Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 127 X¯ìyês¡+

y˚T 26, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

ø±+Á¬>dt˝À ø£\es¡+ eTT–dæq yÓTT<ä{Ï s√E $#ês¡D d”;◊ m<äT≥ Vü‰»¬s’q »>∑Hé H˚&ÉT eTs√kÕ] Vü‰»s¡Tø±yê\ì Ä<˚X¯+ mì$T~ >∑+≥\T @ø£_– Á|üX¯ï\ es¡¸+ Á|üX¯ï\ es¡¸+ ≈£î]|æ+∫q d”;◊, á&û uÛ≤Ø>± b˛©düT ã\>±\ yÓ÷Vü≤]+|ü⁄ »>∑Hé n¬sdüTºô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ñ‘·ÿ+sƒ¡

$#ês¡D kÕ|ò”>± kÕ–+~ d”;◊ Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒqT eT∞¢..X¯ìyês¡+ s¡eTàHêïs¡T: »>∑Hé mì$T~ >∑+≥\ @ø£_– d”;◊ $#ês¡D eTT–+#·T≈£îì ~˝Ÿ≈£îcÕ n‹~∏ >∑èVü≤+ ãj·T≥≈£î e∫Ãq »>∑Hé ÁøÏøÏÿ]dæq MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªmÁM~∏+>¥ áCŸ ≈£L˝Ÿμ nì yê´U≤´ì+#ês¡T. d”;◊ $#ês¡D kÕ|ò”>± »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T n&ç–q ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): yÓTT<ä{Ïs√E d”;◊ $#ês¡D kÕ|ò”>± eTT–dæ+~. H˚&ÉT eTs√kÕ] Vü‰»s¡Tø±yê\ì »>∑HéqT d”;◊ Ä<˚•+∫+~. dü+#·\qy˚TB #√≥T #˚düTø√˝Ò<äT. »>∑Hé n¬sdüTº »s¡>∑˝Ò<äT. mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ (á&û)øÏ #Ó+~q q\T>∑Ts¡T n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ ôd’‘·+ düe÷+‘·s¡ $#ês¡D »s¡|ü&É+‘√ |ü\T ø°\ø£ n+XÊ\ô|’ »>∑HéqT Á|ü•ï+∫q≥T¢ düŒwüºeTÚ‘√+~. eTTK´+>± »>∑‹ |ü_¢πøwüH釽ÀøÏ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq yê] $esê\T, Äj·÷ dü+düú\ ∫s¡THêe÷\T, j·÷»e÷Hê´\T, yêHé|æø˘ uÛÑ÷eTT\T πø{≤sTT+|ü⁄ e´eVü‰s¡+ ‘·~‘·s¡ e+<ä\ dü+K´˝À Á|üX¯ï\qT »>∑Hé m<äTs=ÿqï≥T¢>± ns¡úeTe⁄‘·Tqï~. X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ 10.40 >∑+≥\ düeTj·T+˝À »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ~˝Ÿ≈£îcÕ ¬>dtºVü≤Ödt≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. »>∑HéqT d”;◊ CÒ&û \ø°åàHêsêj·TD, eTs√ Ç<ä›s¡T n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ ‘=\T‘· >∑+≥≈£î ô|’>± $#ê]+∫+~. M]‘√ bÕ≥T á&û n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü $#ês¡D˝À

uÛ≤s¡‘Y ã+<é≈£î Vü≤C≤πs eT<äΔ‘·T Hêdæø˘, y˚T 25: ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ô|’ n$˙‹ b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT&ÉT nHêï Vü≤C≤πs rÁe kÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. <Ûäs¡ ô|+|ü⁄qT ìs¡dædü÷Ô áHÓ\ 31q m˙¶j˚T yêeT|üøå±\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï uÛ≤s¡‘Y ã+<é≈£î Äj·Tq eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·q eT<䛑·T<ës¡T\T uÛ≤s¡‘Y ã+<é $»j·Te+‘êìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. »q˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ rdüT≈£îsê≈£î+fÒ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü&É‘êqì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Hêdæø˘˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Vü≤C≤πs Á|üdü+–+#ês¡T. n$˙‹, Á<äy√´\“D+ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕe÷q´ Á|ü»\ |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>± ñ+<äì, á ‘·s¡TD+˝À ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ yê]ô|’ eT]+‘· uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü&É+ dü]ø±<äì Vü≤C≤πs nHêïs¡T. düsêÿs¡T n$˙‹ì ô|+∫b˛wæk˛Ô+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. »q˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT ÄyÓ÷~+#·ø£b˛‘˚ &Ûç©¢˝À ìsêVü‰s¡ BÛø£å #˚|ü&É‘êqì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ∫e] XÊ«dü es¡≈£î Ä Bø£å ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. $j·T‘·ï+, Ç+&√H˚wæj·÷, »bÕHé ˝≤+{Ï <˚XÊ˝À¢ j·TTe‘· ñ<ä´eT+‘√H˚ ô|qT e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$+#êj·THêïs¡T. uÛ≤s¡‘YqT n$˙‹ s¡Væ≤‘· <˚X¯+>± e÷πsÃ+<äT≈£î j·TTe‘· ñ<ä´$T+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. XÊ+‹j·TT‘·+>± b˛sê≥+ #˚dü÷Ô <˚X¯+˝À ø=‘·Ô ñ<ä´eT+ rdüT≈£îsêyê\ì ø√sês¡T.

Äfi¯¢ Hêì, düã“+ Vü≤]\≈£î

CMyK

c˛ø±CŸ H√{°düT\T?

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶øÏ dü+|üPs¡í eT<䛑·T Á|üø£{Ï+∫ Äj·Tq yÓ+≥ ñ+≥Tqï nqø±|ü*¢ m+|” düã“+ Vü≤], @\÷s¡T myÓTà˝Ò´ Äfi¯¢ Hêì\ô|’ |”d”d” d”]j·Tdt>± ñ+~. Çø£ yê] $wüj·T+˝À ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì ø±+Á¬>dt d”ìj·Ts¡T¢ n+≥THêïs¡T. »>∑Hé≈£î eT<䛑·T>± ñ+&˚yês¡T ø±+Á¬>dt˝À ñ+fÒ bÕغøÏ qwüºeTì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. yê]<ä›]øÏ c˛ø±CŸ H√{°düT\T Çyê«\ì |”d”d” ìs¡ísTT+∫+~. @ ø£åD+˝Àq÷Hê |”d”d” c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚ùd neø±X¯eTT+~.

X¯óÁø£yês¡+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£&É|ü bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ d”;◊ $#ês¡D≈£î yÓ[¢q düeTj·T+˝À yês¡T ≈£L&Ü Äj·Tq‘√ bÕ≥T d”;◊ ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓfi≤¢s¡T. Bìô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. »>∑HéqT $#ês¡D≈£î |æ*#˚ Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À bÕغøÏ #Ó+~q H˚‘·\T n‘·ìì ø£\e&É+ ø±+Á¬>dt bÕغ ô|<ä›\≈£î $T+>∑T&ÉT |ü&É˝Ò<äT. >∑‘·+˝À »>∑Hé yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·Tqï myÓTà˝Ò´\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+ e\¢H˚ |ü<Ó›ì$T~ eT+~ myÓTà˝Ò´\T »>∑Hé yÓ’|ü⁄ ($T>∑‘ê 2˝À)

bÕ˝§ZHêïs¡T. @ø£ø±\+˝À d”;◊, á&û n~Ûø±s¡T\T Äj·Tqô|’ Á|üX¯ï\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#ês¡T. »>∑Hé ÄdüTÔ\ô|’ e÷J eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄ ˝ÒK y˚Ts¡≈£î ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\‘√ d”;◊ >∑‘· Ä>∑düTº˝À πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á πødüT˝À Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT #ê]®w”≥T¢ <ëK\T #˚dæq d”;◊ eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$‘√ eTs√ eTT>∑TZ]ì n¬sdüTº #˚dæ+~. áHÓ\ 25q ‘·eT m<äT≥ ø±yê\ì Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&Ó’q »>∑Hé≈£î á HÓ\ 22q H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. nsTT‘˚, ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ñqï+<äTq á düeTj·T+˝À ‘êqT $#ês¡D≈£î sê˝Òqì, ‘·q≈£î ø=+‘· >∑&ÉTe⁄ ø±yê\ì »>∑Hé #˚düT≈£îqï nuÛÑ´s¡úqqT n≥T d”;◊, Ç≥T ôV’≤ø√s¡Tº ø={Ϻy˚XÊsTT. B+‘√ »>∑Hé d”;◊ $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡T ø±ø£‘·|üŒ˝Ò<äT. eTs√yÓ’|ü⁄ eTT+<äTdüTÔ u…sTT˝Ÿ ø√dü+ Äj·Tq #˚düT≈£îqï |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡D 28øÏ yêsTT<ë |ü&É&É+‘√ Äj·TqqT m|ü⁄Œ&Ó’Hê n¬sdüTº #˚ùd neø±X¯eTT+<äì düe÷#ês¡+. X¯óÁø£yês¡+ ($T>∑‘ê 2˝À)

#ÓãT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ø£&É|ü ñ|ü mìïø£˝À¢ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ô|’ b˛{° #˚dæq m+$ yÓTÆdü÷sê¬s&ç¶ »>∑Hé >∑÷{ÏøÏ #˚sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ˝À≥dtbÕ+&é˝Àì »>∑Hé ìyêkÕìøÏ yÓ[fl »>∑Hé≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT »>∑Hé yÓ+fÒ ñ+{≤qì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. @\÷s¡T myÓTà˝Ò´ Äfi¯fl Hêì ≈£L&Ü »>∑Hé≈£î dü+|üPs¡í eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓTT<ä{À¢ »>∑Hé yÓ+fÒ ñ+&ç, ‘·s¡Tyê‘· <ä÷s¡yÓTÆq Hêì X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ »>∑HéqT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. Ç+{Ï e<ä› qT+∫ »>∑Hé yêVü≤q+˝ÀH˚ Äj·Tq m+|” düã“+ Vü≤]‘√ ø£*dæ ~˝Ÿ≈£îcÕ≈£î e#êÃs¡T. B+‘√ eT]ø=+‘· eT+~ myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü Hêì u≤≥˝ÀH˚ |üj·TìkÕÔs¡H˚ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. á πødüT $wüj·T+˝À ($T>∑‘ê 2˝À)

yÓ’ø±bÕ˝ÀøÏ yÓTÆdü÷sê »+|t ˝À{dtbÕ+&é˝À s¡Vü≤dü´ eT+‘·Hê\T 2 »>∑Hé≈£î n+&É>± ñ+{≤qì yÓ\¢&ç j·TTeH˚‘·ô|’ ≈£îÁ≥ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|üD

»>∑Hé~ H˚s¡ Á|üeè‹Ô n+<äTπø >=&Ée\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T mìïø£\T yêsTT<ë |ü&Ü\ì ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äT »>∑H˚ n˝≤ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T` düŒwüº+ #˚dæq u§‘·‡

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ H˚ Á|üeè‹Ô ø£*–q e´øÏÔ, n+<äTπø Äj·Tq >=&Ée\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD Äs√|æ+#ês¡T. ‘·qqT n¬sdüTº #˚ùdÔ ø±+Á¬>dt, {°&û|” n\¢s¡T¢ düèwæºkÕÔj·Tì »>∑Hé n+≥THêïs¡ì, n\¢s¡¢ ñ<˚›X¯+ ˝Òø£b˛‘˚ Äj·Tq n˝≤ e÷{≤¢&Ü‘êsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. »>∑Hé C…’\T¬øfi‚Ô uÛÑ÷ø£+bÕ\T sêe&ÜìøÏ @yÓTÆHê kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&Ü? nì yê´U≤´ì+#ê&ÉT. X¯óÁø£yês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. »>∑Hé~ H˚s¡ Á|üeè‹Ô >∑‘· e´øÏÔ‘·«eTì $eT]Ù+#ês¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï rs¡TqT u§‘·‡ K+&ç+#ês¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+#˚˝≤ e´eVü≤]ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìï\≈£î Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+ X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+‘√ eTT–dæ+~. 18 nôd+;¢ kÕúHê\T, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ yÓTT‘·Ô+ 431 Hê$TH˚wüqT¢ e#êÃsTT. ∫e] s√E X¯óÁø£yês¡+ 212 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK˝…’q≥T¢ sêÁwüº mìïø£\ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ 19 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. 18 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î 412 Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n‘·´~Ûø£+>± ‹s¡T|ü‹ nôd+;¢ kÕúq+ qT+∫ 45 Hê$TH˚wüqT¢ e#êÃsTT. n‘·´‘·Œ+>±

uÛÑ+>∑+ ø£*–ùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√<äHêïs¡T. <äeTTà+fÒ ‘·qqT n¬sdüTº #˚j·÷\qï »>∑Hé... Ç|ü&ÉT m+<äTøÏ˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. »>∑Hé e´øÏÔ>∑‘· |ü]#·j·÷\T Ç|ü&ç|ü&˚ ãj·T≥≈£î edüTÔHêïj·Tì u§‘·‡ nHêïs¡T. Äj·TT<Ûë\T düs¡|òüsê#˚ùd e´øÏÔ eT+>∑[ ø£èwüí‘√ »>∑Hé≈£î dü+ã+<Ûë\THêïsTT, Äj·Tq ø√dü+ »>∑Hé <Ûäsêï\T #˚dæq dü+<äsꓤ\THêïj·THêïs¡T. »>∑Hé H˚s¡Á|üeè‹Ô ø£*–q e´øÏÔ nì, Äj·Tq >∑T]+∫ Á|ü»\T ‘Ó\TdüTø√yê\H˚ y˚T+ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. »>∑Hé #˚düTÔqï ≈£îÁ≥\qT Á|ü»\T ns¡ú+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. neø±XÊìï n&ɶ+ ô|≥Tºø=ì »>∑Hé bÕ\Œ&çq <√|æ&û ø±s¡D+>±.. m+‘√ eT+~ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. »>∑Hé≈£î eTqdüT+fÒ.. Çe˙ï »]π>$ ø±<äHêïs¡T. »>∑HéqT #·÷dæ Á|ü»\T NÛ<ä]+#·T≈£î+≥THêïs¡ì, m+<äT≈£î Ä<ä]+#êeTì u≤<Ûä |ü&ÉT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘·qqT Á|ü#ês¡+ #˚j·T≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«y˚T d”;◊‘√ ≈£îÁ≥≈£î bÕ\Œ&ç+<äì »>∑Hé #˚dæq Äs√|üD\qT u§‘·‡ K+&ç+#ês¡T. yêj·T˝≤sY s¡$, #·+Á<äu≤ãT, ‘·~‘·s¡T\T ≈£îeTàø£ÿj·÷´s¡+≥÷ H√{Ïø=∫Ãq≥T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.

431 Hê$TH˚wüqT¢ eTT–dæq Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ∫e]s√E 212 Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T ‹s¡T|ü‹ qT+∫ 45 eT+~ b˛{° 8,999 nÁø£eT eT<ä´+ πødüT\T qyÓ÷<äT s¡÷.22 ø√≥T¢ kÕ«BÛq+: uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ

|üqTï\T ‘·–Z+#·Tø√+&ç ô|Á{À\Tô|’ düT+ø£+˝À ø√‘·$~Û+#ê\ì sêÁcÕº\≈£î πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ dü÷#·q Á|ü|ü+#· Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\ e˝Ò¢ ô|Á{À\T <Ûäs¡\T ô|+#ê*‡e∫Ã+<äì $es¡D q÷´&Ûç©¢, y˚T 25: Á|ü|ü+#· Ä]úø£ |ü]dæú‹ eT÷\+>±H˚ <˚X¯+˝À ô|Á{À\T <Ûäs¡\qT ô|+#ê*‡ e∫Ã+<äì πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+XÊK eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ $e]+#ês¡T. s¡÷bÕsTT |ü‘·q+, n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢ #·eTTs¡T<Ûäs¡ ô|s¡>∑&É+ e+{Ï |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À ô|+|ü⁄ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ »]–+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. s¡÷bÕsTT$\Te, eTT&ç#·eTTs¡T <Ûäs¡\T ì\ø£&É>± ñ+&É˝Òø£b˛e&É+‘√ ô|Á{À*j·T+ <Ûäs¡\ô|’ K∫Ñ·yÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘ê«\T ô|Á{À\T <Ûäs¡\ô|’ ñeTà&ç $<ÛëHêìï nqTdü]+#ê\ì ø√sês¡T. ô|Á{À <Ûäs¡\ô|’ πø+Á<ä+ ‘·«s¡˝ÀH˚ düŒwüºyÓTÆq $<Ûëq+ rdüT≈£î edüTÔ+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ô|Á{À\TqT e÷Á‘·y˚T nBÛø£è‘· ìj·T+Á‘·D |ü]~ÛqT+∫ ‘=\–+ #êeTì, e+≥>±´dt, øÏs√dæHé, &ûõ˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·« <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D |ü]~Û˝ÀH˚ ñHêïj·Tì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.

qs¡‡qïù|≥ qT+∫ 10 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. |üs¡ø±\ kÕúHêìøÏ 36, b˛\es¡+ 11, |ü‹ÔbÕ&ÉT 17, sê»+ù|≥ 29, ø√&É÷s¡T 25, sêj·T#√{Ï 24, sêj·T<äTs¡Z+ 12, nq+‘·|ü⁄s¡+ ns¡“Hé 23, bÕj·Tø£sêe⁄ù|≥ 14, sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ 30, e÷#·s¡¢ 26 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î $$<Ûä πødüT\ øÏ+<ä 3,076 eT+~ì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ ãq«sY˝≤˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï 22 ø√≥¢ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 8,999 nÁø£eT eT<ä´+ πødüT\T qyÓ÷<äsTTq≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

CMyK

ªmÁM~∏+>¥ áCŸ ≈£L˝Ÿμ

e÷s¡T‘·Tqï sê»ø°j·T düMTø£s¡D≤\T d”m+‘√ ø±eP], u§‘·‡‘√ \>∑&ÉbÕ{Ï uÛÒ{° »>∑Hé‘√ ø£*dæ ~˝Ÿ≈£îcÕ≈£î e∫Ãq myÓTà˝Ò´ Hêì

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì @ ø£åD+˝ÀHÓ’Hê d”;◊ n¬sdüTº #˚düTÔ+<äH˚ dü+πø‘ê\T edüTÔ+&É&É+‘√ sêÁwüº+˝À sê»ø°j·T yê‘êes¡D+ y˚&ÓøÏÿ+~. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ e\dü\T >∑T≥Tº#·|ü&ÉT ø±≈£î+&Ü #ê|ü øÏ+<ä ˙s¡T˝≤ »]–b˛‘·THêïsTT. bÕغ\≈£î nr‘·+>± d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T »>∑Hé≈£î HÓ’‹ø£+>± eT<䛋düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± n~Ûø±s¡ bÕغ ø±+Á¬>dt≈£î á |ü]D≤eT+ >∑{Ϻ <Óã“ ‘·–˝Ò≥≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. n+<äs¡÷ nqT≈£îqï≥T¢>±H˚ »>∑HéqT d”;◊ n¬sdüTº #˚ùdÔ 30 qT+∫ 35 eT+~ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T »>∑Hé bÕغ˝ÀøÏ »+|t ne⁄‘ês¡ì yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. yÓTT<ä{À¢ »>∑Hé≈£î <ä>∑Zs¡>± ñ+&ç sêJHêe÷ $wüj·÷ìøÏ e#˚Ãdü]øÏ yÓT‘·Ôã&ɶ myÓTà˝Ò´\T ôd’‘·+ Ç|ü&ÉT ‘ê&√ù|&√ ‘˚\TÃ≈£îH˚+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡ì $X¯«dü˙j·T esêZ\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. »>∑HéqT n¬sdüTº #˚ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì, »>∑Hé≈£î n+&É>± ñ+{≤eTì yês¡T düìïVæ≤‘·T\ e<ä› #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. {°&û|” qT+∫ ≈£L&Ü yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ uÛ≤Ø>± e\dü\T ñ+{≤j·Tì »>∑Hé≈£î <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚ H˚‘·\T


2

»>∑Hé |üì nsTTb˛sTTqfÒ¢: ∫s¡+J$ Áoø±≈£îfi¯+/ $XÊK|ü≥ï+, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂NTP L][«¡ŸÃ¡V μR∂gÊRiLRixms≤Ôy∏R∂V¨s LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V, NSLi˙lgi£qs ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩ ¿¡LRiLi“¡≠s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. BNRP «¡gRi©±s xms¨s @LiVVF°LiVV©´s¤…˝¡[©´s¨s @©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[}qsÚ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs @Ã˝¡L˝RiV xqsXztÌsQryÚ∏R∂V¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li μy*LS @Ã˝¡L˝RiV «¡LjizmsLiøyá©´sı ªRΩ©´s DÆμÙ∂[aS¨sı «¡gRi©±s ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ ¬ø¡FyˆLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS aRPV˙NRP™yLRiLi $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ ©´sLRi=©´sı}ms»¡Õ‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s L][≤`∂u°Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V $NSNRPVŒœ¡Li Æ™sŒœ¡®Ú ≠saS≈¡xms»¡ıLi ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. «¡gRi©±s FyFyá

xmso»Ì¡ @¨s, @μj∂ xmsgji¤Õ¡[L][«¡Ÿ μR∂gÊRiQL˝][Æ©s[ DLiμR∂©yıLRiV. ªy©´sV @˙NRP™´sVLigS xqsLiFyμj∂LiøR¡VNRPV©´sı AxqsVÚá©´sV NSFy≤R∂VN][™´s≤y¨sZNP[ «¡gRi©±s @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi @˙LRiVáV øyxqsVÚ©yı≤R∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. «¡gRi©±s @μ≥j∂NSLRi μyx§¶¶¶Li ™´s¤Õ˝¡[ Dxms Fs¨sıNRPáV ™´søyË∏R∂V¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. @Ã˝¡L˝RiQ\|ms «¡gRi©±s, A∏R∂V©´s ™´sLÊRiLi Æ©s[ªRΩá ™y˘≈¡˘Ã¡V @˙xms«ÿry*≠sVNRP™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. «¡gRi©±s ™y˘≈¡˘Ã¡V, NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá ™y˘≈¡˘Ã¡V øR¡WxqsVÚLi¤…¡[.. ™ylLi[ @Ã˝¡L˝RiNRPV FyáˆÆ≤∂[»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms, {qs’d¡H NRP÷¡zqs ªRΩ©´s©´sV Æ™s[μ≥j∂r°ÚLiμR∂©´sı «¡gRi©±s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ¿¡LRiLi“¡≠s ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ {qs’d¡H Bxmsˆ…”¡ZNP[ FsLiª][ ™´sVLiμj∂¨s ≠søyLjiLi¿¡LiμR∂¨s, xmsáV™´soLji¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

»>∑Hé yÓ+fÒ q&ÉTkÕÔ d”;◊ $#ês¡Dô|’ Ç|ü&˚MT e÷{≤¢&ÉqT ø±+Á¬>dt Áø£eT•ø£åD #·s¡´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√qT $#ês¡D sê»ø°j·T Á&Üe÷: düã“+ Vü≤] ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ @lLixqÌsV @LiVVæªΩ[ FyLÌkiÕ‹[ GLi«¡LRiVgRiVªRΩVLiμ][ ªy©´sV BxmsˆVÆ≤∂[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©´s¨s, ≠søyLRifl· xmspLRiÚ∏R∂W˘NRP μy¨s\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂ªy©´s¨s @©´sNSxms÷˝¡ NSLi˙lgixqsV FyLÌki FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji @©yıLRiV. \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sª][ NRP÷¡zqs A∏R∂V©´s zqs’¡H NS˘Li£ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLi μj∂ÕfiNRPVuy lgi£qÌsx§¶›«fiNRPV ™´søyËLRiV. «¡gRi©±s ≠søyLRifl· ¨s≠sVªRΩÚLi Õ‹[xms÷¡NTP Æ™s◊¡˛©´s ªRΩLRiV™yªRΩ xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´søyËLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· @lLixqÌsV\|ms xqsˆLiμj∂xqsWÚ.. ≠s™yμyxqsˆμR∂LigS 26 —¡™Ø[áV «ÿLki @LiVVæªΩ[ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ≠søyLjiLiøyá¨s, ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ªy©´sV Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi≤T∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. «¡gRi©±s @lLixqÌsV\|ms Fs™´sLjiNTP BxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡VgS ™yLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. zqs’¡H μR∂LS˘xmnsQoÚ ™´s©±s »¡V ™´s©±s «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. ≠søyLRifl· ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆV≤R∂V ¥R∂L`Ôi xmsLRi=©±s DLi≤R∂LRi©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ªRΩ™´sV©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV  ¡∏R∂V»¡NRPV xmsLizmsLiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs™´sLji¨ds Õ‹[¨sNTP xmsLizmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªy©´sV «¡gRi©±sª][ Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sıLiμR∂VNRPV NSLi˙lgixqsV ªRΩ©´s©´sV GLi¬ø¡[zqs©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªy©´sV μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂¨s @’≥¡™´sW¨sLi¬ø¡[ ™y≤T∂©´s©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ «¡gRi©±s Æ™sLi»¡ DLi»¡V©yı©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. FsxmsˆV≤R∂W «¡gRi©±s Æ™sLi¤…¡[ DLi…ÿ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠søyLRifl· ˙xmsaSLiªRΩLigS N]©´srygRiVª][LiμR∂©yıLRiV. ≠søyLRifl· @Liªy LS«¡NUP∏R∂V ˙≤y™´sW @¨s AL][zmsLiøyLRiV. NSgS zqs’¡H NSLS˘Ã¡∏R∂VLi D©´sı μj∂ÕfiNRPVuy xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´sLiμR∂VNRPV xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji¨s F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±s G ªRΩxmsˆV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V NS ¡¤…Ì¡[ ˙xms«¡Ã¡Õ‹[ \Æμ≥∂LRi˘LigS ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRi¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N]fl·ªyá LS™´sVNRPXxtÒsQ @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡Liªy «¡gRi©±s Æ™sLi¤…¡[ D©yıLRi¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiáV Fs¨sı NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©y ªRΩ™´sV FyLÌki lgiáVxmso Axms¤Õ¡[LRi©yıLRiV. A FyLÌkiáV ™´sáxqsáª][ “¡L][áVgS ™´sWLRiVªy∏R∂V©yıLRiV. ©y˘∏R∂VLi N][xqsLi Fs™´s\lLi©y «¡gRi©±s FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªyLRi©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂¨s zqs’¡H ≠søyLjixqsVÚ©´sı Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS Fs»¡V™´sLi…”¡ @Ã˝¡L˝RiV «¡LRigRiNRPVLi≤y F°÷d¡xqsVáV @¨sı ™´sVVLiμR∂V«ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRP¨ds≠s¨ds FsLRiVgRi¨s LkiºΩÕ‹[ ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂\|ms \¤À¡Li≤][™´sL`i ZNP[xqsVáV NRPW≤y ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s Õ‹[»¡£qsFyLi≤`∂Õ‹[ D©´sı «¡gRi©±s ¨s™yxqsLi ©´sVLi¿¡ LS«fiÀ≥œ¡™´s©±s L][≤ÔR∂VÕ‹[ D©´sı μj∂ÕfiNRPVuy @ºΩμ≥j∂gRiXx§¶¶¶Li ™´sLRiNRPV À≥ÿLki  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. LS˘zms≤`∂ ∏R∂WORPQ©±s Fn°L`i=, FszmsFs£qszms, …ÿ£qs‰Fn°L`i=  ¡Ã¡gSá©´sV Æ™sVVx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. ™´sVVLiμR∂V«ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘gS ™y»¡L`i NS˘©´sÕfi©´sV, À≥ÿxtsQˆ™y∏R∂VV™´so …‘¡Liá©´sV NRPW≤y zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. Õ‹[»¡£qsFyLi≤`∂ ©´sVLi¿¡ μj∂ÕfiNRPVuy @ºΩμ≥j∂gRiXx§¶¶¶Li ™´sLRiNRPV FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰≤R∂ ÀÿLjiZNP[≤˝R∂V GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. LS«fiÀ≥œ¡™´s©±s ™´sVW˘…fiÕ‹[ ˙…ÿzmnsN`P©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¬ø¡[ A LRiW»˝¡Õ‹[ F°÷d¡xqsVáV gRi{qsÚ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. «¡gRi©±s μj∂ÕfiNRPVuyNRPV ™´sxqsVÚ©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ NRPW≤y F°÷d¡xqsVáV FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰≤R∂ LRiW»˝¡V ™´sWLRiVxqsVÚ «¡gRi©±s©´sV μj∂ÕfiNRPVuyNRPV ºdΩxqsVN]¨s ™´søyËLRiV. μj∂ÕfiNRPVuy lgi£qÌsx§¶›«fi ™´sμÙR∂ NRPW≤y À≥ÿLkigS F°÷d¡xqsVá©´sV Æ™sVVx§¶¶¶LjiLixms¤«¡[aSLRiV. Fs»¡V™´sLi…”¡ xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV BμÙR∂LRiV

»>∑Hé $#ês¡D H˚|ü<∏ä´+˝À eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T ôV’≤<äsêu≤<é˝À uÛ≤Ø b˛©düT ã+<√ãdüTÔ ø£&É|ü˝À |ü]dæú‹ì düMTøÏådüTÔqï &ûJ|” d”m+ øÏs¡DY‘√ Ç+f…*C…Hé‡ N|òt uÛÒ{°

d”m+ øÏs¡DY‘√ Ç+f…*C…Hé‡ N|òt uÛÒ{°

@μR∂©´sxmso NRP≠sVxtsQ©´sL˝RiV, ©´sáVgRiVLRiV ≤T∂zqszmsáV, xmsμj∂ ™´sVLiμj∂ zqsHáV ¡Liμ][ ¡xqsVÚ©´sV xqs≠dsVOTPQxqsVÚ©yıLRiV. «¡gRi©±s μj∂ÕfiNRPVuyNRPV ™´sxqsVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ BμÙR∂LRiV ≤T∂zqszmsáV «¡gRi©±s ™yx§¶¶¶©´sLi ™´sVVLiμR∂V L][≤ÔR∂V N˝TP∏R∂VL`i ¬ø¡[xqsVÚ μj∂ÕfiNRPVuy ™´sLRiNRPV ™´søyËLRiV. «¡gRi©±s |qsNRPW˘Lji…‘¡ zqs ¡˜Liμj∂ ™yx§¶¶¶©y¨sNTP Æ™s[Õÿ≤R∂VªRΩWÆ©s[ @NRP‰≤T∂NTP ™´søyËLRiV. μj∂ÕfiNRPVuyNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı ªRΩLRiV™yªRΩ «¡gRi©±s ™yx§¶¶¶©y¨sı ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Õ‹[¨sNTP xmsLiFyLRiV. «¡gRi©±s ™yx§¶¶¶©´sLiÕ‹[ «¡gRi©±sª][ Fy»¡V FsLizms xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©y¨s, \Æ™sFsry=L`i zqszms Æ©s[ªRΩ À≥œ¡W™´sV ©ygjilLi≤ÔT∂, «¡gRi©±s Õÿ∏R∂VL`i ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yıLRiV. 10.40 ¨s™´sVVuyáNRPV «¡gRi©±s zqs’¡H NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[NTP Æ™sŒÿ˛LRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @Æ©s[NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVá©´sV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡™´sLRiV

\Æ™sFsry=Lki={ms Æ©s[ªRΩáV «¡gRi©±s @lLi£qÌs©´sV N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV : LRixmnsVV≠dsLS \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÙRiVáV, ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡[ «¡gRi©±s @lLixqÌsV NS™yá¨s À≥œ¡gRi™´sLiªRΩV≤T∂ı ˙FyLÙjixqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÙji ªRΩLRixmso©´s ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´s aRPV˙NRP™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. «¡gRi©±s @lLi£qÌs ¬ø¡[ryÚLRi¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NS¨ds, {qs’d¡H NS¨s Fs™´sLRiW ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[LRi¨s, @lLi£qÌs @™´soªy©´s¨s «¡gRiÆ©s[ ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™sFsry=L`i FyLÌki Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ «¡gRi©±s @lLi£qÌs NS™yá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, A zqsLixmsºdΩª][ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVryÚ™´sV¨s ™yLRiV N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ry©´sVÀ≥œ¡WºΩN][xqsLi Æ©s[ªRΩáV Æ™sLixmsL˝S≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. ™´sVLjiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVá @lLi£qÌs gRiVLjiLi¿¡ ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚÕ˝‹[ ¨s«¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s @μR∂Liªy E•¶¶¶gS©y¤Õ¡[ @¨s ™´sVLi˙ºΩ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi N]μÙj∂gS øR¡WxmsoªRΩVLiμR∂¨s, @LiVV©y Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ¨sLÙ][ztsQgS ≠s≤R∂VμR∂á™´soªRΩVLS¨s ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLS AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚxmsLjiøyLRiV. ™´sVLi˙ªRΩV\¤Õ¡©y, HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiV\¤Õ¡©y øR¡…Ìÿ¨sNTP @ºdΩμ≥R∂VáV NSLRi¨s LRixmnsVV≠dsLS @©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki xmnsV©´s≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi˙ºΩ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl· NRPV™´sWLji ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªRΩxmsˆV «¡Ljigji©´sxmsˆV≤R∂V ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ≠søyLjiLiøR¡≤R∂Li xqsx§¶¶¶«¡Æ™s[V @¨s, @LiªRΩ™´sW˙ªy©´s ™yLji¨s μ][xtsváVgS Fs™´sLRiW À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ¨sLÙ][xtsváVgS ™yLRiLiªy ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sryÚLRi¨s gRiÕ˝ÿ @LRiVfl· NRPV™´sWLji æªΩ÷¡FyLRiV.

c˛ø±CŸ H√{°düTqT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îqï |”d”d” ø£Ø+q>∑sY˝À ø±+Á¬>dt πø&ÉsY ø√˝≤Vü≤\+ Á|üC≤;ÛcÕºìï ‘Ó*|æ‘˚ ‘·|üø±<äqï H˚‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é |ü]D≤e÷\‘√ õ˝≤¢˝À dü+ãsê\T ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsWÚ ™´sVW≤R∂V }ms“¡Ã¡ ¤Õ¡[≈¡©´sV @Liμj∂LiøyLRiV. ªRΩ™´sV ≠søyLRifl·Õ‹[ “¡™´s©±slLi≤ÔT∂ FsNRP‰≤y NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sıgS¨s, FyLÌki¨s NS¨s @À≥ÿxqsVFyáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ¨sLÙSLjixqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. gRiªRΩ øyÕÿNSáLigS æªΩáLigSflÿ @LiaS¨sı BªRΩLRi Æ©s[ªRΩáNRPLi¤…¡[ ’≥¡©´sıLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ @LiμR∂LjiNRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´sgS \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ μ≥R∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNP¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLi≤R∂≤R∂Æ™s[VNSNRP, {qs™´sWLi˙μR∂ Æ©s[ªRΩá ≠s™´sVLRi+á©´sV ºΩzmsˆ N]≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáNRPV …ÿlLÊi…figS ¨s÷¡øyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩNTP @Li≤R∂gS «¡gjiªy˘Ã¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ≠s≠sμR∂ x§¶‹[μyÕ˝‹[ D©´sı Æ©s[ªRΩáV, ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ xmsμR∂™´soá Æ©s[ªRΩáV \|qsªRΩLi gSLiμ≥k∂À≥œ¡™´s©±sNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][ gSLiμ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS «¡gjiªy˘Ã¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ¨s©yμyáV ≠sV©´sıLi…ÿLiVV. ¿¡»Ì¡¿¡™´sLRiNRPV “¡™´s©±slLi≤ÔT∂NTP¿¡Ë©´s u°NS«fi ©Ø[…‘¡£qs ©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS A©´sLiμ][ªy=•¶¶¶Ã¡V ™´s˘QQNRPÚLi @∏R∂W˘LiVV.

yÓ’ø±bÕ˝ÀøÏ \|msá»˝¡ª][ @—¡ª`ΩzqsLig`i ¤À≥¡[…‘¡ yÓTÆdü÷sê »+|t ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): n+‘ê nqT≈£îqïfÒ¢ »]–+~. {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘·, ø£&É|ü õ˝≤¢≈£î #Ó+~q m+M yÓTÆdüTsê¬s&ç¶ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. X¯ó Áø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ yÓ’mdt $»j·TeTà düeTø£å+˝À bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT X¯óÁø£yês¡+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&綑√ ˝À≥dt bÕ+&é˝Àì Äj·Tq ìyêdü+˝À yÓTÆdüTsê uÛÒ{° nj·÷´s¡T. nÁø£eT ÄdüTÔ\ πødüT˝À »>∑Hé d”;◊ $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡j˚T´ eTT+<äT yÓTÆdüTsê Äj·Tq‘√ uÛÒ{° ø±e&É+ ÁbÕ<Ûëq´+ dü+‘·]+#·T≈£î+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ »>∑Hé ìyêkÕìøÏ #˚s¡T≈£îqï yÓTÆdüTsê Äj·Tq‘√ n˝≤ŒVü‰s¡ $+<äT˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”;◊ $#ês¡D, ñ|ü mìïø£\T, bÕغ uÛÑ$‘·e´+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ »>∑HéqT {≤¬sZ{Ÿ>± #˚düTø=ì {°&û|” $eTs¡Ù\T m≈£îÿô|&ÉT‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À bı*{Ïø£˝Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&Ó’q yÓTÆdüTsê »>∑HéqT ø£\e&É+ô|’ Ä bÕغ rÁe+>± düŒ+~+∫+~. yÓTÆdüTsêô|’ Áø£eT•ø£åD #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. bÕغ bı*ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT yÓTÆdüTsê¬s&ç¶ì bÕغ qT+∫ düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, #·+Á<äu≤ãT≈£î #Óù|Œ ‘êqT »>∑Héq ø£*XÊqì yÓTÆdüTsê #ÓbÕŒs¡T. nqes¡düs¡+>± ‘=+<äs¡|ü&ç düôdŒ+&é ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.

X¯ìyês¡+, y˚T 26, 2012

yÓ’ø±bÕ H˚‘·\ n¬sdüTº

JeHé¬s&ç¶ô|’ #·s¡´\≈£î yÓqø£&ÉT>∑T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): {qs™´sWLi˙μR∂Õ‹[ DxmsFs¨sıNRPáV «¡LRiVgRi©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][Fy»¡V xmsáV™´soLRiV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV æªΩáLigSflÿ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡ ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı “¡LÒjiLiøR¡VN][¤Õ¡[¨s “¡™´s©±slLi≤ÔT∂ ™yLji¨s \|qsªRΩLi DºΩNTP AlLi[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ C≠s™´sVLRi+áV {qs™´sWLi˙μ≥R∂Æ©s[ªRΩá gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ gRiV©´sFyÕ˝ÿ gRiVøR¡VËNRPV©yıLiVV. g]LiªRΩV |msLiøR¡VªRΩV ©´sı ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ¨s FsÕÿ\lgi©y ©Ø[LRiV ™´sVWLiVVLiøyá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV ˙NRP™´sVbPORPQ flÿxqsLixmnsW¨sı øR¡LRi˘NRPV DxmsˆLiμj∂LiøyLRiV. μk∂¨sNTPª][≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVL][{qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ zmszqszqs ™´sW“¡ @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ ¨sμ≥j∂ NRP»¡NRPLi ™´sVXªRΩV˘Li«¡∏R∂VLi zmnsLS˘μR∂V¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ gRiªRΩ ™yLRiLi ˙NTPªRΩLi 24™´sæªΩ[μk∂©´s ˙NRP™´sVbPORPQflÿ xqsLixmnsVLi ™´sVVLiμR∂V •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s u°NS«fi ©Ø[…‘¡£qs «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. ©Ø[…‘¡xqsV©´sV G™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡NRP‰¬ø¡[∏R∂V¨s “¡™´s©±s lLi≤ÔT∂ NRP≠sV…”¡ ™´sVVLiμR∂V •¶¶¶«¡\lLi ªRΩ©´s ™yμR∂©´sá©´sV ≠s¨szmsLiøR¡≤R∂Liª][ ≠sxqsVÚF°™y÷¡=©´s xms¨s NRP≠sV…”¡ Æ©s[ªRΩá ™´sLi\æªΩLiμj∂. Æ™sLi»¡Æ©s[ NRP≠sV…”¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ˙xmsÆμ∂[a`PNSLi˙lgi£qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·NRPV “¡™´s©±slLi≤ÔT∂ ™yμR∂©´sáV, ™yLji @’≥¡ ˙Fy∏R∂W¨sı

A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩxmsˆV ¬ø¡[}qsÚ FsLiªRΩ…”¡ ™yLji\ZNP©y bPORPQ ªRΩxmsˆμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠søyLRifl·Õ‹[ @¨sı ≠sxtsQ∏R∂WáV Æ™sáVgRiV øR¡WryÚ∏R∂V©yıLRiV. «¡gRi©±s \¤«¡Ã¡VZNPŒ˝œ¡≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ºdΩxqsVNRPV©´sı GNRPxmsORPQ ¨sLÒRi∏R∂WáNRPV ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· ¡\¤Õ¡©´s»˝¡VgS NRP¨szmsr°ÚLiμR∂¨s ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV. \Æ™sFs£qs ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡VgSÆ©s[ xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡VgS Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıLiμR∂V©´s A AÆμ∂[aSáV \Æ™sFs£qs BøyËLS? {qsFsLi }ms{tsQ @μ≥j∂NSLRiV÷¡øyËLS? @©´sıμj∂ ≠søyLRifl·Õ‹[ æªΩ[áVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s IºΩÚ≤T∂ª][ \Æ™sFs£qs AÆμ∂[aSá ™´s¤Õ˝¡[ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s A “¡™Ø[á\|ms xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRi¨s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s FsÕÿLi…”¡ ªRΩxmsˆV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ªy©´sV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s, A∏R∂V©´s ªRΩ©´s ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡VNRPV¨s, ¨sLÙ][ztsQgS  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sryÚLRi¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , Æ™sV[ 25: FsLiVVLjiLi≤T∂∏R∂W \|msá»˝¡ xqsÆ™sV¯NRPV æªΩLRixmsÆ≤∂[ xqsWøR¡©´s NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sNTP æªΩLRiμj∂Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRi ™´sV∏R∂W˘LiVV. F¢LRi ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ @—¡ª`ΩzqsLig`i aRPV˙NRP™yLRiLi xqsÆ™sV¯NRPV μj∂gji©´s \|msá»˝¡ª][ ª]÷¡ryLjigS xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. xqsÆ™sV¯ ≠sLRi≠sVLi¿¡ ªRΩORPQfl·Æ™s[V ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[NTP ¬ø¡[LjiæªΩ[, \|msá»˝¡ ≠s«Ï¡xmsoÚá xmsLjiuy‰LS¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ª][ FsLiVVLjiLi≤T∂∏R∂W \|msá»˝¡V C Æ©sá lLiLi≤][ ™yLRiLiÕ‹[ ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂gS zqsN`P÷d¡™±s |ms…Ì”¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. 18 L][«¡ŸÃ¡VgS xqsÆ™sV¯Õ‹[ D©´sı \|msá»˝¡V Fs¨sıryL˝RiV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqs©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[, N][LÌRiV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøR¡≤R∂Liª][ ª]÷¡ryLjigS øR¡LRiËáNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. BLi≤T∂∏R∂V©±s \|msá…fi= gjiÕfiÔNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s HμR∂VgRiVLRiV ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá ¡XLiμR∂Li aRPV˙NRP™yLRiLi @—¡ª`ΩzqsLig`iª][ A∏R∂V©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV˘Liμj∂. μyμyxmso gRiLi»¡©´sıLRi Fy»¡V «¡Ljigji©´s C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ xqsÆ™sV¯ ≠sLRi™´sVfl·\|ms ºdΩ˙™´sLigS øR¡LRiË «¡LjigjiLiμj∂. xqsÆ™sV¯ ≠sLRi≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV \|msá»˝¡V zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[, ª]ágjiLi¿¡©´s \|msá»˝¡©´sV ºΩLjigji ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[Æ©s[ xqsÆ™sV¯ ≠sLRi≠sVryÚ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. μk∂¨sNTP @—¡ª`ΩzqsLig`i @LigkiNRPLjiLiøyLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. ©Ø[…‘¡xqsV B™´s*NRPVLi≤y xqsÆ™sV¯NRPV μj∂gSLRi¨s FsLiVVLjiLi≤T∂∏R∂W 101 ™´sVLiμj∂ \|msá»˝¡©´sV ª]ágjiLi¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi @—¡ª`ΩzqsLig`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. "xqsÆ™sV¯ øR¡»Ì¡≠sLRiVμÙR∂™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* DÆμÙ∂[aS¨sı xqsˆxtÌsQLigS ¬ø¡FyˆLi. xqsÆ™sV¯ ™´sÃ˝¡ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ºdΩ˙™´sLigS B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FsLiVVLjiLi≤T∂∏R∂W ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li À≥ÿLkigS ©´sxtÌsQF°ª][Liμj∂. @LiμR∂VZNP[ \|msá»˝¡V ªRΩORPQfl·Æ™s[V xqsÆ™sV¯ ≠sLRi≠sVLi¿¡, ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[NTP ¬ø¡[LSá¨s' N][LSLRiV.

«¡gRi©±s zqs’¡H ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘NRP BLi»¡÷¡¤«¡©±s= ¿d¡£mns ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ NS˘Li£ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. «¡gRi©±s ≠søyLRifl· xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FsNRP‰≤y Fs»¡V™´sLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[, LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS F°÷d¡xqsVáV ºdΩxqsVNRPV©´sı ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚáV, À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡©´sV ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. F°÷d¡xqsVáV ºdΩxqsVNRPV©´sı À≥œ¡˙μR∂ªRΩ øR¡LRi˘Ã¡\|ms {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V BLi»¡÷¡¤«¡©±s= ¿d¡£mns ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ LSNRPVLi≤y ™yLji\|ms ¨sxmnsW DLiøyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ N]LRi≠s ™´sVLi≤R∂áLi, }msL][áVÕ‹[ xmsáV™´soLRiV \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ zqsLigjilLi≤ÔT∂ À≥ÿxqs‰L`ilLi≤ÔT∂¨s F°÷d¡xqsVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V ™´sVLjiN]LiªRΩ™´sVLiμj∂¨s NRPW≤y @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. @LiÀÿÕÿ ¬ø¡N`PF°xqÌsV ™´sμÙR∂ ©´sáVgRiVLRiV \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sÃ˝¡NRPVLi»¡Õ‹[ A FyLÌki Æ©s[ªRΩ g][™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂ª][ xqs•¶¶¶ xmsáV™´soLji¨s F°÷d¡xqsVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ™´sxqsVÚ©´sı N]Li≤y ™´sVVLRi◊¡¨s «¡©´sgSLi ™´sμÙR∂ F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. A∏R∂V©´sVı «¡©´sgSLi {msFs£qsÕ‹[Æ©s[ ¨sLRi˜ÈLiμ≥j∂LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s FsμR∂VL]‰¤Õ¡[NRPÆ©s[ @μ≥j∂NSLRiFyLÌki NSLi˙lgi£qs «¡gRi©±s\|ms NRPORPQ NRP…Ì”¡LiμR∂¨s N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊¡ @©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV FsLiμR∂VNRPV ¨sLRi˜ÈLiμ≥j∂LiøyLRi¨s A∏R∂V©´s F°÷d¡xqsVáª][ ™yμR∂©´sNRPV μj∂gSLRiV. \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿ NRP≤R∂xmsÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ¨s ≤T∂—¡zms ≤T∂Æ©s[£tsQlLi≤ÔT∂ xqs*∏R∂VLigS xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VÆ™s[V NRP≤R∂xmsNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı ≤T∂—¡zms LS∏R∂Vá{qs™´sV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ aSLiºΩÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩá©´sV xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. NRPLRiWıáV, NRP≤R∂xms, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿá NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ A∏R∂V©´s ¤…¡÷¡NS©´sˆÈlLi©±s= ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. «¡gRi©±s©´sV zqs’¡H ≠søyLRifl· Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRigRiNRPVLi≤y @¨sı ™´sVVLiμR∂V«ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s Fs{qsˆÃ¡©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

ø±+Á¬>dt˝À ø£\es¡+

n_Ûe÷qT\T ≈£L&Ü uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s¡*sêe&É+‘√ b˛©düT\T yê]øÏ ∫ø£ÿ≈£î+&Ü ø±Hê«jYTqT eT[¢+#ês¡T.

|ü]D≤e÷\qT ì•‘·+>∑&Ü |ü]o*düTÔqï ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´˝À¢ »>∑Hé≈£î düìïVæ≤‘·+>± ñ+≥Tqï yês¡T dü¬s’q düeTj·T+˝À »>∑HéyÓ’ù| ekÕÔs¡ì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ñ|ü mìïø£\ ø£+fÒ nìï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ Ç#êÃqì, eTT+<˚ yês¡T »>∑Hé >∑÷{ÏøÏ #˚s¡T‘ês¡ì CÀs¡T>± yês¡Ô\T ás√E ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î $ì|ædüTÔHêïsTT. »>∑HéqT d”;◊ eTT+<äT Vü‰»¬s’q eTs√kÕ] $#ês¡D≈£î s¡eTàHêïs¡˙ ø±ùd|ü{Ïπø sêÁwüº+˝À sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\T ì$TcÕ\ #ÓbÕŒs¡T. kÕj·T+Á‘·+ Äs¡Tqïs¡ >∑+≥\ e´e~Û˝ÀH˚ e÷]b˛‘·THêïsTT. »>∑HéqT yÓ+fÒ e∫à Äfi¯fl ÁbÕ+‘·+˝À $#ês¡D eTT–+#·T≈£îì »>∑Hé Hêì ø±+Á¬>dt≈£î cÕø˘ Çe«&É+‘√ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ~˝Ÿ≈£îcÕ ø±sê´\j·T+ ãj·T≥≈£î |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD cÕø˘≈£î e#êÃs¡T. Äj·Tq sêø£ ø√dü+ Á|ü<Ûëq >∑Ts¡j·÷´s¡T. »>∑Hé yÓ+≥ yÓfi¯fl≈£î+&Ü myÓTà˝Ò´\qT <ë«s¡+ e<ä› ìØøÏådüTÔqï e+<ä˝≤~ eT+Á‹ ìs√~Û+∫q|üŒ{Ïø° |üP]Ô>± dü|òü\+ ø±˝Ò<äì uÛ≤$+∫q bÕÁ‹πøj·TT\qT $düàj·÷ìøÏ >∑T]#˚dü÷Ô yês¡T Ç+¬ø+‘·eT+~ »>∑Hé yÓ+≥ yÓfi¯‘ês¡H˚ Ä+<√fi¯q˝À n|üŒ{Ïπø ø£<äT\T‘·Tqï yêVü≤q+˝À qT+∫ ñHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± d”e÷+Á<Ûä qT+∫ uÛ≤Ø>± e\dü\T Äj·Tq #˚‘·T\÷bÕs¡T. bÕÁ‹πøj·TT\T ñ+{≤j·Tì uÛ≤$+∫q eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n≥TyÓ’|ü⁄ |üs¡T>∑T\T rj·T&É+‘√ yêVü≤q Ä+Á<Ûë ÁbÕ+‘·+˝À d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt H˚‘·, @\÷s¡T m+|” ø£MTà MT<ä ∫s¡Tqe⁄«\‘√ ì\ã&ç ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. d”m+ ø±´+|t n+<ä]ø° n_Ûyê<ä+ #˚XÊs¡T. ÁøÏøÏÿ]dæq ø±sê´\j·÷ìøÏ e∫Ãq ø±eP] ‘êC≤ sê»ø°j·T MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ ø√˝≤Vü≤\ Á|üX¯ï\ eT<Ûä´ »>∑Hé Ä+>∑¢+˝À #Ó|üŒe\dæq |ü]D≤e÷\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. Äfi¯fl Hêì $wüj·T+ô|’H˚ Çs¡Te⁄s¡T H˚‘·\T Hê\T>∑T eTTø£ÿ\T #Ó|æŒ y˚>∑+>± nø£ÿ&É qT+∫ yÓ[flb˛j·÷s¡T. eTT+<äT>± eT+‘·Hê\T »]|æq≥T¢ $X¯«dü˙j·T esêZ\ <ë«sê ‘Ó*dæ+~. Äj·Tq ªmÁM ~∏+>¥ áCŸ ≈£L˝Ÿμ nì @ø£ yêø£´+‘√ |ü]dæú‹ì $e]dü÷Ô düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. Ä ‘·sê«‘· d”;◊ n&ç–q nìï Á|üX¯ï\≈£î ‘êqT düe÷<Ûëq+ Ç#êÃqì, ás√E eTs√kÕ] $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì Ä<˚•+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. »>∑Hé n¬sdüTº ø±ø£b˛e&É+‘√ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ø±ø£b˛sTTHê, 28 Hê&Ó’Hê n¬sdüTº #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. »>∑HéqT n¬sdüTº #˚ùdÔ dü+‘√wü+ $Tqï+{Ï+~. Bì‘√ ~˝Ÿ≈£îcÕ ¬>dtºVü≤Ödt yÓTT<ä\Tø=ì »>∑Hé XÊ+‹uÛÑÁ<ä\ düeTdü´ ‘·˝…‘˚Ô neø±X¯eTT+<äì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. B+‘√ ø±Hê«jYT Á|üj·÷DÏdüTÔqï e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À, ˝À≥dt bÕ+&é ìyêdü+ e<ä› ô|<ä› q>∑s¡ yê´|üÔ+>± uÛ≤Ø>± ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. m‘·TÔq >∑T$T≈£L&çq ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T, eT<䛑·T<ës¡T\T »j·T »>∑Hé d”;◊ $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î edüTÔ+&É&É+‘√ b˛©düT\T uÛ≤Ø »j·T<ë«Hê\T #˚XÊs¡T. Çø£ d”;◊ $#ês¡D kÕ|ò”>±H˚ »]–+<äì »>∑Hé ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. »>∑Hé ìyêdü+ ˝À≥dt bÕ+&é qT+∫ #ÓãT‘·THêï ˝À|ü\ |ü]dæú‹ n+<äT≈£î _Ûqï+>± ñ+&ç ñ+&Ée#·ÃH˚ uÛ≤eq ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡, U…’s¡‘êu≤<é, |ü+»>∑T≥º, k˛e÷õ>∑÷&É, sêCŸuÛÑeHé s√&é˝À e´ø£ÔeTÚ‘·T+~. uÛ≤Ø>± ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. Äj·÷ s¡÷≥¢˝À Á{≤|òæø˘qT eT[¢+#ês¡T. k˛e÷õ>∑÷&É #Ís¡kÕÔ, U…’s¡‘êu≤<é s¡Vü≤<ë]˝À Á{≤|òæø˘qT ìùw~+#ês¡T. á e÷s¡Z+˝À ◊<ä+#Ó\ uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. sê´|æ&é j·÷ø£åHé bò˛sY‡, bÕsê$T*≥Ø <äfi≤\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. yê≥sY πøqqT¢, uÛ≤wüŒ yêj·TTe⁄ yÓfi≤¢s¡ì H˚‘·\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü Ç+‘· u≤Vü‰≥+>± yêVü≤Hê\qT dæ<äΔ+>± ñ+#ês¡T. ~˝Ÿ≈£îcÕ m<äTs¡T>± ñqï m+CÒ ãd”Ô˝À »>∑Hé≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔ+fÒ #·s¡´\T rdüTø√≈£î+fÒ Á|ü»˝À¢øÏ, ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢øÏ ‘·|ü⁄Œ&ÉT <äTø±D≤\T eT÷sTT+#ês¡T. m+m+{°mdt ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À uÛÑÁ<ä‘· ô|+#ês¡T. dü+πø‘ê\T yÓfi¯‘êj·Tì bÕغ H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n+‘˚ø±<äT »>∑Hé yÓ’|ü⁄ Ç|üŒ{Ïπø q>∑s¡yê´|üÔ+>± 144 ôdø£åHé $~Û+∫q ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ìùw<Û뻄\T uÛ≤Ø>± e\dü\T ñ+{≤j·TH˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À Ç˝≤+{Ï yê{Ïì $~Û+#ês¡T. b˛©düT\T »>∑Hé ø±Hê«jYTqT nqTVü≤´+>± eT\T|ü⁄\T ‹|ü⁄Œ‘·÷ n&ÉT¶ø√yê*‡+ <˚qì yês¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. $$<Ûä e÷sêZ\ <ë«sê ~˝Ÿ≈£îcÕ≈£î #˚sêÃs¡T. ñ<äj·T+ 10.10 >∑+≥\≈£î Ç+{Ï ø±>± düã“+ Vü≤] yÓTT<ä{Ï qT+∫ »>∑Hé es¡Z+ H˚‘·>± ñ+≥÷ qT+∫ ãj·T˝Ò›]q »>∑Hé.. ˝À≥dt bÕ+&é, {°ÄsYmdt Ä|ò”dt, ø±´q‡sY Vü‰düŒ{Ï˝Ÿ edüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé ¬s&綑√ bÕ≥T sêJHêe÷≈£î MT<äT>± ‘êCŸø£èwüí, U…’s¡‘êu≤<é MT<äT>± ~˝Ÿ≈£îcÕ ¬>dtº Vü≤Ödt≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. dæ<ä›|ü&ܶs¡T. Ä ‘·sê«‘· m+<äTø√ yÓqøÏÿ yÓfi≤¢s¡T. ø±˙ Äj·Tq »>∑Hé yÓ+fÒ »>∑Hé‘√ bÕ≥T m+|” düã“+ Vü≤Ø, myÓTà˝Ò´ Äfi¯¢ Hêì, uÛÑ÷e÷ ñ+≥÷ edüTÔHêïs¡T. Äj·Tqô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î bÕغøÏ dü¬s’q ø±s¡D+ Hê–¬s&ç¶ ≈£L&Ü e#êÃs¡T. »>∑HéqT n¬sdüTº #˚kÕÔs¡H˚ }Vü‰>±Hê\ H˚|ü<∏ä´+˝À <=s¡ø£q+<äTH˚ Çìï s√E\T $Tqï≈£î+&ç q≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT »>∑Hé≈£î bÕغH˚‘·\T, n_Ûe÷qT\T, nqT#·s¡T\T ô|<ä› dü+K´˝À ˝À≥dtbÕ+&é e<ä›≈£î u≤Vü‰≥+>± eT<䛑·T Çe«&É+‘√ #·s¡´\≈£î ñ|üÁø£$T+∫, bÕغ n~ÛHêj·Tø£‘ê«ìøÏ ‘·s¡*e#êÃs¡T. uÛ≤Ø dü+K´˝À e∫Ãq n_Ûe÷qT\‘√ bÕ≥T MT&çj·÷ |òæsê´<äT #˚dæ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ @\÷s¡T myÓTà˝Ò´ Äfi¯¢ Hêì ‘=\T‘· »>∑Hé es¡Z+ yêVü≤Hê\‘√ ˝À≥dtbÕ+&é |ü]düsê\T øÏøÏÿ]XÊsTT. yÓ’mkÕsYd”|” H˚‘·\T uÛÑ÷e÷ H˚‘·>± eTTÁ<ä|ü&ܶs¡T. »>∑Hé ‘·q z<ës¡TŒ j·÷Á‘· ÁbÕs¡+_Û+∫+~ @\÷s¡T Hê–¬s&ç¶, düã“+ Vü≤], ø=D‘ê\ sêeTø£èwüí¬s&ç¶, yÓ’M düTu≤“¬s&ç¶, u≤õ¬s&ç¶ qT+&˚. n|üŒ{Ï qT+∫ Ç{°e\ {°&û|” n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ ô|fÒº es¡≈£î >√es¡›Hé, yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, dü»®\ sêeTø£èwüí¬s&ç¶, $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ »>∑Hé ìyêkÕìøÏ Hêì »>∑Hé es¡Z+ myÓTà˝Ò´>± ñHêïs¡T. n$XÊ«dü rsêàq+˝À Hêì »>∑Hé≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. {°&û|” bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT, e÷J m+|” yÓTÆdüTsê¬s&ç¶, @\÷s¡T nqT≈£L\+>± z≥T y˚kÕÔs¡ì uÛ≤$+#ês¡T. ø±˙ nq÷Vü≤´+>± Äj·Tq myÓTà˝Ò´ Äfi¯¢ Hêì nq÷Vü≤´+>± »>∑HéqT ø£*ùd+<äT≈£î sêe&É+ dü+#·\q+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T>± z≥T y˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· Äj·Tq ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´>± düèwæº+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± »>∑Hé yê]‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ Á|üdüTÔ‘· |ü]D≤e÷\ô|’ ø=qkÕ>±s¡T. nsTT‘˚ X¯óÁø£yês¡+ Vü≤sƒê‘·TÔ>± »>∑Hé‘√ ø£*dæ yÓfi¯¢&É+ ø±+Á¬>dt #·]Ã+#ês¡T. ‘·qqT n¬sdüTº #˚ùdÔ me¬ses¡÷ @j˚T u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ê˝À esêZ\ì ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T] #˚XÊsTT. M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± |”d”d” ~XÊìπs›X¯+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ‘·*¢ ÄodüT‡\T rdüTø=ì ãj·T≥≈£î e∫Ãq ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºHêìï ø√]+~. n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î |”d”d” c˛ø±CŸ »>∑Hé H˚s¡T>± ‘·q yêVü≤q+˝À møÏÿ ~˝Ÿ≈£îcÕ≈£î ãj·T˝Ò›sês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ H√{°düT\T C≤Ø #˚ùd neø±X¯+ ñ+~.

