Page 1

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com z

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 183 X¯ìyês¡+

E˝…’ 21, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á ã+<Ûä+ <äè&ÛÉyÓTÆq~

yÓT&çø£˝Ÿ ÄHé˝…’Hé øöHÓ‡*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+

j·T÷|”@˝ÀH˚ ñ+{≤+ düŒwüº #˚dæq m˙‡|” ø±+Á¬>dt H˚‘·\‘√H˚ ¬s+&√ kÕúq+ $yê<ä+ $uÛÒ<ë\T MT&çj·÷ düèùwº Á|ü|òü⁄˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ Äs√|üD q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 20: ø±+Á¬>dt bÕغô|’ rÁe ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï m˙‡|” n~ÛH˚‘· X¯s¡<é|üyêsY ¬s+&√kÕúq+ ø√dü+ n*>±s¡ì, j·T÷|”@ qT+∫ yÓ’<=\>∑T‘ês¡qï yês¡Ô\qT Ä bÕغ ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. ø±+Á¬>dt˝Àì ø=+<äs¡T ‘·eTô|’ ãTs¡<ä »˝Ò¢+<äT≈£î n˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+∫+~. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ø=ìï n+XÊ\ô|’ düeTdü´\Tqï e÷≥ yêdüÔey˚Tqì, nsTT‘˚, j·T÷|”@˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êeTì düŒwüº+ #˚dæ+~. 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ j·T÷|”@ uÛ≤>∑kÕ«$T>± Á|ü»\ eTT+<äT≈£î yÓfi≤ÔeTì ‘Ó*|æ+~. ‘êeTT m|üŒ{Ï qT+#√ j·T÷|”@˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üø£å+>± ñHêïeTì, Çø£eTT+<äT ≈£L&Ü n˝≤π> ø=qkÕ>∑T‘êeTì m˙‡|” H˚‘·, πø+Á<ä eT+Á‹ Á|ü|òü⁄˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±´_HÓ{Ÿ˝À HÓ+ãsY 2 ø√dü+ |üyêsY |ü≥Tºã{≤ºs¡ì edüTÔqï yês¡Ô˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äì Äj·Tq ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. ndü˝≤ HÓ+ãsY 2‘√ ‘·eT≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì, ø±+Á¬>dt˝Àì ø=+<äs¡T ‘·eT bÕغô|’ ãTs¡<ä »˝Ò¢+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Á|ü|òü⁄˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ Äs√|æ+#ês¡T. Ä bÕغ˝Àì z es¡Z+ MT&çj·÷qT ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{Ϻk˛Ô+<äì, $X¯«dü˙j·T esêZ\ ù|s¡T‘√ ø£<∏äHê\T sêsTTk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. nsTT‘˚, ø=ìï n+XÊ\ô|’ ‘·eT bÕغ ndü+‘·è|æÔ‘√ ñ+<äì n+^ø£]+#ês¡T. Äj·÷ n+XÊ\qT Ç|üŒ{Ïπø Á|ü<Ûëì <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ q÷´&Ûç©¢˝À m˙‡|” ø°\ø£ düe÷y˚X¯+ »]–+~. B+‘√ Ä bÕغ j·T÷|”@ qT+∫ yÓ’<=\>∑qTqï≥T¢ yês¡Ô\T yÓ\TyÓ‘êÔsTT. >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q ø±´_HÓ{Ÿ düe÷y˚XÊìøÏ X¯s¡<é|üyêsY, Á|ü|òü⁄˝Ÿ ¬>’sêΩ»s¡T ø±e&É+, HÓ+ãsY2 ø√dü+ |üyêsY j·T‹ïdüTÔHêïs¡ì, n+<äTπø sêJqe÷ #˚X¯s¡ì yês¡Ô\T e#êÃsTT. eTs√yÓ’|ü⁄, |üyêsY X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ k˛ìj·÷>±+BÛ‘√ ÄyÓT ìyêdü+˝À uÛÒ{° nj·÷´s¡T. Ä ‘·sê«‘· ø=~›ùd|ü{Ïπø »]–q m˙‡|” düe÷y˚X¯+ ÁbÕ<Ûëq´+ dü+‘·]+#·T≈£î+~. j·T÷|”@ qT+∫ yÓ’<=\>±\ì ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î á düe÷y˚X¯e÷ì }Vü‰>±Hê\T #Ó\πs>±sTT. nsTT‘˚, yê{Ïì m˙‡|” ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ Á|ü|òü⁄˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ q&ÉTdüTÔqï dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åD+ |ü]o*+#ê*‡q n+XÊ\ô|’ |üyêsY >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü<ÛëìøÏ ˝ÒK sêdæq e÷≥ ì»y˚Tqì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ($T>∑‘ê 2˝À)

z

ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À <ës¡TD+ z e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\ ìs¡¢øå±´ìøÏ ¬s’‘·T ã* z ms¡Te⁄\ ø√dü+ >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ≈£L´˝À ì\ã&ç ÁbÕD≤˝§~*q |üPdüj·T´ nH˚ ¬s’‘·T z ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT $es¡D ø√]q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY z nìï õ˝≤¢˝À¢ ms¡Te⁄\ düeT´dü´\ô|’ düMTøÏå+#ê\ì e´ekÕj·TXÊK ø£$TwüqsYqT Ä<˚•+∫q d”m+ z dü+|òüT≥qô|’ eT+&ç|ü&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·T dü+|òü÷\T z düsêÿs¡T ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢ |üPdüj·T´ ã\j·÷´&É+≥÷ $eTs¡Ù\T z Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ >∑<Ó› ~>±\ì ‘Ó<˚bÕ &çe÷+&é ìC≤e÷u≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): e´ekÕj·T XÊU≤~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± õ˝≤¢˝À z ¬s’‘·T ã\j·÷´s¡T. kÕ>∑T düeTj·T+˝À bı˝≤˝À¢ |üì#˚düT ø√yê*‡q ¬s’‘·T ms¡Te⁄\ ø√dü+ <äTø±D≤\ eTT+<äT >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ì\ã&ç ∫e]øÏ ÁbÕD≤\T e~˝≤&ÉT. á dü+|òüT≥q X¯óÁø£yês¡+ dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+, sêe÷¬s&綽À #√≥T #˚düT≈£î+~. eT+&É\+˝À yês¡+ s√E\ qT+∫ ms¡Te⁄\ ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+~. >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ ms¡Te⁄\ ˝À≥T sêe&É+‘√ X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTT qT+#˚ ¬s’‘·T\ uÛ≤Ø dü+K´˝À ≈£L´˝…’Hé˝˝À ì\ã&ܶs¡T. |üPdüj·T´ nH˚ ¬s’‘·T kıeTàdæ*¢ |ü&çb˛e&É+‘√ Äj·TqTï ‘√{Ï ¬s’‘·T\T ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. yêVü≤q+˝À <ä>∑Zs¡˝Àì ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>±H˚ e÷s¡ZeT<ä´+˝ÀH˚ ¬s’‘·T eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á dü+|òüT≥q kÕúìø£+>± $cÕ<ä+ ì+|æ+~. e´ekÕj·÷ ~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>±H˚ ¬s’‘·T eTè‹ #Ó+<ë&Éì kÕúì≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ádü+|òüT≥qô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é e´ekÕj·T XÊK ñqï‘ê~Û ø±s¡T\qT $es¡D ø√sês¡T. ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤ìøÏ nìï $<Ûë\ düVü≤ø£]+#ê\ì kÕúìø£ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+&É\+˝À ms¡Te⁄\ ø=s¡‘· rÁe+>± ñqï|üŒ{Ïø° |ü]dæú‹ì m+<äT≈£î düMTøÏå+#·˝Ò<äì

e´ekÕj·TXÊK C…&ûì Á|ü•ï+#ês¡T. ¬s’‘·T eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥qô|’ ìy˚~ø£ Çyê«*‡+~>± Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T eTs¡D+ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü düŒ+~+#ês¡T. sêÁwüº+˝À mø£ÿ&Ü ms¡Te⁄\ ø=s¡‘· ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·Tqï|üº{Ïø° ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À á dü+|òüT≥q »s¡>∑&É+‘√ Äj·Tq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ms¡Te⁄\ ø√dü+ ì\ã&ç ¬s’‘·T\T ÁbÕD≤\T e<äT\Tø√yê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç<ä+fÒ düeTdü´ rÁe+>± ñ+<äì nìï õ˝≤¢˝À¢ ms¡Te⁄\ düeTdü´\ô|’ düMTøÏå+#ê\ì e´ekÕj·TXÊK ø£$TwüqsYqT Ä<˚•+#ês¡T. mø£ÿ&Ü ms¡Te⁄\ ø=s¡‘· sê≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì d”m+ øÏs¡DY Ä<˚•+ #ês¡T. õ˝≤¢˝À @ s¡ø£+>± ms¡Te⁄\T nedüs¡yÓ÷ ø£˝…ø£ºs¡T¢ eTT+<äT>± ìy˚~ø£\T |ü+bÕ\ì á dü+<äs¡“¤+>± d”m+ dü÷∫+#ês¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T eTs¡D+ô|’ ¬s’‘·T dü+|òü÷\T rÁe+>± eT+&ç|ü&ܶsTT. $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T, |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\T düeTè~Δ>± ˝Òeì, KØ|òt d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ q|üŒ{Ï qT+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $qï$düTÔqï|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì, n+<äTe˝Ò¢ ìC≤e÷ u≤<é õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T ÁbÕD≤\T e<ä˝≤*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì yês¡+≥THêïs¡T. düsêÿsY ìs¡¢ø£å´+

f…+&És¡T¢ ãVæ≤s¡Z‘·+

z≥T ne⁄{Ÿ

b˛\es¡+ f…+&És¡¢qT ‘Ó]∫q n~Ûø±s¡T\T Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡ø£+fÒ 2,48 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± ø√{Ÿ #˚dæq k˛e÷ ø£+ô|˙, 1.58 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± ø√{Ÿ #˚dæq dü÷´ ø£+ô|˙ |ü]o\q nq+‘·s¡+ f…+&ÉsY <äøÏÿ+#·T≈£îqï ø£+ô|˙ ù|s¡T Á|üø£≥q

sêh|ü‹ mìïø£˝À¢ eTT˝≤j·T+ z≥T ‹s¡düÿs¡D s¡Vü≤dü´ u≤´˝…{Ÿ |ü<äΔ‹q »]–q mìïø£˝À¢ ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæT+∫q md”Œ n~ÛH˚‘· dü+>±à •_s¡+ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î z≥TqT ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢ ád” yÓ\¢&ç

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): b˛\es¡+ (Ç+~s¡kÕ>∑sY) ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q <ëK˝…’q f…+&És¡¢qT Ç]π>wüHé ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T X¯ó Áø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘Ó]#ês¡T. N|òt Ç+»˙sY ø±sê´\j·T+˝À f…+&És¡¢qT |ü]o*+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡ø£+fÒ 2.48 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe≈£î k˛e÷ ø£+ô|˙ f…+&ÉsY <ëK\T #˚dæ+~. 1.58 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± dü÷ ø£+ô|˙ ø√{Ÿ #˚dæ+~. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î Äs¡T ìsêàDs¡+>∑ dü+düú\T f…+&És¡T¢ <ëK\T #˚j·T>± yê{Ï˝À Hê\T>∑T ø£+ô|˙\≈£î ns¡Ω‘· ˝Ò<äì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä f…+&És¡¢qT |ü]o*+#·˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ï f…+&És¡¢qT |ü]o*ùdÔ >∑T‘˚Ô<ës¡T\T >∑‘·+˝À 477 ø√≥T¢ n<äq+>± ø√{Ÿ #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î 4717 ø√≥T¢>± Á|üuÛÑT‘·«+ f…+&ÉsYqT ìs¡ísTT+∫+~. n˙ï |ü]o*+∫q ‘·s¡Tyê‘· f…+&ÉsYqT <äøÏÿ+#·T≈£îqï

ø£+ô|˙ ù|s¡TqT n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T. >∑‘·+˝À f…+&ÉsY Á|üÁøÏj·T eTT–dæ Á|üuÛÑT‘·«+ f…+&És¡¢qT Ksês¡T #˚dæq|üŒ{Ïø° $eTs¡Ù\T sêe≥+‘√ á f…+&És¡¢qT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ s¡<äT› #˚XÊs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìøÏ eT∞fl f…+&És¡¢qT Çyê«*‡+~>± Äj·Tq Ç]π>wüHé ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫≥+‘√ á Á|üÁøÏj·TqT eT∞¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

nyÓT]ø± dæìe÷ ~∏j˚T≥s√¢ ø±\TŒ\T 14 eT+~ eTè‹ nyÓT]ø±, E˝…’ 14: dæìe÷ Vü‰\T˝À z n>∑+‘·≈£î&ÉT $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± »]|æq ø±\TŒ˝À¢ 14 eT+~ eTè‹#Ó+<ës¡T. eTs√ 40 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. nyÓT]ø±˝Àì ø=\sê&√˝À á <ës¡TD+ »]–+~. ns√sê˝Àì ˇø£ e÷˝Ÿ˝À ñqï eT*ºô|¢ø˘‡˝À u≤´{Ÿe÷´dt dæìe÷ Á|æeP´ »s¡T>∑T‘·T+&É>± Ä>∑+‘·T≈£î&ÉT ø±\TŒ\≈£î bÕ\Œ&ܶ&Éì düe÷#ês¡+. b˛©düT\T n‘·&çì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

Mπø dæ+>¥≈£î u…sTT˝Ÿ

CMyK

CMyK

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 20: uÛ≤s¡‘· e÷J ôd’Hê´~Û|ü‹ Mπø dæ+>¥‘√ bÕ≥T eTs√ q\T>∑Ts¡T ñqï‘ê~Û ø±s¡T\≈£î u…sTT˝Ÿ \_Û+∫+~. eTT&ÉT|ü⁄\T Çe«pbÕs¡ì Mπø dæ+>¥ ‘·|ü⁄Œ&ÉT Äs√|üD\T #˚dæ ‘·q |üs¡Te⁄ rXÊs¡ì ]f…ÆsY¶ ˝…|òæºHÓ+{Ÿ »qs¡˝Ÿ ‘˚J+<äsYdæ+>¥ <ëK\T #˚dæq |üs¡Te⁄ qwüº+ <ëyê y˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. u≤<Ûä´‘êj·TT‘·yÓTÆq |ü<ä$˝À ñ+&ç ‘·qô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT Äs√|üD\T #˚dæ... |ü<ä$ì, Vü≤√<ëqT, n~Ûø±sêìï <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚XÊs¡ì ‘˚J+<äsYdæ+>¥ |æ{ÏwüHé˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

Ç+<äT˝À Mπø düVü‰ eTs√ q\T>∑Ts¡T ù|s¡¢qT ≈£L&Ü Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√ ‘·eT m<äT≥ dü«j·T+>± Vü‰»s¡Tø±yê \ì yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚Tõ Áùdº{Ÿ ø√s¡Tº ◊<äT>∑T]øÏ düeTqT¢ C≤Ø #˚dæ+~. düeTqT¢ n+<äT≈£îqï ÄØà e÷J N|òt Mπø dæ+>¥, ÄØà kÕº|òt yÓ’dt N|òt mdtπø dæ+>¥, ˝…|òæºHÓ+{Ÿ »qs¡˝Ÿ ;mdt sƒê≈£LsY, ($T>∑‘ê 2˝À)

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 20: sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À¢ düe÷CŸyêB bÕغ n~ÛH˚‘· eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé z≥TqT mìïø£\ dü+|òüT+ X¯óÁø£yês¡+ ‹s¡düÿ ]+∫+~. Äj·Tq z≥TqT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√e<ä›ì ]≥]ï+>¥ Ä|ò”düsY≈£î dü÷∫+∫+~. s¡Vü≤dü´ u≤´˝…{Ÿ |ü<äΔ‹q »]–q mìïø£˝À¢ Äj·Tq ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæT+#ês¡ì düŒwüº+ #˚dæ+~. ªsêÁwüº|ü‹,ñ|ü sêÁwüº|ü‹ m\ø£åHé s¡÷˝Ÿ‡`1974 s¡÷˝Ÿ 15 Á|üø±s¡+.. eTT˝≤j·T+ dæ+>¥j·÷<äyé≈£î ¬s+&√ u≤´˝…{Ÿ ù||üsY C≤Ø #˚j·T ≈£L&É<äT. nsTTq|üŒ{Ïø° ¬s+&√ u≤´˝…{Ÿ ù||üsY n+<äCÒXÊs¡T. øö+{Ï+>¥˝À <ëìï |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√uÀ+μ nì m\ø£åHé ø£$TwüHé düŒwüº+ #˚dæ+~. n˝≤π>, eTT˝≤j·T+≈£î ‘=\T‘· C≤Ø #˚dæq u≤´˝…{Ÿ ù||üsYqT ≈£L&Ü |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√e<ä›ì ø£$TwüHé ]≥]ï+>¥ yÓ\¢&ç+∫q+<äTq ‘=* u≤´˝… {Ÿ ù||üsYqT øö+{Ï+>¥ #˚j·Te<ä›ì ‘Ó*|æ+~. >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À¢ eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ bıs¡u≤≥T|ü&ܶs¡T. u≤´˝…{ Ÿù||üsY ô|’ z≥T y˚ùd düeTj·T+˝À Äj·Tq ø=+‘· >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ >∑T¬s’ ($T>∑‘ê 2˝À)

z

$XÊK qT+∫ dæ+>∑|üPsY≈£î $e÷q düØ«dt kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ düuŸbÕ¢Hé øÏ+<ä $<ä´≈£î ÁbÕ<Ûëq´+: eT+Á‹ |æ‘êì

lyê] <äs¡ÙHê˝À¢ j·÷+Á‹ø£‘·: ø£qTeT÷] u…sTT˝Ÿ ø√düy˚T Á|üDuŸ≈£î »>∑Hé z≥T: πse+‘Y ìeTà>∑&ɶ u…sTT˝Ÿô|’ rs¡TŒ 30øÏ yêsTT<ë |üP]Ô $esê\T 3˝À

‹yêØøÏ #·T¬øÿ<äTs¡T |üP]Ô $esê\T 2˝À eTè‘·<˚Vü≤+ e<ä› $\|ædüTÔqï ã+<ÛäTe⁄\T

ø√kÕÔ, ‘Ó\+>±D˝À ø±s¡D+>± z ¬s’‘·T ã\j·÷´&Éì, s√&ÉT¶q |ü&çq ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤ìï Á|üuÛÑT‘·«y˚T Ä<äTø√yê\ì ¬s’‘·T dü+|òü÷\ H˚‘·\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì nìï õ˝≤¢˝À¢, nìï eT+&É˝≤˝À¢ Ç<˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ >∑<Ó› ~>±\ì {°&û|” Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düeTdü´ô|’ sêÁwüºyê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì á |òüTÀs¡+ »]–+<äì õ˝≤¢ {°&û|” H˚‘·\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T.

$kÕÔs¡+>± esê¸\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): n\Œ |”&Éq Á<√DÏ Á|üuÛ≤e+ e\¢ sê>∑\ 24 >∑+≥ ˝À¢ ø√kÕÔ ‘Ó\+>±D˝À¢ $kÕÔs¡+>± esê¸\T ø£s¡TkÕÔj·Tì yê‘êes¡D XÊK ‘Ó*|æ+~. ˇ&çXÊ qT+∫ <äøÏåD ‘·$Tfi¯Hê&ÉT es¡≈£î á Á<√DÏ eT]+‘· ã\|ü&ç+<äì ‘Ó*|æ+~. sêh+ ˝À pHé 1 qT+∫ E˝…’ 18 es¡≈£î 194.6 $T.$T. es¡¸+ ≈£îs¡yê*‡ ñ+&É>± 136.9 $T.$T. |ü&ç+~.

neTà >±*...!

|ü~ ø±<äT.. e+<ä ø√≥T¢ s√Eø√ eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘·Tqï >±* u…sTT˝Ÿ πødüT u…sTT˝Ÿ ÇùdÔ e+<ä ø√≥T¢ ÇkÕÔeTHêïs¡T Á|ü˝ÀuÛ≤ìï ‹s¡düÿ]+∫q Hê´j·TeT÷]Ô Hê>∑e÷s¡Tr X¯s¡à @d”; yê+>∑÷à\+˝À ù|s=ÿqï \øÏåàqs¡dæ+Vü≤sêe⁄ yê+>∑÷à˝≤ìï ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫q n~Ûø±s¡T\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): Hê´j·Te´edüú |üìrs¡TqT Á|ü•ï+#˚ $<Ûä+>± neø±X¯$T∫Ãq >±* u…sTT˝Ÿ e´eVü‰s¡+ s√Eø√ eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø á πødüT˝À q\T>∑Ts¡T Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T ø£≥ø£≥\ bÕ\j·÷´s¡T. ø√s¡Tº\ eTqT>∑&É≈£î Á|üXÊïs¡Δø£+>± e÷]q á πødüT˝À eTs√ ø=‘·Ô $wüj·T+ ãj·T≥|ü&ç+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î >±* u…sTT˝Ÿ &û˝Ÿ 10 ø√fÒ¢qì n+<äs¡÷ uÛ≤$+#ês¡T. ø±˙ @d”; n¬sdüTº #˚dæq \ø°åàqs¡dæ+Vü≤ Ç∫Ãq yê+>∑÷à\+˝À >±*øÏ u…sTT*ùdÔ e+<äø√≥T¢ ÇkÕÔeTì k˛eTX‚Ks¡¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ düTπswt ‘·q≈£î ‘Ó*bÕs¡ì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. >±*øÏ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚ùdÔ 15 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ÇkÕÔeTì n|üŒ{Ï d”;◊ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt Hê>∑e÷s¡T‹ X¯s¡à≈£î #ÓbÕŒeTì Äj·Tq md”; yê+>∑÷à\+˝À $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ Hê>∑e÷s¡T‹ X¯s¡à Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑˝Ò<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. X¯s¡à ã~© nsTTq ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq kÕúq+˝À |ü{≤º_sêe÷sêe⁄ dæ;◊

ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô>± u≤<Ûä´‘·\T rdüTø√e&É+‘√ Äj·TqqT dü+Á|ü~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Hê´j·TeT÷]Ô |ü{≤º_Û sêe÷sêe⁄≈£î, \ø°åàqs¡dæ+Vü‰sêe⁄\≈£î Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄ eT<Ûä´ e]Ô‘·«+ eVæ≤+#ês¡ì, |ü~ø√≥¢≈£î &û˝Ÿ ≈£î~]+#ês¡ì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. k˛eTX‚Ks¡¬s&ç¶, ø£+|”¢ myÓTà˝Ò´ düTπsXŸ\ ‘√ ø£*dæ Hê´j·TeT÷]Ô |ü{≤º_Û HÓ¬ø¢dt s√&ÉT¶˝À á &û˝Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æq≥T¢ md”;øÏ Ç∫Ãq yê+>∑÷à\+˝À \ø°åàqs¡dæ+Vü‰sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. eTT+<äT>± |ü{≤º_ÛøÏ |ü~ø√≥T¢ Ç#˚Ã+<äT≈£î \ø°åàqs¡dæ+Vü≤sêe⁄ uÒs¡e÷ &Üs¡T. Hê´j·TeT÷]Ôì ø£\TdüTø√e&É+ n+<ä düT\Te ø±<ä+ ≥÷ Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄ k˛eTX‚KsYqT ôV≤#·Ã]+∫q≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ k˛eTX‚KsY H˚s¡T>± |ü{≤º_Ûì ø£\TdüTø√ ≈£î+&Ü Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄ <ë«sê e÷{≤¢&çq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø=+‘· kıeTTà |ü{≤º_ÛøÏ n+~q ‘·s¡Tyê‘· u…sTT˝Ÿô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ($T>∑‘ê 2˝À)

‘Ó<˚bÕ myÓTੇ

Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\≈£î ÇdüTø£ Á|ò”

qsꇬs&ç¶ mìïø£ #Ó\¢<äT

yÓTÆì+>¥ XÊK≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\T ÇdüTø£ nÁø£eT+>± ‘·s¡*ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T: eT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD ≈£îe÷]

‘Ó<˚bÕ myÓTੇ qsꇬs&ç¶øÏ #·T¬øÿ<äTs¡T Äj·Tq mìïø£ #Ó\¢<äqï ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü‘·´]ú yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ¬>\Tbı+<ës¡ì Á|üø£≥q ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ myÓTੇ m.qsꇬs&ç¶øÏ ôV’≤ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äT¬s’ +~. Äj·Tq mìïø£ #Ó\¢<äì sêÁwüº n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ düŒwüº+ #˚dæ+~. Äj·Tq düMT|ü Á|ü‘·´]ú, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ÄsY.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ¬>\Tbı+<ës¡ì, ‘=$Tà~ z≥¢ Ä~Ûø£´+‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡ì ø√s¡Tº ‘Ó*à #Ó|æŒ+~. >∑‘·+˝À »]–q XÊdüqeT+&É* kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ìC≤e÷

u≤<é ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q yÓ+ø£ Á{≤$T¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ nuÛÑ´]ú>± n]¬ø\ qsꇬs&ç¶ b˛{° #˚XÊs¡T. kÕ<Ûës¡D mìïø£\T ‘·\|æ+#˚˝≤ b˛{≤b˛{°>± kÕ–q á mìïø£\T n‘·´+‘· ñ‘·ÿ+sƒ¡ πs¬ø‹Ô+#êsTT. øö+{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+∫q mìïø£\ ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): qB |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìã+<Ûäq\T n‹Áø£$T+∫ ‘·e«ø±\T »s¡T|ü≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T ìs¡+‘·s¡ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì sêÁwüº uÛÑ÷>∑s¡“¤>∑qT\ XÊK eT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD≈£îe÷] Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> |üsê´es¡D≤ìøÏ $|òü÷‘·+ ø£\T>∑ ≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+ dü∫yê\j·T+˝À eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÇdüTø£≈£î dü+ã+~Û+∫ düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ˝Àì e÷s¡Z<äs¡Ùø±\ Á|üø±s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ |üì#˚düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\≈£î ÇdüTø£ \_Û+#·&É+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT\T edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À >∑èVü≤ìsêàD |ü<∏äø±\≈£î ñ∫‘·+>± ÇdüTø£ düs¡|òüsê #˚ùd $<Ûä+>± ìã+<Ûäq\T K∫Ñ·+>± ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT


2

dæyÓT+{Ÿ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#ê*: ^‘ê¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ zqsÆ™sVLi…fi NRPLi|ms¨dsáV zqsÆ™sVLi…fi©´sV FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV ≠s˙NRPLiVVLiøR¡≤R∂Li\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li {qsLji∏R∂V£qsgS xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. NRP≤R∂xmsÕ‹[ xmsLji˙aRP™´sVáV |ms…Ì”¡ @NRP‰≤R∂ rÛy¨sNRP ™´s©´sLRiVá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡W @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡ZNP[ FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV @™´sV¯≤R∂Li xqs}§¶¶¶ªRΩVNRPLi NSμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjiLi¿¡ ºdΩLSá¨s AÆ™sV zqsÆ™sVLi…fi NRPLi|ms¨ds ∏R∂V«¡™´sW©´sVáNRPV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[¨s ™´sVLi˙ºΩ ø≥yLi ¡L`iÕ‹[ NRPLi|ms¨dsá ∏R∂V«¡™´sW©´sVáª][ gkiªylLi≤ÔT∂ xqs™´sWÆ™s[aRP

ôV’≤<äsêu≤<é

™´sV∏R∂W˘LRiV. zqsÆ™sVLi…fi μ≥R∂LRiá\|ms xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. BªRΩLRi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV @™´sVV¯ªRΩW NRP≤R∂xmsÕ‹[ FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV ≠s˙NRPLiVVLiøR¡≤y¨sı ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsbPıLiøyLRiV. ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ ¨sLÒRi∏R∂Wá\|ms AÆ™sV @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. zqsÆ™sVLi…fi μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjiLiøyá¨s ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s AÆ™sV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s NRPW≤y C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjiLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NRP≤R∂xms

—¡Õ˝ÿÕ‹[ zqsÆ™sVLi…fi NRPLi|ms¨dsáV NRPX˙ºΩ™´sV N]LRiªRΩ xqsXztÌsQLi¿¡ zqsÆ™sVLi…fi©´sV @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáNRPV ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©yı∏R∂V¨s …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s NRP÷¡aSLRiV. xmsLjizqÛsºΩ¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. zqsÆ™sVLi…fi μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLi¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ¡XLiμR∂Li {qsFsLi©´sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ xqs™´sVORPQLiÕ‹[Æ©s[ xmsLji˙aRP™´sVá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤ÔT∂ª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ zqsÆ™sVLi…fi μ≥R∂LRiá\|ms @NRP‰≤T∂ NRPLi|ms¨dsá ∏R∂V«¡™´sW©´sVáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. zqsÆ™sVLi…fi©´sV @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáNRPV ≠s˙NRPLiVV}qsÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s {qsFsLi C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLi˙ºΩNTP xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. {qsFsLi AÆμ∂[aSáª][ ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤ÔT∂ zqsÆ™sVLi…fi NRPLi|ms¨dsá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV.

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+, E˝…’ 21, 2012

n‘·´+‘· $\TyÓ’q ªeTH˚düsYμ |òüT≥q ãj·T{Ï X¯≈£îÔ\ |üH˚ : Vü≤sê´Hê eT+Á‹ düVü≤#·s¡T&ÉT |üyêsY: Á|ü<Ûëì

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 20: lLiLi≤][ rÛy©´sLi N][xqsLi @÷¡gji©´s Fs¨ds={ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ aRPLRiμ`∂ xms™yL`i©´sV ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i ¡V«Í¡gjiLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. A∏R∂V©´s @ªRΩ˘LiªRΩ ≠sáV\Æ™s©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiV≤R∂V @¨s ˙xmsμ≥y¨s aRPV˙NRP™yLRiLi N]¨s∏R∂W≤yLRiV. xms™yL`i æªΩ÷¡≠sæªΩ[»¡Ã¡V, @©´sVÀ≥œ¡™´sLi ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP g]xmsˆ AxqsVÚáV @¨s @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. "xms™yL`i @ªRΩ˘LiªRΩ ≠sáV\Æ™s©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiV≤R∂V. A∏R∂V©´s æªΩ÷¡≠sæªΩ[»¡Ã¡V, @©´sVÀ≥œ¡™´sLi ™´sW ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP g]xmsˆ AxqsVÚáV' @¨s ˙xmsμ≥y¨s J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. lLiLi≤][ rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s gRiV˙LRiVgS D©´sı xms™yL`i.. gRiVLRiV™yLRiLi «¡Ljigji©´s NS˘’¡Æ©s…fi xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP \lgiQQL>S«¡\lLi©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ªRΩ©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiV≤R∂V ˙xmsxmnsQoÕfi xms¤…¡[Õfiª][ NRP÷¡zqs @Æμ∂[L][«¡Ÿ @LÙRiLS˙ºΩ ˙xmsμ≥y¨sª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. ªRΩ©´s @xqsLiªRΩXzmsÚNTP gRiá NSLRiflÿá©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, xms™yL`i, ˙xmsxmnsQoÕfi ªRΩ™´sV xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRi¨s ™yLRiÚáV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. @»¡V, xms™yL`i aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi r°¨s∏R∂Wª][ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¨sºdΩLRiV ™´sVLjiLiªRΩ Æ™sVLRiVgRiV xms≤yá¨s, xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. r°¨s∏R∂Wª][ ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV©´s N]μÙj∂}qsxms…”¡ZNP[ ˙xmsμ≥y¨s ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´s≤R∂≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. ™´sVL][\Æ™sxmso, xms™yL`i ≠s™yμy¨sı NSLi˙lgi£qs ªRΩNRPV‰™´s ¬ø¡[zqs øR¡W}msLiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLi¿¡Liμj∂. FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ NS˘’¡Æ©s…fi @Liªy xqs™´sW©´sÆ™s[V©´s¨s, lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V rÛy©yáV @©´sı≠s DLi≤R∂™´s¨s A FyLÌki ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.

b˛©düT\ ø±\TŒ˝À¢ e÷y√sTTdüTº eTè‹ >∑&çÃs√*, E˝…’ 20: {qsALkiˆFs£mns NSáVˆÕ˝‹[ J ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. gRi≤T∂ËL][÷¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s μ≥R∂©Ø[LS ªyáVNS NRPÆ©s[Lji @≤R∂™´soÕ˝‹[ {qsALkiˆFs£mns, ™´sW™Ø[á ™´sVμ≥R∂˘ aRPV˙NRP™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s FsμR∂VLRiVNSáVˆÃ¡V «¡LjigSLiVV. ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRi©´sı xqs™´sWøyLRi™´sVLiμR∂VNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV NRPWLi’¡Lig`iNRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. DμR∂∏R∂VLi 7.30 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRPWLi’¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı À≥œ¡˙μR∂ªy ¡Ã¡gSá\|ms ™´sW™Ø[áV NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLRi¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂Liª][ {qsALkiˆFs£mns «¡™y©˝´sV NRPW≤y NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C NSáVˆÕ˝‹[ J ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRi¨s, ™´sVLji N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPV F°∏R∂WLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLjiN][xqsLi gS÷¡Lixmso «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

n+‘·´ÁøÏj·T\≈£î yÓ[¢ edü÷Ô.. 14 eT+~ eTè‹ \ø√ÿ, E˝…’ 20: @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂VáNRPV •¶¶¶«¡\lLi ºΩLjigji ™´sxqsVÚLi≤R∂gS.. «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ 14 ™´sVLiμj∂ @xqsV™´soáV ÀÿaSLRiV. ™´sVL][ 15 ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ N]LiμR∂Lji xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sVXªRΩVá xqsLi≈¡˘ |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ™´sVV«¡xmnsL`i©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi C μR∂VLÁRi»¡©´s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ∏R∂VWxqsV£mnsxmspL`i ’¡Õÿ©±sxmspL`i ˙gS™´sVLiÕ‹[ øR¡¨sF°LiVV©´s J ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂VáNRP¨s aRP¯aS¨sNTP Æ™s◊˝¡©´s ¡Liμ≥R∂V™´soáV ˙…ÿNÌRPL`iÕ‹[ ºΩLjigji ™´sxqsVÚ©yıLRiV. FsμR∂VLRiVgS ™´sxqsVÚ©´sı J ˙»¡NRPV‰ Æ™s[gRiLigS μR∂WxqsVNRPV™´s¿¡Ë ˙…ÿNÌRPL`i©´sV ≤≥U∂N]…Ì”¡Liμj∂. μk∂Liª][ ˙…ÿNÌRPL`i ˙…ÿ÷d¡ À‹[ÕÿÚxms≤R∂≤R∂Liª][ 14 ™´sVLiμj∂ @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVL][ 18 ™´sVLiμj∂ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™yLRiLiμR∂Lji¨ds xqs≠dsVxms Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ™yLjiÕ‹[ N]LiμR∂Lji xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLiμj∂. ˙…ÿ÷d¡ NTPLiμR∂ xms≤T∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji¨s  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV μyμyxmso lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV \|msgS xms…Ì”¡Liμj∂. μk∂Liª][ A ™´sWLÊRiLiÕ‹[ xmspLjiÚgS LSNRPF°NRPáV xqsÚLi’≥¡LiøyLiVV. øR¡¨sF°LiVV©´s ™yLji¨s gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s, F°xqÌsV™´sWLÌRiLi @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV ™yLji  ¡Liμ≥R∂V™´soáNRPV @xmsˆgjiryÚ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ NRPሩy $™yxqsÚ™´s æªΩ÷¡FyLRiV.

‹yêØøÏ #·T¬øÿ<äTs¡T q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 20: ™´sW“¡ gRi™´sLRiıL`i Fs©±s≤U∂ ºΩ™yLkiNTP øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. ≠søyLRifl· xmspLRiÚπ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPW ≤U∂Fs©±sG xmsLkiORPQá ≠s™´sLSáV ¡z§¶¶¶LRiLigRi xmsLRiøR¡™´sμÙR∂©´sı ºΩ™yLki ≠s«Ï¡zmsÚ¨s ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂. @Õÿlgi[, ≠søyLRifl· Æ™sVVªRΩÚLi LjiNSLÔRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s©´sV aRPV˙NRP™yLRiLi N]…Ì”¡Æ™s[zqsLiμj∂. «¡⁄\¤Õ¡ 27©´s {qsÕfiÔ NRP™´sL`iÕ‹[ D©´sı ≤U∂Fs©±sG ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚ™´sV¨s «¡zqÌs£qs lLi[™´s ¤Δ¡[˙ªRΩFyÕfi xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. 97 xqsLi™´sªRΩ=LSá ºΩ•¶¶¶Lki¨s ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂gS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s L][z§¶¶¶ª`Ω ZaP[≈¡L`i 2008 zms…”¡xtsQ©±s©´sV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. zmsªRΩXªRΩ* ZNP[xqsVÕ‹[ AL][xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı ºΩ™yLki.. xqsV˙{msLiN][LÌRiV AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV B…‘¡™´sá ≤U∂Fs©±sG xmsLkiORPQá N][xqsLi LRiNRPÚ©´s™´sVW©y B¿¡Ë©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ºΩ™yLkiª][ Fy»¡V L][z§¶¶¶ª`Ω ZaP[≈¡L`i, @ªRΩ¨s ªRΩ÷˝¡ D«¡*á aRPLRi¯ ©´sVLi¿¡ }qsNRPLjiLi¿¡©´s LRiNRPÚ©´s™´sVW©yá©´sV xmsLkiOTPQLi¿¡©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s |qsLi»¡L`i xmnsL`i ≤U∂Fs©±sG zmnsLigRiL`i˙zmsLi…”¡Lig`i @Li≤`∂ ≤R∂∏R∂WgjiıQzqÌsN`P= B…‘¡™´s¤Õ¡[ ¨sÆ™s[μj∂ NRP©´sV {qsÕfiÔ NRP™´sL`iÕ‹[ \|§¶¶¶N][LÌRiVNRPV @LiμR∂¤«¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[, A ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV  ¡z§¶¶¶LRiLigRixmsLRiøR¡™´sμÙR∂¨s ºΩ™yLki gRiVLRiV™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ≠søyLRifl· xmspLRiÚπ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPV ≤U∂Fs©±sG xmsLkiORPQ ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV LRix§¶¶¶xqs˘LigS DLiøyá¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV ªRΩ©´s ºdΩLRiVˆÕ‹[ }msL]‰LiμR∂¨s zms…”¡xtsQ©±sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[, A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ¨s \|§¶¶¶N][LÌRiV ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂. C Æ©sá 27©´s {qsÕfiÔ NRP™´sL`i æªΩLRiVryÚ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂.

72 eT+~ rÁeyê<äT\T ˝§+>∑Tu≤≥T Ç+bòÕ˝Ÿ, E˝…’ 20: ≠s≠sμ≥R∂ ¨s}tsQμ≥j∂ªRΩ ºdΩ˙™´s™yμR∂ xqsLixqÛsáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V A∏R∂VVμ≥yá©´sV ≠ds≤T∂ «¡©´s“¡™´s©´s ˙xqs™´sLiºΩÕ‹[ NRP÷¡aSLRiVD. ™´sVfl”·xmspL`i ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ I HÀ‹’¡ zqsLig`i xqs™´sVORPQLiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi 72 ™´sVLiμj∂ ºdΩ˙™´s™yμR∂VáV Õ‹LigjiF°∏R∂WLRiV. @ry=Li \lLizmnsÕfi= H“¡ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi(r¢ª`Ω)Õ‹[ «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™yLRiV A∏R∂VVμ≥yá©´sV ™´sμj∂÷¡|ms…ÌÿLRiV. ªRΩxmsˆVμ][™´s xms…Ì”¡©´s ∏R∂VV™´sNRPVá©´sV Õ‹LigjiF°π∏∂[VLiμR∂VNRPV @ry=Li \lLizmnsÕfi= ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPXztsQ¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ N]¨s∏R∂W≤yLRiV. ™yLji¨s xqs\lLi©´s ™´sWLÊRiLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV NRPW≤y NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVLi¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s Õ‹LigjiF°LiVV©´s ™yLji¨s A∏R∂V©´s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚Li @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμyáLi¤…¡[ aSLiºΩÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩáV ªRΩxmsˆ¨sxqsLji @¨s @©yıLRiV. Õ‹LigjiF°LiVV©´s ™yLji ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ GZNP[ 47, “¡3 \lLizmnsÕfi=, NS\lLiQQ˜©±s=, zmsrÌ°Œ˝œ¡ß ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. gRiªRΩ G˙zmsÕfiÕ‹[ NRPW≤y |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ ºdΩ˙™´s™yμR∂VáV Õ‹LigjiF°∏R∂WLRiV. ∏R∂VWFs©±sFsÕfiFs£mns, ZNP[\Æ™sFs£mnsFsÕfiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V 103 ™´sVLiμj∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqs™´sVORPQLiÕ‹[ A∏R∂VVμ≥yá©´sV ≠s≤T∂¿¡ |ms…ÌÿLRiV.

eTH˚düsY/q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 20: ™´sWLRiVºΩ xqsV«¡ŸNTPÕ‹[ «¡Ljigji©´s z§¶¶¶LiryªRΩ¯NRP xmnsV»¡©´sá Æ™s©´sNRP ¡∏R∂V…”¡ aRPNRPVÚá ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi DLi≤R∂™´søR¡Ë¨s x§¶¶¶LS˘©y NSLji¯NRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ bP™±søR¡LRifl„fi ÕÿÕfi aRPLRi¯ @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, F˝yLi…fi Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ DªRΩˆºΩÚ ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[μj∂ xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Fny˘NÌRPLkiÕ‹[ D˙μj∂NRPÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚ≤y¨sNTP gRiá NSLRiflÿáV NRP©´sVN][‰™y÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, ™´sVÆ©s[xqsL`i xmnsV»¡©´s\|ms ≠søyLRifl·©´sV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩORPQfl·LigS gRi™´sV¨sr°ÚLiμj∂. μk∂¨s Æ™s©´sNRP ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá x§¶¶¶xqsÚLi G\Æ™sV©y DLiμy? @¨s ALS ºdΩr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[, C Ã¡Ã˝¡L˝Riª][ ©´sNRP=Õfi=NRPV xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS æªΩ[÷¡LiμR∂¨s, @LiVVæªΩ[, ™yxqsÚ™yáV Æ™sáVgRiV øR¡W≤yáLi¤…¡[ ≠søyLRifl· ªRΩxmsˆ¨sxqsLji¨s @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. gRiWLÊS™±s xqs•¶¶¶ BªRΩLRi xms»Ì¡flÿÕ˝‹[

™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV ™´sVNSLi Æ™s[zqs©´s»˝¡V BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s= |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡LiμR∂¨s }msL]‰©yıLiVV. z§¶¶¶LiryªRΩ¯NRP xmnsV»¡©´sáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™´sWÆ©sxqsL`iÕ‹[¨s ™´sWLRiVºΩ xqsV«¡ŸNTP BLi≤T∂∏R∂W F˝yLi…fi aRPV˙NRP™yLRiLi NRPW≤y æªΩLRiVøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi «¡Ljigji©´s xmnsVL<Rifl·Õ˝‹[ NRPLi|ms¨dsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s J {qs¨s∏R∂VL`i @μ≥j∂NSLji x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiV\lLi©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ™´sVL][\Æ™sxmso, À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl· G≠sV…‹[ æªΩ÷¡}msLiμR∂VNRPV ™´sWLRiVºΩ xqsV«¡ŸNTP ™´sLRi‰L`i= ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s (FsLiFs£qs≤R∂ ˝¡W˘∏R∂VW) Æ©s[ªRΩáV INRP‰LRiV NRPW≤y @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[LRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y…”¡ xmnsV»¡©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ™´sV©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡ËÆ©s[ À≥œ¡∏R∂VLiª][ @«ÏÿªRΩLiÕ‹[NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. ©y∏R∂VNRPVáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ GLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ μy¨s\|ms NSLji¯NRPVáNRPV ª][øR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. FsLiªRΩ Æ™s[VLRi ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμR∂Æ©s[μj∂ @LiøR¡©yNRPV ™´s¬ø¡[Ë™´sLRiNRPW, ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV xmspLRiÚ∏R∂V˘ ™´sLRiNRPW F˝yLi…fi©´sV æªΩLRi™´sÀ‹[™´sV¨s

™´sWLRiVºΩ xqsV«¡ŸNTP ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ™´sVLi»¡Õ˝‹[ NS÷¡ ¡W≤T∂\Æμ∂©´s F˝yLi…fi ™´sμÙR∂ xmspLjiÚ ™´sxqsªRΩVá GLSˆ»¡V ªRΩLS*æªΩ[ NSLRi˘NRPÕÿFyáV FsxmsˆV≤R∂V ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[μj∂ ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s xqsLixqÛs Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso F˝yLi…fi øR¡V»Ì¡W F°÷d¡xqsV  ¡Ã¡gSá Æ™sWx§¶¶¶LjiLixmso N]©´srygRiVª][Liμj∂. NSLji¯NRPVáNRPV, NRPLi|ms¨ds ∏R∂W«¡™´sW©y˘¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s ≠s¤À≥¡[μyáª][  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @Ã˝¡L˝RiV «¡Ljigji©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C xmnsVL<Rifl·Õ˝‹[ NRPLi|ms¨ds ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ INRPLRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS, ™´sLiμR∂ ™´sVLiμj∂NTP \|msgS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. C xmnsV»¡©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ 91 ™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, z§¶¶¶LiryªRΩ¯NRP xmnsV»¡©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS ©´sxtÌsQF°LiVV©´s ™´sWLRiVºΩ xqsV«¡ŸNTP }tsQL˝RiV aRPV˙NRP™yLRiLi N][áVNRPV©yıLiVV. B»¡V ’d¡Fs£qsCÕ‹[©´sW, @»¡V Fs©±sFs£qsCÕ‹[©´sW 2 aSªRΩLi Æ™s[VLRi ÕÿÀ≥ÿáV NRPW≤R∂gRi»Ì¡VNRPV©yıLiVV.

j·T÷|”@˝À eTT~]q ∫#·Tà q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 20: πø+Á<äeT+Á‘·T\T X¯s¡<é|üyêsY, Á|ü|òü˝Ÿ|üfÒ˝Ÿ\T X¯óÁø£yês¡+ ‘·eT eT+Á‹ |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ‘·eT sêJHêe÷ ˝ÒK\qT yês¡T Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥≈£î |ü+bÕs¡T. m˙‡|”øÏ #Ó+~q á Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\÷ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »]–q ø±´_HÓ{Ÿ düe÷y˚XÊìøÏ ôd’‘·+ Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äT. B+‘√ Ms¡T j·T÷|”@ qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+{≤s¡ì eTT+<˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nq+‘·s¡+ yês¡T MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘ê«ìï m˝≤ q&ÉbÕ˝À ø±+Á¬>dt≈£î ‘Ó*j·T<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘·eT XÊK≈£î #Ó+~q ÁbÕC…≈£îºqT ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«y˚T H˚s¡T>± øÏ¢j·TsY #˚k˛Ô+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ Ä]úø£eT+Á‹>± Á|üquŸeTTKØ® sêJHêe÷ #˚dæq nq+‘·s¡+ HÓ+ãsY ≥÷ kÕúq+ ‘·q≈£î Çe«ø£b˛e≥y˚T X¯s¡<é|üyêsY n\ø£≈£î ø±s¡DeTì ‘Ó\Tk˛Ô+~. m˙‡|”øÏ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À 9eT+~ m+|”\THêïs¡T. nsTT‘˚ M] sêJHêe÷\ Á|üuÛ≤e+ j·T÷|”@ ô|’ ‘·ø£åDy˚T |ü&Éø£b˛e#·Ãì ‘Ó\Tk˛Ô+~. j·T÷|”@≈£î ‘·–q+‘· dü+U≤´ã\+ ñ+&É&Éy˚T >±≈£î+&Ü Ç|üŒ{Ïπø eTT˝≤j·T+ eT<䛑·T |ü*ø±s¡T. B+‘√ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·ø£åD+ e∫Ãq Á|üe÷<ä+ @B ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêÁwüº|ü‹ mìïø£ s√CÒ nuÛÑ´]Ô Á|üDuŸ eTTKØ® $»j·T+ U≤j·TeTì ‘˚*q düeTj·T+˝À j·T÷|”@˝À ≈£î+|ü{Ï sêE≈£î+~. n~ø±kÕÔ X¯óÁø£yês¡+ Hê{ÏøÏ eTT~]+~. ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+ô|’, <ëì e´eVü‰s¡ XË’*ô|’ j·T÷|”@ ≈£L≥$T˝Àì Á|ü<Ûëq uÛ≤>∑kÕ«eT´|üø£åyÓTÆq mHéd”|” ndü+‘·è|æÔì yÓfi¯¢>∑øÏÿ+~. Ç~ mHéd”|”øÏ #Ó+~q X¯s¡<é|üyêsY, Á|ü|òü˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ\T ‘·eT eT+Á‹ |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷\≈£î <ë]rdæ+~. Á|üuÛÑT‘·«+˝À Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ‘·sê«‘· ¬s+&√kÕúq+ me]~? nqï $yê<ëy˚T Bìø£+‘·{ÏøÏ ø±s¡D+>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. e´ekÕj·T eT+Á‹ X¯s¡<é|üyêsY≈£î HÓ+ãsY ≥÷ kÕúq+ Çe«q+<äT≈£î, eT]ø=ìï $wüj·÷˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt ô|’ mHéd”|” >∑TÁs¡T>± ñ+~. BìøÏ ‘·ø£åD #·s¡´ nqï≥T¢.. >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé n<Ûä´ø£å‘·q »]–q πø+Á<ä eT+Á‹ es¡Z düe÷y˚XÊìï |üyêsY, Á|ü|òü˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ\T ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T.

