Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 304

>∑Ts¡Tyês¡+ qe+ãsY 22, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

ª>∑Ts¡÷μ≈£î

ñπsj·÷* ‘·«s¡˝À ñ] rj·TqTqï &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+! eTs√ Äs¡T>∑T]øÏ ø£åe÷_Ûø£å ìsêø£s¡D

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 21 : bÕs¡¢yÓT+{Ÿô|’ Äj·TT<Ûë\‘√ <ë&ç #˚dæq πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT n|òü®˝Ÿ>∑Ts¡÷ ø£åe÷_ø£åqT sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ® ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‹s¡düÿ]+#ês¡T. B+‘√ ‘·«s¡˝À n|òü®˝Ÿ>∑Ts¡÷≈£î ñ] rùd neø±X¯+ ñqï≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. ñ] rùd~ m|ü⁄Œ&ÉH˚~ &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì πø+Á<ä ¨+XÊK ‘Ó*j·TCÒdæ+~. Ä|òü®˝Ÿ>∑Ts¡÷‘√ bÕ≥T eTs√ Äs¡T>∑T]øÏ ≈£L&Ü sêh|ü‹ ø£åe÷_Ûø£å ìsêø£]+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T ô|’ <ë&ç #˚dæq n|òü®˝Ÿ>∑Ts¡TqT ñ]rj·÷\ì πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ek˛Ô+~. n|òü®˝Ÿ>∑Ts¡÷≈£î kÕúìø£ ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒH˚ düTÁ|”+ø√s¡Tº düeT]Δdü÷Ô ñ]•ø£åH˚ Ksês¡T #˚dæ+~. Bìô|’ ø£åe÷_Ûø£å ø√s¡T‘·÷ n|òü®˝Ÿ>∑Ts¡÷ ô|≥Tº≈£îqï $»„|æÔ sêh|ü‹ ‹s¡düÿ]+#ês¡T. ø£åe÷_Ûø£å ø√dü+ ($T>∑‘ê 2˝À)

ø£düuŸ≈£î ñ]•ø£å neT\T ms¡yê&É C…’\T˝À ñ]r‘· n‘·´+‘· s¡Vü≤dü´+>± |üP]Ô bÕø˘≈£î düe÷#ês¡$T∫Ãq πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eTè‘·<˚Vü‰ìï rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î ìsêø£s¡D C…’\T˝ÀH˚ Kqq+

KØ<Ó’q U…’B ø£düuŸ

ø°\ø£ |ü<äe⁄\T

eTTfi¯¢ øÏØ{≤˝Ò

øÏc˛sY ˝ÒKqT ‘·|üã{Ϻq eT+Á‹ <ëq+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô): |”d”d” n<Ûä´ø£å, d”m+ |ü<äe⁄\T ¬s+&É÷ eTTfi¯¢øÏØ≥+ ˝≤+{Ïeì eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY ù|s=ÿHêïs¡T. á ¬s+&ÉT |ü<äe⁄\T bı+<ë\ì Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘ês¡ì, n~ düVü≤»+ nì nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”m+, |”d”d” n<Ûä´≈£åî\ô|’ πø+Á<ä eT+Á‹ øÏc˛sY #·+Á<ä<˚yé dü+~Û+∫q ˝ÒKqT ‘·|üã{≤ºs¡T. bÕغ øÏ¢wüº |ü]dæú‹˝À ñqï düeTj·T+˝À eT+Á‹ Ç˝≤+{Ï yê´K´\T #˚j·T&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡ eTHêïs¡T. kÕúìø£ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü πø+Á<äeT+Á‹ øÏc˛sY &Ûç©¢πø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡ì $eT]Ù+#ês¡T. kı+‘· eTqT>∑&É ø√düy˚T Ç˝≤+{Ï yê´K´\T #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. bÕغøÏ qwüº+ yê{Ï˝Ò¢˝≤ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É&É+ øÏc˛sY≈£î ‘·>∑<äHêïs¡T. d”m+, |”d”d” |ü<äe⁄\T e÷]Ñ˚ e#˚à mìïø£˝À¢ bÕغ z&çb˛‘˚ mes¡T u≤<Ûä´‘· eVæ≤kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ bÕغ |ü{Ïwüº‘·≈£î bÕ≥T|ü&Ü˝Òø±˙ bÕغøÏ qwüº+ yê{Ï˝Ò¢ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì ø√sês¡T. Á|üdüTÔ‘· d”m+, |”d”d” n<Ûä´≈£åî\ |üìrs¡TqT ‘·|üã{≤º*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ sêh+˝À HÓ\ø=qï nì•Ã‹ ≈£L&Ü ‘=\–b˛‘·T+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

ø£düuŸ ñ]øÏ Á|ürø±s¡+

rs¡TÃ≈£î+{≤+ : \wüÿπs ‘√sTTu≤

eTT+u…’, qe+ãsY 21 : ø£düuŸ ñ]øÏ Á|ürø±s¡+ rs¡TÃ≈£î+{≤eTì rÁeyê<ä dü+düú \wüÿπs ‘√sTTu≤ Á|üø£{Ï+∫+~. ø£düuŸ ˇø£ V”≤s√>± n_Ûe]í+∫+~. ø£düuŸqT dü÷Œ¤]Ô>± rdüT≈£îì eT]ìï <ë&ÉT\T #˚kÕÔeTì #Ó|æŒ+~. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À <ë&ÉT\T #˚j·T&ÜìøÏ yÓqø±&ÉeTì ‘Ó*|æ+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ñ]rdæq ø£düuŸ Ä‘·à≈£î XÊ+‹>± <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düqï<äΔeTe⁄‘êeTì \wüÿπs‘√sTTu≤ Ä Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. ø£düuŸqT Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îì eT]+‘· eT+~ j·TTe≈£î\qT ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔeTì, ø£düuŸ ì»yÓTÆq <˚X¯uÛÑ≈£îÔ&Éì ø=ìj·÷&ç+~. ø£düuŸ ñ] $wüj·T+˝À düVü≤ø£]+∫q nÁ>∑sêC≤´ìï ôd’‘·+ $&ç∫ô|fÒº Á|üdüøÏÔ˝Ò<äì \wüÿπs ‘√sTTu≤ Ä Á|üø£≥q˝À $e]+∫+~. B+‘√ ì|òü÷ esêZ\T ôd’‘·+ nÁ|üeT‘·ÔeTj·÷´sTT.

s¡ø£åDπø s√p \ø£å\ Ks¡Tà $#ês¡D˝À eT\T|ü⁄˝…H√ï

eTT+u…’, qe+ãsY 21 :uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ sê»<Ûëì eTT+u…’˝À e÷s¡D ¨eT+ düèwæº+∫q n»à˝Ÿ n$÷sY ø£düuŸ $#ês¡D, ñ]r‘· neT\T z #ê]Á‘ê‘·àø£ |òüT≥º+>± ì*∫b˛qT+~. uÛ≤s¡‘Yô|’ <ä+&Ó‹Ôq ñÁ>∑yê<äT˝À¢ düJe+>± |ü≥Tºã&çq @¬ø’ø£ e´øÏÔ>±, n‘·´+‘· KØ<Ó’q U…’B>± ø£düuŸ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ë&ÉT. Äj·Tq s¡ø£åD ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± C…’\T, ø√s¡Tº @sêŒ≥T #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. <˚X¯+˝À ñÁ>∑yê<ä <ë&ÉT\≈£î dü+ã+~Û+∫ n‘·´+‘· y˚>∑+>± rs¡TŒ yÓ\Te&çq πødüT Ç<˚. n‘·´+‘· KØ<Ó’q πødüT ≈£L&Ü Ç<˚. n˝≤π>, á πødüT˝À nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q m|òt;◊ düVü≤ø£]+#·&É+, uÛ≤s¡‘· Hê´j·TkÕúHêìøÏ Vü‰»s¡T ø±e&É+ ≈£L&Ü Ç<˚ Á|ü<∏äeT+. ø£düuŸ n‘·´+‘· KØ<Ó’q U…’B>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ë&ÉT. á ñÁ>∑yê~ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ C…’\TqT πø{≤sTT+#ê*‡ e∫Ã+~. ø£düuŸ s¡ø£åD ø√dü+ s√p s¡÷.8 \ø£å\≈£î ô|’>± Ks¡Tà #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. á C…’\T≈£î 200 eT+~ Ç+&√`{Ïu…≥Hé b˛©düT\‘√ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ês¡T. Ç+<äø√dü+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î s¡÷.22 ø√≥¢ es¡≈£î Ks¡Tà #˚XÊs¡T. eTT+u…’ Äs¡úsY s√&é C…’\T s¡ø£åD ø√dü+ eTVü‰sêh Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷. 5 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚dæ+~. ãT˝…¢{Ÿ Á|üP|òt ôd˝ŸqT @sêŒ≥T #˚dæ+~. n‘·ìï $#ê]+#˚+<äT≈£î Çø£ÿ&˚ Á|ü‘˚´ø£ Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº @sêŒf…Æ+~. (eT]ìï yês¡Ô\T 2˝À)

qe+ãsY26,2008 : eTT+u…’ô|’ eTTwüÿs¡T\ <ë&ç,

qe+ãsY 28: |ü≥Tºã&çq ø£düuŸ |òæÁãe] 25, 2009: ø£düuŸô|’ #ê]®w”{Ÿ @Á|æ˝Ÿ 15, 2009: ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $#ês¡D &çôd+ãsY16:|üPs¡ÔsTTq $#ês¡D, rs¡TŒ yêsTT<ë

y˚T 6,2010: ñ]•ø£å $~Ûdü÷Ô Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº nø√ºãsY10,2011:rs¡TŒqT düeT]ú+∫q ôV’≤ø√s¡Tº |òæÁãe]14,2012:ªdüTÁ|”+μqTÄÁX¯sTT+∫q ø£düuŸ

Ä>∑düTº 29: ñ]•ø£å düãuÒqqï düTÁ|”+ø√s¡Tº ø£düuŸ |æ{ÏwüHé ø={Ϻy˚‘· nø√ºãsY12: ø£åe÷_Ûø£å Á|ükÕ~+#ê\ì ø£düuŸ $»„|æÔ nø√ºãsY16: ø£düuŸ ø£åe÷_Ûø£åqT ‹s¡düÿ]+#ê\ì ¨+XÊK dæbòÕs¡T‡ qe+ãsY5:ø£åe÷_Ûø£å ‹]düÿ]dü÷Ôsêh|ü‹ dü+‘·ø£+ qe+ãsY 7: •ø£å düãuÒqì ¨+ XÊK ìs¡íj·T+

qe+ãsY 8: 21q ñ] ìs¡ísTT+∫q düsêÿs¡T qe+ãsY 19: ms¡yê&É C…’\T≈£î ø£düuŸ ‘·s¡*+|ü⁄ qe+ãsY 21:ñ<äj·T+ 7.30 >∑+≥\≈£î ñ]r‘·, 9.30≈£î Kqq+ Á|ürø±s¡+ ‘·|üŒ<äì \wüÿπs‘√sTTu≤ Á|üø£≥q

‘êe⁄ ˝Ò<äT ø£düuŸ ñ]r‘·qT kÕ«>∑‹düTÔHêï+ »>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé yêsTT<ë ‘Ó\Á|+>±D˝À ü‘˚´ø£ sêh+ ø±yê\qT≈£îH˚ yês¡T yÓ’ø±bÕ˝ÀøÏ yÓfi¯¢s¡T

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eTT+u≤sTT u≤+ãT ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT, bÕø˘ ñÁ>∑yê~ n»à˝Ÿ ø£düuŸ ñ]r‘· Ä\dü´yÓTÆHê kÕ«>∑‹düTÔ HêïeTì ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT n_ÛÁbÕ j·T|ü&ܶs¡T. ø£düuŸqT ñ]rdæqfÒ¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿô|’ Äj·TT<Ûë \‘√ <ë&ç #˚dæq πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT, rÁeyê~ n|òü®˝ >∑Ts¡TqT ≈£L&Ü ñ]rj·÷\ì Äj·T q &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕs¡¢yÓT+{Ÿô|’ <ë&ç#˚dæq <˚X¯Á<√Væ≤ n|òü®˝Ÿ>∑Ts¡TqT 11 @fi¯ó

¢>± m+<äT≈£î •øÏå+#·&É+˝Ò<äì Hêj·TT&ÉT Á|ü•ï+#ês¡T. uÛ≤s¡‘Y˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñÁ>∑yê<ä ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î dü÷Á‘· <ës¡T \+<äs¡÷ bÕøÏ kÕÔHé˝ÀH˚ ñHêïs¡ì, nø£ÿ&˚ •ø£åD bı+<äT‘·THêïs¡ì, yê]øÏ nìï $<Ûë˝≤ Ä Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø£ ]düTÔ+<äì, ñÁ>∑yê<ëìï Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï bÕø˘ô|’ n+‘·sê® rj·TkÕúsTT˝À ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫à #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yÓ+ø£j·T´ dü÷∫+ #ês¡T.<˚X¯uÛÑÁ<ä‘· $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï sêJ |ü&É≈£L&É<äì, ø£åe÷_Ûø£å $wüj·T+˝À Hê´j·TXÊg+˝À e÷s¡TŒ\T sêyê\ì, eTT+u…’˝À $<Ûä«+dü+ düèwæº+∫q ø£dü uŸ≈£î Ä\dü´+>±HÓ’Hê ñ]rj·T&É+ dü+‘√wüø£s¡eTì yÓ+ø£ j·T´Hêj·TT&ÉT yê´U≤´ì+#ês¡T.ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À q\¢<Ûäq+ eT]+‘· ô|]–+<äì yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT $eT]Ù+ #ês¡T. q\¢<Ûäq+ <ë#·T≈£îqï nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î j·TT|”@ Á|üuÛÑT ‘·«+ ø=eTTà ø±düTÔ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. nìï $wü j·÷˝À¢ kÕe÷ q´ Á|üC≤˙ø±ìï j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ˙\+ ‘·TbÕHé qwüº+ n+#·Hê y˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä ãè+<ë\T Ä }ùd m‘·Ô&É+˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿô|’ <ë&ç #˚dæq πødüT˝À n|òü®˝Ÿ≈£î ≈£L&Ü düTÁ|”+ ø√s¡Tº ñ]•ø£åqT Ksês¡T #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ <ëK\T #˚dæq kÕº≥T´≥] u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡D X¯ó Áø£yêsêìøÏ yêsTT<ë |æ+~. »>∑Hé <ëK\T #˚düT≈£îqï u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ øö+≥sY n|òæ&É${Ÿ <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î düeTj·T+ ø±yê\ì d”;◊ >∑&ÉTe⁄ ø√]+~. B+‘√ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº $#ês¡DqT m\T¢+&çøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. #·≥ºã<ä›+>± 90 s√E˝À¢ $#ês¡D |üP]Ô ø±yê*‡ ñ+&É>±.. d”;◊ Ä $wüj·T+˝À $|òü\+ nsTT´+<äì, n+<äTe\¢ ‘·q≈£î u…sTT˝Ÿ Çyê«\ì »>∑Hé >∑‘· X¯óÁø£yês¡+ d”;◊ ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. ìØí‘· >∑&ÉTe⁄˝À>± d”;◊ $#ês¡D |üP]Ô #˚dæ, #ê]®w”{Ÿ <ëK\T #˚j·T˝Òø£b˛sTT+<äì |æ{ÏwüHé˝À ù|s=ÿHêïs¡T. d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô ø±yê\H˚ ø±\j·÷|üq #˚k˛Ô+<äì, ‘·qqT n¬sdüTº #˚dæ 90 s√E\T <ë{ÏHê.. <äsê´|ü⁄Ô |üP]Ô #˚j·Tø£+&Ü ø±\j·÷|üq #˚k˛Ô+<äì $e]+#ês¡T. n¬sdüTº nsTT 90 s√E\T >∑&ç∫b˛e&É+‘√.. d”ÄØŒd” ôdø£åHé 167 (2) øÏ+<ä ‘êqT u…sTT˝Ÿ bı+<˚+<äT≈£î ns¡TΩ&ÉH˚qì, ‘·q≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Äj·Tq |æ{ÏwüHéqT d”«ø£]+∫q Hê´j·TkÕúq+ ãT<Ûäyês¡+ $#ês¡D »]|æ+~. »>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ øö+≥sY <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î düeTj·T+ ø±yê\ì d”;◊ á dü+<äs¡“¤+>± ø√]+~. B+‘√ Hê´j·TkÕúq+ d”;◊øÏ ¬s+Á&√E\ >∑&ÉT$dü÷Ô.. ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT X¯óÁø£yêsêìøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô): n$˙‹, nÁø£e÷\≈£î e÷s¡Tù|¬s’q »>∑Hé bÕغ˝À ‘Ó\+>±D≈£î ‘êe⁄˝Ò<äì ìC≤e÷u≤<é m+|” eT<ÛäT j·÷w”ÿ >ö&é $eT]Ù+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ ø±yê\qT≈£îH˚ yês¡T mes¡÷ »>∑Hé kÕú|æ+∫q yÓ’mkՇ؇|”˝ÀøÏ yÓfi¯¢s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤ yÓfi‚Ô yês¡T ‘Ó\+>±D Á<√VüQ˝Òì $eT]Ù+#ês¡T.

yÓ’ø±bÕ |üø£ÿ ‘Ó\+>±D e´‹πsø£ bÕغ nì eT+& ç|ü&ܶs¡T. Ä bÕØºì ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Ä<ä]+#·s¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt m+|”\T mes¡÷ yÓ’ø±bÕ˝ÀøÏ yÓfi¯¢s¡ì, n$ ndü‘·´ Á|ü#êsê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ ‘˚e&ÜìøÏ n$XÊ«dü rs¡àD≤ìï ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT Á|üj·T‘·ïeT+‘ê ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√düy˚Tqì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î bÕ´πøJ\T, |ü<äe⁄\T n+fÒ düeTdü´qT HêqÃ&É y˚Tqì ù|s=ÿHêïs¡T. düeTdü´qT ‘·«s¡>± |ü]wüÿ]+ #·eTì n~ÛcÕ˜Hêìï ø√s¡T‘êeTHêïs¡T. bÕغ\qT ã˝Àù|‘·+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î yÓ’ø±bÕ, {°ÄsYmdt\T bÕ≥T |ü&ÉT‘·THêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. bÕغ\T e÷]‘˚ Äj·÷ bÕغ\T ã˝Àù|‘·+ ne⁄‘êj˚T ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T.‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À yÓ’ø±bÕ ñìøÏ ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√dü+#˚düTÔqï j·T‘êï\qT ‹|æŒ ø=&É‘êeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D yê<ä+ $ì|æ+ ∫q yê]πø ‘Ó\+>±D Á|ü»\T |ü≥º+ ø£&É‘ês¡Hêïs¡T. nq‹ø±\+˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\T yÓ’ø±bÕ≈£î ãT~Δ #ÓãT‘ês¡ì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T.

CMyK

CMyK

n|òü®˝Ÿ>∑Ts¡÷qT ≈£L&Ü ñ] rj·÷* <˚X¯ uÛÑÁ<ä‘·˝À sêJ|ü&É≈£L&É<äT

øö+≥sY <ëK\T≈£î >∑&ÉTe⁄ ø√]q d”;◊


2

Á|üC≤;Ûwüº+ y˚Ts¡πø q&ÉT#·T≈£î+{≤+ (ôV’≤<äsêu≤<é`düTes¡íyês¡Ô): ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY‘√ ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· ¬ø. πøX¯esêe⁄ ãμ‰{° nj·÷´s¡T. πød”ÄsY ìyêdü+˝À »]–q á ãμ‰{°˝À uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡Dô|’ #·]Ã+#ês¡T. ‘Ó\+>±D X¯≈£îÔ\˙ï

◊ø£´+>± ñ<ä´$T+#ê\qï n+X¯+ô|’H˚ Á|ü<Ûëq+>± #·s¡Ã »]–+<äì ãμ‰{° nq+‘·s¡+ πøπø #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·eT≈£î‘êy˚T >∑&ÉTe⁄ $~Û+#·T≈£îì |üì#˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· m+|”\T uÛ≤$düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ‘·q≈£î ‘Ó*dæq+‘· es¡≈£î

m+|”˝…e«s¡÷ Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ #˚s¡&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ @<Ó’Hê #˚kÕÔeTì #Ó|æŒq πøπø Á|ü‘˚´ø£ sêcÕZìï n~ÛcÕ˜q+ Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ ø±+Á¬>dt˝À ñ+&ÉeTì, Á|ü»\‘√H˚ ñ+{≤eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt m+|”\ Ä˝À#·q

$<ÛëHê\T πød”ÄsY≈£î $e]+∫q≥T¢ ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´ ¬ø.sêe÷sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D yê<äT\≈£î ‘ÓsêdüH˚ Á|ü<Ûëq y˚~ø£ì á ÁbÕ+‘· m+|”\ uÛÑ$wü´‘·TÔ Á|üC≤ n_ÛÁbÕj·T+ y˚Ts¡πø ñ+≥T+<äHêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+ , qe+ãsY 22, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ πødüT˝À 1100eT+~ ì+~‘·T\T: @d”;

ª˙\+μ qwüº+ s¡÷.1710 ø√≥T¢ |üP]Ô ìy˚~ø£ n+~q yÓ+≥H˚ πø+Á<ëìøÏ |ü+|ü⁄‘ê+ Ä]úø£ eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD ¬s&ç¶ »]–q≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê #˚dæq≥T¢ sêh Ä]úø£ eT+Á‹ Äq+ sêeTHês¡j·TD ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Bì˝À 608 ø√≥T¢ e], |ü‹Ô |ü+≥\T ø±>±, 102 ø√≥T¢ ñ<ë´qeHê\ì #ÓbÕŒs¡T. |üP]Ô kÕúsTT qcÕºìï dæã“+~ n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡ì ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ |üP]Ô ìy˚~ø£ edüTÔ+<äì ìy˚~ø£ sê>±H˚ πø+Á<ëìøÏ |ü+|ækÕÔeTHêïs¡T. áHÓ\ 20q u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À »]–q eTTK´eT+Á‘·T\ düe÷y˚X¯+˝À dæm+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ˙\+ ‘·TbòÕqT e\¢ sêh+ uÛ≤Ø>± qwüºb˛sTT+<äì ‘ê‘êÿ*ø£ düVü‰j·T+ ÁøÏ+<ä 1550 ø√≥T¢ n+~+#ê\ì ø√]q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 2009 qT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ‘·TbòÕqT\T, Á|üø£{Ï‹ yÓ’|ü]‘ê´\T, es¡<ä\T , ø£s¡Te⁄\ô|’ sêh+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï 2400 ø√≥T¢ qwüº|ü]Vü‰sêìï ø√s¡>± πøe\+ 885 ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T Ç∫Ã+<äì Ç~ n&ç–q <ë+{À¢ 35XÊ‘·eTHêïs¡T. $T>∑‘ê &ÉãT“ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢+∫+<äHêïs¡T. 2009 qT+&ç 2011 es¡≈£î 3368ø√≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e\ sêh+˝À ‘·TbòÕqT , es¡<ä u≤~Û‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ks¡Tà #˚dæ+<äHêïs¡T. dü+uÛÑ$+∫q ˙\+ ‘·TbòÕqT e\¢ 1710 ø√≥T¢ qwüº+

qcÕºìï n+#·Hêy˚j·T&ÜìøÏ πø+Á<ä ãè+<ë\qT |ü+|æ#ê\ì ø√]q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\ô|’ e&ç¶ uÛ≤s¡+ |ü&É≈£î+&Ü s¡TD≤\T ]ôw&É÷´˝Ÿ #˚j·÷\ì ø√]q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À e÷~]>± s¡TD≤\T Øôw&É÷´˝Ÿ #˚ùdÔ ¬s’‘·T\T 14XÊ‘·+ e&û¶ u≤´+≈£î˝À¢ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\ô|’ uÛ≤s¡+ |ü&É≈£L&É<äqï Á|üuÛÑT‘·«+ ø√s¡ø£ nHêïs¡T. ˙\+ ‘·TbòÕqT dü+uÛÑ$+∫ q|ü&ÉT ‘·ø£åD düVü‰j·Tø£ #·s¡´\¬ø’ Áf…»Ø qT+&ç {Ï.ÄsY27 ÁøÏ+<ä nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\T Á&Ü #˚düTø√yê\ì Äj·÷ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#·&É+ »]–+<äì yês¡T Áf…»Ø qT+&ç 4,25075 y˚\T Á&Ü #˚düT≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT >√<ëe], KeTà+, nq+‘·|üPsY, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø qwüº+ »]–+<äHêïs¡T. qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì Á|ü‹|üøå±\T ø√s¡T‘·THêïj·Tì nsTT‘˚ yê]øÏ m+‘· Ç∫ÃHê ‘·≈£îÿy˚ qHêïs¡T. >∑‘·+˝À 4y˚\T, 6y˚\T Ç#êÃs¡ì nsTT‘˚ m+‘· y˚Ts¡≈£î qwüº+ »]–+<√ <ëìì |ü]o*+∫ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢kÕÔeTHêïs¡T. >∑‘·+˝À »]–q ‘·TbòÕqT\≈£î dü+ã+~Û+∫ 1800 ø√≥T¢ ãø±sTT ñqï≥T¢ e∫Ãq yês¡Ô˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äHêïs¡T. 1800 ø√≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ]©CŸ #˚dæ+<äì <ëì˝À 1550 ø√≥T¢ Ç|üŒ{Ïπø Ks¡Tà #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. $T>∑‘ê 2. 5 ø√≥T¢ &çC≤düºsY y˚TH˚CŸ yÓT+{Ÿ ˝À yê] e<ä› ñHêïj·Tì qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<äì \_›<ës¡T\T me¬s’Hê ñ+f… yê]øÏ H˚s¡T>± u≤´+≈£î U≤‘ê˝À »eT #˚kÕÔeTHêïs¡T.

uÛ≤s¡‘Y ìs¡íj·÷ìï >ös¡$kÕÔ+ : bÕø˘ m|òt&û◊\ô|’ z{Ï+>¥ düVæ≤‘· #·s¡Ã≈£î |ü≥Tº : Hêe÷ Äq+<√‘ê‡Vü‰\‘√ eTT+usTT˝À dü+ãsê\T ø£düuŸ ñ]ì kÕ«>∑‹+∫q nìï sê»ø°j·T bÕغ\T ÇkÕ¢e÷u≤<é, qe+ãsY 21 : bÕø˘ ñÁ>∑yê~ n»à˝Ÿ ø£düuŸ ñ]•ø£å $wüj·÷ìï uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ bòÕ´ø˘‡ <ë«sê bÕøÏkÕúHé≈£î |ü+|æ#·&É+‘√ bÕø˘ á n+X¯+ô|’ düŒ+~+∫+~. uÛ≤s¡‘· Hê´j·T e´edüú ìs¡íj·÷ìï >ös¡$kÕÔeTì bÕø˘ ‘Ó*|æ+~. ø£düuŸ≈£î ñ]•ø£å neT\T ø±e&É+‘√ eTT+u…’ |òüT≥q˝À eTè‹ #Ó+~q yê] ≈£î≥T+u≤\‘√ e÷≥T Ä]úø£ q>∑s¡+ ≈£L&Ü dü+ãsê˝À¢ eTTì– ‘˚\T‘√+~. ø£düuŸqT ñ]rXÊs¡qï yês¡Ô ‘Ó*j·T>±H˚ »q+ M<ÛäT˝À¢øÏ e∫à u≤D≤ dü+#ê ø±˝≤Ãs¡T. Væ≤+<ä÷, eTTdæ¢+, dæø˘ nì ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü nìï esêZ\ yês¡T Äq+<√‘ê‡Vü‰\T Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. eTT+u…’ q>∑s¡+˝À ñ+&˚ &Éu≤“ yê˝≤\T ø£düuŸ bò˛{À\qT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. ø£düuŸ ñ]ì ø±+Á¬>düT, _C…|æ düVü‰ nìï bÕغ\T kÕ«>∑‹+#êsTT. ãVæ≤s¡+>∑ ñ] rùdÔ u≤>∑T+&˚<äì |ü\Te⁄s¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Ä\dü´yÓTÆHê dü¬s’q •ø£å $~Û+#ês¡ì Ç+ø=+‘·eT+~ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. eTT+u…’ e÷s¡D ¨eT+ ì+~‘·T&ÉT n»à˝Ÿ ø£düuŸ ñ]•ø£åô|’ bÕøÏkÕÔHé yÓuŸ ôd’{Ÿ‡, {°M\T Ä∫‘·÷∫ düŒ+~düTÔHêïsTT. ø£düuŸ ñ]•ø£å≈£î m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«≈£î+&Ü, n<˚ düeTj·T+˝À |üP]Ô>± $düà]+#·≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·THêïsTT. bÕø˘≈£î #Ó+~q eTTK´yÓTÆq yêsêÔ #Ûêq˝Ÿ õjÓ÷ #Ûêq˝Ÿ≈£î #Ó+~q õjÓ÷ {Ï$ yÓuŸ ôd’{À¢ Ç+&çj·÷ Vü‰´+>¥‡ eTT+u…’ >∑Hée÷´Hé n»à˝Ÿ ø£düuŸ nì sêdæ+~.eTs√ Á|ü<Ûëq |üÁ‹ø£ &ÜHé≈£î #Ó+~q &ÜHé yÓuŸ ôd’{Ÿ ø£düuŸqT ñ]rdæq≥T¢>± uÛ≤s¡‘· $÷&çj·÷˝À yês¡Ô\T e#êÃj·Tì sêdæ+~. $T–*q Á|ü<Ûëq, ˝Àø£˝Ÿ yÓuŸ ôd’{Ÿ‡ ≈£L&Ü n˝≤π> sêXÊsTT. eTT+u…’ <ë&ç˝À |ü≥Tºã&ɶ ø£düuŸqT uÛ≤s¡‘Y ñ] rdæ+<äì, ø£åe÷_Ûø£å <äs¡U≤düTÔqT uÛ≤s¡‘· sêh|ü‹ ‹s¡düÿ]+#ês¡ì ≈£î¢|üÔ+>± sêXÊsTT.

ñÁ>∑yê~øÏ ñ] eTT+u…’, qe+ãsY 21(düTes¡íyês¡Ô): eTTwüÿs¡ eT÷ø£\≈£î ôV≤#·Ã]ø£. ‘·eTô|’ <ä+&Ó‹Ô‘˚ @eTe⁄‘·T+<√ uÛ≤s¡‘Y #˚dæ #·÷|æ+~. eTT+u…’˝À e÷s¡D¨e÷ìøÏ bÕ\Œ&çq eTVü≤eTà<é n»à˝Ÿ n$÷sY ø£düuŸqT ñ] rdæ ñÁ>∑yê<äT\≈£î >∑{Ϻ ôV≤#·Ã]ø£ |ü+|æ+~. m+‘·{Ï yê¬s’Hê •ø£å ‘·|üŒ<äì eTs√e÷s¡T düŒwüº+ #˚dæ+~. eTs√ ◊<äT s√E˝…’‘˚ eTT+u…’ e÷s¡D ¨e÷ìøÏ Hê\Tπ>fi¯ó¢ |üPs¡Ôe⁄‘êj·Tq>±.. ø£düuŸqT ñ]rj·T&É+ $X‚wü+. eTT+u…’ <ë&ÉT\ πødüT˝À düJe+>± |ü≥Tºã&ɶ @¬ø’ø£ ñÁ>∑yê~ n»à˝Ÿ ø£düuŸ≈£î Hê´j·TkÕúq+ $~Û+∫q ñ]•ø£åqT ãT<Ûäyês¡+ neT\T #˚XÊs¡T. ms¡yê&É C…’\T˝À ãT<Ûäyês¡+ 7.30 >∑+≥\≈£î ñ]rXÊs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î bÕøÏkÕÔHé Á|üuÛÑT‘·«+, n‘·ì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ìsêø£]+#·&É+‘√.. C…’\T˝ÀH˚ Kqq+ #˚XÊs¡T.ø£åe÷_Ûø£å Á|ükÕ~+#ê\ì ø£düuŸ ô|≥Tº≈£îqï |æ{ÏwüHéqT sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ® qe+ãsY˝À ‹s¡düÿ]+#·&É+‘√ Äj·Tq≈£î ñ] U≤j·TyÓTÆ+~. ñ]r‘· Á|üÁøÏj·TqT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ n‘·´+‘· s¡Vü≤dü´+>± ìs¡«Væ≤+∫+~. ñ] neT\Tô|’ bÕø˘≈£î eTT+<˚ düe÷#ês¡$T∫Ãq Á|üuÛÑT‘·«+ nø£ÿ&ç qT+∫ düŒ+<äq sêø£b˛e&É+‘√ qe+ãsY 21q ñ] rj·÷\ì eTTVüAs¡Ô+ ìs¡ísTT+∫+~. á y˚Ts¡≈£î eTVü‰sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düe÷#ês¡+ |ü+|æ+~. πø+Á<ä Ä<˚XÊ\‘√ C…’\T n~Ûø±s¡T\T eTT+u…’˝Àì Äs¡úsY s√&é C…’\T˝À ñqï ø£düuŸqT ¬s+Á&√E\ ÁøÏ‘·+ s¡Vü≤dü´+>± |ü⁄D…˝Àì ms¡yê&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. yÓ’<ä´ |üØø£å\T düVü‰ $T>∑‘ê Á|üÁøÏj·T\T nìï eTT–dæq nq+‘·s¡+ ø£düuŸqT ñ] rXÊs¡T. C…’\T e÷qT´e˝Ÿ Á|üø±s¡+ $~Û$<ÛëHê\qT |üP]Ô #˚dæq≥T¢ C…’\T n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ms¡yê&É C…’\T˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 7.30 >∑+≥\≈£î ø£düuŸqT ñ] rdæq≥T¢ eTVü‰sêh ¨+ eT+Á‹ ÄsYÄsY bÕ{Ï˝Ÿ Á|üø£{Ï+#ês¡T. n≥T πø+Á<ä ¨+ eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ ≈£L&Ü Bìï Á<ÛäTMø£]+#ês¡T.

C…’\T˝ÀH˚ Kqq+..

ø£düuŸ eTè‘·<˚Vü‰ìï rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î bÕøÏkÕÔHé Á|üuÛÑT‘·«+ ø±˙, Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ≈£L&Ü ÄdüøÏÔ #·÷|ü˝Ò<äT. bÕø˘≈£î düe÷#ês¡$T∫ÃHê.. nø£ÿ&ç qT+∫ m˝≤+{Ï düŒ+<äq sê˝Ò<äT. B+‘√ ø£düuŸ eTè‘·<˚Vü‰ìï C…’\T n~Ûø±s¡T\T ms¡yê&É C…’\T˝ÀH˚ Kqq+ #˚XÊs¡T. eTTdæ¢+ dü+Á|ü<ëj·÷\ Á|üø±s¡+ n+‘·´ÁøÏj·T\T |üP]Ô #˚XÊs¡T. ñ]rdæq ‘·sê«‘· eTè‹ #Ó+~q≥T¢ yÓ’<äT´\T Á<ÛäTMø£]+∫q ø=~›ùd|ü{Ïπø.. C…’\T˝À |üP&çÃô|{Ϻq≥T¢ eTVü‰sêh eTTK´eT+Á‹ |üèB∏«sêCŸ #ÍVü‰Hé yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘·|ü #˚dæq m+‘·{Ï yê]¬ø’Hê •ø£å ‘·|üŒ<äì, ñÁ>∑yê~ ø£düuŸ $wüj·T+˝Àq÷ n<˚ »]–+<äHêïs¡T. ñ]•ø£å |ü&çq ø£düuŸqT ¬s+Á&√E\ ÁøÏ‘·y˚T ms¡yê&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 21 : ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\≈£î nqTeT‹ Çdü÷Ô πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À z{Ï+>¥ düVæ≤‘· #·s¡Ã »s¡>±\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ nC…+&ÜqT #·]Ã+#˚+<äT≈£î ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY $÷sê≈£îe÷sY ãT<Ûäyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq nœ\|üø£å düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq Vü‰»s¡j·÷´ s¡T.düe÷y˚XÊq+‘·s¡+ Äj·Tq $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. m|òt&û◊\qT nqTeT‹+#˚ eTT+ <äT nìï|üøå±\q÷ dü+Á|ü~kÕÔeTì bÕs¡¢yÓT+ ≥T˝À Ç∫Ãq Vü‰$÷ì πø+Á<ä+ |üø£ÿqô|{Ϻ @ø£|üø£å+>± ìs¡íj·T+ rdüTø√e≥+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. ø±ã{Ϻ, m|òt&û◊\≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T ÄyÓ÷<ä+ ≈£L&Ü ñ+&Ü\ì, á n+X¯+ô|’ bÕs¡¢ yÓT+≥T yÓ’K] @$T{À ≈£L&Ü πø+Á<ä+ ‘Ó\TdüT ø√yê*‡ ñ+<äHêïs¡T. n˝≤π>, <˚X¯yê´|üÔ+>± es¡<ä\T, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ˙\+ ‘·TbÕqT ø±s¡ D+>± ÄdæÔqwüº+, ÁbÕDqwüº+, ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü] Vü‰s¡+ #Ó*¢+|ü⁄, >∑‘·+˝À bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq ø±>¥ ìy˚~ø£\ô|’ #·s¡Ã, ìs¡T<√´>∑+, Ä]úø£ |ü]dæú‹, ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\, <˚X¯yê´

|üÔ+>± $<äT´‘·TÔ ø=s¡‘·, |ü]ÁX¯eT\T m<äTs=ÿ+ ≥Tqï düeTdü´\T yÓTT<ä˝…’q n+XÊ\ô|’ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #·]Ã+#·qTq+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±>±, sêÅcÕºìøÏ πø+Á<ä Á–&é qT+∫ n<äq|ü⁄ $<äT´‘Y eT+ps¡T #˚j·÷*‡+~>± $<äT´‘Y XÊK eT+Á‹ CÀ´‹sê~‘·´ dæ+~Ûj·÷qT ø√]q≥T¢ Hêe÷ #ÓbÕŒs¡T. sêh yê{≤ 3330 yÓT>±yê≥T¢ ø±>± Á|üdüTÔ‘·+ 350 yÓT>±yê≥T¢ n<äq+>± ÇdüTÔqï≥T¢ eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚, eTs√ 2 y˚\ yÓT>±yê≥T¢ n<äq+>± Çyê«\ì ‘êqT ø√sêqHêïs¡T. $<äT´‘Y ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+&É≥+ e\¢ |ü]ÁX¯eT˝À¢ ñ‘·Œ‹Ô ‘·–Zb˛‘√+<äì, kÕ<Ûës¡D Á|üC≤˙ø£+ ôd’‘·+ mH√ï düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒq Hêïs¡T. n˝≤π>, ø=‘·Ô>± <∏äs¡à˝Ÿ, >±´dt ñ‘·Œ‹Ô ÁbÕC…≈£îº\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì πø+Á<ä+ #ÓãT ‘√+<äì, ø±˙ ñqï ÁbÕC…≈£îº˝À¢ |üP]ÔkÕúsTT $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô »]π>˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì dü÷∫+#êqHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î sêh+˝À ñqï <∏äs¡à˝Ÿ, >±´dt ÁbÕC…≈£îº\T |üP]ÔkÕúsTT˝À $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd+<äT≈£î M\T>± u§>∑TZ, >±´dt πø{≤sTT+|ü⁄\T ô|+#ê\ì ø√sêqHêïs¡T. Ç+<äT ≈£î dæ+~Ûj·÷ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ê s¡Hêïs¡T

∫e] ø√]ø£ @$÷ ˝Ò<äqï ø£düuŸ.. #·ìb˛j˚T eTT+<äT ø£düuŸ m˝≤+{Ï ø√]ø£ ø√s¡˝Ò<äT. ñ] rj·T&ÜìøÏ eTT+<äT ∫e] ø√]ø£ @yÓTÆHê ñ+<ë? nì C…’\T n~Ûø±s¡T\T Á|ü•ï+#·>±.. @$T ˝Ò<äì #ÓbÕŒ&ÉT. $#ês¡D düeTj·T+˝À |æ∫à |æ∫à ø√]ø£\T ø√]q ø£düuŸ.. ∫e] |òüT&çj·T˝À¢ m˝≤+{Ï ø√]ø£ ø√s¡ø£ b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. $#ês¡D düeTj·T+˝À ‘·q≈£î _sê´˙ ‹Hê\ì ñ+<äì, u≤©e⁄&é˝À q{Ï+#ê\ì ñ+<äì #Ó|æŒq ø£düuŸ.. ∫e] ì$Twü+˝À e÷Á‘·+ @$÷ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕ&ÉT. ∫e] ø√]ø£ @yÓTÆHê ñ+<ë? nì n&ç–‘˚.. @$÷ ˝Ò<äì ø£düuŸ #Ó|æŒq≥T¢ C…’\T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. C…’\T e÷qT´e˝Ÿ Á|üø±s¡+ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ∫e]kÕ]>± e÷{≤¢&˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔeTq>±.. ø£düuŸ ÄdüøÏÔ #·÷|ü˝Ò<äì $e]+#ês¡T. ø£düuŸ≈£î ñ] •ø£å neT\T düe÷#êsêìï Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ‘Ó\bÕ\ì u≤+uÒ ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+<äì, á y˚Ts¡≈£î düe÷#ês¡+ |ü+|æ+#êeTì $e]+#ês¡T. #·≥º Á|üø±s¡y˚T ø£düuŸqT ñ] rdæq≥T¢ eTVü‰sêh ¨+ eT+Á‹ ÄsYÄsY bÕ{Ï˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. ø£åe÷_Ûø£å Á|ükÕ~+#˚+<äT≈£î sêh|ü‹ ‹s¡düÿ]+#·&É+‘√.. ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT neT\T #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. eTT+u…’ô|’ »]–q <ë&ç j·÷e‘·TÔ <˚X¯+ô|’H˚ »]–q <ë&ç nì nHêïs¡T. eTTwüÿs¡T\ eT÷ø£˝À¢ eTè‹ #Ó+~q ne÷j·T≈£î\T, b˛©düT\T, uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\qT ì»yÓTÆq Ç~ ìyê

ø£düuŸ yÓÁ] y˚cÕ\T...

Çø£ ø£düuŸ $#ês¡D˝À y˚dæq y˚cÕ\≈£î ˝…ø£ÿ ˝Ò<äT. eTT+u…’ <ë&ÉT\‘√ ‘·q≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì, @πø 47 n+fÒ @$T{À ‘Ó*j·T<äì, <ëìï m˝≤ ù|\TkÕÔs√ n+‘·ø£Hêï ‘Ó*j·T<äì Hê´j·TeT÷]Ô m<äT≥ yê~+#ê&ÉT. ô|’>± dæìe÷˝À¢ q{Ï+#·&Üìπø e#êÃqì ãTø±sTT+#ê&ÉT. uÛ≤s¡‘· Hê´j·T e´edüúqT n|üVü‰dü´+ #˚ùd˝≤ e÷{≤¢&Ü&ÉT. C…’˝À¢ n‘·>±&ç Ä>∑&Ü˝…’‘˚ eTØ X¯è‹ $T+#˚$. ‘·q≈£î _sê´˙ ø±yê\ì, u≤©e⁄&é˝À q{Ï+#ê\ì ñ+<ä+≥÷ yÓøÏ*>± Á|üe]Ô+#˚ yê&ÉT. ‘êqT yÓTÆqsYqì, ‘·qô|’ eT‘·TÔ eT+<äT Á|üjÓ÷–+∫ ‘·|ü&ÉT yê+>∑÷à\+ qyÓ÷<äT #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ê&ÉT. >∑‘˚&Ü~ p˝…’˝À ‘êqT H˚s¡+ #˚dæq≥T¢ Hê´j·TeT÷]Ô m<äT≥ n+^ø£]+#ê&ÉT. eTT+u…’ <ë&ÉT\ ø√dü+ bÕøÏkÕÔHé˝ÀH˚ ≈£îÁ≥ |üìïq≥T¢ ˇ|ü≈£îHêï&ÉT. eP´Vü≤s¡#·q yÓTT‘·Ô+ Hê´j·TeT÷]Ô m<äT≥ |üPdü>∑T∫Ãq≥T¢ $e]+#ê&ÉT. Ä ‘·sê«‘· eT∞¢ ‘·qπø bÕ|ü+ ‘Ó*j·T<äì, uÛ≤s¡‘Yô|’ »]–q <ë&ç‘√ ‘·q≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì ãTø±sTT+#ê&ÉT. ‘êqT yÓTÆqsYqì, ‘·qô|’ eT‘·TÔ eT+<äT Á|üjÓ÷–+∫ ‘·|ü&ÉT yê+>∑÷à\+ qyÓ÷<äT #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ê&ÉT. nsTT‘˚, Äj·Tq yê<äq\˙ï ‘·|üŒì n~Ûø±s¡T\T ìs¡÷|æ+#ês¡T. ø£düuŸ y˚T»πsqì, Äj·Tq meTTø£\≈£î

(ôV’≤<äsêu≤<é`düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫q @d”; ìy˚~ø£˝À ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $esê\T yÓ\¢&Éj·÷´sTT. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ πødüT˝À 1100eT+~ì ì+~‘·T\T>± @d”; ù|s=ÿ+~. e+<ä eT+~ Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ô|’ $#ês¡D #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ @d”; dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+~. ì+~‘·T\T>± ù|s=ÿqï yê]˝À m¬ø’‡CŸ, b˛©dt, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\THêïs¡ì ‘Ó*|æ+~. ì+~‘·T˝…’q ñ<√´>∑T\+<ä]ô|’ XÊU≤|üs¡yÓTÆq Áø£eT•ø£åD #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+∫+~. ì+~‘·T˝À¢ u≤\sêE, qTHêï s¡eTD düVü‰ 85 eT+~ Åô|’y˚≥T e´≈£îÔ\THêïs¡T. 3y˚\≈£î ô|’>± ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶<ës¡T\T eT<ä´+ <äTø±D≤\qT ø£*– ñHêïs¡ì @d”; ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. u§‘·‡ yÓ÷|æ<˚$ô|’ Ä<Ûësê\T ˝Òeì ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. á ≈£î+uÛÑø√D+˝À s¡÷.50 ø√≥¢ qT+∫ 70ø√≥¢ es¡≈£î eTT&ÉT|ü⁄\T #˚‘·T\T e÷sêj·Tì, yÓTT‘·Ô+ e´eVü‰s¡+ô|’ ø£$TwüqsY Ä|òt m+¬ø’«Ødt‘√ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì dü÷∫+∫+~.

uÛ≤»bÕ H˚‘·\qT $+<ä T≈£î ÄVü‰«ì+∫q Á|ü<Ûëì (ôV’≤<äsêu≤<é`düTes¡íyês¡Ô): ˝Àø˘düuÛÑ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£åyÓTÆq uÛ≤»bÕ H˚‘·\qT $+<äT≈£î ÄVü‰«ì+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\T düC≤e⁄>± »s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T ∫\¢s¡ s¡+>∑+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ uÛ≤»bÕqT+∫ kÕqT≈£L\ yÓ’K] ≈£L&É>∑fÒº+<äT≈£î Á|ü<Ûëì $+<äT≈£î uÛ≤»bÕ H˚‘·\qT ÄVü‰«ì+∫q≥Tº sê»ø°j·T|ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëì qT+∫ ÄVü≤«q+ n+<ä≈£îqï yê]˝À n<ë«˙, düTcÕàdü«sêCŸ, ns¡TDYC…’{°¢\T e⁄Hêïs¡T. qe+ãsY 17H˚ $+<äT ñqï|üŒ{Ïø° •eùdq n~ÛH˚‘· u≤˝Ÿ<∏ëÁπø eTè‹ ø±s¡D+>± $+<äT ø±s¡´Áø£eT+ yêsTT<ë|ü&ç+~.

26qT+∫ uÛÑs√kÕ j·÷Á‘·: Hê>∑+ (ôV’≤<äsêu≤<é`düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ uÛÑs√kÕ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î á HÓ\ 26qT+∫ uÛÑs√kÕ j·÷Á‘· #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó\+>±D q>±sê dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑+ »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é˝À‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ n#·Ã+ù|{Ÿ qT+∫ á j·÷Á‘· ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚jÓTT<ä›ì, ã‹øÏ ñ+&˚ sêh+ kÕ~Û+#·Tø√yê\ì á j·÷Á‘·˝À j·TTe‘·≈£î uÛÑs√kÕ Çe«qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ á ÁbÕ+‘· Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ◊ø£eT‘·´+>± ñ<ä´$T+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó<˚bÕ, yÓ’ø±bÕ, d”|”m+\T ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝À ùdyêuÛ≤e+ Ç$T&çñ+~: |ü⁄s¡+<Û˚X¯«]

(ôV’≤<äsêu≤<é`düTes¡íyês¡Ô): s√≥Øø£¢uŸ, ÁbÕC…≈£îº 511 dü+düú dü+j·TTø£Ô+>± ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\≈£î |ü~y˚\ u…+N\qT |ü+|æD° #˚XÊsTT. πø+Á<ä eT+Á‹ |ü⁄s¡+<Û˚X¯«], XÊdüqdüuÛ≤|ü‹ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] e÷{≤¢&ÉT‘·÷... uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷˝À¢ ùdyêuÛ≤e+ Ç$T&ç ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ nuÛÑT´qï‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Á|üj·T‘·ï+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ nH˚ø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, eT+∫˙fi¯¢ e+{Ï eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ˝Òø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. s√≥Øø£¢uŸ ˝≤+{Ï dü+düú\T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£îsêe&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ s√≥Øø£¢uŸ, ÁbÕC…≈£îº511 düuÛÑT´\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±qT: m+|” ø±eP] (ôV’≤<äsêu≤<é`düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ô|’ @\÷s¡T m+|” ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ eTs√e÷s¡T ‘·q ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô |ü]#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ $|t C≤Ø #˚dæHê ‘êqT bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±qì Äj·Tq ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. bÕغ Ç|üŒ{Ïπø $|t C≤Ø #˚dæq $wüj·÷ìï Äj·Tq <ÛäèMø£]+#ês¡T. dü∫yê\j·T+˝À Çyêfi¯ $»j·Tyê&É m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ‘√ ø£*dæ eTTK´eT+Á‹‘√ ø±eP] ø=~›ùd|ü⁄ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. d”m+‘√ ãμ‰{° nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Bìô|’ \>∑&ÉbÕ{Ï düŒ+~dü÷Ô ø±y˚]øÏ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·>∑T Ø‹˝À >∑T]Ô+|ü⁄ Çe«ø£b˛e≥+ $#ês¡ø£s¡eTì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. eTqkÕÔ|ü+‘√H˚ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì Äj·Tq ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

ª>∑Ts¡÷μ≈£î ñπsj·÷* sêh|ü‹ e<ä› yÓTT‘·Ô+ 60 eT+~ ì+~‘·T\ C≤_‘· ñ+~. n+<äT˝À ás√E @&ÉT>∑T]≈£î ø£åe÷_Ûø£å ìsêø£]dü÷Ô sêh|ü‹ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ◊<ës¡T dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ô|+&ç+>¥˝À ñqï eTs√ Äs¡T>∑Ts¡T rÁeyê<äT˝À¢ eTT>∑TZs¡T eTT+u≤sTTøÏ #Ó+~qyês¡T ø±>± eTs√ø£s¡T ø√˝Ÿø£‘êÔ≈£î #Ó+~qyê&ÉT. $T–*qyê] $esê\T ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. M]ì ≈£L&Ü ñ] rj·÷*‡ ñ+~. ø±>± n|òü®˝Ÿ>∑Ts¡÷≈£î ≈£L&Ü ø£düuŸ˝≤π> s¡Vü≤dü´+>± ñ] rùd neø±X¯+ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. m|ü⁄Œ&ÉH˚~ Ç+ø± ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT.n|òü®˝Ÿ>∑Ts¡÷‘√bÕ≥T eTs√ ns¡T>∑T]øÏ sêh|ü‹ ø£åe÷_Ûø£å ‹s¡düÿ]+#·&É‘√ düs¡«Á‘ê Vü≤s¡¸+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~.

