Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 331 k˛eTyês¡+ &çôd+ãsYY 19, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

ªVü≤√MT u≤u≤μ≈£î uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï! eTTdæ¢+\≈£î ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#·+&ç nÁ>±˝À f…Æ+ u≤+ãT \uÛÑ´+ u…+>∑fi¯Ss¡T, &çôd+ãsY 18: Á|üU≤´‘· nDTXÊÁdüÔy˚‘·Ô dü«ØZj·T Vü≤√MT u≤u≤≈£î <˚X¯ n‘·T´qï‘· |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ªuÛ≤s¡‘·s¡‘·ïμ Çyê«\ì Á|üeTTK XÊÁdüÔy˚‘·Ô d”mdtÄsY sêe⁄ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. uÛ≤s¡‘· ôd’Hé‡ s¡+>±ìøÏ n+~+∫q ùde\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄>± Vü≤√MT u≤u≤≈£î uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï Á|ü<ëq+ #˚dæ >ös¡$+#ê\ì ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈£î Á|ü<Ûëì &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hédæ+>¥≈£î ˝ÒK sêj·TqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY≈£î uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ eTT+u…’ ÁøϬø{Ÿ ($T>∑‘ê... 2˝À) nk˛dæj˚TwüHé #˚dæq rsêàq+ô|’

\ø√ï, &çôd+ãsY 18: ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸqT Hê\T>∑T eTTø£ÿ\T #˚j·÷\+≥÷ nôd+;¢˝À rsêàq+ #˚j·T&É+ <ë«sê ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\qT Çs¡ø±≥+˝ÀøÏ HÓ{Ϻq e÷j·÷e‹ ‘êC≤ eP´Vü≤+‘√ $|üøå±\≈£î eTT#ÓÃeT≥\T |ü{Ϻk˛Ô+~. ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï sêÁwüº nôd+;¢ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt m‘·TÔ\≈£î BÛ≥T>± e÷j·÷e‹ ô|’m‘·TÔ\‘√ <ä÷düT¬øfiÀÔ+~. á Áø£eT+˝À C≤rj·TbÕغ˝…’q ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\qT BÛ≥T>± m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î |üø±ÿeP´Vü≤+‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔqï≥T¢ ($T>∑‘ê... 2˝À) ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. ‘êC≤>±,

nÁ>±, &çôd+ãsY 18: Á|üU≤´‘· |üsê´≥ø£ ÁbÕs‘·yÓTÆq nÁ>± |ü≥ºD+˝À f…ÆyéTu≤+ãT >∑T]Ô+#ês¡T.nÁ>± •yês¡T˝Àì s√&ÉT¶ |üø£ÿq Vü≤√≥˝Ÿ˝À Bìì ø£qT>=Hêïs¡T. u≤´≥Ø düs¡÷ÿ´{Ÿ‘√ neT]Ãq u≤+ãT ñqï u≤´>∑TqT >∑‘·sêÁ‹ |ü~>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À n>∑+‘·≈£î\T fÒãT˝Ÿ øÏ+<ä ô|{≤ºs¡T. yÓsTT≥sY u≤´>∑TqT >∑T]Ô+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê&ÉT. 9.30 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À e∫Ãq Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\T á u≤´>∑TqT Çø£ÿ&É e~*q≥T¢ Vü≤√≥˝Ÿdæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T. ($T>∑‘ê... 2˝À) ÇdüTø£‘√ ≈£L&çq {≤Áø£ºsY˝À u≤+ãTqT

nõ‘Ydæ+>¥ ne÷‘·T´&Éj·÷´&ÉT πø+Á<äeT+Á‹>± Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ bÂs¡$e÷qj·÷q XÊK u≤<Ûä´‘·\T j·T÷|”˝À ;md”ŒøÏ y˚Ty˚T Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 18: ÄsYm˝Ÿ&ç H˚‘·, m+.|æ. nõ‘Ydæ+>¥ πø+Á<ä eT+Á‹>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+#˚XÊs¡T. sêÁwüº|ü‹ uÛÑeHé˝Àì nXÀø£ Vü‰\T˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ sêÁwüº|ü‹ Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ Äj·Tq#˚‘· Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚sTT+#ês¡T. nõ‘Ydæ+>¥≈£î bÂs¡$e÷qj·÷qXÊK πø{≤sTT+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. á Á|üe÷Dd”«ø±s√‘·‡yêìøÏ ñ|ü sêÁwüº|ü‹ nHê‡Ø, Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥, s¡ø£åDXÊK eT+Á‹ Ä+{Àì, @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ, @◊d”d” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, m+.|æ. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. nõ‘Ydæ+>¥qT n_Ûq+~+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ÄsYm˝Ÿ&çøÏ nsTT<äT>∑Ts¡T m+|”\T ñHêïs¡T. yês¡+<äs¡÷ j·T÷|”@≈£î eT<䛑·T>± ì*#ês¡T. B+‘√ j·T÷|”@≈£î ÄsYm˝Ÿ&ç eTs√ uÛ≤>∑kÕ«eT´ bÕغ>± ($T>∑‘ê... 2˝À)

Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ $|üøå±\ m<äTs¡T<ë&ç myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\ yê{≤\ô|’ s¡#·Ãs¡#·Ã @d”; ìy˚~ø£qT ã≥ºãj·T\T #˚j·÷\+≥Tqï {°&û|” Çs¡ø±≥+˝À n~Ûø±s¡ |üø£å+

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ <ë&ÉT\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì, ‘·«s¡˝ÀH˚ ìy˚~ø£ ÇkÕÔqì @d”; ‘Ó*|æ+<äì, dæ+&çπø≥¢‘√ Á|ü‘·´ø£å+>±, |üs√ø£å+>± Á|üy˚Tj·T+ ñqï yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì sêÁwüº mø£‡sTTCŸ XÊK eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº Á|ü»\≈£î n$˙‹s¡Væ≤‘· bÕ\q n+~+#˚+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢‘√ |ü\Te⁄]øÏ Á|üy˚Tj·T+ ñ+<ä+≥÷ Á|ü‹|üøå±\T Äs√|üD\T #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. nÁø£e÷s¡Tÿ\ uÛÑs¡‘·+ |ü&É‘êeTì #Óù|Œ+<äTπø $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï≥Tº eT+Á‹ Ä~yês¡+Hê&ÉT #ÓbÕŒs¡T. ‘êHÓ≥Te+{Ï nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&É˝Ò<äHêïs¡T. Bìô|’ @ $#ês¡D¬ø’Hê ‘êqT dæ<äΔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ ø£Ø+q>∑sY˝À mHébò˛s¡T‡yÓT+{Ÿ $uÛ≤>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T n~Ûø±s¡T\T ÁfÒ&És¡¢ qT+∫ &ÉãT“\qT edü÷\T #˚düTÔqï≥Tº yês¡Ô\T sêe&É+‘√ @d”; s¡+>∑+˝ÀøÏ~– <ë&ÉT\T #˚dæ+<äHêïs¡T. Ä <ë&ÉT˝À¢ n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î sêÁwüºyê´|üÔ+>± <ë&ÉT\qT ø=qkÕ–k˛Ô+ <äHêïs¡T. <ë&ÉT\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï+<äTq ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£

yê¬s¶Hé |üØø£å e&û¶πs≥T¢ ‘·–Z+#·+&ç |”¢CŸ yêsTT<ë!

CMyK

Øôw&É÷´˝Ÿ s¡TD≤\ô|’ Á|üDuŸ≈£î d”m+ øÏs¡DY $»„|æÔ

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY/q˝§Z+&É, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ;d” yê¬s¶Hé |üØø£å eTs√kÕ] ì*∫b˛sTT+~. õsê≈£î‡ zm+ÄsY w”≥T Çe«&É+, Á|üXÊï|üÁ‘ê\T $&ç>± Çe«&É+ |ü≥¢ nuÛÑ´s¡Tú\T ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üXÊï|üÁ‘·+ ©¬ø’+<äì Äs√|ædü÷Ô |üØø£åqT yêsTT<ë y˚j·÷\ì ø√sês¡T. Á|üXÊï|üÁ‘·+ ©ø˘ ø±˝Ò<äì C…dæ ∫s¡+Je⁄\T #Ó|æŒHê yês¡T $ìŒ+#·Tø√˝Ò<äT. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. 15 ;d” yê¬s¶Hé b˛düTº\≈£î >±qT 28 ôd+≥s¡¢˝À 6,916 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å sêùd+<äT≈£î Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ø£˝≤¢ ‘·eT ‘·eT |üØøå± πø+Á<ë\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Äs¡T πø+Á<ë˝À¢ õsê≈£î‡ zm+ÄsY w”≥T¢ Çe«&É+.. Á|üXÊï|üÁ‘ê\qT $&ç>± Çe«&É+ |ü≥¢ yês¡T nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. |üØø£å\qT yêsTT<ë y˚j·÷\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. n+‘˚>±ø£ Á|üXÊï|üÁ‘·+ ©¬ø’q≥Tº Äs√|ædü÷Ô eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{ŸqT nuÛÑ´s¡Tú\T eTT≥º&ç+#ês¡T. b˛©düT\T yê]ì n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° yês¡T ìHê<ë\T #˚dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ b˛©düT yêVü≤Hêìï <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+‘√ yê]ì #Ó<äs¡>=fÒº+<äT≈£î b˛©düT\T dü«\Œ ˝≤؃#ê]® ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <ë+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T #Ó˝≤¢#Ó<äT¬s’ |üs¡T>∑T\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ñÁ~ø£Ô‘·˝À eTT>∑TZ]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. yê]ì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. |üØø£å\T yêsTT<ë y˚düTÔqï≥Tº õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± q˝§Z+&É|ü≥ºD+˝Àì ôdsTT+{Ÿ Ä˝≤Œ¤Hê‡ bÕsƒ¡XÊ\ e<ä› nuÛÑ´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. Á|üXÊï|üÁ‘·+ ©ø˘ ø±˝Ò<äì &çÇy√ q#·ÃC…|æŒHê yês¡T $ìŒ+#·Tø√˝Ò<äT. yêsTT<ë y˚j·÷\ì ø√sês¡T. $T–*q |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ |üØø£å j·T<∏ë$~∏>± ø=qkÕ–+~.

u…+>∑fi¯Ss¡T, &çôd+ãsY 18: Øôw&É÷´˝Ÿ #˚dæq |ü+≥ s¡TD≤\≈£î ≈£L&Ü e&û¶πs≥¢ ‘·–Z+|ü⁄qT e]Ô+|üCÒj·÷\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ πø+Á<ä Ä]úø£eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ®ì ø√sês¡T. sêÁwüº+˝À Á|ü‘˚´ø£ #·≥º+ <ë«sê nqTeT‹ bı+~q kÕ>∑T<ës¡¢ e´edüúqT rdüT≈£îe#êÃeTì,

|òæ*ô|’ŒH釽À

es¡<ä

;uÛÑ‘·‡+

yê]øÏ ≈£L&Ü $]$>± s¡TD≤\T Ç#˚Ã+<äT≈£î yêDÏ»´ u≤´+≈£î\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT u…+>∑fi¯Ss¡T˝À »]–q <äøÏåD≤~ sêÁcÕº\ eTTK´eT+Á‘·T\ düe÷y˚XÊìøÏ Á|üDuŸ eTTK´n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Zqï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ø=ìï ì]›wüºdü÷#·q\T #˚XÊs¡T. |ü+≥\ ;e÷ |ü<∏äø£+ eT]+‘· Á|üjÓ÷»qø£s¡+>± ñ+&˚˝≤ r]Ã~<ë›\ì ø√sês¡T. sêÁwüº+˝À dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ ãè+<ë\ <ësê »s¡T>∑T‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷\qT, e&û¶˝Òì s¡TD≤\qT yê]øÏ n+<äCÒj·÷\ï ‘·eT dü+ø£˝≤Œìï »qe] 1qT+∫ neT\T #˚j·TqTqï≥T¢ $e]+#ês¡T. Ç+<äT≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ùdïVü≤|üPs¡«ø£ düVü‰j·T+, eT<䛑·T nedüs¡eTì d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Á|üDuŸqT ø√sês¡T.

e÷]ÃHê{ÏøÏ Á<äy√´\“D+ ~>=düTÔ+~` 2˝À..

n+<äCÒkÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. Ä ìy˚~ø£ n+<ëø£ nÁø£e÷s¡Tÿ\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. yêdüÔyê\T Ç˝≤ ñ+fÒ ø=+<äs¡T mø£‡sTTCŸXÊK˝À @<√ »]–b˛‘√+<äì, |ü\Te⁄s¡T <ä+&ÉT≈£î+≥THêïs¡+≥÷ ˝Òìb˛ì Äs√|üD\T #˚j·T&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. »]π>~ ˇø£{sTT‘˚.. y˚s=ø£{Ï e÷{≤¢&ÉT ‘·THêïs¡ì, Ç~ eT+∫ dü+Á|ü<ëj·T+ ø±<äHêïs¡T. 2005 qT+∫ ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+ |ü<äΔ‹q eT<ä´+ <äTø±D≤\T πø{≤sTTdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. nsTT‘˚ ˇø£{Ïqïs¡ dü+e‘·‡s¡ ø±\+>± ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+˝À b˛{°‘·‘·«+ @s¡Œ&É&É+‘√ e´edüú ø=~›>± >±&ç ‘·|æŒqe÷≥ yêdüÔey˚TqHêïs¡T. nsTT‘˚ m+ÄsY|æ <Ûäs¡\ ø£+fÒ n~Ûø£+>± $Áø£sTTdüTÔHêïs¡qï yês¡Ô\T sêe&É+‘√ <ëìï n]ø£fÒº+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |ü\T {°eTT\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+∫+<äHêïs¡T. qe+ãs¡T ˇø£{À ‘˚B qT+∫ 20e ‘˚Bes¡≈£î ø=qkÕ–q <ë&ÉT˝À¢ 780<äTø±D≤\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTHêïs¡T. yê{Ï j·T»e÷qT\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ 50y˚\ s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq »]e÷q $~Û+∫q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&√kÕ] n<˚ cÕ|ü⁄ô|’ πødüT qyÓ÷<Ó’‘˚ \ø£å s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê $~Û+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ|ü&ç+<äHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· ˝…’ôdqT‡ ≈£L&Ü s¡<äT›#˚ùd+<äT≈£î ($T>∑‘ê... 2˝À)

m˝≤+{Ï $#ês¡D¬ø’Hê dæ<äΔ+ d”;◊ ìy˚~ø£ n+~q ‘·sê«‘· nÁø£e÷s¡Tÿ\ô|’ #·s¡´\T m¬ø’‡CŸXÊK eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD

düVü≤ø±s¡XÊK˝À ñ<√´>∑T\≈£î

Á&Ódtø√&é 2700 U≤∞\ uÛÑØÔøÏ ‘·«s¡˝À H√{Ï|òæπøwüHé >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): düVü≤ø±s¡XÊK˝À U≤∞>± ñqï 2700 ñ<√´>±\qT uÛÑØÔ#˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√qTqï≥T¢ sêÁwüº düVü≤ø±s¡XÊK eT+Á‹ ø±düT ø£ècÕí¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ e÷#·s¡¢˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·«s¡˝À á ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ dü+ã+~Û+∫ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düVü≤ø±s¡XÊK |ü]~Û˝Àì kıôd’{°˝À¢ |üì#˚ùd ñ<√´>∑T\≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq <äTdüTÔ\T $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ ‘˚yê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ jÓ÷∫k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\T Ä≈£î|ü#·Ã Ns¡, |ü⁄s¡Twüß\T Ä≈£î|ü#·Ã bÕ´+≥T, ‘Ó\¢#=ø±ÿ <Ûä]+#˚˝≤ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#·qTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|ü‹ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àq÷ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ e<ä› Á|ü‘˚´ø£+>± dü\Vü‰\ d”«ø£s¡D≈£î &Éu≤“\T @sêŒ≥T#˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø£˝…ø£ºs¡¢ qT+∫ ìy˚~ø£\T n+<ä>±H˚, Á|üdüTÔ‘·+ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+∫q #√≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+|ü⁄\T »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY düMT|ü+˝À ñqï|üŒ{Ïø° e÷#·s¡¢ ÁbÕ+‘êìøÏ kÕ>∑T˙s¡T n+<ä&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. á düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|ü‘˚´ø£+>± ì|ü⁄DT\‘√ ($T>∑‘ê... 2˝À)

500 eT+~ eTè‹ ` \ø£åeT+~ ìsêÁX¯j·TT\T eT˙˝≤, &çôd+ãsY 18: <äøÏåD |òæ*ô|’ŒH釽À X¯ìyês¡+ yêwæ ‘·TbÕHé ;uÛÑ‘·‡+ düèdæº+∫+~. á ‘·TbòÕHé <Ûë{ÏøÏ uÛ≤Ø es¡<ä\T b˛f…‘êÔsTT. uÛ≤Ø esê¸\‘√bÕ≥T.. es¡<ä ‘êøÏ&çøÏ ø=+&É#·]j·T\T $]–|ü&ܶsTT. B+‘√ X¯ìyês¡+ ˇø£ÿs√CÒ <ë<ë|ü⁄ 500 eT+~ eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T. eTs√ 500 eT+~øÏô|’>± >∑\¢+‘Ó’q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ \ø£åeT+~ es¡≈£î ìsêÁX¯j·TT\j·÷´s¡T. ã\yÓTÆq á<äTs¡T >±\T\ e\¢ $<äT´‘Y, f…*bò˛Hé e´edüú\T |üP]Ô>± düÔ+_Û+∫b˛j·÷sTT. uÛ≤Ø esê¸\e\¢ ø=ìï <˚oj·T $e÷Hê\ sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. $T+<äHêy√ ÁbÕ+‘·+˝Àì z B$˝À >∑+≥≈£î 90 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚>∑+‘√ MdüTÔqï á<äTs¡T >±\T\e\¢ $<äT´‘Y düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. ø£>±j·THé &ç ˇs√ q>∑s¡+˝À 215eT+~, *>±Hé q>∑s¡+˝À 144 eT+~ eTè‘·<˚Vü‰\qT yÓ*øÏrdæq≥T¢ düVü‰j·Tø£ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T˝À¢ m≈£îÿe>± ∫Hêïs¡T˝Ò e⁄+&É≥+ $#ês¡ø£s¡+. ‘·TbòÕHé Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ s¡ø£åD •_sê\T @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü»\qT Ä<äTø√yê\ì |òæ*ô|’ŒHé‡ n<Ûä´≈£åî&ÉT u…$>√ï nøÏ«H√ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

CMyK

eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï @d”; <ë&ÉT\T


2

‘·qô|’ y˚≥T y˚j·TeTH˚ Vü≤≈£îÿ ª∫s¡Tμ≈£î ˝Ò<äT ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‹s¡T|ü‹ myÓTà˝Ò´ ∫s¡+J$ô|’ »>∑Hées¡+ myÓTà˝Ò´ XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘·qô|’ nqs¡Ω‘· y˚≥T y˚j·÷\ìø√πs HÓ’‹ø£Vü≤≈£îÿ ∫s¡+J$øÏ ˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT ÄyÓT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ∫s¡+J$ô|’ rÁe $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. Á|üC≤sê»´+ bÕغì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔeTì m|ü&√ Á|üø£{Ï+#ês¡ì, n˝≤+{|ü⁄&ÉT ‘·qô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\+≥÷ d”Œø£sY≈£î

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

30˝À>± nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡T¢ Ksês¡T: u§‘·‡ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 30e ‘˚B˝À>± ñ|ü mìïø£\ ã]˝À ì*#˚ nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡¢qT Á|üø£{Ï+#·qTqï≥Tº |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT, s¡yêD≤XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. $˝Òø£s¡T\‘√ Ä~yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 24kÕúHê˝À¢ »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. eT÷&ÉT s√E˝À¢>± |ü\T õ˝≤¢˝À¢ &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\qT ìj·T$TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغøÏ e´‹πsø£+>± |üì#˚düTÔqï myÓTੇ\T |ü⁄˝≤¢ |ü<ëàe‹, ø=+&Ü eTTs¡[, mdt$ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶\ô|’ ‘·«s¡˝À XÊdüqeT+&É* #ÛÓ’s¡àHé≈£î dæm˝Ÿ|æ |òæsê´<äT #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\ô|’Hê, Á|üy˚Tj·T+ ñqï yê]ô|’Hê ìy˚~ø£ s¡÷bı+~+#·>±H˚ $esê\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·÷\ì @d”; &ûJøÏ dü÷∫+#êqì #ÓbÕŒs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dyê<ä+ô|’ sê»´düuÛÑ˝À #·s¡Ã »s¡ø£ÿb˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T ¬ø.πøX¯esêe⁄ nHêïs¡T. #·s¡Ã »s¡>∑q+‘· e÷Á‘êq ‘Ó\+>±Dô|’ yÓq≈£îÿ yÓ[¢q≥Tº>± uÛ≤$+#=<ä›ì ø√sês¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s+&√ mkՇ؇, Á|ü‘˚´ø£ eT+&É* nqï$ }Vü‰>±qy˚TqHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· eT+Á‘·T\T ‘·«s¡˝À &Ûç©¢øÏ yÓfi¯¢qTHêïs¡ì, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Äø±+ø£åqT H˚‘·\≈£î $e]kÕÔs¡Hêïs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ Ä ÁbÕ+‘· myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü yÓfi‚¢ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT ˙s¡T>±s¡Ã˝Ò<äHêïs¡T. m|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì, ‘Ó#˚Ã~ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î˝Òqì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. m+<äT≈£î C≤|ü´+ #˚düTÔHêïs¡qï <ëìô|’H˚ ‘êeTT Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïeTHêïs¡T. 2009, &çôd+ãs¡T 9 Á|üø£≥q≈£î $T+∫ eTπsB ‘Ó\+>±D Á|ü»\T $quÀs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

¬s’‘·T≈£L©\ düy˚Tàfi¯q+ $»j·Te+‘·+ $XÊK|ü≥ï+, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): $XÊK˝Àì s√&É¢˙ï ¬s’‘·T ≈£L©\‘√ ì+&çb˛j·÷sTT. düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ düy˚Tàfi¯q+ »]–+~. 13 sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q ¬s’‘·T≈£L©\T á düy˚Tàfi¯q+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. \ø£å≈£î ô|’>± ¬s’‘·T ≈£L©\T sê´©˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. |üqT\T ˝Òeì, e#˚à ≈£L© &ÉãT“\T dü]b˛e&É+ ˝Ò<äì, ‘·eT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #˚j·T÷‘·ìyê«\ì, e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T Ç|æŒ+#ê\ì ø√sês¡T. Ä*+&çj·÷ ¬s’‘·T≈£L© dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT, Á|üeTTKT\T e÷{≤¢&Üs¡T. ¬s’‘·T\, ¬s’‘·T ≈£L©\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt, {°&û|” $|òü\eTj·÷´j·Tì nHêïs¡T. yê] u≤>√>∑T\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T\T m+<äT≈£î |ü+≥ $sêeT+ Á|üø£{Ï+#ês√.. ¬s’‘·T\≈£î m+<äT≈£î qwüº|ü]Vü≤s¡+ n+<ä&É+ ˝Ò<√.. ¬s’‘·T\≈£î kÕ>∑T˙s¡T m+<äT≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<√.. ¬s’‘·T ≈£L©\T Ä]úø£+>± m+‘· ∫‹øÏb˛‘·THêïs√.. m+<äT≈£î Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs√ nH˚ $wüj·÷\ô|’ <äèwæºô|fÒº Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&Éì yêb˛j·÷s¡T. n+<äTπø ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T düy˚Tàfi¯q+ #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«<äèwæºøÏ ‘·eT düeTdü´\qT rdüT≈£îyÓfi‚¢+<äTπø sê´© ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê bÕ\≈£î\T düŒ+~+#ê\Hêïs¡T. ¬s’‘·T≈£L©\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+∫ ‘·–q Hê´j·T+#˚j·÷\ì ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ lø±≈£îfi¯+˝À »s¡>∑qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T.

ñ|ümìïø£\ uÛÑj·T+‘√H˚..

‘Ós¡ô|’øÏ &Ü´yéT $yê<ä+ #ÓHÓ’ï, &çôd+ãsY 18: πøs¡fi¯ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñ|ümìïø£\ uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+<äì, n+<äTπø eTT˝…’¢ ô|]j·÷sY &Ü´yéT $yê<ëìï ‘Ós¡ô|’øÏ rdüT≈£îe#êÃs¡ì πø+Á<ä Vü≤√+XÊK eT+Á‹ |æ.∫<ä+ãs¡+ Äs√|æ+ #ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á &Ü´yéTô|’ πøs¡fi¯ ˝ÒeHÓ‘·TÔ‘·Tqï dü+<˚Vü‰\≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ ñ|ümìïø£˝Òqì nHêïs¡T. eTT˝…’¢ ô|]j·÷sY Äqø£≥º uÛÑÁ<ä‘· $wüj·T+˝À πøs¡fi¯ nqedüs¡+>± Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘√+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T.

$uÛÑ»q≈£î |ü]dæú‘·T\T nqT≈£L\+>± ˝Òe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\T sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± ˝Òeì >∑T+≥÷s¡T m+.|æ. sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä+ düTeTTK+>± ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. <ëìøÏ ‘√&ÉT sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒH˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTqï ‘·eT yê<äqqT ≈£L&Ü πø+Á<ä+ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À |ü]dæú‘·T\T n<äT|ü⁄˝ÀH˚ ñHêïj·THêïs¡T. Çø£ÿ&É |ü]dæú‘·T\ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, ø±+Á¬>dt n~ÛHêj·Tø£‘·«+ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT düe÷#êsêìï ùdø£]dü÷Ô ‘·<äqT>∑TD+>± eTT+<äT≈£î yÓfiÀÔ+<äì sêj·TbÕ{Ï düŒwüº+#˚XÊs¡T.

ÇkÕ¢e÷u≤<é, &çôd+ãsY 18: eTT+u…’˝À n<äèX¯´yÓTÆq bÕøÏkÕÔHé kÕºsY˝…’{Ÿ MD≤ e÷*ø˘ s¡Vü≤dü´+>± ‘·q e÷‘·è<˚XÊìøÏ #˚s¡T≈£îqï~. áHÓ\ 16e ‘˚Bq ªeTT+u…’ 125 øÏ˝ÀMT≥sY‡μ nH˚ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ kÕŒ{ŸqT+∫ á eTT<äT›>∑TeTà e÷j·TyÓTÆ+~. áyÓT ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äqï |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î eTT+u…’ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T. á

|ü]dæú‘·T˝À¢ MD≤e÷*ø˘ ñqï≥Tº+&ç dü«<˚X¯yÓTÆq bÕøÏkÕÔHé˝À ‘˚*q≥T¢ MT&çj·÷˝À yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. m|òtôV≤#Ym+ eTTK|ü⁄≥ô|’ ÄyÓT q>∑ïbòı{À Á|ü#·T]‘·+ ø±e&É+‘√ rÁeyÓTÆq ˇ‹Ô&ç, Ä+<√fi¯q≈£î >∑T¬s’q MD≤e÷*ø˘ >∑‘· ø=~›s√E\T>± ø£\‘·#Ó+~e⁄qï≥T¢ düe÷#ês¡+. á bòı{ÀqT Á|ü#·T]+∫q yê]‘√bÕ≥T ‘·q |üs¡Te⁄ Á|ü‹wü˜\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+∫q yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT &çe÷+&é ≈£L&Ü #˚dæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À áHÓ\ 16 ‘·|æŒb˛sTTq ÄyÓT neTè‘·düsY˝Àì yê|òü÷ dü]Vü≤<äT› MT<äT>± ˝≤Vü≤√sY≈£î #˚s¡T≈£îqï≥T¢ ‘êC≤ MT&çj·÷ ø£<∏äHê\ düe÷#ês¡+. ãTsêâ <Ûä]+∫q á eTT<äT›>∑TeTà≈£î ÄyÓT u…dtº Áô|ò+&é nwæà‘Y |üfÒ˝Ÿ mkÕÿsYº>± ñqï≥Tº $ìøÏ&ç. nsTT‘˚ dü«<˚X¯+˝À ≈£L&Ü áyÓT @ ÁbÕ+‘·+˝À ñqï~ düŒwüº+>± ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ôd+{ÏyÓT+{ŸqT ‘Ó\+>±D sêÁwüºdü$T‹ H˚‘·\T kÕ«s¡úÁ|üjÓ÷»Hê\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡ì {Ï`{°&û|” bò˛s¡+ n<Ûä´≈£åî&ÉT mÁ¬su…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ósêdü n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ sêÁ‹ ˇø£e÷≥, |ü>∑\T eTs√e÷≥ e÷{≤¢&É‘ês¡+≥÷ m<˚›yê#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ù|s¡T#Ó|ü≈£îì yês¡T |ü<äe⁄\T nqTuÛÑ$+#êπs ‘·|üŒ, Á|ü»\≈£î ˇs¡>∑u…{Ϻ+<˚MT ˝Ò<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ôd+{ÏyÓT+{Ÿ ù|s¡T‘√ Ä]úø£+>± ˝≤uÛÑ|ü&ç+∫ ‘Ósêdü H˚‘·\T ø±<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T. {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘êeTT ‘Ó\+>±D ‘Ó#˚Ã|ü]dæú‘·T˝À¢>±˙, Ç#˚à |ü]dæú‘·T˝À¢>±˙ ˝ÒeTHêïs¡T. ø±˙, ‘Ó\+>±D ‘ÓkÕÔeTqï ‘Ósêdü, ÇkÕÔeTqï ø±+Á¬>dt Ç<ä›s¡÷ ≈£îeTà¬ø’ÿ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ qeTàø±ìï eeTTà#˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. b˛\es¡+ f…+&És¡¢˝À πød”ÄsY bÕÁ‘· ñ+<äì <ëìì ìs¡÷|æ+#˚+<äT≈£î ‘êeTT dæ<äΔ+>± ñHêïeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ ‘Ósêdü bÕغì,

nõ‘Ydæ+>¥ ne÷‘·T´&Éj·÷´&ÉT yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ì*∫q≥ºsTT+~. sêqTqï ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt uÛ≤>∑kÕ«eT´bÕغ>± ÄsYm˝Ÿ&ç ã]˝ÀøÏ ~>∑qTqï~. ÄsYm˝Ÿ&ç #˚]ø£‘√ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À j·T÷|”@ ã\+ 272 qT+∫ 277 kÕúHê\≈£î ô|]–+~.

j·T÷|”˝À y˚Ty˚T Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À e÷j·÷e‹ H˚‘·è‘·«+˝Àì ;md”Œ Á|üuÛÑT‘·«+˝À nD∫y˚‘·≈£î >∑s¡sTTq Á|ü»\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø√dü+ #·÷düTÔHêïs¡ì ÄsYm˝Ÿ&ç n~ÛH˚‘· nõ‘Ydæ+>¥ nHêïs¡T. j·T÷|” Á|ü»\≈£î ø±+Á¬>dt`ÄsYm˝Ÿ&û Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± ì\ã&ÉqT+<äì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. πø+Á<ä eT+Á‹>± Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚dæq nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. j·T÷|” nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ‘·eT ≈£L≥$T eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~ÛdüTÔ+<äì nõ‘Ydæ+>¥ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï j·T÷|” mìïø£˝À¢ ‘·eT bÕغ 45 kÕúHê˝À¢ b˛{°#˚düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÄsYm˝Ÿ&ûøÏ 10 eT+~ myÓTà˝Ò´\THêïs¡T.

ÇkÕ¢e÷u≤<é, &çôd+ãsY 18: bÕøÏkÕÔHé n<Ûä´≈£åî&ÉT ndæ|òt n© »sê›Ø Äs√>∑´+ yÓTs¡T>∑T|ü&ç+<äì, Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq dü+|üPs¡í Äs√>∑´+‘√ ñHêïs¡ì Ä <˚X¯ MT&çj·÷ yÓ\¢&ç+∫+~. B+‘√ n<Ûä´ø£å u≤<Ûä´‘·\ qT+∫ »sê›Ø yÓ’<=\T>∑T‘ês¡+≥÷ e∫Ãq }Vü‰>±Hê\≈£î ‘Ós¡|ü&çqf…Æ¢+~. nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’q »sê›Ø Á|üdüTÔ‘·+ <äTu≤jYT˝ÀH˚ ñHêïs¡T. nø£ÿ&˚ yÓ’<ä´∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï Äj·Tq Äs√>∑´+ ≈£î<äT≥|ü&ç+<äì, ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕø˘≈£î ‹]–ekÕÔs¡ì bÕø˘ MT&çj·÷ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Ç|üŒ{ÏøÏ|ü&˚ bÕø˘≈£î ‹]–yÓfi‚¢+<äT≈£î yÓ’<äT´\T nqTeT‹ Çe«˝Ò<äì, eTs√ yês¡+ s√E˝À¢ »sê›Ø bÕø˘ yÓfi‚¢ neø±X¯+ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>±, yÓ’<ä´ ùde\ ì$T‘·Ô+ &çôd+ãsY Äs√ ‘˚Bq »sê›Ø <äTu≤jYT yÓfi≤¢s¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ Äj·Tq |ü<ä$ô|’ s¡ø£s¡ø±\ ø£<∏äHê\T, Á|ü#êsê\T »]>±sTT. n<Ûä´ø£å |ü<ä$ qT+∫ ‘=\–+#·&ÜìøÏ ôd’ìø£ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ MT&çj·÷˝À ôd’‘·+ ø£<∏äHê\T yÓ\Te&ܶsTT.

H˚bÕ˝Ÿ˝À |òüTÀs¡ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ 20 eT+~ <äTs¡às¡D+ 24 eT+~øÏ >±j·÷\T U≤≥à+&ÉT, &çôd+ãsY 18: H˚bÕ˝Ÿ˝À |òüTÀs¡ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ »]–q á |òüT≥q˝À 20 eT+~ <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´s¡T. sê»<Ûëì |ü≥ºD+ U≤≥à+&ÉT≈£î düMT|ü+˝Àì ô|’{≤&ç nH˚ õ˝≤¢˝À á Á|üe÷<ä+ »]–+~. Á|üj·÷D°≈£î\‘√ n‹y˚>∑+>± yÓfi¯óÔqï ãdüT‡ n<äT|ü⁄‘·|æŒ s√&ÉT¶|üø£ÿH˚ ñqï ~>∑Te ÁbÕ+‘·+˝À |ü&çb˛sTT+~. Á|üe÷<ä+ »]–q düeTj·T+˝À ãdüT‡˝À 50eT+~ Á|üj·÷D°≈£î\T ñ+&É>±, M]˝À 20 eT+~ eTè‹#Ó+<ës¡T. eTs√ 24 eT+~ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. M]ì düMT|ü+˝Àì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. <äTs¡È≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï kÕúì≈£î\T, b˛©düT\T, n~Ûø±s¡T\T düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.

C…+&Ü\qT |üø£ÿqu…{Ϻ eùdÔ ◊ø£´+>± ñ<ä´$T+#˚+<äT≈£î ‘êeTT ≈£L&Ü dæ<äΔ+>± ñHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ø√<ä+&Ésê+ ‘Ósêdü bÕغ @C…+≥T>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì mÁs¡u…*¢ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=≥º&É+ <ë«sê sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\T bı+<ë\ì Á|üj·T‹ï+#=<ä›ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ πød”ÄsY ˇø£ÿ&˚ b˛sê&É≥+ ˝Ò<äHêïs¡T. eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑, ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ, #·Tø±ÿ sêeTj·T´, $eT\ø£ÿ ‘·~‘·s¡T\T ìkÕ«s¡ú+>± b˛sê≥+ #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø√<ä+&Ésê+ ¬s&ç¶øÏ <äeTTà+fÒ ‘Ó\+>±Dô|’ sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+<äHêïs¡T. @d”; <ë&ÉT\T Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï+<äTq ø=~› s√E˝À¢ ìy˚~ø£ n+<äCÒkÕÔeTì @d”; n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. n~ n+<ä>±H˚ <√wüß\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY <ë&ÉT˝À¢ ø°\ø£ düe÷#ês¡+ <=s¡ø£&É+ e˝Ò¢ @d”; <ë&ÉT\qT ø=qkÕ–k˛Ô+<äHêïs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ sê»ø°j·T ø√D+ ˝ÒH˚˝Ò<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+ |ü<äΔ‹ì e÷πsÃ+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£düs¡‘·TÔ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT sêÁcÕº˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘ê«\T neT\T #˚düTÔqï mø£‡sTTCŸ $<ÛëHê\qT |ü]o*+∫ e#êÃs¡ì,

#ÓHÓ’ï, &çôd+ãsY 18: kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô nHêï Vü≤C≤πs r]ø£>± #ÓHÓ’ï˝À dæìe÷ #·÷XÊs¡T. u≤\ø£èwüíHé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫ ì]à+∫q á ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ù|s¡T ªeTT<ä˝ŸesY eTVü‰‘êàμ Bìì yÓ˝Ÿø£+ u≤´ø˘ >±+BÛ ù|s¡T‘√ Væ≤+B˝ÀøÏ nqTe~+#ês¡T. á ∫Á‘êìï Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Çø£ÿ&ç bò˛sYÁù|òyéT‡ ~∏j˚T≥sY˝À Vü≤C≤πs MøÏå+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq q>∑s¡+˝Àì |ü#·ÃbÕdt ø£fi≤XÊ\˝À »]–q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á $wüj·TyÓTÆ <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤\ø£èwüíHé MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. eTVü‰‘êà>±+BÛ eT∞¢ »ìàùdÔ..

∫<ä+ãs¡+ yêdüÔyê\qT yÓ\¢&ç+#ê*` C…’{°¢

nH˚ ø£<∏ë+X¯+‘√ ∫Á‘êìï ì]à+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. eT÷&ÉT HÓ\\ øÏ+<ä≥ Vü≤C≤πs≈£î á düìe÷ >∑T]+∫ #ÓbÕŒqì ‘Ó*bÕs¡T. dæìe÷ #·÷dæ 40 @fi¯¢sTT+~. qTe⁄« #Ó|æŒq ø£<∏ä m+‘·>±H√ q∫Ã+~. ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·÷kÕÔqì e÷{Ï∫Ãq Vü≤C≤πs Ä~yês¡+ Hê&ÉT Vü‰MTì HÓs¡y˚sêÃs¡Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ n$˙‹eTj·T+>± e÷]q á <˚X¯+˝À >±+BÛ˝≤+{Ï ô|<䛩&ÉsY Vü≤C≤πsH˚qì, dæìe÷ nq+‘·s¡+ u≤>∑T+<ä+≥÷ Vü≤C≤πs øÏ‘ê_#êÃs¡ì u≤\ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤C≤πs ø√dü+ á dæìe÷ ì&ç$ì >∑+≥≈£î ≈£î~+#êeTì, dæìe÷ ÄkÕ+‘·+ m+‘√ ÄdüøÏÔ>± Vü≤C≤πs ‹\øÏ+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.

@sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüºkÕ<Ûäqø√dü+ n+<ä]ø£+fÒ eTT+<äT>± sêJHêe÷#˚dæq {°&û|”øÏ ø√<ä+&Ésê+ mqï&É÷ eT<䛑·T|ü\ø£˝Ò<äì, Ç+‘·ø£+fÒ <Ísꓤ>∑´+ eTs=ø£{Ï e⁄+&É<äHêïs¡T. n˝≤+{Ï ø√<ä+&Ésê+≈£î {°&û|”ì $eT]Ù+#˚ HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ˝ÒH˚˝Ò<äHêïs¡T. Hê&ÉT #ÓHêï¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D≈£î •K+&ç˝≤ e´eVü≤]ùdÔ, H˚&ÉT ÄbÕÁ‘·qT πød”ÄsY b˛wædüTÔHêïs¡+≥÷ eTs√d”ìj·TsY H˚‘· yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D yê<ä+ y˚s¡T.. ‘Ósêdü bÕغ y˚s¡T nì yê´U≤´ì+#ês¡T. ñ<ä´e÷ìï |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+∫ ‘Ó\+>±D Á<√Væ≤ ø±y=<ä›ì ádü+<äs¡“¤+>± yês¡T ø√<ä+&Ésê+≈£î Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. düø£\»qT\ düyÓTàqT neTTà≈£îqï |òüTq‘· πød”ÄsY, ø√<ä+&Ésê+\πø <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T.

dæ+&çªπø≥Tμ\ô|’ πødüT\T

ªyÓ˝Ÿø£+ u≤´ø˘ >±+BÛμ #ê˝≤ u≤>∑T+~` Vü≤C≤πs

‘·Tì, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ‘·Tì eT+&É\+˝Àì ≈£îeTà]˝Àe Á>±eT+˝À ãj·T≥|ü&çq uÖ<äΔ ÄsêeT neX‚cÕ\ô|’ |ü]XÀ<Ûäq #˚ùd+<äT≈£î Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·T+ #·]Á‘·, |ü⁄sêedüTÔXÊK Ä#ês¡T´\T, j·TTmdtm, »s¡à˙øÏ #Ó+~q |ü⁄sêedüTÔ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ≈£îeTà]˝Àe Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. |ü\T Á|ü<˚XÊ\˝Àì uÖ<äΔ neX‚cÕ\ô|’ |ü]XÀ<Ûäq\T #˚|ü{≤ºs¡T. Áø°.|üP. 1,2 X¯‘êu≤›\ eT<Ûä´ ø±\+˝À á ÁbÕ+‘·+˝À uÖ<äΔ _≈£åîe⁄\T dü÷úbÕ\T, Äsêe÷\T @sêŒ≥T#˚düT≈£îì ìe•+#˚ yês¡ì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. á |ü]dæú‘·T\ô|’ πø+Á<ä |ü⁄sêedüTÔXÊK≈£î ìy˚~ø£ n+~kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): |ü$Á‘· |ü⁄D´πøåÁ‘ê\qT n$˙‹eTj·T+ #˚dæq |òüTq‘· ˇø£ÿ ø±+Á¬>dt bÕغπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD $eT]Ù+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì d”|”◊ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q @◊mdtm|òt sê»ø°j·T yÓ’C≤„ìø£ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT Äj·Tq Ä~yês¡+ Hê&ÉT ÁbÕs¡+_Û#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. nDT ˇ|üŒ+<ëìøÏ nqT≈£L\+>± z≥T y˚dæq+<äT≈£î Ä~πøX¯e⁄\≈£î ‹‹<˚ #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$ì ø£≥ºu…{≤ºs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\ n$˙‹ô|’ j·TTe‘· b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sê»ø°j·÷\˝À n$˙‹ì n+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ |ü{ÏwüºyÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT rdüT≈£îsêyê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T.

yÓTs¡T>∑T|ü&çq »sê›Ø Äs√>∑´+

ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ πød”ÄsY #Ó\>±≥+: mÁs¡u…*¢

uÖ<äΔ neX‚cÕ\ô|’ $<˚oj·TT\ |ü]XÀ<Ûäq

|ü⁄D´πøåÁ‘ê\qT ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻ+∫+~ ø±+Á¬>ùd‡

k˛eTyês¡+ 19, &çôd+ãsY 2011

e÷‘·è<˚XÊìøÏ #˚]q MD≤e÷*ø˘

¬s+&√ mkՇ؇..Á|ü‘˚´ø£ eT+&É*..

}Vü‰>±Hê˝Ò: πøπø

|òæsê´<äT#˚ùd Vü≤≈£îÿ ∫s¡+J$øÏ>±ì, e+>± ^‘·≈£î >±˙ ˝Ò<äHêïs¡T. ∫s¡T eT<䛑·T‘√ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\u…≥Tºø√yê*‡ sêe&É+ ø±+Á¬>dt≈£î dæ>∑TZ#˚{Hêïs¡T. ‘·qô|’ y˚≥T y˚j·÷\ì ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ Hê´j·T+ ø√dü+ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTTkÕÔqì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $\Te\≈£î ‹˝À<äø±*∫à kı+‘· Hê´j·÷\ø√dü+ ∫s¡+J$ ø±+Á¬>dt˝À ø£*dæb˛j·÷s¡Hêïs¡T. Á|ü»\ $XÊ«kÕìï eT+≥>∑*|æq yê]øÏ uÛÑ$wü´‘Y˝À Á|ü»˝Ò >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T.. ø±>±, ñ|ü

mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ∫‘·TÔ>± z&çb˛e&É+ U≤j·TeTì e÷JeT+Á‹, ˇ+>√\T XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT u≤*H˚ì Áoìyêdü¬s&ç¶ CÀdü´+ |ü*ø±s¡T. ¬s’‘·T\ |üøå±\ ì\ã&Ü\qï ñ<˚›X¯+‘√H˚ ‘êeTT n$XÊ«kÕìøÏ nqT≈£L\+>± z≥T y˚XÊeTì, #·+Á<äu≤ãT n$XÊ«dü+ ô|{Ϻ ¬s’‘·T\ø£+fÒ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ sê»X‚K¬s&ç¶ô|’ Äs√|üD\T #˚ùd+<äTπø m≈£îÿe düeTj·÷ìï $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·T\ bÕ|ü+ ø±+Á¬>dt≈£î #·T≥Tº≈£î+≥T+<äHêïs¡T. yÓ’mdt dü+πøåeT |ü<∏äø±\T ˙s¡T>±]Ãq Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ìs¡+‘·s¡ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\ n+&É‘√H˚ yê] ø√düy˚T »>∑HébÕغ kÕú|æ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. ‘·eT≈£î Á|ü»\ n+&É<ä+&É\T ñHêïj·Tì, ñ|üdüeTs¡+˝À ø±+Á¬>dt≈£î Á|ü»\T ãT~Δ#ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T.

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 18: πø+Á<äVü≤√+XÊK eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ ‘·q e÷J ø£øÏå<ës¡T&çøÏ y˚T\T #˚j·T&É+ ø√dü+ n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì uÛ≤C≤bÕ d”ìj·TsY H˚‘·, sê»´düuÛÑ˝À Á|ü‹|üø£å H˚‘· ns¡TDYC…’{°¢ $eT]Ù+#ês¡T. á $wüj·T+˝À eTÚq+ eVæ≤+#·&É+ <ë«sê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yêdüÔyê\qT <ë∫ô|&ÉT‘√+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚ XÊ\T düÁø£eT+>± »s¡>±\ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T. dü+ã+~Û‘· <äÁkÕÔ\qT bÕs¡¢yÓT+≥T ñuÛÑj·TdüuÛÑ˝À¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º\Hêïs¡T. ø£s¡Hé<Ûë|üsY ª&Ó$˝Ÿ‡ n&É«πø{Ÿμ ø±s¡´Áø£eT+˝À C…’{°¢ á yê´K´\T #˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T düÁø£eT+>± »]π>˝≤ #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+<äHêïs¡T. Äs√|üD\ô|’ ∫<ä+ãs¡+ ‘·q $es¡D Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç~ ø£+{ÏøÏ ø£ì|ædüTÔqï <ëìø£+fÒ rÁeyÓTÆq $wüj·Ty˚Tqì ù|s=ÿHêïs¡T.

ø=‘·Ô bÕ\d”øÏ s¡÷|üø£\Œq #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. M\sTT‘˚ e#˚à ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ ø=‘·Ô bÕ\d”ì Á|üy˚X¯ô|fÒº neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. nÁø£e÷s¡Tÿ\ ˝…’ôdqT‡\qT s¡<äT› #˚j·÷\+fÒ ø=ìï |ü<äΔ‘·T\THêïj·Tì, yê{Ï Á|üø±s¡+ q&ÉT#·Tø√yê*‡+<˚qHêïs¡T. u…\TºcÕ|ü⁄\T, $#·Ã\$&ç>± yÓ’qT <äTø±D≤\T sêe&ÜìøÏ {°&û|” Á|üy˚X¯ô|{Ϻq $<ÛëHê˝Ò ø±s¡DeTHêïs¡T. ‘·eT Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À #ê˝≤es¡≈£î u…\Tº cÕ|ü⁄\qT eT÷sTT+#êeTHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ, eT+Á‘·T\≈£î eT<Ûä´ n_ÛÁbÕj·TuÒ<Ûë\THêïj·Tì edüTÔqï yês¡Ô˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘·eT eT<Ûä´ n+‘·sê\T.. n>±<Ûë\T ˝Òeì, n+<äs¡+ düeTwæº>± #·]Ã+#·T≈£î+≥TH˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï eTT+<äT≈£î q&ç|ædüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

e÷]ÃHê{ÏøÏ Á<äy√´\“D+ ~>=düTÔ+~ u…+>∑fi¯Ss¡T, &çôd+ãsY 18: πøs¡fi¯ <˚X¯ Ä]úø£ e´edüúô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·Tqï Á<äy√´\“D+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ~–edüTÔ+<äì πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® yÓ\¢&ç+#ês¡T. e#˚à j˚T&Ü~ Hê{ÏøÏ Á<äy√´\“D+ 6`7 XÊ‘êìøÏ ‘·π>Z neø±X¯+ ñ+<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ªÁ<äy√´\“D+ ô|s¡T>∑T<ä\ Ä+<√fi¯q ø£*–+#˚ kÕúsTT˝À ñqïe÷≥ yêdüÔey˚TqHêïs¡T. nsTT‘˚ ÁøÏ‘·+ eTT–+|ü⁄ ¬s+&É+¬ø\ kÕúsTTøÏ#˚]+~.á j˚T&Ü~ ∫e] es¡≈£î Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ e÷]à Hê{ÏøÏ 6`7XÊ‘êìøÏ ~–e#˚à neø±X¯eTT+<äì Á|üDuŸ BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

Á&Ódtø√&é yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eTTK´eT+Á‹‘√ eT+Á‘·T\≈£î düeTq«j·T ˝À|ü+ @MT˝Ò<äì, ne˙ï MT&çj·÷ }Vü‰>±Hê˝Òqì eT+Á‹ ø={ϺbÕπsXÊs¡T. Ç~≈£L&Ü ˇø£+<äT≈£î eT+∫<˚qì, ‘·eT˝À @yÓ’Hê ∫qï∫qï ˝ÀbÕ\T+fÒ dü]~<äT›≈£îH˚+<äT≈£î dü<äeø±X¯+>± uÛ≤$düTÔHêïeTì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T.

ªVü≤√MT u≤u≤μ≈£î uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï! yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. d”mdtÄsY sêe⁄ düŒ+~+#ês¡T. ôd’Hé‡ ø£+fÒ ÁøϬø{Ÿ≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«&É+ |ü≥¢ Äj·Tq $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ dü∫Héù|s¡T |ü]o*ùdÔ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. nsTT‘˚ <˚X¯+ ôd’Hé‡ s¡+>∑+˝À |ü⁄s√>∑$T+∫ Á|ü|ü+#·kÕúsTT˝À dü>∑s¡«+>± ì*|æq Vü≤√MTu≤u≤ |ü]dæú‹ @+≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. Bìô|’ πø+Á<ä+ ˝À‘·T>± n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. me]ùde\q÷ ‘êqT ‘·≈£îÿe #˚dæ e÷{≤¢&É+ ˝Ò<äì, nsTT‘˚ n<˚ düeTj·T+˝À <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î u≤≥\Ty˚dü÷Ô, uÛ≤s¡‘·U≤´‹ì ÇqTeT&ç+|ü#˚dæq Á|üeTTKT\qT $düà]+#·&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T.

eTTdæ¢+\≈£î ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#·+&ç yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. eTTdæ¢+ ]»πs«wüq¢≈£î ‘êeTT nqT≈£L\eTì Á|üø£{Ï+#·&É+ <ë«sê ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” <ä÷≈£î&ÉT≈£î |ü>±Z\Ty˚dæq≥¢sTT+~. ÄsYm˝Ÿ&ç‘√ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃø√e&É+ <ë«sê j·T÷|” mìïø£˝À¢ ˝≤uÛÑ|ü&=#·Ãì ø±+Á¬>dt y˚dæq bÕ∫ø£≈£î Á|ü‹>± e÷j·÷e‹ eTTdæ¢+ ]»πs«wüq¢qT ‘Ós¡ô|’øÏ rdüT≈£îe∫Ã+~. yÓqTø£ã&çq eTTdæ¢+\≈£î z;d” ø√{≤˝À ]»πs«wüHé ø£*Œ+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêC≤´+>∑ dües¡D#˚j·÷\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT \ø√ï˝À »]–q sê´©˝À ÄyÓT Á|ü»\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. yÓTÆHêغ\≈£î ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î M\T>± 27XÊ‘·+>± ñqï z;d” ø√{≤qT ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä+ sêC≤´+>∑dües¡D #˚ùdÔ ‘·eT bÕغ eT<䛋düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTÆHêغ\qT ø±+Á¬>dt m\¢|ü⁄&É÷ yÓ÷dü+ #˚dü÷ÔH˚ ñ+<äì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. eTTdæ¢+\qT z≥T u≤´+≈£î>± #·÷düTÔqï ø±+Á¬>dt yê] dü+πøåe÷ìøÏ #˚dæ+<˚MT˝Ò<äì e÷j·÷e‹ $eT]Ù+#ês¡T.

nÁ>±˝À f…Æ+ u≤+ãT \uÛÑ´+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ø£*+~ $Vü‰sY n≥M ÁbÕ+‘·+˝ÀøÏ rdüT≈£îyÓ[¢ ìØ«s¡´+ #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ nÁ>±˝À uÛÑÁ<ä‘·qT ø£≥Tº~≥º+#˚XÊs¡T. #·T≥Tº|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊs¡T.