Vü≤sê´Hê˝À bı>±≈£î ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ ìùw<Ûä+ Vü≤sê´Hê, E˝…’ 20: F~gSNRPV DªRΩˆªRΩVÚá\|ms x§¶¶¶LS˘©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]LRi≤y LRi&VV◊¡zmsLi¿¡Liμj∂. F~gSNRPV DªRΩˆªRΩVÚá ªRΩ∏R∂WLki, ¨sá*áV, xmsLizms fl‘·, @™´sV¯NSá©´sV ¨s}tsQμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. gRiV …ÿ‰, Fy©±s™´sVryÕÿ, «¡LÙS ªRΩμj∂ªRΩLRi F~gSNRPV, ¨sN][…”¡©±s xmsμyLÛSáV NRP÷¡gji©´s DªRΩˆªRΩVÚá©´sV ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi ¿¡Liμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ À≥œ¡WzmsLiμR∂L`i zqsLig`i x§¶¶¶ß≤y Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi xqs™´sWÆ™s[aRP# #\Æ™sV©´s ™´sVLi˙ºΩ™´sVLi≤R∂÷¡ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. AgRixqÌsV 15 ©´sVLi¿¡ ¨s}tsQμ≥R∂Li @™´sVÕ˝‹[NTP ™´sxqsVÚLiμj∂. G LRiWxmsLiÕ‹[\Æ©s©y F~gSNRPV ºdΩxqsVNRPVLi »¡VLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NS˘©´s=L`i ™´sVx§¶¶¶™´sW¯Lji ≠sxqsÚLjir°ÚLiμR∂¨s, BªRΩLRi AL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yı ∏R∂V¨s.. @LiμR∂VZNP[ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s {qsFsLi À≥œ¡WzmsLiμR∂L`izqsLig`i x§¶¶¶ß≤y æªΩ÷¡FyLRiV.

uÛ≤>∑kÕ«eT´|üøå±\qT ø±+Á¬>dt #·T\ø£q>± #·÷k˛Ô+<äì mHéd”|” Äs√|æk˛Ô+~. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé ‘·sê«‘· ¬s+&√kÕúHêìï nqTuÛÑ$düTÔqï Á|üDuŸ eTTKØ® πø+Á<äeT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæq ‘·sê«.. HÓ+ãsY ≥÷ mes¡qï $yê<ä+ yÓTT<ä\sTT+~. s¡ø£åDeT+Á‹ Ä+{À˙øÏ ¬s+&√kÕúq+ ø£≥ºu…{≤º\qï Ä˝À#·q ≈£L&Ü Ç+<äT≈£î ø±s¡DyÓTÆ ñ+≥T+~. Á|üDuŸ sêJHêe÷ ‘·sê«‘· E˝…’ 5e ‘˚Bq ‘=* πø_HÓ{Ÿ ã<äÿ{° »]–+~. Ä s√Eq Á|ü<Ûëì |üø£ÿq d”ìj·TsY eT+Á‹ nsTTq |üyêsY ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ d”ìj·TsY H˚‘· nsTTq m.¬ø.Ä+{À˙ Ä s√E πøs¡fi¯˝À ñHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ E˝…’ 12e ‘˚Bq »]–q πø_HÓ{Ÿ ã<äÿ{°˝À Á|ü<Ûëì |üø£ÿq m.¬ø.Ä+{À˙ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. <ë+‘√ Äj·TH˚ HÓ+ãsY ≥÷ nqï dü+πø‘ê\T yÓfi≤¢sTT. Bì|ü≥¢ ndü+‘·è|æÔøÏ >∑T¬s’q X¯s¡<é|üyêsY düe÷y˚X¯+ eT<Ûä´˝ÀH˚ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. n<˚ ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï |üyêsY E˝…’ 14e ‘˚Bq »]–q j·T÷|”@ düe÷y˚XÊìøÏ ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡T. ñ|ü sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú>± Vü≤MT<é nHê‡Øì m+|æø£ #˚j·T&É+ ø√dü+ Ä düe÷y˚X¯+ »]–+~. |üyêsY &ÉTe÷à ø=≥º&Éy˚T.. j·T÷|”@˝À @<√ »s¡>∑T‘√+<äqï dü+πø‘ê*ï |ü+|æ+~. j·T÷|”@˝Àì eTs√ ñ|ü ≈£L≥$T ‘·s¡Vü‰˝À |üyêsY e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt, &ûm+πø˝≤+{Ï |üøå±\‘√ ‘·s¡#·÷ dü+Á|ü~düTÔHêïs¡qï yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. dü+øå√uÛ≤ìï |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü.. bı&É–dü÷Ô b˛‘˚.. πø_HÓ{Ÿ qT+∫ ‘·|ü⁄Œø√e&Üìπø |üyêsY, Á|ü|òü⁄˝Ÿ\T dæ<äΔ|ü&çq≥T¢ e<ä+‘·T\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ yÓuŸôd’{Ÿ˝À eTH√àVü≤Hé ‘·sê«‘· ¬s+&√kÕúq+˝À |üyêsY ù|s¡T+&˚~. nsTT‘˚ Ä ‘·sê«‘· |”@+z, πø_HÓ{Ÿ ôdÁø£fÒ]j˚T{Ÿ\ yÓuŸôd’{Ÿ\ qT+∫ Ä C≤_‘êqT ‘=\–+#ês¡T. ìC≤ìøÏ Á|ü<Ûëì ‘·sê«‘· ¬s+&√ kÕúq+ nqï~ πøe\+ eTsê´<ä|üPs¡«ø£ Vü≤√<ëj˚T ‘·|üŒ Á|ü‘˚´øÏ+∫ n˝≤+{Ï kÕúqy˚TB ˝Òq|üŒ{Ïø° X¯s¡<é|üyêsY e÷Á‘·+ ¬s+&√ kÕúq+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T.

q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\ô|’ {°&û|” y˚≥T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): …”¡≤T∂zms …”¡ZNP…fiª][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡VgS lgiáVF~Liμj∂ FyLÌki ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı ©´sáVgRiVLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms …”¡≤T∂zms Æ™s[»¡V Æ™s[zqsLiμj∂. FyLÌki ¨sLÒRi∏R∂W¨sı μ≥j∂NRP‰LjiLi¿¡©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s FyLÌki ˙NRP™´sVbPORPQfl· xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂VNRPV xqsW¿¡LiøR¡≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s aRPV˙NRP™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ©´sW—¡≠ds≤R∂V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS™´sVN][»¡∏R∂V˘, ™´sVLi˙ªyá∏R∂VLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Àÿá©ygjilLi≤ÔT∂, xmsLjigji FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶LkiaRP*L`ilLi≤ÔT∂, ™´sVV¥][Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™s[fl·Vg][FyáøyLji\|ms FyLÌki Æ™s[»¡V Æ™s[zqsLiμj∂. ≠dsLji¨s @©´sL>RiVáVgS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki {qsˆNRPL`i ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i©´sV N][LRi©´sVLiμj∂. FyLÌki ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂¨s \¤«¡Õ˝‹[ NRPáVxqsVNRPV©´sı gRiV≤T∂™y≤R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N]≤y÷¡ ©y¨s NRPW≤y gRiªRΩ™yLRiLi FyLÌki xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. FyLÌki zmnsLSLiVVLixmsoá øR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi ≠dsLji¨s {qsˆNRPL`i @©´sL>RiVáVgS ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V x§¶¶¶LkiaRP*L`ilLi≤ÔT∂,

Æ™s[fl·Vg][FyáøyLjiáV N]LiªRΩNSáLigS FyLÌkiNTP μR∂WLRiLigS DLi»¡W FyLÌki ©´sVLi¿¡ Æ™s[LRiVxms≤T∂©´s ™´sVL][Æ©s[ªRΩ ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂NTP xqs¨sız§¶¶¶ªRΩLigS DLi»¡V©´sıxmsˆ…”¡NTP ™yLji\|ms Æ™s[»¡V N][xqsLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V Æ™s[¿¡ øR¡WaSLRiV. ©´sW—¡≠ds≤R∂V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS™´sVN][»¡∏R∂V˘, ™´sVLi˙ªyá∏R∂VLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Àÿá©ygjilLi≤ÔT∂¨s NRPW≤y FyLÌkiNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ FyLÌki ™yLjiNTP u°NS«¡Ÿ ©Ø[…‘¡xqsVáV NRPW≤y «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™yLji ≠s™´sLRifl· xqsLiªRΩXzmsÚNRPLRiLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPá©´sV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NTP ©´sáVgRiVLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Fs¨sıNRPÕ‹[ FyÕÊ‹¨s J»¡VÆ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ BNRP ™yLji¨s D}msOTPQLiøR¡NRPW≤R∂μR∂¨s Àÿ ¡V ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. xqs\lLi©´s xqs™´sV∏R∂VLi N][xqsLi Æ™s[¿¡øR¡Wzqs FyLÌki ¨sLÒRi∏R∂W¨sı μ≥j∂NRP‰LjiLi¿¡©´s ™yLji¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. BÆμ∂[ NSLRifl·Liª][ A FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV @©´sL>RiVáVgS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s …”¡≤T∂zms ≠s£ms {qsˆNRPL`i ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i©´sV N][LRi©´sV©yıLRiV. {qsˆNRPL`i ™yLji¨s @©´sL>RiVáVgS ˙xmsNRP…”¡}qsÚ ªRΩ*LRiÕ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sV◊d¡˛ \¤À¡FsáORPQ©˝´sV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV.

Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq »X¯«+‘Ydæ+>¥ q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 20: m˙¶j˚T ñ|ü sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú »X¯«+‘Ydæ+>¥ X¯óÁø£yês¡+ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. ñ|ü sêÁwüº|ü‹ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]>± e´eVü≤]düTÔqï ˝Àø˘düuÛÑ ôdÁø£≥Ø {°πø $X¯«Hê<∏äHé≈£î Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘·\T m˝Ÿπø n<ë«˙, düTcÕàdü«sêCŸ, ns¡TDY C…’{°¢, CÒ&ûj·T÷ n~ÛH˚‘· X¯s¡<éj·÷<äyé, •eùdq ‘·s¡|ü⁄q nq+‘Y ^‘Y, s¡‘·ÔHédæ+>¥ n+»\, •s√eTDÏ nø±©<äfiŸ≈£î #Ó+~q Vü≤sYdæÁe÷‘Y øösY, qπsXŸ >∑TÁC≤˝Ÿ

‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. áHÓ\ 16q m˙¶j˚T ñ|ü sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú>± »X¯«+‘Ydæ+>¥ qT @ø£Á^e+>± m+|æø£ #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. »X¯«+‘Ydæ+>¥ eT÷&ÉT ôd≥¢ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T <ëK\T #˚XÊs¡T. n<ë«˙, düTÁ$T‘ê eTVü≤»Hé, j·TX¯«+‘Y dæHêΩ dæ+>¥ ‘·s¡|ü⁄q |üÁ‘ê\T n+<äCÒXÊs¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T nq+‘·s¡+ »X¯«+‘Ydæ+>¥ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ñ|ü sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·T&É+ ‘·q¬ø+‘√ >∑s¡«+>± ñ+<äHêïs¡T. j·T÷|”@ sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú>±

b˛{° #˚düTÔqï Vü≤MT<é nHêïØ ¬s+Á&√E\ ÁøÏ‘·y˚T Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘· mìïø£˝À¢ HêeTe÷Á‘·|ü⁄ b˛{° »s¡>∑qT+~. Ç|ü⁄Œ&ÉTqï ã˝≤ã˝≤\qT ã{Ϻ Vü≤MT<é nHê‡Ø $»j·T+ q˝Ò¢s¡Tô|’ q&Éπø. Ä>∑wüߺ 7q »s¡>∑qTqï ñ|ü sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À¢ Äj·Tq $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ.. es¡Tdü>± ¬s+&√kÕ] ñ|ü sêÁwüº|ü‹ mìï¬ø’q e´øÏÔ>± #·]Á‘·¬ø≈£îÿ‘ês¡T. >∑‘·+˝À πøe\+ mdt.sê<Ûëø£èwüíHé ˇø£ÿπs ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ñ|üsêÁwüº|ü‹>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+#ês¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT ‘=$Tà~ z≥T¢ m≈£îÿe kÕ~Û+∫q≥T¢ Øøö+{Ï+>¥ ˝À ‘˚\&É+‘√ qsꇬs&ç¶ mìïø£ #Ó\¢<ä+≥÷ ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ¬>*∫q≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ m|”m+&ûd” <ë«sê 24 ø√≥T¢ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 4\ø£å\ 58y˚\ ≈£L´_ø˘ MT≥s¡¢ ÇdüTø£≈£î ‘ê‘êÿ*ø£ ø±+Á¬>dt esêZ\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊsTT. eTs√yÓ’|ü⁄, ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ qsꇬs&ç¶ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ nqTeT‘·T\T Ç∫Ãq≥T¢ $e]+#ês¡T. ‘=\T‘· m˙¶j˚T nuÛÑ´]ú nsTTq |”@ dü+>±à≈£î zfÒXÊs¡T. nsTT‘˚, bıs¡bÕ≥T >∑T]Ô+∫q Äj·Tq #˚XÊs¡T. ‘êC≤ rs¡TŒqT düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô eTs√kÕ] düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚kÕÔeTì dü<äs¡T u≤´˝…{Ÿ ù||üsYqT ∫+#˚dæ, eTs√ u≤´˝…{Ÿ rdüTø=ì Á|üDuŸ≈£î zfÒXÊs¡T. Bìô|’ dü+>±à Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. •_s¡+ |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ mìïø£\ ø£$TwüHé eTT˝≤j·T+ z≥TqT ‹s¡düÿ]+∫+~. y˚T»sY »qs¡˝Ÿ mdtm˝Ÿ qs¡dæ+Vü≤Hé ˝…|òæºHÓ+{Ÿ ø£\ï˝Ÿ kÕV”≤ï X¯óÁø£yês¡+ ø√s¡Tº m<äT≥ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ s¡÷.20 y˚\ |üPNø£‘·TÔ‘√ ì+~‘·T\+<ä]ø° y˚TõÁùdºº{Ÿ CÒ ‘êπsC≤ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. d”;◊ ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ Çe«≥+ô|’ d”;◊ ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#·&É+‘√ |ü{≤º_ÛøÏ Çyê«*‡q kıeTTàqT k˛eTX‚KsY Çe«˝Ò<äì Äj·Tq yê+>∑÷à\+˝À $e]+#ês¡T. \ø°åàqs¡dæ+Vü‰sêe⁄ neT\j˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, yÓTÆì+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ã\V”≤qesêZ\≈£î ñ∫‘·+>± ÇdüTø£ n+~+#ê\qï~ Á|üuÛÑT‘·« ñ<˚›X¯´eTì, M]øÏ yê+>∑÷à˝≤ìï @d”; n~Ûø±s¡T\T ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+#·qTHêïs¡T. d”eπsõ |ò”E $TqVü‰sTT+|ü⁄ ñqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À y˚\+ bÕ≥˝À n+<äT˝Àì n+XÊ\ô|’ ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T eÁø°ø£]dü÷Ô MT&çj·÷qT ‘·|ü⁄Œ<=e n‘·´~Ûø£+>± ø√&é #˚XÊs¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ e∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Bìe\q n~Ûø£ <Ûäs¡≈£î ÇdüTø£ |ü{Ϻ+#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. HÓ+ãsY2 n+XÊìï ø±+Á¬>dt H˚‘·˝Ò ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó∫à nqedüs¡ neTTà‘·THêïs¡qï |òæsê´<äT\T edüTÔqï+<äTq M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT sê<ëΔ+‘·+ düèwæº+#ês¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ $uÛÒ<ë\T MT&çj·÷ düèùwºqì nHêïs¡T. nsTT‘˚, ˝ÒK˝Àì n+XÊ˝Ò$T{À yÓ\¢&ç+#·ì Á|ü|òü⁄˝Ÿ.. Äj·÷ n+XÊ\ô|’ |üyêsY Ç|üŒ{Ïπø n~Ûø±s¡T\T.. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]ú qsꇬs&ç¶ ˇø£ z≥T ‘˚&Ü‘√ ¬>\Tbı+<ës¡ì Ä<˚•+∫qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. es¡+>∑˝Ÿ, KeTà+ õ˝≤¢˝À¢ –]»qT\≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\qï Á|ü<ÛëìeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥, j·T÷|”@ #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ‘√ e÷{≤¢&És¡Hêïs¡T. ˝ÒKô|’ Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚, q‘·≈£î |ü&çq ø=ìï z≥¢qT #Ó\¢q$>± ù|s=ÿHêïs¡ì, ø=ìï z≥T¢ Á|ü‘·´]úøÏ ñ<˚›X¯+‘√ Ø#·T\≈£î y˚\+bÕ≥ ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü @|”m+&ûd”øÏ πø{≤sTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. M{ÏøÏ Á|ü<Ûëì >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&Üs¡ì #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ |üyêsY ø£*bÕs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Øøö+{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ dü+ã+~Û+∫ |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T ÁbÕdüdt˝À ñHêïj·THêïs¡T. ÇdüTø£ s¡yêD≤≈£î Ä≥+ø£+ k˛ìj·÷qT ø£*dæ Äj·÷ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. sêJHêe÷\T #˚XÊs¡ì e∫Ãq ø√s¡>±.. n~Ûø±s¡T\T ìsêø£]+#ês¡T. B+‘√ á mìïø£ #Ó\¢<äì yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ôV’≤ø√s¡TºqT ø£*–düTÔqï <äfi≤s¡T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç]π>wüHé yês¡Ô\ô|’ Äj·Tq dü÷{Ï>± düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+˝À ¬s+&√ kÕúq+ $wüj·T+ô|’ Á|ü|òü˝Ÿ ÄÁX¯sTT+#ês¡T. øö+{Ï+>¥˝À nÁø£e÷\T »]>±j·Tì, eT∞¢ øö+{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ]»sê«j·Ts¡¢˝À ÇdüTø£qT &çdæ*º+>¥ #˚ùd Á|üuÛÑT‘·« |üqT\≈£î yê&Ü\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø $es¡D Çdü÷Ô.. X¯s¡<é|üyêsY≈£î m˝≤+{Ï ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À bÕغøÏ ñqï m+|”\T Ä<˚•+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. |æ{ÏwüHéqT $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫q #˚XÊeTHêïs¡T. sêÁwüºyê´|üÔ+>± 36 Ø#·T\≈£î |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T sê>± 18 Ø#·T\≈£î y˚\+ dü+K´qT ã{Ϻ ìs¡íj·T+ »s¡>∑<äì #ÓbÕŒs¡T. dü+U≤´ã\+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç |ü<äe⁄\T ÇkÕÔs¡+fÒ.. Hê´j·TkÕúq+.. yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ¬s+&ÉT z≥¢‘√ ¬>*∫q≥T¢ düŒwüº+ #˚dæ+~. øö+{Ï+>¥ dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+#êeTì eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À 6 Ø#·T\≈£î áHÓ\ 25q y˚\+bÕ≥ e#˚ÃkÕ] |üyêsY k˛ìj·÷‘√ ø£*dæ ñ+&És¡ì nHêïs¡T. j·T÷|”@˝À ¬s+&√kÕúq+ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î $yê<ëdüŒ<ä+>± e÷]q eT÷&ÉT z≥T¢ yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶øÏ nqT≈£L\+>± ñHêïj·Tì ôV’≤ø√s¡Tº ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø£ècÕíõ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT Ø#·T\≈£î y˚\+ bÕ≥ |üPs¡ÔsTT+<äì, n$ |üyêsY ø±+Á¬>dtqT u≤¢ø˘ yÓTsTT˝Ÿ #˚düTÔHêïs¡qï yês¡Ô\ô|’ Á|ü|òü⁄˝Ÿ düŒ+~+#ês¡T. MT&çj·÷˝À rs¡TŒ yÓ\Te]+∫+~. á rs¡TŒqT düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô qsꇬs&ç¶ düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. Ábıôddt˝À ñHêïj·THêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À ◊<äT Ø#·T\≈£î, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT edüTÔqï≥T¢ ∫qï ∫qï n+XÊ\ô|’ n*π>+<äT≈£î |üyêsY ∫qï kÕúsTT H˚‘· ø±<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒ ì*|æy˚j·÷\ì, ‘·q mìïø£ düÁø£y˚Tqì Á|üø£{Ï+#ê\ì |æ{ÏwüHé˝À Ø#·T\≈£î ‘·«s¡˝À y˚\+ bÕ≥ ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡+ >∑&ÉTe⁄ ñ+&ç ©E &ÉãT“ eT]+‘· düeTs¡úe+‘·+>± |üì #˚j·÷\ì, e#˚à mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Ç|üŒ{Ï qT+#˚ ø√sês¡T. |æ{ÏwüHéqT $#ê]+∫q düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+.. $yê<ëdüŒ<ä+>± e÷]q eT÷&ÉT #Ó*¢+#·ì 34 Ø#·T\≈£î dü+ã+~Û+∫ 25 Ø#·T\≈£î |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T Ábıôddt˝À Á|ü»\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\ô|’ eT]+‘· <äèwæº kÕ]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. z≥T¢ eTT+<äT ˝…øÏÿ+∫q ‘·sê«‘˚ yÓTT‘·Ô+ z≥¢qT ˝…øÏÿ+#ê\ì ôV’≤ø√s¡Tº ≈£î dü÷∫+∫+~. ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. 17 Ç]π>wüHé ÁbÕC…≈£îº\≈£î \øå± 13y˚\ ≈£L´_ø˘ MT≥s¡¢ ÇdüTø£≈£î f…+|üs¡Ø uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡Dô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î k˛eTyês¡+ eTs√e÷s¡T düe÷y˚X¯+ ø±qTqï≥T¢ Äj·Tq Øøö+{Ï+>¥˝À yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶πø z≥T¢ m≈£îÿe>± e#êÃj·Tì ‘˚*+~. qsꇬs&ç¶ ø£+fÒ Äj·Tq |ü]à{Ÿ Ç#êÃeTHêïs¡T. |ü{≤º uÛÑ÷eTT˝À¢ 35 #√≥¢ 23\ø£å\ ≈£L´_ø˘ MT≥s¡¢ ÇdüTø£ ñ+<äì, ‘Ó*bÕs¡T.

z≥T ne⁄{Ÿ

Mπø dæ+>¥≈£î u…sTT˝Ÿ

|ü~ ø±<äT.. e+<ä ø√≥T¢

Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\≈£î ÇdüTø£ Á|ò”

j·T÷|”@˝ÀH˚ ñ+{≤+

qsꇬs&ç¶ mìïø£ #Ó\¢<äT


¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»Ì¡V }msL]‰©yıLRiV. “¡™Ø[ ©´sLi ¡LRiV 42 ˙xmsNSLRiLi ™´sVVLiμR∂VgS @©±s Lji«¡LRiV*≤R∂V (15 aSªRΩLi) {qs»˝¡©´sV À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*æªΩ[ Õ‹[NRPÕfi {qs»˝¡NRPV N_Æ©s=÷¡Lig`i ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV G ™´sLji=…‘¡ A©±s\¤Õ¡©±s ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[\Æ©s©y N_Æ©s=÷¡Lig`iNRPV •¶¶¶«¡LRiVNS™´søR¡Ë¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V \Æ™sμR∂˘™´sVLi≤R∂÷¡ ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSá ˙xmsNSLRiLi ™´s∏R∂VxqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @À≥œ¡˘LÛRiVáV 31.12.2012 ©y…”¡NTP 17 xqsLi™´sªRΩ=LSáV ¨sLi≤T∂ DLi≤y÷¡. INRP‰L][«¡Ÿ ªRΩgÊji©y N_Æ©s=÷¡Lig`iNRPV @©´sV™´sVºΩLiøR¡LRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW NS˘Lixms£qs, ≠saS≈¡xms»¡ıLi ALi˙μ≥y™´sLji=…‘¡ NS˘Lixms£qs, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[¨s ≤yNÌRPL`i Fs¨dÌsAL`i |§¶¶¶ÕfiÚ ™´sLji=…‘¡ xmsLjiFyá©y ≠sÀ≥ÿgRiLi, ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[¨s Fs{qs* ™´sLji=…‘¡ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ N_Æ©s=÷¡Lig`i

yÓT&çø£˝Ÿ ÄHé˝…’Hé øöHÓ‡*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ $»j·Tyê&É, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂Wá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 2012c13 ≠sμy˘xqsLi™´s ªRΩ=LS¨sNTP @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı FsLi’d¡’d¡Fs£qs, ’d¡≤U∂Fs£qs {qs»˝¡NRPV Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ N_¨s=÷¡Lig`i 4 A©±s\¤Õ¡©±s ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s ©´sLi ¡L˝RiNRPV gS©´sV ≠sμy˘LÛRiVáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[¨s ≤yNÌRPL`i Fs©±s…‘¡AL`i AL][gRi˘ ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ FsLi|qs…fi lLiLi≤R∂™´s LS˘LiNRPL`i

xms™´s©±sNRPV™´sWL`i Dry¯¨s∏R∂WÕ‹[ ©y©±s Õ‹[NRPÕfi N][…ÿ NTPLiμR∂ {qs»¡V F~Liμy≤R∂V. . C N_¨s=÷¡Lig`iNRPV FsLi’d¡’d¡Fs£qsÕ‹[ 3,880, ’d¡≤U∂Fs£qsÕ‹[ 1131 {qs»˝¡©´sV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøyLRiV. N_¨s=÷¡Lig`i xms˙NTP∏R∂V CÆ©sá 27™´sLRiNRPV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ≤yNÌRPL`i Fs¨dÌsAL`i AL][gRi˘ ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂V Lji—¡ryL`i ≤yNÌRPL`i …”¡.Æ™s[fl·Vg][FyáLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂Wá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s \Æ™sμR∂˘, μR∂LiªRΩ\Æ™sμR∂˘ NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ CÆ©sá 27 ™´sLRiNRPW ©yáVgRiV A©±s\¤Õ¡©±s ZNP[Li˙μyÕ˝‹[

¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. 14 ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, 22 \|ms#˚Æ™s[»¡V \Æ™sμR∂˘ NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 5500 {qs»˝¡V @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂gS, ™y…”¡Õ‹[ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ {qs»˝¡V F°©´sV 3880 {qs»˝¡NRPV N_Æ©s=÷¡Lig`i ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Dry¯¨s∏R∂W xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ Æ™s[VxmnsV©´s B©±szqÌs»¡W˘…fi A£mns Æ≤∂Li»¡Õfi \|qsÆ©s=£qsÕ‹[ 'zqs' ZNP[»¡gjiLkiÕ‹[ 15 {qs»˝¡©´sV C G≤yμj∂ NRP¨ds*©´sL`i N][…ÿÕ‹[ ™´sLji=…‘¡ À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂.ª]÷¡ L][«¡Ÿ©´s DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV INRP…‹[ LS˘LiNRPV ©´sVLi¿¡ 400™´s LS˘LiNRPV ™´sLRiNRPV, ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi gRiLi.1.30 ©´sVLi¿¡ 401 ©´sVLi¿¡ 900™´s LS˘LiNRPV ™´sLRiNRPW N_Æ©s=÷¡Lig`i ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ≠sNRPÕÿLigRi N][…ÿ, \|qs¨sNRP, Fs©±s{qs{qs, ˙NUP≤R∂áV, ALig˝][ BLi≤T∂∏R∂V©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[¨s {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À¢ ~>∑C≤s¡T&ÉT $<ÛëHê\≈£î bÕ\Œ&ɶ {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ©yμ≥R∂V≤R∂V ¤Õ¡[≤R∂©yıLRiV. NRP¨dsxqsLi NRP≠dsVxtsQ©˝´sV @LiVV©y DLi¤…¡[ xqsˆLiμj∂Li¿¡ ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ∏R∂V©´sVNRPVLi¤…¡[ @≠ds ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. ªRΩ™´sVμj∂ ¡≤R∂VgRiV ™´sLÊSá @À≥œ¡V˘©´sıºΩ¨s NSLiOTPQLi¬ø¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨s g]xmsˆÃ¡V ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©´sı NTPLRifl„fi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiªRΩ ©yáVgRiV xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS NRP≠dsVxtsQ©˝´sV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li\|ms FsLiμR∂VNRPV xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.  ¡≤R∂VgRiV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s, μR∂◊¡ªRΩ, gjiLji«¡©´s, \Æ™sV©yLÌki ™´sLÊSá }msLRiVª][ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP C ™´sLÊSá xms»˝¡ D©´sı ˙}ms™´sVNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. NSgS NTPLRifl„fi xqsLS‰L`iNRPV ≠sV˙ªRΩxmsORPQLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı FsLiHFsLi FyLÌki \Æ™sV©yLÌkixmsOSQáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP F°ªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NTP \Æ™sV©yLÌki NRP≠dsVxtsQ©±s gRiWLjiË ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sVVzq˝sLi, \Æ™sV©yLÌkiá xms»˝¡ A FyLÌkiNRPV©´sı ˙}ms™´sVNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ NRP≠dsVxtsQ©±s©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ’¡¤«¡zms ™´sVz§¶¶¶Œÿ Æ™sWLSË Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ CÆ©sá 25,26 æªΩ[μk∂áՋ[ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V BLiμj∂LS FyL`i‰ ™´sμÙR∂ μk∂ORPQ©´sV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @Õÿlgi[ Fs{qs=, Fs{qÌs NRP≠dsVxtsQ©±s©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ’¡¤«¡zms Fs{qs= Æ™sWLSË Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ CÆ©sá 28,29,30 æªΩ[μk∂áՋ[ BLiμj∂LS FyL`i‰ ™´sμÙR∂ μk∂ORPQáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs{qs=, xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V Fs£qs.™´sVÕ˝ÿlLi≤ÔT∂, NSLRi˘μR∂Lji+ Fs{qÌs, ™´sVz§¶¶¶Œÿ NRP≠dsVxtsQ©±s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVWáLigS μR∂◊¡ªRΩVáV, @LRiVfl·«‹[˘ºΩ, μR∂◊¡ªRΩÆ™sWLRiË ©y∏R∂VNRPVáV B…”¡NS˘Ã¡ ÷¡LigRiLi gjiLji«¡©´sVáV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡#\|ms μy≤R∂VáV |msLjigjiF°∏R∂W∏R∂V¨s, ≠ds…”¡\|ms ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

;CÒ|” H˚‘· <ä‘êÔÁ‘˚j·T &çe÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ™´s˘ºΩlLi[NRP FyLÌkiá™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiáV μj∂gRi«ÿLRiV≤R∂V ≠sμ≥y©yáNRPV Fyáˆ≤Ôy∏R∂V¨s ’¡¤«¡zms ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki J…”¡Lig`iÕ‹[ FyÕÊ‹©´sNRPVLi≤y @™´sNSaRP™yμR∂ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ \Æ™sFsry=L`i zqszms @\Æ©sºΩNRPLigS ˙xms«ÿºdΩLRiVˆNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍkiNTP J»¡VÆ™s[zqs @˙xms«ÿry*≠sVNRP ≠sμ≥y©yáNRPV Fyáˆ≤T∂LiμR∂¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. A FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©±s©´sV zqs’¡H @lLixqÌsV Æ™s©´sVNRP NSLi˙lgi£qs FyLÌki, ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á NRPV˙»¡ DLiμR∂¨s μR∂VÆ™sV¯ºΩÚF°zqs©´s A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¨sá¤À¡…Ì”¡©´s @À≥œ¡˘LÙjiNTP J»¡VÆ™s[∏R∂V≤R∂Li ™yLji μj∂gRi«ÿLRiV≤R∂V, ¨søR¡ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs{qs=, Fs{qÌs NRP≠dsVxtsQ©±s, ™´sVz§¶¶¶Œÿ NRP≠dsVxtsQ©±s, ’¡zqs NRP≠dsVxtsQ©±s, \Æ™sV©yLÌki NRP≠dsVxtsQ©±sáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sá©´s ˙xms«¡Ã¡V ™´sVV≈¡˘LigS  ¡≤R∂VgRiV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSáV, @»Ì¡≤R∂VgRiV ˙xms«¡Ã¡V, \Æ™sV©yLÌkiáV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂VáV, @™´s™´sW©yáNRPV

kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ düuŸbÕ¢Hé øÏ+<ä $<ä´≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ : eT+Á‹ |æ‘êì ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : Fs{qs=á xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRPXªRΩ¨saRPË∏R∂VLiª][ ™´sVVLiμR∂VZNPŒœ¡ßÚ©´sı»˝¡V LSxtÌsQ˚ ryLi{mnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· æªΩ÷¡FyLRiV. ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡©´sV ™´sVLjiLiªRΩ ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Fs{qs= NSL][ˆlLi[xtsQ©±s ¨sL˝RiOSQQ˘¨sNTP gRiV\lLi©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVLi˙ºΩ IxmsˆVNRPV©yıLRiV. μk∂¨sNTP ºΩLjigji xmspLRi*Q\Æ™sÀ≥œ¡™´sLi æªΩ[™´s≤y¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…Ìÿ™´sV©yıLRiV. Fs{qs= NSL][ˆlLi[xtsQ©±s μy*LS 2012c13 xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTPgS©´sV 66.73 áORPQá ™´sVLiμj∂NTP 423.96 N][»˝¡ LRiVflÿáV B™y*á¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ 146.93 N][»˝¡ xqs’¡=≤U∂F°©´sW 245.79 N][»˝¡V á’Ù¡μyLRiVáV ºΩLjigji ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs{qs= xqsÀfiF˝y©±s ¨sμ≥R∂VáՋ[ ≠sμR∂˘NRPV @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BøyË™´sV¨s, BLiμR∂VNRPVgS©´sV 1200 N][»˝¡V ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ALÙjiNRP aS≈¡NRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizms©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ Fs{qs=á  ¡Æ≤Í∂…fi 2683 N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøR¡gS, C G≤yμj∂  ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ 327 N][»˝¡V |msLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. NRPVÕÿLiªRΩLRi ≠s™yx§¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™yLjiNTP 10 ©´sVLi≤T∂ 50Æ™s[áNRPV |msLiøy™´sV©yıLRiV. Fs{qs= ≠sªRΩLiªRΩV™´soáNRPV |ms©<´s©±s©´sV 2Æ™s[á ©´sVLi≤T∂ 3Æ™s[áNRPV |msLiøy™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. 566.95 N][»˝¡V •¶¶¶xqÌsŒœ¡˛ ¨sLS¯flÿ¨sNTP ≈¡LRiVË ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 2358 ryLi{mnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsŒœ¡ß˛ D©yı∏R∂V¨s, ≠ds…”¡Õ‹[ 2 áORPQá ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÙRiVáV A˙aRP∏R∂VLi F~Liμj∂ ≠sμy˘À≥ÿ˘xqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. 752 •¶¶¶xqÌsŒœ¡˛ Lji}msLRiV, ™´s∞◊¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáNRPVgS©´sV 44 N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Fs{qs= xqÌs≤U∂ xqsLji‰Õfi=  ¡Æ≤Í∂…fi©´sV 4 áORPQá ©´sVLi≤T∂ 8.40 N][»˝¡NRPV |msLiøy™´sV©yıLRiV. ≠dsLji @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi Fyá©yxmsLRiLigS ™´sVLji¨sı N]ªRΩÚ {qs‰LiáV ºdΩxqsVNRPV™´sxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ˙gki©±s ø≥y©´sÕfi ≠sμ≥y©´sLi μy*LS •¶¶¶xqÌsŒœ¡˛ ¨sLS*x§¶¶¶fl·NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV xqsVáÀ≥œ¡ªRΩLRiLi @LiVVLiμR∂¨s Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V  ¡NSLiVVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. Fs{qs= xqsÀfi F˝y©±s\|ms CÆ©sá 23©´s xqsÀfi NRP≠sV…‘¡¬ø¡[ @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ryLi{mnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ªRΩμj∂ªRΩLRi zqs ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩ DLiμR∂¨s, ≠ds…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s «ÿLki ¬ø¡[aS™´sV¨s, Æ©sáL][«¡ŸÕ˝‹[ C ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. r°xtsQÕfi Æ™s¤Õ¡[ˆÈL`i xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s FyhRiaSáá zqs ¡˜Liμj∂ DFyμ≥y˘∏R∂VVá NSLRi˘NRPÕÿFyáV BNRP ©´sVLi≤T∂ A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs DFyμ≥y˘∏R∂VVá “¡ªRΩÀ≥œ¡ªy˘Ã¡V ªRΩμj∂ªRΩLRi ≠sxtsQ∏R∂WáV Æ©s[LRiVgS A©±s\¤Õ¡©±sμy*LS «¡LRiVxms™´søR¡Ë¨s, BNRP ©´sVLi≤T∂ |qsá™´so |ms…Ìÿá©yı A©±s\¤Õ¡©±s μy*LS |ms»Ì¡™´søR¡Ë¨s ™´sVLi˙ºΩ ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

>∑èVü≤ ìsêàD XÊK @á düôdŒq¸Hé ø£Ø+q>∑sY, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ á’Ù¡μyLRiV≤T∂ ©´sVLi¿¡ áLiøR¡Li ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqs©´s ™´sVLi≤R∂á gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· aS≈¡ GC x§¶¶¶≠dsVμ`∂©´sV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªRΩ xqs ¡LS*Õfi xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s NS»¡ıxms÷˝¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s J á’Ù¡μyLRiV≤T∂NTP ¬ø¡Liμj∂©´s ’¡Ã˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV x§¶¶¶≠dsVμ`∂ lLiLi≤R∂V Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV áLiøR¡Li ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. A á’Ù¡μyLRiV≤R∂V gRiªRΩ r°™´sV™yLRiLi «¡Ljigji©´s ˙xms«ÿ™yfl”· NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPLRiVNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y AL][xmsfl·Ã¡V LS™´s≤R∂Liª][ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV GC¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´s\|ms xmspLjiÚ ¨sÆ™s[μj∂NRP @Liμj∂™y*á¨s |msμÙR∂xms÷˝¡ ALÔkiJ©´sV ≠søyLRiflÿμ≥j∂NSLjigS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡Õ‹[ AL][xmsfl·Ã¡V ™´sxqsVÚ©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ @Æ©s[NRP™´sWL˝RiV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V NRP¤Õ¡NÌRPL`i μR∂XztÌsQNTP xqsLixmnsV»¡©´s LS™´s≤R∂Liª][ C øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

u…sTT˝Ÿ ø√düy˚T Á|üDuŸ≈£î »>∑Hé z≥T : πse+‘Y ¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : \Æ™sFs£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂NTP ¤À¡LiVVÕfi N][xqsÆ™s[V LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki J»¡V Æ™s[zqsLiμR∂¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi Æ©s[ªRΩ lLi[™´sLiª`ΩlLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. Fs¨dÌsAL`i »Ì¡˚£qsÀ≥œ¡™´s©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsfl·ÀfiNRPV J»¡VÆ™s[∏R∂V≤R∂Li μy*LS «¡gRi©±s ¨s«¡xqs*LRiWxmsLi ¡∏R∂V»¡xms≤T∂LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ \Æ™sNSFy ≠s÷d¡©´sLi NS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. «¡gRi©±s FyLÌki NSLi˙lgi£qsª][ LRix§¶¶¶xqs˘ IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. C lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV BxmsˆV≤R∂V @™´sgSx§¶¶¶©´sNRPV ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms HμR∂VL][«¡ŸÃ¡VgS NRP≤R∂xmsÕ‹[ A™´sVLRifl· μk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩá©´sV aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[¯ xmsLji…ÿá xqsV¨dsªRΩ xmsLS™´sVLji+LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVLi¿¡™y\lLi©´s NRP≤R∂xms ˙xms«¡Ã¡V μ][zms≤U∂ μ]LigRiá©´sV lgi÷¡zmsLiøR¡≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ r°≠sVlLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘ Æμ∂[aRP™´sVLiªRΩ…ÿ DLiμR∂¨s {qsFsLi ªRΩzmsˆLiøR¡VN][™yá¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xms«¡¤Õ¡ Æ™s[á N][»˝¡ À≥ÿLRiLi Æ™sWFyLRi¨s, ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRi¨s r°≠sVlLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

yêHé|æHé≈£î uÛÑ÷eTT\T πø{≤sTT+|ü⁄ JzqT s¡<äT› #˚j·÷* : mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ™y©±szmsN`P NRPLi|ms¨dsNTP À≥œ¡W™´sVVáV ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s “¡™Ø[á©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s …”¡≤T∂zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ Fs˙LRi©yı∏R∂VV≤R∂V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨s\|ms ªRΩ*LRiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s, gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s©´sV NRPáVryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi Fs˙LRi©yı∏R∂VV≤R∂V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ Fs¨dÌsAL`i ˙»¡£qÌsÀ≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ ºdΩxqsVNRPV©´sı À≥œ¡W™´sVVá©´sV ºΩLjigji ™yLjiNTP B™y*á¨s A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LSLRiV. xmsLji˙aRP™´sVáNRPV @˙NRP™´sVLigS À≥œ¡WZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms CÆ©sá 25©´s ILig][áVÕ‹[ ˙xms«ÿxqsLixmnsWáV, LS«¡NUP∏R∂VFyLÌkiá Æ©s[ªRΩáª][ L_Li≤`∂¤…¡[ ¡VÕfi xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @xmsˆV≤R∂V À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV ¨sLÒRiLiVVryÚ™´sV©yıLRiV. 26,27,28 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©yáVgRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ¨s«ÿLixms»¡ıLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ À≥œ¡W™´sVVáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s \lLiªRΩVá©´sV NRPáVxqsVN]¨s À≥œ¡WZNP[…ÿLiVVLixmsoá @≠s¨dsºΩ¨s ™yLjiNTP ≠s™´sLjiryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. À≥œ¡W™´sVVá©´sV ºΩLjigji B™´s*NRPF°æªΩ[ \lLiªRΩVáª][ NRP÷¡zqs DμR∂˘≠sVryÚ™´sV©yıLRiV. C ™y©±szmsN`P À≥œ¡W™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ 40Æ™s[á N][»˝¡ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, «¡gRi©±s ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ \Æ≤∂lLiNÌRPL˝RiVgS D©´sı™yLjiNTP NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥œ¡W™´sVVá©´sV NRP»Ì¡¤À¡…Ì”¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ©yáVlgi[Œ˝œ¡ßgS ™y©±szmsN`P À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ \lLiªRΩVáV ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V»¡Li¤Õ¡[μR∂¨s, \lLiªRΩVáNRPV ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi B™y*á¨s gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩ N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμR∂LS™´so ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV ™yLjiNTP á’Ù¡ ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ Æ™s[á FsNRPLSá À≥œ¡W™´sVVá©´sV @xmsˆ…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡  ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS ºdΩxqsVN]¨s, |qs«fiá }msLRiVª][ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV NRP»Ì¡¤À¡…ÌÿLRi¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ ºdΩxqsVNRPV©´sı À≥œ¡W™´sVVá©´sV ºΩLjigji ™yLjiNTP B™y*á¨s, À≥œ¡W ZNP[…ÿLiVVLixmsoáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s “¡™Ø[á©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][Æ≤∂á ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

$XÊK qT+∫ dæ+>∑|üPsY≈£î

nø£ å s êdü ´ ‘ · ô | ]π > +<ä T ≈£ î Á | ü ‹ ˇø£ ÿ s ¡ T ø£ è w æ #˚ j · ÷ * : ø£ ˝ … ø £ º s Y $e÷q düØ«dt $XÊK|ü≥ï+, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ≠saS≈¡xms»¡ıLi ©´sVLi¿¡ Æ©s[LRiVgS zqsLigRixmspL`i Æ™s¤Œ˝¡[ ø≥y©±s= ™´s¿¡ËLiμj∂. @NÌ][ ¡L`i 1 ©´sVLi¿¡ zqsLigRi xmspL`iNRPV ≠s™´sW©´s xqsLki*xqsVáV ˙FyLRiLi’≥¡Li ø¡[LiμR∂VNRPV 'zqsÕfi‰ FsLiVVL`i' xqsLixqÛs ™´sVVLiμR∂VN]¿¡ËLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≠saS≈¡xms»¡ıLi ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi LS˙ºΩ Fs¨s≠sVμj∂ gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiZNP[ xms¨s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ zqsLigRixmspL`iNRPV xqsLki*xqsVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡»¡Li xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμR∂¨s ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV, |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá aS≈¡ ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV.C xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV, |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so øR¡LRi˘Ã¡V ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C @LiaRPLi\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´s∞÷¡NRPxqsμR∂V Fy∏R∂WáV, |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá aS≈¡ ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ xqsV¨dsÕfiaRPLRi¯, ≠saS≈¡xms»¡ıLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i á™±s @gRiLS*ÕfiáV ≤≥T∂÷d˝¡NTP xmsLiFyLRiV. ≠dsLjiμÙR∂LRiW ≠saS≈¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi xms¨sÆ™s[Œœ¡Ã¡©´sV LS˙ºΩ 12 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV |msLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms LRiORPQfl· aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ xmsŒ˝œ¡LiLS«¡Ÿ, A aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. @¨dsı @©´sVNRPV©´sı»˝¡V «¡LjigjiæªΩ[ ≠saS≈¡ ©´sVLi¿¡ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ≠s™´sW©yáV N]©´sıLiVV©y ©´s≤R∂xms≤y¨sNTP ≠dsá™´soªRΩVLiμj∂.

$»j·Tq>∑s¡+, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :@ORPQLSxqs˘ªRΩÕ‹[©´sV, xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩÕ‹[©´sV ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ™s©´sNRP ¡≤T∂©´s —¡Õ˝ÿgS ™´soLiμR∂¨s, C lLiLi≤R∂V xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLi¿¡ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiÆμ∂[ —¡Õ˝ÿgS ºdΩLjiËμj∂μÙy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @LiμR∂Lji≠dsVμR∂ ™´soLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i FsLi.≠dsLRi˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘ ¬ø¡FyˆLRiV. ˙gS™´sV xqsLiμR∂LRi+©´s, ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yáV, xmsLS˘™´sLRifl·Li c xmsLjixqsLSá xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS aRPV˙NRP™yLRiLi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Æ™sVLi…ÿ≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s F°LSLi ˙gS™´sVLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω D©´sıªRΩ FyhRiaSá©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV ©y…ÿLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi FyhRiaSá A™´sLRifl·Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘@¥j∂ºΩgS FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW  ¡≤T∂C≤R∂V zmsÃ˝¡Ã¡LiμR∂Lji¨s ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS FyhRiaSáNRPV xmsLizmsLiøyá©yıLRiV. ≠sμy˘ x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS @μR∂©´sxmso gRiμR∂VáV,  ¡»Ì¡Ã¡V ªRΩμj∂ªRΩLRi r¢NRPLS˘Ã¡V @LiμR∂¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩViLiμR∂©yıLRiV. ryORPQLRiÀ≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ ¨sLRiORPQLSxqsV˘Ã¡V øR¡μR∂V™´soN][™yá¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV, FsLi.≤T∂.J., ™´sVLi≤R∂á ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLji ™yLS¨sNTP IN]‰NRP‰LRiV INRP FyhRiaSá©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ øR¡μR∂V™´so\|ms©´s, xmsLjixqsLSá xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ\|ms æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂\Æ™sViLiμR∂©yıLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ D©´sı ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LRiW ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V ¨sLji¯LiøR¡VN][™yá©yıLRiV. ≠sμR∂˘ xmsO][QªRΩ=™yáՋ[ À≥ÿgRiLigS C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xms•¶¶¶Ljig][≤R∂áV ™´so©´sı Æ™sLiVV˘ FyhRiaSáՋ[ áORPQ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…ÿá¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂\Æ™sViLiμR∂¨s, @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS aRPV˙NRP™yLRiLi 40 Æ™s[á Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡≤R∂™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s, ≠sVgji÷¡©´s 60 Æ™s[á Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ ≤y*™´sW, @»¡, LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV FyhRiaSáՋ[ ©y…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. 13™´s ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ¨sμ≥R∂VáV DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xmsμ≥R∂NRPLi ¨sμ≥R∂VáV r°xtsQÕfi FnylLixqÌsV

Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ N][…”¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡LiøR¡≤R∂™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s, @LiμR∂VÕ‹[ 50 áORPQá ¤…¡[NRPV Æ™sVVNRP‰Ã¡V NRPá™´s¨s \lLiªRΩVá xmsLi»¡F~Õÿá gRi»˝¡V≠dsVμR∂, ≠sμy˘ xqsLixqÛsáV ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙xmsÆμ∂[aSáՋ[ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡LiøR¡≤R∂™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. C FyhRiaSáՋ[ 300 Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡≤R∂\Æ™sVLiμR∂¨s, ˙xmsºdΩ INRP‰ ≠sμy˘LÛji IN]‰NRP‰ Æ™sVVNRP‰©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVN]¨s, Æ™sVVNRP‰©´sV NSFy≤yá©yıLRiV. C FyhRiaSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ ™´sLi»¡gRiμj∂ N][xqsLi gRiªRΩLiÕ‹[ LRiW. 75 Æ™s[áV LiVVøyË™´sV¨s, ™´sVVLiμR∂VgS xms¨s Æ™sVVμR∂áV|ms…Ì”¡ ªRΩLRiV™yªRΩ @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLRiá ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s Æ©sá L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ ™´sLi»¡gRiμj∂ xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i xmsLiøyLiVVºdΩLS«fi Fs.B.¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C FyhRiaSáNRPV «¡Ã¡™´sVfl”· xmsμ≥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Li Æ©sáL][«¡ŸÕ˝‹[ NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s, ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ BLig˝kixtsv DFyμ≥y˘∏R∂VV≤T∂¨s Æ™s[ryÚ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i •¶¶¶≠sV LiVVøyËLRiV. C FyhRiaSáՋ[ xmsμR∂™´s ªRΩLRigRiºΩ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı 74 ™´sVLiμj∂ ™´sVLi¿¡™´sWLRiV‰Ã¡Vª][ DºdΩÚLÒRiVáV NS™yá©yıLRiV. ˙ºΩxmsoÕfi H.…”¡.Õ‹[ {qs»¡V ™´s¿¡Ë r¢«¡©´s˘ @Æ©s[ ≠sμy˘LÙji¨s¨s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ C xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ 868 @μR∂©´sxmso gRiμR∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂\Æ™sViLiμR∂¨s, FyhRiaSáՋ[ 1416 ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V ™´sVLi«¡⁄\lLi™´s¨s, IN]‰NRP‰ μy¨sNTP LRiW. 15 Æ™s[áV ™´sVLi«¡⁄\lLi™´s¨s, —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyhRiaSáՋ[ gRiμR∂Vá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV N][xqsLi lLiLi≤R∂VN][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄\lLi©yLiVV. Àÿ÷¡NRP ≠sμR∂˘©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøR¡Ã¡Æ©s[ DÆμÙ∂aRP˘Liª][ NRPxqsWÚLjiÀÿ gSLiμ≥j∂ ≠sμy˘Ã¡∏R∂WáV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂\Æ™sViLiμR∂¨s, IN]‰NRP‰ ≠sμy˘Ã¡∏R∂ViLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 200 ™´sVLiμj∂¨s ¬ø¡[LjiˆLiøR¡VN]Li»¡V©yı™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. . —¡Õ˝ÿÕ‹[ áORPQ 78 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV IN]‰NRP‰LjiNTP lLiLi≤R∂V «¡ªRΩáV ø]xmsˆV©´s  ¡»Ì¡Ã¡V xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™y…”¡¨s ≠sμy˘LÛRiVáV xqs˙NRP™´sVLigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá©yıLRiV.

3

X¯ìyês¡+, E˝…’ 21 2012

u…+>∑fi¯Ss¡T C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ ∫‘·÷Ôs¡T, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ∏R∂WμR∂™´sV˙Lji ™´sVLi≤R∂áLi ¬ø¡\Æ©sQı ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms gRiVLRiV™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩVÚ ™´sVW≤R∂V ™yx§¶¶¶©yáV INRPμy¨s©ØNRP…”¡ ≤≥U∂N]©´s≤R∂Liª][ C xmnsV»¡©´s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ lLiLi≤R∂V ÕÿLkiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. xqs™´sWøyLRiLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV xmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ORPQªRΩgS˙ªRΩVá©´sV ¿¡NTPªRΩ= ¨s≠sVªRΩÚLi Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LÙRiLS˙ºΩ «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms C ˙xms™´sWμR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ xqsV™´sWLRiV ©yáVgRiV NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[VLRi ˙…ÿzmnsN`P xqsÚLi’≥¡Li¿¡F°LiVVLiμj∂. LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji©´s Fs\|qs#= D™´sW™´sV}§¶¶¶aRP*LRiLS™´so @ªRΩ¨s zqs ¡˜Liμj∂ xmsLjizqÛsºΩ @μR∂VxmsoÕ‹[NTP æªΩøyËLRiV. @ºΩÆ™s[gRiLiª][ Fy»¡V ¿d¡NRP…”¡ NS™´s≤R∂Liª][ ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

nø£&É$Twæj·THé ne‘ês¡yÓT‹Ôq e÷J d”Œø£sY ìC≤e÷u≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : LS«¡NUP∏R∂WáLi¤…¡[ À‹[LRiV N]…Ìÿπ∏∂W ¤Õ¡[NRP @NRP≤R∂≠sVN`PgS AxqsNTPÚ NRP÷¡gjiLiμ][ NS¨s ™´sW“¡ {qsˆNRPL`i xqsVlLi[a`P lLi≤ÔT∂ FyhSŒœ¡ß ¬ø¡}msˆ ˙F~|mnsxqsL`igS @™´sªyLRiÆ™sVªyÚLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV xqs\lLi©´s μyLjiÕ‹[ ©´s≤T∂zmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gSLiμ≥k∂ ™´sWLÊRiÆ™s[V Æ™s[Vá¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s gSLiμ≥k∂∏R∂V©±s xqÌs≤U∂ |qsLi»¡L`i Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y lgi£qÌs ¤Õ¡NRPËL`i B™´s*≤y¨sNTP A∏R∂V©´s zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aS¨sNTP @ªRΩ˘μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ D©´sı ∏R∂VV™´saRP#ZNP[Ú ˙xmsμ≥y©´s ™´s©´sLRiVá¨s xqsVlLi[a`P ≤ÔT∂ @©yıLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiV «ÿºΩzmsªRΩ ™´sV•¶¶¶ªy¯ gSLiμ≥k∂ øR¡Wzms©´s ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ©´s≤T∂¿¡, A∏R∂V©´s AÕ‹[øR¡©´s ≠sμ≥y©yá©´sV @á™´sLRiVËN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[¨s |qs≠sV©yL`i •¶¶¶ÕfiÕ‹[ '™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ INRP‰ ≠s’≥¡©´sı ©y∏R∂VNRPV≤R∂V' @©´sı @LiaRPLi\|ms «¡Ljigji©´s INRP L][«¡Ÿ |qs≠sV©yL`iNRPV A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡\lLi ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V 3, 4 μR∂aSÀÙÿÕ˝‹[ C ∏R∂VV ™´saRPNTPÚ¨s xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][¨s Æμ∂[aRPLi @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryLjiLiøyá¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiLi N]LiμR∂Lji ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ ZNP[Li˙μk∂NRPXªRΩLi NSNRPVLi≤y ˙xms«ÿry*≠sVNRP ≠sáV™´sáª][ NTPLiμj∂rÛyLiVV ™´sLRiNRPV ¬ø¡[LRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, Bμj∂ ™´sV•¶¶¶ªRΩV¯≤R∂V øR¡Wzms©´s ™´sWLÊRi™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡Õ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡À‹[π∏∂[V gSLiμ≥k∂ xqÌs≤U∂£qs |qsLi»¡L`iNRPV \¬ø¡LRi¯©±sgS DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV xqsVlLi[a`P lLi≤ÔT∂ @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. C ≠sμ≥R∂LigS A∏R∂V©´s gSLiμ≥k∂ zmnsÕÿxqs{mns\|ms ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ¤Õ¡NRPËL˝RiV B¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ™´sV•¶¶¶ªRΩ¯ gSLiμ≥k∂NTP xqsx§¶¶¶øR¡LRiV≤T∂gS xms¨s ¬ø¡[zqs©´s ˙F~|mnsxqsL`i —¡.Fs©±s.LS«¡LRi‰ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ˙xmsxmsLiøR¡Li Æ™sVVªRΩÚLi gSLiμ≥k∂ øR¡Wzms©´s xqsªRΩ˘Li, @z§¶¶¶Lixqs ™´sWLÊSá©´sV @©´sVxqsLjiLi¬ø¡[ xqs™´sV∏R∂VLi Axqs©´sıQQ\Æ™sVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ øR¡Wzms©´s @ryμ≥yLRifl· ©y∏R∂VNRPªRΩ* ˙xmsºΩÀ≥œ¡ª][ À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLi @z§¶¶¶Liry ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ry*ªRΩLiªRΩ˘Q˚Li ryμ≥j∂Li¿¡LiμR∂¨s @©yıLRiV. ™´sV•¶¶¶ªRΩV¯≤R∂V øR¡Wzms©´s ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ™´sWLÌji©±s áW¥R∂L`iNTPLig`i, Æ©sá=©±s ™´sVLiÆ≤∂[Õÿ, ¡LSN`P IÀÿ ™´sW, @Lig`iry©±sxqsWZNP[ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV xqsWˆÈQ LjiÚ ¨sLiFyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

lyê] <äs¡ÙHê˝À¢ j·÷+Á‹ø£‘· : ø£qTeT÷] ‹s¡T|ü‹, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : $™yLji μR∂LRi+©´sLi μR∂VL˝RiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩ ºdΩLRiV\|ms …”¡…”¡≤T∂ \¬ø≥¡LRi¯©±s NRP©´sV™´sVWLji ÀÿzmsLS«¡Ÿ |msμR∂≠s ≠sLjiøyLRiV. lLi[xtsQ©±s ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ $™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP ªy©´sV ™´s˘ºΩlLi[NRP™´sV¨s À≥œ¡NTPÚ, ªRΩXzmsÚ¨s ¡…Ì”¡ À≥œ¡gRi™´sLiªRΩV≤T∂¨s Fs¨sı ryL˝RiV @LiVV©y μR∂Lji+LiøR¡VN][™´søR¡Ë¨s …‘¡…‘¡≤U∂ \¬ø≥¡LRi¯©±s NRP©´sV™´sVWLji ÀÿzmsLS«¡Ÿ @©yıLRiV. ºΩLRiV™´sVáՋ[ aRPV˙NRP™yLRiLi …‘¡…‘¡≤U∂ FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ºΩLRiV™´sVáՋ[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV Æ©sáL][«¡ŸÕ˝‹[ xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. NRPV™´sWLRiμ≥yLRi, xmsxqsVxmsoμ≥yLRi©´sVLi¿¡ @»¡≠dsaS≈¡ @©´sV™´sVºΩª][ \|msxmso\¤Õ¡©´sV xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV.™´sVL][\Æ™sxmso …”¡…”¡≤T∂ NSLi˙…ÿN`ÌP Dμ][˘gRiVáV xmsμy¯™´sºΩ @ºΩ¥j∂ gRiX•¶¶¶¨sı ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiV©´sºΩ Æμ∂[™´srÛy©´s NSLi˙…ÿN`ÌP, K…fir°Lji=Lig`i Dμ][˘gRiVáV xmsμy¯™´sºΩ @ºΩ¥j∂gRiX•¶¶¶¨sı ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ …‘¡…‘¡≤U∂ FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂gS ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩW ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. “¡™Ø[ Æ©sLi ¡LRiV 3 ˙xmsNSLRiLi Æ™s[ªRΩ©yáV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ™yLRiV μ≥R∂LSı ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV©´sV xmsLji¯Æ©sLi…fi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ ryμ≥yLRifl·LigS DLiμj∂. ry*≠sV ™yLji μR∂LRi+©´sLi N][xqsLi 10 NRPLiFyLÌRiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 7 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRP μR∂LRi+©y¨sNTP 2 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂.

u§>∑TZ nedüsê\ô|’ πø+Á<ä ô|‘·Ôq+‘√ $<äT´‘Y ˝À≥T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s À‹gÊRiV ™´s©´sLRiVá©´sV }qs*øR¡ËÈgS ™y≤R∂VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi, Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ Æ™sxqsáVÀÿ»¡V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´s©´sLRiVáV©yı ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚNTP ©y©y @™´sxqÛsáV xms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. À‹gÊRiV xqsLRixmnsLSNRPV ZNP[Li˙μR∂Li •¶¶¶≠dsV B™´s*¨s NSLRifl·LigS 7600Æ™sVgS™y»˝¡ ry™´sVLÛRiQ˘Li gRiá ¥R∂LRi¯Õfi ˙Fy¤«¡NÌRPVáV FsNRP‰≤R∂™´sNRP‰Æ≤∂[ ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW ™´sV©´s FsLi{msáV ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi©´sı ≠s™´sVLRi+áV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ À‹gÊRiV ÷¡LiZNP[“¡NTP •¶¶¶≠dsV ™´s}qsÚ C ˙Fy¤«¡NÌRPVá©´sV xqsªRΩ*LRiÆ™s[V ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. @Õÿlgi[ LS™´sVgRiVLi≤R∂Li 2100Æ™sVgS™y»˝¡Vc, aRPLiNRPL`ixms÷˝¡ 1000Æ™sVgS™y»˝¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVáNRPV gS˘£qs ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLiø][ ZNP[Li˙μy¨sı N][LRiVª][Liμj∂. NS¨ds xqs≠dsVxms À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ Bμj∂ NSLRi˘LRiWxmsLi μy¤Õ¡[Ë @™´sNSaSáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ºdΩ˙™´s N]LRiªRΩª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı LS uÌy˚¨sNTP @μR∂©´sxmso ≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ ZNP[Li˙μR∂Li @©y˘∏R∂VÆ™s[V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV NRPW≤y μk∂¨s\|ms xms»Ì¡©´s»Ì¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω LRiLigRi xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ B ¡˜Liμj∂NRPLRiLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[©´sLiªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©y FsLi{msáV ZNP[Li˙μR∂ rÛyLiVVÕ‹[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqs©´s μy≈¡Õÿ¤Õ¡[≠ds ¤Õ¡[™´so. Õ‹[»¡Vc FsNRPV‰™´sgS D©´sı LSuÌy˚áZNP[ ZNP[Li˙μR∂Li ªRΩ©´s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s @ μR∂©´sxmso ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™yμj∂r°ÚLiμj∂.FsÕÿLi…”¡ Õ‹[»¡V¤Õ¡[¨s ZNP[LRiŒœ¡, FyLi≤T∂¬ø¡[ËLji ªRΩμj∂ªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV DμyLRiLigS ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s ZNP[Li˙μy¨sı ªRΩxmsˆVxms≤R∂Vª][Liμj∂. μR∂OTPQflÿμj∂©´s ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[Æ©s[ ≠sμR∂V˘ª`Ω Õ‹[»¡V LjiNSLÔRiV rÛyLiVVÕ‹[ DLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ LSuÌy˚¨sNTP 217Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ™´sW˙ªRΩÆ™s[V μR∂NRPV‰ª][Liμj∂. Õ‹[»¡V ªRΩNRPV‰™´sgS D©´sı ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, NRPLÒS»¡NRPáNRPV BLiªRΩNRP©yı FsNRPV‰™´s @LiμR∂Vª][Liμj∂. G™´sW˙ªRΩLi Õ‹[»¡V ¤Õ¡[¨s ZNP[LRiŒœ¡NRPV NRPW≤y 227Æ™sVgS™y»˝¡Vc ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li ≠sxqs¯∏R∂VLi NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. BNRP BLiμ≥R∂©´s ÷¡LiZNP[“¡ ¤Õ¡[NRP LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s xmsáV ≠sμR∂V˘ª`Ω ˙Fy¤«¡NÌRPVáV @»¡ZNPNS‰LiVV. C μR∂VzqÛsºΩ ©´sVLi¿¡ gRi¤…Ì¡NS‰Ã¡Li¤…¡[ BNRP‰≤T∂ À‹gÊRiV @™´sxqsLSáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV DLi≤y÷¡. @Õÿlgi[ gS˘£qs ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV |msLRigSá¨s ¨sxmsofl·VáV xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV.

