Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 37

X¯ìyês¡+ |òæÁãe] 25, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178

eTT#·Ã≥>± eT÷&√kÕ] d”|”◊ ø±s¡´<ä]Ù>± Hêsêj·TD m+|æø£ <Ûäsêàq nÁø£e÷\qT ã≥ºãj·T\T #˚kÕÔ ñ|ümìïø£ô|’ 29q ‘·T~ ìs¡íj·T+ yÓ\¢&ç

Hê\Tø£ n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tºø√` <äeTTà+fÒ n¬sdüTº#ÓjYT: u≤ãT dæ>∑TZ, X¯s¡+ ˙ <ä>∑Zs¡ H˚s¡TÃø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT: d”m+

2 Ç<˚+ düuÛÑ, Çy˚+ e÷≥\T n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üøå±\ rs¡T≈£î ìs¡düq>± nø£“s¡TB›Hé yêøö{Ÿ

ªu…\Tºμ düèwæºø£s¡Ô\T MTπs.. Hê&ÉT MTs¡÷ ù|<ä\ s¡ø£Ô+ ‘ê>±sê? <äsê´|ü⁄Ô˝À CÀø£´+ #˚düTø√˝Ò<äT <√wüß\T m+‘·{Ïyê¬s’Hê düπs •øÏåkÕÔ+ Á|ü‹ $wüj·÷ìøÏ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘ê+ @d”; ìy˚~ø£˝À @ ù|J $Tdtø±˝Ò<äT n~Ûø±s¡T\ô|’ #·+Á<äu≤ãT Äs√|üD\T <ës¡TD+: d”m+

z≥¢‘√ ãT~Δ#Ó|üŒ+&ç ø±+Á¬>dt, {°&û|”ô|’ πø{°ÄsY <Ûä«»+ ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\qT z&ç+#ê\ì |æ\T|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À nìï sê»ø°j·T bÕغ\T e÷≥ e÷sêÃj·Tì ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´ πø{°ÄsY Äs√|æ+#ês¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D yê<äT\qT ¬>*|æ+∫, Á<√VüQ\≈£î ãT~›#ÓbÕŒ\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä~˝≤u≤<é ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú>± CÀ>∑T sêeTqï Hê$TH˚wüHé ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø±+Á¬>dt, {°&û|” H˚‘·\T ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îì á ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î rs¡ì Á<√Vü≤+#˚XÊs¡ì nHêïs¡T. πød”ÄsY ÄeTs¡D Bø£å#˚dæ ‘Ó\+>±q kÕ~ÛùdÔ <ëìï n&ÉT¶≈£îqï |òüTq‘· ø±+Á¬>dt, {°{°|”\<˚qì $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt≈£î, {°&û|”øÏ z≥¢‘√H˚ ãT~›#ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T. CÀ>∑TsêeTqï ‘Ó\+>±D≈£î ø£≥Tºã&ç myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì, Äj·Tq n~˝≤u≤<é Ä‘·à>ös¡yêìøÏ ì\Te⁄≥<ä›eTHêïs¡T. sêeTqï ¬>\T|ü⁄‘√ &Ûç©¢ ô|<ä›\ ~eTà‹s¡>±\Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|”\≈£î zfÒ¢ùdÔ d”e÷+Á<Ûä≈£î zfÒ¢dæqfÒºqì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D yê<ëìï #êfÒ+<äT≈£î n~˝≤u≤<é yêdüT\≈£î Ç<√ düTesêíeø±X¯+ nHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\‘√ ñ<ä´e÷ìøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì Ä ¬s+&ÉTbÕغ\T #ÓãT‘·Tqï<ë+{À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT CÀ>∑T sêeTqï Hê$TH˚wüHé ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘Ósêdü ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä›m‘·TÔq ‘·s¡*e#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ Ä~˝≤u≤<é e÷s√à–+~.

‘Ó\+>±D≈£î {°&û|”j˚T XÊ|ü+

H√..H√..

◊{Ï $esê\ yÓ\¢&çøÏ k˛ìj·÷ ìsêø£s¡D uÛÑÁ<ä‘ê ø±s¡D≤˝ e˝Ò¢qì $es¡D dü.Vü≤. <äs¡U≤düTÔ≈£î ◊.{Ï. n~Ûø±] düe÷<Ûëq+

CMyK

q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 24: ìC≤sTTr ø√dü+, bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ø√dü+ sêÁwüº|ü‹, Á|ü<Ûëì düVü‰ Á|üeTTK sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T ‘·eT Ä<ëj·T|üqTï $esê\qT ãVæ≤s¡+>∑+>± Á|üø£{ÏdüTÔ+fÒ.. ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ e÷Á‘·+ ‘·q Ä<ëj·T $esê\qT yÓ\¢&ç+#˚+<äT≈£î ìsêø£]+ #ês¡T. uÛÑÁ<ä‘ê ø±s¡D≤\ Ø‘ê´ Ä<ëj·T|üqTï $esê\qT Çe«˝Òqì k˛ìj·÷ ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘· |ü<˚fi¯¢ ø±\+˝À k˛ìj·÷>±+BÛøÏ dü+ã+~Û+∫q ◊{Ï ]≥sYï‡ $esê\T ‘Ó\bÕ\ì #ÓHÓ’ïøÏ #Ó+~q dü.Vü≤. ø±s¡´ø£s¡Ô >√bÕ\ø£èwüí <äs¡U≤düTÔ #˚XÊs¡T. Bìô|’ $esê\T n+~+#ê\ì ◊{Ï XÊK n]ôdº+{Ÿ ø£$TwüqsY »qe] 23q k˛ìj·÷≈£î ˝ÒK sêXÊs¡T. á ˝ÒKô|’ k˛ìj·÷ düŒ+~dü÷Ô.. dü<äs¡T <äs¡U≤düTÔ<ës¡T n&ç–q düe÷#ês¡+˝À Á|üCÀ|üjÓ÷>∑+ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ndæôdº+{Ÿ ø£$TwüqsY ˝ÒK≈£î sêdæq Á|ü‘·T´‘·Ôs¡+˝À Á|üC≤ Jeq+˝À ñqï e´≈£îÔ\T eT÷&√ bÕغøÏ $esê\T Çe«&É+ Ä<ëj·T|üqTï #·≥º+ ôdø£åHé 138 Á|üø±s¡+ ≈£î<äs¡<äì k˛ìj·÷ ‘Ó*bÕs¡T. e´øÏÔ>∑‘· uÛÑÁ<ä‘ê ø±s¡D≤\ Ø‘ê´ Ä<ëj·T|üqTï $esê\qT Çe«˝ÒeTì düŒwüº+#˚kÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± e´≈£îÔ\ ◊{Ï $esê\qT ãVæ≤s¡+>∑|üs¡#·&É+ Ä<ëj·T|üqTï #·≥º+ 1981, ôdø£åHé 138 Á|üø±s¡+ n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>∑+ ne⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

yÓ÷&ûøÏ düTÁ|”+ø√s¡Tº yÓTT{Ϻø±j·T\T 2

ªj·T&ç¶μ øÏ]øÏ] s¡düø£+<ëj·T+˝À ø£sêï≥ø£ dü+øå√uÛÑ+ d”m+ e÷s¡TŒ ñ+&É<äT: >∑&ÉÿØ eTTK´eT+Á‹ì e÷sêÃ*‡+<˚qqï j·T&ç¶ ≈£î<äs¡<äqï n~ÛcÕºq+` ∫+‘·Hé u…’sƒ¡ø˘ s¡<äT›! u…+>∑fi¯Ss¡T, |òæÁãe] 24: ø£sêï≥ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√kÕ] dü+øå√uÛÑ+ ~X¯>± kÕ>∑T‘√+~. e÷J eTTK´eT+Á‹ _.mdt. j·T&É÷´s¡|üŒ C≤Ø #˚dæq n*ºy˚T{≤ìï ;CÒ|” n~ÛcÕºq+ ø={Ϻ|ü&˚dæ+~. áHÓ\ 27˝À>± ‘·qqT eTTK´eT+Á‹ì #˚j·÷\+≥÷ n~ÛcÕºHêìøÏ n*ºy˚T≥+ C≤Ø#˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±>±, j·T&ç¶ ôV≤#·Ã]ø£\qT bÕغ ô|<ä›\T ‘˚*ø£>± rdüT≈£îHêïs¡T.@~@yÓTÆHê eTTK´eT+Á‹ì e÷πsà Á|üdüπøÔ˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. ;CÒ|” ∫+‘·Hé u…’sƒ¡ø˘ düe÷y˚X¯+ »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+

bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT ì‹Hé >∑&ÉÿØ‘√ j·T&É÷´s¡|üŒ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. eTTK´eT+Á‹ e÷s¡TŒô|’ yê]eT<Ûä´ #·s¡Ã »]–+~. ‘êqT eT]+‘· ø±\+ y˚∫#·÷ùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äì, ‘·qqT eTTK´eT+Á‹ì #˚j·÷\ì j·T&ç¶ >∑&ÉÿØì ø√]q≥T¢ düe÷#ês¡+. yÓTÆì+>¥ e´eVü‰s¡+˝À ‘êqT ‘·|ü #˚j·T≈£îHêï 25 s√E\bÕ≥T C…’\T˝À >∑&çbÕq+≥÷H˚, Á|üdüTÔ‘· d”m+ |üìrs¡Tô|’ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. nsTT‘˚ j·T&É÷´s¡|üŒ $»„|æÔì, yê´K´\qT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. d”m+qT ($T>∑‘ê... 2˝À)

Á|üuÛÑT‘·« |üìrπs Á|ü#êsêÁdüÔ+ n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT+‘√H˚ Á|ü»\ e<ä›≈£î yÓfi≤Ô+ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\≈£î πs|ü{Ï qT+∫ _`bòÕsê\T Á|ü‹|üø£å H˚‘·ô|’ u§‘·‡ ÄÁ>∑Vü≤+

2

3

d”e÷+Á<ÛäT\T Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T

CMyK

]b˛s¡TºqT ãj·T≥ô|≥º+&ç @&√ ù|J mø£ÿ&É? s¡eTD ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô eT+Á‹øÏ ø°¢Hé∫{Ÿ Ç#˚Ã˝≤ d”m+ e÷{≤¢&Üs¡T n~Ûø±s¡T\ø√ Hê´j·T+? eT+Á‘·T˝ø√ Hê´j·Te÷? Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\Bdæq $|üø£åH˚‘· #·+Á<äu≤ãT

ø£Ø+q>∑sY, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù>± Hêsêj·TD eTs√e÷s¡T mìïø£j·÷´s¡T. es¡Tdü>± Äj·Tq eT÷&√kÕ] bÕغ |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± ø£Ø+q>∑sY˝À »s¡T>∑T‘·Tqï d”|”◊ sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT eTT–XÊsTT. ∫e]s√E ø±s¡´<ä]Ù mìïø£ »s¡>∑>± Hêsêj·TD @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. yêeT|üøå±\‘√ ø£*dæ Á|üC≤düeTdü´\ô|’ ñeTà&ç>± b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. áHÓ\ 28q »]π> kÕs¡«Á‹ø£ düyÓTà≈£î eT<䛑·T |ü*ø±s¡T. Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+ <äHêïs¡T. m¬ø’‡CŸ ≈£î+uÛÑø√D+˝À eT+Á‘·T\≈£î yê{≤\T eTT{≤ºj·Tì, Bìô|’ düeTÁ>∑ $#ês¡D »s¡bÕ\ì nHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ eT+Á‹ <Ûäsêàq düyê˝ŸqT d”«ø£]düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. kÕ+πø‹ø£ ø±s¡D≤\T #·÷|æ eT+Á‹ <Ûäsêàq ‘·|æŒ+#·Tø√yê\ì #·÷düTÔHêïs¡ì, MÄs√« |üØø£å πø+Á<ä+ e÷s¡TŒq≈£î HÓ’‹ø£ u≤<Ûä´‘· eVæ≤dü÷Ô eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <Ûäsêàq nÁø£e÷\ô|’ Áoø±≈£îfi¯+˝À d”|”◊ #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T. Äj·Tq e´eVü‰sêìï k˛+ù|≥˝ÀH˚ ‘˚\TÃ≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ñ|ü mìïø£˝À¢ b˛fÒ#˚ùd n+XÊìï áHÓ\ 29q ìs¡ísTTkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.


2

{qs¨s∏R∂VL`i ©y˘∏R∂V™yμj∂, gRiV«¡LSª`Ω @≤T∂xtsQ©´sÕfi @≤]*ZNP[…fi «¡©´sLRiÕfi ªRΩVuyL`i Æ™sVx§¶¶¶ªy ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsxqsWÚ.. ™´sV™´sWLRixtÌsQ˚ ™´sW©´s™´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ NRP≠sVxtsQ©±s ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ «¡zqÌs£qs uy ™´sW¨s»¡LjiLig`i NRP≠sV…‘¡ \¬ø¡LRi¯©±sgS ™y˘£qs©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. C ¨s∏R∂W™´sVNRPLi\|ms «¡zqÌs£qs @FnyÚÀfi AáLi, N]©´srylgi[LiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLiøyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xqsNSáLiÕ‹[ ¨sÆ™s[μj∂NRP LRiLi«¡©y ˙xmsNSa`Páª][ NRPW≤T∂©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[zqsLiμj∂. xqs™´sVLjiˆLiøyá©´sı xqsV˙{msLiN][LÌRiV AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiZNP[ ™y˘£qs©´sV FsLizmsNRP "N]ªRΩÚ \¬ø¡LRi¯©±s ¨s∏R∂W™´sVNRPLi\|ms Æ™s[VLi N]¨sı zqsFnyLRiV=áV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. A∏R∂V©´s ™yμR∂©´sª][ GNUPÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s ¬ø¡[∏R∂VμR∂áøR¡VN]©yıLi' @¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™y˘£qs ¨s∏R∂W™´sVNS¨sı xqs™yáV μ≥R∂LS¯xqs©´sLi.. \¬ø¡LRi¯©±s ¨s∏R∂W™´sVNRPLi\|ms ªRΩ™´sV©´sV xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ ¬ø¡[xqsWÚ.. ™´sW“¡ «¡LRiı÷¡xqÌsV ’d¡“¡ ™yLÁki{qs, LRiøR¡LiVVªRΩ «ÿÆ™s[μ`∂ @NRPÚL`i DLi≤y÷¡=LiμR∂¨s, ªy™´sVV ªRΩμR∂VxmsLji DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[}qs™yLRi™´sV¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ¨s∏R∂W™´sVNRPLi Æ™s©´sVNRP D©´sı }msL]‰Liμj∂. "≠dsVLRiV (gRiV«¡LSª`Ω ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li) μk∂¨sı @©´s™´sxqsLRiLigS «¡hjiáLi ™yxqsÚ™yá©´sV Æ™s÷¡NTPºdΩ}qsLiμR∂VNRPV {qs’d¡H, ¤Õ¡[μy BªRΩLRi μR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛsª][ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠dsVLRiV ™´sW μR∂gÊRiLjiNTP LS™y÷¡=Liμj∂. N]μÙj∂NSáLi Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=Liμj∂' ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLiøyá¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ™yLji @¨s ™´sVLiμR∂÷¡Li¿¡Liμj∂. "™´sW DªRΩÚLRiV*á©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV©´sı ≠dsVLRiV.. zms…”¡xtsQ©˝´s©´sV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ™yxqsÚ™´s xmsLjizqÛsºΩ¨s ™´sW μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVLS™y÷¡=Liμj∂' @¨s }msL]‰Liμj∂.

yÓ÷&û düsêÿs¡T≈£î düTÁ|”+ yÓTT{Ϻø±j·T\T ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 24: gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ 2002c06 ™´sVμ≥R∂˘NSLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s 22 Fs©±sN_Li»¡L˝RiQ\|ms N]©´srygRiVªRΩV©´sı μR∂LS˘xmsoÚ xqs≠dsVOTPQxqsVÚ©´sı ™´sW¨s»¡LjiLig`i NRP≠sV…‘¡NTP \¬ø¡LRi¯©±s©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[»¡xmsˆV≤R∂V ªRΩ™´sV©´sV FsLiμR∂VNRPV xqsLi˙xmsμj∂Li øyá¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV gRiV«¡LSª`Ω ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı aRPV˙NRP™yLRiLi ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. Fs©±sN_Li»¡L˝RiQ\|ms μR∂LS˘xmsoÚ©´sV xqs≠dsVOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqsV˙{msLiN][LÌRiV ™´sW¨s»¡LjiLig`i NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. NRP≠sV…‘¡NTP \¬ø¡LRi¯©±sgS D©´sı xqsV˙{msLi ™´sW“¡ ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «¡zqÌs£qs FsLi’d¡ uy ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ, AL][gRi˘ NSLRiflÿáª][ A xmsμR∂≠s ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPV©yıLRiV. A∏R∂V©´s rÛy©´sLiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ xqsLS‰LRiV ÀÿLi¤À¡[ \|§¶¶¶N][LÌRiV ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «¡zqÌs£qs ZNP[AL`i

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+ 25, |òæÁãe] 2012

yêsTT<ë rsêàHê\≈£î d”Œø£sY H√ $|üøå±\ ìs¡düq` düuÛÑ≈£î ‘Ósêdü ¬>’sêΩ»s¡T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): $|üøå±\T Ç∫Ãq yêsTT<ë rsêàHê\qT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‹s¡düÿ]+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ düuÛÑÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ Á>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çô|’ d”|”m+, eT<ä´+ e÷|òæj·÷ô|’ d”|”◊, ‘Ó\+>±D rsêàq+ô|’ ;CÒ|” Ç∫Ãq yêsTT<ë rsêàHê\qT d”Œø£sY ‹s¡düÿ]+#ês¡T. B+‘√ d”Œø£sY ìs¡íj·T+ |ü≥¢ $|üøå±\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊsTT. nq+‘·s¡+ d”Œø£sY Á|üXÀï‘·Ôsê\qT ø=qkÕ–+#ês¡T. ø±>±, ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥Tô|’ rsêàq+ #˚j·÷\+≥÷ >∑‘· Hê\T>∑T s√E\bÕ≥T düuÛÑqT düÔ+_Û+|üCÒdæ düôdŒq¸Hé≈£î >∑T¬s’q ‘Ósêdü düuÛÑT´\T düuÛÑ≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&çb˛j·÷s¡T. ñ|ü mìïø£\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&É≥+, nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüq¢ ‘˚Bì Á|üø£{Ï+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À ñ|ü mìïø£\T eTT–ùd es¡≈£î nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ düuÛÑT´\T bÕ˝§Zq≈£L&É<äT nqï bÕغ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î ‘Ósêdü düuÛÑT´\T düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

N][™´spLRiV ™´sWÆμ∂[: Àÿ÷¡Æ©s[¨s ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): ÆN][™´spLRiV Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[\ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÙji ˙xmsxqs©´sıNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ lgiáVxmso ªRΩμ≥R∂˘™´sV¨s A FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ Àÿ÷¡Æ©s[¨s $¨s™yxqslLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı lLixmnsLSLi≤R∂Æ™s[V©´s¨s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ≈¡¿¡ËªRΩLigS lLixmnslLiLi≤R∂Æ™s[V©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki N]™´sp*LRiVÕ‹[ @á™Ø[NRPgS lgiáVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fs¨sı NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©y ™yLjiNTP J»¡≠sV ªRΩxmsˆμR∂¨s «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ™´sV{§¶¶¶μ≥R∂L`i lLi≤ÔT∂¨s «¡©´s™´sVLiªy aS≤T∂xqÌsVÕÿ øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV {qsˆNRPL`i Æ™sLi»¡Æ©s[ @©´sL>RiVáVgS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáNRPV À≥œ¡∏R∂VxmsÆ≤∂[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki ™yLji¨s @©´sL>RiVáVgS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSgS ™´s¬ø¡[Ë ™´sWLjiË 18™´s æªΩ[μj∂©´s æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ALRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáª][ Fy»¡V N][ryÚLi˙μ≥R∂Õ‹[¨s N]™´sp*LRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. «¡gRi©±s FyLÌki ZNP[™´sáLi N]™´sp*LRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[Æ©s[ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ F°…‘¡NTP μR∂WLRiLigS DLiμj∂. æªΩáLigSfl· |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV g_LRi≠sxqsWÚ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki F°…‘¡NTP μR∂WLRiLigS DLi≤yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂.

NSbdP¯L`iÕ‹[ N]©´srygRiVª][©´sı xqs•¶¶¶∏∂R VNPR ø¡R LiR ˘Ã¡V $©s´ giR L`i, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 24: NSbdP¯L`i Õ‹[∏R∂VÕ‹[¨s gRiVlLi[«fi, r~©´s™´sWL`Êi ˙FyLiªyÕ˝‹[, @™´sÕÿLi¿¡Õ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ™yLji¨s xqsVLRiOTPQªRΩLigS ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVV™´sV¯LRiLigS N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. gRiVLRiV™yLRiLi  ¡Liμj∂xmsoLS, gRiLiÆ≤∂[LRi˜Õfi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sVLiøR¡V øR¡Lji∏R∂VáV ≠sLjigjixms≤R∂≤R∂Liª][ 16 ™´sVLiμj∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @™´sÕÿLi¿¡Õ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ª]≠sV¯μj∂ ™´sVLiμj∂ F¢LRiVá©´sV LRiOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. \|qs©´s˘Li, rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVLiøR¡VÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPVF°LiVV©´s ™yLji N][xqsLi gS÷¡Lixmso N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. gRiVlLi[«fi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ™´sVVgÊRiVLRiV \|qs¨sNRPVá N][xqsLi \|qs©´s˘Li ºdΩ˙™´sLigS gS÷¡r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™yªy™´sLRifl·Li @©´sVNRPW÷¡LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡NRPV A»¡LiNRPLi NRPáVgRiVª][Liμj∂. "r~©´s™´sWL`Êi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPVF°LiVV©´s ª]≠sV¯μj∂ ™´sVLiμj∂ F¢LRiVá©´sV \|qs©´s˘Li xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xqsVLRiOTPQªRΩLigS ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s»˝¡V' ≤T∂—¡xqÌsL`i Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi |qsÕfi N][cALÔjiÆ©s[»¡L`i A≠sVL`i @÷d¡ æªΩ÷¡FyLRiV. r~©´s™´sWL`Êi ©´sVLi¿¡ gRiLiÆμ∂LS˜Õfi ˙FyLiªy¨sNTP Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji©´s ™´sVVgÊRiVLRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @μ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[ INRPLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRi¨s, ™´sVLiøR¡V øR¡Lji∏R∂VáV ≠sLjigji xms≤R∂≤R∂Liª][ BμÙR∂LRiV ªRΩzmsˆF°∏R∂WLRi¨s @÷d¡ ¬ø¡FyˆLRiV. ™yLRiV xqsVLRiOTPQªRΩLigSÆ©s[ D©yıLRi¨s Fn°©±s μy*LS æªΩ÷¡FyLRi¨s.. ztsQ…ÿ‰Lki ˙’¡≤ÍT∂ NTPLiμR∂ ªRΩáμyøR¡VNRPV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xqs•¶¶¶∏R∂VNRP  ¡XLiμyáV ™yLji μR∂gÊRiLRiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRi¨s, A ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ BμÙR∂LRiV @μ≥j∂NSLRiVáª][ Fy»¡V ª]≠sV¯μj∂ F¢LRiVáV D©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™yLRiLiμR∂Lji¨ds |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL˝Ri μy*LS xqsVLRiOTPQªRΩLigS ªRΩLRi÷¡Liøy™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, gRiVlLi«fi |qsNÌSL`iÕ‹[ ªRΩzmsˆF°LiVV©´s ™´sVVgÊRiVLRiV ALki¯ zqs ¡˜Liμj∂ N][xqsLi gS÷¡Lixmso N]©´srygRiVª][LiμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, ≠sxmsLkiªRΩ\Æ™sV©´s ™´sVLiøR¡V ™´sÃ˝¡ xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡NRPV A»¡LiNRPLi NRPáVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV.

Fs©±sAL`i|§¶¶¶ø`¡FsLi ry‰™±sV..

30 ˙FyLiªyÕ˝‹[ {qs’d¡H μy≤R∂VáV áN][ı, zmns˙ ¡™´sLji 24: «ÿºdΩ∏R∂V ˙gS≠dsVfl· AL][gRi˘ ≠sVxtsQ©±s (Fs©±sAL`i|§¶¶¶ø`¡FsLi) NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ {qs’d¡H GNRPNSáLiÕ‹[ 30 ø][»˝¡ μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi ªy«ÿgS ™´sVL][ ©yáVgRiV ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V¬ø¡[zqs©´s {qs’d¡H.. 22 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. @˙NRP™´sVLigS ™´sVLiμR∂Vá xqsLRixmnsLS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V @’≥¡π∏∂WgSáV Æ™sWzms©´s μR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛs.. áN][ıÕ‹[¨s @≠dsV©yÀÿμ`∂ Æ™sV≤T∂zqs©±s ™´sWlLi‰…fiª][ Fy»¡V BªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. ªy«ÿgS ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s 4ZNP[xqsVáª][ Fs©±sAL`i|§¶¶¶ø`¡FsLi NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s ZNP[xqsVá xqsLi≈¡˘ 12NRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂.

ZmHéd”{°d” |ü≥¢ |ü+C≤uŸ e´‹πsø£‘· øR¡Li≤U∂gRi≤≥`∂, zmns˙ ¡™´sLji 24: «ÿºdΩ∏R∂V D˙gRi™yμR∂ ¨sL][μ≥R∂NRP ZNP[Li˙μR∂Li (Fs©±s{qs…‘¡{qs) GLSˆ»¡V ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV xmsLi«ÿÀfi ™´sVLi˙ºΩ™´sVLi≤R∂÷¡ aRPV˙NRP™yLRiLi ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡Liμj∂. Fs©±s{qs…‘¡{qs GLSˆ»¡V xqs™´sW≈¡˘ xqsWˆÈQ LjiÚNTP ≠sLRiVμÙR∂™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[ N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLRiˆ≤R∂©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ˙xmsNSa`PzqsLig`i ÀÿμR∂Õfi Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡ A≈¡LRiV xqs™´sWÆ™s[aRPLi aRPV˙NRP™yLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. Fs©±s{qs…‘¡{qs GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂™´sVLi¤…¡[ xqs™´sW≈¡˘ xqsWˆÈQ LjiÚ¨s DÃ˝¡LizmnsVLiøR¡≤R∂Æ™s[V©´s¨s ™´sVLi˙ºΩ™´sVLi≤R∂÷¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV x§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V©´s¨s }msL]‰Liμj∂. D˙gRi™yμR∂ NSLRi˘NRPÕÿFyá©´sV ¨sL][μ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fs©±s{qs…‘¡{qs GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ∏R∂VW{msGÕ‹[¨s NUPáNRP À≥ÿgRiry*≠sV @LiVV©´s ªRΩXfl·™´sVWÕfi NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ, xmsbPË™´sV¤À¡LigSÕfi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sV™´sVªRΩ ¤À¡©´sLÍki xqs•¶¶¶ 13 ™´sVLiμj∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV Fs©±s{qs…‘¡{qs GLSˆ»¡V©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V D˙gRi™yμR∂ ¨sL][μ≥R∂NRP ZNP[Li˙μR∂Li GLSˆ»¡V©´sV ˙xmsNSa`PzqsLig`i ÀÿμR∂Õfi Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s bPL][™´sVfl”· @NS÷¡μR∂Œfi zmns˙ ¡™´sLji 17©´s ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ ZNP[Li˙μR∂Li «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Fs©±s{qs…‘¡{qs¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s AL][zmsLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V.

‘Ó\+>±D≈£î {°&û|”j˚T XÊ|ü+

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 24: ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¨sºdΩlLi[ ˙xmsøyLSxqsÚQ˚LigS Dxms Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[ μj∂gRi©´sV©´sı»˝¡V {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· æªΩ÷¡FyLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂, xqsLiZOP[Q™´sVLiª][Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙR∂NRPV Æ™sŒÿÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ™´sW»¡ ™´sWLRiË≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘ «¡hjiá\Æ™sVLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· xqs•¶¶¶ G xqs™´sVxqs˘Q\ZNP©y NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[ xmsLjiuy‰LRiLi á’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVxmso, J»¡™´sVVáª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi LSxtÌsQ˚ FyLÌki ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±søyLÍji gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿμ`∂ª][ ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV©´s @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ gRiVLjiLi¿¡ A«ÿμ`∂ª][ øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¨sºdΩLRiVª][Æ©s[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂, xqsLiZOP[Q™´sVLiª][Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙR∂NRPV Æ™sŒÿÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªy™´sVV æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂¨s.. æªΩáLigSfl·xqs•¶¶¶ G xqs™´sVxqs˘Q\ZNP©y NSLi˙lgi£qs ™´s¤Õ˝¡[ xmsLjiuy‰LRi ™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms …‘¡≤U∂{ms gRiLi»¡N][ ™´sW»¡, xmsp»¡N][ ™´sW»¡ ¬ø¡ ¡Vª][LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌki ™´s¤Õ˝¡[ xqs™´sVxqs˘ ™´sVLjiLiªRΩ «¡hjiá\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi xqsV¨sıªRΩ\Æ™sVLiμR∂¨s.. μk∂¨s\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡=Liμj∂ ZNP[Li˙μR∂Æ™s[V©´s©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRP™´sV¨s, xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV ™´s˘ºΩlLi[™´sV¨s ªyÆ™sVxmsˆV≤R∂W ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. xqsV¨sıªRΩ\Æ™sV©´s C @LiaSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ C xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms æªΩ[áËNRPVLi≤y ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙR∂NRPV G @LiaRPLiª][ Æ™sŒÿÚLRi¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı @’≥¡™´sXμÙj∂, xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá gRiVLjiLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s™´sLjiryÚ™´sV©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı G≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[ lgiáVryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. G≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡Ljilgi[ Fs¨sıNRPáNRPV NRP÷¡zqsÆ™sV÷¡zqs xms¨s ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. FyLÌki |msμÙR∂áLiªy ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáNRPV, «¡gRi©±s ™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms Æ™s[»¡V\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s À‹ªRΩ= xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. {qsˆNRPL`i ªRΩ©´s @μ≥j∂NSLSá Æ™s[VLRiZNP[ Æ™s[VLRiZNP[ «¡gRi©±s ™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[}qs @LiaRPLi\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s, μk∂¨sNTP FyLÌkiª][

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¨sºdΩlLi[ ˙xmsøyLSxqsÚQ˚Li @’≥¡™´sXμÙj∂, xqsLiZOP[Q™´sVLiª][Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙR∂NRPV.. nuÛÑ´s¡Tú\≈£î πs|ü{Ï qT+∫ _`bòÕsêé\T ˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌki Æ©s[ªRΩ\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ À‹ªRΩ=

Àÿ ¡V ¨dsºΩ™´sVLiªRΩVÆ≤∂[ @LiVVæªΩ[ N][LÌRiVá ©´sVLi¿¡ FsLiμR∂VNRPV }qÌs æªΩøR¡VËNRPV©yıLRi¨s À‹ªRΩ= ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ©´sÕÿ ≠søyLRifl·Ã¡©´sV FsLiμR∂VNRPV FsμR∂VL]‰™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ¨sáμk∂aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV G @LiaRPLi\|ms©y xqsˆxtÌsQªRΩ gS¨ds, AÕ‹[øR¡©y xmsμÙR∂ºΩ gS¨ds ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms A∏R∂V©´sNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LiVV©y lgiáVxmso, J»¡™´sVVáNRPV, «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi INRP‰ ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡V ≠sV©´s•¶¶¶ A∏R∂V©´sNRPV ™´sVlLi[≠dsV xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms @©´sL>RiªRΩ Æ™s[»¡VNRPV xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs©Ø[ı xqs™´sVxqs˘Ã¡VLi≤R∂gS.. INRP‰ @LiaRPLi\|msÆ©s[ FsxmsˆV≤R∂W ™´s˘NRPVÚá gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂μR∂¨s.. ™´s˘™´sxqÛs gRiVLjiLi¬ø¡[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩVLi LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡VgS @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡ μR∂©yıLRiV. «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ gRiVLjiLi¿¡ ªy™´sVV ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s.. gRiVLjiLi¿¡ Àÿ ¡V ˙xmsbPıLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li A∏R∂V©´s ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ ¤Õ¡[≠sVNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. ™´s˘™´sxqÛsgS À≥ÿ≠sLi¬ø¡[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \lLiªRΩV F°LRiVÀÿ»¡V }msLRiVª][ LSxtÌsQ˚ ™´sVLiªRΩ…ÿ ºΩLjigji©´s Àÿ ¡V.. \lLiªRΩVá gRiVLjiLi¿¡ Fs¨sıNRPá Àÿμ≥R∂˘ªRΩ G INRP‰Ljiμ][ NSμR∂V.. NSLi˙lgi£qs FyLÌki Àÿμ≥R∂˘ªRΩ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ INRP‰ry\lLi©y ™´sW…˝ÿ≤yLS? @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡V ªRΩFyˆ ™´sz§¶¶¶xqsVÚLiμj∂ gS¨ds, ™´s˘NRPVÚáV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøR¡LRi¨s À‹ªRΩ= æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ™s[lLi[ @LiaRP#Æ™s[V ¤Õ¡[©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ FyLÌki J ™´s˘™´sxqÛs @¨s, BNRP‰≤R∂ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV DLi≤R∂™´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. lgiáVxmso, ªRΩ©´s Fy˙ªRΩ\|ms …‘¡≤U∂{ms LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s À‹ªRΩ= ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªRΩ©´s J»¡™´sVVáNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiπ∏∂[V Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áLiªy  ¡Liμ≥R∂V™´soáNRPV, xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVáNRPV ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿáV D©yı∏R∂V¨s ªy©´sV ¬ø¡zmsˆLiÆμ∂[ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘NRPVÚáV ™´sVV≈¡˘Li NSμR∂¨s.. A FyLÌki ¬ø¡ ¡Vª][Liμj∂ ªRΩFyˆ.. N]ªRΩÚgS G≠dsV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ñ|ü mìïø£\ zqsμÙyLiªy¤Õ¡[ ˙xmsμ≥y©´s™´sV©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V\|ms À‹ªRΩ= ã]˝À ì*∫q ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\≈£î πs|ü{Ï qT+∫ _`bòÕsê\T μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. A∏R∂V©´s ªyÆ©s[μ][ ¨dsºΩ™´sVLiªRΩV≤T∂©´s¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. |ü+|æD°#˚kÕÔeTì u§‘·‡ ‘Ó*bÕs¡T.

