Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 336 X¯ìyês¡+ &çôd+ãsYY 24, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

πød”ÄsY≈£î yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ düyê˝Ÿ n|ü&Ó’Hê.. k˛ìj·÷ ~>=düTÔ+~

ñπsdüT≈£î+<ë+..sê

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó˝+>±D kÕ<Ûäqô|’ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ Ä‘·àã*<ëHêìøÏ dæ<äΔ+ ø±yê\ì ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY≈£î {°&û|” H˚‘· yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ düyê˝Ÿ $dæsês¡T. <äeTTà+fÒ.. ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 10.00>∑+≥\≈£î πød”ÄsY nôd+;¢ m<äTs¡T>± ñqï >∑HébÕs¡Tÿ e<ä›≈£î sêyê\ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ ø√sês¡T. ªÇ<ä›s¡+ ø£*dæ ñπsdüT≈£î+<ë+.. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ ÁbÕD≤\]Œ<ë›+μ nì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. X¯ó Áø£yês¡+ Hê&ÉT mHé{°ÄsY Á≥düTº ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. k˛ìj·÷ n+fÒ πød”ÄsY≈£î eDT≈£î |ü⁄&ÉT‘√+<äì m<˚›yê#˚XÊs¡T. >∑HébÕs¡Tÿ e<ä› πød”ÄsY, ‘êqT ñ]y˚düT≈£î+fÒ k˛ìj·÷ >±+BÛ ‘Ó\+>±Dô|’ m+<äT≈£î ~–sê<√ #·÷<ë›eTì Äj·Tq düyê˝Ÿ $dæsês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ πød”ÄsY Ä&ÉT‘·Tqï<ä+‘ê ˇø£ Hê≥ø£eTì nHêïs¡T. πød”ÄsY Äs¡THÓ\\T y˚T˝§ÿì ñ+fÒ, eTs√ Äs¡T HÓ\\T <ä[‘· $<ë´s¡Tú\qT ã* rdüT≈£î+{≤&Éì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D bÕ*≥ πød”ÄsY ≈£î+uÛÑø£s¡Tí&Éì $eT]Ù+#ês¡T. πød”ÄsY #˚‘·ø±ì ‘·q+ e\¢H˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ Á&Üe÷\T Ä&ÉT‘·Tqï<äì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±DqT @ $<Ûä+>±HÓ’Hê kÕ~Û+#·\qï |ü≥Tº<ä\ Äj·Tq˝À ñ+fÒ eT÷≈£îeTà&ç sêJHêe÷\T #˚<ë›eTì n|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+

kÕº*Hé≈£î >∑|üT]+&Ó b ˛≥T dæú‹ $wüeT+

CMyK

ÁøÏj·÷o\ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ dü÷ø° 2

ˇø£ÿs¡÷bÕsTT rdüT≈£îHêï ‘·\~+#·T≈£î+{≤ Äs√|üD˝§ùdÔ m<äTs=ÿ+{≤..#·+Á<äu≤ãT˝≤ ùdº ‘Ó#·TÃø√qT nìï esêZ\qT ø±+Á¬>dt n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£î+≥T+~ 28q ø±+Á¬>dt e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e+: |”d”d” N|òt u§‘·‡ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): bÕغ $<ÛëHê\≈£î Äø£]¸‘·T\j˚T´ esêZ\ìï+ {Ïì ø±+Á¬>dt <ä>∑Z]øÏ #˚s¡TÃ≈£î+≥T+<äì Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´ Hêsêj·TD nHêïs¡T. >±+BÛuÛÑeHé˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ sêh e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é n<Ûä´ø£å‘·q bÕغø° Á|üuÛÑT‘ê«ìø° eT<Ûä´ düeTq«j·T ø£$T{°ì y˚j·T&Üìï kÕ«>∑‹+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑‘·+˝À ¬s&ç¶ kÕe÷õø£ esêZìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ Ç#˚à ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Ç|ü&ÉT ø±|ü⁄ esêZìøÏ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ <ä≈£îÿ‘·Tqï≥T¢>± ñ+<äqï MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ Á|üX¯ï≈£î..dü‹Ôu≤ãT düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·÷ ª¬s&ç¶ es¡Ze÷? ø±|ü⁄ es¡Ze÷.. Vü≤]»qT˝≤.. –]»qT˝≤ nH˚ ø£+fÒ

Ç+‘·es¡≈£L ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ @ esêZ\T ñHêïjÓ÷..Ä esêZ\ yês¡+<ä]˙ >ös¡$dü÷Ô..@ esêZ˝…’‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ $<ÛëHê\|ü≥¢ Äø£]¸‘·T\e⁄ ‘·THêïjÓ÷.. yê≥ìï+{Ïì <ä>∑Z]øÏ #˚s¡TÃø√yê\ì..bÕغ sê»ø°j·T+>±q÷..nìï ø√D≤˝À¢q÷ Ä˝À∫+∫ ìs¡íj·T+ #˚dæ ñ+≥T+<äì nqTø√e#·TÃμ nì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dtbÕ*‘· Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ e÷~]>±H˚ sêh+˝Àq÷ bÕغ e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é Ä<Ûä«s¡´+˝À ˇø£ düeTq«j·T ø£$T{°ì y˚XÊs¡Hêïs¡T. á ø£$T{° y˚dæq+<äT≈£î n~ÛcÕºHêìøÏ dü‹Ôu≤ãT ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø£$T{°˝À eTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»qs¡dæ+Vü≤, m+|” ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄,

ø±+Á¬>dt eTTK´H˚‘· ∫s¡+J$, |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç.lìyêdt, yÓTÆHêغ esêZìøÏ #Ó+~q e÷J eT+Á‹ wü;“sYn©‘√ bÕ≥T ‘·qqT y˚XÊs¡Hêïs¡T. á ø£$T{°˝À n+<ä]ï y˚XÊs¡ì $e]+#ês¡T. á ø£$T{° düe÷y˚X¯+ ‘·«s¡˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. düeTq«j·T ø£$T{° y˚j·T&É+˝À Á|ü‘˚´ø£‘· @MT˝Ò<äHêïs¡T. á ø£$T{° y˚j·T&É+ <ë«sê d”m+ d”Œ&é≈£î ÁuÒ≈£î\T y˚j·T&É+>± uÛ≤$+#·&É+ dü¬s’q~ ø±<äHêïs¡T.

ôd’ìø£ ì‘ê´edüsê\ düs¡|òüsê˝À neø£‘·eø£\T: |”@d” ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ôd’q´+˝À ì‘ê´edüsê\ düs¡|òüsê e´edüú $düÔè‘·kÕúsTT˝À neø£‘·eø£\‘√ ì+&ç+<äì Á|üC≤|ü<äT›\ dü+|òüT+ (|”@d”) Äπøå|æ+∫+~. ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À ôd’ì≈£î\≈£î n+~+#˚ ÄVü‰s¡|ü<ësêú\T ø±\|ü]$T‹ r]b˛sTT 28 HÓ\\T >∑&ç∫b˛sTTq$ ≈£L&Ü ñ+≥THêïj·Tì ‘Ó*|æ+~. á $wüj·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q ìy˚~ø£qT |”@d” ‘·«s¡˝À bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î düeT]Œ+#·qT+~. ôd’q´+˝À ì‘ê´edüsê\ düs¡|òüsê ìs¡«Vü≤D˝À $düTÔ>=*ù| ˝ÀbÕ\qT |”@d” >∑T]Ô+∫+~. |ü+|æD° πø+Á<ë\≈£î düs¡|òüsê #˚ùd 74XÊ‘·+ ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ ìπs›•‘· Á|üe÷D≤\≈£î ‘·–q≥T¢>± ñ+&É≥+ ˝Ò<äì ø£$T{° ‘Ó*|æ+~. Ç≥Te+{Ï neø£‘·eø£\≈£î u≤<ÛäT´˝…’q n~Ûø±s¡T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+∫+~. ‘·<ë«sê rÁeyÓTÆq ˝ÀbÕ\T »s¡>∑≈£î+&Ü ìs√~Û+#·e#·Ãì |”@d” n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~.

X¯ + ø£ s ¡ T &˚ ªVü≤düÔ+μ uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ n*–qy˚fi¯. eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄ ôV’≤Á&Üe÷!

‘·«s¡˝À ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D yÓ+≥e#˚Ãyê]øÏ yÓqï+{Ï ñ+{≤+ sêÁwüº+ kÕ~Û+#˚ es¡≈£î $ÁX¯$T+#·+ @ø±_ÛÁbÕj·T+ sêyê*‡+~ ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ª‘Ó\+>±Dμ mìïø£\ n+X¯+ ø±≈£L&É<äT ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤ sê´©˝À ø√<ä+&Ésê+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): sê»ø°j·T CÒ@d” |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± qeTàø£Á<√Vü≤ ~q+ ìs¡düq\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. |ü~ õ˝≤¢˝À¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± Á|ü»\T sê´©\T, <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. πø+Á<ä,sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘ê«\ ~wæº u§eTà\qT <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T. q\¢ C…+&Ü\‘√ sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü<Ûëì, k˛ìj·÷, ∫<ä+ãs¡+, d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶, {°&û|” H˚‘·\ ~wæºu§eTà\‘√ X¯ej·÷Á‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\T q\¢u≤´&û®\T <Ûä]+∫ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚ es¡≈£L b˛sê≥+ Ä|üuÀeTì á dü+<äs¡“¤+>±

Á|ü‹»„#˚XÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüºkÕ<Ûäq ø√dü+ ‘·«s¡˝ÀH˚ uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡D Á|üø£{ÏkÕÔeTì ‘Ó\+>±D bı*{Ïø£˝Ÿ CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ ìs¡+≈£îX¯+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. sêÁwüº kÕ<Ûäq˝À ‘·eTyÓ+≥ e#˚Ãyê]øÏ yÓqTï<äqTï>± ì\TkÕÔeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T. ñ<ä´eT+˝À mìïø£\T n+‘·sꓤ>∑y˚T qì.. mìïø£˝Ò \ø£å´+ ø±sê<äì dü÷∫+#ês¡T. &çôd+ãsY 23 Hê{Ï πø+Á<ä Á|üø£≥qqT ìs¡dædü÷Ô ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± qeTàø£Á<√Vü≤~q+ bÕ{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sê»<Ûëì

dü∫yê\j·T+˝À $+‘· ìs¡düq |òüØï#·sY düeT≈£Ls¡Ã˝Ò<äì.. ù|w”˝À H˚\ô|’H˚ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å ñqï |òüØï#·sYq÷ U≤∞ #˚sTT+∫q yÓ’q+ ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àq÷ bı*{Ïø£˝Ÿ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düT+<äs¡j·T´bÕs¡Tÿ qT+∫ Ç+~sêbÕs¡Tÿ es¡≈£î sê´© kÕ–+~. á dü+<äs¡“¤+>± CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·«s¡˝ÀH˚ ø±sê´#·s¡D yÓ\¢&çkÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó˝+>±D Çe«≈£î+fÒ ø±+Á¬>dtbÕغì u§+<äô|&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäqø√dü+ sêJHêe÷ #˚dæqyês¡+<ä]ø° n+&É>± e⁄+{≤eTì ø√<ä+&Ésê+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ düŒwüºyÓTÆq ne>±Vü≤q‘√ yÓfi¯óÔHêïeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ($T>∑‘ê... 2˝À)

ìs¡düq ‘Ó\|ü&É+˝À sêh #˚H˚‘·, CÖ[ XÊK eT+Á‹ X¯+ø£s¡sêe⁄ ôd’º˝Ò y˚s¡T. $T>∑‘ê eT+Á‘·T\+<ä]B ˇø£r¬s’‘˚.. X¯+ø£s¡qï~ e÷Á‘·+ ôd|üπs{Ÿ ôd’º\T. Á|ü‹|üøå±\ô|’ ø±≈£î+&Ü dü«|üø£å+˝Àì düVü≤#·s¡ eT+Á‘·T\ô|’, @ø£+>± eTTK´+Á‹ô|’ ‘·q<Ó’q Ø‹˝À $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#·&É+ eT+Á‹ X¯+ø£s¡sêe⁄ Á|ü‘˚´ø£‘·. Ç<˚ ø√e˝À ìs¡düq ‘Ó\|ü&É+˝Àq÷ ‘·q s¡÷fÒdü|üπs≥T nì Äj·Tq ìs¡÷|æ+#ês¡T. 2˝À

m|òt&û◊ nìyês¡´+

eDT≈£î‘·Tqï ñ‘·Ôsê~

@ø±_ÛÁbÕj·T+ ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔHêï+ ` $TÁ‘·|üøå±\qT ˇ|æŒkÕÔ+ m|òt&û◊\ nqTeT‹ n+XÊìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ dü«dæÔ #Ó|üŒ˝Ò<äT: Á|üDuŸ

ø£ìwüºkÕúsTTøÏ |ü&çb˛sTTq ñc˛íÁ>∑‘·\T ` 93≈£î #˚]q eTè‘·T\ dü+K´ bı>∑eT+#·T‘√ $e÷Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 23: Øf…Æ˝Ÿs¡+>∑+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£åô|≥Tºã&ç(m|òt&ç◊)øÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\qï ‘·q dü+ø£˝≤ŒìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ dü«dæÔ#Ó|üŒ˝Ò<äì πø+Á<ä Ä]úø£XÊK eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® düŒwüº+#˚XÊs¡T. |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T eTeT‘ê u…qØ®, Ç‘·s¡ $TÁ‘·|üøå±\T, Á|ü‹|üøå±\ qT+∫ rÁekÕúsTT˝À ˇ‹Ô&ç e∫Ãq nq+‘·s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\qT≈£îqï Øf…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&ç◊ nqTeT‹ _\T¢qT ì\T|ü⁄<ä\ #˚dæ+~. nsTT‘˚, Øf…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&ç◊ì nqTeT‹+#·&É+ô|’ @ø±_ÛÁbÕj·T+ kÕ~Û+∫q ‘·s¡Tyê‘· á _\T¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îsê>∑\<äì Á|üDuŸ eTTKØ® ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ªãVüQfi¯ |üø£å Á|üuÛÑT‘·« e´edüú˝À @ø±_ÛÁbÕj·÷ìï kÕ~Û+#·e\dæq nedüs¡+ ñ+~. Ç+<äT≈£î ø=+‘·düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. Bìô|’ @ø±_ÛÁbÕj·÷ìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêï+. @ø±_ÛÁbÕj·T+ ($T>∑‘ê... 2˝À)

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 23: ñ‘·Ôsê~ sêÁcÕº\T >∑»>∑» eDÏøÏb˛‘·THêïsTT. ø£ìwüº ñc˛íÁ>∑‘·\T n‘·´\Œ kÕúsTTøÏ |ü&çb˛e&É+‘√ Á|ü»\T >∑»>∑»˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ <˚X¯sê»<Ûëì &Ûç©¢ì <ä≥ºyÓTÆq bı>∑eT+#·T Äe]+#·&É+‘√ $e÷Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î #·*‘√ eTs¡DÏ+∫q yê]dü+K´ 93øÏ #˚]+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì |òü‘˚|òüT&é˝À 3.9 &çÁ^\ ø£ìwüº ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<Ó’+~. Çø£ ø±oàsY˝ÀHÓ’‘˚ ñc˛íÁ>∑‘· yÓTÆqdt &çÁ^\≈£î |ü&çb˛sTT+~. eTs√yÓ’|ü⁄ eT+#·T ≈£îs¡TdüTÔ+&É≥+‘√ »qJeHêìøÏ Çã“+~>± e÷]+~. Áoq>∑sY˝À `3.4 &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<Ó’+~. Çø£ Vü≤sê´D≤˝Àì Væ≤kÕ‡sY˝À 0.1 &çÁ^\T, neTè‘YdüsY˝À 1.3 &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<Ó’+~. bı>∑eT+#·T e\¢ Ç+~sê>±+BÛ $e÷HêÁX¯j·T+˝À |ü\T $e÷Hê\ ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

2

m+<äT≈£î ~–sê<√ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ nHêïs¡T. πød”ÄsY≈£î ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T ø±e&É+ Çwüº+˝Òø£H˚ πøe\+ bÕغì ã\ù|‘·+ #˚düT≈£îH˚+<äTπø ‘Ó\+>±D n+XÊìï yê&ÉT≈£î+ ≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ‘·TbÕ≈£î\‘√ ø±*Ã#·+|æq ìC≤+ yês¡düT&ç>± πød”ÄsY e´eVü≤] düTÔHêïs¡ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ $eT]Ù+ #ês¡T. ì»+>± πød”ÄsY≈£î <äeTTà, <ÛÓ’s¡´+ ñ+fÒ ‘êqT #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düyê˝Ÿ≈£î dæ<äΔ+ ø±yê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ Ç#˚Ã~, ‘˚#˚Ã~ ø±+Á¬>dt nsTTq|ü⁄Œ&ÉT <ëìì e~*ô|{Ϻ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ô|’ πød”ÄsY #˚düTÔqï $eTs¡Ù\T ‘Ó\+>±Dô|’ Äj·Tq≈£î ñqï ∫‘·ÔX¯ó~› @$T{À ìs¡÷|ædüTÔqï<äì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛô|’ |ü˝…¢‘·TÔ e÷≥ e÷{≤¢&Éì πød”ÄsY ‘Ó\+>±DqT @ $<Ûä+>± ‘ÓkÕÔ&Éì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. πød”ÄsY Ä&ÉT‘·Tqï Hê≥ø±\qT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T, y˚T<Ûëe⁄\T >∑T]Ô+#ê\ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. πød”ÄsY≈£î ì»+>± ‘Ó\+>±D ø±yê\+fÒ bÕغ\≈£î nr‘·+>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+‘√ sê»ø°j·T |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï πød”ÄsY≈£î ‘·«s¡˝À s√E eT÷&ÉqTHêïj·Tì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ qs¡dæ+VüQ\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

dæ+&çªπø≥TμqT ø±qT


2

|æ.$. >=|üŒ <ës¡Ùì≈£î&ÉT, eTVü‰e´øÏÔ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+ qT+∫ ‘Ó\T>∑T yê&ç>± Á|ü<Ûëì kÕúsTTøÏ m~–q |æ.$.qs¡dæ+Vü≤sêe⁄ >=|üŒ <ës¡Ùì≈£î&Éì sêh ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY sê»qs¡dæ+Vü≤ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT |æ.$.qs¡dæ+Vü≤sêe⁄ es¡ú+‹ì |ü⁄s¡kÕÿ]+#·Tø=ì HÓø£¢dts√&ÉT¶˝Àì |æ.$.C≤„HéuÛÑ÷$T e<ä› Äj·Tq |æ.$.∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\Ty˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. |æ.$. @&Ée es¡ú+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì C≤„HéuÛÑ÷$T e<ä› düs¡«eT‘·

ñ|ü eTTK´eT+Á‹ sê»qs¡dæ+Vü≤ ÁbÕs¡úq\T »]>±sTT. á dü+<äs¡“¤+>± ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY sê»qs¡dæ+Vü≤+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T yê&ç>± sêh+˝À nH˚ø£ eT+Á‹ |ü<äTe⁄\T n\ø£]+∫ πø+Á<ä+˝Àì Á|ü<Ûëq eT+Á‹ kÕúsTTøÏ m~–q >=|üŒ e÷qe‘· yê~ nìe ø=ìj·÷&Üs¡T. |æ.$. ‘Ó\T>∑T yê&ÉT ø±e&É+ sêh Á|ü»\T >∑]«+#·<ä–q $wüj·TeTì nHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯+ø£s¡T&˚ n*–qy˚fi¯ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô):ákÕ] dü∫yê\j·T+˝À ‘·q ù|w”˝À ìs¡düq Á&Üe÷ ø=qkÕ–+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–q |òüØï#·sYqT düeT≈£Ls¡Ã˝Ò<äì ‘·q ø±sê´\j·T+˝À H˚\ô|’H˚ ≈£Ls¡TÃì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å #˚|ü{≤ºs¡T. |ü_¢ø˘ m+≥sYÁô|’C…dt≈£î ôd’‘·+ eT+Á‹>± |üì#˚düTÔqï X¯+ø£sYsêe⁄ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3:00 >∑+≥\≈£î düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT+<ädüTÔ>±H˚ á düe÷#êsêìï nìï XÊK\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eT+Á‹‘√ düMTø£å ø±e&É+‘√ Äj·÷ XÊK\≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ø±˙ á düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·Tqï rs¡T‘√ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îqï yês¡T ˇøÏ+‘· ÄX¯Ãs¡´b˛yê*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. dü∫yê\j·T+˝Àì ôV≤#Yu≤¢ø˘ eT÷&Ée n+‘·düTÔ˝À eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄≈£î ø±sê´\j·÷ìï πø{≤sTT+ #ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT m u≤¢≈£î eT÷&Ée

n+‘·düTÔ˝À Äj·Tq $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. ôV≤#Y u≤¢≈£îô|’ ¬s+&Ée, eT÷&Ée n+‘·düTÔ ìsêàD+ »s¡>∑&É+‘√ &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤‘√bÕ≥T &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶, m+.eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\≈£î Ç<˚ uÛÑeq+˝À ø±sê´\j·÷\qT πø{≤sTT+#ês¡T. X¯+ø£sYsêe⁄ düTe÷s¡T ¬s+&ÉT HÓ\\T>± Äj·Tq nø£ÿ&˚ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ø±˙ düe÷y˚X¯ düeTj·÷ìøÏ eT+Á‹ ø±sê´\j·T+, j·÷+{° s¡÷+‘√ bÕ≥T zmdt&ç, |”m Ç˝≤ n+<äs¡÷ H˚\ô|’H˚ ≈£Ls¡Tà ≈£îHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T, $˝Òø£s¡T\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îH˚ düeTj·÷ìøÏ eT+Á‹ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À ‘Ó\¢ì ã≥º |ü]∫q H˚\(bò˛¢sY)ô|’ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. m<äTs¡T>± ø=ìï ô|ò’fi¯ó¢, f…*bò˛Hé ø£ì|æ+#êsTT. ª¬s+&ÉT HÓ\\T>± ‘·q≈£î m˝≤+{Ï |òüØï#·sYqT kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\q XÊK düeT≈£Ls¡Ã˝Ò<äT. n+<äTπø øÏ+<ä ≈£Ls¡TÃì $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ HêïqT.. n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü øÏ+<äH˚ ≈£Ls¡TÃ+{≤s¡Tμ nì eT+Á‹ ôd\$#êÃs¡T. e∫Ãq n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ eT+Á‹øÏ m<äTs¡T>± øÏ+<äH˚ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. á Vü≤&Üe⁄&ç‘√ X¯+ø£sYsêe⁄ ‘·q<Ó’q XË’*˝À Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ‘·q ìs¡düqqT ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î eT+Á‹ m+#·T≈£îqï yÓ’K] düs¡«Á‘ê #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. dü∫yê\j·T+ ˝À eT+Á‹ qT+∫ á s¡ø£yÓTÆq ìs¡düq e´ø£Ô+ ø±e&É+ |ü\Te⁄]ì ÄX¯Ãs¡´#·øÏ‘·T\qT #˚dæ+~. nsTT‘˚ HÓ\ s√E\≈£î ô|’>± Ç<˚ ø±sê´\j·T+˝À |üì#˚düTÔqï X¯+ø£sYsêe⁄ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À ñqï ø=~›bÕ{Ï |òüØï#·sYqT yÓq≈£îÿ |ü+|æ H˚\ô|’ ≈£Ls¡TÃì $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+.

X¯ìyês¡+ 24, &çôd+ãsY 2011

ª>±*μ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé $#ês¡D 28øÏ yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): zm+d” πødüT˝À >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶, lìyêdt¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT Hê+|ü*¢ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô &ç.Hê>∑e÷s¡T‹X¯s¡à á HÓ\ 28e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. es¡Tdü>± Hê\ZekÕ] >±* n+&é ø£+ô|˙ u…sTT˝Ÿ ø√dü+ Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº˝À Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. πødüT rÁe‘·<äècÕº´ >±*, lìyêdt¬s&ç¶\≈£î u…sTT˝Ÿ ÇùdÔ πødüTô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì, n+<äTe\¢ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·Te<ä›ì d”;◊ Hê´j·Tyê~ yê~+#ês¡T. nsTT‘˚ ì+~‘·T\T ãj·T≥≈£îeùdÔ kÕ≈£åî\qT u…~]kÕÔs¡ì, kÕøå±´\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚kÕÔs¡ì d”;◊ yê~+∫+~. nsTT‘˚ á yê<äqqT >±* ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ K+&ç+#ês¡T. ø√s¡Tº $~Û+∫q wüs¡‘·T\ìï+{Ïø° ‘·eT ø£¢sTT+≥T¢ n+^ø£]kÕÔs¡ì, πødüTô|’ m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|üuÀs¡ì, u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á πødüT˝À eT÷&Ée ì+~‘·T&ÉT>± ñqï sê»>√bÕ˝Ÿ kÕ≈£åî\qT u…~]kÕÔ&Éì d”;◊øÏ ˝ÒK\T eùdÔ yê{Ïì >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶ ≈£L&Ü u…~]düTÔHêïs¡ì #Ó|üŒ&É+ düeT+»dü+ ø±<äì yê~+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø e+<ä s√E\≈£îô|’>± ‘·eT ø£¢sTT+≥T¢ nø±s¡D+>± C…’\T˝À ñHêïs¡ì yÓ+≥H˚ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·÷\ì >±* ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ ø√sês¡T. u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ >±*, dæ_◊ yê<äq\T X¯óÁø£yês¡+ |üPs¡Ôj·÷´sTT. Bìô|’ ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT Hê´j·TeT÷]Ô á HÓ\ 28øÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ç<˚ πødüT˝À Hê\Ze ì+~‘·Tsê*>± ñqï ◊@mdt n~Ûø±] l\øÏåà u…sTT˝Ÿ s¡<äT› ø√s¡T‘·÷ d”;◊ <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ yê<√|üyê<ë\T eTT–XÊsTT. ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT ôV’≤ø√s¡Tº 28øÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. 26e ‘˚B˝À>± øö+≥sY <ëK\T #˚j·÷\ì ôV’≤ø√s¡Tº l\øÏåàøÏ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~.

ÁøÏj·÷o\ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ dü÷ø°

nHêï ìs¡düq≈£î kÕº*Hé≈£î >∑T+&Ób˛≥T |ü]dæú‹ $wüeT+

nqTeT‹

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 23: eTT+ãsTT˝À ìsêVü‰s¡ Bø£å kÕ–+#·qTqï >±+<Û˚j·Tyê~ nHêï Vü≤C≤¬s≈£î eT<䛑·T>± á HÓ\ 27 qT+∫ ◊<äT s√E\ bÕ≥T q÷´&Ûç©¢˝À sêeT©˝≤ yÓTÆ<ëHé˝À ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ nHêï ãè+<ëìøÏ &Ûç©¢ b˛©düT\T X¯óÁø£yês¡+ nqTeT‹ Ç#êÃs¡T. ªe÷≈£î ◊<äT s√E\≈£î nqTeT‹ \_Û+∫+~. Bìì bı&ç–+#·e#·TÃμ nì nHêï ãè+<ä+ düuÛÑT´&ÉT ˇø£s¡T #ÓbÕŒs¡T. nHêï Vü≤C≤¬s 27 qT+∫ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T eTT+ãsTT˝À ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚kÕÔs¡ì, Äj·Tq≈£î eT<䛑·T>± Äj·Tq eT<䛑·T<ës¡T\T &Ûç©¢˝À ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì Ä düuÛÑT´&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\T n&ç–q $es¡D\qT nHêï ãè+<ä+ Ç∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· á nqTeT‹ \_Û+∫+~. m+‘· eT+~ »q+ ekÕÔs¡ì }Væ≤düTÔHêïs¡T, Vü‰»s¡j˚T´ n‘·´+‘· Á|üeTTKT\ ($$◊|æ\) ù|πs¢$T{Ï e+{Ï $esê\qT Çyê«\ì &Ûç©¢ b˛©düT\T á HÓ\ 8q nHêï ãè+<ëìï ø√sês¡T. ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ ø√dü+ á HÓ\ 27 qT+∫ sêeT©˝≤ yÓTÆ<ëHé˝À dü‘ê´Á>∑Vü≤+ ìs¡«Vü≤D≈£î nqTeT‹ Çyê«\+fÒ ‘·eT≈£î eT]ìï $esê\T ø±yê\ì b˛©düT\T n&ç>±s¡T. mì$T~ n+XÊ\ô|’ $es¡D Çyê«\ì nHêï ãè+<ëìï yês¡T ø√sês¡T. qe+ãsY 28q &ç|üP´{° b˛©dt ø£$TwüqsY (ôd+Á≥˝Ÿ) $y˚ø˘ øÏc˛sY e<ä› ‘êeTT <ëK\T #˚dæq <äs¡U≤düTÔ˝À yês¡T Ä düe÷#ês¡+ Çe«˝Ò<äì b˛©düT\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. 27 qT+∫ 2012 »qe] 5 es¡≈£î sêeT©˝≤ yÓTÆ<ëq+˝À ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ }Væ≤düTÔqï »q+ dü+K´‘√ bÕ≥T, s√Eyê] ø±s¡´Áø£e÷\ dü«uÛ≤e+, ôw&É÷´˝Ÿ e+{Ï $esê\qT düeT≈£LsêÃ\ì nHêï ãè+<ëìï b˛©düT\T ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j˚T´ $$◊|æ/$◊|æ\ ù|s¡T¢, dü+K´, yê\+{°s¡¢ $esê\T, Á|üdü+>±\ düeTj·T+, eø£Ô\ ù|s¡T¢, d”≥¢ Á|üD≤[ø£ e+{Ï düe÷#êsêìï n+<äCÒj·Te\dæ+<äì ≈£L&Ü yê]ì b˛©düT\T ø√sês¡T. ªy˚~ø£ô|’ ÄoqT\j˚T´yê] ù|s¡T¢, sêeT©˝≤ yÓTÆ<ëq+ ˝À|ü\, yÓ\T|ü\ ì*|æ ñ+#˚ yêVü≤Hê\ dü+K´μ ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì nHêï ãè+<ëìï b˛©düT\T n&ç>±s¡T.

m|òt&ç◊ nìyês¡´+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. kÕ~Û+∫q ‘·sê«‘· _\T¢qT rdüT≈£îekÕÔ+μ nì Á|üDuŸ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\qT $eT]Ù+#·e<ä›ì bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\≈£î Á|üDuŸ $»„|æÔ#˚XÊs¡T. Ä]úø£e÷+<ä´+ e\¢, dü+|üqï <˚XÊ\T Ä]úø£+>± Ç+ø± ø√\Tø√q+<äTe\¢ nìï ô|<ä› Ä]úø£e´edüú\T cÕø˘ ‹HêïsTT. eTq≈£î düeTdü´\Tqï |üø£å+˝À yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·e\dæq u≤<Ûä´‘· eTq<äì, düeTdü´ >∑T]+∫ ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ #Ó|üŒ&É+ e\¢ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±<äì bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î düŒwüº+#˚düTÔHêïqTμ nì #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ eè~Δ >∑T]+∫ Á|üDuŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ª|ü]dæú‹ dü+øÏ¢wüº+>± ñ+~. ø±ì dü+|òüT{Ï‘·+>± á dü+øÏ¢wüº‘·qT n~Ûø£$T+#·>∑\ X¯øÏÔ, dü+j·TeTq+ eTq≈£îHêïsTT. n_Ûeè~Δ Á|üÁøÏj·T\qT dü$Tà[‘·+ #˚j·Te\dæq ÄeX¯´ø£‘·, n_Ûeè~Δ |ü]~Ûì $düÔè‘·+ #˚j·Te\dæq nedüs¡+ eTq≈£î ñHêïsTTμ nì ù|s=ÿHêïs¡T. j·TTebÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T, yêDÏ»´ y˚‘·Ô\T düyêfi¯¢qT d”«ø£]+#˚ kÕeTs¡ú´+ ø£*– ñ+&Ü\ì Á|üDuŸ ñ<√“~Û+#ês¡T.

Äj·Tq nH˚ø£ dü+düÿès¡D\≈£î n»´+ b˛dæq >=|üŒ eTVü‰˙j·TT&Éì nHêïs¡T. πø+Á<ä+˝À yÓTÆHêغ Á|üuÛÑT‘ê«ìï yÓTÆC≤غ˝ÀøÏ rdüTø=∫à ◊<äT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T Äj·Tq Á|ü<Ûëì>± ñ+&ç <˚X¯+˝À düTdæús¡ bÕ\qqT n+~+∫q eTVü‰ e´øÏÔ nì nHêïs¡T. Äj·Tq Á|ü<Ûëì>± ñ+&É>± #˚|ü{Ϻq Ä]úø£ dü+düÿès¡D\‘√H˚ <˚X¯+ H˚&ÉT m+‘√ n_Ûeè~Δ |ü<ä+˝À eTT+<äT≈£î kÕ–b˛‘·T+<äì nHêïs¡T. n+‘˚ ø±ø£ Á|ü|ü+#·<˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ ˇø£ $•wüºyÓTÆq ÁbÕ<Ûëq´‘·, Á|üeTTK´‘·qT ‘Ó∫Ãq >=|üŒ H˚‘· nì <ëyÓ÷<äsY sê»qs¡dæ+Vü≤ ø=ìj·÷&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´ Hêsêj·TD, |”M qs¡dæ+Vü≤sêe⁄ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, Äj·Tq ≈£îe÷s¡T\T s¡+>∑sêe⁄, sêCÒX¯«s¡sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T |”M |òü÷{Ÿ e<ä› |”M ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.

HÓ|”<ë, &çôd+ãsY 23: eTj·THêàsY Á|üC≤kÕ«eT´ ñ<ä´eTH˚ Ä+>¥kÕHédü÷ø° (66) eT∞¢ ÁøÏj·÷o\ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ n&ÉT>∑T #ÓHÓ’ï, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·$Tfi¯Hê&ÉT e÷J ñ|ü eTTK´eT+Á‹ ô|fÒº+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔeTe⁄‘√+~. ÄyÓT kÕº*Hé≈£î >∑T+&Ób˛≥T sêe&É+‘√ Äj·TqqT #ÓHÓ’ï˝Àì sêeT#·+Á<ä ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·qbÕغ H˚wüq˝Ÿ ©>¥|òüsY &ÓyÓ÷Áø£d” (mHém˝Ÿ&û) VüQ{≤VüQ{Ïq ‘·s¡*+#ês¡T. Äj·Tq |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+<äì yÓ’<äT´\T ì X¯óÁø£yês¡+ C≤rj·T mìïø£\ dü+|òüT+ e<ä› #ÓãT‘·THêïs¡T. Ä+õjÓ÷Á>±yéT #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á yês¡Ô ‘Ó*dæq ]õdüºsY #˚sTT+#ês¡T. bÕغ >∑T]Ô+|ü⁄qT yÓ+≥H˚ &çm+¬ø ø±s¡´ø£s¡Ô\T y˚˝≤~>± ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*e#êÃs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTs√yês¡+ s√E˝À¢ n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#· sê»ø°j·÷\˝À eTTK´+>± &çm+¬ø sê»ø°j·÷\˝À ø°\ø£uÛÑ÷$Tø£ b˛wædüTÔqï qTHêïs¡T. ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T>± ôd’ìø£ ìs¡“+<Ûä+ kÕº*Hé ø£s¡TD≤ì~Û yês¡düT&ç>± eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì #˚|ü&É‘ês¡ì n|üŒ{À¢ ˝À ñqï dü÷ø° qe+ãsY˝À $&ÉT<ä\ j·÷´s¡T. }Vü‰>±Hê\T $ì|æ+#êsTT. ø±˙, $$<Ûä ø±s¡D≤\ Ø‘ê´ n~ kÕ<Ûä´|ü&É˝Ò<äT. e#˚à j˚T&Ü~ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À »s¡>∑ qTqï ñ|ü ∫e]øÏ ñ|üeTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ |ü]$T‘·+ nj·÷´s¡T. >∑‘· mìïø£\˝À mìïø£˝À¢ ‘·qbÕغ ‘·s¡|òü⁄q nuÛÑ´s¡Tú\qT ã]˝À &çm+¬ø‘√bÕ≥T kÕº*Hé ≈£L&Ü z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. »j·T\*‘· n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· Äj·Tqô|’ |ü\T ~+#ê\ì ÄyÓT jÓ÷∫düTÔHêïs¡T. Ä+>¥kÕHé πødüT\T qyÓ÷<äT#˚dæ, n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Äj·Tq Äs√>∑´+ô|’ Ç|ü&˚ @MT #Ó|üŒ˝ÒeTì sêeT#·+Á<ä ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\T dü÷ø° yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± X¯óÁø£yês¡+ C≤rj·T ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ &çm+¬ø ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+{ŸqT dü+<ä]Ù+ #ês¡T.

sêÁcÕºìøÏ 500 yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): $<äT´‘Y ø£cÕº\≈£î ÁuÒø˘ |ü&ÉqT+~. |ü]ÁX¯eT\‘√bÕ≥T, >∑èVü‰edüsê\≈£L ø=+‘·y˚Ts¡ ø£¬s+{Ÿ ø£{Ÿ düeTdü´ rs¡qT+~. sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹bÕ<äq y˚Ts¡≈£î Á|üdüTÔ‘·+ ÇdüTÔqï $<äT´‘YqT 500 yÓT>±yê≥¢≈£î ô|+#˚+<äT≈£î |üesYÁ–&é ø±s=ŒπswüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ n+^ø£]+∫+~. á y˚Ts¡≈£î sêÁwüº Ç+<ÛäqXÊK n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT q>∑s¡+˝À »]–q <äøÏåD ÁbÕ+rj·T $<äT´‘Y ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À á y˚Ts¡≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. <äøÏåD≤~q 2012 y˚T HÓ\ es¡≈£î á $<äT´‘Y Çe«qTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. m˙º|”d” qT+∫ eTs√ 250yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y n<äq+>± düeT≈£Ls¡qT+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Bìe\¢ e#˚Ãj˚T&Ü~ »qe] qT+∫ y˚T es¡≈£î $<äT´‘Y ø√‘·\qT ‘·–Z+#˚ neø±X¯+ Á{≤Hé‡ø√≈£î ø£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eTqsêÁwüº+‘√bÕ≥T ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, πøs¡fi¯, |ü⁄<äT#˚Ã] sêÁcÕº\ qT+∫ n~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

uÛ≤s¡rj·T eTVæ≤fi¯≈£î

ns¡T<Ó’q >ös¡e+ VüA´düºHé, &çôd+ãsY 23: ø±*bò˛]ïj·÷˝À n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq eTVæ≤fi¯>± ôwbòÕ© s¡CŸ<ëdt <äT>∑Z˝Ÿ nH˚ uÛ≤s¡rj·T eì‘· ns¡T<Ó’q |òüTq‘· kÕ~Û+∫+~. nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ ‹]– b˛{°#˚j·÷\qT≈£î+≥Tqï ˇu≤e÷ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ˝≤yê<˚M\ìï+{ÏøÏ ôwbòÕ©H˚ ø°\ø£+. Ç+<äTø√dü+ uÛ≤Ø>± ì<ÛäT\qT düMTø£]+#·&É+˝À

ªVü≤düÔ+μ uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. $wüj·T+˝À πø+Á<ä ìs¡+≈£îX¯+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eT+≥÷ Vü‰MTsTT∫Ã, düø£\»qT\ düyÓTàqT $s¡$T+|üCÒdæq πø+Á<ä Ç+‘·es¡≈£L m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äHêïs¡T. Ç~ Á|üC≤e´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±ãfÒº ìs¡íj·T+ yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. @ø±_ÛÁbÕj·T+ nqï ø±+Á¬>dt H˚‘·\ yê´K´\ô|’ ø√<ä+&Ésê+ |òü÷≥T>± düŒ+~+#ês¡T. eTT+<äT>± @ø±_ÛÁbÕj·T+ sêyê*‡+~ ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀH˚qHêïs¡T. ø±+Á¬>dt˝À @ø±_ÛÁbÕj·T+ m|ü⁄&ÉT edüTÔ+<√, ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T m|ü⁄&ÉT |üPs¡Ôe⁄‘·T+<√ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± 2009 &çôd+ãsY 23q Á|üø£≥q #˚dæq πø+Á<ä Vü≤√+eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ ~wæºu§eTàqT Vü≤qàø=+&É˝À <ä>∑Δ+#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä+<√fi¯q ø±s¡T\qT b˛©düT\T n¬sdüTº#˚XÊs¡T. q˝§Z+&É õ˝≤¢˝Àq÷ ‘Ó\+>±D qeTàø£Á<√Vü≤ ~q+ bÕ{Ï+#ês¡T. nìï eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ q\¢ C…+&Ü\qT m>∑Ts¡y˚dæ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. dü÷sê´ù|≥˝À $<ë´]ú CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ˝Ò≈£î+fÒ ø±+Á¬>dt bÕغì

uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚kÕÔeTì H˚‘·\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·eTyÓ’K] e÷s¡TÃ≈£îì ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ n+‘·{≤ ‘Ó\+>±D yê<äT\T qeTàø£Á<√Vü≤ ~q+ bÕ{Ï+#ês¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+‘√bÕ≥T »–‘ê´\, ø√s¡T≥¢, yÓT{Ÿ|ü*¢ ‘·~‘·s¡#√≥¢ q\¢C…+&Ü\qT m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. nìï eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n~˝≤u≤<é, ìC≤e÷u≤<é, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À¢q÷ ìs¡düq\T $Tqï+{≤sTT. õ˝≤¢ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\T#√≥¢ q\¢C…+&Ü\‘√ sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝Àq÷ ‘Ó\+>±D yê<äT\T ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. dæ~Δù|≥˝À ìs¡«Væ≤+∫q sê´©˝À myÓTà˝Ò´ Vü≤ØXŸsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À qeTàø£Á<√Vü‰ìøÏ bÕ\Œ&çq πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ãT~Δ#ÓãT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt, {°&û|”\≈£î uÛÑ$wü´‘·TÔ ˝Ò<äì, ñìøÏ ø√düy˚T {°&û|” H˚‘·\T ‹≥¢|ü⁄sêD+ n+<äT≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T.

ÄyÓT Á|üX¯+dü ˙j·TyÓTÆq ø£èwæ#˚XÊs¡T. ˇu≤e÷ mìïø£\ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ªC≤rj·T Ä]úø£ dü+|òüT+μ ñ‘·Ôs¡ ø±*bò˛]ïj·÷ Ä]úø£ dü+|òü÷ìøÏ ÄyÓT kÕs¡~Û>± ñHêïs¡T. n‘·´+‘· ø°\ø£yÓTÆq á u≤<Ûä´‘·\qT n‘·´+‘· düeTs¡ú+>± ìs¡«]ÔdüTÔqï ÄyÓTqT ªH˚wüq˝Ÿ &Ó’e]‡{° øöì‡˝Ÿμ nH˚ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq eTVæ≤fi¯>± m+|æø£#˚dæ+~.

‘Ó<˚bÕ myÓTà˝Ò´\ yêøö{Ÿ >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒXŸ yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT >∑T+≥÷s¡T˝À »]–q düMTø£å düe÷y˚XÊìï ‘Ó<˚bÕ myÓTà˝Ò´\T ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\ô|’ >∑T+≥÷s¡T˝À eT+Á‹ {°J düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Ks¡TÑ√ ì]àdüTÔqï m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêø£eTT+<˚ n$ eT÷\≈£î #˚]b˛‘·THêï j·Tì $qTø=+&É myÓTà˝Ò´ Ä+»H˚j·TT\T ñ<ëVü≤s¡D\‘√ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. |æ≥º+ã+&É e<ä› |ü<∏äø±ìï ¬s’‘·T\≈£î n|üŒ–+#·ø£eTT+<˚ yÓ÷{≤s¡T¢, Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢qT m‘·TÔ≈£îb˛j·÷s¡ì, >∑T‘˚Ô<ës¡T eTqTwüß˝Ò <ä÷[bÕfi¯¢ qπs+Á<ä nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eT+Á‹ ‘·q e÷≥\T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡T. dü¬s’q düŒ+<äq ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘Ó<˚bÕ myÓTà˝Ò´\T qπs+Á<ä, Ä+»H˚j·TT\T düe÷y˚X¯+ qT+∫ yêøö{Ÿ#˚XÊs¡T.

eDT≈£î‘·Tqï ñ‘·Ôsê~ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. Hê\T>∑T $e÷Hê\qT <ë]eT[¢+#·>±, 75 $e÷q düØ«düT\T Ä\dü´+>± q&ÉTdüTÔHêïsTT. <√Vü≤, nãT<ë_ qT+∫ sêyê*‡q C…{Ÿ msTTsYy˚dt $e÷Hê\qT, <äTu≤sTT qT+∫ sêyê*‡q øÏ+>¥|òæwüsY $e÷Hêìï C…’|üPsY≈£î <ë]eT[¢+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡ esêZ\T‘Ó*bÕsTT. n<˚$<Ûä+>± #ÓHÓ’ï qT+∫ &Ûç©¢ sêyê*‡q ø±s√Z ô|ò’¢{ŸqT nVü≤à<ëu≤<é≈£î |ü+|æq≥T¢ ù|s=ÿHêïsTT. Á|ü‹≈£L\ yê‘ês¡D |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À eTs√ |ü~$e÷Hê\qT s¡<äT›#˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

@Æ™sVLjiNS ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ª][zqsxmso¿¡Ë©´s FyN`P Br˝y™´sWÀÿμ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 23: ©y…‹[ ≠s™´sW©´s μy≤R∂Vá\|ms @Æ™sVLjiNS ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…Ì”¡ B¿¡Ë©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV FyN`P \|qs©´s˘Li ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂. @Æ™sVLjiNS ¨sÆ™s[μj∂NRP ™yxqsÚ™yáNRPV μR∂WLRiLigS DLiμR∂¨s FyN`P \|qs¨sNRP ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xmspLjiÚ ¨sÆ™s[μj∂NRP @Liμj∂©´s @©´sLiªRΩLRiLi xqsˆLiμj∂ryÚ™´sV¨s FyN`P \|qs©´s˘Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. gRiªRΩ Æ©sáՋ[ @FnÁy¨sryÚ©±s xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[¨s FyN`P \|qs¨sNRP rÛy™´sLRiLi ©y…‹[ μR∂ŒÿáV μy≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ 24™´sVLiμj∂ FyN`P \|qs¨sNRPVáV μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. C μy≤T∂ª][Fy»¡V @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V «¡Ljigji©´s Æ™sVÆ™sWlgi[…fi ry‰Liª][ BLRiV Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ xqsLi ¡Liμ≥yáV ºdΩ˙™´sLigS Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. ªRΩ™´sV \|qs¨sNRPVá\|ms ©y…‹[μR∂Œÿá μy≤T∂ª][ A˙gRiz§¶¶¶Li¿¡©´s FyN`P ªRΩ™´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ™y∏R∂V™´s˘ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ \Æ™s™´sW¨sNRP rÛy™´sLRiLiÕ‹[ D©´sı @Æ™sVLjiNS μR∂Œÿá©´sV Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂ AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂.

Vü≤C≤πs~ sê»ø°j·T+

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ≤T∂|qsLi ¡L`i 23: ry™´sW—¡NRP DμR∂˘™´sVNSLRiV≤R∂V @©yıx§¶¶¶«ÿlLi[\|ms NSLi˙lgi£qs ≠s™´sVLRi+á xqs*LRiLi|msLi¿¡Liμj∂. @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ DμR∂˘™´sVLi @Liªy LS«¡NUP∏R∂VÆ™s[V©´s¨s, ™yLji F°LS»¡Li «¡©´s Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VN][xqsLi NSμR∂¨s NSLi˙lgi£qs ˙xmsμ≥y©´sNSLRi˘μR∂Lji+ μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ™yLji F°LS»¡Li ™´sÃ˝¡ @≠s¨dsºΩ @LiªRΩLi NSμR∂©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLiª][ ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. @©yı @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂¨s ªy©´sV ª]÷¡L][«¡Ÿ ©´sVLi¿¡ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı©´s¨s @©yıLRiV. x§¶¶¶«ÿlLi[ F°LS»¡Li «¡©´sÕ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V N][xqsLi NSμR∂¨s.. A∏R∂V©´s ™´sV©Ø[gRiªRΩ™´sVLiªy LS«¡NUP∏R∂Wá N][xqsÆ™s[V©´s¨s @©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V æªΩ¬ø¡[Ë™´sLRiNRPW ALiμ][Œœ¡©´s N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂©´sı x§¶¶¶«ÿlLi[ ™y˘Δÿ˘Ã¡©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡gS.. NSLi˙lgi£qs ™´s˘ºΩlLi[NRPV¤Õ¡[ A∏R∂V©´s øR¡V»Ì¡W ¬ø¡[LSLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. @LiμR∂VZNP[ ™yLji ALiμ][Œœ¡©´sáV, NSLRi˘ ˙NRP™´sWá¨dsı LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡N][xqsÆ™s[V DLi…ÿ∏R∂V¨s.. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ªy©´sV μk∂¨sı LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

πøs¡fi¯˝À kÕ~Ûø±s¡‘· ø£$T{° NRPV≠sV÷d¡ (ZNP[LRiŒœ¡), ≤T∂|qsLi ¡L`i 23: ™´sVVŒ˝œ¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li ≠s™yμR∂Li\|ms xqsV˙{msLi N][LÌRiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ryμ≥j∂NSLjiªRΩ NRP≠sV…‘¡ aRPV˙NRP™yLRiLi ≤y˘Li xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡Liμj∂. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, ZNP[LRiŒœ¡ LSuÌy˚á ™´sVμ≥R∂˘ ≤y˘Li ≠s™yμR∂Li Æ©sáN]©´s≤R∂Li ª][ @ªRΩV˘©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ≤y˘Li xmsLjibdPá©´sNRPV ryLiZNP[ºΩNRP ¨sxmsofl·V\¤Õ¡©´s {qs≤U∂ ¥y¤…¡[, ≤U∂ZNP[ Æ™sVx§¶¶¶ªyáª][ NRPW≤T∂©´s NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V aRPV˙NRP™yLRiLi B≤R∂VNTP‰ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≤y˘Li À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV μyμyxmso gRiLi»¡Fy»¡V xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ ZNP[LRiŒœ¡ ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á, BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sÀ≥ÿgSá @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV øR¡LjiËLi¿¡Liμj∂. C NRP≠sV…‘¡ ¬ø¡LRiVª][¨s, NRPVá™´sW™´so ≤y˘Liá©´sV NRPW≤y xmsLjibdP÷¡LiøR¡©´sVLiμj∂. ™´sVVŒ˝œ¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li©´sV aRP¨s™yLRiLi xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

OUPQfl”·xqsVÚ©´sı ™y«fi}ms∏∫∂V AL][gRi˘Li ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ≤T∂|qsLi ¡L`i 23: ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y¨s , ’¡¤«¡zms @˙gRiÆ©s[ªRΩ ™y«fi }msLiVV AL][gRi˘Li OUPQfl”·r°ÚLiμj∂.A∏R∂V©´s AL][gRi˘LiQ\|ms xqsLRi*˙ªy ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. Fs©´s\¤À≥¡HÆμ∂[Œ˝œ¡ ™´s∏R∂VxqsV NRP÷¡gji©´s ™y«fi }msLiVV gRiªRΩ N]LiªRΩNSáLigS ™´sVºΩ™´sVLRiVxmso ™y˘μ≥j∂ @÷dÍ¡™´sVL`i=ª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRP A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. 2004Õ‹[ ™´sVVLiμR∂xqsVÚ Fs¨sıNRPáª][ ’¡¤«¡zms @μ≥j∂NSLS¨sı N][á*F°™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ ≠dsÕfi \¬ø≥¡L`i ZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. C Æ©sá 25©´s A∏R∂V©´s  ¡L`iÚÆ≤∂[ NRPW≤y DLiμj∂. gRiªRΩN]LiªRΩNSáLigS A∏R∂V©´s BLi…”¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi NSgS @xmsˆV≤R∂xmsˆV≤R∂W ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV Æ™s◊˝¡ xmsLS™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. g]xmsˆ Æ©s[ªRΩgS , LS«¡¨dsºΩ«Ï¡Ÿ≤T∂gS LSfl”·Li¿¡©´s ™y«fi }msLiVV , @μy*¨sª][ NRP÷¡zqs À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌki¨s Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ INRP ˙xms ¡Ã¡\Æ™sV©´s aRPNTPÚgS ºdΩLjiËμj∂μÙyLRiV. AlLi[Œ˝œ¡Fy»¡Vc ˙xmsμ≥y¨sgS xms¨s¬ø¡[zqs©´s NSLi˙lgi}qsªRΩLRi ˙xmsμ≥y¨sgS }msL]Liμj∂©´s ™y«fi }msLiVV Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ NSNRP ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS @’≥¡™´sW©´sVáV NRP÷¡gji©´s D©yıLRiV. A∏R∂V©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ @Æ©s[NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. Æμ∂[aS¨sNTP J μj∂aS ¨slLÙi[aRPLi ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsμ≥y¨sgS }msLRiV xqsLiFyμj∂LiøyLRiV.

@xmsˆVáÀÿμ∂R≥ ª].[ .

NRPV»¡VLi ¡Li AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘∏R∂VªRΩıLi Ç<ä›s¡T eTè‹.. eTs√ eTT>∑TZ] |ü]dæú‹ $wüeT+ NS™s´ WlLi≤∂TÔ , |qsLi ¡LiR V 23 (dTü esyí¡ êsÔ¡ )M ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ NS™´sWlLi≤ÔT∂Õ‹[ xmsoLRiVgRiVá ™´sVLiμR∂Vªygji INRP NRPV»¡VLi ¡Li AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘ ∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤T∂Liμj∂. ≠dsLjiÕ‹[ bdPLjixtsQ(9) ¨sLkixtsQ(11) ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. LS«¡Ÿ (40) @ªRΩ¨s BμÙR∂LRiV À≥ÿLRi˘Ã¡V xqsLigkiªRΩ, «‹[˘ºΩ, NRPV™´sWLRiV≤R∂V ryLiVVá xmsLjizqÛsºΩ ALiμ][Œœ¡©´sNRPLRiLigS D©´sı»˝¡V \Æ™sμR∂V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @xmsˆVáÀÿμ≥R∂ ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[ZNP[ ≠dsLRiV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. C xqsLixmnsV»¡©´s NS™´sWlLi≤ÔT∂ Õ‹[ ºdΩ˙™´sxqsLiøR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ≠dsLji¨s x§¶¶¶ß…ÿx§¶¶¶ß…”¡©´s Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ¿¡NTPªRΩ= @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV.

Àÿ≥ Lik ≤∂R Li£ms ry*μ∂k≥ ©s´ Li ≠saS≈¡xms»¡ıLi, ≤T∂|qsLi ¡LRiV 23 (dTü esyí¡ êsÔ¡ )M ALi˙μ≥y cI≤T∂aS xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá À≥ÿLki ≤R∂Lixmso©´sV ’d¡Fs£qsFs£mns  ¡Ã¡gSáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. C ≤R∂LixmsoÕ‹[ À≥ÿLkigS }msáV≤R∂V xmsμyLÛSáV, ≤T∂…‹Æ©s[»¡L˝RiV, …”¡zmns©±s ÀÿLi ¡VáV, ≠sxm˝s™´s ryz§¶¶¶ªRΩ˘Li áÀ≥œ¡˘Q\Æ™sV©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. gS÷¡Lixmso «¡LRiVxmsoªRΩVLi≤R∂gS B≠s áÀ≥œ¡˘Q\Æ™sV©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ ©´sNRP=Õfi= NRPμR∂÷¡NRPáV FsNRPV‰™´s™´s≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV NRPWLi’¡Lig`i ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV.

ALRiVgRiVLRiV ©y©±sZNP[≤R∂L`i Fs{qsˆÃ¡NRPV F°zqÌsLigRiVáV

z;d” ø√{≤˝À yÓTÆHêغ\≈£î yê{≤ dü]ø±<äT : ;d” dü+|òü÷\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ z;d” ø√{≤˝À yÓTÆHêغ\≈£î yê{≤ Çe«&É+ düeT+»dü+ ø±<äì |ü\T ;d” dü+|òü÷\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsTT. yÓTÆHêغ\≈£î 10XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ Ç∫ÃHê ‘·eT≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì, ø±˙ <ëìï z;d” ø√{≤˝À Çe«≥+ dü]ø±<äì ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ÄsY.ø£èwüíj·T´ X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À »]π> mìïø£˝À¢ \_› bı+<˚+<äT≈£î z;d” ø√{≤≈£î >∑+&ç ø=≥º&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. z;d” ]»πs«wüqT¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ eT÷&ÉT <äXÊu≤›˝…’Hê ø±ø£eTT+<˚ yê{Ï˝À¢ ø√‘· ô|≥º&ÜìøÏ ≈£îÁ≥\T yÓTT<ä˝…{≤ºs¡ì Ç+<äT≈£î ø±+Á¬>dt uÛ≤Ø eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√yê*‡ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yÓTÆHêغ\≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± ]»πs«wüqT¢ Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ]»πs«wüq¢ ø√{≤ 50XÊ‘·+ <ë≥T‘·T+<äH˚~ ≈£î+{Ï kÕ≈£îe÷Á‘·y˚Tqì, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø£sêí≥ø£˝À 70XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ñqï $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ≈£î‘Ó#·TÃø√yê\Hêïs¡T. πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ô|’ sê»ø°j·T bÕغ\T ‘·eT yÓ’K]ì yÓ\¢&ç+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. z;d” ø√{≤˝À yÓTÆHêغ\≈£î yê{≤ Çe«{≤ìï ;d” ◊ø£´y˚~ø£, ;d” Hê´j·Tyê<äT\ dü+πøåeT dü+|òüT+, ;d” Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹, ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+, ;d” düe÷K´, ;d” Á|üC≤ dü$T‹ ≈£L&Ü y˚πs«s¡T Á|üø£≥q˝À¢ K+&ç+#êsTT.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, |qsLi ¡LRiV 23 (dTü esyí¡ êsÔ¡ )M LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ALRiVgRiVLRiV ©y©±sZNP[≤R∂L`i Fs{qsˆÃ¡NRPV F°zqÌsLigRiVáV BxqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. {qsH≤U∂ Fs{qs=gS FsLi. LRiÆ™s[V£tsQÀÿ ¡V, N]Li≤yxmspL`i Fs¨s≠sVμ][ ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±s NRP™´sWLiÆ≤∂Li…figS ZNP.LRiÆ™s[V£tsQ ©y∏R∂VV≤R∂V, Æ™sVμR∂N`P JFs£qs≤U∂gS Fs©±s.N][…”¡lLi≤ÔT∂ LS«¡™´sVLi˙≤T∂ FsFs£qs≤U∂gS ≠s. gkiªyÆμ∂[≠s, FyLRi*ºdΩxmsoLRiLi JFs£qs≤U∂gS ≠s≠s. $¨s™yxqsLS™´so, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ FsFs£qs≤U∂gS FsÕfi.xqsVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂V ¨s∏R∂V≠sVªRΩV á∏R∂W˘LRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C Æ™s[VLRiNRPV DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂.


bÕdtb˛sYº πø+Á<ë˝À¢ ‘·«]‘·>∑‹q ùde\T ºΩLRiVxmsºΩ, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô) LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fy£qsF°LÌRiV }qs™´sáV ™´sVLjiLiªRΩ ≠sxqsÚQXªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Fy£qsF°LÌRiV ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ Fs£qs.FsLi.NRPXxtÒsQ æªΩ÷¡ FyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sVL][ 72 Fy£qsF°LÌRiV ZNP[Li˙μyá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ Fy£qs F°LÌRiV ZNP[Li˙μy¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s NRPXxtÒsQ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªRΩ*LRiÕ‹[ …‘¡…‘¡≤U∂ \¬ø¡LRi¯©±s ÀÿzmsLS«¡Ÿ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sLS=xmsoLRiLiÕ‹[ NRPW≤y Fy£qsF°LÌRiV }qs™y ZNP[Li˙μy¨sı ˙FyLRiLi’≥¡ryÚ™´sV©yıLRiV. G…ÿ

30Æ™s[á μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsºΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[©´sW Fy£qsF°LÌRiV ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩNTP ™´s¿¡Ë©´s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡V NRPV©yıLRiV. A∏R∂V©´sNRPV …‘¡…‘¡≤U∂ \¬ø¡LRi¯©±s NRP©´sV™´sVWLji ÀÿzmsLS«¡Ÿ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV xmnsV©´sry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ \¤À¡Fy£qsL][≤ÔR∂V ˙zms©±s= @Æ™s©´sV˘ ©´sLiμR∂V gRiá Fy£qsF°LÌRiV NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C Fy£qsF°LÌRiV }qs™y ZNP[Li˙μR∂iLi ©´s™´sLi ¡LRiV 25 ™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLiÆ≤∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV }qs™´sáLiμj∂xqsVÚ©´sıμj∂. μk∂¨s μy*LS ¿¡ªRΩWÚLRiV, NRP≤R∂xms, Æ©sÃ˝¡WLRiV, @©´sLi

ªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáNRPV ªRΩ*LRigS Fy£qsF°LÌRiV }qs™´sáV F~LiμR∂V»¡NRPV @™´sNSaRPLi GLRiˆ≤T∂iLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠sÆμ∂[aSLigRi ™´sVLi˙ºΩ Fy£qs F°LÌRiV }qs™yZNP[Li˙μR∂ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ À≥ÿgSá©´sV xmsLjibdP ÷¡LiøyLRiV. Fy£qsF°LÌRiVáV «ÿLki¬ø¡[}qs xms˙NTP∏R∂V©´sV @μ≥j∂ NSLRiVáV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sVLi˙ºΩNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ B©±søyLÍji , LSxtÌsQ˚ lLi≠s©´sW˘ aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ Fs©±s.LRixmnsVV≠dsLS lLi≤ÔT∂, LSxtÌsQ˚ À≥œ¡WgRi LRi˜È gRi©´sVá aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩgRiÕ˝ÿ @LRiVfl·NRPV™´sWLji, FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘ áV ¿¡LiªyÆ™sWx§¶¶¶©±s, ∏R∂WztsQ‰, ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡ g][FyÕfi, aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ZNP.¿¡LRiLi“¡≠s, ∏R∂Vá™´sVLi¿¡÷¡ LRi≠s, ™´sW“¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V FsLi.Æ™sLiNRP»¡ LRi™´sVfl·, ≤T∂.zqs.zqs. ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi @™´sWxqs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂, …”¡.…”¡.≤T∂. \¬ø≥¡lLi¯©±s NRP©´sV™´sVWLji ÀÿzmsLS«¡Ÿ, —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs.|§¶¶¶ø`¡. «¡∏R∂VÆ™sWx§¶¶¶©±s xmsáV™´soLRiV @μ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

3

X¯ìyês¡+ 24, &çôd+ãsY, 2011

_#·Tÿ+<ä˝À ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤ ~q+

eT<ä´+ e÷|òæj·÷qT $T+∫q ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,&çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô) BxqsVNRP ™´sWzmns∏R∂Wª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi…”¡ F°ªRΩV©yı∏R∂V©´sı ALiμ][ Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVL][ ™´sV•¶¶¶ μ][zms≤U∂ ª][ xqsx§¶¶¶«¡xqsLixms\Æμ∂©´s BxqsVNRP©´sV BuÌyLS«¡˘LigS ªRΩÆ™s[*xqsWÚ @Æ™s[V¯xqsV NRPVLi»¡V©yıLRiV. B…‘¡™´s÷¡ μy≤R∂Vá ™´sLRiNRPV BxqsVNRP ™´sWzmns∏R∂W LS«¡˘Æ™s[VáVª][Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ˙xms™´sVVNRPVáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ BLiªRΩ™´sLRiNRPV ™yLji¨s Fsμj∂LjiLi¿¡©´s FyFy©´s F°¤Õ¡[μR∂V. ™´sVμR∂˘Li @™´sV¯NSÕ˝‹[ ™´sWμj∂Lji BNRP‰≤y NRPW≤y zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡VgS GLRiˆ≤T∂ N][»˝¡V N]Ã˝¡g]¤…Ì¡[xqsVÚ©yıLRiV. @»¡V «¡©y¨sNTP B»¡V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ºdΩLRi¨s ©´suÌy¨sı ≠sVgRiVáV xqsVÚ©yıLRiV. BxqsVNRP μR∂Liμy «‹[LRiVgS rygRiVªRΩV©yı @μ≥j∂NSLRiVáV NTP™´sV¯©´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NRP¨dsxqsLi @»¡V \Æ™sxmso NRPÆ©sıQºΩÚ øR¡W≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C ryLi≤`∂ ™´sWzmns∏R∂W Æ™s©´sNRP @μ≥j∂NSLRi, ≠sxmsORPQ Æ©s[ªRΩá x§¶¶¶xqsÚLi DLi≤R∂≤R∂Æ™s[V @LiμR∂VNRPV NSLRifl·Li. BxqsVNRP @˙NRP™´sV LRi™yflÿª][ N][»˝¡V ™´sW˙ªRΩLi ™´s¿¡Ëxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. LS˙ºΩNTP LS˙æªΩ[ NSxqsVáV NRPVLRiVxqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ μk∂¨s™´sÃ˝¡ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV BLiNTPF°ªRΩV©yı∏R∂V©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ BxqsVNRP zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ @μ≥j∂NSLRi xmsORPQ, ≠sxmsORPQ Æ©s[ªRΩáV D©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VÕ‹[©´sW }msLRiVÆ™sWzqs©´s ¡≤y ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡[ xqsW˙ªRΩμ≥yLRiáƩs[ ˙xmsøy

LRiLi «‹[LRiVgS rygRiVª][Liμj∂. @LiμR∂VZNP[ BxqsVNRP @˙NRP™´sWáNRPV @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ xms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[μj∂ N]LiμR∂Lji ™yμR∂©´s. BxqsVNRP @˙NRP™´sWáV BÕÿlgi[ N]©´srygjiæªΩ[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ À≥œ¡∏R∂VLiNRPLRi xmsLjizqÛsªRΩV÷¡ı LSxtÌsQ˚Li øR¡W≤y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂Li»¡V©yıLRiV ¨sxmsofl·VáV . Lkiø`¡Ã¡Õ‹[ BuÌy LS«¡˘LigS ªRΩ™´s*NSáV «¡LRixms≤R∂Li ™´sÃ˝¡ À≥œ¡W gRiLRi˜È «¡ÕÿáV ªRΩlgÊi[ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ A xmsLjizqÛsºΩ NRP¨sˆr°ÚLiμR∂Li»¡V©yıLRiV. ¨ds…”¡ ˙xms™yx§¶¶¶Li FsNRPV‰™´sgS D©´sı ø][»¡ |qsLi…”¡≠dsV»¡L`i ™´sVLiμR∂LiÕ‹[ BxqsVNRP Æ™s[V»¡ GLRiˆ≤yáLi¤…¡[ μyμyxmso 30 π∏∂[VŒ˝œ¡ß xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. NS¨ds ™y˘FyLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi L][«¡⁄ ©yáV\lgiÆμ∂[ ≠dsV»¡L˝RiV ªRΩÆ™s[*xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ©´sμj∂ ˙xms™y•¶¶¶Õ˝‹[ æªΩ[≤yáV ™´s¿¡Ë ™´sLRiμR∂áV ™´sVVLi¬ø¡æªΩ[Ú ˙xms™´sWμR∂™´sVVLiμR∂Li»¡V©yıLRiV ¨sxmsofl·VáV . @LiæªΩ[NSμR∂V À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω @™´sxqsLSáNRPV NRPW≤y BxqsVNRP μ]LRiNRP¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y xqsLS‰L`i Æ™s[VÕ‹‰™y÷¡. ryLi≤`∂ ™´sWzmns∏R∂W\|ms DNRP‰FyμR∂Li Æ™sWFy÷¡. ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ xqsx§¶¶¶«¡™´s©´sLRiV©´sV N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Æ™s[V NSμR∂V NS¨sNRPuÌyáNRPV ry*gRiªRΩLi xms÷¡NTP©´s¤…Ì¡[.LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ryLi≤`∂ ™y˘FyLRiLi A }msLRiVª][ rygRiVªRΩV©´sı @˙NRP™´sWá©´sV øR¡W}qsÚ A ≠sxtsQ∏R∂VLi xqsˆxtÌsQLigS @LÛRi™´sV™´soª][Liμj∂. BxqsVNRP NRP¨sˆ}qsÚ øyáV gRiμÙR∂Õ˝ÿ ™yá≤R∂Li μ]LjiNTP©´sNS≤T∂NTP μ][øR¡VN][™´s≤R∂Li N]¨sı |msμÙR∂ªRΩáNS∏R∂VáNRPV @á™y\¤…¡Liμj∂. @μ≥j∂NSLRiLi ™´sVÆ©s[μy NRPμy @¨s N]LiμR∂LRiV @≤T∂lgi[™y≤R∂V ¤Õ¡[≤R∂V NRPμy @¨s ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ™´sWzmns∏R∂WÕÿ ™´sWLji xqs™´sW«¡ xqsLixmsμR∂©´sV N]Ã˝¡g]¤…Ì¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™ygRiVáV , ©´sμk∂xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ BxqsVNRP ªRΩ™´s*NSá N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩ π∏∂[V≤yμj∂ ¤…¡Li≤R∂L˝RiV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLiμj∂. NS¨ds G NSLi˙…ÿN`ÌP NRPW≤y LRiWÕfi ˙xmsNSLRiLi μR∂NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ zqsLi≤T∂ZNP[…fi ™´sWLji ªRΩ™´sV™yŒ˝œ¡ZNP[¤…¡Li≤R∂L`i ™´s¬ø¡[ËÕÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fs™´s\lLi©y F°…”¡NTP ™´s}qsÚ ™yŒ˝œ¡NRPV øR¡VNRP‰Ã¡V øR¡WzmsryÚLRiV. ª][NRP ™´sVV≤T∂¬ø¡[Õÿ zqs¨s™´sW |qÌ^s˚Õ˝‹[ ¤À¡μj∂LjiryÚLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 1090 @μ≥j∂NSLjiNRP BxqsVNRP NS*LkiáV DLi≤R∂gS BLiμR∂VÕ‹[ 39 Lki«fiáNRPV C D≤yμj∂ …‹[Li≤R∂L˝Ri ˙xms˙NTP∏R∂V «¡LRigRiÆ©s[¤Õ¡[μR∂V. NSLRifl·Li ≤T∂ZNP[…fi NS™´sLi ™´sÃ˝¡ xqsLS‰L`i ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s μ≥R∂LRi NRPLi¤…¡[ μR∂NRPV‰™´sNRPV N]¤…Ì¡[xqsWÚ xmsoÃ˝¡VgS Æ™s©´sZNP[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Aμy∏R∂W¨sNTP gRiLi≤T∂N]≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. @LiæªΩ[NSμR∂V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s μy¨sª][ Fy»¡V xmsNRP‰ Lkiø`¡Õ˝‹[¨s BxqsVNRP©´sV @≤ÔR∂LigS ªRΩÆ™s[*xqsWÚ @˙NRP™´sWáNRPV æªΩLRiμk∂xqsVÚ ©yıLRiV. ˙…ÿNÌRPL˝RiV, ÕÿLkiáV |ms…Ì”¡ gRiV»Ì¡WøR¡xmsˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. NRPLRiWıÕfi , gRiVLi»¡WL`i, NRPLkiLi©´sgRiL`i , NRPXuÒy Æ©sÃ˝¡W

yÓ’uÛÑe+>± nj·T´|üŒkÕ«$T kÕeT÷Væ≤ø£ |ü&ç|üP» _#·Tÿ+<ä, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï j·÷sY¶ Äes¡D˝À nj·T´|üŒ ùdyê dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ø£qT\ |ü+&ÉT>∑>± nj·T´|üŒ kÕ«$T eTVü‰ |ü&ç|üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ñ<äj·T+ qT+&ç y˚˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\≈£î myÓTੇ sêCÒX¯«sYsêe⁄ nqï<ëq+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ nj·T´|üŒ kÕ«$T eTVü‰ |ü&ç|üP»‘√ nj·T´|üŒkÕ«$T X¯s¡D >√X¯‘√ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ e÷s¡TyÓ÷–+~.á eTVü‰|ü&ç|üP»≈£î #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\ Á|ü»\T sêÁ‘·qø£ #·\qø£ uÛÑ≈£îÔ\T ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î á |ü&ç|üP»˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. düTu≤“sêe⁄ >∑Ts¡TkÕ«$T, ø£èwüí>∑Ts¡T kÕ«$T, >∑T+&Éj·T´ >∑Ts¡TkÕ«eTT\T, á |üP» ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á |üP» ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î e÷J myÓTà˝Ò´ >∑+>±sê+, Á|üdüTÔ‘· myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Ywæ+&˚\‘√bÕ≥T ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T Á|ükÕ<éÄ©, <˚es¡XË{Ϻ nXÀø˘\T, á ø±s¡´Áø£eT+qT $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

Á<√eTø=+&É |ü‹ ˇø£ ÿ s¡ + dü e ÷» ù d e\˝À eTT+<ä T +&Ü* , &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô):<√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Ç*j·÷Ç˝Òyê LRiV BÕÿ ˙zms GLji∏R∂WÕ˝‹[ BÆμ∂[ ªRΩLiªRΩV «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. x§¶¶¶μÙR∂Vá©´sV @ºΩ˙NRP≠sVLiøR¡≤R∂Æ™s[V INRPªRΩÚLiVVæªΩ[ ORPQ≠sVLiøR¡LS¨s ≠sμ≥R∂LigS ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV FyªRΩlLi[xqsVÚ©yıLRiV BxqsVNRP NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV. ©´sμR∂VáV ™ygRiVÕ˝‹[ lLiLi≤R∂V ≠dsV»¡L˝Ri NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s Õ‹[ªRΩVNRPV ªRΩ™Ø[*μÙR∂V. NS¨ds LSŒ˝œ¡ß ªRΩgji¤Õ¡[ ™´sLRiNRPV Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ry*LÛRixmsLRiVáV , ™´sV©´sVxtsvá ª][Æ©s[ Õ‹[≤T∂Lig`i ¬ø¡[LiVVLiøyáƩs[μj∂ ™´sVL][ LRiWÕfi . μk∂¨s\ZNPæªΩ[ FsxmsˆV≤][ ¬ø¡Ã˝¡¿≥d¡…”¡ BøyËLRiV. lLi[LiVVLi ¡™´sŒ˝œ¡ß ˙F~ZN˝^PQ©˝´sª][ D©´sıμR∂Liªy EÆ≤∂[ËxqsVÚ©yıLRiV. ©´sμj∂ ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ L][≤˝R∂V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ª][Fy»¡V FsLiªRΩ ªRΩLjixqsVÚ©yıL][ FsNRP‰Æ≤∂NRP‰≤T∂NTP xmsLizmsxqsVÚ©yıL][ Fs™´s*LjiNUP @LiªRΩV ¡»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmns÷¡ªRΩLigS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ BxqsVNRP μ≥R∂LRiáV @™´sWLiªRΩLi |msLjilgi[xqsVÚ©yıLiVV. }msLRiVNRPV BxqsVZNP[ @LiVV©y N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VÕ˝‹[ ™y˘FyLRiLi «¡LRiVgRiV ª][Liμj∂. LS∏R∂V÷dÌ¡ LRiWxmsLiÕ‹[ C G≤yμj∂ ˙xms ¡Vªy*¨sN]¬ø¡[Ë Aμy∏R∂VLi 210 N][»˝¡V. @Li¤…¡[ A ¤Õ¡NRP‰©´s NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV FsLiªRΩ gji»Ì¡Àÿ»¡V @™´soªRΩVLiμ][ Ez§¶¶¶LiøR¡VN][™´søR¡VË. NRP¨dsxqsLi Æ™sLiVV˘ ©´sVLi¿¡ 15 ™´sLiμR∂á N][»˝¡ ÕÿÀ≥ÿáV ™y˘FyLRiVá ¤«¡[ ¡VÕ˝‹[ xms≤R∂©´sV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ Bμj∂ ZNP[™´sáLi @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V . @˙NRP™´sWá©´sVNRPW≤y NRP÷¡zmsæªΩ[ A Æ™sVVªRΩÚLi øyÕÿ øyÕÿ FsNRPV‰™´sgS DLi»¡VLiμj∂. ™´sVLji BLiªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩVLi¤…¡[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ªRΩW»˝¡V xms≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V? μk∂¨sNTP ¨sL˝RiORPQ ˘Li NRPLi¤…¡[ À≥œ¡∏R∂VLi NSμR∂Li¤…¡[ IºΩÚÆ≤∂[ NSLRifl· ™´sV¨s ¬ø¡xmsˆV N]™´søR¡VË.