ìeTà>∑&ɶ u…sTT˝Ÿô|’ rs¡TŒ 30øÏ yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ @lLixqÌsLiVV©´s ˙xms™´sVV≈¡ ™y˘FyLRiÆ™s[ªRΩÚ ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂ ˙xmsryμ`∂ ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s\|ms zqs’¡H N][LÌRiVÕ‹[ ™yμR∂©´sáV xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂ μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s\|ms zqs’¡H ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[ ™yμR∂©´sáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. C ZNP[xqsVÕ‹[ ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂ ˙xmsryμ`∂ ryOSQQ˘Ã¡©´sV ªyLRiV™´sWLRiV ¬ø¡[}qs ™´s˘QQNTPÚ NSμR∂¨s, xqsx§¶¶¶«¡©y˘∏R∂V xqsW˙ªyáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂NRPV ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ªRΩLRixmso Õÿ∏R∂VL˝RiV N][LÌRiV©´sV N][LSLRiV. ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ A∏R∂V©´sNRPV æªΩ÷¡zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂Wá¨sı ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂ zqs’¡H @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRi¨s, A∏R∂V©´sNRPV ¤À¡LiVVÕfi B™y*÷¡=Liμj∂gS N][LÌRiVÕ‹[ ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøyLRiV. ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂ ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s\|ms N_Li»¡L`i μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s zqs’¡H ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂NRPV ¤À¡LiVVÕfi B™´s*™´sμÙR∂¨s gRi…Ì”¡gS ™yμj∂Li¿¡Liμj∂. BLRiV™´sLÊSá ™yμR∂©´sáV ≠s©´sı Æ™sV—¡}qÌs˚…fi ¤À¡LiVVÕfi\|ms ¨sLÒRi∏R∂W¨sı CÆ©sá 30NTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ gS÷¡ ¤À¡LiVVÕfi ZNP[xqsVÕ‹[ zqsH≤T∂ @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s áNTP¯ ©´sLRizqsLix§¶¶¶LS™´so, xqsWLRi˘˙xmsNSa`Pá©´sV ªRΩ™´sV NRPxqÌs≤U∂NTP B™y*á©´sı Fszqs’¡ zms…”¡xtsQ©±s\|ms NRPW≤y Fszqs’¡ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[ ™yμR∂©´sáV xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. gS÷¡ ¤À¡LiVVÕfi ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≠dsLji ™´sμÙR∂ NUPáNRP xqs™´sWøyLRiLi DLiμR∂¨s, ™yLji¨s ≠søyLji}qsÚÆ©s[ xmspLjiÚ ≠sxtsQ∏R∂WáV  ¡∏R∂V…”¡NTP ™´sryÚ∏R∂V¨s, @LiμR∂VNRPV NRPxqÌs≤U∂NTP B™y*÷¡=Liμj∂gS Fszqs’¡ Õÿ∏R∂VL˝RiV N][LÌRiV©´sV N][LSLRiV. Fszqs’¡ zms…”¡xtsQ©±s\|ms ≠søyLjiLi¿¡©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ¨sLÒRi∏R∂W¨sı aRP¨s™yLS¨sNTP ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+ 21, E˝…’ 2012

sê»eT+Á&ç˝À ÄcÕ&ÛÉ+ ùd˝Ÿ $\Te 135 ø√≥T¢ kÕe÷õø£ s¡T>∑à‘·≈£î <ë]rdüTÔqï m+ôd{Ÿ $<ë´$<Ûëq+ øR¡μR∂V™´sLi¤…¡[ FsLi|qs…fi @©´sı xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ≠sμy˘≠sμ≥y©´sLi N]©´srygRi≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSL][ˆlLi[…fi NS¤Õ¡[“¡Ã¡V, xqsW‰Œ˝œ¡ß xmso»Ì¡g]≤R∂VgRiVÕ˝ÿ xmso»Ì¡VN]xqsVÚ©yıLiVV. ZNP[™´sáLi μ≥R∂©yLÍRiÆ©s[ Æμ≥∂[˘∏R∂VLigS B≠s ©´s≤R∂™´s≤R∂Liª][ BªRΩLRi N][LRiV=á\|ms |msμÙR∂gS @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][Liμj∂. NSL]ˆlLi[…fi ≠sμy˘xqsLixqÛsáV Àÿá Àÿ÷¡NRPá ÀÿÕÿ˘¨sı ™yLji }qs*øR¡ËÈ©´sV xmspLjiÚgS ªRΩ™´sV NRP ¡LiμR∂ x§¶¶¶ryÚÕ˝‹[ BLjiNTPLiøR¡VN]¨s xmspLjiÚgS ©´s÷¡}msxqsVÚ©yı∏R∂V. xqs™´sW«ÿ¨sNTP ≤yNÌRPL˝RiV, BLi«¡¨dsL˝Ri A™´saRP˘NRPªRΩ øyÕÿ D©´sıμR∂©´sı ™´sW»¡ ™yxqsÚ™´sLi. NS¨ds ˙xmsxqsVÚªRΩLi N]©´srygRiVªRΩV©´sı @xqs™´sV ≠sμy˘ ™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡ xms»˝¡ NRPLRi‰xtsQLigS ™´sWLRiVªRΩV©yıLRiV. NS¤Õ¡[“¡Ã¡V, xqsW‰Œ˝œ¡NRPV ªRΩgÊRi»˝¡VgS ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ªRΩLkiˆÈμR∂V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. LS˘LiNRPVá Æ™s[»¡Õ‹[ xms≤T∂ ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡\|ms ºdΩ˙™´s \Æ™sV©´s ™´sW©´szqsNRP IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVN]¨s™´sxqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ™yLji ™´sV©´sxqsV Õ˝‹[ LS˘LiNRPVáV ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. |msLjigji |msμÙR∂∏R∂W˘NRP ™´sW©´s™´sªy ≠sáV™´sáV, ˙}ms™´sV ™´sLi…”¡ @LiaSáNRPV ™yLRiV ˙Fyμ≥y©´s˘æªΩ[ B™´s*¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]Li»¡V©yı∏R∂V. zmsLi≤R∂xqÛs μR∂aRPÕ‹[Æ©s[ Aμ≥R∂V¨sNRP ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ≤yNÌRPL`igS©Ø[, ry£mnÌsÆ™s[L`i BLi«¡¨dsL][ NS™yá¨s NRPááV NRP©´s≤R∂Li, ™y…”¡ ryxmnsá˘ªRΩ N][xqsLi ¬ø¡[}qs ∏R∂VªyıQÕ˝‹[ xmnsQpLjiÚgS ™´sW©´s™´s “¡≠sªy¨sı ∏R∂WLi˙ºdΩNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. C ˙xms∏R∂V ªyıQÕ˝‹[ ªy™´sVV FsLi N][Õ‹[ˆªRΩV©´sıμk∂ ™yLjiNTP G™´sW˙ªRΩLi @LÛRiLi NS™´s ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BNRP áORPQáN]μÙk∂ LRiWFy∏R∂Vá©´sV Æ™sμR∂«¡÷˝¡ ≤yNRP˙…fi, BLi«¡¨dsL`i @™´soªRΩV©´sı ™yLjiNTP xqsLiFyμR∂©´s ≠dsVμR∂ ªRΩxmsˆ xqs™´sW«¡Li ≠dsVμR∂ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][Liμj∂. ™´sV¨sztsQ «¡©´s¯NRPV ¨sLi≤R∂VªRΩ©´sLi, A©´sLiμR∂Li ¨s¬ø¡[Ë, •¶¶¶LiVV¨s¬ø¡[Ë xqsLiªRΩXzmsÚ¨s |msLiF~Liμj∂Li¬ø¡[ À≥ÿxtsQá©´sV xmspLjiÚgS ¨sL˝RiORPQ ˘ Li ¤«¡[xqsVÚ©yıLRiV. ZNP[™´sáLi LS˘LiN`Pá N][xqsLi gRifl”·ªRΩLi, \|qs©±s= ≠sxtsQ ∏R∂WáƩs[ ≠sμy˘LÛRiVá Æ™sVμR∂Œœ¡˛NRPV xmsμR∂©´sV |ms≤R∂ªRΩV©yıLRiV. 1980 μR∂aRPNRPLi ªRΩLS*ªRΩ NSL]ˆlLi[…fi ≠sμy˘ xqsLixqÛsáV xqsXztÌsQLi¿¡©´s LS˘LiN`PáV xqs™´sW«¡ }qs™yªRΩªRΩˆLRiV\¤Õ¡©´s, Æμ∂[aRPÀ≥œ¡NRPVÚQ\¤Õ¡©´s ˙F~|mnsxtsQ©´sÕfi= xqsXztÌsQLi øR¡¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂VLi. @ÕÿLi…”¡ ≠sμy˘ xqsLixqÛsá©´sV @LjiNRP»Ì¡ NRPF°gS ™y…”¡ZNP[ |msμÙR∂{ms»¡ Æ™s[∏R∂V≤R∂Li FyáNRP, ˙xmsºΩxmsORPQ LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáNRPV ªy™´sVV Fs©´sVıN]©´sı ˙xms«¡Ã¡ xqsLiZOP[Q™´sVLi\|ms GFy…”¡ ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ DLiμ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. xqs™´sW«¡LiÕ‹[ xqsLiFyμR∂Æ©s[ Æμ≥∂[˘∏R∂VLigS rygRiVªRΩV©´sı ≠sμy˘≠sμ≥y©´sLi\|ms øR¡LRiË «¡Ljigji ™´sWLRiVˆ ºdΩxqsVNRPLS™y ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLiªRΩLiVV©y DLiμj∂. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ zmsÃ˝¡Ã¡ ÀÿÕÿ˘¨sı ©yáVgRiV g][≤R∂á™´sVμ≥R∂˘ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y, ry™´sW—¡NRP @™´sgSx§¶¶¶©´sª][ NRPW≤T∂©´s ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂. Æ©s[≤R∂V FsLi|qs…fiÕ‹[ Æ™sV≤T∂NRPÕfi, BLi«¡¨dsLjiLig`i, HH…”¡, ˙…”¡xmsoÕfi H…”¡ ™´sLi…”¡ ˙xmsÆ™s[aRPxmsLkiORPQ Õ˝‹[ LS˘LiNRPVáV ryμ≥j∂Li¿¡©´s zmsÃ˝¡Ã¡ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ™´sVVLjizqsF°ªRΩV©yıLRiV. INRP‰ ≠sxtsQ∏R∂VLi gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ øR¡μj∂Æ™s[ ¨sLRiV}msμR∂ ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[©´sW ALS˘LiN`PáV ryμ≥j∂Li¿¡©´s ™yLjiNRPLi¤…¡[ Fs©Ø[ılLi»˝¡ ˙xmsºΩÀ≥œ¡gRiá ™yLRiW D©yıLRiV. ≠dsLRiLi ªy Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP LSNRPF°™´s≤y¨sNTP ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·Li xqs™´sW©´s ≠sμy˘™´sNSaSáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V. 8,9 ªRΩLRigRiªRΩVá ©´sVLiÆ≤∂[ áORPQáV gRiV™´sV¯LjixqsWÚ NSLRiVfl·˘Li ¤Õ¡[¨s NSL]ˆlLi[»¡Vc ≠sμy˘xqsLixqÛsáNRPV ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡©´sV @xmsˆ©´sLigS @xmsˆgjixqsVÚ©yıLRiV. ªRΩμy*LS ¿¡©yıLRiVá©´sV xqs™´sW«ÿ¨sNTP,  ¡Liμ≥R∂V≠sV˙ªRΩVáNRPV μR∂WLRiLi ¤«¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y NRP¨dsxqsLi INRP ™yLRiLiL][«¡ŸÃ¡V NRPW≤y ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Váª][ •¶¶¶LiVVgS gRi≤R∂xms¨ds∏R∂V≤y¨sNTP NRPW≤y ≠dsáV ¤Õ¡[©´sLiªRΩ…”¡ ºdΩLjiNRP¤Õ¡[¨s øR¡μR∂V™´soª][ xqsªRΩ™´sVªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. A≠sμ≥R∂LigS ™yLji «ÏÿxmsNRPaRPNTPÚ¨s ©´sWLjiˆ≤T∂ ¬ø¡[zqs, @™´sW©´s≠ds∏R∂V N][fl·LiÕ‹[ ≠sμy˘≠sμ≥y©y¨sı N]©´srygjix qsWÚ, NSL]ˆlLi[»¡Vc xqsLixqÛsáV áORPQáV N][»˝¡Vc xqsLiFyμj∂xqsVÚ©yı∏R∂V. LS˘LiNRPVáN][xqsLi ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s IºΩÚ≤T∂NTP gRiVLRi™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáV, ºdΩLS ™y…”¡¨s ryμ≥j∂Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ, ™yLRiV G™´sW˙ªRΩLi }qs™yªRΩªRΩˆLRiªRΩ ¤Õ¡[¨s™yLRiVgS ªRΩ∏R∂WLRi™´soªRΩV©yıLRiV. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ ™yLjiNTP ¿¡©´sıxmsˆ…”¡©´sVLi¿¡ ≤R∂ ¡V˜ |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ |ms…Ì”¡ ≠sμR∂˘©´sV øR¡μR∂™´s≤R∂Æ™s[V æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ zmsÃ˝¡Ã¡V ˙xmsºΩμy¨sı ™y˘FyLRi μR∂XNRPˆ¥R∂Liª][ øR¡W≤R∂≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV |ms≤R∂ªyLRiV. @xqsáV ™yLjiNTP ™´sW©´s™´s xqsLi ¡Liμ≥yáV, AºdΩ¯∏R∂VªRΩáV, }qs™yªRΩªRΩˆLRiªRΩ @Æ©s[≠s @á™´s≤R∂NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @xmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ |ms…Ì”¡©´s r~™´sVV¯ NRPV ™´sLiμR∂á lLi»˝¡Vc xqsLiFyμj∂Liøyá©´sı NSLiORPQ ™yLjiÕ‹[ |msLjigjiF°ªRΩVLiμj∂. xmns÷¡ªRΩLigS D©´sı ™´spLRiV©´sV, NRP©´sı ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá©´sV, ™´sμj∂÷¡ ≠sÆμ∂[aSáNRPV Æ™s◊¡˛ F°™´s≤R∂Li ˙xmsxqsVÚªRΩLi N]©´sry gRiVªRΩV©´sı xmsLjiflÿ™´sVLi. C ≠sxmsLjiflÿ™´sVLi ©´sVLi¿¡, ≠sxtsQ™´sá∏R∂VLi ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂NRPF°æªΩ[ xqs™´sW«¡LiÕ‹[ xqsLiFyμR∂©´s , ≤R∂ ¡V˜Ã¡ZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘Li DLi »¡VLiμj∂ ªRΩxmsˆ™´sV©´sVxtsv˘Ã¡NRPV,™´sW©´s™´sªRΩNRPVø][»¡VLi≤R∂μR∂¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡.

ø√‘·\ô|’ ÁX¯<äΔ˝Òì düsêÿsY ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá\|ms LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVVLiμR∂V øR¡Wxmso ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][Æ©s[ ™´sL<SNSáLiÕ‹[ NRPW≤y N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂r°ÚLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ @»¡V ry™´sW©´s˘ ˙xms«ÿ¨dsNRPLi, \lLiªRΩVáV ™y˘FyLRiVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi™´soªRΩVLi¤…¡[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP {qs»¡V\|ms D©´sı μ≥y˘xqs ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ¤Õ¡[μR∂¨s FsÆ™sV¯÷d¡= @LjiZNPá ©´sLS=lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡zmsˆ©´s ≠sμ≥R∂LigS ≠sμR∂V˘ª`Ω ºdΩgRiáV ZNP[™´sáLi  ¡»Ì¡Ã¡V ALRiÆ™s[∏R∂V≤y¨sZNP[ xms¨sNTP ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. .LSxtÌsQ˚Li @Liμ≥R∂NSLRiLiÕ‹[ DLi≤R∂…ÿ¨sNTP NSLRifl·Li NSLi˙lgi£qs xqsLS‰LRiVÆμ∂[©´s¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ºdΩ ˙™´sLigS ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. \|§¶¶¶≤R∂Õfi ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fs»¡V xqsLRixmnsLRi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N]LRiªRΩ D©´sıxmsˆV≤R∂V BªRΩLRi LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ Fyá©´s G xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ DLiμ][ @LÛRiLi @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ —¡Õ˝ÿÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms ALiμ][Œœ¡©´sáV Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV.

NSNTP©y≤R∂,LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ˝‹[ ™´sxqsÚQ˚ ™y˘FyLRiLi «‹[LRiVgS rygRiVª][Liμj∂. ™´sxqsÚQ˚™y˘FyLRiLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿáVgS ÀÿgS FyªRΩVNRPVF°LiVV©´s N]¨sı NRPV»¡VLiÀÿá™yLRiV μR∂aSÀÙÿáVgS BNRP‰≤R∂ 30 ©´sVLi¿¡ 40 aSªRΩLi ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[—¡NTP‰LiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. |msμÙR∂ uyxmsoáՋ[ L][«¡⁄ LRiW.20 áORPQá ©´sVLi¿¡ LRiW.50 áORPQá ™´sLRiNRPV ≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ¿¡©´sı uyxmsoÕ˝‹[ L][«¡⁄ LRiW.10 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.20 Æ™s[á ™´sLRiNRPV ™y˘FyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. @¨sı rÛyLiVVáՋ[©´sW ™y˘FyLRi Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV AaS«¡©´sNRPLigS D©yıLiVV. DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿáՋ[ ˙xmsμ≥y©´s ™yfl”·«¡˘ ZNP[Li˙μR∂LigS }msL]Liμj∂©´s LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ™´sxqsÚQ˚™´sWlLi‰…fi N][ryÚÕ‹[Æ©s[ }msLRiV©´sı ™´sWlLi‰…fi. LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ ¿¡©yı, ¿¡ªRΩNS NRP÷¡zms Æ™sLiVV˘™´sLRiNRPV ™´sxqsÚQ˚ μR∂VNSflÿáV D©yıLiVV. BNRP‰≤R∂ L][«¡⁄ LRiW.10 ©´sVLi¿¡ LRiW.12 N][»˝¡ ™y˘FyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y. ªRΩV¨s, zmshSxmsoLRiLi, ry™´sVL˝RiN][»¡, |msμÙyxmsoLRiLi, LS™´sVøR¡Li˙μR∂xmsoLRiLi, ™´sVLi≤R∂}ms»¡, @™´sVÕÿxmsoLRiLi, LS™´soáFy¤Õ¡Li ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyáՋ[ Auy≤R∂Li xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @μR∂©´sLigS LRiW 15 N][»˝¡ ™´sLRiNRPV ™y˘FyLRiLi

«¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. @Li¤…¡[ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS C Auy≤R∂Li {qs«¡©±sÕ‹[ @μR∂©´sLigS LRiW 135 N][»˝¡ ™´sLRiNRPV ’¡—¡Æ©s£qs DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. 30 ©´sVLi¿¡ 60 aSªRΩLi ≤T∂r¢‰Li…fi øyÕÿ ™´sVLiμj∂ ™y˘FyLRiVáV Auy≤R∂LiÕ‹[ ™y˘FyLRiLi ªRΩNRPV‰™´sgS DLi»¡VLiμR∂¨s ≤T∂r¢‰Li…fi AxmnsL˝RiV |ms≤R∂VªRΩW DLi…ÿLRiV.BNRP Auy≤≥R∂Li ™´s¿¡ËLiμR∂Li¤…¡[ ™´sxqsÚQ˚ ˙zms∏R∂VVá©´sV @NRP»Ì¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV À≥ÿLki ≤T∂r¢‰Li»˝¡V AxmnsL`i ¬ø¡[ryÚLRiV. ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáNRPV ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s ™´sryÚQ˚áV N]©´sVNRPV‰Æ©s[LiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩVLi…ÿLRiV. ryμ≥yLRifl· μ≥R∂LRiáª][ F°÷¡}qsÚ 30 ©´sVLi¿¡ 60 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV ≤T∂r¢‰Li…fiª][ ™y˘FyLRiVáV ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá©´sV ANRP»Ì¡VNRPVLi»¡W }qsÕfi= |msLiøR¡VNRPVLi »¡V©yıLRiV. ryμ≥yLRifl· L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ ¿¡©´sı¿¡©´sı ™y˘FyLRiVáV LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ©´sVLi¿¡ FsNRPV‰™´sgS ™´sryÚQ˚áV N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVNRPV¨s BªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV ºdΩxqsVNRPVÆ™s◊˝¡ @™´sVV¯NRPVLi»¡W ™´soLi…ÿLRiV. BNRP‰≤R∂ x§¶‹[Õfi}qsÕfi ™´sWlLi‰…fi ÀÿgS ≠sxqsÚLjiLi¿¡Liμj∂. ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ @¨sı ™´sLÊSá ™yLjiNUP ™´sryÚQ˚áV @LiμR∂VÀÿ»¡V μ≥R∂LRiÕ˝‹[ DLi…ÿLiVV. C ˙FyLiªRΩLi ¨sªRΩ˘Li ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáª][ NRPŒœ¡NRPŒœ¡Õÿ≤R∂VªRΩW

$»è+_ÛdüTÔqï &Ó+>∑÷´ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ Æ≤∂LigRiW˘ ™y˘μ≥j∂ áORPQflÿáª][ ≠saS≈¡ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ ¿¡NTPªRΩ=F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ™y˘μ≥j∂ ºdΩ˙™´sLigS ˙xms ¡Ã¡≤R∂Liª][ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aS≈¡ \Æ≤∂LRiNÌRPlLi[…fi ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ≠s™´sLRifl· @≤T∂gSLRiV. —¡Õ˝ÿ©´sV Æ≤∂LigRiW˘ ™y˘μ≥j∂ ™´sfl”·NTPr°ÚLiμR∂©´sı ALiμ][Œœ¡©´s BxmsˆV≤R∂V NRPá™´sLRi|ms≤R∂Vª][Liμj∂. ryμ≥yLRifl·LigS xms»Ì¡fl·, ©´sgRiLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRP¨szmsLi¬ø¡[ C ™y˘μ≥j∂ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ≠s«¡XLi’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPá™´sLRixms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿ @øR¡V˘ªyxmsoLRiLi, LSLi’¡÷˝¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ C ™y˘μ≥j∂ áORPQflÿáª][ xmsáV™´soLRiV Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. C ™y˘μ≥j∂ áORPQflÿáV D©´sı ™yLRiV ≠s≠sμ≥R∂ AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. CÆ©sá INRP…‹[ æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW Æ≤∂LigRiW˘ ™y˘μ≥j∂ áORPQflÿáV D©´sı 63 ™´sVLiμj∂ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ZNP[™´sáLi ©´sáVgRiVLjiNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Fy—¡…”¡™±s LjiF°L`Ìi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV. NS¨ds xmsLjizqÛsºΩ BLiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS DLiμj∂. μk∂Liª][ \Æ™sμR∂˘  ¡XLiμyáV @øR¡V˘ªyxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi μR∂VxmsˆL˝Ri ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s xmsLjizqÛsºΩ¨s xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV.\Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV x§¶¶¶ß…ÿx§¶¶¶ß …”¡©´s ≠dsLjiNTP \Æ™sμR∂˘ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡, Æ≤∂LigRiW˘ ¿¡NTPªRΩ= Æ™sVVμR∂áV|ms…ÌÿLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ Æ≤∂LigRiW˘ ™y˘μ≥j∂ª][ INRP ™´s˘QQNTPÚ gS«¡Ÿ™yNRPÕ‹[ ™´sVLRifl”·Liøy≤R∂V. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW Æ≤∂LigRiW˘ ™y˘μ≥j∂ª][ øR¡¨sF°LiVV©´s ™yLRiV ¤Õ¡[LRi¨s ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV. Æ≤∂LigRiW˘ ™y˘μ≥j∂ INRP‰ryLjigS ≠s«¡XLi’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ ZNP—¡|§¶¶¶ø`¡Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ™yLÔRiV æªΩLjiøyLRiV. Bμj∂ 24 gRiLi»¡Ã¡W xms¨s¬ø¡[}qs ≠sμ≥R∂LigS AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. }m˝s…fi¤Õ¡…fi= xms≤T∂F°LiVV©´s ™yLjiNTP Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiNRPÚLi FsNTP‰Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS  ˝¡≤`∂ Àÿ˘LiN`PÕ‹[ ∏R∂VW¨s»˝¡©´sV zqsμÙR∂LigS DLiøy™´sV¨s \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘aS≈¡ Lki«¡©´sÕfi \Æ≤∂LRiNÌRPL`i r°™´sVLS«¡Ÿ æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[aSLRiV. ™y˘μ≥j∂ áORPQflÿáª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©´sı ™yLji LRiNSÚ¨sı }qsNRPLjiLi¿¡ ≠saS≈¡ ZNP—¡|§¶¶¶ø`¡NRPV xmsLkiORPQá ¨s≠sVªRΩÚLi xmsLizmsLiøyLRiV. CÆ©sáՋ[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 63 ™´sVLiμj∂NTP xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s»Ì¡V —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ©yáVgRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Fy—¡…”¡™±s ZNP[xqsVáV ™´søyË∏R∂V¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS ≠saS≈¡ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ≤∂LigRiW˘ ™y˘μ≥j∂ áORPQflÿáª][ AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ ¬ø¡[Lji©´s ™yLjiNTP }m˝s…fi¤Õ¡…fi= xms≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ xmsLjizqÛsºΩ ALiμ][Œœ¡©´sNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂.

DLi»¡VLiμj∂. Æ™sVLiVV©±s L][≤ÔR∂VÕ‹[ ™´sxqsÚQ˚ μR∂VNSflÿá LRiμÙk∂ LS«¡™´sVLi˙≤T∂ Æ™sVLiVV©±s L][≤ÔR∂VÕ‹[ ™´sxqsÚQ˚ μR∂VNSflÿáNRPV ™´s¬ø¡[Ë ™yLRiV L][«¡⁄ Æ™s[Ã¡Õ˝‹[ ™´soLi…ÿLRiV. DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji, ≈¡™´sV¯Li, —¡Õ˝ÿáՋ[Æ©s[ xmsáV ˙FyLiªyáª][Fy»¡Vc.. NRPLÒS»¡NRP, I≤T∂ry LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ NRPW≤y xms»Ì¡Vc¿d¡LRiáV, BªRΩLRi ™´sryÚQ˚áV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ™´sxqsWÚ ™´soLi…ÿLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS C ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¿¡ ™´s˘™´sry∏R∂V, ™y˘FyLSá ¨s≠sVªRΩÚLi I≤T∂ry, NRPLÒS»¡NRP ™´sáxqs Æ™s◊˝¡©´s NRPV»¡VLiÀÿá aRPVÀ≥œ¡NSLS˘Ã¡NRPV FsNRPV‰™´sgS BNRP‰≤R∂ ©´sVLi¬ø¡[ ™´sryÚQ˚áV N]©´sVNRPV‰¨s Æ™sŒœ¡ßÚLi…ÿLRiV. ™´sryÚQ˚á\|ms 30 ©´sVLi¿¡ 60 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV ≤T∂r¢‰Li»˝¡Vc BxqsVÚ©yı™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡xqsWÚ DLi…ÿLRiV. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NRP ≤T∂r¢‰Li»˝¡Vc B¬ø¡[Ë u°LRiW™±sVáՋ[ FsNRPV‰™´sgS øyÕÿNSáLigS @™´sVV¯≤R∂VF°NRPVLi≤y DLi≤T∂F°LiVV©´s ™´sryÚQ˚á\|msÆ©s[ FsNRPV‰™´sgS ≤T∂r¢‰Li»˝¡Vc BxqsVÚ©´sı»˝¡Vc ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. N]¨sı uyxmsoáՋ[ ™´sW˙ªRΩLi ˙xmsøyLRiLi N][xqsLi NRPW≤y FsNRPV‰™´sgS ≤T∂r¢‰Li…fi AxmnsL˝RiV BxqsVÚ©yıLRiV. BªRΩLRi ˙FyLiªyáª][ F°÷¡}qsÚ LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ™´sWlLi‰…˝‹[ ™´sryÚQ˚áV ©yfl·˘ªRΩ, ™´sV¨sıNRPÕ‹[ }msL]LiμyLiVV.

‘Ó<˚bÕ b˛s¡T≈£î Á|ü»\ eT<䛑·T æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s A™´sVLRifl· μk∂ORPQNRPV À≥ÿLkigS ™´sVμÙR∂ªRΩV á’≥¡F°ÚLiμj∂. xmsáV™´soLRiV ™´s¿¡Ë μk∂ORPQÕ‹[ D©´sı™yLji¨s xmsLS™´sVLji+xqsWÚ ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáVxmso ªRΩV©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡V, ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV, zqsÆ™sVLi…fi μ≥R∂LRiá\|ms …”¡≤T∂zms F°LS»¡Li ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. NSLRi˘NRPLRiÚáV, \lLiªRΩVáV, ˙xms«¡Ã¡ LSNRPª][ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi L][≤ÔR∂V, A™´sLRifl· «ÿªRΩLRigS ™´sWLjiLiμj∂. xmsøR¡Ë¤«¡Li ≤yáV, xmsøR¡ËNRPLi≤R∂V™yáª][ ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ™yx§¶¶¶©yáՋ[ G≤R∂VL][≤˝R∂ NRPW≤R∂÷¡ ™´sLRiNRPV ™´s¿¡Ë @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ μk∂ORPQ bP’¡LRiLi ™´sμÙR∂NRPV LS˘÷d¡gS ™´sxqsVÚ ©yıLRiV. ≤R∂xmsˆVá ™yLiVVμy˘Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yμyáV BxqsWÚ ™´s¿¡Ë μk∂ORPQ ¬ø¡[xms …Ì”¡©´s Æ©s[ªRΩáNRPV @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩáVxmsoªRΩW xmspá™´sWááª][ ™´sVVLi¬ø¡ªRΩVÚªRΩV©yıLRiV. zqsÆ™sVLi…fi μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjiLiøyá¨s, ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV FsºΩÚ Æ™s[∏R∂Wá¨s ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂OSQ bP’¡LRiLi ™´sμÙR∂ …‘¡≤U∂{ms —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩá xqsLiμR∂≤T∂ @LiªyBLiªy NSμR∂V. bP’¡LRiLi ™´sμÙR∂NRPV ™´s¬ø¡[Ë ™yLji¨s A•¶¶¶*¨sxqsWÚ ™´sxqsVÚ©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV zms. LS™´sVxqsVÀÿ˜lLi≤ÔT∂, ˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘Ã¡V bP’¡LRiLi ©´sVLi¿¡ ˙xmsxqsLigjixqsWÚ \lLiªRΩV ™´s˘ºΩlLi[NRP ≠sμ≥y©y áV @™´sáLi’¡xqsWÚ , zqsÆ™sVLi…fi μ≥R∂LRiáՋ[ ™´s˘ªy˘xqsLi D©yı ø][μR∂˘Li øR¡WxqsVÚ©´sı LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ©´sWNRPáV ¬ø¡Õ˝ÿ∏R∂V¨s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Æμ∂[aRPLi Æ©s[ªRΩáV ™´sW“¡ FsÆ™sV¯÷d¡= Æ™sLiNRP»¡bP™ylLi≤ÔT∂, {qsFsLi xqsVlLi[£tsQ©y∏R∂VV≤R∂V, ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV μk∂OSQ bP’¡LRiLi ™´sμÙR∂ GLSˆ»˝¡Vc xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRiV. μk∂OSQ bP’¡LRiLiÕ‹[ æªΩáVgRiV ™´sVz§¶¶¶Œÿ —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPVLSáV NRPVxqsV™´sV NRPV™´sWLji, ©´sgRiLRi @μ≥R∂˘QORPVLSáV ≠dsV©yOTPQ, ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ≠s«¡∏R∂VáOTPQ ¯, xqsV©´sLiμR∂, LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVLSáV xqsV ¡˜Ã¡ORPV™´sV¯Ã¡V x§¶¶¶≤y™´so≤T∂gS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. μk∂ORPQ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV gRiá NSLRiflÿá©´sV NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV ≠s™´sLjixqsWÚ ™´sxqsVÚ©yıLRiV.

es¡TDT&ç e÷j·T˝À ø=≥Tº≈£îb˛‘·Tqï $‘·ÔHê\T gRiªRΩ G≤yμj∂ ™´sWμj∂LjigSÆ©s[ C G≤R∂V NRPW≤y NRPLRiV™´so ™´s xqsVÚLiÆμ∂[Æ™sW©´sÆ©s[ À≥œ¡∏R∂W¨sı —¡Õ˝ÿ \lLiªyLigRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ xqsNSáLiÕ‹[ NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáV ¿¡™´sLRiÕ˝‹[ NRPVLRi™´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F° ∏R∂WLiVV. @LiVVæªΩ[ Gπ∏∂[V≤R∂V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ ™´sLRiVfl·V≤R∂V ™´sVV≈¡Li øy¤…¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[∏R∂WÕÿ ™´sμÙy @Æ©s[ xqsLiμj∂gÙRiLiÕ‹[ \lLiªyLigRiLi N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂. ™´sL<Sμ≥yLRiLi\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤T∂ \lLiªRΩVáV xmsLi»¡Ã¡©´sV rygRiV¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sLRiVfl·V≤R∂V NRP¨sNRPLRiLi øR¡WxmsNRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV xms≤R∂VªRΩV©´sı Àÿμ≥R∂áV ™´sLÒRi©yºdΩªRΩLi. Cπ∏∂[V≤R∂V NRPW≤y ˙xmsNRPXºΩ xmsgRi ¡…Ì”¡©´s»Ì¡VLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ NRPLRiV™´soª][ @Õ˝ÿ≤T∂F°LiVV©´s \lLiªyLigRiLi C G≤R∂V NRPW≤y ™´s LRiVfl·V≤T∂ NRPLRiVfl· NRPLRi™´s™´s≤R∂Liª][ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂Vª][Liμj∂. ™´sLRiVfl·V≤T∂ NRPLRiVfl”·LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Cπ∏∂[V≤R∂V xmspLjiÚ xmsLi»¡Ã¡ rygRiV ˙xmsaSıQLÛRi NRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sL<SNSáLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV Æ©sá©´sıLRi L][«¡ŸÃ¡V gRi≤T∂¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP ryμ≥yLRifl· ™´sL<RiFyªRΩLi NRPLi¤…¡[, gRiªRΩ G≤yμj∂ NRPLi¤…¡[ C G≤R∂V ªRΩNRPV‰™´s

™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. μyLiª][ xmspLjiÚ xmsLi»¡Ã¡V rygRiπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV NRP©´sVøR¡Wxmso Æ™s[VLRiÕ‹[ NRP¨szmsLiøR¡NRPF°gS Æ™s[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡V μR∂NRPV‰ªy∏R∂VÆ©s[ AaRPáV NRPW≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°ªRΩV©yıLiVV. C ≈¡Lki£mnsÕ‹[ 6áORPQá 15Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡©´sV rygRiV ¬ø¡[ }qsLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ \lLiªyLigRiLi zqsμÙR∂\Æ™sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ZNP[™´sáLi 3 áORPQá 79 Æ™s[á 619 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLi»¡Ã¡ ©´sV rygRiV ¬ø¡[ryLRiV. Cπ∏∂[V≤R∂V ™´sL<SáV ªRΩNRPV‰™´s xms≤R∂≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ª]áNRPLji ™´sL<SáNRPV ™´sVVLjizqs©´s \lLiªRΩVáV Æ™s[Õÿμj∂ |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yá©´sV ≠sªyÚLRiV. ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sL<SáV NRPVLRi™´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ™s[Õÿμj∂ |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ≠sºΩÚ©´s xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yáV ™´sVVLjigjiF°gS, Æ™sVVáZNPºΩÚ©´s xmsºΩÚ Æ™sVVNRP‰Ã¡V FsLi≤R∂áNRPV ™´sW≤T∂F°∏R∂WLiVV. μyLiª][ B…‘¡™´sá NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáNRPV \lLiªRΩVáV ™´sV◊d˝¡ ≠sªRΩÚ©yá©´sV ≠sªyÚLRiV. ™´sL<SáV xms≤R∂NRPVLi¤…¡[ Æ™s[zqs©´s xmsºΩÚ Fy\Æ≤∂F°©´sVLi≤R∂gS ≠sVgRiªy xmsLi»¡Ã¡ rygRiV gRigRi©´sLi NS©´sVLiμj∂.

Vü‰düºfi¯¢ @sêŒ≥T˝À ndü+|üP]Ô>± Ä<ÛësY $esê\T

n~Ûø±s¡T\ nÁX¯<äΔ ÀÿáVLRi •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡ß —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 15 ’d¡{qs ÀÿáVLRi •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛ ˙NTPªRΩÆ™s[V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ¿¡™´sLRiÕ‹[ C •¶¶¶xqÌsŒœ¡˛NRPV |§¶¶¶ø`¡≤R∂ ˝¡W˘Já©´sV G{ms{msFs£qs{qs μy*LS À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[zqs, Æ™s[ªRΩ©yáV @Liμj∂r°ÚLiμj∂. C •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡Õ‹[ ™´sLi»¡ xms©´sVá N][xqsLi NSLi˙…ÿN`ÌP xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ zqs ¡˜Liμj∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV INRP‰ ÀÿáVLRi •¶¶¶xqÌsÕfi NRPW≤y æªΩLRiVøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂Õ‹[ 1,300 ™´sVLiμj∂ ’d¡{qs ÀÿáVLRi NRPŒÿaSá •¶¶¶xqÌsŒœ¡˛ N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡ GLSˆ»¡Vc N][xqsLi N]¨sı ø][»˝¡ Bxmsˆ…”¡NUP À≥œ¡™´s©yá©´sV NRPW≤y øR¡W≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLjiN]¨sı ø][»˝¡ À≥œ¡™´s©yáV©yı, ™y…”¡¨s æªΩLji¬ø¡[ μj∂NRPV‰¤Õ¡[μR∂V. @xqsáV —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[Æ©s[ NRPŒÿaSá ÀÿáVLRi •¶¶¶xqÌsÕfi FsNRP‰≤R∂VLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V. μR∂LRiΔÿxqsVÚ FsNRP‰≤R∂ ºdΩxqsVN][™y÷¡, Fs™´sLjiNTP @Liμj∂LiøyÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂VNRP ≠sμy˘LÛRiVáV @π∏∂W™´sV∏R∂W¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ’d¡{qs NRPŒÿaSá ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡NRPV ˙gRix§¶¶¶fl·Li xms…Ì”¡Liμj∂. ÀÿáVLRi •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡ß Bxmsˆ…”¡NUP æªΩLRiVøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. Àÿ÷¡NRPá ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡V ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. ™yxqsÚ™y¨sNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[ ’d¡{qs ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xqsLjixms≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsŒœ¡ß˛ ¤Õ¡[™´so. D©´sı™y…”¡Õ‹[ Àÿ÷¡NRPá •¶¶¶xqÌsÕfi= ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. NS¨ds ÀÿáVLRi ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡V Æ©s[…”¡NUP æªΩLRiVøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. ≠ds…”¡¨s  ¡…Ì”¡ G Àÿ÷¡NRPá •¶¶¶xqÌsÕfiÕ‹[©´sW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV ≠sμy˘LÛji©´sVá xqsLi≈¡˘ ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡™´s*LRiW C •¶¶¶xqÌsŒœ¡˛ gRiVLjiLi¿¡ xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. NRP¨dsxqs ˙xmsøyLRiLi NRPW≤y ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li, A ™´s¿¡Ë©´s ≠sμy˘LÛRiVá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][©´sLiμR∂VÆ©s[ Æ™sVVNRPV‰ ¡≤T∂gS rygRiVªRΩV©yı∏R∂V©´sı ™yμR∂©´sáV©yıLiVV.

Aμ≥yL`i NSLÔRiVá «ÿLki xms˙NTP∏R∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[ @À≥ÿxqsVFy\¤Õ¡Liμj∂. Aμ≥yL`i NSLÔRiVá ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©´sı Fs£qs’d¡H, Fs£qs’d¡|§¶¶¶ø`¡Ã¡V... —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi B™´s*NRPVLi≤y xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ @xqsáV xqs™´sVxqs˘ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. 19 ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ x§¶¶¶≤y™´so ≤T∂gS Aμ≥yL`i ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs «¡©yÀ≥ÿ ≠s™´sLSá©´sV©´sÆ ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][Fy»¡Vc NSLÔRiVá©´sV NRPW≤y «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[¨s GINRP‰ ˙gS™´sVLiÕ‹[©´sW ©´sWLRiV aSªRΩLi Aμ≥yL`i xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xqsLi˙xmsμj∂LiøR¡NRPVLi≤y Fs£qs’d¡H C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı Æ™sVVμR∂áV|ms»Ì¡≤R∂Li INRP FsªRΩÚLiVVæªΩ[...˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘NRP NRPW≤y —¡Õ˝ÿ lLiÆ™s©´sW˘, F¢LRixqsLRixmnsLSáV, BªRΩLRi aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVN][NRPF°™´s ≤R∂Liª][ Aμ≥yL`i NSLÔRiVá ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV @LiVVμR∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩLi ˙¤À¡[N`P xms≤T∂Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fs£qs’d¡H, Fs£qs’d¡|§¶¶¶ø`¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLi¿¡ F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ZNP[ Aμ≥yL`i NSLÔRiVá xms©´sVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @xmsˆgjiLi¿¡Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s 9.75 áORPQá ™´sVLiμj∂ ≠s™´sLSá©´sV ∏R∂V¥y≠sμ≥j∂gS DLi¿¡ ™yLjiÕ‹[ «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s ™yLjiNTPF°©´sV ≠sVgji÷¡©´s ™yLjiNTP NSLÔRiVáV «ÿLki ¬ø¡[ryÚLRiV. ≠sVgRiªy 25áORPQá ™´sVLiμj∂ ≠s™´sLSá©´sV }qsNRPLjiLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡\|ms DLiμj∂.

eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±ìøÏ düTd”Ô

xmsáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ AL`i≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs aS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ gRiªRΩ lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs©´s «¡Ã¡™´sVfl”· xms¥R∂NRPLi ˙xmsxqsVÚªRΩLi xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C xms¥R∂NRPLi μy*LS GLSˆ»¡Vc¬ø¡[zqs©´s ™y»¡L`i zmnsÃÌ¡L˝RiV ryLiZNP[ºΩNRP Õ‹[xmsLiª][ G≤yμj∂ZNP[ ¨sLRiVxmsπ∏∂WgRiLigS ªRΩ∏R∂WLRi∏R∂W˘LiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[¨s ≠sμy˘LÛRiVá AL][gRi˘ xmsLjiLRiORPQfl· N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP C xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡Liμj∂. ™yLjiNTP xqs*øR¡ËÈQ\Æ™sV©´s ™´sVLi¿¡¨ds…”¡¨s @Liμj∂Liøyá©´sı áORPQ ˘Liª][ xmsáV FyhRiaSÕ˝‹[ C xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÆ™s[aRP |ms…ÌÿLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá xqsLiZOP[Q™´sVLiN][xqsLi @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yı, —¡Õ˝ÿ, ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sÃ˝¡ @≠s AøR¡LRifl·Õ‹[ ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂, ™yLji xqsLiZOP[Q™´sW¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ≠sμy˘xmsO][QªRΩ=™yá©´sV \|qsªRΩLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ™´sW˙ªRΩLi xqs\lLi©´s μyLji NRP¨sLizmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xqs*øR¡ËÈQ\Æ™sV©´s ™´sVLi¿¡¨dsLRiV @LiμR∂¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ FyhRiaSá xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı g]»Ì¡xmso Àÿ™´soáV, ™´sVLi¿¡¨dsŒœ¡˛ NRPVŒÿLiVVá ™´sμÙR∂ ≠sμy˘LÛRiVáV ™´sVLi¿¡¨dsLRiV æªΩøR¡VËNRPV¨s ªygRiVªRΩV©yıLRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xmsLjiaRPV˙À≥œ¡\Æ™sV©´s ¨dsLRiV NRPLRiV\Æ™sLiμj∂. @xqs¤Õ¡[ ™´sL<SNSáLi NS™´s≤R∂Liª][ ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡Ã¡V @©yL][gS˘Ã¡Fyá™´soªRΩV©yıLRi¨s ≠sμy˘LÛRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´s∞◊¡NRP ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS xmsLjiaRPV˙À≥œ¡\Æ™sV©´s ™´sVLi¿¡¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @μ≥j∂NSLRiVáV, FyáNRPVáV μR∂XztÌsQ ryLjiLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂.


