Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 314 X¯óÁø£yês¡+ &çôd+ãsYY 2, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

j·T÷|”@ 2 ñøÏÿ]_øÏÿ]

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 1: ny˚ ìs¡düq\T..ny˚ Ä+<√fi¯q\T.. düuÛÑT´\ s¡D>=D <Ûä«qT\T.. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Hê{Ï qT+N ø=qkÕ>∑T‘·Tqï yêsTT<ë\T.. Á|ü‹|üø£å düuÛÑT´\ Ä+<√fi¯q\‘√ <ä<ä›]*¢+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£L&Ü bÕs¡¢yÓT+{Ÿ yêsTT<ë |ü&ç+~. $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\ n+X¯+ düuÛÑqT ≈£î~|æy˚dæ+~. mì$T~ s√E\T>± ñuÛÑj·TdüuÛÑ˝À¢ m˝≤+{Ï ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T »s¡>∑˝Ò<äT. m|òt&û◊\ n+X¯+ô|’ düuÛÑ yêsTT<ë |ü&É&É+ Ç~ es¡Tdü>± Hê\T>√s√E. qe+ãsY 22q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq bÕs¡¢yÓT+{Ÿ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\, m|òt&û◊, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ‘·~‘·s¡ n+XÊ\‘√ yêsTT<ë\T |ü&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. ñuÛÑj·T düuÛÑ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ Á|ü<Ûëq+>± eT©º Áu≤+&é ]f…Æ˝Ÿ˝ÀøÏ 51 XÊ‘·+ ô|≥Tºã&ÉT\≈£î nqTeT‹dü÷Ô rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ô|’ #·s¡Ã #˚|ü{≤º\ì Á|ü‹|üøå±\T |ü≥Tºã{≤ºsTT. B+‘√ düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ eT<Ûë´Vü‰ïìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ ø£«X¯ÃHé nesY #˚|üfÒº+<äT≈£î d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY Á|üj·T‹ï+#·>± Á|ü‹|üø£å düuÛÑT´\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ‘·eT kÕúHê˝À¢ ˝Ò∫ ì\ã&ç Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø=+‘· eT+~ düuÛÑT´\T d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä›≈£î <ä÷düT≈£îyÓfi≤¢s¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ eTTfi¯¢ô|]j·÷sY &Ü´+ kÕúq+˝À ø=‘·Ô &Ü´+ ì]à+#ê\+≥÷ πøs¡fi¯≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt, Á|ü‹|üø£å m+|”\T |ü¢ø±s¡T¶\T |ü≥Tºø=ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ d”Œø£sY düuÛÑqT eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î yêsTT<ë y˚XÊs¡T. düuÛÑ ‹]– düe÷y˚X¯yÓTÆq ‘·sê«‘· n<˚ |ü]dæú‹ |ü⁄qsêeè‘·yÓTÆ+~. Á|ü‹|üøå±\T Ä+<√fi¯qqT $s¡$T+#·ø£b˛e&É+‘√ d”Œø£sY düuÛÑqT X¯óÁø£yêsêìøÏ yêsTT<ëy˚XÊs¡T. n≥T sê»´düuÛÑ˝Àq÷ Ç<˚ |ü]dæú‹. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\ ô|+|ü⁄ô|’ πø+Á<ä+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ô|’ m>∑TedüuÛÑ <ä<ä›]*¢+~. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± Á|ü‹|üøå±\˙ï @ø£yÓTÆ Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#êsTT. B+‘√ #ÛÓ’s¡àHé Vü≤MT<é nHê‡Ø düuÛÑqT eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– düe÷y˚X¯yÓTÆq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü m|òt&û◊, eTTfi¯¢ô|]j·÷sY &Ü´+ ìsêàD+ô|’ Ä+<√fi¯q\T ø=qkÕ>∑&É+‘√ X¯óÁø£yêsêìøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~.

‹

yê&çy˚&ç>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq düe÷y˚XÊ\T ‹ ‘=*s√E >∑+<äs¡>√fi¯+ ‹ n$XÊ«dürsêàq+ô|’ {°&û|” |ü≥Tº ‹ #·s¡Ã≈£î dæ<äΔîeTqï eTTK´eT+Á‹ ‹ dü+‘ê|ü rsêàHêìï n&ÉT¶≈£îqï yÓ’q+ ‹ {°&û|” rs¡Tô|’ d”m+, d”Œø£sY ndüVü≤q+ ‹ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ eTè‹øÏ XÊdüqdüuÛÑ dü+‘ê|ü+ ‹ düuÛÑ X¯óÁø£yêsêìøÏ yêsTT<ë

eTsê´<ä, e÷qe‘·«+ ˝Ò≈£î+&Ü e´eVü≤]düTÔHêïs¡T $|üø£å+ô|’ <Ûä«CyÓT‹Ôq eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Ä $wüj·T+ Á|ü»\≈£î ‘Ó\TdüT >∑‘·+˝À n$XÊ«dü+ ô|&ç‘˚ bÕ]b˛j·÷s¡T n+<äTπø ákÕ] ì\BdüTÔHêï+: u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): nôd+;¢ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\T yê&çy˚&ç>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ eTè‹ô|’ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+‘ê|ü rsêàq+ dü+<äs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãT eT<Ûä´ yê>±«<ä+ »]–+~. $|üø£å düuÛÑT´\ rs¡T|ü≥¢ d”Œø£sY ($T>∑‘ê... 2˝À) eTH√Vü≤sY |ü\TkÕs¡T¢ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY rÁe

y˚TeT+‘ê »>∑Hé yÓ+fÒ..

n$XÊ«kÕìøÏ eT<䛑·T: ª|æ*¢μ »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´\ uÛÒ{° m+|” y˚Tø±bÕ{Ï Ä|ò”dt˝À düTBs¡È eT+‘·Hê\T uÛÑ$wü´‘Y eP´Vü≤+ô|’ #·s¡Ã 11 eT+~ myÓTà˝Ò´\ Vü‰»s¡T

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): XÊdüqdüuÛÑ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ Á|üy˚X¯ ô|≥ºqTqï n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ nqT≈£L\+>± z≥T y˚kÕÔeTì, »>∑Hé yÓ+fÒ q&ÉTkÕÔeTì Äj·Tq esêZìøÏ #Ó+~q e÷J eT+Á‹ |æ*¢ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt Á|üø£{Ï+ #ês¡T. {°&û|” Á|üy˚X¯ ô|fÒº n$XÊ«dü+ô|’ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K]ì Á|üø£{Ï+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq es¡Z+ myÓTà˝Ò´\T düe÷y˚X¯yÓTÆ

eT+‘·Hê\T kÕ–+#ês¡T. ‘·eT≈£î, øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>=fÒº ñ<˚›X¯+ ˝Ò<äì e÷J eT+Á‹ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt dü]ø=‘·Ô yê<äq ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó#êÃs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>=fÒº X¯øÏÔ ‘·eT≈£î Á|üdüTÔ‘·+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+

ìj·T+‘· bÕ\q CMyK

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ô|’ ì|ü\T #Ó]–q πød”ÄsY #Ós¡T≈£î düT<Ûëø£sY≈£î |üsêeTs¡Ù uÒwüs¡‘·T>±.. $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ nÁø£eT πødüT\T m‹Ôy˚j·T≈£î+fÒ |ü]D≤e÷\T rÁe+>± ñ+{≤j·Tì ôV≤#·Ã]ø£

Vü≤qàø=+&É, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£eT πødüT\‘√ ñ<ä´eTø±s¡T\qT y˚~Û+#·&É+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT+∫~ ø±<äì {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.#·+Á<äX‚KsY sêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ìj·T+‘·˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì, ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ πødüT\T ô|{Ϻ C…’fi¯¢˝À HÓ&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À n¬sdüTº nsTT es¡+>∑˝Ÿ C…’\T˝À nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’ es¡+>∑˝Ÿ m+õm+ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï &Üø£ºsY #Ós¡T≈£î düT<Ûëø£sYqT πødæÄsY >∑Ts¡Tyês¡+ |üsêeT]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üC≤ yÓ’<äT´&ç>± |üì#˚dü÷Ô

‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚düTÔqï q˝§Z+&É õ˝≤¢ qøÏπsø£˝Ÿ≈£î #Ó+~q &Üø£ºsY #Ós¡T≈£î düT<Ûëø£sYô|’ |æ&çj·÷ø˘º ô|≥º&É+ <äTsêàs¡ZyÓTÆq #·s¡´ nì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ä\dü´yÓTÆ+~.. Ç+ø± C≤|ü´+ #˚j·T≈£î+&Ü düT<ëø£sYô|’ ô|{Ϻq á <äTsêàs¡Z|ü⁄ #·{≤ºìï m‹Ôy˚dæ Äj·TqqT yÓ+≥H˚ uÒwüs¡‘·T>± $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì πødæÄsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Äj·Tq $&ÉT<ä\ ø√dü+ ôV’≤ø√s¡Tº˝À b˛sê&ÉT‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. nÁø£eT πødüT\‘√ ñ<ä´eTø±s¡T\qT y˚~ÛdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. u…~]+|ü⁄\T, nÁø£eT πødüT\T, ìsê“+<Ûë\≈£î uÛÑj·T|ü&˚~ ˝Ò<äì ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£îH˚ es¡≈£î ñ<ä´eT+ ø=qkÕ–kÕÔeTì πødæÄsY #ÓbÕŒs¡T. 2009 &çôd+ãsY ($T>∑‘ê... 2˝À)

|ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì n+<ä≈£î ìs¡düq>±H˚ {°&û|” n$XÊ«dü rsêàq+ Á|ü‹bÕ~kÕÔqì #Ó|æŒq+<äTq <ëìøÏ eT<䛑·T ÇkÕÔeTì nHêïs¡T. {°&û|”‘√bÕ≥T eTπs bÕغ nsTTHê ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ ô|&ç‘˚ <ëìøÏ ‘·eT eT<䛑·T ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. á rsêàHêìøÏ »>∑Hé es¡Z+˝Àì 22 eT+~ myÓTà˝Ò´\T K∫Ñ·+>± nqT≈£L\+>± zfÒkÕÔs¡ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±ì á düe÷y˚X¯+˝À πøe\+ 11 eT+~ myÓTà˝Ò´˝Ò bÕ˝§ZHêïs¡T. õ.u≤ãTsêe⁄, Áoø±+‘·¬s&ç¶, |æ*¢ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt, u≤*H˚ì Áoìyêdü¬s&ç¶, >∑Ts¡THê<Ûä¬s&ç¶, neTsYHê<Ûä¬s&ç¶, &Üø£ºsY |æ.$.s¡$, sêeT#·+Á<ä¬s&ç¶ e÷Á‘·y˚T düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. $T–*q myÓTà˝Ò´\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ïπø ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº düe÷#ês¡+. m˝≤ #·÷dæHê »>∑Hé es¡Z+ myÓTà˝Ò´\T {°&û|” n$XÊ«kÕìøÏ z≥T y˚dæHê øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e#˚à qwüº+ @MT ñ+&É<äì nsTT‘˚ »>∑Hé yê]ï+>¥≈£î uÛÑj·T|ü&ç Äj·Tq≈£î ‘êeTT $<Û˚j·TT\eTì #ê≥Tø√e&Üìπø á düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡ì $X‚¢wü≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. {°&û|”øÏ #Ó+~q e÷J eT+Á‹ ($T>∑‘ê... 2˝À)

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düTÁ|”+ H√{°düT\T q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 1: ñbÕ<Ûë´ j·TT\ ìj·÷eTø±\≈£î dü+ã+ ~Û+∫ sêhÁ|üuÛÑT‘·«+, $<ë´XÊK≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+ H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+~. ñbÕ<Ûë´j·T ìj·÷eT ø±\ Á|üÁøÏj·T˝À &çm&é nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ≈£L&Ü neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì <ëK˝…’q |æ{ÏwüHéqT düTÁ|”+ø√s¡Tº $#ês¡D≈£î #˚|ü{Ϻ+~. 2006, 2008 &çmd”‡\˝À qwüºb˛sTTq &çm&é nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\‘√ bÕ≥T ‘·eT≈£î ø√{≤ Á|üø±s¡+ neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. á ìj·÷eT ø±\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø√{≤\ $wüj·TyÓTÆ øö+≥sY <ëK\T #˚j·÷\ ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï düTÁ|”+ Ä<˚•+∫+~.

yÓ’<ä´$<ä´˝À

m|òt&û◊\≈£î nqTeT‹+#ê*

q÷´&Ûç©¢: yÓ’<ä´$<ä´ s¡+>∑+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT (m|òt&û◊\qT) nqTeT‹+#ê\ì Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT e÷+f…ø˘ dæ+>¥ nVüA¢yê*j·÷ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. á s¡+>∑+˝À m|òt&û◊\qT nqTeT‹+#·&É+ #ê˝≤ eTTU´eTHêïs¡T. m≈£îÿe dü+K´˝À yÓ’<äT´\qT, qs¡T‡\qT ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Ç~ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡$Tø£ÿ&É uÛ≤s¡‘· |ü]ÁX¯eT\ düe÷K´ (d”◊◊) n<Ûä«s¡´+˝À @sêŒf…Æq ˇø£ Äs√>∑´ dü<ädüT‡ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|üdüTÔ‘·+ <ë<ë|ü⁄ eTs√ ◊<äT \ø£å\ eT+~ yÓ’<äT´\ nedüs¡+ ñ+<äì, ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT <˚X¯+˝À ñqï yÓ’<ä´$<ä´ dü+düú\‘√ Ç+‘· ô|<ä› dü+K´˝À yÓ’<äT´\qT ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À @<Ó’Hê k˛ôd’{°øÏ ˝Ò<ëÁ≥düTº≈£î e÷Á‘·y˚T yÓ’<ä´ $X¯«$<ë´\j·÷ìï ì]àVæ≤+#˚ yÓdüT\Tu≤≥T ñ+~. n<˚ @<Ó’Hê ˇø£ ô|<ä› ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‹ yÓ’<ä´$<ä´ dü+düúqT q&ÉbÕ\qT≈£î+fÒ e÷Á‘·+ M\T ˝Ò<äT. Ç<ä+‘· eT+∫ |ü<äΔ‹ ø±<äT ÄHêïs¡T. Á≥düTº\T ˝Ò<ë kıôd’{°\T e÷Á‘·y˚T yÓ’<ä´$<ä´ uÀ<Ûäq dü+düú\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î M\T+<äH˚ #·≥º+ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ #·÷ùdÔ ìs¡T|üjÓ÷>∑eTì yê´U≤´ì+#ês¡T.

d”;◊ #˚‹øÏ ÇÁwü‘Y C…Vü‰Hé Vü≤‘·´πødüT ` 2˝À

Áo\øÏåàô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T u…sTT˝Ÿô|’ ø√s¡Tº˝À yê<äq\T 12 s√E\ ]e÷+&é $~Û+|ü⁄ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+|ü⁄ u…sTT˝Ÿô|’ rs¡TŒ 2≈£î yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): zm+dæ >∑qT\ ©E e´eVü‰s¡+˝À n¬sdüTº nsTTq ◊mmdt n~Ûø±]DÏ l\øÏåàô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ düôdŒq¸Héy˚≥T y˚dæ+~. Äs¡THÓ\\ bÕ≥T l\øÏåàì düôdŒ+&é #˚dü÷Ô >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. zm+d” >∑qT\ e´eVü‰s¡+˝À l\øÏåà n¬sdüTº ø±e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ á #·s¡´\T rdüT≈£î+~. ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±] 48 >∑+≥\ bÕ≥T n¬sdüTº˝À ñ+fÒ Ä e´øÏÔô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. l\øÏåàì ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ dæ_◊ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT ø£düº&û˝ÀøÏ rdüTø√e&É+, á πødüT˝À ÄyÓT≈£î Hê+|ü*¢ Á|ü‘˚´ø£ dæ_◊ ø√s¡Tº 12 s√E\ p´&çwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é $~Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á s√E kÕj·T+Á‘·+‘√ l\øÏåà dæ_◊ eT÷&ÉT s√E\ ø£düº&û eTT–dæb˛sTT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s+&ÉTs√E\ bÕ≥T n¬sdüTº˝À ñqï l\øÏåàì düôdŒ+&é #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. B+‘√ ÄyÓTqT #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ‘·qqT C…’\T≈£î |ü+|üe<ä›ì dæ_◊ ø±sê´\j·T+˝ÀH˚ ñ+#ê\ì l\øÏåà$\|ædü÷Ô ø√s¡TºqT nuÛÑ´]ú+#ês¡T. ]e÷+&é $~Û+∫q ‘·sê«‘· C…’˝Ÿ≈£î yÓfi≤¢*‡+<˚qì, y˚πs #√≥ ñ+#˚+<äT≈£î ìã+<Ûäq\T n+^ø£]+#·eì Hê´j·TeT÷]Ô düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

m|òt&Ûû◊ô|’ yÓqøÏÿ‘·>∑Z+ ` ‘˚*Ã#Ó|æŒq Á|ü<Ûëì bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Á|ü‹wüº+uÛÑq


2

dæ_◊ #˚‹øÏ ÇÁwü‘Y C…Vü‰Hé Vü≤‘·´πødüT nVü≤à<ëu≤<é, &çôd+ãsY 1: qπs+Á<ä yÓ÷&û düsêÿs¡T≈£î eTs√kÕ] Çã“+~ø£s¡ |ü]dæú‹ m<äT¬s’+~. ÇÁwü‘Y C…Vü‰Hé Vü≤‘·´ πødüTqT >∑T»sê‘Y ôV’≤ø√s¡Tº πø+Á<ä H˚s¡|ü]XÀ<Ûäq dü+düú (dæ_◊)øÏ n|üŒ–+∫+~. á πødüT˝À <äsê´|ü⁄Ôq≈£î dü+ã+~Û+∫ >∑T»sê‘Y sêh b˛©düT\qT $X¯«dæ+#·C≤\eTì ôV’≤ø√s¡Tº yê´U≤´ì+∫+~. ôV’≤ø√s¡Tº #˚dæq á yê´K´ qπs+Á<ä yÓ÷&ç Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó+|ü ô|≥Tºe+{Ï~. ÇÁwü‘Y C…Vü‰Hé πødüT nkÕ<Ûës¡DyÓTÆq<äì, C≤rj·T kÕúsTT˝À $|ü]D≤e÷\≈£î

<ë]rj·T>∑\<äì ø√s¡Tº yê´U≤´ì+ ∫+~. á πødüT˝À dæ_◊ ‘·q <äsê´|ü⁄ÔqT ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ M\T>± ‘êC≤ m|òt◊ÄsYqT Ä dü+düúe<ä› <ëK\T #˚j·Te\dæ+~>± sêh Á|ü‘˚´ø£ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ä+ (dæ{Ÿ)qT ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. á πødüT˝À dæ_◊‘√ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê\ì ÇÁwü‘Y C…Vü‰Hé ≈£î≥T+ã+ ø√]+~. uÀ>∑dt mHéøö+≥sY˝À ÇÁwü‘Y eTs¡DÏ+∫q≥T¢ dæ{Ÿ Ç+‘·≈£îeTT+<äT ‘·q ìy˚~ø£˝À ‘Ó*j·TCÒdæ+~. B+‘√ á πødüT˝À ì+~‘·T˝…’q b˛©dt dæã“+~ô|’ dü]ø=‘·Ô>± m|òt◊ÄsY

<ëK\T #˚j·Te\dæ+<äì dæ{ŸqT >∑T»sê‘Y ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. eTT+ãsTT •yês¡¢˝Àì eTT+Áu≤ ìyêdæ nsTTq 19 @fi¯¢ ø±˝Òõ $<ë´]úì ÇÁwü‘YqT C≤y˚<é ùwUŸ n*j·÷dt ÁbÕDÒXŸ |æfiË’¢, n+»<é n© sêD≤, JwüHé CÀVü‰sY\‘√ bÕ≥T nVü≤à<ëu≤<é Á¬ø’yéT Áu≤+#Y b˛©düT\T 2004 pHé 15q ˇø£ ø±\TŒ\ dü+|òüT≥q˝À Vü≤‘·e÷sêÃs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ Vü≤≈£îÿ\ ø±s¡´ø£s¡Ô rkÕÔ ôd‘·˝≤«&é yê´U≤´ìdü÷Ô, Ç~ >∑T»sê‘Y b˛©düT\qT rÁe+>± n_ÛX¯+dæ+#·&Éy˚Tqì nHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Áo\øÏåàô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ÄyÓT≈£î Á|ü‘˚´ø£ yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. B+‘√ ÄyÓTqT #·+#·˝Ÿ>∑÷&É eTVæ≤fi≤ C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ÄyÓT≈£î C…’\T˝À 9e q+ãsY u≤´s¡ø˘qT, n+&ÉsY Á≥j·T˝Ÿ U…’B q+ãsY 4322qT C…’\T n~Ûø±s¡T\T πø{≤sTT+#ês¡T. ø±>± C…’\T e<ä›≈£î ÄyÓT ã+<äTe⁄\T mes¡÷ sê˝Ò<äT. Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº e<ä›H˚ ÄyÓT uÛÑs¡Ô, ã+<ÛäTe⁄\T #˚s¡Tø=ì ÄyÓTqT z<ës¡Ã&É+ ø£ì|æ+∫+~. zm+dæ >∑qT\ ©E e´eVü‰s¡+˝À n¬sdüTº nsTTq ◊mmdt n~Ûø±]DÏ l\øÏåà u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ yê<√|üyê<äq\T |üPs¡Ôj·÷´sTT. rs¡TŒqT Hê+|ü*¢ dæ_◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº X¯óÁø£yês¡+Hê{ÏøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. n+‘·≈£îeTT+<äT l\øÏåà ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ ‘·q yê<äq $ì|ædü÷Ô ‘·eT ø£¢sTT+{Ÿ≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√s¡Tº≈£î $qï$+#ês¡T. l\øÏåà >∑qT\ XÊK ø±s¡´<ä]Ù>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥ºø£eTT+<˚ ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± >∑qT\qT ©E≈£î Ç#êÃs¡ì ÄyÓT πøe\+ Ä ô|ò’˝ŸqT ÁbÕôddt e÷Á‘·y˚T #˚XÊs¡ì, m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\≈£î ÄyÓT≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì l\øÏåà ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ yê~Û+#ês¡T. dæ_◊ Äs√|üD\≈£î Ä<Ûësê\T ˝ÒeHêïs¡T. πøe\+ Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\y˚Ts¡≈£î l\øÏåà ô|ò’˝ŸqT πø+Á<ëìøÏ |ü+bÕs¡ì nHêïs¡T. ÄHê{Ï >∑qT\ XÊKeT+Á‹ ÄyÓ÷<ä+ y˚Ts¡πø ‘·eT ø£¢sTT+{Ÿ Jy√\qT C≤Ø#˚XÊs¡ì ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä, sêhÁ|üuÛÑT‘ê«\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø dü+ã+~Û‘· ô|ò’˝Ÿ q&ç∫+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |ü\TkÕs¡T¢ ‘·eT ø£¢sTT+{Ÿ l\øÏåàì dæ_◊ n~Ûø±s¡T\T >∑+≥\ ø=~› $#ê]+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ÄyÓT $#ês¡D˝À dæ_◊øÏ |üP]Ô>± düVü≤ø£]+#ês¡Hêïs¡T. ÄyÓT <˚X¯+ $&ç∫ m≥÷ bÕ]b˛s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. kÕ≈£åî\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T&É+ ø±˙, ô|ò’fi¯¢qT HêX¯q+ #˚j·T&É+ ø±˙ #˚j·T˝Òs¡ì ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ô|’>± ÄyÓT Vü≤èÁ<√– nì ÄyÓT≈£î ‘·s¡#·÷ yÓ’<ä´ |üs¡´y˚ø£åD nedüs¡yÓTÆq+<äTq e÷qe‘ê <Ûäèø√ÿD+‘√ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·÷\ì l\øÏåà ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ ø√s¡Tº≈£î $qï$+#ês¡T. ÄyÓT≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚ùdÔ kÕ≈£åî\qT Á|ü˝ÀuÛÑô|fÒº neø±X¯+ ñqï<äì, ÄyÓT‘√ bÕ≥T ÄyÓT uÛÑs¡Ô ◊|æmdt n~Ûø±] >√|æø£èwüí ≈£L&Ü eT+∫ |ü\T≈£îã&ç >∑\ e´≈£îÔ\ì, Ms¡T kÕ≈£åî\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T>∑\s¡ì, n+<äTe\¢ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·Te<ä›ì ø√s¡TºqT dæ_◊ Hê´j·Tyê~ ø√sês¡T. á πødüT˝À yê<√|üyê<äq\T |üPs¡ÔsTTq+<äTq rs¡TŒqT X¯óÁø£yês¡+Hê{ÏøÏ ø√s¡Tº yêsTT<ë y˚dæ+~.

Õ‹N[ `PFyÕfi xmsLij μ∂j≥ Õ‹N[ PT {qs’¡d H¨s æªΩ™[ y÷¡=LiÆμ∂[

&Ûç©¢øÏ ªeTTfi¯¢ô|]j·÷sYμ $yê<ä+

y˚TeT+‘ê »>∑Hé yÓ+fÒ..

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT ˇø£ #Ûêq˝Ÿ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$XÊ«kÕìøÏ nqT≈£L\+>± z≥T y˚dæ øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>=fÒº $wüj·T+˝À »>∑Héπø ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. »>∑Hé &Ûç©¢ yÓ[¢ e#êÃø£ Äj·Tq˝À e÷s¡TŒ ø£ì|æk˛Ô+<äì, Ä ‘·sê«‘˚ Äj·Tq es¡Z+ myÓTà˝Ò´\T ˇø£] yÓ+≥ ˇø£s¡T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eT<䛑·T ÇkÕÔeTì Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡ì e´+>∑´+>± nHêïs¡T. »>∑Hé≈£î ì»+>±, <äeTTà, <ÛÓ’s¡´+ ñ+fÒ ‘·q ã\+ @$T{À n$XÊ«dü $wüj·T+˝À #ê≥Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ìj·T+‘·bÕ\q

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. 9Hê{Ï Á|üø£≥q neT\T #˚sTT+#˚+<äTπø ñ<ä´eT+ #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä+ ø£fi¯ó¢‘Ós¡∫ Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 11@fi¯ó¢>± Á|üC≤kÕ«eT´ j·TT‘·+>±H˚ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï kÕ–düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. mø£ÿ&Ü nÁ|üC≤kÕ«eT´+>± ñ<ä´e÷ìï q&É|ü˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\≈£î NeTTHÓ‘·TÔs¡T ñ+fÒ ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT Á|üuÛÑT‘·«+‘√ m‹Ôy˚sTT+#ê\ì πødæÄsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yês¡+‘ê ñ<ä´eT+˝À ø£*dæsêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±>± ÄdüT|üÁ‹˝À düT<Ûëø£sYqT |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î πøe\+ eTT>∑TZ]ì e÷Á‘·y˚T b˛©düT\T nqTeT‹+#ês¡T. MT&çj·÷qT <ä÷s¡+>± ñ+#ês¡T.

™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Fs©Ø[ı LSuÌy˚á ™´sVμ≥R∂˘ «¡Ã¡ ≠s™yμyáV D©yı∏R∂V¨s, @LiVVæªΩ[ Bμj∂ ™´sW˙ªRΩLi ¨ds…”¡ N][xqsLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ≠s™yμR∂Li NSμR∂¨s ZNP[LRiŒœ¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ DÆ™sV©±søyLiμk∂ @©yıLRiV. INRP LSxtÌsQ˚Li ™´sVL][ LSuÌy˚¨sNTP ¨dsLji™´s*NRPF°™´s≤R∂Li, ™´sVLjiLiªRΩ FsNRPV‰™´s ¨ds…”¡ xmsLji™´sWfl·Li NS™yá¨s ªRΩgRiV™´soÕÿ≤R∂VN][™´s≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, ™´sVVŒ˝œ¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li ¨sLS¯fl·Li\|msÆ©s[ ≠s™yμR∂Li Æ©sáN]LiμR∂©yıLRiV. "«¡Ã¡ ™´s©´sLRiVá xmsLizmsfl‘· ≠dsVμR∂ Æ™s[VLi ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂Vª][ ªRΩgRiV™´so xms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BxmsˆV≤R∂V©´sı ≤y˘Li ø][»¡ ™´sVLjiLiªRΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩª][ NRPW≤T∂©´s N]ªRΩÚ ≤y˘Li©´sV ™´sW r~LiªRΩ ≈¡LRiVËáª][ ¨sLji¯Liøyá¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Æ™s[VLi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ≤T∂|qsLi ¡L`i 1: ™´sVVŒ˝œ¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLi. ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı «¡Ã¡ ™´s©´sLRiVá ≠s™yμR∂Li Æμ∂[aRP LS«¡μ≥y¨sNTP ¬ø¡[LjiLiμj∂. C @LiaRPLi\|ms ˙xmsμ≥y¨s xmsLizmsfl‘· IxmsˆLiμR∂Æ™s[V, BNRP ™´sVVLiμR∂V NRPW≤y ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[LRiŒœ¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ N]©´srygRiVªRΩVLiμj∂' @¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV DÆ™sV©±s øyLiμk∂ gRiVLRiV™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. μR∂XxtÌsQLiªy ≤y˘Li, ˙xms«¡Ã¡ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ\|msÆ©s[©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, ZNP[LRiŒœ¡ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[ 116 xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı ≤y˘Li xqsVLRiOTPQªRΩLigS ¤Õ¡[μR∂¨s ¨sxmsofl·VáV ˙NTPªRΩLi ¨sLji¯Li¿¡©´s ™´sVVŒ˝œ¡|msLji∏R∂WL`i ≤y˘Li bP¥j∂Õÿ™´sxqsÚNRPV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRi¨s, μk∂Liª][ HμR∂V —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s ™´sVW≤R∂V ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ μy¨s rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩÚμj∂ ¨sLji¯Liøyá¨s ZNP[LRiŒœ¡ ≠sV÷¡∏R∂V©˝´s ˙xms«¡Ã¡ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV μR∂XuÌy˘ N]ªRΩÚ ≤y˘Li À≥ÿ≠sxqsVÚLi≤R∂gS, A ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ¨sLji¯Liøy÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s øyLiμk∂ æªΩ÷¡FyLRiV.

s¡+>∑+˝ÀøÏ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé uÛÑ$wü´‘Y˝À $TÁ‘·|üøå±\‘√ dü+Á|ü~+#˚ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT nsTTHê.. yÓT‘·Ôã&Éì {°m+d” ø±düÔ+‘· XÊ+‹+∫q &ûm+πø q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 1: πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ dü+ø£≥dæú‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘√+~. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ m|òt&û◊\qT nqTeT‹dü÷Ô rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ô|’ $TÁ‘·|üøå±\ qT+#˚ $eTs¡Ù\T m<äTs=ÿ+{À+~. dü+øå√uÛ≤ìï ìyê]+#˚+<äT≈£î dü«j·T+>± Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ $TÁ‘·|üøå±\‘√ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Äes¡D˝À uÛÒ{° nj·÷´s¡T. m|òt&û◊ _\T¢ >∑f…ºø±ÿ\+fÒ $TÁ‘·|üøå±\˙ï ‘·|üŒìdü]>± eT<äΔ‹yê«*‡q |ü]dæú‹. nsTT‘˚ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt, &ûm+πø πø+Á<ä ìs¡íj·÷ìï rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔHêïsTT. á ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î #Ós√ 18 eT+~ m+|”\T ñHêïs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ 51 XÊ‘·+ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT nqTeT‹+#·&É+ô|’ eT+&ç|ü&ܶsTT. Á|ü<Ûëì $»„|æÔ y˚Ts¡≈£î &ûm+πø _\T¢≈£î eT<äΔ‹#˚Ã+<äT≈£î n+^ø£]+#·>±, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt e÷Á‘·+ düùd$Tsê n+~. ‘·q ìs¡íj·T+˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ˝Ò<äì eTH√àVü≤Hé≈£î düŒwüº+ #˚dæ+~. uÛ≤s¡rj·T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n+‘·sê®rj·T dü+düú\T Á|ü‘·´ø£å+>± edüTÔe⁄\qT $Áø£sTT+#·&ÜìøÏ ‘êeTT

m|òt&ç◊ô|’ es¡Ô≈£î\ ìs¡düq |ü\T q>∑sê˝À¢ <äTø±D≤\ eT÷dæy˚‘· dæe÷¢/ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 1: Øf…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ç (m|òt&ç◊)ì nqTeT‹+#ê\qï Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ |ü≥¢ ìs¡düq dü÷#·ø£+>± <˚X¯+˝À nH˚ø£ q>∑sê\˝À <äTø±D≤\T, yêDÏ»´ dü+düú\qT eT÷dæy˚XÊs¡T. Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ sê»<Ûëì dæe÷¢˝À Äs¡Ty˚\ eT+~øÏô|’>± es¡Ô≈£î\T á kÕs¡«Á‹ø£ düyÓTà˝À uÛ≤>∑+>± ‘·eT <äTø±D≤\qT eT÷dæy˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ m|òt&ç◊ ìs¡íj·T+ |ü≥¢ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ), dæ|æ◊ (m+) ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìs¡düq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. nsTT‘˚, sêh+˝À düyÓTà ø±s¡D+>± Á{≤|òæø˘ ì\∫b˛sTTq≥T¢>± mø£ÿ&É qT+N düe÷#ês¡+ sê˝Ò<äT. @ ÁbÕ+‘·+˝ÀHÓ’Hê <Ís¡®q´ dü+|òüT≥q\T »]–q≥T¢>± ≈£L&Ü düe÷#ês¡+ sê˝Ò<äì dæe÷¢˝À sêh b˛©dt XÊK Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À n~Ûø±] ˇø£s¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø±>±, <˚X¯+˝Àì $<˚o dü+düú\ k˛ºsY‡ |üìøÏ n+‘·sêj·T+ ø£*–+#·uÀe&É+ ˝Ò<äì düyÓTà≈£î ˇø£ s√E eTT+<äT Ä+<√fi¯qø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. ª<˚X¯yê´|üÔ+>± e÷≈£î eT+∫ düŒ+<äq \_Û+∫+~. ◊<äT ø√≥¢ eT+~ es¡Ô≈£î\T ‘·eT <äTø±D≤\T ‘Ós¡e&É+ ˝Ò<äT. $<˚o <äTø±D≤\ eTT+<äT y˚TeTT Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#·+μ nì nœ\ uÛ≤s¡‘· es¡Ô≈£î\ dü+|òü÷\ ãèVü≤‘Y düe÷K´ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üMDY K+&˚˝≤«˝Ÿ MT&çj·÷‘√ #ÓbÕŒs¡T. es¡Ô≈£î\T &Ûç©¢˝À »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚, á düyÓTà ø±s¡D+>± |ü\T uÛ≤s¡r - yê˝Ÿe÷sYº k˛ºsY‡qT eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± >∑Ts¡Tyês¡+ eT÷dæy˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À $düÔè‘· ÁbÕ+‘ê\˝À k˛ºsY‡qT @sêŒ≥T #˚dæq, Á|ü|ü+#·+˝Àì ¬s+&Ée n‹ô|<ä› Øf…Æ˝Ÿ dü+düú ø±Á¬s|òüsY &Ûç©¢, C…’|üPsY\˝Àì ‘·q k˛ºsY‡ e<ä› uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥¢qT ø£≥Tº~≥º+ #˚dæ+~.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): zm+dæ >∑qT\ ©E e´eVü‰s¡+˝À e÷J >∑qT\ XÊKeT+Á‹ Á|üdüTÔ‘· Vü≤À+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶øÏ >∑Ts¡Tyês¡+ dü«\Œ }s¡≥ \_Û+∫+~. >∑‘· ø=~› s√E\T>± á πødüT˝À $#ês¡DqT m<äTs=ÿ+≥Tqï ◊mmdt n~Ûø±] l\øÏåà ‘·q ìs√›wæ‘ê«ìï ìs¡÷|æ+#·T≈£îH˚ Áø£eT+˝À n|üŒ{Ï >∑qT\ eT+Á‹ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø Jy√\T $&ÉT<ä\ #˚XÊqì, eT+Á‹ Á|üy˚Tj·T+‘√H˚ ‘êqT e´eVü≤]+#êqì #Ó|üŒ&É+ rÁe dü+#·\q+ ø£*–+∫+~. n|üŒ{Ïπø d”;◊ dü_‘·qT $#ê]+∫ düe÷#êsêìï ùdø£]+∫+~. l\øÏåà n¬sdüTº, u…sTT˝Ÿ nuÛÑ´s¡Δq dü+<äs¡“¤+˝À |ü\TkÕs¡T¢ eT+Á‹ dü_‘· ù|s¡TqT Á|ükÕÔ$+#·&É+, |üÁ‹ø£˝À¢ ≈£L&Ü dü_‘· #·T≥÷º ñ#·TÃ_–düTÔqï<äì, ÄyÓT ≈£L&Ü n¬sdüTº ø±ø£ ‘·|üŒ<äH˚ yês¡Ô\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. nsTT‘˚ >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT l\øÏåà u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ yê<√|üyê<ë\T »]>±sTT. eT+Á‹ dü_‘·ô|’ l\øÏåà ì+<ä\T y˚j·T&É+ düeT+»dü+ ø±<äì ÄyÓTqT á $wüj·T+˝À ˝≤≈£îÿsêe&É+ dü]ø±<äì d”;◊ ìs¡›«+<ä+>± K+&ç+∫+~. eT+Á‘·T\≈£î e÷s¡Zìπs›X¯+ #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ◊mmdt n~Ûø±s¡T\<˚qì d”;◊ düŒwüº+>± ù|s=ÿ+~. á πødüT˝À l\øÏåà n‘·T´‘ê‡Vü≤+ Á|ü<ä]Ù+∫+<äì |ü\T ìj·Te÷\qT ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± ñ\¢+|òæT+∫q≥Tº Ä<Ûësê\T \_Û+#êj·Tì dæ_◊ ‘Ó*|æ+~. B+‘√ eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶øÏ ø=+‘· }s¡≥ \_Û+∫+~. ÄyÓTqT n¬sdüTº #˚kÕÔs¡qï }Vü‰>±Hê\≈£î ‘ê‘êÿ*ø£+>± ‘Ós¡|ü&çq≥ºsTT+~.

™´sWLRiªy≤R∂©yıLRiV. {qs’d¡H N]LiμR∂Lji ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPVLiμR∂¨s, μy¨sı ≠s™´sVVNTPÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRi™´sVVLiμR∂¨s ¤À¡[≤U∂ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. @¬ø¡[ªRΩ©´sLigS ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ≤T∂|qsLi ¡L`i 1: FyL˝RiÆ™sVLi…fi rÌyLi≤T∂Lig`i NRP≠sV…‘¡ ™´sWLji©´s {qs’d¡H¨s ZNP[Li˙μR∂Li FsLiμR∂VNRPV xmsLjixmsoxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂VμR∂¨s LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V ™´sVVryLiVVμy\|ms @©yı AÆ™sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. {qs’d¡H\|ms |msªRΩÚ©´sLi  ¡XLiμR∂Li gRiVLRiV™yLRiLi ™´sV≤T∂xms≤T∂Liμj∂. rÌyLi≤T∂Lig`i NRP≠sV…‘¡ ™´sμR∂VáVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂Vª][LiμR∂¨s zqsFnyLRiV= Æ™s[VLRiNRPV.. @Li ¡V≤`∂=™´sV©±sgS DLi≤y÷¡=©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi FsÕÿLi…”¡ @μ≥j∂NSLS¤Õ˝¡[NRPVLi≤y ZNP[™´sáLi μR∂LS˘xmsoÚ  ¡LiºΩ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xmsºΩxmsOSQá N][LÌRiVÕ‹[ DLiμR∂¨s, @μ≥j∂NSLjigS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sVgji÷¡F°ªy≤R∂¨s @©yı  ¡XLiμR∂Li Õ‹[N`PFyÕfi\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡=Liμj∂ ™ylLi[©´s¨s xqsÀ≥œ¡V˘LSáV, ≠s˙aSLiªRΩ H{msFs£qs @μ≥j∂NSLji NTPLRifl„fi’d¡≤U∂ @©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı Àÿ¨sxqs ™´s˘™´sxqÛsÆ©s[ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V ™´sVVryLiVVμy N]©´srygjiryÚLS? ¤Õ¡[NRP ™´sWLRiVˆ ºdΩxqsVNRPV™´sryÚLS? @©´sıμj∂ LRiWxmsNRPሩ´sÕ‹[ rÌyLi≤T∂Lig`i NRP≠sV…‘¡ ºdΩ˙™´sLigS ™ylLi[ ¨sLÒRiLiVVLiøyá©yıLRiV. {qs’d¡H¨s Õ‹[N`PFyÕfi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. FsÕÿLi…”¡ @μ≥j∂NSLS¤Õ˝¡[¨s Õ‹[N`PFyÕfi ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xmsºΩxmsOSQá¨dsı GNRP™´sV™y*á¨s AÆ™sV ™´s˘™´sxqÛs FsLiμR∂VNRP¨s AÆ™sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªyÆ™s[V≠dsV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLS¤Õ˝¡[¨s ™´sVL][ |qsLi˙»¡Õfi ≠s—¡¤Õ¡©±s= NRP≠sVxtsQ©±s N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡Liªy NRP÷¡zqs LS™yá¨s AÆ™sV  ¡z§¶¶¶LRiLigRi¤Õ¡[≈¡Õ‹[ F°LS≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. {qs’d¡H ¤Õ¡[¨s }msL]‰©yıLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi ©´sVLi¿¡ ˙xmsμ≥y¨s¨s Õ‹[N`PFyÕfi.. ZNP[™´sáLi ≠søyLRiflÿμ≥j∂NSLjigSÆ©s[ ≠sVgRiVáVªy≤R∂¨s ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøR¡≤R∂Li Æ™s©´sNRP D©´sı Õÿ—¡N`P ªRΩ©´sNRPLÛRiLi NS™´s≤R∂Li æªΩ÷¡FyLRiV. {qs’d¡H ˙xmsμ≥y©´s ™´sLi»¡gS≤R∂V (μR∂LS˘xmsoÚ) ¤Õ¡[μR∂¨s @©yı  ¡XLiμR∂Li xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ™´sV¨dsa`P zqsr°≤T∂∏R∂W @LiVVæªΩ[, Õ‹[N`PFyÕfi ™´s≤ÔT∂Li¬ø¡[™y≤R∂V (≠søyLRifl·)gS @©yıLRiV.

j·T÷|”@ ñøÏÿ]_øÏÿ]

es¡Ôø£+ ã+<é

eT+Á‹ dü_‘·≈£î }s¡≥

X¯óÁø£yês¡+ 2, &çôd+ãsY 2011

|ü<äàHêuÛÑkÕ«$TøÏ Á|ü‘˚´ø£ uÛÑÁ<ä‘ê e´edüú ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+: |ü⁄sê‘·q dæ]dü+|ü<ä\≈£î HÓ\yÓ’q πøs¡fi¯˝Àì l nq+‘· |ü<äà HêuÛÑkÕ«$T Ä\j·÷ìøÏ uÛÑÁ<ä‘·qT ô|+#ês¡T. s¡÷.1.5 ø√≥¢ Ks¡TÑ√ @sêŒ≥T #˚dæq Á|ü‘˚´ø£ uÛÑÁ<ä‘ê e´edüúqT eTTU´eT+Á‹ ePyÓTdt #ê+B ‘êC≤>± Çø£ÿ&É ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT y˚Ts¡≈£î ãVüQfi¯ n+#Ó uÛÑÁ<ä‘ê e´edüúqT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ä\j·T+ ˝À|ü\, ãj·T≥ yÓTT‘·Ô+ 58 d”d”{°M\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

‘·|ü⁄Œ ‘˚*Ãq ˝Àø±j·TTø£Ô... j·T÷|” eT+Á‹ sêJHêe÷ q÷´&Ûç©¢: ˝Àø±j·TTø£Ô <√wæ>± ìsê›]+#·&É+‘√ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eT+Á‹ s¡‘·Hé˝≤˝Ÿ nVæ≤sYyêsY >∑Ts¡Tyês¡+ ‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. >∑es¡ïsY Ä sêJHêe÷qT nyÓ÷~+#ês¡T. n+uÒ<äÿsY Á>±eT n_Ûeè~Δ XÊK düVü‰j·T eT+Á‹>± ñqï nVæ≤sY yêsY.. ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~Δ ì<ÛäT\qT <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚XÊs¡ì, uÛÑ÷ ø£u≤®≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì Äs√|üD\T sêe&É+‘√ ˝Àø±j·TTø£Ô »dæºdt mdt.¬ø.yÓTôVAs√Á‘ê $#ês¡D »]|æ eT+Á‹ì <√wæ>± ‘˚˝≤Ãs¡T. |ü<ä$ qT+∫ ‘·|æŒ+#ê\ì eTTU´eT+Á‹øÏ dæbòÕs¡T‡ #˚XÊs¡T.

nqTeT‹+#·uÀeTì ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· ~H˚XŸ Á‹y˚~ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ m|òt&û◊\qT nqTeT‹+#·&É+ e\¢ \ø£å˝≤~ eT+~ ∫s¡T yê´bÕs¡T\T, ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛‘ês¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ á n+X¯+ô|’ z{Ï+>¥‘√ ≈£L&çq #·s¡Ã #˚|ü{≤º\ì Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£åbÕغ ;CÒ|” &çe÷+&é #˚dæ+~. ]f…Æ˝Ÿs¡+>∑+˝ÀøÏ m|òt&û◊\qT nqTeT‹+#·&É+ô|’ düuÛÑ n+^ø£]+#·<äì ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|ü‹|üø£åH˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À dü+düÿs¡D\≈£î nqTeT‹+#·uÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì, ˝Ò<ä+fÒ z{Ï+>¥‘√ ≈£L&çq #·s¡Ã≈£î nqTeT‹+#ê\ì ;CÒ|” &çe÷+&é #˚k˛Ô+~. @ø£yêø£´ yêsTT<ë rsêàq+‘√ #·s¡Ã≈£î nqTeT‹+#˚+<äT≈£î dæ<äΔy˚Tqì Á|üDuŸ n<ë«˙øÏ bò˛Hé #˚j·T>±, Äj·Tq Á|ü‹bÕ<äqqT düTìï‘·+>± ‹s¡düÿ]+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dtqT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. ø±˙, ‘·èDeT÷˝Ÿ n~ÛH˚‘· eTeT‘ê u…qØ® m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ m|òt&û◊\qT nqTeT‹+#·≈£L&É<äì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. Bìe\¢ \ø£å˝≤~ eT+~ ¬s’‘·T\T, ∫s¡T yê´bÕs¡T\T ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘ês¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ m|òt&û◊\ô|’ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ yÓq≈£îÿ‘·π>Z~˝Ò<äì ø±+Á¬>dt bÕغ düŒwüº+ #˚dæ+~. ø±´_H˚{Ÿ ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚ Á|üdüπøÔ˝Ò<äì Á|ü<ÛëìøÏ n+&É>± ì\ã&ç+~. m|òt&û◊\qT nqTeT‹+#·&É+ e\¢ eT+#˚ »s¡T>∑T‘·T+<äì eTH√àVü≤Hé düŒwüº+ #˚XÊs¡ì, Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìøÏ ø±+Á¬>dt eT<äΔ‹düTÔ+<äì Ä bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û eT˙XŸ ‹yêØ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT+Á‹eT+&É* ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚ Á|üX‚ï˝Ò<äì yêDÏ»´XÊK eT+Á‹ Äq+<éX¯s¡à ≈£L&Ü düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

|òü*+#·ì Á|üDuŸ sêJj·T‘·ï+

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 1:Øf…Æ˝Ÿ˝À m|òt&ç◊ì nqTeT‹+#ê\qï Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ô|’ HÓ\ø=qï Á|ü‹wüº+uÛÑq @&ÉT s√E\ bÕ≥T bÕs¡¢yÓT+{ŸqT düÔ+_Û+|üCÒdæ+~. Bìe\¢ KC≤Hê≈£î s¡÷. 28 ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+~. á n+X¯+ô|’ #·s¡Ã≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ düTeTTK+>±H˚ ñ+<äì, ø±ì á ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ˝Ò<äì $X¯«dü˙j·T esêZ\ <ë«sê ‘Ó\TdüTÔqï~. á n+X¯+ô|’ ø±+Á¬>dt ø√sY Á>∑÷|t ãT<Ûäyês¡+ ¬s+&Ée kÕ] düe÷y˚X¯yÓTÆq nq+‘·s¡+ πø+Á<ä Ä]úø£ XÊK eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ) d”ìj·TsY m+|æ, C≤rj·T Á|üC≤kÕ«eT´ ≈£L≥$T (mHé&çm) H˚‘· m˝Ÿ¬ø n<ë«˙ì ø£\TdüT≈£îì yêsTT<ë rsêàq+ eTTkÕsTT<ë˝À uÛ≤wüqT ø=+‘· düs¡fi¯+ #˚j·Te\dæ+<äì ø√sês¡ì Ä esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.. ø±ì n<ë«˙ n+<äT≈£î ìsêø£]+#ês¡T. ªØf…Æ˝Ÿ˝À m|òt&ç◊ì |üP]Ô>± ñ|üdü+Vü≤]+#·&É+μ $Hê eTπsB düeTà‘·+ ø±<äì n<ë«˙ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Á|ü‹|üøå±\qT ãT»®–+#·&ÜìøÏ j·T÷|”@ #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\T Ç+‘·es¡≈£î Ä•+∫q |òü*‘ê\T Çe« ˝Ò<äT. Øf…Æ˝Ÿ˝À m|òt&ç◊ì ñ|üdü+Vü≤]+#ê\qï &çe÷+&é ã\+>± ñqï $wüj·÷ìï Á|üDuŸ Ä ‘·s¡Tyê‘· Á|ü<Ûëì &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hé dæ+>¥≈£î ìy˚~+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ªbÕs¡¢yÓT+{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷\T düC≤e⁄>± kÕ>±\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥¢sTT‘˚ Øf…Æ˝Ÿ˝À m|òt&ç◊ì nqTeT‹+#ê\qï ìs¡íj·÷ìï |üP]Ô>± ñ|üdü+Vü≤]+#ê*μ nì πø+Á<ä e÷qe eqs¡T\ n_Ûeè~Δ XÊK e÷J eT+Á‹, ;CÒ|” m+|” eTTs¡∞ eTH√Vü≤sY CÀwæ düŒwüº+#˚XÊs¡T. ø±>±, ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û eT˙wt ‹yê] á n+X¯+ô|’ uÛ≤»bÕ rs¡TqT Äπøå|æ+#ês¡T. ªØf…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À 100 XÊ‘·+ m|òt&ç◊ì yÓTT<ä≥ kÕ«>∑‹+∫q ;CÒ|” Ç|ü&ÉT n+<äT≈£î _Ûqï+>± e´eVü≤]#·+&É+ düããTø±<äTμ nì ‹yê] $eT]Ù+#ês¡T. ;CÒ|” n<Ûä´≈£åî&ÉT ì‹Hé >∑&Éÿ] Á|ü‹|üø£å+ nqTdü]+#·qTqï eP´Vü‰ìï $e]+#ês¡T. m|òt&ç◊ düeTdü´ô|’ Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHêìï ‘·eT bÕغ düeT]ú+#·<äì #ÓbÕŒs¡T. m|òt&ç◊ô|’ ‘·q ìs¡íj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·«+ e÷s¡TÃø√yê\ì mHé&çm uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üø£å+ C…&ç (j·TT) Hêj·T≈£î&ÉT, ;Vü‰sY eTTK´eT+Á‹ ìrXŸ ≈£îe÷sY ≈£L&Ü ø√sês¡T. ªm|òt&ç◊ e\¢ ;Vü‰sY≈£î m≥Te+{Ï Á|üjÓ÷»qeT÷ dæ~Δ+#·<äT. á n+X¯+ô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ yÓTC≤]{° ˝Ò<äT. ¬s+&ÉT $TÁ‘· |üøå±\T e÷Á‘·y˚T <ëìì düeT]údüTÔHêïsTT. C≤rj·T ÁX‚j·TdüT‡ <äècÕº´ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ìs¡íj·T+ô|’ |ü⁄q'|ü]o\q »s¡bÕ*. Bì e\¢ ¬s’‘·T\≈£î \_Δ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘√+~. ø±ì Ç‘·s¡ <˚XÊ\˝À |ü]dæú‹ n+<äT≈£î _Ûqï+>± ñ+~μ nì ìrXŸ ≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T.

Çø£ÿ&Ü.. n‘˚rs¡T

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ndüVü≤Hêìï e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. $|üø£å {°&û|” düuÛÑT´\T ‘ê$T∫Ãq n$XÊ«dü rsêàq+ n+~+B ˝ÒìB düŒwüº+ #˚j·÷\+≥÷ d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä› >∑˝≤u≤ düèwæº+#·&É+‘√ düuÛÑ˝À |ü\TkÕs¡T¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. B+‘√ d”Œø£sY düuÛÑqT 10 ì$TcÕ\ bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü {°&û|” düuÛÑT´\T ‘·eT |ü≥TºM&Éø£ d”Œø£sY b˛&çj·÷ìï #·T≥TºeTT{Ϻ, n$XÊ«dü rsêàq+ H√{°düT n+~+<äì d”Œø£sY Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ düuÛ≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT n&ÉT¶ø√e<ä›ì d”Œø£sY |ü<˚|ü<˚ ø√]Hê {°&û|” düuÛÑT´\T ‘·eT|ü≥Tº M&É˝Ò<äT. yê]ô|’ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. düuÛ≤ eTsê´<ä\qT {°&û|” düuÛÑT´\T ñ\¢+|òæTdüTÔHêïs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&çøÏ d”Œø£sY e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ Çe«&É+‘√ {°&û|” düuÛÑT´\T XÊ+‹+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À ˇø£ kÕ] {°&û|” n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ #·s¡Ã≈£î sê≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ düuÛÑqT yêsTT<ë y˚düT≈£îì yÓ[¢+<äì Äs√|æ+#ês¡T. n<˚ nqTe÷q+‘√ düuÛÑqT n&ÉT¶≈£îHêïy˚T‘·|üŒ dü+‘ê|ü rsêàHêìï n&ÉT¶ø√yê\qï <äTs¡T<˚›X¯+ ‘·eT≈£î˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. ‘·eT Ä+<√fi¯qqT düuÛÑ <äèwæºøÏ ‘˚yê\qï<˚ ‘·eT n_ÛeT‘·eTHêïs¡T. düuÛ≤ dü+Á|ü<ëj·÷\qT ø±bÕ&É&É+˝À ‘êeTT düVü≤ø£]kÕÔeTì, Ä u≤<Ûä´‘· d”Œø£sY‘√ bÕ≥T eTTK´eT+Á‹ô|’ ≈£L&Ü ñ+≥T+<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düVü≤#·s¡ düuÛÑT´&ç eTè‹ô|’ dü+‘êbÕìï Á|üø£{Ï+#·≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√e&É+ düuÛ≤ eTsê´<ä ø±<äì, e÷qe‘·«+ ˝Ò≈£î+&Ü e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. düuÛÑ˝À eTTHÓqï&ÉT Ç˝≤ »s¡>∑˝Ò<äì, Ç˝≤ nsTT‘˚ eTq+ mø£ÿ&ç¬øfi¯ó‘·THêïyÓ÷ ns¡ú+ ø±e&É+˝Ò<äì nHêïs¡T. $|üø£å düuÛÑT´\ rs¡T|ü≥¢ Á|ü»\T ndüVæ≤+#·T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. Bìô|’ #·+Á<äu≤ãT düŒ+~dü÷Ô e÷qe‘·«+ ˝Ò≈£î+&Ü mes¡T e´eVü≤]düTÔHêïs√ Á|ü»\≈£î ‘Ó\Tdüqì, nsTT‘˚ >∑‘·+˝À ‘êeTT Ç∫Ãq n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]+∫ rs¡T‘√ qeTàø£+ ø√˝ÀŒe&É+ e˝Ò¢ H˚&ÉT |ü≥Tºã{≤º*‡ e∫Ã+~ ‘·|üŒ ~e+>∑‘· düuÛÑT´&çô|’ >ös¡e+ ˝Òø£ ø±<Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ eTè‹ô|’ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+‘ê|ü rsêàq+ô|’ #·s¡Ã »]–+~.

sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ eTè‹ rs¡ì˝À≥T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ eTè‹øÏ XÊdüqdüuÛÑ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*|æ+~. Ä õ˝≤¢ n_Ûeè~ΔøÏ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ mq˝Òì ùde\T n+~+#ês¡ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=ìj·÷&Üs¡T. õ˝≤¢ Á|ü»\‘√ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ m|ü⁄Œ&ÉT düìïVæ≤‘·+>± yÓT*π>yês¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ eTs¡D+ |ü≥¢ eTTK´eT+Á‹ Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î kÕqTuÛÑ÷‹ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ Äj·Tq eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ H˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± ¬>\Tbı+<ä&É+ n+‘· düT\Te⁄ø±<äì, sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± ¬>*∫ Á|ü»\ Vü≤è<äj·÷˝À¢ ∫s¡kÕúsTT>± ì*#ês¡ì nHêïs¡T. sêCÒX¯«sY¬s&ç¶øÏ Áø°&É\ |ü≥¢ m+‘√ ÄdüøÏÔ ñ+&˚<äì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. Äj·Tq eTs¡D+ õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î rs¡ì ˝À≥Hêïs¡T. sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î #·+Á<äu≤ãT kÕqTuÛÑ÷‹ ‘Ó*bÕs¡T. sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ eTè‹øÏ #·+Á<äu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø±+Á¬>dt H˚‘· ∫s¡+J$, eT+Á‹ &ûπø ns¡TD {°&û|” myÓTà˝Ò´ sêe⁄\ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, d”|”◊ XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· eT˝Ò¢XŸ, d”|”m+ XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶, {°ÄsYmdt XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY, ;J|” XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· \ø°åàHêsêj·TD\T dü+‘ê|ü rsêàq+ô|’ »]–q #·s¡Ã˝À e÷{≤¢&Üs¡T. eTè‹ #Ó+~q sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î yês¡T dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ eTè‹ |ü≥¢ XÊdüqdüuÛÑ ¬s+&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T eTÚq+ bÕ{Ï+∫+~. nq+‘·s¡+ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY düuÛÑqT πs|ü{ÏøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T.


düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, 2, &çôd+ãsY 2011

dü+Á|ü<ëj·÷\qT

m+Á{° n<äTsY‡ eT+≥>∑*bÕs¡T me] ôd’º\T yê]<˚. {°&û|”, {°ÄsYmdt $q÷‘·ï ìs¡düq m&É¢ã+&çô|’ u≤ãT

q\¢#=ø±ÿ\‘√ {°ÄsYmdt

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq nôd+;¢ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\≈£î {Ï&ç|æ, {ÏÄsYmdt H˚‘·\T $q÷‘·ï Ø‹˝À ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡+>±˝À¢ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<ä+≥÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n$XÊ«dü rsêàHêìï nôd+;¢ ø±s¡´<ä]ÙøÏ n+<äCÒXÊs¡T. {Ï&ç|æ H˚‘·\T >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT, nXÀø˘ >∑»|ü‹sêE, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ qs¡dæ+VüQ\T ‘·~‘·s¡T\T á rsêàHêìï ø±s¡´<ä]Ù dü<ëq+<é≈£î n+~+#ês¡T. á rsêàq+ ‘·eT≈£î n+~+B, ˝ÒìB ‘Ó\bÕ\ì düuÛÑ˝À {Ï&ç|æ H˚‘·\T |ü≥Tºã{≤ºs¡T. d”Œø£sY b˛&çj·÷ìï #·T≥TºeTT{≤ºs¡T. >∑+<äs¡>√fi¯+ düèwæº+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Ä<Ûä«s¡´+˝À {Ï&ç|æ H˚‘·\+‘ê m˙ºÄsY |òü÷{Ÿ e<ä› ìyêfi¯ó\]Œ+∫ nôd+;¢øÏ ‘·s¡*e#êÃs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ $XÊ«kÕìï Á|üuÛÑT‘·«+ ø√˝ÀŒsTT+<äì $eT]Ù+#ês¡T. n+<äTπø Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): nôd+;¢ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\≈£î {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü $q÷‘·ï Ø‹˝À ‘·eT ìs¡düqqT e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô nôd+;¢øÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. n+uÒ<äÿsY, »^®eHésêyéT $Á>∑Vü‰\≈£î |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\+‘ê áf…\ sêCÒ+<äsY Hêj·Tø£‘·«+˝À nôd+;¢øÏ bÕ<äj·÷Á‘·>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. myÓTà˝Ò´\+‘ê q\¢{Ï {° wüs¡Tº\T <Ûä]+#ês¡T. yÓT&É˝À >∑T˝≤_ ø£+&ÉTyê\qT <Ûä]+#ês¡T. ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT yÓ+≥H˚ m‹Ôy˚j·÷\ì #=ø±ÿ\≈£î eTT+<äT yÓqø£ eTTÁ~+∫ ñ+~. }πs–+|ü⁄>± Ms¡T á s¡ø£+>± sêe&É+ |ü\Te⁄]ì $X‚wü+>± Äø£]¸+∫+~. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$TdüTÔqï e÷≈£î C…’fi¯ó¢.. MT≈£î |ü<äe⁄˝≤ n+≥÷ sêdæñqï |ü¢ø±s¡T¶\qT #˚ã÷ì Ms¡T bÕ<äj·÷Á‘·>± nôd+;¢øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. C…’ ‘Ó\+>±D ìHê<ë\qT bÕ<äj·÷Á‘·˝À $Tqï+{Ï#ês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY myÓTà˝Ò´ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ eTè‹>± dü+‘ê|ü rsêàq+ ÄyÓ÷~+∫q ‘·sê«‘· nôd+;¢ yêsTT<ë |ü&ç+~.

bÕ\ø£, Á|ü‹|üøå±\ rs¡Tô|’ ;CÒ|” myÓTà˝Ò´ øÏwüHé¬s&ç¶ ÄÁ>∑Vü≤+

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ myÓTà˝Ò´ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ eTè‹|ü≥¢ dü+‘ê|ü+ rsêàHêìï dü¬s’qØ‹˝À ÄyÓ÷~+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTì ;CÒ|” myÓTà˝Ò´ øÏwüHé¬s&ç¶ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dü+Á|ü<ëj·÷\qT bÕ\ø£, Á|ü‹|üøå±\T $düà]düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. nsTT<äT s√E\ bÕ≥T düe÷y˚XÊ\qT ≈£î~+#·&É+ bÕ\ø£|üøå±ìπø #Ó*¢+<äHêïs¡T. ˇø£ s√E dü+‘ê|ü rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ düuÛÑqT yêsTT<ë y˚ùdÔ, $T–*q Hê\T>∑T s√E\ ø±\+˝À Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\Bj·T&ÜìøÏ düeTj·T+ dü]b˛<äHêïs¡T. dü+‘ê|ü rsêàHêìï n&ÉT¶ø√e&É+ {°&û|”øÏ eT+∫~ø±<äHêïs¡T. á $wüj·÷ìï ;CÒ|” e´‹πsøÏdüTÔ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ;CÒ|” myÓTà˝Ò´ \ø°åàHêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£˙dü+ 50 s√E\ bÕ≥T düe÷y˚XÊ\T »s¡>±*‡ ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Hê\T>∑T s√E˝bÕ≥T düeTdü´\qT Á|ükÕÔ$+#·&ÜìøÏ düeTj·T+ dü]b˛<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ nôd+;¢˝À rsêàq+ ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT düeTj·T+˝À ñ<√´>∑T\T, ñ<ä´eT ø±s¡T\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

yê] ã+&Üs¡+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): nôd+;¢ o‘·ø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘êeTT Ç∫Ãq n$XÊ«dü rsêàq+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ düyê˝Ÿ e+{Ï<äì {Ï&ç|æ H˚‘· yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ qs¡dæ+VüQ\T nHêïs¡T. á düe÷y˚XÊ˝À¢ »>∑Hé dü‘êÔ, yÓ’K] @$T{À ‘˚≥‘Ó\¢eTe⁄‘êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT bÕغ H˚‘·\T >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\‘√ ø£*dæ nôd+;¢ ø±s¡´<ä]ÙøÏ n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ H√{°düT Ç∫Ãq nq+‘·s¡+ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. mH√ï Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü\T≈£î‘·÷ }s¡÷sê ‹s¡T>∑T‘·Tqï »>∑Hé≈£î n$XÊ«dü rsêàq+ düyê˝Ÿ e+{Ï<äì, Äj·Tq m≥TyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ‘ês√ ‘˚\T‘·T+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ »>∑Hé bÕغ Áu≤+#Y Ä|ò”dt ˝≤+{Ï<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. πødæÄsY, »>∑Hé eTT+<äT≈£î eùdÔ á n$XÊ«dü rsêàq+ dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L*b˛e&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. ‘êeTT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ {ÏÄsYmdt, »>∑Hées¡Z myÓTà˝Ò´\T ø£*dæ sêyê\ì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø±bÕ&ÉT‘·THêïeT+≥÷ {Ï&ç|æô|’ $eTs¡Ù\T ≈£î]|æ+∫q {ÏÄsYmdt, »>∑Hé e+{Ï H˚‘·\T rsêàHêìøÏ nqT≈£L\+>± z≥T y˚j·÷\ì nHêïs¡T. düø£\ »qT\ düyÓTàqT πødæÄsY Äj·Tq≈£î düø£\ dü+|ü<ä>± e÷s¡TÃ≈£îHêï&Éì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T.

