Page 1

ãT<Ûäyês¡+, 24 nø√ºãsY 2012

ù|J\T : 8

b˛©dt Á{≤Hé‡b˛sYº md”Œ düôdŒq¸Hé ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 23, düTes¡íyês¡Ô: b˛©dt Á{≤Hé‡b˛s¡Tº md”Œ \ø°Î Hêsêj·TDqT Á|üuÛÑT‘·«+ düôdŒ+&é #˚dæ+~. ø±ìùdºãT˝Ÿ –]Á|ükÕ<é X¯s¡à‘√ ø£*dæ n|üVü≤s¡D Hê≥ø£+ Ä&çq+<äT≈£î md”Œ \ø°ÎHêsêj·TDô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘·+˝À düôdŒ+&é #˚dæq ø±ìùdºãT˝Ÿ –]Á|ükÕ<é X¯s¡àqT b˛©düT\T ìqï n¬sdüTº #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. |”{°y√ nÁø£e÷\qT ãj·T≥ô|&É‘êq+≥÷ u…’ø˘ sê´© ‘·\ô|{Ϻq+<äT≈£î n‘·&çì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |üs¡#·>± ø√s¡Tº 14s√E\ ]e÷+&é $~Û+∫+~.

$»j·T<äX¯$T X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

ª#Ó&ÉTô|’ eT+∫ kÕ~Û+∫q $»j·÷ìøÏ Á|ürπø <ädüsê |ü+&ÉT>∑μ á |ü+&ÉT>∑ Á|ü‹ ≈£î≥T+ã+˝Àq÷ uÛÑøÏÔuÛ≤yêìï, Äq+<ëìï ì+|ü⁄‘·T+~. <äTsêZe÷‘· Á|ü»\+<ä]ø° ‘·q ÄodüT‡\T n+~+#ê\ì ø√s¡T≈£î+<ë+.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

2

‘Ó\+>±Dô|’ d”æm+ yê´K´\T Vü‰kÕ´düŒ<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À &Ó&é˝…’Hé ˝Ò<äì, #·s¡Ã\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì eTTK´eT+Á‹ ù|s=ÿq&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äì _C…|æ d”ìj·TsY H˚‘·, e÷J πø+Á<äeT+Á‹ ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T ù|s=ÿHêïs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ bÕ\ø£bÕغøÏ #Ó+~q ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T &Ûç©¢ yÓ[¢ n~ÛcÕºq+‘√ #·s¡Ã\T ø=qkÕ–düTÔ+fÒ dæm+ &Ó&é˝…’Hé ˝Ò<äq≥+ ‘Ó\+>±D |ü≥¢ n‘·ì yÓ’K] @$T{À düŒwüºeTe⁄‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·Tø£b˛‘˚ 2014qT ø±+Á¬>dt≈£î Á|ü»\T &Ó&é˝…’Hé $~Û+#·&É+ U≤j·TeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >±´dt <=s¡ø£ø£ eTVæ≤fi¯\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+ ≥THêïs¡ì <ä‘êÔÁ‘˚j·T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü≥ºD≤˝Ò ø±≈£î+&Ü |ü˝…¢˝À¢ düVæ≤‘·+ eTVæ≤fi¯\T >±´dtô|’ e+≥\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. <ädüsê, s¡+C≤Hé |ü+&ÉT>∑\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì k˛ìj·÷>±+BÛ Ä<˚XÊ\≈£î nqT>∑TD+>± n<äq|ü⁄ eT÷&ÉT >±´dt dæ˝…+&És¡¢qT dü_‡&û <Ûäs¡≈£î $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì <ä‘êÔÁ‘˚j·T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ $wüj·T+˝À πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï yÓ’K] eT÷\+>± Á|ü»\Jeq+

n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. uÛÑ$wü´‘Y ø±\+˝À ø=‘·Ô ø£HÓø£åqT¢ ˝Òø£b˛>± ø£˙dü+ u≤¢≈£î˝À ø=+<ëeTHêï \_Û+#·˝Òì |ü]dæú‘·T\T m<äTs¡Tø±>∑\eHêïs¡T. sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q n‘·qT ô|Á{À*j·T+ XÊK eT+Á‹>± ñHêï sêÅcÕºìøÏ e÷Á‘·+ ˇq>∑÷πs ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äHêïs¡T. $<äT´‘Y düsY#êØ®\T ô|+∫

ù|<ä Á|ü»\ q&ç¶$s¡TdüTÔHêïs¡ì <ä‘êÔÁ‘˚j·T <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Äs¡T HÓ\\ ÁøÏ‘·+ düsY#êØ®\T ô|+∫ Á|ü»\ qT+&ç 6300ø√≥T¢ <ä+&ÉT≈£îHêïs¡ì ‘êC≤>± eT©¢ ô|+∫ 1400 ø√≥T¢ n<äq+>± <ä+&ÉT≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Ç<˚ $<Ûëq+ ø=qkÕ–‘˚ Á|ü»\ ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T]ø±ø£ ‘·|üŒ<äì <ä‘êÔÁ‘˚j·T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\T >∑T]Ô+∫ u≤<Ûä´‘ê j·TT‘·+>± e´eVü≤]+#·ì ôdHê‡sY uÀs¡T¶qT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç{°e\ ¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãT, Áu≤Vü≤àDÏ»+ dæìe÷\T Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT øÏ+#·|üπsà $<Ûä+>± s¡÷bı+~+#ês¡ìÁ|ü»\ qT+&ç ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚ùdÔ ‘·|üŒ yê{Ï˝Àì ˝À≥T bÕ≥T¢ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sê˝Ò<äì n˝≤+≥|ü&ÉT ôdHê‡sY uÀs¡T¶ düuÛÑT´\T @+ #˚düTÔqï≥T¢ nì Á|ü•ï+#ês¡T. sê»ø°j·T ìs¡T<√´>∑T\≈£î n+<äT˝À düuÛÑ´‘·«+ Çe«&É+ eT÷\+>± &ÉãT“ dü+bÕ<äH˚ <Û˚´j·T+>± n$˙‹ n\yê≥T |ü&ç uÀs¡T¶qT n$˙‹ uÀs¡T¶>± e÷sêÃs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. &ÉãT“≈£î ˝≤\÷∫|ü&ç Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT >∑T]Ô+#·˝Òì düuÛÑT´\qT ‘=\–+∫ uÀs¡T¶ s¡<äT› #˚dæ Á|üøå±fi¯q #˚j·÷\ì <ä‘êÔÁ‘˚j·T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Áu≤Vü≤àDÏ»+ dæìe÷ <äs¡Ùø£, ìsêà‘·\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷* Áu≤Vü≤àD j·TTe»q ◊ø£´y˚~ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡$X¯s¡à &çe÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 23, (düTes¡íyês¡Ô): Áu≤Vü≤àD eTVæ≤fi¯\qT øÏ+#·|ü]#˚ $<Ûä+>± ì]à+∫q ªÁu≤Vü≤àDÏ»+μ dæìe÷qT yÓ+≥H˚ ìùw~Û+#ê\ì Áu≤Vü≤àD j·TTe»q ◊ø£´y˚~ø£ sêh n<Ûä´≈£åî\T X¯q>∑\ s¡$ X¯s¡à &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düe÷»+˝À @esêZìï >±ì, ≈£î˝≤ìï >±ìï øÏ+#·|ü]#˚ Vü≤≈£îÿ me]øÏ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç~ Áu≤Vü≤àD eTVæ≤fi¯\ dü+düÿè‹ì nee÷ì+#˚ $<Ûä+>± ñ+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yê´bÕs¡ <Û√s¡DÏ‘√ dæìe÷\T ì]à+#·&É+ düVü≤»eTì, nsTT‘˚ m<äT{Ïyê] eTH√uÛ≤yê\qT øÏ+#·|ü]#˚ $<Ûä+>± ìsêàD≤\T #˚|ü&ç‘˚ n≥T ∫Á‘·