>∑Ts¡T‘Ô *Ó j·Tì eTVæ≤fi¯ X¯e+ \uÛ´Ñ + u≤˝§ÿ+&É p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì #·]à y˚qTø£ uÛ≤>∑q >∑T≥ºô|’q >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTVæ≤fi¯ X¯e+ \uÛÑ´yÓTÆ+<äì u≤˝§ÿ+&É môd’‡ Á|ü‘ê|t*+>∑+ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ kÕúì≈£î\T Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î >∑T≥ºô|’q eTVæ≤fi¯ X¯e+ ñ+<äì ‘Ó\TdüTø√ì X¯yêìï |ü]o*+#·>± X¯e+ yÓT&É˝À •\Te ñ+<äì yÓT+&Ó+ ˇø£ #√≥ ‘·˝À eTs√ #√≥ ñ+<äì #Ó≥Tº≈£î Ns¡ yÓ\&ÉT‘·÷H˚ ñ+<äì >∑Ts¡TÔ|ü≥º&ÜìøÏ MT\T ˝Ò≈£î+&Ü ≈£î©¢b˛sTT ñ+<äì <ë<ë|ü⁄ HÓ\ s√E\ Áø°‘·+ #·ìb˛sTT ñ+≥T+<äì Äj·Tq X¯yêìøÏ dü+ã+~+∫q $esê\T ‘Ó*j·Tsê˝Òeì πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√ì <Ûäs¡´|ü⁄Ô ø√qkÕ–kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

‘ê&√ÿ˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·ìF #˚dæq m+áz u≤qT‡yê&É , E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): u≤qT‡yê&É eT+&É \+˝Àì ‘ê&√ÿ˝Ÿ Á>±eT+˝Àì Vü≤]»qyê&É bÕsƒ¡XÊ\‘√ bÕ≥T ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\qT $<ë´ |üøå√‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± m+Çz C≤«\e÷+ã X¯óÁø£yês¡+ ‘·ìF #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>± bÕsƒ¡XÊ\˝Àì eT<Ûë´Vü≤ï uÀ»q |ü<∏äø£+ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫, uÀ»q edü‘·T\qT ÄyÓT |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bÕsƒ¡XÊ\ |ü]düsê\qT |ü]o *+#ês¡T. eT+&É\+˝À X¯óÁø£yês¡+ 8 eT+~ ã&ç ãj·T≥ |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Ãq≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À m+ÄsY|æ eTH√CŸ≈£îe÷sY, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√ bÕ<Ûë´j·TT\T, ñbÕ<Ûë´j·T ãè+<ä+ ñHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, E˝…’ 21 2012

Á|üuÛÑT‘·« edü‹ >∑èVü≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* yÓTdt, ø±k˛à{Ïø˘ #êØ®\T ô|+#ê* @◊mdtm|òt ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« edü‹ >∑èVü‰ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì, yÓTdt, ø±k˛à{Ïø£ #êØ®\T ô|+#ê\ì @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 9 qT+&ç 16 es¡≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 12 e+<ä\ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ ‹s¡T>∑T, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ñqï edü‹ >∑èVü‰\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± nH˚ø£ düeTdü´\T @◊mdtm|òt <äèwæºøÏ sêe&É+ »]–+~. õ˝≤¢˝À #ê˝≤ edü‹ >∑èVü‰˝À¢ ø£˙dü eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷˝…’q eT+∫ ˙s¡T, >∑<äT\T, u≤‘Ys¡÷+, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, $<äT´‘Y düeTdü´\‘√ $<ë´s¡Tú\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. nH˚ø£ edü‹ >∑èVü‰\T, kı+‘· uÛÑeHê\T ˝Òø£ •~∏˝≤edüú˝À ñqï n<Ó› uÛÑeq+˝À m|ü&ÉT ≈£L\T‘êj˚T ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‘·T˝À¢ _≈£îÿ _≈£îÿeT+≥T $<ë´s¡Tú\T ‘·eT #·<äTe⁄qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝˝À u≤‘Y s¡÷+\T ñqï|üŒ{ÏøÏ ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Ò≈£î+&Ü ñHêïsTT. $<ä´ dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ ¬s+&ÉT HÓ\\T ø±uÀ‘·Tqï Ç|üŒ{Ï es¡≈£î nH˚ø£ edü‹ >∑èVü‰˝À¢ j·T÷ìbÕ+\T, ô|f…º\T, <äT|üŒ≥T¢, ô|¢≥T¢, >±düT¢\T, Çe«≈£î+&Ü ñqï+≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T\T õ˝≤¢˝À HÓ˝ø=HêïsTT. $<ë´s¡Tú\≈£î »ãT“\T #˚dæq |ü{Ϻ+#·Tø=H˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Ò<äì, $<ë´s¡Tú\T ny˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. HÓ\≈£î ˇø£ÿkÕ] edü‹ >∑èVü‰ìï dü+<ä]Ù+#ê\ì &Üø£ºs¡T¢ sêø£b˛e&É+‘√ d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\‘√ Çã“+~ |ü&ÉT‘·Tqï dü+|òüT≥q\T e÷≈£î ø£ì|æ+#êj·THêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢˝À ñqï @ ˇø£ÿ edü‹ >∑èVü‰˝À¢ yÓTqT Á|üø±s¡+ ÄVü‰s¡+ n+~düTÔqï |ü]dæú‹ ø£s¡TyÓ’+~. kÕúìø£+>± ñ+&Ü*‡q yê¬s¶Hé\T $<ÛäT\T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+ e\q $<ë´s¡Tú\T uÛÑj·T+<√fi¯q‘√ J$düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ô|]–q <Ûäs¡\≈£î yÓTdt, ø±k˛à{Ïø˘ #êØ®\T ô|+#·ø£b˛e&É+ e\q ‘·–q uÛÀ»q+ ô|≥º≈£î+&Ü Äs¡ú Äø£*‘√ $<ë´s¡Tú\T

n\eT{ÏdüTÔqï |ü]dæú‹ ø£ì|ædüTÔ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 3 qT+&ç 7 ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î ˇø=ÿ $<ë´]úøÏ s√E≈£î 15.8 ô|’kÕ\ #=|üq HÓ\≈£î 475 s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚düTÔ+<äHêïs¡T. 8 qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î 17.5 ô|’kÕ\ #=|üq 525 s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ø±k˛à{Ïø˘, ôV≤sY ø£{Ϻ+>∑T\≈£î 12 s¡÷bÕj·T\ #=|üq Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ô|]–q <Ûäs¡\≈£î Ç~ @ e÷Á‘·+ dü]b˛‘·T+<äHêïs¡T. á #ê* #ê\ì yÓTdt #êØ®\T ˇø£ |üP≥ {Ï|òæHé, yêsêìøÏ ¬s+&ÉT >∑T&ÉT¢, ns¡{Ï |ü+&ÉT, kÕïø˘‡, sêÁ‹ uÛÀ»qeTT @ $<Ûä+>± edüTÔ+<äHêïs¡T. Á|ü‹ $<ë´]úøÏ 2 y˚\ 5 e+<ä\ ø±´\Ø\ ÄVü‰s¡+ Çyê«\ì düπs«\T #ÓãT‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ Á|üdüTÔ‘·+ ÇdüTÔ+<äì y˚sTT´ ø±´\Ø\T ≈£L&É n+<ä&É ˝Ò<äHêïs¡T. edü‹ >∑èVü‰ $<ë´s¡Tú\T nH˚ø£ s√>±\ u≤]q |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ edü‹ >∑èVü‰\ düeTdü´\qT ‘·ø£åDy˚T yÓTdt, ø±k˛à{Ïø˘ #êØ®\T ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À edü‹ >∑èVü‰\T ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé, ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ˝À &ç#Y|ü*¢, <Ûäs¡Œ*

5

, dæ]ø=+&É , ;ÛyéT>∑˝Ÿ, ø£eTàsY|ü*¢, yÓ÷sêÔ&é , u≤˝§ÿ+&É , yÓ\÷ŒsY, Äs¡÷àsY , q+~ù|{Ÿ, e÷≈£L¢sY eT+&É˝≤\T, ø±eT¬s&ç¶ &ç$»Hé˝À ø±e÷¬s&ç¶, _ø£ÿq÷sY, <√eTø=+&É, e÷#ê¬s&ç¶, dü<ë•eq>∑sY, >±+<Ûë], m˝≤¢¬s&ç¶, *+>∑+ù|{Ÿ, Hê–¬s&ç¶ ù|{Ÿ, uÀ<ÛäHé &ç$»Hé˝À uÀ<Û˚Hé, m&É|ü*¢, ¬s+»˝Ÿ, qMù|{Ÿ, ø√≥–], e]ï, ;s¡÷ÿsY, u≤qT‡yê&É, _#·Tÿ+<ä, eT<ä÷ïsY eT+&É˝≤˝À >∑èVü‰ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+∫, ‘·ø£åDy˚T yÓTdt#êØ®\T, ø±k˛à{Ïø˘ #êØ®\T ô|+#ê\ì, |ü\T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ @◊mdtm|òt ø£˝…ø£ºsY ø£\Te&ÜìøÏ yÓfi¯¢>± ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îì @◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\qT, $<ë´s¡Tú\qT n¬sdüTº #˚j·T&É+ »]–+~. yê]ì yê] yêVü≤q+˝À b˛©dt ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m˝Ÿ. <äX¯s¡<∏é, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ.sêE>ö&é, øÏs¡DY, C≤«˝≤ sêDÏ, u≤qTÁ|ükÕ<é, s¡y˚Twt, Hê>∑sêE, sê»qï, q]‡+\T, Á|üB|t, s¡$, lqT, Á|üXÊ+‹, kÕsTT≈£îeTsY, ‘·~‘·s¡T\T $<ë´s¡Tú\T uÛ≤Ø m‘·TÔq bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt ÁX‚DT˝À¢ Äq+<ä+ ;s¡÷ÿsYY , E˝…’ 20 ( düTe s¡íyês¡Ô) ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯óÁø£yês¡+ ñ<ä j·T+ sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ y˚Ts¡≈£î >∑‘·+˝À »]–q myÓTੇ mìïø£\ |òü*‘ê\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n]¬ø\ qsꇬs&ç¶ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú yÓ+ø£Á{≤+¬s&ç¶ 9 z≥¢ yÓTC≤غ‘√ ¬>\Tbı+< ä&É+‘√ ø±+Á¬>dt ÁX‚DT˝À Ä q+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<ä´≈£åî\T ãdü«sêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]Ô n]πø\ qsꇬs&ç¶ ‘·|üè&ÉT Á‘√e‘√ ¬>\Tbı+<ë&Éì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷õ C…&é|æ{Ïdæ øÏc˛sY j·÷<äyé , ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

p<ëìï n]ø£fÒº˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{º+&ç ;s¡÷ÿsYY , E˝…’ 20 (düTe s¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì b˛*düT ùdºwüHé˝À X¯óÁø£yês¡+ ñ<ä j·T+ u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊ Á|üø±XŸ j·÷<äyé e÷ kÕ+‘·|ü⁄ ‘·ìœ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T eT+& \+˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À p<ëìï n]ø£≥Tº≥≈£î ‘·ø£åD #·s¡´\T rdüTø√yê \ì mdt◊ eT<ÛäTdü÷<ÛäHé¬s&ç¶øÏ Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ;s¡÷ÿsY eT+&É\+ Á¬ø’yéTπs≥T˝À eTT+<äT+<äì Bìì n]ø£≥Tº≥≈£î eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæã“+~ , ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+≥bı˝≤\ ˙{Ïì ‘=\–+#ê\ì ¬s’‘·T\ $q‹|üÁ‘·+ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝ŸqT u≤˝§ÿ+&É˝À ì]à+#ê\ì

yÓT+&√s¡˝À bÕ˝Òs¡T nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹

‘·Vü≤d”˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT≥º&ç u≤˝§ÿ+&É p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yÓ÷&É˝Ÿdü÷ÿ˝ŸqT ì]à+#ê \ì ø√s¡T‘·÷ u≤˝§ÿ+&É Á>±eTdüTÔ\T >∑Ts¡Tyês¡+ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+#ês¡T. Á>±eT_Û eè~› ø£$T{° düuÛÑT´\T, Á>±eTdüTÔ\T ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ u≤˝§ÿ+&É˝ÀH˚ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝ŸqT ì]à+#ê \ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eTdüTÔ\T ‘·Vü≤d”˝≤›sY u≤ej·T´≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Á>±eTdüTÔ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À u≤˝§ÿ+&É˝À yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ìsêàD+ ø√s¡≈£î •\|òü\ø£+ y˚dæ y˚+|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ ‘·s¡*+#·&É+ m+‘· es¡≈£î düe÷+»dü+ nì Á|üoï+#ês¡T. yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝ŸqT eT+&É\ πø+Á<ä+˝ÀH˚ ì]à+#ê\ì Ä<˚XÊ\T ñqï|üŒ{Ïø° y˚+|ü*¢ Á>±eT+˝À ì]à+#·&É+ @$T{ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ qT+&ç düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T e#˚Ães¡≈£î Ä+<√fi¯q $s¡$T+#˚~ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. B+‘√ ‘·Vü≤d”˝≤›sY u≤ej·T´ Á>±eTdüTÔ\T #˚düTÔqï Ä+<√fi¯qqT õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î bò˛Hé <ë«s¡ düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. B+‘√ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T Á>±eTdüTÔ\ düeTdü´qT |ü]o*kÕÔeTì Vü≤MTì∫Ãq≥T¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY u≤ej·T´ ‘Ó*bÕs¡T. n|üŒ{Ï es¡≈£î y˚+|ü*¢˝À yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ìsêàD |üqT\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î u≤˝§ÿ+&É Á>±eTdüTÔ\T $qï$+#ês¡T. m˝≤+{Ï ne+#ê˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü Äs¡÷àsY &çmd”Œ ø=‘·Ô|ü*¢ qs¡dæ+Vü≤ Ä<Ûä«s¡´+˝À Äs¡÷àsY s¡÷s¡˝Ÿ, ;ÛyéT>∑˝Ÿ dæ.◊\T dü+Áø±+‹ s¡$≈£îe÷sY, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+\T, môd’‡\T Á|ü‘ê|ü*+>∑+, yÓ+ø£fÒwt\T, ùdŒwü˝ŸbÕغ b˛©düT\T ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. u≤˝§ÿ+&É Á>±eT_Ûeè~› ø£$T{° düuÛÑT´\T, Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\T yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\T yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+ #ê\ì sêÁwüº CÒ@dæ{Ïz |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ s√Eq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT uÛÀ»q $sêeT düeTj·T+˝À Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#·e÷Hêïs¡T. õ˝≤¢ CÒ@dæ{Ïz #Ó’s¡àHé ø£eT\ø£sY $˝Òø £s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 10e |æÄsYdæì yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+#ê\ì, uÛ≤cÕ |ü+&ç‘·T\, |æÇ{Ï b˛düTº\qT Ä|òt Áπ>&é #˚sTT+#ê*, 398 y˚‘·q+‘√ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î H√wæq˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+{Ÿ\T Çyê«\ì, ñbÕ<ë´j·TT\, ô|+&ç+>¥ düeTdü´\qT nìï+{Ïì yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î 010 ã&Óº{Ÿ <ë«sê y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì, @CÒdæ lsê+ ¬s&ç¶øÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. n˝≤π> M{Ïô|’ yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ˝Òì jÓT&É\ uÛ≤Ø m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T, sê´©\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïeTì &çe÷+&é #˚XÊs¡T._Ç&ç{Ïj·TT n<Ûä´≈£åî\T düTπswt, {ÏÄsY{Ïj·TT »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥], <Ûäs¡àsêyé, _dæ{Ïj·TT Á|üMDY ≈£îe÷sY, @|æj·TTdt á.kÕsTTÁ|ükÕ<é, sêCŸ>∑+>±¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡ ñbÕ<Ûë´j·T ãè+<ë\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤˝§ÿ+&É, p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝Àì yÓT+&√s¡ Á>±eT •yês¡T˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Ä&Ób˛fi¯fl \düàqï (40) ÄH˚ bÕ˝Òs¡T nqTe÷qdüŒ<ä+>± eTè‹ #Ó+~q≥T¢ Äs¡÷àsY s¡÷s¡˝Ÿ dæ.◊.dü+Áø±+‹ s¡$≈£îe÷sY, môd’‡ Á|ü‘ê|t*+>∑+ ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´ düTπsK Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î eTVü≤sêh Hê+<˚&é õ˝≤¢ ñÁ$T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q \düàqï 7 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç eT#·Ãs¡¢ yÓ+ø£≥πs&ç¶ ÄH˚ ¬s’‘·T <ä>∑Zs¡ bÕ˝Òs¡T>± |üì #˚düTÔHêï&ÉT. nsTT‘˚ á HÓ\ 17ñ<äj·T+ eTè‘·T&ÉT dü«+‘· Á>±eTyÓTÆq ñÁ$T˝Àì ‘·q Ç+{Ï eTs¡eTà‘·TÔ\T »]ù|+<äT≈£î y˚fi≤fl&Éì Ä<˚ s√Eq ‘·q uÛ≤s¡´ düTπsK eTè‘·TìøÏ bò˛Hé #˚ùdÔ ˇø£kÕ] d”«#YÄ|òt eTs√kÕ] ]+>∑sTT+<äì eTs¡\ #˚ùdÔ bò˛Hé ø£\e˝Ò<äì 18q sêÁ‹ 10>∑+≥\≈£î yÓT+&√s¡ •yês¡T˝Àì J&ç <äTã“ e<ä› ‘·q uÛÑs¡Ô \düàqï nqTe÷qdüŒ<ä+>± eTè‹ #Ó+~q≥T¢ e÷ j·T»e÷ì yÓ+ø£≥¬s&ç¶ #Ó_‘˚ ñHêï&Éì ‘Ó*dæ+<äì nÿ&çøÏ yÓ∞fl #·÷&É>± ‘·q uÛÑs¡Ô X¯eyÓTÆ |ü&ç ñHêï&Éì Äy˚T ‘·q |òæsê´<äT˝À ô|s√ÿ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. \kÕàqï eTè‹ô|’ nqTe÷Hê\T ñqï≥T¢ Äy˚T ô|s√ÿ+~. πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√ì X¯yêìøÏ |ü+#·HêeT ìs¡«Væ≤+∫ b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·e÷ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

mkÕ‡¬sd”Œ˝ÀøÏ dü«\Œ+>± ÇHébò˛¢

$yê<ë düŒ<ä+>± e÷]q

yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ìsêàD+ y˚+|ü*¢, p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É Á>±e÷\ eT<Ûä´ yÓ÷&É˝Ÿdü÷ÿ˝Ÿ ìsêàD+ $wüj·T+ $yê<ä düŒ<ä+>± e÷]+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡ ÁøÏ‘·+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝ŸqT @sêŒ≥T ø√dü+ •\|òü\ø£+ y˚dæ ‘·<äq+‘·s¡+ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ y˚+|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ ‘·s¡*+∫ uÛÑ÷$T|üP» #˚j·T&É+ Á>±eTdüTÔ\qT ÄÁ>∑Vü≤ìøÏ >∑T] #˚dæ+~. yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ uÛÑeHêìøÏ uÛÑ÷$T |üP» #˚dæ yÓ\TÔqï eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ì ôd’‘·+ u≤˝§ÿ+&É Á>±eTdüTÔ\T n&ÉT¶ø√ì u≤˝§ÿ+&É˝ÀH˚ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ìsêàDìï #˚|ü{≤º\ì Á>±eTdüTÔ\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ u≤˝§ÿ+&É Á>±eTdüTÔ\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæ u≤˝§ÿ+&É˝ÀH˚ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝ŸqT @s¡Œ≥T #˚j·÷\ì $qï$+∫ $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. ¬s+&ÉT Á>±e÷\ eT<Ûä´ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ìsêàD+ mø£ÿ&É @s¡Œ≥T ne⁄‘·T+<√H˚yÓ÷qì eT+&É\ Á|ü»\T ÄdüøÏÔ>± #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T.

q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ u≤˝§ÿ+&É E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+˝Àì y˚+|ü*¢ Á>±eT+˝Àì j·T+>¥|üesY j·T÷‘Y kıôd’{Ï düuÛÑT´\T q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îqï≥T¢ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n<Ûä´≈£åîì>± |æô|Œs¡ >∑DÒwt, ñbÕ<Ûä´≈£åîì>± <ë´>∑ sêUÒwt, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± dü]¬ø\ kÕ>∑sY, düVü≤j·T ø±s¡´ <ä]Ù>± düT+ø£] øÏc˛sY, ø√XÊ~Ûø±]>± ã≥Tº s¡+J‘Yì mqTï≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+< äs¡“¤+>± q÷‘·q+>± mìï¬ø’qdüuÛÑT´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤ kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

eT<ä÷ïsY˝À uÛ≤Ø es¡¸+ eT<ä÷ïsY , E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\˝À ÁXÊeDe÷dü+ ‘=* s√Eq ñ<äj·T+ qT+&ç kÕj·T+ø±\+ es¡≈£î m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£î]dæ+~. B+‘√ eT+&É\ Á|ü»\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTè>∑ qø£åÁ‘·+ qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ≈£î]dæq es¡¸+˝À á es¡¸+ uÛ≤Ø>∑ ≈£î]dæ+<äì eT+&É\ ¬s’‘·T\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ KØ|òt |ü+≥ k˛j·÷, ô|düs¡, $TqTeTT, |ü‹Ô, |ü+≥\≈£î dü¬s’q $<Ûä+>± ã\+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì ¬s’‘·T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

u≤qT‡yê&É J|”˝À yÓ\T>∑T #·÷dæq 14 \ø£å\ ≈£î+uÛÑø√D+

@|æÄsYmdt >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘· eT<ä÷ïsY , E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì @|æÄsYmdt >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘· ñqï+<äTq kÕúìø£ bÕ\ø£ es¡Z+ yê] yê] |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç {Ïd”\qT rdüTø=ì yÓfi¯óÔHêïs¡T. |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø√dü+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T uÀ<ÛäHé, ìC≤e÷ u≤<é kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄ø√e&ÜìøÏ |ü+|ædüTÔHêïs¡T. BìøÏ ø±s¡D+ @$T≥+f… >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄ #Óù|Œ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ˝Òs¡ì, n+<äTπø $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT|æ\¢\qT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç rdæyÓdüTÔHêïeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. á $wüj·T+˝À @|æÄsYmdt Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT edü+‘Y¬s&ç¶ì $es¡D ø√s¡>∑ 9 eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T &çmd”‡ ø√∫+>¥≈£î yÓfi≤fls¡ì yê] ø√∫+>¥ |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î Ç+‘˚ dü+>∑‘·T\T nì $es¡D Ç#êÃs¡T. B+‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î $<ë´uÀ<Ûäq <ä÷s¡+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó\TdüTÔ+~.

;s¡÷ÿsY , E˝…’ 20 (düTe s¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É \+˝Àì ãs¡+¬>&çZ Á>±eT ¬s’‘·T\T X¯óÁø£yês¡+ #Ós¡Te⁄ ˝Àì ˙{Ïì ‘=\–+∫ ‘·eT |ü+≥bı˝≤\qT |ü+ ≥\T |ü+&˚ $<Ûä+>± #˚j·÷ \ì, ;s¡÷ÿsY ‘·Vü≤o˝≤›sY b˛XË{Ϻ øÏ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. >∑‘· ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ ãs¡+¬>&çZ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T\T n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔô|’ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #Ós¡Te⁄ ø£˝…«s¡TºqT eT÷dæy˚j·T&É+‘√ ˙s¡T |ü+≥bı˝≤¢˝À¢øÏ yÓ[fl |ü+≥bı˝≤\T |ü+≥\T y˚düTø√≈£î+&Ü ˙s¡T ì\Te&É+‘√ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+~, ˙{Ïì ‘=\–+∫ ‘·eT |ü+≥bı˝≤\qT ø±bÕ&Ü*‡+~>∑ $q‹|üÁ‘·+˝À ø√sês¡T. á $wüj·T+ô|’ ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ+≥H˚ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ ø£˝…«s¡Tº≈£î n&ɶ+>± y˚dæq eT{Ϻì rdæy˚dæ #Ós¡Te⁄˝À m≈£îÿe>± ñqï ˙{Ïì ‘=\–+#·&É+‘√ ¬s’‘·T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ ø=+‘· es¡≈£î ˙s¡T ‘·–ZHê Ç+ø± ø=+‘· eT+~ ¬s’‘·T\ bı˝≤\T ˙{Ï˝À eTTì– ñ+&É&É+‘√ X¯óÁø£yês¡+ ˙{Ïì ‘=\–+∫ ‘·eT≈£î |ü+≥\T |ü+&˚˝≤ |ü+≥bı˝≤\qT ø±bÕ&Ü*‡+~>∑ ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T.

&çm˝Ÿ|æz ]ø±s¡T¶\ |ü]o\q ` nq+‘·s¡+ d”CŸ #˚dæq yÓ’q+ ]ø£eØøÏ Ä<˚XÊ\T ÇkÕÔeTqï &çm˝Ÿ|æz

u≤˝§ÿ+&É p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± kÕúìø£+>± ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\ ‘√ lsê+ kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº˝ÀøÏ dü«\+ >± es¡<ä˙s¡T e∫à #˚s¡T‘·T+<äì ÁbÕC… ≈£îº @á.uÀ» <ëdt ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕC ≈£îº˝ÀøÏ 1335≈£L´ ôd≈£îÿ\ ˙s¡T edüTÔ qï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕC …≈£îº |üP]Ô kÕúsTT ˙{ÏeT≥º+ 1091.90 {Ïm+ d”\T ø±>± >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ 10 53.50 n&ÉT>∑T\T ˙s¡T ì\« ñqï ≥T¢ ô|s√ÿHêïs¡T. á d”»Hé yÓTT‘·Ô+˝À 2{Ïm+d”\ ˙s¡T e∫à #˚]+<äì ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·ìF #˚dæq m+|”&ûz ìC≤+kÕ>∑sY , E˝…’ 20 ( düTes¡íyês¡Ô ) ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ ãTs¡TZ˝Ÿ j·TT|æmdt bÕsƒ¡XÊ\qT ìC≤+kÕ>∑sY m+|æ&çz s¡e÷<˚$X¯óÁø£yês¡+ bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·ìF #˚dæyÓTT‘·Ô+ ñbÕ<Ûë´j·TT\T 6>∑Ts¡T ø±>± 4>∑Ts¡T ôd\e⁄ô|’ yÓfi¯fl&É+‘√ yê]ì yÓ+≥H˚ $<ÛäT˝À¢øÏ #˚sê*‡+~>∑ ÄyÓT Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ãTs¡TZ˝Ÿ Á>±eT+˝À eTT]øÏ ø±\Te\qT, bÕ]X¯ó<ä´ |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. Á>±eT+˝À @˝≤+{Ï Çã“+<äT\T e∫Ãq n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüTø£sêyê\ì, Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï ø√¢πswüHé s√E yê]>∑ #˚j·÷\ì, kÕúìø£ ø±s√u≤sY qT Ä<˚•+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|æz dü≈£îÿu≤sTT, ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

u≤qT‡yê&É , E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±sê´\j·T+ ˝À Á>±eTdüuÛÑ˝À Ä<ëj·T, e´j·÷\qT Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±s¡´<ä]Ù #·÷|æ+∫q yê{Ï˝À 14 \ø£å\ es¡≈£î ≈£î+uÛÑø√D+ &çm˝Ÿ|æz ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. ø±s¡´<ä]Ù rs¡Tô|’ ÄÁ>∑Væ≤+∫q Hêj·T≈£î\T, Á|ü»\T &ç|æz≈£î Ä<ëj·T, e´j·÷\ô|’ bò˛Hé <ë«sê |òæsê´<äT #˚j·T>∑, &çm˝Ÿ|æz ≈£î &ç|æz Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]#˚ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#˚+‘· es¡≈£î d”CŸ #˚sTT+#ê*‡+~>∑ Ä<˚XÊ\T Çe«&É+‘√ Á>±eTdüuÛÑ nq+‘·s¡+ ]ø±s¡T¶\qT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]#˚ d”CŸ #˚sTT+∫q yÓ’q+ n+<ä]øÏ düT|ü]∫‘·y˚T. X¯óÁø£yês¡+ u≤qT‡yê&É Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±sê´\j·T+˝À d”CŸ #˚dæq ]ø±s¡T¶\qT &çm˝Ÿ|æz |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ ≈£î+uÛÑø√D+ ìC≤\T ‘˚\&É+‘= ]ø±s¡T¶\qT d”CŸ #˚dæ rdüT¬øfi¯fl&É+ »]–+~. ≈£î+uÛÑø√D+ »]–q yÓTT‘êÔìï ]ø£eØøÏ Ä<˚XÊ\T Çe«qTqï≥T¢ &çm˝Ÿ|æz ‘Ó*bÕs¡T.

eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»Hêìï |ü]o*+∫q m+|”&ûz ;s¡÷ÿsYY , E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì yÓTÆ˝≤s¡+ Á>±eT+˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÀ»Hêìï m+|æ&çz nãT›˝Ÿ Vü≤ø°+ Äø£dæàø£+>± ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T $<ë´s¡Tú\≈£î bÂwæºø±Vü‰sêìï n+~+#ê\ì, yÓTq÷ Á|üø±s¡+ ≈£Ls¡>±j·÷\T ô|{≤º\ì Äj·Tq @C…ì‡ ìsê«Vü≤≈£î\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À m+Çz >√bÕ˝Ÿsêyé, m+ÄsY|æ\T sê+C…{Ϻ, uÛÑ÷wüHé bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~ , ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY˝ÀøÏ dü«\Œ+>± ÇHébò˛¢ ìC≤+kÕ>∑sY , E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç n&É|ü<ä&É|ü ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\≈£î m>∑TeqT+&ç 200 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T kÕ>∑sY˝ÀøÏ edüTÔqï≥T¢ ìC≤+kÕ>∑sY |üP]Ô kÕúsTT 1405.00 n&ÉT>∑T\≈£î 17 {Ïm+d”\≈£î , X¯óÁø£yês¡+ Hê{ÏøÏ 1383.20 n&ÉT>∑T\T 1.9 {Ïm+d”\T ˙s¡T ì\Te ñqï≥T¢ ÁbÕC…≈£îº C….Ç <ä‘êÔ Á‘˚j·T ‘Ó*bÕs¡T.


6

Ç+~s¡Áø±+‹ &ç$»Hé kÕúsTT düMTø£å düe÷y˚X¯+ ø±e÷¬s&ç¶, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À &ç$»HékÕúsTT düMTø£å düe÷y˚X¯+ |ü‘·ø£ dü+#ê\≈£î\T yÓ+ø£fÒX¯+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yÓTTu…’˝Ÿ ãTø˘ ø°|æ+>¥ dü+|òüT\ $esê\qT @+Á{° #˚j·T\Hêïs¡T.ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé õ˝≤¢˝À eTT+<ä+»˝À ñ+<äHêïs¡T.HÓ\yê] düeTy˚XÊ\ $esê\qT Ä>∑wüߺ 15 Hê{ÏøÏ |üP]ÔkÕúsTT˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì , n˝≤π> kÕÿ\sYwæ|t <äs¡U≤düTÔ bòÕs¡+\qT, ÄuÛÑj·TVü≤düÔ+, ÄyéTÄ~à, »qÁo _eTjÓ÷»q |ü]~Û˝À qyÓ÷<Ó’q yê] Ç<ä›s¡T |æ\¢\ 9e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç Ç+≥sY es¡≈£î #·<äTe⁄≈£îqï yê] uÀHéô|ò’&é rdüT≈£îì Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ kÕÿ\sYwæ|t n+~+#˚ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T.á HÓ\ 23e ‘˚~q qT+&ç 28 ‘˚~ es¡T Á>±e÷\˝À Äs¡Ω‘· e⁄qï eè<ë›|ü´, $‘·+‘·T, $ø£˝≤+>∑T\ yÓHÓïqTº sêì yê] qT+&ç <Ûäs¡U≤düTÔ\qT rdüT≈£îì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À qyÓ÷<äT #˚sTT+#ê\ì Á|ü‹ HÓ\ ô|q¸Hé |ü+|üì #˚dæ düeTj·T+˝À dæ@\T <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚˝≤ #˚sTT+#ê\Hêïs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À n<äq|ü⁄ |ü‘·ø£ dü+#ê\≈£î\T ‹s¡TeT\Á|ükÕ<é, ˝Àπødt, düT<Ûëø£sY, @|æm+ sê+Hêsêj·TD>ö&é, düTì‘·, sê»e«, Áoìyêdt, sêõ¬s&ç¶, dædæ\‘√ yÓ+≥ &ç$»Hé˝Àì 10 eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q dædæ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ…’+kÕ, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :uÛ…’+kÕ |ü≥ ºD+˝À X¯óÁø£yês¡+ |ü\T <äTø±D≤\ yê´bÕ s¡T\T ã≥º\ yê´bÕs¡düTÔ\T q÷‘·q ñ‘˚Ô»+‘√ ø£q|æ+#ês¡T.s¡+C≤Hé |ü+&ÉT>± <ä>∑Zs¡ ø±e&É+‘√ |ü\T Á>±e÷\ qT+∫ uÛ…’+kÕ |ü≥ºD≤ìøÏ Ä&É|æ\¢\≈£î ã≥º\ ø=qT>√\T≈£î sêe&É+‘√ <äTø±D≤\T s¡B›>± ñHêïsTT .uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À >∑‘· es¡+ s√E\ qT+&ç esê¸ìøÏ »Hê\T sêø£b˛e&É+‘√ yÓ\yÓ\>± ñ+&É>± X¯óÁø£yês¡+ |ü+&ÉT>∑qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì |ü\T eT+&Ü\ Á>±eTdüTú\T uÛ…’+kÕ dü+‘·≈£î sêe&É+‘√ <äTø±D≤\T s¡B›>± ø£ì|æ+#êsTT.uÛ…’+kÕ Á|üj·÷D ÁbÕ+>∑D+ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~.|ü\T <äTø±D≤\ j·T»e÷ qT\T q÷‘·H√‘·‡e+>± ø£ì|æ+#ês¡T.

Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{°Ï $<ë´]úìøÏ düHêàq+ u≤˝§ÿ+&É E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤düs¡˝Àì Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{Ï Á|üy˚e+ bı+~q eT+&É\+˝Àì ãTkÕ‡|üPsY õ˝≤¢|ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úì ø£‹Ô ì•‘·qT X¯ó Áø£yês¡+ mdtmyéTdæ düuÛÑT´&ÉT yÓ÷Vü≤Hé X¯ó Áø£yês¡+ |òüTq+>± düHêàì+ #êñks¡T. á dü+<äs¡“¤>± ì•‘·qT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√ì $<ë´s¡Tú\T #·<äyê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<ëH√ bÕ<ë´j·TT\T õ+<ä+ qs¡Vü≤], mdtm+dæ düuÛÑT´\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñqï ñ<√´>±\πø ~≈£îÿ˝Ò<äT u≤˝§ÿ+&ÉE˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :ñqï ñ<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ~≈£îÿ˝Ò<äT ø±˙ \ø£å ñ<√´>±\T ÇkÕÔeTì øÏs¡DY düsêÿsY Á|ü>∑˝≤“\T |ü\ø£&É+ dæ>∑TZ #˚≥T nì s¡y˚Twt u≤ãT jÓT<Ó›e #˚XÊs¡T. n+<äTπø dü+|òüT+ ô|{Ϻ düeTs¡+ #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

24q d”◊&ûçy√ Ä<Ûä«s¡´+˝À ˝À¬øX¯«s¡+˝À ø£fi¯C≤‘· ãè+<ä+ uÛ…’+kÕ E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : á HÓ\ n~˝≤u≤<é qT+&ç dæ◊&çy√ Ä<Ûä«s¡´+˝À J|ü⁄ ø£fi¯C≤‘· ãè+<ä+ 24q ˝À¬øX¯«s¡ eT+&É\+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n+>∑Héyê&ç, ÄX¯es¡ÿs¡T¢, eT<ä´Vü≤ïuÀ»q+, Á>±eT ùde ≈£î\T, n+>∑Héyê&ç @sêŒ≥T¢ eT+&É \+˝Àì |ü\T ø±s¡´\j·÷\˝À ñ<√´düTÔ\T ‘·~‘·s¡T\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì ø£fi¯C≤‘· ãè+<ä+ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T.

eTVæ ≤fi¯ X¯e+ Ä#·÷ø°Ï \uÛÑ´+ u≤˝§ÿ+&É E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :u≤˝§ÿ+&É eT+ &É\ πø+Á<ä+˝Àì #·]à <ä>∑Zs¡ >∑T≥ºô|’q >∑s¡Tyês¡+ \uÛÑ´yÓTÆq X¯e+ Ä#·÷øÏ X¯ó Áø£yês¡+ \uÛÑ´yÓTÆ+<äì môd’‡ Á|ü‘ê|t*+>∑+ ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·Tsê\T q+~ù|{Ÿ≈£î #Ó+~q ás¡¢ s¡eT>± >∑T]Ô+#ês¡T. eTè‘·Tsê\T >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± eT‹dæú$T‘·+ ˝Òø£ ‹s¡T>∑T‘·T ‘·q ∫e] XÊ«dü $&ÉTkÕÔqì n+≥T ñ+&˚<äì ã+<äTe⁄\T ‘Ó*bÕs¡ì, HÓ\ s√E\T>± ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü b˛sTT+<äì m+‘· yÓ‹øÏq C≤&É ø£ì|æ+#·ø£b˛sTT+<äì >∑Ts¡Tyês¡+ X¯eyÓTÆ \uÛÑ´yÓTÆ+<äì yÓT&É˝À ñqï •\TeqT ã{Ϻ s¡eT>± ã+<ÛäTe⁄\T >∑T]Ô+#ês¡T. X¯yêìøÏ |ü+#·HêeT ìs¡«Væ≤+∫ b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*|üs¡T.

eT+Á‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ ∫qï#·÷|ü⁄ ‘·>∑<äT qMù|{Ÿ, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯óÁø£yês¡+ j·TTe»q dü+ |òü÷\ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T ø√˝≤dü •e≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ ù|<ä $<ë´s¡Tú\qT Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ qT+&ç $eTTøÏÔ >±$+∫ Ä+>∑¢e÷<Ûä´eT+˝À $<ä´qT n+~+#·&ÜìøÏ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ô|{Ϻ Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\\qT Á|ür eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ eT+∫ |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻq|üŒ{ÏøÏ Ç+‘· es¡≈£î ˇø£ÿ Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\ ≈£L&Ü |üP]Ô ø±ø£b˛e&É+ n~ Ûø±s¡T\ ìs¡¢øå±´ìøÏ ì<äs¡ÙD+ nì j·TTe»q dü+|òü÷\ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T ø√˝≤dü •e ≈£îe÷sY Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï |æ\¢\T m˝≤>∑sTTHê düπs Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\\T á dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘êj·Tì m+‘√ ÄX¯‘√ ‘êeTT #·<äTe⁄‘·Tqï≥Te+{Ï Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ ¡XÊ\\ qT+&ç {°dæ\T ‘Ó#·TÃø=ì dæ<ä›+>± ñHêïs¡T.∫e]øÏ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+‘√ Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\\Tá dü+e‘·‡s¡+˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±ø£b˛e&É+‘√ ù|<ä$<ë´s¡Tú˝ ÄX¯\ô|’ ˙fi¯ófl #·*¢q≥T¢ nsTT´+~.$<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T rÁe Äy˚<äq≈£î ˝Àqj·÷´s¡T.kÕø屑·TÔ uÛ≤Ø ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK e÷‘·T´\T |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\\T |üP]Ô #˚j·Tø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì Çø£HÓ’Hê n~Ûø±s¡T\T ø£fi¯ófl ‘Ós¡∫ ‘·«]‘·>∑{Ïq bÕsƒ¡XÊ\\ ìsêàD+ |üP]Ô nj˚T´ $<Ûä+>± eT+Á‹ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√˝≤dü •e≈£îe÷sY |üÁ‹ø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T.

<√eTø=+&É, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :ù|s¡T≈£î e÷Á‘·y˚T düuŸ &ç$»Hé πø+Á<ä+>± e⁄qï <√eTø=+&É eT+&É\+ πøe\+ eT÷&ÉT kıôd’{°\T e⁄+&É&É+‘√ eT+&É\+˝À 17 õ|æ\T 23 ¬syÓq÷´ Á>±eT\T+&É>± <√eTø=+&É, k˛ôd’{°˝À 9 Á>±e÷\T+&É+‘√ ¬s’‘·T\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+&˚ ¬s’‘·T\T ≈£L´˝À ì˝ÀÃì e⁄+&É&É+‘√ ˇø=ø£ÿ]øÏ 2 ãkÕÔ\ j·T÷]j·÷ ÇkÕÔeTqT≈£î+fÒ 1 ãkÕÔ Çe«&É+‘√ ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.B+‘√ kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓTTC≤+ Ä©U≤Hé e#˚Ã+‘· es¡≈£î |ü+|æD° »s¡T>∑≈£î+&Ü ¬s’‘·T\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T.b˛©düT\ düVü≤ø±s¡+‘√ j·T÷]j·T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.X¯óÁø£yês¡+ 34 ≥qTï\ j·T÷]j·÷qT 680 eT+~ ¬s’‘·T\≈£î |ü+|æD° #˚j·T>± Ç+ø± 50 ≥qTï\ j·T÷]j·÷ eT+&É˝≤ìøÏ nedüs¡+ e⁄+<äì eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] X¯•<ÛäsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ìy˚~Ûø£\T |ü+|æq≥T¢Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

øÏ≥øÏ≥˝≤&çq uÛ…’+kÕ

j·T÷]j·÷ ø√dü+ ¬s’‘·T\ ø£cÕº\T

X¯ìyês¡+, E˝…’ 21 2012

@|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ˝…ø£ÿ ªRΩzmsˆ©´s Fs¨sıNRPá ≈¡LRiVËáV ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ∫qï #·÷|ü⁄ GáWLRiV, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV 16áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´soLi»¡VLiμj∂. C Æ™sVVªRΩÚLi NRPW≤y ≈¡LRiVË |ms»Ì¡¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS ™´sV©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáV D©yıLRiLi¤…¡[ ™´sV©´sLi ©´s™´sW¯÷¡. ¤Õ¡NRP‰ ˙xmsNSLRiLi øR¡W}qsÚ ≠dsLRiV BLiªRΩ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s gRiflÿLiNSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. @LiμR∂Lji @À≥œ¡˘LÙRiVáV ≠ds…”¡¨s LjiNSLÔRiVÕ˝‹[ øR¡Wxms≤R∂Li ≠s¿¡˙ªRΩLigS D©yı ©´sW…”¡NTP ©´sWLRiVFyŒ˝œ¡ß ¨s«¡Æ™s[V. μyμyxmsogS @À≥œ¡˘LÙRiVÕ˝‹[ FsNRPV‰™´s™´sVLiμj∂ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s Æ™s[}qs xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ C 16áORPQá LRiWFy∏R∂Vá©´sV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRiV. ªRΩ™´sV ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ˝‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáV @LiZNPágSLRi≤U∂áV øR¡Wzms LiøyLRi¨s ™y…”¡¨s xmsLjibdP÷¡}qsÚ @™´sgRiªRΩLi @™´soªRΩVLiμj∂. INRP˙xmsNRP‰ Lji»¡LjiıLig`i @μ≥j∂NS LRiVáV, ™´sVL][xmsNRP‰ Fs¨sıNRPá ™´s˘∏R∂VxmsLjibdPáNRPVáV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©y @À≥œ¡˘LÙRiVáV ™y…”¡¨s ΔÿªRΩLRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ™yLji ¨sÆ™s[μj∂NRPáV xmsLjibdP÷¡}qsÚ B¤…Ì¡[ @LÙRiQ\Æ™sVF°ªRΩVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ DxmsFs¨sıNRPáV «¡Ljigji©´s ©´sLS=xmsoLRiLi, F°Ã¡™´sLRiLi @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ @À≥œ¡˘LÙRiVáV NRP¨dsxqsLi Fs¨s≠sVμj∂ áORPQá LRiWFy∏R∂VáVNRPW≤y ≈¡LRiVˬø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ªRΩ™´sV ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ˝‹[ }msL]‰©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi @|qsLi’d˝¡ rÙy©´sLi ©´sVLi≤T∂ …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÙjigS F°…‘¡c¬ø¡[zqs©´s Æ™sVV≤T∂∏R∂VLi $¨s™yxqsLS™´so INRP‰lLi[ @μ≥j∂NRPLigS ≈¡LRiVË|ms…Ì”¡©´s»˝¡Vc

øR¡WFyLRiV. A ≈¡LRiVË NRPW≤y 7.59áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. BNRP ©´sLS=xmsoLRiLi @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ μ≥R∂©´sLi ™´sLRiμR∂Õÿ FyLRigS C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[©´sW @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÙji ≤yNÌRPLRiV ¿¡©´s≠sV÷˝¡ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·LS™´so INRP‰lLi[ 5.28áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ≈¡LRiVˬø¡[zqs©´s»˝¡Vc øR¡Wxms»¡Li ≠sZaP[xtsQLi. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ DxmsFs¨sıNRPá ≈¡LRiVËÕ‹[ @À≥œ¡˘LÙRiVáLiªy gRiflÿLiNSá ™´sW∏R∂W«ÿÕÿ¨sı A˙aRPLiVVLi¿¡©´s¤…˝¡[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂V ™´sVVgjizqsF°gS Fs¨sıNRPá ≈¡LRiVË ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi FyªRΩ LjiNSLÔRiVá©´sV @À≥œ¡˘LÙRiVáV ºΩLRigRiLSaSLRiV. lLiLi≤R∂V rÙy©yÕ˝‹[ @LiøR¡©yáNRPV @LiμR∂¨s LkiºΩÕ‹[ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VÕ˝‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáV ≈¡LRiVËáV ¬ø¡[aSLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±sZNP[ À≥ÿLki x§¶¶¶LigS™´sWª][ ™yx§¶¶¶©yá ÀÿLRiVáª][ LRix§¶¶¶μyLRiVáV xms»Ì¡¨s LS˘÷d¡Ã¡ª][ ªRΩLRi÷¡ Æ™s◊¡˛©´s @À≥œ¡˘LÙRiVáV A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ À≥ÿLkigS ≈¡LRiVËáV |ms»Ì¡≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV|ms…ÌÿLRiV. A ªRΩLRiV™yªRΩ ©´sVLi¿¡ ¨sªRΩ˘Li μ≥R∂©´s˙xms™yx§¶¶¶Æ™s[V. F°Ã¡™´sLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáV ™´sVW≤R∂V ©´sVLi¿¡ @LiVVμR∂VN][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂VgS NUPáNRP\Æ™sV©´s ©´sLS=xmsoLRiLi ¨sπ∏∂WNRP™´sLÊRiLixmsLjiμ≥j∂Õ‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáV xmsμj∂ ©´sVLi¿¡ 15 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV ≈¡LRiVË ¬ø¡[aSLRiLi¤…¡[ AaRPËLRi˘Li NSμR∂V. @LiVV©y @»¡V™´sLi…”¡ @À≥œ¡˘LÙRiVá ≈¡LRiVËáV øR¡W}qsÚ Ã¡ORPQ Õ˝‹[Æ©s[ DLi≤R∂≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi.

u≤˝§ÿ+&É E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷düTÔ+<äì dæ◊{Ïj·TT sêh ø±s¡´<ä]Ù s¡eT $eT]Ù+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ªªdü+|òüT ô|&É<ä+ düeTs¡+ #˚<ë›+μμ ÄH˚ ìHê<ä+‘√ dæ◊{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq J|ü⁄ C≤‘·qT ÄyÓT C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À Äy˚T e÷{≤¢&Üs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\ |üø£åD ø±≈£î+&Ü ô|<ä›\ |üøå±D ñ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. n dü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\≈£î HÓ\ø=qï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì, ø£˙dü y˚‘·Hê\T ˝Òø£ |üì uÛÑÁ<ä‘·˝Òø£ ø±]à≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs√ÿ+≥THêïs¡T. sêh+˝À $$<Ûä ‘·s¡>∑‘·T\≈£î #Ó+~q ø√{Ï 20\ø£å\ ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\T ì‘·´+ Ä uÛÑÁ<ä‘· uÛ≤e+‘√ eT–Zb˛‘·THêïs¡ì bÕ\≈£î\ Áã‘·T≈£î\qT >±*øÏ e~˝ÒdüTÔï Ç˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘ê«\qT ø±]à≈£î\+‘· ◊ø£´+>± ñ+&ç b˛sê&Ü\ì Äy˚T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

Áu≤˝§ÿ+&É >±eT ùdE˝…e≈£’ 20î\T(düôdTes¡’ìíy≈£ês¡îÔ)˝≤¢: >±eT|üìùde≈£#˚dî\TüTÔH<˚êïXs¯ ôd’¡T:ôì|≈£~›î˝≤¢yÓ|ü+ì ø£#˚{düTÔHŸsêïs¡êeTT\T ì yê]øÏ e÷Á‘·+ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· |æm|òt, ámdæº kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äì, 5dü+e‘·‡sê\T |ü<ä$ #˚|ü{Ϻq m+|”, myÓTà˝Ò´\≈£î uÀ»q ø±]à≈£î\ |ü≥¢ edü‹ Áù|eT ø£q|üs¡TdüTÔ+<äHêïs¡T. düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ dæ◊{Ïj·TT n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥+ #˚düTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. J|ü⁄ C≤‘·≈£î u≤˝§ÿ+&É dæ◊{Ïj·TT ø±]à≈£î\T |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚Twtu≤ãT, |ü+#êsTTr õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù »+>∑+ >∑+>±<ÛäsY, Á>±eTùde≈£î\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù #Óø£ÿkÕ>∑sY, mdtm|òt◊ õ˝≤¢ n<ä´≈£åî\T qMHé, j·T+&çj·T+.#·Áø£bÕDÏ, dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚Twt>ö&é, Hêj·T≈£î\T »>∑Bwt, sê+#·+<äsY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl· Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ≠sμy˘s¡TΔáÆμ∂[: NRP¤Õ¡NÌRPL`i eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T düVü≤ø£]+#ê*

NRPLRiWıáV, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ¬ø¡»˝¡V ˙xmsNRPXºΩNTP ANTP=«¡©±s @Liμj∂ryÚ∏R∂V¨s zmsÃ˝¡Ã¡V NRPW≤R∂ xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ANTP=«¡©±s ÕÿLi…”¡ ™yLRi¨s Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡ ™y…”¡¨s xmsLjiLRiOTPQLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ≠dsVÆμ∂[©´s¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqsVμR∂LRi+©±s lLi≤ÔT∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV zmsáVxmso ¨søyËLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi NRPÃ˝¡WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi ≠dsNRPL`i |qsORPQ©±s, BLiμj∂LS ’¡zqs NSá¨s, Fs£qsFszms NS˘Lixmso ©´sgRiLRi FyáNRPxqsLixqÛs FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ xmsLS˘™´sLRifl· μj∂©Ø[ªRΩ=™´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yá©´sV xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛs NRP≠dsVxtsQ©´sL`i ™´sVWLjiÚ, ≤T∂BJ, Fs£qsFs£qsFs zms≤T∂ ¡VøR¡Ë©´sı, FszmsFszqsˆ @≤T∂xtsQ©´sÕfi NRP™´sWLiÆ≤∂iLi…fi ryÆ™sVÕfi «ÿ©±s, ≤T∂Fszqsˆ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi À≥ÿxtsQ áª][ NRP÷¡zqs NRP¤Õ¡NÌRPL`i Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…ÿLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @NRP‰≤R∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡\lLi©´s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqsVμR∂LRi+©±s lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æμ∂[aRP À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ xmso©yμR∂VáV ≠dsVlLi[©´s¨s, FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s C xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ÀÿgS øR¡μj∂≠s ™´sLiμR∂aSªRΩLi xmns÷¡ªyáV ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤y¨sNTP DFyμ≥y˘∏R∂VVá }qs™´sáV ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá NRPXztsQ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s ≠sμy˘LÛRiVá©´sV N][LSLRiV. @Õÿlgi[ ¬ø¡»˝¡V ©y…”¡æªΩ[ NSLRi˜©±s ≤R∂∏R∂W\ZNPQQ=≤`∂ ªRΩgÊRiVªRΩVLiμR∂¨s, ™´sV©´sNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ANTP=«¡©±s |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y¨s ÕÿÕfi  ¡x§¶¶¶ßμR∂WL`i aSzqsÚQ˚ xqsW‰Ã¡VNRPV ©´s≤T∂¿¡ Æ™s◊˝¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡ ªRΩLRiV™yªRΩ øR¡μR∂V™´so ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[™y≤R∂¨s, ™´sV©´s™´sVV NRPW≤y Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡ ™y…”¡¨s xmsLjiLRiOTPQLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sV©´s @LiμR∂Lji\|ms DLiμR∂©yıLRiV. N]¨sı Æμ∂[aSÕ˝‹[ ¬ø¡»˝¡V @LiªRΩLjiLi¿¡ F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s, @LiμR∂VÕ‹[ ™´sV©´s Æμ∂[aRPLi NRPW≤R∂ INRP»¡¨s gS÷¡ NRPáVztsQªRΩLi NSNRPVLi≤y xqs*øR¡ËQ\Æ™sV©´s gS÷¡¨s @Liμj∂iLi¬ø¡[ aRPNTPÚ INRP ¬ø¡»˝¡ZNP[ NRPáμR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ Fs™´s\lLi©y ¬ø¡»˝¡V ©´sLRiVNRPVªRΩVLi¤…¡[ ™y…”¡¨s ©´sLRiNRP™´sμÙR∂¨s ¬ø¡Fyˆ÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ≠dsV\|ms DLiμR∂©yıLRiV. DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ≠dsV øR¡μR∂V™´so N][xqsLi Æ™s¿¡ËLi¿¡©´s

xqs™´sV∏R∂W¨sı ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs ≤R∂ ¡V˜NRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´s™´sVV ¬ø¡[NRPWlLi[Õÿ øR¡μR∂V™´soN]¨s ™´sVLi¿¡ }msLRiV ºdΩxqsVNRPV LS™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≠sμy˘LÛRiVá©´sV N][LSLRiV. ≤T∂BJ ™´sVLji∏R∂VV Fs£qsFs£qsFs zms≤T∂  ¡VøR¡Ë©´sı ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¨dsLRiV A•¶¶¶LRi™´sVV NRPáVztsQªRΩ\Æ™sVæªΩ[ ™´sWLRiVˆ ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë¨s, gS÷¡ NRPáVztsQªRΩ\Æ™sVæªΩ[ xqs*øR¡ËQ\Æ™sV©´s gS÷¡ @Liμj∂iLi¬ø¡[ aRPNTPÚ ¬ø¡»˝¡NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS xmsLS˘™´sLRifl·μj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s 54 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP Æ™s[LiVV ø]xmsˆV©´s 54,000 á Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV ©y»¡≤y¨sNTP C L][«¡Ÿ $NSLRiLi øR¡V…Ìÿ™´sV©yıLRiV. μk∂¨s N][xqsLi ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂á ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLjiNTP 1000/c á ø]xmsˆV©´s ≈¡LRiVËá NTPLiμR∂ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ≠dsV FyhRiaSá A™´sLRiflÿ¨sı xmsLjiaRPV˙À≥œ¡LigS DLiøyá¨s CL][«¡Ÿ —¡Õ˝ÿ xqsLRi*ª][©yıμ≥j∂NSLji ©y…”¡©´s Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV xmsLjiLRiOTPQLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ≠dsV @LiμR∂Lji\|ms DLiμR∂©yıLRiV. ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛs NRP≠dsVxtsQ©´sL`i ™´sVWLjiÚ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F˝yzqÌsN`P NS˘Lki Àÿ˘gRiVáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™y≤R∂NS¨sı LRiμÙR∂V ¬ø¡[aS™´sV¨s, ºΩLjigji ™y…”¡¨s Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡NRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡= Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ≠sμy˘LÛRiVáÆμ∂[©´s©yıLRiV. aS¨s¤…¡[xtsQ©±s, ™´sVVLRiVgRiV NSáV™´sáՋ[ ¬ø¡ªRΩÚ ¬ø¡μyLRiLi Æ™s[∏R∂VNRPVLi≤y FyhRiaSá xmsLjixqsLSÕ˝‹[ D©´sı ¬ø¡»˝¡©´sV ©´sLRiNRPNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s ≠sμy˘LÛRiVá©´sV N][LSLRiV. øR¡μR∂V™´soª][ Fy»¡V ˙NRP™´sVbPORPQfl· xqsLiry‰LRi™´sVV @á™´sLRiøR¡VN][™yá¨s, Fs™´sLjiNTP NRPW≤y @r¢NRPLRi˘™´sVV NRPáVgRi NRPVLi≤y FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ Æ≤∂£qs‰ áV NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ÀÿgS øR¡μR∂V™´soN]¨s ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛs FyhRiaSááNRPV ™´sVLi¿¡ }msLRiV ºdΩxqsVNRPV LS™yá¨s A∏R∂V©´s ≠sμy˘LÛRiVá©´sV N][LSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠sV∏R∂W˘, Fsá™´sVLiøR¡÷¡ LRi™´sVfl·∏R∂V˘, B©´s∏R∂VªRΩVÕ˝ÿ, DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ¬ø¡»˝¡ Dxmsπ∏∂WgSá\|ms FyhRiáV Fy≤T∂ ≠sμy˘LÛRiVá ™´sV©´sxqsVá©´sV ANRP»Ì¡VN]©yıLRiV.