{°&û|”øÏ Á|ü»˝Ò ãT~Δ#ÓãT‘ês¡T: eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): dü+‘ê|ü rsêàHêìï n&ÉT¶ø√e&É+ {°&û|” |ü<äΔ‹ u≤>± ˝Ò<äì, Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹ ø=qkÕ–‘˚ Á|ü»\T Ä bÕغøÏ ãT~Δ #ÓãT‘ês¡ì eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é nHêïs¡T. ‘√{Ï myÓTà˝Ò´ eTè‹ #Ó+~‘˚, Äj·Tq |ü≥¢ >ös¡e dü÷#·ø£+>± dü+‘ê|ü rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ n+<ä] u≤<Ûä´‘· nì, {°&û|” <ëìì $düà]+∫+<äì, Ç~ ø£å$T+#·sêì H˚s¡eTì nHêïs¡T. dü+‘ê|ü rsêàq+ eTT–dæq ‘·s¡Tyê‘˚ $T–*q düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+>± ñ+<äHêïs¡T. eT+Á‹ bÕs¡ú kÕs¡~∏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düuÛ≤ dü+Á|ü<ëj·÷\qT eT+≥ >∑\|ü&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì, Ç~ #·+Á<äu≤ãT≈£î ‘·>∑<äì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT ~>∑C≤s¡T&ÉT ‘·HêìøÏ Ç~ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. e÷qe‘·«+‘√ q&ÉT#·Tø√yê*‡q

n$XÊ«dü+ eTTdüT>∑T˝À

‘·|æŒ+#·Tø√˝Òs¡T {°&û|” bò˛s¡+ô|’ {°ÄsYmdt <Ûä«»+

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üy˚X¯ô|fÒº n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ ‘êeTT dü+|üPs¡í eT<䛋kÕÔeTì {ÏÄsYmdt m˝Ÿ|æ Á|üø£{Ï+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ nôd+;¢ yêsTT<ë |ü&çq nq+‘·s¡+ Ä bÕغ H˚‘·\T áf…\ sêCÒ+<äsY, Vü≤ØXŸsêe⁄, b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡+>±˝À¢ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔ+<äHêïs¡T. Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tºø√e&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. e÷´ìô|k˛º˝À Á|üø£{Ï+∫q $<Ûä+>± ¬s’‘·T\≈£î 9>∑+≥\ $<äT´‘Y ø±˙ Á|ü‹yê]øÏ Äs¡T πøJ\ _j·T´+ ø±˙ n+~+#·&É+˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T ô|]–Hê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêJHêe÷\T #˚j·T&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHêغ˝À |ü&ç+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qkÕπ> Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì, n+<äTe˝Ò¢ n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ eT<䛑·T ÇdüTÔHêïeTì Vü≤ØX¯«s¡sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´˝≤sê n$XÊ«dü+ eTTdüT>∑T˝À MTs¡T ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#=<äT›.. düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàHêìøÏ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îs¡+&ç.. rsêàq+ ø√dü+ #˚ùd ˇ‹Ô&ç˝À e÷‘√ ø£*dæs¡+&ç.. rsêàq+ ø√dü+ ãj·T≥≈£î s¡+&ç nì Vü≤ØXŸsêe⁄ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü ø£*dæsêyê\ì nHêïs¡T. m+|æ\qT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì nôd+;¢˝À myÓTà˝Ò´\T ø={≤¢&Ü\ì nHêïs¡T. m+|æ\≈£î ˝Òì n~ÛcÕ˜q+ MT≈£î m+<äTø£ì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ø£*dæsêyê\ì ø√sês¡T. {ÏÄsYmdt m˝Ÿ|æ H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±Dô|’ nôd+;¢˝À rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{≤º*‡+<˚qì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìøÏ nqT≈£L\+>± rsêàq+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ #˚j·Tø£b˛‘˚ X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ düe÷y˚XÊ\qT düÔ+_Û+|ü#˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

$wüj·÷ìï n&ÉT¶ø√e&É+ d”ìj·TsY nsTTq #·+Á<äu≤ãT≈£î ‘·>∑<äì nHêïs¡T. dü+‘ê|ü rsêàq+ eTT–dæq ‘·s¡Tyê‘· m+‘·ùdô|’Hê düπs Á|üC≤ düeTdü´\qT #·]Ã+#˚+<äT≈£î eT+Á‘·T\T dæ<äΔ+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. e÷J eT+Á‹ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄, CÀ–sêeTqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$XÊ«dü+‘√bÕ≥T ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ ô|{≤º\ì <ëìô|’ #·s¡Ã »s¡bÕ\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. {°ÄsYmdt bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT #Ós¡≈£î düT<Ûëø£sYô|’ {≤&Ü πødüT ô|≥º&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. ñ<ä´eT düeTj·T+˝À nÁø£eT+>± ô|{Ϻq πødüT\qT ø={Ϻy˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü¢ø±s¡T¶\qT düuÛÑ˝ÀøÏ m+<äT≈£î rdüT≈£îsê≈£L&É<√ d”Œø£sY eTH√Vü≤sY #ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T.

{°ÄsYmdt H˚‘·\qT ¬s’‘·T\T ∫‹øÏb˛j·÷s¡T n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£eT πødüT\T m‹Ôy˚j·÷\ì, ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{≤º\qï n+XÊ\‘√ ≈£L&çq |ü¢ø±s¡T¶\qT #˚‘·|ü≥Tºø=ì {°ÄsYmdt H˚‘·\T nôd+;¢ Äes¡D˝ÀøÏ #=#·TÃ≈£îyÓfi‚¢+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. nôd+;¢ Á|ü<Ûëq π>≥Te<ä›≈£î yês¡T sê>±H˚ b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. nôd+;¢˝ÀøÏ |ü¢ø±s¡T¶\qT nqTeT‹+#·uÀeTì b˛©düT\T düŒwüº+#˚XÊs¡T. B+‘√ ÄÁ>∑Væ≤+∫q {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T πø{°ÄsY, Vü≤Øwtsêe⁄, áfÒ\, e÷J eT+Á‹ p|ü*¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À |ü¢ø±s¡T¶\qT nqTeT‹düTÔ+&É>± n˝≤+{Ï~ nôd+;¢˝À m+<äT≈£î nqTeT‹+#·s¡ì b˛©düT\qT Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üC≤düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢*‡q u≤<Ûä´‘· Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\yÓTÆq e÷ô|’ ñ+<äHêïs¡T. ‘·eTqT n&ÉT¶ø√e&É+ <ës¡TDeTì |ü¢ø±s¡T¶\qT m+<äT≈£î nqTeT‹e«s√ d”‡ø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY #ÓbÕŒ\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îqï+<äT≈£î yês¡T nôd+;¢ uÛÑeq+ m<äT≥ u…’sƒêsTT+∫ ìs¡düq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): m˙ºÄsY |òü÷{Ÿe<ä› ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\T nìï $<Ûë\ ∫‹øÏb˛j·÷s¡ì, πø+Á<Ûä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T M]|ü≥¢ MTqy˚TcÕ\T ˝…øÏÿdüTÔHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. yêsTT<ë\ |ü<䛋q ø£s¡e⁄ ÁbÕ+‘ê\ >∑T]Ô+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì, H˚{Ïø° Ä ÁbÕ+‘ê\ yê]øÏ ˇø£ÿô|’kÕ ≈£L&Ü $~\Ã˝Ò<äì nHêïs¡T. B+‘√ yês¡T |üP]Ô>± ∫‹øÏ b˛j·÷s¡Hêïs¡T. eT]ø=~› ùd|ü{À¢ nôd+;¢˝À ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ n$XÊ«dü rsêàD+ Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· Á|ü»\ düeTdü´\ô|’, Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ #·+Á<äu≤ãT ¬s+&Ó&É¢ ã+&çô|’ nôd+;¢øÏ ‘·s¡*e∫à nø£ÿ&ç yê]ì ÄX¯Ãs¡´+˝À eTT+#˚‘êÔs¡T.

s¡TD≤\qT Øôw&É÷´˝Ÿ #˚j·÷* ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ <ä<ä›]*‡q eT+&É*` Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ $|üø£å+ m<äTs¡T ª<ë&çμ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): XÊdüqeT+&É* o‘·ø±\ düe÷y˚XÊ\T >∑Ts¡Tyês¡+ ¬s’‘·T düeTdü´\T, ø£s¡e⁄ n+XÊ\ô|’ <ä<ä›]˝≤¢sTT. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ düeTdü´\|ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤k˛Ô+<äì, ¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì, nìï s¡+>±˝À¢ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ $eT]Ù+∫+~. XÊdüqeT+&É* #Ó’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ XÊdüqeT+&É* |üø£å H˚‘· <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü˝≤´\qT m+&É>∑{≤ºs¡T. eT<䛑·T <Ûäs¡ ˝Òø£, <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚ùd Hê<ÛäT&˚ ø±qsêø£ ¬s’‘·T\T rÁe Çø£ÿ≥T¢ m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ø£˙dü+ <ÛëHê´ìï ì\« #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î >√<ëeTT\ kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+#·˝Òø£b˛sTT+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À |üP]Ô>± Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. |ü+≥ $sêeT+ Á|üø£{Ï+#˚ <äTdæú‹øÏ ¬s’‘·T\T ~>∑C≤]Hê Á|üuÛÑT‘·«+ yê] düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ¬s’‘·T düeTdü´\T, ø£s¡e⁄ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#ê\ì ø√sês¡T. πøe\+ ø£s¡e⁄ eT+&É˝≤\qT ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛‘·Tqï<˚ ‘·|üŒ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î #˚dæq y˚T˝ÒMT ˝Ò<äì Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ø£s¡e⁄ kÕj·T+ n+~+#·&É+˝À $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î s¡÷.10y˚\T |ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\ s¡TD≤\qT Øôw&É÷´˝Ÿ #˚j·÷\Hêïs¡T. kÕ«$THê<∏äHé ø£$TwüHé dæbòÕs¡T‡\ y˚Ts¡≈£î <ÛëHê´ìøÏ eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. |ü+≥\ ;e÷ |ü<∏äø£+˝À e÷s¡TŒ\T #˚dæ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì <ë&ç ø√sês¡T.

3

ôV’≤<äsêu≤<é

nôd+;¢ dæÁ‘ê\T


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, 2 &çôd+ãsY 2011

Fs£mns≤U∂Há ¨sLÒRi∏R∂W¨sı @¨sı LSuÌy˚áV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ¨s ¡Liμ≥R∂©´s Gμk∂ ¤Õ¡[μR∂¨s Fs£mns≤U∂Há @©´sV™´sVªRΩVáª][ ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂©´sVNRPV©´sı LSuÌy˚áV @™´sVáV ¨s÷¡zms Æ™s[∏R∂VøR¡Ë©yıLRiV. @Æ©s[NRP N]ªRΩÚ øR¡…Ìÿá©´sV æªΩ[™yá¨s ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLi¤…¡[ ≠sxmsOSQáV xqsÀ≥œ¡©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yı∏R∂V©yıLRiV. ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜Èfl·Li NRP»Ì¡≤T∂NTP @Æ©s[NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊRiVªy∏R∂V¨s AbPxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩLiÕ‹[ ™s´ W˙ªRΩLi μ≥R∂LRiá @μR∂Vxmso©´sNRPV ªRΩ™´sV ™´sμÙR∂ ™´sVLi˙ªRΩμR∂Li≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s FyLÌRiÆ™sVLi…fi ryOTPQgS ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚaSLRiV. μ≥R∂LRiáV μj∂Liøy÷¡=©´s xqsLS‰L`i ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚzqsLiμR∂©´s≤y¨sNTP BLiªRΩNRP©yı ¨sμR∂LRi+©´sLi ¤Õ¡[μR∂V. @≠s¨dsºΩ\|ms J \Æ™sxmso ∏R∂VVμÙR∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLi¤…¡[ μy¨sı  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©´sı À≥œ¡L][ry B™´s*¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. NRP¨dsxqsLi NRP»Ì¡V ¡≤T∂ NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©´sı \Æμ∂LRi˘Li B™´s*¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. BLiªRΩNRP©yı BNRP G≠dsV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂NSLRiLi xms»Ì¡VNRPV¨s Æ™s[Õÿ≤R∂≤R∂Li FsLiμR∂VN][ ˙xms«¡Ã¡NRPV xqs™´sWμ≥y©´sLi BøR¡VËN][™y÷¡.

me]ø√dü+ m|òt&ç◊? +>∑+˝À ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá\|ms FyL˝RiÆ™sVLi…fi @»Ì¡V≤R∂VNRPVªRΩV©yı ]∏R∂VWzf…mÆ˝sFsŸ s¡xqsLS‰L`i ¬ø¡≠sÕ‹[ ¿¡Ã¡V™´sVV ™´sμj∂÷¡©´s»˝¡V ¤Õ¡[μR∂V. J \Æ™sxmso Æμ∂[aRPLi ∏R∂W™´sªRΩWÚ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yı ªRΩ©´s ™´sW©y©´s ªy©´sV ™´sW˙ªRΩLi øR¡LRiËNRPV @LigkiNRPLjiLiøR¡NRPVLi≤y ™yLiVVμyá xmsLS*¨sZNP[ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…‹[Liμj∂. ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÚLi’≥¡Li¿¡©y ∏R∂VWzmsFs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚgS ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Úzqs©´s»˝¡V NRP©´s ¡≤R∂Vª][Liμj∂. G ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s •¶¶¶≠dsV B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μR∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á Æ™sVVμR∂áV, @≠s¨dsºΩ LRiz§¶¶¶ªRΩ Fyá©´s ™´sLRiNRPV @¨sı ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[©´sW ≠sxmnsá\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı Æ©s[LRiVgS IxmsˆVN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ™´sμÙR∂Li»¡V©´sı ˙xmsμ≥y¨s μy¨s\|ms øR¡LRiËNRPV ™´sW˙ªRΩLi @LigkiNRPLjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·Li. FyL˝RiÆ™sVLi…fi  ¡∏R∂V»¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ˙xmsμy¨s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[LiμR∂VNRPV «¡LiNRPVªRΩV©yıLRiV. xqsÀ≥ÿ xqs™´sV∏R∂VLi ™´sXμ≥y @™´soªRΩV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ μyLRiVfl·LigS À≥ÿ≠sLiøy÷¡. xqsLS‰L`i GÆμ∂[¨s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´sVVLiμR∂V xqsÀ≥œ¡Õ‹[ øR¡LjiËLiøR¡≤R∂Li xqsLi˙xmsμy∏R∂VLigS D©yı ∏R∂VWzmsFs xqsLS‰L`i xmsáV ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ A xqsLi˙xmsμy∏R∂Wá©´sV Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xqs™´sV˙gRi ≠sμ≥y©´sLi ªRΩLS*æªΩ[ Fs£mns≤T∂H LRiWxmsNRPሩ´s «¡LjigjiLiμR∂¨s ˙xmsºΩxmsOSQáV μk∂¨s¨s @©´s™´sxqsLRi LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s ˙xmsμy¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li xmsÕÿ∏R∂V©´s ™yμR∂Æ™s[V @™´soªRΩVLiμj∂. Fs£mns≤T∂H ™´sÃ˝¡ ¿¡©´sı ™y˘FyLRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡Liμy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi

¤Õ¡[μR∂¨s @Li»¡V©´sı ˙xmsμ≥y¨s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ øR¡LRiËNRPV FsLiμR∂VNRPV øR¡LRiËNRPV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ][ ¬ø¡Fyˆ÷¡= DLiμj∂. ¿¡Ã˝¡LRi ™y˘FyLRiLiÕ‹[ ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ª]LiμR∂LRi xms≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s AÕ‹[¿¡Li¬ø¡[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i æªΩ÷¡FyLRiV. Fs£mns≤U∂Há ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªy™´sVV |ms…Ì”¡©´s xtsQLRiªRΩVáª][ ¿¡©´sı, ™´sVμ≥R∂˘ªRΩ LRi•¶¶¶ ™y˘FyLRiVáNRPV á’Ù¡ ¬ø¡[NRPWLRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. Lji\¤…¡Õfi LRiLigRiLiÕ‹[ Fs£mns≤U∂Há ™´sÃ˝¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV ∏R∂VV™´s«¡©´s NSLi˙lgi£qs ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s™´sLjiLiøyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. Fs£mns≤U∂Há ¨sLÒRi∏R∂W¨sı @¨sı LSuÌy˚áV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ¨s ¡Liμ≥R∂©´s Gμk∂ ¤Õ¡[μR∂¨s Fs£mns≤U∂Há @©´sV™´sVªRΩVáª][ ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂©´sVNRPV©´sı LSuÌy˚áV @™´sVáV ¨s÷¡zms Æ™s[∏R∂VøR¡Ë©yıLRiV. @Æ©s[NRP N]ªRΩÚ øR¡…Ìÿá©´sV æªΩ[™yá¨s ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLi¤…¡[ ≠sxmsOSQáV xqsÀ≥œ¡©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yı∏R∂V©yıLRiV. ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜Èfl·Li NRP»Ì¡≤T∂NTP @Æ©s[NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊRiVªy∏R∂V¨s AbPxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi μ≥R∂LRiá @μR∂Vxmso©´sNRPV ªRΩ™´sV ™´sμÙR∂ ™´sVLi˙ªRΩμR∂Li≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s FyLÌRiÆ™sVLi…fi ryOTPQgS ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚaSLRiV. μ≥R∂LRiáV μj∂Liøy÷¡=©´s xqsLS‰L`i ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚzqsLiμR∂©´s≤y¨sNTP BLiªRΩNRP©yı ¨sμR∂LRi+©´sLi ¤Õ¡[μR∂V. @≠s¨dsºΩ\|ms J \Æ™sxmso ∏R∂VVμÙR∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLi¤…¡[ μy¨sı  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©´sı À≥œ¡L][ry B™´s*¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. NRP¨dsxqsLi NRP»Ì¡V ¡≤T∂ NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©´sı \Æμ∂LRi˘Li B™´s*¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. BLiªRΩNRP©yı BNRP G≠dsV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂NSLRiLi xms»Ì¡VNRPV¨s Æ™s[Õÿ≤R∂≤R∂Li FsLiμR∂VN][ ˙xms«¡Ã¡NRPV xqs™´sWμ≥y©´sLi BøR¡VËN][™y÷¡. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Fyá©´s gS≤T∂ªRΩxmsˆVªRΩVLiμj∂. @≠s¨dsºΩ ≠s«¡XLi’≥¡xqsVÚLiμj∂. ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi Æμ∂[aRPLi μy»¡VªRΩVLiμj∂. ≠sÆμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ μ]LigRi NRPlLi¨ds= ™´sxqsVÚLiμj∂. BLiªRΩgS ¬ø¡[™´søR¡¿¡Ë©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiªRΩLiÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂ NRPW≤y DLi≤T∂DLi≤R∂Æμ∂[Æ™sW©´s¨s ’¡¤«¡zms xqs•¶¶¶ ≠sxmsOSQáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ¨sªRΩ˘Li ¨sªy˘™´sxqsLRi lLi[»˝¡V øR¡VNRP‰Ã¡V øR¡WzmsxqsVÚ©yıLiVV.

™´sVL][\Æ™sxmso @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV ¡VxqsáV N]≤R∂VªRΩW  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. @≠s¨dsºΩNTP ∏R∂VWzmsFs FyáNRPVáV ZNP[LS£ms @˙≤R∂£qsgS ™´sWLSLRiV. @LiVV©y øR¡Ã¡©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ªy™´sVV xms…Ì”¡©´s NRPVLiÆμ∂[…”¡NTP ™´sVWÆ≤∂[ NSŒ˝œ¡ß @©´sı øR¡Liμy©´s ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. Lji\¤…¡Õfi LRiLigRiLiÕ‹[NTP Fs£mns≤U∂Há©´sV @©´sV™´sVºΩxqsWÚ ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms ≠sV˙ªRΩxmsOSQá ©´sVLi¬ø¡[ ≠s™´sVLRi+áV FsμR∂VL]‰Li…‹[Liμj∂. xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sı ¨s™yLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqs*∏R∂VLigS ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ≠sV˙ªRΩxmsOSQáª][ FyL˝RiÆ™sVLi…fi A™´sLRifl·Õ‹[ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. Fs£mns≤U∂H ’¡Ã˝¡V gRi¤…Ì¡NS‰Ã¡Li¤…¡[ ≠sV˙ªRΩxmsOSQá¨dsı ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ™´sVμÙR∂ºΩ™y*÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ. @LiVVæªΩ[ ªRΩXfl·™´sVWÕfi NSLi˙lgi£qs, ≤U∂FsLiZNP[ ZNP[Li˙μR∂ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLiVV. C lLiLi≤R∂V FyLÌkiáNRPV ¬ø¡[L][ 18 ™´sVLiμj∂ FsLi{msáV D©yıLRiV. Lji\¤…¡Õfi LRiLigRiLiÕ‹[NTP 51 aSªRΩLi ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá©´sV @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLiVV. ˙xmsμ≥y¨s ≠s«Ï¡zmsÚ Æ™s[VLRiNRPV ≤U∂FsLiZNP[ ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙR∂ºΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLiøR¡gS, ªRΩXfl·™´sVWÕfi NSLi˙lgi£qs ™´sW˙ªRΩLi xqs}qs≠sVLS @Liμj∂. ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂VLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±sNRPV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xqsLixqÛsáV ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS ™´sxqsVÚ™´soá©´sV ≠s˙NRPLiVVLiøR¡≤y¨sNTP ªy™´sVV @©´sV™´sVºΩLiøR¡À‹[™´sV¨s ªRΩXfl·™´sVWÕfi NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ μj∂Æ©s[a`P ˙ºΩÆ™s[μj∂ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Lji\¤…¡Õfi LRiLigRiLiÕ‹[NTP Fs£mns≤U∂Há©´sV @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ¿¡LRiV ™y˘FyLRiVáV, \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s ©´sxtÌsQF°ªyLRi¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso C @LiaRPLi\|ms J…”¡Lig`iª][ NRPW≤T∂©´s øR¡LRiË ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌki ’d¡¤«¡[{ms ≤T∂™´sWLi≤`∂¬ø¡[zqsLiμj∂. Lji\¤…¡ÕfiLRiLigRiLiÕ‹[NTP Fs£mns≤U∂Há©´sV @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li\|ms xqsÀ≥œ¡ @LigkiNRPLjiLiøR¡μR∂¨s Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩ xqsVuy¯xqs*LS«fi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Lji\¤…¡Õfi LRiLigRiLiÕ‹[ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡NRPV

|ü≥Tº<=]πøHê?

xqsø¡R VË ¡Li≤∂R

æªΩ

HÓs¡y˚s¡ì Vü‰MT\T

áLigSfl·\|ms BxmsˆV≤R∂V ’¡¤«¡zms AÕ‹[øR¡©´s ™´sVL][≠sμ≥R∂LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ∏R∂VWzmsFs xqsLS‰L`i æªΩáLigSfl·\|ms FsLiªRΩgS ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS DLi¤…¡[ @LiªRΩ ªRΩ™´sVNRPV Æ™s[Vá¨s LSxtÌsQ˚ ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl·NRPV FsLiªRΩ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[}qsÚ ªRΩ™´sVNRPV @LiªRΩ xm˝s£qs @©´sı LkiºΩÕ‹[ D©yıLRiV. ∏R∂VWzmsFs B™´s*NRPF°æªΩ[ æªΩáLigSfl· B¬ø¡[Ë @™´sNSaS¨sı ªyÆ™s[V N]…Ì”¡ Æ™s[∏R∂V™´søR¡Ë¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y BÆμ∂[ À≥ÿ™´s©´sÕ‹[ D©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki NRP¿¡ËªRΩLigS æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][μR∂¨s À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki B™´s*NRPVLi≤y DLi¤…¡[Æ©s[ Æ™s[Vá¨s ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. ∏R∂VWzmsFs @LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V Fs©±s≤T∂Fs ™´søyËNRP FsÕÿgRiW C xms¨s ¬ø¡[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆμR∂¨s FyLÌki «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘μR∂Lji+ ≤yNÌRPL`i áORPQ ¯fl„fi @©yıLRiV. C LRiNRPLigS æªΩáLigSfl·Õ‹[ N]Li\æªΩ©y ªRΩ™´sVxms»Ì¡V©´sV ¨sá¤À¡»Ì¡VN][™yá©´sıμj∂ A FyLÌki π∏∂WøR¡©´sgS DLiμj∂. @xmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms\|ms ≠saS*xqsLi |msLjigji LS«¡NUP∏R∂VLigS NRPW≤y Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s, A ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤R∂VÆ™s[á xmsμyıáVgRiVÕ‹[ ªy™´sVV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ @xmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li B™´s*™´søR¡Ë¨s ™yLRiV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. C LRiNRPLigS\Æ©s©y æªΩáLigSfl· J»¡L˝RiV ªRΩ™´sV©´sV AμR∂LjiryÚLRi©´sıμj∂ FyLÌki Æ©s[ªRΩá ≠saS*xqsLi. æªΩáLigSfl·Õ‹[ N]LiªRΩNSáLi ˙NTPªRΩLi ’¡¤«¡zms @˙gRiÆ©s[ªRΩ FsÕfi.ZNP. @μy*¨s xmsLRi˘…”¡Li¿¡ æªΩáLigSfl· gRiVLjiLi¿¡ ˙xmsxqsLigjiLiøR¡≤R∂Li, A ªRΩLS*ªRΩ A∏R∂W xqsLiμR∂LS˜ÈáՋ[ æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ™´sWLRiV™´sVWá xms¤Õ˝¡Ã¡Õ‹[ NRPW≤y ’¡¤«¡zms\|ms ≠saS*xqsLi |msLjigjiLiμR∂¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ FyL˝RiÆ™sVLi»¡VNRPV ™´s¬ø¡[ËxqsLjiNTP æªΩáLigSfl· N][LRiVNRPVÆ©s[™yLRiV ªRΩ™´sV FyLÌkiZNP[ J»˝¡Vc Æ™s[ryÚLRi¨s ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPVáV AbPxqsVÚ©yıLRiV. ALi˙μ≥R∂, LS∏R∂Vá{qs™´sVáՋ[ Fs»¡W ªRΩ™´sV FyLÌkiNTP |msμÙR∂gS ¡Ã¡Li ¤Õ¡[μR∂V NRP©´sVNRP æªΩáLigSfl·\|ms xms»Ì¡Vc |msLiøR¡VN][™yá¨s ’¡¤«¡zms ™´sp˘x§¶¶¶LRiøR¡©´s ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ™´sVLji C ™´sp˘x§¶¶¶LiÕ‹[ xqsxmnsáLi @™´soªRΩVLiμy? ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡. æªΩáLigSfl· ≠sxqs∏R∂VLiÕ‹[ Fs©±s.≤T∂.Fs.Õ‹[ GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi æªΩøyË™´sV¨s ’¡¤«¡zms @˙gRiÆ©s[ªRΩáV @Li»¡V©yıLRiV. ™´sVLji bP™´s}qs©´s ™´sLi…”¡ FyLÌkiáV æªΩáLigSfl·©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡™y @Li¤…¡[, A ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y xqsˆxtÌsQªRΩ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ «‹[÷¡NTP LSNRPVLi≤y æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li BøR¡VËNRPV©yı ªRΩ™´sVNRPV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s bP™´s}qs©´s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ¬ø¡zmsˆLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP BxmsˆV≤R∂V ’¡¤«¡zmsNTP NS™y÷¡=Liμj∂ æªΩáLigSfl· NRP©yı ∏R∂VWzmsFs ≠sxmnsáªRΩÆ©s[ N][LRiVNRPVLi»¡V©´sıμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP ’¡¤«¡zms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ Fs™´sLji ™´sW…‘¡ ≠s©´sNRPVLi≤y æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©y ¬ø¡[}qsxqsVÚLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V LSuÌy˚á GLSˆ»¡VÕ‹[ @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s μR∂WNRPV≤R∂VÆ©s[ BxmsˆV≤R∂V @©´sVxqsLjiLi¬ø¡[ ˙xms™´sWμR∂Li ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VZNP[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¤«¡Fszqsª][ NRPázqs xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı NRPW≤y ZNP[Li˙μR∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ILi»¡LjigSÆ©s[ F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @xmsˆVÆ≤∂[ ˙xms«¡Õ˝‹[ ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ˙ZaP[fl·VáNRPV xqsW¿¡r°ÚLiμj∂.’¡¤«¡zms xqs*ªRΩLi˙ªRΩLigS FsμR∂gRi≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi BxmsˆV≤R∂V ÀÿgS DLiμR∂¨s, μy¨s¨s LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ÀÿgS ™y≤R∂VN][gRi÷¡gji DLi≤yá¨s FyLÌki ZNP[Li˙μR∂ ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NSgS æªΩáLigSfl· ¤«¡FszqsÕ‹[ DLi»¡V©´sıxmsˆ…Ì”¡NUP A∏R∂W xqsLiμR∂LS˜ÈáՋ[ ¤«¡Fszqs ¨sLÒRi∏R∂Wáª][ ’¡¤«¡zms ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı xqsLigRiºΩ¨s N]LiμR∂LRiV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS @μy*¨s xmsLRi˘»¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¤«¡Fszqs B¿¡Ë©´s N]¨sı NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ’¡¤«¡zms  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigSÆ©s[ ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ¤«¡FszqsNTP ™´sVLki FsNRPV‰™´s ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™´s*NRPVLi≤y ’¡¤«¡zms ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqÌsV©´sı»˝¡Vc NRP©´s ¡≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s N]LiμR∂Lji ≠sZa˝P[xtsQfl·gS DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ æªΩáLigSfl· ¤«¡FszqsÕ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki NRPW≤y ¬ø¡[LRi≤R∂Li\|ms A FyLÌki ZNP[Li˙μR∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li @LiªRΩ xqsLiªRΩXzmsÚgS ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· Õ‹[ D©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá Lkiªy˘ æªΩáLigSfl· ¤«¡FszqsÕ‹[ ’¡¤«¡zms ¬ø¡[Lji©´sxmsˆ…Ì”¡NTP @μj∂ ¨s«ÿ¨sNTP ªRΩ™´sVNRPV @LiªRΩ BxtÌsQLi ¤Õ¡[μR∂¨s ’¡¤«¡zms {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V INRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ ™y™´sVxmsORPQ ºdΩ˙™´s™yμR∂Li NRP÷¡gji©´s FyLÌkiáª][ NRP÷¡zqs NRPW≤y ’¡¤«¡zms xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li FyLÌki ˙ZaP[fl·VáNRPV xqs\lLi©´s xqsLiZNP[ªRΩLi B™´s*μR∂¨s, @LiVV©y FyLÌki¨s «¡©´sLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP ≠dsáVgS ¤«¡FszqsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRi¨s, NS¨s ¨s«ÿ¨sNTP À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌki æªΩáLigSfl·≠dsVμR∂ xms»Ì¡Vc |msLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP , FyLÌki ≠sμ≥y©yá©´sV «¡©´sLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP gRi…Ì”¡gS NRPXztsQ «¡LRigSá¨s FyLÌki Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

ñdü÷‡s¡TeT+≥Tqï »q+

™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPV©´sı LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi xqs˙NRP™´sVLigS «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[μj∂ xmsáV™´soLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı AL][xmsfl·. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s N]¨sı xqsLixmnsV»¡©´sáV øR¡W}qsÚ ™yxqsÚÆ™s[Æ™s[V©´s¨szmsr°ÚLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS FsNRP‰≤R∂ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©y @μj∂ LRiøR¡ËLRiøR¡ËgSÆ©s[™´sWLRiVª][Liμj∂. B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV ¨sá¤À¡»Ì¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ rÛy¨sNRPVáV ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV, @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨sáμk∂xqsVÚ©yıLRiV. •¶¶¶≠dsV¤Õ¡[©y.. @™´sVáV G\Æ™sV©y D©yı∏R∂W? ¤Õ¡[™y? @Li»¡W ˙xms«¡Ã¡V ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. BμR∂Liªy INRP Fsæª^ΩQÚæªΩ[ ™´sVL][xmsNRP‰ INRP…”¡.. lLiLi≤R∂V ø][»˝¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV •¶¶¶«¡\lLi©y.. ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™yLjiNTP ¬ø¡[μR∂V @©´sVÀ≥œ¡™´sÆ™s[V FsμR∂V\lLiLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiFyLÌki ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá LS«¡NUP∏R∂V NRPV™´sVV¯Õÿ»¡Ã¡NRPV Æ™s[μj∂NRPgS ™´sWLjiLiμj∂. μR∂◊¡ªRΩV≤R∂©´s¨s ªRΩ©´s©´sV ¿¡©´sıøR¡Wxmso øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s, LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV ªy©´sV •¶¶¶«¡LRiVNS©´s¨s FsLi{ms zqsLjizqsÃ˝¡ LS«¡∏R∂V˘ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li FyLÌki Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ D©´sı ≠s¤À≥¡[μyá©´sV NSLRi˘˙NRP™´sVLi ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ™´sVVLiÆμ∂[ ≠dsμ≥j∂©´s xmsÆ≤∂[aSLiVV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ ≠s¤À≥¡[μyáV.. AL][xmsfl·Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ LRiøR¡ËgSÆ©s[ ™´sVVgjizqsLiμj∂ ªRΩxmsˆ ˙xms«¡Ã¡NRPV ILjigjiLiÆμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂V. ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂V¤Õ¡[ xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[.. @Æμ∂[ rÛyLiVVÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li N]…Ì‹¿¡ËLiμj∂. ZNP[xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ μR∂LRiΔÿxqsVÚáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s NS}qsxms…”¡ZNP[ ¬ø¡ªRΩÚ ¡V»Ì¡ Fyá∏R∂W˘LiVV. ™´sVLji|ms≤R∂ ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[©´sW BÆμ∂[ μR∂VzqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ©´s™´sLi ¡L`i 2©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©y.. ™´sVLi˙ªRΩVáV BμÙR∂LjiNTPμÙR∂LRiW @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™yLiVVμyá ≠dsVμR∂ ™yLiVVμyáV xms≤R∂VªRΩW ¿¡™´sLRiNRPV ©´s™´sLi ¡L`i 17 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. Æ™sVVªRΩÚLi 2.50 áORPQá μR∂LRiΔÿxqsVÚá ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ 1.36 áORPQá μR∂LRiΔÿxqsVÚáV BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ N][xqsLi 4 Æ™s[á μR∂LRiΔÿxqsVÚáVlLi[xtsQ©±s NSLÔRiVá≠s NSgS, ≠sVgRiªy≠s zmsLiø≥R¡©˝´s\|ms ™´s¿¡Ë©´s ≠s©´sªRΩVá¨s {qs{ms™Ø[ ©ylgi[aRP*L`iLS™´so }msL]‰©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s A©±s\¤Õ¡©˝Ø[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. @LiVVæªΩ[.. ª]áVªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV 8™´s æªΩ[μk∂¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV.. 10™´s æªΩ[μk∂NTP ™´sWLSËLRiV. ªRΩLS*ªRΩ 14™´s æªΩ[μk∂©´s @Li»¡W Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡.. A ™´sVVLiμR∂V L][«¡Ÿ ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiÆμ∂[.. FsLi{ms LS«¡∏R∂V˘ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´sNRPV xqs™´sWøyLRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂LiÕ‹[™´sVLi˙ªRΩVá ºdΩLRiV©´sV ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ©´s™´sLi ¡L`i 17©´s À≥œ¡WFyáxms÷˝¡ª][ Fy»¡V ©´sgRiLRiLiÕ‹[ NSLRi˘˙NRP™´sW©´s¨s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sV©ylLi≤ÔT∂ FyÕÊ‹©´sı C xqsÀ≥œ¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· ™yμR∂Vá ©´sVLi¿¡ @≤ÔR∂LiNRPVáV FsμR∂VLRi∏R∂W˘LiVV. ™´sVLi≤R∂áLi Æ™sVVªRΩÚLigS IZNP[ø][»¡ xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVá À≥ÿLki  ¡Liμ][ ¡£qsÚ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @Æμ∂[ L][«¡Ÿ©´s ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ≠sVÕfi=NSá¨dsÕ‹[«¡Ljigji©´s xqsÀ≥œ¡NRPV ™´sVLi˙ºΩ  ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘ •¶¶¶«¡LRiV NS™y÷¡=DLi≤R∂gS, A∏R∂V©´s LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVLi˙ºΩ FsNRP‰≤R∂V©yı≤R∂Li»¡W ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨sáμk∂aSLRiV. INRP μR∂aRPÕ‹[™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s —¡Õ˝ÿNRPV LRizmsˆLiøyá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP ™´sVLi˙ªRΩVáZNP[ ¬ø¡[μR∂V @©´sVÀ≥œ¡™yáV FsμR∂VLRiVNS™´s≤R∂Liª][ N]LiªRΩ Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊSLRiV. ©´s™´sLi ¡L`i 18©´s ™´sVLi˙ºΩ ryLRi∏R∂V˘ Æμ∂[aSLiVV}ms»¡ ZNP[AL`i gSlLÔi©±s=Õ‹[ À≥ÿLki  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ ™´sVμ≥R∂˘ FyÕÊ‹©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V g]≤R∂™´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™´sVLi˙ºΩ μ]≤ÔT∂μyLji©´s Æ™sŒ˝ÿLRiV. xmsLRi*ªRΩgjiLjiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ xqs™´sWøyLRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y Æ™s◊˝¡©´s F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘NRPV \|qsªRΩLi ¨sLRixqs©´sáVªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. ¿¡™´sLRiNRPV LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ ¿¡™´sLji L][«¡Ÿ©´s.. ©´s™´sLi ¡L`i 29™´s æªΩ[μk∂ {qsFsLi ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s ˙xmsøyLRiLi rygji©y.. xmsLRi˘»¡©´s ≈¡LSLRiVNS¤Õ¡[μR∂V. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV xqsV™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©y ™´sVLi˙ªRΩV÷¡μÙR∂LRiW À≥ÿLRiLigS xmsLjigRifl”·LiøyLRiV. μk∂Liª][ {qsFsLi ™´sVV≈¡Li øy¤…¡[aSLRiV. @Æμ∂[ L][«¡Ÿ©´s «¡©´sgS™´sVÕ‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi Æ™sVVªRΩÚLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıáNRPV FsÆ™sV¯÷d¡= LRi&VVáN`P BøyËLRiV. ™´sVLi˙ºΩ FsμR∂V¤…¡[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ªRΩ©´sNRPV @™´s™´sW©´sLi «¡LjigjiLiμR∂Li»¡W LRiVxqsLRiVxqsÕÿ≤yLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS, @μ≥j∂NSLRi FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V \|qsªRΩLi LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV μR∂WLRiLigS D©yıLRiV. FsLi{ms LS«¡∏R∂V˘ Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡gS.. ™´sVLRiJ FsLi{ms  ¡Ã¡LSLi©y∏R∂VN`PNRPW≤y xqsÀ≥œ¡Ã¡NRPV Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[μR∂V. INRPLjiμÙR∂LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V •¶¶¶«¡\lLi©y ¨sLRixqs©´sáV FsμR∂VLRiVNS™´s≤R∂Liª][ ™´sV◊d˝¡ @»¡V\Æ™sxmso øR¡W≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ¿¡™´sLji L][«¡Ÿ©´s «¡©´sgS™´sVÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ FsÆ™sV¯÷d¡= LS«¡÷¡LigRiLi.. ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá FsμR∂VLRiVgSÆ©s[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´sNRPV @™´s™´sW©´sLi «¡LjigjiLiμR∂Li»¡W LRiVxqsLRiVxqsÕÿ≤yLRiV. BNRP æªΩáLigSfl·™yμR∂Liª][ …‘¡AL`iFs£qsFsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μR∂WLRiLigS DLi≤R∂gS.. DμR∂˘™´sV |qsgRi NSLRifl·LigS …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V \|qsªRΩLi xqsLjigS FyÕÊ‹©´s¤Õ¡[μR∂V.

ªkÕ>∑Tμ düeTdü´\ô|’ >∑fi¯+ $|üŒ+&Éj·÷´. \lLiªRΩVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C xqs™´sVxqs˘©´sV ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ˙xmsryÚ≠sLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. ≈¡Lki£mnsÕ‹[ ©ygSLÍRiV©´s rygRiL`i ¨dsLRiLiμR∂NRP \lLiªRΩVáV AaRPáV NRPLjigjiF°∏R∂WLiVV. @LiVVæªΩ[ LRi’d¡ rygRiV\|msÆ©s[™yLRiLiªy sryÚ≠sLi¿¡ —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xms«¡Ã¡V gRiLi|ms≤yaRP |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. NSá*á Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl·}msLRiVª][ CryLji ≤T∂™´sWLi≤`∂¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BNRPF°æªΩ[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi lLiLi≤][«¡©±sNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV ¨s÷¡}msxqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. IN]NRP‰LRiV IN][‰ xqs™´sVxqs˘©´sV ˙xmsryÚ≠sLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sW˙ªRΩLi ™´sVL][\Æ™sxmso Æ™sVVμR∂…”¡ «‹[©±s ™´sLRiNRPV ¨dsLji¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. LS“¡™±srygRiL`iNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á, \lLiªRΩVáV ˙xmsNRP»¡©´sª][.. —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVáV NRPW≤y LRi’d¡ ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V, ™y˘μ≥R∂Vá ¨s™yLRifl·NRPV ¨sμ≥R∂Vá ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≈¡Lki£mns Õ‹[»¡V©´sV LRi’d¡Õ‹[ xmsp≤R∂VËN][™´søR¡Ë¨s \lLiªRΩVáV ZNP[…ÿLiVVLixmso, BŒ˝œ¡ xqs™´sVxqs˘, LS“¡™±srygRiL`i ˙xmsryÚ™´s©´s, À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ≈¡Lki£mnsÕ‹[ Fy¤Õ¡[LRiV©´sV FsLi≤R∂gRi…Ì”¡ NRPXuÒy—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVW≤][ "NTPÆ©sıLRiry¨s'NTP ¨sμ≥R∂Vá ≠s≤R∂VμR∂á, ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xm«‹[©±sNRPV ¨ds…”¡¨s gRiV»Ì¡V øR¡xmsˆV≤R∂VNSNRPVLi≤y ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s sryÚ≠sLi¿¡ —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LRi’d¡ ¨dsLRiV @LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s Æ©sáN]©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V C ≠sμ≥R∂LigS D©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ©´sV FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı \lLiªRΩVá AaRPáNRPV EªRΩ≠sV¬ø¡[ËÕÿ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V C ªR Ω ™´ s VNR P V x q sLiZOP[ Q ™ ´ s V x m s¥R ∂ NSá á’Ù  ¡ NR P ÷¡ˆLiøyáLi»¡W μR ∂ LR i Δÿx q sVÚ Ã ¡V xqsxqs˘aS˘™´sVáLi ¬ø¡[zqs rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVá xms©´sVáV FsNRP‰≤T∂™´sNRP‰Æ≤∂[ xqs™´sVxqs˘©´sV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ μR∂XztÌsQ ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿ÷¡. |qsˆxtsQÕfi ˙lgi[≤`∂ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡gS ¬ ø ¡[ x q sVNR P V©yıLR i V. ª]÷¡ ≠s≤R ∂ ªR Ω LR i øR ¡ Ë ¡Li≤R ∂ Õ‹[ @L> R i V\ ¤ Õ ¡©´ s ™yLj i NT P INR P ‰Lj i NU P l L i[ x q s©± s D©yıLiVV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ºdΩxqsVNRPV©yı Æ©s[…”¡NTP INRP‰LjiNUP D©´sı ≈¡™´sW¯¨sı NSL]ˆlLi[xtsQ©±sgS ™´sWLSËá¨s ˙xmsºΩFyμj∂xqsWÚ 2009Õ‹[ NSLÔ R i V, BLiμj ∂ LR i ™´ s V¯ BŒ˝ œ ¡ ß ™´ s VLi«¡⁄LR i V ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V¤ Õ ¡[ μ R ∂ V. N]LiªR Ω ™´ s VLiμj ∂ NT P l L i[ x q s©± s á’Ù¡¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…ÿ NRPLRiV™´so ªyLi≤R∂≠sLi¿¡ @©´sıμyªRΩ @ªRΩÕÿNRPVªRΩáLi @xmsˆ…”¡ FyáNRP™´sLÊRiLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ xmsLizmsLiμj∂. ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ‹[¨s NR P Wx m s©˝ ´ s V B¿¡Ë @μ≥ j ∂ NSLR i VáV ¬ ø ¡[ ª R Ω VáV μR ∂ VáVx m soN]©yıLR i V. ™´ s V÷¡ ≠s≤R ∂ ªR Ω @LiVV©y ™yLji¨s AμR∂VNRPVÆ©s[ øR¡LRi˘Ã¡V ¤Õ¡[™´so. LRi’d¡Õ‹[ ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i ¨ds…”¡ @LRi˜©±s, LRiWLRiÕfi ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 14 ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩá©´sV LR i øR ¡ Ë ¡Li≤R ∂ Õ‹[ ª]÷¡ ≠s≤R ∂ ªR Ω FsLiz m sNR P ¬ ø ¡[ z q s©´ s N]LiªR Ω ™´ s VLiμj ∂ NT P ªyªy‰÷¡NR P N][xqsLi A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVáV ¨sLkiOTPQxqsVÚ©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂LiøR¡μR∂V. BÕÿ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. μk∂¨sNTP Æ™sV«ÿLÌki ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáV ˙FyºΩx m sμj ∂ NR P ©´ s z m sLiø≥ R ¡ ©˝ ´ s V™´ s VLi«¡⁄LR i V ¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı»˝ ¡ V ˙x m sNR P …” ¡ LiøyLR i V. BÕÿ —¡Õ˝ÿÕ‹[ }msLRiVNRPVF°LiVV©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSáՋ[ ˙xms«ÿ @LigkiNRPLjiLiøyLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ 2011 «¡⁄\¤Õ¡Õ‹[ ≈¡™´sW¯¨sı LR i øR ¡ Ë ¡Li≤R ∂ Õ‹[ @L> R i V\ ¤ Õ ¡©´ s ™yLj i NT P aSaR P *ªR Ω ˙FyºΩx m sμj ∂ NR P ©´ s ˙x m sπ ∏ ∂W«¡©´ s Li ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ˙xmsryÚ≠sLiøyá¨s ˙xms«ÿ¨dsNRPLi AaRPxms≤R∂Vª][Liμj∂. «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡LiÕ‹[ NSL]ˆlLi[xtsQ©±sgS ™´sWLRiVˆ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP {qsFsLi @LigkiNRPLjixqsWÚ DªRΩÚLRiV*á\|ms ¬ ø ¡[ N R P WLR i ˨s \ Æ ™ s©y¨sı ˙x m s«ÿ ˙x m sºΩ¨sμ≥ R ∂ VáV @|qsLi’d ˝ ¡ Õ‹[ FsºΩÚ ø R ¡ WFyá¨s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s BLiμj∂LSrygRiL`i, LS“¡™±srygRiL`i rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVáª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ 6 Æ©sááV gRi≤T∂¿¡©y BLiªRΩ ™´sLRiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ Ã¡’Ù  ¡ μyLR i VáV AaR P x m s≤R ∂ VªR Ω V©yıLR i V. ºd Ω ˙™´ s ™´ s L< S À≥ ÿ ™´ s Liª][ ≈¡Lk i £ m n s x m sLi»¡©´ s V ©yáVgRiV áORPQá FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiLiμj∂Liøy÷¡. μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs “¡™Ø[ Æ™sáV™´s≤R∂¤Õ¡[μR∂V. N]L]ˆlLi[xtsQ©±sgS ™´sWLjiæªΩ[ ≈¡™´sW¯¨sNTP ZNP[Li˙μR∂¨sμ≥R∂VáV \ l L iªR Ω VáV N][ Õ ‹[ ˆ ∏R ∂ WLR i V. ≠sμR ∂ V˘ª`Ω N][ ª R Ω , ™´ s L< S À≥ ÿ ™´ s Liª][ —¡Õ˝ ÿ ™y˘x m sÚ L igS ™´sVLRiflÿ©´sLiªRΩLRiLi C ˙Fy¤«¡NÌRPVá ¨sLS¯fl·Li\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li bdPªRΩNRP©´sVı Æ™s[zqsLiμj∂. ™´sVLjiLiªRΩ |msLjilgi[ xms»Ì¡flÿ’≥¡™´sXμÙj∂NTP ª][≤R∂ˆ≤R∂VªRΩVLiμj∂. μk∂¨s\|ms ˙xms«ÿ ©yáVgR i V áOR P Q à ¡ FsNR P LSáNR P V \ | msgS x m sLi»¡Ã¡V Æ μ ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV.NS¨d s ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ xmspLjiÚ NS™y÷¡=©´s BLiμj∂LSrygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVáV Bxmsˆ…”¡ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV xqsˆLiμj∂Liøyá¨s, ªRΩ™´sV gRiŒœ¡Li ≠s¨szmsLiøyá¨s xms»Ì¡fl·™yxqsVáV x q sLi ¡Liμ≥ j ∂ ªR Ω @μ≥ j ∂ NSLR i VáV ™´ s W˙ªR Ω Li 2.23 áOR P Q à ¡ FsNR P LSáV ™´ s W˙ªR Ω Æ ™ s[ V x m sLi»¡Ã¡V ™´sLRiNRPV ZNP[™´sáLi 45 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmspLjiÚ @∏R∂W˘LiVV. @Õÿlgi[ N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ≈¡™´sV¯Li ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV FsLi≤T ∂ ©´ s »˝ ¡ V ¤ Õ ¡NR P ‰gR i …Ì ÿ LR i V. 50 aSªR Ω Li Õ‹[ x m so FsLi≤T ∂ F°LiVV©´ s x m sLi»¡Ã¡©´ s V @x q sáV LS“¡™±srygRiL`i xms©´sVá©´sV 2013 ©y…”¡NTPxmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡. ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ß @LiμR∂¤«¡[∏R∂WáƩs[ áORPQ ˘Liª][ μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs Æ™sVVμR∂…”¡ x m sLj i gR i fl·Õ‹[ Z NP[ ºd Ω x q sVN][ ¤ Õ ¡[ μ R ∂ V. ≠s≤R ∂ ªR Ω Ã¡ ™yLk i gS —¡Õ˝ ÿ Æ ™ sVVªR Ω Ú L i NR P LR i V™´ s o —¡Õ˝ ÿ gS NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ C ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVáV NRPW≤y 29 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV «¡LjigSLiVV. μR∂aRPÕ‹[ 1700 BŒ˝œ¡ß©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ NSáLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V, ˙x m sNR P …” ¡ LiøR ¡ ≤y¨sNT P Æ © sá L][ « ¡ŸÃ¡V x m s…Ì ” ¡ Liμj ∂ . 2009 ≈¡Lk i £ m n s ©y…” ¡ NR P LR i V™´ s o gRi≤R∂V™´soÕ‹[xmso C ˙Fy¤«¡NÌRPVá ¨sLS¯fl·Li xmspLjiÚ @LiVV ’d¡≤R∂V À≥œ¡W™´sVVáNRPV ™´sVW≤R∂V μR∂aRPÕ˝‹[ 6Æ™s[á \|ms¿¡Ã¡VNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ºdΩxqsVN]¨s}msμR∂áNRPV xms…ÌÿáV x m sLj i z q Û s ªR Ω VáV ˙x m sx q sVÚ ª R Ω Li Æ © sáN]©yı @μ≥ j ∂ NSLR i VáV ™´ s W˙ªR Ω Li x m sLi»¡©´ s x t Ì s Q L i rygRiV¨dsLRiV @LiμR∂≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V. —¡Õ˝ÿNRPV C lLiLi≤R∂V ˙Fy¤«¡NÌRPV¤Õ¡[ ˙xmsμ≥y©´s xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqs©y BLiªRΩ xqÛsáLi øR¡W|ms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS @LiøR ¡ ©yÕ˝ ‹ [ NSNT P ¤ Õ ¡NR P ‰Ã¡V Æ ™ s[ a SLR i V. NR P LR i V™´ s o ™´ s VLi≤R ∂ ÕÿáVgS ˙x m sNR P …” ¡ Li¿¡©y AμR∂LRiV™´so. B…‘¡™´sá {qsFsLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV •¶¶¶«¡\lLi©y ˙Fy¤«¡NÌRPVá á’Ù¡μyLRiVáV FsLiªRΩ ™´sVLiμj∂ ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, @μ≥j∂NSLRiVáNRPV Bx m sˆ…” ¡ ™´ s LR i NR P V \ l L iªR Ω VáNR P V ELR i »¡¨søR ¡ ¬ ø ¡[ Õ ÿ B©± s x m so…fi x q s’¡=≤U ∂ ˙x m sNR P …” ¡ LiøR ¡ ¤ Õ ¡[ μ R ∂ V. ¨sLS¯fl·Li\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s •¶¶¶≠dsV B™´s*¤Õ¡[μR∂V. ¨ds…”¡ ¨sLS¯fl·Li ªRΩ*LjiªRΩ gRiºΩ©´s Æ™sVVLRi|ms»Ì¡VNRPV©yı ™yLji xqs™´sVxqs˘NRPV Æ™sWORPQLi NRPágRi¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨s\|ms μk ∂ Liª][ NR P LR i V™´ s o ˙x m sNR P »¡©´ s ZNP[ ™ ´ s áLi NSgj i ªyáZNP[ x m sLj i ≠sVªR Ω \ Æ ™ sVLiμR ∂ ¨s @©´ s ıμyªR Ω Ã¡V xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ˙xmsryÚ≠sLiøyá¨s ˙xms«ÿ¨dsNRPLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsryÚ≠sLiøyá¨s rÛy¨sNRP ˙xms«¡Ã¡V ≠s©´sı≠sxqsVÚ©yıLRiV. A˙gR i x § ¶¶¶Li ™´ s ˘Q Q N R P Ú L i ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i V. ™´ s VL][ \ Æ ™ sx m so B©± s x m so…fi x q s’¡=≤U ∂ ¨s |msLiøyá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ª]÷¡≠s≤R∂ªRΩ, ™´sV÷¡≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V

CryLji «¡Ljilgi[ bdPªyNSá @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ @LiVV©y ≠s≠sμ≥R∂FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s —¡Õ˝ÿ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ˙xm-

Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î KeTà+ õ˝≤¢ yêdüT\ $»„|æÔ nôd+;¢˝À düeTdü´\T Á|ükÕÔ$+#ê\ì y˚&ÉTø√\T

@©´sV™´sVºΩLiøR¡À‹[™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s, ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ J…”¡Lig`iª][ NRPW≤T∂©´s øR¡LRiËNRPV @©´sV™´sVºΩLiøyá¨s ’d¡¤«¡[{ms ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. GNRP™yNRP˘ ™yLiVVμy ºdΩLS¯©´sLiª][ øR¡LRiËNRPV @©´sV™´sVºΩLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂Æ™s[V©´s¨s ˙xmsfl·Àfi @μy*¨dsNTP Fn°©±s ¬ø¡[∏R∂VgS, A∏R∂V©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV xqsV¨sıªRΩLigS ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ªRΩXfl·™´sVWÕfi NSLi˙lgi£qs©´sV ˙xmsxqs©´sıLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. NS¨ds, ªRΩXfl·™´sVWÕfi @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ™´sV™´sVªy ¤À¡©´sLÍki Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW Fs£mns≤U∂Há©´sV @©´sV™´sVºΩLiøR¡NRPW≤R∂μR∂¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV, ¿¡LRiV ™y˘FyLRiVáV DFyμ≥j∂ N][Õ‹[ˆªyLRi¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Fs£mns≤U∂Há\|ms ˙xmsμ≥y¨s NRPW≤y gRi…Ì”¡gS ™´sW…˝ÿ≤R∂¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ºdΩLRiV\|ms xqsLRi*˙ªy ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV ªRΩxmsˆ ™´sVL][ μ≥y˘xqs¤Õ¡[μR∂V. LSx§¶¶¶ßÕfi «¡xmsLiÕ‹[ Æ©s[ªRΩáV ™´sVV¨sgji F°∏R∂WLRiV. ˙xms«ÿ xqsLiZOP[Q™´sW¨sı xmspLjiÚgS ≠sxqs¯LjiLiøyLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV |msLi¿¡F°ztsQLiøR¡≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ ™´sVL][ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ™yLjiNTP NRP¨szmsxqsVÚ©´sı»˝¡V ¤Õ¡[μR∂V. ZNP[™´sáLi LS«¡NUP∏R∂WáV ªRΩxmsˆ ™´sVL][ AÕ‹[øR¡©´s D©´sı»˝¡V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ∏R∂VWzmsFs NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿá\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xqslLi[*áV NRPW≤y ∏R∂VWzmsFsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigSÆ©s[ D©yıLiVV. @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ DμR∂˘™´sVLiª][ ™´sV◊d˝¡ Æμ∂[aRPLi ∏R∂W™´sªRΩWÚ A∏R∂V©´s\Æ™sxmso øR¡Wr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ øR¡LRiËNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™y÷¡. Fs£ms≤T∂Há\|ms ˙xmsμy¨s ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi¤…¡[ @LiμR∂VNRPV gRiá NSLRiflÿáV øR¡LjiËLiøy÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ xqsLS‰L`i ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ DLi»¡VLiμj∂.

