Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 126 X¯óÁø£yês¡+

y˚T 25, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

eT+Á‹ |ü<ä$øÏ yÓ+ø£≥s¡eTD sêJHêe÷

ã*|üX¯óe⁄qT #˚XÊs¡T yÓ’mdt Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø dü+‘·ø±\T #˚XÊqT: yÓ÷|æ<˚$

14 s√E\ E´&ûwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é` 5 s√E\ d”;◊ ø£düº&ç ¬s+&√s√E $#ê]+∫ n¬sdüTº #˚dæq d”;◊ eT]ø=+<äs¡T eT+Á‘·T\q÷ $#ê]+#˚ neø±X¯+ ne÷‘·T´\qT ø£\es¡ô|&ÉT‘·Tqï n¬sdüTº\ |üs¡«+ eT+Á‘·T\‘√ d”m+ n‘·´edüs¡ uÛÒ{°` ‘êC≤ |ü]D≤e÷\ô|’ #·s¡Ã

2

yêHé|æø˘ ÁbÕC…≈£îº≈£î dü+ã+~Û+∫q ô|ò’˝Ÿ‡ô|’ n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ yÓdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ dü+‘·ø±\T #˚j·TeT+fÒ #˚XÊqì yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD eTTK´eT+Á‹øÏ |ü+|æq sêJHêe÷ ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T. MT&çj·÷ >±˙ eT¬se¬s’Hê H√{Ÿ ô|ò’\TqT |ü]o*ùdÔ ‘·q ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äì ‘˚\T‘·T+<äì Äj·Tq ‘·q ˝ÒK˝À $e]+#ês¡T. ‘·q ø±s¡´<ä]Ù düeTø£å+˝À yÓ’mdt Hê‘√ dü+‘·ø±\T #˚sTT+∫q≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Jy√ 29˝À ‘·|ü⁄Œ\Tqï≥Tº d”;◊ Äs√|æ+∫+<äì Äj·Tq ‘·q ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì, yÓ’mdtqT qeTTà‘·÷ |üì#˚dæq≥Tº yÓ÷|æ<˚$ ‘·q ˝ÒK˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. Hêj·T≈£î&ç>± yÓ’mdt Ä<˚XÊ\T bÕ{Ï+#ê* ø±ãfÒº ‘êqT dü+‘·ø±\T #˚dæq≥Tº yÓ÷|æ<˚$ ‘Ó*bÕs¡T.

s¡÷.8 ø√≥T¢ Äe÷´e÷´ ÇcÕºqTkÕs¡+ Jy√\T C≤Ø#˚XÊs¡T düeTÁ>∑ Ä<Ûësê\T ùdø£]+#ê+ ˇ+{Ï >∑+≥qïs¡≈£î n¬sdüTº #˚XÊ+: d”;◊ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹>± ñqï ø±\+˝À eTÚ*ø£ edü‘·T\T, ô|≥Tºã&ÉT\ XÊU≤eT+Á‹>± |üì#˚dæq yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTqD yêHé|æø˘ ÁbÕC…≈£îº≈£î dü+ã+~Û+∫ ÇcÕºqTkÕs¡+ Jy√\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ ‘·eT $#ês¡D˝À ‘˚*q≥T¢ d”;◊ ù|s=ÿqï~. Ç+<äTø√dü+ eT+Á‹ s¡÷.8 ø√≥T¢ \+#·+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘˚*+<äHêïs¡T. Bì‘√ n$˙‹‘√ bÕ≥T K»Hê≈£î qwüº+ ø£*–+∫q

Äs√|üD\‘√ $#ês¡D ì$T‘·Ô+ ~˝Ÿ≈£îcÕ n‹~∏ >∑èVü‰ìøÏ e∫Ãq yÓ÷|æ<˚$ì ˇ+{Ï>∑+≥qïs¡≈£î n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT+Á‹ô|’ ◊|”d” 120(;), ¬s&é$‘Y 409, 420, 477(@) ôdø£åq¢‘√ bÕ≥T n$˙‹ ìs√<Ûäø£ #·≥º+˝Àì 13(1) &û, 13(2) ÄsY&ÉãT´ ôdø£åq¢ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTº $esê\qT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n˝≤π> XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY≈£î $esê\T ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT »>∑Hé e+‘·T..? ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T n<äT|ü⁄˝ÀH˚ ñHêïj·Tì, ñ|ü mìïø£\ yêsTT<ë≈£î neø±XÊ\T ˝Òeì sêÁwüº mìïø£\ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. mìïø£\T düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î mìïø£\ dü+|òüT+ düeTs¡úe+‘·+>± |üì#˚k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ñ|ü mìïø£\T yêsTT<ë |ü&˚+<äT≈£î m˝≤+{Ï neø±XÊ\T ø£ìŒ+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTDqT n¬sdüTº #˚dæq≥|üŒ{Ïø° >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡Dy˚T ñ+<äHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ Ks¡TÃ\ $esê\qT mìïø£\ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù mHé.¬ø.s¡T&√˝≤ |ü]o*+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ks¡TÃ\ |ü]o\q≈£î Äj·Tq |üs¡ø±\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ >∑Ts¡TÔ\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À ‘=\T‘· >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q bÕغ\≈£î, ‘·sê«‘· ]õdüºsY¶ bÕغ\≈£î, nq+‘·s¡+ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´\≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+<äì $e]+#ês¡T. y˚T 28q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î mìïø£\ >∑Ts¡TÔ\qT πø{≤sTTkÕÔeTHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ eTVü‰sêÁwüº 10, ø£sêí≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ◊<äT ø£+ô|˙\ #=|ü⁄Œq Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT ã\>±\qT Ç#˚Ã+<äT≈£î n+^ø£]+#êj·Tì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î yÓTT‘·Ô+ 217 Hê$TH˚wüqT <ëK\j·÷´j·Tì $e]+#ês¡T. s¡÷.21.85 ø√≥¢ q>∑<äT, 1.29\ø£å\ ©≥s¡¢ eT<ë´ìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

H˚&ÉT »>∑HéqT $#ê]+#·qTqï d”;◊ j·TTeH˚‘·qT n¬sdüTº #˚ùd neø±X¯+ eTT+<ädüTÔ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé <ëK\T ‘√dæ|ü⁄∫Ãq d”;◊ Hê´j·TkÕúq+ 28q eTs√kÕ] yê<äq\T øö+≥sY <ëK\T#˚j·÷\ì d”;◊øÏ Ä<˚X¯+ $qï ‘·sê«‘· á y˚Ts¡≈£î ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ‘·qqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ‘·qqT n¬sdüTº #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äì, ‘·q≈£î eTT+<ädüTÔ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ »>∑Hé d”;◊ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î »>∑Hé ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~

yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغì <Óã“rùd+<äT≈£î ≈£îÁ≥: »>∑Hé

düTo˝Ÿ≈£îe÷sY |æ{ÏwüHé <ëK\T#˚XÊs¡T. ‘êqT >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q sê»ø°j·T bÕغ n<Ûä´≈£åî&Éqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·q≈£î eT<Ûä´+‘·s¡ u…sTT˝Ÿ ≈£L&Ü Çyê«\ì Äj·Tq ‘·q |ü{ÏwüHé˝À ø√sês¡T. d”;◊ $#ês¡D≈£î ‘êqT uÛÑj·T|ü&ÉuÀqì, ‘êqT $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡e⁄‘êqì, ‘·qbÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± sê»ø°j·T <äTs¡T<˚›X¯+‘√ ‘êeTT $#ês¡D »s¡|ü&É+ ˝Ò<äì, ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î $#ês¡D kÕ>∑T‘√+<äì d”;◊ ù|s=ÿ+~. bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é, Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±] ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ ø£düº&û áHÓ\ 28 ‘˚B es¡πø ñ+<äì, yê] düeTø£å+˝À yÓ’mdt »>∑HéqT $#ê]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, n+<äTπø ‘êeTT yÓ’mdt »>∑HéqT |æ*#êeTì d”;◊ düŒwüº+#˚dæ+~. »>∑Hé Çã“+~ ø£*–ùdÔ m+‘·{Ïyê]HÓ’Hê e~*ô|≥ºe<ä›ì n¬sdüTº≈£î dü+ã+~Û+∫ nìï ˝≤+#Û·Hê\T |üP]Ô #˚dæ+~. Ä<˚•+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Hê\T>∑Ts√E\ bÕ≥T nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq b˛©düT\T 144 ôdø£åHé $~Ûdü÷Ô b˛©düT ø£MTwüqsY ãT<Ûäyês¡y˚T »>∑Hé n¬sdüTº dü+<äs¡“¤+>± sêÁwüº+˝À n\¢s¡T¢ »s¡>∑≈£î+&Ü Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT nìï eTT+<äTC≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. ã\>±\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊs¡T. d”;◊ ø±sê´\j·T+, Ç|üŒ{Ïπø nìï õ˝≤¢\ md”Œ\‘√ &çõ|æ ~H˚wt¬s&ç¶ d”;◊ ø±´+|t Ä|ò”dt, Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº e<ä› n<äq|ü⁄ f…*ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ã\>±\qT yÓTTVü≤]+|üCÒXÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ d”;◊ Hêj·T≈£î\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ ô|{≤º\ì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï »>∑HéqT nø£ÿ&˚ n¬sdüTº n¬sdüTº\T¬ø’Hê yÓqTø±&Ée<ä›ì #ÓbÕŒs¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î #˚kÕÔs¡H˚ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

31q uÛ≤s¡‘Y ã+<é ô|Á{À ô|+|ü⁄q≈£î ìs¡düq>± m˙¶j˚T |æ\T|ü⁄ q÷´&Ûç©¢, y˚T 24: ô|Á{À\T <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ô|’ <˚X¯yê´|üÔ+>± rÁe ìs¡düq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. Á|ü»\T, Á|ü‹|üøå±\T, $TÁ‘·|üøå±\‘√bÕ≥T ø±+Á¬>dt bÕغH˚‘·\ qT+∫ nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ô|Á{À ô|+|ü⁄q≈£î ìs¡düq>± <˚X¯yê´|üÔ Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤º\ì m˙¶j˚T ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± y˚T 31q uÛ≤s¡‘Y ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. m˙¶j˚T ø£˙«qsY, CÒ&ûj·T÷ n<Ûä´≈£åî&ÉT X¯s¡<éj·÷<äyé >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT &Ûç©¢˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷... j·T÷|”@ Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ô|Á{À\T <Ûäs¡\ô|+|ü⁄‘√ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<ä+≥÷ πø+Á<äeT+Á‘·T\T #˚düTÔqï yê<äqqT ($T>∑‘ê 2˝À)

u≤*ø£˝Ò {≤|t

|ü<äe ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ ` 87.84 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· ø£Ø+q>∑sY |òüdtº ` ôV’≤<äsêu≤<é ˝≤dtº ` pHé 20 qT+∫ dü|ü¢yÓT+≥Ø |üØø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê\T >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT $&ÉT<ä\j·÷´sTT. e÷<Ûä´$Tø£ $<ë´XÊK eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏ ôV’≤<äsêu≤<é˝À mdtmdtdæ |òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ákÕ] >∑‘· @&Ü~ ø£+fÒ m≈£îÿe>± 87.84 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· qyÓ÷<äsTT+~. ákÕ] ≈£L&Ü u≤*ø£˝Ò n~Ûø£ XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. 88.76 XÊ‘·+ u≤*ø£\T, 86.97 u≤\Ts¡T ñrÔs¡í‘· #Ó+<ës¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+‘√ b˛*Ñ˚ 4.74 XÊ‘·+ n~Ûø£+. 12,85,822 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡T ø±>± 12,74,047 ($T>∑‘ê 2˝À) eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕdüj·÷´s¡T. ákÕ] Áô|’y˚≥T dü÷ÿfi¯fl˝À ≈£L&Ü ñrÔs¡í‘·

CMyK

CMyK

sêÁwüº mìïø£\ n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ düŒw”ºø£s¡D

2˝À

n<äT|ü⁄˝ÀH˚.. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé H˚&ÉT d”;◊ $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. $#ês¡D˝À uÛ≤>∑+>± d”;◊ Äj·TqqT n¬sdüTº #˚j·Te#·ÃH˚ }Vü‰>±Hê\T CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢>±H˚, H˚&ÉT j·TTeH˚‘·qT n¬sdüTº #˚j·T&É+ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î »>∑Hé≈£î ≈£L&Ü düe÷#ês¡+ n+~+<äì, n+<äT#˚‘·H˚ eTT+<ädüTÔ u…sTT˝Ÿ ø√dü+ Äj·Tq rÁe Á|üj·T‘êï\T #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>±, H˚&ÉT d”;◊ $#ês¡D H˚|ü<∏ä´+˝À »>∑Hé eTT+<ädüTÔ u…sTT˝Ÿ nuÛÑ´s¡úqqT d”;◊ ø√s¡Tº ‹s¡düÿ]+∫+~. Ç|üŒ{ÏøÏ|ü&ÉT ìs¡íj·T+ rdüTø√C≤\eTì düŒwüº+#˚dæ+~. áHÓ\ 28q |æ{ÏwüHéô|’ eTs√e÷s¡T yê<äq\T $ì|æs#˚+<äT≈£î düeTj·T+ Ç∫Ã+~. ‘·<äqT>∑TD+>± d”;◊ øö+≥sY <ëK\T#˚j·÷\ì dü÷∫+∫+~. düTBs¡È yê<√|üyê<äq\T


2

ªRΩ©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[ryÚLRi¨s Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ¨sLÙSLjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= NRPW≤y C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ©Ø[LRiV Æ™sVμR∂xms¤Õ¡[μR∂V. aRPV˙NRP™yLRiLi Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ≠søyLRifl·NRPV ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ zqs’¡H A∏R∂V©´sVı @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 23 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·©´sV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. @≠s¨dsºΩxmsLRiVáV FsLiªRΩ…”¡™yLji\|ms\Æ©s©y NRPhji©´sLigS @lLixqÌsV ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sVVLiμR∂VgS æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP ™yLji ™´sW»¡Õ˝‹[ zqs’¡H @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s zqs’¡H D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá ©´sVLi¿¡ AÆμ∂[aSáV LS™´s≤R∂Liª][ ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsV\|ms NSLi˙lgi£qs xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡Ljigji©´sxmsˆV≤R∂V Àÿμ≥R∂gS zqs’¡H ¤«¡≤T∂ áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ {qsˆ≤`∂ |msLiøyLRiV. {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩ ≠s.x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩLS™´so xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. AL][xmsfl·Ã¡V DLi»¡VLiμR∂¨s, @¨sı ≠sxtsQ∏R∂WáV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ @lLixqÌsV\|ms Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsV ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ=, LRiV«¡Ÿ\Æ™sæªΩ[øR¡»Ì¡˙xmsNSLRiLi øR¡LRi˘Ã¡V DLi…ÿ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠sNTP xqsˆLiμj∂ryÚ©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsV ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiáNRPV æªΩáVxqsV©´sÆ©s[ ™yLRiÚáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi xms…Ì”¡©´s gRiæªΩ[ «¡gRi©±sNRPV xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s, ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡gRi©±s©´sV NRPW≤y zqs’¡H @lLixqÌsV μy*LSÆ©s[ æªΩáVxqsVNRPV©yı©´s¨s, ™´sVVLiμR∂VgS C ≠sxtsQ∏R∂VLi ªRΩ©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s zqs’¡H ≠søyLRifl· ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLRiV™yªRΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ=, ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms @’≥¡π∏∂WgSáV LS™´s…ÿ¨sNTP À‹ªRΩ= }msL]‰©yıLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V Æ™sWzmsÆμ∂[≠s LS“¡©y™´sW ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂á©´sV NRP÷¡aSLRiV. ≠søyLRifl· ≠sxtsQ∏R∂W¨sı NSLRiVNRPV\¤Õ¡©´s ™´sVWá≠sLS…fi\|ms©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ≠s|§¶¶¶ø`¡ ¤Õ¡[≈¡©´sV ªy©´sV gRi™´sLRiıL`iNRPV B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @lLixqÌsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μR∂gÊRiLRi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ AÆμ∂[aSáª][Æ©s[ BμR∂Liªy «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s ™yLRiÚáV Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP A∏R∂V©´s |msμÙR∂gS xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][

yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTº u≤<Ûëø£s¡+: |”d”d” N|òt u§‘·‡

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, y˚T 25, 2012

yÓ÷|æ<˚$ nqT#·s¡T\

bÕغì <Óã“rùd+<äT≈£î ≈£îÁ≥

Ms¡+>∑+..$<Ûä«+dü+

qqTï n¬sdüTº#˚ùdÔ $»j·TeTà u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]kÕÔs¡T yÓ’ø±bÕqT ìØ«s¡´+ #˚ùd+<äT≈£î ≈£îÁ≥|üHêïs¡T ø±+Á¬>dt, {°&û|” ø£*ùd d”;◊ì ñdæ>=*bÕsTT C≤rj·T #Ûêq˝Ÿ≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À »>∑Hé yÓ\¢&ç

eT+Á‹ n¬sdüTº≈£î ìs¡düq>± Ä+<√fi¯q me÷às√«, m+|”&ûy√ ø±sê´\j·÷\ô|’ sêfi¯¢<ë&ç Äغd” ãdüT‡\T <Ûä«+dü+ ` õ˝≤¢ u+<é≈£î |æ\T|ü⁄ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 23 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· @lLixqÌsVª][ A∏R∂V©´s @©´sVøR¡LRiVáV, @’≥¡™´sW©´sVáV lLi¿¡ËF°∏R∂WLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ≠sμ≥R∂*LixqsLi xqsXztÌsQLiøyLRiV. F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s @lLixqÌsV¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS Æ™sWzmsÆμ∂[≠s¨s ≠søyLjiLi¿¡©´s {qs’d¡H gRiVLRiV™yLRiLi A∏R∂V©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™y©±szmsN`P ˙Fy¤«¡N`ÌPNRPV À≥œ¡WZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ \|ms#˚Æ™s[…fi xqsLixqÛsáNRPV á’Ù¡ ¬ø¡[NRPWlLi[ËÕÿ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRi¨s @’≥¡π∏∂WgRiLi Æ™sWzms©´s {qs’d¡.. H{ms{qs, @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP øR¡»Ì¡LiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ |qsORPQ ©˝´s NTPLiμR∂ ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. @Õÿlgi[, «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV≤T∂gS ¬ø¡[LRiVxqsWÚ N][LÌRiVÕ‹[ Æ™sVÆ™sW μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ ™´sVLi˙ºΩ @©´sVøR¡LRiVáV, @’≥¡™´sW©´sVáV lLi¿¡ËF°∏R∂WLRiV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS ALiμ][Œœ¡©´sáV, LSryÚL][N][áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. A∏R∂V©´s @©´sVøR¡LRiVáV ¡Liμ`∂NRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı lLi[xms¤Õ˝¡Õ‹[ μy≤R∂VáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVÚá©´sV ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): yêHé|æø˘ ìsê«dæ‘·T\ bÕ|ü+ eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓT&É≈£î #·T≥Tº≈£î+~. yêHé|æø˘ ø£+ô|˙øÏ nÁø£eT+>± uÛÑ÷πø{≤sTT+|ü⁄\T »]|æq≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± ìsêΔ]+∫q d”;◊ eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTDqT >∑Ts¡Tyês¡+ n¬sdüTº #˚dæ+~. eT+Á‹ Vü≤√<ë˝À ñqï e´øÏÔì d”;◊ n¬sdüTº #˚j·T≥+ sêÁwüº #·]Á‘·˝À Ç<˚ ‘=*kÕ]. eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTºô|’ >∑‘· ø=ìï s√E\T>± }Vü‰>±Hê\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø d”;◊ n<äT|ü⁄˝À ñqï yêHé|æø˘ #Ó’¬sàHé ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é, Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±] ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶\ $#ês¡D dü+<äs¡“¤+>± \_Û+∫q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡πø yÓ÷|æ<˚$ e´eVü‰s¡+ ãj·T≥|ü&ç+~. yê] düeTø£å+˝ÀH˚ eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ì d”;◊ n~Ûø±s¡T\T $#ê]+#ês¡T. Ä]úø£XÊK, Hê´j·TXÊK\T uÛÑ÷πø{≤sTT+|ü⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫ nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£Ô+ #˚dæHê yê{Ïì |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü yêHé|æø˘≈£î \_›»]π>˝≤ uÛÑ÷eTT\T ø£≥ºu…&ÉT‘·÷ yÓ+ø£≥s¡eTD Jy√\T Ç|æŒ+#ês¡T. Ç+<äT˝À eT+Á‹ Á|üy˚Tj·T+ düŒwüº+ø±e&É+‘√ d”;◊ Äj·TqTï n¬sdüTº #˚dæ+~. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À ô|≥Tºã&ÉT\T, eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq eT+Á‹>± ñqï yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD ìC≤+|ü≥ï+, z&Éπse⁄ b˛s¡Tº\ n_Ûeè~ΔøÏ dü+ã+~Û+∫ yêHé|æø˘ ø£+ô|˙øÏ yê&Éπse⁄, ìC≤+|ü≥ï+ bò˛s¡Tº≈£î düMT|ü+˝À 30 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ #=|ü⁄Œq n<äq+>± uÛÑ÷eTT\T πø{≤sTT+#ês¡T. n+‘˚>±≈£î+&Ü 2008 p˝…’ 7q yêHé|æø˘≈£î kÕº+|ü⁄\T, ]õÁùdºwüq¢qT+∫ $TqVü‰sTT+|ü⁄ìdüTÔ Jy√ HÓ+ãsY 29qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. p˝…’ 10q eTs√ Jy√ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á Jy√˝À sêsTTr\≈£î eT+Á‹ n+^ø£]+#ês¡T. Jy√ 32 <ë«sê yêHé|æø˘ ø£+ô|˙øÏ eT]+‘· \_› »]π>˝≤ eT+Á‹ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îHêïs¡T. ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é, ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶\T Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ dæ_◊ m<äT≥ Vü‰»s¡T ø±yê*‡+~>± eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$øÏ H√{°düT\T n+<ësTT. ãT<Ûäyês¡+ @&ÉT >∑+≥\ ùd|ü⁄ düTBs¡È+>± $#ê]+∫q dæ_◊ >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£L&Ü $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡T ø±yê*‡+~>±

áHÓ\ 31q uÛ≤s¡‘Y ã+<é yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

Äj·Tq ø={ϺbÕπsXÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+ ˝À ô|Á{À ô|+|ü⁄ô|’ m+<äT≈£î Á|üø£≥q #˚j·T˝Ò<ä+≥÷ j·T÷|”@ì Á|ü•ï+#ês¡T. ô|Á{À\T <Ûäs¡\ô|’ ìj·T+Á‘·D m‹Ôqy˚dæq|üŒ{Ïø°, Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ô|+|ü⁄ »s¡>∑<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± #˚|ü≥ºqTqï uÛ≤s¡‘Yã+<é≈£î düVü≤ø£]+ #ê*‡+~>± sê»ø°j·T bÕغ\qT ø√s¡qTqï≥T¢ X¯s¡<éj·÷<äyé #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤ e⁄+&É>±, ô|Á{À <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ô|’ j·T÷|”@ $TÁ‘·|üøå±\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïsTT. ô|+∫q <Ûäs¡\qT ‘·ø£åDy˚T ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT. &ûm+πø, ‘·èDeT÷˝Ÿ, düe÷CŸyê~ bÕغ, Äπs®&û e+{Ï ø°\ø£$TÁ‘·|üøå±\T ô|Á{À ô|+|ü⁄qT rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔHêïsTT. Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ÄyÓ÷~+#·uÀeTì düŒwüº+#˚XÊsTT. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q &Ûç©¢ eTTK´eT+Á‹ w”˝≤ BøÏå‘Y ôd’‘·+ ô|Á{À\T <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ô|’ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ø±>±, ô|Á{À˝Ÿô|’ $~ÛdüTÔqï 25XÊ‘·+ yê´{ŸqT m‹Ôy˚j·T&É+ <ë«sê ñ‘·ÔsêK+&é Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ô|’ uÛ≤sêìï ‘·–Z+#˚Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~.

μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs™´sW¯L][*, FsLi≤U∂™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂Wá\|ms LSŒ˝œ¡ß LRiV™y*LRiV. xmsáV ¡xqsV=á @μÙyáV μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[aSLRiV. J  ¡xqsV=©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. lLi[xms¤Õ˝¡ Fs\|qs#= ˙ ¡x§¶¶¶¯LiQ\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ A∏R∂V©´sNRPV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ¨s«ÿLixms»¡ıLiÕ‹[©´sW Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @©´sVøR¡LRiVáV ≠dsLRiLigRiLi xqsXztÌsQLiøyLRiV. J  ¡xqsV=©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. μR∂VNSflÿá©´sV ™´sVWLiVVLiøyLRiV. @xqsáV ¨sLiμj∂ªRΩV≤T∂¨s ™´sμj∂¤Õ¡[zqs, AL][xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı ≠sVgRiªy ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ≠s≤T∂¿¡|ms…Ì”¡,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™sWzmsÆμ∂[≠s¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms lLi[xms¤Õ˝¡ ™yxqsVáV ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso @lLixqÌsV©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ A∏R∂V©´s @’≥¡™´sW©´sVáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s {qs’d¡H ªyªy‰÷¡NRP NSLS˘Ã¡∏R∂VLi μj∂ÕfiNRPVuy @ºΩ¥j∂ gRiXx§¶¶¶Li FsμR∂V»¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLiøyLRiV. F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs, @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV.

>∑T+≥÷s¡T, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä <äsê´|ü⁄Ô dü+düú (d”;◊) ø±+Á¬>dt ã´s√ Ä|òt ÇHÓ«dæºπ>wüHé>± |üì #˚k˛Ô+<äì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£&É|ü m+|” yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·eT bÕغì <Óã“ rùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt, Á|ü‹|üø£å {°&û|” ø£*dæ ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·THêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·qqT mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zq≈£î+&Ü #˚ùd Á|üj·T‘êï˝À¢ uÛ≤>∑+>±H˚ ≈£îÁ≥\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTπø ‘·qqT n¬sdüTº #˚sTT+#˚+<äT≈£î d”;◊ì ñdæ>=*bÕs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|”\T d”;◊‘√ ø£*dæ #˚düTÔqï ≈£îÁ≥\qT Á|ü»\T

>∑eTìdüTÔHêïs¡ì, ‘·«s¡˝À »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ Ä ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î ‘·–q ãT~Δ#ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T. ‘·qqT n¬sdüTº #˚dæ, sêÁwüº+˝À n\¢ø£˝À¢\+ düèwæº+∫.. ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]ÔkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À ñqï »>∑Hé >∑Ts¡Tyês¡+ C≤rj·T MT&çj·÷≈£î Ç+≥s¡÷«´ Ç#êÃs¡T. sêÁwüº+˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ ù|]≥ »s¡T>∑T‘·Tqï Vü≤+>±e÷ #·÷düTÔ+fÒ ≈£îÁ≥ ns¡úeTe⁄‘√+<äHêïs¡T. ‘·qqT n¬sdüTº #˚dæ, sêÁwüº yê´|üÔ+>± n\¢s¡T¢ düèwæº+∫, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ ù|]≥ ñ|ü mìïø£\T yêsTT<ë y˚sTT+#˚+<äT≈£î &Ûç©¢kÕúsTT˝À ≈£îÁ≥ »]–+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ bÕ≥T {°&û|”, d”;◊, >∑es¡ïsY ø£*dæ ≈£îÁ≥qT s¡∫+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêÁwüº+˝À n\¢s¡T¢ düèwæº+∫, Ä H˚bÕìï ‘·qô|’øÏ HÓfÒº+<äT≈£î |üø±ÿ Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. @<˚+ »]–Hê sêÁwüº+˝À XÊ+‹j·TT‘·+>±

ñ|ü mìïø£\T »s¡>±\ì »>∑Hé Äø±+øÏå+#ês¡T. n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å bÕغ\ ≈£îÁ≥\qT #Û˚~+#˚+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<äΔ+>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T. &çbÕõ≥T¢ <äø£ÿeH˚ uÛÑj·T+‘√H˚ ≈£îÁ≥ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·qqT n¬sdüTº#˚ùdÔ Á|ü»\T z|æø£‘√ ñ+&ç, ñ|ü mìïø£\T »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. á ñ|ü mìïø£\ <ë«sê Á|ü»\T <˚XÊìøÏ dü<˚X¯+ Çe«qTHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. z≥T‘√ ø±+Á¬>dt, {°&û|”\≈£î ~eTà ‹]π>˝≤ rs¡TŒ Çe«qTHêïs¡ì, n+<äTπø ñ|ü mìïø£\T kÕ|ò”>± »s¡>±\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. mìïø£\ yêsTT<ë≈£î #˚düTÔqï ≈£îÁ≥\qT ‹|æŒø={≤º\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ñ|ü mìïø£\T »]–‘˚ ø±+Á¬>dt, {°&û|”\≈£î &çbÕõ≥T¢ ≈£L&Ü <äø£ÿeHêïs¡T. ‘·q sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘Y Á|ü»\ #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+<äì z Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T.

s√E\ bÕ≥T Ç<ä›s¡T Hê´j·Tyê<äT\ düeTø£å+˝À ñ<äj·T+ 9>∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 es¡≈£î e÷Á‘·y˚T eT+Á‹ì $#ê]+#ê\ì ø√s¡Tº ìπs›•+∫+~. nsTT‘˚ $#ês¡D ì$T‘·Ô+ Á|ü‹s√E yÓ÷|æ<˚$ì C…’\T qT+∫ rdüTø=∫à rdüT¬øfi¯fl&É+ Çã“+<äì d”;◊ ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ #˚dæq $»„|æÔì ø√s¡Tº eTìï+∫+~. ø£düº&û |üPs¡Ôj˚T´+‘· es¡≈£L yÓ÷|æ<˚$ì d”;◊ ‘·eT ÄBÛq+˝ÀH˚ ñ+#·Tø√e#·Ãì, nsTT‘˚ $#ês¡D e÷Á‘·+ ìπs›•+∫q düeTj·T+˝À|ü⁄ e÷Á‘·y˚T »s¡>±\ì düŒwüº+ #˚dæ+~. B+‘√ Äj·TqTï d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ‹]– ~˝Ÿ≈£îcÕ n‹~∏ >∑èVü‰ìøÏ yÓ’mdt »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À $#ês¡DqT m<äTs¡Tÿ+≥Tqï yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD≈£î d”;◊ ø√s¡Tº 14s√E\ ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. ø£düº&û ø±\+ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· 30e Äu≤ÿØ eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTDô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ E´&ûwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é $~Û+∫+~. n˝≤π> ◊<äT s√E\ ‘˚Bq ì+~‘·T&çì ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üs¡#ê\ì ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ n~ÛcÕºq+ ˇ‹Ô&ç ô|+∫+~. eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJ˙e÷ bÕ≥T d”;◊ ø£düº&ûøÏ nqTeT‹+∫+~. πs|ü{Ï qT+∫ ◊<äT ù|s=ÿqï~. #˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ Äj·Tq≈£î dü÷∫+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚, n+<äT≈£î Äj·Tq $eTTK‘· Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. sêJHêe÷ #˚ùdÔ ‘·|ü⁄Œ n+^ø£]+∫ q≥¢e⁄‘·T+<äì Äj·Tq #Ó|æŒq≥T¢ düe÷#ês¡+. yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD‘√ sêJHêe÷ #˚sTT+#ê\ì bÕغ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTees¡íyês¡Ô) : ~e+>∑‘· uÛÑ÷πø{≤sTT+|ü⁄\T, mdtáC…&é\T s¡<äT› #˚j·÷\Hêïs¡T. n~ÛcÕºq+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ≈£L&Ü eTTK´eT+Á‹, yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À C≤Ø z e´øÏÔ kÕ«s¡ú+ ø√dü+ #ê˝≤ eT+~ C…’\T≈£î yÓfi¯ó dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. bÕغ n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\T bò˛Hé nsTTq nÁø£eT Jy√\ìï+{Ï˙ s¡<äT› #˚j·÷\ì ‘·THêïs¡ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£&É|ü #˚dæ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì nsTT‘˚, sêJHêe÷≈£î Äj·Tq yÓTT+&çπøXÊs¡T. ‘·qqT ã* &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+‘˚>±≈£î+&Ü n$˙‹ ÄdüTÔ\qT ñ<˚›•+∫ nHêïs¡T. eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, n~Ûø±s¡T\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ »|ü⁄Ô #˚dæ e´≈£îÔ\ô|’ #·≥ºÁ|üø±s¡+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nì ø±≈£î+&Ü ‘·|ü #˚dæq yês¡+<ä]ô|’Hê #·s¡´\T düe÷#ês¡+. yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTº H˚|ü<∏ä´+˝À eTTK´eT+Á‹ Äj·Tq nHêïs¡T. eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTºô|’ u≤ãT rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nÁø£eT+>± dü+bÕ~+∫q ÄdüTÔ\qT yÓ+≥H˚ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ düŒ+~+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ìyêdü+˝À kÕ«BÛ q + #˚ düTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yê{Ïì MT&ç j · ÷ ‘√ e÷{≤¢ & Üs¡ T . ˇø£ e´øÏ Ô kÕ«s¡ ú + ø√dü + dü‘·´Hêsêj·TD düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. yÓ÷|æ<˚$ ù|<ä \ ≈£ î |ü +∫ô|{≤º\Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY n$˙‹øÏ bÕ\Œ&É & É + ‘√ nH˚ ø £ eT+~ C… ’ \ T≈£ î yÓ fi ¯ ó yÓ+ø£≥s¡eTD ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ eTTK´eT+Á‹ ø±+Á¬ > dt bÕغ \T ø£*dæ z ;d” eT+Á‹ì ã*|üX¯óe⁄qT ‘· T Hêïs¡ ì u≤ãT nHêïs¡ T . øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ #˚ X Êj· T ì e÷J eT+Á‹ {°&û|” H˚‘· j·TqeT\ π ø e\+ eT+Á‘· T \T, myÓ T à˝Ò ´ \H˚ ø±≈£ î +&Ü dü‘·´Hêsêj·TD\qT ø£*XÊs¡T. nsTT‘˚, yês¡T Äj·Tq≈£î sêeTø£ è wü ß í & É T nHêïs¡ T. »>∑Hé, πøM|” sêeT#·+Á<äsêe⁄, ‘· | ü  #˚ d æ q yês¡ + <ä ] ô|’ H ê #· s ¡ ´ \T rdü T ø√yê\ì @ $<ÛäyÓTÆq Vü‰$T Çe«˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTTK´eT+Á‹ #·÷<ë›+ n+≥÷ bı&çbı&ç>± e÷{≤¢&çq≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt˝À ‘·|ü #˚dæq yês¡+‘ê ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì m+<äT≈£î n¬sdüTº $X¯«dü˙j·TesêZ\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüºe⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt #˚j·T˝Ò<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. <√∫ô|{Ϻq yês¡T, sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À e∫Ãq n$˙‹ Jy√\T <√#·T≈£îqï yês¡T <äsê®>± ãj·T≥ s√&É¢ô|’q sêJHêe÷qT >∑es¡ïsY ÄyÓ÷~+#·qTHêïs¡T. ø±´ì‡˝Ÿ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nÁø£eT ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡Hêïs¡T.

yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTº yÓ÷|æ<˚$ì ø√]+~. >∑Ts¡Tyês¡+ $#ês¡D≈£î Vü‰»¬s’q yÓ÷|æ<˚$ì ¬s+&ÉT >∑+≥\T Á|ü•ï+∫q ‘·s¡Tyê‘· dæ_◊ n~Ûø±s¡T\T yÓ÷|æ<˚$ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n¬sdüTº≈£î dü+ã+~Û+∫ n~Ûø±]ø£+>± dæ_◊ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m≥Te+{Ï Á|üø£≥q #˚j·T˝Ò<äT. yêHé|æø˘≈£î \_› »]–q+<äT≈£î>±qT Ä ø£+ô|˙øÏ #Ó’¬sàHé Á|ükÕ<é »>∑Hé ø£+ô|˙˝À¢ 800\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤ºs¡T. »>∑Hé ÄÁø£e÷düTÔ\ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ »>∑Hé ø£+ô|˙˝À¢ Á|ü<Ûëq+>± ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\ô|’ d”;◊ <äèwæº ô|{Ϻ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT dæ_◊ $#ê]+∫+~.

eT+Á‹ |ü<ä$øÏ yÓ÷|æ<˚$ sêJHêe÷ sêÁwüº m¬ø’‡CŸ XÊK eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. yêHé|æø˘ e´eVü‰s¡+˝À d”;◊ yÓ÷|æ<˚$ì n¬sdüTº #˚dæq yÓ+≥H˚ yÓ÷|æ<˚$ ‘·s¡|ü⁄q sêJHêe÷ |üÁ‘êìï |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD >∑es¡ïsY≈£î n+<äCÒXÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ sêCŸuÛÑeHé≈£î yÓ[flq u§‘·‡ >∑es¡ïsYqT ø£\TdüTø=ì $wüj·÷ìï $e]+#ês¡T. yÓ÷|æ<˚$ sêJHêe÷≈£î bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é ≈£L&Ü n+^ø±s¡+ ‘Ó*|æ+~. n$˙‹ eT+Á‘·T\ô|’ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ê\ì ôV’≤ø£e÷+&é düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T Çe«&É+‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT

‘·|ü #˚dæq yês¡+<ä]˙ •øÏå+#ê*: #·+Á<äu≤ãT

14 s√E\ E´&ûwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é

e&ç¶+|ü⁄˝À Æ™sá˝ VÆ™sºΩ©Ú s´ ¨sLiR xqs©s´ u≤*ø£˝Ò {≤|t ‘·–Z+|ü⁄! f…HéÔ |òü*‘ê\˝À

LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS LSryÚL][N][áV, ALiμ][Œœ¡©´sáV

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

XÊ‘·+ ô|]–+~. 3588 Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+∫q≥T¢ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 2,562 bÕsƒ¡XÊ\˝À 100 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#êsTT. ákÕ] |òü*‘ê˝À¢ 93.38 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+∫ ø£Ø+q>∑sY Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì\Te>± 76.94 XÊ‘·+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é ∫e] kÕúq+˝À ì*∫+~. ø£&É|ü 93.10 XÊ‘·+˝À ~«rj·T kÕúq+, q\¢>=+&É 92.99 XÊ‘·+‘√ eT÷&Ée kÕúq+˝À ì\Te>± nq+‘·|ü⁄s¡+ 81.76 XÊ‘·+‘√ ∫e] ¬s+&√kÕúq+˝À ì*#êsTT. pHé 20 qT+∫ dü|ü¢yÓT+≥Ø |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘êj·Tì pHé 11e ‘˚B˝À|ü⁄ dü+ã+~Û‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\T |ò”E ø£{≤º*‡ ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ä ‘·sê«‘· ø£{Ϻ Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥Tº sê˝Ò<ä+fÒ mdtmdtdæ uÀs¡T¶ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+<ä#·<äì eT+Á‹ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Øøö+{Ï+>¥ ø√dü+ pHé1e ‘˚B˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. Çø£ qT+∫ @ õ˝≤¢˝À |üØø£åsêùdÔ Ä õ˝≤¢˝ÀH˚ Øøö+{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì >∑‘·+˝À e÷~]>± ôV’≤<äsêu≤<é sêqedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. |òü*‘ê\qT ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·Ty˚T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì mdtmdtdæ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T ìs¡ísTT+∫q|üŒ{Ïø° eT+Á‹ kÕúìø£+>± ˝Òø£b˛e&É+‘√ ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4.30≈£î |òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ n|üŒ{Ïø° eT+Á‹ sê˝Òqì #Ó|üŒ&É+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ákÕ] e÷s¡Tÿ\T yÓ\¢&ç+#·≈£î+&Ü πøe\+ Áπ>&é\qT e÷Á‘·y˚T $<ë´XÊK Á|üø£{Ï+∫+~. Çø£ qT+∫ Á|ü‹ @&Ü~ Áπ>&é\qT Á|üø£{Ï+#·qTqï≥T¢ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

dü«\Œ+>± ô|Á{À\T <Ûäs¡ ‘·π>Z neø±X¯+ ©≥s¡Tô|’ s¡÷. 2 ‘·–Z+#·qTqï πø+Á<ä+ $TÁ‘·|üøå±\ ÄÁ>∑Vü≤+ H˚|ü<∏ä´+˝À |ü⁄qsê˝À#·q q÷´&Ûç©¢, y˚T 24: ô|Á{À\T <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ô|’ πø+Á<ä+ |ü⁄qsê˝À#·q˝À |ü&ç+~. uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\ ˇ‹Ô&çy˚Ts¡≈£î ô|+∫q <Ûäs¡qT dü«\Œ+>± ‘·–Z+#˚ jÓ÷#·q #˚k˛Ô+~. ©≥s¡T≈£î s¡÷ 2 qT+∫ s¡÷. 2.50 es¡≈£î ‘·–Z+#˚ neø±X¯+ ñqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T düeT#ês¡+. Bìô|’ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E˝À¢ n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q yÓ\Te&˚ neø±X¯+ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. $<˚o |üs¡´≥q˝À ñqï ô|Á{À*j·T+XÊK eT+Á‹ mdt.C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·q |üs¡´≥qqT ≈£î~+#·T≈£îì ˇø£s√E eTT+<äT>±H˚ dü«<˚XÊìøÏ sêqTHêïs¡T. <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ H˚|ü<∏ä´+˝À yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï $eTs¡Ù\≈£î Äj·Tq $es¡D Çe«qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ô|Á{Àô|+|ü⁄ ìs¡íj·T+‘√ m<äTs¡e⁄‘·Tqï e´‹πsø£‘·qT ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. á n+X¯+ô|’ πø_HÓ{Ÿ˝À #·]Ã+#˚+<äT≈£î Äj·Tq $<˚o|üs¡´≥qqT ≈£î~+#·T≈£îì dü«<˚X¯+ #˚]q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n<˚$<Ûä+>± X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT »s¡>∑qTqï eT+Á‘·T\T kÕ~Ûø±]ø£ ãè+<ä+ düe÷y˚XÊìøÏ ≈£L&Ü Äj·Tq Vü‰»s¡Tø±yê*‡ ñ+~.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTees¡íyês¡Ô) :|ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá |msLixmso\|ms ˙xmsºΩxmsOSQáV À≥œ¡gÊRiV™´sV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS ¨sLRixqs©´s ˙xmsμR∂LRi+©´sáV ¬ø¡[xms…ÌÿLiVV, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki, ’d¡¤«¡[{ms, {qs{msH, {qs{msFsLi ALiμ][Œœ¡©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV. |msLi¿¡©´s μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V ªRΩgÊjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLiVV. |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá |msLixmso\|ms …‘¡≤U∂{ms \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ≠s©´sWªRΩı ˙xmsμR∂LRi+©´s ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. ˙lgi[»¡L`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ºdΩgRiá NRPXuÒylLi≤ÔT∂ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Fs¨dÌsAL`i xmnsW…fi ©´sVLi¿¡ Æ™sW…ÿL`i \|qsNTPÕfi ©´s≤R∂VxmsoªRΩW ºdΩxqsVNRP™´s¿¡Ë μy¨sı x§¶¶¶ß}qs=©±srygRiL`iÕ‹[ ¨s™´sV«Í¡©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ©´sLji=Lix§¶¶¶ßáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ 29 ryL˝RiV |ms˙…‹[áV μ≥R∂LRiáV |msLi¿¡ ry™´sW©´sV˘≤T∂ ≠sLji¿¡LiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ¨sªy˘™´sxqsLSá μ≥R∂LRiáV @μR∂Vxmso ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li.. ªy«ÿgS |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiáV |msLi¿¡ ™´sVLjiLiªRΩ À≥ÿLRiLi Æ™sWzmsLiμR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. |msLi¿¡©´s øyLÍkiá©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLi¬ø¡[ ™´sLRiNRPW …‘¡≤U∂{ms F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. @»¡V LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[©´sW ¨sLRixqs©´s ˙xmsμR∂LRi+©´sáV ≠sV©´sıLi…ÿLiVV. ™´sVLiøyá ™´sVLi≤R∂áLi ¡Li≤y¤Õ¡[™´sVWLRiV, ALRiV»˝¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ {qs{msFsLi ©y∏R∂VNRPVáV LSryÚL][N][ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. |msLiøR¡©´s μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩW L][≤˝R∂\|ms \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. ™yLji¨s F°÷d¡xqsVáV

@lLixqÌsV ¬ø¡[zqs, }qÌsxtsQ©±sNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso …‘¡≤U∂{ms, ’d¡¤«¡[{ms, {qs{msFsLi, {qs{msH Æ©s[ªRΩáV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡≤y¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ ¨sLRixqs©´s ˙xmsμR∂LRi+©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS LSryÚL][N][áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. |msLi¿¡©´s μ≥R∂LRiáV ªRΩORPQfl·Æ™s[V DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡≤y¨sNTP ¡μR∂VáV ™´sVV≤T∂øR¡™´sVVLRiV\|ms D©´sı Fs\ZNPQQ=«fi, NRPxqÌs™±sV= xms©´sVı©´sV FsLiμR∂VNRPV ªRΩgÊjiLiøR¡μR∂¨s ™yLRiV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW≤y @™´sV¯NRPxmso xms©´sVı©´sV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[Æμ∂LiμR∂VNRP¨s ™yLRiV ¨sáμk∂aSLRiV. |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiáV |msLjigji©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. ≤U∂—¡Õfi, FsÕfi{ms“¡ μ≥R∂LRiá©´sV NRPW≤y |msLi¬ø¡[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |msLi¿¡©´s |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡VNRPVLi≤y.. ªRΩ*LRiÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V 18 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ ≤T∂Fy—¡»˝¡V NRPW≤y μR∂NRP‰™´s¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. LSryÚL][N][ª][ À≥ÿLkigS ˙…ÿzmnsN`P ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV ¨sLRixqs©´sNSLRiVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs, @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. |ms˙…‹[áV μ≥R∂LRiá |msLixmso\|ms NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá NRPW≤y ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigS D©´sı FyLÌki xmsLjizqÛsºΩNTP ªy«ÿ ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ ≤T∂Fy—¡»˝¡V NRPW≤y gRiÃ˝¡LiªRΩπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. |ms˙…‹[áV μ≥R∂LRiá |msLixmso ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡Ljilgi[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌkiNTP ºdΩ˙™´s ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.


Á>∑÷|t`1 |üØø£å≈£î õ˝≤¢ qT+∫ 3,314 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T xqsLigSlLi≤∂TÔ , Æ™sV[ 24 : C Æ©sá 27 «¡LRiVgRiV ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xms’˝¡N`P xqsLki*xqsV NRP≠dsVxtsQ©±s ˙gRiW£msc1 xmsLkiORPQáNRPV 3,314 ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©´sı»˝¡V BLiøyLÍji NRP¤Õ¡NÌRPLRiV Fs.aRPLRiª`Ω æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂V©´s xmsLkiORPQá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms F°÷d¡xqsV, xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá ¿d¡£mns xqsWxmsLjiLi¤…¡Li≤˝R∂ª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ (11) xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáՋ[ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¡≤R∂Vªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μyáՋ[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xmnsLkiıøR¡L`i, xqsLji\π∏∂V©´s Æ™sáVªRΩVLRiV DLiÆ≤∂[ ≠sμ≥R∂LigS øR¡W≤yá¨s

æªΩ÷¡FyLRiV. B¨s*—¡¤Õ¡»¡L˝RiNRPV ™´sVVLiμR∂VgS xmsLkiORPQá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms bPORPQfl· B™y*á¨s N][LSLRiV. ZNP[Li˙μyá ™´sμÙR∂ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ ™´sxqsºΩ, {qs…”¡LigRiV GLSˆ»¡V gRiVLjiLi¿¡ lgi[»¡V ¡∏R∂V»¡ ªRΩgji©´s À‹[LÔRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV.  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ ¨s≠sVªRΩÚLi F°÷d¡xqsV zqs ¡˜Liμj∂ ˙xmsºΩ |qsLi»¡LRiVNRPV @™´sxqsLS¨sı  ¡…Ì”¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá©´sV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV |qÌs˚NTPLig`i ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s N][LSLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá π∏∂VVNRP‰ •¶¶¶Õfi …”¡ZNP‰»˝¡©´sV ORPVQflÒ·LigS xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s, @Æμ∂[

≠sμ≥R∂LigS xqs™´sWμ≥y©´s xms˙ªyá\|ms •¶¶¶Õfi …”¡ZNP‰…fi Æ©sLi ¡LRiV xqsLjigS Æ™s[ryLS ¤Õ¡[μy øR¡W≤yá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLkiORPQ «¡Ljilgi[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSzmsLigRiV ¬ø¡[}qs ™yLji\|ms, xmsLkiORPQ •¶¶¶Ã¡VÕ‹[ A»¡LiNRPLi xmslLi[Ë ™yLji\|ms ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ xmsLkiORPQNRPV @©´sL>RiVáVgS ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μyáՋ[ ≠dsV≤T∂∏R∂W ™yLji¨s @©´sV™´sVºΩLiøR¡™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡ FyLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV xmsLkiORPQ •¶¶¶Ã¡VÕ‹ |qsÕfi Fn°©±sáV, H Fy≤R∂V ™´sLi…”¡ FsáNÌSQ˚¨sN`P ™´sxqsVÚ™´soáV @©´sV™´sVºΩLiøR¡LSμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLkiORPQNRPV •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘ @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV xqsWøR¡©´sáV «ÿLki ¬ø¡[ryLRiV. xmsLkiOSQ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP gRiLi»¡ ™´sVVLiμR∂VgS xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáNRPV ¬ø¡[LRiVN][™yá¨s @©yıLRiV. ¨sLÒkiªRΩ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP INRP ¨s≠sVxtsQLi Aáxqs˘Li ™´s¿¡Ë©´s @©´sV™´sVºΩLiøR¡ ¡≤R∂μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. |ms©´sVı,

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, 25 y˚T 2012

sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHéô|’ ;CÒ|” q»sY LS«¡™s´ VLi˙≤∂T , Æ™sV[ 24: LS«¡NUP∏R∂V, øyLji˙ªRΩNRP, ™y˘FyLRi ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ NRP÷¡gji©´s LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs Fs¨sıNRPáNRPV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ A∏R∂W FyLÌkiáV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı Fs¨sıNRPáՋ[ lgi÷¡¿¡ •¶¶¶˘˙…”¡N`P ryμ≥j∂Liøyá¨s …‘¡≤U∂{ms D≠s*Œ˝œ¡®LRiVª][Liμj∂. lgiáVxmso J»¡™´sVVá ™´sWc¤…¡cÕÿ ™´so©yı ªy™´sVW ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gSá¨s ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩáV ˙xms∏R∂VªyıáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{msNTP NSxqsÚ NS˘≤R∂L`i ™´soLiμj∂. A NS˘≤R∂L`iª][ Fs¨sıNRPáՋ[ ªRΩ ™´sV D¨sNTP¨s ¨sáVxmsoNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV J ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[μÙy™´sV¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ A FyLÌki {qs¨s∏R∂VL˝RiV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{ms NRPW≤y Æ™s[V∏R∂VL`i @À≥œ¡˘LÛji¨s ¨s÷¡zms F°…‘¡cNTP μj∂gRi≤y¨sNTP xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[©´sW, ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[©´sW @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[¤Õ¡[¨s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ \|qsªRΩLi 2006Õ‹[ BNRP‰≤R∂ NSL]ˆlLi[xtsQ©±s©´sV c\ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ªRΩ™´sV xms»Ì¡Vc ¨sLRiWzmsLiøR¡VNRPV¨s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV.. ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPáՋ[©´sW lgi÷¡¿¡ xqsªyÚ øy»¡VcN][™yá©´sı ªRΩx§¶¶¶ªRΩx§¶¶¶ª][ ™´so©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ B…‘¡c™´sá LS«¡NUP ∏R∂WáՋ[ |ms©´sV™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡Vc¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. gRiªRΩ @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáՋ[ ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki N]ªRΩÚgS ™´s¿¡ËLiμj∂. …‘¡c≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qsá ©´sVLi¿¡ øyÕÿ™´sVLiμj∂ ©y∏R∂VNRPVáV A FyLÌkiÕ‹[NTP ™´sáxqsÆ™sŒ˝ÿLRiV. ªRΩLS*ªRΩ A FyLÌki NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLiNS™´s≤R∂Li.. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s FyLÌki æªΩLRi\|msNTP LS™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ xmsLjiflÿ™´sWáV ø][»¡Vc¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. C xmsLjiflÿ™´sWá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LS«¡™´sVLi˙≤T∂ LS«¡NUP∏R∂WáՋ[ À≥ÿLki ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡Vc ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV.NSLi˙lgi£qsNRPV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLi lLiLi≤R∂V μR∂FnyáV ™´sLRiVxqsgS NSL]ˆl Li[xtsQ©±s©´sV \ZNPc™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı …‘¡c≤U∂{ms¨s J≤T∂Li¿¡ Cry\lLi©y Æ™s[V∏R∂VL`i {mshRiLi μR∂NTP‰LiøR¡VN][™yá¨s NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL˝RiV {qsLji∏R∂V£qsgS ™´so©yıLRiV. Æ™s[V∏R∂VL`i xmsμR∂≠s CryLji «¡©´sLRiÕfiNTP ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ F°…‘¡cNRPW≤y gRi…Ì”¡gSÆ©s[ DLi¤…¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ALÛjiNRP, ry™´sW—¡NRP N][fl·LiÕ‹[  ¡Ã¡ \Æ™sV©´s @À≥œ¡˘LÛji¨s FsLizmsNRP¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ™´so©yıLRiV. }§¶¶¶˙…”¡N`P ryμ≥j∂Liøyá¨s…‘¡c≤U∂{ms ªRΩx§¶¶¶ªRΩx§¶¶¶ ™´sLRiVxqsgS lLiLi≤R∂VryL˝RiV Æ™s[V∏R∂VL`i {mshRiLi μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©´sı …‘¡c≤U∂{ms CryLji NRPW≤y lgi÷¡¿¡ •¶¶¶˘˙…”¡N`P ryμ≥j∂Liøyá©´s NRPzqsª][ ™´so©yıLRiV. lgi÷¡¬ø¡[ xqsªyÚ ™´so©´sı Æ™s[V∏R∂VL`i @À≥œ¡˘LÛji N][xqsLi ˙xmsμ≥y©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV @Æ©s[*xtsQfl· ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLiVV. LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛji¨s lgi÷¡zms}qsÚ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌkiNTP ºΩLRiVgRiV¤Õ¡[NRPVLi≤y  ¡Ã¡LigS ™´soLi»¡VciLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLiª][ ™´so©´sı ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV  ¡Ã¡\Æ™sV©´s @À≥œ¡˘ LÛRiVá N][xqsLi μR∂XztÌsQryLjiLiøyLiVV. ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡c x§¶‹[μy ©´sVLi¿¡ NSL]ˆlLi[xtsQ©±s x§¶‹[μy ™´søyËNRP Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV lLiLi≤R∂V μR∂FnyáV BNRP‰≤R∂ Fs¨sıNRPáV «¡LjigSLiVV. C lLiLi≤R∂VryL˝RiV …‘¡c≤U∂{msπ∏∂[V BNRP‰≤R∂ lgiáVF~Liμj∂Liμj∂. 2002Õ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPáՋ[ FsLi.Fs£qs. øR¡˙NRP™´sLjiÚ, 2006 Fs¨sıNRPáՋ[ Aμj∂lLi≤ÔT∂ ≠dsLRiLSxmnsV™´s™´sV¯

|ms¨s=Õfi, LRi ¡˜LRiV, •¶¶¶Õfi …”¡ZNP‰»Ì¡V ªRΩxmsˆ G ™´sxqsVÚ™´soáV Æ™sLi»¡ æªΩ[LSμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. INRP L][«¡Ÿ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ZNP[Li˙μy¨sı @À≥œ¡˘LÛRiVáV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡, xmsLkiORPQ L][«¡Ÿ©´s Æ©s[LRiVgS ¬ø¡[LRiVN]©´sV»¡NRPV ≠dsÕ›ªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. ©´sáV™´sVWáá ©´sVLi≤T∂ @μR∂©´sxmso ALi˙μR∂ ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ L][≤ÔR∂V LRi™yflÿ xqsLixqÛs  ¡xqsV=áV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ ™´sV¨s, @Li¤À¡¤Õ¡©´sV=, \Æ™sμR∂˘ zqs ¡˜Liμj∂ @LiμR∂Àÿ»¡VÕ‹[ DLiøR¡ ©´sV©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. \¤Õ¡«¡¨sLig`i A{mnsxqsL˝Ri©´sV zqs…Ì”¡LigRiV ry‰Q*≤˝R∂©´sV, \|mnsLjiLigRiV ry‰Q*≤˝R∂©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡ FyLRiV. G\Æμ∂©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡V DLi¤…¡[ xmsLkiORPQá N][cALÔjiÆ©s[»¡LRiVgS ¨s∏R∂V ≠sVLiøR¡ ¡≤T∂©´s —¡Õ˝ÿ lLi≠s©´sW˘ @μ≥j∂NSLjiNTP aSLiºΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩá A»¡Li NRPLi NRP÷¡gji©´s¤…˝^¡æªΩ[ ≤T∂.Fs£qs.zms. Fn°©˝´sV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¿d¡£mns xqsWxmsLjiLi ¤…¡Li≤˝R∂©´sV BLiøyLÍji NRP¤Õ¡NÌRPLRiV N][LSLRiV.