ªu≤ãTμ≈£î u§|æŒø£{ϺdüTÔqï {Ϭøÿ≥¢>√\ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô) @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP NRPLiøR¡VN][»¡. @LiVVæªΩ[ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, LS∏R∂VμR∂VLÊRiLiáՋ[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVáV lgiáVxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáNRPV ≠sVLigRiV≤R∂V xms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki lLiLi≤R∂VgS ¿d¡÷¡F°™´s≤R∂Liª][ CryLji @LiμR∂LRiW xqs™´sVztÌsQgS NRPxtÌsQxms≤T∂æªΩ[ xmsøR¡Ë ¤«¡Li≤y FsgRiVLRiÆ™s[∏R∂V≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©´sı À≥ÿ™´s©´sÕ‹[ A FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ©y∏R∂VNRPVáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ xqs≈¡˘ªRΩ ¤Õ¡[μR∂V. ™´sLÊSáV ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. Bμj∂ æªΩ÷¡zqs©y Æ©s[ªRΩáV ™´sW˙ªRΩLi Fs™´sLRiNTP ™ylLi[ ∏R∂V™´sVV©y ºdΩlLi[ @©´sı øR¡LiμR∂LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá F°LRiV\|ms C Æ©sá 29©´s FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáª][ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. ≠s≤T∂≠s≤T∂gS Æ©s[ªRΩáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV IN]‰NRP‰Lji ©´sVLi¿¡ @’≥¡˙Fy∏R∂WáV æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ @LiμR∂Lji¨ds xqs™´sWÆ™s[aRPxmsLji¿¡ @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. Æ©s[ªRΩá ™´sVμ≥R∂˘ D©´sı ≠s¤À¡[μyá\|ms NRPW≤y ™´sW…˝ÿ≤T∂ N]¨sı xqsLiZNP[ªyáV B¬ø¡[Ë ≠dsáVLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ Fs™´s\lLi©y FsμR∂VLji}qsÚ ™yLjiNTP xmnsW»¡VgSÆ©s[ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. Bμj∂ ≠s¤À≥¡[μyá xmsLjiuy‰LS¨sNTP ™´sWLÊRiLi øR¡Wxmsoª][LiμR∂¨s A FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi \|qs¤Õ¡Li…fi.. Dxms

Fs¨sıNRPá @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRPÕ‹[ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiÆ™s[V ªRΩá©ØzmsˆgS DLiμj∂. BNRP‰≤R∂ ™´sVV¨s=xmsÕfi ™´sW“¡ \¬ø¡LRi¯©±s \Æ™sNRPVLihRiLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`iø_μR∂Lji B©±søyLÍji ™´sV•¶¶¶Ã¡OTPQ ¯ $¨s™y£qs, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ ™´sW“¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ZNP[FsLi \|qsxmnsQoÕ˝ÿ, \Æ™sV©yLÌki Æ©s[ªRΩ ©´sμk∂Li ˙xmsμ≥y©´sLigS …”¡ZNP…fi lLi[xqsVÕ‹[ D©yıLRiV. μk∂Liª][ Fs™´sLjiNTP @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ø≥y©±s= BryÚLRiÆ©s[ DªRΩ‰LihRiªRΩ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xqs≠dsVORPQÕ‹[ NRPW≤y NRP÷¡zms xms¨s ¬ø¡[μÙyLi @Li»¡WÆ©s[ N]LiμR∂LRiV ºΩLRiNSxqsV |ms…ÌÿLRiV. ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ø_μR∂Lji …”¡ZNP…fi Fs™´sLjiNTP ™´s¿¡Ë©y ™´sV©´sxqsWˆÈQ LjiÚgS lgiáVxmso©´sNRPV xms¨s¬ø¡[ryÚ©´s©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ©y∏R∂VNRPVáV ™´sWLSá¨s xmsL][ORPQLigS xqsW¿¡LiøyLRiV. ZNP[Li \|qsxmnsQoÕ˝ÿ INRP≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂VZNP[zqs @À≥œ¡˘LÛji¨s ™´sVVLiÆμ∂[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ «¡©´s \¬ø¡ªRΩ©´s˘∏R∂W˙ªRΩ©´sV Æ™sVVμR∂áV |ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV•¶¶¶Ã¡OTPQ ¯ $©´s™y£qs ™´sW˙ªRΩLi xqs™´sVztÌsQgS xms¨s¬ø¡[zqs FyLÌki¨s  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[zqs @©´sLiªRΩÕ‹[ xmsøR¡Ë¤«¡Li≤y FsgRiVLRiÆ™s[μÙy™´sV¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV INRP‰¤…¡[©´s¨s A À≥ÿ™´sLiª][Æ©s[ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygSá¨s ™´sVL][Æ©s[ªRΩ ©´sμk∂Li xqsW¿¡LiøyLRiV. BÕÿ …”¡ZNP…fi lLi[xqsVÕ‹[ D©´sı ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV ™´sV©´sxqsVÕ‹[¨s ™´sW»¡Ã¡V  ¡∏R∂V»¡|ms…ÌÿLRiV. @LiVV©y …”¡ZNP…fi lLi[xqsV Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi Fs™´sLji ˙xms∏R∂VªyıáV ™yLRiV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRi©´sı E•¶¶¶gS©yáV©yıLiVV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi @À≥œ¡˘LÛji FsLizmsNRP\|ms \|qs¤Õ¡Li…figS ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. B…‘¡™´sá FyLÌkiÕ‹[NTP ¬ø¡[Lji©´s

nHê<ëÁX¯eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ s√Eq ÁøÏdteTdt ñ‘·‡yê\qT |òüTq+>± »]bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± bÕdüºsY õyÓ’ <ëdt(m\¢+) e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <Ó’e+, eT‘·+ n&ÉT¶ø±<äì @düT ÄodüT\‘√ ñqï‘· •Ksê\≈£î m~>±qì düe÷» ùde˝À ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚düTÔHêïqì, #·sYÑ√bÕ≥T nHê<∏ä |æ\¢\≈£î eè<äT›\≈£î ÄÁX¯j·T+ ÇdüTÔHêïqì á <√eTø=+&É˝À 1993˝À uÒ‘·Ô˝Ÿ Äs¡ZHÓ’CÒwüHé kÕú|æ+∫ 15 eT+~ nHê<∏ä|æ\¢˝‘√ yÓTT<ä˝…’q nHê<∏ëÁX¯eTeT+ H˚&ÉT 50 eT+~ |æ\¢\≈£î #˚]+<äì 2003˝À #·sYà ìsêàD+ #˚|ü{Ϻ |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î Ä≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ Áb˛‘ê‡Vü≤ ãVüQeT‘·T\qT n+~düTÔHêïeTì sêe÷j·THéù|{Ÿ m+|æ|æ>± ñ+&ç Ä eT+&É\+˝À |ü\T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚kÕeTì á dü+<äs¡“+>± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.‘·qT #˚düTÔqï ùdyê ø±s¡´Áø£eT+˝À düŒ+~+∫q mHéÄsY◊ »+≥ |ü~ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTT<ä{Ï ‘·s¡>∑‹ qT+&ç &çÁ^ es¡≈£î Ç+^¢wt MT&çj·T+ ‘·q kı+‘· Ks¡TÑ√ #·~$düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ {ÏÄsYmdt sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù m+õ y˚DT>√bÕ˝Ÿ>ö&é, m\¢+ <ä+|ü‘·T\ #˚‘·T\ MT<äT>± |æ\¢\≈£î ã≥º\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À <√eTø=+&É düs¡Œ+#Y qs¡‡j·T´, mHé&çdædæ &Ó’¬sø£ºsY Áù|yéT≈£îe÷sY, ‹s¡TeTfi¯>ö&é, Äj·÷ #·]Ã\ bòÕdüºsY\T kÕúì≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üe÷<ä+ ø±<äT Vü≤‘ê´ n+≥Tqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T <√eTø=+&É, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô):<√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »]–q >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ >√kÕì |ü*¢ XÀuÛÑHé(20) eTs¡DÏ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.ø±ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ç~ Á|üe÷<ä+ ø±<äT Vü≤‘ê´ n+≥THêïs¡T.ù||üsY˝À e∫Ãq yês¡Ô\T nedüúeTì ‘·*¢ \ø°Î, ‘·+Á&ç ã÷<äj·T´ X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\+>±D e÷~>∑ <ä+&√s¡ e÷J õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T dü+Jyé‘√ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêïs¡T.B+‘√ dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï dü+Jyé\T <ä[‘· ‘Ó\+>±D e÷~>∑ <ä+&√s¡ sêÁwüº ñbÕ<Ûë´≈£åî\T uÛÑ÷+|ü*¢ uÛÑ÷eTqï, sêÁwüº Hêj·T≈£î\T sêC≤e s¡Á|ükÕ<é\T dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì Á|üe÷<ä+ n+≥Tqï rs¡TqT |ü]o*+#ês¡T.ø±ì Á{≤ø£ºsY s√&ÉT¶yÓ’|ü⁄ sêyê*‡ ñ+&É>± |üø£ÿ≈£î yÓfi¯fl&É+‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ nqTe÷q+ ì»eTì ìs¡÷|æ+#ês¡T.ø±ì sê»ø°j·T |ü\T≈£îã&ç >∑\ dü<äs¡T Á{≤ø£ºsY j·T»e÷ì n~ Vü≤‘·´ ø±<äì Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ »]–+<äì yê~+#·&É+‘√bÕ≥T yês¡T <ä[‘·T\qT ¬s#·Ã>={≤ºs¡T.B+‘√ b˛©dt\≈£î <ä[‘·T\≈£î »]–q |òüTs¡¸D eT<Ûä´ #·÷dæ ∫es¡≈£î <ä[‘·T\qT yÓ÷dü+ #˚dæ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ nì πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ #êe⁄Ks¡TÃ\qT ì$T‘·Ôy˚T Ç|æŒ+#ês¡ì XÀuÛÑHé ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.

düe÷»+˝À Á|ü‹ˇø£ÿs¡T $ìjÓ÷>∑<ës¡T˝Ò

μk∂xmsN`PlLi≤ÔT∂NTP …”¡ZNP…fi Δÿ∏R∂V™´sV¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ Æ™sV»Ì¡V g][≠sLiμR∂lLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s NRPV™´sWLRiV≤T∂¨s æªΩLRi\|msNTP æªΩøyËLRiV. @LiªRΩÕ‹[Æ©s[ Æ™sV»Ì¡Vª][Fy»¡V BªRΩLRi Æ©s[ªRΩáV ’d¡{qs @À≥œ¡˘LÛji¨s ¨sá¤À¡…Ìÿá¨s @μ≥j∂Æ©s[ªRΩNRPV xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. N]LiμR∂\lLiæªΩ[ GNRPLigS ™´sW“¡ FsLi{ms NSá* $¨s™yxqsVá©´sV ¨sáFyá¨s N][LRigS NSá* ¨sLSNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V øR¡LjiËLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. C ªRΩªRΩLigRiLiÕ‹[ N]LiμR∂LRiV gRiV»Ì¡VgS …”¡ZNP…fi N][xqsLi ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. Dxms Fs¨sıNRPá @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP BÕÿ @©´sLiªRΩÕ‹[ ¤…¡©<´s©±s DLi¤…¡[ LS∏R∂VμR∂VLÊRiLiÕ‹[ \|qs¤Õ¡Li…figS ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. CÆ©sá 29©´s LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ «¡Ljilgi[ —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP J N]÷¡NTP‰ ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. A L][«¡Ÿ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı gRi»Ì¡gSÆ©s[ ¬ø¡}msˆ @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s FyLÌki ™´sLÊSáV øR¡LjiËLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. C DªRΩ‰LihRiNRPV æªΩLRixms≤yáLi¤…¡[

‹s¡TeT\˝À yêdüTÔ <√wü+ ñ+<ë..? ºΩLRiV™´sVá,&çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô) M¨sªRΩ˘Li Æμ∂[™´so¨s }qs™´sÕ‹[ ™´soLiÆ≤∂[ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáNRPV ™yxqsVÚ μ][xtsQLi xms…Ì”¡Liμj∂. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[¨s …”¡…”¡≤T∂ xmsLjiFyá©´s À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ C™Ø[ øyLi ¡L`iNRPV ™yxqsVÚ μ][xtsQLi D©´sı»˝¡V ry*≠dsV“¡ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ xqsLjiN]ªRΩÚ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯flÿ¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. N][…”¡ 35 áORPQáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ ©´sWªRΩ©´s À≥œ¡™´s©y¨sı ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. ™´sVV\|ms#ˆ GŒ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi ¨sLji¯Li¿¡©´s …”¡…”¡≤T∂ xmsLjiFyá©y À≥œ¡™´s©y¨sNTP ™yxqsVÚμ][xtsQLi ™´soLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ μy¨sNTP @©´sVxqsLiμ≥y©´sLigS ™´sVL][ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙xms∏R∂VªyıáV Æ™sVVμR∂¤Õ¡…ÌÿLRiV. ≠sV¨s |qs˙NRP¤…¡[Lji∏R∂V…fi©´sV ªRΩázmsxqsVÚ©´sı ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Æμ∂[™´srÛy©´sLi xmsLjiFyá©´s À≥œ¡™´s©y¨sı ™yxqsVÚ μ][xtsQLi Æ™sLi…ÿ≤R∂Vª][Liμj∂. N]ªRΩÚgS ™´s¿¡Ë©´s C™Ø[ øyLi ¡L`iNRP ™yxqsVÚ μ][xtsQLi DLiμR∂¨s xmsLi≤T∂ªRΩVáV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ …”¡…”¡≤T∂ xmsLjiFyá©´s À≥œ¡™´s©y¨sNTP @©´sVxqsLiμ≥y©´sLigS N][…”¡ ™´sVV\|ms#ˆ áORPQáª][ ™´sVL][ ’¡÷Ô¡Lig`i ™´sWLji©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ ™yxqsVÚ }msLRiVª][ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV μR∂VLji*¨s ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xmso©yμR∂VáV Æ™s[aSLRiV. C™Ø[, \¬ø¡LRi¯©±s π∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s À≥œ¡NRPVÚáV ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. ™yLiVV£qs

_#·Tÿ+<ä, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ ãkÕº+&é ÁbÕ+‘·+˝À {ÏÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À sê»ø°j·T CÒ@dæ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î $Á<√Vü≤ ~q+ bÕ{Ï+∫ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î&ÉT u≤ãTsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£î+≥÷ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T #˚dæq Á|üj·T‘·ï+ e\¢ e∫Ãq ‘Ó\+>±D yÓqøÏÿ b˛sTT+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &çôd+ãsY 9q ‘Ó\+>±D ÇdüTÔqï≥T¢>± πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+∫ 23q yÓqøÏÿ rdüT≈£îqï+<äTq sê»ø°j·T CÒ@dæ Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ‘êeTT H˚&ÉT $Á<√Vü≤~q+>± bÕ{ÏdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T kÕsTTsê+, dü+‘√wt |üfÒ˝Ÿ, e÷Hê|üPsY kÕsTT\T, ‘Ó\+>±D yê<äT\T u≤Ø dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

Æ™sVVμR∂…˝‹[ …”¡…”¡≤T∂ xmsLjiFyá©´s À≥œ¡™´s©´sLi gSLiμ≥k∂ L][≤`∂Õ‹[¨s FyªRΩ x§¶¶¶ß«¡⁄L`i A{mnsxqsVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @»¡V ªRΩLS*ªRΩ μj∂©´sμj∂©y’≥¡ ™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı …”¡…”¡≤T∂ 30 GŒœ¡˛ ˙NTPªRΩLi ZNP[.…”¡. L][≤`∂Õ‹[ ©´sWªRΩ©´s À≥œ¡™´s©y¨sı ¨sLji¯LiøyLRiV. @xmsˆ…˝‹[ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ @Æμ∂[ ’¡÷Ô¡Lig`i\|ms lLiLi≤R∂V @LiªRΩxqsVÚáV ¨sLji¯LiøyLRiV. xmspLjiÚ ™yxqsVÚª][ ¨sLji¯Li¿¡©´s »¡≤T∂zms xmsLjiFyá©´s À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ FsLiª][ ™´sVLiμj∂ C™Ø[áV ™´søyËLRiV Æ™sŒ˝ÿLRiV .. C À≥œ¡™´s©´sLi ©´sVLi¬ø¡[ C™Ø[áV ªRΩ™´sV NSLRi˘NRPÕÿFyá©´sV N]©´srygjiLiøyLRiV. …”¡…”¡≤T∂ \¬ø¡LRi¯©±sgS NRPLRiVflÿNRPL`ilLi≤ÔT∂ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿNRP N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRi™´sV∏R∂W˘∏R∂VÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ≠s¨szmsLiøyLiVV. @xmsˆ…˝‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ }mns{tsQ¨s ªRΩázmsLi¬ø¡[ LkiºΩÕ‹[ áORPQá LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ \¬ø¡LRi¯©±s øyLi ¡L`i©´sV NRPLRiVflÿNRPL`ilLi≤ÔT∂ LRiWF°Liμj∂LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi C øyLi ¡L˝][ A≤T∂…fi A{mns£qs©´sV ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ™´s˘NRPVÚáV ™´sWLji©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ ªRΩ™´sV r°LiªRΩ ˙FyxmsNRPLi N][xqsLi ¨sμ≥R∂VáV μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s rÛy¨sNRPVáV ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV.

<√eTø=+&É, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô):e÷‘·è>∑s¡“¤+ qT+&ç |ü⁄{Ϻ eTs¡DÏ+#˚ es¡≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T $ìjÓ÷>∑<ës¡T˝Òqì õ˝≤¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+|òüT+ düe÷K´ n<Ûä´≈£åîsê\T >∑T»® sêCÒX¯«] nHêïs¡T.$ìjÓ÷>∑<ës¡T\ yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± X¯óÁø£yês¡+ <√eTø=+&É eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À »]–q $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡˝À >∑T»® sêCÒX¯«sY eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 1986˝À $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ neT\T˝ÀøÏ e∫Ã+<äì Á|ü‹ eTìwæ |ü⁄{Ϻq qT+&ç #·#˚à es¡≈£î $ìjÓ÷>∑<ës¡T&˚qì nHêïs¡T.¬s’‘·T\T ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\ ø=qT>√\T $wüj·T+˝À yÓ÷düb˛‘·THêïs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T.@<Ó’Hê edüTÔe⁄ cÕ|ü⁄\˝À ø=qT>√\T #˚dæq|ü&ÉT ‘·|üŒ≈£î+&Ü s¡d”<äT rdüTø√yê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T.$ìjÓ÷>∑<ës¡T\ düyÓTÆK´ Ä<Ûä«s¡´+˝À 28 eT+~ ¬s’‘·T\ ‘·s¡|ü⁄q πødüT\T y˚dæ qwüº|ü]Vü‰s¡+ Ç|æŒ+#êeTHêïs¡T.cÕ|ü⁄\˝À ‘·÷ø£+ dü]>±Z Çe«&É+ ˝Ò<äT, πswüHé cÕ|ü⁄˝À ‘·ø£ÿ&ç u≤≥T¢ dü]>±Z ñ+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T \÷CŸ ÄsTT˝ŸqT ø=qT>√\T #˚j·Te<ä›ì, |ü|ü\˝À ø£*Ô\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ Væ≤s¡DYeTsTT, mHéÇy√ Hêj·T≈£î\T Á|ü‘ê|t, Hêsêj·TD, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, dü<ëq+<ä+, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T &ç|üP´{Ï me÷às√« e÷s¡T‹sêe⁄, ÄsY◊ XÊ+‘·, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

zqsFsLi {qs»¡V\|ms NRPÆ©s[ızqs©´s À‹ªRΩ= \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô) :zqsFsLi {qs»¡V\|ms NRPÆ©s[ızqs©´s zmszqszqs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· NRPÆ©s[ıryLRi¨s \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤R∂V @Li ¡…”¡ LSLiÀÿ ¡V @©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s AÕfi BLi≤T∂∏R∂W @™´sW∏R∂VNRPV≤R∂V @¨s, A∏R∂V©´s©´sV @≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VN]¨s zmszqszqs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· zqsFsLi {qs»¡V©´sV F~Liμyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªRΩ©´sNRPV LS™y÷¡=©´s ™´sVV≤R∂VxmsoáV ™´sVμ≥R∂˘™´sLRiVÚáNRPV @LiμR∂VªRΩV©yı∏R∂V©´sı @NRP‰xqsVª][Æ©s[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡\|ms Fszqs’¡ μy≤R∂VáV ¬ø¡[LiVVLiøyLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BLRiLi“¡≠s gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW A∏R∂V©Ø[ AÕfi BLi≤T∂∏R∂W @™´sW∏R∂VNRPV≤R∂¨s @©yıLRiV. \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki zmsáVxmso Æ™s[VLRiNRPV @Li ¡…”¡ LSLiÀÿ ¡V gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqsæªΩÚ©´sxms÷˝¡ μ≥R∂LSıÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW À‹ªRΩ=, NTPLRifl„fiáV INRPLji©ØNRPLRiV ©´s™´sV¯¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS \lLiªRΩVá xms»˝¡ ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ºΩLRiVxmsºΩ ALÔki™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsμR∂V»¡ FyLÌki Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ALiμ][Œœ¡©´s NSLS˘˙NRP™´sWáՋ[ A∏R∂W ˙FyLiªyáՋ[ xmsáV™´soLRiV ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, Æ©s[ªRΩáV FyÕÊ‹©yıLRiV. @©´sNSxms÷˝¡Õ‹[ FsLizms xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji FyÕÊ‹©yıLRiV. ILig][áVáVJ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s μ≥R∂LSı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

gRi™´sLRiıL`©´sV NRP÷¡}qs π∏∂W«¡©´sÕ‹[ «¡gRi©±s™´sLÊRiLi...? \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): gRiªRΩLiÕ‹[ LS“¡©y™´sWá ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV gRi™´sLRiıL`iNRPV æªΩ÷¡zms ≠s©´sºΩ xms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sVL][™´sWLRiV gRi™´sLRiıL`iª][ ¤À≥¡[…‘¡ NS™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi\|ms J¤…¡[zqs©´s ªRΩ™´sV\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂Wá¨s ™yLRiV xqs™yÕfi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V C Æ©sá 26™´s æªΩ[μj∂©´s gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s©´sV NRP÷¡}qs π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ D©´sı»˝¡VgS xqs™´sWøyLRiLi. gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ≠dsLRiV gRi™´sLRiıL`i©´sV NRPázqs LS“¡©y™´sWáV AÆ™sWμj∂Lixms ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´s @≠saS*xqsLi J…”¡Lig`i xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™yLRiV FyLÌki ≠s£ms ¤À¡[ΔÿªRΩLRiV ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS J»¡V Æ™s[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ≠s£ms μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ™yLjiNTP {qsˆNRPL`i B…‘¡™´s¤Õ¡ ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV.C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™yLRiV C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRi™´sLRiıL`i μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVL][ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ™yLRiV {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i©´sV NRPW≤y NRPá™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV ™´s¿¡Ë©´s ©Ø[…‘¡xqsVá\|ms ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂ ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiμj∂.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+ 24, &çôd+ãsY, 2011

es¡Tdü ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ Çs¡T≈£îÿb˛sTTq j·T÷|æm düsêÿsY <Ûäs¡\qT ≈£L&Ü $|üØ‘·+>± ô|+#·T‘·÷ nìï esêZ\ô|’ |üqTï b˛≥TqT ô|+∫+~. M≥ìï{Ïì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ˝À|ü˝≤ yÓ\T|ü˝≤ düsêÿsYqT }|æ]dü\|ü≈£î+&Ü #˚k˛Ô+~. 2J ≈£î+uÛÑø√D+ yÓTT<ä\T nHêï ñ<ä´eT+, ‘Ó\+>±D b˛sê≥+ $wüj·÷˝À¢ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K]‘√ eTT+<äT≈£î b˛e&É+‘√ Ç|ü&ÉT ;CÒ|”øÏ Á|üC≤<äs¡D ô|s¡T>∑T‘√+~. ;CÒ|” ãVüQeTTK eP´Vü≤+‘√ j·T÷|æm H˚‘·\T ‘·\\T ~+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. eTTK´+>± n$˙‹ e´‹πsø£ b˛sê≥+ ;CÒ|” Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ u≤>± ø£\dæek˛Ô+~. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À bÕغH˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ ˝Àø˘düuÛÑ˝À #˚dæq Á|üdü+>∑+‘√ Ç|ü&ÉT ;CÒ|”øÏ ‘Ó\+>±D˝À >∑{Ϻ |ü⁄Hê<äT\T @s¡Œ&ܶsTT. ‘Ó\+>±D˝À |ü≥Tº kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ;CÒ|”øÏ Ç<√ eT+∫ neø±X¯+>± uÛ≤$k˛Ô+~.

Çs¡T≈£îq|ü&ɶ ...j·T÷|æm düsêÿsY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ;CÒ|” nqTdü]+∫q eP´Vü≤+‘√ ;CÒ|” ñøÏÿ]_øÏÿ] nsTT´+~. eTTK´+>± ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ $wüj·T+˝À ;CÒ|”ì ‘·≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î j·T÷|æm ˝≤\÷ <ë«sê eP´Vü‰‘·àø£+>± yÓTÆHêغ ø±s¡T¶qT Á|üjÓ÷–+∫+~. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢˝À yÓTÆHêغ\≈£î ]»πs«wüqT¢ ñ+&Ü\qï yê<äqqT ˝≤\÷ ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó#êÃs¡T. Bìô|’ düuÛÑ˝À rÁe >∑+<äs¡>√fi¯+ #Óπs>∑T‘·T+<äqï $wüj·T+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó\TdüT. düsêÿsYô|’ ;CÒ|” eP´Vü‰‘·àø£ b˛sê{≤ìï eTTeTàs¡+ #˚k˛Ô+~. z yÓ’|ü⁄ n$˙‹ô|’ b˛sê&ÉT‘·÷H˚ $$<Ûä düeTdü´\ô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|ükÕÔ$+#·&É+ <ë«sê düsêÿsYqT Çs¡T≈£îqô|{Ϻ+~. eTTK´+>± ˝Àø˘bÕ˝Ÿ, n$˙‹ &ÉãT“ $wüj·T+˝À ;CÒ|” bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À e´eVü≤]+∫q rs¡T düsêÿsY≈£î #ÓeT≥\T |ü{Ϻ+∫+~. n+~e∫Ãq düeTdü´\qT #˚‘·ãT#·TÃ≈£îì j·T÷|æmô|’ j·TT<ëΔìøÏ ~–+~. ¬s+&√kÕ] j·T÷|æm n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ Ç|ü&ÉT ;CÒ|” ñeTà&ç

Hêj·Tø£‘·«+ #˚düTÔqï b˛sê≥+‘√ eTH√àVü≤Hé düsêÿsY ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘√+~. es¡Tdü ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ Çs¡T≈£îÿb˛sTTq j·T÷|æm düsêÿsY <Ûäs¡\qT ≈£L&Ü $|üØ‘·+>± ô|+#·T‘·÷ nìï esêZ\ô|’ |üqTï b˛≥TqT ô|+∫+~. M≥ìï{Ïì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ˝À|ü˝≤ yÓ\T|ü˝≤ düsêÿsYqT }|æ]dü\|ü≈£î+&Ü #˚k˛Ô+~. 2J ≈£î+uÛÑø√D+ yÓTT<ä\T nHêï ñ<ä´eT+, ‘Ó\+>±D b˛sê≥+ $wüj·÷˝À¢ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K]‘√ eTT+<äT≈£î b˛e&É+‘√ Ç|ü&ÉT ;CÒ|”øÏ Á|üC≤<äs¡D ô|s¡T>∑T‘√+~. ;CÒ|” ãVüQeTTK eP´Vü≤+‘√ j·T÷|æm H˚‘·\T ‘·\\T ~+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. eTTK´+>± n$˙‹ e´‹πsø£ b˛sê≥+ ;CÒ|” Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ u≤>± ø£\dæek˛Ô+~. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À bÕغH˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ ˝Àø˘düuÛÑ˝À #˚dæq Á|üdü+>∑+‘√ Ç|ü&ÉT ;CÒ|”øÏ ‘Ó\+>±D˝À >∑{Ϻ |ü⁄Hê<äT\T @s¡Œ&ܶsTT. ‘Ó\+>±D˝À |ü≥Tº kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ;CÒ|”øÏ Ç<√ eT+∫ neø±X¯+>± uÛ≤$k˛Ô+~. nsTT‘˚ n<˚ dü+<äs¡“¤+˝À j·T÷|”˝À e÷j·÷e‹ Á|ü‹bÕ<äqqT ;CÒ|” e´‹πsøÏk˛Ô+~. j·T÷|”‘√ ‘Ó\+>±D≈£î dü+ã+<Ûä+˝Ò<äì yê~k˛Ô+~. Bs¡Èø±*ø£ b˛sê≥+‘√

ø±+Á¬>dtqT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î n<ë«˙ ãè+<ä+ $$<Ûä n+XÊ\qT ‘·q neTTà\ bı<ä˝À dæ<äΔ+>± ñ+#·T‘·T+~. e#˚à ¬s+&˚fi¯fl ø±\+˝À j·T÷|æm \ø£å´+>± Bs¡Èø±*ø£ b˛sê{≤ìï ;CÒ|” dæ<äΔ+ #˚düT≈£î+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ y˚~ø£>± ;CÒ|” eP´Vü‰‘·àø£ b˛sê{≤ìï #˚k˛Ô+~. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢, ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T, q\¢&ÉãT“, n$˙‹, ‘Ó\+>±D Ç˝≤ |ü\T düeTdü´\ô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ y˚~ø£>± b˛sê{≤ìøÏ dæ<äΔ|ü&ç+~. q\¢&ÉãT“qT yÓqøÏÿ s¡|æŒ+#˚ |üì˝À uÛ≤>∑+>± j·T÷|æm $<ÛëHê\qT ;CÒ|” ‘·|ü|ü{Ϻ+~. n<˚ dü+<äs¡“¤+˝À <˚X¯yê´|üÔ+>± n<ë«˙ #˚|ü{Ϻq s¡<∏äj·÷Á‘·≈£î nq÷Vü≤´+>± düŒ+~+#·&É+‘√ ≈£L&Ü ø±cÕj·T ÁX‚DT˝À¢ q÷‘·H√‘ê‡Vü≤+ HÓ\ø=+~. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À Çø£ÿ&ç H˚‘·\T yÓTT<ä\Tø=ì C≤rj·TkÕúsTT H˚‘·\T ≈£L&Ü |ü˝≤j·Tqyê<ëìï, |üø±ÿ kÕ«s¡ú|üP]‘· $<ÛëHê\qT ne\+_Û+#·&É+, ;CÒ|” e÷Á‘·y˚T K∫Ñ·yÓTÆq ìs¡íj·T+‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢&É+ ≈£L&Ü Ä bÕغøÏ ø£\dæek˛Ô+~. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î ;CÒ|” ˝Àø˘düuÛÑ kÕøÏå>± eT<äΔ‘·T Á|üø£{Ï+∫Hê ‘Ó\+>±D Çe«&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ˝Ò<äqï

»\$yê<ä+ô|’ πø+Á<ä+ <äèwæºkÕ]+#ê* ≠s≠sμ≥R∂ LSuÌy˚á ™´sVμ≥R∂˘ «¡Ã¡≠s™yμyáV J \Æ™sxmso, ≤y˘™±sV ≠s™yμyáV ™´sVL][\Æ™sxmso rygRiVªRΩV©yıLiVV. C ≠s™yμyáV ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ xqs≈¡˘ªRΩ©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsÕÿ D©yıLiVV. ªy™´sVV À≥ÿLRiºdΩ ∏R∂VVá™´sV©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @LiμR∂LRiW ™´sVLRi¿¡ F°π∏∂[VÕÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ZNP[LRiŒœ¡, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V LSuÌy˚á ™´sVμ≥R∂˘ gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS ©´sáVgRiVªRΩV©´sı ™´sVV¤Õ˝^¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li ≠s™yμR∂Li ¿¡÷¡NTP¿¡÷¡NTP gS÷¡™y©´sgS ™´sWLRi≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Aᯅ̔¡ª][ NRPLSı»¡NRP, ALi˙μ≥R∂ LSuÌy˚á ™´sVμ≥R∂˘ ¿¡øR¡VË LRigRiVáVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. Àÿ’d˝¡ª][ ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ }ms¿d¡ |ms≤R∂Vª][Liμj∂. NRPXuÒy, g][μy™´sLjiáª][ }ms¿d¡ DLi≤R∂Æ©s[ DLiμj∂. BNRP NSÆ™s[Lki ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VNRPV NRPLSı»¡NRPNRPV FsxmsˆV≤R∂W g]≤R∂™´sáV «¡LRigRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ≤R∂V «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı g]≤R∂™´s BLiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLi NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. @LiVVæªΩ[ g]≤R∂™´sáV G\Æ™s©y Æμ∂[aS¨sı GáVªRΩV©´sı Æ©s[ªRΩáV D˙μj∂NRPÚªRΩáV ª]ágjiLi¬ø¡[ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡= DLiμj∂. ZNP[LRiŒœ¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¨sLji¯ªRΩ\Æ™sV, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[¨s C ≤y˘Li øR¡V»Ì¡W @Æ©s[NRP ¿¡NRPV‰™´sVVŒœ¡ß˛ @áV™´sVVNRPV©yıLiVV. ™´sVV¤Õ˝^¡

|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li©´sNRPV NSáLi¬ø¡÷˝¡F°™´s≤R∂Liª][ G\Æμ∂©y ˙xms™´sWμR∂Li xqsLiÀ≥œ¡≠s}qsÚ Ã¡ORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ˙FyflÿáNRPV ˙xms™´sWμR∂Li ™y…”¡Ã˝¡VªRΩVLiμR∂¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ μy¨s rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩÚ ≤y˘Li©´sV ¨sLji¯Liøyá¨s ZNP[LRiŒœ¡ xqsLS‰L`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ™´sVV¤Õ˝^¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li ZNP[Li˙μR∂LigS A lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[ D˙μj∂NRPÚªRΩáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms«¡Ã¡V INRPLji\|ms INRPLRiV μy≤R∂VáV, ˙xmsºΩμy≤R∂VáV ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Æ™s[V NSNRP, LSryÚL][N][áV, ¡Liμ`∂áª][ ALiμ][Œœ¡©´s Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[¨s N]¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ZNP[LRiŒœ¡NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ALÛjiNRP μj∂gRi˜Liμ≥R∂©y¨sNTP zmsáVxmso BøyËLiVV. xmsbPË™´sV NRP©´sV™´sVáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NSLÔRi™´sV™±sV z§¶¶¶Õfi=Õ‹[ |msLji∏R∂WL`i ©´sμj∂, μy¨s Dxms©´sμj∂ ™´sVV¤Õ˝^¡∏R∂WL`i ©´sμR∂Vá xqsLigRi™´sV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sVV¤Õ˝^¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li©´sV ˙…ÿÆ™s©±sNRPWL`i xqsLirÛy©´sLiÕ‹[¨s B≤R∂VNTP‰ —¡Õ˝ÿ ¤…¡NRP‰≤T∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙’¡…‘¡£tsQ FyáNRPVáV 1886Õ‹[ ¨sLji¯LiøyLRiV. ZNP[LRiŒœ¡Õ‹[ xms≤R∂™´sV…”¡ μj∂aRPgS xms∏R∂V¨sLi¿¡ @lLi[’¡∏R∂W xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ NRPáVxqsVÚ©´sı |msLji∏R∂WL`i©´sμj∂¨s C ≤y˘Li μy*LS ™´sVμ≥R∂V\lLi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ @LRiN]LRi ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩª][ ˙xms™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[ \Æ™s\lgi ©´sμj∂Õ‹[NTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ªRΩWLRiVˆ©´s  ¡LigSŒÿ ΔÿªRΩLiÕ‹[NTP ™´sV◊¡˛LiøR¡≤R∂Li A©y≤R∂V INRP ™´sV•¶¶¶μR∂V˜ÈªRΩLi. C ≤y˘Li μy*LS ™´sVμ≥R∂V\lLi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂¨s, |msLji∏R∂WL`i ©´sμj∂ ™´sÃ˝¡ ˙…ÿ™´s©´sW‰L`i xqsLirÛy©´sLi FsμR∂VL]‰Li»¡Vc©´sı ™´sLRiμR∂ xqs™´sVxqs˘NRPV INRP xmsLjiuy‰LRiLi μ]LjiNTP©´s»˝¡LiVVLiμj∂. ™´sVV¤Õ˝^¡ |msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ¥∂[¨s, ™´sVμ≥R∂V\lLi, bP™´sgRiLigRi, LSLi©y≤`∂ —¡ÕÿÃ˝¡NRPV “¡™´s©yμ≥yLRiLigS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. A ˙FyLiªyá rygRiV¨dsLRiV, ªygRiV¨dsLRiV, ≠sμR∂V˘ªRΩVÚáNRPV C ≤y˘Æ™s[V ˙xmsμ≥y©yμ≥yLRiLi. ZNP[LRiŒœ¡ ºΩLRiV™´s©´sLiªRΩxmsoLRiLiÕ‹[¨s |qsLi»¡L`i xmnsL`i FsL`Ìi \|qs©±s= xqÌs≤U∂£qs (|qs£qs) ≤y˘Li À≥œ¡˙μR∂ªRΩ\|ms @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[zqs, LjiNÌRPL`i }qs‰Ã¡V\|ms 6 @LiªRΩNRPV ≠sVLi¿¡©´s ºdΩ˙™´sªRΩª][ À≥œ¡WNRPLixmsLi ™´s}qsÚ ≤y˘Li NRPW÷¡F°ªRΩVLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı HH…”¡ LRiWLki‰, HHFs£qszqs xqsLixqÛsáV NRPW≤y ¨sLÙSLjiLiøyLiVV. |qsLi˙»¡Õfi ™y»¡L`i NRP≠sVxtsQ©±s NRPW≤y ≤y˘Li À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ¨ds…”¡ ™´sV…Ìÿ¨sı 142.2 @≤R∂VgRiVá ©´sVLi¿¡ 136 @≤R∂VgRiVáNRPV ªRΩgÊjiLiøyá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. 1997Õ‹[

nqï<ë‘·≈£î n+<äì ms¡Te⁄ <Ûäs¡\T Æ™s[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡V xqsLjigS ¬ø¡[ºΩNRP LSNRP @©´sıμyªRΩáV @xmsˆVá Fyá™´soªRΩV©yıLRiV. xmsLi»¡Ã¡ N][xqsLi æªΩ¿¡Ë©´s Æ™sVVªyÚ¨sNTP ™´s≤ÔU∂áV NRP»Ì¡¤Õ¡[NRP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVáV CryLji ≈¡Lki£mnsÕ‹[ xmsLi»¡ rygRiVNRPV |qsáV™´so ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. xmsLi»¡VáV Æ™s[zqs @xmsˆVá Fyá™´s≤R∂Li NRP©yı Æ™s[∏R∂VNRPVLi≤y DLi≤R∂≤R∂Æ™s[V DªRΩÚ™´sV™´sV¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. NRPV»¡VLi ¡Li Æ™sVVªRΩÚLi NRPW÷d¡ xms¨sNTP Æ™sŒœ¡®Ú “¡™´s©´sLi gRi≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ C xmsLi»¡Ã¡V ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV @LiμR∂¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 52 ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS ˙xms»¡NTPLi¬ø¡[zqs ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoN]©yıLRiV. \lLiªRΩVáV, N_áV \lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿá ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSgS \|ms#˚Æ™s[…fi @xmsˆVá E’¡Õ‹[ ¿¡NRPV‰Li»¡V©yıLRiV. μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][Œ˝œ¡NRPV g][μy™´sVVá N]LRiªRΩ @≤ÔR∂VNSgS, ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi á’≥¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ xmsºΩÚ NTP*Li…ÿÕfiNRPV LRiW.4000 ©´sVLi¿¡ LRiW.6,350 ™´sLRiV μ≥R∂LRi LSgS CryLji LRiW.3650áV μy»¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sLjiμ≥y©´s˘Li xmsLjizqÛsºΩ BLiæªΩ[ NSgS LRiW.14 N][»˝¡  ¡NSLiVVáV \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLiμj∂. FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVá xms©´sVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. 2009Õ‹[ 80 aSªRΩLi xmspLRiÚLiVV©´s N]™´sVVLRiLi ’≥d¡™±sV ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV {qsFsLi

NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ B…‘¡™´sá ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡gS A ˙Fy¤«¡NÌRPV ©´sVLi¿¡ øR¡VNRP‰¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™´so. ¨dsÕÿ*LiVV, «¡gRi©yı¥R∂xmspL`i, g]Ã˝¡™ygRiV ˙Fy¤«¡NÌRPVá ¨sLS¯fl·Li ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[DLiμj∂. ryªyıÕÿ, xqs*LÒRiQ˙Fy¤«¡NÌRPVá Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ªyLizqs ™´sVLi≤R∂áLi ™´s≤Ôy≤T∂ ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLRiÚLiVV©y A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLji™´s*¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. FsLRiV™´soá μ≥R∂LRiáV C G≤yμj∂ HμR∂VryL˝RiV |msLRigRi≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ LRiªRΩVá\|ms @μR∂©´sLigS LRiW.25 N][»˝¡ À≥ÿLRiLi xms≤T∂Liμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂ª][ F°÷¡}qsÚ 30 aSªRΩLi |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |msLjigSLiVV. ≠sªRΩÚ©yáV N]©´sVg][áV Æ™sVVμR∂áVN]¨s xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNRPLiÆμ∂[ ™´sLRiNRPV xmsºΩÚ, ™´sLji\|ms IN][‰ FsNRPLS¨sNTP LRiW.8 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.14Æ™s[á ™´sLRiNRPV |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…Ì”¡©´s \lLiªRΩVáNRPV @μR∂©´sLigS Æ™sLiVV˘LRiWFy∏R∂VáV |msLjigjiLiμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂ ≈¡Lki£mnsÕ‹[ ≤U∂G{ms LRiW.518.35 DLi¤…¡[.. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiW.1.055áNRPV |msLjigjiLiμj∂. NSLi|m˝sN`P= FsLRiV™´soáV @μR∂©´sLigS LRiW.350 ©´sVLi¿¡ LRiW.420 ™´sLRiNRPV, xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yá μ≥R∂LRi INRP‰ryLjigS LRiW.750 ©´sVLi¿¡ LRiW.950áNRPV |msLjigjiLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ μyμyxmso ™´sVW≤R∂V áORPQá ™´sLRiNRPV \lLiªRΩVáV D©yıLRiV. ≠dsLjiNTP NRP¨dsxqsLi LRiW.1000 N][»˝¡V xmsLi»¡ LRiVflÿáVgS B™y*÷¡= DLi≤R∂gS 2011c12 ™yL<jiNRP  ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ LRiW.750 N][»˝¡V Õ‹[%`¡∏R∂VLigS |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. Àÿ˘LiNRPL˝RiV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 1.25 áORPQá ™´sVLiμj∂NTP

xqsLiÀ≥œ¡Li≠sLi¿¡©´s À≥œ¡W ˙xmsNRPLixms©´sáNRPV ≤y˘LiNRPV ’d¡»¡Ã¡V ™´søyËLiVV. ≤y˘Li NRPW÷¡F°æªΩ[ ZNP[LRiŒœ¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s B≤R∂VNTP‰, N]…Ìÿ∏R∂VLi, FsLSıNRPVŒœ¡Liª][ xqs•¶¶¶ HμR∂V —¡Õ˝ÿáՋ[ Æ™sVVªRΩÚLi 70 áORPQá ™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡ ˙FyflÿáV ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ xms≤R∂©´sV©yı∏R∂V¨s ZNP[LRiŒœ¡ ™yμj∂r°ÚLiμj∂. @μk∂NSNRP À≥œ¡WªyxmsLi |msLjigji©´s NSLRifl·LigS xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s ™yªy™´sLRifl· ™´sWLRiVˆÃ¡ Lkiªy˘ ™´s¬ø¡[Ë @NSá NRPVLiÀ≥œ¡™´sXxtÌsváV NRPW≤y ≤y˘Li À≥œ¡˙μR∂ªRΩNRPV xqs™yáVgS D©yıLiVV. ˙’¡…”¡£tsQ NSáLi©y…”¡ ™´sLiÆμ∂[Œœ¡˛NRPV \|ms ¡≤T∂©´s IxmsˆLiμR∂Li ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ\|ms ZNP[LRiŒœ¡, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLiVV. ˙’¡…‘¡£tsQ NSáLi©y…”¡ IxmsˆLiμy¨sı 1970Õ‹[ C lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV ºΩLjigji F~≤T∂gjiLiøyLiVV. ≤y˘Li À≥œ¡˙μR∂ªRΩ\|ms ¤Õ¡[¨sF°¨s @F°x§¶¶¶Ã¡©´sV NRP÷¡ˆLi¿¡ ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Li μy*LS ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ™´s˘™´sry∏R∂VLi Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sıLiμR∂V™´sÃ˝¡ ¨ds…”¡ ¨sá* xmsLji™´sWflÿ¨sı |msLiøyá¨s ªRΩ≠sVŒœ¡ßáV ALiμ][Œœ¡©´sáNRPV μj∂gSLRiV. μyLiª][ ™´sVV¤Õ˝^¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li NSáLi ¬ø¡÷˝¡F°LiVVLiμR∂¨s, μy¨srÛy©´sLiÕ‹[ ™´sVL][ N]ªRΩÚ ≤y˘Li©´sV ¨sLji¯Liøyá©´sı ZNP[LRiŒœ¡ ZNP[’¡Æ©s…fi ºdΩLS¯©y¨sNTP A LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá¨dsı ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLiVV. ≤y˘Li À≥œ¡˙μR∂ªRΩNRPV ≤≥][NS¤Õ¡[μR∂¨s, A LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡LRiVgRi©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ZNP[LRiŒœ¡ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ™´sVV¤Õ˝^¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li æªΩ[Æ©sªRΩV¤…Ì¡©´sV NRPμj∂Fy∏R∂V¨s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V FyLÌkiáV AL][zmsxqsVÚ©yıLiVV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiª][ BLRiV LSuÌy˚á ™´sVμ≥R∂˘ BxmsˆV≤R∂V xmsøR¡ËgRi≤ÔT∂ Æ™s[}qsÚ À≥œ¡gÊRiV™´sVLi…‹[Liμj∂. C @LiªRΩL`iLSxtÌsQ˚ ≤y˘Li ≠s™yμR∂Li\|ms ZNP[Li˙μR∂Li ™´sVμ≥R∂˘™´sLjiÚªRΩ*Li Æ©sLRizms xqsªRΩ*LRiÆ™s[V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡™´sázqs D©´sıμj∂. @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sLRiVxqs @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV, BªRΩLRi LS«¡NUP∏R∂V xqs™´sVxqs˘Õ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s ZNP[Li˙μR∂Li ™´sVV¤Õ˝^¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li ≠s™yμy¨sı xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ø]LRi™´s øR¡WxmsNRPF°™´s≤R∂Liª][ A ≠s™yμR∂Li ™´sVLjiLiªRΩ «¡…”¡Ã¡LigS ™´sWLjiLiμj∂. C ≠s™yμR∂Li\|ms ∏R∂VW{msG ©y∏R∂VNRPVáV ¿¡μR∂Li ¡LRiLi, ™yLiVVÕÿL`iLRi≠sá F~LiªRΩ©´s ¤Õ¡[¨s ˙xmsNRP»¡©´sáV lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´sVLjiLiªRΩ gRiLiμR∂LRig][Œÿ¨sı xqsXztÌsQLiøyLiVV. @LiVVæªΩ[ C xqs™´sVxqs˘©´sV ZNP[Li˙μR∂Li «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPV¨s xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[ μj∂aRPgS NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. LRiW.600 N][»˝¡ Æ™s[VLRiNRPVLRiVflÿáV @Liμj∂LiøR¡gS 1.75 áORPQá ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVá \|ms#˚Æ™s[…fi @xmsˆVá\|ms Aμ≥yLRixms≤ÔyLRiV. @μ≥j∂NRP™´s≤ÔU∂áNRPV @xmsˆVáV ºdΩxqsVNRPV¨s ªRΩgÊji©´s xmsLi»¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ª][ μj∂gSáVxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ N_áV \lLiªRΩVáV LRiW.12,176 ™´sVLiμj∂ LRiVflÿá N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ 6,921 ™´sVLiμj∂Õ‹[ 308 ™´sVLiμj∂ N_áV \lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿáV @LiμR∂NRP, 6613 ™´sVLiμj∂ @μ≥j∂NRP ™´s≤ÔU∂á\|ms \|ms#˚Æ™s[…fi @xmsˆVáVgS ¬ø¡[aSLRiV. AbPLi¿¡©´s LkiºΩÕ‹[ xmsLi»¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ @xmsˆVáV FsÕÿ ºdΩLSËá¨s \lLiªRΩVáV, N_áV \lLiªRΩVáV ALiμ][á©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. \lLiªRΩVá©´sV@Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V Æ™sLi…ÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. |qs|mÌsLi ¡L`i ©´sVLi¿¡ NRPlLiLi»¡V N][ªRΩáV @μ≥j∂NRPLigS D©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi {qs«¡©±sÕ‹[ xqsgRi»¡V©´s L][«¡ŸNRPV 4.973 ≠sV÷¡∏R∂V©±s∏R∂VW¨s»˝¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω @™´sxqsLRiLi DLi≤R∂gS 4,300 ≠sV÷¡∏R∂V©±s∏R∂VW¨s»˝¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS @™´soªRΩV©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. 75Æ™s[á À‹[LRiVÀÿ™´soáNRPV gS©´sV 20Æ™s[á À‹[L˝RiV xqsLjigS ©´s≤R∂™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. 55 Æ™s[á À‹[L˝RiV ©´s≤T∂}qsÚ ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi 5.265 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡NRPV ¬ø¡[LRi©´sVLi≤R∂gS LRi’d¡ rygRiV áORPQ ˘Li 1,00,392 |§¶¶¶NÌSL˝RiV NSgS 20,894 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[Æ©s[ rygRiLiVV˘Liμj∂. ˙xmsºΩ {qs«¡©±sÕ‹[ g][μy™´sVVá N]LRiªRΩ ºdΩ˙™´sLigS DLi…‹[Liμj∂. ¨sμ≥R∂VáV©yı @μR∂©´sLigS ¨sLji¯LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 58 g][μy™´sVVáV N]ªRΩÚgS ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiW.20.84 N][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. 500 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ry™´sVLÛRiQ˘Li ©´sVLi¿¡ 5 Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ¨sá* ¬ø¡[}qs ≠sμ≥R∂LigS g][μy™´sVVáV ¨sLji¯Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. 38 ø][»˝¡ g][μy™´sVVá ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi xqÛsÕÿá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VgS 20 ø][»˝¡ xqÛsáƙs[V ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘gS @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV.

$wüj·÷ìï ø±+Á¬>dt s¡TEe⁄ #˚düT≈£î+~. Ç∫Ãq ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt yÓqøÏÿb˛e&É+ zs¡ø£+>± ø±+Á¬>dt≈£î yÓTÆqdüH˚ #Ó|üŒe#·TÃ. ;CÒ|”˝À ñeTà&ç Hêj·Tø£‘·«+ bÕغì dü¬s’q ~X¯˝À eTT+<äT≈£î q&ç|æk˛Ô+~. ˝Àø˘düuÛÑ˝À düTcÕàdü«sêCŸ, sê»´düuÛÑ˝À ns¡TDY C…’{°¢\T eP´Vü‰‘·àø£+>± $$<Ûä düeTdü´\ô|’ düsêÿsYqT Çs¡T≈£îqô|{≤ºs¡T. yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ≈£L&Ü sê»´düuÛÑ˝À ‘·q >∑fi¯+‘√ ñ‹øÏ ÄπsXÊs¡T. >∑T»sê‘Y˝À yÓ÷&ûøÏ, ;Vü‰sY˝À ìrwt≈£îe÷sY≈£î \_ÛdüTÔqï Ä<äs¡D ≈£L&Ü mHé&çm≈£î u≤>± ø£*dæek˛Ô+~. nsTT‘˚ >∑‘·+ m˝≤ ñHêï <˚X¯+˝À Ç|ü&ÉT ;CÒ|”øÏ nqT≈£L\ |üeHê\T MdüTÔHêïsTT. Á|ü»\ Ä˝À#·Hê düs¡[ ≈£L&Ü e÷s¡T‘√+~. ø±+Á¬>dt |üP]Ô>± n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛e&É+‘√ Ç|ü&ÉT ;CÒ|”øÏ ø£*dæek˛Ô+~. Ç|ü&ÉT Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ;CÒ|” nqï yê<äq\T ‘Ós¡ô|’øÏ e#êÃsTT. eTTK´+>± ;CÒ|” eùdÔ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ø±<äqï $wüj·÷ìï ‘Ó\+>±D yê<äT\T qeTTà‘·THêïs¡T. ‘êC≤>± eTTd”¢+ ]»πs«wüqT¢ ô|+∫q ø±s¡D+>± ø±+Á¬>dt≈£î z≥Tu≤´+≈£î eT]+‘·+ ô|]π> neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT.

nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À bÕغ\ ø£düs¡‘·TÔ F°…ÿ F°…‘¡ ≠dsV…”¡Lig`iáV NRP÷¡zqsNRP»Ì¡VgS xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV zmsáVxmso ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiQ\¤Õ¡©´s NSLi˙lgi£qs, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiáV @À≥œ¡˘LÛRiVá Æ™s[»¡©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[}qs xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLiVV. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ NSLRi˘NRPLRiÚáª][ ≠dsV…”¡Lig`iá\|ms ≠dsV…”¡Lig`iáV |ms≤R∂VªRΩW xqs™´sWÕ‹[øR¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. …”¡ZNP…fi Fs™´sLjiNTP ™´s¿¡Ë©y @LiμR∂LRiW NRP÷¡zqs NRP»Ì¡VgS xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FyLÌkiá @μ≥j∂Æ©s[ªRΩáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ FsNRP‰≤R∂ øR¡Wzqs©y INRP¤…¡[ øR¡LRiË. Fs™´sLjiNTP …”¡ZNP…fi ™´sxqsVÚLiμj∂. Fs™´sLjiNTP ZNP[…ÿLiVV}qsÚ FsÕÿ DLi»¡VLiμj∂. Fs™´sLRiV lgiáVryÚLRiV¨s Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV NRPW≤y «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. B…ÿLi…”¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ «¡gRi©±s ™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms NSLi˙lgi£qs Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li μy*LS «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V Dxms Fs¨sıNRPá\|ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ™´sVVLiμR∂VgS NRPxqsLRiªRΩVÚ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. ª]áVªRΩ LS∏R∂Vø][…”¡ Æ©s[ªRΩáª][ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ¨s©´sı xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4 gRiLi»¡Ã¡NRPV Àÿ ¡V ¨s™yxqsLiÕ‹[ A ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi Æ©s[ªRΩáª][ Fy»¡V —¡Õ˝ÿ ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩáª][ ¤À≥¡[…‘¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ª]áVªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ™yLkigS FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ¨s @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @À≥œ¡˘LÛjigS ÀÿáxqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li©´sV ¨sá¤À¡…Ìÿá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨sNTP A ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi Æ©s[ªRΩáLiªy ™´sVμÙR∂ªRΩV BxqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. 1978 LSø][…”¡Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂WáV, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki A≠sLS˜È™´sLi @©´sLiªRΩLRiLi FyLÌkiNTP D©´sı AμR∂LRifl· ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV Àÿ ¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV FsxmsˆV≤R∂V «¡Ljigji©y F°…‘¡NTP zqsμÙR∂LigS DLi≤yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \lLiªRΩV F°LRiVÀÿ»¡NRPV ≠sZaP[xtsQ AμR∂LRifl· á’≥¡r°ÚLiμR∂¨s, æªΩáLigSfl·Õ‹[ \|qsªRΩLi \lLiªRΩVáV Dªy=x§¶¶¶LigS FyÕÊ‹¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP ºΩLRiVgRiV¤Õ¡[μR∂¨s øR¡WxmsoªRΩV©yıLRi¨s, μk∂¨s¨s xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ }msL]‰©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @À≥œ¡˘LÛji ÀÿáxqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Liª][Fy»¡V, —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ÷¡LigSlLi≤ÔT∂, FsÆ™sV¯÷d¡= xqsºdΩ£tsQlLi≤ÔT∂, FyLÌki —¡Õ˝ÿ xmsLjibdPáNRPV≤R∂V ILi¤…¡[LRiV Æ™s[fl·Vg][FyÕfilLi≤ÔT∂ (ILig][áV), LS«¡Li}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xmsLjibdPáNRPVáV x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩLS∏R∂Vø_μR∂Lji (@©´sLiªRΩxmsoLRiLi) ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. xmsáV™´soLRiV —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV, LS∏R∂Vø][…”¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ™´sVLi≤R∂á NRP¨ds*©´sL˝RiV, ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ NRP¨ds*©´sL˝RiV, GLji∏R∂W B©±søyLÍjiáV, ˙gS™´sV,  ¡Wª`Ω rÛyLiVV Æ©s[ªRΩáV C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V DμR∂∏R∂VLi Fs¨dÌsAL`i ˙»¡£qÌs À≥œ¡™´s©˝Ø[NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáLiμR∂Ljiª][ —¡Õ˝ÿ xmsLjibdPáNRPV≤R∂V Æ™s[fl·Vg][FyÕfilLi≤ÔT∂, —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ÷¡LigSlLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV BNRP‰≤T∂ xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV.@¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ FyLÌki Æ©s[ªRΩá xms¨sºdΩLRiV, ZNP[≤R∂L`i xmsLjizqÛsºΩ\|ms øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FsÆ™sV¯÷d¡= xqsºdΩ£tsQlLi≤ÔT∂, Æ©s[ªRΩáV xmsoªyÚ ©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤ÔT∂, ™´sVμR∂©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂, LS™´sVxqsVÀÿ˜lLi≤ÔT∂, @¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±søyLÍjiáV, ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩáV FyÕÊ‹©yıLRiV. @Õÿlgi[ «¡©´s™´sLji 3©´s LS«¡Li}ms»¡, \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá Æ©s[ªRΩáª][ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡À‹[π∏∂[V xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTPzqsμÙR∂Li NS™yá¨s BNRP‰≤T∂ Æ©s[ªRΩáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ\|ms ™yLS¨sN][ryLji NSNRPVLi≤y GL][«¡ŸNSL][«¡Ÿ ¨sÆ™s[μj∂NRPáV xmsLiFyáLi»¡W —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…‘¡ (≤U∂{qs{qs) @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sWNRPLi @a][N`PNRPV™´sWL`iNRPV {ms{qs{qs @μ≥][˘D≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sWNRPLi gRiVLRiV™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·©´sV, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s Æ™s[LRiVÆ™s[LRiVgS NRP÷¡zqs —¡Õ˝ÿ xmsLjizqÛsºΩ\|ms ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ Fy»¡V, ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs©´sıQμÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ\|ms «¡©´s™´sLjiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s À‹ªRΩ= æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂¨sNTP B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩ, BμÙR∂LRiV —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩVáV, BªRΩLRi ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩáLiμR∂Lji¨ds A•¶¶¶*¨sLi¿¡ xqs™´sV˙gRiLigS øR¡LjiËLiøR¡≤R∂Liª][Fy»¡V, «¡gRi©±s™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V D©´sı ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV B©±søyLÍRiVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVryÚ™´sV¨s À‹ªRΩ=, ™´sWNRPLiª][ ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Aμj∂©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ @LiaRPLi NRPW≤y øR¡LRiËNRPV ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. A∏R∂V©´s NSLi˙lgir˝°Æ©s[ DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ @NRP‰≤R∂ A∏R∂V©´s ™´sLÊS¨sNTP Fs»¡V™´sLi…”¡ @©y˘∏R∂VLi «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡WryÚ™´sV¨s {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V }msL]‰©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.


zm+d” ø£Hêï u≤¬ø’‡{Ÿ ≈£î+uÛÑø√D+ ô|<ä›~ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁcÕºìï <√#·T≈£îH˚+<äTπø ø±+Á¬>dt düeTq«j·T ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚dæ+<äì {Ï&ç|æ H˚‘· πse+‘·¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. n$˙‹ kıeTTà˝À yê{≤ ø√dü+ sêh ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T eTTK´+>± øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ≈£îeTTà˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. <√|æ&û kıeTTà˝À yê{≤\T ‘˚\ø£b˛e&É+ e\¢H˚ ÄC≤<é Ä<Ûä«s¡´+˝À düeTq«j·T ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. á ‘·+‘·T n+‘ê ø√‘·T\ |ü+#êsTTrì |æ*¢ì

rs¡ÃeTqï≥Tº ñ+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T.u§‘·‡, øÏs¡DY\ yê{≤ ‘·>±<ë\qT rπsÃ+<äTπø ÄC≤<é edüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T &Ûç©¢˝À ‘Ó\T>∑Tyê] Ä‘·à>ös¡yêìï ‘êø£≥Tº ô|{≤ºs¡ì πse+‘Y¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\T>∑Tyê] Ä‘·à>öes¡+ ø√dü+ ‘Ó\T >∑T<˚X¯+ bÕغ eTs√kÕ] ñ<Ûäè‘·+>± b˛sê≥+ »s¡T|ü⁄ ‘·T+<äì nHêïs¡T. sêh+˝À ndüeTs¡Δ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ\q #˚düTÔqï <äì πse+‘·¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. zm+dæ ≈£î+uÛÑø√D+ ø£+fÒ $XÊK u≤¬ø’‡{Ÿ ≈£î+uÛÑø√D+ #ê˝≤ ô|<ä›<äì nHêïs¡T. Bìô|’ eTTK´

X¯ìyês¡+ 24, &çôd+ãsY, 2011

eT+Á‹ m+<äT≈£î H√s¡T yÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. øÏs¡DY≈£î ≈£L&Ü yê{≤\T sêe&É+ e\¢H˚ Äj·Tq eTÚq+ eVæ≤düTÔ Hêïs¡ì nHêïs¡T. kÕøÏå˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻ q+<äTπø ô|Hêï Á|ü‘ê|t¬s&ç¶øÏ yÓ’mdt n|üŒ{À¢ uÛÑ÷eTT\T πø{≤sTT+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒq≈£î e´‹πsø£+>± ¬++&ÉT ø£+ô|˙\≈£î dü+|ü<ä <√∫ô|&ÉT‘·THêïs¡ì πse+‘Y¬s&ç¶ $eT]Ù+ #ês¡T. Bìô|’ dæ_◊ $#ês¡D »]|æ+#ê\Hêïs¡T. Bìì ø√s¡Tº˝À dü÷yÓ÷{À>± rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. ô|Hêï Á|ü‘ê|t¬s&ç¶øÏ πø{≤ sTT+∫q uÛÑ÷eTT\ô|’ dæ_◊ <äèwæº kÕ]+#ê\ì nHêïs¡T. sêh+ ˝À Ç+‘·es¡≈£î ø£s¡e⁄ õ˝≤¢\≈£î bÕ´πøõ\T Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äì nHêïs¡T. 2010˝À ≈£L&Ü Ms¡|üŒ yÓTTsTT© Ä<Ûä«s¡´+˝À »>∑Hé, ¬ø$|æ\‘√ ø£*dæ ˇø£ düeTq«j·T ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡Hêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

5

ôV’≤<äsêu≤<é

Æ™s[≤T∂¨dsŒ˝œ¡ N][xqsLi ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ªRΩgRi¤Õ¡∏R∂W˘÷¡=LiÆμ∂[...? gRiVLi»¡WLRiV, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):gRiVLi»¡WLRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sμR∂˘ À‹[μ≥R∂©´s Axqsˆ˙ºΩ ¤Õ¡[ ¡L`iLRiW™±sVÕ‹[ @xmsˆVÆ≤∂[ xmso…Ì”¡©´s zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ryı©yáV ¬ø¡[LiVVLiøy÷¡=©´s A∏R∂WáV Æ™s[≤T∂¨dsŒ˝œ¡ N][xqsLi ≤R∂ ¡V˜Ã¡V gRiVLi«¡ŸªRΩV©yıLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsˆ˙ºΩÕ‹[ gRiLji˜Èfl‘·Ã¡NRPV ˙xmsxqs™´sLi @©´sLiªRΩLRiLi bPaRPV™´soáNRPV ryı©´sLi ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Li ªRΩxmsˆ¨sxqsLji. @LiVVæªΩ[ GŒ˝œ¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ gRiVLi»¡WLRiV Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ zmsÃ˝¡Ã¡ ryı©y¨sNTP Æ™s[≤T∂ ¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Li @LiμR∂VÀÿ…˝‹[ ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ™´sfl”·NTPLi¬ø¡[ øR¡÷¡Õ‹[ xmszqsgRiV≤ÔR∂VáNRPV øR¡¨dsı…”¡ ryı©´sLi ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. {ms≤T∂∏R∂W˙…”¡N`P=Õ‹[, ¨sπ∏∂W Æ©s[»¡Õfi BLi»¡¨s=™±s ZNP[L`i ∏R∂VW¨s…˝‹[ zmsÃ˝¡Ã¡ ryı©y¨sNTP øR¡¨dsıQ¤Œ˝¡[ ™y≤R∂VªRΩV©yıLRiV. øR¡¨dsı…”¡ ryı©y¨sNTP zmsÃ˝¡Ã¡V ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[LRi¨s À≥ÿ≠sLi¬ø¡[ NRPV»¡VLi’d¡Ã¡NRPV A∏R∂Wá©´sV ˙FyÆμ≥∂[∏R∂Vxms≤T∂æªΩ[ @LRi  ¡ZNP‰…fi Æ™s[≤T∂ ¨ds…”¡NTP LRiW.30 ©´sVLi¿¡ LRiW.50 ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. ≤R∂ ¡V˜Ã¡V B}qsÚ ¿¡©yıLRiVáNRPV Æ™s[≤T∂ ¨ds…”¡ ryı©yáV ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©yıLRiV. LRiW.500 B}qsÚ ’¡≤ÔR∂©´sV ≤T∂aSËLÍji ¬ø¡[}qs ™´sLRiNRPV Æ™s[≤T∂ ¨ds…”¡ ryı©´sLi ¬ø¡[LiVVryÚ™´sV¨s ¤À¡[LRiLi |ms≤R∂VªyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. . ≤R∂ ¡V˜Ã¡V BøR¡VËN][¤Õ¡[¨s }msμR∂™y\lLiæªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi ¨sxqs=•¶¶¶∏R∂VLigS ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡NRPV øR¡¨dsı…”¡ ryı©yáV ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©yı @Õÿlgi[ øR¡WxqsWÚ ≠sV©´sıNRPVLi≤T∂ F°ªRΩV©yıLRiV. xqsLS‰LRiV μR∂™yΔÿ©yÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi FsLi≤yNSá\Æ™sV©y, ™´sL<SNSá\Æ™sV©y, Æ™s©´sVı ™´sfl”·NTPLi¬ø¡[ øR¡÷¡NSá\Æ™sV©y bPaRPV™´soáNRPV øR¡¨dsı…”¡ Àÿª`Ω ªRΩxmsˆμR∂V. øR¡¨dsı…”¡ ryı©´sLiª][ zmsÃ˝¡Õ˝‹[ aS*xqs xqsLi ¡Liμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡V, øR¡LRi¯ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂.

©´sNTP÷d¡ NRPlLi¨ds= ¬ø¡Õÿ™´sVfl”·

©´sÕÊ‹Li≤R∂, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) ©´sNTP÷d¡ NRPlLi¨ds= B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáVø][»˝¡ ¬ø¡Õÿ™´sVfl”· FsNRPV‰™´s NS™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V, ™y˘FyLRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. LRiW.1000, LRiW.500 ©Ø[»˝¡ ™´sWLjiˆ≤T∂ \|qsªRΩLi \Æμ∂©´sLiμj∂©´s NSLRi˘NRPÕÿFyáՋ[ B ¡˜Liμj∂NRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyáՋ[ \|qsªRΩLi ©´sNTP÷d¡ NRPlLi¨ds= Æ™sáVgRiV øR¡WxqsVÚ©´sıμj∂. L][«¡Ÿ™yLki NSLRi˘NRPÕÿFyáՋ[ ™´sxqsVÚ©´sı C©Ø[»˝¡Vc Àÿ˘LiNRPL˝RiV, ™y˘FyLRiVáV gRiVLjiÚLi¬ø¡[™´sLRiNRPV ∏R∂V¥yªRΩ¥R∂LigS øR¡Õÿ™´sVfl”· @™´soªRΩV©yıLiVV. @xmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV @xqsáV Gμ][ ©´sNTP÷d¡ Gμ][ gRiVLjiÚLiøR¡¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V Àÿ˘LiN`PáՋ[ ΔÿªyμyLRiVáV æªΩ¿¡Ë©´s ©´sgRiμR∂VÕ‹[ ©´sNTP÷d¡ NRPlLi¨ds= FsNRPV‰™´sgS ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ≠ds…”¡¨s gRiVLjiÚLi¿¡©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ΔÿªyμyLRiVá©´sV |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡ μR∂*LixqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Àÿ˘LiN`P @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. xms¨s IºΩÚ≤T∂ª][ xmsLjibdP÷¡LiøR¡NRPVLi≤y ™´sxqsVÚ©´sı ©Ø[»˝¡ª][ ©´sxtÌsQF°™´s÷¡=™´sxqsVÚLiμR∂Li»¡V©yıLRiV. Àÿ˘LiNRPVL˝RiV ©´sNTP÷d¡gS gRiVLjiÚ}qsÚ ΔÿªyμyLRiVáV ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi øR¡Õÿ™´sVfl”· «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ©´sNTP÷d¡ ©Ø[»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩLi ryμ≥yLRifl· ™y˘FyLRiVá ©´sVLi¿¡ NRPW÷d¡©y÷d¡ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ ry™´sW©´sV˘≤T∂ ™´sLRiNRPV ™yLjiNTP æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ C ©Ø[»˝¡ øR¡Õÿ™´sVfl”· rygRiVªRΩV©´sıμj∂. Àÿ˘LiN`P  ¡Li≤T∂Õfi=Õ‹[ \|qsªRΩLi ©´sNTP÷d¡ ©Ø[»˝¡Vc Æ™sáVgRiVøR¡WxqsVÚ©yı∏R∂V¨s J ΔÿªyμyLRiV≤R∂V }msL]‰Li»¡V ©yı≤R∂V. Æ™sLiVV˘, @LiVVμR∂V ™´sLiμR∂á ©Ø[»˝¡©´sV øR¡W}qsÚÆ©s[ @xqsÕÿ..©´sNTPÕÿ..@LiªRΩVxms»Ì¡NRP ˙xms«¡Ã¡V x§¶¶¶≤R∂¤Õ¡ºΩÚF°ªRΩV©yıLRiV. ry™´sW©´sV˘≤R∂V G™´sW˙ªRΩLi gRiVLjiÚLiøR¡¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS..@xqsáV NRPlLi¨ds= ™´sWμj∂LjigSÆ©s[ DLi»¡V©yıLiVV. Àÿ˘LiNRPL˝RiV ¨sbPªRΩLigS xmsLjibdP÷¡}qsÚ ªRΩxmsˆ @≠s ©´sNTP÷d¡ NRPlLi¨ds=gS ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yı LiVV. NRPlLi¨ds= ™´sVV˙μR∂fl·Õ‹[ Lji«¡LRiV* Àÿ˘LiN`P |qsNRPW˘Lji…‘¡c ™´sWLRiV‰Ã¡V Æ™sVVªRΩÚLi Fy…”¡xqsVÚ©yıLRiV.@LiVVæªΩ[ zqsá*L`i ˙æªΩ≤`∂\|ms ™´sW˙ªRΩLi AL`i’d¡H ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li.. ©´sNTP÷d¡ NRPlLi¨ds=NTP Dxmsπ∏∂Wgji¿¡©´s NSgjiªRΩLi N]LiªRΩ NSáLi øR¡Õÿ™´sVfl”· ªRΩLS*ªRΩ ©yfl·˘ªRΩ ªRΩgÊji NRPLRiVNRPVªRΩ©´sLi F°ª][Liμj∂. ©´sNTP÷d¡ NRPlLi¨ds= øR¡Õÿ™´sVfl”· FsNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©yı∏R∂VÆ©s[μj∂ @LiªRΩVxms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

C }qs™´sÕ‹[ J»¡LRiV gRiVLjiÚLixmso ≤R∂Wzm˝sZNP[…fi NSLÔRiVáV $NSNRPVŒœ¡Li, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) C }qs™´s ZNP[Li˙μR∂iLiÕ‹[ J»¡LRiV gRiVLjiÚLixmso ≤R∂Wzm˝sZNP[…fi NSLÔRiVá «ÿLki ZNP[Li˙μy¨sı —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i —¡.Æ™sLiNRP˙…ÿ™±sV lLi≤ÔT∂ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. rÛy¨sNRP B÷¡xqsVxmsoLRiLi \lLiªRΩV ¡«ÿL`i μR∂gÊRiLRiÕ‹[gRiá C }qs™y ZNP[Li˙μR∂iLiÕ‹[ aRPV˙NRP ™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. J»¡LRiV gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVá ≤R∂Wzm˝sZNP[…fi NSLÔRiVá©´sV C }qs™´sÕ‹[ «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı NSLÔRiVáV ÀÿgS Fy\Æ≤∂F°™´s≤R∂iLi ¤Õ¡[μy ¿¡LjigjiF°™´s≤R∂iLi «¡LjigjiæªΩ[ ™y…”¡NTP  ¡μR∂VáV N]ªRΩÚ NSLÔRiVáV C }qs™´s ZNP[Li˙μR∂iLiÕ‹[ 10 LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ F~LiμR∂™´søR¡Ë¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i $Æμ∂[≠s @Æ©s[ J»¡LRiVNRPV ≤R∂Wzm˝sZNP[…fi NSLÔRiV©´sV NRPLixmsp˘»¡L`iÕ‹[ ≠s™´sLSáV F~LiμR∂VxmsLRi¿¡ ˙zmsLi…fiºdΩzqs @LiμR∂¤«¡[ryLRiV. J»¡LRiV gRiVLjiÚLixmso ≤R∂Wzm˝sZNP[…fi NSLÔRiVá «ÿLki r¢NRPLS˘¨sı xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ gRiá HμR∂V ZNP[Li˙μyáՋ[ J»¡L˝RiV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´søR¡VË©´sV. «¡©´s™´sLji 25™´s æªΩ[μk∂ «ÿºdΩ∏R∂V J»¡LRiV μj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı «¡LRixms≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsºΩ F°÷¡Lig`i }qÌsxtsQ©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ J»¡LRiV μj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV©yıLRiV. «¡©´s™´sLji 25™´s æªΩ[μk∂ ©y…”¡NTP 18 xqsLi™´sªRΩ=LSáV xmspLjiÚ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ˙xmsºΩ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ™´s˘QQNTPÚ J»¡LRiVgS ©´sÆ™sWμR∂V NS™´søR¡Ë¨s @©yıLRiV. J»¡LRiVgS ©´sÆ™sWμR∂V¬ø¡[xqsVNRPV©´sı @À≥œ¡˘LÙRiVáNRPV J»¡LRiV gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiV Æ©s[LRiVgS @Liμj∂iLiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. lLi≠s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©´sÕfi @μ≥j∂NSLji ©´sNS‰ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Aμ≥yL`i NSLÔRiVá «ÿLki ZNP[Li˙μyá©´sV xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ˙NTPxqs¯£qs xmsLi≤R∂gRi @©´sLiªRΩLRiLi Æ©sáN]áVˆ»¡NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. 60 ©´sVLi≤T∂ 70 ZNPÆ™sVLSá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yı™´sV¨s, ªRΩμy*LS xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ Aμ≥yL`i NSLÔRiVá xms˙NTP∏R∂V Æ©sá L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ xmspLjiÚNSgRiáμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.

$eTs¡Ù\≈£î yÓs¡ùd ª∫s¡Tμ|ü<ä$ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,&çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) ¿¡LRiLi“¡≠s @©´sV∏R∂W∏R∂VVá ©´sVLi¿¡ ≠s™´sVLRi+áV ™´s¿¡ËLiÆμ∂[ ªRΩ≤R∂™´sogS ZNP[Li˙μR∂Li xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡ Æ™s[∏R∂V≤R∂Li @LiμR∂VÕ‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s¨s xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li øR¡NRPøR¡NS «¡LjigjiF° ∏R∂WLiVV. Æ©sÃ˝¡WLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ $μR∂L`i NRPXuÒy lLi≤ÔT∂ ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡ ÀÿgSÆ©s[ xms¨s¬ø¡[aS∏R∂V¨s BxmsˆV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂V xmsLjibdPáNRPVáV ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yıLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki¨s xmso©´sLjiμÙR∂LjiryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s |ms©´sV ˙xmsNRPLixms©´sáV xqsXztÌsQLi¿¡LiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. μk∂Liª][ ¿¡LRiV @xqsLiªRΩXzmsÚª][ D©yıLRi©´sı xqsLiZNP[ªyáV ZNP[Li˙μy¨sNTP @LiμyLiVV. μy¨s xmsLjiflÿ™´sVÆ™s[V xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡ @¨s xmsáV™´soLRiV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ |ms©´sV xqs™yŒœ¡ß˛ FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V¬ø¡[zqsLiμj∂. xqsVμ≥k∂LÁRi NSáLi ªRΩLRiV™yªRΩ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s NRP≠sV…‘¡Õ‹[ ≠sÆμ≥∂[∏R∂VªRΩZNP[ |msμÙR∂ {ms»¡ Æ™s[zqs©´s @μ≥j∂uÌy©´sLi æªΩáLigSfl· ™yμy¨sı gRi…Ì”¡gS ≠s¨szmsLi¬ø¡[™yLjiNTP ø][»¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[zqsLiμj∂. {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV NRP¤Œ¡˛Li Æ™s[}qsLiμR∂VZNP[ NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©yı @LiμR∂VÕ‹[ A∏R∂V©´s©´sV NRPW≤y Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ BNRP @ÕÿLi…”¡ Ary‰LRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ÕÿgSÆ©s[ FyLÌkiNTP, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @©´sVxqsLiμ≥y¨sZNP[ NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡¨s ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ™y˘Δÿ˘¨sxqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FyLÌki, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi N][xqsLi LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±søyL`Íi gRiVÕÿLi©´s’d¡ A«ÿμ`∂ @μR∂˘QORPQªRΩ©´s GLSˆQ\¤…¡©´s NRP≠sV…‘¡Õ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi G≤R∂VgRiVLjiNTP rÛy©´sLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ x§¶‹[μyÕ‹[, À‹ªy= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂ x§¶‹[μyÕ‹[ xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS ™´soLi≤R∂gS NS™´spLji,

ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsNRP»¡©´sª][ G¤«¡¨ds= @’≥¡™´sXμÙj∂NTP @™´sNSaRPLi ≠saS≈¡xms»¡ıLi, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ —¡Õ˝ÿgS ≠saS≈¡©´sV gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Liª][ ™´sV©y˘¨sNTP ™´sVLji¨sı ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂áπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. ™´sV©´s˘LiÕ‹[¨s ∏R∂VV™´sªRΩ ºdΩ˙™´s™yμR∂Li \Æ™sxmso Æ™sVVgÊRiVøR¡WxmsNRPVLi≤y ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ øR¡LRi˘Ã¡\|ms ZNP[Li˙μR∂Li xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aSá©´sV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. C ¨sμ≥R∂Váª][ G¤«¡¨ds=Õ‹[¨s @¨sı F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©˝´s©´sV xms…”¡xtÓsQ xmsLRiVryÚLRiV. ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá©´sV xqs™´sVLÛRiLigS FsμR∂VL]‰¨s, ™yLji NSLRi˘NRPÕÿFyá©´sV xmspLjiÚgS NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP F°÷d¡xqsV aS≈¡ Aμ≥R∂V¨sNRP A∏R∂VVμ≥yá©´sV xqs™´sVNRPWLRiVËN][øR¡VË. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[, F°÷d¡xqsVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s bPORPQfl· BryÚLRiV.C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV xqs™´sVxqs˘©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV  ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ ™´sp˘•¶¶¶¨sı —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi LRiWF~Liμj∂Liøy÷¡= ™´soLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV DμR∂˘™´sV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ —¡Õ˝ÿáVgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiVLjiÚLi¿¡©´s ™y…”¡Õ‹[ ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿ NRPW≤y ™´soLiμj∂. μk∂Liª][ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿLkigS ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sıμj∂.ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsNRP»¡©´sª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVVLiμR∂VgS xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV LRiWF~Liμj∂ryÚLRiV. μk∂¨s¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂Li¿¡, @©´sV™´sVºΩ F~Liμy÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ C ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á @™´soªy∏R∂V¨s —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. G¤«¡¨ds=Õ‹[ ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Vá NRPሩ´s, ≠sμR∂˘, \Æ™sμR∂˘, BªRΩLRi LRiLigSáNRPV |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ¨sμ≥R∂Vá©´sV ZNP[Li˙μR∂Li xqs™´sVNRPWLRiË©´sV©´sıμj∂. ≠sμR∂˘, \Æ™sμR∂˘ LRiLigSáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li BryÚLRiV. ≠ds…”¡NTP À≥œ¡™´s©yáV, BªRΩLRi xqsμR∂VFy∏R∂Wá©´sV NRP÷¡ˆryÚLRiV.

