Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 216 X¯óÁø£yês¡+ Ä>∑düTº 24, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

$Tôw*¢ ˇu≤e÷ ø£+fÒ

]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À

k˛ìj·÷ eTT+<ä+»

m|òt&û◊\qT ˇ|üø√+

q÷´j·÷sYÿ, Ä>∑düTº 23: Á|ü|ü+#· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq eTVæ≤fi¯\ C≤_‘ê˝À nyÓT]ø± Á|ü<∏äeT bÂs¡Tsê\T $Tôw*¢ ˇu≤e÷ ø£+fÒ @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ eTT+<ä+»˝À ì*#ês¡T. bò˛sY“‡ e÷´>∑C…’Hé ‘êC≤>± yÓ\Te]+∫q Á|ü|ü+#· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq eTVæ≤fi¯\ C≤_‘ê˝À k˛ìj·÷ Äs√ kÕúq+˝À ì*#ês¡T. $Tôw*¢ ˇu≤e÷≈£î @&√ kÕúq+ <äøÏÿ+~. 2010˝À áyÓT yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ñHêïs¡T. Äj·÷ s¡+>±˝À¢ n‘·´+‘· Á|üuÛ≤eo\T¬s’q eTVæ≤fi¯\ C≤_‘êqT bò˛sY“‡ |üÁ‹j˚T{≤ Á|üø£{ÏdüTÔ+≥T+~. á @&Ü~ C≤_‘ê˝Àq÷ »s¡àHé #Ûêq‡\sY @+C…˝≤ yÓ÷¬sÿ˝Ÿ Á|ü<∏äeTkÕúHêìï ì\u…≥Tº≈£îHêïs¡T. Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+ m<äTs=ÿ+≥Tqï j·T÷s¡|t˝À ($T>∑‘ê 2˝À)

q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 23: ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&û◊\ô|’ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dtqT ˇ|æŒ+#ê\qT≈£îqï ø±+Á¬>dt≈£î Ä~˝ÀH˚ #·T¬øÿ<äT¬s’+~. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\T (m|òt&û◊) nqTeT‹+#·&Üìï m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ n+^ø£]+#·uÀeTì j·T÷|”@ ø°\ø£ uÛ≤>∑kÕ«$T |üø£åyÓTÆq ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt >∑Ts¡Tyês¡+ ‘˚*Ã#Ó|æŒ+~. ]f…Æ˝Ÿ, Çq÷‡¬sHé‡ , bÂs¡$e÷qj·÷q s¡+>±˝À¢øÏ m|òt&û◊\qT n+^ø£]+#·uÀeTì düŒwüº+ #˚dæ+~. Bìe\¢ <˚X¯ Á|ü»\≈£î rÁe Vü‰˙ ø£\T>∑T‘·T+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. &Ûç©¢ |üs¡´≥q˝À ñqï ‘·èDeT÷˝Ÿ N|òt, ($T>∑‘ê 2˝À)

nœ\|üø£å+

nyê≈£îÿ bÕغ Á|üøå±fi¯q≈£î ôV’≤ø£e÷+&é yÓTT>∑TZ ‹

e÷s¡T‘·Tqï düMTø£s¡D≤\T ‹ CÀs¡+<äT≈£îqï }Vü‰>±Hê\T ‹ d”m+ô|’ u§‘·‡ es¡Z+ >∑TÁs¡T ‹ H˚&ÉT k˛ìj·÷‘√ øÏs¡DY uÛÒ{° ‹ @|”‘√bÕ≥T |ü\T sêÁcÕº\ |”d”d” N|òt e÷s¡TŒ≈£î düHêïVü‰\T ‹ Vü≤dæÔq˝À ñ‘·ÿ+sƒ¡qT πs¬ø‹ÔdüTÔqï sêÁwüº sê»ø°j·÷\T ‹ <Ûäsêàq≈£î n+&É>± ñ+&˚+<äT≈£î n~ÛcÕ˜q+ düùd$Tsê! ‹ |”d”d” N|òt πsdüT˝À ø£Hêï, &ûmdt, ∫s¡+J$, eTÁ] X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶, |üfi¯¢+sêE e÷s¡TŒ n+X¯+ô|’ ≈£L&Ü @◊d”d” rÁe+>± #·]ÃdüTÔqï≥T¢ ≈£L&Ü }Vü‰>±Hê\T $ì|ædüTÔHêïsTT. sêh+ qT+∫ edüTÔqï Á|üeTTKT\‘√ >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± @|” uÛÑeHé˝À dü+<ä&ç yê‘êyês¡D+ HÓ\ø=+~. |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, d”m+ øÏs¡DY, |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T, ø±+Á¬>dt eTTK´H˚‘· ∫s¡+J$ &Ûç©¢˝ÀH˚ ñ+&É≥+‘√ sêh sê»ø°j·÷\≈£î &Ûç©¢ πø+Á<ä _+<äTe⁄>± e÷]+~. d”ìj·TsY eT+Á‹ <Ûäsêàq sêJHêe÷ô|’ &Ûç©¢ |üs¡´≥q˝À ø±¢]{° edüTÔ+<äì Hêj·T≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. sêÁwüºsê»ø°j·÷\ô|’ &Ûç©¢˝À yê&çyê&ç>± #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. ø±+Á¬>dt bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é‘√ d”ìj·TsY H˚‘·\T CÀs¡T>± eT+‘·Hê\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. k˛ìj·÷ qT+∫ ÄC≤<é, yêj·T˝≤sY s¡$ es¡≈£î $&É‘·\yêØ>± düe÷y˚X¯+

&ûmd”‡ &ÍfÒ? &ûá&û

CMyK

nuÛÑ´s¡Tú\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\+≥÷ Á{ÏãT´q˝Ÿ rs¡TŒ |üØø£å yêsTT<ë y˚j·T&É+ ≈£î<äs¡<äT Bìô|’ Hê´j·Tì|ü⁄DT\‘√ #·]ÃkÕÔ+ ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡y˚T &ûmd”‡ sê‘· |üØø£å : eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏Û ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): &ûmd”‡ ìs¡«Vü≤D≈£î eTs√kÕ] Ä≥+ø£+ ø£*π>˝≤ ø£ì|æk˛Ô+~. &ûmd”‡ dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ b˛düTº˝À¢ &çÁ^ |üP]Ô#˚dæq &ûá&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ≈£L&Ü neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\+≥÷ Á{ÏãT´q˝Ÿ ù|s=ÿq&É+‘√ &ûmd”‡ |üØø£åô|’ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. Á{ÏãT´q˝Ÿ rs¡TŒô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘√+~. á n+XÊìøÏ dü+ã+~Û+∫ Hê´j·Tì|ü⁄DT\‘√ #·]Ã+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. ø±>± |üØø£åqT e÷Á‘·+ ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡+ áHÓ\ 26 qT+∫ ìs¡«Væ≤+∫ rs¡T‘êeTì eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Û düŒwüº+#˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø &ûmd”‡ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ yêsTT<ë|ü&É≥+, |üØø£å ìs¡«Vü≤D≈£î ¬s+&ÉT s√E˝Ò >∑&ÉTe⁄ ñ+&É≥+ e+{Ï |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À |üØø£å yêsTT<ë y˚j·T˝ÒeTì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ Á{ÏãT´q˝Ÿ rs¡TŒô|’ ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$k˛Ô+~. mHéd”{°á ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ Äs¡T qT+∫ mì$T~ es¡≈£î uÀ~Û+#˚ neø±X¯+ &çÁ^ &ûá&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñqï+<äTe\¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î yÓ[¢Hê, ‘·T~ rs¡TŒ˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ uÛÑ+>∑bÕ≥T ‘·|üŒ<äì &ûá&û nuÛÑ´s¡Tú\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Bìô|’ ás√E kÕj·T+Á‘·+˝À>± Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düŒwüºyÓTÆq ìs¡íj·T+ yÓ\Te&˚ neø±X¯+ ñ+~.

ne⁄‘·THêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ &Ûç©¢øÏ e∫Ãq eTTK´eT+Á‹ ø±ùd|ü⁄ @|”uÛÑeHé˝À $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îì πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. sêh+˝À sê»ø°j·÷\ô|’ Çs¡Te⁄s¡T H˚‘·\T eTT#·Ã{Ï+#ês¡T. ø£¬s+{Ÿ düeTdü´qT d”m+ øÏs¡DY ∫<ä+ãs¡+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. >∑‘·+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁcÕºìøÏ Á|üø£{Ï+∫q Á|ü‘˚´ø£ düVü‰j·÷ìï ‘·«s¡>± n+<äCÒj·÷*‡+~>± d”m+ ∫<ä+ãsêìï ø√]q≥T¢ m+|”\ <ë«sê ‘Ó*dæ+~. ∫<ä+ãs¡+‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ Äj·Tq ø±sê´\j·T+ qT+∫ H˚s¡T>± d”m+ s¡ø£åD eT+Á‹ @πø Ä+{Àìì ø£*ùd+<äT≈£î ãj·T˝Ò›] yÓfi≤¢s¡T. Äj·Tq yÓ+≥ |ü\Te⁄s¡T m+|”\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. H˚&ÉT øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ k˛ìj·÷‘√ uÛÒ{° ø±qTHêïs¡T.

dü+»jYT<ä‘Y≈£î •ø£å Ksês¡T #˚j·T+&ç düTÁ|”+≈£î d”;◊ $»„|æÔ

3

ª∫s¡Tμ es¡Z+˝À ∫>∑T]düTÔqï ÄX¯\T k˛ìj·÷‘√ ∫s¡+J$ uÛÒ{° ns¡>∑+{ bÕ≥T kÕ–q #·s¡Ã\T bÕ\q, bÕغ |üìrs¡Tô|’ Äsê rdæq n~ÛH˚Á‹

q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 23: ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ &Ûç©¢ yÓ[¢q nœ\|üø£å ãè+<ëìøÏ nee÷q+ »]–+~. m+‘√ ÄX¯‘√ yÓ[¢q ãè+<ëìøÏ #˚<äT nqTuÛÑe+ m<äT¬s’+~. $$<Ûä n+XÊ\ô|’ $»„|æÔ #˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq nœ\|üø£å+ ô|’ πø+Á<ä e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ X¯s¡<é |üyêsY rÁe ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT+Á‹ e÷]q|ü⁄Œ&É˝≤¢ >∑T+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± sêe&Éy˚T$T{Ï? ˇπø n+X¯+ô|’ ãè+<ëìï yÓ+fÒdüT≈£î sêyê˝≤? n+≥÷ ∫+<äT\T ‘=ø±ÿs¡T. y˚fi≤bÕfi≤ ˝Ò≈£î+&Ü sêe&É+ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. $q‘·T\T düeT]Œ+#·&ÜìøÏ e#êÃsê? j·TT<äΔ+ #˚ùd+<äT≈£î e#êÃsê? n+≥÷ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ πø+Á<ä+<äèwæºøÏ rdüT≈£îe#˚Ã+<äTπø e#êÃeTì ãè+<ä+ düuÛÑT´\T düe÷<Ûëq$Te«>±.. ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ ‘·eT≈£î |üP]Ô ne>±Vü≤q ñ+<äì, |ü<˚|ü<˚ #ÓbÕŒ*‡q |üì˝Ò<äì |üyêsY $düT≈£îÿHêïs¡T. q÷‘·q $‘·Ôq #·≥º+˝À e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îsêyê\ì, <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D n~Ûø±sê\qT sêÁcÕº\πø n|üŒ–+#ê\ì, Áô|’y˚{Ÿ ø£+ô|˙\ #˚‘·T˝À¢ $‘·ÔHê\ ‘·j·÷Ø ñ+&É{≤ìï ìs√~Û+#ê\ì, ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $qï$+#˚+<äT≈£î sêh e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ ø£Hêï \øÏåàHêsêj·TD H˚‘·è‘·«+˝À $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\‘√ bÕ≥T ¬s’‘·T dü+|òü÷\ H˚‘·\T &Ûç©¢ yÓfi≤¢s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 11.30 X¯s¡<é |üyêsYqT ø£*ùd+<äT≈£î Äj·Tq ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓfi≤¢s¡T. yê]‘√ bÕ≥T sêh m+|”\T πøM|” sêeT#·+Á<äsêe⁄, \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ, øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ, bıqï+ ($T>∑‘ê 2˝À)

($esê\T2˝À)

2 Á|ü<Ûëì, >∑&ÉÿØ ìyêkÕ\ eTT{º&çøÏ nHêï ãè+<ä+ |æ\T|ü⁄

3 sêÁwüº+˝À nÁ|üø£{Ï‘· meT¬s®˙‡

◊@mdt\ ã~©

m{≤ø˘.. $|üø£å+ô|’ m<äTs¡T<ë&ç #˚j·T+&ç ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\≈£î k˛ìj·÷ Ä<˚X¯+ eT÷&√s√E bÕs¡¢yÓT+≥T˝À n<˚ s¡uÛÑdü u§>∑TZ πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ <ä<ä›]*¢q bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Á|ü<Ûëì sêJHêe÷ô|’ |ü≥TºM&Éì ;CÒ|” ñuÛÑj·TdüuÛÑ\T H˚{ÏøÏ yêsTT<ë

q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 23: u§>∑TZ >∑qT\ ≈£î+uÛÑø√D+ es¡Tdü>± eT÷&√s√p bÕs¡¢yÓT+≥TqT ≈£î~ù|dæ+~. Ç<˚ n+X¯+ô|’ n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üøå±\ yê<√|üyê<ë\‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£L&Ü düÔ+_Û+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ¬s+Á&√E\ qT+∫ ;CÒ|” #˚düTÔqï sê<ë›+‘êìï m+&É>∑{≤º\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü‹|üø£å+ô|’ m<äTs¡T<ë&çøÏ ~–+~. 2005˝À u§>∑TZ >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄\ ø√dü+ y˚\+ y˚j·÷\ì uÛ≤$+#·>±, ;CÒ|”,˝…|tº bÕغ\T e´‹πsøÏ+#êj·Tì Äs√|æ+∫+~. B+‘√ ñuÛÑj·T düuÛÑ\T m˝≤+{Ï ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T #˚|ü≥º≈£î+&ÜH˚ yêsTT<ë |ü&ܶsTT. Á|ü‹wüº+uÛÑq ‘=\–+#˚+<äT≈£î ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY, MTsê≈£îe÷sY, sê»´düuÛÑ #Ó’s¡àHé Vü≤MT<é nHê‡Ø nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·T>±, ;CÒ|” ãVæ≤wüÿ]+∫+~.

n+‘·≈£îeTT+<äT ñ<äj·T+ ˝Àø˘düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ Á|ü<Ûëì sêJHêe÷ #˚j·÷\ì ;CÒ|” &çe÷+&é #˚dæ+~. ¬s+Á&√E\T>± düe÷y˚XÊ\qT n&ÉT¶≈£î+≥Tqï Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ n<˚ <Û√s¡DÏì ø=qkÕ–+∫+~. ;CÒ|” düuÛÑT´\T yÓ˝Ÿ˝ÀøÏ <ä÷düTø=∫à Á|ü<Ûëì sêJHêeTHê #˚j·÷*‡+<˚qì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. u§>∑TZ >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄\ e\¢ s¡÷ 1.86 \ø£å\ ø√≥¢ y˚Ts¡ Ä<ëj·T+ ø√˝ÀŒsTT+<äì yÓ\¢&ç+∫q ø±>¥ ìy˚~ø£qT u≤<Ûä´‘· eVæ≤dü÷Ô eTH√àVü≤Hé ‘·|ü⁄Œø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yê]øÏ Á|ü‹>± n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\T ≈£L&Ü ‘·eT kÕúHê˝À+∫ ˝Ò∫ ;CÒ|”øÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. y˚\+ <ë«sê u§>∑TZ >∑qT\T πø{≤sTT+#·&Üìï ;CÒ|” e´‹πsøÏ+∫q≥T¢ 2005 Hê{Ï yêsêÔ|üÁ‹ø£˝À¢ e∫Ãq øÏ¢|æŒ+>¥\qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. u§>∑TZqT y˚\+ y˚j·T&É+ <ë«sê |ü]ÁX¯eT\ s¡+>∑+ <Óã“‹+≥T+<äì n|üŒ{À¢ ;CÒ|”j˚T y˚\+ Á|üÁøÏj·TqT n&ÉT¶≈£î+<äì ø±+Á¬>dt m+|”\T Äs√|æ+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&˚yÓ÷ ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): |ü\Te⁄s¡T ◊@mdt n~Ûø±s¡T\qT ã~©#˚dü÷Ô sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~. s¡+>±¬s&ç¶ ø£˝…≈£ºsY>± ñqï X‚cÕÁ~ì $XÊK ø£˝…ø£ºsY>± ã~©#˚XÊs¡T. Äj·Tq kÕúq+˝À yêD°Á|ükÕ<é≈£î u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± |üsê´≥ø£ XÊK m+&û>± ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚, düπs« ôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿ ø£$TwüqsY>± sêe÷+»H˚j·TT\T, &Ûç©¢ @|” uÛÑeHé ¬sdæ&Ó+{Ÿ ø£$TwüqsY>± X¯XÊ+ø˘ >√j·T˝Ÿ ìj·T$T‘·T˝j·÷´s¡T. $XÊK eTVü‰ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø£$TwüqsY>± dü‘·´Hêsêj·TD, |ü]ÁX¯eT\ XÊK ø£$TwüqsY>± s¡»‘Y≈£îe÷sY, >∑èVü≤ìsêàD XÊK ø±s¡´<ä]Ù>± ø£]ø±\ efi¯eHé, kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\HêXÊK eTTK´ø±s¡´<ä]Ù>± XÊ´+≈£îe÷sY dæHêΩ, á|”{°ÄsY◊ dü+düú &ûJ>± n•«Hé≈£îe÷sY |òü]<ë, ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´ Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± Ç+Á<äõ‘YbÕ˝Ÿ, m+bÕ¢jYTyÓT+{Ÿ »qπswüHé e÷¬sÿ{Ï+>¥ $TwüHé d”áy√>± s¡|òüTTq+<äHé sêe⁄ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.

CMyK

q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 23: ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD |ü<ä$øÏ mdüs¡T e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘· Hê\T>∑Ts√E\T>± &Ûç©¢˝À eTø±+ y˚dæq Äj·Tq @◊d”d” H˚‘·\‘√ uÛÒ{° ne⁄‘·÷ e#êÃs¡T. nsTT‘˚ >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹øÏ n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î u§‘·‡qT |”d”d” N|òt |ü<ä$qT+∫ ‘·|æŒ+#·&É+ U≤j·TeTì dü+πø‘ê\T n+<ësTT. eTTK´eT+Á‹‘√ düK´‘· ˝Òø£b˛e&É+, eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ Äs√|üD\T e+{Ï ø±s¡D≤\ <äècÕº´ Äj·Tq≈£î |ü<äM>∑+&É+ yê{Ï\¢&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± MT&çj·÷≈£î <ä÷s¡+>± ñqï u§‘·‡ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ø±düÔ+‘· &û˝≤>± ø£ì|æ+#ês¡T. Äj·Tq #˚dæq yê´K´\qT ã{Ϻ #·÷düTÔ+fÒ @<√ »s¡T>∑T‘√+<äqï $wüj·T+ e÷Á‘·+ düŒwüºeTe⁄‘√+~. n<˚$<Ûä+>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY

ãè+<ä+ô|’ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚dæq |üyêsY |ü<˚ |ü<˚ sêy=<ä›ì eT+Á‹ ø£Hêïô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ |üyêsY rs¡T‘√ $düTÔuÀsTTq nœ\|üø£å H˚‘·\T


2

eTT+ãsTT b˛©dt ø£$TwüqsYô|’ ã~© y˚≥T eTT+ãsTT, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): @Liªy Ez§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡gSÆ©s[ ™´sVVLi\¤À¡ F°÷d¡xqsV NRP≠sVxtsQ©´sL`i @LRiV£ms xms…ÿı∏R∂VN`P\|ms Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[, ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s LRiWxmsLiÕ‹[ A∏R∂V©´s©´sV ªRΩzmsˆLiøR¡≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. A∏R∂V©´s rÛy©´sLiÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL`i H{msFs£qs @μ≥j∂NSLji xqsªRΩ˘FyÕfi ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV. AgRixqÌsV 11©´s A«ÿμ`∂ \Æ™sVμy©±sÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s LS˘÷d¡Õ‹[ z§¶¶¶LiryªRΩ¯NRP xmnsV»¡©´sáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. xms…ÿı∏R∂VN`P\|ms Æ™s[»¡V ªRΩxmsˆμR∂¨s @LiμR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, A∏R∂V©´sNRPV ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s NRP÷¡ˆxqsWÚ, LSxtÌsQ˚ L][≤ÔR∂V @’≥¡™´sXμÙj∂

˙xmsºΩxmsOSQá ≤T∂™´sWLi≤`∂NRPV ªRΩÕ‹gÊji©´s xqsLS‰LRiV xqsLixqÛs (FsLiFs£qsAL`i≤U∂{qs) Æ™s[VÆ©s[—¡Lig`i \Æ≤∂lLiNÌRPL`igS F°zqÌsLig`i BxqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ AL`iAL`i Fy…”¡Õfi gRiVLRiV™yLRiLi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ™´sVVLi\¤À¡ F°÷d¡xqsV NRP≠sVxtsQ©´sL`igS xqsªRΩ˘FyÕfi©´sV ¨s∏R∂V≠sVxqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[, @≤T∂xtsQ©´sÕfi ≤U∂“¡ (\¤…¡Q˚¨sLig`i)gS Fs£qs{ms gRiVFyÚ©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @r°Li,

™´sV∏R∂V©y¯L`iáՋ[ xmnsVL<Rifl·Ã¡©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ.. ™´sVVLi\¤À¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s LRi«ÿ @NS≤R∂≠dsVª][ Fy»¡V ™´sVLjiN]¨sı xqsLixqÛsáV AgRixqÌsV 11©´s À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso, xmnsVL<Rifl·Ã¡NRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s xms…ÿı∏R∂VN`P©´sV ªRΩzmsˆLiøyáLi»¡W ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ©´s™´s¨sLS¯fl„fi }qs©y ¿d¡£mns LS«fi hS˙ZNP[ A«ÿμ`∂ \Æ™sVμy©±sÕ‹[ À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ZNP[ A∏R∂V©´s\|ms ¡μj∂÷d¡ Æ™s[»¡Vxms≤R∂≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. A«ÿμ`∂ \Æ™sVμy©±s xmnsV»¡©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[.. A∏R∂V©´s©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLS? @¨s x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. A∏R∂V©´s ª][zqsxmsoøyËLRiV. ryμ≥yLRifl· xmsLjiFyá©´s ˙xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ C øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V Fy…”¡Õfi  ¡μR∂V÷¡øyËLRiV. xms…ÿı∏R∂VN`P  ¡μj∂÷d¡\|ms «¡⁄\¤Õ¡ 6©´s ≤U∂“¡{ms A{mns£qs ©´sVLi¿¡ \|mnsÕfi @Liμj∂LiμR∂¨s, A ªRΩLS*ªRΩ AgRixqÌsV 8©´s Lji\Æ™s«fiÔ \|mnsÕfi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

24 >∑+≥˝À¢>± Vü≤Øwtsêe⁄ ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ* ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwt sêe⁄ô|’ b˛©düT n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&ç|ü&ç+~. $<äT´‘YkÂ<Ûä e<ä› Ä+<√fi¯q düeTj·T+˝À ‘Ósêdü H˚‘·\T b˛©düT\|ü≥¢ <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+#ês¡ì, Ç+<äT≈£î ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düŒ+~+#·≈£î+fÒ Ä ‘·sê«‘· ‘êeTT Hê´j·T|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ $<äT´‘Y kÂ<ä e<ä› b˛©düT\T ‘·eT u≤<Ûä´‘·\qT ìs¡«]Ô+#ês¡ì, ã‹e÷* #Ó|æŒq|üŒ{Ïø° ‘Ósêdü H˚‘·\T $ì|æ+#·Tø√˝Ò<äì, ô|’>± ÇHéôdŒø£ºsY ø±\sY |ü≥Tº≈£îHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $\Te\T πøe\+ b˛©düT\πø ñ+&Ü˝≤?

b˛©düT n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ &çe÷+&é sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î nedüs¡+ ˝Ò<ë? nì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. ‘êeTT πøe\+ ‘·eT u≤<Ûä´‘·\qT e÷Á‘·y˚T ìs¡«]ÔdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. $<ÛäT˝À¢ ñqï n~Ûø±s¡T\ |ü≥¢ <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+∫q, d”ºô|òHé s¡M+Á<äqT ndüuÛÑ´+>± <ä÷wæ+∫q Vü≤Øwtsêe⁄ yÓ+≥H˚ ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. >∑&ç∫q ø=+‘·ø±\+>± $<ÛäT˝À¢ ñqï b˛©düT\ô|’ sê»ø°j·T H˚‘·\ Á|ües¡Ôq <äTs¡TdüT>± e÷s¡T‘√+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç˝≤+{Ï #·s¡´\ e\¢ b˛©düT\˝À HÓ’‹ø£ôd’ús¡´+ <Óã“‹H˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì yês¡T nHêïs¡T.

ªø√‘·\μô|’ {°&û|” Ä+<√fi¯q d”m+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+ eTT≥º&çøÏ Á|üj·T‹ï+∫q ª<˚X¯+μ myÓTà˝Ò´\T {°&û|” ÁX‚DT\qT n¬sdüTº #˚dæq b˛©düT\T Ä+<√fi¯q $s¡$T+#ê\+≥÷ mÁs¡u…*¢øÏ d”m+ bò˛Hé ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V gRiVLRiV™yLRiLi NRPW≤y ªRΩ™´sV ALiμ][Œœ¡©´s N]©´srygjiLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı {qsFsLi NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı ™´sVV»Ì¡≤T∂Li ¬ø¡[LiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLi¿¡©´s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV F°÷d¡xqsVáV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡c…‘¡≤U∂{ms Fn°LRiLi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPLRiLS™´so Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s ¡XLiμR∂Li NS˘Lixmso A{mnsxqsVNRPV  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LRigS ™yLji©´s¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NS*LÌRiL`i= ™´sÆμÙ∂[ @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. Fs˙LRi¤À¡÷˝¡, ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂, ZNP[Fs£qs LRiªRΩıLi, FsÕfi.LRi™´sVfl·, ©´sLS=lLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≠sμR∂V˘ª`Ω r¢μ≥R∂ ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP ∏R∂VºΩıLi¿¡ @lLixqÌsV @LiVV©´s …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPLRiLS™´so, ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂, LRiªRΩıLi, LRi™´sVfl· ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV xmsLi«¡gRiV»Ì¡ F°÷d¡xqsV}qÌsxtsQ©±sÕ‹[Æ©s[ ¨sLRixqs©´s μk∂ORPQ N]©´srygjiLiøyLRiV. LS˙ªRΩLiªy }qÌsxtsQ©±sÕ‹[Æ©s[ D©´sı ™yLji¨s F°÷d¡xqsVáV gRiVLRiV™yLRiLi  ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS BLi…”¡NTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, ™yLRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı ™´sVV»Ì¡≤T∂Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ºdΩ˙™´sLigS D©´sı ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘ μR∂XuÌy˘ NS˘LixmsoNSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı ™´sVV»Ì¡≤T∂Li ¬ø¡[LiμR∂VNRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NS*LÌRiL`i= ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LSLRiV. ™yLji¨s @NRP‰Æ≤∂[ F°÷d¡xqsVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ªRΩμj∂ªRΩLRiVá©´sV x§¶›£qs @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ ™yLRiV @NRP‰Æ≤∂[ ¨sLRixqs©´s μk∂ORPQ©´sV N]©´srygjiLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, C ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ NRPlLiLi…fi N][ªRΩá\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi≠sVLiøyá¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡NTP ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xqs*∏R∂VLigS Fn°©±s

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 24, 2012

◊<äT ø±s¡¢T Ç#˚Ãj·T+&ç

u§>∑TZ ≈£î+uÛÑø√D+ô|’ nHêï ãè+<ä+ eT+&çbÕ≥T

d”;◊ì Ä<˚•+∫q ø√s¡Tº

Á|ü<Ûëì, >∑&ÉÿØ ìyêkÕ\ eTT≥º&çøÏ |æ\T|ü⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): zm+d” πødüT˝À d”;◊ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï yêVü≤Hê˝À¢ ◊<äT ø±s¡¢qT ‹]– Ç#˚Ãj·÷\ì πø+Á<ä <äsê´|ü⁄Ôdü+düúqT d”;◊ ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. nsTT‘˚ yê{Ï ø√dü+ 74 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q ÄdæÔì |üPNø£‘·TÔ>± düeT]Œ+#ê\ì Ä<˚•+∫+~. >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶, ;M Áoìyêdü¬s&ç¶\‘√bÕ≥T zm+d”, Áo $Tqs¡˝Ÿ‡ dü+düú\≈£î #Ó+~q @&ÉT ø±s¡T¢, z ôV≤*ø±|üºsYqT d”;◊ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï~. nsTT‘˚ πødüT $#ês¡D |üPs¡Ôj˚T´˝À>± yêVü≤Hê\T #Ó&çb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñqï+<äTq ‘·eT≈£î ‹]– Çyê«\ì |æ{Ïwüqs¡T¢ ø√sês¡T. Äغj˚T n~Ûø±s¡T\ $\Te ìy˚~ø£qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘˚ ◊<äT ø±s¡¢qT |üPNø£‘·TÔô|’ Ç#˚Ã+<äT≈£î ø√s¡Tº n+^ø£]+∫+~. ôV≤*ø±|üºsY, s√˝Ÿ‡ sêsTTdt ø±s¡T $\Te ìy˚~ø£\T Ç+ø± n+<äq+<äTq $#ês¡DqT áHÓ\ 31øÏ ø√s¡Tº yêsTT<ë y˚dæ+~.

NSáLiÕ‹[ À‹gÊRiV gRi©´sVá ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ Æ™s[áLi ≠sμ≥y©´sLi Fy…”¡LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ LRiW.1.86 áORPQá N][»˝¡ Æ™s[VLRi Aμy∏R∂VLi N][Õ‹[ˆLiVV©´s»˝¡V NSg`i Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. ZNP[˙“¡™yÕfi C ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[aSLRiV.™yxqsÚ™y¨sNTP LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki GLSˆ»¡V\|ms @©yı ¡XLiμR∂Li Aμj∂™yLRiLi xqs©yı•¶¶¶NRP xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRigS÷¡= DLiμj∂. FyLÌki }msLRiV, ≠sμ≥j∂ ≠sμ≥y©yáV, ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms C xqs™´sWÆ™s[™´sLiÕ‹[ øR¡LjiËLiøyá¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. |qs|mÌsLi ¡L`i Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV FyLÌki }msLRiV©´sV ≈¡LSLRiV¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso, N][ÕfiÀ˝ÿN`P ZNP[…ÿLiVVLixmsoá NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li\|ms ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[©´sW F°LS≤yá¨s @©yı  ¡XLiμR∂Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. Æ™s[V 25©´s ªy™´sVV ¬ø¡[zqs©´s AL][xmsfl·Ã¡¨dsı ¨s«¡™´sV¨s BxmsˆV≤R∂V Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂LiμR∂¨s ZNP[˙“¡™yÕfi }msL]‰©yıLRiV. ªRΩ™´sV AL][xmsfl·Ã¡\|ms Fs£mnsHAL`i ©´sÆ™sWμR∂V¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂LS˘xmsoÚ  ¡XLiμR∂Liª][ ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s N][LSLRiV. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[, μk∂¨s\|ms ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[ ˙xms«ÿ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá ™y˘«¡˘Li μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ªRΩORPQfl·Æ™s[V À‹gÊRiV ZNP[…ÿLiVVLixmsoá©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sW≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 23: À‹gÊRiV gRi©´sVá NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ZNP[xqsVÕ‹[ ªRΩxmsˆV ≠dsVμR∂Li¤…¡[.. ≠dsVμR∂¨s @μ≥j∂NSLRi, ˙xmsºΩxmsOSQáV AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLi¤…¡[.. BμÙR∂LRiV BμÙR∂lLi[©´s¨s @©yı ¡XLiμR∂Li ™´sVLi≤T∂xms≤T∂Liμj∂. À‹gÊRiV NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿ¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ.. ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i, ’d¡¤«¡[{ms «ÿºdΩ∏R∂V @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ¨sºΩ©±s gRi≤y‰Lki ¨s™yryá©´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂Liøyá¨s zmsáVxmso ¨s¿¡ËLiμj∂. ™yLji BŒ˝œ¡ FsμR∂V»¡ Aμj∂™yLRiLi \¤À¡hSLiVVLiøyá¨s BLi≤T∂∏R∂W @lgiÆ©s£qÌs NRPLRixm<s©±s (HG{qs) Æ©s[ªRΩ @LRi≠sLiμ`∂ ZNP[˙“¡™yÕfi …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ N][LSLRiV. "NSLi˙lgi£qs, ’d¡¤«¡[{ms NRP÷¡zqs À‹gÊRiV gRi©´sVá ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ LRiW.1.86 áORPQá N][»˝¡V μ][øR¡VNRPV©yıLiVV. μk∂¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ ˙xmsμ≥y¨s, gRi≤y‰Lki ¨s™yryá©´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂μÙyLi. μk∂¨s\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV AgRixqÌsV 26©´s DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV «¡LiªRΩL`i™´sVLiªRΩL`i ™´sμÙR∂ xqs™´sWÆ™s[aRP ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V' æªΩ÷¡FyLRiV. 2005c09 ™´sVμ≥R∂˘

dü∫yê\j·T+˝À $<ë´s¡Tú\ Ä+<√fi¯qô|’ ¬ø¡[zqs©´s {qsFsLi.. μk∂ORPQ ≠sLRi≠sVLiøyá¨s N][LSLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP G≤R∂VgRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω BryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá©´sV FsºΩÚÆ™s[∏R∂Wá¨s, xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ©´s¨s •¶¶¶≠dsV B}qsÚ μk∂ORPQ ≠sLRi≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ¬ø¡FyˆLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡= D©´sıLiμR∂V©´s {qsFsLi FsÕÿLi…”¡ •¶¶¶≠dsV B™´s*NRPVLi≤yÆ©s[ Fn°©±s |ms¤…Ì¡[aSLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fn°©±s ¬ø¡[zqs ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi≠sVLiøyá¨s N][LSLRi¨s, N][ªRΩáV FsºΩÚÆ™s[}qsÚ ≠sLRi≠sVryÚ™´sV¨s ¬ø¡Fyˆ™´sV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms {qsFsLi FsÕÿLi…”¡ •¶¶¶≠dsV B™´s*¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. F°¨ds NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV xqs™´sV∏R∂V≠sV™y*á¨s N][LRigS.. ªy©´sV ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒœ¡ßÚ©yı©´s¨s, ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂μy™´sV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚Li xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPVLi¤…¡[, \lLiªRΩVáV BNRP‰≤R∂ xqs™´sVxqs˘Õ˝‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[.. ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı BÕÿLi…”¡ ¬ø¡[ªRΩNS¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ DLi≤R∂≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[ ™´sLRiNRPW Æ™s©´sNRPV‰ ªRΩlgÊi[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

düsêÿs¡T d”]j·Tdt ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sá\|ms LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ NSáLiÕ‹[ |qs˙NRP¤…¡[Lji∏R∂V…fiÕ‹[ Dμ][˘gRiVá ≠sμ≥R∂VáNRPV À≥œ¡LigRiLi NRP÷¡gjiLi¿¡©´s ™yLji\|ms ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sá©´sV xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s @xmsˆVÆ≤∂[ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. C Æ©sá 8©´s N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[¨s ≤T∂ À˝ÿN`PÕ‹[NTP ø]LRi ¡≤T∂ NS˘’¡Æ©s…fi xqsÀfiNRP≠sV…‘¡ ≠dsV…”¡LigRiV©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi ¿¡©´s xmnsV»¡©´s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ ≠sV¨dsı™´sW¥R∂W˘ {qsLji∏R∂V£qsgS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xqs™´sV˙gRiLigS ≠søyLRifl· «¡Ljizms ¨sÆ™s[μj∂NRP B™y*á¨s D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ B»¡V™´sLi…”¡≠s xmso©´sLS™´sXªRΩLi NSNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. {mns«¡Ÿ Lki∏R∂VLi ¡L`i=Æ ™sVLi…fiÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V æªΩ[™yá¨s NS˘’¡Æ©s…fi xqsÀfiNRP≠sV…‘¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¬ø¡[zqs©´s xqsWøR¡©´sáNRPV ¨sLRixqs©´sgS CÆ©sá 8©´s xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV©´s ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsV xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NRPW≤y ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV C xqsLixmnsV»¡©´s\|ms NRPáªRΩ ¬ø¡Liμj∂ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá©´sV ≠s™´sLRifl· N][LSLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´s\|ms xqsVμk∂LÁRiLigS AÕ‹[¿¡Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂WáV ©´søR¡ËNRPVLi¤…¡[ aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS ¨sLRixqs©´s æªΩáFyá¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLRi˘NRPÕÿFyá©´sV @≤ÔR∂VN][™´s»¡Li G≠sV»¡¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV

{qsFs£qsª][ @©yıLRiV. xqs¿¡™yá∏R∂V À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¬ø¡[ GzmsFs{qsˆ F°÷d¡xqsVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´s¤Õ˝¡[ ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[NTP ø]LRi ¡≤ÔyLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ªRΩgji©´s gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y @LiªRΩ™´sVLiμj∂¨s xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[NTP G≠sμ≥R∂LigS @©´sV™´sVºΩLiøyLRiÆ©s[ μy¨s\|ms xqs™´sV˙gRiLigS ≠søyLRifl· «¡LRiFyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ xqs¿¡™yá∏R∂V μR∂LRi+©y¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV F°÷d¡xqsVáV NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡Li ¬ø¡[aSLRiV. xqs¿¡™yá∏R∂W¨sNTP LS™yá©´sVNRPVLi¤…¡[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡Ã¡ @LigkiNSLRiLi DLi¤…¡[Æ©s[ F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sVºΩxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP @Liμj∂©´s ªRΩLRiV™yªRΩ |qsNRPW˘Lji…‘¡ @μ≥j∂NSLRiVá\|ms ˙NRP™´sVbPORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

n$˙‹ eT+Á‘·T\qT ‘·|æŒ+#·+&ç k˛ìj·÷≈£î X¯+ø£Ásêe⁄ $»„|æÔ ` d”;◊ rs¡Tô|’ πø+Á<äeT+Á‹ Hêsêj·TD kÕ«$TøÏ |òæsê´<äT q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 23: «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV LRiOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV J \Æ™sxmso NSLi˙lgi£qs FyLÌki, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ∏R∂VºΩıxqsVÚLi¤…¡[.. A ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms FsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Li»¡W A FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so ˙xmsbPıLiøyLRiV. AL][xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ª]ágjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s gRiVLRiV™yLRiLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂¨s NRP÷¡zqs ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, {qs’d¡H ¨sxtsQˆQORPQFyªRΩLigS μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂V xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ ©yLS∏R∂Vfl·ry*≠sVNTP gRiVLRiV™yLRiLi zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ aRPLiNRPLRi©´sı {qs’d¡H ºdΩLRiV\|ms ¡Vμ≥R∂™yLRiLi {qs≠ds{qsNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªyBLi˙μylLi≤ÔT∂¨s FsLiμR∂VNRPV ≠søyLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, IN][‰ ZNP[xqsVÕ‹[ IN][‰Õÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLiμR∂¨s {qs≠ds{qs μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ©y…”¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsᕶ¶¶μyLRiV ZNP[≠ds{ms LS™´sVøR¡Li˙μyLS™´soNRPV @¨dsı æªΩáVxqs¨s, A∏R∂V©´s©´sV ≠søyLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s {qs≠ds{qsNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V

FsLiμR∂VNRPV ≠søyLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¨sáμk∂aSLRiV. J ¡VŒÿxmsoLRiLi \Æ™sV¨sLig`i ZNP[xqsVÕ‹[ {qs’d¡H xmsORPQFyªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªRΩ©´sV FsLiμR∂VNRPV ™´sμj∂÷¡|ms…ÌÿLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™y©±szmsN`P ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s {qs’d¡H.. JFsLi{qs ZNP[xqsVÕ‹[ ’≥¡©´sıLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLi μR∂©yıLRiV. {qs’d¡H xmsORPQFyªRΩ \Æ™s≈¡Lji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ©yLS∏R∂Vfl·ry*≠sV¨s N][Lji©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

r°¨s∏R∂Wª][ aRPLiNRP˙LS™´so ¤À≥¡[…‘¡..

æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @Õÿlgi[, J ¡VÕÿxmsoLRiLi \Æ™sV¨sLig`i ZNP[xqsV, ™y©±szmsN`PNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s N]¨sı NUPáNRP Fy˙ªRΩá©´sV, ™´sVLi˙ªRΩVá @˙NRP™´sWáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ A∏R∂V©´s {qs≠ds{qsNTP xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi aRPLiNRP˙LS™´so ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. {qs’d¡H μR∂LS˘xmsoÚ ºdΩLRiV©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªyBLi˙μylLi≤ÔT∂¨s

xqs™s´ VøyLiR Li B™s´ *≤∂R LiÕ‹[

«ÿxms˘Li ¬ø¡∏[ ∂R V™s´ μ∂RÙ V @\÷s¡T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xms«ÿz§¶¶¶ªRΩ xqsLi ¡LiμR∂\Æ™sV ©´s @LiaSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li NTPLiμR∂ F¢LRiVáV N][Lji©´s xqs™´sWøyLS¨sı LiVV™´s*≤R∂iLiÕ‹[ xqsLi ¡Liμj∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáV Fs »¡V™´sLi…”¡ «ÿxms˘Li¬ø¡[∏R∂V™´sμÙR∂¨s xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li NRP≠sVxtsQ©´sL`i LRiªRΩ©±s @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ N][LÌRiV¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ xmsáV ZNP[xqsVá©´sV ≠søyLjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li NTPLiμR∂ @Liμj∂©´s μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV æªΩ[÷¡NRPgS ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y ÀÿμR∂˘ªy∏R∂VVªRΩLigS @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡…Ìÿ¨sı @©´sVxqsLjiLi¿¡ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sVVLixmsoNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©´sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ —¡.I ˙xmsNSLRiLi Fs iLiªRΩ ™´sVLiμj∂NTP xmso©´sLS™yxqsLi NRP÷¡ˆLi¿¡Liμj∂ xqsLixmnsV}qs™´sNRPVáV ’¡.ZNP.∏R∂V£qs @∏R∂V˘LigSL`i N][Lji©´s xqs™´sWøyLS¨sı ™yLjiNTP @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá©yıLRiV. @Æμ∂ ≠sμ≥R∂iLigS ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ «¡LiªRΩV«ÿáLi xmsLjiLRiORPQfl·NRPV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı xqs™´sWøyLS¨sı NRPW≤y @»¡≠dsaS≈¡ ©´sVLi≤T∂ LRizmsˆLi¿¡ ™yLjiNTP @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s LRiªRΩ©±s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. @Æμ∂≠sμ≥R∂iLigS μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚμyLRiV≤R∂V N][Lji©´s «ÿºdΩ∏R∂V ™yLRixqsªRΩ* xqsLixmsμR∂ gRiVLjiLi¿¡ xqs™´sWøyLS¨sı NRPW≤y @Liμj∂}qsÚ ªRΩμy*LS xqsªRΩˆÈ÷¡ªyáV xqs™´sW«ÿ¨sNTP ¬ø¡[lLi[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s@’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.

A ªRΩLS*ªRΩ aRPLiNRP˙LS™´so NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂¨s NRP÷¡aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·\|ms A∏R∂V©´s zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ≠sxmnsá™´sV™´soª][LiμR∂¨s, NSLi˙lgi£qs FyLÌki LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ gRi≤ÔR∂V xmsLjizqÛsºΩ FsμR∂VL]‰Li»¡VLiμR∂¨s r°¨s∏R∂W μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ©´s≤R∂xms≤R∂LiÕ‹[ xmspLjiÚ ≠sxmnsá\Æ™sV©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @≠s¨dsºΩ, @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

F~gSNRPV DªRΩˆªRΩVÚá\|ms μ≥R∂LRiá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi >∑T+≥÷s¡T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): FsLRiV™´soá μ≥R∂LRiáV 350 ©´sVLi¿¡ 400 aSªRΩLi |msLRigRi≤R∂Li, |ms˙…‹[áV, ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiáV gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLRigRi»¡Li ™´sÃ˝¡ F~gSNRPV LRiLigRiLi\|ms A ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ºdΩ˙™´sLigS DLiμj∂. ≠ds…”¡¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s F~gSNRPV NRP¨dsxqs ™´sVμÙR∂ªRΩVμ≥R∂LRi©´sV |msLiøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV @Li»¡V©yıLRiV. ™y˘FyLRi™´sLÊSáV \lLiªRΩVá xqsLiZOP[Q™´sW¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN][™yá¨s \¬ø¡LRi¯©±s NRP™´sVá™´sLÛRi©´sLS™´so xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 162 ≠sV÷¡∏R∂V©±s NTPÕ‹[á F~gSNRPV DªRΩˆºΩÚNTP AÆ™sWμR∂Li æªΩáFyá¨s ˙F~≤R∂ORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ B…‘¡™´sá \¬ø¡LRi¯©±s NRP™´sVá™´sLÛRi©´sLS™´so @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s «¡Ljigji©´s ˙F~≤R∂ORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ C Æ™s[VLRiNRPV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ 162 ≠sV÷¡∏R∂V©±s NTPÕ‹[áNRPV À‹[LÔRiV AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. μy¨sÆ©s[ ∏R∂Vμ≥y≠sμ≥j∂gS N]©´srygjiLiøyá¨s FyáNRP™´sLÊS¨sNTP ˙F~≤R∂ORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ BªRΩLRi Æμ∂[aSÕ˝‹[ F~gSNRPV DªRΩˆºΩÚ |msLjigjiLiμR∂¨s, ™´sV©´sÆμ∂[aRPLi ©´sVLi¿¡ FsgRiV™´sVªRΩVáV FsNRPV‰™´sgSÆ©s[ D©yı DªRΩˆºΩÚ |msLjigjiæªΩ[ \lLiªRΩVáNRPV μ≥R∂LRi ªRΩgÊRiVªRΩVLiμR∂¨s \¬ø¡LRi¯©±s NRP™´sVá™´sLÛRi©´sLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. ≠ds…”¡¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s gRiæªΩ[≤yμj∂ D©´sı 162 ≠sV÷¡∏R∂V©±s NTPÕ‹[áƩs[ N]©´srygjixqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.@LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ \¬ø¡©yÕ‹[ xmsLi»¡ Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sıμR∂¨s, FsgRiV™´sVªRΩVáV FsNRPV‰™´s gS D©yı∏R∂V©yıLRiV. μk∂Liª][Fy»¡V NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ C G≤y μj∂ 20 ≠sV÷¡∏R∂V©±s NTPÕ‹[á DªRΩˆºΩÚ ªRΩgÊji©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

Zm|òt&û◊\qT ˇ|üø√+

|üyêsY Á|ües¡Ôq‘√ ãè+<ä+ düuÛÑT´\T, m+|”\T nyêø£ÿj·÷´s¡T. ∫es¡≈£î XÊ+‹+∫q πø+Á<äeT+Á‹ $wüj·Ty˚T$T≥ì Äsê rXÊs¡T. B+‘√ cÕø˘ qT+∫ ‘˚s¡T≈£îqï eT+Á‹ ø£Hêï \øÏåàHêsêj·TD ø=ìï $q‘·T\qT |üyêsY eTT+<ä+#ês¡T. q÷‘·q $‘·Ôq #·≥º+ eTTkÕsTT<ë˝À ø=ìï dües¡D\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. n˝≤π>, $‘·ÔHê\T <Ûäs¡\T ìj·T+Á‘·Dô|’ sêÁcÕº\πø n~Ûø±s¡+ Çyê«\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ $‘·Ôq #·≥º+˝À e÷s¡TŒ\ô|’ |üyêsY düŒwüºyÓTÆq Vü‰MT Çe«˝Ò<äT. <Ûäs¡\T ìj·T+Á‹+#·&É+ ‘·eT #˚‘·T˝À¢ ˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. Áô|’y˚{Ÿ ø£+ô|˙\ #˚‹˝À $‘·ÔHê\ ‘·j·÷Ø ñ+&É{≤ìï ìs√~Û+#ê\ì ãè+<ä+ $»„|æÔ‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï n+XÊ\ô|’ |üyêsY ø±düÔ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì ø£Hêï ‘Ó*bÕs¡T.

u…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ® >∑Ts¡Tyês¡+ Ä]úø£ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ]f…Æ˝Ÿ, Çq÷‡¬sHé‡, ô|q¸Hé s¡+>±˝À¢ m|òt&û◊\T nqTeT‹+#˚+<äT≈£î ‘êeTT e´‹πsø£eTHêïs¡T. n˝≤π> bÂs¡$e÷qj·÷q+ ˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT n+^ø£]+#·uÀeTì, M≥ìï+{Ï˙ nqTeT‹ùdÔ Á|ü»\≈£î rÁe Vü‰˙ ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. m|òt&û◊\qT nqTeT‹ùdÔ ø±]à≈£î\ |üì nsTTb˛sTTqfÒ¢qì Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˙ï ù|s=ÿ+≥THêïj·Tì, n+<äTπø ‘êeTT m|òt&û◊\≈£î e´‹πsø£eTì eTeT‘· #ÓbÕŒs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀqH˚ Á|üuÛÑT‘·«+ _\T¢≈£î e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îsêyê\ì ìs¡ísTT+∫+~. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&û◊\qT 49 ì+~düTÔHêïs¡ì XÊ‘·+ q+∫ 26 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«y˚T ‘·|ü⁄Œ#˚dæ+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üøå±\ yÓ’|ü⁄ qT+∫ Á|ü‹bÕ~k˛Ô+~. ìHê<ë\T ø=qkÕ>∑&É+‘√ düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ #Ó\πs–+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY Á|üXÀï‘·Ôsê\qT #˚|üfÒº+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡T. nsTT‘˚ m+‘·ø° düuÛÑ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ sêø£b˛e&É+‘√ eT<ÛëïVü‰ïìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ;CÒ|” düuÛÑT´\≈£î $TÁ‘·|üø£åyÓTÆq yÓ÷¬sÿ˝Ÿ rdüT≈£îqï #·s¡´\qT bò˛sY“‡ m&ç≥sY CÒ&ûj·T÷ eT<䛑·T>± sêø£b˛e&É+ $X‚wü+. n˝≤π> Á|üX¯+dæ+#ês¡T. ø±>±, $ø°©ø˘‡ e´eVü‰s¡+˝À Á|ü<Ûëì sêJHêe÷ #˚j·÷\ì ;CÒ|” |ü≥Tºã≥º>± düeTs¡úe+‘·+>± e´eVü≤]+∫q nyÓT]ø± >∑qT\ ≈£î+uÛÑø√D+ô|’ #·s¡Ã #˚|ü{≤º\ì CÒ&ûj·T÷ $<˚XÊ+>∑eT+Á‹ Væ≤\¢Ø øÏ¢+≥Hé ~«rj·TkÕúq+˝À &çe÷+&é #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. eTs√yÓ’|ü⁄ nHêï&ûm+πø ì*#ês¡T. Áu…õ˝Ÿ n<Ûä´≈£åîsê\T ~˝≤àsöôd|òt ;CÒ|”øÏ eT<䛑·T>± ì*∫+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ ‘·sê«‘· düuÛÑ ‘·èrj·TkÕúq+˝À ñHêïs¡T. Ms¡T eTT>∑TZs¡T ≈£L&Ü ÁbÕs¡ + uÛ Ñ y Ó T Æ q nq+‘·s¡+ n<˚ |ü]dæú‹ |ü⁄qsêeè‘·+ >∑‘˚&Ü~ ≈£L&Ü yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT kÕúHê˝À¢ ì*#ês¡T. ø±e&É + ‘√ d” Œ ø£sY düuÛÑqT X¯óÁø£yêsêìøÏ yêsTT<ë M] ‘·s¡Tyê‹ kÕúHê˝À¢ _˝Ÿπ>{Ÿ‡ uÛ≤s¡´ $T*+<ëπ>{Ÿ‡, y˚ X Ês¡ T . n≥T u§>∑ TZ ≈£î+uÛÑø√D+ô|’ sê»´düuÛÑ eT÷&√ q÷´j·÷sYÿ f…ÆyéT‡ m–®≈£L´{Ïyé m&ç≥sY õ˝Ÿ s√E ≈£ L &Ü <ä < ä›]*¢+~. Á|ü<Ûëì sêJHêe÷ nÁu≤yéTdüHé ì*#ês¡T. q{Ï C…ìï|òüsY ˝Àô|CŸ, j·T÷|æ˝Ÿ ô|ò’+&ÉsY d”ºyéC≤uŸ‡ uÛ≤s¡´ ˝≤¬sHé bÕyÓ˝Ÿ C≤uŸ‡ #˚j·÷\ì $|üø£å düuÛÑT´\T |ü≥Tºã≥º>± , n+<äT≈£î n~Ûø±s¡ düuÛÑT´\T Á|ü‹|üø£å+ô|’ ◊m+m|òt m+&û ÁøÏdæºHê \>±πs¶ 8e kÕúq+˝À Á|ü‹>± $s¡ T #· T ≈£ î |ü & ܶ s ¡T. Á|ü<Ûëì sêJHêe÷ #˚j·÷\ì ì*#ês¡T. ;CÒ|” ìq~+#·>±, Á|ü<Ûëì õ+<ëu≤<é n+≥÷ ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. n<Ûäø±s¡, Á|ü‹|üøå±\ eT<Ûä´ yê>±«<ä+ »s¡>∑&É+‘√ düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. B+‘√ #Ó’s¡àHé Vü≤MT<é Á|üuÛ≤ø£sY, ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T ≈£L&Ü nHê‡Ø eT<Ûë´Vü‰ïìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ñHêïs¡T. ø±sê´\j·÷ìøÏ edü÷ÔH˚ |üyêsY ø£HêïqT Äj·Tq ‘·q #ê+ãsY˝À nœ\|üø£å H˚‘·\‘√ düe÷y˚X¯+ #·÷dæ rÁekÕúsTT˝À ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. |ü<˚|ü<˚ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nsTT‘˚ á uÛÒ{°øÏ ;CÒ|” &ÉTe÷à m+<äT≈£î edüTÔHêïs¡+≥÷ ∫Ás¡TãTs¡T˝≤&Üs¡T. eT+Á‹ ø={Ϻ+~. düuÛÑ ‹]– ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq nq+‘·s¡+ n<˚ e÷]q|ü⁄Œ&É˝≤¢ Ç˝≤ j·TT<ë›ìøÏ e∫Ãq≥T¢ Á>∑÷|ü⁄\T |ü]dæú‹ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±e&É+‘√ #Ó’s¡àHé nHê‡Ø Á>∑÷|ü⁄\T>± m+<äT≈£î edüTÔHêïs¡+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T. düuÛÑqT X¯óÁø£yêsêìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

m{≤ø˘

k˛ìj·÷ eTT+<ä+»

nyê≈£îÿ


dü+»jYT<ä‘Y≈£î •ø£å Ksês¡T #˚j·T+&ç: d”;◊ q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 23: eTT+u…’ ù|\Tfi¯¢ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ u≤©e⁄&é q≥T&ÉT dü+»jYT<ä‘Y≈£î øÏ+~ ø√s¡Tº $~Û+∫q •ø£åqT Ksês¡T #˚j·÷\ì >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT dæ_◊ düTÁ|”+ø√s¡TºqT ø√]+~. Äj·TT<Ûë\ #·≥º+ øÏ+<ä ‘·qqT <√wæ>± ìsêΔ]+#·&Üìï düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô eTTHêïu≤jYT düTÁ|”+˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Bìô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ $#ês¡D

»s¡T>∑T‘·T+&É>± dæ_◊ á y˚Ts¡≈£î ø√s¡Tº≈£î $»„|æÔ #˚dæ+~. e÷]wüdt˝À wüO{Ï+>¥ eTT–+#·T≈£îì eTT+uÛ…’ e∫Ãq eTTHêï uÛ≤jYTì 1993 ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. <ë+‘√ Äj·Tq 18HÓ\\ bÕ≥T C…’\T˝À ñHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· Äj·Tq≈£î wüs¡‘·T\‘√ ≈£L&çq u…sTT˝Ÿ eT+p¬s’+~. nÁø£eT+>± 9m+m+ |ædüº˝Ÿ, m¬ø-56 ¬s’|òæ˝Ÿ ø£*– ñqï+<äT≈£î Äj·TqqT 2007˝À ñÁ>∑yê<ä,

$<Ûä«+düø£s¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ #·≥º+ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº <√wæ>± ìsêΔ]+∫+~. Äj·Tq≈£î Äπsfi¯¢ C…’\T •ø£å ≈£L&Ü |ü&ç+~. neT\T˝À ˝Òì {≤&Ü #·≥º+ πødüT˝Àì rÁeyÓTÆq Äs√|üD\T qT+∫ Äj·TqqT ø√s¡Tº ìs√›wæ>± Á|üø£{Ï+∫+~. ‘·q≈£î $~Û+∫q Äπsfi¯¢ C…’\T •ø£åqT düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô dü+»jYT <ä‘Y≈düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T.

