙ªRΩNRPV FsLizmsNRP ¬ø¡[ryÚLRi¨s J …ÿN`P. Bμj∂ ˙xmsNRP‰©´s |ms≤T∂æªΩ[ Fs{qs*AL`i

©´s…”¡Li¿¡©´s ™´sWLi˙ºΩNRPV≤T∂ Fy˙ªRΩ NRPW≤y NUPáNRPÆ™s[V. μy¨sı Fs™´sLRiV ¬ø¡[ªRΩ ¬ø¡[LiVVryÚLRiÆ©s[μj∂ NRPW≤y |msμÙR∂ NRP*¿¡Ë©±s gS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVL][ ˙xmsNRP‰ μR∂LRi+NRPV≤R∂V LSxmnsVÆ™s[Li˙μR∂V≤y A∏R∂V©´s xmso˙ªRΩLRiªRΩı™´sW @©´sıμj∂ ≤T∂xqs‰xtsQ©±sgS ™´sWLjiLiμj∂.˙xmsxqsVÚªRΩLi ÀÿáNRPXxtÒsQ {§¶¶¶L][gS A©y…”¡ xqsWxmsL`i z§¶¶¶…fi \|qs©±s= zmnsORPQ©±s 'Aμj∂ªRΩ˘ 369'{qsZNP*Õfi ºdΩxqsVÚ©yıLRiV. C zqs¨s™´sWÕ‹[ {§¶¶¶L][LiVV©±s gS @©´sWxtsQ‰¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @Õÿlgi[ C zqs¨s™´sW¨s zqsLigkiªRΩLi $¨s™yxqsLS™´so ™´sVLji ∏R∂VV ≠s©Ø[μ`∂ NRP÷¡zqs ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. N]Li≤R∂ NRPXxtÒsQLi LS«¡Ÿ C zqs¨s™´sW¨s xqs™´sVLjiˆLiøR¡©´sV©yıLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi AgRixtÌsv ©´sVLi≤T∂ C zqs¨s™´sW ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂.@Õÿlgi[ Àÿá NRPXxtÒsQ lgi£qÌs gS ©´s…”¡Li¿¡©´s E N]≤R∂ªyLS D÷¡NTP‰ xms≤R∂ªyLS ¿¡˙ªRΩLi NRPW≤y ≠s≤R∂VμR∂áNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ™´sV©Ø[«fi {§¶¶¶L][gS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLiøR¡V áOTPQ ¯ ˙xmsxqs©´sı C ¿¡˙ªy¨sı ¨sLji¯r°ÚLiμj∂. ÀÿáNRPXxtÒsQ C ˙Fy¤«¡NÌRPV\|ms ÀÿgS ©´s™´sV¯NRPLigS D©yıLRiV. A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW...'$LS™´sVLS«¡˘Li, E N]≤R∂ªyLS D÷¡NTP‰xms≤R∂ªyLS ¿¡˙ªyáՋ[ ©´s…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi LS™´s≤R∂Li @μR∂XxtÌsQLi. J ™´sLRiLi' @¨s @©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[¨s Fy˙ªRΩáNRPV, gRiLiμ≥R∂LRi˘ ™´sVx§¶¶¶Õfi |qs…fiNRPV ™´so©´sı xqsLi ¡Liμ≥R∂Æ™s[VLi…‹[ zqs¨s™´sW øR¡WaSZNP[ æªΩáVxqsVÚLiμR∂¨s, «¡⁄©±sÕ‹[ ¿¡˙ªy¨sı ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s áOUPQ ¯ ˙xmsxqs©´sı æªΩ÷¡zmsLiμj∂.

|üP]øÏ ø£+&ûwüHé‡ ô|&ÉT‘·Tqï |üeHé

k‘Y˝À ‘ê|”‡ _J

{§¶¶¶L][LiVV©±s ªy{ms=NTP ZNPLkiL`iÕ‹[ ¬ø¡xmsˆVN][μR∂gÊRi ≠s«¡∏R∂WáV ¤Õ¡[NRP F°LiVV©y....zqs¨s™´sW AxmnsL˝RiV ™´sW˙ªRΩLi Æ™sÃ˝¡V™´sÕÿ ™´sxqsVÚ©yıLiVV. N]¨sı xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ @™´sV¯≤R∂V Æ≤∂[…fi= @Æ≤Í∂£qÌs ¬ø¡∏R∂V˘¤Õ¡[NRP zqs¨s™´sWáƩs[ ™´sμR∂VáV N][™y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂Li¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. μk∂¨sı ¡¤…Ì¡[ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË μR∂OTPQflÿμj∂ zqs¨s™´sWÕ˝‹[ ªy{ms=NTP D©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂. μ≥R∂©´sV£tsQ NRP¥y©y∏R∂VNRPV≤T∂gS ©´s…”¡Li¿¡©´s "A≤R∂VNSáLi' ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ ªy{ms= J À≥ÿLki ¿¡˙ªy¨sı @LigkiNRPLjiLi¿¡Liμj∂. ≠saSÕfi NRP¥y©y∏R∂VNRPV≤T∂gS ©´s…”¡LiøR¡©´sV©´sı C zqs¨s™´sWNRPV xqsVLiμR∂L`i.zqs μR∂LRi+NRPV≤R∂V. BLiμR∂VÕ‹[ ≠saSÕfiNRPV «‹[≤U∂gS ™´sVVLiμR∂V NSLkiÚNRP¨s NRP¥y©yLiVVNRPgS FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NRP¥y©yLiVVNRP Fy˙ªRΩ g˝S™´sVLRi£qsgS ™´soLi≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡ NSLkiÚNRP¨s ªRΩzmsˆLi¿¡ ¿¡™´sLjiNTP A rÛy©´sLiÕ‹[ ªy{ms=¨s {§¶¶¶L][LiVV©±sgS ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV μR∂LRi+NRPV≤R∂V xqsVLiμR∂L`i.zqs. NS¨ds Æ≤∂[…fi= xqs™´sVxqs˘ NSLRifl·LigS ªy{ms= C zqs¨s™´sW ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPVLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. AÆ™sV rÛy©´sLiÕ‹[ aRPLRiª`ΩNRPV™´sWL`i NRPWªRΩVLRiV ™´sLRiáOTPQ ¯¨s μR∂LRi+NRPV≤R∂V

xqsVLiμR∂L`i FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V.C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ªy{ms= ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW "JZNP[ zqs¨s™´sW N][xqsLi ¡Õfi‰ Æ≤∂[…fi= ZNP[…ÿLiVVLiøyáLi¤…¡[ FsÕÿLi…”¡ rÌyL`ic\ZNPc©y B ¡˜Liμj∂NRPLRiLigSÆ©s[ ™´soLi»¡VLiμj∂. ©yNRPW BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶ xqs™´sVxqs˘ xqsVLiμR∂L`i.zqs ¿¡˙ªRΩLi "™´sVμ≥R∂ gRi«¡ LS«ÿ'NRPV FsμR∂V\lLiLiμj∂. \|msgS æªΩáVgRiV, z§¶¶¶Liμk∂ À≥ÿxtsQÕ˝‹[ Æ©s[©´sV ©´s…”¡xqsVÚ©´sı gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ g][μyLji, uy≤][, øR¡}tsQ¯ ¡μÙR∂WL`i ¿¡˙ªyáNRPV C zqs¨s™´sW NSLRifl·LigS Æ≤∂[…fi= xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú @™´sNSaRPLi ™´soLiμj∂. @LiμR∂V™´sÃ˝¡Æ©s[ ≠saSÕfiª][ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s ªRΩ≠sVŒœ¡ zqs¨s™´sW ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVN][™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂' @¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂.ªy{ms= B…‘¡c™´sá LRi≠sæªΩ[«¡ª][ «¡Li»¡gS ©´s…”¡Li¿¡©´s 'μR∂LRiV™´so' ¿¡˙ªRΩLi Fs%`¡Õÿ£ms @LiVV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. AÆ™sV @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V æªΩáVgRiVÕ‹[ ©´s…”¡Li¿¡©´s zqs¨s™´sWá¨dsı Fs%`¡Õÿxmso ¿¡˙ªyáVgSÆ©s[ ≠sVgjiÕÿLiVV. ryμ≥yLRifl·LigS Fs%`¡Õÿxmso {§¶¶¶L][LiVV©˝´s©´sV xmsNRP‰©´s |ms¤…Ì¡[ æªΩáVgRiV μR∂LRi+NRP ¨sLS¯ªRΩáV, ªy{ms= ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi AÆ™sV g˝S™´sVL`iNTP zmnsμy @LiVVF°LiVV©´s»˝¡V xqsˆxtÌsQLi @™´soª][Liμj∂.

uÀj·TbÕ{Ï ªs¡÷\sYμ>± #·s¡DY ø=‘·Ô n+<ë\qT ã+~Û+#˚+<äT≈£î

j·÷ø£åHé ∫Á‘ê\qT ‘·q<Ó’q XË’*˝À ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫ e÷dt Ä&çj·THé‡ì Äø£≥Tº≈£îqï <äs¡Ù≈£î&ÉT

Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT ÁoqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï u≤<écÕ ∫Á‘·+ ø√dü+ j·T+>¥ f…Æ>∑sY m˙ºÄsY Ç≥©øÏ |üj·TqeTe⁄‘·THêïs¡T. á ∫Á‘· yÓTT<ä{Ï ôw&É÷´˝Ÿ Ç≥©˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. Ç≥©˝À 25 s√E\ bÕ≥T ∫Árø£s¡D »s¡|ü⁄ø√ qTqï á ôw&É÷´˝Ÿ˝À á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø°\ø£ düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]+#·qTHêïs¡T. á ôw&É÷´˝Ÿ ‘·s¡Tyê‘· ∫Á‘· {°+ Ç+&çj·÷øÏ ekÕÔs¡T. ø±>±, á ∫Á‘· ¬s+&Ée ôw&É÷´˝Ÿ u≤´+ø±ø˘˝À #˚j·TqTHêïs¡T. u≤´+ø±ø˘˝À »]π> ∫Árø£s¡D˝À ø=ìï j·÷ø£åHé düìïy˚XÊ\qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @ dæìe÷˝À ø£ì|æ+#·ì $<Ûä+>± m˙ºÄsY ø=‘·Ô \Tø˘‘√ ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. Á|üeTTK eTT+u…’ ôd’º*dtº <ä>∑Zs¡ m˙ºÄsY ø=‘·Ô \Tø˘ì &çC…’Hé #˚sTT+#ês¡T. ÁoqTyÓ’≥¢ á ∫Á‘êìï m+‘√ |üs¡‡q˝Ÿ>± rdüTø=ì s¡÷bı+~düTÔHêïs¡ì ‘Ó*dæ+~. ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ‘·eTHé dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. á uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ ∫Á‘êìï >∑ã“sYdæ+>¥ ìsêà‘· ã+&É¢ >∑DÒwt ì]àdüTÔHêïs¡T.

Á|üe÷<ä+ qT+∫ ãj·T≥|ü&çq ùdïVü≤ uÀj·TbÕ{Ï ÁoqT. ª<äeTTàμ dæìe÷ ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq eTùV≤wt u≤ãT‘√qT, sêyéT#·s¡DY‘√qT dæìe÷\T rj·TqTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. eTùV≤wt u≤ãTøÏ ªs¡÷\sYμ f…Æ{Ï˝Ÿ dü]>±Z dü]b˛‘·T+<äì uÛ≤$+∫q uÀj·TbÕ{Ï, eTT+<äT>± n‘·ìï ø£*dæ ø£<∏ä $ì|æ+#ês¡T. ø£<∏ä˝À ø=~›bÕ{Ï e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T #˚j·TeTì eTùV≤wtu≤ãT #Ó|æŒq≥Tº |òæ˝Ÿàq>∑sY˝À yês¡Ô\T wæø±s¡T #˚XÊsTT. nsTT‘˚ á ˝À>± ª<äeTTàμ nqT≈£îqï kÕúsTT˝À $»j·÷ìï kÕ~Û+#·ø£b˛e&É+‘√ ‘·q‘√ dæìe÷ #˚j·T&ÜìøÏ eTùV≤wt düTeTK+>± ˝Ò&ÉH˚ $wüj·T+ uÀj·TbÕ{ÏøÏ ns¡úyÓTÆb˛sTT+<ä≥. <ë+‘√ n<˚ ø£<∏äqT sêyéT #·s¡DYøÏ $ì|æ+#ê&É˙, Ä ø£<∏äì #˚ùd+<äT≈£î #·s¡DY Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Çe«&É+‘√, uÀj·TbÕ{Ï n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£î+≥THêï&Éì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\¢&Ée⁄‘êsTT.

ô|[¢ ‘ê\÷≈£î Äq+<ëqTuÛÑ÷‘·T\T ÄkÕ«~k˛Ôqï ùdïVü≤øÏ nqTø√ì Á|üe÷<ä+ m<äT¬s’+~. nsTT‘˚ n<äèwüº+ u≤>∑T+&ç ÄyÓT ÁbÕD≤\‘√ ãj·T≥|ü&ç+~. ≈£îe÷s¡y˚\T <äs¡Ùø £‘·«+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï ªVü≤]<ëdüTμ ∫Á‘·+˝À Á|üdüTÔ‘·+ ùdïVü≤ q{Ïk˛Ô+~. á dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q wüO{Ï+>¥ sêy˚TX¯«s¡+`<ÛäqTc˛ÿ{Ï ÁbÕ+‘·+˝Àì düeTTÁ<ä+˝À »s¡T>∑T‘√+~. |ü&Ée˝À ùdïVü≤, øÏc˛sY, |üèB∏« sêCŸ ‘·~‘· s¡T\ô|’ bÕ≥ ∫Árø£s¡D |üP]Ô #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ n<˚ |ü&Ée˝À yêfi¯¢+‘ê ˇ&ÉT¶øÏ #˚s¡T≈£î+≥T+&É>± ˇø£ÿkÕ]>± |ü&Ée uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. |ü&Ée˝À ñqï yêfi¯¢+‘ê ø=≥Tº≈£îb˛‘·T+&É>±, düMT|ü+˝Àì eT‘·´‡ø±s¡T\T #·÷dæ s¡øÏå+#ês¡T. Ç~ #ê˝≤ ô|<ä› Á|üe÷<äy˚Tq˙ n<äèwüºeXÊ‘·TÔ ùdïVü≤ u…’≥|ü&ç+<äì j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

$<˚XÊ\≈£î Hêì`düeT+‘· ª@$T e÷j·T#˚kÕy˚μ ∫Á‘·+˝À ‘·qø£+≥÷ ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ ÁπøCŸ ‘Ó#·TÃ≈£îqï <äs¡Ù≈£î&ÉT >ö‘·yéT MTqHé. Äj·Tq ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªm{À yÓ[flb˛sTT+~ eTqdüT‡μ˝À düeT+‘· V”≤s√ sTTHé>± #˚k˛Ôqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Áù|eT ø£<∏ë ∫Á‘·+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T≈£î dæ.ø£fi≤´DY ìsêà‘·. ∫Á‘·+ {≤ø° uÛ≤>∑+ |üPs¡ÔsTT+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ $<˚XÊ˝À¢ bÕ≥*ï ‘Ós¡¬øøÏÿkÕÔs¡T. Ç|üŒ{Ïπø á ∫Á‘·+ô|’ $|üØ‘·yÓTÆq n+#·Hê\T ô|]>±sTT. Hêì á ∫Á‘·+˝À V”≤s√>± #˚düTÔHêïs¡T. Hêì á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìqï ˇø£]H=ø£s¡T #·÷düTø=qï yÓ+≥H˚ ◊\yé j·T÷ nì #Ó|ü⁄Œø√˝Ò<äT. Äπsfi¯¢ ej·TdüT qT+∫ Ä Ç<ä›]ø° nqTã+<ÛäeTT+~. ˇπø #√≥ Ä&ÉTø=Hêïs¡T. ˇø£] H=ø£s¡T ø=≥Tº≈£îHêïs¡T. m<äT{Ï eTqdüT qT n\y√ø£>± Äø£]¸+#˚ {°H˚CŸqT ≈£L&Ü

<ëfÒXÊ s¡T. ø±˙ yê]˝À m|ü⁄Œ&É÷ Áù|eTuÛ≤eq ø£\>∑˝Ò<äT. Çs¡ej˚T´&˚fi§¢#êÃø£ e÷Á‘·+ yê] eTqdüT˝À¢ @<√ n\»&ç. Ä ø£<∏˚$T{À ‘Ó*j·÷\+fÒ e÷ ∫Á‘·+ #·÷&Ü *‡+<˚ n+≥THêïs¡T Hêì. >ö‘·yéT MTqHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªÁù|eT m|ü⁄Œ&É÷ m˝≤ |ü⁄&ÉT ‘·T+<√ me«]ø° ‘Ó*j·T<äT. n<äT|ü⁄ ‘·|æŒq eTq düT\ ø√dü+ yês¡T nH˚«wæ+∫q rs¡T ‹j·T´{Ï nqTuÛÑ÷‘·T*ï |ü+#·T‘·T+~. $H√ <ä+, uÛ≤y√<˚«>±\≈£î ÁbÕ<Ûëq´eTTqï ø£<∏ë+ X¯$T~. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘Ós¡ô|’ ‘·eTqT ‘êeTT #·÷düTø= HÓ˝≤ ñ+≥T+~μ nHêïs¡T. düeT+‘· á ∫Á‘·+˝À ‘·q≈£î &ç|òü¬s+{Ÿ bÕÁ‘· nì, {°H˚CŸ ne÷àsTT>±, ô|fiË’¢q j·TTe‹>± &ç|òü¬s+{Ÿ>± ˇπø bÕÁ‘·˝À ø£ì|ædüTÔHêïì #Ób˛Ô+~. Çfi¯j·TsêC≤ dü«sê\T ∫Á‘êìøÏ ã˝≤ìïkÕÔsTT. ‘·«s¡˝ÀH˚ $<˚XÊ˝À¢ bÕ≥*ï

xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi ªy«ÿ ¿¡˙ªRΩLi "ZNPÆ™sVLSÆ™s[V©±s gRiLigRiª][ LSLiÀÿ ¡V'¨s xmspLki «¡gRi©yıμ≥`∂ \Æ≤∂LRiN`ÌP ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C ¿¡˙ªRΩLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xms™´s©±s zqÌs˚NÌRPVgS xmspLki NTP NRPLi≤U∂xtsQ©±s= |ms…Ìÿ≤R∂¨s ≠s¨sNTP≤T∂. ™´sVV≈¡˘LigS xmspLji «¡gRi©yıμ≥`∂ lLigRiV˘Ã¡L`i zqs¨s™´sWÕ˝‹[ DLiÆ≤∂[ ™´sÕÊÿLji…”¡ \Æ≤∂ÕÿgRiVáV,{§¶¶¶L][LiVV©±s= FsNRP=F°—¡Lig`i C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ NRPVμR∂LRiμR∂¨s ™´sVVLiÆμ∂[ ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ªRΩ©´s |qÌ^sÕfi ˙xmsNSLRiLi {qs©±s= ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[ NS¨ds xmspLki lLigRiV˘Ã¡L`i {§¶¶¶L][ NS˘lLiNÌRPQ\lLi¤«¡[xtsQ©±s ¨s ªRΩ©´s\|ms LRiVμÙR∂NRPW≤R∂μR∂¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. BNRP |qs…fi= \|ms©´s NRPW≤y \Æ≤∂ÕÿgRiVÕ˝‹[ øyÕÿ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©yı≤R∂¨s, FsNRP‰≤y @bd˝PáLi μR∂*¨sLi¿¡©y Æ™sLi»¡Æ©s[ ºdΩ}qsLiVVxqsVÚ©yı≤R∂¨s,ªRΩ©´s zqs¨s™´sWáՋ[ @≠s DLi≤R∂NRPW≤R∂μR∂¨s ≈¡¿¡ËªRΩLigS ¬ø¡zmsˆ Fs≤T∂…fi ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©´sı»˝¡Vc ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yıLRiV. μyLiª][ xmspLki NTP N]LiªRΩ B ¡˜Liμj∂ FsμR∂V\lLi©y ªRΩxmsˆ»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s @Li»¡Vc©yıLRiV. @Õÿlgi[ @÷d¡ NSÆ™sV≤U∂ ˙…ÿN`P NRPW≤y ™´sÕÊÿLji…‘¡ ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤R∂™´sV¨s ™´sVLki ™´sVLki ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ª]÷¡ NRPáLiVVNRP ' ¡˙μj∂' ª][Æ©s[ |qsÆ©s[=xtsQ©±s xqsXztÌsQLi¿¡©´s xms™´s©±sNRPŒÿ˘fl„ficxmspLji «¡gRi©yı¥`∂. ' ¡˙μj∂' ªRΩLS*ªRΩ ™y◊˝¡μÙR∂LRiW ™´sV◊d˝¡ NRP÷¡zqs zqs¨s™´sW ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. ™´sV◊d˝¡ B©yıQŒ˝œ¡NRPV ™y◊˝¡μÙR∂Lji NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±sÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ¿¡˙ªRΩLi 'ZNPÆ™sVLSÆ™s[V©±s gRiLigRiª][ LSLiÀÿ ¡V'. 'gRi ¡˜L`izqsLig`i' ÕÿLi…”¡ xqsWxmsL`i z§¶¶¶…fi ªRΩLS*ªRΩ xms™´s©±sNRPŒÿ˘fl„fi ©´s…”¡xqsVÚ©´sı zqs¨s™´sW BÆμ∂[ NS™´s»¡Liª][ ™´sVLjiLiªRΩ ˙ZNP[«fi ™´s¿¡ËLiμj∂.BLiμR∂VÕ‹[ xms™´sL`irÌyL`i «¡LRiı÷¡£qÌsgS ©´s…”¡xqsVÚ©yıLRiV. Æ©s[…”¡ LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms J ™´s˘LigSxqsÚQ˚LigS C ¿¡˙ªy¨sı xmspLki LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. ªRΩ™´sV©yı BLiμR∂VÕ‹[ {§¶¶¶L][LiVV©±s gS ©´s…”¡r°ÚLiμj∂. xms™´s©±sNRPŒÿ˘fl„fi,ªRΩ™´sV©yı NRP÷¡zqs ©´s…”¡xqsVÚ©´sı ª]÷¡ zqs¨s™´sW NRPW≤y BÆμ∂[. @NÌ][ ¡L`i 18©´s ˙gSLi≤`∂gS C ¿¡˙ªy¨sı ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡Vc ™´sVVLiÆμ∂[ xmspLki ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

$XÊ˝Ÿ≈£î Vü≤´+&é Ç∫Ãq ‘ê|”‡ V”≤s√sTTHé ‘ê|”‡øÏ ¬øØs√¢ #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z $»j·÷\T ˝Òø£ b˛sTTHê..dæìe÷ Ä|òüs¡T¢ e÷Á‘·+ yÓ\T¢ e˝≤ edüTÔHêïsTT. ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ neTTà&ÉT &˚{Ÿ‡ n&Ó®dtº #Ój·T´˝Òø£ dæìe÷\H˚ e<äT\T ø√yê*‡ edüTÔ+ <ä+fÒ |ü]dæú‹ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. Bìï ãfÒº ns¡ú+ #˚düTø√ e#·Tà <äøÏåD≤~ dæìe÷˝À¢ ‘ê|”‡øÏ ñqï &çe÷+&é. <ÛäqTwt ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± q{Ï+∫q ªÄ&ÉT ø±\+μ ‘·sê«‘· ‘·$Tfi¯+˝À ‘ê|”‡ z uÛ≤Ø ∫Á‘êìï n+^ø£]+∫+~. $XÊ ˝Ÿ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± q{Ï+#· qTqï á dæìe÷≈£î düT+<äsY.dæ <äs¡Ù≈£î&ÉT. Ç+<äT˝À $XÊ˝Ÿ≈£î CÀ&û>± eTT+<äT ø±ØÔø£ì ø£<∏ëHêsTTø£>± m+|æø£ #˚j·÷\qT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ ø£<∏ëHêsTTø£ bÕÁ‘· >±¢eTs¡dt>± ñ+&É≥+ e\¢ ø±ØÔø£ì ‘·|æŒ+∫ ∫e]øÏ Ä kÕúq+˝À ‘ê|”‡ì V”≤s√sTTHé>± Ksês¡T #˚düT≈£îHêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT düT+<äsY.dæ. ø±˙ &˚{Ÿ‡ düeTdü´ ø±s¡D+>± ‘ê|”‡ á dæìe÷ qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ÄyÓT kÕúq+˝À X¯s¡‘Y≈£îe÷sY ≈£L‘·Ts¡T es¡\øÏåàì <äs¡Ù≈£î&ÉT düT+<äsY m+|æø£ #˚düT≈£îHêï&ÉT. á $wüj·TyÓTÆ ‘ê|”‡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªˇπø dæìe÷ ø√dü+ ã˝Ÿÿ &˚{Ÿ‡ πø{≤sTT+ #ê\+fÒ m˝≤+{Ï kÕºsY¬ø’Hê Çã“+ ~ø£s¡+>±H˚ e⁄+≥T+ ~. Hê≈£L Ç<˚ ‘·s¡Vü‰ düeTdü´ düT+ <äsY.dæ ∫Á‘·+ ªeT<Ûä >∑» sêC≤μ≈£î m<äT¬s’+~. ô|’>± ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ H˚qT q{ÏdüTÔqï >∑T+&Ó˝À¢ >√<ë], cÕ&√, #·ùwàã<ä÷›sY ∫Á‘ê\≈£î á dæìe÷ ø±s¡D+>± &˚{Ÿ‡ düeTdü´ ‘·˝…‘˚Ô neø±X¯+ ñ+~. n+<äTe\¢H˚ $XÊ˝Ÿ‘√ #˚j·÷*‡q ‘·$Tfi¯ dæìe÷ qT+∫ ‘·|ü⁄Œø√yê*‡ e∫Ã+~μ nì ‘Ó*|æ+~. ‘ê|”‡ Ç{°e\ s¡$‘˚»‘√ »+≥>± q{Ï+∫q ª<äs¡Te⁄μ ∫Á‘·+ bÕ¢|t nsTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ÄyÓT n+‘·≈£î eTT+<äT ‘Ó\T>∑T˝À q{Ï+∫q dæìe÷\˙ï bÕ¢|ü⁄ ∫Á‘ê\T>±H˚ $T–˝≤sTT. kÕ<Ûës¡D+>± bÕ¢|ü⁄ V”≤s√sTTq¢qT |üø£ÿqô|fÒº ‘Ó\T>∑T <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T, ‘ê|”‡ $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ ÄyÓT >±¢eTsYøÏ |òæ<ë nsTTb˛sTTq≥T¢ düŒwüº+ ne⁄‘√+~.

ø£eT˝ŸVü‰düHé kÕúsTT q≥T&ÉT: ø°s¡yêDÏ

∫Árø£]kÕÔeTT nHêïs¡T ìsêà‘·. $<äT´, nqT|üeT, s¡$ sê|òüTy˚+Á<ä, Áos¡+»ì, X‚«‘·, Á|”‹ ‘·~‘·s¡T\T Ç‘·s¡ bÕÁ‘ê<Ûës¡T\T. e÷≥\T ø√q yÓ+ø£{Ÿ, #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+ m+.mdt.Á|üuÛÑT, dü+^‘·+ Çfi¯j·TsêC≤.

düTB|t #ê˝≤ n<äT“¤‘·yÓTÆq q≥qqT Á|ü<ä]Ù+ #ê&ÉT. Ä s√˝Ÿ n‘·qT z ô|<ä› #ê˝…+CŸ>± uÛ≤$+#ê&ÉT. dæìe÷ eT]+‘· ø±«©{Ï>± sêe {≤ìøÏ düTB|t ‘·q ø±«*{° q≥q‘√ n<äT“¤‘·+ >± ø£+Á{Ïã÷´{Ÿ #˚XÊs¡T. n˝≤+{Ï q≥T\T eT]ø=+‘· eT+~ eTq≈£î ñqïf…Æ¢‘˚ uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ Á|ü|ü+#· dæìe÷ kÕúsTTøÏ m<äT>∑T‘·T+ ~ Äq≥+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. ø£eT˝ŸVü‰düHé ‘·sê«‘· Ä kÕΔsTT q≥T&ÉT düTB|t e÷Á‘·y˚T nì Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ø°s¡yêDÏ nHêïs¡T. düTB|t Á|üdüTÔ‘·+ ø°s¡yêDÏ dü+^‘·+ n+~+∫q á>∑ ∫Á‘·+˝À $\Hé>± #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. e#˚à HÓ\ Äs¡e ‘˚Bq á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø°s¡yêDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç˝≤ düŒ+~+#ês¡T. á ∫Á‘êìï ‘·$Tfi¯+˝À ªHêHé áμ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√

$&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯ yÓs¡¸Hé yê{Ï˝…’{Ÿ ¬s’{Ÿ‡ z πs+CŸ˝À |ü*øÏ n+<ä]øÏ cÕø˘ Ç∫Ã+~. ‘·$Tfi¯+˝À HÓ+ãsY eHé #ÛêHÓ˝Ÿ nsTTq düHé {°M yês¡T á ∫Á‘·+ XÊ{Ï˝…’{Ÿ ¬s’{Ÿ‡ì 3.35 ø√≥¢≈£î ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. z ‘Ó\T>∑T &Ó’¬sø£ºsY &Ó’¬sø˘º #˚dæq ∫Á‘êìøÏ á πs+õ πs≥T |ü\ø£&É+ ‘·$Tfi¯ XÊ{Ï˝…’{Ÿ‡ Væ≤düºØ˝ÀH˚ z ô|<ä› ]ø±s¡T¶ n+≥THêïs¡T. Hêì, düeT+‘· V”≤s√V”≤s√sTTqT¢ >± ø£qï&É q≥T&ÉT düTB|t $\Hé>± q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯ yÓs¡¸HéqT |”M|” dæìe÷ ì]àk˛Ô+~. MT&çj·÷˝À á>∑ ∫Á‘êìï HêHé á nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ ‘·$Tfi¯+˝À &É_“+>¥ #˚düTÔqï ≥T¢ edüTÔqï yês¡Ô\qT ø={ϺbÕπsdü÷Ô e÷{≤¢&Ü s¡T. Äj·Tq e÷≥˝À¢H˚ á>∑˝Àì Á|ü‹cÕ{Ÿì ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ∫Árø£]+#êeTT.

HêHé á nH˚ ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯ &É_“+>¥ yÓs¡¸Hé ø±<äT. n~ u…’*>∑«˝Ÿ. Çø£ Væ≤+B˝À á ∫Á‘êìï &É_“+>¥ #˚dæ $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïeTT. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘·+ ìsêàD≤q+‘·s¡+ »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. düeT+‘·, Hêì, ø£qï&É kÕºsY düTB|t Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔqï á ∫ Á‘·+˝À Á>±|òæø˘‡ ø°\ø£ bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·qT+~.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


sêÁwüº+˝À esê¸\T ‘·≈£îÿe>± ≈£îs¡TdüTÔ+&É&É+‘√ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. n+<äTø√dü+ $kÕÔs¡+>± esê¸\T ≈£î]dæ |ü+≥\T u≤>± |ü+&Ü\ì ñkÕàHé kÕ>∑sY˝À es¡¡¸+ ø√dü+ es¡TDj·÷>∑+ #˚düTÔqï |ü⁄s√Væ≤‘·T\T

>∑Ts¡Tyês¡+, 28 pHé 2012

$<ë´s¡Tú\ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

ù|J\T : 8

@;M|”

ã+<é $»j·Te+‘·+ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é

ôV’≤<äsêu≤<é pHé 27, düTes¡íyês¡Ô: q>∑s¡ Á{≤|òæø˘ b˛©düT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\ uÛÑÁ<ä‘· nH˚ n+X¯+ô|’ s¡M+Á<ÛäuÛ≤s¡‹˝À ôd$THêsY ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± ôV’≤<äsêu≤<é ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY, q>∑s¡ ø£$TwüqsY nqTsê>¥ X¯s¡à bÕ˝§ZHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ C≤Á>∑‘·Ô\ô|’ |üesYbÕsTT+{Ÿ Á|üC…+fÒwüHé #˚XÊs¡T. Äغ@ n~Ûø±s¡T\T dü÷ÿ˝Ÿ ãdüT‡\ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ |æ\¢\≈£î \|òüTT∫Á‘· Á|ü<äs¡Ùq #˚XÊs¡T. á düuÛÑ≈£î $$<Ûä ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T, Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢, dü÷ÿ˝Ÿ |æ\¢\‘√ bÕ≥T Hê\T>∑T e+<ä\ eT+~ Vü‰»¬s’q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ª<ä[‘·T\ô|’ <ë&ç #˚dæq yê]ì n¬sdtº #˚j·÷*μ

m˝Ÿ|” j·T÷ìe]‡{°˝À ø=‘·Ô ø√s¡T‡\T 8˝À

ôV’≤<äsêu≤<é pHé 27, düTes¡íyês¡Ô: ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLi¿¡ Δÿ◊d¡gS D©´sı @μ≥y˘xmsNRP F°xqÌsVá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ª][ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @–¡Ã¡À≥ÿLRiªRΩ ≠sμy˘LÙji xmsLjixtsQª`Ω ªRΩá|ms…Ì”¡©´s  ¡Liμ`∂ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ™´sVLiVVLiμj∂.  ¡Liμ`∂NRPV lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ G’¡≠szms zmsáVxmso¨s™´s*≤R∂Liª][  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi©y≤R∂V NRPŒÿaSááNRPV ≠sμy˘xqsLixqÛsáV |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV. gRiªRΩ @©´sVÀ≥œ¡™yá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s NSL]ˆlLi[…fi NRPŒÿaSááV NRPW≤y ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[  ¡Liμ`∂ xmspLjiÚgS ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ™´sVLiVVLiμj∂. @¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FsLiVVÆ≤∂≤`∂, \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSááV  ¡Liμ`∂ Fy…”¡LiøyLiVV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©´sgRiLRiLiÕ‹[ G’¡≠szms NSLRi˘NRPLRiÚáV LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRPŒÿaSáá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][©´sLiμR∂V™´s¤Õ˝¡[ \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ áORPQá {mns«¡ŸÃ¡V ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs©y ªRΩxmsˆ¨sxqsLji xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ≠sμy˘LÙRiVáV Æ™sŒÿ˛÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s G’¡≠szms Æ©s[ªRΩáV AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμR∂˘ INRP™y˘FyLRiLigS ™´sWLjiF°LiVVLiμR∂¨s, μk∂¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sμ≥y©y¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. FsLiª][ NSáLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ @μ≥y˘xmsNRP F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡gS D©yı∏R∂V¨s, A

F°xqÌsVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sLi»¡Æ©s[ À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s G’¡≠szms ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. @©´sV™´sVªRΩVáV ¤Õ¡[¨s NRPŒÿaSáá gRiVLjiÚLixmso LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, áORPQá {mns«¡ŸÃ¡V ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSL]ˆlLi[…fi NRPŒÿaSáá\|ms øR¡»Ì¡xmsLRiLigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s Fs’¡≠szms ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. \¬ø¡ªRΩ©´s˘, ©yLS∏R∂Vfl·, g_ªRΩ™±sV,

À≥ÿxtsQ˘Li ≠sμy˘xqsLixqÛsá ™´sVVLiμR∂V G’¡≠szms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ≠sμy˘LÙRiVáV ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s {mns«¡ŸÃ¡Æ©s[ \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSááV ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @xqs™´sVLÙRiªRΩ ™´s¤Õ˝¡[ \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V BxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V ($T>∑‘ê 2˝À)

q&çs√&ÉT¶ô|’ Vü≤‘·´ dæ˙ |òüø°ÿ˝À ‘·˝≤«sY\‘√ <ë&ç

ôV’≤<äsêu≤<é pHé 27, düTes¡íyês¡Ô: ˝ÒW≥¢ Áø£eTãB›ø£s¡D (m˝ŸÄsYmdt) |ü<∏äø£+ >∑&ÉTe⁄ eTT+#·Tø=k˛Ô+~. á HÓ˝≤Ks¡T‘√ >∑&ÉTe⁄ eTT+#·Tø=düTÔ+&É>±, düŒ+<äq e÷Á‘·+ ns¡ø=s¡>±H˚ ñ+~. n≥T <äs¡U≤düTÔ\ |ü]cÕÿs¡+˝Àq÷ ã*›j·÷ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. ˝ÒW≥¢ Áø£eTãB›ø£s¡D |ü<∏äø£+ &çôd+ãsY ,2007∫e] s√E Á|üy˚X¯ô|≥º>±, eT<Ûä´˝À ø=+‘·ø±\+ $TqVü‰ Á|ü‹kÕØ n|üsê<ä s¡TdüTeTTqT CÀ&çdü÷Ô >∑&ÉTe⁄ bı&ç–dü÷Ô e#êÃs¡T. ‘êC≤>± á HÓ˝≤Ks¡T‘√ >∑&ÉTe⁄ eTT>∑Tk˛Ô+~.