ªHê>∑+μ Ä>∑y˚THê? ñ|üdüeTs¡+˝À dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ~>∑T‘êsê? ¬>\T|ü⁄ô|’ düqï–\T¢‘·Tqï ÄX¯\T ` πø&ÉsY˝À ìsêX¯ ‘Ósêdü ˝Ò<ë ;CÒ|” ‘·s¡|ü⁄q b˛{° #˚j·÷\+≥Tqï nqT#·s¡T\T uÛÑ$wü´‘Y eP´Vü≤+ô|’ njÓ÷eTj·T+˝À Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶

©y

gRiL`iNRPLRiWıÕfi ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ™´sp˘x§¶¶¶Æ™s[VLi¤…¡[ Fs™´sLjiNUP @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. øyÕÿ L][«¡ŸÃ¡VgS ™´s∞©´sLi Fy…”¡Li¿¡©´s A∏R∂V©´s FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi…ÿL][©´s¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ˙xms«¡Ã¡V AxqsNTPÚgS øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ DLi»¡W æªΩáLigSfl· ™yμy¨sı ≠s¨szmsLi¿¡©´s ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ BxmsˆV≤R∂V G FyLÌki©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLS @Æ©s[ μy¨s\|ms AxqsNTPÚ Æ©sáN]¨s DLiμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ DLi»¡W æªΩáLigSfl· ™yμy¨sı ≠s¨szmsLi¿¡©´s ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ A FyLÌki¨s ≠ds≤T∂ ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë æªΩáLigSfl· ©´sgSLS xqs≠sVºΩ¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ ªRΩLi…ÿ @Liªy Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xmsμR∂≠sNTP ªy©´sV ¬ø¡[zqs©´s LS“¡©y™´sW©´sV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`iª][F°LS≤T∂ ™´sVLki AÆ™sWμj∂Lixms¬ø¡[xqsVNRPV©´sı A∏R∂V©´s.. À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·\|ms Æ©sáN]©´sı xqsLiμj∂gÙRiªRΩNRPV æªΩLRiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. N]LiªRΩNSáLigS ªy©´sV rÛyzmsLi¿¡©´s æªΩáLigSfl· ©´sgSLS xqs≠sVºΩ (…‘¡Fs©±sFs£qs) Æ™s[μj∂NRP μy*LSÆ©s[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV rygjixqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Δÿ◊d¡ @LiVV©´s G≤R∂V aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚLi≤R∂gS ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfiÕ‹[ ©ygRiLi xqs*ªRΩLiªRΩ˚Q˘ @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡Õ‹[ ¨sáVryÚLS.. ¤Õ¡[NRP G\Æμ∂©y FyLÌki gRiVLRiVÚª][ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLS? @Æ©s[ xqs|qsˆ©±s=NRPV æªΩLRixms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ªy©´sV …‘¡AL`iFs£qs, ’d¡¤«¡[{msÕ˝‹[ ¬ø¡[LRiVªy©´s¨s «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ¨s«¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ©ygRiLi r~LiªRΩ FyLÌki GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ©´sWªRΩ©´s \Æ™s≈¡Lji xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. ≤T∂|qsLi ¡L`i HμR∂V©´s ©ygRiL`i NRPLRiWıÕfi ALÔki™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙR∂ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ªRΩá|ms…Ì”¡©´s ™´sV•¶¶¶μ≥R∂LSı @©´sLiªRΩLRiLi ©ygRiLi \Æ™s≈¡Lji Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ™´sLÊki∏R∂VVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· Fs¤«¡Li≤yª][ FyLÌki¨s ™´sμj∂¤Õ¡[zqs©´s ©ygRiLiNRPV ªRΩ©´s ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVá©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V LRiNSá IºΩÚŒ˝œ¡ß ™´sxqsVÚ©yıLiVV. @LiμR∂VÕ‹[ INRP…”¡ μk∂LÁRiNS÷¡NRP ˙xmsπ∏∂W«¡©yáNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´sμj∂ NSgS, lLiLi≤][μj∂ Dxms Fs¨sıNRPá μR∂XuÌy˘ @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s ™´s˘™´spx§¶¶¶Li\|ms... æªΩáLigSfl· ¨s©yμR∂Liª][ r~LiªRΩ FyLÌki GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs, A FyLÌki gRiVLRiVÚª][ F°…‘¡¬ø¡[}qsÚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ «¡Ljilgi[ rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfiª][ Fy»¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩ©´s Æ™s©´sıLi…”¡ D©´sı ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¬ø¡[NRPWlLi[Ë @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂©´sı ™yμR∂©´s ≠s¨szmsr°ÚLiμj∂. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌki GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y xqs*ªRΩLiªRΩ˚Q˘ @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ …‘¡AL`iFs£qs, ’d¡¤«¡[{ms xqs•¶¶¶ æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáLiªy ™´sVμÙR∂ºΩryÚLRi¨s ™´sVL][ ™yμR∂©´s. r~LiªRΩ FyLÌki GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚ …‘¡AL`iFs£qs ªRΩ©´s @À≥œ¡˘LÛji¨s F°…‘¡Õ‹[ ¨s÷¡}ms @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s, @Æμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ Fs¨sıNRP N˝TPQxtÌsQLigS ™´sWLRiVªRΩVLiÆμ∂[Æ™sW©´s¨s A∏R∂V©´s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVáV @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s Fs»¡W æªΩ[áVËN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl· ©´sgSLS xqs≠sVºΩ }msLRiVª][ ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌki GLSˆ»¡V

æªΩáLigSfl· Fs¤«¡Li≤yª][ FyLÌki¨s ™´sμj∂¤Õ¡[zqs©´s ©ygRiLiNRPV ªRΩ©´s ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVá©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V LRiNSá IºΩÚŒ˝œ¡ß ™´sxqsVÚ©yıLiVV. @LiμR∂VÕ‹[ INRP…”¡ μk∂LÁRiNS÷¡NRP ˙xmsπ∏∂W«¡©yáNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´sμj∂ NSgS, lLiLi≤][μj∂ Dxms Fs¨sıNRPá μR∂XuÌy˘ @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s ™´s˘™´spx§¶¶¶Li\|ms... æªΩáLigSfl· ¨s©yμR∂Liª][ r~LiªRΩ FyLÌki GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs, A FyLÌki gRiVLRiVÚª][ F°…‘¡¬ø¡[}qsÚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ «¡Ljilgi[ rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfiª][ Fy»¡V —¡Õÿ˝ Õ‹[ ªRΩ©´s Æ™s©´sıLi…”¡ D©´sı ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¬ø¡[NRPWlLi[Ë @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂©´sı ™yμR∂©´s ≠s¨szmsr°ÚLiμj∂. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌki GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y xqs*ªRΩLiªRΩ˚Q˘ @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ …‘¡AL`iFs£qs, ’d¡¤«¡[{ms xqs•¶¶¶ æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáLiªy ™´sVμÙR∂ºΩryÚLRi¨s ™´sVL][ ™yμR∂©´s. r~LiªRΩ FyLÌki GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚ …‘¡AL`iFs£qs ªRΩ©´s @À≥œ¡˘LÛji¨s F°…‘¡Õ‹[ ¨s÷¡}ms @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s, @Æμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ Fs¨sıNRP N˝TPQxtÌsQLigS ™´sWLRiVªRΩVLiÆμ∂[Æ™sW©´s¨s A∏R∂V©´s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVáV @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘Q NRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s Fs»¡W æªΩ[áVËN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ©ygRiLi @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s NRPxqsLRiªRΩVÚ NRPW≤y xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. FyLÌki }msLRiV©´sV Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©±s ™´sμÙR∂ Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xms˙ªyá\|ms ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVáª][ xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[LiVVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. NSgS C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s, BLiNS xqs™´sV∏R∂VLi DLiμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ª][ ≤T∂|qsLi ¡L`i 5©´s ©ygRiL`i NRPLRiWıÕfiÕ‹[¨s AL`i≤U∂™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙR∂ ™´sV•¶¶¶μ≥R∂LSıNRPV ©ygRiLi xqs©´sıQμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ªRΩ©´s BxtÌsQ\Æμ∂™´sLi ©´sÃ˝¡™´sVá D™´sW™´sV}§¶¶¶aRP*LRi ry*≠sV¨s μR∂Lji+LiøR¡VN]©´sı @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP $NSLRiLi øR¡V»Ì¡©´sV©yıLRiV. ry*≠sV¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV¨s Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi≤y¨sı A©´s™yLiVVºdΩgS ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ©ygRiLi ™´sV•¶¶¶μ≥R∂LSıNRPV ™´sVVLiμR∂V D™´sW™´sV}§¶¶¶aRP*LS¨sNTP Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li @Li¤…¡[ Dxms Fs¨sıNRPá F°LRiVNRPV NRPºΩÚμR∂Wzqs©´s¤…Ì¡[©´s¨s A∏R∂V©´s ™´sLÊki∏R∂VVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. BNRP F°æªΩ[ ©ygRiLi À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω æªΩ÷¡∏R∂WáLi¤…¡[ ™´sVLjiN]¨sı L][«¡ŸÃ¡V AgRiNRP ªRΩxmsˆμR∂V.


XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD˝À 5e u…{≤*j·THé uÛÒwt $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD˝À u…{≤*j·THé ùde\T ñqï‘·yÓTÆqeì Áoø±≈£îfi¯+ md”‡ ¬ø.$.$.>√bÕ\sêe⁄ nHêïs¡T. ∫+‘·\ e\dü 5e u…{≤*j·THé˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q 54e ¬s’õ+>¥ &˚ ôd\ÁuÒwüHé‡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæ Á|üdü+–+#ês¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD˝À ∫+‘·\e\dü u…{≤*j·THé eTs¡Te˝Òì ùde\+~düTÔ+<äHêïs¡T. rÁeyê<ä b˛sê≥+˝À á u…{≤*j·THé≈£î #Ó+~q yê¬s+<äs√ ÁbÕD≤\]Œ+∫ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\qT ø±bÕ&Üs¡ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eT+∫ yê‘êes¡D+˝À u…{≤*j·THé ìs¡«Vü≤D kÕ>∑T‘·T+&É&É+ e\q Çø£ÿ&É •ø£åD bı+<äT‘·Tqï yês¡T ñ‘·ÔeTyÓTÆq ùde\T <˚XÊìøÏ n+~düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.

msTT&é‡ ìj·T+Á‘·D˝À õ˝≤¢ |òüdtº $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` sêh+˝À msTT&é‡, ôV≤#Y◊$ ìj·T+Á‘·D˝À $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*∫+<äì ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ yÓ’<ä´, Äs√>∑´XÊK Ä<Ûä«sê´q Çø£ÿ&ç Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡ qT+∫ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ es¡≈£î $$<Ûä dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T, ÄdüT|üÁ‘·T\ dæã“+~ Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î #Ó+~q qs¡T‡\T ‘·~‘·s¡T\‘√ uÛ≤Ø m‘·TÔq sê´© kÕ–+~. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ @sêŒ≥T

X¯óÁø£yês¡+, 2, &çôd+ãsY 2011

Ä‘·à>ös¡e+‘√ eT+∫ ìs¡íj·÷\T rdüTø√yê* ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` kÕúìø£ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À msTT&é‡, JeqHÓ’|ü⁄D≤´\ô|’ H√&É˝Ÿ n~Ûø±] sê»´\øÏåà Á|üdü+–+#ês¡T. md”« ¬ø|æ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ s¡+>±sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê»´\øÏåà Á|üdü+–dü÷Ô ¬s&é]ã“Héø£¢uŸ @sêŒ≥T >∑÷]Ã, s¡ø£Ô<ëq ÄeX¯´ø£‘·qT >∑÷]à ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. ø±˝Òõ˝À ˝Ò<ë j·TTer j·TTe≈£î\ düeT÷ Vü≤+˝À ˇ‹Ô&çøÏ >∑T¬s’q|ü⁄Œ&ÉT H=|æŒ+#·≈£î+&Ü ‘·|ü⁄Œø√ yê\ì dü÷∫+#ês¡T. dæ>∑¬s{Ÿ, Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ, Á&É>¥‡ yê&Éø£+ eT+∫~ø±<äì dü÷∫ +#ês¡T. eT+∫ ùdïVæ≤‘·T\qT mqTïø=ì e´ø ÏÔ‘ê«ìï, >ös¡yêìï ø±bÕ&ÉTø√yê\ì ÄyÓT dü÷∫ +#ês¡T. Ä‘·à>ös¡e+‘√ eT+∫ ìs¡íj·÷\T rdüT ø√yê \ì sê»´\øÏåà ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Eyê \J ˝…ø£“s¡sY nq÷wü, Ä|ò”düsY {Ï$$ #·\eTj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTj·T bÕ\qdüTes¡bÕ{Ï + #· + &ç íyês¡Ô :`

ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 1 C≤rj·T ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+˝À |üì#˚düTÔqï ≈£L©\T, dæã“+~ düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#ê\ì m|æ&ç m+ düT+<äs¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq eT+&É\+˝Àì u§j·T|ü*¢ Á>±eT |ü+#êsTTr˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |üqT\qT Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚dæ |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. dæã“+~ y˚düTÔqï ø=\‘·\qT, eTwüºsY˝Àì ≈£L©\qT |ü]o*+#·&É+ »]–+~. ≈£L©\T ‘·eT≈£î ≈£L© –≥Tºu≤≥T ø±e&É+ ˝Ò<äì |üìy˚fi¯\T bÕ{Ï+#ê\ì ø£˙dü+ s√E≈£î @&ÉT >∑+≥\T |üì#˚ùdÔH˚ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À ø£˙dü ≈£L© –≥Tºu≤≥T ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ø£¢düºsY Ç+õ˙sY Áoìyêdü¬s&ç¶, #Óqïj·T´\T ñHêïs¡T.

m|òtz\qT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê* ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` eTVü‰ ‘êà>±+BÛ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |üì#˚düTÔqï |ò”˝Ÿ¶ nd æôdº+≥¢qT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+ #ê\ì Ä dü+|òüT+ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T |ü⁄\¢j·T´ &çe÷ +&é #˚XÊs¡T. sêh |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ‘·Vü≤o˝≤›sY, m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤ +#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü⁄\¢j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Jy√ HÓ+ãsY 3 Á|üø±s¡+ ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+ #ê\ì ôV≤#YÄsY bÕ\d” yêVü≤q kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#ê\ì Á>±eT+˝À 15 \ø£å\ |üqT\T {≤¬sZ{ŸqT m‹Ôy˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY sêeTø£èwüí, m+ |æ&çy√ kÕsTT≈£îe÷sY\≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT ]Œ+#ês¡T.

J$‘· ;e÷ô|’ ø£fi≤C≤‘· Á|ü<äs¡Ùq ˇ+>√\T,&çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` b˛düº˝Ÿ

#˚dæq düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ ‘·s¡|òü⁄q nyês¡T¶ d”«ø£]+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ msTT&é‡ yê´~Û ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻq|üŒ{Ïø° Bìì eT]+‘·>± ìj·T+Á‹+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. á $wüj·T+˝À Ç≥T j·TTe‘·qT, n≥T Á|ü»\qT eT]+‘· #Ó’‘·q´+ #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. 2010˝À õ˝≤¢˝À msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\ dü+K´ 4.6 ø±>±, á @&Ü~ 3.5øÏ ‘·–Z+<äì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>±

kÕúìø£+>± 105 eT+~ >∑]“¤D°\≈£î 2010˝À õ˝≤¢˝À msTT&é‡ k˛ø£>±, á @&Ü~øÏ yê] dü+K´ 44øÏ ‘·–Z+<äì $e]+#ês¡T. yê´~ÛÁ>∑düTÔ\≈£î πswüHé ø±s¡T¶\T, md”‡ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê s¡TD≤\T n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ô|’ Á|ü<∏äeT kÕúHêìï kÕ~Û+#˚+<äT≈£î n+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£ ÷ìøÏ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q õ˝≤¢ yÓ’<ä´XÊK~Ûø±]DÏ &Üø£ºsY dü«sê»´\øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\ |ü≥¢ $eø£å‘· ‘·>∑<äHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

5

ôV’≤<äsêu≤<é

#Ós¡≈£î |ü+≥˝À dü÷ø£åà b˛wüø±\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ªø£Hn<äÓï<qÛë|üs¡⁄ μCÒô|d’ ”ììy˚ø√]q~ø£b˛sê≥ãVæø£≤$s¡T{°Z‘·+Á|ü‹#˚ì<ÛjäT\T·÷*

Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` #Ós¡≈£î |ü+≥≈£î dü÷ø£åà b˛wüø± \T+&˚ ms¡Te⁄\qT yê&ÉT≈£î+fÒ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\‘√ bÕ≥T eT+∫ Ä<ë j·T+ bı+<äe#·TÃqì d”ìj·TsY XÊgy˚‘·Ô &Ü. ∫qï+Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. düs¡TãTõ®* eT+&É\+˝Àì ‘Ó*øÏô|+≥ Á>±eT+˝À ø√s¡eT+&É˝Ÿ Ç+≥sYH˚wüq˝Ÿ *$Tf…&é, bòÕ´Ø wüß>∑sY, dü+øÏ* k»q´+‘√ #Ós¡≈£î |ü+≥ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü÷ø£åà b˛wüø±\T+&˚ Á>√yÓ÷sY dü\Œ¤sY, uÀsêHé, õ+ø˘ yê&Éø£+ e\¢ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\‘√ bÕ≥T eT+∫ Ä<ëj·÷ìï bı+<äe#·TÃqHêïs¡T. #Ós¡≈£î |ü+≥ s¡ø±\T, $‘˚Ô $<Ûëq+, q$q |ü<䛑·T\T, kÕ>∑T $<Ûëq+ <ë«sê ‘·≈£îÿe Ks¡TÑ√ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~Û+#˚+<äT≈£î dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T Ç#êÃs¡T. &Ü. lìyêdüsêe⁄.. #Ós¡≈£î |ü+≥˝À ms¡Te⁄\ j·÷»e÷q´+, yÓTTø£ÿ, eTeTTà ‘√≥˝À¢ ø£\T|ü⁄ ìyês¡Dô|’ $e]+#ês¡T. &Ü. »>∑Hêï<∏äsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #Ós¡≈£î

|ü+≥˝À dü÷ø£åàb˛wüø±\ ÁbÕeTTK´‘·, yê{Ï $ìjÓ÷>∑+ <ë«sê bı+<˚ ˝≤uÛ≤\qT $e]+#ês¡T. ø√s¡eT+&É˝Ÿ @]j·÷ y˚TH˚»sY mHé.#·+Á<äX‚KsY.. ø£+ô|˙ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, Á>√yÓ÷sY ]f…Æ˝Ÿ ôd+≥s¡¢ <ë«sê uÛÑ÷kÕs¡, ø£s¡“Hé, mdt._.C…&é |üØø£å\ ñ|üjÓ÷>±\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. mø£sê #Ós¡≈£î |ü+≥≈£î Á>√yÓ÷sY |ü\Œ¤sY 10 øÏ˝À\T, ãÀsêHé 2.5 øÏ˝À\T, #·eT‘êÿsY õ+ø˘ ns¡ øÏ˝À <äTøÏÿ˝À s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄‘√ ø£*|æ yê&É≥+ e\¢ mø£ÿe |æ\ø£\T, >∑&Ó m<äT>∑T<ä\, ø£qT|ü⁄\ dü+K´ ô|]– 10 qT+∫ 12 ≥qTï\ n~Ûø£ ~>∑Tã&ç bı+<äe#·Ãì &ÓyÓ÷ <ë«sê ¬s’‘·T\≈£î #·÷|æ+#ês¡T. ‘Ó*øÏô|+≥, nÁ>∑Vü‰s¡+, bÕ‘·bÕ&ÉT |üs¡«‘ê\ù|≥, ∫qïø±–‘ê|ü*¢ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 150 eT+~ ¬s’‘·T\T, mMT‡{°d” düuÛÑT´\T, Á>±eT düs¡Œ+#Y, Á>√yÓ÷sY dü+düú lø±≈£îfi¯+ @.m+.m+. y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ÄsY.mdt.m+._ s¡$, m|òt,mdt.@ dü÷]u≤ãT, Á>√yÓ÷sY Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` ø£HÓï<Ûës¡ ø=+&É nÁø£eT Á>±HÓ’{Ÿ ©E\ô|’ »]|æq $#ês¡D ìy˚~Ûø£qT ‘·«]‘·>∑‹q ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·÷\ì b˛sê≥ ø£$T{° Á|ü‹ì<ÛäT\T ø√sês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À n<äq|ü⁄ CÒd” u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉTqT ø£*dæ á y˚Ts¡≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nœ\|üø£å düeTq«j·Tø£s¡Ô ø£*XË{Ϻ n|üŒ\Hêj·TT&ÉT, ø£HÓï<Ûës¡ b˛sê≥ ø£$T{° ø£˙«qsY dües¡‘√≥ eTTK*+>∑+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ ‘·qj·TT&ÉT, e]®Hésêø˘ m+.&ç <Ûäsêàq sêyéTeTH√Vü≤sYHêj·TT&ÉTøÏ ø£HÓï<Ûës¡ ø=+&Éô|’ nÁø£eT+>± Á>±HÓ’{Ÿ ©E\T Ç∫à n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡Hêïs¡T. ©E\T s¡<äT›#˚dæ >∑]»q dü+|ü<ä ø±bÕ&Ü\ì ø√sês¡T. n<äq|ü⁄ CÒd”øÏ ã~© ne⁄‘·T+<äqï düe÷#ês¡+‘√ –]»qT\+‘ê Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ n<äq|ü⁄ CÒd” u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£HÓï<Ûës¡ô|’ $#ês¡D ìy˚~ø£qT Ç∫Ãq ‘·s¡Tyê‘˚ ‘êqT yÓ\‘êqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. $q‹ì∫Ãq yê]˝À yÓ\T>∑T dü+düú Á|ü‹ì~Û _.dü+Jesêe⁄, >∑+>±sêe⁄, dæ+Vü‰#·\+\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄\T –]»qT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Tº\ ø£<ä*ø£\T? ñ∫‘·+>± #·<äTe⁄≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔ+ õ˝≤¢]Á≈£˝L{ŸÀye÷y√sTTdü ÓT+{Ÿô|’ <äèwæº ô|{Ϻq≥T¢ düe÷#ês¡+ sêJyéj·TTeøÏs¡D≤\T Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] ¬ø.dæ.¬s&ç¶ Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ <ë«sê ñbÕ~Û bı+<äT‘·Tqï nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·≈£îÿe $<ë´ ns¡Ω‘· ø£*– ñ+fÒ <ä÷s¡ $<ë´ πø+Á<ë\ <ë«sê ñ∫‘·+>± $<ë´eø±XÊ\T ø£*ŒkÕÔeTì sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ sêh n~Ûø±] ¬ø.dæ.¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. m#ÓÃs¡¢˝Àì eTVæ≤fi≤ Á|ü>∑‹ πø+Á<ä+˝À õ˝≤¢˝Àì ◊.{Ï.◊. ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡bÕfi¯ó¢, ◊.¬ø.|æ. n~Ûø±s¡T\T, |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷Hê´\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ Äj·Tq düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m#ÓÃs¡¢˝À ñqï 21e X¯‘ê_› >∑Ts¡T≈£î\+ uÛÑeHê\qT Á|ü‘˚´ø£ eè‹Ô•ø£åD, ñbÕ~Û πø+Á<ä+>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± eTTK´eT+Á‹‘√ e÷{≤¢&ç #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qHêïs¡T. ñbÕ~Û bı+~q

ø±]à≈£î\≈£î ø±]àø£ #·{≤º\T e]Ô+#˚˝≤, ø£˙düy˚‘·Hê\T n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. kÕúìø£ $<ë´s¡Tú\‘√ |ü]ÁX¯eT˝À¢ ñqï ñbÕ~Û neø±XÊ\ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q düπs« n_Ûq+<ä˙j·TeTì, Ç<˚ $<Ûä+>± Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝À ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢˝À sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T ø±s¡´Áø£+ neT\T rs¡TqT ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ $e]+#ês¡T. ◊.¬ø.|æ. <ë«sê »s¡T>∑T‘·Tqï ñ<√´>∑ ø£\Œq ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ õ˝≤¢ y˚TH˚»sY sêCŸ≈£îe÷sY |üesY bÕsTT+{Ÿ Á|ü<äs¡Ùq <ë«sê $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsY&çm |æ&ç |æ.s¡»˙ø±+‘êsêe⁄, ◊¬ø|æ |ü]bÕ\Hê~Ûø±] $.»>∑Hêï <∏ä+Hêj·TT&ÉT, Á|üuÛÑT‘·« ◊{Ï◊ Á|æì‡bÕfi¯ó¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓuŸ ôd’{Ÿ˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ $esê\T Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` õ˝≤¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]ÔkÕúsTT $esê\T düπs« HÓ+ãs¡¢‘√ düVü‰ sêh uÛÑ÷|ü]bÕ\Hê $uÛ≤>∑+ ø£$TwüqsY yÓuŸ ôd’{Ÿ˝À ñ+#ê\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Ç.l<ÛäsY Ä<˚•+#ês¡T. #Ós¡Te⁄\T, ø±\Te\T, ø=+&Éb˛s¡+uÀ≈£î ‘·~‘·s¡ $esê\˙ï á yÓuŸ ôd’{Ÿ˝À ñ+&Ü\Hêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ‘·Vü≤•˝≤›s¡¢‘√ Äj·Tq düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± CÒd” e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @Á|æ˝Ÿ qT+∫ sêhyê´|üÔ+>± MT-ùde ø±s¡´Áø£eT+ neT\T #˚kÕÔs¡ì, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ø£+|üP´≥Øø£s¡DqT |üP]Ô#˚j·÷\Hêïs¡T. Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T ≈£L&Ü düø±\+˝À Ç#˚Ã+<äT≈£î ‘·Vü≤•˝≤›s¡T¢ Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìπsΔ•+∫q >∑&ÉTe⁄˝À>±H˚ Äj·÷ Á<ÛäTMø£s¡D|üÁ‘ê\T n+~+#ê\Hêïs¡T. ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T »qe] 15

‘·sê«‘· ÁbÕs¡+_Û+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì, Á>±e÷˝À¢øÏ yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT |üP]Ô düe÷#ês¡+‘√ yÓfi≤¢\ì Ä<˚•+#ês¡T. πøåÁ‘·kÕúsTTøÏ yÓfi‚¢ eTT+<äT ø£+|üP´≥sY n&É+>∑fiŸø±|” Çyê«\Hêïs¡T. eTT´fÒwüq¢≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. kÕ<ëu…’HêeTT sêsTT+#·T≈£îqï yês¡T eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ ]õÁùdºwüqT¢ #˚sTT+#·Tø√yê\ì, Ç≥Te+{Ï yê]ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓdüT\Tu≤≥T ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T. 2008 »qe] Hê{Ï kÕº+|t&É÷´{°‘√ ]õÁùdºwüHé #˚sTT+#·Tø√e#·TÃqHêïs¡T. uÛÑ÷düeTdü´\T Á>±e÷˝À¢H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À n<ä|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü. {Ï.u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT, &çÄs√« q÷sYuÛ≤cÕU≤dæ+, Äضy√\T mHé.dü‘·´Hêsêj·TD, $.$X‚«X¯«s¡sêe⁄, mdt.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, &çmdty√ ¬ø.ìs¡à˝≤u≤sTT, bÂs¡düs¡|òüsê\ õ˝≤¢ y˚TH˚»sY |æ.Hê>∑uÛÑ÷wüqsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` õ˝≤¢˝À e÷y√sTTdüTº\ ø£<ä*ø£\T yÓTT<ä˝…’q≥T¢ b˛© düT\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. ø=~› s√E\T>± eT+<ädü eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ dü+ #·]düTÔqï≥T¢ b˛©düT\≈£î $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+ n+~q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢ b˛©düTXÊK Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ô|’ <äèwæºkÕ]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑TDT|üPsY qT+∫ |üsê¢øÏ$T&ç MT<äT>± eT+<ädü˝Àì ø=ìï Á>±e÷\≈£î e∫à ‘·eT |üqT\T eTT–+#·T≈£îì ‹]– ˇ]kÕ‡˝Àì s¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ[¢b˛‘·Tqï≥T¢ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì b˛©dtXÊKqT õ˝≤¢ md”Œ ¬ø.$.$.>√bÕ\sêe⁄ Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. qø£‡˝Ÿ‡ Á|üuÛ≤$‘·, –]»q ÁbÕ+‘ê˝À¢ n_Ûeè~ΔøÏ H√#·Tø√ì Á>±e÷˝À¢ j·TTe‘·qT <äfi≤˝À¢ #˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï≥T¢ b˛©dt\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ]–»q j·TTe‘· yê]yÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î b˛©düT\T Á|üj·T‘êï\T ÁbÕ+s¡+_ÛdüTÔHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ @yÓ’Hê düeTdü´\T ñ+fÒ b˛©düT\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ dü+ã+~Û‘· XÊK\ <ë«sê yê{Ïì |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì z b˛©dt n~Ûø±] $e]+#ês¡T.

j·TTeøÏ s ¡ D ≤\T $»j· T e+‘· + #˚ j · ÷ * Hêø˘ πø+Á<ëìï dü+<ä]Ù+∫q ¬ø.dæ.¬s&ç¶ Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ sêh ø£˙«qsY Ä#ês¡´ ¬ø.dæ.¬s&ç¶ nHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T düMT|ü+˝Àì H˚wüq˝Ÿ nø±&ÉMT Ä|òt ø£qÁdüºø£¸Hé (Hêø˘) Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&綑√ ø£*dæ Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. Hêø˘˝À n+~düTÔqï •ø£åD $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. áXÊq´ ÁbÕ+‘· n_Ûeè~Δ eT+Á‹‘·« XÊU k»q´+‘√ Hêø˘ πø+Á<ä+˝À n&Ü«Hé‡&é yÓ*¶+>¥˝À •ø£åD bı+<äT‘·Tqï neTsY≈£îe÷sY‘√ e÷{≤¢&ç $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ m#ÓÃs¡¢ eT+&É\+ eTT<ë›&É Á>±eT+ qT+∫ e∫à •ø£åD bı+<äT‘·Tqï |æ.•e≈£îe÷sY‘√ e÷{≤¢&ç •ø£åD $esê\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ø±Hé düVü≤j·T dü+#ê\≈£î\T õ.∫{Ϻu≤ãT πø+Á<ä+˝À neT\T #˚düTÔqï ø±s¡´Áø£e÷\qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. 1,440 eT+~øÏ •ø£åD*yê«\ì \ø£å´+>± ìs¡ísTT+#·>± 917 eT+~øÏ •ø£åD |üP]Ô#˚XÊeTì, á &çôd+ãs¡T˝À 160 eT+~øÏ, e#˚à »qe]˝À 80 eT+~øÏ, |òæÁãe]˝À 240 eT+~øÏ, e÷]Ã˝À 120 eT+~øÏ •ø£åD Ç∫à \øå±´ìï #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\T dæ<äΔ+ #˚XÊeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~Δ dü+düú ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY |æ.s¡»˙ø±+‘êsêe⁄, yÓTbÕà |”&û &Ü. |æ.s¡+>±sêe⁄, õ˝≤¢ C≤uŸ‡ y˚TH˚»sY sêCŸ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+Á‹ Áb˛<ä“\+‘√H˚ ôdø£¸Hé 30 neT\T:d”◊{°j·T÷ Äs√|üD $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\‘√ yê´bÕs¡ s¡+>∑+ ≈£î<˚\T Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` õ˝≤¢ eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄, m#ÓÃs¡¢ myÓTà˝Ò´ MTkÕ\ ˙\ø£+sƒ¡+Hêj·TT&ÉT\ Áb˛<ä“ \+‘√H˚ b˛©düT\T s¡Ddüú\+ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À ôdø£¸Hé 30 (eTT+<ädüTÔ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü <Ûäsêï\T, sêkÕÔs√ø√\T #˚j·Tsê<äT) #·{≤ºìï neT\T #˚düTÔHêïs¡ì d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù &ç.>√$+<äsêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. m#ÓÃs¡¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À neT\e⁄‘·Tqï ôdø£¸Hé 30 #·≥º+ô|’ d”◊{°j·T÷, $$<Ûä Á|üC≤dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝À »]–q sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ìs¡“¤+<ë\‘√ ñ<ä´e÷\qT Ä|ü˝Òs¡ì, Á|üC≤kÕ«e÷´ìï |ü]s¡øÏå+#·&É+ ø√dü+ ìùw<Û뻄\T m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷Hê´\ Á|üjÓ÷»Hê\T ø±bÕ&˚+<äTπø sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ôdø£¸Hé 30

#·{≤ºìï Á|üjÓ÷–düTÔ+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ôdø£¸Hé 30 #·{≤ºìï neT\T #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹ @yÓTT∫Ã+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. |ü]ÁX¯eT\ j·÷» e÷Hê´\T m≥Te+{Ï #·{≤º\T neT\T #˚j·T≈£î+&Ü ø±]à≈£î\qT ø±]à ≈£î\qT m<∏˚#·Ã¤>± <√|æ&û #˚düTÔHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. d”◊{°j·T÷ s¡D düú\+ &ç$»Hé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.‘˚CÒX¯«s¡sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æ.‹s¡T|ü‹sêe⁄, ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.yÓTVü≤qsêe⁄, uÛÑeq ìsêàD ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù m+.Ä~Hêsêj·TDeT÷]Ô, ns¡_+<√bòÕs¡à, XÊ´yéTÁø£>¥|òædüºHé, dæ{Ï »Hébò˛s¡+, πøM|”mdt, ¬s&û¶dt ˝≤´ãπs≥Ø es¡+ |üesYÁbÕC…≈£îº, ‘·~‘·s¡ ø±]àø£ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

J$‘· ;e÷ ÄeX¯´ø£‘·qT $e]dü÷Ô kÕúìø£ eT MTà&Ü&ç ôd+≥sY˝À ¬ømdt s¡÷s¡˝Ÿ &Óe\+ |tyÓT+{Ÿ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£fi≤C≤‘· ìs¡«Væ≤ +#ês¡T. ‘·bÕ˝≤ ;e÷ bÕ\d”\˝À ÄsY|æm˝Ÿ◊, dæm˝Ÿ◊ bÕ\d”\T m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+{≤j·Tì $T–‘ê ;e÷ dü+düú\ ø£+fÒ b˛düº˝Ÿ ;e÷ m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì n~Ûø£sêã&ç edüTÔ+<äì ø£fi≤C≤‘· <ë«sê $e]+#ês¡T. Áô|’y˚≥T e´≈£îÔ\ e<ä› uÀ>∑dt ø£+ô|˙\˝À ô|≥T ºã&ç ô|{Ϻ yÓ÷düb˛e<ä›ì yês¡T $e] +#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+. $qjYT ≈£îe÷sY, s¡$ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿyê*‡q |ü]dæΔ‘·T\T @s¡Œ&ܶj·THêïs¡T. ì‘ê´edüs¡ ≈£îe÷sY, ‘·bÕ˝≤ dæã“+~ ‘·~‘· s¡T\T eTT+<äT+&ç b˛sê&Ü\ì Áoìyêdüq>∑sY XÊK düe÷y˚X¯+˝À d”|”◊ õ˝≤¢ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T s√Es√E≈£î ô|]– b˛e&É+‘√ Á|ü»\T nH˚ø£ bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ¬ø$$ Á|ükÕ<é |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á eTVü‰düuÛÑ˝À eTTK´ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì ø£eT÷´ìdüTº bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T yê{Ïô|’ >± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT XÊK˝À¢ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, XÊK Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ne\+_ÛdüTÔqï Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ ìs¡+‘·s¡+ 100 eT+~ ø£+{Ï s√>∑T\≈£î ñ∫‘· yÓ’<ä´+ n‹~∏ ø±s¡ ´ <ä s¡TÙ\T Á>±eT düeTdü´\qT rdüTø=ì yê{Ïì |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. b˛sê{≤\T #˚j·÷*‡ edüTÔ+<äHêïs¡T. á eTVü‰düuÛÑ˝À d”|”◊ eT+&É\ dü T es¡ í y ês¡ Ô :` $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 1 nsTT‘˚ áHê&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î $<ÛëHê\qT ne\+_Ûdü÷Ô ø±s¡´<ä]Ù >±* düTã“sêj·TT&ÉT, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Á|üeTTK u≤\ kÕVæ≤ry˚‘·Ô ~e+>∑‘· bÕj·T\ Á|ü C ≤ dü e Tdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e÷{≤¢&Üs¡T. XÊK ø±s¡´<ä]Ù>± düTã“sêE, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± dü‘·´Hêsêj·TD »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ¬ s ’ ‘ ê+>∑ dü eTdü´\T –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òø£ ¬s’‘ê+>∑+ n|ü⁄Œ\ }_˝À düTu≤“¬s&ç¶ì @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T. á eTVü‰düuÛÑ˝À <ë<ë|ü⁄ 15 n+<∏ä‘·« ìyês¡D dü+düú k»q´+‘√ HÓ*¢eTs¡¢ $TyéT‡ H˚Á‘· yÓ’<ä´ $uÛ≤>∑+ yê] düVü≤ø±s¡+‘√ ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡ì y˚dæq |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡˝Òø£ ¬s’‘·T\T nH˚ø£ eT+~ düuÛÑT´\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ Çø£ÿ&ç ø£DbÕø£˝À >∑\ j·T÷‘Y Vü‰düº˝Ÿ˝À ñ∫‘·H˚Á‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ »]–+~. á •_sêìøÏ düMT|ü ÁbÕ+‘ê\ qT+ ∫ düTe÷s¡T 100 eT+~ es¡≈£î s√>∑T\T Vü‰»¬s’ H˚Á‘· ‘·ìF\T #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T. Ä|üπswüHé $»j·Tq>∑s¡+,&çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` j·TT>∑ø£s¡Ô eTVü‰ø£$ >∑Ts¡C≤&É eTs√ n‹~∏, &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T ø√\>∑≥¢ Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nedüs¡yÓTÆq yê]ì m+|æø£ #˚dæ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·bÕ˝≤ _fi¯¢ Ä$wüÿs¡D≈£î πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïeTì, Äj·Tq 150e >∑Ts¡C≤&É ù|]≥ ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘êeTT m\¢y˚fi¯˝≤ rdüTø=ì yÓ[¢ ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´ ùde\+~kÕÔeTì »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± ‘·bÕ˝≤ _fi¯¢qT Ä$wüÿ]+#˚+<äT≈£î düVü≤ø£]kÕÔeTì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Á|üeTTK s¡#·sTT‘· Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTì $»j·Tq>∑s¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´sê\T u§‘·‡ qs¡dæ+Vü≤+ s¡∫+∫q |ü⁄düÔø±ìï ãT<Ûäyês¡+ Hê&˚ $yêVü≤ s¡»‘√‘·‡yêìï ìsê«Vü≤≈£î\T nãT›˝Ÿ s¡eP|òt ‘Ó*bÕs¡T. s¡a÷˙‡\øÏåà yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡C≤&É 96e es¡Δ+‹ dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡C≤&É »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï düHêàq Á>∑V”≤‘· ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ n+øÏ‘·$T#êÃs¡T. á kÕ+düÿè‹ø£ düe÷K´ Ä<Ûä«sê´q ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ Çø£ÿ&ç Äq+<ä>∑»|ü‹ dü+<äs¡“¤+>± e÷J øö*‡\sY y˚Tø± ø±o$X‚«X¯«s¡sêe⁄, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Ä&ç{À]j·T+˝À Á|üeTTK kÕVæ≤ry˚‘·Ô, $\ø£åD q≥T&ÉT ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏøÏ Á|üø±wt, &Üø£ºsY >√bÕ\sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\‘√ ø£*dæ y˚~ø£ô|’ ñqï $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` õ˝≤¢ >∑Ts¡C≤&É |ü⁄s¡kÕÿsêìï ÄyÓT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡a÷˙‡ ÄVüQ‘·T\T ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ, <äTsêZ uÛÑyêì <ä+|ü‘·T\ s¡»‘√‘·‡e $yêVü≤ C≤$T eT+&É\+ yÓ+ø£≥sêEbÕ˝…+ Á>±e÷ìøÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑Ts¡C≤&É Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝À ì*#˚ >=|üŒ s¡#·q\T #˚kÕs¡ì, y˚&ÉTø£\qT »]|æ+#ês¡T. düHêàq Á>∑V”≤‘· ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #Ó+~q C≤$T ø=+&ÉeTà (65) >∑‘· HÓ\ 6e Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq uÛ≤yê\qT Á|ü»\≈£î n+~+∫ #Ó’‘·q´ |ü]#ês¡ì ‘·q≈£î \_Û+∫q n‘·´+‘· ns¡T<Ó’q |ü⁄s¡kÕÿsê˝À¢ >∑Ts¡C≤&É |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ‘˚Bq ;ÛeTdæ+– qT+&ç $»j·T q>∑s¡+˝À nHêïs¡T. n‹~∏>± bÕ˝§Zqï ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑Ts¡C≤&É nÁ>∑kÕΔq+˝À ì\TdüTÔ+<äì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sê+uÛÑ≥¢ yê´U≤´q+ Ä{À˝À Á|üj·÷DÏdüTÔ+>± ÄyÓT ∫ø£ÿ+ ˝À >∑\ 3 100 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ sêdæq s¡#·q\T Ç|üŒ{Ïø° düJe+>± ñHêïj·Tì nHêïs¡T. n<äq|ü⁄ Äø£s¡¸D>± ì*∫+~. ‘=\T‘· es¡\øÏåà ‘ê´>∑s¡» dü+^‘· ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+ |ü⁄ôdÔ\Á‘ê&ÉT n|ü Vü≤s¡D≈£î ø£Hê´X¯ó\ÿ+ e+{Ï Hê≥ø±\qT ‘êeTT Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔeTì ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\ qè‘ê´\T, ø£Hê´X¯ó\ÿ+˝Àì z |òüT≥º+ Mø£å≈£î\qT >∑T¬s’+~. $»j·Tq>∑s¡+ 1q |ü≥ºD |æmdt˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düe÷K´ n<Ûä´≈£åî\T ãT∫Ãu≤ãT n<Ûä´ø£å‘· Äq+<ä|ü]#êsTT. ‘=\T‘· >∑Ts¡C≤&É ∫Á‘·|ü≥+ e<ä› ø£˝…ø£ºsY πødüT qyÓ÷<äT ø±>±, md”Œ ø±]Ôπøj·T Ä<˚XÊ\ eVæ≤+∫ ‘·«s¡˝À njÓ÷<Ûë´ yÓTÆ<ëq+˝À 10y˚\ eT+~‘√ ìs¡«Væ≤+#˚ Ms¡ÁãVü≤àj·T´‘√ düVü‰ Á|üeTTKT\T CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó y˚Ts¡≈£î dædæmdt b˛©düT\T <äsê´|ü⁄Ô eTTeTàs¡+ C≤rj·T ^‘ê˝≤|üq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n+<äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. \]Œ+#ês¡T. #˚dæ, m˝Ÿ.ø√≥ eT+&É\+ s¡+>± |ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q y˚Tø£\ \øÏåà (25) nH˚ dü+e‘·‡+˝À yÓTT<ä\T ô|{Ϻq dæ{° ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\T Ç|üŒ{Ïø° 20 ÄyÓTqT C§qïe\dü Á>±eT »+ø£åHé e<ä› dædæmdt dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚düT≈£îHêïj·Tì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± á môd’‡ eTT‘êÔ bÕbÕsêe⁄ n¬sdüTº #˚dæ, ÄyÓT @&Ü~ ≈£L&Ü ø£&ÉTs¡eT´+>± á y˚&ÉTø£\qT ìs¡«Væ≤ +#·&É+ qT+&ç 60 y˚\ s¡÷bÕj·T\T $\Te >∑\ 3 »s¡T>∑T‘·T+<äì, BìøÏ eTTK´ n‹~∏>± |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T, eT+Á‹ ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T |ü⁄ôdÔ\Á‘ê&ÉTqT kÕ«BÛq+ $»j·Tq>∑s¡+,&çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` $»j·Tq>∑s¡+ Á¬ø’düÔe dü+πøåeT düe÷K´ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç <Ó’e dü+<˚XÊìï #˚düTø=ì, ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î>±qT 1q Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ{° ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\T á HÓ\ 18, 19, 20 ‘˚B˝À¢ dæm+ÄsY n+~+#·T≥≈£î ¬se¬s+&ÉyéT ñù|+Á<ä\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì Äj·Tq |ü≥ºD b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. πødüT <äsê´ ø±+ô|¢ø˘‡ |üø£ÿq >∑\ m–®_wüHé Á>ö+&é˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dæyéT‡ u≤|æºdüTº #·]à ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± &çôd+ãsY 1 qT+∫ »qe] 1e ‘˚B |ü⁄Ô˝À ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ sêC≤sêe⁄, uÛ≤düÿ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dü+|òüT$TÁ‘· ÄsYmdt C≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. #·]à Äes¡D˝À @sêŒ≥T Á¬ø’düÔe dü+πøåeT düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\T kÕe÷õø£ s¡sêe⁄, ø±ìùdºãT˝Ÿ‡ »Hês¡Δqsêe⁄, X¯+ø£s¡sêe⁄, #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À dü+|òüT Á|ü‹ì<ÛäT\T ¬ø.õ.|æ ˝Àe÷Hé, Hêj·TT&ÉT, ø±s¡´Áø£e÷\T, ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, dæôV≤#Y nbÕŒsêe⁄\‘√ ø£*dæ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. 1990 sêeTø£èwüí düVü≤ø£]+#ês¡T.

ø±s¡´ø£s¡Ô\T eTT+<äT+&ç b˛sê&Ü*: d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ¬ø$$

>∑Ts¡C≤&É ‘·bÕ˝≤ _fi¯¢ Ä$wüÿs¡D≈£î #·s¡´\T: s¡a≤˙‡

<=+>∑ n¬sdüTº

18 qT+∫ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\T

sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À eø£Ô\ Ä+<√fi¯q Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` uÛ≤s¡‘· yê´bÕs¡ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT nqTeT‹+#ê\qï πø+Á<ä ìs¡íj·T+‘√ <˚oj·T e÷¬sÿ≥T¢ ≈£î<˚\T ø±qTHêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. dæ{Ï»Hé‡ bò˛s¡+ Ä<Ûä«s¡´+˝À lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝À sö+&ÉTfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bò˛s¡+ n<Ûä´≈£åî\T ãsê≥+ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À ø√{≤¢~eT+~ ∫\¢s¡ es¡Ô≈£î\T πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+‘√ s√&ÉT¶q |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\T uÛ≤s¡rj·T yê´bÕs¡ s¡+>±ìøÏ $HêX¯ø£s¡+>± e÷s¡T‘êj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. d”|”m+ Á|ü‹ì~Û |ü+#ê~ bÕbÕsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ]f…Æ˝Ÿ yê´bÕs¡ s¡+>∑+˝À $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\≈£î e´‹πsø£+>± yê´bÕs¡T\T #˚ùd ñ<ä´e÷\≈£î ‘êeTT dü+|üPs¡í eT<䛑·TìkÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|ü‹ì~Û C≤$T ;ÛeTX¯+ø£s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\‘√ <˚X¯+˝À ∫\¢s¡ es¡Ôø£+ ÁbÕs¡+_Û+∫ kÕúìø£ ∫\¢s¡ es¡Ô≈£î\ J$‘ê\‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ä≥˝≤&Ü\ì #·÷k˛Ô+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛäT\T _.ø£èwüíeT÷]Ô, {Ï.Á|üø±wt, s¡‘êï\ qs¡dæ+VüQ\T, ‘ê+Á&É ns¡TD, s¡+~Û nj·T´|üŒ, yÓ÷Vü≤qsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q\¢>∑T+≥¢˝À eT+∫˙{Ï Çø£ÿ≥T¢- ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñqï yê≥sY {≤´+≈£î ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` eT+&É\+˝Àì q\¢>∑T+≥¢ Á>±e÷ìøÏ eT+∫˙{Ï edü‹ ˝Òø£ Á>±eTdüTÔ\T HêHê j·÷‘·q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. q\¢>∑T+≥¢ Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyê]+#˚+<äT≈£î s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á>±e÷ìøÏ <äøÏåD+ yÓ’|ü⁄q u§+‘·|ü*¢ ãdüT‡ ùdºJe<ä› uÀs¡Ty˚dæ $<äT´‘Y yÓ÷{≤s¡T, uÀs¡TqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. kÕúìø£ ñ‘·Ôs¡+ yÓ’|ü⁄q ñqï Ä+»H˚j·TkÕ«$T <˚yê\j·T+ e<ä› ÄsY n+&é _ s√&ÉT¶ |üø£ÿq 30 y˚\ ©≥s¡¢ ¬øbÕdæ{Ï>∑\ yê≥sY {≤´+≈£îqT |ü~ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ì]à+#ês¡T. yÓ÷{≤s¡T uÀs¡T qT+∫ ô|’|t˝…’Hé <ë«sê yê≥sY {≤´+≈£î≈£î uÀs¡T qT+∫ ˙s¡T düs¡bòÕsê nj˚T´ $<Ûä+>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yê≥sY {≤´+ø˘ qT+∫ Á>±eT+˝ÀøÏ ø=fi≤sTT\ <ë«sê >∑‘·+˝À eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ô|’|t˝…’Hé eTs¡eTà‘·T\≈£î >∑T]ø±e&É+‘√ ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± yê≥sY {≤´+≈£î≈£î ˙s¡T düs¡|òüsê ø±e&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ yê≥sY {≤´+≈£î ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± |ü&çe⁄+~. n\+ø±s¡ÁbÕj·T+>± yê≥sY {≤´+≈£î e÷] ñ|üjÓ÷>∑|ü&Éø£b˛e&É+ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á>±e÷ìøÏ ‘·÷s¡TŒyÓ’|ü⁄q ˇø£ uÀs¡T @sêŒ≥T #˚dæ ô|’|t˝…’Hé <ë«sê Á>±eT+˝ÀøÏ eT+∫˙{Ïì düs¡|òüsê #˚düTÔ+&É>± ˙{Ï düs¡|òüsê Á>±eT+˝Àì ø=ìï M<ÛäT\πø |ü]$T‘·yÓTÆ+~. $T–*q M<ÛäT\ Á|ü»\T eT+∫˙{ÏøÏ |ü\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Á>±eT+˝À <äsêZe<ä› ñqï ˇø£ eT+∫˙{Ï #˚‹|ü+|ü⁄ e÷Á‘·y˚T |üì#˚düTÔ+~. Á>±eTdüTÔ\T #˚‹|ü+|ü⁄ e<ä› ≈£L´˝À ì˝À´ì ‘Ó#·TÃø√yê*‡ edüTÔ+<äì $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n~≈£L&Ü Vü‰´+&ç˝Ÿ ø=fÒº ôV≤&é |üP]Ô>± Ç]–b˛sTTq|üŒ{Ïø° uÀ]+>¥ yÓTø±ìø˘ s√E\ ‘·s¡ã&ç ø±\+ yÓ\¢BdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ uÀs¡TôV≤&é, Vü‰´+&ç˝Ÿ, {≤´+≈£î≈£î ˙s¡T düs¡|òüsê nj˚T´ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì qì ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î Á>±eTdüTÔ\T $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T.

bÂs¡T\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\qT dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡T#·Tø√yê* ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô :` sêC≤´+>∑+ Á|ü»\≈£î Vü≤≈£îÿ\qT Á|ükÕ~+∫+<äì bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ô|’ ne>±Vü≤q #˚düTø√q&É+ <ë«sê n_Ûeè~Δ #Ó+<äe#·Ãì ‘·Vü≤o˝≤›sY |æ$ kÕ+ã•esêe⁄ nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì >∑TeTàq+bÕ&ÉT md”‡ ø±\˙˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Vü≤≈£îÿ\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ »]–+~. uÛ≤s¡‘·sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q Vü≤≈£îÿ\qT Ç‘·s¡T\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*Z+#·q+‘· es¡≈£î ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì ‘·<ë«sê n_Ûeè~Δ #Ó+<äe#·Ãì Äj·Tq nHêïs¡T. dæ◊ ùwø˘ u≤JC≤Héôd’<ë e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·{≤º\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*–e⁄+&Ü\ì Ç‘·s¡T\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*ZùdÔ #·≥ºØ‘ê´ •øå±s¡TΩ\e⁄‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. bÂs¡Vü≤≈£îÿ\‘√ bÕ≥T ‘·eT u≤<Ûä´‘·\qT >∑T]Ô+∫ q&ÉT#·Tø√yê\Hêïs¡T. düeTdü´\‘√ u≤<Ûä|ü&˚yê]øÏ ‘·eTe+‘·T düVü‰j·T+ n+~+∫ Ä<äTø√yê\Hêïs¡T. sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q Vü≤≈£îÿ\˝À ÁbÕDs¡ø£åD, Ädæú, ùd«#·Ã, $<ä´, eT‘·, uÛ≤eÁ|üø£≥q yÓTT<ä\>∑T |ü~ Vü≤≈£îÿ\qT sêC≤´+>∑+ bı+<äT|ü]∫+<äì yê{Ïì ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. |æ\¢\qT ã&çøÏ |ü+|æ+∫ $<ë´e+‘·T\T>± #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT düe÷»+˝À »]π> yÓ÷kÕ\qT >∑T]Ô+#·e#·ÃHêïs¡T. |æ\¢\qT ã&çøÏ |ü+|ü≈£î+&Ü |üìøÏ |ü+|æqyê]ô|’ #·s¡´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ s¡+>∑düTã“sêj·TT&ÉT, $<ë´~Ûø±] nqT|üeT, ñbÕ<Ûë´j·TT\T >√$+<äj·T´, eTkÕÔHée*, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

eTT+u…’˝À {Ï{Ï&ç düe÷#ês¡ πø+Á<ä+ ‹s¡T|ü‹˝À msTT&é‡ ìs¡÷à\qô|’ $<ë´s¡TΔ\ sê´© 21eT+~øÏ &û{°\T>± |ü<√qï‘·T\T?

‹s¡T|ü‹, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): eTT+u…’ q>∑s¡+˝À ‹s¡TeT\-‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ düe÷#ês¡ πø+Á<ëìï Ä sêh Á>±MTD≤_Ûeè~ΔXÊK eT+Á‹ »j·T+‘YbÕ{Ï˝Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. {Ï{Ï&ç <˚ekÕúq+˝À Áoyê]øÏ »]π> ì‘·´ |üP»\T, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T, Ä]®‘· ùde\T, <äs¡Ùq y˚fi¯\T ‹s¡TeT\˝À »]π> Ç‘·s¡ ùde ø±s¡´Áø£e÷\qT eTVü≤sêh uÛÑ≈£îÔ\T düe÷#ês¡ πø+Á<ä+ <ë«sê ‘Ó\TdüTø√e#·Ãì nHêïs¡T. ‹s¡TeT\˝À eTT+<äT>± uÛÑ≈£îÔ\T >∑<äT\qT bı+<˚+<äT≈£î düe÷#ês¡ πø+Á<ä+ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. eTT+u…’ Á|ü»\T ádüe÷#ês¡ πø+Á<ëìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì eT+Á‹ »j·T+‹bÕ{Ï˝Ÿ ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï{Ï&ç bÕ\ø£ eT+&É* n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£qTeT÷] u≤|æsêE, Çy√ m©« düTÁãVü≤àD´+, ‹s¡T|ü‹ CÒÇy√ yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶, {Ï.$.m|òt.y√ m+¬ø dæ+>¥, môd’‡ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, {Ï{Ï&ç |æÄs√«\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, &çôd+ãsY 2 2011

‹s¡T|ü‹, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ìs¡÷à\q s√C…’q &çôd+ãsY 1q ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝Àì $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\, ø£fi≤XÊ\\ $<ë´]Δì $<ë´s¡TΔ\T msTT&é‡ eTVü≤e÷à] ìs¡÷à*+#ê\+≥÷ Á|ü<Ûëq M<ÛäT˝À¢ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. d”«yéT‡ yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY, yÓ’<ë´~Ûø±] yÓ+>∑e÷+ã Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü≥ºD+˝À $<ë´s¡TΔ\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ ìs¡÷à\qô|’ Á|ü»˝À¢ yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì nHêïs¡T. $<ë´s¡TΔ\T msTT&é‡ ìs¡÷à\q |ü¢ø±s¡T¶\qT #˚‘·ã÷ì ìHê<ë*#êÃs¡T. á sê´© >±+BÛ s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ >∑T+&Ü Äضy√ ø±sê´\j·T+ es¡≈£î kÕ–+~. nq+‘·s¡+ Äضy√ Á|ükÕ<é≈£î $<ë´s¡TΔ\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ˇø£ $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ns¡“Hé md”Œ Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ H˚‘·è‘·«+˝À >∑{Ϻ b˛©düT ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

ø£&É|ü, &çôd+ãsY 1: ¬syÓq÷´ XÊK˝À d”ìj·TsY ndæôdº+≥T¢>± |üì#˚düTÔqï 21eT+~øÏ &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢>± |ü<√qï‘·T\T \_Û+#·qTHêïsTT. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ô|ò’\T Ç|üŒ{Ïπø ø£˝…ø£ºs¡T |ü]o\q≈£î yÓ[¢q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢ |ü<√qï‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q ñ‘·Ôs¡T«\T yÓ\Te&˚ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì düe÷#ês¡+.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

>∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄˝À }|ü] |”\TÃ≈£îqï $<ë´s¡Tú\T n˝≤ø±ì |üø£å+˝À mìïs√E\ >∑&ÉTe⁄ ô|+∫Hê ñ|üjÓ÷>∑+ ñ+&É<äì $<ë´s¡TΔ\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. 2005≈£î eTT+<äT |ü<äe ‘·s¡>∑‹ bÕdt nsTTq $<ë´s¡TΔ\ ù|s¡TqT ÄHé˝…’Hé˝À sêø£b˛e≥+, ˇø£ dü+e‘·‡s¡ø±\+ #·<äTe⁄qT ì\T|ü⁄<ä\ #˚dæ ádü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄qT ø=qkÕ –+#˚ $<ë´s¡TΔ\≈£î ñ|üø±s¡y˚‘·q+ #˚düT≈£îH˚ düeTj·T+˝À düeTdü´ ‘·˝…‘·TÔ‘·T+~. øöì‡*+>¥˝À Á|”d”≥T n+≥÷ #Ó|æŒq Á|üuÛÑT‘·«+ H˚&ÉTejÓ÷ |ü]$T‹ ù|s¡T‘√ |ò”E\T ø£{≤º\ì #Ó|üŒ{+‘√ $<ë´s¡TΔ\T ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‹˝À ñHêïs¡T. ej·TdüT‡ $wüj·T+ eTT+<äT>±H˚ Á|ükÕÔ$+∫q ≥¢sTT‘˚ Ä]Δø£ |ü]dæú‘·ì ã{Ϻ #·<äTe⁄qT ø=qkÕ –+#ê˝≤ ˝Òø£ e÷ìy˚j·÷˝≤ nì ìs¡ísTT+

KeTà+, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ÄHékÕÿ\ sYwæ|t\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ düeTj·÷ìï sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ áHÓ\ 15 es¡≈£î ô|+#·≥+‘√ õ ˝≤¢˝Àì $<ë´s¡TΔ\T Äq+<ëìï e´ø£Ô+ #˚düT ÔHêïs¡T. qe+ãsY 2 ‘êØ≈£î qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ÄHé˝…’Hé 5e ‘êØ≈£îHê&ÉT |üP]ÔkÕúsTT˝À ÁbÕs¡+ uÛÑyÓTÆ+~. ø±ì Hê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î nH˚ Ç ã“+<äT\ eT<Ûä´ kÕ–q ÄHé˝…’Hé >∑&ÉTe⁄ qe+ãsY 31‘√ eTT–düb˛sTT+~. $<ë´s¡TΔ\T kÕ>±ì øÏô|’>± ÄHé #˚ùdø√ø£b˛e≥+‘√ >∑&ÉTe⁄qT eTs√ |ü~ùV≤qT s√E\\≈£î ô|+#·≥+‘√ $<ë´s¡TΔ\T ø=+‘· y˚Ts¡≈£î ñ|üjÓ÷>∑+ »>∑Ts¡T>∑T‘·T+<äì uÛ≤ $düTÔHêïs¡T.ø±˙ ÄHé˝…’Hé $<Ûëq+˝À nH˚ø£ düeT dü´\T ñHêïj·Tì yê{Ïì |ü]wüÿ]+#ê\ì

#·T≈£îH˚ yês¡eTì n˝≤ ø±≈£î+>± ¬s+&ÉT HÓ\\T >∑&ç∫q ‘·s¡Tyê‘· Ç|üŒ&ÉT MT ej·TdüT‡ dü]b˛<äT MTs¡T |ò”E ø£{≤º\ì nì #Ó|æ‘˚ dü+e‘·‡sêìøÏ 24 qT+&ç ø√s¡T‡\ yê]>± \ø£å s¡÷bÕj·T\T mø£ÿ&ç qT+&ç ‘Ó∫Ãø£{≤º\ì yês¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. Ç˝≤ nsTT‘˚ |ò”E\T #Ó*¢+#·˝Òø£ 50 XÊ‘·+ eT+~ $<ë´s¡TΔ\T #·<äe⁄\qT eT<ä´˝ÀH˚ Äù| j·÷*‡ edüTÔ+<äì $<ë´s¡TΔ\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT ‘·THêïs¡T. Ç˝≤ ñ+fÒ ábÕdt ôd’{Ÿ #ê˝≤ ìeTà ~>± q&ÉTdüTÔ+<äì <ëìøÏ nedüs¡yÓTÆq mø°«|tyÓT+ {ŸqT ô|+∫ kÕeTsêΔ´ìï ô|+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À eTs√ ¬s+&ÉT HÓ\\T >∑&ÉTe⁄ bı&É–+∫Hê ô|<ä›>± ñ|üjÓ÷>∑+ ñ+&É<äì $<ë´s¡TΔ\T, ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷q´+ #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T.