ìs¡«Væ≤+∫q yÓ’<ä´ |üØø£å\ <ë«sê ìsêΔ]+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, ø£düuŸ &ûmHé@ qeT÷Hê\ <ë«sê.. Hê{Ï eTT+u…’ @{°mdt N|òt ùV≤eT+‘Y ø£sêÿπs eTè‘·<˚Vü≤+˝À \_Û+∫q ãT˝…¢≥T¢ ø£düuŸ ‘·TbÕø° qT+∫ e∫Ãqy˚qì düŒwüºyÓTÆ+~. düŒwüºyÓTÆq Ä<Ûësê\T, kÕøå±´\T \_Û+#·&É+‘√ ø£düuŸ≈£î eTs¡D •ø£å Ksê¬s’+~.

e÷s¡D ¨e÷ìøÏ ◊<˚fi¯ó¢.. eTs√ ◊<äT s√E˝…’‘˚.. eTT+u…’ e÷s¡D ¨e÷ìøÏ Hê\Tπ>fi¯ó¢. 166 eT+~ ndüTe⁄\T u≤dæq ÄHê{Ï ñÁ>∑<ë&çì ‘·\#·T≈£î+fÒ.. eTT+u…’ yêdüT˝À¢ uÛÑj·÷+<√fi¯q yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. Ä Hê{Ï ñÁ>∑<ë&çì uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\T Ms√∫‘·+>± b˛sê&ç eTTwüÿs¡T\qT eTT≥ºu…{≤ºs¡T. ‘=$Tà~ eT+~ì ø±*à #·+|æ, ø£düuŸqT düJe+>± |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. <˚X¯+ô|’ <ä+&Ó‹Ôq ø£düuŸ≈£î Hê\Tπ>fi¯¢ nq+‘·s¡+ >∑{Ϻ ãT~› #ÓbÕŒs¡T. Hê´j·TkÕúq+ $~Û+∫q ñ]•ø£åqT ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ neT\T #˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À eTT+u…’ô|’ <ë&ç.. ø£düuŸ $#ês¡D, ñ]•ø£å neT\T es¡≈£î »]–q |ü]D≤e÷\qT ˇø£kÕ] |ü]øÏùdÔ..ø£sêN qT+∫ düeTTÁ<ä+ <ë«sê eTT+u…’˝ÀøÏ #=s¡ã&ɶ |ü~ eT+~ ñÁ>∑yê<äT\T s¡B› ÁbÕ+‘ê\ô|’ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. 2008 qe+ãsY 26q ø£düuŸ‘√ düVü‰ eTs√ ‘=$Tà~ eTTwüÿs¡T\T uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ sê»<Ûëì eTT+u…’˝À e÷s¡D¨eT+ düèwæº+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ düeTj·T+˝À eTT+u…’˝À n&ÉT>∑T ô|{Ϻq ñÁ>∑yê<äT\T $#·ø£åD s¡Væ≤‘·+>± <ë&ÉT\≈£î ~>±s¡T. eTT+<äT>±H˚ y˚düT≈£îqï Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷s¡D¨eT+ düèwæº+#ês¡T. ‘êCŸ ¨≥˝Ÿ, Åf…Æ&Ó+{Ÿ, HêØeTHé Vü≤Ödt‘√ bÕ≥T eTT+u…’ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À $#·Ã\$&ç>± ø±\TŒ\≈£î ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. 166 eT+~ì bı≥ºq u…≥Tº≈£îHêïs¡T. yê] <ë&ÉT˝À¢ e+<ä\ eT+~ ne÷j·T≈£î\T, b˛©düT\T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. ø√≥¢˝À ÄdæÔ qwüº+ »]–+~. eTVü‰sêh @{°mdt N|òt‘√ b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ùV≤eT+‘Y ø£s¡ÿπs, $»jYT dü˝≤düÿsY, ø±+y˚Tº ‘·~‘·s¡T\T ≈£L&Ü <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\T, mHémdtJ ø£e÷+&√\T eT÷Á&√E\ bÕ≥T Ms√∫‘·+>± b˛sê&ç ‘=$Tà~ eT+~ì ø±*à #·+bÕsTT. ø£düuŸ ˇø£ÿ&˚ b˛©düT ø±\TŒ˝À¢ rÁe+>± >±j·T|ü&ç düJe+>± |ü≥Tºã&ܶ&ÉT.

Á|ü‘˚´ø£ C…’\T, ø√s¡Tº @sêŒ≥T ø£düuŸ ø√düy˚T Á|ü‘˚´ø£+>± eTT+u…’˝Àì düsY Äs¡úsY s√&é C…’\TqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTT+u…’ <ë&ÉT\ πødüTqT $#ê]+#˚+<äT≈£î eTVü‰sêh Á|üuÛÑT‘·«+ 2009 @Á|æ˝Ÿ 15q Äs¡úsY s√&é C…’\T˝ÀH˚ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡TºqT @sêŒ≥T #˚dæ+~. Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô>± m+m˝Ÿ ‘·Væ≤˝≤´˙

ìj·T$T+∫+~. 15q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $#ês¡D 13 HÓ\\ bÕ≥T »]–+~. á πødüT˝À ø£düuŸ ‘·s¡|òü⁄q yê~+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·Tyê~ì ìj·T$T+#ês¡T. ÁbÕdæ≈£L´wüHé ‘·s¡|òü⁄q Á|üeTTK Hê´j·Tyê~ ñ»«˝Ÿ ìø£yéT Á|üeTTK bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. eTT+u…’ <ë&ç |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ eTT+u…’ b˛©düT\T 11 y˚\ ù|J\ uÛ≤Ø #ê]®w”≥TqT ø√s¡Tº˝À <ëK\T #˚XÊs¡T. 3,192 ù|J\ kÕøå±´<Ûësê\qT düeT]Œ+#ês¡T. M{Ïì |ü]o*+∫q Hê´j·TkÕúq+ 658 eT+~ kÕ≈£åî\ yê+>∑÷à˝≤ìï qyÓ÷<äT #˚dæ+~. Ç+<äT˝À 30 eT+~ Á|ü‘·´ø£å kÕ≈£åî\T ø£düuŸqT >∑T]Ô+#ês¡T. ‘·qô|’ ø£düuŸ Á|ü‘·´ø£å+<ë <ë&ç #˚XÊ&Éì |ü<˚fi¯¢ u≤*ø£ ø√s¡Tº˝À yê+>∑÷à\$T∫Ã+~. Ç<ä›s¡T mHémdtJ ø£e÷+&√\T ≈£L&Ü kÕø£å´$T#êÃs¡T. <ë&ÉT\ düeTj·T+˝À ñÁ>∑yê<äT\T dü+#·]+∫q ‘êCŸ ¨≥˝Ÿ, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì d”d” ¬øyÓTsê˝À¢ ]ø±s¡T¶ nsTTq |òü⁄fÒCŸqT eTT+u…’ b˛©düT\T ø√s¡Tº≈£î n+<äCÒXÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, nyÓT]ø± <äsê´|ü⁄Ô dü+düú m|òt;◊ n~Ûø±s¡T\T ø√s¡Tº≈£î kÕ+πø‹ø£ Ä<Ûësê\T n+<äCÒXÊs¡T. ñÁ>∑yê<äT\T bÕø˘ qT+∫ e#êÃs¡ì J|”mdt düVü‰j·T+‘√ ø√s¡Tº˝À $e]+#ês¡T. á $<Ûä+>± z πødüT˝À m|òt;◊ n~Ûø±s¡T\T uÛ≤s¡‘· Hê´j·TkÕúHêìøÏ Vü‰»s¡T ø±e&É+ Ç<˚ Á|ü<∏äeT+.

ã\yÓTÆq kÕøå±´\T.. πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{Ϻq eTT+u…’ b˛©düT\T nìï kÕøå±´<Ûësê\‘√ ø√s¡Tº˝À #ê]®w”{Ÿ <ëK\T #˚XÊs¡T. 658 eT+~ kÕ≈£åî\T yê+>∑÷à\+ Çe«>±, ø£düuŸqT 30 eT+~ >∑T]Ô+#ês¡T. á <ë&çô|’ 11 y˚\ ù|J\‘√ ≈£L&Üì uÛ≤Ø #ê]®w”{ŸqT .. ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+#ês¡T. 13 HÓ\\ bÕ≥T $#ê]+∫q Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº ø£düuŸ≈£î eTs¡D •ø£å $~Ûdü÷Ô 2010 y˚T 6q rs¡TŒ yÓ\Te]+∫+~. nsTT‘˚, øÏ+~ ø√s¡Tº rs¡TŒqT u≤+uÒ ôV’≤ø√s¡Tº düeT]údü÷Ô.. eTs¡D •ø£åqT Ksês¡T #˚dæ+~. B+‘√ ø£düuŸ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊ&ÉT. eTs¡D •ø£åqT j·÷eJ®e •ø£å>± e÷sêÃ\ì $»„|æÔ #˚XÊ&ÉT. nsTT‘˚, Äj·Tq $»„|æÔì <Ûäsêàdüq+ ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. <˚X¯+ô|’ <ä+&Ó‘·Ô&É+ n‹ô|<ä› ‘·|üŒì, n+<äT≈£î eTs¡D •ø£å dü¬s’+<˚qì yÓ\¢&ç+∫+~. øÏ+~ ø√s¡Tº\ rs¡TŒ\qT düeT]údü÷Ô.. eTs¡D•ø£åqT Ksês¡T #˚dæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø£åe÷_Ûø£å Á|ükÕ~+#ê\ì ø£düuŸ sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®øÏ $»„|æÔ #˚düT≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚, ø£åe÷_Ûø£å Á|ükÕ~+#˚+<äT≈£î Á|üDuŸ ìsêø£]dü÷Ô.. qe+ãsY 5q ø£düuŸ yÓT؇ |æ{ÏwüHéqT ‹s¡düÿ]dü÷Ô ¨+ XÊK≈£î |ü+|æ+#ês¡T. ñ]•ø£å neT\T #˚j·÷\ì πø+Á<ä ¨+ XÊK eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ 7q dü+‘·ø£+ #˚XÊs¡T. qe+ãsY 21q ñ] rj·÷\ì ìs¡ísTT+∫q eTVü‰sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s+Á&√E\ ÁøÏ‘·y˚T ms¡yê&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 7.30 >∑+≥\≈£î ñ] rdæq nq+‘·s¡+.. 9.30 >∑+≥\ düeTj·T+˝À Kqq+ #˚XÊs¡T.


ø±+Á¬>dt≈£î K‘·+ ø£s√ ‘Ó\+>±D Vü‰dæ˝Ÿø£s√ : Vü≤Øwtsêe⁄ es¡+>∑˝Ÿ,qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô):ø±+Á¬>dt≈£î K‘·+ ø£s√ ‘Ó\+>±D Vü‰dæ˝Ÿø£s√ ìHê<ä+‘√ ‘·eT b˛sê≥+ ñ+≥T+<äì {ÏÄsYmdt düŒwüº+ #˚dæ+~. ø±+Á¬>dtqT u§+<äô|&ç‘˚ ‘·|üŒ Çø£ ‘Ó\+>±D sê<äì Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt ‘Ó+>±Dô|’ Ç+ø± yÓ÷dü|üP]‘· $<ÛëHêH˚ï ne\+_k˛Ô+<äHêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ‘Ósêdü ˇ+≥]>±H˚ b˛{° #˚düTÔ+<äì ø±+Á¬>dt K‘·+ ø£s√..‘Ó\+>±D Vü‰õ˝Ÿ ø£s√ nH˚ìHê<ä+‘√ Çø£

eTT+<äT≈£î yÓfi¯‘êeTì es¡+>∑˝Ÿ˝À |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. dü÷sê´ù|≥ düeTs¡ uÛÒ] düuÛÑ‘√ eT*<äX¯ ñ<ä´e÷ìøÏ Hê+~ |ü\T≈£î‘êeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D dü‘êÔqT eTs√e÷s¡T dü÷sê´ù|≥ düuÛÑ <ë«sê #ê≥T‘êeTHêïs¡T. Çø£ô|’ #·s¡Ã\T ñ+&Éeì.. e÷qTø√≥ ‘·s¡Vü‰ b˛sê{≤\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. b˛sê{≤\ <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D kÕ~ÛkÕÔeTHêïs¡T. {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· e+<äkÕs¡T¢ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì

#Ó|üŒ&É+ ø£+fÒ.. ˇø£kÕ] ‘Ó\+>± D≈£î nqT≈£L\eTì Á|üø£{ÏùdÔ #ê\ì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘Ó*$>± ‘Ó\+>± D≈£î e´‹πsø£+ ø±<ä+≥÷ ‘·|æŒ+#·Tø£+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. ˙\+ ‘·TbÕqT qwüº+ n+#·Hê˝À¢q÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>± Dô|’ $eø£å #·÷|ü⁄‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Çø£ÿ&É qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ n+~+#·&É+˝À $eø£å m+<äTø£Hêïs¡T. Çø£ÿ&ç yês¡T ¬s’‘·T\T ø±sê nì Á|ü•ï+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 22, 2012

Çø£ {°ÄsYmdt~

ˇ+≥] b˛sê≥+: $qjYT es¡+>∑˝Ÿ, qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô): e#˚à mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt me]‘√q÷ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√<äì, ˇ+≥]>±H˚ b˛{° #˚düTÔ+<äì es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT myÓTà˝Ò´ <ëdü´+ $qjYTuÛ≤düÿsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. dü÷sê´ù|≥ düeTs¡ uÛÒ] düuÛÑ‘√ eT*<äX¯ ñ<ä´e÷ìøÏ Hê+~ |ü\T≈£î‘êeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt K‘·+ ø£s√.. ‘Ó\+>±D Vü‰dæ˝Ÿø£s√ ìHê<ä+‘√ ‘·eT b˛sê≥+ ñ+≥T+<äì es¡+>∑˝Ÿ˝À |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. Çø£ô|’ #·s¡Ã\T ñ+&Éeì.. e÷qTø√≥ ‘·s¡Vü‰ b˛sê{≤\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mìï nyê+‘·sê˝…<äT¬s’Hê m<äTs=ÿì ‘Ó\+>±D sêh+ kÕ~ÛkÕÔeTì, πødüT\≈£î »&çùd~ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· e+<äkÕs¡T¢ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì #Ó|üŒ&É+ ø£+fÒ.. ˇø£kÕ] ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\eTì Á|üø£{ÏùdÔ #ê\ì nHêïs¡T. ˙\+ ‘·TbÕqT qwüº+ n+#·Hê˝À¢q÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±Dô|’ $eø£å #·÷|ü⁄‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T.düø£\ »qT\ düyÓTà dü+<äs¡“¤+>± ¬s’fi¯¢ sêø£b˛ø£\≈£î Ä≥+ø£+ ø£*–+#ês¡H˚ Äs√|üD\ y˚Ts¡≈£î ¬s’˝Ò« s¡ø£åø£ <äfi≤\T es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT myÓTà˝Ò´ $qjYTuÛ≤düÿsY, {°J@ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT eTÁ] j·÷<äe¬s&綑√ düVü‰ 21eT+~ô|’ >∑‘·+˝À πødüT qyÓ÷<äT#˚XÊsTT. Ä πødüT $#ês¡D˝À uÛ≤>∑+>± ø±Jù|≥ ¬s’˝Ò« ø√s¡Tº≈£î myÓTà˝Ò´ $qjYTuÛ≤düÿsY Vü‰»s¡j·÷´s¡T. XÊ+‹j·TT‘· e÷s¡Z+˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ #˚düTÔHêï πødüT\T ô|{Ϻ y˚~ÛdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. m+<äs√ $<ë´s¡Tú\ Ä‘·à ã*<ë Hê\‘√ kÕ>∑T‘·T+ &É>± bÕ\≈£î\T e÷Á‘·+ nDÏ∫y˚ùd <Û√s¡DÏ˝À nÁø£eT πødüT\T ãHêsTT+∫ y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&É≥+ dü]ø±<äHêïs¡T. yÓ+≥H˚ nìï πødüT\qT ñ|üdü+ Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πødüT $#ês¡D »qe]øÏ yêsTT<ë |ü&ç+<äì ‘Ósêdü H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

Áø°&Üø±s¡T\≈£î dü÷Œ¤]Ô nedüs¡+: eT+Á‹ <Ûäsêàq lø±≈£îfi¯+, qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô): Áø°&Üø±s¡T\≈£î Áø°&Üdü÷Œ]Ô nedüs¡eTì sêh s¡Vü≤<ës¡T\T , uÛÑeHê\ XÊU≤e÷‘·T´\T <Ûäsêà Á|ükÕ<äsêe⁄ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ kÕúìø£ ø√&ç sêeT÷à]Ô ùdº&çj·T+˝À sêh kÕúsTT bÕsƒ¡XÊ\ Áø°&É\ düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À 58e n+‘·s¡ õ˝≤¢\ u≤´&Óà+f…Hé {Às¡ïyÓT+{ŸqT Äj·Tq ˝≤+#Û·+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&É™V‘·÷ n+‘·sê®rj·T™V kÕúsTT˝À ù|s=+~ Áø°&É u≤´&ÉeT+≥ nì nHêïs¡T. Áø°&É\˝À ¬>\T|ü⁄ z≥eTT\T Á|ü<Ûëq+ ø±<äì bÕ˝§Z&Éy˚T eTTK´eTì ù|s=ÿHêïs¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î Áø°&Üdü÷Œ]Ô nedüs¡eTì n|ü&Ó »j·T+kÕ~ÛkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î Áø£eT•ø£åD ‘·|üŒìdü]>± ñ+&Ü\ì #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉT uÛ≤>±\T>± bÕ˝§Z+≥Tqï $ <ë´]Δ˙ $<ë´s¡TΔ\≈£î ( Áø°&Üø±s¡T\T) eTT+<äT>± n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. u≤´&Óà+f…Hé b˛{°˝À bÕ˝§Zì õ˝≤¢≈£î eT+∫ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î nedüs¡yÓTÆ ø=~›bÕ{Ï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì sêhkÕúsTT bÕsƒ¡XÊ\ Áø°&É\ düe÷K´qT ø√sês¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤düTÔqï á b˛{°\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. eT+∫ nqTuÛÑyê\‘√ Áø°&Üø±s¡T\T yÓfi≤¢\ì Äos¡«~+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT C≤rj·T|ü‘êø±ìï sêh s¡Vü≤<ës¡T\T,uÛÑeHê\ XÊU≤e÷‘·T´\T <Ûäsêà Á|ükÕ<äsêe⁄ m>∑Ts¡y˚j·T>± , Áø°&É\ |ü‘êø±ìï õ˝≤¢ ˇ*+|æø˘ nk˛dæjÓT™VwüHé n<Ûä´≈£åî\T , <Ûäsêà ø£èwüí<ëdt m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ sêh+˝À 21 õ˝≤¢\ qT+&ç e∫à Áø°&Üø±s¡T\‘√ e÷sYÃbòÕdtº ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ lø±≈£îfi¯+ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ e÷J n<ä´≈£åîsê\T yÓT+{≤&É yÓ+ø£≥ |ü<ëàe‹ Áø°&ÜCÀ´‹ì yÓ*–+∫ Áø°&É\qTÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. õ˝≤¢ ˇ*+|æø˘ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T <Ûäsêà ø£èwüí<ëdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á {Às¡ïyÓT+{ŸqT n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ ø£èwæ#˚dæ ìsê«Vü≤≈£î\≈£î eTT+<äT>± n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T ø°&Üø±s¡T\ dü÷Œ]Ô‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢\ì Áø°&Üø±s¡T\qT<Ó›•+∫ nHêïs¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î \ø£å´y˚T eTTK´eTì #ÓbÕŒs¡T. ¬>\T|ü⁄ z≥eTT\T eTTK´eTT ø±<äì eTq˝À ñ+&Ó HÓ’|ü⁄D≤´ìï Á|ü<ä]Ù+#·&ÜìøÏ y˚~ø£ Ç<äì ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&Üø±s¡T\T õ˝≤¢≈£î eT+∫ ù|s¡TqT rdüT≈£îsêyê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T.

õ˝≤¢˝À 5 qT+∫ u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· ‘ê>∑T˙πs eTT+<äT... Ä~˝≤u≤<é, qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô): &çôd+ãsY 5 qT+∫ 11e ‘˚B es¡≈£î õ˝≤¢˝Àì eT÷&ÉT ìjÓ÷»esêZ˝À¢ #·+ Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì eTT<∏√˝Ÿ, ìs¡à˝Ÿ, U≤Hê|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZ\ $÷<äT>± #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· kÕ>∑qT+~. yÓTT‘·Ô+ @&ÉT s√E˝À¢ 145 øÏ˝À$÷≥s¡¢≈£îô|’>± #·+Á<ëu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· #˚j·TqTHêïs¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ìs¡«Væ≤düTÔqï edüTÔHêï.. $÷ ø√dü+ ø±s¡´Áø£eT+ õ˝≤¢˝À @&ÉT s√E\ bÕ≥T kÕ>∑qT+~. á y˚Ts¡≈£î s¡÷{Ÿe÷´|t Ksê¬s’+~. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ qT+∫ õ˝≤¢≈£î #˚s¡T≈£îH˚ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· |ü\T eT+&É˝≤\ $÷<äT>± kÕ– ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+~.ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì qMù|≥ eT+&É\+˝Àì m+#· Á>±eT+ qT+∫ &çôd+ãsY 4q sê Á‹ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· u≤düs¡≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+~. u≤düs¡˝À sêÁ‹ ãdü #˚dæ 5q ñ<äj·T+ neTàyê]øÏ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ õ˝≤¢˝À #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. n<˚ s√E eTT<∏√˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #˚s¡T≈£î+≥T+~. 6q u…’+kÕ, 7q ~˝≤yêsY|üPsY, 8q ìs¡à˝Ÿ |ü≥ºD≤ìøÏ #˚s¡T≈£î+≥T+~. 9q \ø£ÎD#·+<ë, 10q e÷eT&É, 11q U≤Hê|üPsY≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+~. 11q sêÁ‹ U≤Hê|üPsY˝À #·+ Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ãdü #˚dæ 12q ñ<äj·T+ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ ø√s¡T≥¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ãj·T\T<˚s¡T‘ês¡T. s¡÷{Ÿe÷´|tqT Ksês¡T #˚ùd+<äT≈£î {°&û|” b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT, Ä~˝≤u≤<é m+|” s¡y˚TXŸ sê<∏√&é, uÀ<∏é myÓTà˝Ò´, {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT õ.qπ>XŸ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ {°&û|” H˚‘·\‘√ #·]Ã+#ês¡T. &çôd+ãsY 5q ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À bÕ<äj·÷Á‘· eTT–+#·Tø=ì u≤düs¡ e<ä› õ˝≤¢˝À Á|üy˚•düTÔ+<äHêïs¡T. eTT<∏√˝Ÿ, ìs¡à˝Ÿ, U≤Hê|üPsY ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ @&ÉT s√E\ bÕ≥T` á bÕ<äj·÷Á‘· ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.¬s’‘·T\T ,≈£L©\T, eTVæ≤fi¯\T, md”‡, md”º ≈£î˝≤\ yês¡T nìï esêZ\ yês¡T bÕ<äj·÷Á‘·≈£î Vü≤»¬s’ ‘·eT düeTdü´\qT bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT≈£î dü«j·T+>± $qï$+#˚ neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Çø£ÿ&ç ÁbÕ+‘· Á|ü»\ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îì |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·T&ÜìøÏ bÕ<äj·÷Á‘·‘√ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT õ˝≤¢≈£î edüTÔHêïs¡ì $e]+#ês¡T. Á|ü»\T á ø±s¡´ Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+‘√ ø=ìï bÕغ\T sê»ø°j·T+>± \_Δbı+~‘˚ {°&û|” e÷Á‘·+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ñ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. &çôd+ãsY 5q bÕ<äj·÷Á‘· sêÁ‹ Ä\dü´+ nsTT‘˚ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± u≤düs¡˝À Hêj·T≈£î\T ãdü #˚ùd+<äT≈£î M\T>± >√<ëe] s¡Vü≤<ë] |üø£ÿq düú˝≤ìï |ü]o*+#ês¡T.

‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\T ø±e⁄

n$ ø±+Á¬>dt |”¢qØ düuÛÑ\T: ‹s¡T|ü‹ myÓTà˝Ò´ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\T ø±+Á¬>dt bÕغ |”¢qØ>± e÷sêj·Tì ‹s¡T|ü‹ myÓTà˝Ò´ uÛÑ÷eTq ø£s¡TD≤ø£sY ¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. k˛e÷õ>∑÷&É˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\qT Hêe÷e÷Á‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£îÁ≥ |üqT‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. á eTVü≤düuÛÑ\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ê\qï ∫‘·ÔX¯ó ~Δ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T eTVü≤düuÛÑ\ ìs¡«Vü≤D #·s¡Ã Ä+>∑¢+˝À »s¡T>∑&Üìï Äj·Tq ‘·|üã{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡«Vü≤D düÁø£eT+>± ˝Òq+<äTq Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\qT ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ~q~q+ ‘Ó\T>∑T u≤wü ÁbÕ<Ûëq´‘· ‘·>∑TZ‘√+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T u≤wü ÁbÕ<Ûëq´+qT s√Es√E≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T ~>∑C≤s¡TÑ√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T U≤´‹ì Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{≤˝Ò ‘·|üŒ ‘·–Z+#·e<ä›ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« n~ÛH˚‘·πø ‘Ó\T>∑T düÁø£eT+>± sê<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T, Çø£ Äj·TH˚$T ‘Ó\T>∑T >=|üŒ ‘·HêìøÏ bÕ≥T|ü&É‘ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü‹ dü÷ÿ˝Ÿ˝À ‘Ó\T>∑T düu…®≈£îºqT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ø£Ø+q>∑sY,qe+ãsY 21(düTes¡íyês¡Ô): ÁbÕDVæ≤‘· qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘ê>∑T˙{Ïì ‘·s¡*+#˚ $wüj·T+˝À ‘·eT≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì ø£Ø+q>∑sY m+|” bıqï Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. nsTT‘˚ õ˝≤¢˝À ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\T r]Ãq ‘·sê«‘·H˚ ˙{Ïì ‘·s¡*+#ê\ì ‘êeTT &çe÷+&é #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+, õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ ø√dü+ bÕغ|üs¡+>± ñ<ä´$T+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ÁbÕDVæ≤‘· <ë«sê õ˝≤¢ ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\qT >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚\Ãø£b˛‘˚ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯fl&É+ ø£wüºeTì nHêïs¡T. d”m+,|”d”d” N|òt düeTø£å+˝ÀH˚ á $wüj·T+ Ç|üŒ{Ïπø düŒwüº+ #˚XÊeTì nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T ˝Òeì, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\T ˝Òeì, Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt˝À ì]¢|üÔ‘· HÓ\ø=+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø 800 eT+~ ÁbÕD‘ê´>±\T #˚düT≈£îHêïs¡ì, ø£*dæø£≥Tº>± ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$T+∫ kÕ~Û+#·T≈£î+<ëeTì $y˚ø˘ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\ n;ÛcÕºìï >∑T]Ô+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, Ä ~X¯>± ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ Hêïs¡T.‘Ó\+>±D Äø±+ø£å≈£î ø£Ø+q>∑sY˝À ;»+ |ü&ç+<äì, ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. >∑‘· bıs¡bÕ≥T¢ »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ ˇø£ rsêàHêìï |”d”d”øÏ, @◊d”d”øÏ |ü+|æ+∫ Çø£ÿ&ç >∑T+&Ó#·|ü&ÉT πø+Á<ëìøÏ eTs√e÷s¡T $ì|æ+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·˝Òq+‘· ø=‘·Ô~ ø±<äì, 2009 &çôd+ãsY 9H˚ Á|üø£≥q #˚XÊeTì, <ëìì neT\T #˚j·Tø£b˛‘˚ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯¢&É+ Çã“+~ø£s¡y˚TqHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ nH˚ø£ s¡ø±\T>± j·T‹ï+∫ ∫es¡≈£î düôdŒ+&é ≈£L&Ü nj·÷´eTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+XÊìï y˚Tìô|òk˛º˝À ô|{Ϻ ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+<äì nHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY˝ÀH˚ k˛ìj·÷ >±+BÛ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± Á|üø£≥q #˚XÊs¡ì, nsTT‘˚ ø=+<äs¡T eT+Á‘·T\T &Ûç©¢øÏ yÓfi¯¢>± ‘Ó\+>±D≈£î eT+Á‘·T\+<äs¡÷ ˇ|üø√e&É+ ˝Ò<ä+≥÷ Ç+≥©C…qT‡ esêZ\ qT+∫ πø+Á<ëìøÏ ìy˚~ø£ yÓ[¢+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ‘·eTe+‘·T u≤<Ûä´‘·>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î rsêàq+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

y˚πs«s¡T |òüT≥q˝À¢ Ç<ä›s¡T eTè‹ >∑T+≥÷s¡T,qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô): e÷qe‘·«+ eT+≥>∑*dæ+~. y˚πs«s¡T |òüT≥q˝À¢ Ç<ä›s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. nsTT‘˚ Ms¡T ‘·eT ≈£î≥Tã düuÛÑT´\ #˚‹˝À¢H˚ <äTs¡às¡D+ #Ó+<ä&É+ $cÕ<äø£s¡+. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝Àì Hê<Ó+&É¢ eT+&É\+ >∑Ts¡»e*¢˝À z uÛ≤s¡´ <ës¡TD≤ìøÏ bÕ\Œ&ç+~. ìÁ~düTÔqï uÛÑs¡Ô, ¬s+&˚fi¯¢ ≈£îe÷s¡T&çô|’ øÏs√dæHé b˛dæ ì|üŒ+{Ï+∫+~. á |òüT≥q˝À ø=&ÉT≈£î eTè‹#Ó+<ä>±, uÛÑs¡Ô≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. eT‹dæú$T‘·+ ˝Òq+<äTH˚ ÄyÓT á <ës¡TD≤ìøÏ bÕ\Œ&ç+<äì kÕúì≈£î\T #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. Hê<Ó+&É¢ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì $#ês¡D ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.ø£≥T+ãø£\Vü‰\ H˚|ü<∏ä´+˝À z e´øÏÔ Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q |òüT≥q KeTà+ õ˝≤¢˝À »]–+~. $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ≈£Lqes¡+ eT+&É\+ ô|<ë›s¡≈£Ls¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <ä+|ü‘·T\T eT+>∑fi¯yês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\ H˚|ü<∏ä´+˝À |òüTs¡¸D≈£î ~>±s¡T. nsTT‘˚ >=&ÉeqT Äù|+<äT≈£î n&ÉT¶e∫Ãq y˚Tq\T¢&ÉT ø£‹Ôb˛≥¢≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. ‘·eT ≈£îe÷]&çô|’ <ë&ç #˚XÊs¡H˚ ÄÁ>∑Vü≤+‘√ #Ó˝…¢\T nqïô|’ <ë&ç #˚dæ #·+ù|dæ+~. á |òüTs¡¸D˝À |ü\Te⁄] ã+<ÛäTe⁄\≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. ≈£Lqes¡+ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ø£å‘·>±Á‘·T\qT ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

ø√kÕÔ˝À |ü\T#√≥¢

dü]Vü≤<äT›˝À¢ qø£‡˝Ÿ‡ ÁbÕã\´+ô|’ b˛©düT\ ì|òü÷ esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ KeTà+, qe+ãsY 21 (düTes¡yí ês¡)Ô : õ˝≤¢˝À e÷y√sTTdüT\º T n+‘· ã\+>± ˝Ò<ìä b˛©düT\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. ñ‘·sÔ ¡ ‘Ó\+>±D ôdŒwü ˝Ÿ CÀq˝Ÿ ø£$T{°˝À e÷y√sTTdüT\º T øπ e\+ 70 ˝Ò<ë 80 eT+<˚ nì b˛©düT n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±˙ õ˝≤¢≈î£ 170øÏ˝À$÷≥s¡¢ dü]Vü≤<äT› yÓ+ã&ç #Ûr· dÔ >t &∑ éÛ <ä+&Éø±s¡D´ ôdŒwü˝Ÿ CÀq˝Ÿ ø£$T{°, Ä+Á<Ûä ˇ]kÕ‡ u≤s¡¶s Y(@y√;) e÷y√sTTdüTº ø£$T{°\T ÁøÏj÷· o\ø£+>± |üì#˚dTü Ô HêïsTT. nsTT‘˚ á eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e÷y√sTTdüTº\ #=s¡ã&É≈£î+&Ü õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT›qT ø±bÕ&É&&É +É , e÷y√sTTdüTº ]Á≈£L{ŸyTÓ +{Ÿ\qT n&ÉTø¶ √e&É+‘√bÕ≥T õ˝≤¢˝À e÷y√ sTTdüT\º Væ≤{Ÿ*dt˝º À ñqï H˚‘\· qT ø±bÕ&É&+É b˛©düT\≈£î ø£‹$Ô ÷<ä kÕy˚T. nsTTHê b˛©düT\T |üø±ÿ eP´Vü≤+‘√ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ $»j·T+ kÕ~Ûd÷ü HÔ ˚ edüTHÔ êïs¡T. øπ e\+ e÷y√sTTdüTº nÁ>∑Hêj·T≈£î˝Ò ‘·eT \ø£å´eTH˚ dü+πø‘ê*#˚Ã Ä˝À#·q˝À b˛©düT\THêïs¡T. yê] n¬sdüT\º T, ˝§+>∑Tu≤≥T¢, mHéøö+≥s¡ô¢ |’ <äèwæº kÕ]düTHÔ êïs¡T. ô|>’ ± #Ûr· dÔ >t &∑ ˝éÛ À ñqï e÷y√sTTdüTº nÁ>∑H‘˚ ˝· À¢ eTq sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q yêπs n~Ûø+£ .Çø£ÿ&É ñ<ä´eT+ |ü\#·ã&É≥+ ‘√bÕ≥T, nH˚øe£ T+~ ˝§+>∑Tu≤≥\T |ü≥&º +É , mHéøö+≥sY\T, n¬sdt\º T #Ûr· dÔ >t &∑ ˝éÛ À e÷y√sTTdüTº ñ<ä´eTH˚‘\· ô|’ rÁe ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘·THêïj·Tì düe÷#ês¡+. nø£ÿ&ç øπ &ÉsôY |’ <äèwæº kÕ]ùd.Ô . õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT˝› À¢ Á|üXÊ+‘·‘· HÓ\ø=+≥T+<äì b˛©düT\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ õ˝≤¢˝À 153eT+~ e÷y√sTTdüT\º T b˛©düT\ m<äT≥ ˝§+–b˛j·÷s¡T. ˝§+–b˛sTTq yê]˝À nsTT<äT>∑Ts¡T <äfid¯ ü uÛTÑ ´\T, eTT>∑TsZ T¡ $T©wæj÷· ø£e÷+&ÉsT¡ ,¢ eTT>∑TsZ T¡ ÄsYdM” d”mdtm+ düuTÑÛ ´\T, 142 eT+~ $T©wæj÷· düuTÑÛ ´\T ˝§+– b˛j·÷s¡T. 199eT+~ e÷y√sTTdüT\º T n¬sdtº n j·÷´s¡T. yê]˝À eTVü‰sêh

sêh ø£$T{° düuTÑÛ ´\T 59 eT+~ <äfi,¯ $T©wæj÷· düuTÑÛ ´\T, 129 eT+~ dü+|òTü +, $T©wæj÷· ø=] j·Ts¡T¢ n¬sdüsº TTq yê]˝À ñHêïs¡T. Á|üC≤Á|ü‹|òTü ≥q yÓ÷ Vü≤qqï <äfi¯ düuTÑÛ ´\T q\T>∑Ts¡T, »qX¯øÔÏ düuTÑÛ ´\T q\T>∑T]ì n¬sdtº #˚XÊs¡T. Ç{°e\ õ˝≤¢˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷y√sTTdüTº b˛düsº T¡ ¢ y˚jT· ≥+, #Ó≥q¢ T qs¡ø≥ £ + ô|]–+~. nsTT‘˚ #Ó≥T¢ qs¡T≈£î‘·Tqï düe÷#ês¡+ b˛©düT\≈£î ñqï|üŒ{Ïø° $T*f…+≥T¢, <äfi¯ düuTÑÛ ´\T ˇø£]<äs› T¡ #ê˝≤ <ä÷s¡+>± ñ+&ç á ø±s¡´ Áø£e÷\˙ï e÷eT÷\T »q+‘√ #˚sTTdüTHÔ êïs¡ì b˛©düT\T ìsêΔ s¡D≈£î e#êÃs¡T. nsTT‘˚ á |üqT\T #˚dTü qÔ ï kÕe÷ qT´\ô|’ øπ düT\Tô|{Ϻ sƒêD≤\ #·T≥÷º ‹|üŒ&É+ e\¢ |ò*ü ‘·+ ˝Ò<ìä , yê]øÏ e´‹πsø£+>± @ #·s´¡ rdüT≈£îHêï n~ e´‹πsø£ |ò*ü ‘ê\ ìdüT+Ô <äqï uÛ≤eq˝À b˛©düT\THêïs¡T. #Ûr· dÔ >t &∑ ˝éÛ À <ä+&É ø±s¡D´ ôdŒwü˝Ÿ CÀHé ø£$T{°˝À eT÷&ÉT Ø»q˝Ÿ ø£$T{°\T HêïsTT. yê{Ï |ü]~Û˝À mì$T~ &ç$»q˝Ÿ ø£$T{°\T, 24 @]j·÷ ø£$T{°\T, s¬ +&ÉT u…{≤*j·TqT¢, mì$T~ ø£+ô|˙\T, 24m˝≤≥÷Hé‡ ñHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ <ë<ë|ü⁄ 2500eT+~ e÷y√sTTdüTº\T nø£ÿ&ÉTHêïs¡ì n+#·Hê. õ˝≤¢‘√bÕ≥T, #Ûr· dÔ >t &∑ ,éÛ eTVü‰sêh˝À¢ e÷y√sTTdüTº ñ<ä´e÷ìï õ˝≤¢ b˛©düT\T ø√\Tø√˝Òì <Óã“ rdüTHÔ êïs¡T. õ ˝≤¢˝À Ç{°e\ e÷y√sTTdüTº nÁ>∑H‘˚ \· ˝§+>∑Tu≤≥T¢, n¬sdt\º T, mHéøö+≥s¡T¢ eTTeTàs¡eTj·÷´sTT. Ç{°e\ ø±+Á{≤ø£sº ¢¡ qT+∫ e÷y√sTT düT\º ≈£î #˚sT¡ ‘·Tqï s¡÷.50\ø£\å q>∑<Tä qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. k˛eTyês¡+ eT÷&ÉT sêÅcÕº\≈£î #Ó+~q nsTT<äT>∑Ts¡T e÷y√sTTdüT\º T b˛©düT\ m<äT≥ ˝§+–b˛ j·÷s¡T. mH√ï @fi¯ó>¢ ± b˛©düT\T rÁe+>± >±*düTqÔ ï #Ûr· dÔ t >∑&≈éÛ î£ #Ó+~q $T©wæj÷· ø£e÷+&ÉsY ÇHé N|òt |üPHÓ+ kÕs¡jT· ´ Ç{°e\ |ü≥Tºã&ܶ&TÉ .

$XÊK|ü≥ï+,qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô): e#˚à 24 >∑+≥˝À¢ ø√kÕÔ+Á<Ûä˝À |ü\T#√≥¢ yêq\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñqï≥T¢ $XÊK˝Àì ‘·TbÕqT ôV≤#·Ã]ø£\ πø+Á<ä+ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ‘Ó*|æ+~. |ü•ÃeT eT<Ûä´ ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq n\Œ|” &Éq+ dæús¡+>± ø=qkÕ>∑T‘√+<äì, Ç~ Áø£eT+>± |ü•ÃeT HÓ’s¡T‹ ~X¯>± ø£~*, <äøÏåD ø√kÕÔ, ñ‘·Ôs¡ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT yÓ’|ü⁄ |üj·Tì+#˚ neø±X¯+ ñ+~. Bì Á|üuÛ≤e+ e\¢ ø√kÕÔ+Á<Ûä˝À |ü\T#√≥¢, sêj·T\d”eT˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü yêq\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+~. <äøÏåD ø√kÕÔ˝À ˇø£{Ï ¬s+&ÉT #√≥¢ z yÓ÷düÔs¡TqT+∫ uÛ≤Ø yêq\T ôd’‘·+ qyÓ÷<äj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. rs¡+ yÓ+ã&ç >∑+≥≈£î 45 qT+∫ 50 øÏ.$÷. y˚>∑+‘√ ã\yÓTÆq á<äTs¡T>±\T\T MdüTÔHêïsTT. düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ yÓfi‚¢ eT‘·´‡ø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì n~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã] düTÔHêïs¡T. yêj·TT>∑T+&É+ eT]+‘· ã\V”≤q|ü&ç rÁe n\Œ|”&Éq+>± e÷]+<äì ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì yê‘êes¡D πø+Á<ä+ n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ n~ eT∫© |ü{≤ïìøÏ ‘·÷s¡TŒ Äπ>ïj·T+>± 350 øÏ.$÷.\ <ä÷s¡+˝À ñ+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. |ü•ÃeT HÓ’s¡T‹ ~X¯>± ø£<äT\T‘·÷ sêuÀj˚T 48 >∑+≥˝À¢ eT]+‘· ã\V”≤q|ü&ç <äøÏåD ø√kÕÔ rsêìøÏ dü$÷bÕìøÏ #˚s¡Tø√e#·Ãì $e]+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ es¡≈£î sêh+˝Àì ø√kÕÔ õ˝≤¢˝À¢ ‘˚*ø£bÕ{Ï esê¸\T, ñs¡TeTT\‘√ ≈£L&çq »\T¢\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ˇø£{À HÓ+ãs¡T Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£*ï m‹Ôy˚ XÊeTì, nsTTq|üŒ{Ïø° eT‘·‡´ø±s¡T\T düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ yÓfi¯¢ø£ b˛e&É+ eT+∫<äì $e]+#ês¡T.

3 ôV’≤<äsêu≤<é

eTVæ≤fi≤_Ûeè<˚Δ <˚XÊ_Ûeè~Δ  s¡÷.226ø√≥T¢

e&û¶˝Òì s¡TD≤\ #Ó*¢+|ü⁄  ªø£èwæe÷sYºμ‘√ eTVæ≤fi¯\≈£î ñbÕ~Û: eT+Á‹ düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é,qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi¯\ n_Ûeè~Δ‘√ yê] ≈£î≥T+u≤˝Ò ø±ø£, <˚X¯+ n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+<äì •X¯ódü+πøåeT XÊU≤ eT+Á‹ düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Çø£ÿ&É ˇø£ Á|üø£≥q˝À $e]+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ πø+Á<ä,sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T mH√ï |ü<∏äø±\qT neT˝À¢øÏ rdüTø=#êÃs¡Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯\≈£î ñ<√´>∑ ñbÕ~Û ø£\Œq≈£î ø£èwæe÷sYº ù|]≥ dü]ø=‘·Ô |ü<∏äø±ìï s¡÷bı+~+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ jÓ÷∫k˛Ô+<äì, e#˚à @&Ü~ »qe] 13q Bìì ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î düqïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± eT+&É˝≤ìø√ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷ìï @sêŒ≥T #˚düTø=ì yê]‘√ e÷¬sÿ{Ÿ˝À $\TyÓ’q edüTÔe⁄\qT $Áø£j·÷\T »]ù|˝≤ á |ü<∏äø±ìï s¡÷bı+~kÕÔeTHêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ ã˝Àù|‘êìøÏ dü+kÕú>∑‘·yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+Á‹ dü÷∫+#ês¡T. dü+düú, |ü]bÕ\q, ìj·T+Á‘·D, dü+kÕú>∑‘·+ e+{Ï n+XÊ\ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\qT Á>±MTD kÕúsTT˝À |ü{Ïwüº |ü]#˚+<äT≈£î s¡TD≤\ eT+pØ, $ìjÓ÷>∑+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\‘√bÕ≥T dü+kÕú>∑‘·yÓTÆq $wüj·÷\ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\Hêïs¡T. eTTK´+Á‹ eTVæ≤fi¯\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\T n+~ÛdüTÔHêïs¡ì n˝≤+{Ï |ü<∏äø±\qT eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. >∑‘· p˝…’ qT+∫ H˚{Ïes¡≈£î s¡÷.226 ø√≥¢qT u≤´+≈£î\ <ë«sê eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î #Ó*¢+#êeTHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£+>± eTVæ≤fi≤ ≈£î≥T+u≤\≈£î lì~∏ u≤´+≈£î <ë«sê 926 eT+&É˝≤˝À¢ì 13,831 Á>±yÓTÆK´ dü+|òü÷\ |ü]~Û˝Àì 72,297 dü+|òü÷\≈£î #Ó+~q 2,79,973 eT+~ düuÛÑT´\≈£î s¡÷.418 ø√≥T¢ eT+pØ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ 97XÊ‘·+ \øå±´\qT #˚s¡T≈£îHêïeTHêïs¡T. s¡TD≤\ dü~«ìjÓ÷>∑+, #Ó*¢+|ü⁄ e+{Ï ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ eTVæ≤fi¯˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á>±e÷˝À¢ ñqï dæã“+~ Á|ü‘˚´ø£ #=s¡e #·÷bÕ\ì Ä<˚•+#ês¡T. eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î Ä]úø£ |ü]|ü⁄wæ˜ ø£*Œ+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ sêÁwüº+˝À 421 bÕ\ Á|ü>∑‹ πø+Á<ë\qT eT+pØ #˚ùd Á|üÁøÏj·T |üPs¡ÔsTT+<äì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤e⁄+&Ü s¡TD≤\T bı+~q eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ düuÛÑT´\ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î e÷¬sÿ{Ÿ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+∫, eTVæ≤fi¯\≈£î Ä<ëj·T eqs¡T\T düeT≈£LsêÃ\H˚ ñ<˚ΔX¯+‘√H˚ ñ<√´>∑ ñbÕ~Û ø£*π> |ü<∏äø£+ ªø£èwæ e÷sYºμ |ü<∏äø±ìï s¡÷bı+~düTÔHêïeTHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± sêÁwüº yê´|üÔ+>± e´ekÕj·T+˝À q÷‘·q $<ÛëHê\T neT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T.

26 qT+∫ ‘Ó \ +>±D bÕ<ä j · ÷ Á ‘ · : @;M|” es¡+>∑˝Ÿ,qe+ãsY21(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T˝À j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷dü |üP]‘· yÓ’K]ì m+&É>∑&ÉT‘êeTì m_$|æ H˚‘·\T #ÓbÕŒs¡T. &çôd+ãsY 9 Á|üø£≥q≈£î ø£≥Tºã&ç ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\Hêïs¡T. á bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô áHÓ\ 26 q+∫ &çôd+ãs¡T 6e‘˚B es¡≈£î ‘Ó\+>±D˝Àì ◊<äT ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕ<äj·÷Á‘·\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ @;M|” q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.$wüßíes¡ΔHé ù|s=ÿHêïs¡TbÕj·÷Á‘·≈£î dü+ã+~Û+∫bÕ<äj·÷Á‘· b˛düºs¡¢qT Ä$wüÿ]+#êeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt yÓ÷dü|üP]‘· $<ÛëHê\T ne\+_k˛Ô+<äHêïs¡T. Çø£ÿ&ç ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<ä+ yÓ÷kÕìï >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ e#˚à mìïø£˝À¢ Á|ü»\T ‘·–q ãT~› #ÓãT‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ˇ+≥] b˛sê≥y˚T: {°ÄsYmdt Çø£ #·s¡Ã˝Ò¢yé.. ñ<ä´eTy˚T es¡+>∑˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ˇ+≥]>±H˚ b˛{° #˚kÕÔeTì ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ Á|üø£{Ï+∫+~. ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ Çø£ bı‘·TÔ\T, #·s¡Ã\T ñ+&ÉuÀeì ‘˚*à #Ó|æŒ+~. ø±+Á¬>dtø√ K‘·+ ø£s√.. ‘Ó\+>±D Vü‰dæ˝Ÿ ø£s√ ìHê<ä+‘√ ‘·eT b˛sê≥+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì {°ÄsYmdt H˚‘·, dæ~›ù|≥ myÓTà˝Ò´ Vü≤ØXŸsêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq es¡+>∑˝Ÿ˝À $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. dü÷sê´ù|≥ düeTs¡uÛÒ] düuÛÑ‘√ eT* <äX¯ ñ<ä´e÷ìøÏ Hê+~ |ü\T≈£î‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ Çø£ô|’ πø+Á<ä+, ø±+Á¬>dt‘√ #·s¡Ã\T ñ+&Éeì.. e÷qTø√≥ ‘·s¡Vü‰ b˛sê{≤\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yÓTTqï{Ïes¡≈£î {°ÄsYmdt.. ø±+Á¬>dt˝À $©q+ ne⁄‘·T+<äH˚ u≤<Ûä˝À ñqï ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ø£Ø+q>∑sY˝À πød”ÄsY &çø£¢πswüHé‘√ ø=‘·Ô ñ‘ê‡Vü≤+ e∫Ã+<äHêïs¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· e+<äkÕs¡T¢ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì #Ó|üŒ&É+ ø£Hêï.. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\eTì ˇø£kÕ] Á|üø£{ÏùdÔ #ê\ì nHêïs¡T. ˙\+ ‘·TbÕqT qwüº+ n+#·Hê˝À¢q÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±Dô|’ $eø£å #·÷|ü⁄‘√+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ˙\+ <ë{ÏøÏ KeTà+ õ˝≤¢ düVü‰ ‘Ó\+>±D˝À uÛ≤Ø>± |ü+≥ qwüº+ »]–+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T qwüº |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+∫ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\≈£î nHê´j·T+ »]–‘˚ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ KeTà+,qe+ãsY 21(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغì eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔqì e÷J myÓTà˝Ò´ »\>∑+ yÓ+ø£Á{≤yé nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 10 nôd+;¢, ¬s+&ÉT ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ\qT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt ¬>\T#·Tø√e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ˝À #˚]q Äj·Tq Çø£ õ˝≤¢˝À bÕغ n_Ûeè~›ô|’ <äèwæº kÕ]kÕÔqHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T, #·≥ºdüuÛÑ\ mìïø£\T @$ e∫ÃHê bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ø£èwæ #˚ùd˝≤ bÕغ ÁX‚DT\qT q&ÉT|ü⁄‘êeTHêïs¡T. e#˚Ã~ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕ\q nì nHêïs¡T. sêh+˝À n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ, Á|ü‹|üø£å {°&û|”ì Á|ü»\T qeTà&É+ ˝Ò<äì, e#˚à mìïø£˝À¢ Ä ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À bÕغ eT]+‘· ã˝Àù|‘·yÓTÆ+<äì, õ˝≤¢˝À Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+∫ Hêj·T≈£î\T yÓ’mdtÄsYd”|”˝À #˚πs+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|ædüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