@d”; ]b˛s¡TºqT ãj·T≥ô|≥º+&ç Ç<˚+ düuÛÑ @&√ ù|J mø£ÿ&É?` s¡eTD ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô eT+Á‹øÏ ø°¢Hé∫{Ÿ Ç#˚Ã˝≤ d”m+ e÷{≤¢&Üs¡T <√wüß\qT <ë∫ô|&ç‘˚ yÓ+{≤&É‘êeTì ôV≤#·Ã]ø£ dü+|òüT$Á<√Vü≤ X¯≈£îÔ\T>± e÷s¡T‘·Tqï eT+Á‘·T\T n~Ûø±s¡T\ø√ Hê´j·T+? eT+Á‘·T˝ø√ Hê´j·Te÷? Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\Bdæq $|üø£åH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+ô|’ eT+Á‹ ø£Hêï Ç∫Ãq $es¡Dô|’ {°&û|” ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚dæ+~. @d”; ]e÷+&é ]b˛s¡TºqT ãj·T≥ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚dæ+~. eTT&ÉT|ü⁄\T rdüT≈£îqï Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T düuÛÑ˝À <äsê®>± ≈£Ls¡TÃHêïs¡ì, n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ C…’˝À¢ ñHêïs¡ì, Ç~ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì #·+Á<äu≤ãT Á|ü•ï+#ês¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢˝À eTT&ÉT|ü⁄\ e´eVü‰s¡+ô|’ @d”; ìy˚~ø£qT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘ês¡Te÷s¡T #˚düTÔqï<äì Äs√|æ+#ês¡T. es¡+>∑˝Ÿ, ø£ècÕí õ˝≤¢\≈£î dü+ã+~Û+∫q @d”; ]b˛s¡Tº˝À @&√ ù|J e÷j·T+ #˚XÊs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘êqT kÕøå±´<Ûësê\‘√ á $wüj·÷ìï s¡TEe⁄ #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïqì, Bìô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì u≤ãT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+Á‘·T\qT ‘·|æŒ+#˚+<äTπø Ä ù|Jì $Tdt #˚XÊs¡ì u≤ãT Äs√|æ+#ês¡T. *ø£ÿsY dæ+&çπø≥¢ô|’ #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|üuÛÑT‘·« rs¡Tô|’ ì|ü\T #Ó]>±s¡T. KeTà+ õ˝≤¢˝À n¬sôd’ºq *ø£ÿsY ]+>¥e÷düºsY qTHêï s¡eTD ÁøÏ$Tq˝Ÿ nì #Ó|æŒ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eT+Á‘·T\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. @d”; <ë&ÉT˝À¢ m+‘·eT+~ì n¬sdüTº #˚XÊs√ #ÓbÕŒ\ì, @d”; ìy˚~ø£qT ãj·Tfô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. KeTà+ õ˝≤¢ eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶øÏ s¡eTD <ä>∑Zs¡e´øÏÔ nì, sê$T¬s&ç¶ ‘·*¢ ø£s¡à ø±s¡´Áø£eT+˝À

n˙ï‘êHÓ’ #·÷düT≈£îHêï&Éì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ |üÁ‹ø£˝À¢ bòı{À\T #·÷&Ü*‡+~>± düuÛÑ≈£î u≤ãT dü÷∫+#ês¡T. ‘êqT e÷{≤¢&˚ Á|ü‹ $wüj·÷ìøÏ kÕøå±´<Ûësê\T ñHêïj·Tì, >±* e÷≥\T #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. eT+Á‘·T\T dü+|òüT $Á<√Vü≤X¯≈£îÔ\‘√ ‹s¡T>∑T‘·÷ dü+|òüT$Á<√Vü≤X¯≈£îÔ\T>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì u≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. mes¡T ‘·|ü#˚dæHê yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, <ëìøÏ ‘êeTT düVü≤ø£]kÕÔeTì nHêïs¡T. ø±yê\ì Á|ü‹|üø£å düuÛÑT´\ô|’ m<äTs¡T<ë&ç #˚ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. #·]Á‘·\T #Ó|æŒ ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òs¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. <√wüß\qT <ë∫ô|&ç‘˚ e~˝Ò~ ˝Ò<äì, yÓ+{≤&ç rs¡T‘êeTì u≤ãT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n$˙‹ Äs√|üD\T e∫Ãq eT+Á‹øÏ ø°¢Hé∫{Ÿ Ç#˚Ã˝≤ d”m+ e÷{≤¢&Üs¡ì nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ yê´K´\T <äsê´|ü⁄ÔqT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd˝≤ ñHêïj·TeTqyêïs¡T. ‘·eTqT <Óã“rj·÷\ì d”m+ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·qô|’ 35 πødüT\T y˚dæ @MT #˚j·T˝Òìyês¡T ‘·qqT ì+~‘·T&Éì m˝≤ n+{≤s¡+≥÷ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ‘êqT ì+~‘·T&çHÓ’‘˚ <äeTTà+fÒ n¬sdüTº #˚j·÷\+≥÷ düyê˝Ÿ $dæsês¡T. bÕغ˝Àì n+‘·s¡Z‘· $uÛÒ<ë\‘√ d”m+ <√wüß\qT ø±bÕ&˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. <äsê´|ü⁄Ô ìwüŒø£åbÕ‘·+>± »s¡>±\+fÒ eT+Á‹ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. *ø£ÿsY ≈£î+uÛÑø√D+˝À 15 y˚\ ø√≥T¢ #˚‘·T\T e÷sêj·Tì, 2J ôdŒÁø£ºyéT, ø±eTHÓ«˝ŸÔ Áø°&É\T, Ä<äsYÙ ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î Ç~ @e÷Á‘·+ rdæb˛<äì #ÓbÕŒs¡T. Ä πødüT\T ø√s¡Tº˝À ñ+&É>±H˚ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À yê{Ïô|’ rÁekÕúsTT˝À #·s¡Ã\T »]>±j·Tì, eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ ≈£L&Ü |üP]ÔkÕúsTT˝À #·]Ã+#ê\ì u≤ãT nHêïs¡T. @d”; ]e÷+&é ]b˛s¡Tº˝À 7e ù|J m+<äT≈£î $Tdt nsTT+<äì, eT+Á‹ì ø±bÕ&˚+<äTπø Ä ù|Jì ‘·|æŒ+∫q≥T¢ ˇø£ eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡ì, Bìô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ $es¡D Çyê«\ì ø√sês¡T. ø±>±, |üÁ‹ø£˝À¢ e∫Ãq yêsêÔ ø£<∏äHê\qT Çø£ÿ&É Á|ükÕÔ$+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì d”Œø£sY dü÷∫+#ês¡T. *ø£ÿsY bÕ\d” Á|üø±s¡+ ˇø£ e´øÏÔøÏ ˇø£ cÕù| ñ+&Ü\ì ìã+<Ûäq ñ+<äì, ø±˙ eT+Á‘·T\T dæ+&çπø≥¢‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T, Ç+{À¢ |üì#˚ùd yê] ù|s¡Tq ≈£L&Ü cÕ|ü⁄\T ‘Ó]#ês¡ì #·+Á<äu≤ãT düuÛÑ≈£î $e]+#ês¡T. eT+Á‘·T\T, yê] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T dæ+&çπø≥¢˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì, BìøÏ Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ @d”; ìy˚~ø£ kÕø£å´eTì nHêïs¡T.

ªu…\Tºμ düèwæºø£s¡Ô\T MTπs.. Hê&ÉT MTs¡T ù|<ä\ s¡ø£Ô+ ‘ê>±sê? @d”; <äsê´|ü⁄Ô˝À CÀø£´+ #˚düTø√˝Ò<äT <√wüß\T m+‘·{Ïyê¬s’Hê düπs •øÏåkÕÔ+ Á|ü‹ $wüj·÷ìøÏ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘ê+ @d”; ìy˚~ø£˝À @ ù|J $Tdtø±˝Ò<äT n~Ûø±s¡T\ô|’ u≤ãT Äs√|üD\T <ës¡TD+: d”m+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<äyê&ç s¡ø±Ôìï ‘ê>∑T‘·THêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT #˚dæq yê´K´\ô|’ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. uÛ≤wü dü]#˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. sêÁwüº+˝À ÁbıVæ≤_wüHé m‘˚Ôdæ+~ mes¡ì d”m+ Á|ü•ï+#ês¡T. n+fÒ Hê&ÉT #·+Á<äu≤ãT ù|<äyê&ç s¡ø±Ôìï ‘ê>±sê? nì ì\BXÊs¡T. u…\TºcÕ|ü⁄\T ÁbÕs¡+_Û+∫+~ MT¬s’‘˚.. e÷ô|’ ì+<ä\T yÓ÷|ü⁄‘·THêïsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. @d”; ìy˚~ø£ {≤´+|üsY nsTT ñ+fÒ n~Ûø±s¡T\ô|’ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. nsTT‘˚ düeTs¡úe+‘·+>± |üì#˚ùd n~Ûø±s¡T\ô|’ ì+<ä\T y˚j·T&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. @d”; <äsê´|ü⁄Ô˝À ‘êeTT CÀø£´+ #˚düTø√˝Ò<äì, #˚düTø√uÀeTì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ |ü~ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T d”«ø£]+#ês¡ì ]e÷+&é ]b˛s¡Tº˝À ñ+<äHêïs¡T. ‘êeTT CÀø£´+ #˚düT≈£îì e⁄+fÒ eT+Á‹ù|s¡T ñ+&˚<ë? nì d”m+ Á|ü•ï+#ês¡T. Bìô|’ #·+Á<äu≤ãT düŒ+~dü÷Ô n~Ûø±s¡T\ô|’ Äs√|üD\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, eT+Á‘·T\ô|’ m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. eT+Á‘·T\ø√ Hê´j·T+? n~Ûø±s¡T\ø√ Hê´j·Te÷? nì ì\BXÊs¡T. ø±>±, @d”; ìy˚~ø£ ø√s¡Tº

|ü]~Û˝À ñqï|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ Bìô|’ #·s¡Ã≈£î n+^ø£]+∫+<äì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹|üø£å bÕغ nyêdüÔyê\T Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+&É≥+‘√ Á|ü»\≈£î yêdüÔyê\T yÓ\¢&ç+#˚+<äTπø #·s¡Ã≈£î ˇ|ü≈£îHêïeTì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Äs√|üD\≈£î dü+ã+~Û+∫ kÕøå±´\qT düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ ø√s¡Tº |ü]~Û˝À ˝Òì Á|ü‹$wüj·÷ìøÏ düe÷<Ûëq+ #Óù|Œ+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+>± ñ+<äì d”m+ BÛ≥T>± düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢‘√ dü+ã+<Ûä+ ñqï yês¡+<ä]˙ #·≥ºÁ|üø±s¡+ •øÏåkÕÔeTì, n<˚$<Ûä+>± ne÷j·T≈£î\qT ø±bÕ&É‘êeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Äs√|ædüTÔqï Á|ü‹ $wüj·÷ìøÏ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘êeTì, nsTT‘˚ {°&û|” Äs√|üD\≈£î dü+ã+~Û+∫ kÕøå±´<Ûësê\qT yÓ\¢&ç+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ XÊdüqdüuÛÑ˝À *ø£ÿsY dæ+&çπø≥¢ô|’ #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± {°&û|” #˚dæq Äs√|üD\ô|’ d”m+ düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. *ø£ÿsY dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+˝À @d”; ø=ìï πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ+<äì, ø=+<ä]ì n¬sdüTº#˚dæ ]e÷+&é≈£î |ü+bÕs¡ì #ÓbÕŒs¡T. eT]ø=ìï πødüT\T Á|æ*$TqØ ùdºJ˝À ñHêïj·Tì, Ç≥Te+{|ü⁄&ÉT @d”; ìy˚~ø£qT ãj·T≥ô|≥º&É+ düãu≤? nì Á|ü•ï+#ês¡T. @d”; ìy˚~ø£˝Àì 7e ù|J $Tdt nsTT+<äì #·+Á<äu≤ãT Äs√|ædüTÔHêïs¡ì, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä<Ûësê\T ñ+fÒ #·÷|æ+#ê\ì d”m+ ø√sês¡T. @d”; ìy˚~ø£˝À @ ù|J ≈£L&Ü $Tdt ø±˝Ò<äì, ˇø£y˚fi¯ »]– ñ+fÒ á #·s¡Ã e#˚Ã~ ø±<äì, ]e÷+&é ]b˛s¡Tº ø√s¡Tº≈£î ≈£L&Ü yÓfi‚¢~ ø±<äHêïs¡T. <√wüß\T m+‘·{Ïyê¬s’Hê •øÏåkÕÔeTHêïs¡T. *ø£ÿsY <ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ 70 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·T+ edüTÔ+<äì #·+Á<äu≤ãT n+≥THêïs¡ì, n~ yêdüÔe+ ø±<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î *ø£ÿsY <ë«sê 7, 803 ø√≥T¢, yê´{Ÿ <ë«sê 4, 638 ø√≥¢ Ä<ëj·T+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e∫Ã+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. u≤<Ûä´‘·>∑\ Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± yêdüÔyê\T e÷{≤¢&Ü˝Ò ‘·|üŒ nã<ë›\‘√ Á|ü»\qT, düuÛÑqT ‘·|ü<ë] |ü{Ϻ+#·e<ä›ì ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): XÊdüqdüuÛÑ˝À düuÛÑT´\ Á|ües¡Ôq >±&ç ‘·|ü‘·Tqï<äì m+◊m+ XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT nø£“s¡TB›Hé ˇyÓ’d” Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ düuÛÑqT+∫ yêøö{Ÿ #˚XÊs¡T. düuÛÑ˝À düuÛÑT´\ Á|ües¡Ôq Äπøå|üD°j·T+>± ‘·j·÷¬s’+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n≥T n~Ûø±s¡ |üø£å+, Ç≥T Á|ü‹|üø£å+ ≈£L&Ü ˇø£] MT<ä eTs=ø£s¡T e´øÏÔ>∑‘· <ä÷wüD\≈£î ~>∑&É+ e\¢ düuÛ≤>ös¡e+ ~>∑C≤s¡T‘√+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+ô|’ s√»+‘ê n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üøå±\ eT<Ûä´ y˚&çy˚&ç>± »]–q yê<ä Á|ü‹yê<äq\qT Á|ükÕÔ$dü÷Ô ndü\T Ç˝≤ düuÛÑ »s¡>∑&É+ nH˚~ mqï&É÷ #·÷&É˝Ò<äì nø£“s¡TB›Hé ˇyÓ’d” Äy˚X¯+>± yê´U≤´ì+#ês¡T. düuÛÑ˝À mes¡T m|ü⁄Œ&ÉT m˝≤ e÷{≤¢&Ü˝À düŒwüº+>± ìã+<ÛäHêe[˝À ñ+<äì ñ≥+øÏdü÷Ô düuÛ≤ Hêj·T≈£î&√, Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&√ e÷{≤¢&ÉT‘·T+fÒ yê] yê] bÕغ\≈£î #Ó+~qyês¡T yÓqTø£qT+∫ e÷{≤¢&É&É+ @+ dü+Á|ü<ëj·T+ nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. düuÛÑ˝À e÷{≤¢&É&É+ H˚s¡TÃø√ø£b˛‘˚ m˝≤ nì Äj·Tq n&ç>±s¡T. Ms¡T yês¡T nì ø±<äT, n+<äs¡÷ n˝≤π> e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤π> e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Ç~ me]øÏ >ös¡e+ nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. á e´eVü‰s¡+ Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ Çø£ eTq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nôd+;¢ ≈£L&Ü ø=ìï ñ‘·Ôsê~ sêÁcÕº\˝≤>±H˚ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+<äì, <ëìH˚ ø√s¡T≈£î+<ëe÷ nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. düuÛÑ˝ÀH˚ |üs¡düŒs¡+ <ä÷wüD\≈£î ~>∑&É+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L #·÷düTÔHêï+ nì Çø£eTT+<äT |üs¡düŒs¡+ eTTwæº|òü÷‘ê\≈£î ≈£L&Ü <ë]rùd Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. düuÛÑ˝À düuÛ≤ >ös¡yêìï ø±bÕ&˚ u≤<Ûä´‘· n~Ûø±s¡ |üøå±ìB, Á|ü‹|üøå±ìB ≈£L&Üqì Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. d”Œø£sY |ü<ä$ì, Ä ≈£îØÃì n+<äs¡÷ >ös¡$+#ê\ì, Ä |üì me«s¡÷ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düuÛÑ˝À me¬s’Hê e÷{≤¢&Ü\+fÒ düuÛ≤|ü‹ì ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&Ü* ‘·|üŒ eTs√ s¡ø£+>± ø±<äì ìã+<ÛäHêe[˝À ñqï $wüj·÷ìï Äj·Tq ñ≥+øÏ+#ês¡T. Ç|ü&ÉT düuÛÑ˝À n+<äs¡÷ me]øÏ yês¡T>± e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ b˛{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ ˇø£]MT<ä eTs=ø£s¡Tô|’ #˚sTT kÕ~Û+#·&ÜìøÏ düuÛÑqT y˚~ø£>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡ì, Ç~ #ê˝≤ u≤<Ûëø£s¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁcÕºìï >∑&É>∑&É˝≤&çdüTÔqï eT<ä´+ e´eVü‰s¡+ Á|ü»\ J$‘ê\qT <Óã“ rj·T≈£L&É<äì n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üøå±\≈£î @e÷Á‘·+ >ös¡e+ ñHêï dü+|üPs¡í eT<ä´bÕq ìùw<Ûä+ neT\T #˚j·÷\ì, n+<äT≈£î n+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ˝Ò≈£î+fÒ düe÷»+ Ç+ø± ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻb˛‘·T+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düuÛ≤ eTsê´<ä ø±bÕ&˚ uÛ≤<Ûä´‘· n+<ä]Bqì, Çs¡T |üøå±\÷ düuÛ≤|ü‹ y˚~ø£qT n >ös¡e |üs¡TdüTÔHêïj·Tì, düuÛÑqT nÁ|ü‹wü˜bÕ\T #˚j·T&É+ Äy˚<äq≈£î >∑T] #˚düTÔqï<äì nì Äj·Tq nHêïs¡T. düuÛ≤ düeTj·T+, Á|üC≤<Ûäq+ m+‘√ eè<∏ë ne⁄‘·Tqï<äì, Çø£ Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ ns¡ú+ @$T≥ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ‘êH˚<√ eT+∫øÏ #ÓãT‘·T+fÒ eTTK´eT+Á‹ Äy˚X¯+>± düŒ+~+#·&É+‘√ ndüVü≤HêìøÏ >∑T¬s’q nø£“s¡TB›Hé ‘·eT e÷≥\ nsêΔìï Á>∑Væ≤+∫ düuÛÑ˝À |ü<äΔ‹ì neT\T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ yêøö{Ÿ #˚XÊs¡T.

j·T&ç¶ øÏ]øÏ] yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. e÷πsÃ~ ˝Ò<äì, n<˚$<Ûä+>± ∫+‘·Héu…’sƒ¡ø˘˝À Ä+<√fi¯q #˚ùdÔ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√eTì >∑&ÉÿØ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ >∑&ÉÿØ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. j·T&É÷´s¡|üŒ ;CÒ|”˝À ã\yÓTÆq eTTK´H˚‘· nì ø=ìj·÷&Üs¡T. nsTT‘˚, Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À ø£sêï≥ø£˝À Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ≈£î neø±X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. ∫+‘·Héu…’sƒ¡ø˘ s¡<ä›sTTq H˚|ü<∏ä´+˝À e÷]à 3q &Ûç©¢˝À düe÷y˚X¯+ ø±qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø£sêï≥ø£˝À m˝≤+{Ï dü+øå√uÛÑ+ ˝Ò<äì eTs√ d”ìj·TsY H˚‘· ns¡TDYC…’{°¢ düŒwüº+#˚XÊs¡T. j·T&É÷´s¡|üŒ ùde\qT bÕغ ‘·|üŒ≈£î+&Ü >∑T]ÔdüTÔ+<äHêïs¡T. ‹s¡T>∑Tu≤≥T H˚‘· »>∑Bwt ôw≥ºsY‘√ ‘êeTT Ç|üŒ{Ïπø e÷{≤¢&ÜeTì #ÓbÕŒs¡T.


d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP LSuÌy˚¨sı N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ˙xms™´sVV≈¡ ry*ªRΩLiªRΩ˚Q˘ xqs™´sVLRiπ∏∂Wμ≥R∂V≤R∂V N]Li≤y áORPQ ¯fl„fiÀÿxmsp“¡ @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ZNP[{qsAL`i æªΩáLigSfl·\|ms ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. ZNP[™´sáLi FyLÌki¨s xms…”¡xtÌsQ xmsLRiVøR¡V N][™´s≤R∂Æ™s[V A∏R∂V©´s áORPQ ˘LigS NRP¨szmsr°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· }msLRiV ¬ø¡zmsˆ FyLÌki ™´sV©´sVgRi≤R∂ NS™yá¨s øR¡W}qs ™yLji¨s

æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V AÆ™sWμj∂LiøR¡LRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP LSuÌy˚¨sı N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s ™yLjiÆ©s[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgi÷¡zmsLiøyá¨s A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. NSgS ZNPzqsAL`i©´sV Àÿxmsp“¡ xmsáV™´sWL˝RiV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. FyLÌki N][xqsLi ªRΩxmsˆ æªΩáLigSfl· xms»˝¡ ZNPzqsAL`i NRPV ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

ø£&É|ü πøsê|òt ø£s¡Te⁄ NRP≤R∂xms, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms @|qsLi’d˝¡Õ‹[ F°LSÆ≤∂[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi DLiμj∂. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿNRPV ¨sμ≥R∂Vá ™´sLRiμR∂ FyLjiLiμj∂. A∏R∂V©´s ™´sVLRiflÿ©´sLiªRΩLRiLi ¨sμ≥R∂Vá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ Fy»¡V xmsáV ˙Fy¤«¡NÌRPVá ¨sLS¯flÿáV N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. @xmsˆ…˝‹[ ¬ø¡[zqs©´s aRPLiNRPVrÛyxms©´sáNRPV Æ©s[…”¡NUP ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ©Ø[øR¡VN]¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂.™´sVV≈¡˘LigS rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV gRi≤R∂V™´so xmspLRiÚLiVV©y ¨sμ≥R∂VáV xqsNSáLiÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á NSNRP N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. μk∂Liª][ Fy»¡V FsLiª][ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS «¡™´sV¯Ã¡ ™´sV≤R∂VgRiV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ˙ ¡x§¶¶¶¯fl‘·{qÌsÕfiFny˘NÌRPLki À≥œ¡≠sªRΩ™´s˘LiQ\|ms ¨ds÷¡ ¨ds≤R∂áV NRP™´sVV¯NRPV©yıLiVV. xmsLji˙aRP™´sVá rÛyxms©´s N][xqsLi G{msHH{qs N]xmsˆQQLjiÚ ™´sμÙR∂ FyLji˙aS≠sVNRP NSLji≤yL`i GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ BLiªRΩ™´sLRiNRPV INRP‰ xmsLji˙aRP™´sV rÛyzmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV xmspLjiÚ NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sL<Sμ≥yLRiLi\|msÆ©s[ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ DLiμj∂. lLiLiÆ≤∂[Œœ¡ß˛gS —¡Õ˝ÿ ˙xmsgRiºΩ LRi¥R∂Li ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @Æ©s[NRP LRiNSá xqs™´sVxqs˘Ã¡V ºΩxtÌsQ Æ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ ºΩL][gRi™´sV©´sLi \Æ™sxmso ™´sV◊˝¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿ©´sV xqsxqs˘aS˘™´sVáLi ¬ø¡[}qs xqsLiNRPáˆLiª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s rygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV

@≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s[∏R∂V¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ D©yıLiVV. \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s xmsoÃ˝¡Li}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi ™´sªRΩÚáWLRiV xmsLiøyLiVVºdΩÕ‹[ LRiW.60 N][»˝¡ª][ xmsoÃ˝¡Lilgi[LRiV Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨sLji¯Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ INRP‰ LRiWFyLiVV ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙Fy¤«¡NÌRPV @»¡ZNPNTP‰Liμj∂. @Æμ∂[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ZaP…Ì”¡gRiVLi»¡ ™´sμÙR∂ ¬ø¡xmsˆVá xmsLji˙aRP™´sV GLSˆ»¡VNRPV \Æ™sFs£qs aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. LS«¡Li}ms»¡, \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[¨s ©´sLiμR∂áWLRiV, |ms©´sgRiáWLRiV ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[xqsWÚ ¬ø¡π∏∂[V˘LRiV ©´sμj∂\|ms LRiW.10 N][»˝¡ª][ ˙’¡≤ÍT∂ ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. BLiªRΩ™´sLRiNRPV A E}qs ¤Õ¡[μR∂V. Fs£qsAL`i’d¡{qs NRPV≤T∂ NSáV™´s ©´sVLi¿¡ \Æ™sVá™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ¨ds…”¡¨s æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV LRiW.150 N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ¨sμ≥R∂VáV xqs˙NRP™´sVLigS ™´sVLi«¡⁄LRiV NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ZNP[™´sáLi 40 aSªRΩLi xms©´sVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. 2008Õ‹[ LRiW.400 N][»˝¡ª][ LS«‹[÷¡ Lji«¡LS*∏R∂VL`i ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[zqs©y BLiªRΩ™´sLRiNRPV xms©´sVáV Æ™sVVμR∂áV NS¤Õ¡[μR∂V. ¨sμ≥R∂Vá N]LRiªRΩ NSLRifl·LigS ˙F~μÙR∂V»¡WLRiVÕ‹[ @Li≤R∂L`i ˙g_Li≤`∂ \Æ≤∂Q˚Æ©s[—¡ xms©´sVáV ¨s÷¡¿¡ F°∏R∂WLiVV. xms©´sVáV

¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙…ÿNÌRPL`i©´sV xmsÆμ∂[ xmsÆμ∂[ ˙FyÆ¥∂[∏R∂Vxms≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. LS«¡Li}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ @©´sı™´sV∏R∂V˘ ˙Fy¤«¡NÌRPV ©´sVLi¿¡ xmsoÃ˝¡Li}ms»¡, J ¡VÕÿxmsoLRiLixms¤Õ˝¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s 65 ˙gS™´sWáNRPV ªygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiW.6.50 N][»˝¡ª][ xms¥R∂NS¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. A÷¡*©±s NRPLS¯gSLRiLi rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩÚ xmsLji˙aRP™´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @ xmsˆ…˝‹[ \Æ™sFs£qs •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. NS¨ds BLi ªRΩ™´sLRiNRPV @μj∂ LRiWxmsoμyáˤա[μR∂V. |ms©yı ©´sμj∂ ©´sVLi¿¡ ILi…”¡≠sV»Ì¡ ¬ø¡LRiV™´soNRPV ÷¡£mnÌs BLjilgi[xtsQ©±s μy*LS rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s xms©´sVáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV.

ÄÁ>∑Vü≤+‘√ düuŸùdºwüHéqT eTT≥º&ç+∫q nqï<ë‘·\T áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs ≠sVÃ˝¡VÕ‹[ À≥œ¡˙μR∂xmsLji øyLRiV. BxmsˆV≤R∂V A μ≥y©y˘¨sı ≠sV÷˝¡Lig`i ¬ø¡[zqs Fs£mns{qsHNTP @™´sVV¯ NRPVLi»¡V©s[ LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ LRi’d¡ xmsLi»¡©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi DLi »¡ViLiμj∂. NS¨ds NRPlLiLi…fi N][ªRΩ ™´sW˙ªRΩLi ™yLji NRPW≤y gRiVLiÆ≤∂N][ªRΩ ≠sμ≥j∂LiøR¡À‹[ ªRΩV©´sıμj∂. BNRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı xmsLji˙aRP™´sVá xmsLjizqÛsºΩ |ms©´sLi ©´sVLi¿¡ F~LiVV˘Õ‹[ xms≤R∂À‹[ªRΩV©´sı»Ì¡VcgS DLiμj∂. B…‘¡™´sá ≤U∂AL`i{qsÕ‹[©´sW @¨sı FyLÌkiá FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVLi˙ºΩ NRPW≤y μk∂¨s\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. 5659 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV N]ªRΩÚ ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝Ri N][xqsLi ≤U∂≤U∂áV ¬ø¡÷˝¡LiøyLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 1414 ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiV B™y*÷¡. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ 40851 ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiV D©yıLiVV. B≠s xqsNSáLiÕ‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[NTP LSNRPF°æªΩ[ C ryLji ©´sxtÌsQLi À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s DLi»¡VLiμj∂. xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡NRPV NRPuÌyáV æªΩ¿¡Ë|ms…Ì”¡Liμj∂. xqsÆ™sV¯ NSLRifl·LigS NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ ≠sμ≥R∂VáV AgjiF°™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿNRPV LS™y÷¡=©´s 1400 ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiV AgjiF°∏R∂WLiVV. ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP ©yfl·˘ªRΩ\Æ™sV©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω @Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiV FsLiª][ @™´sxqsLRiLi. Õ‹[™Ø[¤ÕÌ¡“¡ xqs™´sVxqs˘©´sV ºdΩLRiË≤y¨sNTP ≠ds…”¡¨s @LiμR∂VÀÿ »¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS™y÷¡. ¤Õ¡[¨s xmsORPQLiÕ‹[ ˙xmsºdΩ L][«¡Ÿ ™´sLiμR∂á xqsLi≈¡˘ Õ‹[ À‹[L˝Ri Æ™sW…ÿL˝RiV NS÷¡F°π∏∂[V xmsLjizqÛsºΩ DLiμj∂. C xmsLjizqÛsºΩ¨s FsμR∂VL][‰™´s≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V ˙…ÿ©±s=N][NRPV |ms©´sVxqs™yÕfigS ™´sWLjiLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË.˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ¬ø¡zmsˆ©´sxmsˆ…”¡NUP ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV ¤Õ¡[¨sÆμ∂[ NTPLiμj∂ rÛyLiVVÕ‹[ BLi«¡¨dsL˝RiV xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´s¿¡Ë©´s ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝Ri©´sV xqsNSáLiÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs xms©´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsºΩ GCNTP 25 ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiV áORPQ ˘LigS BøyËLRiV. @≠s ’¡gjiLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ FsÕfi{qsáV xqs™´sVLjiˆLi¿¡ @μR∂©´sLigS @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiV ºdΩxqsVN][™y÷¡. NS¨s @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡ ™´sÃ˝¡ B≠s xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVáV «¡LRiVgRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L`i DLi¤…¡[ Æ™sV…‘¡cLji∏R∂VÕfi ¤Õ¡[μR∂V, Æ™sV…‘¡cLji∏R∂VÕfi DLi¤…¡[ ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L`i ¤Õ¡[μR∂V lLiLi≤R∂W DLi¤…¡[ NSLi˙…ÿNÌRPL`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xmsáV™´soLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV.˙…ÿ©±s=N][Õ‹[ |ms LRiVgRiVªRΩV©´sı @≠s¨dsºΩ AaS≈¡ ª][ Fy»¡Vc \lLiªRΩVáNRPV aSxmsLigS ™´sW LjiLiμj∂. ≤U∂AL`i{qsÕ‹[©´sW μk∂¨s\|ms©´s xqsVμk∂LÁRiQ \Æ™sV©´s øR¡LRiË «¡LjigjiLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáV NRPW≤y C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @LigkiNRPLjiLiøyLRiV.

Õ‹[™Ø[¤ÕÌ¡[—¡¨s xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s @μ≥j∂NSLRiVáV \lLiªRΩVáLiªy FsLiª][ NSáLigS Õ‹[™Ø[¤ÕÌ¡[“¡ xqs™´sVxqs˘ª][ ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ªRΩLRiøR¡W ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiV, Æ™sW…ÿL˝RiV NS÷¡F°™´s≤R∂Liª][ ™yLji\|ms ALÛjiNRPLigS FsLiª][ À≥ÿLRiLi xms≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. Æ™sW…ÿL˝RiNRPV ªRΩ*LRigSÆ©s[ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][gRiáVgRiV

ªRΩV©yı...˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝Ri ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV, ™´sWLjiˆ≤T∂N][xqsLi L][«¡ŸÃ¡N]μÙk∂ ºΩLRigS÷¡= ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. N]ªRΩÚ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L`i ™´s¬ø¡[ËÕ‹[xmso xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°LiVV©´s xmsLjizqÛsªRΩVáW D©yıLiVV. CÆ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ 400 ZNP[≠ds xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. BLiªRΩ ry™´sVLÛRiQ˘LigRiá xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bμ]NRP‰¤…¡[ NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ˙xmsºΩFyμR∂©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li, @©´sV™´sVºΩ á’≥¡LiøR¡≤R∂Li, À≥œ¡W}qsNRPLRifl· @Liªy Æ™s[gRiLigS «¡Ljigji©y A ªRΩLS*ªRΩ xms©´sV¤Õ¡[ Æ™sVVμR∂áV NS¤Õ¡[μR∂V.™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá \lLiªRΩVáV ¿¡LRiNSáLigS FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı 400 ZNP[≠ds xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s GLSˆ»¡V\|ms ¨ds÷¡¨ds≤R∂áV NRP™´sVV¯NRPV©yıLiVV. xqsWLS˘}ms»¡, N][μy≤R∂, ©´sNTPlLi[NRPÕfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ Õ‹[™Ø[¤ÕÌ¡[—¡ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ¿¡Æ™s*Liá ™´sVLi≤R∂áLi ™´s…Ì”¡ ≈¡™´sV¯Lixms•¶¶¶≤`∂Õ‹[ LRiW. 70 N][»˝¡ @LiøR¡©y ™´s˘∏R∂VLiª][ 400 ZNP[≠ds xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙NTPªRΩLi ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV.xqsLS‰LRiV ˙gki©±szqsgRiıÕfi NRPW≤y B¿¡ËLiμj∂. xqsÀfi}qÌsxtsQ©±sNRPV 70 FsNRPLSáV @™´sxqsLRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV À≥œ¡W}qsNRPLRifl·NRPV lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVá xmsp©´sVNRPV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BryÚ©´s©´sı μ≥R∂LRi ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´s…Ì”¡≈¡™´sV¯Lixms•¶¶¶≤`∂ \lLiªRΩVáV ª]áVªRΩ ªRΩ™´sV À≥œ¡W™´sVVáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. NS¨ds xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s GLSˆ»¡Vª][ Õ‹[™Ø[¤ÕÌ¡[—¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV @©´sV©´sLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ ™yLRiLiªy xqslLi[©´s©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV «¡Ljizms 70 FsNRPLSáV lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáV }qsNRPLjiLiøyLRiV. A À≥œ¡W≠sV¨s ˙…ÿ©±s=N][ }msLji»¡ Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s \|qsªRΩLi ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. À≥œ¡W}qsNRPLRifl· «¡Ljigji A ªRΩLS*ªRΩ xms©´sVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s E}qs¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li...ªRΩLRi÷¡Lixmso ¨s«¡Æ™s[V©´s©´sı @©´sV™´sW©yáW N]LiμR∂LRiV \lLiªRΩVáV ™´s˘QQNRPÚLi¤«¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y —¡Õ˝ÿ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ø]LRi™´s ºdΩxqsVNRPV¨s 400 ZNP[≠ds xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ªRΩORPQfl·Æ™s[V ¬ø¡[xms¤…Ì¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. xqsWLS˘}ms»¡, N][μy≤R∂, ©´sNTPlLi[NRPÕfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™ ´sLÊSáՋ[ Àÿ™´soá\|ms Aμ≥yLRixms≤T∂©´s rylgi[ FsNRPV‰™´s.≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiá |msLixmso ˙xmsºΩFyμR∂©´s\|ms gRiªRΩ aRP¨s™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω lLigRiV˘¤Õ¡[»¡Lki NRP≠sV…‘¡c GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs©´s  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ≠søyLRifl·Õ‹[ 400 ZNP[≠ds xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s ≠sxtsQ∏R∂VLi øR¡LRiËNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. xqsWLS˘}ms»¡ 400 ZNP[≠ds xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s©´sV ALi˙μ≥yNRPV ªRΩLRi÷¡Liøyá©´sı ˙xms∏R∂VªRΩıLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμR∂¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡.x§¶¶¶Lki£tsQLS™´soÆ ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. μyLiª][ xqsWLS˘}ms»¡, N][μy≤R∂, ©´sNTPlLi[NRPÕfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá \lLiªRΩVÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂.