ªmÁ$~∏+>¥ áCŸ ≈£L˝Ÿμ

nÁø£e÷\ô|’ Äsê

c˛ø±CŸ H√{°düT\T?


˙gRiW£msc1 xmsLkiORPQÕ‹[ @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsVáV GáWLRiV, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): GáWLRiVÕ‹[ C Æ©sá 27™´s æªΩ[μj∂©´s «¡LRigRi©´sV©´sı ˙gRiW£msc1 xmsLkiORPQ Õ˝‹[ INRPLji ¡μR∂VáV ™´sVL]NRPLRiV xmsLkiORPQ ˙™y}qsÚ ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙gRiW£msc1 xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRPVáV , GáWLRiV ©´sLRigRiFyáNRP xqsLixqÛs NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV Fs. bP™´sN][…”¡ ˙xmsryμ`∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. GáWLRiV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ 30 xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáՋ[ NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡ ºdΩLRiV©´sV aRPV˙NRP™yLRiLi A∏R∂V©´s xqs*∏R∂VLigS xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. rÛy¨sNRP |qsLiVVLi…fi Æμ∂Ljiry= NRPŒÿaSáՋ[ ¤À¡Li¿¡Ã¡ ºdΩLRiV©´sV A∏R∂V©´s ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[aSLRiV.

≠sμy˘LÛRiVáV xmsLkiORPQ ˙™y∏R∂V≤y¨sNTP @©´sV™´sogS ¤Õ¡[¨s ¡Ã˝¡Ã¡©´sV ª]ágjiLi¿¡ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V  ¡Ã˝¡Ã¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FyhRiaSá ¿d¡£mns xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li»¡V zqs.≠s. ™´sV•¶¶¶Ã¡OTPQ ¯¨s NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙gRiW£msc1 xmsLkiORPQ ˙™y}qs @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV •¶¶¶Õfi …”¡ZNP‰»˝¡V F°Liμj∂ μy¨s\|ms }msLRiV xqs˙NRP™´sVLigS ˙zmsLi»¡V NSNRPF°LiVV©y, xqsLiªRΩNRPLi NS¨s, Fn°…‹[gS¨s xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ ™´sVW≤R∂V Fyr°ˆLÌRiV \|qs«¡Ÿ Fn°…‹[á\|ms lgi—¡¤…¡≤`∂ @μ≥j∂NSLji @¤…¡}qÌsxtsQ©±s ¬ø¡[LiVVLi¿¡ xmsLkiOSQ

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+, 26 y˚T 2012

«¡⁄©±s 15 NRPÕ˝ÿ BLi»¡L`i xqsxm˝sÆ™sVLi»¡Lki xmns÷¡ªyáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): BLi»¡L`i @≤y*©±s=≤`∂ xqsxm˝sÆ™sVLi»¡Lki xmsLkiORPQá xmnsÕÿªyá©´sV «¡⁄©±s 15 NRPÕ˝ÿ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V BLi»¡L`i À‹[L`Ôi @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi «¡Ljigji©´s Aμ≥R∂V¨sNRP À≥ÿuy xmsLkiORPQª][ BLi»¡L`i xqszm˝sÆ™sVLi»¡Lki xmsLkiORPQáV ™´sVVgjizqs©´s»˝¡V BLi»¡L`i À‹[LÔRiV ˙xmsNRP…”¡ Li¿¡Liμj∂. C G≤yμj∂ xmsLkiORPQáNRPV LjiNSLÔRiV rÛyLiVVÕ‹[ 12 ©´sıLRi áORPQá ™´sVLiμj∂NTP \|msgS ≠sμy˘LÛRiVáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ™´sVW≤R∂V áORPQáNRPV \|msgS μj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ≠sμy˘LÛRiVáV BLi˙xmsp™±sÆ™sVLi…fi xmsLkiORPQ LSaSLRiV. ˙FyNÌTPNRPÕfi xmsLkiORPQáV CÆ©sá 28 ©´sVLi¿¡ 31 ™´sLRiNRPW «¡LRiVgRiVªyLiVV. «¡⁄©±s 15 NRPÕ˝ÿ xmns÷¡ªyáV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s BLi»¡L`i À‹[LÔRiV À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. C xmns÷¡ªyá N][xqsLi FsLi|qs…fi LS˘LiNRPV÷¡ı ™yLiVVμy Æ™s[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. FsLi|qs…fi ™´sVWÕÿ˘LiNRP©´s Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmspLRiÚLiVV©y C G≤yμj∂ ™´sWLRiV‰Ã¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡NRPVLi≤y Æ©s[LRiVgS LS˘LiNRPV¤Õ¡[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVV Li¿¡Liμj∂. C NSLRifl·LigS «¡⁄©±s 15 ªRΩLS*æªΩ[ FsLi|qs…fi LS˘LiNRPVáV Æ™sÃ˝¡≤R∂π∏∂[V˘ @™´sNSaS áV©yıLiVV. BLi»¡L`i lLiLi≤] xqsLi™´sªRΩ=LRiLi zmns—¡N`P= }msxmsL`i ≠s™yμy¨sNTP μyLji ºdΩzqsLiμj∂. |qsá ¡£qsÕ‹[ ¤Õ¡[¨s ˙xmsaRPıáV ™´søyË∏R∂V¨s ≠sμy˘LÛRiVáV , ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. μk∂Liª][ CryLji BLi»¡L`i lLiLi≤][ xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP NRPW≤y ¤À¡»¡L`iÆ™sVLi…fi @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyLRiV. zmns—¡N`P= xmsLkiORPQ©´sV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xmns÷¡ªyá©´sV NRPW≤y ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

xqsWxmsL`i rÌyL`i xqsWLRi˘ª][ ≠s©Ø[μR∂Li xmsLiøR¡VNRPV©´sı N˝][«¡£ms ≠s¤«¡[ªRΩáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): ªRΩ™´sVNRPV BxtÌsQ \Æ™sV©´s xqsWxmsL`irÌyL`i N˝][«¡£ms ˙ÀÿLi≤`∂ @LiÀÿzqs≤R∂L`i xqsWLRi˘ª][ @’≥¡™´sW©´sVáV NRPáVxqsVNRPV¨s A©´sLiμy¨sı xmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. xqsWLRi˘©´sV NRPáVxqsVN][≤y¨sNTP N˝][«¡£ms xqsLixqÛs ""N][«¡£ms ≠dsVNRPV G≠sV BxqsVÚLiμj∂'' @Æ©s[ ˙xmsaRPı©´sV xqsLiμ≥j∂Li¿¡ xqs™´sWμ≥y©´sLi xmsLi}ms F°…‘¡¨s lLiLi≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. F°…‘¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ˙xmsNSLRiLi F°…‘¡Õ‹[ ≠s¤«¡[ªRΩáVgS ¨s÷¡¿¡©´s ™yLjiNTP ©´sgRiLRiLiÕ‹[ øR¡Ã˝¡…”¡ ry∏R∂VLi xqsLiμ≥y˘Æ™s[Œœ¡Õ‹[ xqsWLRi˘ª][ ≠s©Ø[μR∂Li xmsLiøR¡VN]¨s A©´sLiμR∂LigS gRi≤R∂xms≤y¨sNTP ≠dsáV NRP÷¡ˆLi¿¡Liμj∂. xqsWLRi˘ ªRΩ©´s @’≥¡™´sW©´sVá©´sV NRPáVxqsVN]¨s ªRΩ©´s @’≥¡LRiVøR¡VáV, áOSQQ˘Ã¡V, ¬ø¡[∏R∂VμR∂á¿¡©´s ¿¡˙ªyáV, ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ¿¡˙ªyáV, “¡≠sªRΩ Ã¡ORPQ ˘Li, “¡≠sªRΩLiÕ‹[ ™´sVμ≥R∂VLRi xmnsV…ÌÿáV INRPLji©ØNRPLRiV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV¨s A©´sLiμy¨sı xmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. xqsWLRi˘ª][ NRPáV xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi¿¡©´s N˝][«¡£msNRPV ≠s¤«¡[ªRΩáV @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqsLixqÛs ≠s¤«¡[ªRΩáNRPV DªRΩˆªRΩVÚá©´sV @LiμR∂¤«¡[zqsLiμj∂.

Æ™sWzmsÆμ∂[≠s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV \Æμ≥∂LRi˘Li ¬ø¡zmsˆ©´s {qsFsLi

ZNP[Li˙μy¨sNTP gRiLi»¡ ™´sVVLiμR∂V ™´s}qsÚ A∏R∂W xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s ¿d¡£mns xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li»¡V ™´sμÙR∂ ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±s FnyLRiLi\|ms xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV N][LSLRiV. \ μk∂¨s™´sÃ˝¡ xmsLkiORPQ ˙™y}qs ≠sμy˘LÛji¨ds, ≠sμy˘LÛRiVáV Fs»¡V™´sLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂À‹[LRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xmsLkiORPQ Õ˝‹[ ™´sWÕfi˙FyNÌUP£qsNRPV Ary‰LRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s Fs™´s\lLi©y ™´sWÕfi˙FyNÌTP£qsNRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ ªRΩVÚÕ‹[ ˙gRiW£msc1 xmsLkiORPQ ˙™y|qs @™´sNSaS¨dsı N][Õ‹[ˆªyLRi¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. GáWLRiVÕ‹[ ˙gRiW£msc1 xmsLkiORPQáV ˙xmsaSLi

ªRΩLigS «¡LRigRi≤y¨sNTP ˙xmsºΩ INRP‰LRiW xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s FsNRP‰≤y NRPW≤y Fs»¡V™´sLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s AÆμ∂[aSáƙs[VLRiNRPV 11 xm˝sLiVVLig`iry‰Q*≤`∂= ¨sLRiLiªRΩLRi ªRΩ¨s–d¡Ã¡ª][ C xmsLkiORPQáV «¡Ljilgi[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s bP™´sN][…”¡ ˙xmsryμ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV . \ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáՋ[ G INRP‰ ≠sμy˘LÛji NRPW≤y Fs»¡V™´sLi…”¡ @r¢NRPLS˘¨sNTP gRiVLjiNSNRPVLi≤y @¨sı NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆxqsVÚ©´sı»˝¡V NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá r¢NRPLS˘LÛRiLi GáWLRiV \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±s  ¡rÌyLi≤R∂VáՋ[ ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s bP™´sN][…”¡ ˙xmsryμ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é

\Æ™sFsry=L`i {qs{ms NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV ¤À¡μR∂LRig]¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV ˙xms∏R∂VªRΩıLi |ms˙…‹[ μ≥R∂LRiá\|ms ™´sVLi≤R∂VªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ F°÷d¡xqsVáV J™´sLSORPQ©±s: @Li ¡…”¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs, A FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV ¤À¡μj∂LjiLiøyá¨s F°÷d¡xqsVáV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s A FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ @Li ¡…”¡ LSLiÀÿ ¡V @©yıLRiV. Fs™´slLi¨sı NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©y @\Æμ≥∂LRi˘xms≤R∂™´sμÙR∂¨s, @LiμR∂LRiLi NRP÷¡zqsNRP»Ì¡VgS ˙xms«ÿry*™´sV˘ ∏R∂VVªRΩLigS xqs™´sVxqs˘©´sV FsμR∂VLRiV‰Liμy™´sV¨s A∏R∂V©´s NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ LSLiÀÿ ¡V ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V, NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgixqsV NRP≠sV…‘¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, LRi™yflÿ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sVgRiVáVªyLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡gRi©±sNRPV @xmspLRi* AμR∂LRifl· á’≥¡r°ÚLiμR∂©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s∏R∂VV≤T∂¨s ¿¡˙ªRΩz§¶¶¶LixqsáV |ms»Ì¡≤R∂Li\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ A˙gRix§¶¶¶Li NRP»Ì¡Ã¡V æªΩLiøR¡VNRPVLi…‹[LiμR∂©yıLRiV. «¡gRi©±sNRPV @¨sı ™´sLÊSá ©´sVLi≤T∂ xmspLjiÚ ™´sVμÙR∂ªRΩV DLiμR∂©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. «¡gRi©±s \|ms©´s FsÕÿLi…”¡ NRPV˙»¡ «¡Ljigji©y FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáV @\Æμ≥∂LRi˘xms≤R∂ ™´sμÙR∂©yıLRiV. FsÕÿLi…”¡ ¨sLRiVªy=x§¶¶¶Li ™´sμÙR∂¨s, G xqs™´sVxqs˘ ™´s¿¡Ë©y \Æμ≥∂LRi˘LigS FsμR∂VL]‰Liμy™´sV¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. «¡gRi©±s \|ms©´s  ¡VLRiμR∂ «¡¤Õ˝¡[LiμR∂VNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ NRPV˙»¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ™yLjiNTP ˙xms«¡Ã¡V ªRΩxmsˆNRPVLi≤y  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV.xmsLjizqÛsºΩ øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ \|qs¨sNRP Fyá©´s DLiμR∂©´sı»˝¡VgS NRP¨szmsr°ÚLiμR∂©yıLRiV. Õ‹[»¡£qs FyLi≤R∂VNRPV Æ™sŒÿÚ™´sV©´sı ªRΩ™´sV FyLÌki Æ©s[ªRΩá©´sV @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s F°÷d¡xqsVá\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ry™´sW©´s˘ «¡©y¨sı ÀÿLkiZNP[≤˝R∂ª][ @≤ÔR∂VNRPV©yıLRi©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ ªRΩ™´sV FyLÌki @¨sı rÛy©yáՋ[ xqsV©y∏R∂WxqsLigS lgiáVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ «¡gRi©±sª][ xqs•¶¶¶ AL][xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡Vc©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y NRP≤T∂gji©´s ™´sVVªRΩ˘LiÕÿ  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sryÚLRi¨s A∏R∂V©´s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.«¡gRi©±s©´sV \¤«¡Ã¡VNRPV xmsLiFyáƩs[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][Æ©s[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPLRi LS™´so¬ø¡[ zms…”¡xtsQ©±s Æ™s[∏R∂V ¡≤T∂LiμR∂©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV 26 —¡™Ø[á\|ms N][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV B¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsLiμR∂VNRPV xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV LRiOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV N_Li»¡L`i μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV LRiOTPQ}qsÚ ªRΩμy*LS «¡gRi©±s NRPW≤y

LRiOTPQLiøR¡ ¡≤R∂ªy≤R∂Æ©s[ NRPV˙»¡ª][Æ©s[ N_Li»¡L`i μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s ˙NTP≠sV©´sÕ‹[, L_≤U∂π∏∂W NSμR∂©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V Æ™sV¿¡Ë©´s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V @©yıLRiV. A∏R∂V©´s©´sV øR¡Wzqs NSLi˙lgixqsV, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV Æ™s©´sVıÕ‹[ øR¡÷¡ xmso≤R∂Vª][LiμR∂©yıLRiV. «¡gRi©±sNRPV Æ™s©´sVı™´sVVNRP ¤Õ¡[μR∂Li»¡V©´sı À‹ªRΩ=  ¡»Ì¡Ã¡V ªRΩ≤T∂}qsÕÿ ÷¡NRP‰L`i FsLiμR∂VNRPV F°xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi©yıLRiV. «¡gRi©±s©´sV L_≤U∂gS ¿¡˙ºdΩNRPLjiLi¬ø¡[ NRPV˙»¡ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiZNP[ DÆμÙ∂[aRP˘ xmspLRi*NRPLigS zqs’¡H Dxms Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V «¡gRi©±s©´sV ≠søyLjir°ÚLiμR∂©yıLRiV. ˙xms«¡Õ˝‹[ ºΩLRigRiNRPVLi≤y NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NSLi˙lgixqsV À≥ÿ≠sr°ÚLiμR∂©yıLRiV. ˙xms«ÿ ¡Ã¡Li D©´sı «¡gRi©±s©´sV Æ™s[μ≥j∂}qsÚ ˙xms«¡Ã¡V øR¡WxqsWÚ ELRiVN][LRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. «¡gRi©±sNRPV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @©y˘∏R∂W¨sı xqsz§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[ZNP[ {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVáV «¡gRi©±sNRPV μR∂gÊRiLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™sVxqsWLS lLi≤ÔT∂, AŒœ¡˛©y¨s, ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂lLi≤ÔT∂ «¡gRi©±sNRPV μR∂gÊRiLRi∏R∂W˘LRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsºΩNRPWá ™yªy™´sLRiflÿ¨sı NSLi˙lgi£qs ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y BªRΩLRi FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV «¡gRi©±sNRPV @Li≤R∂gS D©yıLRiLi¤…¡[ ˙xms«ÿ ¡Ã¡Li FsÕÿ DLiμ][ @LÙRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. «¡gRi©±s©´sV \¤«¡Ã¡VNRPV xmsLiFyá©´sı NRPV˙»¡©´sV øR¡Wzqs gRiVLiÆ≤∂ D©´sı ˙xmsºΩ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V «¡gRi©±sNRPV @Li≤R∂gS DLi…ÿLRi¨s LSLiÀÿ ¡V }msL]‰©yıLRiV. «¡gRi©±s ZNP[xqsV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ©y˘∏R∂VxmsLRiLigS @¨sı ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV AÕ‹[¿¡ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÙRiVá ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sNRPV NRP¨ds≠s¨ds FsLRiVgRi¨s LkiºΩÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V •¶¶¶«¡LRiV™´soªRΩV©yıLRi¨s LSLiÀÿ ¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ¿¡™´sLji ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ A∏R∂V©´sª][ xqsLiªRΩNRPLi |ms…Ì”¡Li¿¡ \Æ™sFs£qs\|ms  ¡VLRiμR∂ «¡¤Õ˝¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s, C NRPV˙»¡©´sV ˙xms«¡Ã¡V @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsºΩ øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ BxmsˆVÆ≤∂[ «¡gRi©±s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[}qs ™yªy™´sLRifl·Li NRP¨szmsLiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. BxmsˆVÆ≤∂[ @lLixqÌsV ¬ø¡[}qsÚ C©y≤R∂V, ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ xms˙ºΩNRPáNRPV Àÿ˘©´sL`i H»¡™±sVáV μ]LRiNRP™´s¨s lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V A xms˙ºΩNRPáV «¡gRi©±sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™yLSÚNRP¥R∂©yáV ˙xmsøR¡VLjiLiøyZNP[ «¡gRi©±s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[ryÚLRi¨s LSLiÀÿ ¡V @©yıLRiV. Fs¨sı B ¡˜LiμR∂VáV ™´s¿¡Ë©y ˙xms«ÿry*≠sVNRP xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ™y…”¡¨s FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáV zqsμÙR∂LigS DLi≤yá¨s A∏R∂V©´s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS N][LSLRiV.

˙gRiW£msc1 xmsLkiORPQNRPV ≠sxqsÚQXªRΩ GLSˆ»˝¡V : NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi NRPLkiLi©´sgRiL`i, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): CÆ©sá 27©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı ˙gRiW£msc1˙zms÷¡≠sV©´sLki xmsLkiORPQ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ≠sxqsÚQXªRΩ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªRΩ xqs ¡LS*Õfi æªΩ÷¡FyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xms˙ºΩNS ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPLkiLi©´sgRiL`i xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ 19 ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ xmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLkiORPQNRPV x§¶¶¶«¡LRiV™´soªRΩV©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV @r¢NRPLRi˘Li NRPágRiNRPVLi≤y —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ªRΩLRixmso©´s @¨sı GLSˆ»˝¡V xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C Æ©sá 27 ©´s xmsLkiORPQ DμR∂∏R∂VLi 10.30 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ILi…”¡ gRiLi»¡ ™´sLRiNRPV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, @À≥œ¡˘LÛRiVáLiμR∂LRiW INRP gRiLi»¡ ™´sVVLiμR∂V xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μy¨sNTP ¬ø¡[LRiVN][™yá¨s AÆ™sV xqsW¿¡LiøyLRiV. xmsLkiORPQ L][«¡Ÿ©´s AL`i.…”¡zqs ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsºΩ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μR∂Li Fs»¡V™´sLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRigRiNRPVLi≤y F°÷d¡£qsaS≈¡ ªRΩgji©´s  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙…ÿ©±s=N][ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá ™´sμÙR∂ \Æ™sμR∂˘, AL][gRi˘aS≈¡ ªRΩLRixmso©´s Æ™sV≤T∂NRPÕfi A{mnsxqsL`i , zqs ¡˜Liμj∂ 108 xqsLRi*xqsVáV zqsμÙR∂LigS DLiøR¡VªRΩV©´sı»˝¡V AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá ™´sμÙR∂ 144 |qsORPQ©±s ≠sμ≥j∂Li¿¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s —¡LSN`P= ZNP[Li˙μyá©´sV ™´sVWzqsÆ™s[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V AÆ™sV

æªΩ÷¡FyLRiV.xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ≠ds≤T∂π∏∂W ¿¡˙ºdΩNRPLRifl· ¬ø¡[zqs ªRΩgji©´s «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV xmsLkiORPQL][«¡ŸNRPV INRP L][«¡Ÿ ™´sVVLiμR∂VgS xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μy¨sı xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ Fs»¡V™´sLi…”¡ ALiμ][Œœ¡©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y xmsLkiORPQNRPV x§¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s AÆ™sV xqsW¿¡LiøyLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV ≠sμ≥j∂gS xqsWøR¡©´sáV Fy…”¡Liøyá©´sLji xmsLkiOSQ LS}qsxmsˆV≤R∂V @©´s=L`i {tsQ…fi \|ms©´s •¶¶¶Õfi …”¡ZNP…fi Æ©sLi ¡LRiV, }msxmsL`i N][≤`∂, zqsLki£qs xqsLjigÊS ¨sLiFyá¨s AÆ™sV xqsW¿¡LiøyLRiV. xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Li, \lLi…”¡Lig`i, |qs…”¡Lig`i GLSˆ»˝¡\|ms ¿d¡£mns xqsWxmsLjiLiÆ≤∂Li…fiáV ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[NTP |qsÕfiFn°©±sáV \Æ™s…fi BLiN`P @©´sV™´sVºΩLiøR¡ ¡≤R∂LRi¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. •¶¶¶Õfi…”¡ZNP…fi\|ms F°…‹[ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°…‹[ xqsLjigÊS NRP©´s ¡≤R∂NRPVLi≤y DLi¤…¡[ @À≥œ¡˘LÛRiVáV lgi—¡¤…¡≤`∂ @μ≥j∂NSLji ¬ø¡[ μR∂X≠dsNRPLjiLi¿¡©´s ™´sVW≤R∂V Fy£qsF°L`Ìi \|qs«fi F°…‹[áV B¨s*—¡lLi[»¡L`iNRPV @LiμR∂¬ø¡[}qsÚ xmsLkiORPQNRPV @©´sV™´sVºΩLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. ª]áVªRΩ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá ¿d¡£mns xqsWxmsLjiLiÆ≤∂»˝¡V, \¤Õ¡«¡©±s @μ≥j∂NSLRiVáª][ NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqs≠dsVOTPQxqsVÚ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ Õ‹[»¡VFy»˝¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤y ry{mnsgS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡Õÿ @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ≤T∂AL`iJ zms’¡AL`i ˙xmsryμ`∂, ˙…ÿ©±s=N][ xqsWxmsLjiLi¤…¡Li≤T∂Lig`i BLi«¡¨dsL`i Æ™sWx§¶¶¶©±sLS«fi , —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘aSΔÿμ≥j∂NSLji ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

xmsμj∂Õ‹[ ™´sLRixqsgS μR∂WxqsVZNPŒœ¡ßÚ©´sı NRPLkiLi©´sgRiL`i:lLiLi≤][ryLji }qÌs…fi …ÿ£ms

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): ™y©±szmsN`PNRPV À≥œ¡W ZNP[…ÿLiVVLixmsoá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ zqs’¡H @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘÷¡ı aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. NS˘Li£ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ Æ©s[LRiVgS ≠sV¨sxqÌsL`i= NS*LÌRi L`i=NRPV Æ™s◊¡˛©´s {qsFsLi NTPLRifl„fi Æ™sWzmsÆμ∂[≠s À≥ÿLRi˘, zmsÃ˝¡Ã¡ª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠sNTP G≠dsV NSμR∂¨s, Æ™sWzmsÆμ∂[≠sNTP @Li≤R∂gS ªy™´sVLiªy D©yı™´sV¨s @\Æμ≥∂LRi˘xms≤R∂™´sμÙR∂¨s Æ™sWzmsÆμ∂[≠s NRPV»¡V Li ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ¨sLÙ][ztsQgS  ¡∏R∂V»¡NTP ™´sryÚLRi¨s {qsFsLi NTPLRifl„fi @©yıLRiV. A NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ™´sV©Ø[\Æμ≥∂LRi˘Li BøyËLRiV. xqsV™´sWLRiV Fy™´sogRiLi»¡}qsxmso Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ¨s™yxqsLiÕ‹[ {qsFsLi D©yıLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsV @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV ™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´sVLi˙ªRΩVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsV\|ms ™´sVLi˙ªRΩVáLiμR∂LRiV @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ NRPW≤y @lLixqÌsV Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s @©yıLRiV. C @lLixqÌsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ INRPLjiμÙR∂LRiV {qs¨s∏R∂VL`i ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¨sáμk∂zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ªRΩxmsˆV¬ø¡[∏R∂VNRPV©yı Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ZNP[xqsVÕ‹[ BLRiVNRPV‰ ©yıLRi¨s, Æ™sWzmsÆμ∂[≠sNTP ªy™´sVLiªy @Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV¨s ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ @lLixqÌsLiVV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· ªRΩ©´s xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡ ≠s™yμyxqsˆμR∂™´sV™´soªRΩVLiμj∂. {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sW L`ilLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s }ms{tsQÕ‹[Æ©s[ μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂\|ms ¨sLiμR∂áV Æ™sWxmsoªRΩW ¤Õ¡[≈¡ ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ¿¡™´sLji ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ Æ™sWzms Æμ∂[≠sZNP[ xqsLiªRΩNRPLi |ms…Ì”¡LiøyLRiÆ©s[ @©´sV™´sW ©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[¨s N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVáV NRPW≤y BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

3

NRPLkiLi©´sgRiL`i, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô):LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS gRiªRΩ ™´sWLjiËÆ©sáՋ[ ¨sLRi*z §¶¶¶Li¿¡©´s xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQ Õ˝‹[ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ™´sVL][ryLji }qÌs…fi …ÿxmsL`igS ¨s÷¡¿¡ ªRΩ©´srÛy©y¨sNTP ªyÆ©s[ F°…‘¡ @¨s øy…”¡¬ø¡zmsˆLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s xmns÷¡ªyÕ˝‹[ NRPLkiLi©´s gRiL`i —¡Õ˝ÿ 93.38aSªRΩLi ≠sμy˘LÛRiVáV DºdΩÚLÒRiV\¤Õ¡ ªRΩ©´s gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRi LjiNSLÔRiV©´sV ªyÆ©s[ ºΩLRigRiLSxqsVNRPVLiμj∂. gRiªRΩ xqsLi™´s ªRΩ=LRiLi NRPLi¤…¡[ 1.31aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV DºdΩÚLÒRiVáV NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. LSxtÌsQ˚rÛyLiVVÕ‹[ xqsLiøR¡Ã¡©yáNRPV —¡Õ˝ÿ æªΩLRi¤Õ¡[xms≤R∂Li xqsLRi*˙ªy øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. 2011c12 xmns÷¡ªyÕ˝‹[ 93.38aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμj∂Li¿¡Liμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂ 91.77aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩª][©´sW }qÌs…fi ©´sLi ¡L`i ™´s©±sgS ¨s÷¡¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. Fsxmsˆ…”¡Õÿlgi[ Àÿ÷¡NRPá x§¶¶¶™y CryLji NRPW≤y N]©´srygjiLiμj∂. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 60Æ™s[á656™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV •¶¶¶«¡LRiV NSgS 56Æ™s[á 641 ™´sVLiμj∂ DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμj∂LiøyLRiV. 30Æ™s[á 060™´sVLiμj∂ ÀÿáVLRiNRPV gS©´sV 27Æ™s[á 726™´sVLiμj∂ ÀÿáVLRiV DºdΩÚLÒRiVáV NSgS Bμj∂ 92.24aSªRΩLigS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. 30Æ™s[á 596™´sVLiμj∂ Àÿ÷¡NRPáNRPV gS©´sV 28Æ™s[á 915™´sVLiμj∂ DºdΩÚLÒRiVáV NS™´s≤R∂Li ª][ 94.51aSªRΩLigS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. gRiªRΩHÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS xmns÷¡ªyá©´sV xmsLjibdP÷¡}qsÚ G¤…¡[…ÿ |msLRiVgRiVªRΩW ™´sr°ÚLiμj∂. 2008c09 Õ‹[ 87.22aSªRΩLiª][ }qÌs…fi lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨sáV™´sgS 2009c10Õ‹[ 90.57aSªRΩLiª][ ™´sVL][ryLji lLiLi≤][rÛy©y¨sı r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 91.57aSªRΩLiª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ ©´sLi ¡L`i ™´s©±sgS ¨sáV™´sgS CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi \|qsªRΩLi 93.38aSªRΩLiª][ @Æμ∂[rÛy©y¨sı ¨sáVxmsoNRPVLiμj∂. ™´sLRiVxqsgS ©yáVlgi[Œ˝œ¡Õ‹[ Àÿ÷¡NRP¤Õ¡[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ x§¶¶¶™y N]©´srygji xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li ™´sVL][ ≠sZaP[xtsQLi. 2008Õ‹[ ÀÿáVLRiV 84.36aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂}qsÚ 84.59aSªRΩLi Fyxqs∏R∂W˘LRiV. 2009Õ‹[ ÀÿáVLRiV 86.89aSªRΩLi Àÿ÷¡NRPáV 87.22aSªRΩLi, 2010Õ‹[ ÀÿáVLRiV 89.94aSªRΩLi Àÿ÷¡NRPáV 90.30 aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμj∂LiøyLRiV.

zqs’¡H ≠søyLRifl· Æ™s©´sVNRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi G ™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂V : ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): zqs’¡H ≠søyLRifl· Æ™s©´sVNRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsÆ™s[V ∏R∂VLi G™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂¨s F¢LRixqsLixmnsLSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @≠s¨dsºΩ, @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s ™yLji ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ zqs’¡H ¨sxtsQˆQORPQFyªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLiμR∂©´sı ≠saS*xqsLi DLiμR∂©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™s[VáV «¡LRigRi»¡Li N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A ¨sLÒRi∏R∂Wá ™´sÃ˝¡ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV á’Ù¡øR¡WNRPWLjiLiμy ¤Õ¡[μy @©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı Æ™s[¿¡ øR¡W≤y á©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «¡gRi©±s @lLi£qÌs N][xqsLi NRPV˙»¡ xms¨sıLiμR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡©´sV ™´sVLi˙ºΩ ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. 2009 Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ øyÕÿryL˝RiV DxmsFs¨sıNRPá «¡LjigS∏R∂V¨s ™y…”¡Õ‹[ BªRΩLRi FyLÌkiáV NSLi˙lgi£qs\|ms lgiáVF°Liμy∏R∂V¨s, @LiVVæªΩ[ @Õÿ lgiáVF°Liμj∂©´s ™yLjiÕ‹[ G INRP‰Lji\|ms©´s\Æ©s©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPORPQryμ≥j∂Lixmso øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤T∂Liμy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V «¡gRi©±s\|ms NRPORPQ ryμ≥j∂LixmsoáNRPV Fyáˆ≤R∂Vªy∏R∂V¨s FsÕÿ À≥œ¡≠sryÚLRi©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ™´sWLRiVryÚLRi¨s ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚá\|ms ˙xmsbPıLiøR¡gS zqs.FsLi©´sV ™´sWLRiV˪yLS ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLi NSμR∂¨s 2014 ™´sLRiNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

2011Õ‹[ ÀÿáVLRiV 90.11aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂}qsÚ Àÿ÷¡NRPáV 92.22aSªRΩLi 2012Õ‹[ ÀÿáVLRiV 92.24aSªRΩLi, Àÿ÷¡NRPáV 94.51aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂LiøyLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi ≠sμy˘xqsLixqÛsá ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xmsNRP‰©´s |ms≤T∂æªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛji©´sVá\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Liª][ ™yLji DºdΩÚLÒRiªRΩ |msLjigji©´s»˝¡VgS ≠sμy˘Æ™s[ªRΩÚáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ …ÿxmsL`igS ¨sá™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi¥R∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LSxtÌsQ˚ F¢LRixqsLRi xmnsLSá aS≈¡™´sVLi˙ºΩ μR∂VμÙj∂Œ˝œ¡ $μR∂L`iÀÿ ¡V x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV, @μ≥j∂NSLRiVáNRPV, DFyμ≥y˘∏R∂VV áNRPV A∏R∂V©´s aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. xmsμj∂Õ‹[ …ÿxmsL`igS xqs*LiªRΩ —¡Õ˝ÿ ¨sá™´s≤R∂Li ªRΩ©´sZNPLiª][ gRiLRi*LigS DLiμR∂ ©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][Fy»¡V ≠sμy˘LÛRiVáV LS˙ªRΩ©´sNRPxmsgRiá©´sNRP NRPxtÌsQxms≤T∂ øR¡μR∂V™´s≤R∂Li NRPW≤y BLiμR∂VNRPV NSLRifl·LigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ }msL]‰©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV LSÀ‹[π∏∂[V xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ NRPW≤y BÆμ∂[ x§¶¶¶™y©´sV N]©´srygjiLiøyá¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsμj∂Õ‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLiøR¡F°ªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáV Æ©s[…”¡ xmns÷¡ªyá©´sV ’d¡…fi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. xqs\lLi©´s ˙xmsflÿ◊¡NRPª][ —¡Õ˝ÿ∏R∂V Li˙ªyLigRiLi ™´sVVLiμR∂VNRPVÆ™sŒ˝œ¡≤R∂Li, lLiÆ™s©´sW˘, ≠sμy˘aS≈¡, ryLi{mnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡Ã¡V xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPVrygRi≤R∂Li BªRΩLRi —¡Õ˝ÿáNRPV ™´sWLÊRiμR∂LRi+NRPLigS ¨s÷¡øyLRi©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqsÀ≥œ¡LS*Õfi —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPL`igS xmsμj∂ xmns÷¡ªyáV FsLiª][ Dªy= •¶¶¶¨sı øyË∏R∂V©yıLRiV. ªRΩ©´sNRPV Bμ]NRP @©´sμR∂xmso À‹[©´s£qs FyLiVVLi…figS À≥ÿ≠sxqsV Ú©yı©´s©yıLRiV. xmsμj∂ xms÷¡ªyáª][ ™´sVLjiN]¨sı NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV \|qsªRΩLi ¬ø¡[xms…Ì”¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ©´sLi ¡L`i™´s©±sgS ¨s÷¡¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ©´s©yıLRiV. Gμj∂ G\Æ™sV©y ≠sμy˘LÛRiVá ¨sLRiLiªRΩLRi ˙aRP™´sV, DFyμ≥y˘∏R∂VVá NRPXztsQª][Æ©s[ Bμj∂ ryμ≥R∂˘Li @LiVVLiμR∂©yıLRiV.

\Æ™sFs£qs xqsᕶ¶¶μyLRiV≤R∂V πøM|”ì

≠søyLjiLiøy÷¡ : ≠ds|§¶¶¶ø`¡

gRiVLi»¡WLRiV, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): «¡gRi©±s ZNP[xqsVÕ‹[ \Æ™sFs£qs xqsᕶ¶¶μyLRiV≤T∂gS D©´sı ZNP≠szms LS™´sVøR¡Li˙μyLS™´so©´sV ≠søyLjiLiøyá¨s NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ≠s|§¶¶¶ø`¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms zqs’¡H ¤«¡≤T∂ áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·NRPV ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ≠s|§¶¶¶ø`¡ gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \Æ™sFs£qs BLi…˝‹[ xms¨s¬ø¡[}qs xqsWLki≤R∂V©´sV ≠søyLjiLi¿¡©´s {qs’d¡H \Æ™sFs£qs AªRΩ¯ @¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ ZNP[≠ds{ms¨s FsLiμR∂VNRPV ≠søyLjiLiøR¡LRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ZNP[≠ds{ms¨s {qs’d¡H ≠søyLjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™s◊¡˛©´sxmsˆV≤R∂V ZNP≠szms¨s FsLiμR∂VNRPV ≠søyLjiLiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ˙xms«¡Ã¡V @≤R∂VgRiVªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. HFsFs£qs @μ≥j∂NSLji ’¡zms AøyLRi˘ NRPW≤y |msμÙR∂ ¬ø¡[xmsá©´sV ™´sμj∂÷¡ ¿¡©´sı ¬ø¡[xmsá©´sV Æ™s[μ≥j∂xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRi¨s, |msμÙR∂ ¬ø¡[xmsá©´sV FsLiμR∂VNRPV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s|§¶¶¶ø`¡ ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™sFs£qs ≠dsVμR∂ À≥œ¡NTPÚ, À≥œ¡∏R∂VLiª][Æ©s[ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[aSLRi¨s, Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ¨sLÙ][ztsQgS ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sryÚLRi©yıLRiV. ¿¡©´sı ¬ø¡[xmsáƩs[ NSNRPVLi≤y ºΩ≠sVLigRiÕÿá©´sV NRPW≤y @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV C ZNP[xqsVÕ‹[ zqs’¡H ¨sxqsˆQORPQFyªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s ≠ds|§¶¶¶ø`¡ @©yıLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVL][™´sWLRiV |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá©´sV |msLi¿¡ ry™´sW ©´sV˘Ã¡ ©´s≤ÔT∂ ≠sLji¿¡LiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. |ms˙…‹[ μ≥R∂LRiá |msLixmso ™´sÃ˝¡ ≠sVgRiªy ¨sªy˘™´sxqsLRi μ≥R∂LRiáV NRPW≤y ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjilgi[ @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s ™´sVV¥][Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™s[fl·Vg][FyÕÿøyLji, ’¡¤«¡zms —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LS™´sVøR¡Li˙μy lLi≤ÔT∂áV @’≥¡˙Fy∏R∂V xms≤ÔyLRiV. |ms˙…‹[ μ≥R∂LRiá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩgÊjiLiøyá¨s ALiμ][Œœ¡©´sáV, LSryÚL][N][áV lLiLi≤][L][«¡⁄ N]©´srygSLiVV. ’d¡¤«¡[{ms, ’d¡¤«¡[\Æ™sFsLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ LRix§¶¶¶μyLji\|ms NSLRi˘NRPLRiÚáV \¤À¡hSLiVVLi¿¡ LSryÚL][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsWÚ LS˘÷d¡gS ºdΩryLRiV. …‘¡AL`iFs£qs, {qsH…‘¡∏R∂VW, ©´sW˘Æ≤∂Æ™sW˙NRP{qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ μj∂*øR¡˙NRP™yx§¶¶¶©yá©´sV Æ©s»Ì¡VZNPŒœ¡ßªRΩW ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s©´sV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sV…Ì”¡N]»Ì¡VNRPVF°™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™s[fl·V «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáՋ[ ∏R∂VW{msG NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá©´sV 20 ryL˝RiV |msLi¿¡©´s xmnsV©´sªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡LiμR∂¨s, BLiªRΩ |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ |msLiøR¡≤R∂Li øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ Æ™sVVμR∂…”¡ryLji @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡\|ms |ms©´sVÀ≥ÿLS¨sı Æ™s[xqsWÚ ©´s≤ÔT∂ ≠sLji¬ø¡[Õÿ ˙xms™´sLjiÚr°ÚLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP BNRP ©´sWNRPáV ¬ø¡Õ˝ÿ∏R∂V©yıLRiV.…‘¡AL`iFs£qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ |msLi¿¡©´s |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. Æμ∂[aRP øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS ÷d¡»¡LRiVNRPV Fs¨s≠sVμj∂ LRiWFy∏R∂VáV |msLi¿¡ ry™´sW©´sV˘≤T∂ ©´s≤ÔT∂ ≠sLji¿¡LiμR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨sªRΩ˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá μ≥R∂LRiáV |msLRigRi≤R∂Liª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™sVV©´sı ≠sμR∂V˘ªRΩV Æ©s[≤R∂V |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá©´sV |msLi¿¡ ™yLji\|ms |ms©´sVÀ≥ÿLRiLi Æ™sWzmsLiμR∂©yıLRiV. |msLi¿¡©´s μ≥R∂LRiá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩgÊjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

NSLi˙lgi£qsÕ‹[NTP gRiVgÊjiQŒ˝œ¡ ˙ ¡μR∂L`i= NRP≤R∂xms, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): LS«¡Li}ms»¡Õ‹[ ™´sVLi¿¡ xms»Ì¡V©´sı æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Æ©s[ªRΩáV gRiVgÊjiŒœ¡˛ ˙ ¡μR∂L`i= NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ BNRP‰≤R∂ xqs≠dsVNRPLRiflÿáV ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. ™´sW“¡ N_¨s=áL`i gRiVgÊjiŒœ¡˛ øR¡Li˙μR∂™´s∞◊¡, x§¶¶¶Lji˙¤…¡[≤R∂L`i= @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ gRiVgÊjiŒœ¡˛ x§¶¶¶Lji˙xmsryμ`∂ Fs»Ì¡ZNP[áNRPV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. @©´sVøR¡LRiVá ™´sVμ≥R∂˘ ™´sVLi˙ºΩ zqs.LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘, NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji Æ™s[V≤y ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂,  ¡Æμ∂[*áV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRP™´sVá™´sV¯, ALÌki {qs ™´sW“¡ \¬ø¡LRi¯©±s FsμÙR∂Vá xqsV ¡˜LS∏R∂VV ≤R∂V, —¡Õ˝ÿ {msALkiˆ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ’¡.x§¶¶¶Lji˙xmsryμ`∂ xqs™´sVORPQLiÕ‹[ gRiVgÊjiŒœ¡˛ ˙ ¡μR∂L`i= NSLi˙lgi£qs ºdΩLÛRiLi xmsoøR¡VËNRPV©yıLRiV.C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™yLji¨s NSLi˙lgi£qs NRPLi≤R∂V™yáV NRPzmsˆ FyLÌkiÕ‹[¨sNTP A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV. gRiVgÊjiŒœ¡˛ r°μR∂LRiVáV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ LS«¡Li}ms»¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVLi¿¡ Æ™sV«ÿLji…‘¡c ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ @©yıLRiV. gRiVgÊjiŒœ¡˛ r°μR∂LRiVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVLi˙ºΩ LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘, @À≥œ¡˘LÛji Æ™s[V≤y ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂ zmsáVxmsoÆ™s[VLRiNRPV ªy™´sVV NSLi ˙lgi£qs FyLÌki lgiáVxmso N][xqsLi @x§¶¶¶LjiıaRPáV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ANRPVá ≠dsμ≥j∂NTP ¬ø¡Liμj∂©´s 30 NRPV»¡VLiÀÿáV LSxtÌsQ˚ Æμ∂[™yμy∏R∂V aSΔÿ™´sVLi˙ºΩ zqs.LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji Æ™s[V≤y ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂ xqs™´sVORPQLi Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. @ºΩÚLi¤«¡[Ljiª][ ryLiVV ™´sVLiªRΩ©yáV NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLRixmso©´s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsWÚ Fs{qs=|qsÕfi —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩ @ºΩÚLi¤«¡[Lji gRiLigSμ≥R∂LRiLiª][ ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ Fs.ryLiVV˙xmsªy£ms ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS øR¡LRiËáV «¡LjiFyLRiV.

Dxms Fs¨sıNRPá\|ms LSxtÌsQ˚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω GáWLRiV, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V Dxms Fs¨sıNRPá\|ms LSxtÌsQ˚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω Aμ≥yLRixms≤T∂ DLiμR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi ˙ªRΩVáV ªRΩV™´sV¯Ã¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so, ™´sWgRiLi…”¡ Àÿ ¡V @©yıLRiV. xmsbPË™´sVá «¡LRiVgRiVªRΩ©´sı Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ xmsáVø][»˝¡ ™yLRiV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs, NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV J»˝¡Vc @≤T∂lgi[ x§¶¶¶NRPV‰ ©´sV N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sV◊d˝¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xqsVzqÛsLRi Fyá©´s LS™yáLi¤…¡[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s lgi÷¡zmsLiøyá©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ À≥ÿLki @≠s¨dsºΩ «¡LjigjiLiμR∂¨s, @NRP‰≤R∂ ¨sLS*zqsªRΩVáNRPV NRP¨dsxqs ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Vá NRPሩ´sÕ‹[ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmnsáLi @LiVVLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV LSuÌy˚¨sı @≠s¨dsºΩ™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVVLi¬ø¡[aSLRi¨s, «¡gRi©±s μ≥R∂©´s™´sVμR∂Liª][, @x§¶¶¶NSLRiLiª][ ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. B»¡V™´sLi…”¡ ™´s˘NRPVÚáNRPV ªRΩgji©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. ªRΩLi˙≤T∂¨s @≤ÔR∂V |ms»Ì¡VcNRPV¨s BuÌyLS«¡˘LigS «¡gRi©±s @˙NRP™´sV AxqsVÚáV NRPW≤R∂|ms»Ì¡VcNRPV©yıLRi¨s @©yıLRiV.C Fs¨sıNRPáV LSxtÌsQ˚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s≠s @¨s AÕ‹[¿¡Li¿¡ J»¡L˝RiV J»¡Vc Æ™s[∏R∂Wá©yıLRiV.