|ü]ÁX¯eT≈£î, Ç≥T düe÷C≤ìøÏ #Ó&ɶù|s¡T edüTÔ+<äHêïs¡T. ìsêà‘·, <äs¡Ù≈£î\≈£î <˚X¯ dü+düÿè‹, kÕ+Á|ü<ëj·÷\T, eTVæ≤fi¯ |ü≥¢ >ös¡e+ yÓTT<ä\>∑T yê{Ïô|’ ne>±Vü≤q ˝Ò<äqï $wüj·T+ Bì<ë«sê düŒwüºeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. ∫Á‘· ìsêà‘·, <äs¡Ù≈£î\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dü+düÿè‹, kÕ+Á|ü<ëj·÷\ >∑÷]à ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\≈£î ôdHê‡sY uÀs¡T¶ düuÛÑT´\T>± ìj·T$TùdÔ |ü]dæú‹ Ç˝≤π> ñ+≥T+<äì s¡$X¯s¡à $eT]Ù+#ês¡T. ôdHê‡sY uÀs¡T¶ n$˙‹eTj·T+ nsTTb˛sTT+<äì, sê»ø°j·T ìs¡T<√´>∑T\≈£î uÀs¡T¶ düuÛÑT´\T>± ìj·T$T+∫ n+~q+‘·ø±&çøÏ <√#·Tø√eì Á|üuÛÑT‘·«+ neø±X¯+ Ç∫Ã+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ @e÷Á‘·+ ∫‘·ÔX¯ó~› ñHêï yÓ+≥H˚ ôdHê‡sY uÀs¡T¶qT s¡<äT› #˚j·÷\ì s¡$X¯s¡à &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝ÒìjÓT&É\ Áu≤Vü≤àDT\ XÊbÕ\≈£î >∑T]ø±ø£ ‘·|üŒ<äì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ø±+Á¬>dtô|’H˚ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê*: Hêsêj·TD q&ÉT#·Tø√yê\ì ø√s¡Tø√e&É+ dü]ø± ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 23 (düTes¡í <äì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D yês¡Ô): ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü<Ûëq X¯Á‘·Te⁄>± düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· e÷]q ø±+Á¬>dt bÕغô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#ê ø±+Á¬>dt ô|’H˚ ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>± *‡q nedüs¡+ ñ+<äì d”|”◊ sêh D e´‹πsøÏ nsTTq ø±+Á¬>dtqT e~* ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|ü‹|üøå±\qT \ø£å´+>± #˚düTø√e&É+ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT #˚düTÔqï dü]ø±<äHêïs¡T. Bìe\¢ ‘Ó\+>±D bÕ<äj·TÁ‘·qT n&ÉT¶ø√e&É+ dü]ø±<ä yê<ä+ ã\V”≤q |ü&˚ neø±X¯eTT+ Hêïs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغì e~* Á|ü‹|üø£å <äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü<Ûëq bÕغì n&ÉT¶ø√yê\q&É+ dü¬s’q X¯Á‘·Te⁄>± e÷]q ø±+Á¬>dt‘√ ìs¡íj·T+ ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹|üø£å {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY m˝≤ bÕغ\qT {≤¬sZ{Ÿ #˚ùdÔ.. ‘Ó\+>±D #·]ÃkÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. nsTT‘˚, yê<ä+ ã\V”≤q|ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì ø±+Á¬>dt‘√ πød”ÄsY #·s¡Ã\qT ‘êeTT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·|üã≥º&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Hêsêj·TD $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e÷]q u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·qT n&ÉT¶ø√yê\qï ø±+Á¬>dt bÕغô|’H˚ nìï bÕغ\ CÒ@d” ìs¡íj·÷ìï ‘·|üã{≤ºs¡T. ˇø√ÿ sê»ø°j·T bÕغøÏ ˇø√ÿ $<Ûëq+ ñ+≥T+<äì, n+<äs¡÷ ˇπø $<Ûä+>± u≤D≤\T m≈£îÿô|{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 24, nø√ºãsY 2012

bÕ\ø£eT+&Éfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷* j·TTHÓ’f…&é düeT‘êbÕغ &çe÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 23, (düTes¡íyês¡Ô): Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü md”‡, md”º, _dæ, eTVæ≤fi≤ø£$÷wüq¢≈£î yÓ+≥H˚ bÕ\ø£ eT+&É*\qT ìj·T$T+#ê\ì j·TTHÓ’f…&é düeT‘êbÕغ &çe÷+&é #˚dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À bÕغ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ø£{≤º yÓ+ø£≥ sêeT|üŒ, sêh eTVæ≤fi≤ ø±s¡´<ä]Ù |æ.bÕeì, ‘Ó\+>±D Øõj·THé #Ó’s¡àHé >∑&ɶ+ s¡M+<äsY¬s&ç¶, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û mHé.\ø£ÎDY e÷{≤¢&Üs¡T. 2007 qT+&ç sêh+˝À eTVæ≤fi≤ ø£$÷wüHé ˝Ò<äì, 2009 qT+&ç md”‡, md”º ø£$÷wüHé, yÓTÆHêغ ø£$÷wüHé, >∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À |ü<äM ø±\+ |üPs¡ÔsTTq _dæ ø£$÷wüHé bÕ\ø£ eT+&Éfi¯ófl ˝Òø£b˛e&É+ e\q nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs√ÿe\dæ edüTÔ+<äHêïs¡T. sêC≤´+>∑ã<ä›yÓTÆq á dü+düú\≈£î bÕ\ø£eT+&É*\qT ìj·T$T+#·ø£b˛e&É+ md”‡, md”º, ;d”, yÓTÆHêغ eTVæ≤fi¯\|ü≥¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñqï ∫‘·ÔX¯ó~›øÏ ì<äs¡ÙqeTì $eT]Ù+#ês¡T. sêh+˝À Ç{°e\ ø±\+˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\T, y˚~Û+|ü⁄\T, <ë&ÉT\T, Vü≤‘·´\T ô|]–b˛‘·THêïj·Tì, M]øÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#·&É+˝À b˛©düT\T Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\eTj·÷´j·Tì Äs√|æ+#ês¡T. n˝≤π> md”‡, md”º esêZ\ô|’ <ë&ÉT\T »]–Hê |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&ÉT ˝Òs¡Hêïs¡T. Ç+<äT≈£î ‘êC≤ kÕø£å´+ \ø°Îù|≥ dü+|òüT≥q nHêïs¡T. sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± M{ÏøÏ bÕ\ø£eT+&É*ì ìj·T$T+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤+≥|ü&ÉT nìï esêZ\≈£î düe÷qHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

ª‘Ó\+>±Dô|’ Vü‰MTì ì\u…≥Tºø√yê*μ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 23, (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dô|’ Á|üuÛÑT‘ê«\T kÕqT ≈£L\ <Û√s¡DÏ‘√ e´eVü≤]+∫ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ #=s¡e #·÷bÕ\ì Á|üeTTK $<ë´y˚‘·Ô #·Tø±ÿ sêeTj·T´ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ >∑÷&ÉT ø£≥Tº≈£îqï nqTe÷ Hê\qT ‘=\–+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚qì nHêïs¡T. sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡eyÓTÆq qe+ãsY 1 Hê{Ï ø£˝≤¢ >∑‘·+˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰$÷\qT HÓs¡y˚sêÃ\ì ‘Ó\+ >±D düeTq«j·T ø£$T{° πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\qT ø√]+~. ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq yê>±›Hê\qT neT\T #˚j·Tø£b˛e&É+ e˝Ò¢ qe+ãsY 1q yÓ÷dü|üP]‘· ~q+>± bÕ{Ï+#ê*‡ ek˛Ô+<äì ø£$T{° düuÛÑT´\T k˛e÷J>∑÷&É Áô|dt ø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $÷&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À nHêïs¡T. sêeTj·T´‘√bÕ≥T ø£$T{°øÏ #Ó+~q Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î >∑‘·+˝À #˚dæq yê>±›Hê\ neT\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê #˚|ü{≤º\ì ‘êeTT XÊ+‹j·TT‘·+>± $»„|æÔ #˚düTÔqï≥T¢ sêeTj·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