$<ÛäT˝À¢ ‘·|ü⁄Œ#˚ùdÔ ñ<√´>∑+ }&É≥+ U≤j·T+

GáWLRiV, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) ≠sμ≥j∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ ªRΩxmsˆV¬ø¡[}qsÚ Dμ][˘gSáV N][Õ‹[ˆ ™´sázqs ™´sxqsVÚLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y.…”¡.Àÿ ¡VLS™´so ©y∏R∂VV≤R∂V |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. N]™´sp*LRiV lLi≠s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©´sÕfi @μ≥j∂NSLji NSLS˘Ã¡∏R∂ViLiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsμ≥R∂NSá @™´sVáV ºdΩLRiV©´sV xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. áLiøyáV ºdΩxqsVN][™´sμÙR∂V, Fs™´sLjiNTP áLiøyáV B™´s*™´sμÙR∂¨s Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS xms©´sVáV ¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsªRΩ*LRi }qs™´sáV @Liμj∂iLiøyá¨s

C ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ ¨sL˝RiOSQQ˘¨sNTP ªy™´so¤Õ¡[μR∂¨s @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ Dμ][˘gSáV N][Õ‹[ˆªy LRi¨s Àÿ ¡VLS™´so©y∏R∂VV≤R∂V |§¶¶¶øR¡ËLjiLi øyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ ¨sLS*zqsªRΩVá À≥œ¡W™´sVVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ xqs™´sV˙gRi ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ªRΩx§¶¶¶ zqsÕÙÿL˝RiV NRPŒ˝œ¡ß ™´sVWxqsVNRPV¨s ˙xms™´sLjiÚLiøyLRi¨s ¨sLS*zqsªRΩVá À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ ≠sáV\Æ™s©´s ¬ø¡»˝¡V ™´soLi¤…¡[ ™y…”¡¨s ¤Õ¡NTP‰LiøR¡NRPVLi≤y ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLi¿¡ ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPV©yıLRi¨s gjiLji«¡©´sVáƩs ¨sL˝RiORPQ ˘À≥ÿ™´sLiª][ ™yLji À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ G™´sVV©yıπ∏∂W øR¡W≤R∂NRPVLi≤y ™yLjiNTP xqs\lLi©´s ©y˘∏R∂VLi «¡LRigRiNRPVLi≤y ¬ø¡[ryLRi¨s @»¡V™´sLi…”¡ ªRΩx§¶¶¶zqsÕ˝ÿL˝RiV @Liªy ªRΩgji©´s bPORPQfl· @©´sVÀ≥œ¡≠sryÚLRi¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. F~LRiVgRiV©´s ™´so©´sı ˙gS™´sWáՋ[¨s \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡[zqs©´s Æ™s[VáV gjiLji«¡©´sVá ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ ¬ø¡[∏R∂VNRP F~™´s≤R∂iLiÕ‹[ NRPŒ˝œ¡ß NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μy ? }msμR∂™y≤T∂ g][≤R∂V xms»Ì¡μy ? @Li»¡W Àÿ ¡VLS™´so ©y∏R∂VV≤R∂V ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿL˝RiV©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™yxqsÚ™yá©´sV ˙xmsºΩ’¡Li’¡Li¬ø¡[Õÿ ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿL˝RiV xqs™´sV˙gRi xqs™´sW øyLS¨sı À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ F~LiμR∂Vx msLSËá¨s A©y≤R∂V ©Ø[LRiV™´sVWxqsVNRPV¨s C ©y≤R∂V gjiLji«¡©´sVáV gRigÊ][áV |ms»Ì¡≤R∂iLiª][ BxmsˆV≤R∂V ªRΩgji©´s xmsLji•¶¶¶LRiLi B™y*áLi»¡W ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿL˝RiV ¬ø¡xmsˆ≤R∂iLi

G≠sV»¡¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªy©´sV ™´sVLi¿¡gS xms¨s¬ø¡[}qs @μj∂NSL˝Ri©´sV Æ©sºΩÚ©´s |ms»Ì¡N]¨s xmsp—¡ryÚ©´s¨s }msμR∂áNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡}qsÚ ©y “¡ªRΩLi ≤R∂ ¡V˜Ã¡ª][ μR∂Li≤R∂N]¨s Æ™sVŒ˝‹[ Æ™s[zqs ™´splLi[gjiryÚ©´s¨s ªRΩxmsˆV¬ø¡[}qsÚ À≥œ¡∏R∂ViLiNRPLRi\Æ™sV©´s bPORPQNRPV gRiVLji¬ø¡[ryÚ©´s¨s “¡ªRΩLiÕ‹[ N][Õ‹[ˆLiVV©´s Dμ][˘gS¨sı F~LiμR∂NRPVLi≤y ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ≤T∂ZaPLi ¡LRiV 5 ™´sæªΩ[μk∂ ªy©´sV ¤«¡.zqsgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ìÿ©´s¨s A©y…”¡ ©´sVLi≤T∂ C —¡Õ˝ÿÕ‹[ G INRP‰ @μ≥j∂NSLji gS¨s zqs ¡˜Liμj∂gS¨s ªRΩxmsˆV¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS xms©´sVáV ¬ø¡∏R∂V≤R∂iLi Æ©s[LRiVËN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡Li øyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @μ≥j∂NSLRiVá xms¨sºdΩLRiV\|ms ªy©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS LS≤yL`i (¨sxmnsW) ™´s˘™´sxqÛs©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS©´s¨s A LS≤yLRiVÕ‹[ Fs ™´s\lLi©y ªRΩxmsˆV¬ø¡[aSLRi¨s æªΩ÷¡æªΩ[ A ©y…”¡ ©´sVLi≤T∂ A @μ≥j∂NSLji¨s aRP˙ªRΩV™´sogS À≥ÿryÚ©´s¨s A ©y…”¡ ©´sVLi≤T∂ A @μ≥j∂NSLji N_Li»¡V≤_©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @LiVV¤…˝¡[©´s¨s Àÿ ¡VLS™´so©y∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡FyˆLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV G xms¨s Æ©s[LRiVgS ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[LRi¨s ¬ø¡[}qs xms¨s @Liªy ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿL˝Ri ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ DLiμR∂©yıLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ≤T∂AL`i I ∏R∂ViLi .Æ™sWx§¶¶¶©´sLS«¡Ÿ, ≤T∂∏R∂V£qsI $ ∏R∂ViLi.LSμ][≤`∂, N]™´sp*LRiV AL`i ≤T∂I $ LRi™´sVflÿlLi≤ÔT∂ xmsáV™´soLRiV ªRΩx§¶¶¶zqsÕ˝ÿL˝RiV FyÕÊ‹©yıLRiV.

xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡Ã¡NRPV ºΩLjigji rÛy©´sLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. gkiªylLi≤ÔT∂ rÛy©´sLiÕ‹[ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡ ©´sLji=Lix§¶¶¶NRPV rÛy©´sLi μR∂NTP‰Liμj∂. {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ , {ms{qs{qs ™´sW“¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≤T∂. $¨s™y£qs©´sV , Axmsμ`∂ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ {msAL`i{ms¨s ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[zqs @Li≤R∂gS ™´so©´sı ¿¡LRiLi“¡≠s¨s NRPW≤y NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ æªΩáLigSflÿ ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi≤T∂ ™´sVVgÊRiVLjiNTP {qs™´sWLi˙μR∂ ©´sVLi≤T∂ ©´sáVgRiVLjiNTP NRP≠sV…‘¡Õ‹[ ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li μR∂NTP‰Liμj∂. NRP≠sV…‘¡Õ‹[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s ºdΩLRiV©´sV ¡…Ì”¡ NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi N]¨sı xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s xqsLiZNP[ªyáV B¿¡Ë©´s»˝¡VgS LS«¡NUP∏R∂V ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. “¡ x§¶¶¶ß«¡⁄L`i @Æ©s[ Æ©s[ªRΩáZNP[ ≠sÆμ≥∂[∏R∂VªRΩ N][fl·LiÕ‹[ ø][»¡V NRP÷¡ˆLiøyLRiV. @LiæªΩ[NSμR∂V NSLi˙lgi£qsNRPV  ¡Ã¡\Æ™sV©´s @Li≤R∂gS ™´soLiÆ≤∂[ lLi≤ÔT∂ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sı xmsNRP‰©´s |ms…Ìÿá¨s @μ≥j∂uÌy©´sLi À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡VgS NRP¨sˆr°ÚLiμj∂. NTPLRifl„fi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ rÛy©´sLiÕ‹[ NRP≠sV…‘¡Õ‹[ ™´so©yıLRiV. ªRΩxmsˆ C ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVlLi™´sLjiNUP NRP≠sV…‘¡Õ‹[ rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSflÿ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩgS, ™´sVLi˙ºΩgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı «ÿ©ylLi≤ÔT∂NTP ø][»¡V á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLigSÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡ æªΩáLigSflÿ ™´sVLi˙ªRΩVáV, Æ©s[ªRΩáLiμR∂LjiNUP LSxtÌsQ˚rÛyLiVVÕ‹[ |msμÙR∂ μj∂NRPV‰gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı A∏R∂V©´s©´sV FyLÌki¨s B ¡˜Liμj∂ |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiÆ©s[ N][fl·LiÕ‹[Æ©s[ xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡©´s»˝¡VgS N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. @LiæªΩ[NSμR∂V NSxmso ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLjiNTP |msμÙR∂ {ms»¡ Æ™s[aSLRiV. À‹ªy= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, ¿¡LRiLi“¡≠s, ≤T∂ $¨s™y£qs C ™´sVVgÊRiVLRiW A ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sZNP[ ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRiV. ™´sVL][ N][fl·LiÕ‹[ øR¡Wzqs©y C ™´sVVgÊRiVLRiW B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ N]LiªRΩ NRPáVxmsog][áVgS Æ™sŒœ¡ßªRΩW xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV.\Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂, L][aRP∏R∂V˘Ã¡V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáVgS ™´so©´sı NSáLiÕ‹[ NRPW≤y @μ≥j∂uÌy©´sLi xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. FyLÌkiNTP, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ @©´sVxqsLiμ≥y©´sLiª][ ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VZNP[ NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©y AøR¡LRifl·Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @μj∂ xms¨s¬ø¡[zqsLiμj∂ @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V .... \Æ™sFs£qsAL`i x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[©´sW NRP≠sV…‘¡ INRP…”¡ lLiLi≤R∂V ryL˝RiV xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV¨dsA L][aRP∏R∂V˘ {qsFsLigS ™´so©´sıxmsˆV≤R∂V GLSˆQ\¤…¡©´s NRP≠sV…‘¡ INRP‰ryLjigS NRPW≤y xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FyLÌki, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |ms©´sV xqs™yŒœ¡ß˛ FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ @μ≥j∂uÌy©´sLi xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP, {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂NTP ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ N][ÕfiÔ™yL`i ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. @LiæªΩ[NSμR∂V B»¡V æªΩáLigSflÿ @»¡V «¡gRi©±s

xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ NRPW≤y FyLÌki, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xqs™yŒœ¡ß˛ FsμR∂VL]‰Li»¡VÆ©s[™´soLiμj∂. G ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[\Æ©s©y ¨sªRΩ˘Li Gμ][ INRP B ¡˜Liμj∂ , xqs™´sVxqs˘ xqs™yÕfiª][ @xqsáV FyLÌkiÕ‹[ NS¨ds ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[NS¨ds FsxmsˆV≤R∂V G≠sV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂Æ©s[μj∂ Fs™´sLjiNUP æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ. BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ GLSˆQ\¤…¡©´s xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡ GÆ™s[VLRiNRPV AbPLi¿¡©´s xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂Æ©s[μj∂ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ NS¨ds xqsˆxtÌsQLi NSμR∂V. xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩVLiμy ¤Õ¡[NRP ™´sVLji¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV NSLRifl·™´sV™´soªRΩVLiμy @©´sıμj∂ LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ NS¨ds æªΩ[áμR∂V. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi ILi¤…¡μÙR∂V F°NRP≤R∂áª][ Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRi¨s Fs™´sLji¨ds NRPáVxmsoNRPVF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi˙ªRΩVáª][ ªRΩgji©´s xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂¨s @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP zmnsLS˘μR∂VáV @LiμR∂VªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A∏R∂V©´sNRPV ¬ø¡N`P|ms¤…Ì¡[Õÿ NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRi¨s NRPW≤y N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV @Li»¡V©yıLRiV. @Õÿ @©´sVN][™´s≤y¨sNTP ≠dsáV¤Õ¡[μR∂¨s \Æ™sFs£qsAL`i L][aRP∏R∂V˘ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[©´sW xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡Ã¡V ™´so©yı∏R∂V¨s, BxmsˆVÆ≤∂[ N]ªRΩÚgS GLSˆ»¡V¬ø¡[zqsLiμj∂ G≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s @’≥¡™´sXμÙj∂ ,xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ «‹[Æ≤∂μÙR∂Vá©´sV xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[zqs ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡VgS NRPW≤y N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV ™y˘Δÿ˘¨sxqsVÚ©yıLRiV. BNRP ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©´sı ¿¡LRiLi“¡≠sNTP NRP≠sV…‘¡Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li μy*LS ªRΩgji©´s gRiVLjiÚLixmso¨s¿¡Ë©´s»˝¡VgS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩμy*LS N]LiªRΩNSáLi ©´sVLi≤T∂ @xqsLiªRΩXzmsÚ, A˙gRix§¶¶¶Liª][ NSLi˙lgi£qs\|ms LRigji÷¡F°ªRΩV©´sı {msALkiˆ Æ©s[ªRΩá©´sV øR¡Ã˝¡ ¡lLi[Ë ˙xms∏R∂VªRΩıLi «¡Ljigji©´s»˝¡VgS À≥ÿ≠sLiøy÷¡. {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ZNP[≠ds{ms LS™´sVøR¡LiμR∂L`iLS™´so©´sV ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Li @LiμR∂Lji¨ds AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. 2004 ™´sVVLiμR∂V FyLÌkiÕ‹[ A ªRΩLRiV™yªRΩ FyLÌkiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ NUPáNRP ™´s˘QQNTPÚgS ™´so©´sı A∏R∂V©´s©´sV C μR∂Fny ªRΩzmsˆLiøR¡≤R∂Li @©´sWx§¶¶¶˘™´sVÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡.... FyLÌkiÕ‹[©´sW , ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ xqs™´sVxqs˘, xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ™´s¿¡Ë©y xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡gRi÷¡lgi[ ˙»¡ ¡VÕfixtsw»¡L`i ZNP[≠ds{ms¨s ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Li μy*LS ˙NRP™´sVLigS A∏R∂V©´s ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ªRΩgÊjiLiøyá¨s @μ≥j∂uÌy©´sLi AÕ‹[øR¡©´sgS NRP©´sxms≤R∂Vª][LiμR∂¨s NRPW≤y FyLÌkiÕ‹[ øR¡LRiË rygRiVª][Liμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xqsV≤T∂gRiVLi≤R∂LiÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©´sı FyLÌki, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡ øR¡NRP‰xmsLRiVxqsVÚLiμy ¤Õ¡[NRP ™´sVLji¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV NSLRifl·™´sV™´soªRΩVLiμy @©´sıμj∂ ™´sW˙ªRΩLi Æ™s[¿¡øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[.

bÕ˝eT÷s¡T m‹Ôb˛‘·\ô|’ ˙*˙&É\T ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) NRPLRiV™´so NS»¡NSáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©´sı Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiV, ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ¨s™yLRifl· N][xqsLi Lji\¤…¡L`Ôi BLi«¡¨dsL`i= Fn°LRiLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V Fyá™´sVWLRiV FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NS¨sı ¬ø¡LRiV™´soáV, NRPVLi»¡Ã¡©´sV ¨sLizms ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP ¨dsLRiLiμj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V Fyá™´sVWLRiV FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi áORPQ ˘Li. @LiVVæªΩ[ C xms¥R∂NRPLi gRiªRΩ Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V æªΩLRi\|msNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. C xms¥R∂NRPLi μy*LS Æ™sV»Ì¡ ˙FyLiªyáՋ[¨s xmsμj∂ áORPQá FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡™´søR¡Ë¨s ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V NSLi˙lgi£qs, …‘¡AL`iFs£qs FyLÌkiáVμk∂¨sı ˙xmsøyLRi @xqsÚQ˚LigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLiVV. A ªRΩLS*ªRΩ C ≠sxtsQ∏R∂W¨sıxmspLjiÚgS ™´sVLji¿¡F°∏R∂WLiVV. @LiVVæªΩ[ \lLiªRΩVáV ™´sW˙ªRΩLi Fyá™´sVWLRiV FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi NSLRi˘LRiWxmsLi μyÕÿËá¨s N][…”¡ AaRPáª][ FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. NRPXrÒy©´sμj∂ ©´sVLi¿¡ «¡⁄LSá ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ¬ø¡[Lji©´sxmsˆV≤R∂V A ¨ds…”¡¨s ÷¡xmnÌsQo ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. L][«¡ŸNRPV lLiLi≤R∂V …‘¡FsLi{qsá ø]xmsˆV©´s 35 L][«¡ŸÕ˝‹[ 70 …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡¨s ÷¡xmnÌsQo ¬ø¡[zqs ¬ø¡LRiV™´soáV, NRPVLi»¡Õ‹[NTP ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. Fyá™´sVWLRiV FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi NSLRi˘LRiWxmsLi μy÷¡}qsÚ ™´sV©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[ G≤R∂V áORPQá FsNRPLSáNRPV, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V áORPQá FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @LiμR∂VªRΩVLiμj∂. FsºΩÚF°ªRΩáV BÕÿ.. Lji\¤…¡L`Ôi BLi—¡¨dsL`i= Fn°LRiLi ˙xmsºΩFyμR∂©´sá ˙xmsNSLRiLi.. «¡⁄LSá ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sμÙR∂ ©yáVgRiV ÷¡xmnÌsQoá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ \|msxmso\¤Õ¡©˝´s μy*LS N][LiVVÕfirygRiL`i, ™´sVx§¶¶¶¯μyÀÿμ`∂, BxmsˆÃ¡xms÷˝¡ ©´sVLi¿¡ N]LiμR∂VLÊRiV ™´sVLi≤R∂áLi xmsμy¯LRiLi xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[¨s áOUPQ ¯Æμ∂[™´so¨sxms÷˝¡Õ‹[ ¨sLji¯LiøR¡À‹[π∏∂[V Lji«¡LS*∏R∂VL`iNRPV ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ≠s≠sμ≥R∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s ¬ø¡LRiV™´soÕ˝‹[NTP ¨ds…”¡¨s FyLjiLiøy÷¡. áOUPQ ¯Æμ∂[™´so¨s xms÷˝¡ ¬ø¡LRiV™´so «¡⁄LSá ˙Fy¤«¡NÌRPV 78.5 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLi DLi»¡VLiμj∂. áOUPQ ¯Æμ∂[™´so¨sxms÷˝¡ xqs™´sVV˙μR∂ ™´sV…Ìÿ¨sNTP μyμyxmso 668 @≤R∂VgRiVá FsªRΩVÚÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ BªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV ¨ds…”¡¨s NSáV™´sá μy*LS ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤y¨sNTP @©´sVNRPWáLigS DLi»¡VLiμj∂. ª]≠sV¯μj∂ Æ™s[á N][»˝¡NRPV \|msgS @LiøR¡©y.. Fyá™´sVWLRiV FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NS¨sıª]≠sV¯μj∂Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs ™´sVW≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsμj∂ áORPQá FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡™´søR¡Ë¨s Lji\¤…¡L`Ôi BLi—¡¨dsL`i= Fn°LRiLi ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi ˙Fy¥R∂≠sVNRP @LiøR¡©y Æ™s[zqsLiμj∂. ¨ds…”¡ xmsLizmsLig`i N][xqsLi LRiW.4,500 N][»˝¡V, »¡©´sıÕfi= N][xqsLi Æ™sLiVV˘

N][»˝¡V, NSáV™´sá ªRΩ™´s*NSáNRPV LRiW.500 N][»˝¡V, ¬ø¡LRiV™´soá ¨sLS¯fl·Li, Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· N][xqsLi ™´sVW≤R∂V Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV @™´sxqsLRi™´sV™´soªy∏R∂V¨s }msL]‰Liμj∂. ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™s[Œ˝œ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVª][ F°÷¡}qsÚ Fyá™´sVWLRiV FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi ≈¡LRiVË øyÕÿ ªRΩNRPV‰™´sgS DLi»¡VLiμR∂¨s BLi—¡¨dsL`i= Fn°LRiLi ¬ø¡zmsˆLiμj∂. Fyá™´sVWLRiV FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi NSLRi˘LRiWxmsLi μy÷¡}qsÚ ™´sV©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 38 ™´sVLi≤R∂Õÿáª][ Fy»¡V LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 13 ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s lLiLi≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¬ø¡[NRPWLRiVªRΩVLiμj∂. rygRiV¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVáV ¤Õ¡[NRP μR∂aSÀÙÿá ªRΩLRi ¡≤T∂ @©y™´sXztÌsQª][ @Õ˝ÿ≤T∂F°ªRΩV©´sı \lLiªRΩVáV Fyá™´sVWLRiV FsºΩÚF°ªRΩá ˙xmsryÚ™´s©´s LS™´s≤R∂Liª][ ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLi\|ms AaRPáV |msLiøR¡VNRPV©yıLRiV. FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi NSLRi˘LRiWxmsLi μy÷¡}qsÚ xmsLi»¡Ã¡V xmsoxtsQ‰Ã¡LigS DLi≤T∂ ALÛjiNRPLigS FsμR∂VgRiVªy™´sV¨s \lLiªRΩVáV FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ˙Fy¥R∂≠sVNRP @LiøR¡©yáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV©´s ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV xqslLi[* ¬ø¡[LiVVLi¿¡ NSLRi˘LRiWFy¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…Ìÿá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

¬s’‘·T\qT $düà]düTÔqï ø±+Á¬>dt Ábı<äT›≥÷s¡T, &çôd+ãsY 22 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ø£*Œ+#·≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\qT $düà]düTÔ+<äì yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dtbÕغ Ábı<äT›≥÷s¡T ÇHé#êsY® sê#·eT\T¢ Á|ükÕ<ä¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dtbÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. á <ÛäsêïqT ñ<˚›•+∫ sê#·eT\T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«eTì >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï ø±+Á¬>dt ¬s’‘·T $<ÛëHê\qT ne\+_ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê*‡q Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î yÓqTø£+»y˚düTÔ+<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’j·TdtÄsY ¬s’‘·T\≈£î 9

>∑+≥\T bÕ≥T ñ∫‘· $<äT´‘YqT n+~e«&Éy˚Tø±≈£î+&Ü ¬s’‘·T\ ãø±sTT\qT s¡<äT› #˚dæ+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ nH˚ø£ ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD+ #˚|ü{Ϻq |òüTq‘· yÓ’j·Tdt<˚qì ø=ìj·÷&Üs¡T. e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ #Ó’¬sàHé Hêsêj·TD¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À ¬s’‘·T\≈£î m≥Te+{Ïy˚T\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. e], X¯q>∑, #Ós¡≈£î |ü‹Ô ‘·~‘·s¡ |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡qT ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dtbÕغ Hêj·T≈£î\T Ç$ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, d”‘êsê$T¬s&ç¶, nMTsYu≤cÕ, |üeHé≈£îe÷sY¬s&ç¶, e+o<Ûäs¡¬s&ç¶, ˇHé{ÖHé uÀdüT. |üeHé≈£îe÷sY¬s&ç¶, b˛kÕ uÛ≤düÿsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

s¡TDø£\Œq˝À yÓqTø£+» y˚düTÔqï ª‘·÷s¡TŒμ u≤´+ø£s¡T¢ ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT|ü<Ûäø±\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{ÏdüTÔ+&É>± yê{Ïì neT\T #˚j·÷*‡q n~Ûø±s¡T\T ì]¢|üÔ <Û√s¡DÏ‘√ e´eVü≤]+#·&É+‘√ |ü<Ûäø±\ |òü˝≤\T kÕe÷qT´ìøÏ #˚s¡Te ø±e&É+ ˝Ò<äT. eTTK´+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± Á|üø£{ÏdüTÔqï eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\øÏ#˚à bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\T, ¬s’‘·T\≈£î Ç#˚à |ü+≥ s¡TD≤\ $wüj·T+˝À u≤´+ø£s¡T¢ ô|<ä›>± <äèwæº kÕ]+#·ø£b˛e&É+‘√ yê{Ï neT\T˝À C≤|ü´+ m<äTs¡e⁄‘√+~. õ˝≤¢˝À Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î, ùdº{Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷\‘√ bÕ≥T |ü\T C≤rj·T u≤´+≈£î\T s¡TD≤\ ø£\Œq $wüj·T+˝À n&ɶ+≈£î\T ø£*ŒdüTÔHêïj·Tqï~ \_Δ<ës¡T\ Äs√|üD. Á|üuÛÑT‘·«+ sê»ø°j·T ø±s¡D≤\‘√ Á|üø£{ÏdüTÔqï dü+πøåeT |ü<Ûäø±\T ‘·eT bÕ*≥ >∑T~ã+&É>± e÷s¡T‘·THêïj·Tì u≤´+ø£s¡T¢ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç<˚ $wüj·÷ìï ãT<Ûäyês¡+ ø±øÏHê&É˝À |üs¡´{Ï+∫q ÄsY_◊ >∑es¡ïsY <äTeP«] düTu≤“sêe⁄≈£î #·÷#êj·T>± ‘Ó*j·T#˚kÕs¡T. bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\T, ¬s’‘·T s¡TD≤\T, øö\T¬s’‘·T\ s¡TD≤\T, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T, j·TTe‘· ñbÕ~Û ø√dü+ Ç#˚à s¡TD≤\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ dü_‡&û e&û¶ Çyê«\ì Á|üø£{Ï+#·>± Ä u≤´+ø£s¡¢≈£î Ä y˚Ts¡ e&û¶ì ‘·sê«‘· ã<ä˝≤sTTdüTÔ+~. e&û¶ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç edüTÔHêï s¡TD≤\ ndü\T e÷Á‘·+ dü+ã+~Û‘· \_Δ<ës¡T\ qT+&ç edü÷\T #˚j·T&É+ u≤´+ø£s¡¢≈£î ø£wüºkÕ<Ûä´+>± e÷s¡T‘√+~. Á|üuÛÑT‘·«+ n+<˚ sêsTTr\T, Ä]Δø£ düVü‰j·T+ H˚s¡T>± u≤´+≈£î U≤‘ê\ <ë«sê Á|ü»\≈£î #˚πs $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêï u≤´+ø£s¡T¢ düVü≤ø£]+#·ø£b˛e&É+‘√ Ä•+∫q kÕúsTT˝À

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+, 24, &çôd+ãsY 2011

»qe] 25q C≤rj·T z≥sY ~H√‘·‡e+ &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):C≤rj·T z≥sY ~H√‘·‡yêìï »qe] 25q ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹b˛*+>¥ ùdºwüHé |ü]~Û˝À z≥sY ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤kÕÔ eT Hêïs¡T. »qe] 25e ‘˚BHê≥øÏ 18 @fi¯ó¢|üP]Ô #˚düT≈£îqï Á|ü‹ uÛ≤s¡rj·Te´øÏÔ z≥sY>± qyÓ÷ <äT ø±e#·Ã Hêïs¡T. z≥sY>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï nuÛÑ´s¡T ú\≈£î z≥sY >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ H˚s¡T>± n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Äغz mHé. dü‘·´Hê sêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<Ûës¡ø±s¡T¶\ C≤Ø πø+Á<ë\qT |ü≥ºD+˝À ÁøÏdüàdt |ü+&ÉT>∑ nq+ ‘·s¡+ HÓ\ø=˝ÒŒ+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÉT ‘êeT Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À á-ùdyê õ˝≤¢ düeT q«j·T ø£s¡Ô eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄, ø£˝…ø£ºsY ø±sê´ \j·T ôV≤#Y ôdø£åHé |üs¡´y˚ø£å≈£î\T &ç.sê e÷sêe⁄ ñ|ü ‘·Vü≤o˝≤›sY _.nbÕŒsêe⁄, ¬syÓ q÷´ ÇHé ôdŒø£ºsY >√bÕ\sêe⁄, á ùdyê dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T ãC≤s¡TqT dü+<ä]Ù+∫q Äضz lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ¬s’‘·T ãC≤s¡TqT Äضz mHé.dü‘·´Hêsêj·TD X¯óÁø£yês¡+ dü+<ä ]Ù+#ês¡T. yê´bÕs¡T\T, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\‘√ e÷{≤¢&ç ≈£Ls¡>±j·÷\ <Ûäs¡\qT n&ç– ‘Ó\TdüT ≈£îHêïs¡T. <Ûäs¡\|ü{Ϻø£\qT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î u≤>± ø£ì|æ+#˚ $<Ûä+>± ≈£Ls¡>±j·÷\ ù|s¡¢qT ù|sTT+{Ÿ‘√ sêsTT+∫ <Ûäs¡\qT #êø˘|”dt‘√ sêj·÷\ì yê´bÕs¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ô|< ä›ãC≤s¡T ø£+fÒ ¬s’‘·T ãC≤s¡T˝À ≈£Ls ¡>±j·÷\ <Ûäs¡\T #Íø£>± ñHêïj·Tì $ì jÓ÷>∑<ës¡T\T #Ó|üŒ&É+‘√ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T ãC≤s¡TqT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+&˚˝≤ ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì mùdº{Ÿ n~Ûø±]ì Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s’‘·T ãC≤s¡T mùdº{Ÿ n~Ûø±] &ç.\ø£åàDsêe⁄, ÄsY◊ >√bÕ˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”&û <äTø±D≤\ô|’ b˛©düT\ <ë&ÉT\T HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):>∑÷&É÷s¡T, ø±e*, HÓ\÷¢s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ $#·Ã \$&ç>± $Áø£ sTTdüTÔqï nd”¢\ ∫Á‘ê\T, dæì e÷\ d”&û\T $Áø£sTT+#˚ cÕ|ü⁄\ô|’ >∑‘· sêÁ‹ b˛©düT\T $düÔè‘·+>± >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝À <ë&ÉT\T ìs¡« Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD d”◊ sê+u≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À á <ë&ÉT\T »]>±sTT. sêÁ‹ 9 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì ‘ê´>∑sê j·TM~Û bÕ‘· ãkÕº+&é d”Md” bÕs¡Tÿ e<ä› ‘·~‘·s¡ <äTø±D≤\˝À nd”¢\ ∫Á‘ê\ <äTø± D≤ \qT d”CŸ #˚dæ <äTø±D j·T»e÷qT\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À $#·Ã\$&ç>± d”&û\T $Áø£sTT düTÔqï|üŒ{Ïø° b˛©düT\T Áù|ø£åø£ bÕÁ‘· eVæ≤ düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\ô|’ á <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤ +∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

29q ∫s¡+J$ |üs¡´≥q HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):ø±+Á¬>dt H˚‘· ∫s¡+J$ á HÓ\ 29q HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTqï≥T¢ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ ñ+>∑eT÷s¡T l<ÛäsYø£ècÕí¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ s√»q Ä‘·à≈£Ls¡T ãkÕº+&é e<ä› ø=‘·Ô>± C≤|òüsYkÕôV≤uŸ ø±\«MT<ä ì]à+∫q e+‘ÓqqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. qT+∫ k˛ºH Vü≤Ödt ù|≥˝À XÊ|æ+>¥e÷˝ŸqT X¯+≈£îkÕú|üq #˚kÕÔs¡T. Á|üC≤sê»´+ bÕغ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ »]–q ‘·sê«‘· ∫s¡+J$ yÓTT<ä{Ï kÕ]>± õ˝≤¢˝À |üs¡´{ÏdüTÔ+&É&É+‘√ Äj·Tq≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*π ø+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ düqïVü‰\T #˚düTÔ+~.

qøÏ© ã+>±s¡+ πødüT˝À e´øÏÔ n¬sdtº ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É \+˝Àì q≥sêCŸôd+≥sY e<ä› qøÏ© ã+>±s¡+ neTTà‘·Tqï πødüT˝À e´øÏÔì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. kÕúìø£ b˛©düTùdºwüHé˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À mdt◊ m sê»yÓ÷Vü≤Hésêe⁄ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ kÕúì≈£î\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î |ü≥ºD+˝À q≥sêCŸôd+≥sY e<ä› qøÏ© ã+>±s¡+ #·÷ |ü⁄‘·÷ eT+∫ ã+>±s¡+ n+≥÷ n‹ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø \_ÛdüTÔ+<äì Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|≥º&É+‘√ nø£ÿ&É #·÷dæq Á|ü»\T düe÷#ês¡+ ‘Ó*j·T #˚j·T&É+‘√ mdt◊ sê»yÓ÷Vü≤Hésêe⁄ ‘·q dæã“+~‘√ dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì ã+>±s¡+ neTTà‘·Tqï b˛©düT\qT #·÷dæ bÕ] b˛e&É+‘√ b˛©düT\T |ü≥Tºø=ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]+#·>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ä‘·à ≈£Ls¡T eT+&É\+ dæ<ë›|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q m.ø£èwüí nì môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì Ç˝≤+{Ï ø=‘·Ô e´≈£îÔ\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T.

e÷‘·èuÛ≤wüqT eTs¡eø£+&ç ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): e÷‘·èuÛ≤wüqT eTs¡Teø£+&ç nì sêyéTøÏ kÕ+ düÿè‹s¡ bòÂ+&˚wüHéyês¡T ø£fi≤C≤‘· s¡÷| ü+˝À Á|ü»\≈£î $e]+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì ≈£î] #˚&ÉT, Äe⁄\eT+<ä, Hêj·TT&ÉTbÕ˝…+, ø£\÷¢s¡T Á>±e÷˝À¢ ‹]– ø£fi≤C≤‘·\ <ë«sê ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. »qe] 5, 6, 7 ‘˚B˝À¢ ˇ+>√\T˝À »s¡T>∑T ‘Ó\T>∑T kÕ+düÿè‹ø£ eTVü‰düuÛÑ\≈£î eT+&É\ Á|ü»\T bÕ˝§ZHê\ì sê+ø° bòÂ+&˚wüHé dü+düú n<Ûä´≈£åî\T XÊ+‘·j·T´ nHêïs¡T. á düuÛÑ˝À <˚X¯<˚XÊ\ qT+&ç ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü >=|üŒ‘·q+qT $e] +#·T≥≈£î Á|ü‹ì<ÛäT\T edüTÔHêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

|òü*‘ê\T kÕ~Û+#·&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 42 C≤rj·T u≤´+≈£î\≈£î dü+ã+~Û+∫ 514 Áu≤+∫\T+&É>± düTe÷s¡T 10y˚\ ø√≥¢ &çbÕõ≥T¢, 14y˚\ ø√≥¢ n&Ü«qT‡\‘√ u≤´+≈£î\T ùde\+~düTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\ sêsTTrì ø£*ŒdüTÔ+&É>± ‘êC≤>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e&û¶˝Òì s¡TD≤\qT \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î, ¬s’‘·T\≈£î Á|üø£{Ï+#·&É+ u≤´+ø£s¡¢≈£î ‘·\≈£î $T+∫q uÛ≤s¡+>± |ü]D$T+∫+~. á Á|üÁøÏj·T‘√ s¡TD≤\ edü÷fi¯ófl eT]+‘· ø£wüºkÕ<Ûä´+>± e÷πs neø±XÊ\THêïj·Tì u≤´+ø£s¡T¢ ÄsY_◊ >∑es¡ïsY <äTeP«] düTu≤“sêe⁄≈£î $qï$+#·T≈£îHêïs¡T. dü«j·÷Hê õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY s¡$#·+Á<ä m<äTfÒ u≤´+ø£s¡T¢ ‘·eT eTH√uÛ≤yê\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. s¡TD≤\ eT+ps¡T, edü÷fi¯fl e´eVü‰s¡+˝À sê»ø°j·T CÀø£´+ n~Ûø£eTe⁄‘·T+<äqï $wüj·T+ Äj·Tq <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. n+‘˚ø±ø£ s¡TD≤\ ø£\Œq $wüj·T+˝À m≥Te+{Ï wüO´]{°\T ˝Òø£b˛e&É+ ≈£L&Ü edü÷fi¯flô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äqï~ yê] n_ÛÁbÕj·T+. s¡;, KØ|òt s¡TD≤\qT sêuÀj˚T s√E˝À¢ Çe«qTqï <äècÕº´ eTT+<äT>±H˚ u≤´+ø£s¡T¢ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ sêuÀj˚T e´ekÕj·T d”»Hé˝À s¡TD≤\ ø£\Œq ø£wüºkÕ<Ûä´+>± e÷πs neø±XÊ\THêïsTT.

ôV’≤<äsêu≤<é

e÷¬sÿ{Ï+>¥, ôV≤#YÄsY s¡+>±\˝À ñbÕ~Û neø±XÊ\T |ü<äΔ‹ e÷s¡TÃø√≈£î+fÒ #·s¡´\T Yø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): e÷¬sÿ{Ï+>¥, ôV≤#YÄsY s¡+>±\˝À ñbÕ~Û neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñHêïj·Tì Ç+&çj·THé dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt _õHÓdt Ábıô|òdüsY øÏs¡DY ù|s=ÿHêïs¡T. kÕúìø£ \ø°åàHêsêj·TD q>∑sY˝À >∑\ Ä~‘·´ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ _._.j·TyéT $<ë´s¡Tú\≈£î Ç+&çj·THé dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt _õHÓdt (◊.mdt._) Ábıô|òdüsY øÏs¡DY#˚ ôd$THêsY dü+<äs¡“¤+>± Ábıô|òdüsY øÏs¡DY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+#· e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\ ø√dü+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ yÓ’|ü⁄ #·÷k˛Ô+<äì, @.@.dææ nÁøÏ&çwüHé kÕ~Û+∫q ◊.mdt._ e+{Ï yÓTs¡T¬>’q $<ë´dü+düú\ •ø£åD e\¢H˚ $<ë´s¡Tú\ HÓ’|ü⁄D´+ ãj·T≥ |ü&ÉT‘·T+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. e÷¬sÿ{Ï+>¥, ôV≤#Y.ÄsY s¡+>±\˝À neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± e⁄Hêïj·Tì nsTT‘˚ n+~|ü⁄#·TÃ≈£îH˚ $<ë´s¡Tú\≈£î ø=ìï ø£˙dü ns¡Ω‘·\T e⁄+&Ü\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á s¡+>±\˝À $<˚XÊ\˝À ≈£L&Ü neø±XÊ\T m≈£îÿe e⁄Hêïj·Tì, Åd”Ô\T ≈£L&Ü |ü⁄s¡Twüß\‘√ düe÷q+>± á neø±XÊ\ ø√dü+ b˛{°|ü&Ée#·TÃqì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.Á|ü|ü+#· e÷¬sÿ{Ÿ˝À ñ<√´>±\˝À ì\<=≈£îÿø=H˚+<äT≈£î b˛{°|ü&ÉT‘·Tqï j·TTerj·TTe≈£î\≈£î dü¬s’q •ø£åD nedüs¡eTì, n~ $<ë´]ú <äX¯˝ÀH˚ n+~ùdÔ dü¬s’q |òü*‘ê\T \_ÛkÕÔj·THêïs¡T.

Ä~‘·´ &çÁ^, |æ.õ ø£fi≤XÊ\\ nø£&É$Tø˘ ø√-Ä]¶H˚≥sY _.Ç.$.j·T˝Ÿ Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<˚XÊ\˝À myéT._.@ &çÁ^ #·~$ Á|üdüTÔ‘·+ ◊.mdt._˝À Ábıô|òdüsY>± |üì#˚düTÔqï øÏs¡DY Ä~‘·´ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ _._.j·TyéT $<ë´s¡Tú\≈£î ôd$THêsY ìs¡«Væ≤+#·≥+ Äq+~+# ·<ä>∑Z$wü j·TeTì, <˚X¯+˝ÀH˚ ù|s¡T bı+~q ◊.mdt._ e+{Ï dü+düú≈£î #Ó+~q ì|ü⁄DT\T á $<Ûä+>± &çÁ^ kÕúsTT $<ë´s¡Tú\‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·≥+ $<ë´s¡Tú\ bÕ*≥ ˇø£ es¡eTì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Ä~‘·´ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À¢ &çÁ^ kÕúsTT˝ÀH˚ $<ë´s¡Tú\T $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+≥Tqï+<äT≈£î Äj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T. Ä~‘·´ $<ë´dü+düú\ ôdÁø£≥Ø mHé.ø£èwüíB|üø˘ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ myéT._.@ kÕúsTT $<ë´s¡Tú\≈£î eT]j·TT Ç‘·s¡ bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑ ì|ü⁄DT\≈£î •ø£åD Ç#˚à ◊.mdt._ Ábıô|òdüsY øÏs¡DY á $<Ûä+>± Ä~‘·´ &çÁ^ $<ë´s¡Tú\≈£î ôd$THêsY ìs¡«Væ≤+#·≥+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ &܈ˆ m. eTDÏÁ|üø±wt, Ä~‘·´ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ _._j·TyéT n<Ûë´|üø£\T eT]j·TT $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ô|’ $õ˝…Hé‡ ø£qTï HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À $#·Ã\$&ç>± ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï e÷|òæj·÷ô|’ $õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T <äèwæºkÕ]+#ês¡T. eT÷&ÉT s√»\ ÁøÏ‘·+ ø√ePs¡T eT+&É\+˝Àì »$TàbÕ\Ó+ Á>±eT+ e<ä› <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ $õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T 12 Á≥ø˘\qT, ¬s+&ÉT Ábıø£¢sTTq¢qT d”CŸ #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ õ˝≤¢˝Àì dü«s¡íeTTœ, ô|Hêïq~, yê~+>∑q~, ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ $#·Ã\$&ç>± kÕ>∑T‘√+~. á ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº+ ˝Àì #ÓHÓ’ï, X‚\+, ø√j·T+ã‘·÷ÔsY ÁbÕ+‘ê\≈£î ÇdüTø£qT nÁø£eT+>± ‘·*kÕÔs¡T. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 12 ÇdüTø£ ]uŸ\T ñ+&É>± M{Ïì y˚\+bÕ≥bÕ&ç >∑T‘ÓÔ<ës¡T¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ HêeTe÷Á‘·+>±H˚ |ò”E #Ó*¢+∫ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ ÇdüTø£qT HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ qT+∫ ‘·*düTÔHêïs¡T. Á|ü‹HÓ˝≤ düTe÷s¡T 50 ø√≥T¢ $\Te #˚ùd ÇdüTø£ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î düà–¢+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<ä+fÒ |ü]dæú‹ì ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. BìMT<ä yÓTÆì+>¥, $õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\ ôd’‘·+ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± á$wüj·T+˝À sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ˝§+>∑&É+ e\¢ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢≈£î uÛ≤Ø>± qwüº+ yê{Ï\T¢‘√+~.

ÇdüTø£qT y˚\+bÕ≥ bÕ&É≈£î+&ÜH˚ ‘·s¡*düTÔqï yês¡+‘ê Á|ü‘·´ø£å+>±H√, |üs√ø£å+>±H√ sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~yês¡T ne&É+ e\¢ á |üs¡dæú‹ @s¡Œ&ç+~. e÷J õ˝≤¢ #ÛÓ’s¡àHé >√es¡ΔHé¬s&ç¶ B˙MT<ä düŒ+~+∫ ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤<ës¡T\ MT<ä #·s¡´\T rdüTø√yê\+≥÷ @ø£+>± ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. |òü*‘·+>± düTe÷s¡T 30 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ |üqTï\qT ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤<ës¡T\ qT+∫ edü÷\T #˚XÊs¡T. á dü+|òüT≥H˚ >√es¡ΔHé¬s&ç¶øÏ Äq+ k˛<äs¡T\‘√ $uÛÒ<ë\T sêe&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì #ÓãT‘·T+{≤s¡T. Ç{°e\ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ n+~q Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ sêÁwüºyê´|üÔ+>± ÇdüT≈£î ]uŸ\ô|’ @ø£ø±\+˝À <ë&ÉT\T »]bÕs¡T. nsTT‘˚ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢qT e÷Á‘·+ Ä s√E $TqVü‰sTT+∫ Ä eTs√Hê&ÉT <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#·&Üìï |ü]o*ùdÔ ÇdüTø£ düà>¢∑s¡¢≈£î @ kÕúsTT˝À sê»ø°j·T n+&Éä <ä+&É\T ñHêïjÓ÷ Äs¡ú£+ #˚düTø√e#·TÃ. ìC≤ìøÏ n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ |üì#˚ùdÔ ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤qT n]ø£≥º&É+ <ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·T+ edüTÔ+~. nsTT‘˚ sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯¢qT n~Ûø£>∑$T+∫ n~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·+ ‘·eT $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤+#·>∑\s√ y˚∫ #·÷&Ée*dæ+<˚.

Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt k˛ôd’{°ô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ‘·ìF\T HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&ÉTyêsê\ ÁøÏ‘·+ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q z >∑]“¤D°øÏ ôV≤#Y◊$ yê´~Û \ø£åD≤\T ñqï s¡ø±Ôìï |üs¡|òüsê #˚XÊs¡qï dü+|òüT≥qô|’ Ç|üŒ≥πø Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø£&É|ü{Ï ìy˚~qT |ü+|æ+∫q õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·ìF\qT ø=qkÕ–k˛Ô+~. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT Ç+&çj·THé ¬s&é Áø±dtk˛ôd’{Ï dü+düú˝À 1526 j·T÷ì≥¢ s¡ø±Ôìï õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ nø£ÿ&É qT+#˚ Ç+&çj·THé ¬s&é Áø±dtk˛ôd’{Ï ¬s+&Ée uÛÑeq+ Äes¡D˝À ã¢&é u≤´+ø˘qT Ç|üŒ{Ïπø d”CŸ #˚dæq n~Ûø±s¡T\T Ç‘·s¡ ‘·ìF\qT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ôV≤#Y◊$ s¡ø£Ô+ düs¡|òüsê˝À e÷qe ‘·|æŒ<äe÷? ˝Òø£ kÕ+πø‹ø£ ˝À|üe÷? ˝Òø£ s¡ø±Ôìï |üØø£å #˚ùd düeTj·T+˝À HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·ø£b˛e&Ée÷? nH˚ $wüj·TyÓTÆ HÓ\÷¢s¡T Äضy√ e÷<ÛäM\‘· H˚‘·è‘·«+˝À eTT>∑TZs¡T &Üø£ºs¡¢‘√ ≈£L&çq ãè+<ä+ n‘·´+‘· s¡Vü≤dü´+>± $#êDs¡ #˚|ü&ÉT‘·Tqï~ n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ á @&Ü~ ôdô|º+ãsY 10e‘˚Bq Ç+&çj·THé ¬s&é Áø±dt dü+düú≈£î #Ó+~q ã¢&é u≤´+ø˘øÏ eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T z bÕõ{Ïyé s¡ø±Ôìï <ëq+ #˚XÊs¡T. s¡ø£Ô<ë‘·

ù|s¡¢qT >√|ü´+>± ñ+∫ $#ês¡D ãè+<ä+ eT∞¢ yê] s¡ø£ÔqeT÷Hê\qT ùdø£]+∫ ôV≤#Y◊$ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.á eTT>∑TZs¡T˝À ˇø£s¡T Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt kıôd’{° ã¢&é u≤´+ø˘≈£î ‘·s¡T#·÷ s¡ø£Ô+ Ç#˚à e´øÏÔø±>± $T>∑‘ê Ç<ä›s¡T ø=‘·Ô>± s¡ø£Ô+ Ç∫Ãqyês¡T>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. á eTT>∑TZs¡T<ëq+ #˚dæq s¡ø±ÔH˚ï yÓ+ø£{≤|ü⁄+ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q z eTVæ≤fi¯≈£î Ä|üπswüHé düeTj·T+˝À yê&Üs¡T. Ä|üπswüHé≈£î eTT+<äT n+fÒ nø√ºãsY 15,16 ÁbÕ+‘ê˝À¢ u≤~Û‘·Tsê\øÏ, ÄyÓT uÛÑs¡Ô≈£î ôV≤#Y◊$ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>± HÓ¬>{Ïyé ]b˛s¡Tº e∫Ã+~. n˝≤π> ÄdüT|üÁ‹ ÁbÕ+>∑ D+˝Àì ˝≤´uŸqT ≈£L&Ü ‘·ìF #˚XÊs¡T. u≤~Û‘·Tsê*øÏ Ç+&çj·THé ¬s&é Áø±dt kıôd’{° ã¢&é u≤´+ø˘ qT+∫ s¡ø£Ô+ düs¡|òüsê #˚dæq qe+ãsY 26e ‘˚Bq ã¢&éu≤´+ø˘≈$~Ûìs¡«Vü≤D\˝ÀbÕ\ Äضy√ e÷<ÛäM\‘· ùdø£] +#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± á dü+|òüT≥qMT<ä Ç|üŒ{Ïπø Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T $T+∫q ôV’≤|üsY ø£$T{° ˇø£ ìy˚~qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+ |æ+~. eTs√ ¬s+&ÉT s√E\˝À Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Ä<˚XÊ\T n+<äqTHêïj·Tì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _. l<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T.

n–ï Á|üe÷<ä+˝À 13 Çfi¯ó¢ <ä>∑Δ+ Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï n&ÉT¶≈£î+≥Tqï~ ø±+Á¬>ùd‡ >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): u≤|ü≥¢ |ü≥ºD+˝Àì 24e yês¡T¶ s¡»ø£ù|≥˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ »]–q Á|üe÷<ä+˝À 13 Çfi¯ó¢ <ä>∑ΔeTj·÷´sTT. yÓTT<ä{ z Ç+{À¢ #Ó\πs–q eT+≥\T ø£åD≤˝À¢H˚ |üø£ÿ >∑èVü‰\≈£î yê´|æ+#êsTT. sêÁ‹ düeTj·T+˝À Á|üe÷<ä+ »s¡>∑&É+‘√ Ä ÁbÕ+‘· yêdüT\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Á|üe÷<ä+˝À *+>±\ ù|s¡j·T´, ø±≈£îe÷qT lìyêdüeT÷]Ô, düTã“eTà, m+. düTu≤“sêe⁄, Msê+»H˚j·TT\T, yÓ+ø£≥s¡‘·ï+, lsêeT÷à]Ô, mHé.•eÁ|ükÕ<é, |æ.Ä+»H˚j·TT\T, u≤˝≤J, m+.eTVü≤\øÏåà, \ø£åàDsêe⁄, Hê>∑\øÏåàøÏ #Ó+~q >∑èVü‰\T <ä>∑ΔeTj·÷´sTT. Äj·÷ ≈£î≥T+u≤\T ø£≥Tºã≥º\‘√ s√&ÉT¶q |ü&ܶsTT. Á|üe÷<ä+˝À ÄdæÔqcÕºìï n+#·Hê y˚j·T˝Ò<äT. n–ïe÷|üø£ <äfi¯+ Çfi¯ó¢ |üP]Ô>± ø±*b˛sTTq ‘·sê«‘· sêe&É+‘√ kÕúì≈£î\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. u≤|ü≥¢˝Àì ô|ò’sY Ç+»Hé eTs¡eTà‘·T\ ø±s¡D+>± bıq÷ïs¡T, Nsê\ qT+∫ ô|ò’sY Ç+»Hé sêyê*‡ e∫Ã+~. |òüT≥Hêdüú*øÏ e∫Ãq eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüHé sêe÷sêe⁄‘√ kÕúì≈£î\T yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. ø£fi¯¢eTT+<˚ >∑èVü‰\T <ä>∑ΔeTe⁄‘·THêï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yêπs ˝Òs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |òüT≥Hêdüú˝≤ìï ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ’.dü‘·´Hêsêj·TD, |ü≥ºD môd’‡ eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ |òüT≥Hêdüú˝≤ìï |ü]o*+#ês¡T.

ìsê«dæ‘·T\≈£î >∑èVü≤ ìsêàD\T yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷* >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): |ü⁄*∫+‘·\ ìsê«dæ‘·T\≈£î Á|ü‹bÕ ~+∫q ø±\˙\ ìsêàD≤\qT yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì CÒd” &Üø£ºsY j·TTesêCŸ Ä<˚•+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ‘·q #Ûê+ãsY˝À |ü⁄*∫+‘·\ |ü⁄qsêyêdü+ô|’ »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìsê«dæ‘·T\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJì neT\T #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ø±\˙˝À ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y, s¡Vü≤<ës¡T\T, $<ë´, yÓ’<ä´ kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº ø√dü+ uÛÑ÷eTT\T, Çfi¯¢qT ‘ê´>∑+ #˚dæq yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔ+<äHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ y˚>∑e+‘·+>± kÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á <äX¯˝À |ü⁄qsêyêdü ø±\˙\˝À nìï s¡ø±\ edü‘·T\qT ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À n<äq|ü⁄ CÒdæ XÊs¡<ë<˚$, |ü⁄*∫+‘·\ uÛÑ÷ ùdø£s¡D ôdŒwü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºs¡T¢ Á|üXÊ+‹, >∑T|üÔ XÊ´eT˝≤<˚$, Hê>∑eTì ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–dü÷Ô ìsê«dæ‘·T\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\ |ü{≤º\ |ü+|æD° |üPs¡ÔsTT+<äHêïs¡T. ns¡TΩ\≈£î Çfi¯¢ |ü{≤º\T, |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ÄsY&ÉãT¢´mdt, Á{≤Hé‡ø√, >∑èVü≤ ìsêàD+, ¬syÓq÷´ Ç‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T ñ<√´>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·{≤º˝ô|’ ne>±Vü≤q nedüs¡+ $qTø=+&É, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):#·{≤º\ô|’ n+<ä]ø° ne>±Vü≤q nedüs¡eTì $qTø=+&É »&ç® s¡$≈£Le÷sY ø√sês¡T. $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø=+&ÉeTT≥¢ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT m.Hêπ>X¯«sY Hê´j·T $<ë´\j·T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »&ç® e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\T #·{≤º\ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*Z ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. b˛©düT\T n¬sdüTº #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT m+<äT≈£î n¬sdüTº #˚XÊs¡ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ ñ+≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Hê´j·Tyê~ ôd’<ësêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄdüTÔ\T ø=qT>√\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T ‘Ó\TdüTø√ yê\Hêïs¡T. #·{≤º\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Z ñqï≥¢sTT‘˚ düeTdü´\≈£î ‘êe⁄ ñ+&É<äì $qTø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊ &ç.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T.

ø£Ø+q>∑sY, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï n&ÉTº≈£îH˚~ πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«˝Òqì n+<äT≈£î $Á<√Vü≤ ~q+>± bÕ{ÏdüTÔHêïeTì {°ÄsYmdt, _C…|” H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ dæ]dæ\¢, »–‘ê´\, ø=s¡T≥¢, yÓT{Ÿ|ü*¢, >√<ëe]Kì, ô|<ä›|ü*¢, VüQpsêu≤<é, »$Tà≈£î+≥, VüQkÕïu≤<é ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ πø+Á<ä+ ~wæºu§eTà\ X¯ej·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+∫ <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+ @sêŒ≥T ø√dü+ ø±+Á¬>dt j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ d”e÷+Á<Ûä ô|‘·Ô+<ës¡T\ e÷{≤\T $+≥÷ j·T÷|”@ ô|<ä›\T n&ÉT¶‘·>∑T\T‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À sêuÀj˚T kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\‘√ bÕ≥T 14 nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î ˇø£ÿ d”≥T ≈£L&Ü <äø£ÿ<äì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. sêh+ @sêŒ≥T $wüj·TyÓTÆ ø±+Á¬>dt bÕغ s¡ø£s¡ø±\ yÓ÷kÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï<äì nHêïs¡T. düTe÷s¡T 600 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ã*<ëHê\T »]–Hê ø±+Á¬>dt bÕغ düŒ+~+#·&É+˝Ò<äHêïs¡T. n˝≤π> dæ+>∑πsDÏ, sêeT>∑T+&É+, >√<ëe]Kì yÓTÆì+>¥˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\T q\¢u≤´&û®\T <Ûä]+∫ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Äj·÷ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ s¡M+<äsYdæ+>¥, dürwt, nXÀø˘, ‹s¡T|ü‹Hêj·Tø˘, sêe÷sêe⁄, dü+»jYT, ns¡T®Hésêe⁄, eT\¢j·T´, sêCÒ+<äsY\‘√ bÕ≥T nH˚ø£ H˚‘·\T, $<ë´]ú dü+|òü÷\ H˚‘·\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q‘·Ôq&Éø£q ÄsYz; |üqT\T KeTà+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì eT~Ûs¡ ìjÓ÷ »ø£es¡Z+˝À eT÷&ÉT ¬s’˝Ò« zesY Á_&ç® |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q ø=qkÕ >∑T‘·THêïsTT. s¡yêD≤ kÂø£s¡´+ yÓTs¡T>∑T |üs¡#ê\ì ÄHê{Ï πø+Á<ä eT+Á‹ πsDTø±#Í<ä] mÁs¡TbÕ˝…+, uÀqø£\T¢, eT~Ûs¡ eT+&É˝≤˝À¢ì <Ó<äT›≈£Ls¡T e<ä› yÓTT‘·Ô+ eT÷&ÉT ÄsYz_\T eT+ps¡T #˚XÊs¡T. Á_&ç®\ ø√dü+ ÄHê{Ï XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT yÓ+ø£≥qs¡düj·T´ $»„|üq #˚j·T&É+ ≈£L&Ü »]–+~. eT~Ûs¡ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ eT÷&ÉT ¬s’˝Ò« zesY Á_&ç®\T eT+ps¡T #˚sTT+∫ n+‘˚ø±≈£î+&Ü πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« yê{≤>± ‘·ø£åD+ ì<ÛäT\T eT+ps¡T nj·÷´sTT. ÄHê{Ï eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± ¬s’˝Ò« zesYÁ_&ç®\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. ø±˙ Ç+‘·es¡≈£î |üqT\T |üP]Ô ø±˝Ò<äT. Bì e\¢ Á|ü»\T, Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe+>± Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. eT~Ûs¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ñqï ˝…’qT C≤rj·T ¬s’˝Ò« ˝…’qT ø±e&É+‘√ |ü~ ì$TcÕ\≈£î ˇø£kÕ] ¬s’fi¯¢ sêø£b˛ø£\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. B+‘√ >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ¬s’˝Ò« π>≥T¢ eT÷dæ ñ+#·&É+‘√ <ë«sê Á|üj·÷DÏ≈£î\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T CÀø£´+ #˚düTø=ì |üqT\T y˚>∑e+‘·+ #˚dæ Á_&ç®\ ìsêàD+ |üP]Ô #˚dæ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Äø£dæàø£ ‘·ìF˝À¢ 12 Ä{À\ d”CŸ Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): Ä{À Á&Ó’es¡T¢ ‘·eT |ü<äΔ‹ e÷s¡TÃø√≈£î+fÒ uÛ≤Ø eT÷\´+ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì s¡yêD≤XÊK ñ|üø£$TwüqsY MTsêÁ|ükÕ<é ôV≤#·Ã]+#ês¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Äغd” ø±+ô|ºø˘‡ e<ä› Äj·Tq dæã“+~‘√ ø£*dæ y˚>∑+>± m≈£îÿe ˝À&ÉT‘√ yÓfi¯ó Ôqï Ä{À\qT $\Te]+∫ kÕúìø£+>± ñqï Äغd” ¬s+&√ &çb˛˝À ñ+#ês¡T. ì+ã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·ì 12 Ä{À\qT d”CŸ #˚XÊs¡T. Äø£dæàø£ ‘·ìF\ô|’ Ä{À Á&Ó’es¡T¢ rÁe Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢qT<˚›•+∫ ñ|üø£$TwüqsY e÷{≤¢&Üs¡T. Ä{À Á&Ó’es¡T¢ $~Û>± ˝…’ôdqT‡ ø£*– ñ+&Ü\ì, j·T÷ìbòÕs¡ <Ûä]+#ê\ì, $T‹MT]q y˚>∑+‘√ yêVü≤Hêìï q&ÉT|üsê<äì dü÷∫+#ês¡T. ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± q&çù| yêVü≤Hê\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. Á{≤|òæø˘ dæ.◊. ˙\j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä{À˝À ìπs›•+∫q d”≥¢ ø£+fÒ m≈£îÿe eT+~ì ‘·s¡*+#·&É+‘√ Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T.

nDT $<äT´‘˚ÿ+Á<ä+ô|’ s¡Vü≤dü´ düe÷y˚X¯+ Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): nDT $<äT´‘˚ÿ+Á<ä+ô|’ m≥ºπø\≈£î n~Ûø±s¡T\T ¬s+&√ kÕ] düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑‘·+˝À n|üŒ{Ï ø£˝…ø£ºsY mHé.lø±+‘Y eT‘·‡´ø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·>±, ‘êC≤>± C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Ç.l<ÛäsY ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. ø=yê«&É, ∫qïø=yê«&É, sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q eT‘·‡´ø±s¡T\T, ¬s’‘·T\T C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY≈£î ‘·eT &çe÷+&É¢qT $qï$+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ bÕÁ‹πøj·TT\qT nqTeT‹+#·≈£î+&Ü s¡Vü≤dü´+>± $esê\qT ùdø£]+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. 30 &çe÷+&É¢qT eT‘·‡´ø±s¡T\T C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY eTT+<äT ñ+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ kÕ>∑T˝À ñqï ‘·eT uÛÑ÷$T yÓTT‘êÔìøÏ mø£sêìøÏ s¡÷. 10 \ø£å\ #=|ü⁄Œq #Ó*¢+#ê\ì, 10 ôd+≥T¢ düú\+˝À Çfi¯ó¢ ì]à+∫ Çyê«\ì, |ü]ÁX¯eT ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<˚ ñ<√´>±*yê«\ì.. Ç˝≤ 30 &çe÷+&É¢qT CÒd” eTT+<äT+#ês¡T. ‘·eT &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]ùdÔH˚ nDT $<äT´‘˚ÿ+Á<ëìøÏ n+^ø±s¡+ ‘Ó\T|ü⁄‘êeTì, $T–*q yê]ì ≈£L&Ü ˇ|æŒkÕÔeTì CÒd”øÏ $e]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. düe÷y˚X¯+˝À Äضz mHé.dü‘·´Hêsêj·TD‘√ bÕ≥T b˛©düT\T, |ü\Te⁄s¡T eT‘·‡´ø±s¡T\T, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT‘·÷Ô{Ÿ |òæHé ø±sYŒ˝À ñ<√´>±\T Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ªsêJyéj·TTeøÏs¡D≤\Tμ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ªeT÷‘·÷Ô{Ÿ |òæHé ø±sYŒμ dü+düú˝À ñ<√´>±\T ø£*‡düTÔHêïeTì Ç+~sêÁø±+‹|ü<∏ä+ õ˝≤¢ C≤uŸ‡ y˚TH˚»sY sêCŸ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. m#ÓÃs¡¢˝Àì eTVæ≤fi≤ Á|ü>∑‹ πø+Á<ä+˝À ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î m+|æø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dü+düú düVü‰j·T ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT •e≈£îe÷sY, @d” $»j·TsêCŸ, ôV≤#YÄsY Á|ü‹ì~Û Á|üMDY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &çÁ^ ñrÔs¡Tí˝…’qyê]ì Áu≤+∫y˚TH˚»sY, ø£düºeTsY düØ«dt m–®≈£î´{°yé\T>± m+|æø£ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Áu≤+∫ y˚TH˚»s¡¢≈£î s¡÷. 10 y˚\T, ø£düºeTsY düØ«dt m–®≈£î´{°yé\≈£î s¡÷. 6 y˚\T y˚‘·q+ n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\T $»j·Tq>∑s¡+, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À¢ |üì#˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. m+|æø£\≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 76 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±>±, ◊<äT>∑Ts¡T Áu≤+#Y y˚TH˚»s¡T¢>±, 10 eT+~ ø£düºeTsY düØ«dt m–®≈£î´{°yé\T>± m+|æø£j·÷´s¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+~sêÁø±+‹|ü<∏ä+ ñbÕ~Û ø£\Œq n~Ûø±] kÕ«$THêj·TT&ÉT, m|”m+ s¡»˙, dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T düTcÕà, >öØX¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e]‡{° Áø°&ÜyÓTÆ<ëq+ n_Ûeè~ΔøÏ $q‹ Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): &Ü. _ÄsY n+uÒ<äÿsY $X¯«$<ë´\j·T+˝Àì Áø°&Ü yÓTÆ<ëHêìï n_Ûeè~Δ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ e]‡{° $<ë´s¡Tú\T ]õÁkÕºsY $.ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. Bìô|’ Äj·Tq düŒ+~dü÷Ô s¡÷. 68 y˚\‘√ 10 s√E˝À¢ n_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTHêïs¡T. Á>∑+<∏ë\j·T+˝À n<äq|ü⁄ >∑~ì @sêŒ≥T#˚kÕÔeTHêïs¡T. á HÓ\ 24e ‘˚B qT+∫ 27e ‘˚B es¡≈£L ÁøÏdüàdt ôd\e⁄\T, »qe] 12e ‘˚B qT+∫ 16e ‘˚B es¡≈£L dü+Áø±+‹ ôd\e⁄\T Á|üø£{Ï+#êeTHêïs¡T. &çÁ^ ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\T n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT ˝Ò≈£î+&Ü #Ó*¢+#ê*‡q |ò”E >∑&ÉTe⁄ X¯óÁø£yês¡+‘√H˚ eTT>∑TdüTq≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

ñ‘·Œ‘·TÔ\T ì*|æy˚j·÷\ì ªÄs¡_+<√μ≈£î H√{°düT\T Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): s¡Ddüú\+ eT+&É\+ ô|’&ç;ÛeTes¡+˝Àì ns¡_+<√ bòÕsêà |ü]ÁX¯eT˝À qe+ãs¡T 28e ‘˚Bq dü+uÛÑ$+∫q uÛ≤Ø ù|\T&ÉT <äècÕº´ |ü]ÁX¯eT˝ uÛÑÁ<ä‘ê $uÛ≤>∑+ ñ‘·Œ‘·TÔ\T ì*|æy˚j·÷\ì H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+~. |ü]ÁX¯eT˝À ª˝≤MT $&√Héμ ñ‘·Œ‹Ôì ‘·j·÷Ø #˚ùd u≤¢≈£î˝À »]–q ù|\T&ÉT≈£î Ç<ä›s¡T ø±]à≈£î\T eTè‹#Ó+<ä>±, ˇø£s¡T ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘·<äT|ü] Ä<˚XÊ\T e#˚Ães¡≈£î ñ‘·Œ‘·TÔ\T ì*|æ y˚j·÷\ì $XÊU|ü≥ï+ C≤sTT+{Ÿ N|òt ÇHé‡ô|ø£ºsY n|òt bòÕ´ø£ºØdt qT+∫ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ |ü]ÁX¯eT\ uÛÑÁ<ä‘ê~Ûø±] Á‹Hê<∏äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. |ü]ÁX¯eT˝À ª˝≤MT $&√Héμ ñ‘·Œ‹Ôì |üP]Ô>± ì*|æ y˚XÊeTì, |üP]Ô kÕúsTT nqTeT‘·T\T e#˚Ã+‘·es¡≈£î ñ‘·Œ‹Ô #˚j·TuÀeTì |ü]ÁX¯eT uÛÑÁ<ä‘ê |üs¡´y˚ø£åD≤~Ûø±] |ü+|ü‘Y¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

ªÄ+Á<Ûë ÄsêZìø˘‡μ #·s¡Ã\T $|òü\+ Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<Ûë ÄsêZìø˘‡ |ü]ÁX¯eT j·÷»e÷q´ Á|ü‹ì<ÛäT\T, ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ $XÊK|ü≥ï+ ø±]àø£ XÊK dü+j·TTø£Ô ø£$TwüqsY m<äT≥ »]–q #·s¡Ã\T $|òü\eTj·÷´sTT. #·s¡Ã˝À¢ j·÷»e÷q´ Á|ü‹ì<ÛäT\T sêeTø£èwüíyÓ÷wüíyÓ÷Vü≤Hé, >∑Ts¡TeT÷]Ô, ø±]àø£ dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T >√$+<äsêe⁄, ‘˚CÒX¯«s¡sêe⁄, n|üŒ\sêE, lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á HÓ\ 19e ‘˚Bq »]–q #·s¡Ã˝À¢ ‘=\–+∫q ø±]à≈£î\qT $<ÛäT˝À¢øÏ rdüT≈£î+{≤eTì »]–q e|üŒ+<ëìï neT\T#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ 20 ‘˚Bq ø±]à≈£î\T düyÓTà #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À »]–q #·s¡Ã\T $|òü\eTe«&É+‘√ á HÓ\ 29, 30e ‘˚B˝À¢ düyÓTà #˚kÕÔeTì dæ◊{°j·T÷ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù ‘˚CÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

md”‡, md”º uÛÑ÷ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T

◊πø|” õ˝≤¢ ˝≤´+&é y˚TH˚»sY dü÷s¡´Hêsêj·TD Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì 31 eT+&É˝≤˝À¢ì 1,310 ¬syÓq÷´ Á>±e÷˝À¢ md”‡, md”º ≈£î˝≤\ yêØ>± uÛÑ÷ düeTdü´\ dü]cÕÿsêìøÏ Ç+~sêÁø±+‹|ü<∏ä+, ¬syÓq÷´ XÊK\ düeTq«j·T+‘√ Á|ü‘˚´ø£ düπs« ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Ç+~sêÁø±+‹|ü<∏ä+ õ˝≤¢ ˝≤´+&é y˚TH˚»sY dü÷s¡´Hêsêj·TD nHêïs¡T. m#ÓÃs¡¢˝Àì eTVæ≤fi≤ Á|ü>∑‹ πø+Á<ä+˝À Äj·Tq |”y√|” d”@\T, $˝ÒCŸ bÕsTT+{Ÿ |üs¡‡q¢≈£î ¬s+&ÉTs√E\ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 24e ‘˚B qT+∫ e#˚à HÓ\ 2e ‘˚B es¡≈£L Á>±e÷˝À¢ Á|ü‹ Ç+{Ïø° yÓ[¢ düπs« ìs¡«Væ≤+∫ \_›<ës¡T\ düeTdü´\qT qyÓ÷<äT #˚dæ yê] qT+∫ Ä<Ûës¡ Á<ÛäTe|üÁ‘ê\T ùdø£]kÕÔeTHêïs¡T. M{Ïì kÕúìø£ Á>±yÓTÆø£´ dü+|òü÷\ qT+∫ eT+&É\ düyÓTÆø£´\≈£î rdüTø=∫à e#˚à »qe] 7e ‘˚Bq dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤•˝≤›s¡T ø±sê´\j·÷ìøÏ |òæsê´<äT\T n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. M{Ïô|’ »qe] 18e ‘˚B qT+∫ Á>±e÷˝À¢ Á>±eTdüuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫ düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì $e]+#ês¡T. >∑‘·+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ &ç-|ü{≤º uÛÑ÷eTT\T πø{≤sTT+∫ bÕdüT |ü⁄düÔø±\T Çe«ø£b˛e&É+, düú\+ #·÷|æ+#·ø£b˛e≥+ e+{Ï düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düπs«j·TsY qMHé≈£îe÷sY Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á-ùde˝À z≥sY >∑T]Ô+|ü⁄ &É÷|梬ø{Ÿ ø±s¡T¶\T

lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):á-ùdyê πø+Á<ë˝À¢ z≥sY >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\ &É÷|梬ø{Ÿ ø±s¡T¶\qT C≤Ø #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ nHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ m*dæ|ü⁄s¡+ <ä>∑Zs¡˝À >∑\ ¬s’‘·T ãC≤s¡T e<ä› ñqï á -ùdyê πø+Á<ä+˝À z≥sY >∑T]Ô+|ü⁄ &É÷|梬ø{Ÿ ø±s¡T¶\C≤Øì Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À rdüT≈£îqï ø±s¡T¶\T u≤>± bÕ&Ó’b˛e&É+, ˝Ò<ë ∫ì–b˛e&É+ »]–‘˚ yê{ÏøÏ ã<äT\T ø=‘·Ôø±s¡T¶\qT á-ùdyê πø+Á<ë˝À¢ |ü~ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+∫ bı+<äe#·TÃqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY l<˚$ nH˚ z≥sY &É÷|梬ø{Ÿ ø±s¡T¶\T ø£+|üP´≥sY˝À $esê\T bı+<äT|ü]∫ Á|òæ+{Ÿ rdæ n+<äCÒXÊs¡T. z≥sY >∑T]Ô+|ü⁄ &É÷|梬ø{Ÿ ø±s¡T¶\ C≤Ø kÂø£sê´ìï |ü≥ºD+˝À >∑\ ◊<äT πø+Á<ë˝À¢qT z≥s¡T¢ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃqHêïs¡T.


Á|ü»\+<äs¡÷ düyÓTÆø£´+>± sêC≤´+>∑ ã<äΔ+>± ñ+&Ü* ø£s¡÷ï\, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì »j·Tl ¨≥˝Ÿ˝À ø£eT÷´q˝Ÿ Vü≤s√àìô|’q ˇø£ÿs√E dü<ädüT‡ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç®, ôdÁø£≥Ø Ä~Hêsêj·TD, Ç+»˙sY ndüZsY n© , d”zM@ C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø düj·T´<é |òüE˙ïcÕ, •X¯ódü+πøåeT ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY EuÒ<ëuÒ>∑+, d”ìj·TsY n&É«πø{Ÿ Hê>∑\øÏÎ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. d”zM@ düuÛÑT´\T, mdtmdt{°, mHéJy√ Ä+»H˚j·TT\T düe÷y˚X¯+ jÓTTø£ÿ eTTK´ ñ<˚›X¯´+ >∑T]+∫ $e]+#·&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq Ä~Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü»\+<äs¡÷ düyÓTÆø£´+>±, sêC≤´+>∑ ã<ä›+>± ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. n|üŒî&˚ <˚X¯+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T yê{Ï*¢ Á|ü»\<äs¡÷ πøåeT+>± ñ+{≤s¡Hêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ≈£î˝≤\≈£î nr‘·+>± ñ+fÒ <˚X¯+ n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+<äHêïs¡T. ˇø=ÿø£ÿ ≈£î˝≤ìøÏ ˇø£ dæ$˝Ÿø√&é ø±≈£î+&Ü n+<ä]ø° ˇπø dæ$˝Ÿ ø√&é ñ+fÒ u≤>∑T+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ n+<ä]ø° ˇπø dæ$˝Ÿ ø√&é ñ+fÒ ø=+<ä]øÏ q#·Ã<äì ≈£L&Ü ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTπø sêC≤´+>∑+˝À ñqï #·{≤º\T #·{≤º\T>±H˚ ñHêïsTT. Á|ü»\≈£î n$ @e÷Á‘·+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É≥+˝Ò<äHêïs¡T. eT‘ê\T mìï ñHêï <˚e⁄&ÉT ˇø£ÿ&˚ nì #ÓbÕŒs¡T. Ä <Ó’e X¯øÏÔøÏ n+<äs¡÷ u≤<ÛäT´\T nsTTq|üŒî&ÉT düe÷»+ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+≥T+<äì

‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> d”ìj·TsY n&É«πø{Ÿ Hê>∑\øÏÎ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq<˚X¯+˝À mH√ï nsê#·ø£ X¯≈£îÔ\T Á|ü»\ n_Ûeè~Δì <Óã“rdüTÔHêïj·Tì yê{Ïì düeT÷\+>± HêX¯q+ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î »]–q dü+|òüT≥q\T >√Á<ë+ #·s¡´, ˇ]kÕ‡ sêÁwüº+˝À »]–q nsê#·ø±\T >∑T]+∫ ≈£î¢|üÔ+>± $e]+Ä#·s¡T. n˝≤π> eTqTwüß\qT #·+ù|j·T&É+ e÷qTø=ì yê] n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T |ü&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ m˙®y√\T ñqï #√≥ nsê»ø£ X¯≈£îÔ\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì m˙®y√\ düVü‰j·T+˝À nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\T n_Ûeè~Δ ne⁄‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q eTq õ˝≤¢˝Àì m˙®y√\+<äs¡÷ bÕ≥T|ü&ç õ˝≤¢ n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Ád”Ô, •X¯ódü+πøåeTXÊK ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY EuÒ<ëuÒ>∑+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì Ä<√ì |ü≥ºD+˝À »]–q #·s¡´ >∑T]+∫ $e]+#·&É+ »]–+~. n+‘˚ø±ø£ n˝≤+{Ï düeTj·T+˝À Á|ü»\T |ü&ÉT‘·Tqï Çã“+<äT\T, nedüú\T >∑T]+∫ $e]+#·&É+ »]–+~. Bìø£+‘·{ÏøÏ mes¡T u≤<ÛäT´˝À |üP]Ô>± $e]+∫, Ç˝≤+{Ï$ »s¡T>∑≈£î+&Ü m˙®y√\T #·÷&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=yÓTdüuÛÑT´\T düsê›sYu≤wü, nÁãVü≤+, sê<Ûä, K*˝ÒeTT˝≤¢, ‘·~‘·s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

õ˝≤¢qT Äs√>∑´ ≈£L&É*>± n~Ûø±s¡T\T r]Ã~<ë›*

ø£ ˝ … ø £ º s Y Vü ≤ s¡ ¸ e s¡ ú H é dü ÷ #· q ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À düT|ü]bÕ\q n+~+#·&É+‘√bÕ≥T bÕs¡<ä s¡Ùø£+>± e´eVü≤]+#ê\ì, nHês√>∑´ |ü]dæú‘·T\qT bÕs¡<√* Äs√>∑´ ≈£L&Éfi¯ófl>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Ç+#ê]® ø£˝…ø£ºsY ¬ø.Vü≤s¡¸es¡úHé ñ<√“¤~Û+#ês¡T.X¯ó Áø£yês¡+ kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ìC≤e÷u≤<é &ç$»Hé Á>±eT |ü+#êsTTr\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq ¬s+&ÉT s√E\ •ø£åD≤ •_sêìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæq nq+‘·s¡+ •ø£åD≤ •_sêìøÏ Vü‰»¬s’q Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T \qT<˚›•+∫ ÁbÕs¡+ uÛÀ|üHê´dü+ Ç#êÃs¡T.|ü+#êsTTr Á|ü»\T #Ó*¢+∫q Á|ü‹ ô|’kÕ ìã<䛑·‘√, ìC≤sTTr‘√ yê] nuÛÑT´qï‹øÏ ñ|üjÓ÷ >∑|ü&ÉT ‘·T+<äH˚ $XÊ«kÕìï ø£*Œ+#·T≥≈£î, Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À düT|ü]bÕ\q n+~+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ Hêïs¡T.#˚|üfÒº Á|ü‹ |üì˝Àq÷ bÕs¡<äs¡Ùø£+>± e´eVü≤]+#ê\ì, Á>±eT düuÛÑ\qT |ü{Ïwüº|üs¡#·&ÜìøÏ rdüTø√e\dæq #·s¡´\≈£î á •ø£åD≤ •_sê\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T.á dü+düú\≈£î Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T>± ìj·T$T+|üã&çq $$<Ûä XÊK\≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T mH√ï

ñ∫‘·+>± |üX¯óÅ>±dü+ |ü+|æD° >√kÕŒ&ÉT &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): >√kÕŒ&ÉT eT+&É\+˝Àì Bã>∑T+≥¢ Å>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ |üX¯óyÓ’<ä´~ø±] &Ü.lìyê düT\¬s&ç¶ Ä<Ûä´s¡´+˝À ñ∫‘· |üX¯óÅ>±dü |ü+|æD° ø±s¡´Åø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.|üX¯ó dü+es¡›ø£ XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’s¡ø£ºsY &Ü.yÓ+ø£≥s¡eTD Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î áø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTU´n ‹<∏äT\T>± |æ.|æ.Hê–¬s&ç¶,Äfi¯fl>∑&ɶ e÷¬sÿ&é j·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé u≤*¬s&ç¶,õ˝≤¢ &ç|üP´{Ï &Ó’s¡ø£ºsY &Ü.•eÁ|ükÕ<é,Äfi¯fl>∑&ɶ &ç$»Hé &Ó’s¡ø£ºsY &Ü.ø=+&ܬs&ç¶,|üX¯óyÓ’<ä´~ø±s¡T\T &Ü.lìyêdü¬s&ç¶,&Ü.øÏc˛sY≈£îe÷sY¬s&ç¶,bÕ˝§ZHêï s¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ ø£s¡÷ï\Tõ˝≤¢˝À |üX¯óÅ>±dü+ ø=s¡‘ ·e⁄qï |ü˝…¢\qT >∑T]Ô+∫ Ĭs’‘·T\≈£î,>√kÕŒ&ÉT eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ ¬s’‘·T\qT+∫ ñ∫‘·+>± e]>∑&ç¶ ùdø£]+∫ Çe«&É+ »s¡T>∑T ‘·T+~ .¬s’‘·T\T eTT+<äT≈£î e∫à ‘·eTb˛˝≤˝À¢ì >∑&ç¶ì nqedüs¡+>± ø±\Ã≈£î+&Ü Ä>∑&ɶì ø£s¡Te ⁄ÁbÕ+‘ê˝À¢ì eTT>∑Jyê\≈£î ñ∫‘·+>± Ç∫à düVü‰j·T|ü&Ée\dæ+~>± ¬s’‘·T\≈£î |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T.ás√E 2˝≤Ø\T, 3Å{≤ø£ºs¡¢ >∑&ç¶ì ø√&ÉTeT÷s¡T eT+&É\+˝Àì n*q >∑sY,bÕ´ |æ*eT+&É\+˝Àì n*uÛ≤>¥ Å>±eT¬s ’‘·T\≈£î ñ∫‘·+>± |üX¯óÅ>±dü+ n+~+#ês¡T. ¬s’‘·T\T ñ∫‘·+>± |üX¯óÅ>±kÕìï Çyê«\ qT≈£î+fÒ |üX¯ódü+es¡›ø£ XÊK n~Ûø±s¡T\øÏ ‘Ó*j·T |üs¡#ê\ì &Ü.•eÁ|ükÕ<é ø=sês¡T. dü+Á|ü~+#· e\dæq bò˛Hé HÓ+ãs¡T¢ 998 9997173 ` 8790997535 ≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì ø√sês¡T.á ø±s¡´ Åø£eT+˝À |üX¯ódü+es¡›ø£ XÊK dæã“+~ s¡+ >∑j·T´ ,düT<Ûë ø£sY,∫qïu≤ãT,s¡+>±,eTTs¡[, ¬s’‘·T\T bÕ˝§Z Hêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\≈£î #˚j·TT‘·

ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T |ü+#êsTT‹ ø±sê´\j·T Äes¡D˝À sêj·T\d”eT $ø£˝≤ +>∑T\ ùdyêd ü$T‹ yês¡T X¯óÁø£yês¡+ 100 eT+~ $ø£˝≤ +>∑T\øÏ <äTdüTÔ\T |ü+|æD° #˚kÕs¡T.Á|ü‹ dü+e ‘·‡s¡+ áùdyê dü$T‹ ‘·s¡|ü⁄q $ø£˝≤+>∑T\øÏ ùdyêø± s¡´Åø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔ+{≤eTì sêj·T\ d”eT $ø£˝≤+>∑T\ ùdyêdü$T‹ n<Ûä´ ≈£åî&ÉT u≤\düT ã“j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´ Åø£eT+˝À m+.|æ. &ç.z.<˚düT yÓ+ø£≥sê $T¬s&ç¶, m+. ÄsY.z. dü«s¡÷|òt≈£îe÷sY,dü$T‹ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT dü+Je sêj·TT&ÉT bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·≥º|üs¡yÓTÆq n+XÊ\qT ‘Ó\TdüTø√e\dæq nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.yê] X¯øÏÔ kÕeTsêú´\qT ô|+bı+~ +#·Tø√e&ÜìøÏ á •ø£åD m+‘√ ñ|üjÓ÷> ∑|ü&ÉT‘·T+ <äHêïs¡T. Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À Á‘ê>∑T˙s¡T, bÕ]X¯ó<ä´eTT, Á|üC≤s√>∑´eTT, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, eTTs¡T>∑T ø±\Te\T, M~Û BbÕ\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› #·÷bÕ\Hêïs¡T.yê‘êes¡D |ü]dæú ‘·T\ø£qT>∑TD+>± $düÔ]+#˚ nHês√>∑´ ùV≤‘·Te⁄\qT eTT+<äT>±H˚ |üdæ>∑{Ϻ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.e#˚à y˚dü$ì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Á‘ê>∑T˙s¡T düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚düTø√ yê\Hêïs¡T.Á>±eT |ü+#êsTTr\ |ü]~Û˝À edü÷\T #˚ùd ì<ÛäT\‘√bÕ≥T πø+Á<ä`sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T $&ÉT<ä\ #˚ùd ì<ÛäT\qT ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥÷ nHês√>∑´ düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü Á|ü»\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ≈£î+&Ü ‘·eT≈£î eè‹Ô|üs¡+>± m<äTs¡j˚T´ düeTdü´\qT n~Û>∑$T+#ê\ì ñ<√“¤~Û+#ês¡Tq.ù|<ä Á|ü»\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Ä<ëj·T eqs¡T\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì n_Ûeè~›ì #·÷|æ+#ê \Hêïs¡T.y˚dü$˝À ˙{Ï m<ä›&çì m<äTs=ÿe&ÜìøÏ Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê <ë«sê 2.81 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æ+#êeTHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À

n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Áosê+¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü‘˚´ ø±~Ûø±s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+∫ düeTdü´\T‘Ó\TdüTø=ì ‘·ø£åD+ düŒ+~+ #ê\ Hêïs¡T.Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ]X¯ó<ä´ |üqT\T »]π>˝≤ #·÷&Ü \Hêï s¡T.‘·|üŒìdü]>± »qq, eTs¡D≤\, $yêVü‰\ $esê\≈£î qyÓ÷<äT #˚dæ ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢≈£î |ü+|æ+#ê\Hêïs¡T.Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡D≤\T, $<ë´ dü+ã+<Ûä, ô|q¸Hé, $<˚o Á|üj·÷D≤\T, bÕdtb˛s¡Tº ‘·~‘·s¡ n+XÊ\≈£î M{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· ô|]–q+<äTq dü‘·«s¡ qyÓ÷<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.ìπs›•+∫q Á|üø±s¡+ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü dü+e‘·‡s¡+˝À 4kÕs¡T¢ Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤ +#ê\Hêïs¡T. eT˝Ò]j·÷, n+≥T yê´<ÛäT\T k˛ø£≈£î+&Ü #·÷&Ü \ì, yê´~ÛÁ>∑düTÔ\≈£î ∫øÏ‘·‡\T #˚sTT+#ê\ì ‘Ó* bÕs¡T.¬s’‘·T\‘√ e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\qT düeTq«j·T |üs¡∫ y˚T\T s¡ø£|ü⁄ $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T |ü+|æD°‘√ n~Ûø£ ~>∑Tã&çøÏ ¬s’‘·T\qT Áb˛‘·‡ Væ≤+#ê\Hêïs¡T.á •_sêìøÏ õ.|æ.dæÇy√ ø£ècÕí¬s&ç¶, õ˝≤¢ |ü+#êsTTr n~Ûø±] düTπswtu≤ãT, õ˝≤¢ •ø£åD n~Ûø±] #Óqïj·T´, {Ïz{Ï/e÷≈£L¢sY m+|æ&çy√ n+»H˚j·TT\T, m+|æ&çz\T, Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

