Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 301

k˛eTyês¡+ qe+ãsY 19, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q d”m+ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ e‹Ô&ç‘√ ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô

eTsêsƒê jÓ÷<ÛäT&ÉT u≤˝Ÿ<∏ëø£πs n+‹eTj·÷Á‘· Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ düeTj·T+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. e÷‘√l qT+∫ u≤˝Ÿ <∏ëø£πs bÕØ›e <˚Vü‰ìï Á|ü‘˚´ø£ yêVü≤q+ô|’øÏ #˚sêÃs¡T. Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ñ<ä›yé, ñ<ä›yé düreTDÏ s¡wæà, Ç‘·s¡ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T bÕØ›e <˚Vü≤+ |üø£ÿq ÄoqT\j·÷´s¡T. n+‹eTj·÷Á‘·˝À y˚˝≤~ eT+~ Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·eT H˚‘·≈£î ÁX¯<ëΔ+»* |òüT{Ï+#ês¡T. u≤˝Ÿ <∏ëø£πs bÕØ›e <˚Vü‰ìï ùdyêdü<äHé qT+∫ •yêJbÕs¡Tÿ≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Äj·Tq bÕØ›e <˚Vü≤+ô|’ Á‹es¡í |ü‘êø±ìï ñ+#ês¡T. Á|ü»\ dü+<äs¡ÙHês¡Δ+ Äj·Tq bÕØ›e<˚Vü‰ìï kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ñ+#ês¡T. u≤˝Ÿ<Ûëø£πs bÕØ›e<˚Vü≤+ n+‹eT j·÷Á‘· dü+<äs¡“¤+>± u≤+Á<ë qT+∫ <ë<ësY es¡≈£î Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T $~Û+#ês¡T. u≤˝Ÿ<Ûëø£πs eTè‹ |ü≥¢ dü+‘ê|ü dü÷#·ø£+>± Ä~yês¡+Hê&ÉT dæìe÷ wüO{Ï+>¥\qT ì*|æy˚XÊs¡T. n˝≤π> <äTø±D≤\T, yê´bÕs¡ dü+düú\T, ô|Á{À\T ã+≈£î\T eT÷‘·|ü&ܶsTT. {≤ø°‡\T ì*∫b˛j·÷sTT. »q Jeq+ düÔ+_Û+∫+~. u≤˝Ÿ <Ûëø£πs n+‹eT j·÷Á‘· dü+<äs¡“¤+>± yÓTT‘·Ô+ Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯ó¢, ãdüT‡\T q&çbÕs¡T. uÛ≤Ø>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T •yêJ bÕs¡Tÿ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£î+≥THêïs¡T. •yêJ bÕs¡Tÿ˝ÀH˚ u≤˝Ÿ<Ûëø£πs bÕØ›e <˚Vü‰ìøÏ n+‹eTdü+kÕÿs¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

d”m+ øÏs¡DY‘√H˚

CMyK

q(ø£)wüº+

eT+∫sê´\ {ÖHé, qe+ãsY 18: eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ yÓ’K]‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ rs¡ì qwüº+ ø£\T>∑T‘√+<äì ô|<ä›ô|*¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT >∑&ɶ+ $y˚ø˘ Äs√|æ+#ês¡T. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT+∫sê´\ ˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<äe⁄\ø√dü+ me]˙ ÁbÕ<Û˚j·T |ü&Ü*‡q nedüs¡+ ‘·eT≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. ‘êeTT ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ b˛sê≥+ #˚düTÔHêïeTì n<˚ ‘·eT \ø£å´eTHêïs¡T. |ü<äe⁄\qT #˚õøÏÿ+#·T ø√e&ÜìøÏ ‘Ó\+>±D e´‹πs≈£î\T ô|’s¡M\T #˚ùdÔ eTTK´eT+Á‹ yê]øÏ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\T|ü&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D b˛sê≥+˝À Hêj·T≈£î\ô|’ , $<ë´s¡Tú\ ô|’ ô|{Ϻq πødüT\T ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q|üŒ{ÏøÏ eTTK´eT+Á‹ <ëì ô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T #˚|ü≥º˝Ò<äHêïs¡T. eTTK´ eT+Á‹ rs¡Tô|’ n~ÛcÕ˜HêìøÏ |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. sêh+˝À Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï yê]øÏ, ‘Ó\+>±D e´‹πs≈£î\πø |ü<äe⁄\qT ø£≥ºu…&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷J myÓTà˝Ò´ q&ç|ü*¢ ~yêø£sY sêe⁄, eT+∫sê´\ eTTì‡bÕ*{° e÷J #Ó’s¡àHé ø£ècÕísêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêh+˝À eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\˝À ˙s¡T m+‘√nedüs¡eTì, @»qà˝À #˚dæq |ü⁄D´yÓ÷ H˚qT eTTK´eT+Á‹ nsTTq ‘·sê«‘· ô|<ä› ô|<ä› ÁbÕC…≈£îº\qT |üP]Ô #˚XÊqì sêh eTTK´eT+Á‹ mHé. øÏs¡DY ø£e÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. nqï<ë‘·\ ø£fi¯¢˝À¢ Äq+<ä+ ø√dü+ nq‹ø±\+˝À $T>∑‘ê ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô#˚ùd ~X¯>± |üj·TìkÕÔeTHêïs¡T.

|ü]o*+#ês¡T. nq+ ‘·s¡+ eTTK´eT+Á‹ |ü+|æ+>¥ùdºwüHéqT dü+<ä]Ù+∫ yÓ÷≥sYqT dæ«#YÄHé#˚dæ |ü<Ûäø±ìï s¡Hé #˚XÊs¡T. ø±>± sêh+˝À eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\˝À ˙s¡T m+‘√ nedüs¡eTì, @»qà˝À #˚dæq |ü⁄D´yÓ÷ H˚qT eTTK´ eT+Á‹ nsTTq ‘·sê«‘· ô|<ä› ô|<ä› ÁbÕC…≈£îº\qT |üP]Ô #˚XÊqì sêh eTTK´eT+Á‹ mHé. øÏs¡DY ø£e÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ q+~ø=≥÷ÿs¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eT˝≤´\ Á>±eT+˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nq+‘· yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ôV≤#Y.mHé. mdt.mdtqT yÓTT<ä{Ï ~X¯>∑qT ÁbÕs¡+_Û+#êqHêïs¡T. >∑‘· 50 dü+ˆˆ\ qT+∫ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ e‹Ô&ç‘√ ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô nj·÷´j·Tì, dü«ØZj·Tø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿsY¬s&ç¶ Vü‰j·T+˝À dü+|üPs¡í ÁbÕC…≈£îº ]b˛s¡Tº ‘·j·÷s¡T#˚sTT+#ês¡ì Äj·Tq ìy˚~Ûø£ 1994˝À |üP]Ô nsTT+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ôV≤#Y.mHé. mdt.mdt>± dü«ØZj·T q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ HêeTø£s¡D+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. 1994 qT+∫ ‘=$Tà~ dü+ˆˆ\T |ü]bÕ*+∫q|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ ôV≤#Y.mHé. mdtmdt πøe\+ s¡÷. 27 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚dæ+<äì dæm+ düŒwüº+#˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ 70XÊ‘·+ »HêuÛ≤ e´ekÕj·T+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äì , ø±e⁄q \ø£ås¡÷ bÕj·T\ es¡≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\qT n+~düTÔ HêïeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ πø+Á<ä ¬s’˝Ò« XÊø£düVü‰j·Tø£ eT+Á‹ ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶, XÊdüqeT+&É* n<Ûä´≈£åî\T #·Áø£bÕD°, ($T>∑‘ê 2˝À)

>√<ëe] q~˝À |ü&Ée uÀ˝≤Ô, ◊<äT>∑Ts¡T >∑\¢+‘·T <˚X¯sê»ø°j·÷˝À¢ z jÓ÷<ÛäTsê\T. ‘=*eTVæ≤fi≤ Á|ü<Ûëì>± |üì#˚dæq eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê\T. sê»ø°j·÷˝À¢ ‘·q<Ó’q XË’*˝À sêDÏ+∫+~. ìs¡Tù|<ä Á|üC\ø√dü+ $q÷‘·ï |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |òüTq‘· ÄyÓTπø <äøÏÿ+~. <˚X¯+˝À Ç+~s¡eTà bÕ\q n+fÒ Á|ü»\T düT;Ûø£å+>± ñ+&É≥&˚ qqï dü+πø‘ê\T Á|ü»˝À¢øÏ |ü+|æq BÛs¡XÊ*. Ç+~s¡eTà sê»´+ n+fÒ ù|<ä\ dü+πøåeT+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&˚ Á|üuÛÑT‘·«eTì n+<ä]ø° $~Û‘·y˚T. ø±>± H˚&ÉT nyÓT »j·T+‹.. (yês¡Ô2..˝À)

sê»eT+Á&ç, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô) ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ |æ.>∑qïes¡+ eT+&É \+ \+ø£ >∑qïes¡+ e<ä› >√<ëe] q~˝À |ü&Ée uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. Á|üe÷<ä düeTj·T+˝À |ü&Ée˝À 28eT+~ Á|üj·÷ DÏ≈£î\T ñHêï s¡T. Ms¡+‘ê eTT#˚qeTà neTàyê] Ä\j·÷ ìøÏ yÓ[fl edüTÔ+>± Á|üe÷<ä+ »]–+~. >∑\¢+‘Ó’q yê]ø√dü+ >±*+|ü⁄ #˚|ü{≤ºs¡T. ø±>± $wüj·T+ ‘Ó\T düT≈£îqï n~Ûø±s¡T\T VüQ{≤VüQ{Ïq dü+|òüT≥Hê düú*øÏ #˚s¡T≈£î Hêïs¡T. >∑‘· á‘·>±fi¯¢qT |æ*|æ+∫ q~˝À |ü&çb˛sTTq yê]ì yÓ‹πø+<äT≈£î düHêïVü‰\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

&Û√ø± ˝Ò<äT

eTTdæ¢+, yÓTÆHê]{°\T ø±+Á¬>dt yÓ+fÒ e⁄Hêïs¡T

ø£&É|ü, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹|üøå±\T mìï m‘·TÔ\T y˚dæHê 2014 es¡≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ &Û√ø± ˝Ò<äì sêh ≈£î≥T+ã Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø£&É|ü˝Àì ùdº{Ÿ¬>dtº Vü≤Ödt≈£î eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ Ä~yês¡+ e#êÃs¡T. eT+Á‹‘√ bÕ≥T sêh yÓTÆHê]{° dü+πøåeTXÊK eT+Á‹ nVü≤à<äT˝≤¢‘√ ø£*dæ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\TÑêeTì |ü<˚ |ü<˚ #Óù|Œ Á|ü‹ |üøå±\≈£î m˝≤ kÕ<Ûä´eTÚ‘·T+<√ ‘Ó\bÕ\ì eT+Á‹ &ûm˝Ÿ yê´U≤´ ì+#ês¡T. 2014 es¡≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &Û√ø±˝Ò<äHêïs¡T. n˝≤π> eTTK´eT+Á‹ e÷s¡TŒ $wüj·TyÓTÆ $˝Òø£s¡T\T Á|ü•ï+#·>± ‘êqT #ê˝≤ ∫qïyê&çqì, πø+Á<ä+ #·÷düT≈£î+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.nsTT‘˚ áHÓ\ 22e ‘˚Bq &Ûç©¢˝À »s¡T>∑qTqï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\ dü+<äs¡“¤+>± sêh e´eVü‰sê\ ÇHé#Ûê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é m+◊m+ n~ÛH˚‘· ndü<äTB›Hé zyÓ’d”‘√ e÷{≤¢&ÉT‘ês¡Hêïs¡T.m+◊m+ bÕغ ø±+Á¬>dtqT M&çb˛<äì ‘·«s¡˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘·T+<äì ÄXÊuÛ≤yêìï eT+Á‘·T\T &ûm˝Ÿ, nVü≤à<äT˝≤¢ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT+Á‹ nVü≤à<äT˝≤¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ«‘·+Å‘·´+ qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î eTTdæ¢+, yÓTÆHê]{°\+‘ê ø±+Á¬>dt yÓ+fÒ e⁄Hêïs¡Hêïs¡T. 125 dü+e‘·‡sê\ (ø£s¡÷ï\Tã÷´s√`düTes¡íyês¡Ô): #·]Á‘· >∑\ bÕغ nì, ]»πs«wüqT¢, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ, dü+πøåeT ¬syÓq÷´XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ $»j·Tj·÷Á‘·≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. |ü<∏äø±\qT j·T<Ûë$~Û>± ø±+Á¬>dt bÕغ eTTdæ¢+ yÓTÆHê]{°\≈£î n+~ eT˝≤´\ qT+∫ ø±\Te yÓ+≥ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á j·÷Á‘· á HÓ\ 29e k˛Ô+<äHêïs¡T. m+◊m+ bÕغ ø±+Á¬>dtqT M&É<äì, ‘·«s¡˝À düeTdü´ ‘˚B es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+~. eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq uÛÑ^s¡<∏ä |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘·T+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T

$»j·Tj·÷Á‘·qT |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD C…+&Ü eP|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Vü≤+ÁB˙yê düT»\ Ádüe+‹ ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ eTTK´eT+Á‹‘√ bÕ≥T u§‘·‡ ≈£L&Ü Vü‰»s¡j·÷´s¡T. »\j·T»„+ <Ûäq j·T»„eTì $eT]ÙdüTÔqï Á|ü‹|üøå±\≈£î Vü≤+ÁB ˙yê ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+uÛÑy˚T düe÷<ÛëqeTì á dü+<äs¡“¤+>± u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. ø±>±J&ç|ü˝…¢ ]»sê«j·TsY es¡≈£î 216.3 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ s¡|òüTTMsê j·÷Á‘· ø=qkÕ>∑T‘·T+~. j·÷Á‘· kÕ–+∫ nq+‘·|ü⁄sêìøÏ ˙{Ïì bÕ]+#·qTHêïs¡T. uÛÑ^s¡<∏ä $»j·Tj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± mì$T~ |ü+|æ+>¥ ùdºwüq¢ e<ä› ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. dæm+ ÁbÕs¡+_Û+∫q |æmdt ø±≈£î+&Ü $T–*q @&ÉT |æmdt\qT ˇø√ÿ eT+Á‹ ÁbÕs¡+_Û+#˚˝≤ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Hê\T>∑T <äXÊu≤›\T>± sêj·T\d”eT yêdüT\T ø£+≥Tqï ø£\\qT á ÁbÕC…≈£îº kÕø±s¡+ #˚j·TqT+~. yÓTT<ä{Ï <äX¯>± 216.3 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ø±\TeqT, eT÷&ÉT ]»sê«j·Ts¡T¢, mì$T~ |ü+|æ+>¥ ùdºwüq¢qT n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô #˚XÊs¡T. n+<äT˝À @&ÉT |ü+|æ+>¥ ùdºwüqT¢ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝ÀqT, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ J&ç|ü˝…¢ e<ä› ˇø£ ]»sê«j·TsYqT ì]à+#ês¡T. Vü≤+ÁB-˙yê yÓTT<ä{Ï <äX¯ <ë«sê ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì 80 y˚\ mø£sê˝≈£î, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝Àì \øå± 18y˚\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+<äqT+~. n+‘˚>±ø£ ¬s+&ÉTõ˝≤¢˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 120Á>±e÷\≈£î #Ó+~q 10 \ø£å\ eT+~øÏ ‘ê>∑T˙s¡T n+<äqT+~.

CMyK

(ôV’≤<äsêu≤<é`düTes¡íyês¡Ô): eùdHê~Û|ü‹ u≤˝≤ kÕôV≤uŸ ndüÔeTj·÷ìï eTVü‰sêÁwüº Á|ü»\T J]í+#·Tø√˝Òø£ b˛‘·T Hêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ u≤˝Ÿ<Ûëø£πs ø£qTïeT÷XÊs¡qï $wüj·T+ ‘Ó*dæq <ä>∑Zs¡ qT+∫ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ñqï ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T e÷‘√løÏ ‘·s¡* e#êÃs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT ≈£L&Ü ‘·s¡*edü÷ÔH˚ ñHêï s¡T. ‘·eT Ç+{Ï ô|<ä› b˛sTTq+‘· u≤<Ûä‘√ yês¡T $\$\˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. ∫Hêï.. ô|<ë› ôd’‘·+ s√~düTÔHêïs¡T. Äj·Tq n+‹eT j·÷Á‘·˝À bÕ˝§Zì CÀVü‰s¡¢]Œ +#ês¡T. u≤˝≤kÕôV≤uŸ neTsY s¡ùV≤ n+≥÷ <˚X¯+ ˝Àì Á|üeTTKT\T ÁX¯<ëΔ+»* |òüT{Ï+ #ês¡T. eTVü‰sêÁwüº nH˚ #·]Á‘· |ü⁄düÔø£+˝À u≤˝Ÿ<Ûëø£πs z n<Ûë´j·T+.. Çø£ qT+∫ Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T u≤˝Ÿ <Ûëø£πs eTT+<äT.. u≤˝Ÿ<Ûëø£πs nq+‘·s¡+ nì #Ó|ü⁄Œø√yê*‡+ <˚. Ä $<Ûä+>± eTVü‰sêÁwüº˝À Äj·TH=ø£ #Ós¡>∑ì C≤„|üø£+>± $T–*b˛j·÷s¡T. u≤˝Ÿ<∏ëø£πs <ë<ë|ü⁄ ◊<äT <äXÊu≤›\¢bÕ≥T Äj·Tq eTVü‰sêÁwüº sê»ø°j·÷\qT XÊdæ+ #ês¡T. ø£s¡T&ÉT>∑{Ϻq ($T>∑‘ê 2˝À)

@ »qà˝À..@ |ü⁄D´yÓ÷

ø£s¡÷ï\Tã÷´s=, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): sêj·T\d”eT˝Àì ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢\ Á|ü»\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚ eT˝≤´\ m‹Ôb˛‘·T\ |ü<∏äø£+ 1qT sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ mHé øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ˝≤+#·q+>± ÁbÕs¡+_+#ês¡T. Ä~yês¡+ q+~ø=≥÷ÿs¡T eT+&É\ +˝Àì Hê>∑≥÷s¡T Á>±eT düMT|ü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ôV≤*bÕ&é≈£î ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ôV≤*bÕ&é˝À õ˝≤¢ Ç+#êØ® eT+Á‹ ø=+Á&ÉTeTTs¡[, πø+Á<ä ¬s’˝Ò«XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ ø√≥¢ »j·T dü÷s¡´ Á|üø±wt¬s&ç¶, sêÁwüºHê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, sêÁwüº ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ yÓ+ø£fÒwt, q+<ë´\ m+|æ mdt,|æ.yÓ’.¬s&ç¶, q+~ø√≥÷ÿsY myÓTà˝Ò´ \_“yÓ+ø£≥kÕ«$T, bÕD´+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, q+<ë´\ XÊdüqdüuÛÑT´\T •˝≤ŒyÓ÷Vü‰Hé¬s&ç¶, ãq>±q|ü*¢ m+,m˝Ÿ.m ø±{≤kÕì sê$T¬s&ç¶, ◊.õ >√$+<ädæ+>¥, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, mdæ‡ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶\T |ü⁄wüŒ>∑T#êÃ\T n+~+∫ XÊ\Tyê\T ø£|æŒ eTTK´ eT+Á‹øÏ |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ Hêu≤s¡T¶, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\‘√ 1536 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+∫q eT˝≤´\ yÓTT<ä{Ï m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï eTTK´eT+Á‹ CÀ´‹ yÓ*–+∫ ø=ã“]ø±j·T ø√{Ϻ y˚<ä eT+Á‘ê\ eT<ä´ |òüTq+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á |ü<∏äø£+ <ë«sê q+~ø√≥÷ÿsY ÁbÕ+‘·+˝Àì 4900 mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+<ääqT+~. eT˝≤´\ m‹Ô b˛‘·\ |ü<Ûäø±ìøÏ dü+ã+~+ ∫q $esê\qT, s¡÷{Ÿ e÷´|ü⁄\‘√ Á|ü<ä]Ù+∫q m–®_wüHéqT eTTK´eT+Á‹


2

»>∑Hé ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ* øÏsêsTT eTqTwüß\‘√ wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘· yÓ’d”|”˝À #˚]‘√ n$˙‹ì Áb˛‘·‡Væ≤+∫qfÒ¢: {Ï.Vü≤Øwtsêe⁄

zs¡T>∑\T¢, qe+ãsY 18 : bÕs¡¢yÓT+≥T ì+&ÉTdüuÛÑ˝À {°&û|”‘√ düyÓTÆø±´+Á<Ûä |ü¢ø±s¡T¶qT Á|ü<ä]Ù+#·&É+ <ë«sê ‘Ó\+>±D e´‹ πsøÏ>± ì*∫q yÓ’mdtÄsYd”|” n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé, ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î yÓ+≥H˚ ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì {°ÄsYmdt XÊdüqdüuÛÑ |üø£å ñ|ü Hêj·T≈£î&ÉT {Ï.Vü≤Øwt sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚*à #Ó|üŒ≈£î+&Ü &=+ø£ ‹s¡T>∑T&ÉT>± e÷{≤¢&ç‘˚ á ÁbÕ+‘·+˝À Ç|üŒ{Ïπø {°&û|”øÏ |ü{Ϻq >∑‹ |ü&ÉT‘·T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Vü≤qàø=+&É˝À myÓTà˝Ò´ <ëdü´+ $qj·TuÛ≤düÿsY n<Ûä´ø£å‘·q Ä~yês¡+ ns¡“Hé eTTK´

ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Vü≤Øwtsêe⁄ e÷ {≤¢&Üs¡T. s√E≈£î s¡÷. 700 ≈£L© #Ó*¢+∫ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î eTqTwüß\qT rdüT≈£îì e∫à wü]à\ ‘Ó\+>±D˝À j·÷Á‘·≈£î edüTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. wü]à\... $»j·T\øÏÎ... dü÷{Ï>± n&ÉT>∑T‘·THêï ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L \e÷? e´‹πsø£e÷? nH˚ $wüj·TyÓTÆ düŒwüº‘· Çyê«\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ düŒwüº‘· Á|üø£{ÏùdÔH˚ yÓ’mdtÄsYd”|”øÏ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ z≥T¢ n&çπ> HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. »>∑Hé bÕغ˝À #˚s¡&É+ n+fÒ n$˙‹ì Áb˛‘·‡Væ≤+∫ qfÒ¢qì ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hé m+<äT≈£î C…’\T≈£î yÓfi≤¢&√ Á|ü»\+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚qì nHêïs¡T. \ø£å\ ø√≥T¢ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç »>∑Hé C…’\T˝À }#·\T ˝…øÏÿdüTÔ+&É>± Ä $wüj·÷ìï eTs¡T>∑T q|ü]#˚ $<Ûä+ >± n‘·&˚<√ dü+ø£\Œ+ ø√dü+ ìs¡“+<ÛëìøÏ >∑T¬s’q≥T¢ Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

$»j·TeTàqT ø£*dæq

Á|üMDY¬s&ç¶, neTsYHê<∏é¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àì e\dü\T CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. ø=~›s√E\ ÁøÏ‘·+ {°&û|” qT+∫ düôdŒ+&Ó’q myÓTà˝Ò´\T Á|üMDY¬s&ç¶, neTsYHê<∏é\T Ä~yês¡+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTàqT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. yÓ’d”|”˝À #˚πs+<äTπø {°&û|” ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥THêïs¡qï Äs√|üD\T e∫Ãq+<äTπø Ä bÕغ á Ç<ä›] myÓTà˝Ò´\qT düôdŒ+&é #˚dæ+~. nq+‘·s¡+ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À ñqï »>∑HéqT ø£*dæ yês¡T #·s¡Ã\T »]|æq $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. Ä~yês¡+ yês¡T ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ $»j·TeTàqT ø£*dæ yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝À #˚sê\qT≈£î+≥Tqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. $»j·TeTàqT ø£*dæq nq+‘·s¡+ yês¡T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ≈£î≥T+u≤ìï nÁ|ü‹wüº bÕ\T #˚ùd+<äT≈£î, »>∑HéqT C…’\T≈£î |ü+ù|+<äT≈£î ø±+Á¬>dt, {°&û|” ≈£îeTàø£ÿj·÷´j·Tì Äs√|æ+#ês¡T. yÓ’mdt ≈£î≥T+u≤ìøÏ yês¡T #˚düTÔqï nHê´j·÷ìøÏ ìs¡düq>±H˚ ‘êeTT {°&û|”ì M&çq≥Tº yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘êeTT myÓTà˝Ò´ |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚j·TuÀeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊdü«+ ô|&ç‘˚ ‘êeTT z≥T y˚ùd n~Ûø±s¡+ ø√˝ÀŒ‘êeTqï ñ<˚›X¯+‘√H˚ sêJHêe÷ #˚j·T&É+˝Ò<äHêïs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|” Á|üuÛÑ+»q+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+ U≤j·TeTì yês¡T Be÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘êeTT yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝À #˚s¡T‘êeTì yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. |ü\eTH˚s¡T, ‘·+ãfi¯¢|ü*¢˝˝À ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\T @sêŒ≥T #˚dæ »q düeTø£å+˝ÀH˚ yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝À #˚s¡qTqï≥Tº yês¡T #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\ ‘˚B\qT kı+‘· ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î yÓ[¢ nø£ÿ&ç düìïVæ≤‘·T\T, n_Ûe÷qT\T ‘·~‘·s¡T˝‘√ e÷{≤¢&ç ‘˚B\T Á|üø£{ÏkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. {°&û|” ‘·eTqT ãVæ≤wüÿ]+#·&É+ yês¡Ô ø±<äì, Ä bÕغH˚ Á|ü»\T m|ü⁄Œ&√ ãVæ≤wüÿ]+#ês¡qï $wüj·÷ìï Ä bÕغ >∑T]Ô+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 19, 2012

yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À Á|üy˚•+∫q u≤ãT j·÷Á‘·

ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\qT sê»ø°j·T+ #˚jÓTT<äT›

bÕ˝§Zqï ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T

eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡j·T´

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· ø=~› s√E\T>± MTø√dü+ j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤düTÔqï {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Ä~yês¡+ yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À¢ Á|üy˚•+#ês¡T. á j·÷Á‘·˝À ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T bÕ˝§Zq&É+‘√ ô|<ä› m‘·TÔq ø±s¡´ø£s¡Ô\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À Äj·Tq düreTDÏ uÛÑTeH˚X¯«], ‘·qj·TT&ÉT ˝ÀπøXŸ, #·+Á<äu≤ãT k˛<ä] ôV’≤e÷e‹, Äj·Tq u≤eeT]~ sêeTø£èwüí, düreTDÏ‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T #·+Á<äu≤ãT≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+>± bÕ<äj·÷Á‘·˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä~yês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À bÕ<äj·÷Á‘· eTT–+#·T≈£îì #·+Á<äu≤ãT yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ês¡T.

;Ûe÷s¡+, qe+ãsY 18 : es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚ ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\qT sê»ø°j·T+ #˚jÓTT<ä›ì ;d” dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡j·T´ nHêïs¡T. düVü≤#·s¡ eT+Á‹es¡T´\T bıHêï\ \ø£Îj·T´‘√ d”m+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ì ø£*dæ ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\≈£î ‘·–q ì<ÛäT\T düeT≈£LπsÃ+<äT≈£î ˇ|æŒkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ Vü≤qàø=+&É˝Àì düs¡÷´{Ÿ ¬>dtº Vü≤Ödt˝À @sêŒ≥T #˚dæq Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. C≤rj·T kÕúsTT ø£sêfÒ #ê+|æj·THéwæ|t b˛düºsYqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕXÊdüú´+ ñ+<äì ø±ø£rj·TT\ #·]Á‘·qT #ê{Ï #Óù|Œ ñ‘·‡yê\qT ~–«»j·T+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nìï esêZ\T düVü≤ø£]+ #ê\Hêïs¡T. e÷y√sTTdüTº\T $÷ ≈£î≥T+u≤ìï m+<äT≈£î {≤¬sZ{Ÿ #˚XÊs¡ì $˝ÒKs¡T\T Á|ü•ï+#·>±, ‘êqT kÕe÷q´ ;d” ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+#êqì, ‘ê‘·\T dü+bÕ~+∫q ø=~›bÕ{Ï dæúsêdüTÔ\T ‘·|üŒ m˝≤+{Ï uÛÑ÷ ø£u≤®\≈£î ‘·qT>±ì ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T>±˙ bÕ\Œ&É˝Ò<äì $es¡D Ç#êÃs¡T. ø£sêfÒ b˛{°\qT ~–«»j·T+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À q>∑s¡ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT $<ë´kÕ>∑sY,m+u≤&ç s¡M+<äsY, eTVü≤ eT÷<é, ø±qT>∑+{Ï X‚KsY, y˚Tø£\ u≤ãTsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T»sê‘Y˝À yÓTT<ä˝…’q mìïø£\ Vü≤&Üe⁄&ç

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

ˇø£ X¯ø£+ eTT–dæ+~ nqï<ë‘· Äq+<ä+ ø√dü+ Væ≤+<äT‘·« yê~>± u≤˝Ÿ <∏ëø£πs düT|ü]∫‘·T&ÉT. uÛ≤s¡‘· dü+düÿè‹ kÕ+Á|ü<ëj·T\ |ü≥¢ eT≈£îÿe. eTsêsƒê Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ Äj·Tq n$ÁXÊ+‘· b˛sê≥+ »]bÕs¡T. kÕúì≈£î\πø kÕúìø£ eqs¡T\T n+<ë\ì ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´eT+ q&çbÕs¡T. <äøÏåDÁbÕ+‘ê\T, >∑T»sêr\ô|’ Äj·Tq $eTs¡Ù\T m≈£îÿô|{≤ºs¡T. 1926 »qe] 23q eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝Àì u≤˝≤|òü÷{Ÿ˝À sê+u≤jYT, πøX¯yé <∏ëø£πs <ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+#ês¡T. πøX¯yé <∏ëø£πs dü+|òüTdü+düÿs¡Ô. ‘·+Á&ç πøX¯yé <∏ëø£πs... Äj·Tq Á|üuÛÀ<ä+ø£sY>± Á|üdæ~Δ. dü+|òüTdü+düÿs¡Ô>± ù|s=+<ës¡T. kÕe÷õø£ s¡T>∑à‘·\ô|’ b˛sê&Üs¡T. 1950˝À dü+j·TTø£Ô eTVü‰sêÁwüº ñ<ä´e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘·+Á&ç qT+∫ á b˛sê{≤ìï yês¡dü‘·«+>± u≤˝Ÿ <∏ëø£πs d”«ø£]+#ês¡T. u≤˝Ÿ <∏ëø£πs ‘=*Hêfi¯fl˝À ª~ Á|æô|dt »s¡ï˝Ÿμ˝À ø±s¡÷ºìdü÷º>± ‘·q ¬øØsYqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ªf…ÆyéT‡ Ä|òt Ç+&çj·÷μ dü+&˚ m&çwüHé≈£î ø±s¡÷ºHé\T y˚XÊs¡T. ‘=*Hêfi¯fl qT+∫ ‘·q<Ó’q XË’*˝À ^‘·, sê‘·\≈£î |ü<äTHÓøÏÿ+#ês¡T. ‘·q düTì•‘· e´+>∑´ yê´U≤´Hê\T ^‘·\ <ë«sê düe÷»+˝Àì s¡T>∑à‘·\T, sê»ø°j·T yÓ’|òü˝≤´\qT m+&É>∑{≤ºs¡T. <˚ìø° yÓs¡eì HÓ’»+, ‘êqT q$Tàq dæ<ë›+‘êìøÏ ìC≤sTTr>± ø£≥Tºã&˚ HÓ’»+. .eTT≈£îÿdü÷{Ï‘·‘·«+..nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#˚ yÓTT+&ç‘·q+ u≤˝≤kÕôV≤uŸ kı+‘·+. ‘·<äq+‘·s¡ ø±\+˝À Äj·Tq Væ≤+<äT‘ê«ìøÏ ˇø£ •Ks¡ dü«s¡÷|ü+>± e÷s¡&É+˝À á \ø£åD≤\T m+‘√ <√Vü≤<ä|ü&ܶsTT. »s¡ï*düTº>±, ø±s¡÷ºìdü÷º>± ñ+≥÷H˚ ø±\Áø£eT+˝À Äj·Tq sê»ø°j·÷\˝À Á|üy˚•+#ês¡T. á Áø£eT+˝À 1966 pHé 19q •eùdq ù|s¡T‘√ ôd+Á≥˝Ÿ eTT+u≤sTT˝Àì <ë<äsY˝À >∑\ •yêJbÕs¡Tÿ˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À •eùdq sê»ø°j·T bÕغì Á|üø£{Ï+#ês¡T. bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î •eôd’ì≈£î\T>± HêeTø£s¡D+ #˚XÊs¡T. Çø£ nø£ÿ&É qT+∫ eTsêsƒê Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ñ<ä´$T+#ês¡T. kÕúì≈£î\πø eqs¡T\T <äø±ÿ\ì, Çø£ÿ&ç Á|ü»\πø Çø£ÿ&É ñ<√´>±\T kı+‘·eTì, Ç‘·s¡T\≈£î kÕúq+ ˝Ò<äì ìHê<ä+‘√ eTVü≤sêÁwüº Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. ‘·q |üøå±H˚ï •eùdq bÕغ ì\TdüTÔ+<äqï uÛÑs√kÕqT nø£ÿ&ç Á|ü»˝À¢ nDTeDTe⁄Hê ì+bÕs¡T. bÕغøÏ ‹s¡T>∑T˝Òì ã\+>± Á|ü»\qT ì\u…{≤ºs¡T. u≤\ kÕôV≤uŸ e÷≥ Á|ü»\≈£î y˚<äyê≈£îÿ>± ì*#˚˝≤ Á|ü»˝À¢ n_Ûe÷Hêìï #·÷s¡>=Hêïs¡T. eTVü‰sêÁwüºqT uÛ≤cÕÁ|üj·TTø£Ô sêÁwüº+>± r]à ~<ë›\ì >∑{Ϻ ø£èwæ #˚XÊs¡T. uÛÑ÷$T|ü⁄Á‘·T\ dæ<ëΔ+‘êìï Á|ü‹bÕ~+#ês¡T.

s¡yêD≤XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsê j·TD\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1984 qT+∫ 1989 es¡≈£î πøe\+ 24 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡Tà #˚XÊs¡Hêïs¡T. ‹]– 2004 ˝À|ü⁄ 27 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ Ks¡Tà ô|{Ϻ+<äHêïs¡T. 2004˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ 2004 qT+∫ 2009 es¡≈£î 1792 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡Tà #˚dæ+<äHêïs¡T. ‘êqT dæm+ nj·÷´ø£ á ÁbÕC…≈£îºqT ‘=*<äX¯ |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î 3,641 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡Tà #˚XÊeTHêïs¡T. ‘·q #˚‘·T\ MT<äT>± Ç+‘·{Ï uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·Tqï+<äT≈£î dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT <äX¯\qT |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î eTs√ 1900 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡Tà #˚j·÷*‡ ñ+<äHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô #˚j·T&ÉeT+fÒ dæìe÷ #·÷dæ ø£<∏ä #Óù|Œ+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äì, ¬s’‘·T≈£î ˙s¡T n+~+∫q|ü⁄Œ&˚ n‘·ì ø£fi¯¢˝À¢ dü+‘√cÕìï #·÷&=#·Ã Hêïs¡T. 400MT≥s¡¢ m‘·TÔ qT+∫ |ü˝≤¢\≈£î kÕ>∑T˙s¡T, ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#·&É eT+fÒ ÄcÕe÷w” ø±<äHêïs¡T. ‘=*<äX¯˝À 216.3øÏ˝ÀMT≥s¡¢ bı&Ée⁄q Äs¡T \ø£å\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+<äT‘·T+<äì nHêïs¡T. ¬s+&√ <äX¯˝À 308 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ ˙{Ï düs¡|òüsê »s¡T>∑T ‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. á ÁbÕC…≈£îº <ë«sê ‘·q kı+‘· õ˝≤¢≈£î ≈£L&Ü ˙s¡T n+<˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À 2014 ø£˝≤¢ ø√{Ï mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, ∫qï˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {ÏJ yÓ+ø£fÒwt, πø+Á<ä eT+Á‹ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶, ¬syÓq÷´XÊK eT+Á‹ mHé.s¡|òüTTMsê ¬s&ç¶, õ˝≤¢ ÇHé#Ûê]® eT+Á‹ ø=+Á&ÉT eTTs¡[, $<ë´XÊK eT+Á‹ XË’\C≤Hê<Ûé, Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, q+<ë´\ m+|æ mdt|æyÓ’ ¬s&ç¶, q+~ø=≥÷ÿs¡T myÓTà˝Ò´ yÓ+ø£≥kÕ«$T, bÕD´+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì, Ä\÷s¡T myÓTà˝Ò´ ˙s¡C≤¬s&ç¶, q+<ë´\ myÓTà˝Ò´ •˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± uÛÑ^s¡<∏ä $»j·Tj·÷Á‘·qT eT˝≤´\˝À eTTK´eT+Á‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‘·T\T u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m|òt&û◊\≈£î e´‹πsø£+>± yê˝ŸÅd”º{Ÿ ‘·s¡Vü‰ b˛sê{≤ìï #˚|ü{≤º*: myÓTੇ ¬ø.Hêπ>X¯«sY yÓ’sê, qe+ãs¡T 18: uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì ∫\¢s¡ yê´bÕs¡+˝À $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT ìs¡dædü÷Ô nyÓT]ø±˝Àì q÷´j·÷sYÿ˝À »]–q yê˝ŸÅd”º{Ÿ ‘·s¡Vü‰ b˛sê{≤ìï #˚|ü{≤º\ì, ˝Ò<ä+fÒ <˚X¯+˝À ∫\¢s¡ yê´bÕs¡+ eTqT>∑&É Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷s¡T‘·T+<äì myÓTੇ, Ábıô|òdüsY ¬ø.Hêπ>X¯«sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. »q$C≤„q y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À KeTà+ õ˝≤¢ yÓ’sê˝À Ä~yês¡+ ª∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\T-|ü]D≤e÷\Tμ nH˚ n+X¯+ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q dü<ädüT‡≈£î Äj·Tq Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hêπ>X¯«sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ∫s¡Tyê´bÕsê\ <ë«sê 4ø√≥¢eT+~ ñbÕ~Û bı+<äT‘·THêïs¡Hêïs¡T. yê˝Ÿe÷sYº dü+düú Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± #˚sTTdüTÔqï yê´bÕs¡+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï s¡÷.25\ø£å\ø√≥¢ yê´bÕs¡+‘√ düe÷q+>± ñHêï.. Ä s¡+>∑+˝À |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\T πøe\+ 2.50\ø£å\ eT+~ e÷Á‘·y˚TqHêïs¡T. n<˚ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À 4ø√≥¢eT+~ ñbÕ~Û bı+<äT‘·THêïs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘Y ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝ÀøÏ yê˝Ÿe÷sYº ˝≤+{Ï dü+düú\T $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\‘√ eùdÔ 80\ø£å\eT+~ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø√˝ÀŒ‘ês¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ã+>±¢<˚XŸ˝À »]–q n–ï Á|üe÷<ä+˝À 11 eT+~ eTè‹ &ÛÜø±, qe+ãsY 18: ã+>±¢<˚XŸ sê»<Ûëì &ÛÜø± •yês¡T˝ÀìeTT]øÏyê&É˝À »]–q n–ï Á|üe÷<ä+˝À 11 eT+~ eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTdæÿ{À ø±sTT˝Ÿ qT+∫ ì|ü⁄Œs¡e«\T m>∑dæ|ü&ç eT+≥\T Ä ÁbÕ+‘·+˝Àì Çfi¯¢≈£î yê´|æ+∫q |òüT≥q˝À Äs¡T>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\T, q\T>∑Ts¡T ∫Hêïs¡T\T eTè‹ #Ó+<ës¡T. eT+≥˝À¢ ∫≈£îÿø=ì >±j·T|ü&ɶ yê]ì kÕúìø£ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

eTTK´eT+Á‹ yÓ’K]‘√ bÕغøÏ rs¡ì qwüº+: ô|<ä›|ü*¢ m+|” $y˚ø˘ eT+∫sê´\ {ÖHé, qe+ãsY 18: eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ yÓ’K]‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ rs¡ì qwüº+ ø£\T>∑T‘√+<äì ô|<ä›ô|*¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT >∑&ɶ+ $y˚ø˘ Äs√|æ+#ês¡T. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT+∫sê´\ ˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<äe⁄\ø√dü+ me]˙ ÁbÕ<Û˚j·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ‘·eT≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. ‘êeTT ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ b˛sê≥+ #˚düTÔHêïeTì n<˚ ‘·eT \ø£å´eTHêïs¡T. |ü<äe⁄\qT #˚õøÏÿ+#·Tø√e&ÜìøÏ ‘Ó\+>±D e´‹πs≈£î\T ô|’s¡M\T #˚ùdÔ eTTK´eT+Á‹ yê]øÏ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\T|ü&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D b˛sê≥+˝À Hêj·T≈£î\ô|’ , $<ë´s¡Tú\ ô|’ ô|{Ϻq πødüT\T ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q|üŒ{ÏøÏ eTTK´eT+Á‹ <ëì ô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T #˚|ü≥º˝Ò<äHêïs¡T. eTTK´ eT+Á‹ rs¡Tô|’ n~ÛcÕ˜HêìøÏ |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. sêh+˝À Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï yê]øÏ, ‘Ó\+>±D e´‹πs≈£î\πø |ü<äe⁄\qT ø£≥ºu…&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷J myÓTà˝Ò´ q&ç|ü*¢ ~yêø£sY sêe⁄, eT+∫sê´\ eTTì‡bÕ*{° e÷J #Ó’s¡àHé ø£ècÕísêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT Ç+~s¡eTà »j·T+‹ e÷J Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ 1917, qe+ãsY 19e ‘˚Bq n\Vü‰u≤<é˝À »ìà+#ês¡T. »eVü≤sY˝≤˝Ÿ, ø£eT˝≤ HÓÁVüA ≈£îe÷¬sÔ Ç+~sê>±+BÛ. ÄyÓT ‘=*ù|s¡T Á|æj·T<ä]Ùì Ç+~s¡. u…+>±˝Ÿ˝Àì $X¯«uÛ≤s¡‹ $X¯«$ <ë´\ j·T+˝À #·~yês¡T. Ç+>∑¢+&ÉT˝Àì Äø˘‡|òüsY¶ $X¯« $<ë´\j·T+˝Àì k˛eT sY$˝Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À #·~yês¡T. \+&É Hé˝À kÕú|æ+∫q Ç+&çj·÷©>¥˝À 1930˝À #˚sês¡T. Ä ‘·sê«‘· \+&ÉHé˝Àì Äø˘‡|òüsY¶ $X¯«$<ë´\j·T+˝À »s¡ï*düTº |òæs√CŸ >±+BÛ‘√ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&ç Áø£y˚TD≤ Áù|eT>± e÷]+~. ‘·q ‘·+Á&çøÏ Çwüº+ ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° eTVü‰‘êà >±+BÛì ˇ|æŒ+#·&É+‘√ 1942˝À |òæs√CŸ >±+BÛ‘√ $yêVü≤yÓTÆ+~. Ç+~sê>±+BÛ Ä mìïø£˝À¢ ‘·+Á&çì uÛ≤Ø yÓTC≤]{°‘√ ¬>*|æ+∫+~. ‘·+Á&çøÏ #˚<√&ÉT, yê<√&ÉT>± ñqï Ç+~sê>±+BÛ ∫qï ej·TdüT‡˝ÀH˚ sê»ø°j·T nqTuÛÑe+ >∑&ç+∫+~. 1959˝À uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî sê*>± mìï¬ø’+~. 1960, ôdô|º+ãsY 8q |òæs√CŸ>±+BÛ eTs¡DÏ+#ês¡T. 1964, y˚T 27q »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA Vü≤sƒêqàs¡D+ #Ó+<ës¡T. ‘·+Á&ç eTs¡D≤q+‘·s¡+ Ç+~sê>±+BÛ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´sê*>± mìïø£j·÷´s¡T. ˝≤˝ŸãVü≤<ä÷sYXÊÁdæÔ eT+Á‹es¡Z+˝À πø_HÓ{Ÿ Vü≤À<ë >∑\ düe÷#ês¡, Á|ükÕs¡ XÊK eT+Á‹>± Ç+~sê>±+BÛ |üì#˚XÊs¡T. ˝≤˝ŸãVü≤<ä÷›sYXÊÁdæÔ eTs¡D+ ‘·sê«‘· >∑T˝≤®Ø˝≤˝Ÿq+<ë ø=~› ø±\+ bÕ≥T ‘ê‘êÿ*ø£ Á|ü<Ûëq eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. Äj·Tq qT+∫ 1966, »qe] 24q Ç+~sê>±+BÛ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ u≤<Ûä´‘·\qT d”«ø£]+#ês¡T. <˚X¯ ‘=* eTVæ≤fi≤ Á|ü<ÛëqeT+Á‹>± ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ês¡T. yÓTTsêØ®<˚XÊjYT, ‘·~‘·s¡T\T ndüeTà‹ >∑fi≤ìï $ìŒ+#ês¡T. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |ü<ä$øÏ »]–q b˛{°˝À yÓTTsêØ®<˚XÊjYTì n|üŒ{Ï ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£îe÷s¡kÕ«$T ø±eTsêCŸ eT<䛑·T‘√ z&ç+∫ <˚X¯ eT÷&Ée Á|ü<Ûëì>± Ç+~sê>±+BÛ |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T.

>∑T»sê‘Y, qe+ãs¡T 18: >∑T»sê‘Y˝À mìïø£\ Vü≤&Üe⁄&ç yÓTT<ä˝…’+~. Çø£ 23 s√E˝Ò ñ+&É&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ n+<äs¡T <äèwæº kÕ]+#ês¡T. ‘=* H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\e«&É+‘√ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\ ø√dü+ ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ ‘·eT bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·T~ C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± >∑T»sê‘Y˝À mìïø£\ ‘=*<äX¯≈£î uÛÒ] yÓ÷–+~. ‘=*<äX¯ H√{Ï|òæπøwüHéqT mìïø£\ dü+|òüT+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ‘=*<äX¯˝À &çôd+ãs¡T 13q sêÁwüº+˝Àì 87 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. nuÛÑ´s¡Tú\T á HÓ\ 24˝À>± Hê$TH˚wüqT¢ düeT]Œ+#ê*. Ç~˝≤ñ+&É>± n~Ûø±s¡ _C…|æ, Á|ü‹|üø£å ø±+Á¬>dt bÕغ\T X¯ìyês¡+ es¡≈£î ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. ø±+Á¬>dtbÕغ ‘·q nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê s¡÷bı+~+ #˚+<äT≈£î Ä sêÁwüº bÕغ &Ûç©¢˝À ø£düs¡‘·TÔ #˚k˛Ô+~. n˝≤π> nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ ≈£L&Ü ‘·\eTTqø£˝…’ ñ+~. m+|æø£ #˚dæq ù|s¡¢qT n~ÛcÕºq+ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä y˚sTT+#·T ø√qTqï~. n˝≤π> e÷J dæm+ πøX¯SuÛ≤sTT |üfÒ˝Ÿ H˚‘·è‘·«+˝Àì >∑T»sê‘Y |ü]es¡ÔHé bÕغ ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡TΔ\ y˚≥˝À ñ+~. m+|æø£ Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± >∑T»sê‘Y˝À ¬s+&ÉT <äbòÕ\T>± mìïø£\T »s¡>∑qTqï $wüj·T+.. ‘=* <äbòÕ mìïø£ &çôd+ãs¡T 13q, ¬s+&√ <äbòÕ mìïø£ &çôd+ãs¡T 17 nqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ &çôd+ãs¡T 20q »s¡>∑qTqï~. n<˚ s√E $CÒ‘·\qT Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝À b˛*+>¥ eTT–dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

<äTs¡+‘√ mø˘‡Áô|dt˝À bı>∑\T! q˝§Z+&É, qe+ãs¡T 18(düTes¡íyês¡Ô): <äTs¡+‘√ mø˘‡Áô|dt ¬s’\T˝À bı>∑˝§#êÃsTT. dæøÏ+Á<ëu≤<éyÓTÆdü÷s¡T eT<Ûä´ q&ç#˚ <äTs¡+‘√ mø˘‡Áô|dt˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ bı>∑\T e#êÃsTT. ¬s’\TqT uÛÑTeq–] ùdºwüHé˝À ì*|æy˚XÊs¡T. ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ VüQ{≤VüQ{Ïq bı>∑\T e∫Ãq uÀ^ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. n–ïe÷|üø£ j·T+Á‘·+ ≈£L&Ü nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£î+~. ø=~›ùd|ü{ÏøÏ |ü]dæú‹ ø=*øÏÿ e∫Ã+~. ÁbÕD qwüº+ »s¡ø£ÿb˛e&É+‘√ ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. ˝…’qs¡T¢ |üfÒºj·T&É+ e˝Ò¢ bı>∑\T e∫à ñ+&=#·Ãì n~Ûø±s¡T\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T.

m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìøÏ d”m+ Vü‰MT ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): q+~ø=≥÷ÿs¡T eT+&É\+ eTT#·TÃeTÁ] Á>±eT+˝À 300 mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï eT+ps¡T≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nq+‘· yÓ+ø£≥¬s&ç¶ Vü≤+ÁB-˙yê düT»\ Ádüe+‹ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&Üs¡T. q+~ø=≥÷ÿs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ç<ä›s¡T bÕ´ø£åìdüTº\ eT<Ûä´ »q+ q*–b˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ç≥Te+{Ï H˚|ü<∏ä´+˝À Ç<ä›] eT<Ûä´˝À ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTà˝Ò´ yÓ+ø£≥kÕ«$T Á|ü»˝À¢ yÓ\T>∑Tì+|ü⁄‘·÷ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡ì øÏ‘ê_#êÃs¡T. Væ≤+ÁB-˙yê düT»\ |ü<∏äø£+ ¬s+&Ée $&É‘· j·T÷ì{Ÿ≈£î e÷J m+|æ düTu≤“¬s&ç¶ ù|s¡T‘√ HêeTø£s¡D+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> q+~ø=≥÷ÿs¡T MT<äT>± ø£s¡÷ï\T yÓfi‚¢+<äT≈£î u…’bÕdt s√&ÉT¶qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì eTTK´eT+Á‹ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. n˝≤π> q+~ø=≥÷ÿs¡T düMT|ü+˝À ñqï Hê>∑≥÷s¡T Á>±eT+˝À eTs√ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï Ä~yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ uÛ≤Ø m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫, Ä ‘·sê«‘· ¬syÓq÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq bÕ<äj·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+∫ ‹]– ôV≤*ø±´|üºsY <ë«sê ôV’≤<äsêu≤<é≈£î yÓfi≤¢s¡T.

ô|]–q uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› 

neTàyê]øÏ kÕ¬s düeTs¡ŒD  |ü⁄wüÿj·÷>±ìøÏ düs¡«+ dæ<äΔ+

‹s¡T|ü‹, qe+ãs¡T 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ô|]–+~. yÓ+ø£qï <äs¡Ùq+ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T u≤s¡T\TBsês¡T. ≈£L´˝…’Hé\T <ë{Ï øÏ˝ÀMT≥s¡T y˚Ts¡ uÛÑ≈£îÔ\T y˚∫ ñHêïs¡T. 31 ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T\T ì+&ç b˛j·÷sTT. düs¡« <äs¡ÙHêìøÏ 16 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+<äì Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n˝≤π> ø±* q&Éø£q e#˚à yê]øÏ @&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+<äHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ <äs¡ÙHêìøÏ 5 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+<äHêïs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï uÛÑ≈£îÔ\ dü+K´ 73,792 qyÓ÷<Ó’+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‹s¡T|ü‹ ‹s¡T#êq÷s¡T˝À |ü+#·MTrs¡Δ+ dü+<äs¡“¤+>± neTàyê]øÏ lyês¡T |ü+|æq kÕ¬sqT düeT]Œ+#ês¡T. neTàyê] düï|üq ‹s¡TeT+»q+ dü+<äs¡“¤+>± |ü⁄wüÿ]DÏ uÛÑ≈£îÔ\‘√ b˛f…‹Ô+~. uÛÑ»q\T, qè‘ê´\‘√ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. ‘=\T‘· ‹s¡TeT\ qT+∫ n*|æ]øÏ }πs–+|ü⁄>± e∫Ãq {°{°&û Çy√ m©« düTÁãVü≤àD´+ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ neTàyê]øÏ kÕ¬s, |üdüT|ü⁄-≈£î+≈£îeT düeT]Œ+#ês¡T. |ü+#·MTrs¡Δ+‘√ ø±ØÔø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\ y˚&ÉTø£\T eTT–j·TqTHêïsTT.