{°ÄsYmdt $©q+ yês¡Ô\qT ø={Ϻ|ü&˚dæq $»j·TXÊ+‹ yÓT<äø˘, nø√ºãsY 23, (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ ne⁄‘·T+<äì edüTÔqï Á|ü#êsê\qT yÓT<äø˘ m+|” $»j·TXÊ+‹ rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ rÁe+>± b˛sê&ÉT‘·Tqï {ÏÄsYmdt ÁX‚DT\qT HÓ’‹ø£+>± <Óã“rùd+<äT≈£î {Ï&ç|æ ‘·~‘·s¡ bÕغ\T ≈£îÁ≥ |üqTï‘·THêïj·Tì ÄyÓT nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt $©q+ nsTT‘˚ ‘·|üŒ ‘·eT≈£î sê»ø°j·T \_› #˚≈£Ls¡<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+˝À yês¡Tqï≥TºHêïs¡ì ÄyÓT $eT]Ù+#ês¡T. πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D Ç∫ÃHê ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ ø±+Á¬>düT bÕغ˝À $©q+ ø±<äì $»j·TXÊ+‹ eT+>∑fi¯yês¡+ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ |ü\Te⁄s¡T –]»q eTVæ≤fi¯\T <˚yê\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $»j·TXÊ+‹ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫ÃHê $©q+ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ sêh+ Çe«ì |üø£å+˝À á ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>düT #êe&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ K∫Ñ·yÓTÆq yÓ’K] ˇø£ {ÏÄsYmdt≈£î e÷Á‘·y˚T ñ+<äì ÄyÓT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. πøe\+ sê»ø°j·T \_› ø√dü+ <äTÅwüŒ#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T.

&Ó+^‘√ eTVæ≤fi¯ eTè‹ s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 23, (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ XÊ$÷sYù|≥ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q z eTVæ≤fi¯ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ &Ó+^ yê´~Û‘√ eTs¡DÏ+∫+~. >∑‘· yês¡+ s√E\T>± rÁe »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï ÄyÓTqT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì z Åô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‹˝À #˚]Œ+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ñ<äj·T+ eTè‹#Ó+~+~. ÄyÓT uÛÑs¡Ô ◊<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T #·ìb˛j·÷&ÉT. ÄyÓT≈£î q\T>∑Ts¡T Ä&É|æ\¢\T ñHêïs¡T. ‘·*¢ eTs¡D+‘√ Ms¡+‘ê nHê<Ûä\T>± $T–˝≤s¡T. &Ó+^ ø±s¡D+>± eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ ÄdüŒÁ‹˝À Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. Á>±eT+˝À $wü»«sê\T k˛≈£î‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T Äs√|æ+#ês¡T.


ãT<Ûäyês¡+, nø√ºãs¡T 24, 2012

Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY 126e &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì »>∑~Z]>∑T≥º n+»j·T´q>∑sY˝À <˚M X¯s¡qïesêÁ‘·T*ï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì uÛÑyêì e÷\\T <Ûä]+∫ >∑‘· 11 s√E\T>± m+‘√ ìwüº>±, uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ >∑Ts¡TkÕ«$T {Ï.s¡$ >∑Ts¡TuÛÑyêì Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓTT‘·Ô+ 11 eT+~ uÛÑyêì e÷\\T <Ûä]+∫ eT+>∑fi¯yês¡+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ »>∑~Z]>∑T≥º qT+∫ $»j·Tyê&É ø£qø£<äTs¡Z neTàyê] <äs¡ÙHêìøÏ ãj·T\T <˚] yÓfi≤¢s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄qï+ j·÷ø£j·T´ uÛÑyêì, dü‘·´Hêsêj·TD, eT˝Ò¢wt uÛÑyêì, ãdü«sêE uÛÑyêì, sêE uÛÑyêì, ø£qø£j·T´ uÛÑyêì, nXÀø˘ uÛÑyêì, eTTs¡∞ uÛ≤düÿsY uÛÑyêì, Áoìyêdt uÛÑyêì, Hê>∑sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düs¡« $»j·÷\≈£î Á|ürø£ $»j·T<äX¯$T ø£s¡÷ï\Tã÷´s√, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): düs¡«$»j·÷\≈£î Á|ürø£ nsTTq $»j·T<äX¯$T |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ Á|ü»\+<ä]ø° XÊdüqeT+&ç* #ÛÓ’¬sàHé #·Áø£bÕDÏ j·÷<äyé, õ˝≤¢ eT+Á‘·T\T @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt\T m+|æ\T ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶, mdt.|æ.yÓ’. ¬s&ç¶\T, myÓTੇ\T, myÓTà˝Ò´\T, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ. düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, õ˝≤¢ md”Œ. j·Tdt #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, mC…dæ sêeTkÕ«MT\T $»j·T<äX¯$T X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝Àì Á|ü»\+<äs¡÷ <äTsêZe÷‘· ÄodüT‡\T bı+~ düTKdü+‘√cÕ\‘√, Äj·TTsês√>±´\‘√, bÕ&ç |ü+≥\T, yê´bÕsê_Ûeè~›˝À ‘·T\‘·÷>±\qT ÁbÕ]údü÷Ô Äø±+øÏådüTÔHêïeTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

3

neTàyê]ì |üPõ+#·&É+ e\¢ Äs¡&ÉT>∑T\ ôd’øÏ˝Ÿ Áu≤+&é Ä>∑s¡Tã‹Ô ãVüAø£s¡D nwüº ◊X¯«sê´\T dæ~ΔkÕÔsTT: e÷J m+|”|” ãq>±q|ü˝…¢s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì ø=+&É ù|≥˝À yÓ\dæq Áoyêdü$ ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«] <˚yê\j·T+≈£î ø£sêï≥ø£ sêh+˝Àì yÓTÆdü÷s¡T≈£î #Ó+~q ôd’øÏ˝Ÿ Áu≤+&é n>∑s¡|ü‹Ô ø£+ô|ì yês¡T |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q ôd’øÏ˝Ÿ Áu≤+&é &û\sY Hêπ>+Á<ä, e+ø£<ëØ s¡$+Á<ä#˚‘· <ädüsê X¯s¡qïesêÁ‘·T\˝À Äs¡T n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ>∑\ Ä>∑s¡uÛÑ‹Ôì yêdü$ e÷‘ê≈£î ãVüQø£]+#ês¡T. á uÛÑ‹Ô 52 >∑+≥\ bÕ≥T yÓ\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á uÛÑ‹Ôì <äTsêZwüº$Ts√E Äs¡´yÓ’X¯ó´\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T >∑T+&Ü ÁoìyêdüT\T #˚‘· yÓ*–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡$+Á<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ eTìwæ ‘êqT dü+bÕs¡~+#·T≈£îqï <ëì˝À ø=~› yÓTT‘êÔìï nsTTq ù|<ä Á|ü»\≈£î <Ó’eø±sê´\j·÷\≈£î $ìjÓ÷–+#ê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á Áu≤+&é yês¡T ãVüQø£]+∫q Ä>∑s¡uÛÑ‹Ô s¡÷. 5 y˚\T $\Te #˚düTÔ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> |ü≥ºD Á|ü»\≈£î, Äs¡´yÓ’X¯ó´\≈£î $»j·T<äX¯$T düTuÛ≤ø±+ø£å\TqT ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁosêeT yÓ+ø£≥düTÁãe÷D´+, C…. Hê>∑sêE, ¬ø. sê+Á|ükÕ<é, düTÁãe÷D´+, •ej·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qesêÁ‘·T\ ñ‘·‡yê\T pbÕ&ÉTã+>±¢, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ ø£«≥sY‡ düMT|ü+˝À>∑\ •yê\j·T+ q+<äT qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\T »]>±sTT. 9e es√E nsTTq eT+>∑fi¯yês¡+ eTVü≤+ø±∞ ne‘ês¡+‘√ neTàyês¡ ñ<äs¡Ù$T∫Ãq≥T¢, n˝≤π> #·+&ÛûôVAeT+ ìs¡«Væ≤+∫ neTàyê] qesêÁ‘·T\˝À düs¡düŒ‹ <äTsêZ eTVü≤+U≤∞, sêCsêCÒX¯«]\ ne‘ês¡\˝À ø£ì|ækÕÔs¡ì, eT÷\ $Á>∑Vü‰\T ø±≈£î+&Ü ø£\Twü kÕú|üq #˚dæq≥T¢ <˚yê\j·T |üPC≤] sê|òüTy˚+Á<äX¯s¡à, \ø°åàqs¡dæ+Vü≤X¯s¡à\T ‘Ó*bÕs¡T.