Fy™´sVL`i=Àÿø`¡\|ms Fs£mnsHAL`i©´sV N]¤…Ì¡[zqs©´s \|§¶¶¶N][LÌRiV ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô):A}qÌs˚÷¡∏R∂W ˙NTPZNP»¡L`i áWN`P Fy™´sVL`i=Àÿø`¡\|ms ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s \¤Õ¡LigjiNRP μy≤T∂ ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s Fs£mnsHAL`i©´sV ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV aRPV˙NRP™yLRiLi N]…Ì”¡Æ™s[zqsLiμj∂. Fy™´sVL`i=Àÿø`¡ ªRΩ©´s xms»˝¡ @xqsÀ≥œ¡˘LigS ˙xms™´sLjiÚLiøy≤R∂¨s, @≤ÔR∂VN][À‹[LiVV©´s ªRΩ©´s Àÿ∏∫∂V˙|mnsLi≤`∂\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[aS≤R∂¨s @Æ™sVLjiNSNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s «‹[x§¶¶¶Õfi gRiªRΩ aRPV˙NRP™yLRiLi zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. N][LÌRiV  ¡∏R∂V»¡ xqs™´sVxqs˘ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s «‹[x§¶¶¶Õfi x§¶¶¶≠dsVμ`∂ A∏R∂V©´s\|ms |ms…Ì”¡©´s ZNP[xqsV©´sV Æ™s©´sNRPV‰ ºdΩxqsVNRPVLi»¡W \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ |qs…”¡ÕfiÆ™sVLi…fi zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. aRPV˙NRP™yLRiLi zms…”¡xtsQ©±s©´sV ≠søyLjiLi¿¡©´s «¡zqÌs£qs FsLiFsÕfi Æ™sVx§¶¶¶ªy «‹[x§¶¶¶Õfi x§¶¶¶≠dsVμ`∂, AÆ™sV xqs¨sız§¶¶¶ªRΩV≤R∂V {msLÍSμ`∂, ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s Fy™´sVL`i=Àÿø`¡ ™yLigRiW¯Õÿá©´sV LjiNSLÔRiV ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi LS˙ºΩZNP[ ªy™´sVV ªRΩ™´sV xqs*Æμ∂[aSáNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡= DLiμR∂¨s, ZNP[xqsV©´sV N]…Ì”¡Æ™s[∏R∂Wá¨s ™yLRiV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, ≤≥T∂÷d˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi ZNP[xqsV©´sV N]…Ì”¡Æ™s[π∏∂VVμÙR∂¨s N][LjiLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmnsQo©´s ©y˘∏R∂V™yμj∂ ™yμj∂xqsWÚ.. ZNP[xqsV ºdΩ˙™´sªRΩ©´sV  ¡…Ì”¡ Fs£mnsHAL`i©´sV N]…Ì”¡Æ™s[π∏∂VVμÙR∂¨s ©y˘∏R∂VrÛy©yNTP ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡#\|ms Æ™s[μ≥j∂Lixmsoá\|ms ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsV©´sV N][LÌRiV  ¡∏R∂V»¡ xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s ™yμR∂©´sáª][ GNUPÀ≥œ¡≠sLiøR¡¨s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ.. BÕÿLi…”¡ ™y…”¡¨s FsLi»¡L`i¤…¡LiVV©±s ¬ø¡[xqsWÚ ™´s˘™´sxqÛs©´sV μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. ™yLRiV xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN]¨s, ™yLji ™yLji Æμ∂[aSáNRPV Æ™sŒ˝ÿá©´sVN]Li»¡V©yıLRi¨s, xqsLiª][xtsQLigS ™yLji¨s xqs*Æμ∂[aSáNRPV Æ™s¤Œ˝¡[Õÿ øR¡W≤yá©yıLRiV. ZNP[xqsV©´sV N][LÌRiV  ¡∏R∂V»¡ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV BLRiV™´sLÊSáV xqs™´sV¯ºΩLiøR¡≤R∂Liª][ ZNP[xqsV©´sV N]…Ì”¡Æ™s[aSLRiV. ™yLRiV ªRΩ™´sV Æμ∂[aSáNRPV Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ZNP[xqsV©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiøR¡≤R∂Liª][ Fs£mnsHAL`i©´sV N]…Ì”¡Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V «¡zqÌs£qs Æ™sVx§¶¶¶ªy ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

æªΩáLigSfl·Õ‹[ ©´sNTP÷d¡ æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV: x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so ™´sLRiLigRiÕfi, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl·Õ‹[ ©´sNTP÷d¡ æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV FsNRPV‰™´s∏R∂W˘LRi¨s …”¡AL`iFs£qs aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡xmsORPQ DxmsÆ©s[ªRΩ …”¡.x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so AL][zmsLiøyLRiV. …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs, \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiáV ALi˙μ≥y |msªRΩÚ©´sLiÕ‹[ ©´s≤R∂VxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so rÌyLi≤`∂ Æ™s[zqs©´s \|qsNTPÕfi ª]NRPV‰ªRΩV©yı≤R∂¨s @μj∂ ™´sVVLiμR∂VNRPV NRPμR∂á¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©´sıμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`igS BxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡Vc ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı≤R∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.æªΩáLigSfl· ALi˙μ≥][Œ˝œ¡ @≤ÔygS ™´sWLjiLiμR∂¨s, BNRP‰≤T∂ «¡©´sLi ªRΩáVøR¡VNRPVLi¤…¡[ G\Æμ∂©y ¬ø¡[∏R∂VgRiáLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. xmsLRiNSá Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs áORPQ J»˝¡ Æ™sV«ÿLji…‘¡ª][ lgiáVxqsVÚLiμR∂¨s«‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsWÚ A∏R∂V©´s FsNRP‰≤T∂NRP‰Æ≤∂[ FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. . æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ J»˝¡ Æμ∂ ¡˜NRPV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ μj∂™´sV¯ºΩLjigji NTPLiμR∂xms≤yá©yıLRiV. xmsLRiNSáՋ[ …‘¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛji ’¡ORPQxmsºΩ @≈¡Li≤R∂ Æ™sV«ÿLji…‘¡ª][ lgiáVF~Liμj∂ øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztÌsQryÚLRi¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

Fyá™´sVWLRiV ºdΩLRiVˆÆ©s[ xmsLRiNSáՋ[©´sW B™y*÷¡: ;CÒ|” ™´sLRiLigRiÕfi, y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): Fyá™´sVWLRiV ˙xms«¡Ã¡ ºdΩLRiVˆÆ©s[ xmsLRiNSá ˙xms«¡Ã¡V B™y*á¨s ’d¡¤«¡[{ms «ÿºdΩ∏R∂V ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ≤yNÌRPL`i áORPQ ¯fl„fi @©yıLRiV. . Fyá™´sVWLRiVÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms lgiáVxmso, …‘¡AL`iFs£qsNRPV ≠sVLigRiV≤R∂Vxms≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. BNRP™´sVVLiμR∂V …‘¡AL`iFs£qs©´sV lgi÷¡zms}qsÚ ZNP[{qsAL`i NRPV»¡VLi ¡Li ÀÿgRiVxms≤R∂VªRΩVLiμj∂ ªRΩxmsˆ æªΩáLigSfl·NRPV ILjilgi[μj∂ G≠sV DLi≤R∂μR∂©yıLRiV.™yLjiNTP DμR∂˘™´sVLi \|ms g_LRi™´sLi, æªΩáLigSfl· LS™yá¨s DLi¤…¡[ ’d¡¤«¡[{ms¨s ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ™´sW©´sVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™yLji øR¡LRi˘Ã¡©´sV Fyá™´sVWLRiV ˙xms«¡Ã¡V ≈¡Li≤T∂xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS ZNP[{qsAL`i Fyá™´sVWLRiV ˙xms«¡Ã¡NRPV ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xmsμR∂N]LiÆ≤∂[Œœ¡ß˛ gS æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsgjixqsWÚ ™´sxqsVÚ©yıLRiV, xqsLjiF°¤Õ¡[μy ? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. DμR∂˘™´sWáV @¨sı FyLÌkiáV NRP÷¡zqs ¬ø¡∏R∂W˘÷¡, Fs¨sıNRPáՋ[ …‘¡AL`iFs£qs ™´sW ˙ªRΩÆ™s[V F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´s≤R∂Li xqs\lLi©´s ≠sμ≥y©´sLi NSμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· æªΩ[¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y FsLi{msgS lgi÷¡¿¡©´s ZNP[{qsAL`iNRPV J¤…¡[zqs©´s ©y≤R∂V øR¡xmsˆV≤R∂V ¤Õ¡[μR∂V, ’d¡¤«¡[{msNTP J¤…¡[zqs©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s D÷¡NTP‰xms≤R∂»¡Li FsLiμR∂VNRP¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáNRPV {qs»˝¡ ≠dsVμR∂V©´sı ™´sV NRPV‰™´s æªΩáLigSfl· ≠dsVμR∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿ Õ‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS DLiμR∂¨s, xqs™´sVxqs˘©´sV —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩgS¨s, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, Fyá™´sVWLRiV FsLi{ms xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs FyLÌki æªΩáLigSfl·©´sV æªΩ[¤Õ¡[μR∂¨s ¨sLÙSLRifl·NRPV ™´s¿¡Ë©´s Fyá™´sVWLRiV ˙xms«¡Ã¡V ’d¡¤«¡[{msNTP xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRi©yıLRiV. xmsμR∂N]LiÆ≤∂[Œœ¡˛ Fy»¡Vc ZNP[{qsAL`i ™´sW»¡Ã¡V ©´s≠sV¯ …‘¡AL`iFs£qsNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡zms©y, ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμR∂©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ «ÿºdΩ∏R∂VFyLÌki @LiVV©´s ’d¡¤«¡[{msNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡FyLRi©yıLRiV.«¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so, ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ FyLÌkiáV ™´sVLji©y, ºΩLjigji lgi÷¡¿¡©y æªΩáLigSfl·™yμy¨sNTP ILjigjiLiÆμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s, Fyá™´sVWLRiVÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms lgiáV™´sgSÆ©s[ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sVVμR∂áV gRi÷d˝¡ ™´sLRiNRPV ˙xmsNRPLixms©´sáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘∏R∂V©yıLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ Fyá™´sVWLRiVÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs lgi÷¡ ¡VV¿¡ DLi¤…¡[ Fs™´sLRiW xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[™yLRiV NSμR∂©yıLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+ 26, y˚T 2012

b˛&ÉT ù|s¡T‘√ n&Ée⁄\T <Ûä«+dü+

q\¢<Ûäq+ yÓ*øÏr‘· $wüüj·T+˝À πø+Á<ä+ uÀsê¢ ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi Æ™s÷¡NTPºdΩªRΩ @LiaS¨sı INRP DÆμ∂[*gRiÀ≥œ¡LjiªRΩ Fs¨sıNRPá ¨s©yμR∂LigS ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsøyLRiLiÕ‹[NTP æªΩ[™´s≤R∂Li A•¶¶ *¨sLiøR¡μR∂gji©´sÆμ∂[. gRiVxmsÚ xqsLixmsμR∂ xqs™´sVxqs˘Q\|ms øR¡LRiË©´sV 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’d¡¤«¡[{ms Æ™sVVμR∂»¡gS LRiLigRiLi ≠dsVμR∂NRPV æªΩ¿¡ËLiμj∂. J \Æ™sxmso @©yı x§¶ ¶«ÿlLi[ DμR∂˘™´sVLi, ™´sVL][\Æ™sxmso ÀÿÀÿ LSLiÆμ∂[™±s áV NRPW≤y F°LS≤R∂VªRΩV©yıLRiV. C μR∂aRPÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı øR¡LRi˘Ã¡V NRPLi…”¡ ªRΩV≤R∂VxmsogSÆ©s[ D©yıLiVV. @˙NRP™´sWLÍRi©´s©´sV @LjiNRP»Ì¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]¨sı ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· øR¡LRi˘Ã¡©´sV xqsW¿¡LiøR¡≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶ ZaP[*ªRΩ xms˙ªRΩLiÕ‹[ N]ªRΩÚμR∂©´sÆ™s[Vμk∂ ¤Õ¡[μR∂V. ≠sÆμ∂[bdP LRix§¶ ¶xqs˘ ΔÿªyÕ˝‹[¨s ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáÆμ∂[ FsNRPV‰™´sgS DLiμR∂¨s @Æ©s[NRP ¨sÆ™s[μj∂NRPáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV.@LiVVæªΩ[ ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ ™´sVWáVgRiVªRΩV©´sı À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVá ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi 25 áORPQá N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá μyNS DLi»¡VLiμR∂¨s {qs’d¡H \Æ≤∂lLiNÌRPL`i G{ms zqsLig`i B…‘¡™´s÷¡ BLi»¡L`iF°Õfi @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xqsμR∂xqsV=Õ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s ZaP[*ªRΩ xms˙ªRΩLi ¨sxtsQˆÈá\Æ™sV©´sμj∂gS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki ©´sÃ˝¡ NRPV¤À¡[ LRiVá «ÿ’¡ªy©´sV  ¡∏R∂V»¡|ms»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. μyμyxmso 1930á ©´sVLi¿¡ xms©´sVı FsgRiÆ™s[ªRΩμyLRiVá ™´sμÙR∂ ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi gRiV»Ì¡Ã¡VgRiV»Ì¡Ã¡VgS }msLRiVN]©´sı \Æ™s©y¨sı A ™´sLiμR∂ }ms“¡Ã¡ ZaP[*ªRΩ xms˙ªRΩLi xqÛsWáLigS ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi xqs™´sVxqs˘©´sV }msL]‰©´sıÆμ∂[ gS¨s μy¨s xmsLjiuy‰LS¨sı A xms˙ªRΩLi μy»¡Æ™s[zqsLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS NSL]ˆlLi[…fi xqsLixqÛsáV gRi≤T∂Li¿¡©´s Aμy∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂NRP À≥ÿgS¨sı Aμy∏R∂VLi xms©´sVı ≠sV©´s•¶¶ LiVVLixmsogRiá ªRΩ™´sV xqs*øR¡ËÈLiμR∂ xqsLixqÛsá ΔÿªyáՋ[NTP ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤R∂Li NRPμÙR∂V. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙μR∂™´s˘ ™´sWlLi‰»˝¡ μy*LS rylgi[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ xqs≠dsVNRPLRifl· (H{msJ), ≠sÆμ∂[bdP ™´sVμR∂Vxmso xqsLixqÛsá μy*LS rylgi[ zmsc©Ø[…fi= (FyLÌjizqs}ms»¡Lki ©Ø[…fi=) ™´sLi…”¡ rÌyN`P ™´sWlLi‰…fi Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV, Lji∏R∂VÕfi Fs}qÌs…fi, AÀ≥œ¡LRiflÿáV,  ¡LigSLRiLi, Æ™sLi≤T∂ ™´s˙«ÿáV ªRΩμj∂ªRΩLRi ≠sáV\Æ™s©´s ™´sxqsVÚ™´soá ™´sWlLi‰»˝¡Vc NRPW≤y ˙xmsμ≥y©´sLigS ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´s ªRΩ∏R∂WLki ZNP[Li˙μyáVgS D©yıLiVV.ry*ªRΩLiªy˘Q˚©´sLiªRΩLRiLi μyμyxmso ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿáNRPV \|msgS rygji©´s \¤Õ¡|qs©±s= LS«fiÕ‹[¨s xms©´sVıá ™´s˘™´sxqÛs NSLRifl·LigS Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s @˙NRP™´sWLÍRi©´s μyμyxmsogS zqs*£qs Àÿ˘LiNRPVáNRPV ªRΩLRi÷¡Liμj∂. xqsLRi◊d¡NRPLRifl· ≠sμ≥y©yáª][ NRPW≤T∂©´s ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩ ALÛjiNRP xqsLixqs‰LRifl·Ã¡ NSLRifl·LigS xqsgRi»¡Vc Æμ∂[bdPπ∏∂WªRΩˆºΩÚ (“¡≤U∂{ms) |msLjigjiLiμj∂. NSL]ˆlLi[…fi xqsLixqÛsá Aμy∏R∂WáV @©´sWx§¶ ¶˘LigS |msLjigSLiVV. FyªRΩ xms©´sVıá ™´s˘™´sxqÛs INRP Æ™s[VLRiNRPV xqsLRi◊d¡NRPLRifl·NRPV gRiV\lLi©´sxmsˆ…”¡NUP @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂©´s Æμ∂[aSáª][ F°÷¡}qsÚ xms©´sVıáV @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂»¡Liª][ 2008 μyNS Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s @˙NRP™´sWLÍRi©´s ≠sÆμ∂[bdP Àÿ˘LiNRPVá ªRΩLRiá≤R∂Li Æ™s[gRi™´sLiªRΩ\Æ™sVLiμj∂.@˙NRP™´sVLigS xqsLiFyμj∂xqsVÚ©´sı LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV, D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV, ™´sWzmns∏R∂W ™´sVVhSáV, xms©´sVıáV FsgRiÆ™s[zqs©´s @˙NRP™´sV ™y˘FyLRi ™yfl”·«¡˘ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV áORPQá N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV zqs*£qs Àÿ˘LiNRPVáՋ[NTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. x§¶ ¶™yÕÿ Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV, rÌyN`P ™´sWlLi‰…fi NSLRi˘NRPÕÿFyá ™´sW»¡Vc©´s N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ≠sÆμ∂[bdP Àÿ˘LiNRPVáNRPV LRix§¶ ¶xqs˘LigS F°ªRΩV©yıLiVV. 2010Õ‹[ ZNP[™´sáLi 9295 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªRΩLRi÷¡ Æ™s◊¡˛©´s»˝¡Vc ZaP[*ªRΩ xms˙ªRΩLi ¬ø¡ ¡Vª][Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* N]©´sVg][Œœ¡ß˛, ÕÿÀ≥ÿ}msORPQ ¤Õ¡[¨s xqs*øR¡ËÈLiμR∂ xqsLixqÛsáV ©´sÃ˝¡ μ≥R∂©´s «¡©´s¯rÛy©yáVgS D©yıLiVV. À≥ÿLRiª`ΩÆμ∂[aRP ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs ry}msORPQLigS xqsªRΩ*LRi @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ Æμ∂[bdP∏R∂V @˙NRP™´sWLÍRi©´s ≠sÆμ∂[aSáNRPV ªRΩLRi÷¡F°™´s≤R∂Li ™´sVLiμR∂gjiLi¿¡Liμj∂. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V gRiVxmsÚ xqsLixmsμR∂áV r~LiªRΩ gRi≤ÔR∂ ≠dsVμR∂Æ©s[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS F°gRiV xms≤ÔyLiVV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáV ªRΩ™´sV @˙NRP™´sWLÍRi©´s©´sV xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s μyøR¡VNRPVLi»¡Vc©yıLRi¨s ¨sÆ™s[μj∂NRPáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[xqsVÚ©yıLiVV.C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ’¡©y≠dsVá LRiWxmsLiÕ‹[, BªRΩLRi˙ªy ™´sVWáVgRiVªRΩV©´sı gRiVxmsÚμ≥R∂©y¨sı ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤R∂Li\|ms, Æ™s÷¡NTP ºdΩ∏R∂V≤R∂Li\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡Liμj∂. À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ G…ÿ áORPQ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáNRPV \|msgS (19 ’¡÷¡∏R∂V©±s ≤yáL˝RiV) gRiVxmsÚ μ≥R∂©´sLi xmso»Ì¡VcN]r°ÚLiμR∂¨s “¡Fs£mnsH @LiøR¡©y. C ≤R∂ ¡V˜ ™´sV©´s Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂V©´sV, ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı ºdΩ˙™´sLigS ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μk∂¨sı @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ aRPNTPÚ, ¬ø¡[™´s ªRΩ™´sVNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s ZaP[*ªRΩ xms˙ªRΩLi μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li IxmsˆVNRPV©´sıμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sWLji©´s «ÿºdΩ∏R∂V @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xmsLjizqÛsªRΩVá NRP©´sVgRiVfl·LigS xqsLRiŒœ¡#\Æ™sV©´s ¨s∏R∂V™´sWáª][, NRP¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s @™´sVáV ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáª][ NRPW≤T∂©´s xms©´sVıá ≠sμ≥y©y¨sı LRiWF~Liμj∂Liøy÷¡. ˙xmsxmsLiøR¡ ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡Li NSLRifl·LigS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂©´s @Æ™sVLjiNS, ∏R∂VWL][zms∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s Æμ∂[aSá ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛsáV @xqsÚ™´s˘xqsÚ™´sV∏R∂W˘LiVV. μyLiª][ @Æ™sVLjiNS, \Æ©s“¡Lji∏R∂W, zmns÷¡\|ms©±s=, Æ™sVNTP=N][, «¡LRi¯¨ds ªRΩμj∂ªRΩLRi Æμ∂[aSáV zqs*£qs Àÿ˘LiNRPVáՋ[ ™´sVWáVgRiVªRΩV©´sı ªRΩ™´sV Æμ∂[aRP NRPV¤À¡[LRiVá @˙NRP™´sV μ≥R∂©y¨sı ºΩLjigji LS ¡»Ì¡VcNRPV©yıLiVV. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠sÆμ∂[bdP Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ ≤R∂ ¡V˜ μyøR¡VNRPV©´sı N]LiμR∂LRiV À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V NRPV¤À¡[LRiVá «ÿ’¡ªy©´sV «¡LRi¯¨ds ™´sV©´s Æμ∂[aS¨sNTP @LiμR∂¤«¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V.

dü÷ÿ˝Ÿ ãdüT‡\ ‘·ìFøÏ y˚fi≤jÓT...!

N]¨sı LS«¡NUP∏R∂VFyLÌkiáV ˙xms«¡Õ˝‹[ ªRΩ™´sV ˙Fy ¡Õÿ˘¨sı |msLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV F°≤R∂VÀ≥œ¡W™´sVVá ry*μ≥k∂©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙ ¡x§¶¶¶¯xqsÚQ˚LiÕÿ ™y≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLiVV. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS IN][‰ FyLÌki ™´sLiμR∂Õÿμj∂™´sVLiμj∂ NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV F°gRiV¬ø¡[zqs 'F°≤R∂VrygRiV' }msLRiVª][ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[¨s @≤R∂™´soá©´sV ≠søR¡ORPQfl· LRiz§¶¶¶ªRΩLigS ©´sLjiNTP Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. C ≠sμ≥R∂LigS gRi≤T∂¿¡©´s μR∂aS Ù¡ NSáLiÕ‹[ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 5Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[¨s @≤R∂™´soá©´sV ©´sLjiNTPÆ™s[zqs ™y…”¡¨s rygRiVÀ≥œ¡W™´sVVáVgS ™´sWLRiVËNRPV©yıLRiV. ™´sWμyLRiLi @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ 3Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[¨s Lji«¡L`i* FnylLixqÌsV©´sV ©´sLjiNTPÆ™s[∏R∂VgS, áøR¡Ë}ms»¡ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ 1000FsNRPLSáV, æªΩÃ˝¡xms÷˝¡ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sVL][ 1000FsNRPLSáV ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVáVgS ™´sWLjiF°∏R∂WLiVV. ªy«ÿgS æªΩÃ˝¡xms÷˝¡ Lji«¡L`i* FnylLixqÌsV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s æªΩÃ˝¡xms÷˝¡ ˙gS™´sV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ ™´sVL][ 20 FsNRPLSÕ˝‹[¨s @≤R∂≠s¨s ©´sLjiZNP[{qs @LiμR∂VÕ‹[ FygS Æ™s[aSLRiV. C @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ≠sVgji÷¡©´s N]μÙj∂Fy…”¡ @≤R∂≠s¨s NRPW≤y ©´sLjiNTPÆ™s[zqs rygRiVÀ≥œ¡W™´sVVágS ™´sWlLi[ËLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ INRPxmsˆV≤R∂V μR∂»Ì¡LigS D©´sı @≤R∂™´soáV Æ©s[≤R∂V NRPVLi¿¡LiøR¡VNRPVF°ªRΩV©yıLiVV. @ªRΩ˘LiªRΩ ≠sáV\Æ™s©´s @»¡≠ds xqsLixmsμR∂ xqs¯g˝RiQL˝Ri μ≥R∂©´sμy•¶¶¶¨sNTP x§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVF°ªRΩV©yıLiVV. ≠sVgji÷¡©´s @≤R∂™´soáV NSryÚ F°≤R∂V ©´sLjiNTPÆ™s[ªRΩ NSLRifl·LigS rygRiVÀ≥œ¡W™´sVVáVgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLRiV. BLiªRΩ«¡LRiVgRiVªRΩV©yı @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ™´sVNRPV G≠dsV xms»Ì¡©´s»Ì¡Vc ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS Æ™s[¤Õ¡[LRiVFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s

@≤R∂™´soáV μyμyxmsogS NRP©´sV™´sVLRiVgRiπ∏∂[V˘ μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. A˙NRP™´sVfl· μyLRiVáV F°≤R∂V }msLRiVª][ @≤R∂≠s¨s ©´sLjiNTP Æ™s[xqsVÚLi≤R∂gS μk∂¨s¨s @»¡≠dszqs ¡˜Liμj∂ ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVËNRPVLi»¡V©yıLRiV. @≤R∂™´soá©´sV ©´sLjiNTP©´s ™yLjiÕ‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂\|ms ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V¬ø¡[zqs ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPV¨s @©´sLiªRΩLRiLi ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı NRPáxms©´sV xqs¯g˝RiQL˝Riª][ NRPV™´sV¯NRP‰LiVV @™´sVV¯NRPVLi»¡Vc©yıLRiV.gRiªRΩ Æ©sáՋ[ æªΩÃ˝¡xms÷˝¡ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ J ™y™´sVxmsORPQFyLÌki Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 300

>∑T]Ô+|ü⁄ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ zqsLigRilLi[fl”· gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsV Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygRiVª][Liμj∂. @LiªRΩ…ÿ lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáZNP[ Fs¨sıNRPá xmsμÙR∂ºΩ DLi≤R∂gS zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ ©yáVgRiV xqsLi™´sªRΩ=LSáNRPV DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ lgi÷¡¿¡©´s xqsLixmnsWáV N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ*Li }msLji»¡ ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yı∏R∂V©´sı AL][xmsfl· áV D©yıLiVV. @¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LRiLigRi xqsLixqÛsÕ˝‹[ lLiLi≤R∂V J»˝¡ xmsμÙR∂ºΩ DLi≤R∂gS INRP‰ zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[Æ©s[ INRP‰ J»¡V ª][ gRiVLjiÚLixmso, ˙FyºΩ¨s¥R∂˘ xqsLixmnsWá Fs¨sıNRP «¡LRiVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsV Fs¨sıNRPáV ©Ø[»˝¡V, J»˝¡VgS ™´sWLS∏R∂V¨s N]LiμR∂V NSLji¯NRP Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ AL][zmsLiøR¡≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. lLiLi≤R∂V J»˝¡V |ms≤T∂æªΩ[ lLiLi≤R∂V xqsLixmnsWá ¡Ã¡Li, ˙Fy ¡Ã¡˘Li ªRΩgÊRiVªRΩVLiμR∂Æ©s[ À≥œ¡∏R∂VLiª][Æ©s[ lLiLi≤R∂V J »˝¡NRPV Æ™s©´sVNRPLi«¡ Æ™s[xqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsW¨sZNP[ xqs Æ™sV¯ ©Ø[…‘¡cxqsV B¬ø¡[Ë x§¶¶¶NRPV‰ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙Fy ºΩ¨s¥R∂˘ xqsLixmnsWáV \|qsªRΩLi ˙}msORPQNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøy÷¡= ™´sr°ÚLiμR∂©yıLRiV. μk∂Liª][ NSLji¯NRPVá F°LS»¡xms …”¡™´sV ¨sLki*LRi˘™´sVLiVVLiμR∂©yı LRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s NSLji¯NRP ™´sLÊS¨sNTP zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáV ™´sWLÊRi¨slLÙi[aRPNRPVáVgS DLiÆ≤∂[™yLRi©yıLRiV. NS¨ds Fs¨sıNRPá ªRΩLRiV™yªRΩ lLiLi ≤R∂V xqsLixmnsWáV Fs™´s\lLi©´s xqsÆ™sV¯ ©Ø[…‘¡ xqsV B}qsÚ ≠sxmnsáLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLRi*ryμ≥yLRifl·\Æ™sV F°LiVVLiμR∂©yı LRiV. Fs¨sıNRPá ™´sÃ˝¡ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li, gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsWáNRPV ÕÿÀ≥œ¡Li NSgS NSLji¯NRPVáNRPV ºdΩLRi¨s ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. N][≤`∂ A£mns ≤T∂zqszm˝s©±s NSLji¯NRPVá x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV NSáLSzqsLiμR∂©yıLRiV. gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsW¨sNTP xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ*Li ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs B¬ø¡[Ë G¤«¡Li»¡Vc Fy˙ªRΩ©´sV ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li F°ztsQr°ÚLiμR∂©yıLRiV.

eT+&ÉT‘·Tqï zô|Héø±dtº >∑qT\T Æ™s[≤T∂gS DLiÆ≤∂[ zqsLigRilLi[fl”· DxmsLjiªRΩá gRi¨s ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sVLi≤R∂V¤…¡Li≤R∂áNRPV À‹gÊRiV NRPVxmsˆÃ¡NRPV ¨sxmsˆV @Li»¡VNRPVLi…‹[Liμj∂. À‹gÊRiV \|mnsL`i ™´sÃ˝¡ Æ™sáV™´sÆ≤∂[ F~ gRiÕ‹[ NSLji¯NRPVáV @μ≥j∂NSLRiVáV xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ zqsLigRilLi[fl”· N][Õfi¤À¡ÕfiÌ ˙FyLiªyÕ˝‹[ FsLi≤R∂áV ™´sVLi≤R∂VªRΩV©yıLiVV. xqsWLRiV˘¨s ˙xmsªyxmsLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ Lki—¡∏R∂V©±sÕ‹[¨s Jxms©±s NSxqÌsV ˙Fy¤«¡NÌRPVáV ¨sxmsˆVá NRPVLixms…”¡gS ™´sWLSLiVV.FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩª][ Fy»¡V Æ™s[≤T∂ gSáVáV ≠dsxqsVÚLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NSLji¯NRPVáV ≠sμ≥R∂VáNRPV LS™´s≤y¨sNTP «¡LiNRPVªRΩV©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”· gRi©´sVá ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ 50 ≤T∂˙gki á DuÒ°˙gRiªRΩ NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´sgS D©´sıxmsˆ…”¡NTP @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi 49.5 ≤T∂˙gkiáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ©´sÆ™sWμR∂V @LiVV©´s»˝¡VcgS }ms L]‰Li»¡W NSLji¯NRPVáª][ ¨sLRi˜ÈLiμ≥R∂xmspLjiªRΩLigS xms©´sVáV ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©yıLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP 50 ≤T∂˙gkiá DuÒ°˙gRiªRΩ μy…”¡æªΩ[ xms ©´sVá ≠sLS™´sVLi ˙xmsNRP…”¡Liøy÷¡= DLi≤R∂gS @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s NSLji¯NRPVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ gRiLjixtÌsQLigS 49.5 ≤T∂˙gkiá DuÒ°˙gRiªRΩ ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS gRiªRΩ ™y LRiLi L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ DuÒ°˙gRiªRΩ ≠s™´sLSá ©´sV xmsLjibdP÷¡}qsÚ G L][«¡ŸNSL][«¡Ÿ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS ©´sÆ™sWμR∂∏R∂W˘LiVV. FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩ μR∂XuÌy˘ Æ™sVVμR∂…”¡ ¡μj∂÷d¡¨s 1 gRiLi»¡ ™´sLRiZNP[ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, lLiLi≤][ ztsQ£mnÌs ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ©´s≤R∂Fyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.  ¡∏R∂V»¡ 49 ≤T∂˙gkiá |qs÷¡=∏R∂V£qs DLi¤…¡[ J{qszmsáՋ[ 50 ≤T∂˙gkiá NRPLi¤…¡[ \|msÆ©s[ DLi»¡VLiμR∂¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV.J|ms©±sNS£qÌs ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ ryμ≥yLRifl· DuÒ°˙gRiªRΩ NRPLi¤…¡[ lLiLi≤R∂V ≤T∂˙gkiá DuÒ°˙gRiªRΩ NS* Lki GLji∏R∂WÕ˝‹[ DLi»¡VciLiμj∂. DμR∂∏R∂VLi 8 gRiLi»¡Ã¡ZNP[ DuÒ°˙gRiªRΩ |msLRiVgRiVª][Liμj∂.NSLji¯NRPVáV …‹[{msáV μR∂LjiLi¿¡ FsLi≤R∂ Æ™s[≤T∂ ©´sVLi¿¡ LRiOTPQLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. À≥ÿLki BLi«¡©±sáª][ NRPW≤T∂©´s ≤R∂LixmsL˝Ri ™´sμÙR∂ Æ™s[≤T∂ @μ≥j∂NRPLigS DLi»¡VLiμj∂. G{qsáV ¤Õ¡[¨s ≤R∂LixmsL`i áV ©´s≤R∂xms≤y¨sNTP AxmslLi[»¡L`iáV  ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≤R∂LixmsL˝RiV N]¨sıLi…”¡Õ‹[ G{qs áV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li NS*LkiáNRPV Æ™s¤Œ¡[˛ μyLji Õ‹[ FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩ, μR∂V™´sVW¯ μR∂W◊d¡, F~gRi NSáWxtsQ˘Li DLi»¡VLiμR∂¨s AÆ™s[μ≥R∂©´s ™´s˘ NRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™yx§¶¶¶©yá @≤ÔyÕ‹[ μR∂V™´sVV¯ Fsgjizqs xms≤T∂ μyLji NRP¨sˆLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AxmslLi[»¡L`iáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ xqsVÚ©yıLRiV. L][«¡ŸNRPV ZNP[™´sáLi 200 ≠sV÷d˝¡ ÷d¡»¡L˝Ri ™´sV—Í¡gRi Fy˘ZNP…fiá©´sV IN]‰NRP‰…”¡ BxqsVÚ©yıLRi¨s, NRP¨dsxqsLi lLiLi≤R∂V Fy˘ZNP…fi\¤Õ¡©y B™y*á¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. lLi£qÌs |tsQÃÌ¡L`iáV ªRΩgji©´s¨sı GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨ds ™y»¡L`i LRiLi«¡©±sáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨ds N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ™y˘»¡L`i NS˘©±sá©´sV B ™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ªygRiV¨ds…”¡ ™´sxqsºΩ ¤Õ¡[NRP B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVL_ªRΩV©´sı»˝¡V }msL]‰Li»¡V©yıLRiV.

ô|Á{À<Ûäs¡\ô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ìs¡düq\T xmsáVø][»˝¡ ALiμ][Œœ¡©´sáV, LSryÚL][N][áV |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá |msLixmso©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLiLi≤][L][«¡Ÿ aRPV˙NRP™yLRiLi NRPW≤y |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ALiμ][Œœ¡©´sáV N]©´srygSLiVV. —¡Õ˝ÿ …”¡≤T∂zms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xmsáVø][»˝¡ ¨sLRixqs©´sá LS˘÷d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. |msLi¿¡©´s μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLiøyá¨s, ˙xms«¡Ã¡\|ms À≥ÿLRiLi Æ™sWxmsLSμR∂Li»¡W ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ALiμ][Œœ¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. |msLi¿¡©´s |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩgÊjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV ø][»˝¡ LS˘÷d¡Ã¡V, LSryÚL][N][áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gS, ™´sVLjiN]¨sı ø][»˝¡ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯Ã¡©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sW…ÿL`i\|qsNTPŒ˝œ¡©´sV ªyŒ˝œ¡ª][ ÕÿgRiVªRΩW ≠s©´sWªRΩıLi gS ¨sLRixqs©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. xms»Ì¡fl· ∏R∂VV ™´s«¡©´s xqsLixmnsWá Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sVV≤R∂V øR¡ ˙NSá ™yx§¶¶¶©y¨sNTP J ≠sNRPÕÿLigRi ∏R∂VV™´sNRPV≤R∂V ªy≤R∂V NRP…Ì”¡ Õÿgji ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. À‹[¥`∂Õ‹[ ¡rÌyLi≤`∂ FsμR∂V»¡ …‘¡c≤U∂ {ms Æ©s[ªRΩáV ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gS, ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯ ©´sV …‘¡cAL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[ aSLRiV. D»¡WıL`i xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s @Li¤À¡[μR∂‰ L`i ø_LRiryÚÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV LSryÚL][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

˙xms«ÿ™´s˘ºΩlLi[NRP ≠sμ≥y©yáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩW 28 ryL˝RiV |ms˙…‹[Õfi øyLÍkiá©´sV |msLi¿¡LiμR∂¨s FsLi{ms LS¥][≤`∂ LRiÆ™s[Va`P AL][zmsLiøyLRiV.|ms˙…‹[ μ≥R∂LRiáV Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩgÊjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ xmsáV FyLÌkiáV, xqsLixmnsWáV ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xms…ÌÿLiVV. A μj∂ÕÿÀÿμ`∂ ¡rÌyLi≤`∂ FsμR∂V»¡ ’d¡¤«¡[{ms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ LSryÚL][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gS, æªΩáLigSfl·ø_N`PÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ∏R∂VW{msG \¬ø¡L`ixmsLRi=©±s r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂, ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡FyÕfilLi≤ÔT∂ |mn˝sNUP=á©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[∏R∂VgS, {qs{msH Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ LSryÚL][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡ªRΩ* μj∂ztÌsQ À‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi¬ø¡[aSLRiV. μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjiLi¬ø¡[ ™´sLRiNRPV ALiμ][Œœ¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. @Li¤À¡[ μR∂‰L`i ø_LRiryÚÕ‹[ D»¡WıL`i ™´sVLi≤R∂á ’d¡¤«¡[ {ms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xmsLi≤˝R∂  ¡Li≤T∂\|ms \|qsNTPÕfi Æ™sW…ÿL`i©´sV NRP…Ì”¡ ªyŒ˝œ¡ª][ ÕÿgRiVªRΩW ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* øR¡LRi˘Ã¡NRPV ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂VgS, FyªRΩ D»¡WıL`i ™´sμÙR∂ ˙gS≠dsVfl· }msμR∂á xqsLixmnsVLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ LSryÚL][N][ ¬ø¡[zqs ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μj∂ztÌsQ À‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV.xmsáVø][»˝¡ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki

Áô|’y˚{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ãdüT‡\ ‘·ìF\T <˚yê\j·T uÛÑ÷eTT\ô|’ düπs« : mdæ

≠sμy˘ xqsLixqÛsá ¡ xqsV=á zmns…fiÆ©s£qs ªRΩ¨s–d¡Ã¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[ xtsvLRiW @∏R∂W˘LiVV. B…‘¡™´s÷¡ ˙xms™´sWμyá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ™´sVVLiμR∂xqsVÚ øR¡©´s˘Ã¡V ªRΩ{qsDNRPVLi»¡V©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV @μ≥j∂NSLRiVáV ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS ≠ds…”¡ ¨s ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[xqsWÚ ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmso N][™´s≤R∂Liª][.. ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ≠sμy˘LÛRiVá ˙Fy flÿá ≠dsVμR∂ZNP[ æªΩxqsVÚLiμj∂. ™´sVV≤R∂VxmsoáNRPV NRP NRPV‰QQLjiÚ xms≤R∂VªRΩV©´sı N]LiμR∂Lji @μ≥j∂NSLRiVá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiÆ™s[V ≤]NRPV‰  ¡xqsV=á ¨sLS*x§¶¶¶NRPVÕ˝‹[ ™´sVLjiLiªRΩ \Æμ∂LS˘¨sNTP.. ≠sμy˘LÛRiVá «ÿ˙gRiªRΩÚxms»˝¡ ºdΩ˙™´s ¨sL˝RiOSQQ˘¨sNTP NSLRifl·™´sV™´soªRΩVLiμj∂. gRiªRΩ ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NRPŒÿaSá, FyhRiaSá  ¡xqsV=á zmns…fiÆ©s£qs gRi≤R∂V™´so C Æ©sá 15NRPV xmspLRiÚLiVV˘Liμj∂. ™´s¬ø¡[Ë ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ C Æ©sá 16 ©´sVLi¿¡ «¡⁄©±s 10Õ‹[gS —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS xqsW‰ Õfi  ¡xqsV=á zmns…fiÆ©s£qs ªRΩ¨s–d¡ xms˙NTP ∏R∂V «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqsV™´sWLRiV 15  ¡xqsV=áV zmns…fiÆ©s£qs ¤Õ¡[NRPVLi≤y ºΩLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤y¨sı gRiVLjiÚLi¿¡ ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. xms©´sVı ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPVLi≤y ºΩLjilgi[  ¡xqsV=áV @ μ≥j∂NSLRiVá ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLiVV. μk∂ ¨sNTP N]LiμR∂LRiV @μ≥j∂NSLRiVáV xmsL][ORPQLigS xqsx§¶¶¶NRPLjixqsVÚ©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C ryLji ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ªRΩ¨s–d¡ Õ˝‹[ LRi™yflÿ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿá¨s xmsáV™´soLRiV N][LRiVªRΩV©yı LRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV ÕÿáV¿d¡ xms≤T∂ zmns…fiÆ©s£qs μ≥R∂X™´sxms˙ªyáV «ÿLki ¬ø¡[zqs ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡ À≥œ¡ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚª][ A»¡Õÿ≤R∂VN][™´sμÙR∂¨s ≠sμy˘LÛRiV á ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ˙xmsLiVVÆ™s[»¡Vc ≠sμy˘ xqsLixqÛsáV Æ™s[áNRPV Æ™s[áV ™´sVV NRPV‰zmsLi≤T∂ ™´sVLki ≤]Æ©s[xtsQ©˝´sV, {mns«¡ŸÃ¡V ™´s xqsWáV ¬ø¡[ryÚLRiV.. A rÛyLiVVÕ‹[ r¢NRPLS˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi øyÕÿ xqsLixqÛsÕ‹[ NRP¨szmsLiøR¡™´so. ™´sVLki ™´sVV≈¡˘LigS ¨sªRΩ˘Li ≠sμy˘LÛRiV ÷¡ı BLi…”¡ ©´sVLi¿¡ ≠sμy˘Ã¡∏R∂Wá ™´sLRiNRPV ¬ø¡[LRiÆ™s[}qs  ¡xqsV=á ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V ¨sL˝RiORPQ ˘ \Æ™s≈¡Lji @™´sáLi’≥¡xqsVÚ©yıLiVV. N]LiμR∂LRiV @μ≥j∂NSLRiVá @áxqsªRΩ*Li, @≠s¨dsºΩ NRPW≤y ª][≤R∂™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV, ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.?hRi LRi™yflÿ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV FyhRiaSáá  ¡xqsV=á zmns…fiÆ©s£qsá xmsLRiLigS NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠s μy˘LÛRiVá ˙FyflÿáV N][Õ‹ˆ™´s≤R∂Li, ˙xms™´sWμyá ÀÿLji©´s xms≤R∂≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. ˙xms™´sWflÿáV Fy…”¡LiøR¡¨s  ¡xqsV=á\|ms N]LRi≤y LRi&V◊¡zmsLiøyá¨s ≠sμy˘LÛRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. FyhRiaSáá rÛyLiVV ©´sVLi¿¡ «¡⁄¨s∏R∂VL`i, {ms“¡, BLi«¡¨dsLjiLig`i, Æ™sV≤T∂NRPÕfi NRPŒÿaSáá ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 2,324  ¡xqsV=áV©yı LiVV. gRiªRΩ G≤yμj∂ ≠ds…”¡Õ‹[ xqsV™´sWLRiV 500NRPV \|msgS  ¡xqsV=áV FsÕÿLi…”¡ zmns…fiÆ©s £qsáV ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ L][≤˝R∂\|ms xmsLRiVgRiVáV ºdΩ aSLiVV. G≤yμj∂ ¿¡™´sL˝][ LRi™yflÿaS≈¡ ≠s —¡¤Õ¡©±s= @μ≥j∂NSLRiVáV Aμy∏R∂V áORPQ ˘ ry μ≥R∂©´sNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

™´sVLiμj∂NTP \|msgS A˙NRP™´sVfl· μyLRiVáV F°≤R∂V }msLRiVª][ @≤R∂≠s¨s ©´sLjiNTP Æ™s[aSLRiV. ™yLji¨s @μR∂Vxmso ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[Æ©s[ @»¡≠ds zqs ¡˜Liμj∂ @™´sxqsLRiLi DLi»¡VLiμj∂. NS¨ds NRPVNRPV‰©´sWLRiV @»¡≠ds lLi[Li«fi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Æ™sVVªRΩÚLigS øR¡Wzqs©y 50 ™´sVLiμj∂ zqs ¡˜Liμj∂ NRPW≤y ¤Õ¡[LRiV. Æ™s[¤Õ¡[LRiVFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLigS øR¡W}qsÚ ALRiVgRiVLRiV @»¡≠ds zqs ¡˜Liμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yıLRiV. NRPªRΩVÚáV, g]≤ÔR∂Œ˝œ¡©´sV μ≥R∂LjiLi¿¡ @≤R∂≠s¨s ©´sLjiNTPÆ™s[xqsVÚ©´sı xqsV™´sWLRiV300 ™´sVLiμj∂¨s @μR∂Vxmso¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li CALRiVgRiVLji zqs ¡˜Liμj∂ª][ @π∏∂[V˘xmsÆ©s[©y? @Li¤…¡[ NRP¿¡ËªRΩLigS NSμR∂Æ©s[ xqs™´sWμ≥y©´sLi ™´sxqsVÚLiμj∂. BÕÿ zqs ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩ NSLRifl·LigS ªRΩ™´sV NRPŒ˝œ¡ ™´sVVLiÆμ∂[ @≤R∂≠s¨s ©´sLjiNTPÆ™s[xqsVÚ©yı @»¡≠dszqs ¡˜Liμj∂ @≤ÔR∂gjiLi¬ø¡[ ryx§¶¶¶xqsLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. CxmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ @≤R∂™´soá xqsLiLRiORPQfl· ˙xmsx§¶¶¶xqs©´sLigS ™´sWLjiLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáNRPV Aμy∏R∂V ™´s©´sLRiVáVgS ™´sWLRiVªRΩV©´sı F°≤R∂V.. A˙NRP™´sVfl· μyLRiVá ©´sVLi¿¡ @≤R∂™´soá©´sV LRiOTPQLiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV AªRΩLS*ªRΩ @LiVV©y xqs\lLi©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLS? @Li¤…¡[ @μk∂¤Õ¡[μR∂V.™y™´sVxmsORPQ FyLÌkiá Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ NRPªRΩVÚáV, g]≤ÔR∂Œ˝œ¡ª][ ™´sLiμR∂Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡V F°≤R∂VÀ≥œ¡W™´sVVá rygRiV}msLRiVª][ @≤R∂™´soá©´sV ≠søR¡ORPQfl·LigS ©´sLjiNTPÆ™s[xqsVÚLi≤R∂gS.. @≤R∂™´soá©´sV xmsLjiLRiOTPQLiøy÷¡=©´s @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsºΩxmnsV…”¡Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ™´sW˙ªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTP NSLRifl·Li ™´sLiμR∂Õÿμj∂™´sVLiμj∂ A˙NRP™´sVfl·μyLRiVá©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[ xqsLiΔÿ˘ ¡Ã¡Li @»¡≠dsaS≈¡Õ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, ˙Fyfl·À≥œ¡∏R∂VÆ™s[V.

B…‘¡™´sá lLiÆ™s©´sW˘ aS≈¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP \Æ≤∂Q˚™±sÕ‹[ ANTP≠ds≤R∂V ™´sWfl”·NS˘Li ¡ xqsÆ™s[VªRΩ ’≥d¡Æ™s[VaRP*LRiry*≠sV Æμ∂[™´srÛy©y¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s 6.70 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s Fy™´sVVáxms˙LRiVÕ‹[ gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V NRP≠sVxtsQ©´sL`i ≠ds.xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xms…ÌÿμyLRiV Fy£qsxmsoxqsÚNRPLi N][xqsLi ªRΩ™´sVaS≈¡ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV aS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ Õ‹[ 3Æ™s[á FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s Fy»¡ |ms≤R∂VªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi NRPxtÌsQ™´sV™´soªRΩVLiμR∂©´sı \lLiªRΩVá N][LjiNRP Æ™s[VLRiNRPV FyªRΩ lLi[»˝¡Vc ˙xmsNSLRiLi N_áVNRPV BxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨sLSμ≥yLRiLigS D©´sı 94 Æμ∂[™´srÛy©yÕ˝‹[ μR∂Wxms μk∂xms \Æ©sÆ™s[μy˘Ã¡V |ms»Ì¡≤y¨sNTP N]¨sı xqsLi™´sªRΩ=LSá ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩÆ©sÕÿ LRiW.2400áV Æμ∂[™yμy∏R∂V, μ≥R∂LS¯μy∏R∂V aS≈¡ @Liμj∂xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂W Æμ∂[™yá∏R∂WÕ˝‹[ μ≥R∂Wxmsμk∂xms \Æ©s Æ™s[μy˘Ã¡V |ms≤R∂VªRΩV©yıLS ¤Õ¡[μy @©´sıμy¨s\|ms xmsLjibdP÷¡LiøR¡≤y¨sNTP ªRΩ™´sV aS≈¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NSLRi˘¨sLRi*x§¶¶¶flÿμ≥j∂NSLRiVáV, Æ™s[VÆ©s[«¡L˝Ri©´sV ©yáV\lgiμR∂V Æμ∂[™yá∏R∂WáNRPV INRPLRiV ø]xmsˆV©´s ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı À≥œ¡W™´sVVá ≠s™´sLSáV xqslLi[* Æ©sLi ¡L˝RiV, À≥œ¡W≠sxqsÚLRifl·, xms…Ìÿμy LRiV Fy£qs xmsoxqsÚNSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ D ©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV xmsLjibdP á©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· æªΩ ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 6Fs, 6’¡, 6zqs Æμ∂[™´srÙy©yáV 639 D©yı∏R∂V©yıLRiV. 6Fs9, 6 ’¡ 159, 6zqs 469, 6≤T∂2 D©yı∏R∂V©yı LRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiW Æ≤∂Li, ªRΩfl·VNRPV ≤T∂≠s«¡©±sáՋ[ À≥œ¡W≠sV LjiNS LÔRiVá xmsLjibdPá©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy™´sV¨s, ’≥d¡™´sV™´sLRiLi, GáWLRiVáՋ[ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. 15L][«¡ŸÃ¡NRPV INRPryLji A∏R∂W Æμ∂[™´srÛy©yá©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[zqs ¨sÆ™s[μj∂NRPá©´sV xmsLizmsryÚLRi©yıLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ '@ORPQLRi μk∂Æ™s©´s' NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s ™´s¿¡ËLiμR∂¨s, @Õÿlgi[ C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi NRPW≤y FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s Aá∏R∂WÕ˝‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV©yıLRiV.GáWLRiVÕ‹[¨s ˙xmsªyxms ≠sZaP[*aRP*LRi ry*≠sV Æμ∂[™yá∏R∂VLi, FyáN]Ã˝¡VÕ‹[¨s OUPQLS LS™´sV÷¡Lilgi[aRP*LSá∏R∂VLi, gRiVLRi™yLiVVgRiWÆ≤∂LiÕ‹[¨s ™´sVμÙj∂ ALi«¡Æ©s[∏R∂Vry*≠sV Aá∏R∂VLi, ’≥d¡™´sV™´sLRiLiÕ‹[¨s D™´sW r° Æ™s[VaRP*LRi «¡©yLÙRi©´sry*≠sV Aá∏R∂VLi, |ms ©´sVg]Li≤R∂Õ‹[¨s ™yxqs≠s NRP©´s˘NS xmsLRiÆ™s[VaRP*Lji Aá∏R∂VLi, ©´sLRiryxmsoLRiLiÕ‹[¨s Aμj∂ZNP[ aRP FsLi¤À¡[L`i™´sV©yıL`i Aá∏R∂VLi, ¨s≤R∂μR∂™Ø[áVÕ‹[¨s ™´sVμR∂©´sg][Fyáry*≠sV Aá ∏R∂VLi, ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂LiÕ‹[¨s áOUPQ ¯©´sLRizqsLix§¶¶¶ry*≠sV Aá∏R∂VLi, ªRΩfl·VNRPVÕ‹[¨s Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiry*≠sV Aá∏R∂VLi, NSŒœ¡˛NRPWLRiVÕ‹[¨s Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiry*≠sV Aá∏R∂VLi, AøR¡Li»¡Õ‹[¨s LSÆ™s[VaRP*LRiry*≠sV Aá ∏R∂VLi, NRPryˆ |msLi»¡Fy≤R∂VÕ‹[¨s Æ™s[fl·Vg][Fyáry*≠sV Aá∏R∂WÕ˝‹[ @ORPQLRi μk∂Æ™s©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi¿¡ 3c5 xqsLi™´sªRΩ=LSá ™´s∏R∂VxqsV= gRiá Àÿá, Àÿ÷¡NRPáNRPV Æμ∂[™yμy∏R∂V, μ≥R∂LS¯μy∏R∂V aS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ '@ORPQLRi μk∂Æ™s©´s' }msLRiVª][ @ ORPQLSÀ≥ÿ˘xqs NSLRi˘˙NRP™´sVLi @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V ©´sV©´sı»˝¡VcæªΩ÷¡FyLRiV. @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqsLi xmspLjiÚgS D¿¡ªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡Vc A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ªy™´sVV }msL]‰©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqsLi ¬ø¡[}qs ™yLjiNTP @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqsLi ¬ø¡[LiVVLi¿¡ xmsáNRP,  ¡Ã¡xmsLi, xmsoxqsÚNRPLi, |ms ©´sVı, ˙xmsryμR∂Li @Liμj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. ˙xms μ≥y©´sLigS xqsLRixqs*ºdΩÆμ∂[≠s, @™´sV¯™yL˝Ri Æμ∂[™´srÛy©´sLiÕ‹[ @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqsLi ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤y¨sNTP ˙Fyμ≥y©´s˘Li BxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. z§¶¶¶LiμR∂W μ≥R∂LS¯¨sı ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP μy*LRiNS ºΩLRiV™´sVáՋ[¨s $Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiry*≠sV ˙xmsøyLRi LRi¥R∂Li N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G¤«¡¨ds= ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV.

©y∏R∂VNRPVáV LSryÚ L][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gS, …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV ∏R∂VW {msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. BLi˙μR∂Æ™s÷˝¡Õ‹[ …‘¡≤U∂{ms ©y∏R∂VNRPVáV LSryÚL][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gS, \¤«¡©´sWL`iÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV LSryÚL][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV |ms ˙…‹[Õfi øyLÍki |msLixmsoμR∂áNRPV ¨sLRixqs©´sgS ∏R∂VW{msFs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶ ©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. NSgRi«fi©´sgRiL`i ’d¡¤«¡[{ms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.¨sLRi¯ÕfiÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ rÛy¨sNRP ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ ø_N`P Õ‹[ LSryÚL][N][ ¬ø¡[zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sW…ÿL`i |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá |msLixmso©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ Fs≤˝R∂ ¡Li≤T∂\|ms ™yx§¶¶¶©y¨sı DLi ¿¡ ≠s©´sWªRΩı ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂VgS, …‘¡AL`iFs£qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV.

õ˝≤¢˝À ø=s¡e&çq

bÕ]X¯ó<äΔ´+ ˙xmsæªΩ[˘NRP Fyá©´sÕ‹[ FyLjiaRPVμ≥R∂˘Li xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ FyLjiaRPVμ≥R∂˘Liª][ ˙xms«¡Ã¡V @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. Æ™s[V«¡L`i ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLRiVáV, ˙xms æªΩ[˘NRP Fyá©´sÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV G ™´sW ˙ªRΩLi FyLjiaRPVμ≥R∂˘LiQ\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ™´sWlLi‰…fiNRPV BLRiV \Æ™sxmsoá D©´sı \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡Õ˝‹[ F˝yzqÌsN`P ™´s˘LÛRi xmsμyLÛSáV ¬ø¡[Lji \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡ ¨dsLRiV  ¡∏R∂V…”¡NTP LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ™s[μR∂«¡Ã˝¡Vª][Liμj∂. Æ™s[V«¡L`i ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ áORPQÕ‹[ Aμy∏R∂VLi ™´sxqsVÚ©yı FyLjiaRPV μR∂˘LiQ\|ms μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV Æ™s[V«¡L`i ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡ FyLjiaRPVμ≥R∂˘xmso xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ™´sVLi≤R∂á ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVªRΩV©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V ™´sL<SNSáLiÕ‹[ ™´sL<SáV NRPVLRi∏R∂VNRP ™´sVVLiÆμ∂[ \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡ ™´s˘™´sxqÛs©´sV xqsLji¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVªRΩV©yıLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi ™y˘FyLRi xqs™´sVVμy∏R∂WáV, x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ß, ¿¡LRiV ™y˘FyLRi xqs ™´sVVμy∏R∂Wá ∏R∂W«¡™´sW©´sVáV \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡ Õ˝‹[ F˝yzqÌsN`P ™´s˘LÛRiáV Æ™s[∏R∂V≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂  ¡≤y ™y˘FyLRixqÛsVáV \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡Õ‹[Æ©s[ À≥œ¡™´s©yá ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Liª][ \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡ ™´sVVLjiNTP ¨dsLRiV  ¡∏R∂V»¡ NTP Æ™s¤Œ˝¡[ ™´sWLÊRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂.μk∂Liª][ FsNRP‰≤T∂μR∂NRP‰≤R∂ ™´sVVLjiNTP¨dsLRiV L][≤ÔR∂V ≠dsVμR∂ ˙xms™´sz§¶¶¶xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ™y x§¶¶¶©´s ø][μR∂NRPVáV, ¿¡©yıLRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV.


Á>∑+<∏ë\j·÷\≈£î 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T ìC≤e÷u≤<é, y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± $<ë´s¡Tú\T b˛{Ï |üØø£å\˝À bÕ˝§Zì ‘·eT uÛÑ$‘·≈£î ã+>±s¡T u≤≥\T y˚j·T&ÜìøÏ ø±yê*‡q |ü⁄düÔø±\T ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T #Ó’s¡àHé #ê+ãs¡T˝À 2012`13 dü+e‘·‡s¡|ü⁄ düs¡« düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ #Ó’s¡àHé n<Ûä´ø£å‘·q, ø£$T{Ï düuÛÑT´\T Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~.á dü+<äs¡“+>± #Ó’s¡àHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± $<ë´s¡Tú\T b˛{Ï |üØø£å\˝À bÕ˝§Zì ‘·eT uÛÑ$‘·≈£î ã+>±s¡T u≤≥\T y˚j·T&ÜìøÏ ø±yê\dæq |ü⁄düÔø±\T ø=qT>√\T≈£î 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢˝Àì Á>∑+<∏ë\j·T\ n_Ûeè~›øÏ 76 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ôddt s¡÷|üø£+>± 4 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ qT+&ç, á ùde\ qT+&ç edü÷\T ø±>± 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T õ˝≤¢˝Àì Á>±eT |ü+#êsTTr\ qT+&ç edü÷\T nj·÷´j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T.õ˝≤¢ |ü+#êsTTr n~Ûø±],Á>±eT |ü+#êsTTr\ qT+&ç ôddt dü]>± edü÷\T nj˚T´ $<Ûä+>±

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+, 26 y˚T 2012

ø£\T¢<äTø±D+ e<ä› |òüTs¡¸D qMù|{Ÿ, y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+ &É\+ |ü‘˚q>∑sY Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T +Á‘·+ dü©+ U≤Hé bÕØÔ, ∫H√ï\ X¯óuÛ≤wt, ¬>’ì ∫qïkÕsTT\T ¬s+&ÉT esêZ\T>± @s¡Œ&ç Á|ü»\ Á|üXÊ+‘·‘·≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+#˚ $<Ûä+>± ø=≥Tº≈£îHêïs¡T.dü©+ U≤Hé, ¬>’ì ∫qïkÕsTT\T Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T nsTTq≥T¢ eTT–Z]ô|’ πødüT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì @môd’‡ JeHé ‘Ó*bÕs¡T.

dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé

H|qs…fi "NUP' ≠s≤R∂VμR∂á

&ç#Y|ü*¢, y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô):&ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Ç+<ä˝ŸyêsTT ¬syÓq÷´ •yês¡T˝À m+ôV≤#Y 7ô|’ ìC≤e÷u≤<é yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï u…’≈£îqT ˝≤Ø &Ûûø=q&É+‘√ u…’≈£îô|’ ñqï eTVæ≤ fi¯≈£î rÁe >±j·÷\T nj·÷´j·Tì @môd’‡ ∫{Ϻu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.Ä eTVæ≤fi¯qT ôV’≤<äsêu≤<é ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ @môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T. u…’≈£îì &Ûûø=q ˝≤Ø Á&Ó’esY Ä|ü≈£î+&Ü ôV’≤< äsêu≤<é yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+&É&É+‘√ kÕúìø£ Á|ü»\T b˛©dt\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#·&É+‘√ kÕúìø£ b˛©dt\T dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì |üsê] ne⁄‘·Tqï ˝≤]ì yÓ+ã&ç+∫ |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ @môd’‡ ∫{Ϻu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.˝≤Ø Á&Ó’esY ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|üqTqï≥T¢ @m ôd’‡ ∫{Ϻu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.