H˚&ÉT |ü⁄wüŒj·÷>∑+ ø±ØÔø£ e÷dü+ dü+<äs¡“¤+>± H˚&ÉT lyê] |ü⁄wüŒj·÷>±ìøÏ {°{°&û n~Ûø±s¡T\T nìï @sêŒ≥T¢


‘Ó\s>±D kÕ<Ûäq≈£î ◊ø£´ ñ<ä´e÷ìï ì]à<ë›s ‘Ó\s>±D Á|üC≤Á|òüs{Ÿ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä≈£î\ uÛÑ÷eTj·T´ uÀ<ÛäHé, qesãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô), mìïø£\˝À d”≥¢ ø√düs »s¡T>∑T‘·Tqï sê»ø°j·T ñ<ä´e÷*¢ |üø£ÿq ô|{Ϻ Á|üC≤ ñ<ä´eTs ◊ø£´ düs|òüT≥q \ø£å´s‘√ ì]às∫q|ü⁄&˚ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\s>±D kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·Ts<äì ‘Ó\s>±D Á|üC≤Á|òüs{Ÿ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä≈£î\ uÛÑ÷eTj·T´ düŒwüºs #˚XÊs¡T. Ä~yês¡s uÀ<ÛäHé |ü≥ºDs˝Àì yêdüT ø£fi≤XÊ\˝À {Ïõm|òt uÀ<ÛäHé &ç$»Hé kÕúsTT düe÷y˚X¯s õ]–s~. á düs<äs¡“¤s>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $<ë´s¡Tú\T. j·TTe≈£î\T ìsêX¯ #Ós<ä≈£îs&Ü Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì Äj·Tq nHêïs¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, bÕغ\ kÕ«s¡ú |üP]‘· Á|üø£≥q e\¢H˚ ms‘√ eTs~ ne÷j·Tø£ Á|ü»\T ã* ne⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ôs #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T bÕغ\≈£î nr‘·s>± Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\s>±D ø√düs ñ<ä´$Ts#ê\ì Ä≈£î\ uÛÑ÷eTj·T´ ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À õ˝≤¢ ø£˙«qsY |æ$$mdtmHé sêE, qsê‡>ö&é, msm U≤<äsY, {Ï{ÏC…mdæ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT˝Ò¢XŸ, ≈£î\ düs|òü÷\ C…mdæ ø£˙«qsY düT<äs¡ÙHé>ö&é\‘√ bÕ≥T $$<Ûä düs|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡íyês¡Ô): edüTÔqï MT ø√dü+ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT &ÉT yÓTT<ä\T ô|{Ϻq bÕ<äj·÷Á‘· á HÓ\ 27q ìC≤e÷u≤<é≈£î #˚s¡T≈£î+≥Tqï≥T¢, n˝≤π> á bÕ<äj·÷Á‘· e#˚à HÓ\ 4e ‘˚~ es¡≈£î õ˝≤¢˝À #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT |üs¡´{ÏdüTÔqï≥T¢ s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«sY sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î n~yês¡+ ñ<äj·T+ {Ï&ç|æ ø±sê´ \j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq {Ï&ç|æ q÷‘·q ø±s¡´ es¡Z d”«ø±s√‘·‡yêìøÏ $#˚Ãdæ $˝Òø£s¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kı+‘· sê»ø°j·T ø√dü+ {Ï&ç|æì nqT∫‘· e÷{≤\‘√ e÷{≤¢ &É&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ n_Û eè~› {Ï&ç|æ‘√H˚ »]–+<äHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î {Ï &ç|æ bÕ\q˝ÀH˚ ìC≤e÷u≤<é ãkÕº+&é, ¬s’˝Ò« ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> á bÕ<äj·÷Á‘·˝À Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT ‘·eT n~ ÛH˚‘· nsTTq #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT n&ç– ‘Ó\T düT≈£î+{≤&Éì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À myÓTà*‡\T $õ >ö&é, n]¬ø\ qsê‡ ¬s&ç¶, qπs+<äsY >ö&é, sê»eT\T¢, n+ ã<ëdt, bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

n<äq|ü⁄ >∑<äT\T |üP]´Ô nj˚T´<Óqï&ÉT?

qMù|{Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á>±e÷ |ü+#êj·T‹ Á|üø£ÿq >∑\ n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ù|]≥ eT÷&ÉT >∑<äT\T <ë <ë|ü⁄ dü+e‘·‡s¡+ ÁøÏ‘·+ ìsêàD+ #˚j·T&É+ »]–+~. dü+>∑+ ìsêàD+ |üP]Ô #˚dæ eT<Ûä´˝À |üqT\T Ä|æy˚XÊs¡ì $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. á $wüj·TyÓTÆ n~Ûø±s¡T\≈£î dü+Á|ü~+#·>± dü¬s’Hê düe÷#ês¡+ ‘Ó\T|ü⁄‘·˝Òs¡T. m+<äT≈£î n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ù|]≥ ìsêàD≤ì dü>∑+ ì]à+∫ m+ <äT≈£î Ä|æy˚XÊs¡Hêï~ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø±+Á{≤ø£ºsY mes¡T m+ <äT≈£î Ä|æy˚XÊs¡qï~ n+‘·T∫ø£ÿ&É+ ˝Ò<äT. Á|ü uÛÑT‘·«+ qT+&ç ndü\T ì<ÛäT\T sê˝Ò<ë e∫ÃHê ø±+Á{≤ø£ºsY ì¢ø£å´+ eVæ≤düTÔqï&Éqï Äs√|üD\T e÷Á‘·+ Á|ü»˝À¢ yÓ*¢$s¡TdüTÔHêïsTT. dü<äs¡T ø±+Á{≤ø£ºsY |üqT\T ì*|æy˚j·T&É+‘√ n~Ûø± s¡T\≈£î ø±+Á{≤ø£ºsY≈£î eT<Ûä´ ‘·‘·‡+u≤\T @yÓ’Hê ñHêïj·Tqï Äs√|üD\T ôd’‘·+ Á|ü»˝À¢ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘êÇdüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê á nb˛Vü‰\T b˛e\+fÒ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ dü<äs¡T ø±+Á{≤ø£ºsY#˚ n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD+ |üP]Ô #˚sTT+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

XÊX¯«‘· ø±s¡´<ä]Ù ø±yê* qMù|{Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<äeTT˝À >∑\ Á>±eT |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<ä]Ù düø±\+˝À ˝Òø£ Á>±eT Á|ü»\T rÁe ø£cÕº\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡T. ¬s+»˝Ÿ eT+&É˝Ÿ kÕ{≤|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±s¡´<ä]Ùì qM ù|{Ÿ Á>±eT Ç+#ê]®>± ìj·T$T+#·&É+ qMù|{Ÿ Á>±eT Á|ü»\≈£î #ê˝≤ Çã“+~>± e÷]+~. yêsêìøÏ ¬s+&ÉTe÷s¡T¢ qMù|{Ÿ sêyê*‡ ñ+ &É>± ˇø=ÿø£ÿ düeTj·T+˝À sê˝Òø£b˛ ‘·T Hêïs¡T. Á>±eT Á|ü»\T nedüs¡+ ì$T‘·Ô+ eùdÔ ø±s¡´<ä]Ù n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É≥+ ˝Òs¡T. yês¡T ìsêX¯‘√ yÓqT‹]– yÓfi¯¢e\dæq |ü]dæú‹ @s¡Œ &ɶ~. ô|’>± õ˝≤¢˝À qMù|{Ÿ y˚T»sY Á>±eT |ü+ #êj·T‹ á ‘ê‘êÿ*‘·yÓTÆq ø±s¡´<ä]Ù ø±≈£î+&Ü XÊX¯«‘·yÓTÆq ø±s¡´<ä]Ù ìj·T$T+#ê\ì kÕúì≈£î\T Á>±eT Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ˇø£s¡T ]e÷+&é _Ûø£ÿq÷sY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT+ &É\+˝Àì ãkÕ«|üPsY Á>±eT+˝À >∑‘· yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ »]–q dü+|òüT≥qqT b˛#·uÀ sTTq sêE (22)qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ]e÷+&é≈£î |ü+|æq≥T¢ _Ûø£ÿq÷sY môd’‡ >∑+>±<ÛäsY sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT Á|üC≤yêDÏ _Ûø£ÿq÷sY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT+ &É\+˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À »]π> Á|üC≤yêì ø±s¡´Áø£e÷ìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT ø= yê\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY lìyêdt ¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£ ≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì Á|üC≤ yêDÏ˝À e#˚à |òæsê´<äT\qT dü‘·«s¡y˚T |ü] wüÿ] +#·ã&É‘êj·Tì ø±ì j˚T&É\ ñqï‘· n~Û ø±s¡T\≈£î ìy˚~Ûø£\T |ü+|ü&É‘êj·Tì á ne ø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì eT+&É\ Á|ü»\≈£î ‘·Vü≤o˝≤›sY ‘Ó*bÕs¡T.

uÀ<ÛäHé, qesãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô), uÀ<ÛäHé˝À Ä~yês¡s •e ùdq n<Ûä´ ≈£åî&ÉT u≤˝Ÿ<∏ëø£πs≈£î _C…|æ Hê j·T ≈£î\T ìyêfi¯ó\T n]Œs#ês¡T. á y˚T s¡≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯s˝À Væ≤s<ä÷sTT»s ã‘·T ≈£î‘·Ts<äsfÒ u≤˝Ÿ <∏ëø£πs es{Ï eTVü≤ ˙j·TT\ e\¢H˚ nì yê s¡T ø=ìj·÷&Üs¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq eTs¡Ds uÛ≤s¡‘·<˚XÊìπø rs¡ì ˝À≥T nì _C…|æ Hêj·T≈£î\T uÛ≤>∑´ sêCŸ, düT<Ûëø£sY #ê], sêeT sêE, düTuÛ≤wt\T düŒwüºs #˚ XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Hêj·T≈£î\T ¬ss&ÉT ì$TcÕ\T eTÚqs bÕ{Ï s#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, 19 qe+ãsY 2012

á HÓ\ 27q #·+Á<äu≤ãT sêø£ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTe

uÀ<ÛäHé˝À u≤˝Ÿ<∏ëø£πs≈£î ìyêfi¯ó\T

ôV’≤<äsêu≤<é

u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+˝À eTT<äTs¡T‘·Tqï sê»ø°j·T $yê<ä+ Væ≤+<äT kÕÁe÷{ŸqT ø√˝≤Œj·÷ ;CÒ…|”æ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T y˚Tø£ dü+‘√wt

Äs¡÷àsY düTes¡íyêsêÔ 16 qe+ãsY : Äs¡÷àsY &ç$»Hé˝Àì u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+˝Àì <√qÿ˝Ÿ Á>±eT+˝À |æd”d” &ç*¬>{Ÿ dü+Jyé¬s&ç¶ yÓ’mkÕ‡sY Ä~yês¡+ yÓ’mkÕ‡sY rs¡ú+ |ü⁄#·TÃø√e&É+‘√ u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+˝À Ç≥T ø±+Á¬>dt |”ØŒ˝À \Tø£\Tø£\T yÓTT<ä\j·÷´sTT . mH√ï dü+e‘·‡sê\ nqTuÛÑe+ ñqï dü+Jyé ¬s&ç¶ yÓ’mkÕ‡sY˝À #˚s¡&É+‘√ Äj·Tq yÓ+ã≥ y˚\ dü+K´˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ’mkÕ‡sYd”|” Hêj·T≈£î&ÉT u≤J¬s&ç¶ >√es¡ΔHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ dü+Jyé ¬s&ç¶ #˚sês¡T . nsTT‘˚ Ç~˝≤ ñ+&É>± eTT+<äT qT+#˚ Ç≥T e÷J d”Œø£sY ¬ø.ÄsY. düTπswt ¬s&ç¶ , Á|üuÛÑT‘·« $|t, u≤˝§ÿ+&É myÓTà˝Ò´ ás¡eÁ‹ nì˝Ÿ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛e&É+‘√ ø±+Á¬>dt ¬s+&ÉT bÕغ\T>± N*+~. Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À dü+Jyé¬s&ç¶ #˚s¡Tø£‘√ yÓ’mkÕ‡sYd”|”øÏ ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T #˚s¡T‘·THêïs¡T . Ç~˝≤ ñ+&É>± |æÄØŒ qT+&ç mìï¬ø’q ás¡eÁ‹ nì˝Ÿ ø±+Á¬>dtbÕغ˝À #˚]q|üŒ{Ï qT+&ç d”Œø£sY düTπswt ¬s&ç¶ esêZìøÏ $|t nì˝Ÿ esêZìøÏ eT<ä´ \Tø£\Tø£\T yÓTT<ä\j·÷´sTT .B+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À es¡Z $uÛÒ<ë\T ø=≥º∫Ãq≥T¢ ø£ì|ædüTÔHêïsTT . <ëìøÏ ‘√&ÉT nì˝Ÿ≈£î Á|üuÛÑT‘·« $|t |ü<ä$ sêe&É+‘√

Ä $uÛÒ<ë\T ‘ês¡ kÕúsTTøÏ #˚sêsTT . e÷J d”Œø£sY düTπswt ¬s&ç¶ nqT#·s¡ esêZìøÏ #Ó+~q _.dæ Hêj·T≈£î&ç#˚ u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ sêe&É+ e\¢ á $uÛÒ<ë\T ˇø=ÿø£ÿ{Ï ãj·T≥≈£î edüTÔHêïsTT . n+‘˚ø±≈£î+&Ü eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîì mìïø£ ø£˙dü+ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü @ø£|üø£å+>± $|t esêZìøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î&çπø Çe«&É+ m+≥ì düTπswt ¬s&ç¶ es¡Z+ nqT#·s¡T\T n+≥T+fÒ düTπswt ¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´>± ñqï ø±\+˝À ≈£L&Ü ‘·q nqT#·s¡T\πø Ç|üŒ+#·Tø√e&É+ »]–+<äì $|t es¡Z+ nqT#·s¡T\T n+≥THêïs¡T . Á|üuÛÑT‘·« $|üH nì˝Ÿ >∑‘· ø=ìï s√E\T>± eT+&É\+˝À |ü\T n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§Z+≥T+fÒ düTπswt ¬s&ç¶ eØZj·TT\T e÷Á‘·+ ˇø£]<ä›s¡T ‘·bÕŒ me«s¡T bÕ˝§Zq&É+ ˝Ò<äT . n+‘˚ø±≈£î+&Ü á eT<ä´H˚ düTπswt ¬s&ç¶ eT+&É≥ |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq|üŒ&ÉT nì˝Ÿ nqT#·s¡T\T >±ì, q÷‘·q+>± mìï¬ø’q n<Ûä´≈£åî&ÉT >±ì me«s¡T Äj·Tq yÓ+≥ bÕ˝§Zqø£b˛e&É+‘√ bÕغ˝À n+‘·s¡Z‘· b˛s¡T yÓTT<ä˝…’+<äì |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T .

yÓ’mkÕ‡sYd”|” ‘Ó\+>±D≈£î n&ÉT¶ø±<äT:u≤õ¬s&ç¶ >√es¡ΔHé Äs¡÷àsY düTes¡íyêsêÔ 16 qe+ãsY : Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝À yÓ’mkÕ‡sYd”|” bÕغ˝À Ä~yês¡+ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’mkÕ‡sYd”|”˝À #˚sês¡T ìC≤e÷u≤<é qT+&ç b˛#·+bÕ&é yÓfi¯óÔ e÷s¡Z eT<ä´+˝À yÓ’mkÕ‡sYd”|” Hêj·T≈£î&ÉT u≤J¬s&ç¶ >√es¡ΔHé Ä~yês¡+ ÄsYn+&é_ n~∏‹ >∑èVü≤+˝À ø±ùd|ü⁄ Ä>±s¡T . á dü+<äs¡“¤+>± yÓTÆHêغ eT+&É\ ø£˙«qsY>± j·T+.&ç. nø£“¤sY n© u≤J¬s&ç¶ >√es¡ΔHéqT |üP\e÷\\‘√ düHêàì+#ês¡T . nH˚ø£ j·T÷‘Y ø£¢uŸ düuÛÑT´\T u≤J¬s&ç¶ >√es¡ΔHé Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’mkÕ‡sYd”|”˝À #˚sês¡T. e+<ä\eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<ä´u≤J¬s&ç¶ >√es¡ΔHé e÷{≤¢&ÉT‘·T yÓ’mkÕ‡sYd”|” ‘Ó\+>±D≈£î m|ü⁄Œ&ÉT n&ÉT¶ø±<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T . |ü⁄ø±s¡T¢ |ü⁄{Ϻ+∫ yÓ’mkÕ‡sYd”|”ì ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝Àì |ü]{≤\ nôd+;¢ kÕúq+˝À ø=~›bÕ{Ï z≥¢‘√ z&çb˛e&É+ ã{Ϻ <ëìï #·÷ùdÔ Á|ü»\≈£î yÓ’mkÕ‡sYd”|” MT<ë m+‘· qeTàø£+ ñ+<√ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á kÕ] mìïø£\T edüTÔqï|üŒ&ÉT yÓ’mkÕ‡sYd”|” n+<ä]ø£+fÒ eTT+<äT kÕúq+˝À ñ+≥T+<äì Á|ü»\ nedüú\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì n|üŒ{Ï e÷J eTTK´eT+Á‹, ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’.mdt.sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq nHêïs¡T . á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTÆHêغøÏ #Ó+~q düuÛÑT´\T , ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±s¡´Áø£e÷\ìï ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ q&ÉTdüTÔ+<äì ø±+Á¬>dt m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ $X‚wü+. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷s¡ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé bÕغøÏ e÷Á‘·+ Á|ü»\T á mìïø£˝À¢ #êe⁄<Óã“ ø=&ÉT‘ês¡ì Äj·Tq ,JeHé¬s&ç¶, u≤˝Ÿ¬s&ç¶ ,eTTU≤ÔsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qcÕº\ u≤]q ñqï uÀ<ÛäHé &çb˛qT ø±bÕ&˚<Óes√ î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ Ç‘·s¡ Á|üj·÷D°≈£î\T n~Ûø£s>± ñs&˚ s¡÷≥¢≈£î udüT‡\T ø£s¡Te⁄ ø±]à≈£ ø±]à≈£î\T n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚ùdÔ #·÷kÕÔs... j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\ ˇ‹Ô&çøÏ ‘·˝§>∑TZ‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T #˚kÕÔs... ns≥÷ MTqy˚cÕ\T y˚j·T&És Çø£ÿ&ç n~Ûø±s¡T\≈£î n\yê≥T>± e÷]s~. Çsø± ø=s‘· ø=ìï düØ«düT˝…’‘˚ ÇcÕºsê»´s>± ìs¡«Vü≤D eTs~ nsTT‘˚ ≥÷ kÕº|t, HêHé kÕº|t, mø˘‡Áô|dt uÀ<ÛäHé, qesãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô), uÀ<ÛäHé &çb˛ ndü˝Ò qcÕº\ u≤]q ñs<äsfÒ ns<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·s >±&ç˝À ‘Ó#˚Ãs<äT≈£î @ e÷Á‘·s ø£èwæ #˚j·T&És ˝Ò<äH˚ Äs√|üD\T CÀs¡T>± $ì|ædüTÔHêïsTT. >∑‘·s˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤s∫q ms‘√ eTs~ &çb˛ y˚TH˚»s¡T¢ düsdüúqT n_Ûeè~› u≤≥˝À |üj·Tìs#˚s<äT≈£î #˚dæ ø=s‘·eTs~ $»j·Ts kÕ~Ûs#·>± eT]ø= s<äs¡T n|ü»j·÷ìï eT÷≥ >∑≥Tº≈£îì Çø£ÿ&ç qTs&ç ã~©ô|’ yÓfi≤¢s¡T. nsTT‘˚ uÀ<ÛäHé &çb˛˝À ms‘√ eTs~ dæã“s~, ø±]à≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T ñqï|üŒ{Ïø° Á|ü»\≈£î e÷Á‘·s ø£cÕº\T ‘·|üŒ&És ˝Ò<äH˚ Äs√|üD\T ôd’‘·s CÀs¡T>± $ì|ædüTÔHêïsTT. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT sêÁwüºs˝ÀH˚ yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\T kÕ~Ûs∫q uÀ<ÛäHé &çb˛ H˚&ÉT sêÁwüºs˝Àì nìï &çb˛˝ ø£sfÒ yÓqTø£s»˝À ñs≥÷ ]ø±s¡T¶ kÕ~ÛdüTÔs<äH˚ Äs√|üD\T ôd’‘·s $ì|ædüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ BìøÏ ø±s¡Ds n~Ûø±s¡T\<ë ˝Òø£ ø±]à≈£î\<ë |üø£ÿq ô|&ç‘˚, uÀ<ÛäHé &çb˛ |ü]~Û˝Àì ø=ìï s¡÷≥¢˝À nsTT‘˚ Á|üj·÷D°≈£î\T n~Ûø£s>± ñqï|üŒ{Ïø° yê]øÏ ãdüT‡ kÂø£sê´ìï ø£*Œs#·ø£b˛e&És Çø£ÿ&ç n~Ûø±s¡T\πø #Ó\T¢‘·Ts~. j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\ n&ÉT>∑T\≈£î eT&ÉT>∑T\T ˇ‘˚Ô$<Ûäs>± dü<äs¡T Hêj·T≈£î\T e´eVü≤]s#·&És‘√H˚ ndü\T düeTdü´ @s¡Œ&ÉT‘·Ts<äH˚ Á|ü#ês¡s CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·Ts~. ø=s‘· eTs~ Hêj·T≈£î\T n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\T ‘·÷#ê ‘·|üŒ≈£îs&Ü bÕ{ÏùdÔ, yês¡T @ &É÷´{°\T ø√]‘˚ Ä &É÷´{°\T y˚j·T&És Çø£ÿ&É n\yê≥T>± e÷]s<äì ø±]à≈£î˝Ò u≤Vü‰≥s>± Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Çø£ ø=s‘·eTs~ Á&Ó’esY, ø£s&Éø£ºsY\T nsTT‘˚ ãdüT‡ düeTj·T bÕ\q bÕ{Ïs#·&És |üø£ÿq ô|&ç‘˚ ø£˙düs Á|üj·÷D°≈£î\qT møÏÿs#·T≈£îH˚s<äT≈£î ôd’‘·s düTeTTK‘· #·÷|æs#·ø£ b˛e&És yê] |üì ‘·HêìøÏ n<ä›s |ü&ÉT‘·Ts~. ns‘˚ø±≈£îs&Ü dü<äs¡T ãdüT‡ düØ«düT<ës¡T\T ‘·eT ÇcÕºsê»´s>± e´eVü≤]dü÷Ô düeTj·TbÕ\q bÕ{Ïs#˚ Á&Ó’esY, ø£s&Éø£ºsY ãdüT‡ düØ«düT\ eTTs<äT q&ÉT|ü⁄‘·÷ |üã“s >∑&ÉT|ü⁄≈£îs≥THêïs¡ì

düØ«düT\T ø±ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° e÷~ Çs≥sY ùdº{Ÿ ãdüT‡ ns≥÷ Hês<˚&é düØ«düT≈£î ù|s=ÿs≥÷ bÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\qT rdüTø√ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° dü<äs¡T yê]ô|’ n~Ûø±s¡T\T m˝≤s{Ï #·s¡´\T rdüTø√ø£ b˛e&És yê] |üì rs¡T≈£î n<ä›s |ü&ÉT‘·Ts~. ©&És¡¢ eTTdüT>∑T˝À ø=s‘·eTs~ n~Ûø±s¡T\≈£î Ç‘·s¡ ø±]à≈£î\ô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT |òæsê´<äT ns~ùdÔ yê{Ïì ôyÓs≥H˚ neT\T #˚ùd n~Ûø±s¡T\T düØ«düT\ |üìrs¡Tô|’ ms<äT≈£î <äèwæºkÕ]s#·&És ˝Ò<äì Á|üj·÷D°≈£î\T u≤Vü‰≥s>± Äs√|ædüTÔHêïs¡T. kÕøå±´‘·÷Ô eTsÁ‹ ìjÓ÷»ø£ es¡Zs≈£î #Ós~q &çb˛ nsTTq|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\T eTs<äø=&ç>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï rs¡Tô|’ eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶øÏ ø=s‘·eTs~ ø±sÁ¬>dt Hêj·T≈£î\T |òæsê´<äT #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡s. Á|üj·÷D°≈£î\T n~Ûø£s>± ñs&˚ s¡÷≥¢˝À ãdüT‡\T q&É|üì n~Ûø±s¡T\T ø£˙düs Á|üj·÷D°≈£î\≈£î dü¬s’q Ø‹˝À kÂø£sê´\qT ôd’‘·s ø£*Œs#·&És˝À $|òü\eTj·÷´s¡H˚ Äs√|üD\T ôd’‘·s ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Çs<äT≈£î Ç{°e\ u≤qT‡yê&É myÓT´˝Ò´ b˛#ês¡s lìyêdt ¬s&ç¶ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î $$<Ûä Á>±e÷\≈£î y˚dæq düØ«düT˝Ò #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. uÀ<ÛäHé &çb˛˝À Çs‘· »s¡T>∑T‘·Tqï uÀ<ÛäHé &çb˛ y˚TH˚»sY ôd’‘·s πøåÁ‘·kÕúsTT˝À »s¡T>∑T‘·Tqï rs¡Tô|’ Ç|üŒ{Ïø° <äèwæº kÕ]s#·ø£ b˛e&És $#ês¡ø£s¡s. q÷‘·qs>± u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£îqï|üŒ{Ï qTs&ç ø=‘·Ô ø=‘·Ô düØ«düT\T ÁbÕs¡s_Ûs∫q|üŒ{Ïø° yê{Ï düeTj·T bÕ\q, ø=s‘·eTs~ ø±]à≈£î\T nqTdü]düTÔqï rs¡T, øÏs~ kÕúsTT dæã“s~ nqTdü]düTÔqï rs¡T, Hêj·T≈£î\T ˇsf…<äT› b˛ø£&É˝qT ìj·TsÁ‹s#·&És˝À uÀ<ÛäHé &çb˛ y˚TH˚»sY $|òü\s nj·÷´&ÉH˚ Äs√|üD\T CÀs¡T>± $ì|ædüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ÄsYms düŒs~s∫ uÀ<ÛäHé &çb˛˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $wüj·÷\ô|’ Äsê rdæ &çb˛ n_Ûeè~›øÏ #˚|ü{≤º*‡q nsXÊ˝ô|’ <äèwæº kÕ]s#ê\ì Á|üj·÷D°≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

>±+<Ûë] ãkÕº+&é ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e÷]q dü<ë•eq>∑sY ukÕº+&é uÀ<ÛäHé˝À ÁbÕs¡suÛÑyÓTÆq nj·T´|üŒkÕ«$T _Ûø£å\T Äes¡ D ˝À n|ü ] X¯ ó Á u Û Ñ ‘ · uÀ<ÛäHé, qesãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô), >±+<Ûë], qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ dü<ë•eq>∑sY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): dü<ë•eq>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ ãkÕº+&é nes¡D˝À n|ü]X¯ó ÁuÛÑ‘· HÓ\ø=+~. Á|ü»\T ÇcÕºsêC≤´ìøÏ e∫Ãq≥T¢ e÷\eTTÁ‘· $düs¡®q #˚j·TkÕ>±s¡T. Á|ü»\T nìï s¡ø±\T>± Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï |ü{Ϻ+#·Tø=ì n~Ûø±s¡T\T yÓ’q+, >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± ãkÕº+&é≈£î mìï eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚dæq n~ HêeTe÷Á‘·+>±H˚ ñ+~. ãkÕº+&é nes¡D˝À >∑\ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ m+<äT≈£î |üìøÏ sê≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. mìï ì<ÛäT\T e∫Ãq yê{Ïì ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± yê&ÉT‘·THêïs¡T. á $<Ûä+>± »]–‘˚ yê´<ÛäT\T yê´|æ+∫ s√>±\ u≤]q |ü&É‘ês¡ì Á|üj·÷DÏ≈£î\T yêb˛‘·T Hêï s¡T. ãkÕº+&é b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À ñ+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+, M˝…’q+‘· ‘=+<äs¡>± yê{Ïì eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·÷\ì, Á|üj·÷DÏ≈£î\T #·÷≥Tº Á|üø£ÿ\ <äTø±D≤\<ës¡T\T ø√sês¡T.

3

uÀ<ÛäHé |ü≥ºDs, eTs&É\s˝Àì nìï πø+Á<ä+˝Àì ãkÕº+&é s√E s√E≈£î ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e÷s¡T‘·T+~. Á>±e÷\˝À ñqï nj·T´|üŒ kÕ«$T 44e C≤rj·T s¡Vü‰<ë] |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq|üŒ{Ï qT+&ç dü<ë uÛÑ≈£îÔ\≈£î Ä~yês¡s uÀ<ÛäHé nj·T´ |üŒ •eq>∑sY ãkÕº+&é≈£î ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄\ >∑T+‘·\T ‘=e«&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T kÕ«eTT\ düs|òüTs n<Ûä´≈£åî&ÉT •eHêï Çø£ÿ&çøÏ sêe&É+ e÷H˚XÊs¡T. ãdüT‡\ ø√s¡≈£î s√&É¢ô|’H˚ ì\ã&˚yês¡T. sêj·TD n<Ûä«s¡´s˝À _Ûø£å\qT ÁbÕs¡s n˝≤ s√&ÉT¶ |üqT\T |üP]Ô nj˚T´ es¡≈£î Çø£ÿ&É mH=ï Á|üe÷<ë\T ≈£L&Ü _Ûs#ês¡T. uÀ<ÛäHé |ü≥ºDs˝Àì sêø± »]>±sTT. s√&ÉT¶ |üqT\T |üP]Ô nsTTq yÓ+≥H˚ ãkÕº+&é ˝À|ü*øÏ ãdüT‡ dæù|{Ÿ nj·T´|üŒ kÕ«$T Ä\ j·Ts˝À yÓfi¯¢&ÜìøÏ s√&ÉT¢ u≤>∑T #˚sTT+∫ ãkÕº+&é˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î kÂø£sê´\T á ø±s¡´Áø£eTs »]–s~. nsTT‘˚ ø£*ŒùdÔ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ãkÕº+&é˝ÀøÏ e#˚Ãyês¡ì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. <ä÷s¡ ÁbÕs‘ê\ qTs&ç uÀ<Ûä Hé≈£î e ãkÕº+&é˝À|ü*øÏ ãdüT‡\T yÓfi¯¢ø£b˛e≥+‘√ s√&É¢ô|’H˚ m+&É˝À #˚à nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T _Ûø£å ø√düs r Á|üj·÷DÏ≈£î\T ì\ã&ÉT‘·THêïs¡T. Ç˝≤ s√&É¢ Á|üø£ÿq Á|üj·÷DÏ≈£î\T ãdüT‡ Áe Çã“s<äT\T m<äTs=ÿs≥Tqï <äècÕº´ ø√s¡≈£î yÓ∫ ñqï|ü⁄&ÉT ˇø=ÿ ãdüT‡ Á&Ó’esY ˇø=ÿ #√{ n|æ‘˚ Ç+ø√ #√≥ á y˚Ts¡≈£î Ä\j·Ts˝À _Ûø£åqT @sêŒ n|ü&É+ ˝Ò<äì Á|üj·÷DÏ≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. M˝…’q+‘· ‘=+<äs¡>± ≥T #˚j·T&És »]–s<äì •eHêï dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ãkÕº+&é˝ÀøÏ ãdüT‡ yÓfi¯¢&ÜìøÏ s√&ÉT¢ u≤>∑T sêj·TD nHêïs¡T. á neø±XÊìï nj·T´|üŒkÕ«eTT\T dü~«ìjÓ÷>∑s #˚düTø√ #˚sTT+∫ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ãkÕº+&é˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î Á‘ê>∑T ˙{Ï yê\ Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eTs˝À Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù #·Áø£e]Ô, $»j·T ≈£îe÷sY, kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì Á|üj·÷DÏ≈£î\T, kÕúì≈£î\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. kÕs ã•esêyé, >∑Ts¡TkÕ«eTT\T, nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+»˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): •eùdq bÕغ e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T Væ≤+<äT kÕÁe÷{Ÿ u≤˝≤kÕôV≤uŸ sƒêÁπø eTs¡D+ eTVü‰sêÁwüºπø ø±<äT <˚XÊìøÏ rs¡ì ˝À≥ì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T y˚Tø£ dü+‘√wt nHêïs¡T. n~yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì >±+~Û $Á>∑Vü‰+ e<ä› u≤˝ŸsƒêÁπø ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq Ä‘·à≈£î XÊ+‹ ø£\T>±\ì ø√s¡T‘·T ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± dü+‘√wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Væ≤+<äTe⁄\qT ˇø£ÿ ‘ê{Ïô|’ ‘˚#˚Ã+<äT≈£î #·Á‘·|ü‹ •yêõ e÷s¡Z+˝À sê»ø°j·T bÕغì kÕú|æ+∫ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À @ eT÷\q Væ≤+<äTe⁄\≈£î nHê´j·T+ »]–q ôd’ì≈£î&ç˝≤ ˝Ò∫ dæ+Vü‰dü«|üï+˝≤ ì*∫q e´øÏÔ sƒêÁπø nì ø√ìj·÷&Üs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq eTs¡D+ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ Væ≤+<äT kÕÁe÷{ŸqT ø√˝ÀŒe&É+ »]–+<äHêïs¡T. sƒêÁπø ÄX¯j·T kÕ<ÛäHê\qT Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT ‘·eT uÛÑT»düÿ+<ë\|üP y˚düTø=ì Äj·Tq n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&ç∫qHê&˚ Äj·Tq Ä‘·à≈£î XÊ+‹ #˚≈£LØHÓ’≥¢e⁄‘·T+<äHêïs¡T. n+<äT≈£î Væ≤+<äT ã+<ÛäTe⁄\+<äs¡T ˇø£ÿ‘ê{ÏøÏ sêyê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. á dü+‘ê|ü ø±s¡´Áø£eT+˝À _C…|æ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù XÀuÛÑHé, _C…|æ <ä[‘· yÓ÷s¡Ã n<Ûä´≈£åî\T m˝Ÿ|æ |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, n|üdü eT+&É\<Ûä´≈£åî\T |üs¡y˚TX¯«sY, nœ\ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y eT+&É\ XÊK n<Ûä´≈£åî\T düTeTHé‘√ bÕ≥T uÛÑ»s¡+>∑<äfiŸ, $X¯«Væ≤+<äT |ü]wü‘Y nqTã+<ä dü+düú\ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü≥ºD {°Ï&û|”æ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ d”«ø±s√‘·‡e+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): {Ï&ç|æ q÷‘·q |ü≥ºD ø±s¡´es¡Z+ d”«ø±s√‘·‡e+ n~yês¡+ ñ<äj·T+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î kÕúìø£ {Ï&ç|æ myÓTà*‡\T, s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ bÕ˝§ZHêïs¡T. s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«sY sêe⁄, myÓTà*‡\T $õ >ö&é, n]¬ø˝ qsꇬs&ç¶, {Ï&ç|æ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\≈£î ‘·eT u≤<Ûä´‘·\qT n|üŒ–+#ês¡T. |ü≥ºD {Ï&ç|æ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T>± n+u≤<ëdt, ñbÕ<Ûë´≈£åî&ç>± dü‘·´Hêsêj·TD, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± sê»eT\T¢, sêE, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´sê*>± XÊ´eT\, ‘·~‘·s¡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\qT M] düeTø£å+˝ÀmqTïø=ì u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À qπs+<ÛäsY >ö&é, n+u≤<ëdt, sê»eT\T¢, s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´, kÕúìø£ myÓTà*‡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤˝Ÿ<∏ëø£πs Væ≤+<ä÷ düe÷C≤ìøÏ #˚dæq ùde\T eTs¡e˝Òì$ |òüTq+>± ìyêfi¯ó¢ n]Œ+∫q ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): •eùdq bÕغ n~ÛH˚‘·, e´ekÕú|ü≈£î&ÉT u≤˝Ÿ<∏ëø£πs eTè‹ <˚XÊìπø rs¡ì ˝À≥ì ns¡“Hé meTà˝Ò´ jÓT+&É\ \øÏåàHêsêj·TD nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î n~yês¡+ _C…|æ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. _C…|æ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À u≤˝Ÿ<∏ëø£πs |ü{≤ ∫Á‘êìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó¢ n]Œ+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤˝Ÿ<∏ëø£πs Væ≤+<äT düe÷C≤ìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î #˚dæq ùde\qT eTs¡y˚\ìeHêïs¡T. Äj·Tq Á|ü‹ Væ≤+<äTe⁄ >∑T+&Ó˝À¢ neTs¡T&Ó’ ñ+{≤&Éì ‘Ó*bÕs¡T. <∏ëø£πs ‘·q ÁbÕD≤\qT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü Væ≤+<äT düe÷C≤ìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î ñ|æ] ñqï+‘· es¡≈£î ‘·qe+‘·T |üìì ‘êqT ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq eTs¡D+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Væ≤+<äT kÕÁe÷{ŸqT ø√˝§Œe&É+ »]–+<äHêïs¡T. <∏ëø£πs ÄX¯j·T kÕ<Ûäq\qT Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT nqTdü]+∫ n&ÉT>∑T C≤&É˝À¢ q&ç∫q yê&˚ Äj·Tq Ä‘·à≈£î XÊ+‹ ø£\T>∑T‘·Tqï≥T¢ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ jÓT+&É\ \øÏåàHêsêj·TD, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ô|<√›\¢ >∑+>±¬s&ç¶, E>∑˝Ÿ øÏc˛sY bÕ+&˚, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü<äTZs¡T m\Áø±ºìø˘‡˝À ¬s+&Ée \ø°ÿ Á&Ü˝À $CÒ‘·\T

yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹>± ~«#·Áø£ yêVü≤q+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì yê´bÕs¡ n_Ûeè~›¬ø’ |ü\T c˛s¡T+\T ø£düºeTs¡¢qT nø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î |ü\T d”ÿ+\qT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ m<äT≥ ñ+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î q>∑s¡+˝Àì |üPdü\ >∑*¢˝À >∑\ dü<äTZs¡T m\Áø±ºìø˘‡ Ä<ä«s¡´+˝À n~yês¡+ ñ<äj·T+ ¬s+&Ée Á&Ü ≈£L|üq¢qT rùd ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ¬s+&Ée Á&Ü˝ÀH√ ˇø£ V”≤s√Vü≤À+&É ~«#·Áø£ yêVü≤Hêìï‘√ bÕ≥T 10 eT+~ $CÒ‘·\qT ≈£L|üq¢ <ë«sê m+|æø£ #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î yÓTT<ä{Ï 10 ≈£L|üq¢qT rdæ yê]øÏ ≈£L|üq¢˝À ñqï≥Te+{Ï HÓ+ãs¡¢qT ‘Ó\T|ü⁄‘·T m+|æø£ #˚XÊs¡T. á 10 eT+~ dü<äTZs¡ m\Áø£ºìø˘‡ ‘·s¡|ü⁄q 10 ]ãø˘ yê#Y\qT ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. ãVüQeT‘·T\T rdüTø=ì $CÒ‘·\ q+ãs¡T¢ 19654, 10697, 20024, 8004, 19210, 19710, 19694, 19284, 19872, 4045 ≈£L|üHé HÓ+ãsY >∑\ $CÒ‘·\T ‘·eT <ä>∑Zs¡ e⁄qï ≈£L|üq¢qT rdüTø=ì c˛s¡T+≈£î sêyê\ì $|ü⁄˝Ÿ #ê+&Éø˘ ‘Ó*bÕs¡T. 10 eT+~ $CÒ‘·\ ‘·s¡Tyê‘· \øÏÿ Á&Ü ≈£L|üHé <ë«sê 12940 HÓ+ãsY >∑\ á ≈£L|üHé ‘√]¢ø=+&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q sêπøXŸ ~«#·Áø£ yêVü≤q+ $CÒ‘·>± dü<äTZs¡T m˝≤Áø£ºìø˘‡ j·÷»e÷ì $|ü⁄˝Ÿ #ê+&Éø˘ ‘Ó*bÕs¡T. á ≈£L|üHé HÓ+ãsY yÓ+≥ ‘Ó#·TÃø=ì dü<äTZs¡ m\Áø±ºìø˘‡˝À n+<äCÒdæ ~«#·Áø£ yêVü≤Hêìï ãVüQeT‹ rdüT¬øfi≤¢\ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> eT÷&Ée \øÏÿ Á&Ü˝À {≤{≤ HêH√ ø±s¡T ñ+≥Tqï≥T¢ nH˚ø£ ãVüQ‘·T\qT ≈£L&Ü ¬>\Tbı+<äe#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à dü+e‘·‡s¡+ »qe] 27q eT÷&Ée \øÏÿ Á&Ü ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢, bÕ˝§ZH˚ yês¡T ‘·eT ≈£L|üq¢ yÓ+≥ rdüTø=ì bÕ˝§ZHê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

u≤düsY˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› u≤düsY˝À, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ u≤düsY˝À ‘Ó\+>±D˝ÀqT Á|üdæ~›>±+∫q düTÁ|üdæ<ä› |ü⁄D´πøåÁ‘·+ #·<äTe⁄\ ‘·*¢ ø=\Te⁄B]q l C≤„q düs¡dü«‹ <˚$ düìï~Û˝Àì >√<äe]˝À q~ rs¡+˝À |ü$Á‘· |ü⁄D´ kÕïHê\T #˚j·T&É+ e\¢ bÕbÕ\T ‘=*–b˛sTT |ü⁄D´+ edüTÔ+<äì uÛÑ≈£îÔ\T uÛ≤$kÕÔs¡T. >√<äe]˝À BbÕsê<Ûäq e~* kÕúìø£ •yê\j·T+˝À uÛÑ≈£îÔ\T Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø£, ns¡Ãq |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·eT yÓTT≈£îÿ\qT rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\T á C≤„q düs¡dü«‹ <˚$ neTàyê]ì <ä]Ù+#·Tø=ì ‘·eT ∫Hêïs¡T\≈£î Ä\j·T ns¡Ã≈£î\#˚ y˚<ä eT+Á‘√s¡Ãq\ eT<Ûä´ nø£ås¡ lø±s¡ |üP»\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+|üCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\T neTàyê] nqï<ëq düÁ‘·+˝À neTàyê] Á|ükÕ<ëìï d”«ø£]+#ês¡T. neTàyê] <äs¡ÙHêì¬ø’ eTq sêÁwüº+ qT+&˚ ø±ø£ eTVü‰sêÁwüº, ø£s¡í≥ø£ qT+&ç e∫à neTàyê]ì <ä]Ù+#·Tø√e&É+ »]–+~. neTàyê] Ä<ëj·T+ 2 \ø£å\ 95 y˚\T#·<äTe⁄\ ‘·*¢ u≤düs¡ l C≤„q düs¡dü«‹ <˚$ neTàyê]øÏ n~yês¡+ n]®‘· ùde\T Á|ükÕ<ë\T neTàø±\ <ë«sê 2 ˝ø£å\ 95 y˚\ Ä<ëj·T+ düeT≈£î]q≥T¢ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. neTàyê]øÏ n_Ûùwø±\T 66, 500 e+<ä\ Á|ü‘˚´ø£ nø£åsêuÛ≤´dü+ {Ϭøÿ≥Tº 94, 50 s¡÷bÕj·T\ nø£åsêuÛ≤´dü\T 275, eT+&É|ü Á|ü<˚XÊ\T, ns¡Ãq\T nìï ø£*|æ 2 ˝ø£å\ 95 y˚\T Ä<ëj·T+ düeT≈£î]q≥T¢ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\ ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T e÷\\T y˚düTø√sê<äì C≤Ø #˚dæq

Jy√qT s¡<äT› #˚j·÷*:@;M|” &çe÷+&é ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): nœ˝≤ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y Ç+<ä÷sY XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ m_$|æ ø±sê´\j·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚dæq Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T e÷\\T y˚düTø√sê<äì JeH√ s¡<äT› #˚j·÷\ì m_$|æ ø±s¡´<ä]Ù πø‘êe‘Y yêdüT ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T nj·T´|üŒ e÷\\T <Ûä]+#·e<ä›ì, <Ûä]ùdÔ yê]ô|’q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Jy√qT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚j·T≥+ dæ>∑TZ #˚≥ì, uÛÑøÏÔ uÛ≤e+‘√ <Ûä]+#˚ nj·T´|üŒ kÕ«$T e÷\\qT Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T <Ûä]+#·sê<äì #˚ùd eT<ä+ á s√E bÕøÏkÕÔHé, n|òüÈìkÕÔHé˝À e⁄qï≥T¢ e⁄+~. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘ê*ãq¢ bÕ\q>± e´eVü≤]düTÔ+<äì, me¬s’Hê @ eT‘·yÓTÆq d”«ø£]+#·e#·Tà nì sêC≤´+>∑ Vü≤≈£îÿ\qT ø£*ŒùdÔ Ä jÓTTø£ÿ sê»´+>∑+ á s√E ‘·T+>∑˝À ‘=≈£îÿ‘·T ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤]düTÔ+<äì Væ≤+<äT dü+düèÿ‹ì <Óã“rùd $<Ûä+>± Á|üe]ÔdüTÔ+<äì, Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ<Ûë´j·TT\T nj·T´|üŒ kÕ«$T e÷\\T <Ûä]+#· e<ä›ì C≤Ø #˚dæq JzqT s¡<äT› #˚j·T´ø£b˛‘˚ sêÁwüº yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q #Ó|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó\Œ&É+ »]–+~.

uÀ<ÛäHé mHé&ûçmdtm˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ˝À ÁbÕs¡suÛÑyÓTÆq >±qT>∑ uÀ<ÛäHé, qesãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô), uÀ<ÛäHé˝Àì mHé&çmdtm˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ˝À #Ói≈£î >±qT>∑qT Ä~yês¡s ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq bòÕ´ø£ºØ #Ó’s¡àHé #·sÁ<äX‚Ks¡ es¡à #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡s_Ûs#ês¡T. ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq 2 >∑s 55 ì. |üP»\qT ìs¡«Væ≤s#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î H˚&ÉT bòÕ´ø£ºØ˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\qT ìs¡«Væ≤s∫q #Ó’s¡àHé >±qT>∑ k˛eTyês¡s qTs&ç ÁbÕs¡suÛÑs ø±qTqï≥T¢ $e]s#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À πøHé mõms >ö&é, eTdü÷<é nVü≤à<é\‘√ bÕ≥T dæã“s~ bÕ˝§ZHêïs¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 19, 2012

‘Ó\+>±Dô|’ HêìÃy˚‘˚ Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ \ø£å´+ dü_‡&û >±´dtô|’ e÷≥‘·|æŒq düsêÿsY sêh Á|üuÛÑT‘·«+ k˛ìj·÷ Ä<˚XÊ\≈£î yÓTs¡T>∑T ô|{Ϻ+~. z yÓ’|ü⁄ n~ÛH˚Á‹ Ä<˚XÊ\qT bÕ{ÏdüTÔqï≥T¢ q{Ïdü÷ÔH˚ ‘·qô|’ Ä]úø£ uÛ≤s¡+ |ü&É≈£î+&Ü >±´dt Vü‰$÷ |ü<∏äø±ìï yÓT\¢>± |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+∫+~. ø±+Á¬>dt bÕ*‘· sêÅcÕº\T e+≥>±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\+<ä]ø° @&Ü~øÏ ‘=$Tà~ dæ*+&És¡T¢ dü_‡&ûô|’ ÇkÕÔj·Tì k˛ìj·÷>±+BÛ Ç∫Ãq Vü‰$÷ì ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃø√>∑*–+~. ø£+<ä≈£î˝Òì <äTs¡<ä ø£‹ÔøÏ m+<äTø£qï kÕyÓT‘·qT nø£åsê˝≤ neT\T #˚k˛Ô+~. πø+Á<ä+ ô|+∫ ‘·qqT uÛ≤s¡+ yÓ÷j·TeT+fÒ m˝≤ nqï Ø‹˝À øÏs¡DY düsêÿsY ‘·\∫q≥T¢qï~. ndü\T B|ü+ |ü<∏äø£y˚T düÁø£eT+>± neT\T »s¡>∑q|ü&ÉT Çø£ yê]øÏ dü_‡&û dæ*+&És¡¢ }ùd ñ+&É<äT. n+<äTπø ‘·T+>∑˝ÀøÏ ‘=øÏÿ+~. πøe\+ B|ü+ ø£HÓø£åq¢πø n<äq+>± eT÷&ÉT dæ*+&És¡T¢ dü_‡&ûô|’ ÇkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫ yÓ÷kÕìøÏ ‘·\|ü&ç+~. e+≥>±´dtô|’ n<äq|ü⁄ dü_‡&ûì m>=ZfÒº+<äTπø Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ á ‘·+‘·T #˚|ü{Ϻ+<äH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. yêdüÔyêìøÏ Äs¡T dæ*+&És¡¢≈£î $T+∫ n<äq+>± dü_‡&û Çe«&É+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Çwüº+ ˝Ò<äT. dü_Œ&ûô|’ ‘=$Tà~ dæ*+&És¡T¢ Ç#˚Ã+<äT≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ eT÷&ÉT yêsê\ ÁøÏ‘·y˚T Ä<˚XÊ\T Çe«>± Ç‘·s¡ sêÅcÕº\T <ëìï neT\T #˚XÊsTT. eTq sêh+˝ÀH˚ Ç+ø± neT\T ø±˝Ò<äT. Bìô|’ d”m+ Ç{°e\ &Ûç©¢ yÓ[¢q|ü&ÉT bÕغ ô|<ä›\T Äsê rdæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. B+‘√ d”m+ n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫, B|ü+ ø£HÓø£åq¢ yê]πø dü_‡&û <Ûäs¡ô|’ n<äq|ü⁄ dæ*+&És¡¢ ìs¡íj·÷ìï rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. dæ*+&És¡¢ |ü+|æD° e+{Ï ø°\ø£ n+X¯+ô|’ eT+Á‹ eT+&É*˝À #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡ ñ+&É>± n˝≤ »s¡>∑˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T ‘=$Tà<˚dæ dæ*+&És¡T¢ ÇkÕÔeTì düuÛÑ˝À¢ #ÓbÕŒs¡T. d”m+ ‘êC≤ ìs¡íj·T+‘√ yês¡T ø£+>∑T ‹qï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.Ç|üŒ{Ïπø B|ü+ |ü<∏äø£+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T+Á‘·D ˝Ò<äT. dü_‡&û ù|]≥ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|üfÒº ‘·+‘·T |ü<∏äø±ìï ‘·|ü<√e |ü{Ϻ+#˚~>± e÷s¡T‘·T+<äH˚ $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. B|ü+ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä n<äq+>± dü_‡&û <Ûäs¡ô|’ dæ*+&És¡¢qT |ü+|æD° #˚ùdÔ n$ n~Ûø£XÊ‘·+ <äT]«ìjÓ÷>∑eTe⁄‘êj·TH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. &û\s¡T¢ ˝Ò<ë <äfi≤s¡T\T M{Ïì bı+<˚ M\T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. e+≥>±´dtô|’ dü_‡&ûì @&Ü~øÏ Äs¡T dæ*+&És¡¢≈£î |ü]$T‘·+ #˚dü÷Ô πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. ø±+Á¬>dt bÕ*‘· sêÅcÕº\˙ï >∑èVü≤ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\+<ä]ø° ‘=$Tà~ dæ*+&És¡T¢ ÇkÕÔj·Tì Á|üø£{Ï+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ eTTK´eT+Á‘·T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡ì ≈£L&Ü #ÓbÕŒs¡T. Ä ‘·sê«‘· ø=ìï sêÅcÕº\T e÷≥ ì\u…≥Tº≈£îHêïsTT. &Ûç©¢ eTTK´eT+Á‹ w”˝≤ BøÏå‘Y n|ü&˚ zπø #ÓbÕŒs¡T. Ç{°e˝Ò πøs¡fi¯ eTTK´eT+Á‹ }yÓTHé #ê+B nqT≈£L\ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ‘êC≤>± eTVü‰sêh eTTK´eT+Á‹ |üèB∏«sêCŸ #ÍVü‰Hé ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À X¯óuÛÑyês¡Ô #ÓãT‘êqHêïs¡T. eTq sêh+˝À ≈£L&Ü n˝≤+{Ï ìs¡íj·Ty˚T yÓ\Te&ÉT‘·T+<äì sêh ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T uÛÑs√kÕ Ç#êà s¡T. dæ*+&És¡¢ ñ|üX¯eTq+ <=s¡≈£î‘·T+<äqï ø=+&É+‘· ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï kÕe÷qT´\≈£î |ü∫à yÓ÷dü+ m<äT¬s’+~. k˛ìj·÷ ù|<ä\πø ÇeTà+<ä+≥÷ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Vü‰$÷ì <ëfÒdæ ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæ+~.ù|<ä\ô|’ uÛ≤s¡+ |ü&É≈£î+&Ü dü_‡&û Çyê«\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ #Ó|æŒ+<äì, n+<äTe\¢ <ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñÁqHêeTì düsêÿsY |òüTq+>± Á|üø£{Ï+#·T≈£î+~. sêh+˝À >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T˝À¢ ù|<ä˝…+‘· eT+~ nH˚~ düeTÁ>∑ düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì, B|ü+ \_›<ës¡T\+‘ê ù|<ä˝Ò nsTTq+<äTq yê]øÏ dü_‡&ûô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTì eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT |òüTq+>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç~ d”m+ e´øÏÔ>∑‘· ìs¡íj·Ty˚T$÷ ø±<äì, sêh Á|üuÛÑT‘·« düeTwæº ìs¡íj·TeTì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ ‘êeTT s¡÷.600 ø√≥¢ n<äq|ü⁄ uÛ≤sêìøÏ yÓqTø±&É&É+ ˝Ò<äì eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. dü_‡&û dæ*+&És¡T¢ <äT]«ìjÓ÷>∑+ >±≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêh+˝À B|ü+ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 39.71 \ø£å\ \_›<ës¡T\Tqï≥T¢>± Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘√+~. yêdüÔyêìøÏ n+<äT˝À dü>∑+ eT+~ ≈£L&Ü $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ˝Òs¡ì, $T–*qe˙ï uÀ>∑ùd‡qì Äs√|üD\T Ç|üŒ{Ïπø edüTÔHêïsTT. B|ü+ |ü<∏äø£+˝À yê]¸ø£ dæ*+&És¡¢ $ìjÓ÷>∑+ Äs¡T ø£Hêï ‘·≈£îÿy˚qì Á|üuÛÑT‘·« düπs«H˚ ‘˚*Ã+~. sêh+˝À dü>∑≥Tq Äs¡T dæ*+&És¡¢≈£î $T+∫ yê&É≥+ ˝Ò<ä+≥÷H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ B|ü+ $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\≈£î e÷Á‘·y˚T yê{Ïì |ü+|æD° #˚kÕÔeTq&É+, <ëìøÏ s¡÷.634 ø√≥¢ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡eTì Á|üø£{Ï+#·&É+ô|’ düs¡«Á‘ê $düàj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. n<äq|ü⁄ dü_‡&û uÛ≤s¡+ n+‘ê ñ‘·Ô<˚qqï $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. yê]¸ø£ $ìjÓ÷>∑+ Hê\T>∑T≈£î n≥÷ Ç≥T>± ñ+&=#·TÃ. á ˝…ø£ÿq B|ü+ $ìjÓ÷ >∑<ës¡T\≈£î n<äq|ü⁄ dæ*+&És¡¢ nedüs¡+ |ü&É<äì Á|üuÛÑT‘·«y˚T ìsê›]+ ∫q≥¢sTT+~. eTs√yÓ’|ü⁄ yê]øÏ eT÷&˚dæ dæ*+&És¡T¢ ÇdüTÔHêïeTì #Ó|üŒ&É+ eTuÛÑ´ô|≥º&Éy˚T n+≥THêïs¡T.

yÓTT‘êÔìøÏ ‘Ó\+>±D $wüj·T+ ‘˚\Ã≈£î+&ÜH˚ #·+Á<äu≤ãT ‘·q bÕ<äj·÷Á‘·qT bÕ\eT÷s¡T, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À¢ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<ä+≥÷ Äj·Tq ‘·q j·÷Á‘·qT $» j·Te+‘·+>± ø=qkÕ–dü‘·THêïs¡T. Ç|ü&ÉT yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ H˚‘·\T ≈£L&Ü n<˚ <Û√s¡DÏ˝À ñHêïs¡T. ‘Ó\+ >±D≈£î ‘·eT bÕغ e´‹πsø£+ ø±<äì n+≥THêïs¡T. n+<äTπø á ¬s+&ÉT bÕغ\T eP´Vü‰‘·àø£+>± ¬ødæÄsY \ø£å´+>± $eTs¡Ù\≈£î ~>∑T ‘·THêïs¡T. ¬ødæÄsY e\¢ ‘Ó\+>±D sê<ä+≥÷ <äTÅwüŒ#ês¡+ #˚j·T &É+ <ë«sê m<äTs¡T<ë&ÉT\≈£î ~>∑T‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ Çs¡T bÕغ\T ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄ ˇπø $<ÛäyÓTÆq Á|üø£≥q #˚düTÔHêïsTT. ‘Ó\+>±D≈£î ‘êeTT e´‹πsø£+ ø±<äì #·+Á<äu≤ãT #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT ‘êeTT >ös¡$ kÕÔeTì, ‘êeTT Ç#˚à |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘Ó#˚à |ü]dæú‘·T˝À¢ ˝ÒeTì, πø+Á<ä+ @ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï ‘·eT≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì #ÓãT ‘·THêïs¡T. {Ï&ç|æ e´‹πsø£+ ø±<äì #Ó|æŒHê, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT

πø+Á<ä+ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&É‘êeTì #Ó|æŒHê Ä bÕغ\ n_Û ÁbÕj·÷˝À¢ ô|<ä›>± ‘˚&Ü ˝Ò<äH˚ #Ó|üŒe#·TÃ. ø±˙ Ç{°`e\ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’j·Tdt $» j·TeTà #˚dæq Á|üø£≥q‘√ e÷Á‘·+ {Ï&ç|æ ø£+fÒ »>∑Hé bÕغ z n&ÉT>∑T eTT+<äT+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T.yÓ’j·Tdt $»j·TeTà q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫q dü+<äs¡“¤+˝À ÄyÓT düeTø£å+˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~ q ‘·T+>∑‘·T]Ô e÷J myÓTà˝Ò´ dü+øÏH˚ì yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ yÓ’j·T kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. á düeTj·T+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷... »>∑Hé ãj·T≥ ñ+fÒ ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\qT z<ëπsà yês¡ì #ÓbÕŒs¡T. $»j·TeTà á Á|üø£≥q <ë«sê ‘êeTT ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äH˚ uÛ≤eqqT ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ eT]+‘· m≈£îÿe>± C§|æŒ+#ês¡T.πøe\+ ‘êeTT e´‹πsø£+ ø±<äì, πø+Á<ä+ ìs¡íj·÷ ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTH˚ Á|üø£≥q ø£+fÒ »>∑Hé z<ëπsà yês¡ì #Ó|üŒ&É+ Ä bÕغøÏ eT]+‘· ø£*dæ e∫Ã+<äì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·

yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ uÛ≤$k˛Ô+~. nsTT‘˚ Bìì eT]ø=+<äs¡T K+&çdüTÔHêïs¡T. »>∑Hé z<ës¡TŒ sê»ø°j·÷\T n+ <ä]ø° ‘Ó*dæqy˚qì, yÓ’j·Tdt eTè‹ì ‘·≥Tºø√˝Òø£ #·ìb˛ j·÷s¡+≥÷ ø=+<ä]ì Äj·Tq C…’\T¬øfi‚¢ eTT+<äT es¡≈£L z<ësê s¡ì, ‘Ó\+>±D neTs¡Ms¡T\≈£î z<ës¡TŒ nì $»j·TeTà nq&É+ ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D˝À bÕغ ã˝Àù|‘·+ ø√dü+ ‘·|üŒ ì»+>± neTs¡ Ms¡T\ ø√dü+ ø±<äì n+≥THêïs¡T. Bìïã{Ϻ wü]à\ bÕ<ä j·÷Á‘·˝À ‘Ó\+>±D neTs¡Ms¡T\ z<ës¡TŒq≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üD≤[ø£ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î Çø£ÿ&ç ‘Ó\+>±D H˚‘·\T ¬ø¬ø eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶ , õ˝≤¢ u≤\ø£ècÕí¬s&ç¶\T bÕ¢Hé y˚düTÔ qï≥T¢ düe÷#ês¡+. Äj·÷ ≈£î≥Tu≤\qT z<ës¡Ã&É+ <ë«sê ‘Ó\+ >±D ôd+{ÏyÓT+{ŸqT yê&ÉTø√yê\ì #·÷düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç<√ s¡ø£+>± {Ï&ç|æøÏ Çã“+~ø£s¡yÓTÆq n+X¯+ ø±>∑\<äT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ¬s+&ÉT õ˝≤¢™`˝À bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{Ϻq #·+Á<äu≤ãT @ ˇø£ÿ ø£ ñ≥T+u≤ìï ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£+>± |üsêeT]Ù+#·˝Ò<äT.