Æ™s[V∏R∂VL˝RiVgS lgiáVF~LiμyLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ lLiLi≤R∂V Fs¨sıNRPáՋ[ NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{msáV lLiLiÆ≤∂[ ˙xmsμ≥y©´sLigS F°…‘¡Õ‹[ ™´so©yıLiVV. CryLji \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsª][Fy»¡Vc... ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ F°…‘¡c ™´sVμ≥R∂˘ CryLki lgi÷¡¿¡ øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztÌsQLiøy÷¡ æªΩáVgRiV ªRΩ™´sVV¯Œ˝œ¡ß D≠s*Œ˝œ¡®LRiVªRΩV©yıLRiV.¤«¡Li≤y Fyªyá¨s «¡gRi©±s FyLÌki AaRP \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©´sVLi¿¡ gRi…Ì”¡ @À≥œ¡˘LÛji¨s LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂Li¿¡ Æ™s[V∏R∂VL`i {mshRiLi c\ZNPc™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s N]ªRΩÚgS xmso…Ì”¡©´s «¡gRi©±s FyLÌki Æ©s[ªRΩáV AaRPgS ™´so©yıLRiV. ’d¡{qs ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªRΩáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ «¡gRi©±s FyLÌkiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ NUPáNRPLigS ™´so©yıLRiV. LS«¡™´sVLi˙≤T∂ zqs…‘¡c rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ {qs»¡Vc AbPxqsWÚ Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. «¡©´sLRiÕfi ZNP[»¡gjiLjiNTP @™´sNSaRPLi LS™´s≤R∂Liª][ J{qs ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáW Æ™s[V∏R∂VL`i xmsμR∂≠s¨s lgiáVøR¡VN][™yáƩs[ Fs%`¡Õÿ©±sÕ‹[ ™´so©yıLRiV. BÕÿ ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiá @À≥œ¡˘LÛRiVáV CryLji NSL]ˆlLi[xtsQ©±s Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[ μj∂lgi[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ @À≥œ¡˘LÛRiVá N][xqsLi @Æ©s[*xtsQfl· rygjixqsVÚ©yıLRiV.gRiªRΩLiÕ‹[ NUPáNRPLigS xms¨s¬ø¡[zqs©´s ©y∏R∂VNRPVáՋ[ xmsáV™´soLRiV @Æ©s[NRPryL˝RiV FyLÌkiáV zmnsLSLiVVLiøR¡≤R∂Li, @NRP‰≤y ¨sáNRP≤R∂¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVL][ FyLÌkiÕ‹[NTP ¬ø¡[LRi≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿáª][ BNRP‰≤R∂ LS«¡NUP∏R∂V gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li GLRiˆ≤T∂Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V NSL]ˆlLi[xtsQ©±s Fs¨sıNRPá\|ms ˙xmsμ≥y©´s LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQáV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿d¡ μR∂XztÌsQryLjiLiøyLiVV.

m˝Ÿd”&û ÁbÕC…ø˘º <ë«sêH˚ áMm+\qT #·÷|ækÕÔ+: ø£˝…ø£ºsY NPR ≤∂R xms, Æ™sV[ 24: Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS LS«¡Li}ms»¡, N][≤R∂WLRiV, LS∏R∂Vø][…”¡ @|qsLi’˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ FsÕfizqs≤T∂ ˙F~ ¤«¡NÌRPLRiV μy*LS xmns£qÌs ¤Õ¡™´sÕfi LS˘Li≤R∂\Æ™sV¤«¡[xtsQ©±s A£mns B.≠s. ∏R∂VLi ©´sV LS«¡NUP∏R∂V FyLÌjiáNRPV øR¡WzmsLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @¨sÕfi NRPV™´sWL`i }msL]‰ ©yıLRiV. rÛy¨sNRP NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi Õ‹[¨s ≠sV¨sNS©´sˆÈlLi©±s= •¶¶¶Õfi Õ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @¨sÕfi NRPV™´sWL`i , —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ¨sLRi¯Ã¡, NRP≤R∂xms, Fs©±sHzqs ≤T∂zqÌs˚N`ÌP B©±s xmnslLi[¯…”¡N`P A{mnsxqsL`i ≤y.ZNPAL`i ≠s«¡ ∏∫∂V NRPV™´sWL`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ LS«¡Li}ms»¡, N][≤R∂WLRiV, LS∏R∂Vø][…”¡ @|qsLi’˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ™yLkigS xmns£qÌs ¤Õ¡™´sÕfi LS˘Li≤R∂\Æ™sV¤«¡[xtsQ©±s A£mns B ∏R∂VLi ©´sV FsÕfi zqs ≤T∂ ˙F~¤«¡NÌRPLRiV μy*LS LS«¡NUP∏R∂V FyLÌjiáNRPV , FsAL`iI áNRPV, øR¡WzmsLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS NRP≤R∂xms, Fs©±s H zqs ≤T∂zqÌs˚N`ÌP B©±s xmnslLi[¯ …”¡N`P A{mnsxqsL`i ≤y ZNP AL`i ≠s«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW B≠s∏R∂VLiáՋ[ NRPLi˙…‹[Õfi ∏R∂VW¨s…fi Àÿ˘¤ Õ¡…fi ∏R∂VW¨s»˝¡V ™´soLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 950 B ≠s ∏R∂VLi áV ™´so©yı∏R∂V©yıLRiV. C B ≠s ∏R∂VLi áV Gπ∏∂[V @|qsLi’˝¡ ¨sπ∏∂V«¡NRP™´sLÊSáNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡, Fs¨sı F°÷¡Lig`i }qÌsxtsQ©˝´sNRPV FsLiªRΩ aSªRΩLi B≠s∏R∂VLi @Õÿ…fi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLi @Æ©s[ μy¨s\|ms øR¡LjiËLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. 3 ≠s≤R∂ªRΩáVgS LS˘Li≤R∂\Æ™sV¤«¡[xtsQ©±s A£mns Àÿ˘¤Õ¡…fi ∏R∂VW¨s…fi , NRPLi˙…‹[Õfi ∏R∂VW¨s»˝¡©´sV LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáNRPV FsÕfi zqs ≤T∂ ˙F~¤«¡NÌRPLRiV μy*LS øR¡WzmsLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌjiáV, —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™yLji AÆμ∂[aRP™´sVVá Æ™s[VLRiNRPV Æ™sVVμR∂…”¡ |qs…fi NRPLi˙…‹[Õfi ∏R∂VW¨s…fi, Æ™sVVμR∂…”¡ |qs…fi Àÿ˘¤Õ¡…fi ∏R∂VW¨s»˝¡©´sV zqÛsLjiNRPLjiLiøy™´sV©yıLRiV. @|qsLi’˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ™yLkigS NRPLi˙…‹[Õfi ∏R∂VW¨s…fi , Àÿ˘¤Õ¡…fi ∏R∂VW¨s…fi NRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s ˙zmsLi»¡V ºdΩzqs @LiμR∂VÕ‹[ LS«¡ NUP∏R∂V FyLÌkiá ™yLji¬ø¡[ xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[LiVVLiøy ™´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ C ˙zmsLi»¡V NS{msá©´sV, zqs≤T∂, ˙zmsLi»¡V NS{msá LRiWxmsLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáNRPV @LiμR∂¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV.

Á<äu≤ãT |üs¡´≥q s√CÒ 2014 mìïø£\≈£î ;CÒ|” düqï<ÛäΔ+ e÷#·s¡¢˝#·À+eT<Û äTu≤ãT Hê$TH˚wüHé

eT÷&ÉT dü÷Á‘ê\T Á|ü‹bÕ~+∫q >∑&ÜÿØ ™s´ VVLi¤\À¡, Æ™sV[ 24: ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ FygS Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ’d¡¤«¡[{ms xqs©´sıQμÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. 2014Õ‹[ «¡Ljilgi[ Fs¨sıNRPáNRPV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ˙xmsfl·◊¡NRPáV LRi¿¡r°ÚLiμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡ {mshS¨sı @μ≥j∂ztÌsQLiøyáLi¤…¡[.. ™´sVW≤R∂V xqsW˙ªyáV Fy…”¡Liøyá¨s ’d¡¤«¡[{ms «ÿºdΩ∏R∂V @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ¨sºΩ©±s gRi≤y‰Lki FyLÌki ˙ZaP[fl·VáNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. Fs¨dÔs∏R∂VW NRPW»¡≠sV¨s ≠sxqsÚLjiLiøR¡VN][™´s≤R∂Li, FyLÌki J»¡VÀÿ˘LiNRPV©´sV ™´sVL][ 10 aSªRΩLi |msLiøR¡VN][™´s≤R∂Li, }msμR∂áV, \Æ™sV©yLÌkiáV, μR∂◊¡ªRΩVá©´sV FyLÌki \Æ™sxmso ANRPLji+Li¬ø¡[Õÿ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV ˙Fy LRiLiÀ≥œ¡Li xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsxqsLigjiLi¿¡©´s gRi≤y‰Lki FyLÌki ˙ZaP[fl·VáNRPV μj∂aS¨slLÙi[aRPLi ¬ø¡[aSLRiV. lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡LRigRi©´sV©´sı C xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV FsÕfiZNP[ @μy*¨ds, xqsVuy¯xqs*LS«fi, @LRiVfl„fi\¤«¡…˝‘¡, LRi≠saRPLiNRPL`i ˙xmsryμ`∂, ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV •¶¶¶«¡∏R∂W˘LRiV. «¡⁄\¤Õ¡Õ‹[ «¡Ljilgi[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPá\|ms ºdΩ˙™´sLigS øR¡LjiËxqsVÚ©yıLRiV. FyLÌki ≠sμ≥y©´s ¨sLÒRi∏R∂W áª][ Fy»¡V FyLÌki @μ≥R∂˘QORPQ Fs¨sıNRPá\|ms øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. gRi≤y‰LkiNTP lLiLi≤][ryLji @™´sNSaRP≠sV¬ø¡[Ë @LiaRPLi\|ms©y C ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ C G≤yμj∂ ¿¡™´sL˝][ «¡LRigRi©´sV©´sı gRiV«¡LSª`Ω, z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi ˙xmsÆμ∂[a`P @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPá \|ms©y μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ xms≤T∂F°ªRΩVLiμR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ LRi≠saRPLiNRPL`i ˙xmsryμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. LS«¡NUP∏R∂V @zqsÚLRiªRΩ NSLRifl·LigS NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms≤T∂F°ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @¨sı LRiLigS Õ˝‹[ ≠sxmnsá\Æ™sV©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP N]©´srylgi[ @L>RiªRΩ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ¨sªy˘™´sxqsLSá μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂áª][ @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı «¡©´sLi\|ms ZNP[Li˙μR∂Li ªy«ÿgS |ms˙…‹[Õfi À≥ÿLRiLi Æ™sWzmsLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩORPQ fl·Æ™s[V |msLi¿¡©´s μ≥R∂LRiá©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqsLS‰LRiV ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ Æ™s[V 31©´s À≥ÿLRiª`Ω ¡Liμ`∂ Fy…”¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s zmsáVxmso¨søyËLRiV.  ¡Liμ`∂ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªy¨sNTP @LiμR∂LRiW xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.

Á|ü‘˚´ø£ bÕ\q˝À Á|ü»\ ø£cÕº\T ©s´ Õ‹Ê Li≤∂R , Æ™sV[ 24: ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá Fyá©´sÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s {qs{msFsLi ZNP[Li˙μR∂NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂Li AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLjiFyá©´s @xqsÚ™´s˘ xqsÚLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s @©yıLRiV. @˙NRP™´sV AxqsVÚá ZNP[xqsV gRiLiμR∂LRig][Œœ¡LigS ™´sWLjiLiμR∂¨s, {qs’d¡H @μ≥j∂NSLRiVáV N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @μ≥j∂NSLRiVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá\|ms ≠søyLjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sW LjiLiμR∂¨s @©yıLRiV. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á, @≠s¨dsºΩ ALÛjiNRP ≠sμ≥y©yáV @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS D©yı ∏R∂V©yıLRiV. \lLiªyLigRi xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li xmspLjiÚgS ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s AL][zmsLiøyLRiV. LS©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ©sgÊRiNRPF°æªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsªRΩ©´sLi ªRΩxmsˆμR∂¨s @©yıLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá xmsμR∂≠ds NSáLi xmspLRiÚLiVV G≤yμj∂ NS™´sxqsVÚ©yı Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¬ø¡[ªRΩgS¨sªRΩ©y¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. DxmsFs¨sıNRPáV ™´sVW≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiáNRPV øy™´so ¡ªRΩVNRPVá xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμR∂¨s @©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. DxmsFs¨sıNRPÕ˝‹[ {qs{msFsLi Fs™´s LjiNUP ™´sVμÙR∂ªRΩV B™´s*NRPVLi≤y xqs*ªRΩLiªRΩ˘Q˚LigS HμR∂V rÛy©yÕ˝‹[ F°…‘¡c ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡Lji˙ªyªRΩ¯NRP ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ºdΩxqsVNRPVLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂WLRiLigRiLiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ™´sWLRiVˆÃ¡NRPV @©´sVgRiVfl·LigS {qs{msFsLi INRP øy©´sÕfi©´sV |ms…Ìÿá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. Æ™s[á N][»˝¡ª][ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı rygRiL`i Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl· xms©´sVáV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s {qs{msFsLi aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡ xmsORPQ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V «¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂ N][LSLRiV. 2008Õ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s xms©´sVáV Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 50 aSªRΩLi NRPW≤y xmspLjiÚNSNRPF°™´s≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li NRPW≤y xms©´sVá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS LRiW.550 N][»˝¡ª][ xmspLjiÚ NS™y÷¡=©´s ZNP[{qs ZNP©yÕfi xms ©´sVáV LRiW.1100 N][»˝¡Vc ≈¡LRiVˬø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. xms™´sL`i ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV 60aSªRΩLi xmspLjiÚ¬ø¡[zqs©´s @μ≥j∂NSLRiVáV c¤…¡cLiVVÕfiFy˘Li ≤`∂ ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Li\|ms ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV FsÕÿLi…”¡ ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV.

giR VLi»¡WLiR V, Æ™sV[ 24: æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V C Æ©sá 25,26 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV.@Æμ∂[ L][«¡Ÿ©´s ™´sWøR¡L˝Ri …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji ¿¡LRiV™´sW≠sVŒ˝œ¡ ™´sVμ≥R∂VÀÿ ¡V ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV ™´sWøR¡L˝RiNRPV |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘ Õ‹[ ªRΩLRi÷¡™´s¬ø¡[Ë ˙xms«ÿ¨dsNS¨sı DÆμÙ∂[bPLi¿¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsxqsLigjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ INRPryLji xmsLRi˘ …”¡Li¿¡ Æ™s◊¡˛©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá ≠s«¡∏R∂W¨sı NSLiOTPQxqsWÚ ™´sVL][ryLji ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©yıLRiV. 25™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂VxmsoLji r¢ª`ΩNRPV ¬ø¡[LRiVN]¨s 9.30 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ L][≤`∂u° ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ ¿¡LiªRΩáªRΩLi≤y, N]xmsˆV©´sWLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡ryÚLRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi À≥‹[«¡©´sLi @©´sLiªRΩLRiLi «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂NRP, ªRΩV™´sVXN][»¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ lLiLi»¡¿¡LiªRΩáՋ[ «¡Ljilgi[  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiryÚLRiV. ™´sWøR¡L˝Ri ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xmsLRi˘»¡©´s ™´sVVgjiLiøR¡VN]¨s @Æμ∂[L][«¡Ÿ LS˙ºΩNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V gRiVLi»¡WLRiVNRPV ¬ø¡[LRiVN]¨s  ¡xqs ¬ø¡[∏R∂V ©´sV©yıLRiV. 26™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiNRPV ˙xmsºΩÚFy≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡™´sNRPLÊRiLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V L][≤`∂u° ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ FsNRP‰Æ≤∂NRP‰≤R∂ xmsLRi˘…”¡LiøyáƩs[μj∂ BLiNS ¨sLÛSLRifl·NRPV LS¤Õ¡[μR∂V.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi FyLÌki ™´sVV≈¡V˘Ã¡V xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV ˙xmsºΩÚFy≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xmsLRi˘»¡©´s©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[ryÚLRiV. C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ NRPW≤y INRP  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ DÆμÙ∂[aRPLiÕ‹[ ©y∏R∂VNRPVáV D©yıLRiV. FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV  ¡xqs GLSˆ»˝¡©´sV FyLÌki —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ˙xmsºΩÚFy…”¡ xmsoÕ˝ÿLS™´so xms©´s˘Æ™s[OTPQxqsVÚ ©yıLRiV. Fs¨sıNRPá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ Fs{qs= ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´sNS‰ A©´sLiμR∂Àÿ ¡V ¨s™yxqsLiÕ‹[  ¡xqs GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. Fs{qs= Lji«¡LRiV*≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLigS D©´sı ˙xmsºΩÚFy≤R∂VÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[ ™´sVVLiμR∂V @Æμ∂[ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ A©´sLiμR∂Àÿ ¡V BLi…˝‹[  ¡xqs GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V»¡Li μy*LS —¡Õ˝ÿ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjiLiøyLRiV. C xmsLS˘∏R∂VLi gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ INRP ’d¡{qs Æ©s[ªRΩ BLi…˝‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V  ¡xqs GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ D©yıLRiV.

|ü<√ ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê\ô|’ ø£˝…ø£ºsY dü+‘·è|æÔ GáWLiR V, Æ™sV[ 24: 10 ™´s ªRΩLRigRiºΩ xms’˝¡N`P xmsLkiOSQ xmns÷¡ªyÕ˝‹[ xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ 92.95 aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li xms»˝¡ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s xqsLiª][xtsQLi ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. rÙy¨sNRP |qsLiVVLi…fi A©±s= NRPŒÿaSáՋ[ gRiVLRiV™yLRiLi «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPá ˙zms\|qs≤T∂iLig`i, @zqs|qÌsLi»¡V ˙zms\|qs≤T∂LigRiV @μ≥j∂NSLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xmsμR∂™´s ªRΩLRigRiºΩ xms’˝¡N`P xmsLkiORPQ Õ˝‹[ gRiªRΩLi NRP©yı 7 aSªRΩLi FsNRPV‰™´s DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡ ™yLRiÚ æªΩáVxqsVNRPV©´sı NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsWÚ C bPORPQflÿ xqsμR∂xqsV=Õ‹[ @μ≥j∂NRP aSªRΩLi D©´sı DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ ≤y. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¤…¡©±sÚ xmsLkiORPQ Õ˝‹[ ¨sLRiLiªRΩLRiLi NRPxtÌsQxms≤T∂ ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂LiøR¡≤y¨sNTP NRPXztsQ¬ø¡[zqs DFyμ≥y˘∏R∂V Õ‹[NS¨sı @’≥¡©´sLiμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V x§¶¶¶L<Riμy*©yá ™´sVμR∂˘ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 5 ™´s rÙy©´sLiÕ‹[ ¨sá™´s≤R∂Li xms»˝¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s DFyμ≥y˘∏R∂VVáLiªy ¨sLRiLiªRΩLRi xqs≠sVztÌsQ NRPXztsQ xmns÷¡ªRΩLigS ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂Liøy™´sV¨s ZNP[™´sáLi 0.45 aSªRΩLiª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsμ≥R∂™´sVrÙy©´sLi ¬ø¡[«ÿLRiVËN][™´s≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, 2012c2013 ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩLigS ≠sμy˘À‹[μ≥R∂©´s rygjiLi¿¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsbPË™´sVNRPV xmspLRi* \Æ™sÀ≥œ¡™´sLi ºdΩxqsVNRPV LS™´s≤y¨sNTP DFyμ≥y˘∏R∂VVáV LiVVxmsˆ…”¡ ©´sVLiÆ≤∂[ @LiNTPªRΩ À≥ÿ™´sLiª][ NRPXztsQ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤y. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s N][LSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ 86.75 aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ aSªRΩLi ryμ≥j∂Li¿¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 6 ™´srÙy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡©´s xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ C ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ 92.95 aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡ 5 ™´s rÙy©y¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμR∂¨s ≤y. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s æªΩ÷¡FyLRiV. N]μÙj∂Fy…”¡ ˙aRPμÙR∂ ø]LRi™´s xmns÷¡ªRΩLigS 10 ™´sªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQ Õ˝‹[ 7 aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ @μ≥j∂NRP\Æ™sVLiμR∂¨s, À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ ©´sWLRiVaSªRΩLi xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂LiøR¡≤y¨sNTP @LiμR∂LRiW xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV N][LSLRiV. ry∏R∂VLi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¤…¡©±sÚ ≠sμy˘LÙji¨ds, ≠sμy˘LÙRiVáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ªRΩLRigRiªRΩVá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™yLjiÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ Dªy=x§¶¶¶Li |msLjigjiLiμR∂¨s, μk∂¨s™´sÃ˝¡ NRPxtÌsQxms≤T∂ øR¡μj∂≠s ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂LiøyLRi¨s ≤y.™yfl‘·Æ ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV.

>±´dt,&çJ˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄q≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , Æ™sV[ 24: |ms˙…‹[ ÀÿLiÀfi }ms÷¡Ë©´s ZNP[Li˙μR∂Li BNRP ™´sLi…”¡Li…˝‹[ ™´sVLi»¡ |ms»Ì¡À‹[ª][Liμj∂. FsÕfi{ms“¡ gS˘£qs μ≥R∂LRi©´sV , ≤U∂—¡Õfi lLi[»˝¡©´sV |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. aRPV˙NRP™yLRiLi ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™sáV™´s≤R∂©´sVLiμj∂. ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ xmsLi≤R∂gRi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s {qs*»˝¡V xmsLiøR¡VNRPV©´sı ∏R∂VW{msGc2 |msμÙR∂áV ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩLi ¬ø¡[μR∂V gRiV◊¡NRPáV ºΩ¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. ry™´sW©´sV˘Ã¡ Æ©sºΩÚ©´s |ms˙…‹[ zms≤R∂VgRiV xmsÆ≤∂[aSLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi ¡Æ≤Í∂…fi |qsxtsQ©±s ™´sVVgjizqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ μ≥R∂LRi©´sV À≥ÿLkigS |msLi¬ø¡[zqs J ˙xmsflÿ◊¡NRP ˙xmsNSLRiLi NRPzqs ºdΩLRiVËNRPV©yıLRiV. BLiªRΩ…”¡ª][ ZNP[Li˙μR∂Li Algi[Õÿ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][ ÀÿμR∂V≤R∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂Li LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ≤U∂—¡Õfiª][ Fy»¡V ™´sLi»¡gS˘£qs μ≥R∂LRi©´sV |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙR∂Li @∏R∂W˘LiVV. aRPV˙NRP™yLRiLi xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS©´sV©´sı ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li ≤U∂—¡Õfi, Hzms—¡ μ≥R∂LRiá |msLixmso\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ≤U∂—¡Õfi\|ms ÷d¡»¡LRiVNRPV HμR∂V LRiWFy∏R∂VáV |msLiøyá¨s ALiVVÕfi ™´sWlLi‰…”¡Lig`i NRPLi|ms¨dsáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LRiVªRΩV©yıLiVV.

3

ôV’≤<äsêu≤<é

bÕsƒ¡XÊ\\≈£î n+<äì bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T NPR ≤∂R xms Æ™sV[ 24: ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ALRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘Õ‹[xms¤Õ¡[ FyhRiaSáՋ[ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV, NRP÷¡ˆxqsWÚ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV FyhRi˘xmsoxqsÚNSáV @LiμR∂¤«¡[∏R∂W÷¡=©´s @μ≥j∂NSLRiVáV BLiNS ™y…”¡\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡©´s»˝¡V ¤Õ¡[μR∂V. C G≤yμj∂ NRPW≤y BLiªRΩ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡[LRi¤Õ¡[μR∂V.—¡Õ˝ÿNRPV 18.50 áORPQáV FyhRi˘xmsoxqsÚNSáV @™´sxqsLRiLi NSgS Bxmsˆ…”¡NTP ALRiV áORPQáV xmsoxqsÚNSáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´søyË∏R∂V¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. «¡⁄©±s12Õ‹[gS ≠sμy˘LÛRiVáLiμR∂LjiNUP xmsoxqsÚNSáV @LiμR∂¤«¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. . —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[¨s FyhRiaSááV @Æ©s[NRPLi ™´so©yıLiVV. xmsLjizqsÚºΩ øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ≠sμy˘aS≈¡ xms»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¿¡©´sıøR¡Wxmso øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s Fs{qÌs∏R∂VW LSxtÌsQ˚ @r°zqsπ∏∂[V…fi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V zms.zqs.lLi≤ÔR∂©´sı }msL]‰©yıLRiV.™y…”¡ ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´sNRPV —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡ NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá ©yıLRiV. “¡J Æ©sLi ¡L`i 55©´sV xqs™´sLjiLi¿¡ xqsLiΔÿ˘ xmsLRiLigS DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLi≈¡˘ |msLiøyá©yıLRiV. 40 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV©´sı FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ FsLiªRΩ ™´sVLiμj∂ DFyμ≥y˘∏R∂VVáV©yıL][ 240 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV©´sı FyhRiaSáՋ[ NRPW≤y @LiªRΩ ™´sVLiμj∂ DFyμ≥y˘∏R∂VVá©yıLRi©yıLRiV. xmsμR∂™´s {msAL`i{qs gRi≤R∂V™´so xqs≠dsVzmsxqsVÚ ©´sıLiμR∂V©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsμ][ Æ™s[ªRΩ©´s xqsLixmnsW¨sı ˙NRP…”¡Liøyá©yıLRiV. 9™´s {msAL`i{qsNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 2008 AgRixtÌsvÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y @μj∂ 2010Õ‹[ @™´sVáVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi ≤ÔT∂ «ÿNÌ][ Æ©s[ªRΩáNTP¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV “¡JáVgS ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[}ms ≠sμy˘aS≈¡Õ‹[ øyÕÿ NSáLigS @xmsLjixtsQ‰QXªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá©yıLRiV. NRP≤R∂xms LS«ÿlLi≤ÔT∂ ≠dsμ≥j∂ Fs{qÌs∏R∂VW À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sV…˝ÿ≤R∂VªRΩW μk∂¨s μy*LS lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ß ©´sxtÌsQF°∏R∂W™´sV¨s æªΩ÷¡ FyLRiV. 9™´s {msAL`i{qsÕ‹[ «¡Ljigji©´s ™y…”¡¨s xqs™´sLjiLi¿¡ 10™´s {msAL`i{qs @©´sVNRPV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. xqsZNP=£qs FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ rÌy£mns Fy»¡L`iı ˙xmsNSLRiLi F°xqÌsVá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi¿¡ 10™´s ªRΩLRigRiºΩ NRPW≤y ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμR∂¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s F°xqÌsVáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |§¶¶¶ÕfiÚNSLÔRiVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≠sμ≥j∂≠s μ≥y©yáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ≠dsV©´sÆ™s[VuyáV ¤Õ¡NTP‰r°ÚLiμR∂©yıLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ |§¶¶¶ÕfiÚNSLÔRiVáV F~LiÆμ∂[Õÿ Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠sμ≥j∂≠sμ≥y©yáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV.

ªÄø±XŸμ |üØø£å $»j·Te+‘·+ ¤À¡LigiR Œ¡œ ®LiR V, Æ™sV[ 24: ANSa`P OTPQxmsfl”· xmsLkiORPQ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ\Æ™sVLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi øyLiμk∂xmspL`i BLi…”¡˙lgi[¤…¡≤`∂ ¤…¡£qÌs lLi[Li«fi ©´sVLi¿¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ANSa`P OTPQxmsfl”· xmsLkiORPQ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ\Æ™sVLiμR∂¨s aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. 60 NTPÕ‹[á ™yL`i|§¶¶¶≤`∂á©´sV Æ™sWxqsVNRPVF°gRiá C OTPQxmsfl”· 25 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[¨s áOSQQ˘¨sı ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ¬ø≥¡[μj∂Li¿¡LiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \|msá…fi LRiz§¶¶¶ªRΩ FsLiVVL`i˙NS£mnÌs μy*LS μk∂¨sı xmsLkiOTPQLi¿¡©´s»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. ∏R∂WLi…‘¡ FsLiVVL`i˙NS£mnÌs ≤T∂|mns©±s= zqsxqÌs™±sVÕ‹[ LRiWF~Liμj∂©´s ANSa`P "LS¤«¡[Li˙μR∂' LS≤yL`i μy*LS áOSQQ˘¨sı gRiVLjiªRΩxmsˆNRPVLi≤y ¬ø≥¡[μj∂Li¬ø¡[Õÿ LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. μk∂¨s LRiWxmsNRPሩ´sÕ‹[ Fsá NÌSQ˚¨sNRP£qs @Li≤`∂ LS≤yL`i Æ≤∂™´sá£msÆ™sVLi…fi FsrÌy’˝¡£tsQÆ™sVLi…fi, ≤U∂AL`i≤U∂™Ø[ FyáVxmsLiøR¡VNRPV©yıLiVV. BLi…”¡˙lgi[¤…¡≤`∂ \lgiÆ≤∂≤`∂ ≠sV\|qsÕfi ≤T∂™´sá£msÆ™sVLi…fi ˙F°˙gS™±sV NTPLiμR∂ ANSa`P OTPQxmsfl”· LRiWxmsNRPሩ´sNRPV 1990Õ‹[Æ©s[ ’≥d¡«¡Li xms≤T∂Liμj∂. Fs©Ø[ı ˙xmsπ∏∂WgSá @©´sLiªRΩLRiLi 2008Õ‹[ ª]÷¡ryLjigS ANSa`P OTPQxmsfl”· À≥ÿLRiªRΩ \|qs©´s˘LiÕ‹[ ¬ø¡[LjiLiμj∂. LS¤«¡[Li˙μR∂ LS≤yL`i ªRΩ©´s©´sV ªy©´sV xqsLiLRiOTPQLiøR¡VNRPVLi»¡W, áOSQQ˘Ã¡©´sV xmsNS‰gS ¬ø≥¡[μj∂LiøR¡gRiáμR∂V. GNRPNSáLiÕ‹[ 12 ≠sV\|qsÕfi=©´sV ˙xmsπ∏∂WgjiLiøR¡gRiáμR∂V. ≠s≠sμ≥R∂ ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*QQLjiÚLiøR¡gRiá LS¤«¡[Li˙μR∂.. IZNP[ryLji 64 …ÿlLÊi…fiá©´sV ¬ø≥¡[μj∂LiøR¡gRiáμR∂V. @Æ™sVLjiNSNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FsLiHFsLic104 Fy˙…”¡∏R∂V…fi OTPQxmsfl”· À≥œ¡WªRΩáLi ©´sVLi¿¡ gRigRi©´s ªRΩáLiÕ‹[¨s áOSQQ˘Ã¡©´sV ¬ø≥¡[μj∂Li¿¡©´s»˝¡V ANSa`P OTPQxmsfl”· NRPW≤y ¬ø≥¡[μj∂LiøR¡gRiáμR∂V. \|mns»¡L`i ¤«¡…fi=, ˙NRPW ≠sV\|qsÕfi=, ∏R∂VWG≠dsá\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y gRigRi©´s ªRΩáLi ©´sVLi¿¡ μy≤R∂VáV ¬ø¡[∏R∂VgRiáμR∂V.

Á>∑÷|t`1 |üØø£å≈£î nìï @sêŒ≥T¢ xqsLigSlLi≤∂TÔ , Æ™sV[ 24: C Æ©sá 27©´s «¡LRiVgRiV ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xms’˝¡N`P xqsLki*xqsV NRP≠dsVxtsQ©±s ˙gRiW£msc1 xmsLkiORPQáNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V BQ©±søyLÍji NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y.Fs.aRPLRiª`Ω æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂V©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V ©´sVLi≤T∂ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xms’˝¡N`P xqsLki*xqsV NRP≠dsVxtsQ©±s \¬ø≥¡L`i xmsLRi=©±sª][ NRP÷¡zqs LSxtÌsQ˚ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ xmsLiNRP«fi μj∂*Æ™s[μj∂ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©´sV=Õ‹[ BQ©±søyLÍji NRP¤Õ¡NÌRPLRiV FyÕÊ‹©yıLRiV. xmsLkiORPQá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV \¤Õ¡«¡©±s A{mnsxqsL˝RiV, B¨s*«fi¤Õ¡»¡L˝RiV ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS F°÷d¡xqsV ¡Liμ][ ¡xqsVÚ ©´sV NRPW≤R∂ GLSˆ»¡V\|ms F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ xmsLiNRP«fi μj∂*Æ™s[μj∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVVLiμR∂VgS xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μyá©´sV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ @r¢NRPLRi˘Li NRPágRiNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi xqsW™´sWLRiVgS (3) áORPQá ™´sVLiμj∂ C xmsLkiORPQáNRPV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. {qs¨s∏R∂VL`i @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡ xmsLkiORPQ ™´sVVgji∏R∂VV ™´sLRiNRPV ªRΩ¨s–d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s N][LSLRiV. •¶¶¶Õfi …”¡ZNP‰…fi Æ©sLi ¡LRiV, }msxmsLRiV N][≤`∂, }msxmsLRiV {qsLji£qs xqsLji øR¡WxqsVN][™yá¨s Gμj∂ ªRΩzmsˆ F°LiVV©´s B©±s™y÷¡≤`∂ @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. À≥œ¡˙μR∂ªRΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ «ÿ˙gRiªRΩÚ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s xmsLiNRP«fi μj∂*Æ™s[μj∂ N][LSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi Õ‹[gS xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μyáՋ[ @¨sı GLSˆ»˝¡V xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[@μ≥R∂©´sxmso «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV x§¶¶¶Lji«¡™´s•¶¶¶L`i ÕÿÕfi, —¡Õ˝ÿ lLi≠s©´sW˘ @μ≥j∂NSLji H.˙xmsNS£tsQNRPV™´sWL`i, lLi≠s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©´sÕfi @μ≥j∂NSLji LSLiøR¡Li˙μyLS™´so, @≤T∂xtsQ©´sÕfi Fs£qs.zms. áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

u≤qT‡yê&É˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ¨s«ÿ™s´ WÀÿμ`∂, Æ™sV[ 24: ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ N][xqsLi @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Àÿ©´sV= ™y≤R∂Õ‹[ C xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS DLiμj∂. ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡V ©y©y B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xmsNRP‰Æ©s[ ™´sVLi“¡LRi ©´sμj∂ D©yı ªylgi[LiμR∂VNRPV øR¡VNRP‰¨dsLRiV NRPW≤y μ]LRiNRP≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s rÛy¨sNRPVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ Àÿ©´sV=™y≤R∂Õ‹[ ¨ds…”¡ NRPuÌyáV @¨dsı B¨dsı NSμR∂V xqs≠dsVxmsLiÕ‹[Æ©s[ ¨s«ÿLi rygRiL`i «¡ÕÿaRP∏R∂V™´sVV©yı ªygRiV¨ds…”¡NTP ºΩxmsˆÃ¡V ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLi“¡LRi ©´sμj∂ ©´sVLi¿¡ FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi μy*LS xqsLRixmnsLS ¬ø¡[r°Ú©´sıªygRiV¨dsLRiV N]¨sı ˙FyLiªyáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´soª][Liμj∂. zmnsÃÌ¡L`i ¤À¡≤`∂áV bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ Fy»¡V \|ms£ms\¤Õ¡©˝´sV ÷d¡ZNP[“¡ A™´s≤R∂Liª][ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂Liª][ Àÿ©´sV=™y≤R∂Õ‹[¨s Æ™sW«ÿLji…‘¡ NSá¨dsáV À‹[LRiV ¨ds…”¡\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤R∂™´sázqs ™´sr°ÚLiμj∂. @LiæªΩ[NSμR∂V ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s xmsáV˙gS™´sWáV , ªRΩLi≤yáՋ[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ DLiμj∂. À≥œ¡W gRiLRi˜È «¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi»¡≤R∂Liª][ Fy»¡V NRPlLiLi…fi NRPuÌyáV N][ªRΩáV @μ≥j∂NRP™´sV™´s*≤R∂Liª][ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS Aμ≥y* ©´sıLigS ™´sWLjiLiμj∂. ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂WáV NRP÷¡zmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BxqsVÚLiμR∂¨s ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡xmsoÚ©´sıxmsˆ…”¡NTP —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @≠s NSgjiªyáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @™´soªRΩV©yıLiVV. xqs™´sVxqs˘ xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV NRPW≤y ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s»¡Li¤Õ¡[μR∂V.

»>∑Hé‘√ $y˚ø± uÛÒ{°

‘êC≤ |ü]D≤e÷\ô|’ #·s¡Ã giR VLi»¡WLiR V, Æ™sV[ 24: «¡gRi©±s aRPV˙NRP™yLRiLi zqs’¡H ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©´sı Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ A∏R∂V©´s ÀÿÀÿ∏∫∂V, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ gRiVLRiV™yLRiLi NRP÷¡aSLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ’¡“¡gS D©yıLRiV. gRiVLi»¡WLRiVNRPV ™´s¿¡Ë©´s \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS «¡gRi©±sª][ áOUPQ ¯xmsoLRiLiÕ‹[ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. A∏R∂V©´s «¡gRi©±s rÛyzmsLi¿¡©´s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ N][LÌRiV ZNP[xqsVáV, Dxms Fs¨sıNRPáª][ Fy»¡V FyLÌki¨s ©´s≤T∂zmsLi¬ø¡[ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms «¡gRi©±sª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ ≠sÆ™s[NS NRP÷¡zqs©´s»˝¡VgS xqs™´sWøyLRiLi. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂\|ms NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠s™´sVLRi+á©´sV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP ªy©´sV NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. A∏R∂V©´s ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, NSLRi˘NRPLRiÚáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV, ™yLji ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP gRiV≤`∂ \¤À¡ ¬ø¡FyˆLRiV. ªy©´sV NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ NSLS˘øR¡LRifl·\|ms øR¡LjiËLi¿¡ DLi…ÿLRi¨s @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáª][, \Æ™s∏R∂V£qs @’≥¡™´sW©´sVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV©´s ªRΩLS*ªRΩ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂¨s ≠s™´sVLji+xqsVÚLi≤R∂≤y¨sı ªy©´sV xqsz§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[NRP F°ªRΩV ©yı©´s¨s, ªy©´sV NSLi˙lgixqsVNRPV μR∂WLRiLigS DLi…ÿ©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgixqsVNRPV @LiNTPªRΩ À≥ÿ™´sLiª][ xms¨s¬ø¡[zqs©y ªRΩ©´s©´sV ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ©´s À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ªRΩ*LRiÕ‹[ ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPVLi…ÿ©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ©´sNRPV NSLi˙lgixqsVÕ‹[ DLi≤yá¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. FyLÌki N][xqsLi NRPV»¡VLiÀÿ¨sı ™´sμj∂¤Õ¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP ªRΩ©´sNRPV NSLi˙lgixqsVÕ‹[ ˙Fyμ≥y©´s˘Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs©´sV @LiμR∂LRiW μ][ztsQgS ¬ø¡[zqs ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V À≥œ¡≠sxtsQ˘ ªRΩVÚ ¨sLÒRiLiVVLiøR¡™´sV¨s NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV N][LS©´s¨s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs D©´sı©yıŒ˝œ¡® NSLi˙lgixqsV @’≥¡™´sXμÙj∂NTP Fyáˆ≤ÔyLRi©yıLRiV. A∏R∂V©´s øR¡¨sF°∏R∂WNRP ¨sªRΩ˘Li A∏R∂V©´s \|msÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+ 25, y˚T 2012

ø±*q&Éø£≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔqï uÛÑ≈£îÔ\T eT÷&˚fi¯¢ ñ‘ê‡Vü≤+˝À sêVüQ˝Ÿ≈£î |”sƒ¡+ ø£≥ºu…fÒº Á|üj·T‘·ï+..? ∏R∂VWzmsFs ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ Fyá©´s ™´sVVøR¡Ë»¡gS ™´sVVgjizqs©y Æ™s©´sNTP‰ ºΩLRigji øR¡WxqsVNRPVLi¤…¡[ ™´sVLRiNRP¤Õ¡[ ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NS©´sLS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso Fs©±s≤T∂FsNRPV ™yªy™´sLRifl·Li @©´sVNRPWáLigS DLiμR∂©´sı xqslLi[*áV r°¨s∏R∂W©´sV NRPá™´sLRi|ms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. C μR∂aRPÕ‹[ LSx§¶ ¶ßÕfi©´sV gRiÆμÙ∂Æ©sNTP‰Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV r°¨s∏R∂W Fy™´soáV NRPμj∂}ms @™´sNSaSáV ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV @À≥œ¡˘QQLjiÚ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FsLiªRΩ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡LiÕ‹[ DLiμ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. xqsLS‰L`i\|ms ’¡¤«¡zms ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRP F°LS…ÿ¨sı ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. J \Æ™sxmso @≠s¨dsºΩ\|ms F°LS≤R∂VªRΩWÆ©s[ ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ˙xmsryÚ≠sLiøR¡≤R∂Li μy*LS xqsLS‰L`i©´sV BLRiVNRPV©´s |ms…Ì”¡Liμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS Õ‹[N`PFyÕfi, @≠s¨dsºΩ ≤R∂ ¡V˜ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ™´s˘™´sx§¶ ¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV xqsLS‰L`iNRPV ¬ø¡™´sV»¡Ã¡V xms…Ì”¡Li¿¡Liμj∂. @Liμj∂™´s¿¡Ë©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ¬ø¡[ªRΩ ¡VøR¡VËNRPV¨s ∏R∂VWzmsFs\|ms ∏R∂VVμÙy¨sNTP μj∂gjiLiμj∂. lLiLi≤][ryLji ∏R∂VWzmsFs @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP BxmsˆV≤R∂V ’¡¤«¡zms D™´sV¯≤T∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı F°LS»¡Liª][ ™´sV©Ø[¯x§¶ ¶©±s xqsLS‰L`i DNTP‰Lji’¡NTP‰Lji @™´soª][Liμj∂. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ’¡¤«¡zms @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ™´sp˘x§¶ ¶Liª][ ’¡¤«¡zms DNTP‰Lji’¡NTP‰Lji @LiVV˘Liμj∂. ™´s¬ø¡[Ë lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ NSáLiÕ‹[ ∏R∂VWzmsFs áORPQ ˘LigS μk∂LÁRiNS÷¡NRP F°LS…ÿ¨sı ’¡¤«¡zms zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPLiμj∂. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ FyL˝RiÆ™sVLi…fi Æ™s[μj∂NRPgS ’¡¤«¡zms ™´sp˘•¶¶ ªRΩ¯NRP F°LS…ÿ¨sı ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V, ¨sªy˘™´sxqsLRi μ≥R∂LRiáV, ©´sÃ˝¡≤R∂ ¡V˜, @≠s¨dsºΩ, æªΩáLigSfl· BÕÿ xmsáV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms FyL˝RiÆ™sVLi…fi Æ™s[μj∂NRPgS F°LS…ÿ¨sNTP zqsμÙR∂xms≤T∂Liμj∂. ©´sÃ˝¡≤R∂ ¡V˜©´sV Æ™s©´sNTP‰ LRizmsˆLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ∏R∂VWzmsFs ≠sμ≥y©yá©´sV ’¡¤«¡zms ªRΩxmsˆVxms…Ì”¡Liμj∂.æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ BNRP‰≤T∂ Æ©s[ªRΩáV Æ™sVVμR∂áVNRPV¨s «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVV Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y xmsÕÿ∏R∂V©´s™yμy¨sı, xmsNS‰ ry*LÛRixmspLjiªRΩ ≠sμ≥y©yá©´sV @™´sáLi’¡LiøR¡≤R∂Li, ’¡¤«¡zms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≈¡¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li NRPW≤y A FyLÌkiNTP NRPázqs ™´sr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ’¡¤«¡zms Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ryOTPQgS ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y æªΩáLigSfl· B™´s*≤y¨sNTP zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[μR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı NSLi˙lgi£qs LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. B¿¡Ë©´s æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs Æ™s©´sNTP‰ F°™´s≤R∂Li J LRiNRPLigS NSLi˙lgi£qsNRPV \Æ™sV©´sxqsÆ©s[ ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. ’¡¤«¡zmsÕ‹[ D™´sV¯≤T∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li FyLÌki¨s xqs\lLi©´s μj∂aRPÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV ©´s≤T∂zmsr°ÚLiμj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ xqsVuy¯ xqs*LS«fi, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ @LRiVfl„fi \¤«¡…˝‘¡Ã¡V ™´sp˘•¶¶ ªRΩ¯NRPLigS ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms xqsLS‰L`i©´sV BLRiVNRPV©´s |ms…ÌÿLRiV. Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V NRPW≤y LS«¡˘xqs ¡Õ‹[ ªRΩ©´s gRiŒœ¡Liª][ DºΩNTP AlLi[aSLRiV. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ Æ™sW≤U∂NTP, ’d¡•¶¶ L`iÕ‹[ ¨sºdΩ£tsQ NRPV™´sWL`iNRPVá’≥¡xqsVÚ©´sı AμR∂LRifl· NRPW≤y Fs©±s≤T∂FsNRPV ÀÿgS NRPázqs ™´sr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩLi FsÕÿ D©yı Æμ∂[aRPLiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V ’¡¤«¡zmsNTP @©´sVNRPWá xms™´s©yáV ≠dsxqsVÚ©yıLiVV. ˙xms«¡Ã¡ AÕ‹[øR¡©y xqsLRi◊¡ NRPW≤y ™´sWLRiVª][Liμj∂. NSLi˙lgi£qs xmspLjiÚgS @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ’¡¤«¡zmsNTP NRPázqs ™´sr°ÚLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi ’¡¤«¡zms @©´sı ™yμR∂©´sáV æªΩLRi\|msNTP ™´søyËLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS ’¡¤«¡zms ™´s}qsÚ ªRΩxmsˆ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V NSμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV gRi…Ì”¡gS ©´s™´sVV¯ªRΩV©yıLRiV.™´sLRiVxqs NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿÕ˝‹[ BLRiVNRPV‰F°LiVV©´s ∏R∂VWzmsFs xqsLS‰L`i μ≥R∂LRiá©´sV NRPW≤y ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLiøR¡VªRΩW @¨sı ™´sLÊSá\|ms xms©´sVı F°»¡V©´sV |msLi¿¡Liμj∂. ≠ds»¡¨sı…”¡¨s FyL˝RiÆ™sVLi…fi Õ‹[xmsÕÿ Æ™sáVxmsÕÿ xqsLS‰L`i©´sV EzmsLjixqsáxmsNRPVLi≤y ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. 2“¡ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li Æ™sVVμR∂áV @©yı DμR∂˘™´sVLi, æªΩáLigSfl· F°LS»¡Li ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Ljiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ’¡¤«¡zmsNTP ˙xms«ÿμR∂LRifl· |msLRiVgRiVª][Liμj∂. ’¡¤«¡zms  ¡x§¶ ¶ß™´sVV≈¡ ™´sp˘x§¶ ¶Liª][ ∏R∂VWzmsFs Æ©s[ªRΩáV ªRΩááV μj∂LiøR¡VNRPVÆ©s[ xmsLjizqsÚºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP F°LS»¡Li ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPªy*¨sNTP ÀÿgS NRPázqs ™´sr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌkiÆ©s[ªRΩ xqsVuy¯ xqs*LS«fi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsxqsLigRiLiª][ BxmsˆV≤R∂V ’¡¤«¡zmsNTP æªΩáLigSfl·Õ‹[ gRi…Ì”¡ xmso©yμR∂VáV GLRiˆ≤ÔyLiVV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ xms»Ì¡V ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ’¡¤«¡zmsNTP Bμ][ ™´sVLi¿¡ @™´sNSaRPLigS À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. μk∂LÁRiNS÷¡NRP F°LS»¡Liª][ NSLi˙lgi£qs©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV ’¡¤«¡zms  ¡XLiμR∂Li ≠s≠sμ≥R∂ @ryÚQ˚á©´sV ªRΩ©´s @™´sVV¯Ã¡ F~μR∂Õ‹[ zqsμÙR∂LigS DLiøR¡VNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V N]ªRΩÚ ≠sV˙ªRΩVá©´sV Æ™sªRΩVÚN][‰™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V LSx§¶ ¶ßÕfi©´sV ˙xmsμ≥y¨s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sWLÊRiLi xqsVgRi™´sVLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ r°¨s∏R∂W D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáV\Æ≤∂©´s LSxtÌsQ˚xmsºΩ N][xqsLi r°¨s∏R∂W Æ™s[»¡ rygjixqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

m>∑Teq ˙{° $&ÉT<ä\‘√

>√<ë] ø£\ø£\ g][μyLRi™´sV¯ NRPLRiVfl”·Li¿¡Liμj∂. Æ©s[©´sV©yıLi»¡W Æ≤∂ÕÌÿ \lLiªRΩVáNRPV À≥œ¡L][ry Br°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ NRPŒœ¡˛™´sVVLiμR∂V ¨dsLRiV NRPŒœ¡NRPŒœ¡Õÿ≤R∂VªRΩV©yı Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Liª][ ¨dsLRiV xqs™´sVV˙μR∂Li FyÕ›ª][Liμj∂. μk∂Liª][ ≈¡Lki£mns\|ms AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©´sı @©´sıμyªRΩáV ™´sV◊d¡˛ DxqsWLRiV™´sVLi»¡V©yıLRiV. DÀ≥œ¡∏R∂V g][μy™´sLji ™yxqsVáNRPV ˙Fyflÿμ≥yLRiLi g][μy™´slLi[. A ©´sμj∂Õ‹[¨s ¨ds…”¡ øR¡VNRP‰¤Õ¡[ “¡™´s©yμ≥yLRiLi. ªylgi[LiμR∂VNRPV gRiVZNP‰≤R∂V ¨ds\¤Œ¡Q˛©y, μ][|qs≤R∂V ™´sLji xmsLi≤T∂Liøyá©yı A ªRΩ÷˝¡ NRPLRiVfl”·Liøy÷¡=LiÆμ∂[ FsxmsˆV≤R∂W ¨ds…”¡ª][ NRPŒœ¡NRPŒœ¡ÕÿÆ≤∂[ g][μy™´sLji Æ™s[xqs≠sÕ‹[ NSxqsÚ ¡NRP‰ ¿¡NTP‰F°™´s≤R∂Li xqsx§¶¶¶«¡Æ™s[V. A L][«¡ŸÕ˝‹[ @LRiN]LRi NRPuÌyáV ªRΩxmsˆ™´so g][μy™´sLji ™yxqsVáNRPV @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li ˙Fyflÿμ≥yLRi\Æ™sV©´s ¨dsLRiV©´sV NRP≤R∂÷¡ FyáV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ xmsLi»¡ NSáV™´sáNRPV ¨dsLji™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ @≠s NSryÚ FsLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ BLjilgi[xtsQ©±s aS≈¡ Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl· xms©´sVáV Æ™sVVμR∂áV|ms…Ì”¡Liμj∂. xmsp≤T∂NTPºdΩªRΩ, gRi»˝¡ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ C xms©´sVá¨dsı Æ™s[V xmsμj∂}§¶¶¶©´sV ©y…”¡NTP xmspLRiÚ™y*÷¡= DLiμj∂. @≠s NSryÚ ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP rygRiVªRΩW Æ™s[V A≈¡LRiV ©y…”¡NTP NRPW≤y xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ BLiªRΩÕ‹[Æ©s[ g][μyLRi™´sV¯ «¡Ã¡NRPŒœ¡©´sV xqsLiªRΩLjiLiøR¡VN]Liμj∂. {qs¤Õ¡[LRiV ©´sVLi¿¡ ©yáVgRiV Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LjiLiμj∂. μk∂Liª][ μ≥R∂™´s¤Œ¡[aRP*L`i Lji«¡LS*∏R∂VL`i μR∂gÊRiLRi 11 @≤R∂VgRiVáNRPV \|msÆ©s[ ¨dsLRiV ¬ø¡[LjiLiμj∂. C ¨ds…”¡¨s Æ≤∂ÕÌÿNRPV B™y*áLi¤…¡[ NSáV™´sá xms©´sVáV xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ A ¨dsLRiV ™´sXμ≥ygS xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[NTP F°ª][Liμj∂. ™´sLRiμR∂á xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @μR∂©´sLigS ™´s¿¡Ë©´s «¡ÕÿáƩs[ xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[NTP ™´sμj∂¤Õ¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ ºdΩ˙™´sLigS D©yı, @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı ¨ds…”¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. gRiLjixtÌsQLigS 11 @≤R∂VgRiVá ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li DLi¿¡ ©yáVgRiV lgi[»˝¡©´sV FsºΩÚ 2800 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨ds…”¡¨s xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[NTP ™´sμj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙NS£mns •¶¶¶÷¡Æ≤∂[ª][ g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡NRPV ≠sLS™´sVLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Æ™s[V 15 ©y…”¡NTP ¨dsLji¿¡Ë©´s¤…˝^¡æªΩ[ ≈¡Lki£mns rygRiV\ZNP©y ™´sWLÊRiLi xqsVgRi™´sVLi @π∏∂[V˘μj∂. ª]áNRPLji «¡Ã˝¡VáV FsÕÿ D©yı g][μyLRi™´sV¯ NRPLRiVfl”·LiøR¡μR∂©´sVNRPV©´sı \lLiªRΩVáNRPV @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li aSxmsLiÕÿ ™´sWLjiLiμj∂.