$‘·ÔHê\T...ms¡Te⁄\T dü¬s’q düeTj·÷ìøÏ n+~+#ê* bÕ‘·ãkÕº+&é ø£s¡÷ï\T y˚T 25 düTes¡íyês¡Ô:|ü~, |ü~ùV≤qT s√E\˝À KØ|òt d”»qT yÓTT< ä\e⁄‘·T+~. ø±ã{Ϻ õ˝≤¢˝Àì ¬s’‘·T\+<ä]øÏ $‘·Ô Hê\T , ms¡Te⁄\T dü¬s’q düeTj·÷ìøÏ n+~ + #ê*. ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü*. eT+& É˝≤\˝À ñqï ÄÁ–ø£\ÃsY Ä|òædüs¡T¢ $‘·ÔHê\T ms¡Te⁄\T m+‘· nedüs¡eTÚ‘êjÓ÷ ‘Ó\ TdüTø=ì @ ¬s’‘·T≈£î Çã“+~ø£\T>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü \ì ø=s¡T#·THêïeTT. qøÏ* $‘·ÔHê\T $Áø £sTTdüTÔqï &û\s¡¢qT, e´≈£îÔ\qT ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê*. qøÏ* eT+<äT\T ‘·j·÷s¡T #˚ùdÔ qøÏ* yê´bÕs¡düTú\qT b˛©dt ùdºwüq¢˝À ñ+∫ ø£]ƒq+>± C…’\T •ø£å|ü&˚˝≤ #Ój·÷´*. ∫qï düqïø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#Óà dü_‡&û\qT &Ó’¬s≈£îº>± ¬s’‘·T\≈£î n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì uÛ≤s ¡‹j·T »q‘êbÕ]º øÏkÕHé yÓ÷s¡Ã ø√s¡T#·Tqï~.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

Á>∑÷|t`1 Ád”ÿì+>¥ f…düTºqT Á|üXÊ+‘·+>± »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê* C≤rj·T Á>±MTD Äs√>∑´ |ü<∏äø£+

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô): NSNRPºdΩ∏R∂V ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s H}qs…fi 2012 "NUP' ¨s H|qs…fi NRP¨ds*©´sL`i JLi˙xmsNSa`P aRPV˙NRP™yLRiLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. NUP\|ms @À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV C Æ©sá 31 ™´sLRiNRPW {qs*NRPLjiryÚ™´sV¨s ¬ø¡xmsFyLRiV. ªRΩVμj∂ NUP¨s «¡⁄©±s 2©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs xmns÷¡ªyá©´sV @Æμ∂[ ™yLRiLiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.

u…’≈£îqT &Ûûø=qï ˝≤Ø, eTVæ≤fi¯≈£î rÁe >±j·÷\T

düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\ì ø√sês¡T.$<ë´s¡Tú\T |ü⁄düÔø£ |üsƒ¡HêìøÏ n~Ûø£ ÁX¯<ä› ø£qãs¡T#·T #·Tqï+<äTq |ü⁄düÔø£ |üsƒ¡Hê eT+~sêìøÏ ÇHéyÓ≥sY @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, n‹ ‘=+<äs¡˝À mdæ @sêŒ≥T¢ #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T+˝À $<ë´s¡Tú\, ìs¡T<√´>∑T\ nedüs¡ ì$T‘·Ô+ ÄHé˝…’Hé @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, yê]øÏ ø±yê*‡q düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ, düe÷#ês¡+ |ü+|æ+#·&ÜìøÏ 10 s¡÷bÕj·T\T s¡TdüTeTT #Ó*¢+∫ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì nHêïs¡T.õ˝≤¢˝À 111 |ü⁄düÔø£ ìøÏå|üÔ πø+Á<ë\≈£î nqTeT‹ \_Û+#·>± 48 πø+Á<ë\T q&ÉTdüTÔqï≥T¢, $T>∑‘êyê{Ïì nq‹ ø±\+˝ÀH˚ |üP]+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ πø+Á<ä Á>∑+<∏ë\j·T Ä<ÛäT˙ø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>± 8 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T Á>±+≥T \_Û+#·>± n+<äT qT+&ç 2 \ø£å\‘√ |ü⁄düÔø£ ø£+|üP´{°ø£s¡D≈£î, u≤s¡ÿsY Ø&ÉsY |ü+ø£åHé ø=qT>√\T #˚j·T&É+ »]–+<äì, $T>∑‘ê 6 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ Á>∑+<∏ë\j·÷ìøÏ ø£+|üP´{°ø£s¡D #˚j·TT≥≈£î $ìjÓ÷–+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ejÓ÷»q $<ë´ ñ|ü dü+#ê\≈£î\T {Ï.MπsX¯+, &ç|æz |ü]bÕ\q n~Ûø±] Hêsêj·TD¬s&ç¶, Á>∑+<∏ë\j·T ø±s¡´<ä]Ù j·THé.q]‡+\T, õ˝≤¢ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] Á|ü‹ì~Û Ç.qπs+<ÛäsY, Á>∑+<∏ë\j·T dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é, y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):á HÓ\ 27q ìs¡«Væ≤+#˚ Á>∑÷|t`1 Ád”ÿì+>¥ f…düTº≈£î ìã+<Ûäq\qT K∫Ñ·+>± bÕ{Ï+∫ |üØø£å Á|üXÊ+‘·+>± »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé dü÷∫+#ês¡T.X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ Á|ü>∑‹uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À Á>∑÷|t`1 Ád”ÿì+>¥ f…düTº ìs¡«Vü≤Dô|’ @sêŒ≥T #˚dæq ˇø£s√E •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, m|æ|æmdt|æ ìπsú•+∫q dü÷#·q\ø£qT>∑TD+>± |üØø£å m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü nìï eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rs¡düTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·|üŒìdü]>± ¬s’{Ï+>¥ bÕ´&é, ã÷¢/u≤¢ø˘ ¬s+&ÉT u≤˝ŸbÕsTT+{Ÿ ô|qTï\T yÓ+≥

‘Ó#·TÃø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥¢˝À ù|s¡T ø±ì, bò˛{À ø±ì dü]>±Z ˝Ò≈£î+fÒ ¬s+&ÉT bÕdtb˛s¡Tº ôd’E bò˛{À\qT >∑õf…&é n~Ûø±]#˚ nf…ùdºwüHé #˚sTT+∫ yÓ+≥ ‘Ó#·TÃø√yê\Hêïs¡T.m≥Te+{Ï ôd˝Ÿbò˛qT¢ ø±ì, Áù|ò»s¡T¢ ø±ì, ø±´*≈£L´˝Ò≥s¡T¢ ø±ì Ç‘·s¡ m\Áø±ºìø˘ edüTÔe⁄\qT ø±ì, yÓ’{ŸqsY ø±ì |üØø£å≈£î nqTeT‹+#·uÛÀeTHêïs¡T.|üØø£å ìØí‘· düeTj·TyÓTÆq ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î >∑+≥ eTT+<äT>± |üØø£å πø+Á<ëìøÏ #˚s¡Tø√yê\ì, 10 ì$TcÕ\T Ä\dü´+>± πø+Á<ëìøÏ nqTeT‹+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, n+‘·≈£î$T+∫ ˇø£ÿ ì$Twü+ ≈£L&Ü nqTeT‹+#·uÀeTHêïs¡T.|üØø£å eTT–ùd+‘· es¡≈£î nuÛÑ´s¡Tú\qT me«]ì ≈£L&Ü ãj·T≥≈£î yÓfi¯fl&ÜìøÏ nqTeT‹+#·eTHêïs¡T.|üØø£å πø+Á<ë˝À¢ $<ÛäT˝À¢ ˝Òì e´≈£îÔ\T me«s¡T ñqï ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.|üØø£å πø+Á<ë˝À¢ Á‘ê>∑T˙s¡T, yÓ’<ä´ kÂø£s¡´+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, õ˝≤¢ <ä÷s¡|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e#˚à nuÛÑ´s¡Tú\¬ø’ ñ<äj·T+ |üP≥ n<äq+>± ãdüT‡\ q&ÉbÕ\ì, ñ<äj·T+ 10.40 >∑+≥\≈£î |üØø£å πø+Á<ä+ Á|ü<Ûëq π>≥TqT eT÷dæy˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsYz »>∑BX¯«sê#ê] e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á |üØø£å 27q ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥ es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+<äì, 5900 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡ì, Ç+<äT¬ø’ 24 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ˇø£ Çì«õ˝Ò≥sY, Á|ü‹ ôd+≥s¡T n<äq+>± eTs√ Çì«õ˝Ò≥sY $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì $e]+#ês¡T.n<äq|ü⁄ md”Œ sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, nuÛÑ´s¡Tú\T ˇø£s√E eTT+<äT>± |üØø£å πø+Á<ë\qT >∑T]Ô+#·Tø√yê\Hêïs¡T.Á|ü‹ |üØø£å πø+Á<ä+ e<ä› b˛©düT ã+<√ãdüTÔ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{Ï &çÇz Áoìyêdt, mz >∑+>±<ÛäsY, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, ñ|ü ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, eTTK´ |üs¡´y˚ø£å≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕe÷õø£ ùde˝À dæôV≤#Y øÏwüHé ø£èwæ n_Ûq+<ä˙j·T+ dü+düàs¡D düuÛÑ˝À eø£Ô\ n_ÛÁbÕj·T+ e÷≈£L¢sY, y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô):dæôV≤#Y øÏwüHé J$‘·+ Áã‹øÏ ñqïìï s√E\T kÕe÷õø£ ùde˝ÀH˚ >∑&ç|æ ‘·q J$‘êìπø kÕs¡úø£‘· #˚düT≈£îHêï&Éì &Ü.|æ.sêyÓ÷àVü≤Hé sêe⁄ nHêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ e÷DÏø˘uÛÑeHé dü÷ÿ˝Ÿ˝À C…$$ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q dü+düàs¡D düuÛÑ≈£î eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq C…$$ sêÁwt≥ bÕ´Á≥Hé &Ü.|æ.sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, C…$$ eT+&É\kÕúsTT qT+&ç õ˝≤¢ kÕúsTT es¡≈£î $$<Ûä |ü<äe⁄\qT u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê&Éì, e´øÏÔ>∑‘·+>± eTè<äTdü«uÛ≤$ nsTTq øÏwüHé Áø£eT•ø£åD, ìã<䛑·, düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#·&É+˝À Ç‘·s¡T\≈£î Ä<äs¡Ù+>± ì*#ê&Éì nHêïs¡T.‘·q ùde\T C…$$˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü j·TT{Ïm|òt, CÒdædæ ˝À ≈£L&Ü nH˚ø£ ùde ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ n+<ä] eTqïq\T bı+<ä&É+ øÏwüHéπø #Ó+~+<äì nHêïs¡T.mìï s√E\T Áã‹ø±eTqï~ ø±<äT m{≤¢ Áã‹ø±eTqï~ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Ä˝À∫+#ê\ì, ø±øÏ˝≤ ø£\ø±\+ Áã‘·ø£&É+ ø£Hêï Vü≤+dü˝≤ ø=~›ø±\yÓTÆq eT+∫>± Áã‘·ø£&É+ H˚s¡TÃø√yê\ì, dæôV≤#Y øÏwüHé uÛÖ‹ø£+>± ˝Ò≈£îHêï ‘·q Ä˝À#·q\T #˚dæq ùde\T m\¢|ü&ÉT ñ+{≤j·Tì eø£Ô\T j·TT{Ïm|òt qT+&ç k˛y˚TX¯«s¡T¢, CÒdædæ qT+&ç düTu≤“sêyé, CÒ$$ qT+&çÁoVü≤]Ä#ês¡´, &ç.$»j·÷q+<äsêyé, u≤\j·T´, $$ Á|ükÕ<äsêe⁄, düTo\ ≈£îe÷sY, s¡M+<ÛäsY, qπ>wt, ˝Àø˘dü‘êÔ qT+&ç yêdüT<˚esêyé\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Áø°.X‚.dæôV≤#Y øÏwüHé Ç≥T ñbÕ<Ûë´j·Teè‹ÔøÏ Hê´j·T+ #˚dü÷Ô n≥T kÕe÷õø£ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ‘·qe+‘·T>± ø£èdæ #˚dü÷Ô n+<ä]‘√

Áù|eT>± ñ+≥÷ X¯Á‘·Te⁄\T ˝Òì nC≤‘· X¯Á‘·Te⁄>± >∑T]Ô+|üã&ܶ&Éì, yês¡T˝Òì ˝À≥T rs¡Ã˝Òì<äì á dü+<äs¡“+>± yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ yê]øÏ eTH√<ÛÓ’sê´ìï, Äj·TTsês√>±´\T Çyê«\ì CÒ$$ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT |òüTHé|üPsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø√j˚T&ç q]‡+\T, n˝≤π> øÏwüHé k˛<äs¡T&ÉT dü‘·´Hêsêj·TD\T nHêïs¡T.BìøÏ eTT+<äT ø°.X‚.øÏwüHé bò˛{À≈£î |üP\e÷\\T y˚dæ ÁX¯<ë›+»* |òüT{Ï+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…$$ ÄsYmdt{Ïdæ ñbÕ<Ûë´j·TT\T $.Hê>∑sêCŸ, _.ns¡TDY≈£îe÷sY, X‚KsY, eTDÏø˘uÛÑeHé ñbÕ<Ûë´j·TT\T, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e#˚à KØ|òt≈£î dü_‡&ç, ms¡Te⁄\T $‘·ÔHê\T dæ<ä›+:eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):e#˚à KØ|òt≈£î ¬s’‘·T\≈£î nedüs¡yÓTÆq ms¡Te⁄\qT, $‘·ÔHê\qT eTT+<äT>±H˚ n+~+#·{≤ìøÏ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ì\Te\T ñ+#·Tø√yê\ì, ;<ä\≈£î #Ó+~q \_› yêπs nqTuÛÑ$+#·{≤ìøÏ uÀ>∑dt πswüHéø±s¡T¶\qT dü]#˚j·÷\ì, @ ˇø£ÿ Á>±eT+˝À ≈£L&É eT+∫˙{Ï düeTdü´ ñ‘·Œqï+ ø±e<ä›ì, esê¸ø±\+ düMT|ædüTÔqï+<äTq n+≥Ts√>±\T Á|üu\≈£î+&Ü bÕ]X¯ó<ä´+ yÓTs¡T>∑T|üsêÃ\ì, nedüs¡yÓTÆq eT+<äT\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·Tø√yê\ì sêÁwüº uÛ≤Ø, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ ÄsY n+&é _ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é düeTø£å+˝À $$<Ûä XÊK\ |üìrs¡TqT, kÕ~Û+∫q Á|ü>∑‹ì Á|ü‘˚´ø£+>± düMTøÏå+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ;<ä\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü<∏äø±\T yê]øÏ n+~+∫q|ü&˚ düe÷»+˝À >ös¡e+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì, @ ˇø£ÿ XÊK |üìrs¡T˝À yÓ’|òü\´+ ø£q|ü&çq ø£å$T+#˚~ ˝Ò<äì, ø£]ƒq ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+{≤eTì, n~Ûø±s¡T\+<äs¡T ∫‘·ÔX¯ó~›‘√, n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ Á|üC≤ ÁX‚j·TdüT‡≈£î ìs¡+‘·s¡+ bÕ≥T|ü&Ü\ì, bıs¡bÕ≥¢≈£î, neø£‘·eø£\≈£î neø±X¯+ Çe«e<ä›ì, bÕs¡<äs¡Ùø£+>± e´eVü≤]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.¬s’‘·T\qT eT]+‘·>± Áb˛‘·‡Væ≤+#·{≤ìøÏ e#˚à dü+e‘·‡s¡+˝À ¬s’‘·T\πø Vü‰e÷á #êØ®\T n+~+#ê\ì, Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 1.78\ø£å\ yÓTÁ{Ïø£H ≥qTï\ <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚j·T≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.190 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ¬s’‘·T\≈£î |ü+|æD° #˚j·T≥+ »]–+<äì, 250 Áô|’y˚≥T bÕsTT+≥H‡ e<ä› ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚dæ eT<䛑·T <Ûäs¡ Ç|æŒ+#·≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.36 eT+&É˝≤\≈£î eT+ps¡T #˚j·Tã&çq >√&Íq¢ ìsêàD|ü⁄ |üqT\T ‘·«s¡>± |üP]Ô #Ój·÷´\ì ‘Ó*bÕs¡T.eT<䛑·T <Ûäs¡ n+~+#·ì yê´bÕs¡düTÔ\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\ <ë«sê 40 y˚\ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î Ä<ÛäT˙ø£ e´ekÕj·T |ü<䛑·T\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.60 y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ k˛j·÷;Hé $‘·ÔHê\qT dæ<ä›+>± ñ+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.Á>±e÷\˝Àì ¬s’‘·T\ yê]>± @ ¬s’‘·T\T @ |ü+≥\T y˚düTÔHêïs√ K∫Ñ·yÓTÆq $esê\qT ]ø±s¡T¶\ yê]>± s¡÷bı+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.|ü+≥ #Ós¡T≈£î ø=s¡‘·qT n~Û>∑$T+#·{≤ìøÏ 11,657 >±´dt ø£HÓø£åqT¢ düs¡|òüsê #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï &û\s¡¢qT >∑T]Ô+∫ ì‘ê´edüs¡ düs¡≈£î\ #·≥º+ Á|üø±s¡+ πødüT\T#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.Äs¡T e÷kÕ\≈£î nedüs¡yÓTÆq ≈£L|üq¢qT n+~+#·&É+ »]–+<äì, K∫Ñ·+>± \_›<ës¡T\≈£î #˚s¡{≤ìøÏ ¬syÓq÷´ j·T+Á‘ê+>∑+ <ë«sê |ü+|æD° #˚dæ s¡o<äT\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.mmyÓ’ ÁøÏ+<ä 8 y˚\ ø±s¡T¶\T n<äq+>± eT+ps¡T nj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T.100 MTùde πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T{≤ìøÏ Á≥j·T˝Ÿ s¡Hé |üP]Ô #˚kÕeTì ‘Ó*bÕs¡T.πswüHéø±s¡T¶˝À¢ ˝ÀbÕ\qT düe]+∫ ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ ø±s¡T¶\T n+~+#·{≤ìøÏ eT÷´fÒwüHé »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.yês¡T¶\ yê]>±, cÕ|ü⁄\ yê]>± ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.y˚* eTTÁ<ä\ ˝ÀbÕ\ e\¢ ô|q¸qT¢ |ü+|æD° Ä–b˛sTTq 6,992 \_›<ës¡T\ ˝ÀbÕ\qT dü]#˚dæ ‹]– ô|q¸qT¢ n+~düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.ø=‘·Ô ô|q¸Hé\≈£î e∫Ãq 50 y˚\ <Ûäs¡U≤düTÔ\qT ‘·ìF\T ìs¡«$T+∫ ns¡TΩ\ C≤_‘êqT ø=‘·Ô eT+pØ ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.mdtÄsYõmdt ÁÇø£+<ä |ü+#êsTTrsêCŸ <ë«sê #˚|ü{Ϻq |üqT\qT düMTøÏådü÷Ô 34 eT+&É\ düe÷K´ uÛÑeq ìsêàD|ü⁄ |üqT\T #·Ts¡T≈£î>± kÕ>∑T‘·THêïj·Tì, s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ˝Òì e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷\≈£î s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ n+~+#·{≤ìøÏ 23 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ 144 |üqT\T eT+ps¡T #˚j·T≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.|üqT\T |ü⁄s√>∑‹˝À ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ eT+&É\+˝À md”‡, md”º nyêkÕ\˝À dædæ s√&ÉT¶ y˚j·T{≤ìøÏ 34 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ 129 |üqT\T eT+ps¡T ø±>± 61 |üqT\T |ü⁄s√>∑‹˝À ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.eTTs¡T>∑T ø±\Te\ ìsêàD+ ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº+>± ñHêïj·Tì, |üP&çq eT{Ϻ düT\Te⁄>± rj·T{≤ìøÏ nqTe⁄>± ì]à+#ê\ì, <äTsê«düq sê≈£î+&Ü X¯óÁuÛÑ |üs¡#·{≤ìøÏ M\T>± ì]à+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.ÇdüTø£ ø=s¡‘· e\¢ ìsêàD|ü⁄ |üqT\T C≤|ü´+ »s¡>∑{≤ìøÏ M\T˝Ò<äì, ÇdüTø£ ùdø£s¡D≈£î e÷sêZ\qT nH˚«wæ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.$$<Ûä eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\ |üqT\qT düMTøÏådü÷Ô @

Á>±eT+˝À ≈£L&Ü eT+∫˙{Ï ø=s¡‘· sê≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, dæÄsYm|òt, HêHé dæÄsYm|òt |üqT\qT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì, e´ekÕj·T |ü+|ü⁄ôd≥¢qT n<Ó›≈£î rdüTø√yê\ì, nedüs¡+ ñqï#√≥ s¡yêD≤ <ë«sê eT+∫˙{Ïì n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.»˝≤˝Ÿ|üPsY eT+∫˙{Ï |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä eTs√ 70 Á>±e÷\≈£î eT+∫˙s¡T n+~+#ê*‡ ñ+<äì, á |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì, Ç+<äT ø=s¡≈£î eT÷&ÉTqïs¡ ø√≥¢ ì<ÛäT\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.ÁbÕs¡+_Û+∫q ˙{Ï |ü<∏äø±\ ìs¡«Vü≤D≈£î 7 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚j·TqTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.yêq ˙{Ï dü+s¡ø£åD≈£î ô|<ä› m‘·TÔq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Äs√>∑´ ]‘ê´ Á‘ê>∑T{≤ìøÏ ñ‘·ÔeTyÓTÆq<äì ‘Ó*bÕs¡T.bÕsƒ¡XÊ\\T |ü⁄q:ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj˚T´˝À>± eT+ps¡T #˚j·Tã&çq 1,564 øÏ#ÓHé ôw&é‡qT, 480 bÕsƒ¡XÊ\\≈£î eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê, 500 eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ìsêàD≤ìï ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.14 ø£dü÷Ôsꓤ >±+BÛ bÕsƒ¡XÊ\\ ìsêàD+ |üP]Ô ø±qTHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.$<ë´s¡Tú\≈£î 17 \ø£å\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, 1,90,465 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ¬s+&ÉT »‘·\ j·T÷ìbòÕsê\T düø±\+˝À n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.Áô|’y˚≥T <äTø±D<ës¡T\ e<ä› Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T neTà≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì, >∑{Ϻ ì|òü÷qT @sêŒ≥T #˚dæ neø£‘·eø£\T n]ø£{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T.10e ‘·s¡>∑‹˝À 85.30 XÊ‘·+ |òü*‘ê\T e#êÃj·Tì, _dæ\T 88 XÊ‘·+ eT+~, md”‡, md”º\T 77 XÊ‘·+ eT+~ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.ã&ç e÷H˚dæs¡ 3 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\ $esê\T ‹]– düπs« #˚j·÷\ì, yê]øÏ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD n+~+∫ ‹]– bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·]Ã+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.‘·«s¡˝À #˚|üfÒº πswüHé˝…’CÒwüHé <ë«sê $<ë´s¡Tú\ dü+K´≈£î nedüs¡+ y˚Ts¡≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\qT øöì‡*+>¥ <ë«sê n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\˝À yÓ’<äT´\ ø=s¡‘· sê≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T.ø=+‘· eT+~ &Üø£ºs¡T¢ |æõ ø√s¡T‡≈£î m+|æø£ nsTTq+<äTq yê] kÕúq+˝À ø=‘·Ô &Üø£ºs¡T¢ e∫Ãq |æ<ä|üH˚ M]ì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.&Üø£ºs¡T¢ ‘·eT $<äT´ø£Ô <Ûäsêàìï $&ÉHê&ç Áô|’y˚≥T ÁbÕø°ºdt≈£î yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì, yê]ì ìs√~Û+#ê\ì ‘·|üŒìdü]>± $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T nj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.Ç+~s¡eTà >∑èVü≤ ìsêàD |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä 1,78,091 >∑èVü‰\ ìsêàD+ $$<Ûä <äX¯\˝À |ü⁄s√>∑‹˝À ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.ñbÕ~Û Vü‰MT ÁøÏ+<ä 2 ˝À\ 19 y˚\ eT+~ ≈£L© |üqT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷, düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\qT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T≥+ e\¢ <Ûëq´+ ø=qT>√\T <ë«sê Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥T¢ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\T nØ®+#êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.ø=‘·Ô düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\T ø±yê\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·Tqï+<äTq Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.¬s’‘·T\≈£î nedüs¡yÓTÆq ms¡Te⁄\qT dæ<ä›+>± ñ+#êeTì, eTT+<äT>±H˚ ø=qT>√\T #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé˝À 100 yês¡T¶\˝À yÓTbÕà, ◊¬ø|æ Á>∑÷|ü⁄\‘√ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫, cÕ|ü⁄\ yê]>± πswüHéø±s¡T¶<ës¡T\ $esê\T ùdø£]düTÔHêïeTì, Á|ü‹ ù|<ä yêìøÏ πswüHéø±s¡T¶ n+~+#·{≤ìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.ñbÕ~Û Vü‰MT ÁøÏ+<ä ¬s’‘·T\+<äs¡T kÕs¡e+‘·yÓTÆq eT{Ϻì bı˝≤\≈£î rdüTø£yÓfi¯fl{≤ìøÏ nqTeT‹ì ÇdüTÔHêïeTì, ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î s¡yêD≤ ≈£L&Ü n+~kÕÔeTì, @ $<ÛäyÓTÆ Á|ü‹ ã+<Ûäø±\T ˝Ò≈£î+&Ü ≈£L©\T #Ós¡Te⁄\˝À eT{Ϻì rùd |üì˝À bÕ˝§Zqe#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T.eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·T{≤ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.pHé e÷dü+˝À bÕ]X¯ó<ä´ yês√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+∫ n+≥Tyê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, $<ë´ |üøå√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+∫ ã&çu≤≥ ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê ã&ç e÷H˚dæq $<ë´s¡Tú\qT ã&ç˝À #˚]ŒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.á düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé, n<äq|ü⁄ CÒdæ Áosê+¬s&ç¶, »&ûŒ/dæÇz ø£ècÕí¬s&ç¶, &çj·T+ Vü≤Ödæ+>¥ s¡y˚Twt, ÄsY$j·T+ >∑Ts¡TeT÷]Ô, &çÇz ÁoìyêdüT\T, e´ekÕj·T XÊK C…&ç y˚DT>√bÕ\Hêj·TT&ÉT, Á{≤Hé‡ø√ mdtÇ sêeTÁøÏwüí, ◊¬ø|æ/|æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, &Ü«e÷/|æ&ç Msê#ê], |ü+#êsTTrsêCŸ mdtÇ C≤Hé$T\ºHé, &çj·T+ n+&é ôV≤#Yz Vü≤]Hê<∏é, ÄsY&ÉãT¢´mdt ÇÇ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mHéÄsYmdtm+ &ç|üP´{Ï &Ó’¬sø£ºsY yÓ\¢&ç qMù|{Ÿ, y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹˝˝À eTTK´ n‹~∏>± e∫Ãq mHéÄsYmdtm+ &ç|üP´{Ï &Ó’¬sø£ºsY s¡M+Á<ë¬s&ç¶, mdty√ düTπswt¬s&ç¶ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.yês¡T eTTK´+>± Á>±e÷\˝À ñ+&˚ ìs¡ø£åsêdüT\≈£î, @$T ‘Ó*j·Tì yê]øÏ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ ùde\T >∑T]+∫ $e]+#·eTHêïs¡T.Á>±e÷\˝À ñ+&˚ yê]øÏ ≈£L&ÜyÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·&É+ eTq n+<ä] ø£s¡Ôe´eTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À m+|æmdtÇy√ Äq+<é≈£îe÷sY, dü÷|üsYyÓ’»sY yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄, yÓ’<ä´ Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\≈£î uU≤‘êsY nH˚ o]¸ø£≈£î düŒ+<äq m≥ºπø\≈£î ‘·Vü≤d”˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ ø£<ä*ø£ &ç#Y|ü*¢, y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô):&ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Ç+<ä˝ŸyêsTT Á>±eT+˝À <Ûäsê®>± nÁø£eT q\¢eT{Ϻ s¡yêD≤ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\T uÛÒK‘ês¡T nH˚ o]¸ø£qT Á|ü#·÷]+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.m≥ºπø\≈£î düTes¡íyês¡Ô ø£<∏äq+‘√ ‘·Vü≤o˝Ÿ n~Ûø±s¡T\˝À ø£<ä*ø£ yÓTT<ä˝…’ düŒ+~+∫ ¬s+&ÉT {Ï|üŒsY\qT d”CŸ #˚dæq≥T¢ me÷à¬s’ eTeT‘· ‘·Vü≤o˝≤›sY n|üs¡í ‘Ó*bÕs¡T.&ç#Y|ü*¢, <Ûäs¡Œ*¢, ;Û+>∑˝Ÿ, yê\÷ZsY, Äs¡÷àsY ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#˚ Á{≤ø£ºsY\qT ≈£L&Ü d”CŸ #˚j·÷\ì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.{Ï|üŒsY\qT d”CŸ #˚dæ Á{≤ø£ºsY\qT e~˝Òj·T&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»´düeTì Á>±eTdüTÔ\T yêb˛j·÷s¡T.Ç|üŒ{Ϭø’Hê {Ï|üŒsY\qT d”CŸ#˚dæq≥T¢ Á{≤ø£ºsY\qT ≈£L&Ü d”CŸ #˚j·÷\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.n˝≤π> düTes¡íyês¡Ô ø£<∏äq+‘√ Á{Ï|üŒsY d”CŸ #˚j·T&É+ |ü≥¢ Á>±eTdüTú\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ªRΩNRPV‰™´s ≈¡LRiVËÕ‹[ FsNRPV‰™´s μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ryμ≥j∂Liøy÷¡: NRP¤Õ¡NÌRPL`i NRP≤R∂xms, y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô): FyªRΩ ™´s˘™´sry∏R∂V xmsμÙR∂ªRΩVáV ™´sW¨s ryLiZNP[ºΩNRP xmsμÙR∂ªRΩVáV Fy…”¡Li¿¡ ªRΩNRP‰™´s ≈¡LRiV˪][ @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ryμj∂Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @¨sÕfi NRPV™´sWL`i \lLiªRΩVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ¬ø¡©´sWıLRiV ™´sVLi≤R∂áLi  ¡Ã¡zqsLigRi©´sxms¤Õ˝¡Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs \lLiªRΩV \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV FyÕÊ‹¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \lLiªRΩVáV xqs*LiªRΩ ¨sLÒRi∏R∂Wáª][ ¬ø¡[xms»Ì¡NRP ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVá xqsᕶ¶¶Ã¡V Fy…”¡Li¿¡ @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ryμj∂Liøyá©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi INRP ™y˘FyLRi μR∂XztÌsQª][ øR¡Wzqs A¿¡ªRΩW¿¡ ≈¡LRiVË ªRΩgÊjiLiøR¡VNRPVÆ©s xqs™´sV∏R∂VLi ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVáV ˙xmsºΩ {qs«¡©±sÕ‹[ INRP xmsLi»¡Ã¡©´sV Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sWlLi‰…fi Õ‹[ xqsμR∂VFy∏R∂VLi DLi≤R∂NRP ≤T∂™´sWLi≤`∂ ™´soLi≤R∂μR∂©yıLRiV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩˆLRiLi ≈¡Lki£mns Õ‹[ NRPLRiV™´so GLRiˆ≤T∂Liμj∂ , LRi’d¡Õ‹[ xmsLi»¡Ã¡V ÀÿgS xmsLi≤T∂©´s μ≥R∂LRi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVáV @μ≥j∂NRP ≈¡LRiV˪][ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡ B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLiÕ‹[ ©´sxtÌsQLi ™´s¿¡Ë ˙ ¡ªRΩVNRPV æªΩLRiV™´so N][xqsLi xms»Ì¡flÿáNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. D©´sı F~áLiÕ‹[Æ©s[ @μ≥j∂NSLRiVáV xqsW¿¡Li¿¡©´s xqsᕶ¶¶Ã¡V Fy…”¡Li¿¡ ryLiZNP[ºΩNRP xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ≈¡LRiVËáV ªRΩgÊjiLi¿¡ @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ryμj∂Liøyá©yıLRiV. \lLiªRΩVá xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fy»¡Vxms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. LRiry∏R∂V¨sNRP FsLRiV™´soáV ™y≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ À≥œ¡W≠sV ryLRi™´sLiªRΩLi N][Õ‹[ˆªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ™´sLji¯ NRPLiF°xqÌsV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ \lLiªRΩVNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 50 aSªRΩLi xqs’¡=≤T∂ª][ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºΩ NTP INRP…”¡ ø]xmsˆV©´s Æ™sW≤R∂Õfi FnyLi C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi¬ø¡[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. \lLiªRΩVáV \¬ø¡ªRΩ©´s˘™´sLiªRΩV\¤Õ¡ Æ©s[…”¡ L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sWLRiVˆ F~Liμyá©yıLRiV. DFyμ≥j∂ xms©´sVáNRPV NRPW÷d¡Ã¡V Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáNRPV NRPW÷d¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘ ™´soLiμR∂¨s μk∂¨sN][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DFyμ≥j∂NRPW÷d¡Ã¡ª][ @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV AÕ‹[¿¡r°ÚLiμR∂©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ «ÿLiVVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPLRiV «‹©yμ≥R∂©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \lLiªRΩVÕ˝‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ™´s¿¡Ë©´sxmsoÆ≤∂[ ≈¡LRiVË Ã¡V ªRΩgÊjiLi¬ø¡[ ™´sWLÊRiLi LS™yá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLi»¡ À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ ©´s˙ªRΩ«¡¨s ªRΩNRPV‰™´s ™´soLiμR∂¨s μk∂¨sN][xqsLi À≥œ¡WryLRi xmsLkiORPQáV ≠sμ≥j∂gS ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV G xqs™´sV∏R∂W©´s ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ™´sVVLiμR∂V ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ™yLji |qsÕfi Fn°©±s Æ©sLi ¡L˝RiV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ™´soLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. \|qsLi…”¡xqÌsVá xqsᕶ¶¶Ã¡©´sV NRPW≤R∂ @Liμj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ Dμy˘©´s aS≈¡ G≤T∂ ™´sVμ≥R∂VxqsWμ≥R∂©´slLi≤ÔT∂. AªRΩ¯ zms≤T∂ øR¡Li˙μR∂©y∏R∂VN`P ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ G ≤T∂ g][≠sLiμR∂LS«¡Ÿ, GI xmsμy¯™´sºΩ, ªyx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV aSLiªRΩ™´sV¯ , ™´s˘™´sry∏R∂V @©´sV ¡Liμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáV \lLiªRΩVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂VáV LSNRP NRPVLi»¡Vxms≤ÔR∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV xqsNSáLiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. ˙xmsμ≥y©´s ALÛjiNRP ™´s©´sLRiVá©´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáV N][Õ‹[ˆ™y÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. G≤yμj∂gS xmsLiøy∏R∂VºdΩáV @μ≥j∂NSLRiVá Fyá©´sÕ‹[Æ©s[ DLi»¡Vc©yıLiVV. Fs¨sıQQ\ZNP©´s FyáNRP ™´sLÊSáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂Li xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. lLiLi≤][ NTP{qsÚ ¨sμ≥R∂VáV LS™´s¨s xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´sLiμR∂V©´s ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩgS ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s ¨sμ≥R∂Váª][Æ©s[ ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı xqsLjixmso¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂Vá©´sV ˙gS™´sWÕ˝‹[ FyLjiaRPVμ≥R∂˘Li, ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV FsNRPV‰™´sgS ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLRiV. «¡©yÀ≥ÿ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂Vá©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. rÛy¨sNRPLigS á’≥¡Li¬ø¡[ Aμy∏R∂VLi NSNRPVLi≤y BªRΩLRi˙ªy xqs™´sVNRPWlLi[ ˙xmsμ≥y©´s ™´s©´sLRiVgS ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂VáV ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. @Æ©s[NRP ALiORPQáV ≠sμ≥j∂xqsWÚ ™y…”¡¨s Æ©s™´sV¯μj∂gS ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLjiLiªRΩ «ÿ˙gRiªRΩÚgS ™´s˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV «ÿLki @∏R∂W˘LiVV. Bxmsˆ…˝‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ zqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ C G≤yμj∂ ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂Vá\|ms AaRPáV ™´sμR∂VáVN][™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. μR∂Lji≠sVÕÿ xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ FyLjiaRPVμ≥R∂˘Li, ªygRiV¨dsLRiV ÕÿLi…”¡ ˙xmsμ≥y©´s @LiaSá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚ©´sV©yıLiVV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV 13™´s ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂VáV @LiÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiæªΩ[≤yμj∂ INRP ≠s≤R∂ªRΩgS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. ™´sV÷¡ ≠s≤R∂ªRΩgS —¡Õ˝ÿNRPV LRiW.xmsμj∂N][»˝¡Vc xqs™´sVNRPWLS÷¡= DLiμj∂. Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ¤Õ¡[LRiV. Fs¨sıc\ZNPc©´s FyáNRP™´sLÊSáV ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s 13™´s ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂Vá©´sV ZNP[Li˙μR∂Li ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.gRiæªΩ[≤yμj∂ lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ ¨sμ≥R∂V¤Õ¡[ LSNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ™´sVLi«¡⁄LRiV\|ms AaRPáV ™´sμR∂VáVNRPV©yıLRiV.

@©´sıμyªRΩá xmso…Ì”¡™´sVVLiøR¡©´sV©´sı ≈¡Lki£mns ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô):˙xmsºΩG≤R∂VÕÿlgi[ CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi NRPW≤y ≈¡Lki£mnsÕ‹[ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ @©´sıμyªRΩáNRPV FsLRiV™´soá N]LRiªRΩ N]…Ì‹¿¡Ë©´s »˝¡VgS ¬ø¡[}qsÕÿ DLiμR∂¨s \lLiªyLigRi ¨sxmsofl·VáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS }msLRiV©´sı NRPLi|ms¨dsá FsLRiV™´soáV @Liμj∂™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV¤Õ¡[™´s¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV æªΩ[÷¡Ë¬ø¡xmsoªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ B£mnsN][, ˙NTPÀfiN][, ©ygSLÍRiV©´s, AL`izqs Fs£mns, NTPry©±s ÕÿLi…”¡ LRiNSá FsLRiV™´soá©´sV ™y≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS @©´sıμyªRΩáNRPV CFsLRiV™´soáV @LiμR∂¨s ˙μyORPQgSÆ©s[ ≠sVgRiVáVªRΩV©yı∏R∂VÆ©s[μj∂ ™yxqsÚ™´sLi. \lLiªRΩVá ≤T∂™´sWLi≤`∂ Æ™s[VLRiNRPV FsLRiV™´soáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøR¡Vªy ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡xmsoªRΩV©´sı ™´sW»¡Ã¡V ¨ds…”¡ ™´sVW»¡Ã¡VgSÆ©s[ ™´sWLRi©´sV©yıLiVV. @¨sı FsLRiV™´soÕ˝‹[©´sW ©´s˙ªRΩ«¡¨s 47aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi»¡VLiμR∂¨s, G\Æμ∂©y ™y≤R∂VN][™´søR¡Ë¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡xmsoªRΩV©´sı D¿¡ªRΩ xqsᕶ¶¶Ã¡V \lLiªRΩVá ¬ø¡≠s©´sZNPNRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[μj∂ ™yxqsÚ™´sLi. C≈¡Lki£mnsÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 3.79áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ ≠s≠sμR∂ LRiNSá xmsLi»¡Ã¡V rygRi™´so ªy∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ 1.50áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji rygRiV¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV©yı ∏R∂V¨s }msL]‰Li»¡V©´sıxmsˆ…”¡NTP @μj∂ ™´sVLjiLiªRΩ |msLjilgi[ @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. {qs«¡©±sÕ‹[ ∏R∂VWLji∏R∂W, ≤T∂Fszms, NSLi|m˝sN`P=, FsLi™Ø[zms FsLRiV™´soáV xqsV™´sWLRiV lLiLi≤R∂VáORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV @™´sxqsLRi™´sV™´soªy∏R∂V¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s g][μy™´sVVáV, \|ms#˚Æ™s[…fi, ™´sWL`i‰|mns≤`∂, ™´s˘™´sry∏R∂V xqsx§¶¶¶NSLRixqsLixmnsWá ™´sμÙR∂ 11Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ∏R∂VWLji∏R∂W, 18Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá NSLi|m˝sN`P=, 5Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ≤T∂Fszms, 6Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá FsLi™Ø[zms FsLRiV™´soáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıLiVV. {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘μj∂NRPLigS NSLi|m˝sN`P=, ≤T∂Fszms FsLRiV™´so áV @™´sxqsLRiLi @™´soªyLiVV. ™´sLjirygRiV ¬ø¡[}qs xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ μR∂VNRPV‰Ã¡V μR∂VÆ©s[ı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSLi|m˝sN`P= FsLRiV™´soá©´sV \lLiªRΩVáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡≤R∂Li xmsLjiFy…”¡. xmsxmsˆVμj∂©´sVxqsVáV rygRiV¬ø¡[}qs ’¡øR¡V‰LiμR∂ ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáV μR∂VNRPV‰Ã¡ xqs™´sV ∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ≤T∂Fszms ≠s¨sπ∏∂WgjiryÚLRiV. NSLi|m˝sN`P= FsLRiV™´soá μ≥R∂LRiáV øR¡VNRP‰Ã¡©´sLi»¡VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV FsNRPV‰™´sgS ∏R∂VWLji∏R∂WÆ©s[ ≠s¨sπ∏∂WgjixqsWÚ ™´sxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi|m˝sN`P= FsLRiV™´soáV @™´sxqsLS¨sNRPLi¤…¡[ @μ≥j∂NRPLigSÆ©s[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. μ≥R∂LRiáNRPV À≥œ¡∏R∂Vxms≤T∂ NSLi|m˝sN`P= FsLRiV™´soáNRPV ¡μR∂V áVgS ∏R∂VWLji∏R∂W ™y≤T∂æªΩ[ μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP, Æ©s[á\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsryÚ∏R∂V¨s |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. NSLi|m˝sN`P=, ∏R∂VWLji∏R∂Wá©´sV xqs™´sVFyŒ˝œ¡Õ‹[ ™y≤T∂æªΩ[Æ©s[ xmns÷¡ªRΩLi DLi»¡VLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVá ™´sW»¡Ã¡©´sV CG\Æ≤∂©y @©´sıμyªRΩáV ¬ø¡≠sZNPNTP‰LiøR¡VNRPVLi…ÿL][ ¤Õ¡[μ][ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[.


6

f…HéÔ˝À 90 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘·≈£î Á|üD≤[ø£\T GáWLRiV, Æ™s[V 25 : GáWLRiV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ xmsμR∂™´s ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQ Õ˝‹[ 90 aSLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂LiøR¡≤y¨sNTP LiVVxmsˆ…”¡ ©´sVLiÆ≤∂[ ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF°Liμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V GáWLRiV ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. rÛy¨sNRP ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ¤…¡©±sÚ xmsLkiORPQ Õ˝‹[ NSL]ˆlLi[xtsQ©±s FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ DºdΩÚLÒRiªRΩ aSªy¨sı A∏R∂V©´s

≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. NSL]ˆlLi[xtsQ©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 7 \|§¶¶¶xqsW‰Õfi= 720 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛji¨ds, ≠sμy˘LÛRiVáV xmsμR∂™´s ªRΩLRigRiºΩ xms’˝¡N`P xmsLkiORPQáNRPV •¶¶¶«¡LRiVNSgS 531 ™´sVLiμj∂ Fy£qs @∏R∂W˘LRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ NSL]ˆlLi[xtsQ©±sÕ‹[ 68 aSªRΩLi ¤…¡©±sÚÕ‹[ DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂LiøR¡gS CryLji —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ˙xmsæªΩ[˘NRP ø]LRi™´s xmns÷¡ªRΩLigS NSL]ˆlLi[xtsQ©±sÕ‹[ xmsμR∂™´s ªRΩLRigRiºΩ

≠sμy˘LÛRiVáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP N˝SxqsVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xmns÷¡ªRΩLigS 74 aSªRΩLi xmns÷¡ªyáV á’≥¡Liøy∏R∂V¨s bP™´sN][…”¡ ˙xmsryμ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ FsNRPV‰™´sgS ™´sVμR∂˘Õ‹[ ¡≤T∂™´sW¨sÆ™s[zqs©´s ™yLji¨s ¬ø¡[LjiˆLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™yLjiÕ‹[ ≠sμR∂˘Q\|ms AxqsNTPÚ |msLiF°Liμj∂Li¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP bPORPQfl· @Liμj∂Li¿¡©´s xmns÷¡ªRΩLigS ALRiVaSªRΩLiªRΩ @μR∂©´sLigS DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂LiøR¡gRi÷¡gS™´sV¨s bP™´sN][…”¡ ˙xmsryμ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+, 26 y˚T 2012

Á>∑÷|t 1 |üØø£å\T |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#ê* ≈£s¡÷ï\T ø£˝…ø=ºπs{Ÿ y˚T 25 düTes¡íyês¡Ô : á HÓ\ 27q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü_¢ø˘ düØ«düT ø£MTwüHé ìs¡«Væ≤+#˚ Á>∑÷|ü⁄ 1 Á|æ*$TqØ |üØø£åqT |üø£&É“+BÛ>± ìs¡«Væ≤+∫ õ˝≤¢≈£î eT+∫ ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢, ˝…’»Hé Ä|ò”düs¡¢qT ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À õ˝≤¢˝À á HÓ\ 27q »]π> Á>∑÷|t 1 |üØø£å\ ìs¡«Vü≤Dô|’ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢, ˝…’»Hé Ä|ò”düs¡¢ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wtCÀ´‹, &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, m|æ|æj·Tdt ndæôdº+≥T ôdÁø£≥Ø\T Ä+»H˚j·TT\T, ≈£îe÷sYsêE bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>∑÷|ü⁄ 1 |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D˝À @ ∫qï bıs¡bÕ≥T »]–Hê <ëì Á|üuÛ≤e+ sêh yê´|üÔ+>± |ü&ÉT‘·T+<äì, |ü_¢ø˘ düØ«düT ø£MTwüHé ¬>’&é˝…Hé‡, Ä<˚XÊ\qT ‘·|üŒì dü]>± bÕ{Ï+∫, |üØø£åqT ìs¡«Væ≤+∫ õ˝≤¢≈£î eT+∫ ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì ø£˝…ø£ºsY dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. |üØø£å ñ<äj·T+ 10.30 qT+∫ 1 >∑+≥ es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å πø+Á<ëìøÏ >∑+≥ eTT+<äT>±H˚ #˚s¡Tø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. |üØø£å\T »]π> 44 πø+Á<ë˝À¢ |òüØï#·sY, >±*, ìs¡+‘·s¡+>± $<äT´‘Y, eTVæ≤fi¯\≈£î eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ñ+<ë ˝Ò<ë, eTT+<äT>±H˚ ˇø=ÿø£ÿ ˝…’»Hé Ä|ò”düsY 2 ôd+≥s¡¢ #=|ü⁄Œq ‘·ìF #˚j·÷\ì, ˇø£ y˚fi¯ ˝Òø£b˛‘˚ @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY dü+ã+~‘·

n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. |üØø£å Vü≤\T˝À nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Ç∫Ãq zm+ÄsY w”≥T˝À, Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ q+ãsY, ù||üsY ø√&é, ôd+≥sY ø√&é ~<ä›&É+˝À bıs¡bÕ≥T¢ »s¡>∑≈£î+&Ü Çì«õ˝Ò≥s¡T¢ >∑eTì+#ê\Hêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å πø+Á<ëìøÏ ôd˝Ÿbò˛Hé, m≥Te+{Ï m\Áø±ºìø˘ |ü]ø£sê\T nqTeT‹+#·sê<äì, πøe\+ u≤¢ø˘ ô|qTï‘√H˚ Äq‡sY #˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. n<˚$<ä+>± |üØø£å\T Áyêùd nuÛÑ´s¡Tú\T eTT+<äT s√E ôd+≥s¡T mø£ÿ&É ñ+<√ #·÷düTø√yê\ì, 10.30 ø£+fÒ ˇø£ >∑+≥ eTT+<äT sêyê\ì, ñ<äj·T+ 8.30 qT+∫ 9.30˝À|ü\ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥ qT+∫ 2 >∑+≥\˝À|ü\ ÄsY{Ïdæ yês¡T ãdüT‡\T q&çù|˝≤ #·s¡´\T

#·Tø£ÿ|ü*¢ |æ#·Ãj·T´ eTè‹øÏ d”|”◊ dü+‘ê|ü+ ø£s¡÷ï\T ø£\÷¢s¡T y˚T 25 düTes¡íyês¡Ô : bÕ|ü⁄\sY wüOe÷s¡Tº Á>∑÷|ü⁄ dü+düú\ n~ÛH˚‘· #·Tø£ÿ|ü*¢ |æ#·Ãj·T´ eTs¡D+ |ü≥¢ uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ (dæ|æ◊) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À dü+‘êbÕìï ‘Ó*bÕs¡T. #·Tø£ÿ|ü*¢ |æ#·Ãj·T´ yê´bÕs¡ s¡+>∑+˝À ‘·q<Ó’q eTTÁ<äqT y˚dæ kÕe÷õø£ e÷s¡TŒø√dü+ $X‚wü+>± ø£èwæ#˚XÊs¡T. yêeT|üø£å uÛ≤yê\T>∑\ kÕVæ≤‘ê´ìï $düèÔ‘·+>± Á|ü#·T]+∫, |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ∫qï‘·q+ qT+#˚ yêeT|üø£å uÛ≤yê\‘√ ô|]–q #·Tø£ÿ|ü*¢ |æ#·Ãj·T´ kÕe÷õø£ ùde˝À ∫e] es¡≈£î ‘·q J$‘êìï ø=qkÕ–+#ês¡T. Á|üø£è‹ yÓ’|ü]‘ê´\T dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄&ÉT ‘·q e+‘·T düVü‰j·T düVü≤ø±sêìï n+<äCÒXÊs¡T. Äj·Tq eTs¡D+ yêeT|üø£å ñ<ä´e÷ìπø>±ø£, Á|ü»\≈£î rs¡ì ˝À≥T nì Äj·Tq eTè‹ |ü≥¢ Á|ü>±&É dü+‘êbÕìï ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô, Äj·Tq ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\≈£î bÕ|ü⁄\sY wüOe÷s¡Tº dü+düú\ dæã“+~øÏ dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt. mHé. s¡dü÷˝Ÿ\T kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*bÕs¡T.

28q m˙ºÄsY »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T ø£s¡÷ï\T sêCŸ $Vü‰sY y˚T 25 düTes¡íyês¡Ô: ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ e´ekÕú|ü≈£î\T, sêh e÷J eTTK´eT+Á‹es¡T´\T ø°,,X‚,, q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ »qà~q+ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì y˚T 28e ‘˚~q ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì nìï ìjÓ÷»ø£es¡ZeTT\˝ÀqT, |ü≥ºD, q>∑s¡, eT+&É\ ÁbÕ+‘ê\˝ÀqT yê] jÓTTø£ÿ »qà~q+qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì á dü+<äs¡“+>± bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î õ˝≤¢ bÕغ Ä<Ûä´≈£åî\T k˛$TX‚{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. 1982e dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç y˚T 28e ‘˚Bq sêh kÕúsTT, Á|ü‹ì<ÛäT\ dü<ädüT‡\T>± bÕغ eTVü‰Hê&ÉT ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·Tø=ì bÕغ uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·Tø=ì á eTVü‰Hê&ÉT˝À Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ mH√ï rsêàD≤\qT s¡÷bı+~+∫ yê{Ï neT\T≈£î ø£èwæ #˚dü÷Ô e∫Ã+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ sêh+˝À ñ|ümìïø£\T »s¡T>∑qTqï ø±s¡D+>± bÕغ n<ä´≈£åî\T Hêsê #·+Á<ëu≤ãT Hêj·TT&ÉT á eTVü‰Hê&ÉT ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|üdüTÔ‘·+ yêsTT<ë y˚dæ õ˝≤¢, ìjÓ÷»ø£es¡Z+, eT+&É\+ eT]j·TT Á>±eT, yês¡T¶ kÕúsTT\˝À bÕغ e´ekÕú|ü≈£î\ yê] »qà~q y˚&ÉTø£\qT |òüTD+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ bÕغ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ dü÷∫+#·&É+ »]–+~. ø±e⁄q y˚T 28e ‘˚~q õ˝≤¢˝Àì nìï ìjÓ÷»ø£es¡Z+ πø+Á<äeTT\˝ÀqT, |ü≥ºD, eT+&É\ πø+Á<ë\˝ÀqT, Á>±e÷\˝ÀqT bÕغ düuÛÑ\T, düe÷y˚X¯eTT\T ìs¡«Væ≤+∫ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ qT düà]+#·Tø=+≥T kÕe÷õø£ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü≥ºe\dæ+~>± á dü+<äs¡“+>± ø√s¡T#·THêïs¡T.