<Ûëq´+ ‘·s¡*b˛‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T dæyÓT+{Ÿ <Ûäs¡\yÓ÷‘· ì‘·´+ ˝≤Ø\ø=B› e]<Ûëq´+ nÁø£eT+>± ‘·s¡*b˛‘·T+~. ìj·T+ Á‹+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢` e´eVü≤ ]düTÔ+&É≥+‘√ Á|ü»\≈£î, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç |ü&ÉT‘·Tqï~. eT˝≤´\ eT+&É\+˝Àì e÷´&É+ô|*¢, ã\«+‘ê|üPsY Á>±e÷˝À¢ >∑‘· ø=ìï s√E\T>± CÀs¡T>± <äfi≤s¡T\T e]<Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó ¢ #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ÿ e÷´&É+ô|*¢˝ÀH˚ ì‘·´+ ˇø£{Ï qT+∫ ¬s+&ÉT ˝≤Ø\ ˝À&é‘√ e]<Ûëq´+qT yê´bÕs¡T\T ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. Äs¡T>±\+ ÁX¯$T+∫ |ü+&ç+∫q e]<Ûëq´+ <äfi≤s¡T\ bÕ\T ne⁄‘·Tqï~. ø£s¡¸≈£î\ ø£cÕºìï <äfi≤s¡T\T uÛÀ+#˚düTÔHêïs¡T. ‘·ø£åD #Ó*¢+|ü⁄\ H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s’‘·T\≈£î eT<äΔ‘·T <Ûäs¡qT ø=\¢>=&ÉT‘·THêïs¡T. Çy˚$T ‘Ó*j·Tì ¬s’‘·qï\T øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î 100 qT+∫ .200 es¡≈£î qwüºb˛‘·THêïs¡T. <äfi≤s¡T\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü @sêŒ≥T` #˚düTÔqï e]<Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT ø±<äì ¬s’‘·T\T yê´bÕs¡T\ e÷≥\qT q$Tà yÓ÷düb˛‘·THêïs¡T. ˇø£ÿ ˝≤Ø ˝À&é <ë«sê 12 qT+∫ 15 ≥qTï\

es¡≈£î ¬s’‘·T\ ù|]≥ yê´bÕs¡T\T <Ûëq´+qT nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. Bì <ë«sê <äfi≤s¡T\T s¡÷.15 qT+∫ s¡÷.18 y˚\≈£î ô|’>± ˇø£ÿ ˝À&é <ë«sêH˚ kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. B+‘√ ¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*ŒdüTÔqï eT<äΔ‘·T <Ûäs¡≈£î <ä÷s¡+ ne⁄‘·T+&É>±, Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç |ü&ÉT‘·T+~.◊πø|” πø+Á<ë\T ñqï ÁbÕ+‘ê\ qT+#˚ ¬s’‘·T\ ù|]≥ <Ûëq´+ nÁø£eT+>± ‘·s¡*b˛‘·T+fÒ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚yêπs ø£s¡Tej·÷´s¡T. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. ¬s’‘·T\T H˚s¡T>± ◊πø|” πø+Á<ë˝À¢H˚ e]<Ûëq´+qT $Áø£sTT+∫, Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*ŒdüTÔqï eT<äΔ‘·T <Ûäs¡ bı+<ë\ì Äsꓤ≥+>± Á|ü#êsê\T Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔ+&É>±.. <äfi≤s¡T\ |ü⁄D´e÷ì ◊πø|” πø+Á<ëìøÏ sêyê*‡q e]<Ûëq´+qT n&ÉT¶≈£î+≥÷ kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡H˚ Äs√|üD\T ñHêïsTT. B+‘√ πø+Á<ë\T uÀdæb˛‘·THêïsTT. <äfi≤s¡T\ yê´bÕsêìï n&ÉT¶ø√yê*‡q n~Ûø±s¡T\T n≥TyÓ’ù| ø£HÓï‹Ô #·÷&Éø£b˛e≥+‘√ Á|üuÛÑT‘·« \øå±´\qT yês¡T |üs√ø£å+>± ˙s¡T>±s¡TdüTÔHêïs¡T.

dæyÓT+≥T <Ûäs¡\T >∑èVü≤ ìsêàD<ës¡T\≈£î uÛ≤s¡+ >± e÷s¡T‘·THêïsTT. Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢, Ç‘·s¡ ìsêàD≤\≈£î dæyÓT+{Ÿ <äs¡\T n&ɶ+øÏ>± e÷s¡ uÀ‘·THêïsTT. B+‘√ ìsêàDs¡+>∑+ eT∞¢ uÛ≤s¡+ ø±qT+<äqï Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. >∑‘·+˝À mqï&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± HÓ\˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ dæyÓT+{Ÿ <Ûäs¡\T ô|]>±sTT. Ç|üŒ{Ïπø ìsêàD+˝À ñqï >∑èVü≤\T ìsêàD uÛ≤s¡+ ô|s¡ >∑≥+‘√ yÓTT+&ç >√&É\ es¡≈£î e∫à n>∑T‘·T HêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√kÕ] dæyÓT+{Ÿ <Ûäs¡\qT ô|+#·T‘·÷ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. >∑‘· HÓ\˝À ãkÕÔ dæyÓT+{Ÿ <Ûäs¡ s¡÷.220 ñ+&É>±.. s¡÷. 30 ô|+#·&É+‘√ s¡÷.250≈£î #˚]+~. dæyÓT+{Ÿ ãkÕÔ≈£î eTs√ s¡÷.30 ô|+#·T‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. B+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ ãkÕÔ s¡÷.280≈£î #˚s¡qT+~.

n&Ü«Hé‡ e÷|ò”ô|’ düqï–*¢q ÄX¯\T n&Ü« Hé‡ e÷|ò” kÕ<Ûä´yÓTÆq $wüj·TeTì mìïø£\ eTT+<äT <ëìï n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì Á|üjÓ÷»q+ bı+~q ø±]àø£ dü+|òü÷\≈£î Ç|ü&ÉT n&Ü«Hé‡ ø√‘· yÓT&É≈£î bÕeTT˝≤ ‘·j·÷¬s’+~. |òü*‘·+>± ø±]àø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\T <ÛÓ’s¡´+>± u§>∑TZ u≤sTT\$÷~øÏ, >∑T˝≤sTT\ e<ä›≈£î b˛˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. düø£\»q\T düyÓTà dü+<äs¡“¤+>± n&Ü«Hé‡ bı+~q yê]øÏ HÓ\HÓ˝≤ øÏd”Ô\T ø£{Ÿ #˚düTÔHêïs¡T. Bìï s¡<äT› #˚sTT+#˚+<äT≈£î #˚dæq Á|üj·T‘êï\T |òü[+#·&É+ ˝Ò<äT. {°;Jπømdt≈£î n~Ûø±]ø£+>± >∑T]Ô+|ü⁄ ¨<ë e∫à q ‘·s¡Tyê‘· eTTK´eT+Á‹ì ø£*ùd Á|üj·T‘êï˝À¢H˚ nH˚ø£ nedüú\T @s¡Œ&ܶsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ dæ+>∑πsDÏ j·÷»e÷q´+ nø√ºãsY y˚‘·Hê˝À¢ n&Ü«Hé‡≈£î dü+ã+~Û+∫ ø±]à≈£î\+<ä]øÏ 2500ø√‘· ô|{Ϻ+~. Ç~ eTs√ Äs¡T e÷kÕ\ bÕ≥T ø=qkÕ>∑qT+~. Bìô|’ {°;Jπømdt $T–*q ø±]àø£ dü+|òü÷\T, eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT

|üP]Ôø±ì |ü+≥ ø±\«\T u≤#êÃ|ü⁄s¡+, »+ãT\~HÓï, |æ.∫+‘·≈£î+≥ Á>±e÷\ eT<Ûä´ 24, 25 ñ|ü Á|ü<Ûëq ø±\«\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü+≥ ø±\« |üqT\T ndü+ |üP]Ô>± ñHêïsTT. ñ|ü Á|ü<Ûëq ø±\«\ yÓ+≥ kÕ>∑T˙s¡T Á|üeVæ≤düTÔHêï |ü+≥ ø±\«˝À¢ e÷Á‘·+ #·Tø£ÿ ˙s¡T ≈£L&Ü Á|üeVæ≤+#·≥+ ˝Ò<äT. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ndü+|üP]Ô>± ñqï |ü+≥ ø±\«\ |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚sTT+#ê\ì Äj·÷ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T ø√s¡T ‘·THêïs¡T. á ø±\«\ |ü]~Û˝À <ë<ë|ü⁄ 520 mø£sê\T kÕ>∑e⁄‘·THêïsTT. 200 mø£sê˝À¢ C§qï, 60 mø£sê˝À¢ $Ts¡|ü, 100 mø£sê˝À¢ |ü‹Ô, $T–*q 160 mø£sê˝À¢ e], ø£+~, $TqT eTT, yÓTTø£ÿC§qï ‘·~‘·s¡ |ü+≥\qT kÕ>∑T #˚XÊ s¡T. C§qï |ü+≥≈£î kÕ>∑T ˙s¡T n+<äø£ n~Ûø£ e´j·T+ yÓ∫Ã+∫ <ä÷s¡+>± ñqï ≈£î+≥\ <ë«sê kÕ>∑T ˙s¡T bı˝≤\≈£î bÕ]+#·Tø√˝Òø£ |ü+≥qT m+&Éu…≥Tºø√yê*‡q |ü]dæú‹.

<ë«sê d”m+ì ø£*XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ yÓTTVü≤e÷{≤ìøÏ e÷Á‘·y˚T e÷|ò”ô|’ j·÷»e÷q´+‘√ dü+Á|ü~kÕÔeTì #Ó|æŒq≥Tº ø±]àø£ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ù|s=ÿHêïs¡T. ô|’>± á dü+<äs¡“¤+˝À eTTK´eT+Á‹ düyÓTà #˚dæq yê]øÏ y˚‘·q+ ‹]–ùdÔ eTqy˚T eT∞¢ düyÓTà #˚j·TeTì Áb˛‘·‡Væ≤+∫q{≤º nì ø±]àø£ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\qT Á|ü•ï+∫q≥Tº düe÷#ês¡+.á n+X¯+ ô|’ ø±]àø£ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT˝À¢ nH˚≈£î\T n&Ü«Hé‡e÷|ò”ô|’ d”m+ kÕqT≈£L\+>± ˝Òs¡H˚~ Äj·Tq e÷{≤˝À¢ düŒwüºyÓTÆ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√ n&Ü«Hé‡ e÷|ò” $wüj·T++˝À ø±]à≈£î\≈£î #·T¬øÿ<äT¬s’qfÒ¢. dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\ düø£\ »qT\ düyÓTà n&Ü«Hé‡ e÷|ò” n+X¯+≈£L&Ü Ç|ü&ÉT Ç<˚ Ø‹ |òü*‘ê\qT Ç∫Ã+~... @◊{°j·T÷d” á n+X¯+ô|’ ø√s¡Tº≈£î yÓ[¢ #·s¡Ã\ <ës¡T\qT

eT÷ùdùdÔ.. >∑T]Ô+|ü⁄ ø±]àø£ dü+|òüT+ {°;Jπømdt ìs¡¢ø£å´+ ø±]à≈£î\ n&Ü«Hé‡ ø√‘·≈£î j·÷»e÷Hê´ìøÏ neø±XÊ\qT ø£*Œ+∫+~. s¡÷.25y˚\ n&Ü«H釽À >∑‘·+˝ÀH˚ s¡÷.7,500\qT j·÷»e÷q´+ ]ø£eØ #˚dæ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· dæ+>∑πsDÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±]àø£ dü+|òüT+ mìïø£˝À¢ Á|ü<Ûëq ø±]àø£ dü+|òü÷\˙ï n&Ü«Hé‡ e÷|ò” #˚sTTkÕÔeTì #ÓbÕŒsTT.ø±]à≈£î\≈£î eTs√ Äs¡T e÷kÕ\ bÕ≥T HÓ\≈£î s¡÷.2,500#=|üq n&Ü«Hé‡ ø√‘· ‘·ù|Œ≥≥Tº ˝Ò<äT. $XÊK d”º˝ŸbÕ¢+{Ÿ ˝À eTè‹ #Ó+~q ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.20\ø£å\ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\≈£î n~ neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Ç{°e\ sêeT>∑T+&É+ Øõj·THé˝Àì >√¢ã˝Ÿ ø√˝ŸyêwüØdt˝À Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ôV≤#Ym+mdt qwüº|ü]Vü‰s¡+>± s¡÷.15\ø£å\T Ç|æŒ+∫+~.

&ûm&é nqTeT‹ ø√dü+ ô|’s¡M\T..? mdtJ{° ñ<√´>±\qT &ûá&û #˚dæq yê]πø |ü]$T‘·+ #˚j·T&É+‘√ Á|üdüTÔ ‘·+ Ä ø√s¡T‡≈£î &çe÷+&é ô|]–+~. B+‘√ &çm&é ø±˝ÒJ\≈£î &çe÷+&é ô|]–+~. õ˝≤¢˝À ñqï |ü\T &çm&é ø±˝ÒJ\T Ç|ü&ÉT Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ ø√dü+ #·ø£ÿs¡T¢ ø=&ÉT‘·THêïsTT. Ç+<äTø√dü+ |ü\T ø±˝ÒJ\ j·÷» e÷Hê´\T \ø£å˝À¢ &ÉãT“\T edü÷\T #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq õy√ ≈£î Ks¡Ãe⁄‘·T+<äqï kÕ≈£î‘√ á edü÷fi¯ó¢ #˚|ü{Ϻq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. &ç|ü¢yÓ÷ ÇHé m&ÉT´πøwüHé(&ûá&û) ø√s¡T‡≈£î ñqï Ä<äs¡D, &çe÷+&é H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢˝À á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ nH˚ø£ ø£fi≤XÊ\\T &ûá&û ø√s¡T‡qT @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. õ˝≤¢ ˝À Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘·« &Ó’{Ÿ ø£fi≤XÊ\‘√bÕ≥T Åô|’y˚≥T s¡+>∑+˝À |ü~ &ûá&û ø£fi≤XÊ\\THêïsTT. ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ø±\|ü]$T‹>∑\ &Ó’{Ÿ ø√s¡T‡˝À Åô|’y˚≥T &Ó’{Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À¢ 50 d”≥T¢ ñHêïsTT. >∑T+≥÷s¡T, qs¡‡sêe⁄ù|≥, ø=*¢|üs¡,$qTø=+&É,>∑Ts¡C≤\ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ õ˝≤¢˝À q÷‘·q+>± |ü\T &ûá&û ø£fi≤XÊ\\T @sêŒ≥T ø±qTHêïsTT.q÷‘·q &ûá&û ø£fi≤XÊ\\ @sêŒ≥T≈£î 2011˝À H˚wüq˝Ÿ øöì‡˝Ÿ|òüsY {°#·sY m&ÉT´πøwüHé H√{Ï|òæπøwüHéqT yÓ\Te]+∫+~. 2011 ôdô|º+ãs¡T 30 es¡≈£î

q÷‘·q ø£fi≤XÊ\\ <äs¡U≤düTÔ≈£î >∑&ÉTe⁄ Ç#êÃs¡T. 2012˝À q÷‘·q &ûá&û ø£fi≤XÊ\\≈£î >∑&ÉTe⁄ ì#êÃs¡T. 2012˝À ø£fi≤XÊ\\ nqTeT‹ |üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘=*<äX¯˝À ÄsYCÒ&û kÕúsTT n~Ûø±], ‘·s¡Tyê‘· mHéd”{°á ìj·T$T+∫q ~«düuÛÑ´ø£$T{°\T ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#êsTT. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢kÕúsTT˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ ìj·÷eTø£ |üÁøÏj·TqT ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. $$<Ûä ‘·ìF\ nq+‘·s¡+ õ˝≤¢˝Àì |ü\T &ûá&û ø£fi≤XÊ\\≈£î mHédæ{°á ÁbÕ<∏ä$Tø£ nqTeT‹ Ç∫Ã+~. nqTeT‹ bı+~q |ü\T ø£fi≤XÊ\\T nK] n+ø£+ nsTTq Á|üuÛÑT‘·« õy√ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïsTT. qe+ãsY 20e ‘˚B qT+∫ &Ó’{Ÿ øöHÓ‡*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e#·TÃqH˚ H˚|ü<∏ä´+˝À q÷‘·q &ûá&û ø£fi≤XÊ\\T õy√ ø√dü+ Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚XÊsTT.Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Jy√ $&ÉT<ä\ ø±yê\+fÒ ô|’kÕúsTT˝À eTT&ÉT|ü⁄\T eTT≥º#ÓbÕŒ*‡+<˚ n+≥÷ ø=ìï &ûá&û ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷Hê´\T ô|’dü\T edü÷\T #˚ùd |üì˝À ìeT>∑ïeTj·÷´sTT &ûá&û\ Jy√ ø√dü+ sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q ˇø£ ø£fi≤XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ <ë«sê ø=+<äs¡T ô|’s¡M\T kÕ–düTÔHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

s¡; $‘·ÔHê\ ø√dü+

‘˚eT XÊ‘·+ ù|s¡T‘√ ¬s’‘·T\≈£î qwüº+

¬s’‘·T\ |üs¡T>∑T

á @&Ü~ õ˝≤¢˝À 14 e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ\T, 120 ◊πø|” ø=qT>√\T πø+Á<ë\ <ë«sê <Ûëq´+ ø=qT>√\T #˚j·÷\ì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‘˚eT XÊ‘·+ #·÷&É{≤ìøÏ n+<äCÒdæq $Twüq¢ Ä<Ûës¡+>±H˚ <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ #˚|ü{≤º*‡+~>± ìsê«Vü≤≈£î\≈£î õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ‘˚eT XÊ‘·+ n~Ûø£+>± ñ+&ç.. m≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ø=qT>√\T #˚ùdÔ &Ü«Áø± dü+|òü÷\ yês¡T qwüºb˛yê*‡ ñ+≥T+<äì ôV≤#·Ã]ø£\T ≈£L&Ü C≤Ø#˚kÕs¡T. yÓTT\¬ø‹Ôq, ‘·&çdæq <ÛëHê´ìï eT<䛑·T <Ûäs¡ #Ó*¢+∫ ø=qT>√\T #˚kÕÔeTì z yÓ’|ü⁄ Vü‰$÷*düTÔqï sêh Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√yÓ’|ü⁄ HêD´‘· ù|s¡T‘√ ¬s’‘·T\≈£î ≈£î#·TÃ{À|æ ô|≥º&Üìπø e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T C≤Ø #˚dæ+<äì ¬s’‘·T\T $eTs¡¸•düTÔHêïs¡T. . 17 XÊ‘·+ ‘˚eT ñqï HêD´yÓTÆq <ÛëHê´ìøÏ e÷Á‘·y˚T eT<䛑·T <Ûäs¡ #Ó*¢+#ê\+≥÷ ø£s¡|üÁ‘ê\T eTTÁ~+∫ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ï+>¥ XÊK <ë«sê Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. HêD´‘ê Á|üe÷D≤\ <äècÕº´ ‘˚eT 17 XÊ‘·+ ˝À|ü⁄ ñqï <ÛëHê´ìøÏ e÷Á‘·y˚T á <Ûäs¡ #Ó*¢+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~.‘˚eT XÊ‘·+ mìï bÕsTT+≥T¢ ô|]–‘˚ n+‘· ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ ‘·–Z+#ê\+≥÷ düŒwüº+>± ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sêVüQ˝Ÿ, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï\ ù|]≥ eTTÁ~+∫q ø£s¡|üÁ‘ê\T õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ◊¬ø|æ <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\T, e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ\≈£î e#êÃsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+ e\¢ õ˝≤¢ ¬s’‘·T\T s¡÷.ø√≥¢˝À¢ qwüºb˛‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À ˙\+ ‘·TbÕqT ø±s¡D+>± e] ø√j·T≈£î+&ÜH˚ yÓTT\¬ø‹Ô nqï<ë‘·\ H√{À¢ eT{Ϻø={≤ºsTT. á e]ì ˇø£y˚fi¯ ø√dæ n$TàHê <Ûëq´+ ‘˚eT XÊ‘·+ 30 <ë≥T‘·T+<äì ¬s’‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. á ˝…ø£ÿq düTe÷s¡T øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î s¡÷.200 <Ûäs¡ ‘·>∑TZ‘·T+~.

eT∞¢ ¬s’‘·T≈£î s¡; $‘·ÔHê\ ø=s¡‘· ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT´+~. á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü s¡;˝À õ˝≤¢˝À kÕ>∑T #˚düT≈£î+≥Tqï $$<Ûä |ü+≥\ $‘·ÔHê\qT düs¡|òüsê #˚j·÷\ì Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|ü>± ns¡ø=s¡ $‘·ÔHê\T e÷Á‘·y˚T Á|üdüTÔ‘·+ $‘·Ôq $Áø£j·T πø+Á<ë\≈£î e#êÃsTT. @|” d” &é‡ n~Ûø±s¡T\ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ e÷sYÿ ô|ò&é <ë«sê y˚s¡TX¯q>∑, X¯ì>∑ $‘·ÔHê\qT s¡; ¬s’‘·T\≈£î 3 y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ ì\« ñ+#ê\ì Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|ü>±, Á|üdüTÔ‘·+ y˚sTT øÏ«+{≤fi¯ó¢ e÷Á‘·y˚T düs¡|òüsê nj·÷´j·Tì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Ç˝≤ nìï $‘·ÔHê\qT &çe÷+&é˝À dü>∑+ e÷Á‘·y˚T B+‘√ ¬s’‘·T\ &çe÷+&é y˚Ts¡≈£î $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê ø±ø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘·« $‘·ÔHê\T <=s¡ø£ø£ Åô|’y˚{Ÿ yê] e<ä› $‘·ÔHê\qT ø=qT>√\T #˚dæ Ä]úø£+>± qwüºb˛‘·THêïs¡T. . ¬s’‘ê+>±ìøÏ s¡; ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆHê n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $‘·ÔHê\qT düs¡|òüsê #˚j·T&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ s¡; d”»Hé˝À Äs¡T‘·&ç $‘·ÔHê\H˚ y˚düTø√yê\ì Äsꓤ≥+>± Á|ü#ês¡+ #˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+, $‘·Ôq πø+ Á<ë˝À¢ n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ì\«\ qT düs¡|òüsê #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T ø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝ÀH˚ ìs¡à˝Ÿ |ü]~Û˝À n‘·´~Ûø£ e´ekÕj·T |ü+≥\T kÕ>∑T #˚kÕÔs¡T. Çø£ÿ&ç uÛÑ÷eTT\T mÁs¡ πs>∑&ç ø±e&É+‘√ s¡; d”»Hé˝À yÓTTø£ÿC§qï, $TqTeTT, ø£+ <äT\T, X¯q>∑\T, ô|düs¡T¢, C§qï, qT e⁄«\T, y˚s¡T X¯q>∑, X¯ì>∑ $‘·ÔHê\qT nqï<ë‘·T\T kÕ>∑T #˚kÕÔs¡T.‘·≈£îÿe ˙{Ï |ü]D≤eT+, ‘·≈£îÿe ø±\+˝À e#˚à |ü+≥ ø±e&É+‘√ yÓTTø£ÿC§qïô|’ kÕ>∑Tô|’ ÄdüøÏÔ ô|+#·T≈£îqï ¬s’‘·T\T e÷¬sÿ{Ÿ˝À n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T Ç#˚à ø±y˚], dæ+C…+&Ü, ô|’˙sY $‘·Ôq ø£+|ü˙\ $‘·ÔHê\ yÓ’ù| yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\qT rdüT≈£î+≥THêïeTì #ÓãT‘·THêï Ä#·s¡D˝À e÷Á‘·+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äqï $eTs¡Ù\T $qedüTÔHêïsTT. õ˝≤¢≈£î eT+ p¬s’q s¡; $‘·ÔHê\ |ü]dæú‹ #·÷ùdÔH˚ ns¡úeTe⁄‘√+~. Á|ür dü+e‘·‡s¡+ e´ekÕj·T XÊK s¡; d”»Hé˝À ¬s’‘·T\ &çe÷+&éqT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì kÕ>∑T $<Ûëq+ Ä<Ûës¡+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $‘·ÔHê\ düs¡|òüsê≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|ü⁄‘√+~.&çe÷+&é ˇø£{Ï düs¡|òüsê eTs=ø£{Ï: ¬s’‘·T\ &çe÷+&É¢qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì n+<äT≈£î nedüs¡eTj˚T´ $‘·ÔHê\qT e÷Á‘·y˚T @|”d”&é‡ <ë«sê n+<äTu≤≥T`˝À ñ+#ê\ì ìã+<Ûäq ñqï|üŒ{Ïø°, Á|üdüTÔ‘·+ ¬s’‘·T\ &çe÷+&é≈£î ‘·>∑Z $‘·ÔHê\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òe⁄.

πseP] ìsêø£s¡D‘√ ãkÕ«¬s&ç¶øÏ <äøÏÿq |”sƒ¡+ õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ç>± eTs√ kÕ] ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ πseP] Á|üø±XŸ¬s&ç¶ düTeTTK+>± ˝Òø£b˛e&É+‘√ ãkÕ«¬s&ç¶ì n<Ûä´≈£åî&ç>± ìj·T$T+#ês¡ì {Ï&ç|æ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. <ë<ë|ü⁄ 8 @fi¯fl bÕ≥T` õ˝≤¢ bÕغ kÕs¡~∏>± |üì #˚dæq Á|üø±XŸ¬s&ç¶ sêh bÕغ˝À ÁøÏj·÷o\ bÕÁ‘·ô|’ <äèwæºkÕ]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø Äj·Tq |æmdæ #ÛÓ’s¡àHé>± Äj·Tq _J>± ñ+&É&É+ ãkÕ«¬s&ç¶øÏ ø£\dæ e∫Ã+~. b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT ø£&çj·T+ lVü≤], {°&û|” ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄\T õ˝≤¢ Hêj·T ø£‘·«+ #˚|ü≥º˝ÒeTì eTT+<˚ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. πsePπs ‹]– ø=qkÕπ>≥Tº ˇ‹Ô&ç #˚dæq|üŒ{Ïø° Äj·Tq n+^ø£]+ #·˝Ò<äT. á<äX¯˝À ãkÕ«¬s&ç¶, á>∑ eT˝Ò¢X¯+ eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ eT˝Ò¢X¯+ rÁe+>± |ü≥ºã≥º&É+‘√ u≤ãT Äj·TqqT ãT»®–+#ês¡T. sêqTqï Ä ôd+;¢ mìïø£˝À¢ ;d”\≈£î bÕغ {Ϭø≥T¢ Ç#˚à Áø£eT+˝À Äj·Tq≈£î ‘·–q ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ñ+≥T+<äì Vü‰$÷ Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó*dæ+~. Bì‘√ eT˝Ò¢X¯+ yÓTT‘·Ôã&É&É+‘√ ãkÕ«¬s&ç¶øÏ e÷s¡Z+ eT]+‘· düT>∑eT+ nsTT+~. u≤ãT Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ H˚‘· Hêe÷ Hêπ>X¯«sê sêe⁄ Ç{°e\ es¡+>∑˝Ÿ≈£î e#êÃs¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢ H˚‘·\‘√ düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ ãkÕ«¬s&ç¶ù|s¡TqT n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± á>∑ eT˝Ò¢X¯+qT ìj·T$T+∫q≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.115 eT+~ düuÛÑT´\‘√ õ˝≤¢ ø±s¡´esêZìï @sêŒ≥e⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ düe÷q ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. nìï ≈£î˝≤\ yê]øÏ neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. bÕغ˝À yÓTT<ä{Ï qT+∫ ø£wüº|ü&ç |üì #˚düTÔqï ÁøÏj·÷o\ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ‘·|üŒ>∑ >∑T]Ô+ |ü⁄ ñ+≥T+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z+˝À, bÕغ nqTã+<Ûä ø£$T{°`˝À¢ ‘·eT≈£î kÕúq+ \_Û+#·˝Ò<äì ‘Ó*dæq ø=+‘· eT+~ eT+&É\kÕúsTT Hêj·T≈£î\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Hêj·T≈£î\‘√ yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. <äj·÷ø£sYsêe⁄, lVü≤] yê]øÏ q#·Ã#Óù|Œ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T.


ã˝Ò¢|ü*¢˝À düeTdü´\ ‹wüº KeTà+,qe+ãsY18(düTes¡íyês¡Ô): KeTà+ ø±s=Œ πswüHé˝À $©qeTj˚T´ |ü+#êj·Tr\ Á|ü»\qT |ü\T düeTdü´\T yÓ+{≤&ÉT‘·THêïsTT. ì<ÛäT\ ø= s¡‘·‘√ ∫qï ∫qï düeTdü´\T ≈£L&Ü rs¡&É+ ˝Ò<äT. ø±s=ŒπswüHé˝À $©qyÓTÆ‘˚ ì<ÛäT\T e∫à |ü˝…¢\T n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘êj·Tì n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. πøe\+ |ü qTï\T ô|+#·T‘êsê? Á|ü>∑‹|ü<∏ëq q&ç|ækÕÔsê ? nì Á|ü»\T m<äT s¡T#·÷düTÔHêïs¡T. n<Ûë« qyÓTÆq s¡Vü≤<ës¡T\T, eTTs¡T>∑T‘√ eT+∫˙{Ï düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï ã˝Ò¢|ü*¢ |ü+#êj·Tr düeTdü´\T ø±s=ŒπswüHé˝À $©qyÓTÆq H˚|ü<∏ä´+ ˝ÀHÓ’Hê

rs¡‘êj·Tì Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷düTÔ Hêïs¡T. ø±s√ŒπswüHé˝À $©q+ ne⁄‘·T+ <äqï düe÷#ês¡+‘√ ñ<√´>∑T\T Çø£ÿ&˚ Çfi¯ó¢ ì]à+ #·T≈£î+≥THêïs¡T. bÕ+&ÉTs¡+>±|ü⁄s¡+˝À n<ÛäT Hê‘·q uÛÑeHê\T Çã“&çeTTã“&ç>± ô|]–Hê eTTs¡T>∑T˙s¡T b˛j˚T e÷s¡Z+ ˝Ò<äT. Çø£ esê¸\T eùdÔ es¡<ä\T e∫ÃqfÒº. eTTs¡T>∑T, es¡¸+ ˙{Ï‘√ s¡Vü≤<ës¡T\T ì+&É ≥y˚T>±ø£ Çfi¯¢eTT+<äT ì\TkÕÔsTT. Ä ˙fi¯ó¢ b˛j˚T e÷s¡Z+ ˝Òø£ Á|ü»\T qs¡ø£+ #·÷düTÔ+{≤s¡T. Çø£ s¡Vü≤<ës¡T\ |ü]dæú‹ n<Ûë«qy˚T. >∑T+‘·\‘√ ì+&çq eT{Ϻs√&É¢ $÷<ä q&Éø£ qs¡ø£j·÷‘·H˚. Çø£ eT+∫˙{Ï düeTdü´ $|üØ‘·+>± |”&çk˛Ô+~.Á|ü<Ûëq

ôV’≤<äsêu≤<é

s¡Vü≤<ës¡T\ |üø£ÿ H˚ eTTs¡T>∑T˙s¡T ì\Te ñ+&ç <äTsê«düq ek˛Ô+~. nsTT‘˚ eTÚ*ø£ edü‘·T\T ndü\T ˝Òe⁄. mø£ÿ &É #·÷dæHê ãTs¡<ä s√&ÉT¢, ì\« ñqï eTTs¡T >∑T˙πs ø£ìŒk˛Ô+~. es¡¸+ |ü&ç‘˚ »j·Tq>∑sY ø±\˙˝Àì s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ düs¡ÿdt |ò”≥T¢ #˚j·÷*‡+<˚. ã˝Ò¢|ü*¢ |ü+#êj·Tr˝À ã˝Ò¢|ü*¢, u≤\ù|Œ≥, bÕ+&ÉTs¡+>±|ü⁄s¡+, »j·Tq>∑sY ø±\˙ ñHêïsTT. »HêuÛ≤ düTe÷s¡T 15y˚\T ñ+≥T+~. |ü+#êj·Tr πø+Á<äyÓTÆq ã˝Ò¢|ü*¢, <ëì |üø£ÿH˚ ñqï u≤\ù|Œ≥˝À |ü]dæú‘·T\T ø=+‘·es¡≈£î |üsê«˝Ò<äT. @&Ü~øÏ s¡÷.25\ø£å\≈£î ô|’>± Ä<ëj·÷ìï n+~+#˚ bÕ+&ÉTs¡+ >±|ü⁄s¡+ »j·Tq>∑sY ø±\˙˝À¢ e÷Á‘·+ ø£˙dü kÂø£sê´\T |üP»´+ .#·T≥÷º eTTs¡T>∑T ˙s¡T‘√ n<Ûë«qyÓTÆq s¡Vü≤<ës¡T\‘√ Á|ü»\T ìedæ+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡T.

|üø£ÿ<ë] |ü&ÉT‘·Tqï πswüHé _j·T´+ ø£s¡÷ï\T,qe+ãsY18(düTes¡íyês¡Ô): πswüHé _j·÷´ìï ø=+<äs¡T |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+∫ Øôd’øÏ¢+>¥ <ë«sê düqï _j·T´+>± q$Tà+∫ kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. á πswüHé _j·T´+ ¬s’dt$T\T¢\ <ë«sê Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ ˝…M _j·T´+>± yÓfi¯ó‘·THêïsTT. Ç+ø± n<äq+>± ñqï _j·T´+ Ç‘·s¡ sêÅcÕº\≈£î ‘·s¡*b˛‘·THêïsTT. Ç≥T &û\s¡T¢, n≥T ¬s’dt$T\T¢ j·T»e÷qT\T á nÁø£eT e÷s¡Z+˝À dü+bÕ<äq ô|+#·T≈£î+≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\qT ˝…ø£ÿ#˚j·Tì <äX¯≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 5.4 \ø£å\ ≥qTï\ πswüHé _j·T´+ Á|ü‹ HÓ˝≤ &û\s¡¢≈£î #˚s¡T‘√+~. nsTT‘˚ á s¡÷bÕsTT _j·T´+ ù|<ä\ ≈£î #˚s¡T‘·T+<ë? ˝Òø£ ¬s’dt$T\T¢≈£î #˚s¡T‘√+<ë? eT÷&=+‘·T\ ô|’H˚ ¬s’dt$T\T¢\πø #˚s¡T‘√+ <äq&ÜìøÏ Ä<Ûësê\T <=]ø±sTT.

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 19, 2012

düTes¡íyês¡Ô

õ˝≤¢ {°&û|” ø±s¡´es¡Z+ ø√dü+ ø£düs¡‘·TÔ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ìsêàD+˝À düeTq«j·T˝À|ü+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô): ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E˝À¢ {Ï&ç|æ ‘·sê«‘· õ˝≤¢ ø±s¡´esêZìï Á|üø£{Ï+#˚ neø±X¯eTT+~. {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ e÷J myÓTà˝Ò´, d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT ãø£ÿì q]‡+VüQ\Tì e]+#·>±, ÇHé#ê]®>± es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q y˚+ qπs+<äsY¬s&ç¶ì ìj·T$T+#ês¡T. cÕ<éq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]®>±, bÕغ md”‡ôd˝Ÿ sêh n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚dæq Äj·Tq Á|üdüTÔ‘·+ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. {°{°&û bÕ\ø£eT+&É* düuÛÑT´&ç>± |üì#˚ùd neø±X¯+ ≈£L&Ü ãø£ÿìøÏ <äøÏÿ+~. Çø£ ø±s¡´esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫ 16q bÕغ myÓTà˝Ò´\T, d”ìj·TsY H˚‘·\‘√ düe÷y˚X¯+ ≈£L&Ü @sêŒ≥T` #˚XÊs¡T. q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+˝À Ç<ä›s¡T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T` ìjÓ÷»ø£esêZ\T ñqï+ <äTq ˇø√ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ˇø£]ì Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T $T+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n˝≤π> Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »+uÀ ø±s¡´es¡Z+ ø=q kÕ>∑>±, ákÕ] >∑D˙j·T+>± ‘·–Z+#˚ neø±X¯+ ñqï≥T¢` bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ø=qkÕ–q ø±s¡´es¡Z+˝À, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, ø±s¡´ <äs¡TÙ\ dü+K´qT ‘·–Z+#ê\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ø±>± Ç+‘·≈£îeTT+<äT õ˝≤¢

Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ø=qkÕ–q Hêπ>X¯«sY¬s&ç¶øÏ ã<äT\T q÷‘·q ø±s¡´ es¡Z+˝À Ç<ä›s¡T ø=‘·Ô Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\qT ìj·T$T+#·qTHêïs¡T. d”ìj·TsY H˚‘· ø±e&É+‘√ Hêπ>X¯«sY¬s&ç¶øÏ eTs√ |ü<ä$ Ç#˚à neø± X¯eTT+~. õ˝≤¢ dü$÷ø£å düe÷y˚XÊìï s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ <√eT eT+&É\+ ‹e÷àsTT|ü*¢ e<ä› ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ H˚‘·\‘√ #·+Á<äu≤ãT dü$÷øÏå+∫ M] ìj·÷eTø±ìøÏ Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢˝À ø=qkÕ–q μedüTÔHêï.. $÷ø√dü+μ bÕ<äj·÷Á‘· eTT–dæq ‘·sê«‘· Á|ü»˝À¢ düŒ+<äq m˝≤ ñ+<äì #·+Á<äu≤ãT n&É>±Z bÕغøÏ ã\+ #˚≈£L]Ã+<äì Hêj·T≈£î\T $e]+∫q≥T¢` düe÷#ês¡+.Ç~˝≤ ñ+&É>± õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± b˛ø£\ eTH√Vü≤sY ø=qkÕ>∑&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± cÕ<éq>∑sY ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ neø±X¯$T#êÃs¡T. ¬s+&ÉT HÓ\\ øÏ+<äfÒ q]‡eTT\T ù|s¡T Ksê¬s’Hê, bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘·˝À ñ+&É&É+‘√ Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äì bÕغ esêZ\T ù|s=ÿHêïsTT. m˙ºÄsY n_Ûe÷ì>± {°&û|”˝À #˚]q q]‡eTT\T kÕe÷q´ ø±s¡´ø£s¡Ô>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. 1994 mìïø£˝À¢ cÕ<éq>∑sY ôd¬>à+{Ÿ qT+∫ ¬>\Tbı+<ës¡T.

Á|üe÷<äø£s¡+>± $<äT´‘Y ˝…’qT¢ ø£s¡÷ï\T,qe+ãsY18(düTes¡íyês¡Ô):|ü+≥ bı˝≤˝À¢ $<äT´‘Y r>∑\T øÏ+<ä≈£î y˚˝≤&ÉT‘·÷ ñ+&É&É+‘√ @ ø£åD≤HÓ’ïHê Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+#˚ neø±X¯+ ñ+~. Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷]q Ç˝≤+{Ï ˝…’q¢ eTs¡eTà‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ @fi¯ó¢ >∑&ç∫ b˛‘·THêï ˝…’qT¢ e÷Á‘·+ n˝≤π> ñ+&ç b˛‘·THêïsTT. esê¸ø±\+˝À ô|qT>±\T\T MùdÔ ô|qT Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+#˚ neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À |ü\T Á>±e÷\≈£î yÓfi‚¢ $<äT´‘Y ˝…’qT¢ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷s¡T‘·THêïsTT. uÀ<Ûäq+, |üs¡eT≥÷s¡T Á>±e÷\ eT<Ûä´ ñqï $<äT´‘Y ˝…’qT¢, ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T ` j·TÁs¡>∑T+≥¢ Á>±e÷\ eT<Ûä´ |ü+≥ bı˝≤˝À¢ yÓ[¢q $<äT´‘Y r>∑\T, ‹s¡TeT˝Òwt >∑T&ç dü$÷|ü+˝Àì $<äT´‘Y ˝…’qT¢ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷sêsTT.|ü\T Á>±e÷˝À¢ M<ÛäT˝À¢ yÓfi‚¢ $<äT´‘Y ˝…’qT¢ ôd’‘·+ Ç<˚ Ø‹˝À <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT. Ç~˝≤ ñ+fÒ dæ+–˝Ÿù|òdt Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ @sêŒ≥T` e<ä› #ê˝≤ Á>±e÷˝À¢ s¡ø£åD ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷s¡T‘·THêïsTT.>∑‘·+˝À eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ $<äT´‘Y yÓ÷{≤s¡¢ e<ä›, $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\ e<ä›, Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ e<ä› #ê˝≤eT+~ Á|üe÷<ë\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Ç|üŒ{Ï`¬ø’`Hê $<äT´‘Y XÊU≤~Ûø±s¡T\T Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷]q yê≥ìï+{Ï C≤_‘ê s¡÷bı+~+∫ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~+∫ dü‘·«s¡y˚T ˝…’q¢qT |ü⁄qs¡T<äΔ]+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|òæ˝Ÿà ‘=\–+|ü⁄ô|’ Á|ü#ês¡+ yÓT<äø˘, qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô): »]e÷Hê\T $~Û+#˚ |üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_Û+#·ø£eTT+<˚ yêVü≤Hê\≈£î q\¢ |òæ˝Ÿà ‘=\–+#·T≈£î+fÒ n+<ä]ø° eT+∫<äì õ˝≤¢ b˛©düT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs√~Û+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ yêVü≤Hê\ n<ë›\≈£î q\¢|òæ˝Ÿà ‘=\–+#ê\ì Ç{°e\ düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. õ˝≤¢˝À q\¢ |òæ˝Ÿà ñqï yêVü≤Hê\ô|’ »]e÷Hê $~Û+#˚ |üÁøÏj·TqT b˛©düT\T Ç|üŒ{Ïø° ÁbÕs¡+_Û+#·˝Ò<äT. yÓTT<ä≥ Bìô|’ yêVü≤q<ës¡T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. Ä ‘·<äT|ü] ≈£L&Ü yêVü≤Hê\ n<ë›\≈£î q\¢ |òæ˝Ÿà\qT ‘=\–+#·Tø√ì |üø£å+˝À »]e÷Hê\T $~Û+∫ düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒqT neT\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. sêh sê»<Ûëì˝À M{Ïô|’ yÓTT<ä≥ yêVü≤q<ës¡T\≈£î ø£s¡|üÁ‘ê\‘√ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· q\¢|òæ˝Ÿà n<ë›\T >∑\ ø±s¡T¢, düTyÓ÷\T, ø±«*dt, ‘·~‘·s¡ yêVü≤Hê\qT |ü≥Tº`ø=ì »]e÷Hê\T $~Û+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± |ü~ s√E\bÕ≥T` e+<ä s¡÷bÕj·T\ #=|üq »]e÷Hê $~Ûdü÷Ô yÓ+≥H˚ ‘=\–+#·Tø√yê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· |ü~s√E \≈£î >±qT Ä »]e÷HêqT .500\≈£î ô|+#ês¡T. n|üŒ{Ïø° q\¢|òæ˝Ÿà\qT ‘=\–+#·Tø√ì |üø£å+˝À Ä ‘·<äT|ü] |ü~ s√E˝À¢ »]e÷HêqT y˚sTT>± $~ÛkÕÔeTì b˛©düT\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç<˚ |ü<䛋ì ne\+ _+#ê\ì Çø£ÿ&ç b˛©düT\T ìs¡ísTT+#ês¡T. nsTT‘˚ sê»<Ûëìì ÄqT≈£îì õ˝≤¢ ñ+&É&É+‘√ Çø£ÿ&ç yêVü≤Hê\T m≈£îÿe>± ôV’≤<äsêu≤<é yÓfi¯ó‘·T+{≤sTT. B+‘√ j·T»e÷qT\T eTT+<äT>±H˚ |òü˝Ÿà ‘=\–+#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚|ü{≤ºs¡T. õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T 16 y˚\ ø±s¡T¢, 500 {≤ø°‡ ø±´uŸ\T, 2 y˚\ düTyÓ÷, ø±«*dt ‘·~‘·s¡ yêVü≤Hê\T ñ+{≤j·Tì n+#·Hê. ø=‘·Ô>± @{≤ düTe÷s¡T 2 y˚\ yêVü≤Hê\T $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT. n+<äT˝À 75 XÊ‘·+ yêVü≤Hê\ n<ë›\≈£î q\¢ |òæ˝Ÿà ñ+≥T+<äì düe÷#ês¡+.

düVü≤ø±s¡ düú˝≤\≈£î H˚‘·\ f…+&ÉsY >∑T+≥÷s¡T,qe+ãsY18(düTes¡íyês¡Ô):düVü≤ø±s¡ s¡+>∑+˝À @sêŒ≥T` #˚dæq dæŒìï+>¥, #·¬øÿs¡ $T\T¢\T eT÷‘·ã&ܶsTT. <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q ÄdüTÔ \T Åô|’y˚{Ÿ e´≈£îÔ\ |üs¡+ nj·÷´sTT. >∑Ts¡C≤\, »+|üì #·¬øÿs¡, dü‘ÓÔq|ü*¢, j·T&É¢bÕ&ÉT q÷\T $T\T¢\T ‘Ós¡eTs¡T>∑j·÷´sTT. nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï s¡÷.ø√{≤¢~ ÄdüTÔ\T nÁø£eTD˝À¢ ñHêïsTT. M{Ï >∑T]+∫ Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. kıôd’{°\ ù|s¡T‘√ $\TyÓ’q uÛÑ÷$T ]õdüºsY nsTT+~. á uÛÑ÷eTT\qT kıôd’{°\ ù|s¡T‘√H˚ sê»ø°j·T H˚‘·\T ø£u≤® #˚düTÔHêïs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥˝À ˇø£ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷ìøÏ #Ó+~q ø√≥¢ $\Te #˚ùd uÛÑ÷$T ø√dü+ nH˚ø£ eT+~ ø£H˚ïXÊs¡T. Á|ü»\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ˝À|æ+#·&É+‘√ ø=ìï dü+ |òü÷\T ìØ«s¡´+ nsTTHê yê{ÏøÏ _Ûqï+>± õ˝≤¢˝À dü+>∑+ &ÓsTTØ, &ûd”m+mdt, &ûd”d”;, >∑T+≥÷s¡T˝Àì ns¡“Hé u≤´+ø˘, ø£\Œe*¢ dü÷|üsYãC≤sY e+{Ï dü+düú\T u≤>± |üì #˚dü÷Ô ˝≤uÛ≤\ u≤≥˝À ñHêïsTT. sê»ø°j·T CÀø£´+ s√Es√E≈£L ô|s¡>∑≥+‘√ düVü≤ø±s¡ e´edüú ìØ«s¡´+ ne⁄‘√+~. ‘êeTT @+ #˚dæHê #Ó\T¢‘·T+<äH˚ uÛ≤eq n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T˝À¢ ñ+~. ù|<ä\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ düVü≤ø±s¡ e´edüúqT ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q n~Ûø±s¡T\T, sê»ø°j·T |üøå±\T Bìì ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\TÃ≈£î+≥THêïsTT. eT÷&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ÁbÕ<∏ä$Tø£ e´ekÕj·T düVü≤ø±s¡ |üs¡|ü‹ dü+|òü÷\T, &ûd”d”;, &ûd”m+mdt\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·˝Ò<äT.bÕ‘· bÕ\ø£esêZ\ |ü<äM ø±\H˚ï bı&ç–düTÔHêïs¡T. <=&ç¶<ë]q á dü+düú\T ìØ«s¡´+ nj˚T´ $<Ûä+>± e÷´ø˘‡ #·{≤ºìï neT\T˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. &ûd”d”; ˝À $qTø=+&É, ∫\ø£\÷]ù|≥, |ü˝≤ï&ÉT ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ s¡TD≤\ e÷|ò” dü+<äs¡“¤+>± dæã“+~ neø£‘·ø£\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± düVü≤ø±s¡ XÊK˝À düTe÷s¡T |ü~ eT+~ eTVæ≤fi¯\T n~Ûø±s¡T\T>± ñHêïs¡T. Ms¡T |üì #˚ùd ÁbÕ+‘ê˝À¢ n+‘ê uÛÑs¡Ô˝Ò ô|ò’s¡M\T #˚düTÔHêïs¡qï |òæsê´<äT\T ñHêïsTT.