©yLS∏R∂Vfl·xmsoLRiLi A©´sNRP»Ì¡ ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s NRP¤Õ¡NÌRPL`i $NSNRPVŒœ¡Li, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ©yLS∏R∂Vfl·xmsoLRiLi A©´sNRP»Ì¡ ¨ds…”¡¨s aRPV˙NRP ™yLRiLi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i r¢LRiÀ≥fi g_L`i ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. ©yLS∏R∂Vfl·xmsoLRiLi Fs≤R∂™´sV NSáV™´sNRPV @©´sVxqsLiμ≥y©´sLigS gRiá 14.70 NTPÕ‹[ ≠dsV»¡L˝Ri F~≤R∂™´sogRiá \|§¶¶¶ ¤Õ¡Æ™sÕfi ø≥y©´sÕfi ˙NTPLiμR∂ 2,450 FsNRPLSá A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV rygRiV ¨dsLRiV @Liμj∂xqsVÚLi≤R∂gS ≠sVgji÷¡©´s NSáV™´s ˙NTPLiμR∂ 16,241 FsNRPLSáNRPV rygRiV ¨dsLRiV @LiμR∂VªRΩVLiμj∂. C NSáV™´s μy*LS A™´sVVμyá™´sáxqs ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 8051 FsNRPLSáV, ¡WLÍRi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 879 FsNRPLSáV, $NSNRPVŒœ¡Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 5894 FsNRPLSáV, gSLRi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 3867 FsNRPLSáNRPV rygRiV ¨dsLRiV @LiμR∂VªRΩVLiμj∂. NRPV≤T∂ NSáV™´s μy*LS xqsLiªRΩNRP…”¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 4221 FsNRPLSáNRPV, F~LiμR∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 6966.54 FsNRPLSáNRPV, Fs¬ø¡ËL˝Ri ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 7174.41 FsNRPLSáNRPV Æ™sLRibP 18,361.95 FsNRPLSáNRPV rygRiV ¨dsLRiV @LiμR∂VªRΩVLiμj∂. NRPV≤T∂, Fs≤R∂™´sV NSáV™´sá ˙NTPLiμR∂ Æ™sVVªRΩÚLi 37,052.95 FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiV @LiμR∂VªRΩVLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i r¢LRiÀ≥fi g_L`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ NSáV™´sáՋ[ xmsp≤T∂NRP ºdΩ}qs xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡™´søR¡Ë©yıLRiV. xms©´sVá ≠s™´sLSáV ¨ds…”¡ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá xqsLixmnsW¨sNTP @LiμR∂¤«¡[ryÚ™´sV¨s, ™y…”¡¨s xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøR¡VNRPV¨s øR¡NRP‰…”¡ xms¨s«¡Ljilgi[»¡»˝¡V ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @©yıLRiV. ¨ds…”¡ ºdΩLRiV™y©´sV \lLiªRΩVáV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ªRΩμy*LS NSáV™´sá @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡…ÿ¨sNTP @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. ¨ds…”¡ xqsLixmnsVLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V \lLiªRΩVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøyá¨s @©yıLRiV.

ry™´sW©´s˘ NRPV»¡VLi ¡Li NRPW≤y ZNP[ ¡VÕfi Æ©s…fi ™´sLRiV‰NRPV μyμyxmso ™´sVW≤R∂V ™´sLiμR∂á LRiWFy∏R∂VáV Æ©sáNRPV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yıLRi¨s @»¡V™´sLi…”¡μj∂ @ªRΩ˘LiªRΩ Dxmsπ∏∂WgRiNRPLRi\Æ™sV©´s xms©´sVáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xms©´sVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡V»¡NRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™yá¨s N][LSLRiV. ©yLS∏R∂Vfl·xmsoLRiLi NSáV™´sáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ xms©´sVáV «¡LRigRi…ÿ¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yLRiV. rygRiV ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á NSLRi˘¨sLS*x§¶¶¶NRP BLi«¡¨dsLRiV Fs£qs.xqsVgRiVflÿNRPLRi LS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Fs≤R∂™´sV NSáV™´s 39 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV, NRPV≤T∂ NSáV™´s 50.60 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri F~≤R∂™´so NRP÷¡gji D©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LRiW.90 áORPQáª][ A©´sNRP»Ì¡ |§¶¶¶≤`∂ ™´sLRiV‰Q= xms©´sVáV, Fs≤R∂™´sV ˙xmsμ≥y©´s NSáV™´s xms©´sVáV LRiW. 6.12 áORPQáª][ xmspLjiÚ ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¨ds…”¡ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá xqsLixmnsVLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V }ms≤y≤R∂ áOTPQ ¯©y∏R∂VV≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW A©´sNRP»Ì¡NRPV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xms©´sVá ≠s™´sLSáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂V≤R∂iLi ¤Õ¡[μR∂¨s, |§¶¶¶≤`∂ ™´sLRiV‰ xms©´sVáV ©yfl·˘ªRΩª][ ¬ø¡[xms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂iLi ™´sá©´s G≤R∂V Æ©sáá NSáLiÕ‹[ ryμ≥yLRifl· zqÛsºΩNTP ™´s¿¡ËLiμR∂¨s @©yıLRiV. \|§¶¶¶ ¤Õ¡Æ™sÕfi ø≥yÕfiNRPV gRiªRΩ 40 xqsLi™´sªRΩ=LSá ©´sVLi≤T∂ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[xms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂iLi ™´sá©´s xmsp≤R∂VNRPVF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV ¨dsLRiV xqs˙NRP™´sVLigS xqsLRixmnsLS NS™´s≤R∂iLi ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. \Æ™s.¨sªy˘©´sLiμR∂iLi, zms.˙xmsÀ≥ÿNRPLRi LS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPV≤T∂ NSáV™´s ¨dsLRiV Fs¬ø¡ËL˝Ri ™´sLRiNRPV @LiμR∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. Fs¬ø¡ËL˝Ri ™´sLRiNRPV @LiÆμ∂[»¡»˝¡V øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡ \lLiªRΩVáNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV.

qMù|{Ÿ, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé˝À »]–q $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ X¯óÁø£yês¡+ môd’‡ düT<Ûëø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, H˚{Ï qT+&ç s¡+C≤Hé ñ|üyêkÕ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘êj·Tì Á|ür s√p eT÷&ÉTkÕs¡T¢ qe÷CŸ #˚kÕÔs¡ì eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T ˇø£ HÓ\ es¡≈£î eTJ<é˝À n+<äs¡T k˛<äs¡uÛ≤e+‘√ XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ì, qe÷CŸ≈£î e#˚Ãyê]˝À me¬s’Hê ø=‘·Ô e´≈£îÔ\T ø£qã&ç‘˚ yê] $esê\T ‘Ó\TdüTø√yê\ì, nqTe÷q+ eùdÔ b˛©dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚j·÷\ì H˚{Ï qT+&ç {° ôVA≥˝Ÿ\T sêÁ‹ 10`11 >∑+≥\ es¡≈£î ‘Ó]∫ ñ+#·ã&ÉT‘êj·Tì, b˛©dt ùdºwüHé ‘·s¡T|ü⁄q eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\≈£î ˇø£ s√E ÇkÕÔsY$+<äT ÇkÕÔeTì n+<äs¡T eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T XÊ+‹j·TT‘·+>± s¡+C≤Hé |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ø√yê\ì môd’‡ düT<Ûëø£sY‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTJ<é ø£$T{° yÓT+ãsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+áy√yéTÇy√>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£s¡D qMù|{Ÿ, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À <Ûäsê´|üPsY C…&é|æôV≤#Ymdt ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ (ñs¡÷› MT&çj·T+) Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T dæôV≤#Y düT≈£LHé qMù|{Ÿ eT+&É\ $<ë´XÊK n~Ûø±](ÇHé#êØ®)>± X¯óÁø£yês¡+ s√E |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T.>∑‘·+˝À $<ë´XÊK n~Ûø±]>± |üì #˚dæq dü+Je¬s&ç¶ ¬s+»˝Ÿ eT+&É˝≤ìøÏ ã~©ô|’ yÓfi≤fls¡T.

n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ qMù|{Ÿ, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯óÁø£yês¡+ s√E j·T+Ä]‡(m+Çy√) ø±sê´\j·T+˝À »]–q düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´n‹~∏>± õ˝≤¢ dæ&ç|æz n~Ûø±] j·T+.s¡a≤ì‡\ø°Î eT+&É\+˝Àì n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ<˚›•+∫ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, |æ\¢˝À bÂwæºø£ ÄVü‰s¡+ ˝ÀbÕ\T ‘·>∑Z≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, >∑s¡“¤e‘·T\T u≤*+‘·\T,øÏc˛s¡ u≤*ø£\T, s¡ø£Ô V”≤q‘·\ uÛ≤]q |ü&É≈£î+&Ü dü]jÓÆTq bÂwæºø£ ÄVü‰s¡+ n+~+#ê\ì eTTK´+>± düe÷»+˝À Ä&É|æ\¢\T ‘·–Zb˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ ‘Ó\TdüTø√yê\Hêïs¡T.Ä&É|æ\¢\ $wüj·T+˝À @<Ó’Hê düeTdü´\T ñ+fÒ e÷<äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì, Ád”Ô\≈£î >∑èVü≤Væ≤+dü, u≤\´$yêVü‰\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì düe÷»+˝À Ád”Ô\T ñqï‘· kÕúsTT˝À nìï s¡+>±˝˝À sêDÏdüTÔHêïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.n˝≤π> kÕe÷õø£ düeTdü´\ ô|’q ø±s¡´ø£s¡Ô\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘Ó\TdüTø√yê\Hêïs¡T.eTTK´+>± eTVæ≤fi¯ •X¯ó #Ó’‘·q´j·÷Á‘· ø±s¡´Áø£e÷\T á HÓ\ 23 qT+&ç 28 es¡≈£î Á>±eTkÕúsTT qT+&ç õ˝≤¢ kÕúsTT es¡≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ dü÷|üsYyÓ’»sY nJCŸ ñ˙‡kÕ eT+&É\ n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÁXÊeDe÷k˛‘·‡yê\≈£î dæ<ä›yÓTÆq dæ~›sêy˚TX¯«s¡ Ä\j·T+ _ø£ÿq÷sY, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üdæ<ä› _ø£ÿq÷s¡T dæ~›sêy˚TX¯«s¡ Ä\j·T+ ÁXÊeDe÷k˛‘·‡yê\≈£î eTT‘ê‡ãsTT´+~.Ä\j·T+˝À HÓ\s√E\bÕ≥T »s¡T>∑qTqï y˚&ÉTø£\≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊs¡T.Á|ür ÁXÊeDe÷dü+˝À Çø£ÿ&ç dü«j·T+ãT *+>∑ eTVü‰πøåÁ‘·+˝À uÛÑ≈£îÔ\T $X‚cÕs¡Ãq\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ÄqyêsTTr>± edüTÔ+~.dæ~›sêy˚TX¯«s¡ kÕ«$T yê]øÏ eTVü‰Hê´dü |üPs¡«ø£ s¡TÁ<ë_Ûùwø£+, \ø£å$˝≤«s¡ÃD, e÷‘·uÛÑTeH˚X¯«] <˚$øÏ ≈£L+≈£îe÷s¡Ãq\T ì‘·´+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.Á|ür X¯ì,k˛eTyêsê˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\ s¡~› n~Ûø£+>± ñ+≥T+~.∫e] X¯ìyês¡+, k˛eTyêsê˝À¢ kÕ«$T yê] <äs¡ÙHês¡ú+ \ø°ÎeT+~ uÛÑ≈£îÔ\T <˚yê\j·÷ìøÏ edüTÔ+{≤s¡T.kÕúìø£ õ˝≤¢ yêdüT˝Ò ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ õ˝≤¢ qT+∫ nq>± eTVü‰sêÁwüº, ø£sêí≥ø£ sêÁcÕº\ qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± ‘·s¡*ekÕÔs¡T.ø±e÷¬s&ç¶ Äغdæ yês¡T udüT‡\qT Ä\j·T+ e<ä›≈£î q&ÉT|ü⁄‘ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Ä\j·÷ìï $<äT´‘Y BbÕ\‘√ k˛uÛ≤j·÷e÷q+>± n\+ø£]düTÔHêïs¡T.ø±s¡´Áø£e÷\ $esê\qT Ä\j·T Çy√ sê+eT÷]ÔHêj·TT&ÉT $e]+#ês¡T.ì‘·´+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ es¡≈£î s¡TÁ<äbÕsêj·TD+, ≈£L+≈£îeTs¡Ãq\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.uÛÑ≈£îÔ\ >√Á‘·+\#˚ \ø£å&ç˝≤«s¡Ãq $X‚wü|üP» ø±s¡´Áø£e÷\T »]|æ+#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

™´sVLi¥R∂¨s, NS¤Œ¡[aRP*L`i FsÕfi.H. xms¥R∂NSá À≥œ¡W}qsNRPLRifl· Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡:¤«¡[ d” eT+&É\+˝À eT÷&ÉT ôd+{°MT≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+

NRPLkiLi©´sgRiL`i, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ™´sVLi¥R∂¨s, NS¤Œ¡[aRP*LRiLi FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ À≥œ¡W}qsNRPLRifl· Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i |§¶¶¶ø`¡.@LRiVfl„fiNRPV™´sWL`i xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂V xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ |qsˆxtsQÕfi ≤T∂xmsp˘…‘¡ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV, xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ BLi«¡¨dsLjiLig`i @μ≥j∂NSLRiVáª][ ™´sVLi¥R∂¨s, NS¤Œ¡[aRP*LRiLi FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ À≥œ¡W}qsNRPLRifl· xmsoL][gRiºΩ¨s A∏R∂V©´s xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. ™´sVLi¥R∂¨s, NS¤Œ¡[aRP*LRiLi FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xms©´sVá©´sV ™´s¬ø¡[Ë ≈¡Lki£mnsÕ‹[gS xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. «¡⁄©±s 12©´s æªΩ[μk∂©´s LSxtÌsQ˚ F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V xms©´sVá©´sV xqs≠dsVOTPQLi¿¡ Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRi¨s, xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ ≠sVgRiªy xms©´sVá©´sV xmspLjiÚ

¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ™´sVLi¥R∂¨s FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ }qÌs—¡ INRP…”¡, lLiLi≤R∂V μR∂aRPáՋ[ ™´s¬ø¡[Ë ≈¡Lki£mnsÕ‹[ 2cÆ™s[á FsNRPLSá A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[Õÿ xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 587 FsNRPLSá À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ¬ø¡[∏R∂W÷¡=™´soLi≤R∂gS, 330 FsNRPLSá À≥œ¡W}qsNRPLRifl· «¡LjigjiLiμR∂¨s, ≠sVgRiªy 257 FsNRPLSá À≥œ¡W}qsNRPLRifl· Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥œ¡W}qsNRPLRifl· |qsˆxtsQÕfi ≤T∂xmsp˘…‘¡ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. NS¤Œ¡[aRP*LRiLi FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi xms©´sVáV xmspLjiÚ¬ø¡[zqs 45Æ™s[á FsNRPLSá A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLRiLiμj∂Liøyá¨s @©yıLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 4470 FsNRPLSá À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´soLi≤R∂gS 172 FsNRPLSá À≥œ¡W}qsNRPLRifl· «¡LjigjiLiμR∂¨s, ≠sVgji÷¡F°LiVV©´s À≥œ¡W}qsNRPLRifl· xms©´sVáV AgRixqÌsV Õ‹[gS xmspLjiÚ¬ø¡[zqs FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ 33 N][»˝¡ ©´sxtÌsQLi Æ™sVμR∂N`P, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLi μy*LS \Æ™s©±suyxmsoá©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ ˙xmsxqsVÚªRΩ ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi Fs\ZNPQQ=«fi Aμy∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ 33 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV gRiLi≤T∂xms≤T∂Liμj∂. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ D©´sı @£ms|qs…fi μ≥R∂LRiNRPV @©´sVgRiVfl·LigS —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsV™´sWLRiV 92 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá Aμy∏R∂VLi ™´s¿¡ËLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sμ≥y©´sLi ™´sWLRi≤R∂Liª][ C INRP‰xqsLi™´sªRΩ=LRiÆ™s[V —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ 33 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ \Æ™s©±suyxmsoá GLSˆ»¡VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS¨s ˙FyLiªyáՋ[ ’d¡™´slLi[«fi NSL]ˆlLi[xtsQ©±s μy*LS K…fi¤Õ¡»˝¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V ˙FyLiªyáՋ[ ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ K…fi¤Õ¡»˝¡ GLSˆ»¡V @μ≥j∂NSLRiVáV NRPxqsLRiªRΩVÚ Æ™sVVμR∂áV |ms…ÌÿLRiV. Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ ™yLjiNTP uyxmsoáV ≈¡LSLRi™´s≤R∂Liª][ C Æ©sá INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ ™y˘FyLSáV rygRiVªRΩV©yıLiVV. NSgS, ˙lgi[»¡L`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV, LS™´sVøR¡Li˙μyxmsoLRiLi ˙FyLiªyáՋ[¨s 21 \Æ™s©±suyxmsoá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ™y˘FyLRiV¤Õ¡™´sLRiW ™´sVVLiμR∂VNRPV LS¤Õ¡[μR∂V. C ˙FyLiªyáՋ[ uyxmso \¤Õ¡|qs©±s= F~LiμyáLi¤…¡[ {mns«¡Ÿ LRiWxmsLiÕ‹[ G…ÿ N][…”¡ ©yáVgRiV áORPQá

LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= D©´sıμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠sVgRiªy ˙FyLiªyáՋ[ gRiLjixtÓsQLigS 34 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiZNP[ {mns«¡ŸgS DLiμj∂. ˙lgi[»¡L`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ \¤Õ¡|qs©±s= {mns«¡Ÿ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂≤R∂Li, FsLiAL`i{msZNP[ ™´sVμR∂˘Li @™´sW¯Ã¡©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV, ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ß ªRΩμj∂ªRΩLRi NSLRiflÿáª][ \Æ™s©±suyxmsoá©´sV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™y˘FyLRiVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. μk∂Liª][ A∏R∂W ˙FyLiªyáՋ[ K…fi¤Õ¡…fi GLSˆ»¡Vc N][xqsLi uyxmsoá©´sV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ @©´sV™´sVºΩ LSgSÆ©s[ ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ K…fi¤Õ¡»˝¡©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 10 ÀÿL`iuyxmsoáVLi≤R∂gS, ™y…”¡Õ‹[ lLiLi≤R∂V uyxmsoá\¤Õ¡|qs©±s=á©´sV C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi lLi©´sW˘™´sÕfi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂Õ‹[ ÀÿL`iuyxmso \¤Õ¡|qs©±s={mns«¡Ÿ gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 25 áORPQá LRiWFy∏R∂VáVLi≤R∂gS.. C ryLji 35 áORPQá LRiWFy∏R∂VáNRPV |msLiøyLRiV. xqsLigSlLi≤ÔT∂Õ‹[ 35 áORPQá LRiWFy∏R∂VáV, xms…ÿ©±s¬ø¡LRiVÕ‹[ 31 áORPQá LRiWFy∏R∂VáV \¤Õ¡|qs©±s= {mns«¡ŸgS D©´sıμj∂. «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂Õ‹[ 3, xms…ÿ©±s¬ø¡LRiVÕ‹[ 2, xqsLigSlLi≤ÔT∂Õ‹[ INRP…”¡, Æ™sVμR∂N`P ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 2 ÀÿL`iuyxmsoáV©yıLiVV.

_ø£ÿq÷sY, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT.nqï<ë‘·\T Çìïs√E\T>± esê¸\T ˝Òø£b˛e&É+ e\q ndü+‘·è|æÔ>± ñqï ¬s’‘·T\T esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔ+&É&É+‘√ eT+&É\ ¬s’‘·qï\T dü+‘√wü+‘√ ñHêïs¡T.yês¡T |ü+≥\T y˚j·T&ÜìøÏ $‘·ÔHê\ >∑T]+∫, |ü+≥\≈£î ø±yê*‡q eT+<äT\T, ms¡Te⁄\ >∑T]+∫ ¬s’‘·T\T |üì˝À|ü&ܶs¡T.X¯óÁø£yês¡+ s√Eq eT+&É\+˝À 11 qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£î es¡¸+ ≈£î]dæ+~.eT+&É\+˝À eT÷&ÉT ôd+{°MT≥s¡¢ esê¸bÕ‘·+ es¡≈£î qyÓ÷<Ó’+~. »{≤X¯+ø£s¡Tì eTVæ≤eT

uÛÑ≈£îÔ\≈£î Çã“+~ ø£\T>∑≈£î+&Ü s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê* uÛ…’+kÕ,E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :Ä+Á<Ûä eTVü‰sêÁwüº dü]Vü≤<äT› nsTTq ≈£îuÒs¡T eT+&É\+˝À ‘·+>∑&ébÕ&é Á>±eT+˝À eTVü‰sêÁwüº, Ä+Á<Ûä dü]Vü≤<äT›˝À ñqï uÛ…’+kÕ qT+&ç 25 øÏ˝ÀMT≥sY <ä÷s¡+˝À »{≤X¯+ø£sY eTVü≤<˚yé eT+~s¡+ ø£\<äT.á »{≤X¯+ø£s¡Tì ìC≤+ø±\+˝À m|ü&ÉT ˇø£ ø=+&É˝À Ä&É$˝À yÓ*dæq≥T¢ ô|<ä›\T #Ó|ü⁄Ô+{≤s¡T.á »{≤X¯+ø£s¡Tì eTVæ≤eT nbÕs¡yÓTÆq~.á »{≤X¯+ø£s¡Tì ÁXÊeDe÷dü+˝À Ä+Á<Ûä, eTVü‰sêÁwüº uÛÑ≈£îÔ\T k˛eTyês¡+ ô|<ä› dü+K´˝À <ä]Ù+#·T≈£î+{≤s¡T.Á|ü‘˚´ø£+>± k˛eTyês¡+ eTVü‰sêÁwüº qT+&ç bÕ\CŸ, uÀø±sY, ‘·~‘·s¡ Á>±eT+ qT+&ç uÛÑ≈£îÔ\T edüTÔ+{≤s¡T.á »{≤X¯+ø£s¡T&çï <ä]Ù+#·&ÜìøÏ s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ ˝Ò≈£îHêï ø±[q&Éø£‘√ »{≤X¯+≈£s¡T&çï uÛÑ≈£îÔ\T <ä]Ù+#·Tø√e&É+ $X‚wü+.á »{≤X¯+ø£s¡T&çï Ä\j·÷\T dü+<ä]Ù+#·&ÜìøÏ |ü©‡ qT+&ç ÄeT&É <ä÷s¡+˝À Hê\T>∑T øÏ˝ÀMT≥sY\ ø±[ q&Éø£q uÛÑ≈£îÔ\T, |æ\¢\T, eè<äT›\T ñbÕdü Bø£å‘√ dü+<ä]Ù+#·T≈£î+{≤s¡T.uÛÑ≈£îÔ\≈£î sêø£b˛ø£\≈£î Çã“+~ ø£*–Hê uÛÑøÏÔ uÛ≤eq e÷s¡Z+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T dü+<ä]Ù+#ês¡T.ø±˙ á X¯+ø£s¡T&çï <ä]Ù+#·&ÜìøÏ e÷sêZìï, s¡Vü≤<ë] yÓ÷ø£å+ m|ü&Éì uÛÑ≈£îÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’Hê uÛÑ≈£îÔ\≈£î Çã“+~ ø£\T>∑≈£î+&Ü s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü{Ϻ+#·Tø=H˚ <ëK˝≤\T ˝Òe⁄.Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq eTq>∑T&ç ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T á >∑T&çô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{Ϻ Ä\j·Tì~Û düeT]Œ+∫ Á|ü‘˚´ø£ kÂø£sê´\T, ø±s¡´Áø£e÷\T ø£*Œ+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\ nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.uÛÑ≈£îÔ\≈£î Çã“+~ ø£\T>∑≈£î+&Ü s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì |ü+>∑sYbÕ&é Á>±eTdüTú\T sêyéT ø√sês¡T.

$X¯«ø£s¡à eTqTeTj·T dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ø±e÷¬s&ç¶, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) :ø±e÷¬s&ç¶ $X¯«ø£s¡à eTqTeTq Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï, sê´©‘√ ÄsY&çy√≈£î yÓTyÓ÷sê+&É+ Ç∫Ãq≥T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _.sêE\T ‘Ó*bÕs¡T.7e ‘·s¡>∑‹ ‘Ó\T>∑T ñ|üyê#·ø£+˝Àì 18e bÕsƒ¡eTT˝Àì |ü<ä´eTT, ø£eTàs¡, eÁ&É+>∑T\qT øÏ+#·|üs¡Tdü÷Ô, ø£eTàs√&É, eÁ&√&É nì Á|ü#·T]+∫Hês¡T.n+<äT≈£î ìs¡düq>± X¯óÁø£yês¡+ ø£eTàs¡, eÁ&É+>∑T\+<äs¡T ≈£î\düTÔ\‘√ <Ûäsêï #˚dæ sê´©>± yÓ[fl ÄsY&çy√ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢øÏ $q‹|üÁ‘·+ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


yÓT&É˝Ÿ ¬>\e+&ç... Á|üyÓ÷wüHé bı+<ä+&ç Bμj∂ ™´sLjiÚxqsVÚLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ B™yŒœ¡ «¡Ljigji©´s NS˘’¡Æ©s…fi ≠dsV…”¡Lig`iÕ‹[ øR¡LjiËLiøyLRiV. xmsªRΩNSáV lgi÷¡¿¡©´s ˙NUP≤yNSLRiVáNRPV ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s B™y*á©´sı ˙xmsºΩFyμR∂©´sNRPV @LiμR∂LRiW GNRP˙gki™´sLigS AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ , …‘¡™±sV CÆ™sLi…fi , ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d : «ÿºdΩ∏R∂V , @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ LSfl”·r°Ú©´sı ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms , Azqs∏R∂W lgi[™±sV=áՋ[ xmsªRΩNSáV lgi÷¡¿¡©´s ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ xmsªRΩNRPLi lgi÷¡¿¡©´s ™yLRiLiªy C ˙NUP≤yNSLRiVáNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li  ¡LixmsL`i AxmnsL`i A»¡gSŒœ¡˛LiμR∂LjiNUP ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s B™´s*©´sV©´sı»Ì¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ˙xmsÆ™sWxtsQ©±sNRPV @L>RiVx§¶¶¶ßáVgS ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @Õÿlgi[ «ÿºdΩ∏R∂V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. I÷¡LizmsN`P= , NS™´sV©±sÆ™sÕfiÚlgi[™±sV= , ™´sLRiÕfiÔ Bxmsˆ…”¡ZNP[ r°ˆL`ÌiQ= N][…ÿÕ‹[ Dμ][˘gSáՋ[ D©´sı ™yLRiLiμR∂LjiNUP rÛyLiVVÕ‹[ LjiNSLÔRiVáV ˙¤À¡[N`P ¬ø¡[zqs A»¡gSŒœ¡˛NRPV NRPW≤y Bμj∂

Áø°&Üø±s¡T\≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ã+|üsY Ä|òüsY

™´sLjiÚxqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ≠dsLjiª][ Fy»¡V ˙NUP≤yNSLRiVá©´sV Æ™sV≤R∂Õfi lgi÷¡¬ø¡[LiμR∂VNRPV ºdΩLjiËμj∂ÆμÙ∂[ N][ø`¡Ã¡NRPV \|qsªRΩLi r°ˆL`ÌiQ= N][…ÿÕ‹[ ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s B™´s*©´sV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªy«ÿ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá\|ms xmsáV™´soLRiV ™´sW“¡ ˙NUP≤yNSLRiVáV , N][ø`¡Ã¡V xqsLiª][xtsQLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. BÕÿLi…”¡ ˙F°ªy=x§¶¶¶NSáV A»¡gSŒœ¡˛Õ‹[ Dªy=•¶¶¶¨sı ¨sLixmsoªy∏R∂V¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ˙NUP≤R∂á©´sV ZNPLkiL`igS FsLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[xqsVÚ©´sı ™yLjiÕ‹[ B≠s ™´sWLRiVˆ æªΩryÚ∏R∂V¨s ˙NUP≤yaS≈¡ AbPr°ÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ xmsªRΩNSáV lgi÷¡¿¡©´s ˙NUP≤yNSLRiVáNRPV B¬ø¡[Ë Æ™sVVªyÚ¨sı 50 áORPQáNRPV |msLiøyLRiV. B…‘¡™´s¤Õ¡[ |msLi¿¡©´s C Æ™sVVªyÚ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NS˘’¡Æ©s…fiÕ‹[ AÆ™sWμR∂Li á’≥¡Li¿¡Liμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+, E˝…’ 21 2012

uÛ≤s¡‘Y≈£î X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ <äπøÿHê..? l\+ø£‘√ H˚&ÉT ‘=* eH˚¶

x§¶‹ [ ¡©s± …‹»[ ¡ : ’¡“¡ |tsQ≤R∂W˘Õfi ©´sVLi≤T∂ øyÕÿL][«¡ŸÃ¡V ≠sLS™´sVLi μ]LjiNTP©´s ªRΩLS*ªRΩ  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W $áLiNRPª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsNRPV zqsμ≥ÙR∂\Æ™sVLiμj∂. HμR∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qsÕ‹[ À≥ÿgRiLigS Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sW˘ø`¡ lLi[xmso x§¶‹[ ¡©±s…‹[»¡Õ‹[ «¡LRigRi©´sVLiμj∂. Azqs∏R∂WNRP£ms ªRΩLS*ªRΩ Æ©s[LRiVgS H{msFsÕfi A≤T∂©´s ™´sV©´s A»¡gSŒœ¡˛NRPV ™´sV◊d¡˛ BÆμ∂[ ª]÷¡ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V zqsLki£qs. xqsVμk∂LÁRi ≠sLS™´sVLiª][ @LiμR∂LRiW xmspLjiÚ LjiÕÿZNP[=xtsQ©±sª][ D©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. C zqsLki£qsª][Æ©s[ N]ªRΩÚ {qs«¡©±s ALRiLi’≥¡LiøR¡©´sV©´sı μ≥][¨ds}qs©´sNRPV áLiNRP ©´sVLi≤T∂ gRi…Ì”¡ xqs™yÕfi FsμR∂VLRiVNS©´sVLiμj∂. Azqs∏R∂WNRP£msÕ‹[ ¿¡™´sLjiryLjigS áLiNRPª][ ªRΩáxms≤T∂©´s …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂WNRPV gRiªRΩ LjiNSLÔRiVáV @©´sVNRPWáLigSÆ©s[ D©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ™´s¬ø¡[Ë …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV C »¡WL`i©´sV Lji•¶¶¶LRi=Õfi=gS Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s μ≥][¨ds À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı≤R∂V. «¡»Ì¡VÕ‹[¨s A»¡gSŒœ¡˛LiμR∂LRiW Fny™±sV @Liμj∂xmsoøR¡VËNRPVLi¤…¡[ …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sLRiÕfiÔNRP£msª][ Fy»¡V xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ NTP≠ds£qsª][ «¡Ljilgi[ zqsLki£qsNRPW NS¨sˆÈÆ≤∂©±s=ª][ DLi…ÿLRi¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yı≤R∂V. μk∂¨sNTP ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[ áLiNRP »¡WL`iNRPV ™´sVVLiμR∂V «¡Ljigji©´s \¤…¡Q˚¨sLig`i NS˘Li£msÕ‹[ ˙NTPZNP»¡L˝RiLiμR∂LRiW ™´sVV™´sV¯LRiLigS ˙FyNÌUP£qs ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ ¬ø¡[μR∂V «ÏÿxmsNSáV ≠sVgji÷¡Ë©´s BLig˝SLi≤`∂ , A}qÌs˚÷¡∏R∂W xmsLRi˘»¡©´sáV ™´sVLji¿¡F°π∏∂[V ≠sμ≥R∂LigS áLiNRP\|ms ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs lgiá™yá¨s À≥ÿLRiª`Ω xms»Ì¡VμR∂áª][ DLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡»Ì¡V NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±s©´sV øR¡W}qsÚ...J|ms©´sL`i ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i , gRiLi’≥d¡L`i B¨sıLig`i= ALRiLi’≥¡LiøR¡©´sVLi≤R∂gS... \Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s N][{§˝¶¶¶ , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ , xqsVlLi[£tsQ \lLi©y , μ≥][¨ds ≠sV≤T∂ÕÿLÔRiL`iÕ‹[ NUPáNRPLigS NS©´sV©yıLRiV. xqs¿¡©±s ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Liª][ @ªRΩ¨s rÛy©´sLiÕ‹[ FsLizms\ZNP©´s LRi•¶¶¶Æ©s[ , ™´sV©Ø[«fi ºΩ™yLkiáՋ[ INRPLjiZNP[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμj∂. À›÷¡Lig`iÕ‹[ «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s ™´sV◊d¡˛ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li  ¡Õÿ¨sı |msLi¿¡Liμj∂. «¡{§¶¶¶L`iNRPV ª][≤R∂VgS DÆ™s[Va`P ∏R∂WμR∂™±s , @a][N`P μj∂Li≤y D©yıLRiV. ≠s©´s∏∫∂V NRPV™´sWL`i gS∏R∂VLiª][ ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Liª][ áLiNRP »¡WL`iNRPV FsLizms\ZNP©´s BLSˆÈ©±s xmshS©±s NRPW≤y xqsªyÚ øy…ÿá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı≤R∂V. xmshS©±s Àÿ˘…fiª][©´sW LSfl”·xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li NRP÷¡r~¬ø¡[Ë @LiaRPLi. gRiªRΩ A{qs£qs xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ BLSˆÈ©±s xmshS©±s

AÕfiL_Li≤`∂ ˙xmsμR∂LRi+©´sª][ ANRP»Ì¡VNRPV©yı≤R∂V. zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @bP*©±s , J«ÿ , LSx§¶¶¶ßÕfiaRPLRi¯ FsLizms\ZNP©y... ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi Fs™´sLjiNTP ø][»¡V μR∂NRPV‰ªRΩLiμR∂Æ©s[μj∂ AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. áLiNRP zmsø`¡Ã¡V zqsˆ©±sNRPV @©´sVNRPWáLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ BμÙR∂LRiV zqsˆ©´sıQL˝Riª][ ¡LjiÕ‹[NTP μj∂lgi[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso $áLiNRP «¡»Ì¡V r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Ã¡\Æ™sV©´sμj∂gS ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. B…‘¡™´s÷¡ FyNTPrÛy©±sª][ ™´sVVgjizqs©´s zqsLki}qs μk∂¨sNTP Dμyx§¶¶¶LRifl·. FyN`P\|ms áLiZNP[∏R∂VVáV ¤…¡£qÌs zqsLki£qsª][ Fy»¡V ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsÕ‹[©´sW xmspLjiÚ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡Lji¿¡ xqsªyÚ øy…ÿLRiV. «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s A «¡»Ì¡V ∏R∂VV™´s , {qs¨s∏R∂VL`i ˙NTPZNP»¡L˝Ri Æ™s[VŒœ¡≠sLixmsoª][ xms…”¡xtÌsQLigS DLiμj∂. FyN`P\|ms ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ @μR∂LRig]…Ì”¡©´s xqsLigRiNRP‰LS NUPáNRPLi NS©´sV©yı≤R∂V. @ªRΩ¨sª][ Fy»¡V μj∂Õ<ÿ©±s , ªRΩLRiLigS , \Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s ™´sW¥R∂W˘£qs NRPW≤y LSfl”·}qsÚ ™yLjiNTP ºΩLRiVgRiVLi≤R∂μR∂V. À›÷¡Lig`iÕ‹[ ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigS xqsWxmsL`i Fny™±sVÕ‹[ D©yı≤R∂V. H{msFsÕfiÕ‹[ ≠sZNP»˝¡ «ÿªRΩLRi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™´sV÷¡LigRi xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ FyN`P\|ms©y LSfl”·Liøy≤R∂V. @ªRΩ¨sNTP ª][≤R∂VgS |msLkiLS , NRPVáZaP[≈¡LS , ∏R∂VV™´s}ms£qs À›Ã¡L`i BxqsVLRiV Dμy©y D©yıLRiV. zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ LRiLigRi©´s |§¶¶¶LSª`Ω , “¡™´s©±s Æ™sVLi≤T∂£qsáՋ[ Fs™´sLRiV FsLizmsNRP™´soªyL][ AxqsNTPÚ Æ©sáN]Liμj∂. $áLiNRP ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V NRPWLRiVˆ NRPW≤y N˝TPQxtÌsQLigSÆ©s[ ™´sWLjiLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ áLiNRP\|ms HμR∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qs©´sV À≥ÿLRiª`Ω N˝UP©±s{qs*£ms ¬ø¡[}qsÚ Hzqszqs ™´sÆ©Ôs[ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ @˙gRirÛy©´sLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLiμj∂. ™´sÆ©Ôs[ ø≥yLizms∏R∂V©±sgS @™´sªRΩLjiLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ À≥ÿLRiª`Ω LS˘LiN`P L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW μj∂gRi«ÿLRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ©yáVg][ rÛy©´sLiÕ‹[ D©´sı …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W zqsLki£qsÕ‹[ aRPVÀ≥ÿLRiLiÀ≥œ¡Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. À≥ÿLRiªRΩ ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V (@LiøR¡©y) iM |qs•¶¶¶*g`i , gRiLi’≥d¡L`i , N][{§˝¶¶¶ , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ , xqsVlLi[£tsQ \lLi©y , μ≥][¨ds , BLSˆÈ©±s xmshS©±s , @bP*©±s , J«ÿ , «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s DÆ™s[V£tsQ ∏R∂WμR∂™±s $áLiNRP ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V (@LiøR¡©y ) iM μj∂Õ<ÿ©±s , «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ , xqsLigRiNRP‰LS , øR¡Liμj∂™´sWÕfi , ºΩLji™´sVÆ©s[ı , ™´sW¥R∂W˘£qs , |msLkiLS , NRPVáZaP[≈¡LRi , }qs©y©y∏R∂VZNP[ / “¡™´s©±s Æ™sVLi≤T∂£qs , ™´sV÷¡LigS , |§¶¶¶LSª`Ω

q÷´õ˝≤+&é ø=‘·Ô ø√#Y>± yÓTÆø˘ ôV≤dü‡Hé C≤Hé ¬s’{Ÿ kÕúq+˝À u≤<Ûä´‘·\T

ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+>∑¢+&é˝À uÛ≤s¡‘Y ` bÕø˘ eH˚¶ dæØdt ? ™s´ VVLi¤\À¡ : ¿¡LRiNSá ˙xmsªRΩ˘LÛRiVáV À≥ÿLRiª`ΩcFyNTPrÛy©±s ™´sVμ≥R∂˘ ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı zqsLki£qs Æ™s[μj∂NRP ™´sWlLi[@™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ™´sVVLiμR∂VgS @©´sVNRPV©´sı»Ì¡V À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ NSNRPVLi≤y ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRP\|ms ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ ’d¡{qs{qsH D©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. øyÕÿ Æ™s[μj∂NRPáV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´sxmsˆ»¡NUP @¨sıLi…”¡ NRPLi¤…¡[ BLig˝SLi≤`∂Õ‹[ @LiVVæªΩ[ Àÿ™´soLi»¡VLiμR∂¨s À‹[LÔRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Æ™s[μj∂NRP ™´sWLRi≤y¨sNTP NSLRifl·Li FyNTPrÛy©±s À‹[LÔRiV \Æ™s≈¡lLi[©´s¨s À‹[LÔRiV ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. B…‘¡™´sá lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá À‹[LÔRiVá ™´sVμ≥R∂˘ @LigkiNSLRiLi NRPVμR∂LRi≤R∂Liª][ ™´s¬ø¡[Ë ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ ™´sÆ©Ôs[ , …‘¡ »¡*Li…‘¡ zqsLki£qs A≤R∂©´sV©yıLiVV. 2007 ™´sVVLi\¤À¡ μy≤R∂Vá ªRΩLS*ªRΩ À≥ÿLRiª`ΩcFyN`P \Æμ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Liμ≥yáV xmspLjiÚgS Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤U∂ ZNP[™´sáLi ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRPÕ‹[ ªRΩzmsˆLi¿¡ Æ©s[LRiVgS ™´sW˘ø`¡Ã¡V A≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xqsLi ¡Liμ≥yáV Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ zmszqs’d¡ xqsLiª][xtsQLiª][ DLiμj∂. ≤T∂|qsLi ¡L`i , «¡©´s™´sLjiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´sNRPV ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V©´sV xmsLizmsLiøR¡©´sVLiμj∂. C zqsLki£qs ¨sLRi*x§¶¶¶fl· μy*LS ™´s¬ø¡[Ë Aμy∏R∂VLiÕ‹[ N]LiªRΩ ªRΩ™´sVNRPV NRPW≤y B™y*á¨s ’d¡{qs{qsH¨s N][Lji©´s»Ì¡V ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. ≠ds…”¡¨s zms{qs’d¡ ≈¡Li≤T∂Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ C zqsLki£qs ≈¡LSLRiV NSNRP™´sVVLiμR∂V zmszqs’d¡ ™´sVW≤R∂V ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨sÕ‹[ INRP…”¡ À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ lLiLi≤R∂V }qÌs≤T∂∏R∂WáV @ÆμÙ∂NRPV B}qsÚ ™y…”¡¨s x§¶‹[Li ˙g_Li≤`∂gS ™y≤R∂VNRPV¨s ™´sW˘ø`¡Ã¡V AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @Õÿlgi[ ™´s¿¡Ë©´s Aμy∏R∂W¨sı ¬ø¡LjixqsgRiLi xmsLiøR¡VNRPVÆ©s[ ≠sμ≥R∂LigS ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡Liμj∂. μk∂¨sNTP ’d¡{qs{qsH zqsμ≥ÙR∂LigS ¤Õ¡[μR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRP\|ms A≤yá¨s À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Liª][ FyNTPrÛy©±s μR∂VÀÿ∏∫∂V©´sV xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. zmszqs’d¡ xqsW¿¡Li¿¡©´s @ ¡Vμy’¡ , μR∂VÀÿ∏∫∂VáNRPV À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V©´sV xmsLizmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPW≤y ’d¡{qs{qsH @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. @NRP‰≤R∂ gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sW˘ø`¡ zmnsNTP=Lig`i , ¤À¡…Ì”¡Lig`i AL][xmsfl·Ã¡V ºdΩ˙™´sLigS LS™´s≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. BxmsˆV≤R∂V FyN`Pª][ ™´sW˘ø`¡Ã¡V @NRP‰Æ≤∂[ ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ zmnsNTP=Lig`i , ¤À¡…Ì”¡Lig`i ™´sLi…”¡ ™y…”¡NTP xmsL][ORPQLigS xqs•¶¶¶∏R∂Vxms≤T∂©´s»Ì¡™´soªRΩVLiμR∂¨s ’d¡{qs{qsH |msμÙR∂áV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı zmszqs’d¡NTP NRPW≤y ≠s™´sLjiLiøyLRiV. μk∂Liª][ BLRiV ™´sLÊSáV Æ™s[lLi[ Æ™s[μj∂NRP N][xqsLi xmsLjibdP÷¡LiøR¡gS... BLig˝SLi≤`∂ \Æ™sxmso

À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV Æ™sVVgÊRiV øR¡WzmsLiμj∂. ™´sxqsªRΩVáV , }qÌs≤T∂∏R∂WáV , @’≥¡™´sW©´sVá xqsˆLiμR∂©´s μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s @Æμ∂[ xqs\lLi©´s Æ™s[μj∂NRPgS À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. @»¡V zmszqs’d¡ NRPW≤y BLig˝SLi≤`∂ Æ™s[μj∂NRPgS AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂V. ¨s«ÿ¨sNTP FyN`Pª][ ˙NTPZNP…fi xqsLi ¡Liμ≥yá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ™´sV©´s «¡»Ì¡V ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRP\|ms A≤T∂æªΩ[ ªRΩxmsˆV¤Õ¡[μR∂©´sı AÕ‹[øR¡©´sª][ À‹[LÔRiV NRPW≤y ˙gki©±szqsgRiıÕfi B¿¡ËLiμj∂. À≥ÿLRiª`ΩcFyNTPrÛy©±s ™´sVW≤R∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qsª][ Fy»¡V lLiLi≤R∂V …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡ zqsLki£qs ≤T∂|qsLi ¡L`i , «¡©´s™´sLji Æ©sÃ¡Õ˝‹[ «¡LRigRi©´sVLiμj∂. À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´sNRPV LS©´sV©´sı BLig˝SLi≤`∂ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ˙NTP£qs™´sV£qs , ©´sW˘ B∏R∂VL`i Æ™s[≤R∂VNRPá N][xqsLi ºΩLjigji xqs*Æμ∂[aS¨sNTP Æ™sŒœ¡ßªRΩVLiμj∂. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ 10 L][«¡ŸÃ¡ ≠sLS™´sVLi μ]LRiNRP≤R∂Liª][ @xmsˆV≤R∂V À≥ÿLRiª`ΩcFyN`P zqsLki£qs A≤R∂©´sV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æ™s[μj∂NRP ™´sWLRiVˆQ\|ms ’d¡{qs{qsH , zmszqs’d¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ Fs»¡V™´sLi…”¡ @μ≥j∂NSLjiNRP ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´s≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLjiN]¨sı L][«¡ŸÕ˝‹[ μk∂¨s\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂.

uÖ#·sY ø£+{ÏøÏ düs¡®Ø $»j·Te+‘·+ ZNP£[ms…›©s± : B…‘¡™´sá \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ gS∏R∂Vxms≤T∂©´s μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS ≠sZNP…fi NUPxmsL`i ™´sWL`i‰ À›øR¡L`i NRPLi…”¡NTP ≤yNÌRPL˝RiV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS aRPxqsÚQ˚¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s AxmslLi[xtsQ©±sÕ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚ¤Õ¡[μR∂¨s À›øR¡L`i Æ™sV≤T∂NRPÕfi …‘¡™±sV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. NRPLi…”¡ lLi…‘¡©y Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sıxmsˆ»¡NUP... xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi NSμR∂¨s ≤yNÌRPL˝RiV ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @LiμR∂VZNP[ À›øR¡L`i ™´sV◊d¡˛ ˙NTPZNP…fi A≤R∂≤R∂Li\|ms BLiNS @™´sNSaSáV F°¤Õ¡[μR∂¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. BLig˝SLi≤`∂ »¡WL`iÕ‹[ À≥ÿgRiLigS r°™´sVL`i|qs…fiª][ «¡Ljigji©´s ™yLRi¯£ms ™´sW˘ø`¡Õ‹[ À›øR¡L`i ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. B˙™´sW©±s ªRΩ{§¶¶¶L`i Æ™s[zqs©´s gRiWg˝ki xqÌsLi£ms=©´sV ªyNRP≤R∂Liª][ ¤À¡LiVVÕfi FsgjiLji Æ©s[LRiVgS À›øR¡L`i Fs≤R∂™´sV NRPLi…”¡NTP ªRΩgji÷¡Liμj∂. øyÕÿ

_õHÓdt qcÕº\‘√ eTT–dæq uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ≥T¢

Æ™s÷¡˝ LigiRÌ ©s± : ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V N]ªRΩÚ N][ø`¡gS \Æ™sVN`P |§¶¶¶xqs=©±s FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV μ≥R∂X≠dsNRPLjiLi¿¡Liμj∂. |§¶¶¶xqs=©±s NTP≠ds£qs N][ø`¡gS 2015 ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms ™´sLRiNRPW N]©´srygRiVªy≤R∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV @ªRΩ¨sª][ IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. 37 GŒœ¡˛ |§¶¶¶xqs=©±s gRiªRΩLiÕ‹[ ZNP©y˘ , I…Ìÿg][ «¡»˝¡NRPV N][ø`¡gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy≤R∂V. gRiªRΩ ˙xmsxmsLiøR¡ NRP£ms ªRΩLS*ªRΩ ZNP©y˘ «¡»Ì¡V Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ºdΩxqsVNRPV©´sı |§¶¶¶xqs=©±s B…‘¡™´s¤Õ¡[ xqs*Æμ∂[aS¨sNTP ºΩLjigji™´s¬ø¡[ËaS≤R∂V. ªRΩ©´sª][ Fy»¡V NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ\|ms ALiμ][Œœ¡©´sª][Æ©s[ ZNP©y˘ N][ø`¡gS ªRΩxmsˆVNRPV©´sı»Ì¡V |§¶¶¶xqs=©±s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. |§¶¶¶xqs=©±s «ÿ©±s\lLi…fi rÛy©´sLiÕ‹[ xmsμR∂≠ds Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yı≤R∂V.™´s¬ø¡[Ë AgRi£tÌsQ Æ©sáª][ ªRΩ©´s xmsμR∂≠dsNSáLi ™´sVVgji∏R∂V©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ BNRP NSLi˙…ÿN`ÌP F~≤T∂gjiLiøR¡VN][NRPW≤R∂μR∂¨s «ÿ©±s\lLi…fi ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i «ÿ©±s  ¡VNS©´s©±sª][ \lLi…fiNRPV D©´sı ≠s¤À≥¡[μy¤Õ¡[ μk∂¨sNTP NSLRifl·LigS æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ Æ©sáՋ[Æ©s[ \lLi…fi À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚQ\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ Æ©sáN]©´sıxmsˆ»¡NUP... @ªRΩ¨sª][ IxmsˆLiμR∂Li N]©´srygjiLiøyá¨s ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ À‹[LÔRiV À≥ÿ≠sLi¿¡Liμj∂. \lLi…fi ™´sW˙ªRΩLi μy¨sNTP zqsμ≥ÙR∂LigS ¤Õ¡[≤R∂V. «ÿ©±s\lLi…fi N][ø`¡gS 16 Æ©sáá Fy»¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy≤R∂V. ™´s¬ø¡[Ë AgRi£tÌsQÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı ≠sLi≤U∂£qs xmsLRi˘»¡©´s NTP≠ds£qs N][ø`¡gS @ªRΩ¨sNTP ¿¡™´sLji zqsLki£qs. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ˙xmsflÿ◊¡NRPáª][ Fy»¡V zqsLki£qs Lji™´sp˘Ã¡V «¡Ljigji©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[  ¡VNS©´s©±sª][ \lLi…fiNRPV ≠s¤À≥¡[μyáV ™´søyËLiVV. @xmsˆ…”¡ N][ø`¡ ™´sWL`i‰ ˙lgi[…fiÀÿø`¡ rÛy©´sLiÕ‹[ 2010 ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ «ÿ©±s\lLi…fi NTP≠ds£qs «¡»Ì¡V N][ø`¡gS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ìÿ≤R∂V. @ªRΩ¨s N][¿¡Lig`iÕ‹[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ª]≠sV¯μj∂ ¤…¡xqÌsVáV A≤R∂gS... ™´sVW≤T∂Li…”¡Õ‹[ lgi÷¡¿¡ ™´sVL][ ™´sVW≤T∂Li…”¡Õ‹[ J≤T∂F°LiVVLiμj∂. ™´sVW≤R∂V ¤…¡xqÌsVáV ˙≤ygS ™´sVVgjiaSLiVV. @Õÿlgi[ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ |qs≠dsV\|mns©´sÕfi ™´sLRiNRPW ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. @¨sıLi…”¡ NRPLi¤…¡[ ™´sVV≈¡˘LigS A}qÌs˚÷¡∏R∂WÕ‹[ 25 GŒœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡ lgi÷¡¿¡Liμj∂ \lLi…fi N][¿¡Lig`iÕ‹[Æ©s[.. x§¶‹[ÀÿL`ÌiÕ‹[ DªRΩ‰LihRiÀ≥œ¡LjiªRΩLigS rygji©´s A ¤…¡xqÌsVÕ‹[ NTP≠ds£qs 7 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ r¢ªy˙zmnsNSª][ «¡Ljigji©´s ¤…¡£qÌs zqsLki£qs©´sV 0c1ª][ N][Õ‹[ˆLiVV©´sxmsˆ»¡NUP... ™´sVLi¿¡ A»¡ºdΩLRiV NRP©´s ¡Lji¿¡Liμj∂. lLiLi≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡©´sV ˙≤ygS ™´sVVgjiLi¿¡Liμj∂. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤U∂ ™´sVLjiLiªRΩ LS»¡Æμ∂[÷¡©´s A «¡»Ì¡V ˙xmsªRΩ˘LÛRiVáNRPV gRi…Ì”¡F°…‘¡¨sr°ÚLiμj∂.  ¡VNS©´s©±sª][ ≠s¤À≥¡[μyá NSLRifl·LigS \lLi…fi ªRΩxmsˆVN][©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ @ªRΩ¨s rÛy©´sLiÕ‹[ |§¶¶¶xqs=©±s FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. gRiªRΩ HÆμ∂[Œœ¡˛Õ‹[ NTP≠ds£qs N][ø`¡ ™´sWLRi≤R∂Li Bμj∂ Hμ][ryLji. BxmsˆV≤R∂V N][ø`¡gS FsLizms\ZNP©´s |§¶¶¶xqs=©±s I…Ìÿg][ ªRΩLRixmso©´s xmns£qÌsN˝S£qs ˙NTPZNP…fi A≤y≤R∂V. @Õÿlgi[ 2005 ©´sVLi≤T∂ 2011 ™´sLRiNRPW I…Ìÿg][ N][ø`¡gS NRPW≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy≤R∂V. ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi N][ø`¡gS FsLizmsNRP™´s≤R∂Li A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂¨s , xqs™´sVLÛRiLigS ªRΩ©´sNTP¿¡Ë©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¨sLRi*QQLjiÚryÚ©´s¨s |§¶¶¶xqs=©±s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V.

7

u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ qcÕº\‘√ eTT–dæ+~. <˚oj·T yê{≤\ ÁfÒ&ç+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ‹s√>∑eTq yÓ’|ü⁄ sê´©ì eTT–+∫+~. |òü*‘·+>± ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N 120 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 17,158 bÕsTT+≥¢ e<ä› dæús¡|ü&ç+~. n˝≤π> ì|”º ≈£L&Ü 38 bÕsTT+≥T¢ |ü‘·qyÓTÆ 5,205 bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. n+‘·sê®rj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢ ÁfÒ&ç+>¥ ìsêXÊ»qø£+>± ø=qkÕ>∑&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ qwüºb˛sTT+~. Ç+ø± eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ôd’‘·+ ø=qT>√fi¯¢ yÓ’|ü⁄ ÄdüøÏÔ #·÷|üø£b˛e&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ |ü‘·HêìøÏ <ë] rdæ+~. n˝≤π> Ä{À, ø£q÷®eTsY &É÷s¡ãT˝Ÿ‡,yÓT≥˝Ÿ ùws¡T¢ ˝≤uÛÑ|ü&çHê, ø±´|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡,]j·÷©º, |üesY,ÄsTT˝Ÿ, >±´dt, |”mdtj·T÷, ôV≤˝ŸÔπøsY ùws¡T¢ qwüºb˛e&É+ <ë«sê u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ |ü‘·qyÓTÆ+~. Çø£b˛‘˚ ø={≤ø˘ eTV”≤+Á<ë u≤´+ø˘, ô|ò&És¡˝Ÿ u≤´+ø˘, ◊d”◊d”◊ u≤´+ø˘, j·÷øχdt u≤´+ø˘, ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+ø˘, mdt;◊, dæbÕ¢, $Áb˛, {≤{≤ e|üsY, ÇH√Œdædt, eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë , uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ ,]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt e+{Ï ø£+ô|˙\T qwüºb˛j·÷sTT.