\Æ™sNRPVLihRi™yxqsV≤R∂V BáՋ[ Æ™s÷¡zqs©´s xms≠s˙ªRΩ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLi ºΩLRiV™´sVá. G≤R∂V N]Li≤R∂á\|ms Æ™s÷¡zqs©´s $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV¨s «¡©´s¯μ≥R∂©´s˘Li ¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP ¨sªRΩ˘Li áORPQÕÿμj∂gS À≥œ¡NRPVÚáV ºΩLRiV™´sVá ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. ry*≠sV ¬ø¡LiªRΩNRPV NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[ À≥œ¡NRPVÚáNRPW N]μR∂™´s¤Õ¡[μR∂V. N]LiªRΩ NSáLigS ©´s≤R∂NRP ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ºΩLRiV™´sVá ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[ À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ |msLRiVgRiVªRΩW ™´sr°ÚLiμj∂. À≥œ¡NTPÚÀ≥ÿ™´sLiª][ Fy»¡V, AL][μR∂˘μy∏R∂V¨sgS ™´sWLji©´s ©´s≤R∂NRP ™´sWLÊRiLiQ\|ms ºΩLRiV™´sVá ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ LRiμÙk∂gS DLiÆ≤∂[ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLi ˙xmsºΩL][«¡Ÿ áORPQá xqsLi≈¡˘Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPVLi…ÿLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ºΩLRiV™´sVá ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[Ã¡Õ˝‹[Æ©s[ DLi…ÿLRiV. N]Li≤R∂\|msNTP Æ™sVLRiV\lgi©´s LRi™yflÿ xqsμR∂VFy∏R∂WáV D©´sıxmsˆ…”¡NTP¨ds Æ©s[…”¡NTP NS÷¡Àÿ»¡Õ‹[Æ©s[ À≥œ¡NRPVÚáV G≤R∂VN]Li≤R∂á\|msNTP ¬ø¡[LRiVN][™´s≤y¨sNTP ™´sVNRPV‰™´s øR¡WzmsxqsVÚ©yıLRiV. ry™´sW©´sV˘Ã¡V, ≠dsH{msáV @Æ©s[ æªΩ[≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y BxmsˆV≤R∂LiμR∂LRiW ©´s≤R∂NRP ™´sWLÊRiLiÕ‹[Æ©s[ ºΩLRiV™´sVá ™´sxqsVÚ©yıLRiV. ¬ø¡LiªRΩNRPV ¬ø¡[LRiNRPVLi¤…¡[ xqsNRPá FyFyáV ª]ágjiF°ªy∏R∂V¨s À≥œ¡NRPVÚá ˙xmsºΩL][«¡⁄ xqsV™´sWLRiVgS 40 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ 50 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV ≠saS*xqsLi. ZaP[uy˙μj∂, Æ™s[μyøR¡Ã¡™´sVV, gRiLRiV≤y˙μj∂, ™´sXxtsQÀÿ˙μj∂, NS÷¡Àÿ»¡©´s ºΩLRiV™´sVá ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s $™yLji @Li«¡©y˙μj∂, A©´sLiμR∂gjiLji, Æ™s[LiNRP…ÿ˙μj∂ BÕÿ G≤R∂VN]Li≤R∂á©´sV À≥œ¡NRPVÚáV

õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt ndüeTà‹ ôd>∑\T

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @xqs™´sV¯ºΩª][ ≠sá≠sáÕÿ≤R∂Vª][Liμj∂. ™´sLRiVxqsgS lLiLi≤R∂V ryL˝RiV @|qsLi’d˝¡ rÛy©y¨sı ¬ø¡[«ÿLRiVËNRPV©´sı NSLi˙lgi£qs ºΩLjigji FygSÆ™s[}qsLiμR∂VNRPV xqs™´sW∏R∂WªRΩÚ™´sV™´soª][Liμj∂. ™´sVV¨szqsxmsÕfi Fs¨sıNRPáV ™´sVVLiøR¡VN]xqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ FyLÌki ˙ZaP[fl·Vá©´sV DæªΩ[Ú«¡xmsLRi¬ø¡[LiμR∂VNRPV {ms{qs{qs ™´sW«ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≤T∂. $¨s™y£qs ø]LRi™´sºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP «¡™´sxqsªy*á©´sV NRPW≤R∂gRi¤…Ì¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi N]©´srygRiVª][Liμj∂. ª]áVªRΩ ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡Õ‹[¨s ≤T∂≠s«¡©˝´s ™yLkigS NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ DæªΩ[Ú«¡ xmsLRiVxqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sWÆ™s[aSá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·ª][Fy»¡V ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV æªΩáVxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ∏R∂W\¤À≥¡ ≤T∂≠s«¡©˝´sV D©´sı ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂Õ‹[ Bxmsˆ…”¡NTP ™´sVV\|ms#ˆNTP \|msgS ≤T∂≠s«¡©˝´sÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂μR∂©´s Æ©s[ªRΩáV ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ xmsμR∂™´soáNRPV AaRPxms≤T∂ À≥œ¡LigRiFy»¡VNRPV gRiV\lLi©´s N]LiμR∂LRiV FyLÌki NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡V©yıLRiV. ™´sVV¨szqsxmsÕfi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩáxmsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV xqs©´sıQμÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı ≤U∂∏R∂V£qs r°μR∂LRiV≤R∂V , xqsVlLi[LiμR∂L`i xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ øR¡VLRiVgÊS FyÕÊ‹Li»¡V ©yıLRiV.NSLRi˘NRPLRiÚá ¤Õ¡[≠sVª][ xqs™´sWÆ™s[aSáV Æ™sáƙsáÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. @xqs™´sV¯ºΩ NRPVLixms…˝‹[ ≠sá≠sáÕÿ≤R∂VªRΩV©´sı ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ NSLi˙lgi£qs©´sV xms…”¡xtÌsQxmsLji¿¡ ™´s¬ø¡[Ë ™´sVV¨szqsxmsÕfi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmsLjizqÛsºΩ¨s @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ©y∏R∂VNRPVáV NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

{°&û|” bÕ\q‘√H˚ dü+πøåeT+

æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[Æ©s[ LSxtÌsQ˚Li @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N]™´sW¯Ã¡Fy…”¡ $μ≥R∂L`i æªΩ÷¡FyLRiV. …”¡≤T∂zms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sVLi¿¡ Fyá©´s @Liμj∂LiøR¡gRiáμR∂©yıLRiV. gRiªRΩ ª]≠sV¯Æμ∂[Œ˝œ¡ …”¡≤T∂zms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ Fs©Ø[ı xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV @™´sVáV øR¡ G∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsºΩÚFy≤R∂V Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji ≠dsLRi∏R∂V˘©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LRiVªRΩW A∏R∂V©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.. «¡©´s¯À≥œ¡W≠sV NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙gS™´sWÕ˝‹[ zqsÆ™sVLi…fi L][≤˝R∂V Æ™s[LiVVLi¿¡©´s xmnsV©´sªRΩ …‘¡≤U∂{msÆμ∂[©´s¨s $μ≥R∂L`i gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV 8 GŒ˝œ¡ ©´sVLi¿¡ ZNP[Li˙μR∂Li, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ r~™´sVV¯©´sV μ][øR¡VNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V AL][zmsLiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsÆ™s[V «¡gRi©±s ALS»¡xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV ªRΩxmsˆ ˙xms«ÿ }qs™´s\|ms @ªRΩ¨sNTP μR∂XztÌsQ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªRΩ©´s xmsμR∂≠ds NSLiORPQ N][xqsLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV ¡÷¡ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc ¬ø¡FyˆLRiV. FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáV, ©y∏R∂VNRPVáV HNRP™´sVªRΩ˘LigS xms¨s¬ø¡[zqs …‘¡c≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji NRPLiμR∂VNRPWLji ≠dsLRi∏R∂V˘©´sV lgi÷¡zmsLiøyá©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS $μ≥R∂L`i ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s @¨sı ≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[ ºΩLjigji ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s Æμ∂[aRPLi ©y∏R∂VNRPVáNRPV ˙gS™´sVxqsVÚáV ˙ ¡x§¶¶¶¯LRi¥R∂Li xms…ÌÿLRiV.

eTTø√ÿD|ü⁄ b˛{°˝À sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ LS™´sVøR¡Li˙μyxmsoLRiLi aS©´sxqsxqsÀ≥ÿ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ F°LRiV x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygRiVª][Liμj∂. BNRP‰≤R∂ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @À≥œ¡˘LÙRiVáLiμR∂LRiV DμÙR∂Li≤R∂V¤Õ¡[ NS™´s≤R∂Liª][ ˙xmsøyLRiLi LRixqs™´sªRΩÚLRiLigS rygRiVªRΩVLiμj∂. C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿáVgS LS«¡NUP∏R∂V F°LS»¡Li zms÷˝¡ xqsVÀ≥ÿ£tsQøR¡Li˙μR∂À‹[£qs, ª][»¡ ˙ºΩ™´sVWLRiVÚáV ™´sVÆμ≥∂[˘ rygRiVª][Liμj∂. ª][»¡ ˙ºΩ™´sVWLRiVÚáV, zms÷˝¡ xqsVÀ≥ÿ£tsQ øR¡Li˙μR∂À‹[£qs G FyLÌkiÕ‹[ D©yıLRiÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı G ™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s LS™´sVøR¡Li˙μR∂xmsoLRiLi J»¡L˝RiV, BμÙR∂LjiÕ‹[ Fs™´sLjiNTP J¤…¡[∏R∂Wá©´sı @LiaS¨sı ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ AÕ‹[¿¡xqsVÚLi…ÿLRiV. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ≠dsLjiμÙR∂LRiV ≠sV©´s•¶¶¶ ™´sVL][ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV LS™´sVøR¡Li˙μR∂xmsoLRiLi J»¡L˝RiNRPV ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. C ryLji DxmsFs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @À≥œ¡˘LÙjigS ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡NS‰Ã¡ LS™´sVøR¡Li˙μR∂LS™´so F°…‘¡cNTP μj∂gRi»¡Liª][ xmsLjizqÛsºΩ ™´sWLjiF°∏R∂VLiμj∂.

æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji ¿¡NS‰Ã¡ LS™´sVøR¡Li˙μR∂ LS™´so ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ N]ªRΩÚ F°NRP≤R∂áV @©´sVxqsLjixqsVÚ©yıLRiV. @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ …‹[{msáª][ ¿¡NS‰Ã¡ LS™´sVøR¡Li˙μyLS™´so x§¶¶¶≤y≠s≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡NS‰Ã¡ LS™´sVøR¡Li˙μy LS™´soNRPV N˝UP©±s BÆ™s[V«fi DLiμj∂. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s ªRΩ©´s ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ }msLRiV©´sV ™y≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂¨s\|ms Fs¨sıNRPá xqsLixmnsW¨sNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV, NSLi˙lgixqsV FyLÌkiáV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ NSxmso J»˝¡©´sV ¿¡NS‰Ã¡ LS™´sVøR¡Li˙μy LS™´so ¿d¡Ã¡VryÚLRi¨s ≠sVgRiªy FyLÌkiá ™yLRiV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ¿¡NS‰Ã¡ LS™´sVøR¡Li˙μy LS™´so \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji zms÷˝¡ xqsVÀ≥ÿ£tsQ øR¡Li˙μR∂À‹[£qsNRPV, NSLi˙lgixqsV @À≥œ¡˘LÛji ª][»¡ ˙ºΩ™´sVWLRiVÚáVNRPV gRi…Ì”¡ F°…‘¡ B¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NRP¨dsxqsLi F°…‘¡ NRPW≤y B™´s*¤Õ¡[μR∂Æ©s[ zqÛsºΩ ©´sVLi¿¡ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ˙NRP™´sVLigS xmsoLi«¡ŸNRPVLiμj∂.

Ä ◊<äT>∑T] eT+Á‘·T˝À¢ >∑TãT\T? Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsVª][ BxmsˆV≤R∂V ªRΩμR∂VxmsLji Æ©sLi ¡L`i Fs™´sLjiμR∂Æ©s[ øR¡LRiË Æ™sVVμR∂áLiVVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂¨s zqs’¡H ≠søyLjiLi¿¡Liμj∂. Fs™´sW¯L`i ZNP[xqsVÕ‹[ AÆ™sV©´sV ≠søyLjiLiøyLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™´sVLi˙ªRΩVÕ˝‹[ gRiV ¡VáV Æ™sVVμR∂áLiVVLiμj∂. «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· @lLixqÌsV NS™´s≤R∂Liª][ xqsV˙{msLiN][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV @LiμR∂VNRPV©´sı BªRΩLRi ™´sVLi˙ªRΩVÕ˝‹[ gRiV ¡VáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. ALRiVgRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV xqsV˙{msLiN][LÌRiV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ @lLixqÌsLiVV©´s ª]÷¡ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· NS™´s≤R∂Liª][ ≠sVgRiªy HμR∂VgRiVLjiÕ‹[ xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ ALiμ][Œœ¡©´s Æ™sVVμR∂áLiVVLiμj∂. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ NUPáNRP\Æ™sV©´s aS≈¡Ã¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s gkiªylLi≤ÔT∂, xqs’¡ªy

@ªRΩ˘LiªRΩ À≥œ¡NTPÚ˙aRPμÙR∂áª][ g][≠sLiμR∂ ©y™´sVxqs¯LRifl·Ã¡ª][ @μj∂L][z§¶¶¶ryÚLRiV. @÷¡zmsLji ©´sVLi¿¡ \Æ™sNRPVLihRiLi ™´sLRiNRPV Æ™sVVªRΩÚLi 9 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri F~≤R∂™´soÕ‹[ 35 Æ™s[á 500 Æ™sV»˝¡V DLi…ÿLiVV. Æ™sV»Ì¡V Æ™sV»Ì¡VNRPW Æ™sVVNRPV‰ªRΩW , xmsxqsVxmso NRPVLiNRPV™´sV @μÙR∂VªRΩW, NRPLRiWˆLRi •¶¶¶LRiºΩ BxqsWÚ ºΩLRiV™´sVá ¬ø¡[lLi[ À≥œ¡NRPVÚáV N]LiμR∂\lLiæªΩ[ Æ™sWNSŒ˝œ¡\|ms ©´s≤T∂¿¡ $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[ ™yLRiV ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV. @÷¡zmsLji, $™yLji Æ™sV»Ì¡V, @©´sı™´sV∏R∂V˘ μyLji μy*LS NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ºΩLRiV™´sVá ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚáNRPV ry*≠sV ™yLji AbdPxqsV=áª][ Fy»¡V AL][gRi˘xmsLRi\Æ™sV©´s ˙xmsπ∏∂W«¡©yáW NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV. ºΩLRiV™´sVá ≠sZaP[uyøR¡Ã¡ @≤R∂V™´soÕ˝‹[ D©´sı @Æ©s[NRP LRiNSá KxtsQμR∂ Æ™sVVNRP‰Ã¡ ™´sá©´s Æ™sV»˝¡ ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚáV L][gSáV ©´s∏R∂V™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. B»¡V À≥œ¡NTPÚNTP À≥œ¡NTPÚ B»¡V AL][gRi˘μy∏R∂VNRPLigS©´sW DLi≤R∂»¡Liª][ BxmsˆV≤R∂V @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ºΩLRiV™´sVá LS™´s≤y¨sNTP BLi˙¤…¡£qÌs øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. …‘¡…‘¡≤U∂ NRPW≤y NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚáNRPV xqs™´sVV¿¡ªRΩ rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLi¿¡, ©´s≤R∂NRP ™´sWLÊRiLiÕ‹[ À≥œ¡NRPVÚáNRPV ™´sVLji¨sı Æ™sVLRiV\lgi©´s r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂.

BLi˙μy lLi≤ÔT∂, F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂ LS™´so, NRP©yı áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·Ã¡NRPV xqsV˙{msLiN][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ ™yLji¨s LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ NRPW≤y ™´s¿¡ËLiμj∂. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ gRiVLRiV™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s 26 ≠s™yμyxqsˆμR∂ “¡™Ø[á\|ms xqsV˙{msLiN][LÌRiV ALRiVgRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ ™´sVLi˙ªRΩVáV BLRiNS»¡LiÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ NRPá™´sLRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. xqs’¡ªy BLi˙μy lLi≤ÔT∂¨s zqs’¡H @μ≥j∂NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V ryL˝RiV

ªyŒ˝œ¡lLi[™´so ©´sVLi≤T∂ μyμyxmso 5ryL˝RiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS Fs¨sıQQ\ZNP lLiLi≤R∂V ryL˝RiV ™´sVLi˙ºΩgS xms¨s¬ø¡[zqs©´s ¿¡NS‰Ã¡ ryμy{qsμy “¡≠sªRΩLi gRi≤R∂VxmsoªyLRiV. LS™´sVøR¡Li˙μR∂xmsoLRiLi DxmsFs¨sıNRPÕ‹[ Fs™´sLjiı F°…‘¡NTP μj∂Lizms©y, NRP¨dsxqs J»˝¡V NRPW≤y μR∂NRP‰™´s¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ ¿¡NS‰Ã¡©´sV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki F°…‘¡NTP μj∂LizmsLiμj∂. NSLi˙lgi£qs, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÙRiVá\|ms ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩª][ D©´sı J»¡L˝RiV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiQ\Æ™sxmso øR¡W}qsLiμR∂VNRPV NSxqsÚLiªRΩ @™´sNSaRPLi ¿¡NTP‰Liμj∂. μyLiª][ Fs™´sLji J»˝¡©´sV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @À≥œ¡˘LÙji ¿¡NS‰Ã¡ LS™´sVøR¡Li˙μR∂LS™´so ¿d¡Ã¡VËNRPVF°ªyL][ @LiªRΩV ¡»Ì¡NRPVLi≤y DLiμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @À≥œ¡˘LÙji ¿¡NS‰Ã¡ Fs¨sı J»˝¡V ryμ≥j∂}qsÚ, @LiªRΩ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NSLi˙lgi£qs ¤Õ¡[μy \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiQ\|ms xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. @¨sı ™´sLÊSá ©´sVLi≤T∂ N]LiªRΩ aSªRΩLi J»˝¡©´sV ¿d¡Ã¡VËNRPVÆ©s[Õÿ NRP¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ «¡gRi©±s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[}qsÚ xmsLjizqÛsºΩ FsÕÿ DLi»¡VLiμ][©´s¨s xqsLRi*˙ªy ALiμ][Œœ¡©´sgS øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. A∏R∂V©´s @lLixqÌsLiVVæªΩ[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsbPıLiøyLRiV. gkiªy lLi≤ÔT∂NTP, F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘NRPV zqs’¡H ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V B…‘¡™´sá ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. NS¨ds ªRΩ™´sVNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV LS¤Õ¡[μR∂¨s ™yLjiμÙR∂LRiV ¬ø¡FyˆLRiV. zqs’¡H @≤T∂lgi[ ˙xmsaRPıáNRPV ªy©´sV xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyÚ©´s¨s, zms÷¡}qsÚ zqs’¡H ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRi™´soªy©´s¨s F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ¬ø¡FyˆLRiV. F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[ À≥ÿLki ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS xms¨s¬ø¡[aSLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[ xqs’¡ªy BLi˙μy lLi≤ÔT∂ gRi©´sVá aS≈¡©´sV, gkiªy lLi≤ÔT∂ À≥ÿLki xmsLji˙aRP™´sVá aS≈¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· @lLixqÌsVª][ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[ NRPáNRPáLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sVLiμj∂. ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV FsLiμR∂VNRPV ™´sμj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRiLi»¡W \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV, HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™s[zqs©´s ˙xmsaRPıNRPV Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsV μy*LS zqs’¡H xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡LiVVLiμj∂. ™´sVLi˙ªRΩVá @lLixqÌsV Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsVª][ AgjiF°π∏∂[V xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV.«¡gRi©±s©´sV ≠søyLjiLi¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ C ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV NRPW≤y ≠søyLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

ø√˝Ÿ u…˝Ÿº @]j·÷˝À eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\T

eTT+<äT≈£î kÕ>∑ì ø±\Te |üqT\T

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ Õ‹[¨s N][Õfi ¤À¡ÕfiÌ GLji∏R∂WÕ‹[ FsLi≤R∂áV À≥œ¡gÊRiV™´sVLi »¡V©yıLiVV. gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ DuÒ°˙gRiªRΩáV ©´sÆ™sWμR∂™´so ªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V DxtÒsQªyxmsLiª][ @Õ˝ÿ≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ªRΩWLRiVˆ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N][Õfi¤À¡ÕfiÌ GLji∏R∂WÕ‹[ DuÒ°˙gRiªRΩáV L][«¡ŸL][«¡ŸNTP |msLjigjiF°ªRΩV ©yıLiVV. L][≤ÔR∂V\|ms μj∂*øR¡˙NRP ™yx§¶¶¶©yá\|ms Æ™s¤Œ˝¡[™yLjiNTP FsLi≤R∂Æ™s[≤T∂NTP NSŒ˝œ¡ß ™´sVLi≤R∂VªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ ªRΩáNRPV…‹[{ms NRPŒ˝œ¡NRPV øR¡Ã¡V™´s NRPŒ˝œ¡μÙyáV ™´sVVΔÿ¨sNTP gRiV≤ÔR∂ NRP»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ FsLi≤R∂ ©´sVLi¿¡ DxmsaRP™´sV©´sLi NRP÷¡lgi[μj∂ NS¨ds BxmsˆV≤y xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. 49 ≤T∂˙gkiá Æ™s[VLRi @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS DuÒ°˙gRiªRΩáV ©´sÆ™sWμR∂V @™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ «¡©´sLi ™´s≤R∂Æμ∂ ¡˜NRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi ª]≠sV¯μj∂ gRiLi»¡Ã¡V μy…”¡æªΩ[Æ©s[ FsLi≤R∂áV À≥œ¡gÊRiV™´sVLi»¡V©yıLiVV. g]Li≤y*©y ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ À‹gÊRiVgRi©´sVáV @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩ ryμ≥yLRifl·Li NRPLi¤…¡[ @μ≥j∂NRPLigS DLi…‹[LiμR∂¨s rÛy¨sNRPVáV @Li»¡V©yıLRiV. À‹gÊRiV©´sV ™´sVLi≤T∂Li¬ø¡[ ˙FyLiªRΩLi,  ¡W≤T∂μR∂ ¨sá*áV D©´sı ø][»¡ Æ™s[≤T∂ @μ≥j∂NRPLigS DLi»¡VLiμj∂. C Æ™s[≤T∂¨s ªRΩgÊjiLiøR¡≤y¨sNTP øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ¬ø¡»˝¡©´sV ≠sLji≠sgS |msLiøR¡≤R∂Æ™s[V ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ™´sWLÊRi™´sV¨s ¨sxmsofl·VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. FyLji˙aS≠sVNRP ZOP[Q ˙ªRΩ\Æ™sV©´s ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ gRiªRΩ Æ©sá L][«¡ŸÃ¡VgSryμ≥yLRifl·Li NRPLi¤…¡[ @μ≥j∂NRPLigS DuÒ°˙gRiªRΩáV ©´sÆ™sWμR∂V NS™´s≤R∂Li rÛy¨sNRP ˙xms«ÿ¨dsNS¨sı NRPá™´sLRi|ms≤R∂Vª][Liμj∂.

rygR i V¨d s L]x q sVÚ L iμR ∂ ¨s AaRPxms≤ÔR∂ \lLiªRΩVáNRPV NS áV™´s xms©´sVáW rygRiNRP F°™´s≤R∂Liª][ ™yLjiÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s Æ©sáN]Liμj∂. μk∂Liª][ \lLiªRΩ©´sıá AaRP Æ©sLRiÆ™s[LRiÆ™s[LRiNRP @LÙSL iªRΩLRiLigS AgjiF°LiVV©´s NSáV™´s xms©´sVáV FsxmsˆV≤R∂V Æ™sVVμR∂á™´so ªy∏R∂W @¨s Àÿμ≥j∂ªRΩ \lLiªRΩVáV FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ ©yıLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s F°øR¡Lixms÷˝¡, ø_»¡VxmsˆÕfi , ¿¡…ÿ˘Ã¡, LS™´sV©´sı}ms»¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV rygRiV¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV 2006 Õ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s zmsÕÿLiVV|ms÷˝¡ NSáV™´s xms©´sVáV ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVªRΩV©yıLiVV. 7.700 FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ ¨sLji¯LiøR¡ ªRΩá|ms…Ì”¡©´s C zmsÕÿLiVV|ms÷˝¡ NSáV™´s xms©´sVáV xqsLi™´sªRΩ=LRiLi Õ‹[}ms xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @xmsˆ…”¡ FyáNRPVáV •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. HμR∂V ’¡≤˝R∂ ™yLkigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s C NSáV™´s ¨sLS¯fl· xms©´sVáNRPV Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ A»¡LiNSáV FsμR∂VLRi™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. À≥œ¡W }qsNRPLRifl·Õ‹[ N]LiªRΩ «ÿxms˘Li «¡LjigjiæªΩ[ @μ≥j∂NSLRiVáV , NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS ALRiV xqsLi™´sªRΩ=LSáV ©´sVLi¿¡ ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s xms©´sVáV N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV NRP¨dsxqsLi 50 aSªRΩLi Æ™s[VLRi NRPW≤R∂ xms©´sVáV xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ rÛy¨sNRP ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá\|ms ˙xms«¡Ã¡V A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. CryLji Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»˝¡V @≤R∂gRi≤y¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV ¨sáμk∂ryÚ™´sV¨s xqsμR∂LRiV ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

$<äT´‘Y _\T¢\ bı<äT|ü⁄ô|’ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú <äèwæº ≠sμR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡VáV |msLRigRi≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs F~μR∂Vxmso ™´sVLi˙ªRΩLi xms…”¡r°ÚLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡ μy*LS ≠sμR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡Vá©´sV Aμy ¬ø¡[}qs @™´sNSaSá\|ms ™´sVV¨s=xmsÕfi NRP≠sVxts ©´sL`i @™´sV∏∫∂VNRPV™´sWL`i xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáV, Dμ][˘gRiVáª][ øR¡LjiËxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsºdΩ Æ©sÕÿ ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgS¨sNTP áORPQÕÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C À≥ÿLS¨sı ªRΩgÊjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ μj∂aRPgS @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xqsLixqs‰LRifl·Ã¡©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s øR¡Wr°ÚLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW≤y gRiªRΩ G≤yμj∂ AgRixqÌsVÕ‹[ @¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ {qsFs£mnsFsÕfi, FsÕfiC≤U∂ \¤Õ¡»˝¡Æ©s[ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyáLi»¡W DªRΩÚLRiV*áV NRPW≤y «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂.≠dsμ≥j∂ μk∂FyáNRPV gS©´sV ˙xmsºdΩ Æ©sá 13 ©´sVLi¿¡ 14 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡Vá©´sV

˙…ÿ©±s=N][ ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yıLRiV. μR∂aRPá ™yLkigS ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ FsÕfiC≤U∂ \¤Õ¡»˝¡©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ @™´sNSaSá©´sV NRPW≤y @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. ™Ø¤ÕÌ¡[“¡Õ‹[ æªΩ[≤yáV ™´s }qsÚ NRPW≤y ˙xmsxqsVÚªRΩ™´sVV©´sı \¤Õ¡»˝¡Vc NS÷¡F°π∏∂[V @™´sNSaRPLi DLi≤R∂gS FsÕfiC≤U∂ \¤Õ¡»˝¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @»¡Vc™´sLi…”¡ xqs™´sVxqs˘ Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW DªRΩˆ©´sıLi NSμR∂ ¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. FsÕfiC≤U∂ \¤Õ¡»˝¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´s¿¡Ë©´s INRP NRPLi|ms¨ds \¤Õ¡»˝¡©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLS˘Ã¡∏R∂VLi øR¡V»Ì¡W ˙xmsπ∏∂W gSªRΩ¯NRPLigS GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP≠sVxtsQ©´sL`i @™´sV∏∫∂VNRPV™´sWL`i xqsW¿¡LiøyLRiV.g˝][ ¡Õfi ™yLji¯Lig`i ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ªRΩNRPV‰™´s ≠sμR∂V˘ª`Ωª][ xms¨s ¬ø¡[}qs FsÕfiC≤U∂ \¤Õ¡»˝¡©´sV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ≠s¨sπ∏∂Wgji}qsÚ FsÕÿ DLi»¡VLiμR∂©´sı μy¨s\|ms NRP≠sVxtsQ©´sL`i xmsáV NRPLi|ms¨dsá

˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ øR¡LjiËxqsVÚ©yıLRiV. FsÕfiC≤U∂ \¤Õ¡»˝¡©´sV ≠s¨sπ∏∂Wgji}qsÚ ≠sμR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡V áV gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊRiVªy∏R∂V¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠ds…”¡ N]©´sVg][áVNRPV Æ™sVVμR∂ »¡ Æ™s¿¡ËLiøR¡≤R∂Æ™s[V N]LiªRΩ ALÛjiNRPLi gS À≥ÿLRiÆ™s[V @LiVV©y ª]÷¡ G≤yμj∂Õ‹[Æ©s[ ≠sμR∂V˘ª`Ω Aμy μy*LS A À≥ÿLS¨sı À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. IN][‰ FsÕfiC≤U∂ \¤Õ¡…fi\|ms ALRiV ©´sVLi ¿¡ G≤R∂V Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV Æ™s¿¡ËLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠sμR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡Vá©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ C À≥ÿLRiLi À≥œ¡LjiLiøR¡≤R∂Li |msμÙR∂ NRPxtÌsQÆ™s[V≠dsV NSμR∂Li»¡V©yıLRiV. FsNRPV‰™´s FsªRΩVÚÕ‹[ DLi¤…¡[ FsÕfiC≤U∂ \¤Õ¡»˝¡ Æ™sáVªRΩVLRiV xqsLiªRΩXzmsÚNRPLRiLigS DLi≤R∂μR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ μy¨s¨s xmspLjiÚ ryÚLiVVÕ‹[ xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s NRP≠sVxtsQ©´sL`i À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.


≠sÆ™s[NS ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ ™´sWLRi©´sV©´sı xqs≠dsVNRPLRiflÿáV NRP≤R∂xms, Æ™s[V 24: FsLiª][ JLRiVˆª][ ©´s™´sVV¯NRPV©´sı NSLi˙lgi£qsÕ‹[ DLi»¡W ™´s¿¡Ë©´s \Æ™sFs£qs ≠sÆ™s[NSNRPV J LRiNRPLigS FyLÌkiÕ‹[ ¿≥d¡ªy‰LRiÆ™s[V FsμR∂VLRiLiVV˘Liμj∂. BLiªRΩNSáLi FsμR∂VLRiVøR¡Wzqs©y A∏R∂V©´s©´sV gRiVLjiÚLi¿¡©´s ™yLRiV ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°∏R∂WLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ N][xqsLi A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªRΩıLi NRPW≤y ≠sxmnsá™´sVLiVV˘Liμj∂. «¡gRi©±s NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©´sVLi¿¡ ≠ds≤T∂ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki rÛyzmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP \Æ™sFs£qs ≠sÆ™s[NS NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ N]©´srygRiVªRΩW ™´søyËLRiV. @Õÿlgi[ xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá @|qsLi’d˝¡ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqs*∏R∂V©y μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ xqsºdΩ™´sVfl”· ≠s«¡∏R∂V™´sV¯Q\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s F°…‘¡c ¬ø¡[aSLRiV. A Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠sÆ™s[NS Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂…”¡ J»¡≠sV øR¡≠søR¡WaSLRiV.@LiVV©y NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠sÆ™s[NSNRPV FsÕÿLi…”¡ ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™´s*¤Õ¡[μR∂V. ≠sÆ™s[NSNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ μj∂©´sμj∂©y¨sNTP ˙Fyμ≥y©´s˘Li ªRΩgÊjixqsWÚ ™´søyËLRiV. @’≥¡™´sXμ`∂μÙj∂ xms©´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPW≤y A∏R∂V©´sNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* |msμÙR∂áV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[μj∂ ©´sgRiıxqsªRΩ˘Li. NRPV»¡VLi ¡Li NRP©yı NSLi˙lgi£qs FylLÌi[ ™´sVV≈¡˘Li @¨s @LiμR∂VÕ‹[

X¯óÁø£yês¡+, 25 y˚T 2012

Á{≤ø£ºsY &Ûûø=ì ˇø£] eTè‹ ¬s+»˝Ÿ, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì ˙\ Á>±eT •yês¡T˝À ‘·q bı\+˝À ìÁ~düTÔqï yÓ÷Væ≤~›Hé(30) nH˚ e´øÏÔ sêÁ‹ düeTj·T+˝À |ü&ÉTø=ì ñ+&É>± }]˝À qT+&ç ô|<ä›yê>∑TyÓ’|ü⁄ @|æ 25 @m|òt 2319 HÓ+ãsY >∑\ Á{≤ø£ºsY m<äTs¡T>± eTs=ø£ Á{≤ø£ºsY sêe&É+ e\q yÓqøÏÿ #·÷&É≈£î+&Ü Á&Ó’esY nC≤Á>∑‘·Ô>± |ü&ÉT≈£îqï e´øÏÔ ‘·\, m&ÉeT uÛÑT»+ô|’ qT+&ç yÓ\¢&É+‘√ n‘·ìøÏ >±j·÷\T ø±e&É+ e\q 108˝À ÄdüŒÁ‹øÏ rdüT¬øfi¯óÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À #·ìb˛j·÷&ÉT.Á&Ó’esY |üsêØ˝À ñqï≥T¢, n˝≤π> Á{≤ø£ºsYqT d”CŸ #˚dæ <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ Áo<ÛäsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

|üX¯óe⁄\ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘êfi¯+ qMù|{Ÿ, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ ñqï |üX¯óe⁄\ ÄdüŒÁ‹øÏ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 11.30 ì$TcÕ\≈£î n˝≤¢|ü⁄s¡+ m+ø£qï, n\¢|ü⁄s¡+ n|üŒqï ø£*dæ π><Ó dü]>±Z bÕ\T Çe«fÒ¢<äì, y˚T‘· dü]>±Z y˚Tj·TfÒ¢<äì ÄdüŒÁ‹øÏ yÓ[fl #·÷&É>± ÄdüŒÁ‹øÏ ‘êfi¯+ y˚dæ ñ+&É&É+ #·÷dæ yês¡T ÄX¯Ãs¡´ b˛j·÷s¡T.ø£˙dü+ &Üø£ºsY ˝Òø£b˛sTTq ø£+bÂ+&ÉsY, nf…+&ÉsY\T nsTTq ñ+&Ü\ì eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï ÄdüŒÁ‹˝À ˇø£s¡T ñ+&Ü\ì yês¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê* qMù|{Ÿ, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\+˝À j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì dæ|æm+ eT+&É\ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hêj·Tø˘yê&ç Áoìyêdt &çe÷+&é #˚XÊs¡T.Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ #·eTTs¡T <Ûäs¡\T n+‘·sê®rj·T+>± e÷¬sÿ{Ÿ˝À #·eTTs¡T <Ûäs¡\T ‘·>∑TZ‘·Tqï ø±s¡D≤\T e÷Á‘·+ #·÷|ü≈£î+&Ü nyÓT]ø± &Ü\sY $\Te ø£<∏äq+‘√ ©|òt ô|{Ϻ πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+ XÊK eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ @ø£+>± 6.50 ô|’dü\ qT+&ç 8.50 ô|’dü\ es¡≈£î ô|+#·&Üìï dæ|æm+ bÕغ rÁe+>± K+&çdüTÔ+~.Bìï eT÷fi¯+>± kÕe÷q´ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ yê´bÕs¡ es¡Z+rÁe+>± qwüºb˛‘·Tqï düeTj·T+˝À Ç+‘·>± πs≥T¢ ô|+#·&É+ô|’ eT÷*π> qø£ÿ|üP ‘ê{Ï|ü+&ÉT |ü&çq≥T¢ ñ+<äHêïs¡T.<Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·DqT m‹Ôy˚j·T&ÜìøÏ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ø±s¡DeTì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô ø£<∏äHêìøÏ düŒ+<äq ;Û+>∑˝Ÿ, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):á HÓ\ 20q düTes¡íyês¡Ô |üÁ‹ø£˝À HÓ\ s√E\T<ë{Ïq ¬s’‘·T\≈£î n+<äì #Ó≈£îÿ\qT yês¡Ô Á|ü#·÷]+∫+~.BìøÏ düŒ+~+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ;Û+>∑˝Ÿ eT+&É\+˝À ø=qT>√\T #˚dæq <ÛëHê´ìøÏ ¬s’‘·T\≈£î #Ó≈£îÿ\T n+~+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T.B+‘√ ãT<Ûäyês¡+, >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ¬s’‘·T\≈£î #Ó≈£îÿ\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.B+‘√ ¬s’‘·T\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚dæ düTes¡íyês¡Ô |üÁ‹ø£≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

|ü+≥\ e÷]Œ&ç‘√ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T ;Û+>∑˝Ÿ, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):|ü+≥ e÷]Œ&ç‘√ n~Ûø£ ~>∑Tã&ç kÕ~Û+#·e#·TÃqì ¬s’‘·T\T e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\ dü÷#·q\T bÕ{Ï+∫ \_› bı+<ë\ì ;Û+>∑˝Ÿ @&ç@ X¯+ø£sYsêe⁄ ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì $T‘·÷ÿsY Á>±eT+˝À ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, MTs¡T n‘·´~Ûø£+>± nedüs¡eTj˚T´ e] |ü+≥\ kÕ>∑Tô|’H˚ ¬s’‘·T\T <äèwæº kÕ]+#·&É+ e\¢ uÛÑ÷kÕs¡+ ‘·–Zb˛‘·T+<äì Á|ü‹ @≥ |ü+≥\ ~>∑Tã&ÉT\≈£î |ü+≥\ e÷s¡TŒ #˚düTÔ+&É&É+ n˝yê≥T #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T.sêuÀj˚T KØ|òt Hê{ÏøÏ ¬s’‘·T\≈£î dü_‡&çô|’ $‘·ÔHê\T ms¡Te⁄\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·Tø√yê\ì ¬s’‘·T\T n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À e´ekÕj·T n~Ûø±]ì kÂeT´, @Çy√ ‹s¡TeT\, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ĭsø£{Ïø£ Ä‘·à>ös¡e düuÛÑqT $»j·T+‘·+ #˚j·T+&ç ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):á HÓ\ 28e ‘˚~q Äπs ø£{Ïø£ Ä‘·à>ös¡e düuÛÑ kÕúìø£ sêJyé >±+BÛ Ä&ç{À]j·T+˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î uÛ≤Ø düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T ÄsYn+&é_ edü‹ >∑èVü≤+˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À $<ë´e+‘·T\ y˚~ø£ Hêj·T≈£î\T ãdü«|üPsY X¯+ø£sY ù|s=ÿHêïs¡T.Äπs ø£{Ïø£\T $<ä´˝À sêDÏ+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√, ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·<äyê\ì Ä]úø£+>±, sê»ø°j·T+>± m<ä>±\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ Äπs ø£{Ïø£\ dü‘êÔ #ê≥&É+ ø√dü+ á düuÛÑ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.á düuÛÑ≈£î $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, Äπs ø£{Ïø£ dü+|òüT+ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T $#˚ÃdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T,á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+&ç $<ë´s¡Tú\T, y˚T<Ûëe⁄\T, Äπs ø£{Ïø£ ã+<ÛäTe⁄\T ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡*e∫à á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #Ój·÷´\ì ù|s=ÿHêïs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À Äπs ø£{Ïø£ $<ë´e+‘·T\ y˚~ø£ Hêj·T≈£î\T |æ*¢ Áoø±+‘Y, »e÷˝Ÿ|üPsY u≤\øÏwüHé, Áoìyêdt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|Á{À ô|+|ü⁄qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê* j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düyê˝Ÿ $dæ]q Á|ü‹|üø£å bÕغ\T &ç#Y|ü*¢, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):&ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì &ç#Y|ü*¢ ‘Ó\T>∑T‘·*¢ $Á>∑Vü≤+ <ä>∑Zs¡ (j·TT|æ@) Á|üuÛÑT‘·«+ ô|Á{À\T <Ûäs¡\T ô|+#·&É+ |ü≥¢ Á|ü»\ HÓ‹ÔMT<ä ø£‹Ô‘√ kÕeTT #˚sTTdüTÔHêïs¡ì Á|ü‹|üø£å bÕغ\T {Ï&ç|æ, {ÏÄsYmdt j·TTe»q dü+|òü÷\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô ñ<äj·T+ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ô|+∫q ô|Á{À\T <Ûäs¡\T yÓ+≥H˚ (j·TT|æ@) Á|üuÛÑT‘·«+ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.Ç+<ä˝ŸyêsTT, >∑Hêïs¡+, ‹s¡àHé|ü*¢, Á>±eTdüTÔ\T ôd’‘·+ ô|Á{À ô|+|ü⁄qT ìs¡dædüTÔ 44e C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ eT+&É\ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T C…>∑Z >∑+>±sê+, C…>∑Z \ø£åàDY, sêE, ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T yêVü≤q <ës¡T\T n~Ûø£ dü+K´˝À <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

eTqTb˛‘·T dü+#ês¡+ <ääsê®>± Á>±eT+˝À ‹s¡T>∑T‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√ì bòÕ¬sdtº n~Ûø±s¡T\T &ç#Y|ü*¢, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô): &ç#Y|ü*¢ eT+&É\+˝Àì Á‹j·÷+ãø˘ù|{Ÿ, ‹s¡àHé|ü*¢, Ç+<ä˝ŸyêsTT Á>±e÷\˝À eTqTb˛‘·T <äsê®>± rs¡T>∑T‘·Tqï bòÕ¬sdtº n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\˝À ñqï Á|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’q bòÕ¬sdtº n~Ûø±s¡T\T ÄjÓTTø£ÿ eTqTb˛‘·TqT |ü{Ϻ+#·Tø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

&ç#Y|ü*¢ eT+&É\+˝À ˙{Ï m<ä›&ç ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫q m+|”&ûy√ eT˝≤¢¬s&ç¶ &ç#Y|ü*¢, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô): &ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‹s¡àHé|ü*¢ ‘·~‘·s¡ Äj·÷ Á>±e÷\˝À ˙{Ïdüs¡|òüs¡ ˝Òø£b˛e&É+‘√ BìøÏ ‘√&ÉT uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T Ä&ÉT>∑+≥&É+‘√ uÀs¡¢˝À qT+&ç ˙{Ï #·Tø£ÿ ≈£L&Ü sêø£b˛e&É+‘√ Á‘ê>∑&ÜìøÏ ˙s¡T≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì Äj·÷ Á>±e÷\ u≤~Û‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.m+&çy√ ˝Àø£ô|<ä› e÷¢¬s&ç¶ <äèwæº kÕ]+∫ |ü+#ê sTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.@ Á>±eT+˝À ˙{Ï düeTdü´ ñqï ‘·ø£åDy˚T ø±s¡´<äs¡TÙ\T ˙{Ï düs¡|òüsêqT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT dü$TøÏå+#ê\ì |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

N]©´srygji©y Fs»¡V™´sLi…”¡ ˙Fyμ≥y©´s˘Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li A∏R∂V©´s©´sV NRP÷¡¿¡Æ™s[zqsLiμj∂. FsLiμR∂VNRPV, Fs™´s*Lji N][xqsLi C FyLÌkiÕ‹[ N]©´srygSÕ‹[ @LÛRiLiNS¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©yı∏R∂V¨s xmsáV™´soLji ™´sμÙR∂ ≠sÆ™s[NS AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ xmsáV™´soLRiV NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠sÆ™s[NS, «¡gRi©±sá ™´sVμ≥R∂˘ øR¡LRiË «¡LjiFyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ FyLÌkiNRP©yı NRPV»¡VLi ¡Æ™s[V ™´sVV≈¡˘™´sV¨s xmsáV™´soLRiV NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠sÆ™s[NSNRPV ©´søR¡Ë¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s \Æ™sNSFyÕ‹[NTP ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ \Æ™sFs£qs©´sV ºΩ≤R∂VªRΩV©´sı μy¨s\|ms ≠sÆ™s[NS G rÛyLiVVÕ‹[ xqsˆLiμj∂Li¿¡©y Fs™´s*LRiW xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s xmsáV™´soLji ™´sμÙR∂ ™yF°LiVV©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ¿¡™´sLRiNRPV Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV {qsFsLi NTPLRifl„fi IxmsˆVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS ™´sVL][xmsNRP‰ «¡gRi©±s FyLÌkiÕ‹[ ≠sÆ™s[NS NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV G\Æμ∂©y INRP Æ™s[μj∂NRP NS™yáƩs[ DÆμÙ∂[aRPLiª][Æ©s[ LS«ÿlLi≤ÔT∂ ™´sLÙRiLiºΩ¨s FsLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ªRΩ©´s Æ™sLi»¡ ©´s≤T∂¿¡©´s NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV ™´sμR∂÷¡ Æ™sŒ˝ÿ≤R∂Æ©s[ @˙xmsμj∂xtÌsQ ¤Õ¡[NRPVLi≤y NSLRi˘NRPLRiÚáª][ øR¡LjiËLi¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s zqsμÙR∂\Æ™sV©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. \Æ™sFs£qs©´sV ºΩ»Ì¡≤R∂Li, ryOTPQxms˙ºΩNRP, «¡gRi©±s\|ms ZNP[xqsVáV @¨sıLi…”¡¨ds NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV ≠s™´sLjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. ≠sÆ™s[NS LSNRPª][ BxmsˆV≤R∂V NRP≤R∂xmsÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsVNRPLRiflÿáV ™´sWLRi©´sV©yıLiVV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

n~Ûø±s¡T\T #Óù|Œ $wüj·÷\qT

¬s’‘·T\T ne>±Vü≤q #˚düTø√yê* ìC≤e÷u≤<é, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):¬s’‘·T\ ø√düy˚T ìπsú•+∫q ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\˝À ô|<ä› dü+K´˝À Vü‰»¬s’ n~Ûø±s¡T\T #Óù|Œ $wüj·÷\qT ne>±Vü≤q #˚düTø√yê\ì, ‘·<ë«sê e´ekÕj·T |üs¡+>± e÷s¡TŒ\≈£î Áoø±s¡+ #·T{≤º\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT <Ûäs¡Œ*¢ eT+&É\+\ nHê‡Hé|ü*¢ Á>±eT+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘· ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.¬s’‘·T\T e÷{≤¢&ÜìøÏ m≈£îÿe neø±X¯+ Ç∫à düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, e´ekÕj·T |üs¡+>± $|ü¢yê‘·àø£ e÷s¡TŒ\≈£î n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\≈£î, Ä]úø£ m<äT>∑T<ä\≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q |ü\T n~Ûø±s¡T\T á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ¬s’‘·T\qT #Ó’‘·q´ |üs¡#·&ÜìøÏ ekÕÔs¡ì, ‘·<ë«sê ¬s’‘·T\T ne>±Vü≤q @s¡Œs¡T#·Tø=ì \_›bı+<äe\dæq nedüsêìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì á ø±s¡´Áø£e÷\qT ñ<˚›•+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ¬s’‘·T\+‘ê $~Û>± Vü‰»¬s’ yê]øÏ >∑\ nqTe÷Hê\qT, dü+<˚Vü‰\qT ìeè‹Ô #˚düTø√yê\Hêïs¡T.eTTK´+>± |ü+≥\kÕ>∑T, uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T, |ü+≥\ e÷]Œ&ç, ms¡Te⁄\ $ìjÓ÷>∑+, ø£+b˛düTº ms¡Te⁄\ ‘·j·÷Ø, ñ|üjÓ÷>∑+, |ü+≥ ãTTD≤\T,

‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ¬s’‘·T\T n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüTø√e \dæq nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.n|ü&˚ á ø±s¡´Áø£e÷\≈£î kÕs¡úø£‘· @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T.nìï düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡+ #·÷|üø£b˛sTT q|üŒ{ÏøÏ yê{Ïô|’ Ä˝À∫+#·&ÜìøÏ, e÷sêZ\qT nH˚«wæ+#·&ÜìøÏ, ø±s¡D≤\qT ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. eTTK´+>± $<äT´‘·TÔ, ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T, dü_‡&û\T, ãTTD≤\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\≈£î yÓ+≥H˚ |ü]cÕÿs¡+ #·÷|æ+#·&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äHêïs¡T.90 XÊ‘·+ Á|ü»\T e´ekÕj·T+ô|’qH˚ Ä<Ûës¡|ü&çq+<äTq ¬s’‘·T\ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+, õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔqï $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\Hêïs¡T.¬s’‘·T\ düeTdü´\qT |ü]o*ùdÔ Á>±eT+˝À

uÛ≤qT&ç ñÁ>∑ Á|ü‘ê|ü+

j·T÷|”@ düsêÿsYô|’ eT+&ç|ü&ɶ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄

uÛÑ>∑uÛÑ>∑ eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\T, uÒC≤s¡e⁄‘·Tqï Á|ü»\T

ô|Á{À˝Ÿ ô|+|ü⁄qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é

y˚&çy˚&ç Ç<äTs¡T>±\T\‘√ Á|ü»\T ÄdüŒÁ‹bÕ\T &ç#Y|ü*¢, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√kÕ] ô|Á{À˝Ÿ ô|+|ü⁄qT #·]Á‘·˝À @Hê&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± s¡÷.7.50 ô|+#·&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{Ï kÕs¡ì Äj·Tì j·TT|æ@ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ $s¡T#·T≈£î |ü&ܶs¡T.Á|ü»\ HÓ‹Ô ø={Ϻ Á|ü»\ô|’H˚ uÛ≤s¡+ y˚j·T&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì ù|s=ÿHêïs¡T.n~Ûø±s¡+˝À ñqï Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü»\qT ‘=\Tu§eTà\T>± Ä&çdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ ù|<ä\ ø√düy˚T j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«eTqï düsêÿs¡T ©≥s¡T≈£î 7.50 ô|’dü\T ô|+#·&É+‘√ Á|ü»\ô|’ ñqïø£|ü≥ Áù|eT j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+≈£î m+‘· ñ+<√ ã+&Üs¡+ Ç+‘· ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À uÛÑj·T≥ |ü&ç+<äì nHêïs¡T.Hê&ÉT ˝Àø˘düuÛÑ düe÷y˚XÊ\T eTT–dæq eTs¡Tdü{Ï s√CÒ ô|Á{À\T <Ûäs¡\T ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ô|+#·&É+‘√ j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü»\ô|’ m+‘· ∫‘·ÔX¯ó~› ñ+<√ Á|ü»˝Ò >∑eTìdüTÔHêïqs¡ì Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.Ç|üŒ{Ϭø’Hê ô|Á{À ô|+|ü⁄qT j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì j·TT|æ@ düsêÿs¡T≈£î &çe÷+&é #˚XÊs¡T.Äj·Tq yÓ+≥ eT+&É\ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T C…>∑Z >∑+>±sê+, \ø£åàDY, ≈£î]¸+<äT\T ñHêïs¡T.