KeTà+,qe+ãsY18(düTes¡íyês¡Ô):Á|üdüTÔ‘·+ Ç+~s¡eTà \_Δ<ës¡T\T _\T¢\ $esê\T qyÓ÷<äT#˚ùd &˚{≤ m+Á{°` Ä|üπs≥s¡T¢ ˝Ò≈£îHêï.. mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äT. |òü*‘·+>± ÄHé˝…’Hé˝À \_Δ<ës¡T\ $esê\T qyÓ÷<äTø±ø£.. _\T¢\ ø√dü+ HÓ\\ ‘·s¡ã&ç ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. ø=+<ä] ù|s¡¢qT ]ÁõùdºwüHé ≈£L&Ü #˚sTT+#·˝Ò<ä+fÒ ìs¡¢ø£å´+ @ y˚Ts¡≈£î ñ+<√ Á>∑Væ≤+#·e#·TÃ. nH˚ø£ eT+~ \_›<ës¡T\T uÒdtyÓT+{Ÿ ˝…e˝Ÿ es¡≈£î Ç\T¢ì]à+∫Hê ]õdtÅfÒºwüHé #˚sTT+#·ø£b˛e&É+‘√ yê]ù|s¡T¢ Ç+ø± ÁbÕs¡+_Û+#·ì \_Δ<ës¡T\ C≤_‘ê˝À #˚sêsTT. |òü*‘·+>± ÄHé˝…’Hé˝À yê]ù|s¡T¢˝Òø£ \_Δ<ës¡T\T \uÀ~uÀeT+≥THêïs¡T. πøe\+ esYÿ ÇHéôdŒø£ºs¡T, @á\T eT<Ûä´ ne>±Vü≤q ˝À|ü+‘√H˚ \_Δ<ë s¡T\T á |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. õ˝≤¢ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY n&ç–Hê $esê\qT ôd’‘·+ @á kÕúsTT dæã“+~ Çe«&É+ ˝Ò<äH˚~ ãVæ≤s¡+>∑ s¡Vü≤dü´+. kÕø屑·TÔ |”&ûH˚ |ü{Ϻ+#·Tø√ìyês¡T áá, &ûá kÕúsTT n~Ûø±s¡T\H˚+ |ü{Ϻ+#·T≈£î+{≤s¡ì $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. õ˝≤¢˝À Ç+~s¡eTà Çfi¯ó ¢ ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô#˚j·÷\ì zyÓ’|ü⁄ uÛ≤Ø Á|üD≤[ø£\T y˚düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À ˇø£s¡+fÒ ˇø£]øÏ |ü&É&É+˝Ò<äT. düeTq«j·T+ @e÷Á‘·+ bÕ{Ï+#·&É+˝Ò<äT. á |ü]dæú‹ m˝≤ #·ø£ÿ~<äT›‘ês√.. ‘·eT düeTdü´˝…˝≤ rs¡TkÕÔs√qì Ç+~s¡eTà \_Δ<ës¡T\T ~>±\T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ >∑èVü≤ìsêàD dü+düú˝À $∫Á‘· |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äqï $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. dü+düú˝À esYÿ ÇHéôdŒø£ºs¡T¢ @+ #˚düTÔHêïs√ @á\≈£î ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äì, &ûá\T, áá \e÷≥ @á\T $qs¡qï $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. . kÕø屑·TÔ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY #Ó|æŒHê ô|&É#Ó$q ô|&É‘ês¡ì Äs√|üD\T n~Ûø±s¡T\ rs¡T \_Δ<ës¡T\qT eT]+‘· Çã“+~øÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT.

#·¬øÿs¡ bòÕ´ø£ºØ\≈£î ì<ÛäT\ ø=s¡‘· ∫‘·÷Ôs¡T,qe+ãsY18(düTes¡íyês¡Ô):ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì dæm+ øÏs¡DY Ä<˚•+∫Hê neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ #Ós¡≈£î ¬s’‘·T\T Ä+<√ fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. B+‘√ õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹cÕº‘·àø£ düVü≤ø±s¡ #·¬øÿs¡ bòÕ´ø£ºØ\T dü+øå√uÛÑ+˝À ∫≈£îÿ≈£î+≥THêïsTT. z yÓ’|ü⁄ á @&Ü~ Áø£wæ+>¥ d”»qT ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+&É>± >∑‘· d”»qT≈£î dü+ã+~Û+∫q ãø±sTT\ #Ó*¢+ù| Ç+ø± ô|+&ç+>¥˝À e⁄+~. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ¬s’‘·T dü+|òüT+ Á|ü‹ ì<ÛäT\T ø=+<äs¡T >∑‘· HÓ\ ôV’≤<äsêu≤<äT yÓ[fl eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì ø£\dæ |ü]dæú‹ì $e]+#ês¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q Äj·Tq ‘·ø£åD+ ãø±sTT\ yÓTT‘êÔìï $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Ä XÊK ñqï‘ê ~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. nsTT‘˚ ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\≈£î @y˚y√ ø±s¡D≤\T #·÷|ü⁄‘·÷ #·¬øÿs¡ XÊK ø£$TwüqsY yÓ÷ø±\&ÉT¶‘·Tqï≥Tº ¬s’‘·T dü+|òüT H˚‘·\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. á @&Ü~ #·¬øÿs¡ Áø£wæ+>¥ ø=ìï #√≥¢ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆHê Ç+ ø± ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·T˝Ò<äì, ¬s’‘·T\ |ü≥¢ düsêÿs¡T ìs¡¢ø£å´+‘√ e´eVü≤ ]k˛Ô+<√ ns¡úeTe⁄‘·T+<äì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T ø±s¡D≤˝ÒyÓ’Hê d”m+ kı+‘·

õ˝≤¢˝À kÕø屑·÷Ô Äj·TH˚ ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\≈£î Ä<˚•+∫ HÓ\ ø±edüTÔHêï.. Ç+‘·es¡≈£L $&ÉT<ä\ ø±˝Ò<äT. >±E\eT+&É´+ bòÕ´ø£ºØ˝À á d”»qT ÁbÕs¡+uÛÑ dü÷#·ø£+>± k˛¢ ô|ò’]+>¥ »]bÕs¡T.¬s’‘·T dü+|òüT H˚‘·\T #˚dæq $qïbÕìøÏ düŒ+~+∫q eTTK´eT+Á‹ ãø±sTT\ #Ó*¢+|ü⁄q≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì Ä<˚•+∫Hê dü+ã+~Û‘· XÊK ø£$TwüqsY ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\≈£î yÓ÷ø±\&ÉT¶‘·THêïs¡T. B+‘√ düTe÷s¡T s¡÷.16.50 ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î ãø±sTT\+<äø£ y˚˝≤~ eT+~ #Ós¡≈£î ¬s’‘·T\T Çã“+~ |ü&ÉT‘·T Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À düVü≤ø±s¡ s¡+>∑+˝À πsDÏ>∑T+≥ eT+&É\+ >±E\eT +&É´+˝Àq÷, ∫‘·÷Ôs¡T˝Àq÷ düVü≤ø±s¡ #·¬øÿs¡ bòÕ´ø£ºØ\T q&ÉTdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. 2011`12 Áø£wæ+>¥ d”»qT≈£î dü+ã+~Û+∫ ∫‘·÷Ôs¡T bòÕ´ø£ºØ˝À s¡÷. 10.28 ø√≥T¢`, >±E\eT+&É´+ bòÕ´ø£ºØ˝À s¡÷. 6.29 ø√≥T¢` Ç+ø± ¬s’‘·T\≈£î n+<ë*‡e⁄+~. >∑‘· @&Ü~ Áø£wæ+>¥ d”»qT eTT–dæb˛sTT á @&Ü~ Áø£wæ+>¥ d”»qT ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±uÀ‘·THêï á ãø±sTT\T ¬s’‘·T\≈£î n+<ä˝Ò<äT.

&ç|ü⁄´fÒwüq¢‘√

n~Ûø±s¡T\ ∫‘·TÔ ∫‘· ÷ Ô s ¡ T ,qe+ãsY 1 8(dü T es¡ í y ês¡ Ô ) :ìC≤ìøÏ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ Á|üø±s¡+ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î &ç|ü⁄´fÒwüHé\T s¡<äT› #˚XÊs¡T. yê]ì uÀ<ÛäH˚‘·s¡ |üqT\≈£î $ìjÓ÷–+#·≈£L&É<äT. nsTT‘˚ õ˝≤¢ $<ë´XÊK á ìã+<Ûäq\T ‘·T+>∑˝À ‘=πøÿ dæ+~. ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ,e&û¶ yê´bÕsê\ ø√dü+ ø=+<äs¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘êeTT ø√s¡T≈£îqï #√{ÏøÏ b˛dæº+>¥ y˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡T &ç|ü⁄´ fÒwüHé bı+~q yê]˝À m≈£îÿe uÛ≤>∑+ ‹s¡T|ü ‹˝ÀH˚ ñ+&É≥+ $X‚wü+. Ç<ä+‘ê dæm+ k˛<ä s¡T&ç #·\y˚qì $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\ô|’ e÷Á‘·y˚T ñbÕ <Ûë´j·TT\T &ç|ü⁄´fÒwüHéô|’ eTs√ #√≥≈£î yÓ[¢ |üì#˚ùd neø±X¯+ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ø£*Œk˛Ô+ ~. nsTT‘˚ õ˝≤¢˝À e÷Á‘·+ n˝≤+{Ï ñ‘·Ô s¡T«\T @M ˝Ò≈£î+&ÜH˚ nq~Ûø±]ø£+>± &ç|ü⁄´ fÒwüHéô|’ #ê˝≤ eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ kı+‘· õ˝≤¢ ø±e &É+‘√ Äj·Tq eTTK´ nqT#·s¡T\ qT+∫ bò˛qT¢ #˚sTTdüTÔHêïs¡T. eT]ø=+‘·eT+~ eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T+ qT+#˚ dæbòÕs¡düT #˚sTTdüTÔHêïs¡T. Ç+ø=+<äs¡T eTTK´eT+Á‹ k˛<äs¡T&ÉT øÏc˛sY¬s&ç¶ e<ä›≈£î yÓ[fl õ˝≤¢ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î bò˛Hé #˚sTT+∫ ‘êeTT ø√s¡T≈£îqï #√{ÏøÏ yÓfi¯ó ‘·THêïs¡T. ì»+>± Äs√>∑´, ≈£î≥T`+ã düeT dü´\T ñqïyê]øÏ e÷Á‘·+ &ç|ü⁄´fÒwüHé≈£î nqT eT‹ Çe«&É+ ˝Ò<äT. ñbÕ<Ûë´j·TT\T zs¡˝Ÿ &ç|ü⁄´fÒwüHé ø√dü+ Hêj·T≈£î\ ‘√ ˇ‹Ôfi¯ófl #˚sTT düTÔ+&É≥+‘√ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T yês¡T #Ó |æŒq≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. Hêj·T≈£î\ e÷≥ ø±<ä+fÒ @ düeTdü´ edüTÔ+<√qì yês¡T uÛÑj·T|ü&ÉT ‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À eTs√ ø√D+ ≈£L&Ü ñ+<äì $<ë´XÊK esêZ\T #ÓãT ‘·THêïsTT.

ÄC≤<é yê´K´\‘√ m+◊m+≈£î Çs¡ø±≥y˚T..? q÷´&Ûç©¢,qe+ãsY18: yÓ’mkÕ‡sY dæ|”‘√ »‘·ø£fÒº+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñqï m+◊m+qT ãT»®–+#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêï ø±+Á¬>dt Ç|ü &ÉT Äj·TqqT <ë]˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ neø±XÊ\T ‘·≈£îÿeH˚ n+≥T Hêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ sêh+˝À Hêj·Tø£‘ê«ìï e÷πsÃ~ ˝Ò<äì ÄC≤<é #Ó|üŒ&É+ <ë«sê m+◊m+ >=+‘ÓeTà ø√¬sÿ\≈£î ‘·˝§π>Z~ ˝Ò<äì düTìï‘·+>± ôV≤#·Ã]+∫q≥T¢ nsTT´+~. B+‘√ Ç|üŒ{À¢ Hêj·T ø£‘·«+ e÷s¡<äqï dü+πø‘ê\T n+<ä&É+‘√ Çø£ sê»ø°j·÷\T X¯s¡y˚ >∑+>± e÷πs neø±XÊ\T ñHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ ˇø£]<ä›s¡T >√&É <ä÷øÏ‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHêغ˝À |ü&Ée#·TÃ. n|ü&ÉT sêwü{Ÿs¡+˝À {ÏÄsYmdt ø°\ø£+ ø±>∑\<äT. Ç<˚ $wüj·÷ìï |ü]– düuÛÑ˝À ¬ødæÄsY nHê´|ü<˚X¯+>± Á|ükÕÔ$+#ês¡T.á <äX¯˝À ndü<äTB›Hé ˇyÓ’d” Hêj·Tø£‘·«+˝Àì eTJ¢dt eT<䛑·T πø+Á<ä+˝Àì j·TT|æ@ dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø=qkÕ–+#˚˝≤ #·÷ùd+<äT≈£î ø±+Á¬>dt n~Û Hêj·Tø£‘·«+ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘√+~. n+<äTπø ndü<äTB›Hé ˇyÓ’d”‘√ @◊dædæ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ f…*bò˛Hé˝À e÷{≤¢ &çq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.n˝≤π> >∑T˝≤+q; ÄC≤<é ≈£L&Ü e÷{≤¢&Éqì #ÓbÕŒs¡T. ˇyÓ’d”‘√ #·s¡Ã\T »]ù|+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ n+ ‘·≈£îeTT+<äT sêh ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+ q; Ä C≤<é ≈£L&Ü #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\T dü$÷|ædüTÔqï ‘·s¡TD+˝À yÓTÆHê ]{°\ eT<䛑·T ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü eTJ¢dt ≈£L≥$T˝À ø=qkÕπ>˝≤ #·÷&Ü\ì nqT≈£î+≥Tqï≥T¢` düe÷#ês¡+.nsTT‘˚ z yÓ’|ü⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷H˚ sêhkÕúsTT˝À m<äTs¡T<ë&çøÏ ~π>+<äT≈£î ø±+Á¬>dt

düqï<äΔ+>± ñ+~. n+<äTπø eTVü‰MsY ÄdüŒÁ‹ e´eVü‰s¡+, uÛÑ÷ùdø£s¡D $wüj·T+˝À $eTs¡Ù\≈£î ~>∑T‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, sêh+˝À øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ H˚‘·è‘·«+˝Àì sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, n≥T j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m+◊m+ eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+ #·Tø√e&É+‘√ ‘·˝…‹Ôq |ü]dæú‹ô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛHêj·Tø£‘·«+ n‘·T´ qï‘· kÕúsTT˝À dü$÷ø£å »]|æ+~. m+◊m+ sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îHêï j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T ø=qkÕ–+#˚˝≤ #·÷ùd+<äTπø sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ˇyÓ’d”‘√ e÷{≤¢ &çq≥T¢ bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT.øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&綑√ @s¡Œ&çq $uÛÒ<ë\ eT÷\+>± ˇyÓ’d” sêh+˝Àì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ÄyÓ÷~+∫ πø+Á<ä+˝Àì j·TT|æ@ dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T ø=qkÕ–+#˚˝≤ #·÷düT ≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛHêj·Tø£‘·«+ nìï Á|üj·T‘êï\T #˚k˛Ô+ ~. ˇyÓ’d” C≤rj·T kÕúsTT˝À eTTdæ¢+ yÓTÆHê]{°`\ eT<䛑·T ≈£L&É >∑fÒº Á|üj·T‘·ï+˝À dü|òü\yÓTÆ‘˚ eTT+<äT, eTT+<äT ‘·eT≈£î sê»ø°j·T |üs¡+>± rÁeyÓTÆq |ü]D≤e÷\T m<äTs¡e⁄‘êj·Tì ø±+Á¬>dt d”ì j·TsY Hêj·T≈£î\T Ä˝À∫düTÔHêïs¡T.ø±>±, πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT ‘ê«\≈£î m+◊m+ eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√e≥+ô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛHêj·Tø£‘·«+ n‘·T´qï‘· kÕúsTT˝À dü$÷øå± düe÷y˚X¯+ »] |æ+~. eTõ¢dt≈£î ñqï~ ˇø£ÿ d”fÒ nsTTHê ø±+Á¬>dt n‘·T´ ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü&É+ yÓqø£ yÓTÆHêغ zfÒ¢ ø°\ø£eTì #ÓãT‘·THêïs¡T. ˇø£ y˚fi¯ eTõ¢dt yÓ[¢Hê qwüº+ ˝Ò<äì ø=+<äs¡T ø±+Á¬>dt H˚‘·\T

ncÕºHêìøÏ dü÷∫+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\+‘ê eTõ¢dt yÓ+≥ ˝Òs¡ì yês¡T n+≥THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é ‘·«s¡˝ÀH˚ sêh |üs¡´≥q≈£î e#˚à neø±XÊ\THêïsTT.m+◊m+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇyÓ’d” Äj·÷ sêÅcÕº˝À¢ ñqï ÁbÕ+rj·T eTTdæ¢+ sê»ø°j·T bÕغ\‘√ C≤rj·T kÕúsTT˝À ˇø£ ≈£L≥$Tì @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î »s¡T|ü⁄‘·Tqï Á|üj·T‘êï\qT ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ dü$÷øÏå+∫+<äì düe÷#ês¡+. m+◊ m+ eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√≈£î+&Ü #·÷&É≥+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ #˚dæq Á|üj·T‘êï\T, ø£èwæ @$T≥H˚~ ≈£L&Ü yês¡T |ü]o*+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+. nôd+;¢ mìïø£\ Hê{ÏøÏ ˇyÓ’d” yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑Hé‘√ d”≥¢ düs¡T›u≤≥T #˚düT≈£î+{≤s¡ì ø±+Á¬>dt n~ÛHêj·Tø£‘·«+ uÛ≤$k˛Ô+~. eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ˇyÓ’d” >∑‘· Hê\T¬>’<äT HÓ\\ qT+&ç Ä˝À∫düTÔHêï øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Bìï eTT+<˚ |üdæ>∑{Ϻ ‘·>∑T ìyês¡D #·s¡´\qT m+<äT≈£î rdüTø√˝Òø£b˛j·÷s¡ì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. sêh+˝À HÓ\ø=qï |ü]dæú ‘·T\qT dü$÷øÏå+∫q á Hêj·T≈£î\T ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT s√E˝À¢ k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ $e]kÕÔs¡T. Bì ‘·s¡Tyê‘˚ bÕغ n~ÛHê j·Tø£‘·«+ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì n+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ e⁄+fÒ sêwü{Ÿs¡+˝À Hêj·Tø£‘ê«ìï e÷πsÃ~ ˝Ò<äì ÄC≤<é yÓ\¢ &ç+#·&É+‘√ m+◊m+ &çe÷+&é≈£î ‘·˝§π>Z~ ˝Ò<äì dü+πø‘ê\T Ç∫ÃqfÒ¢.

Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ø√dü+ H˚‘·\ ô|’s¡M\T ø£Ø+q>∑sY,qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô): Çfi¯¢ eT+ps¡T n~Ûø±s¡+ >∑èVü≤ ì sêàDXÊK eT+Á‹øÏ n|üŒ–+#·&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, Hêj·T≈£î\T Ç|ü&ÉT s¡<ä›sTTq Çfi¯¢ô|’ ø£H˚ïXÊs¡T. ‘·eT nqT j·÷j·TT\≈£î Ä Çfi¯¢qT eT+ps¡T #˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘·+{≤\T |ü&ÉT ‘·THêïs¡T. >∑‘· yês¡+s√E\ qT+∫ Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q #√{≤ yÓ÷{≤ Hêj·T≈£î\+‘ê n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q eT+Á‘·T\T, m+|”\T, m yÓTà˝Ò´\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø >∑èVü≤ìsêàD XÊK n~Ûø± s¡T\≈£î Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·eT nqT#·s¡T\T rdüT≈£îe∫Ãq yê]øÏ eT+p s¡T#˚ùd $<Ûä+>± dæbòÕs¡düT #˚düTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+.nsTT‘˚ Äj·÷ Á>±e÷ ˝À¢ s¡<ä›sTTq Çfi¯¢qT n<˚ Á>±eT+˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îì m<äTs¡T#·÷düTÔqï yê]øÏ eT+ps¡T #˚ùdÔH˚ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡T‘·T+~. Ä ~X¯>± õ˝≤¢ eT+Á‹, ÇHé#ê]® eT+Á‹ ø£èwæ #˚dæ ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ìs¡Tù|<ä\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ yê] $qïbÕ\T |üø£ÿqô|{Ϻ

Ç{°e\ Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ô|’ Hêj·T≈£î\T ø£H˚ïXÊ s¡T. M{Ï kÕúq+˝À n+‘˚ yÓTT‘·Ô+˝À Çfi¯¢qT eT+ps¡T#˚ùd n~Ûø±s¡+ sêh >∑èVü≤ìsêàD XÊK eT+Á‹πø n|üŒ–+#·&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T eT+Á‹,m+|”\T, myÓTà˝Ò´\ <ë«sê eT+ps¡T ø√dü+ Á|üj·T ‹ïdüTÔHêïs¡T. Ç+~s¡eTà |ü<∏äø£+ øÏ+~ eT÷&ÉT $&É‘· ˝À¢ õ˝≤¢≈£î 2,50, 458 Çfi¯ó¢ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À 1,52,154 Çfi¯¢qT |üP]Ô #˚XÊs¡T. 39,060 Çfi¯ó¢ Á|ü>∑‹˝À ñHêïsTT. Ç+ø± 59,244 Çfi¯¢ ìsêàD≤\qT \_Δ<ës¡T\T Äs¡+_Û+ #·˝Ò<äT. Ç+<äT˝À nqs¡TΩ\T>± >∑T]Ô+∫q yê] ù|]≥ ñqï 10,431 Çfi¯¢qT Ç{°e\ Á|ü uÛÑT‘·«+ s¡<äT› #˚dæ+~. M{Ï kÕúq+˝À ø=‘·Ô>± eT+ps¡T #˚ùd n~Ûø±s¡+ sêh >∑èVü≤ ìsêàD XÊK eT+Á‹πø ñqï~.õ˝≤¢˝À >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± Çfi¯¢ eT+ps¡T ˝Òø£ nH˚ø£ eT+~ \_Δ<ës¡T\T ø=‘·Ô Çfi¯¢ eT+ps¡T ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T.

KeTà+ {°&û|”˝À ø=*øÏÿsêì õ˝≤¢ ø£$T{° e´eVü‰s¡+ KeTà+,qe+ãsY18(düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tqï dü+<˚Vü‰\T }|ü+<äT≈£î+≥Tqï düeTj·T+˝À Ç|ü&ÉT bÕغ õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´ø£å ìj·÷eTø£+ ø=‘·Ô düeTdü´\T ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·T+<√qqï Ä+<√fi¯q bÕغ ÁX‚DT˝À¢q÷ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. õ˝≤¢ {°&û|” ø£$T{°‘√bÕ≥T` myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T ˝Òì ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ bÕغ ÇHé#Ûê]®\ ìj·÷eTø£+ ≈£L&Ü düTBs¡Èø±\+>± ô|+&ç+>¥˝ÀH˚ ñ+~. õ˝≤¢ {°&û|”˝À ¬s+&ÉTesêZ\ eT<Ûä´ |ü<äe⁄\ uÛÑØÔ e´eVü‰s¡+˝À kÕ>∑T‘·Tqï Ä~Û|ü‘·´ b˛s¡T Ç+<äT≈£î Á|ü<Ûëq n&ɶ+øÏ>± e÷]+~. eT]ø=+‘·ø±\+ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ìj·÷eTø±ìï yêsTT<ë y˚<ë›eTHêï Á|üdüTÔ‘·+ kÕ<Ûä´+ ø±ì |ü]dæú‹. õ˝≤¢˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ {°&û|”˝Àì ~«rj·T, ‘·èrj·TÁX‚DÏ H˚‘·\≈£î >±\+ y˚k˛Ô+~. |ü<äe⁄\T <äø£ÿì ndü+‘·è|ü⁄Ô\qT ‘·eTyÓ’|ü⁄ ‹|ü≈£îH˚+<äT≈£î bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘√+~. ø±+Á¬>dt‘√bÕ≥T` Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+∫ ã\yÓTÆq H˚‘·\T yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dtyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·T+&É&É+ ≈£L&Ü {°&û|” H˚‘·\qT ø£\es¡ bÕ≥T≈£î >∑T]#˚k˛Ô+~. õ˝≤¢˝À ã\+>± ñqï yêeT|üøå±\‘√ bÕ≥T`, yÓ’mkÕ‡sYd”|” <ä÷≈£î&ÉTqT düeTs¡Δ+>± n&ÉT¶ø√yê\+fÒ.. õ˝≤¢ ø£$T{° düeTs¡Δ+>± ñ+&Ü\ì ø=+<äs¡T {°&û|” H˚‘·\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T .>∑‘· dü+kÕú>∑‘· mìïø£\

5

‘·s¡TD+˝À õ˝≤¢ mìïø£\ ø£$T{°` e´eVü‰s¡+ #·+Á<äu≤ãT≈£î ≈£L&Ü ‘·\H=|æŒ>±e÷]+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ $~Û˝Òø£ n&ÉVü≤ø˘ ø£$T{°H˚ ø=qkÕ–+#ês¡T. eT∞¢ Ç|ü&ÉT n<˚ |ü]dæú‹ õ˝≤¢˝À ñ+~. dü+kÕú>∑‘· ø£$T{°\ mìïø£\T, Á>±eTkÕúsTT˝À |üPs¡ÔsTTHê.. eT+&É\kÕúsTT mìïø£\T Ç+ø± |üP]Ô ø±˝Ò<äT. ¬s+&ÉTesêZ\ eT<Ûä´ sêJ ≈£î<äs¡ø£b˛e&É+‘√ bÕغ mìïø£\ |ü]o\≈£î\T>± e∫Ãq H˚‘·\T ≈£L&Ü @ ìs¡íj·TeT÷ rdüTø√˝Òø£b˛j·÷s¡T.á H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´esêZìï ìj·T$T+#˚+<äT≈£î >∑‘· ø=ìïs√E\T>± #·+Á<äu≤ãT ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïs¡T. m+|” HêeT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ {°&û|” n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ e÷J myÓTà˝Ò´ ø=+&Éu≤\ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ù|s¡TqT, ˇø£ y˚fi¯ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ ‘·TeTà\≈£î eT∞¢ #êqT‡ ÇùdÔ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü<ä$øÏ bÕ\«+#· sêe÷sêe⁄ ù|s¡TqT dü÷∫+#ês¡T. e÷JeT+Á‹ ‘·TeTà\ e÷Á‘·+ ákÕ] õ˝≤¢ ø£$T{°` n<Ûä´ø£å |ü<ä$ ‘êqT rdüTø√qì , ‘êqT me] ù|s¡TqT dü÷∫+#·qì Ç|üŒ{Ïπø düŒwüº+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. Äj·Tq es¡Z+ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü õ˝≤¢ ø£$T{° mìïø£\ $wüj·T+˝À n+{°eTT≥ºq≥Tº>±H˚ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<ä]Ù |ü<äe⁄\‘√bÕ≥T` Ç‘·s¡ |ü<äe⁄\≈£î mes¡÷ ‘·eT nqTj·÷j·TT\ ù|s¡T¢ ≈£L&Ü dü÷∫+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç{°e\ #·+Á<äu≤ãT düeTø£å+˝À

m+|” HêeT, myÓTà˝Ò´ ‘·TeTà\ düe÷y˚X¯yÓTÆq|ü&ÉT ≈£L&Ü õ˝≤¢ ø£$T{° $wüj·T+ m≥÷ ‘˚\˝Ò<äT. nsTT‘˚ HêeT õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ ø=+&Éu≤\ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ù|s¡TqT dü÷∫+#·&É+‘√ Äj·Tq ù|s¡T <ë<ë|ü⁄ Ksês¡e⁄‘·T+<äqï Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. nsTT‘˚ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ˝Òì ø±s¡D+>± n<Ûä´ø£å ìj·÷eTø£+ô|’ HÓ\ø=qï dü+~>∑Δ+ Ç|üŒ{À¢ ‘=\–b˛j˚T˝≤ ˝Ò<äT. á düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ô|’ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. Ç+<äTø√dü+.. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T, m+|”‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì #·+Á<äu≤ãT uÛ≤$+∫Hê n~ kÕ<Ûä´+ ø±˝Ò<äT. õ˝≤¢ H˚‘·\‘√ uÒ{°` nsTTq ‘·sê«‘˚ ø£$T{° Ksês¡e⁄‘·T+<äì bÕغesêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. n<Ûä´ø£å ìj·÷eTø£+ $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï $uÛÒ<ë\T ˝Òq≥Tº` ô|’øÏ ø£ì|ædüTÔHêï.. ˇø£ÿkÕ] n<Ûä´ø£å nuÛÑ´]ú ù|s¡T Ksês¡j·÷´πø ndü\T ‘·Ksês¡T yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äì n≥T` #·+Á<äu≤ãT‘√bÕ≥T`, Ç≥T õ˝≤¢ bÕغ H˚‘·\÷ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. n<˚ Áø£eT+˝À ‘·TeTà\ es¡Z+ qT+∫ me] ù|s¡T dü÷∫+#·ø£b˛e&É+, ìj·÷eTø£+ e´eVü‰s¡+ #·+Á<äu≤ãT≈£î n|üŒ–+#·&É+‘√ düeTdü´ z ø=*øÏÿ e∫Ãq≥Tº` ô|’øÏ ø£ì|ædüTÔHêï.. bÕغ n~ÛcÕ˜q+ ˇø£ÿkÕ] õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîì ù|s¡T Ksês¡T #˚XÊø£ me¬s˝≤ düŒ+~kÕÔs¡qï~ Á|üXÊïs¡Δø£+>± e÷]+~.

s¡;kÕ>∑T≈£î eT÷d” ¬s’‘·T\ düqï<äΔ+ q˝§Z+&É, qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô): eT÷d” ÁbÕC…≈£îº ≈£î&ç, m&ÉeT ø±\«\ Äj·Tø£≥Tº˝À s¡; |ü+≥\ kÕ>∑T≈£î ¬s’‘ê+>∑+ düqï <äΔeTe⁄‘√+~. >∑‘· @&Ü~ qT+∫ |ü&Üe⁄ |ü&ç ñqï e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\qT s¡;˝À kÕ>∑T #˚ùd+<äT≈£î nqTe⁄>± ‘·j·÷s¡T #˚ùd |üqT˝À¢ Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\T ìeT>∑ïeT j·÷´s¡T. ø±\«≈£î yÓTT<ä{Ï <äbòÕ kÕ>∑T ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚ùd Hê{Ïπø ‘·eT bı˝≤\T Hê≥T¢ y˚düT≈£îH˚˝≤ Hês¡T¢ ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ @sêŒ ≥T¢ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ≈£î&ç, m&ÉeT ø±\«\ <ë«sê $&ÉT<ä\e⁄‘·Tqï ˙{Ï ì KØ|òt˝À Ä\dü´+>± Hê≥T¢ y˚dæq bı˝≤ \≈£î yê&ÉT≈£î+≥Tqï Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\T s¡; ˝À eTT+<ädüTÔ>± |ü+≥\T kÕ>∑T #˚düTø√yê \H˚ \ø£å´+‘√ uÛÑ÷eTT\qT dæ<äΔ+ #˚düT ≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+&Éø£ b˛e&É+‘√ Äj·Tø£≥Tº ˝À |ü+≥\ kÕ>∑T≈£î ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·T˝Ò<äT. BìøÏ ‘√&ÉT á @&Ü~ KØ|òt˝À Ä•+∫q y˚Ts¡ esê¸\T ≈£îs¡eø£b˛e&É+‘√ Äj·T ø£≥Tº Á>±e÷\ #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\T ì+&É˝Ò<äT. B+‘√ Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ kÕ>∑T˙{Ï edü‹˝Òì e+<ä\ mø£sê\ uÛÑ÷eTT\T >∑‘· s¡;ø±\+ qT+∫ |ü&Üe⁄|ü&ç ñHêïsTT. u≤e⁄\T, uÀs¡¢ edü‹ >∑\ ¬s’‘·T\T ôd’‘·+ ˙s¡T, $<äT´‘Y ø=s¡‘·‘√ |üP]Ô kÕúsTT˝À ‘·eT uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T#˚j·T˝Òø£ b˛j·÷s¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À á @&Ü~ qe+ãs¡T yÓTT<ä{Ï yês¡+˝ÀH˚ eT÷d” ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô kÕúsTT ˙{ÏeT{≤ºìøÏ #˚s¡T≈£î+~. B+‘√ ¬s’‘·T˝À¢ Vü≤s긋πsø±\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.


^‘ê ø±]à≈£î\qT y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚ùdÔ düVæ≤+#·+ : ^‘·|üì yês¡\ dü+|òüT+

6

u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ , qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ^‘ê ø±]à≈£î\qT y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T] #˚ôdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ^‘ê|üì yês¡\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§»® uÛÑ÷e÷>ö&é , õ˝≤¢ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù m.$sƒ¡˝Ÿ>ö&é\T Ä~yês¡+ dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝§ @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝§ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T m¬ø’‡CŸ ìuÛÑ+<äq\ Á|üø±s¡+ Á|ü‹ ◊<äT dü+e‘·‡sê\ ø=ø£kÕ] ø£\T¢^‘· ø±]à≈£î\

˝…’ôdqT‡\T ¬sq÷´e˝Ÿ #˚j·÷*. ø±>∑ ˝…’ôdqT‡ ¬sq÷´e˝Ÿ ù|]≥ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T eTT&ÉT|ü⁄\T rdüT≈£î+≥T Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ˝…’ôdqT‡ ¬sq÷´e˝Ÿ ø√dü+ øö+≥sY |üÁ‘ê\ nÁ–yÓT+{Ÿ ø=s¡≈£î 500s¡÷bÕj·T\T nedüs¡+ ñ+&É>∑ , u≤qT‡yê&É m¬ø’‡CŸ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À b˛©düT dæã“+~ 5000s¡÷bÕj·T\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì uÛ≤Vü‰≥+>∑ Äs√|æ+#ês¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ ø£\T¢ neTàø±\T ˝Òø£

^‘ê ø±]à≈£î\ Jeq+ ø=qkÕ>∑&É+ Çã“+~ø£s¡+>∑ e÷s¡T‘·T+f… eTs√yÓ’|ü⁄ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T y˚~ÛdüTÔ ñqï ñbÕ~Ûì ø√˝ÀŒj˚T$<Ûä+>∑ e´eVü‰]+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T ‘·eT e´eVü‰s¡+˝§ e÷s¡TŒ ‘Ó#·TÃø√yê\ì ˝Òq≥¢sTT‘Ó m¬ø’‡CŸ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ‘·eT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝§ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yê] yÓ+≥ dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T n+ãsYdæ+>¥, ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 19, 2012

mø£ÿ&É #·÷dæHê u≤\ ø±]à≈£î˝Ò #·≥º+ @+#˚k˛Ô+~..? }ø£<ä+|ü⁄&ÉT ñ|üHê´kÕ*düTÔq H˚‘·\T ˙s¡T>±s¡T‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T >∑<ë«\s¡÷\sY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤\ ø±]àø£ e´edüΔ ìs¡÷à\q #·≥º+ ìÁ<äb˛‘√+~. Ä~Ûø±s¡T\ #·s¡´\T ø±–‘ê\qT <ë≥&É+ ˝Ò<äT. u≤\\T e÷Á‘·+ ø±]à≈£î\T>±H˚ $T>∑T\T‘·THêïs¡T. ã&çá&ÉT |æ\¢\T bòÂÁ©ºbòÕyéT\˝À, Vü≤√≥fi¯ó¢ |ü+≥bı˝≤˝À¢ <äs¡Ùq$TdüTÔHêïs¡T. ã&ç u≤≥˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ }ø£<ä+|ü⁄&ÉT ñ|üHê´kÕ*∫Ãq H˚‘·\T Ä~Ûø±s¡T\T u≤\\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #˚s¡Ã&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡ì $eTs¡Ù\T ø√ø=\¢\T. >∑<ë«\ |ü≥ºD+˝ÀqT eT+&É\+˝Àì Vü≤√≥fi¯¢˝À, øÏsêD <äTø±D≤˝À¢, |ü‹Ô ‘√≥˝À¢ mø£ÿ&É #·÷dæq u≤\ ø±]à≈£î˝Ò ø£ì|ædüTÔ+{≤s¡T. nsTTHê Ä~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e´eVæ≤]düTÔHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ #·<äTe⁄ø√yê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêï n$ düÁø£eT+>± neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äq{≤ìøÏ á u≤\ø±]à≈£î˝Ò ì<äs¡Ùq+ u≤\\

Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\‘√ Á|ü‘˚´ø£ |ü<Ûäø±\qT neT\T #˚düTÔHêï u≤\ ø±]à≈£î\T yê]yê] |üqT˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. u≤\ ø±]à≈£î\‘√ m˝≤+{Ï |üqT\T #˚sTT+#·T≈£îqï Ä~ #·≥º]‘·´ H˚s¡eTe⁄‘·T+~. ø±˙ yêdüÔe |ü]dæΔ‘·T\T BìøÏ _Ûqï+>± ñHêïsTT. eT+&É\+˝Àì >√HébÕ&ÉT, dü+>±\, n‘·T≈£Ls¡T,;+|üPs¡+, ø=‘·Ô|ü˝Ò¢, >∑T+≥T|ü˝Ò¢, >∑<ë«\ |ü≥ºD+˝À yÓTT<ä\>∑T Á>±e÷˝À¢ì bı˝≤˝À¢ u≤\ ø±]à≈£î\T ø£q|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. nsTTHê Ä~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e≥+ ˝Ò<äT. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì |ü\T Vü≤√≥fi¯¢˝À, øÏsêD <äTø±D˝À¢ u≤\ ø±]à≈£î\T |üì #˚düTÔHêï Ä~Ûø±s¡T\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä~Ûø±s¡T\T uÛÀ»Hê\ ø√dü+ Vü≤√≥fi¯¢≈£î yÓ[flq|ü&ÉT yê]øÏ uÛÀ»Hê\T e&ç¶+#˚ yês¡T u≤\ ø±]à≈£î˝Ò nsTTHê Ä~Ûø±s¡T\≈£î ø±qsêe&É+˝Ò<äT. |ü\ø± ã\|ü+ |ü{Ϻ nø£åsê\T H˚s¡TÃø√e*‡q u≤\u≤*ø£\T u≤*ø±]à≈£î\T>± ne‘·]+∫ ‘·eT u≤˝≤´ìï •~Û\es¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. <ë]Á<ä´+, ìs¡ø£åsêdü´‘·, e\dü\ eT÷\+>± ≈£î≥T+u≤\T ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·T+&É>±, #·<äTe⁄ø√yê\qï ndüøÏÔ, ÄX¯ ñqï|ü{ÏøÏ ìdü‡Vü‰j·T˝…’ nH˚ø£ eT+~ |æ\¢\T #·<äTe⁄≈£î düe÷C≤ìøÏ, dü+düÿsêìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+≥T+&É≥+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+eTì $<ë´y˚‘·Ô\T ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T, u≤\ø±]à≈£ e´edüΔqT ìs¡÷à*+#ê\ì $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T y˚~Ûø£\ô|’ }ø£<äe|ü⁄&ÉT

ôV’≤<äsêu≤<é

Vü≤qTe÷Hé $Á>∑Vü≤ |ü⁄q: Á|ü‹cÕº|üq ;s¡÷ÿsY , qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á>±eTdüMT|üq >∑\ <ë‘Yã+>±¢ ÁbÕ+‘·+˝§ ìs¡÷|üjÓ÷>∑+>∑ ñqï Vü‰qTe÷Hé $Á>∑Vü‰ìï Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q sêp˝≤˝Ÿ ≈£îe÷s¡T&ÉT $»jYT˝≤˝Ÿ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ |ü⁄qÁ|ü‹wæº+#ês¡T. |ü⁄qÁ|ü‹wæº+∫ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT + ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ HÓÁVüQj·TTe»q dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑+>±sêE\T >ö&é, >√|æ, ˝≤&˚>±+ MπsX¯+, $sƒ¡˝Ÿj·÷<äyé, Á>±eTdüTú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>∑+<∏ë\j·T+˝À |ü⁄düÔø£ Á|ü<äs¡Ùq ;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á>∑+<∏ë\ j·T+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\˝§ uÛ≤>∑+>∑ $$<Ûä s¡ø±\ |ü⁄düÔø±\‘= |ü⁄düÔø£ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Á>∑+<∏äbÕ\≈£î&ÉT ôV’≤eT<é ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ {ÏÄsYmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷<Ûäyéj·÷<äyé Á>±eTdüTú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·T eTVæ≤fi¯ eTè‹ ñ|üHê´kÕ\T <ä+#·T‘·T+{≤s¡T. ø±>± n<˚ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ Ç+{À¢ u≤\\T |üì #˚düTÔ+{≤s¡T. eTØ Hêj·T≈£î\≈£î ˝Òì #·{≤º\T kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î e÷Á‘·+ m+<äT≈£î ñ+{≤j·Tqï $eTs¡Ù\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. 5`14 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ u≤\u≤*ø£\qT |üì˝À ñ+#·T≈£îqï @ j·÷»e÷ì nsTTHê •øå±s¡TΩ˝Òqì Á|üuÛÑT‘·«+ #·{≤º\T #˚dæ+~ ø±˙ #·{≤º\T e÷Á‘·+ u≤\ø±]à≈£î\qT |üì˝À ñ+#·T≈£îqï j·÷»e÷qT\≈£î #·T{≤º\T>± e÷s¡T‘·THêïj·Tqï $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. @~ @yÓTÆHê eT+&É\+˝Àì u≤\ ø±]à≈£î\#˚ |üì #˚sTT+#·T≈£î+≥Tqï yê]ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√ì u≤\ ø±]à≈£î\≈£î $eTTøÏÔ ø£*–+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

•eùdq n~Û|ü‹ u≤˝Ÿ<∏ëÁπø≈£î |òüTq+>∑ ìyêfi¯ó\T

j·T<∏˚#·Ã¤>± eT<ä´+ neTàø±\T

;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì ãs¡+¬>&çZ Á>±eT+˝§ X¯ó Áø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ uÛ≤s¡´ô|’ nqTe÷q+‘= »+>∑+ •esê+ (55) ‘·q uÛ≤s¡´ Hê>∑eTDÏô|’ <ë&ç #˚j·T&É+‘= nq+‘·s¡+ ÄyÓTqT õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>∑ |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘= ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì >±+~Û ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·T X¯ìyês¡+ ÄyÓT eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

\j·THé‡ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· ø£+{Ï •_s¡+ u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì \j·THé‡ø£¢uŸ uÛÑeq+˝§ >∑Ts¡Tyês¡+ \j·THé‡ø£¢uŸÄ|òt u≤qT‡yê&É, uÀ<ÛäHé yê] dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝§ ñ∫‘· yÓTT‹ _+<äTe⁄ ø£+{Ï •_Ûsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á •_Ûs¡+˝§ 52eT+~ì |üØøÏå+#·>∑ n+<äT˝À ˇø£]øÏ yÓTT‹ _+<äTe⁄ ñqï≥T¢ ìsê›]+#ês¡T. yê]øÏ Ä|üπswüHé ì$T‘·Ô+ uÀ<ÛäHé \j·THé‡ø£¢uŸ ø£+{Ï ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. \j·THé‡ø£+{Ï &Üø£ºsY dü+|ü‘Y≈£îe÷sY s√>∑T\qT |üØøÏå+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ \j·THé‡ø£¢uŸ Ä|òt u≤qT‡yê&É n<Ûä´≈£åî\T mdt. »>∑H√àVü‰Hésêe⁄, ø±s¡´<ä]Ù lsê+X‚KsY, ø√XÊ~Ûø±] _. s¡|òüTT‘√ bÕ≥T \j·THé‡ø£¢uŸ Á|ü‹ì<ÛäT\T dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+|òtT |ü]yêsY dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤˝Ÿ<∏ëÁπø dü+‘ê|ü düuÛÑ

|ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : eTVü‰sêÁwüº •eùdq n~Û|ü‹ u≤˝Ÿ <∏ëÁπø nHês√>∑´+‘= eTè‹ #Ó+<ä&É+‘= ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ _C…|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT mÁs¡+ u≤˝ŸsêCŸ Ä<Ûä«s¡´+˝§ Ä~yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ Äj·Tq ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>∑ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. 10ì$TcÕ\ bÕ≥T eTÚq+ bÕ{Ï+∫ , nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T u≤˝Ÿ<∏ëÁπø ˇø£ s¡#·sTT‘·≈£î n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«+‘= b˛sê&ç eTVü‰sêÁwüº ;<ä Á|ü»\≈£î mH√ï kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê&Éì Äj·Tq ùde\T eTVü‰sêÁwüº Á|ü»\T m\¢y˚fi¯\ eTs¡Te˝Òs¡ì Äj·Tq ˝Òì~ •eùdq≈£î rs¡ì ˝À≥ì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘= bÕ≥T ø±s¡´ø£s¡Ô\T ã\sê+, yÓ+ø£qï, n+»qï, qπswt, u≤>∑j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝§ eT<Ûä´+ neTàø±\T CÀs¡T>∑ ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. ø±˙ dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ yÓTT<äT›ìÁ<ä M&É&É+ ˝Ò<äT. B+‘= j·T»e÷qT\T Ä&ç+‘˚ Ä≥>∑, bÕ&ç+<˚ bÕ≥>∑ ‘·eT≈£î ÇwüºyÓTÆq Ø‹˝À u…\TºcÕ|ü⁄\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ Á>±e÷\˝§ eT<Ûä´+qT j·T<˚#·Ã>∑ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |ü+≥\T #˚‹øÏ e∫à düTKcÕ+‘·T\‘= ñ+&Ü*‡q Á>±e÷˝§¢ eT<Ûä´+ sêø±dæ @s¡T˝…’ bÕ] ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìï ∫Hêï_Ûqï+ #˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏìdü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ eTT&ÉT|ü⁄&ÉT˝‘= dü]ô|≥Tºø=ì #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e´eVü‰]düTÔHêïs¡T. B+‘= eT<ä´+ yê´bÕs¡T\≈£î n<äT›n<äT|ü⁄˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ø±«≥sYu≤{Ï˝Ÿô|’ 5 qT+&ç

$<ë´]úD\≈£î ‘ê&ÉT<ä÷≈£î&ÉT Ä≥ b˛{°\T

10 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î edü÷\T #˚dæ á nÁø£eT yê´bÕs¡y˚T ‘·eT≈£î ˝≤uÛÑ+>∑ ñ+<äì Á>∑Væ≤+∫ dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~ø±s¡T\qT eT∫Ãø£ #˚düTø=ì ‘·eT yê´bÕsêìï eT÷&ÉT ø±«≥s¡T¢, Äs¡T ;s¡T¢ nqï #·+<ä+>∑ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Ç+‘· »]–Hê ≈£L&Ü dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥Tº>∑ e´eVü‰]düTÔ+&É&É+‘= |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$düTÔ+~. >∑‘· |ü~ùV≤qT s√E\ ÁøÏ‘·+ b˛©düT XÊK ø£]ƒq ìs¡íj·÷ìï ne\+_Û+#·&É+‘= ø=+‘· n<äT|ü⁄˝ÀøÏ e∫ÃHê ≈£L&Ü eT[¢ u…\Tº cÕ|ü⁄ j·T»e÷qT\T eT<Ûä´+ neTàø±\T $»è+_ÛdüTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ Ç|üŒ{Ϭø’q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eT<ä´+ sêø±dæ qT+&ç ‘·eTqT ø±bÕ&Ü\ì Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ä+Á<Ûëu≤ãTqT n&ÉT¶ø√+&ç {°ÄsYmdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù õ\ø£Ás¡ u≤ãTsêe⁄

u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ , qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : 45e Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\˝§ uÛ≤>∑+>∑ Ä~yês¡+ kÕúìø£ Á>∑+<∏ë\j·T Äes¡D˝§ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]ÔDÏ\≈£î ‘ê&ÉT<ä÷≈£î&ÉT Ä≥ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\≈£î#Ó+~q 40eT+~ $<ë´]úDÏ\T á b˛{°˝§ bÕ˝§Zq>∑ Á|ü<∏äeT kÕúq+˝§ \*‘· (õ.|ü.ñ. u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\) , ~«rj·T kÕúq+˝§ eT~j·T ( dæ+<ÛäT$<ë´\j·T+) ,‘·èrj·T kÕúq+˝§ Ä|ò”Hé (dæ.j·TT. |æ. mdt ) bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´]úD°\T ¬>\Tbı+~q≥T¢ Á>∑+<∏äbÕ\≈£î&ÉT >∑+>± düT<Ûëø£sY>∑T|üÔ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕ≥XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´]ÔDÏ\T ,Á>∑+<∏ë\j·T dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT |æ≥¢+, qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\+˝§ $ø£˝≤+>∑T\ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ õ˝≤¢ $ø£˝≤+>∑T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫|üŒ <äTsêZ Á|ükÕ<é, á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T $ø£˝≤+>∑T \ düeTdü´ kÕ<Ûäq≈£î n+<äs¡T ø£*dæø£≥Tº>∑ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´˝…’q≥Te+{Ï 36&çe÷+&É¢‘= 28Ä>∑wüߺ 2007ñ<ä´eT b˛sê≥+ Ä$s¡“¤$+∫+<äì, ñ<ä´eT+ ø±s¡D+>∑ $ø£˝≤+>∑T\≈£î 500s¡÷bÕj·T\ |æ+#·Hé , 50y˚\ $yêVü‰ø£ Áb˛‘ê‡Vü≤+, n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶\qT n+~+∫+<äHêïs¡T. ‘·eT düeTdü´\qT kÕ~Û+#·T≈£îH˚+<äT≈£î düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. dü<äs¡+ ø±´+|ü⁄\˝§ bıs¡bÕ≥T¢ »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq ‘=\–+∫q |æ+#·q¢qT eT*¢ $ø£˝≤+>∑T\≈£î n+<˚˝≤ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝§ Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£ì«qsY >∑+>∑sêE, $ø£˝≤+>∑ Hêj·T≈£î\T bÕeTj·T´, VüQùd‡Hé, sê+¬s&ç¶, n+»j·T´, sêeTT\T, kÕj·Te« ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : edüTÔHêï MTø√dü+ n+≥T #·+Á<äu≤ãT #˚düTÔqï bÕ<ä j·÷Á‘·qT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T n&ÉT¶ø√yê\ì {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù õ˝ø£Ás¡ u≤ãTsêe⁄ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] yÓ\¢&ç+#·≈£î+&É ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ë›+‘êìï bÕ{ÏdüTÔ ‘Ó\+>±q Á|ü»\qT e+∫Û+#·&ÜìøÏ edüTÔqï #·+Á<äu≤ãTqT mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ n&ÉT¶ø√yê\ì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>∑ ‘Ó\+>±Dyê<äT\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT e+∫Û+∫ dæm+ ≈£î]Ãø√dü+ bÕ≈£î˝≤&ÉT‘·Tqï Ä+Á<Ûäu≤ãTqT n&ÉT¶ø√yê\ì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>∑ #˚dæq |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝§ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D ô|’ ‘·eT bÕغ yÓ’K] yÓ\¢&ç+#·≈£î+&É HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏì ne\+_ÛdüTÔ edüTÔHêï MTø√dü+ n+≥T #˚düTÔqï bÕ<äj·÷Á‘·qT Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝§ ‘êeTT |üP]úkÕúsTT˝§ n&ÉT¶≈£î+{≤eTì ‘Ó\+>±Dô|’ yÓ+≥HÓ ‘·q yÓ’K]ì Á|üø£{Ï+∫ õ˝≤¢˝§ n&ÉT>∑Tô|{≤º\ì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>∑ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ˝Òø£b˛‘Ó »]π> |ü]D≤e÷\≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚ uÛ≤<Ûä´‘· nì Äj·Tq |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T.