27e ‘˚~q uÛÑTeq $»j·T kÕVæ≤‘·´ Hê≥ø£+ bÕ´|æ* y˚T 25 düTes¡íyês¡Ô: ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ≈£î $•wüº n\+ø±s¡yÓTÆq uÛÑTeD $»j·T kÕVæ≤‘·´ Hê≥ø£+ eT+&É\ õ˝≤¢|ü]wü‘Y u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À á HÓ\ 27e ‘˚~q kÕj·T+Á‘·+ 6:30 >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìs¡«Vü≤≈£î\T X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á Hê≥ø£ ø±s¡Á´ø£e÷ìøÏ n+<äs¡T ÄVü≤«ì‘·T˝Òqì, Hê≥ø£ bÕÁ‘·\≈£î bÕÁ‘·<ës¡T\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á Hê≥ø±\˝À bÕÁ‘·\T Áoø£èwüí<˚yêsêj·T\ bÕÁ‘·, ‹eTàs¡düTbÕÁ‘·, n\¢kÕì ô|<ä›qø£$ bÕÁ‘·, q+~‹eTàD eTVü‰ø£$ bÕÁ‘·, |æ+>∑* dü÷s¡D bÕÁ‘·, ‘ÓHê* sêeTø£èwüíø£$ bÕÁ‘·,Ä\j·TsêE sêeTãÁ~Ûø£$, <ä÷s¡®{Ï ø£$, e÷<äj·T´ eT\¢ø£$, ã≥TºeTT]Ôø£$, dü+^‘· yêsTT<ë´\ düVü≤ø±s¡+, ø°u§sY¶, eT]j·TT y˚Tø£|òt \qT bÕÁ‘·\≈£î bÕÁ‘·<ës¡T\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡ì ‘Ó\|ü⁄‘·÷ ø£eTàHÓ’q ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ ø£\HÓ’Hê eTs¡e e<äT›, neTàbÕ\T ø£eTà<Ûäq+ e÷‘·èuÛ≤cÕ eTs¡Te e<äT›, eT$Tà&Ü&ç nì |æ\Te e<äT› ne÷à Hêqï nì|æ\Te&É+ eTT<äT›. nH˚ e÷≥\qT ìs¡«Vü≤≈£î\T ‘Ó\T|ü&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n+<äT ÄVü≤«ì‘·T˝Ònq ìs¡«Vü≤≈£î\T ø√s¡&É+ »]–+~.

rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºs¡T dü÷∫+#ês¡T. |üØø£å πø+Á<ä düMT|ü+˝À 144 ôdø£åHé neT\T #˚j·÷\ì, õsêø˘‡ ôd+≥s¡T¢ eT÷dæy˚j·÷\ì |üØø£å kÕe÷Á– ôd+≥s¡¢≈£î yÓfi‚¢≥|ü⁄&ÉT, e#˚Ã≥|ü⁄&ÉT, >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY ø£s¡÷ï\T &çmd”Œ \‘êe÷<ÛäT]ì Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> Á‘ê>∑T˙s¡T, XÊìfÒwüHé q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú #·÷&Ü\ì, |üØø£å πø+Á<ä˝À¢ e÷dt ø±|”+>¥ »s¡>∑≈£î+&Ü Çì«õ˝Ò≥s¡T¢ ì|òü÷ ñ+#ê\ì |üØø£å sêùd nuÛÑ´s¡Tú\qT 1 >∑+≥ es¡≈£î ãj·T{ÏøÏ |ü+|ü ≈£L&É<äì ø£˝…ø£ºsY dü+ã+~‘· ôd+≥s¡¢ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt m+. CÀ´‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1955-56 #·≥º+ Á|üø±s¡+ nuÛÑ´s¡Tú\T zm+ÄsY w”≥TqT ùwsY #˚düT≈£îqï, ˇø£] qT+∫ eTs=ø£]øÏ Ç∫Ãq 15 dü+e‘·‡s¡eTT\T C…’\T •ø£å 1 \ø£å s¡÷bÕj·T\T »]e÷Hê ñ+≥T+<äHêïs¡T. |üØø£å Vü‰\T˝À >=&Ée #˚dæq, ns¡∫q, e÷dtø±|æ+>¥≈£î bÕ\Œ&çq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eTs√kÕ] Á>∑÷|t 1 |üØø£å≈£î nqTeT‹+#·s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üØø£å\≈£î m+‘· eT+~ Vü‰»¬s’Hês√, m+‘· eT+~ Äq‡sYw”≥T rdüT≈£îHêïs¡T. Vü‰»s¡Tø±ì nuÛÑ´s¡Tú\ $esê\T, @ düeTdü´ m<äT¬s’Hê 94910- 1755 &çÄsYz 9440795511 &çmd”ŒøÏ bò˛qT <ë«sê ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì |üØø£å πø+Á<ë\ Çì«õ˝Ò≥s¡¢qT, dü÷|ü]+f…+&Ó+≥¢qT ø√sês¡T. m|æ|æj·Tdt ndæôdº+≥T ôdÁø£≥Ø\T Ä+»H˚j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Çì«õ˝Ò≥s¡T¢ |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ Á|üXÊï |üÁ‘ê\qT nuÛÑ´s¡Tú\T eTT+<äT #·÷|æ+∫ zô|Hé #˚j·÷\ì

eTs√ s¡#·Ã &√Hé y˚T 25 düTes¡íyês¡Ô : dæìe÷\T düe÷»+ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘êj·Tqï~ nø£ås¡ dü‘·´+. düe÷C≤ìøÏ ø=+‘· düe÷#êsêìï, eT+∫ ñ<√“¤<ÛäqqT n+~+#˚+<äT≈£î nHê´j·÷\qT, n$˙‹ì, ìs¡+≈£î‘·‘ê«\qT, ã&Ü u≤ãT\ Ä>∑&Ü\qT, bòÕ´ø£åHé\ô|’, e´øÏÔ>∑‘· sê»ø°j·T ø£ø£å´\e\q ø£*π> qcÕº\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Á|üeTTK ‘ês¡\qT ‘êsê>∑D+>± dæìe÷\qT ì]àdüTÔ+{≤s¡T. á eT<˚´ e∫Ãq s¡#·Ã dæìe÷ #·÷XÊπsy˚T.... |ü≥ºD q&ç M<ÛäT\ >∑T+&Ü ø±s¡¢ |ü+<ë\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. nsTT‘˚ Çø£ÿ&=ø£ ∫qï e÷s¡TŒ. nø£ÿ&É ¬s’˝Ò«Á{≤≈£îô|’ ¬s’\T m<äTs¡T>± edüTÔ+fÒ.... Çø£ÿ&É s√&ÉT¶ô|’ ˝≤Ø m<äs¡T>∑T>± e∫Ã+~. nø£ÿ&˚yÓ÷ ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\≈£î ø£*|æ Ç<ä›πs... Çø£ÿ&É e÷Á‘·+ @&ÉT>∑Ts¡T.... $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ |ü≥ºD •yês¡T˝À¢ì &Üu≤ ôVA≥˝Ÿ˝À KTw” nsTTq $TÁ‘·T\T @&ÉT>∑Ts¡T ø±s¡¢ |ü+<Ó+ ô|≥Tº≈£îì, ø£s¡÷ï\T q>∑sêìï >∑eT´+>± mes¡T eTT+<äT #˚s¡T‘ês√ nì |ü~ y˚\ s¡÷bÕj·T\ u…≥Tº ø±XÊs¡T. sêÁ‹ 12 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ¬s+&ÉT

MÄs√«\ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç ø£s¡÷ï\T y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô) : m|æ $˝ÒCŸ ¬syÓq÷´ Ä|ò”düsY‡ nk˛dæ j˚TwüHé Ä<ä«s¡´+˝À á HÓ\ 27e ‘˚Bq ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ ø£s¡÷ï\T˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Äes¡D+˝Àì bı<äT |ü⁄ uÛÑeq+ q+<äT »s¡T>∑T ‘·T+~. õ˝≤¢˝Àì $Äs√«\+ <äs¡÷ bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å´ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T _. sêeTT&ÉT, m.eTÚ[u≤wü, |æ\T |ü⁄ì#êÃs¡T. eTVü‰düuÛÑ˝À #·]Ã+#·T≈£î+<ë+.. ◊ø£´‘·‘√ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+ #·T≈£î+ <ë+ nH˚ ìHê<ä+‘√ eTq á eTVü‰düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì, á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] (&çÄs√«) {Ï. y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, j·T÷ìj·THé sêh Hêj·T≈£î\T sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.dü‘·´Hêsêj·TD, sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ‘·T+>± sêeTT\T, sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T &ç.$. sê|òüTe⁄\T, sêh ø√XÊ~Ûø±] u≤|üPJ, sêh Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø õ. yÓ+ø£fÒwt\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. $Äs√«\ düeTdü´\qT sêh Hêj·T≈£î\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛e&ÜìøÏ á düuÛÑ y˚~Ûø£ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T $. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ¬ø. eT~›˝Ò{Ï, Hê>∑sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑T]#˚dæq Áπ>&ç+>¥ |òü*‘ê\T |ü~˝À |ü<√kÕúq+ qT+∫ bÕ‘ê˝≤ìøÏ Ç+<ä÷s¡T ¨s«ÿ™s´ WÀÿμ`∂, Æ™sV[ 25 iM xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ xmns÷¡ªyáV BLiμR∂WLRiV —¡Õ˝ÿ©´sV @ªRΩÕÿNRPVªRΩáLi ¬ø¡[aSLiVV. INRPxmsˆV≤R∂V Æ™sVLRiVxmso Æ™sVLjizqs©´s C —¡Õ˝ÿ Æ©s[≤R∂V @μ≥R∂MFyªyá¨sNTP Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı»˝¡VgS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @™´so©´sW C ™´sW»¡ ©´sW…”¡NTP ©´sWLRiVFyŒ˝œ¡ß ™yxqsÚ™´sLi. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s xmns÷¡ªyáV ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡NRPV AaRP¨sFyªRΩLigS ™´sWLSLiVV. GNRPLigS xmsÆμÙ∂¨s≠sVμ][ rÛy©y¨sNTP xms≤T∂F°™´s≤R∂Li @LiμR∂Lji¨ds @aRPËLS˘¨sNTP gRiVLji¬ø¡[zqsLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 85.30aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥j∂Li¿¡ ¿¡™´sLji ©´sVLi¿¡ ªRΩ©´s rÛy©y¨sı Æ™sªRΩVN][‰™y÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. 2008, 2009, 2010 ™´sLRiNRPV ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ß LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ©´sLi ¡L`i ™´s©±sgS ¨s÷¡¿¡©´s BLiμR∂WLRiV —¡Õ˝ÿ D©´sı»Ì¡VLi≤T∂ @»Ì¡≤R∂VgRiV rÛy©y¨sNTP xms≤T∂F°ªRΩWÆ©s[ DLiμj∂.CG≤yμj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 19315™´sVLiμj∂ ÀÿáVLRiV, 18953™´sVLiμj∂ Àÿ÷¡NRPáV xmsLkiORPQáNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. 16Æ™s[á 406™´sVLiμj∂ Àÿ÷¡NRPáV, 16Æ™s[á 235™´sVLiμj∂ ÀÿáVLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Fyxqs∏R∂W˘LRiV. C—¡Õ˝ÿÕ‹[ \|qsªRΩLi Àÿ÷¡NRPáÆμ∂[ \|ms¬ø¡[LiVVgS ¨sáV™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. @π∏∂W™´sV∏R∂VLi iM

ø±s¡T¢ y˚>∑+>± |üj·Tìdü÷Ô |ü≥ºD+˝Àì s√&É¢ô|’ ñqï >∑T+‘·\qT ‘·|æŒ+#·uÀsTT ˇø£<ëìø=ø£{Ï ø=≥Tº≈£îHêïsTT. Ç+‘·˝À m<äTs¡T>± edüTÔqï ˝≤Ø Á&Ó’es¡T Ç~ >∑eTì+∫ »s¡>∑uÀj˚T Á|üe÷<ëìï ìyê]+#˚+<äT≈£î ‘·q ˝≤Øì yÓ+≥H˚ ≈£î&ç yÓ’|ü⁄≈£î eT*¢+#·T≈£îHêïs¡T. y˚>±H˚ï \ø£å´+>± ñ+#·T≈£îì |üj·TìdüTÔqï ø±s¡T Á&Ó’es¡T¢ ôd’‘·+ ˝≤Ø qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘êeTT ≈£î&ç yÓ’|ü⁄≈£î ‹]π> Á|üj·T‘·ï+˝À ¬s+&ÉT ø±s¡T¢ ã\+>± &Ûûø=HêïsTT. n<äT|ü⁄ø±ì y˚>∑+MT<ä ñ+&É&É+‘√ n<äT|ü⁄‘·|æŒ s√&ÉT¶ Á|üø£ÿH˚ ñqï ø£¬s+≥T düÔ+u≤ìøÏ ‘·–* ˇø£ ø±s¡T ì\ã&ç‘˚ eTs=ø£{Ï e÷Á‘·+ |üø£ÿH˚ ñqï ø±\Te >∑T+‘·ô|’ qT+∫ ˇø£ÿ <ä÷≈£î<ä÷øÏ |üø£ÿH˚ ‘=\–+∫q Ç+{Ï düú˝≤\ eT<ä´ Ä–+~. nsTT‘˚ yê] n<äèwüº+ me]ø° rÁe >±j·÷\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ n+<äs¡÷ πøåeT+>± ãj·T≥|ü&É≥+ dü+‘√wæ+#·<ä>∑Z $wüj·T+. B+{À¢ ÄsYn+&é_ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´e÷ ˝Ò<ë m<äTs¡T>± e∫Ãq ˝≤Ø Á&Ó’esY ìs¡¢ø£å´e÷.. eT] ø±ø£b˛‘˚ yê] ˇ+{À¢ #˚]q Ç+^¢wüß eT+<äT Á|üuÛ≤ee÷ ‘˚˝≤*‡ñ+~.

LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s ˙lgi[≤T∂Lig`i ≠sμ≥y©´sLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV, ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá©´sV ¿¡™´sLRiNRPV DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV \|qsªRΩLi @π∏∂W™´sV∏R∂W¨sNTP gRiVLji¬ø¡[aS∏R∂V¨s ¬ø¡xmsˆNRP ªRΩxmsˆμR∂V. xmns÷¡ªyáV Æ™sáV™´s≤T∂ μyμyxmso BLRi\Æ™s©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡V gRi≤T∂¿¡©y G ≠sμy˘LÛjiNTP Fs¨sı ™´sWLRiV‰Ã¡V ™´søyËπ∏∂W æªΩáVxqsVN][¤Õ¡[NRP xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáª][Fy»¡V ≠sμy˘xqsLixqÛsáNRPV \|qsªRΩLi AaRP¨sFyªRΩLigS ™´sWLjiLiμj∂. F°…‘¡xms≤T∂ ™´sVLki ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ D©yı™´sV¨s øR¡LiNRPáV gRiVμÙR∂VNRPVÆ©s[ ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V ˙lgi[≤T∂Lig`i ≠sμy©´sLiª][ øR¡ºΩNTPá xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. C≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡ INRP ˙lgi[≤`∂ ™´s¿¡Ë©´s ™yLjiNTP ™´sVμR∂˘ 30©´sVLi¿¡ 40™´sWLRiV‰Ã¡V ™´s˘ªy˘xqsLi DLiÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xmsºΩÀ≥ÿ ™´sLiªRΩVáNRPV N]LiªRΩ B ¡˜Liμj∂NRPLRiLigS ™´sWlLi[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. ˙lgi[≤T∂Lig`i ≠sμ≥y©y¨sı aS{qsÚQ˚∏R∂VLigS ™´sWLjiË ˙xmsºΩÀ≥ÿ™´sLiªRΩVáNRPV ™´sVLi¿¡ rÛy©y¨sı NRP»Ì¡¤À¡¤…Ì¡[Õÿ øR¡W≤yá¨s ≠sμy˘Æ™s[ªRΩÚáV, ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

|ü‹Ô ¬s’‘·T\≈£î 5 mø£sê\≈£î dü]|ü&˚ dü_‡&ç $‘·ÔHê\T Çyê«* ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsYdü]ÿ˝Ÿ y˚T25 düTes¡¿yês¡Ô :õ˝≤¢˝À dü_‡&ç $‘·ÔHê\qT ‘·ø£åDy˚T |ü+|æDÏ #˚j·÷\ì 50XÊ‘·+ ô|’q Á|ü‹Ô ¬s’‘·T\≈£î dü]|ü&˚ $‘·ÔHê\qT Çyê«\ì @|æ.¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù »>∑Hêï<Ûä+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.15 s√E˝À¢ KØ|òt dæ»Hé yÓTT<ä\e⁄‘·T+&É>± Á|üuÛÑT‘·«+ πøe\+ 40 øÏ«+{≤fi¯fl y˚s¡TX¯q>∑ $‘·ÔHê\qT e÷Á‘·y˚T düsê|òüsê #˚kÕÔeTq&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+#ês¡T.Hê\T>∑T \ø£å\ mø£sê\≈£î dü_‡&ç $‘·ÔHê\T nedüs¡+ e⁄+&É>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘=+u…’ øÏ˝§\ $‘·ÔHê\qT e÷Á‘·y˚T ÇkÕÔeTì n+≥THêïs¡T Ç~ ˇø£{Ïqïs¡ mø£sê≈£î @e÷Á‘·+ dü]b˛eHêïs¡T.Hêdæs¡ø£+ $‘·ÔHê\T ˝Ò≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ C≤ÁÁ>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.

xqs¤ÀÍ¡NÌRPV™yLkigS xmns÷¡ªyá©´sV ≠sZa˝P[xtsQfl· ¬ø¡[zqs G FyhRiaSáՋ[ G xqs¤ÀÍ¡NÌRPVÕ‹[ FsLiªRΩ ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV |mnsLiVVÕfi @∏R∂W˘L][ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s xqs™´sWøyLS¨sı }qsNRPLjixqsVÚ©yı™´sV¨s, BLiμR∂VÕ‹[ DFyμ≥y˘∏R∂VVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li G\Æ™sV©y DLiμy ≠sμy˘LÛRiV¤Õ¡[ xqsLjigS øR¡μR∂™´sNRP |mnsLiVVÕfi @∏R∂W˘LS @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms INRP ¨sÆ™s[μj∂NRP ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NSL]ˆlLi[xtsQ©±s xqsW‰Õfi= xqsWxmsL`i\Æ™s«¡L`i ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi≤T∂ xqs\lLi©´s ≠sμy˘À‹[μ≥R∂©´s rygjiLiøR¡≤y¨sNTP DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsW‰Õfi= xqsWxmsL`i\Æ™s«¡LRiV ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i D©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é

õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø n–ï Á|üe÷<ä+ Çs¡yÓ’ >∑T&ç ôd\T <ä>∑›+ NRPLkiLi©´sgRiL`i, Æ™s[V 25M NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ À≥ÿLji @gjiıQ˙xms™´sWμR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s AzqÛs©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡ ≠søR¡≤R∂Æ™s[VNSNRP, BLRi\Æ™sNTP \|msgS gRiV≤T∂|qsáV ¡W≤T∂μR∂∏R∂W˘LiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s  ¡xqsLiª`Ω ©´sgRiL`i xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s μ≥R∂LS¯LRiLi ˙NS£qs L][≤`∂ ™´sμÙR∂gRiá ™´sVfl”·NRPLihRi rÌ°©±s˙NRPxtsQL`i xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω uyL`Ìi xqsLRiW‰Q˘…fi NS™´s≤R∂Liª][ ™´sVLi»¡Ã¡V @Li»¡VNRPV¨s gRiV≤T∂|qsáNRPV ¨sxmsˆLi»¡VNRPVLiμj∂. ™´s≤R∂gSáVˆÃ¡NRPV gRiV≤T∂|qsá\|ms©´sVLi¿¡ Æ™sŒ˝œ¡ßªRΩV©´sı \|§¶¶¶˙…ÿ©±s=≠sVxtsQ©±s \Æ™sL˝RiV LSxqsV N][™´s≤R∂Liª][ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ™´sVLi»¡Ã¡V ¬ø¡Ã¡lLi[gSLiVV. ¨sxmsˆVáV gRiV≤T∂|qsá\|ms©´s INRP‰ryLjigS xms≤R∂≤R∂Liª][ NS÷¡  ¡W≤T∂μR∂ ∏R∂W˘LiVV. FsÕÿLi…”¡ ˙Fyfl·©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLiøR¡NRPF°LiVV©´sxmsˆ…”¡NTP AzqÛs©´sxtÌsQLi ÀÿgSÆ©s[ ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı @gjiı™´sWxmsNRP zqs ¡˜Liμj∂ xqsLixmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ™´sVLi»¡Ã¡V ALjiˆÈ©´sxmsˆ…”¡NTP AzqÛs©´suÌy¨sı ¨s™yLjiLiøR¡¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRiV. Àÿμj∂ªRΩVáLiªy ™´sáxqs NRPW÷d¡Ã¡V NS™´s≤R∂Liª][ ªRΩ™´sV “¡≠sªyá©´sV FsÕÿ ¨sá|ms»Ì¡VNRPVÆ©s[μR∂¨s áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV. F~»Ì¡¬ø¡[ªRΩxms»Ì¡VNRPV¨s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ªy≤y*LiVV ™´sVLi≤R∂áLi ©´sVLi¿¡ DFyμ≥j∂N][xqsLi ™´s¿¡Ë À‹[≤R∂gRiV»Ì¡ NS*LkiÕ˝‹[ NRPW÷d¡ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. INRPlLi[Æ™sW ’¡≤ÔR∂NRPV ¬ø¡™´soáV NRPV…Ì”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV  ¡LigSLRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV¨s DLi≤R∂gS  ¡VgÊjiFy\¤Õ¡Liμj∂. \|msry \|msry NRPW≤R∂|ms»Ì¡VNRPV¨s Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ «¡™´sV ¬ø¡[zqs©´s Fy£qs ¡VN`P, ≤T∂Fy—¡…fi xqsLÌjizmnsZNP»˝¡V,  ¡LigSLRiV AÀ≥œ¡LRiflÿáV NS÷¡ ¡W≤T∂μR∂∏R∂W˘∏R∂V¨s áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡W ALRiÚ©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ™´sV©´sV AμR∂VN][™yá¨s ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘¤Õ¡[ aRPLRifl·˘™´sV¨s Àÿμj∂ªRΩVáV áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV. Àÿμj∂ªRΩVá ALRiÚ©yμyáª][ xqsLixmnsV»¡©y xqÛsáLi @Liªy ≠suyμR∂Liª][ ¨sLi≤T∂F°LiVVLiμj∂.

{°&û|”ì ¬>*|æ+#·+&ç

NPR LiR WıáV, Æ™sV[ 25 : ˙xms«¡Ã¡V …‘¡≤U∂{ms \Æ™sxmso D©yıLRi¨s A FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji BLjilgiá LSLixmsoÕ˝ÿlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRP ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS xmsáV ˙gS™´sWáՋ[ BLi…”¡Li…”¡ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @≠s¨dsºΩ \Æ™sFsry=AL`i NSLi˙lgi£qsNRPV, ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂¨s NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáNRPV ¡VμÙj∂ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ ªRΩ©´s©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s J»¡L˝Ri©´sV N][LSLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ gRiLigRiVá, À≥œ¡W™´sW NRPV»¡VLiÀÿáV ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRi©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛjiNTP INRP‰ryLji @™´sNSaRPLi B}qsÚ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[zqs øR¡WzmsryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡≤U∂{ms ≠s«¡∏R∂VLi ªRΩμ≥R∂˘™´sV¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘ NRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \|qsNTPÕfi gRiVLRiVÚNRPV J»¡Vc Æ™s[∏R∂WáLi»¡W BLi…”¡Li…ÿ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV.

$<äT´<ë|òü÷‘·+‘√ >±j·Tì eTè‹ Æ™sVμ∂R N`P, Æ™sV[ 25 : ≠s™yx§¶¶¶ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ \Æ™sVN`P xms»Ì¡VN]¨s Fy»¡ Fy≤R∂VªRΩV©´sı J gS∏R∂V¨s NRPlLiLi…fi uyN`P NRPV gRiV\lLi @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. C xmnsV»¡©´s aRPV˙NRP™yLRiLi LSLiøR¡Liμ`∂ ªyLi≤yÕ‹[ «¡LjigjiLiμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ™´sVL][ 15 ™´sVLiμj∂NTP gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. INRP NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ ≠s™yx§¶¶¶Li «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂gS \Æ™sVNRPV xms»Ì¡VNRPV¨s Fy≤R∂VªRΩV©´sı AÆ™sV NRPlLiLi»¡V uyN`PNRPVgRiV\lLiLiμj∂. AÆ™sV©´sV LRiOTPQLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[zqs©´s 15 ™´sVLiμj∂ gS∏R∂Wá Fyá∏R∂W˘LRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ©´sáVgRiVLji xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLiμj∂. ≠dsLRiLiμR∂Lji¨ds ©yLS∏R∂Vfl„fi¤Δ¡[≤`∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[LjiˆLi¿¡ ¿¡NTPªRΩ= ©´sLiμj∂xqsVÚ©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs ZNP[xqsV μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. \Æ™sVN`PNRPV NRPlLiLi…fi xqsxm˝sLiVV NS™´s»¡Liª][Æ©s[ C ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji©´s»˝¡V F°÷d¡xqsVáV ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS ¨sLÙSLjiLiøyLRiV.

ô|Á{À <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄˝À –ìïdt ]ø±sY¶ ©s´ Õ‹Ê Li≤∂R , Æ™sV[ 25 :|ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá©´sV Fs≤y|ms≤y |msLiøR¡VªRΩW ˙xms«¡Ã¡ ©´s≤ÔT∂≠sLRiVxqsVÚ©´sı ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«¡Ã¡ A˙gRi•¶¶¶¨sNTP gRiVLjiNSNRP ªRΩxmsˆμR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≠dslLi÷˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i @©yıLRiV. IZNP[ryLji ÷d¡»¡LRiVNRPV LRiW. 7.50 |msLi¿¡ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gji¨sı£qs ¡VN`PÕ‹[ rÛy©´sLi xqsLiFyμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* øR¡LRi˘ ™´sá©´s }msμR∂™yLRiV, ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ ™yLRiV ™yx§¶¶¶©yá©´sV ©´s≤T∂}ms xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ¨sªy˘™´sxqsLRi μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂áª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV |ms˙…‹[ μ≥R∂LRi |msLRiVgRiVμR∂á zms≤R∂VgRiVFy¤…¡[ @©yıLRiV. μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |ms˙…‹[ μ≥R∂LRi©´sV |msLiøR¡≤y¨sı A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ |msLi¿¡©´s μ≥R∂LRiá©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶ LjiLiøR¡VN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

CÒ|”d”˝À N*ø£≈£î ≈£îÁ≥ ©s´ Õ‹Ê Li≤∂R , Æ™sV[ 25 : r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂¨s Æμ∂[™´sªRΩgS F~gRiV≤R∂VªRΩV©´sı ZNP[{qsAL`i æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV GLi ¬ø¡[zqsLiμ][ ˙xms«¡Ã¡NRPV «¡™y ¡V ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ’d¡¤«¡[{ms —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≠dslLi÷˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. B¿¡Ë©´s ™´sW»¡ ªRΩzmsˆ©´s r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂¨s ZNP[{qsAL`i F~gRi≤R∂»¡Li LS«¡NUP∏R∂V μj∂gRi«ÿLRiV≤R∂V ªRΩ©y¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. ZNP[{qsAL`i ™´sÃ˝¡ FsLiª][™´sVLiμj∂ Æ™s[Vμ≥y™´soáV, DμR∂˘™´sVNSLRiVáV æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sNTP μR∂WLRi™´sV™´soªRΩV©yıLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμyLRiV. LSxtÌsQ˚ xmsºΩ Fs¨sıNRPáՋ[ ’d¡¤«¡[{ms ™´sVμÙR∂ªRΩV ¤Õ¡[¨sÆμ∂[ G ™´s˘QQNTPÚ¨s Fs©´sVıN][¤Õ¡[LRi¨s @©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVVÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms  ¡Ã¡LigS D©´sıμR∂©yıLRiV. ¤«¡[Fs{qs @¨sı ™´sLÊSá©´sV NRPáVxmsoN]¨s F°ªRΩVLiμR∂Æ©s[ ©´s™´sV¯NRPLi DLiμR∂©yıLRiV. ZNP[{qsAL`i ™´sVL][ 11 xqsLi™´sªRΩ=LSáV F°LS»¡Li ¬ø¡[zqs @LiVV©´s LSuÌy˚¨sı ryμ≥j∂LiøR¡VNRPVLiμy™´sV¨s }msL]‰©´s≤y¨sı æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ALÛRiLi¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s æªΩáLigSfl·˙xms«¡Ã¡ ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV NTPLiøR¡xmsLji¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS LS«¡NUP∏R∂VLigS ZNP[{qsAL`i™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV.xmsLRiNSáՋ[ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i xmns÷¡ªyáV xmso©´sLS™´sXªRΩLi NSÀ‹[ªRΩV©yı∏R∂V¨s, æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáLiªy ’d¡¤«¡[{ms xmsOSQÆ©s[ D©yıLRi¨s @©yıLRiV. ¤«¡[G{qsÕ‹[ ¿d¡÷¡NRP æªΩ¿¡Ë LS«¡NUP∏R∂VLigS á’Ù¡ F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV ZNP[{qsAL`i NRPV˙»¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ZNP[{qsAL`i©´sV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ≠saRP*zqsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li «ÿºdΩ∏R∂VFyLÌkiá ™´s¤Õ˝¡[ @™´soªRΩVLiμR∂¨s, NSLi˙lgi£qs ©y©´sVË≤T∂ μ≥][LRifl”·ª][Æ©s[ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sNRPVáV ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆ™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. xmsLRiNSáՋ[ …‘¡cAL`iFs£qsNRPV ¤«¡[G{qs ™´sVμÙR∂ªRΩV B™y*á¨s IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™´s≤R∂Li ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V©´s©yıLRiV.˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌki @LiVV©´s …‘¡AL`iFs£qs ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· LSμR∂©yıLRiV. xmsLRiNSá Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ ’d¡¤«¡[{ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡ @¨sı FyLÌkiáNRPV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ªRΩgji©´s  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s @©yıLRiV.

ÄdüTÔ\T yÓ\¢&ç+∫q nuÛÑ´s¡Tú\T NPR LiR WıáV, Æ™sV[ 25 : Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV ©´sVLi¿¡F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛRiVáV LRiV˙μR∂g_≤R∂V, ’d¡≠ds Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ BμÙR∂LRiW N][…‘¡aRP*LRiV¤Õ¡[. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™yLRiV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s @zmns≤R∂≠s…fiÕ‹[ ªRΩ™´sV AzqsÚFyxqsVÚá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ≠dsLRiV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá©´sV Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLji ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji ’d¡≠ds Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂, @ªRΩ¨s À≥ÿLRi˘, NRPV™´sWLRiV¨sNTP 1,13,69,024 LRiWFy∏R∂Vá AxqsVÚáV D©´sı»˝¡Vc @zmns≤R∂≠s…fiÕ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ øR¡LSxqsVÚáV ’d¡≠ds }msLRiV\|ms LRiW.56,84,024, À≥ÿLRi˘}msLRiV\|ms LRiW.3áORPQáV, N]≤R∂VNRPV }msLRiV\|ms LRiW. 2.2 áORPQáV D©yıLiVV. @Õÿlgi[ zqÛsLSxqsVÚ Ã¡V ’d¡≠ds }msLRiV\|ms LRiW.36.85 áORPQáV, À≥ÿLRi˘}msLRiV\|ms LRiW.14.50 áORPQáV, N]≤R∂VNRPV }msLRiV\|ms LRiW.12áORPQáV D©yı LiVV. @Õÿlgi[ ’d¡≠dsNTP Æ™sVVªRΩÚLiQ\|ms 80.97FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV DLi≤R∂gS ’d¡≠ds }msLRiV\|ms 100 ˙gS™´sVVáV, À≥ÿLRi˘NRPV 100 ˙gS™´sVVáV, N]≤R∂VNRPVNRPV 50 ˙gS™´sVVá ¡LigSLRiV AÀ≥œ¡LRiflÿáV D©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ’d¡≠ds μR∂gÊRiLRi LRiW.50 Æ™s[áV, N]≤R∂VNRPV μR∂gÊRiLRi LRiW.20 Æ™s[á ©´sgRiμR∂V D©´sı»˝¡Vc @zmns≤R∂≠s…fiÕ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji AxqsVÚáV : NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji \Æ™s . LRiV˙μR∂g_≤R∂V, @ªRΩ¨sNRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ AxqsVÚáV BÕÿ D©yı LiVV. LRiV˙μR∂g_≤R∂V }msLRiV\|ms øR¡LSxqsVÚáV LRiW.53,54,161, À≥ÿLRi˘}msLRiV\|ms LRiW.13, 15, 511, NRPV™´sWLRiV≤T∂ }msLRiV \|ms LRiW.28,68,706 D©yıLiVV. @Õÿlgi[ zqÛsLSxqsVÚáV LRiV˙μR∂g_≤R∂V }msLRiV\|ms LRiW. 1.71 N][»˝¡Vc, À≥ÿLRi˘ }msLRiV\|ms LRiW.3 áORPQáV, N]≤R∂VNRPV }msLRiV\|ms 9 áORPQ áV ≠sáV™´s ¬ø¡[}qs AxqsVÚáV D©yıLiVV. ≠dsLjiNTP Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV, gRiV≤T∂NRPÕfiÕ‹[ lLiLi ≤R∂V, BŒœ¡ß˛, INRP Fn˝°L`i≠sVÕfi DLiμj∂. LRiV˙μR∂g_≤R∂VNRPV 2.32 FsNRPLSáV, À≥ÿLRi˘NRPV 18.57FsNRPLSáV, NRPV™´sWLRiV≤T∂NTP 12.74 FsNRPLSáV ™´s˘™´sry∏R∂VÀ≥œ¡W≠sV DLiμj∂. @Õÿlgi[ J B©Ø[ı™y, ry‰Ljiˆπ∏∂W ™yx§¶¶¶©yáV D©yıLiVV. ≠dsLji ™´sVVgÊRiVLjiNTP NRP÷¡zms Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ μyμyxmso LRiW.29,70,000 LRiVfl·Li DLiμj∂. C Æ™sVVªRΩÚLi AzqsÚ ≠sáV™´s LRiW.2,24,54,161.


k‘êÁ|òæø± ÁøϬø{Ÿ nyêsY¶ πsdüT˝À yÓ÷¬sÿ˝Ÿ, &ç$©j·TsY‡ «‹[|§¶¶¶©´s£qs ¡L`Êi, Æ™s[V 25 : N]ªRΩÚgS »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ «¡»Ì¡V ryLRi¥j∂gS FsLizms\ZNP©´s μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS ˙NTPZNP»¡L`i Fs’¡ ≤T∂≠s÷d¡∏R∂VL`i= , Fny£qÌs À›Ã¡L`i Æ™sWlLi[ı Æ™sWlLi‰Õfi A Æμ∂[aRPxmso ˙NTPZNP»¡L`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`i @™yLÔRiV lLi[xqsVÕ‹[ ¨s÷¡øyLRiV. ≠dsLjiª][ Fy»¡V Æ≤∂[Õfi |qÌsLiVV©±s , Æ™sLRiı©±s zmnsÕÿLi≤R∂L`i , x§¶¶¶{tsQ™±sV @™´s˝W NRPW≤y @™yLÔRiV N][xqsLi F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsºdΩ G≤yμj∂ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV ˙xmsμR∂LRi+©´s NRP©´s ¡Lji¿¡©´s A»¡gS≤T∂NTP C @™yLÔRiV¨s¿¡Ë ˙NTPZNP…fi r¢ªy˙zmnsNS xqsªRΩ‰LjixqsVÚLiμj∂. 2011 Õ‹[

AÕfiL_Li≤R∂L`i «ÿN`P NRP÷˝¡£qs ˙NTPZNP»¡L`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`igS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. @Õÿlgi[ gRiªRΩLiÕ‹[ x§¶¶¶{tsQ™±sV A™´s˝W , ˙lgi[™±sV zqs¯ª`Ω , Æ≤∂[Õfi |qÌsLiVV©±s , uy©±s F~ÕÿN`P , ™´sV≈¡∏R∂W Fs¨sÚ¨s NRPW≤y lgiáVøR¡VNRPV©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá 6©´s «‹[|§¶¶¶©´s£qs ¡L`ÊiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı r¢ªy˙zmnsNS ˙NTPZNP…fi @™yL`ÔiQ= NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠s¤«¡[ªRΩ©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. ≤T∂≠ds÷¡∏R∂VL`i= Æ™sVVªRΩÚLi ™´sVW≤R∂V ZNP[»¡gjiLkiÕ˝‹[ ©y≠sVÆ©s[…fi @∏R∂W˘≤R∂V. ™´sÆ©Ôs[ BLi»¡lLi[ıxtsQ©´sÕfi ˙NTPZNP»¡L`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`i , ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP»¡L`i A£mns

≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ ©´sVLi≤T∂ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW ≤T∂≠s÷d¡∏R∂VL`i= @μR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·Liøy≤R∂V. ¤…¡xqÌsVáV , ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ @ªRΩ¨s ∏R∂W™´slLi[«fi 50. @»¡V À›Ã¡L`i Æ™sWlLi[ı Æ™sWlLi‰Õfi NRPW≤y ™´sVW≤R∂V ZNP[»¡gjiLkiÕ˝‹[ F°…‘¡xms≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. gRiªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ …‘¡ »¡*Li…‘¡ , ™´sÆ©Ôs[áՋ[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ì”¡©´s r¢ªy˙zmnsNS À›Ã¡L`i Æ™sWlLi‰¤Õ¡[.. …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙NTPZNP»¡L`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`i , ™´sÆ©Ôs[ BLi»¡lLi[ıxtsQ©´sÕfi ˙NTPZNP»¡L`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`i ,. r¢ªy˙zmnsNS ˙NTPZNP»¡L`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`i ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ Æ™sWlLi‰Õfi ©y≠sVÆ©s[…fi @∏R∂W˘≤R∂V. C {qs«¡©±sÕ‹[ xqsWxmsL`i Fny™±sV N]©´srygjiLi¿¡©´s Æ™sWlLi‰Õfi ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ 38 μj∂ B∏R∂VL`iª][ Fy»¡V r¢ªy˙zmnsNS ˙NTPZNP»¡L`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`i xmsLRiVgRiVáZNP[ 5 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ì”¡ ZNPLkiL`i ¤À¡£qÌs ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aS≤R∂V.

X¯ìyês¡+, y˚T 26, 2012

düTes¡íyês¡Ô

JeHé yÓT+&çdt, ô|òsêï+&√\≈£î |æ\T|ü⁄ bÕø˘‘√ dæØdt≈£î #√≥T <äø£ÿì nC+‘· yÓT+&çdt N]áLiÀ‹[ ,Æ™sV[ 25 : FyNTPrÛy©±sª][ ™´s¬ø¡[Ë Æ©sáՋ[ xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı zqsLki£qs N][xqsLi $áLiNRP «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ xmsáV ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. AÕfiL_Li≤R∂L`i “¡™´s©±s Æ™sVLi≤T∂£qs , {qs™´sVL`i μj∂Õ>ÿLS |mnsLSıLi≤][áNRPV áLiNRP À‹[LÔRiV zmsáVxmso¨s¿¡ËLiμj∂. ™´sÆ©Ôs[ «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ≠dsLjiμÙj∂¨ds FsLizmsNRP ¬ø¡[zqsLiμj∂. Àÿ˘…”¡Lig`iª][ Fy»¡V ¤Õ¡g`izqsˆ©±sª][ ¡LiºΩ¨ds ºΩxmsˆgRi÷¡gji©´s “¡™´s©±s Æ™sVLi≤T∂£qs áLiNRP ªRΩLRixmso©´s Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 19 ™´sÆ©Ôs[áV A≤y≤R∂V. 19.18 ∏R∂W™´slLi[«fiª][ 14 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. ¿¡™´sLji ryLjigS @ªRΩ©´sV ∏R∂VVFsBÕ‹[ FyN`Pª][ «¡Ljigji©´s zqsLki£qsÕ‹[ A≤y≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V N][Õ‹[ˆLiVV© ´sxmsˆ»¡NUP... ≤]Æ™sVzqÌsN`P ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·LiøR¡≤R∂Liª][ ™´sV◊d¡˛ FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. @Õÿlgi[ gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ N][áVNRPV©´sı |mnsLSıLi≤][ NRPW≤y ™´sÆ©Ôs[ «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºΩLjigji LS™´s≤R∂Li áLiNRP À›÷¡Lig`i  ¡Õÿ¨sı |msLi¿¡LiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. r¢ªy˙zmnsNS »¡WL`iÕ‹[ lLiLi≤R∂V ¤…¡xqÌsVáV , INRP ™´sÆ©Ôs[ A≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ gS∏R∂VLi NSLRifl·LigS μR∂WLRi\Æ™sV©´s |mnsLSıLi≤][ BxmsˆV≤R∂V xmspLjiÚ zmns…fiÆ©s£qs ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. ≠dsLjiª][ Fy»¡V Fny£qÌs À›Ã¡L`i ©´sV™y©±s ˙xmsμk∂£ms NRPW≤y ™´sV◊d¡˛ «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºΩLjigji ™´søyË≤R∂V. xqsFnyLki xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsNRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ™s[»¡V xms≤T∂©´s ˙xmsμk∂£ms ≤]Æ™sVzqÌsN`P ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ºΩLjigji Fny™±sV @Liμj∂xmsoøR¡VËNRPV¨s |qsáNÌRPQL˝Ri μR∂XztÌsQÕ‹[ xms≤Ôy≤R∂V. NSgS Azqs∏R∂WNRP£msÕ‹[ A≤T∂©´s LRiLigRi©´s |§¶¶¶LSª`Ω ªRΩ©´s rÛy©´sLi ¨sáVxmsoN][gS... zqsˆ©´sıL`i @«¡Liªy Æ™sVLi≤T∂£qs , AÕfiL_Li≤R∂L`i xmslLi[*«fi ™´sVx§¶¶¶LRiW£mnsáNRPV ™´sW˙ªRΩLi øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. @«¡Liªy Æ™sVLi≤T∂£qs «¡©´s™´sLji ©´sVLi≤T∂ gS∏R∂VLiª][ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VNRPV μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘≤R∂V. …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ¤Õ¡£mnÌs AL`i¯ {qs™´sVL`i BxqsVLRiV Dμy©´s , ¤Õ¡g`i zqsˆ©´sıL`i N_xtsQÕfi Õ‹[NRPVLS¿¡Ëá©´sV uyL`Ìi FnylLi[¯…fiNRPV øyÕÿ NSáLi ªRΩLS*ªRΩ FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ $áLiNRP «¡»Ì¡V FyNTPrÛy©±sª][ lLiLi≤R∂V »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡V , HμR∂V ™´sÆ©Ôs[áª][ Fy»¡V ™´sVW≤R∂V ¤…¡xqÌsVáV A≤R∂©´sVLiμj∂. $áLiNRP ™´sÆ©Ôs[ «¡»Ì¡V iM ™´sV}§¶¶¶Œœ¡ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ (ZNP|mÌs©±s) , ºΩáNRPLRiæªΩ[ı μj∂Õ<ÿ©±s , NRPV™´sWLRi xqsLigRiNRP‰LS (≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , μj∂Æ©s[£tsQ øR¡Liμj∂™´sWÕfi , @Lilgi[Õ‹[ ™´sW¥R∂W˘£qs , Õÿz§¶¶¶LRiV ºΩLji™´sVÆ©s[ı , “¡™´s©±s Æ™sVLi≤T∂£qs , ºΩuyLRi |msLkiLRi , ©´sV™y©±s NRPVáZaP[≈¡LRi , xqs¿¡˙ªRΩ }qs©y©y∏R∂VZNP[ , ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigRi , LRiLigRi©´s |§¶¶¶LSª`Ω , DxmsoÕfi ªRΩLRiLigS , ©´sV™y©±s ˙xmsμk∂£ms , μj∂Õ>ÿLS |mnsLSıLi≤][. $áLiNRP …‘¡ »¡*Li…‘¡ «¡»Ì¡V iM ™´sV}§¶¶¶Œÿ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ (ZNP|mÌs©±s) , ºΩáNRPLRiæªΩ[ı μj∂Õ<ÿ©±s , NRPV™´sWLRi xqsLigRiNRP‰LS (≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , μj∂Æ©s[£tsQ øR¡Liμj∂™´sWÕfi , @Lilgi[Õ‹[ ™´sW¥R∂W˘£qs , Õÿz§¶¶¶LRiV ºΩLji™´sVÆ©s[ı , N_xtsQá˘ Õ‹[NRPVLS¿¡Ë , ºΩuyLRi |msLkiLS , ©´sV™y©±s NRPVáZaP[≈¡ , xqs¿¡˙ªRΩ }qs©y©y∏R∂VZNP[ , ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigS , øR¡™´sVLRi NRPxmsogRiμR∂lLi[ , DxmsoÕfi ªRΩLRiLigS , BxqsVLRiV Dμy©´s

7 ôV’≤<äsêu≤<é

35 @fi¯flπø ]f…Ƭsà+{Ÿ Á|üø£{ÏkÕÔ ` yÓTÆπø˝Ÿ ø±¢sYÿ zqs≤∂U ı ,Æ™sV[ 25 : A}qÌs˚÷¡∏R∂W ZNP|mÌs©±s \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ ™´sVL][ ©yáV\lgiÆμ∂[Œœ¡ß˛ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙NTPZNP…fiÕ‹[ N]©´srygRi©´sV©yı≤R∂V. ªy©´sV 38 , 40 GŒ˝œ¡ ™´sLRiNRPW ˙NTPZNP…fi A≤R∂¤Õ¡[©´s¨s N˝SlLi[‰ xqs*∏R∂VLigS ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝RiV {qÌs™±s™y , FyLi…”¡Lig`i Õÿ xqsVμk∂LÁRi NSáLi A≤R∂¤Õ¡[©´s¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP ZNPLkiL`i©´sV FsLi«ÿ∏∫∂V ¬ø¡[r°Ú©´sı N˝SL`i‰ 40 GŒœ¡˛ ™´sLRiNRPW AÆ≤∂[ xqsªyÚ ¤Õ¡[μR∂¨s @LigkiNRPLjiLiøy≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 31 GŒœ¡˛ C A{qs£qs ryLRi¥j∂ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 83 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ 48.77 xqsgRi»¡Vª][ 6097 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. ≠ds…”¡Õ‹[ 19 |qsLiøR¡LkiáV , 22 •¶¶¶£mns |qsLiøR¡LkiáV D©yıLiVV. @Õÿlgi[ 212 ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[

45.74 xqsgRi»¡Vª][ 6953 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. ≠ds…”¡Õ‹[ 7 |qsLiøR¡LkiáV , 51 zmns{mÌsáV D©yıLiVV. A{qs£qsNRPV ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøR¡≤y¨sı g_LRi™´sLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´s N˝SL`i‰ C G≤yμj∂ N]¨sı áOSQQ˘Ã¡V ¨slLÛi[bPLiøR¡VNRPV©´sı»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. r¢ªy˙zmnsNS , BLig˝SLi≤`∂á\|ms zqsLki£qsáV lgiá™´s≤R∂Li μy*LS ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ ™´sV◊d¡˛ @˙gRirÛy©´sLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s …ÿlLÊi…figS |ms»Ì¡VNRPV©´sı»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W Æ™sW≤R∂Õfi NTP÷d¡ À‹[÷dÔ¡¨s ≠s™yx§¶¶¶Li ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı N˝SL`i‰ H{msFsÕfiÕ‹[ xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i=NRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Liøy≤R∂V. «¡⁄©±s 29 ©´sVLi≤T∂ BLig˝SLi≤`∂ª][ «¡LRigRi©´sV©´sı HμR∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qs N][xqsLi N˝SL`i‰ xqs©´sıQμ≥ÙR∂™´sV™´soªRΩV©yı≤R∂V.

ø°]ÔÄC≤<é ô|’ J$‘·ø±\ ìùw<ÛëìøÏ &û&ûd”@ &çe÷+&é ◊|”m˝Ÿ˝À ‘·|ü⁄Œ&ÉT Á|ü#ês¡y˚T ø±s¡D+ ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d ,Æ™sV[ 25 : À≥ÿLRiªRΩ ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L`i , FsLi{ms NUPLjiÚ A«ÿμ`∂\|ms ≤≥T∂÷d˝¡ ™´sVLji∏R∂VV —¡Õ˝ÿ ˙NTPZNP…fi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s gRiV˙LRiVgS DLiμj∂. @«ÿμ`∂©´sV “¡≠sªRΩNSáLi ¨s}tsQμ≥j∂Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. H{msFsÕfi\|ms ªRΩxmsˆV≤R∂V ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ Fy»¡V ≤≥T∂÷d˝¡ ˙NTPZNP…fi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s xmsLRiV™´so ™´sVLi»¡gRiáVxmsoªRΩV©´sıLiμR∂VNRPV @ªRΩ¨s\|ms øR¡LRi˘ ºdΩxqsVN][™yá¨s ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi @LRiVfl„fi \¤«¡…˝‘¡ N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ’d¡{qs{qsH , ≤T∂≤T∂zqsFs ©´sVLi≤T∂ A«ÿμ`∂©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s r°ˆL`ÌiQ= NRP≠sV…‘¡ NRP¨ds*©´sL`i ≠s©Ø[μ`∂ ºΩ•¶¶¶LS ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. H{msFsÕfi\|ms @©´s™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V ªRΩ™´sV ˙|mszqsÆ≤∂Li…fiNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS , A∏R∂V©´s ˙xmsºΩxtÌsQNRPV À≥œ¡LigRiLi NRP÷¡lgi[Õÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ZNP[™´sáLi LS«¡NUP∏R∂V ry*LÛRiLiª][Æ©s[ BÕÿLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. H{msFsÕfi Hμ][ {qs«¡©±s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ryˆ…fizmnsNTP=Liμ`∂ ≠s™yμR∂Li Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤U∂ NUPLjiÚ A«ÿμ`∂ ’d¡{qs{qsH\|ms ≠s™´sVLRi+áNRPV μj∂gS≤R∂V. ÷d¡g`i©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs FyLRiμR∂LRi+NRPLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ¨sLS•¶¶¶LRiμk∂ORPQNRPV NRPW≤y ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V. A μk∂ORPQ NRPW≤y zmnsL][«fiuyN][…˝ÿ }qÌs≤T∂∏R∂VLi FsμR∂VLRiVgSÆ©s[ ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ≤T∂≤T∂zqsFs @μ≥j∂NSLRiVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. H{msFsÕfi ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝Ri©´sV ©yaRP©´sLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s , ÷d¡g`iÕ‹[ À˝ÿN`P™´sV¨ds ˙xms™´sz§¶¶¶r°ÚLiμR∂Li»¡W ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áNRPV μj∂gRi≤R∂Li @»¡V À‹[LÔRiV©´sW B ¡˜Liμj∂ |ms≤R∂Vª][Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV B™´s*μR∂á¿¡©´s æªΩ÷¡FyLiVV. ≤≥T∂÷d˝¡ ˙NTPZNP…fi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ˙NTPZNP…fi BLi˙xmsp™±sÆ™sVLi…fi NRP≠sV…‘¡Õ‹[ ©´s«¡LS©y©´sV NUPLjiÚ A«ÿμ`∂NRPV ’d¡{qs{qsH A}mszqsLiμj∂. H{msFsÕfi\|ms ≠s™´sVLRi+áV A«ÿμ`∂ xqsÀ≥œ¡V˘¨sgS D©yı... FsxmsˆV≤R∂W @’≥¡™´sXμ≥Ùj∂NTP Fs»¡V™´sLi…”¡ xqsᕶ¶¶Ã¡V ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VZNP[ ©´s«¡LS©y A}mszqs©´s»Ì¡V  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigSÆ©s[ À‹[LÔRiV ™´sLÊSáV , xqsWøR¡©´sáV B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s ≤T∂≤T∂zqsFs æªΩ÷¡zmsLiμj∂.

_õHÓdt {≤{≤ yÓ+#·sY‡ ø£düºeTs¡¢≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô dü«\Œ qcÕº˝À¢ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ ø±düÔ ˝≤uÛ≤\‘√ yÓTs¡T>∑T |ü&çq|üŒ{Ïø°, X¯ó Áø£yês¡+ Hê{ÏøÏ dü«\Œ qcÕº\‘√ sê´©ì ø=qkÕ–k˛Ô+~. <˚oj·T yê{≤\ ÁfÒ&ç+>¥ eT+<äø√&ç>± kÕ>∑&É+‘√ X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ Hê{ÏøÏ ¬s+&ÉT >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ôdHÓ‡ø˘‡ Äs¡T bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT, 16,216 bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. n˝≤π> ì|ò”º ≈£L&Ü ¬s+&ÉT bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT, 4,920 bÕsTT+≥¢ e<ä› ø=qkÕ>∑T‘√+~. j·T÷s√ dü+øå√uÛÑ+‘√ bÕ≥T s¡÷bÕsTT $\Te ˇø£ s√E 12 ô|’dü\TøÏ |ü&çb˛e&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ qcÕº\qT #·$#·÷k˛Ô+~. Ç+ø± eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ôd’‘·+ ˝≤uÛ≤\ d”«ø£s¡D yÓ’|ü⁄ ÄdüøÏÔ #·÷|üø£b˛e&É+ <ë«sê u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ‹s√>∑eTq+ yÓ’|ü⁄ sê´©ì ø=qkÕ–k˛Ô+~. Ç+ø± <˚oj·T m|òtmyéTd”J, ôV≤˝ŸÔπøsY, ø£q÷®eTsY &É÷s¡ãT˝Ÿ‡ ùws¡T¢ ≈£î|üŒ≈£L\&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ |ü‘·qyÓTÆ+<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T.

e+≥ >±´dtô|’ s¡÷.50 e&ɶq ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT uÛ≤Ø>± e&ç¶+∫q πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘êC≤>± e+≥ >±´dt, &ûõ˝Ÿ, øÏs√dæHé <Ûäs¡\qT ≈£L&Ü ô|+#˚+<äT≈£î s¡>∑+ dæ<äΔ+ #˚dæ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® H˚‘·è‘·«+˝Àì eT+Á‘·T\ kÕ~Ûø±]ø£ ãè+<ä+ düe÷y˚X¯yÓTÆ z ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. &ûõ˝Ÿ, e+≥>±´dt <Ûäs¡\ô|’ #·]Ã+#·&É+ ø√dü+ eT+Á‘·T\ kÕ~Ûø±]ø£ ãè+<ä+ X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ ©≥s¡T≈£î s¡÷.7.50 ô|’dü\T #=|üq πø+Á<ä+ ô|+#·T‘·÷ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À &ûõ˝Ÿ, e+≥>±´dt <Ûäs¡\qT ôd’‘·+ ô|+∫ »q+ ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\ì

MT <ä>∑Zs¡ {≤{≤ yÓ+#·sY ñ+<ë... nsTT‘˚, á X¯óuÛÑyês¡Ô MTø√düy˚T. {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ n+~düTÔqï eT©º j·TT{Ï*{° yÓVæ≤ø£˝Ÿ nsTTq ª{≤{≤ yÓ+#·sYμ ø√dü+ ø£+ô|˙ z ñ∫‘· düØ«dt ø±´+|tqT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. á {≤{≤ yÓ+#·sY düØ«dt ø±´+|t y˚T 26 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±, {≤{≤ yÓ+#·sY yêVü≤Hê\qT ñ∫‘·+>± #Óø£|t #˚j·T≥y˚T ø±≈£î+&Ü, $&çuÛ≤>±\T, ˝ÒãsY #ÛêØ®\ô|’ ≈£L&Ü ø£+ô|˙ ‘·–Z+|ü⁄\qT n+~düTÔ+~. {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡≈£î <˚X¯yê´|üÔ+>± ñqï 281 nBÛø£è‘· &û\s¡¢ <ë«sê á düØ«dt ø±+´|tqT ø£+ô|˙ n+~k˛Ô+~. yêVü≤Hê\qT $Áø£sTT+∫q ‘·sê«‘· $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√H˚ á {≤{≤ yÓ+#·sY düØ«dt ø±´+|tqT ÁbÕs¡+_Û+#êeTì, á düØ«dt ø±´+|t πøe\+ ‘·eT ø£düºeTs¡¢ yêVü≤Hê\≈£î nedüs¡yÓTÆq düØ«dæ+>¥ ùde\qT n+~+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, yê] qT+∫ ùdø£]+#˚ |ò”&éu≤´ø˘\qT Ä<Ûës¡+>± #˚düTø=ì eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q ñ‘·Œ‘·TÔ\qT n+~+#·&ÜìøÏ ‘·eT≈£î neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ j·TT{Ï*{° yÓVæ≤ø£˝Ÿ Áb˛&Éø˘º ôV≤&é nowt<ÛësY ‘Ó*bÕs¡T. á düØ«dt ø±´+|t≈£î e#˚à {≤{≤ yÓ+#·sY yêVü≤Hê\qT ñ∫‘·+>± ‘·ìF #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, ˝ÒãsY #ÛêØ®\ô|’ 10 XÊ‘·+ ‘·–Z+|ü⁄, ùdŒsY bÕsYº\ô|’ 5XÊ‘·+ ‘·–Z+|ü⁄\qT {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡

ãT*j·THé e÷¬sÿ{Ÿ˝À ã+>±s¡+ yÓ+&ç <Ûäs¡\T

ãT*j·THé e÷¬sÿ{Ÿ˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê{ÏøÏ ã+>±s¡+, yÓ+&ç <Ûäs¡\T Ç˝≤ ñHêïsTT. $XÊK|ü≥ï+ e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.29,370 ñ+&É>±, Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.27,310 >± |ü*øÏ+~. yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷.54,600>± ñ+~. sê»eT+Á&ç e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.29,550 ñ+&É>±, Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.27,090 ñ+~. yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷.54,800 |ü*øÏ+~. Ábı<äT›≥÷s¡T e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.29,040, Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.27,000 ñ+&É>±, yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ m<äTs=ÿq&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔeT s¡÷.54,100>± ñ+~. $»j·Tyê&É˝À ì e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 e⁄‘·T+<ë? ˝Òø£ eT] ø=~› s√E\T ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.29,360, Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ Bìô|’ ìs¡íj·÷ìï yêsTT<ë y˚kÕÔsê? <Ûäs¡ s¡÷.27,200 ñ+&É>±, yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ #·÷&Ü*. s¡÷.53,700>± ñ+~.

n+~düTÔ+~. yÓTsTT+f…HÓHé‡ {Ï|t‡, Ç+{°]j·TsY mHéVü‰´Hé‡yÓT+{Ÿ\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü ø£düºeTs¡¢≈£î düØ«dt ø±´+|t dæã“+~ $e]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Çø£ {≤{≤ yÓ+#·sY $wüj·÷ìø=ùdÔ.... Ç~ 5 d”≥sY, 7 d”≥sY, 8 d”≥sY e+{Ï Ä|ü¸q¢‘√, ◊<äT Äø£s¡¸˙j·TyÓTÆq s¡+>∑T\˝À, eT÷&ÉT y˚]j·T+≥¢˝À \_ÛdüTÔ+~. {≤{≤ yÓ+#·sY mø˘‡`c˛s¡÷+ <Ûäs¡ s¡÷.4.53 \ø£å\T>± ñ+~. Ç+<äT˝À ñ|üjÓ÷–+∫q 1.4 ©≥sY ≥s√“ &ûõ˝Ÿ Ç+»Hé 71|”mdt\ X¯øÏÔì $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. Ç~ @ÄsY@◊ dü]ºô|ò’ #˚dæq <ëì Á|üø±s¡+ ©≥sY &ûõ˝Ÿ≈£î 15.42 øÏ.MT yÓTÆ˝ÒJì ÇdüTÔ+~. ‘·s¡#·÷ ˝≤+>¥ Á{Ï|t\≈£î yÓfi‚¢ yês¡T, ô|<ä› ≈£î≥T+ã+ ø£*–q yê]øÏ {≤{≤ yÓ+#·sY m+|”M z #·ø£ÿ{Ï Ä|ü¸Hé>± #Ó|üŒe#·TÃ.

n‘·´+‘· #·eø£ <Ûäs¡≈£î n+~+#·&Éy˚T e÷ \ø£å´+ Á|ü|ü+#·+˝À ¬ø˝≤¢ n‘·´+‘· #·eø£ <Ûäs¡ ø£*–q yÓ÷{≤sY Á|üdüTÔ‘·+ ‘êeTT n+~düTÔqï #·eø£ u…’ø˘\T yÓ’;ÄsY ôd’øÏ˝Ÿì $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïeTì »|ü˙dt ≥÷M\sY 110, Áø£ø˘‡ yÓ÷&Éfi¯¢ì, nsTT‘˚ M{Ï ø£Hêï ø£+ô|˙ j·TeTVü‰ yÓ÷{≤sY ù|s=ÿ+~. ÄÁ|òæø±, ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø düTe÷s¡T 500 &Ü\s¡¢ Ç+&çj·÷ e+{Ï |ü{ÏwüºyÓTÆq ≥÷M˝sY (<ë<ë|ü⁄ s¡÷.27,000) yÓ\ ø£*–q e÷¬sÿ{¢˝Àì ø£düºeTs¡¢qT \ø£å´+>± #˚düTø=ì z yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝ŸqT n_Ûeè~Δ j·TeTVü‰ yÓ÷{≤sY z #·eø£ u…’ø˘qT n_Ûeè~Δ #˚j·÷\ qT≈£î+≥THêïeTì, #˚düTÔ+~. Ç≥Te+{Ï e÷¬sÿ{Ÿ˝À ‘·≈£îÿe ÄÁ|òæø±, Ç+&çj·÷ e+{Ï <Ûäs¡ ø£*–q yÓ÷{≤sY ôd’øÏfi¯¢≈£î eT+∫ <˚XÊ˝À¢ Ç˝≤+{Ï &çe÷+&é ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À, á yÓ÷{≤sYôd’øÏfi¯¢≈£î |ü{ÏwüºyÓTÆq &çe÷+&éqT ø±´wt #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î z &çe÷+&é ñ+≥T+<äì dü]ø=‘·Ô ˝À`ø±dtº u…’ø˘‘√ e÷¬sÿ{Ÿ˝À nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <˚oj·T sêuÀ‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ Ç+&çj·THé ~«#·Áø£ yêVü≤q e÷¬sÿ{Ÿ˝À e÷¬sÿ{Ÿ˝À #·eø£ yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ n+fÒ $$<Ûä ø=‘·Ô yÓ÷&Éfi¯¢ sêø£‘√ V”≤s√ yÓ÷{Àø±sYŒ n+~düTÔqï d”&û &ÜHé. ˝À`ø±dtº u…’ø˘ ôd¬>à+{À¢ >∑{Ϻ Bì <Ûäs¡ düTe÷s¡T s¡÷.36,000 qT+∫ b˛{° yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. j·TeTVü‰ yÓ÷{≤sY‡ ¨+&Ü yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï #·eø£ u…’ø˘ <Ûäs¡ 500 $&ÉT<ä\ #˚dæq Á&ûyéT j·TT>∑ &Ü\s¡¢ ø£Hêï ‘·≈£îÿe>± ñ+&ÉqT+~. n+fÒ (s¡÷.44,600), düTEøÏ eTq ø£¬s˙‡˝À Bì <Ûäs¡ düTe÷s¡T yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚dæq s¡÷.28,000\πø j·TeTVü‰ z #·eø£ u…’ø˘qT $&ÉT<ä\ Vü≤j·÷fÒ (s¡÷.42,200) e+{Ï #˚j·TqT+<äqïe÷≥. á N|t u…’ø˘qT Ç+&çj·÷˝À yÓ÷&Éfi¯¢‘√ m+Á{° ˝…e˝Ÿ yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ ‘·j·÷s¡T #˚dæ $<˚o e÷¬sÿ≥¢≈£î m>∑TeT‹ #˚j·÷\ì j·TeTVü‰ $uÛ≤>∑+˝À b˛{° ô|]–+~. Á|üdüTÔ‘·+ j·TeTVü‰ yÓ÷{≤sY‡ uÛ≤$k˛Ô+~. Bì >∑T]+∫ j·TeTVü‰ yÓ÷{≤sY‡ Ç+&çj·÷ n+~düTÔqï Áø£ø˘‡ yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ <Ûäs¡ s¡÷.38,000\≈£î ô|’>±H˚ ñ+~. d”áy√, y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY Væ≤s√j·TTøÏ düTEøÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷...