∫s¡T...‘=+<äs¡|ü&ܶsê..? \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,&çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl· «¡LjigRiVªRΩVLiμy...«¡LjigjiæªΩ[ ˙xms«ÿLS«¡˘LiÕ‹[ D©´sı ™yLjiNTP FsLiªRΩ™´sVLiμj∂NTP xmsμR∂™´soáV ™´sryÚ∏R∂V©´sıμj∂ BxmsˆV≤R∂V xqsLRi*˙ªy «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı øR¡LRiË. ™´sVL][\Æ™sxmso NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[zqs ªRΩxmsˆV ¬ø¡[™y™´sW @©´sı AÕ‹[øR¡©´s©´sV NRPW≤y BxmsˆV≤R∂V xmsáV™´soLRiV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. FsHFsLi ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ ¡∏R∂V»¡©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV B¿¡Ë ™´soLi¤…¡[ ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sVLjiLiªRΩ xms™´sL`ixmsoÕfigS DLiÆ≤∂[™yLRi¨s ¿¡LRiV @©´sVøR¡LRiVáV N]LiμR∂LRiV ©´sLRi¯gRiLRi˜ÈLigS ™y˘NS˘¨sLiøR¡≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi.NSgS BxmsˆV≤R∂V

NSLi˙lgi£qs ™´sLÊSáՋ[ INRP AxqsNTPÚNRPLRi\Æ™sV©´s ™yμR∂©´s ≠s¨szmsr°ÚLiμj∂. ¿¡LRiLi“¡≠s ªRΩ©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV NSLi˙lgi£qsÕ‹[¨s A∏R∂W ™´sLÊSá©´sV @xmsˆgjiLiøyLRi¨s, @Æμ∂[ A∏R∂V©´s NRP©´sVNRP C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Õ‹[ ≠s÷d¡©´sLi NSNRPVLi≤y DLi≤T∂ D©´sıQ»˝¡LiVVæªΩ[ , A∏R∂V©´s G≠sV ¬ø¡’¡æªΩ[ @μj∂ «¡Ljilgi[ xmsLjizqÛsºΩ DLiÆ≤∂[μR∂¨s, NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPªRΩ* μR∂∏R∂WμyOTPQflÿ˘Ã¡ ≠dsVμR∂ Aμ≥yLRixms≤R∂™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi DLiÆ≤∂[μj∂ NSμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sxqsVÚ©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V @©´sVNRPV¨s ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂V gRi©´sNRP xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi «¡LjigSNRP ¿¡LRiLi“¡≠sZNP[ ªRΩªRΩ*Li À‹[μ≥R∂xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ A ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV ANRP»Ì¡VN][™´s≤y¨sNTP INRP\Æ™sxmso ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, ™´sVL][ \Æ™sxmso À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· Fs™´sLjiNTP ™yLRiV Fy™´soáV

NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRi¨s NSLi˙lgi£qs ™´sLÊSáV ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yıLiVV. C LRiNRP\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡ μy*LS ¿¡LRiV©´sV ≠dsN`P ¬ø¡[}qs AÕ‹[øR¡©´s G\Æμ∂©y DLiμy @©´sıμj∂ NRPW≤y @©´sV™´sW©´sLi NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂, ¤Õ¡[μy BªRΩLRi NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´s ˙xms™´sVV≈¡Váª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ≠sxtsQ∏R∂WáƩs[ ªRΩ©´s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVáNRPV ¬ø¡ ¡VªRΩW A©´sLiμR∂xms≤R∂VªRΩVLi…ÿLRi¨s, @Æμ∂[ LS«¡NUP∏R∂VLi @©´sVNRPVLi»¡Vc©yıLRi¨s , C Õ‹[gS NSLi˙lgi£qs Õ‹[¨s BμÙR∂LRiV ˙xms™´sVV≈¡VáV ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV ªRΩ™´sV\Æ™sxmso©´sNRPV ºΩxmsˆVNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV ∏R∂W˘LRi¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl·, ¿¡LRiLi“¡≠sNTP xmsμR∂™´soáV B™´s¨dsı FsxmsˆV≤R∂V @LiμR∂Vªyπ∏∂W©´s¨s @LiμR∂LRiW @Li¤…¡[ ¿¡LRiV @©´sV∏R∂W∏R∂VVáV FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

3

k˛eTyês¡+ 19 &çôd+ãsYY 2011

J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ «ÿ˙gRiªRΩÚáV @™´sxqsLRiLi

ø£s¡Te⁄ ø±≥T≈£î U≤∞ ø£s¡÷ï˝À¢ ø£s¡Te⁄<Óã“≈£î U≤∞ ne⁄‘·Tqï Á>±e÷\T

\ø£å ≈£î≥T+u≤\T }s¡T<ë{≤s¡qï~ n+#·q

NRPLRiWıáV,&çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô):NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPLRiV™´so Æμ∂ ¡˜NRPV EL˝RiNRPV ElL˝i[ Δÿ◊d¡ @™´soªRΩV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠s≠sμ≥R∂ xms¤Õ˝¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ áORPQNRPV \|msgS NRPV»¡VLiÀÿáV —¡Õ˝ÿ gRi≤R∂xms μy…ÿLiVV. DFyμ≥j∂ xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ EL˝RiV Δÿ◊d¡ @™´soªRΩV©yıLiVV. Aμ][¨s, Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV, |msμÙR∂NRP≤R∂ ¡WLRiV, ™´sVLi˙ªyá∏R∂VLi, •¶¶¶Ã¡x§¶¶¶Lji*, N][zqsgji, N_ªyŒœ¡Li, AxqsˆLji, AáWLRiV

™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ NRPV»¡VLiÀÿ¨sı F°ztsQLiøR¡VN][≤y¨sNTP ™´sáxqs Æ™s◊˝¡ @NRP‰≤R∂ xms©´sVÕ˝‹[ N]LiμR∂LRiV ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆªRΩV©´sı»˝¡V NRPW≤y xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂Vª][Liμj∂. ™´sáxqs Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVá •¶¶¶«¡LRiV aSªRΩLi NRPW≤y ªRΩgÊjiF°LiVV ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáV Æ™sáƙsáÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. Aμ][¨s ≤T∂≠s«¡©±s xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ •¶¶¶«¡LRiV aSªRΩLi xqsgS¨sNTP xqsgRiLi xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. xqsV™´sWLRiVgS 14Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV ™´sáxqs Æ™s◊˝¡©´s»˝¡Vc @μ≥j∂NSLRiVá @LiøR¡©y.¿¡©´sVNRPV ¤Õ¡[NRP xmsLi»¡Ã¡V ™y≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. 2.65áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ¬ø¡[ºΩNTP LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV, NRPW÷d¡Ã¡V BÃ˝¡V ™´sμj∂÷¡ ™´sáxqs Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiV.  ¡≤T∂ zmsÃ˝¡Ã¡V NRPW≤y øR¡μR∂V™´so ™´sμj∂÷¡ ™´sáxqs  ¡Li≤T∂ FsNRPV‰ªRΩV©yıLRiV. μyμyxmso áORPQ NRPV»¡VLiÀÿáV —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V μy…ÿ∏R∂V¨s @LiøR¡©y.. gRiVLi»¡WLRiV xmsLjixqsLRi ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsºΩÚ, ≠sVLRixms ª][»¡Õ˝‹[ NRPW÷d¡ xms¨s ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı»˝¡Vc ™´sáxqs NRPW÷d¡ áV æªΩáVxmsoªRΩV©yıLRiV. AxqsˆLji ™´sVLi≤R∂ áLiªRΩLigRiLRi≤][fl·, ’¡¨slgi[Lji, ©´sgRiLRiWLRiV, ™´sVVªRΩVÚNRPWLRiV, ™´sVVáVgRiVLiμR∂Li, Aμ][¨s ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ©ygRiÕÿxmsoLRiLi ˙gS™´sVLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ 200 NRPV»¡VLiÀÿáV Æ™sŒ˝œ¡gS, AlLi[NRPÃ˝¡V, |msxqsá ¡Li≤R∂, ™´sWLi˙ºΩNTP, μ]≤ÔR∂©´sZNP[Lji,  ¡¤Õ˝¡[NRPÃ˝¡V, μj∂ ¡˜©´sNRPÃ˝¡V, ≠sLRiWFyxmsoLRiLi, ©yLS∏R∂Vfl·xmsoLRiLi ˙gS™´sWá ©´sVLi¿¡ ™´sáxqs NRPW÷d¡Ã¡V A…‹[á μy*LS

Aμ][¨s \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±sNRPV ¬ø¡[LRiVN]¨s @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ gRiVLi»¡WLRiV Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiV. ™´sVLji N]¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ ÕÿLki¤Õ¡NTP‰ xqsVμR∂WLRi ˙FyLiªyáNRPV xms∏R∂V©´s™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. DFyμ≥j∂ xms©´sVÕ˝‹[ NRP¨dsxqs Æ™s[ªRΩ©´sLi LRiW.125 B™y*áƩs[μj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* áORPQ ˘Li. @LiVVæªΩ[ DFyμ≥j∂ øR¡Wxms≤R∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. xms¨s ¬ø¡[zqs©´s FyºΩNRP L][«¡ŸÃ¡ ™´sLRiNRPV NRPW≤y Æ™s[ªRΩ©yáV B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NRP¨dsxqsLi LRiW.30 NRPW÷d¡ xms≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s Aμ][¨s, AáWLRiV FsLi{ms≤U∂™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂Wá FsμR∂V»¡ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi μ≥R∂LSıáV NRPW≤y |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ¬ø¡[aSLRiV. @Æμ∂[ gRiVLi»¡WLRiV xmsºΩÚ —¡©´sVıÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qsÚ LRiW. 120 ©´sVLi¿¡ LRiW. 250 ™´sLRiNRPV NRPW÷d¡ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ™´sáxqs  ¡Li≤T∂ FsNRPV‰ªRΩV©yı™´sVLi»¡Vc©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ryμ≥yLRifl· rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi 5.54 áORPQá |§¶¶¶NÌSL˝RiV. C ≈¡Lki£mnsÕ‹[ 4.75 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ \lLiªRΩVáV rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sL<SÀ≥ÿ™´sLiª][ 2.65 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ Æ™s[LRiVaRP©´sgRi, xmsºΩÚ, A ™´sVVμR∂Li, xqs«Í¡, F~μÙR∂VºΩLRiVgRiV≤R∂V, ™y™´sVV xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°∏R∂W∏R∂V¨s —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂V aSΔÿ μ≥j∂NSLRiVáV NRP≠sVxtsQ©´sL`iNRPV ¨sÆ™s[μj∂NRP xmsLiFyLRiV. FsNRPLSNRPV LRiW.15Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.25Æ™s[á ™´sLRiNRPV \lLiªRΩVáV |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV |ms…ÌÿLRiV. xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNTPLS NRPF°™´s≤R∂Liª][ xqsV™´sWLRiV LRiW. 18 N][»˝¡V©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡©´s»˝¡Vc @LiøR¡©y. Aμ][¨s ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s AxqsˆLji ™´sVLi≤R∂áLi ªRΩLigRiLRi≤][fl· ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s 2Æ™s[á NRPV»¡VLiÀÿáNRPV gS©´sV 750 NRPV»¡VLiÀÿáV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ™´sáxqsÀÿ»¡ xms…ÌÿLiVV. ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°LiVV, xms©´sVáV ¤Õ¡[NRP \lLiªRΩVáV, ™´s˘™´sry∏R∂V NRPW÷d¡Ã¡V xms¤Õ˝¡ F~™´sV¯Li…‹[Li¤…¡[  ¡ªRΩVNRPV æªΩLRiV™´so N][xqsLi xms»Ì¡flÿ¨sNTP ™´sáxqs Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV.

™´s©´sLRiVáV F~μR∂VxmsogS ™y≤R∂VN][™y÷¡

bÕø±\ düs¡düT‡≈£î eTVü≤s¡ΔX¯ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl·NRPV LRiW.32 N][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @©´sıμyªRΩáV ™´sLRiLigRiÕfi, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): FyNSá xqsLRixqsV=. μk∂¨sNTP g]xmsˆ øR¡Lji˙ªRΩ DLiμj∂. NSNRP ºdΩ∏R∂VVá NSáLiÕ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s C ¬ø¡LRiV™´so Æ™s[á FsNRPLSáV xqsaRP˘aS˘™´sVáLi NS™´s≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s À≥œ¡W≠sVNRP F°ztsQr°ÚLiμj∂. ¬ø¡LRiV™´so NTPLiμR∂ xmsLi»¡Ã¡V xmsøR¡ËgS NRPŒœ¡NRPŒœ¡Õÿ≤y¨sNTP C ¬ø¡LRiV™´so NSLRifl·Li. @LiæªΩ[©y øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡NRPV ªygRiV¨ds…”¡¨s @Liμj∂r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Fs©Ø[ı GŒ˝œ¡ßgS C ¬ø¡LRiV™´so gRiVLjiLi¿¡ xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ™´sWlLi[aSLRiV ™´sV©´s ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LSxtÌsQ˚ xqsLS‰L`i ¬ø¡LRiV™´so Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl·NRPV LRiW.32 N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ rÛy¨sNRP \lLiªRΩVÕ˝‹[ A©´sLiμR∂Li Æ™s÷˝¡≠sLjir°ÚLiμj∂. A∏R∂VNRP»Ì¡V NSáV™´sáV Fs»Ì¡ZNP[áNRPV @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ©Ø[øR¡VN][©´sV ©yıLiVV. ©´sLRi=Li}ms»¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ Æ™s[á FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV, ©´sLRi=Li }ms»¡ª][ Fy»¡V ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfiÀÿμ`∂ ˙FyLiªy¨sNTP \|qsªRΩLi ªygRiV¨dsLRiV @Liμj∂xqsVÚ©´sı «¡Ã¡ ˙xmsμyªRΩ FyNSáNRPV xmsoxtsQ‰LRi

GáWLRiV, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Fs¨sıNRPá F°÷¡Lig`i L][«¡Ÿ©´s J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy\|ms G INRP‰ zmnsLS˘μR∂V ¤Õ¡[¨s LkiºΩÕ‹[ J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s LSxtÌsQ˚ gji≤ÔR∂iLigRiVá xqsLixqÙs Æ™s[VÆ©s[—¡Lig`i \Æ≤∂lLiNÌRPLRiV, DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji, NRPXuÒy —¡Õ˝ÿá J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsLjibdPáNRPVáV Fs £qs. ÀÿáxqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV.@L>RiV\¤Õ¡©´s ˙xmsºdΩ INRP‰ J»¡LRiV }msLRiV ≈¡¿¡ËªRΩLigS J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy ˙xmsøR¡VLRifl· xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩgji©´s «ÿ˙gRiªRΩÚ ™´sz§¶¶¶Li¿¡»˝¡LiVVæªΩ[ F°÷¡Lig`i xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V LSNRPVLi≤y ¨sL][μ≥j∂iLiøR¡™´søR¡Ë©yıLRiV. J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy xqs™´sLRifl· xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy©´sV ©´sWLRiV aSªRΩLi  ¡Wª`Ω ¤Õ¡Æ™sÕfi @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sV ˙gRiLigS xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s, xqs•¶¶¶∏R∂V Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLRiVáV HμR∂VaSªRΩLi, Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLRiVáV lLiLi≤R∂V aSªRΩLi, —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLji INRP aSªRΩLi ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS xmsLjibdP÷¡Liøyá©yıLRiV rÙy¨sNRP NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy xqs™´sLRifl·\|ms Fs¨sıNRPá Lji»¡LjiıLig`i @μ≥j∂NS LRiVáV, ªyx§¶¶¶zqsÕÙÿL˝RiV,  ¡Wª`Ω ¤Õ¡Æ™sÕfi @μ≥j∂NSLRiVáª][ A∏R∂V©´s xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. CxqsLiμR∂ LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW . ™´sVV≈¡˘LigS J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ ™´sVV˙μj∂Li¿¡©´s Fn~…‹[áV ©yfl·˘ªRΩ DLiÆ≤∂[≠sμ≥R∂LigS, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ rÙy©´sLiÕ‹[ xmsoLRiVxtsváV, xmsoLRiVxtsvá rÙy©´sLiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ Fn~…‹[áV G\Æ™sV©y DLi¤…¡[ ™y…”¡¨s gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂iLi ˙xmsøR¡VLRifl·Õ‹[ ªRΩF~ˆxmsˆVá©´sV xmsLjibdP÷¡Liøy á©yıLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS xmsoLRiVxtsváV, {qsÚQ˚á }msL˝RiV IZNP[ «ÿ’¡ªyÕ‹[ DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤yá©yıLRiV. J»¡L˝Ri«ÿ’¡ªyÕ‹[¨s ˙xmsºdΩ }ms“¡\|ms Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLRiVá xqsLiªRΩNRPLi DLiÆ≤∂Õÿ xmsLjibdP÷¡Liøyá©yıLRiV. ™´sáxqs™´s¿¡Ë©´s™yLji }msL˝Ri©´sV J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂iLiª][Fy»¡V ™yLji FyªRΩ ¨s™yxqsLiÕ‹[¨s }msL˝Ri©´sV ª]ágjiLixms ¡Æ≤∂Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ, ™´sVLi≤R∂á xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[ J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy xqs™´sLRifl· xms˙NTP∏R∂V©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS xmsLjibdP÷¡Liøyá©yıLRiV. J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ }msLRiV ©´sÆ™sWμR∂V NS ¡≤T∂ Fn~…‹[ ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s ™yLji¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ ª]ágjiLiøR¡NRPVLi≤y @L>RiªRΩ NRP÷¡gji DLi¤…¡[ ™yLji Fn~…‹[©´sV }qsNRPLjiLi¿¡ «ÿ’¡ªyÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLji¬ø¡[ ≠sμ≥R∂iLigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ ≤R∂Wzm˝sZNP[xtsQ©±sáV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, F¢LRiVáV, @μ≥j∂NSLRiVá }msL˝RiV J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V @LiVV˘Liμk∂ ¤Õ¡[¨sμk∂ xmsLjibdP÷¡Liøyá©yıLRiV. J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ ªRΩ™´sV }msL˝RiV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV B¿¡Ë μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV xqs™´sV˙gRiLigS xmsLjibdP÷¡Li¿¡ G≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi D©yı xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™´s˘QQNTPÚNTP ©Ø[…‘¡xqsV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá©yıLRiV. xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ LjiNSLÔRiV ©´sV xqs˙NRP™´sVLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVá%¡V ÀÿáxqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li AÆμ∂[bPLiøyLRiV. J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy xqs™´sLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS @Liμj∂©´s @À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV ZN˝^P™´sVVá©´sV Cá 17™´s æªΩ[μk∂ Õ‹[gS ©´sWLRiV aSªRΩLi xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV

NSáLi ªRΩLS*ªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ¨sμ≥R∂Vá ≠s≤R∂VμR∂á ª][\lLiªRΩVÕ˝‹[ A©´sLiμR∂Li Æ™s÷˝¡ ≠sLRiVr°ÚLiμj∂. @μ≥j∂NSLjiNRP ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ˙xmsNSLRiLi 18Æ™s[á FsNRPLSáNRPV , @©´sμ≥j∂NSLjiNRPLigS 35 Æ™s[á FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂xqsWÚ C ¬ø¡LRiV™´so ˙xmsμ≥y©´s «¡Ã¡ ™´s©´sLRiVgS gRiVLjiÚLixmso F~Liμj∂Liμj∂. ©´sLRi=Li}ms»¡, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ ≤T∂≠s«¡©±sáՋ[ xmsáV ˙gS™´sW áNRPV ªygRiV¨ds…”¡NUP ˙xmsμ≥y©´s Aμ≥yLRi≠sVμj∂. ©´sLRi=Li }ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ 10 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ D©´sı FyNSá —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xms™´sVV≈¡ xmsLS˘»¡NRP ZNP[Li˙μR∂LigS \|qsªRΩLi gRiVLjiÚLixmso F~Liμj∂Liμj∂. xmsLS˘»¡NRP aS≈¡ N]μÙj∂Æ©sáá ˙NTPªRΩLi ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´sNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. @ºΩ¥j∂ gRiXx§¶¶¶Li ¨sLS¯fl·™´sVW xmspLRiÚLiVVLiμj∂. xqsLilgiLi NSáV™´s A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVá r¢NRPLS˘LÛRiLi ™´sVVÆ©s[ıLRiV ™ygRiV\|ms ©´sWªRΩ©´sLigS ˙’¡≤ÍT∂ ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. C ™´sLiæªΩ©´s ©´sLRi=Li}ms»¡ ©´sVLi¿¡ ¿¡LiªRΩgRi»Ì¡V ªRΩLi≤y ≠dsVμR∂VgS Æ™s¤Œ˝¡[

LRix§¶¶¶μyLjiÕ‹[ AlLi÷˝¡ A∏R∂VNRP»Ì¡V F~Õÿá xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ ¨sLji¯ryÚLRiV. ™´sVL][ ™´sLiæªΩ©´s Δÿ©y xmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi LRiLigSxmsoLRiLi ¬ø¡©yıLS™´so}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi Fyxms∏R∂V˘}ms»¡ ˙gS™´sWá ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ™´sVVÆ©s[ıLRiV ™ygRiV\|ms ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂Liª][ lLiLi≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá \lLiªRΩVá ¿¡LRiNSá xqs*xmsıLi Æ©sLRiÆ™s[LRi©´sVLiμj∂. ¬ø¡©yıLS™´so }ms»¡ ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s xmsáV ˙gS™´sWáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s \lLiªRΩVáV ™´sVVÆ©s[ıLRiVNRPV B™´sªRΩ÷¡ À≥ÿgRiLiÕ‹[ D©´sı F~ÕÿáNRPV LSNRPF°NRPáV rygjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV r¢NRPLRi˘LigS DLi»¡VLiμj∂. ¤«¡[’d¡H{qs ¨sμ≥R∂Váª][ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ xms©´sVá¨sıLi…”¡NUP ¤…¡Li≤R∂L˝RiV ¨sLRi*x§¶¶¶fl· xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V H’d¡GC ∏R∂WμR∂gjiLji }msL]‰©yıLRiV. xms©´sVáNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV LRiWF~Li μj∂Liøy™´sV¨s, @μ≥j∂NSLRiVá ªRΩVμj∂ AÆ™sWμR∂Liª][ N]¨sı ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. LRiW.19 N][»˝¡ª][ xqsLilgiLi, ªRΩVLigRi À≥œ¡LiμR∂Li, «ÿáVÀ≥œ¡LiμR∂Li, xmsxqsV©´sWLRiV NSáV™´sá Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl·ª][ LRiWxmso ™´sWLRiV ©´sV©yıLiVV. xms©´sVÕ˝‹[À≥ÿgRiLigS zqsÆ™sVLi…fi \¤Õ¡¨sLig`i, \lgi≤`∂ ™yÕfi= ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. xqsLilgiLi NSáV™´s 1,2,3,4 øy©˝´sÕ‹[ 19 NTPá ≠dsV»¡L˝RiV, ªRΩVLigRiÀ≥œ¡LiμR∂Li 16 NTP.≠dsV, xmsxqsV©´sWLRiV 10NTP.≠dsV,

«ÿáV ¡Liμ≥R∂Li 16 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV Æ™s[VLRi \¤Õ¡¨sLig`i xms©´sVáV ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ ˙xms¥R∂™´sWLÛRiLiÕ‹[ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. xmsLi»¡ NSáV™´sá NRP»Ì¡Ã¡V Æ™s≤R∂áVˆ ¬ø¡[xqsWÚ LSNRPF°NRPáNRPV @©´sV™´sogS ™y…”¡NTP ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. NSáV ™´sá Æ™sLi»¡ xmsáV ø][»˝¡ bP¥j∂á™´sV©´s ªRΩW™´sVVá©´sV ª]ágjiLi¿¡ ©´sWªRΩ©´sLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs xtsQ»Ì¡L˝RiV ’¡gjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. xmsLi»¡Ã¡NRPV ˙NRP™´sVxmsμÙR∂ºΩÕ‹[ rygRiV¨dsLRiV @LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV ˙xmsμ≥y©´s NSáV™´sáNRPV @©´sVxqsLiμ≥y©´sLigS˙≤y£ms FyLiVVLi…fiáV (zmsÃ˝¡  ¡V˙LRiáV) ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. \¤Õ¡¨sLig`i xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı NSáV™´sá F~≤R∂™´so©y NRP»Ì¡Ã¡V LRix§¶¶¶μyLRiVáVgS Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂©´sV©yıLiVV. FyNSá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP 12 GŒ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sμ≥R∂VáV Æ™s¿¡ËLiøR¡©´sVLiμj∂. 1999Õ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ lLi[™´spLji ˙xmsNSa`P##lLi≤ÔT∂ LRiW.6 N][»˝¡ª][ FyNSá A∏R∂VNRP»Ì¡V NSáV™´sáV xqsLilgiLi, ªRΩVLigRi ¡Liμ≥R∂Li, «ÿáV  ¡Liμ≥R∂LiáNRPV \¤Õ¡¨sLig`i xms©´sVáV ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ¨sμR∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. NSáV™´sáV xmspLjiÚgS bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[Lji xmsáV ø][»˝¡ gRiLi≤˝R∂V xms≤T∂ xmsLi»¡Ã¡V ™´sVV©´sVgRiVªRΩW \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. xqsNSáLiÕ‹[ ¨dsLRiV @LiμR∂NRP N]¨sı ryL˝RiV B ¡˜Li μR∂VáV GLRiˆÆ≤∂[≠s. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ NTPLiμR∂»¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ lLi[™´spLji ˙xmsNSa`P##lLi≤ÔT∂, {ms{qs{qs Æ©s[ªRΩ μ]LiºΩ ™´sWμ≥R∂™´slLi≤ÔT∂áV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs NRPXztsQª][ ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. ¤«¡[’d¡H{qs («¡Fy¨ds£qs Àÿ˘LiN`P A£mns BLi»¡lLi[ıxtsQ©´sÕfi N][AxmslLi[xtsQ©±s) xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ FyNSá NSáV™´sá Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl·NRPV, A∏R∂VNRP»Ì¡V LRix§¶¶¶μyLRiVá ¨sLS¯flÿ¨sNTP LRiW.32 N][»˝¡V Æ™s¿¡ËLiøR¡ ©´sV©yıLRiV.

GáWLRiV, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsNRPXºΩ ˙xmsryμj∂Li¿¡©´s ™´s©´sLRiVá©´sV F~μR∂VxmsogS ™y≤R∂VNRPVLi¤…¡[ Æμ∂aS’≥¡™´sXμÙj∂NTP ™´sV©´sÆ™sVLiª][ xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡™yLRiV @™´soªy™´sV¨s Æ©s≤`∂NS˘£ms Æ≤∂™´sá£ms Æ™sVLi…fi A{mnsxqsL`i \Æ™s∏R∂V£qs∏R∂V©±s ™´sVWLjiÚ ¬ø¡FyˆLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi AL`i …”¡zqs ≤T∂F° Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂a`P LSxtÌsQ˚ L][≤ÔR∂V LRi™yflÿ xqsLixqÙs , Æ©s≤`∂NS˘£ms xqsLixqÙs Aμ≥R∂*LRi˘Li Õ‹[ BLiμ≥R∂©´s F~μR∂Vxmso\|ms AL`i …”¡zqs \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiNRPV bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP AL`i …”¡zqs Lki«¡©´sÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV zqs. LRi≠sNRPV™´sWL`i @μ≥R∂˘QORPQªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Æ©s≤`∂NS˘£ms ≤R∂™´sá£msÆ™sVLi…fi @μ≥j∂NSLji ™´sVWLjiÚ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW AL`i …”¡zqs \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiV ¡xqsV=  ¡∏R∂VáVÆμ∂lLi[™´sVVLiμR∂V \¤…¡L˝RiÕ‹[ gS÷¡ xmsLjibdP÷¡LiøR¡VNRPV¨s BLi«¡©±s ˙¤À¡[N`P ¬ø¡N`P ¬ø¡[LiVVLi øR¡VN][™yá¨s μk∂¨sμy*LS ALiVVÕfi Aμy @™´soªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. xms¤Õ˝¡Õ˝‹[  ¡π∏∂W gS˘£qs FsLiªRΩgS©Ø[ Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s, @Õÿlgi[ xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ r°ÕÿL`i aRPNTPÚ μy*LS ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ μk∂FyáV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡≤R∂iLi ™´sá©´s NRPlLiLi»¡V Aμyª][Fy»¡V NRPlLiLi»¡V ’¡Ã˝¡V NRPW≤y ªRΩgÊRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. INRP‰ryLji r°ÕÿL`i \¤Õ¡…fi ø≥yLÍjiLig`i ¬ø¡[∏R∂VV»¡ ™´sá©´s 6 ©´sVLi≤T∂ 8 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPW \¤Õ¡»¡V xms¨s¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s BxmsˆV≤R∂V ™´sV©´sLi Aμy ¬ø¡[}qs BLiμ≥R∂©´sLi ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´s©´sLRiVáV lLi[xmso ™´sV©´s À≥ÿ≠sªRΩLSá ™yLjiNTP Dxmsπ∏∂WgRiLi @¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. AL`i…”¡zqs Lki«¡Õfi Æ™s[V«¡LRiV LRi≠sNRPV™´sWL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsNRPXºΩ xqsLi ¡Liμ≥R∂\Æ™sV©´s ™´s©´sLRiVá F~μR∂VxmsogS ™y≤R∂VNRPVLi¤…¡[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂Vªy™´sV¨s, ˙xmsºdΩ INRP‰ \Æ≤∂Q˚™´sLRiV ALiVVÕfi ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ ˙aRPμÙR∂ ºdΩxqsVNRPV¨s Aμy ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s¬ø¡FyˆLRiV.

@©´sNSxms÷˝¡ ™´sWlLi‰…˝‹[ N]÷¡NTP‰LS¨s xqs™´sVxqs˘ ≠saS≈¡xms»¡ıLi, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): @©´sNSxms÷˝¡ ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔRiVÕ‹[ ˙xmsºΩxtÌsQLiÀ≥œ¡©´s BLiNS N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. μk∂Liª][ ¤À¡Ã˝¡Li Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV AgjiF°∏R∂WLiVV. FsgRiV™´sVºΩ ™´sLRiÚNRPVáV, N]ágSL˝RiNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s xqs™´sVxqs˘ N]÷¡NTP‰ LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ¤À¡Ã˝¡Li @™´sV¯ NSáV, N]©´sVg][Œ˝œ¡ß xmspLjiÚgS ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV.μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s Æ™s[Õÿμj∂ ¤À¡Ã˝¡Li μj∂™´sV¯Ã¡V ™´sWlLi‰…fiÕ‹[Æ©s[ ™´soLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. Æ™s[áLi «¡LRigRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ ¤À¡Ã˝¡Li FsNRP‰≤R∂ Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡VciLiμ][©´s¨s \lLiªRΩVáV À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¤À¡Ã˝¡Li μ≥R∂LRiáV AaS«¡©´sNRPLigS D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ C xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]©´s≤R∂Li xms»˝¡ ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sLRiÚNRP ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV xqs™´sVxqs˘©´sV ªRΩ*LRigS xmsLjixqs‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ¤À¡Ã˝¡Li Æ™s[áLi Fy»¡Õ‹[ NRP¨dsxqs æªΩ[≤y @LÙRi LRiWFyLiVV ™´soLi≤yá¨s N]ágSL˝RiV, xmsμj∂ \|msxqs¤Õ¡[ ™´soLi≤yá¨s FsgRiV™´sVºΩ ™´sLRiÚNRPVáV xms»Ì¡V ¡»Ì¡≤R∂Liª][ Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. μk∂¨s\|ms xqsLixmnsVLi ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ™´sLRiÚNRPVáª][ øR¡LRiËáV «¡LjiFyLRiV. Fy™´sÕÿ ø]xmsˆV©´s |msLiøR¡VNRPVLi»¡W Fy»¡ FyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV FsgRiV™´sVºΩ ™´sLRiÚNRPVáV @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ N]ágSL˝RiV BLiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. æªΩ[≤y @LÙRi LRiWFyLiVV ™´soLi≤y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s xms»Ì¡Vc  ¡…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ xqs™´sVxqs˘ N]÷¡NTP‰ LS¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi NRPW≤y ™´sLRiÚNRPxqsLixmnsVLi ˙xmsºΩ¨s μ≥R∂VáV ™´sLRiÚNRPVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @LiVV©y xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi NS¤Õ¡[μR∂V.

NSLi˙lgi£qs \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡Q\|ms F°LRiVNRPV …”¡≤T∂zms...

‘Ó\+>±D˝À ñ|ümìïø£\ ôd>∑ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,&çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSflÿÕ‹[¨s ALRiV rÛy©yÕ˝‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi NS™´s≤R∂Liª][ @¨sı FyLÌkiQÕ˝‹[©´sW Dxms Fs¨sıNRPá x§¶¶¶≤y≠s≤T∂ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. N]Li≤y xqsVlLi[≈¡\|ms @©´sL>RiªRΩ Æ™s[»¡V xms≤T∂æªΩ[ xmsLRiNSáՋ[©´sW Fs¨sıNRP «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ¤Õ¡[©´s»˝¡LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi HμR∂V rÛy©yáNRPV Dxms Fs¨sıNRPáV ΔÿøR¡LigS «¡LRiVgRiVªyLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ ™´sVW≤R∂V rÛy©yáV ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ DLi≤R∂»¡Liª][ Fyá™´sVWLRiV F°LRiV ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiáNRPV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂. æªΩáLigSflÿÕ‹[ «¡LRiVgRi©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fyá™´sVWLRiV F°LRiV LRixqs™´sªRΩÚLRiLigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ™´sLRiZNP[ NSNRPVLi≤y æªΩáLigSflÿ ™y˘xmsÚLigS BNRP‰≤T∂ F°LRiV\|ms ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiQÕ˝‹[ @xqsNTPÚ Æ©sáN]Liμj∂. ≠sVgji÷¡©´s —¡Õ˝ÿáª][ F°÷¡}qsÚ BNRP‰≤T∂ lgiáVxmso ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiá ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáNRPV xqs™yÕfigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂.BLiμR∂VÕ‹[ æªΩáLigSflÿ N][xqsLi BμÙR∂LRiV ™´sW“¡™´sVLi˙ªRΩVá LS“¡©y™´sWáª][ lLiLi≤R∂V rÛy©yáV Δÿ◊d¡ NSgS ™´sVL][rÛy©´sLi ™´sVx§¶¶¶™´sV ¡WÀfi ©´sgRiL`iÕ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS¤«¡[aRP*L`i lLi≤ÔT∂ x§¶¶¶hS©´s¯LRifl·Liª][ Fs¨sıNRP @¨s™yLRi˘LigS ™´sWLjiLiμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VÆ©s[ …ÿlLÊi…figS ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV©´sı ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂¨s ©ygRiL`i NRPLRiWıáVÕ‹[ ¨sáV™´sLjiLiøR¡≤R∂Li æªΩáVgRiV ªRΩ™´sVV¯Œ˝œ¡NRPV xqs™yÕfigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂. zqs…Ì”¡Lig`i rÛy©´s\Æ™sV©´s ©ygRiL`i NRPLRiWıáVÕ‹[ D¨s\ZNP©y øy»¡VN][¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ FyLÌkiNTP B ¡˜Liμj∂NRPLRi xmsLjizqÛsªRΩVáV ªRΩxmsˆ™´s¨s …”¡≤T∂zms À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. BNRP ZNP[{qsAL`i ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i rÛy©´sLi …”¡AL`iFs£qsNRPV

xqs™yÕfigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W |msμÙR∂gS xqsªyÚ øR¡Wxms¨s —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ lgiáVxmso …”¡AL`iFs£qsNRPV @LiªRΩ C“¡ NSμR∂V. FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i Õ‹[Æ©s[ J»¡≠sV Fy\¤Õ¡æªΩ[ A ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi æªΩáLigSflÿ ™y˘xmsÚLigS DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs DLiμj∂. BNRP zqs…Ì”¡Lig`i rÛy©´s\Æ™sV©´s N]Õ˝ÿxmspL`i©´sV ºΩLjigji μR∂NTP‰LiøR¡VN][™´s≤R∂Li NSLi˙lgi£qsNRPV æªΩ[÷¡\ZNP©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi NSμR∂V. BNRP‰≤R∂ ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ºΩLjigji A∏R∂V©´s …”¡AL`iFs£qs ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP @LRiVfl·, zqsFsLi NTPLRifl„fiáª][ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠s¤À¡[μ≥j∂Li¿¡ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP , FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘NRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡zmsˆ©´s «¡⁄xms÷˝¡¨s ¨sáV™´sLjiLiøR¡≤R∂Li NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VáNRPV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS©´sW «¡⁄xms÷˝¡ª][ ºdΩ˙™´s rÛyLiVV ≠s¤À¡[μ≥yáV©´sı ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP @LRiVfl·NRPV BNRP‰≤R∂ NSLi˙lgi£qs D¨sNTP¨s NSFy≤R∂VN][™´s≤R∂Li NUPáNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙Fy ¡Ã¡˘Li ªRΩgÊRiNRPVLi≤y C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqsªyÚ øy»¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV AÆ™sV ™´sp˘x§¶¶¶LRiøR¡©´s ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ Fyá™´sVWLRiV DxmsF°LRiV LRixqs™´sªRΩÚLRiLigS rygRi©´sVLiμj∂. C F°LRiVÕ‹[ Fs™´sLjiμj∂ \|ms¬ø¡[π∏∂W @©´sıμj∂ ™´sW˙ªRΩLi @LiμR∂LjiÕ‹[ AxqsNTPÚ lLi[xmsoª][Liμj∂. BNRP NS™´sWlLi≤ÔT∂Õ‹[ gRiLixmsg][™´sLÙRi©±s, ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ }qÌsxtsQ©±s xmnsV©´sxmspL`iÕ‹[ LS«¡∏R∂V˘Ã¡V …”¡≤T∂zms, NSLi˙lgi£qsáNRP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. NS™´sWlLi≤ÔT∂ ©´sVLi¿¡ ªRΩ©´s @μk∂uÌy¨sı xmsLkiOTPQLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. }qÌsxtsQ©±s

xmnsV©yxmspL`iÕ‹[ …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘QQLjiÚgS ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶¶¶Lji F°…‘¡NTP μj∂gRi≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. BNRP Fyá™´sVWLRiVÕ‹[™´sVL][ ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ zms.øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i …”¡≤T∂zms ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLRi¨s FyLÌki Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ Fs¨sıNRPá Æ™s[≤T∂ ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. xmsLRiNSá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ {qsˆNRPL`i ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ¡…Ì”¡ DLi»¡VLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ Æ™s[»¡V Æ™s[}qsÚ N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ NRPW≤y Dxms Fs¨sıNRPÃ¡Õ˝‹[ ¨sá ¡≤y÷¡= ™´sxqsVÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ AÆ™sV \Æ™sFsry=L`i FyLÌki ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ …”¡AL`iFs£qs F°…‘¡ |ms¤…Ì¡[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV.

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi,&çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): @©´sLiªRΩ NRPLRiV™´so BxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zms F°LRiVNRPV ªRΩVLRiVxmso ™´sVVNRP‰ NS©´sVLiμj∂. BNRP‰≤T∂ \lLiªRΩVá AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ™yLji F°LS»¡ xqs≠sVμ≥R∂áVgS ™´sWLRi©´sV©yıLiVV. LS«¡NUP∏R∂W¨sı LS«¡NUP∏R∂VLigSÆ©s[ FsμR∂VL][‰™yá©´sı xqsW˙ªRΩLi Aμ≥yLRiLigS BxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zms @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qs \|ms ∏R∂VVμÙy¨sNTP xqs©´sıQμÙR∂Li @™´soª][Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ r°¨s∏R∂W LS«¡NUP∏R∂V F°LS…ÿ¨sNTP Æ™s[μj∂\ZNP©´s @©´sLiªRΩ BxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zmsNTP NRPW≤y NSÀ‹[ª][Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡©´sV FsLi≤R∂gRi¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki zqsμÙR∂\Æ™sVLiμj∂. @μ≥j∂NSLRi FyLÌki \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡V, \Æ™sFsry=L`i «¡gRi©±s @≠s¨dsºΩ, @˙NRP™´sVá\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V ˙xmsμ≥y©´s NRPLRiÚ™´s˘LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒÿÚ™´sV¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. Gμj∂G\Æ™sV©y Æ©s[ªRΩáV Fs¨sı ¬ø¡zmsˆ©y Dxms Fs¨sıNRPáF°LRiV …‘¡≤U∂{msÕ‹[ Æ™s[Æ≤∂NTP‰LiμR∂Æ©s[ ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. BLiμR∂VN][xqsLi ™´sV◊d˝¡ «¡©´sLiÕ‹[NTP Æ™sŒ˝ÿá¨s —¡Õ˝ÿ FyLÌki ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ Dxms Fs¨sıNRPáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV NRP¨sˆxqsVÚ©yı LiVV. ≠ds…”¡\|msÆ©s[ —¡Õ˝ÿ @˙gRiÆ©s[ªRΩáV ˙xmsμ≥y©´s μR∂XztÌsQ ryLjixqsVÚ©yıLRiV. J \Æ™sxmso Dxms Fs¨sıNRPáV ™´sVL][\Æ™sxmso xqsLS‰L`i \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡\|ms F°LS≤yá©´sı xqsLiNRPáˆLiª][ …”¡≤T∂zms F˝y©±s Æ™s[r°ÚLiμj∂. A∏R∂W ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSáՋ[ ˙xmsμ≥y©´sLigS ˙xms«¡Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV æªΩáVxqsVNRPV¨s ™y…”¡\|ms F°LRiV N]©´srygjiLiøyáƩs[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ D©yıLRiV. @LiμR∂VN][xqsLi @©´sLiªRΩxmsoLRiLiÕ‹[ ≤T∂≠s«¡©˝´s ™yLjigS xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ©s[ªRΩáV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ™yLRiLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ @˙gRiÆ©s[ªRΩáLiμR∂LRiW —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV øR¡LjiËLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»Ì¡Vc FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aRP™±s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. . ™´sVL][xmsNRP‰ Dxms Fs¨sıNRPá\|ms BLiNS ¨sLÒRi∏R∂VÆ™s[V LS¤Õ¡[μR∂V. …”¡ZNP»˝¡Vc Fs™´sLjiNTP B™y* Õ‹[ NRPW≤y @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáª][ øR¡LjiËLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s J Æ©s[ªRΩ @©yıLRiV. …”¡ZNP…fi Fs™´sLjiNTP @Æ©s[μj∂ NSμR∂V lgiáV}ms ˙xmsμ≥y©´s™´sV¨s Aμj∂aRPgS —¡Õ˝ÿ FyLÌki ©´s≤R∂VxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ™´sVV¨s=Fy÷dÌ¡Õ‹[ ™yLÔRiVáª][Fy»¡Vc ˙gS™´sWáՋ[NRPW≤y ≠sxqsÚQXªRΩLigS xmsLRi˘…”¡Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡ZNP»˝¡ N][xqsLi FyLÌkiÕ‹[ F°…‘¡ |msLRiVgRiVª][Liμj∂. . μk∂Liª][ FyLÌkiÕ‹[ ˙gRiWxmsoáV ¡z§¶¶¶LÊRiªRΩ ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS @©´sLiªRΩxmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ C xmsLjizqÛsºΩ @μ≥j∂NRPLigS DLiμj∂. μy¨s™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ¬ø¡≤R∂V ˙xmsøyLRiLi Æ™s◊˝¡ FyLÌkiNTP ©´sxtÌsQLi ™y…”¡¤Õ˝¡[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiμR∂VZNP[ Æ©s[ªRΩáLiμR∂Lji¨ds IZNP[ ªy…”¡\|msNTP ºdΩxqsVN]¿¡Ë xmsLRi˘»¡©´sáV N]©´srygji}qsÚ A ¬ø¡≤R∂V ˙xmsøyLRiLi DLi≤R∂μR∂¨s Æ©s[ªRΩ Ã¡V ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP NSLi˙lgi£qs \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡©´sV FsLi≤R∂gRi¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV Bμ][ ™´sVLi¿¡ @™´sNSaRPLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ 19 &çôd+ãsYY 2011

<Ûäs¡\T ~+#ê*‡q düsêÿsY #˚‘·T˝…‘˚Ôdæ+<äq&ÜìøÏ Ç+‘·ø£Hêï ì<äs¡Ùq+˝Ò<äT. n$˙‹ô|’ z yÓ’|ü⁄ j·TT<äΔ+ »s¡T>∑T‘·T+fÒ <ëìï ã˝Òù|‘·+ #˚kÕÔeTqï uÛÑs√kÕ Çe«˝Òø£b˛j·÷s¡T. ø£˙dü+ ø£≥Tºã&ç ø£èwæ#˚kÕÔeTqï <ÛÓ’s¡´+ Çe«˝Òø£b˛j·÷s¡T. Ç+‘·ø£Hêï Çø£ @MT #˚j·T˝Òq|ü&ÉT n~Ûø±s¡+ |ü≥Tº≈£îì y˚˝≤&É&É+ m+<äTø√ Á|ü»\≈£î düe÷<Ûëq+ Ç#·TÃø√yê*. <˚X¯+˝À bÕ\q >±&ç‘·|ü‘·T+~. n$˙‹ $»è+_ÛdüTÔ+~. q\¢<Ûäq+ <˚X¯+ <ë≥T‘·T+~. $<˚XÊ\ qT+∫ <=+>∑ ø£¬s˙‡ edüTÔ+~. Ç+‘·>± #˚e#·∫Ãq Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À m|ü&É÷ ≈£L&Ü ñ+&çñ+&É<˚yÓ÷qì ;J|” düVü‰ $|üøå±\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT. ì‘·´+ ì‘ê´edüs¡ πs≥T¢ #·Tø£ÿ\T #·÷|ædüTÔHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\T ãTdü\T ø=&ÉT‘·÷ ãj·T≥≈£î edüTÔHêïsTT

j·T÷|”@ ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ n≥Tº&ÉT≈£î‘·THêï j·T÷|æm düsêÿsY #Ó$˝À ∫\TeTT e~*q≥T¢ ˝Ò<äT. zyÓ’|ü⁄ <˚X¯+ j·÷e‘·÷Ô Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêï ‘·q e÷Hêq ‘êqT e÷Á‘·+ #·s¡Ã≈£î n+^ø£]+#·≈£î+&Ü yêsTT<ë\ |üsê«ìπø ø£≥Tºã&ç ñ+{À+~. yês¡+ s√E\T>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düÔ+_Û+∫Hê j·T÷|æm Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± #˚‘·T˝…‘˚Ôdæq≥T¢ ø£qã&ÉT ‘√+~. @ $wüj·T+˝Àq÷ Á|ü»\≈£î düŒwüºyÓTÆq Vü‰MT Çe«&É+˝Ò<äT. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ yÓTT<ä\T, n$˙‹s¡Væ≤‘· bÕ\q es¡≈£î nìï $wüj·÷˝À¢q÷ $|òü\yÓTÆq $wüj·÷ìï H˚s¡T>± ˇ|üø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\ $wüj·T+˝À Ä+<√fi¯q e<ä›+≥Tqï Á|ü<Ûëì <ëìô|’ #·s¡Ã≈£î e÷Á‘·+ n+^ø£]+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TD+. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ãj·T≥ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï Á|ü<Ûëì düuÛÑ˝À e÷{≤¢&˚+<äT≈£î »+≈£î‘·THêïs¡T. düuÛ≤ düeTj·T+ eè<Ûë ne⁄‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ bÕs¡¢yÓT+≥Ø Á|üC≤kÕ«eT´+˝À <ës¡TD+>± uÛ≤$+#ê*. düsêÿsY @<˚ì ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ eTT+<äT düuÛÑ˝À #·]Ã+#·&É+ dü+Á|ü<ëj·T+>± ñHêï j·T÷|æm düsêÿsY |ü\T

$wüj·÷˝À¢ Ä dü+Á|ü<ëj·÷\qT bÕ{Ï+#·&É+˝Ò<äT. düeTÁ>∑ $<Ûëq+ ‘·sê«‘˚ m|òt&ç◊ s¡÷|üø£\Œq »]–+<äì Á|ü‹|üøå±\T Bìì nqedüs¡ sê<ë›+‘·+ #˚düTÔHêïj·Tì Á|ü<Ûëì yê´U≤´ì+#·&É+ |ü˝≤j·Tq yê<äy˚T ne⁄‘·T+~. m|òt&ç◊ e\¢ ∫qï yê´bÕs¡T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+˝Ò<äì n+≥Tqï Á|ü<Ûëì düuÛÑ˝À #·s¡Ã≈£î m+<äT≈£î sêe&É+˝Ò<√ #ÓbÕŒ*‡ ñ+~. ∫\¢s¡ yê´bÕs¡+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\ $wüj·T+˝À ‘=+<äs¡|ü&É˝Ò<äì Ä˝À∫+#˚ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. m|òt&ç◊\ $wüj·T+˝À ‘êeTT ô|{Ϻq wüs¡‘·T\‘√ ∫qï, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ yê´bÕs¡T\≈£î \_Δ #·÷≈£Ls¡T‘·T+<äHêïs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&ç◊\ e\¢ Á|üjÓ÷»Hê\qT j·TTe»q ø±+Á¬>dt Á|ü»\≈£î $e]+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. m|òt&ç◊\ ìs¡íj·÷ìï nìï sêÁcÕº\T ‘·|üŒìdü]>± neT\T #˚j·÷\qï ìã+<Ûäq @B ˝Ò<äì m|òt&ç◊\ nqTeT‘·T\‘√ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äqT≈£îqï sêÁcÕº\T neT\T ì*|æy˚j·T#·ÃHêïs¡T. nH˚ø£ ø=‘·Ô #·{≤º\qT ‘˚yê\ì Á|üj·T‹ïdüTÔ+fÒ $|üøå±\T düuÛÑqT n&ÉT¶≈£î+≥THêïj·T Hêïs¡T. Á<äy√´\“¤D+ ø£≥º&çøÏ nH˚ø£ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì <Ûäs¡\T ‘·>∑TZ‘êj·Tì Ä•düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚

>∑‘·+˝À e÷Á‘·+ <Ûäs¡\ n<äT|ü⁄q≈£î ‘·eT e<ä› eT+Á‘·<ä+&É+˝Ò<äì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕøÏå>± #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊs¡T. <Ûäs¡\T ~+#ê*‡q düsêÿsY #˚‘·T˝…‘˚Ôdæ+< äq&ÜìøÏ Ç+‘·ø£Hêï ì<äs¡Ùq+˝Ò<äT. n$˙‹ô|’ z yÓ’|ü⁄ j·TT<äΔ+ »s¡T>∑T‘·T+fÒ <ëìï ã˝Òù|‘·+ #˚kÕÔeTqï uÛÑs√kÕ Çe«˝Òø£b˛j·÷s¡T. ø£˙dü+ ø£≥Tºã&ç ø£èwæ#˚kÕÔ eTqï <ÛÓ’s¡´+ Çe«˝Òø£b˛j·÷s¡T. Ç+‘·ø£Hêï Çø£ @MT #˚j·T˝Òq|ü&ÉT n~Ûø±s¡+ |ü≥Tº≈£îì y˚˝≤&É&É+ m+<äTø√ Á|ü»\≈£î düe÷<Ûëq+ Ç#·TÃø√yê*. <˚X¯+˝À bÕ\q >±&ç‘·|ü‘·T+~. n$˙‹ $»è+_ÛdüTÔ+~. q\¢<Ûäq+ <˚X¯+ <ë≥T‘·T+~. $<˚XÊ\ qT+∫ <=+>∑ ø£¬s˙‡ edüTÔ+~. Ç+‘·>± #˚e#·∫Ãq Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À m|ü&É÷ ≈£L&Ü ñ+&çñ+&É<˚yÓ÷qì ;J|” düVü‰ $|üøå±\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT. ì‘·´+ ì‘ê´edüs¡ πs≥T¢ #·Tø£ÿ\T #·÷|ædüTÔHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\T ãTdü\T ø=&ÉT‘·÷ ãj·T≥≈£î edüTÔHêïsTT. n$˙‹øÏ j·T÷|æm bÕ\≈£î\T πøsê|òt nÁ&Édt>± e÷sês¡T. nsTTHê #·\q+ ˝Ò≈£î+&Ü ‘êeTT |ü{Ϻq ≈£î+<˚{ÏøÏ eT÷&˚ ø±fi¯ó¢ nqï #·+<ëq e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ø£˙dü+ Á|ü<Ûëì ≈£L&Ü >∑{Ϻ>± e÷{≤¢&É˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« rs¡Tô|’ düs¡«Á‘ê ìs¡düq\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\T

‘·|üŒ eTs√ <Ûë´dü˝Ò<äT. sêVüQ˝Ÿ »|ü+˝À H˚‘·\T eTTì–b˛j·÷s¡T. Á|üC≤ dü+πøåe÷ìï |üP]Ô>± $düà]+#ês¡T. düeTdü´\qT ô|+∫b˛wæ+#·&É+ $TqVü‰ eTs√ ø±s¡´Áø£eT+ yê]øÏ ø£ì|ædüTÔqï≥T¢ ˝Ò<äT. πøe\+ sê»ø°j·÷\T ‘·|üŒ eTs√ Ä˝À#·q ñqï≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. <˚X¯yê´|üÔ+>± j·T÷|æm ≈£î+uÛÑø√ D≤\ô|’ Ç|üŒ{Ïπø Á|ü»\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. düπs«\T ≈£L&Ü j·T÷|æm≈£î e´‹πsø£+>±H˚ ñHêïsTT. nHêï Vü≤C≤πs ñ<ä´eT+‘√ eT∞¢ <˚X¯+ j·÷e‘·÷Ô Äj·TqyÓ’|ü⁄ #·÷k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î e∫à bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·s¡Ã≈£î eTT+<äT≈£î sêyê*. m|òt&ç◊\ô|’ Á|ü<Ûëì ‘·q ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+fÒ n+<äT≈£î >∑\ ø±s¡D≤\T #·]Ã+#ê*. n|ü&˚ düsêÿsY ìs¡íj·÷ìøÏ $X¯«dü˙j·T‘· ñ+≥T+~. s√Eø√ ≈£î+uÛÑø√D+ yÓ\T>∑T#·÷düTÔHêï j·T÷|”@ NeT≈£î{Ϻq≥Tºq≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì Á|ü‹|üøå±\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïsTT. j·T÷|”@ n$˙‹ô|’ m˙¶j˚T j·÷Á‘·\T #˚|ü&ÉT‘·THêï yê{Ïì dü]~<äTΔ\ ø√yê˝qï Ä˝À#·q\ sêø£b˛e&É+ yÓqTø£ j·T÷|”@ Ä+‘·s¡´+ ns¡Δ+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê j·T÷|”@qT yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï düeTdü´\ô|’ , $eTs¡Ù\ô|’ <äèwæºkÕ] düTÔ+<äì Ä•+∫ø£ #˚ùd<˚MT ˝Ò<äT.

xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿNRPV Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· gRiLi≤T∂

e÷eTTq÷s¡T˝À eT∞fl ÄX¯\T JLRiVgRiÃ˝¡V —¡Õ˝ÿ ™yxqsVá©´sV lLiLi≤R∂V©´sıLRi μR∂aSÀÙÿáVgS ™´sW™´sVW©´sWLRiV ™´sμÙR∂ ≠s™´sW©´s˙aRP∏R∂V GLSˆ»¡V ELjir°ÚLiμj∂. 25 GŒ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi ™y∏R∂VVμR∂Wª`Ω ™´sLi…”¡ ≠s™´sW©yáV ™´sW™´sVV©´sWLRiV LRi©±sÆ™s[\|ms AgSLiVV. FsÕÿgRiW ≠s™´sW©´sLi AgjiLiμj∂... BNRP ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi GLSˆ»¡V FsLiª][ μR∂WLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV NRPŒ˝œ¡ß NS∏R∂VáV NSxqsVÚ©yıLiVV ªRΩxmsˆ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ™´sVLi«¡⁄LRiVNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ BNRP‰xms¨s ry©´sVNRPWáLigS «¡Ljigji©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li —¡Õ˝ÿ ™yxqsVÚáNRPV ¨sLSaRPxmsLRiVxqsWÚ ™´sr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡μyNS N]LiμR∂LRiV Lji∏R∂VÕfi Fs}qÌs…fi ™y˘FyLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ™´sW™´sVV©´sWLRiV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ªRΩ™´sV À≥œ¡W™´sVVáNRPV μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…Ì”¡©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi J ryLji æªΩLRi\|msNTP ºdΩxqsVN] xqsVÚ©yıLRiV. C μR∂aRPÕ‹[ ™´sLRiLigRiÕfi FsLi{ms zqsLjizqsÃ˝¡ LS«¡∏R∂V˘ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi N][xqsLi ™´sW™´sVV©´sWLRiVÕ‹[ }qsNRPLjiLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqÛsáLi ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s xqsLixqÛsNRPV @xmsˆgji}qsÚ |§¶¶¶÷d¡NSxmnÌsL`i ≠s≤T∂ À≥ÿgSá ªRΩ∏R∂WLki xmsLji˙aRP™´sV rÛyzmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV G≠sπ∏∂[VxtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV zqsμÙR∂LigSD©yıLRi¨s—¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μy*LS ZNP[Li˙μy¨sNTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLiFyá¨s @μj∂NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ¤Õ¡[μy |§¶¶¶÷d¡NSxmnÌsL˝Ri Fny˘NÌRPLki GLSˆ»¡V @©´sıμj∂ xmspLjiÚgS ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡Liμj∂. BNRP‰≤R∂ xms©´sVáV rygSáLi¤…¡[ @μ≥j∂NSLRiVá ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi NRP©yı LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV, ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ø]LRi™´s øR¡WFy÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ INRP‰≤R∂VgRiLiVV©y ™´sVVLiμR∂VNRPV xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. ªy«ÿgS FsLi{ms gRiVLi≤R∂V xqsVμ≥yLSfl”· FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ C @LiaRPLi\|ms ˙xmsryÚ≠sLiøR¡≤R∂Li, ™´sW™´sVV©´sWLRiV ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP xqÛsáLi }qsNRPLRifl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ ˙xms«¡Õ˝‹[ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂V GLSˆ»¡V\|ms ™´sV◊d˝¡ N]ªRΩÚ AaRPáV ¿¡gRiVLjixqsVÚ©yıLiVV. @xqsáV ™´sW™´sVV©´sWLRiV ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂V GLSˆ»¡VNRPV @©´sVNRPWáLigS D©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV INRPryLji xmsLjibdP÷¡}qsÚ »¡Lji¯©´sÕfi ’¡÷Ô¡Lig`i, ©±sÆ™s[ N][xqsLi 777 FsNRPLSá ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqÛsÕÿ¨sı ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ryμ≥y˘ryμ≥y˘Ã¡V xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xmsáV™´sWL˝RiV G≠sπ∏∂[VxtsQ©±s

≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi\|ms ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ™y∏R∂VÕÿL`i LRi≠s ry©´sVNRPWáLigS LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @μR∂©´sLigS ™´sVL][ 450 FsNRPLSá N][xqsLi ˙xms∏R∂VªyıáV @μj∂NSLRiVáV —¡Õ˝ÿNRPV ™´s¿¡Ë NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¥R∂L`ÔiFyLÌki Æ™sLjizmnsZNP[xtsQ©±s NRPW≤y xmspLRiÚLiVVLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 777 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sVª][ Fy»¡V @μR∂©´sLigS xqsV™´sWLRiV 450 FsNRPLSáV DLi¤…¡[ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi GLSˆ»¡VNRPV @©´sVNRPWáLigS DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ[÷¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @Liμj∂©´s C xqs™´sWøyLRiLiª][ ™´sW™´sVV©´sWLRiVÕ‹[ FsLiVVL`iF°LÌRiV N][xqsLi ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s 77 FsNRPLSá xqÛsÕÿ¨sNTP øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ D©´sı \|ms#˚Æ™s[…fi xqÛsÕÿáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ryμ≥y˘ryμ≥y˘Ã¡V xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV @LiμyLiVV. øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ @©´sVNRPWáLigS D©´sı ™´sVL][ 450 FsNRPLSáV N]©´sVg][áVNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV xqsLi™´sªRΩ=LRi©´sıLRi ˙NTPªRΩLi ˙xmsflÿ◊¡NRP zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. C xqÛsÕÿ¨sNTP xqsV™´sWLRiV LRiW.27 N][»˝¡ ™´sLRiNRPV @™´soªRΩVLiμR∂¨s, ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ 80 aSªRΩLi ¨sμ≥R∂VáV @Li¤…¡[ xqsV™´sWLRiV LRiW.22 N][»˝¡V —¡Õ˝ÿNRPV ¨sμ≥j∂gS ZNP[…ÿLiVV}qsÚxqÛsá }qsNRPLRifl· ˙xms˙NTP∏R∂V N]©´srygjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsá™´soªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ LSuÌy˚¨sNTP ©y≤R∂V ¨sÆ™s[μj∂NRP xmsLiFyLRiV. BLiªRΩNSáLi LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ À≥œ¡W }qsNRPLRifl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aSáVNS¨ds, ¨sμ≥R∂VáV NS¨ds @LiμR∂¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ©y∏R∂VNRPVáV Fs™´sLjiNTP ª][¿¡©´s ≠sμ≥R∂LigS ™yLRiV ˙xmsNRP»¡©´s÷¡xqsWÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV N]LiªRΩ gRiLiμR∂LRig][Œÿ¨sNTP gRiVLji¬ø¡[zqs©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV D©yıLiVV. ™´sW™´sVV©´sWLRiVª][ Fy»¡V NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂V GLSˆ»¡V N][xqsLi 2007 ™´sWLjiËÕ‹[ G≠sπ∏∂[VxtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ IxmsˆLiμR∂Li

NRPVμR∂VLRiVËNRPV©yıLRiV. NRP≤R∂xmsÕ‹[ xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sıxmsˆ…”¡NUP ™´sV©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @ºdΩgRiºΩ ¤Õ¡[μR∂V. ªy«ÿgS FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ F¢LRi ≠s™´sW©y∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™yLiVVÕÿL`i LRi≠s ˙xmsNRP»¡©´sª][ ™yxqsÚ™yáV ™´sVL][ryLji Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´søyËLiVV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ FsLiVVL`iF°LÌRiVNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ μyμyxmso ©yáVgRiV ™´sLiμR∂á FsNRPLSáV ZNP[…ÿLiVV}qsÚ xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV G≠sπ∏∂[VxtsQ©±s xqsLixqÛs zqsμÙR∂LigS DLiμR∂¨s, C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. BxmsˆV≤R∂V  ¡LiºΩ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][LÌRiVÕ‹[NTP Æ™s◊˝¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs|ms…Ì”¡©´s 450 FsNRPLSáV \|ms#˚Æ™s[…fi À≥œ¡W≠sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsÚ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂V GLSˆ»¡©´sıμj∂ NSLRi˘LRiWxmsLi μyáË≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sVLi˙ºΩ ™y˘≈¡˘Ã¡ª][ xqsˆxtÌsQ\Æ™sVLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩáV NRP÷¡zqs©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂V xqÛsá }qsNRPLRifl· ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ™´sW…˝ÿ≤T∂æªΩ[.. {qsFsLi ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı 777 FsNRPLSá ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqÛsáLi ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂V GLSˆ»¡VNRPV xqsLjiF°π∏∂[V @™´sNSaSáV©´sıxmsˆ…”¡NUP À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω @™´sxqsLSá μR∂XztÌsQ LRi©±sÆ™s[NRPV xqÛsáLi F~≤R∂™´sogS DLi≤yá¨s, BªRΩLRi @™´sxqsLSá μR∂XuÌy˘ Æ™sVVªRΩÚLi 1200 FsNRPLSá xqÛsáLi DLi¤…¡[ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ¨sLS¯fl·Li FsÕÿLi…”¡ A»¡LiNSáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y Æ™sVVμR∂á™´so ªRΩVLiμR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂.