<Ûëq´+ ø=qT>√\T ã+<é ¬s+»˝Ÿ, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝À 5 ø=qT>√\T πø+Á<ë\˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 1,17,250 u≤´>∑T\ ø=qT>√\T #˚XÊeTì me÷às√« ôd’<äT\T>ö&é ‘Ó*bÕs¡T.1 u≤´>∑T 40 øÏ˝À\ #=|üq yÓTT‘·ÔeTT 46,900 øÏ«+{≤fi¯ó¢ ø=qT>√\T #˚XÊeTHêïs¡T.eT+&É\+˝À <ä÷|ü*¢, ¬s+»˝Ÿ, <ä+&ç>∑T≥º, ˙˝≤‘ê&é_˝À* Á>±e÷\˝À ø√qT>√\T #˚XÊs¡T.n‘·´~Ûø£+>± <ä÷|ü*¢ Á>±eT+˝À <Ûëq´eTT ø=qT>√\T »]bÕeTHêïs¡T.\_›<ës¡T\≈£î #Ó≈£îÿ\T ≈£L&Ü |ü+|æDÏ #˚XÊeTì $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì 17 Á>±eT |ü+#êsTTr\ ñbÕ~Û Vü‰MT |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T n<äq|ü⁄ |æ&ç neTπswtøÏ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ $#˚Ãdæq dü+<äs¡“+>± $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.|ü\T Á>±e÷\˝À ø=\‘·\ Á|üø±s¡eTT, y˚T{Ÿ Á|üø±s¡eTT ≈£L©\≈£î &ÉãT“\T n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îqï ø=+<äs¡T ≈£L©\T <Ís¡®q´+>± Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì $q‹ |üÁ‘·+˝À ø√sês¡T.

¬s’‘·T\T uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T ‘·|üŒø£ ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê*

ãdtbÕdt\T Çe«≥eTT »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ¬s+»˝Ÿ kÕ{≤|üPsY, uÀsêZ+, ˙˝≤‘ê&é_˝À*, Ms¡qï>∑T≥º Á>±eT+qT dü+<ä]Ù+∫ Á>±eT |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+˝À 100 XÊ ‘·+ >∑T&ç¶ ø£fi¯ó¢ ˝Òì yê]øÏ ñ∫‘· bÕdt\T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ |ü+|æD° »]bÕs¡T.60 XÊ‘·+ e⁄qïyês¡T õ˝≤¢ ndüŒÁ‹ qT+&ç $ø£˝≤+>∑T\T dü]º|òæπø{Ÿ ‘Ó∫Ãq#√ yê]øÏ Ä|òt {Ϭø{Ÿ bÕdt yÓ+≥H˚ ÇkÕÔeTì ‘Ó*bÕ s¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT+&É\+˝À 100 XÊ‘·+ ô|’q ñ∫‘· bÕdt\T |ü+|æDÏ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕ s¡T.ãdtbÕdt\ >∑T]+∫ ‘Ó*j·Tì yês¡T Á>±eT |ü+#êsTTr˝À dü+Á|ü~+∫ õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ e∫à rdüTø√yê\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T.ÄsY{Ïdæ yê] ùde\T Á|ü»\T ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

uÀ<ÛäHé s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+&É\+ ◊¬ø|æ @|æm+ ∫qïj·T´ rs¡Tô|’ ◊¬ø|æ dæ@\T õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.@|æm+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ bÕe˝≤ e&û¶ ãTTD≤\˝À \ø£å≈£î yÓsTT´s¡÷bÕj·T\ #=|üq edü÷\T #Ój·÷´\ì ‘·eTô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T.n˝≤π> u…˝≤¢˝Ÿ≈£î #Ó+~q q+~ì nH˚ mHé|æm+ y˚‘·q+ nsTTq 12 y˚\T ÄyÓT≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü Á&Ü #˚düT≈£îHêï&Éì |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T.n˝≤π> eTVæ≤fi¯\ô|’ ndüuÛÑ´+>± Á|üe]ÔdüTÔqï @|æm+ ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

kÕe÷õø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ eTs¡eTà‘·T\≈£î s¡÷.2.34 \ø£å\T eT+ps¡T ìC≤e÷u≤<é, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):m˝≤¢¬s&綽Àì kÕe÷õø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ eTs¡eTà‘·TÔ\¬ø’ 2.34 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T sêÁwüº yÓ’<ä´ $<Ûëq ø£MTwüqsY eT+ps¡T #˚XÊs¡ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.m˝≤¢¬s&綽Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+#ê*‡ ñqï+<äTq Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚j·Te\dæq~>± õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ø£MTwüqsY≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|ü&É+ »]–+<äì, $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.á Á|ü‹bÕ<äq\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\ n+#·Hê\qT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ Á|ü‹bÕ<äq\qT |ü+bÕeTì, ‘·<ë«sê eT+pØ \_Û+∫+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.eT+p¬s’q 2.34 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\qT ÄdüŒÁ‹ eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î, ìs¡«Vü≤D≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø£y√Ä\ì, yÓ+≥H˚ |üqT\ qT ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì õ˝≤¢ &çdæôV≤#Ymdt ‘·T\dæu≤sTTì dü+ã+~Û‘· Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\qT m˝≤¢¬s&ç¶ kÕe÷õø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºsY Ä Á|üø£≥q˝À Ä<˚•+#ês¡T.

ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdtº ;s¡÷ÿsY, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ q\T>∑Ts¡T ù|ø±≥ sêj·TTfi¯flqT n¬sdtº #˚dæq≥T¢ ;s¡÷ÿsY môd’‡ eT<ÛäTdüT<ÛäHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.Äj·Tq ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+ n+~q yÓ+≥H˚ kÕúes¡+ô|’ <ë&ç #˚dæ q\T>∑T]ì n¬sdtº #˚dæ 3,300 s¡÷bÕj·T\ q>∑T<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

eT+&É\ {≤|üsY>± dü+<Ûä´ ;s¡÷ÿsY, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô): |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê\˝À eT+&É\ {≤|üsY>± yÓ+ø£≥kÕsTT $<ë´ìπø‘·Hé≈£î #Ó+~q dü+<Ûä´ 9.8 Áπ>&é‘√ Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ì*∫+~.eT+&É\ $<ë´~Ûø±] >√bÕ˝Ÿsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.~«‹j·T kÕúq+˝À uÛ≤s¡‹, Á|ü>∑‹ bÕsƒ¡XÊ\\T ì*#êeTHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úì dü+^‘· $#˚Ãdæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. uÀ<ÛäHé, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é |ü≥ºD+˝À Á{≤|òæø˘ ø±ìùdºãT˝Ÿ>± |üì #˚düTÔqï e÷DÏø£´+(42) >∑Ts¡Tyês¡+ e&É<Óã“‘√ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ b˛©dt\T ‘Ó*bÕs¡T.e÷DÏø£´+ Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+ ˝≤&˚>±+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yê&ÉT.|æ\¢\ #·<äTe⁄ ì$T‘·Ô+ uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+˝À ìedædüTÔHêïs¡T.áy˚Ts¡≈£î ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À $<ÛäT\T eTT–+#·Tø=ì uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+≈£î #˚s¡Tø√>± ˇø£ÿkÕ]>± ≈£î|üŒ≈£L*b˛j·÷s¡T.áy˚Ts¡≈£î ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.e÷DÏø£´+ eTè‹øÏ uÀ<ÛäHé &çmdt|æ dü]‘·, dæ◊ X¯+ø£s¡j·T´\T Á|ü<∏ëq dü+‘êbÕìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

&ç#Y|ü*¢, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):&ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì &ç#Y|ü*¢ eT+&É\+˝Àì 23 Á>±e÷\≈£î f…+≥T¢, Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ eT+<äT\T |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ @|æy√ qs¡‡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.@|æy√ qs¡‡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üdüTÔ‘·+ Á>±e÷\˝À ñbÕ~Û |üqT\T #˚düTÔqï ≈£L©\≈£î ø£˙dü ˙&É kÂø£s¡´+ Á|ü‘·eT ∫øÏ‘·‡ eT+<äT\T |üì Á|ü<˚X¯+˝À ≈£L©\≈£î ø£*Œ+#ê\ì |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\≈£î dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ düTÁ|ü», <˚*dæ+>¥, s¡M+<ÛäsY, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢

$ø£ ˝ ≤+>∑ T \≈£ î ñ∫‘· ãdt b Õdt \ T ¬s+»˝Ÿ, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\˝À ÄsY{Ïdæ yês¡T $K˝≤+>∑T\ ø=s¡≈£î ñ∫‘·

ø=‘·Ô @á>± u…’s¡|üPsY >∑+>±<ÛäsY

@|”æy√ qs¡‡j·T´

&ç#Y|ü*¢, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):&ç#Y|ü*¢ eT+&É\+˝Àì uÛ≤qT&ç ñÁ>∑ s¡÷bÕìøÏ m+&É\T uÛÑ>∑uÛÑ>∑ eT+&É&É+‘√ Á|ü»\T uÒC≤s¡e⁄‘·THêïs¡T.eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 nsTT+<ä+fÒ Ç+{À¢ qT+&ç uÛÑj·T≥≈£î yÓfi¯fl&ÜìøÏ »+≈£î‘·THêïs¡T.BìøÏ ‘√&ÉT y˚&çy˚&ç e&É>±\TŒ\T, Ç<äTs¡T >±\T\T ôd’‘·+ Mj·T&É+‘√ e&É<Óã“\T ‘·–* Á|ü»\T ÄdüŒÁ‘·T\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T.&ç#Y|ü*¢ eT+&É\+˝Àì mHéôV≤#Y7 s√&ÉT¶ ôd’‘·+ yêVü≤q<ës¡T\T ˝Òø£ s√&É¢ìï yÓ\yÓ\b˛‘·THêïsTT.á jÓTTø£ÿ uÛ≤qT&ç ñÁ>∑s¡÷|ü+ m|ü&ÉT ‘·>∑TZ‘·T+<√qì Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‹ ¬s’‘·T uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì @&ç@ U≤C≤yÓ÷Væ≤H√~›Hé nHêïs¡T.Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq eT\÷¢sY Á>±eT+˝À »]–q ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À ¬s’‘·T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü‹ ¬s’‘·T uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£îqï≥¢sTT‘˚ uÛÑ÷ $T˝À @ $<ÛäyÓTÆq HêD´‘· rdüTø√e#·Ãì Á|ü‹ ¬s’‘·T ≈£L&Ü s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄ ‘·–Z+∫ ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄\qT yê&Ü\ì |ü\T n+XÊ\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+ &É\ e´ekÕj·T $d”Ôsêí~Ûø±] s¡M+<ÛäsY, |üX¯óyÓ’<Ûë´~Ûø±] &Ü.j·T÷qTdt, n~Ûø±s¡T\T, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e&É<Óã“‘√ Á{≤|òæø˘ ø±ìùdºãT˝Ÿ eTè‹

ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î f…+≥T¢ |ü+|æD° #˚dæq

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡qT dü]>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îqï≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì, uÛÑ÷eTT\ düeTdü´\≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓ+≥H˚ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ\T n+<ä#˚dæ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·Tø√ yê\Hêïs¡T.ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À #Ós¡Te⁄\˝À eT{Ϻì rdæ ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\ uÛÑ÷eTT\≈£î ‘·s¡*+#·Tø√yê\Hêïs¡T.nìï Á>∑÷|ü⁄\≈£î, ≈£L©\+<ä]øÏ |üì ø£*Œ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ πswüHéø±s¡T¶ n+~+#ê\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£î HêïeTì, ø±s¡T¶\˝À e÷s¡TŒ\≈£î, #˚s¡TŒ\≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+ >±ìπø Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±sê\T Ç∫Ã+<äì, M{Ïì ‘·«s¡˝ÀH˚ dü]#˚kÕÔeTHêïs¡T.‘·<ë«sê ô|q¸qT¢, Ç+&É¢ eT+pØøÏ, Äs√>∑´Áo yÓdüT\Tu≤≥T @s¡Œ&ÉT‘·T+<ä Hêïs¡T. Á>±eT+ |üP´]ô|ò’&é yê≥sY bòÕ¢+≥T¢ @sêŒ≥T≈£î õ˝≤¢ |ü]wü‘Y qT+&ç ì<ÛäT\ eT+ps¡T≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eT Hêïs¡T.Á>± eT+˝À $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê yÓTs¡T>∑T≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æ+#ê *‡+~>± Á{≤Hé‡ø√ mdtÇì bò˛qT <ë«sê Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé, ÄsY&çz Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, C…&çm y˚DT>√bÕ\Hêj·TT&ÉT, m&çm >∑+>±sê+, |üX¯ó dü+es¡úø£ XÊK Ç+#ê]® C…&ç X¯+ø£sY¬s&ç¶, ñ<Ûë´qeq XÊK m&ç ÁoìyêdüT\T, Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] düTπs+< ÛäsY¬s&ç¶, j·T+|æ&çz >∑D|ü‹,‘·Vü≤o˝≤›sY MD bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\ q&ç¶ $s¡TdüTÔqï j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+

&ç#Y|ü*¢ Vü≤Ödæ+>¥ @á ã~© &ç#Y|ü*¢, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):&ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Vü≤Ödæ+>¥ @Ç ã~* nsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+.ø=‘·Ô Vü≤Ödæ+>¥ @Ç>± u…’s¡|üPsY >∑+>±<ÛäsY &ç#Y|ü*¢ eT+&Ü\ìøÏ edüTÔqï≥T¢ Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T #·]Ã+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

5

j·TTe≈£î&ç nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ _ø£ÿq÷sY, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô):»+>∑+|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ìeTà* sêCÒX¯«sY(35) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ uÛÀ»q+ #˚dæq ‘·sê«‘· Äs¡Tãj·T≥ |ü&ÉT≈£î+{≤qì Ç+{À¢ #ÓbÕŒs¡ì ÄyÓT ‘·*¢ ‘Ó*|æ+<äì b˛©dt\T ‘Ó*bÕs¡T.b˛©dt\ $esê\ Á|üø±s¡+, sêCÒX¯«sY≈£î ø=+‘·ø±\+ ÁøÏ‘·+ ô|[fl ø±>± uÛ≤s¡´ ø±|ü⁄sêìøÏ sêø£b˛e&É+‘√ eTH√y˚<Ûäq≈£î >∑T¬s’ øÏs√dæHé b˛düTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT.‘·*¢ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ _ø£ÿq÷sY ¬s+&Ée môd’‡ >∑+>±<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T.

uÀ<ÛäHé ◊¬πø|” @|”m+ rs¡Tô|’ |òæsê´<äT

nôd+;¢ì yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚dæ

mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê*

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 24 : ˙xmsxqsVÚªRΩLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]©´srylgi[ ≠sμ≥R∂LigS ¤Õ¡[μR∂¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ @|qsLi’d˝¡¨s LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ©ygRiL`i NRPLRiWıÕfi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiªRΩ 8 xqsLi™´sªRΩ=LSá NSáLiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ, NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáՋ[ ™´sVV¨sgjiF°LiVVLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV NRPVLi»¡Vxms≤Ôy∏R∂V¨s xmsLjiFyá©´s xqÛsLi’≥¡Li¿¡F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáª][ @μ≥j∂NSLRiVáV \¤«¡Ã¡V FyáLiVVæªΩ[ ªy«ÿgS ™´sVLi˙ªRΩVáV \¤«¡Ã¡V Àÿ»¡ xms…ÌÿLRi¨s FsÆμÙ∂[™´s ¬ø¡[aSLRiV. Æ©s[≤R∂V Æ™sWzmsÆμ∂[≠s¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s zqs’¡H aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVLjiLiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiμ][ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[©´s©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sÕ‹[ N]©´srylgi[ @L>RiªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

õ˝≤¢ |òüdtº sêe≥+ô|’ eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT Vü≤s¡¸+ NRPLkiLi©´sgRiL`i, Æ™s[V 24 : xmsμR∂™´s ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiOSQ xmns÷¡ªyáՋ[ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿNRPV Æ™sVVμR∂…”¡ rÛy©´sLi μR∂NRP‰»¡Li xms»˝¡ LSxtÌsQ˚ F¢LRixqsLRixmnsLSá aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ μR∂VμÙj∂Œœ¡˛ $μ≥R∂L`i Àÿ ¡V x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsWÚ —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xmns÷¡ªyáՋ[ —¡Õ˝ÿ 93.38 aSªRΩLi DºdΩÚLÒRifl·ª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ZNPÕ˝ÿ Æ™sVVμR∂…”¡ rÛy©´sLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN]LiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sWLjiË 2012Õ‹[ «¡Ljigji©´s xmsμR∂™´sªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQNRPV 60,656 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV •¶¶¶«¡LRiV NSgS @LiμR∂VÕ‹[ 56,641 ™´sVLiμj∂ DºΩÚLÒRiªRΩ ª][ —¡Õ˝ÿ Æ™sVVμR∂…”¡ rÛy©´sLi F~Liμj∂LiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ rÛy©´sLi LS™´s…ÿ¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[zqs©´s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi , —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV, ≠sμy˘LÛRiVá©´sV , ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá©´sV ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ NRPV Æ™sVVμR∂…”¡ rÛy©´sLi LS™´s»¡Li xms»˝¡ NRPLkiLi©´sgRiL`i FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i , —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsWÚ BLiμR∂VNRPV NSLRiVNRPV\¤Õ¡©´s @LiμR∂Lji¨ds ™yLRiV ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV.

bÕغ |ü<ä$øÏ dü+»jYT CÀwæ sêJHêe÷ ™´sVVLi\¤À¡, Æ™s[V 24: ’d¡¤«¡[{ms «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aSá ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ™´sVVLiÆμ∂[ A FyLÌkiNTP gRi…Ì”¡ uyN`P ªRΩgji÷¡Liμj∂. FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V xqsLi«¡∏∫∂V «‹[ztsQ ªRΩ©´s xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki ≠saSá ˙xmsπ∏∂W«¡©yá μR∂XuÌy˘ \Æ™sμ]áVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s gRiVLRiV™yLRiLi LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ¨sºΩ©±s gRi≤y‰LkiNTP xmsLizmsLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, A∏R∂V©´s LS“¡©y™´sWNRPV Æ™s[lLi[ NSLRifl·Li DLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡LRigRi©´sV©´sı «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂¨s A•¶¶¶*¨sLiøR¡≤R∂Li\|ms gRiV˙LRiVgS D©´sı «‹[ztsQ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Æ™sW≤U∂NTP xmspLjiÚ ™´sVμÙR∂ªRΩV xmsáVNRPVªRΩ©´sı gRi≤y‰Lki\|ms «‹[ztsQ ª]÷¡©´sVLi¿¡ A˙gRix§¶¶¶Liª][ D©yıLRiV.


yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTºqT kÕ«>∑‹+∫q yêeT|üøå±\T

6

|\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™sV[ 24: ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡ LRi™´sVfl· @lLixqÌsV A•¶¶¶*¨sLi øR¡μR∂gji©´s xmsLjiflÿ™´sV™´sV¨s {qs{msFsLi LSxtÌsQ˚ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ LSxmnsV™´soáV ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s INRP‰≤T∂Æ©s[ @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xms»˝¡ ˙xms«¡Õ˝‹[ @Æ©s[NRP xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V D©yı∏R∂V¨ds, \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sNRPV @©´sVNRPWáLigS 26 —¡™Ø[áV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s ≠sVgRiªy ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV NRPW≤y @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±s©´sV ≠s≤T∂¿¡ |ms»Ì¡≤R∂Li ©y˘∏R∂VLi NSμR∂©yıLRiV. ™y©±szmsN`P ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·©´sV {qs’d¡H @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi\Æ™sV©y A•¶¶¶*¨sxqsVÚ©yı™´sV¨s {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· }msL]‰©yıLRiV. @lLixqÌsVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NSμR∂V @≠s¨dsºΩ r~ªRΩVÚ©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. ≠sVgji÷¡©´s HμR∂VgRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ª]á gjiLiøyá¨s ©yLS∏R∂Vfl· ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLi£qÌs \|ms FsH{ qs{qs xmsLjibdPáNRPV≤R∂V ZNP[.’¡ NRPXxtÒsQ ™´sVWLjiÚ xqsˆLiμj∂xqsWÚ øR¡»Ì¡Li ªRΩ©´sxms¨s ªy©´sV ¬ø¡[xqsV NRPVF°ªRΩVLiμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso À‹ªRΩ= ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLi£qÌs Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s, xmspLjiÚ xqs™´sWøyLRiLi æªΩáVxqsVNRPV©yıNRP C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms xqsˆLiμj∂ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi @©yıLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øyLÍjixtsQ…fiÕ‹[ }msLRiV ¤Õ¡[NRPV©yı @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.

Ä\÷s¡T, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É \eTT˝À |ü+≥qwüº b˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT ‘·«eTT eT+ps¡T #˚dæq ì<ÛäT\T ns¡TΩ\≈£î n+~+#ê\ì nqs¡TΩ\qT C≤;‘ê qT+&ç ‘=\–+∫ ns¡TΩ\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì d”|”◊ õ˝≤¢ m–®≈£î´{Ïyé yÓT+ãsY _.–&ɶj·T´ Ä\÷s¡T eT+&É\ dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù uÛÑ÷ù|wt Vü≤\Vü≤]« eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ∫qïsêeTÁøÏwüí ‘·~‘·s¡T\ düeTø£å+˝À eT+&É\ e´ekÕj·T ø±sê´\j·÷ìï

eTT{Ϻ&ç+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± –&ɶj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+≥qwüº |ü]Vü≤s¡eTT C≤_‘ê˝À nÁø£e÷\T »]>±j·Tì qwüº |ü]Vü≤s¡ C≤_ ‘ê˝À ù|s¡T¢˝Òì ¬s’‘·T\qT C≤_‘ê˝À #˚sêÃ\ì yês¡T n~Ûø± s¡T\qT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´ Áø£eT+˝À bÕHécÕ|t >ödt, Hê>∑ sêE, Ms¡uÛÑÁ<ä, j·TÁs¡>∑T&ç dæ+>∑qï, e&˚¶ s¡+>∑qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, 25 y˚T 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

|ü<äe ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê˝À¢

Á|üVü≤düq+>± e÷]q Ä<ÛësY ø±s¡T¶\ C≤Ø GáWLiR V, Æ™sV[ 24: }msμR∂áNRPV ¡x§¶¶¶ßŒœ¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRP÷¡lgi[ Aμ≥yL`i NSLÔRiVá «ÿLki xms˙NTP∏R∂V ˙xmsx§¶¶¶xqs©´sLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. Aμ≥yL`i ZNP[Li˙μR∂Li FsNRP‰≤R∂ DLiμ][, NSLÔRiVáV FsNRP‰≤R∂ ºdΩxqsVÚ©´sıL][? xqs™´sWøyLRiLi æªΩ÷¡∏R∂VNRP ˙xms«¡Ã¡V xqsªRΩ™´sVªRΩLi @™´soªRΩV©yıLRiV. 2011 «¡©´s™´sLjiÕ‹[ ˙FyLRiLi ’≥¡Li¿¡©´s Aμ≥yL`iNSLÔRiV «ÿLki xms˙NTP∏R∂V C G≤yμj∂ ™´sWLjiË ™´sLRiNRPV N]©´srygjiLiμj∂. ™´sWLjiË ©´sVLi¿¡ N]¨sı NRPLi|ms¨dsáV C NSLÔRiVá «ÿLki xms˙NTP∏R∂V©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. INRP F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ¤…¡N][ıry¯L`Ìi NRPLi|ms¨ds ™yLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V C Aμ≥yL`i NSLÔRiVá©´sV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C NSLÔRiVá «ÿLkiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı B ¡˜Li μR∂Vá©´sV gRi™´sV¨sLi¿¡ «ÿLki xms˙NTP∏R∂V FyLRiμR∂LRi+NRPLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, Aμ≥yL`i ZNP[Li˙μyá GLSˆ»¡VÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ¤«¡[{qs @©´sV™´sVºΩ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS DLi≤yá¨s LSxtÌsQ˚ F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i x§¶¶¶Lji˙{msª`ΩzqsLig`i AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ NSLÔRiVá «ÿLki xms˙NTP∏R∂VNRPV xqsLi ¡Li μ≥j∂Li¿¡ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ≠s—¡¤Õ¡©±s= @Li≤`∂ ™´sW©´s»¡LjiLig`i NRP≠sV…‘¡ |qsÕfi ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. C ˙Fy¤«¡NÌRPV μy*LS ry¯L`ÌiNSLÔRiVá «ÿLkiÕ‹[ @L>RiV\¤Õ¡©´s á’Ù¡μyLRiVáNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¬ø¡[NRPWlLi[Õÿ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s «ÿLki xms˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[, lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVNRPV C NSLÔRiV©´sV @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ lLi[xtsQ©±s NSLÔRiV Æ≤∂[…ÿNRPV @©´sVgRiVfl·LigS Aμ≥yL`iNSLÔRiVáV ºdΩ∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sLi øyLRiV. BLiμR∂VNRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ ALRiV NRPLi|ms¨dsáV NSLÔRiVáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´søyËLiVV. }qÌs…fiÀÿ˘LiN`P A£mns BLi≤T∂∏R∂W

ns¡TΩ\≈£î |ü+≥qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çe«+&ç

Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[¨s zqsFs£qsFs£qs ¤…¡N`P Fs©´sLÍki, ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s Àÿ˘LiNRPVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s Fn°L`i“¡ r~áW˘xtsQ©±s=, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ F¢LRixqsLRixmnsLSá Aμ≥k∂©´sLiÕ‹[¨s ¤…¡N`P=™´sWL`Ìi, Fs©±sFs£qs≤U∂FsÕfi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ NSlLi[* Æ≤∂[…ÿ Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi xqsLki*|qs£qs, |qsLi˙»¡Õfi Àÿ˘LiNRPV Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙FnyLi¤…¡N`P zqsxqÌs™±sV= \|ms#˚Æ™s[…fi ÷¡≠sV¤…¡≤`∂, F°xqÌsÕfi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ HFsÕfi @Li≤`∂ Fs£mns Fs£qs ÷¡≠sV¤…¡≤`∂,

Àÿ˘LiN`P A£mns BLi≤T∂∏R∂W Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ry¯L`Ìi ¿¡£ms ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ NRPLi|ms ¨dsáV C Aμ≥yL`i «ÿLki xms˙NTP∏R∂V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 25 áORPQá ™´sLRiNRPV Lji—¡}qÌsxtsQ©˝´sV NSgS 20 áORPQá 41 Æ™s[á 279 NSLÔRiVáV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS «ÿLki @∏R∂W˘LiVV. BLiμR∂VÕ‹[ {qsFs£qsFs£qs ¤…¡N`P Fs©´sLÍki 12.65 áORPQáV, Fn°L`i“¡ r~áW˘xtsQ©±s= 3.22 áORPQáV, ¤…¡N`P=ry¯L`Ìi 2.75 áORPQáV, NSlLi[*Æ≤∂[…ÿ Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi xqsLki*|qs£qs 66 Æ™s[á 840, ˙FnyLi¤…¡N`P zqsxqÌs™±sV= \|ms#˚Æ™s[…fi ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ 64 Æ™s[á 36, HFsÕfi @Li≤`∂ Fs£mnsFs£qs ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ 43 Æ™s[á 631, ry¯L`Ìi ¿¡£ms ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ 1304, BªRΩLRiVáV 1940 NSLÔRiVáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Aμ≥yL`i ZNP[Li˙μyáV ©´s≤R∂VxqsVÚ©yı ≠sVgji÷¡©´s NRPLi|ms¨dsáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s Aμ≥yL`i ZNP[Li˙μyáV ™´sW˙ªRΩLi gRiªRΩ ™´sWLjiË Æ©sáՋ[Æ©s[ «ÿLki xms˙NTP∏R∂V©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. BNRP N]ªRΩÚgS GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs ZNP[Li˙μyáV ¤«¡[{qs @©´sV™´sVºΩª][Æ©s[ GLSˆ»¡V NS™y÷¡= DLiμj∂. BNRP lLi[xtsQ©±sNSLÔRiV Æ≤∂[…ÿ Aμ≥yLRiLigS F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı Aμ≥yL`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ «ÿLki xms˙NTP∏R∂V©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. BNRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV N]¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ NRPW≤y C Aμ≥y L`iNSLÔRiVá «ÿLki ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ N]¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ Aμ≥yL`iNSLÔRiVá «ÿLki xms˙NTP∏R∂V ¨sLRi* z§¶¶¶xqsVÚ©yı N]¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi BLiNS C xms˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. N]¨sıø][»˝¡ BLiNS NSLÔRiVáV «ÿLki NSNRP @xqsáV ªRΩ™´sV NSLÔRiVáV «ÿLki @™´soªy∏R∂W ¤Õ¡[μy @©´sı ≠dsV™´sWLixqs ˙xms«¡Õ˝‹[ Æ©sáN]Liμj∂.

@|”|”md”‡ |üØø£å\≈£î 30 ôd+≥s¡T¢ mìïø£\qT n&ÉT¶≈£îH˚+<äTπø ≈£îÁ≥: »>∑Hé GáWLiR V, Æ™sV[ 24: xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ C Æ©sá 27™´s æªΩ[μk∂ «¡LRigRi©´sV©´sı ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xms’˝¡N`P xqsLki*£qs NRP≠dsVxtsQ©±s ˙gRiW£msc1 xmsLkiORPQá N][xqsLi 30 |qsLi»¡L˝Ri©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™yfl‘· Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi≤T∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ xmsLiNRP«fi μj∂*Æ™s[μj∂ ˙gRiW£msc1 xmsLkiORPQá GLSˆ»˝¡V©´sV xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶%`¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá ™´sμÙR∂ Fs»¡V™´sLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRigRiNRPVLi≤y C Æ©sá 27™´s æªΩ[μk∂ 144™´s |qsORPQ©±s @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 8 Æ™s[á 178 ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáV C xmsLkiORPQáNRPV •¶¶¶«¡LRiV @™´soªRΩV©yıLRi¨s 27™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi 10.30 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 1.00 gRiLi»¡ ™´sLRiNRPW xmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, xmsLkiOSQ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP gRiLi»¡ ™´sVVLiÆμ∂[ @À≥œ¡˘LÙRiVáV •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s ≤y. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s N][LSLRiV. xmsLkiORPQáV ¨sLS*x§¶¶¶fl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS 11 ™´sVLiμj∂ ªRΩx§¶¶¶zqs ÕÙÿL˝Ri©´sV xqs™´sV©´s*∏R∂VLi @μ≥j∂NSLRiVáVgS ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, 30 ™´sVLiμj∂¨s xqs•¶¶¶∏R∂V \¤Õ¡«ÿ©±s A{mnsxqsL˝RiVgS IN]‰NRP‰ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μR∂Li ™´sμÙR∂ ¨s∏R∂V≠sVLiøy™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿ ©´sáV™´sVWáá ©´sVLi≤T∂ ™´s¬ø¡[Ë @À≥œ¡˘LÙRiVáNRPV ™´sVLi≤R∂á ˙xmsμ≥y©´s ZNP[Li˙μyá ©´sVLi≤T∂ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ¡xqsV=á©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[ry™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. GáWLRiVÕ‹[ \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±s  ¡£qs }qÌsxtsQ©±sá ©´sVLi≤T∂ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ @À≥œ¡˘LÙRiV áNRPV @©´sV™´sogS C Æ©sá 27™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi 8 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂  ¡xqsV= r¢NRPLS˘Ã¡©´sV NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. 27™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 2 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPW FsNRP‰≤y NRPW≤y ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ N][ªRΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¨sLRiLiªRΩLRiLi ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqsLRixmnsLSNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s ≤y. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsºdΩ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μR∂Li ™´sμÙR∂ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´sLiªRΩ F°÷d¡£qs  ¡Liμ][ ¡£qsÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[ry™´sV©yıLRiV. xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáՋ[ ˙ªygRiV¨dsLRiV, ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ, ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆxqsVÚ ©yı™´sV©yıLRiV. xmsLiNRP«fi μj∂*Æ™s[μj∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS 3 áORPQá ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáV C xmsLkiORPQáNRPV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©´sıLiμR∂V©´s xmsxms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \¤Õ¡«ÿ©±s A{mnsxqsL˝RiV xqs*∏R∂VLigS xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ FsNRP‰≤y NRPW≤y Fs»¡V™´sLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xms’˝¡N`P xqsLki*£qs NRP≠sVxtsQ©±s \¬ø≥¡LRi¯©±s lLi[øR¡L˝Ri øR¡»¡LÍji ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @À≥œ¡˘LÙRiVáVNRPV B¿¡Ë©´s xqs™´sW μ≥y©´s xms˙ªyáՋ[ ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s ø][»¡ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ xqs™´sWøyLS¨sı F~LiμR∂VxmsLji¿¡Liμk∂ ¤Õ¡[¨sμk∂ B¨s*—¡¤Õ¡[»¡L˝RiV xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. INRPryLji ˙™yzqs xqs™´sWμ≥y©yá©´sV ªRΩV≤T∂¿¡Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV \Æ™s…fi©´sL`i ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡ NRPW≤R∂μR∂¨s ≠s¨sπ∏∂Wgji}qsÚ A xqs™´sWμ≥y©´sLi B©±s™y÷¡≤`∂ @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáՋ[¨sNTP |qsÕfi Fn°©±sá©´sV Fs…Ì”¡ xmsLjizqÙsªRΩVÕ˝‹[©´sW @©´sV™´sVºΩLiøR¡NRPW≤R∂μR∂©yıLRiV.

πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà ìeT»®q+

ø£s¡÷ï\T, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê\ì @◊{Ïj·TTdæ q>∑s¡ dü$T‹ Ä<ä«s¡´+˝À @◊{Ïtj·TTdæ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ qT+∫ mdt|” ø±sê´\j·T+, ÄsYmdt s√&ÉT¶, ¬ødæ ¬øHê˝Ÿ es¡≈£î πø+Á<ä,sêh ~wæºu§eTàqT }πs–+|ü⁄>± sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ¬ødæ ¬øHê˝Ÿ˝À ~wæºu§eTàqT ìeT»®q+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @◊{Ïj·TTdæ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù $.ÄsY. Hêj·TT&ÉT n<Ûä´ø£å´‘· eVæ≤+#·>±, @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt.eTTHÓ|üŒ, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ. Á|üuÛ≤ø£sY, Ä{À j·T÷ìj·THé q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù sê<Ûäø£èwüí Vü‰»¬s’ Á|üdæ+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± eTTHÓ|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT n<äT|ü⁄#˚j·T&É+˝À $|òü\+ #Ó+~+<äì $eT]Ù+ #ês¡T. ˇπøkÕ] 7.54 s¡÷bÕj·T\T ô|+#·&É+ <ë«sê Ç|üŒ{Ïπø n~Ûø£ <Ûäs¡\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï Á|ü»\ô|’ eT÷*π> qø£ÿô|’ ‘ê{Ïø±j·T |ü&ç+<äqï #·+<ä+>± ñ+<äì, eT]+‘· Ä]úø£ u≤sêìï Á|ü» \ô|’ yÓ÷|ü&É+ e\¢ nìï esêZ\ Á|ü»˝À¢ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£ÔeTe⁄‘·T+<äì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. á ô|+∫q <Ûäs¡\T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì, ˝Òì|üø£å+˝À Ä+<√fi¯q\T ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä{ÀHêj·T≈£î\T •e, oqT, Vü≤e÷© Hêj·T≈£î\T >√s¡+≥¢ Vü≤qT eT+‘·T, ø±]à≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dtqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T+&ç: &ûmdt ¨s«ÿ™s´ WÀÿμ`∂, Æ™sV[ 24: ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLiÕ‹[ ªyÆ©sxmsˆV≤R∂W ™´sVVLiμR∂VLi…ÿ©´s¨s zmszqszqs ™´sW“¡ ¿d¡£mns, FsÆ™sV¯÷d¡= ≤T∂.$¨s™y£qs @©yıLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ G xqs™´sVxqs˘ ™´s¿¡Ë©y ªy©´sV ™´sVVLiμR∂VLi…ÿ©´s¨s @©yı LRiV. xmsμR∂™´soáV D©yı, ¤Õ¡[NRPV©yı ˙xms«¡Ã¡NRPV FsxmsˆV≤R∂W μR∂gÊRiLRigSÆ©s[ DLi…ÿ©´s©yıLRiV. C ™´sVμ≥R∂˘ NSáLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡ª][, NSLRi˘NRPLRiÚáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ AaS«¡©´sNRPLigS DLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªRΩLi ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ ˙xms«¡Ã¡ AbdPLS*μR∂Liª][Æ©s[©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. B…‘¡™´sá lLiLi≤R∂V xmsLS˘∏R∂WáV ªy©´sV J»¡≠sV FyáLiVV©´s ©´sgRiLRi ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ªy©´sV ¿¡©´sı øR¡Wxmso øR¡W≤R∂¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[LRiÆ™s[}qsÕÿ NSLRi˘NRPLRiÚáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS ªy ©´sV ˙xms«¡Ã¡ª][ Æ©s[LRiVgS NRPá™´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ gRiªRΩ Æ©sá L][«¡ŸÃ¡VgS ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s @¨sı ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡VªRΩ ¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩáVxqsVNRPV¨s ™y…”¡ xmsLjiuy‰LRiLi μj∂aRPgS NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms«ÿxqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV.

giR VLi»¡WLiR V, Æ™sV[ 24: Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sNRPVLi≤y NRPV˙»¡ xms©´sVıªRΩV©yıLRi¨s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s @©yıLRiV. A∏R∂V©´s gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ™´sWøR¡L˝Ri ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ @lLixqÌsV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ≠sxmsOSQáª][ NRP÷¡zqs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPV˙»¡ ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªRΩ©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @Ã˝¡L˝RiV xqsXztÌsQLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPV˙»¡ xms©´sVıªRΩV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. BLiªRΩNSáLi zqs’¡H FsÕÿLi…”¡ ≠søyLRifl·NRPV zms÷¡zmsLiøR¡ NRPVLi≤y ZNP[™´sáLi Dxms Fs¨sıNRPá ™´sVVLiÆμ∂[ zms÷¡zmsLiøR¡≤R∂Li NRPV˙»¡ NSNRP ™´sVL][…”¡ NSμR∂¨s @©yıLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ ªRΩ©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©y FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s FyLÌki ˙ZaP[fl·VáNRPV, xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVáNRPV xqsW¿¡Li øyLRiV. Æμ∂[™´so≤R∂V @¨dsı øR¡WxqsVÚ©yı≤R∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[}qsÚ D˙Æμ∂[NRPLiÕ‹[ @Ã˝¡L˝RiNRPV Fyáˆ≤R∂™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV, @’≥¡™´sW©´sVá©´sV N][LSLRiV. xqsLi∏R∂V™´sV©´sLi Fy…”¡Liøyá¨s A∏R∂V ©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgixqsV, ˙xmsºΩxmsORPQ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiáV NRPV™´sV¯NRP‰LiVV ªRΩ©´s\|ms NRPV˙»¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªRΩ©´sNRPV GLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s, GLi «¡Ljigji©y xqsLi∏R∂V ™´sV©´sLi Fy…”¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ©´s ™yŒ˝œ¡NRPV xmsμR∂™´soáV ªRΩXfl·˙Fy∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ¨s«ÿLiVVºdΩπ∏∂[V \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá ¨s©yμR∂™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. }msμR∂™y≤T∂ N][xqsLi ™yLRiV xmsμR∂™´soáV ™´sμj∂¤Õ¡[aSLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Fs™´sLjiNTP J»¡V Æ™s[∏R∂WÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩáVxqsV©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªy©´sV Fs™´sLji¨ds @≤R∂gRi¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ©´s\|ms ™´s¿¡Ë©´s AL][xmsfl·Õ˝‹[ ¨s«¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s©´sV G ≠sμ≥R∂LigS Æ™s[μ≥j∂r°ÚLiμ][ ˙xms«¡Ã¡V gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂VLigS ªRΩ©´s©´sV GNSNTP¨s ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP NSLi˙lgixqsV, æªΩáVgRiV Æμ∂[aRPLi FyLÌkiáV NRPV™´sV¯NRP‰LiVV ªRΩ©´s\|ms zqs’¡H ¬ø¡[ªRΩ ªRΩxmsˆV≤R∂V ZNP[xqsVáV |ms…Ì”¡LiøyLRi¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. «¡⁄©±s 12™´s æªΩ[μk∂©´s G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s A»¡LiNSáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi≤R∂Li ªRΩ™´sVNRPV NS™yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRigRiNRPF°æªΩ[ ©´sxtÌsQF°π∏∂[Vμj∂ ªRΩ™´sV FyLÌkiπ∏∂[V©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV «¡LjigjiæªΩ[ ªRΩ©´sNRPV FsLiªRΩgS ™´sVμÙR∂ªRΩV DLiμ][ æªΩ÷¡zqsF°ªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki lgiáVxqsVÚLiμR∂Æ©s[ À≥œ¡∏R∂VLiª][Æ©s[ NSLi˙lgixqsV ªRΩ©´s\|ms NRPORPQ NRP…Ì”¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ©´s\|ms zqs’¡H ¬ø¡[ªRΩ ªRΩxmsˆV≤R∂V ZNP[xqsV |ms…Ì”¡LiøyLRi¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. ªy©´sV LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡NRPV ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i xqs™´sWμ≥y©´sLi B™´s*NRPF°™´s≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´sLigS μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ªRΩ©´sNRPV @FyLRi\Æ™sV©´s ˙xms«ÿ ™´sVμÙR∂ªRΩV DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

ãq>±q|ü˝…¢ $<ë´s¡Tú\ Áπ>&ç+>¥\ Vü≤yê ãq>±q|ü˝…¢, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ ãq>±q|ü˝…¢˝À |ü\T $<Ûë´ dü+düú\ $<Ûë´s¡Tú\T Áπ>&ç+>¥\ |üs¡+>± Á|üuÛÑ+»q+ düèwæº+#ês¡ì m+.Ç.ˇ düT+<äs¡eTà ‘Ó*bÕs¡T. kÕúäìø£ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À yÓTT‘·Ô+ 173 eT+~ $<Ûë´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±>± 109 eT+~ $<Ûë´s¡Tú\T ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. n+<äT ˝À 9.5 Áπ>&ç+>¥ kÕ~Û+∫q yês¡T Ç<ä›s¡T 9 Áπ>&ç+>¥ kÕ~Û+∫q yês¡T ˇø£ÿs¡T 8.3 kÕ~Û+∫q yês¡T q\T>∑Ts¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\ q+<äT 65 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡ì 8.8 Áπ>&ç+>¥‘√ Á|ü<ÛäeT kÕúq+˝À ì*#ês¡ì 103 eT+~øÏ >∑±qT 67 eT+~ ñrÔs¡Tí\j·÷´s¡ì ‘·*bÕs¡T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T dü«s¡÷bÕsêì ‘Ó*bÕs¡T. HÓÁVüA dü÷ÿ˝Ÿ $<Ûë´s¡Tú\˝À 191 eT+~øÏ >±qT 182 eT+~ ñrs¡í‘· kÕ~Û+yês¡ì yê]˝À n˙dt bòÕ‹e÷ |ü~øÏ |ü~ bÕsTT+≥¢‘√ eT]j·TT 32 eT+~ 9e Áπ>&ç+>¥, 22 eT+~ 8e Áπ>&ç+>¥ kÕ~Û+#ês¡ì $<Ûë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· ø√&É÷s¡T Vü≤]Hê<Ûä ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

nÁø£eT ‘·e«ø±\ qT+∫

s¡e«\ ø=+&ÉqT ø±bÕ&É+&ç: ;md”Œ ãq>±q|ü˝…¢, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ ãq>±q|ü˝…¢ |ü≥ºD+˝Àì s¡e«\ ø=+&É˝À ÄHê{Ï ø±\+˝À ÁãVü≤à+>±s¡T ø±\vq+ s¡∫+∫q≥T e+{Ï |ü$Á‘· ÁbÕ‘·+>± $sêõ\T¢‘·÷, n+<äyÓTÌq >∑TVü≤\‘√ Á|üXÊ+‘·yê‘êes¡q+‘√ esêõ\T¢‘·Tqï ÁbÕ+‘·+˝À qyêãT Ms¡ÁãùV≤à+Á<ä kÕ«$T ø£*dæ yÓT*dæ ‹]>±s¡T. á |ü⁄D´¬øÁ‘êìï >∑‘·+˝À Ç‘·s¡ <˚XÊ\ yês¡T ø=+&ÉqT ©E≈£î rdæø√yê\:ì Á|üj·T‹ï+#ês¡T. ø±ì n|üŒ{À¢ myÓTà˝Ò´ e´‹πsøÏ+∫ |ü⁄D´¬øÁ‘êìï ø±bÕ&Üs¡T. ø±˙ H˚&ÉT kÕúìø£ j·T+.ÄsY.z <Ûäq<ëVü≤+‘√ j·T+.j·Tdt Ç+Á<ëì yÓTÌì+>¥ ø£+ô|˙ yê]øÏ ©E eT+ps¡T #˚dæ mHé.z.dæ Ç#êÃs¡ì y˚{Ïì s¡<äT› #˚j·Tø£ b˛‘˚ _.j·Tdt.|æ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 29q mdt.dæ, _dæ, eTTdæ¢+ yÓTÌHê]{°\T ø£*dæ j·T+.Äs.Yz Ä|ò”düTeTT+<äT <Ûäsêï #˚kÕÔeTì ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T.

kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ]ø±s¡T¶\ |ü]o\q yÓ\T›]Ô, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ m+|”&ûy√ ø±sê´\j·T+˝À kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ dü÷|üsYyÓ’»sY s¡eTD >∑Ts¡Tyês¡+ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. |ü≥ºD+ ˝Àì kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ëìï ‘·ìF #˚XÊeTHêïs¡T. $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#˚ ejÓ÷»qT\qT m+‘√ ÄbÕ´j·T+‘√ |æ*∫, $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü\Hêïs¡T. kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\qT m\¢|ü⁄Œ &ÉT ‘·T]#˚ ñ+&Ü\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ HÓ\˝À ¬s+&ÉT |ü]j·Tj·÷eTT\T eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\˝Àì kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\qT dü+<ä]Ù+#ê\ì eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY düTì‘·qT Ä<˚•+ #ês¡T. á ø±s¡´ÁeT+˝À m+|”&ûy√ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Á|ükÕ<ésêe⁄, d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ eT~›˝Ò{Ï kÕ«$T ñHêïs¡T.

yÓ\T›]Ô >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 99 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· yÓ\T›]Ô, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ ÁbÕ<∏ä$Tø£ yÓ’<ä´XÊ\ Äes¡D˝À ñqï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´]ú˙\T |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØøå± |òü*‘ê˝À¢ 99XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+∫q≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT düTu≤“sêe⁄ $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷ bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ e÷]Ã˝À »]–q |üØø£å\ |òü*‘ê\˝À 67 eT+~ $<ë´]ú˙\T Vü‰»s¡T ø±>±, n+<äT˝À 66 eT+~ $<ë´] ú˙\T $»j·T &ÛÉ+ø± yÓ÷–+#ês¡T. $»j·T πø‘·q+ m>∑s¡y˚dæq yês¡T Áπ>&釽˝À m1˝À qT+∫ 01, m2 qT+∫ 11 eT+~, _1 qT+∫ 19 eT+~, _2 qT+∫ 15 eT+~, dæ1 qT+∫ 14 eT+~, dæ2 qT+∫ 6 eT+~ ñrÔs¡í‘· bı+<ës¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À ñrÔs¡í‘·≈£î ‘√&ÉŒ&çq ñbÕ<Ûë´j·TT˙, ñbÕ <Ûë´j·TT\≈£î dæã“+~øÏ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

yêVü≤q\qT ‘·ìF ìs¡«Væ≤+∫q môd’‡

¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√yê* ¨s«ÿ™s´ WÀÿμ`∂, Æ™sV[ 24: \lLiªRΩVá N][xqsÆ™s[V ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s \lLiªRΩV \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ •¶¶¶«¡\lLi @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡zmsˆ©´s ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV @™´sgSx§¶¶¶©´s ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s, ªRΩμy*LS ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLRiLigS ™´sWLRiVˆ áNRPV $NSLRiLi øR¡V…Ìÿá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≤T∂.™´sLRi˙xmsryμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. μR∂LRiˆ÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi @©y=©´sˆ÷˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s \lLiªRΩV \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ∏R∂W˙ªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. \lLiªRΩVáV ™´sW…˝ÿ≤y¨sNTP FsNRPV‰™´s @™´sNSaRPLi B¿¡Ë xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW , ™´s˘™´sry∏R∂V ≠sxm˝s™yªRΩ¯NRP ™´sWLRiVˆÃ¡NRPV @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤R∂VáNRPV, ALÛjiNRP FsμR∂VgRiVμR∂áNRPV —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xmsáV @μ≥j∂NSLRiVáV C NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ \lLiªRΩVá©´sV \¬ø¡ªRΩ©´s˘ xmsLRiøR¡≤y¨sNTP ™´sryÚLRi¨s , ªRΩμy*LS \lLiªRΩVáV @™´sgSx§¶¶¶©´s GLRiˆLRiVøR¡VN]¨s á’Ù¡F°Liμj∂™´sázqs©´s @™´sxqsLS¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡V N]¨s C NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV DÆμÙ∂[bPLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV \lLiªRΩVáLiªy ≠sμ≥j∂gS •¶¶¶«¡\lLi ™yLjiNTP gRiá @©´sV™´sV©yá©´sV , xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Ã¡©´sV ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS xmsLi»¡Ã¡ rygRiV, À≥œ¡WryLRi xmsLkiORPQáV , xmsLi»¡Ã¡ ™´sWLjiˆ≤T∂, FsLRiV™´soá ≠s¨sπ∏∂WgRiLi NRPLiF°xqÌsV FsLRiV™´soá ªRΩ∏R∂WLki, Dxmsπ∏∂WgRiLi, xmsLi»¡  ¡VVflÿáV, ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms \lLiªRΩVáV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVN][™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ C NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ryLÛRiNRPªRΩ GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV xmsLji uy‰LRiLi øR¡WxmsNRPF°LiVV©´sxmsˆ…”¡NTP ™y…”¡\|ms AÕ‹[¿¡LiøR¡≤y¨sNTP, ™´sWLÊSá©´sV @Æ©s[*ztsQLiøR¡≤y¨sNTP, NSLRiflÿá©´sV æªΩáVxqsVN][™´s≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩÚ©yáV, xqs’¡=≤U∂áV,  ¡VVflÿáV, ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSáNRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsLjiuy‰LRiLi øR¡WzmsLiøR¡≤y¨sNTP ≠dsá™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. 90 aSªRΩLi ˙xms«¡Ã¡V ™´s˘™´sry∏R∂VLi\|ms©´sÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤T∂©´sLiμR∂V©´s \lLiªRΩVá NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘Li BxqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLjiÚLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. N]μÙj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[Æ©s[ ™´sL<SáV xmsÆ≤∂[ xqsWøR¡©´sáV D©´sıLiμR∂V©´s ≈¡Lki£mns rygRiVNRPV ™´sVVLiμR∂xqsVÚgS FsLRiV™´soá©´sV }qsNRPLjiLiøR¡VN]¨s zqsμÙR∂LigS DLi≤y á¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. \lLiªRΩVá }qs™´sá\ZNP GLRiˆ≤ÔR∂ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáNRPV @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨sxqsWÚ ™y…”¡ μy*LSÆ©s[ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyá GLSˆ»¡Vª][ Fy»¡V FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩÚ©yáV NRPW≤R∂ ™y…”¡ μy*LSÆ©s[ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV.

yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTº |ü≥¢ |ü\Te⁄] eT+Á‘·T\ $#ês¡+ |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™sV[ 24: ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· @lLi£qÌs xms»˝¡ xmsáV™´soLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV ≠søyLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨s«ÿáV ¨sáNRP≤R∂gS ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sryÚ∏R∂V©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRi¥j∂, $μ≥R∂L`iÀÿ ¡VáV Æ™s[LRiVÆ™s[LRiVgS ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Fs™´sL][ á’Ù¡F°Liμj∂æªΩ[ @LiμR∂VNRPV @™´sW∏R∂VNRPVáV  ¡Ã¡™´soªRΩV©yıLRi©yıLRiV. ’¡zqs ry™´sW—¡NRP ™´sLÒS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™sWzmsÆμ∂[≠s¨s zqs’¡H @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂V ≤R∂Li FsLiæªΩ Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s FyLÛRiryLRi¥j∂ }msL]‰©yıLRiV. N]¨sı NSLRiflÿá™´sÃ˝¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡zmsˆLiμj∂ ™´sVLi ˙ªRΩVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s, ™´sVLi˙ªRΩVáV ºdΩxqsVNRPV©´sı C ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´sÃ˝¡ Fs™´sL][ á’Ù¡F°Liμj∂æªΩ[ @LiμR∂VNRPV Àÿμ≥R∂V˘¨sgS ™´sVLi˙ºΩ  ¡Ã¡LiVV©yLRi©yıLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s gRiªRΩ 4,5 xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS xqsx§¶¶¶øR¡LRi ™´sVLi˙ºΩgS N]©´srygRiVªRΩW ˙xms«ÿ }qs™´s¬ø¡[xqsWÚ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sı©´sáV F°LiμyLRi¨s $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V }msL]‰©yıLRiV. Gμj∂ G\Æ™sV ©´sxmsˆ…”¡NTP A∏R∂V©´s @lLi£qÌs\|ms xmspLjiÚrÛyLiVV xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂©´s ªRΩLS*ªRΩ xqsˆLiμj∂ryÚ™´sV©yıLRiV.

