Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 151 eT+>∑fi¯yês¡+ pHé 19, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

˝≤≥Ø |ü<äΔ‹˝À πø{≤sTT+|ü⁄\T ` »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q |ò”E\T ø=‘·Ô eT<ä´+ bÕ\d”ì

s√X¯j·T´≈£î düeTqT¢

Á|üø£{Ï+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î ø£fiË¢+ y˚ùd˝≤ ìã+<Ûäq\T me÷àØŒ ø£+fÒ n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î

nMTsYù|≥ uÛÑ÷eTT\ πødüT˝À Ä>∑düTº 2q Vü‰»s¡T ø±yê\+≥÷ ø√s¡Tº Ä<˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY s√X¯j·T´≈£î n$˙‹ ìs√<Ûäø£XÊK (@d”;) ø√s¡Tº düeTqT¢ C≤Ø#˚dæ+~. nMTsYù|≥ uÛÑ÷eTT\ πø{≤sTT+|ü⁄ ≈£î+uÛÑø√D+ πødüT˝À á düeTqT¢ C≤Ø#˚dæ+~. Ä>∑düTº 2e ‘˚Bq ‘·eTeTT+<äT Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√s¡Tº s√X¯j·T´qT Ä<˚•+∫+~. á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ s√X¯j·T´qT $#ê]+#·≈£î+&ÜH˚, @d”; Ç~es¡πø düeT]Œ+∫q ìy˚~ø£qT ø√s¡Tº ‹s¡düÿ]+∫+~. ø±>±, á e´eVü‰s¡+ s√X¯j·T´qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚ùd neø±X¯+ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓTÆÁreq+ e<ä› ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ uÛÑ÷$Tì &ûH√{Ïô|ò’ #˚dæq πødüT˝À s√X¯j·T´ N{Ï+>¥, n$˙‹ Äs√|üD\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. <äTs¡T<˚› XÊ\‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫q Á|üuÛÑT‘·« ùde≈£î\qT ÁbÕdæ≈£L´{Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹ nedüs¡+ ˝Ò<äì @d”; ø√s¡Tº˝À s√X¯j·T´≈£î e´‹πsø£+>± |òæsê´<äT <ës¡T ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ yê~+#ês¡T. á πødüT˝À ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T ;|” Ä#ês¡´, nbÕŒsêe⁄ @d”; ø√s¡Tº m<äT≥ >∑‘·+˝À kÕøå±´\T Ç#êÃs¡T. uÛÑ÷$Tì &ûH√{Ïô|ò’ #˚j·Te<ä›ì ‘êeTT d”m+ Vü≤√<ë˝À ñqï s√X¯j·T´≈£î dü÷∫+#êeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. nMTsYù|≥ uÛÑ÷e´eVü‰s¡+˝À ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T düeT]Œ+∫q |üÁ‘ê\qT, Ç‘·s¡ kÕøå±´\qT CÀ&çdü÷Ô ‘Ó\+>±D Hê´j·Tyê<äT\ dü+|òüT+ sêÁwüº|ü‹øÏ, Á|ü<ÛëìøÏ >∑‘·+˝À |òæsê´<äT #˚dæ+~.

$Áø£sTTùdÔ ˝…’ôdqT‡ s¡<äT› @&Ü~ ø±\|ü]$T‹‘√ 6,596 <äTø±D≤\≈£î ˝…’ôdqT‡\T ø=‘·Ô eT<ä´+ bÕ\d”ô|’ $|üøå±\ ô|<ä$ $s¡T|ü⁄

s¡yêD≤XÊK ø=s¡&Ü sêÁwüºyê´|üÔ+>± yÓTs¡T|ü⁄<ë&ÉT\T |ü\T ø°\ø£ |üÁ‘ê\T kÕ«BÛq+

CMyK

ø=‘·Ôd”kÕ˝À bÕ‘·kÕsê

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): m≥ºπø\≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô eT<ä´+ bÕ\d”øÏ ‘Ós¡˝Ò|æ+~. eT<ä´+ ≈£î+uÛÑø√D+ sêÁwüºyê´|üÔ+>± rÁe<äTe÷s¡+ πs|ü&É+‘√ düsêÿs¡T yÓTT<äT›ìÁ<ä M&ç+~. nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚ùd˝≤ ø=‘·ÔbÕ\d”øÏ ‘·T~yÓTs¡T>∑T\T ~~›+~. ‘êC≤ bÕ\d” Á|üø±s¡+ eT<ä´+ <äTø±D≤\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ y˚\+ bÕ≥ $<ÛëHêìøÏ eT+>∑fi¯+ bÕ&ç+~. y˚\+bÕ≥ kÕúq+˝À ˝≤≥Ø |ü<äΔ‹ì Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. B+‘√ eT<ä´+ ˝…’ôdqT‡\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqïyê] ù|s¡¢qT ˝≤≥Ø |ü<䛋˝À m+|æø£ #˚j·TqTHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ˝…’ôdqT‡ |ò”E\qT »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q edü÷\T #˚j·TqT+~. sêÁwüºyê´|üÔ+>± 6, 596 <äTø±D≤\≈£î á j˚T&Ü~ ˝≤≥Ø $<Ûëq+˝À ˝…’ôdqT‡\T eT+ps¡T #˚j·TqTHêïs¡T. ‘êC≤ bÕ\d”˝À eT<ä´+ <äTø±D≤\ dü+K´ ô|+#·ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø°, ˝…’ôdqT‡\ |ò”E\T ô|+#·&É+ <ë«sê KC≤Hê≈£î uÛ≤Ø>±H˚ Ä<ëj·÷ìï düeT≈£Ls¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ e÷s¡Z+ düT>∑eT+ #˚düT≈£î+~. _HêMT\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚ùd˝≤ ø=‘·Ô

Áô|’y˚≥T Á{≤yÓ˝Ÿ‡ô|’

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): es¡Tdü s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ H˚|ü<∏ä´+˝À Áô|’y˚{Ÿ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ @C…˙‡\ô|’ s¡yêD≤ XÊK ø=s¡&Ü s¡aT[|æ+∫+~. sêÁwüºyê´|üÔ+>± Á{≤yÓ˝Ÿ @C…˙‡\ ø±sê´\j·÷\ô|’ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ yÓTs¡T|ü⁄<ë&ÉT\T #˚dæ+~. á <ë&ÉT˝À¢ |ü<äT\ ø=B› qøÏ© Á{≤yÓ˝Ÿ ø£+ô|˙\ ˝À>∑T≥Tº yÓ\T>∑T #·÷dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. n˝≤π> eT]ø=ìï ø°\ø£ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ @C…˙‡\≈£î dü+ã+~Û+∫q <äÁkÕÔ\qT s¡yêD≤ XÊU≤ n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. sêÁwüº sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é düVü‰ $»j·Tyê&É, $XÊK|ü≥ï+, ‹s¡T|ü‹, es¡+>∑˝Ÿ, >∑T+≥÷s¡T, sê»eT+Á&ç, Áoø±≈£îfi¯+, HÓ\÷¢s¡T

ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˝…’ôdHé‡ |ò”E s¡÷.42 \ø£å\T, 3\ø£å\ qT+∫ 5\ø£å\ es¡≈£î »HêuÛ≤ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˝…’ôdqT‡ |ò”E s¡÷.46 \ø£å\T, 5\ø£å\ qT+∫ 20 \ø£å\ »HêuÛ≤ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˝…’ôdqT‡ |ò”E 64 \ø£å\T, 20 \ø£å\≈£î $T+∫ »HêuÛ≤ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˝…’ôdqT‡ |ò”E s¡÷.1.04 ø√≥T¢ #=|ü⁄Œq ìs¡ísTT+∫q≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. n<˚$<Ûä+>± md”‡, md”º Á|ü»\T ñqï#√≥ yê]πø ˝…’ôdqT‡\T πø{≤sTT+#˚˝≤ ìã+<Ûäq\T s¡÷bı+~+#ês¡T. me÷àØŒ <Ûäs¡≈£î $T+∫ n$Tà‘˚ ˝…’ôdqT‡ s¡<äT›#˚kÕÔs¡T. ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫q <äTø±D≤\qT yÓqøÏÿ rdüT≈£îì uÒ…eπsC…Hé ø±s=ŒπswüHé <ë«sê <äTø±D≤\qT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~.

õ˝≤¢˝À¢ì Áô|’y˚{Ÿ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ø±sê´\j·÷\ô|’ yÓTs¡T|ü⁄<ë&ÉT\T »]>±sTT. πø•H˚ì, ø±fi‚X¯«Ø, <ÛäqT+»jYT, qMHé, md”«ÄsY, Áoø£èwüí Á{≤yÓ˝Ÿ‡ düVü‰ Ç‘·s¡ Á{≤yÓ˝Ÿ‡≈£î #Ó+~q ô|ò’fi¯¢qT, ]ø±s¡T¶\qT n~Ûø±s¡T\T ≈£åîDí+>± |ü]o*+#ês¡T ø=ìï ø°\ø£ |üÁ‘ê\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. eTVü‰sêÁwüº˝Àì c˛˝≤|üPsY düMT|ü+˝À ø±fi‚X¯«Ø Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ãdüT‡ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’ 30 eT+~øÏ ô|’>± eTè‹ #Ó+~q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. BìøÏ‘√&ÉT ¬s+Á&√E˝À¢ nø£ÿ&Éø£ÿ&É ãdüT‡ Á|üe÷<ë\T »]>±sTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À s¡yêDXÊK n~Ûø±s¡T\T y˚T˝§ÿHêïs¡T. eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£L&Ü Á|üe÷<ë\ô|’ rÁe ndüVü≤+q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dü‘·«s¡y˚T Áô|’y˚{Ÿ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ô|’ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Ä<˚•+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Áô|’y˚{Ÿ Á{≤yÓ˝Ÿ‡≈£î πø+Á<ë\T>± ñqï $»j·Tyê&É, $XÊK, ‹s¡T|ü‹, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì |ü\T Áô|’y˚{Ÿ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ø±sê´\j·÷\ô|’ Äغ@ ñqï‘ê~Û ø±s¡T\T <ë&ÉT\T #˚XÊs¡T. πødæH˚ì, ø±fi‚X¯«Ø, |ü<ëàe‹, Áoø£èwüí, md”«ÄsY ‘·~‘·s¡ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± 9 Á{≤yÓ˝Ÿ‡≈£î nqTeT‘·T\T ˝Òeì ìsêΔ]+#ês¡T.

10 y˚\ »HêuÛ≤ ` s¡÷. 32\ø£å\T 10 `50 y˚\ »HêuÛ≤` s¡÷.34 \ø£å\T 50 y˚\ qT+∫ 3\ø£å\ »HêuÛ≤ ` s¡÷.42 \ø£å\T 3`5\ø£å\ es¡≈£î ` s¡÷.46 \ø£å\T 5`20 \ø£å\ »HêuÛ≤ ` s¡÷. 64 \ø£å\T 20 \ø£å\≈£î $T+∫ »HêuÛ≤ ` s¡÷.1.04 ø√≥T¢ $<Ûëq+˝À πø{≤sTT+|ü⁄\T »s¡|üqTHêïs¡T. >∑‘·+˝À ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶\qT ÁbÕ‹|ü~ø£>± rdüT≈£îqï Á|üuÛÑT‘·«+, ákÕ] ◊.{Ï.]≥sYï ñqïyê] qT+#˚ <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ì+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. 10 y˚\ es¡≈£î »HêuÛ≤ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˝…’ôdHé‡ |ò”E s¡÷.32\ø£å\T, 10 y˚\ q+∫ 50 y˚\ »HêuÛ≤ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˝…’ôdqT‡ |ò”E s¡÷.34 \ø£å\T, 50 y˚\ qT+∫ 3 \ø£å\ »HêuÛ≤ ñqï

ø=‘·Ô eT<ä´+ bÕ\d”ô|’ $|üøå±\T, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T, dü«#·Ã¤+<ädü+düú\T ô|<ä$ $s¡TdüTÔ HêïsTT. Á|üuÛÑT‘·« $<Ûëq+ ndü+ã<äΔ+>± ñ+<äì Äs√|æ+#êsTT. Ä<ëj·T+ ô|+#·Tø√ e&É+ô|’H˚ ÁX¯<äΔeVæ≤düTÔHêïs¡ì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. u…\Tº cÕ|ü⁄\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚ùd˝≤ mø£ÿ&Ü ìã+<Ûä\T bı+<äT|üs¡#· ˝Ò<äì yês¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ø=‘·Ô bÕ\d” nÁø£e÷\qT |üP]ÔkÕúsTT˝À ìj·T+ Á‹+#˚˝≤ ˝Ò<äì <Ûä«CyÓT‘êÔs¡T. Ç~˝≤ e⁄+&É>± ˝§düT>∑T\‘√ ≈£L&çq ìã+<Ûäq\ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\≈£î <ëk˛Vü≤+ n+{À+<äì Äs√|æ+#ês¡T. eT<ä´+ <äTø±D≤\qT Áô|’y˚≥T e´≈£îÔ\≈£î πø{≤sTT+#·≈£î+&Ü, &Ûç©¢, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘ê«\ e÷~]>± Á|üuÛÑT‘·«y˚T eT<ä´+ <äTø±D≤\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì d”|”◊ Hêsêj·TD &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

kÕØ.. <∏ë´+ø˘‡ Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\˝À ¬s+&√kÕ] sêÁwüº|ü‹ ø±yê\qï ÄdüøÏÔ˝Ò<äT Hê |ü≥¢ qeTàø£+, Ä<äs¡D #·÷|æq yês¡+<ä]ø° ø£è‘·»„‘·\T ø£˝≤+ Á|üø£≥q‘√ m˙¶j˚T ‘·s¡®quÛÑs¡®q dü+>±à≈£î eT<䛋#˚à jÓ÷#·q˝À $|üø£å+ q÷´&Ûç©¢, pHé 18: eTeT‘ê u…qØ®, mHé&û@ ÄX¯\ô|’ e÷J sêh|ü‹ nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ ˙fi¯ó¢ #·˝≤¢s¡T. eTs√e÷s¡T sêh|ü‹>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î ‘·q eTqdüT n+^ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ k˛eTyês¡+ ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. ‘êqT b˛{° #˚ùd Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì ø£˝≤+ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ nÁ>∑H˚‘· m˝Ÿπø n<ë«˙øÏ bò˛Hé <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔqï n<ë«˙, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ®øÏ Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\˝À ¬s+&√kÕ] sêh|ü‹ ø±yê\qï ÄX¯˝Ò<äì Äj·Tq n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. ;CÒ|” ‘·s¡T|ü⁄q Ä bÕغ H˚‘· düTB+Á<ä ≈£î\ø£Øí k˛eTyês¡+ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ø£˝≤+qT ø£*dæ ˇ|æŒ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. n<ë«˙ ≈£L&Ü ø£˝≤+qT ˇ|æŒ+#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚dæq|üŒ{Ïø° Äj·Tq düTìï‘·+>± ‹s¡wüÿ]+#ês¡T.

dü+>±à≈£î eT<䛑·T! ø£˝≤+ s¡a\ø˘ Çe«&É+‘√ sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú>± dü+>±à≈£î eT<䛋yê«\ì m˙¶j˚T ($T>∑‘ê 2˝À)

ñy˚Twt ≈£îe÷sYô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T! j·T÷|”@≈£î BB >∑T&éu…’? ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): d”ìj·TsY ◊|”mdt n~Ûø±] ñy˚Twt≈£îe÷sYô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›yÓTÆ+~. eT÷&ÉT s√E\T>± n+<äTu≤≥T˝À ˝Òq+<äTq Äj·Tqô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q≥T¢ düe÷ #ês¡+. Äj·Tqô|’ ñqï HêHé u…sTT\ãT˝Ÿ n¬sdüTº yê¬s+≥T qT ôV’≤ø√s¡Tº ì*|æy˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ä#·÷øÏ ˝Ò≈£î+&Ü ñqï Äj·Tq áHÓ\ 25˝À|ü⁄ ~>∑Te ø√s¡Tº˝À ˝§+–b˛yê\ì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. m+|” m+.m U≤Hé dü+‘·ø£+ bò˛s¡®Ø πødüT $#ês¡DqT ≈£L&Ü ôV’≤ø√s¡Tº ‘ê‘êÿ*ø£+>± ì*|æy˚dæ+~.

tq÷´&Ûç©¢, pHé 18: sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú n+X¯+ j·T÷|”@, ‘·èDeT÷˝Ÿ eT<Ûä´ eT]+‘· n>±<Ûëìï ô|+∫+~. Á|üDuŸ nuÛÑ´]ú‘ê«ìï e´‹πsøÏ+∫q eTeT‘·, @ø£+>± ≈£L≥$TqT+∫ ‘·|ü ø√yê\ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+˝À @&ÉT>∑Ts¡T ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dtøÏ #Ó+~q eT+Á‘·T\THêïs¡T. yês¡+‘ê Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT sêJHêe÷ ˝ÒK\qT eTeT‘êu…qØ®øÏ düeT]Œ+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ eT+Á‘·T\ sêJHêe÷ yês¡Ô\qT ‘·èDeT÷˝Ÿ H˚‘· düTB|t ã+<√bÕ<Ûë´j·T K+&ç+#ês¡T.

kÕúsT øÏ ‘·–q uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·+&ç

¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T

C…’fi¯¢XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î d”;◊ ø√s¡Tº Ä<˚X¯+ s√p eTT˝≤K‘Y\≈£î nqTeT‹ ≈£î<äs¡<äì düŒw”ºø£s¡D »>∑Héô|’ á&û $#ês¡D |æ{ÏwüHé πs|ü{ÏøÏ yêsTT<ë me÷àsY πødüT $#ês¡D e#˚ÃHÓ\ 9øÏ yêsTT<ë

u≤<Ûëø£s¡+

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18 (düTes¡í yês¡Ô): »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ kÕúsTTøÏ ‘·–q≥Tº>± uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì Hê+|ü*¢ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº k˛eTyês¡+ Hê&ÉT C…’\T n~Ûø±s¡T\ qT Ä<˚•+∫+~. áHÓ\ 11e ‘˚Bq »>∑HéqT kÕ<Ûës¡D yê´Hé˝À ø√s¡Tº≈£î ‘·s¡*+#·&É+ô|’ »>∑Hé nuÛÑ´+ ‘·s¡+ e´ø£Ô+#˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À ìy˚~ø£qT ø√s¡Tº ø√]+~. C…’\T˝À ñqï »>∑Hé≈£î |ü{ÏwüºuÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+ #ê\ì ø√s¡Tº C…’fi¯¢XÊKqT Ä<˚•+ ∫+~. ø√s¡Tº≈£î ‘·s¡*+#˚ düeTj·T+ ˝À nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì dü÷∫+ ∫+~. b˛©düT\‘√ C…’fi¯¢XÊK düeTq«

j·T+ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*|æ+~. nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À »>∑HéqT Á|ü•ï+ #·&ÜìøÏ nqTeT‹ ø√s¡T‘·÷ mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ (á&û) <ëK\T#˚dæq |æ{ÏwüHéqT d”;◊ ø√s¡Tº πs|ü{ÏøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. Vü≤yê˝≤ e÷s¡Z+˝À »>∑Hé dü+düú˝À¢øÏ ‘·s¡*+ ∫q ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ d”;◊ ùdø£]+ ∫q ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕøå±´ <Ûësê\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ês¡D≈£î ‘·eT≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ á&û ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T#˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+‘·≈£îeTT+<äT d”;◊ <ëK\T#˚dæq ‘=* ($T>∑‘ê 2˝À)

sêh|ü‹ Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ Äy˚<äq e´ekÕj·T<ës¡T\T ≈£L&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\ e+{Ï yêπsqì yÓ\¢&ç q÷´&Ûç©¢, pHé 18: <˚XÊ_Ûeè~›˝À ø°\ø£bÕÁ‘· eVæ≤düTÔqï ¬s’‘·T\T Ä]úø£ düeTdü´\‘√ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&É≥+ u≤<Ûëø£s¡eTì sêh|ü‹ Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝Ÿ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ ¬s’‘·T\ ã\eqàs¡D≤\ dü+K´ ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻq|üŒ{Ïø° |ü]dæú‹ Ç+ø± rÁe+>±H˚ ñ+<äì nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ sêh|ü‹ uÛÑeHé˝À eT÷&ÉT Á|ü<Ûëq yêDÏ»´eT+&Éfi¯ó¢, d”◊◊, |òæø°ÿ, nk˛#êyéT Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝ŸqT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷

bÕ]ÁXÊ$Tø£, e´ekÕj·T s¡+>±\T #˚‘·T\T ø£*|æ <˚X¯ Ä]úø±_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚j·÷*‡q nedüs¡eTT+<äì dü÷∫+#ês¡T. |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq≈£î bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T m+‘·>± ø£wüº|ü&É‘ês√ j·÷e‘Y <˚XÊìøÏ ÄVü‰s¡+ n+<äCÒùd+<äT≈£î bı\+˝À ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY


2

™yμR∂©´s©´sV A∏R∂V©´s N]…Ì”¡xmsÆ≤∂[aSLRiV. ©yL][‰ ¤…¡xqÌsVáV øR¡»Ì¡ ≠sLRiVμÙR∂™´sV¨s, @™´sW©´s≠ds∏R∂V xmsLkiORPQgS xqsV˙{msLiN][LÌRiV ¨sLÙSLjiLi¿¡LiμR∂¨s ryLiVVlLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. A xmsLkiORPQáNRPV {qs’d¡H N][LÌRiV @©´sV™´sVºΩxqsVÚLiμR∂¨s ªy©´sV ∫‘·÷Ôs¡T, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @©´sLiªRΩLRiLi ºΩLRiVxmsºΩ ˙gS≠dsVfl· ™´sVLi≤R∂áLi ªRΩV™´sV¯Ã¡gRiVLi»¡Õ‹[¨s À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ lLiLi≤][ ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩ ¬ø¡≠slLi≤ÔT∂ À≥ÿxqs‰L`ilLi≤ÔT∂ ¨s™yxqsLiÕ‹[ ¨sLÙ][ztsQgS  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sryÚLRi¨s «¡gRiºΩ xms’˝¡ZNP[xtsQ©±s= \Æ™s£qs \¬ø¡LRi¯©±s, A≤T∂»¡L`i ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. @μ≥j∂NSLRi, ˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌkiáV NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰ ≠s«¡∏R∂VryLiVV¨s {qs’d¡H «¡©´s™´sLji 2©´s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ≠s«¡∏R∂VryLiVVlLi≤ÔT∂ μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±sNRPV ™´sxqsVÚ©´sı AμR∂LRifl· «¡gRi©±sNRPV @˙NRP™´sWxqsVÚáV©yı∏R∂V¨s DÆμÙ∂[aRPxmspLRi*NRPLigS N][LÌRiVNRPV zmnsLS˘μR∂V A ªRΩLS*ªRΩ A∏R∂V©´sNRPV {qs’d¡H N][LÌRiV ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. øR¡W≤R∂¤Õ¡[ZNP[.. NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰ A∏R∂V©´s\|ms N][LÌRiVNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRi¨s ≠s«¡∏R∂VryLiVV ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ªy™´sVV ªRΩxmsˆ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V {qs’d¡H \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ≠s≤T∂¿¡Æ™sŒ˝œ¡LSμR∂¨s, {qs’d¡H ≠søyLRifl·NRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá©´sı ¬ø¡[aS∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. «¡gRi©±s NS¨ds, ªy©´sV NS¨ds ªRΩxmsˆV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V, ™´sμÙR∂ FsÕÿLi…”¡ Aμ≥yLS¤Õ˝¡[™´s©yıLRiV. «¡gRi©±s FsÕÿLi…”¡ @˙NRP™´sWáNRPV xtsQLRiªRΩVáV ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ªy©´sV \Æμ∂™´s μR∂LRi+©y¨sNTP ºΩLRiVxmsºΩ, ztsQLÔki @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V {qs’d¡H ™´sμÙR∂ FsÕÿLi…”¡ Aμ≥yLS¤Õ˝¡[™´s¨s Fyáˆ≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s, A∏R∂V©´s ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ¨sLÙ][ztsQgS  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sryÚLRi¨s Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩLiøyá¨s N][LÌRiV©´sV N][LRi≤R∂Liª][ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi @©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂VryLiVVlLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ NRP÷¡zqs μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @¨sı ZNP[xqsVá ©´sVLi¿¡ ªy™´sVV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ @©´sV™´sVºΩLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ≠s«¡∏R∂VryLiVV r°™´sV™yLRiLi ºΩLRiV™´sVá r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ºΩLRiV™´sVá Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiV≤T∂¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV.  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. ©yL][‰ ¤…¡xqÌsVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©´sı {qs’d¡H Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRi ry*≠sV¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV.