‘Ó\+>±D Á<√VüQ\ ~wæºu§eTà <ä>∑Δ+ \ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~):&çôd+ãsY 23q ìs¡düq ~q+>± bÕ{Ï+#ê\qï CÒ@dæ |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î Á|ü>∑‹o\ Á|üC≤kÕ«eT´ $<ë´]ú dü+|òüT+(|æ&çmdtj·TT) Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ó\+>±D≈£î Á<√Vü≤+ #˚düTÔqï j·T÷|æ@ #Ó’s¡àHé k˛ìj·÷>±+BÛ, Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥, ôVA+eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ô|’ bò˛{À ô|ò¢ø˘‡\qT <äVü≤q+ #˚j·T&É+, sêkÕÔs√ø√ #˚j·T&É+(q>∑s¡+˝Àì ãkÕº+&é e<ä›) »]–+~.á dü+<äs¡“+>± |æ&çmdtj·TT õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T m+.düT<Ûëø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\, $<ë´s¡Tú\ b˛sê≥+‘√ ~–e∫Ãq πø+Á<ä+ &çôd+ãsY 9q ‘Ó\+>±D Á|üø£≥q #˚dæ+<äì, <ë+‘√ Á|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔq dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+&É>±H˚, d”e÷+Á<Ûä Á|ü‹ì<ÛäT\T, ô|≥Tºã &ç<ës¡T\ ˝≤;sTT+>¥\≈£î ˝§+–q πø+Á<ä+ ‹]– &çôd+ãsY 23q ‘Ó\+ >±D sêÁcÕºìï @s¡Œ]#˚ neø±X¯+ Ç|ü&˚ ˝Ò<äì, ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsK Á|üø£≥q #˚dæ+<äì ‘·<ë«sê &çôd+ãsY 23q ‘Ó\+>±D Á<√Vü‰ìøÏ bÕ\Œ&ç+<äì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï <äTj·T´ã{≤ºs¡T.q÷s¡Tø√≥¢ Á|ü»\ kÕøÏå>± ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+∫q πø+Á<ä+, ‹]– yÓq≈£îÿ rdüTø√e&É+ n‘·´+‘·˙#·eTì Äs√|æ+#ês¡T, ø£MT{°\T, #·s¡Ã\T, düeTq«j·T+ e+{Ï #·s¡´\‘√ πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D

sêÁwüº &çe÷+&ÉTqT nDÏ∫y˚ùd ≈£îÁ≥# ˚düTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T.‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ‘·|üŒ eTs√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ˝Ò<äì, ˇø£y˚fi¯ bÕ´πøJ\ ù|s¡T‘√ πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ≈£îj·TT≈£îÔ\T |üìï‘˚ ‘·–q |òü*‘·+ nqTuÛÑ$+#ê*‡ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.kÕqT≈£L\ yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ç‘˚ ‘Ó\+>±D Á|üø£≥q #˚kÕÔeTì #Ó|æŒq j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|ü&Ó+<äT≈£î eTÚq+>± ñ+<√ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T.k˛ìj·÷>±+BÛ, eTH√àVü≤Hé, ∫<ä+ãs¡+\T ‘Ó\+>±D Á|üø£≥qqT #˚dæ ‘·|æŒ+#·Tø√H˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì Ç~ j·T÷|æo@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ qwüº+ #˚düTÔ+<äì ‘Ó\TdüTø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D Á|ü»\, $<ë´s¡Tú\, ñ<√´>∑T\, ø±]àø£, ÁXÊ$Tø£, y˚T<Ûëe⁄\ Á|üC≤kÕ«<äT´ ø√s¡¬ø’q ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á sêkÕÔs√ø√, bò˛{Àô|ò¢ø˘‡ <äVü≤q+ ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù Á|ü>∑‹, mdt.ø±s¡´<ä]Ù ø£\Œq, q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T nãT“, mdt,Á|üXÊ+‘Y, m+.Á|üXÊ+‘Y, ùd«#·Ã, s√C≤, s¡õ‘·, sêDÏ, X‚«‘·, uÛÑ»s¡+>¥, kÕsTT‘˚», uÛ≤s¡‘Y, s¡y˚Twt, Á|üMDY, dü+<Ûä´, dü+^‘·, Á|æj·÷+ø£, CÀ´‹, ÁXÊeDÏ, düè»q, düT˙‘Y, ~H˚wt, ∫{Ϻu≤ãT, düTC≤‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ düπs« |üqT\T y˚>∑e+‘·+ #˚j·T+&ç n~Ûø±s¡T\≈£î ø£$TwüqsY dü‘·´Hêsêj·TD Ä<˚X¯+

ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):õ˝≤¢˝À uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ düπs«≈£î dü+ã+~Û+∫q |üqT˝À¢ Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü e÷]à 31 ø£˝≤¢ |üP]Ô #˚j·÷\ì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT sêÁwüº uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ ø£MTwüqsY ¬ø.$.dü‘·´Hêsêj·TD Ä<˚•+#ês¡T.X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Á|ü>∑‹uÛÑeHé˝À õ˝≤¢˝À q&ÉTdüTÔqï uÛÑ÷ uÛ≤s¡‹ ùd«≈£î dü+ã+~Û+∫q |üqT\ô|’ @sêŒ≥T #˚dæq düMTø£å düe÷y˚XÊìøÏ ø£MTwüqsY eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À uÛÑ÷ uÛ≤s¡‹ düπs« 2005 dü+e‘·‡s¡+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì, Ç~ ˇø£ ô|ò’˝Ò{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+>± eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó¢‘·T+<äHêïs¡T.<äX¯\ yêØ>± q&ÉTdüTÔqï düπs«˝À eTTK´+>± ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ u≤<Ûä´‘·j·T÷‘·+>± |üì#˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.qe+ãsY 10q dædæm˝Ÿm n~Ûø±] ø±e÷¬s&ç¶øÏ e∫à uÛÑ÷uÛ≤s¡‹øÏ dü+ã+~Û+∫ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫q $wüj·T+ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚qì nHêïs¡T.ˇø£ j·÷ø£åHé bÕ¢Hé Á|üø±s¡+ á düπs«qT #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì, Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü ø±s¡´Áø£e÷ìï q&ç|æ+#ê\Hêïs¡T.düπs« uÛ≤>∑+ ¬s+&ÉT $uÛ≤>±\T>± ñ+≥T+<äì, n+<äT˝À f…Æ|æ+>¥, ÄsYzÄsY #·≥º+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.ÄsYzÄsY

#·≥º+ <ë«sê ]õÁùdºwüHé K∫Ñ·+>± #˚j·÷\Hêïs¡T.á #·{≤º\qT ñ|üjÓ÷–+∫ düπs« |üqT\T ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T.õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïπø 9(2) H√{°düT\T n+<ä]ø° Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T.Ç+<äT˝À 600 n|æŒ˝Ÿ‡ e÷Á‘·y˚T e#êÃj·Tì, M{Ïì ≈£L&É ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T.Á>±e÷˝Àÿa* yÓ[flq|ü&ÉT uÛÑ÷$TøÏ dü+ã+~Û+∫q bÕ‘·, ø=‘·Ô düπs«q+ãs¡T¢ @ $<Ûä+>± ñHêïjÓ÷ dü]#·÷&Ü\Hêïs¡T.n˝≤π> dü+ã+~Û‘· e´øÏÔøÏ e÷´|t <ë«sê m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T.uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢ kÕúsTT˝À 25 XÊU≤˝À¢ dædæm˝Ÿm düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·≥+ »]–+<äHêïs¡T.õ˝≤¢˝À ñqï düπs«j·Ts¡¢≈£î, ◊¬ø|æøÏ dü+ã+~Û+∫q düπs«j·Ts¡T¢≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ô|’q ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Ç+#ê]® ø£˝…ø£ºsYqT dü÷∫+#ês¡T.nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ Ç+#ê]® ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düπs« #˚ùd≥|ü&ÉT nø£ÿ&Éø£ÿ&É düeTdü´\T ‘·˝Ò‹Ôq Ø düπs« Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.ìπs›•+∫q Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ ñqï $ÄsYy√\ <ë«sê düπs«qT |üP]Ô #˚sTT+#ê\Hêïs¡T.õ˝≤¢˝À uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ düπs« u≤>±H˚ q&ÉTdüTÔ+<äì, ø=ìï Á>±e÷˝À¢ e÷Á‘·+ nø£ÿ&Éø£ÿ&É bÕ‘· ]ø±s¡T¶\ e\¢ düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïj·THêïs¡T.∫qï ∫qï dües¡D\T #˚düT≈£î+≥÷ Ç~ ˇø£ ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yéø£±s¡´Áø£eT+>± Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄˝À>± düπs« |üqT\qT |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.10 s√E˝À¢ ◊¬ø|æ, düπs«j·Ts¡¢≈£î ne>±Vü≤q •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑ÷ uÛ≤s¡‹ C…&ç $sƒ¡˝Ÿ , n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Áosê+¬s&ç¶, &çÄsYz »>∑BX¯«sê#ê], ÄsYC…&ç uÛ≤düÿsY, õ˝≤¢ uÛÑ÷ uÛ≤s¡‹ n~Ûø±] dürwt≈£îe÷sY, ‹yêØ, ÄsY&çz\T Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, dürwt#·+Á<ä, sê+u≤ãT, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, düπs«j·Ts¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\+‘ê XÊ+‹ kÕeTs¡dü´+‘√ yÓT\>±*:ÇHé#ê]® ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé

ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):Á|ü»\+‘ê XÊ+‹ kÕeTs¡dü´+, kÂÁuÛ≤‘·è‘·«+, <˚X¯ düyÓTÆK´‘·≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì, ˇø£] $XÊ«kÕ\qT eTs=ø£s¡T >ös¡$+#·Tø√yê\ì Ç+#ê]® õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ¬ø.Vü≤s¡¸es¡ú |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ Á|ü>∑‹ uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ÁøÏdüàdt |ü+&ÉT>∑qT |ü⁄düÿ]+#·Tø=ì ôV’≤{° ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ mdt|æ‘√ ø£*dæ eTTø£´ n‹~∏>±

Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yê] yê] eT‘· $XÊ«kÕ\≈£î, qeTàø±\≈£î nqT>∑T D+>± ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤ +#·T≈£î+≥÷, eTs=ø£] $XÊ« kÕqT, qeTàø±\qT >ös¡$+ ∫q |ü&˚ <˚X¯ kÂuÛ≤>∑´+ $\dæ \T¢‘·T+<äHêïs¡T.Äj·÷ eT‘ê #êsê\ø£qT>∑TD+>± XÊ+‹j·TT‘· Jeq+ kÕ–+#·&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ#˚j·÷\ Hêïs¡T. _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘·«+>± <˚X¯ Á|ü»\T ø£*dæ yÓT*dæ J$düTÔ Hêïs¡ì, á kÕ+Á|ü<ëj·÷ìï ø=qkÕ–+#·e\dæq nedüs¡eTTqï<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.e´øÏÔ>∑‘· n_ÛÁbÕj·÷\≈£î eTT+<äT <˚X¯ düyÓTÆK´‘·, düeTuÛ≤yêìï Ä#·]+#·&É+ Á|ü‹ ˇø£ÿ] ø£s¡Ôe´eTHêïs¡T.õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·s¡|ü⁄q yÓTÆHê]{°\≈£î Çã“+<äT\T sê≈£î+&Ü #·÷kÕÔe THêïs¡T.eT‘· $XÊ«kÕ\≈£î Ä≥+ø£+ ø£*–ùdÔ #·≥º|üs¡+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.õ˝≤¢ mdt|æ sêeTø£èwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Áø°düTÔ ‘êqT bÕ{Ï+∫ Ç‘·s¡T\≈£î uÀ~Û+#ês¡ì, Ç‘·s¡T\≈£î Vü‰ì

#˚j·Tìyêπs ndü˝…’q Á¬ø’düÔe⁄\ì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü|ü+#·+˝À XÊ+‹ $\dæ*¢‘˚H˚ Á|ü»\T düTK dü+‘√cÕ\‘√ J$kÕÔs¡ì, Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ eT+∫ Á|ües¡ÔqqT, ñqï‘· uÛ≤yê\qT Ä\es¡TÃø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.Á|ü|ü+#·+ HêHê{Ïø° H˚s¡ |üP]‘· yê‘êes¡D+ dü+‘·]+#·T≈£î+{À+<äì, Ç~ eT+∫ |ü]D≤eT+ ø±<äì, Bìì ìyê]+#·&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·eTe+‘·T>± ø£èwæ #˚j·Te\dæq nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Áosê+¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eTq~ ˝ÖøÏø£ <˚X¯eTì, _Ûqï ≈£î˝≤\T, eT‘ê\‘√ ô|qTy˚düT≈£îqï Á|ü»\T ◊ø£eT‘·´+>± J$düT ÔHêïs¡ Hêïs¡T.m≥Te+{Ï $eø£å ˝Ò≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ nìï esêZ\yê]øÏ |ü\T |ü<∏äø±\T neT\T #˚düTÔqï<äì, M{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T._Ûqï‘·«+˝À @ø£‘·«+>± J$ düTÔqï Á|ü»\T Äj·÷ eT‘· dü+ã+<Ûä |ü+&ÉT>∑\˝À ˇø£]ø=ø£s¡T X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T #Ó|ü≈£î+≥THêïeTHêïs¡T.‘·s¡ ‘·eT uÒ<Ûë\T eTs¡∫ eT‘· kÕeTs¡kÕ´ìï ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷ <˚XÊ_Ûeè~›˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsYz »>∑BX¯«sê#ê], õ˝≤¢ n\Œdü+U≤´ø£ dü+πøåeT n~Ûø±] düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶, yÓTÆHê]{° ø±s=ŒπswüHé Ç&ç dü©+bÕcÕ, bòÕdüºs¡¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, dæmdt◊ bòÕdüºsY ÁøÏdæºj·THé Á|ü»\T, 15 bÕsTT+≥¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7

ôV’≤<äsêu≤<é

myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ~wæºu§eTà <ä>∑Δ+ u≤qT‡yê&É,&çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ˝À X¯óÅø£yês¡+ u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Å|üuÛÑT‘·«+ ~wæº u§eTàqT ‘Ó\+>±D $yÓ÷#·q ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Å|ü‘˚´ø£ sêÅwüº+ ø√dü+ m+‘√ eT+~ j·TTe≈£î\T ÅbÕD ‘ê´>∑+ #˚dæHê j·T÷|æm Å|üuÛÑT‘·«+ @e÷Å‘·+ düŒ+~+#·≈£î+&Ü ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢>± e´eVü‰]+#·&É+ô|’ Äj·Tq ÄÅ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê j·T÷|æm Å|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Å|ü‘˚´ø£ sêÅcÕºìï Å|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ Å|ü»\ ÄÅ>∑Vü‰ìøÏ >∑T] ø±yê*‡ edüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Å|ü‘˚´ø£ sêÅwüº+ ø√dü+ ∫Hêï ô|<ë› eTTdü* eTT‘·ø£ nìï esêZ\ Å|ü»\T ñ<ä´$T+∫Hê Å|üuÛÑT‘·«+ @e÷Å‘·+ düŒ+~+#·≈£î+&Ü ñ+&É&É+ XÀ#·˙j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À n+õ¬s&ç¶, ms¡«\ ø£ècÕí¬s&ç¶, »+>∑+ >∑+>±<ÛäsY, mC≤CŸ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

‘·u≤qT‡yê&É Vü≤o˝≤› s Y ø±sê´\j· T + eTT+<ä T yÓ ’ m dt Ä sY bÕغ <Û ä s êï ,&çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT X¯óÅø£yês¡+ ¬s’‘·T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Ŭ>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $q‹ |üÅ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Ŭ>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ sêÅwüº yê´|üÔ+>± Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì yÓ’mdtÄsY bÕغ Hêj·T≈£î\T ¬s’‘·T\ düeTdü´\ô|’ dü‘·«s¡ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì, ¬s’‘·T\≈£î dü¬s’q –≥Tºu≤≥ <Ûäs¡ ø£*Œ+#·&É+‘√ bÕ≥T qwüº |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Ŭ>dt bÕ]º eT+&É\ ø£˙«qsY dü÷s¡´ C…yéT‡, |ü≥ºD ø£˙«qsY nJ+, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± nj·T´|üŒ eT+&É\ |ü&ç|üP» u≤qT‡yê&É,(_#·Tÿ+<ä) &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï Äes¡D˝À >∑Ts¡Tyês¡+ |òüTq+>± nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T eT+&É\ |üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ñ<äj·T+ HÓsTT´ n_Ûùwø£+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Åø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Åø£e÷ìï ô|<ä› m‘·TÔq #˚|ü{≤ºs¡T. kÕj·T+Å‘·+ n_Ûùwø£+, |ü+#êeTè‘ê_Ûùwø£+, |ü&ç|üP», uÛÑ»q ø±s¡´Åø£e÷\T uÛÑ≈£îÔ\qT m+‘√ Äø£]Ù+#êsTT. á ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ eT+&É\+˝Àì Å|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì nj·T´|üŒ kÕ«$T ø£è|ü≈£î bÕÅ‘·T\j·÷´s¡T. |ü&ç|üP»˝À uÛ≤>∑+>± sêÅ‹ ìs¡«Væ≤+∫q uÛÑ»q ø±s¡´Åø£e÷\T #·÷|üs¡T\qT m+‘√ Äø£]Ù+#êsTT. á ø±s¡´Åø£eT+˝À eT+&É\+˝Àì nj·T´|üŒ kÕ«eTT\‘√ bÕ≥T #·T≥Tº |üø£ÿ\ eT+&É˝≤\ kÕ«eTT\T, >∑Ts¡T kÕ«eTT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôdŒwü˝Ÿ Ä&ç{Ÿ dæã“+~ì ìs¡“+~Û+∫q Á>±eTdüTú\T u≤qT‡yê&É,(_#·Tÿ+<ä) &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì |ü⁄\ÿ˝Ÿ Å>±eT+˝À X¯ó Åø£yês¡+ ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT\ô|’ Ä&ç{Ÿ≈£î yÓ[flq ôdŒwü˝Ÿ dæã“+~ì Å>±eTdüTú\T ìs¡“+~Û+#ês¡T. ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï neø£‘·eø£\ô|’ Å|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫q ôdŒwü˝Ÿ Ä&ç{Ÿ dæã“+~ |ü⁄\ÿ˝Ÿ Å>±eT ñbÕ~Û |üqT\T Ä&ç{Ÿ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ yÓfi¯fl>±, Å>±eTdüTú\T yê]ì n&ÉT¶ø√ì ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï neø£‘·eø£\qT m‘·TÔ #·÷|ü&É+ ˝Ò<ä+≥÷ yê]ì ìs¡“+~Û+#ês¡T.

ôd˝Ÿbò˛Hé\ |ü+|æD° |æ≥¢+,&çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):|æ≥¢+ ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T+˝À Å>±eT dü+|òü÷\≈£î 28 ôd˝Ÿbò˛Hé\T |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ mdæz e÷s¡T‹ ‘Ó*bÕs¡T. á ôd˝Ÿbò˛Hé\ <ë«sê Å>±eT dü+|òü÷\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ÇqT‡¬sqT‡\T, lì~Û |ü<∏äø±\T á $<Ûä+>± $ìjÓ÷–+#·Tø√yê˝À á ôd˝Ÿbò˛Hé\˝À &Ü{≤ ñ+≥T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. 2001.02 dü+e‘·‡s¡+˝Àì Å>∑÷|ü⁄\˝À d”ìj·÷]º ñqï Å>∑÷|ü⁄\≈£î B|ü+ ø£HÓø£åHé\T á ôd˝Ÿbò˛Hé <ë«sê >∑T]Ô+∫ yê]øÏ |ü+|æD°#˚kÕÔeTHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü dü+|òüT+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Å|ür ø±s¡´Åø£eT+ &Ü{≤qT ôd˝Ÿbò˛Hé˝À ñ+#·Tø√e#·ÃHêïs¡T. M]øÏ ôd˝Ÿbò˛Hé\T á $<Ûä+>± $ìjÓ÷–+#·Tø√yê˝À ‘·«s¡˝À yê]øÏ •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À m|æm+ s¡M+<äsY, eTVæ≤fi¯ düe÷K´ n<Ûä´≈£åîsê\T düTπsK, dæm\T e+o<ÛäsY ¬s&ç¶, kÕsTT\T, lìyêdt\T, eTT‘·´+¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤*ø£\≈£î bòı{À ˝≤´$TH˚wüHéô|’ •ø£åD |æ≥¢+,&çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):|æ≥¢+ ÅbÕ<∏ä$Tø£ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯óÅø£yês¡+ Hê&ÉT bò˛{À ˝≤´$TH˚wüHé ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ u≤*ø£\ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ø±oHê<∏ä|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À u≤*ø£\≈£î $<ä´‘√ bÕ≥T á •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ≈£L&Ü yê] JeH√bÕ~ÛøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·THêïs¡T. á •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT ìC≤e÷u≤<é qT+&ç e∫Ãq •ø£åD≤ø±s¡T\‘√ yê]øÏ •ø£åD Ç|æŒ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À düTe÷s¡T 150 eT+~ u≤*≈£\T bÕ˝§Zqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

#˚|#√<äü\ ´nqTeT‹ø£ f … º \ m>∑ T eT‹ + #·÷düTÔqï ÅbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T ìC≤+kÕ>∑sY,&çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô):#˚|ü\ y˚≥ ù|s¡T‘√ nÅø£eT+>± ø£\|üqT ‘·s¡*düTÔqï dü+|òüT≥q X¯óÅø£yês¡+ ìC≤+kÕ>∑sY ÅbÕC…≈£îº˝À ãj·T≥|ü&ç+~. ìC≤+kÕ>∑sY ÅbÕC…≈£îºô|’ #˚|ü\ y˚≥ ù|]≥ ˝…’ôdqT‡ bı+~ n~Ûø±s¡T\ >∑T≥Tº #·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&É ø£\|üqT ˙{Ï ‘Ó|üŒ\ô|’ ‘·s¡*+∫ |ü≥Tºã&ɶ dü+|òüT≥q dü+#·\q+ πs|æ+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ ìC≤+kÕ>∑sY ÅbÕC…≈£îº˝À #˚|ü\ y˚≥ ø=s¡≈£î eT‘·‡´ XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ ˝…’ôdqT‡\T bı+~ ÅbÕC…≈£îº ˙{Ïô|’ ‘Ó|üŒ\ <ë«sê düT˝≤ÔHéq>∑sY $mdtmdt |ü]~Û qT+&ç 22 fÒ≈£î <äT+&É\T, ¬s+&ÉT bÕ\ø=&ç#˚\qT q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T ‘Ó|üŒ\ <ë«sê ÅbÕC…≈£îº ˙{Ïô|’ qT+&ç Äπs|ü*¢ Å>±eT •yês¡T≈£î #˚s¡&É+‘√ düT˝≤ÔHéq>∑sY Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q $mdtmdt n<Ûä´≈£åî\T ≈£îs¡à kÕsTT\T, 50 eT+~ düuÛÑT´\T $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+ ‘Ó*j·T&É+‘√ X¯óÅø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq fÒ≈£î ø£f…º\T nÅø£eT+>±‘·s¡*düTÔqï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT |ü≥Tºø√ì bòÕ¬sdüTº n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï u≤qT‡yê&É bòÕ¬sdtº ôdø£åHé n~Ûø±] øÏs¡DY ≈£îe÷sY, ;{Ÿ n~Ûø±] uÛ≤dæ‘Y nÅø£eT+>± ø£\|ü ‘·s¡*düTÔqï Äπs|ü*¢ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT n<äT|ü⁄˝Àì rdüT≈£îHêïs¡T. eTs√ Ç<ä›s¡T |üsêØ˝À ñqï≥T¢, Ms¡T fÒ≈£î ø£\|üqT nÅø£eT+>± ‘·s¡*+∫q+<äT≈£î XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì yês¡Hêïs¡T. á e´eVü‰s¡+ô|’ eT‘·´‡ XÊK n~Ûø±] sêeTT\T $es¡D ø√s¡>± ˝…’ôdqT‡\T ñqï yês¡T Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&És¡ì, á #·s¡´≈£î bÕ\Œ&ɶ M]øÏ m˝≤+{Ï ˝…’ôdqT‡\T ˝Òeì Äj·Tq düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. ìC≤+kÕ>∑sY ÅbÕC…≈£îº˝À #˚|ü\ y˚≥¬ø’ eT‘·‡´ XÊK qT+&ç ˝…’ôdqT‡\qT bı+~q ø=+<äs¡T nÅø£eT <ÛäHês¡®q <Û˚´j·T+>± ìC≤+kÕ>∑sY ÅbÕC…≈£îº |ü]düs¡ ÅbÕ+‘ê\ qT+&ç ø£\|ü <äT+>∑\qT ‘Ó|üŒ\ <ë«sê Äπs|ü*¢ Å>±eT •yês¡T≈£î sêÅ‹ y˚fi¯˝À ‘·s¡*dü÷Ô y˚\˝À¢ <ÛäHês¡®q kÕ–düTÔHêïs¡T. Äπs|ü*¢ Å>±eT+ qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é ‘·~‘·s¡ |ü≥ºD≤\≈£î yêVü≤Hê\ <ë«sê ø£\|üqT ‘·s¡*+∫ <ÛäHês¡®q ø=qkÕ–düTÔHêï ÅbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T m≥Te+{Ï ‘·ìF\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ Ç˝≤+{Ï #·s¡´\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tqï $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. n˝≤π> düT˝≤ÔHéq>∑sY $mdtmdt≈£î dü+ã+~+∫q düuÛÑT´\T >±ì bòÕ¬sdüTº n~Ûø±s¡T\T >±ì sêÅ‹ y˚fi¯˝Àm˝≤+{Ï ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äq&ÜìøÏ á dü+|òüT≥q ì<äs¡Ùq+>± ì\TdüTÔ+~. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ∫‘· •ø£åD:ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):õ˝≤¢ _dæ, düº&ç dü]ÿ˝Ÿ, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ns¡TΩ˝…’q _dæ, j·Tdtdæ, j·Tdt{Ï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î $ÄsYy√, $ÄsY@ |üsØø£å≈£î ñ∫‘· •ø£åD Çe«ã&ÉT‘·T+~.•ø£åD bı+<ä>√s¡T nuÛÑ´s¡Tú\T n{Ϻ <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\T @|æ _dæ düº&ç dü]ÿ˝Ÿ, sê»sê+ ùdº&çj·T+, Hê>±s¡+, ìC≤e÷u≤<é j·T+<äT bı+<äe#·TÃqT, nuÛÑ´s¡Tú\T |üP]Ô #˚dæq n{Ϻ <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\qT ‘˚~.24`12`2011 qT+&ç 30`12`2011 kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\˝À>± @|æ _dæ düº&ç düØÿ˝Ÿ, sê»sê+ ùdº&çj·T+, Hê>±s¡+, ìC≤e÷u≤<é j·T+ñ n+<ä#˚j·÷\ì ø√]Hês¡T.<Ûäs¡U≤düTÔ #˚j·TuÀj˚T nuÛÑ´s¡Tú\T $ÄsYy√ n+&é $ÄsY@ H√{Ï|òæπøwüHé ÄHé˝…’Hé n|æ¢πøwüHé <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Á|ü‹ì ‘·|üŒø£ »‘·|üsêÃ*.Ç{Ϻ •ø£åD ø±\eTT 21 |üì~qeTT\T ñ+≥T+~.m+|æø£ $<Ûëq mdtmdtdæ, Ç+≥sY yÓT]{Ÿ Ä<Ûës¡+>± 60 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚j·Tã&ÉTqT.•ø£åD≈£î m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î düº&ûyÓT{°]j·T˝Ÿ Çe«ã&ÉT‘·T+~.


8

l\øÏåà u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé 28øÏ yêsTT<ë

πs|ü⁄ uÛ≤c˛bÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯+

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£eT >∑qT\ πødüT˝À e÷J ◊.m.mdt n~Ûø±] l\ø°åàøÏ eT+ps¡T #˚dæq u…sTT˝Ÿ s¡<äT› |üs¡#ê \+≥÷ d”;◊ <ëK\T #˚dæq |æ{°wüHé˝À X¯óÁø£yês¡+ d”;◊ ‘·s¡T|ü⁄q yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. øö+≥sY <ëK\T #˚j·T&ÜìøÏ l\ø°åà ‘·s¡T|ü⁄q Hê´j·Tyê~ áHÓ\ 26 es¡≈£î >∑&ÉTe⁄ ø√s¡>± ø√s¡Tº ‘·<äT|ü] $#ês¡D ø=s¡≈£î áHÓ\ 28øÏ yêsTT<ë y˚dæ+~.

ø£&É|ü, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): Ä~yês¡+ kÕúìø£ &ûd”á; Vü‰\T˝À uÛ≤c˛bÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ sêÁwüº uÛ≤c˛bÕ<Ûë´j·T dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT q÷ø£ Ä~Hêsêj·TD Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. uÛ≤c˛bÕ<Ûë´j·TT\≈£î 1982 qT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ rÁe nHê´j·÷ìøÏ >∑T] #˚düTÔ+<äHêïs¡T. düTÁ|”+ ø√s¡Tº rs¡TŒ U≤‘·s¡T #˚j·T<äHêï s¡T. Á|üdüTÔ‘·y˚T 330, 644, 645 Jz C≤Ø #˚dæ e+<ä˝≤~ eT+~ u≤c˛bÕ<Ûë´j·TT\≈£î Áπ>&é-1 ùdÿ˝Ÿ Ç∫à ]f…ÆsY¶ ne⁄‘·Tqï uÛ≤c˛bÕ<Ûë´j·TT\ qT+∫ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ mqTïø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. |ü\Te⁄s¡T sêÁwüº Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ø±e⁄q sêÁwüº uÛ≤c˛bÕ<Ûë´j·T dü+düú≈£î #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»¬s’ »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

ù|s¡Tπø me÷àØŒ ... n+‘ê <√|æ&ûçj˚T! ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\T ôd’‘·+ uÒU≤‘·sY.. e÷eT÷\T>± e´eVü≤]düTÔqï m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T eT+∫sê´\, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): ‘ê–‘˚H˚ øϬøÿ+øÏ+#˚ eT+<äT.. Ç|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï πs≥T #Ó_‘˚H˚ #ê\T ‘ê>∑TuÀ‘·T\≈£î ‘ê>∑≈£î+&ÜH˚ <Ûäs¡ #Ó_‘˚H˚ #ê\T øϬøÿ≈£îÿ‘·T+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ nìï s¡ø±\ <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+≥T ‘·T+&É≥+‘√ kÕe÷q´ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\ô|’ yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+&É>±H˚ eTs√ yÓ’|ü⁄ eT+<äTu≤ãT\T CÒãT\≈£î ∫\T¢\T |ü&˚˝≤ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T m+ÄsY|æ πs≥¢ø£+fÒ n~Ûø£+>± edü÷\T #˚düTÔ <√#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç{°e\ ôV’≤ø√s¡Tº eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T nìï s¡ø±\ eT<Ûä´+ neTàø±\qT m+ÄsY|æ <Ûäs¡\πø #˚|ü{≤º\ì ñ‘·Ôs¡T«\qT ≈£L&Ü C≤Ø #˚dæ+~. nsTTHê Ä ñ‘·Ôs¡T«\qT eT+∫sê´\ |ü≥ºD+˝Àì eT<ä´+ <äTø±D<ës¡T\T uÒU≤‘·s¡T #˚düTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó*dæq|üŒ{Ïø° <Ûäs¡\ qT n<äT|ü⁄#˚dæ m+ÄsY|æ πs≥¢≈£î eT<ä´+ $Áø£j·÷\T »]π>˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡q m¬ø’‡CŸ XÊK n~Ûø±s¡T\T e÷eT÷\T>±H˚ e´eVü≤]düTÔHêï s¡H˚ $eTs¡Ù\T n~Ûø£+>± $qedüTÔHêïsTT. eT+∫sê´\ |ü≥ºD+‘√ bÕ≥T eT+&É\+˝À eT<ä´+ <äTø±D≤\T, u≤sY cÕ|ü⁄\T ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 40 es¡≈£î ñHêïsTT. Ç$ ø±≈£î+&Ü u…\TºcÕ|ü⁄˝…’‘˚ Çø£ #Ó|üŒqø£ÿπs¢<äT. Ç˝≤ eT<ä´+ <äTø±D≤˝À¢ ;s¡T¢, eT+<äTô|’ ñqï m+ÄsY|æ πs≥¢ø£+fÒ |ü~ qT+&ç e+<ä s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î n<äq+>± edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì eT+<äTu≤ãT\T uÒC≤s¡e⁄‘·THêïs¡T. n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT eT<ä´+ ùd$+#˚ yê]‘√ bÕ≥T ì‘·´+ eT+<äT ‘êπ>yês¡T m+ÄsY|æ\ø£+fÒ m≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î neTTà‘·THêïs¡ì

‘Ó*dæHê ‘·|üŒì |ü]dæú‘·T˝À¢H˚ n\yê≥T e÷qTø√˝Òø£H˚ <äTø±D<ës¡T\T #Ó|æŒq πs≥T≈£î ø√qT>√\T #˚düTÔHêïeTì u≤Vü‰≥+>± ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. eT<ä´+ cÕ|ü⁄\˙ï dæ+{Ïπø≥T>± e÷s¡&É+‘√ yês¡T ì]ísTT+∫q πs≥Tπø eT<ä´+ neTàø±\T kÕ–düTÔHêïπs ‘·bÕŒ ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ n<äq+>± edü÷\T #˚düTÔqï &ÉãT“\T rdüTø√e<ä›ì dü÷∫+∫Hê Çø£ÿ&É e÷Á‘·+ n˝≤ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. |ü≥ºD+˝À eT<ä´+ <äTø±D≤˝À¢H˚ u…¢+&ÉsY ôd’Œ&é s¡÷.717 m+ÄsY|æ ñ+fÒ s¡÷.750 edü÷\T #˚düTÔ Hêïs¡T. Ç˝≤π> ÄsYdæ Áu≤+&éô|’ s¡÷.596 ñ+fÒ s¡÷.620, ÄsYmdt s¡÷.484 >±qT s¡÷.500, ;s¡¢ô|’ Äs¡yÓ’ qT+&ç s¡÷.30n<äq+>± Ç˝≤ nìïs¡ø±\ eT<ä´+u≤{Ïfi¯flô|’ n<äq+>± edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. eT<ä´+ <äTø±D≤˝À¢H˚ Ç˝≤ ñ+fÒ Çø£ u…\TºcÕ|ü⁄\ |ü]dæú‹ y˚πs #Ó|üŒqø£ÿπs¢<äT. eT<ä´+ Á|æj·T\ CÒãT\≈£î ∫\T¢\T |ü&˚˝≤ Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ m&Üô|&Ü edü÷\T #˚düTÔ+ &É≥+‘√ eT+<äTu≤ãT\ dü+kÕs¡+ s√&ÉT¶q|ü&˚ <äTdæú‹ <ë|ü⁄]düTÔ+ <äì |ü\Te⁄s¡T eT+<äTu≤ãT\ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT<ä´+ <äTø±D≤\T @s¡Œ&çq‘·sê«‘· <ë<ë|ü⁄ Äs¡T e÷kÕ\ es¡≈£î eT<ä´+ <äTø±D≤\ eT<ä´ HÓ\ø=qï b˛{° <äècÕº´ ˇø£]øÏ $T+∫ eTs=ø£s¡T ‘·≈£îÿ <Ûäs¡\≈£î eT<ä´+qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. Á|üC≤yÓ’Hé‡ ù|]≥ m+ÄsY|æ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø eT<ä´+ n+~+∫q yê´bÕsên\T Ä ‘·sê«‘· ˇø£ÿf…Æ dæ+{Ïπø≥T>± e÷] Çø£ |ü≥º|ü>±Z˝Òì $<Ûä+>± »Hêìï <=#˚düTÔHêïs¡ì ù|s¡T #Ó|üŒì ˇ eT+<äTu≤ãT yêb˛j·÷&ÉT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê eT<ä´+ô|’ edü÷\T #˚düTÔqï n~Ûø£ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+∫ πøe\+ ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+ m+ÄsY|æ πs≥¢πø edü÷\T #˚j·÷\ì eT<ä´+ Á|æj·TT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄ô|’ <ë&çøÏ

Á|ü»\T j·TTe Hêj·Tø£‘ê«ìï ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T

bÕ\Œ&çq yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*

eT+∫sê´\, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À Ç{°e\ »s¡T>∑T‘·Tqï sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ H˚|ü<Ûä´+˝À nìï esêZ\ Á|ü»\T j·TTeHêj·Tø£‘ê«ìï ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì n+<äTπø ‘êqT {Ï&ç|æ nqTã+<ÛäyÓTÆq {ÏmHémdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚düTÔqï≥T¢ ‘·÷eTT\ qπswt yÓ\¢&ç+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+∫sê´\ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, sêÁwüº Á|ü»\T, $<ë´s¡Tú\T, j·TTe≈£î\T, eTVæ≤fi¯\T n+‘ê j·TTeHêj·Tø£‘ê«ìï ø√s¡T≈£î+ ≥THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘êqT >∑‘· @&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚XÊqì nHêïs¡T. bÕغ˝À ø±s¡´ø£s¡Ô kÕúsTT qT+&ç {ÏmHémdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å kÕúsTTøÏ m~>±qì nHêïs¡T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<Ûä´+˝À yÓ’mdt »>∑Hé @sêŒ≥T #˚dæq yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ »qe] 26q #˚s¡qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q‘√ bÕ≥T <ë<ë|ü⁄ e+<ä eT+~ $<ë´s¡Tú\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T {Ï&ç|æ qT+&ç yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt˝À Ä bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑Hé düeTø£å+˝À Ç&ÉT|ü⁄\ bÕj·T˝À ø£\Te qTHêïeTì $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À {Ï&ç&ç j·T÷‘Y 26e yês¡T¶ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√\ #·+Á<äX‚KsY, ø±s¡´<ä]Ù q*π>{Ï ≈£îe÷sY j·÷<äyé, {ÏmHémdtm|òt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêe÷\ s¡y˚Twt, bÕ‘· eT+∫sê´\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT j·÷<ä–] uÛÑs¡‘Y, ø√˝Ÿu…˝Ÿº {ÏmHémdtm|òt n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±+ô|*¢ es¡DY¬s&ç¶, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T dæ<ä›+ dü‘·´Hêsêj·TD, {ÏmHémdtm|òt Hêj·T≈£î\T C…{Ϻ ‹s¡T|ü‹, ÇÁe÷Hé, Äe⁄q÷] sêCÒX¯+\T ≈£L&Ü ‘·eT bÕغ |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚düTÔqï≥T¢ á düe÷y˚X¯+˝À Á|üø£{Ï+#ês¡T.

eT+∫sê´\, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº <ä[‘· eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄ô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq yê]ì yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ X¯óÁø£yês¡+ eT+∫sê´\˝À m+ÄsY|æmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕúìø£ zesYÁ_&ç® e<ä› »]–q sêkÕÔs√ø√ dü+<äs¡“¤+>± uÛ≤Ø>± yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷ sTT. á dü+<äs¡“¤+>± m+ÄsY|æmdt eT+∫sê´\ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT >=&çôd\ <äX¯s¡<∏ä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <ä[‘·T&Ó’q eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄ô|’ ø=+‘· eT+~ Hêj·T≈£î\T <ë&çøÏ #˚j·T&É+ ne÷qTwüeTì nHêïs¡T. Äj·Tqô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq yê]ì >∑T]Ô+∫ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

H˚‘·˝À¢ ªñ|ü mìïø£\μ uÛÑj·T+..? ø£&É|ü, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô):ñ|ü mìïø£\T ô|qTuÛ≤s¡+>± e÷s¡qT+ &É&É+‘√ bÕغ\≈£î ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. H˚‘·˝À¢ ñ|ü eT<Ûäq+ HÓ\ø=+<äqï n_ÛÁbÕj·T+ düs¡«Á‘ê e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. Ks¡Tà ‘·\#·T≈£î+fÒ ~eTà ‹]π> $<Ûä+>± ñ+<äqï n_ÛÁbÕj·÷ìï Hêj·T≈£î\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï s¡T. n$XÊ«dü+ ‘Ó∫Ãq ‘·+≥ sê»ø°j·T bÕغ\≈£î dü+ø£≥ dæú‹ ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+ <äqï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ñ|ü mìïø£\ô|’ ãj·T ≥ >∑+;Ûs¡+>± e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï n+‘·sY eT<Ûäq+ ˝À|ü\ #√≥T #˚düT≈£î+~. Ks¡Tà ‘·&çdæ yÓ÷ô|&Ée⁄‘·Tqï |ü]dæú‹˝À ñ|üb˛s¡T |ü≥¢ CÀs¡T #·÷|æ+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ|ü&É &É+ ˝Ò<äqï yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïs¡T. |üs¡Te⁄ Á|ü‹wüº düeTdü´>± e÷s¡&É+ ‘√ n≥T sê»ø°j·T bÕغ\T, H˚‘·\T $~Û ˝Òø£ ñ|ü mìïø£\≈£î düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ø=+ <äs¡T sê»ø°j·T H˚‘·\T Ç˝≤+{Ï e÷≥\T e÷{≤¢&É&É+ #·÷ùdÔ ñ|ü mìï ø£\T m+<äT≈£î e#êÃj·Tqï ‘·\+|ü⁄‘√ ñqï≥T¢ uÛ≤$+#·e#·TÃ. á @&Ü~ y˚T ˝À »]–q bÕs¡¢yÓT+≥T, |ü⁄*yÓ+<äT\ nôd+;¢ mìïø£\˝À mìïø£\ Ks¡Tà nuÛÑ´s¡Tú\≈£î bÕغ\≈£î >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì uÛ≤s¡yÓTÆ+<äì #Ó|üŒe #·TÃ. ñ|ü mìïø£\T e∫ÃHê Ks¡Tà ô|{≤º*‡q |ü]dæú‹ ‘·|üŒì dü¬s’+~. Ç+<äT≈£î ‘√&É÷ eTs√ Äs¡T HÓ\\≈£î mìïø£\T »]–‘˚ myÓTà˝Ò´ e<äe⁄\ ≈£î ¬s+&˚fi¯¢ ø±\|ü]$T‹ e÷Á‘·y˚T ñ+≥T+~. ¬>*∫Hê ¬s+&˚fi¯¢ ø√düy˚T ø√≥¢s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ô|{≤º*‡ ñ+≥T+<äqï n+‘·s¡à<∏äq+˝À Hêj·T ≈£î\T ñHêïs¡T. z&çb˛‘˚ ø√\Tø√e&É+ ø£wüºy˚Tqqï $wüj·T+ yê]øÏ ø£\∫ y˚k˛Ô+~. n$XÊ«kÕìøÏ eT<äΔ‘·T Ç∫Ãq »>∑Hé es¡Z myÓTà˝Ò´\T b˛{° #˚j·Tø£ ‘·|üŒì dü] dæú‹ nsTTHê yê]˝À ≈£L&Ü Ks¡Tà uÛ≤s¡+ Ä+<√fi¯q ø£*–+#˚ $wüj·T+>± uÛ≤$+#·e#·TÃ. ø±+Á¬>dt, {°&û|”\T b˛{°b˛{°>± mìïø£\ e´j·T+ uÛÑ]+#ê*‡ ek˛Ô+~. ñ|ü mìïø£\T ‘·ù|Œ≥T¢ ˝Òe⁄

ø±ã{Ϻ Ç$ »]–q ¬s+&˚fi¯¢≈£î eT∞¢ 2014\T mìïø£\T m<äTs=ÿyê*‡ ek˛Ô+~. n|ü⁄Œ&ÉT, Ç|ü⁄Œ&ÉT Ks¡Tà #˚j·÷\+fÒ n~ ‘·\#·T≈£î+fÒH˚ ~$Tà ‹]π> |ü]dæú‹ ø£ì|æk˛Ô+<äì Hêj·T≈£î\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ks¡Tà n+X¯+ n≥T+∫‘˚ ñ|ü mìïø£\T |üs¡Te⁄ Á|ü‹wüº\ô|’ »]π> mìïø£\T>± e÷sêsTT. »>∑Hé es¡Z+ dü+ãsêìπø dæ<äΔ|ü&ç eTs√ ñ|üs√s¡T≈£î düyê˝Ÿ $dæ]+~. »>∑Hé esêZìï õ˝≤¢˝À ø£≥º&ç #˚j·÷\+fÒ á mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt, {°&û|” \T |üs¡|ü‹ ìs¡÷|æ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ @s¡Œ&ç+<äqï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ñ|ü mìïø£\˝À »>∑Hé, $»j·TeTà\T ¬>*∫q ‘·s¡TD+ ˝À á mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·eT Á|ü‹wüº ìs¡÷|æ+#·Tø√yê *‡q nedüs¡+ @s¡Œ&ç+<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. Ä yÓTC≤غ Ç|üŒ{Ï mìïø£˝À¢ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·Tø£b˛‘˚ »>∑Hé Çy˚TCŸ≈£î >∑+&ç|ü&˚ neø±XÊ\T ø£ì|ækÕÔj·Tqï yê<äq\T ñHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü y˚≥T≈£î >∑T¬s’q myÓTà˝Ò´\T »>∑Hées¡Z myÓTà˝Ò´\T ø±ã{Ϻ yê]øÏ >∑‘·+˝À Ç∫Ãq yÓTC≤غ sêø£b˛sTTHê z≥$T bÕ˝…’Hê Ä Á|üuÛ≤e+ »>∑Héô|’ |ü&Éø£‘·|üŒ<äT. á |ü]dæú‹˝À »>∑Hé mìïø£˝À¢ eT]+‘· ø£wüº|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü ñ|ü mìïø£\T m<äTs=ÿe&ÜìøÏ ô|<ä›>± Çwüº+ #·÷|üø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° »>∑Hé e÷≥ ø√düy˚T ñ|üb˛s¡T≈£î dæ<äΔ+ ø±yê*‡ e∫Ã+<äì Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± >∑‘· ñ|ü mìïø£˝À¢ qwüºb˛sTTq ø±+Á¬> dt, {°&û|”\T Á|üdüTÔ‘·+ »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ Á|üuÛ≤e+ #·÷ø£b˛‘˚ yê{Ï ñìøÏπø Á|üe÷<ä+ yê{Ï˝Ò¢ neø±X¯+ ñqï <äècÕº´ n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·à ø£+>± á mìïø£\˝À b˛{° #˚j·÷*‡q |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. @~ @yÓTÆHê Ks¡Tà n+X¯+ n≥T+∫‘˚ |üs¡Te⁄ Á|ü‹wüº˝Ò Á|ü<Ûëq n+XÊ\T bÕغ\≈£î düyê˝Ÿ>± e÷sêj·Tì #Ó|üŒ&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT.

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ ø±qTø£>± #Óq÷ïs¡T nÁb˛#Y Á_&ç®ô|’ sêø£b˛ø£\T ø£&É|ü, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\‘√ Á|ü»\≈£î Á|üj·÷D°≈£î\≈£î Á|üj·÷D kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#˚+ <äT≈£î ìsêàD+˝À ñqï nÁb˛#Y s√&ÉT¶qT »qe] 1 Hê{ÏøÏ |üP]Ô #˚j·÷ \ì πøm+d” n~Ûø±s¡T\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY dü÷∫+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<ä j·T+ #Óq÷ïs¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ô|Hêïq~ ôV’≤˝…e˝Ÿ Á_&ç® |üs¡eT{Ï uÛ≤>±q »s¡T>∑T‘·Tqï nÁb˛#Y s√&ÉT¶ ìsêàD |üqT\qT@ ø£˝…ø£ºsY |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ πøm+d” n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s√&ÉT¶ |üqT\T ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚dæ Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑ ≈£î+&Ü ‘·«s¡>± yêVü≤q sêø£b˛ø£\≈£î M\T ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. n+<äT≈£î πøm+d” m˝≤+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑≈£î+&Ü ‘·«s¡>± yêVü≤q sêø£b˛ø£\≈£î M\T ø£*Œ+#ê\ Hêïs¡T. n+<äT≈£î πød”m+ n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 430 ô|’|ü⁄\T s√&ÉT¶ ìsêàD≤ìøÏ y˚j·T&É+ »]–+<äì á ô|’|ü⁄\T ôV’≤<äsêu≤<é, ø£s¡÷ï\T, q+<ë´\, Äfi¯¢>∑&ɶ, #ê>∑\eTÁ], ‹s¡T|ü‹ qT+∫ ô|’|ü⁄\qT ‘Ó|æŒ+#êeTì Ç+ø± 120 ô|’|ü⁄\T nedüs¡ eTT+<äì ø£˝…ø£ºsY≈£î ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô ø=+ø£sêsTT|ü˝…¢≈£î yÓfi‚¢ <ë]˝À ÄsY&ÉãT¢´mdt yê] Á‘ê>∑T˙{Ï ô|’|ü⁄\T ñqï+ <äTq |üqT\T ø=+‘· Ä\dü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì πøm+d” ÁbÕC…≈£îº y˚TH˚»sY <˚esêE\¬s&ç¶ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤oÄ›sY XÊ+‘·eTà, πød”m+ ÁbÕC…≈£îº y˚TH˚»sY <˚esêE\¬s&ç¶, ÄsYM ø£q‡˝…º+{Ÿ Á_&ç® Ç+»˙sY düTÁãeTD´+, ¬sdæ&Óì¸ Ç+»˙sY lìyêdüsêe⁄, ÄsY◊ •eÁ|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT>∑Ze+ø£˝À ]õÁùdºwüHé ˝Òì Çfi¯ó¢ U≤∞ #˚j·÷* ø£&É|ü, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì s¡M+Á<äq>∑sY düMT|ü+˝À ãT>∑Ze+ø£ dü] Vü≤<äT›˝À ]õÁùdºwüHé ˝Òì Çfi¯¢qT yÓ+≥H˚ U≤∞ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY Á|ü» \≈£î dü÷∫+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ãT>∑Ze+ø£ yÓ+≥ ì]à+#·T≈£îqï Çfi¯¢qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY nø£ÿ&ç Á|ü»\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãT>∑Ze+ø£ yÓ+≥ nq~Ûø±]ø£+>± Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤˝À¢ Çfi¯ó¢ ì]à+#·T≈£îqï yê{ÏøÏ ]õÁùdºwüqT¢ ˝Òeì Ä Çfi¯¢qT U≤∞#˚j·TeTì eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæHê U≤∞ #˚j·T˝Ò<äì yÓ+≥H˚ U≤∞#˚ùdÔ qwüº|ü]Vü‰s¡+‘√bÕ≥T düú˝≤\T #·÷|ækÕÔeTì nø£ÿ&É Çfi¯ó¢ ìs¡à+#·Tø√e #·TÃqHêïs¡T. nø£ÿ&ç Á|ü»\T ñqï |òü\+>± U≤∞ #˚dæ yÓfi≤¢\+fÒ Çã“+~>± ñ+<äì, ‘·eT≈£î düeTj·T+ Çyê«\ì ø£˝…ø£ºsYqT ø√sês¡T. ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãT>∑Ze+ø£ Á|üVü≤Ø >√&É dü]Vü≤<äT› ˝À|ü\ @ y˚Ts¡≈£î Çfi¯ó¢ ì]à+#·T≈£îHêïs¡qï $wüj·÷\ô|’ ÄsYn+&é;, Ç]π>wüHé n~Ûø± s¡T\‘√ X¯ìyês¡+ düe÷y˚X¯+˝À #·]ÃkÕÔeT Hêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· ãT>∑Z yÓ+≥ Vü≤<äT›\T @sêŒ ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY s¡M+Á<ä q>∑sY M<ÛäT\ qT+∫ ø±–‘ê\ ô|+≥ ãT>∑Ze+ø£ Á_&ç® es¡≈£î |üs¡´{ÏdüTÔ+&É>± nø£ÿ&É Á|ü»\T s√&É¢ô|’ #Ó‘êÔ#Ó<ës¡+, ø±\«\ yÓ+≥ eTT]øÏ ˙s¡T edüTÔ+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó\|ü>± ø£˝…ø£ºsY yÓ+ ≥H˚ düŒ+~+∫ nø£ÿ&˚ ñqï ø£$TwüqsY C≤Hé XÊ´+düHé‘√ ‘·ø£åDy˚T Á|ü‘˚´ø£ bÕ]X¯ó<äΔ´ Á&Ó’yé #˚|ü{≤º\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±–‘ê\ô|+≥ Á_&ç® qT+∫ ãT>∑Ze+ø£ Á|üVü≤Ø>√&É, nq~Ûø±]ø£+>± ì]à+#·T≈£îqï Çfi¯¢qT |ü]o*+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY yÓ+≥ Äضz Ms¡ÁãVü≤à+, ‘·Vü≤o˝≤›sY lìyêdüT\T, eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á{≤≈£îº Á&Ó’es¡¢≈£î ‘·–q y˚‘·q+ #Ó*¢+#ê* ¬s’‘·T\ bÕ*≥ XÊ|ü+>± e÷s¡T‘·Tqï øÏs¡DYdüsêÿsY eT+∫sê´\, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): eT+∫sê´\ |ü≥ºD |ü]~Û˝Àì $<ë´dü+düú\˝Àì ãdüT‡\ Á&Ó’es¡T¢>± |üì#˚düTÔqï yês¡+<ä]ø° ‘·–q y˚‘·q+, n\yÓqT‡\qT n+<äCÒj·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔ X¯ó Áø£yês¡+ ◊m|òt{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À ˝ÒãsY n~Ûø±] ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ◊m|òt{Ïj·TT, Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\ ãdüT‡\ Á&Ó’es¡¢ nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\˝À¢ Áô|’y˚≥T ãdüT‡\≈£î Á&Ó’es¡T¢>± |üì#˚düTÔqï yê]øÏ ø£˙dü y˚‘·q+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ yê] ≈£î≥T+u≤\T >∑&Ée&É+ ø£wüº+>± e÷s¡T‘·T+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ˝ÒãsY #·≥º+ Á|üø±s¡+ yê]øÏ sêyê*‡q y˚‘·q+, n\yÓHé‡\qT yÓ+≥H˚ Ç|æŒ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ˝ÒãsY n~Û ø±]øÏ $q‹|üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘√ø£\ ‹s¡T|ü‹, y˚Tø£\ lìyêdt, ô|s¡T>∑T yêdüT, ø=|ü]Ô s¡M+<äsY, qπswt‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\ ãdt Á&Ó’es¡T¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛ìj·÷ ô|ò¢ø°‡ <ä>∑Δ+ eT+∫sê´\, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): eT+∫sê´\ C≤sTT+{Ÿ j·÷ø£åHé ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ó Áø£yês¡+ ‘Ó\+>±D≤≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\ô|{Ϻq Á<√Vü‰ìøÏ ¬s+&˚fi¯ófl >∑&ç∫q dü+<Ûäs¡“¤+>± $Á<√Vü≤~H√‘·‡yêìï bÕ{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ ◊_ #Ís¡kÕÔ˝Àì C…mdæ •_s¡+ e<ä› neTs¡Ms¡T\≈£î CÀVü‰s¡T¢ n]Œ+∫ ¬s+&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ‘Ó\+ >±D≤ sêÁwüº @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì ìs¡ísTT+∫ Á|üø£≥q #˚dæ d”e÷+Á<ÛäH˚‘·\≈£î ãj·T|ü&ç ìs¡íj·÷ìï yÓqøÏÿ rdüT≈£îqï j·TT|æm #Ó’s¡àHé k˛ìj·÷>±+~Û‘√ bÕ≥T eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+, d”e÷+Á<Ûä ô|≥Tºã &ç<ë] m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ ô|òøχ\qT <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± C…mdæ Hêj·T≈£î\T u≤ãqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ ø√dü+ j·÷e‘Y ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\T b˛sê&ç‘˚ Ç∫ÃqfÒº Ç∫à ìs¡íj·÷ìï ø=+‘· eT+~ d”e÷+Á<Ûä ô|≥Tºã&ç <ës¡T\≈£î ãj·T|ü&ç yê|üdt rdüTø√e+ ‘Ó\+ >±D≤≈£î nHê´j·T+ #˚dæqfÒ¢qì Äs√|æ+#ês¡T. sêqTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D≤ yê<äy˚T ¬>\T düTÔ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…mdæ Hêj·T≈£î\T C≤|òüsYVüQùd‡Hé, düT<Ûëø£sYsêe⁄, eT˝≤´\ lìyêdt, q¬s&É¢ b˛X¯eT\T¢, ø√fÒX¯«sYsêe⁄, >∑+<Ó l<ÛäsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+∫sê´\, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+ eT∞fl ø£s¡e⁄ ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿ≈£î+<äì, ¬s’‘·T\≈£î nHê´j·T+ ‘·\ô|fÒº $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔ ¬s’‘·T\ bÕ*≥ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düsêÿsY XÊ|ü+>± e÷s¡T ‘·T+<äì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ eT+∫sê´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® #Ó\¢>∑T\¢ $»j·Tl nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+∫sê´\ Ä]¶z ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ¬s’‘·T\‘√ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, e´ekÕj·T s¡TD≤\ MT<ä ñqï e&ç¶ì ‘·ø£åD+ s¡<äT› #˚j·÷\ì, ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡qT Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü]dæú‘·T\ Ä<Ûës¡j·T+>± ìs¡ísTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T düj·T´<é n|òü®\T~›Hé, düJ˝Ÿ n+EyéT, áX¯«sY, eq», ôV’≤eT<é, >√bÕ\#ê] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT sêJyé Äs√>∑´l yÓ’<ä´ •_s¡+ ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì á&ç>∑|ü˝…¢ Á>±eT+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 9 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î sêJyé Äs√>∑´l ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_ sêìï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T øÏXÀsY ù|s=ÿHêïs¡T. u§*¢H˚ì dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüŒÁ‹ HÓ\÷¢s¡T yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À á yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. >∑T+&Ó Ä|üπswüHé\T, qsê\ yê´<ÛäT\ ∫øÏ‘·‡\T, bÕ¢dæºø˘ düs¡®Ø, |ü⁄≥Tºø£˝ÀbÕ\T, yÓHÓïeTTø£, ‘·~‘·sê\≈£î Ä|üπswüqT¢ Äs√>∑´ l |ü<∏äø£+ <ë«sê ñ∫‘·+>± n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.Äs√>∑´l yÓ’<ä´•_sêìøÏ e#˚à Á|ü»\T ‘·eT bÕ‘· ]b˛s¡Tº\‘√bÕ≥T Äs√>∑´l ø±s¡T¶, ‘Ó\T|ü⁄ πswüHé ø±s¡T¶ rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. H˚&ÉT õ˝≤¢≈£î sêqTqï yÓ’mdt»>∑Hé.... yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T, ø£&É|ü m+|” yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ |üs¡´≥q≈£î sêqTqï≥T¢ bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. |ü⁄*yÓ+<äT\≈£î #˚s¡Tø=ì »>∑Hé *+>±\˝À Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q *+>±\ X‚KsY¬s&ç¶ ãkÕº+&é ÁbÕ+‘·+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ~e+>∑‘· d”m+ yÓ’mdtÄsY $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]kÕÔs¡T. nq+‘·s¡+ |ü⁄*yÓ+<äT\˝À kÕúìø£ Á|ü»\T düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡T. Çø£b˛‘˚ ÁøÏdüàdt |üs¡«<ä~Hêìï |ü⁄s¡wüÿ]+#·T≈£îì 25q kÕúìø£ d”mdt◊ #·]Ã˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡T. sêÁ‹ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ yÓ’mdt »>∑Hé Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T˝À nqyêsTTr Á|üø±s¡+ ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+{≤s¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

¬s’‘·T\qT $düà]ùdÔ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ >∑TDbÕsƒ¡+ ‘·|üŒ<äT ø£&É|ü, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\qT $düà]ùdÔ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ >∑TDbÕsƒ¡+ ‘·|üŒ<äì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qs¡T¢ düTπswtu≤ãT, n+<äCŸu≤wü <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. C≤rj·T ¬s’‘·T ~H√‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T düT_Ûø£å+>± ñ+≥T+<äqï eTVü‰H˚‘· yÓ’mdtÄsY ¬s’‘·qï\ ø√dü+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·T+>∑˝À ‘=≈£îÿ‘√+< äHêïs¡T. {°&û|” ‘=$Tà<˚fi¯¢ bÕ\q˝À ¬s’‘·T\T ø£s¡Te‘√ |ü\T Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿHêïs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ôV’≤f…ø˘ bÕ\q‘√ @Hê&ÉT ¬s’‘·T\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì #·+Á<äu≤ãT H˚&ÉT yÓTTdü*ø£˙ïs¡T ø±s¡Tdü÷Ô ¬s’‘·T\ ø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. eT÷&˚fi¯ó¢>± @{≤ ø£s¡Te⁄, es¡<ä\ ‘√ |ü+≥\T <Óã“‹+≥THêïj·Tì, Ç{°e\ ø£¬s+≥T ø√‘·\ ø±s¡D+>± 53 \ø£å\ mø£sê˝À¢ |ü+≥ |üP]Ô >± <Óã“‹+<äHêïs¡T. qwüºb˛sTTq |ü+≥\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ bòÕ´πøJì Á|üø£{Ï+ #ê\Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ nqï<ë‘·\ ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. <Ûäsêï nq+ ‘·s¡+ @CÒd” CÀwæu≤ãT≈£î Ä bÕغ H˚‘·\T $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À H˚‘·\T e÷d” eTu≤ãT, ‘·TeTà\≈£î+≥ •eX¯+ø£sY, n|òü®˝ŸU≤Hé, Vü≤|ò”E˝≤¢, JmHémdt eT÷]Ô, y˚DT>√bÕ˝Ÿ Hêj·T ø˘, düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY, b˛‘·T\ u≤\ zãT\¬s&ç¶, ÄsYM s¡eTD, n+<Ó düTã“sêj·TT&ÉT, eTVæ≤fi≤ H˚‘·\T {°|” yÓ+ø£≥düTã“eTà, ñe÷eTùV≤X¯«], |ü‹Ô sêCÒX¯«], l\øÏåà, ø=+&ÉeTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£eT˝≤|ü⁄s¡+˝À....e´ekÕj·T s¡+>±ìï bÕ\ø£ Á|üuÛÑT‘ê«\T $düà]ùdÔ n˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü‘·q+ ø±ø£ ‘·|üŒ<äì n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ H˚&ÉT sêÁwüº+˝À HÓ\ø=+<äì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY düTπswtu≤ãT nHêïs¡T. sêÁwüº ø£$T{° Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ¬s’‘·T\‘√ ø£*dæ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Ä+<√fi¯q˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T eT*¢U≤s¡T®q¬s&ç¶, ñ‘·Ôe÷¬s&ç¶, ≈£îfi≤sTTkÕ«$T, Á|ükÕ<é¬s&ç¶, \øÏåàHêsêj·TD¬s&ç¶, ÇsꌤHéu≤cÕ, ø=+&ܬs&ç¶, mHéd” |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ ‘·Vü≤o˝≤›sY m˝ŸM Á|ükÕ<é≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Ábı<äT›≥÷s¡T˝À....sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T\T nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·Tqï|üŒ{Ïø° bÕ\ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTì, eT<ä´+ô|’ ñqï eTeT ø±s¡+.. ¬s’‘ê+>∑ düeTdü´\ô|’ ˝Òø£b˛e&É+ <ës¡TDeTì Ç<˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕ–‘˚ bÕ\ø£ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü⁄≥º>∑‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘êj·Tì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T sê#·eT\T¢ Á|ükÕ<é¬s&ç¶, áM düT<Ûëø£sY¬s&ç¶\T rÁe kÕúsTT˝À <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. bÕغ sêÁwüº ø£$T{° Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ¬s’‘·T\‘√ ø£*dæ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTVü‰H˚‘· ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdtÄsY e´ekÕj·T s¡+>±ìï >∑f…ºøÏÿ+#˚˝≤ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+∫ ÁbÕC…≈£îº\ s¡÷|üø£\Œq≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡ì, n˝≤π> ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± u≤´+≈£î s¡TD≤\ e÷|ò”, ñ∫‘· $<äT´‘Y, |ü+≥\ kÕ>∑T≈£î nedüs¡yÓTÆq ô|≥Tºã&çøÏ s¡TD≤\ düØø£s¡D e+{Ï #·s¡´\qT #˚|ü{Ϻ e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ ø=‘·Ô »edü‘ê«\T ì+bÕs¡Hêïs¡T. á Ä+<√fi¯q˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T »j·T#·+Á<ë¬s&ç¶, nMTsYu≤cÕ, ø£\÷¢s¡T Hêπ>+Á<ä¬s&ç¶, yÓ\e* Hêsêj·TD¬s&ç¶, >∑]X¯bÕ{Ï \øÏåà<˚$, |æ{≤º uÛÑÁ<äeTà, uÒbÕ] eTTì¬s&ç¶, |üeHé≈£îe÷sY, u§>∑TZ\ düTu≤“¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, ã<˚«\T yêdüT, \*‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. sêj·T#√{Ï˝À....Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î yÓHÓïeTTø£˝…’q nqï<ë‘·\ dü+πøåe÷ìï H˚{Ï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ eTs¡∫+<äì yÓ’mdtÄsY bÕغ Hêj·T≈£î\T, kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ lø±+‘Y¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº ø£$T{° Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <ÛäsêïqT ñ<˚Δ•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdtÄsY ¬s’‘·T\ dü+πøåe÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Ä Hê&ÉT nH˚ø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|≥º&Éy˚T ø±ø£ ¬s’‘·T\ ≈£î sêsTTr\T Ç∫à Ä<äT≈£îqï |òüTq‘· Äj·Tqπø <äøÏÿ+<äHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ ≈£L&Ü Çe«&É+˝À |òüTÀs¡+>± yÓ’|òü\´yÓTÆ+<äHêïs¡T. eTTK´+>± |ü+&ç+ ∫q |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·&É+‘√bÕ≥T ¬s’‘·T\≈£î HêD´yÓTÆq $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T dü_‡&û ô|’ n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT b˛\T düTu≤“¬s&ç¶, d”m+&û s¡|òæ, qs¡kÕ¬s&ç¶, C≤|òüsY n©U≤Hé, $<ë´<ÛäsY, ∫<ä+ãs¡+¬s&ç¶, »Hês¡ΔHé¬s&ç¶, m+|”{°d” yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY ∫qïj·T´≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. yÓTÆ<äT≈£Ls¡T˝À....eTVü‰H˚‘· ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ eTs¡D≤q+‘·s¡+ sêÁwüº+˝À e´ekÕj·T s¡+>∑+ qØ«s¡´yÓTÆ+<äì Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ bÕ\ø£ Á|üuÛÑT‘ê«\T ne\+_ÛdüTÔqï $<ÛëHê˝Ò qì, ¬s’‘·T\qT $düà]ùdÔ @ Á|üuÛÑT‘ê«\¬ø’Hê |ü⁄≥º>∑‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘êj·Tì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·, e÷J myÓTà˝Ò´ mdt.s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. kÕúìø£ ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ X¯óÁø£yês¡+ ¬s’‘·T\‘√ ø£*dæ Äj·Tq <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTÆ<äT≈£Ls¡T˝À πø|” ñ*¢, ≥yÓ÷{≤ ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæ H˚s¡T>± Á|üuÛÑT‘·«y˚T –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡qT Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q πø|” ñ*¢, ≥yÓ÷{≤ |ü+≥≈£î –≥T“Ä≥T <Ûäs¡˝Òø£ rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡ì mø£sê ˇø£{ÏøÏ u≤~Û‘· ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.10y˚\ |ü]Vü‰sêìï n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á Ä+<√fi¯q˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ‹s¡TbÕ˝Ÿ¬s&ç¶, >∑TÁsê\ eTTì¬s&ç¶, u≤\j·T´ j·÷<äyé, yêdüT, >∑+>±<ÛäsY, »>∑Hé, Hêπ>+Á<ä Á|ükÕ<é, ;mHé Hêsêj·TD bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêC≤¬s&ç¶ M~ÛøÏ yÓ÷ø£åyÓT|ü&√..? ø£&É|ü, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü |ü≥ºD+ qT+∫ q>∑s¡+>± e÷sêø£ ø£&É|ü Á|ü»\T q>∑s¡+ ø£˙dü+ eTT+u≤sTT˝≤ ø±≈£îHêï ø£s¡÷ï\T˝≤>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+<äì m+‘√ ÄX¯|ü&ܶs¡T. eTq s√&ÉT¢ ≈£L&Ü $d”Ôs¡í‘·≈£î H√#·Tø=ì q>∑s¡+ m+‘√ n+<ä+>± r]Ã~<ä›ã&ÉT‘√+<äì bÕ\≈£î\ô|’q, Á|üuÛÑT‘·«+ô|’q m+‘√ ÄX¯|ü&ܶs¡T. ø±˙ q>∑s¡+˝À düeTdü´\T mø£ÿ&ç y˚dæq >=+>∑[ ˝≤>±H˚ n˝≤H˚ ñHêïsTT. q>∑s¡+˝À dü>∑uÛ≤>∑+ n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J |üqT\ e\q HêX¯qyÓTÆ+~. $T>∑‘ê dü>∑uÛ≤>∑+ ÄsYn+&é; n~Ûø±s¡T\T s√&É¢qT ø=‘·Ô>± ì]à+#˚ $<Ûëq+‘√ bÕ&Ó’b˛j·÷sTT. q>∑s¡+˝À <ë<ë|ü⁄ 21 s√&ÉT¢ $düÔs¡í‘·≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚XÊsTT.n+<äT˝À dü>±ìøÏô|’>± $d”ÔsêíìøÏ H√#·Tø√˝Ò<äT. bÕ\ø£ es¡Z+ ø±\+ |üPs¡Ôj˚T´ ø=~› s√E\ eTT+<äT md”Œ ã+>±¢, sêC≤¬s&ç¶ dü]ÿ˝Ÿ, b˛©düT˝…’Hé MT<äT>± ø√-Ä|üπs{Ïyé ø±\˙ es¡≈£î s√&ÉT¶ $d”Ôs¡í‘·≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚XÊs¡T. s√&ÉT¶˝À uÛ≤Ø yêVü≤Hê\T ‹s¡>±\H˚ ñ<˚ΔX¯´+‘√ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nsTT‘˚ nuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|üŒì ø=ìï uÛÑeHê\qT ‘=\–+#ês¡T. nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó*|æq ø=+<ä] uÛÑeHê\qT n˝≤π> ñ+#˚dæ s√&ÉT¶ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. HêD´‘· ø£*–q s√&É¢qT ì]à+#˚+<äT≈£î ñqï s√&ÉT¶ Á|üø£ÿq 15 n&ÉT>∑T\ yÓ&É\TŒ, 60 n&ÉT>∑T\ bı&Ée⁄, eT÷&ÉT n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T‘√ >∑T+‘·\T ‘·yê«s¡T. yê{Ïì ø£+ø£s¡ $TwüHé‘√ ì+|æ <ëìô|’ ø=‘·Ô s√&ÉT¶ ìsêàD+ #˚|ü{≤º*. Ç+‘· es¡≈£î n~Ûø±s¡T\ ñ<˚ΔX¯´+ u≤>±H˚ ñHêï... sêC≤¬s&ç¶ dü]ÿ˝Ÿ Á|ü»\≈£î ø£cÕº\T Çø£ÿ&ç qT+#˚ yÓTT<ä\j·÷´sTT. rdæq >∑T+≥˝À m˝≤+{Ï |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ Á|üø£ÿqTqï Á&Ó’H˚J\T á |üqT\ e\¢ HêX¯qeTj·÷´sTT. Ä Á&Ó’H˚J\˝Àì eTTs¡T>∑T ˙s¡+‘ê á >∑T+‘·˝À¢ #˚] dæ«$Tà+>¥ |ü⁄˝Ÿ\qT ‘·\|æ+#˚˝≤ ‘·j·÷s¡j·÷´sTT. eTTs¡T>∑T ˙s¡T m≈£îÿe>± #˚s¡&É+‘√ Ä ÁbÕ+‘· eT+‘ê <äTs¡Z+<Ûä+ yÓ<ä»\T¢‘√+~.sêÁ‹ |üPfÒ ø±≈£î+&Ü |ü>∑\T ≈£L&Ü <√eT\ u…&É<ä m≈£îÿyÓ’+<äì kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. yê´bÕs¡ dü+düú\ eTT+<äT á >∑T+‘· \T rj·T&É+‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î ÄyÓ’ù| yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ yê´bÕsê\T <Óã“‹+≥THêïj·Tì yê´bÕs¡T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTT+<˚ n+&ÉsY Á&Ó’H˚J |üqT\‘√ Ä s√&ɶ+‘ê HêX¯qyÓTÆ ñ+~. m≈£îÿe>± s¡B›>± ñ+&˚ sêC≤¬s&ç¶ dü]ÿ˝Ÿ qT+∫ Á|ü»\T yÓfi≤¢\+fÒ uÛÑj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ |ü\Te÷s¡T¢ q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚ùdÔ ø£&É|ü˝Àì s√&ÉT¢ ‘·eT≈£î dü+ã+<Ûä+ ø±eì, á $wüj·T+ nsYn+&é; n~Ûø±s¡T\T #·÷düT≈£î+ {≤s¡ì ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘·+˝À ø£&É|ü |ü≥ºD+>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT s√&É¢ u≤>√>∑T\T eTTì‡bÕ*{° yê] ÄBÛq+˝ÀH˚ ø=+‘· yÓTs¡T>± ñ+&˚$. ø±s=ŒπswüHé˝À e÷sêø£ s√&ÉT¢ u≤>√>∑T\ u≤<Ûä´‘· ÄsYn+&é; n~Ûø±s¡T\T #˚|ü≥º&É+‘√ n_Ûeè~ΔøÏ #ê˝≤ eT≥T≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n˝≤π> n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ÄBÛq+˝À ñ+&ç ñ+fÒ á bÕ{ÏøÏ m|ü⁄Œ&√ |üP]Ô nj˚T´$. ø±˙ |ü_¢ø˘ n+&é ôV≤˝ŸÔ &çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ #˚|ü≥º&É+‘√ Ç+‘· C≤|ü´+ @s¡Œ&ÉT‘√+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±s=ŒπswüHé Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] ø£&É|ü düs√«qï‘√~Ûø±] nsTTq ø£˝…ø£ºsY á $wüj·T+ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ á ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{ÏùdÔ>±˙, Á|ü»\T |ü&ÉT‘·Tqï Çã“+<äT\T ns¡ú+ ø±e⁄.

H˚&ÉT õ˝≤¢≈£î eT+Á‹ &ûm˝Ÿ sêø£ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ &Üø£ºsY &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ õ˝≤¢≈£î edüTÔqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. eT+Á‹ X¯ó Áø£yês¡+ sêÁ‹ 8.30 >∑+≥\≈£î VüQ+<ë q>∑sY qT+∫ yÓ+ø£{≤Á~ mø˘‡Áô|dt˝À ãj·T\T<˚] X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 4.30 >∑+≥\≈£î ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ #˚s¡Tø=ì s√&ÉT¶ e÷sêZq ãj·T\T<˚] U≤Jù|≥ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷\˝À eT+Á‹ bÕ˝§Zì sêÁ‹ U≤Jù|≥˝À ãdü #˚kÕÔs¡T. Ä~yês¡+ ø£&É|ü, yÓTÆ<äT≈£Ls¡T\˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ bÕ˝§Zì n<˚ s√E sêÁ‹ 9.30 >∑+≥\≈£î yÓ+ø£{≤Á~˝À VüQ+<ë q>∑sY yÓfi≤Ôs¡ì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T.


{°`20 Á|ü|ü+#·ø£|t ns¡Ω‘· b˛{°\≈£î 16 »≥T¢ e#˚à @&Ü~ ôdô|º+ãsY HÓ\˝À »s¡T>∑qTqï n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ eT+&É*(◊d”d”) ≥«+{°`20 Á|ü|ü+#·ø£|t b˛{°\≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+#˚ »≥¢ dü+K´qT 20≈£î #˚sêÃs¡T. Ç+<äT˝À nyÓT]ø±, ñ>±+&Ü düVü‰ yÓTT‘·Ô+ 16 b˛{°|ü&ÉqTHêïsTT. Á|ü|ü+#·ø£|t˝À ∫e] ¬s+&ÉT kÕúHê\T <äøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î á »≥T¢ ‘·eT n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø√qTHêïsTT. e÷]à 13 qT+∫ 24 es¡≈£î »]π> á ns¡Ω‘· b˛{°\qT <äTu≤sTT, cÕsê®˝À¢ì ◊<äT y˚~ø£˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ◊d”d” ìs¡ísTT+∫+~. ns¡Ω‘· b˛{°\≈£î m+|æø£ #˚dæq »≥¢ $esê\qT |ü]o*ùdÔ... Á>∑÷|ü⁄ m` HÓ<äsê¢+&é‡, ¬øq&Ü, |üeP˝≤ q÷´–ìj·÷ Vü‰+ø±+>¥, &ÓHêàsYÿ, HÓbÕ˝Ÿ, Á>∑÷|ü⁄ _` ◊sê¢+&é, ¬øHê´, kÕÿ{≤¢+&é, qMT_j·÷, ñ>±+&Ü, ˇeTHé, Ç≥©, nyÓT]ø±

X¯ìyês¡+ 24 &çôd+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

9 ôV’≤<äsêu≤<é

e÷ {≤¬sZ{Ÿ bÕ+{Ï+π> ø±<äT. .dü∫Hé e+<√ ôd+#·Ø ≈£L&Ü.. !