25 XÊ‘·+ ô|]–q m˝Ÿn+&é{° ô|ò’HêHé‡ ˝≤uÛÑ+ <˚oj·T Ç+»˙]+>¥ ~>∑Z»+ Á>∑÷|ü⁄ ˝≤¬s‡Hé n+&é ≥s√“ (m˝Ÿn+&é{°)øÏ #Ó+~q ô|ò’Hêì‡j·T˝Ÿ düØ«düTuÛ≤>∑+ düMTø£è‘· ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À 25 XÊ‘·+ eè~› #Ó+~ s¡÷.120 ø√≥¢≈£î ô|]–+~. pHé‘√ eTT–dæq ø±«s¡ºs√¢\ s¡T D≤\ eT+ps¡T 37 XÊ‘·+ y˚Ts¡ |ü⁄+Eø√e&É+ ˝≤uÛ≤\ eè~›øÏ <√Vü≤<ä|ü&ç+~. @Á|æ˝Ÿ`pHé 2012 eT<Ûä´ø±\+˝À dü+düú s¡÷. 26,184 ø√≥¢ s¡TD≤\∫Ã+~.á ø±˝≤ìøÏ dü+düú yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 37.41 ø√≥¢ Ábı$»ì+>¥ #˚j·T>±,eTq sêh+˝À Ç∫Ãq dü÷ø£åà s¡TD≤\ yÓTT+&ç ãø±sTT\qT |üP&˚Ã+<äT≈£î s¡÷. 14.42 ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫+~.

e÷¬sÿ{À¢øÏ |ü\‡sY πø≥–Ø˝À eT]ìï u…’ø˘\T ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\ ñ‘·Œ‹Ô˝À ¬s+&√ n‹ô|<ä› dü+düú ãC≤CŸ Ä{À Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À |ü\‡sY πø≥–]˝À eTs√ ¬s+&ÉT ø=‘·Ô u…’ø˘\qT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑&ç∫q Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À <˚X¯ yê´|üÔ+>± 2.2 \ø£å\ &çdüÿeØ , |ü\‡sY yêVü≤Hê\T $Áø£sTT+#·>±, B+{À¢ sêh+˝À 60 y˚\ yêVü≤Hê\qT neTà>∑*>±eTì #ÓbÕŒs¡T. á u…’ø˘ ã÷¢, ¬s&é ,u≤¢ø˘ ø£\sY‡\˝À nuÛÑ´eTe⁄‘·T+&É>±, ôV’≤<äsêu≤<é c˛s¡÷+\˝À á u…’ø˘ <Ûäs¡ s¡÷. 55,431 >± ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

Æ™s[gRiLigS NRPLi…˝‹[NTP ¤À¡LiVVÕfi ø]øR¡VËNRPV¨s Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][ ≠sxmsLkiªRΩ\Æ™sV©´s LRiNRPÚLi NSLjiLiμj∂. Æ™sLi»¡Æ©s[ NTPLiμR∂xms≤T∂F°LiVV©´s À›øR¡L`i©´sV •¶¶¶zqsˆ»¡ÕfiNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ™´sVL][ ≠sZNP…fi NUPzmsLig`i Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ≤T∂≠ds÷¡∏R∂VL`i= À›øR¡L`i Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ºdΩxqsVNRPV©yı≤R∂V. À›øR¡L`i ZNPLkiL`iÕ‹[ Bμj∂ μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRiLigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ C »¡WL`iNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ @ªRΩ©´sV Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ D©yı≤R∂V. ªRΩ©´s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ZNPLkiL`iNRPV BLig˝SLi≤`∂ xmsLRi˘»¡Æ©s[ ™´sVVgjiLixmsogS ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. 1998Õ‹[ ªRΩ©´s Æ™sVVμR∂…”¡ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s BLig˝SLi≤`∂\|ms A≤y≤R∂V. 35 GŒœ¡˛ ™´sWL`i‰ À›øR¡L`i Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 147 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ 30.30 ∏R∂W™´slLi[«fiª][ 5515 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. μk∂¨sÕ‹[ 35 •¶¶¶£mns |qsLiøR¡LkiáV , 5 |qsLiøR¡LkiáV D©yıLiVV. @Õÿlgi[

295 ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ 28.57 xqsgRi»¡Vª][ 4686 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. ≠ds…”¡Õ‹[ 1 |qsLiøR¡Lki , 26 •¶¶¶£mns |qsLiøR¡LkiáV D©yıLiVV. ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ ≠sZNP…fi NUPxmsL`igS 532 NS˘ø`¡Ã¡V , 23 xqÌsLizmsLig`iáV , ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ 403 NS˘ø`¡Ã¡V , 22 xqÌsLizmsLig`iáV ¬ø¡[aS≤R∂V. NSgS À›øR¡L`i rÛy©´sLiÕ‹[ ≠sZNP…fi NUPxmsL`igS r°ÕfiNTP÷¡NTP Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi lLiLi≤][ xqsLÍRiLki NRPW≤y ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ À›øR¡L`i ≤]Æ™sVzqÌsN`P ZNPLkiL`i\|ms AaRPáV ¿¡gRiVLjixqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ™´sV◊d¡˛ ˙NTPZNP…fi A≤R∂gRiá≤R∂¨s Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆVÆ≤∂[ ≈¡¿¡ËªRΩLigS ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sV¨s À›øR¡L`i Æ™sV≤T∂NRPÕfi …‘¡™±sV æªΩ÷¡zmsLiμj∂. NRPLi…”¡NTP xqsLÍRiLki ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ»¡NUP.. À›øR¡L`i BLiNS øyÕÿ \Æ™sμR∂˘Li ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™y÷¡= DLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. @™´sLRixqs\Æ™sVæªΩ[ ™´sVL][NRP xqsLÍRiLki NRPW≤y ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ô|]–q ¬s&û¶dt ˝≤uÛÑ+ Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À dü+düú ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ ø±\+‘√ b˛*ùdÔ 28 XÊ‘·+ eè~› #Ó+~ s¡÷. 336 ø√≥¢≈£î ô|]–+~. 2011`12 ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ˝≤uÛÑ+ s¡÷. 262.7 ø√≥T¢>± qyÓ÷<Ó’+~. pHé 2012‘√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæø£+˝À dü+düú Ä<ëj·T+ ≈£L&Ü 28 XÊ‘·+ eè~› qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì s¡÷. 2,541 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+~. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ ø±˝≤ìøÏ dü+düú s¡÷.1,978 ø√≥¢ Ä<ëj·T+ Ä]®+∫+~. b˛{° ‘·≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î e÷¬sÿ{À¢ ‘·–Z+∫q ñ‘·Œ‘·TÔ\ <Ûäs¡ ¬s&ç¶dt ˝≤uÛ≤\ô|’ |ü&ç+~. @Á|æ˝Ÿ`pHé eT<Ûä´ø±\+˝À 33 ø=‘·Ô »q]ø˘ Wwü<Ûë\qT e÷¬sÿ{À¢øÏ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq≥T¢ dü+düú N|òt ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ n~Ûø±] ñ++>¥ >√sê ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> eTs√ 18 ø=‘·Ô Ábı&É≈£îº\ ]õÁùdºwüq¢ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. nyÓT]ø± sêÁcÕ˝Àº ‘·≈£îÿe <Ûäs¡˝À \_Û+#˚ »q]ø˘ Wwü<Ûë\≈£î &çe÷+&é ô|s¡>∑&É+‘√ >∑‘· Á‘Ó’e÷dæø£+˝À &Ü\sY Ä<ëj·T+ 27 XÊ‘·+ yê]¸ø£ eè~› qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì s¡÷.790 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+~. >∑‘· Á‘Ó’e÷dæø£ $<˚o e÷¬sÿ≥¢˝À »q]ø˘ neTàø±\ Ä<ëj·T+ 32 XÊ‘·+ eè~› #Ó+~ s¡÷ .1910 ø√≥T¢>± qyÓ÷<Ó’+~ uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ dü+düú Ä<ëj·T+ >∑‘˚&Ü~ pHé‘√ eTT–dæq ø±«s¡º˝Ÿ‘√ b˛*ùdÔ 19 XÊ‘·+ ô|]– s¡÷.350 ø√≥T¢>± qyÓ÷<Ó’+~. <˚oj·T+>± dü+düú ãjÓ÷dæ$T\sY ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î &çe÷+&é ô|]–+<äì uÛ≤s¡‘· neTàø±˝À¢ ãjÓ÷dæ$T\sY Ábı&É≈£îº\ yê{≤ 15 XÊ‘êìøÏ #˚s¡T≈£îqï≥T¢ dü+düú ‘Ó*|æ+~. @Á|æ˝Ÿ`pHé 2012 eT<Ûä´ø±\+˝À Ç+&çj·THé e÷¬sÿ{À¢ 10 ø=‘·Ô Áu≤+&É¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ôdsTT˝Ÿ &çõHÓ«dtºyÓT+{Ÿ≈£î πø+Á<ä+ ÄyÓ÷<ä+ uÛ≤Ø ˝≤uÛ≤\qT Ä]®dü÷Ô, qes¡‘·ï ôVA<ë ø£*–q πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú d”º˝Ÿ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷ (ôdsTT˝Ÿ) ô|≥Tºã&ÉT\ ñ|üdü+Vü≤s¡D (&çõHÓ«dtºyÓT+{Ÿ) #˚j·T&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. d”º˝Ÿ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷˝À 10.82 XÊ‘·+ ùws¡¢qT &çõHÓ«dtºyÓT+{Ÿ <ë«sê $Áø£sTT+#·&ÜìøÏ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ Ä<Ûä«s¡´+˝Àì Ä]úø£ e´eVü‰sê\ πø+Á<ä πø_H˚{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+<äì n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó\bÕsTT. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î s¡÷. 4000 ø√≥¢ ì<ÛäT\T ekÕÔj·Tì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Bìô|’ πø+Á<ä ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ôdsTT˝Ÿ˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üdüTÔ‘·+ 85.82 XÊ‘·+ yê{≤qT ø£*– ñ+~. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú˝À¢ s¡÷. 30,000 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\ ñ|üdü+Vü≤s¡D #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£î+~. B+{À¢ uÛ≤>∑+>±H˚ ôV≤#Ymm˝Ÿ, uÛ…˝Ÿ, Hê˝Àÿ, Væ≤+<äTkÕúHé ø±|üsY, ÄsTT˝Ÿ Ç+&çj·÷˝À &çõHÓ«dtºyÓT+{Ÿ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+#·T≈£î+~. ‘êC≤ ìs¡íj·T+‘√ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ôdsTT˝Ÿ ùwsY 016 XÊ‘·+ |ü&çb˛sTT+~. Ç~ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü MmdtmHémdt≈£î ñqï düú˝≤ìï $&É>={Ϻ Á|ü‘˚´ø£ ø£+ô|˙øÏ ã<ä˝≤sTT+#˚ Á|ü‹bÕ<äqqT d”d”á@ m≥ºπø\≈£î ˇπø #˚dæ+~. 2002˝À

n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú nsTTq MmdtmHém˝ŸqT {≤{≤ ø£eT÷´ìπøwüHé‡ <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ $~‘·y˚T. á &çõHÓ«dtºyÓT+{Ÿ˝À MmdtmHém˝Ÿ≈£î ñqï 773.13 mø£sê\ dæúsêdüTÔ\qT #˚s¡Ãø£b˛e&É+‘√ n|üŒ{Ï qT+∫ &ûyÓTs¡®sY n+X¯+ ô|+&ç+>¥˝À ñ+~. ø±>± á düú\+ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î s¡÷. 6,150 ø√≥T¢ \_Û+#·>∑\eì n+#·Hê y˚XÊs¡T. Bì‘√ bÕ≥T $<äT´‘Y |ü]ø£sê\ ~>∑TeT‘·T\ô|’ πø+Á<ä+ 21XÊ‘·+ ~>∑TeT‹ düT+ø±ìï $~Û+∫+~.


C M Y K

8

X¯ìyês¡+, E˝…’ 21, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

u≤\ø£èwüí 44 s√E\T ø£wüº|ü&ܶs¡T: yÓ÷Vü≤Hé u≤ãT

u≤\ø£èwüí n‹~Û bÕÁ‘·˝À s¡÷bı+~q ∫Á‘·+ ª} ø=&É‘êsê.. ñ*øÏÿ |ü&É‘êsêμ E˝…’ 27q $&ÉT<ä\ ne⁄‘·Tqï á ∫Á‘·+ ø√dü+ u≤\ø£èwüí 44 s√E\T ø£wüº|ü&ç |üì#˚XÊs¡ì yÓ÷Vü≤Héu≤ãT #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. u≤\ø£èwüí bÕÁ‘· #·÷dæ C…\d” ≈£L&Ü nì|æ+∫+~. ªô|<äsêj·TT&ÉTμ ˝≤+{Ï bÕÁ‘· n~. Ä bÕÁ‘·qT $Tdü‡j·÷´qT nH˚ |ò”*+>¥ ñ+~. eTTK´+>± u≤\ø£èwüí q≥q >∑T]+∫ #Ó|ü⁄Œø√yê*. ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\ qT+∫ eTs¡Tdü{Ï s√E ñ<äj·T+ @&ç+{Ï es¡≈£L á dæìe÷ ø√dü+ ø£wüº|ü&ܶ&ÉT. n<ä+‘ê Hê _&ɶ\ ø√düy˚T. Äj·Tq bÕÁ‘· n+<äs¡÷ ñ*øÏÿ|ü&˚˝≤ e∫Ã+~. ‘·|üŒ≈£î+&Ü á ∫Á‘·+ Áù|ø£å≈£î\≈£î ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‹ì |ü+#·T‘·T+~. u≤\ø£èwüí 44 s√E\T ø£wüº|ü&ç |üì#˚XÊ&ÉT nHêïs¡T. n˝≤π> ª}

ø=&É‘êsê.. ñ*øÏÿ|ü&É‘êsêμ ô|ò’q˝Ÿ yÓs¡¸Hé #·÷XÊø£ z |üø£ÿ #ê˝≤ Äq+<äeTì|æ+∫+~. ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯+˝À ≈£L&Ü á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêï+. <äs¡Ù≈£î&ÉT n<äT“ ¤‘·+>± rXÊ&ÉT. ª&Ü&û.. HêJ$ ‘êX¯j·T+ á dæìe÷μ nì eT H√CŸ Hê‘√ #ê˝≤kÕs¡T¢ #ÓbÕŒ &ÉT. nqï≥Tº>±H˚ #ê˝≤ ø£wüº|ü &ܶ&ÉT. eTH√CŸøÏ á dæì e÷‘√ ø£∫Ñ·+>± kÕºsY&ÉyéT edüTÔ+~. z ã+|üsY Væ≤{Ÿ ø={≤ºπø eTH√CŸ ô|[¢ #˚düT≈£î +{≤q+≥THêï&ÉT. á dæì e÷‘√ n‘·ì ø√]ø£ HÓs¡yÓ s¡T‘·T+~ nHêïs¡T. Çø£ \ø°åàÁ|üdüqï ìsêà‘· ne⁄‘ê q+fÒ yÓTT<ä≥ H˚qT Çwüº|ü &É˝Ò<äT. |ü]dæú‘·T\T eTTq|ü {Ï˝≤ ˝Òe⁄ ø±ã{Ϻ, y˚πs s¡+>±ìï m+#·Tø√eTHêïqT. ø±˙ ‘·qT Çwüº|ü&ç Çø£ÿ&É≈£î e∫Ã+~. ‘=* Á|üj·T‘·ï+>± ªs¡aTeTà+~ Hê<ä+μ rdæ, eT+∫ dü¬ø‡dt #˚dæ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT á dæìe÷ì u≤>± Ks¡Tà ô|{Ϻ rdæ+~. πøe\+ ª>∑+<Ûäs¡«eTVü≤˝Ÿμ ôd{Ÿπø 6 ø√≥¢ 25\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ô|{Ϻ+~ nì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> dæìe÷ |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· ø=+‘·eT+~ s¡#·sTT‘·\≈£î #·÷|æ+#êqT. yê] düŒ+<äq‘√ eT]+‘· <Ó’s¡´+ e∫Ã+~ nHêïs¡T. ∫Á‘· ãè+<äeT+‘ê m+‘√ Çwüº|ü&ç |üì #˚XÊ+. nqT≈£îqï düeTj·÷ìøÏø£+fÒ eTT+<˚ rdüTø=düTÔHêï+. Á|ü‹ düìïy˚X¯+ ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± kÕ>∑T‘·T+~. $qkı+ô|’q dü+^‘·+ ‘√&Ó’+~μ

$T q ø°å

nì \ø°åàÁ|üdüqï ‘Ó*bÕs¡T. u≤\ø£èwüí eTTK´bÕÁ‘·˝À eTH√CŸ, Bøå±ùd<∏é V”≤s√V”≤s√sTTqT¢>± X‚KsYsêC≤ <äs¡Ùø£‘·«+˝À eT+#·T \ø°åàÁ|üdüqï ì]à+∫q á ∫Á‘·+ áHÓ\ 27 $&ÉT<ä\ ø±qT+~.

&Üwt..&Üwt.. #·÷|æ+∫ #·+ù|kÕÔ: n\¢] qπswt

n\¢] qπswt V”≤s√>± ;Û$TH˚ì Áoìyêdüsêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ ªdüT&ç>±&ÉTμ á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷qT áHÓ\ 23q $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. ‘·eT ∫Á‘·+ |üP]Ô m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‘√ kÕ>∑T‘·T+<äì, Ç|üŒ{Ïπø wüO{Ï+>¥ |üPs¡ÔsTT+<ä˙, áHÓ\ 23q Ä&çjÓ÷qT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïeT˙, Ä>∑wüߺ˝À dæìe÷qT $&ÉT<ä\#˚j·TqTHêïeT˙ <äs¡Ù≈£î&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T.

n˝≤π> e÷ ∫Á‘·+˝À ˇø£ ø=fÒwüHé ñ+~. ªÇø£ô|’ mes¡T \+#·+ Ç∫ÃHê, rdüT≈£îHêï &Üwt.. &Üwt.. #·÷|æ+∫ #·+ù|kÕÔμ nH˚~. n~ @$T≥H˚~ n\¢] qπswt #˚ùd $Hê´kÕ\‘√ Vü‰sTT>± qe⁄«ø√e#·TÃμ nì nHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À 2000 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L e∫Ãq $»j·Te+‘·yÓTÆq dæìe÷˝À¢ì düìïy˚XÊ\≈£î ù|s¡&û\T #˚XÊs¡T. ÇHêïfi¯S¢ ˇø£Áf…+&ÉT düìïy˚XÊ˝À¢H˚ ù|s¡&û #˚ùd qπswt ªdüT&ç>±&ÉTμ ì+&Ü n˝≤+{Ï düs¡<ë˝Ò ñ+{≤sTT. n˝≤π> ªdüT&ç>±&ÉTμ ∫Á‘·+˝À qπswt ~«bÕÁ‹_Ûqj·T+ #˚XÊs¡T. ‘·$Tfi¯ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ‘·$Tfi¯ |ü<ä+ Øy˚Tø˘>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘êìï ;ÛeTH˚ì Áoìyêdüsêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+ #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À <ë<ë|ü⁄ á eT<Ûä´ ø±\+˝À e∫Ãq ‘Ó\T>∑T dæìe÷\T nìï dü÷Œ|òt\T ñ+{≤sTT. |üP]Ô>± dæìe÷\ô|’ dü÷Œ|òt>± ‘·j·÷¬s’q á ∫Á‘·+ e#˚à HÓ\˝À $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. ªdüT&ç>±&çμøÏ {≤´>¥ ˝…’Hé ªˇπø {Ϭøÿ{Ÿô|’ 100 dæìe÷\Tμ nì ô|{≤ºs¡T. á ∫Á‘·+˝À n\¢] qπswt Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\ ù|s¡&û #˚dü÷Ô ø£<∏ä q&ÉT|ü⁄‘·÷+{≤&ÉT. yÓ÷Hê˝Ÿ >∑»®sY V”≤s√sTTHé>± #˚k˛Ô+~. á dü+<äs¡“¤+>± <äs¡Ù≈£î&ÉT ;ÛeTH˚ì Áoìyêdüsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªndü\T á ø£<∏ä˝À düT&ç>±&ÉT mes¡T? n‘·ì ø£<∏˚$T≥qï~ ‘Ós¡ô|’H˚ #·÷&Ü*. Ç+<äT˝À qπswt q≥q Áù|ø£å≈£î\≈£î >∑T]Ô+&çb˛‘·T+~μ nHêïs¡T. n\¢] qπswt ¬øØsY˝À á ∫Á‘·+ eTs√ yÓTÆ\T sêsTT>± ì*#˚ neø±X¯+ ñ+<ä+≥THêïs¡T. #ê˝≤ >±´|t ‘·sê«‘· ;ÛeTH˚ì &Ó’s¡ø˘º #˚düTÔqï á ∫Á‘·+ô|’ eT+∫ n+#·Hê˝Ò ñHêïsTT. #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, ÁãVü‰àq+<ä+, n©, myÓTàdt Hêsêj·TD, #·\|ü‹sêe⁄, ø√yÓ’ düs¡fi¯, ùV≤eT ‘·~‘·s¡T\T Ç‘·s¡ bÕÁ‘·<Ûës¡T\T. m–®≈£L´{Ïyé ìsêà‘· $y˚ø˘ ≈£L∫uÛ§≥º, dü+^‘·+ Áoedü+‘Y, #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+ $»jYT ñ\>∑Hê<∏é.

sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+˝À Á|üuÛ≤dt ªeT>∑BÛs¡μ, ªj·TeT<=+>∑μ ˝≤+{Ï k˛wæjÓ÷bòÕ´+≥d” ∫Á‘ê\qT düèwæº+∫q ª»ø£ÿqïμ sê»eTÚ[ ‘·«s¡˝ÀH˚ eTs√ #ê]Á‘ê‘·àø£ ∫Á‘êìøÏ Áoø±s¡+ #·T≥TºuÀ‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± ‘·qT s¡÷bı+~+∫q ôd’Hé |òæø£åHé Á>±|òæø£˝Ÿ e+&ÉsY eT÷M ªá>∑μ dü¬ø‡dt‘√ #ê˝≤ Vü‰´|”>± ñqï sê»eTÚ[ ‘·sê«‘· ÁãVü≤à]¸ $XÊ«$TÁ‘· J$‘· #·]Á‘· Ä<Ûës¡+>± z ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#·uÀ‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À $XÊ«$TÁ‘·>± j·T+>¥ ¬sã˝ŸkÕºsY Á|üuÛ≤dt q{Ï+#·uÀ‘·THêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ ªÁãVü‰à]¸ $XÊ«$TÁ‘·μ ˝Ò<ë ª$XÊ«$TÁ‘·μ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|fÒº jÓ÷#·q˝À ñqï≥T¢ edüTÔqï yês¡Ô\qT ‘êC≤>± X¯óÁø£yês¡+ sê»eTÚ[ K+&ç+#ês¡T. á ∫Á‘êìøÏ Ç+ø± f…Æ{Ï˝Ÿ Ksês¡T ø±˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT yÓ\¢&çkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äuÀj˚T á ∫Á‘·+ ø√dü+ Á|üuÛ≤dt dæø˘‡ bÕ´ø˘ u≤&û ¬s&û #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. _˝≤¢ düeTj·T+˝À ‘·q u≤&û ùw|tô|’ <äèwæº ô|{Ϻq Á|üuÛ≤dt eTs√kÕ] ‘·q u≤&û |üesY #·÷|æ+#ê\ì Á|æù|sY ne⁄‘·THêï&ÉT. Ä $wüj·TyÓTÆ Á|üuÛ≤dtøÏ sê»eTÚ[ Ádæºø˘>± #Ó|æŒq≥T¢ düe÷#ês¡+. Çø£ Ç|üŒ{Ïπø Á|üuÛ≤dt dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|” Ábı&Éø£åHé esYÿ n+‘ê bÕ¢Hé »]–b˛sTTq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á>∑ ø√dü+ m≈£îÿe düeTj·T+, Ks¡Tà ô|{Ϻq+<äT≈£î >±q÷ ‘·s¡Tyê‘· dæìe÷qT M\sTTq+‘· ‘·≈£îÿe f…Æ+˝À Ä&çj·THé‡ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îsêyê\ì bÕ¢Hé #˚düTÔHêï&Éì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT ¬ø.sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ düeTs¡ŒD˝À á dæìe÷ ñ+≥T+~. n˝≤π> |üeHé ø£fi≤´DY |ü+C≤ ∫Á‘· ìsêà‘· XÀuÛÑT j·÷s¡¢>∑&ɶ Á|üuÛ≤dt, sê»eTÚ[\ ∫Á‘êìøÏ ìsêàD u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥ºqTHêïs¡ì düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝À sê»eTÚ[, Á|üuÛ≤dt ø±+_H˚wüHé˝À e∫Ãq #Û·Á‘·|ü‹ uÛ≤Ø $»j·÷ìï qyÓ÷<äT #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

eTs√ _&ɶ≈£î »qàì∫Ãq qÁeT‘· dü÷|üsYkÕºsY eTùV≤wtu≤ãT, qÁeT‘ê •s√<äÿsY <ä+|ü‘·T\T eTs√ _&ɶ≈£î »qàì#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 8.15 >∑+≥\≈£î qÁeT‘· |ü+&É+{Ï Ä&É|æ\¢≈£î »qàì∫Ã+~. ôV’≤< äsêu≤ <é˝Àì dü«|üï q]‡+>¥ôVA+˝À qÁeT‘· Á|üdü$+∫+~. ‘·*¢, |æ\¢ Äs√>∑´+>± ñHêïs¡T. Á|üdüe+ düeTj·T+˝À eTùV≤ wtu≤ãT |üø£ÿH˚ ñ+&ç qÁeT‘·≈£î eTH√ <ÛÓ’sê´ìï Ç∫Ãq≥T¢ düìïVæ≤‘·T\ qT+∫ n+~q düe÷#ês¡+. á bÕ|ü eTùV≤ wtu≤ãT≈£î ¬s+&√ dü+‘êq+. Äj·Tq≈£î Ç|üŒ{Ïπø >ö‘·yéT nH˚ ø=&ÉT≈£î ñqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ø=ìï s√E\ ÁøÏ‘·y˚T qÁeT‘· Ä&É|æ\¢≈£î »qàì∫Ã<ä+≥÷ |ü⁄ø±s¡T $ì|æ+∫+~. nsTT‘˚ Ä ‘·sê«‘· qÁeT‘· Ä $wüj·÷ìï K+&çdü÷Ô Ä>∑wüߺ˝À &Ó\eØ ny=«#·Ãì yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTT‘˚ ÄyÓT #Ó|æŒq <ëìø£+fÒ eTT+<˚ Á|üdüe+ ne«&É+ >∑eTHês¡Ω+. ø±>±.. eTùV≤wt eT∞¢ ‘·+Á&Ó’q yês¡Ô n~Ûø±]ø£+>± <ÛäèMø£s¡D ø±e&É+‘√ eTùV≤wtu≤ãT n_Ûe÷qT\T dü+ãsê\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ø=ìï #√≥¢ d”«≥T¢ |ü+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eTùV≤wtu≤ãT ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. qÁeT‘· Á|üdü$+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À z yês¡+ s√E\ bÕ≥T Äj·Tq wüO{Ï+>¥\≈£î ÁuÒø˘ Ç#˚à neø±X¯+ ñ+~. eTùV≤wt, qÁeT‘· 5 dü+e‘·‡sê\ Áù|e÷j·TD+ nq+‘·s¡+ 2005 |òæÁãe]˝À eTT+u…’˝À ô|[¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À e∫Ãq e+o ∫Á‘·+˝À Ç<ä›s¡T ø£*dæ q{Ï+#ês¡T. Ä dæìe÷˝À |ü]#·j·T+ M] eT<Ûä´ Áù|eT≈£î <ë] rdæ+~. nq+‘·s¡+ ô|[¢ #ÓdüT≈£îHêïs¡T. 2006 Ä>∑wüߺ 31q >ö‘·+≈£î »qàì#êÃs¡T.

ªeTÁ<ëdæμ>± Hêsê s√Væ≤‘Y u≤D+, k˛˝À ∫Á‘ê\ <ë«sê eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îqï Hêsê s√Væ≤‘Y ‘·«s¡˝À ªeTÁ<ëdæμ nH˚ ∫Á‘·+‘√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêuÀ‘·THêï&ÉT. j·÷ø£åHé Á&Üe÷ H˚|ü<∏ä´+˝À s¡÷bı+<äqTqï á ∫Á‘êìøÏ $»jYT ø£èwüí <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTHêï&ÉT. Á|ükÕúq+ ù|ò+ s¡$ e\¢uÛÑH˚ì ìsêà‘·. ªeTÁ<ëdæμ eT÷M wüO{Ï+>¥ X¯óÁø£yês¡+ ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ôV’≤f…ø˘‡ düMT|ü+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ìsêà‘· u…\¢+ø=+&É düTπswt eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ ‘=* cÕ{Ÿ≈£î ø±¢|t Ç#êÃs¡T. Ä>∑wüߺ qT+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. V”≤s√sTTHé, Ç‘·s¡ $esê\T ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ Hêsê s√Væ≤‘Y ˇø£ÿ&çH˚ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. Áoìyêdt sê>∑ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘·+˝À s√Væ≤‘Y düs¡qdü ì‘ê´MTqHé V”≤s√sTTHé>± #˚k˛Ô+~. >∑T˝≤; eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ dæ$.¬s&ç¶ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsY ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. ôd\¬øºyé>± dæqe÷\T #˚dü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï s√Væ≤‘Y nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&ÉT.

eT÷´õj·T+>± sêCÒwt KHêï Ç\T¢? n\T¢ ns¡$+<é eTT+<äT#·÷|ü⁄ u≤©e⁄&é˝À ‘=*‘·s¡+ dü÷|üsYkÕºsY>± yÓ\T>=+~q sêCÒwt KHêï eTè‹ì Äj·Tq n_Ûe÷qT\T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Äj·Tq dü«s¡Z+˝≤ uÛ≤$+#˚ Äj·Tq Ç\T¢ ªÄ•sê«<éμ eTT+<äT qT+∫ yÓfi¯ó‘·Tqï yês¡T, Ä Ç+{À¢ sêCÒwt KHêï ˝Òs¡T nH˚ #˚<äT ìC≤ìï ‘·≥Tºø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq Ç+{Ïì eT÷´õj·T+>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ neø±XÊ\T ñHêïj·TH˚ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. sêCÒwt KHêï ∫e] ø√]ø£ ≈£L&Ü n<˚qì #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ á $wüj·T+˝À Äj·Tq ≈£L‘·Tfi¯ó¢ {Ï«+øÏ˝Ÿ KHêï, ]+ø° KHêï˝Ò ‘·T~ ìs¡íj·÷ìï rdüTø√e\dæ ñ+≥T+<äì n+≥THêïs¡T. {Ï«+øÏ˝Ÿ KHêï V”≤s√ nø£åjYT ≈£îe÷sYì ô|[¢ #˚düT≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Çø£ ¬s+&√ ≈£L‘·Ts¡T ]+ø° KHêï Á|üdüTÔ‘·+ \+&ÉH√¢ ñ+≥T+~. ø£qTø£ Ä Ç+{Ï˝À yêfiË¢es¡÷ ñ+&˚ |ü]dæú‹ ˝Òì ø±s¡D+>±, Ä ã+>±¢ì eT÷´õj·T+>± e÷πsà neø±X¯+ ñ+<äì n+≥THêïs¡T. n<˚ »]–‘˚ z q≥T&çøÏ eT÷´õj·T+ @sêŒ≥T #˚j·T&ÉeTH˚~ ns¡T<Ó’q ]ø±s¡T¶>± e÷s¡qT+~. á eT÷´õj·T+˝À sêCÒwt KHêï <Ûä]+∫q <äTdüTÔ\T... ñ|üjÓ÷–+∫q edüTÔe⁄\T.. Äj·Tq Çwüº|ü&ç ø=qï ø±s¡T¢.. n+<äT≈£îqï C≤„|æø£\T yÓTT<ä˝…’q$ ñ+#˚ neø±XÊ\T ñqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T.

|üesYkÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY ‘êC≤>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ª¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTμ. |üP] »>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘·+˝À $T©ÿ ã÷´{° ‘·eTHêï V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. ‘êC≤>± á ∫Á‘·+ HÓ’C≤+ ~∏j˚TÁ{Ïø£˝Ÿ ¬s’{Ÿ‡ n\T¢ ns¡$+<é≈£î dü+ã+~Û+∫q ^‘ê ÄsYº‡ dü+düú <äøÏÿ+#·T≈£î+~. ÁfÒ&é esêZ\ qT+∫ n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ |üø±ÿ nÁ–yÓT+{Ÿ Á|üø±s¡+ Bì Vü≤≈£îÿ\T kı+‘·+ #˚düT≈£î+<äì, mHéÄsY@ (Hê{Ÿ Ø |òü+&ÉãT˝Ÿ n&Ü«Hé‡) ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äTø√dü+ n\T¢ ns¡$+<é uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À #Ó*¢düTÔ+~. |üeHé >∑‘· dæìe÷ ª>∑ã“sY dæ+>¥μ HÓ’C≤+ @]j·÷˝À s¡÷.20 ø√≥¢ edü÷\T #˚j·T&É+‘√ ns¡$+<é eP´Vü‰‘·àø£+>± á ∫Á‘·+ Vü≤≈£îÿ\qT <äøÏÿ+#·T≈£îqï≥T¢ #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ª_õHÓdt y˚THéμ e+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ Ç∫Ãq |üPØ.. ø£fi¯ófl #Ó~πs >±¢eTsY‘√ ªs¡#·Ãμ #˚dæq ‘·eTHêï.. ª>∑ã“sY dæ+>¥μ dü+#·\q $»j·T+‘√ ñqï |üeHé.. á dæìe÷øÏ nK+&É $»j·÷ìï n+~kÕÔs¡ì uÛ≤$+#˚ n\T¢ ns¡$+<é á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï&Éì n+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿà dæ{°˝À »s¡T>∑T‘√+~. |üeHé ø£fi≤´DY, ‘·eTHêï\ô|’ |ü\T d”qT¢ ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. Ä>∑wüߺ 22q á ∫Á‘·+ |òüdtº \Tø˘ b˛düºsY ]©CŸ ø±qT+~. |üeHé Ç+<äT˝À yÓTø±ìø˘>± q{ÏdüTÔ+&É>±, ‘·eTHêï »s¡ï*düTº

bÕÁ‘·˝À q{Ïk˛Ô+~. <äs¡Ù≈£î&ÉT |üPØ »>∑Hêï<∏é X¯s¡y˚>∑+>± wüO{Ï+>¥ ø£+|”¢{Ÿ #˚düT≈£î+≥÷ yÓ\T‘·THêï&ÉT. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ á ∫Á‘êìï nø√ºãsY 18q $&ÉT<ä\ #˚j·÷\H˚ ø£$T{ŸyÓT+{Ÿ‘√ ñHêï&ÉT. &ç$$ <ëqj·T´ j·T÷ìes¡‡˝Ÿ MT&çj·÷ |ü‘êø£+ô|’ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


q>∑s¡+˝À X¯óÁø£yês¡+ ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸ìøÏ s√&É¢˙ï »\eTj·TeTj·÷´sTT. B+‘√ bÕ<ä#ês¡T\T, yêVü≤q<ës¡T\T rÁe Çã“+~øÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. ˝§‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê˝À¢ yêq ˙s¡T Çfi¯¢˝ÀøÏ sêe&É+‘√ kÕúì≈£î\T Çã“+~ |ü&ܶs¡T.

X¯ìyês¡+, 21 E˝…’ 2012

ù|J\T : 8

Ä\j·÷˝À¢ ÁXÊeD XÀuÛÑ

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20, (düTes¡íyês¡Ô): ˙aS™´sfl· ™´sWxqs ™´sVx§¶‹[ ªRΩ=™yáV LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS xmnsV©´sLigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV ∏R∂W˘LiVV. Auy≤≥R∂Li ™´sVVgjizqs ˙aS™´sfl·Li Æ™sVVμR∂á™´s*≤R∂Liª][ @™´sV¯™yLji Aá∏R∂WÕ˝‹[ xqsLiμR∂≤T∂ Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. CryLji ˙aS™´sfl·™´sWxqsLi aRPV˙NRP™yLRiLiª][ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™´s≤R∂Liª][ {qsÚQ˚áV ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡ª][ @™´sV¯™yLji¨s N]÷¡øyLRiV. $\ZaPáLi ˙À≥œ¡™´sVLSLi ¡ Æμ∂[™yá∏R∂VLi, ºΩLRiVøy©´sWLRiV xmsμy¯™´sºΩ @™´sV¯™yLji Æμ∂[™yá∏R∂VLi, ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li NRP©´sNRP™´sV•¶¶¶Ã¡OTPQ ¯ @™´sV¯™yLji Æμ∂[™yá∏R∂VLi Æ™sVVμR∂áV NRPV¨s xmsáV Aá∏R∂WÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRPxmsp«¡Ã¡V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. Aá∏R∂WÕ˝‹[ NRPVLiNRPV™´sWLRiË©´sáV, @uÌ°ªRΩÚLSáV «¡LjiFyLRiV. Æ™s[™´sVVá™y≤R∂, NS¤Œ¡[aRP*LRiLi, ∏R∂WμR∂gjiLjigRiV»Ì¡, ªRΩμj∂ªRΩLRi Aá∏R∂WÕ˝‹[ NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRPxmsp«¡Ã¡V «¡LjiFyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ N]ªRΩÚ}ms»¡Õ‹[¨s

Á>∑÷|t-2 |üØø£å≈£î 109 |üØøå± πø+Á<ë\ @sêŒ≥T 21,22 ‘˚B˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ @|”|”md”‡ Á>∑÷|t-2 |üØø£å≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô s¡+>±¬s&ç¶, E˝…’ 20 , düTes¡íyês¡Ô: áHÓ\ 21, 22 ‘˚B˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ @|”|”md”‡ Á>∑÷|t-2 |üØø£å≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊeTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $. X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 70y˚\ eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡j˚T´ á |üØø£å≈£î 109 |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ πø+Á<ë\qT 35 s¡÷≥T¢>± $uÛÑõ+∫ Á|ür s¡÷{Ÿ≈£î ˇø£ d”ìj·TsY n~Ûø±]ì s¡÷{Ÿ Ä|ò”düsY>± ìj·T$T+#êeTì s¡÷≥T¢>± $uÛÑõ+∫ Á|ür s¡÷{Ÿ≈£î ˇø£ø£ d”ìj·TsY ‘Ó*bÕs¡T. Mπs>±≈£î+ &Ü 109 |üØøå± πø+Á<ë\qT n~Ûø±]ì s¡÷{Ÿ Ä|ò”düsY>± ìj·T$T+#êeTì ‘Ó* @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ πø+Á<ë\qT 35 bÕs¡T. Mπs>±≈£î+&Ü 109 eT+~ ($T>∑‘ê 2˝À)

n~Ûø±s¡+ ø√dü+ u≤ãT Á&Üe÷\T ;d” dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡j·T´ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20, (düTes¡íyês¡Ô): @μ≥j∂NSLRiLi N][Õ‹[ˆLiVV©´s ˙xmsºΩxmsORPQÆ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi ªRΩx§¶¶¶ªRΩx§¶¶¶Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, @LiμR∂VZNP[ AøyLRifl·NRPV ©Ø[øR¡VN][¨s ™ygÙS©yáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂¨s ’¡zqs xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ  ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘ ºdΩ˙™´srÛy LiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. FsxmsˆV≤][ lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáNRPV «¡Ljilgi[ Fs¨sıNRPá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ’¡zqsá©´sV ™´sV¿¡ËNRP ¬ø¡[xqsVN][≤y¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 100 {qs»˝¡V ZNP[…ÿLiVVryÚ™´sV¨s }msL]‰©´s≤R∂Li •¶¶¶ry˘xqsˆμR∂LigS DLiμR∂ ©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ($T>∑‘ê 2˝À)

@xtÌsQáOUPQ ¯ Æμ∂[™yá∏R∂VLiÕ‹[ xmnsV©´sLigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. 5 ™yLSáFy»¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ˙aS™´sfl· aRPV˙NRP™yLRi DªRΩ=™yÕ˝‹[ ª]÷¡L][«¡Ÿ©´s ™´sV•¶¶¶Ã¡OTPQ ¯NTP ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Æ™s[NRPV™´s«ÿ™´sVV©´sVLi¬ø¡[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V Aá∏R∂W¨sNTP ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë @™´sV¯™yLji μR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. Aμj∂áOUPQ ¯xqsÆ™s[VªRΩ $™´sV©yıLS∏R∂Vfl· ry*≠sVNTP @’≥¡}tsQNRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ À≥œ¡NRPVÚá xqs™´sVORPQLiÕ‹[ xqsx§¶¶¶˙xqs NRPVLiNRPV™´sWLRiË©´s ¬ø¡[aSLRiV. áOUPQ ¯Æμ∂[≠sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[zqs©´s ¡LigSLRiV ™´sryÚQ˚¨sı Æ™s[zqs @áLiNRPLjiLiøyLRiV. C ˙aS™´sfl·™´sWxqsLiÕ‹[ ˙xmsºΩ aRPV˙NRP™yLRiLi ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s Aá∏R∂V NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. aRPLiNRPL`i™´sVhRiLiÕ‹[ aSLRiμyLi ¡NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPxmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. À≥œ¡NRPÚáª][ xmsáV Aá∏R∂WáV NTP»¡NTP»¡Õÿ≤yLiVV.

eT+Á‹ {°Jô|’

e÷J ◊@mdt n~Ûø±] |òæsê´<äT eT+Á‹ yê´K´\T Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº $<Ûä+>± ñHêïsTT u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± ñ+&Ü*‡q eT+Á‹ Ç˝≤+{Ï yê´K´\T #˚j·T&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ,E˝…’ 20 düTes¡íyês¡Ô: |üì#˚j·Tì ◊@mdt n~Ûø±s¡T\qT ø±*à bÕπsj·÷\qï eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒwt yêK´\T Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq≈£î ø=‘·Ô ‘·\H=|æŒì ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. Äj·Tq yê´K´\ô|’ eT+&É\+˝Àì n‘Ó«©¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 1982 nk˛+ u≤´#Y≈£î #Ó+~q e÷J ◊@mdt n~Ûø±] _. yÓ+ø£≥ bÕbÕsêe⁄ kÕúìø£ |”mdt˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. n+&ÉsY ôdø£åHé 107,115,124@, 503 , n+&é 511\ øÏ+<ä Ç+&çj·THé |”q˝Ÿ ø√&é 860 Á|üø±s¡+ eT+Á‹ {°Jô|’ |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. áHÓ\ 14q ª|üì#˚j·Tì n~Ûø±s¡T\qT ø±*à bÕπsj·÷\ì eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒwt nqï≥T¢ z |üÁ‹ø£˝À ø£<∏äq+ sêe&É+‘√ dü<äs¡T |üÁ‹ø£ Á|ü#·T]+∫+<äì ‘=\T‘· nqT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±˙ 17q á yê´K´\ô|’ eT+Á‹

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üì#˚j·Tì n~Ûø±s¡T\H˚ ø±<äT, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\qT ø±*à bÕπsj·÷\ì $es¡D Çe«&É+‘√ K+>∑T‹HêïeTì bÕbÕsêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+˝À ˇø£ u≤<Ûä´‘êj·TT‘·yÓTÆq |ü<ä$˝À ñqï eT+Á‹ Ç˝≤+{Ï yê´K´\T #˚j·T&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì nHêïs¡T. eT+Á‹ Ç˝≤+{Ï yê´K´\T #˚j·T&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. á yê´K´\T Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº $<Ûä+>± ñHêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ #·≥ºÁ|üø±s¡+ eT+Á‹ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |òæsê´<äTqT d”«ø£]+∫q d”◊ sê$T¬s&ç¶ì $˝ÒKs¡T\T $es¡D ø√s¡>± |òæsê´<äTqT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î |ü+|ækÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ‘·<äT|ü] ©>∑˝Ÿ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

d”m+ >±s¡÷... 8 y˚T&ÉÃ˝Ÿ 5e u≤¢ø˘˝À ¬s+&ÉT HÓ\\T>± Ç+¬øHêïfi¯ó¢ á düeTdü´ eT+∫˙{Ï düeTdü´ d”m+qT ø£*dæq ◊{° ñ<√´>∑T\T


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 21, E˝…’ 2012

‘·|æŒb˛sTTq $<ë´]ú nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ #Ós¡Te⁄˝À X¯eyÓTÆ ‘˚*q $XÊ˝Ÿ $<ë´]ú eTs¡D+ô|’ |ü\T nqTe÷Hê\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 , düTes¡íyês¡Ô: lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi BLi…”¡ ©´sVLi¿¡ FyhRiaSáNRP¨s ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji @μR∂XaRP˘Q\Æ™sV©´s ≠saSÕfi aRPV˙NRP™yLRiLi —¡¤Õ˝¡Ã¡gRiW≤R∂ ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ aRP™´s\Æ™sV NRP¨szmsLiøyLRiV. ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ æªΩ[÷¡©´s ÀÿáV≤T∂ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı gRi™´sV¨sLi¿¡©´s rÛy¨sNRPVáV F°÷d¡xqsVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi B™´s*»¡Liª][ ™yLRiV  ¡∏R∂V…”¡NTP ºdΩaSLRiV. ≠saSÕfi Fn°…‹[ª][ xqsLjiF°÷¡Ë ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV xqs™´sWøyLRiLi BøyËLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠saSÕfi ™´sVLRifl·Li\|ms @Æ©s[NRP @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. N]¨sıL][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi BLi…”¡ ©´sVLi¿¡ FyhRiaSáNRP¨s  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji ºΩLjigji BLi…”¡NTP LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠saSÕfi ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV rÛy¨sNRP F°÷d¡xqsVá©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV ≠saSÕfi N][xqsLi gS÷¡xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiVLRiV™yLRiLi «¡¤Õ˝¡Ã¡gRiW≤R∂ rÛy¨sNRPVáV ¬ø¡LRiV™´sogRi»Ì¡\|ms Fs¨s≠sVÆμ∂[Œ˝œ¡ ÀÿáV≤T∂¨s øR¡WaS™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ @©´sV™´sW©´sLi ™´s¿¡Ë©´s F°÷d¡xqsVáV ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[

30 uÀs¡Tu≤e⁄\ Á&ç*¢+>¥≈£î Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ s¡+>±¬s&ç¶, E˝…’ 20 , düTes¡íyês¡Ô: s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À uÛÑ÷>∑s¡“»˝≤\ eT≥º+ n+#·Hê¬ø’ q÷‘·q+>± 30 uÀs¡Tu≤e⁄\T Á&ç*¢+>¥ #˚j·TT≥≈£î Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ eT+ps¡T #˚dæ+<äì õ˝≤¢ uÛÑ÷>∑s¡“ »\ XÊK ñ|ü dü+#ê\≈£î\T j·THé. sêõ¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ç{Ϻ uÀs¡T u≤e⁄\≈£î Á&ç*¢+>¥ #˚sTT+#·e\dæ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó\TŒ‘·÷, Ç+<äT¬ø’ yê˝≤º #·≥º+ øÏ+<ä ]õwüºs¡T #˚düT≈£îqï ]>∑TZ j·T»e÷qT\T Ä>∑düTº 7e ‘˚B 3 >∑+≥\˝À>± ‘·eT _&é\qT j·T+J s√&é, Hê+|ü*¢ >∑\ >∑>∑q $Vü‰sY˝Àì 5e n+‘·düTÔ˝À >∑\ ‘·eT ø±sê´\j·T+˝À <ëK\T #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. _&é &Ü≈£î´yÓT+{ŸqT E˝…’ 22 qT+&ç ø±sê´\j·T |üìy˚fi¯˝À¢ ñ∫‘·+>± bı+<äe#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. <ëK\T #˚düT≈£îqï _&é\qT Ä>∑düTº 7e ‘˚Bq 3.30 >∑+≥\≈£î ‘Ós¡e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

ù|<ä\≈£î düVü‰j·T+ n+~kÕÔ+ X‚]*+>∑+|ü*¢, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT dü+düú yÓqTø£ã&çq esêZ\ dü+πøåeT ø√dü+ düVü‰j·TdüVü‰ø±sê\T n+~düTÔHêïj·Tì ìøÏ˝≤dt ôd+≥sY |üsY &Óe\|tyÓT+{Ÿ y˚TH˚õ+>¥ Á≥düTº Áoìyêdtsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. >∑+>±s¡+˝Àì s√E ≈£L©˝…’q 25 eT+~ ù|<ä\≈£î q÷‘·q <äTdüTÔe⁄\qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êeTT ù|<ä\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD, |ü]X¯óÁuÛÑ‘·, Ç+≈£î&ÉT>∑T+‘·\ @sêŒ≥T e+{Ï kÕe÷õø£ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á≥düTº ÁbıÁ>±yéT Ä|ò”düsY kÕsTTu≤u≤, dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T düT˙˝Ÿ, _Ûø£å|ü‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

gS÷¡LiøyLRiV. ™yLjiNTP AøR¡WNTP á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ A ˙xms∏R∂Vªyı¨sı ≠sLRi≠sVLiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ≠saSÕfi ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ æªΩ[ỡLi\|ms NRPW≤y F°÷d¡xqsVáV AaRPËLRi˘Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨sNRPLi¤…¡[ 15 L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ≠saSÕfi©´sV N]LiμR∂LRiV NTP≤yı£ms ¬ø¡[∏R∂VgS ªRΩzmsˆLiøR¡VN]¨s A∏R∂V©´s ºΩLjigji ™´søyËLRiV. ªRΩLRiV™yªRΩ C≠sμ≥R∂LigS ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂»¡Li ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Váª][ Fy»¡V rÛy¨sNRPVáV NRPW≤y “¡LÒjiLiøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. ≠saSÕfi Fs£qsAL`i≤T∂—¡ xqsW‰Õ˝‹[ Hμ][ ªRΩLRigRiºΩ øR¡μR∂V™´soªRΩV©yı≤R∂V. Gμ][ À≥œ¡∏R∂VLi NSLRifl·LigSÆ©s[ ≠saSÕfi AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s DLi…ÿ≤R∂¨s F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. ¡x§¶¶¶ßaS, øR¡μR∂V™´so\|ms À≥œ¡∏R∂VLiª][ @ªRΩ©´sV C μyLRiVflÿ¨sı I≤T∂gRi…Ì”¡ DLi…ÿ≤R∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms F°÷d¡xqsVáV ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá©´sV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. ≠saSÕfi øR¡μR∂V™´so\|ms ™yLRiV FyhRiaSá …‘¡øR¡L˝Ri©´sV NRPW≤y @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠saSÕfi ™´sVXºΩ ≠sVxqÌsLkigSÆ©s[ NRP¨szmsxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP À≥œ¡∏R∂VLi NSLRifl·LigSÆ©s[ @ªRΩ©´sV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s DLi…ÿ≤R∂¨s F°÷d¡xqsVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. rÛy¨sNRPVáV gRiVLRiV™yLRiLi @Liμj∂Li¿¡©´s xqs™´sWøyLS¨sı  ¡…Ì”¡ NRPW≤y ™yLRiV @Æμ∂[ ¨sLÙSLRifl·NRPV ™´sxqsVÚ©yıLRiV.