Hê\Tπ>fi¯ó¢ >∑&ç∫Hê Á|ü»\ qT+∫ Ä•+∫q+‘· y˚Ts¡ düŒ+<äq sê˝Ò<äT. q>∑s¡ •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ nqTeT‘·T˝Ò¢ì ˝ÖW≥¢ dü+K´ y˚\ dü+K´˝À ñ+&É>±, yê{Ï˝À¢ì bÕ¢≥T¢ \ø£å´˝À¢ ñ+{≤j·Tqï~ n~Ûø±s¡T\ n+#·Hê. M≥ìï+{Ï˙ Áø£eTãB›ø£]+#·Tø√yê\dæ ñ+~. nsTTHê Hê\Tπ>fi¯¢˝À πøe\+ @&ÉT y˚\ <äs¡U≤düTÔ\T e÷Á‘·y˚T sêe&É+ $ùwX¯+. n+<äT˝À <ë<ë|ü⁄ dü>∑+ <äs¡U≤düTÔ\≈£î e÷Á‘·y˚T Á<äTe|üÁ‘ê\T C≤Ø #˚dæq n~Ûø±s¡T\T |ü≥ºD uÛÑ÷>∑s¡“ #·≥º+ (j·T÷m˝Ÿd”) |ü]~Û˝Àì bÕ¢≥¢≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 1,133 <äs¡U≤düTÔ\T ‹s¡wüÿ]+#ês¡T. eTs√ 30y˚\≈£î ô|’>± <äs¡U≤düTÔ\T Ç+ø± ô|+&ç+>∑T˝À ñHêïsTT. M{Ïô|’ ã*›j·÷≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈£L s¡÷.391 ø√≥¢ Ä<ëj·T+ düeT≈£L]+~. <äs¡U≤düTÔ\ |ü]cÕÿs¡+ z Á|üVü≤düq+>± e÷]+~. yÓ+≥|ü&ç ‘·eTqT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îqï yê]πø n~Ûø±s¡T\T Á<äTe|üÁ‘ê\T C≤Ø #˚düTÔHêïs¡T ‘·|üŒ... $T–*q yê] CÀ*øÏ yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äT. H√{°düT\T ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é pHé 27, düTes¡íyês¡Ô: LS«¡μ≥y¨s ©´sgRiLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ xms»Ì¡xmsgRiáV μyLRiVfl· x§¶¶¶ªRΩ˘ «¡LjigjiLiμj∂. zqs¨ds xmnsNUP‰Õ‹[ ©´s≤T∂L][≤ÔR∂V\|ms Æ™sLi…ÿ≤T∂ ªRΩÕÿ*L`iáª][ μy≤T∂ ¬ø¡[zqs ≠sμy˘©´sLiμ`∂ @Æ©s[ \|mns©y©±s= ™y˘FyLji¨s ©´sLjiNTP øR¡Li FyLRiV. @LiμR∂LRiW øR¡WxqsVÚLi≤R∂gSÆ©s[ gRiV≤T∂™´sVÕÿ‰xmspL`i bP™´sÀÿg`i ø_LRiryÚÕ‹[ C μyLRiVfl·Li «¡LjigjiLiμj∂. øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ˙xms«¡Ã¡V, F°÷d¡xqsVáV GLi «¡LjigjiLiμ][ æªΩáV xqsVNRPVÆ©s[ Õ‹[}ms ¨sLiμj∂ªRΩVáV FyLjiF°∏R∂WLRiV. ™´sVXªRΩV≤T∂¨s rÛy¨sNRP \|mns©y©±s= ™y˘ FyLji ≠sμy˘©´sLiμ`∂gS gRiVLjiÚLiøyLRiV. FyªRΩNRPORPQá NSLRifl·LigSÆ©s[ μyLRiVfl·LigS x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRi¨s rÛy¨sNRPVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS ¨sLÒRiLiVVLiøR¡V NRPV©´sı F˝y©±s ˙xmsNSLRiLi ™y˘FyLji¨s FnyÕ‹[ @LiVV©´s μR∂VLi≤R∂gRiVáV @ªRΩ©´sV ø_LRiryÚ ™´sμÙR∂NRPV LS™´s≤R∂Liª][Æ©s[ \¤À¡N`P\|ms Æ™sLi ¡≤T∂Li¿¡, ™´sVW≤R∂V\Æ™sxmsoá ©´sVLi¿¡ Æ™sLi ¡≤T∂LiøyLRiV. GLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμ][ æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[ Õ‹[}ms A∏R∂V©´s\|ms ªRΩÕÿ*L`iáª][ μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. BxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V gS∏R∂VxmsLjiøyLRiV. ORPQflÿÕ˝‹[ «¡LjigjiF°LiVV©´s C xqsLixmnsV»¡©´s øR¡Wzqs rÛy¨sNRPVáV AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. xms»Ì¡xmsgRiáV ©´s≤T∂L][≤ÔR∂V\|msÆ©s[ μyLRiVfl·Li «¡LRigRi»¡Li rÛy¨sNRPLigS xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. LRiNRPÚLi ™´sV≤R∂V gRiVÕ‹[ xms≤T∂F°LiVV©´s A∏R∂V©´sVı rÛy¨sNRPVáV μR∂gÊRiLRiV©´sı Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ©´sxmsˆ…”¡NUP ºdΩ˙™´sLigS LRiNRPÚ˙ry™´sLi NS™´s≤R∂Liª][ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V ≤yNÌRPL˝RiV }msL]‰ ©yıLRiV. ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV μR∂LS˘xmsoÚ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @ªRΩ©´sV \|mns©y©±s= ™y˘FyLji NS™´s≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV ≠søyLRifl· ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 28, pHé 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... 25y˚\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. 20 XÊ‘·+ n|üsê<ä s¡TdüTeTT‘√ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#·&É+‘√ s¡÷. 25y˚\ô|’ 20 XÊ‘·+ ô|Hꩺ n<äq+. n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± ñqï ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ≈£î n~Ûø£ |ò”E\T ‘√&ÉTø±e&É+‘√ bÕ¢≥¢ C≤Ø#˚dæ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. Ç\T¢ ì]à+#·T≈£îH˚yês¡T u≤´+≈£î j·÷»e÷qT\T Áø£eTãB›ø£s¡D≈£î eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T˝Ò s¡TD≤\ ø√dü+ ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ Áø£eTãB›ø£s¡D≈£î n+^ø£]düTÔHêïs¡T. eTT+<äTø=düTÔHês¡T. n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü n˝≤ eTT+<äTø=∫Ãq yê] <äs¡U≤düTÔ\H˚ |ü]wüÿ]düTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 30 y˚\≈£îô|’>± <äs¡U≤düTÔ\T ô|+&ç+>∑T˝À ñ+&É≥y˚T Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq. j·T÷m˝Ÿd” m‹Ôy˚dæHê Ä>∑ì ø=ÁØ\T: j·T÷m˝Ÿd” j·÷≈£îºqT Á|üuÛÑT‘·«+ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ™yLRiV AL][zmsLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y Ç~es¡πø m‹Ôy˚dæ+~. nsTTHê n~Ûø±s¡T\T j·T÷m˝Ÿd” øÏ¢j·Ts¡Hé‡ N]¨sı NSL]ˆlLi[…fi NRPŒÿaSááV NS¤Õ¡[“¡Ã¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı∏R∂V¨s ™yLRiV ‘˚yê\+≥÷ <äs¡U≤düTÔ\qT dü‘êsTTdüTÔHêïs¡T. j·T÷m˝Ÿd” ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT AL][zmsLiøyLRiV. ≠ds…”¡¨s gRiVLjiÚLi¿¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi øÏ¢j·T¬sHé‡ Á|üX‚ï ‘·˝…‘·Ô<ä+≥÷ nø£ÿ&É ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T À‹[LÔRiV @μ≥j∂NSLRiVáV |mnsWLRiLigS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRi©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T Bìô|’ düŒwüº‘· Çe«ø£b˛e&É+‘√ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPŒœ¡ß˛ æªΩLji¿¡ \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSáá©´sV LRiOTPQLiøyá¨s N][LSLRiV. <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\T rÁe Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. düsY|ü¢dt ˝≤´+&é C≤_‘ê˝À xmsNRP‰ LSuÌy˚Õ˝‹[ \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSáá {mns«¡ŸÃ¡ NRPLi¤…¡[ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ñqï bÕ¢≥¢≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ nqTeT‹ bı+~‘˚ Áø£eTãB›ø£]kÕÔeTì lLi»˝¡V @μ≥j∂NRPLigS D©yı∏R∂V¨s ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. #·≥ºy˚T ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ m+<äTø√ ˙xmsNSLRiLi \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ {mns«¡ŸÃ¡V ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ n+‘·Tã≥º+ ˝Ò<äì <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\T yêb˛‘·THêïs¡T ¬ø¡[aSLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ @≤ÔR∂g][áV {mns«¡ŸÃ¡NRPV ¨sLRixqs©´sgS gRiªRΩ™yLRiLi |ò”E\ yÓ÷‘˚ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+: Áø£eTãB›ø£s¡D |ò”E\T Çã“&ç FyhRiaSáá ¡Liμ`∂ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. G’¡≠szms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s C eTTã“&ç>± ñ+&É&Éy˚T düŒ+<äq ø=s¡e&É3&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì  ¡Liμ`∂ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ™´sVLiVVLiμj∂. @¨sı ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWáV ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|ü‹ #·<äs¡|ü⁄ MT≥s¡T s¡÷. 200`500 es¡≈£L  ¡Liμ`∂NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV¨søyËLiVV. Æ™sVμR∂N`P, LS«¡™´sVLi˙≤T∂ xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[  ¡Liμ`∂ »]e÷Hê‘√ bÕ≥T 200 Hê{Ï uÛÑ÷eTT\ ]õÁùdºwüHé <Ûäs¡ Ä<Ûës¡+>± Fy…”¡Li¿¡©´s ≠sμy˘xqsLixqÛsá\|ms ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPVáV μy≤R∂VáV ¬ø¡[aSLRiV. »]e÷Hê yÓTT‘·Ô+ô|’ 25 qT+∫ 100 XÊ‘·+ es¡≈£î |ò”E\T xmnsLjiıøR¡L`i©´sV μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[aSLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y…”¡ NRPŒÿaSáá  ¡Liμ`∂Õ‹[ ìs¡ísTT+#ês¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î s¡÷. 500<Ûäs¡ |ü*πø 100 >∑C≤\ düú˝≤ìøÏ FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡©´sáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[μR∂V.  ¡Liμ`∂ s¡÷. 200 #=|ü⁄Œq s¡÷. 20 y˚\T »]e÷Hê ø±>±, á »]e÷Hêô|’ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NSL]ˆlLi[…fi NRPŒÿaSáá ™´sμÙR∂ F°÷d¡xqsVáV  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ 25 XÊ‘·+ n<äq+>± |ò”E edü÷\T #˚kÕÔs¡T. n+fÒ Áø£eTãB›s¡D≈£î s¡÷. ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.

eTT+#·Tø=düTÔqï >∑&ÉTe⁄..!

ã+<é $»j·Te+‘·+

$<ë´s¡Tú\ #·<äTe⁄\ô|’ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T <äèwæº kÕ]+#ê* >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 27 (düTyês¡íyês¡Ô): ‘·eT |æ\¢qT bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #˚]‡+#·&Éy˚T ø±<äT yê] #·<äTe⁄\ô|’ ≈£L&Ü <äèwæº kÕ]+#ê\ì kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤*ø=qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<Ûëq ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T bòÕ‹e÷ nHêïs¡T.ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤ dü÷ÿ\T˝À $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. ôV≤#Yb+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤*ø£\ #·<äTe⁄ |ü≥¢ ø=+‘·eT+~ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T.ø£˙dü+ 10e ‘·s¡>∑‹ ≈£L&Ü |üP]Ô ø±ø£ eTT+<Ó $yêVü‰\T #˚dæ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üsTTy˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ ø£+fÒ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ns¡Ω‘· ø£*–q ñbÕ<Ûë´j·TT\T u§~ÛkÕÔs¡ì nHêïs¡T.ñ∫‘· <äTdüTÔ\T, ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ü⁄düÔø±\T, eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q n+~kÕÔeTì M{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

<äs¡U≤düTÔ\T sêì <äTø±D≤\≈£î eTs√kÕ] H√{Ï|òæπøwüHé ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ä´+ <äTø±D≤\ πø{≤sTT+|ü⁄ ø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝Àì 212 <äTø±D≤\≈£î πøe\+ 354 <äs¡U≤düTÔ\T e÷Á‘·y˚T e#êÃj·Tì m¬ø’‡CŸ düVü‰j·T ø£$TwüqsY bòÕs¡Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. 152 <äTø±D≤\ ø√dü+ á <äs¡U≤düTÔ\T e∫Ãq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç+<äT˝À 81 <äTø±D≤\≈£î ˇπø <äs¡U≤düTÔ e∫Ã+<äì, $T>∑‘ê 71 <äTø±D≤\≈£î e÷Á‘·y˚T b˛{° ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ÿ <äs¡U≤düTÔ ≈£L&Ü sêì <äTø±D≤\ πø{≤sTT+|ü⁄ ø√dü+ eTs√kÕ] H√{Ï|òæπøwüHé Çe«qTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á <äs¡U≤düTÔ\≈£î e#˚à HÓ\ 3q ˝≤≥Ø rkÕÔeTì $e]+#ês¡T.

eTVæ≤fi¯ yÓT&É˝À >=\TdüT #√Ø uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, pHé 27, düTes¡íyês¡Ô: nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tï nø£ÿqT |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î e∫Ãq z #Ó*¢ yÓT&É˝Àì ã+>±s¡T >=\TdüTqT >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tq e´≈£îÔ\T ‘Ó+#·Tø=ì bÕ]b˛sTTq dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~.b˛©düT\ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. qs¡>∑+˝Àì j·T÷düT|t>∑÷&É ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q >∑TÁs¡+ kÕsTT≈£îe÷sY, qs¡à<ä(43)\TuÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ u≤\JVæ≤˝Ÿ‡˝Àì ìyêdü+ ñ+≥Tqï qs¡à<ä k˛<ä] ø=+‘·ø±\+>±nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+~. ÄyÓTqT ø£*ùd+<äT≈£î ãT<Ûäyês¡+ eT <Ûë´Vü≤ï+ qs¡à<ä uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ≈£î edüTÔ+&É>± dü«s¡÷|t q>∑sY #Ís¡kÕÔe<ë› Ç<ä›s¡T >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T z ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ n&ÉT¶‘·–* ÄyÓT yÓT&É˝Àì Hê\T>∑Tqïs¡ ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T >=\TdüTqT ‘Ó+#·Tø=ì bÕ]b˛j·÷s¡T. u≤~Û‘·T\T kÕsTT≈£îe÷sY, qs¡à<ä\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î y˚T&ç|ü*¢ &ûmôd’‡ k˛eTj·T´ πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

ô|<ä›eTà ‘·*¢ ñ‘·‡yê\≈£î ‘·s¡*edüTÔqï uÛÑ≈£îÔ\T

ø£fi≤XÊ\\ ã+<é bÕ{Ï+∫q $<ë´s¡Tú\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô: ô|+&ç+>¥˝À ñqï ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E ]j·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ $&ÉT<ä\ C≤bÕ´ìøÏ ìs¡düq>± sêh ø£fi≤XÊ\\ ã+<é≈£î @;M|” |æ\T|ü⁄ìe«&É+‘√ |ü≥ºD+˝Àì |ü\T ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\T bÕ{Ï+#ês¡T . @;M|” Hêj·T≈£î\T |ü≥ºD+˝À ø£fi≤XÊ\\≈£î yÓ[¢ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T eT+ps¡T #˚j·T&É+˝À Á|üuÛÑT‘·« n\dü‘ê«ìï $e]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« rs¡T≈£î ìs¡düq>± dü«#·Ã+<ä+>± ã+<é bÕ{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. @;M|” Hêj·T≈£î\T |ü≥ºD+˝Àì ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡+>∑+|ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·« rs¡T≈£î e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.

eT÷&ÉT Á>±e÷˝À¢ yÓ’ø±bÕ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì düT‘ê]>∑÷&É, –sêà|üPsY, >ö&Ée*¢ Á>±e÷\˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D #˚XÊs¡T. bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÇHé#êØ® düTUÒ+<äsY¬s&ç¶ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D˝À bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. Á|ü»\ dü+πøåeT+ ø√düy˚T ‘·eT bÕغ|ü⁄{Ϻ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\ dü+πøåeT+ ø√dü+ |üì#˚ùd+<äT≈£î bÕغ n~ÛH˚‘· nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$TkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT bÕغøÏ Á|ü»˝À¢ edüTÔqï Ä<Ûäs¡DqT #·÷dæ zs¡«˝Òø£ »>∑Hé nÁø£eT+>± n¬sdüTº #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. »>∑Hé ìs√›•>± ãj·T≥≈£î ekÕÔs¡ì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 2014˝À »>∑HéqT eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì sêh Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕغøÏ Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&É‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T nì˝Ÿ, Vü≤]u≤ãT, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV≤#Ym+{ÏVæ≤˝Ÿ‡˝À |òüTq+>± >∑Ts¡T|üP]íeT eTVü≤√‘·‡yê\T

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 27, düTes¡íyês¡Ô: p_¢Væ≤˝Ÿ‡˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ô|<ä›eTà ‘·*¢ ñ‘·‡yê\≈£î uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. H˚&ÉT ≈£L&Ü Ä\j·T+˝À ñ‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘êsTT. ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± ≈£Ls¡>±j·T\‘√ Ä\j·÷ìï ,neTàyê]ì n\+ø£]+#ês¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑≈£î+&Ü myÓTà˝Ò´ $wüßí Ä<Ûä«s¡´+˝À áy√ @u≤˝≤J @sêŒ≥¢qT düMTøÏådüTÔHêïs¡T. ÄcÕ&ÛÉe÷dü+˝À esê¸\T u≤>± |ü&ç düT_ø£å+>± ñ+&Ü\ì ø√s¡T‘·÷ |”CÒÄsY XÊø£+ãØ ñ‘·‡yê\qT >∑‘·+˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì Ä\j·T áy√ m. u≤˝≤J ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ »]–q ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq˝À eTVæ≤fi≤ uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä›m‘·TÔq bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫Á‘· |ü]ÁX¯eT Ä<Ûä«s¡´+˝À XÀuÛÑHéu≤ãT eÁCÀ‘·‡e+

≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì ôV’≤<äsYq>∑sY &ç$»Hé ôV≤#Ym+{Ï Væ≤˝Ÿ‡˝Àì kÕsTT e÷düºsY dü‘·‡+>¥ uÛÑs¡<ë«CŸ ÁbÕ+>∑D+˝À >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï <äX¯eT yê]¸ø√‘·‡e, >∑Ts¡T|üP]íeT eTVü≤√‘·‡yê\T ø£qTï\ $+<äT>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ »]–q kÕeT÷Væ≤ø£ ndü|òüTwüº$T Áe‘êìøÏ e+<ä˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T Vü≤»s¡j·÷´s¡T. kÕ«$Tõ ÁoÁoÁo$sƒ¡˝Ÿ u≤u≤ >±]#˚ nqTÁ>∑Vü≤ uÛ≤wüD+, bÕ<ä<äs¡Ùq+ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. >∑Ts¡Tyês¡+ s√E |ü]yês¡ düy˚T‘· Áo<ä‘·ÔkÕsTT uÛÑs¡<ë«» Vü≤√eTeTT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì kÕsTT e÷düºsY dü‘·‡+>¥ e´ekÕú|ü≈£î\T õuÒ.sêe÷sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é , pHé 27 düTes¡íyês¡Ô: ‘Ó\T>∑T dæ˙ Áù|ø£å≈£î\ n_Ûe÷q q≥T&ÉT dü«ØZj·T XÀuÛÑHéu≤ãT 75e dü+e‘·‡sêìï |ü⁄s¡wüÿ]+#·T≈£îì Äj·Tq n_Ûe÷qT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT |òüTq+>± y˚&ÉTø£ »s¡|üqT+~. áHÓ \ 30 XÀuÛÑHéu≤ãT eÁCÀ‘·‡e+ ù|]≥ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì •\Œø£fi≤y˚~ø£ô|’ »]π> XÀuÛÑHéu≤ãT eÁCÀ‘·‡e y˚&ÉTø£\≈£î ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT Á|üeTTKT\+‘ê Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. |òæ*+ #ê+ãsY ø±sê´\j·T+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ q≥T\T eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, ÄsY. Hêsêj·TDeT÷]Ô e÷{≤¢&Üs¡T. z q≥T&çøÏ eÁCÀ‘·‡e+ »s¡|ü&É+ #ê˝≤ ns¡T<äì, n˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nìï $<Ûë˝≤ ns¡TΩ&ÉT XÀuÛÑHéu≤ãì eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé nHêïs¡T. ‘·q q≥q‘√, e´øÏÔ‘·«+‘√ m+‘√eT+~ì Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæq >=|üŒ&É q≥T&ç>± XÀuÛŸHéu≤ãT >∑Ts¡TÔ+&çb˛‘ês¡ì ÄsY. Hêsêj·TDeT÷]Ô #ÓbÕŒs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+, pHé 28, 2012

yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\T esêZ\ n_Ûeè~ΔøÏ ø£≥Tºã&ç ñqï+: d”j·T+