á dæØdt˝À dü∫H˚ ôdŒwü˝Ÿ mÁ{≤ø£åHé e÷düºsY e+<√ X¯‘·ø£+ô|’ n_Ûe÷qT\ ÄX¯\T... Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± uÛ≤Ø u…{Ϻ+>∑T\T

À≥ÿLRiª`Ω, A}qÌs˚÷¡∏R∂W ¤…¡£qÌs zqsLki£qsNRPV xqs™´sV∏R∂VLi μR∂gÊRiLRi xms≤T∂Liμj∂. C zqsLki£qsÕ‹[ @LiμR∂Lji¨ds ANRPL<jir°Ú©´sı @LiaRPLi ™´sWxqÌsL`i ™´sLiμ][ aRPªRΩNRPLi. μyμyxmso 10 Æ©sáá NSáLigS ELjir°Ú ™´sr°Ú©´sı xqs¿¡©±s Æ™sVÕfiÀ‹[L`iıÕ‹[Æ©s[ μy¨s¨s @LiμR∂VNRPVLi…ÿ≤R∂¨s @’≥¡™´sW©´sVáV

AbPxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS xqs¿¡©±s |qsLiøR¡Lkiá |qsLiøR¡Lki\|ms À≥ÿLki ¤À¡…Ì”¡LigRiVáV NRPW≤y ExmsLiμR∂V NRPV©yıLiVV. BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙NTPZNP…fi gS≤`∂ xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i aRPªRΩNSá aRPªRΩNRPLi ™´sV◊d¡˛ æªΩLRi\|msNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. À≥ÿLRiª`, A}qÌs˚÷¡∏R∂W ¤…¡£qÌs zqsLki£qsNRPV r°™´sV™yLRiLi æªΩLRi¤Õ¡[™´s ©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @LiμR∂Lji μR∂XztÌsQ ™´sWxqÌsL`i \|msÆ©s[ DLiμj∂. 10 Æ©sá áVgS ELjir°Ú©´sı |qsLiøR¡Lki |qsLiøR¡Lki¨s Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı ¤…¡xqÌsV Õ‹[Æ©s[ @LiμR∂VNRPVLi…ÿ≤R∂¨s @LiμR∂LRiW AaRPgS FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i ¿¡™´sLjiryLjigS |qsLi øR¡Lki ™´sWLjiË Æ©sáՋ[ r¢ªy˙zmnsNS\|ms ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ 17 B¨sıLig`i=áV A≤T∂©´s ™´sWxqÌsL`i ™´sLiμ][ |qsLiøR¡Lki ™´sW˙ªRΩLi xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°ªRΩV ©yı≤R∂V. B…‘¡™´sá xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠sLi≤U∂£qsª][ «¡Ljigji©´s ¤…¡xqÌsVÕ‹[ ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i 94 LRi©±s=NRPV K»¡™´s≤R∂Li @LiμR∂Lji¨ds ¨sLSaRPxmsLji¿¡Liμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ 90 aSªy¨sNTP \|msgS LjiNSLÔRiVá©´sV ªRΩ©´s ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPV©´sı xqs¿¡©±s aRPªRΩNSá |qsLiøR¡Lki N][xqsLi ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS Fs©´s¤Õ¡[¨s AxqsNTPÚ Æ©sáN]Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ A{qs£qs »¡WL`iÕ‹[ A {mns…fi @LiμR∂VNRPVLi…ÿ≤R∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. @μj∂ NRPW≤y Æ™sVÕfiÀ‹[L`iıÕ‹[ «¡Ljilgi[ Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[Æ©s[ ™´sWxqÌsL`i @LRiV\Æμ∂©´s LjiNSL`Ôi

ÄÁùdº*j·THé zô|Hé˝À Ä&ÉqTqï Mqdt Á|ü‹cÕº‘·àø£ ÄÁùdº*j·THé zô|Hé f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À @&ÉT kÕs¡T¢ Á>±+&ékÕ¢yéT #ê+|æj·THé>± ì*∫q Mqdt $*j·TyéT‡ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·T+<äì {ÀØï &Ó’¬sø£ºsY Áπ>>¥ f…Æ© ‘Ó*bÕs¡T. yês¡à|t e÷´#Y\≈£î Mqdt $*j·TyéT‡ <ä÷s¡yÓTÆq|üŒ{Ïø° ÄÁùdº*j·THé zô|Hé f…ìïdt≈£î nyÓT]ø± ~>∑Z»+ Mqdt $*j·TyéT‡ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+<äì f…Æ© yÓ\¢&ç+#ês¡T. nyÓT]ø£Hé $*j·TyéT‡ Á|üdüTÔ‘·+ nHês√>∑´+ ø±s¡D+>± ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·T+<äì, ‘·<ë«sê »qe] 2`7qT+∫ »s¡T>∑qTqï Äø±¢+&é ø±¢dæø˘ {ÀØï˝À $*j·TyéT‡ Ä&ÉuÀ<äì f…Æ© ‘Ó*bÕs¡T. ÄÁùdº*j·THé zô|Hé »qe] 16qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À...Mqdt $*j·TyéT‡ ôdô|º+ãsY˝À »]–q j·T÷mdt zô|Hé≈£î <ä÷s¡yÓTÆq dü+>∑‹ ‘Ó*‡+<˚.

≈£L˝Ÿ ¬øô|ºHé <Û√˙ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘ê+ Äd”dt »≥Tº qT+∫ d”ìj·TsY Ä≥>±fi¯¢qT ‘=\–+#ê\ì &çe÷+&é ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À, {°$T+&çj·÷ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘êeTì ÄÁùdº*j·÷ u≤´{Ÿ‡yÓTHé yÓTÆø˘ Vü≤d”‡ #ÓãT‘·THêï&ÉT. <Û√˙ ≈£L˝Ÿ ¬øô|ºHé, ]˝≤ø˘‡>± ñ+{≤&ÉT. ÁøϬø≥s¡¢ ˇ‹Ô&çq e÷j·T+ #˚kÕÔ&ÉT. nsTT‘˚ Äd”dt>∑&ɶô|’ <Û√˙ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘êeTì Vü≤d”‡ ‘Ó*bÕ&ÉT. dü∫Hé düTBÛs¡È+>± ø±\+>± HÓ+ãsYeHé u≤´{Ÿ‡yÓTHé>± sêDÏdüTÔHêï&ÉT. n‘·&ÉT e+<√ ôd+#·Øì ø£+>±s¡÷\ >∑&ɶô|’ qyÓ÷<äT #˚düTø√ø£b˛‘˚ u≤>∑T+&ÉT. dü∫Hé≈£î e+<√ôd+#·Ø n+‘· ô|<ä› $wüj·T+ ø±<äT. e÷düºsY≈£î Ä≥ >∑T]+∫ u≤>± ‘Ó\TdüT. uÛ≤s¡‘· n_Ûe÷qT\ n+#·Hê\‘√ dü∫Hé ø±düÔ ˇ‹Ô&çøÏ ˝Àqe⁄‘·THêï&Éì yÓTÆø˘ Vü≤d”‡ yÓ\¢&ç+#ê&ÉT. Çø£b˛‘˚ e÷sYÿ fÒ\sY uÖHé‡ Ä≥rs¡T‘√ uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ Vü≤&É˝…‘·TÔ‘ês¡H˚ yês¡Ô\qT K+&ç+∫q Vü≤d”‡, uÛ≤s¡‘· Ä≥>±fi¯¢≈£î nqTuÛÑe+ m≈£îÿeHêï&ÉT. @ |æ#Y˝ÀHÓ’Hê Ä&É>∑*π> dü‘êÔ uÛ≤s¡‘· Ä≥>±fi¯¢≈£î ñ+<äì, |æ#Y≈£î ‘·>∑Z≥Tº {°$T+&çj·÷ Ä≥>±fi¯ó¢ ‘·eT Ä≥XË’*ì e÷s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡Hêï&ÉT. Äd”dt uÖ\s¡T¢ #Ûê˝…+õ+>¥>± uÖ*+>¥ #˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äì, ø±˙ <Û√˙ô|’ e÷Á‘·+ ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘êeTì Vü≤d”‡ yê´U≤´ì+#ê&ÉT.

Ç+>±¢+&é »≥Tº≈£î ;;d” nyês¡T¶ áLi≤R∂©±s : \˙xmsxmsLiøR¡ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s ¤…¡£qÌs …‘¡™±sV BLig˝SLi≤`∂ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP ’d¡’d¡’d¡ @™yLÔRiVNRPV FsLizms\ZNPLiμj∂. 2011 xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP gS©´sW @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV «¡»Ì¡V @™yLÔRiV©´sV BLig˝SLi≤`∂ r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ZNP|mÌs©±s ALi˙≤R∂W rÌy˚£qsª][ Fy»¡V ≠sVgji÷¡©´s «¡»Ì¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRPázqs @™yLÔRiV©´sV @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. C G≤yμj∂ BLig˝ki£tsQ …‘¡™±sV @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s ˙xmsμR∂LRi+©´s ª][ ANRP»Ì¡VNRPVLiμj∂. A}qÌs˚÷¡∏R∂W\|ms ∏R∂W|tsQ£qs zqsLki£qs©´sV lgiáVøR¡V N][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V\|ms ¤…¡£qÌs zqsLki£qs©´sV 4c0ª][ N˝UP©±s{qs*£ms ¬ø¡[zqsLiμj∂. ªRΩμy*LS ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ @˙gRirÛy©y¨sı NRPW≤y \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. BLig˝SLi≤`∂ ’d¡’d¡{qs @™yLÔRiVNRPV FsLizmsNRP™´s≤R∂Li gRiªRΩ GÆ≤∂[Œœ¡˛Õ‹[ Bμj∂ ™´sVW≤][ryLji.2005, 2009áՋ[ ∏R∂W|tsQ£qs zqsLki£qs Æ©sgÊji©´sxmsˆV≤R∂V NRPW≤y BLig˝SLi≤`∂NRPV C xmnsV©´sªRΩ μR∂NTP‰Liμj∂. ’d¡’d¡{qs F°Õfi=Õ‹[ A «¡»Ì¡V ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i ø≥yLizms∏R∂V©±s= ™´sWLi¬ø¡xqÌsL`i ∏R∂VW\Æ©sÆ≤∂…fi, Æ™s[Õfi= LRigki˜ …‘¡™±sV©´sV J≤T∂Li¿¡ FsLizms\ZNPLiμj∂. BLig˝SLi≤`∂Õ‹[¨s @¨sı ≠dsV≤T∂∏R∂W xqsLixqÛsá r°ˆL`ÌiQ= Fs≤T∂»¡L`i= C @™yLÔRiVáNRPV «¡»˝¡©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[ryÚLRiV. NSgS BLig˝SLi≤`∂ N][ø`¡ ALi≤U∂ xmn˝s™´sL`i N][ø`¡ A£mns μj∂ B∏R∂VL`igS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. xmn˝s™´sL`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[Æ©s[ BLig˝ki£tsQ …‘¡™±sV xmsáV øyLji˙ªRΩNRP ≠s«¡∏R∂Wáª][ Fy»¡V ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s LS˘LiN`P @LiμR∂VNRPVLiμj∂. gRiªRΩ Æ©sáՋ[Æ©s[ xmn˝s™´sL`i ∏R∂VVZNP N][ø`¡ A£mns μj∂ B∏R∂VL`i @™yL`Ôi NRPW≤y @LiμR∂VNRPV©yı≤R∂V.Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ r°ˆL`ÌiQ= xmsL`i=©y÷¡…‘¡ A£mns μj∂ B∏R∂VL`i @™yLÔRiV ˙’¡…‘¡£tsQ \|qsN˝TPQ£qÌs ™´sWL`i‰ NSÆ™sLi≤T∂£tsQNRPV μR∂NTP‰Liμj∂.

Äs¡T>∑Ts¡T uÛ≤s¡‘· n<∏Ó¢≥¢ô|’ @&Ü~ ìùw<Ûä+ &√|æ+>¥ f…düTº˝À¢ Äs¡T>∑Ts¡T uÛ≤s¡‘· n<∏Ó¢≥T¢ <=]øÏb˛j·÷s¡T. &√|æ+>¥ f…düTº˝À¢ bÕõ{Ïyé |òü*‘ê\T sêe&É+‘√ n<∏Ó¢≥¢ô|’ mHé@&û@ d”]j·Tdt nsTT+~. á &√|æ+>¥ $yê<ä+˝À Äs¡T>∑Ts¡T n<∏Ó¢≥¢ô|’ mHé@&û@ Áø£eT•zD eT+&É\ @&Ü~ bÕ≥T ìùw<Ûä+ $~Û+∫+~. Ädæj·÷ Áø°&É˝À¢ ¬s+&ÉT ã+>±s¡T |ü‘·ø±\T kÕ~Û+∫q Ä•«Hé n≈£îÿ+õ düVü‰ Äs¡T>∑Ts¡T n<∏Ó¢≥¢ô|’ @&Ü~bÕ≥T ìùw<Ûä+ $~Û+#ês¡T. e#˚à @&Ü~ \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À Äs¡T>∑Ts¡T n<∏Ó¢≥T¢ &√|æ+>¥ f…düTº˝À¢ <=]øÏb˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. ø±>± eTHéB|tøösY, dæ˙CÀdt, e÷Ø {Ïj·÷q <∏ëeTdt, Á|æj·÷+ø£ |üyêsY, CÖHê eTTs¡Tà, n≈£îì®\ô|’ @&Ü~bÕ≥T ìùw<Ûä+ $~Û+∫q≥T¢ H˚wüq˝Ÿ Ä+{À &√|æ+>¥ @C…˙‡ (Hê&Ü) ‘Ó*|æ+~.

ns¡T®q s¡D‘·T+>∑ô|’ e÷´#Y |òæøχ+>¥ Äs√|üD\T l\+ø£ ÁøϬø{Ÿ »≥Tºô|’ e÷J¬øô|ºHé ns¡T®q s¡D‘·T+>∑ô|’ |òæøχ+>¥ Äs√|üD\T e#êÃsTT. ns¡T®q s¡D‘·T+>∑ Hêj·Tø£‘·«+˝À l\+ø£ »≥Tº 1996e dü+e‘·‡s¡+ Á|ü|ü+#·ø£|tqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. áH˚|ü<∏ä´+˝À s¡D‘·T+>∑ô|’ |òæøχ+>¥ Äs√|üD\T #˚dæq≥T¢ l\+ø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ìy˚~ø£ düeT]Œ+#·ã&ç+~. n+<äT˝À s¡D‘·T+>± uÛ≤s¡‘· ãTø° e<ä› s¡÷.75\ø£å\qT |ü⁄#·TÃ≈£îì Ä≥qT e÷´#Y |òæøχ+>¥ #˚dæq≥T¢ Äs√|æ+#·ã&ç+~. nsTT‘˚ á Äs√|üD\qT s¡D‘·T+>∑ rÁe+>± K+&ç+#ê&ÉT. ‘·q ôVA<ë≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+#˚ Ø‹˝À |òæøχ+>¥ Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. á yês¡Ô\qT s¡D‘·T+>∑ ‘√dæ|ü⁄#êÃ&ÉT. Bìô|’ |üs¡Te⁄ qwüº+ <ëyê y˚ùd+<äT≈£î s¡D‘·T+>∑ dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï≥T¢ düìïVæ≤‘· esêZ\ düe÷#ês¡+.

ryμ≥j∂ryÚ≤R∂¨s øyÕÿ™´sVLiμj∂ À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. A{qs£qs gRi≤ÔR∂\|ms ™´sVLi¿¡ LjiNSLÔRiV DLi≤R∂≤R∂Li μk∂¨sNTP ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·LigS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ 16 ¤…¡xqÌsVáV A≤T∂©´s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i 58.53 ∏R∂W™´slLi[«fiª][ 1522 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. ≠ds…”¡Õ‹[ 6 |qsLiøR¡LkiáV, 5 •¶¶¶£mns |qsLiøR¡LkiáV D©yıLiVV. C LjiNSLÔRiVá Aμ≥yLRiLi gSÆ©s[ ™´sWxqÌsL`i |qsLi øR¡Lkiá |qsLiøR¡Lki\|ms ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS ¤À¡…Ì”¡Li gRiVáV «‹[LRiLiμR∂ NRPV©yıLiVV. Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı ¤…¡£qÌsÕ‹[ xqs¿¡©±s aRPªRΩNRPLi ryμ≥j∂}qsÚ ¤À¡…Ì”¡Lig`i LS∏R∂VVŒœ¡˛ xmsLiÆμ∂Li ˙xmsNSLRiLi 4 LRiWFy∏R∂VáNRPV 9 LRiWFy∏R∂VáV ™´sxqsVÚLiμj∂. ™yLji lLiLi≤][ ø≥y©±s= zqs≤U∂ı ¤…¡xqÌsVÕ‹[ LRiWFyLiVVNTP ™´sVW≤R∂V, ™´sVW≤][ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ LRiWFyLiVVNTP 5, ©yáVg][ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ LRiWFyLiVVNTP 7 ø]xmsˆV©´s xmsLiμyáV ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıLiVV. ©yáVgRiV ¤…¡xqÌsVáª][ Fy»¡V \¤…¡Q˚zqsLki£qs NRPW≤y DLi≤R∂≤R∂Liª][ ≈¡¿¡Ë ªRΩLigS C BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙NTPZNP…fi gS≤`∂ A{qs£qs gRi≤ÔR∂\|msÆ©s[ z§¶¶¶rÌyLjiNRPÕfi {mns…fi @LiμR∂VNRPVLi…ÿ≤R∂¨s @’≥¡™´sW©´sVáV μ≥k∂™´sWª][ D©yıLRiV. A{qs£qs\|ms xqs¿¡©±s J™´sLSÕfi LjiNSL`Ôi... ™´sW˘ø`¡Ã¡V 31, ∏R∂W™´slLi[«fi 60.59, #·xmsLRiVgRiVáV 3151, |qsLiøR¡LkiáV 11, •¶¶¶£mns |qsLiøR¡LkiáV 13 A{qs£qs gRi≤ÔR∂\|ms xqs¿¡©±s LjiNSL`Ôi... ™´sW˘ø`¡Ã¡V 16, ∏R∂W™´slLi[«fi 58.53, xmsLRiVgRiVáV 1522, |qsLiøR¡LkiáV 6, \•¶¶¶£mns |qsLiøR¡LkiáV 5

ôdVü‰«>¥‘√ ÄÁùdº*j·÷≈£î Á|üe÷<äy˚T ÄÁùdº*j·÷˝À »s¡T>∑qTqï f…düTº dæØdt˝À uÛ≤s¡‘· &Üwæ+>¥ zô|qsY Mπs+Á<äôdVü‰«>¥‘√ ø£+>±s¡÷\ »≥Tº≈£î Á|üe÷<äy˚Tqì Äd”dt e÷J ¬øô|ºHé øÏyéT VüA´dt ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. ôdVü‰«>¥‘√ ÄÁùdº*j·÷ »≥Tº≈£î Á|üe÷<äy˚T n‘·ìøÏ Äd”dt |æ#Y nqT≈£L\+>± ñ+≥T+~. ôdVü‰«>¥ X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ #˚ùdÔ uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTq¢qT ø£≥º&ç #˚j·T&É+ ÄkÕ<∏ä´+. n+<äT#˚‘· ÄÁùdº*j·÷ ôV≤#·Ã]ø£‘√ ñ+&Ü*. n˝≤π> dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY ‘·|üŒ≈£î+&Ü e+<√ ôd+#·Ø kÕ~Û+#˚ neø±X¯+ ñ+~. Hê\T>∑T e÷´#Y\T+&É≥+‘√ ‘·q<Ó’q XË’*˝À dü∫Hé sêDÏùdÔ ôd+#·Ø kÕ~Û+#˚ neø±X¯+ ñ+~. Hê\T>∑T e÷´#Y\T+&É≥+‘√ ‘·q<Ó’q XË’*˝À dü∫Hé sêDÏùdÔ ôd+#·Ø kÕ~Û+#·&É+ düT\uÛÑeTe⁄‘·T+~. Ç+ø± Äd”dt >∑&ɶô|’ dü∫Hé n<äT“¤‘·+>± Ä&É>∑*π> Áø°&Üø±s¡T&ÉT. á yÓTÆ<ëq+˝À ≈£L&Ü u≤´{Ï+>¥≈£î nqT≈£L\+>± ñ+≥T+~. dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY‘√ bÕ≥T Á<ä$&é, \ø£åàDY\T ≈£L&Ü bòÕyéT˝À ñHêïs¡T. n+<äT#˚‘· uÛ≤s¡‘Y n~Ûø£ |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#˚ neø±X¯+ ñ+~. ÄÁùdº*j·÷ j·T+>¥ uÖ\s¡¢ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+~. yê]#˚ uÛ≤s¡‘Yô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#·&É+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì øÏyéT VüA´dt yÓ\¢&ç+#ê&ÉT.

_õHÓdt 2012˝À |”m|òtô|’ e&û¶πs≥T 8.25 XÊ‘·+ #˚j·T+&ç e#˚à 2012dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ ñ<√´>∑T\ uÛÑ$wü´ì~Û(|”m|òt)ô|’ e&û¶πs≥TqT 8.25XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+#ê\ì ñ<√´>∑T\ uÛÑ$wü´ì~Û dü+düú(á|”m|òtz)≈£î Ä]Δø£ ô|≥Tºã&ÉT\ dü\Vü‰ ø£$T{° dü÷∫+∫+~. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q düe÷y˚X¯+˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì á|”m|òtz≈£î dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+~. nsTT‘˚ á Á|ü‹bÕ<äqqT ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔ Hêïs¡T. 2010`11 dü+e‘·‡s¡+˝À e÷~]>±H˚ |”m|òtô|’ 9.25XÊ‘·+ e&û¶πs≥T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |”m|òtô|’ e&û¶ πs≥TqT 8.25XÊ‘êìøÏ ≈£î~+#·&É+ 4.7ø√≥¢ ñ<√´>∑T\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘√+<äì ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á|”m|òtz n~Ûø±s¡T\T Á|üdüTÔ‘· Ä]Δø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Ä<ëj·÷ìï dü]>± #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T Äs√|æ+#ês¡T.

u≤+uÒ kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ: qcÕº\‘√ eTT–dæq ôdHÓ‡ø˘‡, ì|ò”º u≤+uÒ kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ yêsê+‘·yÓTÆq X¯óÁø£yês¡+ qcÕº\‘√ eTT–dæ+~. s√»+‘ê ôV≤#·Tà ‘·>∑TZ\‘√ sê´©ì ø=qkÕ–+∫q ôdHÓ‡ø˘‡, ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 75bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 15,739 bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. n˝≤π> ì|òæº ≈£L&Ü 20bÕsTT+≥T¢ |ü‘·qyÓTÆ 4,714 bÕsTT+≥¢ e<ä› dæús¡|ü&ç+~. <˚oj·T ùws¡T¢ qwüºb˛e&É+‘√ bÕ≥T ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt, ÇH√Œ¤dædt ùws¡T¢ qwüºb˛e&É+ <ë«sê kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ |ü‘·qyÓTÆ+~. nyÓT]ø± kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæq |üŒ{Ïø°, Ädæj·÷ kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ $TÁX¯eT |òü*‘ê\qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+~. Ç+ø± eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ø=qT>√fi¯¢yÓ’|ü⁄ ÄdüøÏÔ #·÷|üø£b˛e&É+ kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ |ü‘·HêìøÏ <ë] rdæ+<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Çø£b˛‘˚...<˚oj·T u≤´+øÏ+>¥ ùws¡T¢ qwüºb˛e&É+‘√ ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+≈£î, mdt;◊, ◊d”◊d”◊ u≤´+≈£î, zmHéJd”, uÛ≤s¡r msTTsY f…˝Ÿ, ◊&çj·÷ ôd\÷´\sY, C…|” nk˛dæj˚T{Ÿ‡, &çm˝Ÿm|òt, õ+<ë˝Ÿ d”º˝Ÿ, {≤{≤ |üesY, ãC≤CŸ Ä{À e+{Ï ø£+ô|˙\T qwüºb˛j·÷sTT.

eT+#·T˝À ≥#YÁd”ÿHé yÓTTu…’˝ŸqT Ä|üπs{Ÿ #Ój·÷´\+fÒ..? n~ #·* ø±\+ $|üØ‘·+>± eT+#·T ≈£îs¡TdüTÔqï s√E\$ nqTø√≈£î+&Ü Ä eT+#·T yê‘êes¡D+ ˝À MTs¡T ãj·T≥≈£î yÓfi≤¢*‡e∫Ã+~. ¬s>∑T´\sY>± <Ûä]+#˚ ôd«≥ºsY, #˚‹ ‘=&ÉT>∑T\T (>∑¢yé‡) y˚düTø=ì ãj·T≥≈£î e#˚ÃXÊs¡T. Ç+‘·˝ÀH˚ MT bò˛Hé yÓ÷–+~. ø±˝Ÿ|æø˘ #Ój·÷´*. ≥#Y Ä<Ûë]‘·+ >± |üì #˚ùd MT yÓTTu…’˝Ÿ #˚‹ düŒs¡Ù≈£î e÷Á‘·y˚T düŒ+~düTÔ+~. n|ü⁄Œ&ÉT MTπs+ #˚kÕÔs¡T >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£ #˚‹ ‘=&ÉT>∑TqT rdæ ø±˝Ÿ Äq‡sY #˚kÕÔs¡T. á düeTdü´≈£î #Óø˘ô|&ÉT‘·÷ eTTCÀ® $<˚odü+düú ≥#Y Ád”ÿHébò˛q¢≈£î düŒ+~+#˚ $<Ûä+>± #˚‹ ‘=&ÉT>∑T\T (>∑¢yé‡)qT &çC…’Hé #˚dæ+~. á >∑¢yé\qT <Ûä]+∫ #·* yê‘êes¡D+˝À ì•Ã‘·+>± ≥#Y Ä<Ûë]‘· >±´&Ó®≥¢qT düT\Te⁄>± Ä|üπs{Ÿ #˚düTø√e#·TÃ. ≥#Y Ád”ÿHé≈£î düŒ+~+#˚ ôV’≤ø±«*{° dæ\«sY ø√f…&é HÓ’˝≤Hé ô|’ãsY|ü<ësêúìï >∑¢yé‡ ìsêàD+˝À $ìjÓ÷–+ #ês¡T. eTTCÀ® ≥#YÁd”ÿHé $+≥sY >∑¢yéqT 24.95 #Ó*¢+∫. eTTCÀ® ÄHé˝…’Hé k˛ºs¡¢ <ë«sê bı+<äe#·TÃ.

uÛ≤s¡‘Y`ÄÁùdº*j·÷ f…düTº dæØdt˝À ‘·eT {≤¬sZ{Ÿ ]ø° bÕ+{Ï+π>qì ªkÕ«$T ÄØàμ ‘Ó*|æ+~. düTe÷s¡T yÓsTT´ eT+~øÏ ô|’>± ñqï uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ n_Ûe÷qT\T kÕ«$T ÄØà <ë«sê ˇø£ÿ≥j·÷´s¡T. á HÓ\ 26qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï uÛ≤s¡‘Y` ÄÁùdº*j·÷ dæØdt˝À ]ø°bÕ+{Ï+>¥ Ä≥rs¡T ‘√ bÕ≥T f…+&É÷\ÿsY e+<√ ôd+#·Ø kÕ~ÛkÕÔ&Éì ‘êeT+‘ê Ä•düTÔqï≥T¢ kÕ«$T ÄØà e´ekÕú|ü≈£î˝À¢ ˇø£¬s’q düT˙˝Ÿ Á>∑÷|üsY #ÓbÕŒs¡T. @&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ Á|ü|ü+#· Á|üdæ~Δ #Ó+~q Ç+>±¢+&é ÁøϬø{Ÿ n_Ûe÷qT\ ãè+<ä+ ªãØà ÄØàμ dü÷Œ]Ô‘√ düTe÷s¡T 1400eT+~ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ n_Ûe÷qT\T ø£*dæ ªkÕ«$T ÄØàμì @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. yÓTT<ä{Ïf…düTº ‘=* s√E ÄsTTq u≤øχ+>¥ &˚ s√CÒ nsTTq á ôd+#·Ø #˚j·÷\ì ‘êeT+‘ê ø√s¡T≈£î+≥THêïeTì ≈£L&Ü Äj·Tq ªdæ&ûï e÷]ï+>¥ ôV≤sê˝Ÿ¶μ|üÁ‹ø£≈£î #ÓbÕŒs¡T. n<˚ »]–‘˚ á dæØdt≈£î >=|üŒ Äs¡+uÛÑ+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T.

bÕ+{Ï+>¥ »≥Tº˝À ø=qkÕ>∑&É+ ø£wüºy˚T A}qÌs˚÷¡∏R∂W ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s LjiNUP FyLi…”¡Lig`i «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ ø][»¡V N][Õ‹[ˆ©´sV©yı≤y... @™´so©´sÆ©s[ @Li»¡V©yı≤R∂V A «¡»Ì¡V N][ø`¡ ≠sVNUP ALÛRiL`i. À≥ÿLRiª`Ωª][ ©yáVgRiV ¤…¡xqÌsVá zqsLki£qsNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLi»¡L`i©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs ªRΩLS*ªRΩ xmsNRP‰©´s |ms¤…Ì¡[ryÚLRi¨s ALÛRiL`i xmsL][ORPQLigS |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøy≤R∂V. BNRP\Æ©s©y FyLi…”¡Lig`i xmsLRiVgRiVá N][xqsLi ˙aRP≠sVLiøyá¨s xqsW¿¡Liøy≤R∂V. 37 GŒœ¡˛ FyLi…”¡Lig`i ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W ªRΩLRixmso©´s @ªRΩ˘μ≥j∂NRP xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs©´s «ÿ’¡ªyÕ‹[ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ D©yı≤R∂V. @ªRΩ¨s ZNPLkiL`iÕ‹[ 52.29 ∏R∂W™´slLi[«fiª][ 12656 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[NRP xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV ™´soªRΩV©yı≤R∂V. N]ªRΩÚ À›Ã¡L˝RiV \|qsªRΩLi @ªRΩ¨sı xqsVáÀ≥œ¡LigS |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV xmsLixmsoªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ ALRiV ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ FyLi…”¡Lig`i 26 ∏R∂W™´slLi[«fiª][ 293 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. «¡»Ì¡VÕ‹[ @ªRΩ¨s rÛy©y¨sNTP ™´sVVxmsˆVLiμR∂¨s, Àÿ˘…”¡Lig`i Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂NRPF°æªΩ[ Æ™s[»¡V xms≤R∂≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı ALÛRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. xqs¿¡©±s, ˙μy≠s≤`∂ ªRΩLS*ªRΩ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP |qsLiøR¡LkiáV ¬ø¡[zqs©´s «ÿ’¡ªyÕ‹[ ™´sVW≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ FyLi…”¡Lig`i D©yı≤R∂V. Æ™sVÕfiÀ‹[L`iıÕ‹[ «¡Ljilgi[ ª]÷¡ ¤…¡£qÌs N][xqsLi A{qs£qs |qsáNÌRPL˝RiV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s «¡»Ì¡VÕ‹[ FyLi…”¡Lig`i ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©´sıxmsˆ»¡NUP @ªRΩ¨s rÛy©´sLi\|ms ™´sW˙ªRΩLi ALiμ][Œœ¡©´s ª]ágjiF°¤Õ¡[μR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ALÛRiL`i ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ¡…Ì”¡ æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi A{qs£qs N][ø`¡gS D©´sı ≠sVNUP ALÛRi©±s |qsáORPQ©±s NRP≠sV…‘¡Õ‹[ NRPW≤y xqsÀ≥œ¡V˘¨sgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı≤R∂V.

Áø°&Üø±s¡T\≈£î uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï Çe«&É+˝À ‘·ù|ŒeTT+~ Áø°&Üø±s¡T\≈£î uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï Çe«&É+˝À ‘·ù|ŒeTT+<äì uÛ≤s¡‘· |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ »≥Tº e÷J ¬øô|ºHé u…’#·T+>¥ uÛÑ÷{Ïj·÷ Á|ü•ï+#ê&ÉT. ˇø£ Áø°&Üø±s¡T&çøÏ uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï Çe«&É+ e\¢ Ä |ü⁄s¡cÕÿsêìï nee÷ì+ ∫q≥T¢ m˝≤ ne⁄‘·T+<√ ‘·q≈£î ns¡Δ+ ø±e&É+ ˝Ò<äì uÛÑ÷{Ïj·÷ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ÁøϬø≥s¡T¢, dæ˙ ‘ês¡\T ˝≤+{Ï yê]øÏ düe÷»+˝À ô|<ä›>± ÁbÕ<Ûëq´+ ˝Ò<äì, n+<äTe\¢ yê]øÏ uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï Çe«sê <äì Áô|dt øöì‡˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé e÷¬sÿ+&˚j·T ø£≥÷® yê´U≤´ì+&É#·+ô|’ uÛÑ÷{Ïj·÷ düŒ+~dü÷Ô...dæìe÷\ >∑T]+∫ ‘·q≈£î ô|<ä›>± ‘Ó*j·T<äì ø±˙ Áø°&É\T j·TTe≈£î\‘√ H˚s¡T>± dü+ã+<Ûä+ ñqï z e÷<Ûä´eTeTì #ÓbÕŒ&ÉT. n+‘˚ø±<äT, Áø°&É\≈£î <Ûäìø£, ù|<ä nqï ‘˚&Ü ˝Ò<äì {≤˝…+{Ÿ, ø£sƒ√s¡ ÁX¯eT Áø°&Üø±s¡T\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ rdüT≈£îekÕÔj·Tì ‘Ó*bÕ&ÉT.

Ä|æ˝Ÿ ø=‘·Ô düØ«düT 17 <˚XÊ\≈£î e÷Á‘·y˚T! f…ø±ï\J ~>∑Z»+ Ä|æ˝Ÿ >√¢ã˝Ÿ $düÔs¡D˝À uÛ≤>∑+>± >√¢ã˝Ÿ e÷¬sÿ{À¢øÏ Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï ◊≥÷´Hé‡ e÷´#Y, ◊≥÷´Hé‡ øö¢&é düØ«düT\qT @j˚T <˚XÊ\T düb˛sYº #˚j·TqT HêïjÓ÷ z n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥qqT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ñqï <˚XÊ\˝À Ä|æ˝Ÿ 17 <˚XÊ\≈£î ◊≥÷´Hé‡ düØ«düT\qT n+~+#·qTHêïeTì ‘Ó*|æ+~. bÕsƒ¡≈£î\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± Äj·÷ <˚XÊ\ $esê\T ÄÁùdº*j·÷, u…*®j·T+, ¬øq&Ü, ôd’Á|üdt, #Óø˘ ]|ü_¢ø˘, »s¡à˙, ◊sê¢+&é, \Tø£‡+ãsYZ, e÷˝≤º, yÓTøχø√, q÷´õ˝≤+ &é, k˛¢ø√$ j·÷, ôdŒsTTHé, dæ«≥®sê¢+&é, j·TTHÓ’f…&é øÏ+>¥&ÉyéT, j·TTHÓ’f…&é ùdº{Ÿ‡ Ä|æ˝Ÿ $&ÉT<ä\ #˚dæq á <˚XÊ\ *dtº˝À #ê˝≤ <˚XÊ\T ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø°, eTTK´+>± Áu…õ˝ŸøÏ ª◊≥÷´Hé‡ Ä|t Áπ>&éμ düØ«dtì n+~+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘êìøÏ Ädæj·÷ <˚XÊ\≈£î e÷Á‘·+ m≥Te+{Ï düØ«düT\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&É+ ˝Ò<äì Ä|æ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. øö¢&é Ä<Ûë]‘· ùde\qT ã{Ϻ, Ä|æ˝Ÿ ◊≥÷´Hé‡ì $&ÉT<ä\ #˚j·TqT+~. Ç˝≤ düØ«düT\qT >√¢u˝Ÿ>± $düÔ]+#·&É+ e\¢ me¬s’Hê ø£düºeTsY ◊≥÷´H金√ bÕ≥T Ä|æ˝Ÿ k˛ºsY qT+&ç @yÓTÆHê düe÷#ês¡+ &ÍHé˝À&é #˚düT≈£î+fÒ Ä düe÷#ês¡+ yÓTT‘êÔìï y˚πs Ç‘·s¡ Ä|æ˝Ÿ &çyÓ’CŸ\≈£î Á|”>± ùwsY #˚düTø√e#·TÃ. ÄÁùdº*j·÷, ¬øq&Ü, j·TT¬ø, nyÓT]ø±˝À ñqï ø£düºeTsY‡ Ä|æ˝Ÿ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq á ø=‘·Ô düØ«düT\T ‘·eT¬ø+‘√ q#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À $T–*q 120 <˚XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä|æ˝Ÿ ø£düºeTsY‡øÏ ‘·≈£îÿe düØ«düT\qT n+~düTÔ+&É>± ‘·«s¡˝ÀH˚ yê]øÏ ≈£L&Ü á düØ«düT\qT n+~+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ª2012μ˝À Ä Áu≤+&é ~X¯ e÷s¡qT+<ë..? >√¢ã˝Ÿ ø£+ô|˙ dæk˛ÿ (dæ.◊.mdt.dæ.y√) {≤u…¢{Ÿ |”d”\ yê´bÕs¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. >∑‘· Ä>∑düTº˝À 7 n+>∑Tfi≤\ Ä+Á&ÜsTT&é Ä<Ûë]‘· {≤u…¢{Ÿ |”d”ì Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ñ‘ê‡ Vü≤+‘√ á Áu≤+&é q÷´ Çj·TsY Á|üuÛÑ+»HêìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻ+~. 2012˝À dæk˛ÿ Á|üy˚X¯ô|≥ ºuÀ‘·Tqï {≤u…¢{Ÿ |”d”\T Ä+Á&ÜsTT&é ˝Òf…düTº es¡¸Hé ◊dtÁø°yéT XÊ+&é $#Y Ä|üπs{Ï+>¥ e´edüúô|’ s¡Hé ne⁄‘êj·Tì $X¯«dü˙j·T esêZ\T ñ≥+øÏ+#êsTT. n‘ê´<ÛäTìø£ ôd≈£L´]{Ï n|æ¢πøwüq¢qT &çyÓ’CŸ˝À ìøÏå|üÔ+ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. nìï esêZ\T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT Äø£≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± j·T÷»sY Áô|ò+&û¢ ô|ò¢ø°‡ãT˝Ÿ |ò”#·s¡¢qT á >±´&Ó®≥¢˝À ìøÏå|üÔ+ #˚dæq≥T¢ $X‚¢wüD\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. á {≤u…¢≥¢ <Ûäs¡ Ç‘·s¡ ôdŒdæ|òæπøwüq¢ $esê\T ‘Ó*j·÷*‡ e⁄+~. &çõf…˝Ÿ Á|ü|ü+#·+˝À s√E s√E≈£î #√≥T #˚düT≈£î+≥Tqï nq÷Vü≤´ e÷s¡TŒ\ H˚|ü<∏ä´+˝À dæk˛ÿ ø=‘·Ô dü+düÿs¡D\≈£î lø±s¡+ #·T&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

s¡÷.30,763 ø√≥¢ eTT+<ädüTÔ |üqTï #Ó*¢+∫q ø£+ô|˙\T Á|üdüTÔ‘· Ä]Δø£ dü+e‘·‡s¡+˝À düTe÷s¡T e+<ä ø£+ô|˙\T eTT+<ädüTÔ |üqTï #Ó*¢+|ü⁄\ s¡÷ù|D≤ 30,763ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT #Ó*¢+#êsTT. Ç~ >∑‘· @&Ü~ s¡÷.31,203ø√≥T¢>± ñ+~. ÁøÏ‘·+ @&Ü~‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ á @&Ü~ eTT+<ädüTÔ |üqTï #Ó*¢+|ü⁄˝À¢ 1.4XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± ñ+~. uÛ≤s¡‘· ]»sY« u≤´+≈£î |ü\T e÷s¡T¢ e&û¶ πs≥¢qT |ü+|æ+~. Ç~ ø£+ô|˙\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü&É+, |òü*‘·+>± bÕ]ÁXÊ$Tø£ eè~Δπs≥T ≈£L&Ü ‘·–Zb˛sTT+~. >∑‘· nø√ºãsY HÓ\˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£ eè~Δπs≥T 5.1XÊ‘·+>± e÷Á‘·y˚T qyÓ÷<Ó’q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. B+‘√ eTT+<ädüTÔ #Ó*¢+|ü⁄\T ‘·>±ZsTT.


C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, &çôd+ãsY 24, 2011

ø£ + >∑ q

Ä eTTÁ<ä yÓjÓTT´<äT:›‘·qTl<ä‘êÔ ‘Ó\T>∑T˝À ªMs¡uÛÑÁ<äμ ∫Á‘·+˝À u≤\ø£èwüí‘√ q{Ï+∫q ‘·qTl<ä‘êÔ≈£î u≤©e⁄&é˝À X¯è+>±s¡ HêsTTø£>± >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ã+~. z |üø£ÿ V”≤s√sTTHé>± ‘·q dü‘êÔ #ê≥T≈£î+≥÷H˚ n|üŒî&É|üŒî&ÉT #˚dæq X¯è+>±sê_Ûqj·T+‘√ ÄyÓT≈£î kÕºsY&ÉyéT e∫Ã|ü&ç+~. Çwüº+˝Òì kÕºsY&ÉyéT yÓ÷j·T≥+ ø£wüºy˚Tqì, ‘·qTl eTs√kÕ] Á|üø£{Ï+#ê*‡ ek˛Ô+~. á $wüj·÷ìï $e]dü÷Ô Á|ü<Ûëq+>± ‘êqT q{Ïqì, nìï s¡ø±\ bÕÁ‘·\T #˚j·T>∑\qì, n≥Te+{Ï Hêô|’ πøe\+ X¯è+>±s¡ ‘ês¡>±, ôdø˘‡u≤+uŸ>± eTTÁ<äy˚j·T&É+ dü]ø± <ä+{À+~. n+<ä+, n_Ûqj·T+ ¬s+&É÷ ñ+&É&É+ Hê ‘·|üŒîø±<äì, m˝≤+{Ï bÕÁ‘·HÓ’Hê #˚j·T&ÜìøÏ eTT+ <äT≈£î ekÕÔqì n+{À+~. n+‘·e÷Á‘êq z Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq eTTÁ<ä ‘·qô|’ y˚j·Te<ä›ì ø√s¡T≈£î+{À+~. n+<ä+ ø±bÕ&ÉT ø√e&ÜìøÏ eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+#·T≈£î+≥÷, eT+∫ |ü⁄düÔø±\T #·<äTe⁄‘·÷, jÓ÷>∑, <Ûë´q+ e+{Ï ã÷´{° {Ï|t‡ ≈£L&Ü #Ó|üŒîø=∫Ã+~. yÓTT‘êÔìøÏ @ eTTÁ<äqT yÓ÷j·Tqì eTs√kÕ] >∑Ts¡TÔ #˚dæ+~.

|üPØ <ä>∑Zs¡ ndæôdº+{Ÿ>± #˚j·÷\qT+~ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+&ÉÁd”º˝À Vü≤{Ÿ {≤|æø˘ >± q&ÉTdüTÔqï $wüj·T+ Ç{°e˝Ò »]–q ª_õHÓdt e÷´Héμ Ä&çjÓ÷ |òü+ø£åHé ˝À sê»eTÚ[ nqïe÷≥˝Ò Ç|üŒî&ÉT düs¡«Á‘ê Vü‰{Ÿ {≤|æø˘>± e÷]sTT. sê»eTÚ[ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªª¬s+&˚fi¯ó¢ dæìe÷ rj·T&É+ ø±<äT. |üP] »>∑qï<∏é˝≤ Äs¡T HÓ\˝À¢ dæìe÷ rdæ Ç+&ÉÁd”º Væ≤{Ÿ ø={≤º\ì Hê leT‹ n+≥÷ ñ+≥T+~. n+<äTπø Äj·Tq <ä>∑Zs¡ ¬s+&ÉT dæìe÷\¬ø’Hê ndæôdº+{Ÿ>± |üì#˚j·÷\ì ñ+<äì nHêïs¡T. ˇø√ÿ dæìe÷≈£î sê»eTÚ[, Á‹$Áø£yéT lìyêdt e+{Ï ô|<ä› <äs¡Ù≈£î\T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T f…ÆyéT rdüT≈£î+≥Tqï H˚|ü<∏ä ´+˝À |üPØ »>∑Hêï<∏é πøe\+ 74 s√E˝À¢ 84,000 n&ÉT>∑T\ mø˘‡b˛»sY‘√ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚XÊs¡T. <ë+‘√ eTùV≤wt ¬øØsY˝À Ç<˚ ô|<ä› ]ø±s¡T¶>± e÷]+~. bÕ´#Y esYÿ‘√ düVü≤ &çôd+ãsY 10 wüO{Ï+>¥ yÓTT‘·Ô+ ø£+|”¢{Ÿ nsTT+~. V”≤s√ eTùV≤wt á dæìe÷ ø√dü+ 65 s√E\T esYÿ #˚XÊs¡T. V”≤s√sTTHé ø±»˝Ÿ 30 s√E\T wüO{Ï+>¥ #˚dæ+<äHêïs¡T. n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ Ç+‘· ô|<ä› dæìe÷ì ]ø±s¡T¶ f…Æ+˝À ø£+|”¢{Ÿ #˚j·T>∑*>±eTì <äs¡Ù≈£î&ÉT #ÓbÕŒs¡T. Ç˝≤ #˚j·T≥+ e\¢ ã&Ó®{Ÿ #ê˝≤ ø£+Á{À˝Ÿ˝À ñ+≥T+~. n+‘˚>±ø£ V”≤s√ ôd’‘·+ eTs√ ∫Á‘·+ Ç$Tà&çj·T{Ÿ>± #˚j·T{≤ìøÏ neø±X¯+ ø£\T>∑T‘·T+~. n+<äTπø Ç|ü⁄Œ&ÉT sê»eTÚ[ e÷≥\T Ç+&ÉÁd”º˝À Vü≤{Ÿ {≤|æø˘>± e÷sêsTT.

e÷≥\ ‘·÷{≤\ eTVü‰s¡~∏ Çø£˝Òs¡T #·+#·˝Ÿ>∑÷&É˝À ªÄ{À q>∑sY dü÷s¡´μ <˚eø£{≤º <äs¡Ùø£‘·«+˝À j·TTe kÕÁe÷{Ÿ nøÏÿH˚ì Hê>∑ #Ó’‘·q´ q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ªÄ{À q>∑sY dü÷s¡´μ. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘·+ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. Hê>∑#Ó’‘·q´øÏ CÀ&û>± düeT+‘ê q{ÏdüTÔ+~. Ä{À q>∑sY dü÷s¡´ $»j·Tyê&É |ü≥ºD H˚|ü<∏ä´+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. <˚eø£{≤º >∑‘·+˝À Á|ükÕúq+ ˝≤+{Ï |üesY|òü⁄˝Ÿ bı*{Ïø£˝Ÿ Á&Üe÷ rXÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ªÄ{À q>∑sY dü÷s¡´μ ˝ÒãsY j·T÷ìj·THé u≤´ø ˘Á&Ü|t˝À ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. nq÷|t s¡Tu…’Hé‡ dü+^‘·+ n+~düTÔ+&É>±, e÷ø˘‡ Ç+&çj·÷ u≤´qsYô|’ ¬ø.n∫ìs&ç¶ ì]àdüTÔHêïs¡T. ÄsYÄsY eT÷M y˚Tø£sY‡ yês¡T düeT]ŒdüTÔ+&É>± á ∫Á‘êìï e#˚à @&Ü~ y˚dü$˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

ôdø£+&é c˛ s¡<äT›:Áô|dæ&Ó+{Ÿ n_Ûsê$T sêeTHê<∏äHé Ç~es¡≈£î u…+>∑fi¯ós¡T˝À ôdø£+&é c˛\T rdæ y˚XÊs¡T. Ç|ü⁄Œ&É<˚ s¡÷˝Ÿì ‘·$Tfi¯ ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT ≈£L&Ü bÕ{Ï+#·{≤ìøÏ dæ<äΔ›yÓTÆ+~. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ~∏j˚T≥sY‡ nk˛dæj˚TwüHé Áô|dæ&Ó+{Ÿ n_Ûsê$T sêeTHê<∏äHé á y˚Ts¡≈£î z Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. Çø£ qT+∫ πøe\+ ôdø£+&é c˛\T y˚j·TeTì, c˛ f…ÆyéT‡qT eTT+<äT≈£î »]|æ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq #Ó|æŒq <ëì Á|üø±s¡+ ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\≈£î, ‘·sê«‘· ˇ+{Ï >∑+≥≈£î, eT÷&ÉT >∑+≥\≈£î, Äs¡T >∑+≥\≈£î c˛\T ñ+{≤sTT. kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\ c˛H˚ ÄK] c˛. Çø£ u…+>∑fi¯Ss¡T˝À Ç˝≤+{Ï dædüºyéT s¡Hé ne⁄‘√+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Çø£ BìøÏ ø±s¡D+ #Ó|üPÔ..ôdø£+&é c˛\T y˚j·T≥+ e\¢ #ê˝≤ ~∏j˚T≥sY‡≈£î qwüº+ ek˛Ô+<äì, #ê˝≤ kÕs¡T¢ U≤∞ ~∏j˚T≥sY‡ ˝ÀH˚ dæìe÷ y˚j·÷*‡q ‘·|üŒì dü] |ü]dæú‹ ek˛Ô+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. n˝≤π> bòÕ´$T© Ä&çj·THé‡ ùd|ò”ºì ≈£L&Ü Çø£ÿ&É |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√e≥+ »]–+<äì Äj·Tq #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. Çø£ ô|<ä› dæìe÷\T es¡dü>± ô|òsTT\÷´sY ne≥+ nø£ÿ&É m–®_≥sY‡ ì u≤>± <Óã“ rdæ+~. yÓTTqï Äsê“≥+>± $&ÉT<ä˝…’q ôdyÓ+‘Y ôdHé‡ ∫Á‘·+ ≈£L&Ü #ê˝≤ qcÕº\T ‘Ó∫Ã+<äì düe÷#ês¡+. Çø£ |ü+&ÉT>∑≈£î sêuÀj˚T ô|<ä› dæìe÷\Tô|’H˚ n+<ä] n+#·Hê\T ñHêïsTT. nsTT‘˚ eTT+<äT>±H˚ Ç˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì ø=+‘·˝À ø=+‘· qcÕºìï |üP&ÉTÃø√yê\ì m–®_≥sY‡ ìs¡ísTT+#·T≈£îH˚ á Á|üø£≥q #˚dæq≥T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T.

‘·q yê&ç y˚&ç dü+uÛ≤wüD\‘√ dæìe÷ s¡+>∑+˝À s¡#·sTT‘·>± z Á|ü‘˚´ø£ kÕúHêìï @s¡Œs¡#·T≈£îqï Á‹|ü⁄s¡H˚ì eTVü‰s¡~∏ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À kÕºsY ÄdüT|üÁ‹˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. 80 dü+e‘·‡sê\ eTVü‰s¡~∏ ø=+‘· ø±\+>± nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. m˙ºÄsY q{Ï+∫q ªã+~b˛≥Tμ dæìe÷ <ë«sê s¡#·sTT‘·>± Á|üy˚•+∫Hê, eTVü‰s¡~∏ m≈£îÿe>± dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüí, $»j·Tìs¡à\ ∫Á‘ê\≈£î |üì#˚XÊs¡T. ªn\÷¢] d”‘êsêeTsêEμ dæìe÷˝À Äj·Tq ù|*Ãq e÷≥\ ‘·÷{≤\ X¯ã›+ Ç+>±¢+&ÉT <ëø± $ì|æ+∫+<ä+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. n+‘·>± n$ ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<ësTT. ªø£+#·Tø√≥μ, ªs¡DuÛÒ]μ, ªô|‘·Ô+<ës¡T¢μ, ª<˚XÀ<ë›s¡≈£î\Tμ, ª<˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß\Tμ, ªeTqTwüß\T #˚dæq <=+>∑\Tμ, ªbÕ&ç|ü+≥\Tμ, ªùV≤e÷ùV≤MT\Tμ, ªdæ+Vü‰düq+μ e+{Ï |ü\T ∫Á‘ê\T Äj·Tq≈£î m+‘√ ù|s¡T ‘Ó#êÃsTT. yÓTT‘·Ô+ 25 ∫Á‘ê\≈£î Äj·Tq e÷≥\T sêXÊs¡T. eTs√ bÕ‹ø£ ∫Á‘ê\≈£î düVü≤ø±s¡+ n+~+#ês¡T. ˇø£ $<Ûä+>± #ÓbÕŒ\+fÒ Äj·Tq |ü<ëà\j·T dü+düú≈£î ÄkÕúq s¡#·sTT‘· nH˚ #ÓbÕŒ*. eTVü‰s¡~∏ 1930 @Á|æ˝Ÿ 30q ø£ècÕíõ˝≤¢ >∑T&çyê&É ‘ê\÷ø± |üdüTeTÁs¡T Á>±eT+˝À »ìà+#ês¡T. dæìe÷ s¡+>∑+ô|’ eT≈£îÿe‘√ πø; ‹\ø˘, πømdt Á|üø±X¯sêe⁄ e+{Ï yê] e<ä› <äs¡Ùø£‘·« XÊK˝À #˚sês¡T. nqTø√≈£î+&Ü s¡#·sTT‘·>± e÷sês¡T. Äj·Tq dü+uÛ≤wüD\T ≈£L&Ü Äj·Tq e÷≥˝≤¢π> dü÷{Ï>±, m{≤øÏ+>¥>± ñ+{≤sTT. C≤q|ü<ë\≈£î sêdæHê, |ü˝…¢≥÷] ø£<∏ë ∫Á‘ê\≈£î sêdæHê Äj·Tq XË’* Äj·Tq<˚. mìï sêdæHê ªn\÷¢] d”‘êsêeTsêEμ dæìe÷≈£î ‘êqT sêdæq &Ó’˝≤>∑T˝Ò Äj·Tq≈£î Çwüº+. m˙ºÄsY‘√ eTVü‰s¡~∏ m+‘√ kÕìïVæ≤‘·´+>± yÓT*>±s¡T. eTVü‰s¡~∏ e´øÏÔ‘·«+ $_ÛqïyÓTÆ+~. Ä |ü+#Ó ø£≥Tº˝À Äj·TqqT #·÷ùdÔ n#·Ã ‘Ó\T>∑T ¬s’‘·T >∑Ts=ÔkÕÔ&ÉT. n+<äTπø ∫Á‘·d”eT˝À Äj·TqqT ª¬s’‘·T ø£$μ nì ≈£L&Ü eTT<äT›>± |æ*#˚yês¡T. me]ø° ‘·\e+#·ì eTìwæ Äj·Tq. meπseTqT≈£îHêï düπs ‘·qT nqT≈£îqï~ #Ó|æŒ rπsyês¡T. eTT≈£îÿ dü÷{Ï eTqdüÔ‘·«+, ≈£î+&Éã<ä›\T ø={Ϻq≥Tº e÷{≤¢&˚ Ä HÓ’»+ Äj·TqqT #ê˝≤ eT+~øÏ <ä÷s¡+ #˚XÊsTT. nsTTHê Äj·Tq ndüe÷q Á|ü‹uÛÑ e÷Á‘·+ m+<ä]ø√ <ä>∑Zs¡ #˚dæ+~. ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\T Äj·TqqT ø£\ø±\+ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e&ÜìøÏ Äj·Tq sêdæq ˇø£ÿ ªn\÷¢] d”‘êsêeTsêEμ dü]b˛‘·T+<äì #ÓbıŒ#·TÃ.

ndæ H é ø Ï ªk‘Y μ |ü > ±Z \ T u≤©e⁄&éøÏ yÓfi≤¢ø£ <äøÏåD dæìe÷ì |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+ #˚dæq eT\÷¢ uÒ_ ndæHéøÏ z ns¡T<Ó’q >ös¡e+ <äøÏÿ+~. n<˚ |òæ*+ù|òsY dü+düú ìs¡«Væ≤+#·qTqï nyês¡T¶\ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫ <äøÏåD≤~˝À ÄyÓTqT Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY>± m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+<äì düe÷#ês¡+. ‘êqT q≥q˝À zqe÷\T H˚s¡TÃ≈£îqï <äøÏåD dæìe÷øÏ Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY>± e´eVü≤]+#˚ neø±X¯+ <äøÏÿq+<äT≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<äì ndæHé #ÓãT‘√+fÒ, ndæHéø£Hêï nqTwüÿ≈£î >±˙, ø±»˝ŸøÏ >±˙ á neø±X¯+ Ç∫à ñ+fÒ u≤e⁄+≥T+<äH˚ n_ÛÁbÕj·÷\T {≤©e⁄&é, ø√©e⁄&é qT+∫ $ì|ædüTÔHêïsTT. ø±>± k‘Y˝À eT∞¢ q{Ï+#˚ $wüj·TyÓTÆ #ê˝≤ ÄdüøÏÔ‘√ ñHêïqì, ‘·$Tfi¯+˝À z dæìe÷øÏ ø£$T{Ÿ nj·÷´qì, k‘Y dæ˙ |ü]ÁX¯eT‘√ ‘·q¬ø˝≤+{Ï $uÛÒ<ë˝Ò¢eì ndæHé #ÓãT‘·T+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ç|üŒî&ÉT ªeTTfi¯¢ ô|]j·÷sY &Ü´+μ $yê<ä+ ø√*e⁄&é MT<ä Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ü⁄‘√+~. <ë+‘√ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, πøs¡fi¯ sêÁcÕº\ eT<Ûä´ sêE≈£îqï á $yê<ä+ eTT+<äT>± eT\÷¢ uÒ_ ndæHéøÏ mô|òø˘º nj˚T´˝≤ ø£q|ü&ÉT‘√+~. ‘·$Tfi¯ dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y ≈£L‘·Ts¡T kÂ+<äs¡´ ‘·q ‘·+Á&ç V”≤s√>± ªø=#êÃ&çj·THéμ ù|s¡T‘√ z dæìe÷qT s¡÷bı+~düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À ø£<∏ëHêsTTø£ m+|æø£ $wüj·T+˝À u≤©e⁄&é˝À _J>± ñqï ndæHéì rdüT≈£î+<ëeTH˚ Ä˝À#·q˝À s¡»˙, Äj·Tq ≈£L‘·Ts¡T ñHêïs¡T. nsTT‘˚ eTTfi¯¢ ô|]j·÷sY $yê<ä+ eT÷\+>± πøs¡fi¯ ne÷àsTTì rdüTø√e&ÜìøÏ M˝Ò¢<ä+≥÷ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì ø=ìï esêZ\T nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïj·T≥. ø±>± ndæHé e÷Á‘·+ ô|’øÏ k‘Y dæìe÷˝À¢ q{Ï+#·&É+˝À ÄdüøÏÔ Ç+ø± ñ+<äì #ÓãT‘·THêï, k‘Y dæìe÷˝À¢ q{Ï+#˚ $wüj·TyÓTÆ ndæHéøÏ ndü‡\T ÄdüøÏÔ ˝Ò<äì dæ˙ esêZ\T nqT≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K


X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY 2011

ù|J\T : 8

neTà˝≤ ˝≤*+#˚ nHêï .. Hêqï˝≤ b˛wæ+#˚ nHêï... ø£*j·TT>∑ sêeT\ø£åàDT\T MTπs ø£Hêï ....! `uÛ≤>∑´q>∑s¡+˝Àì u≤˝≤q>∑sY˝À ø£ì|æ+∫q <äèX¯´+

q>∑s¡+˝À uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T¢: @πø U≤Hé ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“¤+>± m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥Tº q>∑s¡ b˛©düT ø£$TwüqsY @πø U≤Hé X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚&ÉTø£˝À¢ ìùw<Ûä Á&É>¥‡ neTàe<ä›ì, m˝≤+{Ï ìùw~Û‘· |ü<ësêú\ neTàø±\T, ø=qT>√fi¯ó¢ »]|æHê ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq q>∑s¡+˝Àì Vü≤À≥fi¯ó¢, |üuŸ\T, u≤s¡T\T, ¬skÕº¬s+≥¢ j·T»e÷qT\‘√ düe÷y˚X¯+ »]bÕs¡T. 31e ‘˚B ns¡ΔsêÁ‹ ˇ+{Ï>∑+≥ es¡πø M{ÏøÏ ($T>∑‘ê 2˝À) 2 ˝À

Hê´j·Te´edüú Á|ü‹wüº ø±bÕ&ÉT‘ê : »dæºdt #·\y˚TX¯«sY

õ˝≤¢˝À eT<ä´+ eT‘·TÔ HÓ\ø=qï eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ yê´bÕs¡T\qT ìj·T+Á‹+#ê\ì, πs≥¢πø eT<ë´ìï $Áø£sTT+#ê\H˚ &çe÷+&é‘√ áHÓ\ eT+<äTu≤ãT\≈£î ‘ê–q+‘·... me÷àØŒ 26q nìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs≥¢ eTT≥º&çøÏ ≈£L&Ü |æ\T|ü⁄ìe«&É+ wü+. á $wüj·÷\T |üø£ÿqT+∫‘˚ õ˝≤¢˝À eT<ä´+ + >∑‘· @&Ü~‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ á@&Ü~ ˇø£ÿkÕ]>± ‘˚s¡T≈£îqï m¬ø’‡CŸ XÊK $X‚yê´bÕs¡ }|ü+<äTø=+~. >∑‘· @&Ü~‘√ b˛*Ñ˚ ákÕ] <ë<ë|ü⁄ 15 s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 23 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e\ ø±\+˝À eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T me÷àØŒ <Ûäs¡\ ø£+fÒ m≈£îÿe $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì @d”; <ë&ÉT\T #˚j·T&É+‘√ n+<ä] #·÷|ü⁄ yê]ô|’ |ü&ç+~. ÇHêïfi¯ó¢ eT‘·TÔ>± ìÁ<äb˛‘·Tqï m¬ø’‡CŸ XÊK n~Ûø±s¡T\T... ˇø£ÿkÕ]>± <ë&ÉT\T #˚düTÔ+&É≥+‘√ Ç≥T eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T, n≥T *ø£ÿsY yÓq≈£îqï H˚‘·\T Ä+<√fi¯q≈£î >∑T] nj·÷´s¡T. eTTK´+>± eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T dæ+&çπø≥T¢>± @s¡Œ&ç yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|üD\T sêe&É+‘√... n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq Á|ü‹yê<äq\T »]>±sTT. eTTK´+>± eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q <ë&ÉT\‘√ ˇø£ÿkÕ]>± Ç≥T Á|ü‹|üø£å bÕغ˝…’q {°&û|”, yÓ’mdtÄsY, uÛ≤»bÕ bÕغ˝À¢ ≈£L&Ü ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T H˚‘·\T $eTs¡Ù\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#ês¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT sêh+˝À

e÷J Á|ü<Ûëì |”MøÏ H˚‘·\ |òüTq ìyê[ d”m+ sêø£b˛e&É+ô|’ ìs¡düq ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y¨s zms.≠s. ©´sLji=L ix§¶¶¶¯LS™´so 7™´s ™´sLÙRiLiºΩ xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VøÏNRPV¨s Æ©sZN˝P£qs L][≤`∂Õ‹[¨s «Ïÿ©´sÀ≥œ¡W≠sV ™´sμÙR∂ xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV |ü⁄wüŒ>∑T#êä\T+∫ xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqsLRi*™´sVªRΩ ˙FyLÙRi©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi ™´sVLi≤R∂÷¡ \¬ø¡LRi¯©±s ($T>∑‘ê 2˝À)

q>∑s¡+˝À ‘=*kÕ]>± ¬sõ¢+>¥ b˛{°\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãs¡T 23 (düTes¡íyês¡Ô): 45e C≤rj·T Ç+&çj·THé ôd’º˝Ÿ ¬sõ¢+>¥ #ê+|æj·THé wæ|t`2011 b˛{°\qT m©“ ùdº&çj·T+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 1958 ‘·sê«‘· q>∑s¡+˝À á b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ Ç<˚ ‘=*kÕ]. B+‘√ ìsê«Vü≤≈£î\T uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± 21 sêÁcÕº\T, 5 πø+Á<ä ã\>±\ dü+düú\ qT+∫ |ü⁄s¡Twüß\T, 10 sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q eTVæ≤fi¯\T á ≈£îd”Ô b˛{°˝À¢ bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. ‘=*kÕ]>± eTVæ≤fi¯\≈£î ≈£L&Ü C≤rj·TkÕúsTT ¬sõ¢+>¥ b˛{°\T Ç+<äT˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á b˛{°\T á HÓ\ 25 es¡≈£î »s¡T>∑qTHêïsTT.

XÊ‘·+ neTàø±\T n~Ûø£+>± »]–q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. õ˝≤¢˝À eT<ä´+ neTàø±\T m≈£îÿy˚..!: s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ôV’≤<äsêu≤<äT q>∑s¡+ #·T≥÷º ñ+&É≥+‘√ á ÁbÕ+‘·+˝À¢ eT<ä´+ neTàø±\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. eTTK´+>± ñ|üŒ˝Ÿ, |òüT{ŸπødüsY, m˝Ÿ; q>∑sY, Vü≤j·T‘Yq>∑sY, y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ‘ê+&É÷s¡T, $ø±sêu≤<é ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT<ä´+ yê´bÕs¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. B+‘√H˚ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T dæ+&çπø≥T>± @s¡Œ&ç eT<ä´+ yê´bÕs¡+ »]π> ÁbÕ+‘ê\qT <äøÏÿ+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. õ˝≤¢˝À 390øÏ ô|’>± yÓ’Hé‡ cÕ|ü⁄\T, 166 es¡≈£î u≤s¡T¢ ñHêïsTT. M{ÏøÏ ¬s+&˚fi¯¢≈£î dü+ã+~Û+∫q |æ*∫q f…+&És¡¢≈£î <ë<ë|ü⁄ s¡÷.514 ø√≥¢ Ä<ëj·T+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #˚≈£L]+~.2011`12 qe+ãs¡T HÓ˝≤Ks¡THê{ÏøÏ s¡÷.1088 ø√≥T¢ neTàø±\T »]>±j·Tì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ õ˝≤¢˝À ($T>∑‘ê 2˝À)

eT+Á‹ô|’ <ë&ç #˚dæq <äT+&É>∑T\qT...

n¬sdtº #˚j·÷*: eT+<ä ø£èwüí me÷àØŒmdt uÛ≤Ø Ä‘·à>ös¡e j·÷Á‘· n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T`ñÁ~ø£Ô yê‘êes¡D+ eT+<ä ø£èwüíe÷~>∑ &çe÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄ô|’ »]–q <ë&çì e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ rÁe+>± K+&ç+∫+~. Ç+<äT≈£î ìs¡düq>± X¯óÁø£yês¡+ ãw”sYu≤>¥˝Àì »^®eHésê+ $Á>∑Vü≤+ qT+∫ me÷àØŒmdt e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑ H˚‘·è‘·«+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä‘·à>ös¡e j·÷Á‘· #˚|ü{≤ºs¡T. á j·÷Á‘·qT b˛©düT\T n&ÉT¶ø√e&É+‘√ ñÁ~ø£Ô yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. á dü+<äs¡“¤+>± eT+<äø£èwüí e÷~>∑ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ X¯+ø£sYsêe⁄ô|’ <ë&ç #˚dæq <äT+&É>∑T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. u≤ã÷ »^®eHésê+ $Á>∑Vü≤+ qT+∫ e+<ä˝≤~ eT+~ me÷àØŒmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T <ë&ç »]–q ÁbÕ+‘êìøÏ sê´©>± ãj·T\T<˚sês¡T. b˛©düT\T ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY, 2011

eT˝≤¢|üPsY˝À $T‹MTs¡T‘·Tqï nÁø£eT dæ{Ϻ+>¥\T >∑ªeT‘·TÔ>±μ <√#˚düTÔHêïs¡T kÕúì≈£î\ Çø£ÿ≥T¢, |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): eTVü‰q>∑sêìøÏ ≈£L‘·y˚≥T <ä÷s¡+˝À e⁄qï eT˝≤¢|üPsY˝À nÁø£eT dæ{Ϻ+>¥\ CÀs¡T s√Es√EøÏ $T‹MT]b˛‘·THêïsTT. eT+<äTu≤ãT\ Ä>∑&Ü\T $T‹MT] kÕúì≈£î\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü øÏeTàqø£b˛e&É+‘√ nÁø£eT dæ{Ϻ+>¥\ <ä+<ë eT÷&ÉT |üPe⁄\T Äs¡T ø±j·T\T>± $s¡õ\T¢‘·T+~. eT˝≤¢|üPsY |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ n~Ûø£ XÊ‘·+ »q+ ≈£L©, Hê© #˚düT≈£îH˚ ìs¡Tù|<ä\T, ~>∑Te eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\T ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î Ç~ es¡+>± e÷]+~. s√E ≈£L© #˚düT≈£îH˚ ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤\ j·T»e÷qT\T kÕj·T+Á‘·+ nsTT´+<ä+fÒ eT+<äT <äTø±D≤˝À¢ Á|ü‘·´ø£åeTÚ‘·THêïs¡T. dü+bÕ~+∫q &Éã“+‘ê eT+<äTbÕ\T #˚dæ Ç\T¢ >∑T\¢ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. B+‘√ M] ≈£î≥T+u b˛wüD dü]>± ˝Òø£ M~Ûq |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø=+<äs¡T eT<ä´+ <äTø±D<ës¡T\T πøe\+ cÕ|ü⁄ ìs¡«Vü≤D¬ø’ nqTeT‹ bı+~ cÕ|ü⁄ yÓqø±\, |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç<ä›s¡T ˝Ò<ë eTT>∑TZs¡T eTqTwüß\qT ô|{Ϻ nÁø£eT+>± dæ{Ϻ+>¥\T

@sêŒ≥T #˚dæ eT<ä´+ düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. ø=+<ä¬s’‘˚ @ø£+>± Äj·÷ ãd”Ô˝À¢ u…\Tº cÕ|ü⁄\T @sêŒ≥T#˚dæ neTàø±\T kÕ–düTÔHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï nÁø£e÷\qT ìj·T+Á‹+#ê*‡q b˛©düT, m¬ø’‡+CŸ n~Ûø±s¡T\T #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+‘√ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. ø=ìï nÁø£eT dæ{Ϻ+>¥\ yê´bÕs¡T\T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î n~Ûø£yÓTT‘·Ô+˝À HÓ\e÷eT÷fi¯ó¢ düeT]Œ+#·T≈£î+{≤s¡ì n+<äTπø M{Ïì ìj·T+Á‹+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T n+{ÏeTT≥ºq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ eT<ä´+ u≤ãT\T |üP≥T>± eT<ä´+ ùd$+∫ s√&ÉT¶ô|’ q&ç∫ kÕe÷q´ Á|ü»\|ü≥¢ ndüuÛÑ´+>± Á|üe]Ôdü÷Ô qs¡ø£+ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. ø=ìïkÕs¡T¢ ∫qï∫qï >=&Ée\T eTT~] ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\≈£î ø±s¡DeTÚ‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ n&ÉT¶n<äT|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü ø=qkÕ>∑T‘·Tqï nÁø£eT dæ{Ϻ+>¥\qT yÓ+≥H˚ eT÷sTT+∫, eT+<äTu≤ãT\ Ä>∑&Ü\qT n]ø£{≤º\ì kÕúì≈£î\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

e÷J Á|ü<Ûëì |æ.$.øÏ H˚‘·\ |òüTq ìyê[

eT+Á‹ô|’ <ë&ç#˚dæq <äT+&É>∑T\qT... n¬sdtº #˚j·÷*: eT+<ä ø£èwüí

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) øR¡˙NRPFyfl”·, ≤T∂xmsp˘…‘¡ zqs.FsLi. μyÆ™sWμR∂LRiLi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶¯ ™´sVLi˙ªRΩVáV $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V, F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, FyLÙRiryLRiμ≥j∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV «Ïÿ©´sÀ≥œ¡W≠sVNTP Æ™s◊¡˛ ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y¨s LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS zms.≠s.©´sLji=Lix§¶¶¶¯LS™´so Æμ∂[aS¨sNTP, LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá©´sV Æ©s[ªRΩáV ™´sV©´s©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. zms.≠s. ªRΩ©´s  ¡VμÙj∂ NRPVxtsQáªRΩª][ ˙xmsμ≥y¨sgS Æμ∂[aRP Δÿ˘ºΩª][ Fy»¡V æªΩáVgRiV™yLji ˙xmsºΩÀ≥ÿFy»¡™yá©´sV ©´sáVμj∂aRPá ™y˘zmsLiøR¡ ¬ø¡[aSLRi¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. @Õÿlgi[ ’¡¤«¡zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ  ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V, ™´sW“¡ Æ™s[V∏R∂VL`i  ¡Li≤R∂ NSLkiÚNSlLi≤ÔT∂ , zms.≠s.NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V zms.≠s.LRiLigSLS™´so, zms.≠s. LS¤«¡[aRP*L`i LS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV zms.≠s.xmnsW…fi ™´sμÙR∂ xmsoxtsQˆgRiVøyËáVLi¿¡ ™´s∞©´sLi Fy…”¡LiøyLRiV. NSgS gSLiμ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ zms.≠s. ™´sLÙRiLiºΩ Æ™s[≤R∂NRPáV xmnsV©´sLigS «¡LjigSLiVV. zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ¨sLRiLi«¡©±s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xmsoxtsQˆ÷d¡Ã¡, zmszqszqs NSLRi˘μR∂Lji+ zqs.≠s«¡π∏∂[VLiμR∂L`i LS™´so, ¨dsLRi«ÿlLi≤ÔT∂ª][ Fy»¡V FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªRΩáV zms.≠s. ¿¡˙ªRΩxms…ÿ¨sNTP xmspá™´sWááV Æ™s[zqs ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. NSgS zms.≠s.xmnsW…fi ™´sμÙR∂NRPV gS¨s, gSLiμ≥k∂À≥œ¡™´s©±sNRPV gS¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ LSNRPF°™´s≤R∂Li xms»˝¡ xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV ™´sVV≈¡˘LigS æªΩáLigSflÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) M]ì eT<Ûä´˝ÀH˚ n&ÉT¶≈£îì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\T n&ÉT¶ø√e&É+‘√ ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑qT b˛©dtùdºwüHé≈£î ‘·s¡*düTÔqï yêVü≤HêìøÏ ø±s¡´ ø£s¡Ô\T n&ɶ+>± |ü&ÉTø√e&É+‘√ b˛©düT\T yê]ì ã\e+ ‘·+>± HÓ{Ϻy˚XÊs¡T. B+‘√ nø£ÿ&É >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑‘√ bÕ≥T me÷àØŒmdt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT uÛ≤düÿsY e÷~>∑, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düTπs+<äsYe÷~>∑ ‘·~‘·s¡T\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæ Hê+|ü*¢ b˛©dtùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. XÊ+‹ j·TT‘·+>± ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔqï ‘·eTqT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì ø£èwüí e÷~>∑ eT+&ç|ü&ܶs¡T. eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄ô|’ <ë&ç »]– eT÷&ÉT s√E\T ø±edüTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ <ë&ç #˚dæq yê]ô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Vü≤À+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ç Vü≤düÔ+ á <ë&ç yÓqTø£ ñqï<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Vü≤À+eT+Á‹ ‘·q |ü\T≈£îã&çì ñ|üjÓ÷–+∫ <ë&ç #˚dæq yê]ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚j·T≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. <ë&ç #˚dæq yê]ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+‘· es¡≈£î ‘·eT Ä+<√fi¯q $s¡$T+#˚~ ˝Ò<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯+ø£sYsêe⁄ô|’ <ë&çøÏ ìs¡düq>± á HÓ\ 26q sê´©\T, Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑ ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 27q <ë&ç »]–q ÁbÕ+‘êìøÏ y˚˝≤~ eT+~ me÷àØŒmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ uÛ≤Ø sê´© #˚|ü&É‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) >∑‘· ¬s+&ÉT @fi¯¢ø£+fÒ ≈£L&Ü ákÕ] eT<ä´+ yê´bÕs¡+ CÀs¡T>±kÕ>∑T‘·T+~. >∑‘·+˝À ]j·T˝Ÿ @ùdº{Ÿ uÛÑ÷yéT ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø£+fÒ ≈£L&Ü á@&Ü~ neTàø±\T m≈£îÿe>± ñHêïsTT. 2009`10˝À s¡÷.1239 ø√≥T¢ yê´bÕs¡+, 2010`11 ˝À s¡÷.1438 ø√≥¢ yê´bÕs¡+ »]–q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘· @&Ü~ qe+ãs¡T HÓ˝≤Ks¡T Hê{Ïπø s¡÷.936 ø√≥¢ neTàø±\T »s¡T>∑>±, n~ á @&Ü~ n~Û>∑$T+∫ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.252 ø√≥T¢ n~Ûø£+>± $Áø£j·÷\T »]>±sTT. B+‘√ õ˝≤¢ ‘êπ>yê] dü+K´ ≈£L&Ü >∑D˙j·T+>± ô|]–q≥Tº ‘Ó\TdüTÔ+~. õ˝≤¢ eTTK´+>± q>∑s¡+ #·T≥÷º ñ+&É≥+‘√, |üP]Ô>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\T n~Ûø£+>± ñ+&É≥+‘√ áyê´bÕs¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·T+~. Ç+ø± õ˝≤¢ u…\TºcÕ|ü⁄\T ≈£L&Ü n~Ûø£+>± ñ+&É≥+‘√... Á>±e÷˝À¢ ≈£L&Ü eT+<äTu≤ãT\T eT<ë´ìï n\yê≥T>± eT\T#·T≈£îì ‘êπ>düTÔHêïs¡T.

q>∑s¡+˝À uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢: @πø U≤Hé (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) nqTeT‹ ÇdüTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. |üuŸ\T, Vü≤À≥fi¯¢˝À q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£˝À¢ m˝≤+{Ï no¢\, ndüuÛÑ´ qè‘ê´\T ìs¡«Væ≤ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. 31e ‘˚Bq q>∑s¡+˝À |æ¬ø{Ï+>¥\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. 31e ‘˚B sêÁ‹ e+{Ï>∑+≥˝À>± eT<ä´+ n‹>± ùd$+∫ yêVü≤Hê\T q&ç|æ‘˚ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. yês¡+ s√E\ es¡≈£î q>∑s¡+˝À >∑d”Ô ãè+<ë\T‹s¡T>∑T‘êj·Tì, eT<ä´+ n‹>± ùd$+∫ yêVü≤Hê\T q&ç|æ‘˚ #·s¡´\T ‘·|üŒeì nHêïs¡T.