e÷]Ã, @Á|æ˝Ÿ˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡NRPV Fs¨sıNRPáV ™´sWLjiË, G˙zmsÕfiÕ‹[ DLi…ÿ∏R∂V¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ rÛy¨s NRPLigS xqsLiμR∂≤T∂ Æ©sáN]Liμj∂. Fs¨sıNRPáV FsxmsˆV≤R∂V ™´sryÚ∏R∂W @¨s FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı ©y∏R∂VNRPVáV BxmsˆV≤R∂V …”¡ZNP…fi æªΩøR¡VËNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s HμR∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V, J ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩNTP G ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚL][ æªΩ÷¡∏R∂W÷¡= DLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂Li xqs•¶¶¶ N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li, B¤Õ˝¡LiμR∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V, xqsªRΩVÚxms÷˝¡ ©´sgRiLRixmsLi øy∏R∂VºdΩ FyáNRP™´sLÊS¨sNTP gRiªRΩ G≤yμj∂ |qs|mÌsLi ¡L`i 29ª][ xmsμR∂≠ds NSáLi ™´sVVgjizqsLiμj∂. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ @™´s¨dsı ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVá Fyá©´sÕ‹[Æ©s[ D©yıLiVV. 1/70 øR¡»Ì¡Li ≠s™yμR∂Li Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Fyá*LiøR¡ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡NTP xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨sNTP C μR∂Fny NRPW≤y Fs¨sıNRPáV NRPxtÌsQÆ™s[V. N]ªRΩÚgS ™´sVfl·VgRiWLRiV ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. C

™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ‹[ Bxmsˆ…”¡NUP ™yLÔRiVá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. ™´sVfl·VgRiWLRiV ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ x§¶‹[μy LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs ºΩLjigji xmsLiøy∏R∂VºdΩgSÆ©s[ DLiøyáƩs[ ™yμR∂©´sáV rÛy¨sNRPLigS ¡Ã¡LigS ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. μk∂¨s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂VLi N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶©´sNRPV FsÕÿLi…”¡ A»¡LiNSáV ¤Õ¡[™´s¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡, ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BryÚLRiV. A ˙xmsNSLRiLi øR¡W}qsÚ N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li, B¤Õ˝¡LiμR∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V, xqsªRΩVÚxms÷˝¡ ©´sgRiLRi xmsLiøyLiVVºdΩNTP ª]÷¡ μR∂aRPÕ‹[Æ©s[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂W ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ry™´sW—¡NRP, ALÛjiNRP, NRPVá gRifl·©´s NRPW≤y @xmsˆ…”¡NRPÕ˝ÿ xmspLRiÚπ∏∂[V˘ @™´sNSaS áV D©yıLiVV. C ™´sVW≤R∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı ™´sVW≤][ μR∂Fny ˙xmsæªΩ[˘NRP Fyá©´s gRi≤R∂V™´so NRPW≤y ™´sWLjiËÕ‹[ ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂. μk∂Liª][ C ™´sVW≤R∂V

™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV DLi≤R∂À‹[™´s¨s @μ≥j∂NSLRiVáV @Li»¡V©yıLRiV. ≈¡™´sW¯¨sı NSL]ˆ lLi[xtsQ©±sgS ™´sWlLi[Ë ˙xms˙NTP∏R∂V «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Li, ™´sVL][ Æ©sá L][«¡ŸÕ˝‹[ “¡™Ø[ Æ™sáV™´s≤R∂VªRΩVLiμR∂Æ©s[ ˙xmsøyLRiLi Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V©´s¨s @μ≥j∂NSLRiVáLi»¡V©yıLRiV. NSL]ˆlLi[xqs©±sgS ™´sWLjiæªΩ[ xmsLiøy∏R∂VºdΩá ≠s÷d¡©´sLi, lgi—¡…fi ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s, ≤T∂≠s«¡©˝´s GLSˆ»¡V , xqsLjix§¶¶¶μÙR∂Vá gRiVLjiÚLixmso, Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s ˙xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ALRiVÆ©sáá xqs™´sV∏R∂V\Æ™sV©y xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≈¡™´sW¯¨sNTP |qs|mÌsLi ¡L`i, @NÌ][ ¡L`i Æ©sÃ¡Õ˝‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ≠dsáVLi»¡VLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáLi»¡V©yıLRiV. NSL]ˆlLi[xtsQ©±s “¡™Ø[ «ÿLki @LiVVæªΩ[ FsÕÿgRiW ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLji N]¨sı L][«¡ŸÃ¡V xmsLjiFy÷¡Li¬ø¡[ ≠dsáVLi»¡VLiμR∂¨s, ALRiV Æ©sÃ¡Õ˝‹[ ≠s÷d¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs NSL]ˆlLi[xtsQ©±sZNP[ Fs¨sıNRPáV

xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáV G Æ™s[VLRiNRPV «¡LRiVgRiVªy ∏R∂VÆ©s[μj∂ @©´sV™´sW©´sLigSÆ©s[ DLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi Æ™sLiVV˘ N][»˝¡ @LiøR¡©y ™´s˘∏R∂VLiª][ 2008Õ‹[ xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. Æ©s[…”¡NUP ™´sVL][ ©yáVgRiV Fy˘ZNP[“¡Ã¡NRPV ¤…¡Li≤R∂L˝RiV ≈¡LSLRiV NS¤Õ¡[μR∂V. xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿ ˙xmsμ≥y©´s NSá*ª][ Fy»¡Vc lLi[xms¤Õ˝¡ Àÿ˘LiN`P ZNP©yÕfi\|ms N]Ã˝¡WLRiV ÕÿNRPVá ™´sLRiNRPV D©´sı Fy˘ZNP[“¡NTP c¤…¡ciLi≤R∂L˝Ri xms˙NTPπ∏∂[V xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. N]™´sV¯™´sVWLRiV ZNP©yÕfi\|ms lLiLi≤R∂V Fy˘ZNP[“¡Ã¡©´sV LRiW.400 N][»˝¡ ™´s˘∏R∂VLiª][ xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©y Bxmsˆ…”¡ μyNS ALRiV aSªRΩLi xms©´sV¤Õ¡[ ¬ø¡[aSLRiV. «¡©´s™´sLji INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ 15™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSá ¨s≠sVªRΩÚLi NSá*áNRPV ¨dsLji¿¡Ë A ªRΩLS*ªRΩ xmspLjiÚgS ™´sVWzqs Æ™s[∏R∂Wá¨s π∏∂W¿¡xqsVÚ©yıLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi C ™´sVW≤R∂V NSá*á\|ms NRP¨dsxqsLi 30 aSªRΩLi Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáV xmspLRiÚπ∏∂[V˘Õÿ øR¡W≤yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VcNRPV©yıLRiV. NRP¨dsxqsLi LRiW.60 N][»˝¡ Æ™s[VLRi xms¨s «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi NSLi˙…ÿNÌRPV NRPLi|ms¨ds NRPW≤y @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[xms…Ì”¡LiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ lLiLi≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩLi «¡Ljigji©´s D©´sıªRΩ rÛyLiVV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ «¡©´s™´sLji ©´sVLi¿¡ «¡⁄\¤Õ¡ ™´sLRiNRPV ALRiV Æ©sáá Fy»¡Vc NSá*á©´sV Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV @xmsˆgjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ LRi’d¡ rygRiV¨ds…”¡\|ms μ][ ¡WøR¡VÕÿ»¡ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. ¿¡™´sLRiNRPV gRiªRΩ Æ©sá 11©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Lji«¡LS*∏R∂VL˝RiÕ‹[ ¨ds…”¡ ¨sá*áV ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s LRi’d¡NTP ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS B™´s*¤Õ¡[™´sV¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡}msˆaSLRiV. μk∂¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ @»¡Vc NRPXuÒy , B»¡Vc gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ LRi’d¡ rygRiVNRPV ¨dsLRiV ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂W —¡Õ˝ÿ ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á xqsᕶ¶¶ ™´sVLi≤R∂÷¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ºdΩLS¯¨sLi øyLiVV. C ≠sμ≥R∂LigS \lLiªRΩVá©´sV lLiLi≤][ xmsLi»¡NRPV NSNRPVLi≤y ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· N][xqsLi LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. lLi[xms¤Õ˝¡ Àÿ˘LiN`P ZNP©yÕfi\|ms N]Ã˝¡WLRiV ÕÿNRPVá μj∂gRiV™´s ©´sVLi¿¡ NSá* ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV ALRiV ©´sVLi¿¡ xmsμj∂ aSªRΩLi xms©´sV¤Õ¡[ «¡LjigSLiVV. ªRΩWLRiVˆ, xms≤R∂™´sVLRi, ¨s«ÿLixms»¡ıLi NSá*áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ LRiW.204 N][»˝¡ @LiøR¡©y ™´s˘∏R∂VLiª][ gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi c¤…¡Li≤R∂L˝RiV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqs xms©´sVáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. C xms©´sVáW N]LiªRΩ Æ™s[VLRi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V «¡LjigSLiVV. æªΩ©y÷¡ Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ LRi’d¡ xmsLi»¡NRPV ¨dsLRiV ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li Æ™s©´sVNRP Õ‹[gRiV»Ì¡Vc  ¡∏R∂V»¡ xms≤R∂Vª][Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NSá*áNRPV ™´sVVLiμR∂xqsVÚgS ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¨s÷¡zms Æ™s[xqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáՋ[ NRPμR∂÷¡NRP æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV BLjilgi[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ªRΩWLRiVˆ, xms≤R∂™´sVLRi, ¨s«ÿLixms»¡ıLi NSá*áNRPV «¡©´s™´sLji 15™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zms Æ™s[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP C NSá*áNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmspLjiÚgS ªRΩgÊjiF°LiVVLiμj∂.

™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáV lLi"≤≥U∂' …”¡ZNP…fi æªΩøR¡VËNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ rÛy¨sNRP Æ©s[ªRΩáV ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[μy¨s\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRi¨s ™´sVV¨s=xmsÕfi ™´sLÊSáV @Li»¡V©yıLiVV. ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáVªRΩ*LRiÕ‹[¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sVÆ©s[ xqsLiZNP[ªyáV Æ™sáV™´s≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV, AaS™´sx§¶¶¶ßáV @˙ryá©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠sVgRiªy ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FsÕÿ D©yı ˙xmsxqsVÚªRΩLiLS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá μR∂XxtÌsQLiªy ≈¡™´sV¯LiQ\|msÆ©s[ DLiμj∂.NSL]ˆlLi[xtsQ©±s x§¶‹[μyÕ‹[ ª]÷¡ryLji ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ Fs¨sıNRPá©´sV A∏R∂W FyLÌkiáV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPVLi»¡V ©yıLiVV. ª]÷¡ NSL]ˆlLi[»¡L`i, ª]÷¡ Æ™s[V∏R∂VL`i @¨s zms÷¡zmsLiøR¡VN][™´s≤R∂Li INRP ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ. NRP©´sVNRP CryLji ªRΩxmsˆNRPVLi≤y lgiá™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s N]LiμR∂LRiV ™´sW“¡Ã¡V @Li»¡V©yıLRiV. ª]÷¡ NSL]ˆlLi[xtsQ©±s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPVÆ©s[

ø][…ÿ Æ™sW…ÿ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáNRPV C μR∂Fny ºΩxmsˆÃ¡V ªRΩ}msˆÕÿ ¤Õ¡[™´so. ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ NSL]ˆlLi[»¡L`i @Li¤…¡[ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ‹[ μyμyxmso ™´sVW≤R∂V ™yLÔRiVáNRPV xqs™´sW©´sLi. gRiªRΩLiÕ‹[ ≈¡LRiVË|ms…Ì”¡©´s μy¨sNRPLi¤…¡[ ™´sVW≤T∂LiªRΩáV FsNRPV‰™´sgS ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. N]¨sı xmsLiøy ∏R∂VºdΩáV ≠s÷d¡©´sLi @™´soªyLiVV. @NRP‰≤R∂ xqsLRiˆLiø`¡, ™yLÔRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS D©´sı™yLRiV NRPW≤y NSL]ˆlLi[»¡L`i {qs»¡VNRPV F°…‘¡ xms≤y÷¡= DLi»¡VLiμj∂. B¨sı B ¡˜LiμR∂Vá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ø][…ÿ ©y∏R∂VNRPVáNRPV {qs»˝¡V NRPxtÌsQÆ™s[V©´s¨s xmsáV™´soLRiV LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV @Li»¡V©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚ≠dsV¯μR∂ ™´sVLjiN]¨sı L][«¡ŸÕ˝‹[ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V ™´sVV¨s=xmsÕfi AxqsNTPÚNRPLRiLigS rygRi©´sV©yıLiVV.


q>∑s¡+˝À |òüTq+>± ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\≈£î @sêŒ≥T¢

ø£s¡÷ï\T, dü+πøåeTuÛÑeHé, 18q>∑s¡+˝À á HÓ\ 25e ‘˚~q edüTÔqï ÁøÏdüàdt |ü+&ÉT>∑qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ÁbÕsêúqeT+~sê\T(#·]Ã)\˝À¢ |òüTq+>± @sêŒ≥¢qT #˚|üŒ{≤s¡T. dæmdt◊, ø√\T‡ yÓ÷yÓTT]j·T˝Ÿ, ôd+{Ÿy˚TØdt, ‘·~‘·s¡ ÁbÕsêúqeT +~sê\qT $<ÛäT´‘Yø±+‘·T\‘√ <˚B´|üe÷q+>± n\+ø£]+#ês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Ç|üŒ{ÏqT+∫ s√Eyê] ÁbÕs¡úq ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ä~yês¡+ ø±´+&ç˝Ÿ˝…’{ŸqT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì πøø˘qT ø£{Ÿ#˚kÕs¡T. Jdüdtô|’ ^‘ê\qT Ä\|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\˝À¢ kÕúìø£ Á¬ø’düÔe k˛<äs¡ ≈£î≥T+uÛ≤\T ô|<ä› dü+K´˝À ‘·eT ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\‘√ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

k˛eTyês¡+, 19, &çôd+ãsY 2011

<ä[‘·T\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT Ábı<äT›≥÷s¡T, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) <ä[ ‘·T\ |ü≥¢ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± »s¡T>∑T‘·Tqï ìs¡¢øå±´ìï n]ø£{≤≥º\ì õ˝≤¢ <ä[‘· #Ó’‘·q´ dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=+&Éj·T´ nHêïs¡T. Ä~yêsY kÕúìø£ Áô|dt ø£¢uŸ˝À »]–q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É \+˝Àì u≤*ø£\ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À »]–q <ë&çô|’ õ˝≤¢ &çᡠyÓ+≥H˚ düŒ+~ +#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù l<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡, md”º \≈£î Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\˝À düeTT∫‘· kÕúHé ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. sêy˚TX¯«s¡+ md”‡ ø±\˙˝Àì Á|ü»\T eTT]øÏ ˙{Ï e\q nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì yê]øÏ ‘·–q Hê´jYT #˚j·÷\ì ø£MTwüqsY yÓ+ø£Á{≤yéqT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Äx»H˚j·TT\T, kÕy˚T˝Ÿ, bÕ˝Ÿ. u≤ãT, Hê j·Tø˘, \øÏåàqs¡düeTà, yÓ+ø£≥düTã“eTà ‘·~‘ ·s¡T \TbÕ˝§ZHêïs¡T

düTes¡íyês¡Ô

5

ôV’≤<äsêu≤<é

uÛÀ>∑dt bÕdüT|ü⁄düÔø±\‘√ ãTTD≤\TkÕ«Vü‰

<˚X¯ yê´|üÔ+>± Ç+<Ûäq bı<äT|ü⁄ yês√‘·‡yê\T

#·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]q $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. uÀ>∑dt |ü\T≈£îã&ç ø£*–q ø=+‘· eT+~ nÁø£e÷s¡Tÿ\T bÕdt|ü⁄düÔø±\‘√ bÕdt|ü⁄düÔø±\T ‘·j·÷s¡T #˚ùd+<äT≈£î Áô|dt @sêŒ≥T #˚dæq |ü\T u≤´+≈£î\ <ë«sê e´ekÕj·T s¡TD≤\T bı+~q≥T¢ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ rÁe+>± düŒ+~+∫q Á|üuÛÑT‘·«+, ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ä Á>±eT+‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Òì u≤´+≈£î\ qT+∫ n~Ûø±s¡T\T e´ekÕj·T s¡TD≤\T nÁø£e÷s¡Tÿ\ bÕ\T ø±≈£î+&Ü s¡TD≤\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝À nÁø£e÷s¡Tÿ\T ñ+&˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\T n+<˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. Á|ü‹ q+ãs¡T‘√ ø£*–q |ü{≤º<ës¡T |ü⁄düÔø±\‘√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ¬s’‘·T≈£î #Ó+~q |ü{≤º<ës¡T bÕdt|ü⁄düÔø±\ô|’ sê»eTTÁ<ä y˚ùd u≤´+≈£î\˝À s¡TD≤\T bı+~q≥T¢ yÓ\T>∑T #·÷dæq $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. Á|üdüTÔ‘·+ Ç<˚ $<Ûä+>± ndü\T dü+ã+<Ûä+ ˝Òì ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥º&É+ »]–+~. Á|ü‹ ¬s’‘·T e<ä› ñqï bÕdt|ü⁄düÔø±\qT ]ø±s¡T¶\qT |üP]Ô u≤´+≈£î\˝À e´ekÕj·T s¡TD≤\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ yê<äq\T kÕúsTT˝À dü] #˚dæ n≥T ‘·sê«‘˚ Ä |ü⁄düÔø±\ô|’ sê»eTTÁ<ä ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T Ç˝≤+{Ï $wüj·÷\ô|’ <äèwæº y˚j·T&É+ »]–+~. ¬syÓq÷´ &ç$»Hé kÕúsTT n~Ûø±] |üs¡´y˚D˝À kÕ]+∫ uÀ>∑dt bÕdt|ü⁄düÔø±\T #Ó\T¢u≤≥T ø±≈£î+&Ü bÕdt|ü⁄düÔø±\ô|’ sê»eTTÁ<ä y˚j·T&É+ »]–+~. #·s¡´\T #˚|ü{ϺHê nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚dæ ns¡TΩ˝…’q yê]πø s¡TD≤\T \_Û+#˚ |ü\T #√≥¢ nÁø£e÷s¡Tÿ\T düèwæº+∫q uÀ>∑dt |ü⁄düÔø±\‘√ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äqï n_ÛÁbÕj·T+ e´ekÕj·T s¡TD≤\T ø=\¢>=&ÉT‘·T+&É&É+‘√ ø£eT˝≤|ü⁄s¡+˝Àì z e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. eT+&É\+˝À #√≥T #˚düT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. sê»ø°j·T ◊&ç HÓ+. 1115510m1308860 >± ñqï~. ˇø=ÿø£ÿ]øÏ mø£+>± ¬s+&ÉT πswüHéø±s¡T¶\T, ¬s+&ÉT Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ _\T¢\T eT+ps¡T #˚XÊs¡T. yêdüÔe+>± ns¡TΩ˝…’q ìs¡Tù|<ä\≈£î ì]à+#·T≈£îqï Ç+&É¢qT _\T¢\T #Ó*¢+#·≈£î+&Ü sê»ø°j·T n+&√, yê] &ÉãT“\T e÷jÓ÷ ‘Ó*j·T<äT >±˙, yêdüÔe \_›<ës¡T\≈£î _\T¢\T eT+ps¡T #˚j·Tì >∑èVü≤ ìsêàDXÊK n~Ûø±s¡T\T ¬s+&˚dæ πswüHéø±s¡T¶\T, πs+&˚dæ Ç+~s¡eTà _\T¢\T eT+ps¡T #˚j·T&É+˝À ñqï ñ‘ê‡Vü≤+ n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>∑+ yÓqTø£ @eTTqï~ Á|ü»\≈£î b˛s¡Te÷$Tfi¯fl, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô) b˛s¡TeT$Tfi¯¢ eT+&É\+˝À Ç+~s¡eTà Çfi¯fl˝À |ü{≤º\ >∑T]+∫ nìï ‘˚≥‘Ó\¢eTe⁄‘·Tqï~. Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ e÷≥ $+≥÷ nÁø£e÷\≈£î ‘Ós¡˝Ò|ü⁄‘·Tqï nÁø£e÷˝Ò yÓ\T>∑T#·÷düTÔHêïsTT. ˇø£ÿø£ÿ]øÏ ¬s+&˚dæ πswüHéø±s¡T¶\T, ¬s+&˚dæ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, @ø£+>± ¬s+&˚dæ Çfi¯¢≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î Á|ü»\T ‹s¡>∑ã&˚ s√E\T <ä>∑Zs¡˝À ñHêïsTT. n<˚ $<Ûä+>± _\T¢\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. b˛s¡Te÷$Tfi¯fl eT+&É\+ ø£e\≈£î+≥¢ Á>±eT+ Ç+~s¡eTà ø£\dübÕ&ÉT qT+&ç ∫+‘·\|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ dü+ã+~+∫q yê]øÏ ≈£L&Ü Ç+&É¢ yÓTT<ä{Ï $&É‘·‘√ eT+p¬s’q |ü{≤º >∑èVü‰\˝À $.eT]j·TeTà ù|s¡T‘√ ¬s+&ÉT πswüHéø±s¡T¶\T n~Ûø±s¡\T eT+ps¡T eT+p¬s’q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. n<˚ ∫+‘·\|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ dü+ã+~+∫q e´øÏÔπø eTs√ #˚XÊs¡T. Bìì Ädüsê>± rdüTø=ì Ç+~s¡eTà Çfi¯ófl eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+~. πswüHéø±s¡T¶ HÓ+.&Éã÷¢´ @|æ Ç+&ÉT¢ s¡+>∑düeTTÁ<ä+˝À eT+p¬s’q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT≈£î ø±s¡q+>± 111002800073, Vü≤Ödæ+>¥ ◊&ç HÓ+. 11155100510362 ◊&ç ù|s¡TMT<ä eT+p¬s’q Ç+{ÏøÏ 48y˚\ #·÷|ü⁄‘·Tqï πswüHéø±s¡T¶\T n<Ûësê\T kÕø£å+>± ì\TdüTÔHêïsTT. s¡+>∑düeTTÁ<ä+ s¡÷bÕj·T\T _\T¢ Çe«&É+ »]–+~. n<˚ $<Ûä+>± n<˚ ù|s¡TMT<ä s¡+>∑düeTTÁ<ä+ |ü+#êj·Tr˝À ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T düT+<äs¡j·T´ ø±\˙˝À zø£ πswüHé ø±s¡T¶bı+~ nø£ÿ&˚ _\T¢\T bı+~q≥T¢ πswüHéø±s¡T¶qT eT+ps¡T #˚XÊs¡T. &Éã÷¢´ @|æ 111001580048 á πswüHéø±s¡T¶ ô|’q Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶˝À eT+p¬s’q düe÷#ês¡+. BìøÏ |æ&ç ì $es¡D ø√s¡>± ÄHé˝…’Hé˝À #·s¡´\T ◊&çHÓ+ãs¡T 111551011m130881 ◊&ç ô|’q 65y˚\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚XÊs¡T. n<˚ ≈£î≥T+u+˝ÀH˚ rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. M≥ìï{ÏøÏ eT÷\ø±s¡DyÓTÆq n~Ûø±] dü+#·s¡¢ Á>±eT $.bòÕ‹e÷ ù|s¡T‘√ ø£e\≈£î+≥¢ Á>±eT+˝À Ç+~s¡eTà yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À z Ç\T¢ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. πswüHéø±s¡T¶ |ü]~Û˝À uÛ≤Ø>± &çπø{Ï uÛÑ÷eTT\T bı+~ #·<äTqT #˚düTÔqï≥T¢ á n~Ûø±]øÏ HÓ+ãs¡T &Éã÷¢´ @|æ 111002800066 á πswüHéø±s¡T¶ ô|’q ◊&ç HÓ+. 11155100510296 48 y˚\ s¡÷bÕj·T\T sê»ø°j·T n+&É‘√ bÕ≥T, <Ûäq ã\+ ñqï≥T¢ , á n~Ûø±]ô|’ #·s¡´\≈£î ô|’ Vü≤Ödæ+>¥ yês¡T eT+ps¡T #˚j·T>±, s¡+>∑düeTTÁ<ä+ ˝À $.bòÕ‹e÷ ≈£î πswüHéø±s¡T¶ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. πswüHéø±s¡T¶ HÓ+. n~Ûø±s¡T\≈£î sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯ó¢ m≈£îÿe>± ñqï≥T¢ Á|ü»˝À¢ ãVæ≤s¡+>∑+>± &Éã÷¢´ @|æ 1110015_0047 πswüHé ø±s¡T¶ ù|s¡T MT<ä >∑èVü≤ ìsêàD XÊK yês¡T 65 y˚\ s¡÷bÕj·T\T _\T¢ #Ó*¢+#·>± #·]Ã+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

ø£&É|ü ∫qï#Íø˘, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô) <˚X¯ yê´|üÔ+>± Ç+<Ûäq bı<äT|ü⁄ yês√‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø£&É|ü˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘√+<äì CÒj·T÷m˝Ÿ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. s¡yêD≤ s¡+>∑+˝À Ç+<Ûäq bı<äT|ü⁄ bÕ{Ï+#·T≥˝À rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T, Äغd” &çb˛ ø±]à≈£î\≈£î ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ø=‘·Ô, |ü⁄qs¡T<äΔs¡D°j·T Ç+<Ûäq eqs¡T\ n_Ûeè~Δ dü+düú (HÓ&éø±´|t) &çb˛ y˚TH˚»sY Äغd” yê] düVü≤ø±s¡+‘√ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï ∫qï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ïdü÷Ô Ç+<Ûäq bı<äT|ü⁄ #˚j·TT≥ e\¢ e´≈£îÔ\≈£î &ÉãT“\T Ä<ë ø±e&Éy˚T ø±ø£, düe÷C≤ìøÏ ≈£L&Ü |üs√ø£å+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç e´øÏÔ>∑‘· Áø£eT•ø£åD bÕ{Ïdü÷Ô, kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·>± |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD, |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·, Á|ü‘ê´e÷ïj·T Ç+<Ûäq eqs¡T\ô|’ k˛˝≤sY y˚&ç ˙{Ï |ü]ø£sê\T, ãjÓ÷>±´dt ø±s¡´Áø£e÷ \qT kÕ>∑sêì bısTT´\qT $]$>± ñ|üjÓ÷–+#ê\ì ø√sês¡T.

ø£&É|ü, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô): uÀ>∑dt bÕdt|ü⁄düÔø±\‘√ ø=+‘· eT+~ kÕ«s¡ú|üs¡ e´≈£îÔ\T ˝≤uÛÑ|ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ #ê˝≤ es¡≈£î ns¡TΩ˝…’q ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡qï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\T |üø£&É“¤+B>± #·s¡´\T #˚|ü{ϺHê ns¡TΩ\≈£î <äø±ÿ*‡q Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T nÁø£e÷s¡Tÿ\ bÕ\e⁄‘·THêïj·Tqï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. ¬sø±ÿ&ç‘˚ ø±˙ &=ø±ÿ&Éì |ü+≥ s¡TD≤\T ì»yÓTÆq ¬s’‘·T\ ø£+fÒ eTT+<äT>±H˚ nÁø£e÷s¡Tÿ\T uÀ>∑dt bÕdt|ü⁄düÔø±\‘√ s¡TD≤\T bı+<äT‘·THêïs¡H˚ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. nÁø£e÷s¡Tÿ\T ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ s¡TD≤\T bı+<äT‘·T+&É&É+‘√ ì»yÓTÆq ¬s’‘·T\T |ü+≥\T #˚‹øÏ e#˚à <äX¯˝À ø±fi¯ó¢ n]π>˝≤ ‹s¡T>∑T‘·THêï |òü*‘·+ e÷Á‘·+ X¯Sq´+. >∑‘·+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ç≥Te+{Ï nÁø£eT s¡TD≤\T yÓ\T>∑T #·÷&É&É+‘√ õ˝≤¢˝Àì uÀ>∑dt bÕdt|ü⁄düÔø±\ e´eVü‰s¡+ |ü+≥ s¡TD≤\T bı+<ä&É+

Vü≤Ödæ+>¥˝À nìï nÁø£e÷˝Ò yÓ\T>∑T #·÷düTÔqï ñ<ä+‘ê\T

}msμR∂á ≠sμR∂V˘ª`Ω LSLiVVºdΩNTP FsxqsLRiV NRPLRiWıáV , &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô) ≠sμR∂V˘ª`Ω xmsLizmsfl‘·Õ‹[ À≥ÿLS¨sı ªRΩgÊjiLiøR¡VN][™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li IN][‰ xms¥R∂NS¨sı LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsWÚ F°ª][Liμj∂. 10 L][«¡ŸÃ¡ NTPLiμR∂»¡Æ©s[ zqsLigjiÕfi ¡Ã¡V˜ D©´sı }msμR∂áNTPxqsVÚ©´sı LRiW.20 LS LiVVºdΩ¨s BNRP ≠dsVμR∂»¡ B¬ø¡[Ëμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡Lki xqsLixqÛs xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ A Æ™sVVªyÚ¨sı ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá ©´sVLi¿¡ ™´sxqsWáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS N][xqsLi 120 LRiWFy∏R∂VáZNP[ ≠dsV»¡L`i, xqs Lki*xqsV \Æ™sL`i©´sV @Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AL`i“¡“¡\Æ™s xms¥R∂NRPLi ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡Liμj∂. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V gRiV≤ÔT∂ Æ™s áVªRΩVLRiVÕ‹[Æ©s[ NSáLi Æ™sŒ˝œ¡μk∂xqsVÚ©yıLRiV. μyμyxmso 17 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡Vc N][ªRΩ FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω @LiVVμyLRiV gRiLi»¡Ã¡V xqsLRixmnsLS @LiVV©´sxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N]LiªRΩ Æ™sxqsVáVÀÿ»¡Vc DLi»¡VLiμj∂. Fny˘©˝´sV ºΩLRiVgRiVªyLiVV. A ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d˝¡ gRiV≤ÔT∂ Æ™sáVªRΩVLRiVÕ‹[Æ©s[ gRi≤R∂VxmsoªRΩV©yı™´sV¨s }msμR∂áV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ NRPlLiLi»¡Vc xqsLRixmnsLS\|ms D©´sıLiªRΩ ˙aRPμÙR∂ }msμR∂á\|ms ¤Õ¡[NRPVLi ≤y F°LiVVLiμR∂¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω ºdΩgRiáV, xqsÚLiÀ≥ÿáV Æ©s[á©´sV ªyNRPVªRΩV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][LS @¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[xqs≠s NSáLiÕ‹[ Æ©sáN][ryLji ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiV NS÷¡F°ªRΩWÆ©s[ DLi…ÿLiVV. ™y…”¡ rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩÚ≠s GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ «ÿxms˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @μ≥j∂NSL˝RiNRPV Fs¨sıryL˝RiV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV .@LiVVæªΩ[ Æ™sW∏R∂V¤Õ¡[¨s À≥ÿLRiLiª][ D©yı™´sV¨s gRiªRΩ Æ©sÕÿ≈¡LRiVNRPV xms¥R∂NS¨s NTP xqs*zqsÚ xms÷¡NTPLiμj∂. BNRP gRiV≤T∂|qs ™yxqsV áV NRPlLiLi»¡Vc NS™yáLi¤…¡[ LRiW.1500 μyNS ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[. ªy«ÿgS ™yLRiLi NTPLiμR∂»¡ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BÕÿ }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV uyN`P B¿¡ËLiμj∂. gRiV»Ì¡Vc øR¡xmsˆV≤R∂VNSNRPVLi≤y DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. Æ©sáNRPV 30 ∏R∂VW¨s»˝¡Õ‹[xmso ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©´sı }msμR∂áNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ©sá™yLki ’¡Ã˝¡V Õ‹[ LRiW.20 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂ Br°ÚLiμj∂. 2008 ©´sVLi¿¡ C xms¥R∂NRPLi @™´sVá™´soª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2.30 áORPQá NRPÆ©sORPQ ©˝´sNRPV xqs’¡=≤U∂ FsºΩÚÆ™s[aSLRiV. FyáNRPVá øR¡LRi˘Ã¡ª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ NRPlLiLi»¡Vc NRPuÌyáV øR¡V»Ì¡Vc™´sVV…Ìÿ∏R∂V¨s BLiZNP¨sı Àÿμ≥R∂áV xms≤yÕ‹[©´s¨s —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáV ªRΩÃ˝¡≤T∂÷˝¡F°ªRΩV©yıLRiV. N][ªRΩá LRiWxmsLiÕ‹[ NRPlLiLi»¡Vc ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ªRΩgÊRiVªRΩV©yı A Æ™s[VLRiNRPV ’¡Ã˝¡V NRPW≤y ªRΩgÊSá¨s, @LiVVæªΩ[ ≠s≠sμ≥R∂ LRiWFyÕ˝‹[ @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi Æ™s[xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s Æ™sVVªRΩÚLi Æ©sáƩsÕÿ |msLRiVgRiVªRΩWÆ©s[ DLiμR∂¨s ˙xms«¡ áV μ≥R∂*«¡Æ™sVªRΩVÚªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][μyLRiVfl·\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi G™´sVLi¤…¡[ G˙zmsÕfi 2010 ©´sVLi¿¡ AgRixqÌsV 2011 ™´sLRiNRPV C xqs’¡=≤U∂NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 16 Æ©sáá @Lji∏R∂VL`i= ’¡Ã˝¡V©´sV ™´sVVNRPV‰zmsLi≤T∂ ™´sxqsWáV ¬ø¡[ xqsVN][™´søR¡Ë¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ IN][‰ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiV≤R∂V 16 Æ©sááNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ LRiW.320 IZNP[ryLji |qs|mÌsLi ¡L`i NRPlLiLi»¡Vc ’¡Ã˝¡Vª][ NRP÷¡zms ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV zqs ¡˜Liμj∂NTP AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ }msμR∂á\|ms C À≥ÿ LRiLi LRiW. 7.60 N][»˝¡ μyNS xms≤R∂©´sVLiμj∂. BNRP ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ LRiW. 50 áORPQá À≥ÿLS ¨sı (xqs’¡=≤U∂¨s FsºΩÚÆ™s[}qsLiμR∂VNRPV) ’¡Ã˝¡Vá LRiWxmsLiÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ G LRiˆ≤T∂Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s }msμR∂áV xms©´sV¤Õ˝¡[NRP xmsxqsVÚáª][ NS áLi gRi≤R∂VxmsoªRΩW NRPuÌyáV FsμR∂VL]‰Li»¡Vc©yıLRiV. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ NRPlLiLi»¡Vc ’¡Ã˝¡V áV ™´sVLjiLiªRΩ À≥ÿLRiLi NS©´sV©yıLiVV.

Æ©s[LRigSŒ˝œ¡ @≤Ôy ALÌki{qs ¡rÌyLi≤R∂V Æ©sÃ˝¡WLRiV, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô) ¨sªRΩ˘Li Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV LSNRPF°NRPáV rygjiLi¬ø¡[ Æ©sÃ˝¡WLRiVÕ‹[¨s ALÌki{qs  ¡rÌyLi≤`∂ C ™´sVμ≥R∂˘ NSáLiÕ‹[ Æ©s[LRigSŒœ¡˛NRPV @≤ÔygS ™´sWLjiLiμR∂¨s ≠s™´sVLRi+áV FsNRPV‰™´sgS ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. C ™´sVμ≥R∂˘NSáLiÕ‹[ ªRΩLRiøR¡V ©´sgRiáV, ©´sgRiμR∂V©´sV gRiVLRiVÚæªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘NRPVÚáV @xmsx§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPV¨s F°ªRΩV©yıLRiV.  ¡rÌyLi≤`∂Õ‹[ @ryLizmnsVNRP NSLRi˘ NRPÕÿFyáV, ø][LkiáV @μ≥j∂NRP™´sV∏R∂W˘LiVV . μk∂Liª][ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ¬ø¡\Æ©sQı, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, gRiVLi»¡WLRiV , ºΩLRiVxmsºΩ , ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiV ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´sV•¶¶¶©´sgSLSáª][ Fy»¡V, ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyáNRPV Æ™s[¤Œ˝¡[  ¡xqsV=áV ¨sªRΩ˘Li ™´sLiμR∂á xqsLi≈¡˘Õ‹[ C  ¡rÌyLi≤R∂VNRPV ™´s¿¡Ë F°ªRΩVLi…ÿLiVV. C ™´sVμ≥R∂˘NSáLiÕ‹[  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ F°÷d¡xqsVá ¨sxmnsW N]LRi™´s≤R∂≤R∂Liª][ Æ©s[LRigSŒ˝œ¡ rÙy™´sLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂Liª][ ¨sªRΩ˘Li BNRP‰≤R∂ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ø][Lkiá ÀÿLji©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV . ¤«¡[ ¡V μ]LigRiá ™´sVVhS  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ FygS Æ™s[zqs ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVá©´sV ¨sáV™´so©y μ][¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLRi+áV Æ™sáV Æ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩ Æ©sá L][«¡ŸÕ˝‹[  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ 20™´sVLiμj∂ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá ©´sVLi¿¡ xqsV™´sWLRiV LRiW.5áORPQá ™´sLRiNRPV μ]LigRiáV @xmsx§¶¶¶LjiLiøyLRiLi¤…¡[ xmsLjizqÙsºΩ FsLiªRΩ ºdΩ˙™´sLigS ™´soLiμ][ Æ™sÃ˝¡≤R∂™´soªRΩVLiμj∂ . gRiªRΩLiÕ‹[BNRP‰≤T∂  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ F°÷d¡xqsV K…fiF°xqÌsV DLi≤R∂»¡Liª][ N]LiªRΩ Æ™s[VLRi μ]LigRiªRΩ©yáV @μR∂VxmsoÕ‹[ DLiÆ≤∂[≠s . gRiªRΩ G≤yμj∂gS F°÷d¡xqsV K…fiF°xqÌsV©´sV F°÷d¡xqsVá©´sV ªRΩgÊjiLiøyLRiV. INRP‰NS¨s}qÌs ¡VÕfi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sμR∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLi…ÿ≤R∂V. μk∂Liª][ μ]LigRiáNRPV @≤ÔR∂VAxmso ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. C™´sVμR∂˘ NSáLiÕ‹[  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ ø][LkiáV @μj∂NRP™´sV∏R∂V˘LiVV.ANRPªyLiVVá Æ™s[μj∂LixmsoáV; ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyáNRPV ˙xms∏R∂Wfl”·Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV  ¡FÌyLi≤R∂VNRPV ™´sxqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV μ]LigRiáV J\Æ™sxmso μ][øR¡VNRPVLi»¡VLi¤…¡[ ™´sVL][ \Æ™sxmso ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV, ≠sμy˘LÙRiV¨sáNRPV ANRPªyLiVVá ©´sVLi¿¡ ¤À¡≤R∂μR∂ @μ≥j∂NRPLigS DLiμj∂.  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V NS}qsxmso Æ™s[¿¡ DLi≤yáLi¤…¡[Æ©s[ À≥œ¡∏R∂Vxms≤T∂F°ªRΩV©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ xms»˝¡ ANRPªyLiVVáV @©´sV¿¡ªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ™ylLi[ NRPLRi™´s∏R∂W˘LRiV. LS˙ºΩ Æ™s[Œœ¡Õ˝‹[ ANRPªyLiVVá ¤À¡[≤R∂μR∂ª][ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V  ¡rÌyLi≤R∂VNRPV LS™yáLi¤…¡[Æ©s[ ¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡[æªΩÚªRΩV©yıLRiV.  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ AryLizmnsVNRP aRPNRPVÚáV ºΩxtÌsQ Æ™s[xqsVÚ©yı F°÷d¡xqsVáV B»¡V \Æ™sxmso NRPÆ©s[ıQºΩÚ NRPW≤R∂ øR¡W≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V . «‹[LRiVgS ™´s˘’≥¡øyLRiLi c ry™´sW©´sV˘Ã¡NRPV ªRΩxmsˆ¨s ºΩxmsˆÃ¡V  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ ≠s≠sμR∂ ˙FyLiªyá©´sVLi≤T∂ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡V ˙xmsºΩL][«¡Ÿ LSNRPF°NRPáV rygjixqsVÚLi…ÿLRiV. F°÷d¡xqsV ¨sxmnsW N][LRi™´s≤R∂»¡Liª][ @ªRΩV©´sVgS Àÿ≠sLi¿¡©´s N]LiμR∂LRiV ≠s≠sμR∂ ˙FyLiªyá©´sVLi≤T∂ ∏R∂VV™´sªRΩVá©´sV ºdΩxqsVN]¿¡Ë ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´s˘’≥¡øyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ™yLjiNTP  ¡rÌyLi≤`∂ @≤ÔR∂gS ™´sWLjiLiμj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[ K…fiF°xqÌsVÕ‹[ F°÷d¡xqsVá©´sV |msLiøR¡VªyLi;≠dsLSLi«¡Æ©s[∏R∂VlLi≤ÔT∂, Æ©sÃ˝¡WLRiV ©´sgRiLRi zqs.H; Æ©sÃ˝¡WLRiV ALÌki{qs  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ ø][LkiáV @μ≥j∂NRP™´sV ∏R∂W˘∏R∂V©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sW μR∂XztÌsQNTP NRPW≤R∂ ™´s¿¡ËLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ™´sV◊d˝¡  ¡rÌyLi≤R∂VÕ‹[ F°÷d¡xqsV K…fiF°xqÌsVÕ‹[ zqs ¡˜Liμj∂¨s |msLiøR¡VªyLi. zqs ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩ ™´s¤Õ˝¡[ gRiªRΩLiÕ‹[ ¡rÌyLi≤R∂V ©´sVLi¿¡K…fiF°xqÌsVÕ‹[ zqs ¡˜Liμj∂¨s ªRΩgÊjiLiøyLi. N][μÙj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ªRΩgji©´sLiªRΩ zqs ¡˜Liμj∂ LS©´sV©yıLRiV . ™yLRiV ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ F°÷d¡xqsV K…fiF°xqÌsV©´sV xmso©´sLRiVμÙR∂LjiryÚLi.

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyá\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡\Æ©sQı ªRΩLRi•¶¶¶ ≠sμ≥y©y¨sNTP F°÷d¡xqsVá NRPxqsLRiªRΩVÚ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 13(AL`iFs©±sFs): ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyáV hSlLiºΩÚxqsVÚ©yıLiVV. ™´sLRiVxqs ˙xms™´sWμyáª][ F°÷d¡xqsVáV ªRΩááV xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂¨sNTP ªRΩLRiVfl„‹[Fy∏R∂VLi N][xqsLi AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ˙…ÿzmnsN`P xqs™´sVxqs˘NRPV aSaRP*ªRΩ xmsLjiuy‰LRiLi NRP©´sVg]Æ©s[LiμR∂VNRPV ©´sgRiLRi F°÷d¡xqsVáV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ Àÿ˘LiN`P xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[ LS≤R∂™±sV= ry£mnÌsÆ™s[L`i©´sV @™´sVáV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. C ry£mnÌsÆ™s[L`i ™´sÃ˝¡ ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[ L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyá©´sV øyÕÿ ™´sLRiNRPV ªRΩgÊji©´s»˝¡Vc ¨sÆ™s[μj∂NRPá ˙xmsNSLRiLi æªΩáVr°ÚLiμj∂. LS≤R∂™±sV= ry£mnÌsÆ™s[L`i ™´sÃ˝¡ ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji©´s Fy™´so gRiLi»¡Õ‹[Æ©s[ xqs™´sWøyLRiLi xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV Fs£qsFsLiFs£qs LRiWxmsLiÕ‹[ Æ™sŒœ¡ßªRΩVLiμj∂. L][≤˝R∂\|ms @ªy˘μ≥R∂V¨sNRP N˝][Q«fiÔ xqsLRiW‰Q˘…fi ZNPÆ™s[VLSáV ©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[ryÚLRiV. FsNRP‰Q\Æ≤∂©y L][≤ÔR∂V\|ms ˙xms™´sWμR∂Li «¡LRigRigSÆ©s[, A xqs™´sWøyLRiLi {qs{qs ZNPÆ™s[VLS μy*LS NRPLi˙…‹[Õfi LRiW™±sVNRPV ¬ø¡[LRiVªRΩVLiμj∂. @NRP‰≤R∂V©´sı zqs ¡˜Liμj∂ NRPLixmsp˘»¡L`iÕ‹[¨s LS≤R∂™±sV= ry£mnÌsÆ™s[L`iª][ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ F°÷d¡xqsV, NSL]ˆlLi[xtsQ©±s, L][≤˝R∂V, LRi™yflÿaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV Fs£qsFsLiFs£qs Æ™sŒœ¡ßªRΩVLiμj∂. C xms˙NTP∏R∂V Æ™sVVªRΩÚLi Fy™´sogRiLi»¡Õ‹[Æ©s[ xmspLRiÚπ∏∂[V˘Õÿ ry£mnÌsÆ™s[L`i©´sV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ @¨sı aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ¨s≠sVuyÕ˝‹[Æ©s[ xqsLixmnsV»¡©yxqÛsÕÿ¨sNTP Æ™s◊˝¡ ˙xms™´sWμR∂ NSLRiflÿá©´sV æªΩáVxqsVNRPVLi…ÿLRiV. ™´sVL][ryLji A L][≤ÔR∂VÕ‹[ ˙xms™´sWμR∂Li «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRiV. C ≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡ ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[ 50 aSªRΩLi ˙xms™´sWμyáV ªRΩgÊji©´s»˝¡Vc ¬ø¡\Æ©sQı ˙…ÿzmnsN`P F°÷d¡xqsVá ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ¡…Ì”¡ æªΩáVr°ÚLiμj∂. BLiμR∂VN][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS INRP NRPLi˙…‹[Õfi LRiW™±sV©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[ryÚLRiV. L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyá ¨s™yLRifl·, ©´sgRiLRiLiÕ‹[ xqsgRi»¡V©´s L][«¡ŸNRPV ™´sLiμR∂NRPV\|msgS ˙xms™´sWμyáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. L][≤ÔR∂V À≥œ¡˙μR∂ªy NRP≠sV…‘¡c xqs™´sWÆ™s[aSáՋ[ ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ºdΩLS¯©yáV \|qsªRΩLi @™´sVáVNRPV ©Ø[øR¡VN][™´s»¡Li¤Õ¡[μR∂V. C Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[¨s L][≤ÔR∂V ∏R∂WNTP=Æ≤∂Li…fi= Æ≤∂[…ÿ Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi ry£mnÌsÆ™s[L`i LS≤R∂™±sV= ©´sgRiLRiLiÕ‹[ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ©´sgRiLRi F°÷d¡xqsVáV AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá©´sV NRP≠sVxtsQ©´sL`i NRP¤Õ¡NÌRPL`i @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ μk∂¨s\|ms BLiNS FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V.©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙…ÿzmnsN`P, L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyá ¨s™yLRifl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS {qs{qs ZNPÆ™s[VLSá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[ryÚ©´s¨s B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V À≥œ¡˙μR∂ªy NRP≠sV…‘¡c xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Lji“¡* •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s HμR∂V ˙xmsμ≥y©´s NRPW≤R∂Œ˝œ¡Õ‹[ ≠ds…”¡¨s GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sV xmsLizmsLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]¨sı ø][»˝¡ F°÷d¡xqsVaS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ {qs{qs ZNPÆ™s[VLSáV D©yıLiVV. ™y…”¡¨s LS≤R∂™±sV= ry£mnÌsÆ™s[L`iNRPV @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[}qs AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ F°÷d¡xqsV NRP≠sVxtsQ©´sL`i D©yıLRiV.

‘=+&É÷s¡T˝À 22q C≤uŸy˚Tfi≤ ‘=+&É÷s¡T, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô) eT+&É\+˝Àì ◊{°◊˝À áHÓ\ 22e ‘˚Bq C≤uŸy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á|æì‡bÕ˝Ÿ d”ôV≤#Y düTÁãeTD´+ ù|s=ÿHêïs¡T. $$<Ûä ø£s¡à>±sê\˝À Ä|üπs≥s¡T¢ Ç‘·s¡ ñ<√´>±\≈£î C≤uŸy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. á y˚Tfi≤˝À 6 qT+∫ Ç+≥Øà&çjÓT{Ÿ #·~$q yês¡T Ád”Ô, |ü⁄s¡Twü nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±e#·ÃHêïs¡T. ñ<√´>±\≈£î ôd˝…≈£îº nsTTq yê]øÏ •ø£åD Ç|æŒ+∫ ø£sêà>±sê\˝À ñ<√´>∑+ ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ñ+&˚ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± á y˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. C≤uŸ y˚Tfi≤˝À ñ<√´>±\T n+~+∫ yê] J$‘ê˝À¢ yÓ\T>∑T ì+bÕ\qï ñ<˚ΔX¯´+‘√ á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T.

uÀs¡Tu≤e⁄˝À¢ n&ÉT>∑+≥T‘·Tqï uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤\T

njÓ÷eTj·T+˝À ¬s’‘·qï\T ø£&É|ü, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô) Á|üdüTÔ‘· e´ekÕj·T d”»Hé˝À KØ|òt˝À, s¡;˝À dü¬s’q esê¸\T ≈£îs¡eø£b˛e&É+‘√ uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤\T nqT≈£î qï+‘· m≈£îÿe>± ô|s¡>∑˝Ò<äT. KØ|òt, s¡;\˝À z yÓ÷düÔs¡T es¡¸+ e÷Á‘·y˚T ≈£î]dæ+~. ns¡ø=s¡ esê¸\ ø±s¡D+>± uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T eT+&É\+˝Àì |ü \T Á>±e÷˝À¢ ô|s¡>∑˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·TbòÕHé ≈£î]ùdÔ uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤\T ô|s¡T>∑ T‘êj·Tì ¬s’‘·T\T Ä•+#ês¡T. kÕ<Ûës¡D+>± qe+ãsY, &çôd+ãsY HÓ\˝À¢ ‘·TbòÕHé e\¢ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd$. ø±˙ á @&Ü~ ‘·TbÕHé ≈£L&Ü ô|<ä› >± Á|üuÛ≤e+ #·÷|üø£b˛e&É+‘√ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡e˝Ò<äT. ø£˙dü+ kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘·+ ≈£L&Ü eT+&É\+˝À qyÓ÷<äT ø±˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À uÀs¡Tu≤ e⁄˝À¢ s√E s√E≈£L uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T n&ÉT>∑+{Ï b˛‘·THêïsTT. uÀs¡Tu≤e⁄\ ÁøÏ+<ä |ü+≥\T kÕ>∑T #˚dæq yê{Ï |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>± e÷]+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ y˚>∑e+>± uÀs¡T u≤e⁄˝À¢ uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T n&ÉT>∑+{Ïb˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T kÕ>∑T #˚dæq|ü+≥\T #˚‹øÏ ekÕÔjÓ÷... ˝Ò<√qì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ á @&Ü~ KØ|òt, s¡; d”»q¢˝À uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡ eø£b˛e&É+ e\¢ ¬s’‘·T\≈£î ø£cÕº\T ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT.