ø£s¡÷ï\T pHé 27 : düTes¡íyês¡:Ô sêh+˝À ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\T, ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\T, yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\T, ¬s’‘·T\T, eTVæ≤fi¯\T, $<ë´s¡Tú\T, yÓTÆHêغ\T, j·TTe‘·, Ç‘·s¡ n˝≤Œ<ëj·T esêZ\ düeTÁ>∑ n_Ûeè~ΔøÏ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì eTTK´eT+Á‹ mHé. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ p_¢Vü‰\T˝À e÷qe Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD, nÁ{≤dæ{°dt ìj·T +Á‘·D #·≥º+ neT\T rs¡Tô|’ »]–q ñqï‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+˝À eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Z Hêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ôw&ÉT´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\T, ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\≈£î dü+ã+~+∫ düeTdü´\T ‘·˝…‹Ôq|ü⁄&ÉT C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\ì, ∫qï n+XÊ\T @yÓTÆHê ñqï|ü⁄Œ&˚ yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ #=s¡e #·÷bÕ\ì, n$ ô|<ä›$ ø±≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\ì eTTK´ eT+Á‹ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢, mdt|æ\qT Ä<˚•+#ês¡T. ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\T, ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\ ≈£î≥T +u≤\≈£î $<ä´, düeTÁ>±_Ûeè~Δô|’ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ÁX¯<ä› eVæ≤düTÔ+<äì eTTU´eT+Á‹ nHêïs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ mø£ÿ&Ü ˝Òì$<Ûä+>± Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ sêh+˝À dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T neT\T #˚düTÔHêïeTì eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. ≈£î\, eT‘ê\≈£î nr‘·+>± 27 \ø£å\ eT+~ $<ë´

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

s¡Tú\≈£î Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ s¡÷. 3,500 ø√≥T¢ Ks¡Tà ô|{Ϻ |ò”E ØsTT+ ãsY‡yÓT+{Ÿ #˚düTÔHêïeTì ñ<äVü≤]+#ês¡T. n<˚$ <Ûä+>± Ç+~sê »\Á|üuÛÑ <ë«sê 6 \ø£å\ eT+~ ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\T, ôw&É÷´ ˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\ Jeq Á|üe÷D≤\qT yÓTs¡T >∑T|ü ]#˚+<äT≈£î s¡÷. 18 00 ø√≥T¢ Ks¡TÃ#˚dæ ãèVü≤‘Y ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥º&É+ »]–+~. 13 \ø£å\ eTVæ≤fi≤ dü«j·T+ düVü‰ j·Tø£ ãè+<ë\≈£î #Ó+~q 1.39 ø√≥¢ eTVæ≤fi¯\≈£î s¡÷. 11,500 ø√≥T¢ u≤´+ø˘ *+πøCŸ n+~ +#·&É+ »]–+<äì, <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+˝À eTVæ≤fi≤ ãè+<ë\T bı+<˚ s¡TD≤\˝À 50 XÊ‘·+ eTq sêh+ eTVæ≤fi¯\πø n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. 97 XÊ‘·+ s¡TD≤\qT ‹s¡– #Ó*¢düTÔHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ Á>∑÷|ü⁄\T øöì‡*+>¥ <ë«sê ≈£î≥T+ã ‘·>±<ë\qT |ü]wüÿ]+#·T≈£î+≥THêïs¡T. 35 y˚\ πødüT\≈£î >±q÷ 23 y˚\ πødüT\qT |ü]wüÿ ]+#·&É+ »]–+~. dü«j·T+ düVü‰j·T ãè+ <ë\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü<∏äø±\T, ¬s’‘·T dü+πøå eT+ |ü<∏äø±\T, Ç‘·s¡ yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ ø√dü+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê sêh+˝Àì Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ $|ü¢yê‘·àø£yÓTÆq e÷s¡TŒ\T e#êÃj·Tì eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ ãè+<ë\ eTVæ≤fi¯\T 20 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <ÛëHê´ìï ùdø£]+∫ s¡÷. 48 ø£MTwüHé>± dü+bÕ~+#ês¡T. 95 \ø£å\ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î Js√ e&û¶ e]Ô+|üCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ¬s’‘·T\≈£î s¡÷. 40 y˚\ ø√≥T¢ |ü+≥ s¡TD≤\T n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. sêJyé Äs√>∑´ l ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê

‘Ó\¢ø±s¡T¶\Tqï 7.5 ø√≥¢ »HêuÛ≤≈£î 14 \ø£å\ X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á dü+e‘·‡s¡+ 3 qT+∫ 4 \ø£å\ eT+~øÏ s¡÷. 1400 ø√≥T¢ Ks¡TÑ√ X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. sêh #·]Á‘·˝ÀH˚ ‘=*kÕ] ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\T, ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\ ñ|ü Á|üD≤[ø£ neT\T ø√dü+ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ n<Ûä´ø£å´‘·q ø±´_HÓ{Ÿ düuŸ ø£$T{° ìj·T$T+#êeTì eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ õ\¢ \ø°åàù|≥˝À »]–q dü+|òüT≥q <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. Á>±e÷\˝À ñqï u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷. 5 \ø£å\ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·&É+‘√ bÕ≥T ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\ ≈£î≥T+u≤\≈£î ‘·ø£åDy˚T uÛÑ÷$T n+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡TqT Ä<˚•+#êeTì eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. á dü+|òüT≥q≈£î u≤<ÛäT´˝…’q yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î +{≤eTì eTTK´eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\T, ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\ ≈£î≥T+u≤\ >∑èVü≤ ìsêàD≤ìøÏ j·T÷ì{Ÿ ø±dtºqT s¡÷. 20,000 n<äq+>± ô|+#êeTì, ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\T, ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\ ø±\˙˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·T\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± πø+Á<ä kÕe÷õø£ Hê´j·T düVü‰j·T eT+Á‹ eTT≈£î˝Ÿ yêdæïø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î +≥Tqï #·s¡´\T $|ü¢yê‘·àø£yÓTÆqeì, Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î Ä<äs¡ÙeTì sêh+˝À ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\T, ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\ nuÛÑT´qï‹ô|’ ñqï ‘·|üq‘√ eTTK´eT+Á‹ á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡Tø±e&É+ dü+‘√wüeTì á dü+<äs¡“+>± eTTK´eT+Á‹øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD, eT+Á‘·T\T õ. ^‘·, m u≤\sêE, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, ñ|ü düuÛ≤|ü‹ uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ, Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«y˚~, ø±s¡´<äs¡TÙ\T, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢, mdt|æ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T |ü+|æD°

<˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ : pHé 27 : düTes¡íyês¡:Ô<˚eqø=+&É eT+&É\+˝Àì ÄyéTÄBà, nuÛÑj·T Vü≤düÔ+ \_›<ës¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q 414 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î Ä\÷s¡T myÓTà˝Ò´ |æ. ˙s¡C≤¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq kÕÿ\sYwæ|t\ #Ó≈£îÿ\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏äø£+ m+|æm ás¡qï Ä<ä«s¡´+˝À myÓTà˝Ò´ ˙s¡C≤¬s&ç¶ á #Ó≈£îÿ\qT |ü+|æ˙ #˚j·T&É+ »]–+~. 9,10, Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]ø° s¡÷. 1200 #=|ü⁄Œq #Ó≈£îÿ\qT n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä Á|ü»\≈£î n+~+#˚ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. á |ü+|æ˙ ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, m+|æ&çz eT<ÛäTdü÷ <ÛäHé¬s&ç¶, m|æm+ ás¡qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|ø±≥sêj·TTfi¯ó¢ n¬sdüTº ø=*$T>∑T+&É¢, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô:kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n+øϬs&ç¶ |ü*¢ Á>±eT+˝Àì sêe÷\j·T+ <ä>∑Zs¡ {Ï.sêeTqï, ùwø˘ ñùd‡ì, ô|~›sêE, eTs√ Ç<ä›s¡T ø£*dæ ù|ø±≥T Ä&ÉT‘·T+&É>± ø=*$T>∑T+&É¢ b˛©düT\T <ë&ç #˚dæ yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì, yê] <ä>∑Zs¡ 1530 s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ b˛©dt ôV’≤dt n~Ûø±] ãw”sY ‘Ó*bÕs¡T.

40 ©≥s¡¢ Hê≥T kÕsê kÕ«BÛq+ ø=*$T>∑T+&É¢, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô:ø=*$T>∑T+&É¢ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sê|òüTesêE|ü˝…¢ Á>±eT+˝À ø=+&ÉeTHêsTTì|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ˇqTïs¡T nH˚ e´øÏÔ Hê≥TkÕsê neTTà‘·T+&É>± kÕúìø£ b˛©düT\T $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø=ì <ë&ç #˚dæ n‘·ì n<äT|ü⁄˝ÀìøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n‘·ì <ä>∑Zs¡ 40 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsêqT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì, πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ø=*$T>∑T+&É¢ b˛©dt Vü≤Ödt n~Ûø±] ãw”sY ‘Ó*bÕs¡T.

|ü|ü⁄Œ ~qTdüT\T, ≈£Ls¡>±j·T\T, ms¡Te⁄\ πs≥¢qT @s√E ø±s√E yÓuŸôd’{Ÿ˝À ñ+#·* ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt

πø+ÁBj·T $<ë´\j·T s¡»‘√‘·‡e |üÁ‹ø±$wüÿs¡D #˚dæq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY

ø£s¡÷ï\T pHé 27 : |ü|ü⁄Œ ~qTdüT\T, ≈£Ls¡>± j·T\T, ms¡Te⁄\ πs≥¢qT @s√E ø±s√E yÓuŸôd’{Ÿ˝À ñ+∫‘˚ ¬s’‘·T\≈£î, Á|ü»\≈£î K∫Ñ·yÓTÆq düe÷#ês¡+ n+<äT‘·T+<äì <ëìe\¢ Á|üjÓ÷»q+ bı+<äT‘ês¡ì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt CÀ´‹ dü+ã+~‘· n~Ûø± s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ C…dæ #ê+ ãsY˝À <Ûäs¡\ô|’ e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ù|<äyê&ÉT |ü|ü⁄Œ ~qTdüT\T, ≈£Ls¡>±j·T\T ø=ì‹H˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì, n~Ûø£ <Ûäs¡\qT ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î Ä j·÷ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. |ü∫à $Ts¡|üø±j·T πs≥T n~Ûø£+>± ñ+<äì, ¬s’‘·T ãC≤s¡¢˝À m≈£îÿe ø=qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T#˚dæ Á|ü»\≈£î n+~+#ê\ì Äj·Tq dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø=ºπs{Ÿ pHé 27 : düTes¡íyês¡:Ô kÕúìø£ q+<ë´\ #Óø˘b˛düTº e<ä› ñqï πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+ s¡»‘√‘·‡e $X‚ø£ |üÁ‹ø£qT $<ë´\j·T #Ó’¬sàHé eT]j·TT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ Ä$wüÿ]+#ês¡T. á $X‚wü dü+∫ø£qT ùdyé >∑sY¢ #Ó’˝Ÿ¶ n+&é ùdyé j·TTesY ôd˝ŸŒ¤ nqï ìHê<ä+‘√ u≤*ø£\≈£î n+øÏ‘·+ #˚j·T&É+ »]–+<äì Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Üø£ºsY mHémdt¬ø kÕ«$T $e]+#ês¡T. 2011-12 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ 10 eT]j·TT 12e ‘·s¡>∑‘·T\˝À q÷s¡T XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚dæq ñbÕ<Ûë´j·TT\qT, $<ë´s¡Tú\qT $<ë´\j·T Á|æì‡|ü˝Ÿ Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+#ês¡T.

+#˚+<äT≈£î e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T, e÷ì≥]+>¥ dæã“+~ ‘·ìF\T ìs¡« Væ≤+∫ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì C…dæ Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> @ s√E ø±s√E m+‘·, mìï s¡ø±\ ms¡Te⁄\T ñqï ì\«\T, neTàø£+, $T>∑T\T, <Ûäs¡\ $e sê\T ¬s’‘·T\≈£î ‘Ó*ùd˝≤ yÓuŸôd’{Ÿ˝À ñ+#ê\ì e´ekÕj·T, ñ<ë´qXÊK, |üX¯ódü+es¡Δø£ XÊK n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ms¡Te⁄\T cÕ|ü⁄\T ‘·ìø° ;Hé‡, ø±´¬s{Ÿ, ø±´uÒJ n~Ûø£+>± neTà&É+ #˚dæ ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\ |ü{Ϻø£qT kÕúìø£ »s¡T>∑T‘·T+<äì kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø±ìøÏ n+<ä ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢≈£î, eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±s¡T\≈£î ≈£î+&Ü bòÕdüTº|òü⁄&é ôd+≥s¡¢≈£î yÓfi¯¢&É+ e\¢ <Ûäs¡\T |ü+bÕ\ì C…dæ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\qT ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, n~Ûø±s¡T\T Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &ç|æz yÓ+ø n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± £fÒX¯«s¡sêe⁄, e´ekÕj·T, |üX¯ódü+es¡úø£XÊK, ms¡Te⁄\T n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î ˇø=ÿø£ÿ #√≥ ˇø√ÿπs ñ<ë´qeq XÊK n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T ≥T>± $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì <ëìì ìj·T+Á‹ bÕ˝§ZHêïs¡T e∫Ã+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. b˛{°˝À ‘·eT≈£î <äø£ÿ˝Ò<äqï sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, >∑‘·+˝À cÕ|ü⁄\T ìs¡«Væ≤+∫q ìsê«Vü≤≈£î\T m{≤¢HÓ’Hê cÕ|ü⁄qT kÕ~Û+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ &ç|ü⁄Œ ‘·–*q yê]ì qj·÷H√, ãj·÷Hê\‘√ dü+~ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ |ü\Te⁄s¡T #·]Ã+#·T ≈£î+≥THêïs¡T. edüTÔ+<äqT≈£îqï neø±X¯+ n+<äø£b˛e&É+‘√ yê´bÕsêìï e<äT\Tø√˝Òø,£ &√Hé pHé 27 : düTes¡íyês¡Ô: sêh Á|üuÛÑT‘·«+ q÷‘·q+>± #˚|ü{Ϻq m¬ø’®CŸ >∑‘·+˝À ‘·eT kÕÁe÷C≤´\qT eT]Ãb˛˝Òø,£ nqT#·s¡T\qT b˛>=≥Tºø√˝Òø£ á $<Ûëq+ e\¢ #ê˝≤ eT+~ nuÛ≤>∑T´\T ôd’‘·+ \øå±~Ûø±s¡T\T>± e÷πs ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ˇ&ç>∑&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛ≤$+#·e#·TÃ. >∑‘·+˝À cÕ|ü⁄\T ˝Òì neø±X¯+ e∫Ã+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. ∫e] s√E es¡≈£î b˛{≤b˛{°>± y˚T+ yê]øÏ H˚&ÉT cÕ|ü⁄\T sêe&É+‘√ bÕ‘· yê]øÏ $T+>∑T&ÉT|ü&Éø£H˚ Á|üj·T‘êï\T yÓj·T´+ n+≥÷ n|æ¢πøwüq¢qT |üP]+#·ì nìï sê»ø°j·T esêZ\ yês¡T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡qTø√e#·TÃ. sê»ø°j·÷\ ÁbÕã˝≤´\T, esêZ\ b˛s¡T\T, ∫e] s√E ˇø£ÿ kÕ]>± e+<ä\ dü+K´˝À <äs¡U≤düTÔ\qT <ëK\T #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡ ôVA<ë\T m+‘·es¡≈£î rdüT¬øfi≤ÔjÓ÷ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚. ˇø£ÿ{Ï yê{Ï˝À n<äèwüºeXÊ‘·TÔ &ç|ü⁄Œ ‘·–*q nqTj·÷j·TT\≈£î n<äèwüº+ ø£*dæ e÷Á‘·+ ì»+ &ç|ü⁄Œ˝À cÕ|ü⁄ e∫Ã+<ë... \øÏåà<˚Ç MT ‘·\T|ü⁄ ‘·{ϺqfÒ¢.