Bìô|’ á s√E ø√s¡Tº˝À yê<√|üyê<äq\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·TT<Ûë\ #·≥º+ øÏ+<ä øÏ+~ ø√s¡Tº dü+»jYT <ä‘Y≈£î $~Û+∫q Äπsfi¯¢ C…’\T •ø£åqT Ksês¡T#˚j·÷\ì dæ_◊ düTÁ|”+ø√s¡TºqT ø√]+~. {≤&Ü #·{≤ºìï Äj·Tqô|’ ‹]– Á|üjÓ÷–+#ê\ì e÷Á‘·+ ø√s¡˝Ò<äT. dü+»jYT<ä‘Y ‘·s¡|ü⁄q d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ Vü≤Øwt kÕ˝Ò« yê~+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 24 2012

sêh+˝À nÁ|üø£{Ï‘· meT¬s®˙‡ : ‘Ó<˚bÕ H˚‘· j·TqeT\ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ dæ]dæ\¢˝À Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï eTs¡eT>∑Z ø±]à≈£î&ÉT ∫{≤´\ \ø°åàqs¡düj·T´ eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*ù|+<äT≈£î ãj·T\T<˚]q XÊdüq düuÛÑT´\T mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\qT b˛©düT\T n&ÉT¶ø√e&É+ <ës¡TDeTì {Ï&ç|æ b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Çø£ÿ&É nHêïs¡T. Ç+~s¡eTà sê»´+ ‘ÓkÕÔqqï ø±+Á¬>dt.. myÓTà˝Ò´\qT n¬sdüTº #˚dæ nÁ|üø£{Ï‘· meT¬s®˙‡ì neT\T #˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. $<äT´‘Y ø√‘·\ ø±s¡D+>±H˚ \ø°åàqs¡düj·T´ eTs¡DÏ+∫q+<äTq Ç~ K∫Ñ·+>± ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« Vü≤‘˚´qì ù|s=ÿHêïs¡T. $<äT´‘Y ø√‘·\ ø±s¡D+>± ñbÕ~Û ø√˝ÀŒsTTq s√E\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì, #˚H˚‘·

ø±]à≈£î\ eTè‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh+˝À ¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ &Ûç©¢ yÓ[¢q nœ\|üø£å ãè+<ëìï πø+Á<ä e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ X¯s¡<é|üyêsY nee÷ì+#·&É+ n‹<ës¡TDeTHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\|ü≥¢, ¬s’‘·T\ |ü≥¢ j·T÷|æm Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï $eø£å‘·≈£î Ç~ ì<äs¡ÙqeTì nHêïs¡T. b˛sYºbò˛*jÓ÷ e÷]q|ü⁄Œ&É˝≤¢ e∫à ‘·qπø+ #Ó|üŒqedüs¡+ ˝Ò<ä+≥÷ ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ ne>±Vü≤q ñ+<äì |üyêsY #Ó|üŒ&É+

nVü≤+uÛ≤yêìøÏ |üsêø±wüº nì $eT]Ù+#ês¡T. πø+Á<ä eT+Á‹#˚ nee÷ì+|üã&ç ≈£L&Ü |ü<ä$˝À ø=qkÕ>∑&É+ >∑T]+∫ eT+Á‹ ªø£Hêïμ $»„‘·πø e~˝ÒdüTÔHêïeTì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑Tyê] Ä‘·à>ös¡yêìï |ü<äe⁄\ø√dü+ &Ûç©¢˝À ‘êø£≥Tº ô|&ÉT‘·Tqï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î, sêh Á|ü»\qT n&ÉT>∑&ÉT>∑THê nee÷ìdüTÔqï j·T÷|æm Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü»˝Ò ãT~Δ #ÓãT‘ês¡ì j·TqeT\ nHêïs¡T.

&çÁ^‘√ &ûm&é #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T

dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ≈£î ns¡TΩ˝Ò: |ü]bÕ\q Á{ÏãT´q˝Ÿ &ûmd”‡ `12˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#ê* ` &ûmd”‡ yêsTT<ë y˚ùd jÓ÷#·q˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≤U∂Fs{qs=c2012 xmsLkiORPQ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ™´sVL][ A»¡LiNRPLi FsμR∂V\lLiLiμj∂. CÆ©sá 26,27,28 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ≤U∂Fs{qs= xmsLkiORPQ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≤T∂Fs≤`∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáV xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fi F°xqÌsVáNRPV, ªRΩ™´sVNRPV @™´sNSaRPLi B™y*á¨s N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ NRP¥R∂ Æ™sVVμR∂…”¡NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. ≤T∂˙gkiª][ Fy»¡V ≤T∂Fs≤`∂ xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s @À≥œ¡˘LÙRiVáV xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fi F°xqÌsVáNRPV @L>RiV¤Õ¡[©´s¨s LSxtÌsQ˚ xmsLjiFyá©´s ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. 2012 ≤U∂Fs{qs=Õ‹[ ™yLjiNTP @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV 2012 ≤U∂Fs{qs= ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±sÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. N][LÌRiV AÆμ∂[aSáª][ ≤U∂Fs{qs= xmsLkiORPQNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı @À≥œ¡˘LÙRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. 2012 ≤U∂Fs{qs= ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡™Ø[ Æ©sLi.4©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi ≤T∂Fs≤`∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáV G≤][ ªRΩLRigRiºΩ ™´sLRiZNP[ FyhSáV À‹[μ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @L>RiVá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≤T∂˙gkiª][ Fy»¡V ≤T∂B≤T∂ xmspLjiÚ¬ø¡[zqs©´s @À≥œ¡˘LÙRiVáV 8™´s ªRΩLRigRiºΩ ™´sLRiNRPV FyhSáV À‹[μ≥j∂Liøyá¨s ≠sμy˘x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡LiÕ‹[ xqsˆxtÌsQLigS DLi≤R∂»¡Liª][ ≤T∂Fs≤`∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáV LSxtÌsQ˚ xmsLjiFyá©´s ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C zms…”¡xtsQ©±s\|ms ≠søyLRifl· «¡Ljizms©´s ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ªRΩVμj∂ºdΩLRiVˆ¨s¿¡ËLiμj∂. ≤T∂˙gkiª][ ≤T∂B≤T∂ xmspLjiÚ¬ø¡[zqs©´s @À≥œ¡˘LÙRiVáLiμR∂LjiNUP 2012 ≤U∂Fs{qs=Õ‹[ xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fi F°xqÌsVáNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A @™´sNSaS¨sı B™y*á¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. “¡™Ø[ Æ©sLi.4Õ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s

∫Hêï] øÏ&Üï|t≈£î j·T‘·ï+ ‹s¡TeT\, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ºΩLRiV™´sVáՋ[ ™´sVL][ Fyxms NTP≤yı£msNRPV ≠sxmnsá∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ J Fyxms NTP≤yı£msNRPV gRiV\lLi AøR¡WNUP æªΩ÷¡∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. ªy«ÿgS ≠saS≈¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @bPªRΩ @Æ©s[ ¿¡©yıLji¨s INRP ™´s˘QQNTPÚ NTP≤yı£msNRPV ∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Liª][ À≥œ¡NRPVÚáV @ªRΩ¨sı xms»Ì¡VN]¨s Æμ∂[x§¶¶¶aRPVμÙj∂ ¬ø¡[zqs F°÷d¡xqsVáNRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. ≠saS≈¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NTPa][L`i ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ NRP÷¡zqs {msAL][* NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙR∂ ™´soLi≤R∂gS INRP ™´s˘QQNTPÚ ¿¡©yıLji¨s ºdΩxqsVN]¨s FyLjiF°π∏∂[VLiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLiøy≤R∂V. μk∂Liª][ xmsNRP‰©´s ™´so©´sı À≥œ¡NRPVÚáV @ªRΩ¨sı xms»Ì¡VN]¨s Æμ∂[x§¶¶¶aRPVμÙj∂ ¬ø¡[zqs @©´sLiªRΩLRiLi ≠s—¡¤Õ¡©±s= @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂LiøyLRiV. ≠søyLRifl·Õ‹[ NTP≤yıxmsL`i ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[¨s ™´sVμ≥R∂V\lLiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s™y≤R∂VgS F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[©´sW BªRΩ≤R∂V ™´sVVgÊRiVLRiV zmsÃ˝¡Ã¡©´sV FsªRΩVÚNRPVÆ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

‘·è{Ï˝À ‘·|æŒq ¬s’\T Á|üe÷<ä+ $»j·Tq>∑s¡+, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±sÕ‹[ x§¶›LS©´sVLi¿¡ xmsoμR∂V¬ø¡[ËLji Æ™s¤Œ˝¡[ \lLiáV Æ©sLi ¡LRiV 12868  ¡xmnsL`i ÷¡LiN`P |mnsLiVVáLiVVLiμj∂. DμR∂∏R∂VLi 9.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi \lLi¤Õ¡[*%`¡ }qsxtsQ©±sNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı \lLiáVNRPV zqs ¡˜Liμj∂ ¨ds…”¡¨s xms≤R∂VªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[  ¡xmnsL`i ÷¡LiN`P |mnsLiVVá™´s*≤y¨sı gRi™´sV¨sLiøyLRiV. μk∂¨s\|ms Æ™sLi»¡Æ©s[ \lLi¤Õ¡[* @μ≥j∂NSLRiVáNRPV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™yLRiV @˙xms™´sVªRΩÚ™´sV∏R∂W˘LRiV.  ¡xmnsL`i÷¡LiN`P |mnsLiVVáLiVV©´s À‹[gki¨s ª]ágjiLi¿¡ ¿¡™´sLjiÀ‹[gkigS @™´sVlLi[ËLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. μk∂¨s N][xqsLi ™´sVW≤R∂VgRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V }qÌsxtsQ©±sÕ‹[Æ©s[ ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xms™´sWμR∂Li ªRΩxmsˆ≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV EzmsLji {msáVËNRPV©yıLRiV.

˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. ≤U∂Fs{qs= xmsLkiORPQNRPV lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂VÆ™s[ DLi≤R∂»¡Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμ][ @Æ©s[ μy¨s\|ms xqsLRi*˙ªy ALiμ][Œœ¡©´s Æ©sáN]Liμj∂. N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ ˙xmsNSLRiLi ≤T∂Fs≤`∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáNRPV xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fi F°xqÌsVÕ˝‹[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆ}qsÚ ™yLRiV ™´sV◊d¡˛ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi B™y*÷¡. C ˙xms˙NTP∏R∂V xmspLRiÚπ∏∂[V˘ xqsLjiNTP ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V ™yLSáV xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. C Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ ≤U∂Fs{qs= xmsLkiORPQ©´sV ™yLiVVμyÆ™s[∏R∂V»¡Li ªRΩxmsˆ¨sxqsLji. @Õÿ NSNRPVLi≤y ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ºdΩLRiVˆ©´sV xqs™yÕfi ¬ø¡[xqsVÚ LSxtÌsQ˚ @ªRΩV˘©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A˙aRPLiVVLi¿¡ ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ºdΩLRiVˆQ\|ms }qÌs æªΩøR¡VËNRPVLi¤…¡[Æ©s[ xmsLkiORPQ©´sV ∏R∂Vμ≥y≠sμ≥j∂gS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. \|§¶¶¶N][LÌRiV NRPW≤y ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ºdΩLRiVˆ©´sV xqs™´sVLÙjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ≠sμy˘x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡LiÕ‹[ ≤T∂˙gki xmspLjiÚ¬ø¡[zqs©´s ≤T∂Fs≤`∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáNRPV xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fi F°xqÌsVÕ˝‹[ @™´sNSaRPLi B™y*á¨s xqsˆxtÌsQLigS DLi≤R∂»¡Liª][ \|§¶¶¶N][LÌRiV NRPW≤y C @LiaSÆ©s[ı ¤À¡[£qs ¬ø¡[xqsVN]¨s ºdΩLRiVˆ¨sxqsVÚLiμR∂¨s ©y˘∏R∂V¨sxmsofl·VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ≤U∂Fs{qs= 2012 ™yLiVVμyxmsÆ≤∂[ @™´sNSaSáV xqsˆxtÌsQLi NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ ≠sμy˘aS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV |qs˙NRP¤…¡[Lji∏R∂V…fiÕ‹[ x§¶¶¶≤y™´so≤T∂gS xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. ™´sVLi˙ºΩ FyLÙRiryLRi¥j∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ G ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yáƩs[μy¨s\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LjiËxqsVÚ©yıLRiV. ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ºdΩLRiVˆ Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V.

Ä+<√fi¯q˝À &Ó˝≤º ¬s’‘·T kÕ>∑sYô|’H˚ ø=+&É+‘· ÄX¯ ` e]Hês¡T¢ ø±bÕ&˚+<äT≈£î ¬s’‘·qï bÕ≥T¢ $»j·Tyê&É, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): gRi≤T∂¿¡©´s Fs¨s≠sVÆμ∂[Œœ¡˛Õ‹[ FsxmsˆV≤R∂W ¤Õ¡[©´s»¡V™´sLi…”¡ gRi≤ÔR∂VxmsLjizqÛsºΩ¨s NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿ \lLiªRΩVáV C G≤yμj∂ øR¡≠søR¡WxqsVÚ©yıLRiV. rygRiL`iÕ‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂»¡Liª][ ˙xmsNSaRPLi Àÿ˘lLi[“¡NTP |msμÙR∂gS ¨dsLRiV LS¤Õ¡[μR∂V. $\ZaPáLiÕ‹[NTP ˙xms™yx§¶¶¶Li xmspLjiÚgS ªRΩgÊjiF°LiVVLiμj∂. @NRP‰≤T∂ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 834 @≤R∂VgRiVáV μy»¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ μj∂gRiV™´sNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV A}msaSLRiV. C ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NRPXuÒyÆ≤∂ÕÌÿ \lLiªyLigRiLi\|ms ºdΩ˙™´sLigS xms≤T∂Liμj∂. rygRiL`i, ZNPzqs ZNP©yÕfi, FsLiFsLiAL`izms, æªΩáVgRiVgRiLigRi ˙Fy¤«¡NÌRPVá NTPLiμR∂ A∏R∂VNRP»Ì¡V xmsLjizqÛsºΩ NRPW≤y @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ rygRiL`i\|ms N]Li≤R∂LiªRΩ AaRPª][ ™´sLji©yL˝RiV F°xqsVNRPV©´sı \lLiªRΩVáV ™y…”¡¨s ¡ºΩNTPLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ©y©yFy»˝¡V xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sL<SáV @NRP‰≤R∂NRP‰≤R∂ NRPVLRiVxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP C G≤yμj∂ ™´s˘™´sry∏R∂V {qs«¡©±sNRPV ©´s™´sV¯NRPLi NRP÷¡gjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsμ≥y©´sLigS rygRiL`iÕ‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı, \lLiªRΩVá©´sV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLji ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. rygRiL`iÕ‹[ ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li |msLRigRiNRPF°æªΩ[ NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á NRPxtÌsQ\Æ™sV©´s xms¨s. μk∂Liª][ Æ≤∂ÕÌÿ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°π∏∂[V @™´sNSaRPLi DLiμj∂. $\ZaPÕÿ¨sNTP FsgRiV™´s©´s D©´sı @ᯅ̔¡ ≤y˘LiÕ‹[ xmspLjiÚrÛyLiVV ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li D©´sıxmsˆ…”¡NTP ™y…”¡¨s μj∂gRiV™´sNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. @ᯅ̔¡ FsgRiV™´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y ™´sL<Sá «ÿ≤R∂ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. NRPXuÒy ¤À¡[zqs©±sÕ‹[ «¡⁄©±s,«¡⁄\¤Õ¡ ™´sWryÕ˝‹[ ¨ds…”¡˙xms™yx§¶¶¶Li ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS D©´sıxmsˆ…”¡NTP ªRΩLRiV™yªRΩ lLiLi≤R∂VÆ©sÃ¡Õ˝‹[ Æ™sVLRiVgÊS DLiÆ≤∂[μj∂. C G≤yμj∂ AgRixqÌsVÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ 26 …‘¡FsLi{qsá ¨dsLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´s¿¡ËLiμj∂. gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ NSáLiÕ‹[ BÆ™s[ ªRΩNRPV‰™´s gRiflÿLiNSáV. FsgRiV™´s©´sV©´sı @ᯅ̔¡, ©yLS∏R∂Vfl·xmspL`i «¡ÕÿaRP∏R∂WáV xmspLjiÚrÛyLiVV ¨ds…”¡™´sV…Ìÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP B©±sFn˝° L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ªRΩgÊRiVªRΩVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ FsgRiV™´s ©´sVLi¿¡ $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP N]μÙ][g]F°ˆ ¨dsLRiV ™´sxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP N][LÌRiV AÆμ∂[aSáª][ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. NRPXuÒyÆ≤∂ÕÌÿÕ‹[

Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´sVW≤R∂V©´sıLRi áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ \lLiªRΩVáV ©y»˝¡V Æ™s[aSLRiV. rygRiL`i©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VNRPF°LiVV©y ˙xmsNSaRPLi Àÿ˘lLi[“¡ N]¿¡Ë©´s ¨ds…”¡ª][ N]Æ©s[ıQŒ˝œ¡Fy»¡V Æ©s»Ì¡VN]øyËLRiV. BxmsˆV≤R∂V ˙xmsNSaRPLi Àÿ˘lLi[“¡NTP ˙xms™yx§¶¶¶Li xmspLjiÚgS AgjiF°LiVVLiμj∂. NRPXuÒyÆ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. C G≤yμj∂ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ˙xmsaSıQLÙRiNRPLigS ™´sWLRi≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ©y»˝¡V Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV xqsLizqsμÙR∂ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂V»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV NRPXuÒyÆ≤∂ÕÌÿÕ‹[ Æ™s[zqs©´s ©y»˝¡NRPV ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩááV xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. rygRiL`i NRPV≤T∂Fs≤R∂™´sV NSáV™´s NTPLiμR∂ 21 áORPQá FsNRPLSáV, ZNPzqs ZNP©yÕfi NTPLiμR∂ lLiLi≤R∂V©´sıLRi áORPQá FsNRPLSáV, FsFsLiALkiˆ NTPLiμR∂ lLiLi≤R∂V áORPQá FsNRPLSáV, æªΩáVgRiVgRiLigRi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Æ™s÷¡g][≤R∂V NTPLiμR∂ áORPQ FsNRPLSá A∏R∂VNRP»Ì¡V ˙xmsaSıQLÙRiNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. $\ZaPÕÿ¨sNTP ™´sLRiμR∂ ˙xms™yx§¶¶¶Li ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s C xmsLjizqÛsºΩ |ms©yıÕ‹[¨s r°™´sVbPá, NRPLi≤R∂¤Õ¡[LRiV\|ms NRPW≤y ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤T∂Liμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ g][μy™´sLjiÕ‹[ μj∂gRiV™´s À≥ÿgS©´s ™´sLRiμR∂ DμR∂XºΩ FsNRPV‰™´sgS DLiμj∂. FsgRiV™´so©´s D©´sı Fs£qsAL`iFs{qsˆ, ¨s«ÿLirygRiL`iá NTPLiμR∂ A∏R∂VNRP»Ì¡V xmsLjizqÛsºΩ ˙xmsaSıQLÙRiNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. ÷¡£mnÌsBLjilgi[xtsQ©±s xms¥R∂NSáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS DLi≤R∂»¡Liª][ @≠s xms¨s¬ø¡[∏R∂V»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NRPXuÒyÆ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \lLiªRΩV xqsLixmnsWáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂™´sμÙR∂¨s, NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP \lLiªRΩVáV ©´sÆ™s[V¯ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ¤Õ¡[LRiV. BLjilgi[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV NRPW≤y ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s xqs™´sWøyLRiLi B™´s*¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVL][™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. Aᯅ̔¡ ©´sVLi¿¡ $\ZaPáLiÕ‹[NTP À≥ÿLkigS ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ™´s}qsÚÆ©s[ μj∂gRiV™´sNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚLRiV. C ˙xms™yx§¶¶¶Li NRP¨dsxqsLi HμR∂V L][«¡ŸÃ¡V©yı rygRiL`i ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμj∂. ¤

MT ùde <ë«sê mø£ÿ&ç qT+#Ó’Hê Á<ÛäTe|üÁ‘ê\T ndüeTs¡ú ø±+Á¬>dt lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ >ösY lø±≈£îfi¯+, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≠dsV }qs™´s μy*LS —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsNRP‰Q\Æ≤∂©y μ≥R∂X™´sxms˙ªyáV F~LiμR∂™´søR¡Ë¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i r¢LRiÀ≥fi g_L`i gRiVLRiV ™yLRiLi INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 17 }qs™´sá©´sV ≠dsV }qs™y ZNP[Li˙μyáՋ[ @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[»¡gjiLji c G Õ‹[ 1,08,000 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ ≠s™´sLSáV zqsμÙR∂iLigS DLiøy™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sμy˘LÙRiVáV ™yLji gRiVLjiÚLixmso xqsLi≈¡˘(H≤T∂) æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[zqs G ZNP[Li˙μR∂iLi ©´sVLi\Æ≤∂©y μ≥R∂X™´sxms˙ªyáV F~LiμR∂™´søR¡Ë¨s A∏R∂V ©´s }msL]‰©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V ≠dsV }qs™y ZNP[Li˙μyá©´sV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s Dxmsπ∏∂W gjiLiøR¡VN][™yá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV NSLS˘Ã¡∏R∂ViLi øR¡V»Ì¡W ºΩLRigRi™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s, xqs™´sV∏R∂ViLi ™´sXμ≥y ¬ø¡[xqsVN][™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. μ≥R∂X™´sxms˙ªyáNRPV ≠dsV }qs™´s A˙aRPLiVVLiøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. ZNP[»¡gjiLji c GÕ‹[ xms˙ªyáV Æ™sLi»¡Æ©s[ «ÿLki ¬ø¡[ryÚLRi¨s, ZNP[»¡gjiLji c ’¡Õ‹[ μ≥R∂X™´sxms˙ªyá «ÿLkiNTP 7 L][«¡ŸÃ¡ gRi≤R∂V™´so @™´sxqsLRi™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ™y…”¡¨s ≠søyLjiLi¿¡ «ÿLki ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 35 ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyá ≠dsV}qs™y ZNP[Li˙μyáV, 5 xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyá ZNP[Li˙μyá μy*LS Æ™sVVμR∂…”¡ μR∂aRPÕ‹[ }qs™´sáV @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. lLiLi≤R∂™´s μR∂aRPÕ‹[ 39 ≠dsV }qs™y

ZNP[Li˙μyáª][Fy»¡V ˙xmsxqsVÚªRΩLi xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı 52 Gzms A©±s \¤Õ¡©±s ZNP[Li˙μyá μy*LS ≠dsV }qs™´sá©´sV @Liμj∂iLi¬ø¡[ GLSˆ»˝¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¬ø¡FyˆLRiV. ≠dsV }qs™y ZNP[Li˙μyá μy*LS ˙NTPLiμR∂ æªΩ÷¡zms 17 }qs™´sáV @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. 1. @≤R∂iLigRiÕfi NS{msáV 2. xms…ÌÿμyL`i Fy£qs ¡VN`P 3. Fs£mns.FsLi.’¡ NSzms 4. Aμy∏R∂V μ≥R∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi 5. ¨s™yxqs μ≥R∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi 6. BLi…”¡˙lgi[¤…¡≤`∂ NSxqÌsV xqsLÌjizmnsZNP[…fi 7. Fs£mns.\¤Õ¡©±s zms…‘¡xtsQ©±s 8. ™´sVV˘¤…¡[xtsQ©±sáV 9. @xmsˆVáV¤Õ¡[™´s¨s æªΩ÷¡}ms μ≥R∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi(BzqsB) 10. Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s ≤yNRPV˘Æ™sVLi¤…¡[xtsQ©±s NSzms 11. BªRΩLRi Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ªRΩLRigRiªRΩVá μ≥R∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi(J’¡zqs xqsLÌjizmnsZNP[…fi) 12. ALÛjiNRPLigS Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ªRΩLRigRiªRΩVá μ≥R∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi (B’¡zqs xqsLÌjizmnsZNP[…fi) 13. ™´s˘™´sry∏R∂V Aμy∏R∂V μ≥R∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi 14. NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ Aμy∏R∂WLÍRixmsLRiVáV ¤Õ¡[LRi¨s μ≥R∂X≠dsNRPLjiLi¬ø¡[ xms˙ªyáV ≠dsV }qs™´s μy*LS xmsáV Æ™s[gRiLigS, xqsVáÀ≥œ¡LigS «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @©yıLRiV. \lLiªRΩVáV @≤R∂iLigRiÕfi NS{msá©´sV G ™´sW˙ªRΩLi Aáxqs˘Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y F~LiμR∂™´søR¡Ë¨s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V ≠dsV}qs™y ZNP[Li˙μyáNRPV @á™y»¡Vxms≤T∂ ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s }qs™´sáV F~Liμyá¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ G ZNP[Li˙μR∂iLi ©´sVLi\Æ≤∂©y F~LiÆμ∂[ xqsμR∂VFy∏R∂VLi DLi≤R∂»¡Li øR¡NRP‰…”¡ @™´sNSaRP™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

3

myÓTà˝Ò´ C…’bÕ˝Ÿj·÷<äyé eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @xqs™´sVLÛRiªRΩ ™´sÃ˝¡ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @Liμ≥R∂NSLRiLi Õ‹[NTP Æ©s…Ì”¡Æ™s[∏R∂V ¡≤T∂LiμR∂¨s {msG{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, NRPá*NRPVLjiÚ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LRi‰ \¤«¡FyÕfi∏R∂WμR∂™±s AL][zmsLiøyLRiV.2009 Fs¨sıNRPá Æ™sV¨s|mnsrÌ°Õ‹[ \lLiªRΩVáNRPV 9 gRiLi»¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV, ˙gS™´sWáNRPV 24 gRiLi »¡Ã¡V zqsLigRiÕfi}mns«fi NRPlLiLi»¡Vc©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë, @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP NRPlLiLi»¡Vc N][ªRΩáª][ ˙xms«¡Ã¡©´sV @ªRΩÕÿNRPVªRΩáLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáNRPV ¨sLRixqs©´sgS æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS ALiμ][Œœ¡©´s N]©´srygjixqsVÚLiμR∂©yıLRiV. μ≥R∂LSıáV, LSryÚL][N][áV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡Vc A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. NRPlLiLi»¡V @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ˙NS£mns •¶¶¶÷¡Æ≤∂[©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, ™´s˘™´sry∏R∂V NRPW÷d¡Ã¡VgS ™´sW LSLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV @Liμj∂Li¿¡ \lLiªRΩVá©´sV, ˙xms«¡Ã¡©´sV NSFy≤yá¨s \¤«¡FyÕfi ∏R∂WμR∂™±s N][LSLRiV.

$<äT´‘Y ø√‘·\‘√ |ü]ÁX¯eT\T $\$\

$XÊK|ü≥ï+, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV, xms™´sL`i •¶¶¶÷¡Æ≤∂[á NSLRifl·LigS xmsáV xmsLji˙™´s™´sVáV ™´sVWªRΩxmsÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂™´sVVLiμR∂©´sı ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso NSLji¯NRPVáV L][≤ÔR∂V©´s xms≤R∂ªyLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP, LS˙ºΩÆ™s[Œœ¡Õ˝‹[ gRiXx§¶¶¶≠s¨sπ∏∂WgS¨sNTP B ¡˜LiμR∂VáV DLi≤R∂NRPW≤R∂μR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[aSáV BxqsVÚ©´sı NSLRifl·LigS ˙…ÿ©±s=N][ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV xms™´sL`i•¶¶¶÷¡Æ≤∂[á©´sV |msLiøyáƩs[ AÆμ∂[aS÷¡¿¡Ë©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. ™yLRiLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V G L][«¡Ÿ G ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV •¶¶¶÷¡Æ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡LiøyáƩs[ ˙xmsflÿ◊¡NRPá©´sV C{ms≤U∂{qsFsÕfi D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™yLS¨sNTP lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgS¨sNTP μR∂WLRiLigS DLi»¡W Bxmsˆ…”¡ZNP[ @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂Vá©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sVL][L][«¡Ÿ NRPW≤y xms™´sL`i •¶¶¶÷¡Æ≤∂[ Fy…”¡Liøyá¨s ªRΩWLRiVˆ ˙FyLiªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω xmsLizmsfl‘· xqsLixqÛs (C{ms≤U∂{qsFsÕfi) AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ˙…ÿ©±s=N][ \¬ø¡LRi¯©±s, Æ™s[VÆ©s[—¡Lig`i \Æ≤∂lLiNÌRPL`i DªRΩÚLRiV*÷¡øyËLRiV. @¨sı≠sÀ≥ÿgSá xmsLji˙aRP™´sVáV ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ALRiV©´sıLRi ©´sVLi¿¡ LS˙ºΩ xmsμj∂©´sıLRi ™´sLRiNRPV ZNP[™´sáLi \¤Õ¡…”¡Lig`i Õ‹[≤`∂NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyá¨s ALiORPQáV ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. BLiªRΩ™´sLRiNRPV 70 aSªRΩLi ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©´sı ˙F¢÷dÌ¡, \lLi£qs≠sVÃ˝¡VáV, N][ÕfiÔrÌ°lLi[«fiáV, H£qs Fny˘NÌRPLkiáV 60 aSªRΩÆ™s[V ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´sázqs DLi»¡VLiμj∂.≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ xmsμR∂•¶¶¶LRiV ©´sVLi¿¡ xmsÆμÙ∂¨s≠sVμj∂ ™´sLiμR∂á Æ™sVgS™y»˝¡V @™´sxqsLRiLi gRiá C{ms≤U∂{qsFsÕfiNRPV 1160 ©´sVLi¿¡ 15 ™´sLiμR∂á Æ™sVgS™y»˝¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙…ÿ©±s=N][ ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©´sıμj∂.™´sL<SNSáLiÕ‹[ Æ™s[xqs≠s¨s ªRΩázmsLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ªy«ÿ ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyáV xmsgRi…”¡xmsp»¡ xmspLjiÚ gS ≠sμR∂V˘ª`Ω r¢NRPLS˘¨sNTP μR∂WLRiLigS DLi≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ˙gS™´sWÕ˝‹[ DμR∂∏R∂VLi ALRiV ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi ˙ªRΩLi ALRiVgRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV xqsLRixmnsLS©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s ˙…ÿ©±s=N][ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªyˆμR∂NRP xmsLjizqÛsªRΩVáV ry©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s N][ªRΩá |tsQ≤R∂W˘Õfi©´sV @™´sVáV¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙…ÿ©±s=N][ {qsFsLi≤U∂ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. N][ªRΩÕ˝‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmsoá©´sV ORPQ≠sVLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ˙…ÿ©±s=N][ {qsFsLi≤U∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s N][ªRΩá |tsQ≤R∂W˘Õfi©´sV NRP¿¡ËªRΩLigS @™´sVáV xmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩWLRiVˆ˙FyLiªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω xmsLizmsfl‘· xqsLixqÛs xqs©´sıQμÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ˙FyLiªyá ™yLkigS xqsLRixmnsLSÕ‹[ N][ªRΩá |tsQ≤R∂W˘Õfi©´sV NRPW≤y LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. ™´sV◊d˝¡ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´sLiªRΩ ™´sLRiNRPV N][ªRΩá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s C{ms≤U∂{qsFsÕfi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s HμR∂V xqsLji‰Œ˝œ¡ AxmslLi[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aS÷¡øyËLRiV. C{ms≤U∂{qsFsÕfi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 13.5 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡Vc ™´sLRiNRPV Õ‹[»¡Vc D©´sı NSLRifl·LigS C N][ªRΩá μy*LS xqsLRixmnsLSÕ‹[ xqsLÙRiVÀÿ»¡Vc ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡Vc AxmslLi[xtsQ©±s= @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[xqsVÚ©yıLRiV.

Äs¡T>∑Ts¡T eT‘·‡´ø±s¡T\ Ä#·÷ø° \uÛÑ´+ ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı G≤R∂V™´sVLiμj∂ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVÕ˝‹[ ALRiVgRiVLji¨s lLiÆ™s©´sW˘zqs ¡˜Liμj∂ LRiOTPQLiøyLRiV. ™´sVL][ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiV≤T∂ N][xqsLi ©y≠sNSμR∂Œœ¡Li |§¶¶¶÷¡NÌSxmsL`iÕ‹[ gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘Ã¡V «¡LRiVxmsoªRΩV©yıLRiV. xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV¨s «ÿ≤R∂¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVV©´s ≠dsLRiV lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ¤À¡Li≤˝R∂V, À‹[Æμ∂á ry∏R∂VLiiLiª][ ˙FyflÿáV NSFy≤R∂VNRPV©´sı»Ì¡V ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsLji «ÿ≤R∂ æªΩ÷¡zqs LS™´s≤R∂Liª][ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRi NRPV»¡VLiÀÿáV A©´sLiμy¨sNTP gRiVLRi∏R∂W˘LiVV.

ùdºwüHé˝À ˝≤Ø Á&Ó’esY eTè‹ ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ LS™´soáFy¤Õ¡Li F°÷d¡xqsV}qÌsxtsQ©±sÕ‹[ ÕÿLki \Æ≤∂Q˚™´sL`i LSLiÀÿ ¡V @©´sV™´sW©´sxqsˆμR∂ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ™´sVLRifl”·Liøy≤R∂V. F°÷d¡xqsVáV aRP™y¨sı x§¶¶¶≤y™´so≤T∂gS aRP™´sxmsLkiORPQNRPV ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤R∂Li xmsáV @©´sV™´sW©yáNRPV μyLji ºdΩzqsLiμj∂. @©´sV™´sW©´sLiª][ @gRi≤T∂¨s }qÌsxtsQ©±sNRPV ºdΩxqsVNRPLSgS BNRP‰Æ≤∂[ |qsÕfiÕ‹[ DLiøyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @ªRΩ≤T∂μj∂ x§¶¶¶æªΩ[˘©´sLi»¡W  ¡Liμ≥R∂V™´soáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ F°÷d¡xqsVáV ™´sW˙ªRΩLi @xqsáV ≠sxqs∏R∂VLi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Á&Ó’esY eTè‹ $»j·Tq>∑s¡+, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿ xmspxqsFy…”¡lLi[gRi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms øR¡LiFy™´sºΩ ™´sLiæªΩ©´s\|ms©´sVLi¿¡ ÕÿLki À‹[ÕÿÚ xms≤T∂Liμj∂. ˙xms™´sWμR∂Li xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @«ÿ˙gRiªRΩÚgS ©´s≤R∂xms≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ÕÿLki \Æ≤∂Q˚™´sL`i @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡Liμy≤R∂V. \Æ≤∂Q˚™´sL`i©´sV ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s N]Li≤R∂xms÷˝¡ $¨s™yxqsLS™´sogS F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. F°÷d¡xqsVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ ÕÿLki¨s ª]ágjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. aRP™y¨sı F°rÌy¯LÌRi™±sV xmsLizms μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D $»j·Tq>∑s¡+, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿ gRiLji≠s≤T∂ ™´sVLi≤R∂áLi ’d¡¤«¡[ Fy¤Õ¡LiÕ‹[ BLRiV™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ xmnsVL<Rifl· ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms ™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ «¡Ljigji©´s N]…˝ÿ»¡Õ‹[ 8™´sVLiμj∂NTP gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ BμÙR∂LRiV ≠sμy˘LÛRiVá ™´sVμ≥R∂˘ «¡Ljigji©´s g]≤R∂™´s©´sV AxqsLSgS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s BLRiV™´sLÊSáV LSŒ˝œ¡ß LRiV™´so*NRPV¨s NRP˙LRiáª][ N]»Ì¡VNRPV©yıLRiV. N]…˝ÿ»¡Õ‹[ gS∏R∂Vxms≤T∂©´s 8 ™´sVLiμj∂¨s ¿d¡xmsoLRiVxms÷˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[LjiˆLi¿¡ gRiLji≠s≤T∂ Fs£qsH ZNP. LRi≠sNRPV™´sWL`i ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRiNRPV‰Li≤y ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.

dæ]dæ\¢˝À H˚‘· ø±]à≈£î&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´ ø£Ø+q>∑sY, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ zqsLjizqsÃ˝¡Õ‹[ ™´sVL][ Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPV≤R∂V AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤Ôy≤R∂V. @xmsˆVáÀÿμ≥R∂ ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP @ªRΩ©´sV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. BLiμj∂LS©´sgRiL`iÕ‹[ ¨s™´szqs%`¡ªRΩV©´sı ¿¡…ÿ˘Ã¡ áOUPQ ¯©´sLRixqs∏R∂V˘ @Æ©s[ Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPV≤R∂V @xmsˆVá Àÿμ≥R∂ À≥œ¡LjiLiøR¡¤Õ¡[NRP BLi…˝‹[Æ©s[ DLjiÆ™s[xqsVN]¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. ALRiVÆ©sáá ˙NTPªRΩLi A∏R∂V©´s ªRΩ©´s NRPV™´sWlLiÚ ≠s™yx§¶¶¶Li N][xqsLi lLiLi≤R∂V áORPQá LRiWFy∏R∂VáV @xmsˆV ºdΩxqsVNRPV©yı≤R∂V. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ™´sVLRi™´sVgÊSáV ©´s≤R∂™´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ @xmsˆVáV ºdΩlLi[Ë ™´sWLÊRiLi NRP¨szmsLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sV©´srÛyFy¨sNTP gRiV\lLi©´s áOUPQ ¯©´sLRixqs∏R∂V˘ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤T∂©´s»Ì¡V A∏R∂V©´s À≥ÿLRi˘ LRi™´sW æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @ªRΩ¨s ™´sVLRifl·Liª][ NRPV»¡VLi ¡Li @©yμ≥R∂gS ™´sWLjiLiμj∂. A∏R∂V©´s ™´sVXºΩª][ NRPV»¡VLi ¡Li NRP¨dsıLRiV™´sVV¨dsıLRiLiVV˘Liμj∂. ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá©´sV AμR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V «¡LRigRi≤R∂Li\|ms rÛy¨sNRP NSLji¯NRPVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

Vü‰]úø£ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T Á|ü»\ eTqïq\T bı+<äT‘·Tqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q |üÁ‹ø£≈£î Vü‰]úø£ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ø±{Ÿ|ü*¢ uÛÀ»qï n<Ûä´≈£åî\T

õ qs¡‡j·T´ ø±s¡´<ä]Ù

ÁbÕ<∏ä$Tø£ e´ekÕj·T düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ |æÁ|æ, Äs¡÷àsY (eT), ìC≤e÷u≤<é (õ˝≤¢)


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+ 24, Ä>∑düTº 2012

ø£s¡Te⁄ ø√s¡˝À¢ ø£&É|ü õ˝≤¢ ¬s’‘ê+>∑+ Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·ì ø±˝ÒJ\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+<˚ J\Æ™sxmso BLi«¡¨dsLjiLig`i N_¨s=÷¡Lig`i\|ms ¨ds÷¡¨ds≤R∂áV BLiNS ª]ágRi¤Õ¡[μR∂V. {mns«¡ŸÃ¡V FsLiªRΩ™´sLRiNRPV DLi…ÿ∏R∂V©´sıμy¨s\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[μR∂V. {mns«¡ŸÃ¡V FsLiªRΩ DLi≤yá©´sı μy¨s\|ms BLiNS xqsLiμj∂gÙRiLi ª]ágRi¤Õ¡[μR∂V. {mns«¡ŸÃ¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ \|ms#˚Æ™s[…fi NS¤Õ¡[“¡Ã¡V N][LÌRiVá©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡≤R∂Li, xqsV˙{msLi ºdΩLRiVˆ ˙xmsNSLRiLi {mns«¡ŸÃ¡V B™y*á¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ ˙xmsºΩxtÌsQLiÀ≥œ¡©´s N]©´srygRiVª][Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso {mns«¡Ÿ Lji∏R∂VLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi ALiμ][Œœ¡©´s ª]ágRi¤Õ¡[μR∂V. FsLiªRΩ™´sVLiμj∂NTP Lji∏R∂VLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi DLi»¡VLiμR∂©´sı μy¨s\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ {mns«¡Ÿ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Æ™s©´sNTP‰F°π∏∂[Vμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsˆxqÌsLi ¬ø¡[zqs©y @©´sV™´sW©yáV ™´sW˙ªRΩLi ª]ágRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ ˙xms™´sWflÿáV, r¢NRPLS˘Ã¡ xmsLjibdPá©´sNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP≠sV…‘¡¨s Æ™s[zqsLiμj∂. μk∂¨sı ø≥y¤Õ¡Li«fi ¬ø¡[xqsWÚ N]¨sı \|ms#˚Æ™s[…fi NS¤Õ¡[“¡Ã¡ ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V \|§¶¶¶N][LÌRiVNRPV Æ™s◊˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* “¡™Ø[©´sV ø≥y¤Õ¡Li«fi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ ™yLjiNTP øR¡VZNP‰μR∂VLRiLiVV˘Liμj∂. BLi—¡¨dsLjiLig`i, ™´sXºΩÚ≠sμR∂˘ NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡NRPV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @©´sVNRPWáLigS \|§¶¶¶N][LÌRiV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi xqsLiøR¡Ã¡©´s\Æ™sV©´s AÆμ∂[aSáV «ÿLki¬ø¡[zqsLiμj∂. ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s NRPŒÿaSáá «ÿ’¡ªy N][LÌRiVNRPV xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s, A∏R∂W ≠s™´sLSáª][ ©yáVgRiV ™yLSÕ˝‹[gS N_Li»¡L`i μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı, ˙xmsÆ™s[aSáVc{mns«¡ŸÃ¡ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· NRP≠sV…‘¡ (GFs£mnsAL`i{qs)¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. BLi—¡¨dsLjiLig`i, ™´sXºΩÚ≠sμR∂˘ NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡ N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡XLiμR∂Li(…ÿ£qs‰Fn°L`i=)©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C Æ©sá 11©´s «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s DªRΩÚLRiV*á(“¡™Ø[ 54)©´sV xqs™yáV ¬ø¡[xqsWÚ \|ms#˚Æ™s[…fi BLi—¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ xqsLixmnsVLi, N]¨sı BLi—¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSááV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s\|ms ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «Ì¡zqs£qs zqs.≠s.©ygSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂ ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @LiVVæªΩ[ @LRiN]LRi ™´sxqsªRΩVáª][ {mns«¡Ÿ LjiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi xms¥R∂NS¨sı @xmsˆ©´sLigS ALRigjixqsWÚ Ã¡’Ù¡F~LiμR∂VªRΩV©´sı øyÕÿ NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ NRP¨dsxqs ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[™´so. N][Œ˝œ¡ |tsQ≤˝R∂©´sV BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡VgS ™´sWLjiË xms ¡˜Li gRi≤R∂VxmsoªRΩV©´sı ™yLRiW D©yıLRiV. B™´s¨dsı NRPzmsˆ xmsoøR¡VËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLiVV. LRiW.35 Æ™s[á LRiVxqsV™´sVV©´sNRPV @LigkiNRPLjixqsWÚ •¶¶¶≠dsVxms˙ªyáV xqs™´sVLjiˆLiøR¡¨s NRPŒÿaSáá©´sV Æ™s[μ≥j∂Li¬ø¡[ DÆμÙ∂[aRPLiª][Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s zms…”¡xtsQ©´sL˝Ri ªRΩLRixmnsQo©´s ©y˘∏R∂V™yμj∂ ¨sÆ™s[μj∂LiøyLRiV. BLi—¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[}qs @μ≥j∂NSLRiLi GFs£mnsAL`i{qsNTP ªRΩxmsˆ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @¨sı NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[©´sW GFs£mnsAL`i{qs ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, @LiæªΩ[NS¨ds G™Ø[ N]¨sıLi…”¡Æ©s[ áORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li øR¡»Ì¡˙xmsNSLRiLi ¬ø¡Ã˝¡μR∂¨s ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøyLRiV. μk∂¨s\|ms ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ xqsˆLiμj∂xqsWÚ, G™Ø[ N]¨sıLi…”¡¨s áORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVN]¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡μR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV, À‹[μ≥R∂©´s zqs ¡˜Liμj∂ D©´sıxmsˆV≤R∂V ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ NRPŒÿaSááNRPV ™´s¬ø¡[Ë B ¡˜LiμR∂V¤Õ¡[≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @NRP‰Æ≤∂[ @xqsáV Æμ∂ ¡˜ xms≤T∂Liμj∂. BLiªRΩNSáLi μ]LigRi}msL˝Riª][ , ©´sNTP÷d¡ «ÿ’¡ªyáª][, @LiμR∂\Æ™sV©´s ˙À‹[øR¡L˝Riª][ @≠s  ¡VLji≤U∂ N]…Ì”¡xqsWÚ ™´søyËLiVV. À‹[μ≥R∂©y zqs ¡˜Liμj∂, ™´sxqsºΩ r¢NRPLS˘Ã¡V D©´sıxmsˆV≤R∂V ªRΩ¨s–d¡Ã¡NRPV @ ¡˘LiªRΩLSáV FsLiμR∂VNRP©´sı N][LÌRiV ˙xmsaRPıª][ \|ms#˚Æ™s[…fi NS¤Õ¡[“¡Ã¡V ¨dsŒ˝œ¡ß ©´s≠sVÕÿLiVV. @ÕÿLi…”¡Æμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s, AÆμ∂[aSáNRPV ªRΩÕ‹gÊRi¨s NRPŒÿaSáá xms»˝¡ xmsORPQFyªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRiÆ©s[Æμ∂[ ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LiªRΩLRi™´sV¨s zms…”¡xtsQ©´sL˝Ri ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yμj∂ xqs™´sWμ≥y©´s≠sVøyËLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @ÕÿLi…”¡ \Æ™s≈¡lLi[ @™´sáLi’¡}qsÚ A∏R∂W NRPŒÿaSááV N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLi¬ø¡[ }qs*øR¡ËÈ DLiμR∂¨s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ xqsW¿¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s NRPŒÿaSáá «ÿ’¡ªy N][LÌRiVNRPV xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s, ªRΩ¨s–d¡Ã¡ ≠s™´sLSáª][ N_Li»¡L˝RiV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s D©´sıªRΩ ≠sμy˘aS≈¡ ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+, GFs£mnsAL`i{qs xqsÀ≥œ¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ªRΩμR∂VxmsLji ≠søyLRifl·©´sV ™´s¬ø¡[ËÆ©sá 17™´s æªΩ[μk∂NTP N][LÔRiV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ \|ms#˚Æ™s[…fi NS¤Õ¡[“¡Ã¡ ∏R∂W«ÿ™´sW©y˘Ã¡V æªΩÃ˝¡Æ™sVVx§¶¶¶Li Æ™s[∏R∂W4÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP ™yLjiNTP r¢NRPLS˘Ã¡V DLi¤…¡[ FsLiμR∂VNRPV @À≥œ¡˘LiªRΩLRi |ms…ÌÿLRi©´sıμj∂ BNRP‰≤R∂ N][LÌRiV ˙xmsaRPı. NRPŒÿaSáá ™´sxqsªRΩVá gRiVLjiLi¿¡ @LiμR∂\Æ™sV©´s ˙À‹[øR¡L˝RiV ˙xmsøR¡VLjixqsVÚ©´sı ≠dsLRiV FsLiμR∂VNRPV Æ™s©´sNRPLi«¡ Æ™s[xqsVÚ©´sıQ…˝‹[ æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂W÷¡. FsLiªRΩNSáLi BÕÿ ˙xms«¡Ã¡©´sV, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ™´sVÀ≥œ¡˘ |ms≤R∂ªyL][ ¬ø¡Fyˆ÷¡. FsLiμR∂VNRPV ≠sμy˘LÛRiVá “¡≠sªyáª][ A≤R∂VNRPVLi…ÿL][ ¬ø¡Fyˆ÷¡. BÕÿLi…”¡ NS¤Õ¡[“¡Ã¡©´sV FsLiμR∂VNRPV N]©´srygjiLiøyÕ‹[ NRPW≤y ™ylLi[ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡Fyˆ÷¡. BÕÿLi…”¡ NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡©´sV BLi«¡¨dsLjiLig`i øR¡μR∂≠sryÚL][ ¬ø¡Fyˆ÷¡.C øR¡LRi˘ μy*LS xmsáV NS¤Õ¡[“¡Ã¡V @r¢NRPLS˘Ã¡ª][ ©´s≤R∂VxqsWÚ ZNP[™´sáLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¬ø¡[Ë Lji∏R∂VLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi%`¡\|ms Aμ≥yLRixms≤T∂  ¡ªRΩVNRPVªRΩV©yı∏R∂V©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi xqsˆxtÌsQ™´sVLiVV˘Liμj∂. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li IºΩÚŒ˝œ¡NRPV ªRΩÕ‹gÊRiNRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡. NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ ˙xms™´sWflÿá©´sV Fy…”¡LiøR¡¨s BLi«¡¨dsLjiLig`i ™´sXºΩÚ ≠sμy˘ NS¤Õ¡[“¡Ã¡©´sV ™´sVW}qs∏R∂V≤R∂Li μy*LS ≠sμy˘LÛRiVá À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω©´sV NSFy≤y÷¡.

≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰\ Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\≈£î mdüs¡T..? NRPVÕÿLiªRΩLRi ≠s™y•¶¶¶Ã¡NRPV B¬ø¡[Ë ˙F°ªy=x§¶¶¶NRPLi ªRΩgRigÔRiLiª][ μk∂¨s\|ms AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©´sı ™yLRiV @μ≥j∂NSLRiVá ºdΩLRiV\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. NRPVÕÿLiªRΩLRi ≠s™y•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı μR∂LixmsªRΩVáNRPV N]LiªRΩ ©´sgRiμR∂V ˙F°ªRΩ=x§¶¶¶NS¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsNRPV‰™´s xqsLi≈¡˘Õ‹[ @Li¤…¡[ 74 «¡Li»¡Ã¡V ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ μy*LS ˙F°ªy=x§¶¶¶NRPLi N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLiVV. ≠dsLjiNTP ˙F°ªy=x§¶¶¶NS¨sı ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiW. 13.50 áORPQáV @™´sxqsLRi™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsNSáLiÕ‹[ xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVLji¨sı «¡Li»¡Ã¡V ¨sLSaRP ™´sVμ≥R∂˘ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙F°ªRΩ=x§¶¶¶NRP Æ™sVVªyÚ¨sı B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ |msLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NTP @L>RiVáNRPV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Aáxqs˘Li AL][xmsfl·Ã¡NRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 125 μR∂LRiΔÿxqsVÚáV |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s ≠ds…”¡¨s xmsLjixtsQ‰LjiLiøyáLi¤…¡[ LRiW.20.50 áORPQá @™´sxqsLRi™´sV¨s @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi }msL]‰Li»¡VLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ ’d¡{qs xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡NRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ LRiW.5 Æ™s[áV ˙F°ªy=x§¶¶¶Li B¬ø¡[Ë ™yLRiV. 2008 AgRixqÌsV ©´sVLi¿¡ LRiW. xmsμj∂ Æ™s[áNRPV |msLiøyLRiV. NS¨ds 2008 xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ™´sVVLiμR∂V ©´sVLi¿d¡ μR∂LRiΔÿxqsVÚáV |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©yıLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi 27 μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ˙F°ªy=x§¶¶¶NRPLi ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs LRiW. 2 áORPQáV @™´sxqsLRi™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂LiøyLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS Fs{qÌs xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡Õ‹[ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS 22 μR∂LRiΔÿxqsVÚáV |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©yıLiVV. BNRP‰≤R∂ ¬ø¡÷˝¡LixmsoáNRPV HμR∂V áORPQá LRiWFy∏R∂VáV @™´sxqsLRi™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ≠s©´sı≠sLiøyLRiV. |msμÙR∂á©´sV Fsμj∂LjiLi¿¡ NRPVÕÿLiªRΩLRi ≠s™yx§¶¶¶Li ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™yLjiNTP ryμ≥yLRifl·LigS “¡™´s©´sLi N]LiªRΩ ™´sLRiNRPV B ¡˜Liμj∂NRPLRiLigS DLi»¡VLiμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™yLjiNTP N]LiªRΩÆ™s[VLRi ALÙjiNRP ry∏R∂V ™´sVLiμj∂}qsÚ xqs*∏R∂VLi aRPNTPÚª][ “¡≠sryÚLRiÆ©s[μj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AaRP∏R∂VLi. ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ ry∏R∂V™´sVLiμj∂xqsWÚ ™´søyËLRiV. gRi≤T∂¿¡©´s ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ ©´sVLi¿¡ NRPVÕÿLiªRΩLRi ≠s™y•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ xqsLi≈¡˘ NRPW≤y gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLRiVgRiVªRΩW ™´s¿¡ËLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV }msL]‰Li»¡Vc©yıLiVV. ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ ©´sVLi¿¡ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ «¡Li»¡Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Liμj∂Li¬ø¡[ ˙F°ªy=x§¶¶¶NRPLi N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsWÚ NSŒ˝œ¡Ljilgi[Õÿ NSLS˘Ã¡∏R∂Wá øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©´sı xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yıLiVV. N]¨sı xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVVgjiLixmsoÕ‹[ ¨sμ≥R∂V÷¡¿¡Ë©y ≠s¨sπ∏∂WgRi @©´sV™´sVºΩ B™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™y…”¡¨s ˙≤y ¬ø¡[∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s ¨sμ≥R∂VáV Æ™s©´sNTP‰ F°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ ™´s¿¡Ë©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚáV |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ DLi»¡V©yıLiVV.

©´sμk∂ xmsLki™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ À‹[L˝Ri Aμ≥yLRiLigS @LiVV©y rygRiV ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë¨s ™y…”¡¨s ©´s™´sVV¯NRPV¨s ™´sLji©y»˝¡Vc F°aSLRiV. @LiVVæªΩ[ À‹[L˝RiV FsLi≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ N]LiμR∂LRiV \lLiªRΩVáV BLiN][ ø][»¡ ™´sVLji N]¨sı À‹[L˝RiV Æ™s[aSLRiV. @LiVV©y @NRP‰≤y ¨dsLRiV xms≤R∂NRPF° ™´s≤R∂Liª][ ™´sLji©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ß, FsNRP‰Q\Æ≤∂©y ©y…”¡ DLi¤…¡[ A ©yLRiV ™´sVŒœ¡ß˛ NRPW≤y xmsgRiVŒœ¡ß˛ ÀÿLRiVªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡©´sV, ©y»˝¡©´sV NRPW≤y ™´sμj∂¤Õ¡[aSLRiV. NRP™´sVÕÿxmsoLRiÆ™s[V NSNRPVLi≤y |ms©yı, NRPVLiμR∂W, FyFyzmnsVı ©´sμk∂ xmsLki™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPW≤y C xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. Æ™s[LRiVaRP©´sgRi©´sVμR∂VÆ©s[ıxqsVÚ©yıLRiV™´sL<SáV ™´sryÚ∏R∂V¨s

AbPLi¿¡ Æ™s[LRiVaRP©´sgRi rygRiV ¬ø¡[zqs©´s \lLiªyLigRiLi ºdΩ˙™´s ©´suÌy¨sı FsμR∂VL]‰Li…‹[Liμj∂. Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sL<S¨sı ©´s™´sVV¯NRPV¨s Æ™s[LRiVaRP©´sgRi rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS LS∏R∂Vø][…”¡, xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá, Fs˙LRi gRiVLi»˝¡, ™´sVVμÙR∂©´sW LRiV, NRP™´sVÕÿxmsoLRiLi, áNTP‰lLi≤ÔT∂xms¤Õ˝¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ Æ™s[LRiVaRP©´sgRi©´sV rygRiV¬ø¡[aSLRiV. ¨sáV™´so©y FsLi≤T∂F°ªRΩV©´sı Æ™s[LRiVaRP©´sgRi©´sV μR∂VÆ©s[ıxqsVÚ©yıLRiV. ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡©´sV ™´sμj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRiV. G…”¡ xmsLki™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ FsLi≤T∂©´sÀ‹[L˝Ri©´sV øR¡Wzqs \lLiªRΩV áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV. NRPá™´sLRi|ms≤R∂VªRΩV©´sı ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV \lLiªRΩVá©´sV DNTP‰’¡NTP‰Lji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V

»\eTDÏøÏ ìs¡¢ø£å´+ N&É «¡Ã¡™´sVfl”· xms¥R∂NRPLi μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡¨s xqsLRixmsLS ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı áORPQ ˘Li ¨dsLRiVgSLRiVª][Liμj∂. ≠ds…”¡N][xqsLi DÆμÙ∂[bPLi¿¡©´s ¨ds…”¡aRPVμÙj∂ ∏R∂VLi˙ªyáV ™´sVWá©´sxms≤ÔyLiVV. μk∂Liª][ aRPV˙À≥œ¡\Æ™sV©´s ¨dsLRiV @LiμR∂NRP ≠sμy˘LÛRiVáV @©yL][gRi˘Li Fyá™´soªRΩV©yıLRiV. xms¥R∂NRPLi ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ¨sμ≥R∂Vá N]LRiªRΩ, @μ≥j∂NSLRiVá xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ C xms¥R∂NRPLi ™´sVWá©´sxms≤T∂Liμj∂. lLiLi≤R∂™´s μR∂aRPÕ‹[ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı xms©´sVáNRPV ¨sμ≥R∂VáV B™y*á¨s 9 Æ©sáá ˙NTPªRΩLi xmsLizms©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sá \|mnsÕfi Æ©s[…”¡NUP μj∂NRPW‰μj∂™y©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 3Æ™s[á \|ms¿¡Ã¡VNRPV FyhRiaSááV©yıLiVV. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V FsLiVVÆ≤∂≤`∂, xmsoLRiFyáNRP, NRPxqsWÚLjiÀÿ FyhRiaSááV NRPW≤y D©yıLiVV. μyμyxmso áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV C FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ øR¡μR∂V™´soªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨dsLRiV ¤Õ¡[NRP ≠sμy˘LÛRiVáV xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s aRPVμÙj∂¨ds…”¡ ∏R∂VLi˙ªyáV ˙xmsxqsVÚªRΩLi @¨dsı FyhRiaSáՋ[ ™´sVWá©´sxms≤ÔyLiVV.@L][gRi˘Liª][ ≠sμR∂˘©´sV @À≥œ¡˘zqsLiøy÷¡=©´s @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV ™y˘μ≥R∂Váª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. NRPáVztsQªRΩLi, «¡™´soNRPVáV, Fn˝°\lLi≤`∂ BªRΩLRi Õ‹[FyáV D©´sı ¨ds…”¡¨s ªygRi≤R∂Liª][ ¿¡©yıLRiVá AL][gRi˘Li L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW OUPQfl”·r°ÚLiμj∂. Àÿáá AL][gRi˘Li N][xqsLi lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FyhRiaSá ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xqsVLRiOTPQªRΩ ¨ds…”¡¨s @Liμj∂ryÚ™´sV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. BLiμR∂VN][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS «¡Ã¡™´sVfl”· xms¥R∂NS¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. BNRP ™´sVLi¿¡¨dsLRiV @Liμj∂©´s¤…˝¡[©´s¨s @LiμR∂LRiW AbPLiøyLRiV zmsÃ˝¡Ã¡V. @LiVVæªΩ[ @μj∂ ™´sVW≤R∂V©yŒ˝œ¡ ™´sVVøR¡Ë»¡gS ™´sWLjiLiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ 157 FyhRiaSááV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLiFyLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ INRP FyhRiaSáNRPV 20Æ™s[á ø]xmsˆV©´s 20 áORPQá \|ms¿¡Ã¡VNRPV ¨sμ≥R∂VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[aSLRiV. ˙gS≠dsVfl· ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ≠sÀ≥ÿgRiLi @μ≥j∂NSLRiVáV C xms©´sVá©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøyLRiV. AL][* ™´s˘™´sxqÛs©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs FyhRiaSááNRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ xms¥R∂NRPLi ™´sW˙ªRΩLi ™´sVVLiμR∂VNRPVrygRi¤Õ¡[μR∂V.

n~Ûø£+>± |ü‹ÔkÕ>∑T #˚düTÔqï ¬s’‘·T\T xmsºΩÚNTP ™´sVLi¿¡ lLi[»¡V ™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ μ≥R∂LRiá\|ms À≥œ¡L][ryª][ C{qs«¡©±sÕ‹[©´sW @μ≥j∂NRP ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ xmsºΩÚ¨s rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ gRiªRΩ {qs«¡©˝´sÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsºΩÚ rygRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. ryμ≥yLRifl· ≠s{qsÚLRifl·Li NRP©yı 35Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ xmsºΩÚ @μR∂©´sLigS rygRiVÕ‹[NTP LS™´s»¡Li ≠sZaP[xtsQLi.æªΩáLigSfl· ™y˘xmsÚLigS xmsºΩÚ rygRiV @μ≥j∂NRPLigSÆ©s[ DLi≤R∂gS @Æμ∂[ N][™´sÕ‹[ ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVáV NRPW≤y xmsºΩÚ rygRiV \Æ™sxmso ™´sVŒ˝œ¡ßªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡NRPV NTP*Li…ÿ LRiW.7Æ™s[áV xmsáNRPgS.. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NTP*Li…ÿ LRiW.5Æ™s[áV xmsáVNRPVª][Liμj∂. BªRΩLRi xmsLi»¡Ã¡ rygRiV\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxmsoª][Liμj∂. «‹©´sı, xqs«Í¡, LSgji, ≠sVLjiË ªRΩμj∂ªRΩLRi xmsLi»¡Ã¡ rygRiV gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊRiVª][Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @©´sıμyªRΩáV ªRΩ™´sV AaRPá¨dsı xmsºΩÚxmsLi»¡\|msÆ©s[ |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. LjiNSLÔRiV rÙyLiVVÕ‹[ 1.70 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝Ri ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ xmsºΩÚ¨s rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. |ms»Ì¡V ¡≤T∂gS N][»˝¡VÆ™s¿¡ËxqsVÚ©yıLRiV. xmsºΩÚ ryμ≥yLRifl· ≠s{qsÚLÒRiLi 1.35 áORPQá |§¶¶¶NÌSL˝RiV NSgS Bxmsˆ…”¡ZNP[ 1.70 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ rygRi™´soª][Liμj∂. ™´sLji rygRiVNRPV @©´sVNRPWáªRΩ ¤Õ¡[NRP F°™´s»¡Li, xmsºΩÚNTP μ≥R∂LRiáV @©´sVNRPWáLigS DLi≤R∂»¡Liª][ rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi |msLRiVgRiVμR∂áNRPV NSLRifl·™´sV™´soª][Liμj∂. ’d¡…‘¡c ≠sªRΩÚ©yá N]©´sVg][áV FsLRiV™´soáV, xmsoLRiVgRiV ™´sVLiμR∂VáV NRPáVxmso ¨s™yLRifl· ªRΩμj∂ªRΩLRi ≈¡LRiVËá N][xqsLi FsNRPLS¨sNTP μyμyxmso LRiW.10Æ™s[á ™´sLRiNRPV ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

μR∂aSÀÙÿáVgS BLiªRΩ…”¡ μR∂VLRi˜ÈLRi xmsLjizqÛsºΩ FsμR∂VL][‰¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[xqsVN][™´sV¨s ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV xqsW¿¡xqsVÚ©yı @ÕÿLi…”¡ xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NRPW≤y xmsLjizqÛsªRΩVáV NRPLRiV™´soÆ©s[ ªRΩázms xqsVÚ©yıLiVV. áORPQÕÿμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡ rygRiVN][xqsLi μR∂VNRPV‰Ã¡V μR∂V¨sı©´s \lLiªRΩV BNRP AaRP ™´sμR∂VáVNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ zqsμÙR∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ øR¡W}qsÚ G ˙FyLiªRΩLi NRPW≤y NSzqsLi\æªΩ©y AaS«¡©´sNRPLigS NTP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ß, Æ™s[LRiVaRP©´sgRi rygRiV, ¿d¡¨ds ª][»¡Ã¡©´sV BLiªRΩ…”¡ª][ ™´sμj∂¤Õ¡[}qsÚÆ©s[ ™´sVLjiLiªRΩ ©´suÌy¨sıFsμR∂VL][‰NRPVLi≤y ¡∏R∂V»¡ xms≤R∂™´søR¡Ë©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP \lLiªRΩV ™´søyËLRiLi¤…¡[ BNRP C π∏∂[V≤yμj∂ μR∂VLji˜ÈQORPQ xmsLjizqÛsºΩ FsÕÿ ™´soLiμ][ @LÛRi™´sV™´soª][Liμj∂. xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá, Fs˙LRigRiVLi»˝¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ BNRP ¬ø¡[}qsμj∂ G≠dsV ¤Õ¡[NRP Æ™s[LRiVaRP©´sgRi©´sV μR∂VÆ©s[ıxqsVÚ©yıLRiV. Aáxqs˘LigS ™´sL<SáV ™´s}qsÚ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS ˙F~μR∂V ?μR∂ºΩLRiVgRiV≤R∂V, aRP©´sgRi, μR∂¨s∏R∂WáV ÕÿLi…”¡ xmsLi»¡\¤Õ¡©y rygRiV ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë¨s Æ™s[LRiVaRP©´sgRi©´sV μR∂VÆ©s[ıxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi BLiNS INRP ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡V @LiVV©y øR¡W≤R∂Li≤T∂, Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsLi»¡©´sV μR∂VÆ©s[ı∏R∂V™´sμÙR∂Li»¡W N][LRiVªRΩV©yıLRiV. xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 8 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ Æ™s[LRiVaRP©´sgRi FsLi≤T∂F°ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ HμyLRiV Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡©´sV μR∂V¨sı Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ¿d¡¨ds ª][»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°∏R∂WLiVV.  ¡Æμ∂[*Õfi, F°LRiV™´sW≠sVŒœ¡˛ ˙FyLiªyÕ˝‹[ æªΩáVgRiVgRiLigRi ¨ds…”¡ N][xqsLi \lLiªyLigRiLi FsμR∂VLRiVøR¡Wr°ÚLiμj∂. xqsgji¤Õ¡[LRiV xmsLki™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ß Æ™s[xqsVNRPV©´sı ≠dsLRiV @»¡Vc ™´sL<SáV LSNRP, ¬ø¡LRiV™´so, NRPVLi»¡Õ˝‹[NTP ¨dsLRiV ¬ø¡[LRiNRP æªΩáVgRiVgRiLigRi ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ß ™´sVVμj∂LjiF°ªRΩV©yı∏R∂V©´sı ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ D©yıLRiV. \Æ™sVμR∂VNRPWLRiV, ˙F~μÙR∂V»¡WLRiV, μR∂V™´sp*LRiV, Δÿ“¡}ms»¡, NRP≤R∂xms ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáNRPV ZNP[{qs ZNP©yÕfi ¨dsLRiV ™´sxqsVÚLiμ][ LSμ][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]¨s ™´soLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sLji©yLRiV ™´sVŒ˝œ¡ß Æ™s[xqsVN][¤Õ¡[¨s μR∂VzqÛsºΩÕ‹[ ™´so©yıLRiV. BÕÿ —¡Õ˝ÿ @Liªy NRPLRiV™´so NRPLSŒœ¡©´sXªRΩ˘Li ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.

ô|<ä›|ü*¢ qT+∫ {°&û|” nuÛÑ´]ú>± eT+<äø£èwüí...? Á|üD≤[ø£ s¡∫düTÔqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Fs{qs= Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ºdΩLS¯¨sLi¿¡©´s …”¡≤T∂zms BxmsˆV≤R∂V ™´sWμj∂gRi™´sLÊRiLi J»˝¡ N][xqsLi N]ªRΩÚ FsªRΩVÚáV Æ™s[r°ÚLiμj∂. ™´sLÊkiNRPLRifl·NRPV r¢ @©´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V A ™´sLÊRiLi Æ©s[ªRΩáV …”¡≤T∂zmsNTP @©´sVNRPWáLigS J»¡V Æ™s[ryÚLRi©´sı μ≥k∂™´sWÕ‹[ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV D©yıLRiV. μk∂¨sı ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV …”¡≤T∂zms ™´sVL][ N]ªRΩÚ FsªRΩVÚgRi≤R∂ Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. |msμÙR∂xms÷˝¡ FyL˝RiÆ™sVLi…fi rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ ™´sVLiμR∂NRPXxtÒsQ ™´sWμj∂gRi©´sV @À≥œ¡LÛjigS ¨sá¤À¡»Ì¡≤R∂Li μy*LS ™´sWμj∂gRi™´sLÊRiLi J»˝¡©´sV N]Ã˝¡g]…Ìÿá¨s F˝y©±s Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVLiμR∂NRPXxtÒsQ ¨sá ¡≤T∂ª][ æªΩáLigSfl· @LiaRPLi NRPW≤y NRPázqs ™´sxqsVÚLiμR∂¨s FyLÌki Æ©s[ªRΩáV μ≥k∂™´sWgS D©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ’¡zqs {qs»˝¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso ˙xmsNRP»¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS ’¡zqs Æ©s[ªRΩáNRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ {qs»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV ˙xmsºΩFyμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPLkiLi©´sgRiL`i Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©´sLiÕ‹[ NRPW≤y ’d¡{qsÆ©s[ BNRP‰≤R∂  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂Li}msLiμR∂VNRPV FyLÌki AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμj∂. C μj∂aRPgS ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáª][ ™´sVLiªRΩ©yáV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ BªRΩLRi FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩá©´sV NRPW≤y ANRPL<jiLi¿¡ FyL˝RiÆ™sVLi…fi  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂LiFyá¨s NRPW≤y NRPxqsLRiªRΩVÚ Æ™sVVμR∂áV|ms…Ì”¡Liμj∂. 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qsª][ NRP÷¡zqs F°…‘¡c ¬ø¡[zqs©´s …‘¡≤U∂{ms A FyLÌki NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s rÛy©yá©´sV æªΩáLigSfl·Õ‹[ lgiáVøR¡VNRPV©´sıμj∂. @LiVVæªΩ[ FyL˝RiÆ™sVLi…fi rÛy©yáV …‘¡AL`iFs£qsNRPV ™´sμR∂á≤R∂Li ™´sÃ˝¡ «¡Ljigji©´s ©´suÌy¨sı gRiVLjiÚLi¿¡©´s …‘¡≤U∂{ms Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ @À≥œ¡˘LÛjiªy*á©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqs ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™s¤Œ¡[˛Õÿ øR¡W≤yá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sıμj∂. B»¡V @|qsLi’d˝¡, @»¡V Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©yáNRPV G≤yμj∂ ™´sVVLiÆμ∂[ @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ ˙xms«ÿZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[NTP @≤R∂VgRiV|ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV …‘¡≤U∂{ms ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sıμj∂. μk∂Liª][ …‘¡≤U∂{ms ™´sLÊSQÕ˝‹[ N]ªRΩÚ Dªy=x§¶¶¶Li ª]fl”·NTPxqsÕÿ≤R∂Vª][Liμj∂ æªΩáLigSfl·Õ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP  ¡Ã¡\Æ™sV©´s —¡Õ˝ÿgS ¨s÷¡¿¡©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FsNRPV‰™´s rÛy©yá©´sV ryμ≥j∂LiøR¡VN][™yá¨s D≠s*Œ˝œ¡®LRiVª][Liμj∂. @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡©´sV FsLi≤R∂gRi»Ì¡≤R∂Liª][ Fy»¡V @¨sı ™´sLÊSá©´sV ªRΩ™´sV \Æ™sxmso©´sNRPV ºΩxmsˆVNRPVÆ©s[ μj∂aRPgS LRiWF~Liμj∂LiøR¡VNRPV©´sı NSLS˘øR¡LRifl·©´sV @™´sVáVxmsLji¬ø¡[ μj∂aRPgS Fy™´soáV NRPμR∂Vxmsoª][Liμj∂.—¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V FsÕfi. LRi™´sVfl·, ≠s«¡∏R∂VLRi™´sVflÿLS™´so, gRiLigRiVá NRP™´sVÕÿNRPL`i, Æμ∂[™´s∏R∂V˘ ª][ ¤À≥¡[…‘¡c @LiVV FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ\|ms øR¡LjiËLiøyLRi¨s, . —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 13 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yÕ˝‹[ ™´sVW≤R∂V Fs£qs{qs Lji«¡L`i*≤`∂ rÛy©yáV NSgS C ™´sVW≤T∂Li…”¡Õ‹[©´sW ™´sWμj∂gRi @À≥œ¡˘LÛRiVáZNP[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. ≠sVgji÷¡©´s xmsμj∂ @|qsLi’d˝¡ rÛy©yÕ˝‹[ HμR∂V ¤Õ¡[NRP ALRiV rÛy©yáV ’d¡{qsáZNP[ ZNP[ …ÿLiVVLiøyá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V NRPW≤y AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. N]¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ’d¡{qs @À≥œ¡˘LÛRiVáV μ]LjiZNP[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s ’d¡{qs ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li @μ≥j∂NRPLigS D©´sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ FsNRPV‰™´s {qs»˝¡Vc ZNP[…ÿLiVV}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VciLiμR∂©´sı ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV FyLÌki @μ≥j∂©y∏R∂VNRPªRΩ*Li xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©´sıμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi.

>√<ë]øÏ es¡<ä\‘√ ¬s’‘ê+>∑+ Ä+<√fi¯q FsgRiV™´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPVLRiVxqsVÚ©´sı ™´sL<Sáª][ μj∂gRiV™´s©´s D©´sı g][μy™´sLjiNTP ™´sLRiμR∂ ™´sVVxmsˆVLS™´s≤R∂Li \lLiªyLigS¨sNTP ºdΩ˙™´s ©´sxtÌsQLi ¬ø¡[NRPWLRiVxqsVÚLiμj∂. AgRixqÌsV ¿¡™´sLjiÕ‹[ BÕÿ ™´sLRiμR∂áV LS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @¨sı xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[zqs DLi≤R∂»¡Liª][ ™´sLRiμR∂ Dμ≥R∂XºΩ |msLjigjiæªΩ[ ©´sxtÌsQLi NRPW≤y @Æμ∂[ rÛyLiVVÕ‹[ DLiÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.AgRixqÌsV Æ©sá ™´s¿¡ËLiμR∂Li¤…¡[ g][μy™´sLji xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVgRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ μR∂≤R∂ Æ™sVVμR∂á™´soªRΩVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi g][μy™´sLji ™´sLRiμR∂ |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 14 ™´sVLi≤R∂Õÿá \lLiªRΩVÕ˝‹[ gRiV ¡VáV Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. g][μy™´sLji ™´sLRiμR∂ 50 @≤R∂VgRiVáV μy…”¡æªΩ[ C 14™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 10Æ™s[á FsNRPLSáNRPV\|msgS xmsáV xmsLi»¡Ã¡V ¨ds»¡™´sVV¨slgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ INRPL][«¡Ÿ ¨ds»¡™´sVV¨sgji DLi¤…¡[ ©´sxtÌsQLi DLi≤R∂μR∂¨s, lLiLi≤R∂V©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V DLi¤…¡[ xmsºΩÚ, ™´sLji xmsLi»¡Ã¡NRPV, NRPLiμj∂, |msxqsLRi xmsLi»¡Ã¡NRPV À≥ÿLki ©´sxtÌsQLi ªRΩxmsˆμR∂¨s \lLiªyLigRiLi ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂Vª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @Æ©s[NRPryL˝RiV g][μy™´sLji ™´sLRiμR∂áª][ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªyLigRiLi ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sLRiμR∂ Dμ≥R∂XºΩ |msLjigjiæªΩ[ \lLiªyLigS¨sNTP À≥ÿLki ©´sxtÌsQLi «¡Ljilgi[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. LRiW.Æ™s[Ã¡Õ˝‹[ |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV |ms…Ì”¡ rygRiV¬ø¡[xqsVÚ©´sı xmsLi»¡Ã¡V g][μy™´sLji ¨ds…”¡Õ‹[™´sVV©´sVgRiVªRΩV©yıLiVV. ™´sLRiμR∂ BLiNS |msLjigjiæªΩ[ \lLiªRΩVNRPLi»¡ NRP¨dsılLi[. —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ™´sμÙR∂ g][μy™´sLji ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 43 @≤R∂VgRiVáNRPV ¬ø¡[LRiVN][gSÆ©s[ xqsV™´sWLRiV 600 FsNRPLSÕ˝‹[ xmsºΩÚ, ™´sLji, NRPLiμj∂, |msxqsLRi ªRΩμj∂ªRΩLRi xmsLi»¡Ã¡V ¨ds»¡™´sVV¨sgSLiVV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y…”¡NTP g][μy™´sLji ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 48@≤R∂VgRiVáV μy»¡VcNRPV¨s ˙xms™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[

@™´sNSaRPLi DLiμj∂. C ™´sLRiμR∂ 50@≤R∂VgRiVáV μy…”¡æªΩ[ \lLiªyLigRiLi |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ©´sxtÌsQF°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li F~Li¿¡ DLiμj∂. C ©´sμk∂ xmsLji™y•¶¶¶NRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[ xmsºΩÚ, ™´sLji, NRPLiμj∂, |msxqsLRi ™´sLi…”¡ xmsLi»¡¬ø¡[áª][ Fy»¡Vc ≠sVLjiË ©yL˝RiV NRPW≤y F°aSLRiV. IN][‰ \lLiªRΩV FsNRPLS¨sNTP 25Æ™s[áNRPV\|msgS xmsºΩÚry gRiVN][xqsLi |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV |ms…ÌÿLRiV. ™´sLjirygRiV\lLiªRΩVáV FsNRPLS ¨sNTP xqsV™´sWLRiV 10Æ™s[á ™´sLRiNRPV |ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms»Ì¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. g][μy™´sLji xmsLji™y•¶¶¶NRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ™y¤«¡[≤R∂V, Æ™sLiNRP…ÿxmsoLRiLi, øR¡L˝Ri, μR∂V™´sVV¯ gRiWÆ≤∂Li, À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li, NRPW©´s™´sLRiLi, ¿¡LiªRΩWLRiV, ™´sLRiLS™´sV øR¡Li˙μy xmsoLRiLi, Æ™s[¤Õ¡[LRiVFy≤R∂V, NRPVNRPV‰ ©´sWLRiV,  ¡WLÊRiLiFy≤R∂V, @aS*xmso LRiLi, ™´sVfl·VgRiWLRiV, zms©´sFyNRP ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sLRiμR∂ DLi≤R∂μR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ rygRiV¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. g][μy™´sLji ™´sLRiμR∂ NSLRifl·LigS ˙xmsxqsVÚªRΩLi C G≤yμj∂ À≥ÿLkigS |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…Ì”¡ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı xmsLi»¡F~ÕÿáNRPV ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ ¨ds»¡™´sVV©´sVgRiVªRΩV©yıLiVV.


ø£©Ôø£\T¢qT n]ø£{≤º\ì j·T e»q dü+|òüT\ Hêj·T≈£î\ &çe÷+&é qMù|{Ÿ, Ä>∑wüߺ 23(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ j·TTe»q dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T #Óì>∑s¡+ >∑+>±<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø£©Ôø£\T¢ e\q ne÷j·Tø£ Á|ü»\ ÁbÕHê\T ñdüTs¡T rdæq ø£©Ôø£\T¢qT dü‘·«s¡y˚T ø£©Ôø£\T¢qT ìs√~Û+#ê\ì q+ãsY eHé ø£\T¢ã{Ϻ˝À kÕúì≈£î\T ø£\T¢ Á‘ê>∑T#·T+&É>± ø£\T¢ d”kÕ˝À ô|+&É˝À |ü⁄s¡T>∑T\T |ü&ܶj·Tì, d”kÕ\T X¯óÁuÛÑ|üs¡#·˝Ò<äì nX¯óÁuÛÑyÓTÆq yê‘êes¡D+ ø£*– ñ+<äì, ø£\T¢˝À |ü⁄s¡T>∑T\T ø£©Ôø£\T¢qT dü‘·«s¡y˚T ìs√~Û+#ê\ì ø£©Ôø£\T¢ ø±+Á{≤≈£îº ˝…’ôdqT‡qT

s¡<äT›|üs¡#ê\ì ^‘ê ø±]à≈£î\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫ yê] <ë«sêH˚ dü«#·ÃyÓTÆq ø£©Ô˝Òì ø£\T¢qT ne÷à\ì ø£©Ôø£\T¢ ø±+Á{≤≈£îº\qT n¬sdtº #˚j·÷\ì ø£©Ôø£\T¢ Á‘êπ> n˝yê≥T e\q yês¡T eT‹dæú$T‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡ì ø=ìï |üÁ‹ø£\˝À yês¡Ô e∫Ãq~ n+fÒ ø£©Ôø£\T¢ ø±+Á{≤≈£îº\ ne÷j·Tø£ Á|ü»\qT eT‘·TÔ≈£î u≤ìdü\qT #˚dæ yê] ≈£î≥T+ã Ä]úø£ |ü]dæú‹, yê] ≈£î≥T+u≤\qT HêX¯q+ #˚dæqyês¡T ø±e⁄q ø±+Á{≤ø£ºπs u≤<ÛäT´\T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À HÓ+ãsY eHé ø£\T¢ã{ϺøÏ m˝≤+{Ï kÂø£s¡´+ ˝Ò<äT ø£˙dü eT÷Á‘·XÊ\\T

˝Òe⁄.ne÷j·Tø£|ü⁄ Á|ü»\T ø£©Ôø£\T¢ uÛ≤]q |ü&É≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ ^‘êø±]à≈£î\T ø£\T¢qT $Áø£sTT+#ê\ì, <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q ]d”yé¶ ˝…≥sY ≈£L&Ü ñqï<äì Ç|üŒ{ÏøÏ @˝≤+{Ï düŒ+<äq ˝Ò<äì ø£©Ôø£\T¢ ø±+Á{≤≈£îº\ô|’ #·s¡´\T rdüTø=ì n¬sdtº #˚j·Tj·÷\ì, ˝Òì jÓT&É\ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ (ôV≤#YÄsYdæ )ì ÄÁX¯sTTkÕÔì ø√s¡Tº\˝À ≈£L&Ü |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+&É\ j·TTe»q dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T <Ûäs¡àøÏs¡DY, qMHésêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 24 2012

<äT]«ìjÓ÷>∑yÓTÆq s¡÷.1.07 ø√≥T¢ ìC≤e÷u≤<é, Ä>∑wüߺ 23(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ <ë«sê <äT]«ìjÓ÷>∑yÓTÆq 1.07 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ]ø£eØøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #√+>∑Tú &Ü«e÷/|æ&çì Ä<˚•+#ês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ ø£˝…ø£ºsY #ê+ãs¡T˝À ñbÕ~Û Vü‰MT kÕe÷õø£ ‘·ìFô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, |ü\T Á>±e÷˝À¢ n~Ûø±s¡T\T, düs¡Œ+#·T\T, kÕ+πø‹ø£ düVü‰j·T≈£î\T, Ç‘·s¡ dæã“+~ ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ kÕe÷õø£ ‘·ìF`2 ìy˚~ø£ <ë«sê ‘Ó\TdüTÔ+<äHêïs¡T.Ç+<äT˝À 111 eT+~ e´≈£îÔ\T ø±s¡≈£î\T>± ‘Ó\TdüTÔ+<äì, nsTT‘˚ Ç|üŒ{ÏøÏ πøe\+ 46 eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡ì, 38 eT+~øÏ dü+ã+~Û+∫ ù|s¡¢‘√ düVü‰ Ç‘·s¡ $esê\T bı+<äT|üs¡Ã˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.Ç+ø± 27 eT+~øÏ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê˝…’Hê H√{°düT\T C≤Ø #˚j·Tø£b˛e&É+ô|’ ø±s¡D≤\T @$T≥Hêïs¡T.M]øÏ á HÓ\ 28 ø£˝≤¢ H√{°düT\T C≤Ø #˚j·÷\ì, $esê\qT ˝Òì 38 eT+~ì >∑T]Ô+∫ yê]øÏ ≈£L&Ü á HÓ\ ∫e]ø£˝≤¢ H√{°düT\T C≤Ø #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.@ #·{≤º\ Á|üø±s¡+ H√{°düT\T C≤Ø #˚j·TqTHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\qT Á|ü•ï+#ês¡T.nìï ìj·TeT ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ]ø£eØøÏ #·s¡´\T rdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· dü+ã+~Û‘·T\T n{Ϻ &ÉãT“qT ‹]– #Ó*¢+#·ì |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬syÓq÷´ ]ø£eØ #·≥º+ Á|üø±s¡+ <äT]«ìjÓ÷>∑yÓTÆq ì<ÛäT\T

sêã≥º&ÜìøÏ, nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq yê] ÄdüTÔ\ »|ü⁄Ô≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ j·T+|æ&çy√, @|æy√, Äs¡T>∑Ts¡T kÕ+πø‹ø£ düVü‰j·T≈£î\T, 34 eT+~ πøåÁ‘· düVü‰j·T≈£î\T, ˇø£ dæz, 6 >∑Ts¡T y˚T≥T¢, 13 eT+~ _|æm+\T, 14 eT+~ düs¡Œ+#·T\T, eTT>∑TZs¡T ñ|ü düs¡Œ+#·T\T, Ç<ä›s¡T j·T+|æ{Ïdæ\T, 11 eT+~ Ç‘·s¡

Hêj·T≈£î\T, ◊<äT>∑Ts¡T dü|ü¢j·Ts¡T¢, 10 eT+~ $z\T, Äs¡T>∑Ts¡T mÇ\T, eT] ø=+‘· eT+~ Ç‘·s¡T\T á ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&Üs¡ì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T.Ms¡+<ä] qT+&ç #·≥º Á|üø±s¡+ <äT]«ìjÓ÷>∑yÓTÆq ì<ÛäT\qT sêã≥º&ÜìøÏ Á|üD≤[ø£ dæ<ä›+ #˚düTø=ì #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T.á ]ø£e] ø=s¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ {°+\qT ìj·T$T+∫ ôdŒdü˝Ÿ Á&Ó’yé ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.yÓTT<ä≥>± H√{°düT\T C≤Ø #˚j·T≥+, ‘·<äT|ü] yê] n_ÛÁbÕj·÷\T eTTU≤eTTœ $q≥+, yê] ÄdüTÔ\T, dæsêdüTÔ\T $esê\T ùdø£]+#·≥+, ∫qï yÓTT‘êÔ\T ñqïf…Æ¢sTT‘˚ Á|ü‘˚´ø£ {°+\ <ë«sê ]ø£eØ #˚j·T≥+, yê]øÏ Ç‘·s¡ dü+düú\ <ë«sê @<Ó’Hê &ÉãT“\T sêe\dæ ñqïf…Æ¢‘˚ yê{Ïì ì*|æy˚j·T≥+, Ä ‘·<äT|ü] &çe÷+&é H√{°düT\T Çe«&É+, ∫es¡>± kıeTTà ø£≥ºì yêfi¯flqT >∑T]Ô+∫ ÄsYÄsY j·÷ø˘º <ë«sê edü÷\T #˚j·T{≤ìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.kıeTTà <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dæq e´≈£îÔ\ |üP]Ô ∫s¡THêe÷qT s¡÷bı+~+∫ yê]øÏ &çe÷+&é H√{°düT n+<ä#˚dæ s¡o<äT bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T.á $<ÛäyÓTÆq #·s¡´\T ìs¡+‘·s¡+ #˚|ü≥º≥+ e\¢ ì<ÛäT\qT ‘·«s¡>± sêã≥º>∑\T>∑T‘êeTì dü÷∫+#ês¡T.Çø£ eTT+<äT Á|ü‹ X¯ó Áø£yês¡+ <äT]«ìjÓ÷>∑yÓTÆq ì<ÛäT\T edü÷\Tô|’ düMTø£å ìs¡«Væ≤kÕÔeTì dü÷∫+#ês¡T.á düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À &Ü«e÷/|æ&ç Msê#ê], Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

5 ôV’≤<äsêu≤<é

ø£˝…ø£ºsY Äø£dæàø£ ‘·ìF _Ûø£ÿq÷s¡T, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 10.30ì.\≈£î ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê #√+>∑÷Ô ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. ‘·Vü≤d”˝≤›sY lìyêdt¬s&ç¶ì MTùde πø+Á<ë\ >∑T]+∫, ù|<äyê] |üø±ÿ Çfi¯¢ düú˝≤\ >∑T]+∫ $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹ì ‘·ìF #˚dæ Vü‰»s¡T |ü{Ϻø£qT |ü]o*+#ês¡T. &Ü.yÓ+ø£≥kÕ«$Tì sê´>∑≥¢ |ü*¢˝Àì &Ó+>∑÷´ yê´~Û >∑T]+∫ $esê\T n&ç>±s¡T. s√>∑T\ |ü≥¢ $<ÛäT\˝À ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì &Ü.yÓ+ø£{ŸkÕ«$Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ m+|æ&çy= ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓ[¢ m+|æ&çy= >√bÕ˝Ÿsêe⁄qT ñbÕ~Û ≈£L©\ >∑T]+∫, eT<Ûë´Vü≤ï mC…˙‡\ >∑T]+∫, bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î eT+∫ ÄVü‰sêìï n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç »+>∑+|ü*¢˝Àì ø£dü÷Ôsꓤ $<ë´s¡Tú\qT dü¬s’q ÄVü‰s¡+ n+~düTÔHêïsê nì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.

28q #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é _Ûø£ÿq÷s¡T, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ >∑T]+∫ me÷à]Œj·Tdt Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛düºs¡¢qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. me÷à]Œj·Tdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ‘·T&ÉT+ uÛÑ÷|ü‹, >ös¡sê»eTÚ[, ‘·T&ÉT+ dæ~›sêeTT\T, >√˝§ÿ+&É q]‡+\T, Hêsêj·TD, düTπs+<äsY,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï yÓ’<ä´ •_s¡+ _Ûø£ÿq÷s¡T, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô) : &Ó+>∑÷´ »«sê\‘√ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·Tqï sê´>∑≥¢|ü*¢ Á>±eT+˝À yÓ’<ä´•_s¡+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. _Ûø£ÿq÷s¡T |æôV≤#Ydæ yÓ’<ä´dæã“+~ Ç+{Ï+{≤ ‹]– Á|ü»\≈£î bÕ]X¯ó<Ûä›´+ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. yÓ’<äT´\T sêeTkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. yê´~Û n<äT|ü⁄˝ÀøÏ e∫Ã+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ 8eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î |üØø£å\T #˚sTT+#·>± me]ø° yê´~Û ìsêΔs¡D ø±˝Ò<äHêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.

uÀ≥˙ n<Ûë´|üø£ b˛düTº\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√+&ç

d”|”◊ bÕغ ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ qMù|{Ÿ, Ä>∑wüߺ 23(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ãT<Ûäyês¡+ dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø£+»s¡ uÛÑ÷eTj·T´ qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À bÕغ ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ (dæ|æ◊) ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìs¡+‘·s¡+ Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ b˛sê&Ü\ì, $<äT´‘Y düeTdü´ô|’ düø±\+˝À es¡¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T ˝Òq+<äTq õ˝≤¢qT ‘·ø£åDy˚T ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï b˛sê&Üs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s¡´Áø £e÷ìøÏ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q dæ|æ◊ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ‘Ó&ÉT¶ b˛XË{Ϻ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ù|<ä Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï Ç+&É¢ düú˝≤\T, ô|q¸qT¢, πswüHéø±s¡T¶\ düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì ¬s’‘·T\≈£î ø£˙dü+ @&ÉT >∑+≥\ $<äT´‘Y kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì, $<äT´‘Y ˝Òì#√ ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\T |ü+&Éø£ rÁe+>± nqï<ë‘·\T qwüºb˛yê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì, Bìï e\q düe÷»+˝À ø£s¡Te⁄ ø±≥ø±\T @s¡Œ&˚ Äeø±X¯+ ñ+<äì, ø£qTø£ ¬s’‘·T\T düø±\+˝À |ü+≥\T |ü+&çùdÔH˚ õ˝≤¢, sêÁwüº+, <˚X¯+ düdü´XÊ´eT\+>± ñ+≥T+~.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T düT<Ûëø£sY, ze÷j·T´, eTTs¡[, dæ|æ◊ eT+&É\ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Vü≤]Hê+dæ+>¥, $j·THé sê+<ëdt, mdt.b˛XË{Ϻ, ø±eTj·T´, >∑DÒwt, uÛÑ÷eTqï, yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T eTTkÕÔø˘, wüø°˝Ÿ, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ‘Ó&ÉT¶ dü+<Ûä´, bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T eTVü≤fi¯\T <ë<ë|ü⁄ e+<ä eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T,

u≤$˝À |ü&ç j·TTe≈£î&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´ _#·Tÿ+<ä, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì u≤\>∑T+&É+ u≤$˝À |ü&ç s¡$dæ+>¥(30) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT u≤$˝À |ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT.dü+|òüT≥q düú˝≤ìï _#·Tÿ+<ä môd’‡ s¡M+<ÛäsYHêj·Tø˘ eTè‘·<˚Vü‰ìï |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.eTè‘·T&çøÏ Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Ts¡T¢ ñHêïs¡T.

|ü\T n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ìC≤e÷u≤<é, Ä>∑wüߺ 23(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ì $<ë´s¡Tú\T eT]+‘·>± Á|ü‹uÛÑ ø£qãs¡Tdü÷Ô u≤>± #·<äTe⁄ø=ì ñqï‘· •Ksê\qT n~s√Væ≤+#ê\ì, BìøÏ yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\ì sêÁwüº uÛ≤Ø eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ ˙{Ï eT+Á‹es¡T´\T |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT qMù|{Ÿ, ¬s+»˝Ÿ eT+&É˝≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ 1.76 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+∫q |ü\T n_Ûeè~› |ü<∏äø±\ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T eT+Á‹ #˚‘·T\ MT<äT>± #˚XÊs¡T.qMù|{Ÿ eT+&É\+˝Àì Hêfi‚X¯«sY Á>±eT+˝À 3 \ø£å\‘√ ì]à+∫q yê≥sY bÕ¢+≥T, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À 2 n<äq|ü⁄ >∑<äT\qT 15.90 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+#ês¡T.»HÓï|ü*¢ Á>±eT+˝À 3 \ø£å\ s¡÷bÕj·T˝‘√ yê≥sY bÕ¢+≥T ì]à+#ês¡T.Hêsêj·TD |üPsY Á>±eT+˝À Á>±eT |ü+#êsTTr q÷‘·q uÛÑeq+, eTVæ≤fi≤ dü+|òüT uÛÑeq+ s¡÷bÕj·T\T 10 \ø£å\‘√ ì]à+#ês¡T.Hêπ>|üPsY Á>±eT+˝À Á>±eT |ü+#êsTTr q÷‘·q uÛÑeq+ s¡÷bÕj·T\T 10 \ø£å\‘√ ì]à+#ês¡T.Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À 3 n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\qT 15.90 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+#ês¡T.¬s+»˝Ÿ eT+&É\+˝À ‘ê&é_˝À* Á>±eT+˝À ì]à+∫q $<äT´‘Y ñ|ü πø+Á<ä+ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+#ês¡T.3 n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\≈£î 15.90 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+#ês¡T.M≥ìï+{Ïì eT+Á‹ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑‘·+˝À mqï&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\T m+‘√ ñ‘·‡Vü≤+‘√ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î edüTÔHêïs¡ì, BìøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï $$<Ûä dü+πøåeT |ü<∏äø±˝Ò ì<äs¡ÙqeTì ‘Ó*bÕs¡T.$<ë´s¡Tú\+<äs¡T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ m+‘√ ñ‘·‡Vü‰+‘√ ñHêïs¡ì Ms¡+<ä]ì #·÷düTÔ+fÒ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.$<ë´s¡Tú\T ñbÕ<Ûë´j·TT\T #Ó|æŒq bÕsƒê\qT #·ø£ÿ>± $ì m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘·q HÓ’|ü⁄D≤´ìï yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·Tø√yê\ì nHêïs¡T.n˝≤π> ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yê] |æ\¢\T @ $<Ûä+>± #·<äTe⁄‘·THêïs√ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î e∫à ñbÕ<Ûë´j·TT\ìï n&ç– ‘Ó\TdüTø√yê\Hêïs¡T.$<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ã+>±s¡T u≤≥ y˚ùd uÛ≤<ä´‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\<˚qì >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô $~Û ìs¡«Vü≤D˝À düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+∫ Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À 100 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.Hêπ>|üPsY bÕsƒ¡XÊ\˝À eTs√ 6 n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ìsêàHêìøÏ ø£èdæ #˚kÕÔqì, n˝≤π>

Á>±e÷˝À¢ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·+&ç m˝≤¢¬s&ç¶, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü‹ Á>±eT+˝À |ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT bÕ{Ï+#ê\ì BìøÏ |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<äs¡TÙ\T nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] >∑+>±<ÛäsY Ä<˚•+#ês¡T. ìyêdü ÁbÕ+‘ê˝À¢ |æ∫à yÓTTø£ÿ\qT ‘=\–+#ê\ì <äTs¡È+<Ûëìï yÓ<ä»\T¢‘·Tqï eTT]øÏ ø±\Te\qT ‘·ø£åD+ X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+#ê\ì |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<äs¡TÙ\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì s¡TÁ<ës¡+ Á>±eT+˝À ˙{Ï kÂø£s¡´+ ø√dü+ 700MT.\ ô|’|ü⁄˝…’Hé yÓ÷{≤s¡T eTs¡eTà‘·TÔ\ ø√dü+ Á|ü‹bÕ<äq\qT ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsêXÊK mÇ≈£î dü÷∫+#ês¡T.