#·+Á<äu≤ãTô|’ $eTs¡Ù\≈£î {°&û|”æ eT+&çbÕ≥T KeTà+,qe+ãsY 21(düTes¡íyês¡Ô): »\>∑+ yÓ+ø£Á{≤yé yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ˝À #˚]q dü+<äs¡“+>± KeTà+ ô|$*j·THéÁ>ö+&é˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ »]–+~. yÓ’mdt $»j·T\øÏÎ yê]øÏ bÕغ ø£+&ÉTyê ø£|æŒ bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ düuÛÑqT<˚›•+∫ Á|üdü+–+∫q yÓ’mdt $»j·T\øÏÎ ø±+Á¬>dt, {°&û|” bÕ\qô|’ rÁekÕúsTT˝À $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. n<˚ düeTj·T+˝À.. yÓ’.mdt Vü≤j·÷+˝À »]–q n_Ûeè~Δì, neT˝À¢øÏ ‘Ó∫Ãq dü+πøåeT|ü<∏äø±\qT $»j·T\øÏÎ $e]+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ô|’ ø±˙, @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛô|’ m˝≤+{Ï $eTs¡Ù\T #˚j·T˝Ò<äT. k˛ìj·÷ ù|s¡T m‘·Ôø£b˛e&É+ $eTs¡Ù\≈£î <ë]rk˛Ô+~. m+<äT≈£î ÄyÓT k˛ìj·÷qT $eT]Ù+#·&É+ ˝Ò<√ nqï nqTe÷Hê\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT. {Ï&ç|æ H˚‘·\T Ç~ yê] Nø£{Ï ˇ|üŒ+<ëìøÏ dü+πø‘·eTì n+≥THêïs¡T. »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ ø√düy˚T yês¡T Ç˝≤ #˚düTÔHêïs¡ì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À k˛ìj·÷ô|’ |ü\Te÷s¡T¢ rÁekÕúsTT˝À $s¡T#·T≈£î|ü&çq $»j·T\øÏÎ KeTà+ düuÛÑ˝À ø£˙dü+ yê] Á|ükÕÔeq ≈£L&Ü ‘˚ø£b˛e&Éy˚T Ç+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. |üP]Ô>± #·+Á<äu≤ãT bÕ\qô|’H˚ >∑T]ô|{Ϻ $»j·TeTà $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\T dü+~Û+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘=$Tà<˚fi¯¢ bÕ\q˝À πø+Á<ä+˝À #·Áø£+ ‘·|æŒHê, ¬s’‘·T\≈£î m˝≤+{Ï y˚T\T #˚j·T˝Ò<äì, ¬s’‘·T\ s¡TD≤\T e÷|ò” ø±˝Ò<äì, ñ∫‘· ø£¬s+≥T Çe«˝Ò<äì $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. ¬s’‘·T\T, >∑èVü≤ $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ô|’ πødüT\T ô|{Ϻ n¬sdüTº #˚dæq |òüTq‘· Äj·Tq<˚ nì $eT]Ù+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT Á|üdüTÔ‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü+ ô|fÒº dæú‹˝À ˝Òs¡ì, n+<äTπø nôd+;¢øÏ ≈£L&Ü sêqì bÕ<äj·÷Á‘· ù|s¡T‘√ yÓ÷dü|üP]‘· yê>±›Hê\T #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. edüTÔHêï.. $÷ ø√dü+ ù|]≥ #·+Á<äu≤ãT #˚düTÔqï bÕ<äj·÷Á‘· eTTK´eT+Á‹ ≈£LØà ø√düy˚Tqì <äTj·T´ã{≤ºs¡T.#·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À d”m+ s¡y˚Twt, HêeT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄˝≤+{Ï yê]øÏ nH˚ø£ #·¬øÿs¡ bòÕ´ø£ºØ\T, Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T Ç#êÃs¡ì, Äj·Tq Vü≤j·÷+˝À s¡÷bı+~+∫q ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡y˚T yÓ’mdt uÛÑ÷eTT\T πø{≤sTTùdÔ »>∑HéqT n¬sdüTºC…’\T≈£î |ü+bÕs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêh+˝À >±´dtqT ]\j·THé‡ ø£+ô|˙\T, >∑T»sê‘Y Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n|üŒ–+∫q |òüTq‘· #·+Á<äu≤ãT<˚qì ù|s=ÿHêïs¡T.yÓ’mdt bÕ\q düTes¡íj·TT>∑yÓTÆ‘˚, #·+Á<äu≤ãT bÕ\q X¯àXÊqj·TT>∑+ ˝≤+{Ï<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. yÓ’mdt ¬sø£ÿ\ ø£wüº+‘√ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq Á|üdüTÔ‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ @ s¡+>±ìø° ñ|üjÓ÷>∑|ü&É≥+ ˝Ò<äì, ø£¬s+≥T Çe«ø£b˛sTTHê düsY#ÛêØ®\ ù|s¡T‘√ y˚\ø√≥T¢` Á|üuÛÑT‘·«+ <ä+&ÉT≈£î+{À+<äì $eT]Ù+#ês¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 22, 2012

ns¡T‘·&ç |ü+≥\ô|’ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Á|üD≤[ø£ ˙\+ u≤~Û‘·T\≈£î z<ës¡TŒ‘√ dü]..? ˙\+ ‘·TbòÕHé mH√ï qcÕº\qT $T–*Ã+~. m+<ä]ø√ >∑T+&Óø√‘·qT $T–*Ã+~. Ç|üŒ{Ïø° ø√kÕÔ õ˝≤¢˝À¢ ¬s’‘·T\T ø√\Tø√˝Ò<äT. ñqï~ }&çÃô|≥Tº≈£îb˛sTT+~. es¡<ä eTT|üqT eTT+<äT>±H˚ m+<äT≈£î |üdæ>∑≥º˝Òø£b˛j·÷+..? eTT+<˚ m+<äT≈£î }Væ≤+#· ˝Òø£b˛j·÷+.. Ä ~X¯>± Á|üj·T‘·ï˝À|ü+ ñ+<ë... nqï nqTe÷Hê\T Ç|ü&ÉT ã\|ü&ÉT‘·THêïsTT. ˙\+ <Óã“≈£î Á|ü»\T ‘·\¢&ç\T¢‘·THêï πø+Á<ä+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥T. ndü\T eTq+ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ñHêïe÷ nqï nqTe÷Hê\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT. ˙\+ <Óã“≈£î qwüºb˛sTTHê Ç|üŒ{Ïø° πø+Á<ä kÕj·T+ n+<ä˝Ò<äT. ø£˙dü+ 1550 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì dæm+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ‘êC≤>± πø+Á<ëìï ø√sês¡T. eT+Á‘·T\T, πø+Á<äeT+Á‘·T\T, dæm+ e∫à u≤~Û‘·T\qT z<ësêÃπs ‘·|üŒ kÕj·T+ n+~+∫q <ëU≤˝≤\T ˝Òe⁄. ø£s¡Te⁄, es¡<ä\T e∫Ãq Á|ü‹kÕØ Ç<˚ ‘·+‘·T »s¡T>∑T‘√+~. Ç|ü&ÉT nø£ÿ |üX¯óÁ>±kÕìøÏ ≈£L&Ü ø£s¡Te⁄ @s¡Œ&ÉuÀ‘√+<äqï ¬s’‘·T\ ÄÁø£+<äqqT |ü{Ϻ+#·T≈£îqïyês¡T ˝Òs¡T. eTTK´+>± ñuÛÑj·T>√<ëe], $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢\T u≤>± <Óã“‹HêïsTT. es¡<ä\T ˇø£ÿkÕ]>± |üs¡T¬>‘·TÔ≈£î e#˚Ã$ ø±e⁄. uÛ≤Ø esê¸\T edüTÔHêïj·Tì ‘Ó*d” n~Ûø±s¡T\T m+<äT≈£î düŒ+~+#· ˝Ò<äqï~ Á|üX¯ï. n˝≤π> πø+Á<ä »\ eqs¡T\ XÊK n~Ûø±s¡T\T eTT+<˚ m+<äT≈£î düŒ+~+#· ˝Ò<äqï n_ÛÁbÕj·÷\÷ e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. yês¡T düø±\+˝À düŒ+~+∫ e⁄+fÒ ø=+‘·˝À ø=+‘Ó’Hê qwüº ìyês¡D »]– ñ+&˚<äqï yê<äq\÷ ñHêïsTT. nsTT‘˚ es¡<ä ô|<ä› m‘·TÔq sêe&É+, }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± düeTTÁ<ä+ b˛f…‘·Ô&É+ e\¢ ñ|üÁ<äe+ »]–+<äH˚~ n~Ûø±s¡T\ yê<äq. düø±\+˝À n~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã]+#·˝Ò<äì eT+Á‹ s¡|òüTTMsê dü«j·T+>± nHêïs¡T. n+fÒ kÕ+πø‹ø£ n_Ûeè~› »]–Hê nÁ|üeT‘·Ô+>± ˝Òe÷ nqï nqTe÷Hê\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT. düeTTÁ<ä>∑s¡“¤+˝À uÛÑ÷ø£+bÕ\qT ø£ìô|{Ϻ, düTHê$÷ sêø£\qT |üdæ>∑fÒº XÊÅw”Ôj·T $C≤„Hêìï kÕ~Û+∫q á s√E˝À¢ uÛ≤Ø esê¸\T yê{Ï rÁe‘·, es¡<ä\ >∑T]+∫ m+<äT≈£î |üdæ>∑≥º˝Òø£ b˛j·÷e÷ nqï dü+X¯j·T+ ø£\T>∑T‘√+~. á $wüj·T+˝À eTq+ ô|òsTT˝Ÿ nj·÷´e÷ nqï dü+<˚Vü≤+ ≈£L&Ü ø£\T>∑T‘√+~. ˙\+ ‘·TbòÕHé düeTj·T+˝À Ç<˚ »]–+~. Ç|üŒ{Ïø° nø£ÿ&É nqï<ë‘·T ÄÁø£+<äq\T #Ó+<äT‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. eTT+<ädüTÔ ôV≤#·Ã]ø£\T »]–e⁄+fÒ qwüº+ Ç+‘·>± »]π>~ ø±<äì nqï $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. yÓTT‘êÔìøÏ n~Ûø±s¡T\ düeTq«j·T ˝À|ü+ e\¢ »s¡>∑sêì qwüº+ »]–+~. n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ñ+&ç e⁄+fÒ á $|ü‘·TÔ »]–Hê Á|ü»\qT s¡øÏå+#·Tø√>∑*π> yês¡eTì y˚T<Ûëe⁄\T n+≥THêïs¡T.nHêeèwæº >∑T]+∫ Ä+<√fi¯q #Ó+~q+‘·˝ÀH˚ n‹eèwæº n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚dæ+~. ‘ê‘êÿ*ø£ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ‘·sê«‘· yê{Ï >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ e\¢ ñ‘ꌑê\T e∫Ãq|ü&ÉT uÛ≤Ø>± qwüº b˛‘·THêï+. Çø£ eTqeTT+<äTqï~ $|ü‘·TÔ kÕj·T+ ˇø£ÿfÒ. ¬s’‘·T\qT , Á|ü»\qT @ $<Ûä+>± Ä<äTø√yê\qï~ n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚j·÷*‡ ñ+~. KØ|òt |üP]Ô>± <Óã“‹q>± y˚düT≈£îqï ø=~›|ü+≥ á es¡<ä\≈£î }&ÉTÃ≈£îb˛sTT+~. Çø£ ø£ècÕí Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\ |ü]dæÔ‹ Bq+>± ñ+~. Á|ü<Ûëq »˝≤X¯j·÷˝À¢ ñqï ˙{Ïì e<ä\ø£b˛e&É+‘√ s¡;kÕ>∑T nqTe÷Hê+>± ñ+~. Ä\à{Ϻ, Hêsêj·TD|üPsY ÁbÕC…≈£îº\T ì+&ç‘˚ e<ä\>± e#˚à ˙s¡T ø£s¡÷ï\T, lXË’\+, kÕ>∑sY, nø£ÿ&ç qT+∫ Á|üø±X¯+ u≤´πsCŸ≈£î #˚s¡T‘·T+~. yês¡T ÁbÕC…≈£îº\T ì+|ü≈£îHêï ˙s¡T e<ä\&É+ ˝Ò<äT. ˙s¡T C≤rj·Tkı‘·TÔ>± e÷]‘˚ ‘·|üŒ á u≤<Ûä\T rs¡e⁄. Bìïã{Ϻ #·÷ùdÔ ø£sêï≥ø£, Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\T πøe\+ ‘·eT Á|üjÓ÷»Hê\T e÷Á‘·y˚T #·÷düT≈£î+≥THêïs¡T. lXË’\+, Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY, u≤´πsCŸ\T Á|üe÷<äkÕúsTTì $T+∫ Á|üeVæ≤+#·&É+n˝≤ ñ+∫ ˙{Ïì ì+&ÉT>± ñ+#·T≈£îH˚ dæú‹˝À ˝ÒeTT. Ç{°e˝Ò Á|üuÛÑT‘·«+ sêÅcÕºìï ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT Á|üø£{Ï+∫ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\ ø√dü+ πø+Á<ëìï n]ú+∫+~. nsTT‘˚ n+‘·˝ÀH˚ ñ‘ꌑ·+ eTT+#·T≈£î e∫Ã+~. Ç|ü&ÉT á $|ü‘·TÔqT+∫ ãj·T≥|ü&É&É+ m˝≤ nqï~ Ä˝À∫+#ê*. lXË’\+, Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY\˝À ñqï ˙{Ïì s¡;øÏ e<ä˝≤\ì ¬s’‘·T\T #˚dæq $»„|æÔì n~Ûø±s¡T\T ô|&É#Ó$q ô|{≤ºs¡T. eTT+<äT>± s¡; y˚düT≈£îqï yês¡T ôd’‘·+ rÁe+>± qwüº b˛j·÷s¡T. ¬s’‘·T\qT. Ms¡+<ä]˙ z<ë]à Ä<äTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+~. <äfi≤Ø\ Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T H˚s¡T>± u≤~Û‘·T\≈£î kÕj·T+ n+~+#ê*. eTT+<äT>± yê]øÏ ã‘·T≈£î‘êeTqï ÄX¯\T, <ÛÓ’sê´ìï ø£*Œ+#ê*. n|ü&˚ yê]˝À ÄX¯\T ∫>∑T]kÕÔsTT. yÓ+≥H˚ ¬s’‘·T\T \ø£å´+>± ø±sê´#·s¡D #˚|ü{≤º*.

õ˝≤¢˝À Äs¡T‘·&ç |ü+≥\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì n~Ûø±s¡T\T ìs¡í sTT+#ês¡T. »˝≤X¯j·÷˝À¢ ˙{Ï ì\«\T ‘·>∑Z&É+‘√ s¡;kÕ>∑Tô|’ ¬s’‘·T\≈£î Á|ü‘ê´eTïj·T+ #·÷bÕ\ì õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äT≈£î nqT>∑TD+>± dü_‡&ûô|’ $‘·ÔHê\T n+<äCÒdü÷Ô Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. lsê+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº˝À ˙{ÏeT≥º+ >∑D˙j·T+>± ‘·–Z+~. >∑‘· @&Ü~ ø£+fÒ ákÕ] ≈£L&Ü ˙{Ï ì\«\T eT]+‘·>± ‘·>∑Z&É+‘√ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ s¡;˝À Äs¡T‘·&ç |ü+≥\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ ~X¯>± ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~düTÔqï~. esê¸\T ≈£î]ùd ne ø±X¯+ ˝Òø£b˛e&É+, lsê+kÕ>∑sY, ˝Àj·TsY e÷H˚&ÉsY &Ü´yéT\˝À ‘·≈£îÿe ˙{Ï yÓTT‘êÔ\T ñ+&É&É+‘√ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ñ. n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~Û+#˚ Äs¡T‘·&ç |ü+≥\qT kÕ>∑T #˚ùd˝≤ ¬s’‘·T\qT Ábı‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ÄsY&ûy√\T, e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±s¡T\‘√ Ç{°e˝Ò #·]Ã+#ês¡T. B+‘√ ˙{Ï yê&Éø£+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚ Äs¡T‘·&ç |ü+≥\qT kÕ>∑T #˚ùd˝≤ ¬s’‘·T\qT Ábı‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ø±sê´#·s¡D s¡÷|üø£\Œq≈£î lø±s¡+ #·T{Ϻ+~.á $wüj·T+˝À eT+&É˝≤\ yêØ>± ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|üfÒº+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïs¡T. 90 s√E˝À¢ ~>∑Tã&çì#˚à yÓTTø£ÿC§qï,

ô|düs¡, $TqT eTT, bı<äT› ‹s¡T>∑T&ÉT |ü⁄e⁄«, X¯q>∑ ‘·~‘·s¡ |ü+≥\T kÕ>∑T #˚ùd˝≤ ¬s’‘·T\≈£î ‘·>∑T dü÷#·q\T #˚j·TqTHêï s¡T. Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq $‘·ÔHê\qT eT+&É˝≤\ yêØ>± dæ<äΔ+>± ñ+#ê\ì e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø nj·÷´sTT. >∑‘· @&Ü~ s¡; d”»Hé˝À 55 {°m+d”\ ˙{Ïì e´ekÕj·÷ìøÏ πø{≤sTT+#·>± ákÕ] ˙{Ï ì\«\T ‘·>∑Z&É+‘√ πøe\+ 30 {°`m+d”\qT e÷Á‘·y˚T düs¡|òüsê #˚j·÷*‡ ek˛Ô+~. B+‘√ ¬s’‘·T\T qcÕº\≈£î >∑Ts¡j˚T´ Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì >∑T]Ô+∫+~. s¡; d”»Hé˝À õ˝≤¢˝À 5.23 \ø£å\ mø£sê\ qT kÕ>∑T #˚j·÷*‡ ñ+&É>± lsê+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº˝À ‘·–Zq ˙{Ï eqs¡T\ <äècÕº´ kÕ>∑Tdü>∑+ y˚Ts¡≈£î ‘·–Zb˛j˚T neø±X¯+ ñ+<äì n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. lsê+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä õ˝≤¢˝Àì 36 eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝Àì 5.26 \ø£å\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡+~+#ê*‡ ñqï~. nsTT‘˚ ÁbÕC…≈£îº˝À Á|üdüTÔ‘·+ 55 {°`m+d”\ ˙s¡T ñ+&É>± Ç+<äT˝À qT+∫ 30 {°m+d”\T e÷Á‘·y˚T e´ekÕj·T nedüsê\≈£î $ìjÓ÷–+#ê*‡ ñ+≥T+~. Ç≥T ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê‘√ bÕ≥T n≥T` e´ekÕj·÷ìøÏ ≈£L&Ü ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·÷*‡ ñ+~. B+‘√ ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\≈£î b˛>± $T–*q ˙{Ïì e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ düs¡|òüsê #˚kÕÔs¡T. á

H˚|ü<∏ä´+˝À Äs¡T‘·&ç |ü+≥\ kÕ>∑TqT Ábı‘·‡Væ≤+#·&Éy˚T ñ ‘·ÔeTeTì uÛ≤$+∫q õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+ >∑+ ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+∫+~. »qe] qT+∫ e÷]à es¡≈£î lsê+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº <ë«sê ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. nsTT‘˚ HÓ\≈£î |ü~ s√E\ #=|üq 30 s√E\ bÕ≥T` |ü+≥\≈£î kÕ>∑T˙s¡+~+#˚+<äT≈£î e÷Á‘·y˚T ì\«\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. nsTT‘˚ Hê\T>∑TkÕs¡T¢ düs¡|òüsê #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì ˙{Ï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+|òü÷\ qT+∫ Á|ü‹bÕ<äq\T sêe&É+‘√ Ä ~X¯>± ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T Ä ˝À#·q #˚düTÔHêïs¡T.esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± ÁbÕC…≈£îº qT+∫ »]π> ˙{Ï düs¡|òüsê ø±\Te ∫e] uÛÑ÷eTT\≈£î #˚s¡&É+ ø£wüºy˚Tqì ¬s’‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ÁbÕC…≈£îº |ü]~Û˝Àì sêeT>∑T+&É+, ø±\«lsê+|üPsY, z<Ó\, sêsTTø£˝Ÿ, eT+<∏ä ì eTT‘êÔs¡+ eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q |ü+≥ uÛÑ÷eTT\≈£î ˙{Ï düs¡|òüsê $wüj·T+˝À Çã“+<äT\T ‘·˝…‘˚Ô neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬s’‘·T\qT Äs¡T‘·&ç |ü+≥\ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷ù|˝≤ #˚j·T&Éy˚T ñ‘·ÔeTeTì uÛ≤$düTÔqï n~Ûø±s¡T\T eT+&É˝≤\ yêØ>± πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚ |üqT\≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïs¡T.

|ü+C≤ $dæ]q #·*|ü⁄* |üqT\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À sê»ø°j·÷\T #·*‘√ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝Àì e÷s¡TeT÷\ n≥M ÁbÕ+‘ê\˙ï eDÏøÏb˛‘·THêïsTT. sêÁ‹ }c˛íÁ>∑‘· \T ø£ìwü˜ kÕúsTTøÏ |ü&çb˛e&É+‘√ #·*|ü⁄* $»è+_Ûk˛Ô+~. B+‘√ Á|ü»\T #·*eT+≥\ e<ä› #·* ø±#·T≈£î+≥T`Hêïs¡T. u≤¢+¬ø≥T¢`, ôd«≥ºs¡T¢, Ç‘·s¡ ì+ &Ó’q <äTdüTÔ\‘√ #·* u≤]q |ü&É≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. yê‘êes¡D+˝À e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$+#·&É+‘√ #·*#·+ù|düTÔ+~.eT<Ûë´Vü≤ï+ qT+∫ #·* ÁbÕs¡+uÛÑeTe&É+‘√ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. yê‘êes¡D+˝À }c˛íÁ>∑‘·\T |ü&çb˛e&É+‘√ #·*‘√ eDT≈£î‘·THêïs¡T. ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯j·Tq+˝À uÛ≤>∑+>± #êe&ç e<ä› #·* eT+≥\T ø±>∑T‘·THêïs¡T. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E\T>± ø£ìwü˜ ñc˛íÁ>∑‘·\T |ü&çb˛e≥+‘√ õ˝≤¢ yêdüT\T #·*‘√ eDÏøÏb˛‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± ákÕ] >∑]wü˜, ø£ìwü˜ ñc˛íÁ>∑‘·˝À¢ uÛ≤Ø>± ‘˚&Ü\T ñ+&É≥+‘√ #·* Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± ø£ì|æk˛Ô+~. á @&Ü~ eTT+<äT>±H˚ #·* ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>± <ëì Á|üuÛ≤e+ ≈£L&Ü m≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E\T>± ø£ìwü˜ ñc˛íÁ>∑‘·\T |ü&çb˛>± ñc˛íÁ>∑‘·\T 11.5 &çÁ^\T>± qyÓ÷<äT ø±e≥+ n+<ä]ì Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚düTÔ+~.>∑‘· @&Ü~ qe+ãsY yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À #·* Á|üuÛ≤e+ ø£ì|æ+#·>± á @&Ü~ nø√ºãsY ∫e] yês¡+ qT+#˚ á<äTs¡T >±\T\‘√ #·* ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. >∑‘· @&Ü~ qe+ãsY 15Hê{ÏøÏ ø£ìwü˜ ñc˛íÁ>∑‘·\T 16 &çÁ^\T>± qyÓ÷<äT ø±>±, á @&Ü~ ]ø±s¡T¶ kÕúsTTøÏ |ü&çb˛sTT 11.5 &çÁ^\T>± qyÓ÷<äT ø±e≥+‘√ #·* eDÏøÏk˛Ô+~. Á|ü»\T #·* u≤] qT+∫ s¡øÏå+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢` #˚düT≈£î+≥T`Hêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì ø£Ø+q>∑sY, »–‘ê´\, ø√s¡T≥¢, yÓT{Ÿ|ü*¢, dæ]dæ\¢, y˚eTT\yê&É, VüQpsêu≤<é, »$Tà≈£î+≥, ô|<ä›|ü*¢, >√<ëe]Kì ˝≤+{Ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôd«≥ºs¡¢ <äTø±D≤\T yÓ*XÊsTT. sêqTqï s√E˝À¢ Äø±X¯+ ìs¡à\+>± ñ+≥Tqï|üŒ{Ïø° es¡¸+ |ü&˚ neø±X¯+ ˝Ò<äì, #·* Á|üuÛ≤e+ e÷Á‘·+ ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫q ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ $|üøå±\≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. 2012`13 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT 31.58 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ 12 ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î |üqT\qT Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. nsTT‘˚ ø√s¡T≥¢, <Ûäs¡à|ü⁄], sêeT >∑T+&É+ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î ‘·≈£îÿe>± πø{≤sTT+#·&É+, ø£Ø+q>∑sY nôd+;¢øÏ ndü˝Ò πø{≤sTT+#·ø£b˛e&É+‘√ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´\T rÁe ndü+‘·è|æÔ‘√ s¡>∑*b˛j·÷s¡T. –]»q, e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê\ düeTÁ>±_Ûeè~Δ ø√dü+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ◊@|” |ü<∏äø£+ neT\T õ˝≤¢˝À ø=‘·Ô $yê<ëìøÏ ‘Ós¡rdæ+~. Ç|üŒ{Ïπø ◊@|” yÓTT <ä{Ï $&É‘· |üqT˝À¢ neø£‘·eø£\T »s¡T>∑T‘·THêïj·T+≥÷ $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. >∑&ÉTe⁄˝À>± |üP]Ô ø±e*‡q |üqT \T |ü\T#√≥¢ q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑T‘·THêïj·Tì, HêD´‘· Á|üe÷D≤\T ô|<ä›>± bÕ{Ï+#·&É+ ˝Ò<ä+≥÷ Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. á Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt≈£î #Ó+~q myÓTà ˝Ò´\T ø=|ü\ áX¯«sY , ¬ø. $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄, {°&û|”øÏ #Ó+~q myÓTà˝Ò´ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯ sTT+#·&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. ì<ÛäT\ πø{≤ sTT+|ü⁄ô|’ m≥Te+{Ï $eø£å #·÷|ü˝Ò<ä+≥÷ dü«j·T+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, mdt|” Çø£ÿ&É Á|üø£≥q #˚kÕs¡T. Ç{°e\ »]–q õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ dü$÷øå± düe÷y˚X¯+˝À ÇHé#ê]® eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´, õ˝≤¢ eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓ[flHê |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. >∑‘·

@&Ü~ ≈£L&Ü eT+<∏äìπø 24.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T πø{≤ sTT+#·>± ákÕ] ≈£L&Ü 13.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT πø{≤sTT+#ês¡T. e÷s¡TeT÷\ qø£‡˝Ÿ‡ Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+ ‘·+>± eT+<∏äì eTTÁ<ä|ü&çHê eT+Á‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø±e &É+‘√ $eTs¡Ù\≈£î neø±X¯+ @s¡Œ&ç+<äì ‘Ó\TdüTÔ qï~. ◊@|” ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ @sêŒ≥T #˚dæq ø£$T{°˝À ø£˝…ø£ºsY, mdt|”, &ûm|òty√\T düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡T. kÕúìø£ |ü]dæú‘·T\ô|’ Äj·÷ XÊK\ <ë«sê düeTÁ>∑ düe÷#ês¡+ ùdø£]+∫q ‘·sê«‘·H˚ ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ »]–+<äì ø£˝ …ø£ºsY $es¡D ÇdüTÔHêï myÓTà˝Ò´\T ôV’≤ø√s¡Tº≈£î yÓfi¯fl&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~.◊@|” ì<ÛäT\ πø{≤ sTT+|ü⁄qT düe]+#·ø£b˛‘˚ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î ≈£L&Ü dæ<äΔeTì ø√s¡T≥¢ myÓTà ˝Ò´ $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡y˚T ì<ÛäT\qT πø{≤ sTT+#êeTì n~Ûø±s¡T\T düŒwüº+ #˚düTÔ+&É>± Hê´j·Tb˛ sê≥+ ø=qkÕ–+#·&Üìπø $|üøå±\≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ »s¡T>∑T ‘·Tqï n_Ûeè~Δ |üqT\T ø±e&É+‘√ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ ˝≤uÛ≤ù|ø£å ø±s¡D+>± n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ô|’ Äs√|üD\≈£î ÄkÕÿs¡+ @s¡Œ&ç+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ yÓTT<ä{Ï $&É‘· |üqT\qT |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔ+ &É>±... ¬s+&Ée $&É‘· ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·Ô&É+ Ç|ü&ÉT #·s¡Ã˙j·÷+X¯+ nsTT´+~.

˝…’ôdqT‡\T Ä\dü´+‘√ Hê≥T ‘·TbÕ≈£î\ô|’ >∑T]...? dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç <äs¡U≤düTÔ\T ô|+&ç+>∑T˝À ñHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚ùd ‘·TbÕ≈£î\ ˝…’ôdqT‡\ô|’ ÄX¯\T e<äT\T≈£îqï |ü\Te⁄s¡T nÁø£eT+>± ‘·TbÕ≈£î\qT ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔ|ü&ܶs¡H˚ Äs√|üD\THêïsTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£&É|ü, ø£s¡÷ï\T, ãfi≤¢] ‘·~‘·s¡ õ˝≤¢\ H˚‘·\T, bòÕ´ø£åìdüTº\‘√ ñqï dü+ã+<Ûë\qT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì ‘·TbÕ≈£î\ ø=qT>√\Tô|’ <äèwæºô|{≤ºs¡ H˚ Á|ü#ês¡eTT+~. >∑‘·+˝À »]–q nH˚ø£ b˛©düT <ë&ÉT˝À¢ nÁø£eT ‘·TbÕ≈£î \T ãj·T≥|ü&ܶsTT. B+‘√ nÁø£eT ‘·TbÕ≈£î\T, u≤+ãT\ @]y˚‘·≈£î b˛©düT\T q&ÉT+_–+#ês¡T. πøe\+ yês¡+ s√E\ e´e~Û˝À ¬s+&ÉT ‘·TbÕ≈£î\‘√ bÕ≥T ãT˝…¢≥T¢, u≤+ãT\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î Hêïs¡T. Bìø±s¡D+>± nH˚ø£eT+~ nÁø£eT ‘·TbÕ≈£î\ ø=qT>√\Tô|’ ÄdüøÏÔ #·÷bÕs¡T. Á|ü<Ûëq+>± sê»ø°j·T eT<䛑·T<ës¡T\T, yê´bÕs¡düTú\T, uÛÑ÷ôd{Ï˝…à+≥T¢ #˚ùdyês¡T Ç+<äT˝À ñHêïs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ M]øÏ Á|ü‘·´s¡Tú\ qT+∫ ÁbÕDuÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+~. Ä‘·às¡ø£åD ù|s¡T‘√ ‘·TbÕ≈£î\ ˝…’ôdqT‡\ ø√dü+ Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À ô|<ä›m‘·TÔq ‘·TbÕ≈£î\qT @]y˚XÊs¡T.b˛©düT\ ñ<ëd”q‘· e\¢ |ü\Te⁄s¡T Ä‘·às¡ø£åD ù|s¡T‘√ ‘·TbÕ≈£î\ ø=qT>√\T≈£î eTT+<äT≈£î e#êÃs¡H˚ Á|ü#ês¡eTT+~. ‘ê&ç|üÁ‹ ÁbÕ+‘êìøÏ sê»ø°j·T+>±q÷, bòÕ´ø£åì»+ |üs¡+>±q÷ õ˝≤¢˝À Á|ü‘˚´ø£ kÕúqeTT+~. ø£&É|ü, ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢\≈£î ‘ê&ç|üÁ‹ dü]Vü≤<äT› πø+Á<ä+>± ñ+{À+~.

Bìï πø+Á<ä+>± #˚düT≈£îì Äj·÷ õ˝≤¢\ bòÕ´ø£åìdüTº\T, sê»ø°j·T eT<䛑·T<ës¡T\T ‘·eT Á|ü‘·´s¡Tú\qT Vü≤‘·e÷sêÃs¡T. Á|ü‘·´s¡Tú\ qT+∫ ‘·eT ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î dü]Vü≤<äT› õ˝≤¢˝À¢ì H˚‘·\T, bòÕ´ø£åìdüTº\T ‘ê&ç|üÁ‹ |ü≥ºD≤ìï ìyêdü πø+Á<ä+>± #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘ê&ç|üÁ‹ ÁbÕ+‘·+˝À ‘·TbÕ≈£î\ @]y˚‘·ô|’ b˛©düT XÊK <äèwæºô|{Ϻ+~. ÇHêïfi¯S¢ yê{Ï >∑T]+∫ ø=+<ä]øÏ ‘Ó*dæHê |ü≥ºq≥T¢ e´eVü≤]dü÷Ô e#êÃs¡H˚ Äs√|üD\THêïsTT. sê»ø°j·T+>±, bòÕ´ø£åì»+ |üs¡+>± m+‘√ Á|üuÛ≤$‘·yÓTÆq ‘ê&ç|üÁ‹ ÁbÕ+‘·+˝À |üì#˚ ùd b˛©düT n~Ûø±s¡T\≈£î $~Ûìs¡«Vü≤D ø£‹Ô$÷<ä kÕy˚T. Bìe\¢ ‘·s¡Tyê‘· |üì#˚dæq b˛©düT n~Ûø±s¡T\T sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\T, Ç‘·s¡ ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ‘·˝§–Z yê{ÏCÀ*¬ø[¢ Çã“+<äT\T ‘Ó#·TÃø√e&ÉyÓT+<äTø£H˚ Ä˝À#·q‘√ yÓqTø£+» y˚XÊs¡T. ø=+<äs¡T b˛©düT n~Ûø±s¡T\≈£î sê»ø°j·TH˚‘·\‘√ ñqï dü+ã+<Ûë\ e\¢ ≈£L&Ü ‘·TbÕ≈£î\ @]y˚‘·ô|’ <äèwæº ô|≥º˝Ò<äì Á|ü#ês¡ eTT+~. ‘ê&ç|üÁ‹ |ü≥ºD+˝À »]–q ∫+_* yÓ+ø£≥s¡eTD Vü≤‘·´πødüT˝À j·÷ &çøÏ eT+&É\+ >∑T&çbÕ&ÉT≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄]ì n¬sdüTº #˚dæ yê]e<ä› ñqï ‘·TbÕø°‘√ bÕ≥T ¬s+&ÉT ãT˝…¢≥T¢ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Áu≤Vü≤àD|ü*¢˝À ô|~›¬s&ç¶ ‘√bÕ≥T eT]ø=+<ä] Çfi¯¢ô|’ <ë&ÉT\T »]|æ 10Hê≥T u≤+ãT\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘·TbÕ≈£î\ @] y˚‘· ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻq πøe\+ yês¡+s√E\ e´e~Û˝À ¬s+&ÉT ‘·TbÕ≈£î\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt˝À ‘Ó\+>±D y˚&ç õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ }|ü+<äT≈£î+~. Çø£ ‘êy˚T ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&Ü\qï Äø±+ø£å e´ø£ÔeTsTT´+~. bÕغ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Á|ü<ëq+>± ‘Ó\+>±D n+XÊìï Á|ükÕÔ$+#ês¡T.bÕغ düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’q H˚‘·\+<äs¡÷ ‘Ó\+>±D yê<ëìï ã\+>± $ì|æ+#ês¡T. myÓTàkÕ‡sY, $|t, m+|”\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T e÷J myÓTà˝Ò´\T, e÷J eT+Á‹ düVü‰ Á|ür ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D n+XÊìï πø+Á<ä+ ‘·«s¡>± ‘˚˝≤Ã\+≥÷ &çe÷+&é #˚kÕs¡T. ‘Ó\+>±D n+XÊìï ‘˚˝≤Ã*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äHêïs¡T. m+|”\T ‘·eTe+‘·T>± ñ<ä´$TdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ rÁe |ü]D≤e÷\T #·$#·÷&Éø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. &çôd+ãsY 9 Á|üø£≥qqT neT\T|ü]#˚˝≤ #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh @sêŒ≥TqT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ã\+>± ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì e÷JeT+Á‹ JeHé ¬s&ç¶ nHêïs¡T. yê] Äø±+ø£å\qT HÓs¡y˚πsà ~X¯>± bÕغ Hêj·Tø£ ‘·«+ ø±s¡´Áø£e÷\T s¡÷bı+~+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±DqT kÕ~Û+#·Tø√e*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì, Á|ü»\ Äø±+ø£å\ y˚Ts¡≈£î b˛sê&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü»\ n;Ûwüº+ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·«s¡˝ÀH˚ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚˝≤ n~ÛcÕºqesêZìøÏ #ÓbÕŒ\ì &ûd”d” n<Ûä´≈£åîìøÏ dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ &ûd”d” düe÷y˚X¯+˝À rsêàq+ #˚dæ bÕغ Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ |ü+|æ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·« $|t Ĭs|ü*¢ yÓ÷Vü≤Hé dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D

ø√dü+ myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T, eT+Á‘·T\+<äs¡÷ ø£èwæ #˚dæHê Ç|üŒ{Ï es¡≈£î n~ÛcÕºq+ qT+∫ m≥Te+{Ï düŒ+<äq sê˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äTqT ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ ‘Ó\+>±D ø√dü+ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêyê\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝À bÕغì |ü{Ïwüº+ #˚ùd+<äT≈£î ‘·q e+‘·T düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~kÕÔqì nHêïs¡T. d”ìj·Ts¡T¢>± ‘êeT+<äs¡+ Ç|üŒ{Ïπø k˛ìj·÷>±+BÛ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢eTì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D ø√dü+ m+|”\T #˚düTÔqï ñ<ä´eT+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì øÏ‘êãTì#êÃs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ |ü<äe⁄\qT ≈£L&Ü ‘ê´>∑+ #˚ùd+<äT≈£î yês¡T dæ<äΔy˚T nsTTHê |ü<äe⁄\T ñ+#·Tø=ì ‘·eT˝≤+{Ï yês¡+<ä]˙ &Ûç©¢øÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì m+|”\≈£î dü÷∫+#ês¡T. 2009 &çôd+ãsY 9q ∫<ä+ãs¡+ Á|üø£≥q≈£î k˛ìj·÷ >±+BÛj˚T ø±s¡DeTì, nsTT‘˚ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ nuÛÑ´+‘·sê\ e˝Ò¢ Á|üø£≥q yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚˝≤ #˚XÊs¡ì myÓTàkÕ‡sY nHêïs¡T. Ç+~sê>±+BÛ Vü≤j·÷+˝À ≈£L&Ü m+|”\T>± ¬>*∫q ‘êeTT ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø√]‘˚ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫Hê ‘=+<äs¡|ü&Ée<ä›ì, Ä˝À∫+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ k˛ìj·÷ ≈£L&Ü dü¬s’q düeTj·T+˝À dü¬s’q ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡H˚ qeTàø£+ ‘·q≈£î ñ+<äì nHêïs¡T. n|üŒ{Ïes¡≈£î bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ ‘Ó\+>±D ø√dü+ n~ÛcÕºHêìï ˇ|æŒ+#˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

MTùde ìã+<Ûäq‘√ $<ë´s¡Tú˝À¢ Ä+<√fi¯q ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E Ø sTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ eT+p s¡Tø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq q÷‘·q ìã+<Ûäq ù|<ä $<ë´s¡Tú\ bÕ*≥XÊ|ü+>± e÷s¡T ‘√+~. sêh+ Á|üuÛÑT ‘·«+ á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ $÷ ùdyê πø+Á<ë \ <ë«sê C≤Ø nsTTq Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T e÷Á‘·y˚T ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E Ø sTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ <äs¡U≤düTÔ \‘√ »‘· #˚j·÷\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. >∑‘·+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY C≤Ø #˚dæq Ä<ëj·T, ≈£î\,ìyêdü Á<ÛäTM ø£s¡D |üÁ‘ê\T ÇùdÔ dü]b˛j˚T~.e÷]q ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ $÷ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê C≤Ø nsTTq dü]º|òæ¬ø≥T¢ e÷ Á‘·y˚T ábÕdt <ë«sê #˚ùd <äs¡U≤düTÔ˝À nqTeT ‹düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ M{Ï C≤Ø˝À rÁe C≤|ü´+ HÓ\ø=+ {À+~. πøÁ‘·kÕúsTT˝À ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷q´+‘√ düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚dæ yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒdæq <ëK ˝≤\T ˝Òe⁄. n+‘˚ø±≈£î+&Ü j·÷»e÷q´+ ≈£L&Ü ø£fi≤ XÊ\˝À¢ì H√{°düT uÀs¡T¶˝À¢ ôd’‘·+ e÷]q ìã+<Ûäq\T Á|üø£{Ï+#·&É+ ˝Ò<äì $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔ Hêïs¡T. B+‘√ qyÓ÷<äT |üÁøÏj·T eT]+‘· C≤|ü´+ ne⁄ ‘√+~. ádüeTdü´\qT dü‘·«s¡+ |ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ ô|<ä› dü+K´˝À $<ë´s¡Tú\T

qwüºb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äì $<ë´]ú dü+|òü÷\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔ Hêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ |üì#˚ùd $÷ùdyê πø+Á<ë\≈£î $<äT´‘Y ø√‘· düeTdü´>± ñ+~. |òü*‘·+>± $<ë´s¡Tú\ $esê\T qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘√+~. eTs√yÓ’|ü⁄ yê{Ï $#ês¡D≈£î ≈£L&Ü Çã“+<äT\T m<äTsö‘·THêïj·Tì $÷ùdyê πø+Á<ë\ dæã“+~ #ÓãT‘·THêïs¡T. á @&Ü~ õ˝≤¢˝Àì 57 eT+&É˝≤˝À¢ì $÷ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê <ë<ë|ü⁄ 40y˚\ eT+~øÏô|’>± $<ë´s¡Tú\T ≈£î\, Ä<ëj·T,ìyêdü Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~. Ç~ m|üŒ{ÏøÏ |üP]Ô ne⁄‘·T+ <äì nH˚~ n~Ûø±s¡T˝Ò ‘˚˝≤Ã*. eTs√yÓ’|ü⁄ ¬sq÷´e˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü $÷ ùdyê πø+Á<ë\T C≤Ø #˚ùd dü]º|òæ¬ø≥T¢ Çyê«\ì n~Ûø±s¡T\ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îe düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. õ˝≤¢˝À md”‡, md”º, ;d”, á;d”, yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\≈£î á @&Ü~ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T eT+ps¡T ø±yê\+fÒ $÷ùdyê πø+Á<ë\ qT+∫ bı+ ~q dü]º|òæ¬ø≥T¢ »‘·#˚j·÷\ì ìã+<Ûäq $~Û+#ês¡T. B+‘√ Äj·÷ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T bı+<ä&ÜìøÏ $<ë´s¡Tú\T HêHêj·÷‘·q |ü&Ü*‡ ek˛Ô+~.

yÓT<äø˘ |üs¡´≥q‘√ {°&û|” ã\|ü&˚Hê...? bÕ<äj·÷Á‘·>± #·+Á<äu≤ãT yÓT<äø˘˝À Á|üy˚•+ #·&É+‘√ Çø£ ‘Ó\+>±D˝À eT÷&√ õ˝≤¢˝À j·÷Á‘· ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢˝À |ü\T e⁄s¡T bÕغì M&Üs¡T. Äj·Tq sêø£ bÕغ˝À ◊ø£´‘· #ê≥≈£îHêï ñqïyês¡T ø£&É<ëø± ñ+{≤ sê nqï nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ Ç‘·s¡ bÕغ\ Hêj·T≈£î\qT bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T rÁe+>± Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T.n+<äTπø ≥&û|” Hêj·T≈£î\T #˚dæq Á|üj·T‘êï\‘√ yÓT<äø˘ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ø£+sƒê ¬s&ç¶ ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶ Ä bÕغì M&˚+<äT≈£î dæ<äΔeT j·÷´s¡T. #·+Á<äu≤ãT düeTø£å+˝À ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶ ‘·q nqT#·s¡T\‘√ {°&û|”˝À #˚s¡qTHêïs¡T. n˝≤π> ¬s+Á&√E˝À¢ õ˝≤¢, eT+&É\, kÕúsTT Hê j·T≈£î\T {°&û|”˝À #˚πs+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ {°&û|” Á|üj·T‘êï\T @y˚T s¡≈£î |òü*kÕÔjÓ÷ #·÷&Ü*‡+<˚! õ˝≤¢˝À ¬s+&˚ fi¯¢˝À |ü\T ìjÓ÷»ø£esêZ\˝Àì {°&û|” eTTK´ Hêj·T≈£î\T bÕغì M&ç, {°ÄsYmdt˝À #˚sês¡T. n˝≤+{Ï yê]˝À ø=+<äs¡T Ä bÕغ Hêj·T≈£î\ e´eVü‰sê\ô|’ ˇøÏ+‘· ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï≥Tº` {°&û|” õ˝≤¢ H˚‘·\T >∑T]Ô+#ês¡T. >∑‘·+˝À ‘·eT ‘√ ñqï düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\qT ñ|üjÓ÷–+ #·T≈£îì {°&û|” H˚‘·\T Äj·÷ Hêj·T≈£î\‘√ #·]ÃdüTÔHêïs¡T. ‹]– {°&û|”˝À #˚]‘˚ uÛÑ$wü´‘Y ñ+≥T+<äì uÛÑs√kÕ ÇdüTÔHêï s¡T. Ç<˚$<Ûä+>± ø±+Á¬>dt˝À ≈£L&Ü n dü+‘·è|æÔ‘√ ñqï »V”≤sê u≤<é, n+<√\T, yÓT<äø˘, <äTu≤“ø£ ìjÓ÷» ø£esêZ\ Hêj·T≈£î\‘√ ≈£L&Ü {°&û|” õ˝≤¢ H˚‘·\T e÷{≤¢&çq≥Tº ‘Ó*dæ+~. {°&û|”˝À #˚s¡Tà ≈£îH˚+<äT≈£î Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T #˚düTÔqï Á|üj·T ‘êï\qT |üdæ>∑{Ϻq {°ÄsYmdt eTTK´H˚‘·\T eTT+<˚ nÁ|üeT‘·ÔeTj·÷´s¡T. {°ÄsYmdt qT+∫ mes¡÷ yÓ[¢b˛≈£î+&Ü Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T nedüs¡yÓTÆq C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. >∑‘·+˝À {°&û|” qT+∫ e∫Ãq yê]˝À ø=+<äs¡T ndü+‘·è|æÔ ñHêïs¡ì ‘Ó\TdüT≈£îqï Hêj·T≈£î\T yê]‘√ e÷{≤¢&ç, q#·Ã#Ó|æŒq≥Tº ‘Ó*dæ+~.


mdt.eTH√Vü≤sYsêe⁄, ≈£L\>√sTTq X¯+ø£sY, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, n+»H˚j·TT\T, b˛Vü‰sY øÏs¡DY, õ.Áo<ÛäsY, u≤|ü⁄¬s&ç¶, ¬ø.Hê>∑j·T´, dü+‘√wt n|üŒ, sêeTø£èwüí, $.düTBÛsY, eT˝…¢\ e÷s¡T‹, ø£+<ä+&ç ‹s¡T|ü‹ ¬s&ç¶, <ëdüT, ¬ø.øÏs¡DY, >ödtU≤Hé, Hê>∑T\ |ü*¢ sêCÒX¯«sY, u≤sTTø±Hé nXÀø˘j·÷<äyé, y˚T\|ü⁄ Áoìyêdt, Áoìyêdt, Hês¡uÀsTTì sêCÒ+<ÛäsY, {Ï.yÓ+ø£fÒXŸ |üfÒ˝Ÿ, »ø£ÿì {Ï.>∑+>±<ÛäsY, y˚\÷ŒsY ÁoìyêdüT\T ñHêïs¡T.28 eT+~ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\‘√ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· eT<ÛäTdüT<ÛäHé, <˚>±+ >∑+>±¬s&ç¶\T ñHêïs¡T.5 >∑Ts¡T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\˝À ø±s¡´esêZìï Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêCÒX¯«sY, >∑+>∑kÕj·Tqï, u§_“* Áoìyêdt, ∫≥¢ XÊ´+ düT+<äsY\T ñHêïs¡T.Á|ü#ês¡ ø±s¡´<äs¡TÙ\˝À eTT>∑TZ]ï ìj·T$T+#·>± qMHé, »Hês¡úHé #ê], &Üø£ºsY sêE\T ñHêïs¡T.ø±s¡´ìsê«Vü≤D ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± 15 *+>∑+ù|{Ÿ, qe+ãsY 21(düTes¡íyês¡Ô):*+>∑+ù|{Ÿ eT+&É\+˝Àì ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ô|’ kÕe÷õø£ eT+~ì ìj·T$T+#·>± n+<äT˝À mHé.yÓ÷Vü≤Hé, •yêõ|üfÒ˝Ÿ, Ä≈£î\ ‘·ìFì ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ kÕe÷õø£ ‘·ìF sêÁwüº |ü]o\≈£î&ÉT Áoìyêdt ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± s¡õH˚wt, ø£˝…¢ yÓ÷Vü≤Hé, düsêø˘ Á|üyÓ÷<é, mHé.q]‡+>¥, Á|ükÕ<é>ö&é, dæôV≤#Y Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ô|’ kÕe÷õø£ ‘·ìF dü+>∑j·T´, #êø£* u≤\j·T´, eTVæ≤bÕ˝Ÿ j·÷<äyé, X¯+ø£s¡|üŒ, Áoø±+‘Y, ñ+≥T+<äHêïs¡T.Ç+<äT≈£î >±qT 26 eT+~ $mdt@\T, 8 eT+~ &çÄsY|æ\qT ìj·T$T+∫q≥T¢ Áoìyêdt¬s&ç¶, õ.ø£ècÕí>ö&é, HêeT\ nXÀø˘\T ñHêïs¡T.M]‘√bÕ≥T 27 Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á kÕe÷õø£ ‘·ìF ãè+<ë\≈£î Á>±e÷\˝À Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq eT+~ ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î >±qT >∑+>±<ÛäsY>ö&é, C≤q] qπswt, õ˝≤¢ ø√sês¡T.á ‘·ìF á HÓ\ 29 es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|æy√ q]‡+VüQ¢, ø£HÓïuÀsTTq nXÀø˘j·÷<äyé, õ.q]‡+VüQ¢, Ç.düT<äs¡ÙHé, eTVü≤à<éHêj·Tø˘, f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ\T, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°Ï&ûç|”æ ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘· »+uÀ ø±s¡´es¡Z+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nqTã+<Ûä dü+düú õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· q÷‘·q »+uÀ»{Ÿ ø±s¡´esêZìï õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT $õ>ö&é Á|üø£{Ï+#ês¡T.á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ {Ï&ç|æ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À 92 eT+~‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· q÷‘·q ø±s¡´es¡Z $esê\qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.u≤˝§ÿ+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n<Ûä´≈£åî&ç>± y˚DT>√bÕ˝Ÿj·÷<äyéqT ìj·T$T+#·>±, ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé qT+&ç Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± s¡y˚Twt>ö&éqT, ø√XÊ~Ûø±]>± ∫+‘·ø±j·T\ s¡$ì ìj·T$T+#ês¡T.n<˚ $<Ûä+>± 11 eT+~ ñbÕ<Ûë´≈£åî\qT ìj·T$T+#·>± n+<äT˝À es¡Tdü>± sêJyé |üfÒ˝Ÿ, Ä≈£î\ n_ÛeTqT´, Áosê+$sƒ¡˝Ÿ, düTø£ÿ >∑+>±¬s&ç¶, >∑+>∑sêE, ø£eTà]sêE, ≈£Lq|ü*¢

ôV’≤<äsêu≤<é

Vü‰düºfi¯¢qT ‘·ìF #˚dæq me÷às√« y˚\÷ŒsY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): y˚\÷ŒsY eT+&É\+˝À mdæ‡, _dæ Vü‰düºfi¯¢qT ‘·Vü‰o˝≤›sY ñe÷|ü‹ ‘·ìF #˚XÊs¡T. Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé≈£î Äj·Tq á $<Ûä+>± dü÷∫+#ês¡T. yÓTqT Á|üø± s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î dü¬s’q≥Te+{Ï b˛wüø± Vü‰ sêìï n+~+#ê\ì #·*ø±\+ #·*>± ñ+~ ø£qTø£ $<ë´s¡Tú\≈£î u…&éw”≥T¢ Çyê«\ì Äj·Tq Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé\≈£î dü÷∫+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ dü+K´ m+‘· e⁄+<√ ]õwüºs¡¢qT #·÷dæ yê¬s¶ Hé\qT n&ç–‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Vü‰düº˝Ÿ˝À $<äT´ ‘Y düeTdü´ >±ì, ˙{Ï düeTdü´ >±ì, @ düeTdü´ ñqï Hê <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì $<ë´s¡Tú\≈£î e÷Á‘·+ dü]|ü&˚ $<Ûä+>± Á|ü‹ s√E MT <ä>∑Zs¡ e⁄qï yÓTqT Á|üø±s¡+ e&û¶+#ê\ì Äj·Tq yê¬s¶Hé\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ &ç|üP´{Ï me÷às√« øÏwüHé bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£îbÕÿ˝Ÿ˝À düuŸ ùdºwüHé ÁbÕs¡+uÛÑ+ ;ÛyéT>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ;ÛyéT>∑˝Ÿ eT+&É\+ ≈£îbÕÿ˝Ÿ˝À 33/11 ¬ø$ $<äT´‘Y düuŸ ùdºwüHéqT Á|üuÛÑT‘·« $|t u≤˝§ÿ+&É myÓTà˝Ò´ ás¡eÁ‹ nì˝Ÿ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Á>±eT n_Ûeè~› ø£$T{Ï <ë«sê @sêŒ≥T #˚dæq sê´© <ë«sê düuŸ ùdºwüHé≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ás¡eÁ‹ nì˝Ÿ õ˝≤¢ $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T düHêàì+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;ÛyéT>∑˝Ÿ ˇø£|ü&ÉT dü$T‹>± ñqï ÁbÕ+‘·+ Ç|ü&ÉT #ê˝≤ yÓqTø£ã&ç+<äì n˝≤π> ;ÛyéT>∑˝Ÿô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ;ÛyéT>∑˝Ÿ eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\qT n_Ûeè~› #˚kÕÔqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ;ÛyéT>∑˝Ÿ qT+&ç ≈£îbÕÿ˝Ÿ e#˚à s√&É¢ìï düT+<äs¡eTj·T+>± r]Ã~<äT›‘êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç{°e˝Ò ≈£îbÕÿ˝Ÿ≈£î ø√{Ï s¡÷bÕ j·T\‘√ ÁbÕC…≈£îº eT+ps¡T #˚sTT+#·qHêïs¡T. Á>±eT Á|ü»\T e÷≈£î ãdüT‡ kÂø£sê´+ ø±yê\ì ø√s¡>± yês¡T Äs¡÷àsY &çj·T+‘√ e÷{≤¢&ç ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔqì Äj·Tq Vü‰$T#êÃs¡T. ≈£îbÕÿ˝Ÿ˝À ˙{Ï m<ä›&ç ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé düT+πø≥ s¡$, yÓ’dt #Ó’s¡àHé sê»Hêj·Tø˘, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ns¡TZ˝Ÿ düTs¡wt, ;ÛyéT>∑˝Ÿ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T dü‘·´>∑+>∑j·T´, e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï &Ó’¬sø£ºs¡T¢ dæôV≤#Y. >∑+>±<ÛäsY, nãT›˝Ÿ s¡|òæ, uÀ>∑ s¡y˚Twt— $$<Ûä eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<ä´≈£åî\T #êe÷ eTVæ≤bÕ˝Ÿ, XË{Ÿ|ü*¢ Hêsê j·TD, lìyêdt, uÀ~πs ‹s¡T|ü‹, eT#·Hé|ü*¢ sêCÒX¯«sY, eTTsê], n~Ûø±s¡T\T Á>±eT n_Ûeè~› ø£$T{Ï düuÛÑT´\T, Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T+&Ób˛≥T‘√ eTJ düs¡Œ+#Y eTè‹ ;ÛyéT>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ;ÛyéT>∑˝Ÿ eT+&É\+ dæøÏ+Á<ä|üPsY e÷õ düs¡Œ+#Y <Ûäs¡Œ*¢ u≤\e« (60) eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ s√E >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#ês¡T. düs¡Œ+#Y eTs¡DÏ+ #·&É+‘√ Á>±eT+˝À $cÕ<ë#êj·T\T n\T eTT≈£îHêïsTT. á n+‘·ÁøÏj·÷˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|æ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): sêuÀe⁄ ø±\+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‹]– n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÉìøÏ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<Ûäq´‘· ÇdüTÔqï&Éì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· õ˝≤¢ q÷‘·q ø±s¡´es¡Zìï #˚|ü{Ϻq≥T¢ {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T myÓTà*‡ $õ.>ö&é ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ {Ï&ç|æ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· q÷‘·q ø±s¡´es¡Zìï Á|üø£{ÏdüTÔ {Ï&ç|æ bÕغ sêÁwüº+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· bÕÁ‘· ÁøÏj·To\ø£+>± ñ+&Ü\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2012 qT+&ç 2014˝À »]π> mìïø£\ es¡≈£î ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø±s¡´es¡TZ\ bÕÁ‘· ø°\ø£ eTHêïs¡T. Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· eVæ≤+#˚+<äTπø ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· nedüs¡eTHêïs¡T. {Ï&ç|æ Á|ü‹wüº ø√s¡≈£î ‘Ó\T>∑T j·TTe‘·qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ+<äHêïs¡T. á HÓ\ 28q ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝ÀøÏ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT yÓTT<ä\T ô|{Ϻq edüTÔqï MT ø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘· |æ≥¢+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ nø£ÿ&ç qT+&ç bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ u≤qT‡yê&É, ;s¡÷ÿsY, uÀ<ÛäHé bÕ<äj·÷Á‘· ñ+≥T+<äHêïs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À j·TTe‘·, $<ë´s¡Tú\T ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. kÕe÷q´ e÷qe⁄&çøÏ $<äT´‘Yô|’ düsY #êØ®\T y˚dæ Çã“+<äT\T ø£*–+#·&É+‘√ á HÓ\ 26e ‘˚~q düsY #êØ®\T ô|+∫q+<äT≈£î

<Ûäs¡Œ*¢, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): sêeT&ÉT>∑T Á>±e÷ìøÏ ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ jÓT+ &É\ \øÏåàHêsêj·TD, õ˝≤¢ _C…|æ n<Ûä´≈£åî\T ô|<=›\¢ >∑+>±¬s&ç¶, eT+&É\ Ç+#ê]® ^‘ê ¬s&ç¶, ø±ì¸X¯˝Ÿ Ç+#ê]® qπswt j·÷<äyé\T $#˚Ãdæ _C…|æ bÕغ q÷‘·q ø±sê´\j·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À jÓT+&É\ \øÏåàHêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì #Ó|æŒ ø£˙ïfi¯¢qT, ø£cÕº\qT e÷Á‘·y˚T $T–*Ã+<äì á Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q˝À Äs¡TkÕs¡T¢ ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\qT ô|+#·&É+ á Á|üuÛÑT ‘ê«ìπø <äøÏÿ+<äì, Ç~>√ ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeT +≥T Á|üø£{Ï+∫ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ y˚sTT´ eT+~ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î ø±s¡D≤yÓTÆ+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. qeTàø£ Á<√Vü≤+ #˚dæq Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ yÓ+≥H˚ ãT~› #ÓbÕŒ\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. sêeT &ÉT>∑T Á>±eT _C…|æ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ düuÛÑT´\T n<Ûä´≈£åî\T >∑+>±¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T <äTu≤“ø£ sê»eT\T¢, ø±s¡´<ä]Ù mdt.s껬s&ç¶, düuÛÑT´\T eT+>∑* qπswt, >∑+>±sê+, qs¡‡j·T´, yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶\T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T bÕ˝Ò› <ëdüT, q\¢ ô|+≥j·T´, q]‡+\T, s¡|òüTT |ü‹, Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T, Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 22, 2012

wü]à\ eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+ j·÷Á‘·

ìs¡düq>± nìï eT+&É\ πø+Á<ë˝˝À ìs¡düq <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ $õ >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n<Ûä´≈£åî\T y˚DT>√bÕ˝Ÿj·÷<äyé, s¡y˚Twt >ö&é, X¯+ø£s¡|üŒ, Hê>±sêE, >∑+>±¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ø£düuŸqT ñ]rj·T&É+ q>∑s¡+˝À dü+ãsê\T:{°ÏJM|”æ

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): H˚&˚ wü]àfi¯ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq eTs√ Á|üC≤ Á|ükÕúq j·÷Á‘· ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À Á|üy˚•düTÔqï≥T¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|æ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T e÷õ eT+Á‹ düTπswt ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq nsY n+&é _ n‹~∏ >∑èVü‰+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚&˚ ‘Ó\+ >±D˝À bÕ<äj·÷Á‘· Á|üy˚•+#·&É+‘√ ìC≤e÷u≤<é qT+&ç e÷õ eT+Á‹ dü+‘√wt ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À e+<ä˝≤~ yêVü≤Hê\‘√ dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\|ü&ÜìøÏ yÓfi¯óÔqïeTHêïs¡T. Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝ÀH˚ eT÷&ÉT y˚\ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ eTVæ≤fi¯ #˚j·T&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY d”|æ bÕغøÏ ‘Ó\+>±D düŒwüº‘· ñ+<äHêïs¡T. Ç|ü&ÉT me¬s’‘˚ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À ñqï Hêj·T≈£î\T 1969e dü+e‘·‡s¡+˝À »]–q ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À mes¡T ˝Òs¡Hêïs¡T. n|ü&ÉT ˝Òì ‘Ó\+>±Dô|’ r|æ Ç|ü&ÉT yÓ’mkÕ‡sY d”|”ì nq&É+ dü]ø±<äHêïs¡T.