ªª&ç|ü⁄Œμμ ‘·–*+<ë ªª\≈£îÿμμ ‹]–+~ ˇø£ÿ kÕ]>± e+<ä\ dü+K´˝À <äs¡U≤düTÔ\ <ëK\T

e´ekÕj·T ø±sê´\j·T+ eTT+<äT |ü&ç>±|ü⁄\T ø±düTÔqï ¬s’‘·qï\T >√H˚>∑+&É¢, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô:eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >√H˚>∑+&É¢˝À ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ e´ekÕj·Tø±sê´\j·T+ <ä>∑Zs¡ eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T y˚s¡T XËq>∑ $‘·ÔHê\ ø√dü+ Á|ü‹s√E á ø±sê´\j·T+ <ä>∑Zs¡ >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç |ü&ç>±|ü⁄\T ø±dü÷Ô, rsê n~Ûø±s¡T\T ø±sê´\j·÷ìøÏ eT÷‘· y˚dæ ¬s’‘·qï\ bÕ*≥ XÊbÕ\T>± e÷sês¡T. ‘·ø£åDy˚T e´ekÕj·÷~Ûø±]DÏ Ç+<äTeT‹ô|’ ‘·ø£åDy˚T ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. KØ|òt d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 40 s√E\T ø±edüTÔqï dü]jÓÆTq düeTj·÷ìøÏ $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê #˚j·T&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ¬s’‘·T\≈£î düø±\+˝À $‘·ÔHê\T Hê≥T≥≈£î $‘·ÔHê\T n+~+#ê\ì ¬s’‘·qï\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


4

>∑Ts¡Tyês¡+ pHé 28, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

5

yêq\T |ü & ç H ê... esê\ »˝Ò ¢ . .! ôV’≤f…ø˘ q>∑s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é

ôV’≤<äsêu≤<é Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº sê»<Ûëì. á q>∑s¡+ eT<Ûä´˝À qT+∫ eT÷d”q~ Á|üeVæ≤k˛Ô+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ñqï n‹ ô|<ä› q>∑sê˝À¢ ôV’≤<äsêu≤<é ˇø£{Ï. Ç~ düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 1750 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À ñ+~. á q>∑s¡+ ÁbÕNq ø±\+ qT+∫ eTT‘ê´\ yê´bÕsêìøÏ Á|üdæ~Δ. BìøÏ y˚\ dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘· ñ+~. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìï 1591˝À ≈£î‘·TuŸcÕV”≤ e+XÊìøÏ #Ó+~q eTVü≤eTà<é ≈£î© ≈£î‘·TuŸ cÕ ì]à+#ê&ÉT. á q>∑sêìøÏ ‘·q Á|æj·TTsê\T ù|s¡T ô|{≤º&ÉT. n+<äTπø Bìì ªuÛ≤>∑´q>∑s¡+μ nì |æ\TkÕÔs¡T. n˝≤π> á q>∑s¡+˝À ˝…ø£ÿ˝Òqìï ‘√≥\T (uÛ≤>¥)\T ñ+&˚$. M{Ïì #·÷dæ ø=+<äs¡T ªuÛ≤>¥ q>∑s¡+μ nì |æ*#˚yês¡T. ≈£î© ≈£î‘·TuŸ cÕ Á|æj·TTsê\T uÛ≤>∑eT‹ ñ+&˚ eTVü≤˝Ÿ ù|s¡T ªôV’≤<äsY eTVü≤˝Ÿμ. ÄyÓT #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· á q>∑s¡+ ªôV’≤<äsêu≤<éμ>± e÷]+~. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<éì ªôV’≤f…ø˘ dæ{°μ>±, ªôd’ãsY πø|æ≥˝Ÿμ>± |æ\TdüTÔHêïs¡T. á q>∑s¡+˝À Á|ü|ü+#· Á|üdæ~Δ #Ó+~q kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙\ ø±sê´\j·÷\T mH√ï ñHêïsTT. $<ë´, ñ<√´>±eø±XÊ\≈£î á q>∑s¡+ ˇø£ eTTK´ πø+Á<ä+>± $\dæ\T¢‘√+~. <äs¡Ù˙j·T düú˝≤\T ≈£î‘·TuŸ cÕV”≤ düe÷<ÛäT\T: >√˝Àÿ+&É ø√≥≈£î ¬s+&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À |ü•ÃeT+˝À ñqï á düe÷<ÛäT\≈£î ˇø£ Áø£eT |ü<äΔ‹˝À ì]à+#ês¡T. ≈£î‘·TuŸ cÕV”≤ sê»e+X¯+düTú\ C≤„|üø±s¡Δ+á düe÷<ÛäT\T yÓ*XÊsTT. Væ≤+<ä÷, bÕØÙ, |üsƒêHé dü$TàÁ•‘· yêdüTÔø£fi¯ á düe÷<ÛäT˝À¢ ø£ì|ædüTÔ+~. düe÷<ÛäT\ >∑TeTà{≤\T, u≤\ÿ˙\T, >∑<äT\T #·ø£ÿ>± r]Ã~~› ñHêïsTT.

VüQùd‡Hé kÕ>∑sY düs¡düT‡: ÇÁãV”≤+ ≈£î‘·TuŸ cÕV”≤ |ü]bÕ\Hê ø±\+˝À Vü≤»s¡‘Y VüQùd‡Hé cÕ n© á #Ós¡Te⁄qT ì]à+#ê&ÉT. á #Ós¡Te⁄ eT<Ûä´˝À $XÊ\eT¬s’q ãT<äΔ Á|ü‹eT ñ+~. ‘Ó\T>∑Tyê] ø°]Ô Á|ü‹wüº\≈£î Á|ürø£\T>± ø=+<äs¡T Á|üdæ~Δ #Ó+~q e´≈£îÔ\ $Á>∑Vü‰\qT, á #Ós¡Te⁄ ø£≥ºô|’ Á|ü‹wæº+#ês¡T. Çø£ÿ&É uÀ{Ÿ ¬s’&ç+>¥, ô|ò&É*+>¥ uÀ{Ÿ ¬s’&ç+>¥ kÂø£s¡´+ ñ+~. >√˝§ÿ+&É #·]Á‘· ø±ø£rj·TT\ |ü]bÕ\Hê ø±\+ qT+∫ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. á ø√≥˝À ≈£î‘·TuŸ cÕV”≤ ø=ìï e÷s¡TŒ\T #˚XÊ&ÉT. 4000 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À ñqï á ø√≥ yê´kÕs¡ú+ 8øÏ.MT. á ø√≥ eTTK<ë«s¡+ <ä>∑Zs¡ ì\ã&ç #·|üŒ≥T¢ ø=&ç‘˚ ø=+&Éô|’q ñ+&˚ <äsê“s¡T Vü‰\T˝À ≈£Ls¡TÃqï sêE≈£î $qã&ÉT‘·T+~. Ç~ yêdüTÔ •\Œ+˝Àì ˇø£ n<äT“¤‘·+. n˝≤π> Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‹ >±+∫q ø√Væ≤q÷sY eÁ»+ á >√˝Àÿ+&É Á|üU≤´‹ >±+∫q ø√Væ≤q÷sY eÁ»+ á >√˝Àÿ+&É Á‘·e«ø±\˝ÀH˚ \_Û+∫+~. ˝≤&é ãC≤sY: á ãC≤s¡T #êsY$THêsY≈£î düMT|ü+˝À ñ+~. Ç~ eTT‘ê´\≈£î, Ç‘·s¡ ÄuÛÑs¡D≤\≈£î m+‘√ Á|üdæ~Δ #Ó+~+~. sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{°: Ç~ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸπø ø±<äT, uÛ≤s¡‘·<˚XÊìπø >∑T+&Óø±j·T˝≤+{Ï n<äT“¤‘· Á|ü<˚X¯+. <ë<ë|ü⁄ 1500 mø£sê\˝À mH√ï n<äT“¤‘· ø£≥º&Ü\qT ì]à+∫q á Á|ü<˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ $»j·Tyê&É≈£î yÓfi‚¢ C≤rj·T s¡Vü≤<ë] |üø£ÿq ñ+~. Ç+<äT˝À ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï kÂø£sê´\T ñHêïsTT. Ç~ q>∑sêìøÏ 30øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ñ+~. kÕ˝≤sY»+>¥ eT÷´õj·T+: eT÷&Ée kÕ˝≤sY»+>¥ ìC≤yéT <äsê“s¡T˝À Á|ü<ÛëqeT+Á‹>± |üì#˚ùdyê&ÉT. Ç‘·ìøÏ ø£fi¯\+fÒ m+‘√ n_Ûe÷q+. n+<äTπø Á|ü|ü+#·+˝À ñqï ∫Á‘·∫Á‘· ø£fi≤K+&Ü\qT ùdø£]+#ê&ÉT. n˝≤ n‘·qT ùdø£]+∫q ø£fi≤K+&Ü\qT á eT÷´õj·T+˝À Á|ü<äs¡Ùq≈£î ô|{≤ºs¡T. Çø£ÿ&É <ë<ë|ü⁄ 35y˚\ ø£fi≤‘·àø£ edüTÔe⁄\T ñHêïsTT. #êsY$THêsY: ôV’≤<äsêu≤<é≈£î eT≈£î≥+>± ì*∫q á #êsY$THêsYqT sêsTT, bÕ¢düºsY Ä|òt bÕ´]dt ñ|üjÓ÷–+∫ ì]à+#ês¡T. düT˝≤ÔHé eTVü≤eTà<é ≈£î© ≈£î‘·TuŸ cÕ Bì ìsêà‘·. ˇø√ÿ $THês¡T 180 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À ñ+≥T+~. #êsY$THêsY ô|’q eT<Ûä´˝À ˇø£ eTd”<äT ñ+~. Væ≤+<ä÷, eTTdæ¢+ kÂÁuÛ≤‘·è‘ê«ìøÏ #êsY$THêsY ˇø£ Á|ürø£. sêÁ‹|üP≥ BbÕ\ yÓ\T>∑T˝À m+‘√ n<äT“¤‘·+>± ø£ì|ædüTÔ+~.

s¡T‘·Te⁄ e÷]+<ä+fÒ mH√ï Äs√>∑´ düeTdü´\T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î y˚dü$ nsTTb˛sTT+~, Çø£ô|’ esê¸ø±\+. esê¸\˝À ‘·&çdæb˛e&É+, <ä>∑TZ\T, »\TãT e+{Ï yê´<ÛäT\≈£î >∑T]ø±e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. es¡¸+˝À ‘·&Éeq|üŒ{ÏøÏ á s¡T‘·Te⁄˝À MT≈£î ˝Ò<ä+fÒ |æ\¢\≈£î <ä>∑TZ »\TãT e+{Ï$ kÕ<Ûës¡D+>± ekÕÔsTT. ø=ìïkÕs¡T¢ Ç$ yÓ’s¡˝Ÿ yê´<ÛäT\≈£î ≈£L&Ü <ë]rkÕÔsTT. nsTT‘˚, Ç≥Te+{Ï esê¸ø±\ düeTdü´\ qT+∫ <ä÷s¡+>± e⁄+&˚+<äT≈£î ø=ìï ∫{≤ÿ\T bÕ{Ï+#ê*. Ä ∫{≤ÿ\T bÕ{ÏùdÔ, esê¸ø±\+˝À ôd’‘·+ MTs¡T Äs√>∑´+>±, Äq+<ä+>± J$‘êìï >∑&çù|j·T>∑\s¡T. n$ @$T≥H˚~ |ü]o*+#·+&ç. esê¸ø±\+˝À Äs√>∑´+>± e⁄+&˚+<äT≈£î ∫{≤ÿ\T #·\¢{° ˙s¡T` y˚dü$˝À Á|òæCŸ ‘Ós¡∫ #·\¢ì ˙s¡T ‘ê>∑&É+ n\yê≥T |ü&ç e⁄+{≤s¡T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT MTs¡T á n\yê≥T≈£î dü«dæÔ #Ó|üŒ+&ç. ø=ìï kÕs¡T¢ <ëVü≤+ y˚düTÔ+~. ø±ì #·\¢{Ï ˙s¡T ‘ê>∑e<äT›. esê¸ø±\+˝À #·\¢{Ï ˙s¡T »\TãT ‘·«s¡>± ‘Ó|æŒ+#˚ neø±XÊ\T+{≤sTT. ø£qTø£ ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘\T, #·\¢{Ï˙s¡T ‘ê>∑ø£+&ç. y˚dü$ ø±<äì >∑T]Ô+#·+&ç. X¯Øsêìï düs¡T›u≤≥T #˚j·T+&ç. MT Hê\Tø£qT ìj·T+Á‹+#·+&ç. esê¸ø±\+˝À, &Ó+>∑T, eT˝Ò]j·÷ e+{Ï yê´<ÛäT\T edüTÔ+{≤sTT. n+‘ê ‘·&ç ‘·&ç, <√eT\ dü+^‘·+, u≤ø°º]j·÷ u≤>± ô|]–b˛‘·÷+{≤sTT. ãC≤s¡¢˝À #·÷ùd ÄVü‰sê\T $TeTà*ï ‹H˚j·TeT+{≤sTT. ø±˙ MTs¡T MT Hê\Tø£qT ãC≤s¡T ÄVü‰sê\ CÀ*øÏ b˛≈£î+&Ü ìj·T+Á‹+#·+&ç. ø=qT>√\T #˚ùd ≈£Ls¡\T, ô|s¡T>∑T, e+{Ï$ ≈£L&Ü Äs√>∑´ø£s¡ Á|ü<˚XÊ\˝À ø=q+&ç. á C≤Á>∑‘·Ô\T MTs¡T »ãT“|ü&É≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT. e´øÏÔ>∑‘· Äs√>∑´+` X¯Øs¡+ yê´<ÛäT\≈£î ≈£L&Ü >∑Ts¡e⁄‘·÷+≥T+~. esê¸ø±\+˝À, MT bÕ<ë\T ‘·&ç>± e⁄+&ç u≤ø°º]j·÷ X¯Øs¡+˝ÀøÏ ≈£L&Ü Á|üy˚•düTÔ+~. >√fi¯ófl m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ø£‹Ô]+#ê*. bÕ<ë\T X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ÉT>∑Tø√yê*. ‘·\ es¡¸+˝À ‘·&çdæq|ü⁄&ÉT u≤>± ø£&ç– bı&ç>± ‘·T&Éyê*. MT wüOdt, #Ó|ü⁄Œ\T e+{Ï$ m+&É˝À e⁄+∫ yê{Ï Áø°eTT\T b˛j˚T˝≤ #·÷&É+&ç. Á|ü‹s√p ◊s¡Hé #˚dæq bı&ç ã≥º\T <Ûä]+#·+&ç. y˚&ç˙{Ï kÕïq+` #·\¢ì ˙{Ï‘√ kÕïq+ #˚ùdÔ »\TãT, »«s¡+ e#˚à neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. Ç+{Ï øÏ{Ïø°\ qT+∫ #·\¢{Ï >±* edüTÔ+≥T+~. ø£qTø£ >√s¡T yÓ#·Ã>± e⁄+&˚ ˙s¡T X¯Øs¡ Äs√>±´ìøÏ m+‘√ eT+∫~. y˚&ç ˙{Ï˝À Áø°eTT\T ≈£L&Ü u≤>± dü+Vü≤]+#·ã&ç Äs√>∑´+ #˚≈£Ls¡T‘·T+~. esê¸ø±\+˝À á Äs√>∑´ ∫{≤ÿ\T bÕ{Ï+#·+&ç. Äs√>±´ìï C≤Á>∑‘·Ô|ü&ÉT‘·÷, Äq+~+#˚j·T+&ç.

|æ\¢\ >∑~øÏ s¡+>∑T˝Ò Á|ü<Ûëq+

|òü]ï#·sYqT r]Ã~<ä›&Éy˚T |æ\¢\qT Äø£]¸düTÔ+~. n˝≤>∑ì ∫+<äs¡e+<äs¡ #˚jÓTT<äT›. s¡+>∑T˝Ò Á|ü<Ûëq+: |æ\¢\qT Äø£≥Tºø=H˚˝≤ >∑~ì s¡÷bı+~+#·&É+˝À s¡+>∑T\<˚ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+. e÷qdæø£ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\ n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ ∫qï |æ\¢\T ms¡T|ü⁄, ˙\+, |üdüT|ü⁄ s¡+>∑T\qT Çwüº|ü&É‘ês¡T. Ç$ø±ø£ Ä≈£î|ü#·Ã, |üs¡TŒ˝Ÿ ø£\s¡T¢ ≈£L&Ü ˇπø. Çø£ ej·T˝…{Ÿ, |æ+ø˘\T ≈£L&Ü |üsê«˝Ò<äT. nìï+{Ïø£Hêï eTTK´+ MT ∫Hêï] @ s¡+>∑Tì Çwüº|ü&ÉT‘·THêï&ÉH˚~. yÓTT‘·Ô+ n+‘ê ˇπø s¡+>∑T ø±≈£î+&Ü >∑~˝À y˚πs«s¡T #√≥¢ y˚πs«s¡T s¡+>∑T\qT ì+|ü&É+ <ë«sê n+<ëìï ‘˚e#·TÃ. B+‘√ bÕ≥T ˇø√ s¡+>∑T ˇø√ÿ n+XÊìï ãV”≤s¡Z‘· |üs¡#·&ÜìøÏ Áù|s¡D ø£*ŒdüTÔ+<äì ø£\sY ôd’ø±\J #ÓãT‘√+~. ms¡T|ü⁄ n~Ûø£+>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd s¡+>∑T. Çø£ Ĭs+CŸ ùdïVü≤ dü«uÛ≤yêìï ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. ø±ã{Ϻ Ä&ÉT≈£îH˚ #√≥, |æ\¢\T ≈£Ls¡TÃH˚ #√≥ á ø£\sY ñ+fÒ u≤>∑T+≥T+~. |üdüT|ü⁄ @ø±Á>∑‘·qT ô|+#˚+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. n+<äTe\¢ #·<äTe⁄≈£îH˚ #√≥ y˚ùdÔdü]. |æ\¢\≈£+≥÷ Á|ü‘˚´øÏ+∫ >∑~ ∫qï<Ó’‘˚ u≤>± eTT<äTs¡T s¡+>∑T\T y˚j·T&É+ e\¢ eT]+‘· ∫qï~>± ø£ì|æ+#˚ Á|üe÷<äeTT+~. ø±ã{Ϻ ‘˚*ø£ s¡+>∑T\T y˚ùdÔ eT+∫~. |æ\¢\≈£î ÇwüºyÓTÆq ø±s¡÷ºHé ø±´¬sø£ºs¡¢qT >√&É\ô|’ ∫Á‹+#·&É+ <ë«sê yê]øÏ Äq+<ëìï ø£\T>∑CÒjÓTT#·TÃ. sêÁ‘·Tfi¯ó¢ ìÁ<äb˛j˚T eTT+<äT ˝…’{Ÿ‡ Ä|òt #˚ùdÔ |æ\¢\T ø=‘·Ô˝À ãj·T|ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. d”*+>¥≈£î Nø£{À¢ ≈£L&Ü yÓT]ùd˝≤ yÓT{≤*ø˘ s¡+>∑T\T ˝Ò<ë ôdºì‡˝Ÿ‘√ ô|sTT+{Ï+>¥\T y˚ùdÔ Nø£{À¢ ≈£L&Ü Vü‰sTT>± ìÁ<äb˛‘ês¡T. ø£+{ÏøÏ ÁX¯eT ø£*–+#·ì ˝…’{Ï+>¥: ˝…’≥¢ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ u≤>± yÓ\T‘·Ts¡Tì n+~+#˚ b˛¢s√ôd+{Ÿ ã\T“\qT yê&Ü*. ˝…’{Ï+>¥ kÕº+&ÉT¢ ≈£L&Ü e+ø°\T ˝Ò<ë Ç‘·s¡ &çC…’q¢‘√ ñ+fÒ |æ\¢\qT Äø£≥Tº≈£î+{≤sTT. nsTT‘˚ ø£+{Ïô|’ m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü≈£î+&Üq÷, #·<äTe⁄ø=H˚≥|ü⁄Œ&ÉT Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü ñ+&Ü*. |æ\¢\ >∑~ ø£<ë nì ‘Ó>∑ Vü≤+>±e÷ #˚dæ nìï edüTÔe⁄\qT ù|πsÃj·T≈£î+&Ü nedüs¡yÓTÆq y˚Ts¡≈£î ñ+#ê*. á Áø£eT+˝À yê] n_Ûs¡T#·T\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·‘·qT Çdü÷ÔH˚ Äø£≥Tºø=H˚ $<Ûä+>±q÷ s¡÷bı+~+#ê*.