N|òt dü÷|ü¬s+ &Ó+≥¢qT ≈£L&Ü ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á>∑÷|t`2 |üØø£å E˝…’ 21q eT<ë´Vü≤ï 2 qT+&ç 4`30 >∑+≥\ es¡≈£î, E˝…’ 22q ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ 12`30 >∑+≥\ es¡≈£î eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 4-30 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+ <äì ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å\≈£î dü+ã+~Û+∫q yÓT{°]j·T ˝ŸqT 21q &ûÄsYy√ |üs¡´y˚ø£åD˝À Äj·÷ πø+Á<ë\≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ø£˝…ø£ºsY ø=ìï dü÷#·q\T #˚dü÷Ô, nuÛÑ´s¡Tú˝…es¡÷ ôd˝Ÿbò˛qT¢, ø±´\T≈£L´˝Ò≥s¡T¢, e+{Ï m\Áø±ºìø˘ |ü]ø£sê\qT yÓ+≥ rdüT≈£îsê≈£L&É<äì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± yÓ’{ŸqsY, Vü≤´+&éãTø˘‡, ù||üs¡T e+{Ï$ ≈£L&Ü πø+Á<ä+˝ÀøÏ nqTeT‹+ #·eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT Äq‡sYw”{Ÿô|’ Çì«õ˝Ò≥s¡¢ dü+‘·ø£+ ‘·|üŒìdü]>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ‘·eT »yêãT\qT Áyêùd+<äT≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T πøe\+ ã÷¢ ˝Ò<ë u≤¢ø˘ u≤˝ŸbÕsTT+{Ÿ ô|qTï e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. |üØø£å Áyêj·T{≤ìøÏ ñ|üÁø£$T+#˚eTT+<äT Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢, Á|üXÊï|üÁ‘·+, Äq‡s¡T w”{Ÿ˝À >∑\ ìj·TeTìã+<Ûäq\qT |üP]Ô>± #·e⁄ø=ì Äø£*+|ü⁄ #˚düTø=ì ‘·<äqT>∑TD+>± »yêãT\T Áyêj·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

n~Ûø±s¡+ ø√dü+ u≤ãT Á&Üe÷\T GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C ™´sLÊSá©´sV

ø£qï‘·˝Ò¢ ndü\T Vü≤+‘·≈£îsê\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 , düTes¡íyês¡Ô: eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì n&ɶ>∑T≥º˝À »]–q Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\ Vü≤‘·´ $TdüºØì b˛©düT\T #Û˚~+#ês¡T. ø£qï‘·˝Ò¢ ∫Hêïs¡T\qT Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\ ø±s¡D+>± Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\≈£L ñ]y˚dæq Ä ‘·*¢ Äô|’ <äT+&É>∑T\T yê]ì Vü≤‘·´ #˚XÊs¡+≥÷ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~. m˝≤+{Ï nqTe÷q+ sê≈£î+&Ü Ç˝¢+‘ê ∫+<äs¡e+<äs¡>± #˚dæ <äT+&É>∑T\T á Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ düèwæº+∫+~. Bìô|’ $#ês¡D #˚|ü{Ϻq b˛©düT\T ø£qï ‘·*¢ô|’H˚ nqTe÷q+ e´ø£Ô|ü]#ês¡T. ∫Hêïs¡T\ô|’ ñqï y˚*eTTÁ<ä\ Ä<Ûës¡+>± ∫Hêïs¡T\qT Vü≤‘·´ #˚dæ+~. ‘·˝Ò¢ nì b˛©düT\T ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T.

d”◊ y˚~ÛdüTÔHêïs¡ì @d”|”øÏ |òæsê´<äT #˚dæq eTVæ≤fi¯ dæ$˝Ÿ $yê<ä+˝À ‘·\<ä÷]à ‘·qô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\T ãHêsTTdüTÔHêï&Éì Äs√|üD ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, E˝…’ 20 , düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ b˛*dtùdºwüHé d”◊ lìyêdüsêe⁄ dæ$˝Ÿ $yê<ä+˝À ‘·\<ä÷]à ‘·qô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\T ãHêsTTdüTÔHêï&Éì yÓ+ø£fÒX¯«s¡q>∑sY ø±\˙øÏ #Ó+~q uÛ≤s¡r#Í<äØ nH˚ eTVæ≤fi¯ X¯óÁø£yês¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ @d”|”øÏ |òæsê´<äT #˚dæ+~. ‘·qô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\T ãHêsTT+∫ y˚~ÛdüTÔHêï&Éì ÄyÓT yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ sêh e÷qeVü≤≈£îÿ\ dü+|òü÷ìøÏ, ôd’ãsêu≤<é b˛©dt ø£$TwüqsY ‹s¡TeT\sêe⁄, e÷<Ûë|üPsY &ûd”|” jÓ÷>±q+<é≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Ç<˚ $wüj·T+ô|’ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ @d”|”øÏ |òæsê´<äT #˚dæ+~. 2010˝À yÓ+ø£fÒX¯«s¡q>∑sY ø±\˙øÏ #Ó+~q qπs+<äsYsêe⁄ nH˚ e´øÏÔ Ç+{Ï ìsêàD≤ìøÏ n+≥T ‘·q e<ä› qT+∫ düTe÷s¡T 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T n|ü⁄Œ>± rdüT≈£îHêï&Éì dü<äs¡T eTVæ≤fi¯ ‘Ó*|æ+~. n|ü⁄Œ ‹]– #Ó*¢+#·ø£b˛‘˚ ‘·q≈£î #Ó+~q eT÷&É+‘·düTÔ\ uÛÑeq+˝À ¬s+&√ n+‘·düTÔqT kÕ«BÛq+ #˚düTø√e#·TÃqì ‘·q≈£î Áyê‘· |üPs¡«ø£+>± <äkÕÔy˚E sêdæ#êÃ&Éì, ø±˙

>∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ qπs+<äsYsêe⁄ #Ó|üŒ ô|≥º≈£î+&Ü Çfi¯ó¢ dü<ëq+<é nH˚ e´øÏÔøÏ $ÁøÏsTT+∫ ñ&ÜsTT+#·&É+‘√ Ç+{Ïì ‘êqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïqì Bìô|’ dü<ëq+<ä+ ≈£Lø£{Ÿ |ü*¢ b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+#·&É+‘√ ‘·q‘√ bÕ≥T eTs√ 20eT+~ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ]e÷+&ÉT≈£î ‘·s¡*+#·&É+ »]–+<äì uÛ≤s¡‹ ‘·q |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿ+~. ndü\T u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚j·Te*dæq d”◊ , mdt X‚KsY¬s&ç¶\T dü<ëq+<ä+ e<ä› \+#·+ rdüT≈£îì ‘·qqT y˚~ÛdüTÔHêïs¡ì ù|s=ÿ+~. á HÓ\ 4e ‘˚Bì ôV≤#YÄ؇øÏ |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ ‘·qô|’ eTs√ πødüT qyÓ÷<äT

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

Á>∑÷|t-2 |üØø£å≈£î 109 |üØøå± πø+Á<ë\ @sêŒ≥T

∫Hêïs¡T\ Vü≤‘·´ô|’ M&çq $TdüºØ

™´sVÀ≥œ¡˘|ms…Ì”¡ xms ¡˜Li gRi≤R∂VxmsoN][≤y¨sNTP ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂VªRΩı™´sV¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. 2007Õ‹[ ™´sLRiLigRiÕfi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s "’¡zqsgRiLÍRi©´s' xqsÀ≥œ¡Õ‹[ 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡zqsáNRPV 100 {qs»˝¡V BryÚ™´sV¨s ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqs ZNP[™´sáLi 54 {qs…˝”¡¿¡Ë ªRΩXzmsÚ xmsLjiøyLRi¨s, A©y≤R∂V B™´s*¨s ™yLRiV lLi[xmso BryÚLRi¨s ˙xms«¡Ã¡V FsÕÿ ©´s™´sVV¯ªyLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. A∏R∂V©´sNRPV ’¡zqsá xms»˝¡ G™´sW˙ªRΩLi ˙}ms™´sV D©yı FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V xmsμR∂≠s ’¡zqsáNTP¿¡Ë ªRΩ©´s ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s øy»¡VN][™yá¨s ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @¨sı NRPVÕÿáNRPV ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li B¬ø¡[Ë FyLÌki NSLi˙lgi£qs INRP‰¤…¡[©´s©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ’¡zqs NSgS Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs{qs= ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™ylLi[©´s©yıLRiV. Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ªRΩLRigRiªRΩVá @À≥œ¡V˘©´sıºΩNTP NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌki INRP‰¤…¡[©´s©yıLRiV. ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´søyËNRP ’¡zqs, Fs{qs=, Fs{qÌs, \Æ™sV©yLÌki ™´sLÊSá xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi G LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWáV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ’¡zqs xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡NRPV C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 43 aSªRΩLi @μ≥j∂NRPLigS 3Æ™s[á N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøy™´sV©yıLRiV. B…‘¡™´sá Àÿá Àÿ÷¡NRPá N][xqsLi 600 NS¤Õ¡[“¡ •¶¶¶xqÌsŒœ¡ß˛, 45 A˙aRP™´sV FyhRiaSááNRPV ™´sVx§¶¶¶ªy¯ «‹[˘ºΩLS™´so xmsp¤Õ¡[ }msLRiV |ms»Ì¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ’¡zqsá  ¡Æ≤Í∂…fi©´sV ™´sVV©´sV|ms©´sı≤R∂V ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS 120 N][»˝¡NRPV |msLiøy™´sV©yıLRiV. 17.48 áORPQá ™´sVLiμj∂ ’¡zqs ≠sμy˘LÙRiVáNRPV 2,487.52 N][»˝¡ ry‰Ã¡L`iztsQ£ms= ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s NRPVÕÿá N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ’¡zqs |mns≤R∂lLi[xtsQ©˝´sNRPV C G≤yμj∂ gRifl·¨ds∏R∂VLigS  ¡Æ≤Í∂…fi©´sV |msLiøy™´sV©yıLRiV. ’¡zqsá xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi, G ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ FsLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LjigjiLiμ][ øR¡LRiËNRPV zqsμÙR∂™´sW @¨s ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsbPıLiøyLRiV. ’¡zqsá xqsÀfiF˝y©±s\|ms ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂V}qsNRPLRifl·NRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, FsLizmsáª][ ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV©yıLRiV.

#˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 4e ‘˚B sêÁ‹ 12>∑+≥\ düeTj·T+˝À q\T>∑Ts¡T ø±ìùdºãTfi¯¢qT ‘·q Ç+{ÏøÏ |ü+|æ+∫ u…~]+|ü⁄\≈£î ~>±s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. d”◊ lìyêdtsêe⁄, mdt◊ X‚KsY¬s&ç¶\‘√ ‘·q≈£î ÁbÕDVü‰ì ñ+<äì ‘·q≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì, ˝Òø£b˛‘˚ Ä‘·àVü≤‘˚´ X¯s¡D´eTì u≤~Û‘·Tsê\T |æsê´<äT˝À ù|s=ÿ+~. u≤~Û‘·Tsê*øÏ Hê´j·T+ #˚kÕÔ+: @d”|” eT˝≤¢¬s&ç¶ u≤~Û‘·Tsê\T Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ì+~‘·T&ÉT qπs+<äsYsêe⁄qT áHÓ\ 12e ‘˚Bì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#êeTì @d”|” eT˝≤¢¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. qπs+<äsYsêe⁄ ∫{°º\ ù|s¡T‘√ uÛ≤s¡‹#Í<ä]‘√ bÕ≥T eTs√ 20 eT+~ì yÓ÷dü+ #˚XÊ&Éì BìøÏ dü+ã+~Û+∫ ô|ò’HêHé‡ ]ø£eØ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ qπs+<äsY sêe⁄≈£î #Ó+~q Ç+{Ïì Hê´j·TkÕúq+ qT+∫ y˚\+ y˚sTT+∫ u≤~Û‘·T\≈£î sêe\dæq &ÉãT“qT #Ó*¢+#˚˝≤ #·÷&É&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. dæã“+~ u≤~Û‘·Tsê*ì y˚~Û+∫q≥T¢ ìs¡÷|æ‘·yÓTÆ‘Ó’ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.

ª$<ë´]ú eTè‹øÏ bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´y˚T ø±s¡D+μ Ä+<√fi¯q≈£î ~–q |ü\T $<ë´]ú dü+|òü÷\T #·+<ëq>∑sY, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À 9e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï Vü≤]ø£èwüí eTè‹‘√ Äj·÷ bÕغ\T, $<ë´]ú dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕsƒ¡XÊ\ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îì Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeHêìï ì]à+∫q ø±+Á{≤ø£ºsY uÛÑeq+ yÓT≥¢≈£î s√*+>¥ ì]à+#·≈£î+&Ü e~*y˚dæq ø±+Á{≤ø£ºsYqT, u≤<Ûä´‘·j·TT‘·+>± e´eVü≤]+∫q bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ<ÛëH√bÕ<ë´j·TT&ÉT $<ë´]ú eTè‹øÏ ø±s¡≈£î\T n+≥÷ yêb˛j·÷´s¡T. {°ÄsYmd”«, @;M|”, {°mHémdtm|òt, $<ë´]ú dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T {°ÄsYmdt H˚‘· ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é, ;CÒ|” H˚‘· ø£dæ¬s&ç¶ uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶, H˚‘êJ q>∑sY yÓ˝…Œ¤sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì bÕsƒ¡XÊ\ eTT+<äT u…’sƒêsTT+∫ eTè‹ #Ó+~q Vü≤]ø£èwüí ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\≈£î eT<䛑·T>± ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq+ô|’ qT+∫ |ü&ç Vü≤]ø£èwüí eTè‹ #Ó+<ë&Éì yês¡Ô ‘Ó\TdüT≈£îqï myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì |ü]dæú‹ì düMTøÏå+∫ uÛÑeq+ yÓT≥¢≈£î s√*+>¥ ì]à+#·≈£î+&Ü e~*y˚j·T&Üìï ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. Ä+<√fi¯q≈£î ~–q $<ë´]ú dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\qT XÊ+‹|üCÒdæ eTè‹#Ó+~q Vü≤]ø£èwüí ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé j·÷uÛ…’y˚\ s¡÷bÕj·T\ Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï n+~+#ês¡T. õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] ñcÕsêDÏ, eT+&É\ $<ë´~Ûø±] X¯+ø£sY\T $<ë´]Δ ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+#ês¡T.


X¯ìyês¡+, E˝…’ 21, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ ≈£Lq X¯+≈£îkÕú|üq

ª|üsê´es¡Hêìï ø±bÕ&É≥+˝À #Ó≥T¢ m+‘√ ñ|üjÓ÷&É|ü&É‘êsTTμ X¯+ø£sY|ü*¢, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): |üsê´es¡Hêìï s¡øÏå+#·&ÜìøÏ #Ó≥T¢ m+‘√ ñ|üjÓ÷&É|ü&É‘êj·Tì X¯+ø£sY|ü*¢ eT+&É\ $<ë´~Ûø±] düTπswt nHêïs¡T. $<ä´|üøå√‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É\+˝Àì yÓTøÏ* Á>±eT+ ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À |üsê´es¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À yÓTTø£ÿ\qT Hê{≤s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #Ó≥T¢ ô|+#·&É+ e\¢ mH√ï ˝≤uÛ≤\THêïj·Tì $<ë´s¡Tú\≈£î $e]+#ês¡T. ø±s¡“Hé&Ó’j·÷¬ø’‡&éqT rdüTø=ì, Äøχ»HéqT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. #Ó≥¢ e\¢ esê¸\T≈£L&Ü ≈£îs¡TkÕÔj·THêïs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø=yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á>∑\T, <√eT\T, yê*q |ü<ësêú\qT ‹qsê<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 127 &ç$»Hé˝À s¡÷. 20 \ø£å\‘√ #˚|ü{Ϻq |ü\T n_Ûeè~› |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é X¯óÁø£yês¡+ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·T q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé |ü]~Û˝À 75 XÊ‘·+ n_Ûeè~ |üqT\T |üP]Ô nj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q |üqT\T <äX¯\yê]>± |üP]Ô #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY $»j·TX‚KsY>ö&é, \øå±à¬s&ç¶, C…’X¯+ø£ sY>ö&é, ‹s¡T|ü‹, lìyêdt>ö&é, ÁøÏwüíeT÷]Ô, kÕ>∑sYsêe⁄, Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, sêeTø£èwüí eTT~sêCŸ, \øÏåàHê<∏é, Ç*j·÷düT~›Hé, sêõ¬s&ç¶, \ø£åàDY, e˝Ò¢|ü⁄ÁøÏwüí, s¡y˚Twt, u≤\sêCŸ, q]‡+Vü≤à, #·+<äT, s¡eTD≤¬s&ç¶, qπswt>ö&é, ¬s&ɶeTà CÀ´‹, uÛÑ÷<˚$, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ◊e÷dtº ˝…’≥¢qT ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ≈£Lq.. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 125 &ç$»Hé >±E\sêe÷s¡+ $˝ÒCŸ˝À kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+ <ä>∑Zs¡ s¡÷. 7500 \‘√ @sêŒ≥T #˚dæq ◊e÷dtº ˝…’≥¢qT myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >±E\sêe÷s¡+ $˝ÒCŸ˝À kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+ ì]à+∫ Á|üXÊ+‘· yê‘ê es¡D HÓ\ø=*Œq Äfi¯¢>∑&ɶ lìyêdtqT n_Ûq+~+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À

◊e÷dtº ˝…’≥¢qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï myÓTà˝Ò´ ≈£Lq

zô|Hé dü÷ÿ˝Ÿ Ä&çàwüqT¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+

ø±s=Œπs≥sY sêe⁄\ X‚wü–], >±E\ sêe÷s¡+ nk˛sTTj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT, Á≥düTº #Ó’s¡àHé ≈£Lq lìyêdt>ö&é,∫‘êÔs¡eTà Ä\j·T ø£$T{° #Ó’s¡àHé ≈£Lq n+‘·j·T´>ö&é, ÄsY. u≤\sêE, düVü≤<˚yé, »>∑Hé, Ç+Á<äùdHê>∑T|üÔ, <äTs¡Zj·T´, *+>∑yéTj·÷<äyé, s¡$, dü+Je¬s&ç¶, Á|üuÛ≤ø£sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫qï|Œü {Ï qT+#˚ uÛ$Ñ wü´‘·T≈Ô î£ |ü⁄Hê~ y˚j÷· *

eTd”<äT˝À¢ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·+&ç

X¯+ø£sY|ü*¢, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): 2012`13 $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT yêdü$ y=πøwüq˝Ÿ pìj·TsY ø£fi≤XÊ˝À zô|Hédü÷ÿ˝Ÿ n&çàwüqT¢ d”«ø£]düTÔHêïeTì ø√Ä]¶H˚≥sY |æ.e÷<äe¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. 10e ‘·s¡>∑‹, Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ\øÏ n&çàwüqT¢ ÁbÕs¡+_Û+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. |ü<äe‘·s¡>∑‹ ˝À #˚πs+<äT≈£î 14 dü+e‘·‡sê\T ñ+&Ü\ì »qq <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘êì »‘·#˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äì $e]+#ês¡T. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ ˝À #˚πs+<äT≈£î 10e ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T. áHÓ\ 29e ‘˚B˝À>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 9848325306, 9866107100 bò˛HéHÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

∫Hêïs¡T\‘√ eTT#·Ã{ÏdüTÔqï u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î ∫qï|üŒ{Ï qT+#˚ |ü⁄Hê~ y˚j·÷\ì 131 &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯« s¡sêe⁄ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ &ç$»Hé˝Àì m˙ºÄsY q>∑sY ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ \˝À ìs¡«Væ≤+∫q $<ë´|üøå√‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§Zì Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. ã&ç á&ÉT |æ\¢\+<ä]ì ã&çøÏ |ü+|æ+#ê\ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. |æ\¢\+<äs¡÷ eT+∫>± #·<äTe⁄ø=ì uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À &Üø£ºs¡T¢, Ç+»˙s¡T¢>±, sê»ø°Hêj·T≈£î\T, eT+∫ n~Ûø±s¡T\T>± m<ä>±\ì dü÷∫+#ês¡T. ã&çøÏ sê≈£î+&Ü ñqï |æ\¢\+<ä]˙ ã&çøÏ |ü+|æ+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ |üøå√‘·‡yê˝À¢ |æ\¢\ #˚‘· nø£åsêuÛ≤´dü+ #˚sTT+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝Àí •esê+¬s&ç¶, øÏs¡DY, \ø£åàDY, sêE, düTu≤“sêe⁄, sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, sêE>ö&é, yês¡T¶ düuÛÑT´\T u≤\j·T´, düTC≤‘·,ø±+‘·, s¡eT´≈£îe÷], dæ~›sêeTT\T, u≤\sêE, <Ûäq\øÏåà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\≈£î düeTÁ>∑ #·≥º+ ‘˚yê\ì J|ü⁄ C≤‘·s¡ d”◊{°j·T÷ ø±s¡´<ä]Ù uÛÑ÷bÕ˝Ÿ &çe÷+&é X¯+ø£sY|ü*¢, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\≈£î düeTÁ>∑ #·≥º+ ‘˚yê\ì , yê] düeTdü´\T Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+fÒ |ü]wüÿ]+#ê\ì sêh d”◊{°j·T÷ ø±s¡´<ä]Ù uÛÑ÷bÕ˝Ÿ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq X¯+ø£sY|ü*¢˝À X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± J|ü⁄ C≤‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh yê´|üÔ+>± ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑+ ø±]à≈£î\T ø√{Ï eT+~ ñHêïs¡ì yê]øÏ ø£˙dü #·≥º+ neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äì, Á|üeT<ë\T »]–q|ü⁄Œ&ÉT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<äT&˚ ˝Ò&Éì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ dü+düú˝À, ø±+Á{≤ø˘º, CÒ{Ÿ k˛]‡+>¥ ù|s¡T‘√ yÓ{Ϻ #êøÏ] #˚sTTdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« Jz\ Á|üø±s¡+ ø£˙düy˚‘·Hê\T {°@, |”@\T >∑\ kÂø£sê´\T neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. X¯+ø£sY|ü*¢˝À, Ä{À, &ûd”m+ Á&Ó’es¡T¢, Vü≤e÷©\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yê]øÏ n&ܶ\T düeTdü´\T ñHêïj·Tì, n˝≤π> yêVü≤Hê\ ]õÁùwºwüHé\≈£î Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£+>± Ä{À ]õÁùdºwüHé\T, »]π>≥≥T¢ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£˙dü y˚‘·Hê\T, |üìuÛÑÁ<ä‘·, |”m|òt, ámdt◊, Á|üe÷<ä ;Ûe÷ ô|q¸Hé ‘·~‘·<ä #·≥ºã<ä› kÂø£sê´\ kÕ<Ûäq¬ø’ dü+|òüT+ ô|{≤º\ì düeTs¡+ #˚<ë›eTì nHêïs¡T. ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ s¡DuÒ] ìHê<ä+‘√ d”◊{°j·T÷ sêh ø£$T{ÏøÏ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. E˝…’ 20 qT+∫ 27 es¡≈£î J|ü⁄ C≤‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T d”.yÓ+ø£fÒwt »+>∑j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&ÉT s√E˝À¢ s¡+C≤Hé e÷dü+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+&É≥+‘√ 131 &ç$»Hé |ü]~Û˝À ñqï eTd”<äT˝À¢ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì ø±s=Œπs≥s¡T¢ _. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ¬ø.myéT >ö]wt,ÁøÏwüí, $»j·TX‚KsY>ö&é\‘√ ø£*dæ eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. s¡+C≤Hé y˚&ÉTø£\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. $q‹ |üÁ‘·+ rdüT≈£îqï ø£$TwüqsY eTd”<äT˝À¢ kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔeTì #Ó|æŒq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. dæ~›ø˘, n»s¡‘Y n©, eTVü≤eT÷<é, s¡C≤ø˘u≤sTT, U≤<äsY, j·T÷düT|òt, dæsêCŸ, s¡wü‘YuÒ>¥, mC≤dt, cÕ<äT˝≤¢, eT»Vü≤sY, n»Vü≤sY, ‘·~‘·s¡T\T ø£$TwüqsYqT ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T.

|ü˝…¢ ìÁ<ä #˚|ü{Ϻq X¯+ø£sY|ü*¢ mdt◊ #Ó’‘·q´ ≈£îe÷sY

|æ\¢\qT Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ã&çøÏ |ü+|æ+#ê* düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï mdt◊ #Ó’‘·q´≈£îe÷sY

eTVæ≤fi¯\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): |æ\¢\qT Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ã&çøÏ |ü+|æ+#ê\ì 129 &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY , yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£˙«qsY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. X¯ó Áø£yês¡+ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì kÕsTTu≤u≤ q>∑sY˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq mmyéTd” ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&ç˝À |æ\¢\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÀ»q+ eT+∫>± ô|&ÉT‘·THêïsê nì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.bÕsƒ¡XÊ\ Á|üVü‰] >√&É ìsêàD+ ø±+Á{≤ø£ºsY‘√ e÷{≤¢&ç ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚sTTkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT |æ. |ü<äàl, ñbÕ<Ûë´j·TT\T nqTsê<Ûä, <Ûäqj·T´, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø£]j·T, <Ûäπsàwt, q÷s¡®Vü‰Hé, <˚ee÷‘·, e÷j·÷ø√sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯+ø£sY|ü*¢, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±e÷\˝À ÁbÕ+‘·+˝À eT<ä´+ u…˝Ÿº cÕ|ü⁄\T ìs¡«Væ≤ùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒeì X¯+ø£sY|ü*¢ mdt◊ #Ó’‘·q´≈£îe÷sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ eT+&É\+˝Àì dæ+>∑|üPsY Á>±eT+˝À |ü˝…¢ìÁ<ä #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À j·TTe‘· #Ó&ÉT n\yê≥¢≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. düe÷»+˝À eT+∫ù|s¡T ‘Ó#·TÃø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T |ü&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. >=&Ée\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\qT ø±bÕ&Ü\Hêïs¡T. XÊ+‹øÏ $|òü÷‘·+ ø£*–ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. <=+>∑‘·Hê\T n]ø£&É‘êqì Á|ü»\ BìøÏ ‘·eT e+‘·T düVü≤ø±sêìï n+~+#ê\Hêïs¡T. b˛©dt\#˚ $TÁ‘·T\H˚ uÛ≤eq ø£*–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. j·TTe≈£î\T eT<ä´+ CÀ*øÏ yÓ\¢≈£L&É<äì nHêïs¡T. eT<ë´ìøÏ u≤ìôd’ J$‘ê\qT bÕ&ÉT #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+<ä] |ü≥¢ eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± e⁄+&Ü\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt◊ bÕ|üj·T´, @mdt◊ ã\sê+, Áoø±+‘Y, <Ûäsêà¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+#Y $sƒ¡˝Ÿ, \#·Ãj·T´, Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>∑÷|t`2 |üØø£å≈£î ãdüT‡\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): @|”|”md”‡ Á>∑÷|t`2 |üØø£å áHÓ\ H˚&ÉT, πs|ü⁄ ìs¡«Væ≤düTÔqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. |üØø£å≈£î eTT+<äT, ‘·sê«‘· nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ Áπ>≥sY Äغd” Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\T q&ÉT|ü⁄‘·T+<äì á&û m.ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. s¡B› e÷sêZ˝À¢ n<äq|ü⁄ ãdüT‡\T ‹|ü⁄Œ‘êeTHêïs¡T.

H˚&ÉT Äs√>∑´Áo •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): Äs√>∑´Áo ôV≤˝ŸÔ πøsY Á≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À ás√E >±E\>∑÷&É Á>±eT+˝À ñ∫‘· Äs√>∑´Áo yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äs√>∑´$TÁ‘· qπs+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT|ü+#êsTTr Äes¡D˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á •_s¡+˝À X¯+ø£sY|ü*¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ yÓ’<äT´\T s√>∑T\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì nHêïs¡T. •_sêìøÏ e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT Äs√>∑´Áo ø±s¡T¶qT ø±˙, ‘Ó\T|ü⁄s¡+>∑T πswüHéø±s¡T¶qT >±ì ‘·|üŒ≈£î+&Ü rdüT≈£îsêyê\ì dü÷∫+#ês¡T.

πs|ü⁄ b˛#·eTà neTàyê]øÏ n_Ûùwø£+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT+ sê+q>∑sY Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁXÊeD e÷dü+ dü+<äs¡“¤+>± áHÓ\ 22e ‘˚B Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 5.30 >∑+≥\≈£î sê+q>∑sY &ç$»Hé C…$Tìø±\˙˝Àì b˛#·eTà neTàyê]øÏ n_Ûùwø£eTT, ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À n<Ûä´≈£åî\T $.düT<Ûëø£sY >∑T|üÔ, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé.n˙˝Ÿ >∑T|üÔ, ø√XÊ~Ûø±] |æ.s¡y˚Twt>∑T|üÔ\T e÷{≤¢&Üs¡T. b˛#·eTà <˚yê\j·T+˝À »]π> á ñ‘·‡yêìøÏ Äs¡´yÓ’X¯´ <ä+|ü‘·T\T ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ E˝…’ 21, 2012

es¡¸|ü⁄ ˙{Ï‘√

<Ûäs¡àXÊ\ ãVæ≤wüèÿ‘· {Ïu…{Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ X¯s¡D≤]ú>± <Ûäs¡àXÊ\˝À ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T yÓTT<ä˝…’q|üŒ{Ï qT+&û Ç~ ˇø£ |üsê´≥ø£ Á|ü<˚X¯+>± Á|üdæ~Δ #Ó+~+~. ø±+>±¢ y˚© yÓTÆ<ëHê\qT ÄqT≈£îì ñqï á <Ûäs¡àXÊ\ ø±+>±¢ eTTK´ ø±sê´\j·T+. #·T≥÷ºsê <˚e<ës¡T eèøå±\‘√ n‘·´+‘· düT+<äs¡+>± ñ+&˚ á ∫qï Á|ü<˚X¯ •Ksêìï ªyÓTÆø=¢&é >∑+CŸμ nì n+{≤s¡T. Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\ dü+<ä&ç m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. á ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ >∑+>¥#˚düHé øÏXÀ+>¥ nH˚ ù|s¡T‘√ ñqï uÛÑeq düeTT<ëj·T+˝À {Ïu…{Ÿ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·T+, <ä˝…’˝≤q÷ ìyêdükÕúq+ ñHêïsTT. <Ûäs¡àXÊ\ qT+&ç <ÛÍ˝≤<ÛësY |üs¡«‘·ÁX‚DT\qT #·ø£ÿ>± MøÏå+#·e#·TÃ. 1850˝À Ä+π>¢j·TT\ bÕ\Hê ø±\+˝À Á_≥wt Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆø=¢&é>∑+CŸqT ôV≤&éø±«sY‡>± e÷]+~. yÓTÆø=¢&é >∑+CŸ ` <Ûäs¡àXÊ\ qT+&ç 10 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷sêq yÓTÆø=¢&é>∑+CŸ ˇø£ |ü<äTHÓ’q |üs¡«‘· •Ks¡+ô|’ ñ+~. ø±*u≤≥˝À yÓ[‘˚ 4 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ø£ì|ædüTÔ+~. 14e <ä˝…’˝≤e÷ ìyêdü+ ñ+≥Tqï düú\+ ø±e&É+‘√ Á|ü|ü+#·+

q\TeT÷\˝ qT+&û ô|<ä› dü+K´˝À Á|ü»\T Äj·Tìï ø£\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î edüTÔ+{≤s¡T. Ád”Ô |ü⁄s¡Twü uÖ<äΔ _Û≈£åîe⁄\T ô|<ä› dü+K´˝À <Ûë´qeTTÁ<ä˝À ˝Ò<ë Ç‘·s¡ |üqT\T #˚düT≈£î+≥÷H√ Çø£ÿ&É ø£ì|ædüTÔ+{≤s¡T. Çø£ÿ&É ñqï yê´bÕs¡düTÔ\˝À {Ïu…{Ÿ≈£î #Ó+~qyêπs m≈£îÿe. eT+#·T<äT|üŒ{Ïì ø£|ü⁄Œ≈£îqï≥T¢ ñ+&˚ <Ûë˝≤<ÛësY |üs¡«‘· ÁX‚DÏì Çø£ÿ&ç qT+&ç #·÷&Ée#·TÃ. ∫qï Á|ü<˚X¯+ ø±e&É+‘√ Çø£ÿ&É s¡B› m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. Á_{Ïwt ˝…|òtºHÓ+{Ÿ >∑es¡ïsY &˚$&é yÓTÆø=¢&é>∑+CŸ ù|s¡T‘√ Á|ü|ü+#·eT+‘·{≤ Á|üdæ~›>±+∫q á Á|ü<˚X¯+ $<˚o |üsê´≥≈£î\≈£î n‘·´+‘· ÇwüºyÓTÆq ÁbÕ+‘·+. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ª>∑B›μ J‹øÏ #Ó+~q <˚X¯~eTàs¡T\T Çø£ÿ&É &˚sê\T y˚düT≈£îH˚yês¡T. bÕ<äj·÷Á‹≈£î\ kÂø£sê´s¡ú+ Çø£ÿ&É düÁ‘ê\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ n+<äs¡÷ á Á|ü<˚XÊìï <Ûäs¡àXÊ\(<äs¡àdüÁ‘·+)>± |æ\ekÕ>±s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Bìï ªyÓTÆø=¢&é >∑+CŸμ nì ≈£L&Ü |æ\TdüTÔHêïs¡T. uÖ<äΔ <Ûäsêàìï nqTdü]+#˚ yê] ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T |ü<䛑·T\T #·÷dæq Á|ü»\T á Á|ü<˚XÊìï ª$Tì˝≤ΩkÕμ nì |æ\e&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. uÛ≤>¥dü÷ ` yÓTÆø=¢&é>∑+CŸ˝Àì s¡B›øÏ <ä÷s¡+>± ‘·÷s¡TŒ˝À ñqï uÛ≤>¥dü÷ |ü˝…¢˝À¢ |ü]´≥≈£î\T Vü≤sTT>± |üs¡´{Ï+#·e#·TÃ. á |ü˝…¢qT ªuÛ≤>¥dü÷Hê<Ûéμ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. 16e X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq <˚yê\j·T+ Çø£ÿ&É

ñ+~. düMTbÕq ˇø£ »\bÕ‘·+ ñ+~. á Á|ü<˚X¯+˝À ãdü #˚ùd+<äT≈£î mH√ï nqT≈£L\yÓTÆq Á|ü<˚XÊ\T ñHêïsTT. ø=‘ê«© ãC≤sY ` ø=+&É ~>∑Te Á|ü<˚X¯+˝À >∑\ á ãC≤s¡T˝À ø±+>±¢ Á|ü»\ Çfi¯ó¢, <äTø±D≤\÷ ø£ì|ækÕÔsTT. düMT|ü+˝À ø±+>±¢ ÄsYº eT÷´õj·T+ ñ+~. á eT÷´õj·T+˝À dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt ÄsYº $uÛ≤>∑+˝À 17e X¯‘êã›+ qT+&ç H˚{Ï ø±\+ es¡≈£î »]–q ø£fi≤ $ø±kÕìï #·÷&Ée#·TÃ. ns¡T<Ó’q ô|sTT+{Ï+>¥‡, #Óø£ÿ‘√ #˚dæq ø£fi≤ø£è‘·T\T, •˝≤Œ\T, eÁdæÔ\T Çø£ÿ&É uÛÑÁ<ä|üs¡∫ ñ+#ês¡T. #·ø£ÿì n*¢ø£\T, ÁbÕNq ø±\|ü⁄ q>∑\T Á|ü»\ dü+<äs¡ÙHês¡ú+ ñ+#ês¡T. Çø£ÿ&É≈£î 2 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ˇø£ ∫qï düs¡düT‡ ª&É˝Ÿ Øa˝Ÿμ ñ+~. ø±>±¢ y˚© ` y˚dü$ ø±\+˝À y˚&ç>± ñ+&˚ ø±+>±\ ˝Àj·TqT Á|üj·÷D+ eT<Ûä´˝À #·÷&Ée#·TÃ. #·]Á‘· Á|üdæ~Δ >±+∫q n<äT“¤‘·yÓTÆq Ä\j·÷\T, uÛÑe+‘·T\T Çø£ÿ&É mH√ï ñHêïsTT. á ø£≥º&Ü\T |ü⁄sê‘·‘·« ÁbÕeTTK´‘· ø£*–q$. ÁãCÒX¯«] <˚yê\j·T+, eTqdü÷sY •˝≤ eT+~s¡+˝Àì $∫Á‘ê\qT #·÷dæ rsê*‡+<˚. ø±+>±¶˝Àì bÕ\+|üPsY ˇø£ zô|Hé ù|¢dt, ˇø£ÿ&ç ‘˚j·÷≈£î ‘√≥\T, q÷´>∑˝ŸbÕsYÿ |üsê´≥≈£î\qT Äø£]¸kÕÔsTT. á Á|ü<˚X¯+ qT+&ç <ÛÍ˝≤<ÛësY |üs¡«‘·X‚DÏ n+<ë\T ø£qT$+<äT #˚kÕÔsTT. ø±+>±¢ y˚© s¡+>∑T s¡+>∑T\ |ü+≥ bı˝≤\T, ô|’Hé eèøå±\‘√ <ä≥º+>± ô|]–q n&Ée⁄\T, ∫qï ¬s’‘·T\≈£î Á|üdæ~Δ #Ó+~+~.

>±¬s¶Hé yÓTTø£ÿ\qT dü+s¡øÏå+#·+&ç... uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq m+&É\T, y˚&ç qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø=ì esê¸ø±\+ e#˚Ãdæ+~. nB ‘=\ø£] »\T¢\+fÒ ∫qï, ô|<ä› nì ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü n+]ø° m+‘· Äq+<äyÓ÷..Ä ‘=\ø£] »\T¢˝À¢ ‘·&Ée&ÜìøÏ, Ä&ÉTø√e&ÉHêøÏ #ê˝≤ eT+~ Çwüº|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. esê¸ìï m≈£îÿe>± Çwüº|ü&˚yês¡T. Á|üø°‹ì ≈£L&Ü m≈£îÿe>± Áù|$TkÕÔs¡H˚ qeTàø£+ ñ+~. m+<äTø£+fÒ Á|üø£è‹˝À ˇø£ uÛ≤>∑y˚T á es¡¸+ ≈£L&Ü.Á|üø£è‹ì Áù|$T+#˚ yês¡T á es¡¸|ü⁄ ˙{Ïì ˙{Ïì m˝≤ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê˝À #·÷<ë›+..es¡¸|ü⁄ ˙s¡T >±¬s¶ì+>¥ ≈£î u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. dü+e‘·‡s¡+ n+‘ê yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ ˙{Ïì m˝≤ ì\« #˚düTø√yê˝À. á es¡¸|ü⁄ ˙{Ï‘√ ˝≤uÛÑqcÕº˝Ò+{À ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ á Ä]ºø£˝Ÿ qT #·<äyê*‡+<˚. es¡¸+ |ü&É≥+ e\¢ MT ÁX¯eTqT ø=+‘· es¡≈£î ‘·–ZdüTÔ+~. m+<äTø£+fÒ –¬s¶Hé yÓTsTT+f…ÆHé #˚ùdyês¡T. á d”»Hé ˝À ø=~›>± ]˝≤ø˘‡ ne⁄‘ês¡T. m+<äTø£+fÒ yÓTTø£ÿ\≈£î ˙s¡T |üfÒº |üì ñ+&É<äT ø±ã{Ϻ. nsTT‘˚ yÓTTø£ÿ\qT ˙s¡T |ü≥ºø£b˛sTTHê á d”»H√¢ yê{Ï C≤Á>∑‘·Ô e÷Á‘·+ rdüTø√e&É+ nedüs¡+. yêq ˙{Ï $ìjÓ÷>∑+` MT≈£î ‘Ó\TkÕ Á|ü|ü+#·+˝À eT÷&ÉT e+‘·T\ uÛ≤>∑+ uÛÑ÷$Tì ˙{Ï‘√H˚ ì+&ç ñ+≥T+~. nsTT‘˚ Ä ˙s¡+‘ê ñ|ü⁄Œ˙πs? á Á|ü|ü+#·+˝À @<√ ø=<√› >=|üŒ ‘êC≤>± dü«#·ÃyÓTÆq ˙fi¯ófl <=s¡ø£&É+ n+fÒ es¡¸|ü⁄ ˙πs. á dü«#·ÃyÓTÆq ˙{Ïì m˝≤ ñ|üjÓ÷–+#ê\+fÒ esê¸\ |ü&˚ düeTj·T+, Ä es¡¸|ü⁄ ˙{Ïì ì\« #˚düTø=ì Ä ˙{Ïì ø£˙dü+ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT HÓ\˝…’Hê yÓTTø£ÿ\≈£î $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃ. yêq ˙{Ïø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± y˚T&É ô|’q ˝Ò<ä >±¬s¶Hé Á|ü<˚X¯+˝ÀH√ ø£èÁ‹eT+>± ˙{Ï ì\« #˚j·T&ÜìøÏ @<Ó’Hê ‘=f…º\qT, {≤+ø˘ \qT Äπs+CŸ #˚düTø√e#·TÃ. H˚#·T´s¡˝Ÿ ÁdæŒ+ø£¢s¡T¢ ` á düVü≤» ÁdæŒ+ø£¢s¡T¢ <ë«sê MT >±¬s¶Hé ˝À ˙{Ïì |æ∫ø±Ø #˚j·Te#·TÃ. yÓTTø£ÿ\qT H˚s¡T>± eTT>∑TZ‘√H√ ˝Ò<ë ã¬ø{Ÿ ‘√H√ ˙{Ïì b˛j·T&É+ ø£+fÒ á ÁdæŒ+ø£ºs¡T¢ neTs¡TÃø√e&É+ e\¢ yÓTTø£ÿ\≈£î düT\uÛÑ+>± ˙{Ïì ÁùdŒ #˚j·Te#·TÃ. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ yÓTTø£ÿ\ yÓTT‘·Ô+ MT<ä es¡¸|ü⁄ ˙s¡T˝≤, ‘·T+|üs¡˝≤ »\T¢\T ø£]|æ+∫q yês¡eTe⁄‘ê+. n<˚$<Ûä+>± ˙{Ï˙ Ä<ë #˚düTø√e#·TÃ. ø±ã{Ϻ yÓTTø£ÿ\T es¡¸|ü⁄ ˙s¡T nqTuÛÑ÷‹ì ø£*– ñ+{≤sTT. ô|ò&ç+>¥ ` MT Ç+{Ï ãj·T≥ >±¬s¶Hé ø£*– ñ+fÒ. ˇø=ÿø£ÿ|ü⁄Œ&ÉT >±¬s¶Hé ≈£î yÓTsTT+f…ÆHé #˚j·T&É+ ø£wüºeTe⁄‘·T+~. m+<äTø£+fÒ kÕ<Ûës¡D es¡¸+ ø±≈£î+&Ü ≈£î+&Éb˛‘· es¡¸+ ø£qTø£ |ü&çqf…Æ¢‘˚ Ä ‘√≥˝Àì bÕs¡e+‘·yÓTÆq eT{Ϻ n+‘ê es¡¸|ü⁄ ˙{Ï‘√ ø=≥Tºø=ìb˛‘·T+~. <ë+‘√ yÓTTø£ÿ\≈£î Vü≤ì »s¡T>∑T‘·T+~. <ë+‘√ yÓTTø£ÿ\≈£î Vü≤ì »s¡T>∑T‘·T+~. #ê˝≤ eT+~ ‘·eT >±¬s¶Hé ˝À yÓTTø£ÿ\qT s¡øÏå+#·Tø√e&ÜìøÏ >±¬s¶Hé øÏ dü]|ü&˚ bÕ¢dæºø˘ w”{Ÿ ‘√ ø£esY #˚düTø=+{≤s¡T. |üP]Ô>± bÕs¡<äs¡Ùø£yÓTÆq bÕ¢dæºø˘ w”{Ÿ qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ ø£+fÒ ø=~›>± |ü\T#·>± ∫\T¢\Tqï >±¬s¶Hé w”{Ÿ qT neTs¡TÃø=+fÒ ø=+‘· es¡≈£L es¡¸|ü⁄ ˙{Ïì yÓTTø£ÿ\T n+~+#·e#·TÃ. á $<Ûä+>± es¡¸|ü⁄ ˙{Ï‘√ yÓTTø£ÿ\qT ø±bÕ&ÉT ø√e#·TÃ. dü÷#·q ` eTTK´+>± yÓTT<ä{Ï>± |ü&˚ es¡¸|ü⁄ ˙s¡T MT ≈£î+&û yÓTTø£ÿ\≈£î Vü≤ì ø£{Ï–+#·e#·TÃ. ø±ã{Ϻ ≈£î+&û yÓTTø£ÿ\qT ‘=\ø£]»\T¢\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+#·+&ç. yÓTT<ä≥>± ≈£î]dæ es¡¸|ü⁄ ˙{Ï˝À yê‘êes¡D, ø±\Twü´+, bı>∑, <äTeTTà, <Ûä÷[‘√ ì+&ç ñ+&É≥+ e\¢ n$ yÓTTø£ÿ\≈£î Vü≤ì ø£*–+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. es¡¸|ü⁄ ˙s¡T. es¡¸+ e#˚à düeTj·T+˝À M#˚ >±* MT yÓTTø£ÿ\≈£î #ê˝≤ eT+∫~. nsTT‘˚ ‘·TbòÕqT ˝Ò<ë á<äTs¡T >±\T\ qT+&ç MT yÓTTø£ÿ\qT MTs¡T ø±bÕ&ÉTø√yê*‡ ñ+≥T+~. n+<äT≈£î ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=+fÒ dü]b˛‘·T+~. á<äTs¡T >±\T\T #ê˝≤ ã\+>± M#·&É+ e\¢ yÓTTø£ÿ\ ìs¡÷à\+ #˚+<˚ neø±X¯+ e⁄+~. ø±ã{Ϻ á es¡¸|ü⁄ ˙{Ïì eè<ë #˚j·T≈£î+&Ü, >±¬s¶Hé ≈£î ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+, ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+ e\¢ MT >±¬s¶Hé #ê˝≤ ø±\+ bÕ≥T düTs¡øÏå‘·+>± ñ+≥T+~.

‘êC≤...‘êC≤...‘ê–‘˚ ˇ‹Ô&ç e÷j·T+...? H˚{Ï s√E\˝À ˇ‹Ô&ç Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì n\dæb˛j˚T˝≤ #˚k˛Ô+~. mìï ÄVü≤sê\T ‹qï|üŒ{ÏøÏ ˇ‹Ô&ç ø±s¡D+>± neìï eTq\qT ˙s¡dæ+#˚˝≤H˚ #˚dü÷Ô+{≤sTT. Á|ü‘˚´øÏ+∫ #ê˝≤eT+~ ñ<äj·T+qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î Ä|ò”düT˝À¢ |üì#˚dæ n\dæb˛‘ês¡T. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ˇø£ ø±|ò” ˝Ò<ë kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î ˇø£ {° e+{Ï$ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT X¯øÏÔ bı+<˚+<äT≈£î ‘ê– |üì #˚dü÷Ô+{≤s¡T. ø±|ò”\T, {°\ e+{Ï$ ‘ê‘êÿ*ø£+>± eTq˝Àì X¯øÏÔì ô|+∫ |üì #˚ùd˝≤ #˚dæq|üŒ{ÏøÏ, yê{Ï Á|üuÛ≤e+>± eTs¡\ kÕj·T+Á‘·+ nj˚T´ dü]øÏ n\dæb˛ø£ ‘·|üŒ<äT. Ä|ò”dt ˝À $düT>∑T, n\dü≥ e+{Ï$ $TeTà*ï dü]>± |üì#˚j·Tìe«e⁄. á ø±s¡D+>± Ms¡T ‘êeTT #˚ùd Ä|ò”dt |üìô|’ mH√ï |æsê´<äT\T #˚dü÷Ô+{≤s¡T. Ä|ò”düT |üìøÏ nsTTwüº+ #·÷|ü⁄‘ês¡T. Ä|ò”dt ˝À kÕj·T+Á‘·+ nj˚T´ dü]øÏ ø=+‘·eT+~ eTs¡Tdü{Ïs√E ôd\e⁄ |ü&˚j·÷\H˚ uÛ≤eq\T ≈£L&Ü ø£*\– ñ+{≤s¡T. ˇ‹Ô&ç á kÕúsTT˝À yê]ô|’ ñ+≥T+~. nsTT‘˚, ‘êC≤>± ôd’+{ÏdüTº\T M]ô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚XÊs¡T. 500.$T.©. <ëìeTà –+»\ s¡kÕìï Á|ü‹s√p ø£sê´\j·÷\≈£î yÓ[fl |üì #˚ùd yê]øÏ Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚, yês¡T n\dæb˛s¡ì yês¡T #˚ùd |üìô|’ eT]+‘· ÇcÕºìï ≈£L&Ü #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì |ü]XÀ<Ûäq ‘Ó*|æ+~. <ëìeTà –+»\ s¡kÕìï düTe÷s¡T>± ¬s+&ÉT yêsê\bÕ≥T ìs¡+‘·s¡+>± M]øÏ n+~+#ês¡ì ‘Ó*dæ+~. ¬s+&ÉT yêsê\ ‘·sê«‘· yês¡T ø±sê´\j·T |üì n+‘ê |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· yê]øÏ ˇø£ Á|üXÊï |üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. n+<äT˝À #ê˝≤eT+~ ñ<√´>∑T\T yês¡T #ê˝≤ ùV≤|” uÛ≤$düTÔqï≥T¢ |üì ˇ‹Ô&ç uÛ≤$+#·≈£î+&Ü e⁄qï≥T¢, #·Ts¡T≈£î>±qT, m+‘√ >∑s¡«+>±qT uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á Øôd]Ãì ˇø£ b˛yÓ÷Á>±H˚{Ÿ p´dt ø£+ô|˙ ìs¡«Væ≤+∫+~. n+‘˚ ø±<äT, |üØø£å\T #˚sTTùdÔ |üì düeTj·T+˝À yê] |ü˝Ÿ‡ πs{Ÿ ôd’‘·+ ô|s¡>∑≈£î+&Ü m+‘· e⁄+&Ü˝À n+‘˚e⁄+<ä≥. |òü*‘·+>± |ü]XÀ<Ûä≈£î\T es¡ÿs¡T¢ ˝Ò<ë ñ<√´>∑T\T, rÁe ˇ‹Ô&çqT+&ç <ä÷s¡eTyê\+fÒ, b˛yÓ÷Á>±HÓ’{Ÿ p´dt ‘ê>∑eTì dü\Vü≤*#êÃs¡≥. ˇ‹Ô&˚ ø±<äT Bìe\q >∑T+&Ó˝À düVü≤ Äs√>±´ìøÏ Ç‘·s¡ Á|üjÓ÷»Hê\T mH√ï e⁄Hêïj·Tì ≈£L&Ü ø°«Hé e÷s¡Z¬s{Ÿ j·T÷ìe]Ù{°˝Àì Øôd]à ©&ÉsY &Ü.me÷<é Ä˝Ÿ <äTC…’* ‘Ó*|æq≥T¢ &ÓsTT© yÓTsTT˝Ÿ yêsêÔ |üÁ‹ø£ ù|s=ÿ+~. mH√ï Á|üjÓ÷»Hê\qT n+~+#˚ <ëìeTà s¡kÕìøÏ ˇ‹Ô&ç nH˚ ø=~›bÕ{Ï ˝Ò<ë ø=~›bÕ{Ï Á|üjÓ÷»Hê\T e÷Á‘·y˚T ÄkÕ~+#·≥+ dü]ø±<äì ‘êeTT uÛ≤$düTÔqï≥T¢>± ≈£L&Ü Øôds¡Ãs¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


6

X¯ìyês¡+, E˝…’ 21, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

|æ\¢\T ≈£L&Ü Äøχ»Hé ˝≤+{Ïyêπs: ø£˝…ø£ºsY ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): #Ó≥T¢ Á|üø£è‹øÏ Äøχ»Hé n+~kÕÔj·Tì |æ\¢\T ≈£L&Ü düe÷»+˝À Äøχ»Hé ˝≤+{Ï yês¡ì yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï yê{Ïì |ü]s¡øÏå+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· MT<˚qì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ $<ë´s¡Tú\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£\÷¢s¡T eT+&É\+ Mø£sY ôdø£åHé, Ç+~sê _d” ø±\ì, mdtm|æ ø±´+|ü⁄ q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú bÕsƒ¡XÊ\˝À |üsê´es¡D ~H√ ‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± Á|ü‘˚´ø£ $<ë´ |üøå√‘·‡yê\qT |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú ø£MTwüqsY eT÷]Ô, &çÇz eT]j·TT mdtmdtm |æ&ç ãT#·Ãqï, m|æmd”Œ n&çwüq˝Ÿ ø£e÷+&Ó+{Ÿ kÕyÓT˝Ÿ C≤Hé, &ûmd”Œ eTVü≤ãTuŸ u≤wü\ ‘√ ø£\dæ ø£˝…ø£ºsY yÓTø£ÿ\T Hê{≤s¡T. ádü+<äs¡“+>± nø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü≤»¬s’q ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ |ü⁄Hê<äT\T MTπsqì, bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ nedüs¡yÓTÆq kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔeTì á dü+e‘·‡s¡+˝À u≤>± #·~$ e+<äXÊ‘·+ |òü*‘ê\T rdüT≈£î sêe&ÜìøÏ ñbÕ<Ûë´j·TT\ ùde\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ø£èwæ $ìjÓ÷–+#·Tø√ yê\ì Äj·Tq $<ë´s¡Tú\qT ø√sês¡T. n˝≤π> #Ó≥T¢ Hê{Ï‘˚ ø±s¡“Hé &Éj·÷ ¬ø’‡&é ‘·>∑TZ‘·T+<äì, eTq≈£î nedüs¡yÓTÆq Äøχ»Hé ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ñ<˚›X¯ eTT‘√ e÷J Á|ü<Ûëì ˝≤˝Ÿ ãVüQ<ä÷sY XÊÁdæÔ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î q&ç∫ yÓ[¢ yÓTTø£ÿ\T Hê{Ïq ‘·s¡Tyê‘·H˚ #·<äTe⁄ ÁbÕs¡+_Û+#˚yê&Éì, eTqeTT ≈£L&Ü yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï yê{Ïì |ü]s¡øÏå+#ê*‡q u≤<ä´‘· eTq+<ä]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. ø=ìï <˚XÊ ˝À¢ #Ó≥T¢ n+‘·]+∫ b˛‘·THêïj·Tì n+<äT˝À eTq<˚X¯+ ≈£L&É ˇø£≥ì >±* ø£\Twæ‘·+ ø±≈£î+&É dü«#·ÃyÓTÆq >±*ì n+~+#˚ X¯øÏÔ ˇø£ #Ó≥¢πø ø£\<ä ì n+<äTπø me¬s’Hê #Ó≥T¢ qs¡T≈£î‘·T+fÒ yê{Ïì qs¡ø£e<ä›ì #ÓbÕŒ*‡q u≤<Ûä´‘· MTô|’ ñ+<äHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T MT #·<äTe⁄ ø√dü+ yÓ∫Ã+∫q düeTj·÷ìï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT Ks¡Tà #˚dæq &ÉãT“≈£î Á|üjÓ÷»qeTT ˝Ò≈£Lπs˝≤ #·<äTe⁄ø=ì eT+∫ ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì ø£˝…ø£ºsY $<ë´s¡Tú\qT ø√sês¡T. &çÇz eT]j·TT mdtmdtm |æ&ç ãT#·Ãqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˙s¡T ÄVü‰s¡eTT ø£\Twæ‘·yÓTÆ‘˚ e÷s¡TŒ #˚düTø√e#·Ãì, >±* ≈£\Twæ‘·yÓTÆ‘˚ dü«#·ÃyÓTÆq >±*q+ ~+#˚ X¯øÏÔ #Ó≥¢≈£î e÷Á‘·y˚T ñ+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± |üsê´es¡D ~H√ ‘·‡yêìï |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì 54 eT+&É˝≤˝À¢ eT+&É˝≤ìøÏ y˚sTT #=|ü⁄Œq 54 y˚\ yÓTTø£ÿ\qT Hê≥&ÜìøÏ X¯óÁø£yês¡+ lø±s¡+ #·T{≤ºeTHêïs¡T. Bì ø√dü+ Á|ü‹ eT+&É˝ $<ë´XÊU≤~Ûø±]øÏ 1000 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq Ks¡Tà \ øÏ+<ä #Ó*¢+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. MT bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D≤ìï |ü]X¯ÁuÛÑ+>± ñ+#ê\ì X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ düs¡«‘√Hêï~Ûø±] Hê{Ïq yÓTTø£ÿ\qT |ü]s¡øÏå+ #ê*‡q uÛ≤<ä´‘· MT n+<ä]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø£MTwüqsY