C M Y K

8

X¯ìyês¡+, y˚T 26, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ø£\˝À ≈£L&Ü }Væ≤+#·˝Ò<äT Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À #˚j·T&É+ m¬ø’‡{ŸyÓT+{Ÿìe«&É+˝Ò<äT. dü]ø£<ë #ê˝≤ uÛÑj·T+>± ñ+~. Äj·Tq n+#·Hê\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± q{Ï+#·>∑\TZ‘êHê, ˝Ò<ë nqï f…q¸Hé m≈£îÿe>± ñ+<ä+{À+~μ düeT+‘·. me] >∑T]+∫ #ÓãT‘·T+~..? nqï dü+<˚Vü≤+ ø£\TZ‘·T+<ë.. Ç<ä+‘ê eTDÏs¡‘·ï+ >∑T]+∫ #ÓãT‘√+~. eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ÄyÓT V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ªø£&É˝Ÿμ. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§Zqï ÄyÓT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+∫+~. n˝≤π>.. eTDÏ kÕsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#ê\H˚ Hê ø£\ HÓs¡y˚]q+<äT≈£î Äq+<ä+>± ñ+~μ n+≥T+~. ns¡$+<é kÕ«$T ø° s√˝Ÿ #˚düTÔqï á ∫Á‘êìøÏ @ÄsY s¡Vü≤e÷Hé dü+^‘·+ n+~düTÔHêï&ÉT. sêJyé MTqHé ¬øyÓTsê esYÿ, lø£sY Á|ükÕ<é m&ç{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. düeT+‘· düs¡düq ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ø±ØÔø˘ ≈£îe÷s¡T&ÉT >ö‘·yéT q{Ï+#·qTHêï&ÉT. ø±ØÔø˘ á ∫Á‘·+ <ë«sê V”≤s√>± |ü]#·j·T+ ne⁄‘·THêïs¡T. eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á dæìe÷ nq>±H˚ Ç≥T ‘·$Tfi¯+‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ $&ÉT<ä\ ø±e&É+ U≤j·TeTqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ªø£&É*μ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ á ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À ]©CŸ ne⁄‘·T+~. á $wüj·TyÓTÆ düeT+‘· düŒ+~dü÷Ô... ªeTDÏ

kÕsY &Ó’¬sø£åHé˝À q{Ï+#ê\H˚~ Hê ø£\ e÷Á‘·y˚T ø±<äT. Ç+&çj·÷˝Àì Á|ü‹ Ä]ºdüTº ø£\. Ä X¯óuÛÑ |òüT&çj·T Hê≈£î Ç+‘· ‘·«s¡>± edüTÔ+<äì H˚qT }Væ≤+#·˝Ò<äT. Bìï >±&é –|òtº>± uÛ≤$düTÔHêïqT. ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝ÀH˚ {≤|t V”≤s√sTTHé kÕúsTTøÏ m~–Hê ø£\Zì Äq+<ä+ eTDÏ kÕsY dæìe÷˝À #˚düTÔqï+<äT≈£î ø£*–+~μ n+~. Çø£ düœμ ‘·sê«‘· eTDÏs¡‘·ï+ s¡÷bı+~düTÔqï á ∫Á‘·+ô|’ n|ü&˚ n+<ä]˝À ≈£L´]j·÷dæ{° yÓTT<ä˝…’+~. Á|üdüTÔ‘·+ düeT+‘· ∫Á‘ê\T es¡Tdü>± ¬s&û ne⁄‘·THêïsTT. Hê>∑#Ó’‘·q´ düs¡düq ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´μ, Hêì V”≤s√>±, sê»eTÚ[ <äs¡Ù≈£î&ç>± ek˛Ôqï ªá>∑μ, sêyéT#·s¡DY »+≥>± ªme&ÉTμ, eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªø£&É*μ, >ö‘·yéT MTqHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªm{À yÓ[¢b˛sTT+~ eTqdüTμ e+{Ï ∫Á‘ê˝À¢ q{ÏdüTÔ+&É>±, á dæìe÷\T ‘·«s¡˝ÀH˚ $&ÉT<ä\ ø±qTHêïsTT. ìsêà‘·\≈£î ÄyÓT q{Ï+#˚ dæìe÷ô|’ m+‘· ô|≥Tºã&ç ô|{ϺHê ˝≤uÛ≤\≈£î e÷Á‘·+ m≥Te+{Ï Çã“+~ ñ+&É<äH˚ qeTàø£y˚T ÄyÓTqT ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ _J V”≤s√sTTHé>± #˚k˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT eTùV≤wt düs¡düq #˚düTÔqï ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ, dæ<ëΔs¡ú düs¡düq q+~˙¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤k˛Ôqï ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥\˝Àq÷ ¬s>∑T´\sY>± bÕ˝§Z+≥T+~.

H˚HÓ|ü&É÷ nuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|üŒ˝Ò<äT ô|[¢ neø£ eTT+<äT CÀ´‹ø£ k‘Y Ç+&ÉÁd”º˝À ù|òeTdt V”≤s√ sTTHé>± U≤´‹ |òüT&ç+∫+~. ‘·$Tfi¯ kÕºsY q≥T&ÉT nsTTq dü÷s¡´ì ô|[¢ #˚düT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓT dæìe÷\T #˚j·T&É+ |üP]Ô>± e÷H˚dæ, Ç+{Ï u≤<Ûä´‘·\T #·÷düTø√e&É+˝ÀH˚ ìeT>∑ïyÓTÆ+~. Ç|ü&ÉT yê]øÏ ~j·÷, <˚yé nH˚ Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. dü÷s¡´, CÀ´‹ø£ ô|[¢ neø£ eTT+<äT 7 dæìe÷˝À¢ ø£*dæ q{Ï+#ês¡T. yê]<ä›s¡T ø£*dæ q{Ï+∫q dæìe÷˝À¢ ªø±ø£ ø±ø£μ, ªdæ\T¢qT ˇs¡T ø±<ä˝Ÿμ dæìe÷\T u≤>± Væ≤{Ÿ nj·÷´sTT. ô|[¢ nj·÷´ø£ dæìe÷˝À¢ q{Ï+#·q|üŒ{Ïø°, M]<ä›s¡T ø£*dæ n&ÉbÕ <ä&ÉbÕ j·÷&釽À ø£ì|ædü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. Ç{°e\ dü÷s¡´ ˇø£ y˚&ÉTø£˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªH˚qT ‘·qì q{Ï+#·e<ä›ì m|ü&É÷ #Ó|üŒ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ |æ\¢\ Ä\Hê bÕ\Hê #·÷düT≈£î+≥÷ Ç+{À¢ H˚ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. Ç+ø± #ÓãT‘·÷..ªuÛÑ$wü´‘Y˝À eT∞¢ dæìe÷˝À¢ q{Ï+#˚ neø±X¯+ ñ+<ä+≥÷μ nHêïs¡T. CÀ´‹ø£ e+{Ï q{Ï eT∞¢ q{Ï+#·uÀ‘·T+<ä+fÒ eTq≈£î ≈£L&Ü Äq+<äø£s.

Hê |òüdtº bòÕ+≥d” ∫Á‘·+ Ç<˚...! øÏ+>¥ Hê>±s¡T®q V”≤s√>± ¬ø.n∫ìs&ç¶ düeTs¡ŒD˝À ÄsYÄsY eT÷M y˚Tø£sY‡ |ü‘êø£+ô|’ lìyêdü¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À &Ü.yÓ+ø£{Ÿ ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ ª&ÉeTs¡Tø£+μ. á ∫Á‘·+ E˝…’ ¬s+&√ yês¡+˝À $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï≥T¢ ìsêà‘·\T n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ˇø£ bÕ≥ $TqVü‰ wüO{Ï+>¥ bÕsYº |üP]Ô #˚düT≈£î+~. á dü+<äs¡“¤+>± Hê>±s¡T®q e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªHê ¬øØsY˝ÀH˚ yÓTT<ä{Ï kÕ] Ç˝≤+{Ï bòÕ+≥d” ∫Á‘·+ #˚düTÔHêïqT. á dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ ôV’≤ f…øÏïø£˝Ÿ yê\÷´dt‘√ #˚XÊs¡T. Hê ¬øØsY˝ÀH˚ ôV’≤ ã&Ó®{Ÿ eT÷M Ç~. dæìe÷ #ê˝≤ u≤>± e∫Ã+~. Ç~ Hê≈£î #ê˝≤ ô|<ä› πs+CŸ dæìe÷ ne⁄‘·T+<äìμ nHêïs¡T. ìsêà‘· yÓ+ø£{Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªˇø£ bÕ≥ $TqVü‰ wüO{Ï+>¥ bÕsYº |üPs¡ÔsTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ Á>±|òæø˘‡ esYÿ »s¡T>∑T‘√+~. Hê>±s¡T®q ¬øØsY˝ÀH˚ Ç~ n‘·´+‘· uÛ≤Ø dæìe÷>± ne⁄‘·T+~. E˝…’ ¬s+&√ yês¡+˝À á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔHêï+μ nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT lìyêdü¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªHê>±s¡T®q≈£î Ç<√ ô|<ä› ˝≤+&é e÷sYÿ dæìe÷>± ne⁄‘·T+~. ìsêà‘· yÓ+ø£{Ÿ mø£ÿ&Ü ø±+Á|üyÓTÆCŸ ø±≈£î+&Ü dæìe÷ rdüTÔHêïs¡Tμ nì #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ b˛dtº Ábı&Éø£åHé |üì˝À uÛ≤>∑+>± m&ç{Ï+>¥, &É_“+>¥ ø±s¡´Áø£eT\T y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ø√Ábı&É÷´düsY düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À V”≤s√,V”≤s√sTTqT¢>± Hê>±s¡T®q, nqTwüÿ q{ÏdüTÔ+&É>±, Á|üø±wt sêCŸ, >∑DÒwt, yÓ+ø£Á{≤eTHé, ÁãVü‰àq+<ä+, s¡|òüTTu≤ãT, myÓTàdt Hêsêj·TD, ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé, Jyê ÁãVü‰àõ, n$Hêwt, <˚eHé, –]u≤ãT, sêeTsêE, <äTyê«dæ yÓ÷Vü≤Hé, düMTsY, ÁXÊeDY, sêC≤ l<ÛäsY, Á|üuÛÑT, ø£eT˝Ÿ, Á|ü>∑‹ s¡õ‘·, ø£$‘·, ^‘ê+»*, dü‘·´ø£èwüíHé, Á|æj·T, n_Ûqj·T, ø£\Œq, n|üPs¡« ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ bòı{ÀÁ>∑|ò”: #√{≤¬ø Hêj·TT&ÉT— dü+^‘·+: <˚$l Á|ükÕ<é— ø£<∏ä: yÓ*>=+&É lìyêdt— &Ü´Hé‡: sêE düT+<äs¡+— düeTs¡ŒD: ¬ø.n∫ìs&綗 ìsêà‘·: yÓ+ø£{Ÿ— Ád”ÿHéù|¢`<äs¡Ùø£‘·«+: lìyêdt¬s&ç¶.

∫s¡kÕúsTT˝À ì*#˚ ∫Á‘·$T~ ‘êqT q{Ï+#˚ dæìe÷\ >∑T]+∫ eTùV≤wtu≤ãT ns¡T<äT>± e÷{≤¢&ÉT‘·T+{≤&ÉT. n~ ≈£L&Ü {Ï«≥ºsY <ë«sê n|ü&É|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\T ‘·q n_Ûe÷qT\≈£î ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+{≤&ÉT. ‘êC≤>± ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ ∫Á‘·+ >∑T]+∫ eTùV≤wt n˝≤π> ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï b˛dtº #˚XÊ&ÉT. ªá dæìe÷˝À Hê ¬øØsY˝À eTs√ yÓTÆ\TsêsTT>± ì\TdüTÔ+~. yÓ+ø£fÒwt e+{Ï ˝…C…+&é‘√ |üì #˚j·T&Üìï m+‘·>±H√ ÄkÕ«~düTÔHêïqT. á dü+<äs¡“¤+>± Ç˝≤+{Ï eT+∫ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚ neø±XÊìï∫Ãq <äs¡Ù≈£î&ÉT lø±+‘Y n&ܶ\, ìsêà‘· ~˝Ÿ sêE Ç<ä›]ø° Hê ø£è‘·»„‘·\Tμ n+≥÷ ‘·q {Ï«≥ºsY <ë«sê n+≥THêï&ÉT Á|æHé‡. ‘·+Á&ç nsTTq V”≤s√ dü÷|üsY kÕºsY ø£èwüí »qà~qyÓTÆq y˚T 31e ‘˚B Hê≥T ‘·q dæìe÷ |òüdtº \Tø˘ $&ÉT<ä\ #˚j·T&Üìï eTùV≤wt >ös¡e+>±, ôd+{ÏyÓT+{Ÿ>± |ò”\e⁄‘·THêï&É≥. Çø£ dæìe÷ $wüj·÷ìø=ùdÔ.. <ädüsê≈£î $&ÉT<ä\ ø±qTqï á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ ~˝Ÿ sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷..ªnqï ø√dü+ ‘·eTTà&ÉT n&Ée⁄\≈£î yÓ[¢‘˚ n~ sêe÷j·TD+. ÄdæÔ ø√dü+ nqï<äeTTà\T ‘·>∑Te⁄øÏ ~–‘˚.. n~ H˚{Ï uÛ≤s¡‘·+. s¡ø£Ô+ m|ü&Ó’‘˚ |ü+#·Tø=ì |ü⁄{≤ºs√, n|üŒ{Ï qT+∫ |ü+|üø±\T n\yêf…Æb˛j·÷sTT. ªneTàqT qTe⁄« #·÷düTø√` Hêqï Hê <ä>∑Zs¡ ñ+{≤&ÉT. ˝Ò<ä+fÒ Ç<ä›Øï #Ós√ Äs¡T HÓ\\T uÛÑ]<ë›+, Ç˝≤+{Ï ˝…ø£ÿ\T y˚düT≈£î+≥Tqï yê]ì H˚{Ï düe÷»+˝À #·÷dü÷ÔH˚ ñHêï+, $+≥÷H˚ ñHêï+. n+<äTπø ñeTà&ç ≈£î≥T+ã+ eTTø£ÿ˝…’b˛sTT+~. á s√E˝À¢q÷ ÄdüTÔ*ï ø±≈£î+&Ü nqTã+<Ûë©ï ÄbÕ´j·T‘·©ï |ü+#·Tø=H˚ k˛<äs¡T*ï e÷ ∫Á‘·+˝À #·÷|ædüTÔHêïeTHêïs¡T. n˝≤π>.. ªù|s¡T˝ÀH˚ ø±<äT, dæìe÷˝Àq÷ ‘Ó\T>∑T<äq+ ñ{Ϻ|ü&˚˝≤ ø£ì|ædüTÔ+~. n˝≤+{Ï ø£<∏ä á dæìe÷˝À ñ+~. á dæìe÷ $wüj·T+ ˝À ≈£î≥T+ã $\Te\≈£î ô|<ä› |”≥ y˚XÊ+μ nì <äs¡Ù≈£î&ÉT #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç+<äT ˝À ˇø£ÿ bÕÁ‘· ≈£L&Ü eè<∏ë>± ñ+&É<äT. ˇø£ÿ d”Hé ≈£L&Ü y˚dtº>± rXÊ&Éì nì|æ+#·<äT. n+‘· |üø£&É“+B Ád”ÿHéù|¢‘√ dæìe÷qT s¡÷bı+~düTÔHêï+μ n+≥THêï&ÉT. n˝≤π> ñeTà&ç ≈£î≥T+ã H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> ø£<∏˚ ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ. á dæìe÷ ø£<∏ä˝Àì uÛ≤y√<˚«>±\T n+<ä]˙ ø£~*kÕÔsTT. yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wtu≤ãT\T nqï<äeTTà\T>± q{ÏdüTÔqï á dæìe÷øÏ dü+^‘·+: $Tø°ÿ CÒ.y˚Tj·TsY— düVü≤ ìsêà‘·\T: •Øwt, \ø£åàDY\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡T.

C M Y K

n eT ˝≤ bÕ e⁄ ˝Ÿ

|ü_¢ø˘˝À #˚ùdÔ ‘·|ü˝Ò<ë..? dæìe÷˝À Vü‰{Ÿ düìïy˚XÊ\T m≈£îÿe>± ñ+fÒ Ä ∫Á‘ê ìøÏ ôdHê‡sY yês¡T ªmμ dü]º|òæ¬ø{Ÿ Ç#˚ÃkÕÔs¡T. Bì ñ<˚›X¯´+ ∫qï |æ\¢\T á dæìe÷ì #·÷&É≈£L&É<äì. ø±˙ á eT<Ûä´ ø±\+ |æ\¢\T e÷Á‘·+ ªmμ dü]º|òæ¬ø{Ÿ nì b˛düºsY MT<ä m|ü&Ó’‘˚ |ü&ÉT ‘·T+<√.. n|ü&˚ Ä ∫Á‘êìøÏ ˝Ò‘·ÁbÕj·T|ü⁄ ≈£îÁsêfi¯¢ ‘êøÏ&ç m≈£îÿee⁄‘√+~. Ç~ z $<Ûä+>± dæìe÷øÏ |ü_¢dæ{°>±H˚ ñ|ü jÓ÷>∑|ü&ÉT ‘·T+~. Ç<˚ $wüj·÷ìï H=øÏÿ eTØ #ÓãT‘√+~ Vü‰{Ÿ ã÷´{° n‹~∏sêyé. á Vü‰{Ÿã÷´{° Ç{°e\ q{Ï+∫q ª@ kÕ© õ+<ä^μ dæìe÷˝À ‘·q ‘·&ÜU≤ @+{À #·÷|æ+∫ ≈£îÁs¡ø±s¡TqT ~∏j˚T≥s¡¢≈£î s¡|æŒ+∫ Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nj˚T´≥Tº #˚dæ+~. n˝≤π> Vü‰{Ÿ eTT<äT›\‘√ j·TTe‘·ì øÏÁ¬søÏÿ+∫+~. nsTT‘˚ Ç{°e\ Ç<˚ $wüj·T+ô|’ sê<ëΔ+‘·+ »s¡>∑&É+‘√ ‘·q<Ó’qXË’*˝À düe÷<Ûëq+

#Ó|æŒ+~. á $wüj·T+ô|’ ‘·qT e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ªeTT<äT› ô|<ä› $wüj·Ty˚TMT ø±<äì, Ç|ü&ÉT ø±˝ÒJ ne÷àsTT \T, nu≤“sTT˝Ò bòÕ´$T©dt ‹]π> bÕsYÿ˝À¢q÷ ˇø£]H=ø£s¡T *|tøÏdt\‘√ eTTì–‘˚\T‘·THêïs¡T. n˝≤ |ü_¢ø˘ ù|¢dt˝À, |ü_¢ø˘ ˝À #˚ùdÔ mes¡÷ ‘·|ü |ü≥º&É+ ˝Ò<äTø±˙, ø=ìï ø√≥T¢ Ks¡TÃô|{Ϻ rdæq dæìe÷˝À #˚ùdÔ @+{Ï ‘·|ü? n+{À+~. ôdHê‡sY yês¡T ªmμ dü]º|òæ¬ø{Ÿ Ç#êÃs¡T. n+fÒ <ëìøÏ ns¡ú+ á dæìe÷ì ∫qï |æ\¢\T mes¡÷ #·÷&É{≤ìøÏ M˝Ò¢<äT nì ns¡ú+. nsTT‘˚ ªm|ü&Ó’‘˚ ªmμ dü]º|òæ¬ø{Ÿì j·TTe‘· #·÷XÊs√ e÷ dæìe÷øÏ ˝ÒÁbÕj·T|ü⁄ ≈£îÁsêfi¯¢ ‘êøÏ&ç eTØ m≈£îÿyÓ’+~. #·÷&Ü \qT≈£îH˚yês¡T #·÷kÕÔs¡T.. Ç<˚+ ô|<ä› ‘·|ü ø±<˚μ n+≥÷ ‘·qT #˚dæq dæìe÷ $wüj·T+˝À e∫Ãq $eTs¡Ù\≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘√+~.

düT˙˝Ÿ düs¡düq nø£å...! düT˙˝Ÿ, Hê>∑#Ó’‘·q´ ø±+_H˚wüHé˝À z ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+˝À düT˙˝Ÿ düs¡düq nø£åμì V”≤s√sTTHé>± m+|æø£ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. nø£å >∑‘·+˝À sêyéT düs¡düq ªø£+~Ø>∑μ˝À #˚dæ+~. ‘Ó\+>±D kÕ¢+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ÄyÓT Ä ∫Á‘·+˝À n+<ä] <äèwæº˙ Äø£]¸+∫+~. Çø£ Hê>∑#Ó’‘·q´ düs¡düq e÷Á‘·+ Vü≤ì‡ø£qT rdüT≈£îHêïs¡T. Vü≤ì‡ø£≈£î eT+∫ ¬seTT´qπswüHé Ç∫à eTØ u…\¢+ø=+&É ˇ|æŒ+∫ m+|æø£ #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çø£ á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À s¡÷bı+~q ªyÓf…ƺμ ∫Á‘êìøÏ Øy˚Tø˘. ‘·$Tfi¯+˝À e÷<ÛäeHé #˚dæq bÕÁ‘·qT düT˙˝Ÿ #˚düTÔHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï qT+∫ düT˙˝ŸøÏ V”≤s√sTTHé‡ì m+|æø£ #˚j·T&É+˝À düeTdü´ ñ+≥÷ ek˛Ô+~. sê»eTÚ[ e+{Ï ô|<ä› <äs¡Ù≈£î&ÉT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q dæìe÷˝À ≈£L&Ü eT+∫ &çe÷+&é: ñqï V”≤s√sTTHé <=s¡ø£ø£ dü˝Àìì m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+~. n˝≤π> düTπswt Ábı&Éø£åHé‡ ì]àdüTÔqï ªdü+ãsê\ sê+u≤ãTμ ∫Á‘·+˝À yÓTT<ä≥ ‘ê|”‡ì n&ç–Hê ÄyÓT ˇ|üø√˝Ò<äT. n+‘·≈£îeTT+<äT ª‘·qT yÓ&é‡ eTqTμ Øy˚Tø˘≈£î ôd’‘·+ Á‹wüqT, ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´j·TqT dü+Á|ü~+∫q|üŒ{Ïø° yês¡T H√ #ÓbÕŒs¡T. düT˙˝Ÿì Ç+ø± yês¡T ˇø£ ø£yÓT&çj·THé>±H˚ #·÷düTÔ+&É&É+‘√ á düeTdü´ ek˛Ô+~. ìC≤ìøÏ ªyÓf…ƺμ˝À e÷<ÛäeHé düs¡düq düMTsê¬s&ç¶ #˚dæ+~. n˝≤+{Ï~ ‘Ó\T>∑TøÏ e#˚Ãdü]øÏ nø£åqT rdüT≈£îHêïs¡T. u…\¢+ø=+&É düTπswt á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T yÓs¡¸HéøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT>± &Ü©ì mqTï≈£îHêïs¡T. ø=+#Ó+ Çwüº+ ø=+#Ó+ ø£wüº+μ ∫Á‘·+‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT>± e÷]q &Ü*øÏ Ç~ ¬s+&√ ∫Á‘·+. pHé 26 qT+∫ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ yÓTT<ä\Tø±qT+~. Hê>∑#Ó’‘·q´ á dæìe÷˝À ‘·eTTà&ç bÕÁ‘·˝À #˚düTÔ+&É>±, düT˙˝Ÿ nqïj·T´>±, ôdø£+&é V”≤s√ bÕÁ‘·qT #˚düTÔHêïs¡T. ‘·$Tfi¯+˝À Äs¡´ bÕÁ‘·qT Hê>∑#Ó’‘·q´, e÷<ÛäeHé bÕÁ‘·qT düT˙˝Ÿ #˚düTÔHêïs¡T. ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´μ #˚düTÔqï Hê>∑#Ó’‘·q´≈£î ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+ Ç<˚ ne⁄‘·T+~. Çø£ düT˙˝Ÿ Ç|üŒ{Ïπø e÷<ÛäeHé q{Ï+∫q ª‘·qT yÓ&é‡ eTqTμ Øy˚Tø˘˝À #˚düTÔHêïs¡T. ªÄ&ÉT‘·÷ bÕ&ÉT‘·÷μ, ªuÒ¢&é u≤;®μ ∫Á‘ê\T #˚dæq <˚$ á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. Çø£ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ªyÓf…ƺμì yÓTT<ä≥ ‘Ó\T>∑T˝À ªuÛÑ˝Ò ‘·eTTà&ÉTμ>± nqTe~+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\T>∑T˝À &ÉuŸ #˚j·T&É+ ø£Hêï Øy˚Tø˘ #˚ùdÔH˚

|òü*‘ê\T u≤>∑ T +{≤j· T ì u…\¢+ø=+&É uÛ≤$+∫ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çø£ ªyÓf…ƺμ ∫Á‘·+ j·÷ø£åHé, Áù|eT, ôd+{ÏyÓT+{Ÿ düe÷Vü‰s¡+‘√ s¡÷bı+~+~. á ∫Á‘·+˝À e÷<ÛäeHé, Äs¡´\ q≥q, düMTsê¬s&ç¶, neT˝≤bÕ˝Ÿ n+<ä#·+<ë\‘√ bÕ≥T n_Ûqj·T+ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì*#êsTT. n˝≤π> j·TTeHé dü+^‘·+ ô|<ä› môd‡{Ÿ nsTT´+~. á ‘·$Tfi¯ yÓs¡¸Héì *+>∑TkÕ$T <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ê&ÉT. á ∫Á‘êìï Væ≤+B˝À ≈£L&Ü Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡T. á Væ≤+B yÓs¡¸HéøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|üdüTÔ‘·+ *+>∑TkÕ$T <äs¡Ùø£‘·«+˝ÀH˚ á ∫Á‘êìï Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡T. Væ≤+B yÓs¡¸HéøÏ cÕVæ≤<éø£|üPsY V”≤s√>± q{Ï+#·qTHêïs¡T. Ç‘·s¡ q{°q≥T\ $esê\T Ç+ø± ‘Ó*j·÷*‡ ñHêïsTT.

yÓT>± y˚Tq\T¢&ç ªπø]+‘·μ ∫s¡+J$ y˚Tq\T¢&ÉT kÕsTT<Ûäs¡à ‘˚» V”≤s√>± yÓ’Mmdt #Í<ä] Ç|üŒ{Ïπø ªπsjYTμ nH˚ ∫Á‘·+ #˚düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ Ç+ø± |üP]Ôø±ø£eTT+<˚ á j·T+>¥ V”≤s√øÏ eTs√ neø±X¯+ e∫Ã+~. ~˝Ÿ sêE, n&É$ kÕsTT øÏs¡DY ø£*dæ dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔqï ªπø]+‘·μ nH˚ ∫Á‘·+˝Àq÷ V”≤s√>± m+|æø£ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. yÓTT<ä≥ Hê>∑#Ó’‘·q´qT V”≤s√>± nqT≈£îHêï, &˚{Ÿ‡ düs¡T›u≤≥T ø±ø£b˛e&É+‘√, #ê˝≤ Ä\dü´+ nj˚T´ neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ kÕsTT <Ûäs¡à‘˚»qT rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ª$Hêj·T≈£î&ÉTμ‘√ ‘êH˚+{À Á|üPyé #˚düT≈£îqï <äs¡Ù≈£î&ÉT kÕsTT øÏs¡DY n&É$ á ∫Á‘êìï &Ó’¬sø˘º #˚düTÔHêïs¡T. Ä ∫Á‘·+ f…Æ{Ï˝Ÿ ªπø]+‘·μ. l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ÁøÏj˚TwüHé‡, yÓTÆ Á&û+ dæìe÷ u≤´qsYô|’ ~˝Ÿ sêE, kÕsTT øÏs¡DY n&É$ dü+j·TTø£Ô+>± á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ b˛dtº Ábı&Éø£åHé ùdºõ˝À ñqï á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝À yÓTT<ä\T ø±qT+~. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± $Tø°ÿ CÒ.y˚Tj·TsYqT m+|æø£ #˚düT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Çø£ ªπsjYTμ ∫Á‘·+ $wüj·÷ìø=ùdÔ.. ªÇ|üŒ{Ïπø á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø=+‘· uÛ≤>±ìï ˝≤dt yÓ>±dt, nyÓT]ø±˝Àì Ç‘·s¡ Á|üeTTK ÁbÕ+‘ê˝À¢ ∫Árø£]+#ês¡T. yÓ’Mmdt #Í<ä] d”«j·T ìsêàD <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘êìøÏ #·ÁøÏ dü+^‘·+ n+~düTÔ+&É>±, >∑TDX‚Ks¡Hé dæìe÷{ÀÁ>∑|ò” #˚düTÔHêïs¡T. 2012 ∫e]ø£˝≤¢ yÓ’Mmdt á ∫Á‘êìï |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ∫Á‘·+ <ë«sê düj·÷MT UÒsY nH˚ neTà&É ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü]#·j·T+ ø±uÀ‘√+~. n<˚ $<Ûä+>± V”≤s√sTTHé ÁX¯<ëΔ<ëdt á ∫Á‘·+˝À ø° s√˝Ÿ b˛wæk˛Ô+~.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


neTàø£+ |üqTï ‘·–Z+#·Tø√yê*: øÏwüHé ¬s&ç¶

-$esê\T 2˝À

X¯ìyês¡+, 26 y˚T 2012

ù|J\T : 8

n_Ûeè~Δ |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷* ì|òü÷ ˙&É˝À dæ{° ãdüT‡\T ‘·«s¡˝À d”d” ¬øyÓTsê\ @sêŒ≥T. eTTw”sêu≤<é, |òü\ø˘Hêe÷ &çb˛ ãdüT‡˝À ‘·«s¡˝À neTs¡TÑê+ Á|üj·÷D°≈£î\ kÂø£sê´\ ø√dü+ ÇHé|òüπsàwüHé dædüºyéT

eT+∫˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê* uÀs¡Tu≤e⁄\qT ô|¢øχ+>¥ #˚sTT+#ê* Á>±e÷\˝À dü+|üPs¡í bÕ]X¯ó<äΔ´ |üqT\T #˚|ü{≤º* ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\˝À HêD´‘· bÕ{Ï+#ê* n~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY dü÷#·q s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 25, düTes¡íyês¡Ô: ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ μy*LS ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVá¨sıLi…”¡¨s áOSQQ˘Ã¡NRPV @©´sVgRiVfl·LigS ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ZaP[uy˙μj∂ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sV}§¶¶¶aRP*LRiLi ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı xms©´sVá\|ms ™´sV}§¶¶¶aRP*LRiLi ™´sVLi≤R∂áLi FsLizms≤T∂J xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS Æ™sVVμR∂»¡gS ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Q\|ms AL`i≤R∂ ˝¡V˘Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLixqsWÚ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ FsNRP‰≤R∂ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ø][»˝¡ À‹LRiV Àÿ™´soá©´sV |m˝sNTP=Lig`i ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. FsLizms Õÿ≤`∂=, Fszqs≤T∂zms, «¡≤U∂ˆ, ™´sVLi≤R∂á, ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ, ’¡AL`i—¡Fs£mns xms¥R∂NSá NTPLiμR∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSá¨sıLi…”¡¨s ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AL`i≤R∂ ˝¡V˘Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xqsW¿¡LiøyLRiV. ¨sLS¯fl·Li xmspLRiÚLiVV©´s ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ …ÿ˘LiNRPVá¨sıLi…”¡NTP zqsLigjiÕfi }mns«fi ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ©±s B¬ø¡[ËÕÿ ≠sμR∂V˘ª`Ω @μ≥j∂NSLRiVá xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ AL`i≤R∂ ˝¡V˘Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sV}§¶¶¶aRP*LRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ($T>∑‘ê 3˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): Çø£ qT+∫ dæ{° ãdüT‡\T ì|òü÷ ˙&É˝À q&ÉeqT HêïsTT. q>∑s¡ Á|üj·÷D°≈£î\ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ Äغd” Á|ü‘·´ø£+>± <äèwæº kÕ]+∫+~. Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± d”d” ¬øyÓTsê\≈£î Áoø±s¡+ #·T{Ϻ+~. ãdüT‡˝À nkÕ+ |ò”Tø£ X¯≈£îÔ\T, nqTe÷HêdüŒ<ä e´≈£îÔ\ ø£<ä* ø£\qT, edüTÔe⁄\qT |üdæ>∑fÒº+<äT≈£î á ø√¢CŸ¶ düs¡÷ÿ´{Ÿ ¬øyÓTsê\T <√Vü≤<ä+ #˚j·TqT HêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø dæøÏ+Á<ëu≤<é` Ä|òü®˝Ÿ>∑+CŸ (8@) s¡÷{Ÿ˝À q&ç#˚ 10 ãdüT‡\≈£î á d”d” ¬øyÓTsê \TqT Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± @sêŒ≥T #˚XÊ s¡T. ‘·«s¡˝À eTTw”sêu≤<é, |òü\ø˘qTe÷ &çb˛\ ≈£î eTs√ 10 ãdüT‡˝À¢ M{Ïì @sêŒ≥T #˚j·TqTqï ≥T¢ Äغd” ñHêï‘ê~Ûø±] ˇø£s¡T ‘Ó*bÕs¡T. ¬øyÓT sê\ |üì rs¡TqT, |òü*‘ê\qT düMTøÏå+#êø£ n

düC≤e⁄>± Á>∑÷|t-1 |üØø£å dæã“+~ düeTs¡›e+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê* 23y˚\ 375eT+~ nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î 49 ôd+≥s¡T¢ Äضz\T |üs¡´y˚ø£åD n~Ûø±s¡T\T>± |üì#˚kÕÔs¡T nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ Äغd” ãdüT‡\T: CÒd” l<ÛäsY ôV’≤<äsêu≤<é,y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): πs|ü⁄ »s¡>∑qTqï @|”|”md”‡ Á>∑÷|t 1|üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæq≥T¢ CÒd” l<äsY #ÓbÕŒs¡T.n+<äTø√dü+ ìj·T $T+∫q dæã“+~ düeTq«j·T+‘√ |üØø£å\T düC≤e⁄>±, düeTs¡Δe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. X¯ó

Áø£yês¡+ ø£˝…ø£ºs¡T düe÷y˚X¯|ü⁄ >∑~˝À Äj·Tq ôV’≤<äsê u≤<é õ˝≤¢˝Àì ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢,¬s$q÷´ dæã“+~‘√ @sêŒ ≥¢ >∑T]+∫ #·]Ã+#ês¡T. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 23y˚\ 375 eT+~ nuÛÑ´s¡T›\T |üØø£å\T sêj·TqTHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ 49 ôd+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚dæ, &ç|üP´{° ‘·Væ≤d”˝≤›s¡T¢‘√ 20s¡÷≥T¢ ìs¡ísTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 16 eT+~ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢ kÕÿ«&é Ä|”düs¡T¢>± |üì#˚kÕÔs¡˙, ôV’≤<äsêu≤<é, dæøÏ+Á<ëu≤<é Äضz\T |üs¡´y˚ø£åD n~Ûø±s¡T\T>± |üì#˚kÕÔs¡ì CÒd” $e]+ #ês¡T. |üØø£å ñ<äj·T+ 10.30 ($T>∑‘ê 2˝À)

ìï &çb˛\≈£î $düÔ]kÕÔs¡T. Á|üj·÷DÏ≈£î\ ø£<ä* ø£\ qyÓ÷<äT‘√bÕ≥T bÕ´dæ+»sY ÇHé|òüπsàwüHé dædüºyéT <ë«sê ãdüT‡ ãj·T\T<˚]q #√≥T qT+ ∫ >∑eT´kÕúHêìøÏ #˚s¡T≈£îH˚ es¡≈£î eT<Ûä´˝À e#˚à ãdtùdºJ\qT nHÍHé‡ #˚ùd |ü<䛋ì ≈£L&Ü Á|üy˚X¯ô|≥ºqTHêïs¡T. dædüºyéT˝À qyÓ÷<äT #˚dæq &Ü{≤ Ä<Ûës¡+>± ìØí‘· ùdºJ düMTbÕHêìøÏ ãdüT‡ #˚s¡Tø√>±H˚ Ä{Ày˚T{Ïø˘>± Ä ùdºJ ù|s¡T Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î $ì|ædüTÔ+~. n<˚ $<Ûä+>± Á&Ó’esY yÓqTø£yÓ’|ü⁄ &çdtù|¢ @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. m+m+{°mdt ¬s’fi¯¢˝À Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq J|”ÄsYmdt ‘·s¡Vü‰˝À á ùdºJ nHÍHé‡ yÓT+{Ÿ $<Ûëq+ Äغd” ãdüT‡˝À¢ neT\T »s¡T>∑T‘·T+~. á e´edüú m˝≤ |üì#˚düTÔ+<ä+fÒ.. ãdüT‡˝À Á&Ó’esY d”≥T yÓqø£ ˇø£ dæús¡yÓTÆq d”d”

¬øyÓTsêqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç~ ãdüT‡ eTT+<äT dü>∑uÛ≤>±ìï qyÓ÷<äT #˚düTÔ+~. n+fÒ eTT+<äT &√sY˝À+∫ møÏÿ, ~π> Á|üj·÷DÏ≈£î\ ∫Á‘ê\qT qyÓ÷<äT #˚düTÔ+~. eTs√ ¬øyÓTsêqT ãdüT‡ yÓqTø£ d”≥T e<ä› @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç~ 180&çÁ^\ ø√D+˝À ìs¡+‘·s¡+ ‹s¡T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. yÓqTø£ &√sY qT+∫ $T>∑‘ê dü>∑uÛ≤>±ìï ]ø±s¡T¶ #˚düTÔ+~. á ¬s+&ÉT ¬øyÓTsê\≈£î 48>∑+≥\ bÕ≥T ]ø±]¶+>¥ #˚ùd kÕeTs¡ú´+ ñ+≥T+~. á ¬øyÓTsê˝À¢ qyÓ÷<Ó’q &Ü{≤qT ø£+|üP´≥sY˝ÀøÏ &ÍHé˝À&é #˚düT≈£îì ì+~‘·T\qT >∑T]ÔkÕÔs¡T. ãdüT‡˝À¢ CÒãT <=+>∑‘·Hê\T, #Ó’Hé kÕï∫+>¥\≈£î bÕ\Œ&˚ <=+>∑\qT >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î á ¬øyÓTsê\T <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT.

dü∫yê\j·T+ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æq d”;◊ $#ês¡D ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25, düTes¡íyês¡Ô: @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿá\|ms gRiªRΩ N]LiªRΩNSáLigS zqs’¡H ≠søyLRifl· «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ≠søyLRifl· ™´sVLi˙ªRΩVá \|msNTP ™´sVŒ˝œ¡»¡Liª][ μy¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP©´s ¡≤R∂VªRΩVLiμj∂. ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s¨s ≠søyLjiLi¿¡©´s zqs’¡H @ªRΩ¨sı @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªy«ÿgS \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ©´sV gRi…Ì”¡  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ ™´sVμ≥R∂˘ ≠søyLjixqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáV ¤Õ¡[NRP «¡©´sLi ªyNTP≤T∂ ªRΩgÊji À‹[zqsF°LiVV©´s»˝¡V NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. Dμ][˘gRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ∏R∂Vμ≥y≠sμ≥j∂gS ≠sμ≥R∂VáNRPV x§¶¶¶«¡LRiV NSgS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ DμR∂∏R∂VLi 11.30 gRiLi»¡Ã¡ZNP[ BLi…”¡NTP Æ™s◊˝¡F°∏R∂WLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá Lji™´sp˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, xmsLjiFyá©y xmsLRi\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂WáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sá©´s @μ≥j∂NSLRiVá x§¶¶¶≤y™´so≤T∂ NRPW≤y ¤Õ¡[μR∂V. @LRiN]LRigS ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´s¿¡Ë©y @Õÿ ™´s¿¡Ë BÕÿ Æ™s◊˝¡ F°™´s≤R∂Liª][ xqs¿¡™yá∏R∂W¨sı NRPVμj∂}mszqsLiμj∂. @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡\|ms xqsV˙{msLiN][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV @LiμR∂VNRPV©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs’¡ªyBLi˙μylLi≤ÔT∂, gkiªylLi≤ÔT∂, F~©yıá

áORPQ ¯∏R∂V˘, μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so, NRP©yıáOTPQ ¯©yLS ∏R∂Vfl· ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsVª][ xqs¿¡™yá∏R∂W¨sNTP LS™yáLi¤…¡[Æ©s[ «¡LiNRPVªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¨s©´sı Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ™´sLiªRΩV @LiVVæªΩ[ lLi[xmso Fs™´sLji ™´sLiªRΩV ™´sxqsVÚLiμ][©´s©´sı ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©´sı»˝¡V xqsˆxtÌsQ™´sV™´soªRΩVLiμj∂. xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[¨s NSLRi˘Õÿ∏R∂WÕ˝‹[ FsNRP‰≤R∂ BμÙR∂LRiV ™´sVVgÊRiVLRiV NRPW≤T∂©´s zqs’¡H ≠søyLRifl· gRiVLjiLi¬ø¡[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

2

Á>∑÷|t`1 Á|æ*yéT‡ ô|’ ø£HÓïj·T+&û... |üØø£å Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê* sêhyê´|üÔ+>± õ˝≤¢˝À |üØø£åqT m≈£îÿe dü+K´˝À sêdüTÔHêïs¡T |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ kÂø£sê´\ô|’ Äsê rj·÷* ôd˝Ÿbò˛Hé, yÓ’≥ïsY\qT ìùw~+#ê* |üØø£å ìs¡«Vü≤D, @sêŒ≥¢ô|’ CÒd” düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ düMTø£å s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ |ü]~Û˝À »]π> Á>∑÷|t`1 Á|æ*yéT‡ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚j·÷*‡+~>± dü+ã+~Û‘· ˝…’»Hé, ø£+Á{À*+>¥ n~Ûø±s¡T\qT C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ø√s¡TºVü‰˝À¢ |üØø£å ìs¡«Vü≤D, @sêŒ≥¢ô|’ Äj·Tq düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... sêh+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£ |üØø£å πø+Á<ë\T, |üØø£å≈£î Vü‰»s¡j˚T´ $<ë´s¡Tú\T õ˝≤¢˝À m≈£îÿe>± ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± 142 πø+Á<ë˝À¢, 75, 458 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å≈£î Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. M]øÏ 32 s¡÷≥T¢>± @sêŒ≥T #˚XÊeTì, Äj·÷ |üØø£å πø+Á<ë\≈£î 12 eT+~ d”ìj·TsY õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT ôdŒwü˝Ÿ ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢>± ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç+ø± &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY, ÄsY&ûy√, Ç‘·s¡ XÊU\ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT ôdŒwü{Ÿ ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢>± ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ˝…’»Hé n~Ûø±s¡T\T yê]øÏ dü+ã+~Û+∫ yêVü≤Hê\˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À >∑\ |üØø£å yÓT{°]j·T˝Ÿ eTT+<äT>±H˚ |üØø£å πø+Á<ë\≈£î rdüT≈£îì yÓfi≤¢\Hêïs¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... >∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü‰ï+ ˇ+{Ï>∑+≥es¡≈£î ñ+≥T+<äHêïs¡T. nuÛÑ´s¡TΔ\T ôd˝Ÿb˛qT¢ |üØøå± πø+Á<ëìøÏ rdüTø£sêe<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. Vü‰\T {Ϭø{Ÿ q+ãs¡TqT,f…dtº ãTø˘˝…{Ÿ q+ãs¡TqT,|æHéø√&é q+ãs¡TqT nuÛÑ´s¡TΔ\T ‘·|üŒì dü]>± dü+ã+~‘· >∑fi¯¢˝À ã_¢+>¥ #˚j·Te\dæ ñ+≥T+<äHêïs¡T. nuÛÑ´s¡TΔ\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± Äغd” ãdüT‡\T q&É|ü&ÜìøÏ Äغd” n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ê eTHêïs¡T. MTùdyê ôd+≥s¡¢qT düeTs¡Δe+‘·+>±

Äø£dæàø£ |üs¡´≥q

n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏådüTÔqï CÒd” düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê*: eTTK´+>± ôdŒwü˝Ÿ ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢ nìï πø+Á<ë\qT |ü]o*+∫ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+, ‘·–q+‘· |üØï#·sY ‘·~‘·s¡ m˝≤+{Ï ˝À≥TbÕ≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|ür |üØøå± πø+Á<ëìøÏ Á|üy˚X¯<ä <ë«s¡+ ˇø£ÿfÒ ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê\Hêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å πø+Á<ë\≈£î ns¡>∑+≥ eTT+<äT>±H˚ #˚s¡Tø√yê\ì, zm+ÄsY w”{Ÿ˝À yÓ’≥ïsY yê&É≈£L&É<äì, ôd˝Ÿbò˛qT¢ yÓ+≥ rdüTø£sê≈£L&É<äì CÒd” dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ôd’ãsêu≤<é &ç|üP´{° ø£$TwüqsY m+.j·÷<äj·T´, CÒd” »>∑Hêï<∏ä+\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷...|üØø£å\T Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Äj·÷ πø+Á<ë\ j·÷»e÷Hê´\ô|’ nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûÄsYy√ e÷DÏø±´\sêe⁄, ÄsY{°d” &ç$õq˝Ÿ y˚TH˚»sY $»j·TuÛ≤düÿsY, @|”|”md”‡ ôdø£åHé Ä|ò”düsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ÄsY&ûy√ s¡$+<äsY ¬s&ç¶, |üØø£å πø+Á<ë\, ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTd”<äT˝À ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T

düC≤e⁄>± Á>∑÷|t-1 |üØø£å

Á>±e÷˝À¢ n~Ûø±s¡T\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ n~Ûø±s¡T\T Äø£dæàø£ |üs¡´≥q #˚dæ Á|ü»\ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] &ç.s¡y˚Twt, m+|”&ûy√ XÀuÛÑ, sê»u§˝≤¢s¡+ áy√ eT<äTdü÷<ÛäHé ¬s&ç¶ Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ düeTdü´\qT Á|ü»\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. sê»u§˝≤¢s¡+, |òüTD|üPsY‘ê+&Ü, nø±“¤sê®ù|{Ÿ, sê»u§˝≤¢s¡+ ‘ê+&Ü˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ bÕ]X¯ó<äΔ, eT+∫˙{Ï düeTdü´\ >∑T]+∫ kÕúì≈£î\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. bÕ]X¯ó<äΔ´ |üqT\qT |üs¡´y˚øÏå+∫q n~Ûø±s¡T\T: Á>±e÷\ |üs¡´≥q ‘·sê«‘· y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì $Hêj·Tø˘q>∑sY ø±\˙˝À #˚|ü{Ϻq bÕ]X¯ó<äΔ´ |üqT\qT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] s¡y˚Twt, m+|”&ûy√ XÀuÛÑ, áy√ qs¡Vü≤] |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T.

eT#·Ã˝Òì Hêj·T≈£î&ç>± Á|ü»˝À¢øÏ ‹]– ekÕÔ&ÉT... ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): »s¡>∑uÀj˚T ñ|ü mìïø£\˝À 19 ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ôd’‘·+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغì u≤Ø yÓTC≤]{°‘√ ¬>*|æ+∫ sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt, Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£åyÓTÆq {Ï&ç|æ\T Ä&ÉT‘·Tqï ø£|ü≥ Hê≥ø±\≈£î Á|ü»\T ãT~› #Ó|üŒqTHêïs¡ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY J. düTπswt ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. nÁø£eT ÄdüTÔ\ πødüT˝À dæ_◊ eTT+<äT »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ $#ês¡D m<äTs=ÿ+≥Tqï dü+<Ûäs¡“+>± q>∑s¡+˝Àì eTÚ˝≤* <äsêZ˝À ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ bÕغ ø£ì«qsY »Hês¡úHé ¬s&綑√ ø£\dæ X¯óÁø£yês¡+ eTÚ˝≤*˝Àì eTd”<äT˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ø£ì«qsY düTπswt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT#·Ã˝Òì Hêj·T≈£îì e˝Ò dæ_◊ eTT+<äT $#ês¡D eTT–+#·Tø=ì Á|üC≤˝ÀøÏÏ yÓ’mdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ‹]– ekÕÔs¡ì n˝≤¢qT ÁbÕ]ú+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑˙e«≈£î+&Ü, »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ì Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zqìe«≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√yê\ì #·÷düTÔqï ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\ <äTwüº |üHêï>±\T m+‘·e÷Á‘·+ kÕ>∑eì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£\˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغì <Óã“rj·÷´\H˚ yÓ÷dü|üP]‘·yÓTÆq ≈£îÁ≥‘√ H˚&ÉT dæ_◊ »>∑Héô|’ ñdæ>=\TŒ‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. nÁø£e÷düTÔ\ πødüT\ $wüj·TyÓTÆ >∑‘· 9 HÓ\\T>± $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·Tqï dæ_◊ dü+düú n|üŒ{ÏqT+&ç »>∑HéqT @ e÷Á‘·+ |æ\e≈£î+&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\T

X¯ìyês¡+ 26, y˚T 2012

neTàø£+ |üqTï ‘·–Z+#·Tø√yê*: øÏwüHé¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é 25 y˚T (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ô|Á{À\T <Ûäs¡\T ô|+#·T‘·÷ Á|ü»\ô|’ yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤sêìï yÓ÷|ü⁄‘·THêïj·Tì uÛ≤s¡rj·T »q‘· bÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé ¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ uÛ≤»bÕ X¯óÁø£yês¡+ Ä+<√fi¯q≈£î ~–+~.ôV’≤<äsêu≤<é`es¡+>∑˝Ÿ C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ñ|üŒ˝Ÿ˝À Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T #˚|ü{Ϻq uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq,<Ûäsêï˝À øÏwüHé ¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ ìs¡íj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± Äj·Tq,rÁe ìs¡düqqT,ÄÁ>∑Vü≤ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.@&Ü~qïs¡ ø±\+˝À mì$T~kÕs¡T¢ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|+∫q ø±Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ sêqTqï s√E˝À¢ Á|ü»\T ‘·–q ãT~› #ÓbÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.áHÓ\ 31q uÛ≤»bÕ |æ\T|ü⁄ Ç∫Ãq uÛ≤s¡‘Y ã+<é≈£î Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.ø£ì$ì ms¡T>∑ì Ø‹˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡qT s¡÷8.36 ô|+∫ ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T.πø+Á<ä <Ûäs¡\T ô|+#·T‘·T+~,sêÁwüº+ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£ì|æ+∫≈£î+&ÜH˚ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚düT≈£î+{À+<äì nHêïs¡T.