{°&û|”˝À #˚]q ã÷s¡T>∑+ lìyêdt GáWLiR V, Æ™sV[ 24: xmsbPË™´sVg][μy™´sLjiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVL][ FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. 2009 Õ‹[ F°Ã¡™´sLRiLi ©´sVLi¿¡ {msALkiˆ @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s  ¡WLRigRiLi $¨s™y£qs øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqs™´sVORPQLiÕ‹[ …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. {msALkiˆ ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLi Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki Fs™´sLji¨ds xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s  ¡WLRigRiLi $¨s™y£qs @©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji lgiáVxmsoNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. …‘¡≤U∂{ms INRP‰¤…¡[ @¨sı ry™´sW—¡NRP ™´sLÊSáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[LjiNRPª][ BNRP‰≤R∂ LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsVNRPLRiflÿáV ™´sV◊d¡˛ ™´sWLRi©´sV©yıLiVV.

yÓ\T›]Ô, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì bÕ‘·ãkÕº+&é˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ môd’‡ <äqT+»j·T yêVü≤Hê\ ‘·ìøÏ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü‹ yêVü≤q#Û√<ä≈£î\T ˝…’düHé‡, ÄsYdæ ãTø˘\T ø£*– ñ+&Ü\Hêïs¡T. n<˚$<ä+>± Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢ {≤|tô|’ Á|üj·÷ì≈£î\qT møÏÿ+∫ Á|üe÷<ë\≈£î >∑T]#ÓùdÔ ø£]ƒqyÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ≥÷$\¢sY yêVü≤q #Û√<ä≈£î\T ôd˝Ÿb˛Hé e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ Á|üj·TD+ #˚j·T&É+ Á|üe÷<äø£ s¡eTHêïs¡T. Á{≤|òæø˘ s√Es√E≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–ùdÔ Ä{À Á&Ó’es¡T¢ ‘·– q s¡TdüTeTT #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢ ‘·eT j·TTìbòÕyéT ‘·|üŒìdü] <ä]+#ê\Hêïs¡T. á ‘·ìøÏ˝À b˛©düT\T |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, Áoìyêdü ¬s&ç¶, düTÁãe÷D´+ eT]j·TT ôVAyéT>±s¡T¶ Áoø±+‘Y \TbÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£˝…ø£ºπs{À¢ Á|ü‘˚´ø£ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ @sêŒ≥T ø£s¡÷ï\T, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£\T »]π> ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T Ks¡TÃ#˚ùd e´j·T düe÷#êsêìï n+~+#˚+<äT≈£î ø£˝…ø=ºπs{À¢ Á|ü‘˚´ø£ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ @sêŒ≥T #˚kÕeTì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T #˚düTÔqï Ks¡TÃ\ $esê\qT e÷q≥]+>¥ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+, ø±˝Ÿ ôd+≥sY {À˝Ÿ Á|ò” HÓ+ãsY 18004255361≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+˝À e´j·÷ìøÏ dü+ã+~+∫ |òæsê´<äT #˚dæq Á|ü»\T, n~Ûø±s¡T\ ù|s¡T¢ ø±˝Ÿ ôd+≥s¡¢˝À qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T. mìïø£\T »]π> ÁbÕ+‘ê˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T #˚düTÔqï Ks¡Tà $esê\qT düe÷#êsêìï n+~+∫ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê>±ìøÏ düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. e´j·T düe÷#êsêìï ùdø£]+#˚+<äT≈£î 24 >∑+≥\ bÕ≥T ø£+Á{À˝Ÿs¡÷+˝À dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.

#·Tø£ÿ|ü*¢ |æ#·Ãj·T´ eTè‹øÏ d”|”m+ |òüTq ìyê[ ø£s¡÷ï\T, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): yêeT|üø£å ñ<ä´eT ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wæ, bÕ|ü⁄\sY wüO e÷s¡Tº n~ÛH˚‘·, Á|üC≤‘·+Á‘· ñ<ä´e÷\≈£î #˚j·T÷‘·ì#˚à <ë‘· #·Tø£ÿ|ü*¢ eTè‹øÏ dæ|æm+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. Á|üuÛ≤ ø£sY¬s&ç¶ |òüTq ìyê[ n]Œ+#ês¡T. #·Tø£ÿ|ü*¢ |æ#·Ãj·T´ ñeTà&ç ø£eT÷´ìdüTº bÕغ qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »]–q ñ<ä´e÷\≈£î Á|ü‘·´ø£å´+>±, |üs√ø£å+>± Ä]úø£, Vü‰]íø£ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\+~+∫ Á|üC≤‘·+Á‘· ñ<ä´eT n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ#˚dæq eTôVAqï‘·yÓTÆq e´øÏÔ nì Äj·Tq ø=ìj·÷&Üs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì ù||üsY Ç\T¢ ø±]à≈£î\ ø±«≥s¡T‡ ø±*b˛sTT, ø±]à≈£î\T ìsêÁX¯j·TT˝…’q dü+<äs¡“+˝Àq÷, 2007, 2009 dü+e‘·‡sê\˝À ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À e∫Ãq uÛÑj·÷qø£ es¡<ä\ dü+<äs¡“+>± es¡<ä u≤~‘·T\≈£î e+≥ kÕe÷qT¢, ã≥º\T, <äT|üŒ≥T¢, Ä]úø£ düVü‰ø±s¡+ n+~+∫ Ä<äT≈£îqï e÷qe‘·« eTTqï eTìwæ nHêïs¡T. yêeT|üø£å Á|üC≤ dü+|òü÷\ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, ôd’<ë›+‹ø£ ø£èwæ˝À uÛ≤>∑+>± ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î kÕVæ≤‘ê´ìï n+~+∫ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚yês¡Hêïs¡T. Äj·Tq eTs¡D+ Á|üC≤‘·+Á‘· ñ<ä´e÷ìøÏ rs¡ì ˝À≥ì, #·Tø£ÿ\|ü*¢ |æ#·Ãj·T´ eTè‹øÏ CÀVü‰s¡¢]Œdü÷Ô Äj·Tq ≈£î≥T+u≤ìøÏ Á|ü>±&É kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô dü+‘êbÕìï Á|üø£{Ï+#ês¡T.


◊|”m˝Ÿ ô|ò’q˝Ÿ≈£î sêqTqï |”d”; N|òt C≤ø± nÁcÕ|òt Õÿx§¶‹L[ `i, Æ™sV[ 24: À≥ÿLRiª`Ω , FyNTPrÛy©±s ™´sVμ≥R∂˘ ˙NTPZNP…fi xqsLi ¡Liμ≥yáV ™´sV◊d¡˛ xmso©´sLRiV μÙR∂LRifl· μj∂aRPgS rygRiVªRΩV©yıLiVV. BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i Hμ][ {qs«¡©±s \|mns©´sÕfiNRPV FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV \¬ø≥¡LRi¯©±s «ÿNS @˙uy£mns ˙xmsæªΩ[˘NRP @ºΩ¥j∂gS LS©´sV©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ’d¡{qs{qsH xmsLizms©´s A•¶¶¶*©y¨sı A∏R∂V©´s @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ \Æμ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Liμ≥yáV Æ™sVLRiVgRiVxmsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV Bμj∂ ª]÷¡ @≤R∂VgRiVgS À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»Ì¡V @˙uy£mns ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™s[V 27©´s ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[ «¡Ljilgi[ \|mns©´sÕfi ™´sW˘ø`¡NRPV ªy©´sV ™´sxqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ ’d¡{qs{qsH @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS©´sV©´sı»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá ˙NTPZNP…fi

xqsLi ¡Liμ≥yáV Æ™sVLRiVgRi™´s≤R∂Li\|msÆ©s[ ˙xmsμ≥y©´sLi μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡©´s»Ì¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. 2008 ™´sVVLi\¤À¡ μy≤R∂Vá ªRΩLS*ªRΩ @¨sı LRiLigSáՋ[©´sW FyNTPrÛy©±sª][ À≥ÿLRiª`Ω xqsLi ¡Liμ≥yáV xmspLjiÚgS Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ \Æμ∂Q*FyOTPQNRP zqsLki£qsáV NRPW≤y A≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRP\|ms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V À≥ÿLRiª`Ω , FyN`P A≤R∂VªRΩV©yıLiVV. H{msFsÕfi ª]÷¡ {qs«¡©±sÕ‹[ FyNTPrÛy©±s A»¡gSŒœ¡˛NRPV @™´sNSaRP≠sV¿¡Ë©y... ™´sVVLi\¤À¡ μy≤R∂Vá ªRΩLS*ªRΩ xmsLjizqÛsºΩ ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ lLiLi≤][ {qs«¡©±s ©´sVLi≤T∂ H{msFsÕfiÕ‹[ FyNTPrÛy©±s }m˝s∏R∂VL˝Ri©´sV ’d¡{qs{qsH A≤R∂¨s™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS ’d¡{qs{qsHª][ xqsLi ¡Liμ≥yáV |msLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV zmszqs’d¡ ¿d¡£mns «ÿNS @˙uy£mns ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂V

X¯óÁø£yês¡+, y˚T 25, 2012

düTes¡íyês¡Ô

\÷´ø˘ô|’ πødüT $‘YÁ&Ü #˚düT≈£îqï nyÓT]ø± j·TTe‹ n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q #˚dæq ˝≤j·Ts¡T¢`}|æ] |”\TÃ≈£îqï ìsê«Vü≤≈£î\T ¤À¡LigiR Œ¡œ ®L`i, Æ™sV[ 24: H{msFsÕfi Hμ][ {qs«¡©±sÕ‹[ INRP ≠s™yμy¨sNTP æªΩLRi xms≤T∂Liμj∂. @ªy˘øyLRi∏R∂VªRΩıLi ZNP[xqsV Õ‹[ BLRiVNRPV‰©´sı ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i LS ∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i= A»¡gS≤R∂V áW˘N`P F°™´sVL`i=Àÿ˘ø`¡ μy¨s ©´sVLi≤T∂ ¡∏R∂V»¡xms≤Ôy≤R∂V. @Æ™sVLjiNS ∏R∂VV™´sºΩ «‹[x§¶¶¶Õfi x§¶¶¶≠dsVμ`∂ áW˘N`P\|ms |ms…Ì”¡©´s ZNP[xqsV©´sV Dxms xqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. AÆ™sV Õÿ∏R∂V L˝RiV C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı μ≥R∂X™´sNRPLjiLi øyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi N][LÌRiVÕ‹[ ≠søyLRifl· N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı xmsˆ»¡NUP... C Õ‹[}ms  ¡∏R∂V»¡ BLRiV ™´sLÊSáV LS“¡ xms≤ÔyLiVV. ZNP[xqsV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPV©´sı»Ì¡V ¤À¡LigRi Œœ¡®L`i ˙FnyLi\¬ø¡“¡ J©´sL`i zqsμ≥ÙyLÛRi ™´sWÕÿ˘ …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ F°£qÌs |ms…Ìÿ ≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi áW˘N`P xmspLjiÚ }qs*ø≥yËxmsLRiV≤R∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLi øy≤R∂V. ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i= ˙FnyLi\¬ø¡“¡ J©´sL`i zqsμ≥ÙyLÛRi ™´sWÕÿ˘ ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li, áW˘N`P NRPW≤y LS“¡ xmsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ ZNP[xqsV ≠dsgjiF°LiVVLiμj∂. ªy©´sV ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘ áª][ Fy»¡V F°™´sVL`i=Àÿ˘ø`¡ ˙xms™´sLRiÚ©´s \|ms ™´sWÕÿ˘ @Fyá“¡ ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. gRiªRΩ ™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi=ª][ ™´sW˘ø`¡ ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i A»¡gS≤R∂V F°™´sVL`i=Àÿ˘ø`¡ x§¶‹[»¡ÕfiÕ‹[ ™´sVμR∂˘Li }qs≠sLi¿¡ ªRΩ©´s gRiμj∂NTP xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı @Æ™sVLjiNS ∏R∂VV™´sºΩª][ @xqsÀ≥œ¡˘LigS ˙xms™´sLjiÚLiøy≤R∂V. ™´sVμR∂˘Li ™´sVªRΩVÚÕ‹[ @ªy˘øyLRi ∏R∂VªRΩıLi NRPW≤y ¬ø¡[aS≤R∂V. ªRΩ©´sNRPV @≤ÔR∂V ™´s¿¡Ë©´s AÆ™sV }qsız§¶¶¶ªRΩV≤R∂V¨s NRPW≤y ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂VxmsLjiøy≤R∂V. μk∂¨s\|ms @Æ™sVLjiNS ∏R∂VV™´sºΩ «‹[x§¶¶¶Õfi F°÷d¡xqsVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™´sVLRiVxqs…”¡ L][«¡Ÿ F°™´sVL`i=Àÿ˘ø`¡©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ μk∂¨s\|ms zqsμ≥ÙyLÛRi™´sWÕÿ˘ ™´sVLi≤T∂xms≤Ôy≤R∂V. @Æ™sVLjiNS ∏R∂VV™´sºΩ ˙xms™´sLRiÚÆ©s[ ªRΩxmsˆVgS DLiμR∂¨s , AÆ™sV ªRΩ©´s }qsız§¶¶¶ªRΩV¨sª][ Æ™s[lLi[ ≠sμ≥R∂LigS ©´s≤R∂VøR¡VNRPVLiμR∂¨s …”¡*»Ì¡ L`iÕ‹[ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aS≤R∂V. μk∂Liª][ ≠s™yμR∂Li ™´sVLjiLiªRΩ |msμÙR∂\Æμ∂Liμj∂. @Æ™sVLjiNS ∏R∂VV™´sºΩ «‹[x§¶¶¶Õfi zqsμ≥ÙyLÛRi™´sWÕÿ˘NRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @ªRΩ©´sV

ºΩıxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ Æ©sáՋ[ μk∂¨s N][xqsLi À≥ÿLRiª`ΩNRPV ™´s¿¡Ë À‹[LÔRiV |msμÙR∂áª][ xqsVμk∂ LÁRiLigS ™´sVLiªRΩ©yáV NRPW≤y «¡LjiFyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi≤T∂ @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ªy™´sVV Fs»¡V™´sLi…”¡ zqsLki£qsáV A≤R∂¤Õ¡[™´sV¨s À‹[LÔRiV æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ ¨sLSaRPgS Æ™s©´sVμj∂LjigSLRiV. NSgS À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPW≤y ªy™´sVV zqsμ≥ÙR∂LigS D©yı ™´sV¨s zmszqs’d¡ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©y... ’¡“¡ |tsQ≤R∂W˘Õfi NSLRifl·LigS NRPVμR∂lL˝i[μR∂V. @LiVVæªΩ[ C G≤yμj∂ «¡LRigRi©´sV©´sı ø≥yLizms∏R∂V©±s= ÷d¡g`i …‘¡ »¡*Li…‘¡ …‹[LkiıÕ‹[ A≤yá¨s B…‘¡™´s¤Õ¡[ FyNTPrÛy©±sNRPV ’d¡{qs{qsH A•¶¶¶*©´sLi xmsLizmsLiμj∂. μk∂Liª][ zmszqs’d¡ A©´sLiμy¨sNTP @™´sμ≥R∂VáV ¤Õ¡[™´so. C G≤yμj∂ @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ «¡Ljilgi[ ø≥yLizms∏R∂V©±s= ÷d¡g`iªRΩV FyN`P ≤]Æ™sVzqÌsN`P …‘¡ »¡*Li…‘¡ …‘¡™±sV |qsLiVVÕfiN][…fi rÌy÷¡©±s LS©´sVLiμj∂. H{qs{qs xmnsQp˘øR¡L`i »¡WL`i ˙F°˙gS™±sV©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s LSÀ‹[π∏∂[V NSáLiÕ‹[ FsxmsˆV\Æ≤∂©y \Æμ∂Q*FyOTPQNRP zqsLki£qs AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ªy™´sVV zqsμ≥ÙR∂LigS D©yı™´sV¨s @˙uy£mns æªΩ÷¡FyLRiV.

7 ôV’≤<äsêu≤<é

Ä≥>±fi¯¢ e÷´#Y |ò”E\T ô|+#·qTqï bÕø˘ ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶ bÕøÏkÕúHé ÁøϬø≥s¡¢≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©´sı |qsLi˙»¡Õfi NSLi˙…ÿNÌRPVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV A»¡gSŒœ¡˛ ™´sW˘ø`¡ {mns«¡ŸÃ¡©´sV |msLiøyá¨s ¨sLÒRi LiVVLi¿¡Liμj∂. zmszqs’d¡ @μ≥j∂NSLji INRPLRiV C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı μ≥R∂X≠dsNRPLjiLiøyLRiV. gRiªRΩ Æ©sáՋ[Æ©s[ μk∂¨s\|ms ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sNRPV BxmsˆV≤R∂V À‹[LÔRiV AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi 10 ©´sVLi≤T∂ 25 aSªRΩLi ™´sLRiNRPW A»¡gSŒœ¡˛ “¡ªRΩLi |msLRigRi©´sV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. $áLiNRP »¡WL`iNRPV ™´s¬ø¡[Ë ™yLRiLi FyN`P «¡»Ì¡V  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LRi©´sVLiμj∂. μy¨sNTP INRP…”¡ , lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂V zmszqs’d¡ N]ªRΩÚ NSLi˙…ÿNÌRPVá «ÿ’¡ªy©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V À‹[LÔRiV ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. 30 ©´sVLi≤T∂ 32 ™´sVLiμj∂ A»¡gSŒœ¡˛NRPV |qsLi˙»¡Õfi NSLi˙…ÿNÌRPáV B™´s*©´sV©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. gRiªRΩ G≤yμj∂ ≤T∂|qsLi ¡L`i 31ª][ A»¡gSŒœ¡˛ NSLi˙…ÿNÌRPVáV ™´sVVgjizqsF°∏R∂WLiVV. @LiVVæªΩ[ Æ™s[lLi[ Æ™s[lLi[ NSLRiflÿáª][ N]ªRΩÚ NSLi˙…ÿNÌRPVá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li Aáxqs˘Q\Æ™sVLiμj∂. μyμyxmso HμR∂V Æ©sááV xmsplL^iQ ÚF°ªRΩV©yı... NSLi˙…ÿNÌRPVá\|ms ªRΩVμj∂ ≠sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. NSNRPVLi¤…¡[ «¡©´s™´sLji 1 ©´sVLiÆ≤∂[ B≠s @™´sVáVÕ‹[ D©´sıQ¤…Ì¡[ “¡ªyáV B™´s*©´sV©´sı»Ì¡V zmszqs’d¡ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. gRiªRΩ ©yáVlgi[Œœ¡ß˛gS ¤…¡£qÌs , ™´sÆ©Ôs[ , …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sVW≤R∂V FnylLi[¯»˝¡Õ‹[©´sW FyN`P A»¡gSŒ˝œ¡ ™´sW˘ø`¡ {mns«¡ŸÃ¡Õ‹[ Fs»¡V ™´sLi…”¡ ™´sWLRiWˆ ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi zmszqs’d¡ ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡NRPV 2.5 áORPQáV , ™´sÆ©Ôs[NRPV áOSQ 75 Æ™s[áV , »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡NTP áOSQ 25 Æ™s[áV Br°ÚLiμj∂. ªy«ÿ ˙xmsºΩFyμR∂©´sª][ A»¡gSŒœ¡ß˛ ™´sVLjiLiªRΩ FsNRPV‰™´s “¡ªRΩLi @LiμR∂VN][©´sV©yıLRiV. …ÿ£ms r˝yÀfiÕ‹[ D©´sı

{qs¨s∏R∂VL`i ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV 3 áORPQá ©´sVLi≤T∂ 3.5 áORPQá ™´sLRiNRPW @LiμR∂©´sVLiμj∂. N]ªRΩÚ «ÿ’¡ªyÕ‹[ uyz§¶¶¶μ`∂ @˙zmnsμj∂ , u°∏R∂VÀfi ™´sW÷¡N`P }msL˝RiV D©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ xqsgRiLiÕ‹[ ≠dsLjiμÙR∂LRiW À‹[LÔRiV |qsLi˙»¡Õfi NSLi˙…ÿNÌRPVáV N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sV◊d¡˛ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[NTP LS™´s ≤R∂Liª][ NSLi˙…ÿNÌRPVáV F~LiÆμ∂[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ AÕfiL_Li≤R∂L`i @ Ù¡VÕfi LRi«ÿN`P, ≠sZNP…fi NUPxmsL`i NRP˙™´sW©±s @NRP¯Õfi ™´sVL][ryLji |qsLi˙»¡Õfi NSLi˙…ÿNÌRPVáV N][Õ‹[ˆ©´sV©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi.

qe+ãsY˝À uÛ≤s¡‘Y |üs¡´≥q≈£î sêqTqï Ç+>±¢+&é ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡FyˆÃ¡¨s N][LjiLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso F°™´sVL`i=Àÿ˘ø`¡ NRPW≤y ªRΩ©´s ªRΩxmsˆV IxmsˆVNRPV©yı≤R∂V. ™´sVμR∂˘Li }qs≠sLi¿¡©´s ™´sVªRΩVÚÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V ≠s™´sLRifl· BøR¡VËNRPV©yı≤R∂V. C ZNP[xqsVÕ‹[ ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i zqsˆ©´sıL`i @xmsˆ©´sı , «¡»Ì¡V Æ™s[VÆ©s[«¡L`i©´sV NRPW≤y F°÷d¡xqsVáV ≠søyLjiLiøyLRiV. @xmsˆ©´sı ZNP[xqsV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yáLi»¡W @Æ™sVLjiNS ∏R∂VV™´sºΩ¨s ¤À¡μj∂LjiLiøR¡≤R∂Li zqszqs…‘¡≠ds xmnsQo¤…¡[«fiÕ‹[ LjiNSlLÔ^iLiμj∂. C xmsLjizqÛsºΩª][ uyN`P ºΩ©´sı zqsμ≥ÙyLÛRi™´sWÕÿ˘ …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ ªRΩ©´s ™y˘≈¡˘Ã¡NRPV ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡xmsˆNRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. F°™´sVL`i=Àÿ˘ø`¡ ªRΩxmsˆV ¬ø¡[aS≤R∂¨s , ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V NRPW≤y ¬ø¡Fyˆ≤R∂¨s.... ªy™´sVV ORPQ≠sVLi¿¡©´s»Ì¡V «‹[•¶¶¶Õfi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. BNRP‰≤T∂ª][ C ≠sxtsQ∏R∂VLi ªy™´sVV NRPW≤y ™´sVLji¿¡F°ªRΩV©´sı»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V H{msFsÕfi©´sV }tsQN`P ¬ø¡[zqs©´s C ≠s™yμy¨sNTP æªΩLRixms≤R∂≤R∂Liª][ ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV EzmsLji {msáVËNRPV©yıLRiV.

2020 ˇ*+|æø˘‡ _&é πsdüT˝À ÇkÕÔHéãT˝Ÿ, {Àø√´, e÷Á&ç&é

áLi≤∂R ©s± ,Æ™sV[ 24: C G≤yμj∂ ¿¡™´sL˝][ À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂ xmsLRi˘»¡©´s ≈¡LS\lLiLiμj∂. C »¡WL`iNRPV ’d¡{qs{qsH AÆ™sWμR∂Li æªΩáxms≤R∂Liª][ |tsQ≤R∂W˘Õfi©´sV C{qs’d¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. μyμyxmso ™´sVW≤R∂V Æ©sáá xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V ©yáVgRiV ¤…¡xqÌsVáV, lLiLi≤R∂V »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡V, HμR∂V ™´sÆ©Ôs[áV A≤R∂ ©´sVLiμj∂. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V ™´sVW≤R∂V ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡Ã¡V , lLiLi≤R∂V 50 J™´sL˝Ri ™yLRi¯£ms ™´sW˘ø`¡Ã¡V NRPW≤y A≤R∂©´sVLiμR∂¨s C{qs’d¡ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. 2008 ªRΩLS* ªRΩ À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂ xmspLjiÚ rÛyLiVV xmsLRi˘»¡©´s BÆμ∂[. ¤…¡£qÌs zqsLki£qsNRPV ™´sVVLiμR∂V ™´sVW≤R∂V xmns£qÌsN˝S£qs »¡WL`i ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡©´sLiμR∂VNRPV ’d¡{qs{qsHNTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı»Ì¡V C{qs’d¡ Æ™s[VÆ©s[—¡Lig`i \Æ≤∂lLiNÌRPL`i Æ™sWLji£qs æªΩ÷¡FyLRiV. @NÌ][ ¡L`i 29©´s ™´sVVLi\¤À¡ ¬ø¡[LRiVN][©´sV©´sı BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V ¤…¡£qÌs zqsLki£qsNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVW≤R∂V ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡Ã¡V A≤R∂VªRΩVLiμj∂. ©´s™´sLi ¡L`i 15©´s @x§¶¶¶¯μyÀÿμ`∂Õ‹[ ª]÷¡ ¤…¡£qÌs «¡LRigRi©´sVLi≤R∂gS... lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVNRPV ™´sVVLi\¤À¡ , ™´sVW≤][ ¤…¡xqÌsVNRPV N][ÕfiNRPªyÚ, ©yáVg][ ¤…¡xqÌsVNRPV ©yg`ixmspL`i AºΩ¥R∂˘ ≠sVxqsVÚ©yıLiVV. ¤…¡£qÌs zqsLki£qs ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡ …‘¡ »¡*Li…‘¡

_õHÓdt

zqsLki£qs «¡LRigRi©´sVLiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sW˘ø`¡NRPV xmso‚fl·[ , lLiLi≤][ ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLi\¤À¡ Æ™s[μj∂NRPgS ¨sá™´s©´sV©yıLiVV. @©´sLiªRΩLRiLi HμR∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qs «¡©´s™´sLji 11 ©´sVLi≤T∂ LS«fiN][…fiÕ‹[ Æ™sVVμR∂á™´soªRΩVLiμj∂. lLiLi≤][ ™´sÆ©Ôs[ N]¿¡ËÕ‹[©´sW , ™´sVW≤][ ™´sÆ©Ôs[ LSLi¿d¡Õ‹[©´sW «¡LRigRi©´sVLi≤R∂gS... ©yáVgRiV , HμR∂V ™´sÆ©Ôs[áNRPV μ≥R∂LRi¯aSá , Æ™sVV•¶¶¶÷d¡ AºΩ¥R∂˘≠sV™´s*©´sV©yıLiVV.

À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂ »¡WL`i |tsQ≤R∂W˘Õfi @NÌ][ ¡L`i 29 c BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V ™´sVVLi\¤À¡ ¬ø¡[LjiNRP @NÌ][ ¡L`i 30 c ©´s™´sLi ¡L`i 1 iM ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sW˘ø`¡ c ™´sVVLi\¤À¡ ©´s™´sLi ¡L`i 3c5 iM ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sW˘ø`¡ c ™´sVVLi\¤À¡ ©´s™´sLi ¡L`i 8c11 iM ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ ™´sW˘ø`¡ c @x§¶¶¶¯μyÀÿμ`∂ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs iM ©´s™´sLi ¡L`i 15c19 iM Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡£qÌs c @•¶¶¶¯μyÀÿμ`∂ ©´s™´sLi ¡L`i 23c27 iM lLiLi≤][ ¤…¡£qÌs c ™´sVVLi\¤À¡ ≤T∂|qsLi ¡L`i 5c9 iM ™´sVW≤][ ¤…¡£qÌs c N][ÕfiNRPªyÚ

e÷s¡T‹ düTEøÏ m]º>± m+|”M <Ûäs¡ ô|]π> neø±X¯+

]ø±s¡T¶ kÕúsTT |ü‘·q+˝À s¡÷bÕsTT $\Te

NPR W˘ ¡N`P zqs…¡‘ , Æ™sV[ 24: INRP\Æ™sxmso áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=NRPV xqs™´sV∏R∂VLi μR∂gÊRiLRi xms≤R∂VªRΩVLi¤…¡[... ™´sVL][\Æ™sxmso 2020Õ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı I÷¡LizmsN`P= N][xqsLi ’¡≤ÔT∂Lig`i ˙xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ NS™´s¿¡ËLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV Æμ∂[aSáV ªRΩ™´sV ’¡≤˝R∂V μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂VgS... ™y…”¡¨s NRPVμj∂Li¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V I÷¡LizmsN`P NRP≠sV…‘¡ ’¡“¡ @LiVVLiμj∂. ªy«ÿgS ÀÿNRPV , μ][•¶¶¶ ’¡≤ÔT∂Lig`i lLi[xqsV ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVNRPV©´sı»Ì¡V H™Ø[{qs ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. BLiNS lLi[xqsVÕ‹[ BryÚ©±s ¡VÕfi , …‹[N][˘, ™´sW˙≤T∂≤`∂ ≠sVgji÷¡©´s»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. C ™´sVW≤R∂V ’¡≤˝R∂\|ms ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ |qs|mÌsLi ¡L`i 7©´s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂Liª][ H™Ø[{qs¨s ªRΩ™´sV GLSˆ»˝¡ª][ Æ™sVzmsˆLi¬ø¡[Li μR∂VNRPV ™´sVW≤R∂V ©´sgRiLSáNRPW 15 Æ©sáá xqs™´sV∏R∂VLi μ]LjiNTPLiμj∂. C Õ‹[xmso ªRΩ™´sV ˙Fy¤«¡NÌRPVá\|ms ™´sVLjiLiªRΩ @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[zqs H™Ø[{qs øR¡WFyá¨s ™´sVW≤R∂V ©´sgRiLSáW À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLiVV. ’¡≤`∂©´sV ZNP[…ÿLiVVLi ¬ø¡[»¡xmsˆV≤R∂V H™Ø[{qs ˙xmsμ≥y©´sLigS ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s B©±s˙FnyxqÌs˚NRPËL`i , ˙…ÿ©±s=F°L`Ìi ™´sLi…”¡ ™y…”¡¨s μR∂XztÌsQÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C ™´sVW≤R∂V ©´sgRiLSáՋ[ BryÚ©±s ¡VÕfi NRPW≤y lLi[xqsVÕ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡Æ≤∂[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ 2020 ∏R∂VWL][zms∏R∂V©±s xmnsQp…fiÀÿÕfi ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV »¡Lki‰ ’¡≤`∂ μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. H™Ø[{qs ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi INRP G≤yμj∂Õ‹[ INRP Æμ∂[aRPLi lLiLi≤R∂V Æ™s[V«¡L`i CÆ™sLi »˝¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP NRPVμR∂LRiμR∂V. μk∂Liª][ BryÚ©±s ¡VÕfi NRPW≤y lLi[xqsV ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVNRPV©´sıQ¤…Ì¡[... BNRP ≠sVgji÷¡©´s ™´sW˙≤T∂≤`∂, …‹[N][˘ ™´sVÆμ≥∂[˘ ˙xmsμ≥y©´s F°…‘¡. C lLiLi≤R∂V ©´sgRiLSáՋ[ …‹[N][˘Æ©s[ ™´sVVLiμR∂V©´sı»Ì¡V ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. xqsV©y≠dsVª][ @ªRΩÕÿNRPVªRΩá\Æ™sV©´s «¡Fy©±s ™´sV◊d¡˛ N][áVNRPV¨s @Li ªRΩLÍSºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ xqsªyÚ øy¤…¡[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ …‹[N][˘ZNP[ @™´sNSaRPLi μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.

uÛ≤s¡‘· k˛ŒsYº‡ kÕºs¡¢ô|’ &Ü≈£î´yÓT+≥Ø ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , Æ™sV[ 24: À≥ÿLRiªRΩ ˙NUP≤yLRiLigRiLiÕ‹[ D©´sıªRΩ bP≈¡LSáV @μ≥j∂L][z§¶¶¶Li¿¡©´s G≤R∂VgRiVLRiV ˙NUP≤yNS LRiVá\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP\Æ™sV©´s ≤yNRPV˘Æ™sVLi»¡Lki LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. μk∂¨s¨s ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá ©´sVLi≤T∂ CFs£qszmsFs©±sÕ‹[ ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»Ì¡V ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. I÷¡LizmsN`P g][ÕfiÔ Æ™sV≤R∂÷¡£qÌs @’≥¡©´s™±s’¡Li˙μy , …ÿ£ms g][áˆÈL`i ≠sVÕÿ‰zqsLig`i , ¤…¡¨sı£qs ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV ≠s©´sıL`i ™´sV}§¶¶¶a`P À≥œ¡WxmsºΩ , FnyLRiV¯Õÿ™´s©±s \Æ≤∂Q˚™´sL`i ©yLRi∏R∂Vfl„fi NSLjiÚZNP[∏R∂V©±s , NRPW˘ r°ˆL`Ìi |qsˆxtsQ÷¡£qÌs xmsLiNRP«fi @μy*¨ds , rÌyL`i xtsQ»˝¡L`i \|qs©y Æ©s•¶¶¶*Õfi , lLi—˝¡Lig`i ø≥yLizms∏R∂V™±s xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`iá\|ms C ≤yNRPV˘Æ™sVLi»¡Lki LRiWF~Liμj∂Liμj∂. G≤R∂V À≥ÿgSáVgS μk∂¨s¨s ¤…¡÷¡NS£qÌs ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. INRP ˙NUP≤yNSLRiV¨s ¨s«¡ “¡≠sªRΩLi G ≠sμ≥R∂LigS DLi»¡VLiμR∂©´sıÆμ∂[ μk∂¨s ˙xmsμ≥y©´s NSÆ©s=£mÌs. μk∂¨sÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı G≤R∂VgRiVLRiV ˙NUP≤yNSLRiVáV xtsw…”¡Lig`i xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSxqsÚ B ¡˜Liμj∂ xms≤T∂©´s»Ì¡V ™yLji ™´sW»¡Õ˝‹[Æ©s[ æªΩáVr°ÚLiμj∂. L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ ªRΩ™´sV Æ™sLi»¡ ZNPÆ™sVLSáV DLi≤R∂≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. @LiVVæªΩ[ I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ NSLixqs˘Li Æ©sgjiı À≥ÿLRiªRΩ ÀÿNRP=L`i ≠s¤«¡[LiμR∂L`izqsLig`i μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLi NS¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ÀÿNTP=Lig`i |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s @«¡lLi˜«ÿ©±sÕ‹[ xtsw…”¡Lig`i ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩ B™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠s¤«¡[LiμR∂L`i \¤Õ¡£mns©´sV A ∏R∂VW¨s…fi ¿¡˙ºΩLiøR¡¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂.

n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À &Ü\sY‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te HêHê{Ïø° |ü‘·q eTe⁄‘√+~. s¡÷bÕsTT |ü‘·HêìøÏ n&ÉT¶ø£≥º y˚j·T&ÜìøÏ uÛ≤s¡‘· ]»s¡T« u≤´+≈£î rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\T m˝≤+{Ï |òü*‘ê\qT Çe«&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ eTs√ ]ø±s¡T¶ kÕúsTTøÏ s¡÷bÕsTT ~>∑ C≤πs˝≤ ø£ì|æk˛Ô+~. Ç{°e\ bòÕ¬sø˘‡ e÷¬sÿ{À¢ Ç+Á{≤&˚˝À 83 ô|’dü\T |ü&çb˛sTT s¡÷.56.22 ‘êøÏ+~. Ä ‘·sê«‘· n+‘·sê®rj·T+>± kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ø√\T≈£î+≥Tqï≥T¢ yês¡Ô\T sêe&É+‘√ bòÕ¬sø˘‡ e÷¬sÿ{Ÿ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 61 ô|’dü\T qwüº+‘√ s¡÷.56 e<ä› eTT–dæ+~. n<˚ $<Ûä+>± >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ ≈£L&Ü e÷¬sÿ{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À 21 ô|’dü\T y˚Ts¡≈£î ø√˝ÀŒsTT+~. |òü*‘·+>±.. s¡÷bÕsTT $\Te 56.38 e<ä› ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ç~ s¡÷bÕsTT |ü‘·q #·]Á‘·˝À dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶>± #ÓãT‘·THêïs¡T. j·T÷s√CÀHé˝À @s¡Œ&çq e÷+<ä´+‘√ bÕ≥T Á^dt˝À @s¡Œ&çq dü+øå√uÛÑ uÛÑj·÷\ ø±s¡D+>± &Ü\sY≈£î eT]+‘· &çe÷+&é ô|]–+~. B+‘√ ]f…Æ˝Ÿ eT<äT|üs¡T¢ &Ü\sY ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ ÄdüøÏÔì ø£qãs¡#·&É+ e\¢H˚ s¡÷bÕsTT $\Te eT]+‘· ~>∑C≤ ]+<äì ÁuÀø£s¡T¢ n+≥THêïs¡T. n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À &Ü\sY Vü≤yê ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+‘√ j·T÷s√, bÂ+&é\ e÷s¡ø£+ $\Te |ü‘·qyÓTÆ+~.

ª◊e÷sYÿμ nyês¡T¶qT kı‘·+ #˚düT≈£îqï j·TeTVü‰ »bÕHé≈£î #Ó+~q Á|üeTTK ~«#·Áø£ yêVü≤q ‘·j·÷Ø ø£+ô|˙ Ç+&çj·÷ j·TeTVü‰ yÓ÷{≤sY Áô|’y˚{Ÿ *$T f…&é n+~düTÔqï 150d”d” k˛ŒsYº‡ yÓ÷&É˝Ÿ yÓ÷{≤s Yu…’ø˘ ªyÓ’C…&ém|òt`ÄsY15μ eTs√ ø=‘·Ô yÓTÆ\TsêsTTì n~Û>∑$T+∫+~. j·TeTVü‰ ªyÓ’C…&ém|òt`ÄsY15μ u…’ø˘qT Ç+&çj·÷ &çC…’Hé øöì‡˝Ÿ <ë«sê n+~+#˚ Á|ü‹cÕº‘·àø£ Ç+&çj·÷ &çC…’Hé e÷sYÿ (◊ e÷sYÿ) nyês¡T¶ e]+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± Ç+&çj·÷ j·TeTVü‰ yÓ÷{≤sY d”áy√, m+&û Væ≤s√j·TTøÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘·eT bòÕ¢>¥wæ|t u…’ø˘ ªyÓ’C…&ém|òt` ÄsY15μ yÓ÷&É˝Ÿ≈£î á nyês¡T¶ <äø£ÿ≥+ #ê˝≤ dü+‘√ wü+>± ñ+<äì, 2008˝À |ü]#·j·T+ #˚dæq á u…’ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À $X‚wü Ä<äs¡DqT kı+‘·+ #˚düT≈£î+<äì, á yÓ÷&É˝Ÿ˝À 2011˝À e∫Ãq n|tÁπ>&é yÓs¡¸Hé 2.0 ‘·sê«‘· á ÁπøCŸ eT]+‘· ô|]–+<äì nHêïs¡T. »|ü˙dt kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï ñ|üjÓ÷–+∫, nø£ÿ&ç kÕº+&ÉsY¶‡qT Ä<Ûës¡+>± #˚düTø=ì j·TeTVü‰ ªyÓ’C…&ém|òt`ÄsY15μ u…’ø˘qT s¡÷bı+~+∫+~. düs¡düyÓTÆq <Ûäs¡πø eT+∫ k˛ŒØº ô|sꌤ¬sàHé‡ ø£*–q u…’ø˘qT ø√s¡T≈£îH˚ yê]øÏ ªyÓ’C…&ém|òt`ÄsY15μ z #·ø£ÿ{Ï Ä|ü¸Hé>± ì*∫+~.

HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï Ç+<Ûäq <Ûäs¡\‘√ n˝≤¢&çb˛‘·Tqï yê]øÏ e÷s¡T‹ düTEøÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ z #·Ts¡ø£ n+{Ï+#˚+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘√+~. <˚X¯|ü⁄ nÁ>∑>±$T ø±s¡¢ ø£+ô|˙ Ç{°e˝Ò e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ãVüQfi¯ Á|üjÓ÷»q yêVü≤q (myéT|”M) e÷s¡T‹ düTEøÏ m]º>± <Ûäs¡qT ô|+#˚+<äT≈£î ø£+ô|˙ düHêïVü‰\T #˚düTÔ+~. e#˚à E˝…’ Hê{ÏøÏ m]º>± <Ûäs¡qT düe]kÕÔ eTì ø£+ô|˙ ñqï‘ê~Ûø±] ˇø£s¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. myéT|”M ôd¬>à+{Ÿ˝À düs¡düyÓTÆq <Ûäs¡πø \_Û+#˚ ø±s¡T>± $&ÉT<ä˝…’q e÷s¡T‹ düTEøÏ m]º>±≈£î <˚oj·T e÷¬sÿ{Ÿ qT+∫ nX‚wü Ä<äs¡D \_ÛdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ $&ÉT<ä˝…’q yÓTT<ä{Ï HÓ\˝ÀH˚ 32,000 j·T÷ì≥¢≈£î ô|’>± ãTøÏ+>¥\qT ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£î+~. eT]ø=~› HÓ\˝À¢H˚ m]º>± myéT|”M <Ûäs¡qT düe]kÕÔeTì e÷s¡T‹ düTEøÏ e÷¬sÿ{Ï+>¥ ôV≤&é eTj·÷+ø˘ bÕØø˘ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Bìì ã{Ϻ #·÷düTÔ+fÒ, e÷ s¡T‹ düTEøÏ m]º>±≈£î e÷¬sÿ{Ÿ˝À &çe÷+&é ø£*Œ+#˚+<äT≈£î>±qT ÁbÕs¡+uÛÑ <Ûäs¡\πø (Ç+Á≥&Éø£ºØ Áô|’dt) ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç<˚ ø£qTø£ »]–‘˚, e÷s¡T‹ düTEøÏ m]º>± m+|”M <Ûäs¡\T s¡÷.10,000 qT+∫ s¡÷.20,000 eT<Ûä´ ô|]π> ÄkÕÿs¡+ ñ+~. nsTT‘˚, Á|üdüTÔ‘·+ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T Äø±X¯qï+≥T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À πøe\+ &ûõ˝Ÿ y˚]j·T+{Ÿ m]º>± <Ûäs¡\qT e÷Á‘·y˚T e÷s¡T‹ düTEøÏ ô|+#˚ neø±X¯+ ñqï≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·π>Z neø±X¯+ <˚X¯+˝À uÛ≤Ø>± ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡˝À¢ s¡÷.2.50 ô|’dü\T #=|üq ‘·–Z+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+>± ñqï≥Tº yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. j·T÷|”@ uÛ≤>∑kÕ«eT´|üøå±\‘√ bÕ≥T... Ç‘·s¡ sê»ø°j·T bÕغ\ qT+∫ rÁeyÓTÆq ˇ‹Ôfi¯ó¢ edüTÔ+&É≥+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·˝§–Zq≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ô|+∫q ô|Á{À <Ûäs¡˝À ©≥s¡Tô|’ s¡÷.2.50 ô|’dü\T #=|üq ‘·–Z+#ê\qï Ä˝À#·q˝À ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. ãT<Ûäyês¡+ ©≥s¡T ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ô|’ s¡÷.7.50 ô|’dü\T #=|üq ô|+#·T‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ô|+∫q <Ûäs¡\T ãT<Ûäyês¡+ ns¡úsêÁ‹ qT+#˚ neT\T≈£î e#êÃsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À.. ˇπøkÕ] s¡÷.7.50 ô|’dü\T ô|+#·&Üìï dü«|üø£å+ qT+∫ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü.. $|üø£å bÕغ\T ≈£L&Ü ‘·|ü|ü≥º&É+‘√ πø+Á<ä+ ‘·˝§–Zq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄q≈£î s¡÷bÕsTT $\Te |ü&çb˛e&Üìï #·eTTs¡T ø£+ô|˙\T kÕ≈£î>± #·÷|æ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

>√<ÛäTeT\ m>∑TeT‘·T\ô|’ ‘·«s¡˝À ‘·T~ ìs¡íj·T+ <˚X¯+˝À ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·Tqï >√<ÛäTeT\qT ì\« #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î >√<ëeTT\ ø=s¡‘· y˚~Ûk˛Ô+~. B+‘√ ≥qTï\ ø=~› >√<ÛäTeT\T eT{ϺbÕ\T ø±e&É+ ‘·|üŒ&É+˝Ò<äT. Bìï n]ø£fÒº+<äT≈£î >√<ÛäT eT\qT $<˚XÊ\≈£î m>∑TeT‘·T\T #˚ùd n+X¯+ô|’ ‘·T~ ìs¡íj·T+ e#˚à yês¡+˝À rdüTø√qT+~. Ç+<äTø√dü+ πø+Á<ä kÕ~Ûø±s¡ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ e#˚à yês¡+˝À Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯+ ø±qT+~. á $wüj·T+ô|’ πø+Á<ä ÄVü‰s¡ XÊK eT+Á‹ πøM <∏ëeTdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷... >√<ÛäTeT\ düs¡|òüsê $wüj·T+ô|’ >∑&ç∫q yês¡+˝À s¡+>∑sê»Hé H˚‘·è‘·«+˝Àì Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{° |ü\T dü÷#·q\T #˚dæ+<äHêïs¡T. ;|”m˝Ÿ, @|”m˝Ÿ ≈£î≥T+u≤\≈£î 10 $T*j·THé ≥qTï\ >√<ÛäTeT\qT n+<äCÒj·T&É+‘√ bÕ≥T ¬s+&ÉT $T*j·THé ≥qTï\qT zô|Hé e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø£$T{° #˚dæq dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î e#˚à yês¡+ »s¡T>∑qTqï eT+ Á‘·T\ düe÷y˚X¯+˝À ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüTø√qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.