&Ó+>∑÷´‘√ eTVæ≤fi¯ eTè‹ eTs¡Œ*¢, nø√ºãs¡T 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=+XË{Ϻ|ü*¢ Á>±eT+˝À k˛eTyês¡+ sêÁ‹ z eTVæ≤fi¯ &Ó+>∑÷´‘√ eTè‹ #Ó+~+~. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘·˝≤] n+‘·j·T´ uÛ≤s¡´ |ü<äàeTà(38) ¬s+&ÉT s√E\T>± #·* »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘√+~. »«s¡+ rÁe+ ø±e&É+‘√ dü+>±¬s&綽Àì z Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ nø£ÿ&ç qT+∫ >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹˝À #˚sêÃs¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ |ü<äàeTà eTè‹ #Ó+~+~.

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø√+|ü*¢˝À uÛÑyêìe÷\ y˚düT≈£îqï uÛÑ≈£îÔ\T, kÕúì≈£î\T ø£*dæ @sêŒ≥T #˚dæq <äTsêZe÷‘· eT+&É|ü+˝À e÷J m+|”|” ø=\qT Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ eTTK´ n‹<ÛäT\T>± $#˚Ãdæ |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø=\qT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\T m+‘√ ìwüº‘·‘√ ìs¡«Væ≤+#˚ <äTsêZ e÷‘· |üP»\T #ê˝≤ ÁbÕeTTK´‘·qT dü+‘·]+#·T≈£îHêïj·÷Hêïs¡T. neTàyê]ì uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ |üPõ+#·&É+ <ë«sê nwüº◊X¯«sê´\T dæ~ΔkÕÔj·Tì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt.\ø£åàHé j·÷<äyé, sêE, ≈£îe÷sY, mdt.\ø°Î, dü«s¡÷|ü, dü‹Ôu≤ãT, dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

ãT<Ûäyês¡+ nø√ºãsY 24, 2012

Á|ü‘˚´ø£ yê‘êes¡D+.. #·\¢ì Á|ü<˚XÊ\ ø√dü+ Çø£ @ }{°H√, wææe÷¢H√ yÓfi≤¢*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ Vü‰sTT>± >∑&ÉbÕ\ì mH√ï &ÉãT“\T yÓ∫Ã+∫, <ä÷sêuÛ≤s¡+‘√ nH˚ø£ Á|ü<˚XÊ\≈£î yÓfi¯óÔ+{≤+. rsê nø£ÿ&ç yê‘êes¡D+, dü<äTbÕj·÷\T q#·Ãø£ &û˝≤|ü&çb˛‘ê+. ª&Éã÷“ b˛j˚T.. X¯˙ |üfÒº.. nqï #·+<ëq ñ+<äμì ˇøÏ+‘· u≤<Ûä|ü&É‘ê+. Ç+{ÏøÏ e#êÃø£ ≈£L&Ü Ä #˚<äT C≤„|üø±\T yÓHêï&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ M≥ìï+{Ïì eT]Ãb˛j˚T+<äT≈£î, ˇø£ÿkÕ] n&ÉT>∑Tô|&ç‘˚ eT∞¢eT∞¢ yÓfi≤¢\ì|æ+#˚ Á|ü<˚XÊ\ ø√dü+ Çø£ yÓ‘·ø±*‡q |üì ãVüAXÊ ñ+&É<˚yÓ÷! n<äT“¤‘· ˝Àø£+ #·÷ô|fÒº+<äT≈£î q>∑s¡ •yês¡¢˝À $˝À¢ ÁdæŒ+>¥‡ m ]kÕsYº ø£¢uŸ ÄVü‰«q+ |ü\T≈£î‘√+~. #·\¢ì yê‘êes¡D≤ìï, Á|üø£è‹ì ÄkÕ«~+#˚+<äT≈£î m+‘√ nqTyÓ’q Á|ü<˚X¯+>± Ç~ ù|s¡T>∑&ç+∫+~.

$˝À¢ Ádæ Œ+>¥‡.. n<äTsY‡ ø=‘·Ô ˝Àø£+˝À $Vü≤]+|üCÒdüTÔqï $˝À¢ ÁdæŒ+>¥‡ m ]kÕsYº ø£¢uŸ yÓTÆeT]∫b˛‘·Tqï dü+<äs¡Ù≈£î\T q>∑s¡ •yês¡¢˝À ÄVü‰«q+ |ü\T≈£î‘√qï |ü#·Ã<äHê\ Á|üø£è‹ ñs¡T≈£î\T, |üs¡T>∑T\ Jeq+‘√ s√»+‘ê _J>± >∑&çù| q>∑s¡ Á|ü»\T.. ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√ ˇø£ÿs√C…’Hê >∑&ÉbÕ\+fÒ düeTj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. yês¡+˝À ˇø£ÿs√C…’Hê |æ˝≤¢bÕ|ü\‘√ ø£*dæ m+C≤jYT>± >∑&çù|j·÷\+fÒ e÷Á‘·+ nqT≈£îqï yê‘êes¡D+, ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq #√≥T <=s¡ø£&É+ á s√E˝À¢ ø£wüºy˚T. nsTT‘˚ n˝≤+{Ï yê]ø√düy˚T y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì m\¢+ù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ n‹ düMTbÕq $˝À¢ ÁdæŒ+>¥‡ m ]kÕsYº ø£¢uŸqT ì]à+#ês¡T. ∫qï|æ˝≤¢&ç qT+∫ eè<äTΔ\T ôd’‘·+ yÓT#˚à $<Ûä+>± n+<ä]øÏ nqT>∑TD+>± nìï Vü≤+>∑T\‘√, #·ø£ÿ{Ï yê‘ês¡D+˝À, düT$XÊ\yÓTÆq ÁbÕ‘·+˝À, Á^qØ‘√bÕ≥T, |üP\ #Ó≥¢ eT<Ûä´ Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D≤ìï n+~k˛Ô+~. m|ü⁄Œ&É÷ _J_J>± ñ+&˚ q>∑s¡yêdüT\T.. ôd\e⁄s√E˝À¢ Vü‰sTT>± >∑&çù|+<äT≈£î á ]kÕsYº m+‘√ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. mHéôV≤#Y qT+∫ πøe\+ 30 ì$TcÕ˝ Á|üj·÷D+... y˚T&ÉÃ˝Ÿ C≤rj·T s¡Vü≤<ë] (mHéôV≤#Y`7) qT+∫ πøe\+ 30 ì$TcÕ˝À¢H˚ Á|üXÊ+‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+˝ÀøÏÏ #˚s¡Tø√e#·TÃ. |æ˝≤¢bÕ|ü\‘√ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\+‘ê ø£*dæ #·ø£ÿ>± s√»+‘ê >∑&çù|j·Te#·TÃ. |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ, u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ Ä&˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ Ä≥ düú˝≤\T, #·T≥Tº |üø£ÿ\ bÕs¡Tÿ\T, dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ‡‘√ ø±\TcÕ´ìøÏ <ä÷s¡+>± $Vü≤]+#·e#·TÃ. #·T≥÷º |ü≈£åî\ eT<Ûä´ |æ\¢\≈£î ÇwüºyÓTÆq dü+^‘·+, Ä{≤ bÕ≥\ @sêŒ≥T¢, düT$˝≤X¯yÓTÆq ÁbÕ+‘·+˝À mH√ï Vü≤+>∑T\‘√ ¬skÕº¬s+≥T¢, ùd<ärs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø±fÒJ\qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ês¡T. |üì ˇ‹Ô&çì yÓTÆeT]∫ s√»+‘ê m+‘√ dü+‘√wü+>± >∑&çù|+<äT≈£î á Á|ü<˚X¯+ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘√+~. dæ«$T+>¥ |üP˝Ÿ‡... $˝À¢ ÁdæŒ+>¥‡ m ]kÕsYº ø£¢uŸ˝À dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ‡ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì\TdüTÔHêïsTT. ˙fi¯¢˝À ∫qï |æ\¢\T Ä≥˝≤&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± á M{Ïì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. |æ\¢\≈£î m˝≤+{Ï Á|üe÷<ë\T »s¡>∑≈£î+&Ü >∑» á‘·>±fi¯ó¢, ôd≈£î´]{° dæã“+~ì n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ês¡T. á dæ«$Tà+>¥ |üP˝Ÿ‡˝À ˙fi¯¢qT ã÷¢ø£\sY>± @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e\¢ ∫qï|æ\¢\T ôd’‘·+ á‘· ø=fÒº+<äT≈£î ÄdüøÏÔì #·÷|ædüTÔHêïs¡T. dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ #·T≥Tº|üø£ÿ\ >=&ÉT>∑T\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq dæ{Ϻ+>¥\T #·÷|üs¡T\≈£î m+‘√ Äq+<ëìï n+<äTdüTÔHêïsTT. dü+<äs¡Ù≈£î\qT n\]düTÔqï ¬ssTTHé &Ü´ì‡+>¥, ùdÿ{Ï+>¥ Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dæq ¬ssTTHé &Ü´ì‡+>¥ düü+<äs¡Ù≈£î\qT m+‘√ n\]k˛Ô+~. j·TTe≈£î\T m+‘√ ñ˝≤¢dü+‘√ &Ü´qT‡\T #˚dü÷Ô ˇ‹Ô&ÉT\ qT+∫ ø=+‘· ñ|üX¯eTq+ bı+<äT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ∫Hêïs¡T\ ø√dü+ ùdÿ{Ï+>¥ Á>ö+&éqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ùdÿ{Ï+>¥ #˚j·÷\ì m|üŒ{ÏqT+#√ nqT≈£î+≥Tqï ∫Hêïs¡T\qT á ]kÕsYº≈£î ‘Ó∫à yê] ø√¬sÿqT rs¡Ãe#·TÃ.