\ø£&É>±ìC≤+kÕ>∑sY, dæ+>∑÷sY ˙{ÏeT{≤º\T ìC≤+kÕ>∑sY , qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº , dæ+>∑÷sY ÁbÕC…≈£îº ˙{ÏeT{≤º\T ì\ø£&É>∑ ñHêïsTT. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº |üP]ÔkÕúsTT 1405.00n&ÉT>∑T\T, 17{Ïm+d”\≈£î , Ä~yês¡+ Hê{ÏøÏ 1391.32n&ÉT>∑T\T, 4.16 {Ïm+d”\ ˙s¡T ì\Te ñ+~. m>∑TeqT+&ç 119≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T e∫à #˚s¡T‘·T+~. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº m>∑Teq ñqï dæ+>∑÷sY ÁbÕC…≈£îº |üP]úkÕúsTT 523.600MT≥s¡T¢, 29{Ïm+d”\≈£î Ä~yês¡+ Hê{ÏøÏ 518.845MT≥s¡T¢, 11.5{Ïm+d”\ ˙s¡T ì\Te ñ+~. m>∑Te qT+&ç m˝≤+{Ï ÇHébò˛¢ sêe&É+ ˝Ò<äT. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº≈£î nqTuÛÑ+<ä+>∑ ì]à+∫q dæ+–‘·+, ø£fi≤´DÏ ]»sê«j·TsY\ ˙{Ï eT{≤º\T ì\ø£&É>∑ ñqï≥T¢ ÁbÕC…≈£îº C….Ç ø£èwüíeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T.

eTT–dæq dü+≈£î\kÕúsTT dü+^‘·es¡Z

u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ , qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ldüs¡dü«‹ •X¯ó eT+BsY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝§ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ dü+>¥|ü]yêsY dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝§ eTVü‰sêÁwüº f…Æ>∑sY •eùdq e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T , ø£s¡T&ÉT>∑{Ϻq Væ≤+<ÛäT‘·«yê~ u≤˝Ÿ<∏ëÁπø dü+‘ê|ü düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T Äj·Tq˝Òì ˝À≥T u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. dü+>¥|ü]yêsYdü+düú≈£î rs¡ì ˝À≥ì nHêïs¡T. Væ≤+<äTdü+düú\ n_Ûeè~›øÏ Äj·Tq #˚dæq ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ ùdyêÁ|üeTTø˘ sê+Á|ükÕ<é, ÄsYmdtmdt õ˝≤¢ Á|ü#ês¡≈£î\T Á|üuÛÑ÷õ, yêdü÷õ, <äTsêZ¬s&ç¶, ø=≥ sêE\T, düTu≤“sêj·TT&ÉT‘= bÕ≥T m_$|æ, _CÒ|æ, •X¯óeT+BsY, Ä|üdt , dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤qT‡yê&É˝À ÄsYmdtmdt XÊØs¡ø˘ •ø£åes¡Z u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ldüs¡dü«‹ •X¯óeT+BsY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝§ Ä~yês¡+ ˇø£ÿs√E bÕ≥T K+&É ÄsYmdtmdt XÊØs¡ø˘ •ø£å es¡Z qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄsYmdtmdt õ˝≤¢ õ˝≤¢ Á|ü#ês¡≈£î\T Á|üã÷õ yêdüT\T $#˚Ãdæ Á|ü‘˚´ø£ XÊØs¡ø£•ø£åqT Ç#êÃs¡T. u≤qT‡yê&É K+&É |ü]~Û˝Àì nìï eT+&É˝≤\ ÄsYmdtmdtdü«j·T+ ùde≈£î\T , eTTK´Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»¬s’ XÊØs¡ø˘ •ø£åqT bı+<ës¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ <äTsêZ¬s&ç¶, ø√≥ sêE\T, ÄsYmdtmdt dü«j·T+ ùde≈£î\T , ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nœ\ uÛ≤s¡‘· $C≤„q y˚Tfi≤≈£î $<ë´]úDÏ m+|æø£ u≤qT‡yê&É , qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ldüs¡dü«‹ •X¯ó eT+BsY Ä<Ûä«s¡´+˝§ ìs¡«Væ≤+#Ó nœ\ uÛ≤s¡‘· $C≤„q y˚Tfi¯≈£î u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ldüs¡dü«‹ •X¯ó eT+BsY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úDÏ >∑Ts¡T&ÉT Äø±+ø£å m+|æ¬ø’q≥T¢ •X¯ó eT+BsY Á|ü<ëHê#ês¡T´\T düTu≤“sêj·TT&ÉT Ä~yês¡+ z Á|üø£≥q˝§ ù|s=ÿHêïs¡T. eTè‹ø±dü+s¡ø£åD |ü<䛑·T\T nH˚ n+X¯+ô|’ m+|æ¬ø’q≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. qe+ãsY 30, 31, &çôd+ãsY 1e ‘˚~\˝§ eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ sêÁwüº+˝Àì kÕ‘·ï ˝À ìs¡«Væ≤+#˚ nœ\ uÛ≤s¡‘· $C≤„q y˚Tfi¯˝§ bÕ˝§Zì Á|ü‹uÛÑqT ø£qãs¡ÃqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´]úDÏ m+|æø£≈£î düVü‰ø£]+∫q e÷‘êJ\T, Ä#ês¡T´\≈£î , ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î Äj·Tq n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

dü+u≤>¥kÕúsTT UÒ˝Ÿ≈£L<é≈£î 25 eT+~ $<ë´s¡Tú\ m+|”ø£ u≤qT‡yê&É, qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : dü+u≤>¥kÕúsTT UÒ˝Ÿ≈£L<é b˛{°\˝§ bÕ˝§Zq&ÜìøÏ ldüs¡dü«‹ •e⁄ eT+BsY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç 25eT+~ $<ë´s¡Tú\T m+|æ¬ø’q≥T¢ Á|ü<ëHê#ês¡T´\T düTu≤“sêj·TT&ÉT Ä~yês¡+ ˇ Á|üø£≥q˝§ ù|s=ÿHêïs¡T. øÏXÀs¡ u≤\es¡Z, øÏXÀs¡ u≤\es¡Z ø√ø√ , ˝≤+>¥»+|t, Vü≤Ö»+|t, |üs¡T>∑T |ü+<Ó+ b˛{°\˝§ dü+u≤>¥kÕúsTT øÏ m+|æ¬ø’q≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ m+|æø£ |ü≥¢ Ä#ês¡T´\T, e÷‘êJ\T, $<ë´]úDÏ, $<ë´s¡Tú\T Vü≤s¡¸ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

CÀs¡T>± ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ _#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝§ eT+õsê |ü]yêVü‰ø£ ÁbÕ+‘·+ qT+&ç Á{≤ø£ºs¡¢ <ë«sê CÀs¡T>∑ nÁø£eT ÇdüTø£s¡yêD ø=qkÕ>∑T‘·T+~. nqTeT‘·T\ ù|]≥ Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\ qT+&ç ø=+‘·y˚Ts¡πø nqTeT‹ ñqï|üŒ{ÏøÏ sêÁ‹ y˚fi¯˝§ n<äq+>∑ nÁø£eT+>∑ j·T<Û˚#·Ã>∑ nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD ø=qkÕ>∑T‘·T+~. B+‘= b˛©düT XÊK n~Ûø±s¡T\ Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&É #˚dæq |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\‘= dü+uÛÑ+~‘· ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ <ës¡T&ÉT ≈£îeTà¬ø’ÿ ‘·q|üì ‘êqT #˚düTø£b˛‘·THêï&ÉT. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\≈£î e÷Á‘·y˚T ÇdüTø£ s¡yêD #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\T Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq≥Te+{Ï Jy√qT düVæ≤‘·+ ~ø£ÿ]+∫ ‘·eTøÏwüºyÓTÆq Ø‹˝À ÇdüTø£qT &É+|ü⁄\T>∑ y˚düTø=ì Eø£ÿ˝Ÿ, eT<ä÷ïsY, _#·Tÿ+<ä eT+&É˝≤\≈£î >±qT 2000qT+&ç 3000 es¡≈£î Á{≤ø£ºsY≈£î edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. B+‘= ø=+<äs¡T ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ á ÇdüTø£qT ø√qTø√ÿyê*‡ edüTÔ+~. ø±e⁄q Ç{Ϻ $wüj·T+ô|’ uÛÑ÷>∑s¡“¤eqs¡T\ XÊK, ¬syÓq÷´XÊK\T düŒ+~+∫ ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤<ës¡T\ô|’ ø£]ƒq ìs¡íj·÷\T rdüTø=ì ‘·eT uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\qT ø±bÕ&Ü\ì eT+Js¡ |ü]yêVü‰ø£ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

sêÁwüºkÕúsTT ô|’ø± ø£ã&û¶ Áø°&É\≈£î Áø°&Üø±s¡T\ m+|æø£

u≤˝Ÿ<∏ëÁπø eTè‹ rs¡ì ˝À≥T _#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : •eùdq n~ÛH˚‘· u≤˝Ÿ<∏ëÁπø eTè‹ eTVü‰sêÁwüºπø ø±≈£î+&É <˚XÊìπø rs¡ì ˝À≥ì , ã»s¡+>∑<ä˝Ÿ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+∫ #Û·Á‘·|ü‹ •yêõ ‘·s¡Tyê‘· Væ≤+<äTe⁄\qT @ø£Á‘ê{Ïô|’ rdüTø=∫Ãq |òüTq‘· u≤˝Ÿ<∏ëÁπøπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì yês¡T á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq #˚dæq ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T. eTsêsƒ¡ Á|ü»\πø ø±≈£î+&É uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝§ì Væ≤+<äTe⁄\+<ä]øÏ |æ‘êeTVüA&ç>∑ ù|s=+~q u…ãT“*|ü⁄* ndüÔ$T+#·&É+ô|’ eT+&É\+˝§ $cÕ<ä#Ûêj·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT. B+‘= $X¯«Væ≤+<äT |ü]wü‘Y, ã»s¡+>∑<ä˝Ÿ, m_$|æ, _CÒ|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ yêõ<éq>∑sY, ô|<ä› ø=&É|üZ˝Ÿ, |ü⁄\ÿ˝Ÿ, ã+&ܬs+»˝Ÿ, _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+‘= bÕ≥T ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝§ Äj·Tq eTè‹ô|’ dü+‘êbÕìï Äj·÷XÊK\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü+‘ê|ü~q+>∑ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì l düs¡dü«‹ •X¯ó eT+BsY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝§ X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq dü+≈£î\ kÕÔsTT dü+^‘·es¡Z •ø£åD Ä~yês¡+‘= eTT–dæ+~. á dü+<äs¡“+>∑ •X¯ó eT+BsY bÕsƒ¡XÊ\\ ÁbÕ+‘· dü+^‘· Á|üeTTø˘ ø£eTà] lXË’\+ bÕ˝§Zì $<ë´s¡Tú\≈£î , Ä#ês¡T´\≈£î, e÷‘êJ\≈£î dü+^‘· •ø£åDqT n+~+#ês¡T. eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+˝§ &Üø£ºsY ‘·Tø±s¡+ bÕ˝§Zì dü+^‘·es¡Z jÓTTø£ÿ ÁbÕeTTK´‘·qT $<ë´s¡Tú\≈£î ns¡úeTj˚T´ $<Ûä+>∑ $e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ ìs¡«Væ≤+∫q dü+^‘· bı{Ï˝§ Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘·èB∏j·T kÕúq+ bı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. dü+≈£î\kÕúsTT |ü]~Û˝Àì <äT]ÿ, |æ≥¢+, u≤qT‡yê&É XÊK bÕsƒ¡XÊ\ , •X¯óeT+BsY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T, Ä#ês¡T´\T, e÷‘êJ\‘= bÕ≥T Á|ü<ëHê#ês¡T´\T düTã“sêj·TT&ÉT , bòÕsêàdædüTºs¡y˚Twt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ≥¢+ , qe+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q õ˝≤¢kÕÔsTT ô|’ø± ø£ã&û¶ b˛{°\˝§ sêÁwüºkÕúsTT »≥TºqT mqTï≈£îqï≥T¢ |òæõø£˝Ÿ&Ó’¬sø£ºsY Hêj·TuŸ s¡¡dü÷˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. u≤\u≤*ø£\ »≥¢qT m+|æø£ #˚dæq≥T¢ u≤*ø£\˝§ |ü\¢$, j·T+.|ü\¢$, s¡õj·÷ ( ø±e÷¬s&ç¶), ˝≤eD´ ( yÓ÷sêÔ&é) , qe´ (yÓ÷sêÔ&é), l» ( Äs¡÷àsY), Á|ü‹ø£ (yÓ÷sêÔ&é), uÛ≤>∑´\øÏÎ ( *+>∑+ù|{Ÿ), kÕ]ø£ (&ç#Y|ü*¢), Ádüe+‹ ( >±+<Ûë]), B|ü ( ìC≤e÷u≤<é), kÕº+&éu…’>∑ sêCÒX¯«] (|æ≥¢+) u≤\Ts¡T\˝§ @. lø±+‘Y (yÓ\÷ŒsY), »\+<ÛäsY, >∑+>±<ÛäsY (dæ]ø=+&É), sêπøwt (‘ê&Ü«sTT), B|üø˘ (Äs¡÷àsY), C…’bÕ˝Ÿ (u≤˝§ÿ+&É), Á|üB|t (yÓ÷sêÔ&é), Á|üMHé ( |æ≥¢+), $H√<é (*+>∑+ù|{Ÿ), kÕº+&é u…’>∑ eTTô¬øÔX¯«sY ( m˝≤¢¬s&ç¶), qπ>wt ( ;s¡÷ÿsY) , n+ãsYdæ+>¥ (>±+<Ûë])\qT m+|æø£#˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝§ »s¡>∑qTqï≥Te+{Ï sêÁwüºkÕÔsTT ô|’ø± ø£ã&û¶ Áø°&É\≈£î õ˝≤¢ qT+&ç bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


¬s+&ÉT ø£+ô|˙\T>± ne‘·]+#·qTqï $Áb˛ <˚oj·T kÕ|tºy˚sY ~>∑Z»+ $Áb˛ ÇqŒ¤πsàwüHé f…ø±ï\J (◊{°) _õHÓdtô|’ eT]+‘· <äèwæºì kÕ]+#·&ÜìøÏ ◊{°j˚T‘·s¡ yê´bÕsê\qT y˚s¡T #˚dæ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ ø£+ô|˙>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äT≈£î $Áb˛ m+≥sYÁô|’C…dt ù|s¡T‘√ ø=‘·Ô ø£+ô|˙ì kÕ›|æ+∫+~. Ç~ e÷¬sÿ{À¢ nHé*ôdº&é ø£+ô|˙>± ñ+≥T+~. Bì˝À uÛ≤>∑+>± ø£q÷‡eTsY πøsY ˝…’{Ï+>¥(|òü]ï#·sY $uÛ≤>∑+ ≈£L&Ü), ÇHéÁbòÕÅdüºø£ÃsY Ç+»˙]+>¥ (ôV’≤Á&Ü*ø˘‡, yê≥sY

_õHÓdt\T), yÓT&çø£˝Ÿ &Éj·÷>∑ïdæºø˘ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, düØ«düT\ _õHÓdt\qT $Áb˛ m+≥sYÁô|’C…dt øÏ+<ä @sêŒ≥T #˚j·TqT+~. á $uÛÑ»q 2012, @Á|æ˝Ÿ ˇø£{Ï qT+&ç neT\T˝ÀøÏ edüTÔ+~. ø£+ô|˙ì ¬s+&ÉT>± $&ÉBj·T&É+ e\¢ ˝≤uÛ≤\ e÷]®qT¢ yÓTs¡T>∑T|ü&É‘êj·Tì $Áb˛ d”m|òty√ düTπswt ùdHê|ü‹ nHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+>± $Áb˛ e÷]®q¢‘√ b˛*ùdÔ ◊{° _õHÓdt ˝≤uÛÑ+ >∑]wüº kÕúsTT˝À ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À j·÷»e÷q´ ìs¡«Vü≤D˝À

e÷s¡TŒ\T ñ+&Éeì ùdHê|ü‹ #ÓbÕŒs¡T. $Áb˛ uÀs¡T¶ j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nJ+ Áù|yéTJ $Áb˛≈£î m–®≈£L´{Ïyé #Ó’s¡àHé>±H˚ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]ÔkÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ $Áb˛ m+≥sYÁô|’C…dt≈£î Äj·Tq HêHé m–®≈£L´{Ïyé #Ó’s¡àHé>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ Ä<ëj·T+˝À 90% yê{≤qT ÄÁø£$TdüTÔqï ◊{° ùde\ô|’ eT]+‘· <äèwæºô|fÒº+<äTπø yê´bÕs¡ $uÛÑ»qqT #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 100 _*j·THé &Ü\s¡¢ <˚oj·T ◊{° |ü]ÁX¯eT˝À {°d”mdt, ÇH√Œ¤dædt, ◊;m+, j·÷¬ø‡+#·sY e+{Ï ~>∑ZC≤\‘√ b˛{°|ü&ÉT‘·THêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 19, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+>∑¢+&éqT ôd+#·Ø‘√ Ä<äT≈£îqï ≈£îø˘

ã+>±¢<˚XŸqT eT{Ϻø£]|æ+∫q yÓdæº+&ûdt &ÛÜø±˝À »]–q ‘=* f…düTº˝À ã+>±¢<˚XŸô|’ 77|üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ yÓdæº+&ûdt ¬>\Tbı+~+~. yÓdæº+&ûdt uÖ\sY u…dtº n<äT“¤‘·+>± sêDÏ+#·&É+‘√ ◊<äT $¬ø≥T¢ |ü&É>=≥º&É+ <ë«sê $+&ûdt ¬>\T|ü⁄ düTHêj·÷düyÓTÆ+~. {≤dt ¬>*∫ ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥≈£î ~–q yÓdæº+&ûdt »≥Tº ‘=* Çìï+>¥‡˝À 527 |üs¡T>∑T\ e<ä› &çπø¢sY #˚dæ+~. $+&ûdt Ä≥>±fi¯¢˝À #·+<äsYbÕ˝Ÿ (203) n<äT“¤‘·+>± sêDÏ+∫ &ÉãT˝Ÿ ôd+#·Ø kÕ~Û+#ê&ÉT. bÕyÓ˝Ÿ (117), sê+~Hé (126) X¯‘·ø±\‘√ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫ »≥Tº≈£î uÛ≤Øk˛ÿs¡T kÕ~Û+∫ô|{≤ºs¡T. ã+>±¢<˚XŸ uÖ\s¡¢˝À Vü≤d”‡ eT÷&ÉT $¬ø≥T¢ |ü&É>={≤º&ÉT. ‘·<äq+‘·s¡+ ã]˝ÀøÏ ~–q ã+>±¢<˚XŸ.. qsT÷yéT ÇkÕ¢yéT (108), ‘·$÷yéT Çø±“¤˝Ÿ (72), cÕøÏuŸ n˝Ÿ Vü≤düHé (89), qJsY VüQùd‡Hé (96), eTÁ≈£î<äT˝≤¢ (62)\ n<äT“¤‘· Çìï+>¥‡‘√ ‘=* Çìï+>¥‡˝À 556 |üs¡T>∑T\ e<ä› Ä˝Ö{Ÿ nsTT´+~. yÓdæº+&ûdt ÁøϬø≥s¡¢˝À sê+bÕ˝Ÿ eT÷&ÉT, qπsHé eT÷&ÉT, dü$÷ ¬s+&ÉT, u…dtº, ô|s¡Te÷˝Ÿ #Ós√ $¬ø{Ÿ |ü&É>={≤ºs¡T. B+‘√ 29 |üs¡T>∑T\T yÓqøÏÿ ‘·–Zq yÓdæº+&ûdt »≥Tº ¬s+&√ Çìï+>¥‡qT Äs¡+_Û+∫+~. ÁøÏdt π>˝Ÿ (19) sêDÏ+#·ø£b˛sTTHê eTs√ zô|qsY bÕyÓ˝Ÿ (110) ôd+#·Ø kÕ~Û+#ê&ÉT. Áu≤y√ 76|üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. $T–*q u≤´{Ÿ‡eTqT¢ dü«\Œ k˛ÿs¡Tπø ô|$*j·THé <ë] |ü{≤ºs¡T. ‘·<ë«sê yÓdæº+&ûdt »≥Tº 273 |üs¡T>∑T\≈£î Ä˝Öf…’+~. ã+>±¢<˚XŸ ‘·s¡|ü⁄q Vü≤d”‡ Äs¡T $¬ø≥T¢ |ü&É>=≥º>±, ñùd‡q‡ Vü‰düHé #Ós√ ¬s+&˚dæ $¬ø≥T¢ kÕ~Û+#ês¡T. 244 |üs¡T>∑T\ \ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q ã+>±¢<˚XŸ yÓdæº+&ûdt uÖ\sY u…dtº uÖ*+>¥ <Ûë{ÏøÏ ‘·˝§–Z+~. |òü*‘·+>± 16 |üs¡T>∑T\πø Ä˝Öf…’+~. |òü*‘·+>± yÓdæº+&ûdt ã+>±¢<˚XŸô|’ 77 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ã+>±¢<˚XŸ »≥Tº˝À eTVü≤à<äT˝≤¢ e÷Á‘·y˚T 29 |üs¡T>∑T\‘√

7

nVü≤à<ëu≤<é˝Àì yÓTT‘˚sê ùdº&çj·T+˝À uÛ≤s¡‘Y‘√ »s¡T>∑T‘·Tqï ‘=* f…dtº e÷´#Y˝À Ç+>∑¢+&é »≥TºqT ¬øô|ºHé n*düºsY ≈£îø˘ Ä<äT≈£îHêï&ÉT. Ç+>∑¢+&é ‘·q ‘=* Çìï+>¥‡˝À 191 |üs¡T>∑T\≈£î Ä˝Ö{Ÿ nsTT bòÕ˝ÀÄHé Ä&çq Ç+>∑¢+&é... ¬s+&√ Çìï+>¥‡˝À uÛ≤Ø k˛ÿs¡T ~X¯>± |üj·Tìk˛Ô+~. ¬øô|ºHé n*düºsY ≈£îø˘ 168 |üs¡T>∑T\‘√ nCÒj·T+>± ì\Te&É+‘√ Hê\T>√ s√E Ä≥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ Ç+>∑¢+&é »≥Tº ◊<äT $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 340 |üs¡T>∑T\T #˚dæ, uÛ≤s¡‘Yô|’ |ü~ |üs¡T>∑T\ Ä~Ûø±´ìï kÕ~Û+∫+~. B+‘√ Çìï+>¥‡ z≥$Tì ‘·|æŒ+#·T≈£îì e÷´#YqT Á&Ü #˚düT≈£îH˚ ~X¯>± u≤´{Ï+>¥ #˚k˛Ô+~. #˚‹˝À ◊<äT $¬ø≥T¢ ñ+&É>±, eTs√ s√E Ä≥ e÷Á‘·y˚T $T–*e⁄+~. n+‘·≈£îeTT+<äT uÛ≤s¡‘Y ‘·q ‘=* Çìï+>¥‡˝À 8 $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 521 |üs¡T>∑T\T #˚dæ e÷´#Y &çπø¢sY #˚dæ+~. uÛ≤s¡‘· »≥Tº˝À |üPC≤sê &ÉãT˝Ÿ ôd+#·Ø eT÷&√ s√E uÛ≤s¡‘· uÖ\s¡T¢ m+‘·>± ÁX¯$T+∫Hê Ç+>∑¢+&é $¬ø≥¢qT #˚j·T>±, ôdVü‰«>¥ ôd+#·Ø‘√ bòÕyéT˝ÀøÏ e∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. rj·T˝Òø£ b˛j·÷s¡T. eTTK´+>± ≈£îø˘ $¬ø≥¢ e<ä› bÕ‘·≈£îì b˛j·÷&ÉT.

yÓqTïH=|挑√ ~˝≤¸Hé ne⁄{Ÿ! ¬s+&É+¬ø\ k˛ÿs¡T kÕ~Û+#ê&ÉT. e÷´Hé Ä|òt ~ e÷´#Y nyês¡T¶qT $+&ûdt ÁøϬø≥sY bÕyÓ˝Ÿ kı+‘·+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ø±>± ¬s+&ÉT f…düTº e÷´#Y\‘√ ≈£L&çq á dæØdt˝À $+&ûdt 1-0 ‘˚&Ü‘√ Ä~Ûø£´+˝À ì*∫+~.yÓdæº+&ûdt, &ÛÜø± f…dtº, ã+>±¢<˚XŸ, ‘·$÷yéT Çø±“¤˝Ÿ, bÕyÓ˝Ÿ.

øÏMdt‘√ »s¡T>∑qTqï f…düTº dæØdt≈£î \+ø£ zô|qsY ‹\ø£s¡‘˚ï ~˝≤¸Hé <ä÷s¡eTj·÷´&ÉT. yÓqTï H=|æŒ qT+∫ Ç+ø± ø√\Tø√ø£b˛e&É+‘√H˚ q÷´õ˝≤+&é dæØdt qT+∫ ~˝≤¸Hé ne⁄{Ÿ nj·÷´&Éì l\+ø£ ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶ ‘Ó*|æ+~. B+‘√ øÏMdt‘√ f…düTº dæØdt ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT l\+ø£≈£î m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*+~. ø±>± X¯ìyês¡+ qT+&ç »]π> ‘=* f…düTº≈£î ~˝≤¸Hé n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É&ÉT. Çø£b˛‘˚.. yÓqTïH=|æŒ ø±s¡D+>± ~˝≤¸Hé øÏMdt‘√ ∫e] ¬s+&ÉT eH˚¶˝À¢ ≈£L&Ü Ä&É˝Òø£b˛j·÷&ÉT. es¡¸+ n+‘·sêj·T+ ø£*–+∫q Ä dæØdt˝À ~˝≤¸Hé eT÷&√ eH˚¶˝À ôd+#·Ø‘√ ø£<ä+‘=ø±ÿ&ÉT. n‘·ì kÕúq+˝À ~eTT‘Y ≈£îs¡TDs¡‘˚ï ‘=* f…düTº≈£î m+|æø£j·÷´&ÉT.

y˚˝≤ìøÏ CÒyéT‡ u≤+&é ñ|üjÓ÷–+∫q ¨+&Ü u…’ø˘ ¬>˝≤ø°‡ mdt4 s¡÷eTsY n|t&˚{Ÿ!

_õHÓdt 2012 düTEøÏ õMTï ø±+bÕø˘º mdtj·T÷M CÒyéT‡ u≤+&é ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªôd’ÿbòÕ˝Ÿμ ˝À &Üìj˚T˝Ÿ Á¬ø’>¥ (CÒyéT‡ u≤+&é bÕÁ‘· b˛wæ+∫q Vü‰©e⁄&é V”≤s√) q&ç|æq yÓ÷&çô|ò’&é ¨+&Ü Ä|òt-s√&ç+>¥ yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ Ç|ü⁄Œ&ÉT y˚˝≤ìøÏ e∫Ã+~. CÒyéT‡ u≤+&é bÕÁ‘· |ü⁄{Ϻ 50 @fi¯ó¢ >∑&ÉTdüTÔqï dü+<äs¡“¤+>± uÛ≤Ø ôV’≤|t‘√ e÷¬sÿ{À¢øÏ e∫Ãq á 23e CÒyéT‡ u≤+&é dæìe÷ ôd’ÿbòÕ˝Ÿ˝À &Üìj˚T˝Ÿ Á¬ø’>¥ ¨+&Ü dæÄsYm|òt 250ÄsY yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝ŸqT ¨+&Ü __dæ |æ\¢\ ø√dü+ <ëq+ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. á u…’ø˘qT y˚\+ y˚j·T≥+ <ë«sê e#˚à yÓTT‘êÔìï nHê<Ûä |æ\¢\ ø√dü+ ñ|üjÓ÷–+#·qTHêïs¡T. ôd’ÿbòÕ˝Ÿ dæìe÷˝Àì Á~∏*¢+>¥ zô|ì+>¥ #˚dt d”¬ø«H釽À ≥]ÿwt Åd”º{Ÿ eT¬sÃ+{Ÿ qT+∫ u≤+&é á u…’ø˘qT ns¡Te⁄ rdüT≈£î+{≤&ÉT. Çs¡T≈£î s√&ÉT¢, yÓT≥¢ô|’ s¡jYT s¡jYTeTì <ä÷düT≈£îb˛‘·÷ n~›]b˛j˚T u…’ø˘ düº+{Ÿ\qT u≤+&é á u…’ø˘‘√ #˚j·T&Üìï eTq+ á dæìe÷˝À >∑eTì+#·e#·TÃ. u≤+&é q&ç|æq á ôd\Á_{° u…’ø˘qT \+&ÉHé˝À y˚\+ y˚j·TqTHêïs¡T. __dæ |æ\¢\≈£î eT<äΔ‘·T Çe«≥+ ‘·eT≈£î dü+‘√wü+>± ñ+<äì, á yÓ÷&çô|ò’&é u…’ø˘ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq~, $•wüºyÓTÆq~ eT]j·TT ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq<äì ¨+&Ü j·T÷πø y˚TH˚»sY (ø±s√Œπs{Ÿ ø£eT÷´ìπøwüHé‡) |òæjÓ÷Hê ø√˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. y˚˝≤ìøÏ CÒyéT‡ u≤+&é yê&çq ¨+&Ü u…’ø˘ 1/7 __dæ ∫Å\¶Hé ª˙&é |òüsY Äø£åHéμ nH˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚\+ ø√dü+ Á|üeTTKT\T ñ|üjÓ÷–+∫q edüTÔe⁄\qT ùdø£]+∫ yê{Ïì y˚\+˝À $Áø£sTT+∫, <ëì <ë«sê e∫Ãq ì<ÛäT\qT nHê<Ûä |æ\¢\ ø√dü+ ñ|üjÓ÷–+#·qTHêïs¡T. ˙&é |òüsY Äø£åHé≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈£L e∫Ãq edüTÔe⁄˝À¢ u≤+&é yê&çπø n‘·´+‘· $\TyÓ’q~>± ì\TeqT+<äì düe÷#ês¡+. y˚\+˝À y˚˝≤~ bÂ+&É¢qT ‘Ó∫Ãô|≥ºe#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á dæìe÷˝À &Üìj˚T˝Ÿ Á¬ø’>¥ (CÒyéT‡ u≤+&é bÕÁ‘·<Ûë]) eT]j·TT z˝≤ sêbÕdt (bÕÁ{°dt bÕÁ‘·<Ûë])\ ø√dü+ ¬s+&ÉT yÓ÷&çô|ò’&é yÓ÷{≤sYôd’øÏfi¯¢qT ‘·j·÷s¡T #˚j·T≥+ »]–+~. á dæìe÷˝À u…’ø˘ #˚CŸ‘√ ≈£L&çq z |üesY|òü⁄˝Ÿ j·÷ø£åHé düìïy˚X¯+ ñ+≥T+~. á düìïy˚XÊìï ≥Øÿ s√&É¢ô|’ ∫Árø£]+#ês¡T. Ç+<äT˝À düTe÷s¡T 20 ¨+&Ü u…’ø˘\qT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. ø±>±.. á ¬s+&ÉT yÓ÷{≤sYôd’øÏfi¯¢qT e÷Á‘·+ Á|ü‘˚´ø£+>± nø£ÿ&ç ÁbÕ+rj·T‘·≈£î nqT>∑TD+>± &çC…’Hé #˚XÊs¡T.

e÷s¡T‹ düTEøÏ e÷‘·è dü+düú, »bÕHé≈£î #Ó+~q düTEøÏ yÓ÷{≤sY ø±s√ŒπswüHé n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ≥¢˝À $Áø£sTTdüTÔqï bò˛sY-M˝Ÿ Á&Ó’yé ø±+bÕø˘º mdtj·T÷M ªdüTEøÏ õ$÷ïμ (Ç+&çj·THé e÷¬sÿ{À¢ e÷s¡T‹ düTEøÏ õ|”‡)≈£î ø£+ô|˙ ø=‘·Ô yÓTs¡T>∑T\T n~›+~. 2013 düTEøÏ õ$÷ï˝À &çC…’Hé |üs¡+>±, |ò”#·s¡¢ |üs¡+>± nH˚ø£ e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T #˚dæ ø£+ô|˙ ‘êC≤>± >√¢ã˝Ÿ e÷¬sÿ≥¢ ø√dü+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. #Ó’Hê e÷¬sÿ{À¢ düTEøÏ õ$÷ï ø±+bÕø˘º mdtj·T÷MøÏ eT+∫ &çe÷+&é ñ+~. düTEøÏ õ$÷ï‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ ø=‘·Ô 2013 düTEøÏ õ$÷ï˝À Ø&çC…’Hé #˚j·Tã&çq Á|òü+{Ÿ ã+|üsY, Á–˝Ÿ, u≤HÓ{Ÿ, ØbıõwüHé #˚j·Tã&çq bòÕ>¥ ˝≤´+|t‡ e+{Ï e÷s¡TŒ\qT >∑eTì+#·e#·TÃ. mdtC…&é4 y˚]j·T+{Ÿ˝À Ä|ü¸q˝Ÿ yÓT{≤*ø˘ πs+CŸ ô|sTT+{Ÿ‡qT ø=qT>√\T<ës¡T\T m+#·Tø√e#·TÃ. Ç+{°]j·Ts¡¢˝À dü]ø=‘·Ô bòÕ´Á_ø˘ yÓT{°]j·T˝Ÿ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. ◊mdtz|òæø˘‡ #Ó’˝Ÿ¶ d”{Ÿ eTÚ+{Ï>¥‡ Ç+<äT˝À eTs=ø£ Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D>± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. mdtC…&é3, mdtC…&é4 y˚]j·T+≥¢˝À dü]ø=‘·Ô ôV≤&é¬sdtº\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düTEøÏ õ$÷ï ø±+bÕø˘º mdtj·T÷M eT+∫ Ä|òt-s√&ç+>¥ kÕeTsêú´ìï ø£*– ñ+≥T+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç~ ns¡“Hé Á&Ó’$+>¥ ø£+&çwüHé‡≈£î ≈£L&Ü #·ø£ÿ>± dü]b˛‘·T+~. düTEøÏ õ$÷ï˝À 1.6 ©≥sY, 16-yê˝Ÿ« Ç+»HéqT ñ|òüjÓ÷–+#ês¡T. Ç~ >∑]wüº+>± 85 |æmdt\ X¯øÏÔì, 110 mHémyéT\ {≤sYÿqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. Ç~ e÷´qT´e˝Ÿ ˝Ò<ë Ä{Ày˚T{Ïø˘ Á{≤ì‡$TwüHé Ä|ü¸Hé‘√ \uÛÑ´eTe⁄‘·T+~. e÷´qT´e˝Ÿ Á{≤ì‡$TwüHé y˚]j·T+{Ÿ ©≥s¡T≈£î 14.09 øÏ.$÷. yÓTÆ˝ÒJì, Ä{Ày˚T{Ïø˘ Á{≤ì‡$TwüHé y˚]j·T+{Ÿ ©≥s¡T≈£î 13.70 øÏ.$÷. yÓTÆ˝ÒJì Ä|òüsY #˚düTÔ+~. düTEøÏ õ$÷ï 2013 1/15 Ç+&çj·THé e÷¬sÿ{À¢ \uÛÑ´eTe⁄‘·Tqï e÷s¡T‹ düTEøÏ õ|”‡øÏ düºsTT*wt yÓs¡¸H˚ düTEøÏ õ$÷ï. uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ~ u…dtº Ä|òt s√&ÉsY>± $T\≥Ø yÓVæ≤ø£˝Ÿ>±, b˛©dt J|ü⁄>± eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï õ|”‡ mdtj·T÷MøÏ Á|üdüTÔ‘·+ Ä<äs¡D ‘·–Zb˛sTTq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ e÷¬sÿ{À¢ dü]ø=‘·Ô mdtj·T÷M\T düs¡düyÓTÆq <Ûäs¡\πø \uÛÑ´eTe⁄‘·T+&É≥+‘√ õ|”‡ì ø=qT>√\T #˚ùdyês¡T ø£s¡Tej·÷´s¡T. yêdüÔyêìøÏ e÷s¡T‹ düTEøÏ mdtj·T÷M e÷¬sÿ{À¢ m<äTs¡e⁄‘·Tqï b˛{°ì ‘·≥Tºø√yê\+fÒ düTEøÏ õ$÷ï ˝≤+{Ï n<ÛäTHê‘·q ñ‘·Œ‘·TÔ\qT Çø£ÿ&ç e÷¬sÿ{À¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. nsTT‘˚, düTEøÏ õ$÷ï Ç+&çj·THé e÷¬sÿ{À¢ $&ÉT<ä\ #˚ùd n+X¯+ô|’ ø£+ô|˙ H√s¡T yÓT<ä|ü≥+ ˝Ò<äT. #Ó’Hê e÷¬sÿ{À¢ düTEøÏ õ$÷ï mdtj·T÷M <Ûäs¡\T s¡÷.12.2 \ø£å\ qT+∫ s¡÷.13.6 \ø£å\ πs+CŸ˝À ñHêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>±, uÛ≤s¡‘Y e+{Ï n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï e÷¬sÿ≥¢qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì &çC…’Hé düTEøÏ z >√¢ã˝Ÿ ø±+bÕø˘º mdtj·T÷M ø±HÓ‡|tº ªe÷s¡T‹ düTEøÏ mø˘‡@ Ä˝≤Œ¤μqT >∑&É∫q »qe]˝À »]–q 2012 &Ûç©¢ Ä{À mø˘‡b˛˝À Á|ü<ä]Ù+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. n|tÁπ>&Ó&é õ|”‡ kÕúq+˝À dü]ø=‘·Ô ø±+bÕø˘º mdtj·T÷Mì e÷s¡T‹ düTEøÏ Ç+&çj·÷≈£î |ü]#·j·T+ #˚ùd neø±X¯+ ñ+~.

kÕyéTdü+>¥ ¬>˝≤ø°‡ dæØdt qT+∫ $&ÉT<ä˝…’ á @&Ü~øÏ >±qT n‘·T´‘·ÔeT Ä+Á&ÜsTT&é kÕàsYºbò˛Hé>± >∑T]Ô+|ü⁄‘Ó#·TÃ≈£îqï ª¬>˝≤ø°‡ mdt3μdü¬ø‡düsY es¡¸Hé>± ¬>˝≤ø°‡ mdt4 s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. kÕyéTdü+>¥ á ˝Òf…dtº es¡¸Hé ¬>˝≤ø°‡ &çyÓ’CŸqT 2013 |òæÁãe]˝À Ä$wüÿ]+#˚+<ä≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥T¢ |ü⁄ø±s¡T¢ wæø±s¡T¢ #˚düTÔHêïsTT. á Áø£eT+˝À »qe]˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ø£q÷‡´eTsY m\Åø±ºìø˘ m–®_wüHé˝À kÕyéTdü+>¥ ‘êC≤>± eè~Δ #˚dæq 5 n+>∑Tfi≤\ ôV’≤&Ó|òæìwüHé ÄyÓ÷˝Ÿ¶ bÕ´q˝ŸqT Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ\T #˚düTÔqï≥T¢ e÷s√ >±dæ|t Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚k˛Ô+~. á ‘êC≤ n|t&˚{Ÿ‘√ ¬>˝≤ø°‡ mdt4 |üP]ÔkÕúsTT ôV’≤&Ó|òæìwüHé ÄyÓ÷˝Ÿ¶ bÕ´q˝ŸqT ø£*– ñ+&=#·Ãqï nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·HêïsTT. Çø£ &çyÓ’CŸ |ò”#·s¡¢≈£î dü+ã+~Û+∫.. nH˚ø£ }Vü‰>±Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. á &çyÓ’CŸ˝À $ìjÓ÷–+∫q ø±¬sºø˘‡-@15&çC…’Hé‘√ ≈£L&çq ø±«&é-ø√sY ÁbÕôddüsYqT ªn&√ìdtμ (+≥˙ì‹ã) ø√&é H˚yéT‘√ |æ\TdüTÔqï≥T¢ &çõ≥˝Ÿ &Ó’© ù|s=ÿ+~. ¬>˝≤ø°‡ mdt4qT e#˚à @&Ü~ Äs¡+uÛÑ+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ yÓTTu…’˝Ÿ es¡˝Ÿ¶ ø±+Á¬>dt y˚~ø£ ô|’ Ä$wüÿ]+#˚+<äT≈£î kÕyéTdü+>¥ dæ<äΔ+>± ñqï≥T¢ ù|s¡T #Ó|üŒ{≤ìøÏ ìsêø£]+∫q kÕyéTdü+>¥ Á|ü‹ì~Û ˇø£s¡T ‘·eT‘√ ‘Ó\|æq≥T¢ ø=]j·THé q÷´dt esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. |ü\T ìy˚~ø£\T Ä<Ûës¡+>± ùdø£]+∫q ¬>˝≤ø°‡ mdt4 |ò”#·s¡T¢ (}Vü‰»ì‘·+>±): 5 n+>∑Tfi≤\ ÄyÓ÷˝Ÿ¶ &çdtù|¢, 441 |”|”◊ |æø£‡˝Ÿ &Óì‡{°, ]dü\÷´wüHé 1920â 1080|æø£‡˝Ÿ‡, yÓTeTØ y˚]j·T+{Ÿ‡: 16J_, 32J_, 64J_, 128J_, 3J_ sê´yéT, 3200myéT@ôV≤#Y u≤´≥Ø, 1.9yÓT>± |æø£‡˝Ÿ Á|òü+{Ÿ ù|òdæ+>¥ ¬øyÓTsê (ôd’ÿ|t ¬s&û |ò”#·sY), m˝Ÿ{°á HÓ{ŸesYÿ düb˛sYº.

ÄdüºHé e÷]ºHé ø=qT>√\T πsdüT˝À {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ≈£L&Ü Á_{°wt \>∑®Ø ø±sY Áu≤+&é ÄdüºHé e÷]ºHé˝À yê{≤\ neTàø£+ >∑T]+∫ Ç|ü⁄Œ&ÉT >∑Tdü>∑Tdü\T m≈£îÿe>± $ì|ædüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*+<˚. á yê{≤\qT ø=qT>√\T πsdt˝À Ç|üŒ{Ïπø <˚oj·T Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ ~>∑Z»+ eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë eTT+<ä+»˝À ñqï≥T¢ Ç~es¡ø£{Ï ø£<∏äq+˝À ‘Ó\TdüT≈£îHêïsTT. nsTT‘˚, ‘êC≤ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, Á|ü|ü+#·+˝À ¬ø˝≤¢ n‘·´+‘· #·e¬ø’q ø±s¡TqT {≤{≤ HêH√qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫q eTs√ uÛ≤s¡‘· Ä{À ~>∑Z»+ {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ≈£L&Ü á πsdt˝ÀøÏ e∫à #˚]q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ÄdüºHé e÷]ºHé jÓTTø£ÿ ≈£îyÓ’{° j·T»e÷qT\T ø£+ô|˙˝Àì ‘·eT yÓTC≤Ø{° yê{≤\qT $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î |ü{ÏwüºyÓTÆq ø=qT>√\T<ës¡T\ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. ÄdüºHé e÷]ºHé˝À <ë<ë|ü⁄ 64 XÊ‘·+ yê{≤ ø£*–q ªÇHÓ«dæºyÓT+{Ÿ &ÜsYμ Á|üdüTÔ‘·+ Ä]úø£ Çã“+<äT˝À¢ ñ+~. ‘·eT Ä]úø£ Çã“+<äT\qT |ü]wüÿ]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î á ø£+ô|˙ ÄdüºHé e÷]ºHé˝À ñqï ‘·eT yê{≤\qT $Áø£sTT+#ê\ì jÓ÷∫k˛Ô+~. á $Áø£j·T+ô|’ ‘·eT≈£î dü\Vü‰ Ç#˚Ã+<äT≈£î >±qT ªs√<∏é‡#ÛÓ’˝Ÿ¶μqT ÇHÓ«dæºyÓT+{Ÿ &ÜsY ‘·eT dü\Vü‰<ës¡T>± ìj·T$T+#·T≈£î+~. á yê{≤\ neTàø£+ $wüj·T+ô|’ >∑&É∫q ø=~› HÓ\\T>± |ü\T |ü{ÏwüºyÓTÆq ø=qT>√\T<ës¡T\‘√ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ≈£L&Ü ÄdüºHé e÷]ºHé˝Àì yê{≤\qT ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î ÄdüøÏÔ‘√ ñqï≥T¢ ø£+ô|˙ì ñ≥+øÏdü÷Ô.. ã]à+>¥Vü‰yéTb˛dtº z ø£<∏äq+˝À Á|ü#·T]+∫+~. nsTT‘˚, á $wüj·T+ô|’ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L m˝≤+{Ï n~Ûø±]ø£ yê´K´\T ø±˙ Á|üø£≥q\T

ø±˙ yÓ\Te&É ˝Ò<äT. >∑&É∫q ◊<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ÄdüºHé e÷]ºHéqT ø=qT>√\T #˚dæq <Ûäs¡πø á yê{≤\qT $Áø£sTT+#ê\ì ÇHÓ«dæºyÓT+{Ÿ &ÜsY uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ÇHÓ«dæºyÓT+{Ÿ &ÜsY 2007˝À 800 $T*j·Tq¢qT yÓ∫Ã+∫ á yê{≤\qT ø=qT>√\T #˚dæ+~. eTq<˚X¯ ø£¬s˙‡˝À Bì $\Te düTe÷s¡T s¡÷.4,400 ø√≥T¢. nsTT‘˚, ÇHÓ«dæºyÓT+{Ÿ &ÜsY‘√ dü+ã+<Ûä+ ñqï n~Ûø±s¡T\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, á dü+düú ‘·eT Ä]úø£ Çã“+<äT\ qT+∫ ãj·T≥|ü&É{≤ìøÏ á yê{≤\ neTàø£+ ˇø£ÿ e÷s¡ZeTì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À, {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ Ç|üŒ{Ïπø Á_{°wt \>∑®Ø ø±sY ø£+ô|˙ C≤>±«sY ˝≤´+&é s√esYqT kı+‘·+ #˚düTø=ì ñ+&É≥+‘√ ‘êC≤>± ÄdüºHé e÷]ºHéqT ≈£L&Ü ø=qT>√\T #˚dæq≥¢sTT‘˚, á ¬s+&ÉT \>∑®Ø ø£+ô|˙\ eT<Ûä´ f…ø±ï\Jì |ü+#·T≈£îH˚+<äT≈£î M\e⁄‘·T+<äì $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´~Ûø£ ÁfÒ&ç+>¥\ dü+düú>± mHémdtá ôdô|º+ãsY HÓ\˝À Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´~Ûø£ ÁfÒ&ç+>¥\T ìs¡«Væ≤+∫q ÁfÒ&ç+>¥ dü+dü›>± H˚wüq˝Ÿ kÕºø˘ mπø‡+CŸ (mHémdtá) ne‘·]+∫+~. ôdô|º+ãsY HÓ\˝À mHémdtá áøÏ«{° $uÛ≤>∑+˝À yÓTT‘·Ô+ 11.64 ø√≥¢ ˝≤yê<˚M\T (ÁfÒ&ç+>¥\T) »]>±sTT. Á|ü|ü+#· mπø‡+CŸ\ düe÷K´ (&ÉãT¢´m|òtá) n+~+∫q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ôdô|º+ãsY˝À H˚wüq˝Ÿ kÕºø˘ mπø‡+CŸ (mHémdtá) 20 s√E\ bÕ≥T ÁfÒ&ç+>¥ »s¡>±Z.. Ä>∑düTº HÓ\‘√ b˛*ùdÔ 11 XÊ‘·+ n~Ûø£+>± ÁfÒ&ç+>¥\T »s¡>∑&É+‘√ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› kÕºø˘ mπø‡+CŸ>± ne‘·]+∫+~. ¬s+&Ée kÕ›q+˝À ø=]j·÷ mπø‡+CŸ 11.18 ø√≥¢ ÁfÒ&ç+>¥\T »s¡|ü>±... ‘·sê«‘· kÕ›Hê˝À¢ q÷´j·÷sYÿ kÕºø˘ mπø‡+CŸ, j·T÷s√ kÕºø˘ mπø‡+CŸ\T 9.64 ø√≥¢‘√ ñHêïsTT. Ä ‘·sê«‹ kÕ›Hê˝À¢ HêkÕ¶ø˘ zmyéTmø˘‡, ôw+CŸ ôV≤Hé mdtá, cÕ+ô|òTÆ kÕºø˘ mπø‡+CŸ\T ñHêïsTT. Ädæj·÷ |òüdæ|òæø˘ Øõj·TH√¢ es¡Tdü>± ‘=$Tà<√ HÓ\˝À ≈£L&Ü ÁfÒ&ç+>¥\ |üs¡+>± H˚wüq˝Ÿ kÕºø˘ mπø‡+CŸ ì*∫+~. Çø£ Ç+&çj·÷≈£î #Ó+~q u≤+uÒ kÕºø˘ mπø‡+CŸ 2.77 ø√≥¢ ÁfÒ&ç+>¥\‘√ Á|ü|ü+#·+˝À @&Ée kÕ›Hêìï <äøÏÿ+#·T≈£î+~. Ç~ Ç˝≤ ñ+fÒ ás√E kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ˝≤uÛ≤˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. u≤+uÒ kÕºø˘ mπø‡+CŸ 204 bÕsTT+≥¢ es¡≈£L ˝≤uÛÑ|ü&ÉT‘·÷ 18,766øÏ dü$÷|ü+˝À ÁfÒ&Ée⁄‘√+~. n<˚ $<Ûä+>± ì|”º 59 bÕsTT+≥¢≈£î ô|’>± ˝≤uÛÑ|ü&ÉT‘·÷ 5,704 dü$÷|ü+˝À ÁfÒ&Ée⁄‘√+~. nìï ôdø√º]j·T˝Ÿ dü÷N\T ˝≤uÛ≤˝À¢ ñHêïsTT. ø±´|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡, ◊{°, Ä{À dü÷N\T mø£ÿe>± ˝≤uÛÑ|ü&ÉT‘·THêïsTT. u≤+uÒ kÕºø˘ mπø‡+CŸ Á>∑÷|ü⁄ @˝À ngC…qø± bòÕsêà, j·T÷ìj·THé u≤´+ø˘, J m+≥sYf…’HÓà+{Ÿ, d”ámdtd”, Væ≤+<ä÷kÕ›Hé ø±|üsY ùws¡T¢ 3 qT+&ç 5 XÊ‘·+ <ëø± ˝≤uÛÑ|ü&ÉT‘·÷ {≤>¥ ¬>sTTqsY‡>± ñHêïsTT. ì|”º˝À ãC≤CŸ Ä{À, m˝Ÿ n+&é {°, ¬>sTT˝Ÿ ùws¡T¢ 2 XÊ‘êìøÏ ô|’>± ˝≤uÛ≤˝À¢ ñHêïsTT.


C M Y K

8

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 19, 2012

nqTwüÿX¯s¡à

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ì‘ê´q+<ä ø±´+|ü⁄˝À #˚]q eTs√ V”≤s√sTTHé Á|üeTTK q{Ï s¡+õ‘·‘√ sêdü©\\ πødüT˝À Çs¡T≈£îÿqï ì‘ê´q+<ä ø±´+|ü⁄˝À eTs√ e÷J V”≤s√sTTHé C≤sTTHÓ’+~. ‘Ó\T>∑T˝À ôd’‘·+ ø=ìï dæìe÷\T #˚dæq ÄyÓT ‘·q yÓqTï HÓ|æŒ kÕ«$T <äj·T‘√ qj·TyÓTÆ+<äì,n+<äTπø C≤sTTqj·÷´qì #Ób˛Ô+~. ì‘ê´q+<ä kÕ«$T V”≤*+>¥ ∫øÏ‘·‡˝À ì|ü⁄D‘·«yÓTÆ Äj·Tqô|’ uÛÑøÏÔ ø£*π>˝≤ #˚dæ+<ä+{À+~. øödü\´ ì‘ê´q+<ä ÄÁX¯eT+ yÓ[¢ V”≤*+>¥ ∫øÏ‘·‡ bı+~+~. Á|üdüTÔ‘·+ yÓqTïH=|æŒ |üP]Ô>± ‘·–Zb˛e&É+ øödü\´ ì‘ê´q+<ä •wüß´sê*>± e÷]+~.‘·s¡#·÷ u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ñqï ì‘ê´q+<ä ÄÁX¯e÷ìøÏ yÓ[¢ ÁbÕs¡úq, Ç‘·s¡ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+≥÷ n~Ûø£ düeTj·÷ìï nø£ÿ&˚ >∑&ÉT|ü⁄‘√+~. ÄÁX¯eT ø±s¡´Áø£e÷˝À¢q÷ bÕ˝§Z+{À+~. jÓ÷>∑, <Ûë´q+ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~.Çø£ ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ì‘ê´q+<ä, s¡+õ‘· sêdü©\\ dæ&ç\T |ü\T {°$ #êqfi¯¢˝À Á|ükÕs¡yÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+~. Ç$ dü+#·\q+ düèwæº+#êsTT. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ n|üŒ{À¢ dæ◊&ç n~Ûø±s¡T\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. M&çjÓ÷ dæ&ç\˝À ñqï~ ‘êeTT ø±<äì ì‘ê´q+<ä, s¡+õ‘· #ÓãT‘·THêïs¡T. B+‘√ M&çjÓ÷˝À ñqï~ yêsê ø±<ë nH˚ $wüj·÷ìï Á<ÛäTMø£]+#˚+<äT≈£î |üØø£å\T #˚j·÷\ì dæ◊&ç n~Ûø±s¡T\T

bÕ˝§Z+≥Tqï øödü\´≈£î ì‘ê´q+<ä ÄÁX¯eT+˝À eTTK´ |ü<ä$ \_ÛdüTÔ+<äH˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. ì‘ê´q+<ä≈£î Á|ü<Ûëq •wüß´sê* ¨<ë \_Û+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT÷&˚fi¯ó¢>± dæìe÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñqï áyÓT Á|üdüTÔ‘·+ u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ìyêdüeTT+{À+~.32 @fi¯¢ øödü\´ rÁeyÓTÆq yÓqTïH=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ |ü\T &Üø£ºs¡¢ e<ä› ∫øÏ‘·‡ bı+~Hê qj·T+ ø±˝Ò<äT. kÕ«$T á HÓ|æŒì #˚‹‘√ rùddæq≥T¢ e÷j·T+ #˚kÕs¡ì n+{À+~. áyÓT ø±\yÓT˝≤¢+ø±<ä˝Ÿ yê\Z ∫Á‘·+ <ë«sê ø√©e⁄&é≈£î V”≤s√sTTHé>± |ü]#·j·T+ nsTT´+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· Á|æj·TeTT&ÉHé, ñqTï&ÉHé, yêq‘Ó’Ô\, eTq<Ó’ ‹]&ç ${≤ºj˚T yÓTT<ä\>∑T ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫+~. ‘·$Tfi¯+‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ <äøÏåD≤~ uÛ≤wü˝À¢ q{Ï+∫q øödü\´ ∫es¡>± dü+‘√wü düTÁãeTDÏj·T+ ìs¡ísTT+#ês¡T. Bìô|’ ‘·eT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ì‘ê´q+<ä≈£î n|üŒ{À¢ |ü\Te÷s¡T¢ H√{°düT\T n+<äCÒXÊs¡T. nsTT‘˚ ì‘ê´q+<ä e÷Á‘·+ düŒ+~+#·˝Ò<äT. ì‘ê´q+<äkÕ«$T mìï Äs√|üD\qT m<äTs=ÿ+≥THêï Äj·Tqô|’ ‘ês¡\≈£î yÓ÷Vü≤+ ‘·>∑Z&É+ ˝Ò<äq&ÜìøÏ ì<äs¡Ùq+ q{Ï øödü\´. s¡+õ‘· nq+‘·s¡+ Ç{°e\ eTs√ q{Ïô|’ ì‘ê´q+<ä |ü\Te÷s¡T¢ n‘ê´#ês¡+ #˚dæq≥T¢ Äs√|üD\T e∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

yÓT>± bòÕ´$T© V”≤s√\qT ø±ø± |ü&ÉT‘·Tqï neT˝≤ bÕ˝Ÿ!! {≤©e⁄&é ∫Á‘· |ü]ÁX¯eTqT XÊdædüTÔqï bòÕ´$T©˝À yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ ≈£î≥T+ã+ ˇø£{Ï. á bòÕ´$T©ì qT+∫ yÓT>±kÕºsY‘√ bÕ≥T.. |üeHé ø£fi≤´DY, Hê>∑u≤ãT, n\T¢ ns¡T®Hé, sêyéT #·s¡DY, kÕsTT<Ûäs¡yéT ‘˚CŸ\T V”≤s√\T>± ñHêïs¡T. B+‘√ á bòÕ´$T©øÏ <ä>∑Z¬s’‘˚ ˇø£ ∫Á‘·+˝À ø±ø£b˛sTTHê eTs=ø£] ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé #ÛêHé‡ ø=fÒºj·Te#·Ãì {≤©e⁄&é ã÷´{°\T b˛&û |ü&ÉT‘·THêïs¡T.á b˛{°˝À ‘·eTHêï eTT+<äT es¡Tdü˝À ñ+~. |òü*‘·+>± á $T˝Ÿÿ ã÷´{°ô|’ yÓT>± bòÕ´$T© V”≤s√sTTHé nì eTTÁ<ä ≈£L&Ü |ü&çb˛sTT+~. ‘êC≤>± n<˚ ø√e˝À neT˝≤bÕ˝Ÿ #˚s¡qT+~. ªHêj·Tø˘μ ∫Á‘·+˝À #ÓÁØ düs¡düq V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔqï neT˝≤bÕ˝Ÿ.. eT>∑BÛs¡T&çì z πs+CŸ˝À bı–&˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü..