áX¯«Øu≤sTT ÄX¯j·÷˝ ø√dü+ b˛sê≥+ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): xqs™´sW«¡LiÕ‹[¨s μR∂VLSøyLSáV, μR∂VxtÌsQ ryLi˙xms μy∏R∂WáV, @Liμ≥R∂ ≠saS*ryáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS F°LS≤T∂, xqs™´sV xqs™´sW«¡ ¨sLS¯flÿ¨sNTP Àÿ»¡Ã¡V Æ™s[zqs©´s ™´sVz§¶¶¶Œÿ™´sVWLjiÚ ¤«¡.CaRP*LkiÀÿLiVV @¨s LSxtÌsQ˚ À≥ÿLki xmsLji˙aRP™´sVá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡.gkiªylLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. C aRP*LkiÀÿLiVV 21™´s ™´sLÙRiLiºΩ

xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s Æ™s£qÌs ™´sWlLi≤`∂xms÷˝¡ ø_LRiryÚÕ‹[ gRiá AÆ™sV ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP ™´sVLi˙ºΩ xmspá™´sWááV Æ™s[zqs xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æμ∂[aSÀ≥œ¡V˘μR∂∏R∂W¨sNTP, Æμ∂[aS’≥¡™´sXμÙj∂NTP ¨sLji*LS™´sV NRPXztsQ¬ø¡[zqs xqs™´sW«¡ ˙ZaP[∏R∂VxqsV=NRPV ªRΩ©´s “¡≠sªy¨sı @LiNTPLiªRΩLi ¬ø¡[zqs©´s ™´sVx§¶¶¶¨ds∏R∂VVáՋ[ CaRP*LkiÀÿLiVV INRP‰LRi©yıLRiV. xmspLRi* \|§¶¶¶˙μyÀÿμ`∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[, A ªRΩLS*ªRΩ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ªRΩLRigRiªRΩVáV, μR∂◊¡ªRΩ @fl·gSLji©´s ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVVμÙR∂LRifl·NRPV NRPXztsQ xqs÷¡ˆ ™yLji x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V, @μ≥j∂NSLRiLi @≠s˙aSLiªRΩ F°LS»¡Li ¬ø¡[zqs©´s ryx§¶¶¶xqs™´sVWLjiÚ CaRP*LkiÀÿLiVV @©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ ryx§¶¶¶xqs™´sVWLjiÚNTP NRPWªRΩVLRiVgS «¡¨s¯LiøR¡≤R∂Li ªRΩ©´s xmspLRi*«¡©´s¯ xqsVNRPXªRΩLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı μR∂◊¡ªRΩ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ¤«¡.’¡.LS«¡Ÿ ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯ªRΩ ÀÿÀÿ ry|§¶¶¶Àfi

X¯ìyês¡+ 25, |òæÁãe] 2012

<=+>∑\ mHéøö+≥sYô|’ $es¡D ø√]q e÷qeVü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé

Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ ø=s¡‘·. .˝À y√˝ÒºJ yê‘· ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, z|òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[Æ©s[ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ˙xms«¡Ã¡©´sV, \lLiªRΩVá©´sV, xmsLji˙aRP™´sVá©´sV ™´sfl”·NTPr°ÚLiμj∂. CryLji NRPlLiLi…fi NRPuÌyá xmsLSNSxtÌsQ ªRΩxmsˆμR∂Æ©s[ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV NRPá™´sLRi|ms≤R∂V ªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS —¡Õ˝ÿÕ‹[ @˙xmsNRP…”¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ @™´sVÕ˝‹[ DLiμj∂. FsxmsˆV≤R∂V F°ªRΩVLi μ][ FsxmsˆV≤R∂V DLi»¡VLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ ™´s¿¡Ë xms≤T∂Liμj∂. xmsLi»¡Ã¡NRPV NRPW≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ALiμ][Œœ¡©´s Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. ™´sWøylLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤R∂áLi xmsLÙji}ms…fiÕ‹[ \lLiªRΩVáV xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s©´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ C ryLji —¡Õ˝ÿNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω ™´sVVxmsˆV ªRΩxmsˆμR∂Æ©s[μj∂ ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂.BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sWøylLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤R∂áLi xmnsLkiμ`∂}ms…fiÕ‹[ \lLiªRΩVáV xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s©´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡©´sVLi¬ø¡[ N][ªRΩ¤Õ¡[Li»¡¨s ˙…ÿ©±s=N][ zqs ¡˜Liμj∂\|ms ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sVV©´sV¯LiμR∂V NRPlLiLi»¡V xqs™´sVxqs˘ ™´sVLjiLiªRΩ ºdΩ˙™´s™´sVπ∏∂[V˘ xqsWøR¡©´sáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ™y≤R∂NRPLi ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLRigRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ —¡Õ˝ÿNRPV NRPlLiLi…fi N][ªRΩ LRiWxmsLiÕ‹[ gRiLi≤R∂Li LSÀ‹[ªRΩV©´sıμj∂.Æ™s[xqs≠s LSNRP™´sVVLiÆμ∂[ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ˙xms«¡Ã¡©´sV, \lLiªRΩV á©´sV, xmsLji˙aRP™´sVá©´sV gRi«¡gRi«¡ ™´sfl”·NTPr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS @˙xmsNRP…”¡ªRΩ N][)ªRΩ @™´sVÕ˝‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][.. NRPlLiLi»¡V FsxmsˆV≤R∂V F°ªRΩVLiμ][, ™´sxqsVÚLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. BNRP xmsLji˙aRP™´sVáª][ Fy»¡V ≠sVÃ˝¡L˝Ri xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki μyLRiVfl·Li. xmsLi»¡Ã¡NRPV NRPW≤y N][ªRΩ Æ™sVVμR∂á™´s≤R∂Liª][.. @©´sıμyªRΩáV Bxmsˆ…”¡©´sVLi¬ø¡[ ALiμ][Œœ¡©´s Àÿ»¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsLji˙aRP™´sVáV xqs˙NRP™´sVLigS ©´s≤R∂Vxms¤Õ¡[NRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©´sı ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV BNRP ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPuÌyáª][ ÕÿN_…fi ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩ DLiμj∂. xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ™yLS¨sNTP lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡V ˙NS£mns •¶¶¶÷d¡Æ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡Liøyá ¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li π∏∂W¿¡LiøR¡ ≤R∂Li ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷Ê¡xqsVÚ©´sıμj∂. BNRP ¿¡LRiV ™y˘FyLRiVáV L][≤ÔR∂V©´s xmsÆ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩ ™´s¿¡ËLiμj∂. xms»Ì¡flÿÕ˝‹[©´sW, xms¤Õ˝¡Õ‹[©´sW xmsgRi…”¡ xmsp»¡ N][ªRΩá ™´sÃ˝¡ —¡LSN`P= |qsLi»¡L˝RiV, …”¡zmns©±s |qsLi»¡L˝RiV, NRPLixmsp˘»¡L`i |qsLi»¡L˝RiV, xmspLjiÚ gS ™´sVWªRΩ ¡Æ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. gRiX x§¶¶¶ @™´sxqsLSáNRPV NRPW≤y |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ≠sμR∂˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμj∂. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω ™y≤R∂NRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ 10 áORPQá ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ NRP©yı |msLRiVgRiVªRΩV©´sıμj∂. μk∂Liª][ CryLji NRPlLiLi…fi NRPuÌyáV ˙FyflÿLiªRΩNRPLigS ™´sWlLi[ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsxqsVÚ©´sıμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLiÕ‹[©´sW ≠sμR∂V˘ª`Ω ™y≤R∂NRPLi ALRiV ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡NRPV |msLjigjiLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1.95 áORPQá ™´s˘™´sry∏R∂V ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sNRP©˝´sV D©yıLiVV. B≠s NSNRPVLi≤y @©´sμ≥j∂NSLjiNRPLigS Æ™s[zqs©´s À‹[L˝RiV NRPW≤y Æ™s[á xqsLi≈¡˘Õ‹[ D©yıLiVV. LRi’d¡Õ‹[ À‹[L˝Ri NTPLi μR∂ NRPW≤y μyμyxmso 2 áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[aSLRiV. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤R∂Vªyπ∏∂W ¤Õ¡[μ][©´s¨s NRPá™´sLRi xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 700NRPV \|msgS \lLixqsV≠sVÃ˝¡VáV D©yıLiVV.

3 ‘·$Tfi¯Hê&ÉT b˛©düT\≈£î H√{°düT\T

gRiªRΩLiÕ‹[ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ZNPzqsAL`i ºdΩLRiV\|ms …”¡AL`iFs£qs ¡z§¶¶¶xtsQ‰QXªRΩ Æ©s[ªRΩ ∏R∂VWxqs£mns @÷d¡ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ªy©´sV ™´sVVzq˝sLi @LiVV©´sLiμR∂VZNP[ ªRΩ©´s©´sV FyLÌki ©´sVLi≤T∂  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRi¨s @©yıLRiV. 2009Õ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sıLiμR∂VNRPV ªy©´sV ZNPzqsAL`i©´sV ˙xmsbPıLiøy©´s¨s @LiμR∂VZNP[ ªRΩ©´s\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[aSLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][xqsÆ™s[V …”¡AL`iFs£qs æªΩáLigSfl·™yμR∂Li xms»Ì¡VNRPVLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSgS FyLÌki ™´s˘ºΩlLi[NRP NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yı≤R∂¨s AL][zmsxqsWÚ ∏R∂VVxqs£mns @÷d¡¨s …”¡AL`iFs£qs gRiVLRiV™yLRiLi  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡Liμj∂. A∏R∂V©´s …”¡AL`iFs£qs F°÷¡…fi  ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. 2009Õ‹[ «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂ ©´sVLi≤T∂ FsLi{ms @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[aSLRiV.

@Li¤À¡[μR∂‰L`i AaRP∏R∂W áNRPV, zqsμÙyLiªyáNRPV ˙}mslLi[zmsªRΩVLS\¤Õ¡©´s CaRP*LkiÀÿLiVV ry*ªRΩLiªy˚Q˘ ©´sLiªRΩLRiLiμR∂◊¡ªRΩ, ¡≤R∂VgRiV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSáNRPV «¡LRiV gRiVªRΩV©´sı @©y˘∏R∂Wá\|ms F°LS»¡Li ¬ø¡[zqs©´s ™´sVz§¶¶¶Œÿ π∏∂Wμ≥R∂VLSáV @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[xqsLixmnsVμR∂VLSøyLSáV,ry*LÙRixms LRiaRPNRPVÚá @™´sW©´sVxtsQNRPXªy˘Ã¡V, ˙gS™´sV |msªRΩÚLiμyL˝Ri μ_LÍRi©y˘Ã¡NRPV ™´s˘ºΩ lLi[NRPLigS @≠s˙aSLiªRΩ F°LS»¡Li ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ CaRP*LkiÀÿLiVV “¡≠sªRΩ øR¡Lji˙ªRΩ μR∂◊¡ªRΩ ™´sLÊSá F°LS»¡ øR¡Lji˙ªRΩgS, xqsLixmnsV xqsLixqs‰LRi fl„‹[μR∂˘™´sV øR¡Lji˙ªRΩgS }msL]‰ ©´s≤R∂LiÕ‹[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ π∏∂Wμ≥R∂VLSáV @≤R∂VgRiV «ÿ≤R∂Õ‹[AÆ™sVª][ NRP÷¡zqs F°LS…ÿÕ˝‹ [FyÕÊ‹©´s ≤R∂LiªRΩ©´sÀ≥ÿgRi˘LigS À≥ÿ≠sxqsVÚ ©yıLRi©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi  ¡≤R∂VgRiV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá NRPW»¡≠sV (’¡’¡.ZNP.) LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V xqsLigSá NRPV™´sWLRi LS«ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¨s™´sVı«ÿ

ªRΩVáV ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSá x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ N][xqsLi ™yLjiÕ‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li æªΩ¿¡Ë ™yLjiÕ‹[ NSLRi˘μk∂ORPQªRΩ©´sV |msLi¿¡©´s ©yLki™´sVfl”· CaRP*LkiÀÿLiVV @©yıLRiV. aSxqs©´sxqs À≥œ¡V˘LSáVgS, Ljixms’˝¡NRP©±s FyLÌki ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂gS ˙xmsºΩxmsORPQ ©y∏R∂VNRPVLS÷¡gS AÆ™sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Fy˙ªRΩ @FyLRi\Æ™sV©´sμR∂©yıLRiV. AÆ™sV ¬ø¡[zqs©´s F°LS…ÿáV, ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sáV, AÆ™sV “¡≠sªRΩLi ™´sLRiÚ™´sW©´s À≥ÿ≠sªRΩLSáNRPV ™´sWLÊRiμR∂LRi+NRP™´sV©yıLRiV. AÆ™sV AaRP∏R∂VÀÿ»¡Õ‹[ μR∂◊¡ªRΩVáV xms∏R∂V¨sLiøyá©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sWá™´sVx§¶¶¶©y≤R∂V LSxtÌsQ˚ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ —¡.¬ø¡©´sı∏R∂V˘, ’¡.’¡.ZNP. LSxtÌsQ˚ DFyμ≥R∂˘QORPVáV \Æ™s.LS¤«¡[Li˙μR∂, ∏R∂VV™´s«¡©´s ≠sÀ≥ÿgRiLi @μ≥R∂˘QORPVáV Fs£qs.NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`iáª][ Fy»¡V xmsáV μR∂◊¡ªRΩ xqsLixmnsWáƩs[ªRΩáV CaRP*Lki ÀÿLiVV ©´sLji=Lig`i NRPŒÿaSá ≠sμy˘LÙji©´sVáV |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ x§¶¶¶«¡\lLi AÆ™sV ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP xmspá gRiVøyË Ã¡VLi¿¡ xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 24 : HμR∂VgRiVLRiV μ][zms≤U∂ μ]LigRiá Fs©±sN_Li»¡L`i\|ms ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V F°÷d¡xqsV áNRPV «ÿºdΩ∏R∂V ™´sW©´s™´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ NRP≠sV xtsQ©±s (Fs©±s|§¶¶¶ø`¡AL`i{qs) aRPV˙NRP™yLRiLi ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. Fs©±sN_Li»¡L`i ≠søyLRifl· «¡Ljizms ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ≤U∂“¡{msª][ Fy»¡V ¬ø¡\Æ©sQı ≤T∂zqÌs˚N`ÌP Æ™s[V—¡}qÌs˚…fiNRPV ©Ø[…‘¡xqsV÷¡ ¿¡ËLiμj∂. ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[¨s BLi≤T∂∏R∂V©±s J™´sLki=£qs Àÿ˘LiN`PÕ‹[ μ][zms≤U∂NTP Fyáˆ≤T∂©´s ¨sLiμj∂ªRΩVáV HμR∂V gRiVLRiV gRiVLRiV™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s «¡Ljigji©´s F°÷d¡xqsV NSáVˆÕ˝‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. B…‘¡™´sá xmsáV Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ μ][zms≤U∂NTP Fyáˆ≤T∂©´s ¨sLiμj∂ªRΩVá gRiVLjiLi¿¡ xmsNS‰ xqs™´sW øyLRiLi @LiμR∂V NRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ μ]LigRiáV D©´sı BLi…”¡¨s øR¡V»Ì¡V ™´sVV…ÌÿLRiV. Õ‹Ligji F°™yá¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡©y ¨sLiμj∂ªRΩVáV ªRΩ™´sV\|ms NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLRi¨s ©´sgRiLRi F°÷d¡xqsV NRP≠sVxtsQ©´sL`i ˙ºΩFyhji æªΩ÷¡FyLRiV. xmnsV»¡©´s «¡Ljigji©´s ˙FyLiªRΩLi øyÕÿ BLRiV\ZNP©´sμR∂¨s, øR¡V»Ì¡Vx msNRP‰Ã¡ ¨s™´szqsxqsVÚ©´sı ™yLji¨s LRiOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªy™´sVV NSáVˆÃ¡V «¡LjiFy™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, C xmnsV»¡©´s\|ms xmsáV @©´sV™´sW©yáV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. NSáVˆÃ¡ xmnsV»¡ ©´s\|ms xmsáV xms˙ºΩ NRPÕ˝‹[ ™´s¿¡Ë©´s NRP¥R∂©yá Aμ≥yLRiLi gS «ÿºdΩ∏R∂V ™´sW©´s™´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ NRP≠sVxtsQ©±s ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. Fs©±sN_Li»¡L`i\|ms ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ≤U∂“¡{ms, ¬ø¡\Æ©sQı Fs{qsˆª][ Fy»¡V ≤T∂zqÌs˚N`ÌP Æ™s[V—¡}qÌs˚…fi©´sV AÆμ∂[bPLi ¿¡Liμj∂. "Fs¨s≠sVμj∂ ™yLSÕ˝‹[ Æ™s[V—¡zqÌs˚Lki∏R∂VÕfi ≠søyLRifl·, ry*ªRΩLi ªRΩ˚Q˘ ≠søyLRifl· «¡Ljizms A ¨sÆ™s[μj∂NRPáª][ Fy»¡V F°xqÌsV™´sWLÌRiLi ¨sÆ™s[μj∂NRPá©´sV

xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s NRP≠sVxtsQ©±s ©Ø[…‘¡xqsVÕ‹[ }msL]‰Liμj∂' @¨s NRP≠sVxtsQ©±s @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ æªΩ÷¡FyLRiV. x§¶¶¶ªRΩVáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´sLRiVxqs Àÿ˘LiNRPV μ][zms≤U∂áNRPV Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V F°÷d¡xqsVá ™´sμÙR∂ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s Aμ≥yLSáV ¤Õ¡[™´s¨s NRP≠sVxtsQ©±s ªRΩ©´s ©Ø[…‘¡xqsVÕ‹[ }msL]‰Liμj∂.NUPÕfiNRP»Ì¡\¤Õ¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s Æ™s[V≤R∂™yNRP‰Li Æ™sVLiVV©±s L][≤`∂Õ‹[ gRiªRΩ r°™´sV™yLRiLi «¡Ljigji©´s μ][zms≤U∂ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. μR∂VLi≤R∂ gRiVáV Àÿ˘LiNRPV Æ™s[VÆ©s[«¡L`i ©´sV,zqs ¡˜Liμj∂¨s ¤À¡μj∂ LjiLi¿¡ LRiW. 14 áORPQáV μ][øR¡VN][¨s xmsLSLRi ∏R∂W˘LRiV. BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ B…‘¡™´sá ©´sgRiLRiLiÕ‹[ Àÿ˘LiN`P A£mns  ¡L][≤yÕ‹[©´sW μ][zms≤U∂ «¡LjigjiLiμj∂. C ™´sLRiVxqs xmnsV»¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™yLji¨s xms»Ì¡VNRPVÆ ©s[LiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV ©yáVgRiV ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡XLiμy á©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂LiøyLRiV. C  ¡XLiμyáV ≠søyLRifl· «¡Ljizms ¨sLiμj∂ªRΩVáՋ[ INRPLji¨s gRiVLjiÚLi øyLiVV. @ªRΩ¨s Fn~…‹[©´sV xms˙ºΩNRPÕ˝‹[ ˙xmsøR¡VLjiLi¿¡ @ªRΩ¨s AøR¡WNUP æªΩ÷¡zms©´s ™yLjiNTP LRiW.áORPQ BryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™´sVVhSNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRiV ªRΩ™´sV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ D©yıLRi¨s Æ™s[á¬ø¡[Lji ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s J ™´s˘QQNTPÚ F°÷d¡xqsVáNRPV xqs™´sWøyLRi ≠sVøyË≤R∂V. μ][zms≤U∂ μR∂VLigRiá ™´sVVhS ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[¨s Æ™s[Œœ¡#¬ø¡Lji ˙FyLiªRΩLi Õ‹[¨s BLi…˝‹[ D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂≤R∂Liª][  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ A BLi…”¡¨s øR¡V»Ì¡V™´sVV…ÌÿLRiV. ¨sLiμj∂ªRΩV á©´sV  ¡∏R∂V»¡NRPV LS™yá¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ μ]LigRiáV F°÷d¡xqsV á\|msNTP NSáVˆÃ¡V «¡LRixms≤R∂Liª][ ™yLRiV FsμR∂VLRiV NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLRiV. μk∂Liª][ ’d¡•¶¶¶L`i, ¤À¡LigSÕfiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´sHμR∂VgRiVLRiV μR∂VLi≤R∂gRiVáV™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV.

’d¡¤«¡[{ms FsLi{ms ¨s™yryá\|ms {qs’d¡H μy≤T∂ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 24 :{qs’d¡H @μ≥j∂NSLRiVáV aRPV˙NRP™yLRiLi ’d¡¤«¡[{msNTP ¬ø¡Liμj∂©´s J FsLi{ms ¨s™yxqsLi\|ms μy≤R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @˙NRP™´sWxqsVÚáV NRP÷¡gji D©yıLRiÆ©s[ @’≥¡π∏∂WgSá\|ms μy˙μy©´sgRiL`i x§¶¶¶Æ™s[÷¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsLi{ms ©´s»¡VÀ≥ÿLiVV g][™´sV©±sÀ≥ÿLiVV xms¤…¡[Õfi ¨s™yryá\|ms {qs’d¡H GNRPNSáLiÕ‹[ μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s r¢ª`Ω FsÆ™s©´sW˘ ¨s™yxqsLiª][ Fy»¡V ZNP[Li˙μR∂ Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩ\Æ™sV©´s μy˙μy©´sgRiL`i x§¶¶¶Æ™s[÷¡Õ‹[¨s FsLi{ms ¨s™yxqsLiÕ‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡V {qs’d¡H ™´sLÊSá æªΩ÷¡FyLiVV. xms¤…¡[Õfi @˙NRP™´sVLigS AxqsVÚáV NRPW≤R∂¤À¡…ÌÿLRi¨s xmsNS‰ xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂≤R∂Liª][Æ©s[ C μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[, {qs’d¡H FsLiμR∂VNRPV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLiμ][ ªRΩ©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s xms¤…¡[Õfi ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ¨s–d¡Ã¡V N]©´srygRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s.. ™yLRiV FsLiμR∂VNRPV μy≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıL][ ªRΩ©´sNRPV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ª]÷¡ryLjigS Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡NRPV Fs¨sıQQ\ZNP©´s A∏R∂V©´s ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡ rÌyLi≤T∂Lig`i NRP≠sV…‘¡Õ‹[ xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS D©yıLRiV.

NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi G ¨sLÒRi∏R∂V\Æ™sV©y ºdΩxqsVN][gRiáμR∂V :gSÆμ∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,|òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô):NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi ªRΩáøR¡VNRPVLi¤…¡[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVá ™´sWLRiVˆ ORPQflÿÕ˝‹[ xms¨s @¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gSÆμ∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´s¤Õ¡[ BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LRi\ZaP÷¡\|ms A∏R∂V©´s ¨s»Ì¡WLRiVˆ ≠s≤T∂øyLRiV. {qs¨s∏R∂VL˝Ri©´sV ≠saS*xqsLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ™´sWLSËá©´sVNRPVLi¤…¡[ FyLÌki @μ≥j∂uÌy©´sLi LS˙ºΩNTP LS˙æªΩ[ G\Æ™sV©y ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s aRPV˙NRP™yLRiLi @©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ˙xmsxqsVÚªRΩ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V gRi™´sLRiıL`i N]fl”·¤«¡[…”¡ L][aRP∏R∂V˘ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @Æμ∂[ «¡LjigjiLiμR∂ ©yıLRiV. NTPLRifl„fi©´sV ™´sWLSËá¨s ªy™´sVV FsxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂uÌy©y¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ LRiW¤…¡[ xqsxmslLi[»¡Vc @©yıLRiV. NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP {qs¨s∏R∂VL˝RiV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ AL][xmsfl·Õ˝‹[ ™yxqsÚ™´sLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. {qs¨s∏R∂VL˝Ri©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Fszqs’¡ μy≤R∂Váª][ ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ ™yxqsÚ™yáV ¡∏R∂V»¡NRPV LS™´s©yıLRiV. ™yxqsÚ™yáV æªΩáV™y÷¡=©´s A™´saRP˘NRPªRΩ DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªRΩáV Õÿ’d¡Ã¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSgS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ™´sWLSËá¨s xmsáV™´soLRiV {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiÆ©s[ ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ ªy©´sV ™y…”¡\|ms ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡μR∂áøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV.

æªΩáLigSfl·Õ‹[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[ryÚ : ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl·Õ‹[ «¡Ljilgi[ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿ©´s¨s ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ æªΩ÷¡FyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs lgiáVxmso©´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV æªΩáLigSfl·ª][ Fy»¡V NSLi˙lgi£qs lgiáVxmso øyÕÿ ™´sVV≈¡˘™´sV¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. Fs™´sLji ¤À¡μj∂LjiLixmsoáNRPV À≥œ¡∏R∂VxmsÆ≤∂[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿ©´s¨s μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ æªΩ÷¡FyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSflÿÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP Æ™sŒÿÚ©´s¨s, {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ˙xmsøyLS¨sNTP Æ™sŒ˝œ¡©´s¨s A∏R∂V©´s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sWNRPV NSLi˙lgi£qs, æªΩáLigSfl· lLiLi≤R∂V NS™yá¨s μyÆ™sWμR∂LRi @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ¬ø¡©yılLi≤ÔT∂ ªRΩLS*ªRΩ ¡Ã¡\Æ™sV©´s Æ©s[ªRΩ NRPLRiV™´s∏R∂W˘LRi¨s }msL]‰©yıLRiV. Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡Õ‹[ @≠s¨dsºΩ Æ™sVVμR∂»¡VıLi¿¡ D©´sıÆμ∂[ @¨s, C L][«¡Ÿ N]æªΩ[Ú≠dsV NSμR∂¨s μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LS“¡©y™´sWáª][ æªΩáLigSfl· LSμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP @LRiVfl· Æ™s[LRiVgS ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ¨s«¡LigS æªΩáLigSfl· N][LRiVNRPVÆ©s[™yLRiV @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qsNRPV J¤…¡∏R∂W˘Ã¡¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ªRΩVμj∂ μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμR∂©yıLRiV. ry*LÙRi ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsÆ™s[V «¡⁄xms÷˝¡, ©ygRiLi LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[aSLRi¨s, Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ N]ªRΩÚgS æªΩ[¤Õ¡[ËÆμ∂[™´sVVLiμj∂ @¨s @LRiVfl· }msL]‰©yıLRiV. ™yLRiV lgi÷¡}qsÚ INRP‰Æ©sáՋ[ æªΩáLigSfl· æªΩ[gRiáLS @¨s AÆ™sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. LS“¡©y™´sWáª][ æªΩáLigSfl· LSNRPV©yı LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV.

xqsÀ≥œ¡NRPV •¶¶¶«¡\lLi©´s ≤U∂FsÕfi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, z|òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ªRΩLRiV™yªRΩ ª]÷¡ryLjigS AL][gRi˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂ aRPV˙NRP™yLRiLi xqsÀ≥œ¡NRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. @©yL][gRi˘ NSLRiflÿáª][ ªy©´sV xqsÀ≥œ¡NRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s {qsˆNRPL`iNRPV ¤Õ¡[≈¡ xmsLiFyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLRiV™yªRΩ A∏R∂V©´s xqsÀ≥œ¡NRPV ™´søyËLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠sxqsÚQXªRΩ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[}qsÚ lgiáVxmso NSLi˙lgi£qsÆμ∂[©´s¨s @©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ≠sxqsÚQXªRΩ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ©yáVlgi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi 2008Õ‹[ Fs¨sıNRPáV ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V μj∂™´sLigRiªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ FsÕÿ ˙xmsøyLRiLi ≠sxqsÚQXªRΩLigS ¬ø¡[xms…ÌÿL][ BxmsˆV≤R∂V NRPW≤y NTPLRifl„fi @Õÿlgi[ ¬ø¡[xms…Ìÿá©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgixqsV ™´sVW≤][ rÛy©y¨sNTP xms≤T∂F°æªΩ[ FyLÌki LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ©yaRP©´s\Æ™sV©´s¤…˝¡[©´s¨s @©yıLRiV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ≤T∂|qsLi ¡LRiVÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NSLi˙lgixqsV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´sxmsˆV≤R∂V LS«¡™´sVLi˙≤T∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fi NRPV™´sWL`i, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gSÆμ∂ Æ™sLiNRP»¡ lLi≤ÔT∂ ™´sVW«¡Ÿ™yfl”· J»¡V N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂FsÕfi @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™yLRiV ™´sVW«¡Ÿ™yfl”· J»¡V N][xqsLi FsLiªRΩgS ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ IxmsˆVN][¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ™´sVW«¡Ÿ™yfl”· J»¡Vcª][ @≠saS*xqsLi |ms≤T∂æªΩ[ «¡gRi©±s™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[}qs @™´sxqsLRiLi DLiÆ≤∂[μj∂ NSμR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡\|ms ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ Æ™s[»¡V Æ™s[}qs @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 25, |òæÁãe] 2012

Á|üC≤ J$‘·+˝À ˙‹,ìC≤j·Tr e+{Ï $\Te\ $wüj·T+˝À dü÷Œ]Ô Á|ü<ë‘·\ ø√dü+ Çø£ÿ&É @ e´ekÕú Ç‘·s¡ <˚XÊ\yÓ’|ü⁄ #·÷&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± nìï ‘·sê\yê]ø° s¡TEes¡Ôq˝À Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+>± ì*∫q eTVü≤‘êà>±+BÛ e+{Ï eTVü≤˙j·TT\T |ü⁄{Ϻq H˚\ Ç~. nsTTHê Hê´j·Te´edüú bÕ{Ï+ #ê*‡q Á|üe÷D≤\T,n$ kÕø±s¡eT j˚T´+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&˚ $<ÛëHê\ $wüj·T+˝À Çø£ÿ&ç Hê´j·TeT÷ s¡TÔ\≈£î Ç‘·s¡Á‘ê @yÓ’Hê ‘·s¡TD√bÕj·÷\Tø±e\dæeùdÔ nyÓT]ø± ˝ÀìHê´j·T eT÷s¡TÔ\ |ü+<∏ëqT yês¡T nqTdü]+#·e#·TÃ. Hê´j·T eT÷s¡TÔ\ ìj·÷eTø£+ $wüj·T+˝À bÕs¡<äs¡Ùø£ $<ÛëHêìï <äTs¡«s¡Ôq≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡H√ nqT∫‘·+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡H√ Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ ô|’ e#˚à Äs√|üD MT<ä <äsê´|ü⁄Ô »]ù| n+X¯+˝À eT]+‘· $X¯«dü˙j·T $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ô|{≤º\qï Á|ü‹bÕ<äq\qT Hê´j·TbÕ*ø£ Á|ü‹|òüT{Ïk˛Ô+~. Á|üC≤ J$‘·+˝À ˙‹,ìC≤j·Tr e+{Ï $\Te\ $wüj·T+˝À dü÷Œ]Ô Á|ü<ë‘·\ ø√dü+ Çø£ÿ&É @ e´ekÕú Ç‘·s¡ <˚XÊ\yÓ’|ü⁄ #·÷&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± nìï ‘·sê\yê]ø° s¡TEes¡Ôq˝À Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+>± ì*∫q eTVü≤‘êà>±+BÛ e+{Ï eTVü≤˙j·TT\T |ü⁄{Ϻq H˚\ Ç~. nsTTHê Hê´j·Te´edüú bÕ{Ï+ #ê*‡q Á|üe÷D≤\T,n$ kÕø±s¡eT j˚T´+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&˚ $<ÛëHê\ $wüj·T+˝À Çø£ÿ&ç Hê´j·TeT÷ s¡TÔ\≈£î Ç‘·s¡Á‘ê @yÓ’Hê ‘·s¡TD√bÕj·÷\Tø±e\dæeùdÔ nyÓT]ø± ˝ÀìHê´j·T eT÷s¡TÔ\ |ü+<∏ëqT yês¡T nqTdü]+#·e#·TÃ. Hê´j·T eT÷s¡TÔ\ ìj·÷eTø£+ $wüj·T+˝À bÕs¡<äs¡Ùø£ $<ÛëHêìï <äTs¡«s¡Ôq≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡H√ nqT∫‘·+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡H√ Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ ô|’ e#˚à Äs√|üD MT<ä <äsê´|ü⁄Ô »]ù| n+X¯+˝À eT]+‘· $X¯«dü˙j·T $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ô|{≤º\qï Á|ü‹bÕ<äq\qT Hê´j·TbÕ*ø£ Á|ü‹|òüT{Ïk˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À‘·eT ÄdüTÔ\ $esê\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·÷\qï &çe÷+&é |ü≥¢ Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T yÓTT<ä{À¢ düŒ+~+#·ø£b˛ e&É+ ns¡Δ+ #˚düTø√<ä–q<˚! |üHÓï+&˚fi¯¢ ÁøÏ+‘· ‘˚H˚dü«j·T+>± ÄyÓ÷~+∫q Hêj·Te÷e[ ˝Àì ìã+<Ûäq\T ˙s¡T>±ìb˛j˚T ª˝≤μ düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ n˝≤ e´eVü≤]+#·&É+ z yÓ’∫Á‹. düTÁ|”+ø√s¡Tº 1997y˚T 7e ‘˚Bq |üP]Ô kÕúsTT˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ Hê´j·T e´edüú˝À ñqïyês¡T bÕ{Ï+#ê*‡q $\Te\ |ü⁄qs¡T<ëÈ≥q ù|]≥ Ä ìj·Te÷e[ì ÄyÓ÷~+∫+~. Hê´j·T+ #˚j·T≥y˚T ø±<äT,Hê´j·T+ #˚dæq≥T¢ ø£ì|ææ+#ê* ≈£L&Ü. Hê´j·TbÕ*ø£˝À ñqïyê] e´eVü≤s¡ düs¡[ Hê´j·T e´edüú ìcÕŒøÏåø£‘·|ü≥¢ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê*ï ÇqTeT&ç+ |üCÒùd $<Ûä+>± ñ+&Ü*. nì Ä ìj·Te÷e[ yÓTT<ä{À¢H˚ ù|s=ÿHêïs¡T. ªHê´j·TeT÷s¡TÔ\≈£î Á|ües¡Ôq

ìj·Te÷e[μ>± ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~q Ä ìã+<ÛäHêe[ Hê´j·Te´edüú≈£î #Ó+~qyês¡T ‘·eT $<ÛäT\qT düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#˚+<äT≈£î ø=ìï Á|üe÷D≤\q÷ ìπs›•+∫+~. |üP]Ô kÕúsTT˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä dü+<äs¡“¤+>± eTs√ ¬s+&ÉT rsêàHê\qT ≈£L&Ü ÄyÓ÷~+∫+~. dü+ã+ ~Û‘· ìj·Te÷e[˝À ìπs›•+∫q Á|üe÷D≤\H˚ ø±ø£,Hê´j·Te´edüú˝Àì yês¡T q&É#·Tø√e\dæq rs¡Tô|’ düüs¡«Á‘ê n+^ø£]+∫q Á|üe÷D≤\q÷ $~Û ìs¡«Vü≤D˝À bÕ{Ï+#·ì Hê´j·TeT÷s¡TÔ·\ MT<ä ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ <√Vü≤< ä|ü&˚ n+‘·s¡Z‘· Á|üÁøÏj·TqT uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô Hê´j·Te«edüú˝À s¡÷bı+~#ê\qï~ Ä rsêàHê˝À¢ yÓTT<ä{Ï~. Ä<äs¡Ù+ eT+∫<˚˚. nsTT‘˚,ñqï‘· Hê´j·Te´edüú˝Àì yê] e´eVü≤s¡ düs¡[ô|’ Ç{°e* ø±\+˝À mH√ï $yê<Ûë\T eTTdüTs¡T ≈£î+ ≥Tqï |üs¡´ekÕq+>± Hê´j·T bÕ*ø£ Á|üe÷D≤\T ~>∑C≤s¡T‘·THêïsTT. Hê´j·TbÕ*ø£ dü]ô|≥º&É+ yê{Ï˝À yÓTT<ä≥~. Á|üø£≥q\‘√H˚ dü]|ü⁄#·Ã≈£î+&Ü Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ Á|ües¡Ôq ìj·Te÷e[ì neT\T #˚j·÷*. n+<äT≈£î nyÓT]ø±˝Àì Hê´j·TeT+&Éfi¯¢ ‘·s¡Vü≤˝À bÕs¡<äs¡Ùø£‘·,$X¯«dü˙j·T‘· |ü⁄Hê~>± >∑\ j·T+Á‘ê+>±ìï @sêŒ≥T #˚j·÷*. Hê´j·Te´edüú |üìrs¡T˝À Á|üe÷D≤\ ø°åD‘·qT düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ n&ÉT¶ø√˝Òø£b˛e&ÜìøÏ >∑\ ¬s+&√ ø±s¡D+`<ëì ¬s+&√ rsêàqeTì #Ó|üŒe#·TÃ. Ä rsêàq+ Á|üø±s¡+ `|ü<äM d”«ø±s¡+ #˚dæq ‘·s¡yê‘· Á|ü‹ Hê´j·TeT÷]Ô dæúsêdæÔ.˝Ò<ë Ç‘·s¡ ô|≥Tºã&ÉT\ (‘·q ù|s¡T‘√ ø±ì,J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$T.˝Ò<ë ‘·qô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq Ç‘·s¡T\ ù|s¡¢‘√