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

yê©u≤˝Ÿ, u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ Á>ö+&é‡ Çø£ yê©u≤˝Ÿ, u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ Ä≥˝≤&˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± n≥düú˝≤ìï πø{≤sTT+#·&É+‘√ Áø°&Ü_Ûe÷qT\T m+‘√ dü+‘√wædüTÔHêïs¡T. mø£ÿ&√ bÕs¡Tÿ˝À u…\÷Hé, bÕ¢dæºø˘ u≤˝Ÿ‡‘√ Ä≥˝≤&ÉT≈£îH˚ ∫Hêïs¡T\T Çø£ÿ&çøÏ e∫à Á|ü‘˚´ø£+>± yê©u≤˝Ÿ, u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ Ä≥T≈£î+≥T+fÒ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yê] |æ\¢\qT #·÷düT≈£î+≥÷ yÓTÆeT]∫b˛‘·THêïs¡T. n+<ä] eTqïq*ï n+<äT≈£î+≥Tqï ]kÕsYº ø£¢uŸ Á|üø£è‹ ˇ&ç˝À düT$XÊ\yÓTÆq ÁbÕ+‘·+˝À, Á|ü‘˚´ø£ ø±fÒJ\T, eTìïø£>∑\ ÄVü‰s¡+‘√bÕ≥T nìï Vü≤+>∑T\‘√ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\+‘ê s√»+‘ê m+‘√ Äq+<ä>± >∑&çù|+<äT≈£î nìï dü<äTbÕj·÷\qT n+~düTÔqï á ]kÕsYº ø£¢uŸ dü+<äs¡Ù≈£î\ eTqïq\qT n+<äT≈£î+{À+~. Çø£ÿ&çøÏ eT∞¢eT∞¢ e#˚Ã+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. q>∑sêìøÏ n‹ düMT|ü+˝À Ç˝≤+{Ï ]kÕsYº @sêŒ≥T #˚dæq+<äT≈£î j·÷»e÷Hê´ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûq+<äq\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. ‘·≈£îÿe Ks¡TÃ, ‘·≈£îÿe Á|üj·÷D+‘√ Çø£ÿ&ç sêe#·Ãì, nìï @sêŒ≥T¢ #˚j·T&É+ ì»+>± n<äT“¤‘·eT+≥÷ dü+<äs¡Ù≈£î\T ‘Ó>∑ dü+ãs¡|ü&çb˛‘·THêïs¡T. Çø£ j·÷»e÷q´ ñ_“‘·_“ãe⁄‘√+~. Ç+‘·ø£Hêï @+ ø±yê\+≥÷ Äq+<äHêìï yÓ*ãT#·TÑ√+~.

ne÷à... nyÓ÷às¡T ‘·*¢ uÀHê\T, |ü˝≤s¡+ ã+&ç eT]j·TT neTàyê] }πs –+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷\qT m+‘√ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Á|ü‹ @{≤ á uÀHê\ |ü+&É>± ÁXÊeD e÷dü+ ¬s+&√ Ä~yês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+~. neTàyê] X¯s¡D qesêÁ‘·T\T m+‘√ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. X¯s¡D qesêÁ‘·T\≈£î y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD Á|ü»\T neTàyê] jÓTTø£ÿ e÷\<Ûës¡D 41 s√E\T <Ûä]kÕÔs¡T.á neTàyês¡T kÕø屑·TÔ n|üŒ{Ï m+.ÄsY.z. ø£\˝ÀøÏ e∫à H˚qT Çø£ÿ&É e⁄HêïqT n+≥÷ #Ó|æŒ+~. <ëì‘√ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq Ä m+.ÄsY.z. }s¡T Á|ü»\‘√ ø£*dæ Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+#·&É+ »]–+~. n|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï <ëø± ø=\∫q yê]øÏ l yÓTÆdüeTà ‘·*¢ ø=+>∑Tã+>±s¡+>± e÷]+~. Á|ü‹ @{≤ uÀHê\ ñ‘·‡yê\T eT]j·TT X¯s¡D qesêÁ‘·T\ y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.Ä\j·T n_Ûeè~Δ ø√dü+ düTe÷s¡T 40 \ø£å\ e´j·T+‘√ Ä\j·T ø£$T{° yês¡T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á Ä\j·T+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD Á|ü»\≈£î m+‘√ qeTà<ä–+~. Á|ü‹ s√E neTàyê]øÏ n_Ûùwø£+ ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Á|ü‹ <ädüsê |ü+&É>∑≈£î , uÀHê\ |ü+&ÉT>∑≈£î düTe÷s¡T 70 qT+&ç 80 y˚\ eT+~ neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£î+{≤s¡T. Ç<˚ ø±≈£î+&Ü X¯s¡qïesêÁ‘·T˝À¢ uÛ≤>∑+>± yÓTT<ä{Ï Ä~yês¡+ \ø£å |üP\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. X¯s¡qïesêÁ‘·T\≈£î e÷‘· e÷˝≤<Ûäs¡D‘√ neTàyê]ì uÛÑ≈£îÔ\T ìwüº>± ø=\TdüTÔHêïs¡T. @{≤ e÷‘· Ä\j·T ø£$T{° yêπs neTàyê] $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüºqT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T e÷\<Ûä]+#˚ uÛÑ≈£îÔ\ dü+K´ Áø£y˚TD≤ ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ e⁄+~. uÛÑøÏÔÁX¯<ä›\‘√ e÷‘·≈£î |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. |æ*∫q+‘·H˚ |ü*πø <Ó’yêìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T Ç‘√~Ûø£+>± düVü≤ø£]düTÔHêïs¡T. ø√]q ø√¬sÿ\T rπsà ‘·*¢ |üP»\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. X¯s¡DT ø√]qyê]øÏ esê*#˚à ì»<Ó’e+ ~q~Hê _Ûeè~Δ #Ó+<äT‘√+~. |ü$Á‘·eT÷]Ô >∑&ç yÓTÆdüeTà eTVü≤‘ê´\T, |òüTq ø°]Ô n+#Ó\+#·\T>± Á|ü|ü+#· yê´|æÔ #Ó+<äT‘√+~. uÛÑ≈£îÔ˝Ò <ë‘·˝…’ yÓTÆdüeTà |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. dü«j·T+ãT>± yÓ\dæq >∑&ç yÓTÆdüeTà l l l >∑&ç yÓTÆdüeTà <˚ekÕúq+ 30 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ m+.ÄsY.z Ä|ò”düT q+<äT dü«j·T+ãT>± yÓ\dæ+~. Á|ü‹ @{≤ uÀHê\ ñ‘·‡yê\T m+‘√ |òüTq+>± Ä\j·T ø£$T{° yês¡T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD Á|ü»\T neTàyê]øÏ m+‘√ uÛÑø°Ô ÁX¯<ä›\‘√