C M Y K

8

>ö‘·yéT MTqHé

X¯óÁø£yês¡+, y˚T 25, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ø£<∏ä˝À e÷πsŒ ø±s¡DeT≥ n+‘·ø£Hêï Äq+<äe÷...! ªCÀwtμ ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\ì yÓT|æŒ+#·˝Òø£b˛sTTq ø±ØÔø£, nqTyê<ä ∫Á‘·+>± e∫Ãq ªs¡+>∑+μ‘√ ˇø£ÿkÕ]>± n≥T ‘·$Tfi¯ Áù|ø£å≈£î\qT, Ç≥T ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\qT yÓT|æŒ+∫, ‘·q πs+CŸì ˇø£ÿkÕ]>± ô|+#·T≈£î+~. Çø£ Ç{°e\ e∫Ãq ª<äeTTàμ ∫Á‘·+˝À Ç<ä›s¡T ø£<∏ëHêsTTø£˝À¢ ˇø£]>± q{Ï+∫, Á‹wü ø£Hêï m≈£îÿe e÷s¡Tÿ\T dü+bÕ~+#·T≈£î+~. nsTT‘˚ Ç≥T ‘Ó\T>∑T˝Àq÷... n≥T ‘·$Tfi¯+˝Àq÷ eTT+<äT es¡Tdü˝À ñqï j·TTe‘·s¡+ ø£<∏ëHêj·T≈£î\‘√H˚ q{Ï+#ê\ì ø±ØÔø£ ìs¡ísTT+#·T≈£î+~. <ë+‘√ neø±XÊ\T ns¡ø=s¡>± edüTÔHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ‘·$Tfi¯+˝À V”≤s√ $XÊ˝Ÿ CÀ&û>± ÄyÓT ˇø£ dæìe÷˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ n+^ø£]+∫+~. ªm+JÄsYμ ù|s¡T‘√ ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï Ä dæìe÷ bòı{À wüO{Ÿ˝À ôd’‘·+ ÄyÓT Ç{°e˝Ò bÕ˝§Z+<ä≥. nsTT‘˚ rsê dæìe÷ wüO{Ï+>¥ düeTj·T+ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ÄyÓT Ä dæìe÷ qT+∫ ‘·|üø√e&É+ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|ü]∫+~. eTT+<äT>± ‘·qøÏ $ì|æ+∫q ø£<∏äì Ä ‘·s¡Tyê‘· e÷πsÃXÊs¡ì, ø=‘·Ô>± e÷]Ãq ø£<∏ä ‘·qøÏ @e÷Á‘·+ q#·Ã˝Ò<äì ø±ØÔø£ ‘·q düìïVæ≤‘·T\‘√ #Ó|æŒq≥T¢ düe÷#ês¡+. ÄyÓTì _J V”≤s√sTTHé>± #·÷&Ü\qT≈£î+{Àqï ‘·*¢ sê<ÛäøÏ, Ç~ z cÕøÏ+>¥ q÷´dt n+≥÷ dæ˙ esêZ\T #Ó|ü≈£î+≥THêïsTT.

dü+^‘· Á|æj·TT\≈£î bÕ|t >± j·Tì eT &√Hê >∑T ]+∫ á y˚fi¯ Á|ü‘˚´ ø£+>± #Ó|üŒ ø£ÿπs¢<äT. 54 @fi¯¢ ej·T düT˝À ≈£L&Ü eHÓï ‘·s¡>∑ì n+<ä + ‘√.. dü+^‘· Á|ü|ü+#·+˝À ÄyÓT ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä y˚k˛Ô+~. n+<äTπø ÄyÓT‘√ |üì #˚j·÷\ì Á|ü‹ dü+^‘· ø£fi≤ø±s¡T&É÷ ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT. nsTT‘˚, Ç|ü&ÉT d”Hé ]esY‡ nsTT´+~. $∫Á‘·+>± ÄyÓT dü+^‘· e÷+Á‹≈£î&ÉT @ÄsY ¬sVü≤e÷Hé‘√ ø£*dæ |üì#˚j·÷\ì Ä•k˛Ô+~. ¬sVü≤e÷Hé‘√ ø£*dæ |üì#˚j·÷\ì ñ+~. Ä #ÛêHé‡ eùdÔ ø£qTø£ e÷ qT+∫ z eT+∫ eT÷´õø˘ Ä\“+ edüTÔ+~μ n+{À+~ eT&√Hê. n˝≤π>, n‘·ì Á|ü‹uÛÑqT ÄyÓT bı>∑T&ÉT‘·÷ e÷{≤¢&˚dü]øÏ ¬sVü‰àHé Ç|ü&ÉT Äq+<ä+‘√ ñ_“‘·_“ã“sTTb˛‘·THêï&ÉT. ªÄyÓT‘√ ø£*dæ |üì #˚j·T&ÜìøÏ $T+∫q Äq+<ä+ Ç+πø+ ñ+≥T+~..? n+‘·{Ï >±j·Tì Hê >∑T]+∫ Çìï ø±+|æ¢yÓT+{Ÿ‡ Ç∫Ãq+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T #Ó|ü≈£î+≥THêïqTμ n+≥THêï&ÉT ¬sVü≤e÷Hé. M] ø£\sTTø£˝À ‘·«s¡˝ÀH˚ z ôdH˚‡wüq˝Ÿ Ä\“+ sêyê\ì m<äTs¡T#·÷&Ü*‡q |üì ˝Ò<äqT≈£î+{≤...

ªkÕs=#êÃs¡Tμ˝À ø±»˝Ÿ...! n•«˙<ä‘Y ‘êC≤>± s¡$‘˚»‘√ |üs¡TX¯ósê+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z ∫Á‘·+ s¡÷bı+~düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+˝À Á‹wü, neT˝≤bÕ˝Ÿ q{Ï+#·qTHêïs¡+≥÷ yês¡Ô\T e#êÃsTT. Ä ‘·sê«‘· yê[¢<ä›s¡÷ y˚πs«s¡T ø±s¡D≤\‘√ Ä ÁbÕC…≈£îº\ qT+∫ ‘·|ü≈£îHêïs¡+≥÷ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ ¬seTT´qπswüHé $wüj·T+˝ÀH˚ q#·Ãø£ á Vü‰{Ÿ V”≤s√sTTHé‡ ãj·T{øÏ yÓfi≤¢s¡ì #Ó|ü≈£îHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À á ∫Á‘·+˝À #˚j·T&ÜìøÏ ø±»˝Ÿ eTT+<äT≈£î e∫à Ksê¬s’+~. ø±»˝Ÿ >∑‘·+˝À Ç<˚ u≤´qsY˝À z XÊ+‹ z+μ ∫Á‘·+ #˚dæ+~. nsTT‘˚ Á‹wüqT ndü‡\T ‘êeTT dü+Á|ü~+#·˝Ò<äì nX¯«˙<ä‘Y ≈£îe÷¬sÔ Á|æj·÷+ø£<ä‘Y ø={ϺbÕπsdæ+~. ìsêà‘· Á|æj·÷+ø£<ä‘Y MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªÁbòÕ+ø˘>± #ÓbÕŒ\+fÒ y˚TeTT Ä<Ûës¡+˝Òì s¡÷eTsY‡ì |ü{Ϻ+#·Tø√+. y˚TeTT e÷ ∫Á‘·+ Á|” Ábı&Éø£åHé˝À _J>± ñHêï+. |üs¡TX¯ósê+ á ∫Á‘êìï &Ó’¬sø˘º #˚düTÔHêïs¡T. ø±»˝Ÿ Ä bÕÁ‘·≈£î dü]>±Z dü÷≥e⁄‘·T+<äì uÛ≤$+∫ rdüT≈£îHêï+μ nHêïs¡T. n˝≤π> |òæ˝Ÿà Á≈£L ˝Àì eTs=ø£s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. y˚TeTT m|ü&É÷ Á‹wüqT>±˙, neT˝≤bÕ˝Ÿì >±˙ mÁb˛#Y ø±˝Ò<äT. nsTT‘˚ y˚TeTT ø=ìï ù|s¡T¢ nsTT‘˚ nqT≈£îHêï+. ø±»˝ŸøÏ e÷Á‘·y˚T ø£<∏äì H˚πs{Ÿ #˚XÊ+. ÄyÓT pHé 15 qT+∫ &˚{Ÿ‡ düs¡T›u≤≥T #˚dæ+~μnì nHêïs¡T. yÓ’»j·T+‹ eT÷Mdt u≤´qsYô|’ Á|üeTTK ìsêà‘· nX¯«˙<ä‘Y á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. s¡$‘˚» V”≤s√>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘êìøÏ ªkÕs=kÕÔsêμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿì nqT≈£îHêïs¡T. |üs¡TX¯ósê+ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. nsTT‘˚ á˝À>± á ∫Á‘·+ f…Æ{Ï˝Ÿì ªkÕs=#êÃs¡Tμ n+≥÷ e÷sêÃs¡ì düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝À s¡$‘˚»`|üs¡X¯ósê+ ø±+_H˚wüHé˝À ªÄ+»H˚j·TT\Tμ ∫Á‘·+ s¡÷bı+~+~. Á|üdüTÔ‘·+ s¡$‘˚» q{Ï+∫q ª<äs¡Te⁄μ ∫Á‘·+ á HÓ\ 25(H˚&ÉT) Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqT+~. •e(XÖs¡´+ ù|ò+) <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìï ã÷s¡T>∑T|ü*¢ •sêeTø£èwüí l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ ì]à+#ês¡T. s¡$‘˚» düs¡düq kı≥ºãT>∑Z\ düT+<ä] ‘ê|”‡ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫+~. me]‘√HÓ’Hê >=&Ée≈£î ~>∑+&ç. ø±˙ e÷dt‘√ ô|≥Tºø√ø£+&ç. yêfi¯¢ <ä>∑Zs¡ ø±düÔ bı>∑s¡T m≈£îÿe. Äq+<ä+ e∫ÃHê, Äy˚X¯+ e∫ÃHê rHée÷sY Ä&˚kÕÔs¡T... ª<äs¡Te⁄μ dæìe÷˝À Ä ≈£îÁsê&É÷ n+‘˚ H√{Ï‘√ b˛j˚T<ëìï #˚‹ <ëø± ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤&ÉT. >=&Ée≈£î ~>∑&É+ n+fÒ eTVü‰ düs¡<ë.. nH˚ ø±HÓ‡|ü⁄º‘√ ª<äs¡Te⁄μ dæìe÷ s¡÷bı+~#ês¡T. eT] u≤ø±‡|ò”dt e<ä› ø£˝…ø£åq‡ <äs¡Ty˚düTÔ+<ë..? ˝Ò<ë..? #·÷&Ü*.

ø£ã&û¶ ø£<∏ë+X¯+>± •yêJ ∫Á‘·+ ø±yÓT&û V”≤s√ •yêJ ‘êC≤>± qs¡dæ+Vü≤ q+~ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z ∫Á‘·+ ø£$T≥j·÷´s¡T. yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+‘√H˚ C≤rj·T nyês¡T¶ì bı+~q qs¡dæ+Vü≤ q+~ #˚düTÔqï á ∫Á‘·+ ø£ã&û¶ u≤´ø˘Á&Ü|t˝À »s¡T>∑qT+~. l •ebÕs¡«‹ ø£+u…’Hé‡ dü+düú |ü‘êø£+ô|’ ìsêà‘· ¬ø.düTπswtu≤ãT á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qTHêïs¡T. ª1940˝À ˇø£ Á>±eT+μ, ªôV’≤dü÷ÿ˝Ÿμ e+{Ï ∫Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ÉT qs¡dæ+Vü≤ q+~ á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#·qTHêï&ÉT. á ∫Á‘·+ ìsêà‘· ¬ø.düTπswtu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªeT+∫ ∫Á‘ê\T ì]à+#ê\qï ÄX¯j·T+‘√ l •ebÕs¡«‹ ø£+u…’Hé‡qT ÁbÕs¡+_Û+#ê+. e÷ ‘=* ∫Á‘·+ ªHê≈£L z \es¡T+~μ. á dæìe÷ nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î\qT yÓT|æŒ+∫+~. Ç|ü&ÉT ø£ã&û¶ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> z n<äT“¤‘·yÓTÆq ø£<∏ä‘√ ¬s+&√ ∫Á‘êìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêï+. C≤rj·T nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· qs¡dæ+Vü≤ q+~ #Ó|æŒq ø£<∏ä u≤>±

q∫Ã+~. dü÷Œ¤]Ôì |ü+#˚˝≤ ñ+~. •yêJ ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ á ∫Á‘êìï #˚ùd+<äT≈£î ˇ|ü≈£îHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ V”≤s√sTTHéqT m+|æø£ #˚düTÔHêï+. ∫ìï #·s¡DY dü+^‘· kÕs¡<∏ä´+˝À bÕ≥\ ]ø±]¶+>¥ #˚düTÔHêï+μ nì nHêïs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ª>∑‘·+˝À ø£ã&û¶ H˚|ü<∏ä´+˝À #ê˝≤ dæìe÷\T e#êÃsTT. ø£ã&û¶ ù|¢j·TsY‡>± e÷ ∫Á‘·+˝À ne÷àsTT\T ø£ì|ækÕÔs¡T. nìï s¡ø±\ uÛ≤y√<˚«>±\T ø£\>∑*dæq ∫Á‘·+>± ‘Ós¡¬øøÏÿkÕÔ+. ˇ]õq˝Ÿ ø£ã&û¶ ù|¢j·TsY‡ì ôd\ø˘º #˚dæ ¬s+&ÉT HÓ\\T Áf…Æì+>¥ ÇkÕÔ+. eT+∫ ∫Á‘·+>± ì\TdüTÔ+~μ nì nHêïs¡T. pHé 15q dæìe÷qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. ø£ì–], uÛ…’s¡eø√q, Á‹|ü⁄sê+‘·ø£+, ô|<ä ms¡¢bÕ&ÉT e+{Ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q wüO{Ï+>¥ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T|üqTHêïs¡T. ˇ]õq˝Ÿ ø£ã&û¶ ù|¢j·TsY‡

nsTTq ne÷àsTT\qT á dæìe÷ ø√dü+ m+|æø£ #˚düTÔHêïs¡T. 70 eT+~ bÕ‘·, ø=‘·Ô q{°q≥T\T Ç+<äT˝À q{ÏkÕÔs¡T. á ∫Á‘êìøÏ bòı{ÀÁ>∑|ò”: mdt.eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, dü+^‘·+: ∫ìï#·s¡DY— düVü≤ ìsêà‘·\T: d”ôV≤#Y.eT*¢ø±s¡T ®Hé¬s&ç¶, ô|~›¬s&ç¶ >√$+<ä¬s&綗 ìsêà‘·: ¬ø.düTs¡πswtu≤ãT— ø£<∏ä`Ád”ÿHéù|¢` e÷≥\T`<äs¡Ùø£‘·«+: qs¡dæ+Vü≤ q+~.

eTs√ n<äT“¤‘êìï

Ä$wüÿ]+#˚Hê...?

ø£<∏ä... ‘êsê>∑D+... ã&Ó®{Ÿ.. ∫e]øÏ dü¬ø‡dt˝Àq÷ uÛ≤Ø‘·Hêìï Ä$wüÿ]+#·&É+ ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT X¯+ø£sY Á|ü‘˚´ø£‘·. @ V”≤s√øÏ m+‘· Çy˚TCŸ ñHêï... @ ìsêà‘· m+‘· Ks¡Tà ô|&É‘êqHêï ø£<∏äì $&ç∫ kÕeTT #˚j·Tø£b˛e&Éy˚T X¯+ø£sY $»j·T s¡Vü≤dü´eTH˚ $wüj·T+ #ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó\TdüT. $H√<ëìï, dü+<˚XÊìï düeTbÕfi¯¢˝À ø£*|æ n+~+#˚ X¯+ø£sY— Ç|ü&ÉT s¡»˙ø±+‘Y‘√ z uÛ≤Ø ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n$˙‹ sê»ø° j·÷\ô|’ m≈£îÿô|{Ϻq X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq nÁdüÔ+>± á dæìe÷ ñ+≥T+<äì n+≥THêïs¡T. nHêïVü≤C≤πs dü÷Œ¤]Ô‘√ X¯+ø£sY s¡÷bı+~+#·qTqï á dæìe÷˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î s¡»˙ Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃ&ÉH˚ yês¡Ô\T ø√©e⁄&é˝À CÀs¡T>± wæø±s¡T #˚düTÔHêïsTT. >∑‘·+˝À n$˙‹ Á|üøå±fi¯qì ø£<∏ë edüTÔe⁄>± #˚düTø=ì X¯+ø£sY ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q ªuÛ≤s¡rj·TT&ÉTμ, ªn|ü]∫‘·T&ÉTμ, e+{Ï ∫Á‘ê\T nK+&É $»j·÷\qT n+<äT≈£îHêïsTT. ø±ã{Ϻ ákÕ] ≈£L&Ü X¯+ø£sY U≤‘ê˝ÀøÏ eTs√ uÛ≤Ø Væ≤{Ÿ ∫Á‘·+ e∫à #˚s¡&É+ U≤j·TeTì |ü]o\≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ á yês¡Ô˝À¢ ìC≤ìC≤˝…+‘√ Ç+ø± ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~.

&Ü´Hé‡ ø±¢düT˝À¢ _J...? ø=]jÓ÷Á>±|òüsY>± q≥ J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+∫, Ä ‘·sê«‘· q≥T&ç>±q÷ eT+∫ dü¬ø‡dt kÕ~Û+∫q Á|üuÛÑT<˚yê, ªqTy=«kÕÔq+fÒ H˚H=<ä›+{≤Hêμ ∫Á‘·+‘√ <äs¡Ùø£‘·«+˝Àq÷ ‘·q dü‘êÔ #ê{Ï, Çø£ÿ&ç qT+∫ u≤©e⁄&é |üj·TqyÓTÆ nø£ÿ&Ü eT+∫ ÁπøCŸì dü+bÕ~+#·T≈£îqï Ç+&çj·THé yÓTÆUÒ˝ŸC≤ø£‡Hé Ç|ü⁄&ÉT u≤©e⁄&é ã÷´{° k˛HêøÏå dæHêΩøÏ bÕsƒê\T #ÓãT‘·THêï&É≥. Áù|eT bÕsƒê\T e÷Á‘·+ ø±<ä+&ç u≤ãT.. dæìe÷ bÕsƒê\T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ &Ü´Hé‡øÏ dü+ã+~Û+∫ bÕsƒê\T #ÓãT‘·THêïs¡≥. Vü≤è‹ø˘s√wüHé qT+∫ |ü\Te⁄s¡T u≤©e⁄&é j·T+>¥ V”≤s√\øÏ Á|üuÛÑT<˚yê &ÜH釽À •ø£åD Ç∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|ü&˚yÓ÷ k˛HêøÏå dæHêΩøÏ &ÜH釽À •ø£åD ÇdüTÔHêï&É≥ Á|üuÛÑT. ‘êC≤>± u≤©e⁄&é˝À Á|üuÛÑT<˚yê <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï ªsö&ûsê<∏√sYμ dæìe÷˝À k˛HêøÏådæHêΩ V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ôqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ kÕŒ{Ÿ˝À Á|üuÛÑT<˚yêì u≤>± nã®sY« #˚dæq k˛HêøÏå, &ÜH釽À |ü]D‹ ø√dü+ Á|üuÛÑT<˚yêì ªe÷düºsYμ>± m+#·Tø√yê\ì &çôd’&é nsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üuÛÑT<˚yê ôd’‘·+ z HÓ\ s√E\ bÕ≥T &ÜH釽À, Vü≤euÛ≤yê˝À¢ k˛HêøÏå dæHêΩøÏ •ø£åD Ç#˚Ã+<äT≈£î ˇ|ü≈£îHêï&É+≥÷ u≤©e⁄&é˝À >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

Vü‰©e⁄&é˝À _>¥;...! ø√ø±ù|≥˝À n\¢] ªj·÷ø£¸Hééμ

ªÄ~‘·´ 369μøÏ d”¬ø«˝Ÿ...? Ä<Ûä´+‘·+ Áù|ø£å≈£î\qT ˇø£ ø=‘·Ô ˝Àø£+˝À $Vü≤]+#˚˝≤ #˚dæq dæìe÷ ªÄ~‘·´ 369μ. á dæìe÷ 1991˝À $&ÉT<ä˝…’ dü+#·\q $»j·÷ìï kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. á dæìe÷˝À V”≤s√ >± q{Ï+∫q u≤\ ø£èwüí ¬øØsY˝ÀH˚ ˇø£ yÓTÆ\TsêsTT>± ì*∫ b˛sTTq ∫Á‘·+>± #Ó|üŒe#·TÃ. ‘êC≤>± ªÄ~‘·´ 369μ dæìe÷øÏ d”¬ø«˝Ÿ rj·TuÀ‘·THêïs¡qï yês¡Ô\T $ì|ædüT ÔHêïsTT. dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~+∫q á dæìe÷qT eT∞¢ ‘·H˚ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·uÀ‘·THêïs¡T. á dæìe÷qT dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄, $H√<é ø£*dæ dü+j·TTø£Ô+>± ì]à+#·qTHêïs¡T. ø=+&É ø£èwüí+ sêE á dæìe÷ì düeT]Œ+#·qTHêïs¡T. nsTT‘˚ á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫ |üqT\qT Ä>∑düTº qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ á dæìe÷ $wüj·T+˝À Ç+ø± f…Æ+ $TwüHé Ä<Ûës¡+‘√ ˇø£ ø±\+ qT+∫ eTs√ ø±˝≤ìøÏ Á|üj·÷DÏ+∫ m≥Te+{Ï n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q yÓ\Te&Éq|üŒ{Ïø°, ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üø£{Ï+#˚ n|üŒ{Ï Jeq $<ÛëHê\qT, dü+düÿèr dü+Á|ü<ëj·÷\qT, #·÷|æ+∫ neø±X¯+ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~

_>¥;>± u≤©e⁄&éì $»j·Te+‘·+>± @*q n$T‘ê uŸã#·ÃHé, ‘·«s¡˝À Vü‰©e⁄&é˝À n\]+#· qTHêï&ÉT. <äs¡Ù≈£î&ÉT \TVüAsêàHé ‘Ós¡¬ø øÏÿk˛Ôqï ª~ Áπ>{Ÿ >±{Ÿ‡ u…’μ nH˚ 3&û ∫Á‘·+ <ë«sê Äj·Tq Vü‰©e⁄&éøÏ ü]#·j·T eTe⁄‘·THêïs¡T. ªf…Æ{≤ ìø˘μ V”≤s√ *jÓ÷Hês√¶ &çø±Á|æjÓ÷.. ªdü÷|üsY e÷´Héμ dæØdt V”≤s√ ‘√uÒ e÷>∑÷´sY‘√ ø£*dæ n$T‘êuŸ á dæìe÷˝À q{ÏdüTÔHêï s¡T. á dæìe÷˝À Äj·Tq y√©Œ¤ wæyéT nH˚ eT˙˝…+&ÉsY bÕÁ‘·˝À ø£ì|ækÕÔs¡T. á dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+ ∫q Áf…Æ\sY‡ ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|ü|ü+# ·yê´|üÔ+>± Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTøÏ sêqTqï ≥Tº düe÷#ês¡+. á Áf…Æ\sY‡˝À n$T‘ê uŸã#·ÃHé ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ø£ì|æ+∫ dæìe÷ô|’ Çø£ÿ&É n+#·Hê\T ô|]π>˝≤ #˚j·T&É+˝À ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì n+≥THêïs¡T. uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ ì]àk˛Ôqï á dæìe÷ &çôd+ãsY 25q Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± $&ÉT<ä\ ø±qT+~.

ø±yÓT&û øÏ+>¥ n\¢] qπswt q{ÏdüTÔqï 3&û ∫Á‘·+ ªj·÷ø£åHéμ. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ∫Árø£s¡D Á|üdüTÔ‘·+ ø√ø±ù|≥˝À »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì p bÕsYÿ˝À Ç{°e\ ø=ìï düìïy˚XÊ\T ∫Árø£s¡D »]|æq ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ ø√ø±ù|≥˝À wüO{Ï+>¥ ø±s¡´Áø£e÷\qT »s¡T|ü⁄≈£î+~. ª<ä÷≈£î&ÉTμ e+{Ï u≤¢ø˘ãdüºsY Væ≤{Ÿ n+~+∫q ìsêà‘· nì˝Ÿ düT+ø£s¡ <äs¡Ù≈£î&ç>± e÷] ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+ ªj·÷ø£åHéμ. øÏø˘ XÊ´+, yÓ’uÛÑyé, sêE düT+<äs¡+ Ç‘·s¡ bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔHêïs¡T. @πø m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ u≤´qsYô|’ düT+ø£s¡ sêeTÁãVü≤à+ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. ã|üŒ\Vü≤] á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ n+~düTÔHêï&ÉT.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.

C M Y K


q>∑s¡+˝À uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24, (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À X¯óÁø£yês¡+ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ d”;◊ eTT+<äT Vü‰»s¡T ø±yê*‡q H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁwüº sê»<Ûëì˝À b˛©düT\T uÛ≤Ø>± ã\>±\qT yÓTTVü≤]+#ês¡T. q>∑s¡+˝Àì ø°\ø£ÁbÕ+‘ê˝À¢ #Óø˘b˛düTº\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. dü;◊ ø±sê´\j·T+ ñqï ø√]ƒ‘√ bÕ≥T ~˝Ÿ≈£îX¯ n‹~∏>∑èVü≤+ e<ä› ã\>±\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#ês¡T. q>∑s¡+˝ÀøÏ õ˝≤¢\qT+∫ Á|üy˚•+#˚ e÷sêZ˝À¢ n˙ï yêVü≤Hê\qT ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e#˚à Hê\T¬>’<äT s√E˝À¢ ø°\ø£ |ü]D≤e÷\T #√≥T#˚düTø√qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T |òüT≥q\T »s¡≈£îÿ+&Ü @sêŒ≥T¢ #˚|ü{Ϻ+~. q>∑s¡+˝À 29e ‘˚B ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î 144 ôdø£åHé neT˝À¢ ñ+≥T+<äì ôV’≤<äsêu≤<é b˛©dt ø£$TwüqsY nqTsê>¥ X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, 25 y˚T 2012

ù|J\T : 8

ª|ü~μ |òü*‘ê˝À¢

Á>∑÷|t-1 |üØø£å\T

|üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤kÕÔ+ z

z

z z

Á>∑÷|t`1 |üØø£å @sêŒ≥¢ô|’ düMTøÏå+∫q Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ˝≤¢˝À |üØø£åqT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤kÕÔ+ 142 πø+Á<ë˝À¢ |üØø£å 75, 458 eT+~ |üØø£å≈£î Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì.... õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ düe÷<Ûëq+

s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ‘·«s¡˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï Á>∑÷|t`1 Á|æ*yéT‡ |üØø£åqT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+ #ê\ì sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«y˚~ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ì Ä<˚•+ #ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ @|”|”md”‡ ìs¡«Væ≤+ #·qTqï Á>∑÷|t`1 |üØø£åô|’ ndæôdº+{Ÿ Ä&ç{Ÿ n~Ûø±s¡T\T d”ÿHé f…dtº @sêŒ≥¢ô|’ ø£MTwüHé #Ó’s¡àHé πs#·˝Ÿ #·≥Ø®, ôdÁø£≥Ø |üPq+ e÷\ø=+&Éj·T´‘√ ø£*dæ dü∫yê\ j·T+ qT+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ Äj·Tq M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+ <äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... áHÓ\ 27q ñ<äj·T+ 10.30 qT+∫ eT<∏ë´ Vü‰ï+ 1 >∑+≥ es¡≈£î »s¡T>∑qTqï @|”|”

md”‡ düVü‰j·T Ä&ç{Ÿ n~Ûø±s¡T\ |üØø£å Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î |üP]ÔkÕú sTT˝À @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. eTTK´+>± b˛©dt, s¡yêD≤, yÓ’<ä´Äs√>∑´, $<äT´‘·TÔ, ÄsY&Éã÷¢´mdt dü+ã+~Û‘· XÊK\‘√ düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤+∫ m≥Te+{Ï ˝À≥TbÕ≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü |üØø£åqT ìs¡«Væ≤+#ê*‡+~>± ø£˝…ø£ºs¡¢qT ø√sês¡T. sêh+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£ |üØø£å πø+Á<ë\T, nuÛÑ´s¡Tú\T >∑\ πø+Á<ë\T s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ñHêïj·Tì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. |üØø£åqT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤kÕÔ+: õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ düe÷y˚X¯+˝À |ü+ø£CŸ ~«y˚~øÏ düe÷<Ûëq $Tdü÷Ô... õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ e÷{≤¢ &Üs¡T. |üØø£åqT |üP]Ô Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡

D+˝À »]π>+<äT≈£î |üP]Ô @sêŒ≥T ¢ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 75, 458 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T 142 πø+Á<ë˝À¢ á|üØø£å≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêï s¡Hêïs¡T. ôd’ãsêu≤<é, Á>±MTD b˛©düT ñqï‘ê~ Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ïπø ã+<√ãdüTÔ, |üØøå± |üÁ‘ê \ s¡yêD≤ô|’ #·]Ã+#êeT Hêïs¡T. n+‘˚ø± ≈£î+&Ü |üØø£å πø+Á<ë\qT ø£¢düºs¡T¢>± $uÛÑ õ+∫ õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä XÊK˝À¢ >∑\ d”ìj·TsY n~Ûø±s¡T\≈£î Äj·÷ ø£¢düºs¡¢≈£î Ç+#êØ®\T>± ìj·T$T+ #·qTHêïeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ÄsY&ûy√ e÷DÏø±´ \sêe⁄, ÄsY&ûy√\T dü÷sê´sêe⁄, s¡M+ <äsY ¬s&ç¶, ôd’ãsêu≤<é b˛©düT ø±sê´\ j·T+ Á|ü‹ì~Û j·÷<äj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·Tø£ÿ˝À¢ ∫¬øHé <Ûäs¡\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24, (düTes¡íyês¡Ô): Æ™s[xqs≠sÕ‹[ NRPW≤y ¿¡ZNP©±s μ≥R∂LRiáV ™´sVLi≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ryμ≥R∂LRifl·LigS Æ™s[xqs≠s NSáLiÕ‹[ ¿¡ZNP©±s μ≥R∂LRiáV NTPÕ‹[ 60 , 70 LRiWFy∏R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi»¡VLiμj∂. NS¨ds BxmsˆV≤R∂V ¿¡ZNP©±s μ≥R∂LRi NTPÕ‹[ 150 NTP |msLjigjiLiμj∂. @»¡V NRPWLRigS∏R∂VáV, ¿¡ZNP©±s μ≥R∂LRiáª][ ry™´sW©´sV˘Ã¡V ¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLRiV. ™´sV»¡©±s μ≥R∂LRiáª][ F°÷¡}qsÚ BLiªRΩNSáLi ¿¡ZNP©±s lLi[»˝¡V @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂gS BxmsˆV≤R∂V @≠sNRPW≤y @LiμR∂NRPVLi≤y F°ªRΩV©yıLiVV. ™yLS¨sNTP INRP‰ry\lLi©y ¿¡ZNP©±s ºΩ©yá©´sı N][LjiNRPNRPV BxmsˆV≤R∂V ˙¤À¡[N`P xmsÆ≤∂[Õÿ DLiμj∂. C ™´sVμ≥R∂˘ NSáLiÕ‹[ @™´sWLiªRΩLigS |msLjigji©´s ¿¡ZNP©±s μ≥R∂LRiá©´sV øR¡W}qsÚ ˙xms«¡Ã¡ NRPŒ˝œ¡ß \¤À¡L˝RiV NRP™´sVV¯ªRΩV©yıLiVV. 80 ©´sVLi¿¡ ™´sLiμR∂ ™´sLRiNRPV D©´sı NTPÕ‹[ ¿¡ZNP©±s μ≥R∂LRi GNRPLigS 150 NTP |msLjigjiLiμj∂. @™´sWLiªRΩLigS lLi[…fi ≤R∂ ¡VÕfi NS™´s≤R∂Liª][ }msμR∂, ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRigRiºΩ ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ™´s≤R∂Æμ∂ ¡˜ª][ N][Œ˝œ¡ß ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤R∂≤R∂Li, FsLi≤yNSáLiÕ‹[ ™y…”¡  ¡LRiV™´so ªRΩgÊRi≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ μ≥R∂LRiáV |msLjigS∏R∂VLi»¡V©yıLRiV. ™y˘FyLRiVáV, Bxmsˆ…”¡ZNP[ NRPWLRigS∏R∂Vá μ≥R∂LRiáª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡V ¿¡ZNP©±s μ≥R∂LRiá©´sV À≥œ¡LjiLiøR¡¤Õ¡[NRP  ¡ºΩZNP[Æμ∂Õÿ @¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. μ≥R∂LRiáV BÕÿlgi[ DLi¤…¡[ ™´sWLixqs˙zms∏R∂VVáV Æ™s—¡¤…¡[Lji∏R∂V©˝´sVgS ™´sWLRi≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sVLi»¡V©yıLRiV.

õ˝≤¢≈£î 20e kÕúq+ >∑‘· @&Ü~ø£+fÒ...ákÕ] 8.22 XÊ‘·+ n~Ûø£+ |òü*‘ê\qT Á|üø£{Ï+∫q &ûáy√ m+.k˛$T¬s&ç¶ s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À 2012 e÷]Ã˝À ìs¡«Væ≤+∫q |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ 83.04 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· qyÓ÷<äsTT´+<äì &ûáy√ m+.k˛$T¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ õ˝≤¢\ |òü*‘ê\qT Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T.|òü*‘ê˝À¢ õ˝≤¢ sêh+˝À 20ekÕúq+˝À ì*∫+<äHêïs¡T. >∑‘· @&Ü~‘√ b˛*Ñ˚... ÄkÕ] ñrÔs¡í‘· 8.22 XÊ‘·+ n~Ûø£eTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 2010 @&Ü~˝À |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê˝À¢ 75.95 XÊ‘·+, 2011˝À 75.26 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#êeTHêïs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ... á@&Ü~ ø=+‘·y˚Ts¡≈£î yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\T kÕ~Û+#êeTHêïs¡T. ákÕ] yÓTT‘·Ô+ 77, 250 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å sêj·T>±, yê]˝À 64,151 eT+~ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. Ç+<äT˝À u≤\Ts¡T 40,812 |üØø£å sêj·T>±, 36,438 eT+~ ñrÔs¡Tí\T \j·÷´s¡T. Ç+ø± u≤*ø£\T 33, 438 Vü‰»s¡Tø±>±, 30,789 eT+~ ñrÔs¡Tí˝…’Hês¡Hêïs¡T. ØyÓ]|òæπøwüHé ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚ùdyês¡T düu…®≈£îº≈£î s¡÷.yÓsTT´ #Ó*¢+#ê*: ØyÓ]|òæπøwüHé ø£yéT Äq‡sY w”≥¢ bò˛{À ø±|”\ ø√dü+ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\H˚ nuÛÑ´s¡Tú\T 15 s√E˝À¢>± düu…®≈£îº≈£î yÓsTT´ #√|ü⁄Œq Á|üuÛÑT‘·« U≤‘ê≈£î #·˝≤Hê <ë«sê #Ó*¢+∫, <Ûäs¡U≤düTÔ≈£î Vü‰˝Ÿ {Ϭø{Ÿ Jsê≈£î‡ Á|ü‹ì »‘·|ü]à ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ »&ûŒ ôV’≤dü÷ÿ˝ŸqT+<äT düeT]Œ+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. kÕ+|ò”Tø£XÊÁdüÔ+ $TqVü‰sTT+∫.., nìï düu…®≈£îº\≈£î ØyÓ]|òæπøwüHé nqTeT‹+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. áÁ|üÁøÏj·T≈£î dü+ã+~Û+∫ &çe÷+&é Á&Ü|òü⁄º\T #Ó\¢eHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· <Ûäs¡U≤düTÔ\qT &Éã÷¢´&Éã÷¢´&Éã÷¢´.;mdtCÒ@|”. ˇÄsYõ. <ë«sê &ÍHé˝À&é #˚düTø√yê\Hêïs¡T. n&Ü«Hé¶ dü|ü¢yÓT+≥Ø |üØø£å\ |ò”EqT pHé 6˝À>± Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. j·÷»e÷Hê´\T pHé 12˝À>± dü+ã+~Û‘· u≤´+≈£î˝À¢qT, Áf…»Ø˝À #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü |ò”E\ ø£+|üP´≥sY Á|ü‘·T\qT pHé 13˝À>± &ûáy√ ø±sê´\j·T+˝À düeT]Œ+#ê\ì ø√sês¡T.

Áô|’y˚{Ÿ b˛{°ì ‘·≥Tºø√˝Òø£b˛‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·« ø±˝ÒJ\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24, (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «¡⁄¨s ∏R∂VL`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡NRPV N]ªRΩÚ NRPxtÌsQLi ™´s¿¡ËLiμj∂. \|ms#˚Æ™s[…fi ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ μR∂WNRPV≤R∂V ™´sVVLiμR∂V ¨sá™´s¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLiVV. ≠sμy˘LÛRiVá xqsLi≈¡˘ ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sVW}qsryÚLRi©´sı À≥œ¡∏R∂VLi xms»Ì¡VNRPVLiμj∂. NRPŒÿaSá GLSˆ»˝¡Õ‹[ aS{qsÚQ˚∏R∂VªRΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li À‹[μ≥R∂©´sÕ‹[ Aμ≥R∂V¨sNRPªRΩ, F°…‘¡ªRΩªRΩ*Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li BLiμR∂VNRPV NSLRifl·LigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. L][«¡ŸÃ¡V ™´sWLRiVªRΩV ©yıLiVV. G…ÿ N]ªRΩÚ N]LRiV=áV, @LiªRΩNRPV≠sVLi¿¡ xqs™yŒ˝œ¡ß FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. ™y…”¡¨s @μ≥j∂gRi≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV , @™´sNSaS÷¡ı @Liμj∂xmsoøR¡VËNRPVÆ©s[ μj∂aRPgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ À‹[μ≥R∂©´s «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı @xms™yμR∂V ¡Ã¡LigS DLiμj∂. @Æμ∂[ BxmsˆV≤R∂V A NS¤Õ¡[“¡Ã¡ xmso…Ì”¡ ™´sVVLiøR¡À‹[ª][Liμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂ BLi»¡L`i xmnszqÌs∏R∂VL`iÕ‹[ ©´sáVgRiVLji ©´sVLi¿¡ 15 ™´sVLiμj∂ Õ‹[xmso ≠sμy˘LÛRiVáV©´sı NS¤Õ¡[“¡Ã¡V 150 ™´sLRiNRPV D©yıLiVV. N]ªRΩÚ ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ xqÌsWÆ≤∂Li…fi= |msLRiVgRiVªyLRi©´sı AaRP#¤Õ˝¡[™´so. ™´sVL][\Æ™sxmso NSLi˙…ÿN`ÌP

@μ≥y˘xmsNRPVá xqsLi≈¡˘ |msLRiVgRiVª][Liμj∂. IN][‰ NS¤Õ¡[«fiÕ‹[ ˙zms¨s=FyÕfi NSNRPVLi≤y 12 ™´sVLiμj∂ ¤Õ¡NRPËLRiL˝RiV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLji “¡ªyáZNP[ N][…”¡ LRiWFy ∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ ≠sμy˘ LRiVÚá xqsLi≈¡˘ ªRΩNRPV‰™´sgS D©´sı NRPŒÿaSá÷¡ı GLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yıLRiV. aS{qsÚQ˚∏R∂V @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPŒÿaSááV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li BLiμR∂VNRPV ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·Li. ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá ≠s«Ï¡zmsÚª][ xqs≠dsVxms ˙gS™´sWÕ˝‹[Æ©s[ NS¤Õ¡[“¡Ã¡V GLSˆ»¡ ∏R∂W˘LiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso FsLi|qs…fi ™´sLi…”¡ F°…‘¡ xmsLkiORPQáV NRP©´sV™´sVLRiV\lgi «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ FsLi˙¤…¡©±s= LS∏R∂W÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. @LiVV©y À‹[μ≥R∂©´sÕ‹[ xqs™´s˘ªRΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVL][ NSLRifl·Li. @»¡V \|ms#˚Æ™s[»¡V ∏R∂W«¡™´sW©y˘¤Õ¡[Æ™sW ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV gSáLi Æ™s[xqsVÚ©yıLiVV. ªRΩ™´sV NRPLjiNRPVá™±sV xqs•¶¶¶ @¨sı ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV ≠s™´sLjixqsWÚ F°…‘¡ xmsLkiORPQáNRPV xqsLizqsμÙR∂VáLi ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡W EμR∂LRig]≤R∂VªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRPŒÿaSááNRPV AμR∂LRifl· ªRΩgÊjiF°ª][Liμj∂.


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 25, y˚T 2012

|ü<√‘·s¡>∑‹ Áπ>&ç+>¥\ô|’ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): FsLiNTP |ms◊˝¡ xqsV’¡˜ øy™´soN]¿¡ËLiμj∂ @©´sı»˝¡V \|ms#˚Æ™s[…fi xqsW‰Õfi=©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP ¨sxqs=•¶¶¶∏R∂V zqÛsºΩÕ‹[ D©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sμy˘LÛRiVáª][ lgi[™±sV= A≤R∂VªRΩVLiμj∂. Fs™´slLi[™´sV©´sVNRPVLi¤…¡[ ™´sWZNP[Li…”¡ Æ™s[VLi @©´sVNRPV©yıLi, μy¨sı @™´sVáV ¬ø¡[ryÚLi @Li»¡VLiμj∂ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ FyhRiaSá ≠sμy˘aS≈¡ ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ¨sLÒRi∏R∂WáV ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLji¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. xmsμ][ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ ˙lgi[≤T∂Lig`i©´sV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ìÿá©´sı xqsLS‰L`i ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. Æ™sVÆ™sWÕ‹[ \|qsªRΩLi ™´sWLRiV‰Ã¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙lgi[≤`∂áV BryÚ™´sVLi»¡W ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi @»¡V ≠sμy˘LÛRiVáV , ™yLjiªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáƩs[ NSμR∂V ≠sμy˘Æ™s[ªRΩÚá©´sV \|qsªRΩLi AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLji¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. ≠sμy˘LÛRiVá\|ms ™´sW©´szqsNRP IºΩÚ≤T∂¨s ªRΩgÊjiLiøR¡≤y¨sZNP[ ˙lgi[≤T∂Lig`i zqsxqÌs™±sV @Li»¡V©´sı ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV N]ªRΩÚ xmsμÙR∂ºΩ\|ms N˝SLji…‘¡ B™´s*¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. 13 áORPQá ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV xmns÷¡ªyá N][xqsLi @ªRΩXªRΩLigS FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[™´sáLi lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂V N]ªRΩÚ xmsμÙR∂ºΩ¨s ºdΩxqsVN]¿¡ËLiμj∂

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li . μk∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ ¤…¡©<´s©±s Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. ˙lgi[≤T∂Lig`i ≠sμ≥y©´sLi\|ms ™´sVLi¿¡ ¬ø¡≤R∂VáV AÕ‹[¿¡LiøR¡NRPVLi≤yÆ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li\|ms …‘¡øR¡L˝Ri xqsLixmnsWáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @»¡V zqs’¡Fs£qsC ≠sμ≥y©y¨sı @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP LSxtÌsQ˚ zqsá ¡£qsNRPV {qs’d¡Fs£qsC zqsá ¡£qsNRPV øyÕÿ æªΩ[≤y DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ ™yμR∂©´sáV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. \|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiZNP[ ˙lgi[≤`∂áV BxqsVÚ©yı™´sVLi»¡V©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmns÷¡ªyá ™´sVVLiμR∂VL][«¡Ÿ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li GLi»¡Æ©s[ ≠sμy˘xqsLixqÛsá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ˙xms≠sıxqsVÚ©yıLRiV. ™´sWLRiV‰Ã¡ Æ™sVÆ™sWÕ˝‹[ ˙lgi[≤`∂áV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ A≤T∂¯xtsQ©˝´sV, Dμ][˘gSáNRPV B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s ≠sμy˘Æ™s[ªRΩÚáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BÆ™s[≠dsV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sW©yL`i‰Õÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LRiVÚá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms N]ªRΩÚ xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y xqsLS‰L`i ™´sVL][ryLji μk∂¨s\|ms ≠sμy˘Æ™s[ªRΩÚáª][ øR¡LjiËLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂.

ù|<ä\ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü&É+ dü]ø±<äT

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\ô|’ |üqTï\ u≤s¡+ yÓ÷|æ bÕ\q kÕ–+#ê\qTø√e&É+ dü]jÓÆTq $<Ûëq+ ø±<äì |ü≥ºD {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT $wüßí#ê] ù|s=ÿHês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ~«#·Áø£ yêVü≤q+ ˝≤>∑T≈£î+≥÷ uÛ≤Ø m‘·TÔq <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·T÷|”@ bÕ\q˝À 13kÕs¡T¢ ô|Á{À\T <Ûäs¡\T ô|+∫ kÕe÷qT´\qT ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚düTÔ+<äì, ù|<ä\ô|’ Áù|eT ˇ\ø£b˛ùd ÄbÕغ\ H˚‘·\~ ø£|ü≥ Áù|eTì <˚X¯ Á|ü»\T uÛ≤$düTÔHêïs¡Hêïs¡T. @&Ü~øÏ eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ô|+#·&É+ ÄbÕغ @C…+&Ü˝À¢ bı+<äT|ü]∫ n+X¯eTì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T.Ç|üŒ{Ïπø πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+

ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡qT ‘·–Z+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ˝Òì jÓT&É\ ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚|ü&ÉT‘êeTì $wüßí#ê] ôV≤#·Ã]+#ês¡T.|üs¡ø±\ ñ|ü mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt nuÛÑ´]Δ uÛ≤Ø yÓTC≤]{°‘√ $»j·TkÕ~ÛkÕÔ&Éì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e#˚à mìïø£\ Hê{ÏøÏ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+#ê\ì ù|s=ÿHês¡T. n<˚ $<Ûä+>± sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT*¢ø±s¡T®qkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä\ q&ç¶$]∫ Ä<ëj·T+ düe÷≈£Ls¡TÃø√yê\ì πø+Á<ä+ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ\q kÕ–+#ê\ì e⁄´Vü≤s¡#·q #˚j·T&É+ yê] <ä«+<ä« ˙‹øÏ ì<äs¡ÙeTì $eT]Ù+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·÷s¡TŒ eT+&É\ ;d”ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤düÿsYj·÷<äyé, dü‘·´Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ ô|+#·&É+ <ës¡TD+ yê>∑T˝À |ü&ç e´øÏÔ eTè‹ <ës¡÷sY, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): yê>∑T˝À |ü&ç z e´øÏÔ eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q <Ûës¡÷sY eT+&É\+ s¡TÁ<ës¡+ Á>±eT+˝À »]–+~.mdt◊ #Ó’‘·q´ ≈£îe÷sY ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ã+{≤s¡+ eT+&É\+ mH˚ÿ|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ yÓ+ø£≥j·T´ >ö&é(45) uÛ≤s¡´‘√ ø£*dæ Hê>±s¡+ Á>±e÷ìøÏ e∫à ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À yê>∑T e<ä› ˙s¡T ‘ê>∑T<ëeTqï düeTj·T+˝À |ò”&é‡ sêe≥+‘√ eTs¡DÏ+#ê&ÉT.dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìï dæ◊ s¡TÁ<äj·T´ dü+<ä]Ù+#ês¡T.

pHé 9 eTT~sêCŸ dü+|òüT+ eTVü‰düuÛÑ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): Áô|{À˝Ÿ <Ûäs¡ ô|+∫ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\ q&û¶$]#˚ Á|üuÛÑT‘·«+ e´eVü‰]düTÔ+<äì ;CÒyÓ’j·T+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $Áø£yéT ¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ bÕغ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ j·T÷|”@ ~wæºu§eTà <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #·eTTs¡T ø£+ô|˙\‘√ ˝≤\÷N |ü&ç¶ Çwüº+ e∫Ãq Ø‹˝À ô|Á{À\T <Ûäs¡ ô|+#·T≈£î+≥T b˛‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. n_Ûeè~› #˚düTÔHêïeTì >=|üŒ\T #Ó|üŒ≈£îH˚ düsêÿsY ù|<ä\ô|’ |üqTï\ uÛ≤s¡+ y˚j·T&Éy˚T yê]øÏ $~Û>± e÷]+<äHêïs¡T.Ç|üŒ{Ïπø ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡ uÛÑ>∑TZeT+≥TfÒ eTs=|üø£ÿ #·eTTs¡T <Ûäs¡\ ô|+#·&É+ @e÷Á‘·+ dü]ø±<äì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ~+#·ø£b˛‘˚ <˚X¯ eT+‘·{≤ ñ<ä´$T+∫ j·T÷|”@ düsêÿsY |üìrs¡T m+&É>∑&ÉT‘êeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ù|<ä\ Çã“+<äT\ ô|fÒº bÕغ\≈£î n~Ûø±s¡+ #˚|üfÒº ns¡Ω‘· ˝Ò<äì Äj·Tq ì|üŒ\T #Ó]>±s¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT yÓTVü≤Hé¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT \ø£åàHé. ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤s¡´qT Vü≤‘·´ #˚dæq uÛÑs¡Ô n¬sdtº

$˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï mmd”Œ düT+ø£s¡ dü‘·´Hêsêj·TD, &ûm|”Œ #Í&˚X¯«] $ø±sêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£eT dü+ã+<ä+ nqTe÷q+‘√ uÛ≤s¡´qT #·+|æq uÛÑs¡ÔqT >∑Ts¡Tyês¡+ n¬sdtº #˚dæq≥T¢ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ mmdt|æ düT+ø£s¡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ &çmdt|æ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T |ü≥ºD+˝Àì Ç+Á<ëq>∑sY≈£î #Ó+~q »+>∑+ dü+>∑y˚TX¯«sY≈£î 10 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ dü<ë•eù|≥ eT+&É\+ eT~›≈£î+≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |ü<äà‘√ $yêVü≤+ »]–,M]øÏ Ç<ä›s¡T dü+‘êq+.>∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ‘·q uÛ≤s¡´ Ç‘·s¡T˝‘√ nÁø£eT dü+ã+<ä+ ø£*–ñqï<äqï nqTe÷q+‘√ ‘·s¡T#·T uÛ≤s¡´qT y˚~+#˚yê&ÉT.á $wüj·TyÓTÆ |ü\T <äbòÕ\T ô|<ä›\ düeTø£å+˝À |ü+#êsTT‹ düV”≤‘·+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Ç{°e\ ‘·q uÛ≤s¡´ nÁø£eT dü+ã+<ä+ ø£*– ñqï <äqï nqTe÷Hêìï ô|+#·T≈£îì ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq uÛ≤s¡´ |ü<äà ìÁ~düTÔqï düeTj·T+˝À ôd+Á{Ï+>¥ ø£f…º‘√ ‘·\ô|’ u≤<ä≥+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+∫+~.á H˚|ü<∏ä´+˝À $ø±sêu≤<é &çmdt|æ #Í&˚X¯«],dæ◊ \∫Ãsê+Hêj·Tø˘,mdt◊ Vü≤HêàHêj·Tø˘ πødüTqT #˚~+∫ Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ɶ dü+>∑y˚TX¯«sY n¬sdtº #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

‘êfi¯+ y˚dæq Ç+{À¢ #√Ø q>∑\T, ~«#·Áø£yêVü≤q+ e÷j·T+ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): ‘êfi¯+ y˚dæq z Ç+{À¢ ns¡úsêÁ‹ <=+>∑\T #√s¡ã&ç z~«#·Áø£yêVü≤q+‘√bÕ≥T Ç+{À¢ì ã+>±s¡T,yÓ+&ç q>∑\qT <=+–*+#·T≈£îyÓ[¢q dü+|òüT≥q ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶q>∑sY˝À ìyêdü+ ñ+ ≥Tqï <ëdü] e÷<Ûäe¬s&ç¶,n+&Ü\T uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T. e÷<Ûäe¬s&ç¶ ˝≤Ø Á&Ó’esY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. ø±>± yês¡+ s√E\ÁøÏ‘·+ $<ÛäT\ ì$T‘·Ô+ Ç+{ÏqT+&ç e÷<Ûäe¬s&ç¶ yÓ[¢b˛>± ñ<äj·T+, eT<Ûë´Vü≤ï+ düeTj·T+˝À e÷Á‘·y˚T n+&Ü\T Ç+{À¢ ñ+{À+~. sêÁ‹ düeTj·T+˝À düMT|ü+˝Àì ‘·q ‘·*¢>±] Ç+{ÏøÏ yÓfi¯ó ‘·T+~. áÁø£eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ‘êfi≤\T |ü>∑T\ >={Ϻ zbÕ´wüHé |ü¢dt ~«#·Áø£yêVü‰Hêìï , 6‘·T˝≤\ yÓ+&û edüTÔe⁄\T, ns¡ú‘·T\+ ã+>±s¡T#Ó$ ø£eTà\qT <=+–*+#·T≈£îb˛sTTq≥T¢ u≤~Û‘·T\T Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ˝À #Ó’Hé kÕï∫+>¥ $ø±sêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ eTT~sêCŸ dü+|òüT eTVü‰düuÛÑ pHé 9e ‘˚~q $ø±sêu≤<é˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ eTT~sêCŸ dü+|òüT sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T q]‡+\T,|ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T õ.\ø£åàHé ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ $ø±sêu≤<é˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À á ìs¡íj·T+ ¬>’ø=qï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+{ÏeTT+<äT ì\ã&ç ñqï z eTVæ≤fi¯ yÓT&É˝À+∫ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\T ã+>±s¡T >=\TdüTqT ‘Ó+#·Tø=ì bÕ]b˛sTTq dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~.b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ ãè+<ëeHéø±\˙˝À ìyêdü+ñ+≥Tqï m\¢j·T´,‘√≥≈£Ls¡ qs¡‡eTà(45)\TuÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T. s√Ee÷~πs Ç+{ÏeTT+<äT π>{Ÿ e<ä› ì\ã&ç ñqï qs¡‡eTà yÓT&É˝Àì Hê\T>∑Tqïs¡ ‘·T˝≤\ |ü⁄ôdÔ\ ‘ê&ÉTqT nbÕN ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ e∫Ãq 20qT+&ç 25 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡>∑\ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\T ‘Ó+#·Tø√ì |üsês¡j·÷´s¡T.u≤~Û‘·T\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.