ª|üqTï\T ô|+#·&É+˝À ñqï ÁX¯<äΔ |üqT\T #˚j·T&É+˝À #·÷|ü+&çμ

s√&É¢ô|’ #Ó≥¢qT Hê≥T‘·Tqï d”|”◊ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ q>∑s¡ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï bÕ<äj·÷Á‘·˝˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ 21e yês¡T¶˝Àì k˛$TXË{Ϻq>∑sY, wæ]¶kÕsTTq>∑sY, düs¡dü«‹ q>∑sY\˝À kÕúìø£ Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT Ç+{Ï+{ÏøÏ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdtmHé s¡dü÷˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±s√ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\≈£î Ç+{Ï |üqTï\T ô|+∫ q>∑s¡ Á|ü»\ô|’ eT]+‘· uÛ≤sêìï yÓ÷|ü&É+˝À ñqï ÁX¯<ä› yês¡T¶\˝À n|ü]ÁX¯‘·+>± ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À m+<äT≈£î #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. kı$TXË{Ϻq>∑sY, wæ]¶kÕsTTq>∑sY˝˝À dædæ s√&ÉT¢, eTT]øÏ ø±\«\T ˝Òq+<äTq es¡¸|ü⁄˙s¡T, eTT]øÏ˙s¡T s√&É¢ô|’ ì\«e⁄+&ç q&Ée&ÜìøÏ ≈£L&Ü M\T˝Òì |ü]dæú‘·T\T ñHêïj·Tì, |ü+<äT\T, <√eT\≈£î nyêkÕ\T>± e÷sêj·Tì nHêïs¡T. |ü+≥bı\˝≤qT ‘·\|ædüTÔqï s√&É¢ô|’ #Ó≥T¢ Hê{Ï ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. q>∑s¡ Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´ \qT ‘·ø£åD+ |ü]wüÿ]+#ê\ì, áHÓ\ 23e ‘˚Bq eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\ j·T+ eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·T e+‘·+ #˚j·÷*ì ø√sês¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À m◊{Ïj·TTd” Vü≤e÷* es¡ÿ sY‡ j·T÷ìj·THé q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù _.yÓ+ø£fÒwt, k˛eT|üŒ, uÛ≤wü, Hêsêj·TD, Hê>∑sêE, lqT, Ä~, >∑Ts¡Tej·T´, ñùd‡Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY õ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø£˝…ø£ºsY õ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶

eT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ¢dæºø˘ ø±´Ø u≤´>∑T\T q>∑s¡+˝À yê&Éø±ìï s¡<äT› #˚kÕ eTì, ‹]– yê{Ïì ñ|üjÓ÷–+#·≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<ä´‘· $<ë´s¡Tú\ <˚qHêïs¡T. XÊìfÒwüHé, eTTs¡T>∑T ø±\Te\˝À #Ó‘·Ô#Ó<ës¡+ y˚j·T≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\ |ü]kÕsê˝À¢ ñqï #Ó≥¢qT qs¡ø£≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì $<ë´s¡Tú\qT ø√sês¡T. #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Áø£eT•ø£åD dü+kÕÿs¡eTT n\es¡T#·Tø√yê\ì me]øÏ ≈£L&É nkÂø£s¡´eTT ø£\T>∑≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ &Ódtÿ\T ≈£L&Ü @sêŒ ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. u≤>± #·<äTe⁄ø=ì q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú bÕsƒ¡XÊ\\≈£î eT+∫ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq $<ë´s¡Tú\qT ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ $Tj·÷´, m\eT+#·* s¡eTDj·T´, Çqj·T‘·T˝≤¢, ñbÕ<Ûë´j·TT\T #Ó≥¢ ñ|ü jÓ÷>±\ô|’ bÕsƒ¡\T bÕ&ç $<ë´s¡Tú\ eTqdüT\qT Äø£≥Tºø=Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, {°#·s¡T¢, düs¡«•øå±_Ûj·÷Hé ø£eT÷´ì{Ï yÓTTã˝…’CÒwüHé n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á>±MTD Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ ùde\+~+#ê*: ø£˝…ø£ºsY ÄdüT|üÁ‹ n_Ûeè~Û› kıôd’{Ï ì<ÛäT\T $ìjÓ÷–+∫ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\ <ë«sê Á>±MTD Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ ùde\+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À õ˝≤¢ Äs√>∑´ ≈£î≥T+ã dü+πøåeT kıôd’{Ï Á|ü<∏äeT düe÷y˚X¯+ »]–+~. Ä<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY sêeTkÕ«$T, &çÄ]¶m |æ&ç k˛˙ u≤\<˚$, &çm+ n+&é ôV≤#Y z &Ü.qs¡dæ+VüQ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ ùde\+~+#˚+≈£î 2005˝À C≤rj·T Á>±MTD Äs√>∑´ $TwüHé @sêŒf…Æ+<äì

Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq ì<ÛäT\T düÁø£eT+>± $ìjÓ÷–+∫ yÓ’<ä´ ùde\+~+#ê\Hêïs¡T. n˝≤π> ÄdüT|üÁ‹ n_Ûeè~› ì<ÛäT\ ÁøÏ+<ä Á|ü‹ Á|ü<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìøÏ 1.75 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTTdüTÔHêïs¡ì M{Ïì ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À eT+<äT\T ø=qT>√\T, u…&é‡ Ç‘·s¡ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ ôV≤#Ydæ˝À #Óø˘ *düTº ‘·j·÷s¡T nedüs¡yÓTÆq ˝≤´uŸ |ü]ø£sê\T, Ç‘·s¡ edüTÔe⁄\qT $Áø£sTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T. |æôV≤#Ydæ˝À ø=qT>√\T #˚dæq edüTÔe⁄\qT d”ìj·TsY |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ n~Ûø±s¡T\T, õ˝≤¢ Áb˛Á>±+ n~Ûø±s¡T\T |üs¡´y˚øÏå+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çm+ n+&é ôV≤#Yz &Ü.qs¡dæ+VüQ\TqT Ä<˚•+#ês¡T. e÷‘ê •X¯óeTs¡D≤\T ‘·–Z+#·&Éy˚T Á>±MTD Äs√>∑´ $TwüHé ÁbÕC…≈£îº Á|ü<Ûëq ñ<˚›X¯´eTì »qqeè~Û› πs≥T ‘·–Z+∫ »HêuÛ≤ ìj·T+Á‹+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. sêuÀj˚T Hê\T>∑T e÷kÕ\˝À d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\T Á|üuÛÑ\≈£î+&Ü bÕ]X¯ó<ä´ |üqT\ øÏ+<ä Á|ü‹ Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ 10 y˚\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. eT+&É˝≤\ yêØ>± yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\ bò˛Hé HÓ+ãs¡T¢ ùdø£]+∫ >√&É\ô|’ ÁyêsTT+#ê˝Hêïs¡T. $˝ÒCŸ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ MT{Ï+>∑T≈£î @mHém+\T Vü≤»¬s’ rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\ô|’ •ø£åD bı+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT C≤rj·T Á>±MTD Äs√>∑´ $TwüHéô|’ yê]¸ø£ ìy˚~Ûø£qT Áb˛Á>±+ n~Ûø±] &Ü.CÀÔ‘·‡ï |üesY bÕsTT+{Ÿ Áô|C…+fÒwüHé <ë«sê ø£$T{ÏøÏ ìy˚~+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À ø£$T{Ï düuÛÑT´\T, Ç+&çj·THé yÓT&çø£˝Ÿ nk˛wæj˚TwüHé ôdÁø£≥Ø &Ü. eT*¢ø±s¡T®q ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+<ä] Äsê<Û´ä <Óe’ + u≤u≤ Vü≤» Á ‘Y düjT· ´<écÕ $<ë´]ú dü+|òü÷\T #˚ùdÔ ‘·|ü⁄Œ ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): nìï eT‘ê\ yês¡T Äsê<ä´<Ó’e+>± ø=*#˚ u≤u≤ Vü≤Á»‘Ydüj·T´<écÕ <äsêZ q>∑s¡+˝À ñ+&É≥+ eTq n<ÛäèwüºeTì j·TTebÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô q>∑s¡ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T {°J uÛÑs¡‘Y X¯ó Áø£yês¡+ nHêïs¡T. s√E<äsêZ˝Àì u≤u≤Vü≤Á»‘Y düj·T´<écÕ <äsêZ˝À <äsêZ˝À ÁbÕs¡úq\T #˚düTÔqï {°J uÛÑs¡‘Y Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚XÊs¡T. <äsêZ |”sƒê~Û|ü‹ düeTø£å+˝À kÕ«$TøÏ >∑\|òt n+<äCÒXÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î\ eT‘ê\≈£‹‘·+>± nìï esêZ\ Á|ü»\T <äsêZ ˝À ÁbÕs¡úq\T #˚j·T&É+ q>∑s¡ eT‘êkÕeTs¡dü´‘·≈£î Á|ürø£ nHêïs¡T. <äsêZ˝À uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£sê´\ø=dü+ n_Ûeè~› |üqT\T #˚ôd+<äT≈£î ‘·eT düVü≤ø±s¡+ m\¢|ü⁄Œ&ÉT ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. 523 mfi¯fl Á|ü‹wü˜‘· ñqï <äsêZ ñ‘·‡yê\≈£î Vü≤»¬s’q+<äT≈£î <äsêZ |æsƒêB|ü‘·T\T, eTTd”¢+ k˛<äs¡T\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. <äsêZ |æsƒêB|ü‹ nq«sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡yêdüT\ ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ {°J #˚düTÔqï ùde\ e\¢ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT yê] ≈£î≥T+uÛ≤ìï eT+∫>± #·÷kÕÔ&Éì #ÓbÕŒs¡T. <äsêZ n_Ûeè~›ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\ msêŒ≥¢ø√dü+ áeT<ä´ ø±\+˝ÀH˚ Áù|j·TsY eT+~Ûsêìï @sêŒ≥T #˚j·T&É+ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT, ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷qT‡ø˘, »Vü≤+^sY, eT‘·ù|<ä›\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª#Ó≥¢qT ô|+∫ |ü#·Ã<äHêìï ø±bÕ&É+&çμ <˚eqø=+&É, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± #Ó≥¢qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ô|+∫ |ü#·Ã<äHêìï ø±bÕ&Ü\ì m+|æ&çz eT<äT düT<ÛäHé¬s&ç¶ m+Çz jÓ÷>±q+<é\T nHêïs¡T. $<ë´|üøå√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ j·T÷ìôd|òt kÕ<Ûäq, kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y, eTVæ≤fi≤düeT‘ê kıôd’{Ï dæã“+~ Ä<Ûä«s¡´+˝À m+|æ&çz ø±sê´\j·T Äes¡D˝À, ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D‘√bÕ≥T, ø£]y˚eTT\, õ˝Ò¢&ÉT ãT&Éø£\, bı≥¢bÕ&ÉT bÕsƒ¡XÊ\\ Äes¡D˝À yÓTTø£ÿ\qT Hê≥&É+ »]–+~. <˚eqø=+&É õ˝≤¢ |ü]wü‘· ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\#˚ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü#·Ãì #Ó≥T¢ Á|ü>∑‹øÏ yÓT≥T¢, e÷qyê* eTqT>∑&É≈£î #Ó≥T¢ Ä<ës¡+ n+≥T $<ë´s¡Tú\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Çz|æÄsY&ç sêeTÁøÏwüísêe⁄, j·T÷ìôd|òt kÕ<Ûäq eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY ø±o+, ‘·<ä‘·~s¡ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, yê\+{°s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·÷»e÷q´+ #˚ùdÔ zbÕŒ? ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·ì Jy√`1 Á|üø±s¡+ |ò”E\T edü÷\T #˚j·÷\ì kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì, $<ë´]ú ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT <ä>± #˚düTÔ |ò”E\T <√|æ&ç #˚düTÔHêï Jy√`91qT $düà]+∫ dü÷ÿ˝Ÿ‡ ‘·|ü⁄Œ&ÉT ù|s¡T¢ ô|≥Tºø=ì yÓ÷dü+ #˚düTÔqï n+X¯+ô|’ Á|üuÛÑT‘·« $<ë´s¡+>∑+˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\ô|’ $<ë´]ú dü+|òü÷\T>± ã+<é≈£î |æ\T|æìùdÔ <ëì e\¢ $<ë´s¡Tú\ #·<äTe⁄\≈£î Ä≥+ø£+ ø£*ZdüTÔHêïeTì ã+<é #˚j·T&É+ dü¬s’+~ ø±<äì Á|üy˚{Ÿ $<ë´dü+düú\ j·÷»e÷q´+ eTTdüT>∑T˝À ø£≥ºeT+∫ »Hês¡úHé¬s&ç¶ Á|ü>∑˝≤“\T |ü*øÏ $<ë´]ú dü+|òü÷\T #˚dæq ã+<éqT ‘·|ü⁄Œ |ü{Ϻ, H˚&ÉT ‘·qT rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ dü¬s’+<äì nœ\ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´ sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T myéT VüQùd‡Hé, õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T #·+Á<äX‚KsY, s¡$yÓ÷Vü≤Hé, Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.lìyêdüT\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üy˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T Jy√ HÓ+ãsY 1 Á|üø±s¡+ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ ø£$T{Ï\T @sêŒ≥T #˚dæ Äø£$T{Ï ìs¡íj·T+ Á|üø±s¡+ |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔHêïsê..... edü÷\T #˚dæq |ò”E˝À¢ 50 XÊ‘·+ {°∫+>¥, bòÕ´ø£*ºøÏ ÇdüTÔHêïsê.... |ò”E\ s¡÷|ü+˝À, &√H˚wüq¢, |ü\T s¡ø±\ s¡÷|ü+˝À edü÷\T #˚dæ <ä>± #˚j·T&É+ ì»+ ø±<äHêïs¡T. s¡ø£s¡ø±\ ù|s¡¢‘√ bÕsƒ¡XÊ\\T kÕú|æ+∫ yê{ÏøÏ eTT<äT›ù|s¡T¢ ô|{Ϻ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø£≥ºeT+∫ »Hês¡úHé Ä‘·à$eTs¡Ù #˚düTø=ì $<ë´]ú dü+|òü÷\≈£î ãVæ≤s¡+>∑ ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.


X¯ìyês¡+, E˝…’ 21, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

|Á Cü ≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ: m+|”&zû q+<äes¡+, p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ m+|æ&çz sêCÒX¯«s¡sêe⁄ Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+ ˝À ìs¡+‘·s¡ ùde≈£î&ç>± ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. áj·Tq >∑‘·+˝À m+|æ&çz ø£fi¯e‹ u~*ô|’ yÓ\¢>±, düT|ü]+&Ó+{Ÿ>± |üì#˚düTÔqï sêCÒX¯«s¡sêe⁄ ÇHé#ês¡® m+|æ&çz>± u≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. á u≤<ä´‘·\T #˚|ü{Ϻq|üŒ{Ï qT+&ç áj·Tq Á>±eT Á>±e÷\˝À HÓ\ø=qï Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü‘˚´ø£ ÁX¯<䛑√ n~Ûø±s¡T\‘√ düeTq«j·T+ #˚düT≈£îì düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫ Á|ü»\≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. Á>±e÷\˝Àì düeTdü´\qT ‘Ó*j·TCÒj·T&ÜìøÏ Á>±eTdüTú\T H˚s¡T>± kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·TìøÏ e∫à yê] düeTdü´\qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. n\π> eT+&É\ πø+Á<ÛäyÓTÆq q+<äes¡+˝À HÓ\ ø=qï Á&Ó’H˚õ düeTdü´ |ü⁄&çø£ r‘· |üqT\qT X¯óÁø£yês¡+ ÄsY&Éã÷¢mdt &ç$»Hé Ç+»˙sY •eHêπ>X¯«s¡sêe⁄ |ü]•*+#ês¡T. >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\ á düeTdü´qT 20 s√E\˝À m+|æ&çz |üP]Ô#˚dæ düeTdü´qT+&ç Á>±eTdüTú\≈£î $eTTøÏÔ #˚XÊs¡T. Á>±eT Á>±e÷\˝À Á|ü<ëq düeTdü´\T eT<ë´Vü≤ï+ u§»q+, ‘ê>∑T˙{ÏdüeTdü´ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+düTÔ Á|ü»\ø£ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷, Á|üC≤düeTdü´\ô|’ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ#˚düTÔ, ìs¡+‘·s¡ùde≈£î&ç>± |üì#˚düTÔHêïs¡ì Á|ü»\≈£î ø=ìj·T&Üs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y Á|ü‘˚´ø£ bÕsƒ¡XÊ\ m+e÷à]Œ

yÓTTø£ÿ\qT Hê≥T‘·Tqï m+|”&ûz sêCÒX¯«s¡sêe⁄ uÛÑeq+ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+ <ä>∑Zs¡ yÓTTø£ÿ\qT HêfÒ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTTr sêCŸ má eT\¢j·T´, m+|æáz uÛÑ>∑yêHé<ëdt, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<ä´j·TT&ÉT XÊ+‘·eT÷]Ô Hêj·TT&ÉT, me÷à]Œ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

(düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq Ä\÷s¡T˝À X¯ìyês¡ eTT ñ<äj·TeTT ÄsY&çz sêeT düT+<äs¡¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± MT ùde πø+Á<äeTTqT ÁbÕs¡+_Û+#·qT HêïeTì MTùde πø+Á<ä ìsê« Vü≤≈£î&ÉT |æ.eT*¢ø±s¡T®q ‘Ó*bÕs¡T. Ä\÷s¡T eT+&É\ Á|ü»\T mH√ï j˚Tfi¯ó¢>± m<äTs¡T#·÷düTÔqï MTùde πø+Á<äeTT Ä\÷s¡T |ü≥ºDeTT˝À Á|üuÛÑT‘·«eTT @sêŒ≥T #˚sTT#·T+&É&ÉeTT‘√ eT+&É\ Á|ü»\ nedüsê\T nq‹ø±\eTT˝À rs¡qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T, $<ë´s¡Tú\T Çø£ô|’ m≥Te+{Ï Çã“+<äT\≈£î >∑T]ø±≈£î+&É nìïy˚fi¯\j·T+<äT MTùde n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+<ä Hêïs¡T. ÁbÕs¡+uÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sY VüQùd‡Hé, ÄsY◊ kÕsTTu≤u≤, düVü≤j·T ‘·Vü≤o˝≤›sY yêDÏl ‘·~‘·s¡T\T Vü≤»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ìsê«VüQ≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

>=Á¬s\ j·T»e÷qT\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

ø£s¡÷ï\T, p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 22q Ä~yês¡+ lsêeTX¯‘·ø£+ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ \*‘·ø£fi≤dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T, ø£$T{Ï düuÛÑT´\T lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \*‘· ø£fi≤dü$T‹ q+<äT $<ë«Hé e÷πs&ÉT sêeTT&ÉT $ÁXÊ+‘· ‘Ó\T>∑T |ü+&ç‘·T\T s¡∫+∫q lsêeTX¯‘·ø£+ nqT |ü⁄düÔø±ìï \*‘· ø£fi≤dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T |ü‹Ô zãT\j·T´ n<Ûä´ø£å‘·q »]π> á ø±s¡´Áø£eT+˝À düTÁ|üdæ<ä› ncÕºe<Ûëì eT<ä÷›] sêeTeT÷]Ô |ü⁄düÔø£ düMTø£å #˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. \ã›Á|üwüߺ˝…’q ø£e⁄\T, |ü+&ç‘·T\T, kÕVæ≤ry˚‘·Ô\T n+<äs¡÷ bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì ø±e⁄q kÕVæ≤‘ê´_ÛqT \+<äs¡÷ bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø=*$T>∑T+&É¢, p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ eT+&É\ n_Ûeè~› ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, eT+&É\ n~Ûø±s¡T\‘√ dü$Tø£å düe÷y˚X¯+ X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m+|æ& çz ‹eTàø£ÿ, Á>±e÷\ |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, ÁøÏwüí≈£î e÷sY düT+ø£qï, u≤s¡Z$, Á|üø±XŸ Hêj·T&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á düe÷X‚ XÊìøÏ õ˝≤¢ n~Ûø±] &ç|æz XÀuÛÑdü«s¡÷bÕsêDÏ, &çm˝Ÿ|æz Á|üuÛ≤ø£sY sêe⁄ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± &ç|æz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À Ç|ü⁄Œ &˚ esê¸\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTHêsTT ø±ã{Ϻ Á>±e÷\˝À ñqï Á|ü»\≈£î n+≥Tyê´<äT\T Á|üuÛÑ\≈£î+&Ü ‘·>∑TC≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=yê\ì |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î ‘·>∑T dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T. nìï Á>±e÷\˝À Á&Ó’H˚õ, yê≥sYô|’|ü⁄˝…’qT ©¬øõ, yê≥sY{≤´+≈£î ø°¢ì+>¥, Á>±e÷\˝À M~˝…’≥T¢ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+ùdÔ ø£]ƒq#·s¡´\T rdüT≈£î{≤e÷ì yê]ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n<˚$<ä+>± eTT]øÏ ˙s¡T ñqï#√≥ ;¢∫+>¥ bÂ&ÉsYqT #·˝≤¢\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. |ü+#êsTTr ]ø±s¡T¶\ìï düÁø£eT+>± ñ+#ê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ |ü]~˝Àì ‘·TeTà\ô|+≥ Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+∫ XÊìfÒwüHéô|’ ‘·ìøÏ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M] yÓ+{≤ &ç|æz dæìj·TsY ndæùdº+{Ÿ Áoìyêdü ¬s&ç¶, mz U≤<äsYu≤cÕ, ‘·~‘·s¡T ñqïn~ø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

•]&ç kÕsTTu≤u≤ q÷‘·q eT+~sêìøÏ uÛÑT$T|üP» ø=*$T>∑T+&É¢, p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~˝Àì q+~bÕ&ÉT Á>±eT+˝Àì Áo ne<ä÷‘· X‚wüe÷+ã yê] e+•≈£î\T ø±Hê\ \ø°åà|ü‹, dü‹eTDÏ es¡\ø°åà\ kı+‘· ì<ÛäT\‘√ o]&ç kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+ ì]à+ #·T≥≈£î X¯óÁø£yês¡+ uÛÑT$T|üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± \ø°åà|ü‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hêkı+‘· Ks¡TÑ√ o]&ç kÕsTTu≤u≤ <˚yê\j·T+, Áo\ø°åà qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T <˚yê\j·T+, ‘·bıeq+, eè<ë›ÁX¯eT+ \qT HÓ\ø= \TŒ≥≈£î ø£è‘·ì#·Ãj·T+‘√ ñHêïqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À \ø°åà|ü‹ ≈£î≥T+uÛÑdüTuÛÑT´\T, eT]j·TT Á>±eTô|<ä›\T sêeT+»Hé¬s&ç¶, #Ó+#·T¬s&ç¶, Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶, ‹eTàj·T´, Á>±eTÁ|ü»\+<äs¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£\Twæ‘· ˙{Ïe\¢ yê+‘·T\T $πs#·Hê\T

ø£\Twæ‘·yÓTÆq ˙{Ï‘√ Á>±eTdüTú\ Çø£ÿ≥T¢ ãq>±q|ü˝…¢, p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $≥º˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À ô|’|ü⁄˝…’Hé <ë«sê ø£\Twæ‘·yÓTÆq ˙s¡T edüTÔ+&É≥+ e\q Á>±eT Á|ü»\T eT+∫˙{Ï ø=s¡‘·‘√ rÁe Çã“+<äT\qT ms¡Ts=ÿ+≥THêïs¡T. Á>±e÷ìøÏ ≥+>∑T≥÷s¡T j·÷>∑+{Ï |ü˝…¢ yê≥sY dæÿyéT qT+&ç $≥º˝≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ ô|’|ü⁄˝…’qT <ë«sê ˙s¡T düs¡|òüsê #˚XÊs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T yê≥sY {≤´+≈£î q+<äT esê¸\T sêø£ ˙s¡T n&ÉT>∑+{Ï ˙s¡T ø£\Twæ‘·eTT>± edüTÔ+&É≥+e\q, Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T s√>±\u≤]q |ü&É‘êyÓTyÓTTqì Á>±eTdüTú\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø£\Twæ‘·yÓTÆq ˙s¡T sêe&É+ e\q Á>±eT Á|ü»\T, bÕsƒ¡XÊ\˝Àì $<ë´s¡Tú\T eT+∫ ˙{Ïø=s¡¬ø’ eT÷&ÉT øÏ˝À$T≥s¡T¢>∑\ q+<äes¡+ Á>±eT+, ¬s+&ÉT øÏ˝À$T≥s¡T¢ <äTs¡+˝À>∑\ n|üŒ˝≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷\ qT+&ç Á|ü»\T Ä{À\˝À,u…’≈£î\ô|’q, m&É¢ã+&É¢ô|’q ˙s¡TqT Á>±e÷ìøÏ ‘˚#·TÃø=yê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝À ˙{Ïø=s¡‘· n~Ûø£+>± ñ+&É≥+ e\¢ q+<ë´\ m+|æ mdæŒyÓ’¬s&ç¶øÏ $e]+#·>± Á>±eT+˝À X¯ó~›˙{Ï yê≥sY bÕ¢+{ŸqT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø±ì Á>±eT+˝À bÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥Tø=s¡¬ø’ düú\+ ùdø£]+∫ uÛÑeqìsêàD+ ì]àdüTÔ nø£kÕà‘·TÔ>± ì*|æy˚j·T&É+ »]–+~. ~ì‘√ eT+∫˙{Ï ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+<äì Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >±* sêC≤Msê¬s&ç¶, \ø°åàø±+‘ê¬s&ç¶, Hêsêj·TD ¬s&ç¶, ∫qï yÓ+ø£≥ düTu≤“¬s&ç¶, Hê–¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T $˝Òø£s¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

πs|ü⁄ lsêeTX¯‘·ø£+ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D

XÊìfÒwüHéô|’ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ |üs¡´≥q

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Äs¡T HÓ\\πø H˚&ÉT Ä\÷s¡T˝À MTùde πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ;≥\T yê]q ¬s’˝Ò«ùdºwüHé uÛÑeq+ Ä\÷s¡T, p˝…’ 20 Ä\÷s¡T, p˝…’ 20 (düTes¡í yês¡Ô): Ä\÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝À ì yÓTT\>∑e*¢ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé q÷‘·q uÛÑeqeTT ÁbÕs¡+_Û+∫q Äs¡T HÓ\\πø ≈£L\&ÜìøÏ dæ<ä›yÓTÆ+<äì kÕúìø£ Á|üj·÷DÏ≈£î\T, Á|ü»\T ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\ |üìrs¡TqT $eT ]ÙdüTÔHêïs¡T. >∑‘·ø±\eTT˝À ì]à+ ∫q uÛÑeqeTT\T e+<ä dü+e‘·‡ sê\T nsTTHê #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡&ÉeTT ˝Ò<äì, Á|üdüTÔ‘·eTT ì]àdüTÔqï ø£≥º&Ü\T nq‹ ø±\eTT˝ÀH˚ •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡Tø=+≥THêïsTT. Bìì ã{Ϻ #·÷ùdÔ n~Ûø±s¡T\T >∑T‘˚Ô<ës¡T\T ≈£îeTà¬ø’ÿ ¬s’˝Ò«kıeTTà kÕ«Vü≤ #˚düTÔqï≥T¢ ns¡úeT e⁄‘·T+<äì kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. >∑T+‘·ø£\T¢ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì >∑T+‘·ø£\T¢, Ä<√ì e÷s¡ZeTT˝À >∑\ yÓTT\>∑e*¢ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé q÷‘·q uÛÑeqeTT •~∏˝eTe&ÉeTT‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T, Á|ü»\T bòÕ¢{ŸbòÕyéTô|’øÏ #˚s¡T ø√yê\+fÒ uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. {Ϭø{Ÿ rdüT≈£îø√e&ÜìøÏ ãTøÏ+>¥ øö+≥sY <ä>∑Zs¡≈£î b˛yê\+fÒ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ÁbÕD≤\qT ns¡#˚ ‹˝À ô|≥Tºø=ì b˛e\dæedüTÔqï<äì ø±e⁄q ô|’ n~Ûø±s¡T\Ts¡ düŒ+~+∫ >∑T‘˚Ô<ës¡Tô|’ #·s¡´\T rdüTø=ì q÷‘·q uÛÑeqeTTqT |ü]o*+∫ ‘·>∑T #·s¡´ \T rdüTø√yê\ì yÓTT\>∑e*¢, yÓTT\>∑e*¢ ø={≤º\ Á|ü»\T ¬s’˝Ò« n~Û ø±s¡T\qT ø√s¡T#·THêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± Á|ü‹ ì‘·´eTT >∑÷&é‡ ¬s’\TqT s√&é 1, s√&é`4 ì*|æ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î Çã“+~ ø£*–düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ô|’ n~ Ûø±s¡T\T á $wüj·TeTTô|’ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø=ì Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î kÂø£ s¡´eTT ø£*–+#·>∑\s¡ì kÕúìø£ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ø√s¡T#·THêïs¡T.

7

ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï &Ü.uÛÑyêì X¯+ø£sY¬s&ç¶ ø£\÷¢s¡T, p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£\÷¢s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü+~bÕ&ÉT Á>±eTeTT˝À >=Á¬s\ j·T»e÷qT\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ &Üø£ºsY yÓ’. uÛÑyêì X¯+ø£sY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q≥T¢ >=Á¬s\ dü+|òüTeTT Áô|dæ&Ó+{Ÿ ;Ûdüqï ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± &Üø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >=Á¬s\≈£î ñ∫‘·+>± q≥º\ ìyês¡D eT+<äT\T ‘ê|æ+∫ yê{Ï neX¯´ø£‘·qT >∑T]+∫ $es¡eTT>± >=Á¬s\ ø±|üs¡T\‘√ #·]Ã+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. á eT+<äT\ yê&Éø£+ e\q >=Á¬s\˝À |üsêqï Je⁄\T q•kÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. esê¸ø±\eTT˝À ‘=\ø£] ∫qT≈£î\T |ü&çq|ü⁄Œ&ÉT ∫qï |ü#·Ã>∑&ç¶ yÓTT\ø£\˝À $wü|ü<ës¡›\T ñ+{≤j·Tì yê{Ïì ìyê]+#·&ÜìøÏ Ç{Ï yêøχHé y˚XÊeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± sê+|ü⁄\¢j·T´ j·÷<äyé Vü≤»¬s’ yê] ø£wüºdüTU≤\qT ‘Ó\TdüTø=ì Á|üuÛÑT‘·«eTT qT+&ç düVü≤j·TeTT ˝Àq¢ s¡÷|üeTT˝À n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ >=Á¬s\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] &Üø£ºsY Á|üdüqïu≤ãT, düVü≤j·T dü+#ê\≈£î\T |æ.s¡eTDj·T´, $m.<˚esêE, sêeTT&ÉT, $»jYT≈£îe÷sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü–&Ü´\, p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì _s¡Ty√\T Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ düTe÷s¡T ◊<ës¡TeT+~øÏ ø£\Twæ‘·yÓTÆq ˙s¡T ‘ê>∑&É+ e\q yê+‘·T\T $πs#·Hê\T #˚düT≈£îHêïs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï Á|üuÛÑT‘·« yÓ<ë´~ø±] &Üø£ºsY u≤\ kÕs¡j·T´ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ ˙\¢ {≤´+≈£îì |ü]•*+#ês¡T. nq+s‘·s¡+ kÕs¡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˙fi¯¢ ø=˝≤sTT\ <ä>∑Zs¡ >∑T+‘·\T ñ+&É≥+ e\q Ä˙s¡T eTs¡fi¯ ô|’|ü⁄˝ÀìøÏ y˚*¢ n<˚˙s¡T ‘ê>∑T‘·T+&É≥+ e\q s√>±\T e#˚à dü÷#·q\Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |ü]X¯s¡ÁbÕ+‘êìï |ü]X¯óÁã+>± ñ+#·Tø=yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’<ä´+ ãè+<ä+ yês¡T kÕúìø£ düT|üsYyÓ’»sY mdt u…>∑+ Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– eT+<äT\qT |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »]–+~. Ç<ä›] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+&É≥+‘√ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À mdæŒôV≤#Yˇ düs¡dü«‹, ø£¢düºsY düT|üsYyÓ’»sY sêeTÁøÏwüí, ôV≤˝ŸÔ ndæùdº+≥T¢ CÀ´‹, sêDÏ, e÷*ø˘, sêeTT&ÉT ‘·~‘·s¡T\TbÕ˝§ZHêïs¡T.

md”‡ø±\˙ yêdüT\ <ëVü‰]Ôì rs¡Ã+&ç ÄdüŒ], p˝…’ 20 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì _˝…¢ø£˝Ÿ Á>±eT+˝À ‘ê>∑T ˙{Ï m<ä›&ç‘√ ø±\˙ yêdüT\T rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥T Hêïs¡T. <ä*‘· yê&É˝Àì Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï j·T<ä›&çì rsêÃ\ì <ä*‘· eTVæ≤fi¯ n<Ûä´≈£åîsê\T sêH˚eTà X¯óÁø£yês¡+ &çe÷+&é #˚dæ+~. ádü+<ä s¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä*‘· yê&É˝À q÷s¡T ≈£î≥T+u≤\T Jeq+ ø=qkÕ–düTÔ+&É>± ˇπø ø=˝≤sTT ñqï+<äTq eTVæ≤fi¯\T ì‘·´+ >=&Ée\T |ü&ÉT‘·÷ ‘ê>∑T˙{Ïì ‘Ó#·TÃø=yê*‡q <äTs¡“s¡yÓTÆq |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫ ñ+~. dü+ã~‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ <ä*‘· yê&É˝À eTs=ø£ ø=˝≤ sTTì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ÄyÓT ø=sês¡T, ø±s¡´Áø£eT+˝À \ø°åà, dü+»eTà, s¡+>∑eTà, Hê>∑eTà, <ä*‘· eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

dæ{° bÕ´πøJ ≥÷sYqT ÁbÕs¡+_Û+∫q @|”{°&ûd” ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20, düTes¡íyês¡Ô: øyLji˙ªRΩNRP ©´sgRiLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sgRiLSÕ˝‹[ xmsLS˘»¡NRP xqÛsÕÿá xqsLiμR∂LRi+©´sNRPV ≠dsáVgS ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xmsLS˘»¡NRP @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs, xmsLS˘»¡NRPaS≈¡ xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS zqs…‘¡ Fy˘ZNP[“¡ »¡WL`i©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLiVV. «¡Li»¡©´sgRiLSÕ˝‹[ xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™s¤Œ¡[˛™yLji N][xqsLi N]ªRΩÚgS ©yáVgRiV G{qs ¡xqsV=á©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…ÌÿLRiV. ≠ds…”¡¨s aRPV˙NRP™yLRiLi xmsLS˘»¡NRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i Fs¨dÌsAL`i gSlLÔi©±s ™´sμÙR∂ D©´sı  ¡£qs|tsQÃÌ¡L`i ©´sVLi¿¡ ÕÿLiø≥R¡©´sLigS ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. øyLji˙ªRΩNRP NRPVªRΩVÀfi uy{§¶¶¶ xqs™´sWμ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ xmsLS˘»¡NRPÀ≥œ¡™´s©±s ™´sLRiNRPV D©´sı xqsV™´sWLRiV 12 xmsLS˘»¡NRP xqÛsÕÿá©´sV øR¡V≤R∂VªRΩW ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ≠ds…”¡ …”¡ZNP…fi μ≥R∂LRi |msμÙR∂áNRPV LRiW.250/c

NSgS, zmsÃ˝¡Ã¡NRPV LRiW.200/cáV. xqsLiμR∂Lji+Li¬ø¡[ xmsLS˘»¡NRP xqÛsÕÿá©´sV ¡…Ì”¡ Fy˘ZNP[“¡¨s ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V ≠sμ≥yáVgS ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C  ¡xqsV=Õ˝‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·Li¬ø¡[™yLRiV ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ G FyLiVVLi…fi ™´sμÙR∂\Æ©s©y Agji @Æμ∂[ …”¡ZNP…fi\|ms, @Æμ∂[ L][«¡Ÿ ªRΩLRiV™yªRΩ  ¡xqsV=Õ˝‹[©´sV Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩryÚLRiV.  ¡xqsV= xqsLki*xqsVáV xmsLS˘»¡NRP À≥œ¡™´s©±s ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LRiªyLiVV. C @™´sNSaS¨sı ˙xms«¡Ã¡V Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i N][LSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Fszms…”¡≤T∂zqs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ zqs…‘¡ »¡WL`i Fy˘ZNP[“¡ @™´sVá™´soªRΩVLiμj∂. N]ªRΩÚgS ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s C ©yáVgRiV  ¡xqsV=Õ˝‹[Æ©s[ ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡ DLi»¡VLiμR∂¨s xmsLS˘»¡NRP aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

d”m+ >±s¡÷...Ç+¬øHêïfi¯ó¢ á düeTdü´ d”m+qT ø£*dæq ◊{° ñ<√´>∑T\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20, düTes¡íyês¡Ô: \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙…ÿzmnsN`P xqs™´sVxqs˘Q\|ms H…‘¡ Dμ][˘gRiVáV gRiŒœ¡#Æ™sVªyÚLRiV. ¨sªRΩ˘Li LRiμÙk∂gS DLiÆ≤∂[ ¤«¡Fs©±s…‘¡∏R∂VVc\|§¶¶¶¤…¡N`P zqs…‘¡ LRiW…fiÕ‹[ ˙…ÿzmnsN`P NRPuÌyá©´sV ™yLRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi NS˘Li£ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ H…”¡ Dμ][˘gRiVáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. ¤«¡Fs©±s…”¡∏R∂VVc\|§¶¶¶¤…¡N`P zqs…‘¡ ™´sLiæªΩ©´s ¨sLS¯fl·Li «ÿxms˘LiQ\|ms ™yLRiV {qsFsLiNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. HÆμ∂[Œ˝œ¡ ©´sVLi¿¡ xms©´sVáV rygRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, Bxmsˆ…”¡NTPLiNS ™´sLiæªΩ©´s xms©´sVáV xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂¨s, μk∂¨s™´sÃ˝¡ ºdΩ˙™´s

5e u≤¢ø˘˝À ¬s+&ÉT HÓ\\T>± eT+∫˙{Ï düeTdü´ |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫q {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ‘ê>∑T˙s¡T düs¡|òüsê y˚T&ÉÃ˝Ÿ, E˝…’ 20 düTes¡íyês¡Ô: |ü≥ºD+˝Àì mì$T<ä yês¡T›˝À 5 u≤¢ø˘˝À ¬s+&ÉT HÓ\\T>± eT+∫˙{Ï düeTdü´‘√ dü‘·eTe⁄‘·Tqï Á|ü»\ Çã“+<äT\qT #·÷dæ {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T düŒ+~+#ês¡T. ø±\˙˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê\ì ø±\˙yêdüT\T n~Ûø±s¡T\≈£î |ü\Te÷s¡T¢ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. |òæsê´<äT\T d”«ø£]+#·&É+ es¡πø |ü]$T‘·yÓTÆq n~Ûø±s¡T\T düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡ì ø±\˙yêdüT\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T #˚j·T˝Òì |üqT\T ‘êeTT #˚kÕÔeTì {°ÄsYmdt |ü≥ºD≤<Ûä´≈£åî&ÉT $wüßí#ê], sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T ø±\˙˝À {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê eT+∫˙s¡T düs¡|òüsê #˚dæ ìs¡÷|æ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $wüßí#ê] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+&Üø±\+˝À HÓ\ø=qï eT+∫˙{Ï düeTdü´qT Ç|üŒ{Ïes¡≈£î n~Ûø±s¡T\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡ eTHêïs¡T. esê¸\T |ü&ÉT‘·THêï Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛sTTHê |üs¡yê˝Ò<äT Ä|ò”düT≈£î eùdÔ dü]b˛‘·T+~˝Ò nqT≈£îqï≥T¢ eTq n~Ûø±s¡T\ |ü]dæú‹ ñ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.

X¯ìyês¡+ 21, E˝…’ 2012

HÓ\\ ‘·s¡ã&ç düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´ yÓ’Kπsqì düŒwüºeTe⁄‘√+<äHêïs¡T. ø±\˙˝À ˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·T&ÜìøÏ ‘êeTT eTT+<äT≈£î e#êÃeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> {°ÄsYmdt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT*¢ø±s¡T®qkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ n\dü‘·«+ eVæ≤+#·≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.

B ¡˜LiμR∂Vá Fyá™´soªRΩV©yı™´sV¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ*LRigS xms©´sVáV xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂WáLi»¡W |§¶¶¶ø`¡FsLi≤U∂G NRP≠sVxtsQ©´sL`i, rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «¡∏R∂V˙xmsNSa`P ©yLS∏R∂Vfl·Ã¡NRPV ≠s©´sı≠sLi¿¡©y xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. |§¶¶¶ø`¡FsLi≤U∂G, \lLi¤Õ¡[* aS≈¡Ã¡™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂V Õ‹[xmsLi ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVáNRPV aSxmsLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s, L][«¡ŸNRPV áOSQ 20 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ C ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·ryÚLRi¨s, gRiLi»¡Ã¡N]μÙk∂ xqs™´sV∏R∂VLi, gS˘Ã¡©˝´s N]μÙk∂ |ms˙…‹[áV ©´sxtÌsQ™´sV™´s≤R∂Æ™s[V NSNRP ºdΩ˙™´sNSáVxtsQ˘Li GLRiˆ≤R∂Vª][LiμR∂¨s ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. xqs™´sVxqs˘ gRiVLjiLi¿¡ ªRΩ©´sNRPV æªΩáVxqs¨s, xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRi¨s ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é˝À uÛ≤Ø es¡¸+ ‘Ó\+>±D, ø√kÕÔ õ˝≤¢\≈£î es¡¸ dü÷#·q ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20, düTes¡íyês¡Ô: LS«¡μ≥y¨s ©´sgRi LRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ aRPV˙NRP™y LRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi À≥ÿLki ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sWμR∂LiVVLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS @≠dsVL`i}ms»¡, xmsLi«ÿgRiV»Ì¡, «¡⁄’d˝¡ z§¶¶¶Õfi=, ¡Li«ÿLSz§¶¶¶Õfi=, ’¡|§¶¶¶ø`¡BFsÕfi, “¡≤T∂Æ™sV»˝¡, ªyLSıNRP, DxmsˆÕfiÕ‹[ NRPVLjizqs©´s ™´sL<S¨sNTP LRix§¶¶¶μyLRiVá¨sı «¡Ã¡™´sV∏R∂V™´sV∏R∂W˘LiVV. Õ‹[ªRΩ»Ì¡V ˙FyLiªyáV ¨ds»¡™´sVV¨s gSLiVV. x§¶¶¶ß}qs=©±srygRiL`iÕ‹[NTP À≥ÿLkigS ™´sL<Rixmso¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LRiVªRΩVLi ≤R∂≤R∂Liª][ ÕÿNRPVá©´sV ¤Õ¡[zms μj∂gRiV™´sNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·,N][ryÚ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLji}qs @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s À≥ÿLRiªRΩ ™yªy™´sLRifl· ≠sÀ≥ÿgRiLi }msL]‰Liμj∂. ™y∏R∂VV™´s˘  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s @áˆ{ms≤R∂©´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sL<SáV NRPVLji}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ≠sμR∂LRi˜È ≠dsVμR∂VgS D©´sı DxmsLjiªRΩá @™´sLRiÚ©´sLi ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ æªΩáLigSfl·, N][ryÚ ˙FyLiªyÕ˝‹[ À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLRi™´s©´sV©´sı»˝¡V ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ aRPV˙NRP™yLRiLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s  ¡V÷¡¤…¡©±sÕ‹[ }msL]‰Liμj∂. LS∏R∂Vá{qs™´sV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRPW≤y æªΩ[÷¡NRPFy…”¡ «¡Ã˝¡VáV xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLiDLiμR∂¨s HFsLi≤T∂ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV æªΩ÷¡FyLRiV.

yÓT&çø£˝Ÿ øöHÓ‡*+>¥qT n&ÉT¶≈£îqï $<ë´s¡Tú\T

eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢≈£î ø£fiË¢+ ø=‘·Ô eT<ä´+ bÕ\d” Vü≤&É*b˛‘·Tqï eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤ùdÔ ‘·eT Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç ‘·|üŒ<äT @≥÷bÕ\Tb˛˝Òì dæú‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï yê´bÕs¡T\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20, (düTes¡íyês¡Ô): ø=‘·Ô eT<ä´+ bÕ\d” düsêÿsY≈£î #·Tø£ÿ\T #·÷|ædüTÔ+&É>± eT<ä´+ yê´bÕs¡T˝À¢ rÁe Ä+<√fi¯q≈£î ø±s¡DeT e⁄‘√+~. »HêuÛ≤ Á|ü‹bÕ~ø£>± πø{≤sTT+∫q ˝…’ôdHé‡ |ò”E ns¡“Hé ÁbÕ+‘·+˝À ˇø£ÿkÕ]>± ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T <ë≥&É+‘√ yê´bÕs¡T\T yê{Ïπødæ #·÷&Ü\+fÒ uÛÑj·T|ü&çb˛j·÷s¡T. B+‘√ m¬ø‡CŸ n~Ûø±s¡T\T eTT#·Ã≥>± eT÷&ÉT kÕs¡T¢ Á|üÁøÏj·TqT ìs¡«Væ≤+#ê*‡ e∫Ã+~. nsTTHê eTs√ 96 eT<ä´+ <äTø±D≤\T $T–˝Ò ñHêïsTT. Çe˙ï ns¡“Hé ÁbÕ+‘·+˝Àì ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. M{Ï ˝…’ôdHé‡ |”E s¡÷.1.04ø√≥T¢>± ñ+&É≥+ ‘√H˚ M{Ïì rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á{≤≈£îºs¡T¢ eTT+<äT≈£î sêe&É+˝Ò<äì n~Ûø±s¡T˝Ò #ÓãT‘·T Hêïs¡T. nsTT‘˚ eT∞¢ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚ùd neø±X¯+ ˝Ò<äì ‘˚˝ÒÃdæq n~Ûø±s¡T\T.. eTs√|üø£ÿ M{Ï ˝…’ôdHé‡ |”EqT ˇø£ÿs¡÷bÕsTT ≈£L&Ü ‘·–Z+#·~ ˝Ò<äì ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚XÊs¡T. eT]

M{Ïì @+#˚kÕÔs¡T. nH˚ Á|üX¯ï n+<ä] eT~˝À yÓT<äT\T ‘·T+~. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 390 eT<ä´+ <äTø±D≤\THêïsTT. M{ÏøÏ <äX¯\ yêØ>± eT÷&ÉT kÕs¡T¢ Á&Ü|ü<䛋ì ìs¡«Væ≤ùdÔ 294 <äTø±D≤\qT yê´bÕs¡T\T kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± $T–*q cÕ|ü⁄\qT ìs¡«Væ≤+#ê\H˚ Ä˝À#·q˝À ñqï≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. ]f…ÆsY¶ ñ<√´>∑T\qT rdüT≈£îì M{Ï ìs¡«Vü≤D≈£î yê] ùde\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\H˚ Ä˝À#·q #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç<˚ »]–‘˚ yÓTT<ä{Ïπø yÓ÷dü+ sêe#·Ãì eT<ä´+ ø±+Á{≤≈£îºs¡T¢ ø£+>±s¡T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. dæ+&çπø{Ÿ>± @s¡Œ&˚+ <äT≈£î Çø£ neø±X¯y˚T ñ+&ÉuÀ<äì yês¡T rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡Te⁄‘·THêïs¡T. ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+∫ <äTø±D≤\T <äøÏÿ+#·T ≈£î+fÒ. Ç|üŒ&ÉT ø=‘·Ô>± düsêÿsY cÕ|ü⁄\qT ìs¡«Væ≤ùdÔ ˝≤u≤\ e÷fÒyÓ÷>±˙ |”ø£˝À¢‘·T qcÕº\T sêe&É+ U≤j·TeTì yês¡T n+≥THêïs¡T. B+‘√bÕ≥T Ç{°e\ ÄXÊK

ø£$TwüqsY u…\Tº cÕ|ü⁄\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, me¬s’Hê u…\Tº cÕ|ü⁄\≈£î eT<ë´ìï düs¡|òüsê #˚ùdÔ cÕ|ü⁄\T s¡<äT› #˚kÕÔeT+≥÷ ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T.B+‘√ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ |ü]d曋 eTT+<äT qTsTT´ yÓqø£ >=sTT´>± e÷]+~. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ’Hé cÕ|ü⁄\T <äøÏÿ+#·T≈£îqï yê´bÕs¡T\T dæ+&çπø{Ÿ>± @s¡Œ&˚ neø±XÊ\T ˝Ò≈£îHêï.. ø£˙dü+ u…\Tº cÕ|ü⁄\≈£î $Áø£sTT+#Ó’Hê ˝≤uÛ≤\T >∑&ç+#=#·Ãì uÛ≤$+ #ês¡T. Ç|üŒ&ÉT ø£$TwüqsY ‘êC≤ ìs¡íj·T+‘√ Vü≤&É˝…‹Ôb˛‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT y˚\≈£îô|’>± u…\Tº cÕ|ü⁄\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. Çy˚ n≥T m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ \øå±´ìï #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ,eT<ä´+ yê´bÕs¡T\≈£î ø±düT\T ≈£î]|æ+#·&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·THêïsTT. yê{ Ïô|’Hê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷ù|+ <äT≈£î dæ<äΔ+eTe⁄‘·T+&É≥+‘√ @$T #˚j·÷˝À bÕ\Tb˛ì dæú‹˝À eT<ä´+ ø£+Á{≤≈£îºs¡T¢ Ä+<√fi¯\q≈£î >∑T¬s’‘·THêïs¡T. n≥T düsêÿØ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+‘√ dæ+&çπø{Ÿ≈£î >∑+&ç|ü&É≥+‘√ bÕ≥T u…\Tº rj·TqT+&É≥+‘√ Ç≥T ˝≤uÛ≤\ CÒãT≈£L ∫\T¢ |ü&ÉT‘·T+<äì yê´bÕs¡T\T >∑>=Z\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T...

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 20, düTes¡íyês¡Ô: ¤«¡[Fs©±s…”¡∏R∂VWÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s A©±s\¤Õ¡©±s Æ™sV≤T∂NRPÕfi N_¨s=÷¡Lig`i©´sV ≠sμy˘LÛRiVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. N_¨s=÷¡Lig`i©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsμR∂LRi+©´s ¬ø¡[aSLRiV. NRPWNRP…fixms÷¡ ¤«¡Fs©±s…”¡∏R∂VVNTP |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë©´s ≠sμy˘LÛRiVáV ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsWÚ NS¤Õ¡[“¡Ã¡ ≠sμy˘μ][zms≤T∂ ©´sbPLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. “¡J Æ©sLi ¡LRiV 136 ˙xmsNSLRiLi ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ {qs»˝¡©´sV NRPW≤y FyLRiμR∂LRi+NRPLigS A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, Æ™sV≤T∂NRPÕfi NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. N_¨s=÷¡Lig`i©´sV N]©´srygRi¨ds∏R∂VNRPF°™´s»¡Liª][ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV, ≠sμy˘LÛjixqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. C xmnsV»¡©´sª][ N]μÙj∂}qsxmso D˙μj∂NRPÚªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ À≥œ¡LkiÚQ\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP ¤À¡Liø`¡©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[xqsWÚ \|§¶¶¶N][LÌRiV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.

j·÷~¬s&ç¶ ‘ê´>∑+ eè<∏ë ø±<äT dü+düàs¡D düuÛÑ˝À C≤ø˘ H˚‘·\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, E˝…’ 20 düTes¡íyês¡Ô: ‘Ó\+>±D ø√dü+ &Ûç©¢˝À >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚düT≈£îqï j·÷~¬s&ç¶ Á|ü<∏äeT es¡ú+‹ì |ü≥ºD+˝À ‘Ó\+>±D CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. CÒ@d” eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT eT˝≤¢¬s&ç¶, ‘Ó\+>±D Áô|’y˚{Ÿ ôdø±ºsY m+bÕ¢sTTdt nk˛dæj˚TwüHé eT+&É˝≤ <Ûä´≈£åî&ÉT dü+B|t>ö&é j·÷~¬s&ç¶ ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·àã*<ëq+ #˚düT≈£îqï j·÷~¬s&ç¶ ‘ê´>∑+ eè<∏ë ø±<äì ìq~+#ês¡T. j·÷~¬s&ç¶ @¬ø’ø£ ÄX¯j·TyÓTÆq ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ñ<ä´ $TkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·à‘ê´>∑+ #˚düT≈£îqï j·÷~¬s&ç¶ ø£qï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î |ü⁄Á‘·XÀø£+ $T–˝≤Ãs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ mes¡÷ ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚jÓTT<ä›ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêh @sêŒ≥T ø√dü+ ã]‘Ó–+∫ b˛sê&É+ #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î sêyê\ì j·TTe‘·≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 21-07-2012  
e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 21-07-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India