nìï s¡+>±\˝À eTVæ≤fi¯\T Á|ü‹uÛÑqT #·÷bÕ*

eTd”<äT˝À ÁbÕs¡úq #˚düTÔqï ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ »>∑Ts¡T‘·Tqï düeTj·T+˝ÀH˚ Vü‰»s¡T ø£eTàì düeTqT¢ |ü+|ü&É+ #·÷düTÔ+fÒ Ç~ K∫Ñ·+>± sê»ø°j·T ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑y˚Tqì Á|ü»\T uÛ≤$düTÔq≥T¢ Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt ôV’≤ ø£e÷+&é Ä<˚XÊqTkÕs¡+ dæ_◊ »>∑HéqTï {≤¬sZ{Ÿ #˚dü÷Ô |ü\T Çã“+<äT\≈£î, y˚~+|ü⁄\≈£î >∑T] #˚düTÔ+<äì, á ‘·‘·+>±ìï sêÁwüº Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T J.dü÷sê´Hêsêj·TD ¬s&ç¶, yÓ’mdtÄsY dæ|æ eTVæ≤fi≤ H˚‘· düTeTr yÓ÷Vü≤Hé ‘·~‘·s¡T\ bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üì#˚ùd˝≤ #·÷&Ü* eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢ ‘·eT |ü]~Û˝Àì MTùdyê ôd+≥s¡T¢qT dü+<ä]Ù+∫ nø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï |üìrs¡TqT >∑eTì+#ê\ì CÒd” l<ÛäsY Ä<˚•+#ês¡T. $$<Ûä s¡ø±˝…’q dü]º|òæ¬ø≥T¢ C≤Ø #˚j·T&ÜìøÏ MTùdyê ôd+≥s¡T¢ düeTs¡Δe+‘·+>± |üì#˚ùd˝≤ #·÷düTø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. @yÓ’Hê ˝À≥T bÕ≥T¢, düeTdü´\T ñ+fÒ m|üŒ{Ïø£|üŒ&ÉT |ü]wüÿ]+#·T≈£îì Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q dü‘·«s¡ ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ¬s$q÷´ n~Ûø±] eT<äHéyÓTVü≤Hésêe⁄, Äضz\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<ÛäT˙ø£ e´ekÕj·T |ü<äΔ‘·T\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\≈£î Ä<ÛäT˙ø£ e´ekÕj·T |ü<䛑·T\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\ ù|]≥ Á>±eT düuÛÑ\qT n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTTsê]|ü*¢, j·÷&Üs¡+˝À ÄsYd”yÓ’ düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À @y√ XË’\», @áy√ düT˙‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯\≈£î dü]º|òæπø≥T¢ n+~düTÔqï e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi¯\T e+{Ï+{Ïπø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü nìï s¡+>±\˝À ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT #·÷|æ <˚XÊìπø >∑s¡«ø±s¡D+>± ì\yê\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ e÷J m+|æ|æ ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û >±E\sêe÷s¡+ 125 &ç$»Hé $y˚ø±q+<äq q>∑sY˝À ùdïVü≤ eTVæ≤fi≤ eT+&É* yês¡T @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ ≈£î≥Tº •ø£åD |üP]Ô #˚düT≈£îqï düTe÷s¡T 60 eT+~ eTVæ≤fi¯\≈£î dü]º|òæ¬ø≥¢qT n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±\˝À ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT #·÷bÕ\ì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± m~–q|ü⁄&˚ yê] ≈£î≥T+ã\T Ä]úø£+>± ã\|ü&É‘êj·Tì nHêïs¡T. ¬øôV≤#YÄsY Á≥dt <ë«sê @sêŒ≥T #˚dæq ñ∫‘· ≈£î≥Tº •ø£åD πø+Á<Ûä+˝À ≈£î≥Tº H˚s¡TÃø=ì dü]º|òæπø≥¢qT n+<äT≈£îqï eTVæ≤fi¯\qT n_Ûq+~+#ês¡T. Çø£ eTT+<äT eTT+<äT ≈£L&É eTVæ≤fi¯\T #˚|üfÒº Á|ü‹ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á≥dtº ‘·s¡|ü⁄q ‘êqT eTT+<äT+&ç düVü‰j·T düVü≤ø±sê\qT n+~kÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n&É«πø{Ÿ ø£eT˝≤ø£sY, »Vü≤+^sY uÒ>∑+, nq÷wü, eT©¢X¯«], edæe÷ uÒ>∑+, ôwVü≤HêCŸ, düTC≤‘·, düTã“\øÏåà, >∑sêúdt sê»X‚KsY, düŒbÕïsêDÏ, HêCŸuÒ>∑+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+ y˚T 26, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n~Ûø±s¡T\T #·{≤º\qT ne>±Vü≤q #˚düTø√yê* ÄsY&ç◊ ø£+Á{° &Ó’¬sø£ºsY Á¬>>∑] πsø˘

j·TTe≈£î\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï eT+Á‹ Á|ükÕ<é $ø±sêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ‘· ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø=‘·Ô Hêj·T≈£î\qT ‘·j·÷s¡T #˚ùd q÷‘·q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêh#˚H˚‘· CÖ[ XÊU≤ eT+Á‹ õ.Á|ükÕ<é ø£e÷sY lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. kÕ<ës¡D+>± ø±+Á¬>dt bÕغ n+fÒ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T, ô|<ä› ej·TdüT ø£*–q yêπs >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔ+{≤s¡T. $ø±sêu≤<é qT+&ç ¬s+&Ée <äbòÕ ¬>*∫q eT+Á‹ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY q÷‘·q Hêj·Tø£‘ê«ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì nqT≈£îHêïπsyÓ÷ >±ì $ø±sêu≤<é eTTì‡bÕ*{ÏøÏ #Ó+~q j·TTeHêj·T≈£î\T düT<ëø£sY ¬s&ç¶, l<ÛäsY >∑TbÕÔ, lìyêdt >ö&é\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. $ø±sêu≤<é˝À @ ø±s¡´Áø£eT+ »]–Hê á eTT>∑TZs¡T j·TTeHêj·T≈£î\T ‘·|üŒø£ Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. eT+Á‹øÏ mfi¯¢y˚fi¯˝≤ yÓqï+{Ï ñ+&˚ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé X¯XÊ+ø˘ ¬s&ç¶ düVæ≤‘·+ ø=ìï dü+<äsê“\˝À ¬>’sêΩ»s¡e⁄‘·THêïπsyÓ÷ >±ì á eTT>∑TZs¡T j·TTeHêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ @ Hê&ÉT ¬>’sêΩ»s¡T

ø±+Á¬>dt˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+≥Tqï ø=‘·Ô Hêj·T≈£î\ ø±e≥+ ˝Ò<äT. q÷‘·q Hêj·T≈£î\qT Áb˛‘·‡Væ≤+ #ê\qï eT+Á‹ Ä˝À#·q eT+∫~ nsTTq|üŒ{ÏøÏ bÕ‘· Hêj·T≈£î\T n\>∑≈£î+&Ü #·÷düT≈£î+fÒ sêuÀj˚T eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\˝À eT+∫ |òü*‘ê\T e#˚à neø±X¯+ ñ+≥T+~.

|ü>∑\T y˚&ç >±\T\T, sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ ñø£ÿb˛‘·

u…+uÒ˝…‘·TÔ‘·Tqï Á|ü»\T |ü]–, y˚T 25 (düTes¡í yês¡Ô): >∑‘· 15 s√E\T>± |ü]– |ü]düs¡ÁbÕ+‘ê\˝À m+&É\T rÁes¡÷|ü+ <ë\Ã≥+‘√ kÕúìø£ Á|ü»\T nedüú\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. n‘·´edüs¡ |üqT\ô|’ ãj·T≥≈£î e#˚à yês¡T m+&É y˚&ç$Tì ‘·≥Tº ø√˝Òø£ o‘·\ bÕìj·÷\‘√ ùd<ä rs¡T‘·THêïs¡T. á ø±s¡D+>± ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î m+&É\T rÁeÁ|üu≤e+ #·÷|ü⁄‘·THêïsTT. eT<Ûä´Vü≤ï+ }c˛íÁ>∑‘·\T e÷Á‘·+ >∑‘·+˝À mqï&ÉT ˝Òì $<ä+>± m+&Éy˚&ç$Tì ø£≈£îÿ‘·÷ ì|ü⁄Œ\T #Ós¡T>∑T‘·HêïsTT.á ø±s¡D+>± Ç≥T eT+&É\ πø+Á<ä+˝ÀqT ,n≥T Á>±e÷\˝ÀqT m+&É düeTj·T+˝À Ç+&É¢qT+&ç me«s¡T ãj·T{ÏøÏ sêe&É+˝Ò<äT.Ç|üŒ{Ïπø m+&É\T rÁe‘· n~ø£eTe&É+‘√ Á>±e÷\˝À rÁe eT+∫˙{Ï ø=s¡‘· @s¡Œ&ç Á|ü»\T HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á>±e÷\˝À ø£¬s+≥T ˝Ò$T ø±s¡D+>± Ç+&É¢˝À¢ ñø£ÿb˛‘·qT uÛÑ]+#·˝Òø£ |ü#·Ãì #Ó≥¢ ÁøÏ+<ä ùd<ä rs¡T‘·THêïs¡T. Á>±e÷\˝À rÁe eT+∫˙{Ï ø=s¡‘·m+&É\T rÁe s¡÷|ü+ <ë\Ã&É+‘√ Á>±e÷\˝À ˙{Ï ø=s¡‘· Á|ü<ëq

düeTdü´>± e÷]+~. m+&É\ rÁe‘·qT ‘·≥Tºø√˝Òø£ >=+‘·T ‘·&Ü] ˙{Ï ø√dü+ e´‘·ø£≥+ eTqTwüß\≈£î ,|üX¯óe⁄\≈£î |ü]bÕ{Ï>± e÷]+~.ø=ìï Á>±e÷\˝À Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq ˙{Ï ‘=≥T¢ ñqï|üŒ{ÏøÏ ì+ù|+<äT≈£î ˙s¡T ˝Òø£ ìs¡÷|üjÓ÷>∑+>±H˚ ñHêïsTT.B+‘√ m+&É y˚&ç$Tì ‘·≥Tºø√˝Òø£ |üX¯óe⁄\T ˙fi¯ó¢ <√s¡ø£ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. o‘·\ bÕ˙j·÷≈£î &çe÷+&é m+&É rÁe‘· n~Ûø£+ ø±e&É+‘√ Á|ü»\T o‘·\ bÕ˙j·÷\≈£î n\yê≥T |ü&ç ùd<ä rs¡T‘·THêïs¡T. y˚dü$ o‘·\ bÕ˙j·÷˝…’q ≈£L˝Ÿ Á&É+ø˘‡, #Ós¡T≈£î s¡dü+, |ü+&É¢ s¡kÕ\T, e+{Ï #·\¢ì bÕìj·÷\qT ‘ê– ùd<ärs¡T‘·THêïs¡T. á ø±s¡D+>± o‘·\ bÕ˙j·÷\ –sêøÏ u≤>± ô|]–+~. eT<Ûë´Vü≤ï düeTj·T+˝À |ü≥ºD+˝À #·÷dæq≥¢sTT‘˚ ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘‡ <äTU≤D≤\, p´dt ôd+≥s¡¢ <ä>∑Zs¡ >∑T+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± ø£qã&ÉT‘·THêïs¡T. |ü]– |ü≥ºD+˝À >∑\ Á|ü<ÛëqyÓTÆq ;C≤|üPsY s√&é˝À >∑\ o‘·\ bÕ˙j·÷\ <äTø±D≤\T m|ü⁄Œ&ÉT #·÷dæq »Hê\‘√ øÏ≥øÏ≥ ˝≤&ÉT‘·THêïsTT.

n_Ûeè~Δ |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷* (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) @¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ xqsLixmspLÒRi FyLjiaRPVμ≥R∂˘ xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s «¡⁄©±s ™´sWryLiªRΩLi ™´sLRiNRPV 4 ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáՋ[ ™´sLiμR∂ aSªRΩLi ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂ ¨sLS¯fl·Li xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AL`i≤R∂ ˝¡V˘Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi xms©´sVá\|ms xqs≠dsVOTPQxqsWÚ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s 11 ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV gS©´sV 5 xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, ≠sVgRiªy ≠s≠sμ≥R∂ μR∂aRPÕ˝‹[ D©´sı 6 ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ À≥œ¡™´s©yá©´sV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs «¡⁄\¤Õ¡ ™´sWxqsLiªRΩLi™´sLRiNRPV @xmsˆgjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s xmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi aS≈¡ μy*LS DFyμ≥j∂•¶¶¶≠sV xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı xms©´sVáՋ[ ©yfl·˘ªRΩ DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s A∏R∂V©´s @μ≥R∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xms©´sVá©´sıLi…”¡¨s r°xtsQÕfi A≤T∂…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. DFyμ≥j∂•¶¶¶≠sV NTPLiμR∂ «ÿÀfiNSLÔRiV D©´sı™yLRiLiμR∂LjiNTP ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS xms©´sVáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤y*™´sV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 64 ˙gRiWxmsoáNRPV xms¨s NRP÷¡ˆxqsVÚ©´sı»˝¡V ≠sVgRiªRΩ 51 ªyªy‰÷¡NRP ˙gRiWxmsoáNRPV NRPW≤y DFyμ≥j∂ xms©´sVáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. BLiμj∂LRi™´sV¯ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ LRiW£ms ¤Õ¡™´sÕfiÕ‹[ D©´sı BLi≤˝R∂¨sıLi…”¡¨s «¡⁄©±s ™´sWryLiªRΩ™´sLRiNRPV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV x§¶›—¡Lig`i @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. BLiμj∂LRi˙NSLiºΩ xms¥R∂NRPLi Àÿ˘LiNRPV LRiVflÿá\|ms xqs≠dsVOTPQxqsWÚ A∏R∂V©´s ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s Æ©sá™yLji áOSQQ˘Ã¡©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLi¿¡ Àÿ˘LiNRPV LRiVflÿá©´sV @Liμj∂Liøyá¨s A∏R∂V©´s HZNPzms @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xms«ÿxms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≤T∂|qsLi ¡LRiV ™´sLRiNRPV ™´s¿¡Ë©´s Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂¨s @¨sı ˙gRiWxmsoá Àÿ˘LiNRPV ΔÿªyÕ˝‹[ ¬ø¡[LS∏R∂W ¤Õ¡[μy @ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı æªΩáVxqsVN][™yá¨s HZNPzms @μ≥R∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS |ms©<´s©˝´sV xqs˙NRP™´sVLigS @LiÆμ∂[≠sμ≥R∂LigS øR¡W≤yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ryORPQLS À≥ÿLRiª`Ω ZNP[Li˙μyáV xqs˙NRP™´sVLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS øR¡W≤yá¨s FsLizms≤T∂J, ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂V%¡VºdΩ ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP ø]LRi™´s ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

$ø±sêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): n~Ûø±s¡T\T #·{≤º\qT |üP]Ô>± ne>±Vü≤q #˚düT≈£îqï|ü⁄Œ&˚ düT\Te⁄>± uÛÑ÷ düeTdü´\qT r]à Hê´j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ M\T |ü&ÉT‘·T+<äì ÄsY&ç◊ ø£+Á{° &Ó’¬sø£ºsY Á¬>>∑] πsø˘ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ $ø±sêu≤<é q]‡+>¥ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À ¬s$q÷´ ñ<√´>∑T\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T uÛÑ÷ #·{≤º\ô|’ n~Ûø±s¡T\T ˇø£{Ï ¬s+&ÉT <äbòÕ\T #·~$ |üP]Ô ne>±Vü≤q #˚düT≈£îì Á>±e÷\˝À uÛÑ÷ ‘·>±<ë\qT ‘·–Z+∫ yê]øÏ Hê´j·T+ #˚j·÷\Hêïs¡T.eTTK´+>± Á>±e÷\˝À $yê<ë\T ‘·–Z+#˚+<äT≈£î $˝ÒCŸ ø√s¡Tº\T @sêŒ≥T #˚dæ uÛÑ÷ düeTdü´\qT rπsÃ+<äT≈£î ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡ì nHêïs¡T.1986 #·≥º+ Á|üø±s¡+ nôd’Hé¶ ˝≤´+&é |ü{≤º*yê«\Hêïs¡T.eTVæ≤fi¯\T Á|ü‘˚´ø£+>± uÛÑ÷ #·{≤º\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì nHêïs¡T. ¬s$q÷´ XÊK˝À |üì#˚ùd n~ø±s¡T\πø m≈£îÿe>± Hê´j·T+ #˚ùd M\T+≥T+<äì nHêïs¡T.M]øÏ Hê´j·T+ #˚ùdÔ yês¡T Hê´j·T+ #˚dæq yê]ì >∑T+&Ó˝À¢ ô|≥Tº≈£îì #·÷kÕÔs¡ì nHêïs¡T.ÇHê+ uÛÑ÷eTT\T n+fÒ ãVüQe÷q+ Ç∫Ãq uÛÑ÷eTT\ì,M{Ïì ≈£î\eè‘·TÔ\T yê]øÏ |üP]Ô>± @ Ädüsê ˝Òì yê]øÏ Ä<ëj·T+ ø√dü+ Çe«&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+˝À ¬s$q÷´ dæã“+~øÏ Ç∫Ãq •ø£åD ø±s¡D+>±

düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–düTÔqï Á¬>>∑]ø˘ ¬s$q÷´ dæã“+~ |üìrs¡T yÓTs¡T¬>’+<äì, ¬s$q÷´ dæã“+~ $<ÛäT\T, #·{≤º\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*– ñ+fÒ y˚>∑e+‘·+>± Á|ü»\≈£î ùde\+~+#·>∑\T>∑T‘ês¡ì nHêïs¡T. ¬s$q÷´ XÊK˝À |üì#˚ùd yês¡T @|üì ‘·q~ ø±<äì u≤$+#·≈£L&É<äì nHêïs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ mø£ÿ&Ü ÇHê+ uÛÑ÷eTT\T nH˚$ ˝Òeì, ñ+fÒ |ü{≤ºuÛÑ÷$T ˝Ò<ä+fÒ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î düe÷q ÄdæÔVü≤≈£îÿ ñ+<äì, á n+XÊìøÏ ÁbÕ#·Ts¡´+ ø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î n+<äCÒùd Ä<ëj·T, ≈£î\, ìyêdü |üÁ‘ê\˝À düeTj·T+ eè<ë#˚j·Te<ä›ì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î |ü{≤º,f…Æ{Ï˝Ÿ &û&é\qT 45 s√E\˝À n+<äCÒj·÷*‡ ñ+<äì,n~Ûø£ XÊ‘·+ Á>±e÷\˝À ¬|ü{≤º bÕdt ãTø˘\T ÇdüTÔ f…Æ{Ï˝Ÿ &û&é\T Çe«≥+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s$q÷´ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt≈£î bÕ*+#˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äT: myÓTੇ $ø±sêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+{Ï+{ÏøÏ >±´dt ø£HÓø£åHé ÇkÕÔqì Á|ü>∑&Ü“\T |ü*øÏ >∑‘·+˝À @ Hê&ÉT ô|+#·ì $<Ûä+>± <ë<ë|ü⁄ 8 s¡÷bÕj·T\T ©≥s¡T≈£î ô|+∫q πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+ XÊU≤eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ #˚y˚fi¯¢ nq&ÜìøÏ dæ>∑TZ|ü&ÉT‘·T HêïeTì πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T n$˙‹ #·Áø£+˝À ∫≈£îÿ≈£îì bÕ*+#˚ ns¡Ω‘·qT ø√˝ÀŒj·÷j·Tì ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ m+m˝Ÿdæ |ü≥ï+ qπs+<äsY ¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ &çõ˝Ÿ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#˚+‘· es¡≈£î {Ï&ç|æ ì]«sêeT b˛sê≥+ #˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ümìïø£\˝À n$˙‹ ø±+Á¬>dt, yÓ’mdtÄsY bÕغ\ |ü≥¢ Á|ü»\T N<ä]+#·T≈£î+ ≥THêïs¡ì {Ï&ç|æ 10 ô|’>± kÕúHê\qT ¬>\T#·T≈£î+ ≥T+<äqï Be÷qT Äj·Tq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.>∑‘·+˝À {Ï&ç|æ Vü≤j·÷+˝À |üì#˚dæq ◊mmdt n~ø±s¡T\+‘ê ñqï‘· kÕúHê\˝À ñ+&É>±,>∑‘·+˝À yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À

$˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï myÓTੇ qπs+<äsY ¬s&ç¶ |üì#˚dæq yês¡+‘ê C…’fi¯¢˝À ñHêïs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T $»j·T ≈£îe÷sY, Hêj·T≈£î\T Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, õ.\ø£åàHé sêe⁄, s¡y˚Twt,mHé. Á|üuÛ≤ø£sY >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\qT r]à ~<ë›*: &ûáy√ k˛MT¬s&ç¶ $ø±sêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ<Ûë´j·TT\T ÄsYm+mdtm •ø£åD˝À H˚s¡TÃ≈£îqï Á|ü‹ n+XÊìï ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\≈£î rdüT≈£îì yÓ[¢ $<ë´s¡Tú\qT C≤„q e+‘·T\T>± r]Ã~<ë›\ì õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] k˛$T ¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ dü+|òüT+ \ø°åàu≤sTT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï •ø£åD≤ •_sêìï Äj·Tq dü+<ä]Ù+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç nqTuÛÑe+ ñqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T q÷‘·q+>± Ä$wüÿ ]+∫q |ü\T n+XÊ\qT CÀ&ç+∫ uÀ~Û+#ê\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. dü+<äsê“ìøÏ nqT>∑TD+>± $wüj·T |ü]v±Hêìï n+~+∫ ì»J$‘ê\˝À ì\<=≈£îÿ≈£îH˚ $<ä+>± ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. $<ë´s¡Tú\ ÄdüøÏÔì ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± uÀ~Û+#ê\ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. •ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± Ä+>∑¢+,uÛÖ‹ø£ XÊÁdü+, kÕ+|ò”Tø£ XÊÁdü+,Væ≤+~, Je XÊÁdü+,n+XÊ\ uÀ<ÛäHê ‘·s¡>∑‘·T\qT &çÇz

•ø£åD≤ •_sêìï dü+<ä]ÙdüTÔqï k˛MT¬s&ç¶ dü+<ä]Ù+#ês¡T. •ø£åD <ë«sê bı+~q nqTuÛÑyê\qT ñbÕ<Ûë´j·TT\ <ë«sê n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.|ü\Te⁄s¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘êeTT bı+~q nqTuÛÑyê\qT $e]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{Ï &çÇz dæ|æ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


4

sêuÀj˚T s√E\T f…ø±ï\JøÏ dü«s¡íj·TT>∑+. n|ü⁄Œ&ÉT Ç|ü⁄Œ&ÉTqï bò˛qT¢, ˝≤´|t{≤|t, ø±s¡T¢, u…’ø˘\T nìï s¡ø±\ fÒdtº\T e÷]b˛‘êsTT. sêuÀj˚T <äX¯ø£+˝À sêqTqï f…ø±ï\J e÷s¡TŒ\qT d”«ø£]+#·&ÜìøÏ ¬s&û ne⁄‘êe÷? f…ø±ï\J.. á ù|s¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT $X¯«yê´|üÔyÓTÆ b˛sTT+~. e÷s¡T‘·Tqï ø±˝≤ìøÏ ‘·>∑Z≥T¢ f…ø±ï\J ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T ‘=≈£îÿ‘√+~. Á|ü|ü+#·+ eTq >∑T|æŒ{À¢ ñ+<ä+fÒ n<ä+‘ê f…ø±ï\J eTVæ≤y˚T. Á|ü‹s√E e÷¬sÿ{À¢øÏ ø=‘·Ô edüTÔe⁄ sêe&É+, bÕ‘· edüTÔe⁄ eTs¡T>∑Tq |ü&çb˛e&É+ #·÷düTÔH˚ ñHêï+. ªø=‘=Ôø£ $+‘· bÕ‘=ø£ s√‘·μ nqï≥Tº |ü]dæú‹ ‘·j·÷¬s’+~. Á|üdüTÔ‘·+ eTìwæø°, f…ø±ï\JøÏ eT<Ûä´ b˛{° ø±<äT, ø=‘·Ô f…ø±ï\J bÕ‘· f…ø±ï\JøÏ eT<Ûä´ b˛{° q&ÉTdüTÔ+~. |òü*‘·+>± f…ø±ï\J Ç|ü⁄Œ&ÉT #·≥º+˝≤>± e÷]+~. <ëqTï+∫ mes¡÷ ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òs¡T. m|ü⁄Œ&É÷ ÄHé˝…’Hé... Ç+{°]j·TsY &çC…’qq n_ÛÁbÕj·T+ Á|üø±s¡+ ÄHé˝…’Hé˝À ñ+&É&É+ ‘·|üŒìdü], n<√ n\yê≥T>± e÷]+<ä+≥THêïs¡T XÊ+‹ Áo. Ç+{ÏøÏ sê>±H˚ ˝≤´|t{≤|t˝À ÄHé˝…’Hé, Ä|ò”düT˝À ñ+fÒ yÓTTu…’˝Ÿ˝À ÄHé˝…’Hé˝À

|ü⁄BHê`y˚|ü\‘√ #·sêàìøÏ kÕ+‘·«q..!

ø=‘·Ô <äX¯ø£+˝À f…ø±ï\JøÏ dü«s¡íj·TT>∑+ ñ+≥THêïs¡T. H˚{Ï j·TTe‘· J$‘· XË’*˝À mH√ï e÷s¡TŒ\T e#êÃsTT. ùdïVæ≤‘·T\qT, Ç‘·s¡ eTTKT´\qT m|ü⁄Œ&É÷ ≥#Y˝À ñ+#·Tø√e&ÜìøÏ ÄHé˝…’Hé ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘√+~. ùdïVæ≤‘·T\qT ªù|òdtãTø˘μ˝À, dæìe÷ kÕºs¡¢qT ª{Ï«≥ºsYμ˝À bòÕ˝À ne⁄‘·THêïs¡T. eT]ø=+<äs¡T q∫Ãq dæìe÷ kÕºsYº JeqXË’*˝À ã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. eTqdüT ø£*ù|+<äT≈£î f…ø±ï\J eTqTwüß\qT <ä>∑Z]øÏ ‘Ók˛Ô+~. ¬s+&ÉT eTqdüT\qT ø£\T|ü⁄‘√+~. düMTsY, ˙*eT ˝≤+{Ï j·TTe‘·qT ø£*|æ+~ á f…ø±ï\Jj˚T. yÓuŸôd’{À¢ #Ûê{Ï+>¥‘√ ≈£\TdüT≈£îqï M]<ä›s¡T ÄHé˝…’Hé˝ÀH˚ ô|[fl #˚düT≈£îHêïs¡T. <˚XÊ\ eT<Ûä´ dü]Vü≤<äT›\T, #Ó]|æ y˚j·T&É+, #·≥º|üs¡+>± ô|[fl #˚düTø√e&É+.. Çe˙ï f…ø±ï\JH˚ #˚dæ+~. ø=‘·Ô bò˛q¢˝À f…ø±ï\J u≤>± ô|]–+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<äT˝ÀH˚ {°M, Ç+≥¬sï{Ÿ n˙ï |ò”#·s¡T¢ ñ+≥THêïsTT. kÕMT|ü´+ kÕ<Ûës¡D eTqTwüß\ f…ø±ï\J‘√H˚ ‘·eT≈£î q∫Ãq kÕºsYqT <ä>∑Zs¡ qT+∫ >∑eTìdüTÔHêïs¡T. yê] $wüj·÷\T ‘Ó\TdüTø√yê\qT≈£î+≥THêïs¡T. dæìe÷ kÕºsY ‘·eT‘√H˚ n˙ï #Ó|æŒq≥T¢, e÷{≤¢&çq≥T¢, yêfi¯flì Á|üX¯ï\T n&ç–q≥T¢ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|ü#ês¡+ nsTTHê, e´eVü‰sê˝…’Hê f…ø±ï\J‘√H˚ n+<äs¡÷ ˝≤uÛÑ+ b˛+<äT‘·THêïs¡T. dæìe÷ Á|ü#ês¡+ ª<ä÷≈£î&ÉTμ dæìe÷ >∑T]+∫ eTùV≤wtu≤ãT, n‘·ì uÛ≤s¡´ qÁeT‘ê •s√<äÿsY {Ï«≥ºsY˝À m+‘· Á|ü#ês¡+ #˚dæ+<√ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. yêfi¯ófl #˚dæq Á|ü#ês¡+ Á|üuÛ≤e+‘√ dæìe÷ >∑T]+∫ Áù|ø£å≈£î˝À¢ ñ‘·T‡ø£‘· u≤>± ô|]–+~. dæìe÷ #·÷ùd+<äT≈£î m>∑ã&ܶs¡T. dæìe÷ dü÷|üsY Væ≤≥ºsTT+~. dæìe÷ wüO{Ï+>¥, Ç+{À¢ ≈£Ls¡TÃì {°M˝À #·÷ùd f…˙ïdt e÷´#Y, ÁøϬø{Ÿ e÷´#Y nìï+{Ï >∑T]+∫ eTùV≤wt {Ï«≥ºsY˝À sêXÊ&ÉT. B+‘√ n‘·ìøÏ bòÕHé bòÕ˝ÀsTT+>¥ ô|]–b˛sTT+~. á |ü<䛋ì Ç|ü⁄Œ&É÷ n+<äs¡÷ bòÕ˝À ne⁄‘·THêïs¡T. ªy˚¬sesY j·TT >√ nesY {Ï«≥ºsY bòÕ˝Àdt!μ ne⁄qT ø£<ë! ø±s¡¢˝À ø=‘·Ô dü+>∑‘·T\T f…ø±ï\J πøe\+ Ç+≥¬sï{Ÿ, dæìe÷ Á|ü#êsê\T, kÕºsY‡ >∑T]+#˚ ø±<äT, eTq dæ˙ kÕºsY‡ f…ø±ï\J˝À ø±s¡¢q÷ CÀ&ç+#ês¡T. ˇø£ Ä©cÕHé ø±sY &çC…’Hé‘√H˚ Ä©cÕHé ø±s¡T ø±<äT, >∑‘· @&Ü~ n$T‘êuŸã#·ÃHé≈£î ªÁr Ç&çj·T{Ÿ‡μ ìsêà‘· $<ÛäT$H√<é #√ÁbÕ 3.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ KØ<Ó’q s√˝Ÿ‡ sêsTTdt ø±s¡TqT ãVüQeT‹>± Ç#êÃ&ÉT. Bì >∑Ts¡+∫ Ç+≥¬sï{Ÿ˝À yês¡Ô˝Ò yês¡Ô\T. Çø£ eTq ‘Ó\T>∑T V”≤s√\T ªeT>∑BÛs¡μ dæìe÷‘√ ã+|üsY Væ≤{Ÿ ø={Ϻq sêyéT#·s¡DY ‘·q

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ y˚T 26, 2012

‘·+Á&ç ªyÓT>±kÕºsYμ ∫s¡+J$øÏ ø√≥¢ $\Te #˚ùd s√˝Ÿ‡ sêsTTdt ø±s¡TqT –|òtº>± Ç#êÃ&ÉT. ª}düs¡yÓ*¢μ pìj·TsY m˙ºÄsY Vü‰πs &˚$&édüHé u…’ø˘ ø=ì ‘êq÷ f…ø±ï\J eTT+<äTHêïqì ìs¡÷|æ+#ê&ÉT. f…ø±ï\J m+‘· y˚>∑+>± ô|s¡T>∑T‘√+<ä+fÒ 4`5 @fi¯fl ‘·sê«‘· @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä˝À∫+∫ #Ó|üŒe#·TÃ. Ç|ü⁄Œ&ÉTqï ø±s¡T¢, u…’ø˘\T yê{Ï ù|s¡T¢, ÇcÕº\T n˙ï e÷]b˛‘êsTT. Á|ü‹ ø£åD+ yÓqï+{Ï ñ+&˚~ eTT+u…’˝À ñ<√´>∑+ #˚düTÔqï X¯s¡‘Y ‘·q≈£î ø±uÀj˚T uÛ≤s¡´ ÁX¯ó‹‘√ Á|ü‹ø£åD+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêï&É+fÒ <ëìøÏ ø±s¡D+ f…ø±ï\J. ÁX¯ó‹ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ+≥T+~. f…ø±ï\J Ä<Ûës¡+ #˚düT≈£îì edüTÔe⁄\qT ø=H˚yês¡T. ‘·eT nedüsê\T n˙ï ‘Ó\TdüT≈£îì ø=+≥THêïs¡T. ˇø£ÿ |ò”#·s¡T ˝Òø£b˛sTTHê Ä edüTÔe⁄ yê]øÏ q#·Ã≥+ ˝Ò<äT. á f…ø±ï\J bò˛\˝À >±´&Ó®{Ÿ‡ >∑T]+∫ ]eP´ #˚j·T&Éy˚T BìøÏ Á|ü‘·´ø£å ñ<ëVü≤s¡D. #ê˝≤ ‘·≈£îÿe ø£+ô|˙\T ‘·eTø£+≥÷ Á|ü‘˚´ø£+>± ]ôd]à $+>¥\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïsTT. Á|ür nedüsêìï á $+>¥\T ø£ìô|&É‘êsTT. ˇπøkÕ] mH√ï |üqT\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ÇcÕº\T e÷]b˛j·÷sTT. ˝≤´|t{≤|t Çwüº+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ◊bÕ&ÉT≈£î e÷]+~. |ü⁄düÔø±\≈£î ã<äT\T>± áãTø˘‡, πøãT˝Ÿ{°MøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± &û{°ôV≤#Y, d”&û, &ûM&É\≈£î ã<äT\T>± bÕ¢wt\ ø±\+ e∫Ã+~. bò˛Hé˝ÀH˚ {°M, eT÷´õø˘, πs&çjÓ÷, ¬øy˚Tsê nìï kÂø£sê´\T+≥THêïsTT. ÄHé˝…’Hé π>yéT‡ n+fÒ n+<ä]ø° eT≈£îÿy˚. Çø£ &û{°ôV≤#Y\T |æ\¢\qT #·~$düTÔHêï {°M Áb˛Á>±eTT\qT ]ø±s¡T¶ #˚düTÔHêïsTT. eTqdüTqT n\]+#˚ dü+^‘êìï n+~düTÔHêïsTT. ÁrJ ùde\‘√ f…ø±ï\J˝À $|ü¢yê‘·àø£yÓTÆq e÷s¡TŒ\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. bò˛Hé˝À M&çjÓ÷ ø±*+>¥‘√ eTqTwüß\ eT<Ûä´ <äTsê\T ‘·–Zb˛j·÷sTT. M{Ï˝À eTT+<äTeTT+<äT eT]ìï e÷s¡TŒ\T e∫à eTs√ ø=‘·Ô X¯ø±ìøÏ Hê+~ |ü\T≈£î‘êj·Tq&É+˝À m˝≤+{Ï ÄX¯Ãs¡´+ nedüs¡+ ˝Ò<äT. >±˝À¢H˚ &Ódtÿ{≤|t #·÷dü÷Ô y˚fi¯fl‘√ ≥#Y #˚dü÷Ô |üì #˚ùd s√E\÷ sêe#·TÃ. s¡ø£ s¡ø±\ m+|æø£\T, ø=‘·Ô edüTÔe⁄\T n\]+#·&ÜìøÏ mH√ï dæ<äΔeTe⁄‘·THêïsTT. nìï+{Ï˝Àq÷ e÷s¡TŒ f…ø±ï\J >∑Ts¡T XÊ+ |æÁ{À&Ü n_ÛÁbÕj·T+ Á|üø±s¡+ sêuÀj˚T s√E˝À¢ yÓTTu…’˝Ÿ eT˙ ø±HÓ‡|tº e÷eT÷\T $wüj·TyÓTÆ b˛‘·T+<ä≥. Á|ü‹ eTìwæ #˚‹˝À yÓTTu…’˝Ÿ ñ+≥T+~. &ÉãT“, »eT #Ó*¢+|ü⁄\T nìï yÓTTu…’˝Ÿ˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘êj·T≥. HêH√ f…ø±ï\J, ãjÓ÷ f…ø±ï\J |ü]XÀ<ÛäD˝À eT]ìï ø=‘·Ô ñ‘·Œ‘·TÔ\T ø=\Te⁄ Bs¡‘êsTT. f…ø±ï\J e÷j·T˝À n+<äs¡÷ edüT<Ó’ø£ ≈£î≥+ã+˝≤ e÷s¡‘ês¡T. ø=ìï ø£+ô|˙˝…’‘˚ BìøÏ ªVüQ´eTHé f…ø±ï\Jμ nì ù|s¡T ô|fÒºkÕÔs¡T. f…ø±ï\Jj·÷? eTC≤ø±?

ø£eTàì yêdüq‘√ ì‘·´+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ |ü⁄BHê˝À j·÷+{° ôd|æºø˘ düT>∑TD≤\THêïsTT. n‹ <äVü‰ìï rs¡TdüTÔ+~. n<äq+>± yÓ’≥ì+>¥ düT>∑TD+ |ü⁄BHê Á|ü‘˚´ø£+. n+<äTπø á Ä≈£î*ï ø=ìï s¡ø±\ kÂ+<äs¡´ ñ‘·Œ‘·TÔ\ ‘·j·÷Ø˝À¢ yê&ÉT‘·T+{≤s¡T. BqTï+∫ rùd Äs√e÷ q÷HÓqT #ê˝≤ m≈£îÿe>± yê&ÉT‘·T+{≤s¡T. á Ä≈£î\‘√ ø=ìï s¡ø±\ #·s¡à düeTdü´*ï ìyê]+#·&É+ #ê˝≤ düT\Te⁄. nsTT‘˚ á Ä≈£î*ï eTs√ |ü<ës¡ú+‘√ ø£*|æ yê&Ü* ‘·|üŒ #·s¡à+, •s√C≤\≈£î H˚s¡T>± sêùdj·T≈£L&É<äT. ˝Ò<ä+fÒ M{Ï˝À¢ ñ+&˚ ø=ìï s¡ø±\ |ü<ësêú\ e\¢ düeTdü´\T m<äTs¡Tø±e#·TÃ. á y˚düe+‘ê rdüT≈£îH˚ |ü+&ÉT¢ ˝Ò<ë ≈£Lsê>±j·T\ s¡dü+˝À Hê\T¬>’<äT |ü⁄BHê Ä≈£î\T y˚düT≈£î+fÒ X¯ØsêìøÏ #·\Te #˚düTÔ+~. #Ó+<ë |ü⁄BHê bı&ç˝À ¬s+&ÉT #Ó+#ê\ k˛j·÷|æ+&ç, #Ó+#ê ‘˚HÓ ø£*|æ eTTU≤ìøÏ sêdüTø√yê*. Çs¡yÓ’ ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø=+fÒ bı&çu≤]q #·s¡à‘·‘·«+ >∑\yê¬s’‘˚ k˛j·÷|æ+&ç ã<äT\T bÕ\ bı&çì yê&ÉTø√e#·TÃ. #·s¡à #Ûêj·TqT e÷πsà p´dt |ü~ |ü⁄BHê n≈£î\T, ô|<ä› ≥e÷{≤ dü>∑+, ø°sê, ∫{Ϭø&ÉT $T]j·÷\bı&ç, ∫{Ϭø&ÉT ñ|ü⁄Œ rdüT≈£îì nìï+{Ï˙ $Tø°‡˝À y˚dæ bÕìj·T+˝≤ #˚düTø√yê*. Bìï s√Ee÷]à s√E ‘ê–‘˚ s¡ø£Ô+ X¯ó~Δ »s¡>∑&Éy˚T ø±<äT. s¡+>∑T ≈£L&Ü e÷s¡T‘ês¡T. yÓTT{ÏeT\ düeTdü´ ‘·>∑TZ‘·T+~. |ü⁄BHê |üP‘·: ns¡#Ó+#ê |ü⁄BHê bı&ç #Ó+#ê ôdq>∑|æ+&ç #Ó+#ê ≥e÷{≤ >∑TE®, ¬s+&ÉT #·Tø£ÿ\ ìeTàs¡dü+.. nìï+{Ïì bÕ\‘√ ø£*|æ |üP‘·˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê*. |æ¬>à+f…wüHé düeTdü´ ñqï #√≥ á |üP‘·qT y˚düT≈£îì |ü~ùV≤qT ì$TcÕ˝≤– HÓeTà~>± s¡T<äT›‘·÷ ø£&çπ>j·÷*. ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ eT+∫ |òü*‘·+ ñ+≥T+~. y˚|üqT düs¡«s√>∑ ìyê]DÏ>± |ü]>∑ìkÕÔ+. á #Ó≥Tº Ä≈£î\T, |üP\T, ø=eTà\T, õ>∑Ts¡T n˙ï j·÷+{Ïôd|æºø˘, j·÷+{°u≤´øϺ]j·÷˝Ÿ>± |üì#˚kÕÔsTT. ø=+<ä]øÏ M|ü⁄ u≤>∑+ ø±+‹ $V”≤q+>± ø£ì|ædüTÔ+~. á düeTdü´ #ê˝≤ m≈£îÿe>± ñ+fÒ ì|ü⁄DT\ <ä>∑Zs¡ ∫øÏ‘·‡ rdüTø√yê*. ˇø£y˚fi¯ ÁbÕs¡+uÛÑ <äX¯˝À ñqï≥¢sTT‘˚ Ä ‘êC≤ y˚bÕ≈£î ˝Ò<ë bı&ç Hê\T>∑T #Ó+#ê\T rdüT≈£îì n+<äT˝À ‘˚HÓ ¬s+&ÉT #Ó+#ê\T, _j·T´|ü+&ç ˝Ò<ë ôdq>∑|æ+&ç ¬s+&ÉT #Ó+#ê\T ø£*|æ M|ü⁄u≤>±ìøÏ sêj·÷*. ø=~›ùd|ü{Ï ‘·sê«‘· #·\¢ì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷*. yÓT&ÉuÛ≤>∑+ q\¢>± ñqïyês¡T á bÕ´ø˘qT ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ. Ç+{À¢ ôd+≥sY fÒãT˝Ÿ neTs¡TÃø=qïf…Æ¢‘˚, n~ Ä Á|ü<˚XÊìπø ø±≈£î+&Ü Ç+{Ï yÓTT‘êÔìøÏ z &ç|òü¬s+{Ÿ \Tø˘qT ø£*– ñ+≥T+~. ˇø£ Á&ÜsTT+>¥ s¡÷+˝ÀH˚ ø±<äT Vü‰˝À¢ ≈£L&Ü ôd+≥sY fÒãT˝Ÿ n+<ä+>± Äø£s¡¸D° j·T+>± neTs¡TÃø√e#·TÃ. k˛bòÕ eTT+<äT @<√ ø=+‘· düú\+ U≤∞>± ñ+~ø£<ë nì

C≤„|üø£ X¯øÏÔ ‘·–Zb˛‘·T+<ë? m+‘· >∑Ts¡TÔ ô|≥Tºø√yê\ì Á|üj·T‹ï+∫Hê >∑Ts¡TÔ+&É≥+ ˝Ò<ë? ñ<äj·T+ »]–q dü+|òüT≥q\T kÕj·T+Á‘êìøÏ eT]∫b˛‘·THêïsê? MT >∑˝Ÿ Áô|ò+&é ãsYÔ&˚ ˝≤+{Ï$ ≈£L&Ü eT]∫b˛‘·THêïsê? n˝≤>∑sTT‘˚ Á|üe÷<äy˚T. MT C≤„|üø£ X¯øÏÔ düVü≤»+>± yÓTs¡T>∑T|ü&Ü\+fÒ, MTs¡T >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*‡q$ >∑Ts¡TÔ+#·Tø=ì Äq+~+#ê\+fÒ, ø=ìï ÄVü‰sê\T ‹Hê*. |ü≥T‘·«+ ‘·–Zb˛j˚T MT Áu…sTTHé ø£D≤\qT Äs√>∑´+ #˚j·÷\+fÒ dü¬s’q ÄVü‰sê\T ‹Hê*. n~ m˝≤? n$ nìï #√{≤¢ <=]πø ÄVü‰sê\T ø£qTø£ ‹q≥+ ‘˚*ø£, ôd’&é mô|òø˘º e+{Ï$ ndü˝Ò e⁄+&Ée⁄. ø£qTø£ H˚{Ï qT+∫ á ÄVü‰sê\T ‹+≥÷ MT yÓTyÓTØ kÕeTsêúìøÏ n+<ä]ì ÄX¯Ãs¡´|üs¡#·+&ç.

eT‹ eTs¡T|ü⁄ ‘·>±Z\+fÒ ‹Hê*‡q ÄVü‰sê\T! #ê¬ø¢{Ÿ \T` #ê¬ø¢{Ÿ e+{Ï ÄVü‰sê\T m|ü⁄Œ&É÷ ‹q{≤ìøÏ Äq+<ä+>±H˚ ñ+{≤sTT. #ê¬ø¢{Ÿ\T MT Áu…sTTHé |üesYqT ô|+#·T‘êj·Tì Øôd]à #Ó|ü⁄‘√+~. Á|ü‹s√E ˇø£ #ê¬ø¢{Ÿ ‹+fÒ n~ ej·TdüT ôô|’ã&çq+<äTe\q e#˚à MT eT‹eTs¡T|ü⁄ô|’ düeTs¡úe+‘·+>± b˛sê&ÉT‘·T+~. #ê¬ø¢{Ÿ\˝À bÕ*ô|òHê˝Ÿ‡ e⁄+{≤sTT. n$ MT˝Àì s¡ø£Ô Á|üdüs¡DqT Áu…sTTHé ~X¯>± n~Ûø£+ #˚kÕÔsTT. nsTT‘˚, Á|ü‹s√E ô|<ä› #ê¬ø¢{Ÿ e+{Ï$ ‹qø£+&ç. Áu…sTTHé u≤>± |üì#˚j·÷\+fÒ s√p 10Á>±eTT\ #ê¬ø¢{Ÿ \+#·+>± ô|&ç‘˚ #ê\T Çø£ @+ #Ó|æŒHê MT≈£î n~ $wüj·÷\˙ï >∑Ts¡TÔ+&çb˛j˚T˝≤ #˚düTÔ+~. u≤¢ø˘ u…ÁØ\T` u≤¢ø˘ u…ÁØ n+fÒ bò˛Hé nqT≈£îH˚s¡T düTe÷? ø±<äT q\¢{Ï u…ÁØ\T ‹+fÒ, MT ø£˙ï>∑Ts¡TÔ+{≤sTT. MT X¯Øs¡+˝À ø£D≤\T Á|ü‹ ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü <˚ìø£<˚. ˇø£ <ëì‘√ eTs=ø£{Ï e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ e⁄+{≤sTT Ç$ ‹+fÒ. e÷{≤¢&ÉT≈£îì ∫es¡≈£î Áu…sTTHé≈£î #˚s¡y˚kÕÔsTT. ej·TdüT ô|]–‘˚ á Á|üÁøÏj·T Áu…sTTHé ≈£î #˚πsdü]øÏ Ä\dü´eTe⁄‘·T+~ u≤¢ø˘ u…ÁØ\˝À j·÷+{Ï

#·÷&É{≤ìøÏ eT]+‘· Äø£s¡¸D°j·T+>± ø£qã&ÉT‘êsTT. 3.eTs=ø£ n<äT“¤‘·yÓTÆ q≥Te+{Ï n\+ø£s¡D @+≥+fÒ fÒãT˝Ÿ ôd+≥sY˝À ˇø£ #·ø£ÿ{Ï Äø£è‹ ø£*–q uÖ˝Ÿ>±¢dt, Ç‘·Ô&ç‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq≥Te+{Ï)˝À >∑T˝≤; |ü⁄e⁄«\ πs≈£î\T eT<ä´˝À ‘˚*j·÷&˚ ø=y=«‘·TÔ\T neT]Ãqf…Æ¢‘˚ eT]+‘·

ôd+≥sY fÒãT˝Ÿ n+<ä+>±.. Äø£s¡¸D°j·T+>± n\+ø£]+#·&É+ m˝≤..? @<√ ˇø£ fÒãT˝Ÿ y˚ùdùdÔ dü]b˛<äT. ôd+≥sY fÒãT˝Ÿ m+#·Tø=H˚ $<Ûëq+˝Àq÷ ø=‘·Ô<äq+ ø£ì|æ+#ê*. k˛bòÕ≈£î Ä >∑~øÏ ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£‘·qT ‘Ó\bÕ*. á ôd+≥sY fÒãT˝Ÿ Á|ü‹ Ç+{À¢q÷ neTs¡TÃø=ì $$<Ûäs¡ø±\T>± ñ|üjÓ÷–+#·Tø=+≥T+{≤s¡T. ãTø˘‡, q÷´dt ù||üsY‡ Ç˝≤+{Ï$ ô|≥Tºø=q&ÜìøÏ nqTe⁄>± neTs¡TÃø=+≥T+{≤s¡T. nsTT‘˚ ôd+≥sY fÒãT˝Ÿ mø£ÿ&É neTs¡TÃø√yê*. m˝≤ n+<ä+>± n\+ø£]+#ê* nH˚+<äT≈£î ø=ìï ∫{≤ÿ\T 1.ôd+≥sY fÒãT˝Ÿ neTs¡Ã&ÜìøÏ, Á&ÜsTT+>¥ s¡÷+ n\+ø£s¡D, MT n_Ûs¡T∫ MT<˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. m<˚ì X¯óuÛÑø±sê´ìøÏ ôd+≥sY fÒãT˝Ÿ Á>±+&é >± n\+ø£]+#·Tø√yê*. ˝Ò<ä+fÒ kÕ<Ûës¡D+>± ñHêï dü]b˛‘·T+~. 2.ôd+≥sY fÒãT˝ŸqT |ü⁄e⁄«\T, uÀHê‡jYT yÓTTø£ÿ\T, |ü+&ÉT¢ ≈£Ls¡>±j·T\T, ø=y=«‘·TÔ\T, •˝≤Œ\T, ÁøÏdüº˝Ÿ‡ e+{Ï yê{Ï‘√ n\+ø£]ùdÔ

n<äT“¤‘·+>± ôd+≥sY fÒãT˝Ÿ Äø£]¸+|üã&ÉT‘·T~. 4.n˝≤>∑T |ü¢esY yêCŸ s¡ø£s¡ø±\ |üP\‘√ ≈£L&çq≥Te+{Ï düVü≤»yÓTÆq |ü⁄e⁄«\T n\+ø£]+∫qf…Æ¢‘˚ Ä Á|ü<˚X¯+ Á|üø±X¯e+‘·+>± ñ+≥T+~. 5.ôd+{Ÿ ø±´+&ç˝Ÿ‡ n\+ø£s¡D≈£î e÷Á‘·y˚T ø±<äT, düT>∑+<Ûä |ü]eTfi≤\qT yÓ<ä»˝Ò¢$>± ñ+{≤sTT. ø=ìï ôd+{Ÿ ø±´+&ç˝Ÿ‡ ˇø£ ø£\sY ]ã“Hé ‘√{Ï f…Æ{Ÿ>± ø£{Ϻ ñ+∫ fÒãT˝Ÿ ôd+≥sY˝À ô|{Ϻ kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯ yÓ*–ùdÔ Ç\T¢ Á|üø±X¯e+‘·+>± yÓTs¡TdüTÔ+{≤sTT. 6.ôd+≥sY fÒãT˝Ÿ n\+ø£]+#˚+<äT≈£î ø±´&ç+˝Ÿ kÕº+&éqT ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ. 7.Ç+{ÏøÏ e#˚à n‹<∏äT\ ø√dü+ ôd+≥sY fÒãT˝Ÿ ÁøÏ+<ä u≤>∑+˝À e÷´>∑C…’Hé‡, ãTø˘‡, q÷´dt ù||üsY‡ ñ+#ê*. 8.ôd+≥sY fÒãT˝ŸqT kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä›+>±H˚ ø±<äT ôd’º*wt>±qT n\+ø£]+#·Tø√yê*.