HêeT e÷Á‘·|ü⁄ |ò”E\‘√ ø£sêfÒ •ø£åD <˚es¡ø=+&É &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): <˚es¡ø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]düs¡ ÁbÕ+‘· j·TTe≈£î\≈£î ø£sêfÒ H˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ <˚es¡ø=+&É |ü≥ºD+˝À ªÁã÷dt© ã&√ø±Héμ ø£sêfÒ nø±&É$T Ä<Ûä«s¡´+˝À •ø£åD Çe«ã&ÉT‘·T+<äì ªªÁã÷d”¢ ãT&√ø±Hé ø£sêfÒμ n<Ûä´≈£åî\T s=j·T´\ q]‡+Vü≤eT÷]Ô >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£q˝À ‘Ó*bÕs¡T.ø£sêfÒ e\¢ #ê\ ñ|üjÓ÷ø±s¡+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T ø£fi¯\T , ø£sêfÒ, CÀ&√,‘ê+>¥‘ê, øÏø˘u≤øχ+>¥ , y˚<äø£fi¯\T πøe\+ HêeT e÷Á‘·|ü⁄|ò”E\‘√ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêï s¡T. >∑‘·+˝À õ˝≤¢˝À nH˚ø£ eT+~, $<ë´]Δ, $<ë´s¡Tú\≈£î •ø£åD≈£î Ç∫à õ˝≤¢, sêh, C≤rj·T kÕúsTT˝À nH˚ø£ |ü‘êø±\T, <Ûäèe|üÁ‘ê\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Äs√>±´ìøÏ , Ä‘·às¡ø£åD≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘êj·T Hêïs¡T.Ç+ø± |üP]Ô $esê\≈£î ôd˝Ÿ HÓ+ 8143287112 dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ <˚es¡ø=+&É &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡Te⁄˝À |ü+≥ m+&ç |üP]Ô>± qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\eTsTT+<äì ;CÒ|” õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù düuÛÑT´&ÉT H˚‘êfi¯ yÓ+ø£fÒwt j·÷<äyé nHêïs¡T. Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À $esê\T ùdø£]+#ê*‡ ñ+&É>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |ü+≥ qwüº n+#·Hê\T ≈£L&Ü dü]>±Z y˚j·T˝Òø£b˛sTT+<äHêïs¡T. $$<Ûä |ü+≥\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ øÏ+<ä #Ó*¢düTÔqï yÓTT‘êÔìï ¬s{Ϻ+|ü⁄ yÓT+&˚ yÓ+ø£≥j·T´, n+|ü|òüDÏ, $»jYT , Ä+»H˚j·TT\T, s¡y˚Twt sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üe÷<äø£s¡+>± ñqï #˚<äu≤$

ôV≤#Ym+ô|’ ôV≤#Y Ä؇øÏ |òæsê´<äT ø£&É|ü, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): b˛s¡TeT$Tfi¯fl eT+&É\+˝Àì ñs¡÷› bÕsƒ¡XÊ\ ø√≥M~Û˝À ñqï Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTì ˝…’+–ø£ y˚~+|ü⁄\T, ‘·*¢, ‘·+Á&ç, >∑Ts¡Te⁄, <Ó’e+ nì uÛ≤s¡rj·T dü+düèÿ‹>± uÛ≤$+#˚ nã+, X¯óuÛÑ+ ‘Ó*j·Tì bÕsƒ¡XÊ\≈£î e#˚à $<ë´]úqT\qT ˝…’+–ø£+>± y˚~Û+#·&É+ nø£ÿ&É ñqï eTVæ≤fi≤ ñbÕ<Ûë´j·TTì\T Ç~ ‘·|üŒì n&É>∑>± yê]ì u…~]+∫ $TeTTà\qT Çø£ÿ&ç qT+∫ ã~© #˚sTTkÕÔqì nø£ÿ&É ñqï Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, n+<ä]ì u…~]+∫ H√s¡T¢ eT÷sTT+#ês¡T. b˛s¡+ |òüsY VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ nø£ÿ&É Á|ü‘·´ø£åyÓTÆ n$˙‹ eTãT“\qT #˚~Û+#·>±, Ä |üdæ |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T uÀs¡Tq $\|æ+#ês¡T. MT |æ\¢\≈£î Ç˝≤+{Ï nHê´j·T+ »]–‘˚ MTs¡T @+#˚kÕÔs¡ì m<äTs¡T Á|üX¯ï\T y˚XÊs¡T. me] |æ\¢˝…’Hê düπs sêC≤´+>∑+ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq øÏ+~øÏ edüTÔ+~. á #·{≤º\qT eTq+ >∑T]Ô+#·ø£ nH˚ø£ Çã“+<äT\T eTqy˚T |ü&ÉT‘·THêïeTT. Çø£ HÓ’Hê á #·{≤º\qT ‘Ó\TdüTø=ì C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ée\dæq nedüs¡+ e⁄+<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. Ç{Ϻ n$˙‹ |üs¡T\qT m+‘· •ø£å y˚dæq ‘·≈£îÿy˚. ñ] rdæq bÕ|ü+˝Ò<äì õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mdtm+&û.»q‘ê dü©+ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á>±eT ô|<ä›\T, |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Çø£ e÷ |æ\¢\ #·<äTe⁄\≈£î ôd\e⁄ nì, $<ë´]úqT\T e÷≈£î s¡ø£åD ˝Ò<äì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\+<ä]øÏ ¬s+&ÉT#˚‘·T\T CÀ&ç+∫ qeTdüÿ]+#ês¡T. õ˝≤¢ bò˛s¡+ n<Ûä´≈£åî\T mdt.nãT›˝ŸU≤<äsY ~Á>±“¤+‹ #Ó+<ës¡T. u≤˝ zãj·T´ nH˚ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTìøÏ ‘·ø£åDy˚T $<ÛäT\qT+&ç ‘=\–+#ê\ì bò˛s¡+ düuÛÑT´\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdtm+ u≤wü, õ˝≤¢ ø£˙«qsY wüØ|òt, ø√ø£˙«qsY ãVü≤<ä÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì $#ês¡D »]|æ+#ês¡T.

j·T+.ÄsY.|æ. πs≥¢πø eT<ä´+ $Áø£sTT+#ê\ì yÓ’Hé cÕ|ü⁄qT eT÷sTT+∫q kÕúì≈£î\T ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô: j·T+.ÄsY. |æ. πs≥¢πø eT<ä´+ $Áø£sTT+#ê\ì ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒqT uÒU≤‘·sY #˚düTÔqï eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T. BìøÏ ìs¡düq>± ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì sêeTes¡+˝À >∑\ kÕsTTø£èwüí yÓ’H釽À eT<ä´+ ø=qT>√\T #˚dæq $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ‘·eT≈£î ‘êeTT rdüTø=qï eT<ë´ìøÏ _\T¢ Çe«e\dæq~>± ø√s¡>± eT<ä´+ cÕ|ü⁄yês¡T n+<äT≈£î ìsêø£]+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ ÄÁ>∑Væ≤+∫q kÕúì≈£î\T, eT+<äTu≤ ãT\T ‘êeTT rdüTø=qï eT<ä´+ô|’ j·T+.ÄsY.|æ. πs≥¢ø£+fÒ n~Ûø£+>± &ÉãT“\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì ˇø£y˚fi¯ yês¡T j·T+.ÄsY.|æ. πs≥¢πø n$Tàq≥¢sTT‘˚ n+<äT≈£î yês¡T _\T¢ m+<äT≈£î Çe«fÒ¢<äì Á|ü•ï+#ês¡T. _\T¢ Çe«≈£î+&Ü n~Ûø£<Ûäs¡\≈£î eT<ä´+ neTTà‘·Tqï+<äT≈£î ìs¡düq>± kÕúì≈£î\T yÓ’Hé cÕ|ü⁄ì eT÷sTT+∫y˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø=+<äs¡T kÕúì≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<ä´+ πs≥¢ô|’ n~Ûø£+>± &ÉãT“\T edü÷\T #˚düTÔqï eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ Ä>∑&Ü\qT ìs√~+#·&Üìπø m¬ø’‡CŸ XÊK ñ+<äì BìøÏ $s¡T<äΔ+>± m¬ø’‡CŸ &çbÕsY¶yÓT+≥Tyês¡T eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T Ç#˚à e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À ‘·÷>∑T‘·THêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Çø£HÓ’Hê m¬ø’‡CŸ XÊK n~Ûø±s¡T\T yê] eT‘·TÔe~* j·T+.ÄsY.|æ. πs≥¢πø eT<ä´+ neTàø±\T »]π>≥≥T¢ #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· yê]ô|’ ñ+<äì kÕúì≈£î\T, eT+<äT u≤ãT\T dü÷∫+#ês¡T.

<˚es¡ø=+&É &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô):(∫+‘·|ü*¢):eT+&É\+˝Àì Vü≤]»q|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À ìC≤+ qyêãT\ ø±\+˝À ì]à+∫q #˚<äu≤$ Á|üdüTÔ‘·+ Á|üe÷<äø£+>± e÷]+~.Á>±eT Á|ü»\ ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£sê´s¡ú+ n|üŒ{À¢ Hê\T>∑T M<ÛäT\T ø£*ùd ≈£L&É*˝À Hê\T>∑T –\ø£\‘√ ô|<ä› #˚<äu≤$ì ì]à+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á u≤$˝À H˚s¡+ ˝Òø£ b˛e&É+‘√ e´s¡ú |ü<ësêú\qT |ü&Éy˚düTÔHêïs¡T. |òü*‘·+>± <äTsê«düq edüTÔ+~. ‘·s¡#·÷|æ\¢\T ‹+–#·÷düTÔ+&É≥+‘√ m|ü⁄Œ&ÉT Á|üe÷<ä+ »s¡T>∑T‘·T+<√ nì Á>±eTdüTÔ\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ #˚<äu≤$ì |üP&ÉÃ&ÜìøÏ ñbÕ~ÛVü‰$T |ü‘·ø£+ øÏ+<ä ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T#·THêïs¡T.

kÕÿ\sYwæ|t\T n+<äø£ $<ë´s¡Tú\ Çø£ÿ≥T¢ <˚es¡ø=+&É &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô):ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\≈£î ô|+&ç+>¥˝À ñqï kÕÿ\sYwæ|t\T n+< äø£ $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì @◊mdtm|òt &ç$»Hé ÇHé#ÛêØ® y˚eTT\ sêE nHêïs¡T. Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡Tú\≈£î Ç#˚à ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T düø±\+˝À n+~+#·ø£b˛e&É+ e\¢ $<ë´s¡Tú\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ kÕÿ\sYwæ|t\T n+~+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À qπswt, $wüßí, sêE, Ä+»H˚j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT Äغdæ áj·T÷ Ä+<√fi¯q KeTà+, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): KeTà+ &çb˛˝À ù|s¡T≈£îb˛sTTq düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡ìï ø=s¡T‘·÷ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Ä+<√fi¯ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äغdæ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ áj·T÷ @◊{Ïj·T÷dæ &çb˛ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù bÕ{Ï nbÕŒsêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ &çb˛ Á|ü<Ûëq <ë«s¡+ m<äT≥ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î <ÛäHêï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT eTT~sêCŸ eTVü‰düuÛÑ õ˝≤¢ mìïø£

Á|üuÛÑ‘ê«düT|üÁ‹øÏ ª&Üø£ºs¡T¢μ ø±e˝…qT..! ã<˚«\T, &çôd+ãs¡T 1 (düTes¡íyês¡Ô): á Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ e+<˚fi¯¢≈£î ô|’>± #·]Á‘· ñ+~. m+<äs√ s√>∑T\T Çø£ÿ&É ∫øÏ‘·‡ bı+~ Äs√>∑´e+‘·T\ j·÷´s¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ÄdüT|üÁ‹ <äj·T˙j·T dæú‹˝À ñ+~. á ÄdüT|üÁ‹˝À &Üø£ºs¡¢ ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+~. ˇπø ˇø£ÿ &Üø£ºsY‘√ ø±\+ yÓfi¯¢BdüTÔHêïs¡T.eT+<äT\ ø=s¡‘·, dæã“+~ ø=s¡‘· ˝Òq|üŒ{Ïø° ˇπø ˇø£ÿ &Üø£ºsY ñ+&É&É+‘√ s√>∑T\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ã<˚«\T |ü≥ºD+ q&çu§&ÉT¶˝À ñqï á Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹ 1890˝À ì]à+#ês¡T. ã<˚«\T |ü≥ºD+˝À düTe÷s¡T \ø£å≈£î ô|’>± »HêuÛ≤ ñqï á ÄdüT|üÁ‹ Á|üdüTÔ‘·+ neXÊq <äX¯˝À ñ+~. ì‘·´+ á ÄdüT|üÁ‹øÏ 200 qT+∫ 300 eT+~ s√>∑T\ edüTÔ+{≤s¡T. ˇπø ˇø£ÿ &Üø£ºs¡T ñ+&É&É+‘√ s√>∑T\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ä ˇø£ÿ &Üø£ºsY ≈£L&Ü &ç|ü⁄´fÒwüHéô|’q e∫Ãq yês¡T ø±e&É+‘√ m|ü⁄Œ&ÉT ã~©ô|’ yÓfi¯‘ê&√ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü ñ+~. ã<˚«\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹˝À ◊<äT>∑Ts¡T &Üø£ºs¡T¢ |üì#˚ùdyês¡T. M]˝À ˇø£s¡T |ü<äM $s¡eTD #˚j·T&É+, $T>∑‘ê eTT>∑TZs¡T ã~©ô|’ yÓfi¯¢&É+, ˇø£ &Üø£ºsY ôd\e⁄˝À ñ+&É&É+ e\¢ &Üø£ºs¡T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T dæ<ä›e≥+˝À |üì#˚düTÔqï &Üø£ºs¡T sê+ Á|ükÕ<éqT ã<˚«\T Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ &ç|ü⁄´fÒwüHéô|’ ìj·T$T+#ês¡T. s√>∑T\ dü+K´ n~Ûø£+>± ñ+&É&É+‘√ &Üø£ºsY≈£î |üØøÏå+#·&É+ ø£wüº‘·s¡+>± e÷]+~. n‘·´edüs¡ ∫øÏ‘·‡≈£î e#˚Ãyê] dü+>∑‹ Çø£ #ÓbÕŒ*‡q nedüs¡+ ñ+&É<äT. B+‘√ nH˚ø£eT+~ Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\qT ÄÁX¯sTT+#ê*‡ ek˛Ô+~. Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‘·T\ yês¡T Ç<˚ n<äqT>± uÛ≤$+∫

ã<˚«\T Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹˝À ªˇπø ˇø£ÿ&ÉTμ |ò”E\ yÓ÷‘· yÓ÷sTTdüTÔHêïs¡T. ù|<ä Á|ü»\T Áô|’y˚≥T yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·Tø√˝Òø£ n˝≤π> s√>±\‘√ eTT≈£îÿ‘·÷ eT÷\T>∑T‘·÷ ø±˝≤ìï yÓfi¯¢BdüTÔHêïs¡T. kÕø屑·TÔ sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ Ç˝≤U≤˝ÀH˚ |ü]dæú‹ Ç˝≤>∑T+fÒ e÷s¡TeT÷\ õ˝≤¢˝À¢ |ü]dæú‹ m˝≤ ñ+≥T+<√qì |ü\Te⁄s¡T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. myÓTà˝Ò´ ø£eT\eTà e÷Á‘·+ düeTdü´qT Á|üuÛÑT‘·« <äèwæºøÏ rdüT≈£î yÓfi≤¢qì #ÓãT‘·THêïs¡T. düeTdü´ m|ü⁄Œ&ÉT |ü]wüÿ]kÕÔs√qì s√>∑T\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ &Üø£ºsY &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ ã<˚«\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹˝Àì &Üø£ºs¡¢ ø=s¡‘·qT yÓ+≥H˚ rsêÃ\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É&É>± ã<˚«\T ÄdüŒÁ‹øÏ‘√&ÉT |ü≥ºD+˝À 2009˝À d”e÷+ø√ ÄdüŒÁ‹ì ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+~. nsTT‘˚ á ÄdüŒÁ‹øÏ s¡Vü≤<ë] düeTdü´>± ñ+&É&É+‘√ ÄdüT|üÁ‹ n˝≤π> ñ+&çb˛sTT+~. ÁbÕs¡+_Û+∫q|üŒ{Ïø° ÄdüŒÁ‹ ùde\T Á|ü»\≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<äT. s¡Vü≤<ë] düeTdü´qT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T <äèwæº kÕ]+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. á ÄdüŒÁ‹yê&ÉTø£˝ÀøÏ eùdÔ ã<˚«\T |ü≥ºD Á|ü»\≈£î ø=+‘· }s¡≥ ø£*–+#·e#·TÃ. d”e÷+ø˘ ÄdüT|üÁ‹ s¡Vü≤<ë] düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Çø£ÿ&ç Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

s¡÷. 1.21 ø√≥¢‘√ eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\T ã<˚«\T, &çôd+ãs¡T 1 (düTes¡íyês¡Ô): ã<˚«\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì @&ÉT eT+&É˝≤˝À¢ eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\qT s¡÷. 1.21 ø√≥¢ e´j·T+‘√ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ÄsY&ÉãT¢´mdt &ûá düsê›sYVüQùdHé ‘Ó*bÕs¡T. ã<˚«\T ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î ì<ÛäT\ øÏ+<ä á |ü<∏äø£+ neT\T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á |ü<∏äø±\≈£î Á|ü»\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ &ûá ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝À f…+&És¡T¢ |æ\TkÕÔeTì, f…+&És¡¢ Á|üÁøÏj·T nq+‘·s¡+ |üqT\T #˚|ü&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷. 5 \ø£å\≈£î $T+∫‘˚ f…+&És¡T¢ ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

düeTq«j·T+‘√H˚ düT|ü]bÕ\q -esYÿcÕ|ü⁄˝À ø£˝…ø£ºsY, md”Œ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): ¬syÓq÷´, b˛©düT XÊK\ eT<ä´ düeTq«j·T+‘√H˚ düT|ü]bÕ\q kÕ<Ûä´eTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY, md”Œ düT+<äsY≈£îe÷sY<ëdt\T ù|s=ÿHêïs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düuÛ≤uÛÑeq+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T, md”‡, md”º nÁ{≤dæ{° πødüT\ ô|’ ¬syÓq÷´, b˛©düT, Hê´j·T XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î esYÿcÕ|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü eT+∫ bÕ\q n+~+#˚+<äT≈£î Çs¡TXÊK\ n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]dæú‹ yÓTs¡T>±Z ñ+<äHêïs¡T. nÁ{≤dæ{° πødüT\ qyÓ÷<äT $wüj·÷ìï dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢≈£î b˛©düTXÊK düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì n|ü⁄Œ&˚ ‘·«]‘· >∑‹q md”‡, md”º ≈£î\<äèMø£s¡D |üÁ‘ê\T C≤Ø #˚ùd+<äT≈£î M\e⁄‘·T+<äHêïs¡T. &ç$»Hé kÕúsTT˝À ≈£L&Ü XÊK\ eT<ä´ Ç˝≤+{Ï düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤#ê\Hêïs¡T. md”Œ mdt¬ø <ëdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+≥sêì‘·q+ s¡÷|ü⁄e÷ù|+<äT≈£î md”‡, md”º nÁ{≤dæ{° #·{≤ºìï Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. Á|ü‹HÓ˝≤ md”‡, md”º πødüT\ qyÓ÷<äT düe÷#êsêìï ‘êeTT ñqï‘ê~ø±s¡T\≈£î ìy˚~+#ê*‡ ñqï+<äTq πødüT\‘√ C≤|ü´+ »s¡T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü≥ºqTHêïeTHêïs¡T. ≈£î\<äèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT düø±\+˝À C≤Ø #˚j·÷\ì ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓTÆ\es¡+, Ábı<äT›≥÷s¡T ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢ô|’ qyÓ÷<äT #˚dæq md”‡, md”º πødüT\ $esê\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À CÒdæ ìs¡à\, &ûÄsYz ùV≤eTkÕ>∑sY, zmd”¶lø±+‘Y, Äضz\T yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶, Ms¡ÁãVü≤à+, lìyêdüT\T, n&çwüq˝Ÿ md”Œ »j·T\øÏÎ, õ˝≤¢˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, ¬syÓq÷´ nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

nÁø£eT+>± ªì\« ñ+∫q #Íø£ _j·T´+μ ãkÕÔ\T |ü{Ϻy˚‘· - ì+~‘·T\ ø√dü+ b˛©düT\ nH˚«wüD ø£&É|ü, &çôd+ãs¡T 1 ' ø£&É|ü q>∑s¡ •yês¡¢˝Àì ñø±ÿj·T|ü˝…¢ yÓ’mdtÄsY ø±\˙˝À nÁø£eT+>± ì\« ñ+∫q #Íø£ _j·÷´ìï ¬syÓq÷´ dæã“+~, b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±\˙˝Àì &√sY HÓ+ãs¡T 30/536 >∑\ Ç+{Ïì u≤&ÉT>∑≈£î rdüT≈£îì ø=+<äs¡T #Íø£ _j·÷´ìï nÁø£eT+>± neTTà≈£îH˚yês¡T. sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ ˝À&ÉT ~+|æ, #Íø£ _j·T´+ nì ‘Ó*j·T≈£î+&Ü dü+#·T\T e÷]à eT∞¢ yê{Ïì e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*+∫ kıeTTà #˚düT≈£îH˚yês¡T. <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT HÓ\\T>± á ‘·+‘·T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕúì≈£î\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ÄsY◊ \øÏåàHêsêj·TD, MÄsY@ |üeHé, ∫qï#Í≈£î mdt◊ ¬sVü≤e÷Hé, ø±ìùdºãT˝Ÿ n˝ŸÁô|ò&é dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø£ì _j·T´+ ãkÕÔ\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç~ <ë<ë|ü⁄ 100 ãkÕÔ\ es¡≈£î ñ+&Ée#·Ãì ‘Ó\Tk˛Ô+~. _j·÷´ìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï b˛©düT\T ì+~‘·T\qT yÓ‹πø |üì˝À |ü&ܶs¡T.

KeTà+, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô):eTT~sêCŸ eTVü‰düuÛÑ õ˝≤¢ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z, nqTã+<Ûä dü+|òü÷\ mìïø£\T X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT KeTà+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eTVü‰düuÛÑ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ˙\+ yÓ+ø£≥kÕ«$T eTT~sêCŸ ˇø£ Á|üø£q≥˝À ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ HÓÁVüAq>∑sY˝Àì qMq &çÁ^ø£fi≤XÊ\ j·T+<äT eT<Ûä´Vü‰qï+ ¬s+&ÉT >∑+\≥≈£î düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+<äì düø±\+˝À õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É˝≤\ qT+&ç eT+&É\ n<Ûä´ø£å , ø±s¡´<äs¡TÙ\T õ˝≤¢ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»¬s’ düe÷y˚XÊìï $»j·Te+‘·+ #˚dæ eTVü‰düuÛÑ $»j·Te+‘êìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ˙\+ yÓ+ø£≥kÕ«$T eTT~sêCŸ ø√sês¡T.

Á¬ø’düÔe kÕeT÷Væ≤ø£ $yêVü‰\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ nVü‰«q+ KeTà+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô:õ˝≤¢˝Àì ìs¡Tù|<ä Á¬ø’düÔe yÓTÆHêغ\ kÕeT÷Væ≤ø£ $Vü‰\≈£î ns¡TΩ˝…’q »+≥\T áHÓ\ 12˝À <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›s¡›C…’Hé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚düTø=H˚ yês¡T ‘Ó\¢πswüHéø±s¡T¶, Ä<ëj·T Á<ÛäTMø£s¡D, ìyêdü |üÁ‘·+ #·]ÃbòÕ<äsY qT+∫ u≤|ædüTº dü]º|ò”¬ø{Ÿ bı+<ë\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. M≥ìï+{Ï˙ »‘· #˚dæ <äs¡U≤düTÔ‘√bÕ≥T »‘·#˚dæ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À n+~+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Ç‘·s¡ $esê\qT m+|æ&çz\qT dü+Á|ü~+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T.

&çôd+ãsY 7q #Û·˝À nôd+;¢ KeTà+, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): j·TT{Ïm|òt Ä<Ûä´s¡´+˝À &çôd+ãsY 7q #Û·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ j·T÷{Ïm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å , Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T _.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, sêCX‚KsY >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. >∑T≥º\T>± ù|s¡T≈£îb˛sTTq ñbÕ<Ûë´j·T düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ q\÷¢] øÏs¡DY≈£îe÷¬s&ç¶øÏ qe+ãsY 15 qT+&ç 30es¡≈£î ¬s+&ÉT \ø£å\ b˛düTºø±s¡T¶\qT sêdæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ @e÷Á‘·+ düŒ+~+#·ø£b˛e≥+‘√ ¬s+&√<äX¯ ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± #Û·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. á #Û·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·TT≥≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì dü÷∫+#ês¡T.

õ˝≤¢˝ÀmsTT&é‡≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\+≥÷ sê´©

Nì. ns¡{Ï \uÀ~uÀ

-msTT&é‡ s¡Væ≤‘· õ˝≤¢>± e÷s¡T<ë›+ : @CÒdæ CÀwæu≤ãT

-<Ûäs¡\T |ü&çb˛e&Éy˚T n+≥Tqï ¬s’‘·qï\T

ø£&É|ü, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»˝À¢ msTT&é‡ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ô|+∫ Á|üuÛÑT‘·« düeTq«j·T+‘√ msTT&é‡ s¡Væ≤‘· õ˝≤¢>± e÷s¡T<ë›eTì n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY CÀwæu≤ãT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ »&ûŒ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ |ü≥¢ ne>±Vü≤q‘√H˚ ôV≤#Y◊M, msTT&é‡ sê≈£î+&Ü ìyê]+#·e#·ÃHêïs¡T. eTTK´+>± ne>±Vü≤q ˝À|æ+#·&É+ e\¢ áyê´~ m≈£îÿe>± k˛≈£î‘·T+<äHêïs¡T. ôV≤#Y◊M u≤~‘·T\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yê´~ ìs√<äø£ eT+<äT\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü |æ\¢\T ≈£L&Ü á yê´~ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. msTT&é‡ ìyês¡DÒ \ø£å´+>± yÓ’<Ûë´~Ûø±s¡T\T |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. dü«#·Ã+<ä dü+düΔ\T ôV≤#Y◊$/msTT&é‡ u≤~‘·T\qT #˚s¡Bj·T&É+ Á|üX¯+dü˙j·TeTHêïs¡T. õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±] >∑TDX‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤~Û‘·T\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü øöì‡*+>¥‘√ bÕ≥T bÂwæºø±Vü‰s¡+ rdüTø√yê\Hêïs¡T. u≤~‘·T\ J$‘·ø±˝≤ìï bı&É–+#˚ mÄsY{° eT+<äT\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü rdüTø√yê\Hêïs¡T. 2001 qT+∫ 2011 nø√ºãsY es¡≈£î 4,77,374eT+~øÏ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>± n+<äT˝À 14,292eT+~øÏ ôV≤#Y◊M ñqï≥T¢ ìsê›]+#·ã&ç+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\‘√ q>∑s¡+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé |”z dü÷s¡´Hêsêj·TD¬s&ç¶, n&çwüq˝Ÿ &ûm+ôV≤#Yz ns¡TDdüT˝À#·Hê sêDÏ, ø£åj·Tyê´~Û ìyês¡D≤~ø±] u≤\kÕ«$T¬s&ç¶, ô|sTT&é, mHéπø|” |ü¢dt dü«#·Ã+<ä dü+düú\ n~ÛH˚‘· Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶, ñcÕsêDÏ, &Üø£ºs¡T¢ ô|+#·\j·T´, Hê>∑sêE bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü⁄*yÓ+<äT\, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+∫ ns¡{Ï, Nì ‘√≥\qT kÕ>∑T#˚dæq ¬s’‘·T\≈£î e÷¬sÿ{Ÿ˝À <Ûäs¡\T |ü&çb˛e&É+‘√ –≥Tºu≤≥T ø±ø£ b˛e&É+‘√ rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT >√s¡T#·T≥Tºô|’ s√ø£* b˛≥T #·+<ä+>± Ç{°e\ ‘·TbòÕqT Á|üuÛ≤e+‘√ |ü+≥\T <Óã“‹ì ¬s’‘·T\T eT]+‘· ≈£î+–b˛j·÷s¡T. nø±\ esê¸\ e\¢ Nì |ü+&ÉT¢ H˚\sê* qwüº+ yê{Ï\¢>± ns¡{Ï|ü+≥≈£î eT#·Ã\T @s¡Œ&ç eT]+‘· <Óã“‹Hêïs¡T. ˇø£ÿ|ü⁄Œ&ÉT e÷¬sÿ{À¢ ≥qTï Nì, ns¡{Ï |ü+≥ <Ûäs¡ s¡÷.25y˚\ qT+∫ 30y˚\T |ü\Tø£>± Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷.5y˚\T ≈£L&Ü |ü\ø£&É+ ˝Ò<äì B+‘√ ‘·eT≈£î ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\T ≈£L&Ü sêe&É+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T.

s¡ø£Ô<ëq+ #˚ùdÔ.. ÁbÕD<ëq+ #˚dæqfÒ¢.. ø£&É|ü, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·T&É+ - õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY e\¢ eTs√ø£]øÏ ÁbÕD<ë+ #˚dæq≥¢ì ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£î e÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› Á|ü|ü+#· msTT&é‡ &˚ dü+<äs¡“+>± »q$C≤„q y˚~ø£ sêÁwüº ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+, uÀ>∑ bÕs¡«‘·eTà s¡ø£Ô<ëq ùdyê dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T#˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ s¡ø£Ô<ëq •_sêìï ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·Te#·TÃqì s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·T&É+ e\q ø=‘·Ô s¡ø£Ô+ ñ‘·Œ‹Ô nsTT X¯Øs¡+ ñ‘˚Ô»eTÚ‘·T+<äHêïs¡T. msTT&é‡ &˚ dü+<äs¡“+>± s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ dü+‘√wüø£s¡eTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À msTT&é‡ yê´~Û n]ø£fÒº+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï ñ<ä´eT+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\Hêïs¡T. e÷J myÓTੇ b˛#·+¬s&ç¶ düTu≤“¬s&ç¶, sê»s¡‘·ï+ ◊C≤ø˘, MôV≤#Y|” eT*¢ø±s¡T®q¬s&ç¶, ∫s¡+J$ s¡ø£Ô<ëq ùdyêdü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT ã+&ç Á|ü‘ê|t, $<ë´s¡T›\T bÕ˝§¶Hêïs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ - e÷J eT+Á‹ yÓ’mdt $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ |ü⁄*yÓ+<äT\, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì e÷J eT+Á‹ yÓ’mdt $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´+>± eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n_Ûeè~› |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚sTT+#·&É+‘√ bÕ≥T Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq ‘ê>∑T˙s¡T, s√&ÉT¢, $<äT´‘Y düÁø£eT+>± ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√e&É+‘√ bÕ≥T e´øÏÔ>∑‘· nedüsê˝…’q |òæ+#·qT¢, πswüHéø±s¡T¶\T, Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ eT+ps¡T˝À ≈£L&Ü ‘·q e+‘·T ø£èwæ#˚kÕÔqHêïs¡T. $y˚ø± Ç≥T bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n≥T Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£eTÚ‘·÷ _J _J>± >∑&çbÕs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ‘·÷>∑T≥¢ eT<ÛäTdü÷<ÛäHé¬s&ç¶, s¡dü÷˝Ÿ, u≤wü\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

8qT+∫ |æ+#Û·qT¢ |ü+|æD° ø£&É|ü, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 708Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ kÕàsYº ø±s¡T¶ <ë«sê |ü+|æD° #˚j·÷*‡ ñqï kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘·, nuÛÑj·T Vü≤düÔ+, |æ+#Û·qT¢ &çôd+ãsY 1e‘˚B ã<äT\T>± 8e ‘˚B qT+∫ |ü+|æD° #˚kÕÔeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.nì˝Ÿ≈£îe÷sY, &ûÄsY&û@ |æ&ç >√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡¢ <ë«sê |ü+|æD° #˚ùd yês¡T¶˝À¢ e÷Á‘·+ 3e‘˚B qT+∫ ÇkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·÷ìï m+|”&ûz\T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢, eT+&É\ ø√-Ä]¶H˚≥s¡T¢ ‘·eT dæã“+~ <ë«sê |æ+#Û·qT<ës¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì ø√sês¡T.


msTT&é‡ô|’ $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ msTT&é‡ô|’ Á>±eTÁ>±e÷q ne>±Vü≤Hê sê´©\T ãq>±q|ü˝…¢ &çôd+ãsY 1, düTes¡íyês¡Ô :ãq>±q|ü˝…¢ |ü≥ºD+˝À Vü‰´+&é‡Ä|òt ôVA|t dü+düú ôV≤#Y.◊.$.>∑T]+∫ $düèÔ‘· Å|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+∫+~.á ø±s¡´Åø£e÷ìï ãq>±q|ü˝…¢ dæ.◊. düT<Ûëø£sY C…+&Ü}|æ ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T.ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T |ü≥ºD$<ÛäT\>∑T+&Ü msTT &é‡ne>±Vü≤q ø£s¡|üÅ‘ê\T 2y˚\eT+~øÏ |ü+|æD°#˚kÕs¡T.n<˚$<Ûä+>± |ü¢ø±sY¶ ‡\‘√ msTT&é‡ jÓTTø£ÿ Å|üe÷<ëìï Å|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥÷ bÕ‘·ãkÕº+&é MT<äT>± sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sê´© nq+‘·s¡+ bÕsƒ¡XÊ\ $<Ûë´s¡Tú\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚kÕs¡T. ádü+<Ûäs¡“¤+>± dü+düúy˚TH˚»sY ]#·sY¶Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Å|ü‹dü+e‘·‡s¡+ msTT&é‡ô|’ ne>±Vü≤qø√s¡≈£î Å|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ø√s¡≈£î Å|ü#ês¡ø±s¡´Åø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Åø£ eT+˝Àø√`Ä]¶H˚≥sY¬ø.$»jYT≈£îe÷sY,|ü≥ºD j·Tdt.◊.<˚yÓ+Å<ä≈£îe÷sY,j·T+.Ç.z.düT+<äs¡eTà,bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»\<äTs¡Zs, >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, ø√dæ–, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ, düTes¡íyês¡Ô : Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì »\<äTs¡Z+, >∑÷&É÷s¡T, ø√dæ–, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À ñqï |ü\T Á>±e÷˝À¢ ne>±Vü≤Hê sê´©\T »]>±sTT. >∑Ts¡Tyês¡+ ø√dæ– eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, »\<äTs¡Z+˝À ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, n+>∑Héyê&û es¡ÿs¡T¢, >∑÷&É÷s¡T˝À |æôV≤#Ydæ dæã“+~, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ˝À »&ûŒôV≤#Y bÕsƒ¡XÊ\, md”‡ Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T, Äs√>∑´ πø+Á<ä dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ »]–q á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ø√dæ– dæ◊ sêeT#·+Á<ä, &Üø£ºsY mdt dü;sê uÒ>∑+, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ md”‡ Vü‰düº˝Ÿ ôV≤#Y&ÉãT¢´ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, 2 &çôd+ãsY 2011

ø√dæ–˝À |òüTq+>± nj·T´|üŒ |üP»\T ø√dæ–, düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ nj·T´|üŒ kÕ«$T |ü&ç|üP»\T |òüTq+>± »]>±sTT. >∑Ts¡TkÕ«eTT\T eTT‘·Ô¬s&ç¶, >√$+<äsêE\T, #·+Á<äX‚KsY\ n<Ûä«s¡´+˝À kÕ«eTT\T $X‚wü |üP»\T #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± kÕ«$T yê]øÏ ns¡{Ï –HÓï\‘√ Á|ü‘˚´ø±\+ø£s¡D #˚|ü{≤ºs¡T. |ü+#êeTè‘ê_Ûùwø£+, ‘·~‘·s¡ |üP»\qT #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T Ä≥, bÕ≥\‘√ n\]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑ≈£îÔ\T s¡+>±¬s&ç¶, sêeT#·+Á<ä, nj·T´qï, >√$+<äT, $X¯«Hê<∏é,, l<ÛäsY, ‘·~s¡‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

eTT+<äT C≤Á>∑‘˚Ô ... msTT&é‡≈£î eT+<äT Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé &ççôd+ãsY 1 — H˚&ÉT Á|ü#·+#· <˚XÊ\qT eDÏøÏdüTÔqï msTT&é‡ eTVü≤e÷à]øÏ eT+<äT ˝Ò<äT eTT+<äT C≤Á>∑‘˚Ô msTT&é‡≈£î eT+<äT näì •Øwü ñeTHé n+&é s¡÷s¡˝Ÿ &Óe\|t yÓT+{Ÿ kıôd’{Ï, eTkÕÔHé bòÂ+&˚wüHé n~ÛH˚‘· eTkÕÔqj·T´ nHêïs¡T. Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡ e dü+<äs¡“¤+>± |ü≥ºD+˝À msTT&é‡ >∑T]+∫ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤D ø£*Œ+#˚+<äT≈£î sê´©ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. msTT&é‡s√>±ìøÏ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝À Ç+‘·es¡≈£î eT+<äTqT ø£qT>=q˝Ò<äT BìøÏ eT+<ä ˝Ò<äì ìyês¡D ˇø£ÿfÒ eTT+<äT e÷s¡ZeTHêïs¡T. yÓ’<ä´XÊ\˝À s¡ø£Ô e÷]Œ&ç #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT K∫Ñ·+>± s¡ø£Ô |üØø£å\T »]|æ s√>∑T\≈£î s¡ø£Ô+ møÏÿ+#ê\Hêïs¡T. Á|ü»\T ãj·T≥ ñqï y˚X¯´ >∑èVü‰\≈£î yÓfi¯fl≥+ e\q, ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø={≤º\#Ós¡Te⁄ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+, u…’s¡÷¢{Ï düVü‰j·T Äs√>∑´ πø+Á<ä+, XÊ+‹ìπø‘·Hé bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, l |üs¡y˚TX¯«Ø m&ÉT´πøwüHé kıôd’{Ï M] Ä<Ûä«s¡´+˝À Äs√>∑´ ñ|üπø+Á<ä+ qT+&ç ÄsY{Ïdæ ãdtùdºwüHé, >ö&ÉT ôd+≥sY, myéTÄsYz Ä|ò”dt MT<äT>± sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ªªmsTT&é‡ n+≥Tyê´~Ûø±<äT, n+{Ï+#·Tø=H˚yê´~Û, msTT&é‡≈£î eT+<äT˝Ò<äT, ìyês¡D ˇø£ÿfÒ e÷s¡Z+, msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\qT $eø£å‘· #·÷|üsê<äT, msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\qT Ä<ä]+#·+&ç nH˚ ìHê<ë\‘√ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &܈ˆ yÓ+ø£≥s¡eTD, XÊ+‹ìπø‘·Hé Á|æì‡|ü˝Ÿ <ëdüT, Äs√>∑´ XÊK ãTõ®u≤sTT, &ç|æj·T+ lìyêdüT\T, uÛ≤düÿsêe⁄, $»jYT≈£îe÷sY, *+>∑qï eT]j·TT <Ûäq\ø°Î ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìs¡¢ø£å´|ü⁄ ˙&É˝À n–ïe÷|üø£ XÊK &√Hé{ÖHé, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+ q&çu§&ÉT¶q ñqï≥Te+{Ï n–ïe÷|üø£ πø+Á<ä+˝À >∑‘· 8 HÓ\\T>± n–ïe÷|üø£ yêVü≤q+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÁbÕ+>∑D+ uÀdæb˛sTTq≥Tº>± ñ+~. bÕ´|æ*, yÓ\T›]Ô, ø£èwüí–]˝Àì eT+&É˝≤\≈£î dü+ã+~Û‘· ˇπøˇø£ n–ïe÷|üø£ πø+Á<ä+ ñ+&É&É+ Á|üdüTÔ‘·+ n+<äT˝À n–ïe÷|üø£ yêVü≤q+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|üe÷<ä+ dü+ã$ùdÔ |ü]dæú‹ @$T≥ì |ü≥ºDyêdüT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n–ïe÷|üø£ yêVü≤q+ ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° dæã“+~øÏ e÷Á‘·+ Á|ü‹HÓ\ 1,50,000 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î J‘·uÛÑ‘ê´\T #Ó*¢düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ yêVü≤q eTs¡eTà‘·TÔ\ø£j˚T´ 1,89,000 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#·&ÜìøÏ e÷Á‘·+ 8 HÓ\\T>± C≤|ü´+ #˚dü÷Ô ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+ $#ês¡ø£s¡+. á $wüj·T+ >∑T]+∫ düTes¡íyês¡Ô $˝Òø£] kÕúìø£ n–ïe÷|üø£ n~Ûø±]ì $es¡Dø√s¡>± 2011 e÷]à 2e yês¡+˝À yêVü≤q+ n<äT|ü⁄ ‘·|üŒ&É+‘√ Á|üe÷<ëìøÏ >∑Ts¡sTT´+<äì eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î 1,89,000 s¡÷bÕj·T\e⁄‘êj·Tì ñqï‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*|æq|üŒ{Ïø° 6 HÓ\\T>± C≤|ü´+ #˚dü÷Ô 2 HÓ\\ ÁøÏ+<ä≥ ‘·eT≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î nqTeT‹#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yêVü≤Hêìï ø£s¡÷ï\T˝À eTs¡eTà‘·TÔ\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì e#˚à HÓ\˝À yêVü≤q+ |üP]ÔkÕúsTT˝À dæ<äΔ+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

ª~ &Éغ |æø£ÃsYμ |æ{°wüHé ø={Ϻy˚‘· ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô: dæ˝Ÿÿdæà‘· J$‘·+ Ç‹eè‘·Ô+>± ì]à+∫q ª~ &Éغ |æø£ÃsYμ $&ÉT<ä\ ì*|æy˚j·÷\+≥÷ <ëK˝…’q |æ{°wüHéqT ôV’≤ø√s¡Tº ø={Ϻy˚dæ+~. dæ˝Ÿÿdæà‘· k˛<äs¡T&Ó’q Hê>∑es¡Á|ükÕ<é, ‘·q k˛<ä] J$‘êìï eÁøÏdü÷Ô á ∫Á‘êìï ì]à+#ês¡ì e÷ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ì]à+∫q Ç{Ϻ dæìe÷ $&ÉT<ä\ ì*|æy˚j·÷\+≥÷ #˚dæq $»„|æÔ‘√ dü+‘·è|æÔ #Ó+<äì ø√s¡Tº |æ{°wüHé ø={Ϻy˚dæ+~. dæìe÷ $&ÉT<ä\ nq+‘·s¡+ @yÓTÆHê nuÛÑ´+‘·s¡ düìïy˚XÊ\T+fÒ |üs¡Te⁄qwüº+<ëyê y˚düTø√e#·TÃqì |æ{°wüqsYøÏ dü÷∫+∫+~.

3q ªÁ|ü‘˚´ø£ nedüsê\T`$<ä´μ ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ $T&É÷Ôs¡T, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\ $<ë´eqs¡T\ πø+Á<ä+(myéTÄsYdæ)q+<äT áHÓ\ 3q ªªÁ|ü‘˚´ø£ nedüsê\T`$<ë´μμ nqï n+X¯+ô|’ eT+&É\+˝Àì $$<Ûä eT+&É\ eT]j·TT õ˝≤¢|ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï u≤\u≤*ø£\≈£î Á|ü‹uÛÑ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ eT+&É\ $<ë´~Ûø±] mdt.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düMTø£è‘· $<ë´ ø√Ä]¶H˚≥sY VüQùd‡Hé Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T yê] bÕsƒ¡XÊ\\qT+&ç $$<Ûä n+XÊ\˝À u≤\u≤*ø£\T bÕ˝ÀZqTqï≥T¢ uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+#ê\ì myéTÇz ‘Ó*bÕs¡T. yê´ø£è‘·«|ü⁄ b˛{°\T, ∫Á‘·˝ÒKq+, yê´düs¡#·qb˛{°\T, ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘·Tqï≥T¢ myéTÇz Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

˙{Ï düeTdü´ rs¡Ã+&ç ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì düTC≤‘·eTàq>∑sY˝À ˙{ÏdüeTdü´qT rsêÃ\+≥÷ ø±\˙yêdüT\T eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+~+#ês¡T. $esê˝À¢øÏ yÓfi‚Ô ‘·eT ø±\˙˝À ø£˙dü eTÚ[ø£ edü‘·T\qT düeT≈£Ls¡TÃ≥˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTj·÷´s¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ˙{ÏdüeTdü´ >∑T]+∫ n~Ûø±s¡T\≈£î mìïkÕs¡T¢ $q‹|üÁ‘ê\T düeT]Œ+∫q|üŒ{Ïø° ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]dü÷Ô düeTdü´ |ü]wüÿ]+#˚ ~X¯>± Ä˝À∫+#·&É+˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´\qT $qïyÓ+≥H˚ düŒ+~+∫q kÕúìø£ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ yÓ+≥H˚ yê≥sY @Ç sê+eT÷]ÔøÏ düeTdü´qT M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

¬ø$|æmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ ø£s¡÷ï\T dü+πøåeT uÛÑeHé, düTes¡íyês¡Ô : ≈£î\ $eø£å e´‹πsø£ b˛sê≥ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ »]–+~. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì bÕ‘·ãkÕº+&ÉT˝À ñqï #ÓqïπøX¯e <˚yê\j·T+˝À ¬ø$|æmdt, mdtm|òt◊\ n<Ûä«s¡´+˝À >√HÓ>∑+&É¢ eT+&É\ yêdæ j·T+.düT+ø£qï, ô|<ä›ø£&ÉTã÷s¡T eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q ¬ø. sêy˚TX¯«]\T ˇø£ÿ≥j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä,j·÷ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T j·T+.&ç Äq+<é u≤ãT, {Ï. qs¡dæ+Vü≤, lsêeTT\T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+#êq mø£ÿ&Ü ˝Òì Ø‹q eTq <˚X¯+˝À á ≈£î\ e´edüú y˚fi¯S¢qT≈£îì ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\T Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T yêdüT, \ø£åDY, s¡‘·ïeTà, düTC≤‘·, s¡+>∑kÕ«$T, sêE, #·+<äT, sê<Ûä, Äq+<é, ô|<ä›u≤ãT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

msTT&é‡ì düeT÷\+>± ìs¡÷à*+#ê* &√Hé, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : msTT&é‡ ~H√‘·‡e+>± eT+&É\, ©>∑˝Ÿ düØ«dt ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À myéT&ûy√ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À eTTK´ n‹~∏>± dæ$˝Ÿ |òüdtº ø±¢dt yÓTõÁùdº{Ÿ Hêsêj·TD Vü‰»s¡j·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. msTT&é‡ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#˚+<äTπø á düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<ÛäsêÁwüº+˝À düTe÷s¡T 1,80,000 es¡≈£î msTT&é‡ eTVü≤e÷à] uÛ≤]q |ü&çqyês¡T ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> <˚X¯+˝À düTe÷s¡T 5\ø£å\ eT+~ ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. msTT&é‡qT düeT÷\+>± ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î <˚X¯+˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT e+‘·T ø£èwæ #˚dü÷Ô yê´~Û >∑T]+∫ n+<ä]øÏ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻq|üŒ{Ïø° ne>±Vü≤q ø±´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚dæ ‘Ó*j·TCÒùdÔ düeT÷\+>± ìs¡÷à*+&É+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ n&ɶπø{Ÿ Hê>∑uÛÑ÷wüD+ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê´~Û uÛ≤]q |ü&çq yês¡T <ÛÓ’sê´ìï ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì <Ûë´q+, jÓ÷>± #˚ùdÔ yê] J$‘· ø±˝≤ìï eT]+‘· ô|+#·Tø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ$˝Ÿ »&ç® ÁXÊeDÏ, eTTì‡|ü˝Ÿ

KeTà+ õ˝≤¢qT msTT&é‡ s¡Væ≤‘· õ˝≤¢>± r]Ã~<äT›<ë+.. õ˝≤¢ yÓ’<ä´XÊU≤~ø±] &Üø£ºsY »j·T≈£îe÷sY KeTà+, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô: Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ cÕ~U≤q düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ yÓ’<ä´XÊU≤~Ûø±] eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq eT{≤¢&ÉT‘·÷ ôV≤#Y.◊.$ yê´|æÔ˝Òì $eø£å s¡Væ≤‘· düe÷C≤ìï kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T. msTT&é‡yê´~ÛøÏ ∫øÏ‘·‡ ˝Ò<äì ìyês¡D ˇø£ÿfÒ e÷s¡ZeTì Äj·Tq nHêïs¡T. j·TTe‘· $yêVü≤ìøÏ eTT+<äT ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì , >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q ã¢&é u≤´+≈£î\ <ë«sê ùdø£]+∫q s¡ø±Ôìï e÷Á‘·y˚T s¡ø£Ôe÷]Œ&çøÏ ñ|üjÓ÷–+#ê\Hêïs¡T. >∑]“¤D°Ád”Ô\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü ôV≤#Y.◊.$ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê\ì msTT&é‡ yê´~Û ìyês¡D≈£î n+<äs¡÷ ø£*dæ ø£≥Tº>± bÕ≥T|ü&Ü\ì yê´~|ü≥¢ Á|ü»\\˝À #Ó’‘·q´+ ø£*–+#˚˝≤ ne>±Vü≤qdü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì &çm+ ôV≤#Yz $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ◊dæ&çj·Tdt &Ó’¬sø£ºsY s¡e÷<˚$ eT{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝Àì j·TTe‹ j·Te≈£î\+<äs¡÷ eT+∫ Áø£eT •ø£åD >∑\ J$‘êìï n\es¡TÃø√yê\ì ,eT+∫ q&Ée&ç, dü‘·Œes¡Ôq ø£*– j·TT+&Ü\ì Äy˚T nHêïs¡T. ¬s&é Áø±dt kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY »j·T#·+Á<ë¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ k˛øÏq yês¡T ìsêX¯, ìdüèŒVü≤\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü &Üø£ºsY dü\Vü‰y˚Ts¡≈£î ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

msTT&é‡ n+≥Tyê´~Û ø±<äT yÓ\T›]Ô, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : msTT&é‡ Á|ü|ü+#· ~H√‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ yÓ\T›]Ô |ü≥ºD+˝Àì Á|üC≤yÓ’<ä´XÊ\ qT+&ç kÕúìø£ bÕ‘· ãkÕº+&é es¡≈£î >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]Δ˙\‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üC≤yÓ’<ä´ n~Ûø±]ì düT>∑TD XÀuÛ≤sêDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ n+≥Tyê´~Û ø±<äT. BìøÏ ìyês¡D e÷Á‘·y˚T eTTK´eTì nHêïs¡T. msTT&é‡ yê´~Û Á>∑düTÔ\qT e÷qdæø£+>± <Óã“rj·T≈£î+&Ü ø£\T|ü⁄ø=ì b˛yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. M]‘√ e÷{≤¢&Ée#·TÃ. ø£*dæ uÛÀ»q+ #˚j·Te#·Ãì nHêïs¡T. bÕ‘· ãkÕº+&é˝À $<ë´s¡Tú\‘√ e÷qeVü‰s¡+>± ì*∫ Á|ü»\≈£î msTT&é‡ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¨$TjÓ÷|ü‹ yÓ’<ä´ n~Ûø±]ì uÛ≤s¡‹<˚$, >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úì\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. yê´~Û ìyês¡Dô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ : nk˛dæj˚TwüHé |òüsY k˛wæj·T˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY n+&é Á≥sTTì+>¥ n<Ûä´≈£åî\T eTVü≤à<é Væ≤<ëj·T‘·T˝≤¢U≤Hé >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ôV≤#Y◊M/msTT&é‡ ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ »]–+~. kÕúìø£ {°JM XÊ~U≤Hê˝À ÁbıÁ>±+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæq eTTK´ n‹~∏ &Ü.õj·÷+&˚ nj·T÷uŸ, ]f…ÆsY¶ Ábıô|òdüsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ôV≤#Y◊M/msTT&é‡qT |üP]Ô>± ìs¡÷à*+#ê\ì <ëìøÏ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T Á|ü»\≈£î ≈£åîDï+>± ‘Ó*bÕs¡T. eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ qT+&ç msTT&é‡ eTVü≤e÷à]ì |üP]Ô>± ìs¡÷à*+#ê\ì Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæq Á|üeTTKT\T &Ü.Vü≤;ãT˝≤¢, nãT›˝Ÿ Vü≤UŸ, ø£]eTT˝≤¢U≤Hé kÕôV≤uŸ(ñkÕàìj·÷ ø±˝ÒCŸ Ä|òt m&ÉT´πøwüHé Á|æì‡bÕ˝Ÿ), düj·T´<é s√wüHê*(]f…ÆsYº ‘êVü≤o˝≤›sY), X‚UŸ wü|ò” nVü≤à<é(dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ yÓTÆHêغ yÓ˝ÒŒ¤sY Ä|ò”düT) bÕ˝§Zì á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T.

u≤$ bı<ä˝À¢ ...... Ä&É •X¯óe⁄ s¡øÏå+∫q kÕúì≈£î\T •X¯ó$Vü‰sY≈£î ‘·s¡*+∫q.... n~Ûø±s¡T\T

¬s+&Ée s√E≈£î #˚]q kÕe÷õø£ ‘·ìF\T

msTT&é‡ s¡Væ≤‘· düe÷»+ ø√dü+ ne>±Vü≤q sê´© q+<ë´\ ({ÖHé), &çôd+ãsY 1, düTes¡íyês¡Ô :` q+<ë´\ s¡÷s¡˝Ÿ|ü]BÛ˝Àì $»j·Tq>∑s¡+ø±\˙ Åø±+‹q>∑sY˝Àì ‘Ó\T>∑T|ü+&ç‘·•ø£åD ø£fi≤XÊ\q+<äT ne>±Vü≤qdü<ädüT‡ eT]j·TT sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T.nq+‘·s¡+ kÕúìø£ »>∑Hé‡ ‘Ó\T>∑T|ü+&ç‘· ø£fi≤XÊ\q+<äT msTT&é‡yê´~Û >∑T]+∫ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À ø£fi≤XÊ\n~ÛH˚‘· &܈ˆõ.»>∑HéyÓ÷Vü≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe‘· nÅø£eTdü+uÛÑ+<Ûë\ <ë«sê,düTKyê´<ÛäT\‘√ yÓTT<ä˝…’ msTT&金√ J$‘·+n+‘·yÓTÆb˛‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.n+<äTπøj·TTe‘· ù|&Ée÷sêZHê |üj·Tì+#·≈£î+&Ü ñ‘·ÔeTbÂs¡T\T>± J$‘êìï r]Ã~<äT›ø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.msTT&é‡yê´~Û >∑T]+∫,k˛πø$<Ûëq+ >∑T]+∫ $e]düTÔ j·TTe‘· áeTVü≤e÷à] u≤]q|ü&É≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.áø±s¡´Åø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ Å|æì‡bÕ˝Ÿ,j·Tdt.j·T+.&ç.yÓTTVü≤à<és¡|òæ,n<Ûä´|üø£ãè+<Ûä+,Åf…Æì{°#·sY‡ bÕ˝§ZHêïs¡T.

•]yÓfi¯fl˝À $˝ÒKs¡T\ ø±s¡´es¡Z+ @sêŒ≥T •]yÓfi¯fl &çôd+ãsY 1, düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêh,õ˝≤¢ ‘ê\Tø£kÕúsTT Ä<˚XÊ\y˚Ts¡ ≈£î eT+&É\ø£$T{Ïì @ø£Å^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T. áø±s¡´es¡Z+˝À q÷‘·q n<Ûä´≈£åî\T>± ∫+‘√zãT˝ÒdüT,ñbÕ<Ûë´≈£åî\T>± ¬ø.dü‘ê´Hês¡j·TDXË{Ϻ,ø±s¡´<ä]Ù eT*¢ø±s¡T®q¬s&ç¶,ø√XÊ~Ûø±]>± $»j·T uÛ≤düÿsY,düVü‰j·Tø±s¡´<ä]Ù>± |ü⁄\¢j·T´,ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T>± $.$.lìyêdüT\TXË{Ϻ\qT q÷‘·qø£$T{°>±mqTï≈£îHêïs¡T.m+.|æ.&ç.z,es¡\øÏåà,&ç|üP´{Ïj·T+.ÄsY.z.#·+Å<äX‚KsYe s¡à,á.z, ÄsY.&ç.»j·T\øÏåà,m.|æ.j·TT.&Éã÷¢´.ôV≤#Y.Å|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù u≤wü Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£$T{° mìïø£ »]–+~.

eTTì‡|òü˝Ÿ ø±]à≈£î\≈£î ø±\˙ @sêŒ≥T #˚j·÷* ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé˝À |æôV≤#Y es¡ÿsY, kÕº|òt, eTVæ≤fi≤ XÊìfÒwüHé es¡ÿsY‡, dæã“+~ n+<ä]ø° eTTì‡|ü˝Ÿ q>∑s¡ ø±s=ŒπswüHé ø±\˙ì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ◊mHé{Ïj·TTdæ j·T÷ìj·THé>± ø£s¡÷ï\T q>∑s¡ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé ñqï‘ê~Û ø±s¡T\+<ä]ø° |ü\Te÷s¡T¢ $q‹|üÁ‘ê\T düeT]Œ+#êeTT. ø±s=ŒπswüHé˝À Á|ü‹ ø±]à≈£î&ÉT 34 dü+ˆˆ\ qT+∫ 40 dü+ˆˆ\ es¡≈£î(düØ«düT) $<ÛäT\qT ìs¡«]Ôdü÷Ô q>∑s¡ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·≈£î m+‘√ bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. düe÷»+˝À mes¡÷ #˚j·Tì bÕ]X¯ó<äΔ´ |üqT\T Ms¡T#˚dü÷Ô m+‘√eT+~ eT+Á‹es¡T´\‘√, dü+ã+~Û‘· ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£îHêïs¡T. ø±s=ŒπswüHéyês¡T q>∑s¡+˝À m+‘√ eT+~ Á|ü»\≈£î >∑èVü≤edü‹‘√bÕ≥T mH√ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT #˚|ü&ÉT‘·÷ ø±s=ŒπswüHé n_Ûeè~ΔøÏ, Á|ü»\ Ä]úø£ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ#˚düTÔHêïs¡T. Á|ü»\˝À ˇø£s¡yÓTÆq y˚TeTT eTq ø±s=ŒπswüHé˝ÀH˚ <äXÊu≤›\ ‘·s¡ã&ç $<ÛäT\qT ìs¡«]ÔdüTÔHêï M]øÏ >∑èVü≤edü‹ ø=s¡≈£î ˇø£ ø±\˙ ˝Òø£b˛e&É+ uÛ≤<ëø£s¡$wüj·TeTHêïs¡T.

msTT&é‡ ìyês¡D sê´©ì ÁbÕs¡+_Û+∫q ø£˝…ø£ºsY ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ , &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô : Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À msTT&é‡ ìyês¡D sê´© »]–+~. õ˝≤¢ yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒf…Æq á sê´©ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ ˝≤+#Û·q+>± C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á sê´© õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK ø±sê´\j·T+ qT+∫ yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ MT<äT>± sê»$Vü‰sY ôd+≥sY qT+∫ düTqj·Tq≈£î #˚]+~. á sê´©˝À $<ë´s¡Tú\T msTT&é‡ eTVü≤e÷à]ì ‘·]$T ø=≥º+&ç nì q]‡+>¥ ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T, dü«#·Ã+<ä dü+düú\ Á|ü‹ì<äT\T ô|<ä› m‘·TÔq ìHê<ë\T #˚kÕs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT Ø»q˝Ÿ Áf…Æì+>¥ ôd+≥s√¢ düVü≤|ü+øÏÔ n˝≤ŒVü‰s¡ ø±sê´Áø£eT+˝À myÓTੇ yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶, n&çwüq˝Ÿ &çm+n+&éôV≤#Yz &Üø£ºsY sêC≤düTu≤“sêyé, ◊dæ&çmdt ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY EuÒ<ëuÒ>∑+, &ç|æm+ n*¢ ôV’≤<äsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç<ä›s¡T <=+>∑\ n¬sdtº bÕ´|æ*, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô : Çfi¯¢˝À¢ <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√qï Ç<ä›s¡T <=+>∑\T m≥ºπø\≈£î b˛©düT\ #˚õø±ÿs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï q&ç M~Û˝À #êø£* eT~›˝Ò{Ï Ç+{À¢ qe+ãsY 25e ‘˚Bq <=+>∑‘·q+ »]–+~. á dü+|òüT≥q˝À b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À Ä <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&çq eTVü≤à<é >ödt, uÀj·Tø=+&Éqï\qT b˛©düT\T n¬sdtº #˚dæ, yê] qT+∫ s¡÷. 35 y˚\ $\Te #˚ùd ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T, 3 »‘·\ ø±fi¯¢ |ü{°º\T, 5 »‘·\ e÷{°\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á $wüj·÷ìï dæ◊ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶#·, môd’‡ lìyêdüT\T, @môd’‡ Hêsêj·TD|üŒ\T ‘Ó*bÕs¡T.

e÷]q s√ø£\Tã+&É bÕsƒ¡XÊ\ s¡÷|ü⁄πsK\T H˚&ÉT bÕsƒ¡XÊ\ |ü⁄q:ÁbÕs¡+uÛÑ+

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq

yÓTTVü≤Ás¡+ |ü+&ÉT>∑ ñ‘·‡yê\T yÓ\T›]Ô, &ç+ôdãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À yÓTTVü≤s¡+ |ü+&ÉT>∑\T yÓTT<ä˝…’q≥T¢ |ü+&ÉT>∑ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓ\T›]Ô |ü≥ºD+˝À 6kÕúesê\˝À ø=\Te⁄ rs¡qTqï≥T¢ |”s¡¢ kÕ«eTT\T $$<Ûä s¡÷bÕ\˝À ì\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n\T¢>∑T+&É, eT˝…¢ |ü˝…¢, u§$Tà¬s&ç¶ |ü˝…¢, mHé.yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+, >√es¡úq–] ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À ñ‘·‡e ø£$T{°\‘√ |ü+&ÉT>∑\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ ∫qï ‘·s¡T¬>‘·TÔ, k˛eTyês¡+ ô|<ä› ‘·s¡T¬>‘·TÔ, eT+>∑fi¯yês¡+ @{ÏøÏ yÓfi¯ó‘·Tqï≥T¢ eTTdæ¢+ ìs¡«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ô|+∫ø£\ bÕ&ÉT Á>±eT+˝À düTuÛ≤Hé (26) nqT j·TTe≈£î&ÉT s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. bÕ*wt ã+&É\ |üìø√dü+ >∑‘· 15 s√E\ øÏ+<ä≥ Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é≈£î yÓfi≤¢s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ã+&É\ &çb˛≈£î yÓfi¯ó Ô+&É>± m<äTs¡T>± ek˛Ôqï Ä{À &Ûûø=q&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ Äj·Tq eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á $wüj·÷ìï ôV’≤<äsêu≤<é b˛©düT\T bò˛H√¢ eTè‘·T&ç ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T&çøÏ 1 bÕ|ü ñ+~.