ø=‘·Ô Ä˝À#·q\T, ÄdüøÏÔ, ≈£î‘·÷Vü≤\+ ∫Hêïs¡T˝À¢ ø±düÔ m≈£îÿe. yê]ø£+≥÷ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ Á|ü|ü+#·+ ñ+fÒ á \ø£åD≤\T eT]+‘· $ø£dækÕÔsTT. düè»Hê‘·àø£‘· }|æ] b˛düT≈£î+≥T+~. |æ\¢\ ø√dü+ ôdŒwü˝Ÿ>± >∑<äT\qT @sêŒ≥T #˚dæ+~ Ç˝≤π>. Ç+‘·øÏ |æ\¢\T ñ+&˚ s¡÷yéT m˝≤ ñ+&Ü*? #ê˝≤ eT+~ á $wüj·T+˝À Ç+{°]j·TsY &Óπs≥sY‡ dü\Vü‰ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. eT] MTs¡T? Ä nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü ø=+#Ó+ bÕ¢Hé #˚ùdÔ MTs¡T MT |æ\¢\ >∑~ì MTπs n\+ø£]+#·Tø√e#·Tà n<˚˝≤>∑+fÒ? |æ\¢\ >∑~ Ç˝≤π> ñ+&Ü\H˚ ìã+<Ûäq˝ÒM ˝Òe⁄. ø±ø£b˛‘˚ yê] >∑~ì r]Ã~<˚›≥|ü⁄Œ&ÉT yê] Ädü≈£îÔ\T, n_Ûs¡T#·T\T, ej·TdüT‡, *+>∑ uÛÒ<ä+ e+{Ïe˙ï <äèwæº˝À ô|≥Tºø√yê*. BìøÏ ‘√&ÉT |æ\¢\ Äs√>∑´+, #·<äTe⁄, Á|ües¡Ôq*ï ≈£L&Ü |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê*. ø±˙ ø£åD≤ìø√ ø=‘·Ô Ç+{°]j·TsY |ü⁄≥Tºø=düTÔqï á s√E˝À¢ nìï Vü≤+>∑T\÷ neTs¡TÃø√e≥eTqï~ ø±düÔ Ks¡TÑ√ ≈£L&çq |üH˚. <ë+‘√ bÕ≥T ˇø£ Áø£eT |ü<䛑·+≥÷ ˝Ò≈£î+&Ü s¡÷yéT ˝Àì


6 $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T |ü+|æD° ÄdüŒ] pHé 27 : düTes¡íyês¡Ô eT+&É\+˝À ÄyéTÄBà, nuÛÑj·TVü≤düÔ+, mHéÄsYÇõmdt øÏ+<ä 9,10, Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\qT ãT<Ûäyês¡+ @]j·÷ ø√ Ä]¶H˚≥sY Hê>∑sêE, m+|æ&çz XÊ´eT\, ◊¬ø|æ dü‘·´eTà |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± n~Ûø±s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+ yÓTT‘·Ô+>±q÷ 558 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]ø° 1200 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq yÓTT‘·Ô+ 6,69,600 s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡j·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. eT+p¬s’q kÕÿ\sYwæ|t\qT $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. n˝≤π> $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T kÕÿ\sYwæ|t dæÿ|ü⁄Œ\T Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ¬sqT´e˝Ÿ #˚sTT+#ê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊¬ø|æ dædæ\T ÇkÕàsTT˝Ÿ, eTkÕÔHé, nøö+f…+{Ÿ\T düT<Ûëø£sY, Äj·÷ Á>±eT ◊ø£´ dü+|òü÷\ ©&És¡T¢, bı<äT|ü⁄\øÏåà eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

E˝…’ 4,5 ‘˚B˝˝À _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ sêh ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ ø£s¡÷ï\T pHé 27 : düTes¡íyês¡Ô E˝…’ 4,5 ‘˚B˝À¢ _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ sêh ø±s¡´es¡Z düe÷y˚XÊ\T ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ãw”sYu≤>¥ Áô|dtø£¢uŸ˝À »s¡T>∑qTqï<äì, á düe÷y˚XÊ\T _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT sê´>∑ s¡y˚Twt n<Ûä´ø£å´‘·q »s¡T>∑qTHêïj·Tì õ˝≤¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø ¬ø. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊ\T sêh+˝Àì _dæ $<ë´s¡Tú\ dæú‹>∑‘·T\T, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ, kÕÿ\sYwæ|t\T, $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ neT\T rs¡T, Á|üuÛÑT‘·«+ _dæ\ |ü≥¢ #·÷|ü⁄‘·Tqï $eø£å, $<ë´s¡Tú˝À¢ bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT qT+#˚ Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\T ô|+bı+~+#˚ $wüj·÷\ô|’ »s¡T>∑qTHêïj·Tì, õ˝≤¢˝Àì _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T n+<äs¡÷ Vü‰»s¡Tø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

Ç+Bsê >±+BÛ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä #Ó≈£îÿ\ |ü+|æD° pbÕ&ÉTã+>±¢, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô.eT+&É\+˝Àì Á>±eT dü∫yê\j·T+ q+<äT ãT<Ûäyês¡+ yÓ\T>∑T d”d” Hê>∑sêE Ä<Ûä«s¡´+˝À bı<äT|ü⁄ eTVæ≤fi¯\ |æ\¢\≈£î ÄyéTÄ~à øÏ+<ä mHéÄsYõmdt, ÄuÛÑj·T+ Vü≤düÔ+ øÏ+<ä 9e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ Ç+≥sY es¡≈£î #·<äTe⁄‘·Tqï |æ\¢\≈£î, eT]j·TT ◊{Ï◊ #˚j·TT#·Tqï $<ë´]Δì $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T eT+ps¡T nj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eTq≈£î eTTK´ n~∏‹>± m+|æ&çz $»j·TuÛ≤düÿsY Hêj·TT&ÉT Vü≤»s¡j·÷´s¡T. Äj·Tq #˚‘·T\T MT<äT>± $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î #Ó≈£îÿ\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿ $<ë´]úøÏ s¡÷.1200 #=|ü⁄Œq 715 eT+~ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î 2011`12 dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î >±qT eT+ps¡T ø±e&É+ »]–+<äì, Ç+ø± 96 eT+~øÏ sêyê*‡ ñ+<äì n$ ‘·«s¡>± e#˚à $<Ûä+>± Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ yê]≈£L&Ü Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTTr ôdÁø£≥Ø ñùd‡Hé kÕôV≤uŸ, bı<äT|ü⁄ ©&És¡T¢, bı<äT|ü⁄ düuÛÑT´\T, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢˝À e÷¬sÿ{Ÿ y˚fi¯+bÕ≥ ø=*$T>∑T+&É¢, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô:kÕúìø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á>±eT |ü+#êsTTr e÷¬sÿ{Ÿ y˚fi¯+bÕ≥qT m+ÄsYz ùwø˘yÓ÷V”≤B›Hé, m+|æ&çz ‹eTàø£ÿ, Á>±eTô|<ä›\ Ä<Ûä«s¡´eTTq e÷¬sÿ{Ÿ y˚\+bÕ≥qT ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù düT+ø£qï Á>±eT|ü+#êsTTr ìã+<äq\qT #·~$ Á|ü»\≈£î $ì|æ+∫, y˚\+bÕ{˝À bÕ˝§Zqï yês¡T 200 s¡÷bÕ\j·T\T #Ó*¢+∫ y˚\+bÕ≥˝À bÕ˝§ZHê\ì ‘Ó*bÕs¡T. nø£ÿ&É ñqï yÓ+ø£fÒwt, >∑T&ɶ\ Ms¡j·T´, ø=‹ÔuÀj·T Hêsêj·TD, b˛©düT dü÷s¡´ Hêsêj·TD, ∫qï zãT˝ÒdüT, düT+ø£qï Ms¡T Äs¡Te⁄s¡T y˚\+bÕ{˝À bÕ˝§Z Hêïs¡T. b˛{≤b˛{Ï>± »]–q y˚\+bÕ≥˝À s¡÷.1,50,300 s¡÷bÕj·T\≈£î b˛©düT dü÷s¡´Hêsêj·TD y˚\+bÕ≥qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ m+ÄsYz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø£+fÒ á dü+e‘·‡s¡+ 44,300 s¡÷bÕj·T\T m≈£îÿe>± y˚\+bÕ≥ bÕ&Üs¡ì á yÓTT‘·Ô+ s¡÷bÕj·T\qT Á>±eT n_Ûeè~úøÏ ñ|üjÓ÷–kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù uÛ≤s¡Z$, Á>±eTô|<ä›\T, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T n+<ÓsêeTT, ;>±\ yÓ+ø£≥düTã“j·T´, m+¬ø.Hêj·TT&ÉT, e÷J m+|æ{Ïdæ düuÛÑT´&ÉT #·+Á<äX‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ pHé 28, 2012

¬s+&ÉT bÕs¡Tÿ\qTÁbÕs¡+_Û+∫q {Ï.J. yÓ+ø£fÒwt ø£s¡÷ï\T pHé 27 : düTes¡íyês¡Ô:q>∑sê_Ûeè~Δ˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú q÷‘·q+>± 24.40 \ø£å˝‘√ ì]à+∫q ¬s+&ÉT bÕs¡Tÿ\qT sêh ∫qï˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î C§Vü≤sê|ü⁄s¡+ s√&ÉT¶˝À e÷s¡T‹ ôVAyéT˝À 7.35 \ø£å\ n+#·Hê‘√, n˝≤π> nXÀø˘ q>∑sY m˝Ÿ◊dæ ø±\˙˝À 17.05 \ø£å\ n+#·Hê‘√ ì]à+∫q bÕs¡Tÿ\qT eT+Á‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑sê_Ûeè~Δ˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü»\≈£î nìï eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ +#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq bÕs¡Tÿ\T,

e÷Á&ÉHé eTs¡T >∑T<=&ÉT¢, ÁbÕs¡úHê düú˝≤ \T, <√_ |òü÷≥T¢, cÕBÛ U≤Hê\T, eTT]øÏ yê&É˝À¢ dædæ s√&ÉT¢, q>∑s¡+˝À ôd+ Á≥˝Ÿ ˝…’{Ï+>¥, z˝Ÿ¶ {Ö Hé≈£î eT+∫˙{Ï düeTdü´ rπsÃ+<äT≈£î zesY ôV≤&é {≤´+≈£î\T @sêŒ≥T #˚kÕ eTì Äj·Tq ‘Ó* bÕs¡T. ø£s¡÷ï\T |ü≥ ºD≤ìï eT+ ∫ ÁbÕ+‘·+>± r]à ~<äT›‘·THêïeTì #ê˝≤ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£u≤® nsTTq düú˝≤\qT yê] qT+∫ rdüTø=ì kı+‘·<ës¡T\≈£î ÇdüTÔHêï eTHêïs¡T. nìï |üqT\T q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú #·÷&Ü\+fÒ dæã“+~ ø=s¡‘· ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\‘√ #˚j·T ˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì ø±\˙\ ìyêdüT\T dü«j·T+>± eTT+<äT≈£î e∫à n_Ûeè~Δì #˚düT≈£î+{≤eT+fÒ ‘·|üŒ≈£î+&Ü düVü≤ø£]kÕÔeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\ Á|ü‹ düeTdü´qT Ä|t ˝…’Hé˝À ñ+∫ |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêï eTHêïs¡T. n˝≤π> Á|ü‹ ÁbÕ+‘·+˝À @sêŒf…Æq bÕs¡Tÿ\˝À ˇø£ Ø&ç+>¥

s¡÷eTTqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú |ü]~Û˝À Á|ü»\T m˝≤+{Ï nkÂø£ sê´\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü n&ç–q ø±\˙ yêdüT\ +<ä]ø° nìï edü‘·T\T @sêŒ ≥T#˚düTÔ HêïeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝À $Hêj·Tø£ |òü÷{Ÿ <ä>∑Zs¡ Á|ü»\ X¯Øs¡ yê´j·÷ eT+ ø√dü+, yêøÏ+>¥, s¡ìï+>¥ #˚düTø√e&ÜìøÏ nqTe⁄>± 8.95 \ø£å\‘√ yêøÏ+>¥ Á{≤ø˘qT ì]à+#ê eTHêïs¡T. wüß>∑s¡T, _|æ yê´<äT\‘√ u≤<Ûä |ü&˚ Á|ü»\T á yê´øÏ+>¥ Á{≤ø˘qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì X¯Øj·T yê´j·÷eT+ <ë«sê ñ|üX¯eTq+ bı+<ë\ì Äj·Tq ø√sês¡T. n˝≤π> ¬ødæ ¬øHê˝Ÿ yÓ+ã&ç ì]à+∫q dædæ s√&ÉT¶≈£î s¡÷. 10 ø√≥T¢ Ks¡TÃ#˚ XÊeTì, eTs√ 20 ø√≥¢‘√ ¬ødæ ¬øHê˝Ÿ s√&ÉT¶qT H˚wüq˝Ÿ, ôV’≤y˚ s√&ÉT¶≈£î nqTdü+<Ûëq+ #˚j·TT ≥≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î HêïeTHêïs¡T. bÕs¡Tÿ\ ÁbÕs¡ +uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£ eT+˝À q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú mdt.Ç. Ä+»H˚ j·TT\T, m.Ç. >√bÕ˝ÁøÏwüí, e÷J ø±s√Œπs≥s¡T¢, ø±\˙\ Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ e÷s¡Tr ôVAyéT˝À eT+Á‹ |üP\ yÓTTø£ÿ\qT Hê{Ï, ˙s¡T b˛XÊs¡T.

n≥MXÊK dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ø£s¡÷ï\T pHé 27 : düTes¡íyês¡:Ô ÄVü‰s¡ |ü+≥\ ~>∑Tã&ç ‘·>∑Z≈£î+&Ü, n&É$ C≤‹ yÓTT ø£ÿ\T eTìwæ s√>±\qT ìj·T+Á‹+#˚ eT+<äT\ ‘·j·÷ØøÏ n‘·´edüs¡yÓTÆq yÓT&çdæHé yÓTTø£ÿ\qT bòÕ¬sdüTº\˝À uÛ≤$ ‘·sê\ ø√dü+ ø±bÕ &ÉT‘·T HêïeTì Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»q˝Ÿ bòÕ¬sdüTº Ä|ò”düsY $»j·T≈£îe÷sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ¬ø$ÄsY Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø±˝ÒJ˝À |üsê´es¡D, Vü≤]‘· uÛÑeq $<ëqeTT eT]j·TT dü+ø£s¡ $<Ûëq+ô|’, $X¯«H˚#·sY ø£¢uŸ, k»q´+‘√ ¬ø$ÄsY &çÁ^ ø±˝ÒJ˝À n≥MXÊK dü+j·TTø£Ô Ä<ä«s¡´+˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ »]–+~. ¬ø$ÄsY &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ >√¢]<äj·÷q+<é j·T÷ìj·THé d”ìj·TsY y˚TH˚»s¡T lìyêdt, m&É÷´πøwüHé Ä|ò”düs¡T B|üø˘, $X¯«H˚#·sY ø£¢uŸ ø£˙«qsY s¡»˙, ñcÕsêDÏ ˝…ø£Ã\s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+< äs¡“+>± Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»q˝Ÿ bÕ¬sdüTº Ä|ò”düsY $»j·T≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ Je yÓ’$<ä´qT >∑T]+∫ <ëì |ü]s¡ø£åD $<ë´s¡Tú\ bÕÁ‘· nH˚ Á|ü<Ûëq n+X¯+ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î $\T yÓ’q düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑+ Ä]ºø£˝Ÿ 48m ˝À n&Ée⁄\qT s¡øÏå+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |üPs¡«+ u…+>±* ¬s’düT |ü+ ≥qT m≈£îÿe |ü+&ç+#˚ yêfi¯¢eTì, ø=~› dü+e ‘·‡sê\ ‘·sê«‘· <ëìï ø±bÕ&ÉTø√˝Òø£ b˛sTT HêeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTq ÄVü‰s¡ |ü+≥˝À¢ yÓ’˝Ÿ¶ ø£q«πs®wüHé »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq bòÕ¬sdüTº yês¡T n&É$ C≤‹ yÓTTø£ÿ\qT dü+s¡ø£åD #˚düTÔ+&É&É+

e\¢ eTq |ü+≥\T ˇπø |ü+≥ ~>∑Tã&ç ‘·–Z, |ü+ ≥ sê≈£î+&Ü q•+∫ b˛e&É+ »s¡T >∑T‘·T+ <äHêïs¡T. Bìø√dü+ n&É $C≤‹ yÓTTø£ÿ\ ˝À dü+ ø£s¡+ »]|æ+∫ eT] Á|ü» \≈£î e] |ü+≥ |ü+&ç+∫ Çe«&É+ »s¡T >∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó* bÕs¡T. @dæj·÷˝ÀH˚ ô|<ä› ~>± ◊<äT õ˝≤¢\ $d”Ôs¡í+˝À mø£ÿ&É ˝Òì $<Ûä+>± lXË’\+ @] j·÷˝À ô|<ä› f…Æ>∑sY bòÕ¬sdüTº <ä>∑Zs√¢ ñqï|üŒ{Ïø° #ê˝≤ eT+~ #·÷&É˝Òø£b˛‘·T HêïeT Hêïs¡T. Hê |ü]~Û˝À Hê\T>∑T \ø£å\ mø£sê˝À¢ f…Æ>∑sY bòÕ¬sdüTº ñ+<äì, n+<äT˝À sêJyé>±+~ f…Æ>∑sY bòÕ¬sdüTº, bÕe⁄sê\>∑T≥º, s√fi¯flbÕ&ÉT, ã≥ºy˚Tø£|üøÏå n‹d üMT|ü+˝À ñHêï #·÷&É˝Òø£ b˛‘·THêïeTì, $<ë´ s¡Tú\+<ä]ø° n&É$øÏ rdüT ¬ø[¢ yÓTTø£ÿ\T Hê≥&É+, #Ó≥¢qT s¡øÏå+#·Tø=ì |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD, J$ yÓ’$<ä´+, ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ ÁbÕøϺø£˝Ÿ>± #·÷|ækÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ¬ø$ÄsY ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ >√¢] <äj·÷q+<é e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ 2011 Á|ü|ü+#· kÕúsTT Á|üø£è‹ ì~Û dü+düú H˚#·sYø£¢uŸqT ø±˝ÒJ˝À @sêŒ≥T#˚dæ, Äs√E qT+∫ á s√E es¡≈£î

|üsê´es¡D ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤>∑+>± &Éã÷¢, &Éã÷¢m|òt.z yê] k»q´+‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î Vü≤]‘· uÛÑeq $<ëq+, dü+ø£s¡D $<Ûëq+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTÔ, |üsê´ es¡D ÁbÕC…≈£îºô|’ dü÷∫düTÔHêïeTHêïs¡T. m&ÉT ¶πøwüHé Áb˛Á>±+ Ä|ò”düsY B|üø˘, lìyêdt, |üesY bÕsTT+{Ÿ ÁbÕC…≈£îº <ë«sê yÓTTø£ÿ\T Hê≥&É+, #Ó≥¢qT s¡øÏå+#·Tø√e&É+, JeqyÓ’$<ä´+ô|’ $e ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Vü≤]‘· Jeq $<Ûëq+, dü+ø£s¡ $<Ûëq+ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î yê´dü s¡#·q, eø£è‘·«|ü⁄ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ $CÒ‘·˝…’q $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ ˝…ø£Ã\s¡T¢, $<ë´s¡Tú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

es¡DT&ç ø√dü+ ø√{Ï <˚e⁄fi¯¢qT y˚&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·qï

$ø£˝≤+>∑ $<ä´ô|’ ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏì $&ÉHê&Ü*