»>∑Hé ìs√›wæ>± ãj·T≥ø=kÕÔs¡T: kÕsTT¬s&ç¶

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

>±*, n©U≤Hé ø£düº&û bı&ç–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é/u…+>∑fi¯Ss¡T, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): @m+d” nÁø£e÷\ πødüT˝À ø£sêí≥ø£ e÷J eT+Á‹ >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶, Äj·Tq e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡´<ä]Ù n©U≤Hé\≈£î ø£sêí≥ø£ ø√s¡Tº p˝…’2 es¡≈£L ]e÷++&é bı&ç–+∫+~. $#ês¡D ì$T‘·Ô+ M]<ä›]ì ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê\+≥÷ d”;◊ <ëK\T#˚dæq |æ{ÏwüHéqT ø√s¡Tº ø={Ϻy˚dæ+~. á πødüT˝À nìï $esê\T ‘Ó*dæq n©U≤HéqT ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘·s¡*+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ d”;◊ <ëK\T#˚dæq eTs√ |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡D ø=qkÕ>∑T‘√+~.

d”;◊ m<äT≥ Vü‰»¬s’q ÁoìyêdüHé ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ πødüT˝À ;d”d”◊ #Ó’¬sàHé, Ç+&çj·÷ dæyÓT+{Ÿ‡ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY ÁoìyêdüHé k˛eTyês¡+ d”;◊ m<äT≥ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. »>∑Hé ø£+ô|˙˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq+<äT≈£î >±qT Ç+&çj·÷ dæyÓT+{Ÿ‡ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ uÛ≤Ø>± \_Δbı+~+<äqï~ d”;◊ n_ÛjÓ÷>∑+. »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï d”;◊ $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì Ç{°e˝Ò Äj·Tq≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. B+‘√ ñ<äj·T+ düTe÷s¡T 10.30 >∑+≥\ düeTj·T+˝À Äj·Tq ~˝Ÿ≈£îcÕ ¬>dtºVü≤Ödt≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À Ç+&çj·÷ dæyÓT+{Ÿ‡≈£î uÛ≤Ø>± ˙fi¯ó¢, >∑qT\T πø{≤sTT+#ês¡T. n+<äT≈£î Á|ü‹|òü\+>± Ç+&çj·÷ dæyÓT+{Ÿ‡ »>∑Hé dü+düú˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq≥T¢ uÛ≤$düTÔqï d”;◊ ÁoìyêdüHéqT Á|ü•ï+∫+~. »>∑Hé dü+düú˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\ô|’ Äsê rdæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄\T, >∑qT\ ©E ˇ|üŒ+<ë\ô|’ d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ÁoìyêdüHéô|’ Á|üX¯ï\ es¡¸+ ≈£î]|æ+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. dæyÓT+{Ÿ yê´bÕs¡+˝À Á|ü‘·´]ú nsTTq uÛ≤s¡‹ dæyÓT+{Ÿ‡˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|fÒº+<äT≈£î >∑\ ø±s¡D≤\ô|’ Ç+&çj·THé dæyÓT+{Ÿ‡ m+&ûì n~Ûø±s¡T\T >∑T∫Ã>∑T∫à Á|ü•ï+∫q≥T¢ $X¯«dü˙j·T esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.

eT+>∑fi¯yês¡+, pHé 19, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ©´sWªRΩ©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sVVáVgRiWLji ’≥¡ORPQxmsºΩ, N]ªRΩÚxms÷˝¡ xqsVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂V r°™´sV™yLRiLi ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsLRiNSá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ ’≥¡ORPQxmsºΩ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. N]ªRΩÚxms÷˝¡ xqsVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂V xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ ©´sLS=xmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ lgiáVF~LiμyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ’≥¡ORPQxmsºΩª][ {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. ˙xms™´sWfl· {qs*NSLS¨sNTP ™´sVVLiμR∂V ’≥¡ORPQxmsºΩ gRi©±sFyL`i‰Õ‹[¨s æªΩáLigSfl· @™´sVLRi≠dsLRiVá xqÛsWFy¨sNTP ’≥¡ORPQxmsºΩ ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ @|qsLi’d˝¡NTP Æ™s◊˝¡ {qsˆNRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ˙xms™´sWfl·{qs*NSLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP …‘¡AL`iFs£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xmsORPQ Æ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V x§¶¶¶Lkia`PLS™´so, ZNP[…‘¡AL`i, BªRΩLRi …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi @©´sLiªRΩLRiLi ’≥¡ORPQxmsºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. æªΩáLigSfl· ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPW @áV|msLRiVgRi¨s F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @™´sVLRiVá ªy˘gSá©´sV ¬ø¡[aSLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· ™yμy¨sı gRi…Ì”¡gS ≠s¨szm™´sX¥y NS¨s™´s*™´sV¨s, æªΩáLigSfl· NRPá ryμ≥R∂˘™´sVπ∏∂[V˘ sryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FyLÌkiáV ™´sLRiNRPW ªRΩ™´sV F°LS»¡Li N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi Fs¨sı ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV gRiVLji¬ø¡[zqs©y.. ˙xms«¡Ã¡V

myÓTà˝Ò´\T>± _Ûø£å|ü‹, düTu≤““sêj·T &ÉT Á|üe÷Dd”«ø±s¡+

æªΩáLigSfl·™yμy¨sı lgi÷¡zmsLiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fny˘©˝´sV, xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yáV,  ¡LigSLRiLi, ≤R∂ ¡V˜ xmsLi¿¡©y {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FyLÌkiá©´sV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V FyªRΩlLi[aSLRi©yıLRiV.

30q m+ôd{Ÿ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): FsLi|qs…fi LS˘LiNRPVá©´sV CÆ©sá 30©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V D©´sıªRΩ ≠sμy˘ aS≈¡ r°™´sV™yLRiLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. xmso©´sM™´sVWÕÿ˘LiNRP©´sLi ªRΩLRiV™yªRΩ «¡⁄\¤Õ¡Õ‹[ xmns÷¡ªyáV Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚ™´sV¨s ™´sVVLiμR∂V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y ≠sμy˘LÛRiVá ALiμ][Œœ¡©´s μR∂XuÌy˘ 30Æ©s[ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ FsLi|qs…fi LS˘LiNRPVá ≠s≤R∂VμR∂á\|ms Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. LS˘LiNRPVá ≠s≤R∂VμR∂áՋ[ Aáry˘¨sNTP gRiá NSLRiflÿá©´sV øR¡LjiËLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ zmns—¡N`P= }msxmsL`i Aáxqs˘Li NSLRifl·LigSÆ©s[ LS˘LiNRPVá ≠s≤R∂VμR∂áՋ[ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s FsLi|qs…fi NRP¨ds*©´sL`i Fs©±s.≠s. LRi™´sVflÿLS™´so @’≥¡˙Fy∏R∂V xms≤ÔyLRiV. FsLi|qs…fi xmns÷¡ªyáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP zqsμÙR∂Lig S D©yı ™´sV¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AÆμ∂[aSá N][xqsLi

FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yı™´sV¨s @≠s @LiμR∂gSÆ©s[ ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s NRP¨ds*©´sL`i Fs©±s.≠s. LRi™´sVflÿLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. \¤Δ¡LRiªyÀÿμ`∂ NRPW≤R∂÷¡Õ‹[¨s ≠sZaP[*aRP*LRi∏R∂V˘ À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ Aμj∂™yLRiLi ¤«¡.’¡.˙gRiW£ms A£mns Fs≤R∂V˘ZNP[xtsQ©´sÕfi B¨szqÌs»¡W˘xtsQ©±s= Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ 'ZNPLkiL`i N_¨s=÷¡Lig`i ˙F°˙gSLi' (@™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=) ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ LRi™´sVflÿLS™´so ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... NRPŒÿaSá Õ‹[ ¬ø¡[lLi[ ™´sVVLiμR∂V ≠sμy˘LÛRiVáV A NRPŒÿaSáNRPV Fs©±s’d¡Fs, GH{qs…‘¡C ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±sª][ Fy»¡V @…ÿ©´s™´sV£qs DLiμ][ ¤Õ¡[μ][ ¨sLÙRiLjiLiøR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsºΩ 15™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV INRP Fny˘NRP÷dÌ¡ DLi≤yá¨s, Lki|qsL`iË @™´sNSaSáV, \¤Õ¡˙ ¡Lki, Õÿ˘Àfi=, ªRΩμj∂ªRΩLRi xqsμR∂VFy∏R∂WáV DLi≤yá©yıLRiV.

e&û¶πs≥T¢ j·T<∏ë‘·<∏ä+ eTT+u…’, pHé 18: ø°\ø£ e&û¶ πs≥¢qT ‘·–ZdüTÔ+<äì uÛ≤$+∫q e÷¬sÿ{Ÿ esêZ\ n+#·Hê\qT ]»sY« u≤´+ø˘ ‘·\øÏ+<äT\T #˚dü÷Ô.. e&û¶ πs≥¢˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\T ˝Òeì Á|üø£{Ï+∫+~. Á<äy√´\“D+, Á|ü|ü+#· Ä]úø£ |ü]dæú‹ H˚|ü<∏ä´+˝À e&û¶ πs≥¢˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\T #˚j·TfÒ¢<äì ‘Ó*|æ+~. ÄsY;◊ |üs¡|ü‹ Á<äe´ $<Ûëq düMTø£å k˛eTyês¡+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ÄsY;◊ ø°\ø£ e&û¶ πs≥¢˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ #˚j·T˝Ò<äT. q>∑<äT ì\«\ ìwüŒ‹Ô (d”ÄsYÄsY)˝À ≈£L&Ü m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\T #˚j·T˝Ò<äT. d”ÄsYÄsY Á|üdüTÔ‘·+ ñqï 4.75 XÊ‘·+ n˝≤π> ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. Á<äy√´\“D+ ˇ‹Ô&ÉTqï e÷≥ yêdüÔey˚Tqì ]»sY«u≤´+ø˘ ‘Ó*|æ+~. B+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ uÛ≤Ø ≈£î<äT|ü⁄q≈£î ˝Àqj·÷´sTT. ÄsY;◊ ìs¡íj·T+‘√ kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+~. ñ<äj·T+ ˝≤uÛ≤\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ÄsY;◊ ìs¡íj·T+‘√ |ü‘·qeTj·÷´sTT. ñ<äj·T+ 17y˚\ bÕsTT+≥¢ e÷s¡Tÿ <ë{Ïq ôdHÓ‡ø˘‡ 150 bÕsTT+≥¢≈£î ô|’>± |ü&çb˛sTT+~. e&û¶ πs≥¢qT ‘·–ZdüTÔ+<äì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T uÛ≤$+#ês¡T. ¬sb˛ πs≥TqT 0.25 XÊ‘·+ ‘·–Z+#˚ neø±X¯eTT+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. n˝≤π> d”ÄsYÄsYqT ‘·–ZkÕÔs¡ì uÛ≤$+#ês¡T. nsTT‘˚, yês¡+<ä] n+#·Hê\qT ‘·\øÏ+<äT\T #˚dü÷Ô ÄsY;◊ ø°\ø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. Á|üdüTÔ‘·+ 8XÊ‘·+>± ¬sb˛πs≥TqT, 4.75 XÊ‘·+>± ñqï d”ÄsYÄsYqT ‘·–Z+#·≈£L&É<äì ìs¡ísTT+∫+~.

eT÷&ÉT ãdüT‡\T uÀ˝≤Ô.. ãø£] eTè‹, 40 eT+~øÏ >±j·÷\T ~Á>±“¤+‹ e´ø£Ô+ #˚dæq d”m+ yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ n+~+#ê\ì Ä<˚X¯+ HÓ\÷¢s¡T/ >∑T+≥÷s¡T, pHé 18 (düTes¡í yês¡Ô): c˛˝≤|üPsY |òüTÀs¡ ãdüT‡ <äTs¡È≥q eTs¡eø£ eTT+<˚.. sêÁwüº+˝À eTs√ ¬ eT÷&ÉT ãdüT‡ Á|üe÷<ë\T »]>±sTT. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø=&Ée\÷s¡T eT+&É\+ sêEbÕ˝…+ e<ä› k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq z Áô|’y˚≥T ãdüT‡ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. á Á|üe÷<ä+˝À ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ä>±, 16eT+~ rÁe+>± >±j·T |ü&ܶs¡T. ‹s¡T|ü‹ qT+∫ $»j·Tyê&É yÓfi¯óÔqï eT÷Hé˝…’{Ÿ Áô|’y˚{Ÿ Á{≤yÓ˝Ÿ‡≈£î #Ó+~q ãdüT‡ sêEbÕ˝…+ e<ä› n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. ãdüT‡˝À yÓTT‘·Ô+ 40 eT+~øÏ ô|’>± Á|üj·÷DÏ≈£î\T ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. M]˝À ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ä>±, düTe÷s¡T

20 eT+<ä <ëø± >±j·T|ü&ܶs¡T. Á|üe÷<ä düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T, 108 dæã“+~ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. ø£å‘·Á>±‘·T\qT kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Á|üe÷<ä+˝À >±j·T|ü&çq Á|üj·÷DÏ≈£îsê\T >∑+>± uÛÑyêì ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ës¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï yê]˝À eTs√ Äs¡T>∑T] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+<äì

yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ Áô|’y˚{Ÿ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Á&Ó’esY ìs¡¢ø£å´y˚T Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DeTì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À »]–q Á|üe÷<ä+˝À 15 eT+~ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. ‘ê&˚|ü*¢ eT+&É\+ ø=\qTø=+&É e<ä› C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ Äغd” ãdüT‡ uÀ˝≤Ô|ü&ç+~. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ yÓ+ø£≥–] qT+∫ $»j·Tyê&É yÓfi¯ó Ô+&É>± á Á|üe÷<ä+ »]–+~. Á|üe÷<ä+˝À 15 eT+~øÏ >±j·÷\ j·÷´sTT. Á|üe÷<ä+ »]–q düeTj·T+˝À 35 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ãdüT‡˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ø±>± ãdüT‡ Á|üe÷<ë\ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ~Á>±“+‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >±j·T|ü&çq yê]øÏ yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·÷ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢qT d”m+ Ä<˚•+#ês¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

u≤<Ûëø£s¡+

$‘·TÔ $‘˚Ô <ä>∑Z] qT+∫ ¬s’‘·÷ nVü≤s¡Vü≤s¡+ ÁX¯$TdüTÔ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±MTD Ä]úø£ e´edüú |ü⁄+Eø√e&É+ <ë«sê n_Ûeè~Δ |òü˝≤\T ¬s’‘·T\≈£î #˚s¡T‘êj·Tì ÄyÓT n_Û\wæ+#ês¡T. 2008 qT+∫ 2012 es¡≈£L sêh|ü‹‘√ bÕ≥T 21 <˚XÊ˝À¢ |üs¡´{Ï+∫q eT÷&ÉT yêDÏ»´ eT+&Éfi¯¢ Á|ü‹ì<ÛäT\T Äj·÷ |üs¡´≥q\ <ë«sê kÕ~Û+∫q |ü⁄s√>∑‹ì sêh|ü‹øÏ $e]+#ês¡T. ‘·q yÓ+≥ $<˚o |üs¡´≥q≈£î yêDÏ»´ eT+&Éfi¯¢qT rdüT¬øfi¯¢&Üìï Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ düeT]ú+#·Tø=Hêïs¡T. á |üs¡´≥q\ e\¢ Äj·÷ <˚XÊ\ Á|üuÛÑT‘ê«~ÛH˚‘·\‘√ eTq bÕ]ÁXÊ$Tø £y˚‘·Ô\T H˚s¡T>± e÷{≤¢&˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*–+<äHêïs¡T. ‘·<ë«sê uÛ≤s¡rj·T |ü]ÁX¯eT\≈£î m+‘√ y˚T\T ø£*–+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝Ÿ‘√ uÛÒ{° nsTTq yê]˝À nk˛#êyéT ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ &ûmdt sêe‘Y, d”◊◊ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ #·+Á<äõ‘Y u…qØ®, |òæø°ÿ »qs¡˝Ÿ sêJyé≈£îe÷sY ñHêïs¡ì sêh|ü‹ uÛÑeHé esêZ\T z Á|üø£≥q˝À yÓ\¢&ç+#êsTT.

ì+~‘·T&Ó’q ◊@mdt n~Ûø±], {°{°&û m–®≈£L´{Ïyé ÄyÓT n_Ûe]í+#ês¡T. Á|üDuŸ≈£î nìï $<Ûë˝≤ Ä|ò”düsY m©« düTÁãVü≤àD´+ k˛eTyês¡+ ø√s¡Tº≈£î nqT≈£L\‘· ≈£L&Ü ñqï<äì nHêïs¡T. p˝…’ 19q Vü‰»s¡j·÷´s¡T. j·T÷|”@ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·TqTqï Á|üDuŸ eTTKØ®ì ø£*dæq ‘·sê«‘· ÄyÓT MT&çj·÷‘√ s√p ø£\e&É+ ≈£î<äs¡<äT` d”;◊ ø√s¡Tº #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ ñqï »>∑HéqT Äj·Tq ≈£î≥T+ã e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üDuŸ d”»Hé¶ bı*{°wæj·THé nì, düuÛÑT´\T Á|ü‹ s√p ø£*ùd+<äT≈£î M˝Ò¢<äì d”;◊ Á|üDuŸ ‘·q≈£î >∑‘· eTTô|’Œ @fi¯ófl>± ‘Ó\Tdüqì, ø√s¡Tº düŒwüº+#˚dæ+~. Ç+<äT≈£î nqTeT∫+#˚~ sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ n˝≤+{Ï yês¡T nedüs¡eTì ÄyÓT ˝Ò<äì ‘Ó*|æ+~. »>∑HéqT ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ø£*ùd nHêïs¡T. á dæú‹˝À m˙¶j˚T nHêï&çj·T+¬ø, _p düeTj·T+˝À ìã+<Ûäq\qT K∫Ñ·+>± »q‘ê<äfiŸ dü+j·TTø£Ô+>± Á|ü‹bÕ~+∫q m˙‡|” bÕ{Ï+#ê\ì C…’\T dü÷|ü]+f…+&Ó+{ŸqT ø√s¡Tº d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT dü+>±à ù|s¡TqT Ä<˚•+∫+~. ‘·q uÛ≤s¡´qT ≈£L&Ü s√p |ü]o*düTÔqï≥¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ dü+>±à ø£\e˙j·T&É+ ˝Ò<ä+≥÷ »>∑Hé áHÓ\ 11q nuÛÑ´]ú‘ê«ìøÏ ≈£L≥$T˝Àì ø°\ø£ uÛ≤>∑kÕ«eT´ •eùdq, CÒ&û (j·TT) ø√s¡Tº˝À Hê´j·TeT÷]Ô <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. |üøå±˝…’q dü e Tà‹+#· ø £ b ˛e&É + ‘√ yê]ì ˇ|æ Œ +#˚ + <äT≈£î »>∑Hé Äs√|üDô|’ C…’\T n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡Tº $es¡D Á|ü j · T ‘êï\T »s¡ T >∑ T ‘· T HêïsTT. á y˚ T s¡ ≈ £ î ;CÒ |” ø√]+~. C…’\T ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ 15 s√E˝À¢ nÁ>∑ H ˚ ‘ · \ T n<ë«˙, dü T cÕà dü « sêCŸ dü « j· T +>± ˇø£kÕπs ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\qT ø£*ùd+<äT≈£î M\T+≥T+<äì, nsTTq|üŒ{Ïø° »>∑Hé≈£î yês¡+˝À s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– Äj·÷ bÕغ\ H˚‘·\‘√ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ nqTeT‹+ #êeTì n~Ûø±s¡T\T dü+Á|ü~+|ü⁄\T ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø√s¡Tº≈£î ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ês¡T. B+‘√ »>∑Hé ìC≤ìøÏ, dü+>±à ã\yÓTÆq Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ nuÛÑ´s¡úqqT ‘√dæ|ü⁄#·Ã&É+‘√bÕ≥T ìã+<Ûäq\ ø±ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø°, Á|üDuŸ≈£î >∑{Ϻ b˛{° ñ\¢+|òüTq »s¡>∑&ÜìøÏ M˝Ò¢<äì Hê´j·TkÕúq+ Ç#˚Ã+<äT≈£î m˙¶j˚T á ~X¯>± düe÷˝À#·q\T »s¡T|ü⁄‘√+~. düŒwüº+#˚dæ+~.

kÕúsTTøÏ ‘·–q uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·+&ç

kÕØ..<∏ë´+ø˘‡

#ê]®w”{Ÿ‘√bÕ≥T ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT n_ÛjÓ÷>∑|üÁ‘ê\ Á|ü‘·T\qT ø√s¡Tº nqTeT‹‘√ á&û n~Ûø±s¡T\T rdüT≈£îì |ü]o*+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ Vü≤yê˝≤ e÷s¡Z+ ô|’ eT]+‘· düe÷#ês¡+ ùdø£]+ #˚+<äT≈£î »>∑HéqT Á|ü•ï+#ê\ì á&û |æ{ÏwüHé <ëK\T#˚dæ+~. á |æ{ÏwüHéô|’ Çs¡T|üøå±\ yê<äq\T |üPs¡ÔsTTq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔqï+<äTq m\T¢+&ç ø√s¡Tº ‘·eT ìs¡íj·T+ yÓ\Te]+#˚ neø±X¯+ ñ+~. ø±>±, me÷àsY πødüT $#ês¡DqT d”;◊ ø√s¡Tº e#˚ÃHÓ\ 9e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. á πødüT˝À

jÓ÷∫k˛Ô+~. dü+>±àqT ã\|üsêÃ\ì ‘=\T‘· uÛ≤$+∫q|üŒ{Ïø° •eùdq e´‹πsøÏ+#·&É+‘√ yÓqøÏÿ ‘·>±Zs¡T. Ç~˝≤ e⁄+fÒ, ;CÒ|” Hêj·T≈£îsê\T, e÷J πø+Á<ä eT+Á‹ y˚Tqø± >±+BÛ Á|üDuŸ eTTKØ®øÏ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡T. ÄyÓT Á|üDuŸ eTTKØ®ì ø£*dæ ‘·q eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ Á|üDuŸ eTTKØ® dü¬s’q nuÛÑ´]ú nì ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ ≈£î≥T+ã+ düuÛÑT´sê\T, ;CÒ|” H˚‘· y˚Tqø± >±+BÛ nHêïs¡T. sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ Á|üDuŸ eTTKØ®ì n<äT“¤‘·yÓTÆq nuÛÑ´]ú>±

m©«øÏ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T me÷àsY ÁbÕ|üغdt πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q ◊@mdt n~Ûø±] m©« düTÁãVü≤àD≤´ìøÏ }s¡≥ \_Û+∫+~. Äj·Tq≈£î d”;◊ ø√s¡Tº k˛eTyês¡+ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæ+~. s¡÷.25y˚\ e´øÏÔ>∑‘· |üPNø£‘·TÔ düeT]Œ+#ê\ì ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. me÷àsY ÁbÕ|üغdt ≈£î+uÛÑø√D+˝À 11e ì+~‘·T&ç>± ñqï düTÁãVü≤àD´+ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ Hê+|ü*¢˝Àì d”;◊ ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. m©« düTÁãVü≤àD´+‘√ bÕ≥T me÷àsY πødüT˝Àì Ç‘·s¡ ì+~‘·T\T ≈£L&Ü k˛eTyês¡+ ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

æªΩáLigSfl·©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı FyLÌkiáNRPV gRi…Ì”¡gS  ¡VμÙj∂ ¬ø¡zmsˆ, ªRΩ©´s©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡©´s J»¡L˝RiNRPV ’≥¡ORPQxmsºΩ NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sLS=xmsoLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N]ªRΩÚxms÷˝¡ xqsVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂V r°™´sV™yLRiLi ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i ªRΩ©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´sª][ ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ˙xms™´sWfl· {qs*NSLS¨sNTP ™´sVLi˙ªRΩVáV zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiª`ΩNRPV™´sWL`i, μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so, zqs.LS™´sV øR¡Li˙μR∂∏R∂V˘, gRiLi…ÿ $¨s™y£qs ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi @©´sLiªRΩLRiLi xqsVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. NSLi˙lgi£qs FyLÌki, ©´sLS=xmsoLRiLi ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ©´s\|ms DLi¿¡©´s ©´s™´sV¯NS¨sı ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPVLi…ÿ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıQryÚ©´s©yıLRiV. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´sryÚ©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ©´sNRPV …”¡ZNP…fi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[zqs©´s ¿¡LRiLi“¡≠sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ©´s lgiáVxmso©´sNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡©´s ˙xmsºΩ INRP‰LjiNTP μ≥R∂©´s˘™yμyáV æªΩáVxmsoNRPVLi»¡V©yı©´s¨s @©yıLRiV.