ø£$TwüqsY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, myéT&ûy√ neTè‘·sêE, Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] kÕs¡j·T´ ‘·~‘·s¡ Hê´j·Tyê<äT\T, n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ôV≤˝ŸÔ es¡ÿs¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ ne>±Vü≤q sê´©: msTT&é‡&˚ ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì kÕúìø£ pìj·TsY, &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´n‹~∏>± d”ìj·TsY |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ n~Ûø±] eTH√CŸ ≈£îe÷sY Vü‰»s¡j·÷´s¡T. düuÛÑqT ñ<˚›•+∫ Á|üdü+–dü÷Ô eTTK´+>± 50XÊ‘·+ eT+~ j·TTe‘· msTT&é‡ eTVü≤e÷à] uÛ≤]q |ü&É&É+ uÛ≤<ëø£s¡yÓTÆq $wüj·TeTì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. j·TTe‘· #Ó&ÉT n\yê≥¢≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì |æ\T|ü⁄ìdü÷Ô <˚X¯ uÛÑ$wü‘·TÔ≈£î |ü⁄Hê~ ˝≤+{Ï yês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. msTT&é‡ uÛ≤]q |ü&çq yê]ô|’ $eø£å‘· #·÷|ü&É+ dü]ø±<äì yê]ì C≤*‘√ ø±≈£î+&Ü Áù|eT‘√ <ä>∑Zs¡≈£î rdüTø√yê\ì j·TTe‘·≈£î dü+<˚XÊìï Ç#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£eT÷´ì{° ôV≤˝ŸÔ n~Ûø±] sê»´eTà, &çÁ^ ø£˝ÒCŸ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ñe÷<˚$, pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ |üs¡y˚TX¯«s¡¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+‘ê...... Äq+<äy˚T..

yÓ\T›]Ô, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : eTVü‰‘·à>±+BÛ C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ ‘·ìF\T ¬s+&Ée s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. kÕe÷õø£ ‘·ìF˝À uÛ≤>∑+>± @|”y√ –]u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ ls¡+>±|ü⁄s¡+ n\T¢>∑T+&ÉT, m˝Ÿq>∑s¡+ Á>±e÷\˝À Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫ »]–q |üqT\ $esê\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ~Û |üqT˝À¢ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç‘˚ me«]˙ e~*ô|fÒº Á|üdüøÏÔ ˝Ò<äì ÄyÓT ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À j·TTe≈£î&ç eTè‹

7

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, &çôd+ãsY 1 düTes¡í yês¡Ô : @ ‘·*¢ ø£qï _&√¶.... •~Û\yÓTÆ, bÕ&ÉT|ü&çq u≤$ bı<ä˝À¢ <=]øÏ+~. Ä |üdæø£+<äTqT ø£qï ‘·*¢øÏ .... @+ ø£(q)wüºyÓTT∫Ã+<√.... @yÓ÷.... ‘Ó*j·T<äT >±˙.....bÕ|ü+... Ä Ä&É •X¯óe⁄ X¯Øs¡eT+‘ê rÁe s¡ø£Ô>±j·÷˝…’q |ü]dæú‘·T˝À¢ kÕúì≈£î\≈£î <=]øÏ+~. >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì _.dæ Vü‰düº˝Ÿ düMTbÕqTqï >∑T&çø£+{Ï u≤$˝À >∑Ts¡T yês¡+ z >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTVæ≤fi¯ á Ä&É •X¯óe⁄qT e<ä* yÓ[¢q≥T¢ ‘Ó*dæ+ ~. Ç~ >∑T]Ô+∫q kÕúì≈£î\T Ä •X¯óe⁄qT u≤$ bı<ä\ qT+∫ rdæ, Áô|’y˚≥T yÓ’<ä´XÊ\˝À ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#ês¡T. yÓ’<äT´\T Ä •X¯óe⁄ ÁbÕD≤\πøMT Á|üe÷<ä+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À Ä •X¯óe⁄ ‘·s¡|ü⁄ yê] Ä#·÷ø° ‘Ó*j·Tì Áø£eT+˝À ◊dæ&çmdt n~Ûø±s¡T\T Ä •X¯óe⁄qT ô|<ä›bÕ&ÉT˝Àì •X¯ó$Vü‰sY≈£î rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T.

&√Hé, &çôd+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô : |ü≥ºD+˝Àì s=ø£\Tã+&É bÕsƒ¡XÊ\ H˚&ÉT |ü⁄q:ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. H˚{Ï qT+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î |üP]ú kÕúsTT˝À $<ë´s¡®q‘√ bÕ≥T yê] e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìøÏ, $ø±kÕìøÏ ôd’‘·+ Ä bÕsƒ¡XÊ\ ñ|üø£]+#·qT+~. 1946e dü+e‘·‡s¡+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Ä bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À z düÁ‘·+˝À ñ+&˚~. n+‘˚ ø±ø£ kÕúìø£ dü+düú\ ì<ÛäT\‘√ Ä bÕsƒ¡XÊ\ ìs¡«Vü≤D kÕ>∑&É+‘√ ˝Àø£˝Ÿ |òü+&é bÕsƒ¡XÊ\>± |æ\Teã&ç+~. Ä bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À z ô|<ä› s√\T ñ+&É&É+‘√ ø±\Áø£y˚TD≤ Ä bÕsƒ¡XÊ\≈£î s√ø£\Tã+&É bÕsƒ¡XÊ\>± ù|s¡T dæús¡|ü&ç+~. nsTT‘˚... >∑‘· 40 @fi¯ó¢>± Ä bÕsƒ¡XÊ\ |ü]düs¡ düú˝≤\qT |ü\Te⁄s¡T ÄÁø£$T+#·T≈£îì yê´bÕs¡ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À rÁe <äTs¡Z+<Ûä+, $<ë´s¡Tú\ $<ë´s¡®q˝À nkÂø£sê´\T m<äTs¡j˚T´$. nsTT‘˚.... Ç<ä+‘ê >∑‘·y˚T.... Á|üdüTÔ‘·+ Ä bÕsƒ¡XÊ\ |ü]dæú‹˝À >∑D˙j·TyÓTÆq e÷πsŒ #√≥T #˚düT≈£î+~. pHé HÓ\˝À Ä bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ç>± u≤<Ûä´‘·\qT #˚|ü{Ϻq j·TT{Ïm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT qs¡dæ+VüQ\T n~Ûø±s¡T\‘√ dü+Á|ü~+∫, bÕsƒ¡XÊ\ n_Ûeè~Û›øÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì, bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À ÄÁø£eTD\qT ‘=\–+#ê\ì e‹Ô&ç ô|+#ês¡T. ø=+<äs¡T nes√<Ûë\qT düèwæº+∫Hê.. yê{Ïì m<äTs=ÿì Á|üVü‰Ø>√&É, bÕsƒ¡XÊ\≈£î s¡+>∑T\T, ÇqT|üπ>≥T, eTVü≤˙j·TT\ $Á>∑Vü‰\ @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. õ˝≤¢˝ÀH˚ á bÕsƒ¡XÊ\qT Ä<äs¡ÙbÕsƒ¡XÊ\>± #˚j·÷\H˚ |ü≥Tº<ä\‘√ Äj·Tq ÁX¯$T+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T, ÁX‚jÓ÷_Ûfi≤wüß\ qT+∫ s¡÷. 90 y˚\T ùdø£]+#êeTì, s¡÷. 1.50 \ø£å\ es¡≈£î Ks¡ÃsTT+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.


8

C…mdæ b˛sê≥|òü*‘·y˚T... q+<ë´\ ({ÖHé), &çôd+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): q+<ë´\˝À ô|+∫q eTTì‡|ü˝Ÿ |üqTï\øÏ e´‹πsø£+>± C…@dæ, yÓ’mkÕ‡sY bÕغH˚‘·\T uÛÑ÷e÷ Hê–¬s&ç¶, @$.düTu≤“¬s&ç¶, eT<䛑·T‘√ uÛ≤]sê´© ìs¡«Væ≤+∫ |üqTï\ ô|+|ü⁄qT ‘·–Z+#ê\ì eTTì‡|ü˝Ÿø£MTwüqsYøÏ $q‹|üÅ‘·+ düeT]Œ+∫ì dü+>∑‹ $~Û‘·y˚T. q+<ë´\ myÓTà˝Ò´ •˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s¡´\j·T+˝À eTTì‡|ü˝Ÿn~Ûø±s¡T\‘√ #·sêÃy˚~ø£ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À >∑èVü‰\øÏ1.20|ü¬s‡+{Ÿ, yê´bÕs¡düeTT<ëj·T\øÏ1.35

|ü¬s‡+{Ÿ˝À|ü⁄ |üqTïô|+#·T≥≈£î ìs¡ísTT+#ês¡T. C…mdæ b˛sê≥ |òü*‘·+>±H˚ áHê&ÉT Vü≤s¡¸<ëj·Tø£yÓTÆq ìs¡íj·÷ìï rdüT≈£îHêïs¡ì C…mdæ ø√`ø£˙«qsY düTπswtu≤ãT,lìyêdüsêe⁄,øöì‡\sY •eX¯+ø£sYj·÷<äyé, ø=+&ɬs&ç¶, ÇkÕàsTT˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<Ûäs¡“¤+>± C….@.dæ.|æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î sê´©˝ÀbÕ˝§ZHêï yÓ’mkÕ‡sY ø±+Ŭ>dtbÕغH˚‘·\T uÛÑ÷e÷Hê–¬s&ç¶, @$.düTu≤“¬s&ç¶øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, 2 &çôd+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

ø±e÷¬s&綽À e÷s¡T‘·Tqï sê»ø°j·T düMTø£s¡D≤\T ñ|üdüeTsêìøÏ ôd’ n+≥Tqï ø±+Á¬>dt,{°&û|”,{°ÄsYmdt ø±e÷¬s&ç¶,&çôd+ãsY1(düTes¡íyês¡Ô):‘Ó\+>±D eT*$&É‘· ñ<Ûä´eTH˚|ü<Ûä´+ nq+‘·s¡+ ñ|ü mìïø£\T |ü⁄≥Tºø=düTÔq÷HÓ ñHêïsTT.‘Ó\+>±Dyê<ëìï ã\+>± $ì|æ+#˚+<äT≈£î ‘Ósêdü Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T sêJHêe÷\T #˚j·T&É+ Äô|’ ñ|ümìïø£\T edüTÔHêïsTT.B+‘√ ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ ñ|ü mìïø£\T nìyês¡´+ ne⁄‘·THêïsTT.ø±e÷¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´>± {°&û|” qT+&ç 2009 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ >∑+|ü >√es¡ΔHé uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T.eT*$&É‘· ‘Ó˝+>±Dø√dü+ »]–q ñ<Ûä´eT+‘√ bÕ≥T,{°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ¬s+&ÉTø£fi¯¢ dæ<ë›+‘êìøÏ e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ >∑T¬s’ bÕغ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæ {°ÄsYmdt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T.yÓqTyÓ+≥H˚ {°&û|” bÕغ qT+&ç dü+Áø£$T+∫q myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ >∑+|ü>√es¡ΔHé sêJHêe÷ #˚XÊs¡T.Äj·Tq sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ ø±e÷¬s&綽À ñ|ümìïø£\T nìyês¡´D+ nsTT´+~.B+‘√ ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ñ|ü mìïø£ ø√dü+ {°&û|”,{°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt bÕغ\T <äèwæºkÕ]+#êsTT.Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te÷s¡T¢ ÄbÕغ\ eTTK´Hêj·T≈£î\ ‘√ bÕ≥T, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤düTÔ ã˝≤\qT ìs¡÷|æ+#·T≈£î+≥THêïs¡T.B+‘√ ø±eT¬s&ç¶ sê»ø°j·÷\T y˚&Ó≈£îÿ‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø e÷JeT+Á‹ wü;“sYn©, >∑+|ü>√es¡›Hé\T |üs¡düŒ s¡+ Äs√|üD\T #˚düT≈£î+≥÷ z≥s¡¢qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd |üqT˝À¢ ìeT>∑ïeTe⁄‘·THêïs¡T.ñ|ü mìïø£ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&Éø£ eTT+<äT wü;“sYn©,>∑+|ü>√es¡ΔHé\T ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›ì ‘êqT #˚XÊq+ fÒ‘êqT #˚XÊqì |üs¡düŒs¡+ Äs√|üD\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.B+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ,{°ÄsYmdt bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T u≤Vü‰ãV”≤øÏ dæ<ä›+ nqï≥T¢>± Äs√|üD\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.ñ|ümìïø£˝À¢ ã]˝À {°&û|” bÕغ ≈£L&Ü b˛{° #˚j·TqTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T.B+‘√ ø±e÷¬s&綽À Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=+~.ø±>∑ ø£qï‘·*¢e+{Ï {°&û|” bÕغøÏ,‘êH˚ qeTTà≈£îqï nqT#·s¡T\≈£î,ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î Á<√Vü≤+ #˚dæ {°ÄsYmdt bÕغ˝À >∑+|ü>√es¡›Hé #˚s¡&É+‘√ Ç|üŒ{Ïπø Äj·Tqô|’ ø±s¡´ø£s¡Ô\T,ndü+‘·è|æÔyê<äT\T m≈£îÿyÓj·÷´s¡T.B+‘√ ø=+‘·y˚Ts¡≈£î {°&û|æøÏ ã\+>± #˚≈£L]+~.B+‘√ b˛{°øÏ dæ<ä›+>± ñ+&É>±

>∑+|ü>√s¡›Hé≈£î e´‹πsKes¡Z+ {°&û|æøÏ #Ó+~q ø=+‘·eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò e÷Á‘·+ {°ÄsYmdt˝À #˚s¡&É+‘√ {°&û|”øÏ nqT≈£L\ |üeHê\T m≈£îÿe⁄HêïsTT.Ç|üŒ{Ïπø {°&û|æ bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±e÷¬s&ç¶ ˝À $düÔè‘·kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ‘·q ã˝≤ìï ìs¡÷|æ+#·T≈£î+~. eTs√yÓ’|ü⁄ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷\qT y˚~Ûø£>± #˚düT≈£îqï ø±+Á¬>dtbÕغøÏ #Ó+~q e÷JeT+Á‹ wü;“sY n© ôVA+ eT+Á‹ dü_‘ê¬s&ç¶,sêÁwüºñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<Ûäs¡ sê»q]‡+Vü‰‘√ ø±e÷¬s&ç¶øÏ esê\»\T¢ ≈£î]|æ+∫ z≥s¡¢qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd |üì˝À|ü&ç nÁ|ü‹wüºbÕ˝…’j·÷´s¡T. B+‘√ wü;“sY≈£î Á|ü‹|üø£å+>± ñHêï >∑+|ü>√es¡›Hé s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+>± eT\TÃ≈£îHêïs¡ì Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡T. Çs¡Te⁄s¡T |üs¡düŒs¡ Äs√|üD\T #˚düTø√e&É+‘√ Hêj·T≈£î\≈£î,ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ |üs¡düŒs¡ yÓ’s¡T<Ûë´\T @s¡Œ&ܶsTT.

yÓ’mkÕ‡sY bÕغ˝À #˚]q j·TTe≈£î\T Å|üe÷<äeXÊ‘·TÔ j·TTe≈£îìøÏ >±j·÷\T ø±e÷¬ s &ç ¶ , &ç ô d+ãsY 0 1(dü T es¡ í y ês¡ Ô ) :ø±e÷¬ s &ç ¶ |ü≥ºD+˝Àì 20,21e yês¡T¶\≈£î #Ó+~q j·TTe≈£î\T >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ˝À #˚sês¡T.|ü≥ºD ø£˙«qsY e&É¢ \øÏåàHêsêj·TD,&ç$»Hé n~Ûø±s¡ Á|ü‹ ì~Û uÛÑ÷eTì u≤˝ŸsêE Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕغ˝À #˚sês¡T. bÕغ $~ÛÛ$<ÛëHê\T, yÓ’mkÕ‡sY Vü≤j·T+˝À #˚dæ n_Û eè~› |üqT\≈£î Äø£]¸‘·T˝…’ bÕغ˝À #˚]qï≥T¢ j·TTe ≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.áy˚Ts¡≈£î 20e yês¡T¶ qT+&ç #˚]q yê]˝À eTVü≤à<édü˝≤àHé, eTVü≤à<én;uŸ, m+&ç VüQôd‡Hé, >∑T˝≤+düTuÛ≤ì, |òüÁø√~›Hé, dü˝≤e⁄B›Hé, |òüsêHé,U≤C≤ nbòÕÔuŸ, 21e yês¡T¶ qT+&ç eTVü≤à<éXÊ+<ébÕcÕ, Áoø±+‘Y, qsTTyÓ÷~›Hé, yêJ<é, qMHé, ø£fi≤´DY\T ‘·~‘·s¡T\T #˚sês¡T.

uÀ+|ü*¢ ]»sê«j·TsY≈£î düπs« |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ dü<ë•eq>∑sY, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô):dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+˝Àì uÀ+|ü*¢ Á>±eT •yês¡T˝À ÁbÕDVæ≤‘· #˚yÓfi¯fl ÁbÕC…≈£îº |üqT\T 22e bÕ´πøõ <ë«sê ]»sê«j·TsY≈£î düπs« |üqT\T >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.1 \ø£å 50 y˚\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T ˙s¡T n+~+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕDVæ≤‘· #˚yÓfi¯fl |ü<∏äø£+ <ë«sê uÀ+|ü*¢ Á>±eT •yês¡T˝À ]»sê«j·TsY ø=s¡≈£î düπs« |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T.]»sê«j·TsY ø=s¡≈£î düMT|ü+˝À >∑\ ¬s’‘·T\ uÛÑ÷eTT\T me¬se]$ m+‘· b˛‘·THêïjÓ÷ düπs« #˚dæ ¬s’‘·T\ $esê\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|ü⁄‘êeTì düπs« Ç+»˙sY øÏs¡DY ‘Ó*bÕs¡T.á düπs«˝À Ç+»˙sY‘√bÕ≥T Á|üMDY, C≤ø°sY ñHêïs¡T.

msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± $<ë´s¡Tú\ sê´© eT<ä÷ïsY, &çôd+ãsY1(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì &=+^¢˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± $<ë´s¡Tú\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Á|ü<Ûëq $<ÛäT\ >∑T+&Ü ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\T sê´© ìs¡«Væ≤dü÷Ô |òü¢ø±s¡T¶\T |ü≥Tºø=ì msTT&é‡qT ‘·]$Tø√&É<ë+ n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ |æôV≤#Ydæ Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷ y˚X¯+˝À ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+{Ÿ •ej·T´ msTT&é‡ e´~Ûô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷|üsYyÓ’»sY\T |ü<äàe‹, düTo\, ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+{Ÿ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ôV≤#YÇ\T dü+Jyé¬s&ç¶, XÀuÛ≤, \ø°Îø±+‘Y, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

nÁø£eT+>± eT<ä´+ ‘·s¡\≈£î+&Ü #·÷&Ü* eT<ä÷ïsY, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô):eTVü‰sêÁwüº qT+&ç nÁø£eT+>± eT<ä´+ ‘·s¡\≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ø±e÷¬s&ç¶ m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ k˛$T¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T.eT+&É\+˝Àì dü˝≤“‘Y|üPsY e<ä› >∑\ n+‘·sY sêÁwüº m¬ø’‡CŸ #Óø˘b˛dtº ø±s¡´\j·÷ìï >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ‘·ìœ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± #Óø˘b˛dtº\ì ]ø±s¡T¶\qT Äj·Tq |ü]o*+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. dü]Vü≤<äT›\ e<ä› 24 >∑+≥\ bÕ≥T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü‹ yêVü≤Hê\qT ≈£åîDí+>± |ü]o*+#ê\Hêïs¡T. $<˚oeT<ä´+, ÄsYmdt, ÇmHé@, dæŒ]{Ÿ ‘·~‘·s¡ yê{Ïì ‘·s¡\≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì dæã“+~øÏ Ä<˚•+#ês¡T.>∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ø£*Ô ø£fi¯ófl ‘ê– m+<äs√ eTs¡DÏ+#ês¡ì Á|üdüTÔ‘·+ ø£©Ô ø£fi¯óflô|’ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. ø£fi¯fl˝À¢ ø√¢s√ôV’≤Á&çø˘ ñ|üjÓ÷–ùdÔ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T.áj·Tq‘√bÕ≥T môd’‡ X¯+ø£sY, m¬ø’‡CŸ dæã“+~ ñHêïs¡T.

q+<ë´\ (Ŭø’+), &çôd+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ ≈£Ls¡T≈£î+<äÅ>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TTe≈£î&çøÏ Å{≤ø£ºsY &Ûûø=ì rÅe>±j·÷\j·÷´sTT.$esê\ y˚Ts¡≈£î $.sê+u≤ãT(22)Ç‘·qT ñ<√´>∑ ]‘ê´ q+<ë´\düŒ+<äq yÓTÆÅø√ô|ò’HêHé‡ø£+ô|˙˝À Ŭø&ç{ŸÄ|ò”düsY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT.$<ÛäT˝À¢uÛ≤>∑+>± s√E˝≤>∑H˚ q+<ë´\ qT+&ç >√kÕŒ&ÉTyÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+&É>± kÕúìø£ n+<äq+ düT<Ûëø£sY#·]Ãe<ä› eTT+<äT >± yÓfi¯óÔqï Å{≤ø£ºsY dü&ÉHéÅuÒø˘ y˚j·T&É+‘√ yÓqø£edüTÔHêï sê+u≤ãT n<äT|ü⁄‘·|æŒ Å{≤ø£ºsYqT &Ûûø=Hêï&ÉT.ádü+|òüT≥q˝À rÅe>±j·÷\bÕ˝…’q Ç‘·ìï kÕúì≈£î\T q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·«ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.Å{≤|òæø˘b˛©düT\T πødüTqyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

q+<ë´\ ({ÖHé), &çôd+ãsY (düTes¡íyês¡Ô):msTT&é‡~H√‘·‡e dü+<Ûäs¡“¤+>± ôV≤#Y.◊.$.k˛øÏq 15eT+~ $<Ûë´s¡Tú\øÏ q+<ë´\ uÛ≤s¡rj·T»q‘·bÕغ $<Ûë´s¡Tú\øÏ |ü⁄düÔø±\T, ã¬ø≥T¢, #·<äTe⁄ ø=qT≥≈£î nedüs¡yÓTÆq kÕe÷Å– n+<äCÒkÕs¡T. áø±s¡´Åø£eT+ |ü≥ºD|ü]BÛ˝Àì ø=‘·Ô|ü˝…¢˝À »]–+~. á dü+<Ûäs¡“¤+>± õ˝≤¢n<Ûä´≈£åî\T Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV≤#Y.◊.$.k˛øÏq |æ\¢\qT õ˝≤¢yê´|üÔ+>± nH˚ø£ eT+~ ñHêïs¡ì ø=‘·Ô|ü˝…¢ ôV≤#Y.◊.$. Ä<Ûäs¡qùde πø+Å<ä+˝À#˚]à edü‹ ø£*ŒdüTÔHêï nÅãVü≤+, $»jYT\qT ø=ìj·÷&Üs¡T. |æ\¢\Tø£\dæyÓT\dæ ùdïVü≤u≤e+‘√ yÓT\– <ÛÓ’s¡´+>±düe÷»+˝À J$‘ê\T ø=qkÕ–kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

n~Ûø±s¡T\ ªCÒãT\T ì+|ü⁄‘·Tqï ÇdüTø£μ yê´bÕs¡+ sê»+ù|≥, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): ÇdüTø£ Çø£ÿ&É ˇø£ ô|<ä› yê´bÕs¡+ nsTTb˛sTT+~. n+~H√&çøÏ n+~q+‘· nqï #·+<ä+>± ÇdüTø£qT j·T<˚#·Ã>± neTTà≈£î+≥÷ Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î >∑+&ç ø=&ÉT‘·Tqï yÓ’q+ sê»+ù|≥ &ç$»Hé˝À mø£ÿ&É #·÷dæHê #·s¡Ã>± kÕ>∑T‘√+~. >∑‘· Äs¡T HÓ\\T>± Çø£ÿ&É f…+&És¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÇdüTø£ s¡yêD≤ô|’ ÄÁø£eTD<ës¡T\ ø£qTï |ü&ç+~. Ç~ n~Ûø±s¡T\≈£î es¡+>± e÷]+~. q+<ä\÷s¡T, n‹Ôsê\ ÇdüTø£ ø±«Ø\qT s¡<äT› #˚j·T&É+‘√ <=+>∑ ‘·q+>± Á{≤ø£ºs¡T¢, ˝≤Ø\ MT<ä ÇdüTø£qT rdüT¬ø[¢ ndü\T <Ûäs¡ ø£+fÒ m≈£îÿe <Ûäs¡≈£î neTTà≈£î+ ≥THêïs¡T. e÷eT÷\T>± Á{≤ø£ºsY ÇdüTø£ <Ûäs¡ s¡÷.500 ñ+&É>±, Á|üdüTÔ‘·+ Á{≤ø£ºsY <Ûäs¡ s¡÷.1500 \≈£î |ü≥ºD+˝À neTTà‘·THêïs¡T. Ç+‘· <˚ìø£ì Ç+{Ï j·T»e÷qT\T Á|ü•ï+#·>±, n~Ûø±s¡T\≈£î \+#ê\T Çyê«*‡ ek˛Ô+<äì, n+<äTe\¢ n~Ûø£ <Ûäs¡≈£î ne÷à*‡ ek˛Ô+<äì Á{≤ø£ºsY j·T»e÷qT\T ‘Ó\T|ü⁄ ‘·THêïs¡T. Bìïã{Ϻ n~Ûø±s¡T\T m+‘· ô|<ä› m‘·TÔq nÁø£e÷s¡®q≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs√ #Ó|üŒø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T yÓTT<ä\Tø=ì b˛©düT\T, n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ ø±|ü⁄ø±dæ ‘·eT <ä+<ë\qT eT÷&ÉT |ü⁄e⁄«\T, Äs¡T ø±j·T\T>± ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ø£˝…ø£¸q¢qT edü÷\T #˚düT≈£î+≥÷ n~Ûø±s¡T\ qT+∫ øÏ+~kÕúsTT dæã“+~ es¡≈£î ‘·eT‘·eT yê{≤\qT düe÷q+>± |ü+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. u…+>∑Tfi¯Ss¡T ˝≤+{Ï eTVü‰q>∑sê˝À¢ ÇdüTø£ ø=s¡‘· ñ+&É&É+‘√ á ÁbÕ+‘·+ qT+&ç ÇdüTø£ s¡yêD≤ ô|<ä›ô|<ä›, uÛ≤Ø yêVü≤Hê\ <ë«sê >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü sêÁcÕº\ dü]Vü≤<äT›\T <ë≥T‘√+~. n~Ûø±s¡T\≈£î ne÷´e÷´\T n+~ùdÔ n˙ï düe´+>± »s¡T>∑T‘êj·Tqï $XÊ«dü+‘√ ÇdüTø£ <ä+<ëqT j·T<˚#·Ã¤>± #˚düT≈£î+≥T Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ sêyê*‡q KC≤HêqT eT<Ûä´˝ÀH˚ ôV’≤C≤ø˘ #˚dü÷Ô, KC≤Hê≈£î yÓfi¯¢e\dæq kıeTTàqT ‘·eT CÒãT\T ì+|ü⁄≈£î+≥Tqï n~Ûø±s¡T \ô|’ õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T >∑eTì+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. á $wüj·T yÓTÆ yêsêÔ|üÁ‹ø£\T Ç|üŒ{Ïπø mH√ï ø£<∏äHê\T sêdæq|üŒ{Ïø°, n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q|üŒ{Ïø° yês¡T fÒøÏ{Ÿ áJ...nqï |ü<䛋˝À e´eVü‰]düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <ä>∑›+ Ábı<äT›≥÷s¡T, &çôd+ãs¡T 1(düTes¡íyês¡Ô): ∫\¢s¡ es¡ø£Ô+˝ÀøÏ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT ÄVü‰«ì+#·&Üìï ìs¡dædü÷Ô >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ |ü⁄≥º|ü]Ô dü]ÿ˝Ÿ q+<äT d”|”◊, d”|”m+, {°&û|” bÕغ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝ÀøÏ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT ÄVü‰«ì+#·&É+ H˚s¡T>± $<˚o yê´bÕsê\≈£î ‘·\T|ü⁄ ‘Ó]∫q≥T¢e⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\ e\¢ <˚X¯ Ä]úø£ |ü]dæú‹ Ç|üŒ{Ïπø ø°åDÏ+∫b˛sTT+<äì, Ç≥Te+{Ï #·s¡´\ e\¢ <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú rÁe+>± <Óã“‹H˚ |ü]dæú‘·T\T ñ‘·Œqï eTe⁄‘êj·Tì $eT]Ù+#ês¡T.sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT $#·Ã\$&ç>± ÄVü‰«ì k˛Ô+<äì, Bìe\¢ n|ü⁄Œ\uÛ≤s¡+ ô|]–b˛‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø£fi¯ó¢ ‘Ó]∫ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ düMTøÏå+#ê\ì, $TÁ‘·|üøå±\‘√ #·]Ã+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À d”|”◊ Hêj·T≈£î\T •yê¬s&ç¶, d”|”m+ Hêj·T≈£î\T dü‘·´Hêsêj·TD, {°&û|” Hêj·T≈£î\T U≤C≤ yÓ÷Væ≤B›Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚πs«s¡T ø±s¡D≤\‘√ Çs¡Te⁄s¡T Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ msTT&é‡yê´~ ne>±Vü≤qÛô|’ $<ë´s¡TΔ\ uÛ≤Ø sê´© q+<ë´\ (Ŭø’+),&çôd+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): q+<ë´\ s¡÷s¡˝Ÿ|ü]B∏˝Àì #êuÀ\TÅ>±e÷ìøÏ #Ó+~q •eeTà(35)eTVæ≤fi¯ >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷e⁄+&˚~. >∑Ts¡Tyês¡+ H=|æŒ m≈£îÿeø±e&É+‘√ Ç+{À¢ñqï |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´≈£î |üPqTø=+~ n|ükÕàs¡øÏdæúøÏ #˚s¡T ≈£îqï áyÓTqT ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·«ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.eTs√ø£ dü+|òüT≥q˝À ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ ô|<ä›<˚yê\|ü⁄s¡+ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q sê$T¬s&ç¶(50)ì n\T¢&ÉT ì‘·´+ ‘·|üŒ‘ê– ndüuÛÑ´+>± ‹&ÉT‘·÷ <ä÷wædüTÔ+&É&É+‘√ eTqkÕú|ü+#Ó+~ Ç+{À¢mes¡T˝Òì düeTj·T+˝À |ü⁄s¡T>∑T\eT+<äT‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´Å|üj·T‘·ï+ #˚kÕ&ÉT.∫øÏ‘·‡ì$T‘·Ô+ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·«ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüTqyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

˝…+&˚ ø±\Te düπs« |üqT\T y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷* eT<Ûä÷ïsY, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): eT<ä÷ïsY, _#·Tÿ+<ä ˝…+&˚ ø±\Te\ &çÁdæºã÷´≥] düπs«, qwüº|ü]Vü‰s¡ |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\˝Àì uÛÑ÷ùdø£s¡D Á|ü‘˚´ø£ ø£˝…ø£ºsY Ms¡uÛÑÁ<äj·T´ dü÷∫+#ês¡T.eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+|æ&çy√ ø±s¡´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ eT<ä÷ïsY, _#·Tÿ+<ä eT+&É˝≤\ düπs«j·Ts¡T¢, $ÄsYy√\T Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.˝…+&˚ ÁbÕC…≈£îº ø±\Te\ |üqT\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î uÀ<ÛäHé ÄsY&çy√ |üs¡´y˚ø£åD ñ+&É>± >∑‘· eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ qT+&˚ Á|ü‘˚´ø£ ø£˝…ø£ºsY≈£î ÁbÕC…≈£îº ø±\Te |üqT\ <äkÕÔy˚E\qT ã<ä˝≤sTT+ #ês¡T. B+‘√ Äj·Tq n~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ |üqT\T y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ Hêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 11 &çÁdæºã÷´≥]\≈£î >±qT 9 &çÁdæºã÷´≥]\ düπs« |üP]Ô nsTT´+<äì Ç+<äT≈£î >±qT 270 mø£sê\ uÛÑ÷$T nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.Á|ü‹ &çÁdæºã÷´≥]\ düπs«j·TsY, $ÄsYy√\‘√ e÷{≤¢&ç düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.¬s’‘·T\‘√ uÛÑ÷$T $wüj·T+˝À #·s¡Ã\T »]|æ ‘·«s¡˝À nyêsY¶ m+ø£«j·TØ #˚j·÷\Hêïs¡T.˝…+&˚ ø±\Te˝À uÛÑ÷eTT\T ø=˝§Œ‘·Tqï Á|ü‹ uÛÑ÷ ìsêàì‘·T&çøÏ ‘·«s¡˝À |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~kÕÔeTì ¬s’‘·T\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.n‹ ‘·«s¡˝À nyêsY¶ m+ø£«j·TØ #˚dæ ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~kÕÔeTHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑ÷ùdø£s¡D &ç|üP´{Ï ø£˝…ø£ºsY q]‡+\T, uÀ<ÛäHé ÄsY&çy√ dürwt#·+Á<ä, ˝…+&˚ ÇÇ \ø£åàDY, &ç|üP´{Ï ÇÇ @düj·T´, ˝…+&˚ @Ç ã\sê+, ‘·Vü≤o˝≤›sY $H√<é, ¬s+&ÉT eT+&É˝≤\ ˝…+&ç düπs«j·TsY\T, $ÄsYy√\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´+ |üqT\T ‘·ìF m&ÉŒ*¢, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô):m&É¢|æ¢ eT+&É\+˝Àì »+\+ Á>±eT+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï bÕ]X¯ó<ä›´ ìyês¡D |üqT\qT >∑Ts¡Tyês¡+ m+|æ&çy√ Hêπ>X¯«sYsêe⁄ ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#ês¡T.eT+∫ ˙{Ï düs¡|òüsê Á|ü»\≈£î n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ùì dü÷∫+#ês¡T.#Ó‘·Ô ˝Ò≈£î+&Ü m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT X¯óÁuÛÑ‘·qT bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T.eTT]øÏ ø±\Te˝À <√eT\T ìyês¡D≈£î |æ#Yø±] #˚sTT+#ê\ì eT+∫ ˙{Ï {≤´+≈£î\qT X¯óÁuÛÑ|ü]∫ ;¢∫+>¥ bÂ&ÉsYqT yê&Ü\Hêïs¡T.Äj·Tq yÓ+≥ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù _˝Ÿ ø£˝…ø£ºsY ñHêïs¡T.

704e s√E≈£î #˚]q Bø£å\T

Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷* ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ ø±s¡´Áø£e÷\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì, uÛÑ÷eTT\˝À¢ kÂø£s¡´+ @sêŒ≥T≈£î yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ Ç+#ê]® ø£˝…ø£ºsY ¬ø.Vü≤s¡¸es¡úHé n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ qMù|{Ÿ ¬s+»˝Ÿ eT+&É˝≤\˝À |üs¡´{Ï+∫ Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ uÛÑ÷eTT\qT, ñbÕ~Û Vü≤MT |ü<∏äø£+ |üqT\qT, eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q+ neT\T rs¡TqT |ü]o*+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝À Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ |ü<∏äø£+ <ë«sê #˚|ü≥ºqTqï md”‡, md”º\ uÛÑ÷eTT\T n_Ûeè~›øÏ, yê{Ï˝À uÀs¡Tu≤$, $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê, yÓ÷{≤s¡T, ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\≈£î n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. md”‡, md”º\≈£î πø{≤sTT+∫q uÛÑ÷eTT\≈£î Vü≤<äT›\T #·÷|æ+#ê\Hêïs¡T. Äj·Tq qMù|≥ eT+&É\+˝Àì XÊU≤|üPsY, ¬s+»˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ø£˝≤´|üPsY Á>±e÷˝À¢ì Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ uÛÑ÷eTT\qT |ü]o*+∫ n~Ûø±s¡T \≈£î nedüs¡yÓTÆq Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.qMù|{Ÿ eT+&É\+˝Àì Hêsêj·TDY|üPsY Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\qT, ¬s+»˝Ÿ eT+&É\+˝Àì Ms¡qï>∑T≥º Á>±eT+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·ìF #˚XÊs¡T.$<ë´s¡Tú\≈£î n+~düTÔqï eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ |ü]o*+#ês¡T.Äj·÷ eT+&É\ ø±sê´\j·÷˝À¢ dü+ã+~Û‘· eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T.ô|q¸qT¢, Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢, πswüHéø±s¡T¶\T, ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+, ÄdüT|üÁ‘·T\T, Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ, Á‘ê>∑T˙{Ï, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ düMTøÏå+#ê s¡T.$<ë´s¡Tú\≈£î n+~düTÔqï eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ HêD´‘·|üs¡+>±, ˝ÀbÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü Çyê«\Hêïs¡T.eT+∫ _j·T´+‘√bÕ≥T yÓTq÷ Á|üø±s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î uÛÀ»q+ n+~+#ê\Hêïs¡T.eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»Hêì¬ø’ |æ\¢\ Vü‰»]øÏ n<äq+>± ¬ø’¢yéT #˚dæ yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\

msTT&é‡ yê´~ÛÅ>∑düTú\øÏ #˚j·T÷‘·

Hêïs¡T.bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ >±´dt ø£HÓø£åqT¢, dæ*+&És¡¢ düs¡|òüsê≈£î #·s¡´\T rdüTø√ yê\Hêïs¡T.n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\≈£î &û\s¡¢ <ë«sê ø±≈£î+&Ü y˚s¡T>± _j·T´+ düs¡|òüsê≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.>∑‘·+˝À ô|q¸Hé eT+p s¡T nsTT´ $$<Ûä ø±s¡D≤\ e\¢ ô|q¸Hé Ä–b˛sTTq $ø£˝≤+>∑T\≈£î dü<ä s¡+ ø±´+|ü⁄\ <ë«sê yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î eT+&É˝≤\ yêØ>± ‘˚B\T Á|üø£{Ï+∫ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ◊¬ø|æ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+ #ês¡T.$ø£˝≤+>∑T\T yÓ’<ä´ |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡j˚T´˝≤ eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø± s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚j·TT≥≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Hêsêj·TDY|üPsY bÕsƒ¡XÊ\˝À @&ÉT ‘·s¡>∑‘·T\≈£î >±qT 41 eT+~ e÷Á‘· y˚T ù|s¡T¢ qyÓ÷<ä #˚düTø√>± πøe\+ 27 eT+~ $<ë´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T Vü‰» s¡e⁄‘·Tqï $wüj·÷ìï >∑eTì+∫ Äj·Tq ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTq÷ Á|üø±s¡+ uÛÀ»q+ n+~e«&É+ ˝Ò<äì >∑eTì+∫ Çø£ eTT+<äT dü]>± n+~+#˚˝≤>± $<ë´ XÊU≤~Ûø±s¡T\T, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT &ÉT #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT >∑eTì+∫q Äj·Tq ≈£L©\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.yê]øÏ \_ÛdüTÔqï s√E ≈£L© m+‘· edüTÔqï<äì πswüHéø±s¡T¶\T, _j·T´+ dü]>±Z n+<äT‘·THêïj·÷ nì Á|ü•ï+#ês¡T.uÛÑ÷$T >∑{Ϻ>± ñqï+<äTq ≈£L©\≈£î dü+‘·è|æÔø£s¡yÓTÆq ≈£L© sêe&É+ ˝Ò<äì, Á|üuÛÑT ‘·« ìã+<Ûäq\qT |ü]o*+∫ yê]øÏ dü¬s’q ≈£L© n+<˚\ Vü‰MT n~Ûø± s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ sêCÒ, ôd’<äT\T, j·T+|æ&çz\T Hêsêj·TD, düTÁãVü≤àD´+, qMù|≥ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] >∑Ts¡TeT÷]Ô, dü+ã+~Û‘· eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+»˝Ÿ, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+˝À C…@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥T ø=s¡≈£î #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å˝À¢ kÕº+&ÉsY¶ pìj·TsY ø±˝ÒõøÏ #Ó+~q $<ë´s¡Tú \T mdt.eTùV≤wt, C….j·TTesêCŸ, õ.s¡y˚Twt, mdt.$πsX¯+, ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. M]øÏ _CÒyÓ’m+ ùdÁ¬ø≥Ø <ä‘·Ô, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T >∑+>±<ÛäsY >ö&é, dæ|æ◊(m+m˝Ÿ) q÷´&˚yÓ÷Áø£dæ Hêj·T ≈£î\T _.eT˝Ò¢wt dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T

õ˝≤¢ Ç+#ê]® ø£˝…ø£ºsY>± #êØ® rdüT≈£îqï ¬ø.Vü≤s¡¸es¡úHé ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ Ç+#ê]® ø£˝…ø£ºsY>± ¬ø.Vü≤s¡¸es¡úHé >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ #êØ® rdüT≈£îHêïs¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Áo &ç.es¡Á|ükÕ<é ¬s+&ÉT yêsê\bÕ≥T nyÓT]ø±˝À •ø£åD¬ø’ yÓfi¯ó ‘·Tqï+ <äTq Ç+#ê]® ø£˝…ø£ºsY>± Äj·Tq u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£ ]+#ês¡T.düTe÷s¡T Hê\T>∑T yêsê\bÕ≥T Äj·Tq Ç+#ê]® ø£˝…ø£ºsY>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.

ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): msTT&é‡ô|’ ne⁄≈£î |ü≥ºD+˝À ne>±Vü≤D sê´© ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. $<ë´s¡Tú\‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ |æôV≤#Yd” yÓ’<äT´\T eT+pwü ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì õ˝≤¢ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ u≤\Ts¡T, u≤*ø£\ $<ë´s¡Tú\#˚ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î msTT&é‡ yê´~Ûô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê s¡T. ôV≤#Y◊M msTT&é‡ ìj·T+Á‘·D˝À j·TTe‘· bÕÁ‘· nH˚ n+X¯+ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î yê´dü s¡#·q b˛{° ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|æm+ˇ lìyêdü¬s&ç¶, d”ôV≤#Yˇ dü‘·´Hêsêj·TDsêE, ôV≤˝ŸÔ m&ÉT´πø≥sY dü«s¡í>öØ, ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsYyÓ’»sY ¬sVü≤e÷Hé, Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ñbÕ<Ûë´j·T dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. ø=*$T>∑T+&É¢˝À...Á>±e÷˝À¢ b˛©düT ôV≤#·Ã]ø£\T ø=*$T>∑T+&É¢ eT+&É\+˝Àì HêsTTq|ü*¢, ô|≥ïø√≥, >√s¡Te÷qT|ü˝…¢ Á>±e÷˝À¢ ø√yÓ\≈£î+≥¢ dæ◊ sêe÷+»H˚j·TT\T, mdt◊ düTã“sêj·TT&ÉT dü+C≤eT\ mdt◊ |ü⁄*X‚KsY, ø=*$T>∑T+&É¢ mdt◊ ‘·T\d”sê+ Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. Á>±eT+˝À »]π>yÓTTVü≤Ás¡+ dü+<äs¡“+>± m˝≤+{Ï |òüT≥q\T #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü Á>±eTdüTÔ\T ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø#˚XÊs¡T. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ø£*ZùdÔ m+‘·{Ïyê]¬ø’Hê #·≥º|üs¡+>± •ø£å\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á>±eT Á|ü»\qT düe÷y˚X¯ |ü]∫ d”◊ yê]øÏ |ü+&ÉT>∑qT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. eT&É+\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì >∑Ts¡Tyês¡+ &Üø£ºsY düTπswt¬s&ç¶ ne>±Vü≤ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. msTT&é‡ nH˚~ z uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq yê´~Û nì Äj·Tq $e]+#ês¡T. j·TTe‘· á yê´~Û |ü≥¢ |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*Zñ+&Ü\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. j·TTe‘· πøe\+ ‘·eT ìs¡¢ø£å´+ e\¢ ‘·eT‘·eT J$‘ê\qT #˚CÒ‘·T˝≤sê HêX¯q+ #˚düTø√e&É+ |ü<䛋 ø±<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À bÕsêyÓT&çø£˝Ÿ Ç+#êØ® »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, Á|æì‡|ü˝Ÿ <ÛäqT+»j·T¬s&ç¶, #·+Á<äX‚Ks¡ ÄC≤<é, ÄsYm+|” yÓ’<äT´\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ˇ+{Ï$T≥º˝À...eT+&É\+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e dü+<äs¡“+>± á eTe÷à]øÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\+ ≥÷ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T msTT&é‡qT bÕs¡Á<√\+&ç n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. msTT&é‡ k˛øÏq ‘·sê«‘· eT+<äT\T yê&É≥+ ø£+fÒ sê≈£î+&Ü #·÷düTø√e&Éy˚T ñ‘·ÔeTeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ\T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ábı<äT›≥÷s¡T˝À..... Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ìyês¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± Ábı<äT›≥÷s¡T |ü≥ºD+˝À #Ó’‘·q´ m&ÉT´πøwüHé s¡÷s¡˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ uÛ≤Øsê´© ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. sê´© ø=Ás¡bÕ&ÉTs√&ÉT¶˝Àì düs¡dü«‹ $<ë´eT+~sY qT+&ç |ü⁄≥º|ü]Ô dü]ÿ˝Ÿ es¡≈£î »]–+~. nq+‘·s¡+ |ü⁄≥º|ü]Ô dü]ÿ˝Ÿ q+<äT e÷qeVü‰s¡+>± @s¡Œ&ç Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T msTT&é‡ ìyês¡D≈£î bÕ≥T|ü&ÉT‘êeTì, msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\≈£î ùdyêuÛ≤e+ ø£*– Ä‘·à$XÊ«dü+ ô|+bı+ #˚+<äT≈£î bÕ≥T|ü&É‘êeTì Ä‘·àkÕøÏå>± $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\#˚ Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T. kıôd’{° ìsê«Vü≤≈£î\T yÓ+ø£≥ s¡eTD, uÛ≤>∑´\øÏåà, düTÁãeTD´+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓTÆ<äT≈£Ls¡T˝À... msTT&é‡ eTVü≤e÷à] ù|s¡T $q>±H˚ j·÷e‘Y Á|ü|ü+#·+ >∑&É>∑&É˝≤&ÉT‘√+<äì, BìøÏ ø±s¡D+ yê´~Û u≤]q |ü&É≈£î+&Ü e÷qyê[ì ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ dü$Twæº ø£èwæ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T eT*¢ø±s¡T®q, s¡y˚Twt\T ‘Ó*bÕs¡T. msTT&é‡ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì |ü≥ºD+˝À $<ë´s¡TΔ\#˚ sê´* ìs¡«Væ≤+∫ sêj·T˝Ÿdü]ÿ˝Ÿ˝À e÷qeVü‰s¡+>± @s¡Œ&ܶs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ ìyês¡Dô|’ Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ ø£*Z+#˚+<äT≈£î &çôd+ãsY 1e ‘˚Bì msTT&é‡ ~H√‘·‡e+>± Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\T |æ\¢qï, Á|ükÕ<é, sê»X‚KsY¬s&ç¶, ñbÕ<ë´j·TT\T,$<ë´]Δì,$<ë´s¡T›\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düT˝≤ÔHéù|{Ÿ≈£î ãdüT‡ ÁbÕs¡+uÛÑ+ eT<ä÷ïsY, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì düT˝≤ÔHéù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ u≤qT‡yê&É ÄsY{Ïdæ n~Ûø±s¡T\T |ü˝…¢ yÓ\T>∑T ãdüT‡qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+ u≤qT‡yê&É qT+&ç ≈£îsê¢, >∑T+&Óø£\÷¢sY, \#·ÃHé, düT˝≤ÔHéù|{Ÿ es¡≈£î ¬s+&ÉT Á{Ï|ü\T ‘Ó*bÕs¡T.ÄsY{Ïdæ ãdüT‡ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\ô|’ Á>±eT düuÛÑ\T m&ÉŒ*¢, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): m&ÉŒ*¢ eT+&É\+˝Àì eT+>∑fiŸbÕ&é, ≈£îsêï|ü*¢, C≤qø£+ù|{Ÿ, n+ã+, Á>±e÷\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊ\qT Á>±eT|ü+#êsTTr ø±s¡´\j·÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 2010`11 dü+e‘·‡sêìøÏ>±qT Á>±e÷\˝À »]–q $$<Ûä ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\ô|’ &çÄsYy√\T ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.nq+‘·s¡+ düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À |üqT\ ô|’ #·]Ã+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ~ÛVü‰MT m|æy√ eTH√Vü≤sY, f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+≥T¢ X¯è‹, s¡õì, qMHé ≈£îe÷sY, düTπswt, &çÄsY|æ\T, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ ñbÕ~Û ≈£L©\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


ˇ*+|æø˘‡ es¡≈£î Á|ü‹ {ÀØï Ä&É‘ê... \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´+‘· es¡≈£î Á|ü‹ {ÀØï˝Àq÷ bÕ˝§Z+{≤qì ;õ+>¥ ˇ*+|æø˘ ø±+dü´ |ü‘·ø£ $CÒ‘· ¬s»¢sY düTo˝Ÿ≈£îe÷sY nHêï&ÉT. \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝À yÓTs¡T¬>’q Ä≥rs¡TqT Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î $$<Ûä {ÀØï˝À¢ Ä&˚ nqTuÛÑ÷‹ m+‘·>±H√ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì düTo˝Ÿ≈£îe÷sY yê´U≤´ì+#ê&ÉT. n+‘·sê®rj·T y˚~ø£\ô|’ »]π> {ÀØï˝Ò ø±≈£î+&Ü ˇ*+|æø˘‡ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´+‘· es¡≈£î m˝≤+{Ï ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ∫qïô|<ë› {ÀØï˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñqï≥T¢ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. uÛÑT»+ >±j·T+ ø±s¡D+>± >∑‘· @&Ü~ »]–q Ädæj·THé π>yéT‡˝À bÕ˝§Zq˝Òø£b˛sTTq ‹]– bòÕyéT˝ÀøÏ sê˝Òø£b˛‘·THêï&ÉT. á @&Ü~ Á|ü|ü+#· ¬sõ¢+>¥ #Ûê+|æj·THéwæ|t qT+∫ düTo˝Ÿ ¬s+&√ sö+&é‘√H˚ ìÁwüÿ$T+#ê&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝À|ü⁄ ‹]– bòÕyéT˝ÀøÏ e#˚Ã+<äT≈£î düTo˝Ÿ mH√ï Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêï&ÉT. á Áø£eT+˝À ∫Hêïô|<ë› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü n˙ï {ÀØï˝À¢ bÕ˝§ZHê\ì uÛ≤$düTÔHêï&ÉT.

X¯óÁø£yês¡+ 2 &çôd+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

9 ôV’≤<äsêu≤<é

ø√#Y Ä|òt ~ Çj·TsY>± Ä+&û|òü¢esY

yÓ’C≤>¥˝À $»j·TyÓTe]<√... ¬s+&√eH˚¶≈£î dæ<äΔyÓTÆq uÛ≤s¡‘Y,$+&ûdt

BLig˝SLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi …‘¡™±sV N][ø`¡ ALi≤U∂xmn˝s™´sL`i ∏R∂VVZNP N][¿¡Lig`i @™yL`Ôi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. xmn˝s™´sL`i N][ø`¡ A£mns μj∂ B∏R∂VL`igS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. 37 GŒœ¡˛ C ™´sW“¡ —¡LiÀÿ¤À¡[* A»¡gS≤R∂V ∏R∂VVZNP @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV ˙xmsμR∂LRi+©´s N][ø`¡gS NRPW≤y ¨s÷¡øy≤R∂V. 2009Õ‹[ BLig˝SLi≤`∂ N][ø`¡ xmsgÊSáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xmn˝s™´sL`i «¡»Ì¡V©´sV ≠s«¡∏R∂Vxms¥R∂LiÕ‹[ ©´s≤T∂zmsLiøy≤R∂V. xmn˝s™´sL`i N][¿¡Lig`iÕ‹[ BLig˝ki£tsQ «¡»Ì¡V A}qÌs˚÷¡∏R∂WÕ‹[ 23 GŒœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs lgiáVøR¡VN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V À≥ÿLRiª`Ω©´sV 4c0ª][ ¿¡ªRΩVÚgS J≤T∂Li¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ @˙gRirÛy©y¨sı \|qsªRΩLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. xmn˝s™´sL`i N][¿¡Lig`iÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂ @¨sı ≠sμ≥yÕÿ Æ™sVLRiVgRiVxms≤T∂Liμj∂. …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms lgi÷¡¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ {qs¨s∏R∂VL˝RiV, ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝Riª][ øR¡NRP‰¨s xqs™´sV©´s*∏R∂VLi N]©´srygjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ xmn˝s™´sL`i ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ™´sV∏R∂W˘≤R∂V. μk∂Liª][ ∏R∂VVZNP @™yLÔRiVÕ˝‹[ lLiLi≤R∂V ZNP[»¡gjiLkiÕ˝‹[ xmn˝s™´sL`iZNP[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP J»˝¡V ™´søyËLiVV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ NRP©´sVı™´sVWzqs©´s BLig˝SLi≤`∂ ™´sW“¡ Fny£qÌs À›Ã¡L`i ˙gSx§¶¶¶Li ≤T∂÷d˝¡NTP \¤Õ¡£mns \¤…¡™±sV Fs¿≥d¡™±sÆ™sVLi…fi @™yL`Ôi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

n≥ºVü‰dü+>± j·T÷s√`2012 eTdüÿ{Ÿ $&ÉT<ä\ n≥ºVü‰dü+>± j·T÷s√ 2012 eTdüÿ{ŸqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. 2012 j·T÷s√ kÕø£sY #Ûê+|æj·THéwæ|t b˛{°\≈£î ñÁ¬øsTTHé, b˛˝≤+&é <˚XÊ\T dü+j·TTø£Ô+>± Ä‹<∏ä´+ ÇdüTÔHêïsTT. ñÁ¬øsTTHé »≥TºqT Á|ü‹_+_+#˚ $<Ûä+>± ˙\+, |üdüT|ü⁄ <äTdüTÔ\T, b˛˝≤+&é kÕø£sY Ä≥>±fi¯ó¢ y˚düT≈£îH˚ ‘Ó\T|ü⁄, ms¡T|ü⁄ <äTdüTÔ\‘√ ø£ì|ædüTÔqï á ø£e\\qT eTdüÿ{Ÿ>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. »s¡à˙˝À »s¡T>∑qTqï j·T÷s√ 2012 |ü⁄{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°\≈£î ôdŒsTTHé, Ç≥© »≥T¢ ns¡Ω‘· kÕ~Û+#êsTT. á y˚Ts¡≈£î »]–q ø±«*|òüsTT+>¥ e÷´#Y\˝À á ¬s+&ÉT »≥T¢ $»j·T+ kÕ~Û+#êsTT. *#ÓºdtôdºsTTHéô|’ 6`0 ‘˚&Ü ôdŒsTTHé $»j·T+ kÕ~Û+#·>±, k˛¢y˚ìj·÷ Ç≥© 1`0 ‘˚&Ü‘√ z&ç+∫+~.

≠saS≈¡xms»¡ıLi iM ≠saS≈¡ rygRiLRiºdΩLS©´s À≥ÿLRiª`Ω, ≠sLi≤U∂£qs lLiLi≤][ ™´sÆ©Ôs[NRPV @Liªy zqsμ≥ÙR∂\Æ™sVLiμj∂. lLi[xmso «¡Ljilgi[ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ lgiá™´s≤R∂Li μy*LS zqsLki£qs ≠s«¡∏R∂W¨sNTP ™´sVLjiLiªRΩ ¬ø¡[LRiV™´s NS™yá¨s …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. ª]÷¡ ™´sÆ©Ôs[Õ‹[ «¡Ljigji©´s ªRΩzmsˆμyáV Lji{ms…fi NSNRPVLi¤…¡[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV Aμ≥j∂NRP˘Li Δÿ∏R∂VLi. ™´sVL][\Æ™sxmso NRP»¡N`PÕ‹[ AºΩ¥R∂˘ «¡»Ì¡V©´sV J≤T∂LiøR¡NRPV©yı... gRi…Ì”¡F°…‘¡¨s¿¡Ë©´s ≠sLi≤U∂£qs NS¨sˆÈÆ≤∂Li…figS ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVª][Liμj∂. NRP»¡N`PÕ‹[ AxqsNTPÚNRPLRiLigS Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s À≥ÿLRiª`Ω, ≠sLi≤U∂£qs ™´sÆ©Ôs[ xqs™´sVLRiLi BxmsˆV≤R∂V {qÌsÕfi zqs…‘¡NTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. DªRΩ‰LihRiÀ≥œ¡LjiªRΩLigS rygji©´s ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω ≠s«¡∏R∂V ryμ≥j∂Li¿¡©´sxmsˆ»¡NUP xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡LRiøR¡ ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. ≠sLi≤U∂£qs©´sV À›Ã¡L˝RiV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ xqsZNP=£qs @LiVV©´sxmsˆ»¡NUP Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi …ÿFyLÔRiL`i ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂. L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lkiª][ LSfl”·LiøR¡NRPVLi¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ Æ™s[lLi[Õÿ DLiÆ≤∂[μj∂. C F~LRiFy»˝¡V Lji{ms…fi NS¨s™´s*NRPVLi¤…¡[ À≥ÿLRiª`Ω ΔÿªyÕ‹[ ™´sVL][ ≠s«¡∏R∂VLi Δÿ∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡F~ˆøR¡VË. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ \Æ™s«ÿg`iÕ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV ™´sVLi¿¡ LjiNSLÔRiVLi≤R∂≤R∂Li @≤y*Li¤…¡[«fi. gRiªRΩLiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ «¡Ljigji©´s ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Õ˝‹[©´sW …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂WÆ©s[ Æ©sgÊjiLiμj∂. À›÷¡Lig`iÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi À≥ÿLRiªRΩ ∏R∂VV™´s}msxqsL˝RiV «‹[LRiV ≠dsVμR∂V©yıLRiV. ª]÷¡ ™´sÆ©Ôs[Õ‹[ gRiLi»¡NRPV 140 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[gRiLi ªRΩgÊRiNRPVLi≤y ªRΩ™´sV }ms£qsª][ ≠sLi≤U∂£qs©´sV NRPLigSlLiºΩÚLiøyLRiV. BÆμ∂[ «‹[LRiV \Æ™s«ÿg`iÕ‹[©´sW N]©´srygji}qsÚ zqsLki£qs ≠s«¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiV\Æ™s©´s¤…Ì¡[. ™´sVL][\Æ™sxmso NRP»¡N`P ™´sÆ©Ôs[Õ‹[ ªRΩX…”¡Õ‹[ ≠s«¡∏R∂W¨sı ¬ø¡[«ÿLRiVËNRPV©´sı Æ™szqÌsLi≤U∂£qs lLiLi≤][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω©´sV ¨sá™´sLjiLiøyá¨s xms»Ì¡VμR∂ágS DLiμj∂. lLiLi≤][ ™´sÆ©Ôs[Õ‹[ J≤T∂æªΩ[ ™´sV◊d¡˛ zqsLki£qsÕ‹[ xmsoLi«¡ŸN][™´s≤R∂Li NRPxtÌsQLi NS™´s≤R∂Liª][ FsÕÿ\lgi©y lgi÷¡¿¡ ºdΩLSá©´sVNRPVLi…‹[Liμj∂.