@’≥¡™´sXÆμÙ∂[ áORPQ ˘LigS ˙xmsflÿ◊¡NRP xqsLjix§¶¶¶μÙR∂Vá À≥œ¡˙μR∂ªRΩNRPV |msμÙR∂{mshRi ≈¡™´sV¯Li, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô) ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá ©´sVLi¿¡ ry™´sW©´sV˘Ã¡©´sV LRiORPQfl· NRP÷¡ˆLiøR¡≤y¨sNTP —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ ©´sWªRΩ©´s xmsμÙR∂ªRΩVáNRPV $NSLRiLi øR¡V»Ì¡©´sV©yıLRiV. @NRP‰≤T∂ @’≥¡™´sXμÙj∂¨s ™´sVLi˙ªRΩLigS ˙xmsπ∏∂WgjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi G¤«¡¨ds= ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s NRPuÌyáV æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. rÛy¨sNRPLigS ’d¡…‘¡ L][≤˝R∂V.. ≠sVgRiªy r¢NRPLS˘Ã¡©´sV NRPW≤y J ˙xmsflÿ◊¡NRPá©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[aSLRiV. CryLji Fs{qsˆÃ¡ª][ LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ, ≤U∂“¡{msá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[¨s øR¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂, I≤T∂aS LSuÌy˚áª][ FsμR∂VLRi™´soªRΩV©´sı ºdΩ˙™´s™yμR∂ xqs™´sVxqs˘Q\|ms FsNRPV‰™´sgS μR∂XztÌsQ |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. A\|ms F°÷d¡xqsVá xqsLiZOP[Q™´sVLi, G¤«¡¨ds= ˙FyLiªyÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¤Õ¡[ áORPQ ˘LigS —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ x§¶¶¶LjiNRPV™´sWL`i ªRΩ©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. gRiVLRiV, aRPV˙NRP™yLSÕ˝‹[ D©´sı xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV F°÷d¡xqsV, @©´sV ¡Liμ≥R∂ ≠sÀ≥ÿgSá xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ NRPW≤T∂©´s @LiaSá\|ms xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s Fs{qsˆ Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá NSLRi˘NRPÕÿFyáV |msLRigRi≤R∂Liª][ Fy»¡V μy≤R∂Vá©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤y¨sNTP xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V LSuÌy˚áª][ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi, —¡Õ˝ÿ rÛyLiVVÕ‹[ ™´sp˘•¶¶¶Ã¡©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı øR¡LRi˘Ã¡©´sV ≠s™´sLjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. øR¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂, I≤T∂aS LSuÌy˚áNRPV ™´sWLRiV™´sVWá D©´sı μR∂Li≤R∂NSLRifl·˘ @»¡≠ds ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLjiFyá©y, @NRP‰≤R∂ ˙xms«¡Ã¡V ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV ≈¡™´sV¯Liª][Fy»¡V LSuÌy˚¨sNTP xqs™yÕfiNRPV ™´sWLRiVªRΩV©´sı @LiaSá\|ms NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı LRiORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡ ≠sxqsÚLRifl·,  ¡Ã¡gSá Æ™sWx§¶¶¶LjiLixmso, @μR∂©´sxmso F˝y»¡W©˝´s ZNP[…ÿLiVVLixmso @™´sxqsLSá©´sV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ºdΩ˙™´s™yμR∂ ˙Fy ¡Ã¡˘ ˙FyLiªyá @’≥¡™´sXμÙj∂ ¨sμ≥R∂Vá©´sV ZNP[Li˙μR∂Li BxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ @»¡≠ds ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s ˙gS™´sWáNRPV ’d¡…‘¡ L][≤˝R∂V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li, gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı L][≤˝R∂©´sV ≠sxqsÚLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`iª][ NRP÷¡zqs @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso —¡Õ˝ÿÕ‹[ 10 F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©˝´s©´sV Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLjiLiøR¡≤y¨sNTP xmsLizms©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sáNRPV AÆ™sWμR∂Li á’≥¡Li¿¡Liμj∂. HμR∂V F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©˝´s©´sV LRiW.64 áORPQá ø]xmsˆV©´s, ™´sVL][ HμR∂V F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©˝´s©´sV IN][‰μy¨sNTP LRiW.2 N][»˝¡ ø]xmsˆV©´s xmspLjiÚrÛyLiVV Aμ≥R∂V¨sNRP x§¶¶¶LigRiVáª][ ¨sLji¯xqsVÚ©yıLRiV. Aμ≥R∂V¨sNRP A∏R∂VVμ≥yáV, ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©y¨sı @LiμR∂VN][™´s≤y¨sNTP μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s F°÷d¡xqsVá xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP, ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´sNRPV ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ‹[ ø][»¡V NRP÷¡ˆLiøyLRiV. F°÷d¡xqsV NS*LÌRiQL˝Ri ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV ¨sμ≥R∂Vá @™´sxqsLS¨sı }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ≈¡™´sV¯Li, N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li, xqsªRΩVÚxms÷˝¡, B¤Õ˝¡LiμR∂V, À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li xqsÀfi≤T∂≠s«¡©±s ˙FyLiªyá F°÷d¡xqsV NS*LÌRiL˝RiV, NSLS˘Ã¡∏R∂Wá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV©yıLiVV. ºdΩ˙™´s™yμR∂ ˙Fy ¡Ã¡˘ ˙FyLiªyá @’≥¡™´sXμÙj∂ ¨sμ≥j∂gS¨ds BªRΩLRi ¨sμ≥R∂Vá©´sV B™´s*≤y¨sNTP xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s }msL]‰©yıLRiV. FyªRΩ ™yx§¶¶¶©yá rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩÚgS B™´s*≤R∂Liª][Fy»¡V  ¡V¤Õ˝¡…fi˙xmnsQp£ms ™yx§¶¶¶©yá @™´sxqsLS¨sı æªΩáVxmsoªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s 168 ™´sVLiμj∂ Fs£qsHáNRPV 115 ™´sVLiÆμ∂[ D©yıLRiV. BªRΩLRi ≠sÀ≥ÿgSá F°÷d¡xqsVá Δÿ◊d¡Ã¡V NRPW≤y FsNRPV‰™´sgS D©yıLiVV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡¨ds À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

xqsLS‰L`i N]ªRΩÚ NTPLjiNTPLji @xmsˆV DLi¤…¡[ @©´sL>RiVáV xqs˙NRP™´sVLigS ¬ø¡÷˝¡}qsÚÆ©s[ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V {qsÚQ˚ ¨sμ≥j∂NTP {qsÚQ˚ ALiORPQáV |ms…Ì”¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©´sı ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô) ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLiZOP[Q™´sVÆ™s[V Æμ≥∂[˘∏R∂VLigS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A μj∂aRPgS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚLiμ][ ¤Õ¡[μ][ NS¨ds ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV ™´sW˙ªRΩLi B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLji ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ˙xmsºΩ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡©´sV áOSQμ≥j∂NSLji¨s ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ áORPQ ˘Liª][ ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´s xms¥R∂NSáV ˙xmsNRP»¡©´sáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV NS¨ds AøR¡LRifl·Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi xqsxmnsáLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xms¥R∂NRPLi ˙xmsÆ™s[aRP |ms¤…Ì¡[ ™´sVVLiμR∂V INRP ™´sW»¡ |ms…Ì”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sVL][ ™´sW»¡©´sV ™´sWLRiVxqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms ¡˜Li gRi≤R∂VxmsoNRPVLi…‹[Liμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œÿ’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi N]ªRΩÚgS LSxtÌsQ˚Li {qsÚQ˚ ¨sμ≥j∂ Àÿ˘LiNRPV Æ©sáN]÷¡ˆLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ {qsÚQ˚ aRPNTPÚ }msLRiVª][ LRiW.25 ORPQá À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯flÿáNRPV aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C Æ™sLiVV˘N][»˝¡ª][ {qsÚQ˚ ¨sμ≥j∂ Àÿ˘LiNRPV @Li»¡W ALS˜È»¡LigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μk∂¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ™´sLjiÚLixmso©´sNRPV xqs™yáORPQ ALiORPQáV ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. N]ªRΩÚgS GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s {qsÚQ˚ ¨sμ≥j∂ Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ ™´sVLi≤R∂á xqs™´sW≈¡˘Ã¡ ™´sμÙR∂ D©´sı ry™´sW—¡NRP |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ¨sμ≥j∂¨s }tsQL`i NS˘zms»¡Õfi }msLRiVª][ C Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ «¡™´sV ¬ø¡[}qsÕÿ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sNTP N]LiªRΩ Æ™sVVªRΩÚLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sμR∂VáV NRP÷¡zms @L>RiV\¤Õ¡©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV LRiVflÿ÷¡¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 59 ™´sVLi≤R∂á xqs™´sW≈¡˘Ã¡V.. 1840 ˙gS™´sV xqsLixmnsWáV D%`¡©yLiVV. ™y…”¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 53465 xqs*∏R∂VLi

xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsWáV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. @LiμR∂VÕ‹[ 607195 ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS D©yıLRiV. IN]‰ ™´sVLi≤R∂á xqs™´sW≈¡˘ ©´sVLi¿¡ LRiW.10 ©´sVLi¿¡ 12 áORPQá ™´sLRiNRPV Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ }tsQL`i NS˘zms»¡ÕfigS |ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms…Ìÿá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]¨sı xqs™´sW≈¡˘Ã¡V N]LiªRΩ Æ™sVVªRΩÚLi ≤T∂Fy—¡…fi ¬ø¡[aSLiVV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ }qsNRPLjiLi¿¡©´s ¨sμ≥j∂ ©´sVLi¬ø¡[ LRiVflÿáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |msªRΩÚ©´sLi ¬ø¡Ã¡LiVVxqsWÚ xqs™yáORPQ ALiORPQáV ≠sμ≥j∂xqsVÚLiμj∂. ALÛjigS ¤Õ¡[≠sVª][ \|ms#˚Æ™s[…fi LRiVflÿáV @xmsˆVá N][xqsLi ¬ø¡[LiVVøyøR¡NRPVLi≤y μk∂¨s ©´sVLi¿¡ LRiVflÿáV F~LiμR∂™´søR¡Ë¨s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ FyáNRPVáV •¶¶¶≠dsVáV BøyËLRiV. @™´sVáVÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ LRiVflÿá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiVflÿáV ºdΩxqsVNRPV©´sı ≤y*˙NRP xqsLixmnsWáV LRiVflÿá©´sV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ rÛyLiVV¨s  ¡…Ì”¡ LRiW.1.5 áORPQá ©´sVLi¿¡ LRiW.50Æ™s[á ™´sLRiNRPV LRiVflÿáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. C Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ LRiVfl·Li F~LiÆμ∂[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ xqsÀ≥œ¡V˘LSáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[…fi @xmsˆVáV NRP÷¡zms LRiW.50 Æ™s[áNRPV ≠sVLiøR¡LSμR∂¨s ¨s ¡Liμ≥R∂©´s ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ xqsgRiLi ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @L>RiªRΩ N][Õ‹[ˆªyLRiV. LRiVfl·Li ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ ™yLji¨s gRiVLjiÚLi¿¡ xqsLixmnsVLiÕ‹[ ZNP[™´sáLi ©´sáVgRiVLji xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sVVLiμR∂VgS LRiW.15 LRiVfl·Li B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. B…‘¡™´sá μy¨s¨s LRiW.25Æ™s[á ™´sLRiNRPV |msLiøyLRiV. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ xqsLixmnsWÕ‹[¨s @LiμR∂LRiW xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV LRiVfl·Li @LiμR∂NRPVLi≤R∂ Æ™sV÷¡NRP |ms…ÌÿLRiV. LRiVflÿá\|ms ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ 14 aSªRΩLi ™´s≤ÔU∂ ™´sxqsWŒ˝œ¡ß ¬ø¡[zqs xqs˙NRP™´sVLigS ¬ø¡÷˝¡}qsÚÆ©s[ Fy™´sá ™´s≤ÔU∂ ™´sLjiÚLi¬ø¡[Õÿ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. B…‘¡™´sá ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ™´s≤ÔU∂¤Õ¡[¨s LRiVflÿáV C Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı LRiVflÿáNRPV ™´sLjiÚLiøR¡μR∂V. NSgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s ALiORPQá\|ms ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ªRΩ™´sV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s ªRΩ™´sVZNP[ @xmsˆVáVgS B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV B¨sı ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV ≠sμ≥j∂LiøyÕÿ @¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV ª]ágjiLi¿¡ ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWá xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi¬ø¡[ Fy™´sá ™´s≤ÔU∂NTP @xmsˆVáV B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV


6

19 qT+∫ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T <˚X¯+˝À ô|]–b˛‘·Tqï n$˙‹: @;M|” ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 19 qT+∫ yês¡+ s√E\ bÕ≥T C≤rj·T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì õ˝≤¢ bÂs¡ düs¡|òüsê\ n~Ûø±] bÕ+&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î <äs¡Œ*¢ eT+&É\+˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. 20q m&É|ü*¢ eT+&É\+ »eTTà\+ Á>±eT+˝À, 21q ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\+ n≥÷¢s¡T Á>±eT+˝À, 22q Äs¡÷àsY eT+&É\+ eTøÏÿ&ç Á>±eT+˝À dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì nHêïs¡T. 23q <√eTø=+&É eT+&É\+, 24q ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝À sêJyé >±+BÛ Ä&ç{À]j·T+˝À yês√‘·‡yê\ eTT+–|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+|òü÷\T, nìï dü+|òü÷\ yês¡T Vü≤»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü\T bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡TΔ\≈£î $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ s¡ø£åD #·≥º+ 1986 qT+∫ 25 dü+e‘·‡sê\ Á|ü>∑‹ n+X¯+ô|’ yê´dü s¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì õ˝≤¢ Á|ü<∏äeT kÕúq+ bı+~qyê]øÏ sêh kÕúsTT b˛{°\≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì bÕ+&ÉT yÓ\¢&ç+#ês¡T.

k˛eTyês¡+, &çôd+ãsY 19, 2011

ø£KeTà+,\+ø±] ‘·j·÷Ø˝À •ø£åD &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): u≤¢ø˘ ô|sTT+{Ï+>¥, ø£\+ø±Ø ‘·j·÷Ø˝À •ø£åD ø√dü+ eTVæ≤fi¯\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰« ìdüTÔ qï≥Tº KeTà+ |ü≥ºD •yês¡¢˝Àì fÒ≈£î\|ü*¢˝À >∑\ <äTsêZu≤sTT eTVæ≤fi≤ •X¯ó $ø±dü πø+Á<ä+ y˚TH˚»sY Hê>∑düs¡dü«r ‘Ó*bÕs¡T. 14 qT+∫ 34 @fi¯¢ eT<Ûä´ ej·TdüT‡ ñ+&Ü\Hêïs¡T. 7 qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·~$q yês¡T <äs¡ U≤düTÔ≈£î ns¡TΩ\Hêïs¡T. KeTà+ ns¡àHé, KeTà+ s¡÷s¡˝Ÿ, ø=ì»s¡¢, yÓ’s¡, ø±πs|ü*¢, H˚\ø=+&É|ü*¢ eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q yês¡T <äs¡U≤düTÔ\qT ‘·eT ø±sê´\j·T+˝À n+~+ #ê\ì ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T.

19q õ˝≤¢kÕúsTT bÕ≥\ b˛{°\T KeTà+, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): |ü<äàl |òüT+≥kÕ\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ 89e »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì |òüT+≥kÕ\ dü«s¡eT+»] Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+Hê&ÉT n+<äì Äq+ <ä+ ù|]≥ |òüT+≥kÕ\ Äsê<ÛäH√‘·‡e+ õ˝≤¢ kÕúsTT bÕ≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düT Ôqï≥Tº dü«s¡ eT+»] n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T e÷<Ûä esêe⁄, lìyêdt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |òüT+≥ kÕ\, düTo\, C≤qø°, uÛ≤qTeT‹ ‘·~‘·s¡ düeT ø±*≈£î\ bÕ≥\qT e÷Á‘·y˚T bÕ&Ü \Hêïs¡T. ˇø£]øÏ ˇø£ bÕ≥≈£î e÷Á‘·y˚T ne ø±X¯+ ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. d”ìj·TsY‡, pìj·TsY‡ $uÛ≤>±˝À¢ »]π> b˛{°\qT õ˝≤¢ ˝Àì >±j·T˙ >±j·T≈£î\T $ìjÓ÷– +#·T ø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

19 qT+∫ Áø°&Ü nø±&ÉMT˝À¢ Á|üy˚X¯ m+|æø£ KeTà+,&çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): KeTà+ düsê›sY ùdº&çj·T+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï u≤&ûà+≥Hé, |ü⁄{Ÿu≤˝Ÿ, n<∏Ó¢{Ïø˘‡ nø±&ÉMT\˝Àì U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚ùd+<äT≈£î á HÓ\ 19q KeTà+ ùdº&ç j·T+˝À sêhkÕúsTT m+|æø£\T ìs¡«Væ≤ düTÔ qï ≥Tº C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY m+.m+.Hêj·Tø˘ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 19q u≤\Ts¡ n<∏Ó¢{Ïø˘‡, 20q –]»q u≤\Ts¡ |ü⁄{Ÿu≤˝Ÿ, 21q u≤\Ts¡ u≤&ûà+≥Hé m+|æø£\T k˛ŒsYº‡ n<∏ë]{° <ë«sê ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ |òü⁄˝Ÿ ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ì˝Ÿ KeTà+, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): KeTà+ õ˝≤¢ ø±y˚T|ü*¢ eT+&É\+ ¬øô|ºHé ã+»s¡ Á>±eT+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ eT÷&˚fi¯¢ ÁøÏ+<ä≥ 80 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Hêu≤sY¶ ì<ÛäT\‘√ ãdüT‡ kÂø£s¡´+ø√dü+s√&ÉT¶ ìsêàD+ #˚|ü{≤ºs¡T. s√&ÉT¶ ìsêàD+ |üPs¡ÔsTT eT÷&˚fi¯ó¢ ne⁄‘·THêï dü+ã+~Û‘· õ˝≤¢ Äغd” n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ÄÁ>±e÷ìøÏ ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·˝Ò<äT. B+‘√ Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á|ü»\T |ü\T nedüú\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ |ü⁄˝Ÿ>± ñHêï ãdüT‡ kÂø£s¡´+ e÷Á‘·+ ì˝Ÿ>± ñ+<äì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. |ü\T e÷s¡T¢ Á>±e÷ìøÏ ãdüT‡ kÂø£sê´ìï @sêŒ≥T #˚dæ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£ eT+˝À $qï$+∫Hê |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+ <äì Á>±eT Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.

dæÿ˝Ÿ¶ ø±]à≈£î\T>± >∑T]Ô+#ê* KeTà+, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): dæ+>∑πsDÏ ø±\Ødt eTDT>∑÷s¡T @]j·÷˝Àì ø=+&Ü|ü⁄s¡+ ø√˝Ÿ Vü‰´+&ç¢+>¥ bÕ¢+{Ÿ (¬ødæôV≤#Y|æ)˝À |üì#˚düTÔqï düTe÷s¡T 45 eT+~ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\qT dæÿ˝Ÿ¶ ø±]à≈£î \T>± >∑T]Ô+#ê\ì ◊m|òt{Ïj·TT Hêj·T ≈£î&ÉT ñ<äj·Tsê|òüTy˚+<äsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. j·÷»e÷q´+ >∑‘· ‘=$Tà~ dü+e‘·‡ sê\T>± u…˝Ÿº ø°¢ì+>¥ $uÛ≤>∑+˝À |üì #˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\≈£î nHédæÿ˝Ÿ¶ y˚‘·Hê\qT #Ó*¢dü÷Ô n~Ûø£ ÁX¯eT #˚sTT+ #·T≈£î+ ≥T+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ø±]à≈£î\ πø≥–]ì ô|+#ê\ì mìïkÕs¡T¢$»„|æÔ #˚dæHê j·÷» e÷q´+ ìs¡¢ø£å´yÓ’K] ne\+ _düTÔ+<äì nHêï s¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê j·÷»e÷q´+ düŒ+~+∫ |üì øÏ‘·>∑Z y˚‘·q+ #Ó*¢+∫ ø±]àø£ #·{≤º\ Á|üø±s¡+ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\qT dæÿ˝Ÿ¶ ø±]à ≈£î\T>± >∑T]Ô+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊ s¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ‘·eT j·T÷ìj·THé Ä<Ûä« s¡´+ ˝À Ä+<√fi¯qqT ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

bÕeTTø±≥T‘√ e´ekÕj·T ≈£L* eTè‹

$»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): bÕeTT ø±≥T≈£î >∑T¬s’ e´ekÕj·T ≈£L* eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q Ä–]|ü*¢ eT+&É\+ •yê|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À Ä~yês¡+ »]–+~. Ä Á>±eT+˝À ˇø£ bı\+˝Àì ø±\«qT ø=+<äs¡T ≈£L*\T X¯óÁuÛÑ|üs¡TdüTÔ+&É>± yê]˝À ˇø£¬s’q $ø£ºsYu≤ãTqT bÕeTT ≈£î{Ϻ+~. qTs¡>∑\T ø£≈£îÿ‘·÷ |ü&çb˛>± n‘·&çì yÓ+≥H˚ q÷õM&ÉT Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À yÓ’<äT´\T |üØøÏå+#˚ dü]πø $ø£ºsYu≤ãT eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ø±>± eTè‘·T&ç ≈£î≥T+u≤ìøÏ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#˚+<äT≈£î bı\+ j·T»e÷ì n+^ø£]+#·&É+‘√ $wüj·T+ b˛©düT\ es¡≈£î yÓfi¯¢≈£î+&ÜH˚ sêJ ≈£î~]+~.

ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯+˝À n$ì‹ ô|]–b˛‘·Tqï<äì @;M|” |ü•Ãe÷+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±πs+Á<äHê<∏é Äs√|æ+#ês¡T. @;M|” sêh eTVü‰ düuÛÑ˝À¢ uÛ≤>∑+>± ¬s+&√s√E X¯ìyês¡+ sêÁ‹ »]–q eTVü‰düuÛÑ˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. >∑‘·+˝À sê»ø°j·T Hêj·T≈£î˝À¢ ˙‹, ìC≤sTTr ñ+&˚<äì Á|üdüTÔ‘·+ n~ |üP]Ô>± ‹s√>∑eTq+˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. bÕ\≈£î\T ‘·eT kÕ«s¡ú Á|üjÓ÷»Hê\≈ ø√dü+ |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Á|üC≤düeTdü´\qT |üø£ÿq ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê≥+ ø=qkÕ–+∫ düe÷C≤ìï ø±bÕ&Ü\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· bÕ\≈£î˝À¢ ◊ø£eT‘·´+ ˝Ò<äì, n+<äTe˝Ò¢ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @s¡Œ&É&É+˝À C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq‘√ bÕ≥T n$˙‹ s¡÷|ü⁄e÷ù|+<äT≈£î @;M|” Á|ü<Ûëq \ø£å´+>± eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´<ä]Ù bÕ+&ÉTs¡+>±¬s&ç¶, sêh Hêj·T≈£î\T sêeTø£èwüí, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T qπs+<äsY, \ø£åàDY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

–]»q dü+πøåe÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£è‘·ìX¯Ãj·T+ myÓTà˝Ò´ }]˝À eTT]øÏ˙πs eT+∫˙s¡T ‘Ó*bÕs¡T. á |ü]dæú‹ e÷sê\+fÒ –]»qT\T ‘·eT≈£î e#˚à »ãT“\ MT<ä ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. yÓ+ø£≥–] myÓTà˝Ò´ sêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç˝≤+{Ï yÓ’<ä´ •_sê\T πøe\+ –]»qT\πø ø±≈£î+&Ü düe÷»+˝Àì nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î @sêŒ≥T #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì ø£˝…ø£ºsYqT ø√sês¡T. eTTK´+>± yÓ+ø£≥–] ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø=+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢ nH˚ø£ C≤‘·T\ Á|ü»\T ìedædüTÔHêïs¡ì, M]øÏ dü¬s’q s¡Vü≤<ë] kÂø£s¡´+˝Òø£, yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·Tø√˝Òø£ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï yÓ’<ä´ •_sê\T ø=+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#ê\ì myÓTà˝Ò´ ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± wüß>∑sY, _|æ, >∑T+&Ó »ãT“, #·s¡à yê´<ÛäT\T ‘·~‘·sê\≈£î dü+ã+~Û+∫ \ø£å s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n&çwüq˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \ø°Îø±+‘·+, ◊{Ï&çm |æz yÓ’.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

KeTà+, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì Ç\¢+<äT ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ÁbÕ‹ì<ä´+ eVæ≤düTÔqï myÓTà˝Ò´ nã“j·T´ dü«Á>±eTyÓTÆq Vü≤qTeT+‘·T\bÕ&ÉT Á>±eT+˝À eTT]øÏ ˙{Ïì eT+∫˙s¡T>± düs¡|üsê #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ $#ês¡+. ‘·T~eTfi¯¢, Vü≤qTeT+‘·T\bÕ&ÉT Á>±e÷\ |ü]~Û˝À 800ô|’>± ≈£î≥T+u≤\ Á|ü»\T ìedædüTÔHêïs¡T. |ü⁄sê‘·qø±\+˝À @sêŒ≥T #˚dæq 8 uÀs¡T¢ ñ+&É>± yê{Ï˝À¢ Äs¡T uÀs¡T¢ |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ @sêŒf…Æq eT+∫˙{Ï u≤$ì H˚&ÉT #Ó‘êÔ#Ó<ës¡+, bÕ≈£î&ÉT|ü{Ϻ •~∏˝≤edüú≈£î #˚]+~. <ä≥º+>± ù|s¡T≈£îb˛sTTq #Ó‘êÔ#Ó<ësêìï ‘=\–+∫q bÕbÕq b˛˝Ò<äT. Ä u≤$ qT+∫ e#˚à ˙{Ïì H˚s¡T>± ¬s+&ÉTÁ>±e÷˝À¢ì Á|ü»\≈£î düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. |òæ\ºsY #˚j·Tì ø±s¡D+‘√ Á|ü»\T |ü\T yê´<ÛäT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À |ü\T s¡ø±\ yê´<ÛäT\T yê´|æ+∫ »q+ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. u≤$˙s¡T ‘ê>∑&É+ e\¢ ‘êeTT yê´~Ûu≤]q |ü&ÉT‘·THêïeTì Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î n+&É>± ñ+&ç düeTdü´\T |ü]wüÿ]+∫ ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê*‡q XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT nã“j·T´ ìyêdü+ ñ+&˚ Á>±eT+˝ÀH˚ eTT]øÏ ˙s¡T eT+∫˙s¡T>± ‘ê>±*‡ edüTÔ+<äì Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. @<˚yÓTÆq|üŒ{Ïø° eT+∫˙{Ï $wüj·T+˝À ÁX¯<äΔ rdüTø√ì |üø£å+˝À eT]ø=ìï Çã“+<äT\T m<äTs¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+~.

Á|ü»\ düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê*: eT+Á‹

Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ edü‘·T\qT yÓTs¡T>∑T|üsêÃ*

HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): –]»qT\ Jeq Á|üe÷DkÕúsTTì ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY nHêïs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT yÓ+ø£≥–] |ü≥ºD+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À –]»qT\≈£î @sêŒ≥T#˚dæq yÓT>± yÓ’<ä´ •_sêìï ø£˝…ø£ºsY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ –]»qT\≈£î Äs√>∑´+ MT<ä ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ e\¢H˚ »ãT“ #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT eT÷&É qeTàø±\qT ÄÁX¯sTT+∫ ÁbÕD≤\ MT<ä≈£î ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. »ãT“ \ø£åD≤\T ø£ì|æ+∫q yÓ+≥H˚ <ä>∑Zs¡˝À ñqï ÁbÕ<∏ä$Tø£ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ πø+Á<ë\≈£î yÓfi¯¢&É+<ë«sê ÁbÕ<∏ä$Tø£ <äX¯˝ÀH˚ »ãT“qT >∑T]Ô+∫ qj·T+ #˚j·T&ÜìøÏ M\T+≥T+<äì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. eTTK´+>± eT˝Ò]j·÷, {Ï_ e+{Ï ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´<ÛäT\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT n&Ée⁄\˝ÀqT, ø=+&É>∑èVü‰˝À¢qT ìedæ+#˚ –]»qT\T dü¬s’q yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·Tø√˝Òø£ ÁbÕD≤\T b˛>=≥Tº≈£î+≥THêïs¡ì ø£˝…ø£ºsY

>∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ e#˚à Á|üC\≈£î dü‘·«s¡y˚T yê] düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚ $<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\T düŒ+~#ê\ì πø+Á<ä CÖ[XÊKeT+Á‹ |üqu≤ø£ \øÏåà nHêïs¡T. ã{ϺÁb˛\T eT+&É\ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯|ü⁄ Vü‰˝Ÿ˝À eT+&É\ kÕΔsTT n~Ûø±s¡T˝‘√ eT+Á‹ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ |üqu≤ø£ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ düŒ+~+#ê\ì, n˝≤ düŒ+~+#·ì n~Ûø±s¡T\ô|’ y˚≥T y˚ùd+<äT≈£î yÓqTø±&ÉuÀeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT |ü]~Û˝Àì Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\ neT\T, \_Δ<ës¡T\ C≤_‘ê\T, s¡#·Ãã+&É˝À e∫Ãq nØ®\ $esê\qT eT+Á‹ |üqu≤ø£ <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷˝À¢ |üqT\T düø±\+˝À »s¡>∑≥+ ˝Ò<äì, \+#ê\T n&ÉT>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘·eT <äèwæºøÏ e∫Ãq≥T¢ eT+Á‹ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. Ç≥Te+{Ï ns√|üD\T ‘·q <äèwæºøÏ eùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì ÄyÓT eT+&ç|ü&ܶs¡T. ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq|üŒ{ÏøÏ |ü\T#√≥¢ n~Ûø±s¡T\ n\dü‘·«+ ø±s¡D+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó&ɶù|s¡T sêe&É+ düVæ≤+#·eTì ÄyÓT á dü+<äs¡“¤+>± ôV≤#·Ã]+#ês¡T. πs|ü˝…¢ e´ekÕj·TXÊK düVü‰j·Tø£ dü+#ê\≈£î\T

>∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ XÊ\˝À edü‘·T\qT yÓTs¡T>∑T|ü]Ã, Á|ü»˝À¢ yÓ’<ä´XÊ\\ô|’ $XÊ«dü+ ô|+#˚+<äT≈£î yÓ’<ä´ dæã“+~ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ø£èwæ #˚j·÷\ì sêh Á>±MTD≤ _Ûeè~Δ XÊK eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´ es¡Á|ükÕ<é |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑T+≥÷s¡T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\ X¯óX¯+ ‘·Vü‰˝Ÿ˝À »]–q ÄdüT|üÁ‹ n_Ûeè~Δ dü+|òüT+ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. Á|ü»˝À¢ düsêÿs¡T ÄdüT|üÁ‘·T\ô|’ ñ+&˚ Á|ü‹≈£L\ <äèø£Œ<Ûëìï ‘=\–+#˚+<äT≈£î yÓ’<äT´\T Á|üj·T‹ï+#ê\ì eT+Á‹ es¡Á|ükÕ<é dü÷∫+#ês¡T. bÕ]X¯ó<äΔ´+ yÓTs¡T>∑T |üsêÃ\ì n|ü⁄Œ&˚ ÄdüT|üÁ‹ n_Ûeè~Δ ~X¯˝À |üj·TìdüTÔ+<äHêïs¡T. dæ$˝Ÿ, m\ÁøϺø£˝Ÿ n_Ûeè~Δ |üqT\ô|’ ø£˝…ø£ºsY $wüßí düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. q>∑sY ø£$TwüqsY düT<Ûëø£sY, Á|æì‡bÕ˝Ÿ, es¡Á|ükÕ<é, õ˝≤¢ yÓ’<ä´ XÊ\\ düeTq«j·T ø£s¡Ô Áo<˚$, &Üø£ºsY $»j·T\øÏåà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qø£‡˝Ÿ‡ ù|]≥ yê˝Ÿ b˛düºs¡T¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ nìï ÁbÕ+‘ê\˝À ms¡Te⁄\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì, dü_‡&ûô|’ yÓTTø£ÿC§qï, ô|düs¡ ‘·~‘·s¡ $‘·ÔHê\qT n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ms¡Te⁄\qT ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î ny˚Tà≥≥T¢>± n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì eT+Á‹ Ä<˚•+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY düj·T´<é, Hê>∑sêE, $<äT´‘YXÊK mÇ, &çÇ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): n#·Ã+ù|≥ eT+&É\+˝Àì ì+&ÉT»s¡¢, ø=+&É÷s¡T Á>±e÷˝À¢ |”|ü⁄˝Ÿ‡yêsY ù|]≥ yê˝Ÿ b˛düºs¡T¢ yÓ*XÊsTT. ø£èwüí|ü{Ϻ<äfi¯+, ø£e÷+&ÉsY $wüßíù|]≥ á b˛düºs¡T¢ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. me¬s’Hê nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ‘·eT≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì, nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ì Á|üC≤ø√s¡Tº˝À •øÏåkÕÔeTì á yê˝Ÿ b˛düºsY <ë«sê ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+.

ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó<˚bÕ ¬>\T|ü⁄: m+|æ yÓ÷<äT>∑T\

»\ ~>∑“+<Ûä+˝À ñqï |”@|ü*¢

>∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): e÷#·s¡¢ myÓTà˝Ò´ |æHÓï* sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ô|’ d”Œø£sY y˚≥T y˚ùdÔ e÷#·s¡¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mìïø£\ j·TT<ëΔìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ dæ<äΔ+>± ñqï<äì, ¬>\T|ü⁄ ‘Ó<˚bÕ<˚qì qs¡düsêe⁄ù|≥ m+|æ yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶ nHêïs¡T. e÷#·s¡¢ ¬ødæ|æ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sê»ø°j·T bÕغ nì mìïø£\ bÕغ ø±<äHêïs¡T. e÷#·s¡¢ dæ¬>à+{Ÿ˝À ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘êqT mqï&É÷ }Væ≤+#·˝Ò<äHêïs¡T. myÓTà˝Ò´ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt bÕغ >∑Ts¡TÔ˝À ¬>*∫ ‘·q≈£î {Ϭøÿ{Ï∫Ãq »>∑Hé

|üøå±q ì\ã&É≥+ <ë«sê $\Te\‘√ ≈£L&çq sê»ø°j·T+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ »>∑Hé n$˙‹ eT<䛑·T ‘Ó\|ü{≤ìï e´‹πsøÏdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ø=ìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ÇHé#Ûê]®\T ˝Òs¡ì nHêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó<˚bÕ me]øÏ {Ϭøÿ≥Tº Ç∫Ãq ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY &Ü´yéT ‘·q bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À ñqï+<äTq <ëì s¡ø£åD≈£î #·s¡´\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e÷J m+|æ ø√{≤ ôd’<äj·T´, bÕغ Hêj·T≈£î\T j·÷>∑+{Ï eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄, ÇHé#Ûê]®, qs¡‡j·T´, sêe÷sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚es¡ø=+&É, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): @ me÷àsY ÁbÕC…≈£îº nø£ÿ+|ü*¢ u≤´˝…ì‡+>± ]»sê«j·TsY ˙{ÏeT≥º+ >∑D˙j·T+>± ô|s¡>∑&É+‘√ |”@|ü*¢ |üP]Ô>± »\eTj·TyÓTÆ+~. ˙{Ï eT≥º+ >∑D˙j·T+>± ô|s¡>∑&É+‘√ |”@|ü*¢ |üP]Ô>± »\eTj·TyÓTÆ+~. »˝≤X¯j·T+˝À 550 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙fi¯ófl ì\« ñ+&É≥+‘√ ˙{Ï eT≥º+ 244.65 m|òtÄsY\≈£î #˚]+~. ]»sê«j·TsY ì]à+∫q ‘·s¡Tyê‘· Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ç<˚ >∑]wüº ˙{Ï eT≥º+ Á>±eT+˝Àì Çfi¯ófl ˙≥ eTTì>±sTT. Á>±e÷ìøÏ ˙fi¯ófl düs¡|òüsê #˚ùd 90 y˚\ ©≥s¡¢ zôV≤#YmdtÄsY |”@|ü*¢ n+>∑&çù|≥ uÒ{Ï s¡Vü≤<ë] bÕ‘· me÷às√« ø±sê´\j·T+, Ä\j·T+ eTTì–b˛j·÷sTT.

ø£s¡Te⁄‘√ |üX¯óÁ>±dü+ <Ûäs¡\≈£î ¬sø£ÿ\T

$»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô):$yêVü≤+ »s¡T>∑T‘·Tqï ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À <=+>∑\T |ü&ç |ü~ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ $\Te #˚ùd q>∑\T, q>∑<äT n|üVü≤]+#·T≈£îb˛sTTq dü+|òüT≥q Ä~yês¡+ Çø£ÿ&É »]–+~. u…+#Y ôd+≥sY˝Àì ˇø£ @d” ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À dü+|üqï ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ˇø£] $yêVü≤+ n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. y˚˝≤~ eT+~ á $yêVü‰ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Vü≤&Üe⁄&ç eTT–XÊø£ #·÷düT≈£î+fÒ nH˚ø£ eT+~ ã+>±s¡T q>∑\qT b˛>=≥Tº≈£îHêïs¡T. B+‘√ <=+>∑\ eTTsƒê ˇø£{Ï n‹<∏äT\ s¡÷|ü+˝À e∫à n+~q ø±&çøÏ q>∑\qT n|üVü≤]+#·T≈£îb˛j·÷s¡ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î |ü≥eT≥ b˛©düT\≈£î u≤~‘·T\T |òæsê´<äT #˚j·T>± yês¡T <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü Ç<˚ ‘·s¡Vü‰ <=+>∑‘·q+ á ÁbÕ+‘·+˝À »]– ñ+&É&É+‘√ Ç~ ˇπø eTTsƒê |üH˚ nì nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. ≈£L¢dt{°+ s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕøå±´<Ûësê\T ùdø£]+∫+~. πødüT <äsê´|ü⁄Ô˝À ñ+~.

<˚es¡ø=+&É, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± <˚es¡ø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üX¯óÁ>±dü+ ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+~. Bì |òü*‘·+>± ¬s’‘·T\T ‘·eT bÕ&ç |üX¯óe⁄\≈£î |üX¯óÁ>±dü+ ø=qT>√\T #˚j·T˝Òø£ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì nìï eT+&É˝≤˝˝À |üX¯óÁ>±dü+ düeTdü´ rÁe+>± @s¡Œ&ç+~. ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘· Á>±e÷˝À¢ ¬s’‘·T\T ned üsê\qT Ädüs¡>± #˚düTø=ì |üX¯óÁ>±dü+ yê´bÕs¡T\T |ü⁄≥Tºø=düTÔ Hêïs¡T. @~ @yÓTÆHê nìï $<Ûë\T>± ¬s’‘·T˝Ò qcÕº\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ms¡Te⁄\ qT+&ç yÓTT<ä\Tø=ì ∫es¡≈£î |üX¯óÁ>±dü+ es¡≈£î nqï<ë‘· yÓ÷kÕìøÏ >∑Ts¡e‘·T}H˚ ñHêï&ÉT. >∑‘· 3,4 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ˇø£ Á{≤ø£ºsY s¡÷. 8y˚\, ˝≤Ø ˝À&ÉsTT‘˚ s¡÷. 12y˚\ es¡≈£î |üX¯óÁ>±dü+ yê´bÕs¡T\T

$Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY Äj·Tø£≥º øÏ+<ä ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î $Áø£sTT+∫ kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. e]>∑&ç¶ yê´bÕsêìøÏ ø=+&É eT˝Ò¢|ü*¢øÏ n&ɶ>± #˚düTø=ì s√E≈£î <ë<ë|ü⁄ 45 qT+&ç 50 es¡≈£î Á{≤ø£ºs¡¢˝À |üX¯óÁ>±dü+ eT+&É˝≤ìøÏ ~>∑TeT‹ ne⁄‘·T+~. |üX¯óÁ>±dü+ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|s¡>∑&É+‘√ ø=qT>√\T #˚ùd k˛ÔeT‘·˝Òì ¬s’‘·T\T ‘·eT bÕ&ç|üX¯óe⁄\qT dü+‘·˝À $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± kÕ>∑T#˚dæq yÓT≥¢ ô|ò’s¡T¢, e] m+&çb˛sTT ¬s’‘·qï rÁe qcÕº\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. n|ü⁄Œ‘Ó∫à ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\T uÛ≤s¡+ ø±e&É+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì #·+<ä+ù|≥ eT+&É\ ¬s’‘·T\T |üX¯óe⁄\T $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T.

Ä sêe÷j·TD+..eTq Jeq bÕsêj·TD+

uÛÑÁ<ë#·\+, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): X¯+KT#·Áø±\‘√ Hêsêj·T DT&ç>±..<ÛäqTsê“D≤\T>∑\.lsêeTHêsêj·TDT&ç>± <äs¡Ùq$TkÕÔ&ÉT sêeT#·+Á<äT&ÉT. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ Ç\y˚\TŒ uÛÑÁ<ëÁ~ sêeTT&ÉT. ø=*∫q yê]øÏ ø=+>∑T ã+>±s¡+>±qT.. Ä|ü<ä yÓTT≈£îÿ \yê&ç>±qT <äs¡Ùq$Te«&É+ Äj·Tqπø #Ó\T¢. uÛÑÁ<äT&ç ø√]ø£ô|’ >√<ëe] q~ rsêq, uÛÑÁ<äT&ç Vü≤è<äj·T kÕúq+˝ÀH˚ ‘·q ~e´ s¡÷bÕìï Ä$wüÿ]+#ê&Éqï~ #·]Á‘· #ÓãT‘·Tqï dü‘·´+. n+<äTe˝Ò¢ á |ü⁄D´πøåÁ‘·+ uÛÑÁ<ë#·\yÓTÆ+<äì Á|ür‹.>√<ëe] >∑\\ q&ÉTeT.. uÛÑÁ<ë#·\ sêeTj·T´ Ä\j·÷ì~ #Ó≈£îÿ #Ó<äs¡ì #·]Á‘·.

16X¯‘êã›+˝À <äeTàø£ÿ nH˚ uÛÑ≈£îÔsê\T |ü⁄≥º˝À ñqï lsêeTT&ç s¡÷bÕìï #·÷dæ+~. Ä |ü⁄≥º≈£î |ü+~]y˚dæ ì‘·´ |üP»\T >±$+∫+~. sêeTTìøÏ ùde\+~dü÷Ô ‘·]+∫b˛sTT+~. Äj·Tq ùdeπø ‘·q J$‘êìï n+øÏ‘·+ #˚dæq eTVü‰‘·*¢. \ø£åàD, d”‘·\‘√ düVü‰ #·‘·Ts¡T“¤E&Ó’ ì‘·´+ uÛÑ≈£îÔ\ ˙sê»Hê\+<äT≈£î+≥THêï&ÉT. ‘·qqT ø=*∫q yê] Ç+≥ ø=+>∑Tã+>±s¡yÓTÆ ì\TdüTÔHêï&ÉT. Ä sêe÷j·TD+ m|üŒ{Ïø° |ü]eT[+#˚ ø£eTàì ø±e´+. uÛÑÁ<ë#·\ |ü⁄D´ πøåÁ‘·+ yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• ñ‘·‡yê\≈£î eTTkÕÔãe⁄‘√+~. &çôd+ãs¡T 26e ‘˚Bq ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ ñ‘·‡yê\T 2012, »qe] 15q eTø£s¡ dü+Áø±+‹ s¡<∏√‘·‡e+, Á|üDj·T ø£˝≤´D eTVü≤À‘·‡e+‘√ eTT>∑TkÕÔsTT. »qe] 16 qT+∫ 18 es¡≈£î $˝≤k˛‘·‡yê\T, 20e ‘˚Bq düs¡«<˚e‘ê n\+ø£s¡D‘√ <ë«<ä• sêÁ‹ $X¯«s¡÷|üùde »s¡T>∑T‘·T+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± »qe] 5q yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä•. Ä s√Eq ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq 5 >∑+≥\ qT+∫ 7 >∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ <äs¡Ùq uÛ≤>∑´+ ø£*ŒkÕÔs¡T. Ä sêÁ‹ kÕ«$Tyê]øÏ sê|ü‘·TÔ ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êsTT. uÛÑÁ<ë#·\+˝Àì sêe÷\j·÷ìï Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± r]Ã~<äT› ‘·THêïs¡T. n<ë›\ eT÷´õj·÷ìï ≈£L&Ü n+<ä+>± n\+ø£]düTÔHêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ nH˚ø£ edü‘·T\qT ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. |ü&ÉeTs¡ yÓ’|ü⁄q ≈£L&Ü yÓT≥¢qT ì]àdüTÔHêïs¡T. |òü÷≥¢ e<ä› Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. \ø°åàqs¡dæ+VüQì Ä\j·÷ìï ôd’‘·+ XÀuÛ≤j·Te÷q+>± r]Ã~<äT›‘·THêïs¡T. |üs¡íXÊ\ e<ä› ≈£L&Ü uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ u≤]πø&É¢qT ì]àdüTÔHêïs¡T. Äغd” n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\qT q&çù|+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T.

$yêVü≤ y˚&ÉTø£˝À <=+>∑\ Vü≤&Üe⁄&ç

Bø£å $s¡$T+∫q 3 \ø£å\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+Á<äø°˝≤Á~ô|’ uÛÑyê˙\ s¡B› >∑D˙j·T+>± ô|]–+~. eT÷&Ée s√C…’q Ä~yês¡+Hê&ÉT \ø£åqïs¡ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T uÛÑyê˙ Bø£åqT $s¡$T+#ês¡T. á eT÷&ÉT s√E˝À¢ eT÷&ÉT \ø£å\ eT+~ uÛÑyê˙ Bø£åqT $s¡$T+∫q≥Tº n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚XÊs¡T. 21e ‘˚Bes¡≈£î uÛÑyê˙ Bø£å\ $s¡eTD≈£î e´e~Û ñqï+<äTq eTs√ ◊<äT \ø£å\ eT+~ Ç+Á<äø°˝≤Á~øÏ $#˚ÃkÕÔs¡ì ≈£L&Ü ˝…ø£ÿ\T ø£{≤ºs¡T. n~Ûø±s¡T\T |üø£&É“+B #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+‘√ uÛÑyê˙Bø£å\ $s¡eTD ø±s¡´Áø£eT+ düC≤e⁄>± kÕ–b˛‘·T+~. eTs√yÓ’|ü⁄ uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äCÒdüTÔqï Á|ükÕ<ë\qT HêD´‘·\qT ø±s=ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+∫ dü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mø£ÿ&É nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü b˛©düT\T #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.

Ä{À uÀ˝≤Ô... ◊<äT>∑T]øÏ >±j·÷\T $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): õ ø=+&É÷s¡T eT+&É\+ #Óe⁄≥÷s¡T e<ä› Ä~yês¡+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ◊<äT>∑Ts¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. yê]˝À Ç<ä›] |ü]dæú‹ Á|üe÷<äø£s¡+>± ñ+&É&É+‘√ $»j·Tyê&É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. yês¡+‘ê Á|üj·÷ DÏdüTÔqï Ä{À n~Ûø£ y˚>∑+‘√ yÓfi¯óÔn<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&É&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ »]–+~. Ä{À Á&Ó’esY‘√ düVü‰ yêVü≤q+˝À ñqï yês¡+<äs¡÷ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. |ü]dæú‹ $wüj·T$T+∫q Ç<ä›]ì $»j·Tyê&É≈£î |ü+bÕs¡T. $T–*q yê]ì ‹s¡TePs¡T Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

$yêVü≤ ]õÁùdºwüHé ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

‹s¡T|ü‹, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‹s¡TeT\ l yÓ+ø£fÒX¯«s¡T&ç <äs¡ÙHês¡Δ+ πø+Á<ä eT+Á‹ m+.sêeT#·+Á<äHé ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü≤+ e<ä› {°{°&û #Ó’s¡àHé ¬ø.u≤|æsêE, zmdt&ç <ëyÓ÷<äs¡+ , ]ôd|ü¸Hé n~Ûø±] es¡\øÏåà kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ edü‹ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï Äj·Tq≈£î rs¡ΔÁ|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T øÏ+>¥|òæwüsY n~ÛH˚‘· $»jYTe÷˝≤´, sêÁwüº kÕº+|ü⁄\T, ]õÁùdºwüHé XÊK eT+Á‹ ‘√≥ qs¡dæ+Vü≤+ lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. sêÁwüº eT+Á‹ ‘√≥ qs¡dæ+Vü≤+ q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq ]õÁùdºwüHé ø±sê´\j·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±sê´\j·T+˝À ‹s¡TeT\˝À ø=‘·Ô>± $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï yê] $esê\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì yê]øÏ dü+ã+~Û‘· <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT n+<äCÒkÕÔs¡T.

>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\ e<ä› >∑{Ϻ uÛÑÁ<ä‘· ø£&É|ü˝À j·TTe≈£î&ç Vü≤‘·´ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢˝Àì >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\ e<ä› ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘·qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ e<ä› uÛÑÁ<ä‘·ô|’ bÕsƒ¡XÊ\\ Á|æì‡bÕfi¯ó¢, Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\‘√ Ä~yês¡+ ø£˝…ø£ºsY düuÛ≤ uÛÑeq+˝À Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\e<ä› uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´\T ˝À|æ+#·&É+ e\¢ sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ Ç‘·s¡T\T Á|üy˚•+∫ ;uÛÑ‘ê‡ìï düèwæºdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. n+<äTe\¢ Á|ü‹ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ e<ä› eTVæ≤fi≤ Vü≤À+>±s¡T¶\qT ìj·T$TkÕÔeTHêïs¡T. $<ë´]úqT\T Ä‘·às¡ø£åD ø√dü+ ø£sê{° H˚s¡TÃø√yê*‡ ñ+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ˝À|æ+#·&É+‘√ yê]ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Çfi¯¢≈£î |æ\T#·Tø=ì yÓfi¯óÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\ e<ä› Á|üVü≤Ø >√&É\qT m‘·TÔ>± ì]à+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T Á|ü‹ >∑~˝ÀqT ø±s¡+bı&çì ñ+#·Tø√yê\ì, ø=‘·Ô e´≈£îÔ\T Á|üy˚•+∫q düeTj·T+˝À ñ|üjÓ÷–+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. ‘·\T|ü⁄\≈£î ãj·T≥ e´≈£îÔ\T ø£ì|æ+#˚˝≤ nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥¢qT #˚j·÷\ì sêJyé $<ë´$TwüHé ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] dü÷s¡´Hêsêj·TDqT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£&É|ü, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü q>∑s¡+ ‹\ø˘q>∑sY≈£î #Ó+~q s¡|òüTT (36) nH˚ j·TTe≈£î&çì Ä~yês¡+ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <ës¡TD+>± q]øÏ Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. dæ◊ Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶ #Ó|æŒq y˚Ts¡≈£î á dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. s¡|òüTT ≈£î≥T+ã+ >∑‘·+˝À s¡M+Á<ëq>∑sY˝À ìyêdü+ ñ+&˚yês¡T. s¡|òüTT nqï lìyêdüT\T 2008˝À dü«\Œ dü+|òüT≥q ø±s¡D+>± nø£“sY nH˚ e´øÏÔì Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· Vü≤‘·´ πødüT˝À Çs¡T ≈£î≥T+u≤\T sêJ |ü&ܶsTT. n|üŒ{Ï qT+&ç s¡|òüTT ≈£î≥T+ã+ ‹\ø˘q>∑sY˝À ìyêdü+ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ s¡|òüTT s¡M+Á<ëq>∑sY ÁbÕ+‘·+˝À ‹]π> yês¡T. á Áø£eT+˝À s¡|òüTTqT >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ πødüT˝À sêJ |ü&çq+<äT e\¢ s¡|òüTTqT Vü≤‘·´ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ nø£“sY ≈£î≥T+u≤ìøÏ ˝Ò<äì, eTè‘·T&ç nqï lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ á ø√D+˝À ‘êeTT $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì dæ◊ Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T.


™´sXºΩÚ ≠sμy˘ D¿¡ªRΩ bPORPQfl·Õ‹[ ALi˙μ≥y Àÿ˘LiN`P $NSNRPVŒœ¡Li, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô) DFyμ≥j∂ F~Liμyá©´sVNRPVÆ©s[ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV A∏R∂W LRiLigSÕ˝‹[ bPORPQfl· NRP÷¡gji™´soLi≤R∂»¡Li @™´sxqsLRiLi. bPORPQfl· ¤Õ¡[¨s ∏R∂VV™´sªRΩNRPV @™´sNSaSáV μR∂WLRiLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ∏R∂VV™´sªRΩ N][LRiVNRPV©´sı LRiLigSÕ˝‹[ ¬ø¡[LSá©´sVNRPVLi¤…¡[ A LRiLigRiLiÕ‹[ bPORPQfl· D©´sıxmsˆVÆ≤∂[ ryμ≥R∂˘™´s∞ªRΩVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVá Lkiªy˘ Bμj∂ FsLiª][ @™´sxqsLRiLi. |msμÙR∂ LRiLigSáՋ[ NSNRPVLi≤y xqs*∏R∂ViLi DFyμ≥j∂ F~Liμyá©´sVNRPVÆ©s[ ∏R∂VV™´sªRΩ N][N]Ã˝¡Ã¡V. @»¡V™´sLi…”¡ ∏R∂VV™´sªRΩ ªy™´sVV Æ©sáN]ÕÿˆÃ¡©´sVNRPVÆ©s[ LRiLigRiLiÕ‹[ N]LiªRΩ |ms»Ì¡V≤T∂ |ms»Ì¡™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. xqs*∏R∂ViLigS |ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms»Ì¡VNRPV rÛ°™´sVªRΩ ¤Õ¡[NRP Àÿ˘LiNRPV LRiVflÿáNRPV @À≥œ¡˘LÛjiLiøR¡ ™´sázqs©´s xmsLjizqÛsºΩ. xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ LRiLigRiLiÕ‹[ @©´sVÀ≥œ¡Li, bPORPQfl· ¤Õ¡[¨s ™yLjiNTP LRiVflÿáV ™´sVLi«¡⁄LRiVNRPV Àÿ˘LiNRPVáV Æ™s©´sVNRPLi«¡Æ™s[∏R∂V≤R∂iLi xqsLRi*ryμ≥yLRifl·Li. C xmsLjizqÛsªRΩVá Æ™s[Vá≠sLixmsoª][ ALi˙μ≥y Àÿ˘LiNRPV ∏R∂VV™´sªRΩNRPV ™´sXºΩÚ ≠sμR∂˘Õ‹[ D¿¡ªRΩLigS bPORPQfl· B¿¡Ë, LRiVflÿá©´sV @LiμR∂¤«¡[xqsWÚ ™yLji DFyμ≥j∂Õ‹[ Æ©s[©´sV \|qsªRΩLi @Li»¡W ™´sVVLiμR∂≤R∂VgRiV Æ™s[xqsVÚLiμj∂. bPORPQfl· NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ALi˙μ≥y Àÿ˘LiNRPV ˙gS≠dsVfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs (G’¡HAL`i ≤T∂) iM ALi˙μ≥y Àÿ˘LiNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[©´sV, $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿÕ‹[©´sV ÷d¡≤`∂ Àÿ˘LiNRPVgS D©´sı ≠s xtsQ∏R∂ViLi @LiμR∂LjiNUP ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sªRΩNRPV D¿¡ªRΩLigS bPORPQfl·

k˛eTyês¡+, 19 &çôd+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

Ç<Óø£ÿ&ç Hê´j·T+ ≈£î\ãVæ≤wüÿs¡D #˚dæq dü+|òüT ô|<ä›\T ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚dæHê »s¡>∑ì Hê´j·T+ y˚T‘· y˚Tdæq Hê\T>√ dæ+Vü≤+ ~≈£îÿ ‘√#·ì dæú‹˝À >∑+>∑|ü⁄Á‘·T&ÉT ø√≥–], &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):<Ûäqe+‘·T&ÉsTTq, ;<äyê&ÉsTTq n~ düe÷»+˝À e÷Á‘·y˚T ø£ì|æ+#˚ e´‘ê´dü+, ø±ì ≈£î\ dü+|òüT+˝À <Ûäì≈£î&ÉsTTq, ;<äyê&ÉsTTq q\T>∑T]‘√ ø£*dæ sêyê*‡+<˚.ø±qì ø√≥–] >∑+>∑|ü⁄Á‘· dü+|òüT+˝À e÷Á‘·+ Ç<˚$T #Ó\¢<äT.$esê˝À¢øÏ yÓ[fl‘˚ ø√≥–] eT+&É\+ bı‘·+>∑˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u§+‘·\ #=qïuÀsTT nqT e´øÏÔ ‘·q n‘·Ô>±]\T¢ nsTTq ø√≥–] eT+&É\+˝ÀH˚

æªΩgRiVŒ˝œ¡ª][ ªRΩgÊji©´s μj∂gRiV ¡≤T∂ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô)xmsbPË™´sV NRPXuÒyÕ‹[ ≠sVLjiË ª][»¡Ã¡©´sV xmsáV æªΩgRiVŒ˝œ¡ß øR¡V…Ì”¡™´sVV…ÌÿLiVV. ™´sVLiμR∂VáV øR¡Ã˝¡VªRΩV©´sı @μR∂Vxmso Õ‹[NTP LS™´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s, INRP\Æ™sxmso xmsºΩÚ FsLi≤T∂ F°LiVVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠sVLjiË FsLi≤R∂V ªRΩV©´sıμR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂V ªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ C G≤yμj∂ \lLiªRΩVáV 30 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ≠sVLjiË xmsLi»¡ rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. N_áV NSNRPVLi≤R∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ FsNRPLS¨sNTP 40 ©´sVLi¿¡ 50 Æ™s[á LRiWFy ∏R∂Vá μyNS |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ @LiVVLiμj∂. |qs|mÌsLi ¡L`i Æ©sá ©´sVLi¿¡ ™´sL<SÀ≥ÿ™´sLi Æ™sLi…ÿ≤R∂VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP \lLiªRΩVáV @xtÌsQNRPuÌyáV xms≤R∂VªRΩW ≠sVLjiË ª][»¡Ã¡©´sV NSFy≤R∂VªRΩV©yıLRiV.ª][»¡Ã¡V NSxmsoNRPV μj∂gRiVªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xmsáV \Æ™sLRi£qs æªΩgRiVŒ˝œ¡ß ™y˘zmsLiøyLiVV. C G≤yμj∂ NRPxtÌsQ™´sVLiªy ™´sV…Ì”¡Fy\¤Õ¡LiμR∂¨s, xmsLi»¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´s¬ø¡[Ë ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ \Æ™sLRi£qs æªΩgRiVŒ˝œ¡ß ™´sV•¶¶¶™´sW¯LjiÕÿ μyxmsoLjiLiøy∏R∂V¨s AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμyLRiV. ˙NTP≠sVxqsLi•¶¶¶LRiNRP ™´sVLiμR∂VáV zms¿¡NSLji ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP C æªΩgRiVŒ˝œ¡ß @μR∂VxmsoÕ‹[NTP LS™´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Æ™s[Õÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá |ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms…Ì”¡©´s \lLiªRΩVáV, Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı ª][»¡Ã¡©´sV øR¡WxqsWÚ NRP¨dsıŒ˝œ¡ß |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.ª][»¡Ã¡V ÀÿgRiVLi¤…¡[ FsNRPLSNRPV 20 ©´sVLi¿¡ 25 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ™´sLRiNRPV μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´sxqsVÚLiμj∂. @ÕÿLi…”¡μj∂ \Æ™sLRi£qs æªΩgRiVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP LS¨s xmsORPQLiÕ‹[ HμR∂V NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß NRPW≤y μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´s¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. @©y™´sXztÌsQ ™´sÃ˝¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsºΩÚ ª][»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°gS, \Æ™sLRi£qs æªΩgRiVŒ˝œ¡ß xmsofl·˘™´sW @Li»¡W ≠sVLjiË ª][»¡Ã¡V ©yaRP©´sLi @™´soªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ ¬ø¡xmsˆ©´sá≠s NSμR∂V.™´sVV≈¡˘LigS À‹ ¡˜L˝Ri æªΩgRiVáV r°NTP©´s ªRΩLS*ªRΩ Æ™sVVμR∂»¡ ANRPVáV ªRΩLS*ªRΩ ¬ø¡»˝¡Vc xmsøR¡ËμR∂©´sLi N][Õ‹[ˆªRΩV ©yıLiVV. ¿¡™´sLRiNRPV NS∏R∂Váª][ xqs•¶¶¶ ¨sáV™´so©y FsLi≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. . C æªΩgRiVáV ¨s™yLRifl·NRPV ™´sVLiμR∂VáV ¤Õ¡[™´s¨s ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV @Li»¡V©yıLRiV. \Æ™sLRi£qs r°NTP©´s Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV {msNTP ™´sV…Ì”¡Õ‹[ xmsp≤T∂ËÆ™s[»¡∏R∂VLi, ¤Õ¡[μy NS÷¡Ë Æ™s[∏R∂Wá¨s ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV.

BøR¡VË»¡NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ALi˙μ≥y Àÿ˘LiNRPV ˙gS≠dsVfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs (G’¡HAL`i ≤T∂)©´sV 2002 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ Æ©sáN]÷¡ˆLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV μyμyxmsogS 4,500 ™´sVLiμj∂ ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sªRΩNRPV bPORPQfl· B¿¡ËLiμj∂. \¤…¡Ã¡LjiLig`i , FsLi˙ÀÿLiVV≤R∂Lki, aSLki |msLiVVLi…”¡Lig`i , ≤T∂.…”¡.zms, •¶¶¶LÔRiVÆ™s[LRiV, FsáNÌTPQ˚NRPÕfi ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV, μj∂*øR¡˙NRP ™yx§¶¶¶©´s™´sVVá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV, Æ™sW\¤À¡Õfi Fn°©±s xqsLki*zqsLig`i , NSL`i \Æ≤∂Q˚≠sLig`i Æ™sVVμR∂ágRiV 187 LRiLigSá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ bPORPQfl·©´sV BxqsVÚ©yıLRiV. 18 ©´sVLi≤T∂ 35 xqsLi™´sªRΩ=LSá ™´s∏R∂VxqsV= NRP÷¡gji©´s ∏R∂V%¡V™´sºdΩ ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV 4 ©´sVLi≤T∂ 6 ™yLSá bPORPQflÿ N][LRiV=á©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ ™yLjiNTP Àÿxqs»¡gS ¨sáVxqsVÚLiμj∂ ALi˙μ≥y Àÿ˘LiNRPV. bPORPQfl· F~Liμj∂ @L>RiV\¤Õ¡©´s @À≥œ¡˘LÙRiVáNRPV LRiVfl· xqsμR∂VFy∏R∂W¨sı NRP÷¡ˆLi¿¡Liμj∂. G’¡HAL`i≤T∂Õ‹[ bPORPQfl· F~Liμj∂ @À≥œ¡˘LÙRiVÕ˝‹[ 80 aSªRΩLi xqs*∏R∂ViLi DFyμ≥j∂ μy*LS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂≤R∂iLi gRi™´sV©yL>RiLi. xqs*LiªRΩ À≥œ¡™´s©´sLi μj∂aRPgS G’¡HAL`i≤T∂ iM |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ALi˙μ≥y Àÿ˘LiNRPV ˙gS≠dsVfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs ™´sVLjiLiªRΩ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂NTP bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV @Liμj∂iLiøR¡V»¡NRPV xqs*LiªRΩ À≥œ¡™´s©y¨sı xqs™´sVNRPWLRiVËNRPVLi»¡VLiμj∂. Fs¬ø¡ËL˝Ri …”¡…”¡≤T∂zqs A™´sLRifl·Õ‹[ INRP FsNRPLS xqÛsÕÿ¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂.