ø=‘·ÔbÕ\d”˝À øÏ≈£îÿ˝Ò<äT ©´sWªRΩ©´s Fs\ZNPQ =«fi Fyá{qs ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂V Dxms Fs¨sıNRPáV @¨sı FyLÌkiáNRPV gRiVfl·FyhRiLi ’¡¤«¡zms @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ Fs©±s≠sFs£qsFs£qs ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li æªΩ[™yá©´sVNRPVLi»¡V©´sı ©´sWªRΩ©´s Fs\ZNPQQ=«fi Fyá{qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≈¡«ÿ©y NRPLi|ms¨dsáNRPV Aμy∏R∂VLi |msLiøR¡VN]≤y¨sZNP[ ªRΩxmsˆ ˙xms«¡Ã¡ AL][gRi˘ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gS÷¡Õ‹[NTP ™´sμj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ’¡¤«¡zms ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Fszqs’¡ «¡Ljizms©´s μy≤R∂VáV, ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsVLi ¬ø¡[zqs©´s zqsFnyLRixqsV á©´sV  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xmsLSËá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ Fs©±s.≠s.Fs£qs.Fs£qs ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sWªRΩ©´s Fyá{qs æªΩ¬ø¡[Ë™´sVVLiμR∂V Æ™sLi»¡Æ©s[ @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVáV, ÷¡NRP‰L`i NRPLi|ms¨dsáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı aSbPxqsVÚ ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. ©´sWªRΩ©´s Fyá{qs ™´sÃ˝¡ NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡NRPV I©´sgRiWlLi[Liμj∂ G≠dsV DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li FsLi.AL`i.zms μ≥R∂LRiá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ¨sLRixqs©´s©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡¤Õ¡[NRP F°LiVVLiμR∂¨s, \Æ™sFs£qs ©´sVLi≤T∂ NTPLRifl„fi™´sLRiNRPV ¤À¡ÃÌ¡VuyxmsoáV FsºΩÚÆ™s[ryÚ™´sVLi»¡V©yıLRiV ªRΩxmsˆ INRP‰ ¤À¡ÃÌ¡Vuyxmso©´sV FsºΩÚÆ™s[zqs©´s FyFy©´s F°¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ L][«¡ŸN][ L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji ˙xms«¡Ã¡ ˙FyflÿáV gS÷¡Õ‹[ NRPáVxqsVÚLi¤…¡[

LRi™yflÿaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ø][μR∂˘Li øR¡WxqsVÚ©yı≤R∂¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. BNRP ≠sVgRiªy ™´sVLi˙ªRΩVá ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s}qsÚ ªRΩ™´sV AxqsVÚá©´sV FsáVNSFy≤R∂V N][™y÷¡ @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿá ©´sVLi≤T∂ FsÕÿ  ¡∏R∂V»¡xms≤yá¨s FsÕÿ AxqsVÚáV xqsLiFyμ≥j∂LiøR¡VN][™y÷¡ FsÕÿ ¤«¡[ ¡VáV ¨sLixmso N][™y÷¡ @©´sı μy˘xqsªRΩxmsˆ ˙xms«ÿ xqsLiZOP[Q ™´sW¨sı Fyá©´s©´sV xmspLjiÚgS gS÷¡NTP ™´sμj∂¤Õ¡[ryLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≈¡Lki£mns xmsLi»¡ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©y xqs\lLi©´s ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soá xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[μR∂¨s, gRiªRΩLiÕ‹[ NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s \lLiªRΩVáNRPV BLiªRΩ™´sLRiNRPV xqsx§¶¶¶∏R∂VLi @LiμR∂¤Õ¡[μR∂ ©yıLRiV. @Õÿlgi[ NRPlLiLi»¡V N][LRiªRΩ, NRPlLiLi»¡V N][ªRΩ, @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáV, ≠sªRΩÚ©yáV N]LRiªRΩ ™´sLi…”¡ @Æ©s[NRP ™y…”¡ ™´sVWáLigS ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´s¿¡Ë©´s ™´s˘ºΩlLi[NRP \Æ™s≈¡Lji™´s¤Õ˝¡[ FyáNRPxmsORPQLi Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV FyáLiVVLiμR∂©yıLRiV. xmsLRiNSá ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s}qsÚ …”¡AL`iFs£qs FyLÌki xms»˝¡ ˙xms«¡Õ˝‹[ D©´sı ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ©´sV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[ryLRi©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ \Æ™sFs£qsAL`i, …”¡≤T∂zms FyLÌkiáNRPV @LiªRΩÆ™sV«ÿLji…‘¡ ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. Dμ][˘gRi xqsLixmnsWáV, ¤«¡Fszqs, ˙xms«ÿ xqsLixmnsWáV, …”¡AL`iFs£qs FyLÌkiNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NTP©´sxmsˆ…”¡NTP @μj∂øy™´so ªRΩzmsˆ NRP©´sVı Õ‹[»Ì¡À‹[LiVV©´s Æ™sV«ÿLji…‘¡ª][ lgiáV™´s≤R∂Li AFyLÌki xms»˝¡ ˙xms«¡Õ˝‹[ Æ©sáN]©´sı ™´s˘ºΩlLi[NRPæªΩ[ @©yıLRiV. Gμj∂G\Æ™sV©´sxmsˆ…”¡NTP Dxms Fs¨sıNRPáV @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáNRPV gRiVfl·FyhS¨sı Æ©s[LSˆ∏R∂V©yıLRiV.

mø˘‡Áπ>wæj·÷˝Àq÷ |üø£åbÕ‘·y˚T ‘Ó\+>±D |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·« $eø£å ‘Ó\+>±D≤ eTè‘·T\≈£î s¡÷. 5 \ø£å\T, d”e÷+Á<ÛäT\≈£î s¡÷. 20 \ø£å\T ø£Ø+q>∑sY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xms™´sWμyáV FsNRP‰Q\Æ≤∂©yINRP‰¤…¡[... ˙Fyfl·Li Fs™´sLji\Æμ∂©y INRP‰¤…¡[.... ˙xms™´sWμR∂ ºdΩLRiV Æ™s[LRiVLi≤R∂™´søR¡VËNS¨s N][Õ‹[ˆªRΩV©´sı ˙FyflÿáV™´sW˙ªRΩLi ™´sV©´sVxtsváƙs[.. @LiVVæªΩ[ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s ™yLji xms»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡WzmsxqsVÚ©´sı NRPxms»¡ ˙}ms™´sV G≠sμ≥R∂Li gS DLiμ][ ≠dsVZNP[ @LÛRiLi @™´soªRΩVLiμj∂. æªΩáLigSflÿÕ‹[¨s ≠s≠sμR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi xqsLixqÛsÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[}qs ™yLRiV μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡Liμj∂æªΩ[ ™yLjiNTP¬ø¡[Ë FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W, ALi˙μ≥yÕ‹[ øR¡¨sF°LiVV©´s ™yLjiNTP¬ø¡[Ë FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W ™´sVW≤R∂V©´sVLi¿¡ ©yáVgjiLiªRΩ Ã¡VLi»¡VLiμR∂Li¤…¡[ BLiªRΩNRPLi¤…¡[ NRPxms»¡˙}ms™´sV GLi DLi»¡VLiμ][ Æ™s[Vμ≥y™´so¤Õ¡[ AÕ‹[¿¡Liøy÷¡. Æμ∂[aS¨sZNP[ NSNRPVLi≤y ˙xmsxmsLiøy ¨sNTP ™´sÆ©sıæªΩ¿¡Ë©´s æªΩáLigSflÿÕ‹[Æ©s[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV©´s zqsLigRilLi[fl”· NSáLki£qs NRPLi|ms¨ds ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ (zqsLigRilLi[fl”·) xqsLixqÛsÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs ™yLRiV ¨sªRΩ˘Li ˙Fyflÿá©´sV @LRi¬ø¡[ºΩÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLi…ÿLRiV. Æμ∂[aS¨sNTP, ˙xmsxmsLiøy¨sNTP Fs©Ø[ıLRiNSáVgS Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[ ©´sÃ˝¡ ¡LigSLRiLigS zms÷¡¬ø¡[ À‹gÊRiV©´sV DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[zqs  ¡∏R∂V…”¡ ˙xmsxmsLiøy¨sNTP @Liμj∂xqsVÚ ©´sı NSLji¯NRPVáV ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ™´sVLRifl”·}qsÚ B¬ø¡[Ë FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W FsLiª][ æªΩáVry.... Bμj∂æªΩ÷¡}qsÚ ≠dsVlLi[ ™´sVVNRPV‰©´s Æ™s[¤Õ¡[ xqsVNRPVLi…ÿLRiV.. @ªRΩ˘LiªRΩ ˙xms™´sWμR∂NRPLRi\Æ™sV©´s Dμ][˘gRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ @μj∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sÃ˝¡©Ø[, ¤Õ¡[NRP Ez§¶¶¶LiøR¡¨s xmsLjiflÿ™´sWá™´sÃ˝¡©Ø[ «¡Ljilgi[ ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ øR¡¨sF°æªΩ[ ™yLjiNRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP¬ø¡[Ëμj∂ ZNP[™´sáLi @LiVVμR∂Li¤…¡[ @LiVVμR∂V áORPQáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V...NS¨s ALi˙μ≥y˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LRiLigRixqsLixqÛsÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[}qs™yLRiV μR∂VLRi¯LRifl·LiFy\¤Õ¡æªΩ[ ™yLjiNTP¬ø¡[Ë FsN`P= ˙lgi[ztsQ∏R∂W BLRi\Æ™s ©´sVLi¿¡ 25 áORPQá LRiWFy∏R∂VáLi¤…¡[ ©´s™´sV¯aRPNRP˘LigS ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y ™´sVV™´sW¯…”¡NTP ¨s«¡Li. ¨s©´sı…”¡NTP ¨s©´sı ≠saS≈¡Õ‹[¨s{qÌsÕfi Fny˘NRPLkiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[

μR∂VLRi¯LRifl·Li Fy\¤Õ¡©´s ™yLjiNTP CÆ™sVVªRΩÚLi ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xqs*∏R∂VLigS˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @Æμ∂[zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ 2003«¡⁄©±s16™´sæªΩ[μk∂©´s 7 FsÕfiBzms Õ‹[ «¡Ljigji©´s˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ 17™´sVLiμj∂NSLji¯NRPVáV μR∂VLRi¯LRifl·Li Fyá∏R∂W˘LRiV. xqsLixmnsV»¡©´s©´sV øR¡Wzqs NRPxms»¡ ˙}ms™´sV IáV NRPLjiLi¿¡Æ™sáVÚ©´sı @xmsˆ…”¡™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NSLji¯NRPVá NRPV»¡VLiÀÿáV, LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV NS©y* ∏∫∂VNRPV @≤ÔR∂LigSxms≤R∂VNRPV¨s ¨sLRixqs©´s™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[}qsÚ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W FsLiª][ æªΩáVry.. ALRiLi¤…¡[ ALRiV áORPQáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. @Õÿlgi[ 2003 @NÌ][ ¡L`i 16©´s —¡≤T∂ZNP G gRi¨sÕ‹[ \|msNRPxmsˆV NRPW÷¡©´s xqsLixmnsV»¡©´sÕ‹[ xmsμj∂™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáV μR∂VLRi¯LRifl·Li Fyá∏R∂W˘LRiV. ≠dsLjiNTP \|qsªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W ALRiVáORPQáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. lLiLi≤R∂V ˙xms™´sWμyáNRPV ™´sVVLiμR∂V ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s GINRP‰ NSLji¯NRPV≤T∂NTP NRPW≤y ©´s∏R∂W \|msry FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s FyFy©´s F°¤Õ¡[μR∂V˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li. 2004ªRΩLS*ªRΩgRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsV\Æ™sV©´s GH…”¡∏R∂VVzqs ∏R∂W«¡™´sW©´s˘LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™´s≤R∂Liª][ ˙xms™´sW μyÕ˝‹[ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s ™yLjiNTP FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV IxmsˆLiμR∂Li NRPVμj∂LjiLiμj∂. ˙FyflÿáV @LRi¬ø¡[ºΩÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV ¨s  ¡∏R∂V»¡NRPV ºΩLjigji ™´sryÚL][ ¤Õ¡[μ][ æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ 600 ≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[xmsá xms¨s¬ø¡[xqsWÚ ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶ xqsVÚ©´sı ªy™´sVV øR¡¨sF°æªΩ[ B¬ø¡[Ëμj∂ ALRiV áORPQáV, {qs™´sWLi˙μR∂Õ‹[ ≠saS≈¡ {qÌsÕfiF˝yLi…fiÕ‹[ ™´sVLRifl”·}qsÚ 20áORPQáV FsN`P= ˙lgi[ztsQ∏R∂W ¬ø¡÷˝¡ryÚLS Bμj∂ FyáNRPVá ≠s™´sORPQNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi NSμy @¨s zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. BLiZNP[ ©yıŒ˝œ¡ß ªRΩ™´sV©´sV≠s™´sORPQNRPV gRiVLji¬ø¡[ryÚLRiLi»¡W ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. NRPLkiLigRi©´sL`i —¡Õ˝ÿ LS™´sVgRiVLi≤R∂LiÕ‹[¨s 7 FsÕfiBzms ˙xms™´sW μy¨sNTP gRiV\lLi©´sμj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜LigS «¡Ljigji©´s xqsLixqs¯LRifl·xqsÀ≥œ¡Õ‹[ zqsLigRilLi[fl”·NSLji¯NRPVáV NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRP¨dsıŒ˝œ¡ß |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μR∂ FyáNRPVá NRPV˙»¡Ã¡\|ms NRPÆ©sıQ˙LRi¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sVNTP¿¡Ë©´s FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W G™´sVWáNRPV xqsLjiF°¤Õ¡[μR∂¨s, ≠saS≈¡ {qÌsÕfi F˝yLi…fi Àÿμj∂ªRΩVáNRPV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s Æ™sVVªyÚ¨sı ™´sLjiÚLixms ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.


bÕ\eT÷s¡T |òüT≥qô|’ ìy˚~ø£ ø√]q u§‘·‡ ns¡TDô|’ |òæsê´<äT ñ|ü dü+Vü≤s¡D≈£î eT+<ë düùd$Tsê ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL , «¡⁄©±s 18 : Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡Ã¡lLi[gji©´s ≠s¤À≥¡[μyáV BLiNS øR¡Õ˝ÿLRi¤Õ¡[μR∂V. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. @LiμR∂LRiW xqsLi∏R∂V™´sV©´sLi Fy…”¡Liøyá¨s, ≠s¤À≥¡[μyáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤yá¨s A∏R∂V©´s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. @LiVVæªΩ[ À‹ªRΩ= xqs*∏R∂VLigS LRiLigRiLiÕ‹[NTP

μj∂gji©´sxmsˆ…”¡NUP FsLi{ms ™´sVLiμy «¡gRi©yı¥R∂Li ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´sWLRiVËN][¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][xmsNRP‰ C xmnsV»¡©´s\|ms {ms{qs{qs ¿d¡£mns ¨s«¡ ¨sLÛSLRifl· NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ©´sWªRΩ©´s ≤U∂{qs{qs ¿d¡£mns μk∂¨s\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP B™y*á¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\¤Õ¡©´s I¤À¡[μR∂VÕ˝ÿ N]ªy*Õfi ˙xms™´sWfl· {qs*NSLS©´sLiªRΩLRiLi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs©´s ≠sxqsÚQXªRΩrÛyLiVV

xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂.ZNP. @LRiVfl·, ©ygRiL i NRPLRiWıÕfi FsLi{ms ™´sVLiμy «¡gRi©yı¥R∂Li ™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV À≥œ¡gÊRiV™´sV©yıLiVV.™´sVLi˙ºΩ ≤U∂.ZNP[. @LRiVfl·\|ms ¬ø¡[zqs©´s zmnsLS˘μR∂V ™yxmsxqsV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.@LiVVæªΩ[ ¨s©´sı «¡Ljigji©´s xmnsVL<Rifl·NRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s FsÆ™sV¯÷d¡= ≠sxtÒsv™´sLÛRi©±s\|ms øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ zmnsLS˘μR∂V xqsLigRiºΩ AÕ‹[¿¡ryÚ©´s¨s ™´sVLiμy «¡gRi©yı¥R∂Li }msL]‰©yıLRiV. μk∂¨sª][ xqs™´sVxqs˘ ™´sV◊d¡˛ Æ™sVVμR∂…”¡N]¿¡Ë©´s»˝¡LiVVLiμj∂.™´sVLi˙ºΩ @LRiVfl·

μR∂◊¡ªRΩ ™´s˘ºΩlLi[NTP @Li»¡W, ªRΩ©´s\|ms x§¶¶¶ªy˘∏R∂Vªyı¨sNTP xmsoLjig]ÕÿˆLRiLi»¡W F°÷d¡xqsVáNRPV ¬ø¡[zqs©´s zmnsLS˘μR∂V Dxms xqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi À‹ªRΩ= A∏R∂V©´sNRPV Fn°©±s ¬ø¡[aSLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVLiμy «¡gRi©yı¥R∂Li ¨sLÛSLjixqsWÚ, ≠sxtÒsv™´sLÛRi©±s\|ms øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ zmnsLS˘μR∂V Dxms xqsLix§¶¶¶LRifl· gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[¿¡ryÚ©´s¨s ≠s¤Õ¡[NRPL˝Riª][ @©yıLRiV.™´sVLiμy «¡gRi©yı¥R∂LiNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¬ø¡[Lji©´s NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV FsÆ™sV¯÷d¡= ≠sxtÒsv™´sLÛRi©±s @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Liª][ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s xmnsVL<Rifl· ¿¡¨sNTP ¿¡¨sNTP gS÷¡™y©´sÕÿ ™´sWLjiLiμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi «¡gRi©yı¥R∂Li Fs{qsˆ¨s NRP÷¡zqs ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂ZNP[. @LRiVfl·\|ms zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. @LRiVfl·©´sV μR∂◊¡ªRΩ ™´s˘ºΩlLi[NTPgS @’≥¡™´sLÒjixqsWÚ AÆ™sV ªRΩ©´s\|ms x§¶¶¶ªy˘˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[LiVVLi¿¡©´s»˝¡Vc AL][zmsLiøyLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+, pHé 19, 2012

\>∑&ÉbÕ{Ïô|’ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ <ë&ç eTTeTàs¡+ ‘Ó\+>±D e´‹πsø£ yê´K´\ô|’ eT+&çbÕ≥T |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, «¡⁄©s± 18 : ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi\|ms æªΩáLigSfl· ©y∏R∂VNRPVáV μy≤T∂¨s Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V\|ms A∏R∂V©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™y˘≈¡˘Ã¡NRPV @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ Æ™s[∏R∂Wá¨s C ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgi£qs, …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s Gx§¶‹[μyÕ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ \Æ©sºΩNRP x§¶¶¶NRPV‰ ágRi≤R∂Fy…”¡NTP ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. xmsLRiNSáՋ[ BμÙR∂LRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs©y NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP NRP¨dsxqsLi ≤T∂Fy—¡…fi NRPW≤y μR∂NRP‰¤Õ¡[μR∂¨s N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ªy©´sV Bxmsˆ…”¡NUP æªΩáLigSflÿ™yμy¨sZNP[ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı©´s¨s, N]¨sı ø≥y©´sŒ˝œ¡ß ªRΩ©´s\|ms μR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· FsLi{ms gRiVªyÚ xqsV¤Δ¡[LiμR∂L`i lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV lLiøR¡Ëg]¤…Ì¡[ ™y˘≈¡˘Ã¡V ™´sW©´sVN]¨s, LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sWLRiVˆQ\|ms A∏R∂V©´s xqsˆLiμj∂xqsWÚ ªRΩ™´sVNRPV {qsFsLi ™´sVV≈¡˘Li NSμR∂¨s, æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Æ™s[V ˙xmsμ≥y©´s™´sV©yıLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`iÕ‹[ ™´sVLiμy «¡gRi©yı¥R∂Li\|ms μy≤T∂¨s gRiVªyÚ xqsV¤Δ¡[LiμR∂L`i lLi≤ÔT∂ ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms GH{qs{qs,™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi @ºΩæªΩ÷¡≠sæªΩ[»¡Ã¡V ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚ©yıLRi¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶Lki£qsLS™´so ™´sVLi≤T∂ xms≤ÔyLRiV. r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xmsLRiNSáՋ[ 99 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ æªΩáLigSflÿÆ©s[ N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ μR∂XztÌsQÕ‹[ ágRi≤R∂Fy…”¡ J «‹[NRPL`i @¨s xmnsW»¡VgS ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xmsLRiNSáՋ[ @¨sı FyLÌkiáV æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWá™´sVÆ©s[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aS∏R∂V¨s, μk∂¨s\|ms ágRi≤R∂Fy…”¡, ™y∏R∂VÕÿL`i LRi≠sNTP {qs≤U∂ áV xmsLixmsoªy™´sV©yıLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· xqsˆLiμj∂Liøyá¨s x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xmsLRiNSáՋ[