*+u≤Á~ >∑T≥ºô|’ |òüTq+>± <Ûä«C≤s√‘·‡e+

dü+ãsê\T #˚düT≈£îHêïs¡T. á dü<äs¡“+>± {Ïõ$|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.l ø±+‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2008 qe+ãsY 26q yêDÏ»´ Ä]úø£ sêC≤<Ûëì nsTTq≥Te+{Ï eTT+u≤sTTô|’ eTTwüÿs¡eTTK\ <ë&ç #˚dæ 166 eT+~ ne÷j·Tø£ Á|ü»\ ÁbÕD≤\T ã*ø=qïs¡Hêïs¡T. $#ê]+∫q ‘·s¡Tyê‘· düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ 2012 Ä>∑wüߺ 29q ñ]•ø£å $~Û+#·&É+ »]– +<äHêïs¡T. Bì‘√ ãT<Ûäyês¡+ |ü⁄DÒ˝Àì ms¡yê&É C…’˝À¢ neT\T #˚dæ ñ]r j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T ñ]rj·T&É+‘√ uÛ≤s¡rj·TT\+<äs¡T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿô|’ <ë&ç #˚dæq ñÁ>∑yê~ n|ü®˝ Ÿ>∑Ts¡TqT ≈£L&Ü q&çs√&ÉT¶ô|’q ñ] rj·÷\ì {Ïõ$|æ &çe÷+&é #˚dæ+~. <˚X¯ s¡ø£åD ø√dü+ $<ë´s¡Tú\+‘· ø£+ø£D ã<äT›˝…’ eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T |ü⁄ì#êÃs¡T. ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTTq neTs¡Ms¡T\≈£î ÁX¯<ä›+»* |òüT{Ï+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ä´kÕ>∑sY, ˝≤˝Ÿdæ+>¥, qπswt, $<ë´s¡Tú\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;ÛyéT>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ;ÛyéT>∑˝Ÿ eT+&É\+≈£î 5 øÏ˝ÀMT≥sY <ä÷s¡+˝À ñqï l \øÏåàq]‡+Vü‰ kÕ«$T ì‘·´ Áu≤Vü≤Àà‘·‡yê\ uÛ≤>∑+>± n~yês¡+ Hê&ÉT *+u≤Á~ >∑T≥ºô|’ <Ûä«C≤ s√Vü≤D ø±s¡´Áø£eT+ |òüTq+>± »]–+~. eTT+ <äT>± ns¡Ã≈£î\T >∑s¡T&é eT+‘·Tì ~e´s¡÷bÕìï XÊÁdüÔã<ä›+>± |ü≥Tº eÁdüÔô|’ ñ+∫ |üP»\qT Vü≤Àe÷\#˚ >∑s¡T&ÉTeT+‘·T&ÉT |ü{≤ìï n~yêdü+ #˚dæ <Ûä«C≤s√Vü≤Dô|’ Ä >∑s¡T&ÉT eT+‘·Tì dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ns¡Ã≈£î\T >∑s¡T&É |ü{≤+qT >∑T&ç <ä«» düú+uÛÑ+ <ä>∑Z]øÏ eT+>∑fi¯yêsTT<ë´\‘√ rdüT≈£îe#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ <Ûä«»düúuÛ≤ìøÏ y˚<√#·Ãs¡ eT+Á‘·\#˚ |üP»\T #˚dæ s¡ø£åã+<Ûä+ yÓ÷Á<äsTT+∫ eT+>∑fi¯yêsTT<ë´\qT ø=&ÉT‘·T y˚<ä|ü+&ç‘·T\T >∑s¡T&ÉT eT+‘·Tì |ü≥+ìï <ä«» düú+uÛÑ+≈£î Äs√Vü≤+ #˚XÊs¡T. á eTVü≤À‘·‡+ düø±\ <˚e‘·\qT neì+#·&Üπø Ä >∑s¡T&ÉTeT+‘·T&ÉT ÁbÕs¡úq\qT $»j·÷ìøÏ dü+∫ø£>± Ä >∑s¡T&ÉTeT+‘·Tì <Ûä«C≤s√Vü≤Dô|’ #˚j·T&Éy˚T á <Ûä«C≤s√Vü≤q Á|ü<Ûëq ns¡ú+.

nqTeT‘·T\T ˝Òì ô|’|ü⁄\ bòÕ´ø£ºØøÏ $<äT´‘Y düs¡|òüsê

Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ düπs«qT |üø£&É“+B>± #˚j·÷*

uÛ…’+kÕ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eTT<∏√˝Ÿ eT+&É\+˝Àì $sƒ√* Á>±eT düMTbÕq @sêŒ≥T #˚dæq dæyÓT+{Ÿ ô|’|ü⁄\ ‘·j·÷s¡T bòÕ´ø£ºØøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç m≥Te+{Ï nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£îqï á bòÕ´ø£ºØøÏ $<äT´‘Y düs¡|òüsê @<ë‘·<Ûä+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä ¬s’‘·T\≈£î |ü+∫ ô|{Ϻq uÛÑ÷$T˝À nÁø£eT+>± dæyÓT+{Ÿ ô|’|ü⁄\ bòÕ´ø£ºØ z ø±+Á{≤ø£ºsY @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á bòÕ´ø£ºØøÏ $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ nÁø£eT+>± $<äT´‘Y <ë«sê |üqT\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç˝≤ ø=+‘· ø±\+>± »s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ dü+ã+~Û‘· $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T n≥TyÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹ #·÷&É≈£î+&Ü |üì #˚düTÔHêïs¡T. $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T ‘·|ü<√e |ü{Ϻ+#˚+<äT≈£î bòÕ´ø£ºØ j·÷»e÷ì ù|s¡T≈£î e÷Á‘·+>± »qπs≥sY ô|{Ϻ nÁø£eT+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê bı+<äT‘·THêïs¡T. |üP]Ô kÕúsTT˝À »qπs{Ÿ <ë«sê dæyÓT+{Ÿ ô|’|ü⁄\ bòÕ´ø£ºØì q&ç|æ+∫q≥¢sTT‘˚ á bòÕ´ø£ºØ ˝≤uÛ≤\ ø£+fÒ qcÕº˝Ò ñ+{≤j·Tì Á>±eTdüTÔ\T ô|s=ÿHêïs¡T. dü+ã+~‘· $wüj·T+ô|’ eTT<∏√˝Ÿ s¡M+Á<Ûäu≤ãTqT bò˛Hé <ë«sê $es¡D n&É>± á bòÕ´ø£ºØøÏ $<äT´‘Y dü+düú qT+∫ @˝≤+{Ï ø£HÓø£åHéqT ˝Ò<äì >∑‘·+˝À z ¬s’‘·T

y˚\÷ŒsY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): y˚\÷ŒsY eT+&É\+˝Àì eT+&É˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á>±e÷\˝À ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT düπs« #˚dæ ìy˚~Ûø£ düeT]Œ+#ê\ì me÷«s√« ñe÷|ü‹, $Äs√«\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T m+‘· ñ+<√ düπs« HÓ+ãs¡¢ Á|üø±s¡+ düπs« #˚dæ rdüT≈£îsêyê\ì >∑‘·+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T #˚j·÷\ì ˝Òì j˚T&É\ n$ ‹]– rdüTø√qã&É‘êj·Tì mdæ‡, mdæº\T Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T rdüT≈£îqï≥¢sTT‘˚ <ëìì K∫Ñ·+>± kÕ>∑T˝ÀøÏ ‘˚yê\ì ˝Òì j˚T&É\ Ä uÛÑ÷$Tì ‹]– y˚πs \_›<ës¡T&çøÏ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Á|ü‹ Á>±eT+˝Àì Á|ü»\≈£î ádüe÷#êsêìï n+~+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ ø√s¡≈£î rdüT≈£îqï≥Te+{Ï Ç+&É¢ düú˝≤˝À \_›<ës¡T\T Çfi¯ó¢ ì]à+#·Tø√yê\ì ˝Òì j˚T&É\ Ç+&É¢ düú˝≤\qT ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø=ì y˚πs yê]øÏ ÇkÕÔeTì Äj·Tq $Äs√«\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô0: ø£düuŸ≈£î ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 7.30 ì$TcÕ\≈£î ñ] rj·T&É+‘√ q>∑s¡+˝À dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó\+>±D $<ë´]ú |ü]wü‘Y n<Ûä« s¡´+˝À kÕúìø£ ø±]Z˝Ÿ #Ís¡kÕÔ e<ä› u≤D≤dü+#ê\T ù|*à $<ë´s¡Tú\T

ù|]≥ rdüT≈£îqï≥Te+{Ï uÀsYyÓ˝Ÿ ø£HÓø£åHéqT nÁø£eT+>± yê&ÉT ≈£îqï +<äT≈£î øÏ+~ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ n‘·qT »qπs≥sY <ë«sê |üqT\qT »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+ ñ+ <äHêïs¡T.

XÊK\ düMTø£è‘· ø£èwæ‘√ e÷s¡TŒ \ø£å´+ kÕ~Û+#·e#·TÃ:õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê

ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

sêeT&ÉT>∑T Á>±eT ;CÒ|”æ ø±s¡´es¡Z+ mìïø£

5

{°&ûç|”æì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘˚#˚à u≤<Ûä´‘· ‘Ó\T>∑T j·TTe‘·<˚ H˚&ÉT ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À Á|üy˚•+#·qTqï

e´ekÕj·T j·÷+Á‹ø£s¡Dô|’ ;ÛyéT>∑˝Ÿ {ÖHé, qe+s¡uŸ 21 (düTes¡íyês¡Ô): ãT<Ûäyês¡+ dæøÏ+Á<ä|üPsY˝À »]–q j·÷+Á‹ ø£s¡D dü<ädüT‡qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îHêïs¡ì @&ç@ X¯+ø£sYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ düØ«dt ôd+≥sY˝À uÛ≤>∑+>± 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î |ü]ø£sê\qT rdüTø=ì øÏsêsTT Ç#·TÃø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À \ø£å s¡÷bÕj·T\T dü_‡&ç ø£\<äì e] Hê≥T j·T+Á‘·+ yÓTT‘·Ô+ <Ûäs¡ 37 \ø£å\ 50 y˚\T á j·T+Á‘ê\ô|’ dü_‡&ç ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT |ü*¢ø=+&É˝À, á HÓ\ 23 Hê&ÉT |æÁ|æ, 24 u≤#·Hé|ü*¢, 26 ≈£îbÕÿ˝Ÿ˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @z X¯è‹, _|æj·T+ \|òüTT|ü‹. @áz ‹s¡T eT\ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É\+˝À kÕe÷õø£ ‘·ìF ÁbÕs¡+uÛÑ+

dü<ë•eq>∑sY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): e÷‘· •X¯ó eTs¡D≤\qT ‘·–Z+∫ •X¯ó Äs√>∑´ m<äT>∑T<ä\qT yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏äø£+, eTVæ≤fi¯ •X¯ó dü+s¡ø£åD XÊK\T düMTø£è‘· ø£èwæ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #=+>∑TΔ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ dü<ë•eq>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À »]–q e÷s¡TŒ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÄyÓT eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T. eTVæ≤fi¯ •X¯ó jÓTTø£ÿ b˛wüD n_Ûeè~›¬ø’ eT‘· •X¯ó dü+s¡ø£åD ø√dü+ 20 eTTK´ Ä+X¯\qT kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T. e÷s¡TŒ ø±s¡´Áø£eT+qT Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\T 249 Jy√ Á|üø±s¡+ eT‘· •X¯ó eTs¡D≤\ πs≥TqT ‘·–Z+∫ |æ\¢\ jÓTTø£ÿ Äs√>∑´+, b˛wüD dæú‹ì yÓTs¡T>∑T |üsêÃe#·Ãì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝Àì

Á|üdüyê\T »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì ÄX¯ es¡ÿs¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. e÷s¡TŒ ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê ≈£î≥T+ã kÕúsTT˝À yê] Ä˝À#·q\qT |ü]es¡Ôq˝ÀqT Äs√>∑´ dü+s¡ø£åD b˛wüD dæú‹ >∑T]+∫ Äe>±Vü≤q ô|+b˛+~+∫ Á>±eT kÕúsTT˝À b˛wüø±Vü‰s¡+ ~q+qT dü+ã+~Û‘· XÊK\ düeTq«j·T+qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. Äs√>∑´ b˛wüD ùde\qT dü+ã+~Û‘· XÊK <ë«sê |üP]Ô kÕúsTT˝À n+<˚ $<Ûä+>± #·÷&É\ì nHêïs¡T. e÷s¡TŒ ø±s¡´Áø£eT ˝øå±´ìï kÕ~Û+#·\+fÒ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK Ç+~sê Áø±+‹|ü<∏äø£+, eTVæ≤fi¯ •X¯ó dü+s¡ø£åD XÊK\T nìï kÕúsTT˝À düMTø£è‘· ø£èwæ‘√ |üì #˚j·÷\ì nHêïs¡T. n˝≤π> ø±s¡´Áø£eT+˝À &çj·T+ôV≤#Yz Vü≤]Hê<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷s¡TŒ |ü<∏äø£+ <ë«sê ø£*π> Á|üjÓ÷»q\qT yê]øÏ $es¡+>± ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì nHêïs¡T. >∑]“¤DÏ Ád”Ô\T n+<äs¡T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À Á|üdüyê\T #˚sTT+#·T≈£î+fÒ Á|üdüe+ »]–q yê]øÏ »qì düTs¡ø£å jÓ÷»q, »qì •X¯ó dü+s¡ø£åD |ü<∏äø£+ <ë«sê \_› bı+<˚ neø±X¯+ ñ+<äì nHêïs¡T. 108 düØ«dt <ë«sê ñ∫‘· s¡yêD≤ kÂø£sê´+ bı+<äe#·Ãì, >∑]“¤DÏ Ád”Ô 7 HÓ\\ ‘·s¡Tyê‘· 108 düØ«dt kÂø£s¡´+ Á|ü‹ HÓ\ bı+<äe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ »]–‘˚ 1600 s¡÷bÕj·T\T, e÷eTT\T ø±qTŒ≈£î y˚sTT´ s¡÷bÕj·T\T bı+<äe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #=+>∑TΔ, &çj·T+ôV≤#Yz Vü≤]Hê<é, &Üø£ºsY sê»eTÚ[, m+|æ&çz #·+Á<äø±+‘Ysêe⁄, me÷às√«, ◊dæ&çmdt dæ&ç|æz X¯•ø£fi¯, n+>∑Héyê&ç\T, ÄX¯ es¡ÿs¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

10e |”æÄsYd”æ Á|üø£{Ï+#ê*:‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\ <Ûäsêï ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): 10e |æÄsYdæì yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+#ê\ì n˝≤π> Ç‘·s¡ &Ée÷+&é‡ kÕ<Ûäq¬ø’ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ CÒ@dæ #Ó’s¡àHé ¬>’ì >∑+>±s¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« 10e |æÄsYdæì Á|üuÛÑT‘·«+ y˚kÕÔqì #Ó|æŒ e÷≥ ‘·|æŒ+<äHêïs¡T. düø£\ »qT\ düyÓTà˝À 42 s√E\qT ôdŒwü˝Ÿ ôd\e⁄ ~Hê\T>± ÇkÕÔqì *œ‘·|üPs¡«ø£+>± e÷≥ Ç∫à ‘·|æŒ+<äHêïs¡T. nÁø£eT+>± ñ<ä´eT düeTj·T+˝À $~Û+∫q πødüT\T m‹Ôy˚kÕÔeTì #Ó|æŒ m‹Ôy˚j·Tø£b˛e&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ 10e |æÄsYdæì yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+#ê \Hêïs¡T. 42 s√E\qT ám˝Ÿ>± ø±≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ ôd\e⁄ ~Hê\T>± e÷s¡Ã\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ôV≤˝ŸÔ ø±s¡T¶‡ yÓ+≥H˚ ñ<√´>∑T\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚˝≤ Jy√qT Çyê«\Hêïs¡T. ñ<ä´eT düeTj·T+˝À $~Û+∫q ‘·eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\Hêïs¡T. nìï XÊK\˝À |üì #˚ùd Äe⁄{Ÿ k˛]‡+>¥, ø±+Á≥ø˘º ñ<√´>∑T\≈£î ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\Hêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üy˚X¯ ô|{≤¢\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ á &çe÷+&É¢qT yÓ+≥H˚ düŒ+~+#ê\ì, düŒ+~+#·ì j˚T&É\ &çôd+ãsY 9 ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTVü‰<Ûäsêï, &çôd+ãsY ∫e] yês¡+˝À #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ¬>’ì >∑+>±s¡+, øÏwüHé Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#·>± {ÏmHéõzdt sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù |æ.lìyêdt 4e ‘·s¡>∑‹ Hêj·T≈£î\T X¯+ø£sY, >∑+>±<ÛäsY >ö&é, sêyéTõ, Hê>∑sêE, ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\T, ÁfÒ&é ñ<√´>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£düuŸqT ñ]rj·T&É+ @;M|”æ $»j·T+ &ç#Y|ü*¢, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eTT+u≤sTT˝À 26 qe+ãsY 2008q »]–q ñÁ>∑yê<äT\ <ë&ç˝À düTe÷s¡T ø=ìï e+<ä˝≤~ ÁbÕD≤\T ã*jÓÆTq $wüj·T+˝À n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚ <ëì˝À Á|ü<ëq ì+~‘·T&ÉT bÕøÏkÕÔHé ñÁ>∑yê~ ø£düuŸqT >∑‘· 5 dü+e‘·‡sê\T>± πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‹+&çô|{Ϻ •øÏå+#·≈£î+&Ü b˛wæ+∫+~. <˚X¯ Á<√Væ≤ nsTTq ø£düuŸqT ñ]rj·T≈£î+&Ü ø=ìï ø√≥T¢ eè<Ûë Ks¡Tà #˚dæ+~ á dü+<äs¡“+>± m_$|æ eTT+u≤sTT˝À <ë&ç »]–q|üŒ{ÏøÏ qT+&ç ø£düuŸqT ñ] rj·÷\ì mH=ïkÕs¡T¢ ñ<ä´e÷\T #˚|ü≥Tº‘·T+<äì Ç~ m_$|æ $»j·T+ nì eTq <˚X¯+˝À ñqï $T>∑‘ê ñÁ>∑yê<äT\qT ≈£L&Ü ñ]rj·÷\ì m_$|æ u≤>¥ ø£˙«qsY |üÁ‹ø± $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT˝À düTπswt >∑DÒwt ns¡Tø√qMHé, Á|üXÊ+‘Y, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√s¡{Ÿ|ü*¢, yÓTÆ˝≤s¡+ Á>±e÷\ eT<Ûä´ b˛©dt |æ¬ø{Ï+>¥ @sêŒ≥T #˚j·÷* <Ûäs¡Œ*¢, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): <Ûäs¡Œ*¢ eT+&É\+˝Àì yÓTÆ˝≤s¡+ Á>±eT+˝À >∑‘· 5 s√E\ ÁøÏ‘·+ yÓTÆ˝≤s¡+, ø√s¡{Ÿ|ü*¢ Á>±e÷\ eT<Ûä´ yê>∑T˝À ÇdüTø£ |òüTs¡¸D »]–q H˚|ü<∏ä´+˝À ãT<Ûäyês¡+ Çs¡T Á>±e÷\qT ìC≤e÷u≤<é &çmdæŒ, Ä]¶z\T dü+<ä]Ù+#ês¡T. |òüTs¡¸D >∑T]+∫ Çs¡T Á>±e÷\ yê]ì ‘Ó\TdüTø=ì Çø£ qT+&ç mes¡T ≈£L&Ü nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT rj·Te<ä›ì n˝≤ rdæq≥¢sTT‘˚ #·≥º Ø‘·´ •øÏå+|üã&É‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ÇdüTø£qT mes¡T ‘√&É≈£î+&Ü ñ+&É{≤ìøÏ b˛©dt |”πø{Ï+>¥ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì <Ûäs¡Œ*¢ môd’‡ <ÛëyÓ÷<ÛäsY, &ç#Y|ü*¢ môd’‡ qπswt\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Çs¡T Á>±e÷\ eT<Ûä´ düeTdü´ ø±ã{Ϻ $Äs√«\qT, Á>±eT ùde≈£î\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì me÷às√« MD≤øÏ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ jÓTTø£ÿ nqTeT‹ ˝Òì<˚ mes¡T≈£L&Ü ÇdüTø£qT rj·Te<ä›ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

#=s¡u≤≥T<ës¡T\qT n]ø£{≤º* <Ûäs¡Œ*¢, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eTT+u≤sTT <ë&ÉT\˝À ø=ìï e+<ä˝≤ ÁbÕD≤\qT ã*>=qï bÕøÏkÕúHé ñÁ>∑yê~ n»à˝Ÿ ø£düuŸqT ñ] rj·T&É+ô|’ _C…|æ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T bÕ˝Ò› <ëdüT Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ Ä\dü´+ #˚dæ+<äì, Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü #√s¡u≤≥T<ës¡T\qT yÓ+≥H˚ Ä]ø£{Ϻ <˚X¯ dü]Vü≤<äT›˝À uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dæ <˚XÊìï ø±bÕ&É\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T.

j·TTe≈£î&çô|’ <ë&ç ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì e÷¬sÿ{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À eTTdæ¢+ ne÷àsTT‘√ ‘Ó\T>∑T nu≤“sTT e÷{≤¢&É&É+‘√ z esêZìøÏ #Ó+~q ø=+‘· eT+~ eT‘·‘·‘·«yê<äT\T <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. kÕj·T+Á‘·+ düTe÷s¡T 5 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À á <ë&ç »s¡>∑>± b˛©düT\T düe÷#ês¡+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ $&ÉT¶s¡+. Ä ÁbÕ+‘·+˝À b˛©dt Äe⁄{Ÿ b˛düTºqT @sêŒ≥T #˚dæq|üŒ{ÏøÏ á <ë&çô|’ b˛©düT\≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü b˛sTT+~. >∑‘·+˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À Ç≥Te+{Ï <ë&ÉT\T »s¡>∑>± ø=~› s√E\T dü<äT›eTì–+~. ‹]– ô|<ä› m‘·TÔq »q dü+#ês¡+ ñqï ≈£Ls¡>±j·÷\ e÷¬sÿ{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À á dü+|òüT≥q\T »s¡>∑&É+ |ü\Te⁄]øÏ Ä+<√fi¯q >∑T] #˚düTÔ+~.

e÷qe eTè>±ìøÏ _–dæq ñ] <Ûäs¡Œ*¢, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· 4 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ 26 qe+ãsY 2008q eTT+u≤sTT ‘êCŸ Vü≤À≥˝Ÿ #·Á‘·|ü‹ •yêõ ≥]àq˝Ÿ Hê]e÷Hé Vü≤ÖCŸ Hêy˚≥˝Ÿ ÁbÕ+‘ê\ô|’ <ë&ç »]|æ 166 eT+~ düJe<ëVü≤HêìøÏ bÕ\Œ&ç eTsêD≤Vü≤eT+ düèwæº+∫q 10 eT+~ bÕøÏkÕÔHé ñÁ>∑yê<äT\˝À n»à˝Ÿ ø£düuŸqT e÷Á‘·y˚T ÁbÕD≤\‘√ |ü≥Tºø=ì ã+~Û+∫ 4 dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡Tyê‘· ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 7.30 >∑+≥\≈£î ñ] rj·T&É+ô|’ Á|ü»\T dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï nq+<ä+>± n_Ûq+~+#ês¡T. Çø£ô|’ @˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü eTq <˚X¯ dü]Vü≤<äT›˝À uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dæ eTq <˚XÊìøÏ ø±bÕ&É\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T.


<Í<äsY|ü*¢ì dü+<ä]Ù+∫q eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY {°&û|” õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê*>± düT˙‘· <˚XÊsTT

6

>∑<ë«\s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡í yês¡Ô) : >∑<ë«\ eT+&É\+ <Í<äsY|ü*¢ Á>±eT|ü+#êj·Trì eTTì‡bÕ*{Ï˝À $©q+ #˚j·T&É+‘√ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY y˚D>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ <Í<äsY|ü*¢ Á>±eT+ qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. Á>±eT+˝À HÓ\ø√qï düeTdü´\qT |ü+#êj·Tr ñ<√´>∑T\ <ë«sê , Á>±eTdüTÔ\ <ë«sê $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á>±eT+ eTTì‡bÕ*{Ï˝À $©q+ nsTTq+<äTe\¢ bÕ]X¯ó<ä›´+, ˙{Ï düs¡|òüsê, $<äT´‘Y düs¡|òüsê e+{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*‡+~>± eTTì‡bÕ*{Ï Ç+»˙sY ≈£î , XÊìfÒwüHé ÇHé‡ô|ø£ºsY≈£î Ä<˚•+#ês¡T. Á>±eT|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À >∑\ Á>±e÷\˝À #Ó‘·ÔqT ‘√\–+#ê\ì, M~Û˝…’≥¢qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î >±qT mø£ÿ&Óø£ÿ&É M~Û˝…’≥T¢ ˝Òe⁄ |ü]o*+∫ yê{Ï @sêŒ≥¢≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. Á>±eT|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À @sêŒ≥T #˚dæq ˝Òne⁄≥¢˝À 10 XÊ‘·+ uÛÑ÷eTT\T >∑T]+∫ Á>±eTø±s¡´<ä]Ù‘√ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.

uÀ<ÛäHé, qesãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯s bÕغ õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê*>± uÀ<ÛäHé eTTì‡|ü˝Ÿ e÷J #Ó’s¡àHé düT˙‘· <˚XÊsTTì ìj·T$Tdü÷Ô ãT<Ûäyês¡s Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT, myÓTੇ $õ >ö&é ns~s#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯s bÕغ˝À ms‘√ ÁøÏj·÷o\ sê»ø°j·÷\˝À ms‘√ #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Zs≥÷ uÀ<ÛäHé ìjÓ÷»ø£ es¡Zs˝À eTVæ≤fi¯ n_Ûeè~›‘√ bÕ≥T eTVæ≤fi¯\qT bÕغøÏ Äø£]¸‘·T\qT #˚j·T&És˝À düT˙‘· <˚XÊsTT ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæs#ês¡T. n˝≤π> Ç{°e\ eTVæ≤fi≤ düe÷y˚X¯s ìs¡«Væ≤s∫ ‘Ó\T>∑T<˚X¯s bÕغ eTVæ≤fi≤ &çø£¢πswüHé≈£î e´‹πsø£s ø±<äq&És‘√ bÕ≥T &çø£¢πswüHé kÕ~Ûs#˚$<Ûäs>± düT˙‘· <˚XÊsTT ãVæ≤s¡s>∑ düe÷y˚XÊìï sêÁwüºs˝Àì yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± ìs¡«Væ≤s#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À sêÁwüº ø±s¡´ìs¡«Vü≤D ø±s¡´<ä]Ù neTsYHê<∏éu≤ãT, qMù|≥ e÷J »&ûŒ{Ïdæ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ãT<Ó› sêCÒX¯«sY\‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯s Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 22, 2012

{°{°&û Ä<Ûä«s¡´s˝À eTq >∑T&ç uÀ<ÛäHéê, qesãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúqs Ä<Ûä«s¡´s˝À eTq >∑T&ç ø±s¡´Áø£e÷ìï |òüTqs>± ìs¡«Væ≤s#˚s<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£îs≥Tqï≥T¢ uÀ<ÛäHé •yê\j·T ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé $H√<é |ü{≤«Ø nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡s Ä\j·Ts˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯s˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúqs Ä<Ûä´s¡´s˝À áHÓ\ 28e ‘˚Bq \ø£å BbÕ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£eTs »s¡T>∑T‘·Ts<äHêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î nìï kÂø£sê´\T ø£*Œs#·&És‘√ bÕ≥T yê]øÏ nedüs¡eTj˚T´ #·s¡´\T ôd’‘·s rdüTø√qTqï≥T¢ $H√<é |ü{≤«Ø $e]s#ês¡T. ø±>±, eTq >∑T&çøÏ düTÁãeTD´sqT Çs#ê]®>± ìj·T$Ts#·&És »]–s<äì Äj·Tq $e]s#ês¡T. $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯s˝À eTùV≤XŸ |üs‘·T\T ñHêïs¡T.

∫Hêïs¡T\≈£î ø£+{Ï yÓ’<ä´ |üØø£å\T ;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ‹e÷à|üPsY Á>±eT+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝§ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 45 eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î ø£+{Ï |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ sêCÒwt ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T dü+|ü‘Y, lìyêdt, ∫Hêïs¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ>∑T+≥ C≤‘·s¡˝À <ëdü+>±\T <Ûäs¡÷s¡T, qe+ãsY 21(düTes¡íyês¡Ô) : <Ûäs¡÷s¡T eT+&É\+ bÕ>∑T+≥ l\øÏåàyÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T ÁãôVAà‘·‡yê\˝À Ç+{Ï <Ó’e+>± uÛ≤$+#˚ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·eT <ëdü+>±\T düeT]Œ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘· yês¡+ s√E\T>± Çø£ÿ&É C≤‘·s¡ »s¡>∑>± Çø£ÿ&É≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. B+‘√ Á|ü‹ X¯ìyês¡+ <ëdü+>±\T düeT]Œ+#·&É+ ÄqyêsTT‹>± e÷]+~. Ç+<äTø√dü+ <˚yê<ëj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T.

bÕ‘·|ü<äΔ‹˝À Vü‰düºfi¯¢≈£î >±´dt dæ*+&És¡T¢ Çyê«* >∑<ë«\{ÖHéê, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À >∑\ dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢≈£î Å|üuÛÑT‘·«+ >±‡dt qT bÕ‘·|ü<䛋˝ÀH˚ Çyê«\ì @◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T n<ä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T n+õ, ø£èwüí\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Vü‰düºfi¯¢˝À #·~y˚ $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\qT Å|üuÛÑT‘·«+ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTÔqï<äì B+‘√ #·<äe⁄ø√˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ù|<ä $<ë´s¡Tú\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì Å|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ >±´dt<Ûäs¡\qT ‘·–Z+#·≈£î+fÒ @◊mdtm|òt Ä<ä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q ñ<ä´eT+ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì yês¡T $qï$düTÔ Äضz ø±sê´\j·T n~ø±]øÏ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T nì˝Ÿ, s¡$, eTùV≤XŸ, u≤\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

@◊mdtm|òt

uÀ<ÛäHé˝À

dü«j·Ts bÕ\q ~H√‘·‡es

kÕúìø£+>± ñ+&Éì n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü‹ Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±] kÕúìø£+>∑ ñ+&Éø£b˛‘Ó XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T ‘·|üŒeì eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Hêπ>X¯«sYsêe⁄ nHêïs¡T. Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ Á|üC≤|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝§ n~Ûø±s¡T\ düMTø£å düe÷y˚X¯+˝§ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‹ Á>±e÷~Ûø±] Äj·÷ Á>±e÷\ qT+&ç Á|ü»\ düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘Ó\TdüTø=ì düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. @mHém+\T Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝§ $<ë´]úDÏ, $<ë´s¡Tú\≈£î yês¡+ø=ø£kÕ] yÓ’<ä´|üØø£å\Tìs¡«Væ≤+#ê\ì Á>±e÷\˝§ eTT]øÏ ø±\Te\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT X¯óÁuÛÑ+ #˚dü÷Ô eT+∫˙{Ïì ø√¢]H˚wüHé #˚dæ Á>±eTÁ|ü»\≈£î n+~+#ê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ìC≤+kÕ>∑sY ]f…ÆsY¶ ø£+Á{À\sY j˚TX¯j·T´ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ Eø£ÿ˝Ÿ, _#·Tÿ+<ä , eT<ä÷ïsY ãdüT‡\T sêe&É+ ˝Ò<äì Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. õ˝≤¢

_#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì >√|üHé|ü*¢ Á>±e÷ìï C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Vü‰s¡¸es¡ΔHé ãT<Ûäyês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ á Á>±eT+˝§ >∑\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T\qT >∑T]Ô+∫ uÛÑ÷$T ˝Òì ìs¡Tù|<ë\qT >∑T]Ô+#ê\ì n˝≤π> dü«+‘· Ç+&ÉT¢ ˝Òì ìs¡T|üP<ä ≈£î≥T+u≤\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ Ç+&É¢≈£î ø±yê*‡quÛÑ÷$Tì πø{≤sTT+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì _#·Tÿ+<ä ‘·Vü‰o˝≤›sY >∑DÒXŸqT Ä<˚•+#ês¡T. á ø± s¡´Áø£eT+˝§ >√|üHé|ü*¢ $ÄsYz sêeTT\T, ¬syÓq÷´ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

CÒd” Vü≤s¡¸es¡ΔHé

eT+&É\+˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç eT\›ø£˝Ÿ, qe+ãsY 21(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝À rÁe ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç HÓ\ø√+<äì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À Ç+‘·es¡≈£î Äj·÷ Á>±e÷\˝À {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê »s¡>∑>± Á|üdüTÔ‘·+ ≈£îs¡eì esê¸\≈£î dü]>± uÀs¡¢˝À ˙s¡T sê˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Äj·÷ Á>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙{Ï edü‹ ø£*Œ+#˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Hêj·T≈£î˝À¢ ìC≤j·T‹ ˝À|æ+#·&Éy˚T düeTdü´\ìï+{ÏøÏ Á|ü<Ûëqø±s¡D+ u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : πø+Á<ä+, sêÁwüº+˝§ |ü]bÕ*+#˚ Hêj·T≈£î˝§¢ ìC≤sTTr ˝À|æ+∫ , n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç #Ó&ÉT¶<ë] |ü≥º&Éy˚T düeTdü´\ìï+{ÏøÏ Á|ü<ëq ø±s¡DeTì u≤qT‡yê&É myÓTà˝Ò´ , {ÏÄsYmdt b˛©{Ÿã÷´s√ düãT´&ÉT b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY eTVæ≤fi¯ ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝§ @sêŒ≥T #˚dæq Áø°&Ü, kÕ+düÿè‹ø£ ~H√‘·‡e+˝§ eTTK´ n‹~Û>∑ bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. mìïø£˝§¢ Á|ü»\ z≥¢‘= ¬>*∫q Hêj·T≈£î\T yê] uÛ≤<ä´‘·\qT $düà]+∫ Á|üC≤ùde eT]∫ ‘·q ≈£î≥T+uÛÑ n_Ûeè~›πø n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdü÷Ô Á|üC≤düeTdü´\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+‘√HÓ düeTdü´\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É ù|s¡Tø£b˛‘·T Hêïj·THêïs¡T. n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD≤ìøÏ nedüs¡eT>∑T ì<ÛäT\ ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü<˚|ü<˚ yÓTTs¡ô|≥Tºø√yê*‡q |ü]dæÔ‹ <ë|ü⁄]+∫+<äHêïs¡T. sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ e<ä› ì<ÛäT\ ø=s¡‘· ñ+&É&É+‘= πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ì<äT\T ÄsY$m+ dü+düú <ë«sê ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝§ 240bÕsƒ¡XÊ\\ n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD≤ìøÏ 12ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚sTT+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>∑ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. }s¡T› MT&çj·T+ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝§ U≤∞>∑ ñqï ˝…ø£Ãs¡sYb˛düTº\ uÛÑØÔøÏÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~kÕÔqì Äj·Tq Vü‰$T Ç#êÃs¡T. $T˙ ùdº&çj·T+ ìsêàD≤ìøÏ nedüs¡eT>∑T 5mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T ˝Òø£b˛e&É+‘= ùdº&çj·T+ qT @sêŒ≥T #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïeTì, ùdº&çj·T+ ìsêàD≤ìøÏ 2ø√≥¢ 10 \ø£å\ ì<ÛäT\T eT+p¬s’ ìC≤e÷u≤<äT˝À ñqï nedüs¡eT>∑T düú\+ ˝Òø£b˛e&É+‘= ùdº&çj·T+ ø£fi¯ HÓs¡y˚s¡˝Òø£b˛‘·T+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

e+‘Óq |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì *+>∑+|ü*¢ ‘ê+&Ü Á>±eT+˝§ >∑\ ìC≤+kÕ>∑sY Á|ü<ëq ø±\Te ô|’ qT+&ç qdüTsê¢u≤<é Á>±eT •yês¡T˝À >∑\ yÓTÆX¯e«‘·*¢ Ä\j·÷ìøÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ ø±\Te ô|’qT+&ç ì]àdüTÔqï e+‘Óq |üqT\qT ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T yÓ+≥HÓ |üqT\qT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ {ÏÄsYmdt eT+&É\ Hêj·T≈£î&ÉT e÷<Ûäyéj·÷<Ûäyé , ô|s¡ÿ lìyêdt, ‘√≥ kÕsTT\T, |æ≥¢ l<ÛäsY, Á>±eTdüTú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ n~Ûø±s¡T\‘= #·]Ã+#êkÕÔqì Äj·Tq Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ m+|æ&çz s¡e÷<˚$, Ç+#ê]® ‘·Vü‰o˝≤›sY yÓ+ø£≥\øÏÎHêsêj·TD, eT+&É\ dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ u≤˝Ÿdæ+>¥, Äj·÷ Á>±e÷\ ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ø±s√us¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_#·ÿ+<ä, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝§ ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT\ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT\qT >∑T]Ô+∫ yê{Ïì dü‘·«s¡y˚T #˚|üfÒº˝≤ |üqT\qT >∑T]Ô+#ê\ì _#·Tÿ+<ä m+|æ&çz |ò”˝Ÿ¶ndæôdº+≥¢qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ ñbÕ~Û Vü‰$T dæã“+~, HÓÁVüQ j·TTe»q dæã“+~, kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äs√>∑´ πø+Á<ëìï ‘·ìF #˚dæq Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] ô|<ä› ø=&É|üZ˝Ÿ˝À uÛ≤Ø>± eT<ä´+ düs¡|òüsê Hêπ>X¯«sYsêe⁄ ãT<Ûäyês¡+ Äø£dæàø£+>∑ ‘·ìøÏ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üãT‘·«+ q÷‘·q+>∑ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq e÷s¡TŒ |ü<∏äø±ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì , Á|ü‹ >∑]“¤D° Ád”Ô\qT Äs√>∑´ πø+Á<ë\˝§HÓ Á|üdüe+ #˚sTT+#ê\ì , Äs√>∑´ πø+Á<ë\˝§ dü¬s’q kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛‘Ó m]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ 108˝À ‘·s¡*+#ê\ì, á Äs√>∑´ πø+Á<ë\˝§ Á|üdüe+ #˚dæq≥¢sTT‘Ó Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç 1000 s¡÷bÕj·T\ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~kÕÔeTì , ñ∫‘·+>∑ eT+<äT\T |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yê]øÏ ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : ìC≤+kÕ>∑sY ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ eT+&É\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìï eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] n~Ûø±s¡T\T Äs√>∑´ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\ ø√düy˚T ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ eT<ä÷ïsY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±sê´\j·T+˝§ ãT<Ûäyês¡+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ C…dæ Vü‰s¡¸es¡›Hé Ä<Ûä«s¡´+˝§ »]–+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>∑ eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì ø=+<äs¡T ¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ø£u≤®\≈£î >∑T¬s’q≥T¢ , Ä\j·T uÛÑ÷eTT\T ≈£L&É e÷]Œ&ç\T »]–q≥T¢ C…dæ <äèwæºøÏ rdüTø£sê>∑ , Äj·Tq me¬s’q Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ø£u≤® #˚ôdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ô|<ä Á|ü»\≈£î n+<äCÒdæq uÛÑ÷eTT\T nôd’HéyÓT+{Ÿ uÛÑ÷eTT\qT $Áø£sTT+#·sê<äHêïs¡T. •ø£+uÛÑ÷eTT\T, düàXÊqyê{Ïø£˝§ ÄÁø£$TôdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq nHêïs¡T. me¬s’q ø£u≤® #˚ôdÔ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüTø£sêyê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. n˝≤π> nq+‘·s¡+ e÷¬sÿ{Ÿ

ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡ΔHé ø£$T{Ïì dü+<ä]Ù+∫ nø£ÿ&ç $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ‘·÷ø£+ ø±+{≤\≈£î dü+uÛÑ+~+∫ neø£‘·eø£\T »]>∑q≥T¢ düe÷#ês¡+ ñ+&É&É+‘= dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T \qT |ü+|ækÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü‰o˝≤›sY s¡$≈£îe÷sY, ÄsY◊ |üüeHé, Á>±eTdüTú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£fi≤XÊ\ n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD≤ìøÏ myÓTà˝Ò´ uÛÑ÷$T |üP»

uÀ<ÛäHéê, qesãsY 21(düTes¡íyês¡Ô): uÀ<ÛäHé˝À ãT<Ûäyês¡s dü«j·TsbÕ\q ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]s#·T≈£îì bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ñbÕ<Ûë´j·TT\ e˝… $<ë´uÀ<Ûäq #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î uÀ<ÛäHé |ü≥ºDs˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\#˚ bÕsƒê\T uÀ~Ûs|ü #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£s˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T #·sÁ<äX‚KsY, øÏXÀsY˝, nHêïÁπ>dæ\‘√ bÕ≥T $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±>±, uÀ<ÛäHé eTs&É\s˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À H˚&ÉT dü«j·Ts bÕ\q ~H√‘·‡yêìï Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T |òüTqs>± ìs¡«Væ≤s#ês¡T.

Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì >∑T]Ô+#·+&ç

eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Hêπ>X¯«sYsêe⁄

ôV’≤<äsêu≤<é

u≤qT‡yê&És¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« eTVæ≤fi¯ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ 8n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD≤ìøÏ 75 ˝ø£å\ ì<ÛäT\T Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç eT+ps¡T ø±>∑ ãT<Ûäyês¡+ u≤qT‡yê&É myÓTà˝Ò´ , {ÏÄsYmdt

b˛©{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>∑ n<äq|ü⁄ >∑<äT\T ì]à+#˚ düú\+˝§ uÛÑ÷$T |üP» ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T eTTK´+>∑ $<ë´]úD°\≈£î nedüs¡eTj˚T´ eT÷Á‘·XÊ\qT ‘·«]‘·>∑‹q ì]à+#ê\ì k˛wü˝ŸyÓ˝ÒŒ¤sY &û&û n+≈£î\+≈£î dü÷∫+#ês¡T. n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD+‘= $<ë´]úDÏ\≈£î ø=+‘· }s¡≥ \_Û+#·qT+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ õ.>∑+>±s¡+, dæ&çdæ ø£$T{Ï ø±s¡´<ä]Ù eTVü‰à<é mC≤CŸ, dæ&çdæ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T |æ≥¢ l<ÛäsY, $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T Hês¡¢düTπswt>∑T|üÔ, ø=‘·Ôø=+&É uÛ≤düÿsY, dæ+–˝Ÿ$+&√ #Ó’¬sàHé ms¡«\ ø£ècÕí¬s&ç¶, ˝…ø£Ãs¡s¡T¢, $<ë´]úDÏ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

áJmdt, kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ neT\Tô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ u≤qT‡yê&É, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝§ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ , C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ neT\T >∑T]+∫ Äj·÷ XÊK\ õ˝≤¢, sêÁwüºXÊK\ Ä<Û˚XÊqTkÕs¡+ kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝§ì düe÷y˚X¯|ü⁄ eT+~s¡+˝À ãT<Ûäyês¡+ ne>±Vü‰q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ m+|æ&çz $»j·TuÛ≤ düÿsYsêe⁄, kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹, Çõj·Tdt Á>±eTø√Ä]¶H˚≥s¡T¢, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢, d”d”\T, dü«j·T+ùdeø£ dü+|òü÷\T, j·TTe»q ñ+<äHêïs¡T. ìHê<ë\ b˛{°$CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ë dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·T dü+|òü÷\ q+ #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ ◊¬ø|æ, kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹ n_Ûeè~›øÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ øÏdü+uÛÑ+~+∫q dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì ô|<ä› ø=&É|üZ˝Ÿ Á>±eT+˝§ nÁø£eT+>∑ eT<ä´+ düs¡|òüsê #˚dæ u…\T¢cÕ|ü⁄\˝§ $#·Ã\$&ç>∑ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Bìô|’ dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ì|òü÷ ô|≥ºø£b˛e&É+‘= eT<ä´+ <äTø±D≤\ j·T»e÷qT\T ‘·eT≈£î ÇwüºyÓTÆq Ø‹˝À <Ûäs¡qT ìs¡ísTTdüTÔ kÕeTq´, eT<ä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\ q&û¶ $s¡TdüTÔHêïs¡T. Ç+‘· »]–Hê ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T ‘·eTπø$T |ü≥ºq≥T¢>∑ e´eVü‰]düTÔ+&É&É+ô|’ Á>±eT+˝§ eT<ä´+ mø£ÿ&É|ü&ç‘Ó nø£ÿ&É neTàø±\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. u…\TºcÕ|ü⁄\ô|’ >∑‘· 15 s√E\ ÁøÏ‘·+ b˛©düT\T #˚dæq <ë&ç˝À ø=+‘· ø£]ƒq yÓ’K] ne\+_Û+∫q ≈£L&Ü yê]˝À m≥Te+{Ï e÷s¡TŒ ˝Òø£b˛e&É+ $X‚wü+. ‘·eT |ü\T≈£îã&çì ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì yÓ’Hé‡j·T»e÷qT\T ‘·eT ÇcÕºsê»´+>∑ e´eVü‰]düTÔHêïs¡T. Bìô|’ Ç|üŒ{Ϭø’q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\qT ìÁ<ä˝ÒbÕ\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ñbÕ~Vü≤MT |üqT\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : Á>±e÷\˝§ ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT\T y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì @|æz qπs+<äsY nHêïs¡T. Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\ Á|üC≤|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝§ ñbÕ~ÛVü‰$T |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ düe÷y˚X¯+˝§ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á>±e÷\˝§ ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø±ìøÏ C≤uŸø±s¡T¶ ˝Òìyê]øÏ C≤uŸ ø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì, Á>±e÷\˝§ q÷‘·q+>∑ ñbÕ~Û |üqT\qT >∑T]Ô+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ m+|æ&çz s¡e÷<˚$, Äj·÷ Á>±e÷\ |ò”˝Ÿ¶ndæôdº+≥T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@|”æz qπs+<äsY

&çôd+ãsY 16q πød”ÄsY |ü˝…¢ ìÁ<ä _#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É˝+˝§ &çôd+ãsY 16q {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø. #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ìjÓ÷»ø£es¡Z |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>∑ Eø£ÿ˝ŸìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì _#·Tÿ+<ä eT+&Ü\ìøÏ edüTÔqï≥T¢ {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ\ø£Ás¡u≤ãTsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. Ç{Ϻ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ¬ødæÄsY‘= bÕ≥T ¬ø{ÏÄsY, Vü‰Øwtsêe⁄, ‘Ó\+>±D sêÁwüºdü$T‹ myÓTà˝Ò´\T 18eT+~ á |ü˝…¢ ìÁ<ä ø±s¡´Áø£eT+˝§ bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q Ç{Ϻ ø±s¡´Áø£eT+˝§ Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì {ÏÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘Ó\+>±Dyê<äT\T uÛ≤Ø dü+K´˝§ bÕ˝§Zì á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝§ ø√sês¡T.

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq yÓTTVü≤Ás¡+ ñ‘·‡yê\T _#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À yÓTTVü‰s¡+ |ü+&ÉT‘· ñ‘·‡yê\T ãT<Ûäyês¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á dü+<äs¡“+>∑ ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ yÓTT>∑T˝≤* |”s¡¢ düyê], >∑Ts¡Tyês¡+ ø±o+<ä÷\, X¯óÁø£yês¡+ ˝≤˝ŸbÕ‘Y, X¯ìyês¡+ ø±o+<ä÷\, Ä~yês¡+ |”s¡¢|ü+&ÉT>∑ ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü‰≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. |”s¡¢ |ü+&ÉT>∑ ñ‘·‡yê\˝§ uÛ≤>∑+>∑ á 5s√E\T |”s¡¢ |ü+&ÉT>∑ düyêØ\qT kÕúìø£ düVü≤ø±s¡T\#˚ m+‘√ ÄVü‰¢<äø£s¡+>∑ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. uÛÑC≤uÛÑ»+Ár\‘= eTõìÄ≥qT |”s¡¢ düyêØ˝À uÛ≤>∑+>∑ Çø£ÿ&É Ä&É&É+ ÄqyêsTT‹. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>∑ Væ≤+<äTeTTd”¢+\T ø£*dæ kÕeT÷Væ≤ø£+>∑ ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚ á |ü+&ÉT>∑ ñ‘·‡yê\T ‘Ó\+>±D˝§ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸+>∑ ì\TkÕÔsTT. á yÓTTVü‰s¡+ |ü+&ÉT>∑ ñ‘·‡yê\˝§ eTTd”¢+ k˛<äs¡T˝Ò ø±≈£î+&É Væ≤+<äTe⁄\T ≈£L&É ‘·eT‘·eT Äsê<Ûä´<Ó’yê˝…’q≥Te+{Ï |”s¡¢qT |üPõ+∫ u…\¢+, #Óø£ÿs¡, ø=ã“]ø±j·÷\T HÓ’yÓ<Ûä´+>∑ ô|{Ϻ, ‘·eT yÓTT≈£îÿã&ÉT\qT düeT]Œ+#·T≈£î+{≤s¡T. dü+‘êq˝Ò$T u≤<ä|ü&ÉT‘·THêïyês¡T ‘·eT≈£î dü+‘êq+ ø±yê\ì yÓTT≈£îÿã&ÉT\qT ø£+<ä÷s¡¢ s¡÷|ü+˝§ y˚Tø£\qT düeT]Œ+#·T≈£î+{≤s¡T.