X¯óÁø£yês¡+ y˚T 25, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#ê* d”|”m+ Hêj·T≈£î\T $q÷‘·ï ìs¡düq

eT÷&ÛÉ qeTàø±\qT s¡÷|ü⁄ e÷bÕ* eTs¡Œ*¢, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): H˚{Ï ø£+|üP´≥sY j·TT>∑+˝À düVæ≤‘·+ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À eT÷&É qeTàø±\T, #˚‘·ã&ÉT\ HÓ|ü+‘√ ∫‘·ø£ u≤<äT‘·Tqï dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. sêh sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ πøe\+ 90 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À >∑\ eTs¡Œ*¢ eT+&É\+˝À Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T ‘·s¡T#·T #√≥T#˚düT≈£î+≥THêïsTT. Ç{°e\ Hê\T>∑T HÓ\\ ÁøÏ‘·+ eT+&É\+˝Àì qsê‡|üPsY –]»q ‘ê+&Ü˝À ‘·eT ≈£î≥T+;≈£î\≈£î #˚‘·ã&ç u≤DeT‹ #˚düTÔHêïs¡+≥T Ç<ä›]ì Á>±eT+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À <ä+|ü‘·T*<ä›]ì ∫‘·ø£u≤~ $eÁdü\qT #˚XÊs¡T. á dü+|òüT≥q˝À ¬s$q÷´, b˛*dt n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ πødüT\qT düVæ≤‘·+ qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. á dü+|òüT≥qqT eT]∫b˛ø£ eTT+<˚ sêe⁄\ |ü*¢ Á>±eT+˝À ∫Hêï ô|<ä› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü >∑‘· eT÷&ÉT Hê\T>∑T HÓ\\T>± $+‘·>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡T, ø=+‘· eT+~ eTVæ≤fi¯˝…’‘˚ ‘·eT≈£î ‘êeTT $eÁdü\T>± e÷] |üPqø£+‘√

}–b˛‘·THêïs¡T. á dü+|òüT≥q\≈£î Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, nq+‘·eTà, n+õ¬s&ç¶, n+ãeTà, u…+õeTHé\T ø±s¡DeT+≥T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <ë<ë|ü⁄ 100 eT+~ Ä~yês¡+ sêÁ‹ yê] Ç+&É¢˝˝ÀøÏ #=s¡ã&ç ∫‘·ø£u≤<ës¡T. á dü+|òüT≥q >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·Vü≤d”˝≤›sY »>∑BX¯«sY, mdt◊ #·‘·Tπs«~ Á>±e÷ìøÏ yÓ[¢ $esê\T ùdø£]+#ês¡T. Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T ‘·s¡T#·T »s¡T>∑T‘·THêï n~Ûø±s¡T\T Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+#·≥+ ìy˚~ø£\T düeT]Œ+#·≥+ ‘·+‘·T>± e÷]+<äì Á>±eTdüTÔ\T ô|<ä$ $s¡TdüTÔHêïs¡T. HÓ\ø√s√E ne>±Vü≤q @~? >∑‘·+˝À Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T »]–q|ü⁄&ÉT õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T, ÄsY&çy√, ‘·Vü≤d”˝≤›sY\T ø£*dæ dü«#·Ã¤+<ä ùdyê dü+düú\ düVü≤ø±s¡+‘√ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü&ÜÔeTì Á|üø£{Ï+∫ Hê\T>∑T HÓ\\T <ë{Ïq Ç|üŒ{ÏøÏ @ ˇø£ÿ Á>±eT+˝À ≈£L&Ü ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T »]|æq <ëK˝≤\T ˝Òe⁄.

|ü]–, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <äs¡\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê \ì dæ|æj·T+ bÕغ Ä<ä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ |ü]–˝Àu≤Vü≤sY ù|{Ÿ qT+&ç ãdt ùdºwüHé es¡≈£î yÓ÷≥sY ôd’øÏ˝ŸqT ‘êfi¯¢ düVü≤j·T+‘√ ˝≤>∑T ‘·÷ ÄbÕغ Hêj·T≈£î\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ|æj·T+ &ç$»Hé Hêj·T≈£î&ÉT j·T+. yÓ+ø£≥j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ n~ø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+&ç Ç|üŒ{ÏøÏ 16 kÕs¡T¢ ô|Á{À˝Ÿ yÓ÷≥sYôd’øÏ˝ŸqT ‘êfi¯¢‘√ ˝≤>∑T‘·Tqï d”|”m+ Hêj·T≈£î\T <Ûäs¡\T ô|+∫ ù|<ä\ô|’ rÁe yÓTÆq uÛ≤s¡+ yÓ÷bÕs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. j·TT|æm Ç|üŒ{Ϭø’q j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+, sêÁwüº ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì $<ä+>± ˇπø kÕØ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡qT ‘·–Z+∫, ©≥s¡T ô|Á{À˝Ÿ ô|’ 7.50 ô|+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì Á>±e÷\˝À Á|ü»\T |ü&ÉT‘·THêï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ÁX¯<äΔ #·÷bÕ\ì ˝Òì jÓT&É\ nqïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüº+˝À ,πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«\T dæ|æj·T+ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÉT‘êeTì Á|üC≤e´‹πsø£ $<ëHê\T ne\+_düTÔ Hêïj·Tì m<˚›e yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt eTTsƒê ≈£îeTTà˝≤≥\ e\¢ á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æj·T+ Hêj·T≈£î\T j·÷<ä–], Á>±e÷\˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± Á‘ê>∑T˙s¡T, ñbÕ~Û, eT+>∑eTà, s¡$, yÓ+ø£{Ÿ sêeTT\T, Áoìyêdt, Ç+~s¡eTà _\T¢\T, Á&Ó’H˚õ, $<äT´‘Y e+{Ï nH˚ø£ nq+‘·j·T´, wüØ|t, q]‡+\T, ;eTj·T´ ,yÓ+ø£≥j·T´ düeTdü´\‘√ dü‘·eTeeTe⁄ ‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\≈£î e´‹πsø£+>±

10e ‘·s¡>∑‹˝À Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq $<ë´s¡Tú\T

yÓ\T¢yÓ‹Ôq ìs¡düq\T

Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq ø£èwüíy˚DÏ {≤˝…+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T

{°ÄsYmdt <Ûäsêï ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ {°ÄsYmdt, {°ÄsYmdt$\ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ mHé{ÏÄsY #Ís¡kÕÔ˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü≥ºD {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T sêsTTø£˝Ÿ q]‡+\T e÷{≤¢&ÉT‘·T ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT @ø£+>± 8 s¡÷bÕj·T\T ô|+#·≥+ dæ>∑TZ#˚≥ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ÁøÏwüíj·T´, düTπswt, lìyêdt, •eÁ|ükÕ<é, >ödt, Ms¡TbÕøÏå, •yêq+<ä+, \øÏåàHêsêj·TD, wü|òæ, sê+¬s&ç¶, \ø£åàHé, #·+Á<äj·T´, lø±+‘Y ¬s&ç¶, qyêCŸ ¬s&ç¶, sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, $sƒ¡\j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ~wæº uÀeTà <ä>∑Δ+ $ø±sêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ìs¡dædüTÔ >∑Ts¡Tyês¡+ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À dæ|æm+ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|Á{À*j·T+ XÊU≤ eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ~wæº u§eTàqT _C…ÄsY #Ís¡kÕÔ˝À <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± dæ|æm+ õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T eT˝Ò¢wü+ e÷{≤¢&ÉT‘·T Ç|üŒ{Ïπø uÛÑ>∑TZeT+≥Tqï ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT eT∞¢ πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫ eT]+‘· uÛÑ>∑TZeTH˚˝≤ #˚dæ+<äì nHêïs¡T. 2009˝À n~ø±s¡+ #˚|ü{Ϻq j·T÷|æm`2 Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô $|òü\yÓTÆ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T _.s¡M+<äsY, s¡y˚Twt, yÓ+ø£fÒwt ,yÓ’.eTùV≤+<äsY, mdt.s¡M+<äsY, >√bÕ˝Ÿ, q]‡+\T, \ø£åàHé, Á|üø±XŸ lXË’\+, u≤\j·T´,nq+‘·j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ~wæº uÀeTàqT <ä>∑Δ+ #˚düTÔqï {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T

»+≥ Vü≤‘·´ πødüT˝À ì+~‘·T\ n¬sdtº

sêh _dæ $<ë´]ú dü+πøåeT dü+|òüT+

$ø±sêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): j·÷˝≤˝Ÿ eT+&É\+ ã+&ÉMT~ |ü*¢ Á>±eT+˝À »]–q »+≥ Vü≤‘·´ πødüT˝À ì+~‘·T\qT n¬sdtº #˚dæq≥T¢ md”Œ sê»≈£îe÷] ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ ‘ê+&É÷sY &çmdt|æ ø±sê´\j·T+˝À ÄyÓT $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T Ç{°e\ Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q |òüø°s¡|üŒ, ÁøÏwüí\qT Vü≤‘·´ #˚dæq ãT>∑Z|üŒ, yÓTÆdü|üŒ\qT n¬sdtº #˚dæ ]e÷+&é≈£î |ü+|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á Vü≤‘·´\≈£î Á|ü<Ûëq+>± nÁø£eT dü+ã+<äy˚T ø±s¡DeTHêïs¡T. πødüTqT ‘·«s¡>± #˚~+∫q ‘ê+&É÷sY &çmdt|æ ñ<äjYT≈£îe÷sY, dæ◊, mdt◊\qT md”Œ n_Ûq+~+#ês¡T.

n<Ûä´≈£åîì>± sê´>∑ s¡y˚Twt ìj·÷eTø£+ $ø±sêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): sêh _dæ $<ë´]ú dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîì>± õ˝≤¢≈£î #Ó+~q sê´>∑ s¡y˚Twt mìï¬ø’Hês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sê´>∑ s¡y˚TwtqT _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T πø.j·÷<ä–] j·÷<äyé n_Ûq+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± j·÷<ä–] j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·T $ø±sêu≤<é ÁbÕ+‘·+˝À _dæ ñ<ä´eT+ ã˝|ü&É≥+˝À sê´>∑ s¡y˚Twt #˚dæq ø£èwæ eTs¡Te˝Òì<äì nHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì ø£èwüí y˚DÏ {≤˝…+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ 2011`2012 $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À 100 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~+∫+<äì bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´+ ‘Ó*|æ+~. yÓTT‘·Ô+ 32 $<ë´s¡Tú\≈£î >±qT 32 eT+~ ñrÔs¡í‘· kÕ~+∫q≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ #Ó’s¡àHé ÁøÏwüí,|æì‡bÕ˝Ÿ qMHé ‘Ó*bÕs¡T. M]˝À s¡#·q nH˚ $<ë´]úì 9.8 õ|æm, |æ.kÕsTT düè»q 9.8,_.nqTwüÿ 9.7,Á|æj·÷+ø£ 9.2, sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ 9.2 õ|æm kÕ~+∫q≥T¢ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~+#·≥+ ø√dü+ ø£èwæ #˚dæq n<Ûë´|üø£ ãè+<ëìøÏ, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑè+^ Ç+≥sY H˚wüq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ e+<äXÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· 10 e‘·s¡>∑‹ |üØøå± |òü*‘ê\˝À uÛÑè+^ Ç+≥sY H˚wüq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T 100 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~+∫ ‘·eT dü‘êÔ #ê{Ïq≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ Á|æìŒbÕ˝Ÿ ≈£îe÷s¡ kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 102 eT+~ $<Ûë´s¡Tú\T |üø°ø£å\≈£î Vü‰»s¡T ø±>± 27 eT+~ @1 Á¬>&é˝À, 29 eT+~ m2 Á¬>&é˝À, 20 eT+~ _1˝À 14 eT+~ _2˝À,12 eT+~ dæ Á¬>&é˝À ñrÔs¡Tí\sTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.bÕsƒ¡XÊ\ eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~+#·≥+ |ü≥¢ bÕsƒ¡XÊ\ #Ó’s¡àHé &Üø£ºsY #·+Á<ÛäX‚KsY,ø±s¡´<ä]Ù Á|üMT\ Vü≤s¡Ù+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dæ<ë›s¡ú dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt mø£‡˝…Hé‡ n<äT“‘· |òü*‘ê\T 10 e‘·s¡>∑‹ |üØø£å\˝À dæ<ë›s¡ú dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt mø£‡˝…Hé‡ n<äT“‘·yÓTÆq |òü*‘ê\T kÕ~+∫+<äì bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ eT<ÛäT dü÷<äHésêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.yÓTT‘·Ô+ 28 eT+~ $<Ûë´s¡Tú\≈£î >±qT 17 eT+~ $<Ûë´s¡TÔ\T 9.0 ô|’>± õ|æm kÕ~+#ês¡ì düsêdü] 9.8 õ|æm kÕ~+∫+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.96.4 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ kÕ~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. l düs¡dü«‹ •X¯ó eT+~s¡+˝À 93XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· 2012 dü+e‘·‡s¡|ü⁄ 10 e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\˝À l düs¡dü«‹ •X¯ó eT+~s¡+ $<ë´s¡Tú\T 93 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~+∫q≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\T s¡‘êïø£s¡+ ‘Ó*bÕs¡T.ñrÔs¡í‘· kÕ~+∫qyê]˝À m1˝À eTT>∑TZs¡T,m2˝À 7>∑Ts¡T,_1˝À 30,_2˝À 15 eT+~,dæ1˝À 13 eT+~, dæ2˝À 8 eT+~, &ç1˝À 5>∑Ts¡T, &ç2˝À eTT>∑TZs¡T ñrÔs¡í‘· kÕ~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ y˚T 25, 2012

eT<Ûë´Vü≤ïyÓTÆ+<ä+fÒ n\dü≥ m+<äTø£ì? ø=\+uÀ˝À... ø=\Te⁄ r]q kÂ+<äs¡´+ uÛÀ»q düeTj·T+ ‘·sê«‘· eTq˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø=+‘· uÀsY ø=fÒºdüTÔ+~ uÛ≤s¡+>±

Á|ü

ø£è‹ ˇ&ç˝À @s¡Œ&çq |ü#·Ãì q>∑s¡+ ø=\+uÀ. ø=\+uÀ˝À m≥T #·÷dæHê n+<ë\ $+<äT˝Ò. |ü#·Ãì #Ó≥T¢, @|ü⁄>± m~–q ø=ã“] #Ó≥T¢, düeTTÁ<ä+ |üø£ÿH˚ ñqï ]kÕs¡Tº\T $Vü‰s¡+˝À ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‹ìkÕÔsTT. Áo\+ø£ <˚X¯+ ∫qï<Ó’Hê |üsê´≥≈£î\qT Äø£]¸+#·&É+˝À e÷Á‘·+ eTT+<äT+~. Væ≤+<ä÷ eTVü‰düeTTÁ<ä+ düMTbÕq ñqï Áo\+ø£ sê»<Ûëì ø=\+uÀ ˇø£ $\ø£åDyÓTÆq q>∑s¡+. Áo\+ø£≈£î 14 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À |ü•ÃeT düeTTÁ<ä rsêq ñqï á q>∑s¡+˝À #ê]Á‘·ø£ ÁbÕ<Ûëq´eTTqï kÕàs¡ø±\T, ãT<äΔ, ‘·$Tfi¯ eT+~sê\T, ô|<ä›ô|<ä› ôVA≥fi¯ó¢, Ä<ÛäTìø£ Vü≤+>∑T\‘√ ≈£L&ç ¬skÕº¬s+≥T¢, $Ts¡T$T≥T¢ –˝§ù| ø±ìH√\T, cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡, Äø±XÊìï ‘ê≈£î‘·Tqï≥T¢+&˚ uÛÑeHê\T #·÷|üs¡T\≈£î ø£qT$+<äT #˚kÕÔsTT. Çø£ÿ&É ñqï mH√ï Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£≥º&Ü\T |üsê´≥≈£î\qT nãT“s¡|üs¡TkÕÔsTT. Çe˙ï ñHêï ≈£L&Ü ø=\+uÀ bÕ´]dt q>∑s¡+˝≤>± s=e÷+{Ïø˘ dæ{° ø±<äT. Á|ü>∑‹|ü<∏ä+˝À <ä÷düT¬øfi¯óÔqï dæ+>±|üPsY ‘√q÷ ø=\+uÀqT b˛\Ã˝Ò+. Çø£ÿ&É u≤´+ø±ø˘˝À ñqï≥T¢ uÖ<ä› eT+~sê\T ˝Òe⁄. y˚TeTT 1966˝À y˚T<ä{ÏkÕ]>± ø=\+uÀ yÓfi≤¢+. n|ü⁄Œ&ÉT Ç~ düeTTÁ<ä+ |üø£ÿH˚ Á|üXÊ+‘·+>± ñqï ∫qï q>∑s¡+>± ñ+&˚~. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä<ÛäTìø£ Vü≤+>∑T\‘√ eTVü‰q>∑s¡+>± n_Ûeè~Δ #Ó+~+~. 1920 <äX¯ø£+˝À Ç~ ‘√≥\T, ñ<ë´qeHê\‘√ ≈£L&çq q>∑s¡+>±H˚ U≤´‹ bı+~+~. |üsê´≥≈£î\T Çø£ÿ&É ôd\e⁄\T >∑&É|ü&ÜìøÏ e#˚Ãyês¡T. n|ü⁄Œ&û ÁbÕ+‘êìï Á|üXÊ+‘·yÓTÆq Á|üø£è‹ ì\j·T+>± uÛ≤$+∫ ùd<ärπsyês¡T. nsTT‘˚ ø±\+‘√ bÕ≥T>± á q>∑s¡+˝À »qdüeTàs¡Δ+ ô|]–+~. s¡B› q>∑s¡+>± ø=\+uÀ s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT |üsê´≥≈£î\T #ê˝≤ eT+~ Çø£ÿ&ç ø±dæH√˝À¢ z s√E >∑&ç|æ, düeTTÁ<ä rsêq ñqï ]kÕs¡Tº≈£î yÓ[flb˛‘ês¡T. u≤+ãT $k˛Œ¤≥Hê\‘√ |üsê´≥≈£î\T >∑‘·+˝À ø=\+uÀ˝À ñ+&É&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&˚yês¡T. nsTT‘˚ >=&Ée\˙ï dü<äT›eTD>∑&É+‘√ á q>∑s¡+˝À >∑‘·+˝À˝≤>± Á|üXÊ+‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. ìs¡“¤j·T+>± |üs¡´{Ï+#˚ |ü]dæú‘·T\T ‹]–e#êÃsTT. Á|üdæ~Δ >±+∫q e÷¬sÿ≥T¢

8e X¯‘êã›+˝À ns¡uŸ yê´bÕs¡T\T ø=\+uÀqT Vü‰s¡“s¡T˝≤>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚yês¡T. 1330˝À ˇø£ #Ó’Hê j·÷Á‹≈£î&ÉT ø=\+uÀ≈£î e#êÃ&ÉT. ‘·q j·÷Á‘· >∑T]+∫ #Óù|Œ≥|ü⁄Œ&ÉT á q>∑s¡+ ù|s¡TqT ªø±y√˝≤q|ü⁄>±μ #ÓbÕŒ&ÉT. Ç|üŒ{Ïø° nø£ÿ&É ìedæ+#˚ kÕúìø£ dæ+Vü≤∞j·TT\T ªø=˝À eTuÀμ nì |æ\TkÕÔs¡T. á ù|s¡T #Ó’Hê j·÷Á‹≈£î&ÉT #Ó|æŒq ù|s¡TøÏ <ä>∑Zs¡>± ø£\TdüTÔ+~. 16e X¯‘êã›+˝À b˛s¡TÃ^düTyês¡T ‘·eT ø√≥qT Çø£ÿ&É ì]à+#·T≈£îHêïs¡T. yê] ‘·sê«‘· nø£ÿ&çøÏ e∫Ãq &É#Y yês¡T á ø√≥qT eT]+‘· <äè&ÛÉ+>± ì]à+#ês¡T. 1796˝À á ÁbÕ+‘êìøÏ Ç+^¢wt yês¡T e#êÃs¡T. yês¡T ø√≥ dü]Vü≤<äT›\T <ë{Ï <äøÏåD+, ‘·÷s¡TŒyÓ’|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~Δ #˚XÊs¡T. yê]

ø±s¡D+>±H˚ ø=\+uÀ˝À yÓ&É˝…’Œq s¡Vü≤<ës¡T\T, ô|<ä›ô|<ä› uÛÑeHê\T ì]à‘·eTj·÷´sTT. n$ Ç|üŒ{Ïø° #Ó≈£îÿ #Ó<äs¡≈£î+&Ü ñHêïsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ªñ|üìy˚•μ |ü]bÕ\q˝À uÛ≤>∑+>± Ä ø√≥ ø£qTeTs¡T¬>’+~. ø±˙ Ç|üŒ{Ïø° ø√≥ ñqï ÁbÕ+‘·+˝À dæ+Vü≤ø£fi¯ uÛ≤wü˝À ø√≥ ù|s¡T ø£ì|ædüTÔ+~. ø√≥Tyêœ˝≤ ù|s¡T‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT |æ\TdüTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&çøÏ e#˚à |üsê´≥≈£î\T @<Ó’Hê düeTTÁ<ä rs¡+˝Àì ]kÕs¡Tº˝À ñ+fÒ, yês¡T ø=\+uÀ≈£î Áf…ÆHé˝À sêe#·TÃ. ø=\+uÀbò˛sYº, eTsê¶Hê q>∑s¡+˝À ¬s+&ÉT ô|<ä› ¬s’˝Ò« ùdºwüqT¢HêïsTT. <äøÏåDrs¡+ yÓ’|ü⁄ yÓfi‚fl ¬s’fi¯ófl eTsê¶Hê qT+∫ ãj·T\T <˚s¡T‘êsTT. ñ‘·Ôs¡+ yÓ’|ü⁄ e∫à yÓfi‚¢ ¬s’fi¯ó¢ bò˛sYº qT+∫ ãj·T\T<˚s¡‘êsTT. bò˛sYº ùdºwüHé eTT+<äTqï s√&ÉT¶qT <ë≥>±H˚ ø=\+uÀ˝À Á|üdæ~Δ>±+∫q ªô|{≤ºμ e÷¬sÿ{À¢ n&ÉT>∑Tô|&É‘ê+. á e÷¬sÿ{Ÿ #ê˝≤ ô|<ä›>± ñ+≥T+~. #ê˝≤

˙fi¯¢‘√ ì+&çq n+<äyÓTÆq dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ ≈£L&Ü ñ+~. |ü⁄sê‘·q ø±\+˝À á dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ˝À &É#Yyê]‘√ bÕ≥T düVü‰ Ä+π>¢j·TT\ >∑es¡ïs¡T¢, yê] uÛ≤s¡´\T kÕïq+ #˚ùdyês¡T. <ë+‘√ á dæ«$Tà+>¥|üP˝ŸøÏ ª>∑es¡ïsY u≤‘Yμ nH˚ ù|s¡T dæús¡|ü&ç b˛sTT+~. Ç|üŒ{Ïø° n<˚ ù|s¡T‘√ |æ\TdüTÔHêïs¡T. Ä<ÛäTìø£ Vü≤+>∑T\ n+<äyÓTÆq uÛÑeHê\T düeTTÁ<ä+ rs¡+ <ä>∑Zs¡˝À s√&ÉT¶≈£î ¬s+&√ yÓ’|ü⁄ |ü⁄sê‘·q bÕs¡¢yÓT+≥T uÛÑeq+ ñ+~.

<ä÷s¡+ $düÔ]+∫ ñ+~. &É#Y bÕ\≈£î\ ø±\+˝À á ÁbÕ+‘·+ <Ûäqe+‘·T\ $&ç~ πø+Á<ä+>± ñ+&˚~. nsTT‘˚ Ä+π>¢j·TT\ ø±\+˝À e÷Á‘·+ kÕúì≈£î\ ìyêdü ÁbÕ+‘·+>± ì*∫b˛sTT+~. e÷¬sÿ{Ÿ s√&É¢ ô|’ Á≥≈£îÿ\T, ø±s¡T¢, m<äT›\ã+&ÉT¢, eTqTwüß\ s¡B›ì #·÷dæ uÛÑj·T|ü&É‘ê+. á ÁbÕ+‘êìï #·÷ùdÔ, eTq≈£î eTT+u…’˝Àì ø£˝≤“<˚$ ÁbÕ+‘·+ >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔ+~. n‘·´+‘· s¡B›>± ñ+≥T+~. Vü‰s¡“s¡T Á|üy˚X¯ <ë«s¡+

ô|{≤º˝Àì z e+‘Óq≈£î n≥TyÓ’|ü⁄ <äTø±D≤\ yÓqø£ ø=\+uÀ Vü‰s¡“s¡T˝À ñqï |ü&Ée\ ô|’ uÛ≤>∑+ }>∑T‘·Tqï≥T¢>± ø£ì|ædüTÔ+~. ≈£î&çyÓ’|ü⁄≈£î ø=+#Ó+ eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢>±H˚ Vü‰s¡“sY Á|üy˚X¯ <ë«s¡+ ø£ì|ædüTÔ+~. á Vü‰s¡“s¡T m&ÉeT yÓ’|ü⁄q j·÷sYÿ Ád”º{Ÿ˝À Á|üdæ~Δ>±+∫q cÕ|æ+>¥ ôd+≥sY‡, yê´bÕs¡ πø+Á<ë\THêïsTT. Çø£ÿ&˚ ø=\+uÀ˝À n‘·´+‘· |ü⁄sê‘·qyÓTÆq &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À k˛ºsY ªø±]Z˝Ÿ‡μ ñ+~. á k˛ºsYqT 1844˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. sêÁwüº|ü‹ uÛÑeHé ø±]Z˝Ÿ‡ qT+∫ ø=+#Ó+ eTT+<äT≈£î yÓ[fl |ü•ÃeT uÛ≤>∑+ yÓ’|ü⁄ #·÷ùdÔ »Hê~Û|ü‘Y e÷s¡Z+˝À sêÁwüº|ü‹ uÛÑeHé |ü⁄sê‘·q uÛÑqq+ ø£ì|ædüTÔ+~. á uÛÑeHêìï 18e X¯‘êã›+˝À &É#Y ∫e] >∑es¡ïsY Vü≤j·÷+˝À ì]à+#ês¡T. Ä ø±\+˝À á uÛÑeHêìï eTVü‰sêDÏ eTVü≤˝Ÿ>± |æ*#˚yês¡T. Ç|üŒ{Ïø° Áo\+ø£ sêÁwüº|ü‹ á uÛÑeq+˝ÀH˚ ñ+{≤s¡T. $XÊ\yÓTÆq sêÁwüº|ü‹ uÛÑeq+ Hê\T>∑T yÓ’|ü⁄˝≤ <ä≥ºyÓTÆq, |ü#·Ãì #Ó≥¢‘√ Vü≤]‘· es¡í+˝À ø£qT$+<äT #˚düTÔ+~. »Hê~Û|ü‘Y e÷s¡Z+˝À #˚<∏äjYT M~Û ñ+~. Ä M~Û Hê\T>∑T s√&É¢ ≈£L&É*˝À ˇø£ ô|<ä› >∑+≥ düÔ+uÛÑ+ ñ+~. n~ düeTTÁ<ä+ô|’ Á|üj·÷D+ #˚ùd yê]øÏ #ê˝≤ <ä÷s¡+˝À ø£ì|ædüTÔ+~. ÁbÕNq ø±\+˝À á >∑+≥qT |ü&Ée\≈£î e÷s¡Z+ #·÷|æ+#·&É+ ø√dü+ ˝…’{Ÿ Vü≤Ödt s¡÷|ü+˝À ñ|üjÓ÷–+#˚yês¡T. Çø£ÿ&ç qT+∫ düeTTÁ<ä+ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+fÒ ø=\+uÀ˝Àì U≤´‹ >±+∫q ø±+{ÏHÓ+≥sY ôVA≥˝Ÿ≈£î #˚s¡Tø√e#·TÃ. ø±+{ÏHÓ+≥˝Ÿ ôVA≥˝ŸøÏ <ä>∑Zs√¢H˚ >∑TeTà≥+ ø£*–q ˇø£ ÁbÕNq uÛÑeq+ ø£ì|ædüTÔ+~. á uÛÑeq+˝À ø±´+&û ∫e] sêE Áo $Áø£yéT sê» dæ+ôV≤qT 1798 qT+∫ 1815 es¡≈£î ã+B>± ñ+#ês¡T. Çø£ÿ&É Ä sêE Á|ü‹eTqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Çø£ÿ&ç qT+∫ #ê˝≤ <ä÷s¡+ $düÔ]+∫q düeTTÁ<ä rs¡+ô|’ |üs¡´{Ï+#·e#·TÃ. >∑‘·+˝À ‘·$Tfi¯ f…Ás¡]düTº\ uÛÑj·T+‘√ á ÁbÕ+‘·+ ìsêàqTwü´+>± ñ+&˚~. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&˚ Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\T, ∫qï∫qï <äTø±D≤˝À¢ ÄVü‰s¡ edüTÔe⁄\T ny˚Tà yê´bÕs¡T\‘√ dü+<ä&ç>± e÷]+~. Çø£ÿ&É 1951˝À ì]à+∫q ˝…’{ŸVü≤Ödt ≈£L&Ü ñ+~. <ëìøÏ+<ä ã+&ÉsêsTT eT<Ûä´˝À düeTTÁ<ä|ü⁄

á uÛÑeHêìï Ç|ü⁄Œ&ÉT sêÁwüº|ü‹ dü∫yê\j·T+>± ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. BìøÏ <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ n+<äyÓTÆq ª>∑\<ëØ ôVA≥˝Ÿμ, u≤´+ø˘ Ä|òt dæ˝ÀHé, es¡˝Ÿ¶ ôd+≥sY uÛÑeHê\THêïsTT. á ÁbÕ+‘êìøÏ <äøÏåD uÛ≤>∑+ yÓ’|ü⁄ |üsê´≥≈£î\qT u≤>± Äø£]¸+#˚ ÁbÕ+‘ê\T >√˝Ÿ ù|òdt Á^Hé, >√˝Ÿ ù|òdt ôVA≥˝Ÿ ø£ì|ækÕÔsTT. kÕj·T+Á‘·+ >√˝Ÿ ù|òdt Á^Hé düeTTÁ<ä Bs¡+ <ä>∑Zs¡ $Vü≤]düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT #·\¢ì |æ\¢ >±\T\T düeTTÁ<ä ¬øs¡{≤\qT eTT<ë›&ç MT eTTU≤ìï #·\¢>± |ü\ø£]düTÔ+fÒ Ä nqTuÛÑ÷‹ e÷≥˝À¢ #Ó|üŒ˝Ò+. nqTuÛÑ$+#ê*‡+<˚. ˇø£y˚fi¯ ø=\+uÀ q>∑s¡+˝À {≤ø°‡˝À |üs¡´{ÏdüTÔ+fÒ m|òt.ÄsY ùdHêHêj·T¬ø e÷s¡Z+˝À ñqï qj·÷≥{ÖHé Vü‰˝ŸqT ‘·|üŒìdü]>± #·÷&Ü*‡+<˚. á uÛÑeHêìï yêwæ+>∑ºHé˝Àì yÓ’{Ÿ Vü≤Ödt˝≤>± ì]à+#ês¡T. #ê]Á‘·ø£ eT÷´õj·T+ ô|{≤º≈£î <ä>∑Zs√¢ì e÷*u≤Hé Ád”º{Ÿ˝À |ü⁄sê‘·qyÓTÆq EyéT`ñ˝Ÿ`»|òüsY C≤e÷ eTd”<äT ñ+~. á eTd”<äT 1909˝À ì]à‘·yÓTÆ+~. <ëìøÏ <ä>∑Zs√¢H˚, 1859˝À ì]à+∫q |òæ*|òt HÓØ –sê®|òüTsY ñ+~. á ø£≥º&É+ Ç|üŒ{Ïø° ÁbÕNq bÕ\≈£î\qT >∑Ts¡TÔ≈£î ‘ÓdüTÔ+~. á s√&ÉT¶≈£î düe÷+‘·s¡+>± ñqï Á|æHé‡ Ád”º{Ÿ˝À &É#Y yês¡T 17e X¯‘êã›+˝À ì]à+∫q {ÖHéVü≤Ödt ñ+~. >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É nHê<Ûä X¯s¡D≤\j·T+, ÄdüŒÁ‹ ñ+&˚$. ø±˙ Ä ‘·sê«‘· á ÁbÕ+‘êìï eT÷´õj·T+>± e÷sêÃs¡T. á eT÷´õj·T+˝À &É#Y bÕ\≈£î\≈£î #Ó+~q mH√ï edüTÔe⁄\T, <äkÕÔy˚E\T ñHêïsTT. Çø£ÿ&çøÏ <ë<ë|ü⁄ 50 MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ô|{≤º ÁbÕ+‘êìï , ÁbÕNq ÁbÕ+‘·+˝À ø£*ù| ˇø£ >∑+≥ ñ+~. Çø£ÿ&É ñqï >∑+≥qT 16e X¯‘êã›+˝À b˛s¡TÃ^düTyê]øÏ #Ó+~q ˇø£ ÁbÕNq ø£≥º&É+ –sê®|òüTsY •~∏\ uÛÑe+‹ qT+∫ ‘Ó∫à Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì #·]Á‘· #ÓãT‘√+~. ôdsTT+{Ÿ C≤HÓ s√&ÉT¶ô|’ ø=\+uÀ #˚|ü\ e÷¬sÿ{Ÿ ñ+~. <ëìøÏ <ä>∑Zs√¢H˚ ˇø£ ô|<ä› cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ ñ+~. MT≈£î Äj·TTπs«<ä eqeT÷*ø£\ô|’ eT≈£îÿe ñ+#˚ >√uÀ ˝ÒHé˝À ñqï Äj·TTπs« eqeT÷*ø£\ <ä÷ø±D≤\qT dü+<ä]Ù+#·e#·TÃ. Á|ü<Ûëq M~Û˝À bò˛sYº yÓ’|ü⁄ yÓ[fl‘˚, nø£ÿ&É Hê\T>∑T s√&É¢ ≈£L&É*˝À ˇø£ >∑+≥ ø£ì|ædüTÔ+~. 1923˝À z düTÁ|üdæ<äΔ yê´bÕ] Áù|yéTJ _U≤J ø=&ÉT≈£î ‘·q ‘·+Á&ç 45e |ü⁄{Ϻq s√E≈£î >∑Ts¡TÔ>± Ä >∑+≥qT @sêŒ≥T #˚XÊ&ÉT. á >∑+≥ ô|{≤º düVü‰ bò˛sYº ÁbÕ+‘ê\ Vü≤<äT›\qT ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~.

e⁄+≥T+~. düeTj·T+ >∑&ç∫q≥¢ì|ædüTÔ+~. m+&É n~Ûø£+ ne⁄‘·T+~. dü÷s¡T´&ÉT q&çHÓ‹ÔøÏ ekÕÔ&ÉT. u…&é ô|’ yê*b˛yê\ì|ædüTÔ+~. |üì˝À e⁄+fÒ ‘·\, n˝≤ n˝≤ ]˝≤ø˘‡ #˚dæ ø£˙dü+ Hê\T>∑T ≈£îqT≈£î\T rj·÷\ì|ædüTÔ+~. eT<ÛëVü≤ï n\dü≥ eTq\qT m|ü⁄&É÷ |üs¡T>∑T\T ô|{Ϻ+#˚ Ä<ÛäTìø£Jeq$<ÛëHê\ |òü*‘·+. ñ<äj·T+y˚fi¯ Vü≤sTT>± ≈£Ls=Ãì ø±düÔ $ÁXÊ+‹>± n˝≤ŒVü≤s¡+ ≈£L&Ü rdüTø√ìe«<äT. Çø£ $<ÛäT\˝À, düVü≤#·s¡T\T ø£|ü⁄Œ\ ø=~› ø±|ò”\T, {°\T ‘ê– ìÁ<äqT e~*+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ë |ü˙ bÕ{≤ ˝Òì dü+uÛ≤wüD\‘√ düeTj·T+ >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ uÀsY ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTø√≥+ #·÷kÕÔ+. ø±ì ˇø£ |üø£ÿ ô|+&ç+>¥ |üì n+‘· e⁄+fÒ. eT<ÛëΩHêìøÏ m+<äT≈£î Äù|j·÷\ì|ædüTÔ+~. <ëìøÏ>±qT ø=+‘· #·<äe+&ç. eT<Ûë´Vü≤ïeTj˚T´dü]øÏ eTq˝Àì mqØ® kÕúsTT\T ‘·–Zb˛e{≤ìøÏ ì|ü⁄DT\T @eT+≥THêïs¡+fÒ? sêÁ‘·T\+<äT dü¬s’q ìÁ<ä ˝Òø£b˛e≥+. ø=+‘·eT+~ Ä|ò”dt |üì Ç+{ÏøÏ ‘˚e≥+, ôd˝Ÿ bò˛Hé dü+uÛ≤wüD\T $T‹MT] ø=qkÕ–+#·≥+. n~ n\dæq eTq X¯ØsêìøÏ sêÁ‘·T\+<äT $ÁXÊ+‹˝Ò≈£î+&Ü #˚j·T≥+. ˝Ò≥T>± |ü&ÉT≈£î+≥÷ ‘·«s¡>± ˝Òe≥+ |üìøÏ |üs¡T>∑Tô|≥º≥+ nH˚~ n\yê≥T|ü&çb˛e≥+ e+{Ï$ s√E˝À MTs¡T ‘·«s¡>± n\dæb˛j˚T˝≤ #˚kÕÔsTT. ø£˙dü+ 7 qT+&ç 8 >∑+≥\T >±&ÛÉ ìÁ<äb˛‘˚, MT≈£î eT<Ûë´Vü≤ïìøÏ á |ü]dæú‹sê<äT. Á|ü‘˚´øÏ+∫ ìÁ~+#˚ düeTj·T+˝À MT ôd˝Ÿ bò˛Hé ≈£î ôd\$e«+&ç. Ä≥\≈£î düeTj·T+ ˝Ò<ë? ø£˙dü+ ø=ìï yê´j·÷e÷˝…’Hê #˚j·T+&ç. y˚>∑+>± q&Ée≥+. C≤–+>¥ dæÿ|æŒ+>¥, |üs¡T>∑T e+{Ï$ kÕj·T+ø±\+ y˚fi¯ #˚ùdÔ sêÁ‘·T\+<äT MT≈£î eT+∫ ìÁ<ä ìkÕÔsTT. n$ MT˝À ùV≤|” Vü≤s√àq¢qT ]©CŸ #˚kÕÔsTT. m|ü⁄Œ&É÷ Ä+<√fi¯Hê? ` m|ü⁄Œ&É÷ Ä+<√fi¯q˝À e⁄+fÒ s¡ø£Ôb˛≥T sêe≥y˚T ø±ø£ MT

@ø±Á>∑‘· b˛‘·T+~. ø£qTø£ dü+‘√wü+>±e⁄+≥÷ Ä+<√fi¯q ‘·–Z+#·Tø√+&ç. MT |üì n+fÒ >∑s¡«|ü&É+&ç. MT ≈£î≥T+ã+ n+fÒ, MT Ç\T¢ n+fÒ, ˝Ò<ë MT |ü]düsê\+fÒ Çwüº|ü&É+&ç. n~ MT≈£î eT+∫ Vü≤sTTìdüTÔ+~. ÁuÒø˘ bòÕdtº #˚j·T≈£î+fÒ ` eT<Ûë´Vü≤ïìøÏ n\dæb˛j˚Tyê]˝À #ê˝≤eT+~ ñ<äj·T+ ÁuÒø˘ bòÕdtº #˚j·Tì yê¬s’ e⁄+{≤s¡T. dü¬s’q y˚fi¯ n˝≤ŒVü≤s¡+rdüTø√qø£b˛‘˚ n~ $TeTà*ï k˛eT]>± #˚dæ. Ä+<√fi¯q ø£*–düTÔ+~. Vü≤s√àqT¢ e÷s¡TŒ #Ó+<äT‘êsTT. n+‘˚ø±ø£ Äø£* ô|]– \+#Y n~Ûø£+>± ‹+{≤s¡T. eT<Ûë´Vü≤ï n\dü≥≈£î »yêãT>± ..ø=ìï ∫{≤ÿ\T `Áu…ø˘ bòÕdtº #˚j·T+&ç düeTj·T+˝Ò≈£î+fÒ, |ü+&ÉT¢, ˝Ò<ë ø=ìï –+»\e+{Ï$ e÷s¡Z+˝ÀH˚ ‘·q+&ç. `\+#Y ≈£î eTT+<äT>± n~Ûø£+>± ø±|ò”, {° ‘ê>∑e<äT›. n$ Äø£*ì #·+|ü≥y˚T ø±ø£, X¯Øs¡+˝À πøô|ò’Hé #˚]à Ä+<√fi¯q ø£*–kÕÔsTT. \+#Y düeTj·T+˝À $T‘·+>± uÛÑTõ+#·+&ç ø±s√“ôV’≤Á&˚≥T¢ n~Ûø£+>± e⁄+&˚ ¬s’dt e+{Ï$ ø±ø£ Áb˛{°qT¢, ø=e⁄« e⁄+&˚ dü+‘·T*‘· ÄVü≤s¡+#·bÕ‘ê\T, |ü|ü⁄Œ Ä≈£î ≈£Ls¡\T e+{Ï$ ‹q+&ç. ` sêÁ‘·T\T ‘·–q+‘· ìÁ<ä bı+&ç. yê´j·÷eT\T ‘·|üŒø£ #˚j·T+&ç. s√E˝À ‘·–q+‘· ˙{Ïì ‘ê>∑+&ç. ` Áu…ø˘ bòÕdtº, \+#Y eT<Ûä´ ∫s¡T‹+&ÉT¢ ‹qø£+&ç. ‘êC≤ |ü+&É¢ e+{Ï$ kÕj·T+Á‘ê\T ‹q+&ç. ` y˚|ü⁄&ÉT ∫|ü‡ e+{Ïyê{ÏøÏ ã<äT\T>± yÓTT\¬ø‹Ôq $‘·ÔHê\T ‹q+&ç. yê{Ïì MTs¡T u≤ø˘‡ ˝À rdüT≈£îì yÓfi¯fle#·TÃ. kÕïø˘‡ e+{Ï$ ‹Hê\ì|æ+∫q|ü⁄&ÉT yê{Ïì ‹q+&ç.

n\+ø£s¡D˝À eTT‘ê´\T XÀuÛ ≤ j· T e÷q+>±... Ä

<ÛäTìø£ eÁdüÔX‚DÏ MT<äø£sTTHê..dü+Á|ü<ëj·T ‘·s¡Vü≤ Ns¡\ô|’q nsTTHê yÓ’$<Ûä´yÓTÆq s¡+>∑T˝À¢ \_Û+#˚ |üPdü\ >=\TdüT\T #·ø£ÿ>± q|ü⁄Œ‘êsTT. nsTT‘˚ ø=ìï s√E\T <Ûä]+#·ø£ >=\TdüT ‘Ó–b˛e&É+, eT<Ûä´˝À ø=ìï |üPdü\T $]–b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. eT÷&ÉT ñ+fÒ á y˚dü$˝À ãj·T≥≈£î rj·T+&ç eTT+<äT >=\TdüT qT+∫ |üPdü\T $BsTT*. \sê«‘· ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s¡ø±\T |üPdü\T ø£*|æ ø=‘·Ôs¡ø£+ <ä+&Éì ≈£î≥º+&ç. #·÷&É{≤ìøÏ yÓ÷&És¡Hé >± ø£ì|ædüTÔ+~. MTs¡T VüQ+<ë>± ñ+&˚ q>∑\T <Ûä]ùdÔH˚ #·ø£ÿ>± ø£ì|ækÕÔs¡T. n+<äTπø @ <ä+&É ¬ø’Hê ˝≤¬ø{Ÿ ô|<ä›>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê* |üP\ r>∑ e÷~] ã+>±s¡+‘√ s¡÷bı+~+∫ ô|’q eÁC≤\T y˚Tfi¯$ùdÔ <Ûäefi¯ es¡í+˝À ø£+sƒ¡Vü≤s¡+ <Ûä>∑<Ûä>∑˝≤&çb˛‘·T+~. Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ eÁC≤\‘√ &çC…’Hé #˚dæ VüQ≈£îÿ\T ô|≥Tºø=+fÒ kÕ<Ûës¡D >=\TdüT ˝Ò<ë Ç‘·s¡ ÄuÛÑs¡D≤\≈£î neTs¡TÃø√e#·TÃ. ø£+sƒ¡Vü≤s¡+ eT<Ûä´˝À ø√˝≤ø£è‹˝À n&ÉT>∑T uÛ≤>∑+˝À _+<äTe⁄ e÷~] ñ+&˚ |ü#·ÃqT @sêŒ≥T #˚düTø=+fÒ ÄuÛÑs¡D+ |üPs¡ÔsTTqfÒº Bì‘√bÕ≥T ñ+&˚ kÕ<Ûës¡D >=\TdüTqT $&ç>± <Ûä]+#˚˝≤ ã+>±s¡T ]+>∑T\T #˚j·T+#·Tø=+fÒ dü]b˛‘·T+~. #˚e⁄\≈£î ô|≥Tºø=H˚ E+ø±\T ø=+#Ó+ yÓ’$<Ûä+>± ñ+&˚≥≥T¢ #·÷düTø√yê*. düº&é‡ n&ÉT>∑Tq y˚˝≤&ÉBdæq $\TyÓ’q sêfi¯ó¢ ñqï≥Te+{Ï Eø±\qT m+|æø£ #˚düTø√yê*. Ç˝≤+{Ï$ eÁkÕÔ<Ûës¡D≈£î ‘·>∑Z≥Tº yê{Ïì e÷s¡TÃø=+fÒ eT]+‘· n+<ä+>± ø£ì|ækÕÔsTT. Çø£ MT<ä>∑Zs¡ eTT‘ê´\≈£î dü+ã+~Û+∫q$ ñqïf…Æ¢‘˚ bÕ\ qTs¡>∑˝≤+{Ï s¡+>∑T‘√ ø£qT$+<äT #˚ùd eTT‘ê´\T düVü≤» yÓTs¡T|ü⁄ ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ, uÛÑÁ<ä|üs¡T#·Tø√e&É+‘√ bÕ≥T X¯ó ÁuÛÑ|üs¡T#·Tø√e&É+˝Àq÷ C≤Á>∑‘·Ô\T ‘·|üŒìdü]. eTT‘ê´\T nìï y˚&ÉTø£\ düeTj·T+˝À <Ûä]+#˚+<äT≈£î nqTyÓ’q$. nsTT‘˚ M{Ïì <Ûä]+#·&Üìø£Hêï eT+#˚ n\+ø£s¡D yÓTT‘·Ô+ |üP]Ô #˚düTø√yê*. ˝Ò<ä+fÒ yÓTTeTT≈£î sêdüT≈£îH˚ Áø°eTT\T, |ü]eTfi¯ Á<äyê´˝À¢ì s¡kÕj·THê\ Á|üuÛ≤e+‘√ eTT‘ê´\T yê{Ï s¡+>∑T ø√˝ÀŒ‘êsTT. yê&Éø£+ |üPs¡ÔsTT´ø£ yÓT‘·Ôì ‘·&ç eÁdüÔ+‘√ ‘·T&ç∫. Ä ‘·sê«‘·H˚ ˝À|ü\ <ë∫*. eT∞¢ yê&˚ eTT+<äT dæ˝Ÿÿ eÁdüÔ+‘√ bÕ*wt. #˚ùdÔ ø±+‹e+‘·+>± ñ+{≤sTT. yê{Ïì X¯óÁX¯+ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT ø√¢]Hé ø£*|æq ˙{Ïì yê&É≈£L&É<äT. M{Ïì yÓ˝…«{Ÿ eÁdüÔ+‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq Á|ü‘˚ÿø£yÓTÆq ô|{Ϻ˝À ñ+∫‘˚ y˚T\T. n~Ûø£ y˚&ç ‘·–*‘˚, eTT‘·´+ s¡+>∑T yÓ*dæb˛‘·T+~. y˚&çì ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd yÓTÆÁø√zyÓHé. {°$ e+{Ï yê{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+#ê*.

Hêp¬ø’q #˚‘·T\≈£î Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq >√fi¯ó¢..! Hê

p¬ø’q #˚‘·T\≈£î Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq >√fi¯ó¢ eT]+‘· n+<ëìïkÕÔsTT. ø±˙ ‘·s¡#·÷ $]–b˛e&É+, ;≥\Tyês¡&É+. s¡+>∑T e÷s¡&É+ e+{Ï düeTdü´\T Ä kÂ+<äsê´ìï <ä÷s¡+ #˚kÕÔsTT. nHês√>∑´yÓTÆq >√fi¯¢≈£î mH√ï ø±s¡D≤\T. Ç+{Ï|üqT˝À¢ uÛ≤>∑+>± ø£]ƒqs¡kÕj·THê\ Á|üuÛ≤e+, ‘˚eT ˝À|æ+#·&É+. bı&çu≤s¡&É+, n~Ûø£ y˚&ç, b˛wüø±\ ˝Ò$T e+{ÏyÓH√ï. X¯Øs¡+‘√ bÕ≥÷ qU≤\T ≈£L&Ü Äs√>∑´e+‘·+>± m<ä>±\+fÒ e÷Á‘·+ ‘·|üŒìdü]>± s√p mì$T~ qT+∫ |ü~>±¢düT\ ˙s¡T ‘ê>±*‡+<˚. eTTK´+>± >√<ÛäTeT bı≥Tº, |ü∫ÃãsƒêD°, z{Ÿ‡, yê˝Ÿq{Ÿ, k˛j·÷;Hé‡ ‘√ bÕ≥÷ Ä≈£î≈£Ls¡*ï s√p ÄVü≤s¡+˝À ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. M{Ïì ÄVü≤s¡+>± rdüTø√e&É+ e\¢ X¯ØsêìøÏ ãjÓ÷{ÏHé, _.$≥$THé \T düeTbÕfi¯¢˝À n+<äT‘êsTT. Ç$ >√fi¯ó¢ Äs√>∑´+>± ñ+&˚˝≤ #˚kÕÔsTT. ø±\+‘√ |üì˝Ò≈£î+&Ü ø=+<ä] #·s¡à+ bı&çu≤s¡T‘·T+≥T+~. Ç˝≤+{Ï yê] >√fi¯ó¢ ‘·s¡#·T>± $]–b˛‘·T+{≤sTT. BìøÏ ìyês¡D>± $≥$THé Ç q÷HÓqT m+#·Tø=ì <ë+‘√ s√p ◊<äT |ü~ì$TcÕ\T >√fi¯¢≈£î eTs¡Δq #˚j·÷*. Ç˝≤ #˚ùdÔ bı&çu≤s¡≈£î+&Ü ñ+{≤sTT. y˚fi¯¢≈£î ≈£L&Ü s¡ø£Ô Á|üdüs¡D u≤>± »s¡T>∑T‘·T+~. $≥$THé ªÇμ q÷qHÓ≈£î ã<äT\T>± n˝≤π> Ä*yé q÷HÓqT ø=~›>± y˚&ç #˚dæ Ä q÷HÓqT sêdüT≈£îHêï Á|üjÓ÷»q+ ñ+≥T+~. eTs√ düT\uÛÑyÓTÆq ∫{≤ÿ≈£L&Ü ñ+~. eT<Ûä´≈£î ‘·]–q ìeTà #Óø£ÿ*ï rdüT≈£îì >√fi¯¢≈£î s¡T<äT›ø√yê*. >√fi¯ó¢ nHês√>∑´+>± ñ+&É{≤ìøÏ πøe\+ u≤Vü≤´ ø±s¡D≤˝Ò ø±<äT. X¯Øs¡+˝À <∏Ó’sêsTT&é n~Ûø£+>± ñHêï á düeTdü´ ñ+≥T+~. Bs¡Èø±\+>± á düeTdü´ u≤~ÛdüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ ø±s¡D≤\T ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ yÓ’<äT´*ï dü+Á|ü~+#·&É+ y˚T\T. >√fi¯¢≈£î @ e÷Á‘·+ $sêeT+ Çe«≈£î+&Ü n<˚|üì>± s¡+>∑T y˚düT≈£î+≥T+{≤s¡T ø=+<äs¡T. ø±˙ yê{Ïø° >±* nedüs¡+ <ëìï $düà]ùdÔ..n$ |üdüT|ü⁄s¡+>∑T˝ÀìøÏ e÷s¡‘êsTT. á düeTdü´qT ‘·–Z+#ê\+fÒ..n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT >√fi¯¢s¡+>∑T y˚düTø√e&É+ e÷H˚j·÷*. yê{ÏøÏ düVü≤» >±* ‘·>∑\ìyê«*. HÓ\ø√kÕ] ‘·|üŒìdü]>± yÓTì≈£L´sY #˚sTT+#·Tø√yê*. |òü*‘·+>± n$ Äs√>∑´+>± ñ+{≤sTT. yê{Ï n+<ä+ <Óã“‹q≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ..Ç+{Ï|üqT\T #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT #˚‘·T\≈£î >∑¢e⁄E\T <Ûä]+#·&É+ eT+∫~. n+‘˚ ø±<äT |üqT\T |üPs¡Ôj·÷´ø£ #˚‘·T*ï X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£îì HêD´yÓTÆq e÷sTTX¯Ã¬s’»sY sêdüTø√yê*.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ y˚T 25, 2012

&ç$»Hé Á|ü»\≈£î nìï dü<äTbÕj·÷\T ø£*ŒkÕÔ: ø±s=Œπs≥sY

pHé 4, 5 ‘˚B˝À¢ ¬s&é ]ã“Hé mø˘‡Áô|dt sêø£

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): &ç$»Hé Á|ü»\≈£î nìï eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œ+#·&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì yÓ’mdtÄsY dæ|æ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s=Œπs{Ÿ J.düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ø±s=Œπs{sY düTπswt ¬s&ç¶ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=‘·Ô ø±s¡T¶ <ës¡T\≈£î eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À ≈£L|üqT¢ Çe«&É+ »]–+<äì, ø±ì πswüHé cÕ|ü⁄ &û\s¡T¢ ø±s¡T¶ <ës¡T\≈£î πswüHé Çe«≈£î+&Ü u≤´+ø˘ nøö+{Ÿ, Ä<ÛësY ø±s¡T¶ ◊.&çÁ|üP|òt ˝Ò<äì Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì nqïs¡T. n~Ûø±s¡T\T $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ Á|üP|òt ˝Ò≈£îHêï πswüHé Çe«eTì #Ó|æŒHê Çe«&É+ ˝Òì, ∫es¡≈£î f…ÆyéT nsTTb˛sTT+<äì #Ó|æŒ πswüHé düs¡≈£î\qT u≤¢≈£î˝À neTTà≈£î+≥THêïs¡ì <ës¡T\≈£î πswüHé Ç|æŒ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ˝Ò<ä+fÒ ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑T+» ‹s¡T|ü‹, Hêsêj·TD ¬s&ç¶, {Ï.ÇHêï¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q πswüHé cÕ|ü⁄\ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢ ø±s¡T¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY yÓ’.dü‘ê´q+<ä+ ¬s&é ]ã“Hé mø˘‡Áô|dt`2012 >√&É|üÁ‘·T\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. pHé 4, 5 ‘˚B˝À¢ dæøÏ+Á<ëu≤<é˝À ¬s’˝Ò«ùdºwüHé bÕ¢{ŸbòÕs¡+ HÓ+.10ô|’øÏ á ¬s&é ]ã“Hé mø˘‡Áô|dt edüTÔ+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. ¬s&é]ã“Hé mø˘‡Áô|dt`2012˝Àì uÀ^\qT dü+<ä]Ù+∫ msTT&é‡ yê´~Û |ü≥¢ ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#·Tø√yê\ì, j·TTe‘·, dü«#·Ã+<ä dü+düú\T, eTVæ≤fi≤ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ ãè+<ë\T ô|<ä›m‘·TÔq bÕ˝§Z\ì @CÒd” ø√sês¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì $qï$+#ês¡T. Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äs√>∑´Áo õ˝≤¢ ø√ Ä]¶H˚≥sY Áo<ÛäsY, @|” kÕø˘‡ ÄsYCÒ&û ¬ø’˝≤XŸ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªÁ|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔμ eTT+<ä+»˝À eTTÁ<ä $<ë´s¡Tú\T

πs|ü{Ï qT+∫ KeTà+˝À uÛÑeq ø±]à≈£î\ eTVü‰düuÛÑ\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): πs|ü{Ï qT+∫ ¬s+&ÉT s√E bÕ≥T KeTà+˝À uÛÑeqìsêàD ø±]à≈£î\ 5e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ @|”;*¶+>¥, n<äsY ø£HéÁdüºø£¸Hé es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé, d”◊{°j·T÷ sêÁwüº n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ÄsY.ø√≥+sêE, ÄØ«.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. 450 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T á düuÛÑ\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T.