ìyêdü+ ñ+≥THêï&ÉT.n‘·ì uÛ≤s¡´ nsTTq eTø£ÿe« ù|s¡Tô|’ 10>∑T+≥\ uÛÑ÷$T ñ+&É&É+‘√ Çø£ÿ&˚ dæú‘· ìyêdü+ @sêŒ≥T #˚düT≈£îì J$düTÔHêïs¡T.M]øÏ πswüHéø±s¡T¶, z≥s¡T ◊&ç ø±s¡T¶ ôd’‘·+ ø√≥–]˝ÀH˚ ñ+&É&É+˝À ≈£î\ eè‹Ô nsTTq #˚|ü\T |ü≥º&É+ ø±e&É+‘√ >∑+>∑|ü⁄Á‘· dü+|òüT+˝À düuÛÑ´‘·«+ rdüT≈£îHêïs¡T.1992 dü+.˝À n|üŒ{Ï ≈£î\ ô|<ä›˝…’q ø=|ü\ ô|<ä› kÕsTT\T, Áo >∑+<Ûä+ >∑+>±uÀsTT\T düeTø£å+˝À dü+|òüT+˝À #˚]q≥T¢ u≤~Û‘·T&ÉT ‘Ó*bÕ&ÉT.dü+|òüT+˝À #˚s¡&ÜìøÏ düuÛÑ´‘·« s¡TdüTeTT>± 10 y˚\ s¡÷bÕj·T\T ôd’‘·+ #Ó*¢+#·&É+ »]–+<äì u≤~Û‘·T&ÉT ‘Ó*bÕ&ÉT.ø±ì H˚&ÉT n<˚ ≈£î\dü+|òüT+ |òüTÀs¡nee÷qbÕ\T #˚düTÔ+<äì ã~Û‘·T&ÉT u§+‘·\ ∫qïuÀsTT n+≥THêï&ÉT.|ü+&É>∑\ dü+<äs¡“+>± e÷+dü+ ø√dü+ #·+<ä &ÉãT“\T rdüT≈£îì n+<ä]jøÏ yê{≤\T Ç∫à ‘·q≈£î e÷Á‘·+ Çe«≈£î+&Ü &ÉãT“\T ‹]– ÇdüTÔHêïs¡ì, ≈£î\+˝À me¬s’Hê #·ìb˛‘˚ bÕ&˚ yÓ÷j·T&ÜìøÏ, ã≥º\T $|æŒ dæ<ä›+ #˚dæ yÓfi‚fleTT+<äT e<ä›+≥THêïs¡ì Ç˝≤ #ê˝≤ s¡ø±\T>± nee÷Hê\bÕ\T #˚düTÔ ∫e]øÏ |ü+≥ bı˝≤ìøÏ ˙s¡T bÕ]+#·&ÜìøÏ yÓ[‘˚ b˛˝≤ìøÏ >∑+&çø={Ϻ |ü+≥ m+&çb˛j˚T˝≤#· @düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.á $wüj·TyÓTÆ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î Á|üC≤yêDÏ˝À $qï$+∫q, õ˝≤¢ eT‘·´XÊK @&çøÏ $qï$+∫q Hê´j·T+ »s¡>∑˝Ò<äì ∫e]>± b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚<ë›eTì yÓ[fl ø√≥–]øÏ #Ó+~q z môd’‡ ≈£L&Ü ø=+‘· q»sêq rdüT≈£îqï >±ì ∫e]øÏ môd’‡ ôd’‘·+ H˚H˚$T #˚j·T˝Òqì #Ó‘·T\‘˚Ôj·T&É+‘√ u≤~Û‘·T&ÉT ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ n~Ûø±s¡T˝Ò ˝Òs¡ì u≤~Û‘·T&ÉT ‘Ó*bÕ&ÉT.Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø£ì|æ+∫q yê]q˝≤¢ y˚&ÉTø√e&É+ Vü≤è<äj·T $~s¡yÓTÆq $wüj·T+.

BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿÕ˝‹[ g][Õfi™´sWÕfi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô)xD©´sı gRiW≤R∂V NRPWág]»Ì¡VNRPV¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li≤R∂ ¡V˜÷¡xqsVÚLiμj∂ NRPμy @¨s BLiμj∂LRi™´sV¯ gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯flÿáV Æ™sVVμR∂áV|ms…Ì”¡©´s ¨sLRiV}msμR∂á xmsLjizqÛsºΩ ™´sW˙ªRΩLi μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. BÃ˝¡V xmspLRiÚ∏R∂W˘NRP\Æ©s©y ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ @xmsˆV ¬ø¡[zqs ¨sLji¯LiøR¡VNRPVLi¤…¡[ INRP‰ \|msry ¬ø¡[ºΩNTP @LiμR∂NRP, ¬ø¡[zqs©´s @xmsˆV ºdΩLRiˤա[NRP ≠dsμ≥j∂ Fyáπ∏∂[V˘ xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©yıLiVV. øR¡W≤R∂≤y¨sNTP |msμÙR∂ @≠s¨dsºΩ Àÿg][ªRΩÆ™s[V «¡Ljigji©´s»˝¡Vc NRP¨szmsxqsVÚ©´sı C ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV FsÕÿ ¬ø¡[μ≥j∂ryÚL][, @xmsˆVá Fy\¤Õ¡©´s C ¨sLRiV}msμR∂ á’Ù¡μyLRiVáNRPV FsÕÿ @Liμj∂ryÚL][ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[.BLiμj∂LRi™´sV¯ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ LSxtÌsQ˚ ˙xms À≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLRiV}msμR∂áNRPV BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. μR∂aRPá ™yLjigS ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s @»¡Vc @μ≥j∂NSLRiVáV, A BŒ˝œ¡ ™´sVLi «¡⁄Lji¨s À≥œ¡V«ÿ©´s Æ™s[xqsVNRPV©´sı xqsLixmnsWáV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ @xmsˆV¬ø¡[zqs ¨sLS¯fl·Li xms©´sV áV xmspLjiÚ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLRiÚLiVV©´s BŒ˝œ¡NRPV N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿá©´sV À≥œ¡V«ÿ©´s Æ™s[xqsVNRPV©´sı ≤y*˙NS xqsLixmnsWá ΔÿªyÕ˝‹[ NTP ¨sμ≥R∂VáV ™´s¿¡Ëxms≤ÔyLiVV. NS¨ds á’Ù¡μyLRiV≤T∂NTP ¬ø¡[LRi¤Õ¡[μR∂V. ¨sμ≥R∂VáV G™´sV∏R∂W˘LiVV.. μk∂¨sNTP Àÿμ≥R∂V˘¤Õ¡™´sLRiV.. LjiNRP™´sLki Fs™´sLji ©´sVLi¿¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sıμy¨s\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩááV xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV.Bxmsˆ…”¡NUP C @LiμR∂¨s LRi{tsQμR∂Vá Æ™sVVªRΩÚLi ≠sáVÆ™s[ ¨sLRi¯Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ LRiW.4.37 N][»˝¡Vc. BLiμR∂VÕ‹[ INRP ¨sLRi¯Õfi xms»Ì¡fl·LiÕ‹[Æ©s[ æªΩ[á¨s ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ≠s áV™´s LRiW.3.91 N][»˝¡Vc. BμR∂Liªy ¨sLRi¯ÕfiÕ‹[Æ©s[ x§¶›zqsLig`i aS≈¡Õ‹[

μk∂LÁRiNS÷¡NRPLigS xms¨s¬ø¡[zqs©´s J BLi«¡¨dsL`i x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «¡LjigjiLiμj∂. á’Ù¡μyLRiVáNRPV ’¡Ã˝¡VáV LSNRP gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· xqsLixqÛs NSLS˘Ã¡∏R∂VLi øR¡V»Ì¡W ¬ø¡xmsˆVáLjilgi[Õÿ ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRiV. á’Ù¡μyLRiVáNRPV B¬ø¡[ËaS™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı gRiX x§¶¶¶ ¨sLS¯fl· xqsLixqÛs @μ≥j∂NSLRiVáV, ≠ds™Ø[ áV B¿¡Ë©´s»˝¡VcgS FsÕÿLi…”¡ Aμ≥yLSáV øR¡WzmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.B…‘¡™´sá ¨sLRi¯ÕfiNRPV ™´s¿¡Ë©´s A aS≈¡ FsLi≤U∂ ¨dsLRiÀfiNRPV™´sWL`i ˙xmsryμ`∂ \|qsªRΩLi BÆμ∂[ @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. lLiÆ™s©´sW˘ LjiNRP™´sLki ∏R∂WNÌRPV©´sV ˙xmsπ∏∂WgjiLi¿¡ ™´sxqsWáV ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V ™´s¿¡ËLiμR∂Õ˝ÿ ≠sVLi gji©´s ≤R∂ ¡V˜Ã¡V NRPNRP‰≤R∂Li FsÕÿ @©´sıÆμ∂[ A @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡ gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ gRiV ¡VáV lLi[xmsoª][Liμj∂. ™´sVW≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩ Õ˝‹[ ™´sVLi«¡⁄\lLi xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı BLiμj∂LRi™´sV¯ gRiX•¶¶¶Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li LRiW.7.12 N][»˝¡Vc ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. @xmsˆ…˝‹[ Æ©s[LRiVgS á’Ù¡μyLRiV¨sNTP NS NRPVLi≤y xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ≤y*˙NS xqsLixmnsWá μy*LS á’Ù¡μyLRiV¨sNTP ¨sμ≥R∂VáV @LiÆμ∂[≠s. A ¤Õ¡NRP‰©´s C Æ™sVVªyÚ¨sı xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ≤y*˙NS xqsLixmnsWá ≠ds™Ø[á Δÿ ªyÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «¡™´sV¬ø¡[zqsLiμj∂. C Æ™sVVªRΩÚLi ©´sVLi¿¡ á’Ù¡μyLRiVáNRPV B¿¡Ë©´s»˝¡VcgS øR¡WzmsxqsVÚ©´sı Æ™sVVªRΩÚLi ZNP[™´sáLi LRiW.2.63 N][»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. ≠sVgji÷¡©´s LRiW.4.37 N][»˝¡Vc G™´sV∏R∂W˘π∏∂W æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. á’Ù¡μyLRiVáNRPV B™´s*≤R∂LiÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡Ljigji DLi¤…¡[ A ¨sμ≥R∂VáV ≠ds.™Ø[á ΔÿªyÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡NUP DLi≤y÷¡. BxmsˆV≤U∂ ¨sμ≥R∂Vá g][Õfi™´sWÕfi\|ms @μ≥j∂NSLRiáV ©Ø[LRiVÆ™sVμR∂xms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ ≠søyLRifl· «¡LjigjiæªΩ[ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi \¤À¡»¡xms≤R∂≤R∂Li NS∏R∂V™´sVLi»¡V©yıLRiV.

{°Ï&û|”æøÏ |üPs¡« yÓ’uÛÑe+ ‘ÓkÕÔ ` •˝≤Œ »>∑Hé yÓ+≥yÓ[fl+~ ãT&ܶ ˇø£ÿ&˚.... »q+ø±<äT. yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+˝À {Ï&ç|æ ìjÓ÷»ø£ es¡ZkÕúsTT $düèÔ‘· düe÷y˚X¯+. Ä‘·à≈£Ls¡T (s¡÷s¡˝Ÿ) &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô) — sêqTqïø±\+˝À ‘Ó\T<˚X¯+ |ü]bÕ\H˚qì, e#˚Ãmìïø£˝À¢ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&˚ eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ês¡ì lXË’\ ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ï&ç|æ ÇHé #êsY® •\Œ #·Áø£bÕDϬs&ç¶ nHêïs¡T. eT+&É\|ü]~Û˝Àì yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À ≈£î<ä÷s¡T k˛<äs¡T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À {Ï&ç|æ eT+&É\ $düèÔ‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± •˝≤Œe÷{≤¢&ÉT‘·÷ {Ï&ç|æ qT+∫ n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ ekÕÔqH˚ qeTàø£+‘√ »>∑Hé yÓ+{≤ yÓ[fl+~ ãT&ܶH˚ ø±˙ ø±s¡´ø£s¡Ô\T n_Ûe÷qT\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝ÀH˚ ñHêïs¡ì, lXË’\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {Ï&ç|æøÏ m<äTs¡T˝Ò≈£î+&Ü bÕغì eTT+<äT≈£î q&ç|ækÕÔqì nHêïs¡T. ø±Áπ>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Çø£ q÷ø£\T #Ó˝≤¢j·Tì, yÓ’mdt ÄsY eTs¡DÏ+∫q 15 s√E\πø bÕeTT\bÕ&ÉT »&é|æ{Ïdæ mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+<äì, 50 @fi¯fl #·]Á‘· ñqï Á>±eT|ü+#êsTTr düs¡Œ+#Y mìïø£˝À¢ düs¡Œ+#Y>± >√$+<ä ¬s&ç¶ ¬>\Tbı+~ q\¢ø±\«˝À yês¡T¶yÓT+ãsY {Ï&ç|æì

bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À |ü+<äT\ Äyêdü+

&√Hé {ÖHé, &ççôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À bÕ]X¯ó<äΔ´˝À|ü+ ø±s¡D+>± Äes¡D˝À |ü+<äT\T ôd’«s¡ $Vü‰s¡+ #˚düTÔHêïsTT. $esê˝À¢¬øfi‚Ô bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑<äT\ ø=s¡‘· ø±s¡D+>± Äs¡Tãj·TfÒ ôw&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚dæ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç+‘·es¡≈£î u≤>±H˚e⁄Hêï Ç{°e\ |æ\¢˝À¢ &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷˝≤+{Ï $wü»«sê\≈£î >∑Ts¡e«&É+, $cÕVü‰s¡+ ‹ì düTe÷s¡T 45eT+~ $<ë´s¡Tú\T ndü«düú‘·≈£î >∑T¬s’ ÄdüT|üÁ‹ yÓTf…¢ø£ÿ&É+˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T eTs¡Teø£ eTT+<˚ eTs√ Á|üe÷<ä |òüT+{Ïø£ ÁyÓ÷>∑T‘·Tqï≥T¢ nì|ædüTÔ+~. Ç≥T ‘·s¡>∑‹ >∑~ ø=ìï n&ÉT>∑T\ <ä÷s¡+˝À Äs¡Tãj·TfÒ #Ó≥¢ øÏ+<ä eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q e+{≤yês¡TŒ M{ÏeT<Ûä´ |ü+<äT\ ìyêdü+, bÕ]X¯ó<ëΔ´ìøÏ @e÷Á‘·+ ‘êe⁄˝Ò<äqï≥T¢>± nø£ÿ&˚ e+{≤yês¡TŒ ìs¡«Væ≤düTÔqï|üŒ{Ïø° Á|ü<Ûëq ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·qπø$T |ü≥ºq≥T¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+ XÀ#Û·˙j·T+. >∑‘·+˝À ‘·qô|’ |ü\T Äs√|üD\T e∫Ãq|üŒ{Ïø° |ü\Te⁄] n+&É<ä+&É\‘√ n$ dü<äT›eTìπ>˝≤ #˚düT≈£îHêïs¡ì $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. @~ @yÓTÆHê |ü]dæú‹ Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷s¡T‘·T+<äì yÓ+≥H˚ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ‘·>∑T #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡DeTT X¯ó ÁuÛÑ|üs¡∫ ÄVü‰¢<äø£s¡ yê‘êes¡D≤ìï ô|+bı+~+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T $<ë´]úqT\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

yÓ’.j·Tdt.ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø£$T{° düuÛÑ´‘·« düe÷y˚X¯+ Vü‰\Vü≤]«, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À yÓ’.j·Tdt.ÄsY ø±+Á ¬>dt bÕغ $düèÔ‘·+>± Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ïdü÷Ô ‘·eT bÕغ düuÛÑ´‘·«+ ø=s¡≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\ ø£˙«qsY »>∑Hêï<∏äHêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’.j·Tdt.ÄsY Á|üø£ÿqô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTÔHêïeTì sêuÀj˚T ø£&É|ü mìïø£˝À¢ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ K∫Ñ·+>± ¬>\TdüTÔ+<äì Væ≤‘·ãT |ü*ø±s¡T. á |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± HÓÁ{Ï<ë{Ï, _˝…Vü≤˝Ÿ, $s¡TkÕ|ü⁄s¡+, >∑÷fi¯´+, neTè‘·|ü⁄s¡+, dæ<ë›|ü⁄s¡+, C….Vü≤√dü[fl |ü˝…¢˝À Á>±eTô|<ä›\ düeTø£å+˝À düuÛÑ´‘·«+ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;eT|ü⁄ #Í<ä], Vü≤˝À¢ì, |üs¡X¯ósêeTTñ, <ädüÔ–] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

md”‡, md”º #Ó’s¡àHéqT ìj·T$T+#·+&ç : e÷\eTVü‰Hê&ÉT ãq>±q|ü˝…¢, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ md”‡, md”º #Ó’s¡àHéqT yÓ+≥H˚ ìj·T$T+#ê\ì e÷\eTVü‰Hê&ÉT sêh ø±s¡´<ä]Ù <ädüÔ–] &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT e÷\eTVü‰Hê&ÉT eT+&É\ Áô|dæ&Ó+{Ÿ bÕ‘·bÕ&ÉT |ü⁄\¢j·T´ n<Ûä´ø£å‘·q eT+&É\kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#êsTT. á dü+<äs¡“¤+>± <ädüÔ–] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+‘·es¡≈£î sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ md”‡, md”º #Ó’s¡àHé ø£$T{° düuÛÑT´\qT ìj·T$T+#·ø£b˛e&É+ sêh+˝À, õ˝≤¢˝À nH˚ø£ <ä[‘·T\ Á|ü<Ûëq düeTdü´\T md”‡, md”º nÁ{≤dæ{° πødüT\T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. Áô|’y˚{Ÿ s¡+>∑+˝À md”‡, md”º\≈£î ]»πs«wüHé‡ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø’|ü dü‘·´+, eT+&É\ j·T÷‘Y Hêj·T≈£î\T e÷s¡+ Hê>∑sêE, ãq>±q|ü˝…¢ {ÖHé Áô|dæ&Ó+{Ÿ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕ~Û+∫q $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {Ï&ç|æ qT+∫ ãT&ܶ ãj·T{ÏøÏ yÓ[flq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |üPs¡«yÓ’uÛÑyêìï H˚qT ‘ÓkÕÔqHêïs¡T. bÕغ\≈£î nr‘·+>± •˝≤Œ bÂ+&˚wüHé Ä<Ûä´s¡«+˝À Ä‘·à≈£Ls¡T˝À ñ∫‘·+>± ˙{Ï |ü+|æD°, eTVæ≤fi¯\≈£î e&û¶˝Òì ãTTD≤\T |ü+|æD° #ÓXÊeTHêïs¡T. e#˚ÃHÓ\ qT+∫ s¡÷ˆˆ 15 \ø£å\‘√ $Tqs¡˝Ÿ e≥sY bÕ¢+{Ÿ\qT ÁbÕs¡+_Û+∫ s¡÷ˆˆ 5 πø 20 ©≥s¡¢ ø±´qTqT Á|ü‹Ç+{ÏøÏ düs¡|òüsê#˚kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ {Ï&ç|æ sêh ø±s¡´<ä]Ù yÓTT$THé nVü≤à<é VüQùdHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãT&ܶ sê»X‚KsY ¬s&ç¶ bÕغì M&çq ‘·s¡Tyê‘· •˝≤Œ˝≤+{Ï Hêj·T≈£î&ÉT <=s¡ø£&É+ eT]+‘· ã˝≤ìï #˚≈£Ls¡TdüTÔ+~ nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT n$XÊ«dü+ ô|&ç‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>={Ϻ dü‘êÔ#ê≥T≈£î+{≤qqï »>∑Hé πøe\+ 17 eT+~ my˚Tà˝Ò´\‘√ ˙s¡Tø±]b˛j·÷s¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ∫{≤´\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, _$ ø£èwüí>ö&ÉT, >√$+<ä ¬s&ç¶, Hê´j·Tyê<ÛäT\T |ü⁄\¢j·T´, –]sêE, n+»<é n©, eT]j·TT yÓ\T>√&ÉT, ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T, eTVü‰q+B, lXË’\ eT+&É˝≤\ {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP xms∏R∂V©´s\Æ™sV©´s NRP¤Õ¡NÌRPL`i xms¥R∂NSá @™´sVáV, \lLiªyLigRi xq ™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xmsμ≥y©´s øR¡LRiË NRPLkiLi©´sgRiL`i, &çôd+ãsY 18,(düTes¡íyês¡Ô) \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ¡Vμ≥R∂, gRiVLRiV™yLSÕ˝‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi rÛy¨sNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡©´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @™´sVá™´soªRΩV©´sı xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV, xqsLjigS @™´sVáV NS¨s xms¥R∂NSáV.. BLiNS «¡LRigS÷¡=©´s≠s ªRΩμj∂ªRΩLRi ™y…”¡\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. ™´sVLki ™´sVV≈¡˘LigS \lLiªRΩVáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı rygRiV¨dsLRiV, μ≥y©´s˘Li gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi ªRΩμj∂ªRΩLRi ™y…”¡\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. @©´sıμyªRΩáV μk∂LÁRiNS÷¡NRPLigS FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV xmsLjiuy‰LRiLi NRP©´sVN]Æ©s[ ≠sμ≥R∂LigS NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sVVLiμR∂VZNP¤Œ˝¡[ xmsLjizqÛsºΩ NRP©´sxms≤R∂Vª][Liμj∂. ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVV xmns÷¡ªyáV.. D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´sWLÊRiμR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[}qs NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri xqsμR∂xqsV=Õ‹[ CryLji NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri xqsμR∂xqsV=Õ‹[ ≈¡Lki£mns xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi, NRPLRiV™´so, LRi’d¡ rygRiV NSLS˘øR¡LRifl·.. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ μR∂LRiΔÿxqsVÚá ≠s™´sLS¤Õ¡[ ˙xmsμ≥y©´s @LiaSáV NS©´sV©yıLiVV. C ™´sVW≤R∂V @LiaSáV.. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sÆ™s[μj∂NRP zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ xms©´sVá\|ms C Æ©sá 10 ©´sVLi¿¡ 18 ™´sLRiNRPV |qsá™´so |ms…Ì”¡©´s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi C xqsμR∂xqsV=NRPV •¶¶¶«¡LRiV NS©´sV©yıLRiV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ xms©´sVá\|ms ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV Æ™s◊˝¡©´s AÆ™sV xqsμR∂xqsV=NRPV B©±søyLÍji NRP¤Õ¡NÌRPL`i x§¶‹[μyÕ‹[ ¤«¡[{qs @LRiVfl„fiNRPV™´sWL`i©´sV xmsLiFyá¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı AÆ™sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+NTP ≠s™´sLjiLiøR¡gS xqsμR∂xqsV= ˙Fyμ≥y©´s˘Li μR∂XuÌy˘ NRP¤Õ¡NÌRPQlL˝i[ •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©´sı AÆ™sV ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV ©´sVLi¿¡ Æ©s[LRiVgS xqsμR∂xqsV=NRPV LS©´sV©yıLRiV. ¤«¡[{qs @LRiVfl„fiNRPV™´sWL`i ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ¨sÆ™s[μj∂NRPáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs @μ≥j∂NSLRiVáª][ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xmsLizmsLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…”¡¨s NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsªRΩVáNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ xmspLjiÚ ¨sÆ™s[μj∂NRP Bμj∂™´sLRiZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLiFyLRiV. LRiW. 76 N][»˝¡ |ms»Ì¡V ¡≤T∂ LSLiVVºdΩ @™´sxqsLRi™´sV¨s ¤Õ¡NRP‰gRi…ÌÿLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRi’d¡rygRiV ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS DLiμj∂. FsgRiV™´s A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ≤T∂|qs ¡L`i 16 ©´sVLi¿¡, μj∂gRiV™´s A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV «¡©´s™´sLji INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ rygRiV¨dsLRiV BryÚ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y $LSLirygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ ¨ds…”¡ ¨sá*áV ªRΩNRPV‰™´sgS D©yıLiVV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS NRPW≤y @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS DLiμj∂. C ≠s™´sLSá\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRPáV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. ©´s™´sLi ¡L`iÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚáV NRPVxmsˆÃ¡V æªΩxmsˆÃ¡VgS ™´søyËLiVV. N]ªRΩÚ lLi[xqs©±s NSLÔRiVá N][xqsLi 1.31 áORPQá μR∂LRiΔÿxqsVÚáV, zmsLiø≥R¡©˝´s N][xqsLi 1.15 áORPQá ™´sVLiμj∂, xmsNS‰ gRiX•¶¶¶Ã¡ N][xqsLi 1.27 áORPQá ™´sVLiμj∂ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂c1Õ‹[¨s μR∂LRiΔÿxqsVÚáNRPV Bxmsˆ…”¡NUP xmspLjiÚgS Æ™sWORPQLi NRPágRi¤Õ¡[μR∂V. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂c2 @™´sxqsLSáV, ˙Fyμ≥y©y˘Ã¡\|ms øR¡LRiË «¡LRigRi©´sVLiμj∂. ≈¡Lki£mns μ≥y©´s˘Li }qsNRPLRifl· —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVV™´sV¯LRiLigS «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. C {qs«¡©±sÕ‹[¨s HZNP[{ms ZNP[Li˙μyá μy*LS 3 áORPQá »¡©´sVıáV }qsNRPLjiLiøyá¨s @©´sVNRPV©yı Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 3.22 áORPQá »¡©´sVıáV }qsNRPLjiLiøyLRiV. BLiNS xqs™´sV∏R∂VLi D©´sıLiμR∂V©´s ™´sVL][ áORPQ »¡©´sVıáV }qsNRPLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ }qsNRPLjiLi¿¡©´s μ≥y©´s˘Li ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ºdΩ˙™´s «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. gRiªRΩ LRi’d¡Õ‹[ }qsNRPLjiLi¿¡©´s μ≥y©´s˘Æ™s[V BLiNS ≠sVÃ˝¡L˝Ri ™´sμÙR∂ DLiμj∂. \lLi¤Õ¡[* LS˘NRPVáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li, NRPxqÌs™±sV ≠sV÷˝¡Lig`i μ≥y©´s˘Li gRi≤R∂V™´soÕ‹[gS B™´s*NRPF°™´s≤R∂Li\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP @LiμR∂¤«¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ≠ds…”¡\|ms©y NRP¤Õ¡NÌRPL`i ˙Fyμ≥y©´s˘LigS ºdΩxqsVNRPV¨s @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @™´sV¯Õÿá©´s, Àÿáz§¶¶¶ªRΩ, LS“¡™±s ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿáV, $¨sμ≥j∂ Àÿ˘LiNRPV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms©y ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqs™´sV˙gRiLigS ¨sÆ™s[μj∂LiøR¡©´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ xqs™´sVxqs˘Õ˝‹[ N]¨sıLi…”¡\ZNP©y {qsFsLiª][ Fs£qs @¨szmsLiøyáƩs[ ªRΩxms©´sª][ NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms NRPxqsLRiªRΩVÚ À≥ÿLkigS ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáª][ ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáV, zmsLiø≥R¡©´sV, xqsLiZOP[Q™´sVxms¥R∂NSáV, BŒ˝œ¡ xqÛsÕÿáV, «ÿºdΩ∏R∂V DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi @™´sVáV, DxmsNSLRi Æ™s[ªRΩ©yáV, L][gSáV, ¨s™yLRifl·, Axqsˆ˙ªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ, rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVáNRPV À≥œ¡W }qsNRPLRifl·, xms©´sVá xmsoL][gRiºΩ, ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsºΩ¨s ¨sÆ™s[μj∂NRPá LRiWxmsLiÕ‹[ zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ª]÷¡L][«¡Ÿ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi lLiÆ™s©´sW˘, xqsLiZOP[Q™´sVLi, lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV, NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsªRΩVáV, ªygRiV¨dsLRiV, \Æ™sμR∂˘Li, ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠sÀ≥ÿgSá\|ms NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ {qsFsLi xqs≠dsVORPQLiøR¡©´sV©yıLRiV. lLiLi≤][L][«¡Ÿ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ™´sLRiZNP[ xqs™´sWÆ™s[aSáVLi…ÿLiVV. ™´sVV¨s=xmsÕfi xmsLjiFyá©y, ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ ™´sLRiZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @∏R∂W˘LRiV. A ªRΩLS*ªRΩ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV, Fs{qsˆÃ¡ª][ NRP÷¡zms xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

7

ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&˚ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ f…©ø±qŒ¤¬sHé‡ ;s¡÷ÿsY, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À>∑\ m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À eT+\+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ f…*ø±qŒ¤¬sHé‡ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT #˚j·TqTHêïs¡T.BìøÏ eT+&É\+˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡T Vü‰»s¡Tø±yê\ì m+Çy√ >√bÕ˝Ÿsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\ düe÷y˚X¯+ ;s¡÷ÿsY, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|ü‹ HÓ\ k˛eTyês¡+ s¡; d”»Hé˝À ¬s’‘·T\T rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\ >∑T]+∫, Ä<äs¡Ù s¡÷‘·T\≈£î C≤Á>∑‘·Ô\T @y√ ø£eTfi¯ ‘Ó\T|üqTHêïs¡T.á dü÷#·q\qT ¬s’‘·T\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

|ü⁄+E≈£î+≥Tqï ø±+Á¬>dt, ;<ä|ü&ÉT‘·Tqï {°&û|”

_#·Tÿ+<ä, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\+ Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀH˚ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ ø£+#·Tø√≥>± ñ+&˚~.ø±ì Hê´j·Tø£‘·«+ ˝À|ü+˝À>∑\ s√Es√E≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغô|’ ãVæ≤s¡+>∑+>± $eTs¡Ù\T #˚dü÷Ô ø±+Á¬>dt bÕغ #˚düTÔqï |ü\T n_Ûeè~› |ü<∏äø±\≈£î Äø£]¸‘·T˝…’ ˇø=ø£ÿs¡T ø±≈£î+&Ü e+<ä\ dü+K´˝À Á|üeTTK Hêj·T≈£î\T, ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTੇ &ç.sêCÒX¯«sYsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À Hê\T>∑T s√E\ ÁøÏ‘·+ bÕغ düuÛÑ´‘·«+ d”«ø£]+#ês¡T.B+‘√ _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡T.‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· ‘Ó\+>±Dô|’ ne\+_ÛdüTÔqï ¬s+&ÉT ø±fi¯fl dæ<ë›+‘·+ô|’ ≈£L&Ü á Hêj·T≈£î\T rÁe+>± $uÛÒ~+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À myÓTੇ sêCÒX¯«sYsêe⁄ ¬s+&Ée kÕ] ôd’‘·+ Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ÁbÕ‹ì‘·´+ yêVæ≤+#·&É+‘√ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ mH√ï n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT.Á>±e÷\ yê]>± ≈£î\ dü+|òü÷\≈£î ø£eT÷´ì{° uÛÑeHê\T, eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê\T Ç˝≤ @~ ø±<äq≈£î+&Ü nìï $<Ûë\T>± ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É&É+‘√ Äj·Tqô|’ n_Ûe÷q+‘√ ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯ófl ≈£L&Ü Äj·Tq e÷s¡Z+˝À q&Éyê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~.sêuÀj˚T kÕúìø£ mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ø=+<äs¡T Ç|üŒ{ÏøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À ø=qkÕ–‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ @eTe⁄‘·T+<√ qqï uÛÑj·T+‘√ ø=+<äs¡T, n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷dæ ø=+<äs¡T ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔqï |ü\T n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\|ü≥¢ Äø£]¸‘·T˝…’ bÕغ düuÛÑ´‘ê«ìï d”«ø£]+#ês¡T.B+‘√ _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Hêj·T≈£î\T ˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~.‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ e÷Á‘·+ _#·Tÿ+<ä˝À U≤∞ ne&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ ã\+>± ‘·j·÷¬s’+<äì ø±+Á¬>dt ÁX‚DT\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq kÕe÷õø£ ‘·ìF _#·Tÿ+<ä, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ »]–q eTVü‰‘êà >±+BÛ C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |üì rs¡Tô|’ kÕe÷õø£ ‘·ìœ ãè+<ä+ _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\‘√bÕ≥T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ≈£L&Ü Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– ≈£L©\ $esê\T, |üì $esê\T ùdø£]+#·&ÜìøÏ 12 &çÄsY|æ, 1 mkÕ‡]Œ ãè+<ë\T _#·Tÿ+<ä eT+&É˝≤ìøÏ e∫Ãq≥T¢ m+|æ&çy√ nãT›˝Ÿ Vü≤ø°+ ‘Ó*bÕs¡T.ø±e⁄q kÕe÷õø£ ‘·ìF ãè+<ä+ nìï Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫q|ü&ÉT yê]øÏ Á>±e÷\ yê]>± ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.nq+‘·s¡+ yês¡T ùdø£]+∫q ‘·ìF ìy˚~ø£\T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq Á|üC≤ y˚~ø£˝À ñqï‘·kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ düeTø£å+˝À yÓ\¢&çkÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.Äj·Tq‘√bÕ≥T @|æy√ dü«|üï, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

yêqs¡ $Á>∑Vü≤Á|ü‹cÕº|üq

MDe+ø£ &çôd+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô :MDe+ø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì C…&çŒôV≤#Ymdt bÕsƒ¡XÊ\ düMTbÕq Ä~yês¡+Hê&ÉT yêqs¡ $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæº+#ês¡T. Ç{°e\ Á>±eT+˝À yêqs¡+ eTè‹ #Ó+<ä>± Á>±e÷ìøÏ n]wüº+ nì |ü⁄s√Væ≤‘·T\T ‘Ó\Œ&É+ e\¢ Á>±eTdüTÔ\T ◊ø£´‘·‘√ $Á>∑Vü≤cÕº|üq #˚|ü{≤ºs¡T. Á|üeTTK y˚<ä|ü+&ç‘·T\T dürcÕ#ês¡´\ eT+Á‘√#êÃs¡D\ eT<ä´ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüºqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±eT Á|üeTTKT\T bÕ&ç ø£ècÕí¬s&ç¶, bÕ&ç ñ<äj·Tq+<äHé¬s&ç¶, õ‘˚+<äsY ¬s&ç¶\ düVü‰j·T+‘√ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq ø£$T{Ï düuÛÑT´\T _Ûø£å|ü‹, ‹s¡T|ü‹, sê+ô|*¢ sêeTT\T, kÕs¡j·T´, ¬>\T¢ eT\¢j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. bò˛{À: 2509 :yêqs¡ Á|ü‹cÕº|üq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT&ÉT

≈£î\+ ù|s¡T‘√ <ä÷wæ+∫q yê]ô|’ &çmdt|æ $#ês¡D MDe+ø£ &çôd+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô :eT+&É\+˝Àì ø=+&ÉbÕø£≈£î #Ó+~q m\ÿ|ü*¢ lìyêdtqT ø√≥ sê+>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ≈£î\+ù|s¡T‘√ <Ûä÷wæ+#·>± lìyêdt |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î VüQEsêu≤<é &çmdt|æ Hê>∑\øÏåà $#ês¡D #˚˚dæq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ ø=+&ÉbÕø£˝Àì ø√≥ sê+>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶(Vü≤qàø=+&É ìyêdæ) ‘·q dü«Á>±eTyÓTÆq ø=+&ÉbÕø£≈£î á HÓ\ 16q e∫à ‘·q Ç+{À¢ ñqï |ü‹Ô ì\«\qT neTTàø√e&ÜìøÏ ‘·q Ç+{Ï e<ä› bÕ˝Òs¡T>± |üì #˚düTÔqï lìyêdtqT Ç+{Ï ‘êfi¯+ #Ó$\T n&ç>±&ÉT. sê+>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ uÛ≤s¡´ nyÓT]ø±˝À ñ+≥T+~. lìyêdt ‘·q j·T»e÷qTsê\T(sê+>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ uÛ≤s¡´) Ç+{Ï ‘êfi≤\T Çe«e<ä›ì #Ó|æŒ+<äì ‘Ó\Œ&É+‘√ ø√b˛Á<√≈£îÔ&Ó’q sê+>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ uÒ¢&é‘√ ‘êfi¯+ ø£{Ÿ #˚düTÔ+&É>± lìyêdt n&ÉT¶e#êÃ&ÉT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü n‘·ì ≈£î\+ ù|s¡T‘√ <Ûä÷wæ+∫, #Ó+|üô|’ ø={Ϻ n‘·ì #˚‹˝À ñqï ôd˝Ÿbò˛Hé H˚\ø√dæ ø={Ϻ &Ü´y˚Tõ #˚XÊ&Éì |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ mdt◊ u≤dæ‘Y ‘Ó*bÕs¡T.

≈£î\ >∑Dqô|’ •ø£åD

MDe+ø£ &çôd+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô :eT+&É \+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ≈£î\ >∑Dô|’ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕº{Ïdæº{Ïø£˝Ÿ n~Ûø±] lìyêkÕ#ê] Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡T\T Á>±e÷\≈£î yÓ[flÁ>±eT+˝Àì Ä]úø£, kÕe÷õø£ dæú‹>∑‘·T\ô|’ düπs« ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝À ñqï $$<Ûä ≈£î˝≤\T, »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q $esê\T ùdø£]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY ø£èwüí, &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY m\eT+<ä, $ÄsYˇ\T, &Ü{≤ Ä|üπs≥s¡T¢, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, n+>∑Héyê&ç {°#·s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê´j·Teè‹Ô m+‘√ |ü$Á‘·yÓTÆq~ Ábı<äT›≥÷s¡T, &çôd+ãs¡ 18 (düTes¡íyês¡Ô) Hê´j·Teè‹Ô m+‘√ |ü$‘·ÁyÓTÆq<äì ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô >√$+<äsêE\T ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ kÕúìø£ ô|Hêïq>∑sY˝À »]–q ñ<äjYT≈£îe÷sY |ü<äM $s¡eTD düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq >√$+<äsêE\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê´j·Teè‹Ô˝À ø=qkÕπ> j·TTe≈£î\qT >∑‘·+˝À $yêVü≤+ #˚düTø√e&ÜìøÏ ne÷àsTT\T eTT+<äT≈£î e#˚Ãyês¡T ø±<äHêïs¡T. ø±˙ Á|üdüTÔ‘·+ ‘ês¡Te÷¬s’x<äHêïs¡T. ˝≤j·Ts¡  eè‹Ô˝À 50 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï ñ<äjYT≈£îe÷sYqT á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T düHêàì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T Hê´j·Tyê<äT\T, Á|üeTTKT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

æ { ° & û | ” H˚ ‘ · ∫{Ï º u ≤ãT Vü ≤ ‘· ´ õ˝≤¢≈£î 16.65 ø√≥¢ _ÄsYõm|òt ì<ÛäT\T KeTà+,&çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):KeTà+õ˝≤¢ H˚\ø=+&É|ü*¢ eT+&É\+˝Àì n|üŒ\q]‡+Vü≤|ü⁄s¡+ Á>±eT düMT|ü+˝Àì ø±øÏsêsTT $yê<ë\T eTìwæ ÁbÕD≤\T rùd+‘·es¡≈£î yÓfi≤¢sTT. kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. KeTà+ õ˝≤¢˝Àì H˚\ø=+&É|ü*¢ eT+&É\+ n|üŒ\q]‡+Vü‰|ü⁄s¡+ Á>±eT+ e<ä› ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± ø±øÏsêsTT ø±«Øì nÁø£e÷s¡Tÿ\T ‘·e⁄«≈£î+≥THêïs¡T. #·T≥Tº|üø£ÿ\ Á|ü»\+‘ê #˚dæq Ä+<√fi¯q |òü*‘·+>± ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ø=+<äs¡T ‘·e⁄«‘·THêïs¡T. n|üŒ\q]‡+Vü‰|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q {Ï&ç|æ H˚‘· ∫{Ϻu≤ãT ø±øÏsêsTT ø±«Ø |ü+#êsTTr\qT ôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿ #˚ùdyês¡T. ø±øÏsêsTT ø±«Ø düMT|ü+˝À q\T>∑Ts¡T ôd≈£L´]{° >±s¡T¶ ø±|ü˝≤ ñ+&˚yês¡T. Ä~yês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq ø=ìï Á{≤ø£ºs¡T¢ ø±øÏsêsTTì nÁø£eT+>±

‘·s¡*+#·Tø=ì yÓfi‚¢+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#êsTT. ˇø£ nC≤„‘· e´øÏÔ Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ∫{Ϻu≤ãT ‘·q eTT>∑TZs¡T nqT#·s¡T\‘√ ø£*dæ ø±«ØøÏ yÓfi≤¢&ÉT. Ç+‘·˝ÀH˚ ø±«ØøÏ dü+ã+~Û+∫q yês¡T ø=+<äs¡T ø±s¡T˝À e∫à ∫{Ϻu≤ãT‘√ |òüTs¡¸D |ü&ܶs¡T. Á{≤ø£ºs¡¢Á&Ó’es¡T¢ ≈£L&Ü ø£*dæ ∫{Ϻu≤ãTqT ø£Ás¡\‘√qT, ÇqT|ü sê&É¢‘√ ÇwüºyÓTT∫Ãq≥Tº ø=≥º>± ∫{Ϻu≤ãT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. n‘·ì nqT#·s¡T\T nø£ÿ&ç qT+&ç bÕ]b˛j·÷s¡T. Ç<ä+‘ê ˇø£ ◊s¡Héy√sY bòÕ´ø£ºØ düMT|ü+˝À »s¡>∑&É+‘√ Á>±eTdüTÔ\+‘ê e∫à ◊s¡Héy√s¡T bòÕ´ø£ºØì <Ûä«+dü+ #˚dæ, ˝À|ü\ ñqï kÕe÷Á–ì ‘·>∑T\u…{≤ºs¡T. H˚\ø=+&É|ü*¢ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

k˛eTyês¡+, 19 &çôd+ãsY 2011

f…HéÔ düº&û yÓT{°]j·T˝ŸqT Ä$wüÿ]+∫q ø£˝…ø£ºsY lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): õ˝≤¢˝À e÷]à HÓ\˝À »s¡>∑qTqï |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\ ø√dü+ s¡÷bı+~+∫q düº&û yÓT{°]j·T˝ŸqT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. >∑‘· |üØø£å |üÁ‘ê\qT Ä<Ûës¡+>± dü+ã+~Û‘· n+XÊ\ yÓT{°]j·T˝ŸqT õ˝≤¢ ñeTà&ç |üØø£å\ dü+düú ‘·j·÷s¡T #˚dæ+~. á n<Ûä´j·Tq |ü⁄düÔø±*ï |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î yÓfi‚¢ Á|üuÛÑT‘·«, »&ûŒ, eTTì‡|ü˝Ÿ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\≈£î n+<äCÒj·TqTHêïs¡T. M{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì $<ë´s¡Tú\T ñ‘·ÔeT |òü*‘ê\T kÕ~Û+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ $<ë´XÊK n~Ûø±] _.eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dür ÁøÏj˚TwüHé‡ eÁkÕÔ\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q dür ÁøÏj˚TwüHé‡ eÁkÕÔ\ c˛s¡÷+qT $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. kÕúìø£ bÕ\ø=+&É s√&ÉT¶˝Àì >±+BÛ bÕs¡Tÿ düMT|ü+˝À á c˛s¡÷+qT $»j·Tq>∑s¡+ C….¬ø.dæ˝Ÿÿ q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚j·T>±, ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêh s¡Vü≤<ës¡T\T, uÛÑeHê\ XÊKeT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÁøÏdüàdt, dü+Áø±+‹ |üs¡«~Hê\ H˚|ü<∏ä´+˝À ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±qTø£>± Çø£ÿ&É Á|ü‹ s¡÷. 500 $\Te #˚ùd eÁkÕÔ\ ø=qT>√\Tô|’ ª&Ó’© <Ûäe÷ø±μ ù|s¡T‘√ \ø°ÿ Á&Ü\T ìs¡«Væ≤+∫ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ c˛s¡÷+ ìsê«Vü≤≈£î\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ H˚|ü<∏ä´+˝À Ç|æŒ* X‚wü–]sêe⁄ yÓTT<ä{Ï ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ e÷J #ÛÓ’s¡àHé m+.$.|ü<ëàe‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªe÷´{Ÿ˝≤´uŸμô|’ ne>±Vü≤q‘√ yÓTs¡T¬>’q ñbÕ~Û lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):Ç+&ÉÁd”º, mø£&É$Tø˘‡˝À m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*–q ªe÷´{Ÿ˝≤´uŸμô|’ ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#·Tø√e&É+ <ë«sê $<ë´s¡Tú\T yÓTs¡T¬>’q ñbÕ~Û neø±XÊ\T <äøÏÿ+#·Tø√>∑\s¡ì Ä~‘·´ ì+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY Ábıô|òdüsY $.$.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. f…ø£ÿ* eT+&É\+ ¬ø.ø=‘·÷Ôs¡T düMT|ü+˝Àì Ä~‘·´ Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ¬øØsY ¬>’&ÓHé‡ôd˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À ªe÷´{Ÿ˝≤´uŸ n+&é Ç{Ÿ‡ n|æ¢πøwüHé‡μ kÕ|òtºy˚sYô|’ ˇø£s√E C≤rj·TkÕúsTT esYÿcÕ|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷´{Ÿ˝≤´uŸ, dæ>∑ï*+>¥, Çy˚TCŸ ÁbÕôddæ+>¥, y˚yé˝…{Ÿ‡ô|’ Ábıô|òdüsY &ç.j·TT>∑s<ÛäsY $|ü⁄\+>± $e]+#ês¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|üeTTU Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ qT+∫ 210 eT+~ $<ë´s¡Tú\T, n<Ûë´|ü≈£î\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\≈£î ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY Á|üX¯+kÕ|üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nø£&É$Tø˘ &ûHé &Ü. ¬ø._.eT<ÛäTkÕVüQ, Á|æì‡|ü˝Ÿ {Ï.¬ø.sêeTø£ècÕísêe⁄, mdt.uÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mdt.◊. ne‘êsêìøÏ ø±+dü´ |ü‘·ø£+ lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): $XÊK|ü≥ï+ πs+CŸ≈£î dü+ã+~Û+∫ s¡÷s¡˝Ÿ b˛©dtùdºwüHé düuŸ ÇHéôdŒø£ºsY ne‘êsêìøÏ ø±+dü´ |ü‘·ø£+ \_Û+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é nbÕŒ˝À b˛©düT &É÷´{°MT{Ÿ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+˝À nbÕŒ ôdŒwü˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY sêJyéÁ‹y˚~ qT+∫ ø±+dü´ |ü‘·ø±ìï ne‘ês¡+ n+<äT≈£îHêïs¡T. 54e sêh kÕúsTT b˛©düT &É÷´{° MT{Ÿ á HÓ\ 13 qT+∫ 16e ‘˚B es¡≈£î »]–+~. $XÊK|ü≥ï+ πs+CŸ ‘·s¡|ü⁄q ◊.ˇ. (ÇHÓ«dæºπ>wüHé Ä|òt bòı{ÀÁ>±|ò”) $uÛ≤>∑+˝À bÕ˝§Zqï ne‘ês¡+ ø±+dü´ |ü‘·ø£+ kÕ~Û+#ês¡T. πs+CŸ≈£î dü+ã+~Û+∫ ˇø£ÿ ne‘ês¡+πø ø±+dü´ |ü‘·ø£+ e∫Ã+~. πs+õ kÕúsTT k˛{°˝À¢ õ˝≤¢≈£î ø±+dü´ kÕ~Û+∫q lø±≈£îfi¯+ s¡÷s¡˝Ÿ b˛©dtùdºwüHé mdt.◊. ne‘ês¡+qT õ˝≤¢ b˛©dt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ πø.$.$.>√bÕ\sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T n_Ûq+~+#ês¡T.

Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·Tqï {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ‘êqT myÓTà˝Ò´>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT #˚dæq n_Ûeè~Δ |üqT\qT ‘êy˚T #˚sTT+#êeTì >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\qT Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì Ä~˝≤u≤<é ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ CÀ>∑T sêeTqï nHêïs¡T. C…’q‘Y eT+&É\+˝À Ä~yês¡+ |üs¡´{Ï+∫q dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘êqT myÓTà˝Ò´>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT C…’q‘Y, uÒ\ eT+&É˝≤˝À¢ |ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æ+#êqì, n$ Ç|ü⁄Œ&ÉT ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´j·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\T >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ ‘êy˚T ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚sTT+#êeTì Á|üø£≥q\T #˚j·T&Üìï Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. >∑‘·+˝À {Ï&ç|æ {Ϭø{Ÿô|’ b˛{° #˚XÊqì, {ÏÄsYmdt bı‘·TÔ e\¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T z≥Ty˚dæ ¬>*|æ+#ês¡ì nHêïs¡T. á $düj·÷ìï eTs¡∫ {Ï&ç|æ m+|æ, Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T Á|ü‹ø± Á|üø£≥q\T #˚j·T&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì nHêïs¡T. <äeTTà+fÒ sêJHêe÷ #˚dæ ‹]– {Ï&ç|æ {Ϭø{Ÿô|’ b˛{° #˚ùdÔ ‘êqT dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ ø√dü+ e+<ä˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T ÁbÕD‘ê´+>∑+ #˚ùdÔ |ü<äe⁄\qT n+{Ïô|≥Tºø=ì {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À á Hêj·T≈£î\≈£î Á|ü»\T ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

\+u≤&û \ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìsêVü‰s¡Bø£å\T Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): \+u≤&û –]»qT\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À #˚|üfÒº Bø£å\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì \+u≤&û Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ sêh ø±s¡´<ä]Ù sêe÷sêe⁄, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T düø±sê+\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á HÓ\ 27 qT+&ç 29es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› #˚|üfÒº Bø£å\˝À \+u≤&û\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. 500 »HêuÛ≤ >∑\ Á|ü‹ ‘ê+&ÜqT |ü+#êsTTr>± >∑T]Ô+#ê\ì, –]»q ‘·+&Ü˝À ìedædüTÔqï ns¡TΩ˝…’q –]»qT\≈£î m˝≤+{Ï wüs¡‘·TÔ\T ˝Ò≈£î+&Ü @C…˙‡ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T n+~+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘ê\ –]»qT\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ◊{Ï&çm\qT @sêŒ≥T #˚dæ 5y˚\ ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. \+u≤&û\ düeTdü´\ kÕ<Ûäq ø√dü+ dü$T‹ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT dü+JyéHêj·Tø˘ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é˝À Bø£å\qT #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

$<äT´‘Y ø√‘·\qT m‹Ôy˚dæ Á|ü»\qT Ä<äTø√+&ç Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): $<äT´‘Y XÊK $~düTÔqï $<äT´‘Y ø√‘·\qT m‹Ôy˚j·÷\ì õ˝≤¢ j·TTe»q dü+|òü÷\ dü$T‹ &çe÷+&é #˚dæ+~. |ü≥ºD≤\‘√ bÕ≥T Á>±e÷˝À¢ $~düTÔqï $<äT´‘Y ø√‘· e\¢ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, ∫qï‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘·|ü&ç Ç+<äT˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\T nH˚ø£ ø£cÕº\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î dü$T‹ Hêj·T≈£î\T >∑DÒwt, lìyêdt, u≤\X¯+ø£sYø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düTC≤‘·X¯s¡àqT ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. $<äT´‘Y ø√‘· e\¢ ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>± e÷]+<äì, |ü+≥ ñ‘·Œ‘·TÔ\T ì*∫b˛>±, ñqï |ü+≥\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î »H˚¢≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+ yê]øÏ uÛ≤s¡+>± e÷]+<äì nHêïs¡T. nìï esêZ\ yê]øÏ Çã“+~>± e÷]q $<äT´‘·— ø√‘·\qT m‹Ôy˚ùd˝≤ #·÷&Ü\ì yês¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

‘Ó\+>±D n_Ûeè~ΔøÏ Á|ü‘˚´ø£ sêhy˚T e÷s¡Z+ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· n_Ûeè~Δ‘√ bÕ≥T j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û \_Û+#ê\+fÒ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ˇø£fÒ e÷s¡ZeTì ◊ø±dü H˚‘·\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±DqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä~˝≤u≤<é˝À #˚|ü{Ϻq ]˝ÒBø£å\T 714 s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± Bøå± •_sêìï ◊ø±dü H˚‘·\T dü+<ä]Ù+#˚ yê]‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ bÕغ\T ne\+_düTÔqï $<ÛëHê\ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D˝À $<ë´s¡Tú\ Ä‘·àVü≤‘·´\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ nìï s¡+>±˝À¢ yÓqø£ã&É&ÜìøÏ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ bÕ\H˚ ø±s¡DeTì yês¡T nHêïs¡T. {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ‘·eT yÓ’K]ì e÷s¡TÃø=ì ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$T+#·ø£b˛‘˚ ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\T>± $T–*b˛‘ês¡ì nHêïs¡T. πø+Á<ä+ yÓ+≥H˚ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT >∑T]Ô+∫ ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·TqT Á|üø£{Ï+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·≈£î+fÒ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å\T Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ‘·eT düeTdü´\qT HÓ\ s√E˝À¢>± Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü&ÉT‘êeTì, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À |üì#˚düTÔqï ø£+|üP´≥sY $<ë´uÀ<Ûä≈£î\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ø£èwüí, düTBsY\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·eT düeTdü´\qT nH˚ø£ e÷s¡T¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $qï$+∫Hê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. J‘ê\ ô|+|ü⁄‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ kÕeT÷Væ≤ø£+>± ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü≥ºqTqï≥Tº yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

KeTà+, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): 2011-12Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT õ˝≤¢≈£î yÓqø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~Δ ì<ÛäT\T (_ÄsYõm|òt) 16.65 ø√≥T¢ eT+ps¡j·÷´j·Tì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y eTTK´ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] <˚esê+ nHêïs¡T. á ì<ÛäT\qT eT÷&ÉT πø≥–] |üqT\≈£î πø{≤sTT+∫q≥Tº $e]+#ês¡T. yê{Ïì e÷]à HÓ\˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. 2012-13 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ 12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£ ì<ÛäT\ $ìjÓ÷>±ìøÏ >±qT ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ |üqT\T ìs¡«Væ≤+#˚ Á|ü<˚XÊ˝À¢ Á|ü»\ n»e÷sTTwæ‘√ nÁø£e÷\≈£î n&ÉT¶ø£≥ºy˚j·Te#·Ãì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. õ˝≤¢˝Àì Á>±eT |ü+#êsTTr\ bÕ\qô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\‘√ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. &çôd+ãsY 20q uÛÑÁ<ë#·\+, bÕ\«+#·, 21q ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, KeTà+ &ç$»q¢˝Àì n~Ûø±s¡T\≈£î •ø£åD≤ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Çdü20qTø£{Ï‘·.õ.◊.s¡*>±¬+|ü ⁄ $s¡ $ T+#· T ø√yê* sï{Ÿ ø£+ô|˙ eTT≥º&çøÏ düHêïVü‰\T lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): {°J◊ >±¬sï{Ÿ j·÷»e÷q´+ rs¡+ qT+∫ {Ï|üŒs¡¢ <ë«sê ÇdüTø£ ‘·s¡*+#·&Üìï $s¡$T+#·Tø√yê\ì, ˝Ò≈£î+fÒ á HÓ\ 20q ø£sêà>±sêìï eTT{º&çkÕÔeTì |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T rs¡+ qT+∫ ÇdüTø£ ˝À&ÉT‘√ edüTÔqï |ü\T {Ï|üŒs¡¢qT lø±≈£îfi¯+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ã*yê&É ≈£L&É* e<ä› n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúì≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2003˝À {Ïõ◊ >±¬sï{Ÿ ø£+ô|˙ ÁbÕs¡+uÛÑ düeTj·T+˝À dü+ã+~Û‘· ø£+ô|˙ j·÷»e÷q´+ ≈£î+<äTyêìù|≥, ø£D>∑T\yêìù|≥, Ç|æŒ*, ã*yê&É, n#ÓÃqïbÕ˝…+, øÏ*¢bÕ˝…+, ø£˝Ò¢|ü*¢, yÓ÷|üdüTã+<äs¡T, >∑D>∑fi¯¢ù|≥ Á>±eT\ Á|ü»\ düeTø£å+˝À rs¡ ÁbÕ+‘·, kÕúìø£ Á|ü»\≈£î e÷Á‘·y˚T ø£sêà>±s¡+ rs¡+˝À ÇdüTø£ ‘·e«ø±˝À¢ ñ<√´>±*#˚Ã˝≤ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+<äHêïs¡T. n˝≤π> rs¡ ÁbÕ+‘· Á>±e÷\

n_Ûeè~ΔøÏ ø£sêà>±s¡+ ˝≤uÛ≤˝À¢ 10 XÊ‘·+ πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î, s¡Vü≤<ës¡T\T, bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeHê\T, eT+∫˙{Ï uÀs¡T¢ @sêŒ≥T #˚dæ, @{≤ yê{Ï eTs¡eTà‘·T\T #·÷ùd+<äT≈£î ns¡Ω‘· ø£*–q j·TTe‘·≈£î ñ<√´>±*#˚Ã+<äT≈£î, nqTeT‹ bı+~q ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ÇdüTø£ ‘·e«ø±\T #˚ùd˝≤ j·÷»e÷q´+ n+^ø£]+∫+<äì Ç|ü⁄Œ&Ü ˇ|üŒ+<ë*ï ñ\¢+|òæTdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. kÕúì≈£î\≈£î ø±≈£î+&Ü ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î #Ó+~q yê]øÏ ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£*ŒdüTÔ+<äHêïs¡T. n˝≤π> rs¡ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L©\T, Á{≤ø£ºs¡¢‘√ ø±ø£ Ábı¬ø¢sTTq¢‘√ ‘·e«ø±\T »]|æ {Ï|üŒs¡¢ <ë«sê ‘·s¡*düTÔHêïs¡Hêïs¡T. rs¡+˝À Ábı¬ø¢q¢ <ë«sê n≥MuÛÑ÷eTT\T, &ç|ü{≤º uÛÑ÷eTT˝À¢ ÇdüTø£ ‘·e«ø±\T #˚|ü&ÉT‘·÷ |üsê´es¡D≤ìøÏ, Á|üuÛÑT‘·« Ä<Ûëj·÷ìøÏ >∑+&ç ø=&ÉT‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. n~Ûø£ ˝À&ÉT‘√ ÇdüTø£ s¡yêD≤ #˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À

s¡Vü≤<ës¡T\T >∑+‘·\T|ü&ç bÕ&Ée⁄‘·THêïj·THêïs¡T. eTT+<äT>± ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ kÕúì≈£î\≈£î ñ<√´>∑eø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì, nqTeT‹ bı+~q ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ÇdüTø£ ‘·e«ø±\qT #˚|ü{≤º\ì, Á{≤ø£ºs¡¢ <ë«sêH˚ ÇdüTø£ s¡yêD≤ #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ á HÓ\ 20q ø£sêà>±sêìï eTT≥º&çkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >±s¡ b˛©düTùdºwüHé mdt.◊. ÄsY.n|üŒ\Hêj·TT&ÉT, dæã“+~ Á>±eTdüTÔ\‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æ |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~<ë›s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J eT+&Ü˝≤<Ûä´≈£åî\T ∫{Ϻ »Hês¡úqsêe⁄, n+&É{Ï lìyêdüsêe⁄, >=+&ÉT s¡|òüTTsê+, e÷J düs¡Œ+#·T\T Ç|æŒ* Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, n\bÕq n|üŒj·T´, eT÷ø£fi¯¢ ‘ê‘·u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nqs¡TΩ\≈£î |ü<√qï‘·T\ô|’ $#ês¡D õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): 2009 |òæÁãe]˝À ø=+<äs¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T qøÏ© Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\ Ä<Ûës¡+>± bÕsƒ¡XÊ\ düVü‰j·T≈£î\T>± |ü<√qï‹ bı+~q≥T¢ e∫Ãq Äs√|üD\ô|’ $#ês¡D≈£î õ˝≤¢ $<ë´XÊø£ Ä<˚XÊ\T yÓ\Te]+∫+~. |ü<√qï‹ bı+~q ñbÕ<Ûë´j·TT\ kÕ<Ûës¡D $<ë´s¡Ω‘·\T, kÕ+πø‹ø£ $<ë´s¡Ω‘·\ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\qT eT+&É˝≤\ yêØ>± |ü]o*+#ê*‡+~>± m+áy√\q÷ Ä<˚•dü÷Ô õ˝≤¢ $<Ûë´XÊK n~Ûø±] ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. 2009 |òæÁãe]˝À »]–q |ü<√qï‹ Á|üÁøÏj·T˝À ø=+<äs¡T qøÏ© Á<ÛäTe|üÁ‘ê\T »‘·|üs¡∫ |ü<√qï‹ bı+<ës¡qï |òæsê´<äT\≈£î $õ˝…qT‡ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ìC≤ìC≤\T ì>∑TZ ‘˚˝≤Ã*‡+~>± $<ë´XÊK≈£î dü÷∫+∫+~. B+‘√ Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ |ü]o\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

n|üŒ{À¢ bÕsƒ¡XÊ\ düVü‰j·T≈£î\T>± ˝…ø£ÿ\T 290 eT+~, |”md”‡ 220, Ä+>∑¢+ 224, mHémd”‡ 180, kÕ+|òæTø£XÊg+ 209 eT+~ |ü<√qï‹ bı+<ës¡T. á |ü]o\q˝À bÕsƒ¡XÊ\ düVü‰j·T≈£î\ qT+∫ kÕ<Ûës¡D, kÕ+πø‹ø£ $<ë´s¡Ω‘· Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ õsê≈£î‡\‘√ bÕ≥T kı+‘· |üPNø£‘·TÔqT bı+<ë\ì m+áy√\≈£î C≤Ø nsTTq Ä<˚XÊ˝À¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ù|s=ÿHêïs¡T. 2009 |òæÁãe]˝À »]–q bÕsƒ¡XÊ\ düVü‰j·T≈£î\ |ü<√qï‹ düeTj·T+˝À $<ë´XÊK ñbÕ<Ûë´j·TT\ qT+∫ $<ë´s¡Ω‘·\ qø£fi¯ó¢ bı+~ @&Ü~ bÕ≥T |ü]o\q ì$T‘·Ô+ ñ+∫ ‘·sê«‘· n+~+#ês¡T. eT∞¢ á |ü]o\q @$T≥ì |ü<√qï‹ bı+~q |ü\Te⁄s¡T bÕsƒ¡XÊ\ düVü‰j·T≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·{º+ô|’ ne>±Vü≤q nedüs¡+ $»j· T q>∑ s ¡ + ,&ç ô d+ãsY 1 8(dü T es¡ í y ês¡ Ô Á|ü‹ì~Û):uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ 2005˝À Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq düe÷ #ês¡ Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï dü~«ì jÓ÷>∑+ #˚düTø√ yê\ì õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ Hê´j·T eT÷]Ô lsêeT÷à]Ô dü÷∫+#ês¡T. Ä~yês¡+ kÕúìø£ õ˝≤¢ ø√s¡Tº e<ä› düŒ+~+#˚ bÂs¡T\T nH˚ dü+düú @sêŒ≥T #˚dæq ne>±Vü≤q sê´©ì Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq Hê´j·TeT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á #·{≤ºìï ne>±Vü≤q #˚düT≈£îì, dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. sê´© |ü≥ºD+˝Àì Á|ü<Ûëq M<ÛäT\ >∑T+&Ü ÄsYn+&é; n‹~∏ >∑èVü≤+ es¡≈£î kÕ–+~. á sê´©øÏ dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡eTD≤sêe⁄ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. á sê´©˝À uÛ≤Ø m‘·TÔq dü+düú düuÛÑT´\T Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nÁø£eT ˝Òne⁄≥¢≈£î H√{°düT*e«+&ç:n~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY Ä<˚X¯+

Á|üuÛÑT‘·« H√≥Ø>± |ü<ëàe‹

lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± y˚dæq ˝Òne⁄≥¢ j·T»e÷qT\≈£î yÓ+≥H˚ H√{°düT\T C≤Ø #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. ]j·T˝Ÿmùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Hê˝≤ #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT\T edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T, ¬syÓq÷´ &ç$»q¢ n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ ‘·ìF #˚dæ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. qs¡düqïù|≥, b˛˝≤øÏ, ÄeT<ë\e\dü, sêC≤+, lø±≈£îfi¯+ ÁbÕ+‘ê\ô|’ Á|ü‘˚´ø£+>± <äèwæº kÕ]+#ê\Hêïs¡T. ñ&Ü |ü]~Û˝À á ÁbÕ+‘ê\Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ìã+<Ûäq*ï |üø±ÿ>± neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY ‘·q ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T, Äضy√\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. ª&Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsYμ ˝Àq÷ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ

KeTà+, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): Á|üuÛÑT‘·« H√≥Ø>± KeTà+ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q Hê´j·T yê~ mdt.$.$ |ü<ëàe‹ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø nj·÷´sTT. KeTà+˝À Á|üuÛÑT‘·« H√≥Ø>± ìj·÷ eTø£+ bı+~q ‘=* eTVæ≤fi≤ Hê´j·Tyê~ |ü<ëàe‹ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. |ü<ëàe‹ Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢ u≤sY nk˛dæj˚TwüHé eTVæ≤fi≤ Á|ü‹ì~Û>± ñHêïs¡T. Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·T+ qT+∫ Hê´j·TXÊÁdüÔ+˝À |ü{≤ºbı+~ 2000 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ |ü≥ºD+˝À Hê´j·Tyê~>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. |ü<ëàe‹ Á|üuÛÑT‘·« H√≥Ø>± ◊<äT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ø=qkÕ>∑qTHêïs¡T.