Vü‰düºfi¯¢ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê* $<ë´s¡Tú\ kÂø£sê´s¡ú+ ãdüT‡\T Ä|ü&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T #=s¡e rdüTø√H˚$<Ûä+>± ø£èwæ#˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.esê¸\T ˝Òì ø±s¡D+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T‘·T+<äì ¬s’‘·T\+<äs¡T á $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ+#·Tø=ì düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.|ü+≥ bı˝≤\≈£î kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î ˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î ø£èdæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢˝À ñqï ìC≤+kÕ>∑sY, Áosê+kÕ>∑sY, n©kÕ>∑sY, ‘·~‘·s¡ ÁbÕC…≈£îº\˝À ˙s¡T ˝Òq+<äTq ¬s’‘·T k˛<äs¡T\+<äs¡T ˙{Ïì, $<äT´‘YqT bı<äT|ü⁄>± yê&ÉTø=ì |ü+≥\T |ü+&ç+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.>∑‘·+˝À Ç∫Ãq Vü‰MT y˚Ts¡≈£î Á>±e÷˝À¢ dü«#·ÃyÓTÆq X¯ó~› #˚dæq Á‘ê>∑T˙{Ïì n+~+#ê\ì $Tìs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+≥¢qT ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T 20 ô|’dü\πø ©≥sY #=|üq ˙{Ïì n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü»\+<äs¡T á dü«#·ÃyÓTÆq ˙{Ïì Á‘ê– ‘·eT Äs√>±´\qT ø±bÕ&ÉTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·«+ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î, ndüT|üÁ‘·T\≈£î ñ∫‘·+>±H˚ ˙{Ïì |ü+|æD° #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé, n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Áosê+¬s&ç¶, uÀ<ÛäHé düuŸø£˝…ø£ºs¡T ø±ØÔπøj·T$TÁXÊ, ÄsY$j·T+|æz >∑Ts¡TeT÷]Ô, &ç|æz düTπswtu≤ãT, Ç]π>wüHé mdt◊ uÛÑ>∑e+‘Y sêe⁄, ìC≤e÷u≤<é &çmdt|æ sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü{Ï qT+∫ d”|”◊ Á|üC≤b˛s¡T j·÷Á‘· md”‡ eØZø£s¡D≈£î #·≥ºã<äΔ‘· ø£*Œ+#ê* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 23(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒfÒ sêÁwüº+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï sê»ø°j·T nì•Ã‹ ‘=\>∑&ÜìøÏ |ü]cÕÿs¡ e÷s¡ZeTì n+<äT≈£î Ä>∑wüߺ 25 qT+&ç ôdô|º+ãsY 3 es¡≈£î dæ|æ◊ Á|üC≤b˛s¡T j·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢, á j·÷Á‘·qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù eTTs¡[ ‘Ó*bÕs¡T.dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yÓqTø£ã&çq ‘Ó\+>±D˝À bÕ\≈£î\ H˚s¡|üP]‘· ìs¡¢ø£å´+ |òü*‘·+>± $<ä´, ñ<√´>±\T, ˙{Ï |ü+|æDÏ, ‘·~‘·s¡ $wüj·÷˝À¢ ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·T+ »]–+<äì ‘Ó\+>±D˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T n+^ø£]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.<ë<ë|ü⁄ 60 dü+e‘·‡sê\T>± nH˚ø£ ø£$T{°\T y˚j·Tã&ܶsTT, ∫e]øÏ 50 ø√≥T¢ Ks¡TÃô|{Ϻ dü+e‘·‡s¡ ø±\+ á düeTdü´ô|’ Áoø£èwüí ø£$T{° sêÁwüº Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó\TdüTø=ì |ü]cÕÿs¡ e÷s¡Z+ #·÷|ü&É+˝À yÓ’|ü\´+ #Ó+<ä≥y˚T ø±≈£î+&Ü eT]ø=ìï ø=‘·Ô düeTdü´\qT düèwæº+∫+<äHêïs¡T.Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T¬ø’ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT Ç+¬ø+‘·ø±\+ yÓ÷dü+ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T.Ç~>∑ n~>√ n+≥÷ s√Eø√e÷≥ #ÓãT‘·Tqï ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt XÊdüqdüuÛÑT´\T, bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T Á|ü»\qT <ä>± #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.sêqTqï ø±\+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯Hê\T, ◊ø£´ ñ<ä´e÷\T <ë«sê ‘Ó\+>±DqT kÕ~Û+#ê*‡ e⁄+<äì ‘Ó*bÕs¡T.‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√s¡T‘·Tqï yêeT|üø£å bÕغ\‘√ ø£*dæ düeTs¡o\ b˛sê≥+ #˚j·÷\ì dæ|æ◊ ìs¡ísTT+∫+~.Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ä>∑wüߺ 25q KeTà+˝À ãj·T\T<˚] j·÷e‘Y ‘Ó\+>±D 10 õ˝≤¢˝À Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥T ôdô|º+ãsY 3q es¡+>∑˝Ÿ #˚s¡T≈£î+≥T+<äHêïs¡T. á Á|üC≤ b˛s¡T j·÷Á‘·˝À dæ|æ◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù &Ü.¬ø.Hêsêj·TD, dæ|æ◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T, XÊdüq düuÛÑT´\T, XÊdüq eT+&É\ düuÛÑT´\T bÕ˝§Z+{≤s¡T. á Á|ü#ês¡ b˛s¡T j·÷Á‘·˝À »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷*‡+~>± dæ|æ◊ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡+˝Àì dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+˝À ø£s¡|üÁ‘·\qT Ä$wüÿ]+#ês¡D #˚düTÔ ‘Ó\+>±D Á|üC≤ b˛s¡T j·÷Á‘·˝À »j·T|üÁ<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

m˝≤¢¬s&ç¶, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô) : m˝≤¢¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À bÕsYºf…Æ+ ÁbÕ‹|ü~ø£q eèø£åXÊÁdüÔ+ uÛÀ~+#˚+<äT≈£î ñ<√´>∑ $s¡eTD #˚dæq n<Ûë´|ü≈£î\T, b˛düTºÁ>±&ÉT´j˚T{Ÿ\T <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ eVü≤uŸ ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ |æ]j·T&é≈£î s¡÷.150 >ös¡e uÛÑ‘·´+ #Ó*¢kÕÔeTì nuÛÑ´s¡Tú\≈£î 50XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\‘√ myéTmdtdæ #˚dæ ñ+&Ü\Hêïs¡T.

m˝≤¢¬s&ç¶, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì u≤\Ts¡. u≤*ø£\ edü‹ >∑èVü‰˝À¢ì düeTdü´\qT ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì m˝≤¢¬s&ç¶ m_$|æ u≤>¥ ø£˙«qsY z+ø±sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. edü‹ >∑èVü‰˝À¢ ø£˙dü+ ˙{Ï kÂø£s¡´+ ˝Òø£, |üø±ÿ uÛÑeHê\T ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ Ä+<√fi¯q\T ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T m_$|æ Hêj·T≈£î\T dü+‘√wt, eTùV≤wt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|+&ç+>¥˝À ñqï ;&ûç kÕÿ\sYwæ|t‡ yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷* ø±e÷¬s&ç¶, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô) : sêh yê´|üÔ+>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï≥Te+{Ï ;&ç kÕÿ\sYwæ|t\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì |æ&çmdtj·TT &ç$»Hé u≤<äT´\T m˝Ÿ.mHé. ÄC≤<é, Á|ü‹ì<ÛäT\T s¡$+<ÛäsY, sêE, kÕ«$T, neTsY\T ˇø£ dü+j·TTø£Ô Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ;&ç kÕÿ\sYwæ|t‡ sêh yê´|üÔ+>± >∑‘· 2dü+.\ qT+&ç ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·THêïs¡T. 2010`2011 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q ;&ç kÕÿ\sYwæ|t\qT Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T, Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]dü÷Ô kÕÿ\sYwæ|t\qT 2012`2013 dü.\ ã&Ó®{Ÿ˝À $&ÉT<ä\ #˚ùdÔ 2010`2011˝À $&ÉT<ä\ #˚j·÷*‡q &ÉãT“\qT m≥T <ë] eT*¢+#ês√ Á|üuÛÑT‘·«+ ˝…ø£ÿ\T #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç˝≤ $<ë´s¡Tú\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚j·T≈£î+&Ü kÕÿ\sY wæ|t\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì jÓT&É\ uÛÑ$wü´‘Y˝À |æ&çmdtj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

eT÷&ÛÉqeTàø±\qT $&ÉHê&Ü* dü<ë•eq>∑sY, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ñ|üŒ˝yêsTT Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ø£fi≤C≤‘· ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü»˝À¢ ñqï eT÷&ÛÉ qeTàø±\qT bÕs¡Á<√\&ÜìøÏ Á>±e÷˝À¢ ø£fi≤C≤‘· lìyêdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£fi≤C≤‘· ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq ñ|üŒ˝yêsTT Á>±eT+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü»\≈£î ñqï eT÷&ÛÉ qeTàø±\ô|’ |ü\T Hê≥ø±\ <ë«sê ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Á|ü»˝À¢ ñqï eT÷&ÛÉ qeTàø±\qT bÕs¡Á<√* yê]˝À #Ó’‘·Hê´ìï ø£*Z+#·&Üìπø #˚düTÔqï ø£fi≤C≤‘· ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø£fi≤C≤‘· lìyêdt ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü<ë•eq>∑sY môd’‡ qMHé≈£îe÷sY, e÷õ düs¡Œ+#Y ns¡$+<é>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±´dü+|ü*¢ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À Äs√>∑´ |üØø£å\T ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ìC≤e÷u≤<é |ü≥ºD e÷~Û>∑\ ≈£î\ ô|<ä›\ Ä<Ûä«s¡´+˝À mdæ‡ eØZø£s¡DqT #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#ê \ì á düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± mdt.kÕsTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mdæ‡ eØZø£s¡D≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± e÷\ k˛<äs¡T\T Äs¡ú+|üs¡ú+ ˝Òì Äs√|üD\ô|’ õ˝≤¢˝Àì e÷~Û>∑T\+<äs¡T rÁe+>± K+&çdüTÔHêïj·THêïs¡T. e÷\, e÷~Û>∑\T ø£*dæ ñHêïj·TH˚ ndü‘·´ Á|ü#êsê\qT sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ #˚düTÔqï Á|ü#êsêìï, Ädü‘·´ Á|ü#êsê\qT e÷qTø=yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø£˙dü düe÷y˚X¯+ ˝Àì >±ì dü+|òü÷\ j·T+<äT >±ì e÷ Hêj·Tø£‘·«ìï @ Hê&ÉT ≈£L&Ü n+^ø£]+#·ì yês¡T πøe\+ sê»ø°j·T \_› ø√düy˚T |üÁ‹ø£\j·T+<äT $&çjÓ÷\ eTT+<äT $õ\T¢ ø√≥º&É+ ‘·|üŒ kÕ{Ï k˛<äs¡T\≈£î ñ|ü ≈£î˝≤\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷ìï e]Zø£s¡D $wüj·T+˝À 18 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç b˛sê&ÉT‘·T+fÒ <ëìøÏ e´‹πsøÏ+#˚ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ñeTà&ç sêÁwüº+˝À ‘Ó\+>±D≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï <√|æ&ç, ÁbÕD≤ qcÕºìï e´‹πsøÏ+#˚ ns¡Ω‘· yê]øÏ ˝Ò<äT nì nHêïs¡T. mdæ‡ eØZø£s¡D ø√s¡≈£î k˛wü˝Ÿ »&çºdt düe÷õø£ Hê´j·TeTT e÷~Û>∑ b˛sê≥eTT e÷~Û>∑ ≈£î\\πø ø±≈£î+&Ü 59 ≈£î˝≤\≈£î e]Ô+#ê\ì b˛sê≥+ #˚dæHês¡T. ø±ì e÷\ k˛<äs¡T\T yê] kÕ«s¡ú+ ø√s¡πø b˛sê&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Ä‘·à |ü]o\q #˚düTø=ì mdæ‡ eØZø£s¡D ø√dü+ n+^ø£]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑+>±<ÛäsY, $H√<é ≈£îe÷sY, sêCŸ>∑>∑Hé, d”‘·j·T´, j·TTeTTq, ‘ês¡, >∑TÁs¡˝≤ >∑+>±sê+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±e÷¬s&ç¶, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô) : »eVü≤sY u≤\ Äs√‘·´ s¡ø£å ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT 110eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ãè+<ä+ j·÷<äeTà, u≤˝Ÿsê»eTà, düTC≤‘·, l\‘·, ÄXÊ es¡ÿsY düT˙‘·\T Äs√>∑´ |üØ≈£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\ m‘·TÔ, ãs¡Te⁄\T ‘·÷∫ Äs√>∑´|üs¡yÓTÆq düeTdü´\≈£î dü\Vü‰\qT n+~+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆq yê]øÏ Ç+»ø£åqT¢ y˚dæ eT+<äT\T |ü+|”DÏ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ñbÕ<Ûë´j·T ãè+<ä+ lìyêdt, Çø±“˝Ÿ nVü≤à<é, dü+‘√wt\ düVü≤ø±s¡+‘√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

sêe÷¬s&綽À õ˝≤¢ kÕúsTT |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ ø±e÷¬s&ç¶, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì sêe÷¬s&ç¶ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢kÕúsTT |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ qT+&ç 14»≥T¢ bÕ˝§Zq>± 220eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T e∫Ãq≥T¢ |æ.&ç. eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. n+&ÉsY`14 6»≥T¢, n+&ÉsY`17 8»≥T¢ bÕ˝§ZHêïsTT. yÓTT<ä≥>± ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé, m˝≤¢¬s&ç¶ »≥T¢ ‘·\|ü&ܶsTT. ø±s¡´Áø£eT+˝À Áø°&É\ ø£˙«qsY »‘·˝≤˝Ÿ, |æ.&ç.eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø C≤qøÏsê+, m+Çy= Hêsê>ö&é, môd’‡ qMHé≈£îe÷sY, yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT\T ÁãVü≤àsêE, sê+¬s&ç¶, yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, sê»j·T´, kÕsTT\T, s¡$+<äsY>ö&é, kÕsTT\T, sêE, s¡‘êïø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


düeTdü´\ kÕ<Ûäq ø√dü+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ\ e<ä› md”ºj·T÷ <Ûäsêï

6

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): düeTdü´\ kÕ<Ûäq¬ø’ Á|ü‹ õ˝≤¢˝À ø£˝…ºπs{Ÿ\ e<ä› mdt{Ïj·TT <Ûäsêï >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêÁc˛ºbÕ<ë´j·T dü+|òüT+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ õ˝≤¢ XÊK ìC≤e÷u≤<é Ä<Ûä«s¡´+˝À mdt{Ïj·TT Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.•e#·s¡DY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î ø£˝…ø£ºπs{Ÿ\ e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <äX¯\ yê] b˛sê≥+˝À uÛ≤>∑+>± ôdô|º+ãsY Hê&ÉT #·˝À &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ

ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì ñbÕ<Ûë´j·T\+<äs¡÷ ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì 12 y˚\ eT+~ msTT&Ó&é {°#·s¡¢≈£î ôV≤˝ŸÔ ø±s¡T¶\T e]Ô+|ü #˚j·÷\ì, 10 y˚\ eT+~ |æÇ{Ï |ü+&ç{Ÿ b˛düTº\T, dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ\T>± n|tÁπ>&é #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. 40 y˚\ eT+~ ôdŒwü˝Ÿ {°#·s¡¢≈£î H√wüHé Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢, 1990`96 eT<Ûä´ (@@mdt)

Ä{Ày˚T{Ïø˘ Ä&Ü«Hé‡yÓT+{Ÿ e]Ô+|ü⁄ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·÷\Hêïs¡T. ns¡TΩ˝…’q ñbÕ<Ûë´j·TT\#˚ C…m˝Ÿ, &ç◊á{Ï ˝…ø£Ãs¡sY, j·T+áz b˛düTº\qT |ü<√qï‘·T\ <ë«sê uÛÑØÔ #˚j·÷\ì, &çyÓ’.á.z b˛düTº\qT yÓ+≥H˚ uÛÑØÔ #˚j·÷\Hêïs¡T. nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\ ø£\Œq, uÀ<ÛäH˚‘·s¡ dæã“+~ì yÓ+≥H˚ ìj·T$T+#ê\ì, msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î 010 ôV≤&é ÁøÏ+<ä y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì, 1/2005, 37/2005 ÁbÕôdŒøϺyé>± neT\T #˚j·÷\ì

yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt{Ïj·TT sêÁwüº õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T dæ.lø±+‘Y, Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.•e#·s¡DY, ô|<ä› m‘·TÔq ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $$<Ûä eT+&É˝≤\ u≤<äT´\T &ç.eTùV≤X¯«sY, <Ûäπsà+<äsY, u…˝≤¢˝Ÿ lìyêdt, eT\¢j·T´, Á|üMDY, lìyêdt, uÛÑ÷+sêe⁄, j·T<ä–], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ]f…ÆsY¶ ñbÕ<Ûë´j·TT\ dü+|òüT+ >∑+>±¬s&ç¶, uÛÑ÷eTj·T´, dæ|æ◊ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, Ä>∑düTº 23 2012

düTes¡íyês¡Ô

ms¡Te⁄\ ø√dü+ ¬s’‘·T\≈£î ‘·|üŒì ‹|üŒ\T

Á|ü»\‘√ yÓTs¡T>±Z e´eVü≤]s#ê*

uÛ…’+kÕ s¡÷s¡˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 23(düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ˝À Áô|’y˚≥T cÕ|ü⁄˝À j·T÷]j·÷ e∫Ãq düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·÷ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T ñ<äj·Ty˚T eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ ‘·s¡*e∫à ≈£L´˝À ì\T#·THêïs¡T.30 ≥qTï\ j·T÷]j·÷ ãkÕÔ\T sê>± ô|<ä› dü+K´˝À ¬s’‘·T\T sêe&É+‘√ dü>∑+ eT+<äøÏ \_Û+#·&É+‘√ ≈£L´˝À ì\TÃqï ¬s’‘·T\T j·T»e÷ì‘√ yê<äq≈£î ~>±s¡T.n|üŒ{ÏøÏ düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ uÛ…’+kÕ {ÖHé môd’‡ qπswtu≤ãT ¬s’‘·T\≈£î q#·Ã#Ó|üŒ&É+‘√ |üs¡düŒs¡+ ¬s’‘·T\qT môd’‡ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D ñÁ~ø£Ô‘· @s¡Œ&É+‘√ ¬s’‘·T\T e÷≈£î {À¬øHé\T m+<äT≈£î Ç#êÃs¡T nì Á|ü•ï+#ês¡T.ø=+‘· ùd|ü{ÏøÏ dü<ä›eTqï ¬s’‘·T\T ìsêX¯‘√ yÓqT‹]>±s¡T.n~Ûø±s¡T\T ‘·eT≈£î dü]|ü&˚˝≤ ms¡Te⁄\T n+~+#ê\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

H˚&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î f…*ø±qŒ¤¬sHé‡ uÛ…’+kÕ, Ä>∑wüߺ 23(düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î $<ë´eD+ uÛÑeq+˝À f…*ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉqTqï≥T¢ j·T+Çy√ <äj·÷q+<é ‘Ó*bÕs¡T.ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T düø±\+˝À Vü‰»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

$<äT´<ë|òü÷‘·+‘√ u≤\T&ç eTè‹ uÛ…’+kÕ, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î;sY eT+&É\+˝Àì *+– Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ã<äT›\ >∑DÒwt(4) nH˚ u≤\T&ÉT $<äT´‘Y |òü÷‘·+‘√ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.>∑Ts¡Tyês¡+ u≤\T&ÉT Ç+{À¢ Ä&ÉT‘·T+&É>± $<äT´‘Y yÓ’sY ø£{Ÿ ø±e&É+‘√ es¡¸+≈£î ‘·&Ée&É+‘√, Ç+{À¢ ñqï uÀs¡¢kÕº+&é <ä>∑Zs¡ u≤\T&ÉT $<äT´‘Y yÓ’sY |òü÷‘·+‘√ eTè‹ #Ó+<ë&Éì ≈£î;sY môd’‡ ‘√≥dü+Jyé ‘Ó*bÕs¡T.X¯óÁø£yês¡+ uÛ…’+kÕ @]j·÷ ÄdüŒÁ‹ ‘·s¡*+∫ b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.‘·+Á&ç |ü+&É] Ç∫Ãq |òæsê´<äTqT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ ‘√≥ dü+Jyé ‘Ó*bÕs¡T.

ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ô|’ <ë&ç s¡÷.1100 kÕ«BÛq+ uÛ…’+kÕ, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î+{≤\ eT+&É\+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ >√\¢yê&É˝À 7 >∑Ts¡T ù|ø±≥sêj·TTfi¯flqT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ môd’‡ ‘√≥ dü+Jyé ‘Ó*bÕs¡T.yê] e<ä› qT+&ç s¡÷.1100 q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á <ë&ç |üø±ÿ düe÷#ês¡+‘√ ìs¡«Væ≤+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

MT ùdyê ìsê«Vü≤≈£î\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ‘·|üŒe⁄ uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\‘√ yÓTs¡T>±Z e´eVü≤]s#·ì MT ùdyê ìsê«Vü≤≈£î\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ô|≥º&És »s¡T>∑T‘·Ts<äì uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁXÊ ôV≤#·Ã]s#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡s uÀ<ÛäHé eTs&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·Ts˝À MT ùdyê ìsê«Vü≤≈£î\‘√ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤s#ês¡T. á düs<äs¡“¤s>± uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁXÊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, MT ùdyê πøsÁ<ë\T <ës¡TDs>± ñHêïj·Tì Á|ü»\≈£î m˝≤s{Ï ùde\T ns~s#·&És ˝Ò<äHêïs¡T. eTØ eTTK´s>± $<ë´s¡Tú\≈£î ns~s#˚ dü]º|òæ¬ø≥¢ C≤Ø $wüj·Ts˝À ôd’‘·s MT ùdyê ìsê«Vü≤≈£î\T ìs¡¢ø£å´s>± e´eVü≤]s#·&Ésô|’ Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤s e´ø£Ôs #˚XÊs¡T. MT ùdyê πøsÁ<ë\˝À Á|üuÛÑT‘·«s nìï s¡ø±\≈£î düsãs~Ûs∫q $esê\qT bıs<äT|üs¡Ã&És »]–s<äì nsTT‘˚ ø=s<äs¡T MT ùdyê ìsê«Vü≤≈£î\T yê{Ï $esê\qT rdüTø√e&És˝À $|òü\s ne⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. <ës‘√ Äj·÷ s¡ø±\ dü]º|òæ¬ø≥¢ ø√düs e#˚à yês¡T rÁe Çã“s<äT\qT m<äTs√ÿø£ ‘·|üŒ&És ˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T ns~s#˚s<äTπø MT ùdyê πøsÁ<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæs<äH˚ $wüj·÷ìï Á|ür ˇø£ÿs¡T Á>∑Væ≤s#ê\ì ns<äT≈£î nqT>∑TDs>± |üì#˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫s#ês¡T. |üì #˚j·Tì πøsÁ<ë\ ìsê«Vü≤≈£î\ qTs&ç m˝≤s{Ï |òæsê´<äT\T ns~q yÓs≥H˚ MT ùdyê ø±sÁ{≤≈£îºqT s¡<äT› #˚j·T&És »s¡T>∑T‘·Ts<äHêïs¡T. &ç$»Hé˝À ñqï Á|ür ˇø£ÿ MT ùdyê πøsÁ<ä ìsê«Vü≤≈£î\ô|’ ì|òü÷ ñs≥Ts<äH˚ $wüj·÷ìï Á|ür ˇø£ÿs¡T >∑eTìs∫ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T, ¬s’‘·T\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]s#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. MT ùdyê πøsÁ<ä ìsê«Vü≤≈£î\T n~Ûø£s>± j·TTe‘·H˚ ñqïs<äTq Çsø± n~Ûø£ düsK´˝À Á|ü»\≈£î ùde #˚ùd neø±X¯s ñs≥Ts<äì nsTT‘˚ πøsÁ<ä ìsê«Vü≤≈£î\T e÷Á‘·s dü¬s’q Ø‹˝À düŒs~düTÔqï

>±+<Ûë], Ä>∑wüߺ 23(düTes¡íyês¡Ô):>±+<Ûë] eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúø£ Vü≤sê˝Ò >±¬s¶Hé‡ Vü‰\T˝À mdt.◊. #Û·+<ÛäsY sê<∏√&é Ä<Ûä«s¡´+˝À XÊ+‹ø£$T{Ï düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À Á|ü»\T |ü+&É>∑\qT Á|üXÊ+‘·+>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ ø√sês¡T. Á|ü»\T |ü+&É>∑\≈£ düVü≤ø£]+#ê\ ø√sês¡T. >∑D|ü‹ $Á>∑Vü≤eTT\qT uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ø±≈£+&Ü ∫qî$>± ‘˚yê\ >±+<ë]˝À |ü\T j·TTe»q dü+|òü÷\≈£ Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.≈£\, eT‘ê\≈£ nr‘·+>±, eT‘· kÕeTs¡kÕ´øÏ nr‘·+>∑ |ü+&É>∑\T »s¡T|ü⁄ø±yê\ Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J düs¡Œ+#Y ‘êHêJsêe⁄, j·TTe»q dü+|òü÷\ nuÛÑ´s¡Tú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêîs¡T.

_#·Tÿ+<ä, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À ¬s+&ÉT Á|ü<Ûëq u≤´+≈£î\˝À u≤´+ø£s¡¢ düyÓTà ¬s+&Ée s√E ≈£L&Ü ø=qkÕ–+~.u≤´+ø£s¡¢ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ n~Ûø±s¡T\T Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ¬s+&ÉT Á|ü<Ûëq u≤´+≈£î\T ùdº{Ÿ u≤´+ø˘, dæ+&çπø{Ÿ u≤´+ø˘ dæã“+~ düyÓTà˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.B+‘√ u≤´+≈£î ˝≤yê<˚$˝À düÔ+_+∫ b˛e&É+‘√ Ç≥T yê´bÕs¡T\T, n≥T U≤‘ê<ës¡T\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T.Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ Á|ü<Ûëq yê´bÕs¡ πø+Á<ä+ ø±e&É+‘√ \_›<ës¡T\T rÁe Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.u≤´+ø£s¡T¢ ‘·eT $<ÛäT\qT düyÓTà˝À uÛ≤>∑+>± eT÷dæy˚j·T&É+‘√ yê´bÕs¡T\T rÁe nedüú\T m<äTs=ÿHêïs¡T.Ç≥T yê´bÕs¡düTÔ˝Ò ø±≈£î+&Ü n≥T eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T ≈£L&Ü rÁe nedüú\T m<äTs=ÿHêïsTT.Ç|üŒ{Ϭø’Hê ]»sY«u≤´+ø˘ $<ëq+ô|’ u≤´+ø£s¡¢ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫ ‘·eT ˝≤yê<˚$\T düÁø£eT+>± ø=qkÕπ>˝≤ #·÷&Ü\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ñbÕ~Û ≈£L©\ ÁX¯eT<ëq+ _#·Tÿ+<ä, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø£eTà]>∑T&ç, u≤\õ eT+~sY, <äÁ>±˝Ÿ ‘ê+&Ü˝Àì sê+sêe⁄eTVü≤sêCŸ >∑T&ç, Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq Ä\j·÷\˝À _#·Tÿ+<ä eT+&É\ ñbÕ~Û ≈£L©\T ˇø£ÿ s√p ÁX¯eT<ëq+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± m+|æ&çy√ |üs¡«qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ñbÕ~Û ≈£L©\+<äs¡T dü«#·Ã+<ä+>± ÁX¯eT<Ûëq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\T|ü+#·Tø√e&É+ #ê˝≤ eT+∫ ìs¡íj·TeTì ≈£L©\qT n_Ûq+~+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ |üs¡«qï‘√bÕ≥T ñbÕ~Û Vü‰MT @|æy√ sêE, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ MπsX¯+, e÷J e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T eT*¢U≤s¡T®q|üŒ ôw{≤ÿsY, _#·Tÿ+<ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ñbÕ~Û ≈£L©\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\‘√ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\+‘√ eTqkÕú|üHêìøÏ >∑T¬s’ Ä‘·à Vü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\T Á|üø±s¡+ eTè‘·T&ÉT øÏwüHé (35) nH˚ e´øÏÔ q>∑s¡+˝À >±E˝Ÿù|{Ÿ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~qyê&ÉT. eTè‘·T&çøÏ uÛ≤s¡´ ø£$‘·, ˇø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT ñHêïs¡T. eTè‘·T&çøÏ $yêVü‰yÓTÆ 6 dü+e‘·‡sê\T ne⁄‘·T+~. >∑‘· 6 HÓ\\ øÏ+<ä ‘·q uÛ≤s¡´ ‘·qqT e~* yÓ[¢b˛sTT+~. Bì‘√ e÷qkÕúHêìøÏ >∑T¬s’q eTè‘·T&ÉT eTs√#√≥ s¡÷+qT n<Ó›≈£î rdüTø=ì ñ+≥THêï&ÉT. nsTT‘˚ >∑‘· k˛eTyês¡+ Ç+{ÏøÏ ‘êfi¯+ ñ+&É&É+‘√ Ç+{Ï j·÷»e÷ì eTè‘·T&ÉT ‘·*¢øÏ düeT#ês¡+ n+~+#ê&ÉT. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ sê|òüTTHê<∏ä #Ós¡Te⁄˝À øÏwüHé X¯eyÓTÆ ‘Ó\&Éì 5e {ÖHé môd’‡ uÀdüT øÏs¡DY ‘Ó*bÕs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì X¯yêìï b˛düTºe÷s¡º+≈£î õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ <Ûäsê´|ü⁄Ô »s¡|ü⁄‘·Tqï≥T¢ môd’‡ uÀdüT øÏs¡DY ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’dt $T\T¢˝À #√Ø ¬s+»˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ˙˝≤ Á>±eT+˝À Áo $»j·T\ø°Î ¬s’dt $T\T¢˝À <=+>∑\T |üP&ç 2 \ø£å\ 10 y˚\ s¡÷bÕj·T\T <√#·T≈£îyÓfi≤fls¡q Çb˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq j·÷»e÷ì Ç{Ϻ $wüj·TyÓTÆ uÀ<ÛäHé &çmdt|æ, dæ◊, môd’‡\T ≈£î¢dt {°+\T, &Ü>¥kÕÿyéqT ‘Ó|æŒ+∫ |òæ+>∑sY Á|æ+{Ÿ Ç‘·s¡ Ä<Ûësê\T ùdø£]+#·>± &ÉãT“\T <=+>∑‘·HêìøÏ >∑T]ø±˝Ò<äì ‘Ó*dæ+~.M˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À dæ◊ ÁoìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬s’dt $T\T¢ j·÷»e÷ì <ëdü] $»jYT≈£îe÷sY (n*j·÷dt bÕbÕsêe⁄) Ä<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]+#·>± 5 y˚\T b˛sTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.b˛©düT\≈£î ‘·|ü‘√e |ü{Ϻ+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü eT+&É\ Á|ü»\qT uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡ì Ç{Ϻ $wüj·TyÓTÆ Á|ü»\T qeTàe<ä›ì ‘Ó*bÕs¡T.&çmdt|æ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, dæ◊ Áoìyêdt, môd’‡ Áo<ÛäsY¬s&ç¶, b˛©düT dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ëK˝≤\T ˝ÒeHêïs¡T. 100 eTs~ Á|ü»\T MT ùdyê πøsÁ<ë\≈£î eùdÔ ø£˙düs 60 eTs~øÏ nsTTHê dü]º|òæ¬ø≥¢qT ns~s#˚ $<Ûäs>± MT ùdyê πøsÁ<ë\ ìsê«Vü≤≈£î\T |üì#˚j·÷\ì, n˝≤ #˚j·Tì MT ùdyê ìsê«Vü≤≈£î\ô|’ y˚≥T ‘·|üŒ<äì uÀ<äDY düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁXÊ düŒwüºs #˚XÊs¡T. uÀ<ÛäHé, m&É|ü*¢ eTs&É˝≤\ ìsê«Vü≤≈£î\ô|’ düuŸ ø£˝…ø£ºsY ÄÁ>∑Vü≤s ø±>±, uÀ<ÛäHé eTs&É\s, m&É|ü*¢ eTs&É\ πøsÁ<ë\˝À ìs¡«Væ≤s#˚ MT ùdyê πøsÁ<ä ìsê«Vü≤≈£î\ô|’ uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁXÊ rÁe ÄÁ>∑Vü≤s e´ø£Ôs #˚XÊs¡T. uÀ<ÛäHé eTs&É˝s˝Àì Á>±e÷\ Á|ü»\T <ä÷s¡ ÁbÕs‘ê\ qTs&ç dü]º|òæ¬ø≥¢ ø√düs uÀ<ÛäHé eùdÔ ns<äT≈£î nqT>∑Tqs>± MT ùdyê πøsÁ<äs |üì#˚j·T&És ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. dü]º|òæ¬ø≥T¢ ‘·s¡#·÷ ‹]– ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìøÏ sêe&Ésô|’ Äj·Tq ndüVü≤qs e´ø£Ôs #˚XÊs¡T. n˝≤π> m&É|ü*¢ eTs&É\ πøsÁ<äs˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï MT ùdyê ìsê«Vü≤≈£î&çô|’ nsTT‘˚ ø£˝…ø£ºsY rÁe kÕúsTT˝À eTs<ä*s#ês¡T. @s CÀø£sY..... Á|ü»\‘√ n˝≤π> yÓT\T>∑Te⁄‘êyê? ns≥÷ rÁes>± $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° dü<äs¡T ìsê«Vü≤≈£î&ÉT dü¬s’q Ø‹˝À düe÷<Ûëqs #Ó|üŒø£ b˛e&És‘√ uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁXÊ m&É|ü*¢ eTs&É\s qTs&ç eTs√kÕ] Á|ü»\ qTs&ç |òæsê´<äT eùdÔ ˙ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT qyÓ÷<äT #˚kÕÔqì ôV≤#·Ã]s#ês¡T. |üì #˚j·Tì πøsÁ<ë\ e\¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó&ɶ ù|s¡T edüTÔs<äì, ns<äTe\¢ Á|ür ˇø£ÿs¡T $~Û>± Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T ns~s#ê\ì uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁXÊ düŒwüºs #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À uÀ<ÛäHé ‘·Vü≤o˝≤›sY sêCÒX¯«sY, uÀ<ÛäHé ms|æ&çz eT˝≤¢¬s&ç¶, düu… ]õÁkÕºsY n~Ûø±], qπssÁ<ä, »MT˝Ÿ\‘√ bÕ≥T MT ùdyê ìsê«Vü≤≈£î\T ñHêïs¡T.

n©kÕ>∑sY *|òü⁄º <ë«sê »\ ~>∑“+<Ûä+˝À |ü\T Á>±e÷\T ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·÷*

XÊ+‹ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T

¬s+&Ée s√E ø=qkÕ–q u≤´+ø£s¡¢ düyÓTà

ôV’≤<äsêu≤<é

düe÷y˚X¯s˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï dæ|æ◊(msm˝Ÿ) q÷´ &ÓyÓ÷Áø£d” uÀ<ÛäHé düuŸ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù eT˝Ò¢wt uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): Hê≥¢qT eTTeTàs¡s>± y˚dæq|üŒ{Ïø° Á|üdüTÔ‘·s KØ|òt d”»Hé ÁbÕs¡suÛÑyÓTÆq|üŒ{Ïø° Ç|üŒ{Ï |üs≥ bı˝≤\T ms&çb˛j˚T <äX¯≈£î es¡≈£î ‘·–qs‘· esê¸\T ≈£îs¡eqs<äTq #˚s¡T≈£îHêïj·Tì yês¡T nHêïs¡T. nsTT‘˚ uÀ<ÛäHé ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚s<äT≈£î n©kÕ>∑sY m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£s <ë«s¡ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚dæ ÁbÕ‹ì‘·´s eVæ≤düTÔqï sêÁwüº uÛ≤Ø ¬s’‘ês>±ìï Ä<äTø√yê\ì dæ|æ◊(msm˝Ÿ) ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤ eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ á q÷´ &ÓyÓ÷Áø£d” uÀ<ÛäHé düuŸ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù $wüj·Ts˝À #=s¡e rdüT≈£îì n©kÕ>∑sY _ eT˝Ò¢wt, C… lìyêdt, |æ&çmdtj·TT õ˝≤¢ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£s <ë«s¡ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T õ lìyêdt\T &çe÷s&é #˚j·÷\ì yês¡T düŒwüºs #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\qT #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡s @sêŒ≥T #˚dæq Ä<äT≈£îH˚s<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«s ôd’‘·s m˝≤s{Ï $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯s˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, #·s¡´\T rdüTø√ø£ b˛e&És $&É÷¶s¡s>± ñs<äì ¬s’‘·T\T >∑‘·s˝À ≈£î]dæq esê¸\≈£î e] yês¡T m<˚›yê #˚XÊs¡T.

kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê*: õ˝≤¢ n~Ûø±] ìC≤+kÕ>∑sY, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY, kÕø£åsê uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì kÕø£åsê uÛ≤s¡‘Y õ˝≤¢ ejÓ÷»q $<ä´ &ç|üP´{Ï &Ó’¬sø£ºsY Hêπ>X¯«sY nHêïs¡T. Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y ø±s¡´\j·T+˝À kÕø£åsê uÛ≤s¡‘Y ø√Ä]¶H˚≥s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕø£åsê uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ë\qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛‘˚ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T ‘·|üŒeì Á|ü‹ ø√Ä]¶H˚≥sY ]ø±s¡T¶\T düÁø£eT+>± ñ+#ê\ì me¬s’Hê düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#·ø£b˛‘˚ #·s¡´\T ‘·|üŒeì kÕø£åsê uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ëìøÏ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF #˚ùdÔ yê] ù|s¡¢qT ]õwüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕø£åsê uÛ≤s¡‘Y dü÷|üsYyÓ’»sY Hêsêj·TDY, eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY qπswt >ö&é, nìï Á>±e÷\\ ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

\j·THé‡ ø£¢uŸ ùde\T n_Ûq+<ä˙j·T+: ø£˝…ø£ºsY ø£Ø+q>∑sY, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): áLiVV©±s= N˝RPÀfi A£mns NRPLkiLi©´sgRiL`i xqs™´sW«¡ }qs™´sÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ˙|ms£qs À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ áLiVV©±s= N˝RPÀfi A£mns NRPLkiLi©´sgRiL`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ }msμR∂ ≠sμy˘LÛjifl·VáNRPV D¿¡ªRΩ \|qsNTPŒ˝œ¡ß, \lLiªRΩVáNRPV }qsˆ∏R∂VL˝Ri xmsLizmsfl‘· NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sVV≈¡˘ @ºΩμ≥j∂gS •¶¶¶«¡LRiV @∏R∂W˘LRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW áLiVV©±s= N˝RPÀfi ¨sry*LÛRiLigS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı }qs™y NSLRi˘˙NRP™´sWáV øyá ÀÿgRiV©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. áLiVV©±s= N˝RPÀfi μy*LS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı NSLRi˘˙NRP™´sWáV xqsWˆQQLjiÚμy∏R∂V™´sV¨s @©yıLRiV. ¨sLRiV}msμR∂\¤Õ¡©´s ˙gS≠dsVfl· ≠sμy˘LÛRiVá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V»¡LiÕ‹[ xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡ ™yLji }qs™´sá©´sV N]¨s∏R∂W≤yLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡μR∂V™´soª][ Fy»¡V \|qsNTPÕfi μy*LS aSLkiLRiNS’≥¡™´sXμÙj∂, ™´sW©´szqsNRP ≠sNSry¨sNTP μ][x§¶¶¶μR∂xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV |qsˆ∏R∂VL˝RiV xmsLizmsfl‘· ™´sVLi¿¡ NSLRi˘˙NRP™´sV™´sV¨s @©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS áLiVV©±s= N˝RPÀfi À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯flÿ¨sNTP ™yLji N][LjiNRP Æ™s[VLRiNRPV xqÛsáLi ZNP[»¡LiVVryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠sμy˘LÛRiVáNRPV \|qsNTPŒ˝œ¡ß, \lLiªRΩVáNRPV |qsˆ∏R∂VL˝Ri©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV.

e÷– Á>±eT+˝À Á>±eT düuÛÑ

|ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæq eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶

ìC≤+kÕ>∑sY, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e÷– Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq Á>±eT |ü+#êj·T‹ ø±sê´\j·T+˝À Á>±eT düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±eT |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<ä]Ù >∑+>±sê+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À eTT]øÏ ø±\Te\T X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷\ì eT+∫ ø√¢πswüHé eT+∫ Á|ü»\≈£î n+~+#ê\ì Á>±e÷\˝À #˚‹ |ü+|ü⁄\T #Ó&çb˛e&É+ e\¢ eT+∫ ˙{ÏøÏ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì Á>±eTdüTÔ\T Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. Äj·Tq yÓ+≥H˚ eT+&É\ n~ø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç #Ó&çb˛sTTq #˚‹ |ü+|ü⁄\qT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTTkÕÔqì Äj·Tq Vü‰$T Ç#êÃs¡T. >∑]“¤DÏ\ ø√s¡≈£î •X¯ó dü+πøåeT |ü<∏äø£+ qT+&ç ‹H˚ ÄVü‰sêìï düÁø£eT+>± n+~+#ê\ì _&ɶ |ü⁄≥º>±H˚ Á|ü‹ ‘·*¢ •X¯óe⁄≈£î eTTÁ] bÕ\T ‘·–+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT ¬syÓq÷´ ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qMù|{Ÿ, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): q$ù|≥ eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁwüº uÛ≤Ø bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ Hêfi‚X¯«sY Á>±eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ n<äq|ü⁄ >∑<äT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n+>∑Héyê&ç πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. »HÓï|ü*¢ Á>±eT+˝À yê≥sY bÕ¢+{Ÿ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Hê&Ü|üPsY Á>±eT+˝À q÷‘·q Á>±eT |ü+#êj·T‹, q÷‘·q eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Hêπ>|üPsY Á>±eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ n<äq|ü⁄ >∑<äT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á>±eT |ü+#êj·T‹ ø±sê´\j·T+ yÓTT<ä˝…’q n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…dæ lsê+¬s&ç¶, Vü≤s¡¸es¡›Hé, uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·÷ $TÁX¯, e÷õ »&çŒ|æ|æ ‘·ùV≤sY_Hé Vü≤+<ëHé, ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt >ö&é, yÓ÷ÁkÕ kÕj·÷¬s&ç¶, øÏc˛sY sêe⁄, dü÷] u≤ãT, Çj·T+ >∑+>±<ÛäsY, ø±+Á¬>dt j·T÷‘Y Hêj·T≈£î\T sêCÒ+Á<Ûä ≈£îe÷sY >ö&é, mHémdtj·TT◊ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ø√˝≤dü dü+Jyé ≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈¡™´sV¯Li,AgRixqÌsV 23(AL`iFs©±sFs):À≥ÿLki ™´sL<SáNRPV ¬ø¡LRiV™´soáV, NRPVLi»¡Ã¡V, ™ygRiVÕ˝‹[NTP À≥ÿLkigS ™´sLRiμR∂¨dsLRiV ¬ø¡[LRiVN]¨s F~Ligji F~L˝RiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ @Æ©s[NRP ˙gS™´sWáV «¡Ã¡ μj∂gRi˜Liμ≥R∂LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©yıLiVV. μk∂Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ «¡©´s“Í¡™´s©´sLi xqsÚLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. G≤R∂WŒœ¡˛ ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[¨s |msμÙR∂™ygRiV F~Ligji F~L˝RiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ Fy»¡Vc g][μy™´sLji FsgRiF°»¡VNRPV ¨dsLRiLiªy ˙gS™´sWÕ˝‹[NTP ™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ F°÷d¡xqsVáV \|qsªRΩLi @˙xms™´sVªRΩÚQ\Æ™sV ˙xms«¡Ã¡©´sV xqsVLRiOTPQªRΩ ˙FyLiªyáNRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. 48 gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLS*ªRΩ C ™´sLRiμR∂ Dμ≥R∂XºΩ ªRΩlgÊi[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s lLiÆ™s©´sW˘, ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.μk∂Liª][ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s 500 FsNRPLSá xmsLi»¡ ™´sVVLixmsoNRPV gRiV\lLi©´s»˝¡Vc ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá ˙Fy¥R∂≠sVNRP @LiøR¡©y. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ¬ø¡LRiV™´soáV, ™ygRiVáV, NRPVLi»¡Ã¡V F~Ligji F~L˝Ri≤R∂Liª][ G≤R∂WŒœ¡˛ ¡∏R∂W˘LRiLi, À≥œ¡»Ì¡Vcxms÷˝¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s ™´sLiμR∂ BŒ˝œ¡ß ™´sVV¨sgjiF°LiVV xmspLjiÚgS Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı»˝¡Vc @μ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©yáV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. Lki ™´sL<RiLiª][ @Æ©s[NRP ˙gS™´sWáV «¡Ã¡ μj∂gRi˜Liμ≥R∂LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV¨s @ªRΩÕÿNRPVªRΩá™_ªRΩV©yıLiVV. NRPLRiNRPgRiWÆ≤∂Li ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ {qsªyLSLixmsoLRiLi ™´sμÙR∂ xqsVμÙR∂™ygRiV F~Ligji F~L˝Ri≤R∂Liª][ ˙xmsμ≥y©´s LRix§¶¶¶μyLji ¨ds…”¡ Dμ≥R∂XºΩNTP xmspLjiÚgS N]»Ì¡VcNRPVF°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ zms©´sFyNRP ©´sVLi¿¡ ™´sLRiLigRiÕfiNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ LSNRPF°NRPáV xqsÚLi’≥¡LiøyLiVV. NSgS g][μy™´sLji xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªy\¤Õ¡©´s ¿¡LiªRΩá ¡∏R∂W˘LRiLi, Æ™sLiNRP˙…ÿ™±s}ms»¡, zqsLigjilLi≤ÔT∂xms÷˝¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[NTP g][μy™´sLji ™´sLRiμR∂¨dsLRiV ™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ™´sVVLiμR∂xqsVÚgS lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xms«¡Ã¡©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ g][FyáLS™´so}ms»¡ xmsNRP‰Æ©s[ D©´sı Fyá¬ø¡LRiV™´so F~Ligji ™´sLRiμR∂¨dsLRiV ˙gS™´sVLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Liª][ xqsV™´sWLRiV 10 BŒœ¡ß˛ FyORPQNRPLigS Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı»˝¡Vc lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

es¡TDT&ç ø£s¡TD ø√dü+ ã‘·Tø£eTà Ä≥ ìC≤+kÕ>∑sY, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e÷– Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq es¡TDT&ÉT ø£s¡TDÏ+∫ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡yê\ì Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTVæ≤fi¯\T b˛#·eTà Ä\j·T+˝À ã‘·Tø£eTà Ä≥\T, bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·T uÛÑ>∑e+‘·Tìï yÓ&ÉT≈£îHêïs¡T. y˚dæq e], yÓTTø£ÿC§qï ‘·~‘·s¡ |ü+≥\T es¡¸+ ˝Òø£ m+&çb˛‘·THêïsTT. n~Ûø£ es¡¸\T ≈£î]ùdÔ ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì ã‘·Tø£eTà Ä≥ n&ÉT‘·T uÛÑ>∑e+‘·Tìï y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇdüTø£ {Ï|üŒsY |ü{Ϻy˚‘· yÓ÷sêÔ&é, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+ düT+πø{Ÿ Á>±eT+˝À ÄÁø£eT+>± ÇdüTø£qT ‘·s¡*düTÔqï {Ï|üŒsYqT |ü≥Tºø=ì b˛©düT\≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ+ø£≥j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. $esê\T á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± ñHêïsTT. yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+˝Àì düT+πø{Ÿ Á>±eT |ü]~Û˝À >∑\ ô|<ä› yê>∑T qT+&ç ì‘·´+ nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT s¡yêD≤ #˚düTÔHêïs¡ì |üø£ÿ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ ÄsêúsêÁ‹ 12 >∑+≥\≈£î e÷≥T y˚dæ nÁø£e÷ ÇdüTø£ s¡yêD≤ #˚düTÔqï {Ï|üŒsYqT |ü≥Tºø=ì b˛©düT\≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ eTTqTeTT+<äT nÁø£e÷ ÇdüTø£ s¡yêD≤ »s¡>∑≈£î+&Ü #Óø˘ b˛düTº\qT ô|fÒº Ä˝À#·q˝À ñqï≥T¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ+ø£≥j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. @~ @yÓTÆHê yÓ÷sêÔ&é eT+&É\ |ü]~Û˝Àì @ Á>±eT •yês¡T˝À qT+&Ó’q Á>±eT •yês¡T˝Àì ô|<ä› yê>∑T qT+&ç nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT ‘·s¡*+∫q≥¢sTT‘˚ yê]ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷e*‡ ñ+≥T+<äì ‘·Vü≤o˝≤›sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ˇø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À e+≥, eTs√ bÕsƒ¡XÊ\˝À uÛÀ»q+ q$ù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À #·÷&É‘·s¡e÷! qMù|{Ÿ, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À _dæ Vü‰düº˝Ÿ Á|üø£ÿq ñqï ñs¡÷› MT&çj·T+ Áô|’eTØ bÕsƒ¡XÊ\ <Ûäsê´|üPsY $<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ô|&ÉT#·THêï&ÉT. á bÕsƒ¡XÊ\ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ÇÁãV”≤+ ù|s¡Tô|’ ñqï<äì, ñs¡÷› MT&çj·T+ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·Tsê\T V”≤Hê‘·s¡Hé ‘Ó*bÕs¡T. ø±ì n‘·qT kÕúìø£+>± ñqï bÕ‘· Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ yÓqTø£ ñqï ñs¡÷› MT&çj·T+ Áô|’eTØ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î eT<ë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ÁleT‹ s¡|òæø£ ù|s¡Tô|’ ø£\<äT ø±ì s¡|òæø£ mHê&ÉT qMù|{Ÿ ñs¡÷› MT&çj·T+ bÕsƒ¡XÊ\˝À e+≥XÊ\˝À nìï edü‘·T\T ñqïø±ì bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î e+≥ #˚dæ ô|≥º˝Ò<äì Á|ü‹ s√E ÇÁãV”≤+ <Ûäs¡´|üPsY ñs¡÷› MT&çj·T+ bÕsƒ¡XÊ\˝À e+≥ #˚dæ qMù|{Ÿ ñs¡÷› MT&çj·T+ bÕsƒ¡XÊ\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»qHêìï s√E ˇø£ ô|<ä› &Éu≤“˝˝À nqï+, ≈£Ls¡\T ˇø£ bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç eT] ˇø£ bÕsƒ¡XÊ\≈£î rdüT≈£îb˛‘·THêï&Éì qMù|{Ÿ ñs¡÷› MT&çj·T+ Áô|’eT] bÕsƒ¡XÊ\ ù|s¡T yÓTqT Á|üø±s¡+ s¡|òæø£ ù|s¡Tô|’ ñ+fÒ Ä bÕsƒ¡XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q _j·T´+, |üq ~qTdüT\T ‘·~‘·s¡ düs¡≈£î\T HÓ\ HÓ\ edüTÔHêïjÓ÷ nì düTes¡íyês¡Ô $˝Òø£] bÕsƒ¡XÊ\ ôV≤#Yj·T+ V”≤Hê‘·s¡Hé >±]ì Á|ü•ï+#·>± Hê≈£î @$T ‘Ó\Te~ H˚qT e∫à düTe÷s¡T ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ nsTT+<äì n+‘·≈£î eTT+<äT qT+&˚ e÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À e+&ç Ä jÓTTø£ÿ bÕsƒ¡XÊ\≈£î rdüT≈£îb˛‘·THêï&Éì Bì‘√ Hê¬ø˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T bÕsƒ¡XÊ\ô|’ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»HêìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\T ‘Ó\TdüTø√yê\ì ø√s¡&ÉyÓTÆ+<äHêïs¡T.