Hê´j·Te´edüú Á|ü‹wüº ø±bÕ&ÉT‘ê : »dæºdt #·\y˚TX¯«sY ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤ø√s¡Tº n&É«πø{Ÿ u≤sY nk˛dæj˚TwüHé »dæºdt #·\y˚TX¯«sY n_Ûq+<äqdüuÛÑ ìs¡«Væ≤+∫+~. eTq sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q #·\y˚TX¯«sY πøs¡fi¯ ôV’≤ø√s¡Tº N|òt »dæºdt>± |üì#˚düTÔ+&É>±, Äj·Tq≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº »&ç®>± |ü<√qï‹ bı+<ës¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’q N|òt »dæºdt ˝À≈£LsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·\y˚TX¯«sY‘√ >∑\ nqTã+ <ëìï |ü+#·T≈£îHêïs¡T. eTT+<äT>± Á|üdü+–+∫q u≤sY nk˛dæj˚TwüHé Áô|dæ&Ó+{Ÿ Äj·Tq≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ Äj·Tq eTVü‰Á|ükÕúHêìï >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£îHêïs¡T. ‘·s¡Tyê‘· »dæºdt #·\y˚TX¯«sY Á|üdü+–dü÷Ô ‘êqT n&É«πø{Ÿ>± ôV’≤ø√s¡Tº˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻq ‘=*Hêfi¯flqT >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£îHêïs¡T. <ë+‘√bÕ≥T ‘·q nqTuÛÑyê\qT ≈£L&Ü |ü+#·T≈£îHêïs¡T. ‘êqT Hê´j·T e´edüú Á|ü‹wüº ø±bÕ&É{≤ìø,Ï |ü{Ïwüº|üs¡#· &ÜìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔqì düuÛ≤ eTTK+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eTT–+|ü⁄˝À u≤sY nk˛dæj˚TwüHé Äj·Tq≈£î XÊ\Tyê ø£|æŒ, z ø£fi≤ø£+&Üìï C≤„|æø£>± ãVüAø£]+#ês¡T.

z≥T u≤´+ø˘ ø√düy˚T ]»πs«wüHé : ;CÒ|” XÊÁdüÔy˚‘· Vü≤‘·´˝À yê#YyÓTHé Vü≤düÔ+

|ü{≤º*yê«\ì CÒd”ì ø£*dæq >∑<ä›sY

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xms™´sVV≈¡ ™´s˘™´sry∏R∂V aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚ ©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ x§¶¶¶ªRΩ˘Õ‹[ ™yøR¡ø`Æ™sV©±s £msLRiμ≥y©´s xqsW˙ªRΩμ≥y¨s @¨s F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. ™yø`™´sV©±s Fy˙ªRΩ\|ms @©´sV™´sW©´sLi ™´s¿¡Ë μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[∏R∂VgS @©´sV™´sW©yáV ¨s«¡™´sV¨s æªΩáVxqsVNRPV¨s @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi LS˙ºΩ ©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ @Æ©s[ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚ©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ gRiVLRiVÚ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘NRPVÚáV x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. @LiVVæªΩ[, A∏R∂V©´s©´sV ™yø`¡™´sV©±s x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. ªRΩ©´s ≠sV˙ªRΩVáª][ NRP÷¡zqs ™yø`™´sV©±s x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. ªRΩ©´sNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP\Æ™sV©´s gRiμj∂ B™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ NRPORPQ NRP…Ì”¡©´s ™yø`¡™´sV©±s C x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV I≤T∂gRi…Ì”¡©´s»˝¡Vc ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLjia][μ≥R∂©´s @NS≤R∂≠dsVÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL`i aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂¨s gRiªRΩ LS˙ºΩ g]LiªRΩV N][zqs x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[aSLRiV. ™yø`¡Æ™sV©±sNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡©´s ™yLjiN][xqsLi gS÷¡xqsVÚ©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[¨s xqsLRiWL`©´sgRiL`i F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ gRiá NRPLRi¯©±sxmnsW…fiÕ‹[ A x§¶¶¶ªRΩ˘ «¡LjigjiLiμj∂. ©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ AL`iZNP xmsoLRiLiÕ‹[¨s ™yxqs≠s NSá¨dsÕ‹[ ¨s™yxqsLi DLi»¡V©yıLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ æªΩ©y÷¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s ©yLS∏R∂Vfl· lLi≤ÔT∂NTP À≥ÿLRi˘, NRPWªRΩVLRiV, NRPV™´sWLRiV≤R∂V D©yıLRiV. ¤À¡LigRiŒœ¡®L`iÕ‹[ DLi»¡V©´sı ªRΩ©´s NRPWªRΩVLRiV N][xqsLi ©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ \Æ™sV˙ºdΩxmsoLRiLiÕ‹[ BÃ˝¡V ¨sLji¯xqsVÚ©yı≤R∂V. ™yø`™´sV©±s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· μy¨sı xmsLjibdP÷¡LiøR¡≤y¨sNTP @NRP‰≤T∂NTP gRiVLRiV™yLRiLi Æ™sŒ˝ÿ≤R∂V. A ªRΩLS*ªRΩ ©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ @NRP‰≤T∂NTP Æ™sŒ˝ÿ≤R∂V. @NRP‰Æ≤∂[ @ªRΩ¨s\|ms μy≤T∂ x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[aSLRiV. ™yø`¡Æ™sV©±s B¿¡Ë©´s xqs™´sWøyLRiLiª][ ™´sVLjiLiªRΩ Æ™s[gRiLigS μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT˝≤ÿõ–] eT+&É\+˝Àì n˝≤«˝Ÿ \Àì Á|üuÛÑT‘·« nôd’Hé¶ uÛÑ÷$T˝À >∑‘· 20 @fi¯ó¢>± ìyêdü+ ñ+≥Tqï yê]øÏ |ü{≤º*yê«\ì ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ #Ó’s¡àHé >∑<ä›sY ø√sês¡T. X¯ó Áø£yês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY »>∑Hêï<Ûëìï ø£*dæ Äj·Tq áy˚Ts¡≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. eTTK´+>± düπs« HÓ+.377˝À <ë<ë|ü⁄ 150 ≈£î≥T+u≤\T ìyêdü+ ñ+≥THêïj·Tì, yê]ì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

m˙¶j˚T Vü≤j·÷+˝À ;d”\≈£î Hê´j·T+ »]–+~ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT |üø£ÿ<ë] |ü{ϺdüTÔHêïs¡T : \ø£ÎDY ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\≈£î(z;d”) ñqï 27 XÊ‘·+ ]»πs«wüq¢˝À yÓTÆHêغ\≈£î 4.5 XÊ‘·+ düuŸø√{≤qT πø{≤sTTdü÷Ô πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï ;CÒ|” ‘·|ü|ü{≤ºs¡T. πøe\+ nsTT<äT sêÁcÕº\ mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ Ç˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì ;CÒ|” C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù &܈ˆ\ø£ÎDY nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ;CÒ|” sêh ôd˝Ÿ ø£˙«qsY $X¯«Hê<∏ä+‘√ ø£*dæ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;d” dü+|òü÷\T ]»πs«wüHé eT]+‘· m≈£îÿe ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔqï ‘·s¡TD+˝À ñqï ]»πs«wüHéqT eT]+‘· ø√‘· $~Û+#·&É+ dü¬s’+~ ø±<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ yÓTÆHêغ\ô|’ Áù|eTø±<äT, πøe\+ z≥T u≤´+ø˘ ø√dü+ ]»πs«wüHé ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. ô|]–q ì‘·´edüs¡ <Ûäs¡\qT n<äT|ü⁄ #˚j·T&É+˝À πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ù|<ä]ø£+ nH˚~ yÓTÆHêغ\≈£î ø±<äT nìï esêZ˝ô|’ ≈£L&Ü <äèwæº ô|{≤º\ì πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T. ;d”\T ù|<ä]ø£+˝À ñHêïs¡ì ‘Ó\TdüT≈£îì m˙¶j˚T Vü≤j·÷+˝À z;d”\qT neT\T #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. |ü{ÏwüºyÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ÄyÓ÷~+#˚ ø£åD+ ø√dü+ m+‘√ ø±\+>± Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷düTÔqï ‘·s¡TD+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|üuÛÑT‘·« _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{ϺHê rÁe ndü+‘·è|æÔì $T–*Ã+<äì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. áHÓ\ 27e ‘˚Bq ˝Àø˘düuÛÑ˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ »s¡T>∑qTqï ndü˝…’q #·s¡Ã˝À ;CÒ|” ≈£L\+≈£îwü+>± Á|ükÕú$düTÔ+<äì \ø£ÎDY #ÓbÕŒs¡T.

Á>±eT düeTdü´\ô|’ <äèwæº ô|{≤º*: ø£˝…ø£ºs¡T s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 23 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì eT+&É\ ôdŒwü˝≤|ò”düs¡T¢ πøe\+ Á|üC≤<äsê“s¡T≈£î e÷Á‘·y˚T Vü‰»s¡Tø±≈£î+&Ü dü+ã+~Û‘· Á>±eT |ü+#êsTTr\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚XÊ\T ì]«Væ≤+∫ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì z Á|üø£≥q˝À ø£˝…ø£ºs¡T X‚cÕÁ~ Ä<˚•+#ês¡T. Á|ür X¯óÁø£yês¡+ $~Û>± ‘·eT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À >∑\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îì |ü]wüÿ]+#ê\ì ≈£L&Ü Äj·Tq eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üC≤<äsê“s¡T≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT n<˚ $<Ûä+>± Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ dü+<ä]Ù+#˚ Á>±e÷˝À¢ì düeTdü´\ $esê\qT »&ûŒ d”áy√≈£î n<˚ s√E kÕj·T+Á‘êìø£˝≤¢ |ü+bÕ\Hêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ÁbıbÕsêàqT d”áy√ s¡÷bı+~+∫ eT+&É˝≤\≈£î |ü+|ü⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eTø£|üŒ–+∫q eT+&É˝≤¢˝Àì düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ ø£èwæ #˚dæ Á|ü»\ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ë\Hêïs¡T. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À m˝≤+{Ï ˝À≥TbÕ≥¢qT düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.


X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±D≈£î kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#·+&ç zyÓ’d”øÏ $<ë´]ú CÒ@d” $q‹ |üÁ‘·+

dæ<ä÷›\÷sY Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫q ÄsY&çy√ $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT <ä]Ùì ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤>∑+>± $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ $ø±sêu≤<é eT+&É\+ dæ<ä÷›\÷sY Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq Á>±eT+˝À eTT]øÏ ø±\Te\qT eT+∫˙{Ï kÂø£sê´\qT |ü]o*+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Á>±eT+˝À eT+∫˙s¡T eè<ë>± yÓ\T‘·Tqï $wüj·÷ìï >∑T]Ô+∫ á $wüj·÷ìï eT+&É\ n_Ûeè~› n~ø±]øÏ dü÷∫+#ês¡T.Á>±eT+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TTsê\T $<ÛäT\≈£î Ä\dü´+>± Vü‰»s¡T ø±e≥+ |ü≥¢ Äj·Tq ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæ dü>∑+ ~q+ y˚‘·q+ ø£{Ÿ #˚j·÷*‡+~>± m+Çy√ q]‡+\TqT Ä<˚•+#ês¡T.bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü‰q uÀ»q+≈£î dü+ã+~+∫q u≤<Ûä´‘·\T dü+ã+~‘· Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T≈£î ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡T\≈£î n|üŒC…bÕŒ\ì Äj·Tq m+Çy√≈£î dü÷∫+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq Á>±eT+˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹ì dü+<ä]Ù+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+∫ ˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î Á>±eT+˝À >∑\ uÀsY yÓ\¢qT |òü¢wæ+>¥ #˚j·÷*‡+~>± Á>±eTdüTú\T ø√s¡>± Äj·Tq Á>±MTD eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑+ &ç|üP´{Ï Ç+»˙sY eTH√Vü≤sYqT Ä<˚•+#ês¡T.eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ø√dü+ Á>±eT+˝À eTs√ 200 MT≥s¡¢ ô|’|t˝…’Hé y˚j·÷\ì Äj·Tq ÄsY&ÉãT¢mdt n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ yÓ+≥ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] $qjYT ≈£îe÷sY,&ç|üP´{Ï ‘·Vü≤d”˝≤›sY u≤˝Ÿ ¬s&ç¶,ÄsY&ÉãT¢mdt &ç|üP´{Ï ÇÇ eTH√Vü≤sY,m+Çy√ q]‡+\T,Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù e÷<Ûäe¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥Tô|’ eTõ¢dt bÕغ kÕqT≈£L\ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·T $<ë´]ú CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ m+◊m+ XÊdüq düuÛÑ |üø£å H˚‘· nø£“sY ñB›Hé zyÓ’dæøÏ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç ‘ê+&É÷sY yÓfi¯óÔqï dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À ø£*dæ yês¡T $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´]ú C…mdæ n<Ûä´≈£åî\T X¯óuÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @s¡Œ&É≥+ <ë«sê yÓTÆHê]{°\≈£î Á|üjÓ÷»q+ ø£\T>∑T‘·T+<äì á $wüj·T+˝À m+◊m+ ‘·q ìs¡íj·÷ìï |ü]o*+#ê\ì ø√s¡>± nø£“s¡T~›Hé düŒ+~dü÷Ô ‘Ó\+>±D≤ $wüj·T+˝À bÕغ |ü]o*düTÔ+<äì bÕغ ìs¡íj·T+ Á|üø±s¡+ q&ÉT#·T≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. zyÓ’dæì ø£*dæq yê]˝À $<ë´]ú CÒ@d” Hêj·T≈£î\T u≤˝ŸsêCŸ Hêj·Tø˘, eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, lø±+‘Y¬s&ç¶, {Ïm˝Ÿm|òt Hêj·T≈£î\T sê+#·+<äsY ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

zyÓ’d”øÏ eTH˚ï>∑÷&É Á>±eTdüTú\ düHêàq+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ~wæº u§eTà <ä>∑Δ+ $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑ>∑e+‘·Tì <äj·Te\q ‘·q≈£î |ü⁄qs¡®qà \_+∫+<äì #ê+Á<ëj·THé >∑T≥º XÊdüqdüuÛÑT´\T nø£“s¡TB›Hé zyÓ’dæ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘ê+&É÷sY yÓ\T‘·T |üP&É÷sY eT+&É\+ eTH˚ï>∑÷&É Á>±eTdüTú\T Äj·Tq≈£î kÕ«>∑‘· y˚~ø£ @sêŒ≥T #˚dæ Äj·TqqT |üP\e÷\\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘·qô|’ <ë&ç ≈£îÁ≥ ≈£î‘·+Á‘ê\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï<äì Á|ü»\ ByÓq\T,<˚e⁄ì Äosê«<ä+ ‘·qqT ã‹øÏ+#êj·Tì nHêïs¡T.‘·q≈£î ‘√∫q ùde Á|ü»\≈£î ùde #˚j·T≥y˚T ‘·eT \ø£åeTì ‘Ó*bÕs¡T.ÁbÕD+ ñqï+‘· es¡≈£î Á|üC≤ùdeπø n+øÏ‘·+ ne⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $dt&ÉyéT dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡kÕŒ&Ó+{Ÿ >ödt |üfÒ˝Ÿ, düj·T´<é yÓTTsTTH√~›Hé,eTõ<é ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé \‹|òt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª–≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê*μ

j·TTe≈£î&ÉT eTè‹ $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ø±ìùdºãT˝Ÿ ñ<√´>∑+ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚j·T&ÜìøÏ yÓfi¯óÔ z j·TTe≈£î&ÉT eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q |üP&É÷sY eT+&É\+˝À X¯óÁø£yês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eT+&É\+˝Àì ø£+&É¢|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷~>∑ <ëdüT(22) X¯óÁø£yês¡+ b˛©dt ø±ìùdºãT˝Ÿ ñ<√´>±ìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚j·T&ÜìøÏ ‘·q $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ ~«#·Áø£ yêVü≤q+ ô|’ yÓ\T‘·T+&É>± m&É¢ ã+&çì &û ø=ì yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿ uÀ˝≤Ô |ü&É≥+‘√ <ëdüT eTs¡DÏ+#·>± eTs√ Ç<ä›]øÏ rÁe >±j·÷\T ø±>± $ø±sêu≤<é ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

>∑&ç¶yêeTT <ä>∑Δ+ #˚y˚fi¯¢, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ Hê´\≥` dæ+>∑|üŒ>∑÷&É Á>±e÷\ düMT|ü+˝À |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\≈£î #Ó+~q >∑&ç¶ yêeTT\T <ä>∑›+ nsTTq dü+|òüT≥q X¯óÁø£ yês¡+ »]–+~.Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫ u≤~‘· ¬s’‘·T\T jÓTT+&çyê>∑T nq+‘·j·T´, m\¢j·T´, »+>∑j·T´, nq+‘·j·T´\ $esê\ Á|üø±s¡+ X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü‰q+ nø£kÕà‘·TÔ>± >∑&ç¶yêeTT\ qT+&ç eT+≥\T #Ó˝πs>∑≥+‘√ <ä>∑Z]øÏ yÓ˝Ò¢ dü]øÏ |üP]Ô>± <ä>∑›eTsTTHêj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

dü«|üï˝Àø˘ ø±+ô|¢ø˘˝À n–ï Á|üe÷<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì dü«|üï˝Àø˘ ø±+ô|¢ø˘‡ n–ï Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’+~. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ dü«|üï˝Àø˘˝Àì eT÷&√ n+‘·düTÔ˝À eT+≥\T sêe&É+‘√ nø£ÿ&˚ ñqï ø=qT>√\T <ës¡T\T ãj·÷+<√fi¯q≈£î >∑T¬s’Hês¡T. B+‘√ nø£ÿ&É uÛ≤Ø>± Á{≤|òæø˘ kÕús_Û+∫+~. n+‘·≈£îeTT+<äT ô|ò’sY Ç+»Hé Á|üe÷<ä düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì eT+≥\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=∫Ã+~.

$ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥TqT e´‹πsøÏdüTÔ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ 2009 &çôd+ãsY 23q Á|üø£{Ï+∫q ~Hêìï ‘Ó\+>±D≤ $Á<√Vü≤~q+>± bÕ{ÏdüTÔ C…mdæ, {°ÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·« ~wæº u§eTàqT <ä>∑›+ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± C…mdæ Hêj·T≈£î\T lìyêdt,{°ÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é q]‡+\T,X¯óuÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ\T y˚s¡Ty˚s¡T>± $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T 4 ø√≥¢ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ Äø±+ø£å\qT πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·T+>∑˝ÀøÏ ‘√øÏÿ+<äì ‘·«s¡˝À Á|ü»\ ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü‘·q+ ø±e≥+ U≤j·TeTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T ÄsY.q]‡+\T,C…mdæ Hêj·T≈£î\T sêe÷sêe⁄ CÀwæ u≤˝Ÿ sêCŸ Hêj·Tø˘,eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶,lø±+‘Y ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

#˚y˚fi¯¢, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\ |ü≥¢ πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À m&É¢ ã+&É¢ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫ ôV’≤<äsêu≤<é`;C≤|üPsY s¡Vü≤<ë]ì ~>∑“+~+∫, Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <ä>∑›+ #˚dæ nq+‘·s¡+ eT+&É\ ¬s$q÷´ ø±sê´\j·T+˝À $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T »Hês¡›Hé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«+>± #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ¬s’‘·T\qT @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e≥+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ˝Òø£ b˛>± |ü+≥\T |ü+&ç+#·&ÜìøÏ düø±\+˝À ø£¬s+{Ÿ ˝Òø£ ¬s’‘·T\ Jeq dæú‹>∑‘·T\T ndüÔe´düÔ+>± e÷s¡T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T.¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T \_+#˚+‘· es¡≈£î á b˛sê≥+ kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T »+>∑j·T´,sê+\T,s¡+>±¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê*

düTuÛ≤wt¬s&ç¶øÏ bÕ]ÿ+>¥ y˚\+bÕ≥

$ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡T ãj·T≥ eT\ $düs¡®q kÕ+|ò”Tø£ <äTsê#ês¡eTì Á|üuÛÑT‘·«kÕj·T+‘√ e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê\ì |üP&É÷sY eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] düTuÛ≤wæDÏ dü÷∫+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì ¬øs¡yÓ*¢ ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚dæq ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À ÄyÓT Á|üdü+–düTÔ H˚{Ï Ä<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ j·TT>∑+˝À düVæ≤‘·+ eTVæ≤fi¯\T Äs¡Tãj·T≥ eT\ $düs¡®q #˚j·T≥+ eT+∫~ ø±<äì nHêïs¡T.Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<√&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T.eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·T≈£îqï yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q 2750 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á neø±XÊìï Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T ãT#·Ãqï, yÓ+ø£≥j·T´, ñ|ü ‘·Vü‰dæ˝≤›sY sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ës¡÷sY, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·–] l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$T Ä\j·T+≈£î dü+ã+~+∫q 2012 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT bÕ]ÿ+>¥≈£î dü+ã+~+∫q y˚\+ bÕ≥qT $ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q |æ.düTuÛ≤wt ¬s&ç¶ #˚õøÏÿ+#·T≈£îqï≥T¢ Ä\j·T y˚TH˚»sY X‚KsY >ö&é ‘Ó*bÕs¡T.X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q á y˚\+ bÕ≥˝À 8 eT+~ bÕ˝ÀZq>± 60 y˚\ s¡÷bÕj·T\≈£î düTuÛ≤wt ¬s&ç¶ #˚õøÏÿ+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ $ø±sêu≤<é &ç$»Hé m+&√yÓT+{Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY ns¡THé dæ+>¥,Ä\j·T e´ekÕú|üø£ <Ûäs¡àø£s¡Ô d”‘êsêe÷#ês¡T´\T, XÊ+‘·≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY, 2011

s¡+>∑T\ Çfi¯ófl..

b˛‘·bÕ\T e<äT›.. ‘·*¢bÕ˝Ò eTT<äT› |üdæø£+<äT\≈£î

‘·*¢bÕ\ø£+fÒ $T+∫q bÂwæºø£ ÄVü‰s¡+ eTs=ø£{Ï ˝Ò<äì m|üŒ{Ï qT+#√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. ø±˙.. ø=+<äs¡T ‘·\T¢\T e÷Á‘·+.. Ç+ø± |æ\¢\≈£î &Éu≤“ bÕ\H˚ n+~düTÔ+{≤s¡T. eTTK´+>± ñ<√´>±\T #˚ùd ‘·\T¢\T, yÓTÁ{À q>∑sê˝À¢ ñ+&˚yês¡T, eT]ø=+<äs¡T ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ |æ\¢\≈£î bòÕs¡Tà˝≤$T˝Ÿÿ (Á<äe |ü<ësêú\‘√ #˚dæq bÕ\T) |ü{ϺdüTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚ Ç~ Äs√>±´ìøÏ eT+∫~ ø±<äì ì|ü⁄DT\T kÕøå±´\‘√ düVü‰ ìs¡÷|ædüTÔHêïs¡T. Ç{°e˝Ò kÕºbò˛sY¶ôw’sY˝Àì ø°˝Ò $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ #Ó+~q ãè+<ä+ ìs¡«Væ≤+∫q |ü]XÀ<Ûäq˝À á $wüj·÷\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚XÊs¡T. \+&ÉHé˝À <=]πø 16 s¡ø±\ bòÕs¡Tà˝≤ bÕ\ô|’ |ü]XÀ<Ûäq\ nq+‘·s¡+ á ìC≤\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. á bÕ\qT |ü{Ϻ+∫q @&Ü~ ej·TdüT‡ ñqï |æ\¢\ô|’ Ms¡T |ü]XÀ<Ûäq #˚dæ ø=ìï uÛÑj·÷qø£ |òü*‘ê\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. j·T÷s¡|t˝À kÕ<Ûës¡D+>± ˇø£ ©≥sY ˙{Ï˝À 200 yÓTÆÁø√eTT\ n\÷´$Tìj·T+ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ e÷¬sÿ{Ÿ˝À $Áø£sTT+#˚ bòÕs¡Tà˝≤ bÕ\˝À¢ n\÷´$Tìj·T+ XÊ‘·+ 800 yÓTÆÁø√>±eTT\ es¡≈£î ñ+≥T+~ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. X¯Øs¡+˝À n\÷´$Tìj·T+ m≈£îÿee&É+‘√ Hê&ûe´edüú düÁø£eT+>± |üì#˚j·Tø£b˛e&É+, eT‹eTs¡T|ü⁄ sêe&É+, meTTø£\T ô|fi¯ódüT>± ‘·j·÷s¡e&É+ e+{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ] X¯Øs¡+˝À n\÷´eTìj·T+ ñ+≥T+~. ø±ø£b˛‘˚ Bì nedüs¡+ ∫qï|æ\¢\øÏ m≈£îÿe ñ+≥T+~. nsTT‘˚.. bòÕs¡Tà˝≤ $T˝Ÿÿ ‘·j·÷Ø<ës¡T\T e÷Á‘·+ yêfi¯ó¢ ‘·j·÷s¡T #˚ùd bÕ\ ñ‘·Œ‘·TÔ\˝À m≥Te+{Ï n\÷´$Tìj·T+qT ø£\|ü&É+ ˝Ò<äì #ÓãT‘ês¡T. ø±˙ Çø£ÿ&É ‘·e÷cÕ $wüj·T+ @+≥+fÒ yêfi¯ó¢ $Áø£sTT+#˚ bÕ\qT n\÷´$Tìj·T+‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ù||üsY‘√ bÕ´øÏ+>¥ #˚j·T&É+. ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝…’‘˚ e÷Á‘·+ bòÕs¡Tà˝≤ bÕ\≈£î ã<äT\T, $T˝ŸÿbÂ&ÉsY bÕ˝Ò ÁX‚wüºeTì yês¡T dü\Vü‰ ÇdüTÔHêïs¡T.

eT÷*ø£\‘√ ôV’≤;|”øÏ #Óø˘ ‘Ó*j·Tø£b˛e≥+ |ü]D≤eTÁø£eT+˝À Á|üø£è‹ düèwæº+∫q Á|ü‹ J$˝Àì düVü≤» Á|üÁøÏj·T\T |ü⁄≥Tºø£≈£î, ô|s¡T>∑T<ä\≈£î, eTs¡D≤ìøÏ m˝≤ ø±s¡D≤\e⁄‘·THêïj·Tqï $wüj·÷\T $X¯«+˝À Á>∑Vü‰\T, ñ|üÁ>∑Vü‰\T, |ü<ës¡úeTT, X¯øÏÔ (mqØ®) ˝≤+{Ï yê{Ï˝À e#˚à düèwæº, dæú‹, \j·T ˝≤+{Ï Á|üø£è‹ |ü]D≤eT\ø£Hêï y˚\ ¬s≥T¢ dü+øÏ¢wüºyÓTÆq$. @ J$ nsTTHê z dü+øÏ¢wüº düJe e´edüú <ëì˝À eTq+ m+‘· ‘·≈£îÿe>± CÀø£´+ ø£*–+#·T≈£î+fÒ n+‘· eT+∫~. n+‘˚ø±<äT. Á|ü‹ J$˝Àq÷ düeTdü´\T @s¡Œ&çq|ü⁄&ÉT, <ëìøÏ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T eTq+ n+~+∫‘˚ ‘·q dü«düú‘·qT dü+|üPs¡í+>± |ü⁄q s¡T<äΔ]+#·Tø√>∑\ düVü≤C X¯øÏÔ Á|ü‹J$øÏ ñ+~. eT÷*ø±yÓ’<ä´+ á eTÚ*ø£ n+XÊìï m|ü⁄Œ&É÷ ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T<äT. Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\qT qj·T+ #˚j·T≥+˝À <ëì $»j·÷ìøÏ á n+X¯y˚T ø±s¡D+. yÓ’<ä´ Á|ü|ü+#êìøÏ Væ≤b˛Áπø{Ÿ‡ Ç∫Ãq Á|ü<Ûëq dü+<˚X¯+ Ç<˚. n˝À¢|ü‹ yÓ’<ä´+ Ä dü+<˚XÊìï m|ü⁄Œ&√ eT]Ãb˛sTT+~. ôV≤s¡“˝Ÿ yÓ’<ä´+ Ä dü+<˚XÊìï n|üŒ{Ïø°, Ç|üŒ{Ïø°, m|üŒ{Ïø° ‘·q Wwü<Ûë\ Á|üjÓ÷>±\≈£î ∫øÏ‘·‡\≈£î eT÷\düÔ+uÛÑ+>± >∑T]Ô+#·T‘·T+~.

Äs√>∑´ |ü{Ïwüº‘ê ìsêíj·Tø±\T

Äø£è‹øÏ nqT>∑TD+>± eÁkÕ\T eTVæ≤fi¯\T yê] yê] X¯Øsêø£è‹øÏ ‘·>∑Z≥Tº <äTdüTÔ\T <Ûä]+#·&É+ n\yê≥T #˚düTø√yê*. ‘·eT X¯Øsêø£è‹øÏ ‘·–q≥T¢ <äTdüTÔ\T <Ûä]+#·&É+ <ë«sê bÕغ˝À¢ Ç‘·s¡T\qT Äø£≥Tºø√e#·TÃ. eTTK´+>± m‘·TÔ>± ñqï eTVæ≤fi¯\T bÕغøÏ yÓ[¢q|ü&ÉT dæŒ+>¥‘√ ‘·j·÷¬s’q <äTdüTÔ\T u≤>± nãT“‘êsTT. n˝≤π> *{Ï˝Ÿ u≤¢ø˘ Á&Ódt\T y˚j·Te#·TÃ. nsTT‘˚ bı&Éyê{Ï Á&Ó’düT\qT y˚j·T≈£L&É<äT. düÿ{Ÿ‡ ˝≤+{Ï$ y˚j·T&É+ <ë«sê MT m‘·TÔ ô|<ä›>± ‘Ó*j·T<äT. n˝≤π> Ns¡\ dü+>∑‹ ø=ùdÔ n&ÉT¶^‘·\‘√ ≈£L&çq$ yê&Ée#·TÃ. s¡+>∑T\ m+|æø£˝Àq÷ m‘·TÔ>± ñ+&˚yês¡T yÓTÆ˝Ÿ¶ ø£\sY‡ m+#·Tø√e&É+ u…≥sY. dæ+<∏ä{Ïø˘ XÊØdt ø£fÒº≥|ü&ÉT Vü‰´+&ç˝Ÿ esYÿ m≈£îÿe>± ñ+&˚≥≥Tº #·÷düTø√yê*. Vü‰´+&é esYÿ XÊØdt, Áù|òyéT, $Ts¡sY esYÿ, eT+<äbÕ{Ï Ns¡\T ø£≥º&É+ <ë«sê m‘·TÔ>± ñ+&˚yês¡T ‘·eT Á&Ódæ‡+>¥ $<Ûëq+ n+<ä]˙ Ä≈£≥Tº≈£î+≥T+<äì &çC…’qs¡T¢ n+≥THêïs¡T.

<ä+‘ê\T u≤~ÛdüTÔHêïj·÷. .? ø±

|ò” {°\T ˝Ò<ë bÕ˙j·÷\T ùd$+#˚≥|ü⁄&ÉT <ä+‘ê\T õe⁄«eTì ˝≤>∑&É+, »\<ä]+∫q≥T¢ ñ+&É≥+ nì|æ+#·e#·TÃ. <ä+‘ê\qT s¡øÏå+#˚ mHê$T˝Ÿ yê{Ïô|’q ñ+≥T+~. mHê$T˝Ÿ bıs¡ |ü\T#·ã&˚ø=B› <ä+‘ê\T Çã“+~ô|&É‘êsTT. <ä+‘ê\ yÓTs¡T|ü⁄ ‘·–Zb˛‘·T+~. n+fÒ ej·TdüT‡ ô|s¡T>∑T<ä\qT ≈£L&Ü á |ü]dæú‘· dü÷∫düTÔ+~. <ä+‘ê\ô|’q mHê$T˝Ÿ |ü\T#·ã&çb˛‘˚ qsê\ e´edüúô|’q <ëì Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘·T+<äì <ä+‘·yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‹ qT+∫ ñ|üX¯eTq+ bı+<ä&ÜìøÏ b˛¢¬s’&é‘√ ≈£L&çq eTÚ‘Yyêwt\T ñ|üjÓ÷–+#ê\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ñ<äj·T+ {Ï|òæHé≈£î eTT+<äT yêwt ñ|üjÓ÷–+#·ø£, Áãdt #˚dæq ‘·sê«‘· <ä+‘ê\qT ˙{Ï‘√ |ü⁄øÏÿ*+#·&É+˝≤+{Ï$ #˚ùdÔ b˛¬s’&é ø=≥Tº≈£îb˛‘·T+~. n+<äTe\¢ |ü⁄øÏÿ*+#·sê<äì ì|ü⁄DT\T #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. n˝≤π> @<Ó’Hê |üfi¯¢s¡dü+ ‘ê>±ø£ ≈£L&Ü Áãwt #˚j·Te<ä›ì, Áãwt #˚ùdÔ <ä+‘ê\ô|’ #˚]q j·÷dæ&é, mHê$T˝ŸqT ã\V”≤q|üs¡TdüTÔ+<äì dü÷∫+#ês¡T.

n

~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T, eT<ÛäTy˚TVü≤+, Ädüúe÷, ôd’q ôd’{Ïdt˝≤+{Ï yê´<ÛäT\T Ç|ü⁄Œ&ÉT düs¡« kÕ<Ûës¡D+. Ç˝≤+{Ï Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\T Ç|ü⁄Œ&ÉT 35 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüTπø ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e≥+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. >∑‘·+˝À n+fÒ q\uÛ…’ j·÷uÛ…’dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ∫qï ej·TdüT˝À dü+uÛÑ$+#·ì yê´<ÛäT\T Ç|ü⁄Œ&ÉT m+<äT≈£î dü+uÛÑ$+#·T‘·THêïsTT nì #ê˝≤ eT+~ ÄX¯Ãsê´ìï e´ø£Ô+ #˚kÕÔs¡T. Ç~ ‘·|üŒìdü]>± ÄX¯Ãs¡´|ü&Ée\dæq $wüj·T+, Ä˝À∫+#·e\dæq $wüj·T+. n˝À¢|ü‹ yÓ’<ä´+˝À Ç˝≤+{Ï Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\≈£î XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ ˝Ò<äT. J$‘·+ bı&Ée⁄Hê, s√EyêØ>± yê&Ée\ dæq Wwü<Ûë\T ø√ø=\¢\T>± ñHêïsTT. ø£èÁ‹eT s¡kÕj·Tq Wwü<Ûë\‘√ Ç˝≤+{Ï yê´<ÛäT\qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·Tø√>∑*–‘˚ #ê\T. Äs√>∑´+ dü+‘·è|æÔø£s¡+>± ñqïfÒ¢qì #ê˝≤eT+~ uÛ≤$+#·T‘ês¡T. J$‘·+ bı&Ée⁄Hê, s√EyêØ>± yê&Ée\dæq ø£èÁ‹eT s¡kÕj·Tìø£ Wwü<Ûë\˙ï eTq X¯Øs¡ Á|üø£è‹ <Ûäsêà\˝À CÀø£´+ #˚düT≈£îH˚y˚. X¯Øs¡+˝Àì $$<Ûä n+XÊ\T Á|üø£è‹ dæ<äΔ+>± ‘êeTT ìs¡«Væ≤+#·e\dæq u≤<Ûä´‘·\qT á s¡kÕj·Tìø£ Wwü<Ûë\T ‘êy˚T ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+ #·T‘êsTT. Ç˝≤+{Ï Wwü<Ûë\ Á|üuÛ≤e+ ‘ê‘êÿ*ø£+ ø±ã{Ϻ, n$ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E\ø£Hêï m≈£îÿe |üì#˚j·Te⁄ ø±ã{Ϻ yê{Ïì J$‘·+ bı&Ée⁄Hê Á|ü‹~q+ yê&Ée\dæ+<˚. n+fÒ á Wwü<Ûë\T eTq <˚X¯+˝Àì $$<Ûä n+>±\ düVü≤» Á|üÁøÏj·T\˝À nqT~q+ CÀø£´+ ø£*–+#·T≈£î+{≤sTT. eTq <˚Vü≤+˝Àì düVü≤» Á|üÁøÏj·T\ düìï+{Ïì >∑T]+∫ yê{Ï n$HêuÛ≤e dü+ã+<Ûë\qT >∑T]+∫, |üs¡|üŒs¡ Ä<Ûësê\ >∑T]+∫ eTq≈£î Ç+ø± |üP]Ô>± ‘Ó*j·T<äT. ø£qT≈£îH˚ r>∑ ˝≤–‘˚ &=+ø£ ø£~*q≥T¢>± ˇø£ düVü≤» Á|üÁøÏj·T˝À CÀø£´+ ø£*–+#·T≈£î+fÒ, <ëì‘√ dü+ã+<Ûë\Tqï eTs√ Hê\T>∑T düVü≤» Á|üÁøÏj·T\T n‘·˝≤ ≈£î‘·\+ ø±e#·TÃqT. n+<äT e\¢H˚ nyê+∫Û‘· ôd’&é mô|òø˘º‡ düs¡«kÕ<Ûës¡D+. Je dü+u+<Ûä s¡kÕj·Tìø£ Á|üÁøÏj·T\qT ø£èÁ‹eT s¡kÕj·Tìø£ Wwü<Ûë\‘√ Á|üuÛ≤$‘·+ #Ój·T´{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#·≥+ Ç+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D+.

Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\ìï+{Ïø°, K∫Ñ·+>±, |ü]$T‘· ø±\+˝À XÊX¯«‘· |ü]cÕÿsê\THêïsTT. eT÷*ø±yÓ’<ä´+‘√ yê{Ïì XÊX¯«‘·+>± qj·T+ #˚j·Te#·TÃ. n$ qj·T+ ne⁄‘·THêïsTT ≈£L&ÜqT. n‘ê´<ÛäTìø£ n˝À¢|ü‹ yÓ’<ä´+ qj·T+ #˚j·÷\ì Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\qT eT÷*ø± yÓ’<ä´+ qj·T+ #˚j·T>∑\>∑≥+ @$T≥ì #ê˝≤eT+~ ÄX¯Ãs¡´|ü&É‘ês¡T, nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚kÕÔs¡T. Çe˙ï ÁbÕø°ºdüT ô|+#·Tø√e{≤ìøÏ #·ùd yê´bÕs¡ Á|üø£≥q\ Á|ü#êsê˝Ò nqT≈£î+{≤s¡T. yêdüÔyêìøÏ eT÷*ø± yÓ’<ä´+‘√ Ä˝À¢|ü‹ yÓT&çdæHéø£Hêï ˝À‘Ó’q ùV≤‘·Tã<äΔ‘·, ‘·s¡ÿã<äΔ‘·, XÊÁd”Ôj·T‘· ñHêïsTT.

yê´~Û ˝ø£åD≤\≈£î yÓ’<ë´\T n˝À¢|ü‹ yÓ’<ä´+ yê´~Û \ø£åD≤\qT nD∫ yê´~Ûì qj·T+ #˚düTÔHêïqì nqT≈£î+≥T+~. yê´~Û \ø£åD≤\qT n‘·´+‘· ‘·«]‘·+>± nD∫, kÕ<Ûës¡D |ü]$T‘·T\˝À n<äT|ü⁄˝À ñ+∫ ù|ôw+≥TqT nãT“s¡ |üs¡TdüTÔ+~. yê´<ÛäøÏ eT÷\ø±s¡D≤˝Ò$T{Ï nì ùV≤‘·Tã<äΔ+>± ‘·s¡ÿã<äΔ+>± Äsê rj·T<äT. yê{Ïì |ü]wüÿ]+∫ yê´<Ûäì XÊX¯«‘·+>± qj·T+ #˚j·T<äT. >±˝Ÿu≤¢&ÉsY ˝À eT∞fl sêfi¯ófl m+<äT≈£î @s¡Œ&ÉT‘·THêïsTT. nì ˝À‘·T>± Äsêrdæ <ëìøÏ eT÷\ ø±s¡D≤\qT ìs¡÷à*+#·≈£î+&Ü, XÊX¯«‘·+>± qj·T+ #˚j·T≈£î+&Ü X¯Ádü∫øÏ‘·‡ #˚dæ >±˝Ÿu≤¢&ÉsYqT rdæy˚ùdÔ ø£*π> nyê+∫Û‘· |ü]D≤e÷˝Ò$T{Ï? ÁbÕDuÛÑj·T+ ˝Òq+‘·es¡≈£î rdæy˚j·T{≤ìøÏ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘·T+~. yê´~Û ìsêΔs¡D |ü]ø£sê\ Wwü<Ûë\ ñ‘·Œ‹Ô dü+düú\T n+<äT≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+#·T‘êsTT. n+<äTe\¢ <˚Vü≤ düVü≤» Á|üÁøÏj·T\˝À <äTÁwüŒuÛ≤yê\T ø£*–‘˚ ù|ôw+≥T yê{Ïì uÛÑ]+#ê*, qVæ≤+#ê*.

eT÷*ø± yÓ’<ä´+ ` ne>±Vü≤q

eT÷*ø±yÓ’<ä´+ô|’ ne>±Vü≤q≈£î, ∫øÏ‘ê‡ |ü<Ûä‹øÏ, Wwü<Ûë\ Á|üjÓ÷>±ìøÏ |üP]Ô>± $s¡T<äΔ+. @ yê´~Û¬ø’Hê n‘·´+‘· eT÷\ ø±s¡D≤˝Ò$T{Ï nì eT÷*ø±yÓ’<ä´+ ˝À‘·T>± Ä˝À∫düTÔ+~. yê{Ïì XÊX¯«‘·+>± ìs¡÷à*+#·{≤ìøÏ Wwü<Ûë\T yê&ÉT‘·T+~. ∫øÏ‘·‡\T #˚düTÔ+~. |ü]$T‘· ø±\+˝À |ü]cÕÿs¡+ ˇø√ÿ n+>∑ e´edüú≈£î ˇø√ÿ ôdŒwü*düTºqT ‘·j·÷s¡T #˚j·T≥+ <˚Vü≤+˝Àì yêdüÔyêìøÏ ô|’q ñ<äVü≤]+∫q, n+≥Tyê´<ÛäT˝≤¢ $düÔ]düTÔqï Ä<ÛäTìø£ $$<Ûä n+>±\T ˇø£ <ëìMT<ä eTs=ø£{Ï |üs¡düŒs¡+ m˝≤ Ä<Ûës¡|ü‘êjÓ÷

eTq dü+|üPs¡í dü«düú‘· |ü{ÏwüºyÓTÆq yê´~Û ìs√<Ûäø£X¯øÏÔ nsTT<äT Á|ü<Ûëq n+XÊ\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. ˇø£{Ï Á|ü<Ûëq b˛wüø£ |ü<ësêú˝…’q |æ+&ç |ü<ësêú\T, e÷+düø£è‘·TÔ\T, ø=e⁄«|ü<ësêú\T, dü÷ø£åà b˛wüø£ |ü<ësêú˝…’q $≥$TqT¢, KìC≤\T, nMTH√j·÷dæ&ÉT¢, m+C…’eTT\T dü¬s’q <ëe÷cÕ\˝À ÄVü‰s¡+˝À ñ+&Ü*. n|ü⁄Œ&˚ Js¡íÁ|üøÏj·T, JeÁ|üÁøÏj·T düeTs¡úe+‘·+>± ñ+{≤sTT. n|ü⁄Œ&˚ <˚Vü≤+˝Àì Á|ü‹ Jeø£D+˝Àq÷ y˚&ç X¯øÏÔ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘êsTT. ¬s+&ÉT : eTq JeqXË’* n+XÊ\T eTq Äs√>±´ìï XÊdæ+#·T‘êsTT. eTq+ yê&˚ eT<Ûä´+, ø±|ò”, {°, bı>±≈£î ˝≤+{Ï ñÁ‘˚Œs¡ø±\T uÛÀ»qÁ|æj·T‘·«+, eT+<äø=&ç J$‘·+, Áø£eTã<äΔ‘· ˝Òì ìÁ<ä˝≤+{Ï$ eTq Äs√>±´ìï ã\V”≤q |üs¡TkÕÔsTT. nìï $wüj·÷\˝Àq÷ ìj·TeTã<äΔ‘·, Áø£eTã<äΔ‘· ÄVü‰¢<ä+ Äs√>±´ìï |ü{Ïwüº+ #˚kÕÔsTT. eT÷&ÉT: ‹ì ≈£Ls√Ãe≥+, ìÁ<äb˛e≥+ dü+|üqï‘·≈£î kÂU≤´ìøÏ ∫Vü≤ï\ì eTq dü+|òüT+˝À z n_ÛÁbÕj·T+ ñ+~. eTq+ ‘·s¡#·T>± ñ|üjÓ÷–+#·ì @ n+>∑yÓTÆq Áø£y˚TD≤ ã\V”≤qeTe⁄‘·T+~. ø£qTø£ }|æ]‹‘·TÔ\T >∑T+&Ó‘√ düVü‰ nìï n+>±\≈£î yê´j·÷eT+ #Ó’‘·q´‘· nedüs¡+. ‹ì eT+<äø=&ç>± ≈£Ls¡TÃ+fÒ s¡T>∑à‘·\T ‘·|üŒìdü]>± dü+uÛÑ$+#·T‘êsTT. Hê\T>∑T eTq e÷qdæø£ |ü]dæú‹øÏ eTq Äs√>±´ìø£ Ä+<√fi¯qT, e‹Ô&ç, uÛÑj·T+, uÛ≤e ndæús¡‘·«+ eTq <˚Vü≤+˝Àì Á|ü‹ n+XÊìï Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T>∑\e⁄. ñ<ëVü≤s¡D≈£î eTìwæ e÷qdæø£ e‹Ôfi¯fl≈£î, Ä+<√fi¯q\≈£î m\¢|ü⁄Œ&É÷ >∑T]ne⁄‘·÷ ñ+fÒ s¡ø£ÔHêfi≤\T dü+ø√∫+#·≥+, _Ás¡_>∑e≥+, kÕ>∑T<ä\ X¯øÏÔì dæú‹ |ü⁄q:kÕú|üø£ X¯øÏÔì ø√˝ÀŒe≥+, ôV’≤ã¢&é Áô|wüs¡T, >∑T+&Ób˛≥T sêe≥+ »s¡>∑e#·TÃqT. |ü{ÏwüºyÓTÆq Äs√>∑´+ ø√dü+ Çìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêï ˇø=ø£ÿ|ü⁄Œ&ÉT yê´<ÛäT\≈£î >∑T]ø±e≥+ »s¡T>∑T‘·T+~<ä. n|ü⁄Œ&˚+ #˚j·÷*. eTq<˚Vü≤+ ‘·q dü«düú‘·qT |ü⁄qs¡T<äΔ]+#·T ø√e{≤ìøÏ düVü‰j·T |ü&É>∑\ Jedü+ã+<Ûä eèø£å |ü<ësêú\qT Wwü<Ûë\T>± yê&ÉTø√yê*. Áø°düTÔ≈£î nsTT<äT e+<ä\ dü+e‘·‡sê\≈£î |üPs¡«+ eTq #·s¡ø£ eTVü‰X¯j·TT&çø£Hêï ¬s+&ÉT e+<ä\ dü+e‘ê‡sê\ eTT+<äT Væ≤b˛Áπø{Ÿ‡ eTq+<ä]øÏ Ç∫Ãq dü+<˚X¯+ Ç<˚! Ä<ÛäTìø£ Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\ìï+{Ïø° |ü]cÕÿsê\T eTq+ Çø£ÿ&É <ä]Ù+#·˝Ò+ ø£qTø£ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T $wüj·Ty˚T rdüT≈£î+<ë+. <äeTqT\˝À ø=e⁄« ù|s¡Tø=ì yê{Ïì |üP&ÉÃ≥+e\¢, Ä ø=e⁄«˝À n~Ûø£ kÕ+Á<Ûä‘· ˝ÀVü‰\T ñ+&É≥+ e\¢, <äeTqT\T kÕ>∑T<ä\ X¯øÏÔì dæú‹ |ü⁄q:kÕú|üø£ X¯øÏÔì ø√˝ÀŒe≥+ e\¢ e÷qdæø£ e‹Ôfi¯fle\¢ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·T+. n‹>± X¯ó~Δ #˚j·Tã&çq |ü+#·<ës¡, n~Ûø£+>± ñ|ü⁄, bı{≤wæj·T+, ø±*¸j·T+, ‘·≈£îÿyÓ’q+<äTe\¢, e÷+kÕVü‰s¡eTT ø=e⁄« m≈£îÿyÓ’q+<äTe\¢, dü÷ú\ø±j·T+ e\¢ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T dü+uÛÑ$düTÔ+<äì |ü]o\Hê n<Ûä´j·THê\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT. n˝À¢|ü‹ yÓ’<ä´+ á n+XÊ\qìï+{Ï˙ ìs¡¢ø£å´+ #˚dæ <äeTqT\T yê´ø√∫+#·{≤ìøÏ, s¡ø£Ô+ |ü\T#·>± ñ+&É{≤ìøÏ, eT÷Á‘·+ <Ûësêfi¯+>± sêe{≤ìøÏ J$‘·+ bı&Ée⁄Hê, Á|ü‹ ~q+ ø£èÁ‹eT s¡kÕj·THê\T yê&ÉT‘·T+~. n+‘˚ <˚Vü≤|ü⁄ düVü≤» Á|üÁøÏj·T\˝À Á|ü‹ s√p CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥T+~. eT] eT÷\ ø±s¡D≤\qT n˝≤π> ñ+∫ ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTHêìøÏ Wwü<Ûë\T yê&ç‘˚ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T XÊX¯«‘·+>± m˝≤ qj·T+ ne⁄‘·T+~? ø±<äqï~ n+<ä]ø° ‘˚*ø£>± ns¡ú+ ø±>∑\ $wüj·T+.

Ç

+{ÏøÏ B|ü+ Ç˝≤¢\T nHêïs¡T ô|<ä›\T. n˝≤+{Ï B|ü+ ‘·eT Ç+{Ïì #·ø£ÿ>± n\+ø£]+∫ n+<ä+>± eTTkÕÔãT #˚düTÿ+≥T+~. Á|ü‹ eTVæ≤fi¯≈£L&Ü ‘·eT Ç+{Ïì düsê«+>∑düT+<äs¡+>± r]“~<ä›&É+˝À n+<Óy˚dæq #ÓsTT´. ˇø£ >∑èVü≤ìøÏ ˝Ò<ë yêDÏ»´ düeTT<ëj·÷ìøÏ yê&˚ s¡+>∑T\qT ãfÒº eTq˝À ñ‘ê‡Vü≤+, X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì, n+<äTe\¢ >∑èVü≤ìøÏ nqT≈£L\yÓTÆq s¡+>∑T\T yê&É&É+ ≈£L&Ü #ê˝≤ nedüs¡eTì ô|ò+>¥|òüTjYT ù|s=ÿ+{À+~. >∑èeTy˚T ø±≈£î+&Ü |ü&Éø£>∑~. u≤‘Ys¡÷+, e+≥>∑~, |üP»>∑~ Ç˝≤ @<Ó’Hê ø±e#·Tà yê{ÏøÏ ñ|üjÓ÷–+#˚ s¡+>∑T\T, nø£ÿ&É ñ+&˚ e´≈£îÔ\ n_Ûs¡T∫øÏ ‘·–q≥Tº>± e⁄+&Ü*. Ç+{À¢ì Vü≤˝Ÿ n+<ä+ ô|s¡>±&ÜìøÏ ~yêHé ôd≥Tºì n+<ä+>± r]à ~<äT›‘·T+{≤s¡T H˚{Ï y˚T{Ï eTVæ≤fi≤eTDT\T. Ç+{ÏøÏ e∫Ãq n‹<∏äT\T ≈£Ls√Ãe&Üì¬ø’Hê, ø±düÔ q&ÉT+ yê\Ã&Üì¬ø’Hê Ç$ kÂø£s¡´+>± ñ+{≤sTT. ô|¢sTTHé, esYÿ &çC…’Hé‡, Á|æ+{Ï+>¥ ø£*– ñqï u…&éw”{Ÿ‡ M{ÏMT<äøÏ u≤>±H˚ ñHêï Ç|ü⁄Œ&É$ ne⁄{Ÿ &˚f…&é bòÕ´wüHé‡ nsTTb˛j·÷sTT. MT Ç+{ÏøÏ e∫Ãq yê]øÏ MT Ç\T¢ eT]+‘· n+<ä+>± ø£q|ü&Ü\+fÒ MTs¡T yê&˚ u…&é ôd{Ÿ ôd’º˝Ÿ ì ø±düÔ e÷]à #·÷&É+&ç. eT] Äôd{Ÿ MT<äøÏ m˝≤+{Ï s¡+>∑T\T bòÕ´wüqãT˝Ÿ >± ø£ì|ækÕÔjÓ÷ #·÷<ë›+. |üs¡Œ˝Ÿ: Á|üdüTÔ‘·+ á ø£\sYøÏ ñqï ÁπøCŸ n+‘ê Ç+‘· ø±<äT. á s¡+>∑T˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T $Tø˘‡ nsTT u…&é w”≥T¢ edüTÔHêïsTT. |üs¡TŒ˝Ÿ ˝À ˝≤yÓ+&ÉsY, |üs¡TŒ˝Ÿ ˝…’Hé‡ ]+>¥‡ Ç$T&ç ñqï u…&é w”≥T¢ ~yêHé ≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT m+‘√ n+<ëìïdüTÔHêïsTT. Ç$ Ç|ü⁄Œ&ÉT Áπ>, u≤¢ø˘, yÓ’{Ÿ sö+&é‡ ˝À e÷¬sÿ{À¢ \_ÛdüTÔHêïsTT. Á^Hé: Á^Hé ø£\sY #ê˝≤eT+~øÏ q#·TÑ·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ Á^Hé ø£\sY {≤|t ˝À #˚]+~. Ç~ mø√ Áô|+&ç¢ ø£\sY ø±ã{Ϻ @ø±\+˝ÀHÓ’Hê ÇfÒº ôd{Ÿ ne⁄‘·T+~. Ç+{ÏøÏ Ç~ z VüQ+<ë‘·Hêìï rdüTø=düTÔ+~. Ç˝≤+{Ï u…&éw”≥¢ì |ü]ùdÔ MT Ç+{ÏøÏ n‹<∏äT\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT yê{Ïì #·÷dæ MT n\+ø£s¡D≈£î eTT>∑T›˝Ö‘ês¡q&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. nø£ÿ&É yês¡T ñqï+‘·ùd|ü⁄ Á|üø£è‹‘√ >∑&ç|æq Äq+<ëìøÏ ˝Àqe⁄‘ês¡T. á s¡+>∑T˝À¢ uÀ˝Ÿ¶ bò˛¢s¡˝Ÿ, ©|òt &çC…’Hé‡, Áu…’{Ÿ ø£\sY‡ u≤>∑T+{≤sTT. M{ÏMT<ä düHé f…Æ{Ÿ, Á^Hé |ò”˝Ÿ¶, düeTTÁ<ä+, ;#·T˝≤¢+{Ï ÄsYº ñ+fÒ Ç+ø± n+<ä+>± ñ+≥T+<ä+≥THêïs¡T Ç+{°]j·TsY &Óø±sY‡ yês¡T.

{°M Mø£å≈£î\T eTVæ≤fi¯˝Ò n~Ûø£+.. |ü⁄s¡Twüß\ø£Hêï eTVæ≤fi¯\T {°M\T #·÷&É≥+˝À Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*#ês¡ì ùdº{Ÿ Ä|òt ~ MT&çj·÷ &ÓyÓ÷Áø£d” dü+düú q÷´&Ûç©¢˝À yÓ\¢&ç+∫+~. ‘êeTT »]|æq düπs«˝À 92 XÊ‘·+ eTVæ≤fi¯\T {°M\T #·÷ùd+<äT≈£î m≈£îÿe düeTj·T+ >∑&ÉT|ü⁄‘·T+{≤s¡ì ‘˚*q≥T¢ Ä dü+düú ‘Ó*|æ+~. m≈£îÿe düeTj·÷ìï m˝≤ >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡ì ‘êeTT <˚X¯yê´|üÔ+>± ¬s+&ÉT y˚\eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T, eTVæ≤fi¯\ô|’ düπs« »]bÕeTì dü+düú ‘Ó*|æ+~. Ç+<äT˝À bÕ˝§Zqï 93 XÊ‘·+ eT+~ eTVæ≤fi≤eTDT\T {°$\‘√ ø±\πøå|ü+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, n<˚ |ü⁄s¡Twüß˝À¢ 90 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T {°M\qT #·÷ùd+<äT≈£î Çwüº|ü&É‘êeTì ‘Ó*|æq≥T¢ Ä dü+düú ù|s=ÿ+~. {°M˝À¢ |ü\T <ÛësêyêVæ≤ø£ ø±s¡´Áø£e÷\‘√bÕ≥T eTVæ≤fi¯\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü\T Áb˛>±+\T edüTÔ+{≤j·Tì, B+‘√ ‘·eT≈£î {°Mj˚T eTH√s¡+»ø£yÓTÆq kÕ<ÛäqeTì eTVæ≤fi¯\T ù|s=ÿqï≥T¢ düπs« ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘êeTT u…+>∑Tfi¯Ss¡T, \ø√ï, \T~Ûj·÷Hê, dü÷s¡‘Y, Ç+&√sY˝≤+{Ï q>∑sê˝À¢ düπs« »]|æq≥T¢ dü+düú j·÷»e÷q´+ ‘Ó*|æ+~. Ç‘·s¡ Á|ükÕs¡kÕ<ÛäHê\ø£Hêï {°MH˚ m≈£îÿe>± Äø£]¸düTÔ+≥T+<äì ‘·eT düπs«˝À yÓ\¢&Ó’+<äì, {°M <ë«sê nìï s¡ø±\ $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√>∑\T>∑T‘êeTì düπs«˝À bÕ˝§Zqï eTVæ≤fi¯\T ‘Ó*|æq≥T¢ dü+düú ‘Ó*|æ+~. {°M\ <ë«sê <äèX¯´, ÁX¯eD≤\qT ˇπø kÕ] MøÏå+∫ $H˚ neø±X¯+ ø£\T>∑T‘·T+~. Ç{°e* ø±\+˝À <˚oj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À &Ó’¬sø˘º`≥÷`¨yéT (&û{°ôV≤#Y) $]$>± sêe&É+‘√ e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷˝À¢qT M{Ï <ë«sê yês¡Ô\T, Ä≥\T, $$<Ûä <ÛësêyêVæ≤ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT Ç+{Ï*¢bÕ~ MøÏå+#˚ neø±X¯+ ø£\T>∑T‘√+~. B+‘√ bÕ≥T eTqdüT≈£î ñ˝≤¢dü+, ñ‘ê‡Vü‰ìï ì+ù| |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ükÕs¡eTe⁄‘·T+&É≥+‘√ ‘êeTT {°M\qT m≈£îÿe>± #·÷düTÔ+{≤eTì eTVæ≤fi¯\T ‘Ó*|æq≥T¢ Ä dü+düú $e]+∫+~. eTqdüTqT s¡+õ+|üCÒùd+<äT≈£î yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À {°M ì\e>± ¬s+&Ée kÕúq+˝À yêsêÔ|üÁ‹ø£\qT ì*#êj·Tì Ä dü+düú ‘Ó*|æ+~. |ü•ÃeT <˚XÊ˝À¢ H˚{ÏøÏ ñ<äj·T+ ìÁ<ä ˝Òe>±H˚ {°M‘√bÕ≥T yêsêÔ|üÁ‹ø£\qT #·~y˚+<äT≈£î ñ‘·T‡ø£‘· #·÷|ædüTÔqï≥T¢ ‘·eT düπs«˝À ‘˚*+<äì Ädü+düú ‘Ó*|æ+~.


X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY 2011

¬s’‘·T\ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#·&É+˝À

Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’|òü\´+ $Tj·÷|üPsY, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô) : $Tj·÷|üPsY >√≈£î˝Ÿ bÕ¢{Ÿ˝Àì bÕs¡Tÿ\qT n_Ûeè≤~› |üs¡#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Áπ>≥sY ø£$TwüqsY ø£èwüíu≤ãT≈£î ø±\˙ yêdüT\T $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. ø±\˙˝À ñqï bÕs¡Tÿ\≈£î Á|üVü≤Ø\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ bÕ≥T n_eè~›øÏ H√#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T nÁø£$T+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì yês¡T $q‹ |üÁ‘·+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> Ç{°e\ bÕsYÿ düú\+˝À nÁø£eT+>± yÓ*dæq düú\+˝À ≈£L&Ü bÕs¡Tø£s¡qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì $q‹ |üÁ‘·+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ Çø£ÿ&ç bÕsYÿ\≈£î s¡ø£åD #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ n_Ûeè~› |ü]ùdÔ ø±\˙ yêdüT\≈£î nVü≤¢<äø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+‘√ bÕ≥T |æ\¢\T Ä&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·THêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ ø£$TwüqsY ø£èwüíu≤ãT kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T

‘Ó\+>±D sêh+ e#˚Ã+‘·es¡≈£î b˛sê≥y˚T

eTTK´eT+Á‹‘√ $Áb˛ #ÛÓ’s¡àHé uÛÒ{°

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Á|üø£{Ï+∫ &çôd+ãsY 23q Á|üø£≥qqT yÓqøÏÿ rdüT≈£îqï H˚|ü<∏ë´ìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì CÒ@d” |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±Dyê<äT\T $Á<√Vü≤~q+ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ CÒ@d”, e÷ ôV’≤<äsêu≤<é, ‘Ó\+>±D d”ìj·TsY dæ{ÏC…Hé‡ nk˛dæj˚TwüHé\T dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): $Áb˛ #ÛÓ’s¡àHé nJyéT Áù|yéTJ dü∫yê\j·T+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&綑√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. JôV≤#Ym+d” e+<äs√E\ Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡+˝Àì nìï Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯¢˝À d”d” ¬øyÓTsê\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ düeT≈£LπsÃ+<äT≈£î $Áb˛ #ÛÓ’s¡àHé düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T esêZ\T ù|s=ÿHêïs¡T. nJyéT Áù|yéTJ ◊d”mHé◊ J$‘·ø±\ kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äT≈£îHêïs¡T. sêÁwüº >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé á |ü⁄s¡kÕÿsêìï Äj·Tq≈£î n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑es¡ïsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\≈£î kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘· #ê˝≤ nedüs¡eTHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ f…{Ÿ Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥T¢ rdüTø√e#·TÃ

◊ø±dü Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç+~sêbÕsYÿ es¡≈£L sê´© ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·TqT n&ÉT¶≈£îqï &çôd+ãsY 23e ‘˚Bì qeTàø£Á<√Vü≤ ~q+>± bÕ{Ïdü÷Ô düT+<äs¡j·T´ bÕs¡Tÿ qT+∫ Ç+~sêbÕs¡Tÿ es¡≈£L sê´© #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊ø±dü #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+, ;CÒ|” <ä‘êÔÁ‘˚j·T, Vü≤Øwtsêe⁄, kÕ«$T>ö&é, áf…\ sêCÒ+<äsY, |”y√&Éã÷¢´ H˚‘· dü+<Ûä´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± MT&çj·÷‘√ ø√<ä+&Ésê+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+#·≈£î+fÒ ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTHêïs¡T.

e÷qeùdy˚ ÁøÏdüàdt ñ<˚›X¯´+: ø£˝…ø£ºsYÁ s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 23 (düTes¡íyês¡Ô): e÷qyê[øÏ ùde#˚j·T&Éy˚T uÛÑ>∑e+‘·T&ç ùde‘√ düe÷qeTH˚ ÁbÕ<∏ä$Tø£ dü+<˚XÊìï Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*j·T#Ó|üŒ&Éy˚T ÁøÏdüàdt |ü+&ÉT>∑ eTTK´ ñ<˚›X¯´eTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì dü÷Œ]Ô uÛÑeHé˝À õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. ‘·q J$‘· ø±\eT+‘ê e÷qe⁄\≈£î eTTK´+>± u≤<Ûä˝À ñqïyê]øÏ düVü‰j·T|ü&ɶ Áø°düTÔ J$‘êìï dü÷Œ]Ô>± rdüT≈£îì e÷qe ùde≈£î n+øÏ‘·+ ø±yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Hê{Ï <Ís¡®q´ |üP]‘· sê»ø°j·T e´edüú≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&çq Á|ü<∏äeT $|ü¢eø±s¡T&ç>± @düTÁø°düTÔqT #·]Á‘·ø±s¡T\T |ü]>∑DÏkÕÔs¡ì myÓTੇ

¬ø|æôV≤#Y_ø±\˙ yÓTsTTHés√&ÉT¶ e<ä›>∑\ >±+BÛ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ q\¢u≤´&û®\T <Ûä]+∫ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ CÒ@d” •_s¡+ e<ä› ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´n‹~∏>± ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ {°ÄsYmdt Ç+#êsY® >={ϺeTTø£ÿ\ |ü<ëàsêe⁄ Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£sêh+ ø√dü+ ◊<äTqïs¡ <äXÊu≤›\T>± b˛sê≥+ »s¡T>∑T‘·THêï bÕ\≈£î\T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. πød”ÄsY Bø£å |òü*‘·+>± ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Á|üø£≥q #˚XÊs¡Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ CÒ@d” #Ó’s¡àHé $<ë´yÓ+ø£{Ÿ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D d”ìj·TsY dæ{ÏC…Hé‡ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T l<ÛäsYkÕ«$T, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $.#·\|ü‹sêe⁄, e÷ ôV’≤<äsêu≤<é #Ó’s¡àHé ¬ø.ñe÷ø±+‘Y, ø£˙«qsY l<ÛäsY <Ûäsêàdüq+, yÓ’dt#Ó’s¡àHé, ñeTsYU≤Hé, ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T s¡|òüTT|ü‹¬s&ç¶, u≤\j·T´, {°ÄsYmdt ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ eTVæ≤fi≤ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsêfi¯ó fl CÀ´‹, uÀsTTHé|ü*¢ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åîsê\T sêCÒX¯«], uÛ≤>∑´\øÏÎ, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ {°CÒm|òt ø£˙«qsY ÄsY¬ø <äj·÷kÕ>∑sY, dü>∑s¡ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Ç+Á<äj·T´kÕ>∑sY, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ lìyêdt kÕ>∑sY, düTuÛ≤wt kÕ>∑sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

\+u≤&û Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ b˛düºsY Ä$wüÿs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): \+u≤&Ü Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ b˛düºsY Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. \+u≤&û ‘ê+&Ü\qT Á|ü‘˚´ø£ |ü+#êj·Tr\T>± >∑T]Ôdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ Jy√ C≤Ø #˚j·÷\ì dü+|òüT+ H˚‘· sêCÒwt &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 27e ‘˚~ qT+&ç eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T #˚|ü≥ºqTqï ñ|üyêdüBø£åqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. \+u≤&û |æ\¢\ düeTÁ>±_Ûeè~ΔøÏ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Ábıô|òdüsY πøX¯esêyé C≤<ä|t ø√sês¡T. –]»qT\≈£î, Ä~yêd”\≈£î Çã“+~ ø£*–düTÔqï b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT Äù|es¡≈£î b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì $eT\ø£ÿ #ÓbÕŒs¡T.

ãdtuÛÑeHé eTT+<äT Äغd” ø±]à≈£î\ Ä+<√fi¯q #·+Á<äX‚UsY ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑T] ne⁄‘·Tqï yê]|ü≥¢, eTTK´+>± s√>∑T\|ü≥¢ Áù|eT, ø£s¡TD‘√ e´eVü≤]+∫q eTVü‰Á|üeø£Ô Áø°düTÔ Á|üuÛÑTeì ø=ìj·÷&Üs¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑTe⁄ n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&ç∫ uÛÑj·Ts¡Væ≤‘·, Áù|eT ø±s¡TD≤´\‘√ ≈£L&çq düe÷C≤ìï HÓ\ø=\Œ&Éy˚T <Û˚´j·T+>± |üì#˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± j·T÷HÓ’f…&é ÁøÏd”ºj·THé ñ<√´>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Áø°düTÔqT Á|üdüTÔ‹dü÷Ô.. ãè+<ä ^‘ê\T Ä\|æ+#ês¡T. u…’_˝Ÿ˝Àì eTTK´ dü÷≈£îÔ\qT ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üe∫+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY, ÁøÏd”ºj·THé ñ<√´>∑ H˚‘·\T ÁøÏdüºeTdt πøø˘qT ø£{Ÿ #˚XÊs¡T. á ñ‘·‡yê\≈£î s¡+>±¬s&ç¶ yÓTÆHêغ dü+πøåeT n~Ûø±] Áoìyêdü¬s&ç¶ kÕ«>∑‘·+ |ü\Tø£>±, ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒd” »>∑Hêï<∏ä+, õ˝≤¢ yÓTÆHêغ ø±s=ŒπswüHé m–®≈£L´{°yé dü+#ê\≈£î\T düVü≤<˚yé, j·÷#ês¡+ ‘·Vü≤d”˝≤úsY dü«s¡÷|üsêDÏ, j·T÷HÓ’f…&é ÁøÏd”ºj·THé ñ<√´>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T πse, >√Hê|æ*|t, ø±s¡´<ä]Ù πse._|æπø <˚e<ëq+, &Üø£ºsY C…&ɇHé, _wü|t @düTs¡‘·ï+, õ˝≤¢ CÒ@d” Á|ü‹ì<ÛäT\T sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, \ø£åàDY, sê+yÓ÷Vü≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): düø£\ »qT\ düyÓTà˝À uÛ≤>∑+>± ø±]à≈£î\≈£î ôdô|º+ãsY HÓ\ J‘ê*yê«\ì Äغd” m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé &çe÷+&é #˚dæ+~. j·÷»e÷q´+ düŒ+~+#·≈£î+fÒ áHÓ\ 30e ‘˚B ‘·sê«‘· yÓTs¡T|ü⁄ düyÓTà Á|üø£{ÏkÕÔeTì j·T÷ìj·THé H˚‘·\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Äغd” j·÷»e÷q´+, Á|üuÛÑT‘·« #·s¡´\≈£î ìs¡düq>± ãdtuÛÑeHé eTT+<äT ø±]à≈£î\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. ø±]à≈£î\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&Üìπø Äغd” qcÕº˝À¢ ñ+<ä+≥÷ j·÷»e÷q´+ Á|üø£≥q\T #˚k˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. j·÷»e÷q´+ Vü‰MT ì\u…≥Tºø√yê\ì ø√sês¡T.

˝≤´Héø√ πødüT $#ês¡D áHÓ\ 26øÏ yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): eTDÏø=+&É˝Àì ˝≤´Héø√ uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\ πødüT˝À eø˘Œ¤ ‘·s¡T|ü⁄q yê<äq\T |üPs¡Ôj·÷´sTT. á πødüT˝À yê<äq\T $qï ôV’≤ø√s¡Tº <Ûäsêàdüq+ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡T|ü⁄q yê<äq\T $qï ‘·<äT|ü] $#ês¡D˝À $qqTqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. n+‘·ø£ eTT+<äT eø˘Œ¤ ‘·s¡T|ü⁄q yê<äq\T $ì|æ+∫q Hê´j·Tyê<äT\T Á|üuÛÑT‘·«+ <ëK\T #˚dæq |æ{°wüHé˝À ìC≤\qT ø£|æŒ|ü⁄∫à ‘·|üŒ<äT |æ{°wüHé <ëK\T #˚XÊs¡ì $T–*q uÛÑ÷$Tì eø˘Œ¤ |ü]s¡ø£åD≈£î n|üŒ–+#ê\ì ø√s¡Tº≈£î $qï$+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |üØø£å(f…{Ÿ)≈£î >∑&ÉTe⁄ <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘√+~. »qe] 8q »]π> á |üØø£å≈£î H˚&ÉT eT<Ûë´Vü≤ï+ qT+∫ Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥T¢ &ÍHé˝À&é #˚düTø√e#·Ãì f…{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY X‚wüß≈£îe÷] ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· p˝…’˝À ìs¡«Væ≤+∫q f…{Ÿ |üØø£åø£Hêï ákÕ] nuÛÑ´s¡Tú\ dü+K´ ô|]–+~. »qe]˝À &ûmd”‡ H√{Ï|òæπøwüHé ñ+&=#·Ãqï ePVü‰>±Hê\‘√ |üØø£å sêùd nuÛÑ´s¡Tú\T ô|]>±s¡T. ù||üsY 1≈£î 81,957 eT+~, ù||üsY 2 e÷´<∏é‡, ôd’Hé‡ $uÛ≤>∑+˝À 1,99,710 eT+~, k˛wü˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À 2,13,427 eT+~ ákÕ] |üØø£å≈£î düqï<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. ÄHé˝…’Hé <äs¡U≤düTÔ˝À bò˛{ÀqT dü]>± n|t˝À&é #˚j·Tì yê]øÏ Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ neø±X¯+ Ç#êÃs¡T. á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√ìyês¡T f…{Ÿsêùd neø±X¯+ ø√˝ÀŒ‘ês¡ì f…{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

‘Ó\+>±D Á<√VüQ\qT Á|ü»\T ø£å$T+#·s¡T y˚T&ÉÃ˝Ÿ CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé eT˝≤¢¬s&ç¶ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À $Á<√Vü≤~q+ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ sêkÕÔs√ø√ düú+_Û+∫q Á{≤|òæø˘ j·T÷|”@ ~wæºu§eTà <ä>∑Δ+

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D e´‹πsø£ Á|üø£≥q #˚dæq &çôd+ãsY 23qT $Á<√Vü≤~q+>± Á|üø£{Ï+∫ X¯óÁø£yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T ìs¡düq sê´©, y˚T&ÉÃ˝Ÿ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« rs¡TqT ìs¡dædü÷Ô j·T÷|”@ ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé eT˝≤¢¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2009 &çôd+ãsY9q j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì πø+Á<ä Vü≤√+XÊK eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫ n<˚ dü+e‘·‡s¡+ &çôd+ãsY 23q ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·TqT e´‹πsø£+>± Á|üø£≥q C≤Ø #˚dæ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√_ÛcÕºìï øÏ+#·|ü]#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D e´‹πsø£ Á|üø£≥q yÓ\Te&çq &çôd+ãsY 23qT ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤~q+>± bÕ{ÏdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î nqT≈£L\+>± Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dæq πø+Á<ä+ 13s√E˝À¢H˚ e÷≥ e÷]à e´‹πsø£ Á|üø£≥q #˚j·T&É+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT e+∫+#·&É+>± uÛ≤$düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D 10 õ˝≤¢˝À Á|ü»\T ‘ Ó \ + > ± D ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì Ç+<äT˝À n_ÛÁbÕj·T uÛÒ<ë\T˝Ò<äì Ç+<äT˝À @ø±_ÛÁbÕj·T+ ñ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ô|≥Tºã&ç <ës¡T˝…’q d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ e‹Ô&ÉT\qT ‘·˝§–Zq πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î rs¡ì Á<√Vü≤+ ‘·\ô|{Ϻ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±πsÃ+<äT≈£î ø£$T{°\ ù|]≥ ø±\j·÷|üq #˚düTÔqï ø±+Á¬>dtqT Á|ü»\T ø£å$T+#·s¡ì #ÓbÕŒs¡T. H˚&ÉT ø£$T{°\T, n_ÛÁbÕj·÷\‘√ |üì˝Ò≈£î+&Ü ôV’≤<äsêu≤<é‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D ø±yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\ n_ÛcÕºìï >ös¡$+#·ì @ bÕغ eTqT>∑&É kÕ~Û+#·˝Ò<äì Ç~ #·]Á‘· #Ó|æŒq $wüj·TeTì Äj·Tq n_Ûe]í+#ês¡T. ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\qT C≤‹ ø£å$T+#·<äì, Ms¡T e#˚à mìïø£˝À¢ ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√ø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. @;M|” $<ë´s¡Tú\T ôd’‘·+ $Á<√Vü≤~q+ bÕ{Ï+∫ ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. sêkÕÔs√ø√˝À CÒ@d” ø√`ø£˙«qsY dü+Jesêe⁄, dü÷s¡´+, yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, Ms¡uÛÑÁ<ë¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY 2011

Vü≤qTe÷Hé Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫q e÷‘ê<˚$

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

<ëVü≤+ rs¡Ã+&ç eTVü‰ Á|üuÛÀ... ìC≤+wüß>∑sYì kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê* |ü]– &çôd+ãsY 23 (düTes¡í yês¡Ô) : –]»qT\ >=+‘·T m+&ÉT ‘·Te~ <äVü‰]Ô rs¡Ã+&ç eTVü‰ Á|üuÛÀ n+≥T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì s¡+>∑+|ü*¢ –]»qT\T y˚&ÉT≈£î+≥Tqïs¡T .|ü]– eT+&É\ |ü]~Û ˝Àì s¡+>∑+|ü*¢ Á>±eT|ü+#êj·Tr nqTã+<Ûä Á>±eTyÓTÆq yÓTÆdüeTà #Ós¡Te⁄ ‘ê+&É˝À >∑‘· HÓ\ s√E\T>± rÁe eT+∫˙{Ï m<ä›&ç HÓ\ø=qï dü+ã+~Û+‘· Á>±eT|ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù, eT+&É\ ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·T≈£îHêï bÕbÕq b˛e&É+˝Ò<äT. eT+∫˙{Ï ø√dü+ <ëVü≤+ rs¡TÃø√e&ÜìøÏ e´ekÕj·T b˛˝≤\˝À¢ yÓ[¢ ˙fi¯ófl ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): Ä<ë´‹Ôø£ ∫+‘·q‘√H˚ e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· ø£\T>∑T‘·T+<äì Áo ~«BeTkÕ~« ]‘êyéTãVü‰sY e÷‘· <˚$ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û˝Àì dü˝≤düsY Vü≤HêàHé <˚yê\j·T+˝À e÷‘ê <˚$ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e÷‘ê <˚$ Ä\j·÷ìï dü+<Ûä]Ù+∫q $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüT≈£îqï ø±s=Œπs≥s¡T¢ ¬ø.»>∑Hé, sêe⁄\ X‚wü–] bÕ˝§Zì e÷‘ê <˚$ Äos¡«#·q+ rdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Vü≤HêàHé <˚yê\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ¬ø.C…’Væ≤+<é, m+. Vü≤qTeTj·T´, X¯+ø£sY, eTVü≤à<é, dü˝≤düsY Vü≤HêàHé Ä\j·T ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé eTH√CŸ u≤sTT, k˛yéT ¬s&ç¶, ÁXÊeDY≈£îe÷sY, ÄsY.Ä+»H˚j·TT\T, Ä\j·T ø£$T{° yÓT+ãsY‡, kÕúìø£ j·TTe»q Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤ø£ ~q+>± ìs¡düq\T ‘Ó*|æq CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î qeTàø£ Á<√Vü≤+ #˚dæ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ n_Ûe÷Hêìï ˙s¡Tø±]Ã+<äì »>∑~Z]>∑T≥º CÒ@d” Hêj·T≈£î\T $eT]¸+#ês¡T. ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤ø£ ~q+>± ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± ìs¡düq\T, Á|ü<Ûäs¡Ùq\T, <Ûäsêï\T #˚|ü{≤º\ì ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T CÒ@d” |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ »>∑~Z]>∑T≥º #Ís¡kÕÔ˝À ìs¡düq\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &çôd+ãsY`9`2009˝À ‘Ó\+>±D nqT≈£L\+>± πø+Á<Ûä+ Á|üø£≥D #˚dæ, &çôd+ãsY 23e ‘˚~q ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± Á|üø£≥D #˚dæ+<äì yês¡T >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ qeTàø£ Á<√Vü≤ìøÏ bÕ\Œ&ç+<äì Äs√|æ+#ês¡T. &çôd+ãsY 23e ‘˚~q qeTàø£ Á<√Vü≤ ~q+>± |ü{ÏdüTÔHêïeTì CÒ@d” H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ ˇ‹Ô\≈£î ‘·˝§–Z πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î qeTàø£ Á<√Vü≤+ #˚dæ+<äì $eT]¸+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #êeT≈£Ls¡ düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶, bıHêï¬s&ç¶, q¬s+<äsY ¬s&ç¶, s¡TÁ<ä nXÀø˘, d”|”◊ Hêj·T≈£î&ÉT j·÷ø£j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À... ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤ø£ ~q+>± X¯ó Áø£yês¡+ ìs¡düq\T <Ûäsêï\T |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À sê´© ìs¡«Væ≤+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ ìHê<ë\T #˚dü÷Ô ìs¡düq\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ qeTàø£ Á<√Vü≤ìøÏ bÕ\Œ&ç+<äì Äs√|æ+#ês¡T. &çôd+ãsY`9`2009˝À ‘Ó\+>±D nqT≈£L\+>± πø+Á<Ûä+ Á|üø£≥D #˚dæ, &çôd+ãsY 23e ‘˚~q ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± Á|üø£≥D #˚dæ+<äì yês¡T >∑T]Ô #˚XÊs¡T. &çôd+ãsY 23e ‘˚~q qeTàø£ Á<√Vü≤ ~q+>± |ü{ÏdüTÔHêïeTì CÒ@d” H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ ˇ‹Ô\≈£î ‘·˝§–Z πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î qeTàø£ Á<√Vü≤+ #˚dæ+<äì $eT]¸+#ês¡T.

&ç|üP´{° y˚Tj·TsY |ü<ä$

<ä[‘·T\≈£î πø{≤sTT+#ê* ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): Áπ>{sY ôV’≤<äsêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé &ç|üP´{° y˚Tj·TsY |ü<ä$ ôV’≤<äsêu≤<é ìyêdüT˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ ø£*–q <ä[‘·T\≈£î ¬ø{≤sTT+#ê\ì ‘Ó\+>±D e÷~>∑ <ä+&√s¡ Hêj·T≈£î\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ‘Ó\+>±D e÷~>∑ <ä+&√s¡ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù &É|ü⁄Œ sêeTkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ ø£*–q md”‡, md”º\≈£î &ç|üP´{Ï y˚Tj·TsY |ü<ä$ì Çyê«\ì, <ä[‘· Vü≤≈£îÿ\≈£î Hê´j·T+ #˚≈£îsêÃ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <ä[‘·T\≈£î &ç|üP´{Ï y˚Tj·TsY |ü<ä$ <ä[‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚≈£îs¡Ãø£ b˛‘˚ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´eT+ #·j·Te\dæ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù bÕ\&ÉTZ kÕ\j·T´ e÷~>∑, ã+&É q¬s+<äsY e÷~>∑ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7 #··+<ëq>∑sY, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D≤ düVü≤» eqs¡T ìC≤+wüO>∑sY bòÕ´ø£ºØì Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«Bq+ #˚düTø√yê\ì ‘Ó\+>±D≤ ø£eTT´ìwüߺ bÕغ sêwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]à eT+&É>∑&ɶ $eT˝Ÿ ≈£îe÷sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 1932˝À ìC≤+ ÁbÕs¡+_+∫q ìC≤+ wüß>∑sY bòÕ´ø£ºØ\qT Hê{Ï eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT ìj·TT&ÉT Áô|’Ôy˚≥T e´≈£îÔ\≈£î ø£≥ºu…{Ϻ ‘Ó\+>±D≤ #Ós¡T≈£î ¬s’‘·T\≈£î rs¡ì Á<√Vü≤+ #˚XÊ&ÉHêïs¡T. Hê{Ï Á|üuÛÑT‘·« n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ 650ø√≥¢ ÄdüTÔ\T ø£*–q ìC≤+ wüß>∑sY‡ dü+düÔ\qT πøe\+ 60ø√≥¢ ≈£î $Áø£sTT+∫ 10ø√≥T¢ &çbÕõ{Ÿ>± Á|üø£{Ï+∫Hê H˚{ÏøÏ ∫*¢>∑e« Á|üuÛÑT‘·« ø£C≤Hê≈£î sê˝Ò<äHêïs¡T. Áô|’Ôy˚{Ïø£s¡D »]–q eTT&ÉT e÷kÕ\qT+&ç ˝≤u≤\ u≤≥˝À |ü&ç+Hêïs¡T. ‘·<ä«sê \ø£å˝≤~ ‘Ó\+>±D #Ós¡T≈£î ¬s’‘·T\ uÛÑ$wü´‘·TÔ bòÕ´ø£ºØ Á|üy˚≥T e´≈£îÔ\ #˚‘·T\˝ÀøÏ H˚{Ϻ y˚dæq |òüTq‘· #·+Á<äu≤ãTπø <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. #˚s¡T≈£î ¬s’‘·T\ düVü≤ø±s¡ dü+|òüTìï @sêŒ≥T #˚dæ yê{ÏøÏ n|üŒ–+#ê\ì {°ÄsYdæ|æ &ç+e÷+&é #˚dæ+~.