˝Òne⁄≥¢ô|’ |òæsê´<äT\T edüTÔHêïj·Tì, #ê˝≤ eT+~ ]j·T\ºs¡T¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó*¢+#·e\dæq Hê˝≤ #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì, |ü+#êj·Tr\øÏ Çyê«*‡q düú˝≤ìï ≈£L&Ü πø{≤sTT+#·&É+ ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+<äì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. k˛ºHéÁø£wüsY bÕ¢+≥¢ e<ä› ã÷&ç<ä ô|’øÏ m–] |üsê´es¡D ø±\Twü´+ »s¡>∑≈£î+&Ü ˙s¡T |æ#·ø±Ø #˚ùd j·T+Á‘ê\T @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì, ˝Òø£b˛‘˚ d”|”d”-133 ìã+<Ûäq øÏ+<ä bÕ¢+≥T eT÷ùdj·÷\ì ø£˝…ø£ºsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T 15 s√E\ø=ø£kÕ] >∑èVü≤ìsêàD dü+düú Ç+»˙s¡¢‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ, #Ó*¢+|ü⁄\T y˚>∑+>± »]π>˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T.

H√≥¢ ø£≥º\ kÕÿ+˝À Ç<ä›]ô|’ y˚≥T ª|ü•ÃeTμ yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK˝À Á|üøå±fi¯q @\÷s¡T, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK≈£î |ü{Ϻq n$˙‹ »ãT“≈£î m≥ºπø\≈£î ∫øÏ‘·‡ yÓTT<ä˝…’+~. á XÊK˝À ã~©\T, |ü<√qï‘·T\T, &ç|ü⁄´fÒwüq¢ e´eVü‰s¡+˝À \ø£å˝≤~s¡÷bÕj·T\ kıeTTà kÕ«Vü‰ ne⁄‘·Tqï<äqï Äs√|üD\T m|üŒ{Ï qT+#√ ñHêïsTT. M{ÏøÏ dü÷Á‘·<Ûës¡T\T>± &ûm+ôV≤#Yz &Üø£ºsY |ü<äà» ÄyÓT uÛÑs¡Ô n<äq|ü⁄ &ûm+ôV≤#Yz &Üø£ºsY Á|ükÕ<ésêe⁄ô|’ m|üŒ{Ï qT+∫ Äs√|üD\T ñHêïsTT. nsTTHê yê] CÀ*øÏ yÓfi‚¢ <ÛÓ’s¡´ kÕVü≤kÕ\T me«]ø° ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. M]<ä›] n$˙‹ |ü⁄sêD+ô|’ |üÁ‹ø£˝À¢ mH√ï ø£<∏äHê\T yÓ\Te&ܶ |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕ|üq b˛˝Ò<äT. @<Ó’Hê |üÁ‹ø£˝À M] n$˙‹ô|’ yês¡Ô yÓ\Te&ç‘˚ yÓTT≈£îÿã&ç $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø√e&É+ ÄqyêsTTr>± e÷]+~. ˇø£]<ä›s¡T sêÁwüº eT+Á‘·T\‘√ M]øÏ ñqï dü+ã+<Ûë˝Ò M]ì ø±bÕ&ÉT‘·÷ e#êÃsTT. ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ @\÷s¡T˝Àì õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK ø±sê´\j·T+˝À yÓ\T>∑T #·÷dæq H√≥¢ ø£≥º\ kÕÿ+ |ü<äà», Á|ükÕ<ésêe⁄\ n$˙‹øÏ |üsêø±wüº>± ì*∫+~. uÀ<Ûäø±\ yê´~Û ìyês¡D≈£î dü+ã+~Û+∫q eT+<äT\ ø=qT>√fi¯¢ ì$T‘·Ô+ Á&Ü #˚dæq s¡÷.77 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ &ÉãT“qT ;s¡Tyê˝À <ë#˚XÊs¡T. ‘Ó*$>± á &ÉãT“qT

|üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#·&ÜìøÏ eP´Vü≤+ |üHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\T |ü+|æD° ø±yê*‡q á kıeTTàqT CÒãT\T ì+|ü⁄ø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ˇø£ nC≤„‘· e´øÏÔ bò˛Hé ø±˝Ÿ‘√ MT&çj·÷ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ+~. $˝Òø£s¡T\ eTT+<äT ;s¡Tyê˝À <ë∫q ø£¬s˙‡ ø£≥º\T ãj·T≥|ü&ܶsTT. á H√≥¢ ø£≥º\ e´eVü‰s¡+ô|’ |ü<äà», Á|ükÕ<ésêe⁄ ˙fi¯ó¢ q$T˝≤s¡T. ô|<ä› <äTe÷s¡y˚T πs–+~. Ä düeTj·T+˝À ø£˝…ø£ºsY yêDÏyÓ÷Vü≤Hé ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñHêïs¡T. MT&çj·÷˝À e∫Ãq yêsêÔ ø£<∏äHê\‘√ düeTÁ>∑ <äsê´|ü⁄Ô≈£î Ä<˚•+#ês¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY u≤ã÷ sêe⁄ Hêj·TT&ÉT Äضz Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ $#ês¡D≤~Ûø±s¡T\T>± ìj·T$T‘·T˝j·÷´s¡T. yê]<ä›s¡÷ »]|æq $#ês¡D˝À &Üø£ºsY |ü<äà», &Üø£ºsY Á|ükÕ<ésêe⁄\ n$˙‹ bÕÁ‘· ì>∑TZ‘˚*+~. X¯ìyês¡+ @\÷s¡T e∫Ãq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $#ês¡D ìy˚~ø£qT |ü]o*+#ês¡T. sêÁ‹øÏ sêÁ‹ &ûm+ôV≤#Yz, n<äq|ü⁄ &ûm+ôV≤#Yz\ô|’ y˚≥T y˚ùd+<äT≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. M]<ä›]ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü¬s+&ÉsY #˚XÊs¡T. &ûm+ôV≤#Yz ø±sê´\j·T+˝À H√≥¢ ø£≥º\ kÕÿ+˝À eTs√ eTT>∑TZs¡T ñ<√´>∑T\≈£î dü+ã+<Ûä+ ñ+<äì e∫Ãq Äs√|üD\ô|’ #·s¡´\≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä H√≥¢ ø£≥º\ kÕÿ+ Ç<ä›] n~Ûø±s¡T\ n$˙‹ ø£<∏ä≈£î #·s¡e÷+ø£+ |ü*øÏ+~.

õ˝≤¢˝À ù|ÁfÒ–b˛‘·Tqï H˚sê\T #√<ä´+ #·÷düTÔqï b˛©düT\T HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): õ˝≤¢˝À Ç{°e* ø±\+˝À H˚sê\T >∑D˙j·T+>± ô|]–b˛‘·T+&É≥+ e\¢ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. |ü>∑{Ï H˚sê\T, sêÁ‹ H˚sê\T, ôV’≤y˚ <√|æ&ç\T, #Ó’Hé kÕï∫+>¥\T Ç˝≤ s¡ø£s¡ø±\ |ü<äΔ‘·T˝À¢ H˚sê\T ô|]–b˛‘·T+&É&É+‘√ b˛©düT\T ôd’‘·+ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì q&çu§&ÉT¶q ø±≈£îM~Û˝À |üs¡y˚TX¯«] neTàyê] <˚ekÕΔq+ #ÛÓ’s¡àHé qπs+Á<ä Ç+{À¢ <=+>∑\T |ü&ç 16 \ø£å\T $\Te #˚ùd 80 dües¡¢ ã+>±s¡+, 10 \ø£å\ q>∑<äTqT <√#·T≈£îyÓ[¢q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‹s¡T|ü‹ yÓ[¢q düj·TeT+˝À á <√|æ&ç #√≥T#˚düT≈£î+~. n+‘·≈£î eTT+<äT 15 s√E\ ÁøÏ‘·+ Ä#ê] M~Û˝Àì Vü≤]X¯Ã+Á<äC…’Hé nH˚ e&û¶ yê´bÕ]ì sêÁ‹ 8 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À Vü≤‘·´ #˚dæ ≈düTe÷s¡T 60 \ø£å\T $\Te #˚ùd ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T <√#·T≈£îyÓfi≤¢s¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘·+ >∑T&É÷s¡T ◊{Ï&çm ø±sê´\j·T+˝À pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ>± |üì#˚ùd s¡e÷<˚$ nH˚ eTVæ≤fi¯qT <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚dæ ÄyÓT yÓT&É˝À ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\qT <√#·T≈£îyÓfi≤¢s¡T. Ç+ø± Ä{À\˝À »]π>

<=+>∑‘·Hê\≈£î n&ÉT¶ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+~. Á|ü‘˚´øÏ+∫ q>∑s¡+˝Àì •yês¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi≤¢&ÜìøÏ Ä{À\˝À mπøÿ eTVæ≤fi¯\≈£î á |ü]dæú‹ m<äTs¡e⁄‘·T+~. eTVæ≤fi¯\T Ä{À˝À mø£ÿ>±H˚ ø=+‘· <ä÷s¡+ b˛>±H˚ <äT+&É>∑T\T Á|üj·÷DÏ≈£î\ e÷~]>±H˚ Ä{À˝À mø£ÿ&É+ Ä{À ìs¡®q Á|ü<˚X¯+˝ÀøÏ yÓfi¯¢>±H˚ ø£‘·TÔ\‘√ u…~]+∫ q>∑\T <√#·T≈£îb˛e&É+, eTVæ≤fi¯\ MT<ä Vü≤‘·´#ês¡+ e+{Ï$ »s¡T>∑T‘·THêïsTT, >∑‘· m&Ü~ HÓ\÷¢s¡T q>∑sêìøÏ #Ó+<äì eTVæ≤fi≤ Hê´j·Tyê~ ã+>±s¡T q>∑\T ø=qT>√\T #˚dæ uÛÑø£Ôe‘·‡\q>∑sY˝Àì ‘·q Ç+{ÏøÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ ÄyÓT Ä{À mø£ÿ>± ÄyÓTqT ≈£L&Ü <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚dæ ÄyÓT e<ä› ñqï 30 dües¡¢ ã+>±s¡+ <√#·T≈£îb˛j·÷s¡T. Ç˝≤ #Ó|ü⁄Œ≈£î+fÒ b˛‘˚ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À <=+>∑‘·q+ »s¡>∑ì s√E ˝Ò<ä+fÒ ÄX¯Ãs¡´+ b˛qedüs¡+ ˝Ò<äT. Ç˝≤ ñ+fÒ Á|üj·÷DÏ≈£î\ <äèwæº eTs¡*à |ü>∑{Ï |üP≥ <=+>∑‘·Hê\T nH˚ø£+ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. &çôd+ãsY 3q >∑T&É÷s¡T≈£î #Ó+~q ◊.ø£ècÕí¬s&ç¶ nH˚ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô kÕúìø£ ãkÕº+&é e<ä› ñqï ◊dæ◊dæ◊ u≤´+≈£î˝À 5 \ø£å\ q>∑<äTqT Á&Ü #˚dæ Ä &ÉãT“qT ‘·q ø±s¡T˝À ñ+#·>± yÓqø£qT+∫ e∫Ãq z e´øÏÔ MT

sêh n+&ÉsY-19 ÁøϬø{Ÿ »≥Tº˝À $»jYT KeTà+, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): n+&ÉsY-19 ÁøϬø{Ÿ »≥Tº˝À l#Ó’‘·q´ pì j·TsY ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q $»jYT m+|æø£ j·÷´s¡T. Ç{°e\ Hêsêj·TD|ü⁄s¡+˝À »]–q sêh {ÀØï˝À õ˝≤¢ »≥Tº Hê˝ÀZkÕúq+˝À ì*∫ +~. õ˝≤¢ »≥Tº˝À Á|ü‹uÛ≤e+‘·+>± Ä&çq $»jYTqT ø£˝…ø£ºs¡T¢ sêh »≥Tº˝À kÕúq+ ø£*Œ+ #ês¡T.l#Ó’‘·q´ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ j·÷» e÷q´+ l<ÛäsY, l$<ä´ Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\T s¡‘êï ø£sY, Á|üø±XŸ, õ˝≤¢ n+&ÉsY-19 Áø°&É\ ø±s¡´ <ä]Ù yÓ+ø£qï Áø°&Üø±s¡T\qT n_Ûq+~+#ês¡T.

»qe] yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À $©q düuÛÑ KeTà+, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): »qe] yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À Á|üC≤sê»´+ bÕغ õ˝≤¢ $©q düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº Ä bÕغ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·TyÓTÆ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· ∫s¡+J$ì õ˝≤¢≈£î #Ó+~q H˚‘·\‘√ ø£*dæ $©q düuÛÑô|’ #·]Ã+#êeTHêïs¡T. Á|üC≤sê»´+ bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, eT÷]Ô, ¬ø.$.sêe⁄, l<ÛäsY ‘·~‘·s¡T\‘√ ø£*XÊeTHêïs¡T. ø±s¡TyÓqø±˝≤ &ÉãT“|ü&çb˛sTT+<äì Äj·Tq <äèwæº eTs¡*à ø£ècÕí¬s&ç¶ yÓqøÏÿb˛sTT #·÷ùdÔ 40 s¡÷bÕj·T\T |ü&ç ñHêïsTT. yê{Ïì rdüT≈£îì yÓqøÏÿ ‹]– ‘·q ø±s¡T˝À #·÷ùd dü]øÏ Ä &ÉãT“ <=+–*+#ês¡T. Ç+≥*C…Hé‡ ì|òü÷ yÓ’|òü\´+ e\¢H˚ Ç˝≤+{Ï H˚sê\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì X¯ì yês¡+ sêÁ‹ md”Œ _.$.s¡eTD≈£îe÷sY, b˛©düT\ Ä~Ûø±s¡+˝À »]–q H˚sê\ düMTø£å dü+<äs¡“¤+>± n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. sêÁ‹ y˚fi≤˝À¢ 11.00 >∑+≥\ ‘·sê«‘· m≥Te+{Ï <äTø±D≤\qT ‘Ós¡∫ ñ+#·sê<äì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À b˛©dt dæã“+~ ‘·≈£îÿe ñ+&É&É+ e\¢ <=+>∑‘·Hê\T »s¡>∑&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+. 25 \ø£å\ »HêuÛ≤ ø£*Zq HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À πøe\+ 2,250 eT+~ b˛©düT\T e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. á ˝…ø£ÿq #·÷ùdÔ 1750 eT+~ Á|ü»\≈£î ˇø£ÿ b˛©düT ø±|ü˝≤ ø±düTÔqï≥Tº ns¡Δ+ ne⁄‘·T+~. eT+&É\ b˛©düT ùdºwüHé\˝À môd’‡‘√ düVü‰ 8 eT+~ b˛©düT\T e÷Á‘·y˚T ì<ÛäT\qT ìs¡« Væ≤düTÔHêïs¡T . HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À ˇø=ÿø£ÿ ùdºwüHé≈£î 25 eT+~ |üì#˚düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. M]H˚ Á{≤|òæø˘, Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝À $◊|æ |üs¡´≥q\≈£î ôV’≤<äsê u≤<é˝À »]π> $Hêj·Tø£ ìeT»®Hê\≈£î yê&ÉT ≈£î+{≤s¡T. Ç+‘˚ >±ø££ myÓTà˝Ò´\≈£î, eT+Á‘·T\≈£î, ôd≈£L´]{° ø√dü+ ñ|üjÓ÷ –+#·T≈£î+ {≤s¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ b˛©düT\≈£î düyê\T>± e÷]+~.


uÖ*+>¥≈£î #·Áø±ìøÏ Çs¡TdüT˝≤+{Ï uÖ\sY ÇcÕ+‘Y X¯s¡à {°$T+&çj·÷ uÖ*+>¥ #·Áø±ìøÏ Çs¡TdüTe+{Ï ÇcÕ+‘Y X¯s¡à >±j·T+‘√ ‘·|ü⁄Œ≈£î+fÒ {°$T+&çj·÷≈£î <ÓuÒ“qì ÄÁùdº*j·÷ uÖ*+>¥ ø√#Y Á{≤jYT ≈£L© n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶ&ÉT. uÛ≤s¡‘· ù|dt uÖ\sY ÇcÕ+‘Y X¯s¡à ‘=* f…düTº≈£î <ä÷s¡yÓTÆ‘˚ n~ {°$T+&çj·÷ »≥Tº≈£î

rÁe qwüº+ ø£*–düTÔ+<äì ≈£L© yê´U≤´ì+#ê&ÉT. ÇcÕ+‘Y X¯s¡à ‘=* f…düTº ã]˝ÀøÏ ~>∑ø£b˛‘˚ {°$T+&çj·÷ uÖ*+>¥ #ê˝≤ ã\V”≤q |ü&ÉT‘·T+ <äHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· »≥Tº ÄÁùdº*j·÷ ø£+fÒ sê´+≈£î˝À¢

k˛eTyês¡+ 19 &çôd+ãsYY 2011

eTT+<äTqï e÷≥ yêdüÔey˚Tqì, nsTT‘˚ Á|ü|ü+#·+˝À @ »≥TºHÓ’Hê z&ç+#˚ HÓ’|ü⁄D´+ ñqï Ä≥>±fi¯¢≈£î ÄÁùdº*j·÷˝À ø=<äe ˝Ò<äì ≈£L© yê´U≤´ì+#ês¡T. {°$T+&çj·÷ u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢, uÖ\s¡¢≈£î BÛ≥T>± Äd”dt ôd’‘·+ sêDÏkÕÔs¡ì ≈£L© ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

9 ôV’≤<äsêu≤<é

ô|ò’q˝À¢ yê+>¥ #˚‹˝À ôd’Hê z≥$T \+ø£ô|’ <äøÏåD≤Á|òæø± Ç($)ìï+>¥ es¡˝Ÿ¶ dü÷|üsY u≤´&çà+≥Hé dæØdt eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡ ô|ò’q˝À¢øÏ uÛ≤s¡‘· kÕºsY u≤&çà+≥Hé ù|¢j·TsY ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ z≥$T bÕ˝…’+~. Ä~yês¡+ Çø£ÿ&É »]–q ô|ò’q˝À¢ Á|ü|ü+#· HÓ+ãsYeHé, #Ó’Hê Áø°&Üø±]DÏ sTTVü‰Hé yê+>¥ #˚‹˝À 21`18, 13`12, 12`21 k˛ÿs¡T‘√ |üsê»j·T+ bÕ˝…’+~. Hê\T>∑T es¡Tdü $»j·÷\‘√ ô|ò’q˝Ÿ≈£î yÓ[flq ôd’Hê ‘·T~b˛s¡T˝À e÷Á‘·+ $»j·÷ìï <äøÏÿ+#·Tø√˝Òø£b˛sTT+~. X¯ìyês¡+ »]–q eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡ ôdMTô|ò’q˝À¢ Á|ü|ü+#· Hê\T>√ sê´+ø£sY ôd’Hê 21`17, 21`18‘√ Á|ü|ü+#· ◊<√ sê´+ø£sY {°Hê uÖHé (&ÓHêàsYÿ)ô|’ ¬>*∫+~. ‘·<ë«sê á Á|ü‹cÕº‘·àø£ {ÀØï dæ+–˝Ÿ‡ ô|ò’q˝À¢øÏ #˚]q ‘=* uÛ≤s¡rj·T u≤´&çà+≥Hé Áø°&Üø±]DÏ>± #·]Á‘· düèwæº+∫q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚.

¬s+&ÉT Çìï+>¥‡˝À |ü~ $¬ø≥T¢ rdæq |òæò˝≤+&ÉsY≈£î e÷´HéÄ|òt~ e÷´#Y

Ç+{À¢ Ä\dü´+>± ìÁ<ä˝ÒkÕÔ : ¬øô|ºHé <Û√˙ Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ ñ+fÒ Ä\dü´+>± ìÁ<ä˝ÒkÕÔqì {°$T+&çj·÷ ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ädæ+>¥ <Û√˙ nHêï&ÉT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ ñqï |ü⁄Œ&ÉT U≤∞ düeTj·T+ <=]øÏ‘˚ u…’ø˘\T X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£î+{≤qì <Û√˙ ‘Ó*bÕ&ÉT. n˝≤π> sê+N ˝Àì ‘·q Ç+{À¢ ñqï eT÷&ÉT ≈£îø£ÿ\‘√ U≤∞ düeTj·T+ <=]øÏq|ü⁄Œ&É˝≤¢ Ä&ÉT≈£î+{≤qì ¬øô|ºHé yÓ\¢&ç+#ê&ÉT. Çø£ ÁøϬø{Ÿ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ‘êqT m˝≤+{Ï |òü*‘ê\qT kÕ~Û+#êqH˚ n+X¯+‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ¬>\Tb˛≥ eTT\qT ˇπø˝≤ #·÷kÕÔqì <Û√˙ #ÓbÕŒ&ÉT. ô|[¢ #˚düTø√e&É+ ≈£L&Ü es¡˝Ÿ¶ ø£|t ¬>\e&ÉeT+‘· ø£wüºeTì <Û√˙ n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶ&ÉT. ô|[fløÏ eTT+<äT >∑s

l\+ø£‘√ ‘=*f…düTº˝À <äøÏåD≤Á|òæø± Çìï+>¥‡ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. l\+ø£‘√ dü÷|üsY k˛ŒsYº‡ bÕs¡Tÿ˝À »]–q ‘=* f…düTº˝À <äøÏåD≤Á|òæø± 81 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫ ‘·q dü‘êÔ #ê≥T≈£î+~. B+‘√ eT÷&ÉT e÷´#Y\ dæØdt˝À <äøÏåD≤Á|òæø± 1`0 Ä~Ûø±´ìï dü+bÕ~+∫+~. |æ#Yô|’ uÖHé‡qT ns¡ú+ #˚düTø√˝Òø£b˛e&É+‘√H˚ l\+ø£ z≥$T ‘·|üŒ˝Ò<äT. n˝≤π> yÓs¡ïsY |òæ˝≤+&ÉsY 5/49, &˚˝Ÿ ôdºsTTHé 2/36 $»è+_Û+#·&É+‘√ l\+ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ ≈£î<˚\j·÷´s¡T. |òü*‘·+>± ‘=*f…düTº˝À <äøÏåD≤Á|òæø± Çìï+>¥‡ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. X¯ìyês¡+ \+#Y≈£î eTT+<äT ¬s+&√ Çìï+>¥‡ ÁbÕs¡+_Û+∫q \+ø£ 39.1 zes¡¢˝À 150 |üs¡T>∑T\πø ≈£î|üŒ≈£L*+~. \+#Y $sêe÷ìøÏ 4 $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTTq \+ø£ ‘=* Äs¡T $¬ø≥¢qT 70 |üs¡T>∑T\πø #˚C≤s¡TÃ≈£îì |”ø£˝À¢‘·T ø£cÕº˝À¢ |ü&ç ø√\Tø√˝Òø£b˛sTT+~. ¬s+&√ Çìï+>¥‡˝À Äs¡T ø±´#Y\T |ü{Ϻq <äøÏåD≤Á|òæø± ø°|üsY e÷sYÿ uÖ#·sY Hê\T>√kÕ] á ]ø±s¡T¶qT düeT+ #˚j·T>± ¬s+&ÉT Çìï+>¥‡˝À ø£*|æ eT÷&√s√E Ä≥ ø=qkÕ–+∫Hê <äøÏåD≤ ‘êVæ≤sY (29) ∫e] $¬ø{Ÿ≈£î 61 |üs¡T>∑T\T |òæ˝≤+&ÉsY 10 $¬ø≥T¢ |ü&É>=≥º&É+ $X‚wü+. Á|òæø± ‘=* Çìï+>¥‡˝À 122 zes¡¢˝À 411 CÀ&ç+#ês¡T. |òæ˝≤+&ÉsY≈£î ªe÷´Hé Ä|òt <ä n+‘·≈£îeTT+<äT 389/9 zesYHÓ’{Ÿ k˛ÿs¡T‘√ |üs¡T>∑T\≈£î Ä˝Öf…Æ+~. uÖ#·sY (65) e÷´#Yμ nyês¡T¶ \_Û+∫+~.

Y¢Áô|ò+&é‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&ç‘˚ dü]b˛‘·T+~. ø±ì ô|[fl #˚düT≈£î+fÒ 24 >∑+≥ \÷ ø£*dæ ñ+&Ü\ì <Û√˙ #ÓbÕŒ&ÉT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü eTq JeqXË’*øÏ ‘·>∑Z≥Tº uÛ≤>∑kÕ«$Tì e÷s¡Tà ø√yê*‡ ñ+≥T+<äì ¬øô|ºHé ‘Ó*bÕ&ÉT. kÕ<Ûës¡D+>± ÁøϬø≥s¡¢+<ä]ø° dü∫Hé f…+&É÷ \ÿsY dü÷Œ]Ô>± ì\TkÕÔ&Éì, ‘êqT ≈£L&Ü Ç+<äT ≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ ø±<äì <Û√˙ #ÓbÕŒ&ÉT. nsTT‘˚ e÷düºsY‘√ bÕ≥T n$T‘êuŸ ≈£L&Ü ‘·q≈£î Ä<äs¡ÙeTì nHêï&ÉT. ñ<äj·÷H˚ï ìÁ<ä˝Ò yê\+fÒ ø=+#Ó+ ã<ä›ø£+>± ñ+≥T+ <äHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ+fÒ ñ<äj·÷H˚ï ˝Ò∫ ÁbÕø°ºdt #˚kÕÔq+≥THêï&ÉT.

Ábıô|òwüq˝Ÿ >√˝ŸŒ¤ ≥÷sY˝À $CÒ‘·>± ì*∫q dæÁ$T‹ yÓTÁVü‰ V”≤s√ e⁄yÓTHé‡ Ábıô|òwüq˝Ÿ >√˝Ÿ|òt ≥÷sY 2011`12˝À dæ$TÁ‹ yÓTÁVü‰ $CÒ‘·>± ì*∫+~. bò˛sY`n+&ÉsY 68 ô|ò’q˝Ÿ sö+&√¢ yÓTÁVü‰ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫ $CÒ‘·>± ì*∫+~. #Û·+&û|òüTsY >√˝ŸŒ¤ ø£¢uŸ qT+∫ H˚Vü‰ Á‹|ü‹ (71), wüs¡à˝≤ ìø√˝…{Ÿ (74)\T yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫q|üŒ{ÏøÏ, yÓTÁVü‰ yÓTT‘·Ô+ 216 bÕsTT+≥¢‘√ H˚Vü‰ Á‹|ü‹ì yÓqøÏÿ HÓ{Ϻ nÁ>∑kÕúHêìï kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. ‘·<ë«sê

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Áø°&Üø±s¡T\ eTT+<ä+» _õHÓdt {≤{≤ zô|Hé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ #Ûê˝…+CŸ u≤´&çà+≥Hé {ÀØï˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Áø°&Üø±s¡T\T eTT+<ä+»˝À ì*#ês¡T. á {ÀØï˝À ‘·eT ‘·eT Á|ü‘·´s¡Tú\ô|’ dü‘êÔ#ê{Ïq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Áø°&Üø±s¡T\T dæ+<ÛäT, >∑Ts¡TkÕsTT<ä‘Y eTVæ≤fi¯\, |ü⁄s¡Twüß\ dæ+–˝Ÿ‡ $uÛ≤>±\˝À ô|ò’q˝À¢øÏ <ä÷düT¬øfi≤fls¡T. X¯ìyês¡+ »]–q ôdMTdt˝À dæ+<ÛäT 21`16, 21`14‘√ #êHé (Vü‰+ø±+>¥)ô|’ >∑Ts¡TkÕsTT<ä‘Y 21`12, 21`8 ‘√ ôwkÕsY Væ≤¬sHé s¡TkÕÔ${À (Ç+&√H˚wæj·÷)ô|’ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Ä<ä´+‘·+ Á|ü‘·´s¡Tú\qT uÛ≤Ø cÕ≥¢‘√ ø£≥º&ç #˚dæq M]<ä›s¡÷ düTHêj·÷dü+>± ô|ò’q˝À¢øÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. ‘·<ë«sê ô|ò’q˝Ÿ‡˝À (uÛ≤s¡‘Y)‘√ dæ+<ÛäT, Ä\yéTcÕ (Ç+&√H˚wæj·÷)‘√ >∑Ts¡TkÕsTT ã]˝ÀøÏ ~>∑qTHêïs¡T.

es¡˝Ÿ¶ ø£|t πsdüT˝À dü«s¡í |ü‘·ø£+ kÕ~Û+∫q n˝…ø˘‡ kı+‘·>∑&ɶô|’ »]–q es¡˝Ÿ¶ ø£|t πsdüT˝À ø±\Z] πsdüsY n˝…ø˘‡ >√>¥ dü«s¡í |ü‘·ø£+ kÕ~Û+#ê&ÉT. ‘·<ë«sê kı+‘·>∑&ɶô|’ es¡˝Ÿ¶ø£|t˝À dü«s¡í+ kÕ~Û+∫q Ä≥>±&ç˝≤ n˝…ø˘‡ ]ø±s¡T¶ kÕ~Û+#ê&ÉT. »s¡à˙øÏ #Ó+~q ≥{≤®Hê Vü≤ô|òïsY‘√ ¬øq&Ü ˇ*+|æø˘ bÕs¡Tÿ˝À »]–q á πsdüT˝À n˝…ø˘‡ Ä<ä´+‘·+ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫, $CÒ‘·>± ì*#ê&ÉT. >∑‘· @&Ü~ s¡cÕ´˝À »]–q es¡˝Ÿ¶ ø£|t˝À $CÒ‘·>± ì*∫q n˝…ø˘‡ ìØí‘· \øå±´ìï ˇø£ ì$Twü+ 34.212 ôdø£q¢˝À #˚~Û+∫ nÁ>∑kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. n˝≤π> Vü≤|òüïsY ¬s+&√ kÕúq+˝Àq÷, s¡cÕ´≈£î #Ó+~q {≤{Ïj·÷Hê ÇH√yê eT÷&√ kÕúHêìï <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. Çø£b˛‘˚ kı+‘·>∑&ɶô|’ »]–q es¡˝Ÿ¶ ø£|t πsdüT˝À |ü‘·ø£+ kÕ~Û+∫q ¬øq&Ü Ä≥>±&ç>± n˝…ø˘‡ >√>¥ ì\e&É+ >∑eTHêΩs¡+.

>√˝ŸŒ¤ d”»q˝À¢ dæ$TÁ‹ ¬s+&√ $»j·÷ìï ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£î+~. n˝≤π> eTDÏ f…Æ{Ï˝ŸqT ≈£L&Ü ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï dæ$TÁ‹ »qe] 31 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ {À©>∑THé® ø£¢uŸ {ÀØï˝À ‘·q dü‘êÔ #êfÒ+<äT≈£î düqï<ä›eTe⁄‘√+~. á {ÀØï˝À dæ$TÁ‹ yÓTs¡T¬>’q Ä≥rs¡TqT Á|ü<ä]Ù+∫ f…Æ{Ï˝Ÿ ¬>\T#·T≈£îH˚+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ Á|üj·T‹ïdüTÔ+<äì Áø°&Ü |ü+&ç‘·T\T n+≥THêïs¡T.

ãT*j·THé e÷¬sÿ{Ÿ˝À H˚{Ï ã+>±s¡+, yÓ+&ç <Ûäs¡\T H˚{Ï ãT*j·THé e÷¬sÿ{Ÿ˝À Ä~yês¡+ ã+>±s¡T, yÓ+&ç <Ûäs¡\T Ç˝≤ ñHêïsTT. $XÊK|ü≥ï+ e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.27,680 Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷,25,375 yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷. 53,500>± ñ+~. sê»eT+Á&ç e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 27,680, Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 25,740 yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷.53,500>± ñ+~. $»j·Tyê&É e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 27,600 Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 25,400, yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷ 53,500>± ñ+~.

eTT+u…’ e÷¬sÿ{À¢øÏ uÛ≤s¡‹ dæyÓT+{Ÿ

<˚X¯+˝Àì n‘·T´‘·ÔeT dæyÓT+{Ÿ Áu≤+&É¢˝À ˇø£f…Æq uÛ≤s¡‹ dæyÓT+{Ÿ eTT+u…’ e÷¬sÿ{À¢øÏ Á|üy˚•+∫+~. Áô|ò+#Y dü+düú ª$ø±μ Á>∑÷|t nqTã+<Ûä ø£+ô|˙ nsTTq uÛ≤s¡‹ dæyÓT+{Ÿ m+&û e÷s¡ÿdt ˇãØ¢, e÷¬sÿ{Ï+>¥ &Ó¬s’ø£ºsY m+.s¡M+<äsY¬s&ç¶ Bì ˝≤+#Û·q+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø eTe÷sêÁwüº e÷¬sÿ {À¢ uÛ≤s¡‹ dæyÓT+{Ÿ n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. á dü+<äs¡“¤+>± $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À s¡M+<äsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s√uÀf…ø˘ f…ø±ï\J, {≤´+|üsY Á|üP|òt bÕ´øÏ+>¥ e+{Ï n<ÛäTHê‘·q Á|üe÷D≤\‘√ uÛ≤s¡‹ dæyÓT+{ŸqT n+~düTÔHêïeTì, ‘·<ë«sê <˚X¯ yêDÏ»´ sê»<Ûëì yÓTT+u…’˝Àq÷ ‘·eT yê{≤qT ô|+#·Tø=+{≤eTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eTVü‰sêÁwüº e÷¬sÿ{À¢ 3 \ø£å\ fqTï\ dæyÓT+≥TqT $Áø£sTTdüTÔ+&É>±, 2012 Hê{ÏøÏ Bìì 13 \ø£å\ ≥qTï\≈£î ô|+#·Tø√yê\ì \ø£å´+>±

ˇø£{Ï ø=+fÒ ˇø£{Ï Á|ò”! ‘=$Tà<√ yê]¸ø√‘·‡yêìï |üP]Ô #˚düT≈£îì |ü<äe edü+‘·+˝ÀøÏ n&ÉT–&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± _>¥ dæ Á|ü‘˚´ø£ Ä|òüs¡¢qT Á|üø£{Ï+∫+~. Bìô|’ _>¥ dæ #ÛÓ’s¡àHé m+. u≤\T #Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷... yÓTTu…’fi¯¢ ø=qT>√fi¯¢ô|’ s¡÷. 1,500 $\Te #˚ùd >√˝Ÿ¶ ø±sTTHé‡, ◊<äT Á>±eTT\ dæ\«sY ø±sTTHé‡, ã÷¢≥÷‘Y\T, Vü‰{Ÿu≤ø˘‡\T, yê˝Ÿø±¢ø˘\T, ø±˝ÒCŸ u≤´>¥\qT uVüQeT‘·T\T>± n+<äCÒdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ ôd˝Ÿø±Hé &É÷´j·T˝Ÿ dæyéT yÓTTu…’˝Ÿ ø=+fÒ eTs=ø£ ôd˝Ÿø±Hé &É÷´j·T˝Ÿ dæyéT ôd˝Ÿbò˛HéqT ñ∫‘·+>± ÇdüTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. |üì#˚j·Tì bÕ‘· yÓTTu…’fi¯¢qT ≈£L&Ü mπø‡Ã¤+CŸ #˚düT≈£îH˚ Ä|òüsYqT ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

ô|≥Tºø=qï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ˝À<∏ë &Óe\|üsY‡ eTT+u…’˝À #˚|ü{Ϻq n‹ô|<ä› uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ uÛ≤s¡‹ dæyÓT+{ŸH˚ n~Ûø£+>± $ìjÓ÷–+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì yÓ’mdtÄsY õ˝≤¢˝À uÛ≤s¡‹ dæyÓT+{Ÿ≈£î @{≤ 50 \ø£å\ fqTï\ dæyÓT+≥T ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡ú´+ >∑\ bÕ¢+≥T qT+∫ z|”d” 43 Áπ>&é, z|”d” 53 Áπ>&é, |”|”d”, |”mdtd” dæyÓT+{ŸqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤s¡‹ dæyÓT+{Ÿ Ä+Á<Ûë, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø£sêí≥ø£, πøs¡fi¯, eTVü‰sêÁwüº, >√yê, bÕ+&ç#˚Ã], n+&Ée÷Hé e÷¬sÿ{¢˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. 2013 Hê{ÏøÏ s¡÷. 2,000 ø√≥¢ ≥s√ïesY 2011˝À uÛ≤s¡‹ ôdyÓT+{Ÿ ≥s√ïesY s¡÷. 1,000ø√≥T¢ <ë≥qT+<äì, 213 Hê{ÏøÏ s¡÷, 2,000 ø√≥¢ ≥s√ïesYqT kÕ~Û+#ê\ì \ø£å´+>± ô|≥Tºø=qï≥T¢ s¡M+<äsY¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. s¡÷. 1,400 ø√≥¢‘√ >∑T\“sêZ˝À HÓ\ø=\TŒ‘·Tqï 55 \ø£å\ ≥qTï\ dæyÓT+≥T bÕ¢+≥T 2015`16 Hê{ÏøÏ |üP]ÔkÕúsTT˝À n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ eùdÔ, yÓTT‘·Ô+ ø£+ô|˙ ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡ú´+ 1.05ø√≥¢ ≥qTï\≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äHêïs¡T. á j·T÷ì{Ÿ ‘=* <äX¯ (27.5 \ø£å\ ≥qTï\T) 2012 ~«rj·÷s¡ú˝À ñ‘·Œ‹Ôì ÁbÕs¡+_Û+#·qT+<äì nHêïs¡T.

m|òt&û◊\ nqTeT‹ e\¢ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´y˚T <˚oj·T eT©º Áu≤+&é ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT (m|òt&û◊)\qT nqTeT+‹+#·&É+ e\¢ uÛ≤s¡‘Y Ä]úø£+>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+<äì ◊{° s¡+>∑ ◊ø±Hé mHé.ÄsY. Hêsêj·TD eT÷]Ô n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. n+<äTe\¢ m|òt&û◊\qT nqTeT‹+#· e<ä›ì #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q\T ns¡ús¡Væ≤‘·eTHêïs¡T. Bìô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... eT©¢Áu≤+&é s¡+>∑+˝À ø=‘·Ô f…ø±ï\J edüTÔ+<äì, B+‘√ bÕ≥T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n‹ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø ñ‘·Œ‘·TÔ\T \uÛÑ´eTj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ <˚X¯ yê´|üÔ+>± 35 XÊ‘·+ ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T ø√˝Ÿ¶ k˛ºπsJ\T ˝Òø£ b˛e&É+ e\¢ #Ó&çb˛‘·THêï j·THêïs¡T. <˚X¯+˝À $<˚o #Ó’Hé e÷¬sÿ{Ÿ\T sêe&É+ e\¢ Ç˝≤+{Ï eè<ÛëqT n]ø£≥ºe#·ÃHêïs¡T.

sêÁwüº+˝Àì Á|ü<Ûëq e÷¬sÿ{Ÿ\˝À ø√&ç>∑T&ÉT¢ <Ûäs¡\T sêÁwüº+˝Àì Á|ü<Ûëq e÷¬sÿ{Ÿ\˝À Ä~yês¡+ ø√&ç>∑T&É¢ <Ûäs¡\T øÏ+~ $<Ûä+>± ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ˝À e+<ä ø√&ç >∑T&ÉT¢ <Ûäs¡ s¡÷. 288.00 ñ+&É>±, ∫\¢s¡>± ˇø£ÿ >∑T&ÉT¶ <Ûäs¡ s¡÷. 3.15 >± ñ+~. n˝≤π>.. es¡+>∑˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¡÷.292 >±qT, $XÊK|ü≥ï+˝À s¡÷.292, $»j·Tyê&É s¡÷ 286, ∫‘·÷Ôs¡T˝À s¡÷.293, ñuÛÑj·T>√<ëe] e÷¬sÿ{Ÿ˝À 286 s¡÷bÕj·T\T>± ñ+~.Çø£b˛‘˚.. bıs¡T>∑T sêÁwüºyÓTÆq ‘·$Tfi¯ Hê&ÉT sêÁwüº sê»<Ûëì #ÓHÓ’ï˝À e+<ä ø√&ç>∑T&ÉT¢ <Ûäs¡ s¡÷. 300.00 |ü\Tø£>±, ø√fi¯fl |ü]ÁX¯eT≈£î Äj·TTe⁄|ü≥Tº>± ñqï qeTàø£˝Ÿ˝À s¡÷.294.00 s¡÷bÕj·T\T>± |ü\T≈£î‘√+~.

2012 qT+&ç ª>∑÷>∑T˝Ÿ yêsTTdt Á|ò” ø±˝Ÿ‡μ Á|ò”>±.. ôdsYà Ç+»Hé ¬>sTT+{Ÿ >∑÷>∑T˝Ÿ ¬øq&Ü, j·TTHÓ’f…&é ùdº{Ÿ‡˝À ñqï j·T÷»sY‡øÏ eTT+<äT>± Vü‰©&˚ –|tºì n+~+#·qT+~. Ç+‘·ø° >∑÷>∑T˝Ÿ n+~+#·qTqï á Vü‰©&˚ –|tº @+≥ì nqT≈£î+≥THêïsê... >∑÷>∑T˝Ÿ n_Ûe÷qT\ ø√dü+ yêsTTdt Áb˛&Éø˘º n+fÒ yêsTTdt ø±˝Ÿ‡ |ò”#·sYì Á|ò”>± n+~+#·qT+~. >∑÷>∑T˝Ÿ yêsTTdt Á>∑÷|t Ábı&Éø˘º y˚TH˚»sY ª$HÓ‡+{Ÿ bÕ{Ÿμ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2012 ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>± ¬øq&Ü, j·TTHÓ’f…&é ùdº{Ÿ‡\˝À ñqï >∑÷>∑T˝Ÿ j·T÷»sY‡ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± Vü‰©&˚ ôd\ÁuÒwüHé‡ì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì, >∑÷>∑T˝Ÿ yêsTTdt Á|” ø±˝Ÿ‡ì n+~düTÔHêïeTì nHêïs¡T. á |ò”#·sY düVü‰j·T+‘√ y˚s¡T y˚s¡T Á|ü<˚XÊ\˝À ìedædüTÔqï >∑÷>∑T˝Ÿ j·T÷»sY‡ ‘·eTjÓTTø£ÿ ùdïVæ≤‘·T\T, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ Á|ò”>± yêsTTdt ø±˝Ÿ‡‘√ e÷{≤¢&=#·Ãì nHêïs¡T. >∑÷>∑T˝Ÿ yêsTTdt |ò”#·sY j·TTmdt, ¬øq&Ü\˝À 2010 e dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç n+<äTu≤≥T˝À ñqï|üŒ{ÏøÏ, dü&ÉHé>± 2011 Ä>∑düTº HÓ\˝À ôdsYà Ç+»Hé ¬>sTT+{Ÿ á |ò”#·sYì rdæy˚j·TqTHêïeTì Á|üø£{Ï+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ◊‘˚ ÁøÏdteTdt |ü+&ÉT>∑qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì eTs¡˝≤ á |ò”#·sYì n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüTø√ì sêe&É+ »]–+~. ÁøÏdt eTdt dü+ãsê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì #ê˝≤ eT+~ >∑÷>∑T˝Ÿ j·T÷»sY‡ á |ò”#·sYì ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, $T–*q >∑÷>∑T˝Ÿ düØ«dt\qT ñ|üjÓ÷–+∫ ‘·eT jÓTTø£ÿ düìïVæ≤‘·T\≈£î Á^{°+>¥‡, –|tº\T |ü+ù|+<äT≈£î yÓdüT\Tu≤≥T ø£*Œ+#ês¡T.


C M Y K

C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+, &çôd+ãsY 19, 2011 V”≤s√sTTHé C…˙*j·÷, u≤©e⁄&é V”≤s√ ]‘˚wt <˚XŸeTTUŸ ‘·«s¡˝À ô|[¢ #˚düTø√uÀ‘·Tqï $wüj·T+ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. e#˚à @&Ü~ |òæÁãe] yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À M] $yêVü≤+ »]π> neø±X¯+ ñ+~. nsTT‘˚ á kÕºsY CÀ&û ‘·eT ô|[¢ì #ê˝≤ ìsê&É+ãs¡+>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Vü≤+>∑T\T, Äsꓤ{≤\T ˝Ò≈£î+&Ü πøe\+ m+|æø£ #˚dæq düìïVæ≤‘·T\T, <ä>∑Z] ã+<ÛäTe⁄\T, ùdïVæ≤‘·T\qT e÷Á‘·y˚T ‘·eT $yêVü≤ y˚&ÉTø£≈£î |æ\yê\ì, e÷´πsCŸ y˚&ÉTø£qT Áô|’y˚{Ÿ áyÓ+{Ÿ˝≤ »s¡T|ü⁄ø√yê\qT≈£î+≥Tqï≥T¢ yê] düìïVæ≤‘· esêZ\ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ eTVü‰sêÁwüº˝Àì |üesY|òü⁄˝Ÿ bı*{Ïø£˝Ÿ ≈£î≥T+u≤˝À¢ ]‘˚wt <˚XŸeTTUŸ ≈£î≥T+ã+ ≈£L&É ˇø£{Ï. yêfi¯¢ Hêqï e÷J eTTK´eT+Á‹, Á|üdüTÔ‘·+ πø+Á<ä eT+Á‹. Äj·Tq ‘·eT ¨<ë≈£î ‘·–q $<Ûä+>± á ô|[¢ y˚&ÉTø£qT »s¡bÕ\ì jÓ÷∫düTÔHês¡ì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ C…˙*j·÷ e÷Á‘·+ n˝≤+{Ï Äsꓤ{≤\T, Vü≤+>∑T\T e<äT›.. ìsê&É+ãs¡+>±H˚ ô|[¢ y˚&ÉTø£ »s¡T|ü⁄≈£î+<ëeTì, n˝≤ nsTT‘˚H˚ eTq dæ˙ kÕºsY¨<ë≈£î ‘·–q $<Ûä+>± u≤>∑T+≥T+<äì ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔqï≥T¢ u≤©e⁄&é˝À >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ô|[¢øÏ eTT+<˚ ‘·qqT ø£+Á{À˝Ÿ #˚düTÔqï Áù|j·Tdæ e÷≥qT ø±<äq˝Òø£, n≥T ≈£î≥T+ã+˝À ‘·q ô|[¢ >∑T]+∫ @sêŒ≥¢≈£î n&ÉT¶ #Óù|Œ <ÛÓ’s¡´+ #˚j·T˝Òø£ V”≤s√ ]‘˚wt dü‘·eT‘·+ ne⁄‘·THêï&Éì dæ˙ esêZ˝À¢ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

»j·T+‘Y dæ.|üsê˙® <äs¡Ùø£‘·«+˝À

ª\yé 4 mesYμ Áù|$T+#·T≈£î+<ë+ sê..μ, ªÁù|eT+fÒ Ç<˚sêμ, ªu≤e>±s¡÷ u≤>∑THêïsêμ, ªáX¯«sYμ, ª≥ø£ÿ] <=+>∑μ, ªX¯+ø£sY<ë<ë m+__mdtμ, ª\øÏÎqs¡dæ+Vü≤μ e+{Ï Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± Áù|ø£å≈£î\ Ä<äsê_Ûe÷Hê\T n+<äT≈£îqï Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT »j·T+‘Y dæ.|üsê˙® mdtMπø düeTs¡ŒD˝À ˝≤|òæ+>¥ yê≥sY‡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ |ü‘êø£+ô|’ s¡÷bı+~düTÔqï Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘·+ ª\yé 4 mesYμ. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ bÕsYº |üPs¡ÔsTT+~. á dü+<äs¡“¤+>± <äs¡Ù≈£î&ÉT »j·T+‘Y dæ.|üsê˙® e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. q÷´õ˝≤+ &é˝À ãè+<ä qè‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À Hê\T>∑T bÕ≥\qT ∫Árø£]+#ê+. n˝≤π> V”≤s√, V”≤s√sTTHé\T bÕ˝§ZH˚ ø=ìï eTTK´yÓTÆq d”Hé‡ rXÊ+. q÷´õ˝≤+&é ôw&É÷´˝Ÿ‘√ 75 XÊ‘·+ ∫Á‘·+ |üPs¡ÔsTT+~. ôV’≤<äsêu≤<é, eTT+ãsTT\˝À »]–q ôw&É÷´˝Ÿ‘√ ∫Á‘· ìsêàD+ |üPs¡ÔsTT+~. ª&Ûç©¢u…*¢μ ù|ò+ sêyéTdü+|ü‘Y á ∫Á‘·+ ø√dü+ Äs¡T dü÷|üsYVæ≤{Ÿ kÕ+>¥‡ n+~+#ês¡T. á \yék˛ºØøÏ sêyéTdü+|ü‘Y eT÷´õø˘ ô|<ä› môd{Ÿ, nìï kÕ+>¥‡ mø˘‡Á{≤]¶qØ>± e#êÃj·Tì, á dæìe÷˝À u≤©e⁄&é uÛ≤eT B|æø± |ü<äTø=H˚ z ôdŒwü˝Ÿ kÕ+>¥˝À ø£ì|ædüTÔ+<äì, á bÕ≥ á ∫Á‘êìøÏ z ôV’≤˝…’{Ÿ nì nHêïs¡T. á ∫Á‘·+ ø√dü+ Áô|òwt>± ñ+&Ü\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ V”≤s√, V”≤s√sTTHé‡ ø√dü+ #ê˝≤ nH˚«wæ+#ê+. á nH˚«wüD˝À uÛ≤>∑+>± <ë<ë|ü⁄ 400 eT+~ ne÷àsTT\≈£î Ád”ÿHé f…dtº #˚XÊø£ eTè<äT\ nH˚ ne÷àsTTì V”≤s√sTTHé>± ôd˝…ø˘º #˚XÊeTHêïs¡T. V”≤s√ s¡DB|tøÏ ≈£L&Ü Ç~ yÓTT<ä{Ï dæìe÷H˚. á ∫Á‘· ø£<∏ä Hê Vü≤è<äj·T+˝À qT+∫ |ü⁄≥Tºø=∫Ã+~. n&çjÓ÷qT &çôd+ãsY ∫e]yês¡+˝À ]©CŸ #˚dæ, yê˝…Héf…ÆHé‡&˚ dü+<äs¡“¤+>± |òæÁãe]˝À á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. á dæìe÷qT ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. á ~X¯>± ∫Á‘· ìsêàD+ ≈£L&Ü ne⁄‘√+<äHêïs¡T. |òü]<ë»˝≤˝Ÿ, »j·T+‘Y ø£è|ü˝≤ì, dæ$m˝Ÿ, ì‹Héqj·T´sY q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ø£<∏ä:nì«‘·<ä‘Y, »j·T+‘Y dæ.|üsê˙®— e÷≥\T`bÕ≥\T:¬sVü≤e÷Hé— dü+^‘·+:sêyéTdü+|ü‘Y— ÄsYº: ø£èwüíe÷j·T— &Ü´Hé‡: ãè+<ä, nVü≤à<éU≤Hé— m–®≈£L´{Ïyé Ábı&É÷´düsY: düTeT+‘Y dæ.|üsê˙®, n+»˝≤s¡ay˚]— ìsêà‘·: mdtMπø— Ád”ÿHéù|¢`<äs¡Ùø£‘·«+: »j·T+‘Y dæ.|üsê˙®.