e´ekÕj·T n~Ûø±] Ä<Ûä«s¡´+˝À

j·T÷]j·÷ |ü+|æD° ìC≤+kÕ>∑sY, Ä>∑wüߺ 23 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq düVü‰ø±s¡ dü+|òüT+ |ü]~Û˝À ¬s’‘·T\≈£î ìC≤+kÕ>∑sY e´ekÕj·T n~Ûø±] ndæj·÷ uÒ>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·T÷]j·÷ |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+~. ˇø£ bÕdüT|ü⁄düÔø±ìøÏ ¬s’‘·T\≈£î ¬s+&ÉT dü+#·T\ j·T÷]j·TqT n+~+#ês¡T. nedüs¡+ ˝Òì ¬s’‘·T\T j·T÷]j·÷qT rdüTyÓ[¢ u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{À¢ $Áø£sTTùdÔ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ÄyÓT nHêïs¡T.


j·÷&é;d”qdT”◊,ì*|æ y ˚ j · ÷ *: ;d” d ” ◊ düVü‰sê eT<Ûä´ eTs√ $yê<ä+ ™s´ VVLi¤\À¡, AgiR xqsÌ V 23: À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V ˙xmsμ≥y©´s ryˆ©´s=L`i xqs•¶¶¶LS , ’d¡{qs{qsH ™´sVμ≥R∂˘ ™´sVL][ ≠s™yμR∂Li ¬ø¡Ã¡lLi[gjiLiμj∂.xqsx§¶¶¶LS xqsLixqÛs @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP»¡L˝RiQ\|ms ¿¡˙ºdΩNRPLjiLi¿¡©´s ∏R∂W≤`∂©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ A}ms∏R∂Wá¨s ’d¡{qs{qsH AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. C ∏R∂W≤`∂ ªRΩ™´sV ™´sVμ≥R∂˘ D©´sı IxmsˆLiμy¨sı DÃ˝¡LizmnsVLi¿¡ ºdΩzqs©´s»Ì¡V À‹[L`Ôi AL][zmsr°ÚLiμj∂. ≠s™´sLSÕ˝‹[NTP Æ™s◊¡æªΩ[.. xqs•¶¶¶LS

xqsLixqÛs HμR∂VgRiVLRiV rÌyL`i ˙NTPZNP»¡L˝Riª][ LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s INRP ™yfl”·«¡˘ ˙xmsNRP»¡©´s B…‘¡™´sá …‘¡≠dsÕ˝‹[ ˙xmsryLRi™´sV™´soª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ IxmsˆLiμR∂Li ˙xmsNSLRiLi À‹[LÔRiV @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ∏R∂W≤`∂=Õ‹[ ˙NTPZNP»¡L˝Ri©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][NRPW≤R∂μR∂V. μk∂Liª][ xqs•¶¶¶LS IxmsˆLiμy¨sı DÃ˝¡LizmnsVLiøR¡≤R∂Li\|ms À‹[LÔRiV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂V ª][Liμj∂. ªRΩORPQfl·Li …‘¡≠dsÕ˝‹[ ∏R∂W≤`∂ ˙xmsryLRiLi ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s

N][LjiLiμj∂. @Õÿlgi[ C ≠s™yμR∂Li\|ms A xqsLixqÛsNRPV INRP ¤Õ¡[≈¡ NRPW≤y LSzqsLiμj∂. xqs•¶¶¶LS Lji\¤…¡Õfi K…fi¤Õ¡…fi ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s N][xqsLi LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s A ∏R∂W≤`∂Õ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ZNP|mÌs©±s μ≥][¨dsª][ Fy»¡V xqs¿¡©±s , |qs•¶¶¶*g`i , ∏R∂VV™´sLS«fi , N][{§˝¶¶¶ ©´s…”¡LiøyLRiV. ªRΩ™´sV ™´sVμ≥R∂˘ «¡Ljigji©´s ryˆ©´s=L`iztsQ£ms IxmsˆLiμR∂LiÕ‹[ BÕÿLi…”¡ ¨s ¡LiμR∂©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ∏R∂W≤`∂ ºdΩ∏R∂V≤R∂Li\|ms À‹[LÔRiV ¿¡LSNRPV xms≤R∂Vª][Liμj∂. @»¡V ∏R∂W≤`∂Õ‹[ ©´s…”¡Li¿¡©´s ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV NRPW≤y ©Ø[…‘¡xqsVáV xmsLizms©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. ∏R∂W≤`∂ NSÆ©s=£mÌs\|ms NRPW≤y À‹[LÔRiV @xqsLiªRΩXzmsÚª][ D©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ ª]LiμR∂LRigS C ˙xmsNRP»¡©´s ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂VNRPVLi¤…¡[ øR¡»Ì¡xmsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ’d¡{qs{qsH |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 24 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

Ä<äT≈£îqï |ü⁄C≤sê uÛ≤s¡‘Y 307/5 ` |ü⁄C≤sê 119 Hê{Ö{Ÿ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`, @gRixqÌsV 23: DxmsˆÕfi }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ª][ «¡LRiVgRiVª][©´sı ª]÷¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡L][«¡Ÿ À≥ÿLRiª`Ω ªRΩ≤R∂ ¡≤T∂ xmsoLi«¡ŸNRPVLiμj∂. …ÿFyLÔRiL`iÕ‹[ |qs•¶¶¶*g`i ªRΩzmsˆ}qsÚ... ≠sVgji÷¡©´s ™yLRiV @LiªRΩgS ANRP»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP F°LiVV©y... r¢LSxtÌsQ˚ ˙NTPZNP»¡L`i xmso«ÿLS |qsLiøR¡Lkiª][ LSfl”·Liøy≤R∂V. …ÿ£qs lgi÷¡¿¡ Àÿ˘…”¡Lig`i FsLiøR¡VNRPV©´sı …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂WNRPV J|ms©´sL˝RiV |qs•¶¶¶*g`i , gRiLi’≥d¡L`i aRPVÀ≥ÿLRiLiÀ≥œ¡Li BøyËLRiV. gRiLi’≥d¡L`i ªRΩ*LRigSÆ©s[ K\¤…¡©y... |qs•¶¶¶*g`i ªRΩ©´s\Æμ∂©´s \ZaP÷¡Õ‹[ μ≥y…”¡gS A≤y≤R∂V. ™´sÆ©Ôs[ FnyLS¯…fiÕ‹[ A≤T∂©´s ≠dsLRiW 41  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ 9 Fn°L˝Riª][ 47 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. |qs•¶¶¶*g`i ˙NUP«¡ŸÕ‹[ D©´sıLiªRΩ }qsxmso À≥ÿLRiªRΩ r°‰L`i Æ™s[gRiLigS rygjiLiμj∂. J|ms©´sL˝RiV K»¡∏R∂W˘NRP...xqs¿¡©±s , xmso«ÿLS B¨sıLig`i= N]©´srygjiLiøyLRiV. FsLi{ms x§¶‹[μyÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS ™´sW˘ø`¡ A≤R∂Vª][©´sı xqs¿¡©±s @LRiV\Æμ∂©´s xmnsV©´sªRΩ ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. FsLi{msgS ˙NTPZNP…fi A≤R∂Vª][©´sı G\ZNPNRP ˙NTPZNP»¡L`igS LjiNSLÔRiVáZNPNS‰≤R∂V.

eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡˝À nC¬s+ø±

A¿¡ªRΩW¿¡ A≤T∂©´s ™´sWxqÌsL`i 19 xmsLRiVgRiV¤Õ¡[ ¬ø¡[zqs K»¡∏R∂W˘≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ Fny™±sVÕ‹[ D©´sı N][{§˝¶¶¶ª][ NRP÷¡zqs xmso«ÿLS À≥ÿLRiª`Ω r°‰L`i |msLiøy≤R∂V. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ N][{§˝¶¶¶ •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVN][gS... xmso«ÿLS ZNPLkiL`iÕ‹[ ª]÷¡ aRPªRΩNRPLi ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aS≤R∂V. áORPQ ¯fl„fi Lji\¤…¡lLi¯Li…fiª][ Δÿ◊d¡ @LiVV©´s rÛy©y¨sı ªRΩ©´sNTP™´s*≤R∂Liª][ @™´sNSaS¨sı @ªRΩ©´sV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV ©yı≤R∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. Æμ∂[aRP™y◊d¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ xmsLRiVgRiVá ™´sLRiμR∂ FyLjiLi¿¡©´s xmso«ÿLS ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[©´sW xmsLjifl”·ºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s A»¡ºdΩLRiV NRP©´s ¡Ljiøy≤R∂V. N][{§˝¶¶¶ª][ NRP÷¡zqs ©yáVg][ ≠sZNP…fiNRPV 125 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂Liøy≤R∂V. N][{§˝¶¶¶ 58 , \lLi©y 3 xmsLRiVgRiVáNRPV K»¡™´s≤R∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω ™´sVL][ lLiLi≤R∂V ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ZNP|mÌs©±s μ≥][¨ds , xmso«ÿLS ≠sZNP»˝¡ xmsªRΩ©y¨sı @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. μk∂Liª][ A»¡™´sVVgji}qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W 5 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV 307 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. xmso«ÿLS 119 , μ≥][¨ds 29 xmsLRiVgRiVáª][ ˙NUP«¡ŸÕ‹[ D©yıLRiV.

j·T÷mdt zô|Hé {≤|t d”&é>± ô|ò<äs¡sY

@Æ™sVLjiNS, AgRixqÌsV 23 c™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s L][«¡L`i |mnsμR∂LRiL`i ∏R∂VVFs£qs J|ms©±sÕ‹[ …ÿ£ms {qs≤`∂gS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yı≤R∂V. HμR∂VryL˝RiV ø≥yLizms∏R∂V©±sgS ¨s÷¡¿¡©´s |mnsÆ≤∂N`P= ™´sVL][ryLji G≤yμj∂ ¿¡™´sLji ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV\|ms NRPÆ©s[ıaS≤R∂V. |mnsμR∂LRiL`i Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s {qs≤`∂gS©´sW, ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±s ©Ø[™´sN`P «‹N][≠sø`¡ lLiLi≤][ {qs≤`∂gS©´sW  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. @Õÿlgi[ áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P= ø≥yLizms∏R∂V©±s ALi≤U∂ ™´sVV˙lLi[NRPV ™´sVW≤][ {qs≤T∂Lig`i μR∂NTP‰Liμj∂. ©yμR∂Õfi gS∏R∂VLiª][ ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Liª][ ™´sVV˙lLi[NRPV ¥R∂L`Ôi {qs≤T∂Lig`i á’≥¡Li¿¡Liμj∂. NSgS |qsˆLiVV©±sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVL][ A»¡gS≤R∂V Æ≤∂[≠s≤`∂ |mns˙LRiL`i ©yáVg][ {qs≤`∂gS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi©´sV©yı≤R∂V. ZNPLkiL`iÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 17 ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV \¤…¡…”¡Õfi= lgiáVøR¡VNRPV©´sı |mnsμR∂LRiL`i 2012Õ‹[ ALRiV \¤…¡…”¡Õfi= ryμ≥j∂Li¿¡ Fny©±sÕ‹[ D©yı≤R∂V. C G≤yμj∂ ≠sLi ¡VÃÔ¡©±sª][ Fny™±sVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s C zqs*£qs ¥R∂Li≤R∂L`i ˙xmsxmsLiøR¡ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ …ÿ£ms }m˝s£qs \|qsªRΩLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. gRiªRΩ LjiNSLÔRiVá©´sV øR¡W}qsÚ |mnsμR∂LRiL`i 2004 ©´sVLi≤T∂ 2008 ™´sLRiNRPW

™´sLRiVxqsgS ©yáVgRiVryL˝RiV ∏R∂VVFs£qs J|ms©±s ø≥yLizms∏R∂V©±sgS ¨s÷¡øy≤R∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ zqsLigjiÕfi=Õ‹[ ¤À¡ÕÿLRi£qs ¡W˘…‘¡ ≠sNÌ][Lji∏R∂W @«¡lLiLiNS …ÿ£ms {qs≤T∂Lig`i μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. 2006Õ‹[ ø≥yLizms∏R∂V©±sgS ¨s÷¡¿¡©´s LRiuy˘ @Liμyá À≥ÿ™´sV ™´sVLji∏R∂W xtsQLRiF°™y ™´sVW≤][ {qs≤`∂gS©´sW , @Æ™sVLjiNS ©´sÃ˝¡NRPáV™´s |qslLi©y ≠s÷¡∏R∂V™±sV= ©yáVg][ {qs≤`∂gS©´sW  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. C G≤yμj∂ A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s J|ms©±s lgiáVøR¡VNRPV©´sı @«¡lLiLiNS ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±sgS N]©´srygRiVª][Liμj∂. F°Ã¡Li≤`∂ ˙NUP≤yNSLjifl”· LRi≤`∂™y©±sry‰ lLiLi≤][ {qs≤`∂gS A≤R∂©´sVLiμj∂. BNRP ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±s xqs™´sVLiªRΩ rÌ°xqsL`i G≤][ {qs≤T∂Lig`i μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ∏R∂VVFs£qs J|ms©±s ªRΩLS*ªRΩ Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©´sı ¤À¡÷Í¡∏R∂VLi ˙NUP≤yNSLjifl”· NTP™±sV N˝TP∏R∂VxqÌsL`i= 23™´s {qs≤`∂gS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVª][Liμj∂. NSgS 2000 , 2001áՋ[ ∏R∂VVFs£qs J|ms©±s lgiáVøR¡VNRPV©´sı ≠ds©´s£qs ≠s÷¡∏R∂V™±sV= @©±s{qsÆ≤∂≤`∂gS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVª][Liμj∂.

_õHÓdt

∏R∂VVFs£qs J|ms©±s xmsoLRiVxtsvá {qs≤T∂Lig`i= iM 1. L][«¡L`i |mnsμR∂LRiL`i c zqs*»Í¡L˝SLi≤`∂ 2. ©Ø[™´sN`P «‹N][≠sø`¡ c |qsLji˜∏R∂W 3. ALi≤U∂ ™´sVV˙lLi[ c ˙’¡»¡©±s 4. Æ≤∂[≠s≤`∂ |mns˙LRiL`i c |qsˆLiVV©±s 5. «‹[ ≠sÕfi˙|mns≤`∂ r°LigS c ˙Fny©±s= 6. ¥y™´sV£qs ¤À¡LÔjiø`¡ c ¬ø¡N`P Ljixms’˝¡N`P 7. Æ≤∂Õfi F~˙…‹[ c @lLÍiLi…‘¡©y 8. «¡LiN][ …”¡Fy=lLi≠sø`¡ c |qsLji˜∏R∂W 9. «ÿ©±s BxqsıL`i c @Æ™sVLjiNS 10. «ÿ©±s Æ™sVV©yN][ c @lLÍiLi…‘¡©y

™s´ Vz§¶¶¶Œ¡œ á {qs≤∂T Lig`i= iM 1. ≠sNÌ][Lji∏R∂W @«¡lLiLiNS c ¤À¡ÕÿLRi£qs 2. LRi≤`∂™y©±sry‰ c F°Ã¡Li≤`∂ 3. ™´sVLji∏R∂W xtsQLRiF°™y c LRiuy˘ 4. |qslLi©y ≠s÷¡∏R∂V™±sV= c @Æ™sVLjiNS 5. |ms˙…ÿ NTP*…‹[©y c ¬ø¡N`P Ljixms’˝¡N`P 6. @Lilgi[÷d¡ ZNPLRi˜L`i c «¡LRi¯¨ds 7. xqs™´sVLiªRΩ rÌ°xqsL`i c A}qÌs˚÷¡∏R∂W 8. NRPL][÷¡©y ™Ø[—¡ı∏R∂WNUP c Æ≤∂©y¯L`i‰ 9. ÷¡©y c \¬ø¡©y 10. ryLS BLS¨ds c B»¡÷d¡

n+&ÉsY 19 Á|ü|ü+#·ø£|t ô|ò’q˝Ÿ˝À uÛ≤s¡‘Y

Äd”dt‘√ n+‹eT b˛s¡T ôdMTdt˝À q÷´õ˝≤+&éô|’ 9 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ …›©s± =≠s÷¡˝d , @giR xqsÌ V 23: «¡⁄¨s∏R∂VL`i ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V @μR∂LRig]≤R∂Vª][Liμj∂. \¤…¡…”¡Õfi }mns™´slLi…figS ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W @Li≤R∂L`i 19 «¡»Ì¡V \|mns©´sÕfiNRPV μR∂WxqsVZNP◊¡˛Liμj∂. |qs≠dsV£qsÕ‹[ ™´sV©´s ˙NTPZNP»¡L˝RiV NTP≠ds£qs\|ms 9 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yª][ lgiáVF~LiμyLRiV. À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V \|mns©´sÕfiNRPV ¬ø¡[LRiVN][™´s≤R∂Li Bμj∂ ™´sVW≤][ryLji. |qs≠dsV£qsÕ‹[ …ÿ£qs J≤T∂ Àÿ˘…”¡Lig`iNRPV μj∂gji©´s ∏R∂VLig`i BLi≤T∂∏R∂WNRPV J|ms©´sL˝RiV ™´sVLi¿¡ ALRiLiÀ≥œ¡#Æ™s[V BøyËLRiV. D©´sV¯QQN`PÚ øyLiμ`∂ , ø][˙Fy ª]÷¡ ≠sZNP…fiNRPV 51 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. øyLiμ`∂ 31 xmsLRiVgRiVáNRPV K\¤…¡©y... ø][˙Fy , @xmsLS—¡ª`Ω ™´sVL][ryLji ¨sáNRP≤R∂gS A≤R∂VªRΩW r°‰L`i |msLiøyLRiV. lLiLi≤][ ≠sZNP…fiNRPV ≠dsLji FyLÌRi©´sL`iztsQ£ms 81 xmsLRiVgRiVáV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ø][˙Fy 52 LRi©±s= μR∂gÊRiLRi K\¤…¡ lLiLi≤][ ≠sZNP…figS Æ™s©´sVμj∂LjigS≤R∂V. @LiVVæªΩ[ @xmsLS—¡ª`Ω NRPW≤y |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV ¬ø¡[LRiVN][™´s≤R∂Liª][ À≥ÿLRiªRΩ ≠sZNP»˝¡ xmsªRΩ©´sLi Æ™s[gRiLigS rygjiLiμj∂. ≠sV≤T∂ÕÿLÔRiL`iÕ‹[ Fs™´s*LRiW LSfl”·LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ À≥ÿLRiªRΩ r°‰L`i Æ™s[gRiLi NRPW≤y ªRΩgÊjiLiμj∂. ¿¡™´sL˝][ xms¤…¡[Õfi Æ™s[gRiLigS A≤R∂≤R∂Liª][ r°‰L`i 200 xmsLRiVgRiVáV μy…”¡Liμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ Õ‹[∏R∂VL`i ALÔRiL`i \Æ™sxmnsá˘Liª][ …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W 50 J™´sL˝RiÕ‹[ 9 ≠sZNP»˝¡NRPV 209 xmsLRiVgRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡[zqsLiμj∂. ªRΩLS*ªRΩ Ã¡ORPQ ˘ ¬ø≥¡[μR∂©´sÕ‹[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂NRPV Aμj∂Õ‹[Æ©s[ FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂.63 xmsLRiVgRiVáZNP[ ©yáVgRiV ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ |mn˝søR¡L`i , ≤][©´sÕfi xms»Ì¡VμR∂ágS A≤R∂VªRΩW «¡»Ì¡V©´sV AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. ≠dsLjiμÙR∂Lji FyLÌRi©´sL`iztsQ£ms  ¡Ã¡xms≤R∂Vª][©´sı μR∂aRPÕ‹[ @xmsLS—¡ª`Ω À≥ÿLRiª`ΩNRPV ˙¤À¡[N`P BøyË≤R∂V. ≤][©´sÕfi©´sV |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV xmsLiFy≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ ≠sVgji÷¡©´s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s FsNRPV‰™´s}qsxmso ˙NUP«¡ŸÕ‹[ ¨sáμ]NRPV‰N][¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂VªRΩV©yı... |mn˝søR¡L`i ILi»¡Lji F°LS»¡Li ¬ø¡[aS≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ≠sVgji÷¡©´s A»¡gSŒœ¡˛ ©´sVLi≤T∂ xqsF°L`Ìi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ≠s«¡∏R∂W¨sNTP 9 xmsLRiVgRiVá μR∂WLRiLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. À≥ÿLRiªRΩ À›Ã¡L˝RiÕ‹[ LRi≠sNSLiª`ΩzqsLig`i , x§¶¶¶Lki¯ª`ΩzqsLig`i , xqsLiμk∂£msaRPLRi¯ lLiLiÆ≤∂[zqs ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ \|mns©´sÕfi ¤À¡L`iÚ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı À≥ÿLRiªRΩ ∏R∂VV™´s «¡»Ì¡V \¤…¡…”¡Õfi N][xqsLi A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂. À≥ÿLRiª`Ω @Li≤R∂L`i 19 ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms©´sV gRiªRΩLiÕ‹[ 2000 , 2008Õ‹[ lgiáVøR¡VNRPVLiμj∂. \|mns©´sÕfi AgRi£tÌsQ 26©´s …›©±s=≠s÷d˝¡Õ‹[Æ©s[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂.

dü«\Œ ˝≤uÛ≤˝À¢ eT÷&ÉT HÓ\\ >∑]wüº kÕúsTTøÏ ã+>±s¡+ <Ûäs¡\T kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ <˚X¯+˝À ã+>±s¡+ <Ûäs¡\T eT∞¢ eT÷&ÉT HÓ\\ >∑]wüº kÕúsTTøÏ |ü&çb˛j·÷sTT. n+‘·sê®rj·T @s¡Œ&çq |ü]dæú‘·T\ Á|üuÛ≤e+ ø±s¡D+>± |üdæ&ç <Ûäs¡\T <˚X¯+˝À @ø£+>± 950 s¡÷bÕj·T\T ô|]– ˇø£ ‘·T\+ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 30,745 >± qyÓ÷<Ó’+~. á eT<Ûä´ø±\+˝À ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻq ã+>±s¡+ <Ûäs¡\T ˇø£ÿkÕ]>± |ü⁄+E≈£îì ]ø±s¡T¶ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. &Ûç©¢ ãT*j·THé e÷¬sÿ{À¢ 99.9 dü«#·Ã‘· ø£*–q |ü~Á>±eTT\ |üdæ&ç <Ûäs¡ s¡÷|ü 235 |ü⁄+E≈£îì s¡÷. 30,745øÏ #˚s¡T≈£î+~. Ç~ eT÷&ÉT HÓ\\ >∑]wüº kÕúsTT ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. <˚oj·T+>± ô|[¢fi¯¢ d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+&É≥+, $<˚o ÇHÓ«düºs¡T¢ ‘·eT ô|≥Tºã&ÉT\qT n‹ $\TyÓ’q ˝ÀVü‰\≈£î ‘·s¡*+#·&É+‘√ <Ûäs¡\T ô|]>±j·Tì ã+>±s¡+ yê´bÕs¡T\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. &Ûç©¢øÏ >∑&ç∫q pHé 19 ‘˚Bq |üdæ&ç <Ûäs¡ s¡÷. 30,750øÏ #˚s¡T≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

m˝ŸJ qT+∫ Á|ü|ü+#·+˝À n‹ô|<ä› {°M

düÔ+_Û+∫q u≤´+øÏ+>¥ ùde\T <äøÏåD ø=]j·÷≈£î #Ó+~q m\Áø±ºìø˘‡ |ü]ø£sê\T ñ‘·Œ‹Ô dü+düú m˝ŸJ eTs√ ]ø±s¡T¶qT <äøÏÿ+#·T≈£î+~. Á|ü|ü+#·+˝À n‹ô|<ä› ÄÁ˝≤º &Ó|òæH˚wüHé f…*$»HéqT e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Á|”$Tj·T+ ôd¬>à+{Ÿ˝À e÷¬sÿ{Ÿ yê{≤qT ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ 84 n+>∑Tfi≤\ {°Mì s¡÷bı+~+∫q≥T¢ ø£+ô|˙ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. á {°M <Ûäs¡ 22,067 &Ü\s¡T¢ Á|üdüTÔ‘· e÷s¡ø£+ πs≥T Á|üø±s¡+ s¡÷. 12.13 \ø£å\T ñ+≥T+<äì ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~. e#˚à HÓ\˝À á {°Mì nyÓT]ø±, j·T÷s¡|t e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ ø£+ô|˙ yÓ\¢&ç+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø e÷¬sÿ{À¢ kÕ´yéTdü+>¥ 75 n+>∑Tfi≤\ ôV≤#Y&û {°Mì $&ÉT<ä\ #˚dæ+~.

#·¬øÿs¡ m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#·+ <˚X¯+ qT+∫ $<˚XÊ\≈£î m>∑TeT‹ ne⁄‘·Tqï #·¬øÿs¡ m>∑TeT‘·T\ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìùw<Ûä+ $~Û+#˚ ñ<˚›X¯´+ ˝Ò<äì πø+Á<ä ÄVü‰s¡ XÊU≤ eT+Á‹ πøM <∏ëeTdt ‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± Á|üdüTÔ‘· e÷¬sÿ{Ï+>¥ @&Ü~ #·¬øÿs¡ ñ‘·Œ‹Ô ‘·–Zb˛j˚T neø±XÊ\Tqï|üŒ{Ïø° #·¬øÿs¡ m>∑TeT‘·T\qT ìùw~Û+#˚ jÓ÷#·q Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· q y˚T HÓ\˝À #·¬øÿs¡ m>∑TeT‘·T\ô|’ Ä+ø£å\T ‘=\–+∫ zô|Hé ˝…’HÓHé‡ $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ á @&Ü~ Ç+‘·es¡≈£î düTe÷s¡T 1.35 $T*j·THé ≥qTï\ #·¬øÿs¡ m>∑TeT‘·T\T »]>±j·Tì Äj·Tq bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|ü‹|üø£å düuÛÑT´\T n&ç–q Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝À #·¬øÿs¡ yê&Éø±ìøÏ &çe÷+&é u≤>± ñqï|üŒ{Ïø° m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#˚ Ä˝À#·q˝À πø+Á<ä+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T.

u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ dü«\Œ ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæ+~. u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\ düyÓTà‘√ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ ø√\T≈£î+~. u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ 17,850 bÕsTT+≥¢≈£î #˚] 3.36 bÕsTT+≥¢ ˝≤uÛÑ+‘√ eTT–dæ+~. n≥T ì|”º ≈£L&Ü 5,415 bÕsTT+≥¢ e÷s¡Tÿ≈£î #˚] 2.50 bÕsTT+≥¢ ˝≤uÛÑ+‘√ eTT–dæ+~. Çq÷‡¬sHé‡, ô|q¸Hé s¡+>±˝À¢ m|òt&û◊ì 49 XÊ‘êìøÏ ô|+#˚+<äT≈£î Ä]úø£ eT+Á‹ |æ. ∫<ä+ãs¡+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Çe«&É+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Ç+&çj·÷ u…+#Y e÷sYÿ Ç+&çHÓdt ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæ+<äì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü|ü+#· kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ e÷Á‘·+ $TÁX¯eT+>± ÁfÒ&é nj·÷´sTT. ô|ò&És¡˝Ÿ ]»sY« qT+∫ dæºeTT\dt bÕ´πøJ sêe#·ÃH˚ n+#·Hê ÇHÓ«düºs¡¢˝À ÄX¯\T πs¬ø‹Ô+∫+~. j·T÷s¡|t e÷¬sÿ≥T¢ m≈£îÿe>± qwüºb˛j·÷sTT. nyÓT]ø± e÷¬sÿ≥T¢ e÷Á‘·+ $TÁX¯eT+>± ÁfÒ&é ø√¢CŸ nj·÷´sTT. j·T÷s¡|t˝À ÁbÕHé‡, Á_≥Hé dü÷N\T ˇø£{Ïqïs¡ XÊ‘·+ ø√˝ÀŒ>± »s¡à˙ dü÷N ˇø£ XÊ‘· ø√˝ÀŒsTT+~. nyÓT]ø± e÷¬sÿ≥¢˝À Hêdt&Üø˘ 0.2 XÊ‘·+ ˝≤uÛÑ|ü&É>±, &ÍCÀHé‡ 0.23 XÊ‘·+ qwüºb˛sTT+~. Çø£ Ädæj·÷˝Àì »bÕHé, ‘Ó’yêHé, cÕ+ô|òTÆ dü÷N\T dü«\Œ+>± qwüºb˛j·÷sTT. ø±>± Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ≥¢˝À ô|HÓ‡ø˘‡ @d”d”, n+ãTC≤ dæyÓT+{Ÿ, ;|”d”m˝Ÿ, ãC≤CŸ Ä{À, uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, Á>±d”+ Ç+&ÉÁd”ºdt, ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+≈£î ùws¡T¢ qcÕº\qT #·$#·÷XÊsTT. Ädæj·THé ô|sTT+{Ÿ‡, j·÷øχdt u≤´+≈£î, uÛ…˝Ÿ, u≤u≤´+ø˘ Ä|òt ãs√&Ü, Á¬øsTTHé Ç+&çj·÷, dæbÕ¢, ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷, &ûm˝Ÿm|òt, ¬>sTT˝Ÿ, ôV≤#Yd”m˝Ÿ f…ø±ï\Jdt, ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+≈£î, V”≤s√ yÓ÷{Àø±sYŒ, ‘·~‘·s¡ ø£+ô|˙\ ùws¡T¢ ˝≤uÛ≤\qT #·$#·÷XÊsTT.

Çø£ÿ≥T¢ |ü&ɶ U≤‘ê<ës¡T\T

u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+˝À Á|üuÛÑT‘·« #˚|ü≥ºqTqï dü+düÿs¡D\≈£î e´‹πsø£+>± ñ<√´>∑T\T #˚|ü{Ϻq düyÓTà >∑Ts¡TyêsêìøÏ ¬s+&√ s√E≈£î #˚]+~. B+‘√ <˚X¯ yê´|üÔ+>± u≤´øÏ+>¥ ùde\T düÔ+_Û+∫b˛j·÷sTT. u≤´+≈£î ùde\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ ø£\>∑&É+‘√ bÕ≥T @{°m+\˙ï U≤∞ nsTTb˛j·÷sTT. @{°m+\˝À &ÉãT“\T nsTTb˛e&É+‘√ Äj·÷ u≤´+≈£î\ U≤‘ê<ës¡T\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. u≤´+≈£î˝À¢ dü+düÿs¡D\T, HêHé ø√sY düØ«düT\qT Áô|’y˚{Ÿ ôdø±ºs¡¢≈£î W{Ÿk˛]‡+>¥ Çe«&É+ ‘·~‘·s¡ #·s¡´\qT K+&çdü÷Ô Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ m+bÕ¢sTTdt nk˛dæj˚TwüHé düyÓTà≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. u≤´+øÏ+>¥ düØ«düT\qT Áô|’y˚{Ÿ dü+düú\≈£î ne⁄{Ÿ k˛]‡+>¥ Çe«&É+, ô|q¸Héô|’ |ü⁄q:|ü]o\q #˚j·÷\H˚ &çe÷+&é‘√ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\T ¬s+&ÉT s√E\ düyÓTà≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Bìô|’ @◊;á@ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù d”ôV≤#Y yÓ+ø£{≤#·\+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êeTT #˚|ü{Ϻq ¬s+&ÉT

s√E\ düyÓTà |üP]Ô>± $»j·Te+‘·yÓTÆq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. kÕ<Ûës¡D u≤´+≈£î ùde\‘√ bÕ≥T q>∑<äT ˝≤yê<˚M\T, #Ó≈£îÿ\ øÏ¢j·T¬sHé‡\T, $<˚o ˝≤yê<˚M\T |üP]Ô>± düÔ+_Û+∫b˛sTTq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> düyÓTà ø±s¡D+>± q>∑<äT ã~© e´eVü‰sê\T, #Ó≈£îÿ øÏ¢j·T¬sqT‡\T, $<˚o e÷s¡ø£ ùde\T, Ç‘·s¡ u≤´+øÏ+π>‘·s¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑&É+‘√ U≤‘ê<ës¡T\T HêHê ø£cÕº\T |ü&ܶs¡T. ø±>± u≤´+øÏ+>¥ #·{≤º˝À¢ e÷s¡TŒ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\≈£î ìs¡düq>± 27 Á|üuÛÑT‘·« u≤´+≈£î\T, 12 bÕ‘· u≤´+≈£î\T, 8 $<˚o u≤´+≈£î\≈£î #Ó+~q 10 \ø£å\ eT+~ ñ<√´>∑T\T düyÓTà ≈£î ~–q≥T¢ j·T÷ìj·THé bò˛s¡yéT Ä|òt u≤´+ø˘ j·T÷ìj·THé‡ ø±s¡´<ä]Ù $XÊ«dt ‘ê´– ‘Ó*bÕs¡T. u≤´+øÏ+>¥ #·{≤º˝À¢ e÷s¡TŒ\≈£î ñ<˚›•´+∫q _\T¢ Á|üdüTÔ‘·+ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ñ+~. u≤´+≈£î\ $©q+, u≤´+≈£î˝À¢ Áô|’y˚≥T , $<˚o eT÷\<ÛäHêìï nqTeT‹+#·&É+, |ü]$T‹ ˝Òì z{Ï+>¥ Vü≤≈£îÿ\T e+{Ï yê{ÏøÏ e÷s¡Z+ düT>∑TeT+ #˚j·T&Üìπø e÷s¡TŒ\T #˚düTÔHêïs¡ì $XÊ«dt Äs√|æ+#ês¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T Á|üdüTÔ‘· J‘·uÛÑ‘ê´\≈£î dü+ã+~Û+∫ nìï u≤´+≈£î\≈£î ñeTà&ç ìã+<Ûäq\T ñHêïsTT. u≤´+øÏ+>¥ #·{≤º˝À¢ e÷s¡TŒ\≈£î ñ<˚›•´+∫q _\T¢˝À 50 XÊ‘·+ n~Ûø±s¡ ñ<√´>±\qT e÷¬sÿ{Ÿ qT+∫ ]Á≈£L{Ÿ #˚düTø√yê\ì, $T–*q 50 XÊ‘·+ ñ<√´>±\qT ø£¢s¡Tÿ\qT Á|üyÓ÷{Ÿ #˚j·÷\ì dü÷∫+∫+~. ø£¢s¡Tÿ ∫ Ç+≥sY es¡≈£î ô|+∫+~. ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£, ñ‘êŒ<äø£‘· nH˚ n+XÊ\ Ä<Ûës¡+>± ìs¡ísTT+#ê\ì ø£$T{° dü÷∫+∫+~. y˚‘·Hêìï ø=+‘· |òæø˘Œ&é>±, $T–*q yÓTT‘êÔìï ñ<√´– kÕeTs¡ú´+, HÓ’|ü⁄D´+ Ä<Ûës¡+>± ìs¡ísTT+#ê\ì _\T¢˝À ù|s=ÿ+~.


C M Y K

8

X¯óÁø£yês¡+, n>∑düTº 24, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ø£ Á‹ Hê ¬ø’ |òt

ôV’≤<äsêu≤<é

#·s¡DY dæìe÷øÏ $ªHêj·Tø˘μ! sêyéT #·s¡DY V”≤s√>± j·T÷ìes¡‡˝Ÿ MT&çj·÷ dü+düú z ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿk˛Ô+~. ø±»˝Ÿ, neT˝≤bÕ˝Ÿ V”≤s√sTTHé‡>± #˚düTÔqï á ∫Á‘êìøÏ $$ $Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. &ç$$ <ëqj·T´ ìsêà‘·. á ∫Á‘êìøÏ ªHêj·Tø˘μ nH˚ ù|s¡T Ksês¡T #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. ‘=* qT+N á dæìe÷øÏ ª#ÓÁØμ nH˚ ù|s¡T Á|ü#ês¡+˝À ñ+~. e÷dt˙, Ç≥T j·TTe‘·˙ Äø£≥Tºø=H˚ ù|s¡T ø√dü+ nH˚«wæ+#ês¡T. ø£<∏ä Ø‘ê´ ªHêj·Tø˘μ yÓ’ù| j·T÷ì{Ÿ yÓTT>∑TZ #·÷|æq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. dü÷|üsY Væ≤{Ÿ eT>∑BÛs¡˝À ø±\uÛ…’s¡e>±, Vü≤s¡¸>± ¬s+&ÉT s¡ø±\ bÕÁ‘·\T #˚dæ, yÓT|æŒ+∫q sêyéT#·s¡DY eT∞¢ ¬s+&ÉT bÕÁ‘·˝À¢ ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêïs¡T. MM $Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+˝À j·T÷ìes¡Ù˝Ÿ MT&çj·÷ |ü‘êø£+ô|’ &ûMM <ëqj·T´ ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+˝À #·s¡DY ¬s+&ÉT bÕÁ‘·\T #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ÿ ªÄ¬s+CŸμ ‘·|üŒ #·s¡DY q{Ï+∫q $T>∑‘ê eT÷&ÉT ∫Á‘ê\ f…Æ{Ï˝Ÿ‡ |üesY|òü⁄˝Ÿ>±H˚ ñHêïsTT. Çø£, e÷dt &Ó’¬sø£ºsY $Hêj·Tø˘‘√ #˚düTÔqï ∫Á‘·+ ø±e&É+ e\¢ K∫Ñ·+>± á ∫Á‘êìøÏ mq]®{Ïø˘ f…Æ{Ï˝ŸH˚ ô|&É‘ês¡H˚ n+#·Hê\T ñ+&˚$. f…Æ{Ï˝Ÿ˝≤H˚ á dæìe÷ X¯øÏÔe+‘·+>± ñ+≥T+<äì, j·÷ø£åHé u≤´ø˘ Á&Ü|t˝À á ∫Á‘·+

kÕ>∑T‘·T+<äì n+≥THêïs¡T. õ˝Ò; bÕÁ‘·˝À ÁãVü‰àq+<ä+ ø£ì|æ+∫, q$«+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ ‘·eTHé dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. #·s¡DY, $Hêj·Tø˘ Ç<ä›]ø° ‘·eTHé dü«sê\+~+#·&É+ Ç<˚ Á|ü<∏äeT+. ∫s¡+J$ q{Ï+∫q ªø=+&ÉM{Ï <=+>∑μ˝Àì ªX¯óuÛÑ˝ÒK sêdüT≈£îqï m<ä˝À m|ü⁄&√...μ bÕ≥qT á ∫Á‘·+ ø√dü+ Ç{°e\ Ø$Tø˘‡ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+˝À ø£<∏ä.. ‘·+Á&çøÏ∫Ãq e÷≥ ø√dü+ ‘·qj·TT&ÉT @+ #˚XÊ&ÉH˚ bÕsTT+{Ÿ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+~. ∫qï bÕ{Ï f…q¸Hé ‘√bÕ≥T eT+∫ j·÷ø£åHé d”Hé‡ ñ+{≤sTT. m+{Ÿf…ÆHÓà+{Ÿ @ e÷Á‘·+ ‘·>∑Zì dæìe÷. <äs¡Ù≈£î&ÉT $Hêj·Tø˘ ∫Á‘·+ >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷.. ∫s¡+J$ >±]‘√ sƒê>∑TsY rdæq s√E\T >∑Ts=ÔdüTÔHêïsTT. ‘·|üŒ≈£î+&Ü n+<ä]˙ yÓT|æŒ+#˚ dæìe÷ rkÕÔeTì nHêïs¡T. ìsêà‘· á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. #·s¡DYì ˇø£ ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·˝À #·÷ô|≥ºuÀ‘·THêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT. $H√<ä+, j·÷ø£åHé ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T n_Ûe÷qT*ï yÓT|æŒ+#˚˝≤ ñ+{≤sTT. yêDÏ»´ $\Te\‘√ ≈£L&çq ø£<∏ë+X¯$T~. $H√<ë‘·àø£+>± kÕ>∑T‘·T+~ nHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ ø£<∏ä, Ád”ÿHéù|¢ Ä≈£î\ •e, ¬øyÓTsê #√{≤ ¬ø.Hêj·TT&ÉT, düeTs¡ŒD dü÷s¡´<˚es¡ sê<Ûëø£èwüí.

ªE˝≤sTTμô|’ sê»eTÚ[ düŒ+<äq dü÷s¡´ bÕ]‘√wüø£+ 30 ø√≥T¢? n\T¢ ns¡T®Hé, Á‹$Áø£yéT ø±+_H˚wüHé˝À s¡÷bı+~+∫q ∫Á‘·+ E˝≤sTT. á ∫Á‘·+ ìqï >∑Ts¡Tyês¡+ $&ÉT<ä˝…’+~. á ∫Á‘êìï Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT. sê»eTÚ[ #·÷dæ Äj·Tq düŒ+<äqqT ‘·q {Ï«≥ºsY˝À sêdüTø=#êÃs¡T. Ä {Ï«{Ÿ˝À Væ≤˝Ò]j·Tdt.. ø±yÓT&û |òæ˝Ÿà.. H˚qT E˝≤sTT dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ u≤>± m+C≤jYT #˚kÕqT. ø±+Á>±≥T´˝ÒwüHé Á‹$Áø£yéT >±s¡÷, ã˙ï, ìsêà‘·\T. Ç˝≤+{Ï. dü÷|üsY Væ≤{Ÿ Ç∫Ãq+<äT≈£î nì {°«{Ÿ #˚XÊs¡T. n\T¢ ns¡T®Hé, Ç*j·÷Hê ø±+_H˚wüHé˝À Á‹$Áø£yéT Áoìyêdt s¡÷bı+~+∫q s√e÷+{Ïø˘ m+≥πsºqsY ªE˝≤sTTμ. á ∫Á‘·+ ]©C…’q e÷]ï+>¥ c˛πø &çyÓ’&é {≤ø˘ ‘Ó#·TÃ≈£î+~. á ∫Á‘·+ m˝≤ ñHêï Á‹$Áø£yéT e÷s¡Tÿ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ, |òüHé &Ó’˝≤>∑T\‘√ ø=≥Tºø=düTÔ+<äì Ä•+#ês¡T. Vü‰´|”, Äs¡´ dæìe÷\˝À #˚dæq ø±´¬sø£ºsY ‘·s¡Vü‰<˚ á ∫Á‘·+˝À n\T¢ ns¡T®Hé b˛wæ+∫q s¡$ bÕÁ‘· nì #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. nsTT‘˚ ‘Ós¡ô|’ n+‘· d”Hé Áù|ø£å≈£î&çøÏ ø£q|ü&É˝Ò<äT. eTTK´+>± ;, d” ôd+≥s¡¢ Áù|ø£å≈£î\T #ê˝≤ ìsêdü≈£î >∑T] nj˚T´˝≤ ø£<∏ä, ø£<∏äq+ r]Ã~<ë›s¡T. nsTT‘˚ n\T¢ ns¡T®Hé ‘·q<Ó’q XË’*˝À ø=‘·Ô>± Á|üj·T‹ï+∫ e÷s¡Tÿ\T ø=fÒºkÕ&ÉT. ôd’º*wt kÕÔsY nqï |ü<ëìøÏ Hê´j·T+ #˚ùd $<Ûä+>± &ÜHé‡\T ô|ò’{Ÿ‡ Çs¡>∑rkÕ&ÉT. n˝≤π> Ç*j·÷Hê.. eT<ÛäT bÕÁ‘·˝À »˝≤‡ e÷´õø˘ ì ]|”{Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫ $|òü\yÓTÆ+~. n<˚ ¬>≥|t˝À ~–Hê eTØ ãø£ÿ |ü\T#·] ÄyÓT s¡÷|ü+ ‘Ós¡ô|’ >±¢eTsY ì |ü+#·˝Òø£b˛sTT+~. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é q≥q ≈£L&Ü dæìe÷≈£î |ü¢dt ne⁄‘·T+<äì uÛ≤$+#ês¡T. nsTT‘˚ á d”Hé‡ πøe\+ ã|üPq] ø±$T&ûπø |ü]$T‘·eTj·÷´sTT. nsTT‘˚ K˝ÒC≤‘√ ìsêX¯|ü]∫q Á‹$Áø£yéT á dæìe÷‘√ &Ó’˝≤>∑T\ $wüj·T+˝À |òü⁄˝Ÿ MT˝Ÿ‡ ‹ì|æ+#ê&Éì nHêïs¡T. f…øÏïø£˝Ÿ >± ≈£L&Ü nìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îì ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. ìsêàD $\Te\T u≤>∑THêïsTT. eTTK´+>± m|üŒ{Ï˝≤π> Á‹$Áø£yéT e÷sYÿ eHé ˝…’qsY‡, |ü+#Y &Ó’˝≤>∑T\T ù|˝≤sTT. ¬øyÓTsê esYÿ ôV’≤˝…{Ÿ>± ì\TdüTÔ+~.