Äøχ&Ó+≥T¢ n~Ûø£+. n$ MTs¡T ‘·«]‘·+>± ne>±Vü≤q #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. eT] eT<Ûë´Vü≤ï+ nj˚T´ dü]øÏ kÕïø˘‡>± u≤¢ø˘ u…ÁØ\T ‹+fÒ, X¯Øs¡eT+‘ê düe÷#ês¡ $düÔs¡D u≤>± »s¡T>∑T‘·T+~. Ä*yé ÄsTT˝Ÿ` Ä*yé ÄsTT˝Ÿ MT #·sêàìøÏ Äs√>±´ìøÏ n<äT“¤‘· Á|üjÓ÷»Hê*düTÔ+~. n<˚ e÷~] MT Áu…sTTHéøÏ ≈£L&ÜqT. n©®eTsY‡ yê´~ÛøÏ e´‹πsø£+>± Áu…sTTHé ôd˝Ÿ‡˝À |üì#˚düTÔ+~. eT‹eTs¡T|ü⁄ sê≈£î+&Ü ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. ø£qTø£ MT e+≥q÷HÓ Ä*yé q÷HÓ≈£î H˚&˚ e÷]à y˚j·T+&ç. ;{Ÿ s¡÷{Ÿ` mÁs¡>± e⁄+fÒ ;{Ÿ s¡÷{Ÿ eT‹eTs¡|ü⁄ ‘·–Z+#˚+<äT≈£î u≤>± |üì#˚düTÔ+~. nsTT‘˚ eTq˝À #ê˝≤eT+~ ;{Ÿs¡÷{Ÿ ‹q{≤ìøÏ Çwüº|ü&És¡T. Bì˝Àì HÓ’ÁfÒ{Ÿ‡ MT s¡ø£ÔHêfi≤\qT u≤>± ‘Ós¡∫ n~Ûø£ Äøχ»Hé n+<˚˝≤ #˚kÕÔsTT. s¡ø±Ôìï Áu…sTTHé≈£î u≤>± |ü⁄+|ü⁄‘êsTT. ø£qTø£ ‹j·T´>± e⁄+&˚ ;{Ÿ s¡÷{Ÿ Á|ü‹s√E ñ<äj·T+ ÁuÒø˘ bòÕdtº˝À ˝Ò<ë p´dt ‘ê>∑+&ç. s¡T∫ MT≈£î q#·Ã≈£î+fÒ ø=~›>± ìeTàs¡dü+, $T]j·T+ e+{Ï$ y˚dæ s¡T∫>± ‘ê>∑+&ç. Áu…sTTHé |üesY ô|+#·Tø√+&ç.

bÕ<ë\ |ü>∑Tfi¯ó¢ u≤~ÛdüTÔ+fÒ..? MT bÕ<ë\ >∑T]+∫ MT¬ø+‘· ‘Ó\TdüT? eTq+ H˚\ MT<ä qT+#√&ÜìøÏ, q&Ée&ÜìøÏ düVü≤ø£]+#˚ bÕ<ë\T m|ü⁄Œ&É÷ eTq uÛ≤sêìï yÓ÷dü÷Ô ñ+{≤sTT. n+fÒ m≈£îÿe>± e‹Ô&çøÏ >∑Ts¡e⁄‘·÷ ñ+{≤sTT. bÕ<ë\‘√ bÕ≥T ns¡ #˚‘·T\T ≈£L&Ü s¡ø£s¡ø±\ |üqT\˝À düVü≤ø£]dü÷Ô ñ+{≤sTT. n+<äTe\¢ bÕ<ë\ #·s¡à+, ns¡#˚sTT #·s¡à+ eT+<ä+>± ñ+{≤sTT. bÕ<ë\T <˚Vü≤ kÂ+<äsê´ìøÏ Á|ü<Ûëq n+>±\T. á $wüj·T+ ‘Ó*j·Tø£ #ê˝≤ eT+~ M{Ï|ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤dü÷Ô+{≤s¡T. <˚Vü≤|ü]X¯óÁuÛÑ‘·˝À eTq¬ø+‘· ÁX¯<äΔ ñ+<√ bÕ<ë\qT #·÷dæ #˚ù|Œj·Te#·TÃ. bÕ<ë\ $wüj·T+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·&É+ e\¢ |ü>∑Tfi¯ó¢ @s¡Œ&É&É+, mÁs¡>± ø£eT\&É+, n+<ä$V”≤q+>± ‘·j·÷s¡e&É+ »s¡T>∑T‘·+~. á |ü]dæú‹ sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\fÒ Á|ü‹s√E yê{Ïì X¯ÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√e&É+ Á|ü<∏äeT+>± bÕ{Ï+#·*‡q n+X¯+.Ád”Ô\T m≈£îÿe>± Ç+{Ï |üqT˝À¢ ìeT>∑ïyÓTÆ bÕ<ë\ Äs√>±´ìï ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. <ë+‘√ yê] bÕ<ë\T m≈£îÿe>± |ü>∑T[¢düTÔ+{≤sTT. ì‘·´+ ø=+‘· düeTj·T+ πø{≤sTTùdÔ #ê\T MT bÕ<ë\ |ü>∑Tfi¯¢qT rdæy˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü yê{Ï n+<ëìï ≈£L&Ü yÓTs¡T>∑T|üs¡#·Tø√e#·TÃ. Ç+<äT≈£î Ç+{À¢H˚ Ä#·]+#·<ä–q #·ø£ÿì |ü<䛑·T\THêïsTT. 1.>√s¡TyÓ#·Ãì ˙s¡T rdüTø=ì n+<äT˝À ìeTàs¡dü+ ø=ìï #·Tø£ÿ\T #˚]à MT bÕ<ë\qT 5`10 ì$TcÕ\bÕ≥T n+<äT˝À eTT+#ê*. ‘·sê«‘· bı&ç eÁdüÔ+‘√ X¯óÁuÛÑ+>± ‘·T&ç∫ Äô|’ e÷sTTX¯Ã¬s’»sY sêdæ ‘·sê«‘· ìÁ<ä≈£î ñ|üÁø£$T+#ê*. 2.>√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï˝À ‘˚*ø£bÕ{Ï cÕ+|üPqT ø=ìï #·Tø£ÿ\qT y˚dæ, n+<äT˝À MT bÕ<ë\qT ø=~›ùd|ü⁄ HêH˚ $<Ûä+>± #·÷düTø√yê*. ‘·sê«‘· |üP´$Tdt k˛ºHé‘√ s¡T~› X¯óÁuÛÑ|üs¡T#·Tø=+fÒ #·s¡à+ MT<ä ñ+fÒ bı&çu≤]q, s¡|òt>± ñqï ø£D≤\T ‘=\–b˛sTT bÕ<ë\qT düTìï‘·+>±, qTqT|ü⁄>± e÷s¡T‘êsTT. 3.Á|ü‹s√E kÕïq+ #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT |üP´$Tdt k˛ºHé‘√ ø±* eT&ÉeT\qT s¡T~›‘˚ |ü>∑Tfi¯ó¢ düT\uÛÑ+>± bı>=≥ºe#·TÃ. 4.bÕ<ë\ |ü>∑Tfi¯¢≈£î bı&ç #·s¡à+ ≈£L&Ü ˇø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡Dy˚T. ø±ã{Ϻ bÕ<ë\ #·s¡à+ m|ü⁄Œ&É÷ ‘·&ç>± ñ+&˚≥T¢ #·÷düTø√yê*. n+<äTø√dü+ Á|ü‹s√E ìÁ<ä≈£î ñ|üÁø£$T+#˚ eTT+<äT ‘·|üŒìdü]>± e÷sTTX¯«¬s’»\sY sêj·÷*. 5.>√s¡TyÓ#·Ãì ˙fi¯¢˝À uÒøÏ+>¥ k˛&Ü ¬s+&ÉT #Ó+#ê\T y˚dæ n+<äT˝À bÕ<ë\T Hêìà X¯óÁuÛÑ+ #˚ùdÔ ‘=\–b˛sTT. bÕ<ë\T düTìï‘·+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. Ç~ ˇø£s¡ø£+>± düVü≤»dæ<äΔyÓTÆq≥Te+{Ï Wwü<ä+˝≤ |üì#˚dæ ø±\TøÏ ÇHÓŒ¤ø£åHé k˛ø£≈£î+&Ü ñ+≥T+~. Ç˝≤ yêsêìøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ #˚ùdÔ bÕ<ë\T eTè<äTe⁄>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ y˚T 26, 2012

10e ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê\˝À $»j·T &ÛÉ+ø± yÓ÷–+∫q sê»<Ûëì ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ H˚&ÉT düØ«dt f…ø°ïwæj·THé‡ C≤uŸy˚Tfi≤ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û bÕ|æ¬s&ç¶ q>∑sY˝Àì sê»<Ûëì ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ 10e ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê\˝À $»j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚dæ+~. á dü+<Ûäs¡“+>± sê»<Ûëì ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ j·÷<ä qπs+Á<ä >∑T|üÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2011`2012 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT 10e ‘·s¡>∑‹ yê]¸ø£ |üØøå± |òü*‘ê\˝À sê»<Ûëì ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $»j·T &ÛÉ+U≤ yÓTT–+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. #·<äTe⁄˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü |æ\¢\qT Ä≥bÕ≥\˝À Áø°&Ü HÓ’|ü⁄D≤´\˝À ‘ê]Œ<äTìdü÷Ô ñ‘·ÔeT uÛÑ$wü´‘YqT n+~düTÔq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sê»<Ûëì ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕs¡+_Û+∫q|üŒ{Ϻ qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü e÷ bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç eT{Ϻ˝À e÷DÏø±´\ e˝Ò ñ‘·ÔeT sê´+≈£î\qT kÕ~dü÷Ô ø±s=Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î BÛ≥T>± ì*#êeTì dü>∑s¡«+>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tq≥T¢ Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. ø£qï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ÄX¯\qT, ÄX¯j·÷\qT >∑T]Ôdü÷Ô e÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+∫q Á|ü‹ $<ë´]úô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä›qT

ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ j·÷<ä qπs+Á<ä >∑T|üÔ ø£q|üs¡TÑ·÷ yê]ì eT+∫ uÛÑ$wü´‘Y‘√bÕ≥T ñ‘·ÔeT $<ë´e+‘·T\T>± r]Ã~<äT›‘·Tq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. e÷ $<ë´s¡Tú\T dæ._.mdt.á. Áπ>&ç+>¥ $<Ûëq+ e÷~]>± ùdº{Ÿ dæ\ãdt 10e ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê\˝À õ.|æ.@ 10 bÕsTT+≥¢≈£î>±qT 9.8 bÕsTT+≥¢qT kÕ~+∫

{≤|t $<ë´s¡Tú\T>± ì*#ês¡ì Äj·Tq á dü+<Ûäs¡“+>± ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. _.kÕVæ≤‘Y >ö&é, m+.‘·T\dæ\T 10 bÕsTT+≥¢≈£î>±qT 9.8 k˛ÿsY ‘√ bÕsƒ¡XÊ\ {≤|üs¡T¢>± ì*#ês¡ì nHêïs¡T. M]‘√bÕ≥T 9 qT+&ç 10 bÕsTT+≥¢ eT<Ûä´˝À k˛ÿsY #˚dæq yê]˝À 20 eT+~ $<ë´s¡Tú\T n‘·T´‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑqT ø£qã]Ãq≥T¢ Äj·Tq $e ]+#ês¡T. ìs¡Tù|<ä\T kÕe÷q´ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\T ìedæ+#˚ »>∑~Z]>∑T≥º˝À ‘·≈£îÔe |òæE \‘√ ñ‘·ÔeT uÛÀ<äHê $<ÛëHêìï ø=qkÕ–düTÔq≥T¢ ‘Ó\|ü&ÜìøÏ e÷ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T kÕ~+∫q sê´+≈£î˝Ò ñ<ëVü≤s¡D nì qπs+Á<Ûä ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√bÕ≥T bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<ë´j·TT\T, dæã“+~ dü$Twæº ø£èwæ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ dü«|üï kÂ<ë˝…’q ◊◊{Ï, yÓT&çdæHé, s¡+>±\˝À Á|ü‹uÛÑqT #êfÒ $<Ûä+>± bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTTqT+&˚ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ‘·ÔeTyÓTÆq yÓT\≈£îe\qT H˚]ŒdüTÔqï≥T¢ ø£s¡kÕŒ+ &Ó+{Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ñ‘·ÔeT |òü*‘ê \qT kÕ~+∫q $<ë´s¡Tú\qî n_Ûq+~+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø±sê´\j·T+ Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚&ÉT Áô|’y˚≥T ñ<√´>±\ uÛÑØÔ ø√dü+ C≤uŸy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ñbÕ~Û n~Ûø±] m.$»jYTuÀπ>X¯«s¡T&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. bÕ¢kÕà f…øÏïø˘ (;|”m˝Ÿ Ä<∏ä¬s’CŸ¶ düØ«ôddt) ø£+ô|˙˝À düØ«dt f…ø°ïwæj·THé‡ ø√dü+ á C≤uŸy˚Tfi≤qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 19 qT+∫ 28 @fi¯¢ eT<Ûä´ >∑\ yês¡T ns¡TΩ\Hêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T ◊{Ï◊˝À m\ÁøϺø£˝Ÿ, m\Áø±ºìø˘‡ ÁfÒ&é\˝À ñrÔs¡Tí˝…’q yês¡T ns¡TΩ\Hêïs¡T. ÄdüøÏÔ, ns¡Ω‘· >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø±sê´\j·T+, ◊{Ï◊ ÁbÕ+>∑D+, $»jYTq>∑sY ø±\˙øÏ H˚s¡T>± Vü‰»s¡Tø±e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. eT]+‘· düe÷#ês¡+ ø√dü+ 9849237964, 040`66751808 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

28 qT+∫ Ç+–¢wt ø£eT÷´ìπøwüHé ‘·s¡>∑‘·T\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ ø±´+|üdt Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝Àì ôd+≥sY |òüsY Ç+^¢wt ˝≤+π>«õ Áf…Æì+>¥ (ôd˝Ÿº)˝À Ç+^¢wt ø£eT÷´ìπøwüHé j·÷+&é |üs¡‡Hê*{° &Óe\|tyÓT+{Ÿ ‘·s¡>∑‘·T\T áHÓ\ 28 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì ôd˝Ÿº &Ó’¬sø£ºsY Ábıô|òdüsY Ç.düTπswt ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡÷.3500 &û&û ‹dæ <äs¡U≤düTÔ bòÕsêìøÏ »‘· #˚dæ zj·T÷˝Àì ôd˝Ÿº ø±sê´\j·T+˝À Çyê«\Hêïs¡T. |üP]Ô $esê\≈£î 040`64575575 HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T.

n_Ûeè~› |üqT\˝À #Íø˘u≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\≈£î k˛ŒsYº‡ øÏ{Ÿ |ü+|æD° HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#ê*: ø±s=Œπs≥sY H˚{Ï qT+∫ ≈£L∫|üP&ç qè‘√´‘·‡yê\T

n_Ûeè~Δ |üqT\qT |ü]o*düTÔqï ø±s=Œπs≥sY πø.»>∑Hé

Áø°&Üø±s¡T\‘√ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY J.yÓ+ø£≥¬s&ç¶

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): n_Ûeè~› |üqT\˝À Hêq´‘êÁ|üe÷Hê\T bÕ{Ï+#·ø£b˛‘˚ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì »>∑~Z]>∑T≥º ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ »>∑~Z]>∑T≥º 126 &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì yÓTdüeTà q>∑sY˝À »s¡T>∑T‘·Tqï dædæ s√&ÉT¶ n_Ûeè~› |üqT\qT, Á&Ó’H˚J |üqT\qT ø±s=Œπs≥sY X¯óÁø£yês¡+ |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq &ç$»Hé˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n_Ûeè~› |üqT\˝À neø£‘·eø£\T »s¡T>∑T‘˚ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì, dü+ã+~‘· |üqT\qT #˚düTÔqï ø±+Á{≤ø£ºs¡¢‘√ |üqT\ $wüj·T+˝À sêJ|ü&˚~ ˝Ò<äì K∫Ñ·+>± Hêq´‘êÁ|üe÷D≤\T bÕ{Ï+∫ Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü \ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. kÕúìø£ Á|ü»\T #˚düTÔqï n_Ûeè~› |üqT\˝À @yÓTÆHê neø£‘·eø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ nqTe÷q+ #·ùdÔ yÓ+≥H˚ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T eTVü≤+U≤©, kÕ+ãj·T´, ø£èwüí, yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, sêE, sêeTT\T, ãd”Ô H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 1 qT+∫ 31e ‘˚B es¡≈£î q>∑s¡+˝Àì ne⁄{Ÿ &√sY ùdº&çj·T+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï #Íø˘u≤˝Ÿ düeTàsY ø√∫+>¥ ø±´+|ü⁄ Áø°&Üø±s¡T\≈£î yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY >ös¡T yÓ+ø£≥¬s&ç¶, e÷J myÓTà˝Ò´ >ös¡T #·]‘ê ¬s&ç¶\T 300 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\≈£î kÕúìø£ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À k˛ŒsYº‡ øÏ{ŸqT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± >ös¡T yÓ+ø£≥¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&Ü dü÷Œ]Ô, Áø£eT•ø£åD‘√, Áø°&Ü kÕ<Ûäq #˚dæ sêh kÕúsTT, C≤rj·T kÕúsTT\˝À sêDÏ+∫ eT+∫ Áø°&Üø±s¡T\T>± m<ä>±\ì Äj·Tq ø√sês¡T. n+<äT≈£î ‘·eT e+‘·T düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T m\¢y˚fi¯˝≤ n+~kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ >ös¡T #·]‘ê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚dü$ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü‹ Áø°&Üø±s¡T&ÉT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì, Ms¡T <ë‘·\ düVü≤ø±sêìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì, XÊdüq düuÛÑT´sê\T>± ñqï|ü⁄&ÉT q+~ø=≥÷ÿsY, Áu≤Vü≤àDø=≥÷ÿsY˝À Áø°&Ü n_Ûeè~ΔøÏ ‘·eT e+‘·T düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#êeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ #Íø˘u≤˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù cÕô|’dü˝Ÿ, Áø°&Üø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mdtMj·T÷ÄsY |”J ôd{Ÿ˝À ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé @sêŒ≥T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô) : $y˚ø±q+<ä q>∑sY ø±\˙ 123 &ç$»Hé yÓ+ø£fÒX¯«s¡q>∑sY, ]øå± |ü⁄\¢sY‡ ø±\˙˝À Á|ü»\T m<äTs=ÿ+ ≥Tqï $<äT´‘Y düeTdü´\ô|’ ø±s=Œπs≥sY e÷<Ûäes¡+ s¡+>± $<äT´‘Y düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+≥Tqï sêe⁄, @á sêCÒ+<äsY |ükÕ<é, ø±s=Œπs≥sY myéT.s¡+>±sêe⁄ ndæôdº+{Ÿ @á n+øϬs&ç¶, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ |üs¡´{Ï+#ês¡T. Á|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔq Vü‰»¬s’ yês¡T m<äTs¡T≈£î+≥Tqï $<äT´‘Y düeTdü´\T n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡+>±sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nedüs¡yÓTÆq #√≥¢ $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bòÕs¡yéT\T neT]à Á|ü»\≈£î $<äT´‘Y n+‘·sêj·T+ ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, n˝≤π> ø=ìï ãd”Ô˝À¢ $<äT´‘Y r>∑\T Á|üe÷<ä dæú‹˝À ñHêïj·Tì, yê{ÏøÏ n<äq|ü⁄ düÔ+uÛ≤\T y˚dæ dü]#˚j·÷ *‡+~>± ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> kÕ+ø£åHé nsTTq $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bòÕs¡yéT\T 24 >∑+>∑≥˝À¢|ü⁄ neTs¡Ãe\dæ+~>± n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£ e÷ìøÏ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T dü+Je¬s&ç¶, Ä+CH˚j·TT\T, yÓ+>∑˝Ÿsêe⁄, Ç+ Á<äj·T´kÕ>∑sY, q]‡+Vü‰¬s&ç¶, u≤ãTsêyé, yêsY¶yÓT+ãsY sê<Ûäu≤sTT, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

õ˝≤¢ |ü<äàXÊ* eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîsê*>± sê>∑CÀ´‹ mìïø£ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ |ü<äàXÊ* eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîsê\T>± eTT˙sêu≤<é e÷J düs¡Œ+#Y sê>∑CÀ´‹ì mìïø£ #˚XÊeTì Ädü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T dü‘·´Hêsêj·TD zÁ|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ìj·÷e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üÁ‘êìï ≈£L&Ü ÄyÓT≈£î n+<ä#˚XÊeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ j·TTe»q sê>∑CÀ´‹ n<Ûä´≈£åî\T qMHé≈£îe÷sY, ‘Ó\+>±D |ü<äàXÊ© dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü<äàXÊ* dü+|òüT+ n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T Hê>∑ã\sê+, >∑DÒwt, düT<Ûëø£sY, »Hês¡úHé, $»jYT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): n+‘·sê®rj·T ≈£L∫|üP&ç qè‘√´‘·‡yê\qT »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ kÕ+düèÿ‹ø£ eT+&É* #Ó’¬sàHé ÄsY.$.s¡eTDeT÷]Ô $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. dü‘·´Hêsêj·TD X¯s¡à, dü‘·´eT÷]Ô >√bÕ\ ø£èwüí, sêC≤, sê<Ûë, øöX¯\´¬s&ç¶, j·÷$Tì ø£èwüíeT÷]Ô, |üdüTeTT]Ô d”‘êsêeTj·T´, &Üø£ºsY XÀuÛ≤Hêj·TT&ÉT, ñe÷ sêe÷sêe⁄, dæ˙‘êsê\T sê» düT˝À#·q, uÛ≤qTÁ|æj·T, eT+E uÛ≤s¡Z$, Á|üuÛÑ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì, ≈£L∫|üP&ç qè‘ê´ìøÏ Ábı‘ê‡Vü≤+ Çyê«\ì, Hê≥´ s¡+>∑+˝À m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓ[¢ |ü]wüÿ]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î qè‘√´‘·‡yêìï y˚~ø£ ne⁄‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ≈£L∫|üP&ç Hê≥´ $X‚cÕ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£qT Ä$wüÿ]düTÔqï≥T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

ªd”ô|{Ÿμ˝À ñbÕ~Û ø√s¡T‡\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): ªôd+Á≥˝Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt bÕ¢dæºø˘ Ç+»˙]+>¥ n+&é f…ø±ï\J (d”ô|{Ÿ)˝À ñbÕ~Û ø√s¡T‡\T ÁbÕs¡+_ÛdüÔqï≥T¢ &û&û ¬ø.eTH√Vü≤sY ‘Ó*bÕs¡T. bÕ¢dæºø˘‡ eTÚ˝Ÿ¶ &çC…’Hé˝À b˛dtº &çbı¢e÷ ø√s¡T‡≈£î @<˚ì &çbı¢e÷ $<ë´s¡Ω‘·. $esê\≈£î www.cipet.gov.in ˝À>±ì, bò˛Hé 995933415, 9849002626, 9959333413 q+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

1 qT+∫ ôV≤#Yd”j·T÷ m+Á≥Hé‡ m>±®yéT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): Vü≤#Yd”j·T÷˝À |”J, &ç|ü¢yÓ÷ ‘·~‘·s¡ $uÛ≤>±˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ pHé 1 qT+∫ 7 es¡≈£î Á|üy˚X¯ |üØø£å\qT ìs¡« Væ≤+#·qTqï≥T¢ e]‡{° Á|üø£{Ï+∫+~. 113 ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ <˚X¯ yê´|üÔ+>± 33 ôd+≥s¡¢˝À á sê‘· |üØø£å\T+{≤sTT. Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥¢ ø√dü+.. http://recon.uo hyd.ernet.in/acadht, http://acad.uohyd.ac.in/acad2, http://schools9.com/uohhallickets.aspx, http://www.results.manabadi.co.in/UHOHSD16052012,aspx

yÓuŸôd’≥¢˝À ˝Ò<ë 040`23132444, 23132102 q+ãs¡¢\˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

pHé 4, 5 ‘˚B˝À¢ ¬s&é ]ã“Hé mø˘‡Áô|dt sêø£ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY yÓ’.dü‘ê´q+<ä+ ¬s&é ]ã“Hé mø˘‡Áô|dt`2012 >√&É|üÁ‘·T\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. pHé 4, 5 ‘˚B˝À¢ dæøÏ+Á<ëu≤<é˝À ¬s’˝Ò«ùdºwüHé bÕ¢{ŸbòÕs¡+ HÓ+.10ô|’øÏ á ¬s&é ]ã“Hé mø˘‡Áô|dt edüTÔ+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. ¬s&é]ã“Hé mø˘‡Áô|dt`2012˝Àì uÀ^\qT dü+<ä]Ù+∫ msTT&é‡ yê´~Û |ü≥¢ ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#·Tø√yê\ì, j·TTe‘·, dü«#·Ã+<ä dü+düú\T, eTVæ≤fi≤ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ ãè+<ë\T ô|<ä›m‘·TÔq bÕ˝§Z\ì @CÒd” ø√sês¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì $qï$+#ês¡T. Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äs√>∑´Áo õ˝≤¢ ø√ Ä]¶H˚≥sY Áo<ÛäsY, @|” kÕø˘‡ ÄsYCÒ&û ¬ø’˝≤XŸ bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+ y˚T 26, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ªq÷‘·q eT<ä´+ bÕ\d”ì rdüTø£sêyê*μ ø£s¡÷ï\T, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): q÷‘·q eT<ä´+ bÕ\d”ì rdüT≈£îì sêyê\ì dæ|æ◊ sêh dü$T‹ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ m¬ø’‡CŸ &ç|üP´{° ø±sê´\j·T+ m<äT≥ X¯óÁø£yês¡+ dæ|æ◊ q>∑s¡ dü$T‹ Ä<ä«s¡´+˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ n<Ûä´ø£å´‘·q »]–q <ÛäsêïqT ñ<˚›•+∫ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ neT\T #˚düTÔqï eT<ä´+ $<Ûëq+˝À dæ+&çπø{Ÿ>± @s¡Œ&çq eT<ä´+ e÷|òæj·÷ ô|<ä›m‘·TÔq Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ sêe\dæq Ä<ëj·÷ìï >∑+&çø=&ÉT‘·÷, y˚˝≤~ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T \qT Á|ü»\ qT+∫ ø=\¢>=&ÉT‘·THêïj·Tì, Ç{°e\ ø±\+˝À mdæ_ #˚dæq <ë&ÉT˝À¢ m¬ø’‡CŸ b˛©düT\, eT<ä´+ dæ+&çπø{Ÿ n~Ûø±s¡T\, Hêj·T≈£î\ >∑T≥Tº s¡≥ºsTT+<äì, ‘Ó\¢πswüHéø±s¡T¶ <ës¡T\ ù|s¡¢‘√ _HêMT eT<ä´+ yê´bÕs¡+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï<äì nHêïs¡T. eT<ä´+ e÷|òæj·÷\T sê»ø°j·÷\qT, Á|üC≤kÕ«e÷´\qT XÊdædüTÔHêïj·Tì, á <äsê´|ü⁄ÔqT ìwüŒø£åbÕ‘·+>± #˚|ü{Ϻq mdæ_ n~Ûø±s¡T\qT ã~© #˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì, Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q me÷àØŒ πs≥¢≈£î ø±≈£î+&Ü ¬s{Ϻ+|ü⁄ <Ûäs¡\≈£î neTTà‘·÷, Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Òq+<äTq Á|ü»\T ø£©ÔkÕsê, N|òt*ø£ÿsY\T Á‘ê– nH˚ø£ eT+~ eTTs¡DÏdüTÔqï|üŒ{Ïø° sêh eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ NeT≈£î{Ϻ q≥T¢ ≈£L&Ü ˝Ò<äì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê m¬ø’‡CŸ <äTø±D≤\ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq+<äTq ø=‘·Ô eT<ä´+ bÕ\d”ì rdüT≈£îì sêyê\ì, eT<ä´+ e÷|òæj·÷ <√wüß\qT •øÏå+#ê\ì, ÄdüTÔ\qT »|ü⁄Ô #˚j·÷\ì, Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T nœ\ |üø£å düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. &Ûç©¢, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁcÕº˝À¢ neT\T

m¬ø’‡CŸ &ç|üP´{° ø±sê´\j·T+ m<äT≥<Ûäsêï #˚düTÔqï d”|”◊ q>∑s¡ dü$T‹ ne⁄‘·Tqï bÕ\d”ì eTq sêh+˝À ø=qkÕ–+#ê\ì, u…\Tº cÕ|ü⁄\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ¬ø. »>∑Hêï<Ûä+, @◊{Ïj·TTdæ sêh ø±s¡´<ä]Ù mHé.eTH√Vü≤sYe÷DÏø£´+, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mdt.eTTHÓ|üŒ, m|æ –]»q düe÷K´ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ. >√$+<äT, dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T õ.eTùV≤+Á<ä, U≤C≤VüQùdHé, dæ.Ms¡qï, Á|üuÛ≤ø£sY, eTVæ≤fi≤ düe÷ K´ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù Á|üMT\eTà, Hêj·T≈£î\T dæ. eTùV≤wt, lìyêdüsêe⁄, sêeTT, »>∑Hé, Ç+Á<ä, nq«sY, q\¢qï, s¡Væ≤e÷Hé, Ä{À es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T sê<Ûäø£èwüí, bòÕ‹e÷;, qs¡dæ+VüQ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´‘Y ø±]à≈£î\ b˛sê≥ $»j·T+ 2012q ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+<äì j·TTHÓ’f…&é m\ÁøϺdæ{° m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé sêh düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù |æ. Hê>∑sêE, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Øõq˝Ÿ >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T, d”◊{Ïj·TT õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m+.&ç. n+õu≤ãT, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Øõq\Vü≤ n<Ûä´≈£åî\T _.eTVü‰q+~ ‘Ó*bÕs¡T. ø±]à≈£î\T b˛sê&ç‘˚ $»j·÷\T ekÕÔj·Tì eTs√kÕ] b˛sê&ç ìs¡÷|æ+#ês¡Hêïs¡T. ô|’s¡M\‘√ m\¢ø±\+ ø±]à≈£î\qT yÓ÷dü+ #˚j·T˝Òs¡ì ø±]à≈£î\≈£î yÓ÷dü+ #˚düTÔqï dü+|òü÷\T >∑T]Ô+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. Jy√ HÓ+ãsY 11 Á|üø±s¡+ $<äT´‘Y s¡+>∑+˝À |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\qT eT÷&ÉT u≤>±\T>± >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äì, Ç+<äT˝À ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥s¡T¢, Á&Ó’es¡T¢, ôV’≤dæÿ˝Ÿ¶ ø±]à≈£î\T>±q÷, b˛˝Ÿ≥Tb˛˝Ÿ es¡ÿsY‡, düuŸùdºwüHé Ä|üπs≥s¡T¢ dæÿ˝Ÿ¶ ø±]à≈£î\T>±q÷, nf…+&ÉsY‡, yê#Yn+&é yês¡T¶ es¡ÿsY‡ì nHédæÿ˝Ÿ¶ ø±]à≈£î\T>±q÷ >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äì Ä Á|üø±s¡+ ôV’≤dæÿ˝Ÿ¶ ø±]à≈£î\T s¡÷. 1079, 8079, 5579 J‘·+‘√bÕ≥T &çm 11.85 XÊ‘·+,, 9.50 XÊ‘·+, 6.55XÊ‘·+, n<˚$<ä+>± ø£s¡Te⁄ uÛÑ‘·´+ ô|]–q Á|ü‹bÕsTT+≥T≈£î s¡÷. 11.85, 9.50, 6.55\T ô|s¡T>∑T‘·>∑T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Jy√ HÓ+ãsY ø£s¡÷ï\T, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\ $<äT´‘Y 11qT »qe] 17, 2012 qT+∫ neT\T #˚düTÔqï≥T¢ j·÷Ce÷q´+ ø±]à≈£î\ b˛sê{≤ìøÏ m|ædæ|æ&çdæm˝Ÿ j·÷»e÷q´+ ‘·\e+∫ Jy√ Á|üø£{Ï+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± b˛sê≥+˝À bÕ˝§Zqï HÓ+ãsY 11qT neT\T #˚düTÔqï≥T\ dæzz (m+ HÓ+) : 115, 24-05- ø±]à≈£î\+<ä]ø° ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

Jy√ HÓ+ãsY 11 kÕ~Û+#ê+ : j·TTHÓ’f…&é m\ÁøϺdæ{° m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé Jy√ HÓ+ãsY 11 neT\T #˚düTÔqï≥T¢ @|”d”|”&ûd”m˝Ÿ Á|üø£≥q j·÷»e÷q´+ d”zz m+HÓ+ 115 $&ÉT<ä\ ôV’≤dæÿ˝Ÿ¶, dæÿ˝Ÿ¶,ÄHédæÿ˝Ÿ¶ ø±]à≈£î\≈£î HÓ\≈£î J‘ê\T s¡÷.1079, 8079, 5579 &çm 11.85 XÊ‘·+, 9.50 XÊ‘·+, 6.55 XÊ‘·+ ô|]–q Á|ü‹ bÕsTT+≥T≈£î &û@ á ø±]à≈£î\≈£î s¡÷.11.85, s¡÷.9.50, s¡÷. 6.55\T >∑‘·+˝À b˛˝Ÿ≥Tb˛˝Ÿ es¡ÿsY‡ì, düuŸùdºwüHé Ä|üπs≥s¡T¢: ôdMTdæÿ˝Ÿ¶ ø±]à≈£î\T H˚&ÉT dæÿ˝Ÿ¶ ø±]à≈£î\T>± >∑T]Ô+|ü⁄

ªC≤rj·T kÕúsTT˝À õ˝≤¢≈£î ù|s¡T, Á|ü‹wüº\qT rdüT≈£îsêyê*μ

eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTºqT K+&çdüTÔHêï+

ø£s¡÷ï\T, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): C≤rj·T kÕúsTT Áø°&Ü b˛{°˝À¢ sêDÏ+∫ õ˝≤¢≈£î ù|s¡T Á|ü‹wü˜\T rdüTø£sêyê\ì e÷J eT+Ár $.sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] |æ\T ì#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« {ÖHé e÷&É˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ Áø°&Ü yÓTÆ<ëq+˝À $. sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] @&ÉT´πøwüq˝Ÿ Áø°&Ü kÕe÷Á–ì n+<äCÒdüTÔqï e÷J eT+Á‹ $.sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] k˛ôd’{Ï n<Ûä´≈£åî\T yÓ’. sêy˚TX¯«s¡ ¬s&ç¶ dü+düú Ä<ä«s¡´+˝À Áø°&Ü <äTdüTÔ\qT, bÂwæ˜ø±Vü‰s¡ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T#˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À sê+ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ#Í<ä] bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·<äTe⁄‘√bÕ≥T Áø°&É\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ‘êqT ≈£L&Ü á bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q $<ë´]úH˚qì ‘Ó* j·TCÒXÊs¡T. ‘·eT Á>±eT+ qT+∫ s√E 12 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ e #˚Ãyês¡eTì á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Áø°&É˝‘√ Äs√>∑´e+‘· yÓTÆq J$‘êìï >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ |æÇ{Ï dü+|òüT n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.ø£ècÕí¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï y˚dü$ •ø£åD≤ ø± s¡´Áø£eT+˝À <ë<ë|ü⁄ 60 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T •ø£åD bı+<äT‘·THêïs¡T. ◊‘˚ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s√ŒπswüHé, õ˝≤¢ k˛ŒsYº‡ n<∏ë]{° yês¡T BìøÏ y˚dü$ •ø£åD •_ sêìï πø{≤sTT+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝ÀHÓ’Hê bÕsƒ¡XÊ \\≈£î á ø±´+|ü⁄\qT πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”ìj·TsY |æ&ç õ.$.s¡‘êï¬s&ç¶, ¬ø. |”≥sY, |æÇ{Ï, •ø£å≈£î\T m+. lìyêdüT\T, {Ï.Hê>∑ sêE, n$Hêwt, kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T yÓ’.sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶, bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑+>∑|ü⁄Á‘· dü+|òüT+ ø£s¡÷ï\T, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): ã\V”≤q esêZ\˝À n‘·´+‘· yÓqTø£ã&çq eT‘·‡´ø±s¡ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q sêh eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTDì n¬sdüTº #˚j·T&É+ n‹ <ës¡TDyÓTÆq $wüj·T+, yÓTT‘·Ô+ ã\V”≤q esêZ\qT nq>∑<=πøÿ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. á #·s¡´qT Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ˝À ñ+&˚ nìï ã\V”≤q esêZ\T düyÓTÆK´+>± ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 25 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ sê»ø°j·T+>± n+#·\+#Ó\T>± m<äT>∑T‘·÷ sêh eT+Á‹>± uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. Äj·Tq ã\V”≤q esêZ\≈£î, eT‘·‡´ø±s¡T\≈£ n_Ûeè~ΔøÏ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚dü÷ÔH˚ ñHêï&ÉT. Ç˝≤+{Ï Hêj·T≈£î\qT nD>∑<=ø±ÿ\H˚ uÛ≤>∑+>± yÓ÷|æ<˚$ì n¬sdüTº #˚j·T&É+ »]–+<äì, Bìì ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ >∑+>∑|ü⁄Á‘·T\ dü+|òüT+ rÁe+>± K+&çdüTÔ+<äHêïs¡T. yÓ÷|æ<˚$øÏ n+&É>± ì\TkÕÔeTì Ç˝≤+{Ï m‘·TÔ>∑&É\qT düVæ≤+#·uÀeTì >∑+>∑|ü⁄Á‘·+ dü+|òüT+ ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Á|üdæ&Ó+{Ÿ sêeTkÕ«$T, ôdÁø£≥Ø _.lìyêdüT\T, kıôd’{° Á|üdæ&Ó+{Ÿ {Ï. lìyêdüT\T, >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T _. yÓ+ø£≥kÕ«$T, •e⁄&ÉT, m\¢j·T´, {Ï.s¡y˚Twtu≤ãT, lqT, dü+|òüT+ düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7 Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢≈£î dü+πøåeT+ ø√dü+ düeTÁ>∑ #·≥º+ neT\T #˚j·÷* : @◊{°j·T÷d”

C…+&Ü$wüÿs¡D #˚düTÔqï mdt.eTTHÓ|üŒ ø£s¡÷ï\T, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ dæ.ø±´+|ü⁄ ôd+≥sY˝À |üdüT|ü\ Ä{ÀÁ&Ó’esY‡ Ä{À kÕº+&ÉTqT @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt. eTTHÓ|üŒ C…+&Ü$wüÿs¡D #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @◊{Ïj·TTdæ sêh ø±s¡´<ä]Ù mHé. eTH√Vü≤sYe÷DÏø£´+ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. _.sê<∏äø£èwüí eT÷]Ô n<Ûä´ø£å´‘· eVæ≤+#ês¡T. @|æ Ä{ÀÁ&Ó’esYÿ n+&é es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé q>∑s¡ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _. sê<Ûäø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh yê´|üÔ+>± düTe÷s¡T 8\ø£å\ eT+~ Ä{À\T q&ÉT|ü⁄‘·÷ Á|ü»\≈£î ùde\T n+~+∫, Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î s¡yêD≤ s¡+>∑+˝À Ä{À Á&Ó’es¡¢ uÛ≤<ä´‘·>± ùde\+~düTÔqï Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düeTÁ>∑ dü+πøåeT uÀs¡T¶qT @sêŒ≥T#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T Ä{À Á&Ó’es¡¢ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ne\+_düTÔ <ÛäsY¶ bÕغ ÇqT‡¬sqT‡ ô|+∫ Ä{À Á&Ó’es¡¢ô|’ uÛ≤sê\T y˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± @◊{Ïj·TTdæ sêh yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q\T #˚|ü{≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\ ø=s¡≈£î b˛sê&˚ mÁs¡C…+&É Ä{À Á&Ó’es¡¢ düeTdü´\ MT<ä ìs¡+‘·s¡+ |üì#˚ùd @◊{Ïj·TTdæ |ü‘·ø±ìï ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ˝≤ ø±bÕ&ÉTø√yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä{À j·T÷ìj·THé Á|üdæ&Ó+{Ÿ >∑DÒwt, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù |æ. eTVæ≤yÓ÷<é, @◊{Ïj·TTdæ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù $.ÄsY.Hêj·TT&ÉT, Á|üuÛ≤ø£sY, >√|æ. yÓ+ø£fÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ q÷‘·q ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T>± eT~›˝Ò{Ï, ø±s¡´<ä]Ù>± _.yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± m+. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, $»j·T>ö&é, _.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, n<Ûä´≈£åî\T>± &ç. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± >√bÕ˝Ÿ>ö&é, es¡TDY, X‚wüqï, ø√XÊ~Ûø±] u≤wü, 13 eT+~ ø£$T{° düuÛÑT´\T>± mqTï≈£îHêïs¡T.

|ò”E\ <√|æ&ûô|’ ñ<ä´$TkÕÔ+ @◊mdtm|òt

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï @◊mdtm|òt ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ø£s¡÷ï\T, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): Áô|’y˚≥T $<ë´dü+düú\T $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT eTã´ô|&ÉT‘·÷ |ò”E\<√|æ&û #˚düTÔHêïs¡ì nœ\ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´ (@◊mdtm|òt) sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T VüQùdHé, @◊mdtm|òt õ˝≤¢ C….s¡$yÓ÷Vü≤Hé nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ q>∑s¡ dü$T‹ Ä<ä«s¡´+˝À q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚XÊìøÏ @◊mdtm|òt q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. düTπs+Á<ä n<Ûä´ø£å´‘· eVæ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± @◊mdtm|òt sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T VüQùdHé, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù C…. s¡$yÓ÷Vü≤Hé, õ˝≤¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. lìyêdüT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<ä´+ e÷|òæj·÷˝≤H˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT Áô|’y˚≥T $<ë´dü+düú\T e÷|òæj·÷>± e÷] |ò”E\ <ä+<ë #˚j·T&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºj·Tì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. Áô|’y˚≥T $<ë´dü+düú\T yê{Ï ù|s¡¢‘√ ô|<ä›ô|<ä› ô|ò¢ø°‡\T, ø£s¡|üÁ‘ê\T, Á|ükÕs¡ e÷<ä´e÷\˝À Á|ü#êsê\T #˚j·T&É+ Ä Á|ü#êsêìøÏ nj˚T´ Ks¡TÃqT $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+∫ eTT≈£îÿ|æ+&ç edü÷\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT Áô|’y˚≥T $<ë´dü+düú\T Jy√ HÓ+ãsY 1ì ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ |ò”E\ <√|æ&ûøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì yês¡T nHêïs¡T. |ò”E\ ìj·T+Á‘·D #·≥º+ #˚|üfÒº+‘·es¡≈£î nœ\ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´>± ñ<ä´e÷\T #˚|ü{≤º\ì q>∑s¡ Hêj·T≈£î\≈£î yês¡T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @◊mdtm|òt q>∑s¡ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT eTH√Vü≤sY, Hêj·T≈£î\T s¡y˚Twt, Vü≤qTeT+‘·T, m\¢|üŒ, dü+B|t, <˚e<ëdt, u≤düÿsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 26, y˚T 2012

ªyÓ÷|æ<˚$ n¬sdtº nÁ>∑esêí\ ≈£îÁ≥μ

Ä≈£î≈£Ls¡\T ø=(‹)q˝Ò+

n$˙‹ ù|s¡T‘√ ;d”\qT {≤¬sZ{Ÿ #˚düTÔqï bÕ\≈£î\T j·TTHÓ’f…&é ãVüQ»q b˛sê≥ dü$T‹

ø=‹ÔMTs¡ ¬s+&ÉT ∫qï ôd’E ø£≥º\T s¡÷.10 s¡÷.5øÏ ˇø£ ø£≥º ≈£L&Ü \_Û+#·ì yÓ’q+ Ç‘·s¡ Ä≈£î ≈£Ls¡\T 4ø£≥º\T s¡÷.10 #=|ü⁄Œq $Áø£j·T+ esê¸\T |ü&˚ es¡≈£î Çy˚ <Ûäs¡\T

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25, düTes¡íyês¡Ô: ’¡zqs ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @˙gRi™´sLÊSá NRPV˙»¡ @¨s ¤À¡[xtsQLRiªRΩVgS @ªRΩ¨sı ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ ¡x§¶¶¶ß«¡©´s F°LS»¡ xqs≠sVºΩ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. @≠s¨dsºΩ @˙NRP™´sWáՋ[ @˙gRiNRPVÕÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩ¤Õ¡LiμR∂L][ DLi≤yá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ’¡zqsáƩs[ …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μyLRiVfl·Li, @™´sW©´sVxtsQ™´sV¨s xqs≠sVºΩ LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRPLRifl·Li ºΩLRiVxmsºΩ ©y∏R∂VV≤R∂V }msL]‰©yıLRiV. ™y©±s|msN`P xqsLixqÛsNRPV À≥œ¡W™´sVVá ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[ @≠s¨dsºΩ «¡LjigjiLiμR∂¨s, @LiμR∂VNRPV Æ™sWzmsÆμ∂[≠s¨s Àÿμ≥R∂V˘≤R∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. lLi≤ÔT∂ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s @≠s¨dsºΩ ºΩ≠sVLigRiVÕÿá©´sV ™´sμj∂÷¡ ’¡zqsá \|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡≤R∂Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ’¡zqsá ™´s˘ºΩlLi[NRP ≠sμ≥y©yáNRPV

@μÙR∂Li xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV, ≠søyLRifl·Ã¡ª][ LSxtÌsQ˚Li @»Ì¡V≤T∂NTP F°ªRΩVLiμR∂¨s, μk∂¨sª][ xmsLjiFyá©´s xqsˆLi’≥¡Li¿¡ xqsLiZOP[Q™´sVLi NRPVLi»¡Vxms≤T∂LiμR∂¨s ºΩLRiVxmsºΩ©y∏R∂VV≤R∂V ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ ˙xms«¡Ã¡V xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩVLi¤…¡[ g][LRiV øR¡V»Ì¡V\|ms L][NRP÷¡ F°»¡VÕÿ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRi |msLi¿¡ }msμR∂, ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ ˙xms«¡Ã¡\|ms ºdΩLRi¨s À≥ÿLRiLi Æ™sWzmsLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ÷d¡»¡LRiV |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRi Fs¨s≠sVμj∂ LRiWFy∏R∂VáV |msLiøR¡≤R∂Li Æμ∂[aRPøR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ BÆμ∂[ ˙xms¥R∂™´sV™´sV¨s, |msLi¿¡©´s |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRi©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩgÊjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡[¨s xmsORPQLiÕ‹[ ˙xms«ÿ˙gRi•¶¶¶¨sı øR¡≠søR¡W≤R∂NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s ºΩLRiVxmsºΩ ©y∏R∂VV≤R∂V |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T düÁø£eT+>± n+<ë* s¡+>±¬s&ç¶,y˚T25(düTes¡íyês¡Ô): ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T düÁø£eT+>± n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ bÂs¡düs¡|òüsê\ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eTùV≤X¯«s¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì cÕ|ü⁄ HÓ+.24 qT ‘·ìF #˚dæ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ |ü+|æD°ì ø£˝…ø£ºs¡T |ü]o*+#ês¡T. n<˚ eT+&É\+˝Àì ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ $TwüHé <ë«sê ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ |ü+|æD° rs¡TqT Äj·Tq n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. >∑‘· Äs¡T HÓ\\T>± πswüHé rdüTø√ì yê] ≈£î≥T+u≤\ düe÷#êsêìï ‘Ó\Tdüø√yê\ì &çmdtzqT Ä<˚•+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± ‘·T≈£îÿ>∑÷&É˝À cÕ|ü⁄ HÓ+.30˝À kÕàsYº

ø±s¡T¶ <ë«sê πswüHé |ü+|æD° $<ÛëHêìï Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT lyÓHé ÇHébò˛ø±+ Á|ü‹ì<ÛäT\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eTùV≤X¯«s¡+ eT+&É+˝À yÓTT‘·Ô+ 14,500 πswüHé ø±s¡T¶\T+&É>± M]˝À 2y˚\ eT+~øÏ Ä<ÛësYø±s¡T¶\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ≈£L|üq¢ <ë«sê ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì &çmdtz q]‡+Vü≤à¬s&ç¶ ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $e]+#ês¡T. &çmdtz‘√ bÕ≥T,dæ$˝Ÿ düô|’¢ õ˝≤¢ y˚TH˚»sY kÕ«$T, eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T dü«s¡í\‘· ,dæ$˝Ÿ düô|’¢ &ç|üP´{° ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô≈£î düŒ+<äq

˙{Ï >∑T+‘·≈£î yÓ÷ø£å+

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): ª˙{Ï ø√dü+ >∑T+‘·qT ‘·yê«s¡T... ˙fi‚¢ ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊs¡Tμ nH˚ o]¸ø£‘√ áHÓ\ 24q düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆq yês¡Ô≈£î düŒ+<äq \_Û+∫+~. y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì ne dü\ ãd”Ô(9eyês¡T¶)˝À eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê dü]>± sêe&É+ ˝Ò<äì |ü~ùV≤ qT s√E\ ÁøÏ‘·+ |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T ô|’|t˝…’Hé e<ä› >∑T+‘·qT ‘·$« e~* y˚XÊs¡T. nsTT‘˚ áø£<∏äq+ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+, nø£ÿ&É Á|ü»\T |ü&ÉT‘·Tqï Çã“+<äT\qT ø£fi¯¢≈£î ø£{Ϻ+~. B+‘√ #·*+∫q |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T >∑T+‘·qT |üP&çÃ... Á|ü»\ düeTdü´qT rsêÃs¡T.

bÕeTT ø±≥T≈£î eTVæ≤fi¯ eTè‹ <Ûës¡÷sY,y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô): bÕeTT ø±≥T≈£î >∑T¬s’ z eTVæ≤fi¯ eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q <Ûës¡÷sY eT+&É\+ n©¢|üPsY Á>±eT+˝À »]–+~.mdt◊ #Ó’‘·q´ ≈£îe÷sY ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ n©¢|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ms¡ÿ* qs¡‡eTà(50) b˛˝≤ìøÏ yÓ\T‘·T+&É>± bÕeTT ø±fÒj·T>± eTs¡DÏ+∫+~.uÛÑs¡Ô sêeTj·T´ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25 (düTes¡íyês¡Ô): Ä≈£î ≈£Ls¡\≈£î ¬sø£ÿ˝§#êÃsTT. @ Ä≈£î ≈£Ls¡ ø=+<ëeTHêï Hê\T>∑T ¬seTà\T s¡÷.10 ô|’e÷fÒ. X¯óÁø£yês¡+ ø=‹ÔMTs¡ <Ûäs¡ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ #˚‘· πøø£ ô|{Ϻ+∫+~. kÕ<Ûës¡D+>± q>∑s¡+˝À ø=‹ÔMTs¡, |ü⁄Bq $ìjÓ÷>∑+ m≈£îÿe. ôd\e⁄ s√E˝À¢ e÷¬sÿ{À¢ 3 ∫qï ôd’E ø=‹ÔMTs¡ ø£≥º\T s¡÷.12 |ü*ø±sTT. ¬s+&ÉT ø£≥º\≈£î s¡÷.10 edü÷\T #˚XÊs¡T. n~ ¬s+&ÉT ø£≥º˝…’‘˚H˚ neTTà‘êeTì, ˇø£ ø£≥º s¡÷.5øÏ ≈£L&Ü Çe«uÀeTì yê´bÕs¡T\T KsêK+&ç>± #ÓbÕŒs¡T. >∑T&ç eT˝≤ÿ|üPsY, uÀsTTq|ü*¢, e÷<äqï ù|≥ e÷¬sÿ≥¢≈£î ñ<äj·÷H˚ï ¬s’‘·T\T rdüTø=#˚à düs¡T≈£î qT yê´bÕs¡T\T Vü‰{Ÿπø≈£î˝≤¢ m>∑πsdüT≈£îb˛‘·THêïs¡T. ôVA˝Ÿùd˝Ÿ e÷¬sÿ{À¢ Hê\T>∑T ø£≥º&Ü\T s¡÷.10øÏ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. ]f…Æ˝Ÿ yê´bÕs¡T\T yê{Ïì ‹]– ∫qï$>± ø£{Ϻ eT÷&ÉT ø£≥º\T s¡÷.12 Á|üø±s¡+ neTTà‘·THêïs¡T. ‘√|ü⁄&ÉT ã+&É¢ô|’ ˇø£ÿ ø£≥º≈£î s¡÷.6

≈£L&Ü edü÷\T #˚XÊs¡T. |ü⁄BHê <Ûäs¡ ≈£L&Ü ø±düÔ n≥÷Ç≥÷>± Ç˝≤π> ñ+{À+~. >√+>∑÷s¡, ‘√≥ ≈£Ls¡, bÕ\≈£Ls¡, ã#·Ã\≈£Ls¡, #·T≈£ÿ≈£Ls¡, yÓT+‹≈£Ls¡, >∑+>∑u≤sTT≈£Ls¡ e+{Ï e˙ï 4ø£≥º\T s¡÷.10 #=|ü⁄Œq |ü*ø±sTT. y˚dü$˝À $]$>± |ü+&˚ eTT\ø±ÿ&É\~ n<˚ <ë]. ôd’CŸqT ã{Ϻ ˇø√ÿ ÁbÕ+‘·+˝À ˇø√ÿ s¡ø£+>± <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘·THêïsTT. y˚dü$˝À uÀs¡T¢ u≤e⁄\T m+&çb˛ e&É+‘√ Ä≈£î≈£Ls¡\T kÕ>∑T>∑D˙j·T+>± |ü&çb˛sTT+ <äì ¬s’‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n+<äTe˝Ò¢ &çe÷+&é≈£î ‘·>∑Z≥Tº düs¡|òüsê ø±efÒ¢<äì, |òü*‘·+>± <Ûäs¡ eT+&çb˛ ‘√+<äì n+≥THêïs¡T. Ä≈£î≈£Ls¡\T ‘·«s¡>± bÕ&Ó’b˛j˚T neø±X¯eTT+&É&É+‘√ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îH˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. esê¸\T|ü&ç Ä≈£î≈£Ls¡\ eTfi¯ó¢ n+~e#˚à es¡≈£î |ü]dæú‹ Ç˝≤π> ñ+≥T+<äì yê´bÕs¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

πs|ü{Ï qT+∫ eè‘·´+‘·s¡ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+ $ø±sêu≤<é,y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô): sêÁw”ºj·T e÷<Ûä´$Tø£ •øå± n_Ûj·÷Hé s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ¬s+&Ée $&É‘· eè‘·´+‘·s¡ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+ á HÓ\ 27 e‘˚~ qT+&ç 31 e‘˚~ es¡≈£î $ø±sêu≤<é˝Àì dü+|òüT+ \ø°åàu≤sTT u≤*ø£\ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ã+{≤s¡+,yÓ÷$THé ù|≥,qyêuŸ ù|≥, eTs¡Œ*¢, <Ûës¡÷sY, |üP&É÷sY, $ø±sêu≤<é eT+&É˝≤\˝Àì ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À |üì#˚düTÔqï Ä+>∑¢+, uÖ‹ø£ XÊÁdü+, JeXÊÁdü+, kÕ+|ò”Tø£ XÊÁdü+ uÀ~düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T Vü‰»s¡T ø±yê\ì õ˝≤¢ ñ|ü$<ë´~Ûø±] &Üø£ºsY #·+Á<äÁ|üø±XŸ ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.X¯óÁø£yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq á •ø£åD≈£î Vü‰»s¡j˚T´ ñbÕ<Ûë´j·TT\qT dü+ã+~‘· bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.

eTTì‡bÕ*{°˝À¢ 4048 b˛düTº\ uÛÑØÔ pHé˝À n+‘·sê®rj·T ◊{° dü<ädüT‡ $ø±sêu≤<é, y˚T 25, (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝Àì 121 eTTì‡bÕ*{Ï\˝À U≤∞>± ñqï 4048 b˛düTº\qT ‘·«s¡˝À uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥T¢,2011`12 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT 278 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ ø±yê*‡ ñ+&É>± 111 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚j·T≥+ »]–+<äì eTTì‡|ü˝Ÿ ]Jj·THé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY mHé.dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T.X¯óÁø£yês¡+ ‘ê+&É÷sY eTTì‡bÕ*{Ïì dü+<ä]Ù+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq $ø±sêu≤<é n‹~∏ >∑èVü≤+˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T eTTì‡bÕ*{Ï\˝À »eT Ks¡TÃ\qT sê‘· |üPs¡«ø£+>± qyÓ÷<äT #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T nøö+{Ÿ _˝Ÿ¶ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ dædüº+ <ë«sê eTTì‡bÕ*{ÏøÏ e#˚à Ä<ëj·T+ e´j·T+‘√ bÕ≥T ÄdüTÔ\ $esê\qT düVæ≤‘·+ Áø√&çø£]+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.p˝…’ yÓTT<ä{Ï yês¡+ qT+&ç eTTì‡bÕ*{Ï\˝À Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q ôd˝Ÿ‡qT ÁbÕs¡+_Û+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á $<ëq+ <ë«sê 29 n+XÊ\≈£î dü+ã+~+∫q |üP]Ô düe÷#êsêìï ìøÏå|üÔ+ #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.eTTì‡bÕ*{Ï\˝À bÕ\ø£ es¡Z mìïø£\T Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ Á|üø±s¡+ »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT eTT~sêCŸ dü+|òüT düe÷y˚X¯+ <Ûës¡÷sY,y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô): eTT~sêCŸ dü+|òüT eT+&É\ düe÷y˚X¯+ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ Vü≤qTe÷Hé eT+~s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£≥j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚XÊìøÏ eTT~sêCŸ\+<äs¡T Vü‰»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ø£©Ô ø£\T¢ n]ø£{≤º* $ø±sêu≤<é,y˚T 25(düTes¡íyês¡Ô): dæ|æ◊ sêh ø£$T{Ï |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î X¯ó Áø£yês¡+ mø£‡sTTCŸ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT Á|üuÛÑT*+>∑+ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À >∑\ u…˝Ÿº cÕ|ü⁄\qT m‹Ô y˚j·÷\ì ø£©Ô ø£\T¢qT n]ø£{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.Á|üC≤ e´‹πsK $<ÛëHê\qT ne\+_düTÔqï πø+Á<Ûä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î s√E\T <ä>∑Zs¡ |ü&ܶj·Tì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T sêeTkÕ«$T, nq+‘·j·T´, j˚TdüTs¡‘·ï+, |æ.nq+‘·j·T´, ãø£ÿ|üŒ, e&É¢ ÁøÏwüí,øÏwüºj·T´,nq+‘·j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25, düTes¡íyês¡Ô: @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V H…‘¡ xqsμR∂xqsV=NRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLi Æ™s[μj∂NRP NS©´sVLiμj∂. H…‘¡ LRiLigRiLiÕ‹[ LSuÌy˚¨sNTP ™´sVLji¨sı |ms»Ì¡V ¡≤R∂V÷¡ı ANRPL<jiLiøR¡≤y¨sNTP LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li , B…fi= G{ms xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS lLiLi≤R∂™´s @≤y*Li¤…¡[«fi G{ms NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ™´s¬ø¡[Ë Æ©sáՋ[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLiVV. «¡⁄©±s 21,22 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ C @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xqsμR∂xqsV= \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ «¡LRigRi©´sVLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ˙À‹[øR¡L˝Ri©´sV H…‘¡ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ aRPV˙NRP™yLRiLi A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s BÆμ∂[ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP xqsˆLiμR∂©´s @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ á’≥¡Li¿¡Liμj∂. Cry\lLi©y |ms»Ì¡V ¡≤R∂V÷¡ı ANRP»Ì¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV H…‘¡ aS≈¡ xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. H…‘¡ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ™´sVLji¨sı LSLiVVºdΩáV, ˙F°ªy=•¶¶¶Ã¡V @Liμj∂Li¿¡ DxmsˆÕfi, aRPLiuyÀÿμ`∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ H…‘¡ LRiLigS¨sı @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s F~©yıá ¬ø¡FyˆLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi 2 Æ™s[á 389 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂V÷¡ı Æ™s¿¡ËLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sV @©´sLiªRΩLRiLi zqs’¡H ≠søyLRifl·\|ms ™´sVLi˙ºΩ¨s ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. ™´sVLi˙ªRΩVáV xms©´sVáV ™´sVLi˙ªRΩVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s zqs’¡H xms¨s zqs’¡H ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiªRΩNTP≠sVLi¿¡ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[μj∂ G≠sV ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ <ës¡TD+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 25, düTes¡íyês¡Ô: |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡VªRΩW ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li @ªRΩ˘LiªRΩ μyLRiVfl·Li. |msLi¿¡©´s |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiáV Æ™sLi»¡Æ©s[ Æ™s©´sNRPV‰ ºdΩxqsVN][™yá¨s "" ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ xqs™´sVªy FyLÌki'' ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá |msLixmso™´sÃ˝¡ ry™´sW©´s˘, ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ ˙xms«¡Ã¡\|ms ºdΩLRiLi À≥ÿLRiLi xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá μ≥R∂LRiáV, LRi™yflÿ øyLÍkiáV |msLjigji }msμR∂á\|ms Æ™sW∏R∂V¤Õ¡[¨s À≥ÿLRiLi xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. }msμR∂á @’≥¡™´sXÆμÙ∂[ Æμ≥∂[˘∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ NSLi˙lgi£qs ∏R∂VV.zms.G ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li }msμR∂á NRPLi»¡NRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LigS ™´sWLjiLiμj∂. |msLi¿¡©´s μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjiLiøR¡NRP F°æªΩ[ ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ºdΩ˙™´s ˙xmsºΩxmnsV»¡©´s©´sV FsμR∂VL]‰NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLi aRP¨s™yLRiLi LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ xqs™´sVªyFyLÌki ªRΩLRixmso©´s ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV zmsáVxmso¨sxqsVÚ©yıLi

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 26-05-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.