$T–*q V”≤s√\qT ‘·q bı>∑&ÉÔ\ es¡¸+˝À eTT+#Ó‘·TÔ‘√+~.μeT>∑BÛs¡μ e+{Ï u≤¢ø˘ãdüºsY dæìe÷\T #˚dæq #ÓÁØ˝À @e÷Á‘·+ >∑s¡«+ ˝Ò<äì, n˝≤+{Ï V”≤s√‘√ ø£*dæ q{Ï+#·&É+ #ê˝≤ Á~∏*¢+>¥>± ñ+<äì #Ó|ü⁄‘√+~. n˝≤π>, |üesY kÕºsY‘√ ≈£L&Ü z #ÛêHé‡ eùdÔ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+<äì ‘·q eTqdüT‡˝Àì e÷≥qT u≤Vü‰≥+>±H˚ yÓ\¢&ç+∫+~. eTs√ yÓT>± bòÕ´$T© V”≤s√ ã˙ï‘√ ªÇ<ä›s¡e÷àsTT\Tμ ∫Á‘·+˝À neT˝≤bÕ˝Ÿ z V”≤s√sTTHé>± q{ Ïk˛Ô+~. k˛.. yÓT>± bòÕ´$T© V”≤s√\‘√ es¡Tdü Ä|òüs¡T¢ ø=fÒºdüTÔqï neT˝≤ bÕ˝Ÿô|’ yÓT>± bòÕ´$T© V”≤s√sTTHé>± eTTÁ<ä |ü&ÉqT+~.

dü˙ïì ;{Ÿ #˚dæq Á|æj·÷ sêjYT... u…dtº ªªÁu…dtºμμ b˛sYï kÕºsY eTTK´+>± ‘·q |ü¬sŒ¤ø˘º |òæ>∑s√Ô dü˙ï n+<ë\qT $T+∫q n+<ë \qT Á|ü<ä ]Ùdü÷Ô HÓ{Ï»q¢≈£î ‘Ó>∑ |üìô| &ÉT‘√+<ä≥. _>¥ u≤dt m+Á{° ‘·sê« ‘· ÄyÓT Vü‰f…dtº bò˛ {À\ ø√dü+»q+ ‘Ó>∑ m>∑ã&ÉT ‘·THêïs¡≥.n<ä˝≤e⁄+∫‘˚ Á|æj·÷ sêjYT Ç|üŒ{Ïπø |ü\T u≤©e⁄&é Ä|òüs¡¢≈£î Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ãq≥T¢ uÛÀ>∑{≤º. eTTK´ +>± á dæìe÷˝À¢ ÄyÓT q>∑ï d”q¢˝À q{Ï+ #·qT+<äì u≤©e⁄&é dæ˙»q+ #Ó|ü⁄Œ≈£î+ ≥THêïs¡T. ÄyÓT u≤&ûøÏ ‘·>∑ZfÒ¢ ø£<∏ä\T ‘·j·÷s¡T#˚dæ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚ bÕ¢Hé #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+.ø±>± Ç<˚ $wüj·TyÓTÆÁ|æj·÷ sêjYTqT ø£~*ùdÔ, ¬s+&ÉT ô|<äe⁄\qT n+<ä+>± kÕ>∑Bdü÷Ô $÷s¡T $qï~ ì»y˚T n+{À+<ä≥. ô|’>± Ç|üŒ{Ïπø b˛sYï Ç+&ÉÅd”º <ë«sê Á|æj·T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T yÓqπøùddæ+<ä≥. ø£qTø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q≈£î Ç+&ÉÅd”º˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±yê\ì ‘Ó>∑ Äsê≥|ü&ÉT‘√+<ä≥. Bìï |ü\Te⁄s¡T u≤©e⁄&é <äs¡Ùø£ìsêà‘·\T ø±´wt #˚düT≈£îH˚ |üì˝À |ü&ɶ≥T¢ düe÷#ês¡+.yÓTT‘·Ô$÷à<ä u≤©e⁄&é Ç+&ÉÅd”º yÓT\¢yÓT\¢>± b˛sYï V”≤s√sTTH金√ ì+&çb˛‘·Tqï≥T¢ ø£qã&ÉT‘√+~. nqï≥T¢ eTq Ç+&çj·THé b˛sYï kÕºsY Á|æj·÷ sêjYT Ç|ü⁄Œ&ÉT ÁπøJ kÕºsY nsTTb˛sTT+~. {≤©e⁄&é ≈£L&Ü @+ ‘·≈£îÿe ‹H˚¢<äT. dü˙ï *jÓ÷Hé V”≤s√sTTHé>± z Ç|üŒ{Ïπø ‘·q Áu…dtº n+<ë\qT Á|ü<ä]Ùdü÷Ô $#·Ã\$&ç bò˛{À ôdwüq¢˝À dæìe÷qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚+<äT≈£î z &Ó’¬sø£ºsY $X¯«Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥T¢ bÕ˝§Zqï á eTT<äT›>∑TeTà dü˙ï *jÓ÷HéqT yÓqø£ã&˚dæ+<ä +≥T Hêïs¡T. düe÷#ês¡+.

sê»eTÚ[˝≤ dæìe÷\T #˚j·÷\qT+~: dæ+^‘·+ sê»eTÚ[ rdæq Á|ü‹ dæìe÷ z n<äT“¤‘·+. Äj·Tq dæìe÷\T #·÷&É&Éy˚T ø±<äT. y˚TøÏ+>¥ XË’*˙ u≤>± |ü]o*kÕÔqT. á>∑ dæìe÷ #·÷dæ ‘Ó\T>∑T |ü]ÁX¯eT˝À Ç+‘· >=|üŒ <äs¡Ù≈£î&ÉT ñqï+<äT≈£î >∑s¡«+>± |ò”\j·÷´qT. Hê≈£î sê»eTÚ[ u≤ D°˝À dæìe÷\T rj·÷\qT+~μμ nHêïs¡T dæ+^‘·+ lì yêdüsêe⁄.Äj·Tq ‘=*kÕ] eTTU≤ìøÏ s¡+>∑T\<äT›≈£îì ‘Ós¡ô|’ ø£ìŒdüTÔqï dæìe÷ ª∫qï ∫qï ÄX¯μ. &Ü. øÏs¡DY <äs¡Ù≈£î&ç>± |üs¡#·sTTeTe⁄‘·THêïs¡T. dü÷|üsY dæ˙ m+≥sYf…’HéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ >∑]yÓTfi¯¢ lìyêdüsêe⁄ ì]à düTÔHêïs¡T. ø±ØÔø˘ dü+^‘·+ n+~+#ês¡T. Ç{°e\ Ä&çjÓ÷ e÷¬sÿ{À¢øÏ ]©C…’+~. ‘=* d”&ûì sê»eTÚ[ Ä$wüÿ]+∫ ø°s¡yêDÏøÏ n+~+#ês¡T. ø√{Ï Á|ü#ês¡ ∫Á‘ê\qT Ä$wüÿ ]+ #ês¡T.nq+‘·s¡+ dæ+^‘·+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 54 @fi¯fl dæ˙ ¬øØsY˝À ¬øyÓTsê yÓqTπø ñHêï ‘=*kÕ] ‘Ós¡ô|’ ø£ìŒdüTÔHêï. z 60@fi¯fl Ábıô|òdüsY ø£<∏ä Ç~. Ä bÕÁ‘· H˚H˚ #˚XÊqT. <äs¡Ù≈£îì |üì‘·q+, bÕ≥\T, dü+^‘·+ u≤>± ≈£î~sêsTT. q≥T&ç>± Hê ‘=* dæìe÷ $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì Ä•düTÔHêïqTμ nHêïs¡T.sê»eTÚ[ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eTqeT+‘ê Á|ü‘˚´ø£ mô|òø˘º\‘√ dæìe÷\T rùddüTÔHêïeTì nqT≈£î+≥THêï+. Ä |üì dæ+^‘·+ m|ü⁄Œ&√ #˚XÊs¡T. Ä~‘·´ 369, |ü⁄wüŒø£ $e÷q+... e+{Ï Á|üjÓ÷>±\qT m|üŒ{Ïø° eTs¡Te˝Ò+. Äj·Tq ø=ìï cÕ≥T¢ m˝≤ rkÕÔs√ ≈£L&Ü }Væ≤+#·˝Ò+. Ç|üŒ{Ïø° <äs¡Ù≈£î\øÏ yê{Ïô|’ dü+<˚Vü≤y˚T. Äj·Tq <äs¡Ùø£XË’*ì H˚s¡TÃø√yê\qT+~. Äj·Tq q{Ï+∫q á dæìe÷ $»j·T+ kÕ~Û+#ê*μ nHêïs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, z nbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À kÕπ> Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘·$T~. eT÷&ÉT ‘·sê\ Áù|eT*ï #·÷|ædüTÔHêï+. Hê ‘=* dæìe÷˝À dæ+^‘·+ q{Ï+#·&É+ ÄkÕÿsY <äøÏÿq+‘· Äq+<ëìï∫Ã+~. nHêïs¡T. dü+^‘·+ u≤e⁄+<äì ø°s¡yêDÏ, ø√{Ï Á|üX¯+dæ+#ês¡T. á ∫Á‘êìøÏ ¬øyÓTsê: <ëeTT qÁsêe⁄\, ø£<∏ä: $.mHé. dürwt, m–®≈£L´{Ïyé ìsêà‘·: $.mdt.$. •ekÕsTTø£èwüí, s¡#·q, <äs¡Ùø£‘·«+: &Ü. øÏs¡DY.

Ä~, ìcÕ n>∑sê«˝Ÿ »+≥>± ªdüT≈£îe÷s¡T&ÉTμ {≤ø°bÕsYº |üP]Ô

ª|ü⁄s¡Twüß*ï {ÏwüO´ ù||üsY˝≤ yê&ÉTø√yê*: k˛Hê $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T ª|ü⁄s¡Twüß*ï {ÏwüO´ ù||üsY˝≤ yê&ÉTø√yê*... ôdø˘‡ nedüs¡+ r]q ‘·s¡Tyê‘· #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø√yê*.. yê]‘√ $yêVü≤+ ù|s¡T‘√ XÊX¯«‘· ã+<Ûëìï ô|+#·T ø√≈£L&É<äTμ n+≥÷ Á|üeTTK dæ˙q{Ï k˛Hê $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\ $yê<ä+ s√E s√Eø° eTT<äTs¡T‘√+~. k˛Hêô|’ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT |ü⁄s¡Twüß\ uÛÑÁ<ä‘ê dü+ |òüT+ eT+&ç|ü&çq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. k˛Hê yÓ+≥H˚ ‘·q yê´K´\qT ñ|üd ü+Vü≤]+#·Tø√ø£b˛‘˚ |ü]D≤e÷\T rÁe+>± e⁄+{≤j·Tì ôV≤#·Ã]+∫+~. áHÓ\ 19e ‘˚Bq n+‘·sê®rj·T |ü⁄s¡Twüß\ ~H√‘·‡e+ H˚|ü<∏ä´+˝À k˛Hê Ç+{Ïì eTT≥º&çkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫+~. <ëìøÏ øö+≥sY >± k˛Hê ãT<Ûäyês¡+ q>∑s¡ b˛©düT ø£$TwüqsY C≤]®ì ø£\TdüT≈£îì ø£+ô|’¢+{Ÿ Ç∫Ã+~.B+‘√ #ÓqïjYT˝Àì k˛Hê Ç+{ÏøÏ eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô>± b˛©düT\T uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ês¡T. kÕúìø£ ‘˚Hê+ù|≥ πø|” <ëdüHé M~Û˝À e⁄qï k˛Hê Ç+{ÏøÏ, ÄyÓT ø±sê´\j·÷ìøÏ, ÄyÓT≈£î #Ó+~q q>∑\ <äTø±D≤ìøÏ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ b˛©düT\T uÛÑÁ<ä‘· ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. @ düeTj·T+˝ÀHÓ’Hê Ä+<√ fi¯qø±s¡T\T k˛Hê Ç+{Ïô|’øÏ <ë&ç #˚ùd neø±XÊ\T e⁄qï≥Tº ‘˚Hê+ù|≥ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ b˛©düT\T uÛÑÁ<ä‘ê $<ÛäT˝À¢ bÕ˝§Zqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ e⁄+&É>±, ;ôd+{Ÿq>∑sY˝Àq÷ e⁄qï k˛Hê Ç+{ÏøÏ ≈£L&Ü b˛©düT uÛÑÁ<ä‘·qT ø£*Œ+#ês¡T.Ç|üŒ{Ïπø k˛Hêô|’ eT+&ç|ü&ÉT‘·Tqï |ü⁄s¡Twüß\ uÛÑÁ<ä‘ê dü+|òüT+ düuÛÑT´\≈£î Væ≤+<ä÷ eTø£ÿ˝Ÿ bÕغøÏ eT<䛑·T ‘Ó*|æ+~. yÓ+≥H˚ ÄyÓTqT n¬sdüTº #˚j·÷\qï &çe÷+&é\qT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó#êÃs¡T. Væ≤+<ä÷ eTø£ÿ˝Ÿ bÕغ ø±s¡´<ä]Ù |”ÄsY ≈£îe÷sY k˛eTyês¡+ z Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dü÷Ô k˛Hêô|’ rÁe+>± $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. j·÷e‘Y |ü⁄s¡Twü Á|ü|ü+#êìï øÏ+#·|ü]#˚ $<Ûä+>± k˛Hê yê´K´\T e⁄Hêïj·Tì nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡rj·T‘·≈£î, uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹øÏ yÓ’yêVæ≤ø£ ã+<Ûä+ ô|{Ϻ+~ ù|s¡ì, n˝≤+{Ï |ü$Á‘·yÓTÆq ã+<ÛëìïøÏ+#·|üs¡Tdü÷Ô yê´K´\T #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü |ü⁄s¡Twüß\qT ª{ÏwüO´ ù||üsYμ>± k˛Hê n_Ûe]í+#·&É+ ÄyÓT HÓ’‹ø£‘·qT Á|ü‹_ +_k˛Ô+<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T ≈£L&Ü k˛Hê yê´K´\qT K+&ç+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. z yês¡ |üÁ‹ø£≈£î Ç+≥s¡÷«´ Ç∫Ãq k˛Hê ‘·q ô|[¢ Á|ükÕÔeqô|’ düŒ+~dü÷Ô ª˝…’+–ø£ J$‘·+˝À |ü⁄s¡T wüß\qT {ÏwüO´ ù||üsY˝≤>± $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\+μ≥÷ yê´U≤´ì+#·&É+‘√ ô|<ä› <äTe÷s¡y˚T πs>∑T‘√+~. Ç~˝≤ e⁄+&É>±, $yê<ä+ eTT<äTs¡T‘√+<äì Á>∑Væ≤+∫q k˛Hê ì+bÕ~>± ‘˚s¡T≈£î+~. ‘êqT n˝≤ nq˝Ò<äì, ‘êqT me]ø°, @ |üÁ‹ø£≈£L Ç+≥s¡÷«´ Çe«˝Ò<äì, ‘êqT nqì e÷≥\qT nqï ≥Tº>± ∫Árø£]dü÷Ô ‘·qqT $yê<ä+˝ÀøÏ ˝≤>∑T‘·THêïs¡+≥÷ k˛Hê yêb˛ sTT+~.μ|ü⁄s¡Twüß\+fÒ Hê≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq >ös¡e+ e⁄+~. Hê ùdïVæ≤‘·T˝À¢ 99 XÊ‘·+ eT+~ |ü⁄s¡Twüß˝Òμq+≥÷ ø=‘·Ô bÕ≥qT n+<äT≈£î+~. mes√ ø±yê\H˚ ‘·qqT $yê<ä+˝À Ç]øÏ+#˚+<äTπø Ç˝≤+{Ï e<ä+‘·T\T |ü⁄{ϺdüTÔHêïs¡ì yÓ\¢&ç+∫+~. ø±>± ÄyÓT q>∑s¡ b˛©düT ø£$TwüqsY C≤]®ì ø£\TdüTø=ì ‘·qô|’ e<ä+‘·T\qT |ü⁄{Ϻ+#˚ yê]ô|’ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì |òæsê´<äT #˚dæ+~.

μÁù|eTø±yê*, \yé©μ e+{Ï Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\ ‘·sê«‘· \yé© sêø˘kÕºsY Ä~ V”≤s√>± ª|æ\¢ »$÷+<ësYμ ù|ò+ nXÀø˘ õ. <äs¡Ùø£‘·«+˝À nH˚ø£ dü÷| üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘ê\T ì]à+∫q d”ìj·TsY Ábı&É÷´düsY ¬ø.$.$.dü‘·´Hêsêj·TD düeTs¡ŒD˝À l kÂ<ë$T˙ ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ j·TTe ìsêà‘· ¬ø.y˚DT>√bÕ˝Ÿ ì]àdüTÔqï ªdüT≈£îe÷s¡T&ÉTμ wüO{Ï+>¥ X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘√+~.\yé© ‘·sê«‘· Ä~øÏ eTs√ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘·+á dü+<äs¡“¤+>± ìsêà‘· ¬ø.y˚DT>√bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ - ªμôV’≤<äsêu≤<é, $»j·Tyê&É, yÓTÆ\es¡+ ÁbÕ+‘ê˝À¢ @ø£<∏ë{Ï>± »]–q ôw&É÷´˝Ÿ‡‘√ e÷ ªdüT≈£îe÷s¡T&ÉTμ {≤ø° bÕsYº |üPs¡ÔsTT+~.Áù|eTø±yê*, \yé© ∫Á‘ê\ ‘·sê«‘· Ä~øÏ Ç~ eTs√ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘·+ ne⁄‘·T+~. Ä~ düs¡düq ìcÕ n>∑sê«˝Ÿ, uÛ≤eq V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À Á|üeTTK q{Ï }s¡«• XÊs¡<ä z ø°\ø£yÓTÆq bÕÁ‘· b˛wæ düTÔHêïs¡T. n˝≤π> dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüí>±s¡T Á|ü‘˚´ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#·&É+ eTs√ $X‚wü+. <ë<ë|ü⁄ 60 eT+~ q{°q≥T\T Ç+<äT˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T.Á|ü‹ bÕÁ‘·≈£î ø£<∏ä˝À ÁbÕeTTK´‘· e⁄+≥T+~.<äs¡Ù≈£î&ÉT nXÀø˘ õ. á ∫Á‘êìï eT+∫ m+≥sYf…’HéyÓT+{ŸøÏ Vü‰sYº ≥#Y #˚ùd ôd+{ÏyÓT+{Ÿì CÀ&ç+∫ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ

kÕ+>¥‡‘√ n+<äØï n\]+#˚˝≤ s¡÷bı+~düTÔ Hêïs¡T. nìï myÓ÷wüHé‡qT n<äT“¤‘·+>± ‘Ós¡¬ø øÏÿdüTÔHêïs¡T. es¡dü>± eT÷´õø£˝Ÿ Væ≤{Ÿ‡ ÇdüTÔqï nq÷|t s¡÷u…Hé‡ á ∫Á‘êìøÏ dü÷|üsYkÕ+>¥‡ Ç#êÃs¡Tμμ nHêïs¡T. j·T÷s¡|t˝À bÕ≥\ ∫Árø£s¡D:düeTs¡Œ≈£î\T ¬ø.$.$.dü‘·´Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ - ªμÁ|üdüTÔ‘·+ j·T÷s¡|t˝À áHÓ\ 24 qT+&ç bÕ≥\ ∫Árø£s¡D »s¡T>∑T‘√+~. qe+ãsY 9 es¡≈£î »]π> á ôw&É÷´˝Ÿ˝À bÕ≥\ ∫Árø£s¡D |üPs¡Ôe⁄‘·T+~. qe+ãsY˝ÀH˚ bÕ´#YesYÿ |üP]Ô #˚dæ &çôd+ãsY˝À ]©CŸ #Ój·÷´\qï~ bÕ¢Hé. _õHÓdt|üs¡+>± ≈£L&Ü #ê˝≤ eT+∫ ÁπøCŸ e∫Ã+~μμ nHêïs¡T.\yé© sêø˘kÕºsY Ä~, ìcÕ n>∑sê«˝Ÿ, uÛ≤eq eTTK´ bÕÁ‘·˝À }s¡«• XÊs¡<ä, z Á|ü‘˚´ø£ bÕÁ‘·˝À dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüí q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À m+.mdt.Hêsêj·TD, ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ, sêe⁄ s¡y˚Twt, #·\|ü‹sêe⁄, dü+»jYT, ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T ø°\ø£ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+: nq÷|t s¡÷u…Hé‡, bòı{ÀÁ>∑|ò”: lsêyéT, m&ç{Ï+>¥: Á|üB|t, ÄsYº: sêyéT, &Ü´Hé‡: ªE˝≤sTTμ X‚KsY, ø√Ábı&É÷´düsY: u≤;®, düeTs¡ŒD: ¬ø.$.$.dü‘·´Hêsêj·TD, ìsêà‘·: ¬ø.y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ø£<∏ä, Åd”ÿHéù|¢, e÷≥\T, <äs¡Ùø£‘·«+: nXÀø˘ õ.

<äs¡Ù≈£î&ç yÓ÷dü+, V”≤s√sTTHéøÏ ÁbÕDuÛÑj·T+! $yê<ëdüŒ<ä ÇkÕ¢+ e´‹πsø£ ∫Á‘·+ ªÇH√ïôdHé‡ Ä|òt eTTdæ¢+μô|’ Á|ü|ü+#·+˝Àì ÇkÕ¢+ ˝Àø£+ yÓTT‘·Ô+ uÛÑ>∑ZeT+≥Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. m+øÏ ô|[¢ düT_“ #êe⁄ø=∫Ã+<äqï≥T¢ ˇø£ nyÓT]ø£Hé ‘·j·÷s¡T #˚dæq $yê<ëdüŒ<ä ∫Á‘·+ nyÓT]ø± düsêÿs¡T≈£î Çs¡ø±≥+>± e÷]+~. á∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q yês¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT ns¡ #˚‹‘·˝À ÁbÕD≤\T |ü≥Tº≈£îì _≈£îÿ_≈£îÿeTH˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø= +~.á ∫Á‘·+˝À eTTK´ bÕÁ‘· b˛wæ+∫q q{Ï nHê>∑TØ® ‘êqT ÁbÕD uÛÑj·T +‘√ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïqì ª&ÓsTT© yÓTsTT˝Ÿμ Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À yêb˛sTT+~. ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT qø√˝≤ u≤ôd© qø√˝≤(XÊ´+ uÒdæ˝Ÿ) ‘·qqT @e÷]à Ç+ <äT˝À C≤sY® nH˚ bÕÁ‘· düs¡düq Væ≤˝≤Ø nq u≤\e<ÛäTe⁄ bÕÁ‘·≈£î ˇ|æŒ+ ∫q≥T¢ ÄyÓT Äs√|æ+∫+~.‘·q≈£î bÕÁ‘· $esê\T |üP]Ô>± yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äì, <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘·qqT yÓ÷dü–+#ê&Éì, Ç|ü⁄Œ&ÉT

‘êqT Ç+{Ïπø |ü]$T‘·yÓTÆ uÛÑj·T+‘√ ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïqì, ÁbÕNq |ü•Ãe÷dæj·÷ ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑ÷$Tô|’ ‘√ø£#·Tø£ÿ |ü&çq n+XÊìøÏ dü+ã +~Û+∫q á ∫Á‘êìï j·÷ø£åHé ∫Á‘·+>±H˚ ‘êqT uÛ≤$+#êqì, Ç+<äT˝À ñqï s¡Vü≤dü´ mC…+&Ü >∑T]+∫ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì #Ó|æŒ+~.Á|ü|ü+#· yê´| üÔ+>± j·TTmdt ø±qT‡˝Ò≥¢ô|’ <ë&ÉT\T ø±s¡DyÓTÆq ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤ +∫q nyÓT]ø£Hé <äs¡Ù≈£î&ÉT XÊ´+ uÒdæ˝Ÿ Á|üdüTÔ‘·+ nC≤„‘· J$‘êìï >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. áj·Tq ‘·q eTH√uÛ≤yê\qT Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó\TbÕ\ì z Á|üeTTK yêsêÔ |üÁ‹ø£≈£î dü+<˚X¯+ |ü+|æ+#ê&ÉT. ‘êqT eTTd”¢+ eT‘· $<˚« wæìø±qì ø±ø£b˛‘˚ ‘êqT rdæq ∫Á‘·+ n+‘·+ ø±<äT Äs¡+uÛÑ+ e÷Á‘· y˚Tqì, eTTqTà+<äT eT¬sH√ï eTTdæ¢+ e´‹πsø£ ∫Á‘ê\≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤ +#·qTqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.

C M Y K


<∏ës¡÷sY yÓTsƒ¡&çdtº C≤‘·s¡˝À •\Te e<ä› ÁbÕs¡úq\T #˚düTÔqï sêÁwüº #˚H˚‘· CÖ∞XÊK eT+Á‹ Á|ükÕ<é≈£îe÷sY

k˛eTyês¡+, 19 qe+ãsY 2012

CÒ@d”øÏ ø=‘·Ô ø£cÕº\T

∫≈£îÿ˝À¢ ø√<ä+&Ésê+ ø£Ø+q>∑sY myÓTੇ eTs√ ‘·\H=|æŒ ‘Ósêdü, uÛ≤»bÕ ‘Ó\TÃø√˝Òø£ b˛‘·Tqï CÒ@d” πød”ÄsY eT+‘·Hê\ eT<䛑·Tô|’ |òü*‘·+ X¯Sq´y˚THê

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ\eT÷s¡T ñ|ü mìïø£ {°ÄsYmdtø° ‘Ó\+>±D CÒ@d”øÏ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T düèwæº+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*‡+<˚.n|üŒ{Ï qT+∫ >∑T˝≤;u≤dt CÒ@d” #Ó’¬sàHé≈£î eTTK+ #·÷|ü⁄˝Òe⁄. ø£˙dü+ m<äTs¡T|ü&ç e÷{≤¢&É≈£î+&Ü yÓ[¢b˛j˚T es¡≈£î yê] e´eVü‰s¡+ yÓ[¢+~. ‘Ó\+>±D dü+|òü÷\T ñ<ä´eT+ >∑T]+∫ düe÷y˚XÊ\≈£î |æ*∫Hê Ç<ä›]˝À mes√ ˇø£s¡ e÷Á‘·y˚T Vü≤»¬s’ ñ<ä´eTø±s¡T\qT njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑T]#˚XÊs¡T. m≥ºπø\≈£î >∑‘· Äs¡T HÓ\\>± yê] eT<Ûä´ ñqï $yê<ëìøÏ yÓTTqï ‘Ós¡|ü&É≥+‘√ eT∞¢ ø£Ø+q>∑sY myÓTੇ ø=‘·Ô ø£cÕº\T ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT sê»ø°j·T CÒ@d” #Ó’¬sàHé ø√<ä+&Ésê+≈£î. bÕ\eT÷s¡T ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D CÒ@d” ìsê«ø±ìï m˝≤ eT]Ãb˛‘êqì áeT<Ûä´H˚ >∑T˝≤; u≤dt nHêïs¡T. m˝≤>√˝≤ á$yê<ä+ dü<äT›eTDÏ– πød”ÄsY, ø√<ä+&Ésê+ ˇø£ÿ≥j·÷´s¡qT≈£î+fÒ ,Ç+ø√kÕ] ø√<ä+&Ésê+≈£î πød”ÄsY eT<Ûä´ ∫#·TÃô|fÒº e´eVü‰s¡+ ‘Ós¡ô|’ø=∫Ã+~. n<˚ ø£Ø+q>∑sY myÓTੇ mìïø£. ø£Ø+q>∑sY

Ä{bÕ≥\‘√ zj·T÷˝À dü+<ä&ç ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Zqï $<ë´s¡Tú\T

ù|J\T : 8

myÓTੇ nuÛÑ´]Δ>± πød”ÄsY kÕ«$T>ö&é ù|s¡TqT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó#êÃs¡T. nsTT‘˚ ;CÒ|” ≈£L&Ü myÓTੇ mìïø£˝À¢ Á|üB|t nH˚ nuÛÑ´]Δ>± ~+#·T‘·T+&É&É+‘√ ‘Ó\+>±D CÒ@d”øÏ dü+ø£≥+ m<äT¬s’+~. me]øÏ nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+#ê\H˚ $wüj·TyÓTÆ. e÷eT÷\T>± nsTT‘˚ bÕ\eT÷s¡T <Óã“øÏ »&çdæq ø√<ä+&Ésê+ |üs¡ø±\ ñ|ü mìïø£\ø=#˚Ãdü]øÏ,{°ÄsYmdtøÏ #˚s¡ã&ܶs¡T. Ä˝…ø£ÿ ø£Ø+q>∑sY myÓTੇ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D CÒ@d” qT+∫ {°ÄsYmdt eT<䛑·T \_Û+#˚ neø±X¯eTT+~. ø±˙ ‘Ó\+>±D CÒ@d”˝ÀH˚ ø=+<äs¡T ø√<ä+&Ésê+,πød”ÄsY\ rs¡TqT e´‹πsøÏdüTÔ+&É&É+‘√ e´eVü‰s¡+ s¡düe‘·Ôs¡+>± e÷]+~. ˇø£y˚fi¯ kÕ«$T>ö&éì ¬>*|æ+#˚ u≤<Ûä´‘· MT<˚ q+≥÷ ø√<ä+&Ésêì πød”ÄsY Ç]øÏùdÔ n|üŒ&ÉT ø√<ä+&Ésê+ n&ɶ+>± ã˝…’b˛e&É+ U≤j·Ty˚T. kÕ«$T uÛÑøÏÔ ø√dü+ Äsê≥ |ü&ç‘˚ ;CÒ|” ‘Ó\+>±D CÒ@d” N*à eTs√ CÒ@d” @sêŒ≥T #˚dæq ÄX¯Ãs¡´ |ü&ɶe\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT.

kÂø£sê´\T ˝Òì

düsêÿØ dü÷ÿfi¯ó¢ {≤sTT˝…≥T¢ ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\ n>∑#ê≥T¢ uÛ≤>∑´q>∑s¡+˝À qs¡ø£+ #·÷düTÔqï $<ë´s¡Tú\T u≤*ø£\ |ü]dæú‹ eTØ <ës¡TD+ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìøÏ ‘·÷≥T¢

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãs¡T 18 (düTes¡íyês¡Ô): #·<äTe⁄\≈£î, ñ<ä´e÷\≈£î ì\j·T+>± e÷]q zj·T÷ Ä~yês¡+ kÕ+èÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ì\j·T+>± e÷]+~. sêÁwüº+ q\TeT÷\\ qT+∫ e∫Ãq $<ë´s¡Tú\˝À zj·TT ÁbÕ+>∑D+ dü+<ä&çdü+<ä&ç>± e÷]+~. kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ $<ë´s¡Tú\T ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. Ä≥\‘√, bÕ≥\‘√ n+<äØï n\]düTÔHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ πø]+‘·\‘√ zj·TT ÁbÕ+>∑D+˝À |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ dü+‘·]+#·T≈£î+~. ñkÕàìj·÷˝À j·TTe‘·s¡+>¥-2012 ñ‘·‡yê\T Ä~yês¡+Hê&ÉT eT÷&√ s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á ñ‘·‡yê\T á HÓ\ 16e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ˇπøs√E Hê\T>∑T#√≥¢ $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\T, $$<Ûä s¡ø±\ b˛{°\T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+.. 75 e]Ù{°\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Z+≥T+&É&É+ $~‘·y˚T. Ä~yês¡+ ÄK]s√E ø±e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T m≈£îÿe dü+K´˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. Ä~yês¡+ sƒê>∑÷s¡T ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): $÷s¡T @ cÕ|æ+>¥ ø√.. dæìe÷ø√ yÓfi≤¢s¡TqTø√+&ç... n¬s®+{Ÿ>± yêwt s¡÷yéT≈£î yÓfi≤¢˝§‡ùdÔ.. @e÷Á‘·+ Ä˝Àdü´+#˚j·T≈£î+&Ü |üì ø±ì#˚ÃkÕÔs¡T. z ns¡>∑+{À..>∑+{À ãj·T≥T+&˚ $÷πs...Ç˝≤ nsTT‘˚..eT] s√E˝À dü>∑+ uÛ≤>∑+ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ñ+&˚ $÷ |æ\¢\ |ü]dæú‹ @+{À Ä˝À∫+#êsê? ndü\T dü÷ÿfi¯¢˝À¢ {≤jYT˝…{Ÿ‡ ñHêïj·÷? ñ+fÒ @ |ü]dæú‘·T˝À¢ ñqïjÓ÷ m|ü⁄Œ&Ó’Hê z ø£+≥ ø£ìô|{≤ºsê? eTq Áπ>≥sY q>∑s¡+ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ {≤jYT˝…≥¢ <äTdæú‹ì $÷ ø£fi¯¢eTT+<äT+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚k˛Ô+~ {°M 5.Ç~>√ #·÷kÕsê.. sêh sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é˝À düsêÿØ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ <äTdæú‹ Ç~. q>∑s¡+˝À mø£ÿ&É #·÷dæHê Ç<˚ d”Hé ø£ì|æk˛Ô+~ . Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T u≤Á‘·÷yéT\T, {≤sTT˝…≥T¢ ˝Òø£ |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ dü÷ÿ\T≈£î yÓfi≤¢\+fÒ $<ë´s¡Tú\T yÓqTø±eTT+<äT Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. Ç~ @ ˇø£ÿ]ø√...ˇø£ÿ bÕsƒ¡XÊ\H√ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´ø±<äT... sê»<Ûëì˝Àì <ë<ë|ü⁄ nìï dü÷ÿfi¯fl˝À Ç<˚ |ü]dæú‹..ì‘·´+ <ë<ë|ü⁄ \ø£åqïs¡ eT+~ |æ\¢\T á düeTdü´qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.. {≤sTT˝…{Ÿ‡ ˝Òø£ bÕsƒ¡XÊ\≈£î qT+∫ ‹]– Ç+{ÏøÏ yÓfi‚fl es¡≈£î }|æ] _>∑|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTTK´+>± u≤*ø£˝…’‘˚ mes¡ø° #Ó|ü⁄Œø√˝Òø£ Á|ü‘·´ø£åqs¡ø£+ nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. #ê˝≤ eT+~ u≤*ø£\T ø£˙dü+ eT+∫˙fi¯ó¢ ≈£L&Ü ‘ê>∑&É+˝Ò<äT.|òü*‘·+>± $<ë´s¡Tú\T ø£&ÉT|ü⁄ H=|æŒ,&û ôV’≤Á&˚wüq‘√ Çã“+~

|ü&ÉT‘·THêïs¡T. dü÷ÿ˝Ÿ≈£î eùdÔ ‘·eT¬ø+<äTø° <äTdæú‹ nì $<ë´]úì\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T . $<ë´s¡TΔ\≈£î n~ #˚kÕÔ+ Ç~ #˚kÕÔ+ nì >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ Á|üuÛÑT‘·«+..ø£˙dü+ ø±\ø£è‘ê´\T rs¡TÃø√e{≤ìøÏ dü¬s’q dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·˝Òì bÕ\≈£î\ ìs¡¢øå±´ìï $<ë´]ΔqT\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚.. {≤sTT˝…≥T¢ ˝Òì dü÷ÿfi¯fl˝À $<ë´s¡TΔ\ nedüú\T Ç˝≤ ñ+fÒ.. Çø£ n$ ñqï bÕsƒ¡XÊ\ <äTdæú‹ eTs√˝≤ ñ+~.. Çø£ÿ&ç edü‘·T\T @eT+‘ê yÓTs¡T>±Z ˝Òe⁄. n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± ñqï {≤sTT˝…≥¢ ìs¡«Vü≤DqT >±*ø=~˝Òj·T≥+‘√.. n+<äT˝À ø±\T ô|{≤º\+fÒ kÕVü≤düy˚T #˚j·÷* . ˇø£ y˚fi¯ ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ yÓfi‚Ô.. eTT≈£îÿ|ü⁄{≤\~πs <äTs¡Z+<Ûëìï uÛÑ]+#·˝Òø£ b˛‘·THêïeTì $<ë´s¡Tú\T n+≥THêïs¡T.ˇø£ÿ $<ë´s¡Tú\H˚ ø±<äT...{°#·s¡¢q÷ {≤sTT˝…≥¢ düeTdü´ Çã“+~ ô|&ÉT‘√+~. düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê\ì mìïkÕs¡T¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêï |òü*‘·+ ˝Ò<äì yêb˛‘·THêïs¡T. Çø£.. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ù|s¡T‘√ HêHê Vü≤&Üe⁄&ç #˚ùd Á|üuÛÑT‘·«+..ø£˙dü edü‘·T˝…’q ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ 19, qe+ãsY 2012

e#˚à mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|”<˚ |”sƒ¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): e#˚à kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ j·TTeH˚‘· »>∑Hé kÕΔ|æ+∫q yÓ’mkÕ‡sYd”|”πø n~Ûø±s¡+ <ä≈£îÿ‘·T+<äì ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Hêj·T≈£î\T dæ+–¬s&ç¶ Vü≤]es¡ΔHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ eT+&É\+˝Àì sêCŸu§˝≤¢s¡+ Á>±eT+˝À Äj·Tq bÕغ C…+&Ü m>∑Ts¡y˚dæ Á|üdü+–+#ês¡T. ÄÁ>±e÷ìøÏ #Ó+~q $$<Ûä bÕغ\≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T düTe÷s¡T 150 eT+~ bÕغ rs¡Δ+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. @es¡T mìï ≈£îÁ≥\T |üìïHê »>∑Hé bÕغπø Á|ü»\T |ü≥º+ ø£&ÉT‘ês¡ì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.bÕغøÏ s√Es√p≈£î Á|ü»˝À¢ Ä<äs¡D ô|]–b˛‘·T+&É+‘√ bÕ\ø£,Á|ü‹|üøå±\T zs¡«˝Òø£ Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì Vü≤]es¡ΔHé $eT]Ù+#ês¡T. bÕغ #˚]qyês¡T eT˝Ò¢wt, »>∑Hé¬s&ç¶, Vü≤qTeT+‘·T, dü‘·´+, lø±+‘Y, _ø£å|ü‹, eTTs¡∞ø£èwüí, düTπs+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T..

|òüTq+>± ô|<ä›eTà ‘·*¢ 9e yê]¸ø√‘·‡e+ u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ $y˚ø±q+<ëq>∑sYø±\˙ &ç$»Hé |üs¡~Û˝Àì sêeTø£ècÕí M~Û˝À ø=\TyÓ’q ô|<ä›eTà‘·*¢ Ä\j·T ‘=$T<äe yê]Ùø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T Ä~yês¡+ |òüTD+>± »]>±sTT. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z e÷J #Ó’s¡àHé, Ä\j·T ø£$T{° #Ó’s¡àHé >∑T+<ä&ç sê+#·+<äsY Ä<Ûä«s¡´+˝À neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ 5>∑+≥\≈£î neTàyê] n_Ûùwø±\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq |üPC≤ y˚&ÉTø£\≈£î sêÁ‹ es¡≈£î |òüTD+>± »]>±sTT. kÕΔì≈£ Hêj·T≈£î\T, kÕΔì≈£ Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì Ä\j·T ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.kÕj·T+Á‘·+ düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± ‘·j·÷s¡T #˚dæq |üfi¯fløÏ˝À neTàyê]ì yê&É yê&É˝≤ }πs–+#ês¡T.á y˚&ÉTø£qT ø£qT˝≤sê MøÏå+#˚+<äT≈£î kÕΔìø£ Á|ü»\T, uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

&ç|üP´{° C…’\sYô|’ <ë&ç ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ &ç|üP´{° C…’\sY >∑DÒwt u≤ãTô|’ <ë&ç »]–+~. á <ë&ç˝À &É÷´{° n~Ûø±]>± e´eVü≤]düTÔqï >∑DÒwt≈£î eTTK+ô|’ rÁe >±j·÷\T ø±>± n‘·ìï j·TXÀ<ä ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘êìøÏ &ç|üP´{° C…’\sY >∑DÒwtu≤ãT≈£î ÁbÕD≤bÕj·T+ @MT ˝Ò<äì C…’\T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. &É;sY|ü⁄s¡ b˛©dtùdºwüHé˝À πødüT qyÓ÷<Ó’+<äì d”◊ s¡+>±¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

sêe÷\j·T+ n_Ûeè~ΔøÏ uÛÑT$T |üP» #˚dæq ø£ècÕísêe⁄

¨+eT+Á‹øÏ, b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î eTVæ≤fi¯ |òæsê´<äT s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): #Ó’‘·q´|ü⁄] ÇHéôdŒø£ºsY •eHêïj·TT&ÉT dæ$˝Ÿ πødüT˝À¢ Ç]øÏ+∫ ‘·eTqT y˚~ÛdüTÔHêï&É+≥÷ ~˝ŸdüTUŸq>∑sY≈£î #Ó+~q <äT>∑TZ >ös¡eTà b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î, ¨+eT+Á‹øÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ‘·eT Ç+{ÏøÏ düMT|ü+˝À nÁø£eT ìsêàD+ #˚düTÔqï e´≈£îÔ\ô|’ ‘êqT, ‘·q ø=&ÉT≈£î\T eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛>±, n<˚ πødüT˝À ÇHéôdŒø£ºsY ‘·\<ä÷]à ‘·eTô|’ nÁø£eT πødüT\T ãHêsTTkÕÔq+≥÷ u…~]düTÔHêï&Éì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $wüj·T+˝À ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ø£*Œ+#·Tø=ì ÇHéôdŒø£ºsYô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

e´øÏÔ n<äèX¯´+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãs¡T 18 (düTes¡íyês¡Ô): e´øÏÔ n<äèX¯´yÓTÆq dü+|òüT≥q Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. eTVü≤à<é C≤|òüsY(46) ˝≤Ø Á&Ó’esY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. eT+&É\+˝Àì n‘Ó«*¢˝À ≈£î≥T+ã+‘√ ìyêdüeTT+≥THêï&ÉT. ÁøÏ‘·+ X¯óÁø£yês¡+ ˝≤Øì Ç+{Ïe<ä› bÕ]ÿ+>¥ #˚dæ &Ü≈£î´yÓT+≥T¢, ôd˝Ÿbò˛HéqT ‘·q |æ\¢\≈£î Ç∫à mø£ÿ&çø√ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. Ä~yês¡+ C≤|òüsY uÛ≤s¡´ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

‘êsêïø£ ]ÁøÏj˚TwüHé ø£¢uŸô|’ b˛©düT\ <ë&ç

#·+Á<äu≤ãT j·÷Á‘·≈£î uÛ≤Ø>± ‘·s¡*yÓ[¢q ‘·eTTàfi¯ó¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): {°&û|” n~H˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT MTø√dü+ edüTÔHêï bÕ<äj·÷Á‘·≈£î eT+&É\+ qT+∫ ìjÓ÷»ø£ es¡Z ÇHé#êØ® qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY >ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. õ˝≤¢˝Àì X¯+ø£sY|ü*¢˝À »]–Hê ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ q\TeT÷\qT+∫ ‘·eTTàfi¯ó¢ u≤Ø ‘·s¡*e∫à j·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡ì {°&û|” Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿHês¡T. H˚{Ï‘√ õ˝≤¢˝À eTT–qTqï dü+<äs¡“+>± Äj·Tq≈£î M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T. sêÁwüº+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+≥T+<√,ñ+&É<√ ‘Ó*j·Tì |ü]d曋 HÓ\ø=+~. ø±s¡´ø£s¡Ô\+‘ê mìïø£\T eùdÔ dæ<ä›+>± ñ+&Ü\ì Á|üuÛ≤ø£sY>ö&é dü÷∫+#ês¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

kÂø£sê´\T ˝Òì düsêÿØ dü÷ÿfi¯ó¢

u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\j·÷\ n_Ûeè~ΔøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eTT+<äT+≥T+<äì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Ç+#ê]® e÷<Ûäes¡+ ø£ècÕísêe⁄ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ u≤˝≤q>∑sY sêpø±\˙˝Àì sêe÷\j·T+ n_Ûeè~Δ |üqT˝À uÛ≤>∑+>± uÛÑ÷$T |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<Ûä>± Vü‰»¬s’j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Vü≤j·÷+˝À #˚dæq n_Ûeè~Δì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ‘ê\+˝ÀøÏ HÓfÒºdæ Á|ü»\qT düeTdü´\ düT&ç>∑T+&É+˝À |ü&˚dæ+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt |ü‘·HêìøÏ düeTj·T+ <ä>∑Zs¡ |ü&ç+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì Á|ü»\T Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘ê«ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì, Á|üC≤ düeTdü´\ |üØcÕÿs¡+ {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔH˚ kÕ<Ûä´ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. eT©¢ n_Ûeè~Δ »s¡>±\+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغπø kÕ<Ûä´ |ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeTeT+~sY &Í\|tyÓT+{Ÿ #Ó’sêàHé >∑qTï ‹s¡T|ü‘·j·T´ >∑T|üÔ, yÓ’dt #Ó’sêàHé e÷qTbÕ&ç&ç X¯≈£î+‘·\ >ö&é, n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü+|ü] dü‘·´Hêsêj·TD, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑TE®\ sê+#·+<äsY, u≤˝≤q>∑sY &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT n+ã{Ï düT˙˝Ÿ >∑T|üÔ,bÕغ Hêj·T≈£î\T <ës¡+ yÓ+ø£fÒX¯+>∑T|üÔ, n+‘ês¡+ yÓ+ø£fÒX¯+>ö&é, m*C≤\ j·÷<Ûä–], _.CÀ´‹, Áoìyêdt eTT~ÛsêCŸ, Áoìyêdt >∑T|üÔ, düTu≤“sêe⁄ >∑T|üÔ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇHéôdŒø£ºsY y˚~Û+|ü⁄\T

{≤sTT˝…≥¢ @sêŒ≥T yê{Ï ìs¡«Vü≤DqT |ü{Ϻ+#·T≈£îqï <ëK˝≤˝Ò¢yé. bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq ‘·|üŒìdü¬s’q|üŒ{Ïø°... ˇø£ÿs¡+fÒ.. ˇø£ÿs¡T≈£L&Ü Bìô|’ d”]j·Tdt>± <äèwæº kÕ]+#·≥+ ˝Ò<äT. n+‘Ó+<äT≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº ≈£L&Ü á $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ yÓTT{Ϻ ø±j·T\T y˚dæHê |òü*‘·+ X¯Sq´+. bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ $<ë´s¡Tú\ Vü≤≈£îÿ\≈£î rÁe $|òü÷‘·+ ø£\T>∑T‘√+<äì u≤\\ Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œqô|’ düsêÿsY ∫qï#·÷|ü⁄.. $<ë´s¡Tú\ Äs√>±´ìï ã*rdüT ≈£î+{À+<äq&É+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT.

Ä{≤bÕ≥\‘√ zj·T÷˝À dü+<ä&ç Ä&ç{À]j·T+˝À ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ø±¢dæø£˝Ÿ &ÜqT‡ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á ø±s¡´Áø£eT+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+~.n˝≤π> eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î Á>∑÷|ü⁄ kÕ+>¥‡ »s¡>∑qTHêïsTT.n˝≤π> yÓTø£düºsY Ä&ç{À]j·T+˝À ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ø±¢dæø£˝Ÿ ÇHéÁdüTºyÓT+{Ÿ k˛˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î ˝…’{Ÿ zø£˝Ÿ k˛˝À ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. |æJÄsYÄsYd”&û˝À ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î eHéj·÷ø˘º ù|¢ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á ø±s¡´Áø£eT+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTqï~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î yÓTÆyéT Á|ü<äs¡Ùq ø=qkÕ>∑qTqï~. n˝≤π> ôd’qT‡ ø£fi≤XÊ\ Ä&ç{À]j·T+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î b˛düºsY y˚TøÏ+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á ø±s¡´Áø£eT+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï >∑+≥ es¡≈£î »s¡>∑qTqï~. nq+‘·s¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î πø¢ yÓ÷&É*+>¥ »s¡>∑qTqï~.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‘êsêïø£˝Àì ]ÁøÏjÓ÷wüHé ø£¢uŸô|’ ás√E b˛©düT\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï 20eT+~ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yê] e<ä› qT+∫ s¡÷.65y˚\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

uÀs¡ã+&É˝Àì 8 Çfi¯¢˝À #√Ø s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): uÀs¡ã+&É ne+rq>∑sY ‘√≥ ø±\˙˝Àì 8 Çfi¯¢˝À #√Ø »]–+~. X¯ìyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ es¡Tdü>± »]–q á #√Ø |òüT≥q˝À¢ ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À kı‘·TÔ n|üVü≤s¡D≈£î >∑T¬s’+~. ‘êfi≤\Ty˚dæ ñqï Çfi¯¢qT <=+>∑\T m+#·Tø=ì #√ØøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T.

n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ ø√dü+ uÛ≤s¡´ Vü≤‘·´ s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£îcÕsTT>∑÷&É Hê>±s¡T®qq>∑sY ø±\˙˝À n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ ø±yê\+≥÷ uÛ≤s¡´qT Vü≤‘·´ #˚XÊ&ÉT z uÛÑs¡Ô. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ es¡Z˝Ÿ eT+&É\+ bÕeTT\|ü]Ô Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡õ‘·(18)qT ≈£îcÕsTT>∑÷&É ìyêdæÄ{À Å&Ó’esY sêE(25)≈£î Ç∫à >∑‘· e÷]Ã˝À $yêVü≤+ #˚XÊs¡T. ô|[¢ düeTj·T+˝À ne÷àsTT ‘·s¡|ü⁄yês¡T s¡÷.◊<äT \ø£å\ ø£≥ï+ Ç#êÃs¡T. n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ ø±yê\ì sêE ‘·s¡#·÷ uÛ≤s¡´qT y˚~Û+#˚yê&ÉT. >∑‘· sêÁ‹ eT<ä´+ ùd$+∫ Ç+{ÏøÏ e∫à uÛ≤s¡´‘√ >=&Ée ô|≥Tºø=ì ≈£î≥Tº$TwüHé |üì#˚j·T&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷–+#˚ ‘ê&ÉT‘√ ÄyÓT >=+‘·T qT*$T #·+ù|XÊ&ÉT. uÛ≤s¡´qT #·+|æq $wüj·÷ìï ÄyÓT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î bò˛qT˝À #Ó|æŒ ‘êqT |üsês¡j·÷´&ÉT. ≈£îcÕsTT>∑÷&É b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

mÁs¡>∑&ɶ˝À j·TTe≈£î&ç <ës¡TD Vü≤‘·´ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): $TÁ‘·T\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D z e´øÏÔ <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î <ë]rdæq |òüT≥q mÁs¡>∑&ɶ˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. á ñ<äj·T+ mÁs¡>∑&ɶ eTJ<é˝ÒHé˝À ñ+≥Tqï ø=+<äs¡T $TÁ‘·T\T |òüTs¡¸D |ü&ܶs¡T. á |òüTs¡¸D ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚] ÇÁe÷Hé cÕø±Hé nH˚ j·TTe≈£î&ÉT ø£‹Ô b˛≥¢≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. n‘·ìï ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ düq‘Yq>∑sY b˛©düT\T |ü\Te⁄]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]düTÔHêïs¡T.