‘Ó\T>∑T yê]øÏ ≈£L&Ü düT|ü]#·j·TT&Ó’q ‘·$Tfi¯ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT dü÷s¡´qT #·÷dæ ªu≤|t πsμ n+≥÷ Ç|ü&É+‘ê eTT≈£îÿ MT<ä y˚˝ÒdüT≈£î+≥THêïs¡T. nq‹ø±\+˝ÀH˚ #ê˝≤ eT+~ V”≤s√\qT n~Û>∑$T+∫, •KsêìøÏ #˚]b˛sTTq n‘·ì Çy˚TCŸ ìyÓ«s¡|üs¡Tk˛Ô+~. n+<äTπø, Á|üdüTÔ‘·+ n‘·qT rdüT≈£î+≥Tqï bÕ]‘√wüø£+ n+<äØï ÄX¯Ãs¡´+˝À eTT+#Ó‘·TÔ‘√+~. ‘êC≤>± *+>∑TkÕ«$T <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<˚ ∫Á‘êìøÏ >±qT dü÷s¡´ 30ø√≥T¢ #êsY® #˚düTÔqï≥Tº ø√©e⁄&é ø√&Ó’ ≈£Lk˛Ô+~. bÕ]‘√wüø£+>± 15 ø√ñ≥¢, ‘Ó\T>∑T yÓs¡¸Hé Vü≤≈£îÿ\ s¡÷|ü+˝À eTs√ 15 ø√≥T¢ yÓs¡• 30 ø√≥T¢ ˝≤>±&Éì n+≥THêïs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À dü÷s¡´ ∫Á‘ê\≈£î ‘Ó\T>∑T˝À $|üØ‘·yÓTÆq &çe÷+&é sêe&É+‘√, n‘·ìøÏ {≤©e⁄&é e÷¬sÿ{Ÿ ≈£L&Ü u≤>± ô|]–b˛sTT+~. n+<äTπø, n+‘·{Ï kÕ›sTT˝À &çe÷+&é #˚düTÔHêï&É≥. Ç|üŒ{Ïπø ‘êqT |üP]Ô #˚dæq ªe÷Á‘êHéμ (‘Ó\T>∑T˝À &É÷|æ¢πø{Ÿ) ∫Á‘êìøÏ 12 ø√≥T¢ bÕ]‘√wüø£+‘√ bÕ≥T, ‘Ó\T>∑T yÓs¡¸Hé Vü≤≈£îÿ\≈£î dü+ã+~Û+∫ 15 ø√≥T¢ rdüT≈£îHêï&É≥. n+fÒ yÓTT‘·Ô+ 27 ø√≥T¢ n‘·ì U≤‘ê˝À |ü&ܶsTT. n+<äTπø, Ç|ü&ÉT eTs√ 3 ø√≥T¢ ô|+#ê&É˙, ªe÷Á‘êHéμ Væ≤≥ºsTT‘˚ ø£qTø£ eT]+‘· ô|+#·&É+ U≤j·TeT˙ n+≥THêïs¡T.

düTXÊ+‘Y, XÊì«\ n&ܶ

düTXÊ+‘Y, XÊì« »+≥>± Áo Hê>¥ ø=s=ŒπswüHé |ü‘êø£+ô|’ s¡÷bı+~ düTÔqï ∫Á‘·+ ªn&ܶμ. sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{°˝À Á|üdüTÔ‘·+ wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. á ∫Á‘·+ <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªÁù|eT ù|s¡T‘√ ‘·eT |æ\¢\T m˝≤+{Ï ‘·|ü\T #˚kÕÔs√ nH˚~ ô|<ä›\ uÛÑj·T+. eTs√ |üø£ÿ m<äT{Ï e´øÏÔ ‘·eT‘√ J$‘ê+‘·+ ø£*düT+{≤sê, ˝Ò<ë? nH˚ Ä+<√fi¯q Áù|$T≈£î˝À¢ ≈£L&Ü ø£ì|ædüTÔ+≥T+~. Ç˝≤+{Ï uÛÑj·÷*ï bı>=fÒº ø£<∏˚ Ç~. Áù|$T≈£î\T ø£\TdüTø=H˚ z ÁbÕ+‘·+ H˚|ü<∏ä´+˝À ø£<∏ä kÕ>∑T‘·T+~. $H√<ä+, uÛ≤y√<˚«>±\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+~. düTXÊ+‘Y, XÊì« »+≥ #·÷&ÉeTT#·Ã≥>± ñ+~μ nHêïs¡T. V”≤s√ düTXÊ+‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªÁù|eT ù|s¡T #Ó_‘˚ n≥T ô|<ä›yêfi¯¢˝Àq÷ Ç≥T j·TTe‘·˝Àq÷ ∫qï bÕ{Ï >∑+<äs¡>√fi¯+ ñ+≥T+~. n+<äT≈£î ø±s¡D≤\qT $H√<ë‘·àø£+>± e÷ ∫Á‘·+˝À #·÷|ædüTÔHêïeTT. j·÷ø£åHé H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> á dæìe÷ Á|üdüTÔ‘·+ edüTÔqï Áù|eTø£<∏ä\≈£î _Ûqï+>± bÕõ{Ïyé <∏ë{Ÿ‘√ ñ+≥T+~μ nHêïs¡T. ìsêà‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªH˚{Ï ‘·s¡+ dü¬s’q uÛ≤>∑kÕ«$Tì m+|æø£ #˚düTø=+{À+<ë? ˝Ò<ë? nH˚ ø√D+˝À kÕπ> ø£<∏ä Ç~. qe+ãsY HÓ˝≤Ks¡T˝À|ü⁄ ∫Árø£s¡D |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äìμ $e]+#ês¡T. õ.kÕsTT <äs¡Ùø£‘·«+˝À ∫+‘·\|üP&ç Áoìyêdüsêe⁄, Hê>∑düTo\ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. s¡|òüTTu≤ãT, ø√≥ Áoìyêdüsêe⁄, ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt, <ÛäHésêCŸ, ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ, y˚DTe÷<Ûäyé ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ¬øyÓTsê ns¡TDY≈£îe÷sY, dü+^‘·+ nq÷|t s¡÷u…Hé‡, ìsêà‘·\T ∫+‘·\|üP&ç Áoìyêdüsêe⁄, Hê>∑düTo\, ø£<∏ä, e÷≥\T, Ád”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+ õ.kÕsTTø±ØÔø£.

‘ês¡ø£s¡‘·ï, ns¡Ãq, ø£èwüßí&ÉT ø±+_H˚wüHé‘√ Ms¡T.¬ø s¡÷bı+~düTÔqï ªyÓTÆø˘ f…dæº+>¥ 143μ ∫Á‘·+ |ü‘êø£ düìïy˚XÊ\T, eT÷&ÉT bÕ≥\T $TqVü‰ |üPs¡ÔsTT+~. l ∫Á‘· |ü‘êø£+ô|’ sêC≤ ¬ø. ì]àdüTÔHêïs¡T. á HÓ\ 25 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]π> wüO{Ï+>¥˝À |ü‘êø£ düìïy˚XÊ\T, ¬s+&ÉT ùdºCŸ _{Ÿ kÕ+>¥‡ ∫Árø£]kÕÔ+. Ä>∑düTº yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À ø=&Ó’¬øHê˝Ÿ˝À ‘ês¡ø£s¡‘·ï, ns¡Ãq, ‘·wüßøö•ø˘ô|’ ˇø£ bÕ≥, u≤´+ø±ø˘˝À ¬s+&ÉT bÕ≥\T ∫Árø£]+#·&É+‘√ ∫Á‘· ìsêàD+ |üPs¡Ôe⁄‘·T+~μ nì ìsêà‘· ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ms¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªÇ{°e\ sêCÀ\T, ∫+‘·|ü*¢, n|üŒq|ü*¢, k˛+|ü*¢˝À |ü~ s√E\ bÕ≥T #˚dæq wüO{Ï+>¥˝À ¬s+&ÉT bÕ≥\T ∫Árø£]+#ê+. M{ÏøÏ qè‘·´ <äs¡Ù≈£î&ÉT neTàsê»X‚KsY qè‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. n˝≤π> ‘ês¡ø£s¡‘·ï, ns¡Ãq, ‘·wüßøö•ø˘, uÛÑTeH˚X¯«], @Mmdt, ø£èwüßí&ÉT, düTeTHé, qπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zqï ø°\ø£ düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]+#ê+. ªeT+>∑eTà>±] eTqTe&ÉTμ, ªeTT<äT›\ e÷ej·T´μ ∫Á‘ê\ ‘·s¡Vü‰˝À Á>±MTD H˚|ü<∏ä´+˝À á ∫Á‘êìï rdüTÔHêï+μ nì ‘Ó*bÕs¡T. ‘ês¡ø£s¡‘·ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªVü‰dü´+, j·÷ø£åHé y˚Tfi¯$+∫q bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsY Ç~. <˚yêq+<ä+ nH˚ Á&Üe÷ &Ó’¬sø£ºsY>± q{ÏdüTÔHêïμ nHêïs¡T. ÁãVü‰àq+<ä+, sêfi¯¢|ü*¢, kÕj·÷Jwæ+&˚, düTeTHé, ø=+&Ée\dü ‘·~‘·s¡T\T eTTK´ ‘êsê>∑D+>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+: n+õ— ø£fi¯:C….|æ— ø=]jÓ÷Á>∑|ò”: neTà sê»X‚KsY— ô|ò’{Ÿ‡: n$Hêwt— ìsêà‘·: sêC≤.¬ø— dü+^‘·+`<äs¡Ùø£‘·«+: Ms¡T.¬ø.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


X‚cÕÁ~øÏ kÕúq #·\q+ ø=‘·Ô ø£˝…ø£ºsY>± yêD°Á|ükÕ<é s¡+>±¬s&ç¶, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+∫q $.X‚cÕÁ~øÏ kÕΔq+ ø£*–+~. õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ |üqT\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ Á|ü»\≈£î nìï düeTj·÷˝À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ |ü\T Á|üX¯+dü\T bı+~q n~Ûø±]>± sêÁwüº kÕΔsTT˝À Äj·Tq >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+~. &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY $yê<ä+ »]–q|üŒ{Ï qT+∫ Äj·Tq ã~© ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. m≥ºπø\≈£î düsêÿsY $XÊK õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T>± ã~© #˚dü÷Ô ñ‘·«s¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. Äj·Tq kÕΔq+˝À ø=‘·Ô ø£˝…ø£ºsY>± yêD°Á|ükÕ<éqT ìj·T$Tdü÷Ô Jy√ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, 24 Ä>∑düTº 2012

ôV≤˝ŸÔ‘√H˚ yÓ˝ŸÔ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23, (düTes¡í yês¡Ô): {qsÚQ˚áV, zmsÃ˝¡Ã¡ AL][gRi˘ zqÛsºΩ\|ms 2015 ©y…”¡NTP Hzqs≤T∂Fs£qs ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s áOSQQ˘Ã¡NRP©´sVgRiVfl·LigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVVLiμR∂VZNPŒœ¡ßÚ©´sı»˝¡V LSxtÌsQ˚ ™´sVz§¶¶¶Œÿ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨sªy áOSQQ¯lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«ÿxms¥R∂LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS gRiVLRiV™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ AaS≈¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáª][ NRP÷¡zqs ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ ≤yLRiV. Fs¨s≠sVμj∂©´sıLRi N][»˝¡ LSxtÌsQ˚ «¡©yÀ≥ÿÕ‹[ 86áORPQá ™´sVLiμj∂ ALRiV Æ©sáá Õ‹[xmso zmsÃ˝¡Ã¡V, 4 N][»˝¡ 22áORPQá ™´sVLiμj∂ {qsÚQ˚áV D©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. AL][gRi˘™´sLi ªRΩ\Æ™sV©´s, ™´sVLi¿¡ DªyˆμR∂NRP aRPNTPÚ NRP÷¡gji©´s «¡©yÀ≥ÿ DLi¤…¡[Æ©s[ LSxtÌsQ˚Li @©´sVNRPV©´sı ˙xmsgRiºΩ¨s ryμ≥j∂LiøR¡gRiáVgRiV ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ™´sVLi¿¡ AL][gS˘¨sNTP, zmsÃ˝¡Ã¡ øR¡μR∂V™´soÕ‹[ ˙xmsgRiºΩ ryμ≥j∂LiøR¡≤y¨sNTP, |msμÙR∂á ª][≤yˆ »¡V @™´sxqsLRi™´sV¨s ™yLRiV xqsLjigÊS xms¨s¬ø¡[∏R∂W á©yı @¨sı ™´s∏R∂VxqsV‰ á™yLjiNTP xqs\lLi©´s A•¶¶¶LRiLi FsLiª][ @™´sxqsLRi ™´sV©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ xqs™´sVªRΩVᢠA•¶¶¶LRiLi \|ms ªRΩgji©´s ˙aRPμÙR∂ øR¡WxmsNRPF°™´s≤R∂Li ™´sá©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVV≈¡˘LigS ¿¡©´sızmsÃ˝¡ áV, ∏R∂V™´s*©´sμR∂aRPÕ‹[¨s ÀÿáÀÿ÷¡NRPáV xqsgS ¨sNTP \|msgS F°xtsQNS•¶¶¶LRi ($T>∑‘ê 2˝À)

|æ\¢\ Äs√>∑´+ô|’ ◊d”&ûmdt \øå±´\≈£î nqT>∑TD+>± #·s¡´\T »HêuÛ≤ Äs√>∑´+>± ñ+fÒH˚ sêÁwüº+˝À Á|ü>∑‹ kÕ<Ûä´+ düeT‘·T\´ ÄVü‰s¡+ô|’ ÁX¯<äΔ #·÷|ü+&ç ÄVü‰s¡+, b˛wüø£ nedüs¡, kÕe÷õø£ düeTdü´\ô|’ $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ eT+Á‹ düT˙‘ê \øå±à¬s&ç¶ q>∑s¡+˝À ‘·s¡TDY ‘·Væ≤*j·÷˙ u§‹ø˘ ÁbÕs¡+uÛÑ+

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô): n+‘·sê®r j·T+>± ù|s=+~q uÛ≤s¡‘· Á|üU≤´‘· bòÕ´wüHé &çC…’qsY ‘·s¡TDY ‘·Væ≤*j·÷˙ uÛ≤>∑´q>∑ s¡+˝À ‘=* bòÕ´wüHé u§‹ø˘qT ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. ã+C≤sê Væ≤˝Ÿ‡˝Àì JMπø e÷˝Ÿ düMT|ü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq á u§‹ø˘˝À ‘·s¡TDY s¡÷bı+ ~+∫q dü]ø=‘·Ô &çC…’Hé <äTdüTÔ\qT Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. j·T÷s√|æj·THé, uÛ≤s¡rj·T dü+Á|ü<ëj·T dü+düèÿ‘·T\ ø£\sTTø£>± s¡÷bı+~∫q á <äTdüTÔ\T n+<ä]ì Äø£≥Tº≈£î+≥THêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ÷&É˝Ÿ‡‘√ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é _Ûqï dü+düèÿ‘·T\≈£î, dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î ìj·TeTì ‘·s¡TDY ‘·Væ≤*j·÷˙ nHêïs¡T. sê»]ø£ yÓ’uÛÑyêìøÏ ìC≤+ <äTdüTÔ\T Á|ürø£\T>± Äj·Tq n_Ûe]í+#ês¡T. q>∑s¡+˝À u§‹ø˘ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äì ‘·s¡TDY ‘·Væ≤*j·÷˙ #ÓbÕŒs¡T.

ù|J\T : 8

c˛j·TuŸ-ñ˝≤¢U≤Hé dü÷Œ¤]Ô »s¡ï*düTº\≈£î Ä<äs¡Ù+ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô): ¨s«ÿLi ¨sLRiLiNRPVaRP Fyá©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS F°LS≤T∂ @xqsV™´soáV Àÿzqs©´s u°∏R∂VÀfi DÕ˝ÿΔÿ©±s «¡LRiı÷¡xqÌsVáNRPV AμR∂LRi+˙Fy∏R∂VV≤R∂¨s ˙xms™´sVV≈¡ Fy˙ºΩZNP[∏R∂VV≤R∂V A∏R∂V©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiV≤R∂V ¡WLÊRiVá ©´sLji=LigRiLS™´so @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· «¡LRiı÷¡xqÌsVá ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ u°∏R∂VÀfi ™´sLÙRiLiºΩ¨s xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ˙xms«ÿ DμR∂˘™´sWáVc«¡LRiı÷¡xqÌsVáV @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms «¡Ljigji©´s L_Li≤`∂ ¤…¡[ ¡VÕfi xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @ºΩμ≥j∂gS •¶¶¶«¡\lLi ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. ™´sVVzq˝sLi @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP u°∏R∂VÀfi ™´sLiμR∂ aSªRΩLi «ÿºdΩ∏R∂V™yμj∂gSÆ©s[ DLiÆ≤∂[™y≤R∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. 1944 ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xqsLirÛy©´sLiÕ‹[ ¨s«ÿLi Fyá©´s ¨sLRiLiNRPVaRPLigS DLiÆ≤∂[μR∂¨s, μy¨sı ªRΩ©´s LRiøR¡©´sá μy*LS Fsμj∂LjiLi¬ø¡[™y≤R∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ryLiZNP[ºΩNRPªRΩ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[©´sxmsˆ…”¡NUP A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xms˙ºΩNRP©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ @Æ©s[NRP ™y˘ryáV ¬ø¡[zqs ˙xms«¡÷¡ı \¬ø¡ªRΩ©´s˘xmslLi[Ë™y≤R∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ©y…”¡ «¡LRiı÷¡«ÿ¨sNTP c Æ©s[…”¡ «¡LRiı÷¡«ÿ¨sNTP ™´s˘ªy˘xqsLi FsLiª][ DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi ˙xms«ÿ DμR∂˘™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ¨s«ÿLi©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡©´s NSLRifl·LigSÆ©s[ A∏R∂V©´s x§¶¶¶ªRΩ˘ NS≠sLiøR¡ ¡≤ÔyLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡÷¡ı \¬ø¡ªRΩ©´s˘™´sLiªRΩV÷¡ı ¬ø¡[∏R∂V»¡LiÕ‹[ xms˙ºΩNRPáÆμ∂[ NUPáNRPFy˙ªRΩ @¨s }msL]‰Li»¡WÆ©s[ Æ©s[…”¡ «¡LRiı÷¡xqÌsV u°∏R∂VÀfi©´sV AμR∂LRi+LigS ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. …”¡¤«¡∏R∂VV @μ≥R∂˘QORPVáV NRPxmsˆLRi ˙xmsryμ`∂LS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xms«ÿry*™´sV˘ ≠sáV™´sá N][xqsLi xmsLjiªRΩzmsLi¿¡©´s Fn°∏R∂VÀfi AμR∂LRi+LigS ºdΩxqsVN]¨s ˙xms«ÿDμR∂˘™´sWáV ¨sLji¯ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. u°∏R∂VÀfi ™´sLÙRiLiºΩ¨s xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s @©´sVÀ≥œ¡™yá©´sV FyhSáVgS Æ©s[LRiVËN][™yáƩs[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][Æ©s[ u°∏R∂VÀfi xqsx§¶¶¶øR¡LRiV\Æ≤∂©´s ©´sLji=LigRiLS™´so©´sV xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ™´sVV≈¡˘ @ºΩμ≥j∂gS A•¶¶¶*¨sLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. FyLÌkiáV, xqsLixqÛs ™´s˘NRPVÚáª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s DμR∂˘™´sWÕ˝‹[ …”¡¤«¡∏R∂VV À≥ÿgRiry*™´sV˘Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. |qs|mÌsLi ¡L`i 30©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sWL`iËNRPV ™´sVμÙR∂ºΩryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. …”¡¤«¡∏R∂VV ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ NSry¨s $¨s™y£qs, {qs¨s∏R∂VL`i «¡LRiı÷¡xqÌsVáV ryLRiLigRiFyfl”·, zms»Ì¡Ã¡ $\ZaPáLi, LRiÆ™s[V£tsQÀÿ ¡VáV ˙xmsxqsLigjiLiøR¡gS …”¡¤«¡∏R∂VV ©y∏R∂VNRPVáV ©´sLji=LigRiLS™´so, «¡LigSlLi≤ÔT∂, LRi≠saRPLRi¯, @a][N`Pª][ Fy»¡V æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiVá xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPVáV xmsμR∂¯øyLRiLi ªRΩμj∂ªRΩLRiáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

ã÷s¡TZ\ q]‡+>¥sêe⁄

»q˙ düTs¡ø£å jÓ÷»q |ü<∏äø£+ neT\T #˚j·÷* ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô): ns¡TΩ˝…’q eTVæ≤fi¯\≈£î »q˙ düTs¡ø£å jÓ÷»q bÕ]‘√wüø£+ düø±\+˝À n+<˚˝≤ |ü<∏äø±ìï ø£∫Ñ·+>± neT\T #˚j·÷\ì ôV’≤<äsêu≤<é ø£˝…ø£ºsY ]J« nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ >=˝Àÿ+&É @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹, »+>∑+y˚T{Ÿ ÄdüT|üÁ‹ì ø£˝…ø£ºsY ]J« Äø£dæàø£ ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »q˙ düTs¡ø£å jÓ÷»q neT\T rs¡TqT, ÄHé˝…’Hé <ë«sê eT+<äT\ |ü+|æD° >∑T]+∫ dü+ã+~Û‘· yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düs¡¢‘√ $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À Á|üdüe+ #˚sTT+#·T≈£îqï yê]øÏ Ábı‘ê‡Vü≤ø£+>± »q˙ düTs¡ø£å jÓ÷»q ÁøÏ+<ä Á|üuÛÑT‘·«+ q>∑<äT n+~düTÔ+<äì á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*‡q >∑Ts¡T‘·s¡ u≤<Ûä´‘· yÓ’<ä´ n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. >∑]“¤D°, Á|üdüyêìøÏ nj˚T´˝À>± »q˙ düTs¡ø£å jÓ÷»q q>∑<äTqT rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT dü÷∫+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]q Hê{Ï qT+&ç ‹]– &çdt#ê]® ‘·|üŒì dü]>± yê]øÏ n+<˚˝≤ #·s¡´\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

ôV≤˝ŸÔ‘√H˚ yÓ˝ŸÔ Õ‹[xmsLiª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. A•¶¶¶LRiLi ºdΩxqsVN][™´sázqs©´sLiªRΩ xmsLjiflÿ™´sVLiÕ‹[ ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Li, @ºΩgS A•¶¶¶LRiLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ™´sá©´s @Æ©s[NRP μR∂VxtsQˆ÷¡ªyáV ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS , xmsL][ORPQLigS Fsμj∂lgi[ zmsÃ˝¡Ã¡\|ms, {qsÚQ˚á\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wzms @Æ©s[NRP «¡ ¡V˜Ã¡ Fyá™´soªRΩV©yıLRi©yıLRiV. ≠ds…”¡ ©´sVLi≤T∂ LRiOTPQLiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A•¶¶¶LRiLi, F°xtsQNRP @™´sxqsLRi ry™´sW—¡NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ≠sxqsÚQXªRΩ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. Æ©s[≤R∂V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 63aSªRΩLi {qsÚQ˚áV, 56aSªRΩLi Àÿ÷¡NRPáV LRiNRPÚ{§¶¶¶©´sªRΩª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂»¡Li BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. F°xtsQNS•¶¶¶LRi Õ‹[xmsLi xqs™´sVxqs˘Ã¡V @©´sVNRPV©´sı ≠sμ≥R∂LigS ªRΩgÊRi¤Õ¡[μR∂¨s,  ¡LRiV™´so ªRΩNRPV‰™´sgS D©´sı zmsÃ˝¡Ã¡ aSªy¨sı 13 xqsLi™´sªRΩ=LSÕ˝‹[ 8aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªRΩgÊjiLiøR¡gRi÷¡gji©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. xqs™´sW«¡ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP A»¡LiNSáVgS D©´sı Àÿá˘≠s™y•¶¶¶Ã¡V, {qsÚQ˚á\|ms gRiXx§¶¶¶z§¶¶¶Lixqs, zmsÃ˝¡Ã¡ @˙NRP™´sV LRi™yflÿ ªRΩgÊRiVªRΩV©´sı A≤R∂zmsÃ˝¡Ã¡ xqsLi≈¡˘,  ¡≤T∂ ™´sWÆ©s[xqsVÚ©´sı A≤R∂zmsÃ˝¡Ã¡ øR¡μR∂V™´soá\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 387 Hzqs≤T∂∏R∂V£qs ˙Fy¤«¡NÌRPVáV, 80,481 @LigRi©±s™y≤U∂ ZNP[Li˙μyáV, 10,826 ≠sV¨ds @LigRi©±s™y≤U∂ ZNP[Li˙μyáV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s,

≠ds…”¡μy*LS ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s áOSQQ˘Ã¡©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP NRPXztsQ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

»q˙ düTs¡ø£å jÓ÷»q |ü<∏äø£+ neT\T #˚j·÷* ôd+Á≥˝Ÿ Á&É>¥‡ k˛ºsY qT+&ç e#˚à eT+<äT\ düs¡|òüsê ÄHé˝…’Hé Á|üÁøÏj·T Ç|üŒ{Ïπø yÓTT<ä˝…’+<äHêïs¡T. eT+<äT\T ø±e\dæq ÄdüT|üÁ‘·T\T yê]øÏ ø±e\dæq yê{Ï $esê\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ÄHé˝…’Hé˝À bı+<äT|üs¡#ê \Hêïs¡T. ÄHé˝…’Hé‘√ bÕ≥T á $esê\qT kÕºø˘ ]õdüºs¡¢\˝À qyÓ÷<äT #˚dæ ÄdüT|üÁ‹˝À ‘·|üŒìdü]>± n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &ûd”ôV≤#YmdtqT ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T. ÄdüT|üÁ‘·T\˝À »]π> Á|üdüyê\ yês¡T¶˝À ø£˝…ø£ºsY s√>∑T\≈£î n+<äT‘·Tqï ùde\ >∑T]+∫ yÓ’<ä´ n~Ûø±s¡T\qT $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. »+>∑+yÓT{Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝À s√>∑T\qT düø±\+˝À yÓ’<ä´+ n+<äT‘·T+&Ü, ˝Ò<ë nì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á Äø£dæàø£ ‘·ìF˝À >√˝§ÿ+&É @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &Ü.Hê>∑uÛÑ÷wüD+, »+>∑+y˚T{Ÿ yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düsY &Ü.s¡a÷˙‡, \ø°Î bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 24, Ä>∑düTº 2012

yÓ’<äT´\ô|’ <ë&ç #˚dæq yê] n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 , düTes¡íyês¡Ô: ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s gSLiμ≥k∂ AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ «¡⁄¨s∏R∂VL`i \Æ™sμR∂V˘Ã¡\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s™yLjiÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLji¨s F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV\|ms μy≤T∂NTP ¨sLRixqs©´sgS «¡⁄¨s∏R∂VL`i \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ≠sμ≥R∂Vá©´sV ¡z§¶¶¶xtsQ‰ LjiLi¿¡ xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. xqsÆ™sV¯Q\|ms ™yLRiV xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ D©´sıªy μ≥j∂NSLRiVáª][ øR¡LRiËáV «¡LRixms©´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ gSLiμ≥k∂ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ J ™´s˘QQNTPÚ ™´sVXºΩNTP ≤yNÌRPQL˝Ri ¨sL˝RiORPQ ˘Æ™s[V NSLRifl·™´sVLi»¡W ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y ≤yNÌRPQL˝RiQ\|ms μy≤T∂NTP μj∂gRi≤R∂Liª][ ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

düuŸùdºwüHé≈£î ‘êfi¯+ y˚dæq ¬s’‘·T\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô) : y˚fi≤bÕfi¯˝Òì $<äT´‘Y ø√‘·\qT ìs¡dædü÷Ô y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ ¬s’‘·T\T s√&Ó¶ø±ÿs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ düTe÷s¡T 35 eT+~ ¬s’‘·T\T ã+&Ée÷<ës¡+ Á>±eT+˝Àì düuŸùdºwüHéqT eTT≥º&ç+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\qT ãj·T≥≈£î |ü+|æ düuŸùdºwüHé≈£î ‘êfi¯+ y˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+ >± ¬s’‘·T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚fi≤bÕfi¯˝Òì ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\‘√ |ü+≥\T m+&çb˛ ‘·THêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡|òüTT|ü‹¬s&ç¶, eT˝≤¢¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒwt, uÛ≤düÿsY, dü‘·´+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêÁcÕºìï n+<Ûäø±s¡+˝ÀøÏ HÓ{Ϻq Á|üuÛÑT‘·«+ eTVæ≤fi≤ Hê´j·T dü\Vü‰ πø+Á<ä+ @sêŒ≥T

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD eT+&É\ ø±sê´\j·T+˝Àì eTVæ≤fi≤ düyÓTÆø£´ u≤+≈£î˝À Hê´j·T dü\Vü‰ πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á πø+Á<ä+˝À Á|ü‹ k˛eTyês¡+ Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi≤ düyÓTÆø£´ n~Ûø±s¡T\T eTVæ≤fi¯\≈£î ≈£î≥T+ã, Hê´j·T|üs¡yÓTÆq dü\Vü‰\T ñ∫‘·+>± ÇkÕÔs¡T.

‘Ó<˚bÕ y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® qø±ÿ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô) : sêh+ |üP]Ô>± n+<Ûäø±s¡+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì ‘Ó<˚bÕ y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY >ö&é nHêïs¡T. $<äT´‘Y ø√‘·\qT ìs¡dædü÷Ô >∑Ts¡Tyês¡+ 44e HÓ+ãs¡T C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ‘Ó<˚bÕ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± qø±ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q $<äT´‘Y n+~+ #·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü»\T ø£¬s+≥T m|ü&ÉT edüTÔ+<√, m|ü&ÉT b˛‘·T+<√ ‘Ó*j·Tø£ dü‘·eT‘·eT e⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. y˚fi≤bÕfi¯˝Òì $<äT´‘Y ø√‘·\qT $~Ûdü÷Ô düVü≤Hêìï |üØøÏådüTÔHêïs¡ì, ‘·«s¡˝À á Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤Á>∑Vü≤+˝À ø=≥Tº≈£îb˛ø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Çø£ ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ #ê˝≤ <äj·T˙j·T+>± ñ+<äì, $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ á KØ|òt yê]øÏ >∑T~ã+&É>± e÷]+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eTT+<äT#·÷|ü⁄ ˝Òø£b˛e&É+ ¬s’‘·qï≈£î XÊ|üyÓTÆ+<äì nHêïs¡T. &çe÷+&é≈£î ‘·>∑Z≥Tº düs¡|òüsê #˚j·T˝Òø£b˛e&É+ á

{°ôV≤#Y{° ø±]à≈£î\ <Ûäsêï

düsêÿs¡T #˚‘·ø±ì‘·HêìøÏ ì<äs¡ÙqeTì qø±ÿ <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J m+|”|” XÊ´yéTsêe⁄, ‘Ó<˚bÕ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT m+.lìyêdü¬s&ç¶, eT*¢ø±s¡T®Hé, X‚KsY>ö&é, e÷J »&ûŒ{°d” kÕsTTù|≥ lìyêdt, q]‡+Vü≤, Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\ ø√dü+ ô|’s¡M\T ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 , düTes¡íyês¡Ô: @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ xqsLiμR∂≤T∂ ™yªy™´sLRifl·Li ø][»¡Vc¬ø¡[xqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. ™´sVWÆ≤∂[Œœ¡ß˛gS NSgjiªyáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV ™´sxqsVÚ©´sı ©y≠sVÆ©s[c¤…¡c≤`∂, xqsLirÛygRiªRΩ xmsμR∂™´soá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi\|ms øR¡Ã¡©´sLi ™´sr°ÚLiμj∂. ™´sVL][ G≤yμj∂©´sıLRiÕ‹[ ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRP áV «¡LRigRi©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS C xmsμR∂™´soá À≥œ¡LkiÚ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂uÓy©´s™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s AÆμ∂[aSáª][ ™´sVV ≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, {ms{qs{qs ¿d¡£mns NRPxqsLRiªRΩVÚNRPV $NSLRiLi øR¡V»Ì¡≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáNRPV N]ªRΩÚ Dªy=•¶¶¶¨sı¿¡ËLiμj∂. 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lLiLi≤][ryLji @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLi ˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ Æ©s[…”¡ ™´sLRiNRPV A rÛy©´sLiÕ‹[ Fs™´sLji¨ds ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡NRPF°gS N][ ALÔjiÆ©s[»¡L`i gS N]Li≤R∂WLRiV LRi≠dsLiμR∂L`iLS™´soNRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiøyLRiV. @ LiVVæªΩ[ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s¨s À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©´sı ˙xmsºdΩryLji xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩá }msL˝RiV æªΩLRi\|msNTP LS™´s≤R∂Li, ≠s™yμR∂Li ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ A xms˙NTP∏R∂V ¨s÷¡¿¡F°ªRΩW ™´s¿¡ËLiμj∂. À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV¨sgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ≤U∂{qs{qsá xmso©´sL`i ™´s˘™´s{qÛsNRPLRifl·NRPV $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ≤U∂{qs{qs’d¡

\¬ø¡LRi¯ ©±s N]Li≤R∂WLRiV LRi≠dsLiμR∂L`iLS™´so }msLRiV INRP‰¤…¡[ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV¨sgS ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ NUPáNRP\Æ™sV©´s BμÙR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV IZNP[}msLRiV©´sV xmsLjibdP÷¡LiøR¡≤R∂Liª][ ™´sVL][ AÕ‹[øR¡©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ≤U∂{qs{qs «ÿ’¡ªyÕ‹[ NRPLkiLi©´sgRiL`i }msLRiV©´sV NRPW≤y ¬ø¡[LjiË GH{qs{qs xmsLjibdPá©´sNRPV xmsLiFyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ LRi≠dsLiμR∂L`iLS™´so ≤U∂{qs{qs xmsgÊSáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li BNRP ÕÿLiø≥R¡©´sÆ™s[V©´s¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS ¤Õ¡[NRP |qs|mÌsLi ¡L`i Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPVá «ÿ’¡ªy©´sV GH{qs{qs AÆ™sWμR∂™´sVV˙μR∂ Æ™s[}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPQ rÛy©y¨sNTP GNS’≥¡˙Fy ∏R∂VLi NRPVμR∂LRi≤R∂Liª][ {ms{qs{qs NSLRi˘™´sLÊRiLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ™´sW“¡ «¡≤`∂{ms \¬ø¡LRi¯©±s @≤˝R∂WLji áORPQ ¯©±sNRPV™´sWL`i, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N][≤R∂WLji xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· g_≤`∂ }msL˝Ri©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV¨sgS, {ms{qs{qs rÛyLiVVÕ‹[ xmsáV xmsμR∂™´soáV ¬ø¡[xms…Ì”¡ ˙xmsxqsVÚªRΩLi B»¡Vc ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP, @»¡Vc {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV¨sNTP xqs¨sız§¶¶¶ªRΩLigS D©´sı ™´sVXªRΩV˘Li«¡∏R∂VLiNRPV NSL]ˆlLi[xtsQ©±s xmsμR∂≠s¨s Δÿ∏R∂V™´sV¨s ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VLigS æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @Õÿ lgi[ {qsFsLiNRPV xqs¨sız§¶¶¶ªRΩV\Æ≤∂©´s ˙xms≠dsfl„fi lLi≤ÔT∂NTP NSL]ˆlLi[xtsQ©±s μR∂ZNP[‰ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s NRPW≤y FyLÌki ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi.

Vü‰düºfi¯¢ nÁø£e÷˝ô|’ #·s¡´\T X¯Sq´+ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 , düTes¡íyês¡Ô:™´sxqsºΩgRiX•¶¶¶Ã¡V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV ™´sVW≤R∂V Æ©sááV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı ™y…”¡NTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s NRPLixmsp˘»¡L˝RiV, “¡{msFs£qs }qs™´sáLiμj∂Li¬ø¡[ ˙ºdΩ“¡ Æ™sVV\¤À¡Õfi Fn°©˝´sV @Liμj∂LiøR¡NRPVLi≤y NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ™´sxqsºΩgRiXx§¶¶¶LiÕ‹[ ™´sV◊d˝¡ FyªRΩ xmsLjizqÛsªRΩV¤Õ¡[ Æ©sáN]Li»¡V©yıLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩgRiX•¶¶¶Õ˝‹[¨s ≠sμy˘LÛRiVá ¨sLRiLiªRΩLRi xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·NRPV, ™´sxqsºΩgRiX•¶¶¶Õ˝‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @˙NRP™´sWá©´sV @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV g˝][ ¡Õfi F~—¡xtsQ¨sLig`i zqsxqÌs™±sV ≠sμ≥y©y¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂VªRΩV©´sı»Ì¡V xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsNRP»¡©´sáV @™´sVáVNS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sxmnsW NRPLRiV\Æ™s @≠s @˙NRP™´sWáNRPV ¨sá∏R∂WáVgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. xmsáV ™´sxqsºΩgRiX•¶¶¶Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVá ˙≤yxms™´so…fi FsNRPV‰™´sgS D©yı 100aSªRΩLi •¶¶¶«¡LRiV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsWÚ

¨sμ≥R∂VáV ry*•¶¶¶ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xmnsV©´sVáNRPV ¬ø¡N`P |ms…Ìÿá©´sı @μ≥j∂NSLRiVá AÕ‹[øR¡©´sáV AøR¡LRifl·NRPV ©Ø[øR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. øyÕÿ •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡Õ‹[ Æ©sáN]©´sı ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡ ™´sÃ˝¡ xqsgRiLi ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV NRPW≤y •¶¶¶«¡LRiVNS¨s xmsLjizqÛsºΩ. NS¨ds ¤Õ¡NRP‰Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi 100aSªRΩLi •¶¶¶«¡LRiVøR¡Wzms LS¨s ≠sμy˘LÛRiVá }msL˝RiQ\|ms Æ©sá™yLkigS ’¡Ã˝¡VáV ˙≤y ¬ø¡[xqsWÚ N]LiμR∂LRiV ¨sμ≥R∂VáV μR∂VLji*¨sπ∏∂WgS¨sNTP Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı»Ì¡Vc AL][xmsfl·Ã¡V ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.@μ≥j∂NSLRiVá ªRΩ¨s–d¡Ã¡V NRPW≤y NSgjiªyáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´s≤R∂Liª][ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°ª][Liμj∂. J \Æ™sxmso |msLjigji©´s μ≥R∂LRiáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsxqsVÚªRΩLi BxqsVÚ©´sı ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV xqsLjiF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVá N][xqsLi B¿¡Ë©´s r~™´sVV¯©´sV N]LiμR∂LRiV ™y…ÿ¤Õ¡[xqsVNRPV¨s ry*•¶¶¶ ¬ø¡[xqsWÚ zmsÃ˝¡Ã¡©´sV @LÙSNRP÷¡ª][ ™´sμj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV, ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô m\¢+ù|≥˝Àì {°ôV≤#Y{° d”&é‡ ø£+ô|˙ ø±]à≈£î\T >∑Ts¡Tyês¡+ <Ûäsêï #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±]à≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê´j·TyÓTÆq ‘·eT &çe÷+&éqT j·÷»e÷q´+ rsêÃ\ì ø√sês¡T. @~ ø=+<ëeTHêï <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]>±j·Tì, n+<äTø£qT>∑TD+>±H˚ y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

dæ*+&És¡¢ ø£+ô|˙˝À Á|üe÷<ä+ #˚‹y˚fi¯ó¢ b˛>=≥Tº≈£îqï ø±]à≈£î&ÉT y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): øÏcÕº|üPsY s¡Vü≤<ë]˝À ñqï $HébòÕ´uŸ dæ*+&És¡¢ ‘·j·÷Ø ø£+ô|˙˝À >∑Ts¡Tyês¡+ s¡M+<äsY nH˚ e´øÏÔ >±j·T|ü&ܶ&ÉT. yÓTwæHé˝À #˚sTT Çs¡T≈£îÿb˛e&É+‘√ n‘·&ç y˚fi¯ó¢ $]–b˛j·÷sTT. B+‘√ ø£å‘·>±Á‘·T&çï ;;ÄsY ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. Bìô|’ j·÷»e÷ìì ªdüTes¡íyês¡Ôμ $es¡D ø√s¡>± ‘êqT W{Ÿ Ä|òt ùdºwüHé˝À ñqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·T+ ‘·q <äèwæºøÏ sê˝Ò<äì nHêïs¡T. Ç<˚ bòÕ´ø£ºØ˝À Hê\T>∑T HÓ\\ ÁøÏ‘·+ dæ*+&ÉsY ù|* Ç<ä›s¡T eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T.

ñ*¢øÏ esê¸uÛ≤e+ <Óã“ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23 , düTes¡íyês¡Ô: D÷˝¡ xmsLi»¡ rygRiV¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV \lLiªRΩV FsNRPLSNRPV LRiW.20 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.30 Æ™s[á ™´sLRiNRPV |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…ÌÿLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sL<RiLi ¤Õ¡[NRP \|msLRiV Æμ∂ ¡˜ºΩ©´s≤R∂Liª][ |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá¨dsı ™´sV…Ì”¡Fyá∏R∂W˘ LiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sL<RiLi ™´s¿¡Ë©y xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][Liμj∂. μk∂Liª][ ™´s˘™´sry∏R∂V |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá N][xqsLi ¬ø¡[zqs ©´s @xmsˆVáV FsÕÿºdΩLSËÕ‹[ μj∂NRPV‰ª][øR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s D÷˝¡\lLiªRΩV gRigÊ][áV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLki˘ªyáV Gμ][ LRiWxmsLiÕ‹[ \lLiªRΩVá©´sV Æ™sLi…ÿ≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V, ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ ™´sWμj∂LjigSÆ©s[ C G≤yμj∂ NRPW≤y ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV \lLiªRΩVá©´sV ©´s¤…Ì¡[»¡ ™´sVVLiøyLiVV. gRiªRΩ Æ©sá L][«¡ŸÃ¡VgS ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ \|msL˝RiV FsLi≤R∂V xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ˙xmsμ≥y©´sLigS D÷˝¡ xmsLi»¡ xmspLjiÚgS FsLi≤T∂F°ª][Liμj∂. Æ™s[áNRPV Æ™s[áV |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…Ì”¡ rygRiV ¬ø¡[zqs©´s \|msLRiV NRP¤Œ˝¡μR∂V¤…¡[ FsLi≤T∂F°ªRΩVLi¤…¡[ D÷˝¡ \lLiªRΩV ºdΩ˙™´s gRiVLiÆ≤∂N][ªRΩNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yı≤R∂V.C ≈¡Lki£mnsÕ‹[ μyμyxmso 1,500 FsNRPLSÕ˝‹[ \lLiªRΩVáV D÷˝¡ xmsLi»¡ rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. @≤R∂FyμR∂≤R∂Fy ™´sL<SáZNP[ D÷˝¡¨s ≠sªyÚLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sªRΩÚ©´sLi Æ™s[zqs©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ xqs\lLi©´s ™´sL<RiLi LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ D÷˝¡ FsLi≤T∂F°ª][Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æ©sá L][«¡ŸÃ¡VgS ™y©´s«ÿ≤R∂ ¤Õ¡[NRP xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.«¡Ã¡μR∂VLÊRiLi ˙gS™´sVLiÕ‹[Æ©s[ μyμyxmso 500 FsNRPLSÕ˝‹[ D÷˝¡ xmsLi»¡©´sV ™´s˘™´sry∏R∂V À‹[L˝RiNTPLiμR∂ \lLiªRΩVáV rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sL<RiLi Æ™sVVx§¶¶¶Li øy¤…¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][Fy»¡Vc ˙gS™´sVLiÕ‹[ μyμyxmso 150 ™´s˘™´sry∏R∂V À‹[L˝RiV FsLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ D÷˝¡ \|msLRiVNRPV ªRΩ≤T∂ ¤Õ¡[NRP ¨sáV™´so©y FsLi≤T∂F°ª][Liμj∂.


X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 24, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

3

õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ <ë«sê 90 ø√≥¢ s¡TD≤\T

HÓ’|ü⁄D´+ <ë«sê eT]ìï neø±XÊ\T

&ûJm+ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶

#·+<ëq>∑sY, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): HÓ’|ü⁄D´‘· <ë«sê eT]ìï neø±XÊ\T bı+<äe#·Ãì sêh kÕ+πø‹ø£ $<ë´XÊK ø£$TwüqsY nCÒyéC…jYT ù|s=ÿHêïs¡T. e÷<ë|üPsY˝Àì nyêkÕ ¨≥˝Ÿ˝À ;sY¶ Ä|òt nÁô|+{°dt wæ|t Áf…Æì+>¥ #ÓHÓ’ï {°+*dt dü]«ôddt Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é u…+>∑Tfi¯SsY dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À nÁô|+{°dt dæ˝Ÿÿ ù|]≥ ìs¡«Væ≤+∫q esYÿ cÕ|ü⁄qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ Ç+&ÉÁd”º˝À nÁô|+{°dt|òæ|t $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ e\¢ ñ<√´>∑T˝À¢ HÓ’|ü⁄D´‘· ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT˙wt düãsê«˝Ÿ, kÕ«$THê<äHé, düTB|t≈£îe÷sY, y˚DT>√bÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTs¡Œ*¢, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ <ë«sê õ˝≤¢˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ dü+|òü÷˝À¢ì ¬s’‘·T\≈£î 90 ø√≥¢ s¡TbÕj·T\qT á KØ|òt˝À dü«\Œ, Bs¡Èø±*ø£ s¡TD≤\T>± n+~düTÔqï≥T¢ pø√ Ä|üπs{Ïyé &ûJm+ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq eTs¡Œ*¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ ø±sê´\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ ¬s’‘·T$TÁ‘· Á>∑÷|ü⁄\≈£î ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡TbÕj·T\ #Ó≈£îÿ\qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±<ä Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü«\Œø±*ø£ ÁøÏ+<ä 70 ø√≥¢ s¡TbÕj·T\T, Bs¡Èø±*ø£ ÁøÏ+<ä 20 ø√≥¢ s¡TbÕj·T\T n+~e«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À eTs√ 10 düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ¬s’‘·T$TÁ‘· dü+|òü÷\yês¡T @sêŒf…Æ‘˚ yê]øÏ \ø£å #=|ü⁄Œq 20y˚\ dü_‡&û, 30y˚\T e&û¶˝Òì s¡TD+, 50y˚\T s¡TD+>± n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ&çes¡≈£î 11 ø√≥¢

20\ø£å\ s¡TbÕj·T\qT #Ó*¢+∫q≥T¢ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À &ûd”d”; ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Á|üuÛ≤ø£sY >∑TbÕÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTs¡Œ*¢ dü+|òüT+ qT+∫ 2711 ¬s’‘·T\≈£î 8 ø√≥¢ 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT s¡TD≤\T>± #Ó*¢+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q &ÉãT“\qT ns¡TΩ˝…’q ¬s’‘·T\≈£î n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. eTs¡Œ*¢ u≤´+≈£î <ë«sê ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\qT ø=<äTe ô|≥Tºø=ì 58 \ø£å\ s¡TbÕj·T\ s¡TD≤\qT n+~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ yÓqTø£qTqï U≤* düú\+˝À ‘·«s¡˝ÀH˚ 15 \ø£å\ s¡TbÕj·T\‘√ >√<ë+qT ‘·«s¡˝À ì]àkÕÔeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\T rdüT≈£îqï s¡TD≤\qT düø±\+˝À #Ó*¢ùdÔ ø=‘·Ô ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\T Ç#˚Ã+<äT≈£î nkÕÿs¡eTT+≥T+<äHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À $ø±sêu≤<é &ûd”d”; u≤´+ø˘ ndæôdº+{Ÿ y˚TH˚»sY Hêsêj·TD ¬s&ç¶, d”áy√ s¡M+<äsY, ◊d”&û|” n~Ûø±]DÏ CÀ‹s¡àsTT, ‘·~‘·s¡ dæã“+~ Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, qπswt, &Ó’¬sø£ºs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑T‘·Tqï ¬s’˝Ò« n+&ÉsY Á_&ç® |üqT\T X‚]*+>∑+|ü*¢, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): X‚]*+>∑+|ü*¢ »+≥ dü]ÿfi¯¢ |ü]~Û˝À bÕ|æ¬s&ç¶ q>∑sY, VüQ&Üø±\˙\ eT<Ûä´ ì]àdüTÔqï ¬s’˝Ò« n+&ÉsY Á_&ç® |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. n~Ûø±s¡T\T n\dü‘·«+, ø±+Á{≤ø˘º ìs¡¢ø£å´+ |òü*‘·+>± Äs¡T HÓ\˝À¢ |üP]Ô ø±e\dæq |üqT\T Hê\T>∑T HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔqï dü>∑+ |üqT\T ≈£L&É |üP]Ô ø±˝Ò<äT. bÕ|æ¬s&ç¶ q>∑sY yêdüT\T ì‘·´+ #·+<ëq>∑sY≈£î sêø£b˛ø£\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. #·+<ëq>∑sY m+m+{°mdt ¬s’˝Ò«ùdºwüHé e<ä› ¬s’\T |ü{≤º\T <ë≥T‘·÷ nH˚ø£ eT+~ ÁbÕD≤\qT e~˝≤s¡T. myÓTà˝Ò´ ø£èwæ |òü*‘·+>± n+&ÉsY Á_&ç® ìsêàD≤ìøÏ ì<ÛäT\T eT+ps¡T nj·÷´sTT. πø+Á<äeT+Á‹ #=s¡e‘√ ¬s’˝Ò« XÊK qT+∫ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ e∫à s¡÷.1.05 ø√≥¢ e´j·T+‘√ 2010 y˚T HÓ\˝À πø+Á<äeT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ düø±\+˝À Á_&ç® ìsêàD |üqT\T |üP]Ô nj·÷´sTT. ø±ì Çs¡TyÓ’|ü⁄\

≥]ï+>¥ yê˝Ÿ, es¡<ä˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’Hé, d”d” s√&ÉT¶ |üqT\≈£î Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é ø±s=ŒπswüHé qT+∫ s¡÷.1.25 ø√≥T¢ eT+ps¡j·÷´sTT. @Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Äs¡T HÓ\˝À¢ |üP]Ô ø±e*‡q á |üqT\T Hê\T>∑T HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔqï πøe\+ ]≥]ï+>¥ yê˝Ÿ|üqT\T e÷Á‘·y˚T |üP]Ô nj·÷´sTT. es¡<ä˙{Ï ô|’|t˝…’Hé @sêŒ≥T |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. >∑&ÉTe⁄ eTs√ ¬s+&ÉT HÓ\\T ñ+~. es¡<ä ˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’Hé 500 MT≥s¡¢ bı&Ée⁄q ø=qkÕ–+#ê*‡ e⁄+~. Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ eT+~ ne÷j·T≈£î\T ¬s’\T |ü{≤º\T <ë≥÷‘·÷ ÁbÕD≤\T e~˝≤s¡T. ø±+Á{≤ø£¢sY ìs¡ºø£å´+ ø±s¡D+>± VüQ&Ü ø±\˙ s√&ÉT¶ ‘·$«q >√‘·T\‘√ Á|ü»\T nedüÔ\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. $T–* ñqï ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\+fÒ kÕ<Ûä´eTj˚T´~ ø±<äT. |üqT\qT Ä\dü´+ #˚ùdÔ kÕúì≈£î\T ÄÁ>∑Væ≤+#˚ |ü]dæú‘·T\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