_#·Tÿ+<ä\ d”◊>± yÓ+ø£≥j·T´ _#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À •eX¯+ø£sYsêe⁄ ã~©ô|’ yÓfi¯¢&É+‘= u≤qT‡yê&É {ÖHédæ◊ì Ç+#ê]®>∑ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+∫q ‘·s¡Tyê‘· yÓT<äø˘ dædæm|òt u≤´#Y qT+&ç yÓ+ø£≥j·T´qT _#·Tÿ+<ä dæ◊>∑ ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á dü+<äs¡“+>∑ _#·Tÿ+<ä dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq uÛ≤<ä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+ dæ◊ yÓ+ø£≥j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·T dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À ù|ø±≥, eT<ä´+ ˝≤+{Ï yê{Ïì Áb˛‘·‡Væ≤+#˚~ ˝Ò<äì, me¬s’q n≥Te+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ç‘Ó ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>∑ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±e⁄qdü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì Eø£ÿ˝Ÿ, eT<ä÷ïsY , _#·Tÿ+<ä eT+&É˝≤\ Á|ü»\T b˛©düT\≈£î düVü‰ø£]+#ê\ì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>∑ @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝§ ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± »>∑<ë+u≤<˚$ Ä\j·T eT÷&√ yê]¸ø√‘·‡e+ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ∫Hêï] #·÷|ü⁄ dü+s¡ø£åD ø±s¡´Áø£eT+

myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶

u≤qT‡yê&És¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì yÓTT>∑T˝≤Hé |ü*¢ Á>±eT+˝§ ãT<Ûäyês¡+ »>∑<ë+u≤<˚$ Ä\j·T eT÷&Ée yê]¸ø√‘·‡yêìï |òüTq+>∑ Ä\j·T ø£$T{Ï ìsê«Vü‰≈£î\T , Á>±eTdüTú\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

–]»qT\ Äsê<Ûä´ <˚e⁄&ÉT bÕe⁄s¡ sê+sêe⁄ eTVü‰sêCŸ $#˚Ãdæ uÛÑ≈£îÔ\qT<˚›•+∫ Ä<Ûë´‹àø£ uÀ<Ûäq\T n+~+#ês¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T yê]¸ø√‘·‡yêìï j·T»„j·÷>±<äT\T , nqï<ëq+, uÛÑ»q, ø°s¡Ôq\ q&ÉTeT n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>∑ uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘= ìs¡«Væ≤+∫ yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. ‘ê+&ÜyêdüT\ Jeq XË’* e÷s¡TŒ #Ó+<ä&É+˝§ bÕe⁄sê sê+sêe⁄ eTVü‰sêCŸ ø£èwæ $X‚wü+>∑ ñ+&É&É+‘= e÷‘·\T,uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£dü+K´˝§ Vü‰»¬s’ kÕ«$TbÕ<ë\≈£î qeTdüÿ]+∫ Äos¡«#·qeTT\T bı+<ës¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ Ä˝ŸÇ+&çj·÷ ã+C≤sê ùdyêdü+|òüT+ ø√XÊ~Ûø±] H˚Hêe‘Y uÛÑ<ë´Hêj·Tø˘ sê<∏√&é‘√ bÕ≥T #·≥TºÁ|üø£ÿ\ ‘ê+&Ü\ –]»qÁ|üeTTKT\T, yÓTT>∑T˝≤Hé|ü*¢ »>∑<ë+ã<˚$ Ä\j·Tø £$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.<ÛäHê«˝Ÿ, ‘ê+&Ü Á|üeTTKT\T >∑sêà Hêj·Tø˘, >∑+>±s¡+, <˚X¯, >√|ü´, dü+>±¬s&ç¶ $sƒ¡˝ŸeTVü‰sêCŸ, eTVæ≤fi¯\T, –]»qT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£+|üP´≥sY •ø£åD πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : sêJyéj·TTeøÏs¡D≤˝˝§ uÛ≤>∑+>∑ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹,j·TTe≈£î\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡T|ü⁄q ñ∫‘·+>∑ •ø£åD n+~+#˚ ø£+|üP´≥sY•ø£åD πø+Á<ëìï ãT<Ûäyês¡+ myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T á dü<ëeø£XÊìï ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹,j·TTe≈£î\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ dæ+–˝Ÿ$+&√ #Ó’¬sàHé ms¡«\ ø£ècÕí¬s&ç¶, ø£+|üP´≥sY•ø£åDπø+Á<ä+ ìsê«Vü‰≈£î\T dü+‘√wt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤qT‡yê&É,qe+ãsY 21, (düTes¡íyês¡Ô) : u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì yÓTT>∑T˝≤Hé|ü*¢ |æ.mdt , b˛#ês¡+ ‘ê+&Ü |æmdt, bÕsƒ¡XÊ\\ Äes¡D˝§ ãT<Ûäyês¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î ∫Hêï]#·÷|ü⁄ dü+s¡ø£åD ø±s¡´Áø£eT+˝§ uÛ≤>∑+>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î H˚Á‘· |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì ¬s+&ÉT bÕsƒ¡XÊ\˝§ 74eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ø£+{Ï |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>∑ yê]˝À 4eT+~øÏ ø£+{Ï düeTdü´\T ñqï≥T¢ ìsê›]+#ês¡¡T. n˝≤π> <ä+‘·, #·s¡à düeTdü´\Tqï $<ë´s¡Tú\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ nedüs¡eT>∑T #·s¡´\T Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê n+<˚$<Ûä+>∑ ÄsY$m+ dü+düú ø£èwæ #˚düTÔ+<äì Ä dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T á dü+<äs¡“+>∑ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ ◊ÇÄsY{Ï ñbÕ<Ûë´j·TT\T $X¯«Hê<∏é ‘= bÕ≥T ◊ÇÄsY{Ï eT+&É\ ñbÕ<Ûë´j·Tãè+<ä+ düuÛÑT´\T, \ø£ÎHé>ö&é, ø£èwüí,n˙˝Ÿ, ns¡TD\‘= bÕ≥T bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´]úDÏ, $<ë´s¡Tú\T, ÄsY$m+ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫q {°ÏCÒád” Hêj·T≈£î\T >∑<ë«\{ÖHéê, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô) : y˚‘·q dües¡D dü+|òüT+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔ ãT<äyês¡+ >∑<ë«\ Ä]¶z Hêsêj·TD¬s&ç¶øÏ {ÏCÒÇdæ Hêj·T≈£î\T $q‹ |ü‘·Á+ düeT]Œ+#ês¡T. uÛÀ»q $sêeT nq+‘·s¡+ ñ<√´>∑, ñbÕ<ë´j·T CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T Äضz ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± {ÏCÒ@dæ Hêj·T≈£î\T Ms¡uÛÑÁ<ä|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·T ñ<√´>∑T\≈£î Äs√>∑´l ‘·s¡Vü‰ ˝À Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù n<Ûä´‘·q Á≥düTº @sêŒ≥T #˚dæ Äs√>∑´ ø±s¡T¶\T eT+Es¡T #˚j·÷\Hêïs¡T. düø£\»qT\ düyÓTà$s¡eTD ø±\+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, ñ<√´>∑T\≈£î ≈£î~]q z|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ Á|ü‘˚´ø£ ôd\e⁄\T eT+ps¡T #˚j·÷\Hêïs¡T. ‘Ó˝+>±D sêÅwüº kÕ<Ûäq ñ<ä´eT+˝À ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT yÓ+≥H˚ m‹Ôy˚j·÷\ì Å|üuÛÑT‘·«+qT yês¡T &çe÷+&Ó #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À sêÅwüº |æÄsY{Ïj·TT Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶, {ÏCÒÇdæ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù wü|òæñ˝≤¢, &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù U≤»<Í\‘Y, Hêj·T≈£î\T _mdt Äq+<é, ñ<√´>∑T\T, ñbÕ<ë´j·TT\T, $ÄsYz\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


ÁøϬø{Ÿ yê´U≤´‘·>± \ø£ÎDY ø=‘·Ô ne‘ês¡+ ôV’≤<äsêu≤<éê, qe+ãsY 21: ‘·q e÷J düVü≤#·s¡T\ e÷~]>±H˚ ôV’≤<äsêu≤B ÁøϬø≥sY $$j·Tdt \ø£ÎDY ÁøϬø{Ÿ yê´K´‘·>± e÷πs neø±XÊ\Tqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. q÷´õ˝≤+&é‘√ f…düTº dæØdt dü+<äs¡“¤+>± \ø£ÎDY n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚, ‘êqT s¡+J Á{À|ò” Ä&ÉT‘êqì #Ó|æŒ ¬s+&ÉT e÷´#·T\T ≈£L&Ü Ä&Üs¡T. ø±˙ n+‘·>± yÓ\>∑˝Òø£b˛j·÷s¡T. ÁøϬø{Ÿ‘√ nqTã+<Ûä+ ø=qkÕ–+#·&ÜìøÏ \ø£ÎDY {°M yê´U≤´‘·>± eTT+<äT≈£î e#˚à neø±XÊ\THêïsTT.

dü«<˚X¯+˝À ÄÅùdº*j·÷‘√ »]π> dæØdt≈£î \ø£ÎDY yÓTÆÁø√bò˛Hé n+<äTø√e#·TÃqì n+≥THêïs¡T. <ë+‘√ ‘·q e÷J düVü≤#·s¡T\T kÂs¡yé >∑+>∑÷©, sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é |üø£ÿq n‘·qT {°M ø±yÓT+≥Ø u≤ø˘‡˝À ø£ì|ækÕÔ&ÉT. ‘·q >=+‘·TqT yê]‘√ ø£\T|ü⁄‘ê&ÉT. Äd”dt dæŒHé ~>∑Z»+ ùwHéyêsYï‘√ n_ÛÁbÕj·÷\T |ü+#·T≈£î+{≤s¡T. ø±>± Ç{°e\ l \+ø£ ˝À »]–q {Ï-20 Á|ü|ü+#· ø£|t‘√ bÕ≥T Ç+>∑¢+&é‘√ Á|üdüTÔ‘·+ dü«<˚X¯+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï f…düTº dæØdt≈£î {°M yê´U≤´‘·>± |üì#˚ùd neø±X¯+ \ø£ÎDY≈£î e∫Ã+~. nsTT‘˚, s¡+J

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 22, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

ôdVü‰«>¥ @ 100

ns¡T<Ó’q ]ø±s¡T¶≈£î y˚~ø£>± yê+K&˚ ùdº&çj·T+ ¬øØsY˝À e+<√ f…dtº Ä&ÉqTqï ôdVü‰«>¥ á |òüTq‘· kÕ~Û+∫q ‘=$Tà<äe uÛ≤s¡‘· ÁøϬø≥sY

eTT+u…’, qe+ãsY 21: {°$T+&çj·÷ &Üwæ+>¥ ÁøϬø≥sY Mπs+Á<ä ôdVü‰«>¥ eTT+u…’ f…düTº‘√ ns¡T<Ó’q yÓTÆ\TsêsTT n+<äTø√qTHêï&ÉT. Ä e÷´#Y‘√ Ms¡÷ ¬øØsY˝À e+<ä f…düTº\T |üP]Ô #˚düTø√qTHêï&ÉT. ‘·<ë«sê á |òüTq‘· kÕ~Û+∫q ‘=$Tà<√ uÛ≤s¡‘· Ä≥>±&ç>± ]ø±s¡T¶\¬øø£ÿqTHêï&ÉT.n‘·qT Áø°E˝À ñHêï&É+fÒ Á|ü‘·´]ú uÖ\s¡¢≈£î eDTπø... m+<äTø£+fÒ ã+‹ yÓTÆ<ëq+˝À ø£+fÒ uÖ+&ÉØ

Äd”dt‘√ dæØdt≈£î \+ø£ »≥Tº˝À

ø£s¡TD≤s¡‘·H˚, Á|üB|t\≈£î #√≥T ø=\+uÀ, qe+ãsY 21: e#˚à HÓ\˝À ÄÅùdº*j·÷‘√ »s¡>∑qTqï f…dtº dæØdt ø√dü+ l\+ø£ ÁøϬø{Ÿ »≥TºqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. 16 eT+~ C≤_‘ê˝À zô|qsY ~eTT‘Y ø£s¡TD≤s¡‘·H˚‘√ bÕ≥T bòÕdtº uÖ\sY qTyêHé Á|üB|t≈£î #√≥T <äøÏÿ+~. 24 @fi¯fl ø£s¡TD≤s¡‘·H˚ Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘√qï q÷´õ˝≤+&é‘√ dæØdt <ë«sê ns¡+π>Á≥+ #˚XÊ&ÉT. >±˝Ò y˚~ø£>± eTT–dæq e÷´#Y ‘=* Çìï+>¥‡˝À &Éøöf…Æq á ˝…|òtº Vü‰´+&é zô|qsY ¬s+&√ Çìï+>¥‡˝À e÷Á‘·+ Vü‰|òt ôd+#·Ø‘√ sêDÏ+#ê&ÉT. n˝≤π> >∑‘·+˝À k‘êÁ|òæø± |üs¡´≥q˝À \+ø£ m ‘·s¡|ü⁄q |üs¡T>∑T\ es¡<ä bÕ]+#·&É+‘√ ôd\ø£ºs¡T¢ Äd”dt ≥÷sY≈£î m+|æø£ #˚XÊs¡T. n≥T uÖ*+>¥˝À bòÕdtº uÖ\sY Á|üB|t ≈£L&Ü m+|æø£j·÷´&ÉT. Äd”dt ≥÷sY≈£î l\+ø£ f…dtº »≥Tº ' eTùV≤fi≤ »j·Tes¡úH˚ (¬øô|ºHé) , n+π>˝À e÷<∏ä÷´dt (yÓ’dt ¬øô|ºHé) , ‹\ø£s¡‘˚ï ~˝≤¸Hé , ≈£îe÷s¡ dü+>∑ø£ÿsê , ‘·s¡+>∑ |üs¡q$‘·Hê , ‹˝≤Hé düeTs¡Msê , Á|üdüqï »j·Tes¡úH˚ ($¬ø{Ÿ ø°|üsY) , s¡+>∑q ôV≤sê‘Y , qTyêHé ≈£î\X‚Ksê , XÊ$T+&Ü ms¡+>∑ , dü÷s¡CŸ s¡DYByé , ~H˚XŸ #·+~e÷˝Ÿ , #·qø£ yÓ*¬><äsê , qTyêHé Á|üB|t , <ä$Tàø£ Á|ükÕ<é , ~eTT‘Y ø£s¡TD≤s¡‘·H˚ kÕº+&é u…’ ' \Væ≤s¡T ‹]eTH˚ï , ‹cÕs¡ ô|Øsê , JeHé yÓT+&çdt , n»+‘ê yÓT+&çdt , nœ\ <Ûäq+»j·T.

7

d”»Hé˝À ôV’≤<äsêu≤<é ‘·s¡|ü⁄q Ä&˚ ñ<˚›X¯+‘√ á Á|ü‹bÕ<äqqT ‹s¡düÿ]+#ê&ÉT. á d”»Hé˝Àì ‘=* ¬s+&ÉT s¡+J e÷´#Y˝À¢ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î \ø£ÎDY kÕs¡<∏ä´+ eVæ≤+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. $$j·Tdt \ø£ÎDY≈£î n+‘·sê®rj·T+>± eT+∫ u≤´{Ÿ‡eTHé>± ù|s¡Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚, uÛ≤s¡‘· ¬øô|ºHé <Û√˙‘√ ñqï yÓ’s¡T<Ûë´\qT \ø£ÎDY ‘·q yê´U≤´q+˝À yÓ\¢&çkÕÔ&Ü, ˝Ò<äH˚ #ÓbÕŒ*. \ø£ÎDY m|ü⁄Œ&É÷ $yê<ë\≈£î <ä÷s¡+>±H˚ ñ+{≤&ÉT.

ne‘·˝Ò m≈£îÿe>± ñ+≥T+~...m≥Te+{Ï ã+‹ dü+~Û+∫Hê <ëìì u≤<ä&Éy˚T n‘·ì {≤¬sZ{Ÿ... nìï bòÕπsà≥¢˝Àq÷ ˇπø $<Ûä+>± Ä&É&Éy˚T n‘·ì ôd̺˝Ÿ... n‘·HÓes√ ø±<äT {°$T+&çj·÷ &Üwæ+>¥ zô|qsY Mπs+Á<ä ôdVü‰«>¥... ôdVü‰«>¥ u≤´{Ï+>¥ #˚düTÔqï+‘·ùd|üP n_Ûe÷qT\≈£î |ü+&Éπ>.. $T–*q u≤´{Ÿ‡yÓTHé˝≤ ÁfÒ&ée÷sYÿ cÕ≥T¢ ø=≥º&É+ á &Ûç©¢ ÁøϬø≥sY≈£î #˚‘·ø±<äT. Á|ür u≤˝Ÿq÷ uÖ+&ÉØøÏ |ü+|ü&Éy˚T \ø£å´+>± Ä&ÉT‘·T+{≤&ÉT. á ôdŒcÕ*{°H˚ Mπs+Á<äTìøÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó∫Ã+~. zô|qsY>± ì\u…{Ϻ+~ ≈£L&Ü.. Á|ü‘·´]ú eTT+<äT uÛ≤Ø {≤¬sZ{Ÿ ñ+#ê\+fÒ @ »≥Tº¬ø’Hê n~]b˛j˚T Äs¡+uÛÑ+ ø±yê*. n˝≤+{Ï Äs¡+uÛ≤\≈£î Á|ü‘·´ø£å ñ<ëVü≤s¡D ôdVü‰«>¥ u≤´{Ï+>¥. ìC≤ìøÏ eT÷&ÉT bòÕπsà≥¢˝Àq÷ ˇπø ôd̺˝Ÿ˝À Ä&É&É+ ø=+‘·eT+~πø kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. Ä ø=~› eT+~˝À Ms¡÷ K∫Ñ·+>± ñ+{≤&ÉT.uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ˝À ‘·qø£+≥÷ Á|ü‘˚´ø£‘·qT dü+bÕ~+#·T≈£îqï Mπs+Á<ä ôdVü‰«>¥ Ç+>±¢+&é‘√ »s¡>∑uÀj˚T ¬s+&√ f…düTº‘√ ns¡T<Ó’q yÓTÆ\TsêsTT n+<äTø√qTHêï&ÉT. yê+UÒ&˚ ùdº&çj·T+ y˚~ø£>± »]π> e÷´#Y‘√ ¬øØsYs√ e+<ä f…düTº\T |üP]Ô

eTT+u…’, qe+ãsY 21: Ç+>±¢+&ÉT‘√ ‘=* f…düTº e÷´#·T »]–q nVü≤à<ëu≤<é yÓTT‘˚sê |æ#Yô|’ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. á HÓ\ 23e ‘˚B qT+∫ eTT+u…’˝Àì yê+K&˚ ùdº&çj·T+˝À ¬s+&√ f…düTº e÷´#Y ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. á dæú‹˝À Ä yÓTÆ<ëq+ |ü]dæú‹ @$T≥H˚~ ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. |æ#Y\qT dæŒqïs¡¢≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡Ã&É+ <ë«sê dü«<˚X¯+˝À Ç+>±¢+&ÉT »≥TºqT ∫‘·TÔ #˚j·÷\ì <Û√˙ nqT≈£îHêï&ÉT. ø±˙ yÓTT‘˚sê |æ#Y n+‘·>± dæŒqïs¡¢≈£î nqT≈£L*+#·ø£b˛e&É+‘√ Äj·Tq ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. Ç+>±¢+&ÉT ÁøϬø≥s¡¢≈£î dæŒHéqT m<äTs√ÿe&Éy˚T ô|<ä› düeTdü´. n<˚ yê] ã\V”≤q‘·. Ä ã\V”≤q‘· ø±s¡D+>± Ç+>±¢+&ÉT 27 @fi¯ó¢>± uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À dæØdtqT <ä÷s¡+ #˚düT≈£î+≥÷ ek˛Ô+~. dæŒHéH˚ Äj·TT<Ûä+>± #˚düT≈£îì Ç+>±¢+&ÉTô|’ dæØdtqT ø°¢Hé d”«|t #˚j·÷\ì <Û√˙ uÛ≤$düTÔHêï&ÉT. dü«<˚X¯+˝À q÷´õ˝≤+&é‘√ >∑‘· f…düTº dæØdt˝À <Û√˙ <ëH˚ï neT\T #˚XÊ&ÉT. {°$T+&çj·÷ ¬øô|ºHé ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î |æ#YqT dæŒHé≈£î nqT≈£L*+#˚˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+‘√ dæŒHé <ä«j·T+ n•«Hé, zC≤ øÏMdtqT Ä{≤&ç+#ês¡T.B+‘√ <Û√˙ùdq ¬s+&ÉT e÷´#Y\ dæØdtqT ø°¢Héd”«|t #˚ùddæ+~. $¬ø{Ÿ n+‘·>± ≥sYï ø±˝Ò<äì, uÖHé‡ \_Û+#·˝Ò<äì <Û√˙ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. nVü≤à<ëu≤<é f…düTº˝À ¬s+&√ s√E ≈£îø˘ùdq ‘=* Çìï+>¥‡ Äs¡+_Û+#·>±H˚ 18 zes¡¢˝ÀH˚ 41 |üs¡T>∑T\≈£î eT÷&ÉT ø°\ø£ $¬ø≥T¢ #˚C≤s¡TÃ≈£î+~. Ä eTs¡Tdü{Ï s√p uÛ≤s¡‘· dæŒqïs¡¢ Vü≤yê ø=qkÕ>∑&É+‘√ Ç+>∑¢+&é bòÕ˝ÀÄHé˝À |ü&ç+~. á <äX¯˝À {°$T+&çj·÷≈£î Hê\T>∑T s√E˝À¢H˚ Çìï+>¥‡ $»j·T+ U≤j·TeTqT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚, Ä ‘·sê«‘· <Û√˙ uÛ≤$+∫q≥Tº $¬ø{Ÿ

uÛ≤s¡‘Y≈£î

s¡÷,12,430 ø√≥¢ s¡TD$Te«qTqï »bÕHé uÛ≤s¡‘· düs¡T≈£î s¡yêD≤ |ü<∏äø±ìøÏ »bÕHé s¡÷.12.430 ø√≥¢ s¡TD$Te«qT+~. á y˚Ts¡≈£î Ädæj·÷ •KsêÁ>∑ düe÷y˚XÊ\ dü+<äs¡“¤+>± »bÕHé Á|ü<Ûëì H√&Ü eTq<˚X¯ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥≈£î Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À düs¡T≈£î s¡yêD≤ ø√dü+ ìsêàD≤\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ á |ü<∏äø±ìøÏ >±q÷ s¡÷12, 340 ø√≥¢qT »bÕHé s¡TD+>± n+<äCÒdüTÔ+<äì Ä <˚X¯ Á|ü<Ûëì yÓ\¢&ç+#ês¡T. &Ûç©¢ yÓTÁ{À ¬s’˝Ÿ |ü<∏äø±ìøÏ ô|≥Tºã&ÉT\ ‘·s¡Vü‰˝À »bÕHé dü+düú\T uÛ≤s¡‘· eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ |ü<∏äø±˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤º\ì <˚X¯ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ø√sês¡T. »bÕHé Á|ü<Ûëì H√&Ü e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. uÛ≤s¡‘Y-»bÕHé\ eT<Ûä´ 60 @fi¯¢ bÕ≥T dü‘·‡+ã+<Ûë\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y˝À n‹y˚>∑ ¬s’\T e÷sêZ\ @sêŒ≥T≈£î dü+ã+~Û+∫ #·s¡Ã\T »]ù|+<äT≈£î »bÕHé dæ<äΔ+>± ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ns¡T<Ó’q eTT&ç|ü<ësêú\ m>∑TeT‹ ~>∑TeT‹, kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘·≈£î dü+ã+~Û+∫ qe+ãsY 16e ‘˚B {Àø√´˝À Çs¡T<˚XÊ\T ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï ˇ|üŒ+<ä+ |ü≥¢ Çs¡T <˚XÊ\≈£î #Ó+~q nÁ>∑H˚‘·\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

‘=$Tà~ XÊ‘êìøÏ #˚s¡qTqï eè~Δπs≥T uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ e«edüú ‹]– |ü⁄+E ≈£î+≥T+<äì n+‘·sê®rj·T+>± ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\T >±+∫q Ä]úø£ y˚‘·Ô »>∑BXŸ uÛÑ>∑er Çø£ÿ&É nHêï s¡T. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± Ä]úø£ e÷+<ä´+‘√ ø=≥Tº $T{≤º&ÉT‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT uÛ≤s¡‘Y J&û|” eè~Δπs≥T 8 qT+∫ 9 XÊ‘·+ qyÓ÷<äT #˚dæ+~. ‹]– n<˚ |ü] dæú‹øÏ edüTÔ+<äì Äj·Tq ÄXÊ uÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊ s¡T. Ç{°e\ Á|üuÛÑT ‘·«+ rdüT≈£îqï |ü\T dü+düÿs¡ D\ Á|üuÛ≤ e+ e#˚à ¬s+&ÉT eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê˝À¢ |òü*‘·+ #·÷|ækÕÔj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·q n+#·Hê Á|üø±s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ eT]ìï dü+düÿs¡D\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ neT\T #˚ùdÔ e#˚à ¬s+&ÉT eT÷&˚fi¯¢˝À dü÷ú\ <˚ojÓ÷‘·Œ‹Ô (J&û|” eè~Δπs≥T) ‹]– 8-9 XÊ‘êìøÏ #˚s¡T≈£î+≥T+ <äì Äj·Tq nHêïs¡T. uÛÑ>∑e‹ ø=\+_j·÷ $X¯«$<ë´\j·T+˝À Ábıô|ò düsY>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. n+‘·sê®rj·T+>± Ä]úø£e÷+<ä´+ ø=qkÕ–q|ü⁄Œ&ÉT uÛ≤s¡‘Y eè~Δπs≥T 8 qT+∫ 9 XÊ‘·+– ø=qkÕ–+~. nsTT‘˚ 2011-12 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À eè~Δπs≥T ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\ ø£ìcÕºìøÏ 6.5 XÊ‘ê ìøÏ |ü&çb˛sTT+~. Ç{°e˝Ò Á|üuÛÑT‘·«+ eè~›πs≥TqT ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ |ü\T dü+düÿs¡D\qT neT˝À¢øÏ ‘Ó∫Ã+~. Øf…sTT˝Ÿ s¡+>∑+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT ÄVü‰«ì+∫+~. Ä]úø£XÊK eT+Á‹ |æ. ∫<ä+ãs¡+ á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ J&û|” eè~Δπs≥T 5 qT+∫ 5.6 XÊ‘·+>± qyÓ÷<äT ø±e#·TÃqì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.‘·q n+#·Hê Á|üø±s¡+ á @&Ü~ eè~Δπs≥T 5.5 XÊ‘·+ qT+∫ Äs¡T XÊ‘·+>± qyÓ÷<äT ø±e#·TÃqì uÛÑ>∑e‹ nHêïs¡T. á @&Ü~ eè~›πs≥T˝À ô|<ä›>± e÷s¡TŒ ñ+&Éø£b˛e#·TÃqì ∫<ä+ãs¡+ nHêïs¡T. eè~›πs≥T‘√ bÕ≥T dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ #·s¡Ãôô|’ uÛÑ>∑e‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. neTs¡‘·´ùdHé, y˚Tãdt ñ˝Ÿ j·TT ˝≤+{Ï yês¡T eè~Δπs≥T e\¢ ù|<ä]ø£+ôô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü<äì #ÓãT‘ês¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ eè~Δπs≥T ù|<ä]ø£+ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄ ‘·T+<äì ‘˚*+<äì yê~düTÔHêïs¡T. 1991 es¡≈£î eè~Δπs≥T e\¢ ù|<ä]ø£+ô|’ m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤e+ ñ+&˚~ ø±<äì #Ó|üŒ e #·TÃ.Á|üdüTÔ‘·+ |ü]dæú‘·T˝À¢ e÷s¡TŒ\T e#êÃsTT. eè~Δπs≥T ô|s¡>∑&É+ e\¢ #ê˝≤ eT+~øÏ ñbòÕ~Û \_Û+∫ ù|<ä]ø£+ ‘·–Z+<äì uÛÑ>∑e‹ $e]+#ês¡T.

dæŒqïs¡¢≈£î nqT≈£ L *+#· ˝ Ò < ä T . Ç+>±¢+&ÉTqT ¬s+&√kÕ] Ä˝Ö{Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ uÛ≤s¡‘· uÖ\s¡T¢ rÁe+>± ÁX¯$T+#ê*‡e∫Ã+~. $»j·÷q+‘·s¡+ eTV”≤ |æ#Yô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T&ÜìøÏ Ç<˚ ø±s¡D+. <Û√˙ yê´K´\ H˚|ü<∏ä´+˝À eTT+u…’ yê+K&˚ ùdº&çj·T+ |æ#Y m˝≤ düŒ+~düTÔ+<äqï~ Á|üdüTÔ‘·+ ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. <Û√˙ ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥Tº ‘=* s√E qT+#˚ ≥sYï nj˚T´˝≤, dæŒHé≈£î düVü≤ø£]+#˚˝≤ |æ#YqT ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔsê nqï~ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚. ø±>± yê+K&˚ $¬ø{Ÿ >∑‘·+˝À u≤´{Ÿ‡yÓTHé, uÖ\s¡T¢ Ç<ä›]ø° nqT≈£L*+∫+~. nπs_j·÷ düeTTÁ<ä+ dü$÷|ü+˝À >∑\ á y˚~ø£˝À yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\ e\¢ s√p ñ<äj·T+ dæ«+>¥ uÖ\s¡¢≈£î nqT≈£L*düTÔ+~. ∫e] ¬s+&ÉT s√E\÷ dæŒqïs¡¢≈£î düVü≤ø£]düTÔ+~. yê+K&˚˝À uÛ≤s¡‘Y ]ø±s¡T¶ u≤>±H˚ ñHêï Ç{°e\ |òü*‘ê\T {°$T+&çj·÷≈£î Á|ü‹≈£L\+>±H˚ ñHêïsTT. yÓTT‘˚sê˝À e÷~]>± Çø£ÿ&Ü uÛ≤s¡‘Y f…düTº $»j·T+ kÕ~Û+∫ mì$T<˚fi¯ó¢ ø±ek˛Ô+~. ∫e]kÕ]>± 2004˝À ÄÅùdº*j·÷ô|’ 13 |üs¡T>∑T\‘√ HÓ–Z+~. Ä ‘·sê«‘· 2006˝À á y˚~ø£ô|’ »]–q f…düTº˝À Ç+>∑¢+&é 212 |üs¡T>∑T\‘√ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Çø£ ∫e]kÕ]>± ìs¡T&ÉT yÓdæº+&ûdt‘√ ñ‘·ÿ+sƒ¡>± »]–q e÷´#YqT uÛ≤s¡‘Y Á&Ü>± eTT–+∫+~. yÓTT‘·Ô+>± á ùdº&çj·T+˝À 22 f…düTº\T »s¡>∑>±, {°$T+&çj·÷ ‘=$Tà~ $»j·÷\T kÕ~Û+∫+~. eTs√ @&ç+{Ïì Á&Ü>± eTT–+#·>±, Äs¡T e÷´#Y˝À¢ z≥$T #·$ #·÷dæ+~. Çø£ Ç+>∑¢+&éô|’Hê uÛ≤s¡‘Y<˚ ô|’#˚sTT. Çs¡T »≥T¢ Äs¡T e÷´#Y\T Ä&É>±, uÛ≤s¡‘Y eT÷&ÉT, Ç+>∑¢+&é ¬s+&ÉT $»j·÷\T qyÓ÷<äT #˚XÊsTT. eTs√ e÷´#Y Á&Ü>± eTT–dæ+~.

yê+K&˚ |æ#Y dæú‹ @$T{°

_õHÓdt eT÷&˚fi¯¢˝À

#˚düTø√qTHêï&ÉT. ‘·<ë«sê á |òüTq‘· kÕ~Û+∫q ‘=$Tà<√ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø≥sY>± ]ø±s¡T¶\¬øø£ÿqTHêï&ÉT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L dü∫Hé , Á<ë$&é , \ø£ÎDY , ≈£î+uÒ¢ , ø£|æ˝Ÿ<˚yé , >∑yêdüÿsY , yÓ+>¥düsêÿsY , >∑+>∑÷© e÷Á‘·+ á yÓTÆ\TsêsTT kÕ~Û+#ês¡T. Ms¡÷ 2001˝À k‘êÁ|òæø±‘√ »]–q e÷´#Y‘√ f…dtº ÁøϬø{Ÿ ns¡+π>Á≥+ #˚XÊ&ÉT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 99 f…düTº˝À¢ 50.89 dü>∑≥T‘√ 8448 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. Bì˝À 23 ôd+#·Ø\T , 32 Vü‰|òt ôd+#·Ø\T ñHêïsTT. f…dtº ¬øØsY˝À ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ôd+#·Ø kÕ~Û+∫q @¬ø’ø£ uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡eTHé>± ]ø±sY¶ düèwæº+#ê&ÉT. n˝≤π> Äs¡T kÕs¡T¢ 200øÏ ô|’>± , 14 kÕs¡T¢ 150øÏ ô|’>± k˛ÿsY kÕ~Û+#ê&ÉT. Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ôd+#·Ø eTT+–≥ ≈£L&Ü dæø£‡sY ø=fÒº <äeTTàqï Ä≥>±&ÉT Ms¡÷ e÷Á‘·y˚T. nsTT‘˚ á <ä÷≈£î&ÉT u≤´{Ï+>¥‘√ Á|ü‘·´]ú uÖ\sY≈£î $¬ø{Ÿ Ç#·TÃ≈£î+{≤&Éì $eTs¡Ù\T e∫ÃHê ôdVü‰«>¥ e÷Á‘·+ ‘·q≈£î q∫ÃqfÒº Ä&É‘ê&ÉT. @ Ä≥>±&ç ¬øØsY˝ÀHÓ’Hê e+<ä f…düTº\ yÓTÆ\TsêsTT #ê˝≤ >=|üŒ $wüj·T+. n˝≤+{Ï ns¡T<Ó’q |òüTq‘· n+<äTø√uÀ‘√qï Mπs+Á<äT&ÉT e+<√ f…düTº˝À X¯‘·ø£+ kÕ~Û+#ê\ì n_Ûe÷qT\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

j·TTM n|tôd{Ÿ nj·÷´&É÷ eTT+u…’, qe+ãsY 21: Ç+>±¢+&ÉT‘√ nVü≤à<ëu≤<é˝À »]–q ‘=* f…düTº˝À ôd+#·Ø kÕ~Û+#·ø£b˛e&É+ô|’ uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡eTHé j·TTesêCŸ dæ+>¥ ìsêX¯≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. ø±´q‡sY yê´~ÛøÏ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îqï j·TTM @&Ü~ ‘·sê«‘· uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº˝ÀøÏ e#êÃ&ÉT. nVü≤à<ëu≤<é f…düTº˝À ns¡ú ôd+#·Øì ôd+#·Ø>± eT\#·ø£b˛e&É+ô|’ ‘êqT ìsêX¯≈£î >∑T¬s’q≥T¢ j·TTesêCŸ dæ+>¥ nHêï&ÉT. nVü≤à<ëu≤<é f…düTº e÷´#·T˝À j·TTesêCŸ dæ+>¥ 74 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. <ëìï ôd+#·Ø>± eT\#ê\ì Ä•+∫q j·TTesêCŸ dæ+>¥ Ç+>±¢+&ÉT dæŒqïsY dü$T‘Y |üfÒ˝Ÿ #˚‹˝À ne⁄≥j·÷´&ÉT. dü$T‘Y |üfÒ˝Ÿ y˚dæq ã+‹ì dæø£‡sY>± eT\#ê\ì uÛ≤$+∫q j·TTM Áπ>yéT kÕ«Hé≈£î ø±´#Y Ç∫à ne⁄≥j·÷´&ÉT. f…düTº ôd+#·Ø $Tdt nsTTq+<äT≈£î ì»+>± ìsêX¯≈£î >∑T¬s’q≥T¢ j·TTesêCŸ dæ+>¥ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ ìj·T+Á‘·D eT+&É* (_dædæ◊) n~Ûø±] yÓuŸôd’{Ÿ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nHêïs¡T. ‘·q ÁbÕs¡+uÛÑ+ u≤>∑T+<äì, nsTT‘˚ ôd+#·Ø kÕ~Û+#ê*‡ ñ+&ç+<äì, Áø°E˝À ì\<=≈£îÿ≈£îqï ‘·sê«‘· uÛ≤Ø k˛ÿsY kÕ~Û+#ê*‡ ñ+≥T+<äì, nsTT‘˚ ‘êqT n˝≤ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷qì nHêï&ÉT. ‘êqT yÓqøÏÿ ‹]– #·÷&É<ä\T#·Tø√˝Ò<äì, eTT+<äTπø kÕ>∑T‘êqì #ÓbÕŒ&ÉT. ‘êqT ‹]– »≥Tº˝ÀøÏ e#êÃqì, Çø£ eTT+<äTπø #·÷kÕÔqì Äj·Tq nHêï&ÉT. ‹]– »≥Tº˝ÀøÏ sêe&É+ n<äT“¤‘·eTì, á nqTuÛÑyêìï ‘êqT Äq+~kÕÔqì j·TTM #ÓbÕŒ&ÉT.

Á<ë$&é <˚e⁄&ÉT - H˚qT uÛÑ≈£îÔ&çï: |ü⁄C≤sê eTT+u…’, qe+ãsY 21: ‘·q s√˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é‘√ ‘·qqT b˛\Ãe<ä›ì uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡eTHé #Û·‘˚X¯«sY |ü⁄C≤sê y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. Ç+>±¢+&ÉT‘√ »]–q ‘=* f…düTº e÷´#·T˝À &ÉãT˝Ÿ ôd+#·Ø #˚dæ n+<ä] <äèwæºì Äø£]¸+∫q |ü⁄C≤sêô|’ nìï yÓ’|ü⁄\ qT+∫ Á|üX¯+dü\ »\T¢ ≈£îs¡Tk˛Ô+~. Äj·TqqT Á<ë$&é‘√ b˛\Ã&É+ ô|]–+~. Á<ë$&é ]f…’sY nsTTq ‘·sê«‘· f…düTº e÷´#·T˝À¢ eT÷&√ kÕúHêìï dü]>±Z uÛÑØÔ #˚XÊ&Éì |ü⁄C≤sêô|’ yê´K´\T $ì|ædüTÔHêïsTT. n+‘·sê®rj·T f…düTº e÷´#·T˝À¢øÏ 2010˝À #Û·‘˚X¯«sY |ü⁄C≤sê n&ÉT>∑T ô|{≤º&ÉT. ÄÅùdº*j·÷‘√ n‘·qT ‘=* n+‘·sê®rj·T e÷´#Y Ä&Ü&ÉT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Äs¡T f…düTº e÷´#·T\T e÷Á‘·y˚T Ä&Ü&ÉT. |ü⁄C≤sêqT e÷J ÁøϬø≥s¡T¢ düT˙˝Ÿ >∑yêdüÿsY, ø£|æ˝Ÿ <˚yé Á|üX¯+dæ+#ês¡T. nsTT‘˚, |ü⁄C≤sêqT Á<ë$&é‘√ b˛\Ãe<ä›ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é‘√ |ü⁄C≤sêqT b˛\Ãe#êÃ, ˝Ò<ë nH˚ $wüj·T+ô|’ ô|<ä› jÓT‘·TÔq #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. <ä yê˝Ÿ sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é qT+∫ ‘êqT dü÷Œ¤]Ô bı+~q≥T¢ |ü⁄C≤sê dü«j·T+>± #Ó|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. ‘êqT Ç|ü⁄Œ&˚ ¬øØsYqT ÁbÕs¡+_Û+#êqì, Á<ë$&é f…düTº˝À¢ n‘·´~Ûø£ |üs¡T>∑T\T #˚dæq eT÷&√ u≤´{Ÿ‡eTHé nì, n+<äTe\¢ ‘·qqT Á<ë$&é‘√ b˛\Ã&É+ dü] ø±<äì |ü⁄C≤sê z |üÁ‹ø£≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À nHêï&ÉT. <˚e⁄&çøÏ, n‘·ì uÛÑøÏÔøÏ eT<Ûä´ b˛*ø£ dü] ø±<äì nHêï&ÉT. Á<ë$&é kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√yê\+fÒ #ê˝≤ kÕ~Û+#ê*‡ ñ+≥T+<äì, ì\ø£&É>± sêDÏ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì nHêï&ÉT. Á<ë$&é e÷~]>± Ä&Ü\+fÒ |ü]|üø£«‘· ø±yê\ì nHêï&ÉT. $¬ø≥¢ e<ä› bÕ‘·T≈£îìb˛e&É+, #ê˝≤ e÷´#·T\qT ¬>*|æ+#·&É+ n+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äì |ü⁄C≤sê nHêï&ÉT. sêVüQ˝Ÿ uÛ≤jYT qT+∫ ‘êqT #ê˝≤ H˚s¡TÃ≈£îHêïqì, ‘·q≈£î b˛*ø£ ‘˚e<ä›ì nHêï&ÉT.

e#˚à @&Ü~ Ç+f…˝Ÿ d”áy√ |ü<äM $s¡eTD Ç+f…˝Ÿ Áô|dæ&Ó+{Ÿ N|òt m–®≈£L´{Ïyé Ä|ò”düsY bÕ˝Ÿ ˇf…˝…˙ e#˚à @&Ü~ |ü<äM $s¡eTD #˚düTÔqï≥T¢ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Ç+f…˝Ÿ Á|üø£{Ï+∫+~. e#˚à @&Ü~ y˚T˝À »]π> yê]¸ø£ yê{≤<ës¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À Äj·Tq |ü<äM $s¡eTD #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. Äj·Tq >∑‘· 40 @fi¯¢ qT+∫ Ç+f…˝Ÿ ∫|t ‘·j·÷Ø dü+düú˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. ø£+ô|˙ 45 @fi¯¢ #·]Á‘·˝À bÕ˝Ÿ ˇf…\˙ ˇø£ ã\yÓTÆq Hêj·T≈£î&ÉT m~>±s¡T. ø£+ô|˙ d”áy√˝À Äj·Tq ◊<äe yês¡T. ø£+ô|˙ |ü\T düyêfi¯¢qT m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTj·T+˝À Äj·Tq dü+düúqT #êø£#·ø£´+>± ø£+ô|˙ì ìs¡«Væ≤+#ês¡ì #Ó?s¡àHé j·÷+&û Áu…j·÷+{Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ø£+ô|˙øÏ Äj·Tq #˚dæq ùde\qT uÀs¡T¶ m\¢ø±\+ >∑Ts¡TÔ+#·T≈£î+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· mì$T~ dü+e‘·‡sê\ qT+∫ Äj·Tq d”áy√>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡Tì Áu…j·÷+{Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq |ü<äM $s¡eTD #˚dæq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ø£+ô|˙øÏ dü\Vü‰<ës¡T>± ùde\+~kÕÔs¡ì ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. Ç+f…˝Ÿ≈£î ‘êqT Hê\T>∑T <äXÊu≤›\T>±

ùde\+~+#êqì mì$T~ dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T d”áy√>± |üì#˚kÕqì Çø£ ‘êqT |ü<äM $s¡eTD #˚dæ ø=‘·Ô ‘·sêìøÏ u≤<Ûä´‘·\T n+<äCÒj·÷\qT≈£î+≥T Hêïqì ˇf…˝…˙ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ˇf…˝…˙ >∑‘· Hê\T>∑T <äXÊu≤›\T>± Ç+f…˝Ÿ≈£î mq˝Òì ùde\T #˚XÊs¡ì Äj·Tq |ü\T yÓTÆfi¯ó¢ sêfi¯¢qT n~Û>∑$T+#ês¡ì Äj·Tq Ç+f…˝Ÿ≈£î 107 _*j·THé &Ü\s¡¢ q>∑<äT dü+bÕ~+∫ ô|{≤ºs¡ì... Äj·Tq d”áy√>± |üì#˚dæq ø±\+˝À ø£+ô|˙ ¬syÓq÷´qT 38.8 _*j·THé &Ü\s¡¢ qT+∫ 54 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î ô|+#ês¡ì Ç+f…˝Ÿ ù|s=ÿ+~. Äj·Tq Ç+f…˝Ÿ˝À 1974˝À dü+düú˝À #˚sês¡T. Äj·Tq |ü\T ∫|tyÓTø£sY yê´bÕsê\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yê{Ï˝À |”d” ∫|t y˚Tø£sY\qT+∫ |ü\T yÓTÆÁø√ÁbÕôddüsY &ç$»Hé\qT <ë+‘√bÕ≥T >√¢ã˝Ÿ ùd˝Ÿ‡ n+&ÉZ e÷¬sÿ{Ï+>¥qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq d”áy√>± |üì#˚dæq ø±\+˝À |üs¡‡q˝Ÿ ø£+|üP´≥sY e÷¬sÿ{Ÿ˝À nÅ˝≤ºãTø˘‡ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕàsYºbò˛Hé {≤´u…¢≥¢˝À Ç+f…˝Ÿ ∫|t\T bı+<äT|üsêÃs¡T. Äj·Tq |ü\T ø£+ô|˙\qT f…ø√esY‘√

¬s+&√kÕúq+ ø√dü+ b˛{°|ü&ÉT‘·Tqï yê˝À« Á≥≈£îÿ\ s¡+>∑+˝À nXÀø˘ ˝Ò˝≤+&é, eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+ Á<ë≈£î >∑{Ϻ b ˛ { ° Çyê«\qT≈£ î +{À+~ y√˝À«. uÛ≤s¡‘Y˝À HÓ+ãsY kÕúq+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ #Íø£ s¡ø£+ Á≥≈£îÿ\qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\qT≈£î+{À+~ y√˝À«. uÛ≤s¡‘Y˝À >∑‘· 14 @fi¯¢ qT+∫ ‘·q uÛ≤>∑kÕ«$T ø£+ô|˙ nsTTq ◊#·sY yÓ÷{≤sY‡ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ nôd+_¢+>¥ #˚k˛Ô+~. e÷¬sÿ{À¢øÏ #Íø£s¡+ Á≥≈£îÿ\qT $&ÉT<ä\ #˚dæq HÓ+ãsY eHé kÕúq+ kÕ~Û+#ê\ì y√˝À« Á|üD≤[ø£qT dæ<ä›+ #˚düTÔqï≥T¢ y√˝À« N|òt m–®≈£L´{Ïyé Ä|ò”düsY ˇ˝À|òt ô|s¡‡Hé #ÓbÕŒs¡T. HÓ+ãsY eHé kÕúq+ ~øÏÿ+#·Tø√e&ÜìøÏ m+‘· düeTj·T+˝À |ü&ÉT‘·T+<äqï $wüj·÷ìï Äj·Tq yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT. kÕúìø£ e÷¬sÿ{À¢ Á≥≈£îÿ\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T&ÜìøÏ kÕeTsê›´ìï ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ 364 $T*j·THé&Ü\s¡T¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ bÕ≥T ◊#·sYyÓ÷{≤sY‡ s¡÷.1800 ø√≥¢ yÓ∫Ã+∫ y√˝À« ◊#·sY ø£eT]¸j·T˝Ÿ yêVü≤Hêìï $düÔ]kÕÔeTì y√˝À« d”áy√ $e]+#ês¡T. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ <˚X¯+˝Àì ôV’≤y˚\qT yÓTs¡T>∑T |üs¡#·&ÜìøÏ 2.3 _*j·THé &Ü\s¡T¢ yÓ∫ÃdüTÔqï+<äT e\¢ ‘êeTT ≈£L&Ü ‘·eT Á≥≈£îÿ\ ñ‘·Œ‹Ô eT]+‘·ô|++#ê \qT≈£î+≥Tqï≥T¢ d”áy√ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü|ü+#·<˚XÊ\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ

uÛ≤s¡‘Y Ä]úø£ m<äT>∑T‘√+<äì <ë+‘√ bÕ≥T ‘êeTT n_Ûe~Δ #Ó+<ë\qT≈£î+≥Tqï≥T¢ ô|s¡‡Hé u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT b˛{°<ës¡T\ø£+fÒ ‘êeTT eTT+<äT&Ü\qT ≈£î+≥Tqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. e÷]à 31‘√ eTT–dæq ø±˝≤ìøÏ uÛ≤s¡‘Y ˝À y√˝À« ◊#·sY\T dü+j·TTø£Ô+>± 48,298 ãdt j·T÷ì≥T¢ $Áø£sTT+∫+~. <˚X¯+˝À Á≥≈£îÿ $Áø£j·÷˝À¢ y√˝À« Hê\T>∑e kÕúq+˝À ñ+~. nXÀø˘˝Ò ˝≤+&é 89,109 j·T÷ì≥T¢, eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë 127,029 Á≥≈£îÿ\T ãdüT‡\qT $Áø£sTT+#·>±.. {≤{≤yÓ÷{≤sY‡ e÷¬sÿ{À¢ 58 XÊ‘·+ yê{≤qT ÄÁø£$T+∫+~. kıôd’{° Ä|òt Ç+&çj·THé Ä{ÀyÓTTu…?˝Ÿ‡ e÷qT´ bòÕ´ø£Ãs¡sY‡ >∑D≤+ ø±\ Á|üø±s¡+ yÓTT‘·Ô+ ?≥Å≈£îÿ\ neTàø±\T e÷]à 31 Hê{ÏøÏ 473,178 j·T÷ì≥T¢ $Áø£sTT+#êsTT. CÀs¡+<äT≈£îqï b˛{°: e÷]à 31 Hê{ÏøÏ e÷¬sÿ{À¢ nXÀø˘˝Ò˝≤+&é yê{≤ 12.4 XÊ‘·+ qT+∫ 11 XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTT+~. nsTT‘˚ y√˝ÀŒ <ëì‘√ bÕ≥T ◊#·sY\T 0.2 XÊ‘·+ yê{≤qT ô|+#·T≈£îì 6 XÊ‘êìøÏ #˚]+~. sêuÀj˚T ¬s+&˚fi¯¢˝À ≥Å≈£îÿ\ s¡+>∑+˝À b˛{° $|üØ‘·+>± ô|s¡>∑e#·TÃqì ◊◊m|òtm˝Ÿ $X‚¢wü≈£î&ÉT CÀôd|òt C≤]® #ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#·kÕúsTT˝À Á≥≈£îÿ\ neTàø±˝À¢ ¬s+&Ée kÕúq+˝À ñqï y√˝À« #Íø£s¡ø£+ Á≥≈£îÿ yê´\÷´ Á≥≈£îÿqT $&ÉT<ä\ #˚dæ e÷¬sÿ{À¢ HÓ+ãsY kÕúq+ <äøÏÿ+#·Tø√yê\qT≈£î+{À+~. u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À y√˝À« ˇø£ bÕ¢+{ŸqT @sêŒ≥T #˚j·÷\qT≈£î+{À+~. Á|üdüTÔ‘·+ á Á≥≈£îÿ\qT <∏ësTT˝≤+&é, #Ó?Hê\˝À ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

bÕ≥T ø£+ô|˙ì $düÔs¡D u≤≥|ü{Ϻ+#ês¡T. Ç+f…˝Ÿ ôd≈£L´]{°, kÕ|òtºy˚sY, yÓTTu…?˝Ÿ ø£eT÷´ìπøwüHé‡ s¡+>∑+˝À Á|üy˚•+∫+~. nsTT‘˚ ˇf…˝…˙ Hêj·Tø£‘·«+˝À Ç+f…˝Ÿ yÓTTu…’˝Ÿ |ü]ø£sê\ s¡+>∑+˝À ô|<ä› m‘·TÔq $»j·T+ kÕ~Û+#·˝Ò<äì #Ó|üŒe#·TÃ. BìøÏ e´‹πsø£+>± Ä|æ˝Ÿ≈£î #Ó+~q n‘·´+‘· Á|üC≤<äs¡D bı+~q ◊bò˛Hé, ◊bÕ´&ÉZ, Á|ü‹ ˇø£ÿ j·÷+Á&çj·÷&ÉZ &çyÓ?CŸ\T ø±˙ yÓTÆÁø√kÕ|òtº düπsŒ¤dt ˝≤´u…¢\T¢ n˙ï ‘·≈£îÿe |üesY ñ+&˚ @ÄsYm+ ÁbÕôddüs¡¢qT $ìjÓ÷–düTÔHêïsTT.

e#˚Ã @&Ü~ qT+∫

¨+&Ü &ûõ˝Ÿ ø±s¡T¢ e#˚à Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ uÛ≤s¡‘Y˝À ¨+&Ü &ûõ˝Ÿ ø±s¡TqT Á|üy˚X¯ ô|≥ºuÀ‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø uÛ≤s¡rj·T e÷¬sÿ{À¢ Á|ü|ü+#·+˝Àì n˙ï Ä{À ø£+ô|˙\T &çõ˝Ÿ yÓs¡¸Hé ø±s¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚ùd e÷¬sÿ{Ÿ˝À bÕ>± y˚XÊsTT. &çõ˝Ÿ e÷¬sÿ{ŸqT ìs¡¢ø£å´+>± #˚dæq+<äT≈£î ø£+ô|˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT |üXÊà ‘·Ô+ #Ó+<äT ‘√+~. Ä\dü´+>±HÓ?Hê ‘êeTT ø£fi¯ó¢ ‘Ó]#êeTì ¨+&Ü Ç|ü⁄Œ &ÉT r]ø£>± yêb˛‘√+~. #˚dæq ‘·|ü⁄ŒqT ‘Ó\TdüT≈£î+~. uÛ≤s¡‘Y e÷¬sÿ {Ÿ˝À eT+∫ ne ø±XÊìï ø√˝ÀŒj·÷eTì ¨+&Ü ≈£L&Ü u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+~. á ‘·|ü⁄ŒqT dü]~<äT› ≈£îH˚+<äT≈£î uÛ≤s¡‘Y e÷¬sÿ{À¢ø= e#˚à @&Ü~ qT+∫ &ûõ˝Ÿ yÓs¡¸Hé ø±s¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. k˛ŒsYºdü j·TT{Ï*{° ø±s¡¢‘√ bÕ≥T ôV≤#Y u≤´ø˘ C≤uŸ bòÕ¢{ŸbòÕ+ô|? 1.5 ©≥sY Ç+õHé |üesY >∑\ m+Á{° ˝…yÓ˝Ÿ d”&ÜHé ø±s¡T @y˚TCŸqT e÷¬sÿ{À¢ $&ÉT<ä\ #˚j·TuÀ‘√+~. ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q ÄsY n+&é &ç n~Ûø±s¡T\T Bìô|? Á|üjÓ÷>±\T #˚düTÔHêïs¡T. ∫qï &çõ˝Ÿ Ç+õHé ø±s¡¢ qT uÛ≤s¡rj·T e÷¬sÿ≥¢≈£î |ü]#·j·T+ #˚j·÷\qT ≈£î+{À+~. >∑‘·+˝À uÛ≤s¡‘Y e÷¬sÿ{Ÿ≈£î m≈£îÿe>± ÁbÕ<Ûëq´+ Ç#˚à yês¡+ ø±<äì m≈£îÿe>± nyÓT]ø±, » bÕHé e÷¬sÿ≥¢ô|? <äèwæº ô|fÒºyês¡eTì >∑‘· |ü~ dü+e‘·‡sê\ qT+∫ #Ó?Hê‘√ bÕ≥T uÛ≤s¡‘Y ≈£L&Ü Ä]úø£+>± eTT+<äT≈£î <ädü÷≈£îb˛‘√+<äì.. B+‘√ ‘·eT n+#·Hê ‘·|üŒì ‘Ó\TdüT≈£îHêïeTì ¨+&Üø±sY‡ Ç+&çj·÷ *$Tf…&é (ôV≤#Yd”◊m˝Ÿ) d”áz Áô|dæ&Ó+{Ÿ V”≤s√ H√sê ø£Hêj·÷e÷ Çø£ÿ&É #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘Y˝À &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢≈£î ô|<ä› m‘·TÔq &çe÷+&é ñqï+<äT e\¢ Ç<˚ dü¬s?q düeTj·TeTì ‘êeTT uÛ≤$düTÔHêïeTì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– uÛ≤s¡‘Y e÷¬sÿ{Ÿ˝À ô|<ä› yê{≤qT ~ø£ÿ+#·T≈£î+{≤eTì ¨+&Ü d”áy√ nHêïs¡T.