$TwüHé ÄÁùdº*j·÷≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï d”ìj·Ts¡T¢ ™´sVVLi\¤À¡ iM ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W Aμ≥j∂xmsªy˘¨sNTP gRiLi≤T∂ N]…Ì”¡Liμj∂ À≥ÿLRiæªΩ[... 2008Õ‹[ @xmsˆ…”¡ ryLRi¥j∂ @¨sÕfi NRPVLi¤À˝¡[ ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ™yLji r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|msÆ©s[ A{qs£qs N]™´sVV¯Ã¡V ™´sLi¿¡Liμj∂. ¤…¡£qÌs zqsLki£qs N][Õ‹[ˆLiVV©y...¿¡™´sLji ¤…¡xqÌsVÕ‹[ ™yLji¨s ¿¡ªRΩVÚgS J≤T∂Li¿¡Liμj∂. A{qs£qs A»¡gSŒœ¡ß˛ ˙NUP≤yxqsWˆÈQ LjiÚNTP ≠sLRiVμ≥ÙR∂LigS ˙xms™´sLjiÚLi¿¡©y... ™´sV©´s ˙NTPZNP»¡L˝RiV ¤«¡Li…”¡¤Õ¡¯©±sáVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ \Æ©sºΩNRPLigS ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V ™´sV◊d¡˛ A{qs£qsª][ r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms xqs™´sVLS¨sNTP zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. C Æ©sáΔÿLRiV ©´sVLi≤T∂ ©yáVgRiV ¤…¡xqÌsVá zqsLki£qs ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ μy¨s N][xqsLi ™´sVVLiÆμ∂[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμ≥ÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ A{qs£qs xmsLjizqÛsªRΩVáNRPV @á™y»¡V xmsÆ≤∂[Li μR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVN][©´sVLiμj∂. {qs¨s∏R∂VL`i ˙NTPZNP»¡L˝RiV xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i, ≠s≠sFs£qs áORPQ ¯fl„fi, LSx§¶¶¶ßÕfi ˙μy≠s≤`∂ »¡WL`i ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiÆμ∂[ A{qs£qs gRi≤ÔR∂\|ms @≤R∂VgRiV |ms»Ì¡©´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ ≠sLi≤U∂£qsª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsÕ‹[ A≤R∂¨s À›Ã¡L˝RiV BaSLiª`ΩaRPLRi¯, ˙xmsgS˘©±s J«ÿ NRPW≤y ≠dsLjiª][ Fy»¡V Æ™sŒœ¡˛©´sV©yıLRiV. ’d¡{qs{qsH ™´sLÊSáV NRPW≤y μk∂¨s¨s μ≥R∂X≠dsNRPLjiLiøyLiVV. ™yLRiV ≈¡¿¡ËªRΩLigS FsxmsˆV≤R∂V Æ™sŒœ¡ªyLRiÆ©s[μj∂ μy¨s\|ms ™´sW˙ªRΩLi xqsLiμj∂gÙRiªRΩ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ≤T∂|qsLi ¡L`i 8©´s ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ’d¡{qs{qsH ™yL<jiNRP @™yLÔRiVá NSLRi˘˙NRP™´sVLi ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ  ¡∏R∂VáVÆμ∂[lLi[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. @NRP‰≤T∂ xmsLjixqÛsV ªRΩVáNRPV @á™y»¡V xmsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV C ≠sμ≥R∂LigS ™´sVVLiÆμ∂[ Æ™sŒœ¡˛≤R∂Li ªRΩ™´sVNRPV øyÕÿ Dxmsπ∏∂WgRiLigS DLi»¡VLi μR∂¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμk∂ ≠s≠sFs£qs áORPQ ¯fl„fi @©yı≤R∂V. A{qs£qs©´sV ™yLji r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms G ™´sW˙ªRΩLi ªRΩNRPV‰™´s @LiøR¡©y Æ™s[}qsLiμR∂VáV ≠dsáV ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @Õÿlgi[ ≠sLi≤U∂£qsª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs ™´sVVgji∏R∂VgSÆ©s[ ≠sVgji÷¡©´s ˙NTPZNP»¡L˝RiV NRPW≤y @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. B…‘¡™´sá BLig˝SLi≤`∂ gRi≤ÔR∂\|ms |mnsWLRixmsLS«¡∏R∂VLi Fyá™´s≤R∂Li NRPW≤y C ™´sVVLiμR∂xqsVÚ ˙xmsflÿ◊¡NRPNRPV ™´sVL][ NSLRifl·LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. xqs\lLi©´s ˙FyNÌUP£qs ¤Õ¡[NRP BLig˝SLi≤`∂ »¡WL`i À‹[L˝S xms≤ÔR∂ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ™´sV◊d¡˛ @»¡V™´sLi…”¡ ªRΩzmsˆμyáNRPV @™´sNSaRPLi B™´s*NRPW≤R∂μR∂¨s À≥ÿ≠sr°ÚLi μj∂. μk∂¨s\|ms @»¡V À‹[LÔRiV NRPW≤y ªRΩ™´sV GLSˆ»˝¡Õ‹[ ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sVLiμj∂. |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi INRP »¡WL`i ™´sW˘ø`¡ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi≤R∂gS.... ªRΩLS*ªRΩ ™´sVL]NRP…”¡ @μR∂©´sLigS ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. xqsVμk∂LÁRiQ \Æ™sV©´s A}qÌs˚÷¡∏R∂W »¡WL`iÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω ©yáVgRiV ¤…¡xqÌsVáV, lLiLi≤R∂V »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡ª][ Fy»¡V INRP ™´sVVN][‰fl·xmso zqsLki£qs A≤R∂©´sVLiμj∂. ≤T∂|qsLi ¡L`i 26©´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ ª]÷¡ ¤…¡xqÌsVª][ À≥ÿLRiª`, A{qs£qs xqs™´sVLS¨sNTP æªΩLRi¤Õ¡[xqsVÚLiμj∂.

Vü‰©e⁄&é˝À Ä&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·Tqï »ø√$#Y ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i™´s©±s ¤…¡¨sı£qs }m˝s∏R∂VL`i ©Ø[™´sN`P «‹N][≠sø`¡ ªRΩ*LRiÕ‹[ •¶¶¶÷d¡™´so≤`∂ @LRiLilgi[˙»¡Li ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yı≤R∂V. zqs¤Õ¡*xqÌsL`i rÌyÕ‹[©±s Æ™sVgS ˙F~≤R∂ORPQ©±s zqs¨s™´sW FsN`P=FyLi≤R∂ ¡VÕfi= 2Õ‹[ C |qsLji˜∏R∂W ≠dsLRiV≤R∂V ©´s…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLiøy≤R∂V. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı zqs¨s™´sW ¨sLS¯fl· xqsLixqÛs ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ «‹N][≠sø`¡ Fy˙ªRΩ ¨s≤T∂≠s ¿¡©´sıÆμ∂[©´s¨s NRPLi|ms¨ds æªΩ÷¡zmsLiμj∂. μk∂¨s N][xqsLi «‹N][≠sø`¡ INRPL][«¡Ÿ ZNP[…ÿLiVV}qsÚ xqsLjiF°ªRΩVLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. FsN`P=FyLi≤R∂ ¡VÕfi= 2 Õ‹[ rÌyÕ‹[©±sª][ Fy»¡V «ÿxqs©±s rÌy¥R∂™±sV , ¤«¡…fi÷d¡ , ALSıQÕfiÔ uy‰«fiÆ©sgÊRiL`i, ˙ ¡W£qs ≠sÕfi=ª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV …ÿ£ms rÌyL˝RiV ©´s≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLki  ¡Æ≤Í∂…fiª][ ¨sLji¯ªRΩ™´sV™´soª][©´sı C zqs¨s™´sW ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ AgRixtÌsvÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á NS©´sVLiμj∂.

#Ûê+|æj·THé‡ Vü‰ø°: eT˝Òwæj·÷‘√ uÛ≤s¡‘Y ª&Ûûμ #Ûê+|æj·THé‡ #Ûê˝…+CŸ Vü‰ø° {Às¡ïyÓT+{Ÿ ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝À¢ eT˝Òwæj·÷‘√ ‘·\|ü&˚+<äT≈£î uÛ≤s¡‘Y düqï<ä›eTe⁄‘√+~. |üP˝Ÿ m $uÛ≤>∑+˝À {≤|t˝À ñqï uÛ≤s¡‘· »≥Tº ø±«s¡ºsY‡˝À uÛ≤Ø $»j·÷ìï qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ¬s&û ne⁄‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø <äøÏåD≤Á|òæø±, b˛˝≤+&é˝À uÛ≤Ø $»j·÷\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï uÛ≤s¡‘Y, ø±«s¡ºsY‡˝Àq÷ n<˚ }|ü⁄qT ø=qkÕ–+#ê\ì uÛ≤$k˛Ô+~. á dü+<äs¡“¤+>± uÛ≤s¡‘· Vü‰ø° »≥Tº ø√#Y yÓTÆUÒ˝Ÿ HêuŸ‡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‘·´]ú »≥¢ô|’ m<äTs¡T<ë&çì #˚j·T&Éy˚T \ø£å´+>± eTT+<äT¬øfi¯óÔHêïeTHêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘· {ÀØï˝À $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ eTTK´y˚T nsTTq|üŒ{Ïø° ‘·eT >∑T] n+‘ê ˇ*+|æø˘‡ ø±«*|òüj·TsY‡ô|’H˚ ñ+<äHêï&ÉT.

y˚~ø£: sêJyé>±+BÛ Ç+πsïwüq˝Ÿ ùdº&çj·T+. $XÊK|ü≥ï+. &˚/HÓ’{Ÿ e÷´#Y düeTj·T+: >∑+.2.30ì. gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ≠sLi≤U∂£qs «¡»Ì¡V ˙xmsμR∂LRi+©´s Æ™sVøR¡VËN][μR∂gji©´sÆμ∂[... Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ ≠sxmnsá\Æ™sV©y...À›÷¡Lig`iÕ‹[ ™yLji F°LS»¡ xms…”¡™´sV ANRP»Ì¡VNRPVLiμj∂. NUPáNRP\Æ™sV©´s À≥ÿLRiªRΩ Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s©´sV ªRΩ*LRigS |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV xmsLixms≤R∂LiÕ‹[ ≠sLi≤U∂£qs }msxqsL˝RiV xqsZNP=xqs∏R∂W˘LRiV. A ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ˙xmsμR∂LRi+©´s NRPlLi[’¡∏R∂V©˝´s NS¨sˆÈÆ≤∂©±s= |msLi¿¡LiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ lLiLi≤][ ™´sÆ©Ôs[ NRPW≤y x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygRi≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. BNRP \Æ™s«ÿg`i zmsø`¡ Àÿ˘…”¡Lig`iNRPV @©´sVNRPWáLigS LRiWF~Liμj∂©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ «¡Ljigji©´s ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ ∏R∂W™´slLi[£qs r°‰L`i 250 xmsLRiVgRiVáVgS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso xqs¿¡©±s, μ≥][¨ds, ∏R∂VV™´sLS«fi ¤Õ¡[NRPV©yı ™´sW˘ø`¡ …”¡ZNP‰»˝¡V •¶¶¶…fi ZNP[NRPVÕ˝ÿ @™´sVV¯≤R∂∏R∂W˘LiVV. uÛ≤s¡‘·»≥Tº: Mπs+Á<äôdVü‰«>¥(¬øô|ºHé), >∑+;ÛsY, $sê{Ÿø√V”≤¢, s¡Vü‰H˚, düTπswt¬s’Hê, s¡M+Á<ä»&˚C≤, bÕØΔyé|üfÒ˝Ÿ($¬ø{Ÿø°|üsY), Á|üMDY≈£îe÷sY, $qjYT≈£îe÷sY, ñy˚Twtj·÷<äyé, es¡THéÄs√Hé, s√Væ≤‘YX¯s¡à, eTH√CŸ‹yêØ, sêVüQ˝ŸX¯s¡à, ÄsY.Ä•«Hé yÓÓdæº+&ûdt »≥Tº: düMT(¬øô|ºHé), dæeTàHé‡, uÛÑs¡‘Y, Væ≤j·÷‘Y, XÊ´eTT˝Ÿ‡, &ܬsHéÁu≤y√, sê+~Hé, ø°s¡Héb˛˝≤sY¶, Ä+Á&ûs¡ùd‡˝Ÿ, n+{À˙, e÷]ºHé, C≤düHéeTVü≤à<é, düT˙˝Ÿqπs˙, øÏsêHébÕyÓ˝Ÿ, s¡$sê+bÕ˝Ÿ, πøeTsYs√#Y

_õHÓdt ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæq ôdHÓ‡ø˘‡, ì|ò”º u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ uÛ≤Ø>± ˝≤uÛÑ|ü&ç+~. s√»+‘ê uÛ≤Ø ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+∫q ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N, ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 360 bÕsTT+≥T¢ uÛ≤Ø>± eè~Δ #Ó+~, 16,483 bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. n˝≤π> ì|ò”º ≈£L&Ü 105bÕsTT+≥T¢ ã\|ü&ç, 4,937bÕsTT+≥¢ e<ä› dæús¡|ü&ç+~. n+‘·sê®rj·T kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ ÄXÊ»qø£ dü+πø‘ê\‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ |ü⁄s√>∑eTq+ yÓ’|ü⁄ sê´©ì eTT–+∫+~. ‘·<ë«sê á e÷dü+˝À ‘=* s√C…’q &çôd+ãsY 1q kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ uÛ≤Ø ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+∫+~. j·T÷s√ s¡TD dü+øå√uÛ≤ìøÏ ôd+Á≥˝Ÿu≤´+ø˘, u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+>±¢+&é, ¬øq&Ü, »bÕHé, dæ«≥®sê¢+&é ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+≈£î\T s¡TD≤*#˚Ã+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêe&É+ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+#˚+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡DyÓTÆ+~. Ç+ø± qe+ãsY 19‘√ eTT–dæq yêsê+ ‘êìøÏ ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“D+ 8XÊ‘êìøÏ #˚s¡&É+ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ uÛ≤Ø eè~Δì qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+ <äT≈£î m+‘·>±H√ ‘√&ÉŒ&ç+~. n˝≤π> J&û|” >∑D≤+ø±\T ô|]π> neø±X¯eTT+<äH˚ n+#·Hê\T u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷bÕsTT. n˝≤π> eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ˝≤uÛ≤\ d”«ø£s¡D yÓ’|ü⁄ ÄdüøÏÔ #·÷|ü&É+‘√ bÕ≥T, <˚oj·T yê{≤\ ùws¡T¢ ˝≤uÛÑ|ü&É≥+‘√ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ uÛ≤Ø>± eè~Δ #Ó+~+<äì kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Çø£b˛‘˚, Væ≤+<ë˝Àÿ, ◊d”◊d”◊, ]\j·THé‡, ôdº]¢{Ÿ, &ûm˝Ÿm|òt, {≤{≤ d”º˝Ÿ, õ+<ë˝Ÿ d”º˝Ÿ e+{Ï ø£+ô|˙\T ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT.

nø√ºãsY˝À ‘·–Zq |ü]ÁX¯eT\ eè~Δ n+‘·sê®rj·T+>± @s¡Œ&çq Ä]úø£ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\T uÛ≤s¡‘· eTÚ[ø£ s¡+>∑ |ü]ÁX¯eT\ eè~Δô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+~. nø√ºãsY HÓ\˝À eTÚ[ø£s¡+>∑ |ü]ÁX¯eT\ eè~Δ ~>∑C≤]+~. n˝≤π> j·T÷s√CÀHé Á|üuÛ≤e+, s¡÷bÕsTT |ü‘·q+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡D≤\‘√ nø√ºãsY HÓ\˝À 0.1 XÊ‘·+ eè~›ì e÷Á‘·y˚T qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. Ç~ ◊<˚fi¯¢ ø£ìwüº kÕúsTTøÏ ~>∑C≤]+~. eTT&ç #·eTTs¡T, ô|Á{À* j·T+ ]ô|ò’qØ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, düVü≤» yêj·TTe⁄, ms¡Te⁄\T, u§>∑TZ, $<äT´<äT‘·Œ‹Ô, dæyÓT+{Ÿ, ‘·T~ ñ≈£îÿ ˝≤+{Ï eTÚ[ø£ ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ eè~› Á|üuÛ≤e+ |ü&ç+~. á eTÚ[ø£ s¡+>±\≈£î bÕ]ÁXÊ$Tø£ø√‘·Œ‹Ô dü÷N (◊◊|”)˝À 37.90 XÊ‘·+ yÓsTTfÒJ ñH˚ï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. $<äT´<äT‘·Œ‹Ô,dæyÓT+{Ÿ ,ñ≈£îÿ, ‘·|üŒ $T>∑‘ê s¡+>±\˙ï nø√ºãsY 2011˝À Á|ü‹≈£L\ eè~›ì qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïsTT. $<äT´<äT ‘·Œ‹Ô 4.9XÊ‘·+, ñ≈£îÿ 3.8XÊ‘·+, y˚Ts¡≈£î ô|]>±sTT. n+‘·ÁøÏ‘·+ dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ HÓ\˝À Ç$ es¡Tdü>± 8.5XÊ‘·+, 13.4XÊ‘·+ y˚Ts¡ eè~› #Ó+<ësTT. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ HÓ\˝À 18.5 XÊ‘·+ <ä÷düT¬ø[¢q dæyÓT+≥T ñ‘·Œ‹Ô á kÕ] m˝≤+{Ï eè~›ì qyÓ÷<äT #˚düTø√˝Ò<äT. n<˚ düeT j·T+˝À u§>∑TZ, eTT&ç#·eTTs¡T ñ‘·Œ‘·TÔ\T es¡Tdü>± 9XÊ‘·+, 0.9XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq Á|ü‹≈£L\ eè~›ì qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïsTT. n˝≤π> @Á|æ˝Ÿ`nø√ºãsY 2011`12˝À eTÚ[ø£ s¡+>∑ |ü]ÁX¯eT\ eè~Δ 5.9 XÊ‘·+ qT+∫ 4.3XÊ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. ø±>± á nø√ºãsYHÓ\˝À eTÚ[ø£ |ü]ÁX¯eT\ eè~Δ ‘·≈£îÿe>± qyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+ <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú≈£î qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

‘·&Éã&çq øÏMdt...‘=*s√E Äd”dt<˚ ˙’¡}qs˜©±s M A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ B™yŒœ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s ª]÷¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ …ÿFyLÔRiL`i NRPVxmsˆNRPW÷¡Liμj∂. …ÿ£qs lgi÷¡¿¡ Àÿ˘…”¡Lig`i FsLiøR¡VNRPV©´sı NTP≠ds£qsNRPV J|ms©´sL˝RiV ™´sVLi¿¡ ALRiLiÀ≥œ¡Li B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y xqsZNP=£qs NS¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. J|ms©´sL`i gRiVzmsÚÕfi 13 xmsLRiVgRiVáZNP[ K»¡∏R∂W˘≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ }ms£qsNRPV @©´sVNRPW÷¡r°Ú©´sı zmsø`¡\|ms A{qs£qs À›Ã¡L˝RiV ¬ø¡Ã¡lLi[gSLRiV. μk∂Liª][ NTP≠ds£qs Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV NRPW˘ NRP…ÌÿLRiV. ≠s÷¡∏R∂V™´sV=©±s 19, Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV 34 xmsLRiVgRiVáNRPV K»¡∏R∂W˘LRiV. AμR∂VNRPVLi…ÿLRi©´sVNRPV©´sı ¤…¡[áL`i, \lLi≤R∂L`i lLiLi≤R∂V xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yÕ‹[ |ms≠s÷¡∏R∂V©±s ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. áLiø`¡NRPV ™´sVVLiμR∂V ¤…¡[áL`i K»¡™´sgS.... áLiø`¡ ªRΩLS*ªRΩ NS}qsxms…”¡ZNP[ \lLi≤R∂L`i NRPW≤y Æ™s©´sVμj∂LjigS≤R∂V μk∂Liª][ NTP≠ds£qs 96 xmsLRiVgRiVáZNP[ HμR∂V ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ ˙À›\¤Õ¡©±s, Æ™s…‹[Lki «¡»Ì¡V©´sV AμR∂VNRPV©yıLRiV. ≠dsLjiμÙR∂LRiW A¿¡ªRΩW¿¡ A≤R∂VªRΩW ™´sVL][ ≠sZNP…fi xms≤R∂NRPVLi≤y «ÿ˙gRiªRΩÚ xms≤ÔyLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ AL][≠sZNP…fiNRPV @¤«¡[∏R∂VLigS 80 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ Æ™sVVμR∂…”¡ L][«¡Ÿ A»¡™´sVVgji}qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ 5 ≠sZNP»˝¡ ©´suÌy¨sNTP 176 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. Æ™s…‹[Lji 45, ˙À›\¤Õ¡©±s 32 xmsLRiVgRiVáª][ ˙NUP«¡ŸÕ‹[ D©yıLRiV. A{qs£qs À›Ã¡L˝RiÕ‹[ rÌyL`i‰ 2, Fy…”¡©±sxqs©±s, zqs≤T∂Õfi, Õÿ˘©±s ªRΩÕ‹[ ≠sZNP…fi xms≤R∂g]…ÌÿLRiV.

≈£î|üŒ≈£L*q ã+>±¢...‘=*eH˚¶˝À bÕø˘ $»j·T+ MTsY|üPsY:bÕø˘, ã+>±¢<˚XŸ\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï ‘=*eH˚¶˝À bÕø˘ »≥Tº 5$¬ø≥¢‘˚&Ü‘√ $»j·T+kÕ~Û+∫~. ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥ #˚dæq ã+>±¢ cÕVæ≤<é ÄÁ|òæ~(5/23) <Ûë{ÏøÏ 91|üs¡T>∑T\πø ≈£î|üŒ≈£L*b˛sTT+~. Ä ‘·sê«‘· bÕø˘ 5$¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT \øå±´ìï #Û˚~Û+∫+~. {≤dt ¬>*∫ u≤´{Ï+>¥ m+#·T≈£îqï ã+>±¢ u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ sêDÏ+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. cÕVæ≤<é ÄÁ|òæ~ u≤´{Ï+>¥˝À sêDÏ+#·&É+‘√ bÕø˘ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~.

qe+ãsY˝À ‘·–Zq e÷s¡Tr düTEø° neTàø±\T e÷s¡T‹ düTEøÏ yÓTT‘·Ô+ yêVü≤Hê\ neTàø±\T qe+ãsY˝À yê]¸ø£ ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ 18.5 XÊ‘·+ y˚Ts¡ |ü&çb˛j·÷sTT. dü+düú qe+ãsY˝À 91772 yêVü≤Hê\qT e÷Á‘·y˚T neTà>∑*–+~. e÷s¡T‹ düTEøÏ dü+düú dü÷|üsY ø±+bÕø˘º, $T&é-ôd’CŸ ø±s¡¢ neTàø±\˝À ô|s¡T>∑T<ä\ Á|üuÛ≤yêìï ∫qï ø±s¡T¢, yê´Hé\ neTàø±\˝À uÛ≤Ø ‘·>∑TZ<ä\ |ü]Vü≤]+∫+~. <˚X¯+˝À n‹ô|<ä› bÕ´dæ+»sY ø±s¡¢ ‘·j·÷Ø dü+düú e÷s¡T‹ düTEøÏ <˚oj·T neTàø±\T ÁøÏ‘·+ dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ HÓ\˝À »]–q neTàø±\ kÕúsTT qT+∫ 19.2 XÊ‘·+ y˚Ts¡ |ü&çb˛j·÷sTT. dü+düú m>∑TeT‘·T\T ≈£L&Ü 11.4 XÊ‘·+ y˚Ts¡ 8902 yêVü≤Hê\≈£î ‘·>±ZsTT. <˚X¯+˝À bÕ´dæ+»sY ø±s¡¢ $Áø£j·÷\T á dü+e‘·‡s¡+ ‘·–Zb˛j·÷sTT. s¡TD≤\T KØ<Ó’q$>± e÷s¡&É+, |ü\T <äbòÕ\T ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡qT ô|+#·&É+ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+∫ &çe÷+&éqT <Óã“ rXÊsTT. BìøÏ ‘√&ÉT e÷s¡T‹ düTEøÏ dü+düú eTHÓkÕsY bÕ¢+{Ÿ˝À pHé, nø√ºãsY HÓ\˝À¢ ø±]àø£ nXÊ+‹ e\¢ ≈£L&Ü dü+düú≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+~. á dü+düú dæ«|òtº ø±s¡¢ ñ‘·Œ‹Ô ôw&É÷´˝Ÿ Bì e\¢ ndüÔe´düÔ+>± e÷]+~. Vü≤À+&Ü Á_jÓ÷, {ÀjÓ÷{≤ m{ÏjÓ÷dt *yê, Ç+ø± Ç{°e˝Ò VüQ´+&ÉjYT Çj·÷Hé ø±s¡¢qT ø=‘·Ô>± e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ ≈£L&Ü e÷s¡T‹ düTEøÏ neTàø±\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ+~. 800, Ä˝Àº, m-kÕºsY, yê´>∑Hé ÄsY‘√ düVü‰ ‘·q $T˙ ø±s¡¢ neTàø±\T qe+ãsY˝À 27.2 XÊ‘·+ y˚Ts¡ n+fÒ 38921 yêVü≤Hê\≈£î ‘·–Zq≥T¢ e÷s¡T‹ düTEøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒdæ+~. áø√, Ä$Tï yê´Hé\ neTàø±\T ≈£L&Ü 34.5 XÊ‘·+ y˚Ts¡ 9612 j·T÷ì≥¢≈£î |ü&çb˛j·÷sTT. dæ«|òtº, ]{Ÿ®, mdæº˝À‘√ düVü‰ ø±+bÕø˘º ø±s¡¢ $uÛ≤>∑+˝À neTàø±\T ˇø£ @&Ü~ ÁøÏ‘·|ü⁄ kÕúsTT qT+∫ 3.7 XÊ‘·+ y˚Ts¡ 22159 j·T÷ì≥¢≈£î ‘·–Zb˛j·÷sTT. á dü+düú j·TT{Ï*{° yêVü≤Hê\ $Áø£j·÷\T ≈£L&Ü qe+ãsY˝À 9.5 XÊ‘·+ y˚Ts¡ ‘·>±ZsTT. Ä HÓ\˝À 180 yêVü≤Hê\qT e÷Á‘·y˚T dü+düú $Áø£sTT+#·>∑*–+~. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>±, dü+düú dü÷|üsY ø±+bÕø˘º ø±s¡T &çC…’sY neTàø±\T 6 XÊ‘·+ y˚Ts¡ 10403 j·T÷ì≥¢≈£î, $T&é-ôd’CŸ ø±s¡T mdtmø˘‡4 neTàø±\T n<˚ HÓ\˝À 9.8 XÊ‘·+ y˚Ts¡ 1433 j·T÷ì≥¢≈£î ô|]>±sTT. @Á|æ˝Ÿ - qe+ãsY ø±\+˝À e÷s¡T‹ düTEøÏ yÓTT‘·Ô+ neTàø±\T 17.8 XÊ‘·+ y˚Ts¡ 6.81 \ø£å\ j·T÷ì≥¢≈£î |ü&çb˛j·÷sTT. Ä mì$T~ HÓ\\ ø±\+˝À <˚oj·T neTàø±\T 16.9 XÊ‘·+ y˚Ts¡ 6.07 \ø£å\ j·T÷ì≥¢≈£î, m>∑TeT‘·T\T 24.4 XÊ‘·+ y˚Ts¡ 73783 j·T÷ì≥¢≈£î ‘·–Zb˛j·÷sTT. ø±>±, mHémdtÇ˝À ñ<äj·T+ yê´bÕs¡+˝À e÷s¡T‹ düTEøÏ ùws¡¢ $\Te 2.1 XÊ‘·+ y˚Ts¡ s¡÷. 993 kÕúsTTøÏ ô|]–+~.

eTVæ≤fi¯\≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶\T Áô|’y˚{Ÿ s¡+>∑+˝Àì ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+≈£î eTVæ≤fi≤ ø£düºeTs¡¢ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± Á|”$Tj·T+ Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫Ã+~. Ç|üŒ{Ïπø u≤´+≈£î≈£î 60 \ø£å\ eT+~ Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶ ø£düºeTs¡T¢ ñqï≥T¢ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À eTVæ≤fi≤ ø£düºeTs¡¢ dü+K´ 15 \ø£å\T>± ñ+<äì $e]+#ês¡T. e#˚à ¬s+&˚fi¯¢ ø±\+˝À eTs√ 40 \ø£å\ eT+~ Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶ ø£düºeTs¡¢qT dü+bÕ~+#·T≈£îì yÓTT‘·Ô+ ø£düºeTs¡¢ dü+K´qT ø√{ÏøÏ #˚sêÃ\qï~ ‘·eT \ø£å´eTì u≤´+≈£î <˚X¯ ôV≤&é Á|üfi¯jYT yÓTT+&Ü˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT˝À eTVæ≤fi¯\ yê{≤j˚T n~Ûø£+>± ñ+&Ü\ì ‘êeTT uÛ≤$düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. kÕ*fÒsY Á|”$Tj·T+ ù|s¡T‘√ q÷´&Ûç©¢˝À Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶qT $&ÉT<ä\ #˚dæq dü+<äs¡“+>± ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡T¶ <ë«sê eTVæ≤fi¯\≈£î 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î Á¬ø&ç{Ÿ |üs¡$T‹ \_ÛdüTÔ+<äì ÄyÓT yÓ\¢&ç+#ês¡T. <˚oj·T+>± Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶\ C≤Ø˝À ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+≈£î nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+<äì $e]+#ês¡T. á kÕúHêìï ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î sêqTqï ø±\+˝À eT]ìï ñ‘·Œ‘·TÔ\qT rdüT≈£îekÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï˝À ø√ ø£+u…’Hé¶ ø±s¡T¶qT Á|ü‹ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À rdüT≈£îekÕÔeT #ÓbÕŒs¡T.


C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, &çôd+ãsY 2, 2011

]©CŸ≈£î ø£eT˝Ÿ ø=‘·Ô dæìe÷ ø£

C M Y K

ns¡e]dæq n+<ë\‘√ øϬøÿøÏÿk˛Ôqï ªu…»yê&Éμ ù|òyéT neT˝≤bÕ˝Ÿ

Væ≤+B ªø±+#·qμ>±

eT˝Ÿ Vü‰düHé ø=‘·Ô ∫Á‘·+ e#˚à HÓ\˝À ]©»euÀ‘√+~. nsTT‘˚ ª$X¯«s¡÷|ü+μ ∫Á‘·+ Ç+ø± wüO{Ï+>¥ Ç+ø± yÓTT<ä\T ø±˝Ò<äT ø£<ë n|üŒî&˚ ]©CŸ ne≥y˚T+≥ì ø£+>±s¡T|ü&=<äT›. Äj·Tq eT\j·÷fi¯+˝À #˚dæq ª4 Áô|ò+&é‡μ ∫Á‘êìï n<˚ ù|s¡T‘√ ‘Ó\T>∑T˝À $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. cÕJdüTπs+Á<ä <äs¡Ùø£‘·«+˝À eT\j·÷fi¯+˝À s¡÷bı+~q ∫Á‘·+ ª4 Áô|ò+&é‡μ. ÄsY.m.Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ C≤ì á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T y˚Tø˘ dæìe÷\‘√ $T>∑‘ê yês¡T Væ≤≥¢MT<ä Væ≤≥T¢ ø=&ÉT‘·T+fÒ Áù|ø£å≈£î\≈£î n+~düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ˇ]õq˝Ÿ Ádæÿ|tº\≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+&ç bòÕ¢|t\qT #·$#·÷düTÔqï &É_“+>¥ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. cÕs¡Tø˘U≤Hé ªsê.eHéμ ∫Á‘·+ |üsêuÛ≤e+‘√ Ç|üŒî&ÉT <ë] á dæìe÷ ø£<∏ä.. q\T>∑Ts¡T ÁbÕD$TÁ‘·T\ e÷sêÃ&ÉT. ‘êqT ≈£L&Ü z Øy˚Tø˘ Áf…Æ #˚j·÷\ì |òæø˘‡ eT<Ûä´ nq÷Vü≤´+>± @s¡Œ&˚ düŒs¡ú\T yê] nj·÷´&ÉT. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+˝À e÷dt Ä&çj·THé‡ì J$‘ê˝À¢ m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\qT $|üØ‘·+>± n\]+∫q ªø±+#·qμ ∫Á‘êìøÏ Øy˚Tø˘ ‘Ó#êÃs¡T. yê] J$‘ê\qT ø£eT˝Ÿ m˝≤ #˚j·T&ÜìøÏ cÕs¡TUŸ &çôd’&Éj·÷´&Éì düe÷#ês¡+. á #·ø£ÿ~<ë›s¡T nH˚~ á ø£<∏ä kÕsê+X¯+. ùdïVü≤+ H˚|ü<∏ä´+˝À ∫Á‘êìï eTT+<äT>± u≤©e⁄&é ø£+&É\Ms¡T&ÉT dü˝≤àHéU≤Hé kÕπ> á dæìe÷ eT\j·÷fi¯+˝À ô|<ä› $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚<ë›eTqT≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ <äs¡Ù≈£î&ÉT>± ˝≤¬sHé‡ì ø±≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ≈£L&Ü q#·TÑ·T+<äì e÷ qeTàø£+ n+≥THêïs¡T ∫Á‘· ‘·q ∫qï ‘·eTTà&ÉT k˛ôV’≤˝Ÿì ô|≥Tºø√yê\ì nqT≈£îHêï&ÉT. ìsêà‘·\T. Çø£ e#˚à HÓ\ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À bÕ≥\qT, eT÷&√ yês¡+˝À n+<äT≈£î ˝≤¬sHé‡ n+^ø£]+#·˝Ò<äT. Øy˚Tø˘ ¬s’{Ÿ‡ Ç∫Ãq|üŒî&˚ dæìe÷qT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. á ∫Á‘·+ 2007˝À Væ≤+B Øy˚Tø˘øÏ ‘êqT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤kÕÔqì ˝≤¬sHé‡ wüs¡‘·T e∫Ãq ªã¬ø{Ÿ *dtºμ nH˚ Vü‰©e⁄&é ∫Á‘êìï Ä<Ûës¡+>± rdüTø=ì $~Û+#ê&ÉT. <ë+‘√ dü˝≤àHé á ∫Á‘·+ #˚j·Tqì #Óù|ŒXÊ&ÉT. á s¡÷bı+~+#ês¡T. ø£eT˝Ÿ Ç+<äT˝À ¬>dtº bÕÁ‘·˝À ø£ì|ækÕÔs¡T. ∫Á‘·+ Øy˚Tø˘ Vü≤≈£îÿ*ï kı+‘·+ #˚düT≈£îqï düVü‰sê dü+düú ˝≤¬sHé‡ MTsêC≤dæàHé, »j·TsêyéT, »j·Tdü÷s¡´, düMTsY ‘·~‘·s¡T\T Ç‘·s¡ &Ó’¬sø£åHé˝À #˚j·T&ÜìøÏ cÕs¡Tø˘ì ˇ|æŒ+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. á bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ : m+.»j·T#·+Á<äHé, ∫Á‘·+˝À X¯s¡‘Y ≈£îe÷sY #˚dæq Á|ü‘˚´ø£ bÕÁ‘·˝À dü+»jYT<ä‘Y ¬øyÓTsê: n˙˝Ÿ Hêj·TsY, ìs¡«Vü≤D: õ.lìyêdt. n+^ø£]+#ê&É≥. Ç‘·s¡ $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ yÓ\¢&Ée⁄‘êj·T≥.

øÏ + >¥ U ≤Hé . .? Ø

dü÷s¡´, nqTwüÿ »+≥>±

dæ+>∑+`2

ôdø°‡ u≤+uŸ

ø£ØHê..

u≤

©e⁄&é X¯è+>±s¡ HêsTTø£\T mes¡ì n&ç–‘˚ n+‘ê ≥ø£≥ø± ø£Á‹Hê, ø£ØHê, B|æø£ |ü<äT≈£îHÓ, Á|æj·÷+ø±#√ÁbÕ n+≥÷ uÛ≤Ø *dtºH˚ #·~y˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚ >∑&ç∫q ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± Ädæj·÷ K+&É+˝ÀH˚ n‘·´+‘· X¯è+>±s¡ ‘ês¡>± ‘·q Vü≤yê ø=qkÕ–düTÔqï ø£Á‹Hê¬ø’|òt≈£î á dü+e‘·‡s¡+ ÁuÒø˘ |ü&ç+~. Ç|üŒî&ÉT ÄyÓT kÕúHêìï ø£ØHêø£|üPsY ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. ªáÁdüºHé ◊μ nH˚ Á_{°wt y˚T>∑C…’Hé ø£+&Óø˘º #˚dæq z düπs«˝À ªôdø°‡jÓTdtº @wæj·THé ñyÓTHé`2011μ>± ø£ØHêø£|üPsY m+|æø£sTT´+~. nsTT‘˚ ø£Á‹Hê¬ø’|òt ø£+fÒ ø=~›bÕ{Ï ‘˚&Ü˝À e÷Á‘·y˚T ø£ØHê á kÕúq+ ¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+ >∑eTHês¡Ω+. á $wüj·÷ìï áÁdüºHé ◊ e÷´>∑C…’Hé m&ç≥sY ÄkÕ®<é qJsY <ÛäèMø£]+#ês¡T. á b˛{°˝À Ädæj·÷≈£î #Ó+~q nH˚ø£eT+~ yÓ÷&É˝Ÿ‡, {°M j·÷+ø£sY‡, u≤©e⁄&é q{°eTDT\T m+<äs√ bÕ˝§ZHêïs¡ì ∫es¡≈£î $»j·T+ ø£ØHêqT e]+∫+<äHêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ á kÕúHêìï <äøÏÿ+#·T≈£îqï ø£Á‹Hê¬ø’|òt á @&Ü~ ¬s+&Ée kÕúq+‘√H˚ dü]ô|≥Tºø√e\dæ e∫Ã+~. Çø£ eT÷&√ kÕúq+˝À Á|æj·÷+ø£ #√ÁbÕ ì*#ês¡T. Hê\Ze kÕúHêìï _bÕkÕãdüT, ◊<äe kÕúHêìï Á|ò”<ë |æ+{À <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. ns¡T<Ó’q á>ös¡e+ <äø£ÿ&É+‘√ ø£ØHê|üPsY Äq+<ëìøÏ ne<ÛäT˝Ò¢≈£î+&Ü b˛sTT+~. ªôdø°‡μ nì|æ+#·Tø√e&É+ ˇø£|üŒî&ÉT {Ï d”¬ø«˝Ÿ Áf…+&é ‘·$Tfi¯Hê≥ ≈£L&Ü ø=qkÕ>∑T‘√+~. >∑‘·+˝À Væ≤≥ºsTTq ∫Á‘ê\≈£î ø=qkÕ–+|ü⁄ ô|<ä› ‘·|üŒî>± uÛ≤$+#˚ yês¡T. ø±˙ Á|üdüTÔ‘·+ Ä |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. #·÷|ü⁄\≈£î dæìe÷\qT ì]à+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á ø√e˝À ÄeT<Ûä´ ‘·$Tfi¯+˝À e∫Ãq ªdæ+>∑+μ ôdø°‡>± ø£ì|æ+#·&É+ n+fÒ n~ eTq˝À Ä‘·à $XÊ«kÕìï ô|+#˚ n+X¯+. Hê≈£î á dæìe÷ ≈£L&Ü #˚s¡T‘√+~. dü÷s¡´, nqTwüÿ V”≤s√sTTqT¢>± Vü≤] <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq á ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ >ös¡yêìï Ç∫Ãq ªáÁdüºsYï ◊μ |üÁ‹ø£ yê]øÏ <∏ë´+ø˘‡ #Ó|üŒî≈£î+≥THêïqTμ n+≥÷ ªj·TeTT&ÉTμ ù|s¡T‘√ áqTyê<äyÓTÆ, Çø£ÿ&É ≈£L&Ü zπø nì|æ+#·T≈£î+~. Ä ‘·sê«‘· n»jYT<˚e>∑Hé, ø±»˝Ÿ Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T ø£ØHê. ø±>± Ç{°e\ á b˛{°øÏ eTT+<äT ø=+<äs¡T n>∑sê«˝Ÿ »+≥>± Væ≤+B˝À Øy˚Tø˘ nsTT+~. nø£ÿ&É ≈£L&Ü |üsê«˝Ò<äì|æ+#·T≈£î+~. Ç|üŒî&ÉT ªdæ+>∑+μ dæìe÷øÏ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± ø£ØHê »yê_dü÷Ô ‘·qø£+fÒ HÓ+ãsYeHé d”¬ø«˝Ÿ>± ªdæ+>∑+`2μ s¡÷bı+~+#˚ |üì˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT Vü≤] _J>± ñHêï&ÉT. Ç+<äT˝À ≈£L&Ü dü÷s¡´H˚ V”≤s√>± kÕúq+ ø£Á‹Hêπø u…dtº nì m+<äTø£+fÒ ‘·q≈£î á HÓ+ãsYeHé\ q{Ï+#·qTHêï&ÉT. dü÷s¡´ |üø£ÿq q{Ï+#·&ÜìøÏ nqTwüÿ ≈£L&Ü Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ã+<ä≥. nsTT‘˚ ø=‘·Ô>± Ç+ø√ V”≤s√sTTHéì MT<ä ÄdüøÏÔ ˝Ò<äì Á|üø£{Ï+∫+~. es¡Tdü $»j·÷˝‘√ á düu…®ø˘º˝ÀøÏ j·÷&é #˚j·TuÀ‘·THêïs¡≥. Ä V”≤s√sTTHé mes¡H˚~ Ç+ø± ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± á ∫Á‘· <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï ø£ØHê≈£î á kÕúq+ $X‚‚wüy˚T$T≥+fÒ, á kÕ] ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T yÓs¡¸Hé ≈£L&Ü &Ó’¬sø˘º>± ∫Árø£s¡D #˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡≥. ø=ìï <äø£ÿ&É+ düãuÒqì n_Ûe÷qT\T düìïy˚XÊ\T $Tø˘‡ #˚j·T&É+ $TqVü‰.. y˚T»sY bÕsYº˝À m˝≤+{Ï #Û˚+C…dt ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ ‘Ó\T>∑T˝À &É_“+>¥ ∫Á‘ê\ô|’ eTT]dæb˛‘·THêïs¡T. Ä+≈£å\T $~ÛkÕÔs¡+≥÷ yês¡Ô˝§düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ìsêà‘·\T á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡≥. ‘·«s¡˝ÀH˚ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T yÓ\¢&Ée⁄‘êj·T≥.

q

&çôd+ãsY 24q ªu≤´#Y\sY‡`2μ

≥T&ÉT C≤ø°sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q ∫Á‘·+ ªu≤´#Y\sY‡`2μ. |ü<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ kÕHê j·÷~¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫q ªu≤´#Y\sY‡μ dæìe÷øÏ d”¬ø«˝Ÿ>± Bìì s¡÷bı+~+#ês¡T. C≤ø°sY V”≤s√>± q{Ï+∫q á ∫Á‘êìï eT]j·TyéT m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ m+.yÓ’.VüQùd‡Hé, Vü≤õsê VüQùd‡Hé ì]à+#ês¡T. |òüdtºø±|” dæ<äΔyÓTÆ+<äì, á HÓ\ 24q ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTì ìsêà‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. C≤ø°sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷` s√&éÁ{Ï|tμ nH˚ Vü‰©e⁄&é dæìe÷ dü÷Œ¤]Ô‘√ á u≤´#Y\sY‡`2 dæìe÷qT rXÊqT. n˝≤>∑ì Ç<˚MT eTq≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Òì ø£<∏ä nqTø√e<äT›. ‘Ó\T>∑T H˚\ô|’ ‘Ó\T>∑T ≈£îÁsêfi¯¢ eT<Ûä´ #·ø£ÿ{Ï uÛ≤y√<˚«>±\‘√ $H√<ë\T ≈£î]|ædü÷Ô q&ç#˚ ø£<∏ä. ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ yÓ’C≤>¥≈£î Á|üj·÷D+ #˚düTÔqï ø=+‘·eT+~ ≈£îÁsêfi¯¢≈£î m<äT¬s’q nqTuÛÑyê˝Ò á dæìe÷. z |üø£ÿ ñ‘·ÿ+sƒ¡qT πs¬ø‹Ôdü÷Ô, eTs√ |üø£ÿ q$«dü÷Ô, ø£$«dü÷Ô düs¡<ë>± kÕ–b˛‘·T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. ª|ü+#êe‘ês¡+μ>± n© bÕÁ‘· á dæìe÷πø ôV’≤˝…’{Ÿ>± ì\TdüTÔ+~. Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’q Ä&çjÓ÷≈£î #ê˝≤ eT+∫ düŒ+<äq \_Ûk˛Ô+~. #Ûêj·÷Á>±Vü≤≈£î&ÉT neTsY≈£îe÷sY Vü‰©e⁄&é dæìe÷qT ‘·\<äH˚ï˝≤ $Ee˝Ÿ‡ n+~+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. C≤ø°sY, n$Hé, ‘·è|æÔ X¯s¡à, sê»X‚KsY, yÓTVü≤ã÷uŸ u≤cÕ, n©, ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ, Jyê, >ö‘·+sêE, dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, ∫Á‘·+ u≤cÕ, ∫Á‘·+ lqT ‘·~‘·s¡T\T q{Ï+∫q á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+: dü+B|t, e÷≥\T: ø£\Te kÕsTTsêyéT, m–®≈£L´{Ïyé ìsêà‘·: ∫+‘ê dü÷s¡´ Á|üø±wt, ø£<∏ä`Ád”ÿHéù|¢`<äs¡Ùø£‘·«+ : C≤ø°sY.

<ä ø Ï å D ≤~˝À bÕ>±.. sê

+>√bÕ˝Ÿ es¡à ì]à+∫q ªn|üŒ\sêEμ dæìe÷ #·÷dæq yêfi¯¢øÏ kÕøÏå >∑T˝≤{Ï >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. #·ø£ÿì X¯Øs¡+‘√ bÕ≥T mø˘‡b˛õ+>¥ #˚j·T>∑\ X¯øÏÔ ñHêï ø±˙ dü¬s’q q≥q ÄyÓT <ä>∑Zs¡ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ∫Á‘ê\πø |ü]$T‘·yÓTÆb˛sTT+~. <ë+‘√ >√fi¯ó¢ –\T¢≈£î+≥÷.. neø±XÊ\T m˝≤ ekÕÔj·÷ nì ‘Ó*dæqyês¡+<ä]ì Äsê rdüTÔ+~. <ë+‘√ <äøÏåD≤~ Áù|ø£å≈£î\≈£î u§<äT›>± ñqï ne÷àsTT\T q#·TÑês¡H˚ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<ä≥. Ä $<Ûä+>± ‘·j·÷s¡e&ÜìøÏ ‘Ó>∑ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<ä≥ kÕøÏå. $|üØ‘·+>± nìï ‹H˚dü÷Ô, ˝≤yÓø±ÿ\ì ñã˝≤≥|ü&ÉT‘·T+<ä≥. ø±˙ <äøÏåD≤~˝À #ÛêHé‡\¬ø’ Ç˝≤ #˚düTÔHêïsê nì n&ç–‘˚ ‹H˚ |ü<ësêú\T @~ ø£ì|æ+∫Hê H√s¡Tì ø£fÒºdüTø√e&É+ Hêe\¢ ø±<ä+≥÷ düe÷<Ûëq+ Çk˛Ô+<ä≥. |òüTTeT|òüTTeT˝≤&˚ |òü⁄&é‡ #·÷ùdÔ me]øÏ H√s¡÷s¡<ä+≥÷ }]k˛Ô+~. H˚qT uÛÀ»q Á|æj·TTsê*ì ø£qTø£ @~ ø£ì|æùdÔ n~ ‹H˚düTÔHêïq+{À+~. nsTT‘˚ m+‘· ‹Hêï ø±˙ n+<äT≈£î ‘·>∑Z |üìì yÓ‘·T≈£îÿì eTØ #˚kÕÔq+{À+~. yÓTT‘êÔìøÏ <äøÏåD≤~ yÓ÷E‘√ eTØ C ˝≤esTTb˛sTT #ÛêHé‡\T ø=fÒºj·÷\ì #·÷düTÔ+<äì dæ˙esêZ\ düe÷#ês¡+.

M Y K

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K


C≤s¡â+&é <ä[‘· Ä~yêdæ ø£fi≤ø±s¡T\ ñ]•ø£åqT s¡<äT›#˚j·÷\ì e÷s¡TŒ ø£fi≤eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› »]–q düe÷y˚X¯+˝À $s¡dü+ H˚‘· es¡esêe⁄ ‘·~‘·s¡ Á|üeTTKT\T bÕ˝§Zqï <äèX¯´+

X¯óÁø£yês¡+, 2 &çôd+ãsY 2011

n$˙‹ Äs√|üD\ô|’

msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\ |ü≥¢

$eø£å e<äT› ‹

‹ ‹

‹

bÕõ{Ïyé e´≈£îÔ\T Ä‘·àôd’ús¡´+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±* düe÷»+˝À ˇø£]>± >∑T]Ô+#ê* H√ ÇHéô|òø£åHé, H√ dæº>±à nH˚ ìHê<ä+‘√ eTT+<äT≈£î $eø£å‘·ô|’ ø£fi≤C≤‘ê\ <ë«sê ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*

s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 1 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À düs¡÷sYq>∑sY ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T#˚dæq Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ yê´~Û u≤]q |ü&É≈£î+&Ü j·TTe‘· C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*‡q nedüs¡eTT+<äì, msTT&é‡ yê´~Û e\q düe÷C≤ìøÏ ø£*π> eTT|üô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î j·TTe‘· ø£èwæ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. msTT&é‡ yê´~Û Á|üu\≈£î+&Ü ìs√~Û+#˚+<äT≈£î msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\ |ü≥¢ $eø£å #·÷|ü≈£î+&Ü á dü+e‘·‡s¡+ H√ ÇHéô|òø£åHé, H√dæº>±à nH˚ ìHê<ä+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï+<äTq msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\qT Ä<ä]+∫ düeTC+˝À ˇø£]>± yê]ì #·÷&Ü*‡q nedüs¡eTT+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± Á>±MTD

ù|<ä\qT yÓøÏÿ]düTÔqï cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡

2 ˝À

<ëVü≤+..<ëVü≤+ eT˝≤ÿõ–] dü]ÿ˝Ÿ˝À eT+∫˙{Ï ø£≥ø£{ {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙s¡T

2 ˝À

uÒ>∑+ ãC≤s¡T˝À øÏsêD eTs¡Ã+{Ÿ‡ <Ûäsêï

ù|J\T : 8

ÁbÕ+‘ê\˝À $eø£å‘·ô|’ ø£fi≤C≤‘ê\ <ë«sê Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì yÓ’<ä´ XÊK‘√ bÕ≥T &çÄsY&çm, eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT, j·TTe»q düØ«düT\T Ç‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T ô|<ä› m‘·TÔq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\qT nìï $<ë\ Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î>±qT dü+πøåeT |ü<Ûäø±\qT e]Ô+|ü#˚düTÔq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ôV≤#Y◊$ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T Ä]úø£+>± ì\<=≈£îÿ≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± yê]øÏ &çÄsY&çm <ë«sê s¡TD≤\qT n+~düTÔqï≥T¢, á dü+e‘·‡s¡+ 6 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ s¡TD≤\qT n+~+#·qTqï≥T¢, M{Ï‘√bÕ≥T |æ+#Û·qT¢, Çfi¯¢|ü{≤º\T, n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶\T Ç‘·s¡ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T Ä‘·àôd’úsê´ìï ($T>∑‘ê 2˝À)

u≤ãT <äèwæº ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãs¡T 1 (düTes¡íyês¡Ô): BNRP ªRΩ©´s\|ms ™´s¿¡Ë©´s AL][xmsfl·Ã¡©´sV μ≥k∂»¡VgS FsμR∂VL]‰Li»¡WÆ©s[ ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sVLi˙ªRΩVáV BªRΩLRiVá\|ms ™´s¿¡Ë©´s AL][xmsfl·Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xmspLjiÚ Aμ≥yLSáV }qsNRPLjiLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ …”¡≤T∂zms xms≤T∂Liμj∂. …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV …”¡≤T∂zms …‘¡™±sVáV gS GLRiˆ≤T∂ ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂. ™´sVVLiμR∂VgS Aμ≥yLSáV }qsNRPLjiLiøyNRP ªRΩLS*ªRΩ À≥œ¡LRiªRΩLi xms…ÌÿáƩs[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ Àÿ ¡V D©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aRP™±s, lLi[™´sLiª`Ω lLi≤ÔT∂, ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÌsv≤R∂V, μ≥R∂W÷¡FyŒ˝œ¡ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV @Æμ∂[ xms¨sÕ‹[ D©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPá©´sV Æ™s÷¡NTP ºdΩ∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V AxqsVÚá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiV zqs’¡H ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Liª][ μy¨s¨s FsμR∂VL][‰™´s≤R∂Li\|ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ˙aRPμ≥ÙR∂ ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVáª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡Ljizms Æ™sLi»¡Æ©s[ ALRiV  ¡XLiμyá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. IN][‰  ¡XLiμR∂LiÕ‹[ BμÙR∂LRiV ¤Õ¡[μy ™´sVVgÊRiVLRiV Æ©s[ªRΩá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. \Æ™s.Fs£qs.≠s«¡∏R∂V™´sV¯ Æ™s[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s Õ‹[¨s ™´sVVΔÿ˘LiaSá©´sV ≠s≤R∂μk∂zqs xqs Í¡NÌRPVá™yLkigS ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ™y…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s “¡JáV, BªRΩLRi xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ≤yNRPV˘Æ™sVLi»˝¡©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV ™yLjiNTP @xmsˆgjiLiøyLRiV. ™y…”¡©´s¨sı…”¡¨s @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™yμR∂©´sÕ‹[¨s  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sªRΩá©´sV  ¡∏R∂V»¡|ms…Ì”¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s™´sLjiLiøR¡≤R∂Li ¬ø¡[}qs ≠sμ≥R∂LigS GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[aSLRiV.æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ¨s«ÿ¨sNTP ™´sVVLiμR∂VgS C xmsLjiflÿ™´sW¨sı Ez§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ZNP[xqsVá\|ms ™´sVVLiμR∂VgS Àÿ ¡V NSxqsÚ μj∂gS˜Q˚LiºΩNTP gRiVLji @LiVV©y, A ªRΩLS*ªRΩ N][áVN][¨s μy¨s¨s FsμR∂VLRiV‰Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ™´sp˘x§¶¶¶LRiøR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ˇø£yÓ’|ü⁄ ©y˘∏R∂VxmsLRiLigS FsμR∂VL][‰™´s≤y¨sNTP xqs©´sıQμÙR∂Li @™´soªRΩWÆ©s[, ™´sVL][ \Æ™sxmso ˙xms«ÿZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ ªRΩ™´sV ™yμR∂©´sá©´sV  ¡Ã¡LigS ≠s¨szmsLiøR¡≤y¨sNTPgS©´sV L][«¡⁄ ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·LigS gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS ¨sªRΩ˘Li Gμ][ INRP @LiaRPLi\|ms …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsxqsWÚ ™´søyËLRiV. @LiVVæªΩ[ B™´s¨dsı xmns÷¡ryÚ∏R∂W ¤Õ¡[NRP ZNP[xqsVá©´sV FsÕÿ FsμR∂VL]‰Li…ÿLRi©´sıμj∂ BxmsˆV≤R∂V AxqsNTPÚgS DLiμj∂.

s¡#·Ãã+&É‘√ Á|ü»\≈£î Á|üjÓ÷»q+ ø£*Œ+#ê+: ø£˝…ø£ºsY s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 1 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É dü+<äs¡“¤+>± πswüHé ≈£L|üqT¢, |æ+#Û·qT¢, Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ ¬s’‘·T\≈£î eTVæ≤fi¯\≈£î bÕe˝≤ e&û¶‘√ bÕ≥T u≤´+≈£î *+πøõ s¡TD≤\qT n+~+∫ Á|ü»\≈£î m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À Á|üjÓ÷»q+ ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. qe+ãs¡T 4 qT+∫ 29 es¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢˝À 2,31,410 πswüHé ≈£L|üq¢ |ü+|æD°øÏ>±qT 76,452 ≈£L|üq¢qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+<äì, n<˚ $<Ûä+>± ø=‘·Ô>± πswüqT ø±s¡T¶\ ì$T‘·Ô+ 73,622 <äs¡U≤düTÔ\T n+<ëj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡. 19,271 kÕe÷õø£ |æ+#·qT¢ |ü+|æD°øÏ>±qT s¡#·Ãã+&É dü+<äs¡“¤+>± 16,150 |æ+#·q¢qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+<äì n<˚ $<Ûä+>± 2475 $ø£˝≤+>∑T\ |æ+#·qT¢

|ü+|æD°>±qT1794 |æ+#·qT¢ |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. n<äq+>± 19,050 kÕe÷õø£ |æ+#·q¢≈£î <äs¡U≤düTÔ\Tsê>±, $ø£˝≤+>∑T\ |æ+#·q¢ ì$T‘·Ô+ 2570 <äs¡U≤düTÔ\T n+<ëj·THêïs¡T. Çfi¯¢ ìsêàD≤\≈£î dü+ã+~Û+∫ 12,520 eT +~ \_›<ës¡T\≈£î nqT>∑TD+>± 13,119 eT+~ \_›<ës¡T\≈£î ≈£L&Ü e]Ô+|ü #˚j·T&É+ »]–+<äì, 1142 eT+~øÏ |ü{≤º dü]º|òæπø≥¢qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É dü+<äs¡“¤+>± Çfi¯¢ ìsêàD≤\ ì$T‘·Ô+ 38,813 <äs¡U≤düTÔ\T n+<ëj·Tì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. 21 eTVæ≤fi≤ dü<ädüT‡\T: s¡#·Ãã+&É dü+<äs¡“¤+>± 21 eTVæ≤fi≤ dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì, ádü<ädüT‡˝À 7067 eT+~ eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 49,550 dü«j·T+ düVü‰j·Tø£

dü+|òü÷\≈£î s¡÷4.99 ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷\ bÕe˝≤ e&û¶ì n+~+#·&É+ »]–+<äì, 9,974 eT+~ ¬s’‘·T\≈£î 75 \ø£å\ bÕe˝≤ e&û¶ì n+~+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´ eTVæ≤fi≤ Á>∑÷|ü⁄\≈£î s¡÷.76.12 ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷\ u≤´+≈£î *+πøJì n+~+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 29 eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ Ád”ÔX¯øÏÔ uÛÑeHê\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq\T >±$+#·&É+ »]–+<äì, Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ øÏ+<ä 972 u≤¢≈£î˝À¢17,113 mø£sê\qT kÕ>∑T≈£î jÓ÷>∑´+>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î md”‡, md”º\≈£î #Ó+~q uÛÑ÷$Tì n_Ûeè~Δ |üs¡ÃqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± n+>∑Héyê&û bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTs¡T>∑T<=&É¢ @sêŒ≥T≈£î>±ì 6,408 j·T÷ì≥¢qT eT+ps¡T#˚dæ 1782 j·T÷ì≥¢qT Á>ö+&ç+>¥ #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, 2 &çôd+ãsY, 2011

ù|<ä\qT yÓøÏÿ]düTÔqï cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ø√≥¢≈£î |ü&É>∑˝…‹Ôq u&Ü u≤ãT\T ô|<ä› ô|<ä› <äTø±D≤\T @sêŒ≥T#˚düT≈£îì ∫qï <äTø±D≤ <ës¡T\qT Byêfi≤ rsTT+#ês¡T. nìï edüTÔe⁄\÷ ˇπø #√≥, nìï+{Ïô|’ &çkÂ+{Ÿ ÇdüTÔHêïeTì Á|üø£≥q\T ÇdüTÔHêïs¡T. B+‘√ ns¡ø=s¡ Ä<ëj·T+ >∑\yês¡T ˝À|ü\øÏ yÓfi‚fl+‘·es¡≈£L yê] eTqdüT‡ yê] ÄBÛq+˝À ñ+≥T+~. ‘·s¡Tyê‘· @<√ ˇø£{Ï ø=H˚˝≤ Áù|s¡D ø£*Z+#˚ Á|üø£≥q\T yê]ì eTT>∑TZ˝ÀøÏ ~+#·T‘êsTT. CÒãT\T U≤∞ #˚sTT+#˚+‘·es¡≈£L ù|<ä\qT e<ä\&É+ ˝Ò<äT. Áu≤+&Ó&é edüTÔe⁄\+≥÷ <Ûäs¡\T m≈£îÿe>± y˚dæ ù|<ëyê&ÉT ø=qT>√\T #˚j·T˝Òì dæú‹øÏ rdüTø=düTÔHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D e÷¬sÿ{À¢ <=]πø edüTÔe⁄qT á cÕ|æ+>¥e÷˝Ÿ‡˝À Áu≤+&Ó&é eTTÁ<ä y˚dæ Hê\T>∑T ¬s≥T¢ n~Ûø£ <Ûäs¡≈£î neTTà‘·THêïs¡T. ~yêfi≤ rdüTÔqï ∫qï yê´bÕs¡düTÔ\T ô|<ä› ô|<ä›