ø±˙ ñqï$) s¡÷|ü+˝À>∑\ ‘·q ÄdüTÔ·\ $esê\qT zì]Δwüº >∑&ÉTe⁄˝À>± yÓ\¢&ç+#ê*. n|üŒ{Ïπø |ü<äM ã<Ûä´‘·\T ìs¡«]ÔdüTÔqï Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T ‘·eT dü+|ü<ä $esê\qTÄ rsêàq+ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ø=~›ø±\+ ˝À>± yÓ\¢&ç+#ê*. ]ø±s¡T¶ ì$T‘·Ô+ düTÁ|”+ ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô ≈£L&Ü ‘·q ÄdüTÔ\ $esê\qT yÓ\¢&ç+#ê\˙ Ä rsêàq+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Ä $<Ûä+>± ÄdüTÔ\ $esê\T yÓ\¢&ç+#·&É+ Hê´j·Te´edüú Á|ü‹wüºqT ÇqTeT&ç+|ü CÒùd<˚. nsTT‘˚,Hê´j·TeT÷s¡TÔ\, ˝Ò<ë düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<ÛëqüHê´j·TeT÷]Ô yÓ\¢&ç+#˚ ÄdüTÔ\ $esê\qT ª>√|ü´+μ >± ñ+#ê\ì n+<äT˝À ù|s√ÿq&É+ Ä rsêàq+˝Àì &=\¢ ‘·HêìøÏ ì<äs¡Ùq+. nyÓT]ø±˝À Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ q&Ée&çø£ ô|’ 1973 @Á|æ˝Ÿ ˝À nø£ÿ&ç Hê´j·TbÕ*ø£ dü+<ädüT‡ z düeTÁ>∑ Á|ües¡Ôq ìj·Te÷e[ì @&ÉTkÕs¡T¢ düe]+∫+~. Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ q&Ée&çø£ ≈£î dü+ã+~Û+∫q n+<äT˝À ø=ìï $~Ûìùw<Ûë\qT ìπs›•+#ês¡T. Hê´j·T eT÷s¡TÔ\T m≥Te+{Ï nHÍ∫‘ê´\≈£L bÕ\Œ&Ésê<äì, nqT∫‘·+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡qï uÛ≤eqqT ôd’‘·+ yês¡T ø£*+–+#·sê<äì n+<äT˝À düŒwüº+>± ù|s=ÿHêïs¡T. eè‹Ô>∑‘·+>±H˚ ø±ø£ e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+˝ÀqT yê]øÏ Ä dü÷Á‘êìï e]Ô+|üCÒXÊs¡T. Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T ªnqT∫‘·+>± e´eVü≤]düT ÔHêïs¡qï uÛ≤eqqT ôd’‘·+ ø£*–+#·sê<äqïμ ìã+<Ûäq≈£î eT]+‘· $düèÔ‘ês¡Δ+ ø£*Œdü÷Ô düe]+#ês¡T.ìj·Te÷e[øÏ nyÓT]ø± ø±+Áπ>dt #·≥º|üs¡yÓTÆq s¡ø£åDqq÷ ø£*Œ+∫+~.nyÓT]ø± düTÁ|”+ ø√s¡Tº(ô|ò&És¡˝Ÿ) Hê´j·T

nr‘·Tª˝≤μ

eT÷s¡TÔ\ MT<ä e#˚à |òæsê´<äT\ ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »s¡|ü&ÜìøÏ >±qT Hê´j·TeT+&Éfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT ≈£î M\T ø£*Œ+#˚ #·{≤ºìïnø£ÿ&É ‘Ó#êÃs¡T. Hê´j·TeT÷]Ô ô|’e∫Ãq |òæsê´<äT˝Àì »eTTqï≥T¢ <äsê´|ü⁄Ô ˝À‘˚*‘˚Hê´j·T eT+&Éfi¯¢ Äe´eVü≤sêìï Hê´j·Tdü+<ädüT‡≈£îìy˚~kÕÔsTT. dü+ã+ ~Û‘·Hê´j·T eT÷]Ôì|ü<ä$ qT+∫ ‘=\–+#·e\ dæ+~>± nyÓT]ø± Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ(Vü≤Ödt Ä|òt ]Á|ü»+fÒ{Ïyé‡)≈£î Hê´j·TbÕ*ø£ dü<ädüT‡ dæbòÕs¡düT #˚düTÔ+~. ,‘·|æŒ<ë\≈£î bÕ\Œ&˚ Hê´j·T eT÷s¡TÔ\qT |ü<äe⁄\qT+∫ ‘=\–+#·&ÜìøÏ ø±˙ Á|ü»˝À¢ $X¯«düü˙j·T‘·qT b˛>∑T #˚j·T>∑\ |ü<äΔ‘·T*ï s¡÷bı+~+#·Tø√e&É+˝À eTq+ yÓqø£ã&˚ ñHêï+. Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ ÄdüTÔ\ $esê\ô|’ ªª>√|ü´‘· ‘Ós¡μμqT ‘=\–+#·&É+ <ë«sê eTq+ Ç≥Te+{Ï $wüj·÷˝À¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘=* n&ÉT>∑Ty˚XÊ+.Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ ÄdüTÔ\ $esê\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·÷\ì Á|üø£{Ï+∫`ø£sêí≥ø£ ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt XË’˝Ò+Á<ä ≈£îe÷sY Ä Á|üÁøÏj·T≈£î Hê+~|ü*ø±s¡T. Hê´j·T eT÷s¡TÔ\ ÄdüTÔ\ $esê\qT >√|ü´+>± ñ+#ê\qï ìã+<ÛäqqT e´‹πsøÏdü÷Ô Äj·Tq á ÄdüTÔ\ $esê\qT >√|ü´+>± ñ+#ê\qï ìã+<ÛäqqT e´‹πsøÏdü÷Ô Äj·Tq ‘·q ÄdüTÔ\ $esê\qT ôd’{Ÿ˝À ñ+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+. |ü\Te⁄s¡T Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ e´eVü≤ s¡düs¡[ô|’ $yê<ë\T #Ó\πs>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝ÀπøåÁ‘· kÕúsTT˝Àì yêdüÔ$ø£ |ü]dæú‘·T\ ô|’ düs√«qï‘· Hê´j·TbÕ*ø£ <äèwæº kÕ]+#ê*. Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ ìj·÷eTø£+, ‘=\–+|ü⁄ e+{Ï$ n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´+>± ñ+&˚˝≤ #·÷&É{≤ìøÏ rdüTø√<ä–q #·s¡´\qT dü÷∫+#ê*. ‘·<ë«sêHê´j·Te´edüú˝À Á|üe÷D≤\T,$\Te\ |ü]s¡ø£åD≈£î <√Vü≤<ä+ #˚j·÷*.

s¡÷≥Te÷]Ãq nÁ>∑sê»´+

≠sVÕfi‰≠sVxtsQ©±s xms¥R∂NRPLi IÆ≤Ô∂NTP‰Li¬ø¡[©y...?

‹s¡>∑sêdæ nq÷Vü≤´ eP´Vü≤ìï Ø‹˝À X‚«‘· kÂ<Ûëìï n~Ûs√ Væ≤+∫q ‘=* q\¢ C≤rj·TT&ç>± U≤´‹H=+~q ˇu≤e÷ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î #˚dæq <ëì ø£+fÒ #Ó|æŒq e÷≥˝Ò m≈£îÿeqï $eTs¡Ù\≈£î ˝Àqj·÷´&ÉT.‘êqT #Óù|Œ$ e÷≥\T ø±<äì, nìï<˚XÊ\‘√ nyÓT]ø± dü+ã+<Ûë\qT ô|+bı+~+#·T ø√e&É+‘√ bÕ≥T n+<ä]ø° ùdïVü≤ n+~+#·&Éy˚T ‘·q @¬ø’ø£ \ø£å´eTì#ÓãT‘·Tqï <ëìì Ä#·]+#˚~X¯>±nedüs¡yÓTÆq nìï#·s¡´\÷rdüT≈£î+≥THêïs¡T.Ädæj·÷<˚XÊ\ nyÓT] ø±kÕìïVæ≤‘ê´ìïô|+bı+~+#·Tø√yê\qTø√e&É+ Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+,<˚XÊ<Ûä´ø£å |ü<ä$ì #˚|ü{Ϻq ‘·sê«‘· mqï&É÷ #˚|ü≥ºì Ø‹˝À @ø£+>± mì$T~ s√E\ bÕ≥T πøe\+ Ädæj·÷ <˚XÊ\πø ÁbÕ<Ûëq´‘· ìdü÷Ô ˇu≤e÷ |üs¡´≥q ø±s¡´Áø£eT+ s¡÷bı+<ä&É+ e÷s¡T‘·Tqï nyÓT]ø± yÓ’K]øÏ ,<ëì yÓ’K]£˝À #√≥T #˚düT≈£î+≥Tqïz >∑TD≤‘·àø£ <äèø£Œ<ÛëìøÏ n<äΔ+ |üfÒº<˚.bÂs¡ nDTÇ+<Ûäq düs¡|òüsê ˇ|üŒs<ä+ ≈£î<äTs¡TÃø√e&É+ <ë«sê uÛ≤s¡ä‘Y‘√ düTBs¡È m&Éu≤≥TqT #Ó]ù|dæq |òüTq‘· e÷J n<Ûä´ø£å&ÉT C≤]®ãTwt <Ó’‘˚. Ä dü+ã+<Ûëìï nqTã+<Ûëìï eT]+‘· eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi‚¢+ <äT≈£î nìï $<Ûë˝≤ ø£èwæ #˚düTÔqï |òüTq‘· ãsêø˘ ˇu≤ e÷~.n<Ûä´≈£åî&ÉT>± ‘êqT Çe«uÀsTTq ‘=* n~Ûø±]ø£ $+<äT≈£î uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé H˚ nVü≤«ì+#·&É+ Çs¡T <˚XÊ\ eT<Ûä´ ô|s¡T>∑T‘·Tqï düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\≈£î ,ÁbÕ+rj·T Ä+‘·sê®rj·T n+XÊ\ô|’ e´ø°Ôø£è‘·eTe⁄‘·Tqï @ø±_ÛüÁbÕj·÷ìøÏ ì<äs¡Ùq+>±H˚.@ø£+>± mì$T~ s√E\ bÕ≥T ø°\ø£yÓTÆq nB nyÓT]ø± ≈£î uÛÑ$wü´‘Y nìï $<Ûë˝≤ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ <˚XÊ˝À¢ møÏmøÏq |üs¡´{Ï+#˚+<äT≈£î ˇu≤e÷ ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡+fÒ á <˚XÊ\≈£îÄj·TqÇdüTÔqï ÁbÕ<Ûëq´‘ ·≈£îì<äs¡Ùq+>±H˚uÛ≤$+#ê*. »bÕHé,dæ+>∑|üPsY,

Fyá μj∂gRiV ¡≤T∂¨s gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´s ≠sVÕfi‰ ≠sVxtsQ©±s xms¥R∂NRPLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fyáμj∂gRiV ¡≤T∂ |msLRigRigRiáμR∂¨s À≥ÿ≠s xqsVÚ©yı LRiV. C xms¥R∂NS¨sı LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s 22—¡Õ˝ÿÕ‹[ ©yáVgRiV ≠s≤R∂ªRΩáVgS @™´sVáV ¬ø¡[ryÚLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©yáVgRiV ≠s≤R∂ªRΩ Ã¡VgS @™´sVáV ¬ø¡[}qsLi μR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV LRiWF~Liμj∂x qsVÚ©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ Fyá ˙xmsgRiºΩ ZNP[Li˙μyá GLSˆ»¡VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. C ZNP[Li˙μyá GLSˆ»¡V NRPV ™´sVVLiμR∂VgS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV, xqsLixmnsWá©´sV \¬ø¡ªRΩ©´s˘xmsLjiË, A ZNP[Li˙μyá\|ms xmspLjiÚgS @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆryÚLRiV.IN][‰ xqsLixmnsVLiÕ‹[ 10©´sVLi¿¡ 15™´sVLi μj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V DLi…ÿLRiV. xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡LiμR∂LjiNTP NRP÷¡zqs IN][‰ ZNP[Li˙μy¨sı @xmsˆgjiryÚLRiV. IN][‰ ZNP[Li˙μR∂Li GLSˆ»¡VNRPV LRiW.5áORPQáV ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVV ryÚLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ©yÀÿLÔRiV xqsLixqÛs 92Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV xqs’¡=≤U∂ ¨s B™´s*gS 75Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV Fs£qs“¡Fs£qsH ©´sVLi¿¡ xqs’¡=≤U∂¨s @LiμR∂¤«¡[ryÚLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS xmspLjiÚgS ALÛjiNRPLigS Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ xqsLixmnsWáNRPV 75Æ™s[áV xqs’¡=≤U∂¨s @LiμR∂¤«¡[ryÚLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi C ZNP[Li˙μyá GLSˆ»¡VNRPV @L>RiªRΩ NRP÷¡gji©´s xqsLi xmnsWá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[ryÚLRiV. C xms¥R∂NS¨sı ©yáVgRiV xqsLi™´sªRΩ=LSá Fy»¡V @™´sVáV ¬ø¡[ryÚLRiV. Æ©sáNRPV 50 xqsLixmnsWáNRPV ø]xmsˆV©´s C xms¥R∂NRPLi©´sV @™´sVáV ¬ø¡[ryÚLRiV. ˙xmsºΩ xqsLixmnsW¨sNTP Fs¨s≠sVμj∂ lgi[Æμ∂áV @LiμR∂¤«¡[ryÚLRiV. C lgi[Æμ∂áV Æ™s[VáV LRiNRP\Æ™sV©´s x§¶¶¶LS˘©´s LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´sÆ™s[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[ryÚLRiV. ¤«¡Lji= A™´soáV ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, NRPLÒS»¡NRP, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qsLiμR∂V NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. C xms¥R∂ NRPLi @™´sVáV ™´sÃ˝¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ xqsLixmnsWáV ™´sVLjiLiªRΩ ALÛjiNRP xmsLjixmsoxtÌsQªRΩ©´sV ryμ≥j∂Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV.@Æ©s[NRP ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V C lgi[Æμ∂á©´sV ≠s˙NRPLiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV.N]¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ©yzqsLRiNRPLi lgi[Æμ∂á©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[aSLRi¨s, ™y…”¡¨s ºΩLjigji @xmsˆgjiLiøyLRiV. μk∂Liª][ Fyá ZNP[Li˙μyáNRPV FyáV @LiμR∂NRP F°™´s≤R∂Li, ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ μ≥R∂LRi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xmsáV ZNP[Li˙μyá©´sV ™´sVWzqs Æ™s[aSLRiV. ºΩLjigji ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]ªRΩÚgS ≠sVÕfi‰ ≠sVxtsQ©±s }msLRiVª][ Fyá ˙xmsgRiºΩ ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡VNRPV xqs©´sıQμÙR∂ @™´soª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[  ¡Õfi‰ ≠sVÕfi‰ ∏R∂VW¨s»˝¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s 54 ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s 216 xqsLixmnsWáNRPV C ZNP[Li˙μyá©´sV @xmsˆgjiLiøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV π∏∂W¿¡xqsVÚ©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV \|qsªRΩLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV ALÛjiNRPLigS xmsLjixmsoxtÌsQªRΩ©´sV ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS C N]ªRΩÚ xms¥R∂NS¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ C ZNP[Li˙μyá GLSˆ»¡VNRPV 5 Æ™s[á xqsLixmnsWáV @L>RiªRΩgS NRP÷¡gji D©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. C xms¥R∂NS¨sı ™´sVVLiμR∂VgS Àÿ˘LiN`P ÷¡LiZNP[“¡ D©´sı xqsLixmnsWáNRPV 3 ©´sVLi¿¡ 5 áORPQá LRiWFy∏R∂VáV @L>RiªRΩ D©´sı ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáNRPV @xmsˆgjiLiøR¡©´sV©yıLRiV.

nyÓT]ø± #·÷|ü⁄ e÷]+~. Ä]›ø£+>± rÁe qcÕº\qT ø=ì ‘Ó#·TÃ≈£îqï nyÓT]ø± ≈£î Ç|ü&ÉT Ädæj·÷<˚XÊ\‘√ dü‘·‡+ ã+<Ûë\T n‘·´edüs¡eTj·÷´sTT. @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç |ü•ÃeT <˚XÊ\‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\qT ø=qkÕ–+∫ uÛ≤s¡‘Y,#Ó’Hê e+{Ï<˚XÊ\ »qkÕæ+Á<ä‘·qT,eqs¡T\ kÕeTsêΔ´ìï $düà] +∫q nyÓT]ø±≈£î Ädæj·÷˝À n‹ô|<ä› <˚XÊ˝…’q á ¬s+&ç+ {Ï‘√ ã\yÓTÆq,dæús¡yÓTÆq sê»ø°j·T,Ä]Δø£ |ü+<Ûëìï ô|q y˚düTø√e&É+ nqï~ nìyês¡´+>±H˚ e÷]+~. nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å |”sƒêìï mes¡T n~Ûs√Væ≤+∫Hê n‘·&ç |ü<äM ø±\+˝À nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü≤\T eTT+<äT>±H˚ Ksê¬s’b˛‘êsTT. |”sƒêHÓøÏÿq n~ÛH˚‘· #˚j·÷*‡+<ä˝≤¢ Ä eP´Vü≤\qT Ä#·s¡D≤‘·àø£+ #˚j·T&Éy˚T.n+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ã\yÓTÆq H˚|ü<∏ë´ìï @sêŒ≥T #˚düTø√e&Éy˚T.¡sêqT£qï |üø£å+ s√E˝À¢ πøe\+ Ädæj·÷ <˚XÊ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdü÷Ô...ˇø£ s¡ø£+>± ‘·q n<Ûä´ø£å ø±\+˝À nqTdü]+#·uÀj˚T $<˚XÊ+>∑ $<Ûë qeP´Vü≤ìïÄ$wüÿ]dü÷Ô ˇu≤e÷ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T Hêïs¡T.¬s+&ÉT e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ nyÓT]ø± #·]Á‘· qT

#Ó’Hê,<äø£åDø=]j·÷,<˚XÊ˝À¢ $düèÔ‘·yÓTÆq nC…+&Ü‘√H˚ ˇu≤e÷ á |üs¡´≥q ‘·\ô|{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæq yÓ+≥H˚ yÓ’{ŸVü≤Ödt˝À eTH√àVü≤Hé ‘√ ø°\ø£ uÛÒ{°øÏ s¡+>∑+ Ç|üŒ{Ïπø dæ<äΔyÓTÆ+~.ˇu≤e÷ |üs¡´≥qqT πøe\+ n~Ûø±]ø£ |üs¡´≥ q>± uÛ≤$+#·&ÜìøÏ m+‘· e÷Á‘·+ M˝Ò¢<äT. á <˚XÊ\ ìï+{Ï‘√q÷ ns¡ø=s¡>±ñqï ã+<ÛëìïÄ]Δø£, sê»ø°j·T, yê´bÕs¡,yêDÏ»´dü+ã+<Ûë\qT ÇqTeT &ç+#·Tø=H˚+<äT≈£î nyÓT]ø± #˚düTÔqï ãèVü≤‘·Ôs¡ Á|üj·T‘·ï+>±H˚ M{Ïì uÛ≤$+#ê*‡ ñ+≥T+~. ¬s+&√ Á|ü|ü+#· j·TT<äΔ+ eTT–dæq |üŒ{Ïø° Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˙ï nìï ø√D≤˝À¢q÷ $düèÔ‘·yÓTÆq |ü]es¡Ôq≈£î ˝Àqj·÷´sTT. Ä]Δø£+>± ã\|ü&ܶsTT. sê»ø°j·T+>± n+‘·s¡Z‘· X¯øÔÏj·TT≈£îÔ\qT dü+‘·]+#·T ≈£îHêïsTT. >∑‘·+˝À ñqï+‘· ñqï‘· kÕúsTT˝À nyÓT]ø± ø°]Ô Á|ü‹wüº\T ˝Òe⁄. ô|‘·Ô+<ëØ <Û√s¡DT\≈£î <ë]øÏ sêì <˚XÊ\qT <ä+&ç+∫ eTØ <ë]øÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ ‘·‘ê«ìøÏ n\yê≥T |ü&ɶ nyÓT]ø± n˝À#·q\÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷sêsTT. eTTK´+>± Ä]Δø£ e÷+<ä´+ |ü]dæú‘·T\T ÄÁ>∑ sê»´+˝À á s¡ø£yÓTÆq e÷s¡TŒ\≈£î Ä»´+ b˛XÊj·Tq&É+ n‹X¯jÓ÷øÏÔ@$T ø±<äT. yÓ’s¡+˝À ø±≈£î+&Ü yÓTÆÁ‹‘√H˚ Á|ü|ü+#· \øå±´\qT kÕ~Û+#·Tø√e#·TÃqqïìC≤ìïÁ>∑Væ≤+#·&É+e˝Ò¢nyÓT]ø±Ä˝À#· q˝À ¢áe÷s¡TŒ\T@s¡Œ&É{≤ìøÏø±s¡DyÓTÆ+~. C≤]®ãTwt eTT+<äTes¡≈£LnyÓT]ø±qT bÕ*+∫q n<Ûä´≈£åî \+<äs¡÷ yÓ T T‘· Ô + Á|ü | ü + #êìïXÊdæ + #˚ + <ä T ≈£ î ,˝§+>∑ ì <˚ X Ê\qT <ë]øÏ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äTπøÁ|üj·T‹ï+#ês¡T,dü+j·TeTq+,kÕeTs¡dü ´+nqï$‘·eT yÓ+≥ñ+&˚<˚XÊ\ $wüj·T+˝ÀH ˚Á|ü<ä]Ù+# ˚yês¡T.ø±˙ˇu≤e÷n<Ûä´ø£å|”sƒêHÓøÏÿq ‘·sê«‘·nÁ>∑sê»´+ rs¡T˝Àq÷,b˛ø£&É˝Àq÷, Ä˝À#·q ˝Àq÷,≈£L&Ü ô|qT e÷s¡TŒ\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT

düVü≤q+‘√ Ä˝À∫ùdÔH˚ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+

sêe÷sêe⁄ì m|ü&ÉT #·÷dæHê @<√ ø√˝ÀŒsTTq yê&ç˝≤ ø£ìŒdüTÔ ñ+{≤&ÉT.. n‘·ì ùdïVæ≤‘·T\T ã+<ÛäTe⁄\T mìïkÕs¡T¢ n & ç – H ê <ë≥y˚düTÔH˚ ñ+&˚yê&ÉT. ø±˙ me]ø° #Ó|üø=H˚ yê&ÉT ø±<äT.n‘·ì $∫Á‘· Á|ües¡Ôq n‘·ì uÛ≤s¡´≈£î rÁe e÷qdæø£ Äy˚<äq ø£*–+∫+~. @+{Ï á eTìwæ u≤<ÛäqT |ü+#·Tø√&ÉT. me]øÏ #Ó|üŒ&ÉT nì #ê˝≤ kÕs¡T¢ eT<Ûäq |ü&ÉT‘·T+&˚~. mìï kÕs¡T¢ #Ó|æŒq n‘·qT uÛ≤s¡´ eTT+<äT @$T »s¡>∑q≥Tº ñ+&˚yê&ÉT. ø±˙ ˇø£{Ï e÷Á‘·+ n‘·ì uÛ≤s¡´≈£î ns¡Δ+ nsTT+~. ‘·q uÛÑs¡Ô e÷qdæø£ Ä+<√fi¯q˝À ñHêï&Éì e÷Á‘·+ ‘Ó\TdüTÔ+~. ø±ì Ç‘·qT <ëìì rs¡TÃ≈£îH˚ e÷s¡Z+ ‘Ó*j·Tø£ rÁe Ä+<√fi¯qqT ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛‘·THêï&ÉT.Bìì m˝≤¬>’Hê |ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕ\ì Ä˝À#·q ‘√ n‘·ì ∫qïHê{Ï ùdïVæ≤‘·T&ÉT ‘·q ≈£î≥T+u≤ìøÏ ø±e\dæq e´øÏÔ nsTTq yÓ+ø£Á{≤e⁄≈£î ˇø£ kÕ] ‘·q uÛÑs¡Ô |ü&ÉT‘·Tqï e÷qdæø£ Ä+<√fi¯q >∑Ts¡T+∫ n‘·qT ‘·q˝ÀH˚ u≤<Û ä |ü&ÉT‘·Tqï eT<Ûäq+ >∑T]+∫ #Ó|æŒ+~.düπs H˚qT ˇø£ kÕ] eTq yê&ç‘√ e÷{≤¢&É‘êqì #ÓbÕŒ&ÉT. ˇø£ s√E |üìy˚fi¯\T eTT–+#·T≈£îì Ç+{ÏøÏ yÓ\T‘·÷ sêe÷sêe⁄øÏ bò˛Hé #˚dæ á s√E ø=+#Ó+ |üìñ+~.M\T #·÷dæø=ì sê>∑\yê? nì n&ç>±&ÉT.eTT+<äT ø=+‘· ‘·≥|ü{≤sTT+∫Hê Ç<ä›] eT<Ûä´ ñqï ùdïVü‰ã+<Ûä+ >∑T]+∫ e÷≥ø±<äq˝Òø£ b˛j·÷&ÉT.Ç<ä›s¡T ø£\dæ s√&ÉT¶ |üø£ÿq ñqï {° ‘ê>±s¡T. á s√E m+<äTø√ eT÷&û>± ñ+~ @$T #˚<ë›+ nì Ä˝À#·ùdÔ qTe⁄« C≤„|üø£+

e#êÃe⁄. yÓ+≥H˚ ˙≈£î bò˛Hé #˚kÕqT.nHêï&ÉT yÓ+ø£Á{≤e⁄.düπs ø£<ë! Ç|ü&ÉT @$T #˚<ë›+ nì nHêï&ÉT sêe÷sêe⁄. ø=+#Ó+ ùd|ü⁄ bÕsYÿ˝À ≈£îs¡TÃì eTqdüT ≈£î<äT≥ |ü&çq ‘·sê«‘· yÓfi¯¢<ë+.bÕsYÿ˝À ˇø£ #√≥ ≈£îs¡TÃqï Ms¡T #ê˝≤ùd|ü⁄ |æ#êÃbÕ{Ï e÷≥\T e÷{≤¢&ÉT≈£îHêïs¡T. ne⁄qTsê sêe÷sêe⁄ eT]Ãb˛j·÷qT,ìqï dædüºsY ø£ì|æ+∫+~sê! qTe⁄« eTqdüT˝À @<√ ô|≥Tº≈£îì u≤<Ûä |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ #Ó|æŒ+~sê! nHêï&ÉT.‘·≥|ü{≤sTT+∫q yÓ+ø£Á{≤e⁄ nuÒ“ @MT ˝Ò<äT nHêï&ÉT. eT] m+<äTø√ ˙e⁄ á eT<Ûä´ eT÷&û>± ñHêïe⁄ ˙>∑T]+∫ ‘Ó*dæq Hê≈£î #ÓãT‘êyê nì nHêï&ÉT yÓ+ø£Á{≤e⁄. sêe÷sêe⁄ #ê˝≤ düTìï‘· eTqdüT‡ ø£\yê&Éì ‘Ó*dæq yÓ+ø£Á{≤e⁄ sêe÷sêe⁄‘√ düeTdü´\T ˝Òì yê&ÉT ñ+&É&ÉTsê! n+<ä]ø° @<√ ˇø£ düeTdü´ y˚~Ûdü÷ÔH˚ ñ+≥T+~, nsTT‘˚ eTT+<äT>± Ä düeTdü´qT ne>±Vü‰q #˚düT≈£îì <ëìì ‘=*–+#·T≈£îH˚ e÷s¡Z+ nH˚«wæ+#·Tø√yê* nHêï&ÉT. eTìwæ eTìwæø° #ê˝≤ ‘˚&Ü ñ+≥T+~. ˇø£ kÕ] me]HÓ’Hê n&ÉT>∑T MT≈£î dü+‘√wü+ ø±yê˝≤ nì .yÓ+≥H˚ sƒ¡≈£îÿq ø±yê\ì n+{≤s¡T. n<˚ MTs¡T Äq+<ä+>± ñHêïsê nì n&ç–‘˚ n|ü⁄Œ&ÉT yê]qT+&ç düe÷<Ûëq+ yÓ+≥H˚ sê<äT. ø=+<äs¡T #Ó|üŒs¡T. n+fÒ eTq+ m˝≤ ñHêï m˝≤ ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïeTT nH˚ $wüj·÷\MT<ä Á|üX¯ï\≈£î n+‘· ‘˚&Ü ñ+~. Ç$ eTq J$‘ê*ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|ækÕÔsTT. á ‘˚&ÜqT >∑T]Ô+#·&É+ <ë«sê eTq˝À s¡>∑T\T‘·Tqï ndü+‘·è|æÔì m+‘·es¡≈£L ñ+<√ qì ‘Ó\TdüT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·Te#·TÃ. <ëìì ‘Ó\TdüT≈£îqï s√Eq eTq+ nqT≈£îqï ñqï‘· e÷sêZ\qT kÕ~Û+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·e#·TÃ. ˝Ò<ë <ëì>∑T]+#˚ Ä˝À∫dü÷Ô J$‘êìï eè<Ûë>± ≈£L&Ü #˚düTø√e#·Tà nì e´>∑´+>± e÷{≤¢&Ü&ÉT. Ä e÷≥≈£î sêe÷sêe⁄ yÓ+ø£Á{≤e⁄ ø£fi¯¢˝ÀøÏ #·÷kÕ&ÉT. n~ |ü{Ϻ+#·Tø√q≥Tº yÓ+ø£Á{≤e⁄ #Ó|ü≈£î+≥÷ b˛‘·THêï&ÉT. nqedüs¡+>± nø£ÿs¡≈£î sêì $wüj·÷\MT<ä <äèwæº ô|{Ϻ eTqXÊ+‹ ˝Ò≈£î+&Ü #˚düT≈£îì düeTdü´\T ø=ì ‘Ó#·TÃø√e&É+ e\¢ @$T Á|üjÓ÷»q+ #Ó|ü nHêï&ÉT. ø=+‘·eT+~ #·÷&ÉT yês¡T ne‘·* yê] $wüj·÷\˝À y˚\T |ü{Ϻ düeTdü´\T ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤s¡T.Ms¡T |ü<䛋 n+fÒ ‘·q≈£î e÷*q <Ûäs¡à+ >± #Ó|ü≈£î+{≤eTì ˙≈£î ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT. Bìe\¢ yês¡T |ü&˚ y˚<äq n+‘êÇ+‘ê ø±<äT. nsTT‘˚ Bì˝À ˇø£ $wüj·T+ <ë>∑T+~. M] e\¢ ø=ìï |ü]dæú‘·T\˝À ø=+‘·eT+~øÏ ø£\dæ sêe#·TÃ. n+‘·e÷Á‘·+ #˚‘· n+<ä]ø° Ç~ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì nqTø√e&É+ bıs¡bÕ≥T nHêï&ÉT.

Á|ür $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø√e&É+˝À ‘·|ü˝Ò<äT. ˇø£ $<Ûä+>± Ç~ nedüs¡y˚T. ø±ì nìï $wüj·÷\T eTq≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·Tì nqTø√e&É+ ≈£L&Ü bıs¡bÕfÒ!. nHêï&ÉT.eTq≈£î nìï Vü≤+>∑T\T ,Äsꓤ{≤\T ñ+&Ée#·TÃ. ø±˙ n˙ï dü+‘√cÕìï $T>∑\Ãe⁄. dü+‘√wü+ nH˚~ ˇø£ e÷qdæø£ dæú‹. n~ eTq eTqdüT‡qT ñ‘˚Ô»+ #˚dæ eTq≈£î ˇø£ s¡ø£yÓTÆq Áù|s¡DqT ø£*–düTÔ+~. eTq X¯Øs¡ø£+>± #˚ùd |üqT\qT e÷s¡TÃø√e&É+ <ë«sê eTq dü+‘√cÕìï eTq e÷qdæø£ Á|üeè‘·TÔ\qT e÷s¡TÃø√e#·TÃ. nì e÷qdæø£ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T #ÓãT‘·Tqï≥Tº eTq+ $+≥÷ ñ+{≤+.eTq*ï me¬s’Hê |ü\ø£]+∫Hê H˚qT #ê˝≤ u≤>∑THêïqT nì eTqdüT˝À u≤<ÛäqT <ë#·T≈£îì #Óô|Œ ã<äT\T ø£˙dü+ u≤>∑THêïqì #Ó|üŒ&É+ <ë«sê eTq+ ø=+‘· es¡≈£î Äq+<ä+ qT ø£*–+#·Tø√e#·TÃ.n+fÒ Bì ñ<˚›X¯+ H˚qT Äq+<ä+>± ñHêïqì nqT≈£î+fÒ ì»+>±H˚ MT≈£î Äq+<ä+ >± ñqï≥T¢ nqTuÛÑ÷‹ ø£\TZ‘·T+~. eTqdüT‡ Äq+<ä+>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT eTqdüT‡øÏ ìùdÔ»+ ÄeVæ≤+#·<äT. eTqøÏ >±ì eTqyê]ì >±ì ∫≥º∫es¡ es¡≈£î Äs√>∑´+>± #·÷&É˝Òø£b˛sTTHê M{Ï ø£+fÒ düT\uÛÑyÓTÆq e÷s¡Z+ ‘√{Ïyê]ì dü+‘√wü+ |ü]#˚+<äT≈£î eTq+ dü+‘√wü+>± ñ+&˚+<äT≈£î Ç~ düT\uÛÑyÓTÆq e÷s¡Z+ >± ñ+≥T+<äì Hê≈£î ˇø£ ô|<ë›j·Tq #Ó|æŒq $wüj·÷ìï H˚qT Ä#·]+∫ ˙≈£î #ÓãT‘·THêïqì nHêï&ÉT. n+fÒ eTq+ #·÷ùd <äèwæºì ãfÒº eTq≈£î düe÷»+ ø£ì|ædüTÔ+~. eTq <ës¡T\T ø£ìŒkÕÔsTT. eTìwæ Ç‘·s¡T\ rs¡TqT e÷s¡Ã˝Òø£b˛sTTHê yê] |ü≥¢ ‘·q Á|ües¡Ôq düÁø£eT+>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√e&É+ ˇø£ eT+∫ e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+>± #Ó|üø√e#·Ãì nHêï&ÉT. m|ü&Ó’‘˚ eTìwæ ‘·q≈£îqï |ü]dæú‘·T\qT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì ‘·q˝Àì ñqï ˝À≥TbÕ≥T¢qT e÷s¡TÃø√e&ÜìøÏ ˝Ò<ë dü]~<äT›ø√e&ÜìøÏ ‘·q >∑e÷´\qT düT\uÛÑ+>± #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ ‘˚*ø£>± ñ+≥T+~. Ä nedüs¡+˝À+∫ #·÷&É>±H˚ |ü]dæú‘·T\T≈£L&Ü ne©\>± n+#·Hê y˚j·T>∑\ X¯øÏÔ ø£*– yê{Ïì »sTT+#˚ e÷s¡Z+ ø£ìô|&É‘ê&ÉT. @<Ó’Hê düeTdü´\qT+&ç eTq*ï ãj·T≥ |ü&Éy˚ùd~ @<Ó’Hê ãj·T≥ edüTÔe⁄ ø±<äT eTq Ä˝À#·q˝Ò.nHêï&ÉT yÓ+ø£Á{≤e⁄.m|ü&Ó’‘˚ eTq Ä˝À#·q\‘√ ˇø£ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ ø£qT>=q >∑*–q Hê&ÉT Ä düeTdü´ ˇø£ düeTdü´>±H˚ ø£ì|ü+#·ø£b˛e#·TÃ. nì ‘·q ñb˛<ëÈ‘êìï eTT–+#ê&ÉT. n+‘· es¡≈£L m+‘√ z|æø£>± $qï sêe÷sêe⁄ ‘·q eTqdüT‡˝Àì ñqï u≤<Ûäq+‘ê yÓfi¯fl>∑ø±ÿ&ÉT.|üP]Ô>± $qï yÓ+ø£Á{≤e⁄ <ëìøÏ H˚qT #Ó|æŒq $wüj·÷\˝ÀH˚ ˙ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ ñ+~. ø=+#Ó+ ‘Ó*$>± ø=+#Ó+ ‘Ó*ø£>± Ä˝À∫+ùdÔ <ëìøÏ |ü]cÕÿs¡+ ˙y˚ ø£qT>√+{≤e⁄. nì #Ó|æŒ düπs |ü<ä Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ f…Æ+ nsTT´+~ n+≥÷ Ç+{Ï <ë] |ü{Ϻ+#ê&ÉT. ‘·q düeTdü´qT m˝≤ |ü]wæÿ]+#·Tø√yê˝À ns¡Δ+ #˚düT≈£îqï sêe÷sêe⁄ ‘˚*¬ø’q eTqdüT‡‘√ Äq+<ä+>± Ç+{Ï <ë] |ü{≤º&ÉT.

mìïø£\ HêHêsêΔ\T 1.Á|üC≤Hêj·T≈£î\T ?s¡ø£åD˝Òø£b˛‘˚Á|ü»\eT<Ûä´≈£îsê˝Òì Hêj·T≈£î\T 2. Á|üC≤|ü+|æD° ? ]–Z+>¥ ø√dü+ »Hêìï ‘·s¡*+#·&É+ 3. ÄÁ>∑Vü≤+ ? ì»+ #Ó$qã&ç‘˚ ‘·qTï≈£î e#˚Ã~. 4.ø=+&É >∑Ts¡TÔ\T ? Ç+{Ï düú˝≤\≈£î s¡÷{Ÿ e÷´|ü⁄\T 5. yÓTìô|òk˛º ? #Ó|æŒ+~ $qT #·]Á‘· n&É≈£îÿ 6.|üs¡Te⁄ ? m+‘· yÓ~øÏHê ø£q|ü&Éì~ 7.M~Û BbÕ\T ? |ü>∑˝Ò yÓHÓï\ nì s¡TEe⁄ #˚ùd$. 8.eTTs¡T>∑Tø±\« ? eTTì‡bÕ*{° nì >∑Ts¡TÔ|üfÒº≥Tº #˚ùd~. 9.bı‘·TÔ ?ˇø£]H=ø£s¡T z&ç+#·Tø√e&ÜìøÏ ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ä+

10$TÁ‘· |üøå±\T ? $TÁ‘·e÷ nqTø=qï X¯Á‘·T|üøå±\T


eT<ä÷ïsY˝À |òüTq+>± sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü »j·T+‹ eT<ä÷ïsY, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eTsê«&˚>∑*¢˝À X¯óÁø£yês¡+ Áo sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü »j·T+‹ y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Áo s¡T∫ø£ kıôd’{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄˝…’q sêeTø£èwüí|üs¡eTVü≤+dü |ü⁄{Ϻs√Eq dü+düèÿ‹, dü+s¡ø£åD dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡TÁ<ä+>¥s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêeTø£èwüí >=|üŒ ‘·|üdü‡+|ü⁄qTï&Éì, düs¡«e÷qe kÂÁuÛÑ‘·è‘·«+ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ <Ûë´q+˝À ìeT>∑ïeTj˚T´yê&Éì ‘·qqT $T+∫q •wüß´&Ó’q kÕ«$T $y˚ø±q+<äqT r]Ã~~› uÛ≤s¡rj·T dü+düèÿ‹ Wq´‘ê´ìï Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï #ÓbÕŒs¡ì Äj·Tq ø=ìj·÷&Üs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TTe≈£î\T s¡TÁ<ä+>¥ s¡y˚Twt, u≤\T nbÕŒ, \ø£Hé‹yê], dü+‘√wt, u≤\T, dü+Jyé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e´ekÕj·T j·÷+Á‹ø£s¡D≈£î sêsTTr\T lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁw”ºj·T ø£èwæ $ø±dt jÓ÷»q |ü<∏äø£+ øÏ+<ä e´ekÕj·T j·÷+Á‹ø£s¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± sêsTTr\T ÇdüTÔqï≥T¢ düVü‰j·T e´ekÕj·T dü+#ê\≈£î\T ÄsY.s¡$Á|üø±XŸ #ÓbÕŒs¡T. 2011-12 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ á |ü<∏äø£+øÏ+<ä sêsTTr‘√ ≈£L&çq |ü]ø£sê\qT ¬s’‘·T dü+|òü÷\≈£î, e´øÏÔ>∑‘· ¬s’‘·T\≈£î n+<äCÒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢≈£î 1.14 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ u≤´+≈£î *+πøõ ˇ|üŒ+<ä+ »]–+<äì, $$<Ûä j·T+Á‘ê\T ø±yê*‡q ¬s’‘·T\T eT+&É\ e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+∫ $esê\T ‘Ó\TdüTø√yê\Hêïs¡T.