◊ø£´+‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´+ eTs√ yÓ’|ü⁄ Á>±eT+˝À eTTs¡T>∑T ø±\Te\ ìsêàD+ ˝Òø£ Ç+&É¢˝À qT+∫ eTTs¡T>∑T ˙s¡T s√&ÉT¶ô|’q @s¡T˝…’q bÕs¡T‘·T+~. á ‘ê+&É˝À #˚‹|ü+|ü⁄ ñqï Hê\T>∑T _+<˚\ ˙{Ïì e÷Á‘·y˚T Çdü÷Ô+~. ◊<√ _+<˚≈£î ˙s¡T sê≈£î+&Ü ì*∫ b˛‘·T+~. B+‘√ ‘ê+&É˝À rÁe eT+∫˙{Ï m<ä›&ç HÓ\ø=+~. ‘ê+&É yêdüT\ <ëVü≤]Ô rπsÃ+<äT≈£î >∑‘·+˝À eT+∫˙{Ï {≤´+ø˘ ìsêàD+∫q <ëìì ˇø£ s√E ≈£î&Ü ˙s¡T ì+|æ ‘ê+&É\ yêdüT\≈£î n~ø±s¡T\T ,Hêj·T≈£î\T ‘ê>∑T˙s¡T n+~+∫q bÕbÕq b˛˝Ò<äì ‘ê+&É yêdüT\T n+≥THêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ ñqï‘· kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘ê+&É˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç rsêÃ\ì ‘ê+&Ü yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T Á‘ê>∑T ˙{Ï ø√dü+ |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïeTì, ˙{Ï ø√dü+ sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ ø£¬s+≥T m|ü⁄Œ&ÉT eùdÔ n|ü⁄Œ&ÉT bı˝≤\ yÓ+ã{Ï |üs¡T>∑T rj·÷*‡q |ü]dæÔ‹ ñ+<äHêïs¡T.>∑‘·+˝Àmqï&ÉT ˝Òì $<ä+>± ˙{Ï m<ä›&çì m<äTs=ÿ+≥THêïeTì n+≥THêïs¡T. eT+∫˙{Ï ø=s¡‘·‘√ HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïeTì e÷‘√ bÕ≥T H√s¡T ˝Òì eT÷>∑Je⁄\T ≈£L&Ü Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT m<äTs¡Tÿ+≥TqïsTT. Á|üuÛÑT‘·« n~ø±s¡T\T ‘ê+&Ü yêdüT\ô| ’∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡q{≤ìøÏ ì<äs¡Ùq+ á ‘ê>∑T˙{Ï ø=s¡‘· nì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

yêCŸbÕjYT bÕ\H˚ y˚T\T #··+<ëq>∑sY, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô) : yêCŸbÕjYT bÕ\q <˚X¯ sêwüº Á|ü»\≈£î @+‘√ y˚T\T #˚dæ+<äì _CÒ|æ sêwüº Hêj·T≈£î\T m+.;Û+sêyé nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ e÷J Á|ü<Ûëì d”ìj·TsY _ÛCÒdæ Hêj·T≈£î\T Ä≥˝Ÿ_Vü≤Ø yêCŸbÕjYT »qà~Hêìï |ü⁄s¡kÕÿ]+#·Tø√ì #·+<ëq>∑sY &ç$»Hé _CÒ|æ n<ä´≈£åî\T b˛¬s&ç¶ ãT∫ìs&ç¶ Ä<ä«s¡«+˝À ‘ês¡q>∑sY n+>∑Héyê&ç $<ë´s¡TÔ\≈£î ≈£îØÃ\ $‘·s¡D ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~>± Vü≤»¬s’q Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yêCŸbÕjYT »qà~Hêìï yês¡eT+‘ê ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡bÕ\ì bÕغ ìs¡íVæ≤+∫+<äì, yêCŸbÕjYT ÄXÊj·÷\qT Ä#·]+∫ <˚X¯+|ü≥¢ eTq≈£îqï Áô|eTqT #ê≥Tø√yê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø£dæ¬s&ç¶ uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚XÊìøÏ yêCŸbÕjYT düeTs¡Ôe+‘·yÓTÆq bÕ\q#˚dæ <Ûäs¡\qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#ê&Éì j·TT|æ@ ndüeTs¡› bÕ\q Á|ü»\qT nedüÔ\ bÕ\TCÒdæ+<äì Äj·TqHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À •esêeTj·T´, edü+‘·≈£îe÷sY j·÷<äyé, Hêsêj·÷D ¬s&ç¶, sêπøXŸ <äTuÒ, u≤˝Ÿ¬s&ç¶, $wüßí<ä‘Y, |üeHé, düTC≤‘·, kÕÔìø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

#·+<ëq>∑sY, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô) : &çôd+ãsY 23qT qeTàø£ Á<√Vü≤+>± bÕ{Ï+#ê\ì sêwüº bÕغ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓT»ø£es¡Z+ {°ÄsY@dt ÇHé#êsY® ø√+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY >ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À #·+<ëq>∑sY C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ {°ÄsY@dt Hêj·T≈£î\T $<Ûë´s¡TÔ\‘√ ø£*dæ sêwüº Á|üuÛÑT‘·« ~wæºuÀeTàqT X¯ej·÷Á‘ê rdæ sê´© ìs¡´Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± X¯+ø£sY >ö&é e÷{≤¢&É‘·÷ d”e÷+Á<ë ø£uÛÑ+<ä› Vü≤kÕÔ\ qT+∫à e∫Ãq ‘Ó\+>±D≤qT 1956qT+&ç b˛sê≥+ #˚ôdÔ sêì ‘Ó\+>±D≤qT ÁbÕD≤\qT ôd’‘·+ ‘Óø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü ‘Ó–+∫ sêwüºìï kÕ~ùdÔ,10s√E\T≈£î&Ü dü+‘√cÕìï e⁄+#·≈£î+&Ü d”e÷+Á<ë ù|≥Tº ã&ç <äs¡T\T <√#·Tø√ì qeTàø£ Á<√Vü≤+ #˚XÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. {°&û|”, ø±Áπ>dt myÓTà˝…´\T ‘·ø£åDy˚T ¬ødæVü≤sY kÕ~Û+∫q ‘Ó\+>±D≤, e#Óà &çôd+ãsY ˝À|ü⁄ ‘Ó\+>±D≤ sê¡cÕºìï myÓTà˝…´\+<äs¡T ø£*dæ ø£≥Tº>± ñ+&ç sêcÕºìï kÕ~Û+#·T ø√e\Hêïs¡T. nq+‘·+s¡+ C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ô|’ u…’{≤sTT+∫ C…’ ‘Ó\+>±D≤ C…’C…’ ‘Ó\+>±D≤ n+≥T qHê<ë\T #˚XÊs¡T. B+‘√ Á{≤|æø˘ mø£ÿ&ç <äø£ÿ&É ì*∫ b˛e&É+‘√ #·+<ë q>∑sY b˛©düT\T e∫à yê]ì n&ÉT¶ ‘·|æŒ+∫ Á{≤|æø˘qT kÕ\T #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À eT*¢ø±s¡T®q X¯s¡à, dü+>±¬s&ç¶, ôd\«+, $<ë´]Ô$u≤Ü>∑+ dürwt, ñ<äjYT ¬s&ç¶, o‘·˝Ÿ dæ+>¥, #˚qï+sêE, nkÕ¢+, <Ûës¡+ dæ+>¥, ≈£îe÷sY >ö&é, nXÀø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

¬s’‘·T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À $|òü\+ X‚]*+>∑+|ü*¢, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyêçs¡Ô) : sêÁwüº+˝Àì ¬s’‘ê+>∑+ m<äTs¡Tÿ+≥Tqï düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ >√s¡+>± $|ü\eTÚ‘·T+<äì nœ\ u≤s¡‘· e´ekÕj·T ø±]àø£ düyÓTÆK´ sêÁwüº ø£$T{° Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±≥+ Hê>∑uÛÑ÷wüq+ nHêïs¡T. nœ\ u≤s¡‘· e´ekÕj·T ø±]àø£ düyÓTÆK´ sêÁwüº düe÷y˚XÊìï sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘ê+Á&É≈£îe÷sY Ä<ä«s¡´+˝À m+@ q>∑sY˝Àì ‘ê+Á&É sêeT#·+Á<äj·T´ ãeHé˝À »]–+~. eTT+<äT>± eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù neTs¡J$ düs¡fi¯<˚$ KeTà+ õ˝≤¢ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T Ä<ëe‘Y u≤\T Hêj·Tø˘ q˝§Z+&É õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT ‘Ó\+>±D ¬s’‘·+>± kÕj·TT<ë b˛sê≥ jÓ÷<äT&ÉT #êeT\ eT˝≤¢¬s&ç¶, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ H˚‘· kÕÇì #·+Á<äj·T´ nq+<ä+ eTè‹øÏ dü+‘êbÕìï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Á|üC≤ Je‘·+˝À yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q bÕÁ‘·qT >∑Ts¡Tú#˚düT≈£î+≥÷ dü+‘ê|ü dü÷∫ø£+>± eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q düe÷y˚X¯+˝À m◊@&É uÛÑ÷´m|t sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±≥+ Hê>∑uÛÑ÷wüq+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´qT |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#·&ÜìøÏ bÕ\ø£ es¡Z bÕغ\T Á|ü»\˝À ÁbÕ+rj·T ‘·‘ê«\qT ¬s#·Ã>=&ÉT‘·THêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. M]øÏ e´‹πsK+>± b˛sê&É*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ô|<ä› ø£eT÷´ìdüTº bÕغ>± ñqï dæ|æ◊, dæ|æm+\T eT]ø=ìï bÕغ\T uÛÑ÷s¡T®yê bÕ\ø£ es¡Z bÕغ\‘√ ñ<ä´e÷\ ù|]≥ |üì#˚j·T&É+ Äj·÷ bÕØ\ <√|æ&çøeT]+‘· ñ‘·$TdüTÔqï≥T¢>± ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢\ Hêj·T≈£î\T, ã÷eTj·T´, yÓ+ø£qï, >√HÓ ≈£îe÷s¡kÕ«$T, uÛ≤dü´ø±s¡¢u≤ãT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+Js¡ ô|’|t˝…’Hé≈£î X¯+KTkÕÔ|üq #˚dæq Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT›≥≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 129e &ç$»Hé˝Àì sêõ¬s&ç¶ q>∑sY˝À 23 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ì]à+#·qTqï eT+Js¡ ô|’|t˝…’Hé |üqT\≈£î X¯+KTkÕÔ|üq #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ+]+#·&ÜìøÏ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïì ‘Ó*bÕs¡T. sêJ¬s&ç¶ q>∑sY, ø£èw”ø±\˙, Äq+<é q>∑sY\˝À 2 ø√≥¢‘√ j·T÷J&û, d”d” s√&ÉT¶, eT+Jsê, $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\T ‘·~‘·s¡ n_Ûeè~› |üqT\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. $T–*q |üqT\T <äX¯\yê]>± n_Ûeè~› #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ #˚düTÔHêïì ‘Ó*bÕs¡T. ãd”Ô˝À @yÓTÆq düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á

ø±s¡´Áø£eT+˝À ãd”Ô e´j·TkÕú|ü≈£î\T ø±XÊ sêõ¬s&ç¶, n<Ûä´≈£åî\T @qT>∑T eT˝≤¢¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù eTTø£Ô s¡$, nãT›˝Ÿ s¡Vü≤e÷Hé, uÛ≤düÿsY, ÁoqT, s¡$+<äsY eTT~sêCŸ, #ê+<ébÕcÕ, eTqHé, Áo<ÛäsY ¬s&ç¶, m+.q]‡+VüQ\T, Áoìyêdt >ö&é, yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ edü+‘ê, düTuÛ≤wt, s¡$ j·÷<äyé, dü‘·´Hêsêj·TD, nì‘·, dü+Jyé ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·<äTe⁄‘√bÕ≥T Ä≥\T nedüs¡y˚T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Ä≥\b˛{°\T ≈£L&Ü #ê\ nedüs¡eTì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs{sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé˝Àì bÕ|üj·T´ j·÷<äyé q>∑sY˝À πssTTHéuÀ yÓ÷&É˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, ø±˝ÒJ˝À j·T÷‘Y

ô|òdtºyÓ˝Ÿ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ Vü‰»¬s’ Áø°&Ü b˛{°\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·T÷‘Y ô|òdtºyÓ˝Ÿ dü+<Ûäs¡“+>± |ü\T ãd”Ô\˝Àì ø±˝ÒJ $<ë´]ú, $<ë´]úì\T Ä≥\ b˛{°˝À bÕ˝§Zq&É+ $ùwwüeTì nHêïs¡T. ÁøϬø{Ÿ, ø£ã&ç¶, ôd{Ï˝Ÿ, yê©u≤˝Ÿ, u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ, ø±´s¡yéT‡, #Ódt ‘·~‘·s¡ Ä≥\ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. XÊ]s¡ø£+>±, e÷qwæø£+>± Ä≥\T m+‘√ <√Vü≤<ä |ü&É‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. πssTTHéuÀ dü÷ÿ˝Ÿ, ø±˝ÒJ Á|æì‡bÕ˝Ÿ XÊ+‹≈£îe÷sY j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á Ä≥\ b˛{Ï\T 2 s√E\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, 24e ‘˚~ kÕj·T+Á‘·+ ø±˝ÒJ Äes¡D+˝À Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q $<ë´]ú, $<ë´]úì\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<ä#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêCŸ≈£îe÷sY >ö&é, yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ ˝≤eD´, düTC≤‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY 2011

¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚dæq ø±s=Œπs≥sY ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): e´ekÕj·÷ìøÏ dü]|ü&˚ ñ∫‘· $<äT´‘YqT ìs¡+‘·+ düs¡|òüsê #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs{sY düTπswt ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ó Áø£yês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ ø±s¡´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ eT+&É\ n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #˚‹øÏ e∫Ãq |ü+≥ ø£fi¯¢eTT+<˚ m+&çb˛‘·T+fÒ ¬s’‘·T\T ‘·≥Tºø√˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T ≈£î≥T+uÛ≤\ b˛wüq Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e´ekÕj·÷ìøÏ dü]|ü&˚ ñ∫‘· $<äT´‘Y ìs¡+‘·s¡+>± düs¡|òüsê #˚j·÷\ì ø√sês¡T. |ü+≥\T m+&çb˛sTTq ÁbÕ+‘ê\qT ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\T>± Á|üø£{Ï+∫ ¬s’‘·T\≈£î

e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î ¬s’‘·T˝Ò <Ûäs¡ ìs¡ïsTT+#˚ $<Ûä+>± n~Ûø±s¡+ Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇHêï¬s&ç¶, øÏwüHé, X¯+ø£sY, Áoìyêdt, s¡y˚Twt, Hêsêj·TD, ÇÁC≤sTT˝Ÿ, sêeTsêE, ‹s¡T|ü‹ ¬s&ç¶, ∫Hêï, <äTsêZÁ|ükÕ<é, eT+EHê<∏é, X¯•≈£îe÷sY, u≤˝≤õ, düTì‘ê ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·*qT+∫ eTq´+ Á|ü»\qT s¡øÏå+#·+&ç Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ j·T÷;mdt $»„|æÔ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ≤T∂|qsLi ¡LRiV 23(düTes¡íyês¡Ô) : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ øR¡÷¡ª][}msμR∂, gjiLji«¡©´s ˙xms«¡Ã¡V @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ™yLjiNTP μR∂Vxmsˆ»˝¡V @Liμj∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AμR∂VN][™yá¨s ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂  ¡x§¶¶¶ß«¡©´s F°LS»¡ xqs≠sVºΩ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS LSxtÌsQ˚ LS«¡μy¨sª][Fy»¡V ™´sWLRiV™´sVWá ˙gS™´sWáV øR¡÷¡ N][LRiÕ˝‹[ ¿¡NTP‰ @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s xqs≠sVºΩ LSxtÌsQ˚ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ NSLRifl·Li ºΩLRiVxmsºΩ ©y∏R∂VV≤R∂V, @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ —¡. LSLiÀÿ ¡VáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS G¤«¡¨ds= ˙FyLiªyáLiVV©´s FyÆ≤∂[LRiV, ¿¡LiªRΩxms÷˝¡, áLi ¡zqsLigji ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ gRi≤R∂¿¡©´s ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ DuÒ°˙gRiªRΩ 6 ≤T∂˙gkiá©´sVLi≤T∂ 2.5 ≤T∂˙gkiáNRPV xms≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂¨sª][˙xms«¡Ã¡V ™´sVV≈¡˘LigS NRPW÷d¡©y÷d¡ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s “¡™´s©´sLi rygjiLi¬ø¡[ ™yLRiV BŒœ¡˛©´sVLi≤T∂  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sÃ˝¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRi¨s, ™yLji zmsÃ˝¡Ã¡©´sV  ¡≤R∂VáNRPV xmsLixms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @©yL][gS˘Ã¡ª][ @Õ˝ÿÆ≤∂[ ™´sV©´s˘Li ˙xms«¡Ã¡V øR¡÷¡ª][ @Õ˝ÿ≤T∂F°ªRΩV©yıLRi¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂Li¿¡ ™´sW©´s™´sªy μR∂XNRPˆμR∂Liª][ ™yLjiNTP μR∂Vxmsˆ»˝¡V ™´sVLiμR∂VáV @Liμj∂Li¿¡ AμR∂VN][™yá¨s N][LSLRiV. @Õÿlgi[ LSxtÌsQ˚ LS«¡μ≥y¨sª][ xmsp…fiFyª`Ωá\|ms “¡≠sLi¬ø¡[ }msμR∂ NRPV»¡VLiÀÿáV NRPW≤R∂ øR¡÷¡N][LRiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV¨s @Õ˝ÿ≤R∂V ªRΩV©yıLRi¨s ™yLjiNTP NRPW≤y μR∂Vxmsˆ»˝¡V @Liμj∂Li¿¡ AμR∂VN][™yá¨s, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı , xqs*øR¡ËÈLiμR∂ xqsLixqÛsá©´sV N][LSLRiV.

dü∫yê\j·T+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï nj·T´|üŒ |üP»\T \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ≤T∂|qsLi ¡LRiV 23(düTes¡íyês¡Ô) : xqs¿¡™yá∏R∂VLi @∏R∂V˘xmsˆ }qs™y xqs≠sVºΩ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ @∏R∂V˘xmsˆ xmsp«¡Ã¡V ˙xmsºΩ¨sªRΩ˘Li xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ ©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsºΩ¨sªRΩ˘Li BNRP‰≤R∂ @©´sıμy©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi* z§¶¶¶xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ BNRP‰≤R∂ À≥œ¡NTPÚ xmspLRi*NRP ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. xqs¿¡™yá ∏R∂VLiÕ‹[¨s bP™yá∏R∂VLi ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ ©´s™´sLi ¡L`i 16 ©´sVLi≤T∂ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ xmsp«¡ áV, ¨sªy˘©´sıμy©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsºΩL][«¡Ÿ 60 ©´sVLi≤T∂ 100 ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáNRPV @©´sıμy©´sLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V }qs™yxqs≠sVºΩ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV «¡©yLÙRi©±s , ©ygSLS«¡Ÿ, $¨s™y£qsáV æªΩ÷¡FyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡©´s™´sLji 5™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. CÆ©sá 31 ©´s DμR∂∏R∂VLi 10.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV @∏R∂V˘xmsˆ @’≥¡}tsQNRPLi, xms≤T∂xmsp«¡ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. CNSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ @∏R∂V˘xmsˆ μk∂ORPQÀ≥œ¡NRPVÚáV •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s ™yLRiV N][LSLRiV.

Ä{À Á&Ó’es¡T¢ ìuÛÑ+<äq\qT ‘·|üŒìdü]>± bÕ{Ï+#ê* >∑∫ÃuÖ*, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyêçs¡Ô) : ø√‘·Ô>∑÷&É #Ís¡kÕÔ˝À @sêŒ≥T #˚dæq Ä{À Á&ÓesY, &ûdæm+ Á{≤|æø˘ düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü Á&Óes¡¢‘√ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£ e÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á{≤|æø˘ @d”|” Hê>±sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·Tqï ◊{° ø±] &ÜsY˝À Á{≤|æø˘ düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü, eTT+<äT C≤Á>±‘·Ô>± Á{≤|æø˘ ìj·T+Á‘·qqT bÕ{Ï+#ê\ì Ä{§ Á&Óes¡¢≈£î Äj·Tq dü÷∫+ #ês¡T. Á|ü<Ûëq ≈£L&É*˝À Ä{À\qT ÇcÕºqTkÕs¡+>± bÕ]ÿ+>¥ #˚j·T&É+ e\¢ Á{≤|æø˘ düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô&É+‘√ bÕ≥T yêVü≤q<ës¡T\≈£î rÁe Ç&É+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄ ‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ä{À Á&Óes¡T¢ eT<ä´+ ùd$+∫ Ä{À\qT q&É|ü&É+ e\¢ Á|üe÷<ë\≈£î >∑Ts¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á{°|”ø˘ ÇHéôdŒø£ºsY lìyêdt sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á{≤|”ø˘ düeTdü´‘√ »]ƒ\eTÚ‘·Tqï dæ{°˝À Ä{À Á&Óes¡T¢ ìuÛÑ+<äq\qT ‘·|üŒìdü]>± bÕ{Ï+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+ ˝À Á{≤bÕø˘môd’‡\T sêeTT\T, yê»jYTyÓTVü≤Hé, yÓ+ø£fÒXŸ bÕ˝ÀZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY, 2011

&ûÄsY&û@, |”&û\ Äø£dæàø£ ‘·ìF |ü–&Ü´\, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì HÓÁVüAq>∑sY Á>±e÷ìï n+_ø±k˛ì u≤˝≤<˚$, #Ó’‘·q´ Á>±yÓTÆø£´ dü+|òü÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |”&û e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ Á>±yÓTÆø£´ dü+|òü÷ìøÏ @πø|” ‘·s¡T|ü⁄q ôd˝Ÿbò˛Hé\T Ç#êÃs¡T. ôd˝Ÿbò˛Hé\T @ $<Ûä+>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T nH˚ $wüj·T+ô|’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á Á>±yÓTÆø£´ dü+|òü÷ìøÏ Ád”Ôì~Û, u≤´+≈£î qT+∫ Hê\T>∑T Á>∑÷|ü⁄\≈£î n|ü⁄Œ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. @@ ÁbÕ+‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q n|ü⁄Œ\T ÇdüTÔHêïs¡T, Ç∫Ãq n|ü⁄Œ\T ‹]– düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïsê ˝Ò<ë? ÇH釬sqT‡ >∑T]+∫ d”◊m|òt u≤´+≈£î bÕ´πøJ, bÕe˝≤ e&û¶ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø=Hêïs¡T. sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü #ÓbÕŒs¡T. e&û¶s¡TD≤\T »qe] 2012 qT+∫ e]ÔkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. »qe] ø£+fÒ eTT+<äT>± rdüT≈£îqï s¡TD≤\≈£î ≈£L&Ü e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T e]ÔkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @]j·÷ ø√`Ä]¶H˚≥sY s¡‘·ïeTà, @|”m+ lìyêdüT\T, d”d”\T Hêπ>X¯«sêe⁄, lìyêdüT\T, Hê>∑eTDÏ, eT+&É\ düe÷K´ n<Ûä´≈£åîsê\T X‚wüeTà, ø√XÊ~Ûø±] eT+>∑eTà, ø±s¡´<ä]Ù eTVü‰\øÏÎ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] düMTø£å Ä\÷s¡T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+\ì ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À X¯óÁø£yês¡+ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ nìï XÊK\~Ûø±s¡T\‘√ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ Á|ü‹ n~Ûø±]ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eTTK´+>± Á‘ê>∑T˙s¡T, bÕ]X¯ó<äΔ´+ ô|’ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´ rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\qT ñ<˚Δ•+∫ $<ë´s¡Tú\T ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ ô|+#˚ u≤<Ûä´‘· MTô|’ ñ+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø£dü÷Ôsê“>±+BÛ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\qT u≤*ø£\ ñrÔs¡í XÊ‘·+ ô|+#ê\Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± >∑‘·+˝À Á|ü<ÛëHê#ês¡T\ô|’ e∫Ãq n_ÛjÓ÷>±\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eT÷&ÉTHÓ\\ ‘·s¡Tyê‘· ‘êqT ã~©ô|’ yÓ\T‘·THêïs¡ì Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. düMTø£å kÕe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY nq«sYVüQùd‡Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&√Hé, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’\T düeTdü´ \ô|’ X¯óÁø£yês¡+ &√Hé |ü≥ºD+˝Àì yÓ’mdtÄsY d”|” ø±sê´\j·T+ qT+&ç nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ÛêØ® ãT>∑Zq sêCÒ+Á<ë¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À düTe÷s¡T 300 eT+~ sê´©>± kÕúìø£ ‘·Vü≤dæ˝≤› sY ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓfi≤fls¡T. ÇHé#ÛêØ® ãT>∑Zq sêCÒ+Á<ë¬s&ç¶ ¬s’‘·T\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. &√Hé ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À HÓ\ø=qï ø£s¡Te⁄ |ü]dæú ‘·T\ >∑T]+∫ ¬s’‘·T\T n~Ûø±s¡T\≈£î mìï $q‹ |üÁ‘ê\T düeT]Œ+∫q|üŒ{ÏøÏ n\dü‘·«+ Á|ü< ä]ÙùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç @ $<ÛäyÓTÆq≥Te+{Ï düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ ˝Ò<ä+≥÷ mìïø£\ düeTj·T+˝À ¬s’‘·T düeTdü´\T rs¡TkÕÔeT+≥÷ Vü‰MT Ç∫Ãq ~e+>∑‘· e÷J eTTK´eT+Á‹ ¬s’‘·T\ ø√dü+ ‘·q düs¡«kÕ«$T<Ûës¡ b˛XÊs¡ì Äj·Tq ‘·<äq+‘·s¡+ >∑<Ó› HÓøÏÿq Á|üeTTKT\T ¬s’‘·T\ ø√dü+ @+ #˚kÕs¡+≥÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+#ês¡T. yê] Vü≤+>∑T Äsꓤ{≤\≈£î #˚ùd Ks¡TÃ˝À ÇdüTeT+‘Ó’Hê ¬s’‘·T\ ø√dü+ Ks¡Tà ô|{Ϻ e⁄+fÒ ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T ø=+‘Ó’Hê ‘·π>Z$ n+≥÷ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø£s¡Te⁄, ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&É+˝À Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷s¡Z+>± ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î 10 qT+&ç 15 y˚\ es¡≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=qï <äècÕº´ ¬s’‘·T\T rdüT≈£îqï u≤´+≈£î ãTTD≤\T ‹]– #Ó*¢+#˚ Ä]úø£ k˛ÔeT‘· yê]øÏ ˝Òq+<äTq yê] s¡TD≤\qT s¡<äT› #˚j·T&Éy˚T ø±ø£ KØ|òt d”»Hé≈£î yÓ+≥H˚ u≤´+≈£î

s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷´\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À sê»X‚K sY¬s&ç¶ ¬s’‘·T\≈£î 9 >∑+≥\T $<äT´‘Y Ç∫Ãq|üŒ{ÏøÏ Á|üdüTÔ‘· ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬s’‘·T\≈£î ø£˙dü+ |ü>∑\T 8 >∑+≥\T sêÁ‹ 7 >∑+≥\T Çyê«\ì eTq$ M{Ï bÕs¡ø£+ uÛÑ÷eTT\T ø±eì n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó* dæq|üŒ{ÏøÏ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+ #·&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T.Á|üø£ÿ sêÁcÕº\T eTVü≤sêÁwüº, >∑T»sê‘Y\˝À ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘ê«\T n+~düTÔqï Áb˛‘ê‡Vü≤+ #·÷ùdÔ ¬s’‘˚ sêE nqï #·+<ä+>± e⁄+<äì ø±ì eTq sêÁwüº+˝À e÷Á‘·+ ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç m≥Te+{Ï Áb˛‘ê‡Vü≤+ ˝Òq+<äTq ¬s’‘·T\T m<äT>∑T u§<äT>∑T ˝Òì J$‘ê\qT >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡+≥÷ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nìï s¡ø±\ <ÛëHê´\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+∫ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À <äfi≤s¡T\ Á|üy˚Tj·÷ ìï ‘·–Z+∫ yê]øÏ Hê´j·T+ #˚≈£LsêÃ\Hêïs¡T. ø£s¡Te⁄‘√ n\eT{ÏdüTÔqï ¬s’‘·T\≈£î ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+∫ yê]øÏ uÛ≤s¡+ ø±≈£î+&Ü ‘·>∑T #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+‘√ bı+∫ e⁄qï+<äTq Ç|üŒ{Ï qT+&˚ #·s¡´\T eTTeTàs¡+ #˚j·÷\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ <Ûäs¡àes¡+ düTu≤“¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î n+~+#˚ dü_‡&ç $‘·ÔHê\˝À neø£‘·eø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£\T>∑CÒdüTø=ì HêD´yÓTÆq

neTà˝≤ ˝≤*+#˚ nHêï ..Hêqï˝≤ b˛wæ+#˚ nHêï.. ø£*j·TT>∑ sêeT\ø£åàDT\T MTπs ø£Hêï ....! `ô`ôVV’≤’≤<ä<ässêu≤<é êu≤<é˝˝ÀìÀìu≤˝≤q>∑ u≤˝≤q>∑ssY˝Y˝ÀÀø£ø£ìì|æ|æ++∫q ∫q<ä<äèèX¯X¯´´++ X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY 2011

$‘·ÔHê\qT dü_‡&Ü\qT n+~+#ê\Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑT‘ê«\T ¬s’‘·T\≈£î nHê´j·T+ #˚XÊeTì Á|üdüTÔ‘·+ mìïø£\T edüTÔqï ‘·s¡TD+˝À Çs¡T bÕغ\qT ì\Bj·÷\Hêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nìï $<Ûë\T>± düVü≤ø£]+∫ ¬s’‘˚sêE nqï |ü<ëìï ì»+ #˚j·÷\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ |ü\T düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘êìï kÕúìø£ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY n»jYT≈£îe÷sY≈£î n+<äCÒXÊs¡T. ‘·Vü≤dæ˝≤›sY $q‹|üÁ‘·+˝Àì düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[fl düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”|æ lsêeTT\T, &√Hé j·TTe»q Á|üdæ&Ó+{Ÿ bÕs¡≥¢ s¡|òüTTsêyéT,, ìjÓ÷»ø£es¡Z j·TTe»q n<Ûä´≈£åî&ÉT ø={Ï] düT+ø£qï, ô|<ä›|üP»s¡¢, Á|ükÕ<é¬s&ç¶, #·˝≤¢ lìyêdüT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sê´–+>¥qT ‘·]y˚Tj·T+&ç u≤~Û‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<äCÒdæq myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À $<ë´\j·T+˝À sêø£ådü Áø°&É nsTTq sê´–+>¥, áyé{°õ+ >¥\≈£î e´‹πsø£+>± $<ë´s¡Tú\T ñ<ä´$T+ #ê\ì Á|ü>∑‹o\ j·TTe»q dü+|òüT+(|æyÓ’m˝Ÿ) sêh n<Ûä´≈£åî\T j·T+.Vü≤H˚àwt $<ë´s¡Tú\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ¬s+&ÉT s√E\T>± kÕúìø£ \ø°Îqs¡dæ+Vü≤à kÕ«$T ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü>∑‹o\ Á|üC≤kÕ«eT´ $<ë´ ]ú dü+|òüT+(|æ&çmdtj·TT) õ˝≤¢ yÓ’<ä´yÓ’C≤„ìø£ ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ Äj·Tq bÕ˝§Zì ªªkÕÁe÷»´yê<ä+`$wüdü+düèÿ‹μμ nH˚ n+X¯+ô|’ Á|üdü+–+#ês¡T. dæìe÷, MT&çj·÷ <ë«sê Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\qT ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ |æ&çmdtj·TT sêh n<Ûä´≈£åî\T Äe⁄\ nXÀø˘ ªª$<ë´s¡+>∑+ |ü]dæú‘·T\T`eTq ø£s¡Ôyê´\Tμμ nH˚ n+X¯+ uÀ~dü÷Ô $<ë´\j·÷\T nkÂø£s¡´ ì\j·÷\T>± e÷]b˛ j·÷j·Tì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡+>∑+ ˝À nìï ø=s¡‘·\T, U≤∞˝À¢ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. 18 j·T÷ìe]‡{°\≈£î $.dæ ˝Ò<äì 33 $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢ ¬s+&ÉTy˚\ Ábıô|òdüsY b˛düTº\T U≤∞>± e⁄Hêïj·Tì 800 eT+&É˝≤˝À¢ myéTÇz, 18 õ˝≤¢˝À¢ &çÇz, 13 &ç|üP´{° &çÇz\T \ø£å ‘·s¡>∑‹

|y” m’Ó ˝Ÿ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.Vü≤H˚àwt

>∑<äT\T, \ø£å {°#·sY b˛düTº\T U≤∞>± $<ë´s¡+>∑+ Áãwüº |ü&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú \ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ñ<ä´$T+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.‘·s¡>∑‘·T˝À¢ ø=ìï rsêàD≤\T Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î u≤\u≤*ø£\+<ä]ø° ñ∫‘· ôd’øÏfi¯fl |ü+|æD° #˚j·÷*. ô|]–q <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î HÓ\≈£î s¡÷.1000 ø£fi≤XÊ\ yê]øÏ 1500 yÓTdt _\T¢ ô|+#ê\Hêïs¡T. |æ&çmdtj·TT õ˝≤¢ ø£˙«qsY |üeHé, Hê>∑eT<ÛäT, Á|ükÕ<é, uÛ≤düÿsY bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É\kÕúsTT n~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ |ü–&Ü´\, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ q+<äT eT+&É˝≤_Ûeè~Δ n~Ûø±] Hê>∑sêE Hêj·TT&ÉT Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\ kÕúsTT düe÷y˚X¯+ @sêŒ ≥T #˚XÊs¡T. eT+&É\+˝À sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ ÁøÏ+<ä 70 eT+~ m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT C≤Á>∑‘·Ô e Væ≤+#ê\ì ÄsY&Éã÷¢´mdtøÏ ‘Ó\T|ü&É+ »]–+~. s¡#·Ãã+&É˝À 600|æ+#Û·q¢ dü+ã+~Û+∫q n|æ¢πøwüqT¢ e#êÃj·Tì yês¡T ns¡TΩ˝≤, nqs¡TΩ˝≤ ‘˚*à #ÓbÕŒ\ì MÄsYz\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. πswüHéø±s¡T¶\ ø=s¡≈£î 996 nô|’¢

#˚düTø√e&É+ »]–+~. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T |ü]o\ q #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. áz, ÄsYz q÷s¡®Vü‰Hé e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ |ü+#êsTTrøÏ dü+ã+~Û+∫q ÄdüTú\T @yÓTÆHê ñ+fÒ yÓ+≥H˚ |ü]o\q #˚dæ ìy˚~ø£ n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY ì‘ê´q+<ä sêE, @á s¡$≈£îe÷sY, |ü+#êsTTr n~Ûø± ] kÕ+ã •esêe⁄, e´ekÕj·T @áy√ ìs¡à\ yÓ+ø£fÒ X¯«s¡T¢, ÄsY◊ lìyêdü ¬s&ç¶, MÄsYy√\T, m+ÄsY|”\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ne⁄≈£î, &çôd+ãs¡T 23, (düTes¡íyês¡Ô) : ne⁄≈£î ]C«sê j·TsY qT+∫ Ä<äq|ü⁄ »\˝≤\qT eT[¢+#˚+<äT≈£î ì]àdüTÔ qï >=\¢˝Òs¡T Á&Ó’qT øÏ+<ä uÛÑ÷eTT\qT ø√˝ÀŒsTTq ¬s’‘·T\ ≈£î ãq>±q|ü˝…¢ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ qwüº |ü]Vü‰ sêìï n+~+#ês¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nqïes¡+ Á>± e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T\≈£î ¬s+&ÉT ø√≥¢ s¡TbÕj·÷\qT #Ó≈£îÿ\ s¡÷|ü+˝À n+~+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï mdtÄsY;d” n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì Vü‰»s¡j·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡÷..13ø√≥¢‘√ ne⁄≈£î qT+∫ nqïes¡+ es¡T≈£î Á&ÓsTTHé ìsêàD≤ìï |üP]Ô #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ n|üŒ{Ï ø±+Á{≤ø£ºsY eT<Ûä´˝ÀH˚ |üìì e~˝Òdæ yÓ[¢b˛e &É+‘√ ne⁄≈£î, ì#ÓÃqyÓT≥¢, nqïes¡+ Á>±e÷\ |ü]düsê \˝À¢ ◊<äT

Á_&ç®\qT ì]à+#·˝Ò<äì nHêïs¡T. sêqTqï y˚dü$ ø±\+˝À eTs√ ø±+Á{≤ø£ºsY‘√ ìsêàD |üqT\qT |üP]Ô #˚sTTkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ |ü+≥\T kÕ>∑T #˚düTø√˝Òø£ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<äø£ ¬s’‘·T\T Ä]úø£+>± qdüºb˛j·÷s¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À uÛÑ÷eTT\ <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+ ø=+‘· }s¡≥ì ø£*–+∫+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\ düeTdü´\ô|’ m|ü⁄Œ&ÉT ‘êqT n+<äTu≤≥T˝ÀH˚ ñ+≥qìï myÓTà˝Ò´ Vü‰MTì#êÃs¡T. n˝≤π> n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ ¬s’‘·\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À q+<ë´\ ôdŒwü˝Ÿ Áπ>&é &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY dü‘·´+, Á|ü‘˚´ø£ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY qs¡dæ+VüQ\T, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T nqïes¡+ s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶, dæ<ä›+¬s&ç¶ sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, yÓT≥Tº|ü˝…¢ >∑+>±<Ûäs¡¬s&ç¶, &û\sY yÓ+ø£≥kÕ«$T, ì#ÓÃqyÓT≥¢ #Óqï|üŒ, Á>±eT ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ\¢\ Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+#=<äT› ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãs¡T 23, (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ u≤\\ Hê´j·TeT+&É* dü<äHé q+<äT X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü‰ï+ 1.30 >∑+≥\≈£î u≤\\ Hê´j·TeT+&É* dü<ädüT‡ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ u≤\\ Vü≤≈£îÿ\ |üØø£å dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~. á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n<Ûä´≈£åî\T>± u≤\\ Hê´j·TeT+&É* #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé leT‹ {Ï.Vü≤]‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï |æ\¢\T ‘·eT≈£î ‘êeTT>± H˚s¡düTÔ\T ø±s¡ì |ü]dæú‘·T\T |ü]düs¡ Á|üuÛ≤e+ e\¢ |æ\¢\T H˚s¡düTÔ\T>± e÷] neø±X¯+ ñ+≥T+<äì á dü+<äs¡“¤+>± nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± u≤\\ Hê´j·T eT+&É* >ös¡e düuÛÑT´\T _.∫qïj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\qT ∫qï|ü⁄Œ&ÉT m+‘·Áù|eT>± #·÷kÕÔs√ n<˚ $<Ûä+>± |æ\¢\T ‘·|ü⁄Œ\T #˚j·T≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\Hêïs¡T. |æ\¢\ Vü≤≈£îÿ\qT me¬s’Hê uÛÑ+>∑+ ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± mes¡T #Ój·T´sê<äHêïs¡T. u≤\\ Hê´j·TeT+&É* |üs¡´y˚ø£åD≤~Ûø±]

u≤\\ Hê´j·TeT+&É* #Ó’sY|üs¡‡Hé Vü≤]‘· mdt.πøX¯j·T´#ês¡T´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊ø£´sê»´dü$T‹ ˇ&É+ã&çø£ Á|üø±s¡+ |æ\¢\≈£î Vü≤≈£îÿ\ >∑T]+∫ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+‘√bÕ≥T 192 <˚XÊ\T ÄyÓ÷~+#ê \Hêïs¡T. ø±e⁄q n+<äs¡T u≤\\ #·T≥÷º ñqï Á|ü|ü+#·j·÷ï+~ |æ\¢\ Vü≤≈£îÿ\T ø±bÕ&Ée\dæ+~>± Äj·Tq nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ u≤\\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.$.sêE õ˝≤¢˝À C…’˝Ÿ¬s’{Ÿ‡ bòÕs¡+ #ê˝≤ #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T. me¬s’Hê |æ\¢\qT ‘·|ü⁄Œ #ÓsTT+#·&ÜìøÏ |üPqT≈£î+fÒ yê]øÏ ø£]ƒqyÓTÆq •ø£å\T ñHêïj·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ eTTs¡[, bò˛s¡+ düuÛÑT´\T õ.sêeTT\T, ãs¡ïu≤dt, ø±»VüQùd‡Hé |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|J\T : 8

me÷às√« ø±sê´\j·T+ eTT≥º&ç+∫q yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt

ÇdüTø£ e÷|òæj·÷qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï

¬s’‘·T\ ñdüTs¡T ‘·–*‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«\T eTqT>∑&É kÕ–+#·˝Òe⁄->ös¡T

Ä myÓTà˝Ò´\qT n¬sdüTº #˚j·T+&ç

ø£\÷¢s¡T, &çôd+ãs¡T 23 (düTes¡íyês¡Ô) : ¬s’‘·T\ ñdüTs¡T ‘·–˝ÒÔ @ Á|üuÛÑT‘ê«\T eTqT>∑&É kÕ–+#·˝Òeì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY >ös¡T yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ó Áø£yês¡+ ø£\÷¢s¡T eT+&É\ ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s’‘·T\‘√ ø£\dæ <äsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >ös¡T yÓ+ø£≥¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î ˇø£ yÓ’|ü⁄ ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\T sêø£, eTs=ø£ yÓ’|ü⁄ uÀs¡Tu≤e⁄\ øÏ+<ä kÕ>∑T #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T\≈£î $<äT´‘Y düÁø£eT+>± n+~+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\+ #Ó+~+<äHêïs¡T. ~e+>∑‘· H˚‘· e÷J eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’mdtsê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ¬s’‘·T\≈£î nìï $<Ûë\T>± n+&É<ä+&É\T n+~+#·&Éy˚T ø±ø£, ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T ñ∫‘·+>± @&ÉT>∑+≥T\T n+~+∫ Ä<äT≈£îqï |òüTq‘· ñ+<äHêïs¡T. n˝≤+{Ï~ H˚&ÉT ¬s’‘·T\qT >∑T]+∫ Ä˝À∫+#˚ r]ø£ ≈£L&É Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝Òø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø=+&ܬs&ç¶ sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêqTïq s√E\˝À¢ ¬s’‘·\qT nìï $<Ûë\ Ä<äT≈£îH˚ H˚‘· yÓ’mdt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ e÷Á‘·y˚TqHêïs¡T. nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î n+&É>± ì\ã&É>∑*π>~ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

ø√&ÉTeT÷s¡T, eT+Á‘ê\j·T+, m$Tà>∑q÷s¡T myÓTà˝Ò´\ô|’ {°&û|” <Ûä«»+ ø±+Á¬>dt, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt <=+<ä÷ <=+<˚: {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ {°&û|” Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ sê´© ø£s¡÷ï\T, dæø±´+|t, sê»$Vü≤sY, 23, (düTes¡íyês¡Ô): ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä q~ rs¡+ yÓ+ã&ç nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT ‘·s¡*dü÷Ô e÷|òæj·TqT q&ç|ædüTÔqï ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #Ój·÷´\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø√&ÉTeT÷s¡T, eT+Á‘ê\j·T+, m$Tà >∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î #Ó+~q m+m˝Ÿ@\T kÕ–düTÔqï nÁø£eT ÇdüTø£ yê´bÕsêìï ìs√~Û+#·&É+‘√ bÕ≥T, yê]ì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷´\ì

&çe÷+&é #˚dü÷Ô X¯ó Áø£yês¡+ ‘Ó<˚bÕ Ä<Ûä« s¡´+˝À uÛ≤Ø yÓ÷≥ sYôd’øÏfi¯fl sê´©ì õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·T+ qT+ ∫ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä q~˝À ì\« ñ+∫q ÁbÕ+‘ê\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. sê´©øÏ eTT+<äT>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T ˇø√ø£ÿs¡÷ s√E≈£î ◊<äT \ø£å\Ts¡TbÕj·÷\T nÁø£eT+>± dü+bÕ ~düTÔ Á|üC≤<ÛäHêìï <√#·T≈£î+≥THêï Á|üuÛÑT‘·«+

ì\e]+#·˝Òø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. á eTT>∑TZs¡T m+m˝Ÿ@\T ˝≤ØøÏ ˇø£ sêj·T©ºì rdüT≈£î+≥÷ 50qT+∫ 75≈£î ô|’>± ˝≤Ø\qT n~Ûø£ uÛÑs¡Te⁄‘√ ‘·s¡*düTÔ kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq <ä«»yÓT‘êÔs¡T. Ç˝≤ ÇdüTø£qT eT+Á‘ê \j·T+, Hê>∑T\~HÓï MT<äT>±, ø=‘·Ôø√≥ qT+∫ |ü+#·*+>±\ Á>±e÷\ es¡T≈£î

ù|<ä\ s¡ø£Ô+ ‘ê>∑T‘·Tqï dæ+&çπø≥T¢ Á‹X¯+≈£î dü«s¡Z+˝À ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 23 Q (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À eT<ä´+ @s¡T˝…’ bÕs¡T‘√+<äì, dæ+&çπø≥¢≈£î Q bÕ\Œ&çq ø±+Á¬>dt bÕغ eT+Á‘·T\qT, myÓTà˝Ò´\qT, Q m+|”\qT yÓ+≥H˚ us¡Ô s¡|òt #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· j·TTe»q dü+|òüT+ &ûyÓ’m|òtyÓ’ dü+|òü÷\T Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï s¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ &ûyÓ’m|òt◊ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T <Ûäq\ø°åà, mdt.\ø£åàDY n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á ø±s¡´Áø£eTeTTqT<˚›•+∫ $<ë´, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ.ìs¡à\, &ç.yÓ’.m|òt.◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.$.Hêsê j·TD\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁwüº+˝À eT<ä´+ cÕ|ü⁄\≈£î nÁø£eT+>± |ü]$T‘·T\T Ç∫Ã, dæ+&çπø{Ÿ>± ù|<ä\ s¡ø£Ô e÷+kÕ\qT <√#·T≈£î‹+ ≥THêïs¡ì nHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ë\˝≤+{Ï #√≥ 4 ø√≥T¢ f…+&ÉsY |ü\T≈£î‘·T+fÒ m+‘· <√#·T≈£î+≥THêïs√

nÁø£eT eT<ä´+, dæ+&çπø≥¢qT n]ø£{≤º* ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷* ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ &ûyÓ’m|òtyÓ’ <Ûäsêï

msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\\T $esê\T 2 ˝À

|æ\¢\ Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+#=<äT› u≤\\ Hê´j·TeT+&É* #Ó’sY|üs¡‡Hé Vü≤]‘· $esê\T 8 ˝À ns¡úeTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. eT<ä´+ u≤{Ï˝À ø£+ô|˙ ‘·j·÷s¡T #˚dæ nìï {≤´ø°‡\T ø£*|æ ìs¡ísTT+∫ <Ûäs¡ s¡÷. 61.50 s¡÷bÕj·T\T ø±ì á s√E eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T m≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î m>∑TeT‹ #˚düTÔHêïs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<ä´+ô|’ yÓsTT´ ø√≥T¢ Ä<ëj·T+ eùdÔ á Á|üuÛÑT‘ê«ìï 9y˚\ ø√≥T¢ eT<ä´+ô|’H˚ ek˛Ô+<äHêïs¡T. -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ eTTdæ¢+\T b˛sê&Ü* ÄyêCŸ |æ\T|ü⁄ $esê\T 7 ˝À

ø√&ÉTeT÷s¡T m+m˝Ÿ@ <ë<ä–] #˚dü÷Ô kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ä+fÒ me«¬se«]øÏ m+‘Ó+‘· eTT&ÉT ‘·T+<√ ‘Ó\bÕ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·eT bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Hê\T>∑T s√E\T>± Ä+<√fi¯q\T #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻq≥T¢>± ≈£L&Ü ˝Ò<äHêïs¡T. -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

¬s’‘·T\ >√&ÉT |ü≥º<ë nqï<ë‘· dü+πøåe÷ìï $düà]+∫q ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\+≥÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt <Ûäsêï ø√&ÉTeT÷s¡T, &çôd+ãs¡T 23, (düTes¡íyês¡Ô): n‹eèwæº, nHêeèwæº\ e\¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&É+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£îsê\T e÷<ës¡|ü⁄ πsDTø£eTà $eT]Ù+#ês¡T. ø£s¡Te⁄ e\¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø√&ÉTeT÷s¡T, >∑÷&É÷s¡T, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ eT+&É˝≤\ ¬s’‘·T\T kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ¬s’‘·T\qT<˚›•+∫ πsDTø£eTà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± yÓ’mdt.sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ¬s’‘·T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ nH˚ø£ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{≤ºs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’mdt dü+πøåeT |ü<∏äø±\≈£î ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdü÷Ô ¬s’‘·T\ dü+πøåe÷ìï $düà]k˛Ô+<äì ÄyÓT <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø£s¡Te⁄ e\¢ |ü+≥\T m+&çb˛sTT ¬s’‘·T\T ø√\Tø√˝Òì $<Ûä+>± qwüºb˛‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£˙dü+ ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü≥º≈£î+&Ü ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢>± e´eVü‰]k˛Ô+<äHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·T\≈£î ‘·ø£åD kÕj·TeT+~+#·≈£î+&Ü ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT Á|üø£{Ï+∫ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+<äHêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ ¬s’‘·T\T kÕ>∑T #˚dæq |ü+≥\T m+&çb˛‘·T+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄ ø£¬s+{Ÿ ø√‘· e\¢ u≤e⁄\T, uÀs¡¢ øÏ+<ä kÕ>∑T #˚dæq |ü+≥\T -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À m+&çb˛‘·T+&É&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY, 2011

Ä myÓTà˝Ò´\qT n¬sdüTº #˚j·T+&ç yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sYø±+Á¬>dtbÕغ\≈£î #Ó+~q m+m˝Ÿ@\T ø£\dæ kÕ–düTÔHêï ÇdüTø£ <ä+<ë˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ bÕ≥T eT+Á‘·T\≈£î yê{≤\T eTT&ÉT‘·Tqï+<äTe˝Ò¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ uÛ≤Ø qdüº+ ø£*>∑TdüTÔHêï m+<äT≈£î ì\«]+#·˝Ò≈£îb˛‘·THêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. s√E≈£î 500qT+∫ 1000øÏ ô|’>± ˝≤Ø\T s√E≈£î ÇdüTø£qT ‘·s¡*düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ù|s√ÿHêïs¡T. Çs¡T bÕغ\T ≈£îeTà¬ø’ kÕ–düTÔqï <√|æ&çì n]ø£≥º&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√˝Òø£b˛‘·Tqï<√ Á|ü»\≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À @, @ XÊK≈£î m+‘Ó+‘· eTT&ÉT‘·T+<√ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ê\Hêïs¡T. kÕúìø£ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q

ÇdüTø£ Á{≤ø£ºs¡¢ j·T»e÷qT\T ‘·eT JequÛÑè‹ ø=s¡≈£î ÇdüTø£qT ‘·s¡*+∫ $Áø£sTT+#·T≈£îH˚ yê]ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤düTÔ y˚˝≤~ s¡TbÕj·÷\T |üqTï\ s¡÷|ü+˝À edü÷fi¯ófl #˚ùdyê]øÏ ˝≤Ø\˝À¢ uÛ≤Ø>± ‘·s¡*b˛‘·Tqï ÇdüTø£ m+<äT≈£î ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì k˛$TXË{Ϻ Á|ü•ï+#ês¡T. kÕΔìø£ Á{≤ø£ºs¡¢ j·T»e÷qT\≈£î sêj·T©ºøÏ+‘·ì ìs¡ísTTùdÔ #Ó*¢+∫ ÇdüTø£qT ‘·s¡*+#·T≈£î+≥T ≈£î≥T+uÛ≤\qT b˛wæ+#·T≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ÇkÕºqTkÕs¡+ ÇdüTø£qT ‘·s¡*+#·&É+ ø±s¡D+>± q~ rs¡+ yÓ+ã&ç uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T¢ ‘·–Zb˛sTT y˚dü$ø±\+ rs¡ì kÕ>∑T, Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç HÓ\ø=H˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. Bìe\¢ sêqTqï s√E\˝À¢ ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD≤ìøÏ Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç eTT+#·Tø=#˚à |ü]dæú‘·TÔ\T

ù|<ä\ s¡ø£Ô+ ‘ê>∑T‘·Tqï dæ+&çπø≥T¢ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... Ç+‘·ø£Hêï <äTsêàs¡ZyÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+ e⁄+<ë nì nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ d”;◊ k˛<ë\T #˚sTT+#·&É+ eT+∫<˚ ø±ì n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\qT, n$˙‹øÏ, \+#ê\≈£î bÕ\Œ&çq n~Ûø±s¡T\ô|’ ‘·ø£åD+ #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ n|ü⁄Œ&ÉT n Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü»\T qeTTà‘ês¡ì nHêïs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À Á|ü‘·´ø£å Ä+<√fi¯q\≈£î ~>∑T‘êeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]« n*y˚\eTà, Hêj·T≈£î\T øÏs¡D≤àsTT, yÓ+ø£fÒX¯«s¡eTà, ns¡TD, yÓ’.m|òt.◊ Hêj·T≈£î\T m\¢Hê>∑qï, sêeTÁøÏwüí, X‚KsY, dü‘·´, ‘·<ä‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

me÷às√« ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+∫q yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ‘·eT bÕغ n<Ûä´≈£åî\T ‘·|üŒ eTs=ø£s¡T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø£qTø£ eTqeT+<äs¡+ ¬s’‘·T\≈£î n+&É>± ì\ã&É<ëeTHêïs¡T. bÕغ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É\ πø+Á<ë\˝À¢ ¬s’‘·T <Ûäsêï\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘√≥yÓ+ø£≥ø£ècÕí¬s&ç¶, ô|s¡T>∑T|ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+¬s&ç¶, j·TTe»q $uÛ≤>∑+ Hêj·T≈£î\T øÏwüHé, yÓTÆHêغ , eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ H˚‘·\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. Äq+‘·s¡+ eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±]DÏ n+»Hê<˚$øÏ $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T.

ñHêï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻq≥T¢ ≈£L&É ˝Òø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç<˚ yÓ’K] ø=qkÕ–ùdÔ ‘·eT bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\qT ~>∑“+~kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n˝≤π> Bìì ‘·eT bÕغ düyê\T>± rdüTø=ì Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·÷ìï ø±bÕ&ÉT‘êeTHêïs¡T. sê´©˝À ‘Ó<ÓbÕ ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® m+ eTDÏ>+BÛ, bÕغ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T _m¬ø |üπs«CŸ, bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø£\÷¢s¡T <ÛäHê¬s&ç¶, »+bÕ\ eT<ÛäTdü÷<äHésêe⁄, bÕغ yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T n˝≤¢ ãø±wt, b˛‘·TsêE s¡$≈£îe÷sY, CÒyéT‡, Vü≤qTeT+‘·sêj·T #Í<ä] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

¬s’‘·T\ >√&ÉT |ü≥º<ë yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ¬s’‘·T\T sêÁwüº+˝À ã‘·ø£˝Òì dæú‹ HÓ\ø=+<äì, Bìø£+‘·{ÏøÏ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê˝Ò ø±s¡DeTì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\+<ä]øÏ mø£sê≈£î s¡÷.10y˚\T qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\qT ø£cÕº\≈£î >∑T] #˚düTÔqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·‘·>∑&ÉT¶ s√E\T <ë|ü⁄]+#êj·THêïs¡T. ¬s’‘·T\+<ä]øÏ düeTT∫‘· Hê´j·T+ »s¡>±\+fÒ n~ ˇø£ÿ yÓ’mdt.»>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&綑√H˚ kÕ<Ûä´eTì, sêqTqï~ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì πsDTø£eTà ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± n+‘·≈£îeTT+<äT kÕúìø£ Vü≤+|üj·T´ dü]ÿ˝Ÿ qT+∫ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ es¡≈£î ¬s’‘·T\‘√ ø£*dæ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï yês¡T ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø√&ÉTeT÷s¡T eT+&É\ ø£˙«qsY –]Á|üø±wt¬s&綑√ bÕ≥T, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T øÏs¡DY, >√es¡íHé, uÛ≤düÿsY, q_Û, >∑÷&É÷s¡T Hêj·T≈£î\T sêeT+õH˚j·TT\T, eT~›˝Ò{Ï, sê|òüTy˚+Á<ä, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, k˛eTX‚KsY, sê<ÛäÁøÏwüí, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, k˛eTqï, <äTã“qï, Çq>∑+&É¢ ‹eTà|üŒ, ≈£îe÷sY, Hê>∑sêE, Hêsêj·TD, $Áø£yéT, düTuÛ≤ø£sY, >√bÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

¬s’‘·T\ düeTdü´\ ø√dü+ sêkÕÔs√ø√ Á‹X¯+≈£î dü«s¡Z+˝À msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\\T Ä‘·yÓà≈£’mLs¡dtT {ÖHéÄ, sY&çôd+ãsYø±+Á23,¬>(düTdtes¡íybÕغ ês¡Ô) — sêh+˝À ¬s’‘·T\T |ü+≥\T

q+<ë´\ {ÖHé düTes¡íyês¡Ô : sêhÁ|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\≈£î BÛ≥T>± q&ÉTdüTÔqï msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\\T >∑‘· yÓ’mdt Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\ e\¢ <ë<ë|ü⁄ eT÷‘·|ü&˚ <äX¯≈£î e#êÃsTT.bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\ dü+K´ Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ˝Ò≈£î+fÒ bÕsƒ¡XÊ\\qT dü‘·«s¡y˚T eT÷dæy˚j·÷\ì sêh $<ë´XÊK &Ó’s¡ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T.ô|]–b˛‘·Tqï Åô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ Á|üyêVü≤+˝À msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\\T ã‹øÏ ã≥ºø£{≤º\+fÒ ø£wüº+>± ñqï<äì,ñbÕ<Ûë´j·TT\ y˚‘·Hê\T,ìs¡«Vü≤DKs¡TÃ\T,\ø£å\s¡÷bÕj·T\T ô|+&ç+>¥˝À ñ+&É≥+e\¢ bÕsƒ¡XÊ\\ ìs¡«Vü≤D eTT+<äT qTsTT´ yÓqTø£ >=sTT´˝≤ ñqï<äì,Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷|ü⁄‘·TqïÄ<äs¡D düe‹‘·*¢ Áù|eT˝≤ e⁄+<äì,Á>±+{Ÿ eT+ps¡T #˚j·T≥+˝À Ä\dü´+ #˚j·T≥+,Áø=‘·Ô ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ìj·T$T+#·Tø=e&ÜìøÏ nqTeT‹ ˝Òø£b˛e≥+,Áø=‘·Ô ñbÕ<Ûë´j·Tb˛düTº\ düèwæ˜øÏ ‘·eT≈£î n~Ûø±s¡+ ˝Òø£b˛e≥+,sêh ôdø£+&É] $<ë´XÊK&Ó’s¡ø£ºsY yê]øÏ q+<ë´\|ü≥ºD XÊ´+n|üŒsYÅô|’eTØ bÕsƒ¡XÊ\,Äs¡TD√<äj·T msTT&Ó&ébÕsƒ¡XÊ\,ÁøÏdæºj·THé yÓ˝ÒŒ¤sY bÕsƒ¡XÊ\,ôdsTT+{Ÿy˚T] bòÕ‹e÷ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ,ôdsTT+{Ÿ CÀdü|òt ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\, j·Tdt.|æ.õ. ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\, $y˚ø±q+<ä uÒdæø˘dü÷ÿ˝Ÿ, Væ≤+<ä÷ msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\, $y˚ø±q+<äbÕsƒ¡XÊ\, ôdsTT+{ŸbÕ˝Ÿ‡ ø£$T{Ïdü÷ÿ˝Ÿ, K©˝ŸdæBΔœ msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\,s¡$ |ü_¢ø˘dü÷ÿ˝Ÿ,s¡$ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\, ø£s¡kÕŒ+&Ó+≥T¢ düTo\eTà, XÊ+‘·eTà, XÊ+‘·eT÷]Ô, yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, >∑+>∑eTùV≤wt, u≤wü yÓTT<ä\>∑Tyês¡T ‘·eT düeTdü´\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚kÕs¡T.

qwüºb˛sTT ô|{Ϻqô|≥Tºã&ÉT\T sêø£ ô|]–q eT+<äT\ <Ûäs¡˝‘√ n˝≤¢&çb˛‘·THêï Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ |ü{Ï+#·Tø√e&É+˝Ò<äì yÓ’mdtÄsY ø±+Áπ>dt bÕغHêj·T≈£î&ÉT ÇkÕÿ\ s¡y˚Twt nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝À X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT kÕúìø£ yÓ’mdtÄsY ø±+Áπ>dt bÕغ ø±sê´\j·T+ qT+&ç sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ãkÕº+&é MT<ä>± >ö&éôd+≥sY˝À sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT |ü+{Ï+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì, |ü+≥qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. e∫Ãq |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡˝Òø£ ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\T sêø£ n|ü⁄Œ\bÕ˝…’ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. BìøÏ |üP]Ôu≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚ nHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\ <Ûäs¡\T n~Ûø£+>± ô|s¡>∑&É+‘√ ù|<ä¬s’‘·T\T |ü+≥y˚j·T&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&ç bı˝≤\qT ;Û&ÉTuÛÑ÷eTT\T>± e~*y˚XÊs¡T. n+‘˚ø±ø£ ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\qT ≈£L&Ü ô|+∫ kÕe÷q´Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ y˚düTÔ+<äHêïs¡T. ô|Á{À\T, &û»˝Ÿ, >±´dt , øÏs√dæHé <Ûäs¡\T Äø±XÊq+≥Tº‘·Tqï <ëìì ‘·–Z+#˚j·T‘·ï+ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, q+BX¯«s¡j·T´, e÷J m+|æ{ÏdælìyêdüT\T, s¡y˚Twt, ‹eTàj·T´j·÷<äyé, düj·T´<é MTsY, >∑]ø£ s¡eTD, l<ÛäsY ¬s&ç¶, »j·TÁøÏwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷qdæø£ yê´<ÛäT\ô|’ @|”mdtÄغd” dæã“+~øÏ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ q+<ë´\ {ÖHé düTes¡íyês¡Ô : q+<ë´\ Äغdæ ãkÕº+&é ÁbÕ+>∑D+˝À Äغdæ ø±]à≈£î\øÏ, dæã“+~øÏ yÓT<ä&ÉT, qs¡eTT\T, e÷qdæø£ yê´~Û ì|ü⁄DT\T dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

&Ü.es¡düTÁãeTD´+ á dü<ädüT‡˝À Äغdæ &çôdŒq‡] &Ü.s¡eTD>±] k»q´+‘√ &çb˛ y˚TH˚»sY qMHé @.z.yÓ+ø£≥sêe⁄, ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. Ç+ø± Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, dü‘·´Hêsêj·TD

kÕ«$T, sê<Ûä,yÓTT<ä\>∑Tyês¡T ‘·eTdüVü≤ ø±sêìï n+~+#ês¡T.‘·«s¡˝À Äغdædüã“+~øÏ ñ∫‘· yÓ’<ä´•_Ûsêìï ìs¡«Væ≤kÕÔeTì &çb˛y˚TH˚»sY qMHé,@.z.yÓ+ø£≥sêe⁄\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

Á{≤ø£ºsY øÏ+<ä|ü&ç e´øÏÔ eTè‹ ô|<ä›ø£&Éã÷s¡T, &çôd+ãsY 23, (düTes¡íyês¡Ô): ô|<ä›ø£&É ã÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì C≤˝≤yê&ç Á>±eT+˝À X¯ó Áø£yês¡+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷ <ä+˝À #êø£* e÷¬sqï(23) eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. b˛©düT\ ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. q+<äes¡+ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q Mπswt nH˚ e´øÏÔ bı\+˝À |üì #˚ùd+<äT≈£î X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ #êø£* e÷¬s qï nH˚ e´øÏÔ ãj·T\T<˚sê&ÉT. >∑T+&Óø±j·T\ ô|<ä› \ø£åàqï nH˚e´øÏÔøÏ #Ó+~q Á{≤ø£ºsYô|’ yÓfi‚¢+<äT≈£î <ëìô|’ ≈£Ls=ÃHêï&ÉT. Á&Ó’esY Á{≤ø£ºsYqT kÕºsYº #˚düTÔ+&É>± e÷¬sqï C≤]|ü&ç yÓqTø£ #·Áø±\ øÏ+<ä |ü&çb˛j·÷&ÉT. Á{≤ø£ºsY Äj·Tqô|’ qT+∫ yÓfi¯¢&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&çπø eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·<˚Vü‰ìï m$Tà>∑q÷s¡T Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. môd’‡ ‹eTà|üŒ πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

n–ïÁ|üe÷<ää+˝À 10 >∑T&çôd\T <ää>∑Δ+ Ä‘·à≈£Ls¡T( s¡÷s¡˝Ÿ ), &çôd+ãsY 23, (düTes¡íyês¡Ô) — Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì mdtmHé ‘ê+&Ü˝À X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q 10 >∑T&çôd\T <ä>∑Δ+ nj·÷´sTT. u≤\eTà u≤sTTøÏ #Ó+~q >∑T&çôd˝À B|ü+ ô|{Ϻ |ü+≥bı˝≤\≈£î yÓfi¯fl>± n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. á n–ï Á|üe÷<ä+˝À u≤\eTà≈£î #Ó+~q >∑T&çôd‘√ bÕ≥T kÕ\eTàu≤sTT, s¡+>∑kÕ«$THêj·Tø˘, \ø°Îu≤sTT, düTπsÁ<äHêj·Tø˘, Hê>∑eTàu≤sTT, X¯+ø£s¡eTàu≤sTT, bÕs¡«ru≤sTT, <äTsêZHêj·Tø˘, ÁøÏcÕíHêj·Tø˘, HÓÁVüQHêj·Tø˘ \≈£î #Ó+~q >∑T&çôd\T ≈£L&Ü <ä>∑ΔeTj·÷´sTT. á Á|üe÷<ä+˝À düTe÷s¡T s¡÷ˆˆ 4 \ø£å\ ÄdæÔqwüº+ dü+uÛÑ+$+∫q≥T¢ yês¡T‘Ó*bÕs¡T.

n–ïøÏ ÄVüQ‘Ó’q Ç\T¢ pbÕ&ÉT ã+>±¢, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |æ.*+>±|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝Àì md”‡ ø±\˙ ìyêdæ nsTTq eq´+ Á|ükÕ<é ‘·q Ç+{À¢ ñ<äj·T+ øÏs√dæHé kº ù|\&É+‘√ Á|üø£ÿq ñqï øÏs√dæHé &Éu≤“ n+≥Tø√e&É+‘√ Ç\¢+‘ê ô|<ä›>± eT+≥\T #Ó\πs>∑&É+‘√ Ç+{À¢ì kÕe÷Á– {°M, _j·T´+ dü+#·T\T, e+≥kÕe÷Á–, ÁøÏdteTdt ø=s¡≈£î ‘Ó∫Ãq ø=‘·Ô eÁkÕÔ\‘√ bÕ≥T s¡÷.2,500\ q>∑<äT ø±*b˛j·÷j·Tì, yê{Ï $\Te düTe÷s¡T 30y˚\ s¡÷bÕj·T\T ne⁄‘·T+<äì MÄsYz düT+øϬs&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

20 ©≥s¡¢ Hê≥T kÕsê kÕ«BÛq+ yÓ\T›]Ô, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝Àì sêeTfi¯flø√≥ düMT|ü+˝À Hê≥T kÕsê $Áπø‘·\ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæ Ç<ä›] e´≈£îÔ\qT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ môd’‡ <ÛäqT+»jYT ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, m˝Ÿ.‘ê+&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q k˛eTT¢Hêj·Tø˘, MTsêuÛ≤jYT\qT n<äT|ü⁄˝Àì rdü≈£îqï≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T. ˇø=ÿø£ÿ] <ä>∑Zs¡ 10©≥s¡¢ #=|ü⁄Œq 20 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsê kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ »j·Tsê+, lìyêdü¬s&ç¶, #Óqïj·T´, ¨+>±s¡T¶ düTπs+Á<ä, Á|üuÛ≤ø£sY\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T.

~«#·Áø£ yêVü≤Hêìï <ä>∑Δ+ #˚dæq <äT+&É>∑T\T eTVü‰q+~ eT+ düTes¡íyês¡Ô : eTVü‰q+~ eT+&É\+ ‹e÷à|ü⁄s¡+ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÀ<äq+Ms¡X¯+ø£sY e´øÏÔ jÓTTø£ÿ ~«#·Áø£ yêVü≤Hêìï sêÁ‹ ˇ+{Ï>∑+≥ düeTj·T+˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T ø±*Ã<äVü≤q+ #˚kÕs¡T.á$wüj·TyÓTÆ u≤~‘·T&ÉT Ms¡X¯+ø£sY eTVü‰q+~ b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+∫ |òæsê´<äT #˚kÕ&ÉT.u≤~‘·Tì |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT#˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ mdt.◊.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.


X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY, 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ø£s¡Te⁄ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º* yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt <Ûäsêï Ä\÷s¡T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq Ä\÷s¡T˝À X¯óÁø£yês¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ u≤<ÛäT´&ÉT >∑T$Tàq÷s¡T sêj·T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìjÓ÷»es¡Z |ü]~Û˝Àì Äs¡T eT+&É˝≤\ bÕغ ø£˙«qs¡T¢ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä›m‘·TÔq Vü‰»¬s’ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ nø£ÿ&ç qT+&ç uÛ≤Ø sê´©>± ãj·T\T<˚] n+uÒ<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+∫ <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eTeTTqT #˚|ü{≤ºs¡T. <ÛäsêïqT ñ<˚Δ•+∫ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\T >∑TeTàq÷s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü≤j·T+˝À ¬s’‘·T\T Á|ü»\T düT_Ûø£åeTT>± ñ+&˚yês¡T. <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ Äj·Tq eTs¡D+ ‘·s¡Tyê‘· e∫Ãq eTTK´eT+Á‘·T\T sêÁcÕºìï n<Û√>∑‹ bÕ\T #˚XÊs¡ì

yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òe⁄. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\q |ü+≥\T |ü+&Éø£ ¬s’‘·T\T ø£s¡Te⁄ ø±≥ø±\‘√ n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&ÉeTT eT]∫, ÄdüTÔ\ dü+bÕ<äq ø=s¡≈£î ‘·|üq |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. õ˝≤¢ es¡Z düuÛÑT´&ÉT sê+;ÛyéTHêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ ÁøÏ+<ä mø£sê≈£î 10y˚\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì ‘·ø£åDy˚T ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\T #˚|ü{≤º\ì ø£s¡Te⁄ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚|ü&ÉT‘êeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ∫|üŒ–] >√$+<äqï\T, eTTs¡[ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* ø√yÓ\≈£î+≥¢, $ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´\qT ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z $ø£˝≤+>∑T\ n<Ûä´≈£åî&ÉT n+~q+ <˚esêE &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À 36 &çe÷+&É¢qT &çe÷+&é #˚j·T>± n|üŒ{Ï yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ nœ\ |üøå±ìï @sêŒ≥T #˚dæ düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ø±˙ düeTdü´\T HÓs¡y˚s¡Ã˝Òø£b˛j·÷s¡ì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü á düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì 2HÓ\\ ÁøÏ‘·+ Vü‰MT Ç#êÃs¡ì nHêïs¡T. ø±˙ $ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $ø£˝≤+>∑T\T <ä÷s¡eTe⁄‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ø£s¡Te⁄ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ pbÕ&ÉT ã+>±¢, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì m+|”&ûy√ ø±sê´\j·T+ q+<äT ø£s¡Te⁄ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ 24q 3>∑+≥\≈£î eT+&É\+˝Àì n~Ûø±s¡T\T, ÄsY◊\T, |ü+#êsTTr ôdÁø£≥Ø\T, MÄsYy√\T, e´ekÕj·T ø±sê´\j·T dæã“+~, ø£s¡Te⁄ô|’ düMTøÏå+#˚ n~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+ d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T.

ªmHéÄsYáJmdt d”ÿ+ øÏ+<ä #Ó≥T¢ Hê≥˝Ò<äTμ ÄdüŒ], &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ kÕúìø£ πø+Á<ä+˝À 70mø£sê\ uÛÑ÷$T ñ+&É>± 30 eT+~ ¬s’‘·T\ bı\+˝À mHéÄsYáJmdt d”ÿyéT ÁøÏ+<ä #Ó≥T¢ Hê{Ïq≥T¢ #·÷|æ+#ês¡T. á qs¡‡Ø #Ó≥T¢ ¬s’‘·T\≈£î |ü+∫q≥T¢ yê] ]ø±s¡T¶˝À¢ ]ø±s¡T¶ #˚dæq≥T¢ #·÷|æ+#·&É+ »]–+~. <ë<ë|ü⁄ 5\ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT ˇø£ÿπs Á&Ü #˚dæq≥T¢ 30 ¬s’‘·T\ qT+∫ ù|s¡T¢ uÀ>∑dt dü+‘·ø±\T rdüTø=ì &ÉãT“\T rdüTø√e&É+ »]–+~. Ä &ÉãT“\qT ]ø£eØ #˚dæ ¬s’‘·T\yÓTÆq e÷≈£î Hê´j·T+ #˚ùd˝≤ uÀ>∑dt #˚dæ, yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ¬s’‘·T\T Hêsêj·TD, ‹s¡|ü‘·eTà, Hê>∑s¡‘·ï, |üPC≤], eTVü‰q+~, e÷\eTà, Hê>∑qï, øÏwüº|üŒ, ‘·~‘·s¡ 30 ¬s’‘·T\T n&çwüq˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsYqT ø√sês¡T.

H˚&ÉT eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\\ ã+<é ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ç+»˙]+>¥, m+;@, m+d”@, bòÕs¡àd” ø±˝ÒJ\T &çôd+ãsY 24q ã+<é ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø£$T{° ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. á ã+<é sêÁwüº ø£$T{° |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ã+<é≈£î ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷Hê´\T, $<ë´s¡Tú\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 2008dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ ãø±sTT\T |ü&ɶ kÕÿ\sYwæ|t\T 2012 e÷]à Hê{ÏøÏ #Ó*¢+#ê*. n<˚ $<Ûä+>± sêÁwüº ã&Ó®{Ÿ˝À ø£˙dü+ 3XÊ‘·+ |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ, kÕÿ\sYwæ|t |ü<∏äø±\ ìsê«Vü≤DøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤sTT+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ªeTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\≈£î ]»πs«wüqT¢ Vü≤s¡¸˙j·Ty˚Tμ Ä<√ì, &çôd+ãsY 23, (düTes¡íyês¡Ô) : z;d” πø≥–]˝À 27XÊ‘·+˝À eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\≈£î 4.5XÊ‘·+, ]»πs«wüHé ø£*Œ+#·&É+ Vü≤s¡¸˙j·Ty˚T nì, Ç+<äT≈£î ÄyêCŸ ø£$T{° kÕ«>∑‹düTÔ+<äì ø£s¡÷ï\T q>∑s¡ ÄyêCŸ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù »HêuŸ Çø±“˝ŸVüQùd‡Hé ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ≈£L&Ü ø√s¡Tº |ü]~Û˝À ñqï ]»πs«wüHé\ neT\T≈£î düT>∑eT+ #˚dæ ‘·«s¡˝À #·≥º+ <ë«sê neT\T |üs¡T#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£s¡÷ï\T q>∑s¡ ÄyêCŸ Hêj·T≈£î\T nãT›˝Ÿ>∑|òüPsY, nãT›˝Ÿ qsT÷yéT, nãT›˝Ÿ<˚XÊsTT, |òüj·÷CŸ, Ç*j·÷CŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì düeT]ú+#ês¡T.

|òüTq+>± ÁøÏdtºeTdt y˚&ÉTø£\T ø££s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): X¯óÁø£yês¡+ bÕsƒ¡XÊ \˝À Á|ò”`ÁøÏdüàeTdt y˚&ÉTø£\qT »]bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+q≈£î bòÕ<äsY qMHéu≤ãT e∫à |æ\¢\qT ñbÕ<Ûë´j·TT\qT, j·÷» e÷q´ eTTqT Äos¡«~+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ s¡»ì≈£îe÷sY |æ\¢\≈£î, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î, ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\≈£î Á|” ÁøÏdüàeTdt X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. u≤\ u≤*ø£\T eT+∫ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£eTeTTqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M{Ï j·T+<äT Áø°düTÔ »qq+ |æ\¢\T Á|ü<ä]Ù+∫q yês¡T |æ\¢\qT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT m+‘·>±H√ Äø£≥Tº ≈£îHêïsTT. |æ\¢\+<ä]øÏ d”«{Ÿ‡, πø≈£î\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

Ä<√ì, &çôd+ãsY 23, (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì eT+&É\ |ü]~Û˝À ñqï ¬s’‘·qï\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ X¯óÁø£yês¡+ ÄsY&ûz ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ô|<ä› m‘·TÔq ¬s’‘·T\T, $<ë´s¡Tú\T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<˚›•+∫ |ò”E s¡<äT› #˚j·÷\ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T lìyêdüT\T >ö&é, mÁs¡kÕ«$T, |òüj·÷CŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, e÷J eTTK´eT+Á‹ nsTTq eTq Á|æj·T‘·eT H˚‘· yÓ’mkÕ‡sY ñqï|üŒî&ÉT ¬s’‘·T\T ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü Hê\T>∑T |üP≥\T ‹H˚yês¡T. eTVü‰H˚‘· ¬s’‘·qï\ ø£cÕº\qT ns¡ú+ #˚düTø=ì ¬s’‘·T\ ø£cÕº\qT rπsÃ+<äT≈£î n|üŒ{Ï sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ yÓ’mkÕ‡sY u≤´+ø˘ s¡TD≤\ e÷|ò” #˚j·T&É+ »]–+~. H˚&ÉT n~Ûø±s¡ bÕغ ø±+Á¬>dtøÏ bÕ\q #˚‘· ø±ø£b˛‘˚ ~–b˛yê\Hêïs¡T. ¬s’‘·T\qT ¬s’‘·qï\qT ø£cÕº\T ô|fÒº $<Ûä+>± #˚j·T&É+ dü]ø±<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢qT ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+∫ <ë<ë|ü⁄ 4HÓ\\T ø±edüTÔHêï, Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î

düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüº+ nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\T düeTdü´\qT ns¡ú+ #˚düTø=ì e\dü u≤≥ |ü&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·T\≈£î ø£s¡Te⁄ düVü≤ø±s¡ #·s¡´\T ‘·ø£åDy˚T #˚|ü{≤º≥ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝À ∫|üŒ–] Á>±eT+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ]»sê«j·TsY ì]à+#˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\ qT+∫ 2010˝À ¬s’‘·T\ qT+∫ 45 mø£sê\ uÛÑ÷$T Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ¬s’‘·T\≈£î uÛÑ÷$T $\TeqT Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔ+<ä+≥÷ ø£\¢u§\T¢ e÷≥\T #Ó|æŒ ¬s’‘·T\ qT+∫ uÛÑ÷$Tì kÕ«BÛq+ |üs¡T#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ ¬s’‘·qï\ ø£&ÉT|ü⁄ ø=&ÉT‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘ê«ìï $eT]Ù+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ mø£sê≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ 2.5\ø£å\T Çyê«\ì ¬s’‘·T\T &çe÷+&é #˚düTÔ+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ mø£sê≈£î 60y˚\T e÷Á‘·+ ÇkÕÔeTq&É+ ¬s’‘·T\ ø£&ÉT|ü⁄ ø=≥º&Éy˚T n+≥÷ ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT ¬syÓq÷´ n~Ûø±]øÏ $qï$+#ês¡T.

C≤‘·s¡≈£î #·Ts¡T>±Z @sêŒ≥T¢ ø√yÓ\ ≈£î+≥¢, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À e#˚ÃHÓ\ 3, 4 ‘˚B˝À¢ »s¡T>∑qTqï ô|<ä›eTà C≤‘·s¡ @sêŒ≥T¢ #·Ts¡T>±Z »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á C≤‘·s¡ @sêŒ≥¢˝À ø£$T{° >ös¡e n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±Hê\ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, ø£Ás¡ Vü≤s¡¸ es¡úHé¬s&ç¶, ;M.Á|ükÕ<é¬s&ç¶, >∑&ɶ+ sêeTø£èwüí¬s&ç¶, ˝≤j·TsY u≤ãT, uÛÑ÷e÷ Hêsêj·TD ¬s&ç¶, Hê>±s¡T® q¬s&ç¶ @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T.