$Hêj·Tø£#·$‹øÏ dæ<äΔeTÚ‘·Tqï Á|ü‹eT\T $Tj·÷|üPsY, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT]ø=ìï s√E˝À¢ $Hêj·Tø£ #·$‹ |ü+&ÉT>∑ düMT|ædüTÔ+&É≥+‘√ |üP»\T n+<äT≈£îH˚ >∑DHê<∏äT&ÉT dæ<ä›eTÚ‘·THêï&ÉT. eTTK´+>± $Tj·÷|üPsY ÁbÕ+‘·+˝À mH√ï @fi¯ó¢>± $Hêj·Tø£ #·$‹ ø√dü+ >∑D|ü‹ Á|ü‹eT\ ‘·j·÷] ø=qkÕ>∑T‘·T+~. sê»kÕúHé, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, >∑T»sê‘Y, &ç©¢ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q e+<ä≈£îô|’>± ≈£î≥T+u≤\T $Tj·÷|üPsY˝À ìyêdüeTT+≥Tqï Á|ü‹ @{≤ y˚\ dü+K´˝À $Á>∑Vü‰\qT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔ+{≤s¡T. e#˚à HÓ\˝À »]π> |ü+&ÉT>∑ <äècÕº´ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì |ü\T õ˝≤¢\ qT+∫ Çø£ÿ&çøÏ ø=qT>√\T≈£î ‘·s¡*edüTÔ+{≤s¡T. |ü+&ÉT>∑ ø=ìï s√E\T ñ+&É≥+‘√ ø£fi≤ø±s¡T\ ≈£î≥T+u≤\T Á|ü‹eT\ ‘·j·÷]˝À _J>± ñHêïs¡T. uÛ≤Ø $Hêj·T≈£î&ÉT ø±yê\qT≈£îqïyês¡T ‘·j·÷Ø<ës¡T\≈£î n&Ü«Hé‡ s¡÷|ü+˝À &ÉãT“\T #Ó[¢+∫ ‘·eT ‘·eT n_Ûs¡T#·T\≈£î nqT>∑TD+>± Á|ü‹eT\ s¡÷|ü⁄πsK\qT #˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘· @&Ü~‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ u§eTà\ ‘·j·÷]˝À ñ|üjÓ÷–+#˚ ø=ã“] |”#·T Ç‘·s¡ eTT&ç |ü<ësêú\ <Ûäs¡\T ô|]>±j·Tì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

n<Ûë«q+>± ‘·j·÷¬s’q Á|ü<Ûëq <ë]

ô|≥Tºã&ç sêsTTr $&ÉT<ä\ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ eTs¡Œ*¢, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): |ü+≥ bı˝≤˝À¢ ô|≥Tºã&çøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ sêyê*‡q sêsTTr &ÉãT“\T ¬s’‘·T\≈£î n+~+#·&É+˝À øÏ+~kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î Çyê«*‡q sêsTTr &ÉãT“\T ‘·«s¡‘·>∑‹q yê] U≤‘ê˝À¢ »eT#˚j·÷\ì >∑‘·+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq øÏ+~kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=q&É+‘√ eTs¡Œ*¢ eT+&É˝≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+∫+~. Ç+<äTø√dü+ düTe÷s¡T 8 y˚\ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î s¡÷. 62 \ø£å\T

‘ê+&É÷s¡T es¡≈£L |ü˝≤ï&ÉT dü÷|üsY bòÕdtº mø˘‡Áô|dt ¬s’\T ‘ê+&É÷s¡T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡í yês¡Ô): >∑T+≥÷s¡T qT+∫ $ø±sê u≤<é es¡≈£L edüTÔqï |ü˝≤ï&é dü÷|üsYbòÕdtº mø˘‡Áô|dt¬s’\T ‘ê+&É÷ s¡T bı&ç–+#˚ $wüj·÷ìï ñqï‘ê ~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯‘êqì dæøÏ+Á<ëu≤<é &ç$»q˝Ÿ ¬s’˝Ò« y˚TH˚ »sY $TÁXÊ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ‘ê+&É÷s¡T ¬s’˝Ò« ùdºwüHéqT dü+<ä]Ù+∫q dü+<äs¡“¤+>± MT&ç j·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘ê+&É÷s¡T e s¡≈£L |ü˝≤ï&ÉT mø˘‡Áô|dt sêyê\+ fÒ >∑T+≥÷s¡T ˝À Á|üdüTÔ‘·+ ãj·T \T<˚s¡T‘·Tqï ìØí‘· düeTj·÷ìø£+ fÒ 15 qT+∫ 20 ì$TcÕ\ eTT+ <äT ¬s’\T ãj·T\T<˚sê*‡ ñ+≥T+ <äHêïs¡T. sêj·T\d”eT mø˘‡Áô|dt ¬s’\T ‘ê+&É÷s¡T≈£î Á|ü‹s√p ñ<äj·T+ @&ÉTqïs¡ >∑+≥\≈£î e#˚à $wüj·÷ìï ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯‘êqì ù|s=ÿHêïs¡T.

eT+p¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À 70 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T e÷Á‘·y˚T ¬s’‘·T\ U≤‘ê˝À nj·÷´sTT. Bìô|’ Äsê rj·T>± ‘·TeTà\|ü*¢ , yÓTT–¢>∑÷&É ‘√bÕ≥T |ü\T Á>±e÷˝À¢ Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. øö‘ê¢|üPsY,sêe⁄\|ü*¢,ø=]wü{Ÿ|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T ˝Òø£ ô|≥Tºã&ç sêsTTr &ÉãT“\T Çe«˝Ò<äì ¬s’‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. sêsTTr &ÉãT“\T s√p ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º ‹s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T <Ûäsêï\T #˚|ü{ϺHê n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ sêsTTr &ÉãT“\T ‘·eT U≤‘ê˝À »eT #˚j·÷\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ä]úø£ düVü‰j·T+ &√Hé, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): Áã‘·Tπø ãs¡Te⁄>± Jeq+ kÕ–düTÔqï ˇø£ ù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ä]úø£ düVü‰ j·÷ìï n+~+∫ eTqdüTqï eTqTwüß\T>± ì*#ês¡T á $TÁ‘· ãè+<ä+. |ü≥ºD+˝Àì lsêyéTq>∑sY˝À ≈£L© |üì #˚düT≈£îì Jeq+ kÕ–düTÔqï ù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q wü|òæj·÷; ‘·q eTqesê\T≈£î ô|[¢ ≈£î~]+ <äì, ô|[¢ Ks¡TÃ\≈£î &ÉãT“\T ø±yê\ì Äsê≥ |ü&É≥+ >∑eTì+∫q m\ÁøϺwæj·THé nk˛dæj˚TwüHé >∑T]Ô+∫ ◊<äT y˚\ s¡÷bÕj·T\ Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï n+~+#ês¡T. nk˛ dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T ø±˝ÒcÕ ‘·q e÷≥\˝À ‘√{Ï yê]øÏ düVü‰j·T+ #˚dæq Hê&˚ e÷qe J$‘·+ kÕs¡úø£eT e⁄‘·T+<äì, >∑‘·+˝À ≈£L&Ü ù|<ä $<ë´s¡Tú\ |ò”E\≈£î, eTTdæ¢+ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\≈£î H√≥T |ü⁄düÔø±\T, |ü<äe ‘·s¡>∑‹˝À eT+∫ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+∫q yê]øÏ

Ábı.nqTqsTT düeT+‘·≈£î ‘êeTdt ¬s’≥sY‡ ØdüsYà mø˘‡˝…Hé‡ |ü⁄s¡kÕÿs¡+

Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ q>∑<äT ãVüQeT‘·T\qT n+~+#êeT Hêïs¡T. Á|ü‹ e´øÏÔ ‘·q dü+bÕ<äq˝À ø=+‘· y˚Ts¡≈£î ù|<ä yê]øÏ n+~+∫ yê] J$‘ê\˝À yÓ\T>∑T ì+ù|+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïqHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T ô|<ä›j·T´, sêE, s¡bÕŒì, e©, s¡$, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± yÓ+ø£{≤Á~ dü+düàs¡DdüuÛÑ ø£s¡÷ï\T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ ¬s’‘·T ø£fi≤ÁbÕ+>∑D+ q+<äT >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ yÓ+ø£{≤Á~ dü+düàs¡D düuÛÑ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yÓ+ø£{≤Á~ $X¯«ø£fi≤dü$T‹ ø£˙«qsY Vü≤qTeT+‘·sêj·T#Í<ä], n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ yÓ+ø£{≤Á~ ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ

>∑∫ÃuÖ*, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): >∑∫ÃuÖ* &ûm˝Ÿm|òt◊{° bÕsYÿ≈£î yÓfi‚¢ Á|ü<Ûëq <ë] n<Ûë«q+>± ‘·j·÷s¡sTT+~, >∑T+‘·\‘√ ì+&ç yêVü≤ Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î Çã“+~ø£s¡+>± e÷]+~. s√&ÉT¶ô|’ ¬s+&ÉT n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T >∑T+‘·\T @s¡Œ&É≥+˝À yêVü≤Hê\T ÁøÏ+<ä uÛ≤>∑+ s√&ÉT¶≈£î ‘·–* <Óã“ ‹+≥THêïsTT. eTTK´+>± z;d” u≤´+ø˘ düMT|ü+˝Àì #Ís¡kÕú˝À düeTdü´ rÁe+>± ñ+~. >∑T+‘·\T n~Ûø£+>± ñ+&É≥+‘√ á s√&ÉT¶˝À Á{≤|òæø˘ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ì‘·´+ y˚˝≤~ yêVü≤Hê\T á e÷s¡Z+˝À Á|üj·÷DÏ düTÔ+{≤sTT. b˛©düT\T Á{≤|òæø˘ eT*¢+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+‘√ Çø£ÿ&É eT]+‘· Á{≤|òæø˘ ô|]–+~. &ûm˝Ÿm|òt◊{° bÕsYÿ≈£î yÓfi‚¢yês¡T Á|ü<Ûëq+>± á s√&ÉT¶qT Ä|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. @&Ü~ ø±\+˝À s√&ÉT¶ n<ë«q+>± ñHêï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ◊{° ñ<√´>∑T\T ù|s=ÿ Hêïs¡T. |ü\Te÷s¡T¢ dü«j·T+>± JôV≤#Ym+d” ø£$TwüqsY≈£î |òæsê´<äT #˚dæq |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ;{° s√&ÉT¶≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤º\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó¢ n]Œ+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ+ø£{≤Á~ Á&Üe÷ Á&Édt ø£+ô|˙ ìs¡«Væ≤dü÷Ô ø£fi≤s¡+>±ìøÏ m+‘√ ùde\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. yê] Ä‘·à≈£î XÊ+‹ #˚≈£îsê\ì, n˝≤π> yê] ≈£î≥T+u≤ìï Ä]Δø£+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

$Tj·÷|üPsY, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ôV≤#Yd”j·TT s¡kÕj·Tq XÊÁdüÔ $uÛ≤>∑+ Ábıô|òdüsY nqTqsTT düeT+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£ ‘êeTdt ¬s’≥sY‡ ]kÕsYà mø˘‡˝…Hé‡ |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ m+|æø£j·÷´s¡T. s¡kÕj·Tq XÊÁdüÔ+˝À #˚dæq |ü] XÀ<Ûäq\≈£î >±q÷ á nyês¡T¶ n+<äTø√qTHêïs¡T. ñ‘·ÔeT |ü]XÀ<Ûäq\T #˚dæq yê]øÏ Á|ü‹ eT÷&˚fi¯¢≈£î ˇø£kÕ] ‘êeTdt ¬s’≥sY‡ dü+düú á |ü⁄s¡kÕÿ sêìï n+<äCÒdüTÔ+~. ôdô|º+ãsY 12q &Ûç©¢˝À Bìï n+<äTø√qTHêïs¡T.

ª$wü»«sê\ u≤] qT+∫ ø±bÕ&É+&çμ eTs¡Œ*¢, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì <ës¡TZ\|ü*¢, *+>±\, –]»q ‘ê+&Ü˝À¢ Á|üã\T‘·Tqï $wü»«sê\T, ∫¬øHé>∑THê´ ‘·~‘·s¡ d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ u≤] qT+∫ ‘·eTqT ø±bÕ&Ü\ì Á|ü»\T n~Ûø±s¡T\qT y˚&ÉT≈£îHêïs¡T.d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\T Á|üã\T‘·T+&É≥+‘√ ‘êeTT rÁe+>± u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïeTì yêb˛j·÷s¡T. <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT yêsê\T>± Á|ü»\T $wü »«sê\ u≤]q |ü&ç Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêï n~Ûø±s¡T\T dü+<ä]Ù+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TDeT+≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ dæã“+~ Á>±e÷˝À¢øÏ sêø£b˛e&É+‘√ n|ü⁄Œ\T #˚dæ Á|üsTTy˚≥T <äyêU≤Hê\ yÓfi≤¢*‡ edüTÔ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $wü »«s¡+ u≤]q |ü&É≥+‘√ ø±˝§ÿ&É Á>±eT+˝À z e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&Éì ‘Ó*bÕs¡T. –ùd es¡¬ø’Hê n~Ûø±s¡T\T Á>±e÷˝À¢ yÓ’<ä´ •_sê\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


4

MT X¯Øsêìï dæ¢yéT>± ñ+#˚

Hê\T>∑T n<äT“¤‘·yÓTÆq ÄVü≤sê\T..! á _J _J J$‘·+˝À &ÉãT“ dü+bÕ<äq. áJ>± ˝…’|òt m+C≤jYT #˚j·T&Üìπø m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡T. >∑‘·+‘√ b˛\TÃø=+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ ø£wüº|ü&ç |üì#˚ùd yêfi‚fl ø£s¡TyÓ’j·÷´s¡T. ‘·≈£îÿe dü+bÕ~+∫Hê |üsê«˝Ò<äT. ˇfi¯óflqT e÷Á‘·+ ø£wüºô|≥º˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. eTq≈£î m+‘· dü+|ü<ä ñ+~? HÓ\≈£î m+‘· J‘·+ edüTÔ+~? nH˚~ eTTK´+ ø±<äT eTq+ m+‘· Äs√>∑´+>± ‘êC≤>± ñHêïeTqï<˚ eTTK´+ eTq Äs√>±´ìï XÊdæ+#˚~ ÄVü≤s¡y˚T X¯ØsêìøÏ dü]|ü&çq+‘· ÄVü≤s¡+ rdüTø√e&É+ ‘·|üŒìdü] n+<ä+>±. düqï>± Hêp>±Z ñ+&Ü\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ #ê˝≤eT+~ eTVæ≤fi¯\T &Ó’{Ï+>¥ #˚düTÔ+{≤s¡T. &Ó’{Ï+>¥ #˚j·T&É+ e\¢ düqïã&És¡T. &Ó’{Ï+>¥ #˚ùdyês¡T X¯Øs¡+˝À ñ+&˚ y˚T\T#˚ùd ø=˝…düºsê˝Ÿ, >∑T+&ÓqT s¡øÏå+#˚ Ábı{°qT¢ ‘·–Zb˛‘êsTT. ‘·‘·Œ¤*‘·+>± >∑T+&Ó≈£î ˇ‹Ô&ç ô|]– düeTdü´\T e#˚à neø±X¯eTT+~. n+<äTπø ø£&ÉT|ü⁄≈£î |ü{Ϻq+‘· ‹ì ˇ+{ÏøÏ |ü{Ϻq+‘· |üì #˚j·÷\ì nH˚yês¡T ô|<ä›yês¡T. &Ó’{Ï+>¥ #˚j·T&É+ nqedüs¡eTì Vü≤sTT>± nìï ÄVü≤s¡|ü<ësêú\qT ‹qeTì yÓ’<äT´\T dü\Vü≤ìdüTÔHêïs¡T. X¯ØsêìøÏ ø±e\dæq+‘· yê´j·÷eT+ e⁄+fÒ @ $<ÛäyÓTÆq &Ó’{Ï+>¥ #˚j·T≈£î+&ÜH˚ n+<ä+>±, Hêp>±Z ëí‘·j·÷ee«#·TÃ. ø±ã{Ϻ n≥T Äs√>∑´+, Ç≥T n+<ä+ yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·Tø√yê\+fÒ q÷´Á{ÏwüHé |òü⁄&é qT n~Ûø£+>± rdüTø√e*‡ ñ+≥T+~q q÷´Á{ÏwüHé n~Ûø£+>± ñ+&˚ Hê\T>∑T ÄVü≤sê\T bòÕ´{Ÿ ‘·≈£îÿe>± ñ+&ç, Hêp>±Z ‘·j·÷s¡e«&ÜìøÏ m+‘·>± düVü≤j·T|ü&ÉT‘êj·T+fÒ.? #Ó|üŒ˝Òq+‘·>± düVü≤j·T|ü&ÉT‘êsTT. ny˚+{À #·÷<ë›+. u…ÓØÁdt ` eTq≈£î ‘Ó*dæq+‘· es¡≈£L u…ÁØdt n‘·´~Ûø£ q÷´Á{ÏwüHé ø£*–q≥Te+{Ï ÄVü≤s¡+. Ç~ ãs¡Te⁄qT ‘·–Z+#·≥+˝À dü÷|üsY >± |üì#˚düTÔ+~. Bì˝Àì ø£]π> |”#·T ô|øϺdt ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ qT X¯Øs¡+ qT+∫ ãj·T{ÏøÏ |ü+|ü⁄‘·T+~. u…ÁØdt nH˚ á |ü+&É¢˝À j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ‡ |ü⁄wüÿ\+>± ñ+{≤sTT. u…ÁØ |ü+&É¢˝À |”#·T |ü<ës¡ú+. |üs¡íø±\T yÓT<ä&ÉT ø£D≤\qT. s¡ø£Ô Hêfi≤\qT Á|ò”sê&çø£˝Ÿ‡ Á|üuÛ≤e+ qT+&ç s¡øÏåkÕÔsTT. |òü*‘·+>± ej·TdüT MT]q≥T¢>± ø£ì|æ+#·<äT n+‘˚ø±<äT ˙{Ïì rdüTø√e&É+ e\¢ #·s¡à ø=‘·Ôì>±]+|ü⁄qT dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~. ø±+‘·T©H˚ #·s¡à+‘√ yÓT]dæb˛‘·T, Hêp>±Z e÷s¡T‘ês¡T. M{Ïì &Ó’¬sø˘º >±qT p´dt, dü˝≤&é‡ \ s¡÷|ü+˝Àq÷ rdüTø√e#·TÃ. j·÷|æ˝Ÿ‡ ` Á|ü‹s√p z Ä|æ˝Ÿ ‹+fÒ yÓ’<äT´ì‘√ nedüs¡+ ñ+&É<äì #ÓãT‘·T+{≤s¡T. n~ eTTe÷à{ÏøÏ ì»y˚T. m+<äTø£+fÒ Ä |ü+&ÉT˝À ñ+&˚ b˛wüø£ $\Te\T n˝≤+{Ï$ eT]. X¯ØsêìøÏ Ç~ ˇø£ >=|üŒ düVü≤» j·÷+{°Äøχ&Ó+{Ÿ >± |üì #˚düTÔ+~. $≥$THé dæ <ë«sê bı+<˚ j·÷+{ÏÄøχ&Ó+{Ÿ Á|üuÛ≤e+‘√ düe÷q+. j·÷|æ˝Ÿ‡ ˝À ˝ÀbòÕ{Ÿ ñ+&É≥+ e\¢ X¯Øsêìï Hêp>±Z ñ+&Ó˝≤ #˚düTÔ+~. Á|ü‹ s√E Ä|æ˝Ÿ ‹q&É+ e\¢ ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ ‘·>∑TZ‘·T+~. #·s¡à dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\qT ‘·>∑ZdüTÔ+~. ≥e÷{À ` j·Tq≈£î m≈£îÿe>± \_Û+#˚ mÁs¡>± n+<ä+>± #·÷&ÉeTT#·Ã≥>± ø£ì|æ+#˚ ≥e÷{À\T Äs√>±´ìøÏ y˚T\T #˚kÕÔsTT. X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq j·÷+{Ï Äøχ&Ó+{Ÿ >± |üì#˚kÕÔsTT. kÕ<Ûës¡D+>± s√Eø=ø£ j·÷|æ˝Ÿ ‹+fÒ &Üø£ºsY nedüs¡+ ˝Ò<äì #Ó|ü⁄‘ês¡T. ø±ì nìï ø±˝≤˝À¢ \_Û+#˚ ≥e÷{À\T rdüT≈£î+fÒ &Üø£ºs¡T ‘√ nedüs¡eTT+&É<äì #Ó|üŒe#·Tà Bì˝À ˝…’ø√|òædt nH˚ |ü<ës¡úeTT X¯øÏÔ e+‘·yÓTÆq j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ >± |üì#˚düTÔ+~. X¯Øs¡ ãs¡Te⁄qT ìj·T+Á‹+#ê\qT≈£î+fÒ ≥eT z{≤ n‘·´<äT“¤‘·yÓTÆq |ü+&ÉT kÕ<Ûës¡D ôd’E ø£*–q ≥yÓ÷{≤˝À 12 ¬ø˝ÀØ\T+{≤sTT. Á|ü‹ s√E ≥yÓ÷{≤\T ÄVü≤s¡+‘√bÕ≥T rdüT≈£î+≥T+fÒ X¯Øs¡ ãs¡Te⁄ ìj·T+Á‘·D˝Àe⁄+≥T+~. ãs¡Te⁄qT ‘·–Z+#˚ >∑TDeTT, ≥e÷{À \T ‹+fÒ ãs¡Te⁄ ‘·>∑TZ‘ês¡ì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. #êø√¢{Ÿ ` ãs¡Te⁄qT ‘·–Z+#˚ |ü<ësêú˝À¢ #ê¬ø¢{Ÿ n+fÒ n+<ä]ø° ÄX¯Ãs¡´+ ø£\>∑e#·TÃ. ø±˙ ô|<ä›$>± ñ+&Ó &ÜsYÿ #êø√º{Ÿ‡ ‘·|üŒìdü]>± ãs¡Te⁄ ‘·<ä–Z+#·&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êsTT. eT]j·TT Hêp>±Z yÓTsTT+f…ÆHé #˚j·T&ÜìøÏ düVü≤j·T|ü&ÉT‘·T+~. &ÜsYÿ #êø√¢{Ÿ MT<ä ø=ìï |ü]XÀ<Ûäq\T #˚dæ ‘·sê«‘· n+<äT˝À ñ+&˚ ø√ø± Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq Hêp¬ø’q X¯Øsêìï yÓTsTT+f…sTTHé #˚j·T&ÜìøÏ n<äT“¤‘·+>± düVü≤j·T|ü&ÉT‘·T+<äì ‘˚˝≤Ãs¡T. &ÜsYÿ #ê¬ø¢{Ÿ >∑T+&Ó düeTs¡úe+‘·+>± |üì#˚j·T&ÜìøÏ ‘·sê«‘· Äø£*ì ìj·T+Á‹#·&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. ø±ã{Ϻ ãs¡Te⁄ ‘·>∑Z&ÜìøÏ ∫+‹+#· ≈£î+&Ü s√E e÷]à s√p ˇø£ &ÜsYÿ #ê¬ø¢{Ÿ ‹+≥÷ Hêp>±Z ‘·j·÷s¡e«+&ç.

MT Ç+{Ï ÇHÓ«s¡ºsY ø=H˚ïfi¯¢ÁøÏ‘·+ y˚dü$ø±\+˝À ø£¬s+≥T b˛sTTq|ü⁄Œ&ÉT ñø£ÿb˛‘·qT ‘·≥Tºø√&ÜìøÏ $düqø£Ás¡\qT yê&Ü*‡ e#˚Ã~. Ä ‘·sê«‘· »qπs≥sY‡ j·TT>∑+ e∫Ã+~. »qπs≥sY‡ m+‘√ u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚$ ø±˙ <Ûä«ì ø±\Twü´+. yê‘êes¡D ø±\Twü´+ ø£*–+#˚~. Á|üdüTÔ‘·+ ÇHÓ«s¡ºs¡¢ ø±\+ e#˚Ãdæ+~. <ë<ë|ü⁄ Ä+<ä] Çfi¯¢˝À¢ ÇHÓ«s¡ºs¡T¢ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. MTs¡T MT Ç+{Ï ø√dü+ ÇHÓ«s¡ºsY ø=Hê\qT≈£î+fÒ á $wüj·÷\qT >∑Ts¡TÔ+#·Tø√+&ç. yÓTT‘·Ô+ $ìjÓ÷>∑+ ` Á|üdüTÔ‘·+ e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¡ø£s¡ø±\ ÇHÓ«s¡ºs¡T¢ \_ÛdüTÔHêïsTT. MT Ç+{Ï ø√dü+ m˝≤+{Ï ÇHÓ«s¡ºsY ø±yê˝À ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ eTT+<äT>± MTs¡T MT Ç+{À¢ m+‘· ø£¬s+≥T $ìjÓ÷–kÕÔs√ ‘Ó\TdüTø√yê*. MTs¡T 4 bòÕ´qT¢, 4 ≥÷´uŸ˝…’≥T¢ ˝Ò<ë ã\T“\‘√bÕ≥T ø£+|üP´≥sY, {°M ≈£L&Ü yê&Ü\qT≈£î+fÒ MT≈£î 800 $.m ÇHÓ«s¡ºsY dü]b˛‘·T+~. Bì˝À kÕeTs¡ú´+ m≈£îÿe ñ+≥T+~. ø£¬s+≥T b˛sTTq|ü⁄Œ&ÉT á ÇHÓ«s¡ºsY ø£˙dü+ 4 >∑+≥\bÕ≥T $<äT´‘·TÔ n+~düTÔ+~. MT Ç+{À¢ ø£¬s+≥T yê&Éø£+ ø=+#Ó+ ‘·≈£îÿe>± ñqï≥T¢sTT‘˚ 600 $.m. ÇHÓes¡ºsY MT≈£î dü]b˛‘·T+~. MT Ç+{Ï ø£˙dü nedüsê\qT rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î 600 ˝Ò<ë 800 $.m. ÇHÓ«s¡ºsYì MTs¡T m+|æø£ #˚düTø√e#·TÃ.

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ Ä>∑düTº 24, 2012

u≤´≥Ø m˝≤ yê&Ü* ` ÇHÓ«s¡ºsY m+|æø£ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· yê{Ï u≤´≥Ø\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#ê*. kÕ<Ûës¡D+>± u≤´≥Ø\ πs+CŸ 135 m.ôV≤#Y. qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. MTs¡T ÇHÓ«s¡ºsY˝À u≤´ø£|t 4 >∑+≥\ qT+&ç 8 >∑+≥\≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+~. MT Ç+{À¢ m\Áø±ºìø˘ ñ|üø£s¡D≤\˙ï B+‘√ ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ. eTq+ @<Ó’Hê Ábı&É≈£îº ø=H˚≥|ü⁄Œ&ÉT C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Éø£b˛‘˚ ‘·sê«‘· n~ ø=‘·Ô düeTdü´ düèwæºdüTÔ+~. MTs¡T ÇHÓ«s¡ºsY\qT ø=qT>√\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT, ‘·sê«‘· m˝≤+{Ï düeTdü´\≈£î neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü MTs¡T ùd˝Ÿ düØ«dt, ÄHéHÓ’{Ÿ, Ä|òtHÓ’{Ÿ >±´s¡+{°\ >∑T]+∫ &û\sYqT ‘·|üŒ≈£î+&Ü n&É>±*.

q\uÛ…’\˝À

qe⁄«‘·÷ ã‘·ø£+&ç!

MTs¡T MT q\uÛ…’ dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À m+‘· Äs√>∑´+>± e⁄+{≤s¡H˚~ MTs¡T 20 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À ‹q≥+, Äs√>∑´ø£s¡+>± J$+#·&É+ô|’ ñ+≥T+~. q\uÛ…’ dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À MT Äs√>∑´+ dü]˝Ò<äì ìsêΔ]ùdÔ, »]–q qcÕºìï MTs¡T ]esY‡ #˚j·T˝Òs¡T. ø£qTø£ ∫qï ej·TdüT\qT+#˚ eT+∫ Jeq $<Ûëq+ n#·]+#·+&ç. q\uÛ…’\˝À yê´<ÛäT\u≤]q |ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&É+&ç. Çs¡yÓ’\˝Àì Äs√>∑´|ü⁄≥\yê≥T¢ q\uÛ…’\ J$‘ê\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔsTT. yê´j·÷eT+ Á|ü‹yês¡+ 3 qT+∫ 6>∑+≥\ yê´j·÷eT+ #˚j·T+&ç. C≤–+>¥, ˝Ò<ë Áø°&É\T ˝Ò<ë õyéT e+{Ï$ Ä#·]+#·+&ç. yê´j·÷eT+ #˚ùdÔ, ø£+&Ésê\T |ü{ÏwüºyÓTÆ @ yê´<ÛäT\÷ sê≈£î+&Ü e⁄+{≤sTT. Á|ü<Ûëq+>±, n~ MT ˇ‹Ô&ç kÕúsTT ‘·–ZdüTÔ+~. á ˇ‹Ô&˚ MT q\uÛ…’\˝Àì Äs√>∑´ düeTdü´\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·T+~. ˇ‹Ô&ç ‘·–Z‘˚, >∑T+&Ó≈£î $ÁXÊ+‹ n~Ûø£ ø±\+ J$düTÔ+~. b˛wüø±\T H˚{Ï s√E\ ÄVü‰sê\T HêD´‘· ‘·≈£îÿe. ø£qTø£ eT©º $≥$TqT¢, $Tqs¡˝Ÿ {≤u…¢{Ÿ\T yê&É+&ç. ø±s√“ôV’≤Á&˚≥T¢, Ábı{ÏqT¢ u≤>± ø£*– e⁄+&É+&ç. $≥$TqT¢, $Tqs¡˝Ÿ‡ nH˚$ X¯Øs¡ $$<Ûä u≤>±\ ìs¡«Vü≤D≈£î nedüs¡+. ñ<ëVü≤s¡D≈£î _ $\$TqT¢ nsTTq bò˛*ø˘ j·÷dæ&é, _ 6, _ 12 e+{Ï$ X¯Øs¡+˝À ôVAyÓ÷dæd”ºHé kÕúsTT ìs¡«Væ≤kÕÔsTT. <ëì‘√ &çyÓTì¸j·÷ yê´~Û sê≈£î+&Ü ñ+≥T+~. #·<äe+&ç k˛wü˝Ÿ HÓ{Ÿe]ÿ+>¥ n~Ûø£yÓTÆq á s√E\˝À #ê˝≤eT+~ j·TTe‘· yê] yÓT<ä&ÉT≈£î yê´j·÷eT+ ô|≥º&É+ ˝Ò<äT. ø£qTø£ MT yÓT<ä&ÉT≈£î |ü<äTqT ô|fÒº #·s¡´\T, #·<äe&É+, #Ódt Ä&É≥+, Á|ü‹s√E Áø±dt esY¶ |üõ˝Ÿ‡ #˚j·T&É+ e+{Ï$ #˚j·T+&ç. @<Ó’Hê ˇø£ eT÷´õø˘ kÕ<Ûäq+ ÁbÕø°ºdt #˚j·T+&ç. á #·s¡´\T MT yÓT<ä&ÉT eTTdü*<äe≈£î+&Ü ˝Ò<ë Áu…sTTHé dü+ã+~Û‘· &çyÓTì¸j·÷ yê´<ÛäT\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À sê≈£î+&Ü ø±bÕ&É‘êsTT. meTTø£\ ns¡T>∑T<ä\ MT≈£î 20 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT e∫Ã+<ä+fÒ MT meTTø£\ ô|s¡T>∑T<ä\ Ä–b˛‘·T+~. nsTTqŒ{ÏøÏ meTTø£\ kÕ+Á<ä‘·, ã\+ e+{Ï$ MT 30 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT es¡≈£î @s¡Œ&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. ∫qï ej·TdüT Ád”Ô\T, |ü⁄s¡Twüß\T á düeTj·T+˝ÀH˚ yê] uÀHé u≤´+ø˘ s¡HÓ&û #˚düT≈£î+fÒ, q\uÛ…’\ ô|’q e#˚à ndæºjÓ÷ b˛s√dædt ˝Ò<ë ns¡T>∑T<ä\ nH˚ yê´~Û yê]ì @MT #˚j·T˝Ò<äT. ˇø£ s={°Hé Ä#·]+#·+&ç.. 18 qT+∫ 22 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À ø£qTø£ ˇø£ s={°Hé J$‘êìøÏ n\yê≥T |ü&ç‘˚, n<˚ s={°Hé yê] eT<Ûä´ ej·TdüT˝À ≈£L&Ü »]–q≥T¢ düº&û\T #Ó|ü⁄‘·THêïsTT. á yê´dü+ »s¡ï˝Ÿ yÓT&çdæHé n+&é ôd’H釽À Á|ü#·T]+#ês¡T. á <Ó’q+~q #·s¡´\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À MT≈£î s¡ø£ÔHêfi≤\ u≤¢πøõ, >∑T+&Ó »ãT“\T sê≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT. |”#·T|ü<ësêú\T |”#·T |ü<ësêú\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ nyÓT]ø±, j·T÷s√|t <˚XÊ\˝À düTe÷s¡T 10 düº&û\T #˚XÊs¡T. s√E≈£î $ìjÓ÷–+∫q 10Á>±eTT\ |”#·TqT ‹qïyês¡T >∑T+&˚ EãT“\qT düTe÷s¡T>± 14 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± nqTuÛÑ$+#ês¡≥. ô|’>± »ãT“\‘√ #·ìb˛j˚T neø±XÊ\T düTe÷s¡T>± 25 XÊ‘·+ ‘·–Zb˛j·÷j·Tì düº&û ‘Ó*|æ+~. ø£qTø£ |”#·T |ü<ësêú\ $ìjÓ÷>∑+ n~Ûø£+ #˚dæ Äs√>∑´+>± e⁄+&É+&ç.

#·s¡à dü+s¡ø£åD ø√dü+ m>¥ yÓ’{Ÿ. ! #·s¡à dü+s¡ø£åD ø√dü+ Ç+{À¢ rdüTø=H˚ C≤Á>∑‘·Ô\‘√ #ê˝≤ Á|üjÓ÷»Hê\THêïsTT. kÕ<Ûës¡D+>± rdüTø=H˚ ÄVü≤s¡bÕìj·÷\T Äs√>∑´+>± ñ+&˚+<äT≈£î. #·s¡à dü+s¡ø£åD≈£î düVü≤ø£]düTÔ+~. eTTK+˝À yÓTT{ÏeT\T sê≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+~. nsTT‘˚ #·s¡à dü+s¡ø£åD≈£î ˇø£ÿ ÄVü≤s¡bÕ˙j·÷\‘√fÒ dü]b˛<äT. ÄVü≤s¡ bÕìj·÷\‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï Ç+{Ï ∫{≤ÿ\qT ≈£L&Ü bÕ{Ï+∫qf…Æ¢‘˚ #·sêàìï eT]+‘· yÓTs¡T>∑T|üs¡#·Tø=ì m|ü⁄Œ&É÷ Áô|wt >± ø£qã&Ée#·TÃ. n˝≤π> eTTK#·s¡à+ ø±+‹ e+‘·+>± ø£qã&˚ düeTj·T+˝À @<√ ˇø£ ∫qï ˝À|ü+ ‘Ó\dü÷ÔH˚ ñ+≥T+~. yÓTT{ÏeT\T ˝Òø£b˛sTTHê <ëìøÏ dü+ã+~+∫q q\¢ eT#·Ã\T, eTTK #·s¡à+ q\¢>± ñ+&É≥+. ˝Ò<ë eTTK+ ‘Ó\¢>± ñHêï eTTK+ MT<ä düqïì yÓ+Á≥Tø£\T ø£ì|ædü÷Ô n+<ä $V”≤q+>± ø£qã&ÉT‘·T+{≤sTT. eT] á ∫qï ∫qï ˝ÀbÕ\qT m˝≤ dü]~<äT›ø√yê˝À eTTU≤ìï m˝≤ düTìï‘·+<ä>± ñ+&˚≥T¢ #˚j·÷˝À #·÷<ë›+. eTTK+ düTìï‘·+>±, ø±+‹e+‘·+>±, #·sêàìï _>∑T‘·T>± ñ+#˚+<äT≈£î >∑T&ÉT¶ u≤>± |üì#˚düTÔ+~. ˇø£ÿkÕ] >∑T&ÉT¶qT #·s¡à dü+s¡ø£åD˝À ñ|üjÓ÷–+∫, |òü*‘·y˚T+{À #·÷&É+&ç. eT] >∑T&ÉT¶qT @$<Ûä+>± ñ|üjÓ÷–+#ê˝À #·÷<ë›+..>∑T&ÉT¶ ‘Ó\¢ì k˛q˝À q÷´Á{Ïj·T+{Ÿ‡ n~Ûø£+>± ø£*– ñ+&É≥+ e\¢ #·s¡à+ yÓTs¡TdüTÔ+&˚˝≤ #˚düTÔ+~. >∑T&ÉT¶‘√ ù|òdt bÕ´ø˘ m˝≤? ˇø£ $Tøχ+>¥ uÖ˝Ÿ rdüTø=ì n+<äT˝À >∑T&ÉT¶˝Àì ‘Ó\¢kıq ˇø£ #Ó+#ê, Ä*yé ÄsTT˝Ÿ ˇø£ #Ó+#ê, ìeTàs¡dü+ ˇø£ #Ó+#ê y˚dæ u≤>± $Tø˘‡ #˚dæ eTTU≤ìøÏ, >∑&ɶ ÁøÏ+<ä, yÓTT‘·Ô+ yÓT&É MT<ä nô|’¢ #˚j·÷*. ns¡>∑+≥ bÕ≥T n˝≤π> e~˝ÒùdÔ #·s¡à+ ∫>∑TdüT≈£î+≥T+~. ‘·sê«‘· >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ X¯ó ÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*. n+‘˚ #·s¡à+ ‘êC≤>± ñ+&É≥y˚T ø±ø£, _>∑T‘·T>± Áô|òwt >± ø£qã&ÉT‘·T+~. á ù|òdt bÕ´ø˘ kÕ<Ûës¡D #·s¡à‘·‘·«+ ø£\yê] qT+&ç bı&ç #·s¡à+ yê]øÏ ≈£L&Ü n<äT“¤‘·+>± |üì#˚düTÔ+~. >∑T&ÉT¶ kıq‘√ eTs√n<äT“¤‘·yÓTÆq e÷s¡TŒqT rdüTø=#˚à dü«uÛ≤e+ ø£*– ñ+~. n+<äyÓTÆq eTTK+˝À #Óe⁄\ <ä>∑Zs¡, #Ó+|ü\ MT<ä, ∫qï >∑&ɶ+ MT<ä ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+∫, ø£ì|æ+#·ì yÓ+Á≥Tø£\T ñ+{≤sTT. n≥Te+{Ï yê{Ïì |üP]Ô>± ‘=\–düTÔ+~. n+<äTø√dü+ ˇø£ $Tøχ+>¥ uÖ˝À¢ >∑T&ÉT¶˝Àì ‘Ó\¢ì kıq rdüTø=ì, ˇø£ #Ó+#ê |ü+#·<ës¡, ns¡ #Ó+#ê yÓTTø£ÿC§qï |æ+&ç ø£*|æ u≤>± $Tø˘‡ #˚j·÷*. á $TÁX¯e÷ìï eTTK+˝À mø£ÿ&Óø£ÿ&É düqï yÓ+Á≥Tø£\T ñHêïjÓ÷ Ä Á|ü<˚X¯+˝À nô|’¢ #˚dæ ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· ÁdüÿuŸ #˚dæ ‘=\–+∫ eTTU≤ìï X¯óÁuÛÑ |üs¡#·T≈£î+fÒ n<äT“‘·yÓTÆq e÷s¡TŒ ø£ì|ædüTÔ+~. <ë+‘√ bÕ≥T eTTK+ düTìï‘·+>± eTè<äTe⁄>± ø£ì|ædüTÔ+~. eTTK+ Á|üø±X¯e+‘·+>± ø£qã&˚+<äT≈£î Ç~ ˇø£ mesY Á^Hé ã÷´{° {Ï|t. <ë+‘√ bÕ≥T eTTK+ düTìï‘·+>±. eTè<äTe⁄>± ø£ì|ædüTÔ+~. eTTK+ Á|üø±X¯e+‘·+>± ø£qã&˚+<äT≈£î Ç~ ˇø£ mesY Á^Hé ã÷´{° {Ï|t Bìï |æ\¢\T, ô|<ä›\T, {°H˚CŸ >∑sY¢‡ n+<äs¡÷ ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ.

n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À eÁ»+

#·]Á‘· |ü⁄≥*ï ‹s¡π>ùdÔ eTq≈£î ˇø£ ì»+ ‘˚≥‘Ó\¢eTÚ‘·T+~. |üPs¡«+ eÁ»<Ûës¡D πøe\+ qyêãT\T, sêE\T, eTVü≤sêE\T\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘êsTT. ø±˙ H˚&ÉT n~ kÕ<Ûës¡D Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ã+~. |òü+ø£åHé\T, Á|ü‘˚´ø£ dü+<äsꓤ\˝À Ád”Ô\T eÁC≤\‘√ bı~–q ÄuÛÑs¡D≤\T <Ûä]+#·{≤ìøÏ Çwüº|ü&ÉT‘·Tìïs¡T. &Ó’+&éqT Ç|ü⁄Œ&ÉT dü+|ü<ä≈£î ∫Vü≤ï+>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. &Ó’eT+&é eTT≈£îÿ, |ü⁄&Éø£ <Ûä]+#·&É+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ kÕ<Ûës¡D n+X¯+>± e÷]b˛sTT+~. &Ó’eT+&é ]+>∑T, &Ó’eT+&é HÓ¬ø¢dt, &Ó’eT+&é ÄuÛÑs¡D≤\T..Ç˝≤ mH√ï e÷s¡TŒ\‘√ eÁ»+ Á|ü‹ p´\Ø cÕ|ü⁄˝À ø£ì|ædüTÔ+≥T+~. Ç$ ns¡TyÓ’q n|üPs¡« ø±qTø£\T>± >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#êsTT. ôV’≤ø±¢dt Áô|C…+fÒwüHé>± &Ó’eT+&é ‘·q ô|‘·Ôq+ #·˝≤sTTdüTÔ+~. ø=ìï dü+e‘·‡sê\ÁøÏ‘·+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿeeT+~ <Ûä]+#˚yês¡T. M{Ï˝À ndü© qøÏ*\qT >∑Ts¡TÔ|ü≥º≥+ #ê˝≤ ø£wüº+. yÓ÷CÀHÓ’{Ÿ nH˚ sêsTT n#·Ã+ eÁ»+ ˝≤π> ñ+≥T+~. yê{Ï Á<äe´sê•ì ã{Ϻ, |òüTq‘ê«ìï ã{Ϻ eÁC≤ìï n+#·Hê y˚kÕÔs¡T. eÁC≤\ ÄuÛÑs¡D≤\T ø=H˚eTT+<äT yÓTTdüb˛≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*. qeTàø£eTTïï kÕº+&ÉsY¶ cÕ|ü⁄˝ÀH˚ ø=qT>√\T #˚j·÷*. @<Ó’Hê ‘˚&ÜeùdÔ edüTÔe⁄qT yê|üdüT rdüT≈£îH˚ >±´s¡+{° Çe«>∑\ yê] <ä>∑Zπs ø=Hê*. Øùd˝Ÿ yê\÷´ ñ+≥T+<√ ˝Ò<√ ‘Ó\TdüTø√yê*. n$T]ø£Hé &Ó’eT+&ÉT≈£î ]ùd˝Ÿ yê\÷´ ñ+&É<äT. eÁC≤ìï ø=H˚eTT+<äT Hê\T>∑T $wüj·÷\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#ê*. ø±´¬s{Ÿ, ø£\sY ø£{Ï+>¥ ø±«*{°, Çe˙ï dü]>±Z ñHêïj·Tì ‘˚*q ‘·sê«‘˚ yê{Ïì ø=qT>√\T #˚j·÷*. eÁC≤ìï m˝≤ ø£{Ÿ #˚XÊs¡qï<˚ m+‘√ eTTK´yÓTÆq $wüj·T+. ø±¢]{°ì s¡|”øÏå+#·{≤ìøÏ e÷–ïô|ò’+>¥ >±¢dt ñ|üjÓ÷–düTÔ+{≤s¡T. Ç~ q>∑\ <äTø±D+˝À \_ÛdüTÔ+~. Ä >±¢düT qT+&ç #·÷ùdÔ &Ó’eT+&ÉT˝À eT#·Ã\T >±˙, ãT&É>∑\T >±˙, @yÓ’Hê ^‘·\T >±˙ ñ+fÒ ø£ì|ækÕÔsTT. ndü˝…’q eÁ»+ dü«ã“¤+>±, ìs¡à\+>± ñ+≥T+~. X¯ó<äΔyÓTÆq eÁ»+ ‘Ó\¢>± ñ+≥T+~. p´Çwt {ÀHé˝À ñ+≥T+~. Ç~ m+‘√ n+<ä+>± ñ+≥T+~. <ëì <Ûäs¡ #·÷dæ >∑˙, Äø±sêìï #·÷dæ >±˙ >=|üŒ<äì nqTø√{≤ìøÏ M\T ˝Ò<äT. ø±«*{°ì |üØøÏå+#ê*. &Ó’eT+&ÉT m+‘· ∫qï<Ó’Hê düπs HêD´‘· ø£*>∑‹ ñ+&Ü*. e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¡ø£s¡ø±\ ôd’E˝À¢, eÁC≤\T \uÛÑ´e⁄‘·THêïsTT. yê{Ï Äø±sêìï ã{Ϻ <Ûäs¡ ñ+≥T+~. >∑T+Á&Éì Äø±s¡eTTqï eÁ»+ KØ<äT m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. á ù|ò|t sêe&ÜìøÏ ø£{Ï+>¥˝À #ê˝≤ uÛ≤>∑+ m–]b˛‘·T+~. Ç˝≤π> e÷]Œ¤dt Á|æHÓ‡dt ø£{Ÿ, meTsê˝Ÿ¶ ø£{Ÿ, Á‹ø√D≤ø±s¡ ø£{Ÿ ˝≤+{Ï mH√ï ñ+{≤sTT. eÁ»+ Á|ü<Ûëq+>± 6 s¡+>∑T˝À¢ \_ÛdüTÔ+~. ms¡T|ü⁄, ˙\+, |ü#·Ã. q\T|ü⁄, ‘Ó\T|ü⁄,ÁuÖHé s¡+>∑T˝À¢ Ç$ \_ÛkÕÔsTT. #ê˝≤eT+~ @<Ó’Hê edüTÔe⁄ ø=H˚ düeTj·T+˝À m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ækÕÔs¡T. yê{Ïì ø=H˚es¡≈£î m+‘√ VüQcÕs¡T>± ø£ì|ækÕÔs¡T. n˝≤π> eÁ»+ ø=qT>√\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ø=qT≈£îÿ+{≤s¡T. ø±˙ ø=qT>√\T #˚dæq edüTÔe⁄\ô|’ eT{Ϻ bıs¡\T @s¡Œ&É‘êsTT. BìøÏ eÁ»+ $TqVü≤sTT+|ü⁄ ø±<äT. q÷HÓbıs¡\T @s¡Œ&Ée#·TÃ. X¯Øs¡+ qT+&ç yÓ\Te&˚ eT*q |ü<ësêú\T <ëìô|’ ù|s¡T≈£îb˛j˚T neø±X¯+ ñ+≥T+~. &Ó’eT+&é yÓqTø£yÓ’|ü⁄ Ç~ m≈£îÿe>± ù|s¡T≈£îb˛‘·÷ ñ+≥T+~. B+‘√ &Ó’eT+&é ø±+‹ düqï–\T¢‘·T+~. &Ó’eT+&éqT MTπs dü«j·T+>± X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√e#·TÃ.


6

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 24, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

|ü⁄ø±s¡¢ wæø±s¡T¢ ¡

õ˝≤¢ yêdüT˝À¢ ø=qkÕ–q uÛÑj·÷+<√fi¯q\T ¡ ns¡ΔsêÁ‹ s¡Vü≤<ës¡T\ô|’øÏ #˚]q kÕúì≈£î\T ¡ |ü⁄ø±πs¢qì ‘˚*à #Ó|æŒq n~Ûø±s¡T\T ¡ }|æ] |”\TÃ≈£îqï õ˝≤¢ yêdüT\T ø£s¡÷ï\T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): Ä>∑wüߺ 22. . dæ˙ q≥T&ÉT, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ∫s¡+J$ »qà~q+. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ |ü\T {Ï.$. #ÛêHÓfi¯ó¢, MT&çj·÷˝À Äj·Tq q{Ï+∫q $\ø£åD ∫Á‘ê\ $X‚cÕ\ düe÷Vü‰sê\‘√ ≈£L&çq Á|ükÕsê\T ø=qkÕ>∑T‘√qï y˚fi¯. . eT<Ûë´Vü≤ï+ <ë<ë|ü⁄>± 12 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ õ˝≤¢˝À |ü\T |ü⁄ø±s¡T¢ wæø±s¡T #˚kÕsTT. õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ 75 øÏ.MT <ä÷sêqTqï q+<ë´\ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ n|ü⁄Œ&˚ |ü⁄{Ϻq z |üdæø£+<äT e÷{≤¢&ÉT‘√+<äì Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ–+~. B+‘√ MT&çj·÷ Vü≤&Üe⁄&ç>± ñs¡T≈£î\T, |üs¡T>∑T\T ô|{Ϻ+~. n+‘·˝ÀH˚ Ä |üdæø£+<äT ‘·q e÷≥\T $qì, n|ü⁄Œ&˚ |ü⁄{Ϻq ∫Hêïs¡T\T eTè‘·T´yê‘· |ü&É‘ês¡ì #Ó|æŒ ø£qTïeT÷dæ+<äì |ü⁄ø±s¡T¢ yê´|æ+#êsTT. nq+‘·s¡+ ns¡›sêÁ‹ <ë{≤ø£ ∫Hêïs¡T\T ñqï Çfi¯¢yês¡T ìÁ~+#·sê<äì, ìÁ~ùdÔ n]wüºeTì |ü⁄ø±s¡T¢ CÀs¡T>± wæø±s¡T #˚kÕsTT. n+‘˚ ø±<äT. . <ë<ë|ü⁄>± ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTq 3 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À uÛÑ÷ø£+|ü+ #√≥T #˚düT≈£î+<äì ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü#ês¡+ kÕ–+~. B+‘√ rÁe uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î >∑T¬s’q kÕúì≈£î\T Çfi¯¢qT $&ç∫

‘Ó<˚bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±+Á¬>dt˝À #˚]ø£

ãq>±q|ü˝…¢, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì |ü+#·eT ù|≥≈£î #Ó+~q {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T 150 eT+~ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“+>± {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô {Ï. eT{≤º #·+f…qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ @sêŒ≥T#˚dæq $$<Ûä dü+πøåeT |ü<∏äø±\T, kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ #˚düTÔqï n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT #·÷dæ, n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ùde\+~dü÷Ô ñ+&É≥+ e\¢ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ù|<ä\≈£î ø√dü+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|ü»\≈£î n+<˚˝≤ #˚dü÷Ô, Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç düeTdü´\T |ü]wüÿ]düTÔ+&É &É+ e\¢ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q Á|ü»\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT{≤º ‹s¡TbÕ\T, q{≤¢ \ø£åàj·T´, ∫qï <ädüÔ–], {Ï. ‹s¡T|ü‘·j·T´, eT{≤º X‚KsY, Á|üuÛ≤ø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ñ<ä´$T+#·+&ç yÓ\T›]Ô, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ ñ<Ûä´$T+#ê\ì m.mdt.m|t.õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù s¡$yÓ÷Vü‰Hé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Äes¡D+˝À ø£fi≤XÊ\ q÷‘·q ø£$T{Ï düe÷y˚X¯+ {Ï.ø£èwüí n<ä´ø£å‘·q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n<ä´≈£åî\T u≤ãT, ñbÕ<ä´≈£åî\T nXÀø˘, »Hês¡›q Hêj·TT&ÉT, ø±s¡´<ä]Ù »Hês¡›Hé düVü‰j·Tø±s¡´<ä]Ù u≤wü,\‘√bÕ≥T eTs√ 77eT+~ì mqTï≈£îHêïs¡T. n<˚$<ä+>± u≤*ø£\ ø£fi≤XÊ\ ø£˙«qsY #·+Á<äø£fi¯, ‘˚»•«ì, ø£$T{Ï düãT´\T>± wüuÛ≤Hê,n+E, –&ɶeTà, \‘√bÕ≥T eTs√q\T>∑T]ì mqTï≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, $<Ûë´]ú˙\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä\÷s¡T Á>±eT |ü+#êj·TrøÏ ø=‘·Ô áz Ä\÷s¡T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq Ä\÷s¡T Á>±eT |ü+#êsTTr m>∑÷®≈£î´{Ïyé Ä|ò”düsY>± eT*¢ø±s¡T®q |ü<äM uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç~ es¡≈£î ñqï n~Ûø±] Ø*yé ø±e&É+‘√ Ä\÷s¡T≈£î ø=‘·Ô n~Ûø±] e#êÃs¡ì Á|ü»\T nqT≈£î+≥THêïs¡T. ø=‘·Ô n~Ûø±]øÏ $<äT´‘Y ø√‘·, Á‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê d”»q˝Ÿ s√>±\T kÕ«>∑‘·eTT |ü*ø±j·Tì Á>±eTdüTú\T nqT≈£î+≥THêïs¡T.

õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢, |ü˝…¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôd’‘·+ yÓ\T|ü\≈£î e#êÃs¡T. ñ<äj·T+ es¡≈£î ìÁ<äb˛ø£, ø£åDyÓTTø£ j·TT>∑+>± >∑&çbÕs¡T. nsTT‘˚ ne˙ï ˇ{Ϻ |ü⁄ø±πs¢qì, Ç˝≤+{Ï e<ä+‘·T\qT ø=ìï nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\T |üì>∑≥Tº≈£îì yê´|æÔ #Ó+<˚˝≤ #˚düTÔHêïj·Tì, yê{Ïì qeTàe<ä›ì õ˝≤¢ md”Œ #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶ MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ yêdüT\qT ø√sês¡T. B+‘√ õ˝≤¢ yêdüT\T n|üŒ{Ï es¡≈£î ‘êeTT |ü&çq uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î dü«dæÔ #Ó|æŒ, Vü‰sTT>± }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. $X‚wüy˚TeT+fÒ >∑‘· @&Ü~ Ä>∑wüߺ 22q ôd’‘·+ Ç˝≤+{Ï |ü⁄ø±πs¢ #√≥T #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT∞¢ dü]>±Z @&Ü~øÏ n+fÒ á @&Ü~ Ä>∑wüߺ 22qH˚ Ç˝≤+{Ï |ü⁄ø±s¡T¢ yê´|æÔ #Ó+<ä&É+ |ü≥¢ |ü\Te⁄]˝À $düàj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. z yÓ’|ü⁄ sêÁwüº+˝À ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\T, es¡<ä\T, eTs√yÓ’|ü⁄ $<äT´‘Y ø√‘·\T, dæ_◊ n~Ûø±s¡T\ rs¡T‘√ eT+Á‹ es¡Z+˝À #√≥T #˚düT≈£î+≥Tqï n+‘·s¡à<Ûäq+, Ç+ø√ yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ∫s¡+J$øÏ ô|s¡T>∑T‘√qï ÁbÕ<Ûëq´+ H˚|ü<Ûä´+˝À ø=+<äs¡T ø±yê\H˚ Ç˝≤+{Ï |ü⁄ø±s¡¢qT yê´|æÔ #˚+<˚˝≤ #˚düTÔHêïπsyÓ÷qqï n_ÛÁbÕj·÷\T õ˝≤¢ yêdüT˝À¢ ø=+<ä]˝À e´ø£ÔeTe⁄‘·T+&É&É+ ø=düyÓTs¡T|ü⁄. yÓTT‘·Ô+ MT<ä sêÁwüº+˝Àì |ü\T õ˝≤¢˝À yê´|æÔ #Ó+~q á |ü⁄ø±s¡¢ H˚|ü<Ûä´+˝À Vü≤&É˝…‹Ôb˛sTTq õ˝≤¢ yêdüT\≈£î õ˝≤¢ md”Œ #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶ dü«j·T+>± MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ, Ç˝≤+{Ï e<ä+‘·T\qT qeTàe<ä›ì, Á|ü»\ ùde˝À ‘êeTTHêïeTì Vü‰MT Çe«&É+ }s¡≥ì∫Ã+~.

kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢ düe÷y˚X¯+ ø=*$T>∑T+&É¢, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ n_Ûeè~Δ ø±sê´\j·T+˝À nìï Á>±e÷\ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À m+|æ&çz ‹eTàø£ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À 22 kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\T ñHêïj·Tì, á πø+Á<ë\˝À •ø£åD bı+<äT‘·Tqï 2340 eT+~ nuÛ≤´dü≈£î\≈£î á HÓ\ 26e ‘˚Bq kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ä+˝À |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q n+<äs¡T nuÛ≤´dü≈£î\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Á>±e÷\ ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢≈£î m+|æ&çz #˚‘·T\ MT<äT>± Á|üXÊï |üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY ∫qïqï, kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√ Ä]¶H˚≥s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ ø=*$T>∑T+&É¢, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sê|òüTesêE|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô zπ>{Ï sêE≈£î˝≤¢j·T|üŒ ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ Vü≤sƒê‘·TÔ>± >∑T+&ÓH=|æŒ sêe&É+‘√ eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶ&ÉT. sêÁ‹ 2 >∑+≥\ düeTj·T+˝À >∑T+&ÓH=|æŒ sêe&É+‘√ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ‘ê&ç|üÁ‹ yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<ä´+˝ÀH˚ #·ìb˛j·÷&ÉT. eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´, eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷s¡T\T, ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T ñHêïs¡T. áj·Tq Vü≤sƒêqàs¡D≤ìøÏ ã+<ÛäTe⁄\T, $TÁ‘·T\T, Á>±eTdüTú\T rÁe ~Á>±“+‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

bÕ‘·bÕ&ÉT Á>±eT+˝À ñ∫‘· yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄ ãq>±q|ü˝…¢, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bÕ‘·bÕ&ÉT Á>±eT+˝À d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ô|’ ≥+>∑T≥÷] ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ yês¡T >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± &Üø£ºsY lìyêdt Ä<äÙs¡´+˝À ñ∫‘· yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±eT+˝À Á‘ê>∑T˙s¡T ø£\Twæ‘·yÓTÆ+<äì, B+‘√ »«s¡+, <ä>∑TZ, »\TãT ˝≤+{Ï yê´<ÛäT\T edüTÔ+&É&É+ e\q á ñ∫‘· ôV≤˝ŸÔ πøsYqT @sêŒ≥T#˚XÊeTì &Üø£ºsY lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø±∫ #·˝≤¢]Ãq ˙{ÏH˚ Á‘ê>±\Hêïs¡T. Á|ü»\≈£î $$<Ûä yê´<ÛäT\ô|’ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·–q eT+<äT\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. Á|ü»\T Äs√>∑´+ô|’ C≤Á>∑‘·Ô\T eVæ≤+#ê\ì Äs√>∑´y˚T eTVü‰ uÛ≤>∑´eTì nHêïs¡T. s√&É¢ô|’ ø£ì|æ+#˚ ‹qTã+&Ü\qT ‹ì »ãT“\qT ø=ì ‘Ó#·TÃø√e<ä›ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝À eTTs¡T>∑T ˙s¡T ì\« n+<äTu≤≥T˝À >∑\ Äs√>∑´ πø+Á<ë\≈£î yÓ[¢ yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡\T ñ+&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, eTTs¡T>∑T >∑T+≥\ e<ä› ;¢∫+>¥ bÂ&ÉsY |æ∫ø±] #˚sTT+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY |ü⁄\¢j·T´, #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. @yÓTÆHê yê´<ÛäT\T yê´|æ+∫q|ü⁄&ÉT &Üø£ºsY s¡|òüTTHê<∏ä¬s&ç¶, mmHém+\T, Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°mdtd”æ ì<ÛäT\‘√ |ü+#êj·Tr\≈£î ]øå±\ |ü+|æD° ª$ø£˝≤+>∑T\ sêC≤´~Ûø±s¡ j·÷Á‘·≈£î ãq>±q|ü˝…¢, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì m+&çz ø±sê´\j·T+ q+<äT m+|æ&çz yÓ+>∑qï Ä<ä«s¡´+˝À #Ó‘·ÔqT rdüT¬øfi‚¢ ]øå±\qT |ü+|æ˙ #˚XÊs¡T. ø£s¡÷ï\T qT+∫ {Ïj·Tdtdæ ì<ÛäT\T 2\ø£å\ 22 y˚\‘√ 12 ]øå± ã+&ÉT¢ sêe&É+ »]–+~. M{Ïì eT+&É\ |ü]~Û˝Àì y˚T»sY |ü+#êsTTrøÏ 6, q+~es¡Z+ 1, q+<äes¡+ 1, |üdüT|ü\ 1, ≥+>∑T≥÷s¡T 1, ◊.¬ø. ù|≥ 1, bÕ‘·bÕ&ÉT 1 |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

‘·s¡*s¡+&çμ

ªÁ>±e÷˝À¢ |ü+≥ø√‘· Á|üjÓ÷>±\T #˚j·T+&çμ yÓ\T›]Ô, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì eT˝Ò¢|ü˝Ò¢, Hêsê¢|ü⁄s¡+, #Ós¡T≈£î\bÕ&ÉT, sêeTfi¯flø√≥, ãTø±ÿ|ü⁄s¡+, |ü⁄\¢>∑T$Tà Á>±e÷\˝À |ü+≥ø√‘· Á|üjÓ÷>±\T ‘ê«s¡>± |ü+≥ø√‘·Á|üjÓ÷>±\T #˚j·÷\ì dæ|æz Ä|ò”dt m&ç.>∑+>∑j·T´ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ ‘·Vü‰o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À¢ ñ|ü‘·Vü‰o˝≤›sY $»j·T\øÏåà‘√ ø£\dæ $ÄsYz\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£Ø|òt dæ»Hé˝À yÓT≥º bı\˝À¢ y˚dæq ø£+~, ø=Ás¡, ÄeTT<ä+, bı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT |üP\T, y˚s¡Tdüq>∑, düq>∑\T,\≈£î dü+ã+~+∫q $esê\qT ‘·«s¡>± ìy˚~ø£\T n+~+#ê\ì nj·Tq ø√sês¡T.ìy˚~ø£\qT dü+ã+~‘· ñqï‘· n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À¢ m.mdt.z ÄXÊ\øÏåà, ÄsY.◊.s¡eTDeTà, $.ÄsY.z ñeTqï, uÛÑ>∑e+‘·¬s&ç¶, sêeTj·T´, ‘·~‘·s¡\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ªVü≤˝À ;d”.. #·˝À &Ûç©¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&çμ ø£s¡÷ï\T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ôdô|º+ãsY 2q Vü≤˝À _dæ.. #·˝À &Ûç©¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´ Hêj·Tø£‘·«+˝À #˚|ü&ÉT ‘·Tqï≥T¢ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.Äq+<é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó* bÕs¡T. sêh+˝Àì _dæ\ n_Ûeè~ΔøÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+∫ #·≥º düuÛÑ˝À¢ _dæ\≈£î 52 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#ê\ì, _dæ ñ<√´>∑T\≈£î Á|üyÓ÷wüq¢˝À ]»πs«wüqT¢, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ _dæ\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\qT Äù|+<äT≈£î s¡ø£åD>± _dæ s¡ø£åD #·≥º+ @sêŒ ≥T #˚j·÷\ì, eTVæ≤fi≤ _\T¢˝À _dæ eTVæ≤fi¯\≈£î düuŸø√{≤ πø{≤sTT+#ê\H˚ |ü\T &çe÷+ &É¢‘√ &Ûç©¢˝Àì bÕs¡¢yÓT+≥T eTT+<äT _dæ k˛<äs¡T\T, ñ<√´>∑T\T, $<ë´s¡Tú\T n+<äs¡÷ bÕ ˝§Zì _dæ\ n_Ûeè~Δ ø=s¡≈£î #˚düTÔqï ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

ø£s¡÷ï\T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): $ø£˝≤+>∑T\ sêC≤´~Ûø±s¡ j·÷Á‘· 6e dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ìC≤yéT ø±˝ÒJ Á>ö+&é˝À á HÓ\ 28e ‘˚Bq uÛ≤Ø m‘·TÔq »s¡T>∑T‘·T+<äì $ôV≤#Y|æmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T mdt. eq÷ïsYu≤wü nHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ {ÖHéXÊK n<Ûä´≈£åî\T m+. ÁøÏwüí n<Ûä´ø£å´‘·q kÕúìø£ \ø°åàìyêdt uÛÑeq+˝À düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\ Ä‘·àã+<ÛäTe⁄ $ôV≤#Y|æmdt e´ekÕú|ü≈£ n<Ûä´≈£åî \T eT+<äÁøÏwüí e÷~>∑, $ôV≤#Y|æmdt sêh n<Ûä´≈£åî\T n+<Ó sê+u≤ãT\T Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡ <ë«sê eTq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√e&ÜìøÏ õ˝≤¢ qT+∫ y˚˝≤~ eT+~ $ø£˝≤+>∑T\T ‘·s¡*sê yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ $ø£˝≤+>∑T\ sêC≤´~Ûø±s¡ j·÷Á‘· dü<ädüT‡≈£î dü+ã+~+∫q yê˝Ÿb˛düºs¡TqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À $ôV≤#Y|æmdt õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ ø£˙«qsY eTT‘·TÔC≤;, ø√ ø£˙«qsY kÕ$Á‹, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ¬ø. •ej·T´ Ä#ê], $»j·T≈£îe÷sYkÕ«$T, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 24, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ª|ü]ÁX¯eT\T, e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ

7

e<ä+‘·T\qT qeTàø£+&ç

@&ÉT >∑+≥\ ø£¬s+≥T Çyê«*μ ø£s¡÷ï\T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): ø£¬s+≥T ø√‘·\qT m‹Ôy˚j·÷\ì, e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ @&ÉT >∑+≥\ ø£¬s+≥T düs¡|òüsê #˚j·÷\ì, |ü]ÁX¯eT\≈£î ø£¬s+≥T düs¡|òüsê #˚dæ ø±]à≈£î\qT Ä<äTø√yê\ì uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ (dæ|æ◊), @◊{Ïj·TTdæ ¬s’‘·Tdü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ mdt.Ç. $<äT´‘Y ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Áø=y=«‘·TÔ\qT yÓ*–+#·T≈£î+≥÷ ìs¡düq, <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt. eTTHÓ|üŒ n<Ûä´ø£å´‘· eVæ≤+#·>± dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T, @◊{Ïj·TTdæ sêh ø±s¡´<ä]Ù mHé. eTH√Vü≤sYe÷DÏø£´+, m|æ ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. »>∑Hêï<Ûä+\T Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\ e\H˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£¬s+≥T ø√‘· @s¡Œ&ç+<äì, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eTq nedüsê\≈£î ø±yê*‡q ø£¬s+≥TqT, u§>∑TZ <ë«sê, ˙fi¯¢ <ë«sê ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+&É>±, u§>∑TZqT Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙\ eTT+<äT#·÷|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü neTTàø√e&É+ e\q á |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì, ‘·ø£åqy˚T Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î >±´dt ì*|æy˚dæ, ¬ø.õ. uÒdæHé qT+∫ >±´dt <ë«sê ñ‘·Œ‹Ô #˚dæá ø£¬s+≥T ø√‘·\ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. mHé. eTH√Vü≤sY e÷DÏø£´+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£¬s+≥T ø√‘·\ e\q e+<ä\ dü+K´˝À |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘·|ü&ܶj·Tì, n+<äTe\q n+<äT˝À |üì#˚ùd \ø£å\ ø=\~ ø±]à≈£î\T ñbÕ~Û ø√˝ÀŒsTT M~Ûq |ü&ܶs¡ì, ‘·ø£åDy˚T |ü]ÁX¯eT\≈£î ø£¬s+≥TqT düs¡|òüsê #˚dæ ñbÕ~Û ø√˝ÀŒsTTq ø±]à≈£î\ ãø±sTT J‘ê\qT

Á>±MTD $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTs¡T¬>’q $<ä´

>∑÷&É÷s¡T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTs¡T¬>’q $<ä´qT n+~kÕÔqT &çÇz ãT#·Ãqï #ÓbÕŒs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ô|+∫ø£\bÕ&ÉT, p\ø£\T¢ Á>±e÷˝À¢ì bÕsƒ¡XÊ\\qT ‘·ìœ #˚XÊs¡T.ô|+∫ø£\bÕ&ÉT˝Àì ôV≤#Y|æôV≤#Y bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·ìœ #˚dæ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq p\ø£\T¢˝Àì ÄsYj·Tdtj·T+b ì<ÛäT\˝À 3.02 ø√≥¢‘√ ì]àdüTÔqï yÓ÷&É˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À ìsêàD|ü⁄ |üqT\qT |ü]o*+∫ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ eT{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD $<ë´s¡Tú\≈£î eT+∫ $<ä´qT n+~+#·\ì ñ<˚›X¯´+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« õ˝≤¢≈£î yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± 36 eT+&É\˝À¢ 36 yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝ŸqT nqTuÛÑ+<ä+>± 1.25 ø√≥¢‘√ edü‹ >∑èVü‰\qT ì]àdüTÔHêï<äì ‘Ó*bÕs¡T.yÓTT<ä{Ï $&É‘· eT+ps¡T nsTTq bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ C≤q qT+∫ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. 6e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ Ç+{sY es¡≈£î dæ&çj·Tdt◊ dæ\ãHé‘√ ‘·s¡>∑‹øÏ 80 eT+~ #=|ü⁄Œq ¬s+&ÉT ôdø£åqT¢>± $uÛÑõ+∫ ø±¢düT\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. áj·Tq yÓ+≥ k˛wü˝Ÿ y˚\Œ¤sY &çÇÄsY eTH√Vü≤sY¬s&ç¶ nHêïs¡T.

Nø£{ÏeTj·T+˝À ã&ÉT>∑T J$‘ê\T $<äT´‘Y ø√‘·\qT ìs¡dædü÷Ô d”|”◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À &ûá ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï Ä<√ì, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): Nø£{ÏeTj·T+˝À ã&ÉT>∑T J$‘ê\T ñHêïj·T+≥÷ $<äT´‘Y dü+øå√uÛ≤ìï ìs¡•dü÷Ô dæ|æ◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À <äsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\ sêh ø£$T{Ï düuÛÑT´&ÉT n»jYTu≤ãT, øöì‡\sY Mπswt Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+ qT+&ç dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\T mÁs¡C…+&Ü\T #˚‘·|ü≥Tº≈£îì &çá ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <äsêï #˚|ü{≤ºs¡T. nq+‘·s¡+ dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´+ e\q Á|ü»\T Nø£{Ï eTj·T+˝À ñHêïs¡Hêïs¡T. $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ôπø u§>∑TZ ñ|ü⁄Œ <ë«sê #˚j·T≈£î+&É πøe\+ ˙{Ï MT<äH˚ Ä<Ûës¡|ü&Ée\dæ edüTÔqï+<äTq H˚&ÉT sêh Á|ü»\≈£î á <äTdæú‹ <ë|ü]+∫+<äHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì ∫qï düqïø±s¡T yê´bÕs¡düTú\T $<äT´‘Y ø√‘·\ e\q yê] s√Eyê] J$‘·+ ø£wüº+>± ñ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T yÓTT<äT› ìÁ<ä y˚T\Tø=ì Á|ü»\ Çã“+<äT\qT >∑T]Ô+∫ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ &çÇ Hêπ>+Á<ä≈£îe÷sY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T, @◊yÓ’m|òt sêE, $»jYT, düT<äs¡ÙHé, –] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«y˚T #Ó*¢+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. m|æ ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. »>∑Hêï<∏ä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘ê+>∑+ ø£¬s+≥T ø√‘·\‘√ Ä‘·àVü≤‘·´\ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì, ¬s’‘·T\T n~Ûø£ e&û¶\≈£î n|ü⁄Œ\T #˚dæ bı\+˝À |ü+f\T y˚düT≈£îHêïs¡ì, ø£¬s+≥T ø√‘·\ e\q |ü+≥\≈£î ˙fi¯ó¢˝Òø£ |ü+≥\T m+&çb˛‘·THêïj·THêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫ ø£¬s+≥T ø=qT>√\T #˚dæ ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æ. Á|üuÛ≤ø£sY, õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù düT+ø£qï, Ä{À j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ. sêeT÷Hêj·Tø˘, Vü≤e÷© es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒwt, >√s¡+≥¢, k˛eT|üŒ, uÛÑeq ìsêàD ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T qs¡dæ+VüQ\T, nj·T´kÕ«$T, q\¢qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD≈£î düVü≤ø£]+#·+&ç eT‘·kÕeTs¡kÕ´ìï bÕ{Ï+#·+&ç õ˝≤¢ yêdüT\≈£î md”Œ #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶ $»„|æÔ ø£s¡÷ï\T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì õ˝≤¢ yêdüT\qT md”Œ #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶ ø√sês¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì b˛©düT ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ ø±\+˝À |ü\T s¡ø±\ e<ä+‘·T\T yê´|æÔ #Ó+<ä&É+ |ü]bÕ{Ï>± e÷]+<äHêïs¡T. ø=ìï nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\T Ç˝≤+{Ï e<ä+‘·T\qT, |ü⁄ø±s¡¢qT |ü⁄{Ϻdü÷Ô õ˝≤¢ yêdüT\qT uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïj·THêïs¡T. õ˝≤¢ yêdüT\T á yêdüÔe |ü]dæú‹ì >∑T]Ô+∫, Ä e<ä+‘·T\qT qeTàsê<äì Äj·Tq ø√sês¡T. e<ä+‘·T\qT qeTàø£b˛e&É+‘√ bÕ≥T, eT‘·kÕeTs¡kÕ´ìï ø±bÕ&˚ dü‘êÿs¡´+˝À õ˝≤¢ yêdüT\T bÕ\T |ü+#·Tø√yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ yêdüT\ dü+πøåeT+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± b˛©düT ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï e<ä+‘·T\T, |ü⁄ø±s¡T¢ #√≥T #˚düT≈£îH˚ H˚|ü<Ûä´+˝À õ˝≤¢ yêdüT\T, bÕÁ‹πøj·TT\T, MT&çj·÷ bò˛Hé HÓ+ãs¡T¢ 94906 19202, ˝Ò<ë 08518 223788 \≈£î bò˛Hé #˚dæ K∫Ñ·yÓTÆq düe÷#êsêìï bı+<äe#·ÃHêïs¡T. B+‘√ bÕ≥T ‘·eT≈£î ‘Ó*dæq düe÷#êsêìï Ä,j·÷ HÓ+ãs¡¢≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ, XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD˝À b˛©düT XÊK≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

dü+πøåeT edü‹ >∑èVü‰\ô|’ $õ˝…Hé‡ <ë&ÉT\T >∑÷&É÷s¡T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºDeTT˝Àì dü+πøåeT edü‹ >∑èVü‰\ô|’ $õ˝…Hé‡ by√Œ¤sY‡ yÓT+&é n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.dü+πøåeT edü‹ >∑èVü‰\≈£î eT+ps¡T nsTTq ì<ÛäT\T Á|üø£ÿ<ë] |ü&ÉT‘·THêïj·Tì <ë&ÉT\T »s¡bÕ\ì &Ó’¬sø£ºsY nqTsê<Ûä Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.á <ë&ÉT˝À¢ dæ◊\T yÓ’.lìyêdüT\T, kÕ~Ûø£ n©, |üeHé øÏc˛sY, ôdŒwü˝Ÿ ‘·Vü≤•˝≤›sY ãT#˚+Á<ä u≤ãT dü+πøåeT n~Ûø±] _.dæ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. yês¡T 3 ãè+<ë\T>± $&çb˛sTT |ü≥ºD+˝Àì 3 edü‹ >∑èVü‰\ô|’ <ë&ç #˚XÊs¡T.bd”‡ Vü‰düº˝Ÿ ]ø±s¡T¶\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\ düeTj·T+˝À bes¡÷ $<ÛäT˝À¢ ˝Òs¡T.bò˛Hé\˝À ≈£L&Ü yês¡T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sê˝Ò<äT.u≤*ø£\ Vü≤düº˝Ÿ, _dæ Vü≤düº˝Ÿ\ ]ø±s¡T¶\qT ‘ê˝≤\T ˝Òq+<äTq yê{Ï ]ø±s¡T¶\T n~Ûø±s¡T\≈£î \_Û+#·˝Ò<äT.<ë&ÉT\˝À yês¡T Vü≤düº˝Ÿ uÛÑeHê\qT, eTs¡T>∑T<=&É¢qT, kÕïq|ü⁄ >∑<äT\qT |ü]o*+#ês¡T. Vü≤düºfi¯fl ìsêàDq n<Ûë«q+>± ñ+<äì, $<ë´s¡Tú\≈£î ø±kÕà&ÉTø£\T ≈£L&Ü n+<ä]+#·&É+ ˝Ò<äì, Vü≤düº˝Ÿ uÛÑeHê\≈£î düTqï+ ≈£L&Ü ø={Ϻ+#·˝Òø£ b˛j·÷s¡ì, ø£˙dü+ Vü≤düº˝Ÿ >∑<äT\˝À dü÷≈£îÔ\T, düTuÛ≤wæ‘ê\T sêj·÷\qï Ç+øÏ+‘· C≤„Hêìï

yê&ɶqT¢ eTs¡∫ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì yês¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.uÛÀ»q+ ≈£L&Ü dü]>± ˝Ò<äHêïs¡T.M{Ïô|’ düeTÁ>∑ ìy˚~ø£qT bı+~+∫ ‘·eT &Ó’s¡ø£ºsYqT n+<ä#˚kÕÔqì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À kı<ë\T #˚dæ ÄdüT|üÁ‹˝À neT\T nsTTq $$<Ûä |ü<∏äø±\qT dü+#·]+∫q e´e ]ø±s¡T¶\qT kÕ«~Ûq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.n˝≤π> eT÷&ÉT n+>∑Héyê&ç ôd+≥s¡¢˝À ≈£L&Ü k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

ªÁ|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\≈£î kı+‘· uÛÑeHê\ìï @sêŒ≥T #˚j·÷*μ

ÄdüŒ], Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ ÄdüŒ] eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\≈£î kı+‘· uÛÑeHêìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T Vü≤qTeTqï, ø£èwüíeT÷]Ô\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\‘√ kÕúìø£ ø£fi≤XÊ\ qT+∫ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À <ë<ë|ü⁄ 400 \ eT+~ $<ë´s¡Tú\T $<ä´quÛÑ´•düTÔHêïs¡Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î dü]|ü&Ü >∑<äT\T ˝Òø£ nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. C…&çŒôV≤#Y bÕsƒ¡XÊ\ yês¡T Ç∫Ãq eT÷&ÉT >∑<äT\T ñHêïj·Tì Ç+<äT˝À ˇø=ÿø£ÿ >∑~˝À 90 eT+~ $<ë´s¡Tú\T $<ä´quÛÑ´•düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ø±e⁄q Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T, bÕ\≈£î\T düŒ+~+∫ ø£˙dü+ ôw&É¢HÓ’Hê @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. nHÓ’ø£ e÷s¡T¢ Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢Hê Á|üjÓ÷»q+ X¯Sq´eTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ¬s$q÷´ n~Ûø±]øÏ $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T s¡$‘˚», ‹eTà|üŒ, #·+Á<ä, dü÷], ns¡$+<é, Mπswt, j·TT>∑+<ÛäsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

edü÷\T ø±ì $<äT´‘Y _\T¢\T Ä\÷s¡T, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $<äT´‘Y ãø±sTT\T edü÷\Tø±ø£ n~Ûø±s¡T\T @$T#˚j·÷˝À ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‹˝À ñHêïs¡T. $<äT´‘Y ø√‘· $|üØ‘·+>± ñ+&É≥eTT‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T $<äT´‘Y _\T¢\T #Ó*¢+#˚~ ˝Ò<äì ‘Óπ>dæ #Ó|ü⁄Œ‘·THêïs¡T. _\T¢\T edü÷fi¯¢ ø=s¡≈£î Á>±e÷\≈£î n~Ûø±s¡T\T yÓfi¯¢>± Á>±eTdüTú\T n~Ûø±s¡T\qT ì\BdüTÔHêïs¡T. ø±e⁄q n~Ûø±s¡T\T #˚ùd~˝Òø£ yÓqT~]>∑T#·THêïs¡T. ø±e⁄q ‘·ø£åD+ ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ $<äT´‘Y ø√‘·\qT ìyê]+∫ uø±sTT\T edü÷\T nj˚T´$<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T#·THêïs¡T.

ªñbÕ<Ûë´j·TT\T ˝Òì $<ä´ e÷≈£î e<äT›μ Ä<√ì, Ä>∑düTº 23 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºDeTT˝Àì sêj·T#√{Ï sêeTj·T´ ø±\˙ q+<äT ñqï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\T ñbÕ<Ûë´j·TT\T ˝Òì $<ä´ e÷≈£î e<ä›+≥T eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <äsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓ’mdtÄsY $<ë´s¡Tú\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T |òüj·÷CŸ, Mπswt, kÕsTTsêyéT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T ˝Òì ø±s¡D+>± $<ë´s¡Tú\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ÄsYÄsY ø±\˙ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T bÕsƒ¡XÊ\qT+&ç eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ es¡≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì sê´© ìs¡«Væ≤+∫, eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìï ~>∑“+<Ûä+ #˚XÊs¡T. yÓ’mdtÄsY $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD •yês¡T ÁbÕ+‘·+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ì]à+∫ dü+e‘·‡s¡ ø±\+ >∑&ÉTdüTÔqï $<ë´s¡Tú\≈£î nedüs¡yÓTÆq ñbÕ<Ûë´j·TT\T ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T dü]jÓÆTq $<ä´ n+<äø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\≈£î nedüs¡yÓTÆq ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ìj·T$T+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY j·T÷‘Y Hêj·T≈£î\T, bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 24, Ä>∑düTº 2012

ª$ø£˝≤+>∑T\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ n‹>± Á<äe|ü<ësêú\T rdüT≈£îHêï Á|üe÷<äy˚T ø£$TwüHé @sêŒ≥T #˚j·÷*μ Á|üeTTK q÷´sê\õdüTº\T yÓ\¢&ç ;CÒ|” H˚‘· øÏwüHé¬s&ç¶ &çe÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23, düTes¡íyês¡Ô: ≠sNRPÕÿLigRiVá x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ xmsLjiLRiORPQfl· N][xqsLi Fs{qs=, Fs{qÌs, ’¡zqsá ™´sWμj∂LjigSÆ©s[ ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV NRP≠dsVxtsQ©±s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V —¡.NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVá x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ xmsLjiLRiORPQfl·NRPV ’¡¤«¡zms FyLÌki xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV DLi»¡VLiμR∂¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. C Æ©sá 28©´s ≠sNRPÕÿLigRiVá LS«ÿ˘μ≥j∂NSLRi xqsÀ≥œ¡NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV xmsáVNSá¨s N][LSLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVá xmsLjiLRiORPQfl· NRP≠sV…‘¡ Æ©s[ªRΩ ™´sVLiμR∂NRPXxtÒsQ™´sWμj∂gRi Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV ™´sLiμR∂™´sVLiμj∂ ≠sNRPÕÿLigRiVáV NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂¨s NRP÷¡aSLRiV. @LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVáV ªRΩ™´sV x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ ryμ≥R∂©´sN][xqsLi «¡Lji}ms G F°LS…ÿ¨s\ZNP©y ’¡¤«¡zms FyLÌki ™´sVμÙR∂ªRΩV DLi»¡VLiμR∂¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ¡Æ≤Í∂…fi ¨sμ≥R∂Vá ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV ≠sNRPÕÿLigRiVá ™y…ÿ©´sV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s ªRΩLS*æªΩ[ ≠sVgRiªy™y…”¡NTP ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqsNRPÕÿLigRiV\¤Õ¡©´s ™yLji¨s AμR∂LjiLiøR¡¨s NRPV»¡VLiÀÿáV @Æ©s[NRPLi D©yı∏R∂V¨s, BNRP ≠sNRPÕÿLigRiVá ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s}qsÚ ™´sVLki μyLRiVfl·LigS D©yı∏R∂V¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. BÕÿLi…”¡ ™yLjiNTP ª][…”¡ xqs™´sW«ÿ¨sı AμR∂LjiLi¿¡ xqsx§¶¶¶∏R∂Vxms≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμR∂©yıLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVá x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ xmsLjiLRiORPQfl· N][xqsLi

™´s¬ø¡[Ë ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ øR¡LRiËNRPV æªΩ¿¡Ë ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s©´s©yıLRiV. ∏R∂VV.Fs£qs.G.Õ‹[ ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV @¨sı ≠sμ≥yá ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NTP @≠s ™´sV©´s Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @™´sVáV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¬ø¡[Ë À≥œ¡XºΩ¨s 500 ©´sVLi≤T∂ 1500áNRPV |msLiøyá¨s, \|ms#˚Æ™s[»¡VLRiLigRiLiÕ‹[ 3aSªRΩLi Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ™´sVLiμR∂NRPXxtÒsQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı F°LS…ÿ¨sı NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV.

VüQ&Ü uÛÑ÷eTT\ y˚\+ Ä<ëj·T+ô|’ |”@d” düMTø£å ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23, düTes¡íyês¡Ô: \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ˙FyLiªy\¤Õ¡©´s N][NS}ms»¡, LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi, ≠sV∏R∂WxmspL`i ˙FyLiªyÕ˝‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ @LRi˜©±s Æ≤∂™´sá£msÆ™sVLi…fi @¥yLji…‘¡ Æ™s[áLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ F~Liμj∂©´s Aμy∏R∂VLi\|ms ˙xms«ÿxmsμÙR∂Vá xqsLixmnsVLi xqs≠dsVOTPQLi¿¡Liμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ NRP≠sV…‘¡ •¶¶¶Õ˝‹[ {msG{qs \¬ø¡LRi¯©±s lLi[™´spLji ˙xmsNSa`P##lLi≤ÔT∂ @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s {msG{qs xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LjigjiLiμj∂. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP …”¡AL`iFs£qs ©´sVLi¿¡ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i, …”¡≤T∂zms ©´sVLi¿¡ μR∂VLÊSQ˙xmsryμR∂LS™´so, xmsáVFyLÌkiá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W™´sVVá©´sV Æ™s[áLiÕ‹[ F~Liμj∂ ≤R∂ ¡V˜ xmspLjiÚgS ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨s xqsLixqÛsá\|ms Fs»¡V™´sLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yáƩs[ μy¨s\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨s xqsLixqÛsá ©´sVLi¿¡ À≥œ¡W™´sVVá©´sV Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVN][™yá¨s {msG{qs ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsWøR¡©´s ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ˙lgi[»¡L`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ≠saS≈¡, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ NSL]ˆlLi[xtsQ©˝´s xmsμÙR∂Vá©´sV NRPW≤y xqs≠dsVOTPQLi¿¡Liμj∂. xqsLixqÛsá ©´sVLi¿¡ BLiNS xmspLjiÚ Aμy∏R∂VLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP LS©´sLiμR∂V©´s ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s

@μ≥j∂NSLRiVá©´sV NRP≠sV…‘¡ AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. xqsLixqÛsáV ≤R∂ ¡V˜ ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ «ÿxms˘Li ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ FsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s \¬ø¡LRi¯©±s lLi[™´spLji ˙xmsNSa`P##lLi≤ÔT∂ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV N]LiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLi N][LSLRi¨s, @μj∂NRPW≤y xmspLRiÚLiVVLiμR∂¨s ©Ø[…‘¡xqsVáV B¿¡Ë ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. C Æ©sá 30™´s æªΩ[μk∂©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s À≥œ¡W ZNP[…ÿLiVVLixmso¤Õ¡ ™´sVL][™´sWLRiV øR¡LjiËLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ≠saS≈¡ À≥œ¡W ZNP[…ÿLiVVLixmsoáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @μ≥j∂NSLRiVáV B¿¡Ë©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP\|ms NRP≠sV…‘¡ xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠saS≈¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s À≥œ¡W™´sVVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @μ≥j∂NSLRiVáV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™´sxqsWáV ¬ø¡[aSLRi¨s xqsLixmnsVLi }msL]‰Liμj∂. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ NSL][ˆlLi[xtsQ©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ À≥œ¡WZNP[…ÿLiVVLixmsoá\|ms NRPW≤y {msG{qs xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. À≥œ¡W™´sVVáV F~Liμj∂ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨s NRPLi|ms¨dsá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s {msG{qs xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂.

düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£≈£î düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT düuŸm&ç≥sY ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüô|’ |ü≥Tº, ù|õH˚wüHé ø£*– ñ+&Ée˝…qT.

ø°düs¡, ôV≤&é Ä|ò”dt: XÊMTsYù|≥, düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É˝≤\≈£î <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. bò˛sYÔ bò˛¢sY, bÕ¢{Ÿ HÓ+.404, ôV’≤<äsêu≤<é eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. suvarnavartha@gmail.com ãjÓ÷&Ó{≤qT yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T>∑\s¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23, düTes¡íyês¡Ô: ©y≤U∂ ™´s˘™´sxqÛsNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s "™´sV÷Ì¡xmnsQoÕfi£qs ZN˝PL][zqs£qs' ™y˘μ≥j∂ª][ Àÿμ≥R∂xmsÆ≤∂[ L][gRiVáV ªRΩgRiV «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ ™y˘μ≥j∂ÀÿLji ©´sVLi≤T∂ LRiOTPQLiøR¡VN][™´søR¡VË©´s¨s xmsáV™´soLRiV ©´sW˘LSá“¡ \Æ™sμR∂˘ ¨sxmsofl·VáV æªΩ÷¡FyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi BNRP‰≤R∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ∏R∂Va][μ≥y •¶¶¶zqsˆ»¡Õfi ©´sW˘LSá—¡£qÌs ≤yNÌRPL`i ¤«¡[μk∂£msÆμ∂[, @F°…‹[ AxqsVxms˙ºΩ ©´sW˘LSá“¡ \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ≤yNÌRPL`i Æ™s[™´sVVá $NSLiª`Ω ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sV÷Ì¡xmsoÕfi£qs ZN˝PL][zqs£qs ™y˘μ≥j∂˙gRixqsVÚáNRPV aRPLkiLRiLiÕ‹[ DxtÒsQªyxmsLi ™´sVV≈¡˘LigS Æ™s[xqs≠s NSáLiÕ‹[ FsNRPV‰Q\Æ™s ≠sxmsªRΩ‰LRi xmsLjizqÛsªRΩVáNRPV μyLjiºdΩryÚ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BÕÿ ™y˘μ≥j∂ xmsLjizqÛsªRΩVáV μj∂gRi«ÿLRi≤y¨sı xqsW≤][cFsNSˆÈ|qslLi[ˆÈxtsQ©±s= @¨s NRPW≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRi¨s, @LiVVæªΩ[ xqs\lLi©´s ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][NRPF°æªΩ[ xmsLjizqÛsºΩ FsμR∂VL][‰™´s≤R∂Li ™´sVLjiLiªRΩ NRPxtÌsQªRΩLRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

™y˘μ≥j∂ r°NTP©´s C L][gRiVáV øyÕÿ™´sVLiμj∂ ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ ∏R∂VV™´sºdΩ ∏R∂VV™´sNRPVáV Æ™s[xqs≠s |msLRiVgRiVªRΩV©´sı N]μÙk∂ Æ™s[≤T∂¨s ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı™´sV¨s ¬ø¡FyÚLRi©yıLRiV. μk∂¨s ™´sá©´s «¡*LRiLi, Æ™s[≤T∂¨ds…”¡ ryı©´sLi, xqsWLRiV˘≤T∂ ªyFy¨sNTP ¡z§¶¶¶LÊRiªRΩLi NS™´s≤R∂Li, ™´sºΩÚ≤T∂ |msLRigRi»¡Li NRPáVgRi¤«¡[ryÚ∏R∂V¨s, ≠s≠sμ≥R∂ xmsLjia][μ≥R∂©´sÕ˝‹[ Æ™sÃ˝¡≤R∂LiVV©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y @μ≥j∂NRP DuÒ°˙gRiªRΩ aRPLkiLRiLi ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLiZNP[ªyá©´sV xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩLigS xmsLixms≤y¨sı NRPxtÌsQªRΩLRiLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. μR∂Lji≠sVÕÿ ™´s˘QQNTPÚ aRPLkiLRiLiÕ‹[  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sªRΩ, ¨dsLRixqsLi, ªRΩáμj∂™´sVV¯, ™´sW©´szqsNRP NSLRi˘NRPÕÿFyáV ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms»Ì¡≤R∂Li, ºΩ≠sV¯Lji, øR¡Wxmso™´sVxqsNRPÀÿLRi»¡Li ™´sLi…”¡ áORPQflÿáV |msLRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. BLiμR∂VNRPVgS©´sV ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ FsNRPV‰™´s Æ™sWªyμR∂VÕ‹[ ˙μR∂™´sxmsμyLÙSáV ºdΩxqsVN][™yá¨s, øR¡Ã˝¡¨s, F~≤T∂ ˙xmsÆμ∂[aSÕ˝‹[ DLi≤yá¨s, øR¡Ã˝¡μR∂©y¨sı NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ DªRΩˆªRΩVÚá ©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡≤R∂Li μy*LS C ™y˘μ≥j∂ L][gRiVáV Æ™s[≤T∂ªyFy¨sı FsμR∂VL]‰gRiáVgRiVªyLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

25 qT+∫ Vü‰+&É÷¢´yéT mø˘‡b˛ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23, (düTes¡íyês¡Ô): ôdŒwü˝Ÿ Vü‰+&É÷¢´yéT mø˘‡b˛ á HÓ\ 25 qT+&ç ôdô|º+ãsY 8 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é ‘êsêïø£˝Àì Ç+&çj·THé Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ¬ø$Tø£˝Ÿ kÕº|òt ø£¢uŸ˝À ôdŒwü˝Ÿ Vü‰+&É÷¢´yéT‡ @ø˘‡b˛ 2012qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ Vü‰+&É÷¢´yéT‡ n+&é f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ Øõq˝Ÿ &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY _.<Û√\j·T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. &Óe\|tyÓT+{Ÿ ø£$TwüqsY Vü‰+&É÷¢´yéT‡, $TìÁd”º Ä|òt f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ q÷´&Ûç©¢ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À á Vü‰+&É÷¢´yéT‡ @ø˘‡b˛qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç{Ϻ Vü‰+&É÷¢´yéT‡ @ø˘‡b˛˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚ XŸ˝Àì nìï õ˝≤¢\ qT+&ç düTe÷s¡T 50 ÁbÕ<∏ä$Tø£ #˚H˚‘· düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\T bÕ˝§Z+{≤j·÷Hêïs¡T. Ç+<äT˝À eTìï¬ø’q, $\TyÓ’q $$<Ûä s¡ø±\ dæ˝Ÿ‡, ø±≥Hé eÁkÕÔ\T Á|ü<ä]Ù+#·ã&É‘êj·THêïs¡T. 25 qT+&ç

ôdô|º+ãsY 8 es¡≈£î nìï ôd\e⁄ ~qeTT\˝À ≈£L&Ü ñ<äj·T+ 10 qT+&ç 9 >∑+≥\ es¡≈£î eÁdüÔ Á|ü<äs¡Ùq ñ+≥T+<äHêïs¡T. Vü‰+&É÷¢´yéT‡ n+&é f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ XÊK eT+Á‹ õ.Á|ükÕ<é≈£îe÷sY 25q kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î Á|ü‘˚´ø£ #˚H˚‘· eÁdüÔ Á|ü<äs¡ÙqqT ÁbÕs¡+_Û kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T $|ü‘·TÔ ìyês¡D dü+düú ñbÕ<Ûä´≈£åî\T j·T+.X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶, &ç|üP´{° d”m+. <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, eT+Á‘·T\T C….^‘ê¬s&ç¶, <ëq+ Hêπ>+<äsY, eTTUÒwt >ö&é, JôV≤#Ym+d” y˚Tj·TsY eTVü≤eTà<é e÷J<é VüQùd‡Hé, dæøÏ+Á<ëu≤<é XÊdüq düuÛÑT´\T »j·TdüT<Ûä ø£|üPsY, ñ|üŒ˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T ã+&Ü] sêõ¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ]J«, #˚H˚‘· CÖ[ XÊK dü+#ê\≈£î\T ø±+‹˝≤˝Ÿ <ë+&˚, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

ñ|üŒ˝Ÿ f…düTº≈£î HêeTe÷Á‘·|ü⁄ düŒ+<äq ÄHé˝…’Hé {Ϭøÿ≥¢ C≤Ø˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ ùdº&çj·T+ <ä>∑Zs¡ n_Ûe÷qT\ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 23, düTes¡íyês¡Ô: \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ B™y◊Ì¡ ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s À≥ÿLRiª`Ω , ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡xqÌsVNRPV @’≥¡™´sW©´sVá xqsˆLiμR∂©´s ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS DLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡¤Õ¡[ FsNRPV‰™´sgS «¡LRigRi≤R∂Li , ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fi\|ms @’≥¡™´sW©´sVáV @LiªRΩgS AxqsNTPÚ øR¡WxmsNRPF°™´s≤R∂Li μk∂¨sNTP NSLRifl·LigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμk∂ ˙NTPZNP»¡L`i ≠s≠sFs£qs áORPQ ¯fl„fi Lji\¤…¡lLi¯Li…fi NRPW≤y ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiμj∂. }qÌs≤T∂∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s @’≥¡™´sW©´sVáV áORPQ ¯fl„fi\|ms ªRΩ™´sV @’≥¡™´sW©y¨sı xm˝sNSLÔRiVá μy*LS ˙xmsμR∂Lji+LiøyLRiV. @»¡V áORPQ ¯fl„fi C ™´sW˘ø`¡ A≤T∂ Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ DLi¤…¡[ @’≥¡™´sW©´sVá xqsˆLiμR∂©´s Àÿ™´soLiÆ≤∂[μR∂¨s ≠sZa˝P[xtsQNRPVá @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ALRiV C}qs™y |qsLi»¡L˝Riª][ Fy»¡V —¡LiΔÿ©y ˙g_Li≤`∂=Õ‹[©´sW , }qÌs≤T∂∏R∂VLi μR∂gÊRiLRi …”¡ZNP‰»˝¡V @™´sV¯NS¨sNTP DLi¿¡©y... @’≥¡™´sW©´sVá xqsˆLiμR∂©´s }msá™´sLigS DLiμj∂. ª]÷¡L][«¡Ÿ …”¡ZNP‰»˝¡ @™´sV¯NRPLi 8 Æ™s[á Õ‹[}ms xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sVLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVW≤][L][«¡Ÿ ©´sVLi≤T∂ zmsø`¡ zqsˆ©±sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂¨s ™yLRiÚáV ™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ @’≥¡™´sW©´sVá xqsLi≈¡˘ |msLRig]øR¡Ë¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. @Õÿlgi[ aRP¨s , Aμj∂™yLSáՋ[ NRPW≤y …”¡ZNP‰»˝¡ @™´sV¯NRPLi xmsoLi«¡ŸNRPVLi»¡VμR∂¨s |§¶¶¶ø`¡zqsFs ™´sLÊSáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso ª]÷¡L][«¡Ÿ A©±s\¤Õ¡©±s …”¡ZNP‰»˝¡ «ÿLkiÕ‹[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sáN]¨s DLiμj∂. øyÕÿ ™´sVLiμj∂ @’≥¡™´sW©´sVáV BLi»¡L`iÆ©s…fiÕ‹[ …”¡ZNP‰»˝¡V ¡VN`P ¬ø¡[xqsVN][gS... }qÌs≤T∂∏R∂VLi μR∂gÊRiLRi ™y…”¡¨s ºdΩxqsVN][™´søR¡Ë¨s A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™yLRiLiªy Æ©s[LRiVgS ™´s¬ø¡[ËaSLRiV. @LiVVæªΩ[ A©±s\¤Õ¡©±s …”¡ZNP‰»˝¡©´sV —¡LiΔÿ©y ˙g_Li≤`∂=Õ‹[ ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV xqsW¿¡LiøR¡≤R∂Liª][ @’≥¡™´sW©´sVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ }qÌs≤T∂∏R∂VLi μR∂gÊRiLRi ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. ªRΩLS*ªRΩ F°÷d¡xqsVáV NRPáVgRiV¤«¡[xqsVNRPV¨s xqsLÙji¤«¡}msˆLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y aSLiºΩLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ¿¡™´sLRiNTP |§¶¶¶ø`¡zqsFs ™´sLÊSáV μj∂gji™´s¿¡Ë A©±s\¤Õ¡©±s …”¡ZNP‰…fi μ≥R∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi Aμ≥yLRiLigS @’≥¡™´sW©´sVá©´sV Õ‹[xmsáNTP xmsLizmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ ≠s™yμR∂Li xqsμÙR∂V™´sVfl”·gjiLiμj∂. Æ™sVVªyÚ¨sNTP }qÌs≤T∂∏R∂VLi μR∂gÊRiLRi |§¶¶¶ø`¡zqsFs @’≥¡™´sW©´sVáNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡W ¬ø¡[zqs©y... xqs™´sV©´s*∏R∂VLi Õ‹[xmsLi ™´sÃ˝¡ BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLiVV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ …”¡ZNP‰…fi lLi[»˝¡V ªRΩgÊjiLi¿¡©y @’≥¡™´sW©´sVá xqsˆLiμR∂©´s }msá™´sLigS DLi≤R∂≤R∂Li NRPW≤y |§¶¶¶ø`¡zqsFs ™´sLÊSáNRPV ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 24-08-2012  
e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 24-08-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India