6

ãT<Ûäyês¡+, nø√ºãs¡T 24, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ø√&ÉTeT÷s¡T˝À <ës¡TD+

$»j·T<äX¯$T dü+<äs¡“¤+>±

ÄdæÔ ø√dü+ #Ó˝…¢*ï Vü≤‘·´#˚dæq nqï

øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·Tqï <äTø±D≤\T

ø√&ÉTeT÷s¡T, nø√ºãs¡T 23, (düTes¡íyês¡Ô): Ädæú ø√dü+ kı+‘· #Ó˝…¢*H˚ s√ø£*ã+&É‘√ ‘·\ô|’ ø={Ϻ <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚dæq dü+|òüT≥q eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ø√&ÉTeT÷s¡T˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê*˝≤ ñHêïsTT. ÁøÏwüí–] eT+&É\+ b˛‘·T>∑\T¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q \øÏåà<˚$ (38)ì ø√&ÉTeT÷s¡T≈£î #Ó+~q uÀj·T s¡$ nH˚ e´øÏÔøÏ Ç∫à 18dü+e‘·‡sê\ øÏ+<ä≥ ô|<ä›\T $yêVü≤+ »]|æ+#ês¡T. $yêVü≤ düeTj·T+˝À |üdüT|ü⁄≈£î+≈£îeT\ øÏ+<ä ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T mø£s¡qïs¡ bı˝≤ìï \øÏåà<˚$øÏ Ç#êÃs¡T. nsT‘˚ á bı˝≤ìï ‘·qøÏyê«\+≥÷ \øÏåà<˚$ nqï düTπswt ø√&ÉTeT÷s¡T˝ÀH˚ ñ+≥÷ ‘·s¡#·÷ ÄyÓT‘√ >=&Ée |ü&ÉT‘·T+&˚yê&ÉT. á

H˚|ü<∏ä´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ düTπswt \øÏåà<˚$ Ç+{Ïe<ä›≈£î #˚s¡Tø=ì mø£s¡qïs¡ bı˝≤ìï ‹]– ‘·qøÏ#˚Ãj·÷\+≥÷ >=&Ée≈£î ~– Ç+{À¢ ñqï s√ø£*ã+&É‘√ ‘·\ô|’ $#·Ãø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± ø={≤º&ÉT. B+‘√ \øÏåà<˚$ ñqï #√≥H˚ ≈£î|üŒ≈£L* –\–˝≤ø=≥Tº≈£î+≥÷ ÁbÕD≤˝§~*+~. á dü+|òüT≥q nq+‘·s¡+ ì+~‘·T&ÉT düTπswt nø£ÿ&ç qT+∫ |üsês¡j·÷´&ÉT. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìï #˚s¡Tø=ì Vü≤‘·´ »]–q rs¡T |ü]o*+∫, b˛düTºe÷s¡ºyéT ì$T‘·Ô+ X¯yêìï ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ø√&ÉTeT÷s¡T b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Ä\÷s¡T, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡ZyÓTÆq πø+Á<äyÓTÆq Ä\÷s¡T˝À #·T≥Tº Á|üø£ÿ Á>±e÷\ Á|ü»\T eT+>∑fi¯yês¡+ <ädüsê |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± |ü≥ºDeTT˝Àì <äTø±D≤\T øÏ≥øÏ≥˝≤&ÜsTT. á dü+<äs¡“¤+>± es¡Ô≈£î\T |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± yê´bÕs¡T\T |ü⁄+E≈£îqï≥T ‘Ó*bÕs¡T. düMT|ü+˝Àì <˚e>∑≥Tº eTfi¯eT˝Ò¢X¯«] kÕ«$T ãìï ñ‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ Á>±MTD Á|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔq |ü≥ºeTTqT #˚s¡Tø=ì ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\qT ø=qT>√\T#˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ù|s¡>∑&É+‘√ <äì≈£î\T ‘·bÕŒ ù|<ä Á|ü»\T |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ø=H˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T yêb˛j·÷s¡T.

ª>±j·T|ü&çq bÕÁ‹πøj·TT\T ‘·«s¡>± ø√\Tø√yê*μ n≥ºVü‰dü+>± edüT<Ûäs¡ uÒeπs»dt ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£s¡÷ï\T ã÷´s√, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ø£fi≤´D<äTsêZìøÏ #Ó+~q bÕÁ‹πøj·TT\T, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e]ÿ+>¥ »s¡ï*dtº j·T÷ìj·THé düe÷y˚XÊìøÏ Vü≤»¬s’ ‹]– yÓfi¯óÔ+&É>± s√&ÉT¶ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q dü+|òüT≥q $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. á dü+|òüT≥qô|’ düe÷#ês¡ bÂs¡dü+u+<Ûë\ XÊK ø£MTwüqsY #·+Á<äe<äHé rÁe ~Á>±“¤+‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >±j·T|ü&çq bÕÁ‹πøj·TT\T n‹ ‘·«s¡>± ø√\Tø√yê\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T.

<ädüsê X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T: #·˝≤¢ ne⁄≈£î, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ø√yÓ\≈£î+≥¢ e÷õ myÓTà˝Ò´ #·˝≤¢ sêeTÁøÏcÕí¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î <ädüsêdüTuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. nq‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T düTKXÊ+‘·T\‘√ ñ+ &Ü\ì ˇø£]ø=ø£s¡T ø£*dæ J$+#ê\ì #Ó&ÉT n\yê≥¢≈£î u≤ìdü ø±≈£î+&Ü eT+∫ |ü]es¡Ôq‘√ yÓT\>±\ì eT+∫ J$‘êìï J$+#ê\ì Äj·Tq ø√s¡T‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î <ädüsê X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

b˛©dt ùdºwüHé˝À Äj·TT<Ûä |üP» ø=*$T>∑T+&É¢, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·TT<ä |üP»qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛©dt ùdºwüHé Vü≤Ödt n~Ûø±] uw”sY, b˛©düT\T düT+ø£qï, >√$+<äT, Vü≤], ñùwqj·T´, ‘·~‘·s¡T\T á |üP» ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï≥T¢ ãw”sY ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’‘·T\qT ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, nø√ºãs¡T 23 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì #Óø˘b˛düTº e<ä› eT+>∑fi¯yês¡+ edüT<Ûäs¡ uÒeπs»dt ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ n≥ºVü‰dü+>± »]–+~. dæ.$X¯«Hê<∏ä+ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚XÊs¡T. dü«#·Ã¤yÓTÆq ˙{Ïì Á|ü»\≈£î n+~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ á eT+∫˙{Ï bÕ¢+≥TqT HÓ\ø=*Œq≥T¢ j·T»e÷ì m.»>∑BX¯«sY ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT dü+düúqT Á|ü»\T Ä<ä]+#ê\ì ø√sês¡T. m\¢y˚fi¯˝≤ dü«#·Ã¤yÓTÆq bÕ´πøCŸ Á&ç+øÏ+>¥ yê≥sY n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+<äì »>∑BX¯«sY #ÓÓbÕŒs¡T.

ndüŒ], nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ∫qïôVA‘·÷s¡T, C§Vü‰sê|ü⁄s¡+ Á>±e÷\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ j·T+Á‘· \øÏåàô|’ Á>±e÷\˝À ìs¡«Væ≤+∫qï≥T¢ eT+&É\ e«ekÕj·T n~Ûø±] Äq«sYu≤cÕ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> e«ekÕj·T |ü]ø£sê\qT 50 XÊ‘·+ dü_Œ&ç‘√ |ü+|æì#˚düTÔqï≥T¢ nj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ j·T+Á‘· \øÏåàøÏ+<ä eT+&É\+˝Àì @&ÉT Á>±e÷\T m+|æø£ #˚XÊeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T

>∑T+&Ób˛≥T‘√ eTVæ≤fi¯ eTè‹

ndüŒ], nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): ÄdüŒ] eT+&É\+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À |üì#˚düTÔqï $<ë´yê*+≥Ø {°#·s¡¢≈£î ø£˙dü y˚‘·Hêìï 10,500 s¡÷bÕj·T\T ô|+#ê\ì &ç.yÓ’.j·T|t.◊ Hêj·T≈£î&ÉT eTTs¡∞ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ñbÕ~ ≈£L© s√E≈£î s¡÷ 150\T Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫+~ì. ø±ì n˙ï ns¡Ω‘·\T ñqï $<ë´yê*+≥Ø {°#·s¡¢≈£î e÷Á‘·+ ø£˙dü y˚‘·Hê\T Çe«ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTì nHêïs¡T.