Vü≤+>∑T Äsê“{≤˝ÒMT e<äT›

ªHê>∑ô|+#·\eTàμ @+ #˚düTÔ+<√ Á|æj·TeTDÏøÏ á eT<Ûä´ ‘Ó\T>∑T˝À ø±\+ ø£*dæsêe&É+˝Ò<äT. Ä eT<Ûä´ e∫Ãq ªs¡>∑&Éμ ø±düÔ |òüsê«˝Ò<äì|æ+#·&É+ $TqVü‰.. ÄyÓT á eT<Ûä´ #˚dæq dæìe÷˝ÒM u≤ø±‡|ò”dt e<ä› ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± ì\<=≈£îÿø√˝Òø£b˛j·÷sTT. Á|æj·TeTDÏ á eT<Ûä´ ˝Ò&û z]jÓT+f…&é dæìe÷\ô|’ <äèwæºô|≥º&É+ <ë«sê ‘·q ¬øØsYì ‘êH˚ n≥¬øøÏÿ+#˚düT≈£î+{À+<äH˚ $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. nsTT‘˚, n˝≤+{Ï $eTs¡Ù\≈£î ªπøåÁ‘·+μ dæìe÷‘√ dü¬s’q düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘êq+{À+~ Á|æj·TeTDÏ. »>∑|ü‹u≤ãT, øÏø˘ XÊ´yéT Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæk˛Ôqï á dæìe÷˝À ‘·q q≥q≈£î $eTs¡Ù≈£î\ qT+∫ Á|üX¯+dü\T <ä≈£îÿ‘êj·Tì Á|æj·TeTDÏ nXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. sêj·T\d”eT u≤´ø˘Á&Ü|t˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï á dæìe÷˝À Á|æj·TeTDÏ z yÓ÷Á&ÉHé >∑sY¢>± ø£ì|æ+#·&É+‘√ bÕ≥T, Hê>∑ô|+#·\eTà>± eTs√ |üesY|òü⁄˝Ÿ ø±´¬sø£ºsY˝À q{Ïk˛Ô+~. ªHê>∑ô|+#·\eTàμ bÕÁ‘· ‘·q ¬øØsY˝ÀH˚ ~ u…dtº nì|æ+#·T≈£î+≥T+<äì Á|æj·TeTDÏ #ÓãT‘√qï <ä]$T˝≤, ªπøåÁ‘·+μ ˇø£ eT+∫ ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± Á|æj·TeTDÏ ùdº≥dtì ô|+#·T‘·T+<√ ˝Ò<√ #·÷&Ü*‡+<˚.

á kÕ] $»j·T+ô|’

BÛe÷‘√ ñHêï uÀD°μ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq ø£è‹ ø£s¡“+<ë Ç{°e˝Ò ªrHée÷sYμ dæìe÷˝À |üeHéø£fi≤´DY düs¡düq V”≤s√sTTHé>± ø£ì|æ+∫+~. ‘=\T‘· ªrHée÷sYμ dæìe÷øÏ eT+∫ {≤ø˘ e∫ÃHê, u≤ø±‡|ò”dt e<ä› Ä dæìe÷ ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± ì\<=≈£îÿ˝Òø£b˛sTTq $düj·T+ $~‘·y˚T. Ä dæìe÷‘√ ‘·q <äX¯ ‹s¡T>∑T‘·T+<äì uÛ≤$+∫q ø£è‹ ø£s¡“+<ëøÏ Ä ‘·sê«‘· n+‘·>± ø±\+ ø£*dæsê˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ ø£è‹ ø£s¡“+<ë, eTH√CŸ V”≤s√>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï ª$TdüºsY H√øÏj·÷μ dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. á dæìe÷ô|’H˚ uÀ˝…&Éìï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï ø£è‹, ª$TdüºsY H√øÏj·÷μ‘√ V”≤s√sTTHé>± eT+∫ $»j·T+ kı+‘·+ #˚düT≈£î+{≤qH˚ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. Çø£, Ç<˚ dæìe÷˝À eTs√ V”≤s√sTTHé>± düHêU≤Hé q{Ïk˛Ô+~. ø£fi≤´DYsêyéT ªø£‹Ôμ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq düHê U≤Hé ≈£L&Ü dü¬s’q Væ≤{Ÿ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷k˛Ô+~. eTH√CŸ ª$TdüºsY H√øÏj·÷μ me]øÏ Væ≤{ϺdüTÔ+<√ #·÷&Ü*.

u…+>∑fi¯Ss¡T |òæ*+ ô|òdæºe˝Ÿ≈£î ª>∑+>∑|ü⁄Á‘·T\Tμ ø£è‹ ø£s¡“+<ë

q÷‘·q q{°q≥T\‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT |æ.düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ì]à+∫q ª>∑+>∑|ü⁄Á‘·T\Tμ ∫Á‘·+ eTs√ |òæ*+ ô|òdæºe˝Ÿ˝À bÕ˝§ZqqT+~. ‘êC≤>± u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï |òæ*+ ô|òdæºe˝Ÿ˝À á ∫Á‘êìï Á|ü<ä]Ù+#·qTHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 40 <˚XÊ\ qT+&ç e∫Ãq 179 ∫Á‘ê\‘√ bÕ≥T>± á ∫Á‘·+ Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘√+~. Hê\T>∑T b˛{° $uÛ≤>±\˝À z πø≥–Ø˝À mìï¬ø’q @¬ø’ø£ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+ ª>∑+>∑|ü⁄Á‘·T\Tμ nì <äs¡Ù≈£î&ÉT |æ.düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. |òæ*+ ô|òdæºe˝Ÿ‡˝À bÕ˝§Z+≥Tqï ª>∑+>∑|ü⁄Á‘·T\Tμ ∫Á‘êìøÏ Ç|üŒ{Ïπø eT+∫ Ä<äs¡D \_Ûk˛Ô+<äì, ∫Á‘êìï ì]à+∫q ñ<˚›X¯+ HÓs¡y˚]+<äì Äj·Tq dü+‘√cÕìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝À á ∫Á‘·+ ªMTqø±ÿs¡Héμ>± ‘·$Tfi¯+˝ÀøÏ nqTyê<ä+ ne⁄‘√+~. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, πøs¡fi¯˝À ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

>±j·Tì>± »j·TdüT<Ûä ø=‘·Ô ne‘ês¡+ ‘·q ndüe÷q q≥Hê Á|ü‹uÛÑ‘√ |ü\T bÕÁ‘·\≈£î ÁbÕDÁ|ü‹wü˜ #˚dæq düVü≤» q{Ï »j·TdüT<Ûä. ‘·q q≥q‘√H˚ ø±≈£î+&Ü ‘·q >±Á‘·+‘√ ≈£L&Ü n\]+#ê\ì Ç|üŒî&ÉT >±j·Tì>± ≈£L&Ü e÷]+~. ˇø£ÿ{Ï ø±<äT..¬s+&ÉT ø±<äT.. @ø£+>± ˇπøkÕ] Hê\T>∑T bÕ≥\T bÕ&ç+~. nsTT‘˚ Ç~ dæìe÷\˝À e÷Á‘·+ ø±<äT.. Ä<Ûë´‹àø£ Ä\“+ ø√dü+ »j·TdüT<Ûä >±j·Tì>± e÷]+~. ª˙πø n+øÏ‘·+μ nH˚ Á¬ø’düÔe eT‘· ^‘ê\ Ä\“+ ø√dü+ ÄyÓT á bÕ≥\T bÕ&Üs¡T. á Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ y˚&ÉTø£ H˚&ÉT $»j·Tyê&É˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. eTT+<äT eTT+<äT ≈£L&Ü neø±X¯+ eùdÔ bÕ≥\T bÕ&É‘êq˙, Ä $<Ûä+>± ≈£L&Ü ‘·qqT ‘êqT ìs¡÷|æ+#·T≈£î+{≤qì »j·TdüT<Ûä #ÓãT‘√+~. –bòÕºHé m*j·÷dt dü+^‘· kÕs¡<Ûä´+˝À á Ä\“+ s¡÷bı+~+~.

ªns¡T+<Ûä‹μ πs+CŸ˝À ñ+≥T+~

|üPqyéT øösY

ªXÖs¡´+μ, ‘·$Tfi¯ Øy˚Tø˘ ªyÓ&çμ˝À $XÊ˝Ÿ #Ó˝…¢\T>± q{Ï+∫q |üPqyéT øösYøÏ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À eT+∫ neø±XÊ\T edüTÔHêïsTT. ‘êC≤>± ÄyÓTqT z ˝Ò&û z]jÓT+f…&é dæìe÷ neø±X¯+ e]+∫+~. ªe&ÉyéTμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ s¡÷bı+<äT‘√qï j·÷ø£åHé Á~∏\¢sY˝À |üPqyéT øösY ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ïk˛Ô+~. á bÕÁ‘· ‘·q≈£î nqTwüÿ≈£î ªns¡T+<Ûä‹μ dæìe÷‘√ e∫Ãq≥Te+{Ï ÁπøCŸì ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·T+<ä≥. q{Ï>± ‘·qqT ‘êqT ìs¡÷|æ+#·Tø√e&ÜìøÏ e∫Ãq eT+∫ neø±X¯+>± uÛ≤$k˛Ô+~ |üPqyéT. Á|üdüTÔ‘·+ ø=&Ó’¬øHê˝Ÿ Væ≤˝Ÿ ùdºwüHé˝À á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘√+~.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .


cÕ&√ ¨+eT+Á‹˝≤ ø±ØÔø£¬s&ç¶: XÀuÛ≤sêDÏ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT ø±ØÔø£¬s&ç¶ cÕ&√ ¨+ eT+Á‹˝≤ e´eVü≤]düTÔ Hêïs¡ì ‘Ó<˚bÕ eTVæ≤fi¯ $uÛ≤>∑+ H˚‘· XÀuÛ≤sêDÏ Äs√|æ+#ês¡T. ‘·*¢ n~Ûø±sêìï n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì n$˙‹ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ &ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. dü_‘· ndüeTs¡ú‘·‘√ sêÁwüº+˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T eT+≥>∑*XÊj·Tì, ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ç Á|üy˚Tj·T+ ≈£L&Ü z ø±s¡DeTì Äπøå|æ+#ês¡T. ø£s¡T&ÉT>∑{Ϻq ÁøÏ$Tq˝Ÿ uÛ≤qT‘√ ø±ØÔø£¬s&ç¶øÏ dü+ã+<Ûë\T ñqï≥T¢ Äs√|üD\T edüTÔqï+<äTq $#ês¡D »s¡bÕ\ì, dü_‘·qT ¨+ eT+Á‹ |ü<ä$ qT+∫ ‘·|æŒ+#ê\ì XÀuÛ≤sêDÏ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

‹

k˛eTyês¡+, 19 &çôd+ãsY 2011

˝Òì|üø£å+˝À ô|ò’sY ùd|ò”º Á|üø±s¡+ uÛÑeHêìï d”CŸ #˚ùd+<äT≈£î ≈£L&Ü yÓqTø±&˚ Á|üdüπøÔ˝Ò<äì Äj·Tq >∑‘·+˝ÀH˚ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é |ü] ~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 1900 bÕsƒ¡XÊ\\qT >∑T]Ô+∫q≥T¢, yê{Ï˝À ‘·|üŒ≈£î+&Ü ô|ò’sY ùd|ò”º Á|üe÷D≤\qT düeT ≈£LsêÃ\ì dü÷∫+#ês¡T. M{Ï˝À 325 dü÷ÿfi¯¢ mH√«dæ\T rdüT≈£îqï≥T¢ ≈£L&Ü ø£$TwüqsY yÓ\¢&ç+#ês¡T. ô|ò’sY ùd|ò”º Á|üe÷D≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q|üŒ{Ïø° H√{°düT\T C≤Ø#˚dæHê, eTs√ HÓ\s√E˝À¢ nìï uÛÑeHê\T á Á|üe÷D≤\qT düeT≈£Ls¡TÃø√yê\ì Ä<˚•dü÷Ô ‘êC≤>± H√{°düT\T C≤Ø #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á Á|üe÷D≤\T düeT≈£Ls¡TÃ≈£îH˚ Á|üÁøÏj·T yÓTT<ä\Tô|{Ϻq uÛÑeq j·T»e÷qT\≈£î HÓ\s√E\bÕ≥T n<äq+>± eTs√ HÓ\s√E\T >∑&ÉTe⁄ Çe«qTqï≥T¢, HÓ\s√E˝À¢ ndü\T á Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_Û+#·ì uÛÑeHê\ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ≈£L&Ü Äj·Tq

q>∑s¡+˝À ô|ÁfÒ–b˛‘·Tqï Áô|’y˚{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\T ‹ ô|ò’sY ùd|ò”ºô|’ Áπ>≥sY j·÷ø£¸Hé yÓTT<ä\T ‹ ÄdüŒÁ‘·T\T, dü÷ÿfi¯¢≈£î H√{°düT\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): ø=~›s√E\ ÁøÏ‘·+ nÁø£eT ìsêàD≤\ ≈£L*Ãy˚‘·\T Ä ‘·sê«‘· ÄdæÔ|üqTï yÓTT+&ç ãø±sTT\ edü÷fi¯¢ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºô|{Ϻq ø£$TwüqsY ø£èwüíu≤ãT q»sY Ç|ü⁄&ÉT n–ïÁ|üe÷<ä ìyês¡D Á|üe÷D≤\ô|’ |ü&ç+~. á Á|üe÷D≤˝Ò¢ì uÛÑeHê\T HÓ\s√E˝À¢ düeT≈£Ls¡TÃø√yê\ì Äj·Tq VüQ≈£î+ C≤Ø #˚XÊs¡T. Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô dü+ã+~Û+#˚ n–ïÁ|üe÷<ë\ ø±s¡D+>± M˝…’q+‘· ÁbÕDqwüº+ ø£\>∑≈£î+&Ü ìyê]+#˚+<äT≈£î q>∑s¡+˝Àì Á|ü‹ ãVüQfi¯ n+‘·düTÔ uÛÑeq+ á Á|üe÷D≤\qT düeT≈£Ls¡TÃø√yê\ì ø£$TwüqsY dü÷∫+#ês¡T.

ù|J\T : 8

ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‘·T\¬ø’‘˚ õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊU≤~Ûø±] C≤Ø #˚dæq >∑T]Ô+|ü⁄qT s¡<äT›#˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ bÕsƒ¡XÊ\\T, ÄdüŒÁ‘·T\ô|’ <äèwæºkÕ]düTÔqï Áπ>≥sY... ‘·<äT|ü] Á|ü<Ûëq´+>± ¨≥fi¯ó¢, e÷˝Ÿ‡, ˝≤&û®\T, |òü+ø£åHéVü‰fi¯ó¢, ãVüQfi¯ n+‘·düTÔ uÛÑeHê\ô|’ <äèwæºkÕ]+#·qTqï≥T¢ ø£$TwüqsY ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é eTVü‰q>∑s¡+˝À ã‘·ø±\+fÒ dü>∑≥T J$øÏ X¯øÏÔøÏ $T+∫q uÛ≤s¡+>± ‘·j·÷¬s’+~. ã‘·T≈£î uÛÑj·T+‘√ dü>∑≥T J$ $\$˝≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. eTìwæøÏ @ ∫qï »ãT“ #˚dæHê ÄdüT|üÁ‹ >∑&É|ü ‘=ø£ÿ&É+ |ü]bÕ{Ï. ˝Òìyê¬s’‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ, ø±düÔ n~Ûø£ k˛ÔeT‘· ñqïyê]øÏ Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓfi¯óÔ+{≤s¡T. Á|ü|ü+#·+˝À yÓ\ø£≥º˝Òì$ eTìwæ ÁbÕD+ ˇø£ÿfÒ. ‘êC≤>± q>∑s¡+˝À Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‘·T\ $»è+uÛÑq yÓTT<ä˝…’+~. ÁbÕDuÛÑj·T+‘√ e∫Ãq s√>∑T\≈£î y˚TeTTHêïeTì nuÛÑj·T$Tyê«*‡+~ b˛sTT ø±düT\ ø£≈£îÿ]Ô‘√ |”≈£îÿ‹+≥THêïs¡T. @ ∫qï »«s¡+ e∫ÃHê |üØø£å\ ù|s¡T‘√ #ê+‘ê&É+‘· *dtºqT #˚‹˝À ô|{Ϻ s√>∑T\qT Vü≤&É\Tø=&ÉT‘·THêïs¡T. n+<äT˝Àq÷ yÓ’<äT´\T dü÷∫+∫q &Éj·÷>∑ïdæºø˘ ôd+≥s¡¢˝À e÷Á‘·y˚T |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê\ì wüs¡‘·T\T $~ÛdüTÔHêïs¡T. me¬s’Hê ‘·eT≈£î ‘Ó*dæq &Éj·÷>∑ïdæºø˘ ôd+≥s¡¢˝À |üØø£å\T #˚sTT+#·T≈£î+fÒ mø£ÿ&Ü˝Òì e+ø£\T ô|{Ϻ ‹]– ‘êeTT #Ó|æŒq #√≥Tπø yÓ[¢ |üØø£å\T #˚sTT+#·T≈£îH˚˝≤ ˇ‹Ô&ç ($T>∑‘ê 2˝À)

◊mHé{°j·T÷d” sêh n<Ûä´≈£åî&ç>± |æ.dü‘ê´¬s&ç¶ s¡kÕj·Tq bòÕ´ø£ºØ˝À n–ï Á|üe÷<ä+

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø±]àø£ Hêj·T≈£î&ÉT, uÛÑeq ìsêàD ø±]àø£dü+düú >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.dü‘ê´¬s&ç¶ ◊mHé{°j·T÷d” sêh n<Ûä´≈£åî&ç>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä ◊mHé{°j·T÷d”

n<Ûä´≈£åî&ÉT n+ã{Ï ø£èwüí eT÷]Ô ìj·÷eTø£ ñ‘·Ôs¡T« \qT C≤Ø #˚XÊs¡T. sêh ◊mHé{°j·T÷d” >ös¡e n<Ûä´≈£åî&ç>± e÷J eT+Á‹ es¡T´\T, Á|üeTTK ø±]àø£ Hêj·T≈£î&ÉT dæ.$.πøX¯e⁄\Tì ø±s¡´es¡Z+ mqTïø=+~. n˝≤π> ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ ˝À ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ |ü\T ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T #˚j·÷\ì dü+ø£*Œ+#ês¡T. eTTK´+>± ø√{Ï eT+~ düuÛÑT´\qT ◊mHé{°j·T÷d”˝À #˚s¡Tà ø√yê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. uÀqdt j·÷ø˘ºqT neT\T #˚j·Te\dæ+~>±, ø±+Á{≤≈£îº ($T>∑‘ê 2˝À)

eTT>∑TZs¡T ø±]à≈£î\≈£î >±j·÷\T.. ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+|ü⁄ bÕX¯yÓTÆ˝≤s¡+˝À ì+–q+{Ïq eT+≥\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): |ü{≤Hé#Ós¡T« eT+&É\+˝À Ä~yês¡+ ˇø£ s¡kÕj·Tìø£ ø£sêà>±s¡+˝À n–ï Á|üe÷<ä+.. ì+–¬ø>∑dæq eT+≥\T.. ÁX¯$TdüTÔqï n–ïe÷|üø£ X¯ø£{≤\T.. eTT>∑TZ]øÏ >±j·÷\T.. ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+|ü⁄. kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ |ü{≤Hé#Ós¡T« eT+&É\+ bÕX¯yÓTÆ˝≤s¡+˝Àì sêHéf…ø˘ ¬ø$Tø£˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ˝À n–ï Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. B+‘√ ø±]à≈£î\T yÓ\T|ü\≈£î |üs¡T>∑T\T ô|{≤ºs¡T. ø=+<äs¡T n–ïe÷|üø£ πø+Á<ëìøÏ düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. n–ïe÷|üø£ X¯ø£≥+ e#˚Ã≥|üŒ{Ïπø eT+≥\T ì+–¬ø–XÊsTT. kÕúì≈£î\T ÄπsŒ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæHê

Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡˝Ò<äT. á |òüT≥q˝À >±j·T|ü&çq eTT>∑TZs¡T ø±]à≈£î\qT n+ãT˝…qT‡˝À >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n–ïe÷|üø£ X¯ø£{≤\T e∫à eT+≥\qT n<äT|ü⁄ #˚ùd+<äT≈£î rÁe+>± j·T‹ïdüTÔHêïsTT. Ä bòÕ´ø£ºØøÏ |üø£ÿH˚ ñqï eTs√ bòÕ´ø£ºØ˝ÀøÏ ≈£L&Ü eT+≥\T yê´|æ+#êsTT. n–ïe÷|üø£ X¯ø£{≤\T, kÕúì≈£î\T eT+≥\qT n<äT|ü⁄ #˚ùd+<äT≈£î kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î ÁX¯$Tdü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. á düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï n~Ûø±s¡T\T VüQ{≤VüQ{Ïq nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ÄdæÔ qwüº+ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\˝À ñ+&=#·Ãì kÕúì≈£î\+≥THêïs¡T. Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~.


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+, 19 &çôd+ãsY, 2011

$ø£˝≤+>∑T\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î <äTdüTÔ\ |ü+|æD° ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ eTqwæøÏ <Ó’e ÁbÕs¡úq #ê\ nedüs¡eTì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. Ä~Ûyês¡+ 131e &ç$»Hé |ü]~Û dü+Jej·T´ q>∑sY˝Àì ]yÓ’e˝Ÿ #·]Ã˝À CÀu≤ãT]yÓ’e˝Ÿ dæ{° #·s¡Ã, <äs¡àqï Ä<Ûä«s¡´+˝À myÓTà˝Ò´ #˚‘·T\ MT<äT>∑T eè<äT›\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î <äTdüTÔe⁄\T |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ á #·s¡Ã˝À ôdMT ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ¬øø˘ ø£{Ÿ #˚dæ ÁøÏdüàdt X¯óuÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é Á¬ø’düÔe k˛<äs¡T\≈£î ÁøÏdüàdt X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <äTs¡ZÁ|ükÕ<é, >√bÕ\ ø£èwüí, q]‡+Vü‰, »j·T#·+Á<ä, @düTs¡‘·ï+, $»jYT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã+>±s¡+ <äTø±D+˝À #√Ø ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): sêCÒ+Á<äq>∑sY ôV’≤<äsY>∑÷&É˝Àì >√$+<é p´j·T\Ø cÕ|ü⁄ ns¡ΔsêÁ‹ uÛ≤Ø #√Ø »]–+~. >√&É |ü>∑T\ >={Ϻ <äT+&É>∑T\T ˝À|ü* ÄuÛÑs¡D≤\qT <√#·T≈£îyÓfi≤¢s¡T. nq+‘·s¡+ d”d” ¬øyÓTsêô|’ eÁdüÔ+ ø£|æŒ <äTø±D+˝Àì ¬s+&ÉT øÏ˝À\ ã+>±s¡T, 25 øÏ˝À\ yÓ+&ç, eT÷&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTì n|üVü≤]+#ês¡T. sêCÒ+Á<äq>∑sY b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. b˛©dt ≈£L¢dt{°+ kÕj·T+‘√ Ä<Ûësê\T ùdø£]düTÔHêïs¡T.

kÕúìø£ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê*: ø±s=Œπs≥sY kÕúìø£ düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ &ç$»Hé {Ï.&ç.|æ. ø±s=Œπs≥sY <ä+&ÉeT÷&ç yÓ+ø£≥kÕÁe÷»´+, JôV≤#Ym+d” |ü•ÃeT CÀHé ø£MTwüqsY sêyéTHêsêj·TD¬s&ç¶øÏ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ¬ø.|æ.ôV≤#Y._. ø±\˙ &ç$»Hé (117) |ü]~Û˝À nìï ù|òCŸ\˝À >∑‘· HÓ\ qe+ãsY 21e ‘˚~ qT+&ç &çôd+ãsY 13e ‘˚~ es¡≈£î Á|üC≤ düeTdü´\T, kÕúìø£ düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø=qT≥≈£î ø±s=Œπs≥sY bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT <äèwæºøÏ e∫Ãq düeTdü´\ô|’ ˇø£ ìy˚~ø£qT ‘·j·÷s¡T#˚dæ |ü•ÃeT CÀHé ø£MTwüqsY≈£î sêeTHêsêj·TD ¬s&ç¶øÏ n+<äCÒXÊs¡T. düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê*ì ÄyÓT ø£MTwüqsYqT ø√sês¡T. ø£MTwüqsY kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+dü÷Ô düø±\+˝À düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø.|æ.ôV≤#Y._ ø±\ì &ç$»Hé {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî\T ø£{≤º q]‡+>∑sêe⁄, yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T sêD≤ Á|ü‘ê|t, s¡$#·+Á<äø£fi¯, ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ Hêj·T≈£î\T \ø£åàDsêCŸ, Vü≤]wt uÛ≤s¡‹, ø£qï\‘·, ñe÷, eTDÏ, Hêì |ü]~Û˝Àì ¬ø|æôV≤#Y_ ø±\˙ &ç$»Hé (117)˝À |ü\T yês¡T¶˝À HÓ˝ø=qï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q>∑s¡ •yês¡¢˝À eDÏøÏdüTÔqï #·* ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ •yês¡¢˝À #·* $»è+_ÛdüTÔ+~. s√Es√E≈£î |ü&çb˛‘·Tqï ñc˛íÁ>∑‘·˝Ò Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+>± ì\TdüTÔHêïsTT. y˚T&ÉÃ˝Ÿ, XÊMTsYù|{Ÿ, ÇÁãV”≤+|ü≥ï+, |üsƒêHé#Ós¡T, X¯+cÕu≤<é, sêCÒ+Á<äq>∑sY, ñ|üŒ˝Ÿ, yÓTTsTTHêu≤<é, Vü≤j·T‘Yq>∑sY •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ #·* m≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚yê]øÏ, ñ<äj·T+|üP≥ |üqT\qT yÓfi‚flyê]øÏ Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+˝Ò<äT. >∑‘· yês¡+s√E\T>± m≈£îÿe kÕúsTT˝À ñc˛íÁ>∑‘·\T ñ+≥THêïsTT. nsTT‘˚ >∑‘· @&Ü~‘√ b˛*ùdÔ ákÕ] #·* rÁe‘· m≈£îÿe>±H˚ ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. yê‘êes¡DXÊK ndæôdº+{Ÿ MT{Ï yÓ÷sê\õdtº düTu≤“sêe⁄ ø=ìï s√E˝À¢ ñc˛íÁ>∑‘·\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT ø£+fÒ ø£ìwüº+>± |ü&çb˛‘êj·Tì yê‘êes¡D+˝À #√≥T#˚düT≈£îqï e÷s¡TŒ\T Bìï dü÷∫düTÔHêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |üsê´≥≈£î\≈£î dü«sêZeT+: düeTo‘√wüídæú‹ ñ+&˚ ÁbÕ+‘·+˝À ôV’≤<äsêu≤<é≈£î sêh+˝ÀH˚ eT+∫ù|s¡T+~. Çø£ÿ&ç yê‘êes¡D+

ôd\Áu…{°\Tôd’‘·+ Çwüº|ü&É‘ês¡+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔø±<äT. ôV’≤<äsêu≤<é n+<ë\qT MøÏå+#·&ÜìøÏ e#˚à |üsê´≥≈£î\T m≈£îÿe>± qe+ãsY, e÷]à eT<Ûä´ø±˝≤H˚ï m+#·T≈£î+{≤s¡ì Á{≤yÓ˝Ÿ @C…˙‡ ìsê«Vü≤≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. e÷<ë|üPsY, ôV’≤f…ø˘dæ{°, ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ e+{Ï bÕwt ÁbÕ+‘ê\‘√bÕ≥T dæøÏ+Á<ëu≤<é˝≤+{Ï yêDÏ»´ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü dü+<äs¡Ù≈£î\ ‘êøÏ&ç #·*ø±\+˝À m≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ Vü≤√≥fi¯fl≈£î eT+∫ –sêøÏ @s¡Œ&ç+~. #·* ø±#·Tø√e&ÜìøÏ |ü\Te÷sêZ\T: q>∑s¡yêdüT\T #·*qT+∫ s¡øÏå+#·Tø√&ÜìøÏ |ü\T e÷sêZ\qT Ä•düTÔHêïs¡T. »ØÿHé, ôd«≥ºsY, ≈£îfi≤fl\T, #·*s¡ø£åø±\T e+{Ï ñqï <äTdüTÔ\‘√bÕ≥T #·*eT+≥‘√ #·*ø±#·T≈£î+≥THêïs¡T. #·s¡à+ m≈£îÿe>± |ü–˝Ò neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ yêõ*Hé e+{Ï ô|Á{À*j·T+ C…*¢\‘√bÕ≥T #·*ø±\+˝À nqTyÓ’q düãT“\qT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.

e÷s¡TyÓ÷–q nj·T´|üŒ kÕ«$T HêeTdüàs¡D+

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): kÕ«MTj˚T X¯s¡qeTj·T´|üŒ nH˚ HêeT düàs¡D dü÷sês¡+ ø±\˙˝À e÷s¡TÁyÓ÷–+~. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY dü÷πswt ¬s&ç¶ n<Ûä´es¡´+˝À nj·T´|üŒ |ü&ç|üP» ø£qT\ |ü+&ÉT>∑>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± nj·T´|üŒ kÕ«$T eT+&ÉbÕìï düsê«+>∑

düT+<Ûäs¡+>± r]Ã~›<ës¡T. >∑Ts¡TkÕ«$T n<ä«es¡´+˝À |üPC≤ ø£s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düTe÷s¡T 2 y˚\ eT+~ nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T bÕ˝§Zì uÛÑ»qø°s¡Ôq\T Ä\|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü\T bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T Vü‰»¬s’ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. nj·T´|üŒ kÕ«$T eT+≥|üŒ+ m<äTs¡T>± •e*+>±ìï, Çs¡TeTT&ç ø£≥Tºø=ì X¯uÛÑ]øÏ yÓfi‚¢ nj·T´|üŒ kÕ«eTT\ $Á>∑Vü‰\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T Äø£]¸‘·T˝…’j·÷s¡T. nj·T´|üŒ |ü&ç|üPC≤ nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nj·T´|üŒ kÕ«$Tì |üPõ+#·&É+ e\¢ eTqVü≤XÊ+‹‘√ bÕ≥T nwüº◊X¯«sê´\T ø£\T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

qøÏ© H√≥¢ eTTsƒê >∑T≥Tºs¡≥Tº ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À qøÏ© H√≥¢ eTTsƒê >∑T≥Tºs¡≥ºsTT+~. uÀsTTHé|ü*¢˝À qøÏ© H√≥T¢ ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï q\T>∑T]ì HêsYÔ CÀHé {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ì+~‘·T\ qT+∫ s¡÷.1.50 \ø£å\ qøÏ© ø£¬s˙‡ì b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

{°&û|” õ˝≤¢ yêDÏ»´ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî&ç>± #·+<äsYsêe⁄ X‚]*+>∑+|ü*¢, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô) : s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ {Ï&ç|æ yêDÏ»´ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî\T>± X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ B|æÔ lq>∑sY≈£î #Ó+~q q÷‘·øÏÿ |üPs¡í #·+<äsYsêyé ìj·÷$T‘·T˝…’j·÷´s¡T. áyÓTs¡≈£î {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÇHé#ê]® yÓTTyê« dü‘·´Hêsêj·TD qT+∫ ìj·÷eTø£ ñ‘·Ôs¡T«\T n+~q≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·qô|’ qeTàø£eTT+∫ |ü<ä$ì ø£≥ºuÒ{Ϻq Hêj·T≈£î\T eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, yÓTTyê« dü‘·´Hêsêj·TD, >±+BÛ, ø±s=Œπs≥sY nXÀø˘>ö&é\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq ù|s√ÿHêïs¡T.

◊mHé{°j·T÷d” sêh n<Ûä´≈£åî&ç>± |æ.dü‘ê´¬s&ç¶ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ø±]à≈£î\≈£î |ü]àHÓ+{Ÿ ø±]à≈£î\‘√ düe÷q+>± y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#˚ $<Ûä+>± ø±]à≈£ Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ ñ<ä´$T+#ê\ì ø±s¡´es¡Z+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. ás√E $$<Ûä sêÁcÕº\˝À ø£˙dü y˚‘·Hê\T s¡ø£s¡ø±\T>± ñHêïsTT. ø£˙dü y˚‘·Hê\ uÀs¡T¶qT Áø£eTãB›ø£]+∫ C≤rj·T ø£˙dü y˚‘·Hê\ uÀs¡T¶>± @s¡Œs¡∫ nìï sêÁcÕº\ ø±]à≈£î\≈£î düe÷qyÓTÆq ø£˙dü y˚‘·Hêìï @s¡Œs¡#˚ $<Ûä+>± ø£èwæ#˚j·÷\ì ø±s¡´es¡Z+ @ø£Á^e+>± rsêàì+∫+~.

s√>∑T\‘√ <äyêU≤Hê\ #Ó\>±≥+ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) #˚düTÔHêïs¡T. yÓ’<äT´\T dü÷∫+∫q πø+Á<ë\qT |üØø£å\T #˚sTT+#·T≈£î+fÒ yÓ’<äT´\≈£î sêe\dæq yê{≤\qT dü+ã+~Û‘· πø+Á<ä+yês¡T yÓ’<äT´\≈£î ÇdüTÔHêïs¡q<˚ Á|ü<Ûëq Äs√|üD. ø=ìï ÄdüŒÁ‘·T˝…’‘˚ @s¡ø£yÓTÆq≥Te+{Ï Áf…Æì+>¥ bı+<äì dæã“+~‘√ q]‡+>¥ |üqT\ #˚sTTdü÷Ô Á|ü»\ ÁbÕD≤\‘√ #·\>±≥e÷&ÉT‘·THêïsTT. nqTuÛÑe+˝Òì dæã“+~‘√ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ˝Òì s√>±\T ñqï≥T¢ #·÷|ædü÷Ô kÕe÷qT´\qT uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡T. ø=ìï ÄdüŒÁ‘·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ ìπsΔ•+∫q Á|üe÷D≤\qT bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü n&ɶ~&ɶ+>± ÄdüŒÁ‘·T\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô n+~qø±&çøÏ <√#·T≈£î+≥THêïsTT. ÄdüŒÁ‹˝À s√>∑T\T #˚]q<ä>∑Zs¡qT+∫ ÇcÕºqTkÕs¡+>± u…&é #êØ®\qT edü÷\T #˚j·T&É+, #˚dæq ∫øÏ‘·‡\≈£î y˚\≈£îy˚\T _\T¢\T <ä+&ÉTø√e&É+ |ü]bÕ{Ï>± e÷]+~. ø=ìï ÄdüT|üÁ‘·T˝…’‘˚ @ s¡ø£yÓTÆq ∫øÏ‘·‡\T n+~düTÔHêïjÓ÷ yê{ÏøÏ nj˚T´ Ks¡TÃ\ $esê\qT &çùdŒ¢ uÀs¡T¶˝À Á|ü<ä]Ù+#·≈£î+&ÜH˚ \ø£å˝À¢ |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔHêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç+‘· »s¡T>∑T‘·THêï Á|üuÛÑT‘·«+>±ì, yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T >±ì |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕq b˛e&É+˝Ò<äT. ìπsΔ•‘· düeTj·÷˝À¢ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü øÏeTàqø£b˛e&É+ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. eT]ø=+<äs¡T yÓ’<äT´˝…’‘˚ @ø£+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<√´>∑+ #˚dü÷ÔH˚ y˚fi≤bÕfi¯\T bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‘·T\˝À ùde\+~dü÷Ô ‘·]düTÔHêïs¡T. Ç˝≤ ¬s+&ÉT #˚‘·T˝≤ dü+bÕ~düTÔqï Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<äT´\ô|’ ì|òü÷ ø£s¡TyÓ’+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ $düèÔ‘· ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ kÕe÷qT´\qT |”&çdü÷Ô <√#·T≈£î‹+≥Tqï ªªyÓ’<ä´ sêã+<äTμμ\qT ø£≥º&ç #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+, 19 &çôd+ãsY 2011

3

Ä~yês¡+ ôd\e⁄ ~q+>± bÕ{Ï+#ê* $ø±sêu≤<é õ˝≤¢ ø√dü+ m≥Te+{Ï ‘ê´>±\¬ø’Hê dæ<äΔ+ $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚j·TqTqï õ˝≤¢˝À $ø±sêu≤<é õ˝≤¢qT ‘·|üŒìdü]>± #˚sêÃ\ì Ç+<äTø√dü+ nedüs¡+ nsTT‘˚ m≥Te+{Ï ‘ê´>±\¬ø’Hê dæ<ä›eTì {Ï{Ï&ç e÷J düuÛÑT´\T ø±˝Ò j·÷<äj·T´, õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #Ó’s¡àHé m+&çVü≤|ò”CŸ, d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T Hê´j·Tyê~ >√es¡›Hé ¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T.Ä~yês¡+ Hê´j·Tyê~ >√es¡›Hé ¬s&ç¶ ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üdüTÔ‘·+ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+ õ˝≤¢ @sêŒ≥T≈£î nqTe⁄>± ñ+<äì Ç|üŒ{Ïπø $ø±sêu≤<é˝À mdt|æ ø±sê´\j·T+, õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú, õ˝≤¢ $<ë´ •ø£åD≤ dü+düú, õ˝≤¢ b˛©dt •ø£åD≤ πø+Á<ä+ ñHêïj·Tì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ $TqVü‰ nìï ø±sê´\j·÷\THêïj·Tì yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. õ˝≤¢ ø±sê´\j·÷\ ìsêàD≤ìøÏ nedüs¡yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·« düú\+ düVæ≤‘·+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 30 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫q ÁX¯eDY≈£îe÷sY eHé yÓTHé ø£$TwüHé ≈£L&Ü $ø±sêu≤<éqT õ˝≤¢ #˚j·÷\ì Á|ü‹bÕ~+ ∫+<äì yês¡T nHêïs¡T. 1978˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ @s¡Œ&çq Hê{Ï qT+&ç $ø±sêu≤<é õ˝≤¢ Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

$ø±sêu≤<é, ‘ê+&É÷sY, |ü]– #˚y˚fi¯¢ ìjÓ÷» ø£esêZ\qT $ø±sêu≤<é õ˝≤¢>± @sêŒ≥T #˚ùdÔ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î m+‘√ y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À $ø±sêu≤<é õ˝≤¢ $wüj·T+˝À eT+Á‘·T\qT, πø+Á<ä eT+Á‹ì, eTTK´eT+Á‹ì ø£\e≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. á $wüj·T+˝À nedüs¡+ nsTT‘˚ Hê´j·T b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì yês¡ ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·T+˝À bÕغ\ø£r‘·+>± nìï esêZ\‘√ ø£*dæ ñ<ä´$T+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ô|+{≤¬s&ç¶, j·TTe»q Hêj·T≈£î\T qπs+<äsY ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|òüTq+>± nj·T´|üŒ |ü&ç|üP»

eTs¡Œ*¢, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eTs¡Œ*¢ eT+&É\+ ã÷#·Hé |ü*¢ Á>±eT+˝À Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q nj·T´|üŒ kÕ«$T |ü&ç|üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´ õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY bÕ˝ÀZHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·T uÛÑøÏÔ u≤e+ <ë«sê uÛÑ>∑e+‘·Tìï #˚s¡T‘êe÷ ˝Ò<ë nqï $wüj·÷ìï |üø£ÿq ô|&ç‘˚ eTìwæ˝À Áø£eT•ø£åD e÷Á‘·+ Á|ü‘·´ø£å+>± ø£qã&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T.uÛÑøÏÔ <ë«sê eTTøÏÔ \_ÛdüTÔ+<äì Á|ü|ü+#·+˝À @ J$øÏ Çe«ì X¯øÏÔì uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT eTqTwüß\≈£î Ç#êÃs¡ì á $wüj·T+˝À Á|ü‹ eTìwæ Ä˝À∫+∫ eT+∫ |üqT\T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T s¡M+<äsY, yÓ+ø£≥s¡eTD‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$<ë´ yê\+{°s¡¢≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê* $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À |üì#˚düTÔqï $<ë´ yê\+{°s¡¢≈£î Á|ü‹ HÓ\ ø£˙dü y˚‘·Hê\qT ¬s>∑T´\sY>± #Ó*¢+#ê\ì ô|]–q <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± õy√ 3 Á|üø±s¡+ 6700 s¡÷bÕj·T\T ø£˙dü y˚‘·q+ Çyê«\ì dæ◊{Ïj·TT $ø± sêu≤<é &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T ÄsY. eTVæ≤bÕ˝Ÿ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~ yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq yê\+{°s¡¢≈£î ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·≥+‘√ bÕ≥T {Ïm, &çm #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T.á düeT dü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT »]π> <äsêïqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

$ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sê u≤<é˝À Á|üdüTÔ‘·+ ñqï Ä~yês¡+ dü+‘·(e÷¬sÿ{Ÿ)qT e÷]à Ä~yês¡+ ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì, eT+>∑fi¯yês¡+ ôd\e⁄ ~Hêìï s¡<äT› #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·T $ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q yê´bÕs¡ dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø±]àø£ XÊK ø£MTwüqsYqT ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä~yês¡+ kÕúìø£ lsêeT eT+~s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yê´bÕs¡ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T u≤˝ŸøÏwüHé &Ü>±(øÏsêD≤ eTs¡Ã+{Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé), u≤˝ŸsêCŸ #ê]($X¯«ÁãVü≤àD dü+|òüT+), Hêsêj·TD(|òü⁄{Ÿ y˚sY nk˛dæj˚TwüHé), dü+‘√wtt(yÓ÷u…’˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé), qπ>wt >∑TbÕÔ(_\¶sY‡ nk˛dæj˚TwüHé) düürwt(bòÕ´˙‡ k˛ºsY‡ j·T÷ìj·THé), yÓ’.Á|üuÛ≤ø£sY(¬s&çy˚T&é >±¬sà+{Ÿ‡), õ.#·+Á<äT&ÉT (Vü‰sY¶y˚sY nk˛dæj˚TwüHé), dü+>∑y˚TX¯«sY (bò˛{À dü÷º&çjÓ÷ nk˛dæj˚TwüHé)\T e÷{≤¢&ÉT‘·T e÷s¡T‘·Tqï düe÷C≤ìøÏ nqT>∑TD+>± e÷sê*‡ ñ+≥T+<äì n~Ûø£ XÊ‘·+ Ä~yês¡+ ôd\e⁄~q+>± ñqï <ä]$T˝≤ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À düVæ≤‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ ñqï eT+>∑fi¯yês¡+ ôd\e⁄~Hêìï e÷]à Ä~yês¡+ ôd\e⁄ ~q+>± e÷sêÃ\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√]q≥T¢ Ç+<äT≈£î 90 XÊ‘·+ yê´bÕs¡T\T düTeTTK+>± ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì ø£MTwüHé @»+≥T¢,

>∑Te÷kÕÔ, Vü‰e÷* dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T düVæ≤‘·+ Ç+<äT≈£î ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡ì »qe] 1 qT+&ç Á|ü‹ Ä~yês¡+ e÷¬sÿ{Ÿ ã+<é ñ+≥T+<äì á $wüj·÷ìï Á|ü»\T >∑eTì+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. n~Ûø±]ø£+>± ‘·«s¡˝À Á|üø£≥q yÓ\Te&ÉqTqï<äì ‘Ó*bÕs¡T.kÕúìø£ yê´bÕs¡T\T Á|ü»\qT &√˝≤j·÷D+˝À y˚j·T≈£î+&Ü Ä~yês¡+ ôd\e⁄ ~HêìøÏ düVü≤ø£]+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛ø£\ dürwt, Vü≤qà+‘·T, |ü⁄s¡+ eTH√Vü≤sY, mdt.lìyêdt, sê»X‚KsY, {Ï.nXÀø˘, dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶, lìyêdt ¬s&ç¶, dæôV≤#Y.eT˝Ò¢wü+, ñe÷X‚KsY, mdt.Ä‘·à*+>∑+, Vü≤]Hê<∏é, dæôV≤#Y.eT˝Ò¢wü+, m\¢j·T´HêsTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é õ˝≤¢ ø√dü+ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é õ˝≤¢ @sêŒ≥T ø√dü+ sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± ñ<ä´$T+#ê\ì nedüs¡+ nsTT‘˚ m≥Te+{Ï ‘ê´>±\¬ø’Hê dæ<ä›+ ø±yê\ì Ä~yês¡+ »]–q nœ\ |üø£å düe÷y˚X¯+ rsêàì+∫+~.kÕúìø£ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú düe÷y˚X¯|ü⁄ Vü‰˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, {°ÄsYmdt, _C…|æ, dæ|æ◊, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZì ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T >∑‘·+˝§ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+ #˚C≤]q e÷~]>± q÷‘·q õ˝≤¢qT @<√ ù|s¡T MT<ä #˚kÕÔeT+fÒ Á|ü‘·´ø£å b˛sê{≤ìøÏ dæ<ä›+ ø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+‘√ bÕ≥T |ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÁbÕ+‘· yêdüT\ ∫s¡ø±\ yê+#Û· $ø±sêu≤<é õ˝≤¢ kÕ~Û+#˚+‘·es¡≈£î $ÁX¯$T+#·≈£L&É<äì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\qT á ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j·T≈£î+&Ü Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, ñ<√´>∑T\T, Á|ü»\T uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± á ÁbÕ+‘· myÓTà˝Ò´\sTTq Á|ükÕ<é, eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, Vü≤ØX¯«sY ¬s&ç¶, s¡‘·ï+\qT ø£*dæ yê] <ë«sê eTTK´eT+Á‹øÏ, eT+Á‘·T\≈£î $q‹ |üÁ‘ê\T düeT]Œ+#ê\ì rsêàì+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£

eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T j·÷<äj·T´, Vü≤|ò”CŸ, s¡‘êï¬s&ç¶, >√es¡›Hé ¬s&ç¶,dæ.nq+‘·j·T´, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶,{°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T Hêπ>+<äsY >ö&é,sê+#·+<äsY sêe⁄,ÁøÏwüí,C≤|òüsY,_C…|æ Hêj·T≈£î\T •esêCŸ, sêeTT\T, ø£˝≤´DY sêe⁄, dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T j˚TdüTs¡‘·ï+,>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, ‘Ó\+>±D q>±sê H˚‘· eTVæ≤bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, C…mdæ Hêj·T≈£î\T X¯ó uÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ, sêe÷sêe⁄ CÀwæ, <˚eøÏ <˚$, q]‡+\T, »j·T<˚yé, düTõ‘Y eTsƒ¡+˝≤, eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, |òüÁø√~›Hé,$sƒ¡˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

yÓ’uÛÑe+>± nj·T´|üŒ |ü&ç|üP»

nq+‘·–] n≥M ÁbÕ+‘·+˝À |ü≈£åî\ qeT÷q |ü]XÀ<Ûäq

¢$ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì e÷s¡T‹ q>∑sY˝À>∑\ yÓ’uÛÑe \ø°åà >∑T&ç düMT|ü+˝À nj·T´|üŒ kÕ«$T |ü&ç|üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á |üP»qT s¡$>∑Ts¡TkÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±ìùdºãT˝Ÿ oqT kÕ«$T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À oqT kÕ«$Tì uÛÑ≈£îÔ\T XÊ\Tyê‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T.nj·T´|üŒ X¯s¡DT|òüTÀwü‘√ uÛÑ≈£îÔ\T |üs¡e•+∫ b˛j·÷s¡T.18e |ü&ç|üP»≈£î Vü‰»¬s’q uÛÑ≈£îÔ\T rs¡ú Á|ükÕ<ë\qT d”«ø£]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑Ts¡TkÕ«eTT\T •yêq+<ä+, ãdü«*+>∑+, eTH√Vü≤sY, Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶, Vü≤qà+‘·T, $<ë´ø£sY >ö&é, X¯+ø£s¡|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<ës¡÷sY,&çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ã&é‡ yê#·sY‡ k˛ôd’{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ì,Ä~yêsê\˝À nq+‘·–] n≥$ ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{Ï+∫ |ü≈£åî\ qeT÷q |ü]XÀ<Ûäq #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± nq+‘·–] >∑T≥º˝À 55 s¡ø±\ |ü≈£åî\qT >∑T]Ô+#·>±,ø√{Ÿ |ü*¢ ÁbÕC…ø˘º düMT|ü+˝À 30 s¡ø±\ |ü≈£åî\qT >∑T]Ô+#ês¡T.3 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ á ÁbÕ+‘·+˝À |ü]XÀ<äq #˚dæq|ü⁄&ÉT Çìï s¡ø±\ |ü≈£åî\T ø£ì|æ+#·˝Ò<äì |ü]XÀ<ä≈£î\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç nH˚ø£ s¡ø±\ |ü≈£åî\T e\dü e∫Ãq≥T¢ á dü+<äs¡“+>± >∑T]Ô+#ês¡T.$$<Ûä s¡ø±\ |ü≈£åî\ bò˛{À\qT |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‘·eT ‘·eT ¬øeTsê\˝À ã+~+#ês¡T.á |ü]XÀ<Ûäq˝À k˛ôd’{ÏøÏ #Ó+~q yÓ’mdtÄsYπø.Á|ükÕ<é,ì\j·YT,VüQe÷j·TTHé ñHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+, 19 &çôd+ãsY, 2011

jÓ÷

>± e\¢ n+<äeT÷, Äs√>∑´y˚T ø±<äT... Áø£eTã<äΔyÓTÆq J$‘·+ ≈£L&Ü n\e&ÉT‘·T+~. ìs¡+‘·s¡+ jÓ÷>± #˚dü÷Ô ñqïyês¡T 60 @fi¯¢˝Àq j·T+>¥>± ø£ì|ækÕÔs¡T. @<√ ˇø£ »ãT“ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· <ëìqT+∫ s¡øÏå+#·Tø√e&ÜìøÏ jÓ÷>± #˚j·T&É+ ø£+fÒ... eTT+<äT>±H˚ s√p #˚j·T&É+ X¯ØsêìøÏ $<Ûë˝≤ ÁX‚j·Twüÿs¡+.

øÏ&é‡ |òü⁄&é‡

60˝Àq÷.. 20˝≤

<ä+‘ê\qT Äs√>∑´+>± ñ+#·T‘·T+~. qsê\ e´edüú dü]>± |üì#˚j·T&ÜìøÏ, ø£+&Ésê\ ã˝Àù|‘êìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. Á|ürs√p |æ\¢\≈£î ø±*¸j·T+ nedüs¡+ ñ+≥T+~. n+<äTπø m≈£îÿe ø±*¸j·T+ m≈£îÿe>± Çyê«*. bÕ\ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, qTe⁄«\T, sê>∑T\˝À ø±*¸j·T+ |ü⁄wüÿ\+>± ñ+≥T+~. ◊s¡Hé s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|s¡>∑&ÜìøÏ, |æ\¢\˝À m<äT>∑T<ä\≈£î, |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô $<ÛäT\≈£î ◊s¡Hé ‘·|üŒìdü], u≤&û˝À ◊s¡Hé ‘·≈£îÿe>± ñ+fÒ |æ\¢\ m˙$Tj·÷ u≤]q |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. Ä≈£î ≈£Ls¡\T, m+&çq |üfi¯ó¢, |ü⁄#·Ã|ü+&ÉT, _j·T´+, e÷+dü+, *esY\˝À m≈£îÿe>± <=s¡T≈£î‘·T+~. ÄVü‰s¡ y˚fi¯\T ` MT |æ\¢\≈£î ñ<äj·T+ ÁuÒø˘bòÕdtº ‘·|üŒìdü]>± ô|{≤º*. sêÁ‹ qT+∫ @+ ‹q≈£î+&Ü ñ+&É≥+ e\¢ ñ<äj·T+ X¯øÏÔ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. n+<äTπø |æ\¢\qT U≤∞ ø£&ÉT|ü⁄‘√ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î |ü+|æ+#·≈£L&É<äT. Äj·T˝Ÿ |òü⁄&é ø±≈£î+&Ü düT\+uÛÑ+>± Js¡íeTj˚T

eèøå±düq+

¬s+&ÉT bÕ<ë\T <ä>∑Zs¡>± ô|{Ϻ ì˝ÀÃyê*. ≈£î&çø±\T yÓ÷ø±* <ä>∑Z]øÏ m&ÉeTø±\T bÕ<ëìï ‘Ó∫à Äìà u≤´˝…Hé‡ #˚dü÷Ô... ¬s+&ÉT #˚‘·T\T ‘·\MT<äT>± CÀ&ç+#ê*. á dæú‹˝À H˚s¡T>± #·÷dü÷Ô... XÊ«dü e÷eT÷\T>± |”\Tdü÷Ô.... |ü~ ôdø£q¢bÕ≥T ñ+&Ü*. ‘·s¡Tyê‘· HÓeTà~>± #˚‘·T\T, ø±fi¯ó¢ j·T<∏ëdæú‹øÏ rdüT≈£îsêyê*. Ç˝≤ m&ÉeT ø±\T‘√ ≈£L&Ü #˚j·÷*. ˝≤uÛ≤\T á Ädüq+‘√ bÕ<ë\T, eT&ÉeT\T, yÓ÷ø±fi¯ó¢ X¯øÏÔe+‘·eTe⁄‘êsTT. @ø±øÏå>∑‘· ô|s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ yÓ÷ø±* H=|ü\T ñqïyês¡T ‘·≈£îÿe düeTj·T+ #˚j·÷*.

ÁbÕD≤j·÷eT+ ÁbÕD≤j·÷e÷ìøÏ $T+∫q X¯ó~Δ #˚ùd Á|üÁøÏj·T eTs√{Ï ˝Ò<äT. ø£+kÕ* ã+>±sêìï ø=*$T˝À ô|{Ϻ X¯ó~› #˚dæq≥Tº>± ÁbÕD≤j·÷eT+ <ë«sê X¯Øs¡+˝Àì eT*Hê\˙ï b˛‘êsTT. nqT˝ÀeT ÁbÕD≤j·÷eT+: düTU≤düq+˝À ø±˙, eÁC≤düq+˝À ø±˙, |ü<ëàdüq+˝Àø±˙ ≈£Ls√´yê*. @&ÉeT #˚‹ì ∫qTàeP<ä (#·÷|ü⁄&ÉT y˚\TqT, u§≥q y˚\Tì »‘·#˚dæ $T>∑‘ê y˚fi¯¢qT ì{≤s¡T>± ô|{Ϻ)˝À ô|{Ϻ yÓ÷ø±\Tô|’ ÄHêÃ*. ≈£î&ç#˚‹ u§≥q y˚\T‘√ ≈£î&çyÓ’|ü⁄ Hêdæø±s¡+Á<Ûëìï eT÷dæ e⁄+#ê*. m&ÉeT Hêdæø± s¡+Á<Ûä+‘√ >±* HÓeTà~>± e<ä˝≤*. $˝ÀeT ÁbÕD≤j·÷eT+ düTU≤düq+˝À ø±˙, eÁC≤düq+˝Àø±˙, |ü<ëàdüq+˝À ø±˙ ≈£Ls√Ãyê*. ≈£î&ç #˚‹ì ∫qTàeP<ä (#·÷|ü⁄&ÉT y˚\TqT,u§≥q y˚\Tì »‘·#˚dæ $T>∑‘ê y˚fi¯flqT ì{≤s¡T>± ô|{Ϻ) ˝À ô|{Ϻ yÓ÷ø±\Tô|’ ÄHêÃ*. m&ÉeT #˚‹ u§≥q y˚\T‘√ ≈£î&çyÓ’|ü⁄ Hêdæø± s¡+Á<Ûëìï eT÷dæ e⁄+#ê*. m&ÉeT Hêdæø± s¡+Á<Ûä+‘√ >±* |”*à HÓeTà~>± e<ä˝≤*. ô|’¬s+&ÉT ÄdüHê\qT |ü~|ü~ kÕs¡T¢ #˚j·T&É+ eT+∫~.

ñÁcÕºdüq+ ø±fi¯ó¢ yÓqøÏÿ eT&É∫ eÁC≤düq+˝À ≈£Ls√Ãyê*. yÓ÷ø±fi¯¢qT ø=+#Ó+ <ä÷s¡+>± ñ+#ê*. ≈£î&ç#˚‹‘√ ≈£L&ç n]ø±\TqT, m&ÉeT #˚‹‘√ m&ÉeT n]ø±\TqT |ü≥Tºø√yê*. q&ÉTeTTqT, bı≥ºqT eTT+<äT≈£î ‘√dü÷Ô ‘·\qT M˝…’q+‘· yÓqøÏÿ e+#ê*. Ç<˚ dæú‹˝À ø=ìï ôdø£q¢ bÕ≥T >±* |”\Tdü÷Ô ñ+&Ü*. ø=~› ùd|ü{Ï ‘·s¡Tyê‘· >±* e<äT\T‘·÷ eÁC≤düq+˝ÀøÏ sêyê*. ˝≤uÛ≤\T á Ädüq+ e\¢ yÓHÓïeTTø£ ñ‘˚Ôõ‘·+ ne⁄‘·T+~. Hê&ûe´edüú≈£î ã\+ #˚≈£Ls¡T‘·T+~. <∏Ó’sêsTT&éqT kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ñ+#·T‘·T+~. ôV’≤;|”, Vü‰sYºePbÕã¢yéT, u≤´ø˘ô|sTTHé, ôV≤]ïj·÷ ñqïyêfi¯ó¢ á Ädüq+ #˚j·T≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫~.

q≥ sêC≤düq+ ì{≤s¡T>± ì˝ÀÃyê*. ≈£î&çyÓ÷ø±\TqT yÓqøÏÿe+∫ M|ü⁄yÓ’|ü⁄>± M\Tqï+‘· es¡≈£L ≈£î&ç#˚‹‘√ ô|’øÏ ˝≤>±*. m&ÉeT #˚‹ì eTT+<äT≈£î #ê∫ eTT+<äT≈£î #·÷dü÷Ô ¬s+&ÉT ø£qTu§eTà\ eT<Ûä´ #·÷dü÷Ô ñ+&Ü*. 10 qT+∫ 15 ôdø£q¢ ‘·s¡Tyê‘· j·T<Ûëdæú‹øÏ sêyê*. Ç<˚ |ü<äΔ‹ì m&ÉeT yÓ’|ü⁄ ≈£L&Ü #˚j·÷*. yÓTT<ä≥ 10`15 ôdø£q¢ qT+∫ HÓeTà~>± ô|+#·T‘·÷ b˛yê*. ˝≤uÛ≤\T @ø±øÏå>∑‘· ô|s¡T>∑T‘·T+~. Hê&û e´edüúqT Áø£eT|üs¡TdüTÔ+~. X¯Øs¡+ MT<ä |ü≥Tº ô|s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ yÓ÷ø±fi¯ó¢ ã\V”≤q+>± ñqïyêfi¯ó¢ ø=~› ùdù| #˚j·÷*.