@À≥œ¡˘LÛRiVáLiªy æªΩáLigSfl·™yμR∂V¤Õ¡[©´s¨s, \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂VáOTPQ ¯ \|qsªRΩLi æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı g_LRi≠sryÚ™´sV©yıLRi¨s “¡™´s©±slLi≤ÔT∂ gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV ©´sxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s ágRi≤R∂Fy…”¡ æªΩáLigSfl·Õ‹[©´sW FyLÌki¨s À≥œ¡WrÛyzmsªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ªRΩxmsˆV≤R∂V ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. «¡gRi©±sNRPV J¤…˝¡[}qsÚ LSxtÌsQ˚Li lLiLi≤R∂V ™´sVVNRP‰Ã¡™´soªRΩVLiμR∂Li»¡W ™´sW…˝ÿ≤T∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≤T∂Fy—¡»˝¡V N][Õ‹[ˆπ∏∂[V xmsLjizqÛsºΩ¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi æªΩøyËLRi¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ “¡™´s©±slLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ ™´sLi…”¡™yLji

ñbÕ<Ûë´j·TT\ ã~©˝À¢ q\¢ Jz NRPLik Li©´sgRiL`i, «¡⁄©±s 18M LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ lLiLiÆ≤∂[Ã˝¡V ¨sLi≤T∂©´s DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©y @LiμR∂VÕ‹[ NUPáNRP\Æ™sV©´s ÷¡LiNRPVáV |ms»Ì¡≤R∂Liª][ DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWáV ™´sVLi≤T∂ xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV.  ¡μj∂÷d¡Ã¡V ¬ø¡[xqsVN][ øR¡Ë¨s —¡Õ˝ÿáNRPV AÆμ∂[aSáV «ÿLki¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NTP 130 “¡J ©´sÃ˝¡ “¡JgSÆ©s[ ™yLRiV @’≥¡™´sLÒjixqsVÚ©yıLRiV. INRP…‹[ ªRΩLRigRiºΩ ©´sVLi¿¡ 8™´sLRiNRPV FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ 60aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂LiøR¡NRP F°LiVV©y xqsLi ¡Liμj∂ªRΩ DFyμy˘∏R∂VVá\|ms  ¡μj∂÷d¡ Æ™s[»¡V xms≤R∂©´sVLiμj∂. DFyμ≥y˘∏R∂VV≤T∂ xmsLRiLigS\|qsªRΩLi A∏R∂V©´sÀ‹[μ≥j∂Li¬ø¡[ xqs¤ÀÍ¡N`ÌPÕ‹[60aSªRΩLi ™´sWLRiV‰Ã¡©´sV ≠sμy˘LÛRiVáV F~LiμR∂NRP F°LiVV©y ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sıμj∂ “¡JÕ‹[}msL]‰©yıLRiV. BÕÿLi…”¡™yLji\|ms HμR∂VLRiNSáøR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ á ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li.BLiμR∂VÕ‹[≠sμ≥R∂Vá©´sV ≤T∂zqs¯£qs¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, xqsLki*£qs©´sVLi¿¡ Lji™´sVW ™±s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li,Lji™´sL<Ri©±s, ¨sLRi˜LiμR∂ xmsμR∂≠ds≠sLRi™´sVfl·NSgS ¿¡™´sLjiμj∂ BLi˙NTPÆ™sVLi»˝¡ N][ªRΩáV©yıLiVV. N˝SzqszmnsZNP[xtsQ©±s NRPLi˙…‹[ Õfi @Li≤`∂ @{msˆÕfi (zqszqsG) ˙xmsNSLRiLi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. ≠ds…”¡\|ms ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s —¡Õ˝ÿ≠sμy˘μ≥j∂NSLRiVá\|ms NRPhji©´søR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s|§¶¶¶øR¡ËLjixqsWÚ 130—¡JÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. 90aSªRΩLi\|msgS DºdΩÚLÒRiªRΩ ™´sWLRiV‰Ã¡V F~Liμj∂æªΩ[Æ©s[ DªRΩÚ™´sV…‘¡øR¡L˝RiVgS FsLizmsNRP¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRPW≤yC“¡JÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. ¨s«¡LigS C“¡J©´sV gRiªRΩ |qs|mÌsLi ¡L`i Æ©sáՋ[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ryLRi*˙ºΩNRP xqsÆ™sV¯ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ DFyμ≥y˘∏R∂VVáV FyÕÊ‹©´sNRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV C“¡J©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VgS DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWá©´sVLi¿¡ ºdΩ˙™´s ˙xmsºΩxmnsV»¡©´s©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsμR∂V L]‰Liμj∂. ªRΩªRΩˆ÷¡ªRΩLigS “¡J©´sV™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ CryLji ™´sW˙ªRΩLi “¡J©´sV ≈¡¿¡ËªRΩLigS @™´sVáV ¬ø¡[}qsLi μR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li @©´sV™´sW©yáNRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂.

mÁs¡C§qï ¬s’‘·T\≈£î yÓTT+&ç#˚sTT ¨s«ÿ™s´ WÀÿμ`∂, «¡⁄©s± 18 : Fs˙LRi«‹©´sı \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘ FsNRP‰≤R∂ Æ™s[zqs©´s g]LigRi◊¡ @NRP‰Æ≤∂[ @©´sı øR¡LiμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRi FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV \|qsªRΩLi Fs˙LRi«‹©´sı  ¡NSLiVVáV, ZNP[xqsVá ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS, \lLiªRΩVáNRPV Fs˙LRi«‹©´sıá  ¡NSLiVVáV LRiW. 10.83 N][»˝¡V LS™y÷¡= DLiμj∂. ALRiW¯L`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Fs˙LRi«‹©´sıá©´sV ≠sryÚLRiLigS rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©yáVlgi[Œœ¡˛ NTPLiμR∂»¡ @©´sWx§¶¶¶˘LigS 40 ©´sVLi¿¡ 45 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ rygRiLiVV˘Liμj∂. ≠s{qsÚLÒRiLi |msLRigRi≤R∂Æ™s[V gSNRP μj∂gRiV ¡≤T∂ NRPW≤y AaS«¡©´sNRPLigS ™´s¿¡ËLiμj∂. ™´sWlLi‰…fiÕ‹[NTP |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ Fs˙LRi«‹©´sıáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVV©´sıLiμR∂V©´s zqsLi≤T∂ZNP[…fi @LiVV μ≥R∂LRi ªRΩgÊjiLiøyá¨s ™y˘FyLRiVáV À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Liª][ g]≤R∂™´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVLiVV˘Liμj∂. Æ™sLiVV˘ LRiWFy∏R∂VáNRPV NTP*Li…ÿáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™y˘FyLRiVáV ¨sLÒRiLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV DμR∂˘™´sVÀÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. G{ms{qs≤`∂= ¤Õ¡[μy ™´sWL`i‰|mns≤`∂ μy*LS N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \lLiªRΩVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩøyËLRiV. ≠sªRΩÚ©´s ™y˘FyLji Fs˙LRi«‹©´sıáV ºdΩxqsVNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ©´s ™´sÃ˝¡ NSμR∂¨s ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Ú∏R∂V≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[∏R∂VgS G{ms{qs≤`∂= μy*LS N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs NTP*Li…ÿáVNRPV 12 ™´sLiμR∂á ©´sgRiμR∂V ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s, ≠sVgRiªy LRiW.340 AgRixqÌsV ¿¡™´sLji ™yLRiLiÕ‹[ À‹[©´s£qs LRiWxmsLiÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ÷¡–¡ªRΩ xmspLRi*NRPLigS •¶¶¶≠dsV B¿¡ËLiμj∂. Bxmsˆ…”¡NUP C xqs™´sVxqs˘Q\|ms Fs™´sLRiV NRPW≤y xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. {qsˆNRPL`igS Fs˙LRi«‹©´sı \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘©´sV ≠s©´sı NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS D©yı \lLiªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V.

™y˘≈¡˘Ã¡ª][ NSLi˙lgi£qs ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BNRP‰≤R∂ xqsˆxtÌsQªRΩ B™´s*¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμR∂¨s, A ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xmsLRiNSá Fs¨sıNRPá\|ms øR¡WzmsLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ©yaRP©´s\Æ™sV©y xmnsLS*¤Õ¡[μR∂V.. LSxtÌsQ˚Li ™´sW˙ªRΩLi xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤y÷¡ @¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi NRPV˙»¡xms©yıLRi¨s NSLi˙lgixqsV NRPLkiLi©´sgRiL`i FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂Wá gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´sNRPV \¤Õ¡|qs©´sV= Fs™´sLjiøyËLRi¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsbPıLiøyLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡¨s NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·Ã¡©´sV N][LSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLi gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ \Æ©sºΩNRPx§¶¶¶NRPV‰ LS«¡g][FyÕfiNRPV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ FyLÌki¨s LRiOTPQLi¬ø¡[ AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂WáLi»¡W z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki lgi÷¡}qsÚ Æ™s[LSˆ»¡V™yμR∂Li  ¡Ã¡xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ LS«¡g][FyÕfi ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRi¨s, @NRP‰≤R∂ @Æμ∂[ FyLÌki lgi÷¡¿¡©´sLiμR∂V©´s @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V æªΩáLigSfl· B™y*á¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s NSLi˙lgixqsV ™´sVL][ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V zqsLjizqsÃ˝¡ LS«¡∏R∂V˘ }msL]‰©yıLRiV. @xqsáV ágRi≤R∂Fy…”¡ FyLÌkiÕ‹[ G x§¶‹[μyÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. DªRΩÚLRi ˙xmsgRiÕÿ˜ÈáV xmsáN]μÙR∂¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. «¡gRi©±sNRPV J»¡V Æ™s[}qsÚ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV J»¡V Æ™s[zqs©´s¤…Ì¡[©´s¨s LS«¡g][FyÕfi, BªRΩLRi NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VáV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRi¨s, @Li¤…¡[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV N][LRiVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V C Fs¨sıNRPá μy*LS LRiV«¡Ÿ\Æ™sLiμR∂¨s |msμÙR∂xms÷˝¡ NSLi˙lgixqsV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V —¡. ≠sÆ™s[N`P @©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVáV NSLi˙lgi£qs gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ¿¡Ã¡NRP «‹[ry˘Ã¡V ™´sW©´sVNRPV¨s æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı g_LRi≠sLiøyá¨s ágRi≤R∂Fy…”¡\|ms NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· ryLRi¥R∂˘  ¡XLiμR∂Li Æ©s[ªRΩ ¨sLRiLi«¡©±s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV.

>=\T¢eT+≥Tqï kÕ>∑sY Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘ê+>∑+ giR VLi»¡WLiR V, «¡⁄©s± 18 : ©ygSLÍRiV©´s rygRiL`i, $\ZaPáLi Lji«¡LS*∏R∂VL˝RiÕ‹[ ¨ds…”¡ ¨sá*áV xqsLjixms≤y D©yıLiVV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ¨ds…”¡ ¨sá*á xmsLjizqÛsºΩ |mnsWLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ μk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿ\|ms xmsÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. gRiªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ NRPXuÒy ªRΩWLRiVˆ Æ≤∂ÕÌÿNRPV «¡Ÿ\¤Õ¡ Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[, xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿNRPV «¡Ÿ\¤Õ¡ 15™´s æªΩ[μk∂©´s rygRiV¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. C G≤yμj∂ Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á\|ms BLiªRΩ™´sLRiNRPV xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[NRP F°gS @xqsáV xqsNSáLiÕ‹[ ¨dsLji™´s* gRiáVgRiVªyL][, ¤Õ¡[μ][ @©´sV™´sW©´sLi gSÆ©s[ DLiμj∂. æªΩ©y÷¡ Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ ™´s≤T∂™´s≤T∂gS rygS÷¡=©´s ≈¡Lki£mns rygRiV ™´sVLiμR∂N]≤T∂gS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. INRP \Æ™sxmso øy÷d¡øyá¨s ™´sL<SáV, Lji«¡LS*∏R∂VL˝RiÕ‹[ ¨ds…”¡ ¨sá*áV @≤R∂VgRiLi…”¡ F°™´s≤R∂Liª][ ≈¡Lki£mns rygRiV À≥œ¡≠sªRΩ™´s˘LiQ\|ms ¨ds÷¡¨ds≤R∂áV NRP™´sVV¯NRPVLi»¡V©yıLiVV.˙xmsxqsVÚªRΩLi ©ygSLÍRiV©´s rygRiL`iÕ‹[ ¨ds…”¡ ¨sá*áV Æ≤∂≤`∂ rÌ°lLi[—¡NTP ¬ø¡[LRiV™´sÕ‹[ D©yıLiVV. C ¨sá*áV |msLRigRiNRP F°æªΩ[ Æ≤∂ÕÌÿNRPV @©´sVNRPV©´sı xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPxtÌsQ ryμ≥R∂˘Æ™s[V©´s¨s ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ ™´sLÊSáV @’≥¡˙Fy∏R∂V xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. $\ZaPáLi ©´sVLi¿¡ rygRiL`iNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá©yı @NRP‰≤T∂ ¨sá*áV ™´sVLki @≤R∂VgRiLi…”¡ F°LiVV D©yıLiVV. C lLiLi≤R∂V Lji«¡LS*∏R∂VL˝RiÕ‹[ ¨ds…”¡ ™´sV…ÌÿáV gRifl·¨ds∏R∂VLigS Æ™sVLRiVgRiV xms≤T∂æªΩ[ ≠sV©´s•¶¶¶ Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds◊˝¡™´s*¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS NRPXuÒy ©´sμj∂ xmsLki™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s Lji«¡LS*∏R∂VL˝RiÕ‹[ ¨ds…”¡ ™´sV…ÌÿáV gRiªRΩLiÕ‹[ ¤Õ¡[©´sLiªRΩgS xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. ©ygSLÍRiV©´s rygRiL`i, $\ZaPáLi Lji«¡LS*∏R∂VL˝RiÕ‹[ ªRΩNRPV‰™´sgS D©´sı ¨ds…”¡ ¨sá*áV ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjixqsVÚ©yıLiVV. ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sVVLiμR∂VgS NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ ™´sLji ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡NRPV rygRiV¨dsLRiV B™y*÷¡= DLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ LSxtÌsQ˚ rÛyLiVV BLjilgi[xtsQ©±s NRP≠sV…‘¡ «¡⁄©±s 25™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙gki©±s zqsgRiıÕfi B¿¡ËLiμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi LRiVªRΩVxms™´s©yá LSNRPÕ‹[ «ÿxms˘Li ø][»¡Vc ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™´sL<SáV Aáxqs˘™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≈¡Lki£mns rygRiVNRPV \lLiªRΩVáV xqs©´sıQμÙR∂\Æ™sV©y ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Liª][ NRP¨dsxqsLi μR∂VNRPV‰Ã¡V ¬ø¡[}qs xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. μk∂¨sª][ ≈¡Lki£mns rygRiV Aáxqs˘™´sVπ∏∂[V˘ ™yªy™´sLRifl·Li g][øR¡Lji r°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V Lji«¡LS*∏R∂VL˝RiÕ‹[ ¨ds…”¡ ¨sá*áV NRPW≤y ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Liª][ C G≤yμj∂ ©yLRiV ™´sVŒ˝œ¡ß Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVL][ Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ \|msgS xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.μk∂¨sNTP ª][≤R∂V NSá*áV @xqsÚ™´s˘xqsÚLi Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ xmsLi»¡ NSá*áV C G≤yμj∂ @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS ™´sWLSLiVV. Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· }msLRiVª][ NSá*á LRiWxmsolLi[≈¡Ã¡©´sV xmspLjiÚgS ™´sWLjiËÆ™s[aSLRiV. Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· Æ™sVVªRΩÚLi @π∏∂W™´sV∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. xmsáV ø][»˝¡ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xms©´sVá NSLRifl·LigS NSá*áՋ[ ˙xmsºΩ ¡Liμ≥R∂NSáV GLRiˆ≤ÔyLiVV. xmsáV xms©´sVáV ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ DLi≤R∂»¡Liª][ NSá*áNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qs©y…”¡NTP xmspLRiÚ™´soªyπ∏∂W, ¤Õ¡[μ][ @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ C G≤yμj∂ ≈¡Lki£mns rygRiVNRPV ALRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ NRPuÌyáV FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiL`i A∏R∂VNRP»Ì¡Vc, Æ≤∂ÕÌÿ NSá*áNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qs æªΩ[μk∂á©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á xqsᕶ¶¶ ™´sVLi≤R∂÷¡(HG’d¡) xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS™y÷¡= DLiμj∂. C xqs™´sWÆ™s[aRPLi ™´sVVLiμR∂VgS GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á æªΩ[μk∂á©´sV ¨sLÙSLjiLi¿¡©´s ªRΩLS*æªΩ[ \lLiªRΩVáV ™´sLji ©yLRiV ™´sVŒ˝œ¡NRPV GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ≠dsáVLi»¡VLiμj∂. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV xqs™´sWÆ™s[aRPLi FsxmsˆV≤R∂V «¡Ljilgi[μj∂ BLiNS ¨sLÒRiLiVVLiøR¡ ¤Õ¡[μR∂V. Dxms Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂V ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi μk∂¨s\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLi¬ø¡[ ≠dsáVLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV ¬ø¡zmsˆ©y @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV NRPμR∂á≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

düeTdü´\ô|’ #·s¡Ã≈£î &ûÄsYmdt @sêŒ≥T #˚j·÷* : {°&û|” ≈¡™´sV¯Li, «¡⁄©±s 18: —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV, ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á @’≥¡™´sXμÙj∂xms©´sVáV, AL`i@Li≤`∂’d¡, xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi xms©´sVáV, xmsáV BLi«¡¨dsLjiLig`i aS≈¡Ã¡ xms©´sVá¨dsı ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s D©yı xqsLS‰L`i xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s …”¡≤T∂zms ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. μk∂¨sNTPª][≤R∂V Fs{qs=, Fs{qÌs, ’d¡{qs xqsLiZOP[Q™´sVLi N]LRi™´s≤T∂LiμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. . xqsLiZOP[Q™´sVxms¥R∂NSáNRPV ¨sμ≥R∂VáV ™´sxqsVÚ©yı @≠s xqs˙NRP™´sVLigS ≈¡LRiVË|ms¤…Ì¡[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s, . μk∂¨sNTPª][≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLji˙aS≠sVNRP @’≥¡™´sXμÙj∂ ™´sVLiμR∂gjiLi¿¡LiμR∂¨s A FyLÌkiÆ©s[ªRΩ ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ªRΩV™´sV¯Ã¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so AL][zmsLiøyLRiV. DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV NRPW≤y xqsÚLi’≥¡Liøy∏R∂V¨s, —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘LRiLigRiLi ºΩL][gRi™´sV©´sLiÕ‹[ DLiμR∂¨s, \Æ™sμR∂˘LRiLigRiLi xmsLjizqÛsºΩ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡LigS ™´sWLjiLiμR∂¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms øR¡LjiËLi¿¡.. ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s ≤U∂AL`i{qs xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRiNRP‰F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡LRiË

«¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. G≤yμj∂N]NRPrylLi[ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NUPáNRP ¨sLÒRi∏R∂WáV ™yLiVVμy xms≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. . ™´sVW≤R∂VÆ©sááN][ryLji «¡LRigS÷¡=©´s C xqs™´sWÆ™s[aRPLi G≤yμj∂ INRPryLji @©´sı»Ì¡VgS ™´sWLjiLiμj∂. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ Fs¨s≠sVÆμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ ª]≠sV¯μj∂ryL˝RiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V C xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LjigjiLiμj∂.…‘¡≤U∂{ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*

3

x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ G≤yμj∂Õ‹[ NRP¨dsxqsLi lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂VryL˝RiV «¡Ljilgi[ A©´s™yLiVVºdΩ DLiÆ≤∂[μj∂. BxmsˆV≤R∂V G≤yμj∂Õ‹[ INRPrylLi[ @©´sı»Ì¡VgS xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ «¡⁄©±s 30©´s «¡Ljigji©´s C xqs™´sWÆ™s[aRPLi ™´sV◊d˝¡ BLiªRΩ™´sLRiNRPV xmsªyÚ ¤Õ¡[μR∂V. G≤yμj∂ @LiVV©y ≤T∂AL`i{qs\|ms —¡Õ˝ÿ™´sVLi˙ºΩ NS¨ds, B©±søyLÍji NS¨ds μR∂XztÌsQryLjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ©s[ªRΩá ¨sL˝RiORPQ ˘Li @LÙRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @¨sı ™´sxqsªRΩVáV©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sμR∂˘Li }msμR∂, ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ ™´sLÊSáNRPV @LiμR∂¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂©yıLRiV. BÕÿ ˙xmsºdΩaS≈¡NRPV NRPW≤y ≠sμ≥j∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s xms∏R∂V©´sLi rygjixqsVÚLiμj∂. gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl·Liª][Fy»¡V BªRΩLRi @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡Ã¡ μy*LS «¡Ljilgi[ xms©´sVá¨dsı Aáxqs˘™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. N]¨sı aS≈¡Õ˝‹[ ¨sμ≥R∂VáV NRPW≤y |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s μR∂VÀÿLS @™´soªRΩV©yıLiVV. rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVá ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ F°Ã¡™´sLRiLi À≥œ¡W}qsNRPLRifl·,

zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ ¨sLS*zqsªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V N][N]Ã˝¡Ã¡V. N]¨sıø][»˝¡ À≥œ¡W}qsNRPLRifl·Õ‹[ G«¡¨ds= øR¡…Ìÿá©´sV @≤ÔR∂V|ms»Ì¡VNRPV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s ™´sVV≤R∂VxmsoáV gRiVLi«¡ŸªRΩV©yıLRiV. G¤«¡¨ds= GLji∏R∂WÕ‹[ xms…ÌÿáV ¤Õ¡[¨s \lLiªRΩVáNRPV xmso©´sLS™yxqs r~™´sVV¯¤Õ¡[ B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV øR¡LjiËLiøy÷¡=©´s ≤T∂ALji= ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ªRΩV™´sV¯Ã¡ AL][zmsLiøyLRiV. BÕÿ ˙xmsºdΩ aS≈¡Õ‹[ «¡Ljilgi[ @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ @≠s¨dsºΩ Gμ][ INRP ™´sVWá©´s ªyLi≤R∂ ≠sxqsVÚÆ©s[ DLiμj∂. —¡Õ˝ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V, ˙xms«ÿ¨dsNRPLi BNRP‰»˝¡Vc, @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP, ¨sμ≥R∂VáV μR∂VÀÿLS ªRΩμj∂ªRΩLSLiaSá©´sV ≤U∂AL`i{qsÕ‹[ øR¡LjiËLi¿¡ ºdΩLS¯©yáV ¬ø¡[zqs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLizmsæªΩ[ ™y…”¡NTP FsLiª][ N]LiªRΩ xmsLjiuy‰LRiLi DLi »¡VLiμj∂. xqsÚLi’≥¡Li¿¡©´s @’≥¡™´sXμÙj∂ NRPW≤y Æ™s[gRi™´sLi ªRΩ™´sVπ∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ DLi»¡VLiμj∂. C ºdΩLS¯©yáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ NRPW≤y DLi≤R∂»¡Liª][ ≤U∂ AL`i{qs xqs™´sWÆ™s[aRPLi «ÿxms˘Li «¡LjigjiæªΩ[ A ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂, xqsLiZOP[Q™´sVLi\|ms©´s, Fyá©´s ∏R∂VLi˙ªyLi gRiLi\|ms©´s xqsˆxtÌsQLigS NRP©´s ¡≤R∂VªRΩVLi μR∂©yıLRiV.