Ä<√ì, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): |ü+&ÉT>∑≈£î ø±e\dæq düs¡T≈£î\T ø=q&ÜìøÏ Ä<√ì ô|<ä›e÷¬sÿ{Ÿ≈£î e∫à eT+>∑fi¯yês¡+ >∑T+&Ó b˛≥T‘√ eTVæ≤fi¯ eTè‹ #Ó+~+~. kÕúì≈£î\T ‘Ó*|æq $esê\ yÓTs¡≈£î eTè‘·Tsê\T e÷+Á‹øÏ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q á&ç>∑ ñùdqeTà(50)>± ‘Ó*bÕs¡T. áyÓT≈£î Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£î\T, Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Tfi¯ófl ñHêïs¡ì nø£ÿ&ç Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T. dü+‘·≈£î eTè‘·Tsê*‘√ bÕ≥T ≈£L‘·Tfi¯ófl ≈£L&É e#êÃs¡ì nsTT‘˚ yês¡T y˚¬s ~X¯>± düs¡T≈£î\T rdüT≈£î+≥T+&É>± eTè‘·Tsê\T ñùdqeTà y˚s=ø£ #√≥ düs¡T≈£î\T rdüT≈£î+≥T+&É>± ñqï≥Tº+&ç >∑T+&Ób˛≥T sêe&É+‘√ ≈£î|üŒ≈£L* nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+~+<äì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á&ç>∑ ñùdqeTà ≈£î≥T+u≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì nø£ÿ&ç yês¡T ø√sês¡T.

ªyê©àøÏ »j·T+‹ì Á|üuÛÑT‘·« ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+#ê*μ Ä<√ì, nø√ºãs¡T 23, (düTes¡íyês¡Ô): yê©àøÏ »j·T+‹ì Á|üuÛÑT‘·«+ ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì $ÄsY|æj·Tdt (yê©àøÏ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹) sêh ø±s¡´<ä]Ù sê+;ÛyéT Hêj·TT&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ ;Ûe÷dt |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚XÊìøÏ $ÄsY|æj·Tdt õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù düT<Ûëø£sY, ≈£îe÷s¡kÕ«$T, Hê>∑sêE, eTùV≤wt, Hê>∑|üŒ, Hêsêj·TD\T bÕ˝§Zì yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚&ÉT sêh+˝À yê©à≈£î\qT Á|üuÛÑT‘·«+ $düà]+∫ ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷&É&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. yê©à≈£î\qT j·Tdt{°\T>± |ü⁄qs¡T<ä›]+∫ yê] n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì, ˝Òì |üø£å+˝À rÁe Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&É‘êeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yê©à≈£î˝À¢ $<ë´e+‘·T\T ‘·≈£îÿe XÊ‘·+ ñqï+<äTq sê»ø°j·T bòÕ´ø£åHéyÓ’|ü⁄ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·÷ H˚&ÉT sêh+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£+>± 80XÊ‘·+ eT+~ yê©à≈£î\T C…’\T J$‘·+ J$+#ê*‡q <äTdæú‹ @s¡Œ&ç+<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yê©à≈£î\T bòÕ´ø£åHé |ü≥¢ ‘·˝§>∑Z≈£î+&Ü, $<ë´e+‘·T\T>± m~–, ≈£î≥T+u≤ìøÏ, düe÷C≤ìøÏ Á|üjÓ÷»ø£s¡+>± eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. |üø£ÿ sêhyÓTÆq

á$<Ûä+>± edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|]–‘˚ ù|<äyê\¢ |ü]dæú‘·T\qT >∑eTì+#˚yês¡T ø£s¡Tej·÷´s¡ì Á|ü»\T ‘·eT Äy˚<äqqT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>± H˚&ÉT <˚es¡>∑≥Tº e÷\ eT˝Ò¢X¯«s¡ kÕ«$T |ü\¢ø√‘·‡eeTT »s¡T>∑T‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À Á|ü»\T |ü≥Tº&ÉT ø£f…º\‘√ kÕ«$Tyê] ø£fi≤´D√‘·‡eeTTq≈£î e#˚Ãyê]ì n]ø£fÒº+<äT≈£î b˛©düT\T ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. kÕúìø£ dæ◊ yÓ+ø£≥s¡eTDj·T´ |üs¡´y˚ø£åD˝À uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘ê@sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. |ü+&ÉT>∑qT Á|ü»\T XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ì dæ◊ Á|ü»\qT ø√sês¡T.

ø£sêí≥ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ nø√ºãs¡T 29q yê©àøÏ »j·T+‹ ~H√‘·‡yêìï Á|üuÛÑT‘·« ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+∫ Á|üuÛÑT‘·« Ks¡TÑ√ »j·T+‘·T‘·‡yê\qT »s¡T|ü⁄‘·T+<äì n<˚ $<Ûä+>± eTq sêh+˝À ≈£L&Ü »s¡bÕ\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yê©à≈£î\ >∑T]Ô+|ü⁄¬ø’ ôV’≤<äsêu≤<é {≤´+ø˘ ã+&éô|’ yê©àøÏ $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæ˜+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. sêh+˝À 80\ø£å\ »HêuÛ≤ ø£*–q yê©à≈£î\≈£î 1956 es¡≈£î j·Tdt{°\T>± ø=qkÕ–+∫, n~Ûø±s¡+˝À ñqï n|üŒ{Ï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À ìedædüTÔqï yê©à≈£î\qT j·Tdt{°\T>±qT, yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘ê\˝À ìedædüTÔqï yê©à≈£î\qT ;d”\T>± HÓ{Ϻy˚dæ rÁe nHê´j·÷ìøÏ >∑T]#˚dæ+<äì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. yê©à≈£î\qT j·Tdt{°\T>± |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À rÁe Ä+<√fi¯q\T #˚j·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü yÓqTø±&ÉeTì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yê©à≈£î\+<äs¡÷ ‘·eT ‘·eT ÁbÕ+‘ê\˝À yê©àøÏ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Vü≤=fi¯>∑T+<ä˝À yê©àøÏ »j·T+‹ì |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì uÛ≤Ø sê´©, nqï<ëq+ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´yê\+≥Ø {°#·s¡¢≈£î y˚‘·Hê\T ô|+#ê*

#Ó≈£îÿ\T |ü+|æD° #˚dæq ‘·Vü‰d”˝≤›sY ø=*$T>∑T+&É¢, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ ‘·Vü‰o˝≤úsY ø±s¡´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·Vü‰o˝≤úsY eTVü‰ãTuŸ u≤cÕ #Ó‘·T\ $T<äT>± eTTK´eT+Á‹ düVü‰j·Tì<ÛäT\ øÏ+<ä uÀj·T»&É\eTà>±] eTVü≤\øÏåà, ∫qï<ädüÔ–s¡eTà, >∑Ts¡TkÕ«$T, sê»eTà≈£î yês¡+<ä]øÏ ˇø√ÿø£]øÏ s¡÷ 20y˚\ #√|ü⁄q #Ó≈£îÿ\T n+<ä#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY.◊ |üøÏÿsY nVü‰<é#·, $.ÄsY.z\T Á|ükÕ<é¬s&ç¶, >∑T&ÉTuÛ≤jYT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T..