;&ûm˝Ÿ m<äT≥ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î&ç ã+<ÛäTe⁄\ <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘Y &Ó’q$Tø˘ *$Tf…&é (;&ûm˝Ÿ) Á|ü<Ûëq <ë«s¡+ e<ä› >∑Ts¡Tyês¡+ ø±]à≈£î&ç ã+<ÛäTe⁄\T <Ûäsêï #˚|ü{Ϻ u…’sƒêsTT+#ês¡T. >∑‘· 22 dü+e‘·‡sê\T>± qq˝≤‘·T øÏwæHé˝≤˝Ÿ (43) nH˚ ø±]à≈£î&ÉT ;&ûm˝Ÿ˝À ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î&ç>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. ÄHês√>∑´+‘√ ñqï øÏwüHé˝≤˝Ÿ ámdt◊˝À ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ yÓfi¯¢>± nø£ÿ&É m+bÕ¢sTT ◊&û u≤¢ø˘ nsTT´+~. ø±+Á{≤ø£ºsY >±j·TÁ‹ ø=~›ø±\+>± ámdt◊≈£î &ÉãT“ #Ó*¢+#·ø£b˛e&É+‘√ ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\ q+ãs¡¢qT u≤¢ø˘ #˚XÊs¡T. B+‘√ øÏwüHé˝≤˝Ÿ≈£î dü¬s’q düeTj·T+˝À yÓ’<ä´+ n+<äø£ n‘·&ÉT ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. B+‘√ ø±]à≈£î&ç ã+<ÛäTe⁄\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\ J‘ê\ qT+∫ ámdt◊≈£î &ÉãT“\T ø£{Ÿ ne⁄‘·Tqï|üŒ{Ïø°, ø±+Á{≤ø£ºsY >±j·TÁ‹ Ä &ÉãT“\T á mdt◊ø° #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì ã+<ÛäTe⁄\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. øÏwüHé˝≤˝Ÿ≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#˚+‘· es¡≈£î nø£ÿ&ç qT+∫ ˝ÒeuÀeTì ã+<ÛäTe⁄\T ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T.

cÕ|æ+>¥e÷˝Ÿ‡ <ë{ÏøÏ ∫qï∫qï yê´bÕs¡T\T, |ü⁄{ŸbÕ‘YMT<ä ã≥º\T ny˚Tàyês¡T ~yêfi≤ rdüTÔHêïs¡T. cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡˝À ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉT ñ∫‘·+ n+≥÷ Á|üø£≥q\ MT<ä Á|üø£≥q\T Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° ñ∫‘· edüTÔe⁄‘√bÕfÒ <Ûäs¡ ìs¡ísTTdüTÔHêïs¡T. ù|<ä\qT e\˝À y˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø=‘·Ô ø=‘·Ô Á|üø£≥q\‘√ yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡T. nìï edüTÔe⁄\÷ ˇπø #√≥ <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. n~Ûø£ Á|ü»\T yê{ÏyÓ’ù| yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. B+‘√ ∫qï yê´bÕs¡T\T qcÕº\T #·$#·÷&Ü*‡ ek˛Ô+~. ∫qï yê´bÕs¡T\qT Ábı‘·‡Væ≤+#·ì Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ∫qï yê´bÕs¡T\qT Ábı‘·‡Væ≤+#·&É+˝Ò<äT. yê]øÏ e÷¬sÿ{Ÿ ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äT. ì‘·´+ ø±s=Œπs{Ÿ »|ü+ #˚dü÷Ô yê]ì $düà]k˛Ô+~. ø±s=Œπs{Ÿ cÕ|æ+>¥e÷˝Ÿ‡ ô|<ä› yÓTT‘êÔ˝À¢ sêsTTr*k˛Ô+~. ‘·eT≈£î sêsTTr*∫à Ábı‘ê‡Vü≤+ ø£*Œ+#ê\ì ∫s¡Tyê´bÕs¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

<ëVü≤+..<ëVü≤+ eT˝≤ÿõ–] dü]ÿ˝Ÿ˝À eT+∫˙{Ï ø£≥ø£{ ` {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙s¡T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : yês¡+ s√E\ø=ø£kÕ¬s’Hê {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsêqT n+~+#·&É+˝À eT˝≤ÿõ–] dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´s¡ì $$<Ûä ø±\˙ yêdüT\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. eT˝≤ÿõ–] dü]ÿ˝Ÿ˝À <ë<ë|ü⁄ 100≈£î ô|’>± dü¢yéT ø±\˙\T ñHêïsTT. á ø±\˙\≈£î eT+Jsê ô|’|t˝…’qT¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ˙{Ï ø√dü+ {≤´+ø£s¡¢ô|’q Ä<ës¡|ü&Ée\dæ ek˛Ô+~. {≤´+ø£s¡T¢ m|üŒî&=kÕÔjÓ÷ ‘˚*j·Tø£ kÕúì≈£î\T njÓ÷eTj·T |ü]dæú‹‘√ ñHêïs¡T. kÕsTTq>∑sY, Jπøø±\˙, n+uÒ<äÿsYq>∑sY, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Çfi¯fl˝À¢ uÀs¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê e#˚à ˙{Ï‘√H˚ nedüsê\T rs¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ s√Eø√kÕ¬s’Hê {≤´+ø£s¡T¢ sêø£b˛e&É+‘√ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì ø±\˙yêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à ˙s¡T ≈£L&Ü ◊<ës¡T _+<Ó\T ≈£L&Ü ì+&Éø£ b˛e&É+‘√ ˙{Ï ø√dü+ mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢˝À ‘Ó*j·Tø£ ÄjÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïeTì ø±\˙ yêdüT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ˙{Ï düs¡|òüsê ø√dü+ eT˝≤ÿõ–] dü]ÿ˝Ÿ˝À <ë<ë|ü⁄ 15{≤´+ø£s¡¢≈£î ô|’>± ñqï|üŒ{Ïø° ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·T&É+˝À C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T nHêïs¡T. Á|ü‹ì‘·´+ ˇø=ÿø£ÿ {≤´+ø£sY Hê\T>∑T Á{Ï|t\ #=|üŒîq Äj·÷ ø±\˙˝À¢ ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·÷\ì ø±\˙ yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ç|üŒî&˚ Ç˝≤ ñ+fÒ sêqTqï y˚dü$ ø±\+˝À m˝≤ ñ+≥T+<√ }Væ≤+#·T≈£î+fÒH˚ uÛÑj·Ty˚TdüTÔ+<äì ø±\˙ yêdüT\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ ˝À Áô|ò»sY≈£î ‘√&ÉT $<äT´‘Y ø√‘· e\q ˙s¡T düÁø£eT+>± n+<ä&É+˝Ò<äì yêb˛‘·THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT>± ©πøJ\T ø±e&É+ e\¢ e#˚à ˙s¡T düqï>± sêe&É+‘√ eT]+‘· Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïeTì Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T. mH√ï kÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$+∫q|üŒ{Ïø° <äTqïb˛‘·TMT<ä es¡¸+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢>± ñ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ düÁø£eT+>± ˙s¡T n+~+#˚ $<Ûä+>± Á|üj·T‹ï+#ê\ì eT˝≤ÿõ–] dü]ÿ˝Ÿ Á|ü»\T ø√sês¡T.

uÒ>∑+ãC≤sY˝À øÏsêD eTs¡Ã+{Ÿ‡ <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : Lji\¤…¡Õfi ™y˘FyLRiLiÕ‹[ Fs£mns≤U∂Há©´sV @©´sV™´sVºΩLiøyá©´sı ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ @–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ Dμ][˘gRi, ™y˘FyLRi xqs™´sW≈¡˘ B¿¡Ë©´s Æμ∂[aRP™y˘xmsÚ ¡Liμ`∂ zmsáVxmsoÕ‹[ À≥ÿgRiLigS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ NTPLSfl· ™´sVLRiËLi…fi= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ¤À¡[gRiLi ¡«ÿLRiVÕ‹[ μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. ¿¡Ã˝¡LRi ™´sLRiÚNRPLiÕ‹[NTP ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV LS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sV©´s Æμ∂[aRPLiÕ‹[ N][…˝ÿμj∂ ™´sVLiμj∂ DFyμ≥j∂ N][Õ‹[ˆªyLRi¨s ≠s≠sμ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV AL][zmsLiøyLRiV.  ¡x§¶¶¶ßŒœ¡ «ÿºΩ NRPLi|ms¨dsá N][xqsÆ™s[V Lji\¤…¡Õfi LRiLigRiLiÕ‹[NTP ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡LiμR∂©yıLRiV. C LRiLigRiLiÕ‹[NTP Fs£mns≤U∂H LS™´s≤R∂Li ™´sVWáLigS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ N][…‘¡ 50áORPQá ™´sVLiμj∂NTP DFyμ≥j∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. C ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][NRPF°æªΩ[ DμR∂˘™´sW¨sı ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ™y˘FyLRi xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Lji\¤…¡Õfi LRiLigRiLiÕ‹[NTP ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá©´sV @©´sV™´sVºΩxqsWÚ ZNP[Li˙μR∂Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ALiμ][Œœ¡©´s Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi ZNP[Li˙μR∂ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS áORPQÕÿμj∂ uyxmsoáV ™´sVWªRΩ ¡≤ÔyLiVV. LS«¡μ≥y¨s ≤≥T∂÷d˝¡ª][ Fy»¡V DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚, z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi ˙xmsÆμ∂[a`P, LS«¡rÛy©±s ªRΩμj∂ªRΩLRi LSuÌy˚Õ˝‹[©´sW ™y˘FyLRiVáV xqs*øR¡ËÈLiμR∂LigS  ¡Liμ`∂ Fy…”¡LiøyLRiV. Lji\¤…¡Õfi LRiLigRiLiÕ‹[NTP ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáNRPV æªΩLRi ºdΩxqsWÚ ZNP[Li˙μR∂Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ¨sLRixqs©´sgS ™y˘FyLRiVáV gRiVLRiV™yLRiLi Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS  ¡Liμ`∂ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. INRP‰ \¤«¡xmspL`i ©´sgRiLRiLiÕ‹[Æ©s[ μyμyxmso 50 Æ™s[á

μR∂VNSflÿáV ™´sVWªRΩ ¡≤ÔyLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso Æμ∂[aRP LS«¡μ≥y¨s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ™yfl”·«¡˘ NSLRi˘NRPÕÿFyáV xqsÚLi’≥¡LiøyLiVV. ™y˘FyLRiVáV L][≤˝R∂\|ms ¨sLRixqs©´sáV, ALiμ][Œœ¡©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™yLjiNTP ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ’d¡¤«¡[{ms NRPW≤y LS˘÷d¡Ã¡V, ˙xmsμR∂LRi+©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯Ã¡©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sLRiÚNRPVáV |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ xqsÆ™sV¯Õ‹[ FyÕÊ‹©´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s xmsoá ™yfl”·«¡˘ NRPW≤R∂Œ˝œ¡ß ™´sVWªRΩ ¡≤Ôy∏R∂V¨s NSÆ©sˆÈ≤R∂lLi[xtsQ©±s A£mns A÷¡Li≤T∂∏R∂W ˙¤…¡[≤R∂L`i= ≤≥T∂÷d˝¡ aS≈¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©´slLi[LiμR∂L`i ™´sVμR∂©±s æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS HμR∂V N][»˝¡ ™´sVLiμj∂  ¡Liμ`∂NRPV ™´sVμÙR∂ºΩxqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[ μyμyxmso 35 áORPQá ¿¡©´sı, ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRi•¶¶¶ ™y˘FyLRiVáV ªRΩ™´sV uyxmsoá©´sV ™´sVWzqs ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsWÚ LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @˙gjiNRPáËL`i ˙F~≤R∂W˘£qs ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ zmsáVxmso¨s¿¡Ë©´s  ¡Liμ`∂NRPV ™´sVVLi\¤À¡, ©´s≠s ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[ ™´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s ™´s¿¡ËLiμR∂¨s |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s A£mns ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Æ™sWx§¶¶¶©±s gRiVLSı¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´s xmsLi≤˝R∂V, NRPWLRigRi∏R∂WáV, D÷˝¡, AáV,NTPLSfl· uyxmsoáV æªΩLRiVøR¡VN][¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @»¡V z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[©´sW  ¡Liμ`∂NRPV xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV á’≥¡Li¿¡Liμj∂. ’d¡¤«¡[{ms, {qs{msH Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ALiμ][Œœ¡©´sáNRPV ™´sLRiÚNRPVáV ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. xmsáVø][»˝¡V L][≤˝R∂\|ms \¤À¡hSLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰≤R∂ ˙…ÿzmnsN`P xqsÚLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. ’d¡•¶¶¶L`iÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi  ¡Liμ`∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi |msμÙR∂gS NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. øyÕÿ ™´sWlLi‰»˝¡V æªΩLRiVøR¡VNRPV©yıLiVV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ xqs™´sW«fi™yμj∂ FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáV LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯Ã¡V μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV.

40 ~«#·Áø£yêVü≤Hê\T kÕ«BÛq+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ Vü≤Ödæ+>¥uÀs¡T¶ ø±\˙˝À ~«#·Áø£yêVü≤Hê\ <=+>∑‘·q+ πødüT˝À Ç<ä›s¡T ì+~‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. Vü≤Ödæ+>¥uÀs¡T¶ Hê\T>√ù|òdt eTd”<äT e<ä› yêVü≤Hê\T ‘·ìF #˚düTÔ+&É>± Ms¡T bÕ]b˛e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. yÓ+ã&ç+∫q b˛©düT\T ì+~‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. M]e<ä› qT+∫ q˝u…’ yêVü≤Hê\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ì+~‘·T\T es¡dü <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï u§s¡ã+&É≈£î #Ó+~q nq«sY, U≤d”+\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê«|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ãdüT‡u§˝≤Ô`Á&Ó’esY eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ u…+>∑fi¯Ss¡T yÓfi¯óÔqï @|” Á{≤yÓ˝Ÿ‡≈£î #Ó+~q Áô|’y˚≥T ãdüT‡ ñ<äj·T+ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ bÕ´|æ* düMT|ü+˝À uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. Á|üe÷<ä+˝À ãdüT‡ Á&Ó’esY nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTs√ 15 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. ø£å‘·>±Á‘·T\qT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ 108˝À &√Hé ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

»Hê\ô|’øÏ <ä÷düT¬ø[¢q ãdüT‡` ˇø£] eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò« ùdºwüHé e<ä› z Äغd” ãdüT‡ »Hê\ô|’øÏ <ä÷düT¬ø[¢+~. B+‘√ ˇø£s¡T nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. á Á|üe÷<ä+˝À |ü\Te⁄]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. >±j·÷\bÕ˝…’q yês¡+<ä]ì kÕúìø£ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

108 düØ«düT\≈£î ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\˝À C≤|ü´+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): 108 düØ«düT\ ìs¡«Vü≤D≈£î ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\‘√ C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘√+<äì J$πø Á|ü‹ì~Û dü«s¡÷|t ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüT‘·Ô+ 542 yêVü≤Hê\T e÷Á‘·y˚T ‹s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, á $wüj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·« <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓ[q≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. á düeTdü´\ô|’ yÓ’<ä´Äs√>∑´XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù‘√ e÷{≤¢&Ü\ì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dü÷∫+#ês¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

$eø£å e<äT› (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï yÓ’<ä´ kÂø£sê´\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq J$‘êìï J$+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK~Ûø±] &Üø£ºsY »j·T≈£îe÷] e÷{≤¢&ÉT‘·T õ˝≤¢˝À msTT&é‡ yê´~Û Á|üu\≈£î+&Ü nìï C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 97 XÊ‘·+ >∑]“D° Ád”Ô\≈£î j·÷+{Ï Hê≥˝Ÿ Ád”ÿì+>¥ |üØø£å\T #˚j·T&É+ »]–+<äì, Bì <ë«sê |ü⁄≥ºuÀj˚T _&ɶ≈£î yê´~ k˛ø£≈£î+&Ü ìyê]+#˚+<äT≈£î ÄkÕÿs¡eTT+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ‘ê+&É÷s¡T @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹˝Àì ∫øÏ‘·‡ πø+Á<ä+ (ÄsYº ôd+≥sY) <ë«sê yê´~ÛÁ>∑düTÔ\≈£î ∫øÏ‘·‡ n+~#·+&É+ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Bì‘√bÕ≥T yê´~Ûô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î dü\Vü‰ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì m.j·THé.m+ \<ä]øÏ msTT&é‡ yê´~ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î •ø£åD Çe«&É+ »]–+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ˝…Á|üd” n~Ûø±] &Üø£ºsY nì‘ê~yêø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 57.210 eT+~øÏ msTT&é‡ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>± 1895 eT+~øÏ bÕõ{°yé e∫Ãq≥T¢, 26 y˚\ >∑]“¤D° Ád”Ô\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>± 114 eT+~øÏ bÕõ{°yé e∫Ãq≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. 2005 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç ìs¡+‘·s¡+ ∫øÏ‘·‡ n+~+#·&É+ <ë«sê msTT&é‡ yê´~Û õ˝≤¢˝À 5.9 XÊ‘·+ qT+&ç 3.3 XÊ‘êìøÏ |ü&çbısTTq≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+z &çÄsY&çm |æ&ç es¡Á|ükÕ<é¬s&ç¶, &çdæôV≤#Ymdt &Üø£ºsY Vü≤qTeT+‘Y sêe⁄, eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT XÊK |ü&ç Ç+~s¡, õ˝≤¢ {Ï._. n~ø±] &Üø£ºsY ns¡TD≈£îe÷], n<Ûäq|ü⁄ õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±] &Üø£ºsY düJs¡TB›Hé, m|æmHém n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY düTπswt >ö&é, õ˝≤¢ ¬s&éÁø±dt kıôd’{° ø±s¡´<ä]Ù kÕsTT#Í<ä] Ç‘·s¡ dü«#·Ã+<ä dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+, 2 &çôd+ãsY, 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ne>∑Vü≤q‘√ msTT&é‡ ìyês¡D kÕ<Ûä´+ mHémdtmdt yê\+{°s¡T¢ ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚j·÷*

$ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): msTT&é‡ yê´~Û >∑T]+∫ mHémdtmdt yê\+{°s¡T¢ ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚j·÷\ì qyêuŸ ù|≥ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ >√|æÁøÏwüí |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ msTT&é‡ e´‹πsø£ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ìs¡«Væ≤+∫q sê´© nq+‘·s¡+ »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Òì ø±s¡D+>± msTT&é‡ yê´~Ûq |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. mHémdtmdt Áb˛Á>±+ n~Ûø±] düTπsX¯«sY kÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ yê´~Û ôV≤#Y◊$ e\q dü+Áø£$TdüTÔ+<äì nHêïs¡T. á yê´~Û k˛øÏq yê]øÏ s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ‘·>∑TZ‘·T+<äì s√Es√E≈£î ã\V”≤q+ ø±e≥+ msTT&é‡ yê´~Û>± >∑T]Ô+#ê\ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À düTì‘·, eTVü‰<˚$, yÓ+ø£≥j·T´, s¡$+<äsY, ñcÕsêDÏ, düTes¡í ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

$<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\ô|’ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ÄÁ>∑Vü≤+ eTs¡Œ*¢, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡Te⁄ ø±\+˝À $<äT´‘Y _\T¢\T #Ó*¢+#ê˝≤ n+≥÷ $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\ô|’ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T eT+&ç|ü&ɶ dü+|òüT≥q eTs¡Œ*¢ eT+&É\+˝À »]–+~. ‘êeTdü˝Ò ø£s¡Te⁄‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·T+fÒ eT÷*π> qø£ÿô|’ ‘ê{Ï ø±j·T˝≤ $<äT´‘Y _\T¢\T #Ó*¢+#ê\ì n~ø±s¡T\T ù|s√ÿq&Üìï $ìyÓ÷>∑<ës¡T\T e´‹πsœdüTÔHêïs¡T. $ø±sêu≤<é m&ç sêE,eTs¡Œ*¢ @Ç $»j·Tu≤düÿsY\T ñ<äj·T+ _dæ ø±\ìøÏ yÓ[fl ãø±sTT\T |ü&ɶ $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\ Ç+&É¢<ä>∑Z]øÏ yÓ[fl _\T¢ ø£{≤º\ì ˝Òì#√ $<äT´‘YqT ø£{Ÿ

#˚kÕÔeTì ù|s=ÿq&É+‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ø£+>∑T ‹Hêïs¡T. ø=+‘· eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T @ø£yÓTÆ ndü˝Ò ø£s¡Te⁄ ø±\+˝À ñqï ‘êeTT ø£¬s+{Ÿ _\T¢ m˝≤ #Ó*¢kÕÔeT+≥T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø=+‘· düeTj·T+ ÇùdÔ _\T¢\T ø£&É‘êeTHêï $ì|æ+#·Tø√˝Ò<äT.ø£¬s+{Ÿ m˝≤ ø£{Ÿ#˚kÕÔs√ #·÷kÕÔeTì n+≥T n+Á>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚j·T&É+‘√ #˚ùd~˝Òø£ @&ç.sêE @Ç $»j·T u≤düÿsY, ˝…’qT yÓTHé\T yÓqT ‹]>±s¡T.

myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é≈£î ø£è‘·»„‘·\T: lìyêdt $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À Á|üuÛÑT‘·«pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚dæq $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´ õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY≈£î ø£è‘·»„‘·\ì $ø±sêu≤<é u≤¢ø˘ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt, õ˝≤¢ ùdyê<ä˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T õ.#·+Á<ÛäX‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À yês¡T á ÁbÕ+‘·+˝À Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY

ø£fi≤XÊ\ ˝Òì ø±s¡D+>± ù|<ä $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\ bÕ\j˚T´yês¡ì á ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T eT÷\+>± m+‘√ Á|üjÓ÷»q+ ø£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. m+m˝Ÿm≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æq yê]˝À sê|òüTeHé Hêj·Tø˘, KT‘√“~›Hé, >√bÕ˝Ÿ, ô|+&Ü´\ nq+‘·j·T´, ¬s&Ü´Hêj·Tø˘, bÕ+&É÷, >∑D|ü‹¬s&ç¶, ø£Ø+ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

eT+&É˝≤_Ûeè~ΔøÏ ì<ÛäT\T eT+ps¡T |ü]–, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Ä_Ûeè~Δ |üqT\≈£î >±qT eT+&É\+˝Àì $T–*b˛sTTq |üqT\≈£î >±qT Ä˝≤π> $$<Ûä m+|æõ|æ»&é|æ ùws¡¢ qT+&ç eT+&É˝≤ìøÏ <ë<ë|ü⁄ 48 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡Tj·÷´j·Tì eT+&É\ Ä_Ûeè~Δ Ä~Ûø±] $»j·T|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. á ì<ÛäT\‘√ eTTs¡T>∑T ø±\«\T, dæ.dæ s√&ÉT¢, n˝≤π> Äj·÷ Å>±e÷˝À¢ $T–*b˛sTTq |üqT\T |üP]Ô #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ü]–˝À $T–* b˛sTTq eT+&É\ |ü]wü‘Y uÛÑeHêìøÏ 10 \ø£å\T, ‘√+&É|ü*¢øÏ 2 \ø£å\T n+>∑Héyê&ç uÛÑeq+ |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î, $T≥ºø√&ÉTsY 1.50 \ø£å\T,∫>∑Tsê˝Ÿ|ü*¢ 1.50 \ø£å\T, >∑&çdæ+>±|üPsY˝À $T–*b˛sTTq bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD+ ø√dü+ 40 y˚\T,s¡+>∑+|ü*¢øÏ

ø£\«s¡Tº ìsêàD+≈£î 50 y˚\T,‘√+&É|ü*¢ ø£\«s¡Tº ìsêàD+≈£î 1.50 \ø£å\T,mHé{ÏnsY ø±\˙ |ü]–˝À dædæs√&ÉT¶ ø√dü+ 1\ø£å s¡÷bÕj·T\T, Åù|yéTq>∑sY ø±\˙ ø√dü+ 1.50 \ø£å\T,yÓTT‘·Ô+ 20.90 \ø£å\‘√ |ü\T Ä_Ûeè~› ø±s¡´Åø£e÷\T #˚|üqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤ õ|æùwsY øÏ+<ä 17 \ø£å\ 28 y˚\ s¡÷bÕj·T\‘√ $$<ä |üqT\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.2011,2012 dü+e‘·‡s¡+ >±qT e∫Ãq Å>±e÷\‘√ bÕ≥T |ü]– |ü≥ºD+˝Àì |ü\Tø±\˙˝À¢ ≈£L&É Ä_Ûeè~› |üqT\T ‘·«s¡˝À ÅbÕs¡+_ÛkÕÔeTì m+|æ&çy√ $»j·T|üŒ ‘Ó*bÕs¡T.

eTs¡Œ*¢, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ne>∑Vü≤q‘√HÓ msTT&é‡ ìyês¡D kÕ<Ûä´eTì õ˝≤¢ &ç|æj·TyéT s¡‘·ï+ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ìyês¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± eTs¡Œ*¢ eT+&É\+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç $<ë´s¡Tú\#˚ sê´©>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡‘·ï+ e÷≥¢&ÉT‘·÷ ôV≤#Y◊$ k˛øÏq e´≈£îÔ\≈£î s√>∑ ìs√<äø£ X¯øÏÔ ‘·–Z m&É‘˚>∑ì »«s¡+, <ä>∑TZ, $s√#ê\Hê\T, #·s¡àyê´<äT\T k˛≈£î‘ê j·THêïs¡T. ôV≤#Y◊$ Hê\T>∑T e÷sêZ\ <ë«sê k˛πø+<äT≈£î ÄdüÿsêeTT+<äHêïs¡T. ø£\Twæ‘·yÓTÆq s¡ø£Ô+ møÏÿ+#·&É+ <ë«sê ndüTs¡øÏå‘· dü+uÀ>∑+ e\q, ø£\Twæ‘·yÓTÆq dæs¡+J\T yê&É≥+ e\q, >∑]“¤DÏ Ád”Ô\≈£î ôV≤#Y◊$ k˛øÏ‘˚ ‘·*¢qT+&ç _&ɶ≈£î ≈£L&É k˛≈£î‘êj·THêïs¡T. <√eT ø±≥T eTs¡T>∑T <=&ÉT¢ yê&ÉT≥ e\q, ø£\dæ uÛÀ»q+ #˚j·T&É+ e\q,ø£\dæ |üì #˚j·T&É+ e\q ôV≤#Y◊$ k˛ø£<äì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ôV≤#Y◊$ k˛øÏq yê]øÏ yê] J$‘êìï

ô|+#·T≈£îHÓ+<äT≈£î mÄsY{Ï eT+<äT\T ñHêïj·Tì n$ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹˝À n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì, ôV≤#Y◊$ k˛øÏq yês¡T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&É eT+<äT\T yê&ç eT+∫ ÄVü≤sêìï rdüT≈£îqï f…ÆsTT‘˚ kÕeTq´ J$‘·+ b˛+<äe#·Ãì Äj·Tq $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î ôV≤#Y◊$ |ü≥¢ Áyê‘· |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬>\Tb˛+~q $<ë´s¡Tú\≈£ ãVüQeT‘·T\qT n+< äCÒkÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY sêUÒwt,&Üø£ºsY >√bÕ˝Ÿ, ôV≤#Y◊$ |üØø£å ìsê«Vü≤≈£î\T >∑≥ºj·T´, |üP», @mHémyéT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É˝≤ìøÏ eTT>∑TZs¡T ]k˛sY‡ {°#·s¡T¢ $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\¢\≈£î sêJyé $<ë´ $TwüHé Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ÁX¯<ä› rdüT≈£îì Á|ü‹ eT+&É˝≤ìøÏ eTT>∑TZs¡T #=|ü⁄Œq ]k˛sY‡ {°#·s¡¢qT πø{≤sTT+∫+<äì $ø±sêu≤<é eT+&É\ $<Ûë´~Ûø±] m+.q]‡+\T ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À $$<Ûä b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ñbÕ<Ûë´j·TT\T Á>±e÷\˝À Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\¢\qT >∑T]Ô+∫ yê] $esê\qT ùdø£]+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, M]øÏ Á|ü‹ k˛eTyês¡+ eT+&É\ eqs¡T\ πø+Á<Ûä+˝À |òæõjÓ÷<ÛÓs¡|æ &Üø£ºsY #˚ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± $$<Ûä b˛{°\˝À

¬>\Tbı+~q yê] $esê\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕúsTT˝À ∫Á‘· ˝ÒKq+ b˛{°˝À Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ dü<ë›+, ~«rj·T ãVüQeT‹ uÛ≤qT Á|ükÕ<é, ‘·èrj·T ãVüQeT‹ >∑TDÒX¯«sY¬s&ç¶, nqsê<Ûä\≈£î \_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. yê´düs¡#·q b˛{°˝À Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ yÓ+ø£fÒwt, ~«rj·T ãVüQeT‹ qoHé uÒ>∑+, ‘·èrj·T ãVüQeT‹ eTeT‘·\≈£î \_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eø£è‘·«+ b˛{°˝À Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ K©<ëC≤Vü≤Hé, B«rj·T ãVüQeT‹ $»j·T\øÏåà, ‘·èrj·T ãVüQeT‹ ‘êu≤düTe÷ uÒ>∑+\≈£î \_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T >√es¡›Hé¬s&ç¶, j·÷<äe¬s&ç¶, m+ÄsY|æ\T |ü<äàHêuÛÑ sêe⁄ yÓ+ø£≥j·T´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ä]úø£ düVü‰j·T+ #˚y˚fi¯¢, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): ÄyéT ÄBà |ü<∏äø£+ øÏ+<ä #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ |ü\TZ≥º Á>±eT+˝À eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìøÏ 70 y˚\ s¡÷bÕj·T\qT >∑Ts¡Tyês¡+ n+<äCÒXÊs¡T. Á>±eT e÷J düs¡Œ+#Y q]‡+\T e÷{≤¢&ÉT‘·T

Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq ÄyéT ÄBà |ü<∏äø£+ <ë«sê kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î m+‘√ Á|üjÓ÷»q+ ø£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. eTè‘·T&ÉT e&˚¶ #Óqïj·T´ uÛ≤s¡´ e÷D…eTà≈£î á #Óø˘qT n+<äCÒdæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

msTT&é‡ n+≥Tyê´~Ûø±<äT #˚y˚fi¯¢, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): msTT&é‡ yê´~ÛøÏ ìyês¡D ‘·|üŒ BìøÏ eT+<äT ˝Ò<äì #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ yÓT&çø£˝Ÿ Ä|òædüsY ô|+#·\j·T´ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ #˚y˚fi¯¢ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ qT+&ç Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹ es¡≈£î $<ë´s¡Tú\#˚ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T

msTT&é‡ yê´~Û |ü≥¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&Ü\ì msTT&é‡ n+≥T yê´~Û ø±<äqï $wüj·÷ìï düVæ≤‘·+ >∑T]Ô+#ê\ì nHêïs¡T.ÄdüŒÁ‹ &Üø£ºsY düTì‘· e÷{≤¢&ÉT‘·T msTT&é‡ yê´~ ìyês¡D≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T q&ÉT+ _–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ ñ|üHê´dü≈£î\T, ÄdüŒÁ‹ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£≥ï+ y˚~Û+|ü⁄\T≈£î $yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´ kÕeTs¡+>±¬s&ç¶ì |ü]–, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ø£≥ï+ y˚~Û+|ü⁄\T uÛÑ]+#·˝Òø£ z $yêVæ≤‘· |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï dü+|òüT≥q <√eT eT+&É\ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì *+>∑Hé|ü*¢ Å>±eT+˝À »]–+~. b˛©düT\T ø£<Ûäq+ Å|üø±s¡+ $esê\ Ç˝≤ ñHêïsTT. *+>∑Hé |ü*¢ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q mÅs√fi¯fl oe©\(24) eTVü≤ãTuŸqs¡>¥ õ˝≤¢ ø√dæZ qT+&ç >∑‘·eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ Åø°‘·+ <√eT eT+&É\+ *+>∑Hé|ü*¢ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q mÅs√\¢ >√bÕ˝Ÿ‘√ $yêVü≤+ #˚XÊs¡T. ÄsTT‘˚ Ä|üŒ{Ï qT+&ç yê] ø±|ü⁄s¡+ düe´+>±H˚ kÕ–+~.Ä eT<Ûä´ø±\+˝À Ä<äq|ü⁄ ø£≥ï+ ‘Óyê\ì Ä‘·Ô, uÛÑs¡Ô >√bÕ˝Ÿ rÅey˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚j·T&É+‘√ eTqkÕΔbÕìøÏ #Ó+~q •e©\ ãT<Ûäyês¡+ eT<ä´Vü≤ï+ Ç+{À¢ mes¡T ˝Òì düeTj·T+˝À |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. eTè‘·Tsê* Äqï sêeTT\T |ò”sê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

|üsêeT]Ù+∫q #·+Á<äu≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): <äT+&É>∑T\ #˚‹˝À >±j·T|ü&ç ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘· kÕeTs¡+>±¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT |üsêeT]Ù+#ês¡T. u≤ãT‘√ bÕ≥T myÓTà˝Ò´ sêe⁄\, #·+bÕù|≥, Vü≤j·T‘Yq>∑sY ø±s√Œπs≥s¡T¢ ñHêïs¡T.


4

m&Ü]˝À eT+#·T |ü⁄wüŒ+

ñ|ü‘√ eTT|ü <ëø± k˛&çj·T+ ø√¢¬s’&é ñ+≥T+~. #·*ø±\+˝À #ÓeT≥ <ë«sê ãj·T{ÏøÏ b˛j˚T ñ|ü n+≥÷ @MT ñ+&É<äT. ø±˙ eT+∫ eT+&˚ y˚dü$˝À e÷Á‘·+ Ä|ò”düT≈£î yÓfi‚¢ e´øÏÔ s√E≈£î 12.5 Á>±eTT\ <ëø± ñ|ü⁄ŒqT #·eT≥ <ë«sê $dü]®kÕÔ&ÉT. Ç<˚ s√E˝À yê´j·÷e÷\T #˚dæHê ˝Òø£ @&Ü] ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìedæ+#˚ yê]˝À Ç~ Ç+ø± u≤>± m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. nsTT‘˚ #ÓeT≥ <ë«sê X¯Øs¡+ ñ|üø£+fÒ ˙{Ïì m≈£îÿe ø√˝ÀŒ‘·T+~. Bì e\¢ u≤>± #ÓeT≥\T |ü{Ϻq|ü&ÉT s¡ø£Ô+˝À ñ+&Ü*‡q <ëìø£+fÒ ñ|ü m≈£îÿe XÊ‘·+ >±q÷ ñ+&ç yê{Ï eT<Ûä´ ìwüŒ‹Ô <Óã“‹+≥T+~. Bìï |üdæ>∑{Ϻq yÓT<ä&ÉT˝Àì <ä|æŒø£ πø+Á<ä+ ˙{Ïì m≈£îÿe ‘ê>∑eT+≥÷ H√{ÏøÏ dü+<˚X¯+ |ü+|ædüTÔ+~. eTq≈£î <ä|æŒø£ nj˚T´~ á dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚.

>∑T+&ÓqT ø£ã*düTÔ+~

eT

q <˚X¯+˝À |ü≥ºD, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ JeqXË’* e÷s¡T‘√+~. bÕ´πøCŸ¶, ÁbÕôddt #˚dæq, ¬s&çy˚T&é>± <=s¡πø ÄVü‰sê\qT rdüTø√e&ÜìøÏ n\yê≥T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À k˛&çj·÷ m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À ñ+≥T+~. Á|ürs√E dü>∑≥Tq ˇø£ uÛ≤s¡rj·TT&ÉT 30Á>±eTT\ ñ|ü⁄Œ yê&ÉT‘·THêï&ÉT. Ç~ C≤rj·T b˛wüø±Vü‰s¡+ dü+düú dæbòÕs¡T‡ ø£Hêï #ê˝≤ m≈£îÿe. s√E≈£î Äs¡T Á>±eTT\ ø£Hêï m≈£îÿe ñ|ü rdüT≈£L&É<äì dü+düú dü÷∫k˛Ô+~. ñ|ü⁄Œ m≈£îÿe rdüT≈£î+fÒ >∑T+&Ó »ãT“\T, eT÷Á‘·|æ+&Ü\ »ãT“\T, ø£&ÉT|ü⁄˝À ø±´q‡sY, ÄdæºjÓ÷b˛s=dædt ø£\T>∑T‘êsTT. düeTTÁ<ä+ qT+∫ \_Û+#˚ ñ|ü⁄Œ˝À 40 XÊ‘·+ k˛&çj·T+, 60 XÊ‘·+ ø√¢¬s’&é ñ+{≤sTT. eTq X¯Øs¡+˝À ñ|üMT<ä Ä<Ûës¡|ü&Éì nej·TeeT+≥÷ @MT˝Ò<ä+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. eTq X¯Øs¡+˝À »]π> s¡kÕj·Tìø£ #·s¡´\T n˙ï ≈£L&Ü ñ|ü⁄Œ MT<˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+{≤sTT. eTq+ rdüT≈£îH˚ ÄVü‰s¡+˝À ñ|ü eTTK´yÓTÆq |ü<ës¡ú+. ø£+&Ésê\T dü+ø√∫+&É+˝À, ˙{Ï ì\« ñ+&É≥+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· eVæ≤düTÔ+~. n+‘˚ø±ø£ X¯Øs¡+˝À Js¡íe´edüú≈£î nedüs¡yÓTÆq b˛wüø±\T ñ|ü˝À ñHêïsTT. X¯Øs¡+˝À k˛&çj·T+ ‘·≈£îÿyÓ’‘˚ &ûôV’≤Á&˚wüHé ø£\T>∑T‘·T+~. eTs√yÓ’|ü⁄ k˛&çj·T+ m≈£îÿe ñ+&˚ ñ|ü⁄Œ |ü<ësêú\T rdüT≈£î+fÒ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T Á|üe÷<ä+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. Çø£ÿ&√ dü+<˚Vü≤+ ø£\T>∑T‘·T+~. eTq X¯ØsêìøÏ m+‘· ñ|ü nedüs¡+ ? C≤rj·T b˛wüø±Vü‰s¡+ dü+düú Á|üø±s¡+ ˇø£ e´øÏÔ s√E≈£î Äs¡T Á>±eTT\T e÷Á‘·y˚T ñ|ü⁄Œ rdüTø√yê*. ø±˙ dü>∑≥Tq ˇø£ e´øÏÔ s√E˝À 8 qT+∫ 12 Á>±eTT\ ñ|ü rdüT≈£î+≥THêï&ÉT. ñ|ü⁄Œ eTq X¯Øs¡+˝À ˙{Ï düeT‘·T\´‘·qT ø±bÕ&ÉT‘·T+~. X¯Øs¡+˝Àì ÄeT¢ øå±s¡ ìwüŒ‹Ôì Áø£eTãB›ø£]+#˚ #·s¡´˝À k˛&çj·T+ ˇø£ eTTK´ bÕÁ‘· eVæ≤düTÔ+~. k˛&çj·T+ XÊ‘·+ |ü&çb˛‘˚ Vü‰s√àqT\T |ü+ù| dü+πø‘ê\T X¯Øs¡+˝À dü]>± yê´|æÔø±s¡T. ø£+&Ésê\T ˙s¡dæ+∫ eTìwæ ‘˚*ø£>± n\dü≥≈£L ∫ø±≈£î≈£L ˝Àqe⁄‘ê&ÉT.

uVüQ Á|üjÓ÷»qø±] ñ|ü⁄Œ Hê&û Áù|πs|üD Á|ükÕsêìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. dü¬s’q yÓ÷‘ê<äT˝À X¯Øs¡+˝À Á<äyê\T ì\« ñ+#ê&ÜìøÏ düVü≤ø£]düTÔ+~. ø£+&Ésê\T dü+ø√∫+#·&ÜìøÏ, yê´ø√∫+#·&ÜìøÏ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. ñ|ü⁄Œ˝À ñ+&˚ ÄjÓ÷&çHé m<äT>∑T<ä\≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. njÓ÷&çHé ˝À|ü+ e\¢ <∏Ó’sêsTT&é düeTdü´\T ekÕÔsTT. X¯Øs¡+˝À k˛&çj·T+ u≤>± ‘·–Z‘˚ μ ˝À ã¢&é Áô|»sYμ ø£\T>∑T‘·T+~. Ç~ s¡ø£ÔÁ|üdüs¡DqT ‘·–ZdüTÔ+~. k˛&çj·T+ m≈£îÿyÓ’‘˚ X¯ØsêìøÏ Vü‰ìø£s¡+. bÕ\ ñ‘·Œ‘·TÔ\, ≈£Ls¡>±j·T\T, #˚|ü\T, s=j·T´\T, >∑T&É¢˝À düVü≤»dæ<äΔ+>± k˛&çj·T+ ñ+≥T+~. ñ|ü⁄Œ m≈£îÿe rdüT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT øÏ&ûï˝À ¬sìHé nH˚ |ü<ës¡ú+ ñ‘·Œ‹/$&ÉT<ä\ ne⁄‘·T+~. ¬sìHé n˝§¶dæºsêHéqT ôdÁøÏj˚T{Ÿ #˚düTÔ+~. Ä˝À¶dæºsêHé s¡ø£ÔHêfi≤\qT dü+ø√∫+|ü #˚düTÔ+~. X¯Øs¡+˝À k˛&çj·T+ ñ+&˚˝≤ #˚düTÔ+~. X¯Øs¡+˝À m≈£îÿe k˛&çj·T+ ì˝« ñ+fÒ Á<äyê\T m≈£îÿyÓ’‘êsTT. s¡ø£ÔHêfi≤\T dü+ø√∫+∫q|ü&ÉT _|æ n~Ûø£eTe⁄‘·T+~. ¬sìHé, Ä˝À¶dæºsêHé nH˚~ eTTK´yÓTÆq yÓTø±ì»+. uÛÀ»q+˝À ñ|ü ‘·–Z+∫q|ü&ÉT ¬sìHé ‘·≈£îÿe ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T+~. eT+<äT\ e\¢ ¬sìHé ñ‘·Œ‹Ôì ‘·–Z+#=#·TÃ. Ä˝À¶dæºsêHéqT u≤¢ø˘ #˚j·T&ÜìøÏ eT+<äT\T ñHêïsTT. m+‘· rdüTø√yê*? s=p Ä|òtdüT≈£î ãdüT‡\ Á|üj·÷DÏdü÷Ô, ns¡yÓTÆ\T <ä÷s¡+ q&Éø£ kÕ–+#˚ kÕ<Ûës¡D e´ø£ÔøÏ s√E≈£î Äs¡T Á>±eTT\ ñ|ü nedüs¡+. ø£wüº|ü&ç |üì#˚ùd ≈£L©ø°, ø±]à≈£îìøÏ, Áø°&Üø±s¡TìøÏ ˝Òø£ Ç‘·s¡Á‘ê yê´j·÷e÷\T #˚ùd eTìwæøÏ Ç+ø±düÔ m≈£îÿe nedüs¡+. #ÓeT{˝À 0.1 qT+∫ 0.3 XÊ‘·+

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, 2 &çôd+ãsY, 2011

ne«&ÜìøÏ ã¢&é Áô|»sY (_|æ`s¡ø£Ôb˛≥T) nedüs¡+. _|æ 120/80 ñ+fÒ Hês¡à˝Ÿ ñ+<äì ns¡ú+. ô|’q ñqï dü+K´ (120) dækÕº*ø˘ nì, øÏ+<ä ñqï dü+K´ (80) &Éj·÷*dæºø˘ nì n+{≤s¡T. s¡ø£Ôb˛≥T ej·TdüTqT ã{Ϻ ø=+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ $T>∑‘ê n\yê≥¢ e\¢, j·÷+¬>’®{°, Ä+<√fi¯q, ˇ‹Ô&ç, &çÁô|wüHé e\¢ _|æ ô|]π> neø±X¯eTT+~. _|æ ô|]–q|ü⁄Œ&ÉT yÓ+≥H˚ @MT ne«ø£b˛e#·TÃ. nsTT‘˚ HÓeTà~ HÓeTà~>± X¯Øs¡+˝Àì ø°\ø£ nej·Tyê\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. ø=+‘· eT+~˝À <Ûä÷eTbÕq+, Ä\ÿVü‰\T n\yê≥T¢, yê´j·÷eT+ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ ≈£L&Ü _|æ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø=ìï ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\ e\¢ ≈£L&Ü _|æ ô|]π> neø±X¯eTT+~. eT÷Á‘·|æ+&Ü\≈£î yÓfi‚¢ s¡ø£ÔHêfi≤\T düqï>± ñ+&É&É+ e\¢ _|æ m≈£îÿyÓ’‘·T+~. øÏ&ûïô|’q ñ+&˚ ø=ìï Á>∑+<∏äT\T m≈£îÿe>± |üì#˚dæHê ≈£L&Ü _|æ ô|s¡T>∑T‘·T+~. <∏Ó’sêsTT&é ‘·≈£îyÓ’Hê ≈£L&Ü _|æ edüTÔ+~. ø=+‘· eT+~ >∑s¡“¤+ sê≈£î+&Ü ñ+&É{≤ìøÏ |æ˝Ÿ‡ rdüT≈£î+{≤s¡Tq. á|æ˝Ÿ‡ e\¢ ø£*π> <äTÁ|òüŒuÛ≤yê˝À¢ _|æ ˇø£{Ï. |æ˝Ÿ‡‘√ M]˝À _|æ ô|s¡T>∑T‘·T+~. y˚πs @ ø±s¡D≤\T ˝Ò≈£î+&Ü _|æ m≈£îÿe⁄+fÒ Áô|’eT] ôV’≤|üsYf…q¸Hé n+{≤s¡T. 95 XÊ‘·+ eT+~˝À _|æøÏ ø±s¡D+ @$T≥H˚~ ø£qTø√ÿ˝Ò+. Ç~ »qT´|üs¡yÓTÆq$ ø±y=#·TÃ. n\yê≥T¢ ø±y=#·TÃ. rdüT≈£îH˚ ñ|ü e\¢ ≈£L&Ü ø±y=#·TÃ. ˇø√ÿkÕ] nø£kÕà‘·TÔ>± ôV’≤_|æ edüTÔ+~. Ç~ #ê˝≤ Á|üe÷<äø£s¡+. nø£kÕà‘·TÔ>± ôV’≤_|æ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ø£fi¯ó¢ eTdüø£>± ø£ì|æ+#·&É+, ø£fi¯¢˝Àì qsê\T <Óã“‹q&É+ »s¡T>∑T‘êsTT. ˇø√ÿkÕ] yÓT<ä&ÉT˝Àì qsê\T ∫fÒ¢ neø±X¯eTT+~. Bìï ôd]Áã˝Ÿ ôV≤eTπsCŸ n+{≤s¡T. á |ü]dæú‹˝À eTs¡DÏ+#˚ neø±XÊ˝…≈£îÿe. ˇ‹Ô&ç e\¢ ô|<ä›˝Ò ø±ø£ |æ\¢˝À¢ ≈£L&Ü _|æ ek˛Ô+~ ˇ‹Ô&ç ñqï|ü⁄Œ&ÉT X¯Øs¡+˝Àì Vü‰s√àqT¢ ô|s¡T>∑T‘ê ´Ç. eTq+ @<Ó’Hê $wüj·T+ >∑T]+∫ Ä+<√fi¯q #Ó+~q|ü&ÉT |ü˝Ÿ‡¬s≥T m≈£îÿyÓ’ _|æ ô|s¡T>∑T‘·T+~. X¯ØsêìøÏ y˚T\T #˚ùd Vü‰s√àqT¢ ˇ‹Ô&ç e\¢ ø°&ÉT #˚kÕÔsTT.

k˛&çj·T+ m≈£îÿe>± rdüT≈£î+fÒ s¡ø£Ô+˝À Á<äyê\T m≈£îÿyÓ’‘êsTT. Ç~ s¡ø£Ôb˛≥TqT ô|+#·T‘·T+~. kÕ<Ûës¡D+>± á n<äq|ü⁄ ˙{Ïì X¯Øs¡+ qT+∫ eT÷Á‘·|æ+&Ü\T ãj·T{ÏøÏ |ü+|ækÕÔsTT. ø=ìï kÕs¡T¢ eT÷Á‘·|æ+&Ü\T dü]>±Z |üì#˚j·Tø£b˛e#·TÃ. á düeTj·T+˝À n<äq+>± ñqï ˙{Ïì düeTs¡úe+‘·+>± ãj·T{ÏøÏ |ü+|æ+#·˝Òe⁄. B+‘√ Á<äyê\T X¯Øs¡+˝ÀH˚ ñ+&çb˛‘êsTT. Ç~ s¡ø£Ô+ |ü]e÷D≤ìï ô|+#·T‘·T+~. á s¡ø£Ô+ á s¡ø£Ô+ s¡ø£ÔHêfi≤\ <ë«sê |ü+|t ne⁄‘·T+~.Ç~ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T≈£î <ë]rdüTÔ+~. Ç˝≤ n<äq+>± ñqï Á<äyê\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï s¡ø±Ôìï X¯Øs¡eT+‘ê |ü+|t #˚j·T&ÜìøÏ >∑T+&Ó ‘·q ôd’EqT ô|+#·T≈£î+≥T+~. á |ü]dæú‹˝À >∑T+&Ó˝Àì ø£D≤\T |üì#˚j·Te⁄. m+<äTø£+fÒ M{ÏøÏ nedüs¡yÓTÆq+‘· Äø°‡»Hé, b˛wüø±\T n+<äe⁄ ø±u{Ïeº. ø=+‘·ø±\ìøÏ n<äq|ü⁄ s¡ø£Ôb˛≥T e\¢ ø£*–q qwüº+ rÁes¡÷|ü+ <ë\TÑ·T+~. n|ü&ÉT <ÛäeTqT\T ù|*b˛e&É+ ˝Ò<ë |üP]Ô>± s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D≈£î n&ÉT¶>± ñ+{≤sTT. Ç˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT s¡ø±Ôìï d”«ø£]+#˚ >∑T+&Ó˝Àì ˇø£ uÛ≤>∑+ ‘·q≈£î nedüs¡yÓTÆq Äø°‡»Hé, b˛wüø±\qT bı+<ä˝Ò<äT. B+‘√ Ç~ qwædüTÔ+~. |òü*‘·+>± Ç~ _|æøÏ J$‘ê+‘·+ eT+<äT\T >∑T+&Ób˛≥T ø±s¡D+ ne⁄‘·T+~. dü÷ú\ø±j·TT\T m≈£îÿe>± ñ|ü⁄Œ ‹+fÒ >∑T+&Ó »ãT“\ Á|üe÷<ä+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ñqïyêfi¯ó¢ ñ|ü ˇø£kÕ] s¡ø£Ôb˛≥T eùdÔ Bìï qj·T+ #˚j·T˝Ò. πøe\+ ìj·T+Á‹#˚ M\T+~. ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ øÏ&ûï\T Á|üe÷<äeTT+~. Bì ø√dü+ J$‘ê+‘·+ eT+<äT\T yê&Ü*‡ ñ+≥T+~. m+<äTø£+fÒ _|æ eTq X¯Øs¡+˝Àì Á|ü‹ nej·Te+ Á|ürø£åD+ Á|üuÛ≤$‘·eTe⁄‘·T+~. eTq s¡ø£Ôb˛≥TqT ô|+#·T‘·T+~ >∑T+&Ó mìïkÕs¡T¢ ø=≥Tº≈£î+≥T+<√ nìï kÕs¡T¢ s¡ø£Ô+ X¯Øs¡eT+‘ê X¯Øs¡+˝ÀøÏ #˚s¡T≈£îqï n<äq|ü⁄ ñ|üqT eT÷Á‘·|æ+&Ü\T $dü]®kÕÔsTT. Á|üdü]düTÔ+~. 25 @fi¯ó¢ e∫Ãqyês¡T _|æì #Óø˘ #˚sTT+#·Tø√yê*. ø£˙dü+ X¯Øs¡+z ˙{Ïø£+fÒ ñ|ü m≈£îÿe ñqï|ü⁄Œ&ÉT yÓT<ä&ÉT˝Àì <ä|æŒø£ πø+Á<ä+ Äs¡T HÓ\\ø√kÕ¬s’Hê. eT+<äT\T yê&ÉT‘·Tqïyês¡T eT÷&ÉT HÓ\\ø√kÕ] Áù|πs|üD≈£î >∑T¬s’ eT]˙ï ˙fi¯ó¢ ‘ê>∑eT+≥÷ Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ+~. nsTT‘˚ ñ|ü |üØø£å #˚sTT+#·Tø√yê*. @&Ü~ø√kÕ] Äs√>∑´ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê*. XÊ‘·+ n~Ûø£+>± yê&É&É+ e\¢ eT÷Á‘·|æ+&Ü\T n~Ûø£+>± ñqï ˙{Ï _|æ ñqï|ü⁄Œ&ÉT yÓ’<äT´ìï ø£*dæ nìï s¡ø±\ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê*. yÓTT‘êÔìï $dü]®+#·˝Òø£b˛‘êsTT. n|ü&ÉT X¯Øs¡+˝Àì s¡ø£Ô |ü]e÷D+ dü÷∫+∫q eT+<äT\qT Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü J$‘ê+‘·+ yê&Ü*. ‘·s¡#·÷ ô|s¡T>∑T‘·T+~. Á<äe|ü]D≤eT+ ô|]– Á<äyêìï ÇeTT&ÉTÃ≈£îH˚ U≤∞ _|æ #Óø£|t #˚sTT+#·T≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. _|æ e\¢ Áu…sTTHé ôV≤eTπsCŸ, ô|s¡>∑ø£b˛e&É+‘√ Ä˝À|ü\ ˇ‹Ô&ç n~Ûø£eTe⁄‘·T+~. á ô|]–q ˇ‹Ô&çH˚ |üø£åyê‘·+, ø£fi¯¢˝À düeTdü´\T, <äèwæº <Óã“‹ì #·÷|ü⁄b˛‘·T+~. >∑T+&Ób˛≥T, eTq+ s¡ø£Ôb˛≥T n+{≤+. n+fÒ ñ|ü m≈£îÿe rdüTø√e&É+ e\¢ _|æ øÏ&ûï <Óã“‹q&É+ e\¢ øÏ&ûï düeTdü´\T. ô|s¡T>∑T‘·T+<äqï e÷≥. s¡ø£Ô+ X¯Øs¡+zì nìï nej·Tyê\≈£î düs¡|òüsê

ñ|ü⁄Œ m˝≤ ‘·–Z+#·Tø√yê*?

eTq≈£î s√E≈£î ˇø£e´øÏÔøÏ 6 Á>±eTT\ ñ|ü⁄Œ nedüs¡+ . |üfi¯ó¢, ≈£Ls¡>±j·T˝À¢ düVü≤»dæ<ä›+>± ñ|ü⁄Œ ñ+≥T+~. Ç~ eTq X¯Øs¡+ |üìj˚Tj·T&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{ÏùdÔ ñ|ü⁄ŒqT ‘·–Z+#·Tø√e#·TÃ. 1. ì\« ñqï, ãj·T≥ <=]πø ÁbÕôdHé |òü⁄&é‡ |üP]Ô>± e÷Hê*‡ ñ+≥T+~. m+<äTø£+fÒ M{Ï˝À ñ|ü⁄Œ m≈£îÿe⁄+≥T+~. 2. ÄVü‰s¡+ ‹H˚ düeTj·T+˝À ñ|ü &Éu≤“ ô|≥Tºø√≈£L&É<äT. 3.ñ|ü⁄Œ≈£î ã<äT\T s¡T∫ø£*–+#˚$, düT>∑+<ÛäÁ<äyê´\T, ìeTàs¡dü+, yÓì>∑sY, $T]j·÷˝ bı&ç, ñ*¢bÕj·T\T yê&Ü*. 4. &Éu≤“˝À¢ ì\« ñqï |ü<ësêú\≈£î ã<äT\T>± ‘êC≤ |üfi¯ó¢ rdüTø√yê*. 5. ñ|ü⁄Œ˝À ‘·j·÷s¡T #˚dæq kÕïø˘‡, ∫|t‡qT u≤>± ‘·–Z+#ê*. 6. bı{≤wæj·T+ m≈£îÿe⁄+&˚ ns¡{Ï|üfi¯¢qT n~Ûø£+>± rdüTø√yê*. Ç$ X¯Øs¡+z k˛&çj·T+ kÕúsTTì düeT‘·T\´+ #˚kÕÔsTT. 7. n~Ûø£ ãs¡Te⁄ ñqïyês¡T ‘·eT m‘·TÔ, ej·TdüT≈£î ‘·>∑Z ãs¡Te⁄+&Ü*. 8. Ä\ÿVü‰\T, <ä÷Vü≤bÕq+ e÷Hê*. 9. ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T MT<ä n<äq+>± ñ|ü #·\T¢ø√e&É+ e÷Hê*. 10. ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘‡ e÷Hê*.