&Éj·T˝Ÿ j·T esY ø£˝…ø£ºsY <ë«sê düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ : &ûÄsYz |”;ÄsY Á|ükÕ<é NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡⁄©±s 18 : ˙xmsºΩ r°™´sV™yLRiLi ≤R∂∏R∂VÕfi ∏R∂VV™´sL`i NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLRi˘˙NRP™´sVLi μy*LS xqs™´sVxqs˘Ã¡V xqsªRΩ*LRiLi xmsLjiuy‰LRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ lLi≠s©´sW˘ @μ≥j∂NSLji zms’¡AL`i ˙xmsryμ`∂ @©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSá @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xqs™´sWÆ™s[aRP xmsLji¿¡ ≤R∂∏R∂VÕfi ∏R∂VV™´sL`i NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ «¡≠sV¯NRPVLi»¡ ™´sVLi≤R∂áLi À‹[gRiLiFy≤R∂V ˙gS™´sVLi©´sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NRPLRiVflÿNRPL`i lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW gRiªRΩ ≈¡Lki£mnsÕ‹[ xmsºΩÚxmsLi»¡ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s ªRΩ™´sV ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s \lLiªRΩVáV }msL˝RiV B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ xmsLizmsfl‘· «ÿ’¡ªyÕ‹[ ¤Õ¡[™´s¨s zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨s\|ms ≤T∂AL`iJ xqsˆLiμj∂xqsWÚ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ xqsLi∏R∂VVNRPÚ xqsLiøyáNRPVáV ≠søyLRifl· ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s xqsVÀ≥ÿ£tsQ©´sgRiL`iNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s bP™´sLS«fi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ \|msxmsoá ©´sVLi≤T∂ ˙ªygRiV¨dsLRiV xqs˙NRP™´sVLigS xqsLRixmnsLS NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ™´sVVLjiNTP NSá*áV xmsLjiaRPV˙À≥œ¡Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s, zqszmsL][≤ÔR∂V ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ≤T∂AL`iJ xqsˆLiμj∂xqsWÚ ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs NRP≠sVxtsQ©´sL`i μy¨s\|ms ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPLi…ÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ©ylLi[* ©´sVLi¿¡ $¨s™y£qs ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW zqsLjizqsÃ˝¡Õ‹[ \¤À¡Fy£qs L][≤ÔR∂V μyLjiÕ‹[ ªRΩ©´s À≥œ¡W≠sV ¤Õ¡[NRPV©yı ªRΩ©´sNRPV ALÔkiJ ©Ø[…‘¡xqsVáV xmsLiFyLRi¨s, ªRΩ©´s xqÛsÕÿ¨sı F°LRiVgRiV ™yLRiV @˙NRP≠sVLiøyLRi¨s xqslLi[* «¡LjizmsLiøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. zqsLjizqsÃ˝¡ ALÔjiJ μy*LS zmnsLS˘μR∂V xmsLjibdP÷¡Li¿¡ øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPLi…ÿ™´sV¨s, xqsÚÕÿá xqslLi[* gRiVLjiLi¿¡ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ≤yNRPV˘Æ™sVLi»˝¡V , xmspLjiÚ ≠s™´sLSáª][ G≤T∂,xqslLi[* Õÿ˘Li≤`∂ LjiNSLÔRiVNRPV xmsLizms}qsÚ xqslLi[* ¬ø¡[LiVVLiøR¡gRiáLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ 9 ™´sVLiμj∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ˙xmsryÚ≠sLiøR¡gS xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xqs™´sVxqs˘ xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

20q $<ë´dü+düú\ ã+<é \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 18: FyhRiaSááV, ≠sμy˘xqsLixqÛsáՋ[ øR¡μj∂Æ™s[ ≠sμy˘LÛRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi CÆ©sá LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS ≠sμy˘xqsLixqÛsá  ¡Liμ`∂NRPV GHFs£qsFs£mns zmsáVxmso¨s¿¡ËLiμj∂. FyhRiaSááV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV 10 L][«¡ŸÃ¡V μy»¡VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NTP ≠sμy˘LÛRiVáNRPV @™´sxqsLRi™´sVgRiV FyhRixmsoxqsÚNSáV, ∏R∂VW¨sFy™±sV=áV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V»¡Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmnsá™´sVLiVVLiμR∂¨s ≠sμy˘LÛji |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s Æ©s[ªRΩáV Æ™s[fl·V, ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`iáV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV @™´sxqsLRi™´sVgRiV FyhRi˘xmsoxqsÚNSáV zqsμÙR∂LigS D©yı∏R∂VLi»¡W ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLRiVáV g]xmsˆÃ¡NRPV F°LiVV ˙xmsNRP»¡©´sáV gRiVzmsˆLiøyLRi¨s , ºdΩLS xqsW‰Õfi= ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´sxmsˆ…”¡NTP ™y…”¡¨s @Liμj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sVLiVVLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. C  ¡Liμ`∂NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|ms#˚Æ™s[»¡V ≠sμy˘xqsLixqÛsáV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV.

\>∑&ÉbÕ{Ï~ n‹ ‘Ó*$ <äTj·T´ã{Ϻq Vü≤Øwt sêe⁄ |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ‘∂, «¡⁄©s± 18 : ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi\|ms …‘¡AL iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶LkiaP LS™´so ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. xmsLRiNSáՋ[ 99 aSªRΩLi ˙xms«¡Ã¡V æªΩáLigSfl· ™yμy¨sZNP[ xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRi¨s @©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. xmsLRiNSá xmns÷¡ªRΩLi\|ms ágRi≤R∂Fy…”¡ @ºΩ æªΩ÷¡≠sgS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. Æ≤∂\¤À¡Q˜ aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ J»¡L˝RiV xmsLRiNSáՋ[ …‘¡AL iFs£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS J¤…¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤y¨sı x§¶¶¶Lkia PLS™´so FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. xmsLRiNSáՋ[ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s FsLi{qs{msH ªRΩFyˆ ≠sVgRiªy FyLÌkiá¨dsı æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáƙs[V©´s¨s ¬ø¡Fyˆ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VZNP[ FsLi{qs{msHNTP ZNP[™´sáLi 805 J»˝¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´søyË∏R∂V¨s, μk∂¨sı  ¡…Ì”¡ 99 aSªRΩLi J»¡L˝RiV æªΩáLigSfl·©´sV N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. xmsLRiNSáՋ[ @¨sı FyLÌkiáV æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWá™´sV©´sG ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aS∏R∂V¨s, μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s {qs≤U∂á©´sV ágRi≤R∂Fy…”¡, ™y∏R∂VÕÿL i LRi≠sáNRPV xmsLixmsoªy™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsNRPV xms»Ì¡Li NRP≤T∂æªΩ[Æ©s[ xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚Li DLi»¡VLiμR∂¨s LS«¡g][FyÕfi Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRi¨s, NS¨ds ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs©´sV J≤T∂LiøyLRi¨s, ágRi≤R∂Fy…”¡ ™yμy¨sı ºΩzmsˆN]…ÌÿLRi©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs lgi÷¡}qsÚÆ©s[ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ @¨s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs©´s ágRi≤R∂Fy…”¡¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V ºΩzmsˆN]…ÌÿLRi¨s, LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y @©´sVNRPWáLi @¨s ªy«ÿ xmns÷¡ªyáª][ Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂LiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ μR∂XztÌsQÕ‹[ ágRi≤R∂Fy…”¡ J «‹[NRPL i @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· xqsˆLiμj∂Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤ ∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV ˙xms«¡Ã¡V @≤ÔR∂VNSμR∂¨s, N]LiμR∂LRiV |ms»Ì¡V ¡≤T∂μyLRiV¤Õ¡[ @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s x§¶¶¶Lkia PLS™´so ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

ndü+‘·è|æÔ‘√ nqï<ë‘· NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡⁄©±s 18 :ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sLji μy©y˘¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ ™´s˘™´sry∏R∂VÆ™s[V ˙xmsμ≥y©´s “¡™´s©yμ≥yLRiLigS©´sV @LiμR∂VÕ‹[ ™´sLji rylgi[ ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s xmsLi»¡gS gRiá NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ \lLiªRΩVá©´sVLi¿¡ ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. \lLiªRΩVáV NRP¨dsxqsLi @LiVVμR∂V™´sLiμR∂\¤Õ¡©y ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠s}qsÚ ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™yLji AaRPá©´sV A≠sLji ¬ø¡[aSLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sLjiNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NTP*Li…ÿÕfiNRPV 1110 LRiWFy∏R∂VáVLi≤R∂gS, ™´sVμÙR∂ªRΩV©´sV ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS @Li¤…¡[ ZNP[™´sáLi 175 LRiWFy∏R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V |msLi¿¡ 1250 LRiWFy∏R∂VáNRPV ≠sVLiøR¡NRPVLi≤y ¬ø¡[zqsLiμj∂. \lLiªRΩVáV NRP¨dsxqsLi 500 |msLiøyá¨s N][LjiæªΩ[ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi NTP*Li…ÿÕfiNRPV 250 LRiWFy∏R∂V\¤Õ¡©y |msLiøyá¨s N][LjiLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi B¿¡ËLiμj∂ 175 LRiWFy∏R∂V¤Õ¡[. CÆ™s[VLRiNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*™´sV©y À‹[©´s£qs ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s \lLiªRΩVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi |msLixmso @μ≥j∂NRPLigS NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVáZNP[ ÕÿÀ≥œ¡Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sV»¡Õ‹[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ LRi’≥d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ 10áORPQá »¡©´sVıá μj∂gRiV ¡≤T∂ LSgS 1110 LRiWFy∏R∂Vá ˙xmsNSLRiLi 8áORPQá »¡©´sVıáNRPV 888N][»˝¡V \lLiªRΩVáNRPV @Liμj∂Liμj∂. |msLjigji©´s ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi ˙xmsNSLRiLi 1250 LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV©´s ¤Õ¡NTP‰}qsÚ 1028N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV LS©´sV©yıLiVV. \lLiªRΩVáNRPV 140 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV @μR∂©´sLigS ¬ø¡[LRi©´sV©yıLiVV. J\Æ™sxmso ™´sLiμR∂Õ˝‹[ @Li¤…¡[ 50NTPÕ‹[á ≤T∂Gzms  ¡ryÚNRPV 500LRiWFy∏R∂Vá™´sLRiNRPV |msLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi |msLiøR¡NRP ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[zqs ZNP[™´sáLi 175 LRiWFy∏R∂VáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi NS™´s≤R∂Li G≠sμ≥R∂LigS ©y˘∏R∂V™´sV¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. ry*≠sV©y¥R∂©±s NRP≠sV…”¡ zqsFnyLRixqsVá ˙xmsNSLRiLi μ≥y©´s˘Li NTP*Li…ÿÕfiNRPV 2033 LRiWFy∏R∂VáV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s \lLiªRΩVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

eT÷‘·|ü&ÉqTqï bÕsƒ¡XÊ\\T $<ë´yê\+{°s¡¢ ‘=\–+|ü⁄q≈£î Ä<˚XÊ\T Aμ∂j ÕÿÀÿμ`∂, «¡⁄©s± 18 M @xqs¤Õ¡[ @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLi @ORPQLSxqs˘ªRΩ D©´sı ™´sWLRiV™´sVWá Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s øyÕÿ ˙gS™´sWÕ˝‹[ DFyμ≥y˘ ∏R∂VVá F°xqÌsVáV À≥œ¡LkiÚNSNRPVLi≤y F°ªRΩVLi¤…¡[, ≠sμy˘™yáLi…‘¡L˝Riª][\Æ©s©y FyhRiaSáá©´sV ©´s≤T∂zmsryÚ™´sV©´sVNRPVLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li @LiμR∂VNRPV xqs}qs≠sVLS @Li»¡W ≠sμy˘™yáLi…‘¡L˝Ri©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V ª]ágjiLiøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqsV™´sWLRiV ™´sLiμR∂NRPV \|msgS FyhRiaSááV ™´sVWzqsF°©´sV©yıLiVV. øyÕÿ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ @LRi N]LRi ≠sμy˘À‹[μ≥R∂©´s á’¡LiøR¡©´sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ B…‘¡™´s¤Õ¡[ 3966™´sVLiμj∂ ≠sμy˘™y áLi…‘¡L˝Ri©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. ™yLRiV ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[NTP ™´s¿¡Ë NRP¨dsxqsLi ™yLRiLi L][«¡ŸLRiV NRPW≤y gRi≤R∂V™´sNRP ™´sVVLiÆμ∂[ ª]ágjiLiøy ÷¡=™´s¿¡ËLiμj∂. ™yxqsÚ™y¨sNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sμy˘x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li ˙NTPLiμR∂ ™´sVW≤R∂VÆ™s[á™´sVLiμj∂ ≠sμy˘™yáLi…‘¡L˝RiV @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. DFyμ≥y˘∏R∂VΔÿ◊d¡Õ˝‹[ 800™´sVLiμj∂¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ª]ágjiLiøy÷¡= D©yı GNRPLigS 3900™´sVLiμj∂¨s ª]ágjiLiøR¡≤R∂Li xmsáV ≠s™´sVLRi+áNRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¿¡Ë©´s AÆμ∂[aSá©´sV ªRΩV.øR¡ ªRΩxmsˆNRPVLi ≤y @™´sVáV¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPV©´sı —¡Õ˝ÿ@μ≥j∂NSLRiVáV INRP‰ NRPáLiF°»¡Vª][ 3900™´sVLiμj∂¨s ª]ágjixqsWÚ DªRΩÚLRiV*áV NRPW≤y«ÿLki¬ø¡[}qsaSLRiV. μk∂Liª][ ≠sμy˘™yáLi…‘¡L˝Ri À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sWLRi©´sVLi≤R∂gS, FyhRiaSááV ™´sVWªRΩ xms≤T∂æªΩ[ «¡Ljilgi[ ˙xms™´sWμy¨sı FsÕÿ ¨s™yLjiLiøyÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂VNRP ªRΩááV xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi 55 ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSááV ™´sVLi«¡⁄LRiV NSgS, gRiªRΩLiÕ‹[¨s 44FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ lLigRiV˘Ã¡L`i DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ¤Õ¡[NRP ZNP[™´s áLi ≠sμy˘™yáLi…‘¡L˝Riª][Æ©s[ N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. BÕÿ ™´sLiμR∂ FyhRiaSááV ™´sVWªRΩxms≤R∂©´sV©yıLiVV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 19, pHé 2012

düTes¡íyês¡Ô

kÕ>∑T˝À yÓqø£+» y˚düTÔqï |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\T

ø£qTeTs¡T>∑eqTqï |ü#·Ã ã+>±s¡+ sê»ø°j·T $X‚¢wüD\‘√ »Hêìï yÓ÷dü+ #˚j·T˝Òs¡T Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms @¨sı FyLÌkiá Æ™s[V¥][™´sV¥R∂©´sLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVLiVV˘Liμj∂. Fs™´sLjiNTP™yLRiV ≠sZa˝P[ztsQLiøR¡VNRPV©´sı ºdΩLRiV gRi™´sV¨sxqs}qsÚ AaRPËLRi˘Li NRPágRiNRP ™´sW©´sμR∂V. Gªy™yªy @LiªyNRPW≤y ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ DLiμR∂©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiQ\¤Õ¡©´s NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsáV ™´søyËLiVV. ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ Æ™sÃ˝¡V™´s ™´s¤Õ˝¡[ J≤y™´sV¨s ¨sLÙSLRifl·NRPV ™´søyËLiVV. ¨s«¡LigS Bμj∂ J LRiNRPLigS ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVL][™´sWLRiV G ™´sWLRiË≤R∂Æ™s[V ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂V. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá\Æ™sV©´s NSLi˙lgi£qs©´sV, ˙xmsºΩxmsORPQ Fy˙ªRΩ F°xtsQfl·Õ‹[ …”¡≤T∂zms \Æ™sxmnsá˘ÕÿáNRPV C Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV @μÙR∂Li xms…ÌÿLiVV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRi™´sV¨sLiøR¡NRPVLi≤y ≠sZa˝P[xtsQfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sLi¿¡LiøR¡≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂V. ªy™´sVV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xms©´sVá©´sV ˙xms«¡Ã¡V @LigkiNRPLjixqsVÚ©yıLS ¤Õ¡[μy @©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi gRi™´sV¨sLiøR¡NRPVLi≤y øR¡W≤R∂≤R∂Li xqsLjiNSμR∂V. @LiVVæªΩ[ «¡gRi©±s @≠s¨dsºΩ ˙xmsøyLRiLi ™´sVVLiμR∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sxmns˘Õÿ¤Õ¡[ FsNRPV‰™´sgS ˙xms«¡Ã¡©´sV Àÿμ≥j∂Li¿¡ DLi…ÿLiVV. @LiμR∂VZNP[ ™yLRiV @»¡V NSLi˙lgi£qsNRPV, B»¡V …”¡≤T∂zmsNTP gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡FyˆLRiV. FsLiªRΩ…”¡ ™y\lLi©y ˙xms«¡Ã¡ ºdΩLRiVˆ ™´sVVLiμR∂V Õ‹LigjiºdΩLRi™´sázqsLiÆμ∂[©´s©´sı ©´s™´sV¯NS¨dsı LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VZNP[, @©y™´sVNRPV\¤Õ¡©´s™yLRiV, ªRΩgji©´s rÛyLiVV ¤Õ¡[¨s™yLRiV NRPW≤y BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂, Fs¨dÌs∏R∂WL`i ™´sLi…”¡ μj∂gÊRi«ÿá©´sV J≤T∂Li¿¡©´s Dμyx§¶¶¶LRifl·Ã¡V ™´sV©´sNRPV D©yıLiVV. FsLiª][ ˙xmsºΩxtÓsQ NRP÷¡gji©´s™yLRiV J»¡VNRPV N]LRigSNRPF°™´s≤R∂™´sVW øR¡WaSLi. Fs¨sıNRPá ™´s˘™´sxqÛsNRPV @ºdΩªRΩ™´sVLiVV©´s \Æ©sºΩNRP øR¡LRiË ºdΩxqsVNRPV™´s}qsÚ xqs™´sWμ≥y©´sLi G≠dsV μ]LRiNRPμR∂V. «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[¨s \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsFyLÌkiNTP Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ BLiªRΩ…”¡ «¡©yÆ™sWμR∂Li FsLiμR∂VNRPV á’≥¡Li¿¡LiμR∂©´sı ˙xmsaRPı Æ™s[xqsVNRPVLi¤…¡[, @≠s¨dsºΩ Æ©s[ªRΩ©´sV ˙xms«¡Ã¡V Fs…˝ÿ AμR∂LjiLiøyLRiVc @¨s AaRPËLRi˘F°æªΩ[ Dxmsπ∏∂WgRiLi ¤Õ¡[μR∂V. ™´sV©´s Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂V©´sV gRiVLjiÚxqsWÚ AÆ™sWμj∂Li¬ø¡[™yLRiV xms≤R∂NRPW≤R∂¨s AaRPËLRi˘Li @μj∂. INRP©y≤R∂V 60 N][»˝¡ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿ¨sZNP[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ™´sWLjiË©´s øR¡Lji˙ªRΩ©´sV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ©y˘∏R∂VLi μ≥R∂LRi¯Li lgi÷¡¿¡, @©y˘∏R∂VLi @μ≥R∂LRi¯Li J≤T∂F°π∏∂[V ºdΩLRiVÕ‹[ D©´sı ™´s˘™´s}qÛs≠dsV NSμR∂V ™´sV©´s ˙xms«ÿry*™´sV˘Li. ™´sVLi¿¡NUP ¬ø¡≤R∂VNRPW ™´sVμ≥R∂˘ NSNRPVLi≤y, lLiLi≤R∂V LRiNSá ¬ø¡≤R∂Vá ™´sVμ≥R∂˘Æ©s[ F°…‘¡c DLiÆ≤∂[Õÿ, Gμ][ INRPμy¨sı ™´sW˙ªRΩÆ™s[V FsLiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ ™´sV©´s Fs¨sıNRPá ™´s˘™´sxqÛs LRiWxmsoμj∂μÙR∂VNRPVLiμj∂. ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ xms¨s¬ø¡[xqsWÚ, INRP xqsx§¶¶¶«¡zqsμÙR∂\Æ™sV©´s ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li Fsμj∂lgi[ xmsLjizqÛsªRΩV¤Õ¡[≠dsV ™´sV©´s xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ¤Õ¡[™´so. ryLi˙xmsμyLiVVNRPLigS D©´sı Aμ≥j∂xmsªRΩ˘, ˙Fy ¡Ã¡˘ ™´sLÊS¤Õ¡[, ªRΩ™´sV xmsáVNRPV ¡≤T∂NTP ˙xms«ÿry*™´sV˘™´sVV˙μR∂©´sV ryμ≥j∂LiøR¡VN][™´s≤R∂Li N][xqsLi Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂V©´sV A˙aRPLiVVxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩ Dxms Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ J»¡L˝RiV @≠s¨dsºΩ¨s J…”¡Lig`iNRPV INRP ˙FyºΩxmsμj∂NRPgS gRiVLjiÚLiøR¡¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ™yxqsÚ™y¨sı gRiVLjiÚLiøy÷¡. G ˙FyºΩxmsμj∂NRPá\|ms J»¡L˝RiV ªRΩ™´sV FsLizmsNRP©´sV ¬ø¡[aSLRi¨s @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLi. 2009Õ‹[ LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ lLiLi≤][ ryLji Fs¨sıNRPLiVV©´sxmsˆV≤R∂V @xmsˆV≤R∂V NRPW≤y BÕÿÆ©s[ ≠sZa˝P[ztsQLiøR¡VNRPV©yıLi. @xmsˆ…˝‹[ ˙xmsºΩxmsOSQ¨dsı ¨sLS∏R∂VVμ≥R∂Li ¬ø¡[zqs, F¢LRixqs™´sW«¡ xqsLixqÛsá¨sı…”¡¨ds À≥œ¡∏R∂V˙À≥ÿLiªRΩLi ¬ø¡[zqs, «¡©yNRPL<Rifl· A∏R∂VVμ≥R∂Liª][ xqs™´sW«¡xmso ™´s©´sLRiVá©´sV NSL]ˆlLi[»˝¡NRPV x§¶¶¶NRPV‰À≥œ¡VNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s xmnsV©´sªRΩ \Æ™sFs£qsμj∂. . A Fyá©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ «¡©´sLi ™´sV©´sxqsV=Õ‹[ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μy¨sNTP xmsμR∂V©´sV|ms≤T∂æªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @xmsˆV≤R∂V xms≤T∂F°π∏∂[VÆμ∂[. BLiªRΩÕ‹[ ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki ™´s¿¡Ë, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´s˘ºΩlLi[NRP J»˝¡©´sV ¿d¡÷¡Ë, NSLi˙lgi£qs xmso©´sLSgRi™´sV©y¨sNTP ª][≤R∂ˆ≤T∂Liμj∂.¿¡LRiLi“¡≠s NRP©´sVNRP, ªRΩ©´s ≠dsVμR∂ æªΩáVgRiV xqs™´sW«¡Li |ms»Ì¡VNRPV©´sı AaRPáNRPV @©´sVgRiVfl·\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS Fsμj∂gji DLi¤…¡[, xmsLjiflÿ™´sWáV Æ™s[LRiVgS DLiÆ≤∂[≠s. ºΩLjigji @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ μR∂VLRi¯LRifl·Li FyáVNS™´s≤R∂Li, LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ¿¡˙ªRΩ\Æ™sV©´s ™´sVáVxmso ºΩzmsˆLiμj∂. «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©´slLi≤ÔT∂ NSLi˙lgi£qs©´sV ¿d¡Ã¡Ë≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıxqsWÚ NSLi˙lgi£qs ™´s˘ºΩlLi[NRP bP’¡LS¨sı ¨sLji¯LiøR¡rygSLRiV. @μ≥j∂NSLRi FyLÌkiÕ‹[¨s ¿d¡÷¡NRP, ˙xmsºΩxmsOSQ¨sNTP xqsx§¶¶¶«¡\Æ™sV©´s ANRPL<Rifl· NRP÷¡zqs INRP N]ªRΩÚ aRPNTPÚNTP Æ™s[μj∂NRP NRP÷¡ˆLiøyLiVV. @≠s¨dsºΩ\|ms ≠søyLRifl· INRP Æ™s[μ≥j∂Lixmso NSLRi˘˙NRP™´sVLigS ˙xmsøyLRi™´sVLiVV˘LiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi C Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá©´sV  ¡…Ì”¡ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. BμR∂Liªy ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V, FyáF~LigRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V, J»¡L˝RiÕ‹[¨s μj∂gRi«ÿLRiV≤R∂VªRΩ©´sLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @¨s LS«¡NUP∏R∂VÆ©s[ªRΩáV ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ™´sV\|ms xms≤T∂©´s xmsLS«¡∏R∂VÀ≥ÿLS¨sı ªRΩzmsˆLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP, AªRΩ¯≠saS*xqsLi NRP÷¡ˆLiøR¡≤y¨sNTP ™yLRiV @Õÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li xqsx§¶¶¶«¡Æ™s[V. NS¨ds, @μj∂ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚNRPV gS˘LRiLi…‘¡c BxqsVÚLiμy? «¡Ljigji©´s μy¨sı xqs≠dsVOTPQLiøR¡VN][NRPF°æªΩ[, ªRΩ™´sV©´sV ªy™´sVV Æ™sVLRiVgRiV xmsLRiøR¡VN][NRPF°æªΩ[ xmsLjizqÛsºΩ G≠sV…”¡?@≠s¨dsºΩ ™´sWLÊSáՋ[ ryμ≥j∂Li¿¡©´s μ≥R∂©´sLi FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚ©´sV ¬ø¡[zqs©´s¤…Ì¡[ , ry©´sVÀ≥œ¡WºΩxms™´s©yá ≠dsVμR∂ æªΩ[÷¡™´s¿¡Ë©´s ≠s«¡∏R∂VLi LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ zqÛsLRixmsLji¬ø¡[ aRPNTPÚ¨sxqsVÚLiμy...B}qsÚ @xmsˆV≤R∂V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ G FyLÌkiáV ≠sVgRiVáVªyLiVV? @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s Fyá©´s @Liμj∂Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ AÕ‹[¿¡Liøy¤Õ¡[ ªRΩxmsˆ ™´sLi¿¡Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sW©´sVN][™y÷¡.