H˚&ÉT $ø£˝≤+>∑T\ C≤uŸ y˚Tfi≤ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À H˚&ÉT $ø£˝≤+>∑T\ C≤uŸ y˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ◊πødæ düuÛÑT´\T X¯+ø£sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 18 qT+∫ 30 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ø£*Z, ◊<äe‘·s¡>∑‹ qT+∫ &çÁ^ bÕdt nsTTqyês¡T ns¡TΩ\ìï yÓ\¢&ç+#ês¡T. áy˚Tfi≤˝À ≈£î‘·T“˝≤|üPsY, ø°düs¡, XÊMTsYù|{Ÿ, y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É˝≤˝Àì Á>±e÷\ nuÛÑ´s¡TΔ\T bÕ˝§Zqï e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.


k˛eTyês¡+, qe+ãs¡T 19, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ìC≤+ù|≥˝À düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ kÕúì≈£î\ sê´©

n$XÊ«dü+ô|’ ‘Ó<˚bÕ ø£|ü≥ Hê≥ø£+ yÓ’d”|” $|t u≤*H˚ì

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT›≥≈£î ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY XÊdüq düuÛÑT´\T ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY eT+&É\+˝Àì ìC≤+ù|≥˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ kÕúì≈£î\T ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T, Á|ü»\T, eTVæ≤fi¯\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´+>± eT+Jsê ˙{Ï ø√dü+ n˝≤¢&ÉT‘·THêïeTì, s√&É¢ $düÔs¡D |üqT\T yÓ+≥H˚ #˚j·÷\ì, Á|üC≤ nedüsê\qT |ü]o*+∫ yÓ+≥H˚ |üqT\qT |üP]Ô #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï myÓTà˝Ò´ |üs¡T>∑T |üs¡T>∑Tq ìC≤+ù|≥≈£î #˚s¡T≈£îì düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ 30 s√E˝À¢ eT+Jsê ˙s¡T düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔqì, n<˚$<Ûä+>± s√&É¢ $düÔs¡D, s√&É¢

eTs¡eTà‘·TÔ >∑T]+∫ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ ‘·«s¡˝ÀH˚ düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ìC≤+ù|≥ Á>±eT |ü+#êsTTr˝Àì ø±\˙ düuÛÑT´\T düTe÷s¡T 2000 eT+~ bÕ˝§Zì sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´© ìC≤+ù|≥ Á>±eT |ü+#êsTTr qT+∫ ìC≤+ù|≥ #Ís¡kÕÔ es¡≈£î ø=qkÕ–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Á{≤|òæø˘ n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. düTe÷s¡T >∑+≥qïs¡ düeTj·T+ ø±e&É+‘√ Á{≤|òæø˘≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ ø£\>∑&É+‘√ yêVü≤q<ës¡T\T, bÕ<ä#ês¡T\ Çã“+~øÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. myÓTà˝Ò´ CÀø£´+ #˚düT≈£îì düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰MT Çe«&É+‘√ sê´©ì $s¡$T+#·T≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêCÒwt, >∑T‘êÔÁoìyêdt, sê|òüTesêe⁄, #Í<ä], C….es¡à, m\eT+<ä, ùV≤eT+‘Y, düTu≤“sêe⁄, ø£èwüíj·T´, Áoìyêdt¬s&ç¶, Á|ükÕ<é, s¡$, yÓ+ø£Á{≤e⁄, ø£èwüí+sêE, »j·TsêE, düTπswt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üP»\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢

ø£sêfÒ˝À •ø£åD bı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üX¯+kÕ|üÁ‘ê\T

ˇ+>√\T, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À Á|üC≤˙ø£+ düyê\ø£å düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü+ rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{≤º*‡q ‘Ó<˚bÕ ø£|ü≥ Hê≥ø£+ Ä&ÉT‘·Tqï<äì yÓ’d”|” $|t, ˇ+>√\T myÓTà˝Ò´ u≤*H˚ì lìyêdü¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq ˇ+>√\T˝À Ä~yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ n$XÊ«dü rsêàq+ HÓ>∑TZ‘·T+<äì ‘Ó*dæq|üŒ{Ïø° >∑‘·+˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ‘Ó<˚bÕ, Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü&çb˛‘·T+<äqï ñ<˚›+‘√H˚ á $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔqï<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. >∑‘· n$XÊ«dü rsêàq düeTj·T+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚ùdÔ myÓTà˝Ò´ |ü<äe⁄\T b˛‘êj·Tì ‘Ó*dæHê Á|üC≤ dü+πøåe÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì Ä$XÊ«kÕìøÏ eT<䛑·T ‘Ó*bÕeTHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT sêh+˝À Á|ü»\T nH˚ø£ düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêï ‘Ó<˚bÕ eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Bìï ã{Ϻ Ä bÕغ ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTàø£ÿsTTq≥T¢ ns¡ΔeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. ns¡ΔsêÁ‘·Tfi¯ó¢ &Ûç©¢˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT ø£\TdüTÔqï #·+Á<äu≤ãT Çø£ÿ&É >±+;Ûsê\T |ü\ø£&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T.

Vü≤+ÁB˙yê≈£î ˙{Ï ‘·s¡*+|ü⁄ nHê´j·T+ m+|” >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶ $Tsê´\>∑÷&É, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY Äj·Tø£≥Tº≈£î ˙]e«≈£î+&Ü ìø£s¡»˝≤\qT Vü≤+ÁB˙yê≈£î ‘·s¡*+#·&É+ nHê´j·TeTì m+|” >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq q\¢>=+&É õ˝≤¢ $Tsê´\>∑÷&É˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. kÕ>∑sYm&ÉeTø±\« yÓTT<ä{ÏCÀHé≈£î s¡;˝À ˙{Ï$&ÉT<ä\ #˚dü÷Ô áHÓ\ 26˝À>± Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ m+|” |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚ùd ìs¡íj·T+˝À yÓq≈£îÿ‘·π>Z~ ˝Ò<äì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. ìø£s¡»˝≤˝À¢ yê{≤ ñqï Äj·Tø£≥Tº ÁbÕ+‘êìï m+&Éu…{Ϻ lXË’\+ u≤´ø˘ yê≥sY‡<ë«sê 230øÏ.$÷. <ä÷s¡+˝À ñqï Vü≤+ÁB˙yê≈£î ˙{Ïì rdüT¬øfi¯¢&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì Á|ü•ï+#ês¡T

~«#·Áø£yêVü≤Hê\ <=+>∑ ĬsdüTº 21 ~«#·Áø£yêVü≤Hê\T kÕ«BÛq+ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé |ü]~Û˝À>∑\ sê+©\ yÓTÆ<ëq+˝À ñqï #Ó‘·ÔqT Ä~yês¡+ ‘=\–+#ês¡T. kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T, Á|ü»\T, kÕ«eTT\T ø£*dæ ÁX¯eT <ëq+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ\ 19e ‘˚B qT+∫ 24e ‘˚B es¡≈£î nj·T´|üŒkÕ«$T |üP»\T á yÓTÆ<ëq+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |üP»\ ø√dü+ yÓTÆ<ëq+˝À ÁX¯eT<ëq+ #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. kÕ«eTT\ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü nìï kÂø£sê´\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q]‡+Vü≤à, uÛ≤düÿsY >ö&é, sêE, Áoìyêdt ¬s&ç¶, kÕsTT¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nÁø£eT _j·T´+ s¡yêD≤ô|’ Äsê Ä~˝≤u≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): πswüHé _j·T´+ nÁø£eT <ä+<ë j·T<∏˚#·Ã¤>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T #·÷d”#·÷&Éq≥T¢>± e´eVü≤]+#·&É+ e\¢ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·÷´ìï ø=+<äs¡T &û\s¡T¢ u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À $Áø£sTT+∫ kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. eT+∫sê´\ |ü≥ºD+˝À Ç{°e\ 167 øÏ«+{≤fi¯¢ πswüHé _j·÷´ìï kÕ« BÛq+ #˚düT≈£îqï H˚|ü<∏ä´+˝À á e´eVü‰s¡+ô|’ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T ø£H˚ïXÊs¡T. &û\s¡¢ e<ä› πswüHé _j·÷´ìï ø=qT>√\T #˚dæ ˝≤Ø˝À ¬s’dt $T\T¢\≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ |ü≥Tº≈£îHêïs¡T.πswüHé cÕ|ü⁄\ô|’ $õ˝…Hé‡, mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T ø=s¡&Ü s¡a*|æ+#ês¡T. πswüHé _j·÷´ìï ø=+<äs¡T &û\s¡T¢ u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À neTTà‘·Tqï≥T¢` n+~q |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î $õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T Ç{°e\ eT+∫sê´\˝À <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ eT÷&ÉT πswüHé cÕ|ü⁄\qT d”CŸ #˚XÊs¡T. eTT>∑TZs¡T &û\s¡¢ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. á dü+|òüT≥q˝À ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T $#ês¡D »s¡T|ü>± eT+∫sê´\ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘·+˝Àì ø=+<äs¡T &û\s¡T¢ _j·÷´ìï ì\« #˚dæ yê´bÕ]øÏ neTTà‘·Tqï≥T¢>± ‘˚\&É+‘√ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ø=+<äs¡T &û\s¡¢ e<ä› uÀ>∑dt ø±s¡T¶ \T ì\« ñ+&É>± yê{Ïô|’q _j·÷´ìï ì\« #˚dæ u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À neTTà‘·Tqï≥T¢`>± n~Ûø±s¡T\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T eT]ø=ìï πswüHé cÕ|ü⁄\ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫q≥¢sTT‘˚ e+<ä˝≤~ øÏ«+{≤fi¯¢ πswüHé _j·T´+ |ü≥Tº`ã&˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT.

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\≈£î ø£sêfÒ Ä‘·à s¡ø£åD>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì dü÷sês¡+ ø±\ì &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY yÓ’mdtÄsY d”|” õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY õ.düTπswt¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì uÛÖs¡+ù|≥ Á>±eTeT+˝À ñqï $ø£º] Á>ö+&é˝À @sêŒ≥T #˚dæq q÷´ #Ó’˙dt e÷s¡¸˝Ÿ ÄsYº‡ nø±&ÉMT yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±s=Œπs≥sY eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ •ø£åD≤ bı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üX¯+dü|üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düTπswt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î ø£sêfÒ #ê˝≤ nedüs¡eTì, <ëì e\q Ä‘·à s¡ø£åD≈£î m+‘√ <√Vü≤<ä |ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À e÷düºsY –]kÕ>∑sY, Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶, ÇkÕà˝Ÿ ¬s&ç¶, e÷düºsY s¡y˚Twt bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T #Ó’‘·q´ s¡<∏ëìøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏq myÓTà˝Ò düreTDÏ

Ä‘·à≈£Ls¡T, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\πø+Á<äyÓTÆq Ä‘·à≈£îs¡T˝À ~«#·Áø£yêVü‰q\ <=+>∑qT Äs¡düTº#˚dæ n‘·ì qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 21 ~«#·Áø£yêVü‰Hê\qT Ä‘·à≈£îs¡÷ dæ.◊. j·Tdt.◊\T ø£*dæ <=+>∑qT Äs¡düTº#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡+˝À <=+>∑\T |ü≥|ü>∑˝Ò <=+>∑‘·Hê\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, n+‘˚ ø±≈£î+&Ü eTT&ÉT >∑‘·ø=ì s√E\ øÏ+<ä≥ <äT+&É>∑T\T HÓ+ãsY˝Òì u…’ø˘ô|’ e∫à ôV≤˝ŸÔndæùdº+{Ÿ <Ûäq\øÏåà nH˚ eTVæ≤fi¯~ eT÷&ÉT ‘·÷˝≤\T ã+>±s¡T>=\TdüT <=+>∑*+#ês¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ j·Tdt.◊. dæ.◊\T ø£*dæ Ä‘·à≈£îs¡÷˝À ‘·ìøÏ\T #˚j·T>± HÓ+ãsY˝Òì ~«#·Áø£yêVü‰Hêì ‘·ìøÏ#˚j·T>± Ä‘·ìì u…’ø˘ ôd’˝…‡dt, ÄsYdæ, u…’ø˘ ]JùdºwüHé |üÁ‘ê\qT n&ÉT>∑>± Ä‘ì <ä>∑Zs¡ @$T ˝Òø£b˛e&É+‘√ n‘·ìì $#ê]+#·>± Ä‘·qT |ü–&Ü´\ qT+∫ edüTÔqïì #˚bÕ&ÉT. yÓ+≥H˚ |ü–&Ü´\ b˛dædtùdºwüHé≈£î bò˛Hé#˚dæ $#ê]ùdÔ Ç‘·ìô|’ 20 yÓ÷≥sYôd’øÏfi¯¢ πødüT\T ñHêïj·Tì nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ Ä‘·à≈£îs¡÷ b˛*dt\T Ä‘·ìì Äs¡düTº#˚dæ $#ê]düTÔqeTHêïs¡T.

Á|ü#êsêìøÏ ø√≥T¢ dü+πøåe÷ìøÏ ‘·÷≥T¢: @;M|”æ $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+

ãq>±q|ü˝…¢s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T qT+∫ ‹s¡TeT \≈£î ãj·T\T<˚]q yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T uÛÑøÏÔ #Ó’‘·q´j·÷Á‘·s¡<∏ä+ n~Ûyês¡+ kÕj·T+Á‘êìøÏ ãq>±q|ü˝…¢≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ dü‹eTDÏ ø±≥kÕì »j·TeTà Væ≤+<äT kÕ+Á|ü<ëj·T |ü<䛋˝À |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q $X¯«Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘Yyês¡T n+»H˚j·TkÕ«$T <˚yê\j·T ã»q dü+|òü÷\ yê]#˚‘· y˚T\‘êfi¯\‘√ kÕ«>∑‹+∫ yÓ+ø£fÒ«X¯«s¡kÕ«$TøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |ü≥ºD+˝À |ü⁄s¡M<äT\>∑T+&Ü ‹s¡TeT\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T s¡<∏ëìï }πs–düTÔ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. s¡<∏ä+ yÓ+≥>∑\ 300 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\≈£î myÓTà˝Ò´ dü‹eTDÏ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü≥ºD Äs¡´yÓ’X¯ó´\T, ã»q dü+|òü÷\ yês¡T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\Tã÷´s=, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ kÕúìø£ ôd+Á≥˝ŸbÕ¢C≤ ˝À m&ç$|æ ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚XÊìøÏ õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É˝≤\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T sêe+&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø£˙«qsY düTì˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À n≥T Á|üuÛÑT‘·«+ Ç≥T $<ë´~Ûø±s¡T\T, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T |òüTÀs¡+>± $|òü\+ nj·÷´s¡Hêïs¡T. Ç{Ï ¬øõ qT+∫ |æ.õ es¡≈£î nìï $<ë´e´düú\T düeTdü´\˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïj·THêïs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ sêuÀjÓT dü+ˆˆ˝À $<ë´e´edüú≈£î 50 XÊ‘·+ ã&Ó®{ŸqT πø{≤sTT+#ê\ì ˝Òì|üø£å+˝À 2014˝À »]π> mìïø£\˝À $<ë´s¡Tú\ #˚‘·T˝À¢ |òüTÀs¡+>± $|òü\+ ne⁄‘ês¡Hêïs¡T. áHÓ\ 31q &çX¯+ãsY 1,2, ‘˚B\˝À ø£&É|ü˝À »s¡>∑T‘·Tqï 31e sêh eTVü≤düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±e⁄q õ˝≤¢˝Àì á eTVü≤düuÛÑ\≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ bÕ≥T $<ë´s¡Tú\≈£î&Ü bÕ˝§Zì á düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ qe+ãsY 19, 2012

eT<Ûë´Vü≤ïyÓTÆ+<ä+fÒ n\dü≥ m+<äTø£ì? ø=\+uÀ˝À... ø=\Te⁄ r]q kÂ+<äs¡´+ uÛÀ»q düeTj·T+ ‘·sê«‘· eTq˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø=+‘· uÀsY ø=fÒºdüTÔ+~ uÛ≤s¡+>±

Á|ü

ø£è‹ ˇ&ç˝À @s¡Œ&çq |ü#·Ãì q>∑s¡+ ø=\+uÀ. ø=\+uÀ˝À m≥T #·÷dæHê n+<ë\ $+<äT˝Ò. |ü#·Ãì #Ó≥T¢, @|ü⁄>± m~–q ø=ã“] #Ó≥T¢, düeTTÁ<ä+ |üø£ÿH˚ ñqï ]kÕs¡Tº\T $Vü‰s¡+˝À ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‹ìkÕÔsTT. Áo\+ø£ <˚X¯+ ∫qï<Ó’Hê |üsê´≥≈£î\qT Äø£]¸+#·&É+˝À e÷Á‘·+ eTT+<äT+~. Væ≤+<ä÷ eTVü‰düeTTÁ<ä+ düMTbÕq ñqï Áo\+ø£ sê»<Ûëì ø=\+uÀ ˇø£ $\ø£åDyÓTÆq q>∑s¡+. Áo\+ø£≈£î 14 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À |ü•ÃeT düeTTÁ<ä rsêq ñqï á q>∑s¡+˝À #ê]Á‘·ø£ ÁbÕ<Ûëq´eTTqï kÕàs¡ø±\T, ãT<äΔ, ‘·$Tfi¯ eT+~sê\T, ô|<ä›ô|<ä› ôVA≥fi¯ó¢, Ä<ÛäTìø£ Vü≤+>∑T\‘√ ≈£L&ç ¬skÕº¬s+≥T¢, $Ts¡T$T≥T¢ –˝§ù| ø±ìH√\T, cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡, Äø±XÊìï ‘ê≈£î‘·Tqï≥T¢+&˚ uÛÑeHê\T #·÷|üs¡T\≈£î ø£qT$+<äT #˚kÕÔsTT. Çø£ÿ&É ñqï mH√ï Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£≥º&Ü\T |üsê´≥≈£î\qT nãT“s¡|üs¡TkÕÔsTT. Çe˙ï ñHêï ≈£L&Ü ø=\+uÀ bÕ´]dt q>∑s¡+˝≤>± s=e÷+{Ïø˘ dæ{° ø±<äT. Á|ü>∑‹|ü<∏ä+˝À <ä÷düT¬øfi¯óÔqï dæ+>±|üPsY ‘√q÷ ø=\+uÀqT b˛\Ã˝Ò+. Çø£ÿ&É u≤´+ø±ø˘˝À ñqï≥T¢ uÖ<ä› eT+~sê\T ˝Òe⁄. y˚TeTT 1966˝À y˚T<ä{ÏkÕ]>± ø=\+uÀ yÓfi≤¢+. n|ü⁄Œ&ÉT Ç~ düeTTÁ<ä+ |üø£ÿH˚ Á|üXÊ+‘·+>± ñqï ∫qï q>∑s¡+>± ñ+&˚~. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä<ÛäTìø£ Vü≤+>∑T\‘√ eTVü‰q>∑s¡+>± n_Ûeè~Δ #Ó+~+~. 1920 <äX¯ø£+˝À Ç~ ‘√≥\T, ñ<ë´qeHê\‘√ ≈£L&çq q>∑s¡+>±H˚ U≤´‹ bı+~+~. |üsê´≥≈£î\T Çø£ÿ&É ôd\e⁄\T >∑&É|ü&ÜìøÏ e#˚Ãyês¡T. n|ü⁄Œ&û ÁbÕ+‘êìï Á|üXÊ+‘·yÓTÆq Á|üø£è‹ ì\j·T+>± uÛ≤$+∫ ùd<ärπsyês¡T. nsTT‘˚ ø±\+‘√ bÕ≥T>± á q>∑s¡+˝À »qdüeTàs¡Δ+ ô|]–+~. s¡B› q>∑s¡+>± ø=\+uÀ s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT |üsê´≥≈£î\T #ê˝≤ eT+~ Çø£ÿ&ç ø±dæH√˝À¢ z s√E >∑&ç|æ, düeTTÁ<ä rsêq ñqï ]kÕs¡Tº≈£î yÓ[flb˛‘ês¡T. u≤+ãT $k˛Œ¤≥Hê\‘√ |üsê´≥≈£î\T >∑‘·+˝À ø=\+uÀ˝À ñ+&É&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&˚yês¡T. nsTT‘˚ >=&Ée\˙ï dü<äT›eTD>∑&É+‘√ á q>∑s¡+˝À >∑‘·+˝À˝≤>± Á|üXÊ+‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. ìs¡“¤j·T+>± |üs¡´{Ï+#˚ |ü]dæú‘·T\T ‹]–e#êÃsTT. Á|üdæ~Δ >±+∫q e÷¬sÿ≥T¢

8e X¯‘êã›+˝À ns¡uŸ yê´bÕs¡T\T ø=\+uÀqT Vü‰s¡“s¡T˝≤>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚yês¡T. 1330˝À ˇø£ #Ó’Hê j·÷Á‹≈£î&ÉT ø=\+uÀ≈£î e#êÃ&ÉT. ‘·q j·÷Á‘· >∑T]+∫ #Óù|Œ≥|ü⁄Œ&ÉT á q>∑s¡+ ù|s¡TqT ªø±y√˝≤q|ü⁄>±μ #ÓbÕŒ&ÉT. Ç|üŒ{Ïø° nø£ÿ&É ìedæ+#˚ kÕúìø£ dæ+Vü≤∞j·TT\T ªø=˝À eTuÀμ nì |æ\TkÕÔs¡T. á ù|s¡T #Ó’Hê j·÷Á‹≈£î&ÉT #Ó|æŒq ù|s¡TøÏ <ä>∑Zs¡>± ø£\TdüTÔ+~. 16e X¯‘êã›+˝À b˛s¡TÃ^düTyês¡T ‘·eT ø√≥qT Çø£ÿ&É ì]à+#·T≈£îHêïs¡T. yê] ‘·sê«‘· nø£ÿ&çøÏ e∫Ãq &É#Y yês¡T á ø√≥qT eT]+‘· <äè&ÛÉ+>± ì]à+#ês¡T. 1796˝À á ÁbÕ+‘êìøÏ Ç+^¢wt yês¡T e#êÃs¡T. yês¡T ø√≥ dü]Vü≤<äT›\T <ë{Ï <äøÏåD+, ‘·÷s¡TŒyÓ’|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~Δ #˚XÊs¡T. yê]

ø±s¡D+>±H˚ ø=\+uÀ˝À yÓ&É˝…’Œq s¡Vü≤<ës¡T\T, ô|<ä›ô|<ä› uÛÑeHê\T ì]à‘·eTj·÷´sTT. n$ Ç|üŒ{Ïø° #Ó≈£îÿ #Ó<äs¡≈£î+&Ü ñHêïsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ªñ|üìy˚•μ |ü]bÕ\q˝À uÛ≤>∑+>± Ä ø√≥ ø£qTeTs¡T¬>’+~. ø±˙ Ç|üŒ{Ïø° ø√≥ ñqï ÁbÕ+‘·+˝À dæ+Vü≤ø£fi¯ uÛ≤wü˝À ø√≥ ù|s¡T ø£ì|ædüTÔ+~. ø√≥Tyêœ˝≤ ù|s¡T‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT |æ\TdüTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&çøÏ e#˚à |üsê´≥≈£î\T @<Ó’Hê düeTTÁ<ä rs¡+˝Àì ]kÕs¡Tº˝À ñ+fÒ, yês¡T ø=\+uÀ≈£î Áf…ÆHé˝À sêe#·TÃ. ø=\+uÀbò˛sYº, eTsê¶Hê q>∑s¡+˝À ¬s+&ÉT ô|<ä› ¬s’˝Ò« ùdºwüqT¢HêïsTT. <äøÏåDrs¡+ yÓ’|ü⁄ yÓfi‚fl ¬s’fi¯ófl eTsê¶Hê qT+∫ ãj·T\T <˚s¡T‘êsTT. ñ‘·Ôs¡+ yÓ’|ü⁄ e∫à yÓfi‚¢ ¬s’fi¯ó¢ bò˛sYº qT+∫ ãj·T\T<˚s¡‘êsTT. bò˛sYº ùdºwüHé eTT+<äTqï s√&ÉT¶qT <ë≥>±H˚ ø=\+uÀ˝À Á|üdæ~Δ>±+∫q ªô|{≤ºμ e÷¬sÿ{À¢ n&ÉT>∑Tô|&É‘ê+. á e÷¬sÿ{Ÿ #ê˝≤ ô|<ä›>± ñ+≥T+~. #ê˝≤

˙fi¯¢‘√ ì+&çq n+<äyÓTÆq dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ ≈£L&Ü ñ+~. |ü⁄sê‘·q ø±\+˝À á dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ˝À &É#Yyê]‘√ bÕ≥T düVü‰ Ä+π>¢j·TT\ >∑es¡ïs¡T¢, yê] uÛ≤s¡´\T kÕïq+ #˚ùdyês¡T. <ë+‘√ á dæ«$Tà+>¥|üP˝ŸøÏ ª>∑es¡ïsY u≤‘Yμ nH˚ ù|s¡T dæús¡|ü&ç b˛sTT+~. Ç|üŒ{Ïø° n<˚ ù|s¡T‘√ |æ\TdüTÔHêïs¡T. Ä<ÛäTìø£ Vü≤+>∑T\ n+<äyÓTÆq uÛÑeHê\T düeTTÁ<ä+ rs¡+ <ä>∑Zs¡˝À s√&ÉT¶≈£î ¬s+&√ yÓ’|ü⁄ |ü⁄sê‘·q bÕs¡¢yÓT+≥T uÛÑeq+ ñ+~.

<ä÷s¡+ $düÔ]+∫ ñ+~. &É#Y bÕ\≈£î\ ø±\+˝À á ÁbÕ+‘·+ <Ûäqe+‘·T\ $&ç~ πø+Á<ä+>± ñ+&˚~. nsTT‘˚ Ä+π>¢j·TT\ ø±\+˝À e÷Á‘·+ kÕúì≈£î\ ìyêdü ÁbÕ+‘·+>± ì*∫b˛sTT+~. e÷¬sÿ{Ÿ s√&É¢ ô|’ Á≥≈£îÿ\T, ø±s¡T¢, m<äT›\ã+&ÉT¢, eTqTwüß\ s¡B›ì #·÷dæ uÛÑj·T|ü&É‘ê+. á ÁbÕ+‘êìï #·÷ùdÔ, eTq≈£î eTT+u…’˝Àì ø£˝≤“<˚$ ÁbÕ+‘·+ >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔ+~. n‘·´+‘· s¡B›>± ñ+≥T+~. Vü‰s¡“s¡T Á|üy˚X¯ <ë«s¡+

ô|{≤º˝Àì z e+‘Óq≈£î n≥TyÓ’|ü⁄ <äTø±D≤\ yÓqø£ ø=\+uÀ Vü‰s¡“s¡T˝À ñqï |ü&Ée\ ô|’ uÛ≤>∑+ }>∑T‘·Tqï≥T¢>± ø£ì|ædüTÔ+~. ≈£î&çyÓ’|ü⁄≈£î ø=+#Ó+ eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢>±H˚ Vü‰s¡“sY Á|üy˚X¯ <ë«s¡+ ø£ì|ædüTÔ+~. á Vü‰s¡“s¡T m&ÉeT yÓ’|ü⁄q j·÷sYÿ Ád”º{Ÿ˝À Á|üdæ~Δ>±+∫q cÕ|æ+>¥ ôd+≥sY‡, yê´bÕs¡ πø+Á<ë\THêïsTT. Çø£ÿ&˚ ø=\+uÀ˝À n‘·´+‘· |ü⁄sê‘·qyÓTÆq &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À k˛ºsY ªø±]Z˝Ÿ‡μ ñ+~. á k˛ºsYqT 1844˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. sêÁwüº|ü‹ uÛÑeHé ø±]Z˝Ÿ‡ qT+∫ ø=+#Ó+ eTT+<äT≈£î yÓ[fl |ü•ÃeT uÛ≤>∑+ yÓ’|ü⁄ #·÷ùdÔ »Hê~Û|ü‘Y e÷s¡Z+˝À sêÁwüº|ü‹ uÛÑeHé |ü⁄sê‘·q uÛÑqq+ ø£ì|ædüTÔ+~. á uÛÑeHêìï 18e X¯‘êã›+˝À &É#Y ∫e] >∑es¡ïsY Vü≤j·÷+˝À ì]à+#ês¡T. Ä ø±\+˝À á uÛÑeHêìï eTVü‰sêDÏ eTVü≤˝Ÿ>± |æ*#˚yês¡T. Ç|üŒ{Ïø° Áo\+ø£ sêÁwüº|ü‹ á uÛÑeq+˝ÀH˚ ñ+{≤s¡T. $XÊ\yÓTÆq sêÁwüº|ü‹ uÛÑeq+ Hê\T>∑T yÓ’|ü⁄˝≤ <ä≥ºyÓTÆq, |ü#·Ãì #Ó≥¢‘√ Vü≤]‘· es¡í+˝À ø£qT$+<äT #˚düTÔ+~. »Hê~Û|ü‘Y e÷s¡Z+˝À #˚<∏äjYT M~Û ñ+~. Ä M~Û Hê\T>∑T s√&É¢ ≈£L&É*˝À ˇø£ ô|<ä› >∑+≥ düÔ+uÛÑ+ ñ+~. n~ düeTTÁ<ä+ô|’ Á|üj·÷D+ #˚ùd yê]øÏ #ê˝≤ <ä÷s¡+˝À ø£ì|ædüTÔ+~. ÁbÕNq ø±\+˝À á >∑+≥qT |ü&Ée\≈£î e÷s¡Z+ #·÷|æ+#·&É+ ø√dü+ ˝…’{Ÿ Vü≤Ödt s¡÷|ü+˝À ñ|üjÓ÷–+#˚yês¡T. Çø£ÿ&ç qT+∫ düeTTÁ<ä+ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+fÒ ø=\+uÀ˝Àì U≤´‹ >±+∫q ø±+{ÏHÓ+≥sY ôVA≥˝Ÿ≈£î #˚s¡Tø√e#·TÃ. ø±+{ÏHÓ+≥˝Ÿ ôVA≥˝ŸøÏ <ä>∑Zs√¢H˚ >∑TeTà≥+ ø£*–q ˇø£ ÁbÕNq uÛÑeq+ ø£ì|ædüTÔ+~. á uÛÑeq+˝À ø±´+&û ∫e] sêE Áo $Áø£yéT sê» dæ+ôV≤qT 1798 qT+∫ 1815 es¡≈£î ã+B>± ñ+#ês¡T. Çø£ÿ&É Ä sêE Á|ü‹eTqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Çø£ÿ&ç qT+∫ #ê˝≤ <ä÷s¡+ $düÔ]+∫q düeTTÁ<ä rs¡+ô|’ |üs¡´{Ï+#·e#·TÃ. >∑‘·+˝À ‘·$Tfi¯ f…Ás¡]düTº\ uÛÑj·T+‘√ á ÁbÕ+‘·+ ìsêàqTwü´+>± ñ+&˚~. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&˚ Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\T, ∫qï∫qï <äTø±D≤˝À¢ ÄVü‰s¡ edüTÔe⁄\T ny˚Tà yê´bÕs¡T\‘√ dü+<ä&ç>± e÷]+~. Çø£ÿ&É 1951˝À ì]à+∫q ˝…’{ŸVü≤Ödt ≈£L&Ü ñ+~. <ëìøÏ+<ä ã+&ÉsêsTT eT<Ûä´˝À düeTTÁ<ä|ü⁄

á uÛÑeHêìï Ç|ü⁄Œ&ÉT sêÁwüº|ü‹ dü∫yê\j·T+>± ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. BìøÏ <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ n+<äyÓTÆq ª>∑\<ëØ ôVA≥˝Ÿμ, u≤´+ø˘ Ä|òt dæ˝ÀHé, es¡˝Ÿ¶ ôd+≥sY uÛÑeHê\THêïsTT. á ÁbÕ+‘êìøÏ <äøÏåD uÛ≤>∑+ yÓ’|ü⁄ |üsê´≥≈£î\qT u≤>± Äø£]¸+#˚ ÁbÕ+‘ê\T >√˝Ÿ ù|òdt Á^Hé, >√˝Ÿ ù|òdt ôVA≥˝Ÿ ø£ì|ækÕÔsTT. kÕj·T+Á‘·+ >√˝Ÿ ù|òdt Á^Hé düeTTÁ<ä Bs¡+ <ä>∑Zs¡ $Vü≤]düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT #·\¢ì |æ\¢ >±\T\T düeTTÁ<ä ¬øs¡{≤\qT eTT<ë›&ç MT eTTU≤ìï #·\¢>± |ü\ø£]düTÔ+fÒ Ä nqTuÛÑ÷‹ e÷≥˝À¢ #Ó|üŒ˝Ò+. nqTuÛÑ$+#ê*‡+<˚. ˇø£y˚fi¯ ø=\+uÀ q>∑s¡+˝À {≤ø°‡˝À |üs¡´{ÏdüTÔ+fÒ m|òt.ÄsY ùdHêHêj·T¬ø e÷s¡Z+˝À ñqï qj·÷≥{ÖHé Vü‰˝ŸqT ‘·|üŒìdü]>± #·÷&Ü*‡+<˚. á uÛÑeHêìï yêwæ+>∑ºHé˝Àì yÓ’{Ÿ Vü≤Ödt˝≤>± ì]à+#ês¡T. #ê]Á‘·ø£ eT÷´õj·T+ ô|{≤º≈£î <ä>∑Zs√¢ì e÷*u≤Hé Ád”º{Ÿ˝À |ü⁄sê‘·qyÓTÆq EyéT`ñ˝Ÿ`»|òüsY C≤e÷ eTd”<äT ñ+~. á eTd”<äT 1909˝À ì]à‘·yÓTÆ+~. <ëìøÏ <ä>∑Zs√¢H˚, 1859˝À ì]à+∫q |òæ*|òt HÓØ –sê®|òüTsY ñ+~. á ø£≥º&É+ Ç|üŒ{Ïø° ÁbÕNq bÕ\≈£î\qT >∑Ts¡TÔ≈£î ‘ÓdüTÔ+~. á s√&ÉT¶≈£î düe÷+‘·s¡+>± ñqï Á|æHé‡ Ád”º{Ÿ˝À &É#Y yês¡T 17e X¯‘êã›+˝À ì]à+∫q {ÖHéVü≤Ödt ñ+~. >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É nHê<Ûä X¯s¡D≤\j·T+, ÄdüŒÁ‹ ñ+&˚$. ø±˙ Ä ‘·sê«‘· á ÁbÕ+‘êìï eT÷´õj·T+>± e÷sêÃs¡T. á eT÷´õj·T+˝À &É#Y bÕ\≈£î\≈£î #Ó+~q mH√ï edüTÔe⁄\T, <äkÕÔy˚E\T ñHêïsTT. Çø£ÿ&çøÏ <ë<ë|ü⁄ 50 MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ô|{≤º ÁbÕ+‘êìï , ÁbÕNq ÁbÕ+‘·+˝À ø£*ù| ˇø£ >∑+≥ ñ+~. Çø£ÿ&É ñqï >∑+≥qT 16e X¯‘êã›+˝À b˛s¡TÃ^düTyê]øÏ #Ó+~q ˇø£ ÁbÕNq ø£≥º&É+ –sê®|òüTsY •~∏\ uÛÑe+‹ qT+∫ ‘Ó∫à Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì #·]Á‘· #ÓãT‘√+~. ôdsTT+{Ÿ C≤HÓ s√&ÉT¶ô|’ ø=\+uÀ #˚|ü\ e÷¬sÿ{Ÿ ñ+~. <ëìøÏ <ä>∑Zs√¢H˚ ˇø£ ô|<ä› cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ ñ+~. MT≈£î Äj·TTπs«<ä eqeT÷*ø£\ô|’ eT≈£îÿe ñ+#˚ >√uÀ ˝ÒHé˝À ñqï Äj·TTπs« eqeT÷*ø£\ <ä÷ø±D≤\qT dü+<ä]Ù+#·e#·TÃ. Á|ü<Ûëq M~Û˝À bò˛sYº yÓ’|ü⁄ yÓ[fl‘˚, nø£ÿ&É Hê\T>∑T s√&É¢ ≈£L&É*˝À ˇø£ >∑+≥ ø£ì|ædüTÔ+~. 1923˝À z düTÁ|üdæ<äΔ yê´bÕ] Áù|yéTJ _U≤J ø=&ÉT≈£î ‘·q ‘·+Á&ç 45e |ü⁄{Ϻq s√E≈£î >∑Ts¡TÔ>± Ä >∑+≥qT @sêŒ≥T #˚XÊ&ÉT. á >∑+≥ ô|{≤º düVü‰ bò˛sYº ÁbÕ+‘ê\ Vü≤<äT›\qT ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~.

e⁄+≥T+~. düeTj·T+ >∑&ç∫q≥¢ì|ædüTÔ+~. m+&É n~Ûø£+ ne⁄‘·T+~. dü÷s¡T´&ÉT q&çHÓ‹ÔøÏ ekÕÔ&ÉT. u…&é ô|’ yê*b˛yê\ì|ædüTÔ+~. |üì˝À e⁄+fÒ ‘·\, n˝≤ n˝≤ ]˝≤ø˘‡ #˚dæ ø£˙dü+ Hê\T>∑T ≈£îqT≈£î\T rj·÷\ì|ædüTÔ+~. eT<ÛëVü≤ï n\dü≥ eTq\qT m|ü⁄&É÷ |üs¡T>∑T\T ô|{Ϻ+#˚ Ä<ÛäTìø£Jeq$<ÛëHê\ |òü*‘·+. ñ<äj·T+y˚fi¯ Vü≤sTT>± ≈£Ls=Ãì ø±düÔ $ÁXÊ+‹>± n˝≤ŒVü≤s¡+ ≈£L&Ü rdüTø√ìe«<äT. Çø£ $<ÛäT\˝À, düVü≤#·s¡T\T ø£|ü⁄Œ\ ø=~› ø±|ò”\T, {°\T ‘ê– ìÁ<äqT e~*+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ë |ü˙ bÕ{≤ ˝Òì dü+uÛ≤wüD\‘√ düeTj·T+ >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ uÀsY ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTø√≥+ #·÷kÕÔ+. ø±ì ˇø£ |üø£ÿ ô|+&ç+>¥ |üì n+‘· e⁄+fÒ. eT<ÛëΩHêìøÏ m+<äT≈£î Äù|j·÷\ì|ædüTÔ+~. <ëìøÏ>±qT ø=+‘· #·<äe+&ç. eT<Ûë´Vü≤ïeTj˚T´dü]øÏ eTq˝Àì mqØ® kÕúsTT\T ‘·–Zb˛e{≤ìøÏ ì|ü⁄DT\T @eT+≥THêïs¡+fÒ? sêÁ‘·T\+<äT dü¬s’q ìÁ<ä ˝Òø£b˛e≥+. ø=+‘·eT+~ Ä|ò”dt |üì Ç+{ÏøÏ ‘˚e≥+, ôd˝Ÿ bò˛Hé dü+uÛ≤wüD\T $T‹MT] ø=qkÕ–+#·≥+. n~ n\dæq eTq X¯ØsêìøÏ sêÁ‘·T\+<äT $ÁXÊ+‹˝Ò≈£î+&Ü #˚j·T≥+. ˝Ò≥T>± |ü&ÉT≈£î+≥÷ ‘·«s¡>± ˝Òe≥+ |üìøÏ |üs¡T>∑Tô|≥º≥+ nH˚~ n\yê≥T|ü&çb˛e≥+ e+{Ï$ s√E˝À MTs¡T ‘·«s¡>± n\dæb˛j˚T˝≤ #˚kÕÔsTT. ø£˙dü+ 7 qT+&ç 8 >∑+≥\T >±&ÛÉ ìÁ<äb˛‘˚, MT≈£î eT<Ûë´Vü≤ïìøÏ á |ü]dæú‹sê<äT. Á|ü‘˚´øÏ+∫ ìÁ~+#˚ düeTj·T+˝À MT ôd˝Ÿ bò˛Hé ≈£î ôd\$e«+&ç. Ä≥\≈£î düeTj·T+ ˝Ò<ë? ø£˙dü+ ø=ìï yê´j·÷e÷˝…’Hê #˚j·T+&ç. y˚>∑+>± q&Ée≥+. C≤–+>¥ dæÿ|æŒ+>¥, |üs¡T>∑T e+{Ï$ kÕj·T+ø±\+ y˚fi¯ #˚ùdÔ sêÁ‘·T\+<äT MT≈£î eT+∫ ìÁ<ä ìkÕÔsTT. n$ MT˝À ùV≤|” Vü≤s√àq¢qT ]©CŸ #˚kÕÔsTT. m|ü⁄Œ&É÷ Ä+<√fi¯Hê? ` m|ü⁄Œ&É÷ Ä+<√fi¯q˝À e⁄+fÒ s¡ø£Ôb˛≥T sêe≥y˚T ø±ø£ MT

@ø±Á>∑‘· b˛‘·T+~. ø£qTø£ dü+‘√wü+>±e⁄+≥÷ Ä+<√fi¯q ‘·–Z+#·Tø√+&ç. MT |üì n+fÒ >∑s¡«|ü&É+&ç. MT ≈£î≥T+ã+ n+fÒ, MT Ç\T¢ n+fÒ, ˝Ò<ë MT |ü]düsê\+fÒ Çwüº|ü&É+&ç. n~ MT≈£î eT+∫ Vü≤sTTìdüTÔ+~. ÁuÒø˘ bòÕdtº #˚j·T≈£î+fÒ ` eT<Ûë´Vü≤ïìøÏ n\dæb˛j˚Tyê]˝À #ê˝≤eT+~ ñ<äj·T+ ÁuÒø˘ bòÕdtº #˚j·Tì yê¬s’ e⁄+{≤s¡T. dü¬s’q y˚fi¯ n˝≤ŒVü≤s¡+rdüTø√qø£b˛‘˚ n~ $TeTà*ï k˛eT]>± #˚dæ. Ä+<√fi¯q ø£*–düTÔ+~. Vü≤s√àqT¢ e÷s¡TŒ #Ó+<äT‘êsTT. n+‘˚ø±ø£ Äø£* ô|]– \+#Y n~Ûø£+>± ‹+{≤s¡T. eT<Ûë´Vü≤ï n\dü≥≈£î »yêãT>± ..ø=ìï ∫{≤ÿ\T `Áu…ø˘ bòÕdtº #˚j·T+&ç düeTj·T+˝Ò≈£î+fÒ, |ü+&ÉT¢, ˝Ò<ë ø=ìï –+»\e+{Ï$ e÷s¡Z+˝ÀH˚ ‘·q+&ç. `\+#Y ≈£î eTT+<äT>± n~Ûø£+>± ø±|ò”, {° ‘ê>∑e<äT›. n$ Äø£*ì #·+|ü≥y˚T ø±ø£, X¯Øs¡+˝À πøô|ò’Hé #˚]à Ä+<√fi¯q ø£*–kÕÔsTT. \+#Y düeTj·T+˝À $T‘·+>± uÛÑTõ+#·+&ç ø±s√“ôV’≤Á&˚≥T¢ n~Ûø£+>± e⁄+&˚ ¬s’dt e+{Ï$ ø±ø£ Áb˛{°qT¢, ø=e⁄« e⁄+&˚ dü+‘·T*‘· ÄVü≤s¡+#·bÕ‘ê\T, |ü|ü⁄Œ Ä≈£î ≈£Ls¡\T e+{Ï$ ‹q+&ç. ` sêÁ‘·T\T ‘·–q+‘· ìÁ<ä bı+&ç. yê´j·÷eT\T ‘·|üŒø£ #˚j·T+&ç. s√E˝À ‘·–q+‘· ˙{Ïì ‘ê>∑+&ç. ` Áu…ø˘ bòÕdtº, \+#Y eT<Ûä´ ∫s¡T‹+&ÉT¢ ‹qø£+&ç. ‘êC≤ |ü+&É¢ e+{Ï$ kÕj·T+Á‘ê\T ‹q+&ç. ` y˚|ü⁄&ÉT ∫|ü‡ e+{Ïyê{ÏøÏ ã<äT\T>± yÓTT\¬ø‹Ôq $‘·ÔHê\T ‹q+&ç. yê{Ïì MTs¡T u≤ø˘‡ ˝À rdüT≈£îì yÓfi¯fle#·TÃ. kÕïø˘‡ e+{Ï$ ‹Hê\ì|æ+∫q|ü⁄&ÉT yê{Ïì ‹q+&ç.

n\+ø£s¡D˝À eTT‘ê´\T XÀuÛ ≤ j· T e÷q+>±... Ä

<ÛäTìø£ eÁdüÔX‚DÏ MT<äø£sTTHê..dü+Á|ü<ëj·T ‘·s¡Vü≤ Ns¡\ô|’q nsTTHê yÓ’$<Ûä´yÓTÆq s¡+>∑T˝À¢ \_Û+#˚ |üPdü\ >=\TdüT\T #·ø£ÿ>± q|ü⁄Œ‘êsTT. nsTT‘˚ ø=ìï s√E\T <Ûä]+#·ø£ >=\TdüT ‘Ó–b˛e&É+, eT<Ûä´˝À ø=ìï |üPdü\T $]–b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. eT÷&ÉT ñ+fÒ á y˚dü$˝À ãj·T≥≈£î rj·T+&ç eTT+<äT >=\TdüT qT+∫ |üPdü\T $BsTT*. \sê«‘· ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s¡ø±\T |üPdü\T ø£*|æ ø=‘·Ôs¡ø£+ <ä+&Éì ≈£î≥º+&ç. #·÷&É{≤ìøÏ yÓ÷&És¡Hé >± ø£ì|ædüTÔ+~. MTs¡T VüQ+<ë>± ñ+&˚ q>∑\T <Ûä]ùdÔH˚ #·ø£ÿ>± ø£ì|ækÕÔs¡T. n+<äTπø @ <ä+&É ¬ø’Hê ˝≤¬ø{Ÿ ô|<ä›>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê* |üP\ r>∑ e÷~] ã+>±s¡+‘√ s¡÷bı+~+∫ ô|’q eÁC≤\T y˚Tfi¯$ùdÔ <Ûäefi¯ es¡í+˝À ø£+sƒ¡Vü≤s¡+ <Ûä>∑<Ûä>∑˝≤&çb˛‘·T+~. Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ eÁC≤\‘√ &çC…’Hé #˚dæ VüQ≈£îÿ\T ô|≥Tºø=+fÒ kÕ<Ûës¡D >=\TdüT ˝Ò<ë Ç‘·s¡ ÄuÛÑs¡D≤\≈£î neTs¡TÃø√e#·TÃ. ø£+sƒ¡Vü≤s¡+ eT<Ûä´˝À ø√˝≤ø£è‹˝À n&ÉT>∑T uÛ≤>∑+˝À _+<äTe⁄ e÷~] ñ+&˚ |ü#·ÃqT @sêŒ≥T #˚düTø=+fÒ ÄuÛÑs¡D+ |üPs¡ÔsTTqfÒº Bì‘√bÕ≥T ñ+&˚ kÕ<Ûës¡D >=\TdüTqT $&ç>± <Ûä]+#˚˝≤ ã+>±s¡T ]+>∑T\T #˚j·T+#·Tø=+fÒ dü]b˛‘·T+~. #˚e⁄\≈£î ô|≥Tºø=H˚ E+ø±\T ø=+#Ó+ yÓ’$<Ûä+>± ñ+&˚≥≥T¢ #·÷düTø√yê*. düº&é‡ n&ÉT>∑Tq y˚˝≤&ÉBdæq $\TyÓ’q sêfi¯ó¢ ñqï≥Te+{Ï Eø±\qT m+|æø£ #˚düTø√yê*. Ç˝≤+{Ï$ eÁkÕÔ<Ûës¡D≈£î ‘·>∑Z≥Tº yê{Ïì e÷s¡TÃø=+fÒ eT]+‘· n+<ä+>± ø£ì|ækÕÔsTT. Çø£ MT<ä>∑Zs¡ eTT‘ê´\≈£î dü+ã+~Û+∫q$ ñqïf…Æ¢‘˚ bÕ\ qTs¡>∑˝≤+{Ï s¡+>∑T‘√ ø£qT$+<äT #˚ùd eTT‘ê´\T düVü≤» yÓTs¡T|ü⁄ ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ, uÛÑÁ<ä|üs¡T#·Tø√e&É+‘√ bÕ≥T X¯ó ÁuÛÑ|üs¡T#·Tø√e&É+˝Àq÷ C≤Á>∑‘·Ô\T ‘·|üŒìdü]. eTT‘ê´\T nìï y˚&ÉTø£\ düeTj·T+˝À <Ûä]+#˚+<äT≈£î nqTyÓ’q$. nsTT‘˚ M{Ïì <Ûä]+#·&Üìø£Hêï eT+#˚ n\+ø£s¡D yÓTT‘·Ô+ |üP]Ô #˚düTø√yê*. ˝Ò<ä+fÒ yÓTTeTT≈£î sêdüT≈£îH˚ Áø°eTT\T, |ü]eTfi¯ Á<äyê´˝À¢ì s¡kÕj·THê\ Á|üuÛ≤e+‘√ eTT‘ê´\T yê{Ï s¡+>∑T ø√˝ÀŒ‘êsTT. yê&Éø£+ |üPs¡ÔsTT´ø£ yÓT‘·Ôì ‘·&ç eÁdüÔ+‘√ ‘·T&ç∫. Ä ‘·sê«‘·H˚ ˝À|ü\ <ë∫*. eT∞¢ yê&˚ eTT+<äT dæ˝Ÿÿ eÁdüÔ+‘√ bÕ*wt. #˚ùdÔ ø±+‹e+‘·+>± ñ+{≤sTT. yê{Ïì X¯óÁX¯+ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT ø√¢]Hé ø£*|æq ˙{Ïì yê&É≈£L&É<äT. M{Ïì yÓ˝…«{Ÿ eÁdüÔ+‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq Á|ü‘˚ÿø£yÓTÆq ô|{Ϻ˝À ñ+∫‘˚ y˚T\T. n~Ûø£ y˚&ç ‘·–*‘˚, eTT‘·´+ s¡+>∑T yÓ*dæb˛‘·T+~. y˚&çì ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd yÓTÆÁø√zyÓHé. {°$ e+{Ï yê{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+#ê*.