ªeTÚ+{Ÿ nã÷μ •Ks¡+ nã÷˝Àì ø=+&É •Usê\ìï+{Ï˝ÀøÏ m‘Ó’Ôq~. ÁãVü≤à, $wüßí, eTùV≤X¯«s¡T\‘√ ≈£L&çq Á‹eT÷]Ô s¡÷|ü+‘√ ñ+&˚ $Á>∑Vü‰\T >∑\ á Ä\j·T+˝À >∑Ts¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·TT&ç bÕ<ä eTTÁ<ä\T ø£*–q eTs√ ∫qï Ä\j·T+ ≈£L&Ü ñ+~. eTÚ+{Ÿ nã÷ q>∑sêìøÏ eT<Ûä´˝À yÓTsTTHé ãC≤s¡T≈£î ÄqT≈£îì ñ+&˚ ªqøÏÿμμ düs¡düT‡ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ\+fÒ.. ô|<ä›>± e]í+#˚ n+<ë\T @MT ˝Òe⁄.. nsTT‘˚ ˇø£|ü&ÉT <˚e‘·\T e∫´ dü«j·T+>± ‘·eT >√fi¯fl‘√ á düs¡düT‡qT ‘·yê«s¡ì Á|ür‹. n+<äTø£H˚ BìøÏ qøÏÿ düs¡düT‡qT ‘·yê«s¡ì Á|ür‹. n+<äTø£H˚ BìøÏ qøÏÿ düs¡düT‡ nH˚ ù|s¡T e∫Ã+<äì kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ 14e X¯‘êã›+˝À

Ä

sêe∞ |üs¡«‘· ÁX‚DT\˝À n+<äyÓTÆq sêDÏ˝≤>± yÓ*–b˛‘·T+&˚ ªªeTÚ+{Ÿ nã÷μμ ∫s¡Tqe⁄«‘√ düTkÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï≥T¢>± ñ+≥T+~. |üø£è‹ ^dæq ∫Á‘ê\H˚ ø±≈£î+&Ü. |üs¡e•+|üCÒd” Ä\j·÷\qT ôd’‘·+ ‘·q˝À ÇeTT&ÉTÃ≈£îqï eTÚ+{Ÿ nã÷˝À sê»kÕúHé Vü≤düÔø£fi¯\ n+<ë\≈£L ø=<äy˚˝Ò<äT. n˝≤π> qøÏÿ düs¡düT‡ »˝ kÂ+<äs¡´+. ~˝ŸKTwt #˚ùd ~˝Ÿyêsê Ä\j·÷\T, e•wüº eTVü≤]¸ ÄÁX¯eT+... Ç˝≤ ˇø£ÿfÒ$T{Ï, ˇø£kÕ] #·÷ùdÔ eT∞¢ eT∞¢ #·÷&Ü\ì|æ+#˚ n<äT“¤‘·yÓTÆq Á|ü<˚X¯+ ªªeTÚ+{Ÿ nã÷μμ mÁs¡{Ï m+&É\H˚ ø±<äT, #·\¢{Ï eTÚ+{Ÿ nã÷qT ‘·q˝À <ë#·T≈£îqï sê»kÕúHé yÓfi‚¢+<äT≈£î ªªnjÓ÷´ .. mÁs¡{Ï m+&É˝À¢Hê..? nì >±ãsê |ü&Ü*‡+<˚MT ˝Ò<äT.. m+#·ø±ÿ eTq eTÚ+{Ÿ nã÷ ñ+&ÉH˚ ñ+~>± eT]...!! Äsêe∞ |üs¡«‘· ÁX‚DT\˝À ñ+&˚ ªªnã÷μμnH˚ ø=+&ÉMT<ä ñqï ˇø£ ∫qï |ü≥ºDy˚T ªªeTÚ+{Ÿ nã÷μμ düTe÷s¡T Hê\T>∑T y˚\ n&ÉT>∑T\ m‘·TÔq ñqï ø=+&ÉMT<ä ñ+&˚ á nã÷ |ü≥ºD+ sê»kÕúHé sêÁwüº+ <äøÏåD|ü⁄ n+#·T˝À¢qT, >∑T»sê‘Y sêÁcÕºìøÏ ÄqT≈£îì ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É eTqdüTqT <√#·T≈£îH˚ n‹ >=|üŒ $X‚wü+ @+≥+fÒ.. ~˝Ÿ yêsê nH˚ #√≥ ñ+&˚ C…’q <˚yê\j·T+. \*‘·ø£fi¯\T. •\Œ+ Ç‘ê´~ $wüj·÷\|ü≥¢ e÷Á‘·+ ÄdüøÏÔ˝Òìyês¡T ôd’‘·+ ~˝Ÿyêsê˝Àì Ä\j·÷\qT #·÷ùdÔ ìX‚Ãwüߺ˝…’b˛‘ês¡T. n+‘· düT+<äs¡+>± ñ+&˚ Ä Ä\j·÷\qT 12 >∑+≥\ ‘·s¡Tyê‘· e÷Á‘·y˚T ‘Ós¡TkÕÔs¡T. M{Ïì ‘·è|æÔ>± #·÷&Ü\+fÒ ø£˙dü+ ¬s+&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+ nedüs¡+. Çø£ÿ&ç ªªn#·˝≤>∑&éμμ nH˚ Á|ü<˚X¯+˝Àì á X¯«s¡T&ç >∑T&ç ≈£L&Ü #ê˝≤ ÁbÕX¯düÔ´yÓTÆq<˚. ªªÁ|üC≤|æ‘· ÁãVü≤à≈£îe÷] áX¯«Øj·T $<ë´\j·T+μμ nH˚~ eTÚ+{Ÿ nã÷˝À #Ó|üŒø√<ä>∑Z Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‘·

dü+düú. á |ü≥ºD≤ìøÏ ãj·T≥ <ë<ë|ü⁄ 4 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À ñ+&˚ á dü+düú≈£î dü+ã+~Û+∫q eT÷&ÉT Á|ü<˚XÊ\T #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq$ ˇø£{Ï.. C≤„q düs√esY, ¬s+&ÉT... z+ XÊ+‹ uÛÑeq+, eT÷&ÉT, XÊ+‹eq+. á eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\˝À mH√ï mø£sê\ $d”Ôs¡í+ ñqï ñ<ë´qeHê\ eT<Ûä´ eTq+ }Væ≤+#·˝Òq+‘· ô|<ä› ô|<ä› uÛÑeHê\T ñ+{≤sTT. á eT÷&ç+{Ï˝Àq÷ ÁãVü≤à≈£îe÷] dü+düú≈£î dü+ã+~Û+∫q ‘ê‹«ø£ ∫+‘·q, Ä<Ûë´‹àø£ <äèwæºøÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\T e÷Á‘·y˚T ñ+{≤sTT. á uÛÑeHê\˝Àì ∫Á‘ê\T #ê˝≤ Äø£]¸D°j·T+>± ñ+{≤sTT. Ä ‘·s¡Tyê‘· nã÷ q&çu§&ÉT¶q ñ+&˚ s√&ÉT¶ô|’H˚ M] ªªeT÷´õj·T+μμ ≈£L&Ü ø£\<äT. nã÷ |ü≥ºD+ HÓ\yÓ’q ø=+&É ÁbÕ+‘êìøÏ n~Û<˚e‘·>± |æ\Teã&˚ ªªn<ÛäsY<˚$ Ä\j·T+μμ ≈£L&Ü #·÷&É<ä>∑Z~. BìH˚ ns¡T“<ä<˚$ eT+~s¡+ nì ≈£L&Ü n+≥T+{≤s¡T. nã÷ |ü≥ºD≤ìøÏ ¬s+&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ <ä÷s¡+˝À ø=+&É n+#·Tq ñ+&˚ z ∫qï >∑T&˚ Ç~. á ∫qï Ä\j·T+ Çø£ ∫qï >∑TVü≤˝≤+{Ï #√≥ ñ+≥T+~. Çø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø√yê\+fÒ, düTe÷s¡T 200 yÓT≥T¢ ø=+&É n+#·TH˚ m≈£îÿ‘·÷ yÓfi≤¢*. Çø£ eTÚ+{Ÿ nã÷≈£î eT÷&ÉT øÏ.MT <ä÷s¡+˝À ø=+&É n+#·Tq ñ+&˚ n<äT“¤‘·yÓTÆq ÁbÕ+‘·+ ªªVü≤˙eT÷Hé bÕsTT+{Ÿμμ>± ù|s¡T>±+∫+~. á ø=+&É ÄqT≈£îì ì≥ºì\Te⁄>± ø=ìï e+<ä\ n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T˝À ñ+&˚ #·<äTHÓ’q ˝Àj·TÁbÕ+‘·+. <ä÷s¡+>± ñ+&˚ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT ∫qï Á>±e÷\‘√ ≈£L&çq<˚ á ÁbÕ+‘·+. ø=+&É n+#·Tì ì\ã&ç á eTH√Vü≤s¡yÓTÆq <äèX¯´+ #·÷ùd+<äT≈£î nqTe⁄>± Çø£ÿ&É dæyÓT+{Ÿ‘√ bÕ¢{ŸbòÕyéT‡ ø£≥ºã&ç ñ+{≤sTT. nã÷ qT+∫ düTe÷s¡T 12 øÏ.MT <ä÷s¡+˝Àì ø=+&ÉMT<ä ñ+&˚ ªª>∑Ts¡T •KsY Ä\j·T+μμ ≈£L&Ü m+‘√ Á|üdæ~Δ. 5653 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À ñ+&˚ á Ä\j·T

ì]à+#·ã&çq s¡|òüTHê<∏éJ eT+~s¡+, <ëìï ÄqT≈£îì <ä÷˝ÒX¯«sY eTVü‰<˚e Ä\j·T+.. ‘·~‘·sê\T ≈£L&Ü á düs¡düT‡qT ÄqT≈£îH˚ ñ+{≤sTT. qøÏÿ düs¡düT‡ ˇ&ÉT¶MT<ä düTe÷s¡T ˇø£ øÏ˝ÀMT≥sY <ä÷s¡+ q&ç∫ yÓ[flq≥¢sTT‘˚... düs¡düT‡≈£î |ü&ÉeT{ÏyÓ’|ü⁄q ñ+&˚ ¬s+&ÉT ∫qï ø=+&É\ q&ÉTeT ø£ì|æ+#˚ dü÷sê´düÔeTj·T <äèX¯´+ n‘·´<äT“¤‘·+>± ñ+≥T+~. á <äèX¯´+ #·÷ùd+<äT≈£î yÓfi‚¢ <ë]˝ÀH˚ ˇø£ #√≥ ∫qï >∑T≥ºMT<ä ˇø£ sêsTTô|’ eTs√ sêsTT ì≥ºì\Te⁄>± ñ+≥T+~. BìH˚ ø£|üŒ |æ\¢sêsTT nì |æ\TkÕÔs¡T. Ç+ø± eTÚ+{Ÿ nã÷˝À #·÷&É<ä>∑Z $X‚cÕ\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. s¡TwæπøXŸ Ä\j·T+, e•wüº eTVü≤]¸ ÄÁX¯eT+, n#·˝ÒX¯«s¡ Ä\j·T+... ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝…H√ï ñHêïsTT. eTTK´+>± ~˝Ÿyêsê˝À ñqï n<äT“¤‘· Ä\j·÷\qT #·÷&É&É+ ˇø£ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq nqTuÛÑ÷‹. eTq <äøÏåD uÛ≤s¡rj·TT\≈£î }{°, ø=&Ó’¬øHê˝Ÿ m˝≤>√... m&Ü] ÁbÕ+‘·yÓTÆq sê»kÕúHé yêdüT\≈£î eTÚ+{Ÿ nã÷ ≈£L&Ü ˇø£ y˚dü$ $&ç~˝≤+{Ï<äì #Ó|üŒe#·TÃ.


X¯óÁø£yês¡+, 2 &çôd+ãsY 2011

H˚&ÉT, πs|ü⁄ ìC≤+ ø£fi≤XÊ\˝À ªn_Û»jYTμ

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+ ø±˝ÒJ $<ë´s¡Tú\‘√bÕ≥T m+;@ $<ë´s¡Tú\ ªn_Û»jYTμ nH˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï H˚&ÉT, πs|ü⁄ ìC≤+ø±˝ÒCŸ Á>ö+&釽À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ nXÀø˘Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\ e´øÏÔ>∑‘· HÓ’|ü⁄D≤´\T yÓ*øÏrùd+<äT≈£î á ø±s¡´Áø£e÷\T m+‘√ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔj·THêïs¡T. n_Û»jYT˝À _õHÓdt øÏ«CŸ, j·÷&é y˚TøÏ+>¥, ù||üsY Á|ü»+fÒwüHé, πødt düº&û, k˛¢ u…’ø˘ πsdt˝À $<ë´s¡Tú\ HÓ’|ü⁄D≤´ìï yÓ*øÏrj·T&ÜìøÏ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á b˛{°˝À¢ nìï ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó+~q _õHÓdt y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Zq e#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zq&ÜìøÏ m≥Te+{Ï s¡TdüTeTT #Ó*¢+#ê*‡q nedüs¡+˝Ò<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á b˛{°\≈£î Hê´j·T ìπsí‘·>± m+mHéd” ø£+ô|˙ nqTuÛÑeE„˝…’q dæã“+~ bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T. á b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q _õHÓdt y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‹>± mdt;ôV≤#Y u≤´+ø˘ s¡÷.15y˚\ Áô|ò’CŸeT˙ n+<äCÒdüTÔ+<äHêïs¡T. H˚&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± mdt_ôV≤#Y y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY ã>∑e+‘Ysêe⁄ Vü‰»s¡e⁄ ‘·THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

7q ñbÕ<Ûë´j·TT\ #Û·˝À nôd+;¢ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ<Ûë´j·TT\ nÁô|+{°dt $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚j·÷*, &ûmd”‡ 2008 {°#·s¡¢≈£î ¬s>∑T´\sY ùdÿ˝Ÿ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô 7q ñbÕ<Ûë´j·TT\ #Û·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºeTì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.y˚DT>√bÕ˝Ÿ, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ùwø˘J˝≤ì ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝Àì Ç+~sêbÕsYÿ qT+∫ ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ }πs–+|ü⁄>± sêh nôd+;¢ #˚s¡T≈£î+{≤eTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ XÊdüqdüuÛ≤|ü‹ Hê<˚+&É¢ eTH√Vü≤sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\ nÁô|+{°dt $<ÛëHêìï yÓqøÏÿ rdüT≈£î+{≤eTì d”m+ Ç∫Ãq Vü‰MTì yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á #Û·˝À nôd+;¢˝À düTe÷s¡T ¬s+&ÉTy˚\ eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡ì $e]+#ês¡T.

ø£˙dü kÂø£sê´\T ˝Òì y˚T&ÉÃ˝Ÿ düàXÊq yê{Ï≈£ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì düàXÊq yê{Ïø£˝À ø±˙dü kÂø£sê´\T ˝Òø£ Á|ü»\T Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡ì {°ÄsYmdt, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT mdt.$|òüTí#ê] ù|s=ÿHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ düàXÊq yê{Ïø£ Á|ü<˚XÊìï {°ÄsYmdt H˚‘·\T dü+<ä]Ù+∫ Á|ü»\≈£î ø±yê*‡q ø£˙dü eTÚ*ø£ dü<ÛäTbÕj·÷\ >∑T]+∫ #·]Ã+∫ *düTº ‘·j·÷s¡T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À me«¬s’Hê eTè‹ #Ó+~q≥¢sTT‘˚ á düàXÊq yê{Ïø£˝ÀH˚ n+‘·´ÁøÏj·T\T #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. n+‘·´ÁøÏj·T\ nq+‘·s¡+ eTVæ≤fi¯\T kÕïHê\≈£î >∑<äT\T˝Òe⁄ ˙{Ï edü‹ ˝Ò<äT eT÷Á‘·XÊ\\T ˝Òø£ HêHê Çã“+<äT\T |ü&Ü*‡ edüTú+<äHêïs¡T. Çy˚ ø±≈£î+&Ü düàXÊq yê{Ïø£ Á|üø£ÿH˚ ø=+<äs¡T >√e÷+dü+ neTàø±\T »s¡T|ü⁄‘·÷ #Ó‘êÔ#Ó<ës¡+ yÓTT‘·Ô+ düàXÊq yê{Ïø£˝À y˚j·T&É+ e\q $|ü]‘·yÓTÆHê <äTsê«düq edüTÔ+<äHêïs¡T. düàXÊq yê{Ïø£ ˙{Ï kÂø£s¡´+, kÕïHê\ >∑<äT\T, eT÷Á‘·XÊ\\qT kÕúìø£ Á>±eT |ü+#êj·Tr áy√ @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü»\ Çã“+<äT\qT ‘=\–+#ê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt j·TTe»q õ˝≤¢ H˚‘· j·TT.dü‘·´Hês¡j·TD‘√ bÕ≥T kÕúì≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

msTT&é‡ yê´~Ûì s¡÷|ü⁄e÷bÕ* : &Üø£ºsY Äq+<é y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : msTT&é‡ yê´~ì s¡÷|ü⁄ e÷bÕ\ì y˚T&ÉÃ˝À¢ eT+&É\ yÓ’<Ûë´~Ûø±] &Üø£ºsY Äq+<é, &Üø£ºs¡H ñe÷düT+<ä]\T msTT&é‡ô|’ ne>±Vü≤q sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü»\≈£î Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡TΔ\T ls¡+>∑es¡+ ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ ø£¢düºsY dæã“+~, dæ&ç|æz, dæã“+~ sê´©˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À ôV≤#Y◊$ msTT&é‡ s¡÷|ü⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): |òüT+≥kÕ\ 89e »j·T+‹ì |ü⁄s¡ düÿ]+#·Tø=ì sê>∑sê–DÏ ÄsYº‡ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î m˝ŸÄsY áX¯«]øÏ dü«s¡íø£+ø£D ãVüAø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡eTD≈£îe÷] ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ &Üø£ºsY dæ.Hêsêj·TD¬s&ç¶, düTBÛwt sê+u§≥¢, ã+&Üs¡T düTu≤“sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T.

ª;d” ø±+b˛HÓ+{Ÿ bÕ¢Héô|’ düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT

H˚&ÉT‘Ó\T>∑T e]‡{° e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): bı{ϺlsêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ 26e e´ekÕú|üq ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄ø√qT+~. Ç+#Ûê]® ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Ä#ês¡´ ¬ø.j·÷<ä–] n<Ûä´ø£å‘·q kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î »]π> Á|ü‘˚´ø£ ñ‘·‡e+˝À n\Hê{Ï dæ˙, \*‘· >±j·Tì sêe⁄ u≤\düs¡dü«r<˚$øÏ 2010 dü+e‘·‡sêìøÏ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£yÓTÆq $•wü˜ |ü⁄s¡kÕÿsêìï Á|ü<Ûëq+ #˚j·TqTHêïs¡T. >∑qT\T, uÛÑ÷>∑s¡“¤ eqs¡T\ XÊK eT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD≈£îe÷] eTTK´n‹~∏>±, dæøÏ+Á<ëu≤<é myÓTà˝Ò´ »j·TdüT<Ûä >ös¡e n‹~∏>± bÕ˝§Z+{≤s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $X¯«$<ë´\j·T uÀ<Ûäq, uÀ<ÛäH˚‘·s¡, Hê\T>∑e ‘·s¡>∑‹ ñ‘·ÔeT ñ<√´>∑T\qT dü‘·ÿ]+#·qTqï≥T¢ ]õÁkÕºsY Ä#ês¡´ uÛÑ≥Tº s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT ∫Hêïs¡T\≈£î b˛{°\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì H˚&ÉT Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\ ∫Hêïs¡T\≈£î eTTw”sêu≤<é Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝Àì düMTø£è‘· eqs¡T\ πø+Á<ä+˝À õ˝≤¢kÕúsTT ∫Á‘·˝ÒKq+, yê´düs¡#·q b˛{°*ï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ πø+Á<ä+ Ç+#Ûê]® _.eT˝Ò¢wt ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝Àì 16 eT+&É˝≤\T, 24 πs+CŸ\≈£î dü+ã+~Û+∫q ∫Hêïs¡T\T á b˛{°˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T. ˇø√ÿ πs+CŸ qT+∫ Ç<ä›s¡T #=|ü⁄Œq b˛{°˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡ì, Á|ü<∏äeT, ~«rj·T kÕúHê˝À¢ ì*∫q yê]øÏ πs|ü⁄ ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á πø+Á<ä+˝À Á|ü‹ k˛eT, ãT<Ûäyêsê\T |òæõjÓ÷<∏Ós¡|” nedüs¡+ ñqï 14@fi¯¢˝À|ü⁄ ∫Hêïs¡T\≈£î ñ∫‘·+>± ∫øÏ‘·‡qT n+~düTÔHêïeTì Bìì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. $esê\≈£î eTTw”sêu≤<é düMTø£è‘· eqs¡T\ πø+Á<ä+˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

e÷|ü&ÜìøÏ dü«#·Ã+<ä>± ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì sê´©˝À bÕ˝§Zqï yês¡+<äs¡T Á|ü‹»„ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. msTT&é‡ yê´~Ûì ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ q&ÉT+ _–+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. ôV≤#Y◊$ kıø£≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô\T m$T{° nH˚ n+X¯+ô|’ &Üø£ºsY Äq+<é $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY düq‘Y≈£îe÷], dæ&ç|æz u≤\eTDÏ, |ü⁄cÕŒ\‘·, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Äs√>∑´ πø+Á<ä dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±*à ô|{Ϻq X¯ì>∑y√&Éÿ\T ‹ì Ç<ä›s¡TeTè‹ ˇø£] |ü]dæú›‹ $wüeT+

H˚&ÉT áX¯«]øÏ dü«s¡íø£+ø£D ãVüAø£s¡D

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): ª;d” ôdŒwü˝Ÿ ø±+b˛HÓ+{Ÿ bÕ¢Héμ|üP H˚&ÉT kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î |ü_¢ø˘>±¬s¶Hé˝Àì p;¢Vü‰˝Ÿ˝À Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑qT+~. sêqTqï e÷]Ã˝À nôd+;¢˝À Á|üy˚X¯ô|fÒº ã&Ó®{Ÿ˝À ;d”\≈£î Á|ü‘˚´ø£ yê{≤ ø£*Œ+#ê\H˚ n+X¯+ô|’ »]π> ;d” eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T, y˚T<Ûëe⁄\T, Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì Ábıô|òdüsY ø£+#· ◊\j·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 2012 e÷]Ã˝À Á|üy˚X¯ô|fÒº ã&Ó®{Ÿ˝À ;d”\≈£î yê{≤ô|’ $<Ûëq ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ ~X¯>± düe÷y˚X¯+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´n‹<∏äT\T>± øöì‡˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT, <˚y˚+<äsY>ö&é, mÁs¡+Hêj·TT&ÉT, eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡j·T´, ‘·~‘·s¡ eT+Á‘·T\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

|ü]–:&çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘·+˝À ø±*à ù|{Ϻq X¯ì>∑y√&Éÿ\T ‹q&É+‘√ zπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\T eTè‹ #Ó+<ä>± eTs√ø£] |ü]d”ú‹ $wüeT+>± ñ+~. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T,Å>±eTdüTÔ\T ‘Ó*|æq $esê\ ñHêïsTT. |ü]– eT+&É\+ qdüÿ˝Ÿ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q ÄJCŸ(55) Äj·Tq Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T

K©˝Ÿ(23),ÄF˝Ÿ(21) \‘√ ø£*dæ yÓTTVü≤Ás¡+ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡Tyês¡+ Ç\T¢ düTqï+ y˚dæ X¯ó~› #˚j·T&ÜìøÏ <äTeTTà <äT\T|ü⁄‘·T+&É>± Ç+{À¢ >∑‘·+˝À ø±*Ãô|{Ϻ X¯q>∑ y√&Éÿ\T ø£ì|æ+#êsTT. M{Ïì ‘·+Å&ç,ø√&ÉT≈£î\T ø£*dæ ‹Hêïs¡T.ÄsTT‘˚ yês¡T Äs¡>∑+≥bÕ≥T |üì #˚dæ uÛÀ»q+ ø√dü+ ≈£Ls¡TÃqï düeTj·T+˝À ø£fi¯ófl ‹]– ˇø£ÿkÕ]>± Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£î\T |ü&çb˛j·÷s¡T. M]<ä›s¡T K©˝Ÿ,ÄF˝Ÿ Ä|ükÕàs¡ø£ d”ú‹øÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ M]<ä›]ì >∑eTì+∫q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T VüQ{≤VüQ≤{Ïq |ü]– ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝ÀøÏ sê>±H˚ Ç<ä›s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T.M]ì ‹]– Ç+{ÏøÏ ‹düTø√ì yÓfi¯óÔ+&É>± Ä|üŒ{Ï es¡≈£î u≤>±H˚ ñqï ‘·+Å&ç ÄJCŸ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü ÄbÕkÕàs¡ø£ d”ú‹øÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ ≈£î≥T+;≈£î\T yÓ’<ä´+ ø√dü+ $ø±sêu≤<é˝Àì $TwüHé ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+# ês¡T.ÄJCŸ |ü]d”ú‹ ≈£L&É $wüeT+>± ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.ÄsTT‘˚ Ç+{À¢ X¯q>∑ y√&Éÿ\ |üø£ÿH˚ |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT &Éu≤“ ñ+&É&É+‘√ Ä eTT+<äT X¯ì>∑˝À¢ ø£*dæ ñ+&Ée#·ÃH˚ ÄqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.z¬ø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q Ç<ä›s¡T Äqï<äeTTàfi¯ófl eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ q\ÿ˝Ÿ Å>±eT+˝À $cÕ<ë#êj·T\T Ä\TeTT≈£îHêïsTT.

Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡kÕÿ]+#·T≈£îì sê´© |ü]–:&çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡yêìï |ü]–˝À |ü\T bÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi¯XÊ\ $<ë´s¡Tú\T $<ä´s¡D´|ü⁄] qT+∫ |ü]–˝Àì MTì ùdº&çj·T+ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± |ü≥ºD+˝Àì >∑HékÕ\ Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\ >∑T+&Ü sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. msTT&é‡≈£î e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+#êìï >∑&É>∑&É˝≤&çdüTÔqï ôV≤#Y◊M, msTT&é‡ yê´~ÛøÏ eT+<äT

˝Òq+<äTq msTT&é‡ ìyês¡D <ë«sê msTT&é‡qT n]ø£≥ºe#·Ãì #˚bÕŒs¡T. msTT&é‡ ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T Á>±eT Á>±e÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫ Á>±MTD Á|ü»\qT #Ó’‘·D´ |ü]ùdÔ ø=~› es¡≈£î msTT&é‡ yê´~Ûì ìe]+#·e#·TÃì ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î j·TTe≈£î\≈£î msTT&é‡ô|’ Á|ü‘˚´ø£ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\, >∑HékÕ\ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ Vü≤s¡¸˙j·T+`uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ X‚]*+>∑+|ü*¢, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : #·+<ëq>∑sY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì ¬s&ç¶ø±\˙ |üø£ÿq >∑\ *+>∑+ ≈£î+≥˝À ì]à+#·qTqï eTTs¡T>∑T˙{Ï X¯ó~› πø+Á<ëìï ÄbÕ\ì ø√s¡T‘·T˝ÒeTì ø±s√Œπs{Ïyé k˛ôd’{Ï ¬s&ç¶ ø±\ì düuÛÑT´\T ôV’≤ ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤¢s¡T. ôV’≤ø√s¡Tº ø±˙ï wüs¡‘·T\T ì~ÛdüTÔ ø±\Twü´ìj·T+Á‘·D eT+&É* yê] dü÷#·q\≈£î nqT≈£L\+>± ì]à+#ê\ì ø√s¡Tº rs¡TŒìe«&É+ |ü≥¢ #·+<ëq>∑sY ø±\˙ yÓ˝…Œ¤sY nk˛wæjÓ÷Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.u≤düÿsY¬s&ç¶, ø±\ì düuÛÑT´\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±\˙ k˛ôd’{Ï ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T mdt{Ï|æ ìsêàD+ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· |ü]düsê\qT düT+<ä]ø£]+#ê\ì, Bì ìsê«Vü≤D u≤<Ûä´‘· @<Ó’Hê n_Ûeè~Δ #Ó+~q ø±s√Œπswüq¢≈£î n|üŒ–+#ê\ì ø√s¡Tº dü÷∫+∫+<äHêïs¡T. Çø£eTT+<äT *+>∑+≈£î+≥ #·T≥º|üø£ÿ\ m˝≤+{Ï nÁø£eT ìsêàD≤\≈£î nqTeT‹+#·e<ä›ì ø√sês¡T. πø+Á<äeT+Á‹, kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ #Ó|æŒHê ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ e˝…¢ ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤fl*‡e∫+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ+ø£fÒ¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, sêCŸ≈£îe÷sY dæ+>¥ sƒê>∑÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+, &çôd+ãsY 2 , 2011

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± m<ä>±*..ø=\Hé Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi¯\T dü«X¯øÏÔ‘√ Ä]úø£+>± m~>±\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY e÷J m|”|” ø=\Hé Vü‰qà+‘Y ¬s&ç¶ ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. HÓÁVüAq>∑sY˝À e&ɶ] yÓ+ø£fÒwt @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq ≈£îK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zì eTVæ≤fi¯\≈£î Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ bòÂ+&˚wüHé n+&é #ê]Á≥ãT˝Ÿ Á≥dtº <ë«sê ñ∫‘·+>± ≈£î≥Tº$Twüq¢qT n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\≈£î dü«X¯øÏÔ‘√ m<ä>∑&ÜìøÏ ‘·eT Á≥dtº m\¢|ü⁄&ÉT eTT+<äT+≥T+<äì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T dü«j·T+ ñbÕ~ bı+<ä&É+ <ë«sê Ä]úø£+>± m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ñ+&Éeì, Ä ˇø£ÿ ≈£î≥T+ã+ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü <˚X¯ Á|ü>∑‹ ≈£L&Ü m+‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó Ô+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »+>∑+ Á|ükÕ<é, dü‘·´e‹, düT»q, \øÏåà, b˛#·eTà, >∑sêΔdt sê»X‚KsY, j·÷ø£j·T´, sê»eTà, yÓ+ø£{Ÿ, kÕúìø£ eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

msTT&é‡ uÛÑ÷‘êìï n+‘·yÓT +~+#·+&ç: &Üø£ºsY ñe÷düT+<ä]

7

$<˚o ô|≥Tºã&ÉT\T e<äT›...ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô):πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT ]fÒ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#·&É+ ìs¡íj·÷ìï yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·, dü÷sês¡+ ø±s=Œπs≥sY J.düTπswt ¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ Á|ü‹ì~Û˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT ÄVü‰«ìùdÔ dü«<˚o yês¡T qwüºb˛‘ês¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ∫s¡Tyê´bÕs¡düTÔ\T>± ]f…Æ˝Ÿ s¡+>±ìï qeTTàø=ì yê] ≈£î≥T+uÛ≤\qT HÓ≥Tºø=düTÔHêïs¡ì, n˝≤+{Ï yê] bı≥º ø=f…º+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À $<˚• |ü≥Tºã&ÉT\qT ÄVü≤«ì+#·&É+ u≤<ëø£s¡eTì nHêïs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\ e\¢ ∫s¡T<√´>∑T\T ‘·eT yê´bÕsê\qT ø√˝§ŒsTT yê] ≈£î≥T+uÛ≤\T s√&ÉT¶q |ü&˚ |ü]dæú‘·T\T m<äT¬s’‘êj·Tì nHêïs¡T. á ìs¡íj·÷ìï yÓ+≥H˚ πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ ñ|üdü+ Vü≤]+ #·Tø√ yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

gRiVLRiVNRPVáLiÕ‹[ ©yáVg][ ªRΩLRigRiºΩ |q˝s…fi ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms J∏R∂VW ≠ds{qsNTP ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi

Dμ][˘gRiVá Æ™s[ªRΩ©yáV |msLixmso

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô) |q˝^s…fi ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms Dry¯¨s∏R∂W ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ ≠sμy˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô) LSxtÌsQ˚ gRiVLRiVNRPVá ≠sμy˘xqsLixqÛsá ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. FsLizmnsÕfi xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ≤T∂˙gki DFyμ≥y˘∏R∂VVá r~\|qs…‘¡Õ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs ©yáVg][ ªRΩLRigRiºΩ ªyªy‰÷¡NRP Dμ][˘gRiVá Æ™s[ªRΩ©yá©´sV Dμ][˘gSáV ™´s¿¡Ë©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV |q˝^s…fi xmsLkiORPQáV DºdΩÚLÒRiV\¤Õ¡ DLi≤yá¨s |msLiøR¡VªRΩW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ryLizmnsVNRP @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡xmsoÚ©yıLRi¨s μk∂Liª][ ªRΩ™´sVNRPV FsLiª][ @©y˘∏R∂VLi xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ gRiVLRiV™yLRiLi DªRΩÚLRiV*áV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s A ≠sμy˘LÛRiVáV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV ©yáVg][ ªRΩLRigRiºΩ ªyªy‰÷¡NRP Dμ][˘gRiVá FsgÍjiNRPW˘…”¡™±s N_¨s=Õfi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ≠ds{qsNTP C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms Æ™s[ªRΩ©yáV LRiW. 2,500 ©´sVLi¿¡ LRiW 6,700 ™´sLRiNRPV |msLRigRi©´sV©yıLiVV. N]¨sı ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi B™´s*≤y¨sNTP Æ™s◊˝¡©´s ≠sμy˘LÛRiVá©´sV J∏R∂VW À≥œ¡˙μR∂ªRΩ zqs ¡˜Liμj∂ GŒ˝œ¡ßgS gRiVLRiVNRPVá ≠sμy˘Ã¡∏R∂WáՋ[ ªyªy‰÷¡NRP Dμ][˘gRiVáVgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. A˙gRiz§¶¶¶Li¿¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáV Õ‹[¨sNTP ©yáVg][ ªRΩLRigRiºΩ zqs ¡˜Liμj∂ Æ™s[ªRΩ©yáV |msLiøy÷¡=Liμj∂gS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ø]øR¡VËNRPV¨s Æ™s◊˝¡ ªRΩ™´sV g][≤R∂V©´sV ≠s©´sı≠sLiøR¡VNRPV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @Æ©s[NRPryL˝RiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV, D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá©´sV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ≠ds{qs •¶¶¶≠dsV B™´s*≤R∂Liª][ NRP÷¡zqs ªRΩ™´sV NRPuÌyá©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ªRΩ™´sVNRPV L][«¡ŸNRPV NRP¨dsxqs Æ™s[ªRΩ©´sLi NRPW≤y ≠sμy˘LÛRiVáV aSLiºΩLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ 12 xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS |q˝^s…fi LS™´s»¡Li¤Õ¡[μR∂¨s ªRΩ™´sV “¡ªyá©´sV |msLiøy÷¡=Liμj∂gS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP Æ™sVVLRi xmsLkiORPQ©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPVLi≤y N]LiμR∂LRiV @μ≥j∂NSLRiVáV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s |ms…ÌÿLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô) : yÓT&çdæ{Ï j·÷»e÷q´+ yÓ’K]ì ìs¡dædü÷Ô BÕÿ ¬ø¡[}qsÚ æªΩáLigSfl· ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV ºdΩ˙™´s B ¡˜Liμj∂ NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s “¡ªyáV |msLixmso©´sNRPV {qsFsLi @LigkiNRPLjiLiøR¡»¡Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV DªRΩÚLRiV*áV Æ™sáV™´sLjiLiøyLRiV. yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T ‘·eT düyÓTà˝À uÛ≤>∑+>± >∑Ts¡Tyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ≠sμy˘LÛRiVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. yê&É˝À _øå±≥q #˚XÊs¡T. >∑‘· 47 s√E\T>± ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ |ü\T ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚düTÔqï j·÷»e÷q´+ ‘·q yÓTT+&ç yÓ’K]ì M&Éø£b˛e&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. j·÷»e÷q´+ ‘·q yÓTT+&ç yÓ’K]ì M&ç ‘·eT düeTdü´\ô|’ #·s¡Ã\T »]bÕ\ì ø±]à≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±>± yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T >∑Ts¡Tyês¡+ 47e s√E ø√qkÕ>±sTT. ø±]à≈£î\T ]˝Ò Bø£å˝À¢ uÛ≤>∑+>± ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹qì~Û):õ˝≤¢˝À ø=‘·Ô>± ˇø£ ôd+≥sY #=|üq, ÄsY_$ÄsYÄsY ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT ¬s+&ÉT bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É˝À |ü\T ø£+ô|˙\˝Àì ø±]à≈£î\ e<ä› _øå±≥q #˚XÊs¡T. @sêŒ≥T ø±qTqï 10 yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ u≤\Ts¡ ø£fi≤XÊ\ edü‹ ôd+≥sY\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.|üØø£å sêj·TuÀj˚T nuÛÑ´s¡Tú\T ñ<äj·T+ nq+‘·s¡+ ÄdüT|üÁ‹ e<ä› e+{≤yês¡TŒ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±]à≈£ >∑èVü≤+\ ìsê«Vü≤D≈£î >±qT edü‹ >∑èVü≤ dü+πøåe÷~Ûø±] Áπ>&é`2 Äs¡>∑+≥ eTT+<äT |üØø£å πø+Á<ëìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì õ˝≤¢ Ç+#êsY® Hêj·T≈£î\T >∑+>±dü>∑sY, uÛ≤düÿsY#ê], Ç*j·÷dt, ≈£îHê´, sêeTT\T, düTπswt≈£îe÷sY, b˛düTº\ ìj·Te÷ø±ìøÏ <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#·>± n{Ϻ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î á ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.nuÛÑ´s¡Tú\ yÓ+≥q |üØø£å bÕ´&é‘√bÕ≥T, ã÷¢ ˝Ò<ë HÓ\ 4 qT+&ç sê‘·|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $wüßíes¡úHé u≤¢ø˘ ô|Hé rdüTø=ì sêyê\ì, ô|ì‡˝Ÿ, ø±´˝Ÿ≈£î´˝Ò≥sY‡, ôd˝Ÿbò˛Hé\T, ø√≥e«, ø£$‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.á y˚Ts¡≈£î sê‘· |üØø£å\T 4e ‘˚~q ñ<äj·T+ ùdÿ˝Ÿ, C≤yÓTÁ{° u≤ø˘‡, |ü⁄düÔø±\T, Ç‘·sê\ yÓT{°]j·T˝Ÿ‡qT |üØø£å 10 >∑+≥\ qT+&ç ˇø£ >∑+≥ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qT+&É>± 11 |üØø£å πø+Á<ëìøÏ rdüTø£sêe<ä›ì ‘Ó*bÕs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ ô|’ø± Áø°&É˝À¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ ø£ã&û¶ »≥Tº≈£î πø+Á<ë\qT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T.á b˛düTº\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\ |üØø£å |üPs¡Ôj˚T´+‘· es¡≈£î |üØø£å πø+Á<ëìï e~* ãj·T≥≈£î ~«rj·T kÕΔq+ \_Û+∫+~.õ˝≤¢ ô|’ø± Áø°&É˝À¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+ qT+&ç bÕ˝£Zqï 2,600 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T <Ûäs¡U≤düTÔ\T #˚düTø=q>± ˇø=ø£ÿ ôd+≥sY≈£î yÓfi¯flsê<äì Ç+#êsY® ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.á HÓ\ 2˝À|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î y˚T&ÉÃ˝Ÿ u≤\Ts¡ ø£ã&û¶ »≥Tº ~«rj·T kÕΔq+ kÕ~Û+∫+~.~«‹j·T »≥TºqT eT+&É\ 240 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å sêj·TqTHêïs¡T.õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ìs¡àfi¯ Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ\T n+<äqf…Æ¢‘˚ ˇø£ bò˛{À, >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶‘√ Á|ü>∑‹ n_eè~› n~Ûø±] XÀuÛÑ,eT+&É\ $<ë´~Ûø±] ˝øå±à¬s&ç¶,y˚T&ÉÃ˝Ÿ u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ\ Vü≤è<äjYT ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT ¬s+&ÉT ôd+≥sY\T, ø£fi≤XÊ\˝À ˇø£ uÛÑeHé˝Àì õ˝≤¢ yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåeT ø±s¡´\j·T+˝À ôd+≥sYqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.mdtm|òtdæ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT ¬s+&ÉT dü+<ä]Ù+∫ &ÉT_¢πø{Ÿ Vü‰˝Ÿ{Ϭø{ŸqT bı+<äe#·TÃqì eT] @ Ç‘·s¡ |”Ç{Ï X¯+ø˘sY\T n_q+~+#ês¡T. ôd+≥sY\T, Ä<äsYÙ Væ≤+B eTVü‰$<ë´\j·T ¬s+&ÉT ôd+≥sY\T, $esê\¬ø’q bò˛Hé HÓ+.221006 dü+Á|ü~+#ê\ì õ˝≤¢ Ç+#êsY® ø£˝…ø£ºsY >∑es¡ïyÓT+{Ÿ u≤*ø£\ bÕ˝Ÿf…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\, $»j·T ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT $wüßíes¡úHé ‘Ó*bÕs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô) : ‘·\≈£î rÁe >±j·÷\sTTq e´øÏÔ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. kÕúìø£ d”◊ j·÷<ä–] ¬s&ç¶ $esê\ Á|üø±s¡+ á HÓ\ 26q es¡+>∑˝Ÿ Ç˝≤¢≈£î #Ó+~q mdt.ø£sêíø£sY(23) |üìø√dü+ >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ Á>±eT düMT|ü+˝À >∑∫ÃuÖ*¢, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : H˚&ÉT ÄsYj·T+|æ. |æj·T+| n~Ûø±s¡T\ô|’ z‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã$<Ûä+>± j·TTìj·THé ø£èwæ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ÄjÓ÷<ë´ #Ís¡kÕÔ˝Àì >√&ÍHé˝À ø£*dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTs¡Tdü{Ï s√E 27q æyÓ’<äT´\ düe÷K´\ô|’ »qs¡˝Ÿ u≤&ç düe÷y˚X¯+ »s¡>∑qTqï≥T¢ Á>±MTD ‘·eT≈£î ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä˝À¢ ñ<√´>∑eø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì eT<ë´Vü≤ï+ >√&ÍHé eTT+<äT >√&Éô|’ ìÁ<äuÀ‘·T+&É>± |òæ&é‡ sêe&É+‘√ ÁøÏ+<ä |ü≥ºD düe÷K´ sêÁwüº ø√ ø£ì«qsY ø£qï lìyêdt Áπ>≥sY n<Ûä´≈£åî\T |ü˝Ÿ‡,b˛*jÓ÷ msTT&é‡ ìyês¡D ‘·~‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|ü#·s¡ |ü&çb˛sTTq ø£sêíø£sY \≈£î ã\yÓTÆq >±j·÷\T ne&É+‘√ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ yÓT&çdæ{Ï mdt.yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶\T z Á|üø£≥q‘√ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±s¡´Áø£eT+z ‘·eT≈£î u≤>∑kÕ«eT´+ ø£*Œ+∫ >ös¡ey˚‘·q+ ÄdüT|üÁ‹˝À #˚s¡Œ+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ãT<Ûäyês¡+ 30q eTè‹ #Ó+<äq≥T¢ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á düe÷y˚X¯+˝À nH˚ø£ düeTdü´\T #·s¡Ã≈£î n+<äCÒj·÷\ì ÄsYj·T+|æ. |æj·T+|æ yÓ’<äT´\T m<äTs√ÿ+≥Tqï ÄdüT|üÁ‹ ÄdüT|üÁ‹ esêZ\T ‘Ó*|æq≥T¢ d”◊ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT sêqTHêïeTì Á|ü<Ûëq+>± •ø£åD πø+Á<ë\T, ÁbÕ<Ûä$Tø£ edü‘·T\T düeTdü´\ô|’ #·]Ã+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~+#·T≥≈£î á #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚kÕÔeTHêïs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á|üuÛÑ‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+∫ ‘·eT≈£î ‘·–qìï $<äT\T πø{≤sTT+∫ M{Ïì düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#· ã&ÉT‘·T+<äì Ç+<äTVü≤»s¡jÓ÷´ yês¡T >∑T]Ô+|ü⁄ b˛düTºe÷s¡º+≈£î |ü+|æq≥T¢ d”◊ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ eTè<˚Vü‰ìï ã+<äTe⁄\≈£î y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì •ø£åD |üP]Ô#˚düT≈£îìï dü+e‘·‡s¡ ø±\+ |üP]Ô ø±s¡T¶ ø√dü+ ¬s+&ÉT bÕdt bò˛{À\‘√ n~Ûø£ dü+K´˝À nsY j·T+|æ. n|üŒ–kÕÔeTHêïs¡T. nsTTq yê]øÏ Äj·÷ ôd+≥s¡¢ <ë«sê <äèe|üÁ‘ê\T n+<äCÒùd $<Ûä+>± |æj·T+|æ yÓ’<äT´\T Vü≤»s¡Tø±yê\ì |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô) : msTT&é‡ uÛÑ÷‘êìï n+‘·yÓTT+~+#ê\ì mdt|æôV≤#Yz &Üø£ºsY ñe÷düT+<ä] nHêïs¡T. Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\ yÓ’<Ûë´~Ûø±] &Üø£ºsY Äq+<é Ä<ä«s¡´+˝À |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD+˝£ì dæ$˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹ qT+&ç ñe÷düT+<ä] sê´© ÁbÕs¡+_Û+#·>± sê´©˝À bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡TΔ\T, yÓ’<äT´\T, yÓ’<ä´ dæã“+~ bÕ˝§Zì |ü≥ºD+˝Àì Á|ü<Ûëq $<ÛäT˝À¢ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &Üø£ºsY ñe÷düT+<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ür ˇø£ÿs¡T msTT&é‡ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£îì msTT&é‡ uÛÑ÷‘êìï n+‘·+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. msTT&é‡ yê´~Û k˛ø£≈£î+&Ü Á|ür ˇø£ÿs¡T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\qT n+≥yêì yê]>± #·÷&É≈£L&É<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ yê´~Ûô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ$˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹ &Üø£ºsY düq‘Y≈£îe÷], d”&û|æz u≤\eTDÏ, |ü\Te⁄s¡T yÓ’<äT´\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝À _øå±≥q #˚dæq yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T

4q edü‹ >∑èVü≤ dü+πøåe÷~Ûø±] Áπ>&é`2 sê‘·|üØø£å\T

õ˝≤¢ ô|’ø± Áø°&É˝À¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ ø£ã&û¶ »≥Tº≈£î ~«rj·T kÕΔq+

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ e´øÏÔ eTè‹

H˚&ÉT ÄsY.j·T+.|æ,|æ.j·T+.|æ yÓ’<äT´\ düe÷y˚X¯+

dæ+–‘·+˝À q÷‘·q Á>±eT |ü+#êj·T‹ 22 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ªVæ≤+<éπødüØμ ≈£îd”Ô b˛{°\T : m+|” n+»Hé≈£îe÷sY uÛÑeq+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ìC≤+kÕ>∑sY, &çôd+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À dæ+–‘·+ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ s√E q÷‘·q+>± ì]à+∫q Á>±eT |ü+#êj·T‹ uÛÑeHêìï düs¡Œ+#Y s¡Tø±à¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á uÛÑeqeTT 3 \ø£å\ 80 y˚\ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+∫q≥T¢ düs¡Œ+#Y ‘Ó*bÕs¡T.á uÛÑeq+ @sêŒ≥T‘√ Á>±eT |ü+#êj·T‹ |üqT\T Çã“+~ø£s¡+>± ø£\T>∑≈£î+&Ü ñ+≥T+<äì Á>±eTdüTÔ\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Äj·Tq‘√bÕ≥T kÕúìø˘ ñ|üdüs¡Œ+#Y, yês¡T¶ yÓT+ãsY\T, ø±s¡´<ä]Ù m*j·÷˝Ÿ, $ÄsYy√ øÏwüHésêe⁄, Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY1 (düTes¡íyês¡Ô) : 45e Væ≤+<éπødüØ f…Æ{Ï˝Ÿ C≤rj·T ≈£îd”Ô b˛{°\qT á dü+e‘·‡s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT, m+|” n+»Hé≈£îe÷sY j·÷<äyé yÓ\¢&ç+#ês¡T. áHÓ\ 22 qT+∫ 25 es¡≈£î »]π> á b˛{°\qT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|üeTTK ≈£îd”Ô jÓ÷<ÛäT&ÉT düTo˝Ÿ≈£îe÷sY, ìsê«Vü≤ø£ dü+|òüT+ #ÛÓ’s¡àHé ø±kÕì C≤„H˚X¯«sY‘√ ø£*dæ n+»Hé≈î£ e÷sY >∑Ts¡Tyês¡+ &Ûç©¢˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Ç+&çj·THé ôd’º˝Ÿ ¬sõ¢+>¥ #Ûê+|æj·THéwæ|t>± |æ*#˚ á b˛{°\T 58 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. #ê˝≤ ø±\+ ‘·sê«‘· eT∞¢ uÛ≤>∑´q>∑s¡+ b˛{°\≈£î y˚~ø£>± ì\Tk˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± 25sêÁcÕº\T, 5`6 uÀs¡T¶\T bÕ\T|ü+#·T≈£î+{≤j·THêïs¡T. á {Às¡ïyÓT+{Ÿ yÓTT‘êÔìøÏ s¡÷.7.5\ø£å\ q>∑<äT ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. b˛{°˝À ø±eTHéyÓ˝ŸÔ dü«s¡í|ü‘·ø£ $CÒ‘· düTo˝Ÿ≈£îe÷sY ≈£L&Ü bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T. e´øÏÔ>∑‘·+>± Á|ü‹ b˛{°˝À Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ì*∫q ôV’≤<äsêu≤<é ≈£îd”ÔjÓ÷<ÛäT\≈£î uÛ≤Ø ãVüQeT‘·T\T n+~yê«\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ø±kÕì C≤„H˚X¯«sY yÓ\¢&ç+#ês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ ˇ‹Ôfi¯¢≈£î, b˛©düT\ u…~]+|ü⁄\≈£î ˝§+>±+

X¯óÁø£yês¡+, 2 &çôd+ãsY, 2011

nj·T´|üŒ kÕ«$Tì |üPõùdÔ düø£\ dü+‘√cÕ\T dæ~›kÕÔsTT

ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶

düTes¡íyês¡Ô ø£<∏äHêìøÏ düŒ+<äq ”ø±fi¯ó¢ |ü≥Tº≈£î+{≤+ $esê\T ãj·T≥≈£î sê˙j·T≈£L&É<äì b˛©düT\T ÁbÕ<Û˚j·T|ü&ܶs¡T ”e∫Ãq |ü]Vü‰sêìøÏ ÄX¯|ü&ÉT‘·Tqï Á>±eT ô|<ä›\T.eTè‘·Tì ã+<ÛäTe⁄\T ”e÷ ‘·eTTàìï b˛©düT˝Ò #·+bÕs¡T : eTè‘·Tì nqï e÷s¡j·T´ ”düTes¡íyês¡Ô ø£<∏äq+‘√ #·*+∫ b˛sTTq u≤~Û‘·T\T ”ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æq u≤~Û‘·T\T ... ”|üÁ‹ø£ eT]+‘· eè~Δ #Ó+<ë\ì ByÓq\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): ìj·TeT ìwüº\‘√ Ä uÛÑ>∑e+ ‘·Tìï ø=\∫q|ü⁄&˚ e÷qe⁄ìøÏ ñqï nìï <√kÕ\T ‘=\–b˛‘êj·Tì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·, dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt ¬s&ç¶ ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º >±+BÛq>∑sY˝À ìs¡«Væ≤+∫q nj·T´|üŒ eTVü‰ |ü&ç |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ bÕ˝§Zì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

msTT&é‡≈£î e´‹πsø£+>± @|” kÕø˘‡ d”m|òt◊ uÛ≤Ø sê´© FyÕÊ‹©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáV ≤T∂FsÕfi , \ZaPá«ÿ©y¥`∂

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : düTes¡íyês¡Ô |üÁ‹ø£˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dtùdºwüHé˝À ªª˝≤؃&É‘Yμ nH˚ o]¸ø£ô|’ yÓ\Te&çq ø£<∏äHêìøÏ u≤~Û‘·T\T, bÕsƒ¡≈£î\ qT+∫ n|üPs¡« düŒ+<äq \_Û+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ |üÁ‹ø£ ø±sê´\j·÷ìøÏÏ #ê˝≤eT+~ bÕsƒ¡≈£î\T Hê´j·÷ìï ø±bÕ&Üs¡+≥÷ Á|üX¯+dü\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ eTè‹#Ó+~q |æ*|t‡ X¯ej·÷Á‘· b˛©dt |üVü≤sê˝À »]–q≥T¢ |ü\Te⁄s¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø£<∏äq+ô|’ ªªdüTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Ûμμ u≤~Û‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìï, ã+<ÛäTe⁄\qT »]–q dü+|òüT≥qô|’ $es¡D ø√s¡>± u≤~Û‘·T\+~Û+∫q $esê\T düTes¡íyês¡Ô ø£<∏äq+‘√ b˛©düT\T ÄÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ ...ø±fi¯ó¢ |ü≥Tº≈£î+{≤+ $esê\T ãj·T≥øÏ sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü\ì ø√]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sê»ø°j·T

Hêj·T≈£î\ ˇ‹Ôfi¯¢≈£î, b˛©düT\ E\÷+≈£î ‘·˝§–Zq≥Tº u≤~Û‘·T\T ø£˙ï{° |üs¡´+‘·yÓTÆHês¡T. Á|üdüTÔ‘· düe÷»+˝À kÕe÷q´ e÷qe⁄ìøÏ Hê´j·T+ mø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·T+<ä+≥÷ yês¡T ø£˙ïs¡TeTT˙ï¬s’Hês¡T. b˛©düT\T n+<äCÒdæq qwüº|ü]Vü‰s¡+˝À ôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿ˝À bÕ˝§Zqï ø=+<äs¡T b˛©düT\T Ç∫Ãq ªkıeTTà\Tμ ‘·eT≈£î ø=+‘· y˚Ts¡ #Ó*¢+#ê\ì |ü\Te÷s¡T¢ &çe÷+&é #˚dæq≥T¢ uÛ≤~‘·T\T ‘Ó\|ü&É+ $#ês¡ø£s¡+. ªe÷ ‘·eTTàìï b˛©düT˝Ò nHê´j·T+>± bı≥ºq u…≥Tº≈£îHêïs¡ì eTè‹ì nqï e÷s¡j·T´ ...düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û˝À ‘·q Äy˚<äqqT yÓ*ãT#êÃ&ÉT. Hê ‘·eTTàìøÏ m˝≤+{Ï nHês√>∑´+ ˝Ò<äì b˛©düT˝Ò ø={Ϻ #·+bÕs¡ì u≤<Ûä ‘·|üŒ Vü≤è<äj·T+‘√ ø£˙ïfi¯¢ |üsê´+‘·eTj·÷´&ÉTμ. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+u+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ø£*Œ+#·T≈£îì ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√s¡&É+ >∑eTHês¡Ω+.

ø±\˙\ n_Ûeè~›øÏ ø£\dæø£≥Tº>± eTT+<äT≈£î sêyê*.. myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É˝Ÿ uÀs¡+ù|≥ õHêïs¡+ ø±\˙ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé q÷‘·q ø±s¡´esêZìï @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ø±\˙˝À ñqï s¡eD≤ kÂø£s¡´+, Á‘ê>∑T ˙s¡T, M~ BbÕ\T e+{Ï $$<Ûä düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&éqT ø£\dæ $qr|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ @s¡Œ&çq+<äT≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±\˙\˝À ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|ü»\+‘ê ø£\dæ ø£≥Tº>± eTT+<äT≈£î sêyê\ì ø√sês¡T. ø±\˙˝À ñqï düeTdü´\qT dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\‘√ dü+Á|ü~+∫ ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü]wüÿ]kÕÔqì yê]øÏ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üdæ&Ó+{Ÿ d”.>√bÕ˝Ÿ, yÓ’dt Á|üdæ&Ó+{Ÿ ¬ø.sêE, »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥] m+.kÕ>∑sY, C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥] |”.nXÀø˘, |”.XÊ´yéT≈£îe÷sY, ¬ø.s¡y˚Twt u≤ãT, |”.>√$+<é, X‚KsY >ö&é, >√bÕ˝Ÿ, m+.&ç. U≤C≤u≤sTT, s¡$j·÷<äyé, |ü⁄bÕŒ\ u≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

104 Dμ][˘gRiVá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[NTP ºdΩxqsVN][™y÷¡

d”|”m+ H˚‘· p\ø£+{Ï &çe÷+&é

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,&çôd+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô):Dμ][˘gSá ©´sVLi≤T∂ ª]ágjiLi¿¡©´s 104 Dμ][˘gRiVáNRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ ºΩLjigji ºdΩxqsVN][™yá¨s zqszmsFsLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V «¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV. gRiªRΩ 23 L][«¡ŸÃ¡VgS xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı 104 Dμ][˘gRiVáV, gRiVLRiV ™yLRiLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s øR¡Õ‹[ @|qsLi’d˝¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsªRΩ*LRi \Æ™sμR∂˘}qs™´sáLiμj∂Li¬ø¡[ 104 ©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[}qs π∏∂WøR¡©´sáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. @LiμR∂VÕ‹[¨s À≥ÿgRiÆ™s[V ≠dsLji ª]ágjiLixms¨s xms¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. 104 \Æ™sμR∂˘}qs™´sáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP FsLiª][ ™´sVLi¿¡ }msLRiV æªΩ¿¡Ë |ms…Ìÿ∏R∂V©yıLRiV. gRiªRΩ 23 L][«¡ŸÃ¡VgS ≠dsLRiV μk∂ORPQáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. D©´sı Dμ][˘gRiVáNRPV FsxqsLRiV |ms≤R∂VªRΩV©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≤T∂|qsLi ¡L`i ¿¡™´sLji©y…”¡NTP áOSQ 16 Æ™s[á Dμ][˘gSáV FsÕÿ À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Dμ][˘gRiVáV L][≤˝R∂V E≤T∂Ë ªRΩ™´sV¨sLRixqs©´s©´sV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsºΩxmsOSQáV ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘ øR¡LRiËNRPV æªΩ¿¡Ë xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s 104 Dμ][˘gRiVáV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[ryLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V, &çôd+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsxmsLiøR¡ FsLiVV≤`∂= μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P FsLiVV≤`∂= ¨s∏R∂VLi˙ªRΩflÿ ™´sVLi≤R∂÷¡ ª][ NRP÷¡zqs \¬ø¡ÕfiÔ xmnsLi≤`∂ BLi≤T∂∏R∂W xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS 10000 ™´sVLiμj∂ª][ À≥ÿLki LS˘÷d¡¨s gRiVLRiV™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. ¨s«ÿLi NS¤Õ¡[“¡ ˙g_Li≤`∂= ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s C LS˘÷d¡ ∏R∂VÕfi ’d¡ }qÌs≤T∂∏R∂VLi Õ‹[¨s xqÛsÀ≥ÿxqs÷¡ ™´sLRiNRPW N]©´srygjiLiμj∂. ∏R∂VÕfi ’¡ }qÌs≤T∂∏R∂VLi Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP\Æ™sV©´s ryLixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáª][ Fy»¡W @™yLÔRiVá NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡LjigjiLiμj∂. “¡L][ N]ªRΩÚ |§¶¶¶ø`¡H≠s BÆ©sˆQORPQ©˝´sV “¡L][ ≠sxmsORPQ @©´sı áOSQQ˘¨sı ryμ≥j∂ryÚ™´sV©´sı ¨s©yμR∂Liª][ rygji©´s C LS˘÷d¡ ™´sVV≈¡˘ DÆμÙ∂[aRP˘Li FsLiVV≤`∂=Q\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiF°Liμj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V «ÿºdΩ∏R∂V FsLiVV≤`∂= ¨s∏R∂VLi˙ªRΩflÿ xqsLixqÛs gRiflÿLiNSá ˙xmsNSLRiLi À≥ÿLRiªRΩ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @ªRΩ˘¥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ FsLiVV≤`∂= ™y˘μ≥j∂ ˙xms ¡Ã¡VªRΩV©´sı LSxtÌsQ˚Li ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @¨s }msL]‰©´s ¡≤T∂Liμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ FsLiVV≤`∂= μj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s C LS˘÷d¡ Õ‹[ \¬ø¡ÕfiÔ xmnsLi≤`∂ BLi≤T∂∏R∂W NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 5000 ™´sVLiμj∂ ™yáLi…‘¡L˝Riª][ Fy»¡W ™´sVL][ 5000 ™´sVLiμj∂ FsLiVV≤`∂= \|ms F°LS…ÿ¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV xmsáVNRPVªRΩV©´sı xmsáVxqsLixqÛsá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyÕÊ‹©yıLRiV. ¨s«ÿLi NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ C ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s LS˘÷d¡ ¨s ˙xms™´sVV≈¡ æªΩáVgRiV zqs¨ds ©´s»¡V≤R∂V xqsV™´sVLiª`Ω «¡Li≤y Ezms ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P Õ‹[¨s 23 —¡Õ˝ÿáNRPV gS©´sV 19 —¡Õ˝ÿáՋ[ FsLiVV≤`∂= ¨s∏R∂VLi˙ªRΩ\ZNP ÷d¡≤`∂ G¤«¡¨ds=gS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı \¬ø¡ÕfiÔ xmnsLi≤`∂ BLi≤T∂∏R∂W ªRΩLRixmso©´s ÷¡LiN`P ™´sL`i‰L`i= {qs‰™´sVV @™´sVáV \ZNP xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı HμR∂V Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ™yáLi…‘¡L˝RiV Dªy=x§¶¶¶LigS FyÕÊ‹©yıLRiV. LS˘÷d¡ @©´sLiªRΩLRiLi ∏R∂VÕfi ’d¡ }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s À≥ÿLki  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ryLixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáª][ Fy»¡W FsLiVV≤`∂= ¨s∏R∂VLi˙ªRΩflÿ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ øR¡Wzms©´s ™yLjiNTP @™yLÔRiVá©´sV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. FsLiVV≤`∂= ™y˘μ≥j∂ \|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP ÷¡gjiLi¬ø¡[ LRiWF°Liμj∂Li¿¡©´s C ryLixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáՋ[ ™y˘μj∂, ™y˘μ≥j∂ ¨s™yLRifl·, ™y˘μ≥j∂ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Fs©Ø[ı ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV NRPŒ˝œ¡NRPV NRP…Ì”¡©´s»˝¡V ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ªRΩVáV ≤y. ≤U∂∏R∂VÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂, ≤y. ∏R∂V£qs \ZaPá«ÿ©y¥`∂ áª][ Fy»¡W \¬ø¡ÕfiÔ xmnsLi≤`∂ BLi≤T∂∏R∂W Æ©s[xtsQ©´sÕfi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ≤][Õÿ ™´sV•¶¶¶Fy˙ªRΩ ™´sVLji∏R∂VV ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ¨s∏R∂VLi˙ªRΩflÿ ™´sVLi≤R∂÷¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂lLiNÌRPL`i FyLÛRi ryLRiμ≥j∂áV FyÕÊ‹©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLi˙ºΩ LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW FsLiVV≤`∂= ÕÿLi…”¡ ™y˘μ≥j∂ xms»˝¡ BLiªRΩ…”¡ À≥ÿLki rÛyLiVVÕ‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gjiLiøR¡gRi÷¡gji©´sLiμR∂VNRPV xqsLiª][uy¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ |§¶¶¶ø`¡H≠s FsLiVV≤`∂= á ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ \¬ø¡ÕfiÔ xmnsLi≤`∂ BLi≤T∂∏R∂W ™´sVLji∏R∂VV ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P FsLiVV≤`∂= ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ™´sVLi≤R∂÷¡ xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡gRiáLRi©´sı ©´s™´sV¯NRPLi NRP÷¡gjiLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ }msL]‰©yıLRiV. FsLiVV≤`∂= \|ms «¡LRigRiVªRΩV©´sı F°LS…ÿáՋ[ ryμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s«¡∏R∂Wá©´sV NRPŒ˝œ¡NRPV NRP…Ì”¡©´s»˝¡V øR¡WzmsLi¿¡©´s C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´s≤R∂Li gRiLRi*NSLRifl·™´sV¨s @©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AL][gRi˘ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂ xmsáV —¡Õ˝ÿáՋ[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLixqÛsáNRPV xmsoLRiry‰LSá©´sV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, $NSNRPVŒœ¡Li ™´sVLji∏R∂VV ≠saS≈¡ xms»¡ıLiÕ‹[ @ªRΩV˘©´sıªRΩ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ NRP©´sxmsLji¿¡©´sLiμR∂VNRPV \¬ø¡ÕfiÔ xmnsLi≤`∂ BLi≤T∂∏R∂W BLiμR∂VÕ‹[ lLiLi≤R∂V A™yLÔRiVá©´sV xqs*LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVN][Liμj∂. A™yLÔRiVá FsLizmsNRP\ZNP GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s NRP≠sV…‘¡ LRiVF°Liμj∂Li¿¡©´s ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSá Aμ≥yLRiLigS xmsoLRiry‰LRi ˙gRiz§¶¶¶ªRΩá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. C ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáՋ[ FsLiVV≤`∂= ™y˘μ≥j∂ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·, zqs ¡˜Liμj∂ ™´sVLji∏R∂VV ™yáLi…‘¡L˝Ri xms¨sºdΩLRiV, FsLiVV≤`∂= ™y˘μ≥j∂ ˙gRixqÛsVáNRPV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¬ø¡[LRiË≤R∂Li Hzqs…”¡zqs xmsLkiORPQ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·, N˝UP¨sN`P NRPV ªRΩLRi÷¡Lixmso ™´sVLji∏R∂VV AL`iAL`izqs á GLSˆ»¡Váª][ Fy»¡W NRPLi≤][™±sV xmsLizmsfl‘· ™´sLi…”¡ xmsáV @LiaSáV©yıLiVV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS \¬ø¡ÕfiÔ xmnsLi≤`∂ BLi≤T∂∏R∂W Æ©s[xtsQ©´sÕfi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ≤][Õÿ ™´sV•¶¶¶Fy˙ªRΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW BÕÿLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ©´sV FsLiVV≤`∂= ≠s™´sVVNRPÚ LSxtÌsQ˚LigS ºdΩLjiËμj∂μÙR∂≤y¨sNTP ¨sLRiLiªRΩLRiLi NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™yLjiNTP gRiVLjiÚLixmso ¨s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV INRP ™´sVLi¿¡ ™´sWLÊRi™´sV¨s @©yıLRiV.

ePaper|Suvarna Vartha|2-12-11  

Suvarna Vartha telugu daily news paper Andhra pradesh,Hyderabad,ePaper,online telugu news paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you