s¡TDns¡Ω‘· ø±s¡T¶\ô|’

xmsxqsVxmso CxmsLi»¡ }msLRiV ≠s©´sgSÆ©s[ »¡NRPV‰©´s gRiVLRiVÚNRPV ™´s¬ø¡[Ëμj∂ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ. C—¡Õ˝ÿ ˙xmsºΩG…ÿ xmsxqsVxmso©´sV LjiNSLÔRiVrÛyLiVVÕ‹[ xmsLi≤T∂xqsWÚ ªRΩ©´sNRPLi»¡W }msLRiV ˙xmsΔÿ˘ªRΩVá©´sV r~ªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[NSμR∂V, Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ ˙xmsæªΩ[˘NRPrÛy©y¨sı xqsLiFyμj∂LiøR¡VNRPV©´sı ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi \lLiªRΩVáV xmsxqsVxmso rygRiV ¬ø¡[∏R∂WáLi ¤…¡[ DLjiNRPLiÀ≥œ¡Li FsNS‰÷¡=LiÆμ∂[©´s©´sıLiªRΩ NRPhji©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiªRΩxqsLi™´sªRΩ=LRiLi FsNRPLS rygRiVNRPV 1.30áORPQá LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡Ë}qsÚ ™yLjiNTP ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºΩxmnsáLi FsNRPLSNRPV 30Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ©´sxtÌsQLi. ÕÿÀ≥ÿáÀÿ»¡ ™´sW»¡»¡VLi¿¡æªΩ[, NRP¨dsxqsLi|ms…Ì”¡©´s|ms»Ì¡V ¡≤T∂ NRPW≤y LSNRP F°™´s≤R∂Liª][ @©´sıμyªRΩáV NRPVÆμ∂[á™´soªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ @©´sı μyªRΩáV xmsxqsVxmso xmsLi»¡ @Li¤…¡[Æ©s[ ¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡ºΩÚF°ªRΩV©yıLRiV. xmsxqsVxmso μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´s¿¡ËLiμR∂Li¤…¡[ \lLiªRΩVá BŒ˝œ¡Õ˝‹[ zqsLRiVáV ¨sLiÆ≤∂[≠s. NRP¨dsxqsLiINRP‰ªRΩVáLi  ¡LigSLRi™´sVLiVV©y @©´sıμyªRΩáV {qs«¡©±sN][ryLji N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs™yLRiV. FsNRPLS rygRiV \|ms áOSQ™´sVVxmsˆÆ™s[á LRiWFy∏R∂VáV |ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms≤T∂æªΩ[ NRP¨dsxqsLi áORPQ LRiWFy∏R∂VáV NRPW≤y \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡[LRiNRPF°™´s≤R∂Li ª][ @»¡V\Æ™sxmso CryLji NRPÆ©sıQºΩÚ NRPW≤y øR¡W}qsLiμR∂VNRPV \|qsªRΩLi Æ™s©´sVNS≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡VgS xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ™yxqsÚ™y¨sNTP FsNRPLSNRPV 22©´sVLi¿¡25  ¡ryÚáμj∂gRiV ¡≤T∂ ™´s¬ø¡[Ë xmsxqsVxmso CryLji ZNP[™´sáLi 15  ¡ryÚáNRPV

xmsLji≠sVªRΩLi NS™´s ≤R∂Li, gji»Ì¡VÀÿ»¡Vμ≥R∂LRiNRPW≤y xqsLjigÊS xmsáVNRPNRP F°™´s≤R∂Liª][ @©´sıμyªRΩáV NRPVÆμ∂[á∏R∂W˘LRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|qsªRΩLi xmsxqsVxmso \lLiªRΩVá\Æ™sxmso NRPÆ©sıQºΩÚ øR¡W≤R∂NRP F°™´s≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS ALRiW¯L`i ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[Æ©s[ rygRiπ∏∂[V˘ xmsxqsVxmso xmsLi»¡ 15Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[}qs™yLRiV. gRiªRΩlLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsgRi ¡»Ì¡≤R∂Li, ˙xmsNRPXºΩ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][rygRiV xqsgS¨sNTPxqsgRiLixms≤T∂F°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[NTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. 2009c10Õ‹[ 22Æ™s[á33FsNRP LSÕ˝‹[ rygRiV¬ø¡[∏R∂VgS 2010Õ‹[ 4áORPQá75Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ μj∂gRiV ¡≤T∂™´s¿¡ËLi

$<äT´‘Y yê&Éø£+˝À C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê* ™´sL<SNSáLi NS™´s≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω ˙xms™´sWμyá\|ms @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s ¨sxmsofl·VáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. FsNRPV‰™´sgS Æ™sV»Ì¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ À‹[L˝RiV Dxmsπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ \lLiªRΩVáV @˙aRPμÙR∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ˙xms™´sWμyáNRPV gRiVLRi™´soªRΩVLi…ÿLRi¨s ™yLRi©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω ™y≤R∂NRPLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVá xqsWøR¡©´sáV Fy…”¡LiøR¡NRPVLi≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ˙xms™´sWμyáV FsNRPV‰™´sgS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı∏R∂V©yıLRiV. ªRΩ≤T∂¬ø¡[ºΩª][ Æ™sW…ÿL˝RiV A©±s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, A£mns ¬ø¡[∏R∂V ≤R∂Li ™´sLi…”¡ ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ @˙aRPμÙR∂ øR¡Wxms≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xms™´sWμyáV N]¨sæªΩøR¡VËNRPVLi…ÿLRi¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Æ™sW»¡L`iá ™´sμÙR∂ LRi ¡˜LRiV ¬ø¡[ªRΩVáV ™y≤T∂æªΩ[ C ˙xms™´sWμyá ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xmsÆ≤∂[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. Æ≤∂ÕÌÿ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¬ø¡[xmsáV, L]∏R∂V˘Ã¡ ¬ø¡LRiV™´soáNRPV B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω FsNRPV‰™´sgS ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLRiV. ¬ø¡LRiV™´sogRi»˝¡\|ms ≠sμR∂V˘ª`Ω \Æ™sL˝RiV DLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω uyN`PNRPV gRiV\lLi øyÕÿ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s xqsLixmnsV»¡©´sáV AÆ™s[μR∂©´s NRP÷Ê¡ryÚLiVV. ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s NRP lLiLi…fi \Æ™sL˝RiV ™y≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ uyL`ÌixqsLRiW‰Q˘ …fi NSNRPVLi≤y ¨s™yLjiLiøR¡™´søR¡VË. ≠sμR∂V˘ª`Ω \Æ™sL˝Ri N]©´sVg][áVÕ‹[ xqs\lLi©´s ˙xms™´sWflÿáV Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xms™´sWμyá©´sV @LjiNRP»Ì¡™´søR¡Ë¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. |qsÕfiF°©±s øyLÍjiLig`iÕ‹[ DLi≤R∂gS ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω uyN`PNRPV gRiV\lLi ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆπ∏∂[V xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤R∂ªy∏R∂V¨s, ∏R∂VV™´sªRΩ C

≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ «ÿ˙gRiªRΩÚgS DLi≤yá¨s |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. ø≥yLÍjiLig`iÕ‹[ DLi≤R∂gS Fn°©±s Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVLi¿¡μR∂©yıLRiV. |qsÕfiFn°©±s DuÒ°˙gRiªRΩ |msLjigji©´sxmsˆV≤R∂V Àÿ˘»¡Lki ª]ágjiLi¿¡ μR∂WLRiLigS |ms»Ì¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Àÿ˘»¡Lki }ms÷¡F°π∏∂[V @™´sNSaSáV ¨s™yLjiLiøR¡™´søR¡Ë©yıLRiV. . |qsÕfiFn°©±s ¨ds…”¡Õ‹[ xms≤T∂©´sxmsˆV≤R∂V zqs*ø`¡ A£mns ¬ø¡[zqs Àÿ˘»¡Lki ª]ágjiLiøyá¨s xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω gRiX•¶¶¶, ™yfl”·«¡˘ @™´sxqsLSÕ˝‹[ “¡≠sªRΩLiÕ‹[ ™´sVÆ™s[VNRP\Æ™sV©´sLiμR∂V©´s ™y≤R∂NRPLiÕ‹[ «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN][NRPVLi¤…¡[ ªRΩLRiøR¡W BÕÿLi…”¡ ˙xms™´sWμyáƩs[ FsμR∂VL]‰Li…ÿ™´sV¨s

ø£\Twæ‘·+>± eT÷d” »˝≤\T

xqsWLS˘}ms»¡ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs ™´sVW{qs¨dsLRiV NRP¨dsxqsLi ryı©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP NRPW≤y xms¨sNTPLS ™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂W ™yLÔRiVá ˙xms«¡Ã¡V AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. Æ©sáL][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV  ¡VLRiμR∂™´sV∏R∂VLigS, ANRPVxmsøR¡ËgS, μR∂VLS*xqs©´sª][ ™´sxqsVÚLiμj∂. ™´sVW{qs ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li xms≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V ©yøR¡V |msLjigji ¨dsLRiV xmsLjiaRPV˙À≥œ¡LigS ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. A ¨ds…”¡¨s xqsWLS˘}ms»¡Õ‹[¨s zmnsÃÌ¡L`i ¤À¡≤`∂ ™´sμÙR∂ FsLiªRΩ xmsLjiaRPV˙À≥œ¡Li ¬ø¡[zqs©y xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°ªRΩVLiμj∂.™´sVW{qsÕ‹[ ¨dsLRiV @≤R∂VgRiLi…”¡ ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 609 @≤R∂VgRiVáNRPV xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. ™´sVW{qs ˙Fy¤«¡NÌRPV ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ 8 FsLiFsÕfi≤U∂ ¨dsLRiV xqsWLS˘}ms»¡NRPV xqsLRixmnsLS @™´soªRΩV©´sıμj∂. C ¨ds…”¡¨s xmsLjiaRPV˙À≥œ¡Li ¬ø¡[zqs xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s 24 ™yLÔRiVáNRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sVgji÷¡©´s xmsμj∂ ™yLÔRiVáNRPV |ms©±sxms•¶¶¶≤`∂ ™´sVLi≤R∂áLi gSLi≤˝R∂ ¬ø¡LRiV™´so Lji«¡LS*∏R∂VL`i ©´sVLi¿¡ xmsLizmsLig`i ¬ø¡[zqs \|qs¨sN`PxmsoLji zmnsÃÌ¡L`i¤À¡≤`∂ ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.™´sVW{qs ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë ¨ds…”¡¨s Æ™sVVμR∂»¡ N˝][LjiÆ©s[xtsQ©±s, ªRΩLS*ªRΩ |qsLjiNSáLi NRP÷¡zms F°£qÌs N˝][LjiÆ©s[xtsQ©±s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ©sáN][ryLji Æ™sVVªRΩÚLi zmnsÃÌ¡L`i¤À¡≤`∂©´sV aRPV˙À≥œ¡Li ¬ø¡[zqs©y AbPLi¿¡©´s xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂V. xmsμj∂}§¶¶¶©´sV L][«¡ŸÃ¡N][ryLji aRPV˙À≥œ¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yı ¨ds…”¡Õ‹[ ™´sWLRiVˆ LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ™´sL<SáV NRPVLRi™´s≤R∂Æ™sW ¤Õ¡[μy \|ms©´sVLi¿¡ ™´sLRiμR∂ ™´s}qsÚÆ©s[ ™´sVW{qs ¨dsLRiV N]LiªRΩÆ™s[VLRiNRPV xmsLjiaRPV˙À≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsxqsVÚ©´sıμj∂. BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ N]©´srygjiæªΩ[ ªygRiV¨ds…”¡NTP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s xms»Ì¡fl· ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

|§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. BLi…”¡NTP xqsLki*xqsV \Æ™sLRiV @™´sVlLi[Ë xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s NRPLi|ms¨ds \Æ™sLRiV HFs£qsH ™´sVV˙μR∂ D©´sıμy¨sÆ©s[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂VNRP F°æªΩ[ @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ™´sV©´s ˙xms™´sWμR∂ ˙xms∏R∂Wfl·Li Æ™sVVμR∂á™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. . xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP INRPryLji xqsLki*xqsV \Æ™sL`i©´sV \¤Õ¡©±sÆ™sV©±sª][ ¬ø¡N`P ¬ø¡[LiVVLiøyá©yıLRiV. {mns«¡ŸÃ¡V F°LiVV©´sxmsˆV≤R∂V, ¿¡©´sıFy…”¡ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[}qs»¡xmsˆV≤R∂V LRi ¡˜L`i ¬ø¡[ºΩ¨s ≠sμ≥j∂gS μ≥R∂LjiLiøy÷¡ ¤Õ¡[μy ≠sμR∂V˘ª`Ω ¨sxmsofl·VáƩs[ zmsá™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. B»¡V™´sLi…”¡ ≠s xtsQ∏R∂WÕ˝‹[ @˙xms™´sVªRΩÚªRΩ @™´sxqsLRiLi. G ™´sW˙ªRΩLi @˙aRPμÙR∂ ¬ø¡[zqs©y ˙FyflÿFy∏R∂VLi NRP÷¡lgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. BLi…˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xmsLjiNRPLSá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[»¡xmsˆV≤R∂V ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V Fs©Ø[ı «ÿ˙gRiªRΩÚáV Fy…”¡Liøy÷¡. HLRi©±sÀÿNRPV= ©´sVLi¿¡ FsáNÌTPQ˚NRPÕfi rÌ¢™±s ™´sLRiNRPV «ÿ˙gRiªRΩÚáV Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ªRΩxmsˆ¨sxqsLji. ªRΩ≤T∂¬ø¡[ªRΩVáª][ FsáNÌTPQ˚NRPÕfi xmsLjiNRPLSáV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡LSμR∂V. ≠sVNUP=, \Æ™sV˙N][ JÆ™s©±s=, ˙zmns«fi áV zmsÃ˝¡Ã¡ D©´sıø][…”¡NTP ªRΩgji©´sLiªRΩ μR∂WLRiLigS DLiøy÷¡. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS FsáNÌTPQ˚NRP Õfi xmsLjiNRPLSá\|ms ¨dsLRiV xms≤R∂NRPVLi≤y «ÿ˙gRi ªRΩÚ xms≤y÷¡. xqsLjigS xms¨s ¬ø¡[∏R∂V¨s ™´sxqsVÚ™´soá©´sV ªRΩ*LRigS ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Li, ©´sWªRΩ©´s ™´sxqsVÚ™´soáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ˙ZaP[∏R∂Vxqs‰LRiLi, BLi…˝‹[ Lji}msLRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ uyL`Ìi xqsLRiW‰Q˘…fi™´sÃ˝¡ gS∏R∂WáFyáπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

Á>±e÷˝À¢ ‘=\>∑ì

eT+∫˙{Ï düeTdü´

n+‘·]+∫b˛‘·Tqï ns¡D≤´\T....

øö\T ¬s’‘·T\ nHêdüøÏÔ #√<ä´+ #·÷düTÔqï n~Ûø±s¡T\T LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ N_áV \lLiªRΩVáNRPV \|qsªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Àÿ˘LiNRPVá©´sVLi¿¡ LRiVflÿ÷¡zmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[∏R∂VgS, \Æ™sFs£qs ™´sVLRiflÿ©´sLiªRΩLRiLi C˙xms˙NTP∏R∂VNRPV J LRiWxmsLi ™´s¿¡ËLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi Àÿ˘LiNRPL˝Ri øR¡V»Ì¡WºΩLRigRi¤Õ¡[NRP, ™yLRiV|ms¤…Ì¡[ NRPLi≤T∂xtsQ©˝´sV ºdΩLRiˤա[NRP ªRΩ™´sVN]μÙR∂VÀÿÀ‹[∏∫∂V @Li»¡WμR∂WLRiLigS DLi»¡V©yıLRiV. gRiæªΩ[≤y μj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 6029™´sVLiμj∂NTP NSLÔRiVáV «ÿLki¬ø¡[aSLRiV. CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi 4726™´sVLiμj∂NTP NSLÔRiVáV B™y*á¨s áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPV©yı \lLiªRΩVá©´sVLi¿¡ AxqsNTPÚ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ALRiVÆ™s[á ™´sVLiμj∂Õ‹[ Àÿ˘LiNRP L˝RiV LRiVflÿ÷¡¿¡ËLiμj∂ FsLiªRΩ™´sVLiμj∂N][æªΩ÷¡zqs ™´sVLki ªRΩ™´sVN]μÙR∂V Àÿ ¡W Àÿ˘LiNRPVá LRiVflÿáV @Li»¡W @Ã˝¡LiªRΩ μR∂WLS©´s DLi»¡V©yıLRiV. BÕÿøyÕÿ™´sVLiμj∂DLi¤…¡[ ™´sVLjiN]©´sıø][»˝¡ ≠sxmsLkiªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]Li»¡V©yıLiVV. Bμj∂™´sLRiZNP[ ∏R∂V«¡ ™´sW©´sVáV xqsμR∂LRiV À≥œ¡W™´sVVá\|ms©´s @xmsˆVáVºdΩxqsVNRPV¨s D©yıLRiV. NSLÔRiVáVLi¤…¡[ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS Àÿ˘LiNRPVá©´sVLi¿¡ LRiVflÿ÷¡zmsˆryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´sFyáNRPVáV AªRΩLS*ªRΩ ¬ø¡[ªRΩVáV FsæªΩ[ÚaSLRiV. AøR¡LRifl·Õ‹[ ZNP[™´sáLixmsμj∂aSªRΩLi™´sVLiμj∂NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V á’Ù¡¬ø¡[NRPWLRi≤R∂Liª][ NSLÔRiVáV ºdΩxqsVNRPV¨s GLi ÕÿÀ≥œ¡™´sV¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV.gRiªRΩxqsLi™´sªRΩ=LRiLi ºdΩxqsVNRPV©´sı ™yLji Õ‹[ ZNP[™´sáLi928™´sVLiμj∂™´sW˙ªRΩÆ™s[V lLi©´sV˘™´sÕfi ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiLi¤…¡[ N_áV\lLiªRΩVá©´sV Àÿ˘LiNRPVáV GÆ™s[VLRiNRPV xqsLiªRΩX zmsÚ¬ø¡[xqsVÚ©yıπ∏∂W @LÛRiLi¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. Àÿ˘LiNRPVáV |ms¤…Ì¡[ ¨s ¡LiμR∂©´sá©´sV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP N_áV \lLiªRΩVáV ExqsVLRiV™´sVLi »¡W ºΩLRiVgRiV™´sVV≈¡Li xms…Ìÿ÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. CNSLÔRiVáV ZNP[™´sáLi gRiVLjiÚLixmsoNSLÔRiVáVgS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xms¨s¬ø¡[xqsVÚ ©yı∏R∂V¨s AÆ™s[μR∂©´s™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[AÀ≥œ¡W≠sV\|ms ∏R∂V«¡™´sW¨s LRiVfl·LiºdΩxqsVNRPV¨s DLi≤R∂NRPW≤R∂μR∂Æ©s[ ¨s ¡Li μR∂©´s\|qsªRΩLi NRPXLigRiμk∂r°ÚLiμj∂. À≥œ¡W≠sV∏R∂V«¡™´sW¨s N_áVNRPVBxqsVÚ©´sı»˝¡V @LigkiNSLRixms˙ªy¨sı ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS B™y*÷¡=Li μj∂.@LiVVæªΩ[ øyÕÿ™´sVLiμj∂ ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV BLiμR∂VNRPV™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ≈¡Lki£mns NSáLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©y LRiVflÿ áV B¬ø¡[Ë™yLRiV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @©´sıμyªRΩáV áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV. ∏R∂V«¡™´sW¨s xms˙ªRΩLiª][ xqsLi ¡LiμR∂Li ¤Õ¡[NRPVLi ≤y LRiVflÿ÷¡zmsˆLiøyá¨s N_áV \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. gRiæªΩ[≤yÆμ∂[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´sLiμR∂V©´s CryLji ªRΩxmsˆ NRPVLi≤y FsNRPV‰™´s™´sVLiμj∂NTP BzmsˆryÚ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡VLi≤R∂≤R∂Li N]xqsÆ™sVLRiVxmso.