ª#Ó+#·T –]»qT\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«*μ Ä‘·à≈£Ls¡T,(s¡÷s¡˝Ÿ) &çôd+ãsY23 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{ÏøÏ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T –]»q uÛÑ÷eTT\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ C≤_‘ê˝À #˚s¡Ã≈£î+&Ü $eø£å#·÷|ü⁄‘·÷ #Ó+#·T –]»qT\≈£î nHê´j·T+ #˚düTÔHêï]ì m|æ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù mHé kÕ«eTT\T, &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T qs¡dæ+Vü≤Hêj·Tø˘ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì Ç+~πsX¯«s¡+, ø={≤º\#Ós¡Te⁄, u…’s¡÷¢{Ï, Hê>∑\÷{Ï, #Ó+#·T >∑÷&˚\≈£î #Ó+~q #Ó+#·T\T kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï |ü+≥uÛÑ÷eTT\ìï esê¸ uÛ≤e |ü]dæú‹‘·T\ e\¢ <Óã“‹Hêïj·Tì, Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝À qwüº|ü] Vü‰s¡+ C≤_‘êqT ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+˝À sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T ô|<ä›|”sƒ¡y˚düTÔHêïπs ‘·|üŒ yêdüÔe+>± |ü+≥\T y˚dæqwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\ ù|s¡¢qT C≤_‘ê˝À #˚s¡Ã≈£î+&Ü nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~Û+∫ –]»qT\T kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï |ü+≥bı˝≤\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì #Ó+#·T eTVæ≤fi≤ düyÓTÆø£´˝À rdüT≈£îqï |ü+≥s¡TD≤\≈£î e&ç¶e÷|ò” #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ªÁ>±MTD düeTdü´\T |ü{Ϻ+#·Tø√sêμ ÄdüŒ], &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : ÄdüŒ] eT+&É\+˝À nìï Á>±e÷˝À¢ düs¡Œ+#Y\T |ü<äMø±\+ eTT–dæq ‘·sê«‘· düeTdü´\‘√ Á|ü»\T ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡ì &ûyÓ’m|òt◊ ‘ê\÷ø£ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.u≤\ø£èwüí, kÕúìø£ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ ø±sê´\j·T+˝À &ûyÓ’m|òt◊ eT+&É\ düe÷y˚X¯+˝À nHêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝À ˙{Ï düeTdü´ rÁe+>± e÷]Hê Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] C≤&É e÷Á‘·+ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äì yês¡T nHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ M~Û˝…’≥T¢, eT+∫˙s¡T düeTdü´\≈£î n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{Ϻ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n<˚$<Ûä+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ yê] e\dü\T ìyê]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ nsTT+<äì C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑T‘·T+<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+∫Hê Á|ü»\qT Ä<äTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔ+<äì yês¡T nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À •e, Hê>∑sêE, #·+Á<äqï, qs¡dæ+Vü≤, Mπswt, >√$+<äT, e÷DÏø£´+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·qï\≈£î ø=+&É+‘· n+&É

yÓ’mkÕ‡sY bÕغj˚T q+<ë´\ {ÖHé düTes¡íyês¡Ô : ¬s’‘·T\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£&É|ü m+.|æ.»>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ¬s’‘·qï\ düeT dü´\ô|’ b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì∫Ãq HÓ’|ü<ä´+˝À q+<ë´\ yÓ’mkÕ‡sYbÕغ Ç+#ê]® @.$.düTu≤“¬s&ç¶ Ä<Ûä« s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ dæ{Ïπø ãT˝Ÿ ø±sê´\j·T+ qT+&ç lìyêdü ôd+≥sY es¡≈£î uÛ≤Øsê´* ìs¡«Væ≤+ ∫ yÓ’mkÕ‡sY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷ \\Ty˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T.á dü+<Ûäs¡“¤+>± @.$.düTu≤“¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬s’‘·qï\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î dü¬s’q –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ˝Òø£ ¬s’‘·T\T rÁe eTqkÕúbÕìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.á ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷ ¬s’+<äì nHêïs¡T. Äs¡T>±fi¯+ ø£wüº|ü&ç |ü+&ç+∫q |ü+≥e\q ¬s’‘·T\≈£î m˝≤+{ÏÁ|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&É b˛sTT+<äHêïs¡T. Hê&ÉT e´ekÕj·T+ <ä+&É>∑ì #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT n+fÒ,~e+>∑‘·H˚‘· sê»X‚KsY¬s&ç¶>±s¡T e´ekÕj·T+ |ü+&É>∑ì ìs¡÷|æ+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.kÕúìø£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ¬s’‘·T\≈£î |òæÁãe] es¡≈£î ˙s¡T n+~kÕÔs√ ˝Ò<√ ‘Ó*j·Tì dü+ø£≥dæú‹ HÓ\ø=+<äHêïs¡T.¬s’‘·T\ Hêj·T≈£î&ç>±,¬s’‘·T\≈£î n+&É>± uÛÑ÷e÷Hê–¬s&ç¶, yê] Vü≤è<äj·÷˝À¢ ∫s¡kÕúsTT>± ì*#ês¡ì nHêïs¡T.|ü+&ç+#˚ |ü+≥\≈£î ˙s¡T˝Òø£ m+&çb˛‘·T+fÒ n~Ûø±s¡T\‘√ b˛sê&ç ˙{Ïì ‘Ó|æŒ+∫q |òüTq‘· uÛÑ÷e÷Hê–¬s&ç¶<˚ nìnHêïs¡T.;ÛeTes¡+˝À es¡<ä\<Óã“≈£î uÛÑ÷$T y˚T≥\Ty˚ùdÔ uÛÑ÷$T #·<äTqT#˚dæ kÕ>∑TuÛÑ÷$T>± #˚j·T˝Òì #˚‘·>±ì Á|üuÛÑT‘·«$T~ nHêïs¡T.á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À C….@.dæ.ø£˙«qsY lìyêdüT\T,•eX¯+ø£sY,@.$.ÄsY.Á|ükÕ<é,ø=+&ܬs&ç¶,uÛ≤düÿsY¬s&ç¶,>√kÕŒ&ÉT eT+&É\ Hêj·T≈£î\T,uÛ≤] dü+K´˝À ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

10mø£sê\ ø£+~ |ü+≥ >=Á¬s\ bÕ\T yÓ\T›]Ô, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >√es¡úq –] Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Vü≤]»q dü÷s¡´ eT~›˝Ò{Ï, ∫qï eT~›˝Ò{Ï, |ü⁄\¢j·T´, nj·Tqï\≈£î dü+ã+~Û+∫q q&ç ‘·|üŒ #˚qT ø£+~|ü+≥qT >=Á¬s\T y˚Tdæq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >=\¢ >√s¡+≥¢, >=\¢ s¡+>∑qï, >=\¢ ‹s¡TbÕ\T‘√ bÕ≥T eTs√ @&ÉT>∑T] >=Á¬s\T y˚Tdæq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. yê]øÏ ˇø=ÿ mø£sêìøÏ 5y˚\ #=|üŒîq 10 mø£sê\≈£î 50y˚\T ø£+~|ü+≥ qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ u≤~Û‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ yÓ\T›]Ô b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚j·T>± dü+ã+~Û‘· >=Á¬s\ ø±|üs¡T\qT $#ê]+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY, 2011

s¡+>∑T\ Çfi¯ófl..

b˛‘·bÕ\T e<äT›.. ‘·*¢bÕ˝Ò eTT<äT› |üdæø£+<äT\≈£î

‘·*¢bÕ\ø£+fÒ $T+∫q bÂwæºø£ ÄVü‰s¡+ eTs=ø£{Ï ˝Ò<äì m|üŒ{Ï qT+#√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. ø±˙.. ø=+<äs¡T ‘·\T¢\T e÷Á‘·+.. Ç+ø± |æ\¢\≈£î &Éu≤“ bÕ\H˚ n+~düTÔ+{≤s¡T. eTTK´+>± ñ<√´>±\T #˚ùd ‘·\T¢\T, yÓTÁ{À q>∑sê˝À¢ ñ+&˚yês¡T, eT]ø=+<äs¡T ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ |æ\¢\≈£î bòÕs¡Tà˝≤$T˝Ÿÿ (Á<äe |ü<ësêú\‘√ #˚dæq bÕ\T) |ü{ϺdüTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚ Ç~ Äs√>±´ìøÏ eT+∫~ ø±<äì ì|ü⁄DT\T kÕøå±´\‘√ düVü‰ ìs¡÷|ædüTÔHêïs¡T. Ç{°e˝Ò kÕºbò˛sY¶ôw’sY˝Àì ø°˝Ò $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ #Ó+~q ãè+<ä+ ìs¡«Væ≤+∫q |ü]XÀ<Ûäq˝À á $wüj·÷\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚XÊs¡T. \+&ÉHé˝À <=]πø 16 s¡ø±\ bòÕs¡Tà˝≤ bÕ\ô|’ |ü]XÀ<Ûäq\ nq+‘·s¡+ á ìC≤\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. á bÕ\qT |ü{Ϻ+∫q @&Ü~ ej·TdüT‡ ñqï |æ\¢\ô|’ Ms¡T |ü]XÀ<Ûäq #˚dæ ø=ìï uÛÑj·÷qø£ |òü*‘ê\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. j·T÷s¡|t˝À kÕ<Ûës¡D+>± ˇø£ ©≥sY ˙{Ï˝À 200 yÓTÆÁø√eTT\ n\÷´$Tìj·T+ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ e÷¬sÿ{Ÿ˝À $Áø£sTT+#˚ bòÕs¡Tà˝≤ bÕ\˝À¢ n\÷´$Tìj·T+ XÊ‘·+ 800 yÓTÆÁø√>±eTT\ es¡≈£î ñ+≥T+~ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. X¯Øs¡+˝À n\÷´$Tìj·T+ m≈£îÿee&É+‘√ Hê&ûe´edüú düÁø£eT+>± |üì#˚j·Tø£b˛e&É+, eT‹eTs¡T|ü⁄ sêe&É+, meTTø£\T ô|fi¯ódüT>± ‘·j·÷s¡e&É+ e+{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ] X¯Øs¡+˝À n\÷´eTìj·T+ ñ+≥T+~. ø±ø£b˛‘˚ Bì nedüs¡+ ∫qï|æ\¢\øÏ m≈£îÿe ñ+≥T+~. nsTT‘˚.. bòÕs¡Tà˝≤ $T˝Ÿÿ ‘·j·÷Ø<ës¡T\T e÷Á‘·+ yêfi¯ó¢ ‘·j·÷s¡T #˚ùd bÕ\ ñ‘·Œ‘·TÔ\˝À m≥Te+{Ï n\÷´$Tìj·T+qT ø£\|ü&É+ ˝Ò<äì #ÓãT‘ês¡T. ø±˙ Çø£ÿ&É ‘·e÷cÕ $wüj·T+ @+≥+fÒ yêfi¯ó¢ $Áø£sTT+#˚ bÕ\qT n\÷´$Tìj·T+‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ù||üsY‘√ bÕ´øÏ+>¥ #˚j·T&É+. ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝…’‘˚ e÷Á‘·+ bòÕs¡Tà˝≤ bÕ\≈£î ã<äT\T, $T˝ŸÿbÂ&ÉsY bÕ˝Ò ÁX‚wüºeTì yês¡T dü\Vü‰ ÇdüTÔHêïs¡T.

eT÷*ø£\‘√ ôV’≤;|”øÏ #Óø˘ ‘Ó*j·Tø£b˛e≥+ |ü]D≤eTÁø£eT+˝À Á|üø£è‹ düèwæº+∫q Á|ü‹ J$˝Àì düVü≤» Á|üÁøÏj·T\T |ü⁄≥Tºø£≈£î, ô|s¡T>∑T<ä\≈£î, eTs¡D≤ìøÏ m˝≤ ø±s¡D≤\e⁄‘·THêïj·Tqï $wüj·÷\T $X¯«+˝À Á>∑Vü‰\T, ñ|üÁ>∑Vü‰\T, |ü<ës¡úeTT, X¯øÏÔ (mqØ®) ˝≤+{Ï yê{Ï˝À e#˚à düèwæº, dæú‹, \j·T ˝≤+{Ï Á|üø£è‹ |ü]D≤eT\ø£Hêï y˚\ ¬s≥T¢ dü+øÏ¢wüºyÓTÆq$. @ J$ nsTTHê z dü+øÏ¢wüº düJe e´edüú <ëì˝À eTq+ m+‘· ‘·≈£îÿe>± CÀø£´+ ø£*–+#·T≈£î+fÒ n+‘· eT+∫~. n+‘˚ø±<äT. Á|ü‹ J$˝Àq÷ düeTdü´\T @s¡Œ&çq|ü⁄&ÉT, <ëìøÏ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T eTq+ n+~+∫‘˚ ‘·q dü«düú‘·qT dü+|üPs¡í+>± |ü⁄q s¡T<äΔ]+#·Tø√>∑\ düVü≤C X¯øÏÔ Á|ü‹J$øÏ ñ+~. eT÷*ø±yÓ’<ä´+ á eTÚ*ø£ n+XÊìï m|ü⁄Œ&É÷ ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T<äT. Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\qT qj·T+ #˚j·T≥+˝À <ëì $»j·÷ìøÏ á n+X¯y˚T ø±s¡D+. yÓ’<ä´ Á|ü|ü+#êìøÏ Væ≤b˛Áπø{Ÿ‡ Ç∫Ãq Á|ü<Ûëq dü+<˚X¯+ Ç<˚. n˝À¢|ü‹ yÓ’<ä´+ Ä dü+<˚XÊìï m|ü⁄Œ&√ eT]Ãb˛sTT+~. ôV≤s¡“˝Ÿ yÓ’<ä´+ Ä dü+<˚XÊìï n|üŒ{Ïø°, Ç|üŒ{Ïø°, m|üŒ{Ïø° ‘·q Wwü<Ûë\ Á|üjÓ÷>±\≈£î ∫øÏ‘·‡\≈£î eT÷\düÔ+uÛÑ+>± >∑T]Ô+#·T‘·T+~.

Äs√>∑´ |ü{Ïwüº‘ê ìsêíj·Tø±\T

Äø£è‹øÏ nqT>∑TD+>± eÁkÕ\T eTVæ≤fi¯\T yê] yê] X¯Øsêø£è‹øÏ ‘·>∑Z≥Tº <äTdüTÔ\T <Ûä]+#·&É+ n\yê≥T #˚düTø√yê*. ‘·eT X¯Øsêø£è‹øÏ ‘·–q≥T¢ <äTdüTÔ\T <Ûä]+#·&É+ <ë«sê bÕغ˝À¢ Ç‘·s¡T\qT Äø£≥Tºø√e#·TÃ. eTTK´+>± m‘·TÔ>± ñqï eTVæ≤fi¯\T bÕغøÏ yÓ[¢q|ü&ÉT dæŒ+>¥‘√ ‘·j·÷¬s’q <äTdüTÔ\T u≤>± nãT“‘êsTT. n˝≤π> *{Ï˝Ÿ u≤¢ø˘ Á&Ódt\T y˚j·Te#·TÃ. nsTT‘˚ bı&Éyê{Ï Á&Ó’düT\qT y˚j·T≈£L&É<äT. düÿ{Ÿ‡ ˝≤+{Ï$ y˚j·T&É+ <ë«sê MT m‘·TÔ ô|<ä›>± ‘Ó*j·T<äT. n˝≤π> Ns¡\ dü+>∑‹ ø=ùdÔ n&ÉT¶^‘·\‘√ ≈£L&çq$ yê&Ée#·TÃ. s¡+>∑T\ m+|æø£˝Àq÷ m‘·TÔ>± ñ+&˚yês¡T yÓTÆ˝Ÿ¶ ø£\sY‡ m+#·Tø√e&É+ u…≥sY. dæ+<∏ä{Ïø˘ XÊØdt ø£fÒº≥|ü&ÉT Vü‰´+&ç˝Ÿ esYÿ m≈£îÿe>± ñ+&˚≥≥Tº #·÷düTø√yê*. Vü‰´+&é esYÿ XÊØdt, Áù|òyéT, $Ts¡sY esYÿ, eT+<äbÕ{Ï Ns¡\T ø£≥º&É+ <ë«sê m‘·TÔ>± ñ+&˚yês¡T ‘·eT Á&Ódæ‡+>¥ $<Ûëq+ n+<ä]˙ Ä≈£≥Tº≈£î+≥T+<äì &çC…’qs¡T¢ n+≥THêïs¡T.

<ä+‘ê\T u≤~ÛdüTÔHêïj·÷. .? ø±

|ò” {°\T ˝Ò<ë bÕ˙j·÷\T ùd$+#˚≥|ü⁄&ÉT <ä+‘ê\T õe⁄«eTì ˝≤>∑&É+, »\<ä]+∫q≥T¢ ñ+&É≥+ nì|æ+#·e#·TÃ. <ä+‘ê\qT s¡øÏå+#˚ mHê$T˝Ÿ yê{Ïô|’q ñ+≥T+~. mHê$T˝Ÿ bıs¡ |ü\T#·ã&˚ø=B› <ä+‘ê\T Çã“+~ô|&É‘êsTT. <ä+‘ê\ yÓTs¡T|ü⁄ ‘·–Zb˛‘·T+~. n+fÒ ej·TdüT‡ ô|s¡T>∑T<ä\qT ≈£L&Ü á |ü]dæú‘· dü÷∫düTÔ+~. <ä+‘ê\ô|’q mHê$T˝Ÿ |ü\T#·ã&çb˛‘˚ qsê\ e´edüúô|’q <ëì Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘·T+<äì <ä+‘·yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‹ qT+∫ ñ|üX¯eTq+ bı+<ä&ÜìøÏ b˛¢¬s’&é‘√ ≈£L&çq eTÚ‘Yyêwt\T ñ|üjÓ÷–+#ê\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ñ<äj·T+ {Ï|òæHé≈£î eTT+<äT yêwt ñ|üjÓ÷–+#·ø£, Áãdt #˚dæq ‘·sê«‘· <ä+‘ê\qT ˙{Ï‘√ |ü⁄øÏÿ*+#·&É+˝≤+{Ï$ #˚ùdÔ b˛¬s’&é ø=≥Tº≈£îb˛‘·T+~. n+<äTe\¢ |ü⁄øÏÿ*+#·sê<äì ì|ü⁄DT\T #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. n˝≤π> @<Ó’Hê |üfi¯¢s¡dü+ ‘ê>±ø£ ≈£L&Ü Áãwt #˚j·Te<ä›ì, Áãwt #˚ùdÔ <ä+‘ê\ô|’ #˚]q j·÷dæ&é, mHê$T˝ŸqT ã\V”≤q|üs¡TdüTÔ+<äì dü÷∫+#ês¡T.

n

~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T, eT<ÛäTy˚TVü≤+, Ädüúe÷, ôd’q ôd’{Ïdt˝≤+{Ï yê´<ÛäT\T Ç|ü⁄Œ&ÉT düs¡« kÕ<Ûës¡D+. Ç˝≤+{Ï Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\T Ç|ü⁄Œ&ÉT 35 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüTπø ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e≥+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. >∑‘·+˝À n+fÒ q\uÛ…’ j·÷uÛ…’dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ∫qï ej·TdüT˝À dü+uÛÑ$+#·ì yê´<ÛäT\T Ç|ü⁄Œ&ÉT m+<äT≈£î dü+uÛÑ$+#·T‘·THêïsTT nì #ê˝≤ eT+~ ÄX¯Ãsê´ìï e´ø£Ô+ #˚kÕÔs¡T. Ç~ ‘·|üŒìdü]>± ÄX¯Ãs¡´|ü&Ée\dæq $wüj·T+, Ä˝À∫+#·e\dæq $wüj·T+. n˝À¢|ü‹ yÓ’<ä´+˝À Ç˝≤+{Ï Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\≈£î XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ ˝Ò<äT. J$‘·+ bı&Ée⁄Hê, s√EyêØ>± yê&Ée\ dæq Wwü<Ûë\T ø√ø=\¢\T>± ñHêïsTT. ø£èÁ‹eT s¡kÕj·Tq Wwü<Ûë\‘√ Ç˝≤+{Ï yê´<ÛäT\qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·Tø√>∑*–‘˚ #ê\T. Äs√>∑´+ dü+‘·è|æÔø£s¡+>± ñqïfÒ¢qì #ê˝≤eT+~ uÛ≤$+#·T‘ês¡T. J$‘·+ bı&Ée⁄Hê, s√EyêØ>± yê&Ée\dæq ø£èÁ‹eT s¡kÕj·Tìø£ Wwü<Ûë\˙ï eTq X¯Øs¡ Á|üø£è‹ <Ûäsêà\˝À CÀø£´+ #˚düT≈£îH˚y˚. X¯Øs¡+˝Àì $$<Ûä n+XÊ\T Á|üø£è‹ dæ<äΔ+>± ‘êeTT ìs¡«Væ≤+#·e\dæq u≤<Ûä´‘·\qT á s¡kÕj·Tìø£ Wwü<Ûë\T ‘êy˚T ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+ #·T‘êsTT. Ç˝≤+{Ï Wwü<Ûë\ Á|üuÛ≤e+ ‘ê‘êÿ*ø£+ ø±ã{Ϻ, n$ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E\ø£Hêï m≈£îÿe |üì#˚j·Te⁄ ø±ã{Ϻ yê{Ïì J$‘·+ bı&Ée⁄Hê Á|ü‹~q+ yê&Ée\dæ+<˚. n+fÒ á Wwü<Ûë\T eTq <˚X¯+˝Àì $$<Ûä n+>±\ düVü≤» Á|üÁøÏj·T\˝À nqT~q+ CÀø£´+ ø£*–+#·T≈£î+{≤sTT. eTq <˚Vü≤+˝Àì düVü≤» Á|üÁøÏj·T\ düìï+{Ïì >∑T]+∫ yê{Ï n$HêuÛ≤e dü+ã+<Ûë\qT >∑T]+∫, |üs¡|üŒs¡ Ä<Ûësê\ >∑T]+∫ eTq≈£î Ç+ø± |üP]Ô>± ‘Ó*j·T<äT. ø£qT≈£îH˚ r>∑ ˝≤–‘˚ &=+ø£ ø£~*q≥T¢>± ˇø£ düVü≤» Á|üÁøÏj·T˝À CÀø£´+ ø£*–+#·T≈£î+fÒ, <ëì‘√ dü+ã+<Ûë\Tqï eTs√ Hê\T>∑T düVü≤» Á|üÁøÏj·T\T n‘·˝≤ ≈£î‘·\+ ø±e#·TÃqT. n+<äT e\¢H˚ nyê+∫Û‘· ôd’&é mô|òø˘º‡ düs¡«kÕ<Ûës¡D+. Je dü+u+<Ûä s¡kÕj·Tìø£ Á|üÁøÏj·T\qT ø£èÁ‹eT s¡kÕj·Tìø£ Wwü<Ûë\‘√ Á|üuÛ≤$‘·+ #Ój·T´{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#·≥+ Ç+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D+.

Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\ìï+{Ïø°, K∫Ñ·+>±, |ü]$T‘· ø±\+˝À XÊX¯«‘· |ü]cÕÿsê\THêïsTT. eT÷*ø±yÓ’<ä´+‘√ yê{Ïì XÊX¯«‘·+>± qj·T+ #˚j·Te#·TÃ. n$ qj·T+ ne⁄‘·THêïsTT ≈£L&ÜqT. n‘ê´<ÛäTìø£ n˝À¢|ü‹ yÓ’<ä´+ qj·T+ #˚j·÷\ì Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\qT eT÷*ø± yÓ’<ä´+ qj·T+ #˚j·T>∑\>∑≥+ @$T≥ì #ê˝≤eT+~ ÄX¯Ãs¡´|ü&É‘ês¡T, nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚kÕÔs¡T. Çe˙ï ÁbÕø°ºdüT ô|+#·Tø√e{≤ìøÏ #·ùd yê´bÕs¡ Á|üø£≥q\ Á|ü#êsê˝Ò nqT≈£î+{≤s¡T. yêdüÔyêìøÏ eT÷*ø± yÓ’<ä´+‘√ Ä˝À¢|ü‹ yÓT&çdæHéø£Hêï ˝À‘Ó’q ùV≤‘·Tã<äΔ‘·, ‘·s¡ÿã<äΔ‘·, XÊÁd”Ôj·T‘· ñHêïsTT.

yê´~Û ˝ø£åD≤\≈£î yÓ’<ë´\T n˝À¢|ü‹ yÓ’<ä´+ yê´~Û \ø£åD≤\qT nD∫ yê´~Ûì qj·T+ #˚düTÔHêïqì nqT≈£î+≥T+~. yê´~Û \ø£åD≤\qT n‘·´+‘· ‘·«]‘·+>± nD∫, kÕ<Ûës¡D |ü]$T‘·T\˝À n<äT|ü⁄˝À ñ+∫ ù|ôw+≥TqT nãT“s¡ |üs¡TdüTÔ+~. yê´<ÛäøÏ eT÷\ø±s¡D≤˝Ò$T{Ï nì ùV≤‘·Tã<äΔ+>± ‘·s¡ÿã<äΔ+>± Äsê rj·T<äT. yê{Ïì |ü]wüÿ]+∫ yê´<Ûäì XÊX¯«‘·+>± qj·T+ #˚j·T<äT. >±˝Ÿu≤¢&ÉsY ˝À eT∞fl sêfi¯ófl m+<äT≈£î @s¡Œ&ÉT‘·THêïsTT. nì ˝À‘·T>± Äsêrdæ <ëìøÏ eT÷\ ø±s¡D≤\qT ìs¡÷à*+#·≈£î+&Ü, XÊX¯«‘·+>± qj·T+ #˚j·T≈£î+&Ü X¯Ádü∫øÏ‘·‡ #˚dæ >±˝Ÿu≤¢&ÉsYqT rdæy˚ùdÔ ø£*π> nyê+∫Û‘· |ü]D≤e÷˝Ò$T{Ï? ÁbÕDuÛÑj·T+ ˝Òq+‘·es¡≈£î rdæy˚j·T{≤ìøÏ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘·T+~. yê´~Û ìsêΔs¡D |ü]ø£sê\ Wwü<Ûë\ ñ‘·Œ‹Ô dü+düú\T n+<äT≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+#·T‘êsTT. n+<äTe\¢ <˚Vü≤ düVü≤» Á|üÁøÏj·T\˝À <äTÁwüŒuÛ≤yê\T ø£*–‘˚ ù|ôw+≥T yê{Ïì uÛÑ]+#ê*, qVæ≤+#ê*.

eT÷*ø± yÓ’<ä´+ ` ne>±Vü≤q

eT÷*ø±yÓ’<ä´+ô|’ ne>±Vü≤q≈£î, ∫øÏ‘ê‡ |ü<Ûä‹øÏ, Wwü<Ûë\ Á|üjÓ÷>±ìøÏ |üP]Ô>± $s¡T<äΔ+. @ yê´~Û¬ø’Hê n‘·´+‘· eT÷\ ø±s¡D≤˝Ò$T{Ï nì eT÷*ø±yÓ’<ä´+ ˝À‘·T>± Ä˝À∫düTÔ+~. yê{Ïì XÊX¯«‘·+>± ìs¡÷à*+#·{≤ìøÏ Wwü<Ûë\T yê&ÉT‘·T+~. ∫øÏ‘·‡\T #˚düTÔ+~. |ü]$T‘· ø±\+˝À |ü]cÕÿs¡+ ˇø√ÿ n+>∑ e´edüú≈£î ˇø√ÿ ôdŒwü*düTºqT ‘·j·÷s¡T #˚j·T≥+ <˚Vü≤+˝Àì yêdüÔyêìøÏ ô|’q ñ<äVü≤]+∫q, n+≥Tyê´<ÛäT˝≤¢ $düÔ]düTÔqï Ä<ÛäTìø£ $$<Ûä n+>±\T ˇø£ <ëìMT<ä eTs=ø£{Ï |üs¡düŒs¡+ m˝≤ Ä<Ûës¡|ü‘êjÓ÷

eTq dü+|üPs¡í dü«düú‘· |ü{ÏwüºyÓTÆq yê´~Û ìs√<Ûäø£X¯øÏÔ nsTT<äT Á|ü<Ûëq n+XÊ\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. ˇø£{Ï Á|ü<Ûëq b˛wüø£ |ü<ësêú˝…’q |æ+&ç |ü<ësêú\T, e÷+düø£è‘·TÔ\T, ø=e⁄«|ü<ësêú\T, dü÷ø£åà b˛wüø£ |ü<ësêú˝…’q $≥$TqT¢, KìC≤\T, nMTH√j·÷dæ&ÉT¢, m+C…’eTT\T dü¬s’q <ëe÷cÕ\˝À ÄVü‰s¡+˝À ñ+&Ü*. n|ü⁄Œ&˚ Js¡íÁ|üøÏj·T, JeÁ|üÁøÏj·T düeTs¡úe+‘·+>± ñ+{≤sTT. n|ü⁄Œ&˚ <˚Vü≤+˝Àì Á|ü‹ Jeø£D+˝Àq÷ y˚&ç X¯øÏÔ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘êsTT. ¬s+&ÉT : eTq JeqXË’* n+XÊ\T eTq Äs√>±´ìï XÊdæ+#·T‘êsTT. eTq+ yê&˚ eT<Ûä´+, ø±|ò”, {°, bı>±≈£î ˝≤+{Ï ñÁ‘˚Œs¡ø±\T uÛÀ»qÁ|æj·T‘·«+, eT+<äø=&ç J$‘·+, Áø£eTã<äΔ‘· ˝Òì ìÁ<ä˝≤+{Ï$ eTq Äs√>±´ìï ã\V”≤q |üs¡TkÕÔsTT. nìï $wüj·÷\˝Àq÷ ìj·TeTã<äΔ‘·, Áø£eTã<äΔ‘· ÄVü‰¢<ä+ Äs√>±´ìï |ü{Ïwüº+ #˚kÕÔsTT. eT÷&ÉT: ‹ì ≈£Ls√Ãe≥+, ìÁ<äb˛e≥+ dü+|üqï‘·≈£î kÂU≤´ìøÏ ∫Vü≤ï\ì eTq dü+|òüT+˝À z n_ÛÁbÕj·T+ ñ+~. eTq+ ‘·s¡#·T>± ñ|üjÓ÷–+#·ì @ n+>∑yÓTÆq Áø£y˚TD≤ ã\V”≤qeTe⁄‘·T+~. ø£qTø£ }|æ]‹‘·TÔ\T >∑T+&Ó‘√ düVü‰ nìï n+>±\≈£î yê´j·÷eT+ #Ó’‘·q´‘· nedüs¡+. ‹ì eT+<äø=&ç>± ≈£Ls¡TÃ+fÒ s¡T>∑à‘·\T ‘·|üŒìdü]>± dü+uÛÑ$+#·T‘êsTT. Hê\T>∑T eTq e÷qdæø£ |ü]dæú‹øÏ eTq Äs√>±´ìø£ Ä+<√fi¯qT, e‹Ô&ç, uÛÑj·T+, uÛ≤e ndæús¡‘·«+ eTq <˚Vü≤+˝Àì Á|ü‹ n+XÊìï Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T>∑\e⁄. ñ<ëVü≤s¡D≈£î eTìwæ e÷qdæø£ e‹Ôfi¯fl≈£î, Ä+<√fi¯q\≈£î m\¢|ü⁄Œ&É÷ >∑T]ne⁄‘·÷ ñ+fÒ s¡ø£ÔHêfi≤\T dü+ø√∫+#·≥+, _Ás¡_>∑e≥+, kÕ>∑T<ä\ X¯øÏÔì dæú‹ |ü⁄q:kÕú|üø£ X¯øÏÔì ø√˝ÀŒe≥+, ôV’≤ã¢&é Áô|wüs¡T, >∑T+&Ób˛≥T sêe≥+ »s¡>∑e#·TÃqT. |ü{ÏwüºyÓTÆq Äs√>∑´+ ø√dü+ Çìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêï ˇø=ø£ÿ|ü⁄Œ&ÉT yê´<ÛäT\≈£î >∑T]ø±e≥+ »s¡T>∑T‘·T+~<ä. n|ü⁄Œ&˚+ #˚j·÷*. eTq<˚Vü≤+ ‘·q dü«düú‘·qT |ü⁄qs¡T<äΔ]+#·T ø√e{≤ìøÏ düVü‰j·T |ü&É>∑\ Jedü+ã+<Ûä eèø£å |ü<ësêú\qT Wwü<Ûë\T>± yê&ÉTø√yê*. Áø°düTÔ≈£î nsTT<äT e+<ä\ dü+e‘·‡sê\≈£î |üPs¡«+ eTq #·s¡ø£ eTVü‰X¯j·TT&çø£Hêï ¬s+&ÉT e+<ä\ dü+e‘ê‡sê\ eTT+<äT Væ≤b˛Áπø{Ÿ‡ eTq+<ä]øÏ Ç∫Ãq dü+<˚X¯+ Ç<˚! Ä<ÛäTìø£ Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\ìï+{Ïø° |ü]cÕÿsê\T eTq+ Çø£ÿ&É <ä]Ù+#·˝Ò+ ø£qTø£ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T $wüj·Ty˚T rdüT≈£î+<ë+. <äeTqT\˝À ø=e⁄« ù|s¡Tø=ì yê{Ïì |üP&ÉÃ≥+e\¢, Ä ø=e⁄«˝À n~Ûø£ kÕ+Á<Ûä‘· ˝ÀVü‰\T ñ+&É≥+ e\¢, <äeTqT\T kÕ>∑T<ä\ X¯øÏÔì dæú‹ |ü⁄q:kÕú|üø£ X¯øÏÔì ø√˝ÀŒe≥+ e\¢ e÷qdæø£ e‹Ôfi¯fle\¢ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·T+. n‹>± X¯ó~Δ #˚j·Tã&çq |ü+#·<ës¡, n~Ûø£+>± ñ|ü⁄, bı{≤wæj·T+, ø±*¸j·T+, ‘·≈£îÿyÓ’q+<äTe\¢, e÷+kÕVü‰s¡eTT ø=e⁄« m≈£îÿyÓ’q+<äTe\¢, dü÷ú\ø±j·T+ e\¢ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T dü+uÛÑ$düTÔ+<äì |ü]o\Hê n<Ûä´j·THê\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT. n˝À¢|ü‹ yÓ’<ä´+ á n+XÊ\qìï+{Ï˙ ìs¡¢ø£å´+ #˚dæ <äeTqT\T yê´ø√∫+#·{≤ìøÏ, s¡ø£Ô+ |ü\T#·>± ñ+&É{≤ìøÏ, eT÷Á‘·+ <Ûësêfi¯+>± sêe{≤ìøÏ J$‘·+ bı&Ée⁄Hê, Á|ü‹ ~q+ ø£èÁ‹eT s¡kÕj·THê\T yê&ÉT‘·T+~. n+‘˚ <˚Vü≤|ü⁄ düVü≤» Á|üÁøÏj·T\˝À Á|ü‹ s√p CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥T+~. eT] eT÷\ ø±s¡D≤\qT n˝≤π> ñ+∫ ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTHêìøÏ Wwü<Ûë\T yê&ç‘˚ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T XÊX¯«‘·+>± m˝≤ qj·T+ ne⁄‘·T+~? ø±<äqï~ n+<ä]ø° ‘˚*ø£>± ns¡ú+ ø±>∑\ $wüj·T+.

Ç

+{ÏøÏ B|ü+ Ç˝≤¢\T nHêïs¡T ô|<ä›\T. n˝≤+{Ï B|ü+ ‘·eT Ç+{Ïì #·ø£ÿ>± n\+ø£]+∫ n+<ä+>± eTTkÕÔãT #˚düTÿ+≥T+~. Á|ü‹ eTVæ≤fi¯≈£L&Ü ‘·eT Ç+{Ïì düsê«+>∑düT+<äs¡+>± r]“~<ä›&É+˝À n+<Óy˚dæq #ÓsTT´. ˇø£ >∑èVü≤ìøÏ ˝Ò<ë yêDÏ»´ düeTT<ëj·÷ìøÏ yê&˚ s¡+>∑T\qT ãfÒº eTq˝À ñ‘ê‡Vü≤+, X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì, n+<äTe\¢ >∑èVü≤ìøÏ nqT≈£L\yÓTÆq s¡+>∑T\T yê&É&É+ ≈£L&Ü #ê˝≤ nedüs¡eTì ô|ò+>¥|òüTjYT ù|s=ÿ+{À+~. >∑èeTy˚T ø±≈£î+&Ü |ü&Éø£>∑~. u≤‘Ys¡÷+, e+≥>∑~, |üP»>∑~ Ç˝≤ @<Ó’Hê ø±e#·Tà yê{ÏøÏ ñ|üjÓ÷–+#˚ s¡+>∑T\T, nø£ÿ&É ñ+&˚ e´≈£îÔ\ n_Ûs¡T∫øÏ ‘·–q≥Tº>± e⁄+&Ü*. Ç+{À¢ì Vü≤˝Ÿ n+<ä+ ô|s¡>±&ÜìøÏ ~yêHé ôd≥Tºì n+<ä+>± r]à ~<äT›‘·T+{≤s¡T H˚{Ï y˚T{Ï eTVæ≤fi≤eTDT\T. Ç+{ÏøÏ e∫Ãq n‹<∏äT\T ≈£Ls√Ãe&Üì¬ø’Hê, ø±düÔ q&ÉT+ yê\Ã&Üì¬ø’Hê Ç$ kÂø£s¡´+>± ñ+{≤sTT. ô|¢sTTHé, esYÿ &çC…’Hé‡, Á|æ+{Ï+>¥ ø£*– ñqï u…&éw”{Ÿ‡ M{ÏMT<äøÏ u≤>±H˚ ñHêï Ç|ü⁄Œ&É$ ne⁄{Ÿ &˚f…&é bòÕ´wüHé‡ nsTTb˛j·÷sTT. MT Ç+{ÏøÏ e∫Ãq yê]øÏ MT Ç\T¢ eT]+‘· n+<ä+>± ø£q|ü&Ü\+fÒ MTs¡T yê&˚ u…&é ôd{Ÿ ôd’º˝Ÿ ì ø±düÔ e÷]à #·÷&É+&ç. eT] Äôd{Ÿ MT<äøÏ m˝≤+{Ï s¡+>∑T\T bòÕ´wüqãT˝Ÿ >± ø£ì|ækÕÔjÓ÷ #·÷<ë›+. |üs¡Œ˝Ÿ: Á|üdüTÔ‘·+ á ø£\sYøÏ ñqï ÁπøCŸ n+‘ê Ç+‘· ø±<äT. á s¡+>∑T˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T $Tø˘‡ nsTT u…&é w”≥T¢ edüTÔHêïsTT. |üs¡TŒ˝Ÿ ˝À ˝≤yÓ+&ÉsY, |üs¡TŒ˝Ÿ ˝…’Hé‡ ]+>¥‡ Ç$T&ç ñqï u…&é w”≥T¢ ~yêHé ≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT m+‘√ n+<ëìïdüTÔHêïsTT. Ç$ Ç|ü⁄Œ&ÉT Áπ>, u≤¢ø˘, yÓ’{Ÿ sö+&é‡ ˝À e÷¬sÿ{À¢ \_ÛdüTÔHêïsTT. Á^Hé: Á^Hé ø£\sY #ê˝≤eT+~øÏ q#·TÑ·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ Á^Hé ø£\sY {≤|t ˝À #˚]+~. Ç~ mø√ Áô|+&ç¢ ø£\sY ø±ã{Ϻ @ø±\+˝ÀHÓ’Hê ÇfÒº ôd{Ÿ ne⁄‘·T+~. Ç+{ÏøÏ Ç~ z VüQ+<ë‘·Hêìï rdüTø=düTÔ+~. Ç˝≤+{Ï u…&éw”≥¢ì |ü]ùdÔ MT Ç+{ÏøÏ n‹<∏äT\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT yê{Ïì #·÷dæ MT n\+ø£s¡D≈£î eTT>∑T›˝Ö‘ês¡q&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. nø£ÿ&É yês¡T ñqï+‘·ùd|ü⁄ Á|üø£è‹‘√ >∑&ç|æq Äq+<ëìøÏ ˝Àqe⁄‘ês¡T. á s¡+>∑T˝À¢ uÀ˝Ÿ¶ bò˛¢s¡˝Ÿ, ©|òt &çC…’Hé‡, Áu…’{Ÿ ø£\sY‡ u≤>∑T+{≤sTT. M{ÏMT<ä düHé f…Æ{Ÿ, Á^Hé |ò”˝Ÿ¶, düeTTÁ<ä+, ;#·T˝≤¢+{Ï ÄsYº ñ+fÒ Ç+ø± n+<ä+>± ñ+≥T+<ä+≥THêïs¡T Ç+{°]j·TsY &Óø±sY‡ yês¡T.

{°M Mø£å≈£î\T eTVæ≤fi¯˝Ò n~Ûø£+.. |ü⁄s¡Twüß\ø£Hêï eTVæ≤fi¯\T {°M\T #·÷&É≥+˝À Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*#ês¡ì ùdº{Ÿ Ä|òt ~ MT&çj·÷ &ÓyÓ÷Áø£d” dü+düú q÷´&Ûç©¢˝À yÓ\¢&ç+∫+~. ‘êeTT »]|æq düπs«˝À 92 XÊ‘·+ eTVæ≤fi¯\T {°M\T #·÷ùd+<äT≈£î m≈£îÿe düeTj·T+ >∑&ÉT|ü⁄‘·T+{≤s¡ì ‘˚*q≥T¢ Ä dü+düú ‘Ó*|æ+~. m≈£îÿe düeTj·÷ìï m˝≤ >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡ì ‘êeTT <˚X¯yê´|üÔ+>± ¬s+&ÉT y˚\eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T, eTVæ≤fi¯\ô|’ düπs« »]bÕeTì dü+düú ‘Ó*|æ+~. Ç+<äT˝À bÕ˝§Zqï 93 XÊ‘·+ eT+~ eTVæ≤fi≤eTDT\T {°$\‘√ ø±\πøå|ü+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, n<˚ |ü⁄s¡Twüß˝À¢ 90 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T {°M\qT #·÷ùd+<äT≈£î Çwüº|ü&É‘êeTì ‘Ó*|æq≥T¢ Ä dü+düú ù|s=ÿ+~. {°M˝À¢ |ü\T <ÛësêyêVæ≤ø£ ø±s¡´Áø£e÷\‘√bÕ≥T eTVæ≤fi¯\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü\T Áb˛>±+\T edüTÔ+{≤j·Tì, B+‘√ ‘·eT≈£î {°Mj˚T eTH√s¡+»ø£yÓTÆq kÕ<ÛäqeTì eTVæ≤fi¯\T ù|s=ÿqï≥T¢ düπs« ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘êeTT u…+>∑Tfi¯Ss¡T, \ø√ï, \T~Ûj·÷Hê, dü÷s¡‘Y, Ç+&√sY˝≤+{Ï q>∑sê˝À¢ düπs« »]|æq≥T¢ dü+düú j·÷»e÷q´+ ‘Ó*|æ+~. Ç‘·s¡ Á|ükÕs¡kÕ<ÛäHê\ø£Hêï {°MH˚ m≈£îÿe>± Äø£]¸düTÔ+≥T+<äì ‘·eT düπs«˝À yÓ\¢&Ó’+<äì, {°M <ë«sê nìï s¡ø±\ $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√>∑\T>∑T‘êeTì düπs«˝À bÕ˝§Zqï eTVæ≤fi¯\T ‘Ó*|æq≥T¢ dü+düú ‘Ó*|æ+~. {°M\ <ë«sê <äèX¯´, ÁX¯eD≤\qT ˇπø kÕ] MøÏå+∫ $H˚ neø±X¯+ ø£\T>∑T‘·T+~. Ç{°e* ø±\+˝À <˚oj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À &Ó’¬sø˘º`≥÷`¨yéT (&û{°ôV≤#Y) $]$>± sêe&É+‘√ e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷˝À¢qT M{Ï <ë«sê yês¡Ô\T, Ä≥\T, $$<Ûä <ÛësêyêVæ≤ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT Ç+{Ï*¢bÕ~ MøÏå+#˚ neø±X¯+ ø£\T>∑T‘√+~. B+‘√ bÕ≥T eTqdüT≈£î ñ˝≤¢dü+, ñ‘ê‡Vü‰ìï ì+ù| |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ükÕs¡eTe⁄‘·T+&É≥+‘√ ‘êeTT {°M\qT m≈£îÿe>± #·÷düTÔ+{≤eTì eTVæ≤fi¯\T ‘Ó*|æq≥T¢ Ä dü+düú $e]+∫+~. eTqdüTqT s¡+õ+|üCÒùd+<äT≈£î yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À {°M ì\e>± ¬s+&Ée kÕúq+˝À yêsêÔ|üÁ‹ø£\qT ì*#êj·Tì Ä dü+düú ‘Ó*|æ+~. |ü•ÃeT <˚XÊ˝À¢ H˚{ÏøÏ ñ<äj·T+ ìÁ<ä ˝Òe>±H˚ {°M‘√bÕ≥T yêsêÔ|üÁ‹ø£\qT #·~y˚+<äT≈£î ñ‘·T‡ø£‘· #·÷|ædüTÔqï≥T¢ ‘·eT düπs«˝À ‘˚*+<äì Ädü+düú ‘Ó*|æ+~.


ªeè<äTΔ\≈£î düVü≤ø£]kÕÔ+μ ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): \j·THé‡ø£¢uŸ Ä|òt ø£s¡÷ï\T bò˛sYº Ä<Ûä«s¡´+˝À eè<äTΔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ ˇø£ ùdyêø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ _.mHé.XË{Ϻ, Áô|dæ&Ó+{Ÿ, d”ìj·TsY dæ{Ï»Hé‡ eTTK´n‹<∏äT\T>± $#˚ÃXÊs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢ z˝Ò¶CŸ nk˛dæj˚TwüHé, yÓ’dtÁô|dæ&Ó+{Ÿ |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, X‚wüj·T´, Çdæ\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ &܈ˆj·T+.Hê>∑sêE n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $#˚Ãdæq eè<äTΔ\qT ñ<˚Δ•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _.mHé.XË{Ϻ, ejÓ÷eè<äTΔ\≈£î nìï $wüj·÷˝À¢ ‘·eT düVü≤ø±s¡+ e⁄+≥T+<äì $e]+#ês¡T. ‘·<äT|ü] eè<äT›\≈£î |ü+&ÉT¢ n+<äCÒj·T &É+ »]–+~. \j·THé‡ø£¢uŸ s¡‘·ïeTj·T´ eè<äTΔ\≈£î yÓ’.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘·eT neT÷\´yÓTÆq dü+<˚XÊìï egeTT\T, <äT|üŒ≥¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á n+<äCÒXÊs¡T. \j·THé‡ $TÁ‘·T\T bÕ˝§Zì ø±s¡´Áø£e÷ìï ø±s¡´Áø£eT+‘√ bò˛sYºø£¢uŸ ôdÁø£≥Ø bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T.

14 @fi¯¢˝À|ü⁄ yê]ì |üì˝ÀøÏ rdüTø=+fÒ #·s¡´\T

ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 23(düTes¡íyês¡Ô): u≤\ø±]àø£ ìs¡÷à\q ‘·ìF˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ @&Ées√E ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ n<Ûä´≈£åî\T u≤\\ dü+πøåeT ø£$T{° #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé, |”&ûmdtd”m˝Ÿ|” ÇkÕø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+∫ 11 >∑+≥\ es¡≈£î ãè+<ä+‘√ ø£*dæ ‘·ìF\T #˚|ü{≤ºs¡T. á ‘·ìF˝À

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY 2011

u≤\\ dü+πøåeT ø£$T{° düuÛÑT´\T {Ï.eT~›˝Ò{Ï, õ˝≤¢ #Ó’˝Ÿ¶Ábıf…ø£åHé n~Ûø±] ôdu≤dæºj·THé, #Ó’˝Ÿ¶ Ábıf…ø£åHé n~Ûø±] (HêHé ÇHédü÷º´wüq˝Ÿ) ]j·÷E˝≤¢, k˛wü˝Ÿ es¡ÿsY qs¡dæ+VüQ\T, øöì‡\sY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, #Ó’˝Ÿ¶ Ábıf…ø£åHé n~Ûø±] (ÇHédü÷ºwüq˝Ÿ) |ü<äà, ne⁄{ŸØ#Y es¡ÿsY MTHê≈£îe÷] yÓTT<ä˝…’qyês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT, j·T»e÷qT\‘√ e÷{≤¢&ç |æ\¢\‘√ |üqT\qT #˚sTT+#·Tø√e&É+ H˚s¡+ øÏ+<ä |ü]>∑DÏkÕÔeTHêïs¡T. m.sêDÏ nH˚ ne÷àsTTì ‘·eT ô|<ä›eTà nsTTq mHé.yÓ+ø£fÒX¯«s¡eTà‘√ e÷{≤¢&ç 14 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ |æ\¢\qT |üì˝À ô|≥Tºø√e&É+>±ì, |üì#˚sTT+#·Tø√e&É+>±ì #·≥º]‘ê´ H˚s¡+ ø±e⁄Hê |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À #·~$+#·e\dæq u≤<Ûä´‘· ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ñ+<äì u≤\\ dü+πøåeT ø£$T{° düuÛÑT´\T {Ï.eT~›˝Ò{Ï e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ ne÷àsTTì ô|<ä›eTà mHé.yÓ+ø£fÒX¯«s¡eTàqT Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\, _ø±´+|t bÕsƒ¡XÊ\≈£î rdüTø=ìyÓ[fl bÕsƒ¡XÊ\ ôV≤&ée÷düºsY(nãT›˝Ÿ dü‘êÔsY) düeTø£å+˝À ne÷àsTTì 8e ‘·s¡>∑‹˝À #˚]Œ+#·&ÉyÓTÆq~.

H˚&ÉT 424e

ñs¡TdüT eT¨‘·‡e+ >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, &çôd+ãsY 23, (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºDeTT˝À lll Vü≤»s¡‘Y düj·T´<é yÓTTVü≤eTà<é XÊ´ eTcÕ e* n˝Ÿ U≤Á~j·÷ kÕ«eTT \ yê] 424e ñs¡TdüT eTôVA‘·‡ eeTT ‘˚~:24`12`2011q •e yês¡eTT >∑+<ÛäeTT,25q ñs¡TdüT, 26q õj·÷s¡‘Y(øÏd”Ô\T) á $<Ûä eTT>± ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T˝≤ >∑Tq eTTdæ¢+ Á>±eT ô|<ä› ìX¯ÃsTT+ ∫Hês¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À kÕ« $Tyê] uÛÑø£Ôãè+<äeTT ‘Ó*bÕs¡T.

Ä‘·à≈£Ls¡T,(s¡÷s¡˝Ÿ) &çôd+ãsY23 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+∫q |üŒ{ÏøÏ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T –]»q uÛÑ÷eTT\≈£î qwüº| ü]Vü‰s¡+ C≤_Û‘ê˝À #˚s¡Ã≈£î+&Ü $eø£å#·÷|ü⁄‘·÷ #Ó+#·T –]»qT\≈£î nHê´j·T+ #˚düTÔHêï]ì m|æe´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù mHé kÕ«eTT\T, &ç$ »Hé Hêj·T≈£î\T qs¡dæ+Vü≤Hêj·Tø˘ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ ˝Àì Ç+~πsX¯«s¡+, ø={≤º\#Ós¡Te⁄, u…’s¡÷¢{Ï, Hê>∑\÷{Ï, #Ó+#·T >∑÷&˚\≈£î #Ó+~q #Ó+#·T\T kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï |ü+≥uÛÑ÷eTT\ìï esê¸uÛ≤e |ü]dæú‹‘·T\ e\¢ <Óã“‹Hêïj·Tì, Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝À qwüº|ü]Vü‰s¡+

Äغd” ãkÕº+&é≈£î düú\+ |ü]o\q Äe⁄≈£î, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À Äغd” ãkÕº+&é düú\+˝À &ûmyéT Á|ükÕ<é |ü]o*+ #ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ |ü≥ºD+ ˝À ãq>±q|ü˝…¢ Äغd” &çb˛ y˚TH˚»sY Ä<Ûä«s¡´+˝À ne⁄≈£î˝À Äغ d” ãkÕº+&é ˝Òø£b˛e&É+ e\q Á|üj·÷DÏ≈£î\T |ü\T s¡ø±\ Çã“+ <äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì nHêïs¡T.

Ä\÷s¡T˝À »]π> 5e eTVü‰düuÛÑ\qT

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, &çôd+ãsY 23 e÷J »&ûŒ{°d” (düTyês¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ m+.|æ.{Ï.dæ.\øÏåà<˚$ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ø√&ÉTeT÷s¡T myÓTà˝Ò´ eTTs¡∞ø£èwüí≈£î ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD˝À dü+ã+<Ûä+ ñ+<äq&Üìï rÁe+>± K+&çdüTÔHêïeTì >∑÷&É÷s¡T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, e÷J »&ûŒ{°d” j·T+.|æ.{Ï.dæ.\øÏåà<˚$,e÷J yês¡T¶ yÓT+ãsY õ.sêe÷+»H˚j·TT\T, ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô j·T+.q&ç|æ –&ɶj·T´ nHêïs¡T. Ä<Ûësê\T ˝Òì Äs√|üD\T #˚j·T&É+ eT+∫~ ø±<äì nHêïs¡T. #˚‘·HÓ’‘˚ ìs¡÷|æ+#ê\ì, n+‘˚ø±ì $<ä´e+‘·T&Ó’q ˇø£ <ä[‘· myÓTà˝Ò´qT $eT]ÙùdÔ ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√yê*‡ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

»j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç Ä\÷s¡T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì lyêdüM ø£˝≤´D eT+&É|ü+ q+<äT áHÓ\ 28q|ü ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ ≈£î ¬ø.uÛÑ÷ù|wt d”|”◊ Ä\÷s¡T eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù n<Ûä´ø£å‘·q »s¡T>∑T eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T –&ɶj·T´ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\ düeTdü´\ô|’ düeTÁ>∑+>± #·]Ã+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ e‹Ô&ç rdüTe#˚Ã+<äT≈£î nqTe⁄>± eTVü‰düuÛÑ\qT »s¡T>∑T‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ◊.{Ï.j·TT.dæ ø±s¡´<ä]Ù s¡+>∑qï, Hê>∑sêE, uÛ≤cÕ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø=~› s√E\T>± düyÓTà #˚düTÔHêï... Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ä+≥÷ 104, 108 ñ<√´>∑T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. qe+ãs¡T 9 qT+∫ 104 ñ<√´>∑T\T ‘·eT &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq ø√dü+ ìs¡e~Ûø£ düyÓTà #˚|ü{Ϻq $wüj·T+ $~‘·y˚T. 27q ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ Bø£å\T ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. 28 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› <Ûäsêï\T #˚XÊs¡T. Ç+‘· #˚dæHê Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düŒ+<äq ˝Ò<äT. |ü•ÃeT sêj·T\d”eT myÓTੇ &Ü.π>j·÷q+<é Bø£å\≈£î eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ Á|üuÛÑT‘·«+ ~wæºu§eTà <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T. uÛ≤>∑+>± ◊<ë« ìs¡à\, ¬ø.Hêsêj·TD, dæ.\ø£åàqï, ‘·eT≈£î uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À nìï Á|üC≤ dü+|òü÷\T ø£*dæ düyÓTàqT eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡ì 104 ñ<√´>∑T\ n<Ûä´≈£åî&ÉT rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À myéT.q÷sYu≤wü ‘Ó*bÕs¡T.

&√Hé, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ kÕúsTT $<ë´ yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡Ùq˝À &√Hé |ü≥ºD+˝Àì ldüT<Ûä ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑqT ø£qã]#ês¡T. Ä<√ì˝À »]–q ôd’Hé‡ù|òsY˝À e´ekÕj·T+ ÄVü‰s¡ Á|ü<äs¡Ùq, X¯øÏÔ eqs¡T\T yê{Ï $ìjÓ÷>∑+ bÕsƒ¡XÊ\˝À bÕ˝§Zì ~«rj·T, ‘·èrj·T kÕúHê\T kÕ~Û+∫q |üèB∏«, sê>∑B|æÔ, ns¡TD yÓHÓï\, edü+‘Y\qT ldüT<Ûä bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´+ n_Ûq+~+∫+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ sê»düT<Ûëø£sY >∑T|üÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥Tº<ä\, ø£èwæ ñ+fÒ @<Ó’Hê kÕ~Û+#·e#·Ãì nHêïs¡T. ôV≤&ÜàdüºsY y˚DT>√bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· •Ksê\T n~Ûs√Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T #·+Á<äX‚KsY, eTVü≤ã÷uŸuÛ≤wü, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª#Ó+#·T–]»qT\≈£î |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«*μ

k˛$TXË{Ϻ Äs√|üD\T nyêdüÔe+

Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà <ä>∑Δ+

õ˝≤¢ kÕúsTT $<ë´ yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡Ùq˝À ldüT<Ûä bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T

|ü+≥qwüº+ô|’ düπs« ne⁄≈£î, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyê s¡Ô) : eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q |ü\T Á>±e÷˝À¢ kÕúìø£ eT+&É\ n~Ûø± s¡T\T |ü+≥ bı˝≤\qT |ü]o*+ #ês¡T.X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT eT+&É\+ ˝Àì Á>±eT+˝À yÓT≥Tº|ü˝…¢, sêeTe s¡+, nqïes¡+, y˚eTT\bÕ&ÉT, yÓ+>∑|ü≥ï+, sêeT|ü⁄ s¡+ Á>±e÷˝À¢ MÄsYz, |ü+#êsTTr ôdÁø£≥Ø ‘·j·÷s¡T #˚dæq |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰ s¡+ qyÓ÷<äTqT me÷às√« Ä<Ûä«s¡´+˝À nÁ–ø£\ÃsY Ä|ò”düsY, m+|”&çy√ Hê>∑Á|ükÕ<é, ÄsY◊ e÷s ¡qï, MÄsYy√\T Hê>∑sêE, u≤*¬s&ç¶\T ‘·ìF\T #˚XÊs¡T. düπs« »_‘êqT |üPs¡ÔsTTq yÓ+≥H˚ ÄHé˝…’Hé <ë«sê n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äì kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

C≤_‘êqT ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+˝À sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T ô|<ä›|”sƒ¡y˚düTÔHêïπs ‘·|üŒ yêdüÔe+>± |ü+≥\T y˚dæqwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\ ù|s¡¢qT C≤_‘ê˝À #˚s¡Ã ≈£î+&Ü nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ä‘·à≈£L s¡T eT+&É\+˝Àì #Ó+#·TdüyÓTÆø£´˝À –]»qT\T n|ü⁄Œr düTø=ì |ü+≥\T kÕ>∑T#˚ùdÔ, n&ÉM Vü≤≈£îÿ\ÁøÏ+<ä Ç∫Ãq uÛÑ÷eTT\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ sê<äì $ÄsYz\T #Ó+#·T\ C≤_‘ê\qT ‘·j·÷s¡T#˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ñqï ‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~Û+∫ –]»qT\T kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï |ü+≥bı˝≤\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì #Ó+#·T eTVæ≤fi≤ düyÓTÆø£´˝À rdüT≈£îqï |ü+≥s¡TD≤\≈£î e&ç¶e÷|ò” #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´+ |üqT\ ù|s¡T‘√ \ø£å\ Ks¡Tà |üqT\T e÷Á‘·+ X¯Sq´+ eT+Á‘ê\j·T+, &çôd+ ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq eT+Á‘ê\j·÷ìøÏ bÕ] X¯ó<äΔ´ |üqT\T ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ \ø£å\ s¡÷bÕ j·T\˝À Ks¡Tà ô|&ÉT ‘√+~. Á|üuÛÑT‘·« n~ Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ‘·÷ ‘·÷ eT+Á‘·+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. sê|òüTy˚+Á<ä dü]ÿ˝Ÿ <ä>∑Zs¡˝À ñqï ÄsYn+&é; edü‹ >∑èVü≤+ eTT+<äT uÛ≤>±q #Ó‘·Ô #Ó<ës¡+‘√ |ü+<äT\eTj·T+ nsTT <äTsê«düq‘√ yÓ<ä»\T¢‘√+~. |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì bÕbÕqb˛˝Ò<äT. mø£ÿ&√ ñqï #Ó‘·ÔqT ‘Ó∫à ÄsYn+&é; edü‹ >∑èVü≤+ eTT+<äT y˚j·T&É+‘√ |ü+<äT\≈£î ìyêdü düú\+>± e÷]+~. Á|üø£ÿq ñqï |ü_¢ø˘ ≈£îfi≤sTT BìøÏ Á|üø£ÿH˚ eTT]øÏ ø±\Te ≈£îfi≤sTT |üì #˚j·Tø£ HÓ\\T >∑&ç∫q |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT m+‘·eT+~ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+∫q Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£b˛sTT+~. yêsêìøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ nsTTq Á&Ó’H˚õ ø±\Te\T #Ó‘·Ô, #Ó<ës¡+ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïs√ <ëì qT+&ç Çø£ÿ&çøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î Á|ü»\≈£î Vü‰˙ø£s¡+>± e÷]+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eTT]øÏ ø±\Te\qT #Ó‘·ÔqT X¯óÁuÛÑ|ü]∫ Á|ü»\T s√>±\ uÛ≤Øq |ü&É≈£î+&Ü ø±bÕ&˚ u≤<Ûä´‘· m+‘·>±H˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñ+~.

u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ b˛{° $CÒ‘·\T>± C…&é|”ôV≤#Y dü÷ÿ\T $<ë´s¡Tú\T q+<ë´\, &çôd+ãsY 23, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ô|<ä› ø£&Éã÷ s¡T˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡ XÊ\ $<ë´ s¡Tú\T áHÓ\ 18, 19, 20, 21 ‘˚B˝À¢ mdt|”J ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q+<ë´\˝À »]–q ôd+Á≥˝Ÿ CÀHé‡ u≤jYT‡ 17dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ 10 eT+~ ô|<ä›ø£&Éã÷s¡T u≤jYT‡, 18.2k˛ÿs¡T‘√ ¬>\Tbı+<ës¡ì á $wüj·T+ô|’ ôV≤#Ym+ •esêeT|üŒ, |”&û lìyêdüT\T, ñbÕ<Ûë´j·T dæã“+~, Á>±eT ô|<ä›\T m+‘√ Äq+<ä+>± ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.


7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 24 &çôd+ãsY 2011

Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ eTTdæ¢+\T b˛sê&Ü*: ÄyêCŸ |æ\T|ü⁄ ¬s’‘·T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+

q+<ë´\ {ÖHé, &çôd+ãs¡T 23, (düTes¡íyês¡Ô): eTTd”¢+ yÓTÆHêغ\ ñìøÏì $düà]düTÔqï Á|üuÛÑT‘ê«\ qT+∫ ‘·eTVü≤ ≈£îÿ\ kÕ<Ûäq¬ø’ eTTdæ¢+\T b˛s¡Tu≤≥T |ü{≤º\ì ÄyêCŸø £$T{° |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. eTTd”¢+\T Á|ü‹ |ü<∏äø£+˝À $eø£å ≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì mìïø£\ düeTj·T+˝À #˚ùdyê>±Z Hê\T @$T ÄeT\T ø±e&É+˝Ò<äì ÄyêCŸ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~.X¯óÁø£yês¡+ &ç$»HékÕúsTT ìs¡«Vü≤D

ø£$T{Ï düe÷y˚X¯+ kÕúìø£ qeuÛ≤s¡‘Ydü÷ÿ˝Ÿ q+<äT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T j·T+.&ç.eTTs¡÷ÔC≤,&ç$»Hé Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù nãT›˝ŸdüeT <é |ü≥ºDn<Ûä´≈£åî\T nãT›˝ŸU≤*UŸ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T j·T+.&ç.VüQùdHé ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á düe÷y ˚X¯+˝À ø£$T{ÏdüuÛÑT´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚dæq dü#êsY,$TÁXÊ ìy˚~ø£\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ >∑+‘·\Tø£{Ϻ n≥¬øøÏÿ+#ês¡ì nHêïs¡T.14XÊ‘·+ eTTd”¢+\Te⁄qï eTq sêh+˝À eTTd”¢+\ dü+πøåe÷ìøÏ yÓTT‘·Ô+ ã&Ó®˝Ÿ˝À yÓTÆHê ]º\≈£î rÁenHê´j·T+ »]–+<äHêïs¡T.sêh+˝À eTTd”¢+ yÓTÆHê]º\ø√dü+ e⁄qï 66 dü+πøåeT|ü<∏äø±\T ì<ÛäT\ ˝Ò$T‘√ eTT\q|ü&ç ñHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T.|òæÁãe] HÓ\ qT+&ç ÄyêCŸÄ<Ûä´s¡´+˝À eTTd”¢+ b˛s¡Tu≤≥ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫ Á|üuÛÑT‘·«yÓ’|òü˝≤´ìï m+&Éø£&ÉTÔqï ≥T¢ ÄyêCŸ Á|üø£{Ï+∫+~.

ªe&Ó¶s¡ kıôd’{°\≈£î s¡TD≤\qT eT+ps¡T #˚j·÷*μ q+<ë´\ {ÖHé &çôd+ãs¡T 23, (düTes¡íyês¡Ô): e&Ó¶s¡ kıôd’{Ï\≈£î >∑‘· yÓ’.mdt.Á|üuÛÑT‘·«+ e÷~]>±H˚ s¡TD≤\ qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì nœ\uÛ≤s¡‘· e&Ó¶s¡ düe÷»dü+ |òüT+ Äs¡ZHÓ’ CÒwüHé ø±s¡´<ä]Ù •*ŒdüTu≤“sêj·TT &ÉT ø√sês¡T.e&Ó¶s¡ ô|ò&ÉπswüHé @sêŒ≥T#˚dæ Ç|üŒ{Ï 4dü+e ‘ê‡sê\T nsTTq~.nø£åsê˝≤ 7 ø√≥¢j·÷uÛ…’\ø£å\T Ç|üŒ{ Ïes¡≈£î e&Ó¶s¡ ô|ò&ÉπswüHé≈£î πø{≤sTT+#·&É+ »]–+~. eTqsêh+˝À 500 qT+&ç 1000 es¡≈£î kıôd’{Ï\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø£s¡÷ï\Tõ˝≤¢˝À 500 kıôd’{Ï\≈£î >±qT _.dæ.yÓ˝ÒŒ¤sY Ä|ò”düT˝À ]õdüºsY nsTTqyê{Ï˝À 287 e&Ó¶s¡kıôd’{Ï˝Ò. õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ ˝À kıôd’{Ï\T ]õdüºsY nsTTq|üŒ{ÏøÏ Ç+‘·es¡≈£î sêh ô|ò&ÉπswüHé qT+&ç m≥Te+{Ï s¡TD≤\T eT+ps¡T ø±˝Ò< ì •*ŒdüTu≤“sêj·TT&ÉT Äy˚<Ûäq

eT+Á‘ê\j·T+, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq eT+Á‘ê\j·T+˝À kÕúìø£ |ü⁄qï$T n‹~∏ >∑èVü≤+ qT+&ç sê|òüTy˚+Á<ä dü]ÿ˝Ÿ es¡≈£î yÓ’mkÕ‡sY Hêj·T≈£î\T uÛ≤Ø>± sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓ’mkÕ‡sY Hêj·T≈£î&ÉT e÷J m+|”|” yÓ’.d”‘êsêeT ¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. eTT+<äT>± sê|òüTy˚+Á<ä dü]ÿ˝Ÿ q+<äT ñqï lsê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdt.sê»X‚KsY¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ, nø£ÿ&ç qT+∫ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ es¡≈£î <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À yÓ’.d”‘êsêeT ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T\T –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡, dü;‡&û $‘·ÔHê\T nedüs¡yÓTÆq+‘· y˚Ts¡≈£î n+~+#ê\Hêïs¡T. HêD´yÓTÆq ø£¬s+{Ÿ, nHêeèwæº |”&ç‘· ¬s’‘·T uÛ≤<ä\T ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ô|’ sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ |ü]cÕÿs¡+ ~X¯>± m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì n+<äTe\¢ Ç{°e˝Ò »]–q d”‘êø±\|ü⁄ nôd+;¢ düe÷y˚X¯+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düsêÿsYô|’ {°&û|” Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$XÊ«dü rsêàD≤ìøÏ eT<䛑·T ‘Ó*|æ ¬s’‘·T\ |ü≥¢ ‘·q≈£î ñqï nqTsê>±ìï eTs√kÕ] s¡TEe⁄ #˚düT≈£î+<äì á dü+<äs¡“¤+>± n$XÊ«dü rsêàD≤ìøÏ eT<䛑·T ‘Ó*|æq myÓTà˝Ò´\T ¬s’‘·T\ düeTdü´\

yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· d”‘êsêeT¬s&ç¶ |ü]cÕÿs¡+˝À øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ yÓ’|òü˝≤´ìï m+‘· m+&É>∑{Ϻq|üŒ{Ïø° @ e÷Á‘·+ ø£<ä*ø£ ˝Òì Á|üuÛÑT‘ê«ìï düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ~X¯>± q&ç|æ+#·&É+ ø√dü+ ¬s’‘·T\ ‘·s¡|òü⁄q b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ nHêeèwæº e\¢ ¬s’‘·T ≈£L©\T m<äTs=ÿ+≥Tqï nìï s¡ø±\ düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì nHêeèwæº e\¢ ø£s¡Te⁄ |”&ç‘· ÁbÕ+‘ê\T>± Á|üø£{Ï+#·ã &çq≥Te+{Ï ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\≈£î u≤´+≈£î\T Ç∫Ãq n|üŒî\ qT e÷|ò” #˚dæ nedüsêìøÏ ‘·–q Ä]úø£ düVü‰j·T+ u≤´+≈£î\ <ë«sê n+~+#˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–q #·s¡´\T yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\ì, |üX¯óÁ>±dü+ ø=s¡‘· @s¡Œ&çq+<äTq |üX¯óe⁄\T ø£fi‚uÛÑsê\≈£î ‘·s¡\≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î |üX¯ó Á>±kÕìï yÓ+≥H˚ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚yê\ì, e], #Ós¡T≈£î ‘·~‘·s¡ |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ yÓ+≥H˚ Ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ 5\ø£å\T mø˘‡Áπ>wæj·÷ Á|üø£{Ï+#ê\ì ‘·~‘·s¡ &çe÷+&é\qT #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;Ûe÷¬s&ç¶, yê*àøÏ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT \ø£åàqï, nXÀø˘¬s&ç¶, •e≈£îe÷sY, á ùdyê sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

27 qT+∫ #˚|ü\ #Ós¡Te⁄\ y˚\+ e´ø£Ô+#˚kÕs¡T.q+<ë´ \,Ä<√ì,ø£s¡÷ï\T&ç$»Hé n~Ûø± s¡T\T, õ˝≤¢ yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ ø±sê´\j·÷ìøÏ ìy˚ ~ø£\T dü‘·«s¡y˚T |ü+bÕ\ì, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T sêh ô|ò& ÉπswüHé≈£î ‘·eT ìy˚~ø£\T n+<äCÒj·÷\ì C≤rj·T Äs¡ZHÓ’ õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù •*ŒdüTu≤“sêj·TT&ÉT &çe÷+&é #˚kÕs¡T.

ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T eT+ &çôd+ãs¡T 23, (düTes¡íyês¡Ô): ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±eT|ü+#êsTT‹ \˝Àì 7#˚|ü\ #Ó s¡Te⁄\≈£î y˚˝≤\T áHÓ\ 27‘˚~ qT+&ç ìs¡«Væ≤düTÔ qï≥T¢ á.z.ÄsY.&ç.#·+Á<äX‚KsY ‘Ó*bÕs¡T.27‘˚~q *+>±|ü⁄s¡+,b˛‘·T#Ós¡Te⁄, ø=‘·Ô#Ós¡Te⁄,õ.dæ.bÕ˝…+,HÓeTfi¯fl≈£î+≥ #Ós¡Te⁄\≈£î,28e ‘˚~q Hêsêj·TD|ü⁄ s¡+,Áu≤Vü≤àD#Ós¡Te⁄,ø=‘·Ô#Ós¡Te⁄, ∫qï<˚efi≤|ü⁄s¡+ Å>±eT+˝Àì ‘·TeTà\#Ós¡Te⁄,29q •+>∑es¡+ Å>±eT+ ˝Àì ÄeTT<ë\#Ós¡Te⁄\≈£î #˚|ü\

ô|+|üø±ìøÏ y˚˝≤\T. dæ.m˝Ÿ.|æ.z.Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î y˚˝≤\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·TeTà\ #Ós¡Te⁄ #˚|ü\y˚\+˝À bÕ˝§ZH˚ yês¡T 10y˚\s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#ê\ì,$T–‘· # Ós¡Te⁄\ y˚\+˝À bÕ˝§ZH˚yês¡T 5y˚\s¡÷bÕj·T\T Äj·÷ Á>±eT |ü+#êsTTr ø±s¡´\ j·T+˝À #Ó*¢+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á y˚\+bÕ≥\T m+.|æ.&ç.z.,Á>±eT|ü+#êsTTr Á|ü‘˚´ø£n~Ûø±], |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T Á>±eTô|<ä›\ Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡>∑T‘êj·THêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà <ä>∑Δ+ #˚dæq 104 ñ<√´>∑T\T bÕ]X¯ó<Ûä´+ |üqT\qT |ü]o*+∫q m+|”&ûy√ ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø=~› s√E\T>± düyÓTà #˚düTÔHêï... Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ä+≥÷ 104, 108 ñ<√´>∑T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. qe+ãs¡T 9 qT+∫ 104 ñ<√´>∑T\T ‘·eT &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq ø√dü+ ìs¡e~Ûø£ düyÓTà #˚|ü{Ϻq $wüj·T+ $~‘·y˚T. 27q ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ Bø£å\T ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. 28 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› <Ûäsêï\T #˚XÊs¡T. Ç+‘· #˚dæHê Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düŒ+<äq ˝Ò<äT. |ü•ÃeT sêj·T\d”eT myÓTੇ &Ü.π>j·÷q+<é Bø£å\≈£î eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ Á|üuÛÑT‘·«+ ~wæºu§eTà <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T.

uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À nìï Á|üC≤ dü+|òü÷\T ø£*dæ düyÓTàqT rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ◊<ë« ìs¡à\, ¬ø.Hêsêj·TD, dæ.\ø£åàqï, ‘·eT≈£î eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡ì 104 ñ<√´>∑T\ n<Ûä´≈£åî&ÉT myéT.q÷sYu≤wü ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\ô|’

<ë&ç #˚dæq yê]ì n¬sdtº #˚j·÷* q+<ë´\, &çôd+ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : q+<ë´\ |ü≥ºD+˝À e÷~>∑ $<ë´s¡Tú\ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ Hê&ÉT m+mdtm|òt Hêj·T≈£î\ô|’ <ë&ç #˚dæq q\+<ä ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+ô|’ md”‡, md”º nÁ{≤dæ{° πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ, yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì ì+~‘·T\≈£î e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·÷ <ä[‘· $<ë´s¡Tú\≈£î nHê´j·T+ #˚düTÔqï q+<ë´\ &ûmd”Œ s¡$+<äsYô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô e÷~>∑ $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé(myéTmdtm|òt) Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± myéTmdtm|òt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ‹eTà|üŒ e÷~>∑ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä[‘· $<ë´s¡Tú\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ $<ë´s¡+>∑ |ü]s¡ø£åD ø√dü+, ◊ø£´ ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+#˚ myéTmdtm|òt Hêj·T≈£î\ô|’ <ë&ç #˚dæ >∑T+&Ü˝≤¢ Á|üe]Ô+∫ ≈£î\+ ù|s¡T‘√ <ä÷wæ+#·&É+ #ê˝≤ <ës¡TDeTHêïs¡T. <ä[‘· $<ë´s¡Tú\T á düe÷»+˝À Áã‘·≈£Lÿ&É<ë..? nì Á|ü•ï+#ês¡T.

e÷~>∑ $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé q+<ë´\ &ûmd”Œ <ë&ç #˚dæq yê]øÏ e‘êÔdüT |ü*øÏ πødüT ˙s¡T>±s¡TdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.kÕø屑·TÔ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+∫Hê πødüT qyÓ÷<äT #˚j·Tø£b˛e&É+ $#·s¡Dø£s¡eTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢ b˛©dt n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À e÷~>∑ $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé(myéTmdtm|òt) Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√\q #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ãT<äΔ<˚yé Á|üø±wtøÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À myéTmdtm|òt õ˝≤¢ ø£˙«qsY lsêeTT\T e÷~>∑, õ˝≤¢ ø√`ø£˙«qsY |üs¡y˚Twt e÷~>∑, •eHêsêj·TD e÷~>∑, s¡$e÷~>∑, *+>∑qï e÷~>∑ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÒ‘·+#·s¡¢, &çôd+ãs¡T 23, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û ˝Àì ø=‘·Ô|ü˝…¢, ãTø±ÿ|ü⁄s¡+, ‘·$dæø=+&É, >∑÷≥T|ü˝…¢, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\qT eT+&É\ n_Ûeè~Δ› n~Ûø±] ‘·ìF #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´+ $wüj·T+˝À nÁX¯<äΔ eVæ≤ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø=+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n˝≤π> ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü sêqTqï y˚dü$ø±˝≤ìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Á>±MTD ˙{ÏbÕs¡T<ä\ n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{ÏqT+#˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì

yÓTTø£ÿ\T Hê{Ïq $<ë´s¡Tú\T ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 23(düTes ¡íyês¡Ô): |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± ø£s¡÷ï\T \j·THé‡ø£¢uŸ Ä|òt bò˛sYº Ä<Ûä«s¡´+˝À #Ó≥T¢ Hê{Ï ø±s¡´ Áø£eT+ #˚|ü≥ºã&ç+~. kÕúìø£ Ç+~ sê>±+BÛ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, m ø±´+|tq+<äT #Ó≥T¢HêfÒ ø±s¡´Áø£ eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ bò˛sYºø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T, &܈ˆHê>∑sêE Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~. q÷‘·q+>± ì]à+∫q uÛÑeq düeTT<ëj·T+ ÁbÕ+>∑D+˝À #Ó≥¢qT Hê{≤s¡T. ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ôV≤&ée÷düºsY n‘·ePsY s¡V”≤eTHé, dü÷ÿ˝Ÿ {°#·s¡T¢, $<ë´s¡Tú \T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ ≈£î |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD˝À #Ó≥T¢ m˝≤+{Ï bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤düTÔHêïjÓ÷ $<ë´s¡Tú\≈£î uÀ~Û+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À \j·THé‡ bò˛sYºø£¢uŸ düuÛÑT´\T s¡‘·ïeTj·T´, bÕ+&ÉTs¡+ >±¬s&ç¶ bÕ˝§Zì ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T.

Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Á>±e÷\˝Àì n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\ |üìrs¡TqT ≈£L&É |ü]o*+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± ‘·$dæø=+&É, n+uÛ≤|ü⁄s¡+, Á>±e÷\˝À¢ ì]àdüTÔqï |ü+#êsTTr uÛÑeHê\ ìsêàD≤\qT |ü]o*+#ês¡T. HêD´‘· $wüj·T+˝À sêJ |ü&É≈£î+&Ü uÛÑeHê\qT ì]à+#ê\ì ø±+Á{≤ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. m+&çz yÓ+≥ Á>±MTD ˙{ÏbÕs¡T<ä\ Ç+»˙s¡T Á|üuÛÑT<ëdüT, |ü+#êsTTrsêCŸ Ç+»˙s¡T >∑DÒwt, ◊dæ&çmdt n~Ûø±]DÏ Á|üuÛ≤e‹, |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

≈£s¡Te⁄ô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT pbÕ&ÉTã+>±¢, &çôd+ãs¡T 23, (düTes¡íyês¡): eT+&É\ |ü]~Û˝À HÓ\ø=qï ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\ô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+ X¯ìyês¡+ eT<ë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT+&É\ ¬syÓTq÷´ ø±sê´\j·T d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘YÔ n_Ûeè~Δ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á düe÷y˚XÊìøÏ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T n+<äs¡÷ ‘·|üŒ ìdü]>± Vü≤»s¡T ø±e\Hêïs¡T. n˝≤π> Á|ü<Ûëq+>± ¬syÓq÷´ ÇHéôdŒø£ºs¡T¢, Á>±eT |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T, Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\T, Á>±e÷\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T, e´ekÕj·T XÊK ø±sê´\j·T dæã“+~ Vü≤»s¡Tø±yê\ì Ä<˚•+#ês¡T.

md”‡ u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü‰ìï ‘·ìF #˚dæq &û&û uÒ‘·+#·s¡¢, &çôd+ãs¡T 23, (düTes¡íyês¡Ô): md”‡ u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü≤ìï kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY ãT#·Ãj·T´ X¯óÁø£yês¡+ nø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝Àì Á|ü<Ûëq bÕsƒ¡XÊ\˝Àì edü‹>∑èVü≤+˝Àì |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\qT &û&ûç eT<ë´Vü≤ï uÛÀ»q+ n+<äT‘·Tqï rs¡TqT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. k˛ºs¡T‡˝Àì _j·T´+ ì\«\qT |ü]o*+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T |ü]X¯óÁã‘·qT bÕ{Ï+#ê\ì n<˚$<Ûä+ >± $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äCÒùd ø±´dtyÓT{Ÿ u≤´>∑T\T, <äTdüTÔ\ |ü+|æD° >∑T]+∫ ≈£L&É n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï edü‹>∑èVü≤+ $<ë´s¡Tú\≈£î dü]b˛e&É+ ˝Ò<äì >∑‘·+˝À ñqï uÛÑeHêìï <ëì j·T»e÷ì‘√ #·]Ã+∫ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T ‹ïkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À edü‹>∑èVü≤ n~Ûø±] »j·T#·+Á<ä|üŒ, bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~ eT<äq>√bÕ˝Ÿ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Papper | 24-12-11  
ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Papper | 24-12-11  

ePaper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Papper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Online Telugu News Paper