Ä\÷s¡T, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô:Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡ZeTT jÓTTø£ÿ ¬s’‘·T\T es¡TDT&ç ø=s¡≈£î yÓTTø£ÿì <˚e⁄fi¯ó¢ ˝Òs¡T. KØ|òt d”»qT ∫e] düeTj·TeTT˝À ≈£L&Ü esê¸\T sêø£b˛e&ÉeTT‘√ ¬s’‘·T\T KØ|òt ÄX¯\T e<äT\Tø=ì e\dü\ <ë] |ü{≤ºs¡T. es¡TD <˚e⁄&ç ø£s¡TD ø=s¡≈£î m<äTs¡T #·÷∫q ¬s’‘·qï ‘·q ÄX¯\qT #·+|ü⁄ø=Hêï&ÉT. #˚dæq n|ü⁄Œ\T m˝≤ rsêÃ\H˚ e´<Ûä‘√ Áã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø=s¡≈£î e\dü ‘·|üŒ≥eTT˝Ò<äì ìsêΔ]+#·T≈£îHêï&ÉT. >∑&ç∫q KØ|òt˝À |ü+≥ qwüº|ü]Vü≤s¡eTT ≈£L&Ü Ç+‘· es¡≈£î ¬s’‘·T\≈£î n+<äø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T ‘·q≈£îqï bı˝≤ìï e<ä* Á|üø£ÿsêÁcÕº\ yÓ’|ü⁄ ãj·T\T<˚s¡T yÓ\T‘·THêïs¡T. yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«eTT düŒ+~+∫ e\dü\ ìyês¡D√bÕj·TeTT #˚j·T˝…qì ñbÕ~Û Vü≤MT |üqT\qT ø£*Œ+∫ ¬s’‘·T\T ìsêX¯ #Ó+<ä≈£î+&É>∑ n+&É>± ì\yê\ì ¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï, n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T#·THêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ pHé 27 : düTes¡íyês¡Ô sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï $<ë´|üøå√‘·‡yê\˝À $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ $eø£å‘· #·÷|ü⁄‘·T+<äì, Á|üuÛÑT‘·«+ $ø£˝≤+>∑ $<ä´ô|’ ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏì $&ÉHê&Ü\ì ]k˛sY‡ {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑TeTà\ u≤ãT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤ +#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì 54 eT+& É˝≤˝≈£î >±q÷ 18 eT+&É˝≤˝À¢ e÷Á‘·y˚T Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ eqs¡T\ πø+Á<ë\qT Á|üuÛÑT‘·«+

@sêŒ≥T #˚d æ+<äì, $<ë´|üøå√‘·‡yê\˝À uÛ≤> ∑+>± pHé 25e ‘˚Bq ÁbÕs¡+_Û+#ê*‡ ñ+ &É>± 3 πø+Á<ë \qT e÷Á‘·y˚T ÁbÕs¡+ _Û+#·&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+#ês¡T. sêJyé $<ë´$TwüHé n+~düTÔqï bÕsƒ¡XÊ\≈£î yÓfi‚¢ $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î mkÕÿsYº n\yÓHé‡ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç n+<ä&É+ ˝Ò<äì $eT ]Ù+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\≈£î sê˝Òq ≥Te+{Ï $<ë´ s¡Tú\≈£î ñ| üø±s¡ y˚‘·Hê\T n+~+#ê\ì, $ø£ ˝≤+>∑ dü+πøåeT XÊK n+~düTÔqï kÕÿ\sYwæ|t\qT <äs¡ U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Á|ü‹ $<ë´]úø° eT+p

s¡T#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î uÛÀ~+#·&ÜìøÏ ¬s>∑T´\sY ñbÕ <Ûë´j·TT\qT ìj·T$T+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ˝Òì|üø£å+˝À $ø£˝≤+>∑ dü+|òü÷\T, $<ë´]ú dü+|òü÷\T, ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T ø£\T|ü⁄ø=ì ô|<ä› m‘·TÔq b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù eT]j·TT |ü⁄wüŒ+, ˙\ø£+πsƒX¯«s¡kÕ«$T, düTã“sêj·TT&ÉT, U≤Hé, s¡$, XÊs¡<ä, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+, pHé 28, 2012

Ç+BsêÁø±+‹ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä kÕÿ\sYwæ|t\ |ü+|æD° |ü–&Ü´\, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô:kÕúìø£ eT+&É\+˝Àì nœ\ Á>±yÓTÆø£´ dü+|òüT+˝À ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ì‘ê´q+<äsêE kÕÿ\sYwæ|t #Ó≈£îÿ\ |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–q~. |ü–&Ü´\ eT+&É\ eTVæ≤fi¯ düyÓTÆø£´ q+<äT 23 Á>±yÓTÆø£´ dü+|òü÷\T ø£\e⁄. á Á>±yÓTÆø£´ dü+|òü÷\≈£î 744 eT+~ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ nsTTq~. ˇø=ÿø£ÿ]øÏ 1200 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq 8,92,800 s¡÷bÕj·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T eT+&É\ düe÷K´≈£î eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–q~. ÄyéTÄ~à ø£{Ϻq yê]øÏ 340 eT+~ |æ\¢\≈£î mHéÄsYõmdt |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 87 eT+~, nuÛÑj·T Vü≤düÔ+ øÏ+<ä 317 eT+~øÏ kÕÿ\sYwæ|t\T e#êÃj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì nìï Á>±yÓTÆø£´ dü+|òü÷\˝À 19 |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »]–q<äì m|æm+ lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î &çd” m+ oØwü, e÷ì≥]+>¥ n~Ûø±]DÏ sê»y˚DeTà, MÄsYz »>∑Bwt ≈£îe÷sY, Á>±yÓTÆø£´ dü+|òüT+ z_\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯\≈£î Ä]úø£ n_Ûeè~ÛΔ #˚dæ+~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚T : eT+Á‹ @sêdüT bı<äT|ü⁄ eTVæ≤fi¯\≈£î s¡TD≤\T, kÕÿ\sYwæ|t\T |ü+|æD°

|{≤ººbı\+<ës¡T&çï uÛÑj·Tu≤+Á‘·T\T #˚dæq øö\T<ës¡T&ÉT |ü–&Ü´\, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô.eT+&É\ |ü]~Û˝Àì \øå±à|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷~>∑ sêE uÛ≤s¡´ bı\+q≈£î yÓfi¯¢>± øö\T<ë] nsTTq düT>∑TqeTà sêE uÛ≤s¡´qT u…~]+∫ bı\+˝À ~–+~. ø=&ÉT≈£î, ø√&É\T eTT>∑TZs¡T ø£*dæ #êe⁄<Óã“\T ø={≤ºs¡ì |ü≥ºbı \+<ës¡T&ÉT sêE ‘Ó*bÕ&ÉT. ÄyÓT≈£î ndü«düú≈£î #Ó+<ä&É+‘√ q+~ ø=≥÷ÿs¡T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø=qï |ü–&Ü´\ môd’‡ e÷s¡T‹ X¯+ø£sY ÄdüT|üÁ‹øÏ #˚s¡Tø=ì ÄeT‘√ $#ê ]+∫ yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕ&ÉT.

nuÛÑj·TVü≤düÔ+ #Ó≈£îÿ\ |ü+|æD° q+<äes¡+, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô.kÕúìø£ eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T+ q+<äT nuÛÑj·TVü≤düÔ+, ÄyéTÄ~à øÏ+<ä e∫Ãq kÕÿ\sYwæ|t\ #Ó≈£îÿ\qT m+|æ&çz sêCÒX¯« s¡sêe⁄, ‘·Vü≤o˝≤›sY sêeTø£èwüí, @|æz #·+Á<äX‚KsY ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT 768 eT+~ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î #Ó≈£îÿ\T n+<ä#˚XÊs¡T. eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\≈£î #Ó+~q $<ë´]Δì $<ë´s¡Tú\≈£î nuÛÑj·TVü≤düÔ+ øÏ+<ä 141, ÄyéTÄ~àøÏ+<ä 309, mHéÄsYõmdt øÏ+<ä 18 eT+~øÏ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ 1200 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq #Ó≈£îÿ\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡Tù|<ä\sTTq $<ë´]Δì, $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ $$<Ûä |ü<∏äø±\ <ë«sê kÕÿ\sYwæ|t\T ÇdüTÔHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊¬ø|æ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓ’uÛÑe+>± e÷¬seTàe« <˚es¡ : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq q+<äes¡+ Á>±eT+˝À e÷¬seTàe« C≤‘·s¡ yÓ’uÛÑ e+>± »]–+~. neTàyê]øÏ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ≈£î+uÛ≤_Ûùwø£+, Ä≈£î |üP», ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq‘√ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. nq+‘·s¡+ Á>±eT+˝Àì uÛÑ≈£îÔ\T uÀHê\‘√ }πs–+|ü⁄#˚dæ neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚dæ Ä\j·T ø£$T{Ï ìsê«VüQ\T ‘Ó*bÕs¡T.

pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ ã+<é Á|üXÊ+‘·+ Ä\÷s¡T, pHé 27 düTes¡íyês¡Ô:kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì pìj·TsY ø£fi≤XÊ \\T ãT<Ûäyês¡eTT sêh m_$|æ Hêj·T≈£î\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î m_$|æ ‘ê\Tø± ø£˙«qsY #·+{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À Hêj·T≈£î\T eTVü≤eTà<é düMTsY, s¡y˚Twt, yÓ+øÏ, dü÷], eT≈£î“˝Ÿ, eT*¢, sêE ‘·~‘·s¡T\T ø£fi≤X Ê\\ qT ã+<é #˚sTT+#ês¡T. <˚X¯+˝À n‘·´+‘· |ü{ÏwüºyÓTÆq $<ë´ $<ëq+>± sêh Á|üuÛÑT‘·«+ >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ $<ë´ $<Ûëq+˝À mH√ï ˝ÀbÕ\‘√ yÓ˝yÓ\ b˛‘·Tqï<äì sêh Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷\‘√ yÓTT‘·ÔeTT $<ë´e´edüúH˚ n<√>∑‹bÕ\T #˚ùd $<Ûä+>± ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï~. nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î n+&É>± ì\TdüTÔ Á|üuÛÑT‘·«eTT Jz˝À C≤Ø #˚dü÷Ô Á|üy˚≥T dü+düú\≈£î ‘=‘·TÔ\T>± eT]+<äì, ù|<ä Á>±MTD ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\qT ø±]à≈£î\T>± e÷s¡TdüTÔ+<äHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê Á|üuÛÑT‘·«eTT düŒ+~+∫ ù|<ä $<ë´s¡Tú\ $<ä´ô|’ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì Á|üy˚≥T ø£fi≤XÊ\\ |ò”E\ s¡÷|üeTT˝À $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ s¡ø£ÔeTT |”\TÑ·THêïs¡ì, Á|üy˚≥T ø£fi≤XÊ\\T e<äT›, Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\T eTT<äT› nì $<ë´s¡Tú\T Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\qT n_Ûeè~› #˚j·Te\dæq uÛ≤<ä´‘· Á|üuÛÑT‘·«eTTô|’ ñ+<äì Hêj·T≈£î\T ã+<é dü+<äs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T.

ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T |ü+|æD° >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 27 (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À ◊πø|æ ø√&ÉTeT÷s¡T @]j·÷ ø=`Ä]¶H˚≥sY •ej·T´ ãT<Ûäyês¡+ |üs¡´{Ï+∫ $<ë´]ú˙\≈£î eT+p¬s’q ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T #Ó≈£îÿ\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.2011`12≈£î ◊πø|æ øÏ+<ä Çq÷‡¬sHé‡ #˚düTÔqï eTVæ≤fi¯\ ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q 592 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷.1200 #=|ü⁄Œq s¡÷.7,10,400 eT+ps¡T nj·÷´sTT.Á>±yÓTÆK´ dü+|òü÷\ düuÛÑT´\ n<Ûä«s¡´+˝À ¬ø.Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+, >∑T&çbÕ&ÉT, ô|+∫ø£\bÕ&ÉT, >∑÷&É÷s¡T \˝À »s¡T>∑T‘·Tqï #Ó≈£îÿ\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìï •ej·T´ |ü]o*+#ês¡T. yês¡T ‹\øÏ+#ês¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé pHé 27 : düTes¡íyês¡Ô: ã&ÉT >∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î #Ó+~q ù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î nH˚ø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT e]Ô+|üCÒdæ+~ ø±+ Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\ n_Ûeè~Δ ø±sê´\ j·T+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\T, kÕÿ\sY wæ|t\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&ÉT>∑T yê&É˝À¢ ù|<ä eTVæ≤fi¯\qT Ä]úø£+>± n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\qT @sêŒ≥T#˚dæ yê]øÏ s¡TD≤\T

Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY düsêÿsY˝À ù|<ä esêZ\ n_Ûeè~Δ #˚ùd+<äT≈£î Vü≤düº˝Ÿ‡qT @sêŒ≥T#˚dæ n+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T +<äHêïs¡T. 48bı<äT|ü⁄ Á>∑÷|ü⁄\≈£î 1ø√{Ï 34 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äHêïs¡T. yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T Ç∫à >∑Ts¡TÔ ô|≥Tºø√+&ç... Hêπø MTs¡T z≥T y˚j·÷\ì #Óù|Œ yêfi¯ó¢Hêïs¡T. Çìï ø√≥T¢ e&û¶ ˝Òì s¡TD≤*∫Ãq y˚TeTT @$T n&É>±\ì Á|ü•ï+#ês¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eTTì‡bÕ*{°>± nsTTq+<äT≈£î Á|ü»\+<äs¡÷ dü+‘√wü|ü&˚ $<ä+>± Ä‘·à≈£Ls¡T ÁbÕ+‘êìï n_ Ûeè~Δ #˚kÕÔeTHêïs¡T. 150 ø√≥¢‘√ n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚Jì @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ù|<ä]ø£ ìs¡÷àfi¯q≈£î »ql j·TTe»q |ü<∏äø£+, B|ü+ |ü<Ûäø£+ <ë«sê eTVæ≤fi¯\≈£î e+≥ >±´dt ø£HÓø£åqT¢ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø 200 >±´dt ø£HÓø£åqT¢ Çe«&É+ »]–+<äì Ç+ø± 400 >±´dt ø£HÓø£åqT¢ Ç|æŒkÕÔeTHêïs¡T. e#˚à j˚T&Ü~øÏ yÓsTT´ >±´dt ø£HÓø£åqT¢ eTVæ≤fi¯\≈£î B|ü+ |ü<∏äø£+ <ë«sê n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T ÁbÕ+‘·+ q+<äT n–ï Á|üe÷<ä u≤~‘·T\≈£î ø£+≥‘·&ÉT|ü⁄ #·s¡´>± ¬s+&ÉT qT+∫ Hê\T>∑T y˚\ s¡÷bÕj·T\T Çdü÷Ô ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï $eT]Ù+#·sê <äHêïs¡T. n–ï Á|üe÷<ä u≤~‘·T\≈£î 4 ø√≥¢ 40 \ø£å\ Ä]úø£ düVü‰j·T+ #˚dæq |òüTq‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«+<˚ nHêïs¡T. yÓTT<ä≥ |æ.$. qs¡dæ+Vü≤sêe⁄ bı<äT|ü⁄ Á>∑÷|ü⁄\qT ÁbÕs¡+_Û+

#·&É+ »]–+<äì, {Ï&ç|æ Vü≤j·÷+˝À s¡TbÕsTT e&û¶ s¡TD≤\T ÇùdÔ, sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\T Çe«&É+ »]–+<äì, Ç|ü⁄Œ&ÉT øÏs¡DY düsêÿsY˝À e&û¶˝Òì s¡TD≤\T ÇdüTÔqï |òüTq‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«+<˚ nHêïs¡T. lXË’\+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì bı<äT|ü⁄ eTVæ≤ fi¯\≈£î ∫qï |ü]ÁX¯eT\qT @sêŒ≥T#˚düT≈£î H˚+<äT≈£î Á>∑÷|ü⁄\qT m+|æø£ #˚j·T&É+ »]– +<äì, Ä‘·à≈£Ls¡T ÁbÕ+‘êìï nìï $<Ûë\T>± n_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ∫s¡T yê´bÕs¡T\qT Áô|’y˚≥T e´≈£îÔ\ <ä>∑Zs¡ qT+∫ e&û¶ u≤<ä ‘·–Z+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sêH˚ e&û¶˝Òì s¡TD≤ \T eTVæ≤fi¯\≈£î n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T ‘·T+ <äHêïs¡T. u≤\ Á|ü>∑‹ |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Bì <ë«sê bı<äT|ü⁄ eTVæ≤fi¯\≈£î π><Ó\qT Ç∫à nedüs¡yÓTÆq yê{Ïì n+< äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. qø£‡˝Ÿ Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘·+>± >∑T]Ô+#·ã&ɶ Ä‘·à≈£Ls¡T ÁbÕ+‘êìï ∫qï |ü]ÁX¯eT\T kÕú|æ+∫ n_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ bı<äT|ü⁄ eTVæ≤fi¯\≈£î #Ó≈£îÿ\T, B|ü+ |ü<∏äø£+ <ë«sê >±´dt\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsY&çm |æ.&ç. k˛ì u≤˝≤<˚$, Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶, m+|æ&çz X¯•ø£\, e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ #Ó’¬sàHé bÕ+&ÉTs¡+>∑ #Í<ä], ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T C…&é. lìyêdü¬s&ç¶, >ödt˝≤C≤yéT, Á|üø±wtsêe⁄, wüØ|òt, C≤ø°sY, q÷sY nVü≤eTà<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ ZHêïs¡T.

ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ ø£ã&Ü›sY : @◊{Ïj·T÷d” ôV≤#·Ã]ø£ ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT pHé 27 : düTes¡íyês¡Ô: dü+|òüT{Ï‘·, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\≈£î |æm|òt, Çmdt◊ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·ø£b˛‘˚ ø£ã&Ü›sY nì @◊{Ïj·TTdæ sêh ø±s¡´<ä]Ù mHé. eTH√Vü≤sY e÷DÏø£´+ @◊{Ïj·TTdæ ø±sê´\j·T+˝À »]–q õ˝≤¢ dü$T‹ düe÷y˚X¯+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã] +#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æ. Á|üuÛ≤ø£sY, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt. eTTHÓ|üŒ, õ˝≤¢ e]ÿ+>¥ Á|üdæ&Ó+{Ÿ |æ. düT+ø£j·T´\T Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#·>± eTTK´ n‹<∏äT\T dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± mHé. eTH√Vü≤sY e÷DÏø£´+ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T dü+|òüT{Ï‘·, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #·&É+˝À $|òü\+ #Ó+<ëj·Tì n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\˝À ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\ y˚˝≤~ eT+~øÏ ø£˙dü y˚‘·q+, |æm|òt, Çmdt◊, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+˝À $|òü\+ #Ó+<ëj·Tì n+<äT≈£î E˝…’ 5e ‘˚Bq sêh yê´|üÔ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î nìï eT+&É\ ‘ê\Tø± ôd+≥s¡¢˝À e÷qeVü‰s¡+ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì, E˝…’ 10e ‘˚Bq »s¡T>∑T #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ã+<é≈£î õ˝≤¢ qT+∫ 2000 ‘·s¡*

sêyê\ì yês¡T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. uÛ≤s¡‘· ≈£eT÷´ìdüTº bÕغ dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+ »H˚j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+ Á<ä+˝À ñqï j·TT|æm-2, sêh+ ˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ\T n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D+˝À ≈£Ls¡T ≈£îb˛sTT +<äì, Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ ]+#·&É+˝À $|òü\+ #Ó+~, eT<ä´+ e÷|òæj·÷, ˝≤´+&é e÷|òæ j·÷\‘√ sê»´+ @\T‘·T+<äì, yÓTTqï »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+|üô|≥Tº |òü*‘ê\T e#êÃj·Tì ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#·˝Òø£ $|òü\+ #Ó+<ëj·Tì yês¡T $eT]Ù +#ês¡T. @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mdt. eTTHÓ|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì ø±]à≈£î\≈£î |üqT\T ˝Òø£ e\dü\T b˛‘·THêïs¡ì, õ˝≤¢˝À eT÷‘· |ü&çq |ü] ÁX¯eT\qT ‘Ó]|æ+#·&É+˝Àq÷, ø=‘·Ô |ü] ÁX¯eT\qT ô|≥º&É+˝À õ˝≤¢ myÓTà˝Ò´\T, eT+ Á‘·T\T $|òü\+ #Ó+<ës¡ì, õ˝≤¢˝À ìs¡T<√´>∑ düeTdü´ $|üØ‘·+>± ñ+<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ø£s¡÷ï\T qT

+∫ $.ÄsY. Hêj·TT&ÉT, sêe÷Hê j·Tø˘, düT+ø£qï, sê<∏ëø£èwüí, ≈£îe÷sY, &√Hé qT+∫ düT+ø£j·T´, •e, düT>∑TDeTà, yÓ+ø£ ≥\øÏåà, q+<ë´\ qT+∫ Á|ükÕ<é, zãj·T´, \ø£å´ j·T´, Ä<√ì qT+∫ n»jYTu≤ãT, sêe÷+ »H˚j·TT\T, j·T+>∑qï, m$Tà>∑q÷s¡T qT+∫ j˚T ùd|ü⁄, uÛ≤>∑´\øÏåà, Ä‘·à≈£Ls¡T qT+∫ lìyê düT\T, n‘êe⁄˝≤¢, nVü≤eTà<é, #ê+<éu≤wü, ‘·~ ‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

–]»q bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ Ç+‘· $eπøåHê? dæã“+~ |üì rs¡Tô|’ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ÄÁ>∑Vü≤+ &√Hé pHé 27 : düTes¡íyês¡Ô: õ˝≤¢˝Àì –]»q bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ sêh Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] ‘·>∑<äì –]»q düe÷K´ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêeTT&ÉT, ‘ê\Tø£ n<Ûä´ø£å´ ø±s¡´<äs¡TÙ\T eTH√Vü≤sY, yÓ÷{≤ sêeTT&ÉT ˇø£ Á|üø£≥q˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï $eT]Ù+#ês¡T. ◊{Ï&çm |ü]~Û˝À ñqï lXË’˝+ –]»q bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£˙dü edü‘·T\T ≈£L&Ü ˝Òeì πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T –]»q $<Ûë´_Ûeè~Û›¬ø’ ø√≥¢˝À e´j·÷ìï Ks¡Tà ô|&ÉT‘·THêï dü]jÓÆTq |ü<䛑·T\˝À dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚j·Tø£b˛e&É+ e\¢ $<ë´s¡Tú\T ‘·eT \øå±´\qT kÕ~Û+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. –]»Hê_Ûeè~Δ dü+düú ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè~ΔøÏ yÓ+≥H˚ ‘·>∑T ø£èwæì #˚|ü{≤º\ì ø√s¡T‘·THêïeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ e+{Ï ø£˙dü kÂø£sê´\T ≈£L&Ü ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äì, Ç<˚ |ü<䛋ì ø=qkÕ–ùdÔ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ ◊{Ï&çm ø±sê´\j·÷\qT eTT≥º&çkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 27 (düTyês¡íyês¡Ô): $<ÛäT\≈£î Ä\dü´ +>± Vü‰»¬s’‘˚ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ‘·Vü≤•˝≤›sY dü+‘êqÁøÏwüí nHêï s¡T.ãT<Ûäyês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À $ÄsYz\T, dæã“+~‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.$<ÛäT\≈£î Ä\dü´+>± Vü‰»¬s’q b+ÄsY◊ lsê<Ûä, ø=+‘·eT+~ $ÄsYz\ô|’ ‘·Vü≤•˝≤›sY ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Çø£ qT+∫ Ä\dü´+>± Vü‰»¬s’q ôV≤#·Ã ]+#ês¡T.nq+‘·s¡+ ◊|æsY, »e÷ã+~, Á|üC≤|ü+|”D° e´edüúô|’ düMTø£å #˚dæ ‘·q <ä>∑Z]øÏ |ü+|ædüTÔHêïs¡ì Ç~ dü¬s’q |ü<䛋 ø±<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.|üP]Ô $#ês¡D #˚dæq ‘·sê«‘·H˚ dü+‘·ø±\T #˚dæ |ü+bÕ\Hêïs¡T.düe÷y˚X¯+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤•˝≤›sY ≈£îÁbòÕ, $Äs√«\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8 ;d”ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ç>± ø=$T]XË{Ϻ kÕsTTu≤u≤ X‚]*+>∑+|ü*¢, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): bÕغ˝À ø£wüº|ü&˚yê]øÏ {°ÄsYmdt bÕغ düeTT∫‘· kÕúq+ ÇdüTÔ+<äì {°ÄsYmdt X‚]*+>∑+|ü*¢ Ç+#êØ® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é nHêïs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ;d”ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ç>± U≤C≤>∑÷&É≈£î #Ó+~q ø=$T]X‚{Ϻ kÕsTTu≤u≤qT ìj·T$Tdü÷Ô X¯+ø£sY>ö&é Äj·Tq≈£î ìj·÷eTø£ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± X¯+ø£sY>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ˝À ñ+&ç |ü<ä$ bı+~qyês¡T {°ÄsYmdt bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. sêuÀe⁄ s√E˝À¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À ‘Ó\+>±D yê<äT\qT, $<ë´s¡Tú\qT, y˚T<Ûëe⁄\qT ≈£\T|ü⁄ø=ì ñ<ä´e÷ìï eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓfi¯‘êeTì nHêïs¡T. kÕsTTu≤u≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q MT<ä qeTàø£+‘√ |ü<ä$ Ç∫Ãq+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î ‘·–q≥T¢>± øÏ+~kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ø£\T|ü⁄ø=ì 2014˝À »]π> mìïø£\˝À bÕØºì ¬>*|æ+#˚ ~X¯>± ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T Äj·Tq≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À o‘·˝Ÿdæ+>¥, dü+>±¬s&ç¶, q]‡+>¥sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nìï s¡+>±˝À¢ eTVæ≤fi¯\ bÕÁ‘· ø°\ø£+ $Tj·÷|üPsY, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): düe÷»+˝À Á|ü‹ s¡+>±\˝À eTVæ≤fi¯\T ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡ì X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T. $Tj·÷|üPsY uÛ≤>∑´q>∑sY |ü≥ºD eTVæ≤fi¯ düe÷K´ ø±sê´\j·÷ìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eTVæ≤fi≤ n_Ûeè~ΔøÏ nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. &Ü«Áø±Á>∑÷|t eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\T düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&ÜìøÏ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ eTVæ≤fi¯uÛÑeHê\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑´q>∑sY |ü≥ºD eTVæ≤fi¯ düyÓTÆK´ n<Ûä´≈£åîsê\T ãT»®eTà, düuÛÑT´\T $»j·T\øÏåà, ns¡TD, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ≈£Lq dü‘·´+>ö&é, Mπs+<äsY>ö&é, Á|ükÕ<é, wüØ|òt, es¡\øÏåà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ªã&çá&ÉT |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ê*μ X‚]*+>∑+|ü*¢, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): ã&çá&ÉT |æ\¢\qT ã&çu≤≥ <ë«sê bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#ê\ì X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ $<ë´~Ûø±] X¯+ø£sY Ä<˚•+#ês¡T. Äj·Tq ø±s¡´\j·T+˝À $<ë´|üøå√‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\‘√ dü$Tø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À q÷‘·q+>± bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Á|üy˚X¯+ bı+~q $<ë´s¡Tú\ $esê\qT yê]ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. |üøå√‘·‡yê\T eTT–ùd dü]øÏ $<ë´s¡Tú\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #˚]Œ+#ê\Hêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± á @&Ü~ ñ‘·ÔeT |òü*‘ê\T kÕ~Û+#·&É+ ø√dü+ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ Á|üD≤[ø£ ã<ä›+>± bÕsƒ¡´+XÊ\T uÀ~Û+#·&É+‘√ bÕ≥T $<ë´s¡Tú\ô|’ e´øÏÔ>∑‘· |üs¡´y˚ø£åD »s¡bÕ\Hêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\‘√ bÕ≥T eT+&É\ ]k˛sY‡ |üs¡‡Hé bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´q+~+#ê* #·+<ëq>∑sY, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·~y˚ $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+#·e\dæq u≤<Ûä´‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\ô|’ ñ+<äì myÓTà˝Ò´ m+._Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T. bÕ|æ¬s&ç¶q>∑sY ø±\˙˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À dü+<äj·T´ #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î H√≥TãTø˘‡ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTs¡T¬>’q dü<äTbÕj·÷\qT n+~+#˚+<äT≈£î ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ yês¡T¶yÓT+ãsY\T >∑|üPsY, #·e« sêeTkÕ«$T, s¡y˚TXŸ, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T n;uŸ, q]‡+Vü‰à, Á|ükÕ<é, n+»H˚j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª<ä[‘·T\ô|’ <ë&ç #˚dæq yê]ì n¬sdtº #˚j·÷*μ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 27, düTes¡íyês¡Ô: μR∂◊¡ªRΩVá\|ms μy≤R∂VáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı™yLji¨s @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøyá¨s ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P μR∂◊¡ªRΩ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ áOUPQ ¯}ms»¡ ™´sWLRifl·x§¶‹[™´sVLiÕ‹[ NUPáNRPxqsW˙ªRΩμ≥yLji À‹ªRΩ= ™yxqsVÆμ∂[™´sLS∏R∂VV≤R∂V©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. C xmnsV»¡©´s\|ms zqs’¡H ≠søyLRifl· «¡LRiFyá¨s, μR∂◊¡ªRΩVá À≥œ¡W≠sV¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[zqs xms…Ìÿ÷¡™y*á¨s μR∂◊¡ªRΩ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. μR∂◊¡ªRΩVá\|ms μy≤R∂VÕ˝‹[ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s μR∂◊¡ªRΩ ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡ ™´s˘™´srÛyxmsNRP ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ NRPºΩÚ xmsμy¯LS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @˙gRiNRPVÕÿá ™´sWLRifl·x§¶‹[™´sWáV xqsXztÌsQxqsVÚ

μR∂◊¡ªRΩVáNRPV “¡≠sLi¬ø¡[ x§¶¶¶NRPV‰©´sV NSáLSxqsVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. μR∂◊¡ªRΩVá\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s™´sV¯NRPV¨dslLiºΩÚ©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. μy≤R∂VáNRPV NSLRiNRPV\¤Õ¡©´s ™yxqsVÆμ∂[™´sLS∏R∂VV≤R∂V©´sV F°÷d¡xqsVáV Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV FsLiμR∂VNRPV @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s NRPºΩÚ ˙xmsbPıLiøyLRiV. «¡⁄\¤Õ¡ 17©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı μR∂◊¡ªRΩ DμR∂˘™´sV F°LS»¡¤À≥¡[Lji NRPLRixms˙ªy¨sı  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi r°™´sW—¡gRiW≤R∂ ˙|ms£qsN˝RPÀfiÕ‹[ gRiμÙR∂L`i A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW μR∂◊¡ªRΩ, \Æ™sV©yLÌki gjiLji«¡©´s J»˝¡ª][ Fs¨sıQQ\ZNP©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰Lji}qsÚÆ©s[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPÕ‹[ J¤…¡[ryÚ™´sV¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s gRiμÙR∂L`i @©yıLRiV.

>∑Ts¡Tyês¡+ 28, pHé 2012

m˝Ÿ|” j·T÷ìe]‡{°˝À ø=‘·Ô ø√s¡T‡\T ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 27, düTes¡íyês¡Ô: LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV D©´sı FsÕfi.zms ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ N]ªRΩÚ N][LRiV=á©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂VÚLiμj∂. BLiμR∂VNRPVgS©´sV Ljiá∏R∂V©±s= ∏R∂W¨sÆ™s[VxtsQ©±sª][ IxmsˆLiμR∂Li NRPVμR∂VLRiVËNRPVLiμj∂. ∏R∂W¨sÆ™s[VxtsQ©±s LRiLigRiLiÕ‹[ μj∂gÊRi«¡Li @LiVV©´s Ljiá∏R∂V©±s= ∏R∂W¨sÆ™s[VxtsQ©±s xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ≤T∂—¡»¡Õfi ∏R∂W¨sÆ™s[VxtsQ©±s zmnsÕfi¯Æ™s[VNTPLig`i, ≤T∂—¡»¡Õfi ≠s.Fs£mns.FsN`P= zmnsÕfi¯ Æ™s[VNTPLig`iáՋ[ Àÿ˘¿¡Ã¡L`i \|qs©±s= N][LRiV=á©´sV @Liμj∂LiøR¡À‹[ªRΩVLiμj∂. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V ≤T∂F˝°™´sW, xqsLÌjizmnsZNP[…fi N][LRiV=á©´sV NRPW≤y @Liμj∂LiøR¡©´sVLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Ljiá∏R∂V©±s= ∏R∂W¨sÆ™s[VxtsQ©±s zqs.B.J AbP£tsQ, Fs£qs. NRPVáNRPLjiı , FsÕfi.zms. ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ øy©´s=áL`i Aa][N`P ≠sVªRΩÚÕfi BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s IxmsˆLiμR∂Li\|ms xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[ryLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Ljiá∏R∂V©±s= zqs.B.J @bP£tsQ, Fs£qs. NRPVáNRPLjiı ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW FsLiª][ Æ™s[gRiLigS ™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı ∏R∂W¨sÆ™s[VxtsQ©±s, ≠s.Fs£mns.FsN`P= lgi[≠sVLig`i, NS≠sVN`P= xmsLji˙aRP™´sVNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ¨sxmsofl·Vá¨s FsÕfi.zms ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li FsLiª][ xqsLiª][xtsQLigS DLiμR∂¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩ @™´sxqsLSáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS N][LRiV=á©´sV ºdΩLjiËμj∂μÙR∂Vªy™´sV©yıLRiV. FsÕfi.zms.∏R∂VW øy©±sxq˝sL`i ≠sVªRΩÚÕfi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW BLRiV™´soLji xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xqsX«¡©yªRΩ¯NRP N][LRiV=áV LRiWF°Liμj∂LiøyLRi©yıLRiV.

bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\ ø√dü+ $<ë´s¡Tú\ ≈£îd”Ô ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 27, düTes¡íyês¡Ô: ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙xmsLSLiÀ≥œ¡#\Æ™sV xmsORPQLi L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂VxqsVÚ©yı xmsoxqsÚNSáV ©Ø[»¡V xmsoxqsÚNSá xmsLizmsfl‘· BLiNS ALRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ DLiμj∂. LS«¡μ≥y¨sÕ‹[Æ©s[ FyhRi˘ xmsoxqsÚNSáV @LiμR∂¤Õ¡[μR∂V. ©Ø[»¡Vc xmsoxqsÚNSáV NRPW≤y xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. BNRP ≠sVgRiªy —¡Õ˝ÿá xmsLjizqÛsºΩ ¬ø¡xmsˆ©´sNRP‰LRi¤Õ¡[μR∂Li»¡V©yıLRiV ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV. LRi™yflÿ, DªRΩÚLRi ˙xmsªRΩV˘ªRΩÚLSáNRPV @©´sV™´sogS D©´sı \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ ≠sμy˘ LRiLigRiLi xmsLjizqÛsºΩ BÕÿ DLi≤R∂≤R∂Li\|ms ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. DFyμ≥y˘∏R∂VVáV @Liªy ¡μj∂÷d¡ N][xqsLi xmslLilgi≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiªRΩL`i —¡Õ˝ÿá  ¡μj∂÷d¡ N][xqsLi ™´sVLjiN]LiμR∂Lji FyhRiaSáá ™´sVV≈¡Li øR¡W≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ALS˜È»¡LigS IN][‰ ≠sμy˘LÛjiNTP lLiLiÆ≤∂[zqs ˙Æ≤∂xqsV=áV BryÚ™´sVLi»¡W ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xqsLS‰LRiV A xms¨s BLiNS Æ™sVVμR∂¤Õ¡[ |ms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá 15Õ‹[gS xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡W r°™´sV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi @¨sı —¡Õ˝ÿá NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ «¡Ljizms©´s ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈ©±s=Õ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LRiW.225 N][»˝¡ª][ 56 áORPQá ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÙRiVáNRPV ∏R∂VW¨sFnyLSáV @LiμR∂¤«¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. HæªΩ[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV INRP‰ ˙Æ≤∂xqsW= NRPV…Ì”¡LiøR¡¤Õ¡[¨s @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi áORPQ Õ˝‹[ @™´sxqsLS¨sı Fs…˝ÿ ºdΩLRiVryÚLRi©´sıμj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂.

ªø£u≤®<ës¡T\ô|’ ø£]ƒq

#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤+μ $Tj·÷|üPsY, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤˝À¢ ø£u≤®≈£î bÕ\Œ&˚ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY düTu≤“sêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ dü¬s«HÓ+ãsY 77˝À >∑\ ôV≤#Y|”m˝Ÿ kıôd’{° düuÛÑT´\T s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Äj·Tq Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ø£u≤®#˚dæq düú\+˝À ùdº{≤dt ø√ uÀs¡T¶qT ¬syÓq÷´ dæã“+~ @sêŒfÒ #˚XÊs¡T.

Á{≤|òæø˘ dæã“+~øÏ ¬ssTTHé ø√{Ÿ\ |ü+|æD°

≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, pHé 27 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsYq>∑sY &ç$»Hé ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á{≤|òæø˘ dæã“+~øÏ ñ∫‘· ¬ssTTHé ø√{Ÿ\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. esê¸ø±\+˝À ‘·eT $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ ø£wüº‘·s¡+ ne⁄‘·T+~ ø±ã{Ϻ yê]øÏ ¬ssTTHé ø√{Ÿ\qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+<äì &ç$»Hé ÇHé#êsY® yÓ\>∑ Áoìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq Á|ü»\qT<˚›•+∫ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Á{≤|òæø˘ ìj·Te÷\qT nqTdü]+#ê\ì B+‘√ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\qT n]ø£≥ºe#·TÃqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á{≤|òæø˘ mdt◊ e÷s¡T‹, ˝Àø˘dü‘êÔ Hêj·T≈£î\T kÕ+_¬s&ç¶, @ÄsYπø #Í<ä], nì˝Ÿ, Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 28-06-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 28-06-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India