μj∂.AG≤yμj∂NTP*Li…ÿáVNRPV 16Æ™s[á LRiWFy ∏R∂Vá™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRixms÷¡NTPLiμj∂. μk∂Liª][@©´sıμyªRΩáV A©´sLiμR∂LiÕ‹[ ™´sVV¨sgjiæªΩ[ÕÿLRiV. 2010Õ‹[@μR∂©´sLigS 5Æ™s[á |§¶¶¶NÌS L˝RiÕ‹[ rygRiV«¡LjigjiLiμj∂. 35Æ™s[á5FsNRPLSÕ˝‹[ rygRiV¬ø¡[∏R∂VgS, μj∂gRiV ¡≤T∂ 7áORPQá17Æ™s[á700NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß ™´s¿¡ËLiμj∂. @LiVV æªΩ[ gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi ALRiVÆ™s[áNRPV\|msgS xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. μj∂gSáVxms≤ÔR∂ \lLiªRΩV 2011Õ‹[ lLiLi≤R∂VÆ™s[á |§¶¶¶NÌSL˝RiV ªRΩgÊjiLi¿¡ 13Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[xmso rygRiV¬ø¡[aSLRiV. μj∂gRiV ¡≤T∂ \|qsªRΩLi 3áORPQá ¿¡Ã¡VNRPV NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LS™´s≤R∂Liª][ @©´sı μyªRΩá©´sV NRPXLigRiμk∂zqsLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. μk∂¨sNTPª][≤R∂VNTP*Li…ÿáV μ≥R∂LRi ™´sVW≤R∂VÆ™s[áNRPV xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. ™´sWL`i‰|mns≤`∂ μy*LS N]©´sVg][áV¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ’≥d¡LSáVxms÷¡NTP©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiLjixtÌsQLigS 3500 LRiWFy∏R∂VáV NTP*Li…ÿÕfiNRPV μ≥R∂LRi©´sV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\lLiªRΩV\|ms xmsORPQFyªy¨sı BÕÿÆ™sÃ˝¡≤T∂¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáNRPV xmsxqsVxmso @Li¤…¡[Æ©s[ Æ™sgRi»¡V xmso¤…Ì¡[ Õÿ ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. C{qs«¡©±sÕ‹[ ZNP[™´sáLi 15Æ™s[áFsNRPLSÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V rygRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV AxqsNTPÚ øR¡WzmsxqsVÚ©´sı»˝¡V xmsLjizqÛsªRΩVáV æªΩ[»¡æªΩÃ˝¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ©yfl·˘ªRΩNRPV |ms…Ì”¡Liμj∂ ™´sWLRiV}msLRiV ALRiW¯L`i xmsxqsVxmso @©´sı ©y©´sV≤T∂ NSryÚ LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sVWáLigS æªΩLRi™´sVLRiVgRiπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWμR∂Li¤Õ¡[NRP F°¤Õ¡[μR∂¨s ¨sxmsofl·VáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡NUP ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙gS™´sWÕ˝‹[ À‹[L˝RiV D©yı @≠s xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sL<SáV BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©y À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV \|msNTP LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmsáV ˙gRi™´sWÕ˝‹[ ≠sV¨ds ™y»¡L`i …ÿ˘LiNRPVáV xms¨sNTPLSNRPVLi≤y F°∏R∂WLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV NRPW≤y B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLji¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ªRΩxmsˆ¨sxqsLji xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ •¶¶¶˘Li≤`∂ À‹[L˝RiNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω Æ™sW…ÿL˝RiV @™´sVLRiVËNRPV¨s μy•¶¶¶LjiÚ ºdΩLRiVËNRPVLi»¡V©yıLRiV. ¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs ≠dsáV©´sıxmsˆ…”¡NUP @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xmsáV™´soLRiV ˙gS™´sVxqÛsVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. N]¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªRΩxmsˆ¨sxqsLji xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ˙xms«¡¤Õ¡[ r~LiªRΩLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω Æ™sW…ÿL˝RiV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. À‹[LRiVNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω Æ™sW…ÿLRiV ’¡gjiLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP øy÷¡©´sLiªRΩgS ¨dsLRiV¤Õ¡[NRP @NRP‰≤R∂ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ªRΩxmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s N]LiμR∂LRiV NSá¨ds™yxqsVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*xmsLRiLigS ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi áORPQÕÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á™´soªRΩV©yı xmsLjiuy‰LS¨sNTP ©Ø[øR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ˙gS™´sVxqÛsVáVAÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

Äfi¯¢>∑&ɶ |òü*‘·+ô|’ #˚‘·T\T e÷]q ø√≥T¢..? ¨s©´sıÆ™sVV©´sı…”¡™´sLRiNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP @≤R∂™´soáV©´sı—¡Õ˝ÿgS ™´sWLRiV™´sVWáAμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ LjiNSLÔRiV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ LjiNSLÔRiV©´sV øR¡WxqsVNRPVLi»¡W øR¡LiNRPáV gRiVμÙR∂VNRPVLi»¡W xmsLjiLRiORPQfl·øR¡LRi˘Ã¡V ™´sWÆ©s[∏R∂V≤R∂Liª][ gRi≤ÔR∂V xmsLjizqÛsªRΩV áV μyxmsoLjixqsÚ©yıLiVV. L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV @»¡≠ds ≠s{qsÚLÒRiLi NSryÚ x§¶¶¶Lki™´sVLi»¡V©yı @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl·\|ms G™´sW˙ªRΩLi ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ DLiμ][ B¤…Ì¡[ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝jixmsÚªRΩ, @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡  ¡LjiæªΩgjiLixmsoª][ @≤R∂™´soáV gRiV»Ì¡Ã¡V™´sW∏R∂V\Æ™sV F°ªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[16.21áORPQá |§¶¶¶NÌS L˝Ri≠s{qsÚLÒRiLi DLi¤…¡[ BLiμR∂VÕ‹[ 7.21áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ @≤R∂™´soáV ≠sxqsÚLjiLi¿¡ D©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 43 aSªRΩLi ≠sxqsÚLjiLi¿¡ D©´sı @»¡≠ds˙FyLiªRΩLi NSryÚ xqs¯g˝RiL˝RiV, gRiVæªΩ[ÚμyLRiVá Æ™s[»¡VNRPVgRiVLRi™´soª][LiμR∂Æ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V gRiVxmsˆV™´sVLi»¡V©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVVÕÿÚ¨dsáVgS D©´sı xqs¯g˝RiL˝RiV @LiVVμR∂V©´sVLi¿¡ xmsμj∂™´sVLiμj∂ ™´sVVhSgS GLRiˆ≤T∂ LS˙ºΩ xmsp»¡ NRPáxms©´sV ™yx§¶¶¶ ©yÕ˝‹[ @˙NRP™´sVLigS ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. xmsNRP≤R∂˜Liμk∂ ™´sWLRiflÿ∏R∂VVμ≥y\¤Õ¡©´s NRPªRΩVÚáV, LSŒ˝œ¡ß, NSLRiLiF~≤T∂, ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´sxqsVÚ ™´soá©´sV Æ™sLi»¡|ms»Ì¡VNRPV¨s @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xqsLiøR¡LjixqsVÚLi…ÿLRiV. @˙NRP™´sV LRi™yflÿ©´sV ¨s™yLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiV áV ˙xms∏R∂VªRΩıLi¬ø¡[}qsÚ μy≤R∂VáNRPV μj∂gRi≤R∂Æ™s[VNSNRP, ˙Fyflÿá©´sV \|qsªRΩLi ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV Æ™s©´sVNRPLi«¡ Æ™s[∏R∂VNRP F°™´s≤R∂Li AÕ‹[ ¿¡Liøy÷¡=©´s≠sxtsQ∏R∂VLi. Bø][Ë≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi ¿¡Liø][÷¡™´sμÙR∂ @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV DLjiNTPxqsWÚ μy≤T∂NTP Fyáˆ≤T∂©´s xqsLixmnsV »¡©´s ™´sVLji¿¡F°¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ Æ©s[LRi≤T∂g]Li≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ \|qsªRΩLi xqs¯g˝RiL˝RiV @μ≥j∂NSLRiVá\|ms μy≤T∂NTP μj∂gSLRiV.  ¡«ÿL`i x§¶¶¶ªRΩWıL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ NRPáxms©´sV ©´sLRiVNRPVªRΩV©´sı ™´sVVÕÿÚ¨dsá©´sV @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVá ≠dsxmsoáV \|qsªRΩLi x§¶¶¶ß©´sLi @π∏∂[V˘Õÿ N]…Ì”¡©´sxqsLixmnsV»¡©´s DLi≤R∂Æ©s[ DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVVÕÿÚ¨dsáV,@˙NRP™´sV LRi™yflÿμy LRiVá™´sÃ˝¡ xqsV™´sWLRiV10Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ @≤R∂≠ds≠s{qsÚLÒRiLi ªRΩgÊjiF°LiVVLiμR∂¨s@μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. B¨sıxqsLixmnsV »¡©´sáV ™´sLRiVxqsgS «¡LRiVgRiVªRΩV©yı @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡V aRPW©´s˘™´sVÆ©s[ ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË.

LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS xqsLiøR¡Ã¡©´sLi lLi[zms©´s AŒœ¡˛gRi≤ÔR∂ Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms N][»˝¡Õ‹[ ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV NSzqs©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BNRP‰≤R∂ {qs™´sV Æ©s[ªRΩáV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV NS∏R∂VgS N][»˝¡V ¬ø¡[ªRΩVáV ™´sWLji©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS AŒœ¡˛gRi≤ÔR∂ ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji gRiLigRiVá ˙xmsªyxmslLi≤ÔT∂, \Æ™sFs£qsAL`i{qs{ms @À≥œ¡˘LÛji a][À≥ÿ©ygjilLi≤ÔT∂, …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji BLjilgiá LSLixmsoÕ˝ÿlLi≤ÔT∂ F°…‘¡ xms≤ÔyLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠dsLji lgiáVxmso, J»¡™´sVVá\|ms xmsLiÆμ∂Li LS∏R∂VVŒ˝œ¡ß LRiW.N][»˝¡Õ‹[ ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV NSaSLRiV.™´sVV≈¡˘LigS ©´sLiμy˘Ã¡ xms»Ì¡flÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV™´soLRiV ¤À¡…Ì”¡Lig`i LS∏R∂VVŒ˝œ¡ª][ Fy»¡Vc ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVV≈¡V˘Ã¡V BLiμR∂VÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjiQ\|ms \Æ™sFs£qsAL`i{qs{ms @À≥œ¡˘LÛji a][À≥ÿ©ygjilLi≤ÔT∂ 15 Æ™s[á Æ™sV«ÿLÌkiª][ lgiáVxqsVÚLiμR∂¨s A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV, ™´sVV≈¡˘ @©´sVøR¡LRiVáV xmsLiÆμ∂[¨sNTP μj∂gSLRiV. @LiVVæªΩ[ Æ™sV«ÿLÌki @LiªRΩ LSμR∂¨s «‹[LRiVgS ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV NSzqs©´s ™yLjiNTP ¨s LSZaP[ ≠sVgji÷¡Liμj∂. Dxms Fs¨sıNRPá N_Li…”¡Lig`i Æ™sVVμR∂…”¡ L_Li≤`∂Õ‹[Æ©s[ NSLi ˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjiQ\|ms 3 Æ™s[áNRPV \|msgS Æ™sV«ÿLÌki a][À≥ÿ©ygjilLi≤ÔT∂ ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li, ¿¡™´sLRiNRPV 37Æ™s[á Æ™sV«ÿLÌkiª][ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ xmsLiÆμ∂Li NSzqs©´s ˙xmsªRΩ˘LÛRiVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. ¤À¡…Ì”¡Lig`i LS∏R∂VVŒ˝œ¡ ™´sVμ≥R∂˘ ™´sVμ≥R∂˘™´sLjiÚ ªRΩ*Li ©´s≤T∂zms©´s ™yLjiNTP NRPW≤y NSxqsVá ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμR∂¨s xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ øR¡LRiË «¡LRigRi≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ¤À¡…Ì”¡Lig`i LS∏R∂VVŒ˝œ¡ ™´sVμ≥R∂˘ xmsLiÆμ∂Li NSzqs©´s Æ™sVVªyÚá©´sV ºdΩxqsVN][™´s ≤R∂Li, ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡©´s ™yLjiNTP ©´s™´sV¯NRPLiª][ @xmsˆ¤«¡zmsˆ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s ™´sVμ≥R∂˘™´sLRiVÚáNRPV |msμÙR∂Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ NRP≠dsVxtsQ©±s @Liμj∂©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. AŒœ¡˛gRi≤ÔR∂ Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáª][ a][À≥ÿ©ygjilLi≤ÔT∂ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ ©´sLiμy˘Ã¡ \Æ™sFs£qsAL`i{qs{ms Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ÀÿflÿxqsLiøy NS÷¡Ë, {qs*»˝¡V xmsLi¿¡ ªRΩ™´sV @’≥¡™´sW©y¨sı øy»¡VNRPV©yıLRiV.


sêh|ü‹ nuÛÑ´]ú $wüj·T+˝À mHé&û@ }–dü˝≤≥ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, «¡⁄©±s 18: Æμ∂[aRP ˙xms¥R∂™´sV F¢LRiV≤T∂¨s Fs©´sVıN][™´s≤R∂LiÕ‹[ Fs©±s≤T∂Fs NRPW»¡≠sV J ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP LSNRPF°™´s≤R∂Li, NRPÕÿLi F°…‘¡NTP ¨sLSNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ BNRP ˙xmsfl·Àfi lgiáVxmso xqsVáV™´so NS©´sVLiμj∂. ∏R∂VWzmsFs ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡gS @LiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS Fs©±s≤T∂Fs xmsOSQáV J ≠sμ≥y©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡NTP ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s «ÿºdΩ∏R∂V ˙xms«ÿry*™´sV˘ NRPW»¡≠sV EgjixqsÕÿ≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @xqsáV @ÕÿLi…”¡ EgjixqsÕÿ»¡ FsLiμR∂VNRPVÆ©s[μj∂ ˙xmsaRPı. ∏R∂VVzmsFs @À≥œ¡˘LÛji ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki¨s FsμR∂VLRiV‰Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Fs¨Ôsπ∏∂V Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ˙xmsfl·Àfi©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂VNRP™´sVVLiÆμ∂[ Fs©±s≤T∂Fs @À≥œ¡˘LÛji ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ J ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP LS¤Õ¡[μR∂V xqsLjiNSμy @xqsáV ∏R∂VWzmsFsª][ NRPázqs øR¡LjiËLiøR¡¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. ¤Õ¡[μy r~LiªRΩLigS J @À≥œ¡˘LÛji ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[

GNS’≥¡˙Fy∏R∂W¨sNTP LS¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. BNRP NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRPW≤y Fs¨sıNRP GNRP˙gki™´sLi\|ms gRiV ¡VáV lLi[gRiVª][Liμj∂.ªRΩ™´sV À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsOSQáV @À≥œ¡˘LÛji¨s |ms≤T∂æªΩ[ FsLiªRΩ ™´sLRiNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV BryÚLiVV, FsLiªRΩ™´sLRiNRPV B™´s*Æ©s[ xqsˆxtÌsQªRΩ Fs¨Ôsπ∏∂VNRPV ¤Õ¡[μR∂V. @À≥œ¡˘LÛji À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsOSQáNRPV AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Li @™´soªy≤y NSμy @Æ©s[μj∂ @xqsáV ≠sxtsQ∏R∂VLi. @LÛRi™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s F°…‘¡NTP ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[¨s Fs¨Ôsπ∏∂V μj∂gjiæªΩ[Æ©s[ ™´sVLi¿¡μR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yıLRiV.@LiªRΩLÊRiªRΩLigS ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a P ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV NSLi˙lgixqsVNRPV @©´sVNRPWáLigS NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP À≥ÿ™´s©´s |msLjigjiLiμj∂. FyLÌki xmsLi¥yNRPV NRP»Ì¡V ¡≤R∂NRPVLi≤y ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV gRiVLRiπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV NRPW≤y D©yı∏R∂VÆ©s[ À≥ÿ™´s©´s DLiμj∂. @LiVVæªΩ[, @Æμ∂[Li |msμÙR∂ @LiaRPLi NSμR∂V. μy¨s\|ms øR¡LjiËLiøy÷¡=©´s NUPáNRP\Æ™sV©´s @LiaRPLi ™´sVL][…”¡ DLiμj∂. @μj∂ LSxtÌsQ˚xmsºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ˙xmsºΩxtÌsQNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ™´sV©´sμj∂ GNRPø≥R¡˙ªyμ≥j∂xmsªRΩ˘ LS«ÿ˘LigRiLi NSμR∂V. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ LSxtÌsQ˚xmsºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[

eT+>∑fi¯yês¡+, pHé 19, 2012

Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î yÓTTø£ÿ\ |ü+|æD° ;s¡÷ÿsY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À eT+&É\ Å|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] |ü⁄s¡TcÕÅ~ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q eT+&É\ n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À ˇø√ÿ Å>±eT |ü+#êj·T‹øÏ 10 y˚\ yÓTTø£ÿ\T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ <ë«sê n+<äCÒXÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À >∑\ ¬s’‘·T\T bı˝≤\ >∑≥¢ô|’, ;&ÉT uÛÑ÷eTT˝À¢ yÓTTø£ÿ≈£î yÓTTø£ÿ≈£î eT<Ûä´ 3 MT≥s¡¢ <ä÷s¡+ ñ+&˚˝≤, Ç+{Ï |ü]düs¡ ÅbÕ+‘ê˝À¢ ôd’‘·+ yÓTTø£ÿ\T ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ |ü+|æD° #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+ #˚|ü{Ϻq yê]øÏ Å|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç 3 dü+e‘·‡sê˝À¢ ˇø√ÿ yÓTTø£ÿ≈£î yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ 50 s¡÷bÕj·T\T, ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡+ 30 s¡÷bÕj·T\T, eT÷&Ée dü+e‘·‡s¡+ 21 s¡÷bÕj·T\T n+<äCÒkÕÔeTì nHêïs¡T. ø±s¡´Åø£eT+˝À m+|æ&çz dü÷|ò”, m|æz dü«|üï, |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<äs¡TÙ\T, f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+≥T¢, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