C M Y K

8

C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 22, 2012

˙ ‘·T #· + Á<ä

ôV’≤<äsêu≤<é

<ëdü]øÏ ôdŒwü˝Ÿ <∏ë´+ø˘‡ #Ó|æŒq Hê>±s¡T®q

Hê>±s¡T®q V”≤s√>± q{Ï+∫q &ÛÉeTs¡Tø£+ dæìe÷ $&ÉT<ä\ ‘˚B Ksê¬s’+~. &ÛÉeTs¡Tø£+ á HÓ\ 23e ‘˚Bq $&ÉT<ä\ ne⁄‘·T+<äì V”≤s√ Hê>±s¡T®q ãT<Ûäyês¡+ $÷&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ düe÷y˚X¯+˝À #ÓbÕŒs¡T. &ÉeTs¡Tø£+ dæìe÷ $÷<ä <ëì ãs¡Ty˚ ø±≈£î+&Ü, Ç‘·s¡ dæìe÷\ ãs¡Te⁄ ≈£L&Ü |ü&ç+<äì, ‘·q, ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ uÛ≤s¡+ ≈£L&Ü |ü&ç+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. &ÉeTs¡Tø±ìï &ÉeTs¡Tø£+ ˝≤>± $&ÉT<ä\ #˚dæ ñ+fÒ, m|ü⁄Œ&√ $&ÉT<ä˝…’ ñ+&˚<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ãs¡Te⁄qT ~+#·&ÜìøÏ #ê˝≤ eT+~ kÕj·T|ü&ܶs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·T+˝À <ëdü] Hêsêj·TD sêe⁄ rdüT≈£îqï ÁX¯<äΔ #ê˝≤ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆ+<äì, <ëdü]øÏ ‘êqT Á|ü‘˚´ø£+>± ø£è‘·» s¡a‘·\T #ÓãT‘·THêïqì Äj·Tq nHêïs¡T. nsTT‘˚ &ÉeTs¡Tø£+ e∫Ãq ø£cÕº\≈£î ‘êqT Çã“+~>± |ò”˝Ÿ ø±˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. á dæìe÷ ‘·q≈£î düVü≤Hêìï, zs¡TŒqT H˚]Œ+<äì

nHêïs¡T. eTqTwüß\ $÷<ä qeTàø£+ ô|]–+<äì, dæìe÷ Ç+&ÉÅd”º $÷<ä $XÊ«dü+ ô|]–+<äì nHêïs¡T. <ëdü] ‘·q uÛÑTC≤\ $÷<ä y˚düT≈£îì dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î düVü‰j·T |ü&ܶs¡ì #ÓbÕŒs¡T. dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î z #˚sTT y˚dæq •eÁ|ükÕ<é ¬s&ç¶øÏ ø£è‘·» s¡a‘·\T #ÓãT‘·THêïqì Äqj·T nHêïs¡T. ãj·T´s¡¢ –sêø° ô|]–+<äì, eTT>∑TZπsdæ ãj·T´s¡T¢ dæìe÷qT rdüTø√e&ÜìøÏ ¬s&û>± ñHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. dæìe÷ ô|<ä› Væ≤{Ÿ ne⁄‘·T+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dæìe÷ $&ÉT<ä\ yêsTT<ë |ü&É&É+‘√ ‘·q n_Ûe÷qT\T rÁe ndü+‘·è|æÔøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡ì, ‘·q 26 @fi¯¢ ¬øØsY˝À Ç˝≤ m|ü⁄Œ&É÷ »s¡>∑˝Ò<äì nHêïs¡T. lìyêdü ¬s&ç¶ dæìe÷qT >=|üŒ>± rXÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ÄsYÄsY yÓ+ø£{ŸøÏ á dü+<äs¡“¤+>± ø£è‘·» s¡a‘·\T #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq nHêïs¡T. &ÉeTs¡Tø£+ e+{Ï dæìe÷ #˚j·T&ÜìøÏ <ÛÓ’s¡´+ ø±yê\ì, n≥Te+{Ï <ÛÓ’s¡´+ yÓ+ø£{Ÿ #˚XÊs¡ì Hê>±s¡T®q nHêïs¡T. yÓ+ø£{Ÿ

‘·q‘√ eT∞¢ dæìe÷ rkÕÔq+fÒ ‘êqT ¬s&û ñHêïqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î Çìï düeTdü´\THêïj·Tì ‘·q≈£î #ê˝≤ s√E\ es¡≈£î ‘Ó*j·T<äì #ÓbÕŒs¡T. &ÉeTs¡Tø£+ dæìe÷ $&ÉT<ä\ yêsTT<ëô|’ ‘·q≈£î me] $÷<ä ≈£L&Ü |òæsê´<äT\T ˝Òeì, Bìï neø±X¯+>± rdüT≈£îì mes√ &ÉãT“\T #˚düT≈£îHêïs¡ì ≈£L&Ü ‘êqT nqTø√e&É+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT ø±´wæj·TsYqT ø±<äì, me¬s’Hê n˝≤ n+fÒ e´‹πsøÏkÕÔqì, ‘·q ìsêà‘·≈£î ‘êqT ø±´wæj·TsY>± e´eVü≤]+#·&É+ ‘·q ˇ+{ÏøÏ |ü&É<äì Äj·Tq nHêïs¡T. y˚πs ãs¡Te⁄ |ü&É≈£î+&Ü ñ+fÒ &ÉeTs¡Tø£+ $&ÉT<ä\≈£î Çã“+~ ñ+&˚~ ø±<äì nHêïs¡T. &ÉeTs¡Tø£+ ø=‘·Ô s¡ø£+ dæìe÷ nì, ‘·|üŒ≈£î+&Ü $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. me] dæìe÷ Ä–Hê ˙ dæìe÷ Ä>∑≈£L&É<äì Á|üø±wt sêCŸ nHêïs¡ì, Á|üø±wt sêCŸ≈£î ø£è‘·» s¡a‘·\T #ÓãT‘·THêïqì Hê>±s¡T®q nHêïs¡T.

ÄyÓT n˝≤+{Ï bÕÁ‘·\T ˇ|ü⁄Œø√≈£L&É<äT: ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ

μμHê≈£î $<ë´u≤\Hé n+fÒ #ê˝≤ >ös¡e+. ÄyÓT ˝≤+{Ï >=|üŒ q{Ï &Éغ |æø£ÃsY ˝≤+{Ï ∫Á‘ê\˝À bÕÁ‘·\T ˇ|ü⁄Œø√≈£L&É<äTμμ n+{À+~ ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ. ÄyÓT ‘·q dæ˙ Á|üj·÷D+ >∑T]+∫ $e]dü÷Ô..&Éغ |æø£ÃsY ˝≤+{Ï ∫Á‘ê\T eùdÔ #˚j·Tqì,$<ë´u≤\Hé #˚j·T≥y˚T Çwüº+ ˝Ò<äì KsêK+&ç>± #Ó|æŒ+~. ÄyÓT á $wüj·TyÓTÆ eT]+‘·>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷...μμdæìe÷ n+fÒ >±¢eTsY

Á|ü|ü+#·+. <ëìøÏ <ä÷s¡+>± yÓ[¢ q{Ï+#·&É+ ø£wüºy˚T. Hê≈£î H˚qT ‘Ós¡ô|’ n+<ä+>± ø£ì|æ+#ê\qTø=+{≤qT. qqTï n˝≤ #·÷&ܶìπø Çwüº|ü&É‘ês¡Tμμ n+~. Çø£ ªμ≈£î≥T+ã+ n+‘ê #·÷ùd<˚ eT+∫ dæìe÷. n˝≤+{Ï ø£<∏ä\H˚ m+#·Tø=+{≤. Ä |ü]~Û <ë{Ï yÓfi¯¢&ÜìøÏ Çwüº+ ˝Ò<äT. ˇø£ y˚fi¯ ª&Éغ |æø£ÃsYμ dæìe÷˝À q{Ï+#˚ neø±X¯+ eùdÔ.. #˚j·T˝ÒH˚yÓ÷? dæ˝Ÿÿ bÕÁ‘·˝À $<ë´u≤\Héì

‘·|挑˚ eT¬se]˙ }Væ≤+#·˝Ò+. <äøÏåD≤~ uÛ≤wü˝À¢ Ä dæìe÷ì Øy˚Tø˘ #˚j·T&É+ kÕVü≤düy˚Tμμ nì #Ó|ü⁄Œø=∫Ã+~. n˝≤π> ªμHê n+<ë\ Á|ü<äs¡Ùq m|ü⁄Œ&É÷ Vü≤<äT›˝À¢H˚ ñ+~. ∫ìï ∫ìï <äTdüTÔ˝À¢H˚ >±¢eTsY ñ+≥T+<äì H˚qT qeTàqT. n$ y˚düTø√ø£b˛sTTHê H˚qT n+<ä+>±H˚ ñ+{≤qT. ì+&Ó’q Ns¡ø£≥Tº˝À #ê˝≤ dæìe÷˝À¢ ø£ì|æ+#êqT. Hê n+<ä+ô|’ Hê¬ø|ü⁄Œ&É÷ dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. nqTe÷q+ ñqïyêπs y˚πs <ës¡T˝À¢ Á|üj·÷DÏkÕÔs¡Tμμ n+{À+~ ø±»˝Ÿ. ÄyÓT á eT<Ûä´ ø±düÔ ÁX¯ó‹ $T+∫ eT] n+<ë\ Á|ü<äs¡Ùq #˚düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á $wüj·TyÓTÆ $÷&çj·÷ yês¡T ÄyÓTqT n&ç–‘˚ ÄyÓT Ç˝≤ düŒ+~+∫+~. n˝≤π> ...μμ˙ qy˚« ˙≈£î n+<ä+ nì e÷ neTà Hê‘√ m|ü⁄Œ&É÷ #ÓãT‘·T+≥T+~. neTà ø£+{ÏøÏ _&ɶ\T m|ü⁄Œ&É÷ n+<ä+>±H˚ ø£ì|ækÕÔs¡T. nsTT‘˚ Hê ùdïVæ≤‘·T\T ≈£L&Ü n<˚ e÷≥ #ÓãT‘·T+{≤s¡Tμμ n+~ ø±»˝Ÿ. Á|üdüTÔ‘·+ ø±»˝Ÿ ‘Ó\T>∑T,‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ _J>± ñ+~. ‘Ó\T>∑T˝À ªu≤<écÕμ, ªHêj·Tø˘μ, ªkÕs=kÕÔs¡Tμ dæìe÷˝À¢ q{Ïk˛Ô+~. $»jYT düs¡düq #˚dæq ª‘·TbÕøÏμ dæìe÷‘√ ‘·$Tfi¯Hê≥ z $»j·T+ ‘·q U≤‘ê˝À y˚düTø=+~. n˝≤π> ÄyÓT z Væ≤+B ∫Á‘·+ ø£$Tf…’+~. Ä ∫Á‘·+ ø±HÓ‡|tº yêdüÔe dü+|òüT≥q H˚|ü<Ûä´+˝À s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. 1987 Hê{Ï ˇø£ yêdüÔe |òüT≥q Ä<Ûës¡+>± ªm yÓHé‡&˚μ ù|ò+ <äs¡Ù≈£î&ÉT ˙s¡CŸ ªôdŒwü˝Ÿ #Û·_“dtμ ù|]≥ á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#·qTHêï&ÉT. eTT+u…’˝Àì Á‹uÛÑTeHé<ëdt ;ÛyéTJ EyÓ\sY‡ ˇô|sê Vü≤Ödt XÊKô|’ |ü≥º|ü>∑\T »]–q ˇø£ <√|æ&û |òüT≥q á ∫Á‘êìøÏ Ç‹eè‘·ÔeTì ‘Ó*dæ+~. dæ_◊ Ä|ò”düsY eTTdüT>∑T˝À yÓ÷Hé dæ+>¥ nH˚ e´øÏÔ 26 eT+~ kÕj·T+‘√ á <√|æ&ûøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. Çø£ Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT ‘Ó\T>∑T dæìe÷ kÕºsY V”≤s√\T m˙ºÄsY, sêyéT #·s¡DY ‘˚», |üeHé ø£fi≤´DY ˝Àq÷, ø√©e⁄&é kÕºsY‡ dü÷s¡´, $»jYT\‘√ á ñ‘·Ôsê~ uÛ≤eT ˇø√ÿ dæìe÷˝À q{Ïk˛Ô+~. n˝≤π> Væ≤+B˝Àq÷ ÄyÓT Ä∫ ‘·÷∫ Ä|òüsY‡ ì m+#·T≈£î+{À+~.

dü˝≤àHé‘√ bÕ´#·bÕ, eTT#·ÃfÒ ˝Ò<äT: cÕs¡÷UŸ <äu≤+>¥ V”≤s√ dü˝≤àHé U≤Hé‘√ ‘êqT bÕ´#·|t #˚düT≈£îqï≥T¢ e∫Ãq yês¡Ô\qT u≤©e⁄&é u≤<ë¸ cÕs¡÷UŸ U≤Hé ø={ϺbÕπsXÊs¡T. ªª∫qï|üŒ{Ï qT+N Ç<˚ Á|üX¯ï n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. |”¢CŸ! ô|s¡>∑+&çμμ nì cÕs¡÷UŸ $÷&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ nHêïs¡T. j·÷wt #√ÁbÕ dæìe÷ »uŸ ‘·ø˘ ôV’≤ C≤Hé dæìe÷ Á|”$Tj·TsY˝À cÕs¡÷UŸ, dü˝≤àHé U≤Hé, n$÷sY U≤Hé bÕ˝§Zq&É+‘√ yê] eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T düeTdæb˛sTTq≥T¢ yês¡Ô\T e#êÃsTT. Á|”$Tj·TsY c˛ eTT–dæq ‘·sê«‘· yÓT>±kÕºsY n$T‘êuŸ ã#·ÃHé - ªªj·TTe≈£î\+<ä]‘√ ‘êqT ø£*dæ Hê≥´+ #˚XÊ.. n<äT“¤‘·yÓTÆq kÕj·T+Á‘·+.... dü˝≤àHé, n$÷sY, cÕs¡÷UŸ, ø£Á‹Hê, nqTwüÿ\‘√ >∑&çbÕqT...μμ nì {°«{Ÿ #˚XÊs¡T. _>¥ ; {°«{Ÿ >∑T]+∫ n&ç–q|ü⁄Œ&ÉT n$T‘êuŸ n˝≤ {°«{Ÿ #˚ùdÔ Äj·TH˚ï n&É>∑+&ç nì cÕs¡÷UŸ nHêïs¡T. bÕ´#·|t @B ˝Ò<äì #ÓbÕŒ&ÉT. |üÁ‹ø£˝À¢ sêdæ+<ä+‘ê #·~yêqì, yê{Ïì qe÷à*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ø£Á‹Hê ¬ø’|òt »qà~q y˚&ÉTø£˝À¢ 2008˝À dü˝≤àHé, cÕs¡÷UŸ eT<Ûä´ rÁe yê–«yê<ä+ »]–+~. n|üŒ{Ï qT+∫ Çs¡Te⁄] eT<Ûä´ düK´‘· ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. $÷&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ düe÷y˚X¯+˝À cÕs¡÷UŸ U≤Hé bÕ´#·|t ˝Ò<ë mø˘‡yÓ’»&é @B ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T.

nMTsY U≤Hé ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>∑+ ø£<∏ë ø£<∏äHê\ $wüj·T+˝Àq÷ ... bÕÁ‘·\qT r]à ~<˚› $wüj·T+˝ÀH˚ ø±<äT, ‘·q dæìe÷\ Á|üyÓ÷ wüq¢ $wüj·T+˝Àq÷ n$÷sY U≤Hé yÓ’$<Ûë´ìï Á|ü<ä]Ù kÕÔ&ÉT. n+<äs¡÷ ‘·q dæìe÷\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT ≈£îH˚˝≤ #˚dæ, ne©\>± nK+&É $» j·÷\qT n+ <äT≈£î+{≤&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü Äj·T q n<˚ |üì˝À e⁄Hêï&ÉT. ‘·q ‘êC≤ ∫Á‘·+ ª‘·˝≤ wtμ ‘·«s¡˝À $&ÉT <ä\ ø±qT+&É≥+‘√, Á|üyÓ÷wüHé $_Ûqï+>± ñ+ &˚˝≤ Äj·Tq bÕ¢Hé #˚dæq≥Tº #ÓãT ‘·THêïs¡T. á dæìe÷˝À n$÷sY b˛©dt Ä|ò” düsY ôwø±e‘Y >± q{Ï+#ê&ÉT. ø£<∏ë |üs¡+>± á ôwø±e‘Y ‘·qøÏ n|üŒ–+∫q |üìì |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ sêÁ‹ 11 >∑+≥\ qT+∫ ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\ es¡≈£L düeTj·T+ πø{≤sTTdü÷Ô ñ+{≤&ÉT. n+<äTe\¢ á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ≈£L&Ü á düeTj·T+˝ÀH˚ »]–+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT á dæìe÷ Á|üyÓ÷wüHé ì ≈£L&Ü á düeTj·T+˝ÀH˚ #˚j·T&ÜìøÏ n$÷sY bÕ¢Hé #˚XÊ&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ Ç+‘· sêÁ‹ y˚fi¯˝À n$÷sY á dæìe÷qT m˝≤ Á|üyÓ÷{Ÿ #˚kÕ Ô&ÉT? Äj·Tq rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+ dü¬s’q<˚Hê? nH˚ dü+<˚Vü‰\T #ê˝≤ eT+~ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±˙ n$÷sY >∑T]+∫ ‘Ó*dæq yêfi¯ó¢ e÷Á‘·+ Äj·Tq Ä˝À#·Hê $<Ûëqy˚T yÓ¬s’{°>± ñ+≥T+<ä˙, á dæìe÷ Á|üyÓ÷wüHé $wüj·T+˝Àq÷ Äj·Tq nqT≈£îqï~ kÕ~ÛkÕÔ&Éì qeTàø£+>± #ÓãT‘·THêïs¡T.

3&û˝À n\¢] qπswt dæìe÷ bÕ≥ ∫Árø£s¡D u≤uÀjYT ne+fÒ uÛÑj·TeT+≥Tqï düeT+‘·

ª<ä÷≈£î&ÉTμìsêà‘· n˙˝Ÿ düT+ø£s¡ Á|ür |üì &çô|ò¬s+{Ÿ >± ñ+&Ü \qT≈£î+{≤s¡T. ‘êC≤>± Äj·Tq z ô|[¢bÕ≥qT 3Ä ˝À ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À n\¢] qπswt V”≤s√>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªj·÷ø£åHéμ 3&ç ø√dü+ á bÕ≥qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. á $wüj·÷ìï n˙˝Ÿ düT+ø£s¡ dü«j·T +>± {Ï«≥ºsY ‘√ ‘Ó*j·T#˚kÕs¡T. Äj·Tq {°«{Ÿ ˝À...μμ z ø£\sY |òü⁄˝Ÿ yÓ&ç¶+>¥ kÕ+>¥ ì j·÷ø£åHé ∫Á‘·+ ø√dü+ á s√E wüO{Ÿ #˚kÕ+. á bÕ≥ z $Ee˝Ÿ Á{°{Ÿ ˝≤ ñ+≥T+~. á bÕ≥qT sêeT CÀ>∑j·T´ XÊÅd”Ô>±s¡T sêj·T>± kÕsTT ø±ØÔø˘ ôdŒwü˝Ÿ >± ≥÷´Hé #˚kÕs¡T. bÕ≥ #ê˝≤ u≤>±

e∫Ã+~. ‘·|üŒìdü]>± sêuÀj˚T ô|[¢fi¯¢˝À á bÕ≥ e÷s¡T ÁyÓ÷>∑T‘·T+~ ªª nì b˛dtº #˚kÕs¡T. n\¢] qπswt, yÓ’uÛÑyé, sê»düT+<äs¡+, øÏø˘XÊ´yéT Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·<ës¡T\T>± m.¬ø. m+≥sYf…’HéyÓT+{Ÿ‡ Ç+&çj·÷ Áô|’y˚{Ÿ *$T f…&é |ü‘êø£+ô|’ ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ ªj·÷ø£åHéμ 3&ç. nì˝Ÿ düT+ø£s¡ <äs¡Ùø£ ‘·«+˝À düT+ø£s¡ sêeTÁãVü≤à+ á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT nì˝Ÿ düT+ø£s¡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªz #·ø£ÿ{Ï ∫Á‘·+ <ë«sê <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#· j·TeTe⁄‘·Tqï+<äT≈£î m+‘√ Äq+<ä+>± ñ+~. ∫Á‘·+ u≤>± edüTÔqï <ä+fÒ n+<äT≈£î q{°q≥T\‘√ bÕ≥T kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\ düVü≤ø±s¡+ m+‘·>±H√ ñ+~. düπs«wt eTTsê] #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+ ø£qT$+<äT #˚düTÔ+~. ‘·«s¡˝À u≤´+ø±ø˘˝À z ôw&É÷´˝Ÿ, >√yê˝À z ôw&É÷´˝Ÿ #˚kÕÔ+μ nì #ÓbÕŒ s¡T. á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ ªn\¢]μqπswt e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªdæìe÷ s¡+>∑ + |ü ≥¢ n_Ûs¡T∫ e÷Á‘·y˚T ø±<äT |üø±ÿ bÕ¢ì+>¥ ñqï ìsêà‘· nì˝Ÿ düT+ø£s¡ á ∫Á‘·+‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±e&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+. ˝À>∑&É ìsêà‘·>± nì˝Ÿ rdæq ∫Á‘ê\T m+‘√u≤>± e#êÃj·T+fÒ, yê{Ï˝À Äj·Tq ø£èwæ ≈£L&Ü m+‘√ ñ+~. Çø£ á ∫Á‘·ø£<∏ä ø√dü+ Äj·Tq ˇø£{Ïqïs¡ dü+e‘·‡s¡ düeTj·÷ìï yÓ∫Ã+#ês¡T. u…’*+>∑«˝Ÿ ∫Á‘·$T~. @ø£ø±\+˝À ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯ yÓs¡¸Hé wüO{Ï+>¥ ≈£L&Ü #˚düTÔHêïs¡T. ‘·+Á&û‘·qj·TT\T ãbÕŒ, ã|”Œ\Vü≤] á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘êìï n+~düTÔ+&É≥+ z $X‚wü+. Ø]ø±]¶+>¥‘√ bÕ≥T ‘·eTHé z bÕ≥≈£î dü+^‘êìï düeT≈£Ls¡TdüTÔHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+$÷<ä z eT+∫ {°yéT‘√ ø£\dæ 3&ç dæìe÷ #Ój·T´≥+ z ø=‘·Ô nqTuÛÑe+μ nì nHêïs¡T.

u≤\ø£èwüí‘√ <äs¡Ùπø+Á<äT&ç ‘·qj·TT&ÉT <äs¡Ù≈£î&ç>± #·]Á‘· düèwæº+∫q Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT ¬ø. sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ ‘·qj·TT&ÉT Á|üø±wt ø√yÓ\eT÷&ç, <äs¡Ù≈£î&ç>± ‘·+Á&ç yês¡dü‘ê«ìï ø=qkÕ –+#·&ÜìøÏ Á|üj·T ‹ïdüTÔHêï&ÉT. ‘·q ‘=* ∫Á‘·+ ªnq>∑q>± z BÛs¡T&ÉTμ $»j·T+ kÕ~Û+#·ø£ b˛sTTq|üŒ{Ïø° eTs√ uÛ≤Ø Á|üj·T‘êïìï #˚ã&ÉT‘·THêï&ÉT. q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí ø£<∏ëHê j·T≈£î&ÉT>± z uÛ≤Ø ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ Äj·Tq düHêïVü‰\T #˚düT≈£î+ ≥T Hêï&ÉT. Á|üø±wt #Ó|æŒq ø£<∏ä≈£î Ç|üŒ{Ïπø u≤\ø£èwüí Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃs¡˙, Á|üdüTÔ‘·+ Ådæ ÿ|tº esYÿ »s¡T>∑T‘√+<ä˙ n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚, Ç~ kÕ+|òæTø£e÷? ˝Òø£, C≤q |ü <äe÷? nqï~ ‘Ó*j·÷*‡ e⁄+~. ø±>±, u≤\ø£èwüí‘√ ÄeT<Ûä´ ªlsêeT sê»´+μ ∫Á‘êìï ì]à+∫q j·T\eT+∫* kÕsTTu≤ãT Bìì ì]àkÕÔs¡T. $X‚wü+ @$T≥+fÒ, kÕsTTu≤ãT ‘·qj·TT&ÉT πse+‘Y V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ªÇ+{Ï+{≤ nqïeTj·T´μ ∫Á‘êìøÏ sê|òüTy˚+Á<ä sêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>±... Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT Á|üø±wt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#˚ ∫Á‘êìøÏ kÕsTTu≤ãT ìsêà‘·>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T!

ªá>∑μ s¡÷|ü+˝À e∫Ãq Áù|$T≈£î&ç Á|ürø±sêìøÏ ‘·q e+‘·T kÕj·T+ n+~+∫q j·TTe‹>± ªá>∑μ˝À n\]+∫+~ düeT+‘·. n+<äT˝À á>∑‘√ dü+uÛ≤wüD\T, nqT ã+<Ûä+ ø=qkÕ –+∫q ÄyÓT≈£î ... yêdüÔyêìøÏ u§~›+ø£, ã*¢ì #·÷ùdÔ ÄeT&É<ä÷s¡+ |ü]¬>&ÉT‘·T+<ä≥. m|üŒ{Ïø° Ä ¬s+&É÷ ‘·q ø£+{Ï˝À |ü&É≈£L&É<äì ø√s¡T≈£î+<ä≥. neTà&çøÏ eTs√ uÛÑj·T+ ≈£L&Ü ñ+<ä≥. <Ój·T´+ ∫Á‘ê\qT #·÷&É≥y˚Tø±<äT.. yê{Ï >∑T]+∫ |ü⁄düÔø±˝À¢ #·<ä e≥+, $q≥+ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ #˚j·Tqì #Ób˛Ô+~. n˝≤π> Ç~ es¡≈£î &ÜHé‡ \ $wüj·T+˝À #ê˝≤ >∑+<ä>√fi¯+>± ñ+&˚~. m˙ºÄsY, eTùV≤wtu≤ãT ˝≤+{Ï V”≤s√\‘√ ôdº|ü⁄Œ\T y˚dæq ‘·s¡yê‘· yê{Ïô|’ ne>±Vü≤q e∫Ã+~. &ÜHé‡ \ô|’ eT]+‘· <äèwæº ô|&ÉT‘·THêï. y˚T+ m+‘· #˚dæHê V”≤s√\ y˚>∑+ eTT+<äT ‘˚*b˛e\dæ+<˚ n+{À+~ düeT+‘·. nHês√>∑´+ qT+∫ ø√\T≈£îqï ÄyÓT ø£+{Ïq÷´>± wüO{Ï+>¥ \˝À bÕ˝§Z+ {À+~. ÄyÓT Hê>∑#Ó’‘·q´‘√ ø£*dæ #˚düTÔ qïμÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´μy˚dæq ôdº|t‡ ≈£î eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ edüTÔ+<äì qeTàø£+ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. Çø£ dæìe÷ n+fÒ @$÷ ‘Ó*j·Tì dæú‹˝À á s¡+>∑+˝À n&ÉT>∑Tô|{≤ºqT. Ç|ü⁄Œ&É+‘ê ‘Ó\TdüT.. nì #Ó|üŒqT. ÁbÕ<∏ä$Tø£ $wüj·÷\ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø=+≥THêïqT. Hê <ä>∑Zs¡≈£î e#˚à Á|ü‹ <äs¡Ù≈£î&É÷ qqTï ø=‘·Ô>± Ä$wüÿ]+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ Hê n<äèwüº+. |òü˝≤Hê dæìe÷˝À düeT+‘· u≤>± #˚dæ+B... nì me¬s’Hê n+fÒ Ä Á|üX¯+dü Hê <äs¡Ù≈£î\ e˝Ò¢ <äøÏÿ+<äì uÛ≤$kÕÔqT. yêfi¯ó¢ @+ #Ó_‘˚ n~ #˚düTÔHêïqT. @ s¡+>∑+˝À nsTTHê ˇø£ÿ s√E˝ÀH˚ n+‘ê kÕ~Û+#·˝Ò+. ìs¡+‘·s¡ $<ë´]ú˝≤ ñ+&É&Éy˚T HêøÏwüº+. eT+∫ $wüj·T+ mes¡T #Ó|æŒHê d”«ø£]kÕÔqT n+~. Á|üdüTÔ‘·+ düeT+‘· ∫Á‘ê\T es¡Tdü>± ¬s&û ne⁄ ‘·THêïsTT. Hê> ∑#Ó’‘·q´μ Ä{Àq>∑sY dü÷s¡´μ,>ö‘·yéT $÷qHé ª m≥T yÓ[¢b˛sTT+<√ eTqdüTμ ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ ø±qT HêïsTT. ìsêà‘·\≈£î ÄyÓT $÷<ä ô|≥Tºã&ç ô|&ç‘˚ ˝≤uÛ≤\≈£î Çã“+~ ñ+&É<äH˚ qeTàø£+ ÄyÓTqT ‘·$Tfi¯,‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ _J #˚k˛Ô+~. Á|üdüTÔ ‘·+ ÄyÓT eTùV≤wt düs¡ qdü #˚düTÔqï d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº ,dæ<ë›s¡› düs¡düq q+~˙ ¬s&ç¶ <äs¡Ù ø£‘·«+ wüO{Ï+>¥ ˝Àq÷ ¬s>∑T´\sY >± bÕ˝§Z+{À+~. n&ÉbÕ <ä&É bÕ ÄyÓT j·÷ &é |òæ˝Ÿà \T ≈£L&Ü #˚k˛Ô+~.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


ôV’≤<äsêu≤<é ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À

nÁbÕHé |üqT\‘√ |ü\T ¬s’fi¯ó¢ s¡<äT› ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À nÁbÕHé |üqT\ ø±s¡D+>± |ü\T ¬s’fi¯¢ düØ«düT\qT <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« s¡<äT› #˚dæ+~. *+>∑+|ü*¢`ôV’≤<äsêu≤<é eT<Ûä´ q&ç#˚ m+m+{°mdt ¬s’fi¯¢‘√ bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é` ‘ê+&É÷sY bÕ´dæ+»s¡T ¬s’fi¯¢qT 20s√E\bÕ≥T |üP]Ô>± s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« ‘Ó*|æ+~. á HÓ\ 24e ‘˚B qT+∫ e#˚à HÓ\ 13e ‘˚B es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À ÄÁbÕHé |üqT\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì ¬s’˝Ò«XÊK yÓ\¢&ç+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é MT<äT>± yÓfi‚¢ |ü\T ¬s’fi¯ó¢ ôd’‘·+ dæøÏ+Á<ëu≤<é qT+∫ q&ÉTkÕÔsTT. qsê‡|üPsY`ôV’≤<äsêu≤<é, Á‹y˚+Á&É+`ôV’≤<äsêu≤<é, #ÓHÓ’ï ` ôV’≤<äsêu≤<é, ;<äsY` ôV’≤<äsêu≤<é mø˘‡Áô|dt ¬s’fi¯¢‘√ bÕ≥T Hê+<˚&é`ôV’≤<äsêu≤<é bÕ´dæ+»s¡T ¬s’\T dæøÏ+Á<ëu≤<é qT+∫ yÓfi¯óÔ+<äì dü+düú ‘Ó*|æ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ôV’≤<äsêu≤<é X¯ã] mø˘‡Áô|dt ¬s’\TqT ‘ê‘êÿ*ø£+>± ¬s’˝Ò« XÊK s¡<äT› #˚dæ+~.

>∑Ts¡Tyês¡+, 22 qe+ãsY 2012

Äd üøÏÔø£s ¡+>±

<√eT\ ìyês¡D

#·s¡´\T »]π>Hê..?

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT yÓ’mdtÄsYd”|” Äø£]¸düTÔ+&É≥+‘√ »+≥q>∑sê˝À¢ mes¡T n+<äT˝ÀøÏ yÓfi¯‘ês¡qï~ #·s¡Ã˙j·÷+ X¯+>± e÷]+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î eTs√ @&Ü~qïs¡ >∑&ÉTe⁄ ñ+&É>±H˚ q>∑s¡+˝À sê»ø°j·T y˚&ç |ü⁄{Ϻ+~. n~Ûø±s¡ bÕغ <√d”ÔøÏ eTõ¢dt ø£{Ï|òt #Ó|æŒq|üŒ{Ï qT+∫ q>∑s¡ sê»ø°j·T dü$÷ø£s¡D≤\T #·ø£#·ø± e÷s¡T‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\ e÷~]>± ‘Ó\+>±D Á|üuÛ≤e+ ˇø£ÿfÒ eTVü‰q>∑s¡+˝À z≥T` u≤´+≈£îô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü<äì... e\dü Á|ü»\T yÓTÆHêغ\T |ü⁄wüÿfi¯+>± ñqï q>∑s¡ ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ yÓ’mdtÄsYd”|” Á|üuÛ≤e+

ø=+‘Ó’Hê ø£∫Ñ·+>± ñ+≥T+<äH˚ sê»ø°j·T esêZ\T ù|s=ÿ+ ≥THêïsTT. q>∑s¡+˝À e÷s¡T‘·Tqï sê»ø°j·T dü$÷ø£s¡D≤\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£î+≥T`qï Áπ>≥sY n~Ûø±s¡ bÕغ ø±s=Œπs≥s¡T¢ ôd’‘·+ bÕغ M&˚ Ä˝À#·q˝À ñqï≥Tº Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø yÓ’mdtÄsYd”|” Hêj·T≈£î\‘√ ø=+<äs¡T ø±s=Œπs≥s¡T¢ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. JôV≤#Ym+d”˝À Á|üdüTÔ‘·+ eTõ¢dt nuÛÑ´]ú y˚Tj·TsY ñ+&É≥+ .. ø±+Á¬>dt , eTõ¢dt\ yÓTÆÁ‹ ã+<Ûä+ ‘Ó–b˛e&É+ e+{Ï n+XÊ\qT Ms¡T ì•‘·+>± >∑eTìdüTÔHêïs¡T. ø=+<äs¡T q>∑s¡ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕغ M&É≥+‘√ bÕ≥T` ìjÓ÷»ø£ esêZ˙ï ôd’‘·+ ($T>∑‘ê 2˝À)

‘êfi≤\THêï düsêdü] _˝Ò¢ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Á{≤Hé‡ø√ mdtá »>∑‘Y¬s&ç¶ s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): „sμR…Vù»R½Vò ÕÁÌýÁVÌÁV B¿Á[èLiμR…VNRPV ª«s¿Á[è zqs‡Á÷Liμj… BÎýÏÁNRPV »yÎØÌÁVƒ«sõ xmsORPQLiÍÜ[ A BLiÉÓÁ xqsLSxqsLji „sμR…Vù»R½Vò „s¬s¹¸…WgS¬sõ xmsLjigRißáÍÜ[NTP ¼d½xqsVN]¬s ÕÁÌýÁVÌÁƒ«sV ÇØLki ¿Á[ryòLRiV »R½xmsö @μ³j…NRPLigS ¿yLêkiÌÁV |msLiÀÁ ÕÁÌýÁVÖÁª«s*LRi¬s LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ úÉ؃±s=N][ ¸R…V£qsB ÇÁgRi»`½lLi²ïT… xqsöxtísQLi ¿Á[aSLRiV. @LiVVƒ«sxmsöÉÓÁNUP „dsVÈÁLRiV ÇÁLi£ms @ª«so»R½W ÕÁÌýÁV FsNRPV䪫sLiVVùLiμR…¬s ËØ„s}qsò xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ „sμR…Vù»R½Vò NSLSùÌÁ¸R…W¬sõ xqsLiúxmsμj…Li¿yÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. ‡ÁVμR…ªyLRiLi NRPÛÍÁNíRPlLi[ÉýÜ[ ¬sLRi* z¤¦¦¦LiÀÁƒ«s ²R…¸R…VÍÞ ¸R…VVª«sL`i @μ³j…NSLji NSLRiù úNRPª«sVLiÍÜ[ A¸R…Vƒ«s FyÍæ܃yõLRiV. C xqsLiμ³R… LRi÷LigS ‡Á{tsQLSËØμR…V ƒ«sVLi²T… ²T….ƒ«slLi[LiμR…L`i @®ƒs[ ª«sùQQNTPò Fn¡ƒ±s¿Á[zqs »R½ƒ«sV lLigRiVùÌÁL`igS „sμR…Vù»R½Vò ÕÁÌýÁVÌÁV ¿ÁÖýÁxqsVòƒ«sõxmsöÉÓÁNUP ÕÁÌýÁV @μR…ƒ«sLigS ª«sxqsVòLiμR…¬s, „dsVÈÁLýRiV ÇÁLi£ms @ª«so»R½VLiμR…¬s ¿Á[zqsƒ«s zmsLSùμR…VNRPV xqsöLiμj…xqsWò A¸R…V \|ms„sμR…LigS ‡ÁμR…ÌÁVÖÁ¿yèLRiV. xqsLi‡ÁLi μ³j…»R½ NSLSùÌÁ¸R…W¬sõ xqsLiúxmsμj…}qsò ªyLRiV xmspLjiò róyLiVVÍÜ[ FsLi\ZNPQQ*Lki¿Á[zqs ÕÁÍÞ Lji„sÇÁƒ±s ¿Á[xms²R…»yLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. μ³yLRiVLRiV ª«sVLi²R…ÌÁLi ÍÜ[¬s LSLixmspL`i»yLi²y ƒ«sVLi²T… „sÇÁ¸R…VNRPV ª«sWL`i @®ƒs[ ª«sùQQNTPò Fn¡ƒ±s ¿Á[zqs »yª«sVV F~ÍØÍýÜ[ ËÜ[LRiV ®ªs[xqsVN]¬s „sμR…Vù»R½Vò NRP®ƒsORPQƒ±s\ZNP

ù|J\T : 8

μ³R…LRiÆØxqsVò ¿Á[aSª«sV¬s BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPW NRP®ƒsORPQƒ±s Bª«s*ÛÍÁ[μR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. BLiμR…VNRPV xqsöLiμj…xqsWò ¸R…V£qsB Fs{qs=, Fs{qís \lLi»R½VÌÁ ËÜ[LýRiNRPV „sμR…Vù»R½Vò NRP®ƒsORPQƒý«sV B¿Á[èLiμR…VNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s xqsLki*xqsV NRP®ƒsORPQ ƒý«s ¿yLêkiÌÁƒ«sV xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ NSL][ölLi[xtsQƒ±s ˳ÏÁLjixqsVòLiμR…¬s, A¸R…W NRP®ƒsORPQ ƒý«sNRPV úÉ؃±s= FyLRiøLýRiV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s xmsORPQLiÍÜ[ ªyÉÓÁ ª«sù¸R…VLiÍÜ[ 50 ®ªs[ÌÁ LRiWFy¸R…VÌÁ ®ªs[VLRiNRPV úÉ؃±s=N][ »R½LRixmsoƒ«s ¿ÁÖýÁLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV »R½VLiμR…¬s ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[aSLRiV. ®ªsLiÈÁ®ƒs[ ¸R…V{qís NSL][ölLi[xtsQƒ±sƒ«sV xqsLiúxmsμj…LiÀÁ »R½gRiV ª«sVLiÇÁÚ Lki¬s N][LSÖÁ=Liμj…gS „sÇÁ¸R…VNRPVª«sWL`iNRPV xqsWÀÁLi¿yLRiV. ²T…AL`i²T…Fs zms²T… ª«sLRiúxmsryμ`…lLi²ïT… ª«sWÉýزR…V»R½W xqs*¸R…VLi xqs¥¦¦¦¸R…VNRP úgRiWxmsoÍýÜ[ xqsª«sVxqsùÌÁV gRiƒ«sVNRP Dƒ«sõ xmsORPQLiÍÜ[ xqsLixmnsVLi xqs˳ÏÁVùÌÁLiμR…LRiW NRPWL]è¬s ¿RÁLjièLi¿RÁVN]¬s xmsLjixtsQäLjiLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. aS„dsVL`i}msÈÁ ª«sVLi²R…ÌÁLiÍÜ[¬s ÌÁOSQQøxmspL`i úgSª«sVLiƒ«sVLiÀÁ LSª«sVÖÁLilgi[aRP*LRiry*„sV úgRiWxmso ƒ«sVLi²T… xqs˳ÏÁVùÌÁV ª«sWÉýزR…V»R½W »R½ª«sV úgRiWxmso ƒ«sVLi²T… 5 gRiVLRiV xqs˳ÏÁVùÌÁƒ«sV ¼d½zqs®ªs[aSLRi¬s zmsLSùμR…V ¿Á[¸R…VgS @LiμR…VNRPV xqsöLiμj…xqsWò zms²T… \|msxqsW¿RÁƒ«sÌÁV ÇØLki ¿Á[aSLRiV. @LiVVƒ«sxmsöÉÓÁNTP xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ ª«sVLi²R…ÌÁ xqsª«sWÅÁù ²T…AL`i²T…Fs @μ³j…NSLRiVÌÁV C xqsª«sVxqsù ªyxqsòªyÌÁƒ«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ xmsLjixtsQäLjiryòLRi¬s

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): <√eT\ ìyês¡D≈£î Äs¡T yêsê˝À¢>± |üP]Ô #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ôV’≤ø√s¡Tº JôV≤#Ym+d”øÏ Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\T neT\j˚T´Hê nqï Á|üX¯ï ñ<äsTTk˛Ô+~. q>∑s¡+˝À >∑‘·+‘√ b˛*ùdÔ bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ ÁX¯<ä› ‘·–Z+~. |üqTï\ edü÷fi¯¢˝À #·÷|ü⁄‘·Tqï ÁX¯<äΔ bÕ]X¯ó<ä´˝À rdüTø√ø£b˛e&É+‘√ q>∑s¡+˝À <√eT\T ô|]– $wü»«sê\T u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. q>∑sêìï |ü]X¯ó ÁuÛÑ+>± ñ+#·&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T dü¬s’q #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì |òü*‘·+>± »+≥q>∑sê˝À¢ì mø£ÿ&É eTT]øÏ˙s¡T nø£ÿ&˚ ì\«ñ+&ç <√eT\T eè~› #Ó+<äT‘·THêïsTT. <√eT\ ìyês¡D≈£î $ìjÓ÷–+#˚ b˛s¡ºãT˝Ÿ $TwüqT¢ JôV≤#Ym+d” e<ä› 141 ñ+fÒ yê{Ï˝À 58e÷Á‘·y˚T |üì#˚ùd dæú‹˝À ñHêïsTT.yêVü≤Hê\ô|’‹ù|Œ j·T+Á‘ê\T 5 ñ+fÒ eT÷&ÉT |üì#˚düTÔHêïsTT. |üesY ÅùdŒj·Ts¡T¢ 11 ñ+fÒ 8 |üì#˚düTÔHêïsTT. Hê|tkÕø˘ ÅùdŒj·Ts¡T¢ 716 ñ+fÒ yê{Ï˝À 120 e÷Á‘·y˚T |üì#˚ùd dæú‹˝À ñHêïj·Tì n~Ûø±s¡T˝Ò düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á >∑D≤+ø±\qT |ü]o*ùdÔ JôV≤#Ym+d” n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤s√>∑´+ô|’ rdüT≈£î+≥Tqï ÁX¯<äΔ @$T{À ‘Ó\TdüTÔ+<äì ø√s¡Tº <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. <√eT\ ìyês¡D≈£î ‘·ø£åD #·s¡´\T #˚|ü{≤ºì Ä<˚•+∫+~. |üì#˚j·T≈£î+&Ü yÓTTsêsTT+∫q j·T+Á‘ê\≈£î Äs¡Tyêsê˝À¢øÏ eTs¡eTà‘·T\T #˚sTT+∫ ‹]– $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ ‘˚yê\ì, Bìô|’ kÕúsT÷ ìy˚~ø£qT ø√s¡Tº |ü]o\q≈£î Çyê«\ì <˚•+∫+~.

<äyêU≤Hê\≈£î ì<ÛäT\ ø=s¡‘· ñqï s√>±˝Òø±ø£ ø=‘·Ô$ edüTÔHêïj·Tì s√>∑T\ y˚<äq yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\T düÁø£eT+>± ˝Òeì yÓq≈£îÿ |ü+|ædüTÔqï dæã“+~ ñqïyê{Ïì ≈£L&Ü ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± |ü&˚düTÔHêïs¡ì Äs√|üD\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ñqï s√>±\T bı>=≥Tº≈£î+<ëeTì düsêÿs¡T <äyêU≤Hê\≈£î e∫Ãq •X¯óe⁄\≈£î ø=‘·Ô yê´<ÛäT\Tn+≥T≈£î+≥THêïsTT. ôd’«Hé|òüP´ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\≈£î nedüs¡yÓTÆq á yÓ+{Ï˝Ò≥s¡¢ ø=s¡‘· ø±s¡D+>± yê´~Û $»è+_Û+∫ eT]+‘· Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷πs neø±X¯+ ñ+<äì &Üø£ºs¡T¢ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T..eT+<äT\ ø=qT>√\T˝À bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ø√dü+ ø=‘·Ô $<ÛëHê\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó∫ÃHê n~ |üP]ΔkÕúsTT˝À neT\T≈£î H√#·Tø√˝Ò<äT. eT+<äT\ ø=qT>√\T˝À sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯ó¢ m≈£îÿe ø±e&É+‘√ á eT+<äT\T, yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\ ø=qT>√\T e´eVü‰s¡+˝À <ë<ë|ü⁄ 25 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T nÁø£e÷s¡Tÿ\ CÒãT˝À¢øÏ #˚s¡T‘·Tqï≥T¢ $eTs¡Ù\T $ì|ækÕÔsTT. yÓTT‘·Ô+ ã&Ó®{Ÿ˝À Á|üD≤[ø£ πø{≤sTT+|ü⁄\T ô|]–Hê Ä ìwüŒ‹Ô˝À yÓ’<ä´s¡+>±ìøÏ á πø{≤sTT+|ü⁄\T ô|s¡>∑˝Ò<äT. >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± Ç$ ‘·>∑TZ‘·÷ sêe&É+ $X‚wü+. 2010-11˝À n~ 5.49 XÊ‘·+ ñ+&É>± 2011-12˝À 4.45 XÊ‘·+, 2012-13 ã&Ó®{Ÿ˝À 4.38 XÊ‘êìøÏ ‘·–Zb˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. Á|üD≤[ø£ πø{≤sTT+|ü⁄\T ô|+#·ø£b˛e&É+ e\¢ ø=‘·Ô>± n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Ä•+∫q $<Ûä+>± πø{≤sTT+|ü⁄\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷sTT.sêh+˝Àì |ü\T õ˝≤¢\ ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ s√>∑T\≈£î ø£˙dü edü‘·T\T ôd’‘·+ eTè>∑´eTe⁄‘·THêïsTT. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ yÓ+{Ï˝Ò≥s¡T¢ |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ∫Hêïs¡T\T eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Çø£ mø˘‡πs\≈£î nedüs¡yÓTÆq |òæ˝Ÿà\ ø=s¡‘· ≈£L&Ü rÁe+>± ñ+~. ∫qï|æ\¢\≈£î nedüs¡yÓTÆq

Ç+f…ì‡yé πøsY j·T÷ì{Ÿ\˝À yÓ+{Ï˝Ò≥s¡¢ ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+~. |ü\T ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ ì‘·´+ 30 qT+∫ 40 eT+~ es¡≈£î •X¯ó e⁄\T edü‘·T\ ø=s¡‘·‘√ eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ñkÕàìj·÷, ì˝À|òüsY, >±+BÛ, Á|üdü÷‹ ÄdüT|üÁ‘·T\‘√bÕ≥T es¡+>∑˝Ÿ˝Àì m+Jm+, ‹s¡T|ü‹˝Àì s¡Tj·÷ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ Ç<˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. yÓ’<ä´s¡+>±ìøÏ $X‚wü ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïeTì Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘·THêï Ä#·s¡D˝À e÷Á‘·+ |ü]dæú‹ eTØ |òüTÀs¡+>± ñ+~. ns¡ø=s¡ edü‘·T\ ø±s¡D+>± ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î e#˚à ù|<äs√>∑T\T HêHê n>∑#ê≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n‘·´edüs¡ eT+<äT\≈£î ôd’‘·+ nedüú\T |ü&Ü*‡ek˛Ô+~. yÓ’<ä´+ ø√dü+ |ü\T eT+&É˝≤\ qT+∫ õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î eùdÔ nø£ÿ&É |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&ÉT ø£s¡Tee⁄‘·THêïs¡T. sêh+˝Àì |ü\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ ø£˙düedü‘·T\T ≈£L&Ü ø£s¡Tee&É+‘√ s√>∑T\T Áô|’y˚≥T u≤≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. |ü\T yê´<ÛäT\≈£î nedüs¡yÓTÆq eT+<äT\qT ôd’‘·+ s√>∑T\T ãj·T≥ø=qT>√\T #˚j·÷*‡ ek˛Ô+~. ≈£îø£ÿø±≥T≈£î nedüs¡eTj˚T´ yê´øχqT¢ ôd’‘·+ düø±\+˝À düs¡|òüsê #˚j·T&É+˝Ò<äT. mø˘‡πs |òæ*+\ ø=s¡‘·‘√ mø˘‡πs\qT ôd’‘·+ ãj·T≥ #˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ s√>∑T\T |ü\T yê´~Û ìsêΔs¡D |üØø£å\qT ôd’‘·+ ãj·TfÒ #˚sTT+#·Tø√yê*‡ ek˛Ô+~.Äs√>∑´l ì<ÛäT\ qT+∫ ì<ÛäT\qT Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\ n_Ûeè~ΔøÏ yÓ∫ÃkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫Hê m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ @sêŒ≥T ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 22, qe+ãsY 2012

&ç$»Hé n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ#˚kÕÔ: ø±s=Œπs≥sY

u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ïì |üØwüÿ]kÕÔqì bÕ‘· uÀsTTHé|ü*¢ ø±s=Œπs≥sY, õôV≤#Ym+dæ kÕº+&ç+>¥ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T eTT<ä›+ q]‡+Vü‰ j·÷<äyé nHêïs¡T.ãT<Ûäyês¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ bÕ‘· uÀsTTHé|ü*¢ &ç$»Hé |üs¡~˝Àì ù|òs√CŸ>∑T&É yês¡T¶ ø±sê´\j·T+˝À Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À kÕΔìø£ Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï |ü\T düeTdü´\qT ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. n+<äT˝À Á|ü<Ûëq+>± Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´, n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J

,πswüHé ø±s¡T¶\ düeTdü´, eè<ë´|ü´ |æ+∫qT¢, M~Û BbÕ\T, bı\÷´f…&é Á>ö+&é yê≥sY ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT ‘Ó*j·TCÒj·T>± yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T‘√ e÷{≤¢&ç M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝À düeTdü´\ìï s¡÷|ü⁄e÷bÕ\ì n<Û˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY eTT<ä›+ q]‡+Vü‰ j·÷<äyé MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé |üs¡~˝Àì Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\TdüTø=ì, yê{Ïì |üØwüÿ]+∫ Á|ü»\≈£î düeTdü´\T ˝Òì Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq &ç$»Hé>± n_Ûeè~Δ |üs¡TkÕÔqì nHêïs¡T.Á|ü»\T ≈£L&Ü ‘·eT düeTdü´\qT H˚s¡T>± ‘·q e<ä›≈£î ‘˚>∑\s¡ì, yÓ+≥H˚ yê{Ï |üØcÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY eTT][<ÛäsY >∑T|üÔ, &çõm+ y˚DT >√bÕ˝Ÿ , yê≥sY es¡ÿ‡ mÇ n|üŒ\ Hêj·TT&ÉT, Ç+»˙]+>¥ mÇ Áoìyêdt, XÊì≥Ø dü÷|üsY yÓ’»sY düTB|t dæ+|òtT, es¡ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY XÊyéT, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£î&ÉT j·T+&ç.yÓ÷Væ≤CŸ, e÷J øöì‡\sY Hêπ>X¯«sY sêe⁄, yês¡T¶ düuÛÑT´&ÉT sêõ¬s&ç¶,ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ø£èwüíj·÷<äyé,mHé.\#êÃ>ö&é,sê» eT\¢qï, øÏc˛sY ≈£îe÷sY, sêCŸ ≈£îe÷sY,]w” j·÷<äyé, Áoø±+‘Y j·÷<äyé,s¡yéTyÓ÷Vü≤Hé, kÕΔì≈£î\T qπs+Á<ë#êsê´, Äe⁄\ s¡M+<äsY¬s&ç¶, _mdtmHé eT÷]Ô, yÓ+ø£fÒX¯«sY, dü÷], m&É¢ sêE, Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T>∑ kÕΔìø£ eTVæ≤fi¯\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áø°&Ü b˛{°\˝À mdtmdt&û dü÷ÿ˝Ÿ $»j·Tπø‘·q+

sêh Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]øÏ >∑+>∑|ü⁄Á‘·T\ ìs¡düq

u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q Áô|’y˚{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä« s¡´+˝À >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ìs¡« Væ≤+∫q Ä≥\ b˛{°\˝À Ä*«Hé ø±\˙˝Àì mdt.mdt.&ç ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ $»j·T πø‘·q+ m>∑s¡y˚dæ+<äì bÕsƒ¡X¯\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ‡ mdt.<äTsêZ yêDÏ, mdt.s¡M+<äsY sêe⁄\T z Á|üø£≥D˝À ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $esê\qT yÓ\¢&ç+ #ês¡T. pìj·TsY‡ yê© u≤˝Ÿ, ø£ã&ç\˝À Á|ü<ÛäeT ãVüQeT‹ì, düuŸ pìj·TsY‡ ø£ã&ç˝À Á|ü<ÛäeT ãVüQeT‹ì, #Ódt˝À ~«rj·T ãVüQeT‹ì dü+bÕ<Ûä+#êeTHêïs¡T.á ¬>\T|ü⁄‘√ $<ë´s¡TΔ\˝À Áø°&É\ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ u≤>± ô|]–+<äì, sêuÀe⁄ s√E˝À eT]+‘· ñ˝≤¢dü+>± Ä&˚+<äT≈£î Áø°&Ü dü÷Œ]Ôì $<ë´s¡TΔ\˝À ô|+bı+~+∫ yê] n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ‘êeTHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê+yÓ÷Vü≤Hé sêe⁄, $<ë´s¡TΔ\T ø£eT˝≤ø£sY, \ø°åà, düTo\, ÁXÊe´, s¡eT´, Á|æj·÷+ø£ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·«+ >∑+>∑|ü⁄Á‘·T\ e´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘·«eTì >∑+>∑ |ü⁄Á‘· b˛sê≥dü$T‹ Äs√|æ+∫+~. Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ì ìs¡dædü÷Ô Á|ü|ü+#· eT‘·´‡ø±s¡T\ ~H√‘·‡yêìï ìs¡düq ~q+>± bÕ{ÏdüTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± b˛sê≥ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãw”sYu≤>¥˝Àì u≤ã÷ »^®eHésêyéT $Á>∑Vü≤+ e<ä› q\¢u≤´&û®\‘√ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dü+|òüT+ H˚‘·\T #·+Á<äX‚KsY, u≤\ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· eT‘·´‡ø±s¡T\ô|’ <ë&ÉT\T ô|#·TÃMTsêj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. >∑+>∑es¡+ b˛s¡Tº k˛+ù|≥˝À ø±\TŒ\T, ôV’≤<äsêu≤<é ;Û+sêyé u≤&É˝À >∑+>∑|ü⁄Á‘·T\ Çfi¯¢ ≈£L*Ãy˚‘·, ø±øÏHê&É˝À nDT$<äT´‘·TÔ πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #·s¡´\ e\¢ eT‘·´‡ø±s¡T\T s√&ÉT¶q |ü&ܶs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î ô|<ä›m‘·TÔq ‘·s¡*sêyê* y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ‘·qj·T, yÓ’mkÕ‡sYd”|” Hêj·T≈£îsê\T wü]à\ #˚düTÔqï eTs√ Á|ükÕúq+ bÕ<äj·÷Á‘· H˚&ÉT ‘Ó\+>±D˝ÀøÏ Á|üy˚•düTÔqï+<äTq dü+<äs¡Ω+>± bÕ<äj·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£dü+K´˝À ‘·s¡*sêyê\ì Ä bÕغ eT+&É\ ø£˙«qsY n|üŒeTà>±] sê+¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î uÛ≤Ø>± ‘·s¡*yÓfi¯óÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

ÄdüøÏÔø£s¡+>± dæ{° bÕ*{Ïø˘‡ e÷s¡TÃø√yê\ì #·÷düTÔqï≥Tº` düe÷#ês¡+. q>∑s¡ |ü]~Û˝ÀeT+Á‹ eTTUÒwt>ö&é, m˝Ÿ;q>∑sY myÓTà˝Ò´ <˚$¬s&ç¶ düTBÛsY ¬s&ç¶, eT˝≤ÿCŸ–] myÓT˝Ò´ Ä≈£î\ sêCÒ+<äsY, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü«‘·+Á‘· myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+ >ö&é\T μyÓ’mdtÄsYd”|”μ˝À #˚πs+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïs¡ì sê»ø°j·T+>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. mø£ÿ&Ü Ç|üŒ{Ï es¡≈£L Ms¡T á Á|ü#êsêìï n~Ûø±]ø£+>± K+&ç+#·˝Ò<äT. ô|’>± Äj·÷ ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ì nqT#·s¡T\‘√ Ms¡T düe÷y˚X¯yÓTÆ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\qT n+#·Hê y˚j·T&É+˝À ‘·\eTTqø£˝…’ ñqï≥T¢` düe÷#ês¡+. X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ô|’ ôd’‘·+ Ç<˚ $<Ûä+>± CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ »]–q|üŒ{Ïø° Äj·Tq á Á|ü#êsêìøÏ ‘Ós¡~+#ês¡T. á s¡ø£yÓTÆq Á|ü#ês¡+‘√ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. z eT+Á‹ Ç+‘·≈£î eTT+<˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+ô|’ ø£qTïy˚dæq≥Tº Á|üø£{Ï+∫ dü+#·\q+ düèwæº+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTTK´+>± πø+Á<ä `sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î eTõ¢dt eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√e&É+ e\¢H˚ eTT+<ädüTÔ y˚&ç |ü⁄{Ϻ+<äì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

<äyêU≤Hê\≈£î ì<ÛäT\ ø=s¡‘· #˚k˛Ôqï Ä<ÛäTìø£ |ü]ø£sê\T ôd’‘·+ Áô|’y˚≥T |üs¡+#˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ s√>∑T\T Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢H˚ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. |ü\T ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ n+ãT˝…Hé‡\T ñqï|ü{Ïø° ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e÷s¡T‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î düø±\+˝À ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚dæ s√>∑T\T ø±bÕ&Ü\ì y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.