X¯ìyês¡+,25 |òæÁãe] 2012

Ä\j·T |üP»] eTè‹ ìC≤+kÕ>∑sY, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À ˇ&˚¶|ü*¢ •yês¡T˝À <ä‘·ÔÁ‘˚j·T Ä\j·T |üP»] øÏwüHé eTVü‰sêCŸ (80) nH˚ |üP»] X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ nHês√>∑´+‘√ eTè‹ #Ó+<ës¡T. áj·Tq 20 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ˇ&˚¶|ü*¢ Á>±eT •yês¡T˝À <ä‘·ÔÁ‘˚j·T Ä\j·T ìsêàD+≈£î lø±s¡+ #·÷{Ϻ düTe÷s¡T 5 \ø£å\ e´j·T+‘√ <ä‘·ÔÁ‘˚j·T Ä\j·÷ìï ì]à+#ês¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ <ä‘·Ô »j·T+‹ s√E nqï<ëq+ ø±s¡´Áø£eT+, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. X¯óÁø£yês¡+ s√Eq Ä\j·T ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À n+‘·ÁøÏj·T\T »]>±sTT. á n+‘·ÁøÏj·T\≈£î #·÷≥Tº |üø£ÿ\ Á>±eT\ >√s¡Z˝Ÿ n#·Ã+ù|{Ÿ, ìC≤+kÕ>∑sY, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ Á|ü»\T e∫à uÛÑøÏÔ uÛÑ»q‘√ n+‘·ÁøÏj·÷˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\ b˛düºs¡T¢ Ä$wüÿs¡D m&É|ü*¢, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): m&É|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› X¯ó Áø£yês¡+ eT+&É\ m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T á HÓ\ 25q #˚|ü{ºqTqï ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T b˛düºs¡¢qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î nìï eT+&Ü\˝À¢ ìs¡Vü‰s¡Bø£å\T #˚|ü&ÉT‘êj·Tì Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. mdæ‡ eØZø£s¡D≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#ê\ì eØZø£s¡D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m&ÉŒ*¢ eT+&É\ m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T b˛XË{Ϻ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êsY® &É|ü\ #·+Á<äj·T´, j·T÷‘Y ø£˙«qsY &É˝≤¢ düTπswt, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù »+\+ b˛XË{Ϻ, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT ñbÕBÛ Vü‰MT y˚T≥¢ õ˝≤¢ dü<ädüT‡ m&ÉŒ*¢, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):eTVü‰‘·à>±+<Ûë C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏ä+˝À |üì #˚ùd y˚T≥¢≈£î X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+ Hê+<˚yéyê&É˝À õ˝≤¢ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ @|æ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ uÀ<ÛäHé &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù m+.ô|<äT›\T |üÁ‹ø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.á |ü<∏äø£+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔqï y˚T≥¢≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Vü‰MT\T neT\T ø±ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.ˇø£ ≈£L©ô|’ Ç#˚à bÕ]‘√wüø£+qT ˇø£ s¡÷bÕsTT qT+&É* ¬s+&ÉT s¡÷bÕsTT\≈£î >∑&ɶbÕsê\qT kÕqã≥º&ÜìøÏ s¡÷.5 qT+&ç 10 s¡÷bÕsTT\T ô|+#·÷ Jy√ HÓ+.39qT Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+<äì ø±ì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î neT\T #˚j·Tø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì Äj·Tq $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.H˚&ÉT »s¡>∑qTqï õ˝≤¢ dü<ädüT‡≈£î e´ekÕj·T ø±]àø£ ≈£L©\T y˚T≥T¢ n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì dü<ädüT‡qT »j·TÁ|ü<ä+ #Ój·÷´\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

18 ôV≤#Y|æ ∫qïÁ{≤ø£ºsY |üP]Ô <Ûäs¡ 2.86\ø£å\T ø±>± ¬s’‘·T dü+|òü÷\≈£î 1.43\ø£å\T , e´øÏÔ>∑‘· ¬s’‘·T\≈£î 45y˚\ sêsTTr ÇdüTÔHêïeTHêïs¡T. 24 ôV≤#Y|æ ∫qïÁ{≤ø£ºsY |üP]Ô <Ûäs¡ 4.90 \ø£å\T ø±>± ¬s’‘·T dü+|òü÷\≈£î 2.45\ø£å\T, e´øÏÔ>∑‘· ¬s’‘·T\≈£î 45y˚\ s¡÷bÕj·T\ sêsTTr #Ó*¢kÕÔeTHêïs¡T. s√{Ày˚≥sY |üP]Ô <Ûäs¡ 80y˚\T ø±>± dü+|òü÷\≈£î, e´øÏÔ>∑‘· ¬s’‘·T\≈£î 30y˚\ #=|ü⁄Œq sêsTTr #Ó*¢kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Ä{ÀyÓT{Ïø˘ |ü+≥ H√]Œ&ç j·T+Á‘·+ |üP]Ô <Ûäs¡ 4.10\ø£å\T ø±>± sêsTTr 1.50 \ø£å\T ñ+≥T+<äHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü e÷+dü+ $Áø£sTT+#·e<äT› |æ≥¢+, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):|æ≥¢+˝À nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü e÷+dü+ $Áø£sTTdüTÔqï e÷+dü+ ø=≥Tº\ô|’ X¯óÁø£yês¡+ |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±] $ì‘Y≈£îe÷sY <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Á>±eT+˝À e÷+dü+ πø+Á<ë\˝À m|ü&√ ø√dæq e÷+kÕìï $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì ‘·q≈£î düe÷#ês¡+ e∫Ã+<äHêïs¡T.n+<äT≈£î |æ≥¢+ Á>±eT+˝À >∑\ e÷+dü+ ø=≥¢ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ Hêdæs¡ø£+>± e⁄qï e÷+dü+ô|’ |òæHêsTT˝Ÿ #·\¢&É+, e÷+dü+ $Áø£j·T πø+Á<ë\qT X¯óÁuÛÑ+>± e⁄+#·Tø=yê\Hêïs¡T.eT+kÕìï CÖ*\˝À ø£*Œ e⁄+#ê\ì #·÷dæ+#ês¡T.y˚Tø£ e÷+dü+ $Áø£sTT+#˚ yês¡T ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT y˚Tø£\ô|’ eTTÁ<ä y˚sTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T.n˝≤ eTTÁ<ä #˚sTT+∫q ‘·\ø±j·TqT e÷+dü+ nsTTb˛j˚T+‘· es¡≈£î e⁄+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.m˝≤+{Ï Ä<Ûës¡\T ˝Ò≈£î+&Ü |üX¯óe÷+dü+ $Áø£sTTdüTÔqï Ç<ä›]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À nj·Tq‘√bÕ≥T ‘·Tø±sê+, ø±ìùdºãT˝Ÿ >∑+>±<ÛäsY e⁄Hêïs¡T.

>√<˚à>±+˝À dü«j·T+ |ü]bÕ\q ~H√‘·‡e+ |æ≥¢+, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì >√<˚à>±+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\T dü«j·T+ |ü]bÕ\q ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± $<ë´s¡Tú\T ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± e÷sês¡T.ˇø=ø£ÿ ‘·s¡>∑‹øÏ |ü<äe‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T yê]øÏ |æs¡´&éyÓ’CŸ>± ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ø=qkÕ–q á ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ n_Ûq+<äq düuÛÑ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.Ç+<äT˝À $<ë´s¡Tú\T ø£qã]Ãq Á|ü‹uÛÑqT ñbÕ<Ûë´j·TT\T n_Ûq+~+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $<ë´s¡Tú\≈£î dü+e‘·‡s¡+˝À ˇø£ÿkÕ] ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ ñbÕ<Ûë´j·TT\ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î uÛÑj·T+ b˛‘·T+<äHêïs¡T.$<ë´s¡Tú\T ø£wüº|ü&ç #·~$‘˚ $»j·T+ yê] dü«+‘·+ ne⁄‘·T+<äì yês¡T nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

>±+<Ûë]˝À ñ∫‘· |òæõjÓ÷<∏Ós¡|òæ yÓ’<ä´ •_s¡+ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq m&É¢ sêC≤¬s&ç¶ >±+<Ûë], |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):>±+<Ûë] eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯óÁø£yês¡+ sêJyé $<ë´$TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À |òæõjÓ÷<∏Ós¡|ò” ø±´+|t ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~.á dü+<äs¡“+>± |òæõjÓ÷<∏Ós¡|òædtº yÓ’<ÛäT´&ÉT eTùV≤wt yÓTT‘·Ô+ |ü~ eT+~ $ø£˝≤+>∑T\≈£î |òæõjÓ÷<∏Ós¡|ò” yÓ’<ä´ |üØø£å\T »]|æq≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.á ø±s¡´ Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY ¬ø<∏ëe‘Y øÏwüHé, e÷DÏø£´+, ◊Ç ÄsY{Ï Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT m+.ô |+≥j·T´, $ø£˝≤+>∑T\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

NRPÀÍÿá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s @μ≥j∂NSLRiVáV Æ©sÃ˝¡WLRiV, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): NS™´s÷¡¨s A©´sVNRPV¨s D©´sı AL`i@Li≤`∂ ’d¡L][≤ÔR∂V, ™´sVLiμy≤T∂¬ø¡LRiV™´so ™´sVμ≥R∂˘ LRiW.5 N][»˝¡ ≠sáV™´s¬ø¡[}qs xqsV™´sWLRiV lLiLiÆ≤∂NRPLSá ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*xqÛsáLi A˙NRP™´sVfl·NRPV gRiV\lLiLiμj∂. F°LRiLiÀ‹[NRPV À≥œ¡W ™´sVVÕ˝‹[ À‹[gRi£qs xms…ÌÿáV xqsXztÌsQLi¿¡, ©´s NTP÷d¡ xqslLi[*Æ©sLi ¡L˝Riª][ μR∂ŒÿLRiVáV Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±sáV ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. BμR∂Liªy A μj∂Õ‹[Æ©s[ æªΩ÷¡zqs©y lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂ NSLRiVáV @≤ÔR∂VN][¤Õ¡[μR∂V. BxmsˆV≤R∂V ™y …”¡¨s ª]ágjiLiøyáLi¤…¡[ LS«¡NUP∏R∂V«‹[NRP˘Li NSLRifl·LigS ryμ≥R∂˘Li NS ™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV AÆμ∂[bP iLi¿¡©y, ÷¡–¡ªRΩ xmspLRi*NRP @©´sV™´sVºΩN][xqsLi NTPLiμj∂rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáV FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ry*LÛRixmsLRiVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqÛsÕÿá©´sV A˙NRP≠sVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. À‹[gRi£qs xms…ÌÿáV, ©´sNTP÷d¡ xqslLi[*Æ©sLi ¡L˝RiV xqsXztÌsQLi¿¡ ˙NRP∏R∂V≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LRiVxmsoªRΩV©yıLRiV. NS™´s÷¡Õ‹[ Æ™sVNS¨sN`P |tsQ≤`∂áª][ NSáVxtsQ˘Li |msLRiVgRiVª][Liμj∂. ™yLji¨s ELjiNTPμR∂WLRiLigS DLiøyáƩs[ DÆμÙ∂[aRPLiª][ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ F˝y»˝¡V BøyËLRiV. Æ™sVNS¨sN`PáV ™y…”¡¨s ªRΩNRPV‰™´slLi[»¡VNRPV ˙NRP∏R∂V≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LjiFyLRiV. μk∂Liª][ A xqÛsÕÿáV xmsáV™´soLji ¬ø¡[ªRΩVáV ™´sWLSLiVV. CÕ‹[xmso ¨sÆ™s[aRP©´sxqÛsÕÿáNRPV ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLjigjiLiμj∂. μk∂¨sNTPª][≤R∂V NS™´s÷¡¨s A©´sVN]¨s AL`i@Li≤`∂’d¡L][≤ÔR∂V Æ™sLi ¡≤T∂ ≠sáV\Æ™s©´s xqÛsÕÿáV NSLRiVø_NRPgS á’≥¡xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ˙xms«¡Ã¡V ™y…”¡ N]©´sVg][áV\|ms μR∂XztÌsQ|ms…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ AL`i@Li≤`∂’¡L][≤ÔR∂V ©´sVLi¿¡ ™´sVLiμy≤T∂¬ø¡LRiV™´soNRP»Ì¡ ™´sLRiNRPV xqÛsÕÿá©´sV N]LiμR∂LRiV A˙NRP≠sVLiøyLRiV. ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL˝RiV B¿¡Ë©´s»˝¡VcgS À‹[gRi£qs xms…ÌÿáV xqsXztÌsQLi¿¡, ˙NRP∏R∂V≠s˙NRP∏R∂WáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.BLiN]LiμR∂LRiV A xqÛsÕÿá xqslLi[*Æ©sLi ¡L˝RiV ™´sWLjiË Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±sáV ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. ™y…”¡¨s @Æ™s[V¯aSLRiV. BÕÿ IN][‰xqÛsÕÿ¨sNTP 3, 4 Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±sáVNRPW≤y «¡LjigSLiVV. BμR∂Liªy @μ≥j∂NSLRiVáNRPV æªΩ÷¡zqs©y ≠sV©´sıNRPVLi≤T∂F°ªRΩV©yıLRiV.LRiW. 5N][»˝¡ ≠sáV\Æ™s©´s xqÛsÕÿá©´sV ™yLRiV NS ¤«¡[aSLRiV. BLiªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩV©yı @μ≥j∂ NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V.

789e s√E≈£î #˚]q ]˝Ò Bø£å\T FyhRiaSá ≠sμy˘LÙRiVáNRPV π∏∂WgS bPORPQfl·

uÀ<ÛäHé, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T kÕ<Ûäq ø√dü+ uÀ<ÛäHé CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T X¯óÁø£yês¡+ Hê{ÏøÏ 789e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT.ø£\÷›]ÿ sê+|üPsY Á>±eTdüTÔ\T s¡y˚Twt¬s&ç¶, n_eTq÷´, s¡$≈£îe÷sY\T Bø£å˝À¢ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T.M]øÏ CÒ@dæ Hêj·T≈£î\ uÛ≤>∑´sêCŸ, ‘Ó&ÉT¶ kÕsTT\T, ».Áoìyêdt dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

5

GáWLRiV,|òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô):xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÙji¨ds ≠sμy˘LÙRiVáNRPV π∏∂WgS bPORPQfl· @Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ¡Lig˝SÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqsLiZOP[Q™´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá @™´sVáV ºdΩLRiV©´sV xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. Aμ≥R∂V¨sNRP ∏R∂VVgRiLiÕ‹[ ˙xmsºdΩ ™´sV¨s{tsQ ¿¡©´sıxmsˆ…”¡ ©´sVLiÆ≤∂[ ™´sW©´szqsNRP IºΩÚ≤T∂áNRPV gRiVLRi™´soªRΩW @©yL][gRi˘Fyá™´soªRΩV©yıLRi¨s B»¡V™´sLi…”¡ xmsLjizqÙsºΩ ª]ágjiLiøyáLi¤…¡[ ¿¡©´sıxmsˆ…”¡©´sVLiÆ≤∂[ ™´sW©´szqsNRP ˙xmsaSLiªRΩªRΩ NRP÷¡gjiLiøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. ™yLS¨sNTP lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡V ≠sμ≥j∂gS FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ π∏∂WgS bPORPQflÿ N˝S£qsá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[Õÿ ≤T∂BJ À≥ÿμ≥R∂˘ªRΩáV ºdΩxqsVN][™yá¨s ˙≤T∂Õfi ™´sWrÌyL˝RiNRPV, zmsB…”¡ áNRPV π∏∂WgSÕ‹[ ªRΩgRiV bPORPQfl· @Liμj∂Li¿¡ ™´s¬ø¡[Ë ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi≤T∂ ˙xmsºdΩ FyhRiaSáՋ[ CÆ™s[VLRiNRPV π∏∂WgS bPORPQfl· ≠sμy˘LÙji¨ds ≠sμy˘LÙRiVáLiμR∂LRiNUP @Liμj∂Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ª]÷¡μR∂aRPgS π∏∂WgS bPORPQflÿ ªRΩLRigRiªRΩVá©´sV ™´sWLjiË 4™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi≤T∂ GáWLRiVÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡ryÚ™´sV¨s μR∂aRPá™yLkigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáNRPV NRPW≤y π∏∂WgS bPORPQfl· @Liμj∂Li¬ø¡[ AÕ‹[øR¡©´s D©´sıμR∂¨s ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sW©´szqsNRP IºΩÚ≤T∂¤Õ¡[ NSNRPVLi≤y μk∂LÎRiNS÷¡NRP ™y˘μ≥R∂Váª][ À≥ÿμ≥R∂xmsÆ≤∂[ ™yLRiV NRPW≤y π∏∂WgSª][ xqs*xqÙsªRΩ F~LiμyLRi¨s NS™´so©´s ˙xmsºdΩ INRP‰LRiW N]LiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLi π∏∂WgS NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ AL][gRi˘™´sLiªRΩLigS xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩLigS ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*QQLjiÚLiøR¡gRiáVgRiVªyLRi¨s ≤y. ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™s[xqs≠s NSáLiÕ‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVá©´sV μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ˙xmsºdΩ INRP‰LRiW ˙aRPμÙR∂™´sz§¶¶¶Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV N][LSLRiV. Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı μR∂XuÌy˘ ™´sVL][\Æ™sxmso g][μy™´sLji «¡Õÿá áÀ≥œ¡˘ªRΩ ªRΩNRPV‰™´sogS D©´sıLiμR∂V©´s G ˙gS™´sVLiÕ‹[ NRPW≤y CÆ™s[xqsÕ‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ N]LRiªRΩ LSNRPVLi≤y ˙gS™´sVrÙyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ™s[xqs≠sNSáLiÕ‹[ @gjiıQ˙xms™´sWμyáV xqsLiÀ≥œ¡≠sLiøR¡NRPVLi≤y ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s, xmspLjiFyNRPá BŒ˝œ¡Õ˝‹[ ≠sμ≥j∂gS ™´sLi»¡ @π∏∂[V˘™´sLRiNRPW ªRΩgRiV «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN][™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV N][LSLRiV

NRP¤Õ¡NÌRPL`i ªRΩ÷˝¡ BLiμj∂LSÆμ∂[≠sNTP ˙xmsaRPLixqsáV

ø±e÷¬s&ç¶, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):ø±e÷¬s&ç¶ XÊdüq düuÛÑ ñ|ü mìïø£≈£î 3e s√Eq ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú>± m&É¢ sêC≤¬s&ç¶ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡ì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] @.düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.e÷]à 18q 016`ø±e÷¬s&ç¶ XÊdüq düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ñ|ü mìïø£ »s¡T>∑qTqï+<äTq á HÓ\ 22q H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\‘√ Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì, yÓTT<ä{Ïs√Eq me«s¡÷ ≈£L&Ü Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·T˝Ò<äì, ¬s+&Ée s√E >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡|ü⁄q mHé.y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄ ¬s+&ÉT ôd≥¢ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T <ëK\T #˚XÊs¡ì, eT÷&Ée s√C…’q X¯óÁø£yês¡+ uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q n&É¢ sêC≤¬s&ç¶ ˇø£ ôd{Ÿ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T.ø±>± Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T≈£î ∫e] ‘˚~ á HÓ\ 29 nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.nuÛÑ´s¡Tú\T ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£î Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·Te#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.ø±>± X¯óÁø£yês¡+ mìïø£\ e´j·T |ü]o\≈£î\T eTVü≤à<é j·T÷düT|òt ø±e÷¬s&ç¶ #˚s¡T≈£îHêïs¡T.Äj·Tq u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝Àì ø£düºyéT‡ XÊK˝À n<äq|ü⁄ ø£MTwüqsY>± |üì #˚düTÔHêïs¡T.]≥]ï+>¥ n~Ûø±] #Ûê+ãsYqT, #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T.]≥]ï+>¥ n~Ûø±], ÄsY&çz\‘√ Äj·Tq $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, ÄsY&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, 4 eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, ø±e÷¬s&ç¶ ñ|ü ‘·Vü≤o˝≤›s¡T áX¯«sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

áõmdt dæã“+~ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæq õ˝≤¢ |ü]wü‘Y |æÇy√ ø£ècÕí¬s&ç¶ <√eTø=+&É, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T ≈£L© #˚‘· |üì #˚sTT+#·&É+˝À áõmdt dæã“+~ ÁX¯<ä› #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y |æÇy√ ø£ècÕí¬s&ç¶ <√eTø=+&É áõmdt dæã“+~ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À dü+<ä]Ù+∫q |æÇy√ Vü‰»s¡T |ü{Ϻø£\qT |ü]o*+#ês¡T.ñbÕ~Û Vü‰MT @|æy√ kÕj·Tqï $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±ø£b˛e&É+ô|’ Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.dæã“+~ düø±\+˝À $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì @|æy√qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY≈£î ]b˛sYº #˚kÕÔeTHêïs¡T.eT+&É\+˝À ñbÕ~Û Vü‰MT $<ÛäT\qT dü+K´qT ô|+#ê\ì ≈£L©\ düeTdü´\qT es¡Tdü>∑{Ϻq |ü]o*+#·Tø√yê\ì |æÇy√ dü÷∫+#ês¡T.kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ë\qT ‘·ìF #˚kÕÔeTHêïs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À m+|æ&çy√ Væ≤s¡DYeTsTT, eT+&É\ |ü]wü‘Y dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìyêdü >∑èVü≤+ <ä>∑Δ+ <√eTø=+&É, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):<√eTø=+&É eT+&É\+ ∫+‘·e÷Hé|ü*¢ Á>±eT+˝À ìyêdü >∑èVü≤+ <ä>∑›yÓTÆq≥T¢ $ÄsYy√ sêe÷sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q kÕs¡¢ >∑+>∑e« ìyêdü >∑èVü≤+ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’ ø±[ ã÷&ç<Ó’+<äì Ç+{À¢ ñqï 30 y˚\ q>∑<äT, 30 øÏ«+{≤˝Ÿ\ e&ÉT¢, 2 øÏ«+{≤˝Ÿ\ yÓTTø£ÿC§qïqT, 4 øÏ«+{≤˝Ÿ\ _j·T´+, uÛÑ÷$TøÏ dü+ã+~Û+∫q |ü{≤ºbÕdt ãTø˘\T, πswüHé ø±s¡T¶\T, mìïø£\ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶, Äs√>∑´ Áo ø±s¡T¶ ø±[ ãT&ç<Ó’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á Á|üe÷<ä+˝À düTe÷s¡T \ø£å 25 y˚\ s¡÷bÕj·T\T Ädæú qwüº+ »]–q≥T¢ $ÄsYy√ ‘Ó*bÕs¡T.

πøåÁ‘· düVü‰j·T≈£î\≈£î c˛ø±dt H√{°düT\T <√eTø=+&É, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):<√eTø=+&É eT+&É˝+˝Àì 14 eT+~ πøåÁ‘· düVü‰j·T≈£î\≈£î XÀø±dt H√{°düT\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ X¯óÁø£yês¡+ m+|æ&çz Væ≤s¡DYeTsTT ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ Á>±eT+˝À 15 y˚\≈£î ‘·>∑Z≈£î+&Ü 10 s√E\T |üì ø£*Œ+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |æ&ç qT+&ç H√{°düT\T e#êÃj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø£*Œ+∫q 10 s√E\T Ç+ø± ø£*Œ+#ê*‡q |üì s√E\qT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ eT+&É\+˝À 14 eT+~øÏ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ m+|æ&çy√ Væ≤s¡DYeTsTT ‘Ó*bÕs¡T.

300 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T {ÏÄsYmdt˝À #˚]ø£ <√eTø=+&É eT+&É\+˝Àì ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+<√eTø=+&É, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô): bÕغ\ qT+&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T {ÏÄsYmdt bÕغ˝ÀøÏ 300 eT+~ #˚]q≥T¢ eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTÁ] *+>∑+ X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T.Äj·÷ bÕغ\˝À sê»ø°j·T düeTq«j·T+ ˝À|æ+#·&É+‘√ Äj·÷ bÕغ\ô|’ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î $s¡øÏÔ #Ó+~ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ düVü≤ø£]+#·&ÜìøÏ bÕغ˝À #˚]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.{ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú>± uÛÑ]˝À ñqï >∑+|ü >√es¡úHé≈£î mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î bÕغ˝À #˚]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·÷&Üs¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >=ã÷“] u≤|ü⁄¬s&ç¶, |æ&ÉT>∑T kÕ«$T, bÕ+&ÉT s¡+>∑+‘√bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚{Ï qT+&ç eT\¢qï ñ‘·‡yê\T <√eTø=+&É, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):<√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT\¢qï Ä\j·T+˝À H˚{Ï qT+&ç 3 s√E\ bÕ≥T ñ‘·‡yê\T »s¡T>∑qTqï≥T¢ Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.25 qT+&ç 27 ‘˚~ es¡≈£î eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> ñ‘·‡yê\˝À uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì Ä\j·T ø£$T{° Á|ü‹ì<ÛäT\T eT˝Ò¢wt j·÷<äyé, Áoìyêdtj·÷<äyé, _ø£å|ü‹ j·÷<äyé, sê»j·÷<äyé, ‘Ó*bÕs¡T.

|æ≥¢+, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):|æ≥¢+ Á|ü‹uÛ≤ bÕsƒ¡XÊ\˝À {Ï{Ï&ç Ä<Ûä«s¡´+˝À dü+^‘· $uÛ≤e] ø±s¡´Áø£eT+ X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT q]‡+>¥sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.30 >∑+≥\ qT+&ç sêÁ‹ 7 >∑+≥\ es¡≈£î {Ï{Ï&ç Ä<Ûä«s¡´+˝À e∫Ãq dü+^‘· ø£fi≤ø±s¡T\T dü+^‘· ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«$TkÕÔs¡ì nHêïs¡T.nq+‘·s¡+ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\#˚ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«$T+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV≤#Y$ ø£èwüíeT÷]Ô (&çdædæ dü+#ê\ø˘ ìC≤e÷u≤<é) >±j·T≈£î&ÉT Äq+<é, Væ≤+<äT<Ûäs¡à Á|ü#ês¡ø˘ ùd˝≤sêeT, #·+Á<äeT÷]Ô, qπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

GáWLRiV, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sXμÙyxms˘LiÕ‹[ NRPW≤y FsLiª][ øR¡ÕÿNUPgS DLi»¡W g][ÕfiÔ Æ™sV≤R∂Õfi ryμ≥j∂Li¿¡ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s ªRΩ÷˝¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá Lji\¤…¡L`Ôi ˙zms¨s=FyÕfi BLiμj∂LSÆμ∂[≠s¨s xmsáV™´soLRiV @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiVÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı «ÿºdΩ∏R∂VrÙyLiVV ™´sWrÌyL`i= @Æ¥˝∂…”¡N`P= ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms F°…‘¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹≤y¨sNTP CÆ©sá 22™´s æªΩ[μk∂ Æ™s◊˝¡ BLiμj∂LSÆμ∂[≠s ªRΩ©´s NRPV™´sWlLiÚ «¡©´s¯μj∂©Ø[ªRΩ=™´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqs*∏R∂VLigS AbdPLRi*μj∂LiøR¡≤y¨sNTP aRPV˙NRP™yLRiLi GáWLRiV ™´s¿¡Ë ºΩLjigji ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiVNRPV ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji Æ™sŒ˝ÿLRiV. B…‘¡™´sá gRiVLi»¡WLRiV ©ygSLÍRiV©´s ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡Õ‹[ xmspLRi* ≠sμy˘LÙRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xmsLRiVgRiV, ©´s≤R∂NRP F°…‘¡Ã¡Õ‹[ NRPW≤y BLiμj∂LSÆμ∂[≠s, AÆ™sV ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V xqsLi«¡∏∫∂VÀÿ ¡V, N][≤R∂áV μk∂zmsNRP FyÕÊ‹¨s ™´sVW≤R∂V  ¡LigSLRiV, ™´sVW≤R∂V LRi«¡ªRΩ, ™´sVW≤R∂V NSLixqs˘ xmsªRΩNSá©´sV ryμ≥j∂LiøyLRiV. ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiVÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı 33™´s «ÿºdΩ∏R∂V rÙyLiVV @Æ¥˝∂…”¡N`P= ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms F°…‘¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹¨s ªRΩ©´s ˙xmsºΩÀ≥œ¡ øR¡WzmsryÚ©´s¨s BLiμj∂LSÆμ∂[≠s ¬ø¡FyˆLRiV. 60 xm˝s£qs ™´s∏R∂VxqsV=Õ‹[ NRPW≤y BLiμj∂LSÆμ∂[≠s HμR∂V NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri ©´s≤R∂NRP, 200 ≠dsV»¡L˝RiV, 100 ≠dsV»¡L˝RiV xmsLRiVgRiVxmsLiÆμ∂LiÕ‹[ NRPW≤y @Æ©s[NRP  ¡LigSLRiV xmsªRΩNSá©´sV ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li xms»˝¡ —¡Õ˝ÿ ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÙs ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂lLiNÌRPLRiV LS™´sVNRPXxtÒsQ BLiμj∂LSÆμ∂[≠s¨s ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV.

26q mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À {≤˝…+{Ÿ f…dtº

ryLi˙xmsμyπ∏∂[VªRΩLRi BLiμ≥R∂©´s ™´s©´sLRiVá\|ms xqsμR∂xqsV=

Ä\j·÷\qT <ä]Ù+#·T≈£îqï ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú m&É¢ sêõ¬s&ç¶

H˚&ÉT dü+^‘· $uÛ≤e]

eT<ä÷ïsY, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):á HÓ\ 26q mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î eT<ä÷ïsY eT+&É\ kÕúsTT˝À {≤˝…+{Ÿ f…dtºqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù sêE ‘Ó*bÕs¡T.á {≤˝…+{Ÿ f…dtºqT eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ á {≤˝…+{Ÿ f…düTº˝À bÕ˝§Zqe*‡q $<ë´s¡Tú\T mdtm|òt◊ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\ e<ä› ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì, ñ<äj·T+ 10 qT+&ç 12 es¡≈£î |üØø£å ñ+≥T+<äì, ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑqT ø£qã]Ãq $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.eT]ìï $esê\qT 9177770019 HÓ+.≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.áj·Tq‘√bÕ≥T mdtm|òt◊ eT+&É\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘· * ¢ b Õ\T ÁX‚ j · T dü ÿ s¡ + eT<ä÷ïsY, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):|ü⁄{Ϻq Á|ü‹ _&ɶøÏ ‘·*¢bÕ\T m+‘√ ÁX‚j·Tdüÿs¡eTì dæ&ç|æy√ |ü<ëàe‹ nHêïs¡T.eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À X¯óÁø£yês¡+ eTT–dæq ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T.|ü⁄{Ϻq Á|ü‹ _&ɶøÏ m+‘√ ÁbÕeTTK´eTì ÄyÓT n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À ÄyÓT ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\qT n]ø£{≤º\ì, yê{Ïô|’ ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\qT ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T.Á|ü‹ @&Ü~ $T*j·Tq¢ ø=~› •X¯óe⁄\T eTs¡DÏdüTÔHêïs¡ì eTq sêÁwüº+˝À düTe÷s¡T Á|ü‹ @&Ü~ 2 \ø£å\ 50 y˚\ eT+~ eTs¡DÏdüTÔHêïs¡ì ÄyÓT Bìì n]ø£≥º&Üìπø á ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT eT+&É˝≤\ yê]>± 18 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+#˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì ÄyÓT nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ&ç|æy√ |ü<ëàe‹, dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ X¯Vü≤HêCŸ, XÊ+‘·, n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ÄX¯es¡ÿsY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·+&Ü\ô|’ <ë&ÉT\T Hê≥TkÕs¡ kÕ«BÛq+ ;ÛyéT>∑˝Ÿ, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì dü+‘√wt q>∑sY ‘·+&Ü düT<äs¡ÙHé q>∑sY ‘·+&Ü\˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT m¬ø’‡CŸ, dæ◊ <ÛäHésêCŸ >ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À Hê≥TkÕs¡ ‘·j·÷Ø πø+Á<ä\ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæ 2 y˚\ ©≥s¡¢ u…\¢+ bÕqø£+ <Ûä«+dü+ #˚dæ 45 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsêqT kÕ«BÛq+ |üs¡T#·Tø=ì 4 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ dæ◊ <ÛäqsêCŸ >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. á <ë&ÉT\˝À Äs¡÷àsY, yÓ÷sêÔ&é m¬ø’‡CŸ, dæ◊\T, ;ÛyéT>∑˝Ÿ m¬ø’‡CŸ môd’‡ kÕ~Ûø˘ n© dæã“+~ bÕ˝§Zq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

kÕsê $Áø£sTTdüTÔqï e´øÏÔ n¬sdüTº, ]e÷+&ÉT ;ÛyéT>∑˝Ÿ, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô):dæ]ø=+&É eT+&É\+˝Àì ø√+&É÷sY Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ mÁs¡eT\T¢, ∫qï eT\¢j·T´ Ç+{À¢ Hê≥TkÕs¡ ì\Te #˚dæ neTTà‘·T+&É>± n‘·ìì n¬sdüTº #˚dæ X¯óÁø£yês¡+ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|ü]∫q≥T¢ ;ÛyéT>∑˝Ÿ m¬ø’‡CŸdæ◊ <ÛäHésêCŸ >ö&é ‘Ó*bÕs¡T.