\¢\≈£î nqï+ ‹ì|æ+#·&ÉeT+fÒ... ù|...<ä›|üì. #·+<äe÷eTqT #·÷|ü⁄‘·÷ ‹ìù|ùdÔ yÓ+≥H˚ ‹H˚j·T&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ï |æ\¢\T ne÷j·T≈£î\T ø±<äT. ‹q&É+ m˝≤ m>=Z{≤º˝À yêfi¯¢≈£î u≤>± ‘Ó\TdüT. Ç+{À¢ |üqT\˙ï #˚düTø√e&É+ z m‘Ó’Ô n\¢] |æ\¢\≈£î nqï+ ‹ì|æ+#·&É+ eTs√ m‘·TÔ. @<√f…ÆyéT≈£î ‹ì|æ+#ê* ø±ã{Ϻ ã\e+‘·+>± |æ\¢\ H√{À¢ ô|fÒºdüTÔ+{≤+. ø±˙ m˝≤+{Ï ÄVü‰s¡+ |æ\¢\T Çwüº+>± ‹+{≤s¡T? |æ˝¢\T Äs√>∑´+>± ñ+&Ü\+fÒ @j˚T ÄVü‰s¡+ m+‘· yÓ÷‘ê<äT˝À Çyê«*? ì|ü⁄DT\ dü÷#·q\T MTø£+. m~π> |æ\¢\≈£î dü+|üPs¡í düeT‘·T\ ÄVü‰s¡+ ‘·|üŒìdü]. n+<äTπø ø±s√“ôV’≤Á&˚{Ÿ‡, Áb˛{°Hé‡, ø=e⁄«, $≥$THé‡, $Tqs¡˝Ÿ‡, ˙s¡T Ç˝≤ n˙ï ‘·–q yÓ÷‘ê<äT˝À ø£*|æq bÂwüºø±Vü‰s¡+ Çyê«*. ¬s’dt, Áu…&é, #·bÕr, Ç&û¢ ˝≤+{Ï$ ‹ì|æ+#ê*. ‘·|üŒìdü]>± |ü+&ÉT¢, ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. Çø£ |ü|ü <ÛëHê´\T, e÷+dü+ ≈£L&Ü ô|{≤º*. bÕ\T, bÕ\ ñ‘·Œ‘·TÔ\T m≈£îÿe>± Çyê«*. $Tqs¡˝Ÿ‡‘√ ≈£L&Üì ø=e⁄« |ü<ësêú\T, d”«{Ÿ‡ ‹ì|æ+#ê*. s√E≈£î 6 qT+∫ 8 >±¢düT\ ˙fi¯¢qT ‘·|üŒìdü]>± ‘ê–+#ê*. Çe˙ï ‘·–q yÓ÷‘ê<äT˝À¢ rdüTø√e&É+e\¢ |æ\¢\˝À m<äT>∑T<ä˝ u≤>∑T+≥T+~. ø±s=“ôV’≤Á&˚{Ÿ‡ : |æ\¢\≈£î Ç#˚à ÄVü‰s¡+˝À ø±s=“ôV’≤Á&˚{Ÿ‡~ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· nsTT‘˚ Ä ø±s=“ôV’≤Á&˚{Ÿ‡ @ s¡÷|ü+˝À ÇdüTÔHêïeTH˚~ eTTK´+. rj·Tq |ü+&É¢ s¡kÕ\T, #ê¬ø¢{Ÿ‡, ÁuÒø˘bòÕdtº˝À ÁbÕôddt&é |òü⁄&é‡, >√<ÛäTeT\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq Áu…&é, m≈£îÿe>± bÕ*wt #˚j·Tì _j·T´+˝≤+{Ï yê{Ï˝À ø±s=“ôV’≤Á&˚{Ÿ‡ |ü⁄wüÿ\+>± \_ÛkÕÔsTT. Ábı{°Hé‡ : >∑T&ÉT¢, bÕ\T, yÓqï, ∫¬øHé, #˚|ü\T, e÷+dü+, |ü|ü<ÛëHê´\˝À Áb˛{°Hé‡ n~Ûø£+>± ñ+{≤sTT. |æ\¢\ ÄVü‰s¡+˝À Ç$ ø£∫Ñ·+>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. bòÕ´{Ÿ |æ\¢\≈£î ‘·|üŒìdü]>± Çyê«*‡q ÄVü‰s¡+˝À ø=e⁄« ≈£L&Ü eTTK´+, ø=e⁄«˝À ˇyÓT>±`3, ˇyÓT>±`6 Á|ü<Ûëq+. ≥THê, kÕ\àHé #Ó|ü\T, qTe⁄«\T, y˚s¡TX¯q>∑, ø±p, u≤<ä+˝˝À ˇyÓT>±`3 m≈£îÿe>± <=s¡T≈£î‘·T+~. yÓqï |ü+&ÉT, bı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT –+»\T, yÓTTø£ÿC§qï, u≤<ä+˝À ˇyÓT>±`6 \_ÛdüTÔ+~. ø±*¸j·T+ ‘·|üŒìdü]>± rdüTø√yê*‡q eTs√ $≥$THé ø±*¸j·T+. Ç~ meTTø£\T,

˝…’{Ÿ |òü⁄&é ÁuÒø˘bòÕdtº>± ô|{≤º*. `eT÷&ÉT |üP≥˝≤ Ç#˚à ÄVü‰s¡+‘√bÕ≥T eTs√ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ kÕïø˘‡ ‹ì|æ+#·+&ç. kÕïø˘‡ nq>±H˚ n+<äs¡÷ q÷HÓ‘√#˚dæ e+≥ø±\ yÓ’|ü⁄ #·÷kÕÔs¡T. ø±˙ Á&Ó’ Á|òüP{Ÿ‡, bÕ|tø±sYï, Áu…&é e+{Ï$ ‹ì|ü+&É+ eT+∫~. `|æ\¢\≈£î |òü⁄&é f…ÆyéT ô|≥º+&ç. <ëì Á|üø±s¡y˚T Çe«+&ç. `n+‘˚ø±<äT MTs¡T |òü⁄&é ‘·j·÷s¡T #˚ùd≥|ü&ÉT yê]ø° #·÷|æ+#·+&ç. cÕ|t≈£î rdüT¬øfi¯¢&É+ ‘Ó∫Ãq$ ôdº|t u…’ ôdº|t m˝≤ e+&ÉT‘·THêïs√ #Ó|üŒ+&ç. Bìe\¢ |æ\¢\T |òü⁄&é >∑T]+∫ m≈£îÿe>± ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+~. `s√p MTπs ‹ì|æ+#·&É+ ø±≈£î+&Ü yê]øÏ ‹q&É+ ‘=+<äs¡>± H˚s¡Œ+&ç. yêfi¯ó¢ yÓTT<ä≥ ‹qø£b˛sTTHê ‘·s¡Tyê‘· ‘·s¡Tyê‘· yê{Ïì n\yê≥T #˚düT≈£î+{≤s¡T. `ô|’ ø±≈£î+&Ü ñ&Éø£u…{Ϻq$ ≈£Ls¡\T ô|≥º&É+ eT+∫~. k˛&Ü, Á|òüP{Ÿ p´ôddt\‘√ bÕ≥T m≈£îÿe>± bÕ\T, ˙fi¯ó¢ Çe«&ÜìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«+&ç. `nìï kÕs¡T¢ eTØ ø£]ƒq+>± ñ+&É≈£î+&Ü m|ü&√ z kÕ] »+ø˘ |òü⁄&é‡ ≈£L&Ü Çe«+&ç.

Á|òüP{° $|t ø±yê*‡q$: ÁkÕºu…ÁØ `4 Á|üPHé‡ (n˝Ÿã÷ø£sY)`2, ãHêHê `1, bÕ\T`dü>∑+ ø£|ü, #·¬øÿs¡ ‘·–q+‘· $<Ûëq+: ÁkÕºu…ÁØ, Á|òüPHé‡, uHêHêqT ˇø£ uÖ˝Ÿ˝ÀøÏ rdüT≈£îì yÓT‘·Ô>± #˚düTø√yê*. BìøÏ bÕ\T ø£\bÕ*. #·ø£ÿs¡ ‘·–q+‘· ø£*|æ düsY«#˚j·÷*. uHêHê, Á|òüPHé‡ Js¡í e´edüúqT eè~Δ #˚kÕÔsTT. |æ\¢˝À eT\ã<ä›ø£+ sê≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT. Çø£ ÁkÕºu…ÁØ s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·T‘·T+~. Á|üPHé‡ <=s¡ø£ø£b˛‘˚ øÏdt$Tdt ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ. eTd”ÿ j·÷|æ˝Ÿ ø±yê*‡q$: j·÷|æ˝Ÿ (‘=ø£ÿ rdæq j·÷|æ˝Ÿ) dü>∑+, Ks¡T“» (‘=ø£ÿrdæq~) dü>∑+, bÕ\T dü>∑+ ø£|t, #·¬øÿs¡ ‘·–q+‘·. $<Ûëq+ : j·÷|æ˝Ÿ, ø£s¡÷“¤»\qT |üP]Ô>± Á¬>’+&é #˚j·÷*. <ëìøÏ bÕ\T, #·¬øÿs¡ ‘·–q+‘· j·÷&é #˚j·÷*. Bìe\¢ |æ\¢\≈£î ø±yê*‡q s¡Hé, ô|ò’ãsY, Áb˛{°Hé‡ n+<äT‘êsTT. sê– C≤e dü>∑+ ø£|üsê>∑T\ bı&ç (Ç+{À¢ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√e#·TÃ. ãj·T≥ cÕ|t‡˝À ≈£L&Ü <√s¡T≈£î‘êsTT), dü>∑+ ø£|übÕ\T, ¬s+&ÉT ø£|ü\ ˙fi¯ó¢, ∫{Ϭø&ÉT j·÷\≈£î\ bı&ç, #·¬øÿs¡ ‘·–q+‘· $<Ûëq+: düqïeT+≥MT<ä sê>∑T\ bı&çì y˚sTT+#ê*. eTs√ –HÓï˝À bÕ\T rdüT≈£îì >√s¡T yÓ#·Ã>± #˚j·÷*, ˙fi¯¢˝À sê– bı&çì ãT&É>∑\T ˝Ò≈£î+&Ü u≤>± ø£*|æ ñ&çøÏ+#ê*. BìøÏ j·÷\≈£î\ bı&çì y˚j·÷*. ø=~›ùd|ü{Ï ‘·s¡Tyê‘· bÕ\T, #·¬øÿs¡ ø£\T|ü⁄ø√yê*. 2 ì$TcÕ\T ñ&çøÏ+∫~+#·Tø√yê*. ÁuÒø˘bòÕdtº>± sê– C≤e Çe«&É+ Äs√>∑´<ëj·T+. sê>∑T\˝À ◊s¡Hé, $Tqs¡˝Ÿ‡, Áb˛{°Hé‡ m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT.


k˛eTyês¡+, 19 &çôd+ãsY 2011

27 qT+∫ ¬s’fi¯¢˝À $dÔüè‘· ‘·ìF\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): {Ϭøÿ{Ÿ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üj·÷DÏdüTÔqï yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T&ÜìøÏ, <äfi≤s¡T\ Ä≥ø£{Ϻ+#·&ÜìøÏ áHÓ\ 27 qT+∫ e#˚ÃHÓ\ 17 es¡≈£î $düèÔ‘·+>± ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ <äøÏåDeT<Ûä´ ¬s’˝Ò« d”|”ÄsYz ¬ø.kÕ+ã•esêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

26 qT+∫ kÕ+düÿè‹ø£ $˝ÒKs¡T\ n<Ûä´j·Tq •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<Ûä kÕs¡dü«‘· |ü]wü‘Y, Á|üuÛÑT‘·« kÕ+düèÿ‹ø£ XÊK, @|” Áô|dt nø±&ÉMT dü+j·TTø£Ô+>± ªsêhkÕúsTT kÕ+düèÿ‹ø£ $˝ÒKs¡T\ n<Ûä´j·Tq •_s¡+μ ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT. áHÓ\ 26 qT+∫ 29 es¡≈£î •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT $<ë´s¡Ω‘·, n_Ûs¡T∫, nqTuÛÑe+ ‘·~‘·s¡ $esê\qT ‘Ó\¢ø±–‘·+ô|’ sêdæ @<˚ì ˇø£ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫ ˇø£ ù|sê≈£î $T+#·≈£î+&Ü yê´dü+ »‘·#˚dæ áHÓ\ 20˝À|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‹\ø˘s√&é, Ä+Á<Ûä kÕs¡dü«‘· |ü]wü‘·TÔ≈£î |ü+bÕ\ì ù|s=ÿHêïs¡T. $esê\≈£î 040`24753724.

düú˝≤ìï n|üŒ–+#ê\ì ]˝Ò Bø£å\T #·+<ëq>∑sY, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô) : mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± ‘êeTT ñ|üjÓT–düTÔHêï Ä≥ düú\+, X¯àXÊq yê{Ïø£ düú˝≤ìï yÓ+≥H˚ ‘·eT≈£î ‹]– Çyê«\ì >√|üHé |ü*¢ ‘ê+&Ü ã+C≤sê j·TTe»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >√|üHé|ü*¢˝À ñqï –]»qT\ X¯àXÊq yê{Ïø£, Ä≥düú\+ ø±bÕ&Ü\+≥÷ ã+C≤sê j·TTe»q dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ]˝Ò ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\T #˚|üŒ{≤ºs¡T. ádü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, düπs« HÓ+ãsY 34,35˝À >∑\ Hê\T¬>ø£sê\ Ä≥düú\+, düπs« HÓ+ãsY36˝À >∑\ ¬s+&ÉTqïs¡ mø£s¡\ XÊàX¯qyê{Ïø£ düú\+ mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± >√|üHé |ü*¢øÏ #Ó+~q Á|ü»\T ñ|üjÓT–+#·T≈£î+≥THês¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ eTT&ÉT HÓ\\ÁøÏ‘·+ myÓTà˝Ò´, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY\T ádüú˝≤ìï |ü]o*+∫ yês¡T {°◊m|òtÄsY≈£î #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e÷{≤¢&ç, Ä≥ düú˝≤ìï, X¯àXÊq yê{Ïø£ düú˝≤ìï e~* y˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. ‘·eTdüú˝≤\T ‘·eT≈£î n|üŒ–+#˚ es¡≈£î ìs¡Vü≤s¡ Bø£å\T ø√qkÕ–kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. áBø£å˝À @]j·÷ ø£$T{Ï yÓT+ãsY >∑+>±<ÛäsY ¬s&ç¶, lìyêdü Hêj·Tø˘, Vü≤qTeT+‘·T, sêE Hêj·Tø˘, <˚yÓ+<äsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñ<ä´e÷\˝À eTVæ≤fi¯\ bÕÁ‘· ø°\ø£+ $Tj·÷|üPsY, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô) : Á|üdüTÔ‘· <√|æ&ç düe÷C≤ìï s¡÷|ü⁄e÷ù|+<äT≈£î »]π> ñ<ä´e÷\˝À eTVæ≤fi¯\ bÕÁ‘· #ê\ ø°\ø£eTì m+d”|”◊j·T÷ πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T e˝…¢|ü⁄ ñù|+<äsY¬s&ç¶ nHêïs¡T. &çôd+ãsY 17, 18 ‘˚B\˝À m+@q>∑sY MTj·÷|üPsY˝À »s¡T>∑T‘·Tqï m◊m|òt&ç&Éã÷¢´ sêÁwüº kÕúsTT $C≤„q ‘·s¡>∑‘·T\≈£î ¬s+&=e s√E Ä~yês¡+ ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± Vü≤»¬s’ |ü]HêeTyê<ä+, #ê]Á‘·ø£ uÛÖ‹ø£yê<ä+, Á|üdüTÔ‘· düe÷»+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ<ä´e÷\˝À eTVæ≤fi¯\ bÕÁ‘·ô|’ uÀ~Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qe C≤‹ Ä~e÷ düe÷»+qT+&ç |ü]o*ùdÔ eTqTwüß\ eT<Ûä´ »]–q Ä~|ü‘·´ b˛s¡T˝À e÷‘·èkÕ«$Tø£ e´edüú <ä«+dü+ #˚j·Tã&ç+<äì, u≤ìdü, ns¡Δu≤ìdü, uÛÑ÷kÕ«eT´, ô|≥Tºã&ç<ë] e´edüú\˝À eTVæ≤fi¯\ $\Te\qT ~>∑C≤]à |ü⁄s¡TcÕ~|ü‘·´+‘√ Á|üdüTÔ‘· <√|æ&ç e´edüú e]Δ\T¢‘·T+<äì á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áo<˚$, uÛ≤>∑´eTà, ns¡TD, dü÷s¡´ø±+‘·+, XË’\», nq+‘·eTà, s¡eTqeTà, ø£fi≤e‹, |ü⁄X¯Œ sêDÏ, bÕs¡«‘·eTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT |ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\ X¯+≈£îkÕú|üq ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì u≤#·T|ü*¢ sêJyé>±+BÛq>∑sY˝À 4 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ n+>∑Héyê&ç uÛÑeHêìï, u≤#·T|ü*¢˝Àì 15 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ d”d” s=&ÉT¶ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq ø±s¡´Áø£e÷ìï, u≤#·T|ü*¢˝À 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ø£eTT´ì{° Vü‰˝Ÿ uÛÑeq X¯+≈£îkÕú|üq , u≤#·T|ü*¢ dü÷ÿ˝Ÿ _*¶+>¥≈£î 2 \ø£å\ s¡÷bÕ\j·T e´j·T+‘√ ø±+b˛+&é yê˝Ÿ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq k˛eTyês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é |üqT\T ÁbÕs¡+_ÛkÕúeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìïøÏ bÕغ\≈£î nr‘·+>± Á|ü‹ˇø£s¡÷ bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY yÓ÷&ç_\¶sY‡˝À Ä<ÛësY ø±s¡T¶ dü+≥sYqT ÁbÕs¡+_Û+#·qTq≥T¢ myÓTà˝Ò´ ‘Ó*bÕs¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

yê‘êes¡D+`e´ekÕj·T dü\Vü‰\T >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± õ˝≤¢˝À yê‘êes¡D+ bı&ç>± e⁄+~. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 30 qT+&ç 31 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´, sêÁ‹ ñc˛íZÁ>∑‘·\T 14 qT+&ç 18&çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+ yês¡T n+~+∫q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, sêuÀe⁄ ◊<äT s√E\˝À yê‘êes¡D+ Á|ü<Ûëq+>± bı&ç>± ñ+&Ée#·TÃqT. Äπ>ïj·T ~X¯ qT+&ç >±\T\T >∑+≥≈£î 6`7 øÏ.MT y˚>∑+‘√ Mj·Te#·TÃqT. |ü>∑{Ï, sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T es¡Tdü>± 28 qT+&ç 29&çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ 14 qT+&ç 17 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñ+&Ée#·TÃqT. yê‘êes¡D≤<Ûës¡yÓTÆq e´ekÕj·T dü\Vü‰\T s¡; e] Hês¡TeTfi¯fl˝À ø±+&É+ ‘=\T#˚ |ü⁄s¡T>∑T Ä•+#·≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± ôd+≥T Hês¡TeT&çøÏ 160 Á>± ø±s√“|üP´sêHé >∑T[ø£\qT $‹Ôq 10 qT+&ç 12 s√E\ ‘·s¡Tyê‘· Hês¡TeT&ç˝À #·˝≤¢*. ø£s¡Te⁄ eT÷\+>± u≤e⁄˝À¢ ˙{Ï \uÛÑ´‘· ‘·–Zq+<äTq e]øÏ ã<äT\T>± Äs¡T ‘·&ç |ü+≥˝…’q yÓTTø£ÿC§qï, Ábı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT |ü+≥qT $‘·TÔø√yê*. ˙{Ï edü‹ >∑‘· ÁbÕ+‘ê\˝À Äs¡T ‘·&ç |ü+≥˝…’q yÓTTø£ÿC§qï, Ábı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT |ü+≥\qT $‘·TÔø√yê*. ø£+~˝À X¯q>∑|ü#·Ã |ü⁄s¡T>∑T ìyês¡D≈£î, á ÁøÏ+~ düeTÁ>∑ j·÷»e÷q´ |ü<äΔ‘·T\qT bÕ{Ï+#ê*. ` X¯q>∑ |ü#·Ã |ü⁄s¡T>∑T ˝≤sê«\qT ‹qT≥≈£î nqT>∑TD+>± mø£sê≈£î 10`15 |üøÏå kÕúesê\qT @s¡Œs¡#ê*. ` X¯q>∑ |ü#·Ã |ü⁄s¡T>∑T\ ñìøÏì mø£sê≈£î 4 *+>±ø£s¡¸ø£ ãT≥º\qT neTsêÃ*. ` |ü⁄s¡T>∑T Á>∑T&ÉT¢, ‘=*<äX¯ ˝≤sê«\ ìyês¡D≈£î, 5 XÊ‘·+ y˚|ü–+»\ ø£cÕj·÷ìï |æ∫ø±] #˚j·÷*. ` mø£sê≈£î 200 m˝Ÿ Ç mHé.|æ.$ yÓ’s¡dt Á<ëeD≤ìï |æ∫ø±] #˚j·÷*. ` u≤>± m~–q ˝≤sê«\ ìyês¡D≈£î, ø£+~ #Ó≥¢ ÁøÏ+<ä >√HÓ dü+∫ ˝Ò<ë ã≥ºqT |üs¡∫ #Ó≥¢qT yÓT\¢>± <äT*|æ ÁøÏ+<ä |ü&çq ˝≤sê«\qT ùdø£]+∫, HêX¯q+ #˚j·÷*.

` nedüs¡eTTqT ã{Ϻ 2.5 $T.© ø√¢sYô|’]bòÕdt ˝Ò<ë 2 $T.© øÏ«Hê˝ŸbòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. y˚s¡TX¯q>∑ Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T y˚s¡TX¯q>∑˝À ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T, Ä≈£î eTT&É‘· Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T ìyês¡D≈£î, ` 2 $T.© &Ó’$T<Û√j˚T{Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Ä≈£î eTT&É‘· ìyês¡D≈£î, ` mø£sê≈£î 4 *+>±ø£s¡¸D ãT≥º\T ô|{Ϻ ¬sø£ÿ\ |ü⁄s¡T>∑T ñìøÏì, ñ<Ûäè‹ì >∑eTì+#ê*. ` 2.0 $T.© øÏ«Hê˝ŸbòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≈£îdüTeT ≈£îdüTeT˝À ù|qTã+ø£ ìyês¡D≈£î, 2 $T.© &Ó’$T<Û√j˚T{Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&É¢‘√≥\T ∫≈£îÿ&ÉT˝À ù|qTã+ø£ |ü⁄s¡T>∑T ìyês¡D≈£î, eT˝≤~Ûj·÷Hé ˝Ò<ë &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<∏Ó’˝Ÿ`z`&ÓeT{≤Hé eT+<äT\qT 2$T.© ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ 10 s√E\ e´e~Û˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T ø±´uÒõ, ø±*|òü¢esY ô|’s¡¢ô|’ Ä≈£î ‹qT |ü⁄s¡T>∑T (&Ó’eT+&é u≤´ø˘ e÷‘Y) u≤ø°º]j·÷ m+&ÉT ‘Ó>∑T\T Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. Ä≈£î ‹qT |ü⁄s¡T>∑T ìyês¡D≈£î, ` 5 $T.© y˚|ü q÷HÓ 1 Á>±. _.{Ï (&Ó’ô|˝Ÿ ˝Ò<ë Vü‰˝Ÿº) ˝Ò<ë 2 $T.© øÏ«Hê˝≤Œ¤dt 5 $T.© y˚|ü q÷HÓ\qT ˇø£ ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ e÷]à e÷]à |æ∫ø±] #˚j·÷*. u≤ø°º]j·÷ m+&ÉT ‘Ó>∑T\T ìyês¡D≈£î, ` 3 Á>±. ø±|üsY Äø°‡ ø√¢¬s’&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ H˚‘· ‘·&ç#˚≥≥T¢ b˛düTø√yê*. Á|üdüTÔ‘· sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T <Ûäìj·÷\˝À ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ìyês¡D≈£î, 2 $T.© ôV≤ø±‡ø√qCÀ˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*.

H˚&ÉT ª#·˝À &Ûç©¢μì

$»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): H˚wüq˝Ÿ ø±ì‡≥÷wüHé |òüsY ÄsY|òüHé ¬s’{Ÿ‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ #·˝À &Ûç©¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#êeTì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± sêJyé yÓ˝Ÿù|òsY kıôd’{° n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’j·T´ $H√<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ~≈£Lÿ, yÓTT≈£îÿ ˝Òì ìsê<Ûës¡D≈£î >∑T¬s’ Je#·Ãe+˝≤ n+&É<ä+&É\T ˝Òì BqT\ ø=s¡≈£î, ‘√{Ï e÷qe⁄\‘√ ø£\dæb˛j˚T $<Ûä+>± yê]ì r]Ã~<ë›\H˚ dü<ëdüeTj·T+‘√ á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºeTì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁcÕº\ qT+∫ ø=ìï dü«#·Ã+<ä dü+düú\T #·≥º düuÛÑ˝À Á|ü‘˚´ø£ #·{≤ºìï rdüTø£ sêyê\H˚ ‘·|üq‘√ nHê<ä\ Vü≤≈£îÿ\ø=s¡≈£î #·˝À &Ûç©¢ ø±s¡´Áø£eT+˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> á ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î n+<äs¡T bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·Te*‡+~>± nj·Tq ø√sês¡T. eTTK´+>± $<ë´, yÓ’<ä´, ñ<√´>∑ ñbÕ~ÛøÏ #·≥º düuÛÑ˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ #·{≤º\T ‘Ó∫à nHê<ä\qT rπsà $<Ûä+>± ]»πs«wüHé ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. H˚wüq˝Ÿ ø±ì‡≥÷wüHé |òüsY ÄsY|òüHé ¬s’{Ÿ‡ n<Ûä«s¡´+˝À Çqï¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »]π> ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Vü‰»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

Á|üdüTÔ‘· sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T $Ts¡|ü˝À ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T, q*¢, ‘·\e÷&ÉT ‘Ó>∑T\T, ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T, C…$Tì yÓ’s¡dt Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\ ìyês¡D≈£î, ` 1.5 Á>± mdæù|ò{Ÿ ˝Ò<ë 2 $T.© |òæÁb˛ì˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. q*¢ ìyês¡D≈£î, ` 2 $T.© bòı»˝ÀHé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ‘·\e÷&ÉT ‘Ó>∑T\T ìyês¡D≈£î, ` ø±´bÕºHé, ôV≤ø±‡ø√qCÀ˝Ÿ 2.5 Á>±. ˝Ò<ë e÷´+ø√C…uŸ 2.5 Á>± ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ 7,10 s√E\ e´e~Û‘√ 2 kÕs¡T¢ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T ìyês¡D≈£î, ` 2 $T.© ôV≤ø±‡ø√qCÀ˝Ÿ ˝Ò<ë 1 $T.© ø±sê<Û˚Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. C…$Tì yÓ’s¡dt ìyês¡D≈£î, ` yÓ’s¡dt k˛øÏq yÓTTø£ÿ\qT Á‘Ó+|æ HêX¯q+ #˚j·÷* ‘Ó>∑T\T yê´|æÔ #˚j·TT ‘Ó\¢ <√eT ìyês¡D≈£î, 2 $T.© &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T e÷$T&ç˝À ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ìyês¡D≈£î 3 Á>±. ˙{Ï˝À ø£]π> >∑+<Ûäø£eTT ˝Ò<ë 1 $T.© ø±sê<Û˚Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á<ëø£å Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T Á<ëø£å˝À eTõ®>∑ ‘Ó>∑T\T Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ìyês¡D≈£î, 3 Á>± yÓT≥˝≤øχ˝Ÿ myéT.»&é ˝Ò<ë ôd’e÷ø±‡ì˝Ÿ myéT»&é e÷+ø√C…uŸ ˝Ò<ë 3Á>±. Ábı|æHÓuŸ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. |üX¯ób˛wüD Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T ` Äe⁄\T, π><Ó\˝À >=+‘·Tyê|ü⁄ yê´~Û, »ã“ yê|ü⁄ yê´~Û, >=+‘·T, >±*≈£î+≥T yê´~Û, ` >=Á¬s\˝À á.{Ï, neTàyês¡T yê´~Û, k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+ ` ø√fi¯fl˝À ø=¬øÿs¡ ‘Ó>∑T\T k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+ M{Ï ìyês¡D≈£î, {°ø±\T y˚sTT+#ê*.

ø±\Twü´ ìyês¡D ø√dü+

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yÓTTø£ÿ\T Hê{≤* ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø±\T wü´+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£s¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì eT©º|üs¡Œdt ny˚sYHÓdt kıôd’{° n<Ûä´ ≈£åî&ÉT _.Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ nHêïs¡T. Ä~Ûyês¡+ cÕ|üP sY q>∑sY˝Àì ¬s’‘·TãC≤sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\qT ‘=\–+ #ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s√Es√E≈£î #Ó‘·Ô düeTdü´ ô|s¡>∑&É+ e\¢ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï kÕúì≈£î\T ø±\Twü´ ìyês¡D ø√dü+ yÓTTø£ÿ\qT Hê{≤\ì ‘Ó*bÕs¡T. #Ó‘·Ô düeTdü´qT ‘=\–+#·Tø√e&É+ ø√dü+ Øôd’øÏ*+>¥ #˚j·T&É+ e\¢ ø=+‘· es¡≈£î düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#· e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+düú ñbÕ<ä´≈£åî&ÉT #·+Á<äX‚KsYsêe⁄, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù \øÏåà <˚$, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù düTì‘·, ø=XÊ~Ûø±] qπswt ø±s¡´es¡Z düuÛÑT\T ÁosêeTT\T, n#·TÑY sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


k˛eTyês¡+, 19 &çôd+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

bÕغøÏ j·TTe≈£î˝Ò ø°\ø£+

7

ª<ä[‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔ+μ >∑∫ÃuÖ*, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): <ä[‘·T\≈£î düe÷q Hê´j·T+ »]π>+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ∫+‘·≈£î+≥ $wüßí nHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ‘Ó\+D≤ sêwüº dü$T‹ md”‡ ñ|ü<Ûä´≈£åî&ç>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. $wüßí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+D sêwüº+ msêŒ&ç‘˚ >±˙, <ä[‘·T\≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝Àì <ä[‘·T\T nÁ>∑esêí\ #˚‹˝À yÓ÷düb˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. <ä[‘·T\ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚ôd+<äT≈£î m|ü⁄Œ&ÉT eTT+<äT+{≤eTHêïs¡T. ‘·qô|’ qeTàø£ eTT+∫ ‘Ó\+D≤ ‘·÷s¡TŒ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ md”‡ôd˝Ÿ Áô|dæ&Ó+{Ÿ á |ü<ä$ì Ç∫Ãq+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

n_Ûeè~Δ˝À q>∑s¡+ ‹s√>∑eTq+

|ü]–, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): sêJyé >±+BÛ ÄX¯j·T kÕ<Ûäq ø√dü+ j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\+‘ê q&ÉTeTT _–+#ê\ì bÕs¡¢yÓT+≥Ø j·TTe»q ø±+Á¬>dt Ç+#êsY® ‘êE<Í›\ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ |ü]– |ü≥ºD+˝Àì sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ìedü+ <ä>∑Zs¡ @sêŒ≥T #˚dæq ìjÓ÷»ø£ es¡Z j·TTe»q ø±+Á¬>dt düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádüe÷y˚XÊìøÏ nj·Tq eTTK´n‹~∏>± Vü≤»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mø£ÿ&Ó’q bÕغ ã\|ü&Ü\+fÒ j·TTe‘·<˚ ø°\ø£bÕÁ‘·ì nHêïs¡T. ã÷‘Y kÕúsTT mìïø£\˝À ¬>\Tb˛+<ëπø @|ü<ä$¬ø’q ns¡TΩ\ì nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+<äì j·TTe‘· eTT+<äT+&ç n‘·´~Ûø£ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT≈£î u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì nHêïs¡T. m˝≤+{° |ü<ä$ ˝Ò≈£îqï sê+yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ |ü]– ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ mq˝Òì ùde\+ÇùdÔHêïs¡ì ø=ìj·T&Üs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù {Ï. sê+ yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2014 mìïø£\T m|ü⁄Œ&ÉT ekÕÔj·÷ sêVüQ˝Ÿ >±+~ì Á|ü<ÛëqeT+Á‹>± #·÷&Ü\qï<˚ ‘·q ø√]ø£ nìnHêïs¡T. e+<ä dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘· ø±£+Á¬>dt bÕغøÏ ñ+<äì eTπs Ç‘·s¡ bÕغøÏ Ç+‘· #·]Á‘·˝Ò<äT nìnHêïs¡T.ø±+Á¬>dt

bÕغ Vü≤j·T+˝ÀH˚ ;<ä\≈£î ≈£L&ÉT >∑T&ɶ edü‹ \_+∫+<äì nHêïs¡T.ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ qT+&ç ô|<ä› m‘·TÔq e∫Ãq j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ ã˝Àù|‘·ìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T.ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ ˝Àì Á|ü‹ ù|<äyêìø HêD´yÓTÆq Ï $<Ûä´ ,yÓ’<Ûä´+ n+<ä+#·\qï<˚ ‘·q\ø£å+ nìnHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü]– ,<√eT ,≈£î\ÿ#·s¡¢ ,>∑+&û&é ,|üP&É÷sY eT+&É˝≤\ qT+&ç ô|<ä› m‘·TÔq j·TTe»q ø£+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±+Á¬>dt˝À #˚]q 20 eT+~ |æÄsY|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T... Ä~yês¡+ |ü]– |ü≥ºD+˝À »]–q ìjÓ÷»ø£ es¡Z j·TTe»q ø±+Áπ>dt düe÷y˚wü+˝À 20 eT+~ |æÄsY|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T j·TTe»q ø±+Áπ>dt Ç+#êsY® ‘êE<Í›˝≤,|”d”d” ø±s¡´ <ä]Ù {°.sêyÓ÷àVü≤Hé ¬s&ç¶ düeTø£å+˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Áπ>dt bÕغ neT\T #˚dæq |ü‘·ø±\≈£î Äø£]Ù‘·T˝…’ ø±+Áπ>dt bÕغ‘√ |üì#˚j·÷\ì ø±+Á>∑dt bÕغ˝À #˚sêeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±+Áπ>dt bÕغ˝À #˚]q |”ÄsY|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ‘êE<Í›˝≤, {°ÄsYÄsY n_Ûq+~+#ês¡T.

21 qT+∫ ø£+|üP´≥sY &çbı¢e÷˝À •ø£åD H˚&ÉT l#Ó’‘·q´ $<ë´dü+düú\ u+<é : zj·T÷ CÒ@d” ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Hêsêj·TD>∑÷&É yÓ’m+d”@ ø£+|üP´≥sY ôd+≥sY˝À ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡˝À¢ •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ dü+düú Áb˛Á>±+ &Ó’¬sø£ºsY &ç.Ç.$»jYTX‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. •ø£åD≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. •ø£åD áHÓ\ 21e ‘˚B qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. $esê\≈£î 9298701232, 9133681639.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : |òüdæºj·TsY $<ë´]úì dü+<Ûä´ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î ø±s¡DyÓTÆq yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô k˛eTyês¡+ l#Ó’‘·q´+ $<ë´dü+düú\≈£î zj·T÷ CÒ@d” |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q dü+<Ûä´ ìC≤+ù|≥˝Àì l#Ó’‘·q´ ø£fi≤XÊ\˝À ìqï ñ] y˚düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

H˚&ÉT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ yês√‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

ÁbÕC…≈£îº\ô|’ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷*: <ä‘êÔÁ‘˚j·T

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): C≤rj·T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± bÂs¡düs¡|òüsê\XÊK, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+|òü÷\ dü+j·TTø±Ô<Ûä«s¡´+˝À yês¡+ s√E\T $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#· qTqï≥T¢ &ûmdtz $.sê»X‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT ø√]ƒ˝Àì eTVæ≤fi≤ ø£fi≤XÊ\˝À ñ<äj·T+ 11:00 >∑+≥\≈£î ø±s¡´Áø£e÷\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔ eTHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ |üesY Ä|òt bÕõ{Ïyé ~∏+øÏ+>¥˝À •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ sêeTø£èwüí eTsƒ¡+˝Àì $y˚ø±q+<ä ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt VüA´eTHé mø˘‡˝…˙‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À |üesY Ä|òt bÕõ{Ïyé ~∏+øÏ+>¥˝À Äs¡T s√E\bÕ≥T •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ VüAeTHé mø˘‡˝…˙‡ &Ó’¬sø£ºsY uÛÀ<ÛäeTj·÷q+<ä ‘Ó*bÕs¡T. 16 qT+∫ 40 @fi¯¢˝À|ü⁄ ej·TdüTqï yês¡T •ø£åD≈£î ns¡TΩ\ì ù|s=ÿHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝Àì yÓTT‘·Ô+ ÁbÕC…≈£îº\ dæú‹ >∑‘·T\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì uÛ≤»bÕ d”ìj·TsYH˚‘· ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø√{Ï mø£sê\≈£î ˙]yê«\ì, \øå± 86y˚\ ø√≥¢ n+#·Hê\‘√ 86 ÁbÕC…≈£îº\qT #˚|ü{Ϻq Á|üuÛÑT‘·«+ @&˚fi¯¢ ø±\+˝À 67y˚\ ø√≥T¢ yÓ∫Ã+∫ ø£˙dü+ ˇø£ÿ ÁbÕC…≈£îº ≈£L&Ü |üP]Ô #˚j·Tø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. n$˙‹ <äTsêX¯, ø£≈£îÿ]Ô, <ä÷s¡<äèwæº ˝À|æ+#·&É+ e˝Ò¢ á |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ÁbÕC…≈£îº\ dü+K´ n+#·Hê\T ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛e&Éy˚T ‘·|üŒ, ˇø£ dæús¡yÓTÆq K∫Ñ·yÓTÆq ìs¡íj·÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ sê˝Òø£b˛sTT+<äì <ä‘êÔÁ‘˚j·T $eT]Ù+#ês¡T.

$Tj·÷|üPsY, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡+ n_Ûeè~Δ˝À 8e kÕúHêìøÏ ~>∑C≤]q ôV’≤<ësêu≤<é q>∑sêìï ø±bÕ&ÉTø√e*‡q u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ bÂs¡T&çô|’ ñ+<äì _»®+ #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #Ó’¬sàHé _»®+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ nHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ñbÕ~Û ø£\Œq˝À ‘√&ÜŒ≥Tq+~düTÔqï ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡_Ûeè~Δ ‹s√>∑eTq+˝À ñ+&É&É+ πs|ü{Ï ã$´wü´‘·TÔ ‘·sêìøÏ Á|üe÷<äø£s¡eTHêïs¡T. Çìd”º≥÷´{Ÿ |üsY ø±+|æ{°{ÏyéHÓdt yê] yê]Ùø√‘·‡e düπs«˝À <˚X¯+˝À ñqï q>∑sê\ìï+{Ïô|’ düπs« ìs¡«Væ≤+#·>±, n+<äT˝À ôV’≤<ësêã<é q>∑s¡+ 8e kÕúHêìøÏ ~>∑C≤s¡&É+ u≤<äø£s¡eTHêïs¡T. Bì‘√ q>∑s¡+˝À ñqï Á|ü»\ ñbÕ~ neø±XÊ\T ‘·–Z Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ˝Ò¢ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. <˚X¯+˝Àì sêÁwüº+˝Àì $<Ûë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<Ûä´qT n+~+#˚ q>∑s¡+ H˚&ÉT q>∑s¡ $<Ûë´s¡Tú˝Ò Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ˝Ò¢ |ü]dæú‹ ø£qã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷\T Á|üC≤ ñ<ä´e÷\T Á|ü»\≈£î $<Ûä´ ñbÕ~ neø±XÊ\T ø£*Œ+∫ yê] Jeq |ü]dæú‘·T\T yÓTs¡T>∑T |ü]#˚ $<Ûä+>± ñ+&Ü˝Ò ø±ì ~>∑C≤πs $<ä+>± ñ+&É≈£L&É<äHêïs¡T. Á|üdüTú‘·+ q>∑s¡+˝À ñqï ◊{Ï, bÕs¡à ‘·~‘·s¡ |ü]ÁX¯eT\T Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ \ø£å˝≤~ eT+~øÏ ñbÕ~ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø±e*‡q eqs¡T\T ñHêïj·Tì yê{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡T#·Tø√yê\ì Á|üD≤[ø£ã<ä›yÓTÆq bÕ\≈£î\T eTT+<äT≈£î yÓ[¢ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìï <˚X¯+˝À q>∑sêìï yÓTT<ä{Ï q>∑s¡+>± n_Ûeè~› |ü]∫ q>∑s¡ Á|ü»\ Ä]úø£ k˛úeT‘· ô|+#ê\ì ñbÕ~ neø±XÊ\qT yÓTs¡T>∑T |üsêÃ\ì n+<äT˝À Á|ü»\qT u≤>±´kÕeTT\T>± #˚dæ Ä]úø£+>± m~π>+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T.

|òüTq+>± ÁøÏdüàdt dü+ãsê\T $Tj·÷|üPsY, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\ dü+ãsê\qT $Tj·÷|üPsY >√≈£î˝ŸbÕ¢{Ÿ‡ u…sêø£ #·]Ã˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕdüºsY @düTbÕ<ä+ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓT´˝Ò´ m+._ø£å|ü‹j·÷<äyé, ø±s√Œπs≥sY »>∑BX¯«sY>ö&é Vü≤»¬s’ πøø˘ ø£≥Ã@dæ ÁøÏwüºj·THé k˛<äs¡T\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T#˚dæq Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq˝À yês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. n+<äs¡T düTKXÊ+‘·T\‘√ ñ+&Ü\ì, ã>∑e+‘·Tì <äèwæ˜˝À n+<äs¡T düe÷qT˝Ò qì myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹j·÷<äyé ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ @düTbÕ<ä+ n+<äCÒdæq <äT|üŒ≥¢qT e+<äeT+~ ù|<ä\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T¶ yÓT+ãs¡T \øÏåà, kÕúì≈£î\T #·+{Ï, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, sêe÷sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

21q yÓT>± ôV≤˝ŸÔ ø±´+|t ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ Ä<äsê_Ûe÷Hê\T #·÷s¡>=qï yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’.mdt.»>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ |ü⁄{Ϻqs√E dü+<äs¡“¤+>± áHÓ\ 21q yÓT>± ôV≤˝ŸÔ ø±´+|t ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ùdyê<äfi¯+ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq á ø±´+|t b˛düºsYqT m+|” y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, e÷J eT+Á‹ u≤*H˚ì lìyêdt¬s&ç¶, d”Jd” düuÛÑT´&ÉT yÓ’M düTu≤“¬s&ç¶\T bÕغ ø±sê´\j·T+˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ùdyê<äfi¯+ ø£˙«qsY ø√{Ï+¬s&ç¶ $qjYT¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷..j·T÷düT|òt>∑÷&É eTVü≤eT÷<é |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ˝À á yÓT>± ôV≤˝ŸÔ ø±´+|t ñ+≥T+<äHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ |ü~y˚\ eT+~øÏ X¯g∫øÏ‘·‡\T n+~+#·&É+‘√bÕ≥T ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î M\T>± @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTHêïs¡T. >√¢ã˝Ÿ, <äø£ÿHé, e÷´ø˘‡ $»Hé, ÁXÊeD ‘·~‘·s¡ ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\T ùde\T n+~+#·qTHêïj·Tì, <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´ eT+~ yÓ’<äT´\T ùde˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±]¶j·÷\J, >±´Ák˛º *esY, &Ó+≥˝Ÿ, ámHé{° ‘·~‘·s¡ ∫øÏ‘·‡\≈£î yÓ’<ä´+ n+~+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

27q ª#·˝À eTT+ãsTTμ Hê+|ü*¢ \*‘ê ø£fi≤‘√s¡D+˝À ª‘Ó\T>∑T dü+düÿèr kÂs¡uÛ≤\Tμ M&çjÓ÷qT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY s√X¯j·T´

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): yÓT&çø£˝Ÿ ]Á|üC…+{°yé\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô áHÓ\ 27q ª#Û·˝À eTT+u…’μ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yÓT&çø£˝Ÿ ]Á|üC…+{°yé‡ j·T÷ìj·THé ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>X¯«sYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+, 19 &çôd+ãsY, 2011

n<äq+>± Äغd” ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·+&ç n–ïe÷|üø£ πø+Á<ä+ ˝Òì ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´≈£î $q‹|üÁ‘·+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY Á>±e÷ì n<Ûäq+>± Äغd” ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &Ée\|t yÓT+{Ÿ, yÓ˝Ÿù|òsY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T Ä~Ûyês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± dü+πøåeT dü+|òüT+ düuÛÑT´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY Á>±eT+ 10 y˚\ »HêuÛÑ q\<äT, 5 b˛*+>¥ ã÷‘·T\T ñHêïsTT, á ÁbÕ+‘·eT+‘ê ñ<√´>∑düTÔ\T ñ+&É≥+ e\¢ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ\¢&ÜìøÏ n<Ûäq+>± ãdüT‡ kÂø£s¡´+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY Á>±eT+ qT+∫ dæøÏ+Á<ëu≤<é, ôV’≤<äsêu≤dt yÓfi¯¢\+fÒ ˇπø Äغd” ãdüT‡ ñ+&É&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ |üP≥ ñ<√´>∑düTÔ\T, $<ë´s¡Tú\T $$<ä |üqT\ ô|’ yÓfi¯¢ kÕúì≈£î\T ãdüT‡ kÂø£s¡´+ dü]>± ˝Òø£ b˛e&É+‘√ Á|üy˚{Ÿ yêVü≤Hê\qT ÄÁX¯sTT+&É+ e\¢ n~Ûø£ &ÉãT“\T #Ó*¢+#ê*‡q |ü]düú‹ @sêŒ&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ HÓ\+‘ê ø£wüº|ü&ç Á|üy˚{Ÿ yêVü≤Hê\≈£î Ks¡Tà #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+

#˚XÊs¡T. düeTdü´qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ myÓTà˝Ò´ $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. myÓTà˝Ò´ düŒ+~+∫ Äغd” &çb˛ y˚TH˚»sY‘√ dü+Á|ü~+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #ÛÓ’s¡àHé mHé.<äs¡ÙHé, yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé ÁosêeTT\T, n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£Lq sêCŸ≈£îe÷sY >ö&é, ñbÕ<ä´≈£åî&ÉT \ø£åàHé #ê], ¬ø.m+.Á|ükÕ<é, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø£èwüí kÕ«$T, C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø Áoìyêdt, q]‡+Vü≤ j·÷<äyé, düT<Ûëø£sY>ö&é, Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø u≤ãTsêe⁄, Mπs+Á<ä dæ+>¥, u≤˝ŸsêCŸ>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÁøϬø{ŸqT ÄkÕ«~+#·&ÜìøÏ d”d”m˝Ÿ eT+∫ neø±X¯+: ÁX‚j·÷ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : $H√<ëìï ÁøϬø{Ÿ eTC≤qT n+~+#·&ÜìøÏ dæ˙‘ês¡\T dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. ôd\Á_{° ÁøϬø{Ÿ ©>¥ ¬s+&√ d”»Hé ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. u≤©e⁄&é‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T, ø£qï&É, ‘·$Tfi¯, eTfi¯j·÷\, u…+>±© ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT\ »≥T¢ á b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZqqTHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ Äs¡T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT\≈£î #Ó+~q e+<äeT+~ V”≤s√\T, eTTô|’Œ eT+~ Hêj·T≈£î\T d”d”m˝Ÿ≈£î Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. á Äs¡T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT\ »≥T¢ 18 b˛{°˝À¢ ‘·\|ü&É‘êsTT. cÕsê®y˚~ø£>± »qe] 13q »]π> ‘=* e÷´#Y‘√ á b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êsTT. d”d”m˝Ÿ ø£¬sºHé ¬s’»sY ø±s¡´Áø£eT+˝À H˚&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡>∑qT+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\qT d”d”m˝Ÿ b˛{°\ ìsê«Vü≤≈£î\T $e]+#ês¡T. n_Ûe÷q ‘ês¡\ b˛{≤b˛{° ÁøϬø{ŸqT ÄkÕ«~+#·&ÜìøÏ ôd\Á_{° ÁøϬø{Ÿ ©>¥ eT+∫ neø±X¯eTì d”d”m˝Ÿ Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY V”≤s√sTTHé ÁX‚j·÷ nHêïs¡T.

Á|üe÷<ä+ »]–q >∑+≥, ¬s+&ÉT >∑+≥\ ‘·s¡Tyê‘·H˚ ô|ò’sY Ç+»Hé sêø£

|üP]Ô>± ø±*q ‘·s¡Tyê‘· eT+≥˝≤s¡TŒ‘·Tqï dæã“+~(ô|ò’˝Ÿ bò˛{À) ø£+&É¢ø=j·T msTTsYf…˝Ÿ >√<ë+˝À »]–q n–ï ìedædüTÔ+{≤s¡T. ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤≈£î nqT>∑T D+>± nH˚ø£ q÷‘·q ø±\˙\T, nbÕs¡TºyÓT+{Ÿ\T Á|üe÷<ä+(ô|ò’˝Ÿ bò˛{À) yÓ\TdüTÔHêïsTT. á ÁbÕ+‘·+˝À n–ïe÷|üø£ πø+Á<ä+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 18, ( düTes¡íyês¡Ô ) : q>∑sêìøÏ ˝Òø£b˛e&É+‘√ n–ï Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ$ùdÔ Çø£ÿ&çøÏ #˚s¡Te˝À ñqï y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+ s√Es√E≈£î 25 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì q>∑s¡+˝À ñqï J&çyÓT≥¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£+>±, Ç‘·s¡ s¡+>±\˝À n_Ûeè~Δ n–ïe÷|üø£ πø+Á<ä+ qT+∫ sêe*‡ ñ+≥T+~. #Ó+<äT‘·Tqï n_Ûeè~ΔøÏ ‘·>∑Z Äj·÷ s¡+>±\˝À ˝Ò<ä+fÒ 35 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï dæøÏ+Á<ëu≤<é »s¡T>∑T‘·Tqï n–ï Á|üe÷<ë\qT n]ø£fÒº+<äT≈£î qT+&ç sêe*‡+<˚. á ÁbÕ+‘·+˝À mø£ÿ&Ó’Hê n–ïe÷|üø£ πø+Á<ä+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ yê] ∫Hêï,ô|<ä› Á|üe÷<ë\T »]–‘˚ n–ïe÷|üø£ <äfi≤\T ÄdæÔ n–ïøÏ ÄVüA‘·e⁄‘·THêïsTT. ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T sêe&ÜìøÏ >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. Á{≤|òæø˘ Ks¡TÃ#˚dæ @sêŒ≥T #˚düTÔqï |ü]ÁX¯eT\˝À nø£kÕà‘·TÔ>± düeTdü´ ñ+fÒ eTs√ ns¡>∑+≥ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. dü+uÛÑ$düTÔqï n–ï Á|üe÷<ë\≈£î ø√≥T¢ $\Te #˚ùd B+‘√ n–ïe÷|üø£ dæã“+~ dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ edüTÔe⁄\T ø±* ãT&ç<äe⁄‘·THêïsTT. nsTTq|üŒ{Ïø° #˚s¡T≈£îH˚ ˝Àù| ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd H˚{ÏøÏ kÕúìø£+>± n–ïe÷|üø£ πø+Á<ä+ @sêŒ≥T≈£î edüTÔe⁄\T ãT–ZbÕ\T ne⁄‘·THêïj·Tì Á|ü»\T Äy˚<äq H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. á $wüj·T+˝À kÕúìø£ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î mìï ø£+&É¢ø√j·T, y˚T&ÉÃ˝Ÿ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É\˝À »]–q kÕs¡T¢ $qï$+∫Hê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äH˚ yês¡Ô\T Á|üe÷<ë˝Ò Ç+<äT≈£î ì<äs¡ÙHê\T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À $ì|ædüTÔHêïsTT. nø£kÕà‘·TÔ>± |ü]ÁX¯eT˝À n–ï n–ïe÷|üø£ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$ùdÔ Çø£ÿ&çøÏ düVü‰j·T+ n+~+ e÷J myÓTà˝Ò´, e÷J ôVA+eT+Á‹ <˚y˚+<äsY>ö&é≈£î #·&ÜìøÏ n–ïe÷|üø£ <äfi≤\T q>∑s¡+ qT+&ç sêe*‡ $qï$+∫Hê düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±˝Ò<äì Á|ü»\T ñ+≥T+~. n$ e#˚Ã+‘· Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >=|üŒ es¡≈£î n+<äs¡T Áù|ø£åø£bÕÁ‘· bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô nsTTq Á|üdüTÔ‘· y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛wæ+#ê*‡q |ü]dæú‹ myÓTà˝Ò´ \øå±à¬s&ç¶ nsTTHê n–ïe÷|üø£ HÓ\ø=+~. y˚T&ÉÃ˝Ÿ ÁbÕ+‘·+ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚sTT+∫ düeTdü´qT ˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï |ü]ÁX¯eT\‘√ |ü]wüÿ]+#ê\ì kÕúì≈£î\T $qï$+ bÕ≥T n–ï Á|üe÷<ë\T ≈£L&É #·&É+‘√ ‘·«s¡˝ÀH˚ n–ïe÷|üø£ πø+Á<ä+ n~Ûø£ dü+K´˝À »s¡T>∑T‘·T @sêŒ≥T nj˚T´˝≤ #·÷kÕÔqì ø=ìï HÓ\\T HêïsTT. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É˝À >∑&ÉTdüTHêï myÓTà˝Ò´ Ç∫Ãq Vü‰MT e÷Á‘·+ düTe÷s¡T \ø£å »HêuÛ≤ es¡≈£î <ä>∑›yÓTÆq |ü]ÁX¯eT(ô|ò’˝Ÿ bò˛{À) HÓs¡y˚s¡˝Ò<äT.

sêh|ü‹øÏ d”m+ »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº|ü‹ Á|ü‹uÛ≤ <˚$dæ+>¥ bÕ{Ï˝Ÿ »qà~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ÄyÓT≈£î sêÁwüº Á|ü»\ ‘·s¡|ü⁄q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝Ÿ H˚&ÉT ‘·q »qà~Hêìï »s¡T|ü⁄ø√qTHêïs¡T. ÄyÓT H˚‘·è‘·«+˝À <˚X¯+ Á|ü>∑‹ |ü<Ûä+˝À |üj·Tìk˛Ô+<äì, ÄyÓT dü\Vü‰ dü+Á|ü~+|ü⁄\ e\¢ <˚X¯ Á|ü»\≈£î m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘√+<äì d”m+ nHêïs¡T. áy˚Ts¡≈£î sêÁwüº Á|ü»\+ <äì ‘·s¡|ü⁄Hê ÄyÓT≈£î »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\ dü+<˚XÊìï |ü+bÕs¡T.

nHêï≈£î eT<䛑·T>± HÓ¬ø¢dts√&ÉT¶˝À ø±*q&Éø£ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): »Hé˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ‘˚yê\+ ≥÷ nHêï Vü≤C≤πs #˚düTÔqï ñ<ä´e÷ìøÏ Á|üC≤ dü+|òü÷\T ô|<ä› m‘·TÔq eT <䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïsTT. k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é sêqTqï Vü≤»πs≈£î kÕ« >∑‘·+ |ü\ø£&É+˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡+˝Àì HÓ¬ø¢dts√&ÉT¶˝À Ä~yês¡+ ø±* q&Éø£ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nHêï eT<䛑·T <ës¡T\T »Hé ˝Àø˘bÕ˝Ÿ neX¯´ø£‘·ô|’ ìHê<ë\T #˚dü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T.H˚&ÉT ìC≤+ ø£fi≤XÊ\ Á>ö+&釽À »]π> ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü»\+ <äs¡÷ ‘·s¡*e∫à n$˙‹ s¡Væ≤‘· Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸqT @sêŒ≥T#˚j·÷\ì ø√sês¡T.

|üØøå± πø+Á<ä+ e<ä› nuÛÑ´s¡Tú\ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) :kÕúìø£ ~˝Ÿwüßø˘q>∑sY |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ˝À @sêŒ≥T#˚dæq @|”mdtÄغd” pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ b˛düTº\ |üØø£å≈£î Ä\dü´+>± e∫Ãq nuÛÑ´s¡Tú\qT nqTeT‹+#·ø£b˛e≥+‘√ yês¡T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. <ë<ë|ü⁄ 100 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T 15 ì$TcÕ\T Ä\dü´+>± |üØøå±πø+Á<ëìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. |üØøå±πø+Á<ä+ ∫s¡THêe÷ düŒwüº+>± ˝Òø£ b˛e&É+‘√ düeTj·÷ìøÏ #˚s¡Tø√˝Òø£b˛j·÷eTì nuÛÑ´s¡Tú\T n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ ‘Ó∫ÃHê yês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. B+‘√ yês¡T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Daily Telugu News Paper | 19-12-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Daily Telugu News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Latest News, Flash News, online News, e News, Telugu News