ãT<Ûäyês¡+, nø√ºãs¡T 24, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

7 yê&É yê&É˝≤ dü<äT›\ ã‘·Tø£eTà dü+usê\T <äTsêZ<˚$ neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï myÓTà˝Ò´

u≤˝≤q>∑sY, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D≤ õ˝≤¢˝À »]π> ã‘·Tø£eTà |ü+&ÉT>∑ z Á|ü‘˚´ø£‘·qT #ê≥T≈£î+~. Á|ür @{≤ Á|ü‘˚´ø£+>± ‘Ó\+ >±D≤ õ˝≤¢\˝À »]π> ã‘·Tø£eTà |ü+&ÉT>∑ ø√dü+ eTVæ≤fi¯\T m<äTs¡T #·÷dü÷Ô+{≤s¡T. yês¡+ s√E\≈£î ô|’>± »]π> ã‘·Tø£eTà |ü+&ÉT>∑ n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>±, »s¡>∑&É+ $X‚wü+. eTTK´+>± ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, X‚]*+>∑+|ü*¢, ≈£î‘·T“˝≤|üPsY ìjÓ÷»ø £es¡Z+˝Àì »>∑~Z]>∑T≥º,Áoìyêdt q>∑sY, eT>∑T›+q>∑sY, n+»j·T´q>∑sY, ∫+‘·˝Ÿ, >±+BÛq>∑sY, J&çeT≥¢ , dü÷sês¡+, <ä÷+&ç>∑˝Ÿ, ìC≤+ù|{Ÿ, bÕ|æ¬s&ç¶q>∑sY, bÕ|üj·T´j·÷<äyé q>∑sY, Vü≤qTe÷Hé q>∑sY, ÄsY|æø±\ì, Ä*«Héø±\ì, $y˚ø±q+<ëq>∑sY, yÓ+ø£fÒX¯«s¡q>∑sY, k˛eTj·T´q>∑sY, ÄdtãkÕºsY‡ ø±\ì,m\¢eTàã+&É, ôV’≤<äsYq>∑sY, ¬ø|æôV≤#Y_ø±\ì, u≤˝≤õq>∑sY, u≤˝≤q>∑sY, |òü‘˚Ôq>∑sY, z˝Ÿ¶ uÀsTTHé|ü*¢, düq‘Yq>∑sY, uÒ>∑+ù|{Ÿ, eT÷kÕù|{Ÿ, uÛÑs¡‘Yq>∑sYø±\˙, uÀs¡ã+&É, Á|üXÊ+‘Y q>∑sY, $Tj·÷|üPsY, ôV’≤f…ø˘dæ{Ï, e÷<ë|üPsY ÁbÕ+‘ê\˝À ã‘·Tø£eTà |ü+&ÉT>∑ y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·+¬>&É |ü⁄e⁄«, ã+‹|ü⁄e⁄«, >∑TDT>∑T |ü⁄e⁄«, #êeT+‹ |ü⁄e⁄« yÓTT<ä˝…’q |ü⁄e⁄«\‘√ uÛÑøÏÔ ÁX¯<ÛäΔ\‘√ ã‘·Tø£eTà\qT ‘·j·÷s¡T #˚düTø=ì Ç+{À¢ |üP»\T #˚dæ yÓTT<ä≥>± yê] yê] Ç+&É¢ yêøÏ\¢ eTT+<äT ã‘·Tø£eTà\qT eT<Ûä´˝À ô|{Ϻ eTVæ≤fi¯\T ‘Ó\T>∑T‘·q+ ñ{Ϻ |ü&˚ <äTdüTÔ\qT <Ûä]+∫ kÕ+Á|ü<ëj·T+>± ã‘·Tø£eTà bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ Ä≥\T Ä&ç <ä>∑Zs¡˝Àì Ä\j·÷\≈£î #˚s¡Tø=ì nø£ÿ&É ø=+‘·

düeTj·T+ ã‘·Tø£eTàqT ñ+∫ Ä≥\T Ä&ç nq+‘·s¡+ Äø£ÿ&É ˙{Ï˝À ã‘·Tø£eTà\qT e<äT\T‘ês¡T. Vü≤qTe÷Héq>∑sY yÓ˝ÒŒ¤sY Äk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À..... $y˚ø±q+<ëq>∑sY &ç$»Hé |üs¡~Û˝Àì Vü≤qTe÷Héq>∑sY yÓ˝ÒŒ¤sY Äk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ã‘·Tø£eTà dü+ãsê\≈£î kÕΔìø£ myÓT´˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé bÕ˝§Zì dü+uÛÑsê\qT ‹\øÏ+#ês¡T. á dü+s¡<䓤+>± nø£ÿ&ÉTqï eTVæ≤fi¯\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó*j·TCÒdæ, kÕΔìø£ Á|ü»\≈£î $»j·T <äX¯$T X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.m˝≤+{Ï Ä≥+ø±\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚dæq düΔ\+˝À eTVæ≤fi¯\T ã‘·Tø£eTà dü+uÛÑsê\qT |òüTD+>± ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡T. ã‘·Tø£eTà rdüTø=ì e#˚à eTVæ≤fi¯\qT y˚Tfi¯ ‘ê\\‘√ &É|ü⁄Œ yêj·TT<Ûë´\‘√ yê]øÏ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤qTe÷Héq>∑sY yÓ˝ÒŒ¤sY Äk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.$≥˝Ÿ, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêeTT\T,mÁs¡qï, ø£$T{Ï düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§¢Hêïs¡T.

u≤˝≤q>∑sY, nø√ãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô) : <äTsêZe÷‘ê neTàyê]ì qesêÁ‘·T\T uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ |üPõùdÔ $»j·T+ ‘·|üŒø£ dæ~ΔdüTΔ+<äì X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ j·T+._Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ $y˚ø±q+<ëq>∑sY &ç$»Hé\ ˝Àì Ädtu…kÕºsY‡ ø±\˙, bÕ|æ¬s&ç¶ q>∑sY, Vü≤qTe÷Héq>∑sY,Á|ü>∑rq>∑sY, Bqu≤+<ä÷ ø±\˙ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À @sêŒ≥T #˚dæq eT+≥|ü+˝Àì <äTsêZe÷‘ê neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îì Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤ ø±sê´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q‘√ uÛÑøÏÔ u≤yê\‘√ neTàyê]ì

|òüTq+>± dü<äT›\ ã‘·Tø£eTà

s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 23 (düTes¡íyês¡Ô): eTùV≤X¯«s¡+ eT+&É\+˝Àì Á>±e÷˝À¢ dü<äT›\ ã‘·Tø£eTà |ü+&É>∑ k˛eTyês¡+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTùV≤X¯«s¡+ Áo •e>∑+>∑ sê»sêCÒX¯«] kÕ«$T Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À ã‘·Tø£eTà Ä&Üs¡T. nq+‘·s¡+ •e>∑+>∑ |ü⁄wüÿ]DÏ˝À ìeT»®q+ #˚XÊs¡T. eT+U≤˝Ÿ, sê$sê´\, eTHékÕHé|ü*¢, Hê>±s¡+, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ ã‘·Tø£eTà Ä&Üs¡T.

ø=*∫q yê] ø=+>∑T ã+>±s¡eTe⁄‘·T+<äì, X¯s¡qïesêÁ‘·T\T neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ e÷‘ê ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±>∑\ì nHêïs¡T.nq+‘·s¡+ &ç$»Hé |üs¡~Û˝Àì Á|ü»\≈£î á dü+<äs¡“¤+>± $»j·T <äX¯$T X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕΔìø£ Hêj·T≈£î\T >={ϺeTTø£ÿ\ ô|<ä› uÛ≤düÿsY, <äT+u≤\ Áoìyêdt ¬s&ç¶, j·T+.$sƒ¡˝Ÿ, Ç<ä ÁoìyêdüT\T, sêeTT\T, >∑+<Ûä+ mÁs¡qï, yêsY¶ düuÛÑT´sê\T düT˝À#·Hê, eT+≥bÕ\ ìsê«Vü≤≈£î\T düΔìø£ Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 24, nø√ºãsY 2012

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 24-10-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India