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): zqsLji,FsZNP=LÍki NSLRi˜©±s @\Æ≤∂Q*«¡Lki xqsLki*|qs£qs NRPLi|ms¨ds, BLiμ≥R∂©´s ™´s©´sLRiVá @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ BLiμR∂©´s F~μR∂Vxmso NSLRi˘˙NRP™´sVLi\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. rÛy¨sNRP xqsxmsÚgjiLji x§¶‹[»¡Õfi NS©´sˆÈlLi©±s= x§¶¶¶Õfi Õ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVV¨szqsFy÷¡…”¡, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ,\|ms#˚Æ™s[»¡V @μ≥j∂NSLRiVáNRPV BLiμR∂©´sF~μR∂Vxmso\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøyLRiV .lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡Ljilgi[ C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP NRP≤R∂xms, NRPLRiWıáV, ¿¡ªRΩWÚLRiV, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿá ©´sVLi≤T∂ xqsLixqÛs @μ≥j∂NSLRiVáV 60 ™´sVLiμj∂ FyÕÊ‹©yıLRiV . aRPV˙NRP™yLRiLi L][«¡Ÿ BLiμR∂©´s F~μR∂Vxmso c @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV= ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS @©´sLiªRΩxmsoLRiLi ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs NRP≠sVxtsQ©´sLRiV ¨dsáNRPLihSlLi≤ÔT∂ x§¶¶¶«¡\lLi xqsμR∂xqsV=©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ Æ™s[V«¡LRiV bP™´s˙xmsryμ`∂. zqsLji,FsZNP=LÍki \Æ≤∂LRiNÌRPLRiV xqsV˙ ¡™´sVfl·˘Li FyÕÊ‹©yıLRiV . C xqsLiμR∂LRi˜LigS ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛs NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV ¨dsáNRPLihSlLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW BLiμR∂©´sLi F~μR∂Vxmso ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV, xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN]Æ©s[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs C NSLRi˘˙NRP™´sVLi ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi NS™yá¨s xqsμR∂xqsV=Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáLiμR∂LRiW ryLi˙xmsμyπ∏∂[VªRΩLRi BLiμR∂©´s ™´s©´sLRiVá @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs μy*LS ˙xms«¡Ã¡NRPV BLiμR∂©´sLi F~μR∂Vxmso \¬ø¡ªRΩ©´s˘xmsLRiøR¡™´sázqs©´s A™´saRP˘NRPªRΩ FsLi\æªΩ©y DLiμR∂©yıLRiV . ™´sVV≈¡˘LigS r°ÕÿL`i Æ™s[≤T∂¨ds…”¡ xmsLjiNRPLSáV, r°ÕÿL`i μk∂FyáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ºdΩLRiV, BLiμR∂©´s F~μR∂Vxmso, gRiXx§¶¶¶™´sVVáՋ[ ≠sμR∂V˘ª`Ω/ aRPNTPÚ¨s Aμy ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV ªRΩgRiV xqsWøR¡©´sáV gRiVLjiLi¿¡ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVV¨szqsFy÷¡…”¡ xqsLixqÛsáՋ[ @NRP‰≤R∂NRP‰≤y ≠dsμj∂μk∂FyáV ªRΩgji©´s xqs™´sV∏R∂WáՋ[ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN]¨s ªRΩμR∂VxmsLji @Õÿlgi[ ™´soLiøR¡»¡Li ™´sÃ˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡Vá©´sV FsNRPV‰™´s ¬ø¡÷˝¡Lixmso «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıLiμR∂©yıLRiV .C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV , NSLji¯NRPVáV μR∂XztÌsQ¨s ryLjiLiøyá¨s N][LSLRiV . @Õÿlgi[ L][≤˝R∂V À≥œ¡™´s©yá aS≈¡ , xmsLiøyLiVVºdΩ LS«fi BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ NRPW≤R∂ BLiμR∂©´sF~μR∂Vxmso ¬ø¡[∏R∂W÷¡= @™´sxqsLRiLi ™´soLiμR∂©yıLRiV . ˙xms«¡Ã¡V ¨ds…”¡¨s, ≠sμR∂˘ªRΩVÚ©´sV , ≤U∂«¡Õfi ©´sV F~μR∂VxmsogS ™y≤T∂æªΩ[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ªRΩLSá™yLjiNTP xqsWˆQQLjiÚμy∏R∂VNRPVáV NS™yá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV.

<ä[‘· u≤~Û‘·T\ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ <√eTø=+&É, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):<√eTø=+&É eT+&É\+˝Àì eT˝≤ÿ|üPsY Á>±eT+˝À <ä[‘· Á|ü»\≈£î q÷‘·q <ä[‘· u≤~Û‘·T\ ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îqï≥T¢ &ç$»Hé ø£˙«qsY qπs+<äsY#êØ, ø√`ø£˙«qsY mÁs¡+ sêE Ä<Ûä«s¡´+˝À eT˝≤ÿ|üPsY Á>±eT+˝À ø±s¡´esêZìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.n<Ûä´≈£åîì>± dæ<ë›>ö&é, ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT>± sê»j·T´, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± X¯+ø£sY>ö&é, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù kÕ«$T, dü\Vü‰<ës¡T\T *+>±>ö&é, q]‡+Vü≤¬s&ç¶ mqTï≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. _Ûø£ÿq÷sYY, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):|òæÁãe] ø±e÷¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú m&É¢ sêõ¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ $X¯«sêy˚TX¯«s¡ Ä\j·T+˝Àì >∑s¡“¤>∑T&ç˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ kÕ«$T yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.nq+‘·s¡+ kÕúìø£ nj·T´|üŒ Ä\j·T+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $Á>∑Vü‰ Á|ü‹cÕ˜|üq ñ‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§Zì nj·T´|üŒ kÕ«eTT\ ByÓq\T rdüT≈£îHêïs¡T.nq+‘·s¡+ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘·q Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±ìï e<äT\T≈£îqï #·]Á‘· Hê~ nì ‘êqT yÓTT<ä{Ï qT+&ç ‘Ó\+>±D yê~H˚ nì sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T.‘·qqT ñ|ü mìïø£\˝À ¬>*|æùdÔ ìjÓ÷»ø£esêZìï n_Ûeè~› #˚kÕÔqHêïs¡T.nq+‘·s¡+ Äj·Tq yÓTT<ä{Ï ôd{Ÿ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘êìï y˚j·T&ÜìøÏ ø±e÷¬s&ç¶øÏ ãj·T\T<˚sê&ÉT.Äj·Tq yÓ+≥ Hêj·T≈£î\T dæ&çdæ #Ó’s¡àHé ø£s¡DY¬s&ç¶, Hê>∑uÛÑ÷wüq+ >ö&é, düT<äs¡ÙHé, eT˝≤¢¬s&ç¶, #·+Á<ä¬s&ç¶, dü‘·´+¬s&ç¶, q\¢yÓ*¢ nXÀø˘, $s¡qï|üfÒ˝Ÿ, bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛©+>¥ ùdºwüHé\qT ‘·ìF #˚dæq m+ÄsYy√ _Ûø£ÿq÷sY, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝À ô|<ä›eT˝≤¢¬s&ç¶, ‘·Hé#·s¡¢, ø±#ê|üPsY, øÏcÕí|üPsY, ‘·\eT&É¢, m\¢+|ü*¢˝À ñ|ü mìïø£\T »]π> b˛*+>¥ ùdºwüHé\qT ‘·Vü≤o˝≤›sY sêeTT\T dü+< ä]Ù+#ês¡T.;≈£LïsY eT+&É\+˝À yÓTT‘·Ô+ 44 b˛*+>¥ ùdºwüHé\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì Á|ü‹ ùdºwüHé˝À $<äT´‘Y kÂø£s¡´+, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, Ç‘·s¡ edü‘·T\ >∑T]+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.X¯ó Áø£yês¡+ s√Eq 25 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT ‘·ìF #˚dæq≥T¢ m+ÄsYy√ ‘Ó*bÕs¡T.Äj·Tq yÓ+≥ $ÄsYy√\T, ¬syÓq÷´ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

n&Ü«qT‡&ÉT yÓ*¶+>¥ô|’ ñ∫‘· •ø£åD

H˚&ÉT _Ûø£ÿq÷sY≈£î πødæÄsY sêø£

lø±≈£îfi¯+,|òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): H˚wüq˝Ÿ nø±&ÉMT Ä|òt ø£HéÁdüºø£åHé (Hêø˘) Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\≈£î n&Ü«qT‡&ÉT yÓ*Z+>¥ô|’ ñ∫‘· •ø£åD ÇdüTÔqï≥Tº dü+düú õ˝≤¢ düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T õ.∫{Ϻu≤ãT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü<äe ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡Tí˝…’ 18 qT+∫ 35 dü+e‘·‡sê\ eT<Ûä´ ej·TdüT ø£*–q yês¡T ns¡TΩ\Hêïs¡T. ◊{Ï◊˝À |òæø£ºsY #˚dæq yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔeTHêïs¡T. eT÷&ÉT HÓ\\bÕ≥T •ø£åD ñ+≥T+<äì á ø±\+˝À ñ∫‘· uÛÀ»q+, edü‹ kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔeTì $e]+#ês¡T. $»j·Tq>∑s¡+, $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢\ nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·Ãì nHêïs¡T. ÄdüøÏÔ>∑\ yês¡T |üP]Ô $esê\≈£î ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ düMT|ü+˝Àì Hêø˘ •ø£åD πø+Á<ä+˝À ˝Ò<ë 9848305282, 9441279893 q+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·e#·Ãì nHêïs¡T.

_Ûø£ÿq÷sY, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô): _Ûø£ÿq÷sY eT+&É\+˝À »]π> ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚XÊìøÏ dæ]dæ\¢ myÓTà˝Ò´ ø±e÷¬s&ç¶ nôd+;¢ Ç+#êsY® ø£\¢≈£î+≥ ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡T ø±qTqï≥T¢ eT+&É\ {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T eTùV≤+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.|ü<äàXÊ© ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì á düe÷y˚XÊìøÏ {ÏÄsYmdt e÷J myÓTà˝Ò´ _Ûø£ÿq÷sY mìïø£\ Ç+#êsY® |ü<äà<˚y˚+<äsY¬s&ç¶, ‘ÓsêkÕ nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡úHé , Hêj·T≈£î\T m+õ y˚DT>√bÕ˝Ÿ>ö&é, ‹s¡TeT˝Ÿ¬s&ç¶, bÕ˝§Z+{≤s¡ì eT+&É\ bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T pø£+{Ï yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, uÛÑ>∑e+‘·¬s&ç¶, qsꇬs&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

ø£&É|ü, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ø±]à≈£î\≈£î nH˚ø£ s¡ø±\T>± qwüº+ #˚≈£Lπsà $<ÛëHê\qT neT\T #˚düTÔHêïj·Tì, uÛÑ$wü´‘Y ˝À ø±]à≈£î\qT nD>∑Á<=πøÿ #·{≤º\qT s¡÷bı+~düTÔ Hêïj·Tì á $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± á HÓ\ 28e ‘˚Bq õ˝≤¢ ã+<é ìs¡«Væ≤+#·qT qï≥T¢ d”d”◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù õ.#·+Á<ä ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝Àì dæ|æm+ ø±sê´\j·T+˝À yêeT|üø£å ◊ø£´ ø±sê´#·s¡D düe÷y˚ X¯+˝À uÛ≤>∑+>± $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±]àø£ Vü≤≈£îÿ \qT πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T nD>∑Á<=≈£îÿ‘·THêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T, sê»ø°j·T Á|üeTTKT \≈£î e‘êÔdüT

28q õ˝≤¢ ã+<é |ü\T≈£î‘·÷ ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìï πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T $düà]+#êj·THêïs¡T. $<˚o ô|≥Tºã&ÉT \qT Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô ∫qï‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\ J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥e÷&ÉT‘·THêï j·THêïs¡T. á ã+<é˝À ø±]à≈£î˝Ò ø±≈£î+&Ü ñ<√´ >∑T\T, $<ë´s¡Tú\T, eTVæ≤fi¯\T, Á|ü»\+<äs¡÷ bÕ˝§Z ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. dæ|æm+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù _.Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯ #·]Á‘· ˝ÀH˚ yÓTT≥º yÓTT<ä{ÏkÕ]>± Ç+‘· ô|<ä› m‘·TÔq 11 yêeT|üø£å bÕغ\‘√ bÕ≥T $$<Ûä nqTã+<Ûä

X¯ìyês¡+, 25 |òæÁãe] 2012

dü+|òü÷\ ø±]àø£ j·T÷ìj·TqT¢ ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ìe«&É+ #ê˝≤ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·T eTHêïs¡T. sêhyê´|üÔ+>± ø±+Á{≤ø˘º, W{Ÿk˛]‡+>¥ $<ÛëHê\˝À |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\qT, ñ<√´>∑T\qT yÓ+≥H˚ ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü‹ $wüj·T+˝À n\d ü‘·«+ Á|ü<ä]Ùk˛ÔHêïj·THêïs¡T. á ã+<éqT $»j·T e+‘·+ #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«\ ø£fi¯ófl ‘Ó]|æ+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À @◊yÓ’m|òt Hêj·T≈£î&ÉT yÓ+ø£≥ •e, ÇHê‡|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù u≤<äT˝≤¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£&É|ü, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): @|” Á{≤Hé‡ø√˝À |üì #˚düTÔqï ø±]à≈£î\ &çe÷+&ÉT¢ yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì @|æ m\ÁøϺdæ{° ø±+Á{≤≈£îºm+bÕ¢sT÷dt nk˛wæj˚TwüHé õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY. |ü\DÏ, ñ|ü ø±s¡´<ä]Ù &ç.düT<äs¡ÙHé ø√sês¡T. $<äT´‘Y ø±sê´\j·T+ m<äT≥ yês¡T ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV’≤<äsêu≤<é˝À á HÓ\ 15e ‘˚B qT+∫ Ç+~sê bÕs¡Tÿ e<ä› ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚düTÔqï ø±]à≈£î\ Äs√>∑´+ ø°åDÏdüTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ #·\q+ ˝Òø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s ¡eTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã ]+#ês¡T. j·÷»e÷q´+ ø±]à≈£î\‘√ #·s¡Ã\T »]|æ, &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#˚ es ¡≈£L Ä+<√fi¯q $s¡$T+#·eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á Bø£å\˝À düuŸ Ç+»˙sY ÄsY. eT<ÛäT dü÷<äHé ¬s&ç¶, C…m˝Ÿm+\T mdt. Hêsêj·TD, &ç. s¡$, |üeHé≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T uÛÑ÷>∑s¡“ »˝≤\Tqï ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+#ê* ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY ø£&É|ü, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): y˚dü$ d”»Hé˝À õ˝≤¢˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D, Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î s¡÷. 6.77 ø√≥¢‘√ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+∫q≥T¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ø£&É|ü˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y Äes¡D+˝ÀqTqï ÄsY&Éã÷¢´mdt ø±sê´\j·÷ìï Äj·Tq nø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. ø±sê´\j·T+˝Àì |ü\T $uÛ≤>±\qT |ü]o*+ #ês¡T. õ˝≤¢˝À eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê Á|üD≤[ø£ô|’ Ä XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. õ˝≤¢, eT+&É\ |ü]wü‘Y, Á>±eT |ü+#êj·Tr, 12e Ä]úø£ dü+|òüT+ ì<ÛäT\qT düMTø£]+∫ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+∫q≥T¢ $e]+ #ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ mø£ÿ&Ó’Hê ˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‹Ô‘˚ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ø√dü+ s¡÷.30 \ø£å\T πø{≤sTT+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó* bÕs¡T. á ì<ÛäT\‘√ eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’qT¢, eTs¡eTà‘·TÔ\T e+{Ï$ #˚| ü{≤º\ì Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À uÛÑ÷>∑s¡“ »˝≤\T n~Ûø£+>± ñqï ÁbÕ+‘ê \qT >∑T]Ô+∫ eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ø√dü+ e÷düºsY bÕ¢HéqT s¡÷bı+~+ #ê\Hêïs¡T. e÷düºsY bÕ¢Hé ìy˚~ø£\qT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æ ì<ÛäT\T

eT+ps¡T≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. y˚dü$˝À ˙{Ï düs¡|òüsê˝À düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü nedüs¡ yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î e÷düºsY bÕ¢Hé m+‘√ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. uÛÑ÷>∑s¡“ ˙{ÏeT≥º+ @ y˚Ts¡≈£î ñ+<√ ìy˚~ø£\qT eTT+<äT>± n~Ûø±s¡T\T dæ<ä›+ #˚j·÷\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø±s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MT D ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<äT´‘Y ø√‘· n~Ûø£+>± ñ+<äì, Bìe\¢ ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. d”|”&ÉãT¢´mdt d”ÿeTT\T |üì#˚ùd+<äT≈£î s√E≈£î 16 qT+∫ 20 >∑+≥\ $<äT´‘Y düs¡|òüsê nedüs¡eTì, ø√‘· ø±s¡D+>± Ä |ü<∏äø±\T |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. eTTK´+>± sêj·T#√{Ï, düT+&ÉT|ü˝…¢, dü+uÒ|ü˝…¢, >±*M&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø£+ neT\T≈£î Çã“+<äT\T @s¡Œ&ÉT ‘·Tqï≥T¢ $e]+#ês¡T. ∫qïeT+&Ó+, >±*M&ÉT, \øÏÿ¬s&ç¶|ü˝…¢ ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ s¡yêD≤ <ë«sê eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. eT] ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ e´ekÕj·T uÀs¡¢qT n<Ó›≈£î rdüT≈£îì eT+∫˙{Ï düs¡|òü sê≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêï eTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C…&ûŒ &ç|üP´{° d”áz düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, ÄsY&ÉãT¢´mdt áá eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄, &ûá ø±+‘· j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\ &çe÷+&ÉT¢ |ü]wüÿ]+#ê* ø£&É|ü, |òæÁãe] 24: @|æ Á{≤Hé‡ø√˝À |üì #˚düTÔqï ø±]à≈£î\ &çe÷+&ÉT¢ yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+ #ê\ì @|æ m\ÁøϺdæ{° ø±+Á{≤≈£îºm+bÕ¢sT÷dt nk˛wæj˚TwüHé õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY. |ü\DÏ, ñ|ü ø±s¡´<ä]Ù &ç. düT<äs¡ÙHé ø√sês¡T. $<äT´‘Y ø±sê´\j·T+ m<äT≥ yês¡T ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ôV’≤<äsêu≤<é˝À á HÓ\ 15e ‘˚B qT+&ç Ç+~sê bÕs¡Tÿ e<ä› ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚düTÔqï ø±]à≈£î\ Äs√>∑´+ ø°åDÏdüTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ #·\q+ ˝Òø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eT Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. j·÷»e÷q´+ ø±]à≈£î\‘√ #·s¡Ã\T »]|æ, &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#˚ es¡≈£L Ä+<√fi¯q $s¡$T+#·eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á Bø£å\˝À düuŸ Ç+»˙sY ÄsY. eT<ÛäTdü÷<äHé ¬s&ç¶, C…m˝Ÿ m+\T mdt. Hêsêj·TD, &ç.s¡$, |üeHé≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs&çjÓ÷ Á|ükÕsê˝À¢ düeTdü´\ ªÄø±X¯μ yêDÏ m\¢+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº nqs¡TΩ\ @]y˚‘· ø±s¡´Áø£eT+ dæã“+~ ø=s¡‘·- HêD´‘·· ˝À|ædüTÔqï ø±s¡´Áø£e÷\T ø£&É|ü, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô): Äø±X¯yêDÏ ø£&É|ü πø+Á<ä+ dü«s¡+ Áø£eT+>± ˙s¡dü|ü&ÉT ‘√+~. {°M\ sêø£‘√ Ä<äs¡D ‘··–ZHê sêj·T\ d”eT‘√bÕ≥T düMT|ü sêÁcÕº\˝À ≈£L&Ü ø£&É|ü πø+Á<ëìøÏ ô|<ä› dü+K´˝À ÁXÀ‘··\THêïs¡T. ø±˙ eTTqT|ü{Ï˝À nìï esêZ\ ÁXÀ‘··\q÷ n\ ]+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\T sêe&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ä<ÛäT˙ø£s¡D≈£î H√#·Tø√ì dü÷º&çjÓ÷\T, j·T+Á‘ê\÷, dæã“+~ ø=s¡‘· Á|ü<Ûëq düeTdü´>± ñ+&É&É+‘√ ø±s¡´Áø£e÷\ s¡÷|üø£\Œq˝À ø=‘·Ô<äq+ ø=s¡e&ÉT‘√+~. ø£e⁄ \÷, ø£fi≤ø±s¡T\≈£L ì\j·TyÓTÆq ø£&É|üõ˝≤¢˝À Äø±X¯yêDÏ πø+Á<ä+ <ë«sê mH√ï >=|üŒ ø±s¡´ Áø£e÷\T Á|ükÕs¡eTj·÷´sTT. C≤rj·T kÕúsTT˝À >∑T]Ô+|ü⁄, >ös¡e+ kÕ~Û+#êsTT. eTTK´+>± sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q Á|üeTTK j·TTe ø£e⁄ \÷, s¡#·sTT‘··\÷, ø£fi≤ø±s¡T\ Á|ü‹uÛÑqT ÁXÀ‘·· \≈£î q\T>∑T]ø° #ê{Ï+~. W‘ê‡Væ≤≈£î\qT m+‘··>±H√ Áb˛‘··‡Væ≤dü÷Ô yÓqTï<äqTï>± ì* ∫+~. eT¬s+<ä]ø√ dü÷Œ¤]Ô ì∫Ã+~. ˙s¡dæ+∫+~ : |ü<äM $s¡eTD #˚dæq yê] kÕúq+˝À me]˙ uÛÑØÔ #˚j·Tø£b˛e&É+, ∫s¡ø± \+>± ndæôdº+{Ÿ ùdºwüHé &Ó’¬sø£ºsY b˛düTº U≤∞>± ñ+&É&É+, eT<Ûä´˝À ˇø£]<ä›s¡T e∫ÃHê yê]øÏ ‘Ó\T>∑T ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+, Ç‘·s¡ dæã“+~ ø=s ¡‘·, dü+^‘· $<ë«+düT\ ø=s¡‘·, ø±s¡´Áø£e÷\ s¡÷|üø£\Œqô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘√+~. á πø+Á<ä+ <ë«sê ªm|òt.m yéTμ Á|ükÕsê\ ø√dü+ ˇø£ <äX¯˝À |üqT\T y˚>∑+>± »]–Hê Á|üdüTÔ‘·+ nqT≈£îqï kÕúsTT˝À »s¡>∑ø£ b˛e&É+‘√ ÁXÀ‘··\T ìs¡T‘ê‡Vü‰ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘··THêïs¡T. Äø±X¯yêDÏ ø£&É|ü πø+Á<ëìøÏ eTTK´+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê \˝À m≈£îÿe eT+~ ÁXÀ‘··\THêïs¡T. ø±˙ Á>±MT D ÁbÕ+‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫ ÄdüøÏÔ<ëj·Tø£ yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\T ø=s¡e&É&É+‘√ Ä ÁbÕ+‘ê\ ÁXÀ‘··\T ≈£L&Ü Áø£eT+>± πs&çjÓ÷≈£î <ä÷s¡eTe⁄ ‘··THêïs¡T. m+<ä¬s+<äs√ eTVü‰ ø£e⁄\÷, s¡#· sTT‘··\÷ ñqï ªd”eTμ ˝À yê] kÕVæ≤‘··´+ô|’ Ç{°e* ø±\+˝À >∑Ts¡TÔ+#·Tø√<ä–q ø±s¡´Áø£e÷

ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\ &çe÷+&ÉT¢ |ü]wüÿ]+#ê*

\qT s¡÷bı+~+∫q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. ªdüTs¡_Ûμ øÏ »qàì∫Ãq á õ˝≤¢‘√ bÕ≥T sêj·T\d”eT˝À m+‘√ U≤´‹ >∑&ç+∫q Hê≥ø£ dü+düú\THêïsTT. yê{ÏøÏ ñ‘ê‡Vü≤+, Áb˛‘ê‡Vü≤+, ø£*Œ+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\T s¡÷bı+~+#·e\dæq nedü+s¡ ñ+~. eTTK´+>± ø£&É|ü πø+Á<ä+ qT+∫ Ä~ yêsê\T, Á|ü‘˚´ø£ ~H√‘··‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± Hê≥ ø±\T Á|ükÕsê\T ô|s¡>±*‡e⁄+~. eTTK´+>± Ç‘··s¡ πø+Á<ë\‘√ b˛*ùdÔ Äø±X¯ƒyêDÏ ø£&É|ü πø+Á<ä+ ÁbÕ+>∑D+˝À ª|ü#·Ã<äq+-|ü]X¯óÁuÛÑ‘·μ ≈£L&Ü #ê˝≤ yÓTs¡T>∑T|ü&Ü*‡ ñ+~. ø=‘··Ô ñ‘ê‡Vü≤+: Ç{°e\ ø±\+˝À Á|ü»˝À¢ πs&çjÓ÷ >∑T]+∫q Á|ükÕÔeq ô|]–+~. á ÁbÕ+‘··+ >∑T]+∫ ≈£åîDí yÓTÆq ne>±Vü≤q, dü«‘··Vü‰>± ø£fi≤ø±s¡T&ÉT nsTTq $»j·TkÕs¡~∏ Áb˛Á>±+ ôV≤&é>± á πø+Á<ëìøÏ sêe&É+‘√ á πø+Á<ä+ ø±s¡´Áø£e÷\˝À dü+<ä&ç HÓ\ø=qï~. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ÄdüøÏÔ<ëj·Tø£ yÓTÆq ø±s¡´Áø £e÷\qT s¡÷bı+~+#·&É+, n+<äT≈£î ñ<√´>∑T \+<ä] düVü≤ø±s¡+ rdüTø√e&É+, ø£fi≤ø±s¡T\÷, kÕVæ≤ry˚‘·Ô\‘√ H˚s¡T>± ø£*dæ #·s¡Ã\T »]|æ ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~düTÔ+&É&É+‘√ ¬s+&ÉT HÓ\\T>± Äø±X¯yêDÏ dü¬s’q X¯è‹˝À kÕ>∑T ‘√+~. |ü]dæú‹ ø=+#Ó+ >±&çq |ü&çq≥¢sTT+~. eTTK´+>± Ç{°e\ Hê≥ø£ s¡#·sTT‘··\ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·&É+, ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY õ˝≤¢ kÕ+düèÿ‹ø£ e´eVü‰sê\ eT+&É*‘√ ø£\dæ dü+^‘·· kÕVæ≤‘··´, C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷bÕ\qT s¡+>∑düú\+ô|’ Á|ü<ä]Ù+#·&É+ n≥T ø£fi≤ø±s¡T\÷, Ç≥T Äø±X¯ƒ yêDÏ dæã“+~˝À ø=‘··Ô ñ‘ê‡Vü‰ìï ì+|ü⁄‘√+<äH˚ #ÓbÕŒ*. Ç{°e\ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+∫q dü+Áø±+‹ dü+ãsê\T ≈£L&Ü $»j·Te+‘··+ ø±e&É+‘√ á πø+Á<ä+ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Áù|ø£å≈£î \T eT∞¢ <ä>∑Zs¡e⁄‘··THêïs¡T. á πø+Á<ä+ düeTdü´ \qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚ùdÔ sêh+˝À ªÄø±X¯ƒ yêDÏ ø£&É|ü πø+Á<ä+μ ñqï‘·· kÕúsTT˝À ì*#˚ neø±X¯+ ñ+~.

ªd”eTμ düeTÁ>±_Ûeè~Δ¬ø’ bÕغ\ø£r‘·+>± ñ<ä´$T<ë›+ ªd”eTμ $<ë´]ú dü+|òü÷\ CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ø£&É|ü, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): sêj·T\d”eT düeTÁ>±_Ûeè~› ø√dü+ bÕغ\≈£î nr‘·+>± ñ<ä´$T+#·e\dæq nedüs¡+ ñ+<äì sêÁwüº e÷JeT+Á‹ yÓ’mdt $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì yÓ’mdtÄsY kÕàs¡ø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À sêj·T\d”eT õ˝≤¢\ $<ë´]ú dü+|òü÷\ C≤sTT+{Ÿ j·÷ø£¸Hé ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷JeT+Á‹ yÓ’mdt $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”eT düeTÁ>±_Ûeè~›ì ø√s¡T‘·÷ e÷]à 23, 24 ‘˚B\˝À &Ûç©¢˝Àì »+‘·sY eT+‘·sY e<ä› ªd”eTμ $<ë´]ú dü+|òü÷\ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚ùd+<äT≈£î |üPqTø√e&É+ n_Û\wüD°j·TeTHêïs¡T. d”eT≈£î sêe\dæq ˙{Ï ÁbÕC …≈£îº\T, |ü]ÁX¯eT\T, ñ<√´>±eø±XÊ\T, ◊{° s¡+>∑+, ◊◊{°\T, ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]Ù{°\qT kÕ~Û+# ·&ÜìøÏ á ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥º&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. d”eT n_Ûeè~› ø√dü+ m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤ e⁄\T #˚dæq ø£èwæ eè<∏ë ø±˙j·Te<ä›ì, düeTdü´\ kÕ<Ûäq≈£î ñ<ä´$T+#·ø£ ‘·|üŒ<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ñ<ä´eT+ sêÁwüº düeTq«j·T ø±s¡´<ä]Ù, {°&û|” Hêj·T≈£î\T >√es¡›Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+ Ä~qT+N ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑T¬s’ nìï s¡ø±\T>± yÓqTø£ã&ç+<ä˙, Çø£HÓ’Hê d”eT düeTÁ>±_Ûeè~› ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚j·÷\˙, Ç+<äTø√dü+ $uÒ<Ûë\T eTs¡∫d”eT≈£î #Ó+~q nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\÷, Á|ü‹ì<ÛäT\÷ ø£*dæ sêyê\ì ø√sês¡T. |”d”d” n<Ûä´≈£åî\T e÷ø£+ nXÀø˘≈£îe÷sY e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, d”eT≈£î »]–q nHê´j·T+‘√ á ÁbÕ+‘·+ $<ë´e+‘·T\≈£î ñ<√´>±\T, ñbÕ~Û ø£s¡T yÓ’+<äì Ä y˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ÁbÕ+‘·+ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T d”eT $<ë´]ú dü+|òü÷\ CÒ@d”‘√ ø£*dæ á ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T.Çø£ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Bø£å\ dü+<äs¡“+>± &Ûç©¢˝À sêÁwüº|ü‹, Á|ü<Ûëì, k˛ìj·÷>±+BÛ, ∫<ä+ãs¡+, Á|üDuŸeTTKØ®, ÄC≤<é\qT ø£*dæ düyÓTÆø±´+Á<Ûä˝ÀH˚ d”eT düeTÁ>±_Ûeè~› kÕ<Ûä´eTì ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ñ<ä´e÷ìøÏ Á|ü#ês¡ b˛düºsY, ø£s¡|üÁ‘ê\qT yÓ’mdt $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ Ç‘·s¡ bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ ø£*dæ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á düe÷ y˚X¯+˝À Ç+ø± |ü\T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

27q ;mdtmHém˝Ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ düe÷y˚X¯+ ø£&É|ü, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 27q ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î _mdtmHém˝Ÿ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY {Ï$. dü‘·´Hêsê j·TD ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+ ø£&É|ü˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü Ábı<äT›≥÷s¡T, |ü⁄*yÓ+<äT\, sê»+ù|≥, sêj·T#√{Ï\˝Àì kÕúìø£ &ç$»q˝Ÿ ø±sê´\j·÷\˝À ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. $ì jÓ÷>∑<ës¡T\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì ‘·eT düeTdü´\T, dü\Vü‰\qT Äj·÷ ø±sê´\j·÷\˝À Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì

ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ\T dæã“+~ ìs¡düq q\¢u≤´&û®\‘√ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘··Tqï dæã“+~ ø£&É|ü, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô): ‘··eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ dæã“+~ q\¢u≤´&û®\‘√ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ {°#·sY‡ n+&é m+bÕ¢sT÷dt yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛wæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî sê\T ¬ø. •ØcÕ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ 2005˝À ø£&É|ü˝À ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝ŸqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ ¬s>∑T´\sY Á|æì‡|ü˝Ÿ ˝Òs¡Hêïs¡T. n&çàìÁùdº{Ï yé Ä|ò”düsY ≈£L&Ü ˝Òs¡Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~ÛdüTÔHêï {°#·s¡¢≈£î ˇø£ÿ Ç+ÁøÏ yÓT+{Ÿ ≈£L&Ü ˝Ò<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£&É|ü ˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ, uÒ>∑+ù|≥, sêe÷+‘··|ü⁄s¡+˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿfi¯¢≈£î düØ«dt s¡÷˝Ÿ‡, ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡ ˇπø˝≤ ñHêïj·THêïs¡T. nsTT‘˚ J‘ê\ $wüj·T+˝À ø£&É|ü yê]øÏ, $T>∑‘êyê]øÏ #ê˝≤ ‘˚&Ü ñ+<äì Ä y˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±+Á{≤ø˘º øÏ+<ä nbÕsTT+{Ÿ nsTTq yê]q+<ä]˙ ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s>∑T´\sY Á|æì‡|ü˝Ÿ, n&çàìÁùdº{Ï yéé Ä|ò”düsY ˝Òø£ #ê˝≤ Çã“+~>± ñ+<äì Ä yÓT ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ qT+∫ n~Ûø£ yÓTT‘··Ô+˝À |ò”E\T edü÷\T #˚dü÷Ô {°#·s¡¢≈£î m+<äT≈£î J‘ê\T ô|+#·&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·, J‘ê\ ô|+|ü⁄ô|’ eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·y˚T ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ kıôd’{°øÏ, düuŸ ø£$T{°øÏ, Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥ØøÏ, m&ÉT´πøwüHé &çbÕsYº yÓT+{Ÿ≈£î $qï$+ #êeTHêïs¡T. Ç+‘··es¡≈£L mes¡÷ düŒ+~+#·˝Ò<äì Ä yÓT ù|s=ÿHêïs¡T. dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #ÛÓ’¬sàHé>± ñqï ø£˝…ø£ºsY Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£$T{° @sêŒf…Æ‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì dü÷∫+#ês¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ qT+∫ q\¢u≤´&û®\‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì, |ü~ s√E˝À¢ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±ø£b˛‘˚ ìs¡e~Ûø£ düƒ yÓTà (ÇHé&ç|òæì{Ÿ Áôd’ºø˘) #˚kÕÔeTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î yês¡T ÇHé#Ûê]® yÓ’dt Á|æì‡|ü˝Ÿ lìƒyêdü eT÷]ÔøÏ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.

eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\T $<ë´e+‘·T\T ø±yê* ø£&É|ü, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\+<äs¡÷ $<ë´e+‘·T\Tø± yê\ì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] düTu≤“¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. sêJ yé $<ë´ $TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú ñs¡÷› ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ªe÷‘·èuÛ≤wü ñs¡÷›˝À $<ë´ ÁbÕeTTK´‘·μ nH˚ n+X¯+ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î eø£èÔ‘·« b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´e+‘·T˝…’q eTTdæ¢+ ñbÕ<Ûë´ j·TT\T ‘·eT ø£eT÷´ì{° n_Ûeè~› ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. #·<äTe⁄≈£î+fÒ mH√ï Á|üjÓ÷»Hê \THêïj·THêïs¡T. u≤\ ø±]à≈£î\T, Á&ÜbÂ≥¢qT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î s¡|æŒ+#ê\Hêïs¡T. sêJyé $<ë´ $TwüHé |”z &Üø£ºsY dü÷s¡´Hêsêj·TD¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´ <ë«sê ˝Àø£C≤„q+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ñs¡÷› uÛ≤cÕ_Ûeè~› dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T eTTdüÔbòÕ VüQùd˙ ãTU≤], @m˝Ÿmdt ã+&Üs¡T ÁoìyêdüT\T, ed”˝≤ |üÁ‹ø£ m&ç≥sY cÕVæ≤<é, ñs¡÷› ø£$ dü‘êÔsYô|ò’J\T bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $CÒ‘·\T>± ì*∫q $<ë´]úì\T bòÕ‹e÷U≤q+, CÒu≤, düMTsêuÒ>∑+, düTu≤ì, ø£©e÷, KTwtqTe÷, nsTTcÕ, dæ~›KT˙ïkÕ, ÄdæbòÕ\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T.