ãd”ÔyêdüT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 129 &ç$»Hé |ü]~Û kÕsTTu≤ã q>∑sY, ã>∑‘Ydæ+>¥ q>∑sY˝À ãd”ÔyêdüT\T @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ e÷J m+|æ|æ ø=\Hé Vü≤qà+ ‘Y¬s&ç¶, dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s=Œπs≥sY J.düTπswt ¬s&ç¶ eTTU´ n‹<ÛäT\T>± Vü‰»¬s’j·÷´s¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ãd”ÔyêdüT\T kÕúìø£+>± ñqï eT+∫˙{Ï düeTdü´, s√&ÉT¢, Á&Ó’H˚J ‘·~‘·s¡ düeTdü´\qT yê] <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T düŒ+~+∫ dü+ã“+~‘· n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ yÓ[¢, nedüs¡ yÓTÆ‘˚ m+.|æ <äèwæºøÏ rdüT≈£î yÓ[¢ yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì nHêï s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n&É«πø{Ÿ ø£eT˝≤ø£sY, õ.mHé.X¯s¡à, dæ.mdt.$TÁX¯, $<ë´q+<é, jÓ÷π>+<äsY, Áù|yéT ≈£îe÷sY, |üeHé ≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªU≤‘ê<ës¡T\≈£î ùde\ <ë«sêH˚ >∑T]Ô+|ü⁄μ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): U≤‘ê<ës¡T\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~+#·&É+ <ë«sêH˚ u≤´+≈£î \T »Hê<ä s ¡ D bı+<ä T ‘êj· T ì eT˝≤ÿõ–] ndæôdº+{Ÿ dü<ädüT‡˝À bÕ˝ÀZqï @d”|”sê<ÛëøÏwüHésêe⁄ b˛©düT ø£MTwüqsY (@d”|”) sê<ÛëøÏwüHé sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. |òæsê®~>∑÷&É˝Àì dæ+&çπø{Ÿ u≤´+ø˘˝À ìs¡«Væ≤+∫q U≤‘ê<ës¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq eTTK´n‹~Û>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü»\≈£î yêDÏ»´ u≤´+≈£î\ô|’ qeTàø£+ düqï–\¢≈£î+&Ü u≤´+≈£în~Ûø±s¡T\T ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ+&çπø{Ÿ u≤´+ø˘ Øõq˝Ÿ y˚TH˚»sY md”«ø±eT‘Y,Áu≤+Ny˚TH˚»sY s¡y˚Twt≈£îe÷sY, sêeT\øÏåà, »eVü≤sY, <äj·÷q+<é,sê»j·T´, Hê>∑eTDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± U≤‘ê<ës¡T\ dü+<˚Vü‰\qT u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T ìeè‹Ô #˚XÊs¡T.

ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq $»j·Ts¡‘·ï uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): q÷{ÏøÏ q÷s¡TXÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\‘√ |ü<√‘·s¡>∑‹ |üØøå± |òü*‘ê˝À¢ ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq≥T¢ ñ|üŒ˝Ÿ&çb˛ e<ä›>∑\ $»j·Ts¡‘·ïø±HÓ‡|tº dü÷ÿ˝Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T¢ ¬ø.lìyêdt¬s&ç¶, ¬ø.$»j·TùdHê¬s&ç¶, m+.Hêπ>+Á<äHê<Ûé, m+.q]‡+Vü‰sê e⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. 2011`12 $<ë´dü+e‘·‡s¡ $»j·Ts¡‘·ï |òü*‘ê˝À¢ ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\ $ <ë´s¡Tú\T $X‚wüyÓTÆq Á|ü‹uÛÑqT #·÷|æ+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. 10øÏ10bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫q õ.$|ü⁄˝ŸkÕŒs¡ºø£dt nH˚ $<ë´]ú eTT+<ä+»˝À ì*Ãq≥T¢ ù|s=ÿ Hêïs¡T. 9qT+∫ 10 bÕsTT+≥¢ kÕ~Û+∫ 19 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ÄCÒj·T+ >± ì*Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. n‘·T´‘·TÔeT $<ë´uÀ<Ûäq‘√bÕ≥T Á|üD≤[ø£ |ü<䛋˝À kÕ–q $X‚¢wüD\T $<ë´s¡Tú\qT eTT+<ä+»˝À ñ+#êj·Tì #ÓbÕŒs¡T.

CÒJÄsY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\‘√ ñbÕ<Ûë´j·TT\T uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕs¡+_Û+∫q ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê˝À¢H˚ ‘·eT $<ë´s¡Tú\T q÷{ÏøÏ q÷s¡TXÊ‘·+ |òü*‘ê\qT kÕ~Û+∫ ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT #ê≥T‘·THêïs¡ì ñ|üŒ˝Ÿ&çb˛ düMT|ü+˝Àì eTTÁ<ä bÕsƒ¡XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY JM s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T. 2011`12 yê]¸ø£ $<ë´dü+e‘·‡s¡+ |ü<√‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê˝À¢ ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\qT+&ç yÓTT‘·Ô+ 70 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£îVü≤»s¡Tø±>± d”ôV≤#Y l*œ‘· 10øÏ 10 Áπ>&é bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫ bÕsƒ¡XÊ˝˝À Á|ü<äeTkÕúq+˝À ì*Ã+~. 30 eT+~ $<ë´s¡Tú\T 9qT+&ç 9.8 Áπ>&é bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+#·>± 14 eT+~ $<ë´s¡Tú\T 8qT+&ç 8.8 Áπ>&é bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫ Á|ü<ÛäeT kÕúq+˝À ì*#ês¡T. düu…≈£îº\ yê]>± e÷´<Û釽À 34eT+~$<ë´s¡Tú\T kÕe÷q´ XÊg+˝À 23eT+~, kÕ+|ò”Tø£XÊg+˝À 28eT+~,‘Ó\T>∑T˝À 27eT+~, Ç+^¢wüß˝À ˇø£s¡T, Væ≤+B˝À15 eT+~ $<ë´s¡Tú\T 10øÏ10 Áπ>&é bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫ nCÒj·T+>± ì*Ãq≥¢ ‘Ó*bÕs¡T.n‘·T´‘·TÔeT Á|ü‹uÛÑqTø£qã]Ãq $<ë´s¡Tú\qT &Ó’¬sø£ºsY s¡y˚Twt n_Ûq+~+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\qTkÕú|æ+∫q nq‹ ø±\+˝ÀH˚ eT+∫ |òü*‘ê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï ìsê«Vü≤≈£î\qT kÕúì≈£î\T n_Ûq+~+#ês¡T. CÒJÄsY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T.. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ˝Àì CÒJÄsY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T |ü<√‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£‘·qT#ê≥T≈£îHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ |ü<√‘·s¡>∑‹|üØø£å\≈£îVü≤»¬s’q $<ë´s¡Tú˝À |òüT{ŸπødüsY eT+&É\+˝ÀH˚ dü‘êÔ #ê{≤s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. q÷{ÏøÏ q÷s¡TXÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+∫ ‘·eTÁ|ü‹uÛÑqT #ê{Ïq≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ CÒ.>∑+>∑sêE‘Ó*bÕs¡T. 25$<ë´s¡Tú\T @1Áπ>&é˝À ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. m+.\ø£åàDY, ø£ìwüÿ#ê], yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ñ+&É>± n]Œ‘·, $eT\, nXÀø˘\T ~«rj·T kÕúq+˝Àì*Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

düsêÿsY~ <ä«+<ä« yÓ’K] y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä\ô|’ ∫‘·ÔX¯ó~› ‘·eTbÕغπø ñ+<äì >=|üŒ\T #Ó|üŒ≈£îH˚ j·T÷|”@ düsêÿsYqT kÕ>∑q+bÕ* d”|”◊ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT ÄXÀø˘ $eT]Ù+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ô|+∫q Áô|{À\T <Ûäs¡≈£î ìs¡düq>± C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. q$Tàq Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&É+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î n\yêf…Æb˛sTT+<äì, e#˚Ãmìïø£˝À¢ ábÕغì nÁ&ÉdüT‡ ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\ì Äj·Tq ù|s=ÿHês¡T. ô|+∫q <Ûäs¡\T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√≈£î+fÒ <˚X¯ yê´|üÔ+>± ñ<ä´$TkÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

j·T÷|”@≈£î ãT~Δ #ÓbÕŒ* y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): kÕe÷qT´\ô|’ ô|qTu≤s¡+ yÓ÷ù| j·T÷|”@ düsêÿsY≈£î Á|ü»\T ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\ì {°&û|” H˚‘· dü÷s¡´+ nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |üqTï\ uÛ≤s¡+ y˚dæ |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄ø√yê\ì Ä˝À#·&É+ dü]jÓÆTq |ü<䛋 ø±<äì, yÓ+≥H˚ ô|+∫q <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü»\≈£î ø±yê*‡q ì‘·´edüs¡ <Ûäs¡\qT @ e÷Á‘·+ ≈£î&Ü n+<äTu≤≥T <Ûäs¡\˝À ˝Òeì, ø£˙dü+ ù|<ä, kÕe÷q´ Á|üC≤ìø±ìøÏ Áã‘·T≈£î uÛ≤s¡yÓTÆq |ü]dæú‹ HÓ˝ø=+<äHêïs¡T.

Ç+»˙]+>¥ |üP]Ô #˚dæq yê]øÏ ^‘·+˝À m+;@ ø√s¡T‡ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+»˙]+>¥ |üP]Ô #˚dæ ñ<√´>±H˚«wüD˝À ñqï yê] ø√dü+ á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ ôd+≥sY |òüsY &çôdºHé‡ ˝…]ï+>¥ (d”&ûm˝Ÿ) <ë«sê Á|ü‘˚´ø£ @+;@ ø√s¡T‡qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á $wüj·÷ìï ^‘·+ $X¯«$<ë´\j·T C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY {Ï.Áoìyêdt z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ç+õ˙]+>¥ |üP]Ô #˚dæq j·TTe‘·≈£î á ø√s¡T‡ n<äq|ü⁄ ns¡Ω‘·>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. <ä÷s¡ $<ë´ $<Ûëq+˝À eT÷&˚fi¯¢ bÕ≥T á ø√s¡T‡ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. B+‘√ bÕ≥T @+;@ (»qs¡˝Ÿ), m+;@ (VüA´eTHé ]k˛sY‡) ø√s¡T‡\T ñHêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. á @&Ü~ qT+∫ ø=‘·Ô>± Vü‰düŒ≥˝Ÿ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ôdŒwü˝…’CÒwüHé‘√ m+;@ ÁbÕs¡+_Û+#·e÷Hêïs¡T. M{ÏøÏ ÄHé˝…’Hé $<Ûëq+˝À ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì $e]+#ês¡T. düº&û ôd+≥s¡T¢, Ç‘·s¡ düe÷#êsêìøÏ www.gitam.edu yÓuŸôd’{Ÿ≈£î ˝≤–Hé nyê«*.

zj·T÷ |”ôV≤#Y&û Á|üø£≥q 31q ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ |”ôV≤#Y&û ø√s¡T‡˝À Á|üy˚XÊìøÏ áHÓ\ 31q Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ kÕe÷õø£ XÊÁkÕÔ\ &ûHé Ábı.uÛÑ÷|ü‹sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. zj·T÷ ìs¡«Væ≤+∫q |”ôV≤#Y&û Á|üy˚X¯ |üØø£å˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\T, m+|ò”˝Ÿ, HÓ{Ÿ, ôd{Ÿ, d”mdt◊ÄsY, CÒÄsYm|òt ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q nuÛÑ´s¡Tú\T pHé 22 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\ #˚düTø√e#·TÃ. |ü]o\q nq+‘·s¡+ Ä>∑düTº˝À Ç+≥s¡÷«´\qT #˚|ü{Ϻ |”ôV≤#Y&û˝À Á|üy˚XÊ\T ø£*ŒkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

30 πø+Á<ë˝À¢ zj·T÷ |”Jôd{Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ |”Jôd{Ÿ`2012 Á|üy˚X¯ |üØø£å\T pHé 4 qT+∫ 12 es¡≈£î düTe÷s¡T 30øÏô|’>± |üØøå± πø+Á<ë\˝À »s¡>∑qTHêïsTT. zj·T÷‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D, bÕ\eT÷s¡T, eTVü‰‘·à>±+BÛ e]‡{°\˝À $$<Ûä |”J, |”J &çbı¢e÷ ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚X¯ |üØø£å\≈£î H˚{Ï qT+∫ Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥T¢ C≤Ø #˚j·TqTqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥¢qT ñkÕàìj·÷ yÓuŸôd’{À¢ ≈£L&Ü $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·T‘êeTHêïs¡T.

Á&Ó’$+>¥˝À •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): dübòÕsTT ø£s¡à#êØ\T, kÕÿyÓ+»sY ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q yês¡TøÏ ‘˚*ø£ bÕ{Ï, uÛ≤Ø yêVü‰Hê\ Á&Ó’$+>¥˝À ñ∫‘·+>± •ø£åDìe«qTqï≥T¢ õ˝≤¢ md”‡ ø±s=ŒπswüHé á&û ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. •ø£åD ø±\+˝À nuÛÑ´s¡Tú\≈£î s¡÷.1000 ôd’º|òü+&é ÇkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. »+≥q>∑sê\≈£î #Ó+~q 18`35 @fi¯¢ ˝À|ü⁄ yês¡T, ˝…’{Ÿ yÓVæ≤ø£˝Ÿ Á&Ó’$+>¥˝À •ø£åD≈£î @&√ ‘·s¡>∑‹, ôV≤M yÓVæ≤ø£˝Ÿ Á&Ó’$+>¥ •ø£åD≈£î |ü<√ ‘·s¡>∑‹ bÕdt ˝Ò<ë ô|òsTT˝…’q yês¡T ns¡TΩ\T. nuÛÑ´s¡Tú\T pHé 8 kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥˝À¢>± Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T, πswüHéø±s¡T¶, $<ë´s¡Ω‘· |üÁ‘ê\‘√ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+ y˚T 25, 2012

ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ìs¡dædü÷Ô

j·T÷|”@ ~wæºu§eTà <äVü≤q+, sêkÕÔs√ø√: d”|”◊ ø£s¡÷ï\T, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ (dæ|æ◊) q>∑s¡ dü$T‹ Ä<ä«s¡´+˝À ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\≈£î e´‹πsø£+>± kÕúìø£ $Hêj·Tø˘ |òü÷{Ÿ e<ä› sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+∫ j·TT|æm ~wæºu§eTà <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T mHé. eTH√Vü≤sYe÷DÏø£´+, ¬ø. »>∑Hêï<Ûä+\T bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝ÀH˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ 13 kÕs¡T¢ <Ûäs¡\qT ô|+#·&É+ »]–+<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >√yê˝À {≤´ø˘‡ @ e÷Á‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü s¡÷. 59\πø ô|Á{À˝ŸqT $Áø£sTTdüTÔ+fÒ, eTq sêh+˝À 22 XÊ‘·+ {≤´ø˘‡‘√ s¡÷.8\≈£î ô|Á{À˝Ÿ n+~+#·&É+ uÛ≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. á <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ e\¢ s¡yêD≤ e´edüúô|’ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T eT]+‘· ô|]–, kÕe÷q´ eT<ä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\ô|’ eT]+‘· ô|qTuÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. Bìe\¢ nsê›ø£*‘√ n\eT{Ï+#˚ |ü]dæú‹ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+#·uÀñ+<äì yês¡T nHêïs¡T. ˇø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 9 kÕs¡T¢ ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\qT ô|+∫q |òüTq‘· ‘=*kÕ]>± j·TT|æm Á|üuÛÑT‘ê«ìπø <äøÏÿ+<äì, eT]ø=~› s√E˝À¢ &ûõ˝Ÿ, >±´dt, øÏs√dæHé e+{Ï yê{Ïô|’ ≈£L&Ü <Ûäs¡\T ô|+#·T‘êeTì nq&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ j·TT|æm Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó+|üô|≥Tºe÷~]>± z≥T u≤´+≈£î <ë«sê ãT~›#ÓbÕŒ\ì, ‘·ø£åDy˚T <Ûäs¡\ dæúØø£s¡D ì~Ûì @sêŒ≥T#˚j·÷\ì, ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT

j·T÷|”@ ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚düTÔqï <äèX¯´+

Äj·TTdt XÊK ÇHé|üP¢ìj·TyéT eT+<äT\T |ü+|æD°

ÇcÕºqTkÕs¡+>± $<äT´‘Y ø√‘·\T ÄdüŒ], y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\˝À $<äT´‘YXÊK yês¡T >∑‘· ø=~›s√E\T>± ÇkÕºqTkÕs¡+>± m|ü⁄Œ&ÉT |ü&ç‘˚ n|ü⁄Œ&ÉT $<äT´‘Y ø√‘· $~düTÔ+&É≥+‘√ Á>±e÷\˝Àì $<äT´‘Y $ìjÓT>∑<ës¡T\T rÁe Çã“+ <äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì eT+&É\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø£˙«qsY lìyêdüT\T >ö&é, e÷J m+|æ{Ïdæ ø£èwüíj·÷<äyé\T nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ yês¡T $˝Òø£s¡T \‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á $<äT´‘Y ø√‘· e\¢ ˙{Ï|ü<∏äø±\ <ë«sê düs¡|òüsê nj˚T´˙s¡T düs¡|òüsê ø±ø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T Á‘ê>∑T˙{Ϭø’ Á|ü»\T Á>±e÷\ ˝À πssTT|ü>∑\T nì ‘˚&Ü˝Òø£ •esêÁ‹ C≤>∑s¡D #˚düTÔHêïs¡T. $<äT´‘Y _\T¢ \T edü÷\¢ô|’ #·÷|ædüTÔqï ÁX¯<ä› $<äT´‘Y düs¡|òüsêô|’ n~Ûø±s¡T\T ÁX¯<ä› #·÷|ü ø£ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡Hêïs¡T. sêÁ‹y˚fi¯˝À ø£¬s+≥T m|ü⁄Œ&ÉT edüTÔ+ <√ m|ü⁄Œ&ÉT sê<√ ‘Ó*j·T&É+˝Ò<äHêïs¡T. Bì e\¢ Ç≥T Á‘ê>∑T ˙{Ϭø’ n≥T sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ n+<Ûäø±sêìï ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü, ñø£ÿb˛‘·‘√, <√eT\u…&É<äqT ‘êfi¯˝Òø£ rÁe nedüú\qT Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡Hêïs¡T. á düe÷y˚ X¯+˝À ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T HÍH˚bÕ{Ï, Mπswt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT m¬ø’‡CŸ b˛©dtùdºwüHé eTT≥º&ç Ä\÷s¡T, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï m¬ø’‡CŸ b˛©dt ùdºwüHéqT H˚&ÉT Ä\÷s¡T dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T sêh Hêj·T≈£î\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î eTT≥º&ç+#·qTHêïs¡T. sêh+˝À nqTeT‹ bı+~q eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\T 7 y˚\≈£î ô|’>± ñ+&É>± u…˝Ÿº cÕ|ü⁄\T e÷Á‘·eTT ¬s+&ÉT \ø£å\≈£î ô|’>± ñHêïj·Tì Á‘ê>∑&ÜìøÏ ˙s¡T <=s¡ø£<äTø±ì ;s¡T e÷Á‘·eTT dü+eè~›>± <=s¡T≈£î‘·T+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. sêh+˝À eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\qT n~Ûø±s¡ bÕغ myÓTà˝Ò´\T, m+|æ\T Á|ü‘·´ø£å |üs√ø£å ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغ eT+Á‘·T\ Vü≤düÔeTTqï≥T¢ @dæ_ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫Ãq≥T¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó*dæHê Á|üuÛÑT‘·«eTT n~Ûø±s¡T\qT ø±bÕ&˚ Á|üj·T‘·ïeTT #˚düTÔHêïs¡ì n˝≤+{Ï yê]ì ø±bÕ&˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñ|ü mìïø£\˝À ãT~› #Ó|ü⁄Œ‘ês¡Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Ä\÷s¡T eT+&É\ dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù uÛÑ÷ù|wt, $.s¡+>∑qï, õ˝≤¢ø±s¡´<ä]Ù, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´&ÉT _.–&ɶj·T´ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHês¡T.

ô|Á{À eT+≥≈£î ìs¡düq>± sêkÕÔs√ø√

ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mdt.eTTHÓ|üŒ, m|æ –]»q düe÷K´ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ. >√$+<äT, @◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù, |æ. sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, q>∑s¡ bÕغ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T, dæ. Ms¡|üŒ, Á|üMT\eTà, U≤C≤VüQùdHé, @◊mdtm|òt q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T düTπs+Á<ä, oqT, dæ|æ◊ 4e CÀHé ø±s¡´<ä]Ù dæ. eTùV≤wt, yÓ+ø£≥s¡eTD, ø±\˙ dæ|æ◊ XÊK ø±s¡´<ä]Ù sêeTT, uÀwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nÁø£eT ø£≥º&Ü\qT ‘=\–+#·+&ç ôd’ŒHé|üP¢Ûô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q Á>±eTdüTú\T <˚eqø=+&É, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |æ.ø√≥ø=+&É Á>±eT+˝Àì düàXÊq düú\+˝À nÁø£eT+>± ì]à+∫q ø£≥º&Ü\qT ‘√\–+#ê\ì Á>±eT Á|ü»\T ‘·Vü≤o˝≤›sY s¡+>∑qï≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ $q‹Á|ü‘·+ Ç#êÃs¡T. á dü+<äs¡“+>± Á>±eTdüTÔ\T eT˝…¢|ü* düT+ø£qï, n\¢+ø=+&É yÓ+ø£fÒX¯ó\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝Àì düπs« HÓ+ãsY 682 ˝Àì 2.9 ôd+≥¢ düàXÊq düú\+˝À ø=+‘·eT+~ Á>±eTdüTÔ\T nÁø£eT+>± Çfi¯ó¢,Ç‘·s¡ ø£≥º&Ü\qT ì]à+∫qï≥T¢ yês¡T‘Ó*bÕs¡T. kÕ«s¡ú sê»ø°j·T n~Ûø±s¡+˝À e⁄qï|ü⁄&ÉT ÇcÕºqTkÕs¡+>± nqTeT‘·T\qT Ç∫à >∑èVü≤\T ì]à+#·Tø√H˚˝≤ düVü≤ø£]+∫qï≥T¢ Äs√|æ+#ês¡T. eTs¡DÏ+∫q yê]øÏ düàX¯q düú\+ e⁄+&Ü* ø±˙ ø±düT\≈£î ø£≈£îÿ]Ô |ü&ç düú˝≤ì ø£uÛ≤® #˚j·T&É+ <ës¡TDe÷Hêïs¡T Ç|üŒ{Ïπøq dü+ã+~‘· ¬s$q÷´ Ä~Ûø±s¡T\T CÀø£´+ #˚düTø√ì nÁø£eT+>± ì]à+#·T≈£îqï ø£≥º&Ü\qT ‘√\–+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø=ì |üø£å+˝À ô|’kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯ó¢‘êeTHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eTdüTÔ\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, áX¯«s¡j·T´n#ê], yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, >∑T+&Ü\lqT, sêeT#·+Á<äT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

bÕ´|æ*, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì Äs√>∑´πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ôd’ŒHé|üP¢ yê´~Û ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ì«Væ≤+#ês¡T. kÕúìø£ yÓ’<Ûë´~ø±] #ÓqïπøX¯e⁄\T, &Üø£ºsY ¬ø. sê»sêe⁄ \T yê´~ ˝ø£åD≤\T. »≥TãT, eTT≈£îÿ˝ÀqT+&ç ˙s¡T ø±s¡T≥, ‘·\H√|æŒ, >=+‘·TH√|æŒ, »«s¡+, ˙s¡dü+>± ñ+&É≥+ Ç~ yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À ‘Ó\TdüTÔ+~. ¬s+&Ée<ÛäX¯˝À ô|’q #˚|üŒã&çq \ø£å\D≤\‘√ yê+‘·T\T, ‘·\‹s¡>∑&É+, ñ|æ]|æ\T®≈£îH˚+<äT≈£î Çã“+~ø£s¡+>± ñ+&É≥+, >=+‘·T˝À eT+≥>± ñ+&É≥+, eT]j·TT eT÷&Ée <ÛäX¯˝À ô|’q #˚|üŒã&çq \ø£åD≤\‘√bÕ≥T Äj·÷dü+, q&Ée˝Òø£ b˛e&É+, $|ü]‘·yÓTÆq ‘·\H√|æŒ, »«s¡+, yÓTT<ä\>∑T yê{Ï‘√ bÕ≥T á \ø£åD≤\T ñqïyês¡T n‘·´+‘· ˙*s¡+>∑T˝ÀìøÏ e÷s¡T‘ês¡T. ø±ã{Ϻ Ç˝≤+{Ï \ø£åD≤\T ø£*–q yês¡T y˚+≥HÓ <ä>∑Zs¡˝Àì ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓ\¢e˝ÒqT. yê´~ ìyês¡D≈£î ‘·>∑T #·s¡´\T: ô|’ \ø£åD≤\T ø£*–q e´≈£îÔ\T düe÷»+˝ÀìøÏ >±ì Ç+{Ï˝Àì ø±ì ‹]–q ‘·>∑T #·s¡´\T ‹düTø√e˝ÒqT. ‘·TeTTà\T, <ä>∑TZ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT #˚‘·T\qT n&ɶ+>± ñ+#·Tø√e˝ÒqT. e÷dtÿqT ‘·|üŒ≈£î+&Ü <Ûä]+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î düT∫+#ê&ÉT. M] #˚‘·T\T yÓ+≥y˚+≥H˚ X¯óÁã+ #˚düT≈£î+≥T, Ms¡T yê&çq edüTÔe⁄\ìï Ç‘·s¡T\T yê&Ésê<äHêïs¡T. Ms¡T »qdü+#ês¡+˝À¢ ñqï|ü⁄Œ&ÉT Ç‘·s¡T\≈£î yê´~Û dü+Áø£$T+#·≈£î+&Ü ‘·|üŒìdü]>± e÷dtÿ ~Û]+∫ ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T eVæ≤+#ê\Hêïs¡T. yê´~Û ˝ø£åD≤\T ñqïe´≈£îÔ\ eÁkÕÔ\qT, n+<ä] eÁkÕÔ\‘√ ø£\dæ X¯óÁã+ #˚j·Tsê<äT. Äj·TTdt XÊKyês¡T ÇHé|üP¢ìj·TyéT (1m) nH˚ eT+<äTqT nìï Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹\˝À Äj·TTdt XÊKyês¡T ñ∫‘·+>± |ü+|òæDÏ #˚düTÔHêïs¡T. á eT+<äTqT eT÷&ÉT s√E\T rdüTø√e˝ÒqT, Á|ü‹s√E ñ<äj·T+ 5 >∑T*ø£\T ({≤´u…¢{Ÿ‡) y˚düTø√qe˝ÒqT. ñ<äj·T+ |ü&ç>∑&ÉT|ü⁄qH˚ @$T ‘·qø£eTT+<äT, Á‘ê>∑ø£ eTT+<äT á >∑T*ø£\T y˚düTø√yê\ì, ◊<äT dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ |æ\¢\≈£î ˇø£ÿs√E e÷Á‘·y˚T ◊<äT >∑T*ø£\T y˚düTø√yê\Hêïs¡T. á eT+<äTqT yê&çq jÓ÷&É\ ˇø£ÿ dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î ~Ûì Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+<äì &Üø£ºsY #ÓqïπøX¯e⁄\T, sê»sêe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T.

ô|qT>=+&É ¬s’\T <äTs¡È≥q u≤~Û‘·T\≈£î #Ó≈£îÿ\ |ü+|æD° Ä\÷s¡T, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): ô|qT>=+&É ¬s’\T Á|üe÷<ä+˝À yÓTT\>∑e∞¢ Á>±eTdüTú\T q\T>∑Ts¡T eTs¡DÏ+∫q $wüj·TeTT $~‘·y˚T. >∑Ts¡Tyês¡eTT >∑T+‘·ø£\T¢ ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T Ä\÷s¡T ‘·Vü≤o˝≤›sY‘√ ø£\dæ yÓTT\>∑e∞¢ Á>±e÷ìøÏ #˚s¡Tø=ì uÛ≤~‘· ≈£î≥T+u≤\qT |üsêeT]Ù+∫ ¬s’\T Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+∫q yê] ≈£î≥T+ueTTq≈£î 5 \ø£å\ |ü]Vü≤s¡|ü⁄ #Ó≈£îÿ\qT ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sY VüQùd‡Hé #˚‘·T\ MT<äT>± n+<ä#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡eTT yês¡T u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã j·T»e÷qT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î≥T+ã+˝À ˇø£]øÏ ñ<√´>∑eTT ÇkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. XÀø£ dü+Á<äeTT˝À ñqï uÛ≤~‘· ≈£î≥T+u≤\qT ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T |üsêeT]Ù+#·&É+‘√ Ä ≈£î≥T+u≤\≈£î ø=+‘· }s¡≥ \_Û+∫q≥T¢sTT+<äì Ä Á>±eT Á|ü»\T nHêïs¡T.

sêkÕÔs√ø√ #˚düTÔqï d”|”◊ ø±s¡´ø£s¡Ô\T <˚eqø=+&É, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): ô|]–q ô|Á{À˝Ÿ <äs¡\ eT+≥≈£î ìs¡düq>± dæ|æ◊, ‘˚<˚bÕ n<ä´s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ ãkÕº+&é ˝À sêkÕÔs√ø√ qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT+<äT>± dæ|æ◊ ø±s¡´\j·T+ qT+&ç ãkÕº+&é es¡≈£î ‘êfi¯¢‘√ yÓ÷≥sY u…’≈£î\qT ˝≤– ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T ¬ø.eT~›˝Ò{ÏXË{Ϻ ,eT+&É\ düVü≤j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä˝Àì j·TT|æm 2,sêÁwüº ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ ô|’ |üqTï\‘√ b˛fÒº‘·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ e\¢ Á|ü»\ô|’ <ë<ë|ü⁄ 13y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T.Á|ü»\≈£î ø±yê*‡q ì‘·´edüs¡ <Ûäs¡\qT @ e÷Á‘·+ ≈£î&Ü n+<äTu≤≥T <Ûäs¡\˝À ˝Òeì ø£˙dü+ ù|<ä,kÕe÷q´ Á|üC≤ìø±ìïøÏ Áã‘·T≈£î uÛ≤s¡yÓTÆq |ü]dæú‹ HÓ˝ø=+<äHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ |ü≥ºD ø±s¡´<äs¡Ù m+.qsê‡sêyé, düVü≤j·T ø±s¡´<ä]Ù _.lìyêdüT\T ‘˚<˚bÕ Hêj·T≈£î\T ∫f…º+ ∫qïj·T´,eT\¢j·T´,ñNÃs¡|üŒ,sêe÷+õH˚j·TT\T, ¬s’‘·Tdü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ø£+&É|üŒ,ÇÁãV”≤+, yÓ’m|òt Hêj·T≈£î\T,Äs¡TDY,H˚fÒºø£˝Ÿ,sêE,s¡y˚TXŸ,m◊≥Tj·TTdæ Hêj·T≈£î\T X‚ø£sY,ñX‚ì m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T yÓ’.MπsXŸ,f…Æ\sY uÛ≤cÕ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªyÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTDqT n¬sdüTº #˚j·T&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+μ ø£s¡÷ï\T, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ qT+∫ mH√ï Ä≥Tb˛≥¢‘√ ô|’øÏ m~–q sêh m¬ø’‡CŸ XÊKeT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTDqT n¬sdüTº #˚j·T&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì e÷J ø±s√Œπs{sY, >∑+>∑ |ü⁄Á‘· dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT j·Tdt. s¡+>∑kÕ«$T nHêïs¡T. sêh+˝À m≥Te+{Ï m<äT>∑T<ä\ ˝Òì eT‘·‡´ø±s¡T\ ≈£î≥T+ã+˝À |ü⁄{Ϻq (>∑+>∑|ü⁄Á‘·) yÓ÷|æ<˚$ m<äT>∑T<ä\ì zs¡«˝Òø£ ø=ìï X¯≈£îÔ\T, sê»ø°j·T+>± n¬sdüTº #˚j·T&É+ sêh >∑+>∑|ü⁄Á‘·T\≈£î rs¡ì nHê´j·TeTì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæ+~ m≥Te+{Ï eT#·Ã˝Òì >∑+>∑|ü⁄Á‘·T&ÉT nsTTq yÓ÷|æ<˚$ì ‘·ø£åDy˚T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø£s¡÷ï\T >∑+>∑|ü⁄Á‘·T\ dü+|òüT+ &çe÷+&é #˚dæ+~.

bı\+ ‘·>±<ë˝À Çs¡Te⁄] Á>±eTdüTú\ |òüTs¡¸D pbÕ&ÉTã+>±¢, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bÕs¡TeT+#ê\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡Vü‰eT‘Y‘·T˝≤¢, ø£]yéTeTT˝≤¢ nH˚ M]<ä›]ì n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTVü‰à<écÕ]|òt, Äõj·÷_, ùwø˘øå±e* M]‘√ bÕ≥T <äT<ë´\ Á>±eT+ qT+&ç ø=+<äs¡T, q\¢ø±\Te Á>±e÷\qT+∫ ø=+<äs¡T ø£\dæ >∑‘· Äs¡ΔsêÁ‹ ø£Ás¡\‘√, sê&É¢‘√ bı\+ ‘·>∑<ë\ $wüj·T+˝À s¡Vü‰à‘·T˝≤¢, ø£]yéTe÷˝≤¢\ Çfi¯¢ô|’ Äs¡ΔsêÁ‹ <ë&ç #˚dæ M]ì >±j·T|üs¡T#·>± s¡Vü‰à‘·T˝≤¢≈£î ≈£î&ç #˚sTT´ $]–, ‘·\≈£î >±j·T˝…’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHéqT ÄÁX¯sTT+∫ môd’‡ eT+EHê<∏é≈£î $wüj·T+ ‘Ó\T|ü>± môd’‡ M]ì eTT+<äT>± ndüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·eTì b˛©dt dæã“+~øÏ düT∫+#ês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\≈£î ìs¡düq>±

d”|”◊ <Ûäsêï sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤düTÔqï d”|”◊ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô): ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\≈£î ìs¡düq >± »>∑~Z]>∑T≥º dæ|æ◊ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä<ä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq s¡kÕÔ s√ø= ìs¡«Væ≤+∫ sê´©\T #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ n$˙‹ Á|üuÛÑT‘·«+ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#·˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»˝ eTT+<äT≈£î sêe&ÜìøÏ ns¡Ω‘· ø√˝ÀŒsTT+<äì nHêïs¡T. j·T÷|æm`2 3 dü+e‘·‡sê\ dü+ãsê\qT »s¡T|ü⁄≈£îqï yÓ+≥H˚ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ô|+∫+<äì, πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ <Ûäs¡\qT ìj·T+Á‹+#·&É+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. 2004 qT+∫ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ j·T÷|æ◊ n~Ûø± s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq‘·s¡Tyê‘· 21 kÕs¡T¢ ô|Á{À˝Ÿ ô|+#ês¡ì, ì‘·´edüs¡ edüTÔ\ <Ûäs¡\T ˇø£yÓ’|ü⁄ ô|]–‘˚ <ëìøÏ ‘√&ÉT ô|Á{À˝Ÿ ô|+∫ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\ q&ç¶∫]∫+<äì nHêïs¡T. dæ|æ◊ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´<ä]Ù õ.◊\j·T´, ¬ø.@düTs¡‘·ï+, dæ.yÓ+ø£fÒX¯+, XÊK ø±s¡´<äs¡TÙ\T <äTs¡Zj·T´, ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯+, &É|ü⁄ŒsêeTkÕ«$T, Msê¬s&ç¶, õ.$.j·THé ¬s&ç¶, <äX¯s¡<∏ä Hêj·Tø˘, düT<Ûëø£sY #ê] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+øå√uÛÑ+˝À bÂÁ©º |ü]ÁX¯eT ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ F¢÷dÌ¡˚ \lLiªRΩV xmsLjizqÛsºΩ @μ≥y*©´sıLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. G…”¡ZNP[≤R∂V |msLRiVgRiVªRΩV©´sı |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ≈¡LRiVËáV \lLiªRΩV©´sV EzmsLji xqsáV™´s¨s™´s*≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V N]μÙj∂™´sVLiμj∂  ¡≤y ™y˘FyLRiVá ™´sW∏R∂W«ÿáLi F¢÷dÌ¡˚ \lLiªRΩV©´sV ©´suÌyá E’¡Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV Æ™sáVª][Liμj∂. BLiªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩV©yı xqsLS‰L`i ©´sVLi≤T∂ FsÕÿLi…”¡ xqs•¶¶¶∏R∂VLi @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™yLRiV ≠sá≠sá Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ F¢÷dÌ¡˚ xmsLji˙aRP™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂. N][≤T∂ zmsÃ˝¡©´sV N]©´sıμj∂ Æ™sVVμR∂áV ™y…”¡¨s |msLi¿¡ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ @Æ™s[V¯™´sLRiNRPV @¨dsı xqs™´sVxqs˘¤Õ¡[ FsμR∂VL_ªRΩV©yıLiVV. N][≤T∂ μyflÿ lLi[»˝¡V |msLjigji F°™´s≤y¨sNTP ª][≤R∂V L][gSá ©´sVLi≤T∂ N][≤T∂¨s LRiOTPQLiøR¡VN][™´s≤R∂Li F¢÷dÌ¡˚ \lLiªRΩV©´sV ALÛjiNRPLigS ¿¡ºΩNTP F°π∏∂[VÕÿ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. F¢÷dÌ¡˚ xmsLji˙aRP™´sVÕ‹[NTP N]LiμR∂LRiV  ¡≤y

Á|ü»\ ø£cÕº˝Ò Hê ø£cÕº\T: myÓTà˝Ò´ ≈£Lq Çfi¯¢qT ≈£L\Ã≈£î+&Ü ø±bÕ&Ü\ì myÓTà˝Ò´‘√ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£î+≥Tqï kÕúì≈£î\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 24(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ ø£cÕº\qT ‘·q ø£cÕº\T>± uÛ≤$+∫ yê{Ïì |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ |ü]~Û &ç`b˛#·+|ü*¢ düπs«HÓ+ãsY 120˝À Ç+&ÉT¢ ø£≥Tºø=ì ìyêdü+ ñ+≥Tqï <ë<ë|ü⁄ 2 y˚\ eT+~ Á|ü»\T >∑Ts¡Tyês¡+ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é ìyêkÕìøÏ e∫à yê] Ç+&É¢qT Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ≈£L\ø={≤º\ì #·÷düTÔHêïs¡ì, e÷ Ç+&É¢qT ø±bÕ&ç Ç+&É¢ |ü{≤º\qT Ç|æŒ+∫ e÷≈£î ˙&É ø£*Œ+#ê\ì yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düπs« HÓ+ãsY 120˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï yê]øÏ Ä Ç+&ÉT¢ e#˚Ã˝≤ #·÷kÕÔqì nHêïs¡T. n˝≤π> me¬s’Hê n~Ûø±s¡T\T e∫à Ç+&É¢qT ≈£L\TÑêq+fÒ ‘êqT eTT+<äT+&ç yê]øÏ Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ç+&ÉT¢ ø£≥Tºø=ì ìyêdü+ ñ+≥Tqï yêπs ñ+&Ü\ì, ø=‘·Ô Ç+&ÉT¢ ø£≥Tºø=H˚ yê]øÏ πø{≤sTT+#·s¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J

Ä]úø£ kÕj·T+ n+<ä#˚düTÔqï ≈£Lq lXË’\+ >ö&é m+|æ{Ïdæ e÷<äe¬s&ç¶, sêeTT>ö&é, ø£ècÕí¬s&ç¶, kÕsTTj·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+<ä#˚dæq myÓTà˝Ò´... Á|ü»\≈£î @ ø£wüº+ e∫ÃHê ‘êqT eTT+<äT+&ç |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ J&çyÓT≥¢≈£î #Ó+~q 22 dü+e‘·‡sê\ sêCÒwt 2 øÏ&çï\T ù|òsTT˝Ÿ nj·÷´j·Tì Ä|üπswüHé #˚j·÷´\+fÒ düTe÷s¡T 2 \ø£å\ es¡≈£î Ks¡Tà edüTÔ+<äì &Üø£ºs¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. ÄØúø£ k˛ÔeT‘· ˝Òì n‘·ì ‘·*¢ &ÓuÒsê myÓTà˝Ò´qT ÄÁdüsTT+∫+~. nsTT‘˚ myÓTà˝Ò´qT ø£\e&ÜìøÏ e∫Ãq ø=+|ü*¢øÏ #Ó+~q kıeTsêCŸ düŒ+~+∫ myÓTà˝Ò´ Áb˛<ä“\+‘√ 20 y˚\ s¡÷bÕj·T\ ÄØÔø£ düVü‰j·T+ n+»#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤˝Ÿ ¬s&ç¶, kÕsTTj·÷<äyé, XÊ*yêHé, dü+‘√wt, m+.&ç. U≤C≤u≤sTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

™y˘FyLRiVáV LRiLigRi ˙xms™´spaRPLiª][ F¢÷dÌ¡˚ \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV LSNRP @xmsˆVá Fy\¤Õ¡©´s \lLiªRΩVáV C  ¡≤y ™y˘FyLRiVá μ≥y…”¡NTP ™´sVLjiLiªRΩ NRPVÆμ∂[\¤Õ¡F°ªRΩV©yıLRiV. Àÿ˘ø`¡Ã¡ª][ Æ™sVVªRΩÚLi xmsLji˙aRP™´sV©´sV ≠dsLji ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[NTP ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Liª][ ry™´sW©´s˘ \lLiªRΩV ≠dsLjiª][ F°…‘¡ xms≤R∂¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. μk∂Liª][ A N]μÙj∂ ™´sVLiμj∂ ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡zmsˆLiÆμ∂[ ™´sWlLi‰…figS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. F¢÷dÌ¡˚NTP {mns≤`∂ @Liμj∂Li¬ø¡[ NRPLi|ms¨dsáV NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰ \lLiªRΩVá©´sV @≤ÔR∂Vg][áVgS ™´sVVLiøR¡VªRΩV©yıLiVV. ™´sWlLi‰…˝‹[¨s {mns≤`∂ @Liªy ™´sVVLiÆμ∂[ N]Æ©s[zqs ™y…”¡ lLi[»˝¡©´sV BuÌyLkiºΩgS |msLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLiVV. F¢÷dÌ¡˚ ¨sLS*x§¶¶¶fl· ™´s˘∏R∂VLi |msLRigRi≤R∂Li \lLiªRΩVáNRPV À≥ÿLRiLigS ™´sWLS∏R∂VLi»¡VLiμj∂. Gzms r¢÷dÌ¡˚ |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s G…”¡ZNP[≤R∂V FsμR∂VLRi™´soªRΩV©´sı ©´suÌyáª][ ©´s÷¡gji F°ªRΩV©´sı F¢÷dÌ¡˚ \lLiªRΩV©´sV AμR∂VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmnsá™´sV™´soª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y xqsLS‰L`i μy¨s\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡NRPF°æªΩ[ C LRiLigRiLiÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi \lLiªRΩVáV NRP©´sV™´sVLRiV\lgi ™y˘FyLRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sVgRiVáVªyLRi©´sıμj∂ xqsªRΩ˘Li.

‘êfi¯+ y˚dæq Ç+{ÏøÏ ø£qï+

pHé˝À >∑T]Ô+|ü⁄˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\ d”CŸ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« dü÷ÿfi¯¢˝À¢ e∫Ãq |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê\qT >∑Ts¡Tyês¡+ m+áy√ \øå±à¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+ #ês¡T. 12 Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 66.4 XÊ‘·+ eT+~ ¬ø.düTeT ñrÔs¡Tí\j·÷´s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. m˝Ÿ.düTø£q´ >∑‘˚&Ü~‘√ b˛*ùdÔ 16 XÊ‘·+ ô|]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\+˝Àì ls¡+>∑esêìøÏ #Ó+~q m˝Ÿ.düTø£q´ 9.8 bÕsTT+≥¢‘√ Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝Àì >∑sY¢‡ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q ¬ø.düTeT 9.5 bÕsTT+≥¢qT kÕ~Û+∫+<äì nHêïs¡T. ø±>± 75 XÊ‘·+‘√ eTT˙sêu≤<é dü÷ÿ˝Ÿ Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ì\Te>± sêCŸu§˝≤¢s¡+ 27 XÊ‘·+‘√ ∫e]kÕúq+˝À ì*∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì @&ÉT dü÷ÿfi¯¢≈£î Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò<äì m+áy√ \øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. pHé yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À á dü÷ÿfi¯¢qT d”CŸ #˚kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ <ë«sê dü÷ÿfi¯¢ j·÷»e÷Hê´\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑T]Ô+|ü⁄ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ns¡Ω‘· ˝Òì ñbÕ<Ûë´j·TT\T uÀ~ÛdüTÔqï≥T¢>± |òæsê´<äT eùdÔ >∑T]Ô+|ü⁄ s¡<äT› #˚kÕÔeTì nHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 25, y˚T 2012

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 24 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+{À¢ me«s¡÷ ˝Òì düeTj·T+ ˝À...<=+>∑\T ã+>±s¡+. q>∑<äT <√#·T¬ø[¢q dü+|òüT≥q >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ Á>±eT+˝À..kÕúìø£+>± ñqï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À |üì#˚ùd sê+#·+<äsY Ç+{À¢ <=+>∑\T |ü&ܶs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ≈£î≥T+ã+‘√ ø£*dæ ‘·q n‘·Ôyê]+{ÏøÏ yÓfi≤¢s¡T. B+‘√ Ç+{À¢ me«s¡÷ ˝ÒìdüeTj·÷ìï >∑T]Ô+∫q <=+>∑\T ..Ç+{À¢ #=s¡ã&ç kıeTTàqT <√#·T¬øfi≤¢s¡T. nsTT‘˚ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq }] ‹]–e#˚à dü]øÏ Ç+{À¢ <=+>∑\T |ü&ܶs¡ì >∑T]Ô+∫...ù|{Ÿ ãwæsêu≤<é b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉTqïs¡ ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, 35 ‘·T˝≤\ yÓ+&ç, s¡÷.2,500 q>∑<äTqT ø±CÒXÊs¡ì b˛©düT\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. áy˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. l kÕ<Ûäq dü÷ÿ˝Ÿ ôdsTT+{Ÿ kÕ$q yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ôdsTT+{Ÿ ÄHé‡ düHékÕÿsY

–sêà|üPsY &Éã˝Ÿ|üPsY y˚T&ÉÃ˝Ÿ y˚T&ÉÃ˝Ÿ

nsTT‘˚ l #Ó’‘·q´ f…ø√ÿ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î @&√ ‘·s¡>∑‹ es¡πø >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+<äì, á bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´+ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ es¡≈£L uÛÀ~+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ n+~+<äì m+áy√ #ÓbÕŒs¡T. ìã+<Ûäq\≈£î e´‹πsø£+>± e´eVü≤]düTÔqï á dü÷ÿ˝Ÿô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |æ\¢*ï #˚]ŒùdÔ ‘·eT≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì, ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝Ò u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì m+áy√ \øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

pHé˝À $<ë´s¡Tú\≈£î <äTdüTÔ\ |ü+|æD° Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ì $<ë´s¡Tú\≈£î pHé˝À ¬s+&ÉT »‘·\ <äTdüTÔ\qT |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ m+áy√ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì 12 dü÷ÿfi¯¢≈£î 21.2800 \ø£å\T eT+ps¡T nj·÷´j·Tì #ÓbÕŒs¡T. 38, 560 bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T nedüs¡eTì $e]+#ês¡T. $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ <ë«sê >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 25 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ neT\T #˚kÕÔeTì \øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

>∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\T C≤©ã&é‡ dü÷ÿ˝Ÿ #êDø£´ $»Hé dü÷ÿ˝Ÿ >ö‘·yéT yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ

>∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ y˚T&ÉÃ˝Ÿ

Á>±eT+ Vü‰»¬s’qyês¡T ñrÔs¡Tí˝…’qyês¡T eTTìsêu≤<é 16 12 >ö&ÉyÓ*¢ 44 26 |üP&É÷s¡T 32 21 >∑T+&É¢bı#·+|ü*¢ 56 41 &É_˝Ÿ|üPsY 41 19 sêe˝Ÿø√˝Ÿ 68 45 –sêà|üPsY 18 9 n‘Ó«*¢ 64 34 u≤*ø£\ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ y˚T&ÉÃ˝Ÿ 91 66 u≤\Ts¡ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ y˚T&ÉÃ˝Ÿ 54 21 Áos¡+>∑es¡+ 60 26 sêCŸu§˝≤¢s¡+ 44 12

XÊ‘·+ 75 59 66 73 46 66 50 55 73 39 43.3 27

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 25-05-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you