‘êfi≤\THêï düsêdü] _˝Ò¢

A¸R…Vƒ«s ¥¦¦¦„dsV¬s¿yèLRiV. ¸R…WÍØÍÞ ª«sVLi²R…ÌÁLi ƒ«sVLi²T… „sxtñsvª«sLïRiƒ±slLi²ïT… @®ƒs[ \lLi»R½V Fn¡ƒ±s ¿Á[zqs »yƒ«sV gRi»R½ xqsLiª«s»R½=LRiLi xmsLiÈÁ ƒ«sxtísQF¡¸R…Wƒ«s¬s Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… ÇØÕÁ»yÍÜ[ »R½ƒ«s }msLRiV ƒ«s®ªsWμR…V ¿Á[¸R…VÛÍÁ[μR…¬s zmsLSùμR…V ¿Á[¸R…VgS @LiμR…VNRPV ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ ÛÇÁ²T… „sÇÁ¸R…VNRPVª«sWL`i xqsöLiμj…xqsWò gRi»R½ xqsLiª«s»R½=LRiLi xmsLiÈÁ ƒ«sxtísQxmsLji¥¦¦¦LRiLi ÇØÕÁ»R½ FsxmsöV²][ ÅÁLSLRiLiVVùLiμR…¬s, BxmsöV²R…V ƒ«sW»R½ƒ«sLigS }msLýRiƒ«sV ÇØÕÁ»yÍÜ[ ¿Á[lLi[èLiμR…VNRPV „dsÌÁVNSμR…¬s xqsöxtísQLi¿Á[aSLRiV. @LiVVƒ«sxmsöÉÓÁNUP μ³R…LRiÆØxqsVò BÀÁ胫s xmsORPQLiÍÜ[ xmsLjibdPÖÁryòª«sV¬s @ƒyõLRiV. xmsp²R…WLRiV ª«sVLi²R…ÌÁLi LSNRPLi¿RÁLýRi úgSª«sVLi ƒ«sVLi²T… J ª«sùQQNTPò Fn¡ƒ±s¿Á[zqs ª«sùQQNTPògRi»R½ ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR… ¬sLSøßجsNTP »R½ª«sV úgSª«sW¬sNTP ¬sμ³R…VÌÁV ¿Á[ÉØLiVVLi¿RÁ²R…LiÛÍÁ[μR…¬s ¾»½ÌÁögS ²y*ª«sW zms²T… @ƒ«sVLSμ³R… @LiμR…VNRPV ‡ÁμR…VÖÁxqsWò C xqsLiª«s»R½=LRiLi úxms¼d½ ª«sVLi²R…ÍجsNTP 5 úgSª«sWÌÁ ¿]xmsöVƒ«s FsLizmsNRP ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s , lLiLi²R…ª«s „s²R…»R½ÍÜ[ LSNRPLi¿RÁLýRiƒ«sV FsLizmsNRP¿Á[zqs ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR… ¬sLSøßáLi ¿Á[xmsÛÉíÁ[LiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¿Á[xms²R…»yª«sV¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. C NSLRiùúNRPª«sW¬sNTP ®ªsVV»R½òLi 33 zmnsLSùμR…VÌÁLiμyLiVV. ªyÉÓÁÍÜ[ ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁNRPV ¿ÁLiμR…ƒ«s„s 6, úÉ؃±s=N][c4, xmsLi¿y¸R…V¼d½LSÇÞc5, lLi®ªsƒ«sWùc4, xmsaRPV xqsLiª«sLôRiNRP aSÅÁc5, „sVgjiÖÁƒ«s„s ²T…AL`i²T…Fs, ²y*ª«sW, x¤¦ÝÑÁLig`i, AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs »R½μj…»R½LRi aSÅÁÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s„s DƒyõLiVV. BLiμR…VÍÜ[ ®ªsVFyø zms²T… xqs*LñRiÌÁ»R½, ²T…Fs£qsJ ƒ«sLji=Lix¤¦¦¦ølLi²ïT…, xmsaRPV xqsLiª«sLôRiNRP aSÅÁ Fs²T… xqsVLiμR…L`ilLi²ïT…, ÑÁÍýØ gjiLjiÇÁƒ«s xqsLiZOP[Qª«sWμj…NSLji bPª«sNRPVª«sWL`i »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

dü+|ü⁄˝À |ü&ç¶ ∫Hêï] eTè‹ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ˙{Ï dü+|ü⁄˝À |ü&ç z ∫Hêï] eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q #√≥T#˚düT≈£î+~. kÕΔì≈£î\ $esê\ y˚Ts¡≈£î ¬s’˝Ò«ùdºwüHé ø±\˙ •yê\j·T+ düMT|ü+˝À ìyêdüeTT+&˚ |üP\yê´bÕ] õ.>∑+>±¬s&ç¶, MTHê <ä+|ü‘·T\≈£î Ç<ä›s¡T ≈£îe÷¬sÔ\T <äTs¡Z(4), ø±»˝Ÿ(3)\T ñHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT eT<Ûä´Vü‰ï düeTj·T+˝À <äTs¡Z, ø±»˝Ÿ\T eTs√ ∫Hêï]‘√ ø£*dæ düMT|ü+˝ÀH˚ ñqï eTs√ Ç+{ÏøÏ Ä&ÉTø√e&ÜìøÏ yÓ[¢ Ä&ÉT≈£î+≥÷ <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ ‘Ó]∫ ñqï ˙{Ï dü+|ü⁄˝À ø±»˝Ÿ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ |ü&çb˛sTT+~. Bìì >∑eTì+∫q ø±»˝Ÿ nø£ÿ <äTs¡Z eTs√ ∫Hêï]\T Ç+{Ï Á|üVü‰] ãj·T≥≈£î e∫à s√~düTÔ+&É>± düMT|ü+˝À |üì#˚düTÔqï yês¡T >∑eTì+∫ @+ »]–+<äì ∫Hêïs¡T\qT Á|ü•ï+#ês¡T. ∫Hêïs¡T\ <ë«sê $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüT≈£îqï yês¡T ˙{Ï dü+|ü⁄ e<ä›≈£î yÓ[¢ ˙{Ï˝À |ü&çñqï ø±»˝ŸqT yÓ+≥H˚ ãj·T≥≈£î rdæ VüQ{≤VüQ{Ïq yÓT&çdæ{Ï ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± ø±»˝Ÿ n|üŒ{Ïπø eTè‹ #Ó+~+<äì yÓ’<äT´\T ìsêΔ]+#ês¡T. ≈£L‘·Ts¡T eTè‹ #Ó+<ä&Üìï J]í+#·Tø√˝Òì ø±»˝Ÿ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ s√<äq\T kÕúì≈£î\qT ø£\∫y˚dæ+~.

eT<ä´+ ùd$dü÷Ô >=&Ée |ü&çq

13 eT+~ j· T Te≈£ î \ ]e÷+&é y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 21(düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&ÉT esêZ\ eT<Ûä´ >=&Ée #Ó\¬s– <ë&ÉT\T #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q˝À 13 eT+~ì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. mdt◊ kÕ«$T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ |ü≥ºD •yês¡T˝À C≤rj·Ts¡Vü≤<ë] |üø£ÿH˚ >∑\ ø±¢dæø˘ <ëu≤˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ |üø£ÿ |üø£ÿH˚ ≈£Ls¡TÃì eT<ä´+ ùd$düTÔqï ¬s+&ÉT esêZ\ >=&Ée&ç <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. <ëu≤˝À <ë&ÉT˝À¢ bÕ˝§Zqï z esêZìøÏ #Ó+~q m+&û qJsYwüØ|òt, |æ.ø£èwüí, eT˝≤¢¬s&ç¶, õ.#·+Á<äj·T´, |æ.ø£èwüºj·T´, mHé$ j·÷≈£LuŸwüØ|òt\T eTs√ esêZìøÏ #Ó+~q düTπsXŸ, Á|üB|t, mdt.s¡»˙ø±+‘Y, Á|ükÕ<é, lìyêdüsêe⁄, q]‡+>¥sêe⁄, C….mdt.ÄsY eT÷]Ô\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ä+»H˚j·T kÕ«$T Ä\j·T+˝À #√Ø y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+≈£î yÓfi‚¢ <ë]˝À ñqï Ä+»H˚j·T kÕ«$T Ä\j·T+˝À eT+>∑ fi¯yês¡+ sêÁ‹ >∑Ts¡TÔ‘Ó* j·Tì e´≈£îÔ\T #√ØøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. Ä\j·T ‘êfi¯+ |ü>∑T\>={Ϻ Ä\j·T+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ Ä\j·T+˝Àì VüQ+&ûì |ü>∑T\>={Ϻ n+<äT˝Àì q>∑<äTqT <=+–*+#·T≈£îb˛j·÷s¡T. uÛ≤Ø>± >∑èVü≤düeTT<ëj·T+ ø£*–q, Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·÷\ eT<Ûä´ ñqï Ä\j·T+˝À #√] »s¡>∑&É+ |ü≥¢ kÕúì≈£î\T $düàj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ä\j·T+˝À >∑\ VüQ+&ûì >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>± ‘Ós¡Te˝Ò<äì VüQ+&û˝À düTe÷s¡T 10y˚\ es¡≈£î ñ+&Ée#·TÃqì Ä\j·T Äs¡Ã≈£î&ÉT sêeTø£èwüí Ä#ês¡T´\T ‘Ó*bÕs¡T. á Ä\j·T+˝À #√Ø »s¡>∑&É+ Ç~ eT÷&ÉekÕ] ø±e&É+ $X‚wü+. á y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À 8 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î >±j·÷\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+ u≤≥dæ+>±s¡+ e<ä› Äغd” ãdüT‡qT ˝≤Ø &Ûûø=qï Á|üe÷<ä+˝À 8 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. B+‘√ ÄÁ>∑Væ≤+∫q kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. q˝§Z+&É õ˝≤¢ uÒdteTTF Á>±e÷ìøÏ n<äq|ü⁄ ãdüT‡\T ø±yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. B+‘√ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ Á{≤|òæø˘ düÔ+_Û+∫+~.


>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãs¡T 22, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ªXÊ+‹ uÛ<ÁÑ ‘ä \· qT ø±bÕ&É≥+˝À b˛©dt e´edüú ø°\ø£bÕÁ‘μ· #˚yÓfi¯¢, 21 qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): e÷s¡T‘·Tqï ø±˝≤ìøÏ nqT>∑TD+>± b˛©dt e´edüú nqTì‘·´+ XÊ+Á‹ uÛÑÁ<Ûä‘·\qT ø±bÕ&É≥+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+<äì õ˝≤¢ Á>±MTD md”Œ sê»≈£îe÷] nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ #˚yÓfi¯¢ b˛©dt ùdºwüHé˝À Á|ü»\‘√ md”Œ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·÷ |òæsê´<äT <ës¡T\ qT+∫ ◊<äT |òæsê´<äT\T n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝Àì |ü\T düeTdü´ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ b˛©düT\‘√ Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. s√&É¢ô|’ Á|ü»\≈£î Á{≤|òæø˘ n+‘·sêj·T+ ø£*–+#·e<ä›ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\T ‘·eT düeTdü´\ô|’ H˚s¡T>± b˛©dt ùdºwüHé≈£î e∫à |òæsê´<äT #˚j·Te#êÃì ‘Ó*bÕs¡T. ∫qï ∫qï ‘·>±<ë\qT Á>±e÷˝ÀH˚ ô|<ä›\ düeTø£å+˝À |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü»˝À¢ eT÷&ÛÉqeTàø±\qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î b˛©dtXÊK Á|ü‘˚´ø£ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. øå±ìø±y˚X¯+‘√ $\TyÓ’q ÁbÕD≤\qT rdüTø√e<ä›ì, ÁbÕD≤\T rdüT≈£îH˚eTT+<äT ≈£î≥T+u≤\ >∑T]+∫

<ë«s¡ø±q>∑sY˝À Á_&é® ìsêàD≤ìï @sêŒ≥T #˚j·÷*: ø±s=Œπs≥sY

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, 21 qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): <ë«s¡ø±q>∑sY˝À Á_&é® ìsêàD≤ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø±s√Œπs≥sY u§&ÉT¶ ‘Ó*bÕs¡T. bòÕø˘‡ kÕ>∑sY qT+&ç ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé MT<äT>± b˛‘·Tqï ¬ø$Tø£˝ŸHê˝≤ ìsêàD≤ìøÏ n~Ûø±s¡T\T düTe÷s¡T Hê\T>∑Tø√≥¢ eTT|üŒsTT \ø£å\ s¡TbÕj·T\‘√ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+<äì, nsTT‘˚ ì<ÛäT\THêï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |üqT\qT ndü+|üP]Ô>± #˚dü÷Ô #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø√e&É+ u≤<Ûëø±s¡eTì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ø±s√Œπs≥sY u§&ÉT¶yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ 131 &ç$»Hé˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡q>∑sY, >∑DÒwt q>∑sY, <ë«s¡ø± q>∑sY\ MT<äT>± á ¬ø$Tø£˝Ÿ Hê˝≤ yÓfi¯óÔ+<äì ø±s√Œπs≥sY u§&ÉT¶ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ Hê˝≤qT $düÔ]+∫q Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ≈£\T>∑≈£î+&Ü <ë«s¡ø±q>∑sY˝À Á_&é® ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤º*‡ ñ+<äì nHêïs¡T. ø±˙ n˝≤ ø±≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å <√s¡DÏì ne\+_Ûdü÷Ô <ë«s¡ø±q>∑sY˝À Á_&é® ì]à+#·˝Ò<äì yêb˛j·÷´s¡T. yÓ+≥H˚ Á|ü»\T |ü&ÉT‘·Tqï Çã“+<äT\qT <äèwºæ˝À ô|≥Tº≈£îì Á_&é® ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤º\ì ø±s√Œπs≥sY ãT<Ûäyês¡+ <ë«s¡ø±q>∑sY Á_&û® Á|ü<˚XÊìï dü+<ä]Ù+∫ n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T &ç.düTu≤“sêe⁄, u≤\j·T´, sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, j·÷<ä–], eT˝≤¢¬s&ç¶, Áoìyêdtsêe⁄, ø±\˙ yêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚ & É T ô V ≤#Y @ j· T ˝Ÿ ø±\˙˝À ø±+Á ¬ > dt dü u Û Ñ ´ ‘· « qyÓ ÷ <ä T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, 21 qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): e÷J m+|æ|æ ø=\Hé Vü≤qT eT+‘Y¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À cÕ|üPsYq>∑sY &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì ôV≤#Y@j·T˝Ÿ ø±\˙˝À H˚&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+, düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT, ø£+Á¬>dtbÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ $düèÔ‘· kÕúsTT düe÷y˚XÊìøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕغ n_Ûe÷qT\T n~Ûø£ dü+U´˝À bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T.

•eBø£å <Û]ä +∫q eT+&É\ ø±+Á>¬ dt n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø£èwüí Ä˝À∫+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e&É+‘√ ≈£î≥T+ã+˝Àì |æ\¢\T s√&ÉT¶q |ü&ÉT‘ês¡Hêïs¡T. á eT<Ûä´ ø±\+˝À s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T ‘·–Z+#·&É+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”◊ lìyêdt j·÷<äyé, môd’‡ X‚KsY, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔ: düTπswt¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, 21 qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): ø±Øà≈£î\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì düTsês¡+ ø±\˙ ø±s√Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt¬s&ç¶ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ cÕ|üPsYq>∑sY≈£î #Ó+~q πøX¯e ¬s&ç¶ J&çyÓT≥¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝Àì z ¬ø$Tø£˝Ÿ ø£+ô|˙˝À yÓTsTTHé f…HÓHé‡ Ä|ò”düsY>± $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô ñ+&˚yê&ÉT. nsTT‘˚ >∑‘· ø=+‘· ø±\+ ÁøÏ‘·+ |ü]ÁX¯eT˝À $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô ñ+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ø£+ô|˙˝À n–ï Á|üe÷<ä+ »]– πøX¯e¬s&ç¶ rÁe>±j·÷\ bÕ˝…’ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTs¡DÏ+#·&É+ »]–+~. πøX¯e ¬s&ç¶ eTs¡D+‘√ Äj·Tqô|’ Ä<Ûës¡|ü&ɶ ≈£î≥T+ã+ s√&ÉT¶ bÕ˝sTT´+~. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï s¡+>± ¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ j·T÷‘Y ø£˙«qsY, ø±s√Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ πøX¯e ¬s&ç¶ ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+∫ Äj·Tq ≈£î≥T+u≤ìøÏ n+&É>± ì\e&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ πøX¯e¬s&ç¶ ≈£î≥T+u≤ìøÏ Hê´j·T+ #˚j·÷´\H˚ dü+ø£\Œ+‘√ düTπswt¬s&ç¶ ø£+ô|˙ j·÷»e÷q´+‘√ e÷{≤¢&ç πøX¯e¬s&ç¶ ≈£î≥T+u≤ìøÏ 12 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï n+~+#˚+<äT≈£î j·÷»e÷Hê´ìï ˇ|æŒ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£+ô|˙ n+<äCÒdæq

3

#Ó≈£îÿqT düTπswt¬s&ç¶ ‘·q #˚‘·T\ MT<äT>± ãT<Ûäyês¡+ düTsês¡+˝Àì ‘·q ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±]à≈£î\≈£î m˝≤+{Ï Ä|ü<ä m<äT¬s’Hê ‘êqT yê] |üøå±q ì*à Hê´j·T+ n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 128 &ç$»Hé yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ j·T÷‘Y ø£˙«qsY Á|ükÕ<é, s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü<ä$ bı+~q H˚‘·\T bÕغ˙ ã\|üsêÃ* s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|” ÇHé#êØ® »Hês¡›Hé¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, 21 qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): |ü<Ûäe⁄\T bı+~q H˚‘·\T bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Ä bÕغ ÇHé#êsY® »Hês¡›Hé¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ eT+&É\ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q <ÛäHésêCŸj·÷<äyé ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ ùdyê<ä˝Ÿ ø£˙«qsY>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø=\Hé Áoìyêdt¬s&ç¶ Á|ü‹bÕ<äq y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ÇHé#êsY® »Hês¡›Hé¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ ùdyê<ä˝Ÿ ø£˙«qsY>± <ÛäHésêCŸj·÷<äyéqT ìj·T$T+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø=\Hé Áoìyêdt¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä bÕغ πø+Á<ä ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡[ yÓ[¢ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ #˚‘·T MT<äT>± <ÛäHésêCŸj·÷<äyé≈£î ùdyê<ä˝Ÿ ìj·÷eTø£ |üÁ‘êìï n+~+|üCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø=\Hé Áoìyêdt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ùdyê<ä˝Ÿ |ü<Ûä$bı+~q <ÛäHésêCŸ j·÷<äyé eT+&É\+˝À yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷´\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ H˚‘·\T ø=\Hé düT˙˝Ÿ¬s&ç¶, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ ø£˙«qsY qπs+<äsY¬s&ç¶, <Ûäsêà¬s&ç¶, ≈£îe÷sY j·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÖs¡+ù|{Ÿ Ç+~s¡eTà ø±\˙˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, 21 qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì uÖs¡+ù|≥ Á>±eT+ |ü]~Û C…mHémHéj·TTÄsYm+ Ç+~s¡eTà ø±\˙˝À ãT<Ûäyês¡+ \j·THé‡ ø£¢uŸ

Ä<ä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<Ûä´ •_ÛsêìøÏ düŒ+<äq \_Û+∫+~. Ç+~s¡eTà ø±\˙ yÓ˝Ÿù|òsY Äk˛dæj˚TwüHé Á|ü<ÛäeT yê]Ùø√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± yÓ’<ä´ •_Ûsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á yÓ’<ä´ •_Ûsêìï j·T÷‘Y ø±+Á¬>dtH˚‘· sêeTT>ö&é ‘·q #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. düTe÷s¡T 200 eT+~øÏ ñ∫‘·+>± ø£+{Ï n<ë›\qT n+<äCÒXÊs¡T. n<Û˚$<Ûä+>± 20 eT+~øÏ ø£+{Ï Ä|üπswüq¢øÏ |ü+|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T j·÷~¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ, sêE, kÕ>∑sY, \j·THé‡ n<Ûäj·T≈£åî&ÉT |ü<äà u≤ãT˝Ÿ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$Tj·÷|üPsY, 21 qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T ø=&ç#Ós¡¢ {Ï.ø£èwüí •eBø£å #˚|ü{≤ºs¡T. >∑‘· ø=Hêïfi¯ó¢>± •e⁄&çì n‘·´+‘· uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ ø=\Tdü÷Ô Á|ü‹ @{≤ •eBø£å #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ @{≤ e÷~]>±H˚ á @&Ü~ ≈£L&Ü Äj·Tq •e e÷\ <Ûä]+∫ düTe÷s¡T 41 s√E\ bÕ≥T Á|ü‹ ì‘·´+ $Tj·÷|üPsY˝Àì πøJ Væ≤˝Ÿ‡ ÄÁX¯eT+˝À •e|üs¡e÷‘·TàìøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á Á|ü‘˚´ø£ |üP»˝À¢ uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ ì‘·´+ •ebÕs¡«‘·T\ ø£˝≤´D+, •e⁄&çøÏ ì‘ê´_Ûùwø£+, ì‘·´+ s¡TÁ<äVü≤s¡+, bÕØúe eT+&É\ Bø£å |üP»\T, ì‘·´ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ˝Àø£ø£˝≤´Hês¡s¡ú+ •eBø£å˝À ñ+≥÷ •e⁄&çøÏ Á|ü‹ ì‘·´+ Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ $e]+#ês¡T. •euÛÑ≈£îÔ\T á Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T. 41 s√E\ Bøå±q+‘·s¡+ lXË’\+ bÕ<äj·÷Á‘·>± yÓfi¯¢qTqï≥T¢ •euÛÑ≈£îÔ\T, ø=&ç#Ós¡¢ {Ï.ø£èwüí yÓ\¢&ç+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± •eBø£å <Ûä]+∫q yê]˝À Vü≤|”CŸù|{Ÿ &ç$»Hé yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T uÀsTTq eTùV≤XŸj·÷<äyé, #·+<ëq>∑sY &ç$»Hé @]j·÷ ø£$T{° düuÛÑT´\T |ü⁄*bÕ{Ï sêCÒwt>ö&é,X‚KsY>ö&é,uÛÑ÷eTj·T´, eT[¢ø±s¡T®Hé, Äq+<é, ø£èwüíj·÷<äyé, ‘·~‘·s¡T\T •eBø£å <Ûä]+∫q yê]˝À ñHêïs¡T.

ãd”ÔyêdüT\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\T m‹Ôy˚j·÷* X‚]*+>∑+|ü*¢, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): $Tj·÷|üPsY˝Àì düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdtq>∑sY˝À ù|<ä\ Çfi¯¢qT ≈£L˝Òà düeTj·T+˝À n&ÉT¶≈£îHêïs¡H˚ HÓ|ü+‘√ ãd”Ô yêdüT\ô|’ n~Ûø±s¡T\T nÁø£eT πødüT\T ô|{Ϻ n¬sdüTº #˚j·T&Üìï m+d”|”◊ K+&ç+∫+~. nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ãd”Ôì @sêŒ≥T #˚düT≈£îì ìyêkÕ\T ø£*Œ+#·T≈£îì ñ+≥Tqï ù|<ä\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓfi¯¢>=≥º&É+ <ës¡TDeTì bÕغ Hêj·T≈£î\T nHêïs¡T. ù|<ä\≈£î πswüHéø±s¡T¶\T, $<äT´‘Y düs¡|òüsê, n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J, s√&ÉT¢ yÓTT<ä\>∑T eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì b˛sê&ÉT‘·T+fÒ n~Ûø±s¡T\T e∫à Çfi¯ó¢ ≈£L˝ÒÃj·T&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. Çfi¯ó¢ ≈£L*à y˚ùd düeTj·T+˝À n&ÉT¶e#êÃs¡ì $$<Ûä πødüT\ øÏ+<ä n¬sdüTº #˚j·T&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. ãd”Ô yêdüT\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\T m‹Ôy˚j·÷\ì ãd”ÔyêdüT\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ª»>∑Hé d”m+ nsTT‘˚ sêh+˝Àì | Á »ü \ ø£cÕº\T <ä÷s¡+μ

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, 21 qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): »>∑Hé d”m+ nsTT‘˚ sêh+˝Àì Á|ü»\ ø£cÕº\T <ä÷s¡+ ne⁄‘êj·Tì Ä bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£˙«qsY, düTsês¡+ ø±\˙ ø±s√Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt¬s&ç¶ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 117 ¬ø|æôV≤#Y_ ø±\˙ &ç$»Hé≈£î #Ó+~q ¬ø.$.ø£ècÕí¬s&ç¶ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ j·T÷‘Y d”º]+>¥ ø£$T{Ï yÓT+ãsY>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î düTπswt¬s&ç¶ ¬ø$.ø£ècÕí¬s&ç¶øÏ ìj·÷eTø£ |üÁ‘êìï düTsês¡+˝Àì yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq sêJyé Äs√>∑´Áo, |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ, bÕe˝≤ e&ç¶ s¡TD≤\T, Á|üuÛÑT‘·« ô|q¸Hé\T sêh+˝Àì ù|<ä Á|ü»\qT m+‘·>±H√ Äø£]¸+#êj·Tì nHêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£\˝À yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 117 &ç$»Hé j·T÷‘Y d”º]+>¥ ø£$T{° yÓT+ãsY sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ d”º]+>¥ ø£$T{Ï yÓT+ãsY $»jYT uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ H˚‘·\T Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, eTTs¡[ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, nì˝Ÿ, $y˚ø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ qe+ãsY 22, 2012

n‹e\ n+<ëìøÏ ÄuÛÑs¡D≤\T &Üø£ºsY õ.|æ. sêeTj·T´ (bòÂ+&ÉsY) (ôV’≤<äsêu≤<é`düTes¡íyês¡Ô): eT÷Á‘· $düs¡®q $wüj·T+˝À e#˚à yê´<ÛäT\|ü≥¢ ne>±Vü≤ ø£*Zñ+&ç, yÓ+≥H˚ yÓ’<ä´ùde\T bı+<ë\ì j·T÷sê\J yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T |æ.e+oø£èwüí $e]+ #ês¡T. sêeTj·T´ Á|üMT\ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À ãTT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ k˛e÷õ>∑÷&É Áô|dtø£¢uŸ˝À ìs¡«Væ≤+∫q |üÁ‹ø± düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Z ì Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± &Üø£ºsY e+oø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &çôd+ ãsY 1e‘˚Bq Ábıùdº{Ÿ >±¢+&é ÇHÓŒ¤ø£¸Hé, Ábıùdº{Ÿ >±¢+&é ø±´q‡sY, ø±q‡πs‘·s¡ yê´<ÛäT\≈£î yÓ’<ä´+ n+~+#˚+<äT≈£î n<ÛäTHê‘·q yÓ’<ä´|ü]ø£sê\‘√ øÏ¢ìø˘qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïeTHêïs¡T. Ç{°e\ø±\+˝À nìïej·TdüT‡\ yês¡T j·T÷sê \J dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\ uÛ≤Øq |ü&ÉT‘·THêïs¡¡Hêïs¡T. eTTK´+>± 60qT+∫ 70@fi¯¢ ej·TdüT‡ ñqï yê]˝À eT÷Á‘· $düs¡®q˝À ‘˚&Ü\T ø£ì|ædüTÔ+{≤ j·THêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eT÷Á‘·<Ûës¡ ‘·–Zb˛e&É+, eT÷Á‘· $düs¡®q düeTj·T+˝À eT+≥>± ñ+&É≥+ ˝≤+{Ï \ø£åD≤\T >∑T]Ô+∫q yÓ+≥H˚ yÓ’<ä´ ùde\T bı+<ë\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ø±>± eT÷Á‘êX¯j·T+ øÏ+~ uÛ≤>∑+˝À ñ+&˚ Ábıùdº{Ÿ eT÷Á‘· $düs¡®q $wüj·T+˝À ø°\ø£+>± |üì#˚düTÔ+ <äì, Ábıùdº{Ÿ nej·Te+ ñ_“Hê, ˝Òø£ Ç‘·s¡ düeTdü´\T m<äT¬s’q eT÷Á‘· $düs¡®q˝À K∫Ã+‘·+>± ‘˚&Ü\T ø£ì|ækÕÔj·Tì $e]+#ês¡T. ø±>± Ábıùdº{Ÿ uÛ≤>∑+˝À ø±´q‡sY k˛πø neø±XÊ\T ôd’‘·+ ñ+{≤j·THêïs¡T. X¯Øs¡+˝À ø=e⁄«XÊ‘·+ n~Ûø£yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT Ábıùdº{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À ø±´q‡sY \ø£åD≤\T ø£ì|æ kÕÔj·Tì nsTT‘˚ Ç~ πøe\+ dü«\ŒXÊ‘·+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Ábıùdº{Ÿ uÛ≤>∑+˝À ø±´q‡πs‘·s¡ yê´<ÛäT\T ôd’‘·+ yê´|ækÕÔj·Tì, á ‘·s¡Vü‰ yê´<ÛäT\≈£î sêeTj·T´ j·T÷sê\J˝À n‘ê´<ÛäTìøÏ ∫øÏ‘·‡\T n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sêeTj·T´ Á|üMT\ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À πøe\+ ˇø£ >∑+≥

e´e~Û˝ÀH˚ j·T÷sê\J dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. ‘·<äT|ü] yê´~ÛìsêΔs¡D#˚dæ Äô|’ yÓ’<ä´ùde\+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<ä Hêïs¡T. sêeTj·T´ Á|üMT\ j·T÷sê\J Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À j·T÷sê\J˝À ìcÕí‘·T˝…’q &Üø£ºsY.s¡y˚Twt sêeTj·T´, &Üø£ºsY. •eÁ|ükÕ<é, &Üø£ºsY.qMHé#·+Á<ä Ä#ês¡´, &Üø£ºsY.s¡TDø±eT‘Y, &Üø£ºsY.nãT›˝Ÿ|òü‘Y, &Üø£ºsY.s¡‘·HéC≤, &Üø£ºsY. $X¯«+ ãsYHê<∏é.&Üø£ºsY X‚«‘êe+>∑, düTπswt, Byêø£sY BøÏå‘Y ‘·~‘·s¡ yÓ’<äT´\#˚ |üØ ø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

yÓ’<ä´s¡+>∑+˝À kÕ+πø‹ø£ $|ü¢e+: yÓ’<ä´s¡+>∑+˝Àq÷ n‘ê´<ÛäTìø£ yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃj·Tì sêeTj·T´Á|üMT\ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡ yÓ’<äT´sê\T &Üø£ºsY.X‚«‘·e+>∑ $e]+#ês¡T. eTTU´+>± j·T÷sê\J dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\≈£î ˝Ò»sY |ü]ø£sê\ <ë«sê Ä|üπswüHé ˝Ò≈£î+&Ü yÓ’<ä´ùde\+~düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. yê´~Û rÁe‘·qT ã{°º yÓ’<ä´ùde\+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ nedüsêìï ã{Ϻ #˚kÕÔeTHêïs¡T. yê´~Û ‘=*<äX¯˝À ñqï düeTj·T+˝À yÓ’<ä´\qT dü+Á|ü~ùdÔ ‘·«]‘·>∑‹q yê´~Û qj·TeTe⁄‘·T+<äì $e]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· ø±\+˝À ø£\Twæ‘· ÄVü‰s¡+, n|ü]X¯óÁuÛÑ‘· ø±s¡D+>± j·T÷sê\J yê´<ÛäT\T dü+Áø£$T+#˚ neø±XÊ\THêïj·THêïs¡T. eT÷Á‘· $düs¡®q˝À Çã“+<äT\T |ü&˚ yês¡T yÓ+≥H˚ sêeTj·T´ Á|üMT\ ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\qT dü+Á|ü~+∫ yÓ’<ä´|üØø£å\T bı+<ë\ì ÄyÓT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À &Üø£ºsY.s¡y˚Twt sêeTj·T´, &Üø£ºsY. •eÁ|ükÕ<é, &Üø£ºsY. qMHé#·+Á<ä Ä#ês¡´, &Üø£ºsY.s¡TD ø±eT‘Y, &Üø£ºsY. nãT›˝Ÿ|òü‘Y, &Üø£ºsY.s¡‘·HéC≤, &Üø£ºsY. $X¯«+ãsYHê<∏é. düTπswt, Byêø£sY BøÏå‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT÷Á‘· $düs¡®q˝À Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïsê? eT÷Á‘·+ $dü]®+#˚ düeTj·T+˝À eT+≥>± ñ+{À+<ë? #·Tø£ÿ\T #·Tø£ÿ\T>± eT÷Á‘·+ ek˛Ô+<ë? j·T÷]Hé b˛ùd≥|ü⁄Œ&ÉT bı‹Ôø£&ÉT|ü⁄˝À H=|æŒ>± ñ+{À+<ë? düeTj·T+ dü+<äs¡“+ ˝Ò≈£î+&Ü eT÷Á‘·+ ek˛Ô+<ë? eT÷Á‘· $düs¡®q #˚dæq|üŒ{Ïø° Ç+ø± edüTÔqï≥T¢ nì|æk˛Ô+<ë? eT÷Á‘· $düs¡®q≈£î eT÷\yÓTÆq Ábıùdº{Ÿ˝À ø±´HÓ‡sY ø±e#·TÃ. ˝Òì|üø£å+˝À ø±q‡πs‘·s¡ yê´~Û nsTTñ+&Ée#·TÃ, ô|’\ø£åD≤\T @y˚ì nì|æ+∫Hê, Äô|’ ø£ì|æ+∫Hê 42@fi¯¢>± j·T÷sê\õø£˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À düTBs¡È ùde\+~düTÔqï sêeTj·T´ Á|üMT\ j·T÷sê\õø£˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹ yÓqTyÓ+≥H˚ dü+Á|ü~+#·+&ç .sêeTj·T´ Á|üMT\ j·T÷sê\õø£˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹ k‘Y Ç+&çj·÷˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± ˝Ò»sY |ü<䛋˝À n<ÛäTHê‘·q Ø‹˝À j·T÷sê\J dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\≈£î ∫øÏ‘·‡ n+~k˛Ô+~.q÷‘·q+>± &çôd+ãsY 1e‘˚Bq Ábıùdº{Ÿ >±¢+&é ÇHÓŒ¤ø£¸Hé, Ábıùdº{Ÿ >±¢+&é ø±´q‡sY, ø±q‡πs‘·s¡ yê´<ÛäT\≈£î yÓ’<ä´+ n+~+#˚+<äT≈£î n<ÛäTHê‘·q yÓ’<ä´|ü]ø£sê\‘√ øÏ¢ìø˘qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïs¡T.

42years of specialized service with unmatched achievements

>±E‘√ >±ì, ã+>±s¡+ e+{Ï ˝ÀVü‰\‘√ >±ì ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. ø=ìï ñ+>∑sê\≈£î eTT‘ê´\T, eÁC≤\T, |ü>∑&Ü\T yÓTT<ä˝…’q KØ<Ó’q s¡‘êï\qT bı~– ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. bÕXÊÑ·´ <˚oj·TT\T $yêVü≤ X¯óuÛÑø±s¡´\˝À ñ+>∑sê\T e÷s¡TÃø√e&É+ n‹ eTTK´yÓTÆq ø±s¡´+. uÛ≤s¡rj·T kÕ+Á|ü<ëj·T+˝À ‘ê[u§≥Tº ø£≥º&É+ m+‘· |ü$Á‘·yÓTÆq<√ yê]øÏ ñ+>∑s¡+ e÷s¡TÃø√e&É+ n+‘· Á|üdæ<äΔyÓTÆq~.

ñ+>∑sê\˝À s¡ø±\T.. ô|[¢ ñ+>∑s¡+ Á|ü<ëq+ ñ+>∑s¡+ eÁ»|ü⁄≥T+>∑s¡+ qes¡‘êï\ ñ+>∑s¡+

n+<ä+ nq>±H˚ eTqøÏ yÓTT<ä≥>± >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚Ã~ ÄuÛÑs¡D≤\T. eTTU´+>± Ád”Ô\qT n+<ä+>± #·÷|æ+#·&É+˝À ÄuÛÑs¡D≤\T Á|üeTTK bÕÁ‘· eVæ≤kÕÔsTT. Á|ü‹ Ád”Ô @<√ ˇø£ ÄuÛÑs¡D≤ìï <Ûä]+#˚ e⁄+≥T+~. ÄuÛÑs¡D≤\ ø√dü+ ø=ìï j·TT<ë›˝Ò »]>±j·Tq&É+˝À ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. n˝≤+{Ï ÄuÛÑs¡D≤\˝À ø=ìï+{Ï >∑T]+∫ MTø√dü+.. øÏØ≥+ øÏØ≥+ ˝Ò<ë eT≈£î≥+ ‘·\MT<ä <Ûä]+#˚ ÄuÛÑs¡qeTT. #ê˝≤ øÏØ{≤\T KØ<Ó’q ã+>±s¡+, yÓ+&ç ˝ÀVü‰\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&ç s¡‘êï\T bı<ä>∑ã&ç e⁄+{≤sTT. kÕ+Á|ü<ëj·Tø£+>∑\ øÏØ{≤\T <˚e‘·\T eT]j·TT sêE\T <Ûä]kÕÔs¡T. M]˝À øÏØ{≤ìï <Ûä]+#·&É+ n~Ûø±s¡+, yês¡dü‘·«+, neTs¡‘·«+, düÁ‘·Œes¡Ôq+, ¬>\T|ü⁄ eT]j·TT >ös¡yêqøÏ dü+πø‘·+>± uÛ≤$kÕÔs¡T. Çy˚ ø±≈£î+&Ü øÏØ{≤\T, |ü⁄e⁄«\T, qø£åÁ‘ê\T, Ä≈£î\T, eTT\T¢ yÓTT<ä˝…’q yê{Ï‘√ ‘·j·÷¬s’q$ Ç‘·s¡T\T <Ûä]kÕÔs¡T. ñ+>∑sê\T.. ñ+>∑sê\T kÕ<Ûës¡D+>± #˚‹ y˚fi¯¢≈£î >±ì ø±* y˚fi¯¢≈£î >±ì ô|≥Tº≈£î+>±s¡T. ø±˙ Ç˝≤+{Ï ÄuÛÑs¡D≤\qT <ä+&É≈£î ô|≥Tº≈£î+fÒ yê{Ïì <ä+&Ée+ø° n+{≤s¡T. ñ+>∑sê\T Ád”Ô˝Ò ø±≈£î+>± |ü⁄s¡Twüß\T ≈£L&Ü <Ûä]+#˚ ÄuÛÑs¡DeTT. Ç$

#Ó$b˛>∑T.. #Ó$b˛>∑T yÓ\T|ü\ #Ó$øÏ ≈£î{Ϻ+#·T≈£îH˚ ˇø£ $<ÛäyÓTÆq ÄuÛÑs¡DeTT. Ç$ m≈£îÿe>± Ád”Ô\T #Ó$ ‘·$TàøÏ <Ûä]kÕÔs¡T. ø=ìï #Ó$b˛>∑T\T y˚˝≤&ÉT‘·Tqï ∫qï >=\TdüT e÷~]>± >±ì ˝Ò<ë ]+>∑T e÷~]>± ñ+{≤sTT. ‘Ó\T>∑T dü+Á|ü<ëj·T+˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± #Ó$ ≈£î{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˇø£ X¯ó uÛÑø±s¡´+˝≤>± #˚kÕÔs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± |ü⁄{Ϻq •X¯óe⁄≈£î yÓTT<ä{ÏkÕ]>± πøX¯K+&Éq #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT Bìì ≈£L&Ü ø£*|æ #˚kÕÔs¡T. Á|üdüTÔ‘· ø±\+˝À nu≤“sTT\T ≈£L&Ü ˇø£ #Ó$øÏ, eT]ø=+<äs¡T ¬s+&ÉT #Óe⁄\≈£î ]+>∑T\qT <Ûä]düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À m≈£îÿe>± #Ó$ ‘·yÓTàøÏ <Ûä]kÕÔs¡T. ø±ì bÕX¯Ã‘·T´\T M{Ïì #ê˝≤ Á|ü<˚XÊ\˝À ≈£î{Ϻ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. >±E\T.. >±E\T eTTK´+>± Ád”Ô\T <Ûä]+#˚ ÄuÛÑs¡D≤\T. Ç$ >±E‘√ >±ì, bÕ¢dæºø˘, \ø£ÿ, ã+>±s¡+‘√ ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. Væ≤+<ä÷ kÕ+Á|ü<ëj·T+˝À >±E\T <Ûä]+#·&É+ nsTT<√‘·HêìøÏ >∑Ts¡TÔ. uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT eT]j·TT Ä+Á<Ûä<˚X¯eTT Vü≤düÔø£fi¯\≈£î, #˚‹ eè‘·TÔ\≈£î ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ø±D≤∫. Á_{Ïwüß bÕ\q≈£î |üPs¡«eTT Ä+Á<Ûä >∑&ɶ˝À #˚‹ eè‘·TÔ\≈£î n|üPs¡« Ä<äs¡D \_Û+∫q~. n–Zô|f…º˝À sTT$T&˚ |ü≥TºNs¡qT H˚dæq |òüTq‘· eTq ‘Ó\T>∑T H˚‘·>±fi¯¢~. n˝≤π> •\Œø£fi¯, ∫Á‘·ø£fi¯, ≈£îeTà], ø£eTà] eè‘·TÔ\T ≈£L&Ü Ä<äs¡D #Ó+<ësTT. Á_{°wüß bÕ\q˝À Áø£eTeTT>± ô|’ eè‘·TÔ\ ø£fi¯\ Á|üuÛ≤\´ Áø£eTeTT>± düqï–**¢ n&ÉT>∑+{Ïb˛j·÷sTT. @&ÉT yêsê\ q>∑\T Ä~yês¡+`¬ø+|ü⁄\ k˛eTyês¡+`eTT‘ê´\T eT+>∑fi¯yês¡+`|ü>∑&Ü\T ãT<Ûäyês¡+`|ü#·Ã\T >∑Ts¡Tyês¡+`ø£qø£|ü⁄wü´sê>∑+ X¯óÁø£yês¡+`eÁC≤\T X¯ìyês¡+`Ç+Á<ä˙\eTDT\T

ìÁ<ä ô|+#˚ dü+‘√wüø£s¡ Ä˝À#·q\T! n\dæq X¯ØsêìøÏ ìÁ<ä m+‘√ nedüs¡+. sêÁ‹y˚fi¯ >±&ÛÉ ìÁ<ä b˛‘˚ Äs√>∑´+ n<äT“¤‘·+>± e⁄+≥T+<äì n+<ä]øÏ ‘Ó*dæq<˚. ndü\T sêÁ‹y˚fi¯ mìï >∑+≥\T >±&ÛÉ ìÁ<ä MT X¯ØsêìøÏ m+‘√ $ÁXÊ+‹ìdüTÔ+~. eTs¡Tdü{Ï s√E MT s√EyêØ #·s¡´\T ñ‘ê‡Vü≤+>± #˚düT≈£îH˚˝≤#˚düTÔ+~, XÊØs¡ø£+>±H˚ ø±ø£, e÷dæø£+>± ≈£L&Ü $TeTà*ï ñ‘ê‡Vü≤ |üs¡TdüTÔ+~. eT+∫ Ä˝À#·<ä\T e#˚Ã˝≤ düVü≤ø£]düTÔ+~. nìï{ÏøÏ $T+∫ MT Ä˝À#·q\T bÕõ{Ïyé >± e⁄+&˚˝≤>± ≈£L&Ü #˚düTÔ+<äì ‘êC≤>± #˚dæq ˇø£ n<Ûä´j·Tq+ #Ó|ü⁄‘√+~. >±&ÛÉ ìÁ<äô|’ #˚dæq ˇø£ düº&û˝À Øôds¡Ãs¡T¢ 70 eT+~ e´≈£îÔ\qT ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\T>± $uÛÑõ+#ês¡T. ˇø£ Á>∑÷|ü⁄qT sêÁ‘·+‘ê >±&ÛÉ+>± ìÁ~+|üCÒdæ eTs=ø£ Á>∑÷|ü⁄qT sêÁ‘·+‘ê yÓTfi¯≈£îe>± e⁄+&Ü*‡+~>± ø√sês¡T. á ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\ e´≈£îÔ\qT eTs¡Tdü{Ï s√E ø=ìï bÕõ{Ïyé ∫Á‘ê\T n+fÒ ≈£îø£ÿ|æ\¢\T, |üPe⁄\T e+{Ï yê{Ïì, |òü]ï#·sY, eT]j·TT &Ó’ì+>¥ ù|¢≥T\T e+{Ï yê{Ïì #·÷&Ée\dæq~>± ø√sês¡T. á s¡ø£+>± #·÷dæq yê] yÓTyÓ÷Ø\T ∫Á‘ê\qT wüße÷s¡T |üHÓï+&ÉT >∑+≥\ ‘·sê«‘· s¡ØøÏå+#ês¡T. ìÁ~+∫q yê] yÓTÆ+&é ˝Àì ∫Á‘ê\ C≤„|üø±\T m+‘√ ã\+>± eTTÁ<äy˚dæq≥T¢ ìÁ<ä ˝Òì yê] yÓTyÓ÷Ø #ê˝≤ ã\V”≤q+>± e⁄qï≥T¢ ø£qT>√Hêïs¡T. Øôd]à |òü*‘ê\T, ìÁ<ä eTq e÷qdæø£ bÕõ{Ïyé yÓTyÓ÷Ø\qT yÓTs¡T>∑T |üs¡TdüTÔ+<äì ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Øôd]à ìs¡«Væ≤+∫q eTkÕ‡#·T{°dt j·T÷ìe]‡{° Áb˛ô|òdüsY ¬su…ø± ôdŒq‡sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. n+‘˚ ø±<äT á |òü*‘ê\T, e÷qdæø£ yê´<ÛäT\T, ˇ‹Ô&ç ‘·–Z+#˚ ∫øÏ‘ê‡ $<Ûëq+˝À ≈£L&Ü düVü≤ø£]kÕÔj·Tì n<Ûä´j·Tqø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. sêÁ‹ ìÁ<ä n+<ä]øÏ m+‘√ nedüs¡+. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ sêÁ‹y˚fi¯ ø£˙dü+ Äs¡T qT+&ç @&ÉT >∑+≥\bÕ≥T ‘·|üŒø£ ìÁ~+#ê\ì, <ëì Á|üuÛ≤e+ eTs¡Tdü{Ïs√E <Ó’q+~q ø±s¡´Áø£eT\ô|’ |ü&ç Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ #˚ùd |üìô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì Ms¡T yÓ\¢&ç #˚dæq≥T¢ ~ &ÓsTT© yÓTsTT˝Ÿ Á|ü#·T]+∫+~.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

&√Hé˝À ª˙*μ &ÜHé\ Vü≤yê ôV’≤y˚ πø+Á<ä+>± ˙* øÏs√dæHé uÛ≤Ø neTàø±\T e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À CÀ>∑T‘·Tqï ¬syÓq÷´, b˛©dt XÊK\T Á|üuÛÑT‘·« ÄX¯j·÷ìøÏ ‘·÷≥T¢ &√Hé qe+ãsY 21 düTes¡íyês¡Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq &√Hé |ü≥ºD düMT|ü+˝Àì C≤‹j·T s¡Vü‰<ë] πø+Á<ë+>± ˙*øÏs√d”Hé yê´|üs¡+ eT÷&ÉT |ü⁄e⁄«\T Äs¡T ø±j·T\T nqï #·+<ä+>± e]ú\T¢‘·T+~. |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T øÏs√d”Hé &ÜHé\T>± ne‘ês¡+ m‹Ô uÛ≤]>± k˛eTTà#˚düT≈£î+≥T Hêïs¡T. C≤rj·Ts¡Vü‰<ë] ô|’ øÏs√d”Hé &ÜHé\ Vü‰yê q&ÉTdüTÔ+<äq&É+˝À m+‘· e÷Á‘·+ ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. $esê˝À¢ ¬ø[‘˚ ù|<ä\qT <äèwæ˜˝À e⁄+#·T ø√ì sêÁwüŒ Á|üuÛÑT‘·«+ ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\ |ü+|æD |ü<∏äø£+ dü_‡&çô|’ _j·T´+, øÏs√d”Hé, q÷H˚, #Ó¬øÿs¡\qT #Íø>± Á|ü»\≈£î n+~k˛Ô+~ M{Ïô|’ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ dü_‡&çì Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛ≤s¡sTTdüTÔ+~. nsTT‘˚ nÁø£e÷s¡Tÿ\ ø±s¡D≤+>± Á|üuÛÑT‘·« ÄX¯j·÷ìøÏ >∑+&ç |ü&ÉT‘·T+~.

ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<ä |ü]~Û˝Àì bÕ´|æ*,ÁøÏwüí–] eT+&É˝≤˝À¢ì |ü\T Á>±e÷\ &û\s¡T¢ Á|ü»\≈£î Çe«e\dæq ˙*øÏs√d”HéqT Á{≤* Ä{À\˝À sêÁ‹øÏ sêÁ‹ >∑T≥Tº#·|ü⁄&ÉT ø±≈£î+&Ü &√Hé≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. C≤rj·T s¡Vü‰<ë]øÏ ÄqTø=ì ñqï &ÛÜu≤\≈£î m<äTs¡T>± e⁄qï Á{≤Hé‡b˛s¡Tº eT»e÷ì Ç˝≤ ôV’≤y˚ πø+Á<ä+>± eT]ø=+<äs¡T ˙* øÏs√d”HéqT &Ûû\s¡¢ e<ä› qT+∫ ø=qT>√\T #˚dæ Á{≤Hé‡b˛s¡Tº≈£î e#˚eVü‰Hê\≈£î $Áø£sTT+∫ uÛ≤]>± k˛eTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Á|ü»\≈£î #˚sê*‡q ˙*øÏs√d”HéqT yêVü‰Hê\≈£î Ç+<äq+>± $Áø£sTTdüTÔHêï|ü{ÏøÏ ¬seq÷´n~Ûø±s¡T\T, b˛*dtn~Ûø±s¡T\T ‘·eTπø$T|ü≥q≥Tº e«eVü≤]düTÔHêïs¡T. C≤rj·Ts¡Vü≤<ë]ô|’ ˙*øÏs√dæHé <ä+<ë q&ÉTdüTÔ+<äì ‘Ó*dæq|üŒ{ÏøÏ m≥Te+{Ï <ë&ÉT\≈£î ~>∑ø± b˛e&É+ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+. á XÊK\≈£î e÷eT÷\T¢ n+<äT‘·T+<ä&É+ e˝Ò¢ #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e«eVü‰]düTÔHêïs¡ì n\Te⁄s¡T Äs√|üq, @~ @yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ ˙*øÏs√düøÏHé yê«bÕsêìï õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ø£*Œ+#·T≈£îq ø£≥º&ç #˚j·Te\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hêe⁄+~.

|æ\¢\‘√ |üqT\T #˚sTTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T: ø£˝…ø£ºsY

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãs¡T 22, 2012

&ûáá n~Ûø±] $dÔüè‘· |üs¡´≥q

ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ n_Ûeè~› ø±sê´\j·T+˝À eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT _dæ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì $<ë´s¡Tú\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ñ+<äì &çáÇ n~Ûø±]øÏ $qïe+#ês¡T. &çáÇ n~Ûø±] |ü<äà» yÓ+fH˚ düŒ+~+∫ _dæ bÕsƒ¡XÊ\≈£î e<ä›≈£î yÓ[¢ nø£ÿ&É ñqï düeTdü´qT n&ç– ‘Ó\TdüTø=ì uÀs¡T˝À yÓ÷{≤s¡T |ü&çñ+&É≥+ e\q $<ë´s¡Tú\≈£î Á‘ê>∑T ˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‹Ô+<äì, M{ÏøÏ yÓ+ø£fÒ eTs¡eT‘·TÔ\T #˚|ü{≤º\ì ÄsY&Éã÷¢´ôV≤#Ymdt mÇ #Ó+#·j·T´≈£î ÄyÓT Ä<˚XÊ\T C≤] #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ $Tqs¡˝Ÿ bÕ¢+{Ÿ düú\+qT |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |ü]~Û˝Àì ø£qø±Á~\|ü˝…¢, n+øϬs&ç¶ |ü*¢, ø√s¡Te÷qT |ü*¢ ‘·~‘·s¡ Á>±eT+˝À ñqï Á‘ê>∑T ˙{Ï düeTdü´qT &çÇÇ n~Ûø±]ì |ü<äà» |ü]o*+#ês¡T. ø=*$T>∑T+&É¢, ø£qø±Á~|ü˝…¢, n+øϬs&ç¶|ü˝…¢ Á>±e÷\≈£î eT÷&ÉT yê≥sY bÕ¢+{Ÿ\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. áyÓT yÓ+≥ m+|æ&çz ‹eTàø£ÿ, ÄsY&Éã÷¢´ ôV≤#Ymdt$. #Ó+#·j·T´. ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

$<ë´XÊK˝À eTT<äTs¡T‘·Tqï $yê<ë\T

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À u≤\\ Vü≤≈£îÿ\T, dü+s¡ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeTXÊK j·T÷HÓôd|òt dü+j·TTø£Ô Ä<ä«s¡´+˝À |òüTq+>± »]–+~. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡Ùq¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\\ Vü‰≈£îÿ\qT uÛ≤s¡‘· sê»´+>∑+ düTes¡í nøå±sê\‘√ *œ+∫+<äì, yê] Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD˝À n+<äs¡T uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+∫ ø±bÕ&É\ì nHêïs¡T. |æ\¢\qT |ü‹Ô #˚qT˝À |üì#˚sTT+#·T ≈£î+≥Tqï j·T»e÷qT\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì,n˝≤ #˚sTT+∫q yê]øÏ s¡÷ 20 y˚\ es¡≈£î »]e÷q $~düTÔ ns¡T eTkÕ\T C…’\T •ø£å ≈£L&É e⁄+≥T+<äì nHêïs¡T. ù|<ä dæú‹˝… e⁄qïyês¡øÏ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕsƒ¡XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~.nq+‘·s¡+ 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î Á|ò” m&ÉT´πøwüHé, ñqï‘· $<ä´≈£î ≈£L&É Á|üuÛÑT‘·«+ neø±X¯+ ø£*Œ+∫+<äì nHêïs¡T. nq+‘· õ˝≤¢ md”Œ #·+Á<äX‚Ks¡ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\\≈£î e⁄qï Vü≤≈£îÿ\qT yê]πø n+<˚˝≤ #·÷kÕÔeTì, ø±\sêdæq yê]ô|’ ø£sƒ¡q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. n+<äT˝À b˛*dt XÊK düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T

m|üPŒ&ÉT e⁄+{≤j·Tì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ &çÄsYˇ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ u≤\\≈£î e⁄qï Vü‰≈£îÿ\T eTq+ Ä#·]+∫ $ø±kÕìøÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì ‘·*¢ ‘·+Á&ÉT\T ≈£L&É düVü≤ø£]+#ê\ì nHêïs¡T. $<ä´ ˝Òì<˚ n_Ûeè~ ˝Ò<äì, Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T #·<äTø√yê\ì nHêïs¡T. ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T Ä]úq k˛ÔeT‘· ˝Òø£ ã&çøÏ|ü+|üø£, e«ekÕj·T |üqT\≈£î, yê«bÕs¡ dü+düú\˝À |üìøÏ |ü+|ü≈£L&É<äì, ã&çøÏ |ü+bÕ\ì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ j·T÷HÓôd|òt õ˝≤¢ y˚TH˚»s¡T sê»X‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ u≤\\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î #·{≤ºH˚ï ô|{Ϻ+<äì, n #·{≤º\qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T >ös¡$+∫ s¡øÏå+#ê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ˝ÒãsY &ç|üP´{Ï ø£MTwüqsY düTu≤“sêe⁄, mHé,dæ.dæ.|æ Ä~Ûø±] ÇkÕø˘, j·TTHÓôd|òt Áf…Æì+>¥ ø√ Ä]¶H˚≥sY Áo<˚$, Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT XÊK Ç+#êØ® |æ&ç eTT‘ê´\eTà, dæ&ç|æz ìsêà˝≤, dæ.&Éã÷¢´.dæ ø£$T{Ï yÓT+ãs¡T¢ eT~›˝Ò{Ï, $»j·T\øÏåà, C…C… uÀs¡T¶ yÓT+ãs¡¢ #Óqïj·T´, \øÏåàÁ|üdüqï, n~Ûø±s¡T\T $$<Ûä dü«#·Ã+<ä dü+düú\ Á|ü‹ì<äT\T, $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ª$<ë´]ú J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘·Tqï yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ ;á&û ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+μ ø£s¡÷ï\Tã÷´s=, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·+Á&çø=&ÉT≈£î\ >=&Ée\ e\¢ $<ë´s¡Tú\ J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘·Tqï yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ _Ç&ç ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+ô|’ #·s¡´\T rdüTø=ì $<ë´s¡Tú\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì m◊mdtm|òt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ. #·+Á<äX‚KsY, q>∑s¡ø±s¡´<ä]Ù, ÄsY. düTπs+Á<ä\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡÷ï\T •yês¡T˝À¢ ñqï yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ _Ç&ç ø£fi≤XÊ\ q+<äT >∑‘· eT÷&ÉT dü+ˆˆ\ qT+∫ ‘·+Á&ç ø=&ÉT≈£î\ eT<Ûä´ Ä~|ü‘·´b˛s¡T kÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Bì e\¢ M] Çs¡Te⁄] eT<Ûä´q $<ë´s¡Tú\≈£î qwüº+ ø£*–düTÔHêïs¡T. M] b˛s¡T e\¢ á $<ë´dü+düú\qT düTe÷s¡T øöì‡*+>¥ e+<ä eT+~ $<ë´s¡Tú\T n&çàwüqT¢ bı+~ $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔHêïs¡T. á Ä~|ü‘·´+ e\¢ ]ø±s¡T¶ |ò”E @e]øÏ yêπs $<ë´s¡Tú\ eTT≈£îÿ\T |æ+&ç edü÷\T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. ∫e]øÏ á s√Eq M]<ä›] b˛s¡Te\¢ ø£fi≤XÊ\≈£î ‘êfi¯+ y˚dæ ø£fi≤XÊ\ ˝Ò<äHêïs¡T. nq&É+‘√ e+<ä eT+~ $<ë´s¡Tú\T s√&ÉT¶ bÕ˝…’Hês¡T. ‘·ø£åDy˚T $<ë´s¡Tú\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷dæ j·÷»e÷q´+ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ˝Òì |üø£å+˝À ø£fi≤XÊ\ j·÷»eTHê´\ô|’ ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥Tº‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìøÏ sêVüQ˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\ |üsêeTs¡Ù Ä‘·à≈£îs¡÷ s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ø£]y˚q Á>±eT+˝À s√&ÉT Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q qs¡dæ+Vü≤ ≈£î≥T+u≤ì sêVüQ˝Ÿ nk˛wæjÓ÷wüHé düuÛÑT´\T |üsêe÷]Ù+∫ ÁX¯<ëú+»* |òüT{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± nk˛wæjÓ÷wüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù cÕøÏsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTè‹ #Ó+~q qs¡dæ+VüQì düe÷<ä eT{Ϻ Ks¡Tà ø√s¡≈£î nj·Tq 3 y˚\ s¡÷bÕj·T\qT Ä]Δø£ düVü‰j·T+ n+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ á <äTs¡Z|òüTq eT+Á‹ @sêdüTÁ|ü‘ê|t¬s&ç¶ <äèwæ˜øÏ ‹düT≈£îyÓ[¢ Á|üuÛÑT‘·«+#˚ ‘·–q düVü‰j·T düVü≤ø±s¡+ n+<äCÒkÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ|ü n<Ûä´≈£åî&ÉT ‹eTàj·T´, düVü≤j·Tø±s¡´ Á|üø±X¯sêe⁄, wüVæ≤HécÕ, @düTu≤ãT, nk˛wæjÓ÷wüHé düuÛÑT´\T $»jYT, düTeTHé, uÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ªbÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bòÕsêìï ‘=\–+#·+&çμ >√HÓ>∑+&É¢, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >√HÓ>∑+&É¢ eT+&É\+˝À >∑+»Vü‰[fl Á>±eT eT+<äTqï Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+˝À $<ÛäT´‘Y Á{≤Hé‡bòÕs¡yéTqT >∑‘·+˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ bÕsƒ¡XÊ\˝À <ë<ë|ü⁄ q\T>∑Ts¡T ñbÕ<ë´j·TT\T, ns¡T>∑Ts¡T $<Ûë´yê*+≥Ø\T, 240 eT+~ $<ë´s¡Tú‘·T\T ñHêïs¡T. ø£¬s+{Ÿ Á{≤Hé‡bòÕs¡+ dü÷ÿ˝Ÿ Äes¡D+˝À ñ+q+<äTq |æ\¢\T n&ÉTø√e&ÜìøÏ uÛÑj·T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ+‘·≥ ¬s+&ÉT eT÷>∑Jyê\T Á{≤HéŒbòÕs¡+ |üø£ÿq >∑&綋qT#·T+&É>± ø£¬s+{Ÿ cÕø˘ ‘·–* nø£ÿ&çøÏnø£ÿ&˚ #·ìb˛j·÷sTT. nq+‘·s¡+ kÕúì≈£î\T Á{≤HéŒø√ n~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ yÓ+≥H˚ ÄÁ{≤HéŒbòÕs¡+qT ‘√\–+#ê\ì ø√sês¡T n+<äT≈£î Á{≤HéŒø√ n~Ûø±s¡T\T Á{≤HéŒbòÕs¡+ ‘√\–+#ê\+fÒ <ë<ë|ü⁄ s¡÷ 60 y˚\ s¡÷bÕj·T\T ø£s¡TÃne⁄‘·j·THêïs¡T Äø£s¡Tà MTπs uÛÑ]kÕÔsê nì düe÷<ä+q+ Ç#êÃs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘YqT <äèwæ˜˝À e⁄+#·Tø√ì bÕsƒ¡XÊ\˝À ñqï Á{≤Hé‡bòÕs¡+qT yÓ+≥H˚ ‘√\–+#ê\ì nø£ÿ&ç |æ\¢\ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ôVAfi¯>∑T+<ä, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ôVAfi¯>∑T+<ä $<ä´XÊK˝À ì|ü⁄Œ sêdüT≈£î+≥T+~. eT+&É\ $<ä´ eqs¡T\ πø+Á<äeTT˝À s√E s√E≈£î $e<Ûë\T sêE≈£î+≥THêïsTT. >∑‘· 6HÓ\\ ÁøÏ‘·+ Ç<ä›s¡T eT+&É\ $<ä´~Ûø±s¡T\T>± e÷]b˛sTT, bÕ]b˛sTT |ü]dæú‘·T˝À¢ eT+&É\ $<ä´~Ûø±]>± $<ÛäT\T #˚|ü{Ϻq ã~H˚Vü≤fi¯ó Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T yÓTVæ≤qTB›Héô|’ j·TT.{Ï.j·T|òt. eT+&É\ XÊK ndü+‘·è|æÔì,ÄÁ>∑Vü≤y˚XÊ\qT Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïsTT. ñbÕ<Ûë´j·TT\T |ü]àHÓ+{Ÿ ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ nøö+{Ÿ HÓ+ãsY (ÁbÕDY) ø√s¡≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ\ Á<ÛäTMø£s¡D˝À Ä\dü‘·«+ Á|ü<ä]Ùdü÷Ô ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£+>± Ä\dü´+ #˚düTÔqï&Éì j·TT.{Ï.j·T|òt. Äs√|ædüTÔ+~. Bìô|’ yês¡T <Ûäsêï ≈£î&Ü #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ≈£î&Ü düe÷#ês¡+. Ç<˚ $wüj·T+ô|’ j·T+.Ç.z.yê]‘√ e÷≥¢&ÉT‘·÷.‘·eTT ø√‘·Ô>± uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü{ºqì ñbÕ<Ûë´j·TT\ $esê\T |üP]Ô>± ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·sê«‘· yê] jÓTTø£ÿ <äs¡U≤düTÔ\qT, ]õwüºs¡T¢ Ä<Ûës¡+>± Á<ÛäTMø£]+∫ ÇkÕÔqì ‘·q≈£î ø√+‘· düeTj·T+ ø±e\ì ø√sês¡T. eT+&É\+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ j·T÷ìj·TqT¢ sê»´+ @\T‘·Tqï H˚{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ eT+&É\ $<ä´~Ûø±], ñbÕ<Ûë´j·TT\ esêZ\ eT<ä´ dü+$yê<Ûä+ ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷s¡T‘·T+~. s√E s√E≈£î $<ä´XÊK˝À $e<Ûë\T eTT<äTs¡T‘·T+&É≥+‘√ eT+&É\ $<Ûä´XÊK˝À ô|’#˚sTT mes¡T kÕ~ÛkÕÔs√ ‘Ó*j·T*‡e⁄+~. eT+&É\ $<ä´~Ûø±] ìj·T+‘·\ Á|ü|ü]ÔdüTÔqï&Éì ø√+<äs¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T Äs√|ædüTÔ+&É>± MT $<ÛäT\T MTs¡T düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#·+&ç Hê |üì H˚qT #˚dæô|&É‘êqì eT+&É\ $<ä´~Ûø±] dü÷∫düTÔHêïs¡T. s√E s√E≈£î eTT<äTs¡T‘·Tqï ôVAfi¯>∑T+<ä $<ä´ eqs¡T\ πø+Á<äeTT $e<Ûë\ô|’ õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T <äèwæºkÕ]+∫ $<ä´ e´edüú˝À eT+∫ bÕ\q ø√qkÕ>∑T\ì Ç≥T ñbÕ<Ûë´j·TT\T,n≥T $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

õ˝≤¢ kÕúsTT ô|’ø± Áø°&É\≈£î Áø°&Üø±s¡T\ m+|æø£ ø£s¡÷ï\Tk˛¸sYº‡, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 26 qT+∫ 28‘˚B\˝À kÕúìø£ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì >∑∫ÃuÖ*˝À »s¡>∑qTqï sêh kÕúsTT ô|’ø± Ä<∏Ó¢{Ïø˘‡ Áø°&É\≈£î ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ qT+∫ m+|æ¬ø’Hêïs¡T. u≤\Ts¡ $u≤>∑+˝À q+<ë´\ ¬ø. eTTs¡[, Äfi¯¢>∑&ɶ eTVü≤eTà<é s¡|ò”, zs¡«ø£\T¢ m+. s¡$≈£îe÷sY, &√Hé õ$ nXÀø˘ ≈£îe÷sY _. Hêπ>wt Äfi¯¢>∑&ɶ _. düTπswt ‘·T>∑Z* yÓ’. ÁoìyêdüT\T, ne⁄≈£î˝À m+. düTπs+Á<ä, &√Hé mHé kÕsTTÁøÏwüí, m$Tà>∑q÷s¡T _. yÓ+ø£fÒÙ«s¡T¢, Çdæ yÓ+ø£fÒ«s¡T¢. &√Hé ¬ø. ø±+‘êsêe⁄, |ü‹Ôø=+&É õ. sêe÷+»H˚j·TT\T, ‘·T>∑Z*. yÓ’.ÁoìyêdüT\T dæ. sêeTÁøÏwüí, ø=ì<˚\ õ. s¡eTD y˚TH˚»sY>±e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À q+~ø=≥÷ÿs¡T ÄsY. sêeTdüTã“eTà, Äfi¯¢>∑&ɶ _. u≤\ñùdqeTà, ø√&ÉTeT÷s¡T õ. düTC≤‘·, Äfi¯¢>∑&ɶ, ¬ø. ÁXÊeDÏ, |ü‹Ôø=+&É ‘·cÕà|ü]«Hé, q+<ë´\ {Ï. k»q´, q+~ø=≥÷ÿs¡T. m+. Á|æj·÷Hê. &√Hé $. Hê>∑eTà, m$Tà>∑q÷s¡T mdt Hê>∑eTDÏ, eT~›¬øs¡ mHé Hê>∑eTDÏ, ø£s¡÷ï\T ¬ø. $»j·TÁo, mdt .CÀ´‹, Ä<√ì_m˝Ÿ \*‘·, |òüsê®q,Ä‘·à≈£Ls¡T yÓ’. \ø°åà<˚$, Äfi¯¢>∑&ɶ õ j·÷$Tì, bÕeTT\bÕ&ÉT õ. dü÷s¡´Á|æj·÷, ø√{≤ q+~ø=≥÷ÿs¡T _. Hê>∑sêE y˚TH˚»sY >± e´eVü≤]düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á m+|æ¬ø’Hê Áø°&Üø±s¡T\T á HÓ\ 25q 10 :00˝À>± eT÷&ÉT m*®ãT´*º |üÁ‘ê\‘√ õ˝≤¢ kÕúìø£ W{Ÿ&√sY ùd¶&çj·T+˝À Vü‰»s¡Tø±yê*‡+~>± õ˝≤¢ Áø°&É\ n~Ûø±] m. q{ŸsêCŸsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãs¡T 22, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Äø£dæàø£ ‘·ìF ìs¡«Væ≤+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ãq>±q|ü˝…¢s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ md”‡ Vü‰düº˝Ÿ ˝À ãdü ì$T‘·Ô+ eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ 10:30 숈\ düeTj·T+˝À ãq>±q|ü˝…¢≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ yÓ’<ä´XÊ\ q+<äT ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ‘·ìF˝À uÛ≤>∑+>± Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\ q+<äT sêÁ‹ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡q yÓ’<äT´\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºs¡¢≈£î H√{°düT\T n+<äCÒj·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡q &Ü. •eX¯+ø£sY, ˝Òø£b˛e&É+‘√ Äj·Tqô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. nq+‘·s¡+ ÄdüT|üÁ‹ ]ø±s¡T¶\, eT‘ê•wüßs¡+ø£åD ø±s¡T¶\qT >∑T]+∫ $#ê]+>± ø±s¡T¶\T ˝Òeì qs¡T‡\T düe÷<ëq+ Ç#êÃs¡T. yÓ’<ä´XÊ\ q+<äT Á|ü‹ s√E ≈£L´u…ø£º] Ä|üπswüq¢≈£î m+<äT≈£î ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì $e]+#·>±, &Ü. Hêj·TT&ÉT m+Á|æ˝Ÿ qT+∫ qe+ãsY es¡≈£î 134 eT+~ Ä|üπswüqT¢ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä|üπswüqT¢ #˚sTT+#·T≈£îqïyê]øÏ ¬s+&ÉT s√E\˝À|ü\ &ÉãT“\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì, #˚dæqyê]øÏ ]ø±s¡T¶ |üs¡+>± ]õwüºsY˝À sêj·÷\ì

dü÷|ü]&Ó+{Ÿ düTC≤‘·≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. &Ü. düTC≤‘· 108 yêVü≤D+yês¡T 20 øÏ˝À$T≥s¡¢ ˝À|ü\ ñqïyê]ì e÷Á‘·y˚T yÓ’<ä´XÊ\≈£î rdüTø=kÕÔeTì <äTs¡ÁbÕ+‘ê\≈£î sêeTì ø£˝…ø£ºs¡T≈£î ÄyÓT $e]+∫+~. 108 yês¡T nedüs¡yÓTÆ‘˚ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ≈£L&Ü rdüTø£yÓ˝≤¢\ì , ˝Òì |üø£å+˝À yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ø=+&Éù|≥˝Àì md”‡u≤\\ edü‹ >∑èVü≤+˝À ‘·ìF ìs¡«Væ≤+∫ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T. Äj·Tq sêÁ‹ nø£ÿ&˚ ãdü#˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq ø£dü÷Ô]uÛÑ bÕsƒ¡XÊ\ ‘·~‘·s¡ Vü‰düº˝Ÿ‡ nìï ‘·ìF #˚XÊs¡T. m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝Àì bı<äT|ü⁄ uÛÑeq+˝À nìï XÊU≤\ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å düe÷y˚X¯+ qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq Äj·÷XÊU≤\ n~Ûø±s¡T\qT $#ê]+∫, ‘·~‘·s¡ n_Ûeè~Δ |ü<∏äø±\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. m≈£îÿe>± e÷‘ê•wüß eTs¡D≤\qT n]ø£{≤º\ì Äj·Tq yê]øÏ dü÷∫+#ês¡T.

¬s’‘·T\qT Ä<äTø√ø£b˛‘˚ ñ<ä´$TkÕÔ+: @|” ¬s’‘·Tdü+|òüT+ Ä\÷s¡T .qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ m|æ¬s’‘·Tdü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T , dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+qT+∫ ñe÷ø£fi≤´DeT+&É|ü+ es¡≈£î uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq>± ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T. á eT+&É|ü+˝À sêh Hêj·T≈£î\T m|æ ¬s’‘·Tdü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. sêeTÁøÏwüíe÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À ¬s’‘·T\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ $e]+#êeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√H˚Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tej·÷´s¡Hêïs¡T. ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä »˝≤X¯j·T+qT+∫ Ä+Á<Ûë≈£î 32 {Ï.m+.dæ\˙s¡T e«ekÕj·÷ìøÏ sêe\dæ ñ+&É>±, »˝≤X¯j·T+ qT+∫ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T πøe\+ 18.08 {Ï.m+.d”\ ˙{Ïì e÷Á‘·y˚T n+~kÕÔeTì Ä+≥T+Hêïs¡T. 1972˝À q>∑s¡&√D ø±\TeqT ‘·e«>± <ë<ë|ü⁄ 40 dü+ˆˆ\T nsTTHê Äø±\Te≈£î düÁø£eT+>± ˙s¡T sêe&É+ ˝Ò<äì Äj·TqHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ¬s’‘·T\ ≈£L©\≈£î _fi‚Vü≤fi¯ó –&ɶj·T´, |ü⁄s¡Tbò˛‘·Ô+ ‘·eT nqT#·s¡T\‘√ ¬s’‘·Tdü+|òüT+˝À s¡÷. 3000 y˚\ ô|q¸Hé eT+ps¡T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù –&ɶj·T´, ¬ø.dæ s¡eTÁøÏwüí, #˚XÊs¡T. Ä\÷s¡T qT+∫ ¬s’‘·Tdü+|òüT+˝À Hêj·T≈£î\T õ˝≤Hé uÛ≤wü, uÛÑ÷ù|wt, $. s¡+>∑qï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª>∑èVü≤y˚T ø£<ë dü«s¡Zd”eTμ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): Ç˝Ò¢ø£<ë dü«s¡Zd”eT nHêïs¡T z dæ˙ø£$ á e÷≥\qT nø£åsê\ ì»+ #˚j·÷\qT≈£îHêïs¡T ø£s¡÷ï\T q>∑ s¡+ ¬seq÷´Hê–¬s&ç¶ ø±q˙˝À e⁄Hêï Áoìyêdü ø±k˛àb˛¢sY _.$. eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ n‘·´~ìø£ Ø‹˝À ìsêàD≤ìøÏ ø±e\dæq f…Æ˝Ÿ‡, e÷s¡“˝Ÿ‡ Ç˝≤+{Ï$ Ç+{ÏøÏ XÀuÛÑqT ‘Ó∫à eT¬sH√ Á>∑TôVA|üø£s¡D≤\qT ôd’‘·+ ø£s¡÷ï\T Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq+<äT≈£î nq+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À ôV’≤<ësêã<é, $»j·T yê&É, $XÊK|ü≥ï+ ˝≤+{Ï q>∑sê˝À¢ e÷Á‘·y˚T Hêq´yÓTÆq f…Æ˝Ÿ‡, e÷s¡“˝Ÿ‡, ñ+&˚eHêïs¡T. nø£ÿ &É qT+∫ s¡Vü‰D≤ #ê]®\qT <äèwæ˜˝À e⁄+#·Tø√ì #ê˝≤ ‘·≈£îÿe eT+~ e÷Á‘·y˚T ‘Ó#·Tø√H˚yês¡T. nsTT‘˚ 2009 ˝À ø£s¡÷ï\T |ü≥D+˝À ø±k˛àb˛¢sYqT ÁbÕs¡+_+#ês¡T. <˚oj·÷ ñ‘·Œ ‘·TÔ\H˚ ø±ø£ n‘·´~ÛqyÓTÆq $<˚• ñ‘·Œ‘·TÔ\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó#êÃeTHêïs¡T. Á|ü|ü+#·

yê´|üÔ+>± $ìj˚T>∑+˝À e⁄qï s¡ø£s¡ø±\ e÷s¡“˝Ÿ‡, f…Æ˝Ÿ‡ Çø£ ˇ¬ø y˚~ø£ô|’ <√s¡T≈£î‘· j·THêïs¡T. ‘·eT e<ä› ø£C…]j·÷, @wæj·THé, ÄsYm¬ø, ˝≤+{Ï Á|ü‹cÕ˜‘·àø£ yÓTÆq ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q Ç+Jj·THé e÷s¡“˝Ÿ‡, Ç{≤*j·THé e÷s¡“˝Ÿ‡. ôdsê ˝≤+{Ï ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q ñô|Héb˛¢]+>¥ ≈£î #ê˝≤ Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+<äHêïs¡T.

neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ãq>±q|ü˝…¢s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì q+<äes¡+ Á>±eT+˝À yÓ\dæq Áo#Í&˚X¯«] e÷‘ê≈£î ø±]úø£ e÷dü+qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Á|ü‘˚´ø£|üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢, |üP»\≈£î e#·Tà uÛÑ≈£îÔ\qT nìï $<Ûë\ kÂø£sê´\qT @sêŒ≥T #˚dæqT≥¢ Ä\j·T ìs¡«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝À düTe÷s¡T 400 dü+ˆˆ\ #·]Á‘·qT ø£*–ñqï Á|üeTTK X¯øÏÔ |æsƒê\˝À X¯øÏÔ |æsƒ¡+>± ù|s¡TÁ|üø±´‘·T\qT bı+<äT‘·Tqï, neTàyê] sêø£≈£î ø±s¡DyÓTÆ ñqï n|üŒ{Ï q+<äq #·Áø£e]Ô bò˛{À ø±ì, ñVü‰ ∫Á‘·+ ø±ì \uÛÑ´yÓTÆq j˚T&É\ Á>±eT+˝Àì ÄsY. ∫s¡+Je ¬s&ç¶ ôd˝Ÿ HÓ+: 9492613805 nqT HÓ+ãsY≈£î ‘Ó˝bÕ\ì, n≥T ‘Ó*|æq j˚T&É\ q+<äq #·Áø£e]Ô n‘·ì bò˛{ÀqT ≈£L&Ü ô|&É‘êeTì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T.

ø±s¡TeT+∫˝À ùde≈£î\ dü<ädüT‡ ÄdüŒ], qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø±s¡TeT+∫ Á>±eT+ q+<äT áHÓ\ 24 ‘˚Bq ùde≈£î\ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìs¡«Vü≤≈£î\T mHé. $πswt, <˚e<ëdüT, ÇkÕø˘, #Óqï|üŒ, myéT. qs¡düqï\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ùde ø=qkÕ–düTÔqï yê]øÏ á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. dü«‘·+Á‘·+>± ùde#˚dü÷Ô ñ+&ç+fÒ bÕ˝§ZHê\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ q+<äT •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T Áø£eT•ø£åD ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT H˚]ŒdüTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

Çy˚ ø±≈£î+&Ü Äø√«H√MTø˘dæ«$T+>¥|üP˝Ÿ‡ f…Æ˝Ÿ‡, $+&=bòÕ´wüHéŒ ø=s¡≈£î Vü‰+≥sY&É>∑¢sY ø£+ô|˙ ñ‘·Œ‘·TÔ\T ˝…’{Ï+>¥ø£+Á{À˝Ÿ, V”≤{Ÿø£+Á{À˝Ÿ,Vü‰|òt ˝…’{Ï+>¥, Vü‰|òt &ÜsYÿ˝…’{Ï+>¥ e+{Ï mH√ï $+&√ bòÕ´wüHé‡ n+<äTu≤≥T˝À e⁄Hêïj·THêïs¡T. n‘·´<∏äTìø£yÓTÆq &çJ≥˝Ÿ ¬>¢CŸ&ÉT e]ºô|ò’&é f…Æ˝Ÿ‡ ôd’‘·+ ‘·eT e<ä› \uÛÑ´eTe⁄‘·j·THêïs¡T. kÕe÷q´ eT<∏ä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\T ôd’‘·+ ø=qT>√\T #˚ùd$<ä+>± <Ûäs¡\T n+<äTu≤≥T˝À e⁄Hêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêj·÷\d”eT˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› ø±k˛àbò˛s¡T¢>± ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD+˝Àì Áoìyêdü ø±k˛àbò˛sY¢ U≤´‹ >∑&ç+∫+<äì Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ <˚•j·T ñ‘·Œ‘·TÔ\‘√ bÕ≥T $$<Ûä ø£+ô|˙≈£î #Ó+~q HêD´yÓTÆq $<˚• ñ‘·Œ‘·TÔ\qT ôd’‘·+ $Áø£sTT+∫ Á|ü»\ e<ä› qeTàø±ìï #·÷s¡>√q&ÉyÓT Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ nìï dü+düú y˚Tìõ+>¥&Ó’¬sø£ºsY _.$. eT*¢ø±s¡T®q sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

Á>±eTÁ>±e÷q ‘Ó\T>∑TeTVü‰düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤<ë›+ Ä\÷s¡T, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ Á>±eT+˝À &çX¯+ãsY 1 qT+∫ ‘Ó\T>∑TeTVü≤düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+∫, Á|ü»\≈£î ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+∫, Á|ü»\≈£î ‘Ó\T>∑T u≤cÕqT >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì Ä\÷s¡T Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] eT*¢ø±s¡T®q, m+|æ&çz #·+Á<äX‚Ks¡j·T´, düVü≤j·T‘êd”˝≤›sY _. yêDÏÁo \T eT+&É\+˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î $. ÄsYy√\≈£î n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ‘Ó\T>∑Tu≤cÕH˚ e÷{≤¢&ç ø±sê´\j·÷\≈£î, <äTø£D≤\≈£î ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ uÛÀs¡T¶\T ñ+&Ü\ì n˝≤#˚j·Tìyê]ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√ e\dæ edüTÔ+<äì yês¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À |üø£&É“¤+B>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì düe÷ y˚X¯+q≈£î Vü‰»¬s’qyê]øÏ dü÷#·q\qT Ç#êÃs¡T.

7 Áø°&Ü b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î n_Ûq+<äq düuÛÑ

ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n+øϬs&ç¶|ü˝…¢ Á>±eT+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\˝À Áø°&É\˝À ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î ãT<Ûäyês¡+ bÕsƒ¡XÊ\˝À n_Ûq+<äq düuÛÑqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á düuÛÑ˝À ôV≤#Ym+s¡M+Á<äHê<∏é ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T Áø°&É\˝À n+øϬs&ç¶ bÕsƒ¡XÊ\≈£î eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄qT rdüTø=#êÃs¡Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T ø£èwæ |ü≥Tº<ä\ ñ+fÒ kÕ~Û+#·˝Òì<ä+≥÷ m~˝Ò<äHêïs¡T. Áø°&É\˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü $<ä´˝À eT]j·TT nìï s¡+>±\˝À ù|s¡T Á|ü‹wüº\qT m+#·Tø√yê\ì $<ë´s¡Tú\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± ãq>±q|ü˝…¢ CÀHé˝À ÁøϬø{Ÿ b˛{°\˝À yÓTT<ä{Ï kÕúq+qT kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä Áø°&É\˝À ~«rj·T, ‘·èrj·T ãVüQeT‘·T\qT kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\qT n_Ûq+~+#ês¡T. eT]j·TT eT+&É\+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À≈£L&Ü Áø°&É˝À¢ ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î n_Ûq+<äq düuÛÑqT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. á düuÛÑ˝À ôV≤#Ym+ ø£+ãj·T´ ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\qT n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+øϬs&ç¶|ü˝…¢ bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<ë´j·TT\T u≤\ düTu≤“¬s&ç¶ |æá{Ï ÁoìyêdüT\T, ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T düTã“\ø°åà, bÕsƒ¡XÊ\˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\+<äs¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·<äTe⁄\ e\j·T+ düeTdü´\ düeTs¡+: mdtm|òt◊ ø£s¡÷ï\Tã÷´s=, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\Tõ˝≤¢ |ü]~Û˝Àì ø£\÷¢s¡T eT+&É\ düMT|ü+˝Àì Mø±sY ùwø£åHé ø±\˙ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\qT mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T õ. n+»H˚j·TT\T dü<ä]Ù+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± nH˚ø£ düeTdü´\T yÓ\T>∑#·÷dæq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq+>± Á‘ê>±&ÜìøÏ eT+∫ ˙fi¯ó¢≈£L&Ü ˝Òeì uÛ≤s¡‘· düTÁ|æ+ø√s¡Tº n<˚•+∫q Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ÄbÕsƒ¡XÊ\˝À eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+qT #˚|ü≥º˝Ò<äì , n˝≤π> $<ë´s¡Tú\T #Ó‘·Ô ≈£î|üŒ\qT ‘·\|ædüTÔqï≥T e+{Ï ‘·s¡>∑‹ >∑~˝Àì $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄\T kÕ–düTÔHêïs¡ì Ä+<äTe\q $<ë´s¡Tú\T bÕeTT ø±≥T≈£î, ‘˚\Tø±≥T≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’ ‘Ó\Tø=ì düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√yê\ì yês¡T á dü+<äs¡“¤+>± &çe÷+&é#˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯D #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T eT<ÛäT, eTùV≤wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äø£* rs¡ÃeTì n&ç–‘˚ ˝≤؃\‘√ u≤<ÛäT&Ü ! ø£s¡÷ï\Tã÷´s=, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ Äø£*ì rs¡ÃeTì n&ç‘˚ ˝≤]ƒ\‘√ u≤<Ûä&É+ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·eT+fÒ πødüT\T ô|≥º&É+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n\yê≥T>± e÷]+<äì mdtm|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æ. n+õ |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù õ. Äq+<é\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À $eT]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&ç&ç yÓfi¯‘ê+ ãTe«ô|≥ºeT+fÒ n~ #˚‘·>±ø£ yê] M|ü⁄\ |ü–˝Ò˝≤ $$<ä õ˝≤¢˝À¢ mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\ô|’, $<ë´s¡Tú\ô|’ ˝≤]ƒ#êØ®#˚j·T&É+ Á|üuÛÑT‘·«+ jÓTTø£ÿ ìs¡+≈£îX¯‘·«+, ìs¡¢øå±ìøÏ ì<äs¡Ùq+ nì Äj·Tq nHêïs¡T. s√E s¡÷. 17\T Çdü÷Ô eT+∫ uÛÀ»q+ #˚j·TeTì #˚ãT‘·Tqï eT+Á‹ |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T n~ m˝≤ kÕ<Ûä´yÓ÷ ˇø£ kÕ] ‹ì#·÷|æ‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘·eT Çfi¯¢˝À¢ ô|+#·T≈£îqï ≈£îø£ÿ\≈£î ôd’‘·+ HÓ\≈£î s¡÷. 5y˚\ qT+∫ 8 y˚\es¡≈£î á n~Ûø±s¡T\T Ks¡TÃô|&ÉT‘·THêïs¡ì, H˚sê\T C…’\T≈£î yÓ*¢q U…’~øÏ s√E≈£î s¡÷. 40\T Ks¡Tà #˚düTÔHêïs¡ì, ø±ì @bÕ|ü+ ‘Ó*j·Tì ne÷j·Tø£|ü⁄ Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î e÷Á‘·+ eT+∫ uÛÀ»q+ ô|≥º&ÜìøÏ á Á|üuÛÑT‘ê«\T &ÉãT“\T ˝Òeì #Ó|üŒ&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Ä<˚ $<Ûä+>± n¬sdüTº #˚dæq mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

sêj·T\d”eT n+‘·sY ø£fi≤XÊ\\ ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ø£s¡÷ï\Tk˛¸sYº‡, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): &çX¯+ãsY 3e ‘˚B qT+∫ sêj·T\d”eT$X¯«$<ë´\j·T|ü⁄ |ü⁄s¡Twüß\ n+‘·sY ø£fi≤XÊ\\ ÁøϬø{Ÿ b˛{°\qT Ä‘·à≈£Ls¡T Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ $X¯«$<ë´\j·T|ü⁄ ]õwüºsY md”« |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À bÕ˝§Zqe\dæq ø£fi≤XÊ\\T áHÓ\ 26 ‘˚B˝À>± m+Á{°\qT Á|æì‡bÕ˝Ÿ, Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Ä‘·à≈£Ls¡T q+<äT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


8 n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ X¯+≈£îkÕú|üq

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 22, qe+ãsY 2012

z≥$T ¬>\T|ü⁄q≈£î |ü⁄Hê~ \j·THé‡ ø£¢uŸ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ >∑es¡ïsY &Üø£ºsY sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶

u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á|ür düeTdü´ |üØwüÿ]+∫ Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT› ‘êqì X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z |üs¡~Û˝Àì ôV’≤<äsYq>∑sY &ç$»Hé˝Àì ôV≤#Ym+{Ï Væ≤˝Ÿ‡, XÊ‘·yêVü≤D≤ ø±\˙ ‘·~Û‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J, eT+Jsê ô|’|t˝…’Hé |üqT\≈£î Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ kÕΔìø£ ø±s=Œπs≥sY uÛ≤qTÁ|ükÕ<é‘√ ø£*dæ X¯+KTkÕΔ|üD #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø=s¡‘· ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·÷kÕÔqì, Á|ür &ç$»Hé˝Àì düeTdü´qT |üØwüÿ]+∫ Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq &ç$»Hé>± r]Ã~<äT›‘êqì nHêïs¡T.á ÁbÕ+‘· yêdüT\≈£î eT+∫ ˙{Ï düeTdü´ rπsÃ+<äT≈£î >±qT düTe÷s¡T 20\ø£å\ y˚´j·T+‘√ ô|’|t˝…’qT¢, n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J ø√dü+ eTs√ 24\ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î X¯+KTkÕΔ|üq\T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T.Á|ür düeTdü´qT |üØwüÿ]+#˚+<äT≈£î mfi¯fl y˚fi¯˝≤ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì, Á|ür ˇø£ÿs¡÷ |üqT\T ìs¡«Væ≤+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT ‘·eT u≤<Ûä´‘·>± |üqT\˝À HêD´‘ê |ü]D≤e÷\qT bÕ{ÏdüTÔHêïs√ ˝Ò<√ <ä>∑Zs¡T+&ç #·÷düT ø√yê\ì , @<Ó’Hê ‘˚&Ü nì|æùdÔ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêyê\ì, yê]ô|’ ‘·–q #·s¡´\T ‘·|üŒø£ #˚|ü&ÜÔeTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\T mÇ dü‘·´Hêsêj·TD, &çõm+ düT<äs¡ÙHé, Hê>∑uÛÑ÷wüD+, Hê>∑Á|æj·T, s¡+>∑sêj·T Á|ükÕ<é,Hêj·T≈£î\T n≈£î\ |ü<äà, n+»H˚j·TT\T,ô|<ë›sêe⁄, düTu≤“sêe⁄, e÷<äyé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T>± kÕΔì≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): z≥$T ¬>\T|ü⁄≈£î |ü⁄Hê<Ûäì, $<ë´s¡TΔ\˝À ∫qï ‘·q+ qT+&ç $<ë´ ãT<äT›\‘√ bÕ≥T>± Áø°&Ü dü÷Œ]Ôì ô|+bı+~+∫ XÊØs¡ø£+>± <äè&É |üs¡#ê\ì \j·THé‡ ø£¢uŸ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ >∑es¡ïsY &Üø£ºsY sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ ∫‘êÔs¡eTà Ä\j·T+ düMT|ü+˝Àì yÓTÆ<ëq+˝À u≤˝≤q>∑sY eT+&É\ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q Áô|’y˚{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq Áø°&Üb˛{°\T ãT<äyês¡+ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì ¬>\Tbı+~q $<Ûë´s¡TΔ\≈£î ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ür ˇø£ÿ]ø° ¬>\T|ü⁄ z≥$T\T düVü≤»eTì, z≥$T ˝Òì ¬>\T|ü⁄≈£î $\Te ˝Ò<äì,$<ë´]Δ ~X¯˝ÀH˚ Áø°&Ü dü÷Œ]Ôì ô|+bı+~ùdÔ yê]øÏ #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+ \_Û+∫ nìï s¡+>±\˝À u≤$ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\T>± ‘·j·÷s¡T ø±>∑\s¡ì, Áø°&Ü dü÷Œ]Ô ø£*–q Á|ür ˇø£ÿ]øÏ $»j·T+ ‘·|üŒø£ \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. |æ\¢˝À Áø°&Ü dü÷Œ]Ôì ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dæq á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Á|ür ˇø£ÿ]øÏ n_Ûq+<äq\T ‘Ó\T|æ, |æ\¢\≈£î e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+ ˇø£ÿ Áø°&É\‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì, ø£˙dü+ ø=+‘· eT+<Ó’Hê <˚X¯ Áø°&Üø±s¡T\T>± sêì+#˚ $<Ûä+>± ‘·j·÷s¡T ø±>∑\s¡ì nHêïs¡T.nq+‘·s¡+ düTe÷s¡T 73 bÕsƒ¡XÊ\\ $<Ûë´s¡TΔ\T bÕ˝§Zqï $$<Ûä Ä≥\˝À ¬>\Tbı+~q $<ës¡TΔ\≈£î, s¡qïs¡|t\≈£î yÓTyÓ÷+{À\T, Áø°&É˝À

bÕ˝§Zqï Á|ür ˇø£ÿ]ø° Á|üX¯+kÕ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À \j·THé‡ ø£¢uŸ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’dt >∑es¡ïsY B|üø˘ ã{≤º#ê],s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q Áô|’y˚{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´ø£å&ÉT X‚KsY¬s&ç¶,u≤˝≤q>∑sY eT+&É\ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q Áô|’y˚{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´ø£å&ÉT &ç.eT˝Ò¢wt, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt.s¡M+<äsYsêe⁄, ø√XÊ~Ûø±] |æ.düTø£è‘Y ≈£îe÷sY , dü\Vü‰<ës¡T\T $.yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄, {Ï.yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄, \j·THé‡ ø£¢uŸ ôV’≤<äsêu≤<é n<Ûä´≈£åîsê\T mdt.<äTsêZyêDÏ ,sê+yÓ÷Vü≤Hé sêe⁄, Á|ü‘˚´ø£ ÄVü‰«ì‘·T\T>± ø£˝≤XÊ\\ ìsê«Vü≤≈£î\T, dü÷ÿ˝Ÿ ìsê«Vü≤≈£î\T, ñbÕ<ë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T>± $<ë´s¡TΔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

nj·T´|üŒ Ä\j·T+˝À |òüTq+>± >∑D|ü‹ ¨eT+

e÷´H騽Ÿ <Ûä«+düyÓTÆHê |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T

kÕÿ\sYwæ|tqT n+<äCÒdæq ø±¢dtyÓT{Ÿ

u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK ◊{Ïdæ *$Tf…&é ‘·q Á|ü|ü+#· ©&ç+>¥ Áu≤+&é nsTTq ø±¢dtyÓT{Ÿ‘√ ø£*dæ dü÷ÿ˝Ÿ |æ\¢\ ø=s¡≈£î kÕÿ\sYwæ|t b˛{Ï\qT ìs¡«Væ≤+∫+~.q\T eT÷\\≈£î #Ó+~q $$<ä bÕsƒ¡XÊ\\ qT+&ç ô|<ä› dü+K´˝À $<ë´s¡Tú\T b˛{Ï|ü&ܶs¡T. n+<äT˝À 15 eT+~ì m+|æø£ #˚dæ zø√ÿ $<ë´]úøÏ Çs¡yÓ’ y˚\ s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq kÕÿ\sYwæ|t qT n+<ä#˚kÕs¡T.Ä˝≤π> eTs√ e+<ä eT+~ $<ë´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚dæ zø√ÿ $<ë´]úøÏ e+<ä s¡÷bÕj·T\ $\Teø£*–q ãVüQeT‘·T\T n+<ä#˚j·T&É+‘√ bÕ≥T b˛{Ï˝À bÕ˝ÀZqï yês¡+<ä]øÏ H√{ŸãTø˘‡,Á&ÜsTT+>¥ ù||üsY‡,eT]j·TT ˝…ø£ÿ\ |ü]ø£sê\‘√ bÕ≥T Ä‘·s¡ kÕe÷Á–ì n+<ä#˚dæ n_q+~+#ês¡T.^‘ê+»* dü÷ÿ˝Ÿ, z\+|æj·÷&é, ìC≤+ù|{Ÿ ≈£î #Ó+~q l#Ó’‘·q´,\≈£î #Ó+~q ¬ø.ø±]Ôø˘, yÓ’.‘·qT», $.ÁX‚j·T, düs¡÷sYq>∑sY ˝Àì ˝À≥dt˝≤´|t ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\≈£î 20 y˚\ s¡÷bÕj·T\ kÕÿ\sYwæ|t\qT ◊{Ïdæ e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY øÏs¡DY≈£îe÷sY $CÒ‘·\≈£î n+<ä#˚dæ n_Ûq+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·<äTeH˚~ ø£+sƒ¡düú+ #˚ùd˝≤ ñ+&É≈£L&É<äì, #·<äTe+fÒ q÷‘·q+>± Ä˝À∫+#·&É+, C≤„Hêìï eT]+‘· ô|+bı+~+#·Tø√e&É+, Á|ü|ü+#·+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nìï$wüj·÷\qT ne>±Vü≤q+ #˚düTø=H˚˝≤ ñ+&Ü\Hêïs¡T.‘·eT ø=qT>√\T <ës¡T\‘√ Ç˝≤ã+<ëìï msêŒ≥T #˚düTø=ì yê]î nìï $<ë\T>± b˛Á‘·‡Væ≤dü÷ÔHêïeTì øÏs¡DY≈£îe÷sY nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ä› dü+K´˝À $<ë´s¡Tú\T,ñbÕ<ë´j·TT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì Vü≤Öõ+>¥uÀs¡T¶ ø±\˙˝À >∑\ nj·T´|üŒ <˚yê\j·T+ ˝À nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T ãT<Ûäyês¡+ >∑D|ü‹ ôVA eT+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. nj·T´|üŒkÕ«$TøÏ n‘·´+‘· Á|”‹ bÕÁ‘·yÓTÆq ø±]Ôø£e÷dü+ ‘=* ãT<Ûä yês¡+ ø±e&É+‘√ sêCÒX¯«sY >∑Ts¡T kÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T >∑D|ü‹ ôVAeT+‘√ bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T m+‘√ uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ Á|ü‘˚´ø£|üP»\qT #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø=+|ü*¢ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç nj·T´|üŒkÕ«eTT\T >∑D|ü‹ ôVAe÷ìøÏ ‘·s¡*e#êÃs¡T. nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T uÛÑ»q^‘ê\T n\|æ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑Ts¡TkÕ«eTT\T sêCÒX¯«sY, e÷J ñ|üdüs¡Œ+#Y eTÁ] q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, düTπsXŸ, ñù|+<äsY, dü‘·´bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì s¡<∏äXÊ\ e<ä› ñqï ø±\˙˝À¢ e÷´Hé ¨˝Ÿ |üP]Ô>± <Ûä«+düyÓTÆq n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì {°&û|” Hêj·T≈£î\T dü÷s¡´+ $eT]Ù+#ês¡T. esê¸ø±\+˝À e∫Ã<ä+fÒ ˙s¡T dü]>±Z b˛ø£ s√&ÉT¶ Á|üyêVæ≤+∫q s√&ÉT¶ bÕ&Ó’b˛‘·THêïsTTHêïs¡T. sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ yÓ\T‘·Ts¡T ˝Ò≈£î+fÒ Ä<ë]q yÓfi‚¢yês¡T n+<äT ˝À |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T.mø£ÿ&É #·÷dæq e÷´H騽Ÿ\≈£î eT÷‘·\T ˝Òeì n~Ûø±s¡T\≈£î mìï $q‹ |üÁ‘ê\T n+<äCÒdæHê #·÷dæ#·÷&Éq≥T¢>± e´eVü≤]+#·&É+ dü]ø±<äì Äj·Tq Væ≤‘·Te⁄ |ü*ø±s¡T. yÓ+≥H˚ kÕΔìø£ n~Ûø±s¡T\T #=s¡e rdüT≈£îì e÷´H騽Ÿ\ô|’ eT÷‘·\T neTsêÃ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |üP]Ô>± n~Ûø±s¡ <ëVü≤+˝À eTTì–b˛j·÷s¡ì Á|ü»\ düeTdü´\T >±*øÏ e~*, eT∞¢ n~Ûø±s¡+ ø√dü+ |üø£ÿbÕغ\≈£î »+|t #˚ùd+<äT≈£î e÷Á‘·y˚T e⁄´Vü≤s¡#·q\T #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á|ü»\T MTu≤>√‘ê\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì, e#˚à mìïø£˝À¢ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #Ó|ü⁄Œ‘ês¡ì dü÷s¡´+ m<˚›yê #˚XÊs¡T.

¬s+&ÉT HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï uÀs¡T yÓ÷≥sY _–+#·sê..? y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 21 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì yÓ+ø£≥s¡eTD ø±\˙˝À 15e yês¡T¶˝À >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ m+‘√ Äsê“≥+>± uÀs¡T y˚dæ yÓ÷{≤s¡T _–+#ês¡T. ø=+‘· ø±\+ u≤>∑H˚ |üì#˚dæ+~.¬s+&ÉT HÓ\\ øÏ‘·+ uÀs¡T yÓ÷{≤s¡T #Ó&çb˛e&É+‘√ ]ù|sY #˚sTTkÕÔeTì rdüT¬ø[¢ n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î _–+#·ø£b˛e&É+ô|’ |ü≥ºD {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT $wüßí#ê] eT+&ç |ü&ܶs¡T. ù|<ä\ düeTdü´\+fÒ n~Ûø±s¡T\≈£î, Hêj·T≈£î\≈£î |ü{Ϻ+|ü⁄˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì Äs√|æ+#ês¡T. mìïø£\|üŒ&ÉT yê>±›Hê\T #˚dæ neT\T #˚j·T&É+‘√ |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´s¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ndü˝Ò ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\ n\dü‘·«+ m≈£îÿe n+<äT˝À ñqï ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T, kÕΔìø£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T düeTdü´\qT $düà]ùdÔ düVæ≤+#˚˝Ò<äì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ ìs¡düq #˚|ü&ÉT‘êeTì $wüßí#ê] ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |üì#˚j·Tì uÀs¡¢ e<ä› {≤´+≈£î\qT @s¡Œs¡∫, |üì#˚düTÔqï uÀs¡¢≈£î {≤´+≈£î\T neTs¡Ã≈£î+&Ü Á|üC≤ <äHêìï eè<Ûë #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘·|üã{≤ºs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À dü‘·´eTà, dü«s¡÷|ü, düTo\ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 22-11-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India