‘··©¢_&ɶ\ eTs¡D≤\T ‘··–Z+#ê* õ˝≤¢ yÓ’Ó<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] &Üø£ºsY Á|üuÛÑT<ëdt eT+∫sê´\, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£Ø+q>∑sY, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢\ eT<Ûä´ >√<ëe]q~ô|’ ì]àdüTÔqï m\¢+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä düs¡«+ ø√˝ÀŒ‘·Tqï ns¡TΩ\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\H˚ \ø£å´+‘√ m˝≤+{Ï n$˙‹øÏ ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü ñ+&É{≤ìπø nqs¡TΩ\qT @]y˚ùd ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ m\¢+|ü*¢ ôdŒwü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY sêCÒX¯«sY ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+∫sê´\ Ä]¶z ø±sê´\j·T+, ‘·Vü≤d”˝≤›sYø±sê´\j·T+‘√ bÕ≥T mdt&çdæ ø±sê´\j·÷˝À¢ uÀ>∑dt \_›<ës¡T\ @]y˚‘· |ü]o\q øö+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À n~Ûø±s¡T\T #˚dæq |ü]o\q, düπs«\ |òü*‘·+>± nqTe÷q+ e∫à uÀ>∑dt \_›<ës¡T\T>± 321 eT+~>± >∑T]Ô+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡+<ä ]øÏ Ç{°e\ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡+‘ê ‘êeT+‘ê ndü˝…’q \_Δ<ës¡T\T>± ìs¡÷|æ+#·Tø√e&ÜìøÏ á πø+Á<ë˝À¢øÏ e∫à yê]øÏ dü+ã+~Û+∫q >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT #·÷|æ+#ê\ì ‘Ó*|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq πø+Á<ë˝À¢ Ms¡+‘ê ‘·eT≈£î dü+ã+~Û+∫q <ÛäèM ø£s¡D |üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. M≥ìï+{Ïì |ü]o\+∫ ns¡TΩ\ *düTº C≤Ø #˚kÕÔeTì $e]+#ês¡T.

ø±s=Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î B≥T>±

ø£&É|ü, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ‘··©¢_&ɶ\ eTs¡D≤\qT ‘··–Z+#˚+<äT≈£î 108 dæã“+~ ø£èwæ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊU≤~Ûø±] &Üø£ºsY Á|üuÛÑT<ëdt ø√sês¡T. q>∑s¡+˝Àì bÕ‘·· ] yéT‡˝ÀqTqï 108 n‘··´edüs¡ ùde\ ø±sê´\j·T+˝À ª108 s¡ø£å≈£î\ nyês¡T¶ Á|ü<Ûëq+μ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &Üø£ºsY Á|üuÛÑT<ëdt e÷{≤¢&ÉT‘··÷ õ˝≤¢˝À »q˙ •X¯ó Äs√>∑´ ø±s¡´Áø£eT+ |üP]Ô kÕúsTT˝À neT\T #˚düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. C≤rj·T Á>±MTD Äs√>∑´ |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± »q˙ •X¯ó Äs√>∑´ ø±s¡´Áø£eT+ neT\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ‘··©¢_&ɶ\ eTs¡D≤\T ‘··–Z+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ |üì #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. |ü<∏äø£+ neT\T≈£î πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ì<ÛäT\qT düeT≈£Ls¡TdüTÔHêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. á ùde\ neT\T˝À 108 dæã“+~ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\Hêïs¡T. >∑s¡“e‘··T\qT ÄdüŒÁ‘··T\≈£î ‘··s¡*#˚+<äT≈£î 108 dæã“+~ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Ç+{Ï qT+∫ >∑s¡“e‘··T\qT ÄdüT|üÁ‘··T\≈£î rdüT≈£î yÓfi¯¢&É+, nø£ÿ&ç qT+∫ Ç+{ÏøÏ #˚πsà u≤<Ûä´‘··qT 108 dæã“+~ #˚|ü{≤º\ì $e]+#ês¡T. >∑s¡“e‘··T\ Á|üdü÷‹ düeTj·T+ q yÓ÷<ääT #˚j·÷\Hêïs¡T. >∑s¡“ e‘··T\qT Á|üdü÷‹ ø√dü+ ÄdüŒÁ‘··T\≈£î #˚s¡ y˚ùd u≤<Ûä´‘·· 108 dæã“+~<˚qHêïs¡T. ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À Ä‘··àVü≤‘··´ dü+|òüT≥q˝À ÁbÕD≤\T b˛≈£î+&Ü ≈£L&çq 108 dæã“+~øÏ sêÁwüº kÕúsTT˝À 108 s¡ø£å≈£î\ nyês¡T¶≈£î m+|æø£j·÷´s¡T. õ˝≤¢˝À ñ‘··ÔeT ùde\+~+∫ sêÁwüº kÕúsTT˝À 108 s¡ø£å≈£î\ nyês¡T¶ n+<äT≈£îqï düTã“sêj·TT&ÉT, Á&Ó’esY yÓ+ø£{Ÿ\qT yÓTyÓT+{À, q>∑<äT bÕ]‘√wæø£+‘√ &ûm+ôV≤#Yz düHêàì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 108 ám+ÄsY◊ Øõq˝Ÿ y˚TH˚»sY ùV≤eT+‘Y ≈£îe÷sY, 108 sêÁwüº n~Ûø±] •e≈£îe÷sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T: &ûáz düTu≤“¬s&ç¶ mì$T~ eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î c˛ø±CŸ H√{°düT\T ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): ø±s=Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î BÛ≥T>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T e⁄Hêïj·Tì &çÇz düTu≤“¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø£eT˝≤|ü⁄s¡+˝Àì Á|ü>∑‹ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q÷‘·q uÛÑeHê\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊mmdt, ◊|æmdt ˝≤+{Ï ñqï‘· kÕúHê\qT n~Ûs√Væ≤+∫q yês¡T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq yêπs n‘·´~Ûø£+>± e⁄Hêïs¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ m˝≤+{Ï edü‘·T\T ˝Òì düeTj·T+˝ÀH˚ ñqï‘· •Ksê\T n~Ûs√Væ≤+∫q dü+<äsꓤ\THêïj·Tì, Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ nìï edü‘·T\T ø£*Œ+#êeT Hêïs¡T. ã&ç ãj·T≥ e⁄qï |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#˚ u≤<Ûä´‘· Á>±eT ô|<ä›\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T |æ\¢\ kÕúsTTìã{Ϻ |ü]|üPs¡í $<ä´q+~+#ê\Hêïs¡T. ÄsY$m+ |æz dü÷s¡´Hêsêj·TD¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘√bÕ≥T Áø°&É˝À¢ sêDÏ+#ê \Hêïs¡T. ñbÕ~Û n+~+#˚ $<ä´ô|’ ÄdüøÏÔ ô|+#·Tø√yê\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ÄdüøÏÔ>∑\ ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚X¯+ ø£*Œ+∫ yê] $<ë´_Ûeè~ΔøÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T düVü≤ø£]+#ê \Hêïs¡T. &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ø£s¡kÕŒ+ &Ó+{Ÿ sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ Ç+‘· $d”Ôs¡í+˝À @sêŒ≥T #˚j·T&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ sê|òüTe¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£&É|ü, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú |ü]~Û˝À |üì#˚dü÷Ô 2009˝À |ü<√qï‘··T\T bı+~q q\T>∑Ts¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T, q\T>∑Ts¡T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î ø±s=ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± |ü<√qï‘··T\T bı+~q MT≈£î m+<äT≈£î ]es¡¸Hé Çe«≈£L&É<√ @&ÉT s√E˝À¢|ü⁄ ‘Ó\TbÕ\ì n+<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± |ü<√qï‹ bı+~q q\T>∑Ts¡T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT˝À¢ m+dæ düTã“sêj·TT&ÉT, ìkÕ‡sY nVü≤à<é Ç|üŒ{Ïπø |ü<äM $s¡eTD #Ó+~ ñHêïs¡T. n˝≤π> kÕsTTù|≥ eTTì‡|ü˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ\T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê*>± ñqï bòÕ‹e÷ <˚$ e÷]à 30q |ü<äM $s¡eTD #˚j·TqTHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ\T ( yÓTsTTHé) Á|ü<ÛëH√ bÕ<Ûë´j·TTsê\T y˚T] CÀdæŒqeTà ≈£L&Ü H√{°düT\T bı+~q yê]˝À ñHêïs¡T. Çø£ |ü<√qï‘··T\T bı+~q ñbÕ<Ûë´j·TTì\T dü]‘··, \*‘··, nqTsê<Ûä, ùV≤eT\‘··\≈£î ≈£L&Ü c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á mì$T~ eT+~˝À ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü 2009 qT+∫ |ü<√qï‹ J‘ê\qT n+<äTø√ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+.

Vü≤]ø£<∏ä, nqïe÷#ês¡´ ø°s¡Ôq\T ˇ+{Ï$T≥, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ ¬s+&Ée uÛÑÁ<ëÁ~Û>± ù|s=+~q ˇ+{Ï$T≥º l ø√<ä+&É sêe÷\j·T+˝À Á|ü‹ X¯ì, Ä~yêsê\T Vü≤]ø£<∏ä, nqïe÷#ês¡´ ø°s¡Ôq\T, Ä˝≤|üq ìs¡«Væ≤+#·ã&É‘êj·Tì Ä\j·T á z X‚cÕ¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ns¡Ã≈£î\T MD≤ sê|òüTƒyê#ês¡T´\T ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ nqïe÷#ês¡´ ÁbÕC…≈£îº yê]#˚ á ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡« Væ≤+#·ã&ÉT‘êj·Tì, uÛÑ≈£îÔ\T $]$>± bÕ˝§Zì <˚e⁄ì ø£è|ü≈£î bÕÁ‘··T\ yê«\Hêïs¡T.

_.eTsƒ¡+, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): _.eTsƒ¡+ b˛©dtùdºwüHé ˝À ã~©ô|’ yÓ[¢q eT<ÛäTdü÷<ÛäHé¬s&ç¶øÏ ã<äT\T>± Hê>±s¡T®q q÷‘·q mdt◊>± u≤<Ûä´‘·\T >∑Ts¡Tyês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. yês¡T Á|ü»\≈£î e÷‘√ m≥Te+{Ï düVü≤ø±s¡+ ø±yê\Hêï 24>∑+≥\T m|ü⁄Œ&Ó’Hê n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤eTì. MT Ç+{ÏøÏ ‘êfi¯+ m|ü⁄Œ&Ó’Hê y˚kÕÔπsyÓ÷ >±˙, Çø£ÿ&É ‘êfi¯+ nH˚ e÷≥ ñ+&É<äT. y˚TeTT m|ü⁄Œ&É÷ MT ùde ø=s¡≈£î MT≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤eTì, e÷≈£î ‘Ó*j·Tì$ @yÓTÆHê »]–Hê e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ e÷≈£î düVü≤ø£]+#·+&ç nì ø√¬sqT. eTsƒ¡+˝À @yÓTÆHê nkÕ+|ò”Tø£ ø±s¡´Áø£ e÷\T >±˙, Ç‘·s¡Á‘ê @MT »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷düT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T.

y˚dü$øÏ eTT+<˚ ø√‘·\‘√ Ä+<√fi¯q

|òüTq+>± $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wü˜ü

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, zmns˙ ¡™´sLji 24: Æ™s[xqs≠s LSNRP™´sVVLiÆμ∂[ Fs≤y|ms≤y N][ªRΩ ≠sμ≥j∂xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][, G˙zmsÕfi ªRΩLS*ªRΩ Æ™s[xqs≠s NSáLiÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ Dz§¶¶¶LiøR¡…ÿ¨sZNP[ À≥œ¡∏R∂VLigS DLiμR∂Li»¡W ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂V ªRΩV©yıLRiV. xmsgRiáV, LS˙ºΩ @Æ©s[ æªΩ[≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω ºdΩ}qsxqsVÚ©yıLRiV.LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ N]¨sı ∏R∂VW¨s»˝¡Õ‹[ ryLiZNP[ºΩNRP NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ DªRΩˆºΩÚ xms≤T∂F°™´s»¡Liª][, ≠s¨sπ∏∂WgS¨sNTP øy÷¡©´sLiªRΩ xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s CFsÕfiAL`i ºdΩxqsVN][™y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV. Fs™´sVlLÍi¨ds= }msLRiVª][ ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı @©´sμ≥j∂NSLjiNRP N][ªRΩ gRiVLjiLi¿¡ BNRP ¬ø¡Fyˆ÷¡=©´s xms¨s¤Õ¡[μR∂V. ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsgRi…”¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRPlLiLi…fi DLi≤R∂¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]©´sıμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´sV, ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyáՋ[ L][«¡ŸNRPV ©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı»Ì¡Vc @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡Vc©yıLRiV. ªygRiV¨ds…”¡ LRiOTPQªRΩ xms¥R∂NSáNRPV ¨sLS»¡LiNRPLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS NS™y÷¡= DLi≤R∂gS, ©yáV\lgiμR∂V gRiLi»¡Ã¡V @LiªRΩLS∏R∂VLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s AL`i≤R∂ ˝¡V˘Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsLjizqÛsºΩ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ¬ø¡xmsˆNRP‰L˝Ri¤Õ¡[μR∂V. xmsgRiáV NRPlLiLi…fi DLiÆ≤∂[ xqs™´sV∏R∂VLi øyÕÿ ªRΩNRPV‰™´s. μyμyxmsogS xmsgRi…”¡ xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ NRPlLiLi…fi DLi≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. Æ™s[xqs≠s LSNRP™´sVVLiÆμ∂[ NRPlLiLi…fi N][ªRΩ |msLRigRi»¡Liª][ @¨sı ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙gS™´sW áV, xms»Ì¡flÿáV, @Æ©s[ æªΩ[≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÀfi }qÌsxtsQ©˝´sV D©´sı ZNP[Li˙μyáՋ[ \|qsªRΩLi Fs≤y|ms≤y N][ªRΩ ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV.DμR∂∏R∂VLi ALRiV gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ Fs¨s≠sVμj∂ gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV, ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV N][ªRΩ ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV.

U≤Jù|≥, |òæÁãe] 24(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì uÛ≤ø£sê|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q Ä\j·T+˝À X¯óÁø£yês¡+ sêeT*+>∑ #Í&˚X¯«Ø<˚$ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº ø±s¡´Áø£e÷ìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº eTVü≤À‘·‡yê\qT áHÓ\ 22e‘˚B qT+&ç ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î #Ó+~q l yÓ+ø£≥düTÁãVü≤àD´+ XÊÁd”Ô H˚‘·è‘·«+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ qeÁ>∑Vü≤ |üP», ø£\X¯kÕú|üq,ÁbÕDÁ|ü‹wüº, j·T+Á‘· |ü⁄wüŒ+, uÛÑ≈£îÔ\≈£î rs¡ΔÁ|ükÕ<ë\‘√ bÕ≥T nqï<ëq+ #˚XÊs¡T. á ñ‘·‡yê\T Á>±eT ô|<ä› Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~.

q÷‘·q môd’‡>± eT<ÛäTdü÷<ÛäHé¬s&ç¶ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£s¡D 24 >∑+≥\T Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À e´øÏÔ eTè‹ ˇ+{Ï$T≥º, |òæÁãe] 24 (düTes¡íyês¡Ô): ˇ+{Ï$T≥º eT+&É\+ eT+≥|ü+ |ü˝…¢ düMT|ü+˝À s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À e´øÏÔ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ mdt◊ JeHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. $esê\˝ÀøÏ yÓ[‘˚ eT+≥|ü+ |ü˝…¢ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À ÄsY|æm|òt ôd≈£L´]{° >±sY¶>± |üì#˚düTÔqï eTTHÓj·T´ (60) ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ 9.15 ì$TcÕ\≈£î s√&ÉT¶ <ë≥T‘·T+&É>± #ÓHÓ’ï qT+&ç ø£&É|ü≈£î yÓÓfi¯óÔqï m|æ035879 nH˚ HÓ+ãs¡T >∑\ {≤{≤ düTyÓ÷ &Ûûø=q&É+‘√ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. b˛©düT\T VüQ{≤VüQ{Ïq dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì 108 yêVü≤q+˝À sê»+ù|≥≈£î ‘··s¡*+#·>± |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ ‹s¡T|ü‹øÏ yÓÓfi¯ó Ô+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À #·ìb˛sTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


∂∏R∂W @μ≥j∂NSLRiVáª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ μk∂¨s\|ms bÕø˘ ÄVü‰«Hêìï n+^ø£]+∫q Vü‰ø° Ç+&çj·÷ ˙xøRm¡s∏RLRiËáV∂VºΩıQ«¡Ljr°ÚiLzmiμjsLiμj∂. ∂.Æ•¶¶¶NU™sLi»¡ÆP BLi≤T©s[ A•¶¶¶*©y¨sı NRPW≤y xmsLizmsLiμj∂. À≥ÿLRiª`Ω ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 24: À≥ÿLRiªRΩ •¶¶¶NUP @’≥¡™´sW©´sVáNRPV aRPVÀ≥œ¡™yLRiÚ... ¿¡LRiNSá ˙xmsªRΩ˘LÛji FyNTPrÛy©±sª][ ªRΩ*LRiÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω zqsLki£qs AÆ≤∂[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ªRΩ™´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Liøyá©´sı FyNTPrÛy©±s •¶¶¶NUP |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s A•¶¶¶*©y¨sı •¶¶¶NUPBLi≤T∂∏R∂W @LigkiNRP LjiLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @©´sV™´sVºΩ N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡Wr°ÚLiμj∂. zms|§¶¶¶ø`¡Fs£mns ªRΩ™´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ©yáVgRiV Æμ∂[aSá •¶¶¶NUP …‹[LkiıNTP xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μk∂¨sÕ‹[ AºΩ¥R∂˘ «¡»Ì¡V FyN`Pª][ Fy»¡V À≥ÿLRiª`Ω, ™´sV¤Õ¡[ztsQ∏R∂WáV FyÕÊ‹Li»¡V©yıLiVV. ©yáVg][ «¡»Ì¡VgS r¢ªy˙zmnsNS ¤Õ¡[NRP @lLÍiLi…‘¡©yáՋ[ INRP…”¡ A≤R∂©´sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V A≤T∂æªΩ[Æ©s[ ™´sVLi¿¡ ˙ZNP[«fi DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s FyN`P •¶¶¶NUP |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s @LiμR∂VN][xqsLi ºdΩ˙™´sLigS

¿¡™´sLjiryLjigS 2004Õ‹[ FyN`PÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Liμj∂. ø≥yLizms∏R∂V™±s= ˙…‹[{mns N][xqsLi C xmsLRi˘»¡©´s «¡LjigjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[ D˙gRi™yμR∂Vá μy≤R∂Vá ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ \Æμ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Liμ≥yáV xmspLjiÚgS Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. G ˙NUP≤R∂Õ‹[©´sW ™yLjiª][ \Æμ∂Q*FyOTPQNRP zqsLki£qsáV A≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRPá\|ms ™´sW˙ªRΩLi A≤R∂VªRΩV©yıLiVV. NSgS FyNTPrÛy©±s •¶¶¶NUP |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s A•¶¶¶*©´sLi @Liμj∂LiμR∂¨s , ªRΩ™´sVNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩ N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı»Ì¡V •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W «¡©´sLRiÕfi |qs˙NRP»¡Lki ©´slLi[Li˙μR∂  ¡˙ªy ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ªRΩ™´sV Æμ∂[aS¨sNTP ™´s}qsÚ øyÕÿ A©´sLiμj∂ryÚ™´sV™´sV¨s, lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSáV zqsLki£qs A≤T∂ Fs¨s≠sVÆμ∂[Œœ¡ß˛ gRi≤T∂¿¡F°LiVV©´s»Ì¡V FyN`P |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s |qs˙NRP»¡Lki

X¯ìyês¡+, 25 |òæÁãe] 2012

yÓTT<ä{Ï {° ≥«+{°˝À bÕø˘ $»j·T+

μ∂R VÀÿ∏∂∫ V, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 24: BLig˝SLi≤`∂ª][ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s …‘¡ »¡*Li…‘¡ zqsLki£qsÕ‹[ FyNTPrÛy©±s aRPVÀ≥ÿLRiLiÀ≥œ¡Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. μR∂VÀÿ∏∫∂VÕ‹[ DªRΩ‰LihRiÀ≥œ¡LjiªRΩLigS «¡Ljigji©´s Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A «¡»Ì¡V 8 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. Æ™sVVμR∂»¡ Àÿ˘…”¡Lig`iNRPV μj∂gji©´s FyNTPrÛy©±s 32 xmsLRiVgRiVá μR∂gÊRiLRi J|ms©´sL`i —¡∏R∂W ≠sZNP…fi N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. ¬ø¡Ã¡lLi[gRiVªy≤R∂©´sVNRPV©´sı —¡∏R∂W 18 LRi©±s= ¬ø¡[zqs K»¡∏R∂W˘≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ x§¶¶¶{mns«fi , xtsQ{msN`P μ≥y…”¡gS A≤R∂≤R∂Liª][ FyN`P r°‰L`i Æ™sV÷˝¡gS Æ™s[gRiLi xmsoLi«¡ŸNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ BLig˝SLi≤`∂ zqsˆ©´sıL`i ˙lgi[™±sV ry*©±s FyN`P©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩaS≤R∂V. xtsQ{msN`P LRi©_»¡™´sgS...x§¶¶¶{mns«fiª][ Fy»¡V ˙xms™´sWμR∂NRPLRi\Æ™sV©´s uyz§¶¶¶μ`∂ @˙zmnsμj∂á©´sV |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV xmsLiFy≤R∂V. μk∂Liª][ FyN`P 73 xmsLRiVgRiVáZNP[ 5 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. C xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[ ≠sVry˜ ¡VÕfi x§¶¶¶N`P, u°∏R∂VÀfi ™´sW÷¡N`P B¨sıLig`i= ¨sá¤À¡…ÌÿLRiV. Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[NRP B ¡˜Liμj∂xms≤R∂Vª][©´sı ™´sW÷¡N`P μ≥y…”¡gS A≤T∂ 4 Fn°L˝RiV , 1 zqsNRP=L`iª][ 39 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. @ªRΩ¨sNTP ≠sVry˜ xqsF°L`Ìi B™´s*≤R∂Liª][ FyNTPrÛy©±s 20 J™´sL˝RiÕ‹[ 6 ≠sZNP»˝¡NRPV 144 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠sVry˜ ¡VÕfi x§¶¶¶N`P 26 xmsLRiVgRiVáª][ ©y…›…figS ¨s÷¡øy≤R∂V. BLig˝SLi≤`∂ À›Ã¡L˝RiÕ‹[ ˙lgi[™±sV ry*©±s 4 J™´sL˝RiÕ‹[ 13 xmsLRiVgRiV¤Õ¡[ B¿¡Ë 3 NUPáNRP ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. 145 xmsLRiVgRiVá …ÿlLÊi…fiª][ B¨sıLig`i= ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s BLig˝SLi≤`∂NRPV ™´sVLi¿¡ ALRiLiÀ≥œ¡#Æ™s[V á’≥¡Li¿¡Liμj∂. J|ms©´sL˝RiV NTP*|qs»Ì¡L`i , {ms»¡LRi=©±s μ≥y…”¡gS A≤yLRiV. ª]÷¡ ≠sZNP…fiNRPV 48 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. {ms»¡LRi=©±s 33 , NTP*|qs»Ì¡L`i 14 LRi©±s=NRPV K»¡∏R∂W˘LRiV. ªRΩLS*ªRΩ LRi≠s À‹FyLS Æ™s[gRiLigS A≤R∂≤R∂Liª][ BLig˝SLi≤`∂ xqsV©y∏R∂WxqsLigS lgiáVxqsVÚLiμR∂¨szmsLi¿¡Liμj∂. NS¨ds NUPáNRP xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À‹FyLS©´sV D™´sVL`i gRiVÕfi K…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sW˘ø`¡©´sV ™´sVáVxmso ºΩzmsˆLiμj∂. À‹FyLS 39 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. @Õÿlgi[  ¡»˝¡L`i, xqs≠sV¯ª`Ω xms¤…¡[Õfi©´sV NRPW≤y Æ™sLi»¡Æ™sLi»¡Æ©s[ K…fi ¬ø¡[zqs BLig˝SLi≤`∂©´sV Æμ∂ ¡˜ ºdΩaS≤R∂V. ¿¡™´sL˝][ ¤À¡LiVVL`i rÌ° μ≥y…”¡gS A≤R∂≤R∂Liª][ ™´sW˘ø`¡ AxqsNTPÚNRPLRiLigS rygjiLiμj∂. ¿¡™´sLji lLiLi≤R∂V J™´sL˝RiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi N][xqsLi BLig˝SLi≤`∂ 22 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS.. FyN`P zqsˆ©´sıL`i @«¡¯Õfi @μR∂V˜ÈªRΩLigS À›÷¡Lig`i ¬ø¡[zqs ™yLji¨s NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[aS≤R∂V. μk∂Liª][ BLig˝SLi≤`∂ ≠s«¡∏R∂W¨sNTP 8 xmsLRiVgRiVá μR∂WLRiLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. 20 J™´sL˝RiÕ‹[ 6 ≠sZNP»˝¡NRPV 136 xmsLRiVgRiV¤Õ¡[ ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gjiLiμj∂. ¤À¡LiVVL`irÌ° 22 xmsLRiVgRiVáª][ F°LS≤T∂©´sxmsˆ»¡NUP xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ FyNTPrÛy©±s ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡ zqsLki£qsÕ‹[ 1c0 Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ¿¡™´sLji J™´sL˝Ri©´sV @«¡¯Õfi , D™´sVL`i gRiVÕfi @μR∂V˜ÈªRΩLigS À›÷¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li FyN`PNRPV ≠s«¡∏R∂W©´sıLiμj∂Li¿¡Liμj∂. 3 ≠sZNP»˝¡V ºdΩzqs©´s gRiVÕfiNRPV ™´sW˘©±s A£mns μj∂ ™´sW˘ø`¡ @™yL`Ôi μR∂NTP‰Liμj∂. zqsLki£qsÕ‹[ ªRΩLS*ºΩ …‘¡ »¡*Li…‘¡ lLi[xmso BÆμ∂[ Æ™s[μj∂NRPÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂.

ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘· e÷´#Y˝À

uÛ≤s¡‘· »≥Tº˝À $uÛÒ<ë\T ˝Òe⁄: y˚TH˚»sY

Äd”dtô|’ l\+ø£ $»j·T+

zqs≤∂U ı, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 24: À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡VÕ‹[ ≠s¤À≥¡[μyá xmsLS*¨sNTP æªΩLRiμj∂Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂ ’d¡{qs {qsH. «¡»Ì¡VÕ‹[ A»¡gSŒœ¡˛ ™´sVμ≥R∂˘ Fs»¡V™´sLi…”¡ ≠s¤À≥¡[μyáV ¤Õ¡[™´s¨s …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W Æ™s[VÆ©s[«¡L`i —¡Fs£qs ™y÷¡∏R∂W xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP|mÌs©±s ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds, \Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i INRPLji ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ™´sVL]NRPLRiV ªRΩxmsˆVgS @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı NSLRifl·LigS C xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. Bμj∂ ZNP[™´sáLi xqs™´sV©´s*∏R∂V Õ‹[xmsLiª][Æ©s[ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. {qs¨s∏R∂VL˝Riª][ μ≥][¨dsNTP ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV ªyLS rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LjiLiμR∂¨s gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. ¨s«ÿ¨sNTP L]¤…¡[xtsQ©±s Fyá{qsª][Æ©s[ «¡»Ì¡VÕ‹[ ≠s™yμR∂Li Æ©sáN]LiμR∂©´sıμj∂ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ À≥ÿ™´s©´s. μk∂¨sNTP ªRΩgRi»Ì¡VgSÆ©s[ μ≥][¨ds ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ≠s™yμy¨sNTP μyLjiºdΩaSLiVV. {mns÷Ô¡Lig`iÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL˝RiV ¨sμy©´sLigS D©´sı NSLRifl·LigSÆ©s[ L]¤…¡[xtsQ©±s @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V μ≥][¨ds ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ Ã¡LiNRPª][ ™´sW˘ø`¡NRPV ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i μk∂¨s\|ms xqsˆLiμj∂Liøy≤R∂V. μ≥][¨ds NSÆ™sVLi…fi=NRPV xmnsW»¡VgS Lji|m˝^s BøyË≤R∂V. ªRΩ™´sV {mns÷Ô¡Lig`iNRPV ÀÿgSÆ©s[ DLiμR∂Li»¡W øR¡VLRiNRPáLi…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ ≠s™yμR∂Li ªyLS rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LjiF°LiVVLiμj∂. «¡»Ì¡VÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL˝RiV BÕÿ INRPLji\|ms INRPLRiV  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li xqsLiøR¡Ã¡©´s\Æ™sVLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji©´s À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi NRPLi˙…‹[Õfi À‹[L`Ôi xmsLjizqÛsºΩ¨s øR¡NRP‰μj∂ÆμÙ∂[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡Liμj∂. «¡»Ì¡VÕ‹[ ≠s¤À≥¡[μyáV ¤Õ¡[™´s¨s }qÌs…fiÆ™sVLi…fi B™´s*≤R∂Liª][ Fy»¡V μ≥][¨ds, |qs•¶¶¶*g`iáª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂Liμj∂. ≠s™yμyáV xmsNRP‰©´s|ms…Ì”¡ A»¡\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡™´sVLi»¡W xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ ªRΩ™´sV ™´sVμ≥R∂˘ Fs»¡V™´sLi…”¡ g]≤R∂™´sáV ¤Õ¡[™´s¨s ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV BμÙR∂LRiW ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ μ≥][¨ds , |qs•¶¶¶*g`i μk∂¨sNTP BxtÌsQxms≤R∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™yLji ªRΩLRixmso©´s Æ™s[VÆ©s[«¡L`i ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NRP™´sVW˘¨sZNP[xtsQ©±s gS˘£msª][Æ©s[ BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSgS ≠dsV≤T∂∏R∂W g][LRiLiªRΩáV N]Li≤R∂LiªRΩáV ¬ø¡[zqs øR¡WxmsoªRΩVLi μR∂Li»¡W À‹[LÔRiV |msμÙR∂áV ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡©´s ™´sVLRiVxqs…”¡ L][«¡Ÿ Æ™s[VÆ©s[«¡L`i μy¨s\|ms xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqsLiμR∂Li»¡W ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚá©´sV N]…Ì”¡FylLi[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W A»¡gSŒœ¡ß˛ Aμj∂™yLRiLi A{qs£qsª][ «¡Ljilgi[ ™´sW˘ø`¡\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡©´s»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @»¡V BLSˆÈ©±s xmshS©±s NRPW≤y ≠s™yμR∂Li\|ms ™´sW…˝ÿ≤y≤R∂V. «¡»Ì¡VÕ‹[ @LiμR∂LRiW NRP÷¡}qs D©yıLRi¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ªRΩLS*ºΩ lLiLi≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡V lgiá™´s≤R∂Li\|msÆ©s[ ªy™´sVV μR∂XztÌsQ|ms…Ì”¡©´s»Ì¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ˙Æ≤∂zqs=Lig`i LRiW™±sVÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ¨s øR¡NRP‰μj∂μÙR∂≤R∂LiÕ‹[ ’d¡{qs{qsH ªyªy‰÷¡NRPLigS xqsZNP=£qs @LiVV©´s»Ì¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

eTTø√ÿD|ü⁄ dæØdt˝À uÛ≤>∑+>± ôVAãsY¶˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–q ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘· eH˚¶ e÷´#Y˝À ÄÁùdº*j·÷ô|’ eT÷&ÉT $¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ l\+ø£ ¬>*∫+~. ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥ #˚dæq ÄÁùdº*j·÷ 27 |üs¡T>∑T\πø zô|qs¡T¢ yês¡ïsY(7) yê&˚(5) $¬ø≥¢qT ø√˝ÀŒsTT+~. ‘·s¡Tyê‘· bòÕ¬sdtº`ø±¢sYÿ »‘·ø£{Ï k˛ÿs¡TqT ô|+#ês¡T. n<äT“¤‘·+>± Ä&çq bòÕ¬sdtº n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ ¬øØsY˝À ‘=* ôd+#·Øì qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T. 138 eT+<äT˝≤&çq bòÕ¬sdtº 104 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. Ç+<äT˝À |ü~ uÖ+&ÉØ\T, ¬s+&ÉT dæø£ÿsY\T ñHêïsTT. yÓTÆπø˝Ÿ Vü≤d”‡ 21 |üs¡T>∑T\ e<ä› ne⁄{Ÿ nj·÷´&ÉT, ÁøÏdæºj·THé Äs¡T |üs¡T>∑T\‘√H˚ ô|*$j·THé <ë] |ü{≤¶&ÉT. nq+‘·s¡+ &˚$&é Vü≤d”‡`Áu…{Ÿ© »‘·ø£{Ϻ »≥Tº k˛ÿs¡TqT ô|+#ês¡T. <äT≈£î&ÉT>± Ä&çq Vü≤d”Œ 28 ã+‘·T˝À¢ ¬s+&ÉT bò˛s¡T¢, ˇø£ dæø£‡sY‘√ 40 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. Áu…{Ÿ© 15 ã+‘·T˝À¢ 20 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. B+‘√ ÄÁùdº*j·÷ 50 zes¡¢˝À Äs¡T $¬ø≥¢ |ü‘·HêìøÏ 280 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+∫+~. l\+ø£ uÖ\s¡¢˝À e÷<∏ä÷´ ¬s+&ÉT $¬ø≥T¢ |ü&É>={≤º&ÉT. eT*+>∑, ≈£î\X‚Ks¡,yÓTT≥s¡÷|t, ôV≤sê‘Y\T ‘·˝À $¬ø{ŸqT ‘·eT U≤‘ê˝À y˚düT≈£îHêïs¡T. ‘·s¡Tyê‘· 281 |üs¡T>∑T\ $»j·T\ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q l\+ø£ »≥Tº 49.2 zes¡¢˝À @&ÉT $¬ø≥T¢ e÷Á‘·y˚T ø√˝ÀŒsTT 283 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+∫ eT÷&ÉT $¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T&ÛÉ+ø± yÓ÷–+∫+~. l\+ø£ Ä≥>±fi¯¢˝À ¬øô|ºHé »j·Tes¡ΔH˚ 85 |üs¡T>∑T\T, #·+&ûe÷˝Ÿ 80 |üs¡T>∑T\T, dü+>∑ø£ÿs¡ 22, Á‹j·TH˚ï 24 n‘·´~ø£ |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ês¡T. Äd”dt uÖ\s¡¢˝À ÁøÏdæºj·THé eT÷&ÉT $¬ø≥T¢, Væ≤\÷ŒqΩdt ¬s+&ÉT $¬ø≥T¢ kÕ~Û+#ê>±, ]j·÷Hé Vü‰]Hé Vü‰]dt, <√Vü≤]Ô #Ós=ø£ $¬ø{ŸqT ‘·eT U≤‘ê˝À y˚düT≈£îHêïs¡T. Çø£b˛‘˚ Äd”dtô|’ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+‘√ eTTø√ÿD|ü⁄ dæØdt˝À l\+ø£ nÁ>∑kÕúq+˝À ì*∫+~.