Hêp¬ø’q #˚‘·T\≈£î Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq >√fi¯ó¢..! Hê

p¬ø’q #˚‘·T\≈£î Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq >√fi¯ó¢ eT]+‘· n+<ëìïkÕÔsTT. ø±˙ ‘·s¡#·÷ $]–b˛e&É+, ;≥\Tyês¡&É+. s¡+>∑T e÷s¡&É+ e+{Ï düeTdü´\T Ä kÂ+<äsê´ìï <ä÷s¡+ #˚kÕÔsTT. nHês√>∑´yÓTÆq >√fi¯¢≈£î mH√ï ø±s¡D≤\T. Ç+{Ï|üqT˝À¢ uÛ≤>∑+>± ø£]ƒqs¡kÕj·THê\ Á|üuÛ≤e+, ‘˚eT ˝À|æ+#·&É+. bı&çu≤s¡&É+, n~Ûø£ y˚&ç, b˛wüø±\ ˝Ò$T e+{ÏyÓH√ï. X¯Øs¡+‘√ bÕ≥÷ qU≤\T ≈£L&Ü Äs√>∑´e+‘·+>± m<ä>±\+fÒ e÷Á‘·+ ‘·|üŒìdü]>± s√p mì$T~ qT+∫ |ü~>±¢düT\ ˙s¡T ‘ê>±*‡+<˚. eTTK´+>± >√<ÛäTeT bı≥Tº, |ü∫ÃãsƒêD°, z{Ÿ‡, yê˝Ÿq{Ÿ, k˛j·÷;Hé‡ ‘√ bÕ≥÷ Ä≈£î≈£Ls¡*ï s√p ÄVü≤s¡+˝À ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. M{Ïì ÄVü≤s¡+>± rdüTø√e&É+ e\¢ X¯ØsêìøÏ ãjÓ÷{ÏHé, _.$≥$THé \T düeTbÕfi¯¢˝À n+<äT‘êsTT. Ç$ >√fi¯ó¢ Äs√>∑´+>± ñ+&˚˝≤ #˚kÕÔsTT. ø±\+‘√ |üì˝Ò≈£î+&Ü ø=+<ä] #·s¡à+ bı&çu≤s¡T‘·T+≥T+~. Ç˝≤+{Ï yê] >√fi¯ó¢ ‘·s¡#·T>± $]–b˛‘·T+{≤sTT. BìøÏ ìyês¡D>± $≥$THé Ç q÷HÓqT m+#·Tø=ì <ë+‘√ s√p ◊<äT |ü~ì$TcÕ\T >√fi¯¢≈£î eTs¡Δq #˚j·÷*. Ç˝≤ #˚ùdÔ bı&çu≤s¡≈£î+&Ü ñ+{≤sTT. y˚fi¯¢≈£î ≈£L&Ü s¡ø£Ô Á|üdüs¡D u≤>± »s¡T>∑T‘·T+~. $≥$THé ªÇμ q÷qHÓ≈£î ã<äT\T>± n˝≤π> Ä*yé q÷HÓqT ø=~›>± y˚&ç #˚dæ Ä q÷HÓqT sêdüT≈£îHêï Á|üjÓ÷»q+ ñ+≥T+~. eTs√ düT\uÛÑyÓTÆq ∫{≤ÿ≈£L&Ü ñ+~. eT<Ûä´≈£î ‘·]–q ìeTà #Óø£ÿ*ï rdüT≈£îì >√fi¯¢≈£î s¡T<äT›ø√yê*. >√fi¯ó¢ nHês√>∑´+>± ñ+&É{≤ìøÏ πøe\+ u≤Vü≤´ ø±s¡D≤˝Ò ø±<äT. X¯Øs¡+˝À <∏Ó’sêsTT&é n~Ûø£+>± ñHêï á düeTdü´ ñ+≥T+~. Bs¡Èø±\+>± á düeTdü´ u≤~ÛdüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ ø±s¡D≤\T ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ yÓ’<äT´*ï dü+Á|ü~+#·&É+ y˚T\T. >√fi¯¢≈£î @ e÷Á‘·+ $sêeT+ Çe«≈£î+&Ü n<˚|üì>± s¡+>∑T y˚düT≈£î+≥T+{≤s¡T ø=+<äs¡T. ø±˙ yê{Ïø° >±* nedüs¡+ <ëìï $düà]ùdÔ..n$ |üdüT|ü⁄s¡+>∑T˝ÀìøÏ e÷s¡‘êsTT. á düeTdü´qT ‘·–Z+#ê\+fÒ..n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT >√fi¯¢s¡+>∑T y˚düTø√e&É+ e÷H˚j·÷*. yê{ÏøÏ düVü≤» >±* ‘·>∑\ìyê«*. HÓ\ø√kÕ] ‘·|üŒìdü]>± yÓTì≈£L´sY #˚sTT+#·Tø√yê*. |òü*‘·+>± n$ Äs√>∑´+>± ñ+{≤sTT. yê{Ï n+<ä+ <Óã“‹q≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ..Ç+{Ï|üqT\T #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT #˚‘·T\≈£î >∑¢e⁄E\T <Ûä]+#·&É+ eT+∫~. n+‘˚ ø±<äT |üqT\T |üPs¡Ôj·÷´ø£ #˚‘·T*ï X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£îì HêD´yÓTÆq e÷sTTX¯Ã¬s’»sY sêdüTø√yê*.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

düT»\ Ádüe+‹‘√ ;&ÉTuÛÑ÷eTT\T düdü´XÊ´eT\+ ø£s¡÷ï\Tã÷´s=, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø£èwüí»˝≤\‘√ d”eT ;&ÉTuÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T˙s¡T‘√ düdü´XÊ´eT\+ #˚j·T&Éy˚T uÛÑ^s¡<∏ä$»j·TbÕ<äj·÷Á‘· Á|ü<ëq dü+ø£\Œ+ nì ¬syÓq÷´eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT ø£s¡÷ï\Tõ˝≤¢ q+~ø=≥÷ÿsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eT˝≤´\ nq+‘·yÓ+ø£≥¬s&ç¶ Vü≤+Á~˙yê düT»\Ádüe+‹ ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+uÛ§‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ s¡|òüTTMsê ¬s&ç¶ uÛÑ^s¡<∏ä $»j·TbÕ<äj·÷Á‘·≈£î Áoø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. d”eT õ˝≤¢\≈£î ‘ê>∑T, kÕ>∑T ˙s¡T n+~+#˚ á ÁbÕC…≈£îºqT+∫ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ J&ç|ü*¢ ]»sê«j·TsY es¡≈£î ø£èwüí »\ |òü˝≤\qT n+~+#·&Éy˚T ‘·q bÕ<äj·÷Á‘· Á|ü<Ûëq dü+ø£\ŒeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À @&ÉT s√E\bÕ≥T »]π> ‘·q bÕ<äj·÷Á‘·˝À ¬s’‘·T\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ yê] kÕ<Ûäø£ u≤<Ûä\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷. 2..700\ ø√≥¢ ‘√ 1200 n&ÉT>∑T\ m‘Ó’Ôq ÁbÕ+‘ê\≈£î ˙{Ïì n+~+#·&É+ ‘·eT düsêÿs¡T˝À >=|üŒyÓTÆ\TsêsTT>± $T–*b˛‘·T+<äHêïs¡T. düT»\ Ádüe+‹ <ë«sê õ˝≤¢˝À 80 y˚\ mø£sê\≈£î nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À 1.18 \ø£å\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T ˙{Ï‘√bÕ≥T 120 Á>±e÷\˝À 10 \ø£å\ eT+~øÏ Á‘ê>∑T˙s¡T n+<äT‘·T+<äHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï <äX¯ÁøÏ+<ä ø£èwüí–] »\XÊj·T+ 0.161 {Ïm+d”\T |ü‹Ôø=+&É »\XÊj·T+ 1.126 {Ïm+d”\T J&ç|ü*¢ »˝≤XÊj·T+

(nq+‘·|ü⁄s¡+)≈£î 1.694 {Ïm+d”\ düe÷s¡Δ´+ ˙{Ï‘√ düT»\ Ádüe+‹ ÁbÕC…≈£îºqT ì]à+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. d”eT ÁbÕ+‘êìï düdü´XÊ´eT\+ #˚j·T&ÜìøÏ, Á‘ê>∑T˙s¡TqT n+~+#˚+<äT≈£î Vü≤+ÁBìyê düT»\ Ádüe+‹ì Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê ‘Ó*bÕs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À nq+‘·|ü⁄s¡+ m+|æ nq+‘·yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶, ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢\ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTdt nÁø£e÷\qT ãj·T≥ô|{Ϻq ù|òdtãTø˘ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): es¡+>∑˝Ÿ ì{Ÿ ˝Àì yÓTdt˝À uÛ≤Ø ≈£î+uÛÑø√D+ e´eVü‰s¡+ ù|òdtãTø˘ <ë«sê ã≥ºãj·T\sTT´+~. $<ë´s¡Tú\T H˚s¡T>± |òæsê´<äT #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√ì ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+ ù|òdtãTø˘˝À n$˙‹ e´eVü‰s¡+ Á|ü‘·´ø£å+ ø±e&É+‘√ n\s¡ºj·÷´s¡T. n$˙‹ì |üdæø£{Ϻq $<ë´s¡Tú\T $esê\qT ù|òdtãTø˘˝À ô|≥º&É+‘√ ì{Ÿ˝À ø£\ø£\+ πs>∑T‘√+~. yÓTdt ø£¢s¡Tÿ Vü≤düÔ˝≤|òüTe+‘√ Á|ü‹ HÓ\ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T Vü‰+|òü{Ÿ ne⁄‘·Tqï $wüj·T+ Ksês¡T ø±e&É+‘√ $<ë´]ú Á|ü‹ì<ÛäT\T N|òt yê¬s¶Hé <äèwæºøÏ rdüT≈£îe∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. yÓTdt Á|ü‹ì<ÛäT\T á n$˙‹øÏ dü+ã+~Û+∫ Ç+&Ó+{Ÿ ø±|”\‘√≈£L&çq $esê\qT ù|òdtãTø˘˝À ô|{≤ºs¡T. yÓTdt˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹ ø±kÕÔ ãj·T≥≈£î sêe&É+‘√ yÓTdt ø£¢s¡Tÿ\˝À ø£\es¡+ yÓTT<ä˝…’+~. á n$˙‹ u≤>√‘·+ <ë<ë|ü⁄>± nìï yÓTdt\˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì, $<ë´s¡Tú\T, yÓTdt Á|ü‹ì<ÛäT\T yÓTdt _\T¢\qT ‘·ìF #˚j·÷\ì ù|òdtãTø˘˝À yês¡T ø√sês¡T. Ç~˝≤

ñ+&É>± eT÷&Ée yÓTdt˝À »s¡T>∑T‘·Tqï \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ n$˙‹ô|’ $<ë´s¡Tú\ |òæsê´<äTqT |ü{Ϻ+#·Tø√ì ì{Ÿ n~Ûø±s¡T\T ù|òdtãTø˘˝À e∫Ãq $wüj·T+‘√ n\sYº nj·÷´s¡T. yÓTdt n$˙‹ô|’ $#ês¡D #˚sTTkÕÔqì, <√wüß\qT ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì &Ó’¬sø£ºsY á düe÷y˚X¯+˝À ôV≤#·Ã]+∫q≥T¢` düe÷#ês¡+. ì{Ÿ ø±´+|üdt˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ◊<äT, $<ë´]ú˙\≈£î ˇø£{Ï ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ Äs¡T yÓTdt\T ñHêïsTT. ì{Ÿ˝À #·~y˚ d”ìj·TsY $<ë´s¡Tú\+‘ê eT÷&ÉTy˚\ eT+~øÏô|’>± á yÓTdt\˝À uÛÀ»q+ #˚düTÔ+{≤s¡T. yÓTdt˝À s√E nedüs¡eTj˚T´ ≈£Ls¡>±j·T\T, Ç‘·s¡ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ Ç+&Ó+{Ÿ n+‘ê Äj·÷ yÓTdt ø£¢s¡Tÿ\ |üs¡´y˚ø£åD˝À ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Á|ü‹ yÓTdt≈£î yê¬s¶Hé, dü÷|üsYyÓ’»sY‘√bÕ≥T`>± $<ë´s¡Tú\ qT+∫ yÓTdt Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü ñ+{≤s¡T. Á|ü‹ s√E Ç+&Ó+{ŸqT yÓTdt ø£¢s¡Tÿ s¡÷bı+~ùdÔ Äy˚Ts¡≈£î nedüs¡yÓTÆq edüTÔe⁄\qT e+≥ dæã“+~øÏ n+<äCÒkÕÔs¡T. yÓTdt Á|ü‹ì<ÛäT\T>± e´eVü≤]+#˚ $<ë´s¡Tú\T Á|ü‹ s√E Ç+&Ó+{Ÿ˝À

e∫Ãq edüTÔe⁄\qT dü]#·÷düTø√yê*‡ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ yÓTdt ø£¢s¡Tÿ\T Ç+&Ó+{Ÿ\qT ¬s+&ÉT s¡ø±\T>± ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ <ëì˝À yêdüÔeyÓTÆq Ç+&Ó+{ŸqT sêdü÷Ô, eTs√ <ë+{À¢ Ç+&Ó+{ŸqT m≈£îÿe #˚dæ yê&çq≥T¢` ]ø±s¡T¶\T ‘·j·÷s¡T#˚dæ _\T¢\T Á&Ü #˚düTÔHêïs¡T. yÓTdt ø£¢s¡Tÿ\T Ç˝≤ Á|ü‹ HÓ\ Ç+&Ó+{ŸqT ‘ês¡Te÷s¡T #˚dü÷Ô \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ _\T¢\T Á&Ü #˚düTÔ+&É&É+‘√ ‘·eTô|’ yÓTdt uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢` $<ë´s¡Tú\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ‘êC≤>± eT÷&√ yÓTdt˝À >∑‘· HÓ\˝À düTe÷s¡T s¡÷. \øå± 58 y˚\ 400\T n$˙‹ »]–q≥T¢` Ä yÓTdt $<ë´]ú Á|ü‹ì<ÛäT\T ì{Ÿ ù|òdtãTø˘˝À b˛dtº #˚XÊs¡T.ÄHÓ\˝À yê&çq >±´düT, ÄsTT˝Ÿ, ñ*¢>∑&ɶ\T, Ä\T>∑&ɶ\T, ùd$Tj·÷, ≈£Ls¡>±j·T\T, _j·T´+, >√<ÛäTeT |æ+&ç ‘·~‘·s¡ edüTÔe⁄\˝À s¡÷. 1,58,400\T n$˙‹ »]–q≥T¢` yÓTdt ]ø±s¡T¶\T, Ç+&Ó+{Ÿ\ ]õÅdüºsY\T, _\T¢\ ‘·ìF˝À yÓTdt Á|ü‹ì<ÛäT\ <äèwæºøÏ e∫Ã+~.

–≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òø£ bÕ&ç¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ&ç ¬s’‘·T\T rÁe dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·THêïs¡T. e´ekÕj·T+ ø£Hêï á |ü]ÁX¯eT m+‘√ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+>± ñ+≥T+<äqï ÄX¯‘√ õ˝≤¢˝À M{Ïì $]$>± @sêŒ≥T` #˚XÊs¡T. rsê bÕ\ùdø£s¡D <Ûäs¡ ‘·–Z+#·&É+‘√ yê´bÕs¡+ –≥Tºu≤≥T>±ø£ &ÓsTTØ\qT eT÷ùddüTÔHêïs¡T. ©≥sY bÕ\T n$Tà‘˚ øÏ˝À <ëD≤ ø=q˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç ‘êeTT n|ü\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·THêïeTì bÕ&ç ¬s’‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç‘·s¡ sêÅcÕº\ qT+∫ yÓqï rdæq bÕ\T ‘Ó∫à eTq sêh+˝À ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î neTTà‘·T+&É&É+‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Ä bÕ\H˚ ø=q&ÜìøÏ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T.. B+‘√ bÕ\T neTTà&ÉTb˛e&É+ ˝Ò<äì |òü*‘·+>± ùdø£s¡D <Ûäs¡ ‘·–Z+#ês¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. bòÕ´{Ÿ sêe&É+ ˝Ò<äì bÕ\o‘·©ø£s¡D πø+Á<ë\ yês¡T bÕ\T ‹s¡düÿ]düTÔ+&É&É+‘√ bÕ\T bÕs¡uÀj·÷*‡ edüTÔqï<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. bÕ&ç |ü]ÁX¯eTqT dü+øå√uÛÑ+ qT+∫ >∑`f…º`øÏÿ+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. e´ekÕj·÷ìøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± bÕ&ç |ü]ÁX¯eTqT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+, bÕ\≈£î ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ Á|üø£{Ï+∫ Åô|’y˚{Ÿ &ÓsTTØ\qT ø£≥º&ç #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ãj·T{Ï sêÅcÕº\ qT+∫ bÕ\ ~>∑TeT‹ì ì*|æy˚j·÷\ì, <ëD≤ô|’ dü_‡&û Çyê«\Hêïs¡T.>∑‘·+˝À dü>∑≥Tq øÏ˝À <ëD≤≈£î 12.50 Ks¡Tà ø±>±, Ç|ü&ÉT .21.20 yÓ∫Ã+#ê*‡ ek˛Ô+~.&ÓsTTØ\T ô|≥º+&É+≥÷ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü#ês¡+ #˚dæ u≤´+≈£î\ <ë«sê s¡TD≤\T bı+<ëø£ Ç|ü&ÉT bÕ\ <Ûäs¡\≈£î &çe÷+&é ‘·>∑Z&É+‘√ Ä+<√fi¯q #Ó+<äTñ‘·Hêïs¡T. bÕ\≈£î <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&Éy˚T‘·|üŒ ‘·>∑Z<äTø£<ë nì

ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ&ç|ü]ÁX¯eT ÁbÕs¡+_Û+∫q yês¡+‘ê Á|üdüTÔ‘·+ \uÀ~uÀeT+≥THêïs¡T. bÕ\ <Ûäs¡ |ü&çb˛e&É+‘√ õ˝≤¢˝À |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T &ÓsTTØ\T ny˚TàdüTÔHêïs¡T. 20 dü+e‘·‡sê\T>± ≈£Ls¡>±j·T\ kÕ>∑T #˚dæ @ N≈£î, ∫+‘ê ˝Ò≈£î+&Ü ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·T≈£î+≥Tqï ¬s’‘·T bÕ&ç |ü]ÁX¯eT u≤>∑T+<ä+fÒ q$Tà u≤´+ø˘ s¡TD+‘√ $T˙ &ÓsTTØ ô|{≤ºs¡T. bÕ\˝À bòÕ´{Ÿ sêe&É+ ˝Ò<äì eT<äsY &ÓsTTØ |ü\Te÷s¡T¢ bÕ\T yê|üdüT |ü+|ü&É+, bÕ\ <Ûäs¡ ‘·–Z, <ëD≤ <Ûäs¡, ìs¡«Vü≤D Ks¡Tà ô|s¡>∑&É+‘√ ‘·≥Tºø√˝Òø£ Äe⁄\qT neTàø±ìøÏ ô|{≤ºs¡T. yê{Ïì ø=H˚yês¡T ˝Òø£b˛e&É+‘√ dü>∑+ <Ûäs¡πø neTTà≈£îì n|ü\ bÕ˝…’q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. nìï <Ûäs¡\ e÷~πs bÕ&ç|ü]ÁX¯eT≈£î nedüs¡yÓTÆq <ëD≤ <Ûäs¡ ô|]–+~. ìs¡«Vü≤D e´j·TeT÷ ôV≤∫Ã+~. |òü*‘·+>± bÕ\ ùdø£s¡D <Ûäs¡ ô|s¡>±*‡ ñ+&É>± <Ûäs¡\T ‘·>±ZsTT. 20 e÷kÕ\T>± bÕ\ <Ûäs¡ ô|s¡>∑ø£b˛>± >∑‘· HÓ\˝À ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ <Ûäs¡ ‘·–Z+#ês¡T. bÕ\ ñ‘·Œ‹Ôì Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î e+<ä ©≥s¡T¢ ô|’ã&ç b˛dæq ¬s’‘·T\≈£î Ç#˚à ÇHéôd+{Ïyéq÷ ‘=\–+#ês¡T. bÕ&ç Äe⁄, π><Ó≈£î s√E≈£î Hê\T>∑T qT+∫ ◊<äT øÏ˝À\ <ëD≤ y˚kÕÔs¡T. >∑‘·+‘√ b˛*Ñ˚ øÏ˝À <ëD≤ô|’ s¡÷.8.70 ô|’dü\ #=|üq ˇø£ bÕ&ç |üX¯ó e⁄≈£î ◊<äT øÏ˝À\ô|’ s¡÷.43.50 ô|]–+~. $T˙ &ÓsTTØ˝À¢ Äe⁄≈£î ◊<äT øÏ˝À\ <ëD≤ #=|üq ◊<äT Äe⁄\≈£î s√E≈£î <ëD≤ ‘·~‘·s¡ Ks¡TÃ\≈£î 17900 Ks¡Ãe⁄‘·T+~. Ks¡Tà b˛qT HÓ\≈£î s¡÷.2500 $T–*‘˚ >∑&ç¶øÏ, n‘·&ç y˚‘·q+, u≤´+ø˘ s¡TD≤ìøÏ e&û¶ e÷fÒ$T≥ì bÕ&ç ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î HÓ\≈£î yÓTT‘·Ô+>± 22.26 ø√≥¢ qwüº+ yê{Ï\T¢‘·Tqï<äì n+#·Hê.

k˛eTyês¡+, qe+ãs¡T 19, 2012

düVü≤ø±s¡ s¡TD≤\ edü÷fi¯¢≈£î ø±sê´#·s¡D ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ\ø£esêZ\T ]ø£eØ $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ n~Ûø±s¡T\<˚ u≤<Ûä´‘· nqï≥Tº e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. bÕ\ø£esêZ\ |ü<äMø±\+ eTT–dæHê Ä dü+e‘·‡s¡+˝À õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ πø+Á<ä u≤´+≈£î <ë«sê 69 dü+|òü÷\ |ü]~Û˝Àì ¬s’‘·T\≈£î Bs¡Èø±*ø£ s¡TD≤\T>± s¡÷.11.41 ø√≥¢qT s¡TD≤\T Ç|æŒ+#ês¡T. s¡TD≤\ ]ø£eØ n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± ñ+&É&É+‘√ õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ πø+Á<ä u≤´+ø˘ j·T+Á‘ê+>∑+ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº πø+ÁBø£]+∫+~. s¡TD≤\ ]ø£eØ ø√dü+ u≤´+≈£î Áu≤+N\ y˚TH˚»s¡T¢, |ò”˝Ÿ¶ Ä|ò”düs¡T¢, dü+|òü÷\ ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î \øå±´\qT ìπs›•+∫+~. á s¡ø£+>± e#˚à e÷]à Hê{ÏøÏ Bs¡Èø±*ø£ s¡TD≤\˝À s¡÷.13 ø√≥¢qT, dü«\Œø±*ø£ s¡TD≤\˝À s¡÷.32 ø√≥¢qT edü÷\T #˚j·÷\ì õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ πø+Á<ä u≤´+≈£î ìs¡ísTT+∫+~. m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À s¡TD≤\T rdüT≈£îì, #Ó*¢+#·&É+˝À C≤|ü´+ #˚düTÔqï yê]ô|’ õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ πø+Á<ä u≤´+≈£î Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ |ü]~Û˝À ã&Ü ãø±sTT<ës¡T˝…’q Çs¡yÓ’eT+~ C≤_‘ê s¡÷bı+~+#ês¡T. ãø±sTT\T #Ó*¢+#ê*‡+~>± M]øÏ Ç|üŒ{Ïπø ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ H√{°`düT\T Ç∫Ãq õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ πø+Á<ä u≤´+≈£î Çø£ Hê´j·T|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T #˚|üfÒº+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆ+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ yê]øÏ ©>∑˝Ÿ H√{°`düT\T |ü+|æ+∫, ø√s¡Tº˝À πødüT\T y˚j·÷\ì õ˝≤¢ u≤´+≈£î j·T+Á‘ê+>∑+ ìs¡ísTT+∫q≥Tº` ‘Ó*dæ+~. 2010 qe+ãs¡T˝À |ü<äMø±\+ eTT–dæHê ÁbÕ<∏ä$Tø£ e´ekÕj·T düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ bÕ\ø£esêZ\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ |ü<äMø±\+ eTT–dæq|üŒ{Ï qT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä bÕ\ø£ esêZ\H˚ Á|ü‹ Ĭsï\¢ø√kÕ] bı&ç–düTÔqï~. bÕ\ø£esêZ\˙ï <ë<ë|ü⁄ ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~qy˚ ø±e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ á s¡ø£yÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüT ≈£î+≥Tqï~.|òü*‘·+>± õ˝≤¢˝Àì 103 ÁbÕ<∏ä$Tø£ e´ekÕj·T düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ bÕ\ø£esêZ\˙ï |ü<äMø±\+ eTT–dæHê ¬s+&˚fi¯ó¢>± ø=qkÕ>∑T ‘·÷H˚ ñHêïsTT. M{Ï˝À 69 dü+|òü÷\T õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ πø+Á<äu≤´+≈£î≈£î nqTã+<Ûä+>± ñ+&É>±, $T–*q 34 dü+|òü÷\T yêDÏ»´ u≤´+≈£î\≈£î nqTã+<Ûä+>± |üì #˚düTÔHêïsTT. 69 ÁbÕ<∏ä$Tø£ e´ekÕj·T düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ |ü]~Û˝Àì ¬s’‘·T\≈£î õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ πø+Á<ä u≤´+≈£î s¡TD kÂø£s¡´+ø£*ŒdüTÔ+&É>±, 34dü+|òü÷\ ¬s’‘·T\≈£î yêDÏ»´ u≤´+≈£î\T s¡TD≤\T ÇdüTÔHêïsTT. ÁbÕ<∏ä$Tø£ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ bÕ\ø£esêZ\ qT+#˚ õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ πø+Á<ä u≤´+≈£î bÕ\ø£es¡Z+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ |ü]~Û˝Àì ¬s’‘·T\≈£î dü«\Œ Bs¡Èø±*ø£ s¡TD≤\T Ç|æŒ+#·&É+˝À #=s¡e #·÷|æ+#ês¡T. n˝≤π> s¡TD≤\ ]ø£eØ˝Àq÷ n~Ûø±s¡T\≈£î düVü≤ø±s¡ eT+~+∫, ø=‘·Ô>± s¡TD≤\qT Ç|æŒ+#·>∑*>±s¡T.

ì<ÛäT\THêï ñ|üjÓ÷–+#·Tø√˝Òì <Ó’q´+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·«+ kÕúìø£ dü+düú\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\ Ä–b˛sTT+~. B+‘√ Á>±e÷˝À¢ n_Ûeè~Δ ≈£î+≥T|ü&ç+~. mìïø£\T »]–q ‘·s¡Tyê‘· bÕ‘· ì<ÛäT\T e#˚à neø±X¯+ ˝Ò<äT. Ç≥Te+{Ï düeTj·T+˝À @d”&û|” ì<ÛäT\T m+‘√ ñ|üj·TTø£Ô+>± e⁄+&˚$. ø±˙ õ˝≤¢ ÇHé#ê]® eT+Á‹ <Ûäsêàq $<ÛäT\≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+&É&É+‘√ @d”&û|” ì<ÛäT\qT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. õ˝≤¢ ÇHé#ê]®>± e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY kÕúq+˝À ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ ìj·T$T ‘·T\j·÷´s¡T. yÓ+≥H˚ Äj·Tq õ˝≤¢≈£î e∫Ã, e⁄&Ü n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷øå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±˙ $∫Á‘·+ @$T≥+fÒ Äj·Tq $XÊK õ˝≤¢≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\ô|’q ø±≈£î+&Ü kı+‘· õ˝≤¢ lø±≈£îfi¯+ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. Ä yÓ+≥H˚ yêHé|æø˘ uÛÑ÷eTT\ πø{≤sTT+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫ d”;◊ Äj·Tqô|’ n_ÛjÓ÷>±\T yÓ÷|ü&É+‘√ eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. Bìì d”m+ ÄyÓ÷~+ #·ø£b˛e&É+‘√ eT+Á‹ <Ûäsêàq |ü]dæú‹ Á‹X¯+≈£îdü«s¡Z+˝À |ü&ç+~. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq eT+Á‹>± ≈£L&Ü Äj·Tq u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äT.B+‘√ @d”&û|” øÏ+<ä ÇHé#ê]® eT+Á‹ ø√{≤>± õ˝≤¢≈£î eT+p¬s’q 2.25 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Ks¡TÃ≈£î dü+ã+~Û+∫ n_Ûeè~Δ |üqT\ Á|ü‹bÕ<äq\T ø£˝…ø£ºsY≈£î #˚s¡˝Ò<äT. n<˚$<Ûä+>± myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T Á|ü‹bÕ~+∫q 2.25 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ n_Ûeè~ΔøÏ |üqT\≈£î ≈£L&Ü ÇHé#ê]® eT+Á‹ ÄyÓ÷<ä+ e⁄+&Ü*. |òü*‘·+>± ¬s+&ÉT HÓ\\ qT+∫ Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T KC≤Hê˝À eT÷\T>∑T‘·THêïsTT. á $wüj·T+˝À <Ûäsêàq rs¡Tô|’ kı+‘· bÕغ myÓTà˝Ò´\T ôd’‘·+ ndü+‘·è|æÔ‘√ e⁄Hêïs¡T. @d”&û|” ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\˝À Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ C≤|ü´+ »]–+~. ÇHé#ê]® eT+Á‹ e\¢ e∫Ãq ì<ÛäT\T ≈£L&Ü $ìjÓ÷–+#·&ÜìøÏ M\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ n_Ûeè~Δ ≈£î+≥T`|ü&ç+<äì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T yêb˛‘·THêïs¡T.XÊdüdüquÛÑ ìjÓ÷»es¡Z n_Ûeè~Δ |ü<∏äø£+ (@d”&û|”) øÏ+<ä õ˝≤¢ ÇHé#ê]® eT+Á‹ ø√{≤‘√bÕ≥T myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\≈£î eT+ p¬s’q ì<ÛäT\T KC≤Hê ˝À HÓ\\ ‘·s¡ã&ç eT÷\T>∑T‘·THêïsTT. ÇHé#ê]® eT+Á‹>± ìj·T$T ‘·T˝…’q <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ |ü<ä$ô|’ @<√ ˇø£{Ï ‘˚˝Ò es¡≈£î á ì<ÛäT\≈£î yÓ÷ø£å+ \_Û+#·<äì|æk˛Ô+~.


k˛eTyês¡+, qe+ãs¡T 19, 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ñ∫‘· yÓ’<ä´•_s¡+

m+<äTø° bÕ<äj·÷Á‘·\T Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìø±! sê»ø°j·T \_Δø√düe÷ yÓTTqï edüTÔqï MTø√dü+, ìqï Á|üC≤Á|ükÕúq+, H˚&ÉT uÛÑ–s¡<∏ä bÕ<äj·÷Á‘·

>√HÓ>∑+&É¢, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): H˚‘·\ bÕ<äj·÷Á‘·˝À Vü≤MT\ es¡¸\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. sêh+ yÓ’j·Tdt. sê»X‚KsY¬s&ç¶ eTs¡D≤+‘·s¡+ ms¡Œ&çq sê»ø°j·T |ü]HêeT+‘√ Á|üC≤ <Ûës¡D ø£*–q Hêj·T≈£î&ÉT H˚&ÉT Á|ü»\≈£î uÛÑs=kÕ Ç#˚à Hêj·T≈£î&ÉT ø£s¡Tej·÷´s¡T. ~+‘√ 2014 mìïø£˝Ò \ø£å+>± ÁbÕ+‹j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T Á|üC≤<Ûäs¡D bı+<äT≥≈£î bÕ<äj·÷Á‘·\≈£î Áoø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. z<ës¡TŒ j·÷Á‘·˝À »Hê< Ûäs¡D ø£*–q H˚‘·>± m~–q yÓ’j·Tdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ n$˙‹ Äs√|üD\‘√ C…’\TbÕ\ j·÷´s¡T. eTs=yÓ’|ü⁄ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T e\dü\ ‘√ ÄbÕغ ã\V”≤q nsTT+~. sêqTqï mìÿ \˝À ¬>\Tù| \ø£å+>± #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT edüTÔqï MTø√dü+ j·÷Á‘· nø√ºãsY 2e ‘˚Bq

Væ≤+<Ûä÷|ü⁄s¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yÓ’j·Tdt »>∑Hé C…’\T≈£î yÓfi¯¢&É+‘√ bÕغ ø±´&ÉsY˝À Ä‘·à $X¯«dü+ ø=\Tbı‘êeTqï nuÛÑÁ<ä‘· uÛ≤e+‘√ yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£îsê\T yÓ’dt wüØà\ eTs= Á|üC≤ Á|ükÕúq+ ù|s¡T‘√ ø£&É|ü õ˝≤¢ Ç&ÉT|ü⁄\ bÕj·T qT+∫ bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{Ϻ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À 10e s√E j·÷Á‘· m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì ø£\T>=≥¢ Á>±eT+ qT+∫ yÓTT<ä˝…’+~. Á|ü»\ ø√dü+ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsê\ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚j·T e∫Ãq H˚‘·\T düeTdü´\T >±*øÏ e~* ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ Á|ü»\≈£î n~Û #˚kÕÔ+, Ç~ #˚kÕÔ+ n+≥÷ e÷≥\‘√ Á|ü»\qT yê] ãT{≤º˝À y˚düT≈£î+ñ≥THêïs¡T. neT\Tø±ì Vü‰$T\T ÇdüTÔHêïs¡T. eTTU´+>± esê‡uÛ≤e+ |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± @s¡Œ&çq ø£s¡Te⁄‘√

‘·\¢&ç*¢ b˛‘·Tqï »q+≈£î Hêj·T≈£î\T #˚ù|Œ e÷≥\T $H˚+<äT≈£î Hêj·T≈£î\T Ç#ÓÃ&ÉãT“ eT<Ûä´+≈£î ÄX¯|ü&ç yÓfi≤ÔeTHêïs¡T. Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü »q+≈£î yêVü≤Hê˝À¢ ‘·s¡*+∫ eT] ‘·eT uÛÑ˝≤ìï #ê≥T≈£î+≥THêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Vü‰$T\‘√ kÕ>∑T‘·T+&É>± yÓ’j·Tdt. wüØà\ e÷Á‘· $eTs¡¸\‘√ kÕ>∑T‘·T+~. Çø£ sêh¬syÓq÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ uÛÑ^s¡<∏äj·÷Á‘·qT m˝≤+{Ï $eTs¡Ù\‘√ kÕ>∑T‘·T+<√ eT]. ~+‘√ Hêj·T≈£î\T »q+ ø√dü+ ø±<äì bÕغ\ uÛÑ˝Àù|‘·+ ø√düy˚T. neT\Tø±ì Vü‰$T\T ,$eTs¡Ù\T e<ä* Á|üC≤ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ Á|üC≤ dü+πøåeT+ ø√dü+ Ä~ÛX¯>± ‘·eT n&ÉT>∑T\T y˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+<äì Á|ü»\ ø√s¡T≈£î+≥T+Hêïs¡T.

ø±+Á¬>dt, {°&û|” <=+<äT<=+<˚ ≈£îeTà≈£îÿ sê»ø°j·÷\‘√ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïsTT : yÓ’mdt.wü]à\ ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T ≈£îeTà≈£îÿ sê»ø°j·÷\‘√ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïj·Tì, ¬s+&ÉT <=+<äT.. <=+<˚qì yÓ’mdt.sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ≈£îe÷¬sÔ yÓ’mdt.wü]à\ $eT]Ù+#ês¡T. eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+ ù|]≥ #˚|ü{Ϻq bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± wü]à\ Ä~yês¡+ ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ≈£î $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± wü]à\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤düeTdü´\T $düà]+∫ bÕ\q ø=qkÕ–düTÔqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ >∑&ÉT¶ s√E\T <ë|ü⁄]+#êj·THêïs¡T. eTTK´+>± ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À ¬s’‘·T\ ø£cÕº\T #Ó|üŒq\$ ø±eHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ‘·q Vü‰j·÷+˝À ¬s’‘·qï≈£î ô|<ä›|”sƒ¡ y˚dæ 7>∑+≥\T ñ∫‘· $<äT´‘YqT n+~+#·&É+‘√ bÕ≥T, ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\qT ø£*Œ+#˚yês¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ H˚{Ï øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT >±*ø=~˝Òdæ+<äHêïs¡T. Ç≥T ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\ <Ûäs¡\qT $|üØ‘·+>± ô|+#·&É+‘√ bÕ≥T, $<äT´‘Y ø√‘·\T $|üØ‘·+>± $~Û+#·&É+‘√ ¬s’‘·T\T |ü+≥\qT kÕ>∑T #˚j·T˝Òø£ qcÕº\ bÕ\e⁄‘·÷ n|ü⁄Œ˝À¢ eTTì–b˛‘·THêïs¡ì ÄyÓT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nqï+ ô|fÒº ¬s’‘·qï ø£&ÉT|ü⁄ø=&ÉT‘·Tqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–q ãT~› #ÓbÕŒ\ì ÄyÓT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. yÓ’mdtÄsY m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± neT\T #˚dæq Äs√>∑´l, bÕe⁄\ e&û¶πø s¡TD≤\T |ò”E ØsTT+ãsY‡ yÓT+{Ÿ e+{Ï |ü<∏äø±\qT ìØ«s¡´+ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T, Á|ü‹ ù|<äyê&ÉT #·<äTe⁄ ø=ì ñqï‘· •Ksê\qT n~Ûs√Væ≤+#ê\H˚ yÓ’mdtÄsY ø£fi¯\≈£î Á|üdüTÔ‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·÷≥T¢ bı&ÉTk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Çø£ #·+Á<äu≤ãT |æ\¢ì∫Ãq e÷eTπø yÓqTïb˛≥T bı&ç#ês¡ì, e÷≥ MT<ä ì\ã&˚ ‘·‘·«+ Äj·Tq~ ø±<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘·q Vü‰j·÷+˝À ¬s’‘·T\qT |üP]Ô>± $düà]+∫ bÕ\q ø=qkÕ–+#ês¡ì, @Hê&ÉT ¬s’‘·T >√&ÉT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì, nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ñ∫‘· Vü‰MT\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT e÷{≤\qT me«s¡T qeTàs¡ì wü]à\ nHêïs¡T. {Ï&ç|æ ø±+Á¬>dt bÕغ\T ≈£îeTà≈£îÿ sê»ø°j·÷\‘√

»>∑Hé C…’\T bÕ\T #˚XÊj·THêïs¡T. Á|üC≤düeTdü´\ $düà]+∫q ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ #·+Á<äu≤ãT n$XÊ«dü+ ô|≥º≈£î+&Ü Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á|ü»\ Äo«sê<ä ã\+‘√ »>∑Hé C…’\TqT+∫ ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\e⁄‘ês¡ì, {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt\T mìï ≈£îÁ≥\T, ≈£î‘·+Á‘ê\T |üìïHê e#˚à mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغj˚T $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì, sêqTqï~ dü«s¡íj·TT>∑eTì wü]à\ #ÓbÕŒs¡T. wü]à\ yÓ+≥ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T yÓTÆdü÷s¡¬s&ç¶, XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶, >ös¡T #·]‘·, ø√≥¢ Vü≤]#·Áø£bÕDϬs&ç¶, mdt$.yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, eT÷*+{Ï e÷¬s|üŒ, mÁs¡uÀ‘·T\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, ø=‘·Ôø√≥ Á|üø±wt¬s&ç¶, »j·TsêE, e÷<ës¡|ü⁄ πsDTø£eTà, Hêj·Tø£+{Ï düT<äs¡Ùq+, õmHéÄsY.sêE, sê»s¡‘·ï+ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. ‘·s¡*yÓ[¢q Hêj·T≈£î\T : Ç~˝≤e⁄+&É>± eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+ ù|]≥ #˚|ü{Ϻq bÕ<äj·÷Á‘·˝À Ä~yês¡+ ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀøÏ $#˚Ãdæq wü]à\ kÕ«>∑‘·+ |ü*πø+<äT≈£î ø√&ÉTeT÷s¡T qT+∫ uÛ≤Ø>± Hêj·T≈£î\T ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. kÕúìø£ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ¬øÇ.sê+u≤ãT, ÁøÏcÕí¬s&ç¶, *+>±¬s&ç¶, yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, ˝≤j·TsY Á|üuÛ≤ø£sY, yÓ+ø£≥–] •e⁄&ÉT, ;ÛeT*+>∑qï >ö&é ‘·~‘·s¡T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T 25yêVü≤Hê˝À¢ ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T.

ãq>±q|ü˝…¢s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì eTTd”¢+ yÓTÆHêغj·T÷‘Y ù|ò&ÉπswüHé yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓT–®Hé Vü‰düŒ{˝Ÿyê]‘√ ñ∫‘·yÓ’<ä´•_s¡+qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á •_s¡+˝À >∑T+&Ó≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±*¶j·÷*õdtº &Ü. ìsê®, &Ü. s¡VüA˝Ÿ\T s√>∑T\≈£î Çdæõ |üØø£å\T #˚sTT+∫ 348 eT+~øÏ $$<Ûä s√>±\ô|’ |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤+∫ ñ∫‘· eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓTÆHêغj·T÷‘Y yê] <ë«sê e∫Ãq s√>∑T≈£î\ nìï$<Ûë\ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTVü≤eTà<é Hêj·Tø˘, eTVü≤ã÷uŸu≤wü, ñùdHé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

bÕeTTø±≥T‘√ u≤\T&ÉT eTè‹ ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£qø±Á~|ü˝…¢ Á>±eT+˝À ø√≥ yÓq≈£ ñqï M~˝À ìyêdüeTT+≥Tqï >∑TÁs¡|üŒ, |ü<ëàe‹\ ≈£îe÷s¡T&Ó’q yÓ+ø£≥e+o (3) X¯ìyês¡+ sêÁ‹ @&ÉT >∑+≥\ düe÷j·T+˝À #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ ñqï ‘√{Ï |æ\¢\‘√ Ä≥\T Ä&ÉT‘·T+&É>± bÕeTT ø±≥T≈£î >∑T¬s’ u≤\T&ÉT yÓ+≥H˚ ‘·eT Ç+{Ï˝ÀøÏ yÓfi¯ó Ô+&É>± u≤\T&ÉT ≈£î|üŒ≈£L*b˛j·÷&ÉT. yÓ+fH˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T >∑eTì+∫ u≤\T&ÉTì ‘ê&ç|üÁ‹ yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<ä´+˝À eTs¡DÏ+∫q≥T¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘Ó*bÕs¡T. M]øÏ ˇø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT, ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. M]˝À ˇø£ÿH=ø£ÿ≈£îe÷s¡T&ÉT eTs¡D+|ü≥¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T XÀ¢ø£dü+Á<Ûä+˝À eTTì>±s¡T. Ç+{ÏÁ|üø£ÿ\ ñqï ø£¬s+{Ÿ bò˛˝Ÿ≈£î $<äT´‘Y ˝Òø£ b˛e&É+e\q eTdüø£ Nø£{Ï˝À u≤\T&ÉT bÕeTTø±≥T≈£î >∑T¬s’q≥T¢ ÄM~˝Àì Á|ü»\+<äs¡T ‘Ó*bÕs¡T.

HÓÁVüA á f…ø√ï dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ Á|ü‹uÛÑ ãq>±q|ü˝…¢s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À »s¡>∑T‘·Tqï CÀq˝Ÿ kÕúsTT Áø°&Ü b˛{°\˝À kÕúìø£ Ç f…ø√ïdü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°\˝À $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. á ¬>\Tbı+~q dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\q+<äT $<ë´s¡Tú\≈£î kÕ+düÿè‹ø£, C≤q|ü<ä ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ n+<ä]ì n\]+#˚$<Ûä+>± bÕsƒ¡XÊ\ ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ ¬ø. Vü≤]Hê<∏é¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, $<ë´]ú˙\T #·<äTe⁄˝ÀH˚ ø±ø£ Áø°&É˝À¢≈£L&Ü ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT #ê≥T‘·Tqï+<äT≈£î Hê¬ø+‘√ Äq+<äs>± ñ+<ä+≥T Äj·Tq Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q $<ë´s¡Tú\qT n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY ¬ø. ‘˚C≤ ¬s&ç¶, sê+yÓ÷àVü≤Hé¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

CÀq˝Ÿ b˛{°\ eTT–+|ü⁄ ãq>±q|ü˝…¢s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+˝À ø√yÓ\≈£î+≥¢ C§q˝Ÿ b˛{°\˝À áHÓ\ 15 q m+|æ md”ŒyÓ’¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+~. á Áø°&É\≈£î ìjÓ÷»ø£es¡Z bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»¬s’ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ ÁøϬø{Ÿ ‘·~‘·s¡ b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î ]f…ÆsY¶ ôV≤#Ym+ dü+Je¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± ãVüQeT‘·T\T, Á|üX¯+dü |üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\˝À ñ˝≤¢kÕìï n+~+#˚ Áø°&É\ô|’

ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú\qT Ábı‘ê‡Væ≤+∫ ñqï‘·kÕúsTT Áø°&É\˝À Á|ü‹uÛÑqT ø£qã]#˚ $<Ûä+>± Ábı‘·‡Væ≤+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+áz düT+<äs¡eTà, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+∫ ˙{Ï ø√dü+

s√&Ó¶øÏÿq ìC≤+ù|≥ yêdüT\T uÛ≤Ø <Ûäsêï ` b˛©düT\ ĬsdüTº myÓTà˝Ò´ Vü‰MT‘√ XÊ+‹+∫q ø±\˙ yêdüT\T

u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ |üqTï\T edü÷\T #˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ ø£˙dü kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|ü\eTsTT´+<ä+≥÷ ìC≤+ù|{Ÿ s√&ÉT¶˝Àì ìC≤+ù|≥ Á>±eT+˝Àì u≤˝≤Jq>∑sY, ‹s¡TeT˝≤q>∑sY, yÓ+ø£{Ÿsêj·T q>∑sY, áX¯«sY $˝≤¢, u≤˝≤J Væ≤˝Ÿ‡, u≤˝≤J yÓdtº ø±\˙ mmdt sêp q>∑sY, eT<ÛäTsê q>∑sY, Ä<äs¡Ù nyÓq÷´, yÓ+ø£{Ÿ kÕsTT mHéπø¢yé, ÁoìyêkÕ Vü≤Öõ+>¥ kıôd’{°, Hêsêj·TD ¬s&ç¶ q>∑sY, u≤˝≤J bÕs¡ÿ {ÖHé, ã+&Ü] ˝ÒW{Ÿ, >±j·TÁ‹ >±¬s¶Hé, yÓ+ø£{Ÿ kÕsTT Væ≤˝Ÿ‡, ãè+<ëeHé Væ≤˝Ÿ‡, Áoìyêdü q>∑sY ø±\˙, Á^Hé |ò”˝Ÿ¶ ø±\˙, Á|üXÊ+‘Y Væ≤˝Ÿ‡ ‘·~Û‘·s¡ ø±\˙ yêdüT\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔq sê´© ìs¡«Væ≤dü÷Ô C≤rj·Ts¡Vü≤<ë]ô|’ ô|<ä› m‘·TÔq

<Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ bÕ≥T sêkÕÔs√ø√ #˚kÕs¡T.¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î ô|’>± mø£ÿ&ç yêVü≤Hê\T nø£ÿ&ÉH˚ Ä–b˛e&É+‘√ rÁe ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T ms¡Œ&ܶsTT.<ä÷[bÕ\ sêCÒwt H˚‘·è‘·«+˝À e∫Ãq e+<ä˝≤~eT+~ s√&ÉT¢ u≤>∑T#˚sTT+#ê\î,eT+∫˙fi¯ófl n+~+#ê\î Ç‘·s¡ ø£˙dü kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#ê\î Áô|≈£îÿ{Ï˝Ò¢˝≤ ìHê<ë\T #˚kÕs¡T.b˛©düT\T m+‘· q#·Ã#Ó|æŒq $qø£ b˛e&É+‘√ rÁe ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=q&É+‘√ ˝≤]ƒ#êØ®#˚j·T&ÜîøÏ ñ|üÁø£$T+#˚ ‘·s¡TD+˝À ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT ≈£Lq lXË’\+>ö&é e∫à yê]‘√bÕ≥T s√&ÉT¶ ô|’ u…’{≤sTT+#ês¡T.nq+‘·s¡+ yê]ì düeTT<ësTT+#·&É+‘√ bÕ≥T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \øå±sTTu…’ y˚\ »Hêã>∑\ ÁbÕ+‘·+˝À Ç|üŒ{ÏøÏ uÀs¡¢ <ë«sê,{≤´+ø£s¡¢ <ë«sêH˚ ˙s¡+~+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. yÓ+≥H˚ s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ïì n+~+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚kÕs¡T.ø£˝…ø£ºsY,Ç‘·s¡ ñqï‘ê~ø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç düeTdü´qT ‘·«s¡˝À |ü]wüÿ]+#·>∑\qî Vü‰$T Ç#êÃs¡T. <ë+‘√ XÊ+‹+∫q Á|ü»\T b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀìøÏ rdüTø=qï q\T>∑T]ì $&ç|æ+#·Tø=ì b˛j·÷s¡T.Á{≤|æø˘ øÏ¢j·TsY ø±e&ÜìøÏ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î ô|’>± |ü{Ϻ+~. ø±\˙˝À düeTdü´qT s¡÷|ü⁄e÷ù|+<äT≈£î |æ\e>±H˚ ø±\˙ Á|ü»\T <äsêï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘·s¡*e∫à düeTdü´ |üØcÕÿsêìøÏ ‘·eT e+‘·T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+∫q Á|ür ø±\˙, ãd”Ô Á|ü»\≈£î á dü+<äs¡“¤+>± <ä÷[bÕ\ sêCÒwt Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»‘·\qT ‘Ó*bÕs¡T.

e+&ÉsY ôV≤s¡“˝Ÿ‡ k˛ºsY‡ ÁbÕs¡+uÛÑ+ u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Äj·TTπs«<ä+ ô|’ Á|ü»˝À¢ ÄdüøÏÔ ô|]– yÓ’<ä´ s¡+>∑+˝À ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T ‘=≈£îÿ‘·T+<äì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ myÓTà˝Ò´ »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TD nHêïs¡T. Ä~yês¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |üs¡~Û˝Àì yÓTÁ{À m<äTs¡T>± q÷‘·D+>± e+&ÉsY ôV≤s¡“˝Ÿ‡ Äj·TTπs«<ä+ k˛ºsY‡qT Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ Á|üs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»˝À¢ s√E s√E≈£L ô|s¡T>∑T‘·Tqï ˇ‹Ô\¢‘√ yê´|ædüTÔqï $$<Ûä s¡ø±\ yê´<äT\ qT+&ç ôd’&Ó|òüø˘º ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚+<ä≈£î M\T>± Äj·TTπs«<ä+ k˛ºsY‡ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&É>∑\<äì nHêïs¡T. á Äø£s¡´Áø£eT+˝À k˛ºsY ìsê«Vü≤≈£î\‘√ bÕ≥T>± $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T , ø±s¡´ø£s¡Ô\T , Á|ü»\T n<Ûäø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

k˛eTyês¡+ 19, qe+ãsY 2012

H˚{Ï qT+∫ dü∫yê\j·T+ |ü]düsê˝À¢

144 ôdø£¸Hé neT\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô):dü∫yê\j·T+ |ü]düsê˝À¢ 144 ôdø£åHé $~Û+#ês¡T. á HÓ\ 19 qT+∫ »qe] 18, 2013 es¡≈£î 144 ôdø£åHé neT˝À¢ ñ+≥T+~. dü∫yê\j·T+ qT+∫ 500 $÷≥s¡¢ es¡≈£î ìùw<Û뻄\T neT˝À¢ ñ+{≤sTT. á ÁbÕ+‘ê˝À¢ düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T, ìHê<ë\T #˚j·T&É+, u≤´qs¡T¢, |ü¢ø±s¡T¶\T, ø£Ás¡\T, Äj·TT<Ûë\T ø£*– ñ+&É&É+, ◊<äT>∑T] ø£+f… m≈£îÿe eT+~ ˇø£ #√≥T >∑T$T>∑÷&É&É+, <Ûäsêï\T, Á|ü<äs¡Ùq\T, Á|üdü+>±\T #˚j·T&É+ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\qT ìùw~Û+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î q>∑s¡ b˛©düT ø£$TwüqsY nqTsê>¥ X¯s¡à X¯ìyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ñ\¢+|òüTq\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ #·≥º Á|üø±s¡+ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

<Ûäs¡à|ü⁄] qs¡dæ+Vü≤kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îqï ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): <Ûäs¡à|ü⁄] \ø°Îqs¡dæ+Vü≤kÕ«$T yê]ì ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô ÄsY. ø±+‘êsêe⁄ <ä]Ù+∫ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nìï Á|ü<Ûëq Ä\j·÷˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. <Ûäs¡à|ü⁄] qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T Ä\j·T #·]Á‘· $X‚cÕ\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. áy√ Ä+»H˚j·TT\T Äj·Tq≈£î kÕ«$Tyê] X‚wüekÕYìï ø£|æŒ, ∫Á‘·|ü{≤ìï n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Hê´j·TeT÷]Ô »j·Tdü÷s¡´, áy√ Ä+»H˚j·TT\T, »–‘ê´\ Äضy√ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>±

z≥T y˚XÊπø sêJHêe÷ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): n$XÊ«dü rsêàq+ ô|&ç‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚dæq ‘·sê«‘˚ myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚kÕÔeTì ‘Ó<˚bÕ ãVæ≤wüÿè‘· myÓTà˝Ò´\T neTsYHê<∏é ¬s&ç¶, Á|üMDY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ‘Ó<˚bÕqT M&ç yÓ’ø±bÕ˝À #˚πs+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï á myÓTà˝Ò´*<ä›s¡÷ Ä bÕغ >ös¡yê<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·T\øÏÎì ÄyÓT ìyêdü+˝À ø£*XÊs¡T. |ü\eTH˚s¡T, ‘·+ãfi¯¢|ü*¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ @sêŒ≥T #˚ùd ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ yÓ’ø±bÕ˝À #˚s¡‘êeTHêïs¡T. q÷´dtØ&ÉsY sêD° s¡TÁ<äeT yÓ’ø±bÕ˝À #˚sês¡T. qs¡‡+ù|≥ {Ϭøÿ≥Tº Ä•+∫ ‘êqT bÕغ˝À #˚s¡&É+ ˝Ò<äì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T.

#·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·˝À bÕ˝§Zqï eTVæ≤fi¯\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT #˚|ü{Ϻq edüTÔHêï MTø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘· s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ø=qkÕ>∑T‘√+~. X¯+ø£sY|ü*¢ qT+∫ j·÷Á‘·qT #·+Á<äu≤ãT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á j·÷Á‘·≈£î #·+Á<äu≤ãT düreTDÏ uÛÑTeH˚X¯«], k˛<ä] ôV’≤e÷e‹, sêeTø£èwüí uÛ≤s¡´ »j·Tl, ñe÷eTùV≤X¯«]‘√bÕ≥T yÓTT‘·Ô+ 20 eT+~ eTVæ≤fi¯\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

ø£eTà dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À eq uÛÀ»Hê\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): B|æÔl q>∑sY <Ûäs¡à|ü⁄] πøåÁ‘·+˝À ø£eTà dü+|òüT+ yês¡T eq uÛÀ»Hê\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. kÕúìø£ ø£eTà dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT q÷‘·øÏÿ |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ X‚]*+>∑+|ü*¢, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢øÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î, |æ\¢\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q $$<Ûä s¡ø±\ Áø°&Üb˛{°\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.

ø±ø£rj·T ùdyêdü$T‹˝À equÛÀ»Hê\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<äT q>∑s¡+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìedædüTÔqï nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ø£eTà k˛<äs¡T\ eq uÛÀ»q eT¨‘·‡yê\T ìC≤+ù|≥ ø±ø£rj·T ùdyê dü$T‹˝À Ä~yês¡+ |òüTq+>± »]>±sTT. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q ñs¡eø=+&É myÓTà˝Ò´ |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nHê~>± ø£eTà ≈£î\düTÔ\T nìï s¡+>±˝À¢ Ä<äs¡Ù+>± ì\Tdü÷Ô e#êÃs¡ì, Ç<˚ dü÷Œ¤]Ôì H˚{Ï j·TTe‘· ø=qkÕ–+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó<˚bÕ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T õ.XÊ´eT\, $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q Á|üeTTKT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 19-11-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India