yÓTÆÁø± ø±s¡¢qT Øø±˝Ÿ #˚dæq ìkÕ‡Hé ˝Ò$,ˇÁu…sTTHé\ ø√dü+ Á|üj·T‘êï\T xmso‚fl·,[ zmsn ˙ ¡™s´ Lij 24: H{msFsÕfi Hμ][ {qs«¡©±s N][xqsLi xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i= ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V©´sV zqsμ≥ÙR∂Li ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS Æ™szqÌsLi≤U∂£qs AÕfiL_Li≤R∂L`i ™´sWL˝][©±s aS™´sVW˘Õfi=ª][ IxmsˆLiμR∂Li NRPVμR∂VLRiVËNRPVLiμj∂. lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛ Fy»¡V C IxmsˆLiμR∂Li DLi»¡VLiμj∂. ’d¡{qs{qsHª][ ≠s™yμR∂Li NSLRifl·LigS zmns˙ ¡™´sLji 4©´s «¡Ljigji©´s AORPQ©±sÕ‹[ FyÕÊ‹©´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i= A»¡gSŒœ¡˛©´sV BxmsˆV≤R∂V FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. xmso‚fl·[ N][xqsLi À‹[LÔRiV zmns˙ ¡™´sLji 29 ™´sLRiNRPW ˙¤…¡[≤T∂Lig`i ≠sLi≤][©´sV F~≤T∂gjiLi¿¡Liμj∂. NSgS ™yLji∏R∂VL`i=NRPV BLiNS BμÙR∂Lji ≠sÆμ∂[bdP A»¡gSŒœ¡˛©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. A{qs£qs ≠sZNP…fi NUPxmsL`i …”¡™±sV |msLiVV©±s , ≠sLi≤U∂£qs Fny£qÌs À›Ã¡L`i ¤«¡L][™±sV ¤…¡[áL`i rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩÚ™yLji¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVN][©´sVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ≠sLi≤U∂£qs AÕfiL_Li≤R∂L`i ™´sWL˝][©±s aS™´sVW˘Õfi= H{msFsÕfi Hμ][ {qs«¡©±sÕ‹[ xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[™´so. ™´sWLjiË, G˙zmsÕfi Æ©sÃ¡Õ˝‹[ A{qs£qs «¡»Ì¡V ≠sLi≤U∂£qs xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. μk∂Liª][ {qs«¡©±sÕ‹[ xqsgRiLi ™´sW˘ø`¡Õ˝‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @ªRΩ©´sV A≤R∂©´sV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. aS™´sVW˘Õfi= 10 ™´sW˘ø`¡Ã¡ ™´sLRiNRPW @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi…ÿ≤R∂¨s ™yLji∏R∂VL`i= ˙FnyLi\¬ø¡“¡ ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. C ≠sLi≤U∂£qs AÕfiL_Li≤R∂L`i ˙xmsxqsVÚªRΩLi  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`iÕ‹[ μR∂VLRiLiª][ LS«¡ryz§¶¶¶ …‘¡™±sVNRPV A≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. C …‹[LkiıÕ‹[ aS™´sVW˘Õfi= @μR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·Li¿¡ ™´sLRiVxqs ™´sW˘©±s A£mns μj∂ ™´sW˘ø`¡Ã¡V NRPW≤y @LiμR∂V NRPV©yı≤R∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @ªRΩ¨s N][xqsLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLjigjiLiμj∂. ™yLji∏R∂VL`i=ª][ Fy»¡V ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= NRPW≤y aS™´sVW˘Õfi= N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡Liμj∂. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ NSLRiflÿáª][ H{msFsÕfiNRPV NRPW≤y Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s A{qs£qs ™´sW“¡ AÕfiL_Li≤R∂L`i ALi˙≤R∂W \|qs™´sVLi≤`∂= rÛy©´sLi À≥œ¡LkiÚ N][xqsLi ™´sVVLi\¤À¡ FsμR∂VLRiVøR¡Wr°ÚLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso aS™´sVW˘Õfi= ÕÿLi…”¡ AÕfiL_Li≤R∂L`i ªRΩ™´sV «¡»Ì¡VÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][  ¡Ã¡Li |msLjigji©´s»Ì¡V xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i= @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. Æ™szqÌsLi≤U∂£qs ªRΩLRixmso©´s 37 ¤…¡xqÌsVáV , 125 ™´sÆ©Ôs[áV A≤T∂©´s aS™´sVW˘Õfi=NRPV …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ NRPW≤y ™´sVLi¿¡ LjiNSLÔRiVLiμj∂. 42 »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ 121.68 |qÌ^s˚N`PlLi[…fiª][ 1128 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. @Õÿlgi[ À›÷¡Lig`iÕ‹[ 26.31 xqsgRi»¡Vª][ 19 ≠sZNP»˝¡V NRPW≤y xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ HμR∂VgRiVLRiV ≠sÆμ∂[bdP A»¡gSŒœ¡˛ N][xqsLi ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VºΩıQr°Ú©´sı xmso‚fl·[ ˙FnyLi\¬ø¡“¡NTP ™´sW˙ªRΩLi øR¡VZNP‰μR∂VLRi™´soª][Liμj∂. C ¨s ¡Liμ≥R∂©´sNRPV ≠sVgji÷¡©´s ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡V IxmsˆVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVV©´sxmsˆ»¡NUP ™yLji∏R∂VL`i= A»¡gSŒœ¡˛ N][xqsLi Æ™sªRΩVNRPVª][Liμj∂. r¢ªy˙zmnsNS …‘¡ »¡*Li…‘¡ {§¶¶¶L][ LjiøR¡L`Ôi ¤Õ¡≠ds , HL˝SLi≤`∂ ˙NTPZNP»¡L`i ZNP≠s©±s I˙¤À¡LiVV©±sá\|ms xmso‚fl·[ NRPÆ©s[ızqs©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. ¤Õ¡≠ds B…‘¡™´s¤Õ¡[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂\|ms xqsWxmsL`i |qsLiøR¡Lkiª][ @μR∂LRig]…Ìÿ≤R∂V. …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ Æ™s[gRiLigS |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[zqs LjiNSLÔRiVZNPNRP‰≤R∂Liª][ Fy»¡V @ªRΩ˘μ≥j∂NRP zqsNRP=L˝Ri LjiNSLÔRiV©´sV ªRΩ©´s ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPV©yı≤R∂V. B…‘¡™´s÷¡ «¡Ljigji©´s A»¡gSŒœ¡˛ Æ™s[áLiÕ‹[ @ªRΩ¨sı G ˙FnyLi\¬ø¡“¡ xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li , ªy«ÿ |qsLiøR¡Lkiª][ @LiμR∂Lji øR¡Wxmso ªRΩ©´s\Æ™sxmso ºΩxmsˆVNRPV©yı≤R∂V. μk∂Liª][ xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i= ¤Õ¡≠ds N][xqsLi ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ Æ™s[áLiÕ‹[ @™´sVV¯≤R∂VF°¨s HL˝SLi≤`∂ Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s I˙¤À¡LiVV©±s\|ms NRPW≤y ™yLji∏R∂VL`i= AxqsNTPÚ øR¡Wxmsoª][Liμj∂.

7 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

_õHÓdt XÊeT÷´˝Ÿ‡‘√ |üPDÒ yê]j·TsY‡ ˇ|üŒ+<ä+

Azqs£mns ¡«ÿ* ¬ø¡FyˆLRiV. À≥ÿLRiª`Ω , FyN`P ™´sVμ≥R∂˘ ™´sW˘ø`¡Ã¡V «¡LRigRi≤R∂Li μy*LS •¶¶¶NUPNTP ™´sVLjiLiªRΩ AμR∂LRifl· |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P= NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[Lkiı A≤R∂Vª][©´sı À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ™´sVLji¨sı ™´sW˘ø`¡Ã¡V A≤T∂æªΩ[ ˙FyNÌUP£qs |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sıμj∂ •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. @LiVVæªΩ[ FyNTPrÛy©±s |qsNRPW˘Lji…‘¡ xmsLjizqÛsºΩ¨s @©´sVxqsLjiLi¬ø¡[ ªRΩ™´sV ¨sLÒRi∏R∂VLi DLi»¡VLiμR∂¨s •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ ™yLji ©´sVLi≤T∂ ˙gki©±szqsgRiıÕfi ™´s}qsÚ xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™sŒœ¡˛©´sV©´sı»Ì¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @»¡V r¢ªy˙zmnsNS , ™´sV¤Õ¡[ztsQ∏R∂W «¡»˝¡ ©´sVLi≤T∂ NRPW≤y ry©´sVNRPWá xqsˆLiμR∂©´s LS™´s≤R∂Liª][ FyNTPrÛy©±s •¶¶¶NUP |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s A©´sLiμR∂LigS DLiμj∂. áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=NRPV ™´sVVLiμR∂V NRP¨dsxqsLi 20 @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡©´sV ªRΩ™´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s FyN`P |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPVLiμj∂.

Ç+&çj·THé e÷¬sÿ{À¢ <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï ìkÕ‡Hé yÓTÆÁø±≈£î bòÕ]Hé e÷¬sÿ{À¢ ô|<ä› ÁuÒø˘ |ü&ç+~. yÓTÆÁø±˝À neT]Ãq ôdHê‡sY\ düeTdü´ ø±s¡D+>± Ç+&çj·÷˝À ‘·j·÷¬s’ $<˚o e÷¬sÿ≥¢˝À neTTà&Ó’q yÓTÆÁø± ø±s¡¢qT Øø±˝Ÿ #˚düTÔqï≥T¢ ìkÕ‡Hé ù|s=ÿ+~. á Øø±˝Ÿ˝À πøe\+ y˚T&é ÇHé Ç+&çj·÷ yÓTÆÁø± ø±s¡T¢ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü »bÕHé˝À ‘·j·÷¬s’q ôd¬sHê, bÕÁ{≤˝Ÿ, Çì¸ì{Ï myéT, Ç쌤ì{Ï ≈£L´mø˘‡, #Ó’Hê˝À ‘·j·÷¬s’q {°&Ü e+{Ï @&ÉT yÓ÷&Éfi¯ó¢≈£L&Ü ñHêïsTT. á ø±s¡¢˝À neT]Ãq \÷CŸ ôdHê‡s¡¢ ø±s¡D+>± n‘·´edüs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ Ç+<Ûäq+ ©ø˘ nj˚T´ Á|üe÷<ä+ ñqï ø±s¡D+>± yÓTT‘·Ô+ 2,49,522 yêVü≤Hê\qT Øø±˝Ÿ #˚düTÔqï≥T¢ ìkÕ‡Hé Á|ü‹ì~Û ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï˝À <ë<ë|ü⁄ 9,600 eT÷ì≥¢≈£î ô|’>± ìkÕ‡Hé yÓTÆÁø± ø±s¡T¢ ñHêïsTT. Øø±˝Ÿ #˚dæq yÓTT‘·Ô+ ø±s¡¢˝À 92,679 ø±s¡T¢ »bÕHé˝À ñHêïsTT. nsTT‘˚ á ôdHê‡s¡¢ düeTdü´ ø±s¡D+>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£L m˝≤+{Ï Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ$+# ·˝Ò<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

2 $T*j·THé ≥qTï\ #·¬øÿs¡ m>∑TeT‹øÏ πø+Á<ä+ ÄyÓ÷<ä+ Á|üdüTÔ‘· e÷¬sÿ{Ï+>¥ dü+e‘·‡s¡+˝À ¬s+&ÉT $T*j·THé ≥qTï\ #·¬øÿs¡ m>∑TeT‹øÏ πø+Á<ä+ nqTeT‹ì∫Ã+~. ø±>± 2011e dü+e‘·‡s¡+ nø√ºãs¡T HÓ\ qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ◊<äT \ø£å\ ≥qTï\ #·¬øÿs¡ m>∑TeT‘·T\qT #˚dæ+<äì Ç+&çj·THé wüß>∑sY $T˝Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé (◊kÕà) &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ n_ÛHêwt es¡à ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ á #·¬øÿs¡ m>∑TeT‹˝À eTTK´+>± ÄÁ|òæø±, Áo\+ø£, nÁùdº*j·÷ <˚XÊ\≈£î ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À #·¬øÿs¡ m>∑TeT‹ #˚XÊs¡ì n_ÛHêwtes¡à #ÓbÕŒs¡T. ø±>± m>∑TeT‘·T\ e\¢ øÏ˝À #·¬øÿs¡ô|’ eT÷&ÉT s¡÷bÕj·T\T ˝≤uÛÑ+ edüTÔ+<äì Ä j·Tq nHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ #·¬øÿs¡ ñ‘·Œ‹Ô˝À uÛ≤s¡‘Y ¬s+&Ée kÕúq+˝À ñ+~.

<˚X¯ Ä]úø£ eè~Δ 7.5 qT+∫ mì$T~ XÊ‘·+: Á|üDuŸ eTTKØ® <˚X¯ Ä]úø£ eè~Δ πs≥T 2012`13e dü+e‘·‡s¡+˝À 7.5 XÊ‘·+ qT+∫ mì$T~ XÊ‘·+ ô|+#˚+<äT≈£î dü÷#·q\T #˚düTÔHêï eTì πø+Á<äeT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± Á|üdüTÔ‘· dü+e‘·‡s¡+˝À <˚X¯ Ä]úø£ eè~Δ @&ÉT XÊ‘·+ ñ+~. nsTT‘˚ e#˚à 16e ‘˚Bq bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À <ëK\T #˚j·TqTqï 2012`

13 yê]¸ø£ ã&Ó®{Ÿ˝À eè~Δπs≥TqT ô|+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘êeTì #ÓbÕŒs¡T.

30,000 ø√≥¢ &Ü\s¡¢ m>∑TeT‘·T\ \ø£å´+: Äq+<éX¯s¡à Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 30,000 ø√≥¢ &Ü\s¡¢ m>∑TeT‘·T\qT \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïeTì πø+Á<ä yêDÏ»´XÊK eT+Á‹ Äq+<éX¯s¡à ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ 2011`12 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À ìπs›•+#·T≈£îqï m>∑TeT‘·T\ \øå±´ìï #˚s¡T≈£î+{≤eTHêïs¡T. n+‘·sê®rj·T+>± @s¡Œ&É Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+ m>∑TeT‘·T\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+<äì Äq+<éX¯s¡à nHêïs¡T. B+‘√ m>∑TeT‘·T\ \ø£å´+ #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ düyê˝Ÿ>± ì*∫+< äHêïs¡T. nsTTq|üŒ≥ø° m>∑TeT‘·T\ \øå±´ìï kÕ~ÛkÕÔeTì Äj·Tq $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 2011˝À 77,000 ø√≥¢ &Ü\s¡¢ $DÏ»´+ »]–+<äì Äq+<éX¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. Ç+ø± Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ m>∑TeT‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø£∫Ñ· yÓTÆq $\Te\T ø±yê\+fÒ eTs√ ¬s+&ÉT HÓ\\T es¡≈£î y˚∫ #·÷&Ü\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

ôd\ÁuÒwüHé m&çwüHé e÷s¡T‹ düTEøÏ mdtmø˘‡4 |ò”#·s¡T¢ <äXÊu≤Δ\ ø±\+>± <˚oj·T Á|ü»\ Á|üj·÷D/s¡yêD≤ nedü sê\qT rs¡Tdü÷Ô, uÛ≤s¡rj·TT\ eT~ì <√#·T≈£îqï <˚X¯|ü⁄ nÁ>∑>±$T ø±s¡¢ ‘·j·÷Ø dü+düú e÷s¡Tr düTEøÏ Ç+&çj·÷ (myéTmdt◊) Ç{°e˝Ò Ç+&çj·÷˝À ø√{Ï ø±s¡¢ ñ‘·Œ‹Ô yÓTÆ\TsêsTTì n~Û>∑$T+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ø£+ô|˙ n+~düTÔqï mdtmø˘‡4 ôd&ÜHé˝À z ôd\ÁuÒwüHé m&çwüHéqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. ôd\ÁuÒwüHé m&çwüHé e÷s¡T‹ düTEøÏ mdtmø˘‡4 ôd&ÜHé˝À ø£+ô|˙ Ä<äq+>± n+~düTÔqï |ò”#·s¡T¢: dü]ø=‘·Ô bòÕ´Á_ø˘‡ d”{Ÿ‡ ˝À|ü* yÓ’|ü⁄ Áø√yéT ø√{Ï+>¥ #˚j·Tã&çq &√sY Vü‰´+&ç˝Ÿ‡ Áø√yéT ø√f…&é @dæ ˝ÀesY‡ ÄsYà ¬sdtº‡ô|’ ≈£L´_ø˘ Á|æ+{Ï+>¥ ôd\ÁuÒwüHé m&çwüHé b˛¢sY e÷´{Ÿ‡, |æ˝À¢dt ôd\ÁuÒwüHé m&çwüHéqT >∑Ts¡TÔ #˚ùd u≤&û &Óø±˝Ÿ‡, Á>±|òæø˘‡ áHÓ\ 9e ‘˚Bq e÷s¡T‹ düTEøÏ ø√{Ï ø±s¡¢ ñ‘·Œ‹Ô e÷s¡TÿqT n~Û>∑$T+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ mdtmø˘‡4 ôd&ÜHé ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ, dæmHéJ Ä|ü¸q¢˝À \_ÛdüTÔ+~. ô|Á{À˝Ÿ y˚]j·T+{Ÿ mdtmø˘‡4˝À 1.6 ©≥sY Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. Ç~ 104 _ôV≤#Y|æ\ X¯øÏÔì, 145 mHémyéT\ {≤sYÿqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. n˝≤π>, &ûõ˝Ÿ y˚]j·T+{Ÿ˝À 1.3 ©≥sY eT©ºC…{Ÿ Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. Ç~ 90_ôV≤#Y|æ\ X¯øÏÔì, 200 mHémyéT\ {≤sYÿqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. 1983 qT+∫ neTTà&Ó’q e÷s¡T‹ düTEøÏ {≤|t 5 yÓ÷&Éfi¯ó¢: e÷s¡T‹ 800 ` 26.36 \ø£å\ j·T÷ì≥T¢ Ä˝Àº bòÕ´$T© ` 19.08 \ø£å\ j·T÷ì≥T¢

zMTï ` 14.37 \ø£å\ j·T÷ì≥T¢ yê´>∑HéÄsY ` 11.14 \ø£å\ j·T÷ì≥T¢ dæ«|tº ` 6.85 \ø£å\ j·T÷ì≥T¢

s¡÷.15,990 \πø bò˛sY¶ |òæ>√ j·÷&é`ÄHé j·÷ø£‡düØ bÕ´ø˘ nyÓT]ø£Hé Ä{À ~>∑Z»+ bò˛sY¶ uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |òæ>√ Vü‰´#Yu≤´ø˘, bò˛sY¶ Ç+&çj·÷ ø£+ô|˙ ‘·\sê‘·H˚ e÷πs‡ Ç+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. bò˛sY¶ |òæ>√ Vü‰´#Yu≤´ø˘ Ç+&çj·THé e÷¬sÿ{À¢ uÛ≤s¡rj·TT\ n_Ûe÷Hêìï bı+~ eT+∫ Ä<äs¡DqT kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. ‘·≈£îÿe <Ûäs¡˝À eT+∫ |ò”#·s¡¢qT ø£*– ñ+&ç ø±sY n+fÒ Ç˝≤H˚ ñ+&Ü* nì|æ+#·>∑\>∑&É+ bò˛sY¶ |òæ>√πø #Ó\T¢ ‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ bò˛sY¶ Ç+&çj·÷≈£î \ø°ÿ #ÛêsYà>± e÷]q bò˛sY¶ |òæ>√≈£î eT]ìï n<äq|ü⁄ Vü≤+>∑T\T CÀ&ç+#˚+<äT≈£î >±q÷ ø£+ô|˙ z dü]ø=‘·Ô j·÷&é`ÄHé j·÷ø£‡düØ bÕ´ø£qT n+~ düTÔ+~. á j·÷ø£‡düØ bÕ´ø˘ <Ûäs¡ πøe\+s¡÷.15,990\T e÷Á‘·y˚T. sY¶ |ò”>√ j·÷ø£‡düØ bÕ´ø˘‡˝À k˛ŒØº s¡÷|òt ¬ssTT˝Ÿ‡, $HÓ’˝Ÿ d”{Ÿ ø£esY‡, kÕàsYº ]j·TsY‡ kÕŒsTT\sY, &√sY düÿ|òt ù|¢{Ÿ‡, |ü¢dt &Óø±˝Ÿ, Áø√yéT u≤&û ôd’&é Ábıf…ø£åHé yÓ÷*¶+>¥\T ñ+{≤sTT. á sT÷ø£‡düØ bÕ´ø˘qT ÄHé˝ÀHé˝À ≈£L&Ü ø=qT>√\T #˚j·Te#·TÃ. ÄHé˝…’Hé˝À á j·÷ø£‡düØ bÕ´ø˘qT ø=qT>√\T #˚ùd yê]øÏ 15 XÊ‘·+ &çkÂÿ+{Ÿ \_ÛdüTÔ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç+{° ]j·TsY Á{°{ŸyÓT+{Ÿ bÕ´πøCŸô|’≈£L&Ü 50 XÊ‘·+ ‘·–Z+|ü⁄ \_ÛdüTÔ+~. Ç˝≤ ÄHé˝…’Hé <ë«sê ãTø˘ #˚düT≈£îqï bò˛sY¶ |òæ>√ j·÷ø£‡düØ bÕ´ø˘qT ø=qT>√\T<ës¡T\T ‘·eT≈£î düMT|ü+˝Àì &û\sYwæ|t πø+Á<ë˝À¢ bı+<äe#·TÃ. á j·÷ø£‡düØ bÕ´ø˘ <Ûäs¡˝ÀH˚ |òæ{Ϻ+>¥ ÇHékÕº˝ÒwüHé #ÛêØ®\T ø£*dæ ñ+{≤sTT.

ã+>±s¡+ <Ûäs¡\T dæ{° (22 πø¬s≥T¢) q÷´ &Ûç©¢ (ã+>±s¡+ ) 2668.00 eTT+u…’ (ã+>±s¡+) 2659.00 #ÓHÓ’ï (ã+>±s¡+) 2661.00 ø√˝Ÿø£‘êÔ (ã+>±s¡+) 2676.00 ôV’≤<äsêu≤<é 2628.00 u…+>∑fi¯Ss¡T 2620.00

(24 πø¬s≥T¢) 2850.50 2813.00 2852.00 2854.00 2854.00 2854.00

yÓ+&ç <Ûäs¡\T dæ{° 1 πøJ <Ûäs¡ q÷´ &Ûç©¢ 56100 #ÓHÓ’ï 57445 ôV’≤<äsêu≤<é 55900

dæ{° 1 πøJ <Ûäs¡ eTT+u…’ 56250 ø√˝Ÿø£‘êÔ 55900 u…+>∑fi¯Ss¡T 55900


C M Y K

8

X¯ìyês¡+, |òæÁãe] 25, 2012

düTes¡íyês¡Ô

eT <äT $T ‘·

ôV’≤<äsêu≤<é

∫s¡+J$ ¬>dtº s√˝Ÿô|’ >∑DÒwt ø±¢]{° ªkÕbÕ≥T m≥÷μ ˝Ò<ä+≥Tqï düTã“sêE |üesYkÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY ‘êC≤>± ª>∑ã“s Ydæ+>¥μ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó* dæ+<˚. Vü≤ØwtX¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìï ã+&É¢ >∑DÒwt u≤ãT l |üs¡y˚TX¯«s¡ ÄsYº‡ u≤´qsYô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T. ª>∑ã“sYdæ+>¥μ ∫Á‘·+˝À ∫s¡+J$ z ¬>dtº s√˝Ÿ˝À ø£ì|æ+#·qTHêï&Éì, |üesYkÕºsY‘√ ø£*dæ ˇø£ bÕ≥˝À ôdº|ü\T y˚j·TqTHêï&Éì ø=ìï s√E\T>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. nsTT‘˚ á $wüj·T+ô|’ >∑DÒwtu≤ãT ø±¢]{° Ç#êÃs¡T. ∫s¡+J$ ¬>dtº s√˝Ÿ ø±˙, bÕ≥˝À ôdº|ü\T y˚j·T&É+ ø±˙ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. yÓT>±Áã<äsY‡qT ˇπø dæìe÷˝À ø£*dæ #·÷<ë›eTì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ÄX¯>± ñqï n_Ûe÷qT\T..>∑DÒwt u≤ãT Á|üø£≥q‘√ ˇø£ÿkÕ]>± ìsêX¯≈£î >∑Ts¡ j·÷´s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ >∑ã“sYdæ+>¥ ∫Á‘·+ ôV’≤< äsêu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. á ∫Á‘·+˝À X¯è‹Vü‰düHé V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. u≤©e⁄&é˝À dü÷|üsYVæ≤{Ÿ nsTTq ª<äu≤+>¥μ ∫Á‘êìøÏ Øy˚Tø˘>± á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T˝À s¡÷bı+~düTÔqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. á ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· |üeHéø£fi≤´DY |üPØ»>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTμ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·qTHêï&ÉT. j·T÷ìes¡‡˝Ÿ MT&çj·÷ u≤´qsYô|’ &ûMM.<ëqj·T´ á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. |üeHéø£fi≤´DY düs¡düq á ∫Á‘·+˝À ø±»˝Ÿ m+|æ¬ø’q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. y˚T˝À wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+<äì düe÷#ês¡+. <ädüsêHê{ÏøÏ á dæìe÷ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î e#˚à neø±X¯+ ñ+~.

$\Hé>± |ü\T ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫ ‘·qø£+≥÷ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îqï q≥T&ÉT düTã“sêE. á eT<Ûä´ ø±\+˝À $\Hé bÕÁ‘·\ qT+∫ V”≤s√øÏ düìïVæ≤‘·+>± ñ+&˚ bÕÁ‘· \qT #˚dü÷Ô, ôd¬ø+&é V”≤s√>± q{ Ïdü÷Ô, Á|üdüTÔ‘·+ ª»j·TùV≤μ˝À V”≤ s√ >± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. Ç+<äT˝À düTã“ sê E z b˛©dt Ä|ò”düsY>± ø£ì| æ+#· qTHêï&ÉT. Ç~˝≤ ñ+&É>±, ø£eT\ Vü‰düHé q{Ï+∫q ªÄø£* sê»´+μ dæìe÷˝À ñqï ªkÕbÕ≥Tº m≥÷ ˝Ò<äT..bÕf…ÆHê bÕ&ÉT Áã<äsY..μ nH˚ bÕ≥qT á ∫Á‘·+ ø√dü+ Ø$Tø˘‡ #˚XÊs¡T. n|üŒ{À¢ á bÕ≥ m+‘· bÕ|ü⁄\sY nsTT+<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. n|ü⁄Œ&˚ ø±<äT Ç|üŒ{Ïø° »Hê\ H√≥ á bÕ≥ $ì|ædü÷ÔH˚ ñ+≥T+~. n+‘· bÕ|ü⁄˝≤]{°ì kı+‘·+ #˚düT≈£î+~ á bÕ≥. eT] n<˚ bÕ≥≈£î Ø$Tø˘‡ #˚dæq bÕ≥ n+<äT≈£î BÛ≥T>± ñ+≥T+<√ ˝Ò<√ #·÷&Ü*. e#˚à HÓ\ á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì <äs¡Ùø£,ìsêà‘·\T nqT≈£î+≥THêïs¡T.

&çbı¢e÷{Ïø˘>± e÷{≤¢&ÉT‘ê ªn˝≤ yÓTT<ä˝…’+~μ dæìe÷ #·÷dæq yês¡+‘ê ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eTøÏ Ç+ø√ kÂ+<äs¡´ e∫Ã+<äì yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T. ôV’≤{Ÿ ‘·≈£îÿy˚ nsTTHê ø±˙ j·÷øϺ+>¥˝À #ê˝≤ düVü≤»‘·«+ ñ+&É≥+‘√ j·TTe V”≤s√\ düs¡düq es¡Tdü>± dæìe÷\T #˚düTÔ+<äì uÛ≤$+#ês¡T. ø±˙ ì‘ê´MTqHéøÏ ù|s=∫Ãq+‘·>± Ä|òüs¡T¢ e÷Á‘·+ sê˝Ò<äT. n+<äT≈£î ÄyÓT dü«j·T+ø£è‘·y˚T ø±s¡DeTì #ÓbÕŒ*. &çbı¢eTd” sê»´y˚T˝Ò ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À \÷CŸ {≤ø˘‘√ ì‘·´ ‘·qøÏ e∫Ãq neø±XÊ*ï #˚C≤s¡TÃø√e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ªu≤´&é ø±+&Éø˘ºμ nH˚ _s¡T<äT ≈£L&Ü ‘Ó#·TÃ≈£î+~. yÓ+ø£fÒwt, Á|üuÛ≤dt ˝≤+{Ï kÕºsY‡ >∑T]+∫ #·T\ø£q>± e÷{≤¢&ç dü+#·\qyÓTÆ+~. n+‘·˝À ÄyÓTøÏ ª180μ, ªôd>∑μ ∫Á‘ê\‘√ bòÕ¢|t‡ ≈£L&Ü |ü\ø£]+#êsTT. <ë+‘√ ì‘·´ |üP]Ô>± ø£qTeTs¡T¬>’+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À edüTÔqï ì‹Hé dæìe÷ ªÇwtÿμô|’ ì‘·´ ø=+&É+‘· ÄX¯ ô|≥Tº≈£î+~. eT\j·÷fi¯ ∫Á‘·d”eT˝À ìùw<ÛëìøÏ >∑T¬s’q ì‘·´øÏ {≤©e⁄&é˝À á ∫Á‘·+ ÄK] ˝…’|òt ˝…’Hé nqTø√e#·TÃ. á ∫Á‘·+ ø£qTø£ Væ≤≥ºsTT‘˚ á kÕ] C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü\ì ì‘·´ ìs¡ísTT+#·T≈£î+~. eTTqT|ü{Ï˝≤ eTqdüTøÏ ‘√∫+~ e÷{≤¢&˚dæ n+<ä]ø° X¯Á‘·Te⁄˝≤ ø±≈£î+&Ü, ákÕ] &çbı¢eT{Ïø˘>± e÷{≤¢&ç eTqdüT\T ¬>\T#·T≈£î+{≤q+{À+~.

n|üŒî&ÉT >±˙ ÄyÓT düπs nq˝Ò<ä≥

ø±ØÔ V”≤s√>± X¯+ø£sY <äj·÷fiŸ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªX¯≈£îìμ ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. á dæìe÷˝À |üesY|òü⁄˝Ÿ ˝Ò&û ø±´¬sø£ºsY ˇø£{Ï ñ+<ä≥. Ä bÕÁ‘· ø√dü+ ø=+‘· eT+~ d”ìj·TsY q{°eTDT\ ù|s¡¢qT |ü]o*+∫q <äs¡Ù≈£î&ÉT, Ä bÕÁ‘·øÏ sê~Ûø£ nsTT‘˚H˚ u≤>∑T+≥T+<äH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃ&ÉT. á $wüj·TyÓTÆ ñ‘ê‡Vü≤+>± sê~Ûø£ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢q n‘·ìøÏ }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± m<äTs¡T <Óã“ ‘·–*+~. X¯+ø£sY <äj·÷fiŸ e∫Ãq |üì >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îqï sê~Ûø£, &˚{Ÿ‡ ˝Òeì #Ó|üŒ&É+‘√ n‘·qT ìsêX¯‘√ yÓqT~]>±*‡ e∫Ã+~. Ä bÕÁ‘·øÏ sê~Ûø£ ‘·|üŒ eTs=ø£s¡T Hê´j·T+ #˚j·T˝Òs¡ì ‘Ó*dæ, n‘·qT eTs√ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T≈£î+&Ü s√E\T >∑&çù|düTÔqï düeTj·T+˝À á $wüj·T+ ø±ØÔ <ë«sê n‘·ì ‘·+Á&ç •e≈£îe÷sY≈£î ‘Ó*dæ+<ä≥. yÓ+≥H˚ n‘·qT sê~Ûø£øÏ bò˛Hé #˚dæ |ü]dæú‹ì $e]+#·&É+‘√, Ä bòÕ´$T*‘√ m|üŒ{Ï qT+#√ ñqï |ü]#·j·T+ e\¢ ÄyÓT ªX¯≈£îìμ dæìe÷øÏ &˚{Ÿ‡ düs¡T›u≤≥T #˚dæ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

‘·$Tfi¯+˝À |ü+C≤ $düTs¡qTqï |üeHé |üeHéø£fi≤´DY, $wüßíes¡ΔHé ø±+_H˚wüHé˝À s¡÷bı+~q ∫Á‘·+ ª|ü+C≤μ. á dæìe÷ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› &çC≤düºsY nsTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷H˚ ‘·$Tfi¯+˝ÀøÏ &É_“+>¥ #˚ùd |üì˝À |ü&ܶs¡T. ª≈£î]μ ù|s¡T‘√ &É_“+>¥ nj˚T´ á ∫Á‘êìï y˚dü$˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. ª≈£î]μ n+fÒ ‘·$T\+˝À >∑T] nì ns¡ú+. |ü+C≤ì &Ó’¬sø˘º #˚dæ+~ ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&˚ ø±e&É+‘√ á ∫Á‘êìøÏ nø£ÿ&É eT+∫ e÷¬sÿ{Ÿ ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. nø£ÿ&É $wüßíes¡úHé >∑‘·+˝À nõ‘Y‘√ _˝≤¢μ e+{Ï dü÷|üsYVæ≤{Ÿ n+~+#ês¡T. Çø£ |üeHé ∫Á‘ê\T ô|<ä›>± nø£ÿ&É $&ÉT<ä\ #˚j·Ts¡T. n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ #˚dæHê πøe\+ XÊ{Ï˝…’{Ÿ ø√düy˚T #˚dæq≥T¢ &ÉuŸ #˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚ á ∫Á‘êìï Áôd’º{Ÿ |æø£ÃsY kÕúsTT˝À $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT +#·T≈£îHêïs¡T. n˝≤π> ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ n+~+∫q j·TTe HéX¯+ø£sY sêC≤ ≈£L&Ü ‘·$Tfi¯+˝À eT+∫ e÷¬sÿ{Ÿ ñqï dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±e⁄q dæìe÷≈£î |ü¢dt ne⁄‘·T+<äì uÛ≤$ düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ bòÕ¢|t dæìe÷‘√ nø£ÿ&É ˝≤+#Y ne&É+ m+<äTø£ì |üeHé n_Ûe÷qT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ dæìe÷ ˝…ø£ÿ\≈£î, n_Ûe÷HêìøÏ bı+‘·q ñ+&É<äH˚ $wüj·T+ ‘Ó*d æ+<˚. Çø£ Á|üdüTÔ‘·+ |üeHé ‘·q ‘êC≤ ∫Á‘·+ >∑ã“sYdæ+>¥μ‘√ _J>± ñHêïs¡T. Ä ∫Á‘·+ nq+‘·s¡+ |üPØ»>∑Hêï<∏é <äs¡Ù ø£‘·«+˝À ª¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTμ nH˚ ∫Á‘·+ #˚j·TqTHêïs¡T.

k‘Y˝À ôd{Ï˝…’b˛\qT+<ä≥ Á_{Ïwt yÓ÷&É˝Ÿ..u≤©e⁄&é ôdø˘‡u≤+uŸ nsTT´+~. ÄyÓT mes√ ø±<äT, nMTC≤ø£‡Hé. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À sêyéT#·s¡DY düs¡düq ªme&ÉTμ dæìe÷˝À q{Ïk˛Ô+~ á Á_{Ïwt yÓ÷&É˝Ÿ eTT<äT›>∑TeTà. Á|ü|ü+#·+˝À ‘·q≈£î u≤>± q∫Ãq ù|¢dt πøs¡fi¯ nì, n+<äTπø k‘Y Ç+&çj·÷ n+fÒ ‘·q≈£î #ê˝≤ ÇwüºeTì nMTC≤ø£‡Hé #Ó|üø=∫Ã+~. #Ó|üŒ&É+ e÷Á‘·y˚T ø±<äT..¬s+&ÉT ‘·$Tfi¯ dæìe÷\≈£î ≈£L&Ü ø£$T{Ÿ nsTT+~. n~ ø±ø£ z eT\j·÷fi¯ dæìe÷ düu…®ø˘º $qï nMTC≤ø£‡Hé.... πsb˛ e÷b˛ Ä dæìe÷øÏ ôd’‘·+ zπø #Óù|Œj·÷\qT≈£î+{À+<ä≥. nqï≥Tº á neTà&çøÏ ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü MT<ä Ç+Áf…dtº |ü⁄≥Tºø=∫Ã+<ä≥. Ç~ e÷Á‘·+ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·Ty˚T. Væ≤+B H˚s¡TÃø√e&É+ Çã“+~>±H˚ ñHêï, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wüô|’ eTeTø±s¡+ ô|]– á uÛ≤wü Ç+Áf…dæº+>¥>± ñ+<äì z Ç+≥s¡÷«´˝À nMTC≤ø£‡Hé #ÓãT‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. ‘Ó\T>=ø£ÿfÒ ø±<äT... ‘·$Tfi¯+, M˝…’‘˚ eT\j·÷fi¯+ ≈£L&Ü H˚πsÃdüT≈£î+{≤q+{À+~ nMT. ªø=jYT.. ø=jYT...ø√‘·\T..μ nì mes¡T nqT≈£îHêï düπs, H˚qT nqT≈£îqï~ e÷Á‘·+ #˚dæ rs¡T‘êqì ã\¢>∑T~› eTØ #ÓãT‘√+~ nMTC≤ø£‡Hé. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 25-02-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 25-02-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.