<äfi≤s¡T\ bÕ\e⁄‘·Tqï k˛j·÷ $‘·ÔHê\T |æ≥¢+, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ kıôd’{Ï πø+Å<ä+˝À k˛eTyês¡+ Hê&ÉT k˛j·÷ $‘·ÔHê\qT |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ mˇ uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. 530 k˛j·÷ $‘·ÔHê\T ãkÕÔ\T e∫Ãq≥T¢ yê{Ïì |æ≥¢+ eT+&É\ ¬s’‘·T\≈£î n+<äCÒdæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. k˛j·÷ $‘·ÔHê\ ø√dü+ |æ≥¢+ #·T≥Tº |üø£ÿ\ Å>±e÷\ ¬s’‘·T\T u≤s¡T\T rsês¡T. k˛j·÷ $‘·ÔHê\T e÷Å‘·+ <äfi≤s¡T\ bÕ\j·÷´sTT. k˛j·÷ $‘·ÔHê\T n+<äì ¬s’‘·T\T mzqT $‘·ÔHê\ >∑T]+∫ n&É>∑>±, eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ $‘·ÔHê\T ekÕÔj·Tì, n|ü⁄Œ&ÉT rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. <äfi≤s¡T\T e÷Å‘·+ ˇø£ u≤´>∑T≈£î 250 qT+&ç 300 s¡÷bÕj·T\T n<äq+>± Ç∫à ø=qT>√\T #˚düTÔHêïs¡T. k˛j·÷ $‘·ÔHê\T nedüs¡+ ˝Òì ¬s’‘·T\T ≈£L&Ü <äfi≤s¡T\≈£î neTTàø√e&ÜìøÏ ø√dü+ $‘·ÔHê\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. nedüs¡+ ñqï ¬s’‘·T\≈£î e÷Å‘·+ yÓTT+&ç #˚sTT m<äT¬s’+~. $‘·ÔHê\T nedüs¡eTTqï ¬s’‘·T\T e÷Å‘·+ $‘·ÔHê\T n+<äø£ yÓqT~]>±s¡T. Çø£HÓ’Hê <äfi≤s¡T\≈£î $‘·ÔHê\T n$Tàq yê]ì >∑T]Ô+∫ yê]øÏ Çø£ô|’ dü_‡&ç $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T Çe«≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

e÷ø˘ ‡ 12e eTVü ‰ »q dü u Û Ñ |æ≥¢+, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Å<ä+˝À k˛eTyês¡+ s√E ø£èwüíy˚DÏ {≤˝…+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ÅbÕ+‘·+˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î eTVü‰»q düuÛÑ e÷ø˘‡ n<Ûä´≈£åîsê˝…’q *+>∑e« n<Ûä´ø£å‘·q düuÛÑ »]–+~. á düuÛÑ˝À 2011.12 dü+e‘·‡s¡|ü⁄ ø±s¡´Åø£e÷\ ÄyÓ÷ <ä+, 2011.12 Ä]Δø£ dü+e‘·‡s¡|ü⁄ Ä&ç{Ÿ ìy˚~Ûø£ |ü]o\q, neT\T, 2012.13 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡|ü⁄ ø±s¡´#·s¡D Å|üD≤[ø£, bÕ\ø£es¡Z+ e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T, 2012.13 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À e÷ø˘‡ n_Ûeè~›øÏ dü+ã+~Û+∫q dü\Vü‰\T Ç#êÃs¡T. Ç{Ϻ ø±s¡´Åø£eT+˝À Ä|üπswüHé y˚TH˚»sY n*y˚*, e÷ø˘‡ y˚TH˚»sY kÕj·Tqï, dæm s¡+õ‘Y >ö&é, e÷ø˘‡ düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£\ø£\+ πs|æq u≤*ø£ øÏ&Üï|t |æ≥¢+, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì sêJyé >±+BÛ ø±\˙˝À »>∑Bwt ≈£îe÷¬sÔ nsTTq dü‘êï+ (12)nH˚ u≤*ø£qT Ä~yês¡+ kÕj·T+Å‘·+ 3 >∑+≥\ ÅbÕ+‘·+˝À øÏ&Üï|t #˚XÊs¡T. sêÅ‹ 9 >∑+≥\ düeTj·T+˝À u≤*ø£ Ä#·÷ø° ‘Ó*j·T&É+‘√ dü<äs¡T u≤*ø£ ã+<ÛäTe⁄\T ÄyÓTqT $#ê]+#·>±, n<˚ ø±\˙øÏ #Ó+~q @düuÀsTT X‚KsY (22), ã+» Hê>∑sêE (26) nH˚ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T ‘·qqT kÕj·T+Å‘·+ 3 >∑+≥\ düeTj·T+˝À eT‘·TÔ eT+ <äT‘√ ‘·qqT ã+~Û+∫ yê] Ç+{ÏøÏ rdüT¬ø[fl ã+~Û+#ês¡ì, ‘·sê«‘· ‘·qπøyÓTÆ+<√ ‘Ó*j·T <äì, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T yÓ‘·T≈£î‘·THêïs¡ì ‘Ó\TdüT≈£îqï ÄyÓT 9 >∑+≥\ düeTj·T+˝À ns¡e &É+‘√ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ÄyÓT ñqï Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. u≤*ø£ ‘·+Å&ç Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î ì+~‘·T\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ mdt◊ Å|üXÊ+‘Y ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

ã&ç u ≤≥ d” & û ç Ä$wü ÿ s¡ D ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ s√Eq ã&çu≤≥ ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q d”&çì m+Çz #·+Å<äX‚KsY ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&çu≤≥ ø±s¡´Åø£eT+ $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+, u≤\ ø±]à≈£î\ ìs¡÷àfi¯q ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ sêJyé $<ë´$TwüHé n~Ûø±s¡T\T dæ&ç s¡÷bı+~+#ês¡ì, Bì Ä<Ûës¡+>± ø±s¡´Åø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·÷ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î dü÷∫+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

nHê<∏ä |æ\¢\qT >∑T]Ô+∫q ◊d”&ûd” ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À k˛eTyês¡+ s√Eq ◊dæ&çdæ ø±s¡´ø£s¡Ô\T q]‡+>¥ sêyé|ü*¢, Äπs&é, eT+>∑÷¢sY Å>±e÷\˝À düπs« ìs¡«Væ≤+∫ nHê<Ûä |æ\¢˝…’q dü+<Ûä´, düTw”à‘·, l\‘·, dü+‘√wt\qT >∑T]Ô+#ês¡T. M]ì ‘·Vü≤o˝≤›sY Hêsêj·TD≈£î n|üŒC…|üŒ&É+ »]–+~. Äj·Tq kÕúìø£ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ˝À #˚]|ækÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

kÕ>∑sY˝À 10 ôd+,MT es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äT ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô) ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À Ä~yês¡+ qT+&ç ¬s+&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï es¡¸+ 10 ôd+{° MT≥s¡T¢ qyÓ÷<Ó’q≥T¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. eTs√ ¬s+&ÉT s√E\T Ç˝≤π> es¡¸+ ≈£î]dæq≥¢sTT‘˚ #Ós¡Te⁄, ≈£î+≥˝À¢ ˙s¡T #˚πs neø±X¯eTT+<äì, á es¡¸+‘√ ¬s’‘·T\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

|æ&ÉT>∑TbÕ≥T≈£î {°$\T, bòÕ´qT¢ <ä>∑Δ+ ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+ e÷– Å>±eT+˝À Ä~yês¡+ sêÅ‹ |æ&ÉT>∑TbÕ≥T X¯ã›+‘√ ø£¬s+≥T cÕsYº düs¡÷´ÿ{Ÿ‘√ $<äT´‘Y Å{≤Hé‡bòÕsêàsY <ä>∑›+ ø±e&É+‘√ bÕ≥T 20 {°M\T, 20 bòÕ´qT¢ <ä>∑›yÓTÆq≥T¢ Å>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. yê‘êes¡D+˝À #√≥T #˚düT≈£îqï e÷s¡TŒ\ ø±s¡D+>± Ç˝≤+{Ï Å|üe÷<ë\T »s¡>∑&É+‘√ Å|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.

q\¢ y ê>∑ T ˝ÀøÏ ø=‘· Ô ˙s¡ T ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+ q]‡+>¥sêyé|ü*¢ •yês¡T˝À >∑\ q\¢yê>∑T≈£î >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸ìøÏ k˛eTyês¡+ s√Eq ø=‘·Ô ˙s¡T e∫à #˚]+~. á ø=‘·Ô ˙s¡T sêe&É+‘√ e÷–, q]‡+>¥sêyé|ü*¢, ˇ&Ó¶|ü*¢, >√s¡Z˝Ÿ, n#·Ã+ù|{Ÿ, eTs¡Œ*¢ Å>±e÷\ ¬s’‘·T\≈£î m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. eT‘·Ô&ç˝ÀøÏ ø=‘·Ô ˙s¡T sêe&É+‘√ ¬s’‘·T\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô e´ekÕj·T |üqT˝À¢ ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T.

;s¡ ÷ ÿsY ˝ À 104 yÓ ’ < ä ´ ù d e\T ;s¡÷ÿsY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì øÏcÕº|üPsY, ;s¡÷ÿsY |ü+#êj·T‹\˝À >∑\ yÓ+ø£≥|üŒj·T´ ø±´+|ü⁄˝À k˛eTyês¡+ 104 yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À $$<Ûä yê´~ÛÅ>∑düTú˝…’q 40 eT+~øÏ ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ bòÕsêàdædüTº >ödt ‘Ó*bÕs¡T. _|æ, wüß>∑sY, ndüÔeT ‘·~‘·s¡ yê´<ÛäT\≈£î ∫øÏ‘·‡\T n+~+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yê´~ÛÅ>∑düTÔ\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ e÷dü+ eT+<äT\qT ñ∫‘·+>± |ü+|æDÏ #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. øÏcÕº|üPsY Å>±eT+˝À 20 eT+~ øÏ, yÓ+ø£≥|üŒj·T´ ø±´+|ü⁄˝À 20 eT+~øÏ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢, eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ;s¡÷ÿsY ‘ê+&É˝À, eT<Ûë´Vü≤ï+ yÓTÆ˝≤s¡+ Å>±eT+˝À 104 <ë«sê yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Åø£eT+˝À JeHé ¬s&ç¶, ˝≤´uŸ f…øÏïwæj·THé\T dü+Jyé\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#Ós¡Te⁄ ø£≥º ‘·e«ø£+ô|’ ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î $q‹ ;s¡÷ÿsY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À >∑\ q\¢ #Ós¡Te⁄ ø£≥ºqT ø£+{Ï |ü⁄&ç ø£èwüí nH˚ ¬s’‘·T nÅø£eT+>± C…dæ_‘√ #Ós¡Te⁄ ø£≥ºqT ‘·$« ô|’|t˝…’Hé ì]à+#·T≈£îHêï&Éì, nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü #Ós¡Te⁄ qT+&ç ‘·q bı˝≤ìøÏ ø±\TeqT ‘·e⁄«≈£îHêï&Éì ;s¡÷ÿsY Å>±eT düTú\T, e÷J düs¡Œ+#Y kÕHÓ|ü⁄ >∑+>±sê+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY b˛XË{ϺøÏ $q‹ |üÅ‘·+ düeT ]Œ+#ês¡T. ˙{Ï bÕs¡T<ä\ n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü #Ós¡Te⁄qT m˝≤ ‘·yê«s¡ì ¬s’‘·T\T ÄÅ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düŒ+~+∫q ‘·Vü≤o˝≤›sY $ÄsYz |üs¡y˚TwtqT dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ |ü+ |æ ìy˚~Ûø£\T |ü+bÕ\ì Ä<˚•+#ês¡T. Å|üuÛÑT‘·« #Ós¡Te⁄qT nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü e´øÏÔ>∑‘·+>± yê&ÉT≈£îqï yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ˙{Ï dü+|òüT+ &çdæ >∑+>±sê+, #Ó’¬sàHé |ü+&É] |üfÒ˝Ÿ, sêE, \ø£åàDY dæ+>¥, qÅs¡ kÕsTT\T Å>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´s @LiaSáV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sryÚLiVV.356 ALÌjiNRPÕfi @™´sVáV, x§¶¶¶Lig i FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc, ˙xmsaSıQLÛRiNRP\Æ™sV©´s ’¡Ã˝¡Vá ™´sLi…”¡ @ryμ≥yLRifl·\Æ™sV©´s LS«ÿ˘LigRi xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ \ZaP÷¡ G LRiNRPLigS DLi»¡VciLiμR∂Æ©s[μj∂ Æ™sVVμR∂…”¡. D˙gRi™yμR∂VáNRPV ™´sVLRifl·bPORPQ ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s zqÛsºΩÕ‹[ Æ™sVLki= zms…”¡xtsQ©˝´s\|ms LSxtÌsQ˚xmsºΩ G ≠sμ≥R∂LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRiÆ©s[μj∂ lLiLi≤][μj∂. LS«ÿ˘LigRiLi ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s xmsLji≠sVªRΩVÕ˝‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙NTP∏R∂WbdPáNRPLigS DLi≤y÷¡= DLi»¡VLiμj∂. ™´sW™´sVWáV ˙xms«ÿ¨dsNS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´sLiªRΩ ™´sLRiNRPV @≠s ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂WáV NSNRPF°™´søR¡VË gS¨ds @Æ™s[ ˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´s™´sÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLjiÚLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. NUPáNRP\Æ™sV©´s xqsW‰Q˚…”¡¨ds ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ™sVLki= zms…”¡xtsQ©˝´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @ªRΩ˘™´sxqsLRi xmsLjizqÛsºΩ ≠sμ≥j∂Li¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ μR∂*LiμR∂* \Æ™s≈¡LRiVáV LSxtÌsQ˚xmsºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi @©´sVxqsLjiLiøR¡≤R∂Li ™´sV©´s @©´sVÀ≥œ¡™´sLiÕ‹[ DLiμj∂.@ªRΩ˘LiªRΩ ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi LS«¡NUP∏R∂VxmsLRi\Æ™sVLiμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

5

ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ˝\À¢ yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\T ™´sLRiLigRiÕfi, «¡⁄©±s 18(düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[  ¡≤T∂C≤R∂V gRiá zmsÃ˝¡Ã¡LiμR∂LRiV FyhRiaSáՋ[ ¬ø¡[LSá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¿d¡£mns gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVflÿ lLi≤ÔT∂ zmsáVxmso ¨søyËLRiV. x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂Õ‹[ ™´sVLS‰—¡ FyhRiaSáՋ[ ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yá©´sV A∏R∂V©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáՋ[ Æ™sVLRiV\lgi©´s r¢NRPLS˘Ã¡V D©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáՋ[ \Æ©sxmsofl·˘Li gRiá DFyμ≥y˘∏R∂VVáV D©yıLRi¨s @©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV D¿¡ªRΩLigS xmsoxqsÚNSá©´sV ∏R∂VW¨s FnyLSá©´sV @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi À‹[«¡©y¨sı |ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yá©´sV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN]¨s ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡©´sV  ¡≤T∂Õ‹[ ¬ø¡[LjiˆLiøyá¨s N][LSLRiV. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá©´sV gRiªRΩLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáՋ[ øR¡μj∂≠s©´s™yLRiV D©´sıªRΩ\Æ™sV©´s Dμ][˘gSá©´sV F~Liμyá¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV 46 Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Õfi=©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s @©yıLRiV. 23 FyhRiaSáá À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©y∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ INRP‰ xqsW‰ÕfiNRPV 3 N][»˝¡V lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩ 1. 5 N][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @μ≥j∂NSLRiVáV, DFyμy˘∏R∂VVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáá\|ms ©´s™´sV¯NRPLi NRP÷Ê¡Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sμR∂˘ ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ©´sV gRiVLjiÚLi¿¡©´sLiμR∂V ™´sá©´s 97 aSªRΩLi ≠sμy˘LÛRiVáV,  ¡≤T∂NTP Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. ©´sWLRiV aSªRΩLi  ¡≤T∂C≤R∂V zmsÃ˝¡Ã¡V  ¡≤T∂NTP Æ™s¤Œ˝¡[ ≠sμ≥R∂LigS @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥y˘xmsNRPVá©´sV ©´sWLRiV aSªRΩLi ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡LiμR∂¨s @©yıLRiV. ˙xmsºΩ ≠sμy˘LÛji \|ms 1000 ©´sVLi≤T∂ 1200 LRiWFy∏R∂Vá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáՋ[ ™´s∞◊¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Wá NRPሩ´sNRPV ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ B¿¡Ë FyhRiaSáՋ[ @μR∂©´sxmso gRiμR∂Vá©´sV, ™´sVLRiVgRiVμ][≤˝R∂©´sV, ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS©´sV LS“¡™±s ≠sμy˘ ≠sVxtsQ©±s μy*LS GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi FyL˝RiÆ™sVLi…fi

xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V zqsLjizqsÃ˝¡ LS«¡∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVz§¶¶¶Œÿ ≠sμR∂˘NRPV @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ¨s¿¡Ë —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP INRP NRPxqsWÚLji Àÿ A˙aRP™´sV FyhRiaSáá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVμR∂˘Õ‹[  ¡≤T∂ ™´sWÆ©s[zqs©´s Àÿ÷¡NRPáV, FyhRiaSá μR∂WLRiLigS DLi≤R∂»¡Li ™´sá©´s  ¡≤T∂NTP Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[¨s Àÿ÷¡NRPáNRPV C FyhRiaSááV ˙xmsÆ™s[aRPLi NRP÷¡ˆryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. DFyμy˘∏R∂V ™´sXºΩÚ FsLiª][ D©´sıªRΩ\Æ™sV©´sμR∂¨s @©yıLRiV. DFyμy˘∏R∂VVáV ªRΩ™´sV ™´sXºΩÚ μR∂LS¯¨sı ≠sxqs¯LjiLiøR¡NRPVLi≤y xms¨s ¬ø¡[∏R∂W˘Ã¡¨s @©yıLRiV. ≠sμy˘ x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøyá¨s @©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVV≈¡˘LigS ™´sWLRiV ™´sVWá ˙FyLiªyáՋ[ C øR¡»Ì¡Li\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s @©yıLRiV. ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVáV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN]©´sıxmsˆVÆ≤∂[ Æμ∂[aRPLi @’≥¡™´sXμÛj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiV ≠sμR∂˘©´sV ALÍjiLi¿¡ ©´sxmsˆVÆ≤∂[ @’≥¡™´sXμÛj∂ ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s æªΩáVxqsVN][™yá¨s @©yıLRiV. ˙xmsºΩ 4c5

n~Ûø±s¡T\‘√ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] düMTøå± düe÷y˚X¯+ u≤qT‡yê&É, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô) :u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ eT+&É\ Å|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯+ $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√, Å>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À yÓTTø£ÿ\ |ü+|æD° eT+&É\+˝Àì Å|ür bÕsƒ¡XÊ\, Å>±eT |ü+#êj·T‹, ◊¬ø|æ ôd+≥s¡¢≈£î n+<äCÒj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> 2012.13 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· <äTdüTÔ\qT yê]øÏ dü]|ü&Ü ø=\‘·\ Å|üø±s¡+ n+<äCÒj·÷\ì m+Çz C≤\e÷+ã≈£î dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\\≈£î dü+ã+~Û+∫q $<ë´ |üøå√‘·‡yê\ ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ìy˚~Ûø£\T @s√E~ Ä s√E n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. Å|ür bÕsƒ¡XÊ\˝À 50 yÓTTø£ÿ\qT Hê{Ï+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT≈£î dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> e´ekÕj·T n~Ûø±] øÏwüHé≈£î k˛j·÷ $‘·ÔHê\ >∑T]+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ øÏwüHé Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 3400 ãkÕÔ\T sêe&É+ »]–+<äì, yê{Ïì 4 Å>±eT |ü+#êj·T‹\ ¬s’‘·T\≈£î |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q düe÷#êsêìï Å>±e÷\ yêØ>± |ü+|æD° #˚dæq C≤_‘êqT ‘·q≈£î n+<äCÒj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À m+|æ&çz $»j·T uÛ≤düÿsY, ◊¬ø|æ @]j·÷ ø√ Ä]¶H˚≥sY s¡M+<äsY sêyé, ÄsY&Éã÷¢´mdt mÇ eTTìï, $$<Ûä Å>±e÷\ ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´_Ûeè~ΔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ xqsLigSlLi≤ÔT∂, «¡⁄©±s 18 (düTes¡íyês¡Ô): øR¡μR∂V™´soNRPVLi¤…¡[ «Ïÿ©´sLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s, «Ïÿ©´sLi DLi¤…¡[ ™´sV¨sztsQ xqs™´sW«¡LiÕ‹[ g_LRi™´sLigS “¡≠sLiøR¡ gRiáVgRiVªy≤R∂¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms, xqsLigSlLi≤ÔT∂ aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ªRΩWLRiVˆ «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSá, LS«¡Li}ms»¡Õ‹[ ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms, xqsLigSlLi≤ÔT∂ aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ªRΩWLRiVˆ «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQlLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS ≠s¬ø¡[ËryLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠sμR∂˘ xms»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s, ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂NTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ¨sμ≥R∂Vá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, C ¨sμ≥R∂Vá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN]¨s ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ≠sμ≥j∂gS  ¡≤T∂ ¡∏R∂V»¡ D©´sı ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡©´sV  ¡≤T∂Õ‹[ ¬ø¡[LjiˆLiøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. ˙Fy¥R∂≠sVNRP ≠sμR∂˘©´sV @À≥œ¡˘zqsLiøR¡VøR¡V©´sı ≠sμy˘LÛRiVáV ˙Fy¥R∂≠sVN][©´sıªRΩ ≠sμR∂˘©´sÀ≥œ¡˘zqsLiøR¡V»¡NRPV ≠sμ≥j∂gS D©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ ¬ø¡[LSá¨s,  ¡≤T∂ ¡∏R∂V»¡ G INRP‰ zmsÃ˝¡™y≤R∂V NRPW≤R∂ DLi≤R∂NRPVLi≤y @LiμR∂Lji¨s FyhRiaSáՋ[ ¬ø¡[LjiˆLiøyá¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. LS«¡Li}ms»¡ ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSáՋ[ 6™´s, 7™´s ªRΩLRigRiªRΩVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ FyhRiaSáNRPV ˙xms•¶¶¶Lki g][≤R∂ ¨sLS¯flÿ¨sNTP ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LkiNTP ˙xms∏R∂VºΩıQryÚ©´s¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. FyhRiaSáՋ[ ≠sμy˘LÛRiVáV xqs*øR¡ËÈQ\Æ™sV©´s ¨dsLRiV ˙ªylgi[LiμR∂VNRPV ™´sVLi“¡LS ¨ds…”¡ NRPÆ©sORPQ©±s BzmsˆryÚ©´s¨s A∏R∂V©´s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS FyhRiaSáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xmnsLkiıøR¡L i xqs™´sVNRPWLRiVË»¡NRPV FsÆ™s[V¯¤Õ¡[˘ xmnsLi≤ ∂= ©´sVLi≤T∂ ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP @μ≥R∂˘QORPQªRΩ ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ∏R∂V£qs. xqsVlLi[£tsQNRPV™´sWL i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs÷¡Æ™sVLi»¡Lki rÛyLiVVÕ‹[ ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂NTP LRiW.175 N][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s™´s¨s, D©´sıªRΩ FyhRiaSáá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP LRiW. 40 N][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s≠s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 24 ™´sW≤R∂Õfi FyhRiaSáá GLSˆ»¡VNRPV IN]‰NRP‰ FyhRiaSáNRPV LRiW. 3.02 N][»˝¡ª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. C FyhRiaSáá©´sV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμyáLi¤…¡[ @ORPQLSxqs˘ªRΩ |msLRigSá¨s, ™´sVV≈¡˘LigS A≤R∂ zmsÃ˝¡Ã¡ @ORPQLSxqs˘ªRΩ |msLRigSá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂NTP ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV, DFyμ≥y˘∏R∂VVáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂NTP FyhS˘ xmsoxqsÚNSáV, ∏R∂VW¨sFnyLSáV, ™´sVμy˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´sLi D¿¡ªRΩLigS @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, ≠ds…”¡¨s xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN]¨s ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡μR∂V™´soÕ‹[ LSfl”·Liøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 64 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @ORPQLSxqs˘ªRΩ aSªRΩLi DLiμR∂¨s, {qsÚQ˚áՋ[ 52 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @ORPQLSxqs˘ªRΩ aSªRΩLi DLiμR∂¨s, C aSªy¨sı |msLiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsºΩ INRP‰LRiV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiV øR¡μR∂V™´soN]¨s ™´s¬ø¡[Ë 10 xqsLi™´sªRΩ=LSáՋ[ 100 aSªRΩLi @ORPQLSxqs˘ªRΩ —¡Õ˝ÿgS ºdΩLjiËμj∂μÙyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿ©´sV  ¡≤T∂ ¡∏R∂V»¡ zmsÃ˝¡Ã¡V ¤Õ¡[¨s —¡Õ˝ÿgS, Àÿá NSLji¯NRPVáV ¤Õ¡[¨s —¡Õ˝ÿgS ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, μk∂¨sNTP @LiμR∂Lji xqs•¶¶¶∏R∂V xqs•¶¶¶NSLSáV @™´sxqsLRi™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yáՋ[ ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ IN]‰NRP‰ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, A NSLRi˘˙NRP™´sWá¨sıLi…”¡¨s xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVáV xmsLSËá¨s ≠sμy˘ aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáNRPV NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqsW¿¡LiøyLRiV. LS“¡™±s ≠sμy˘ ≠sVxtsQ©±s ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLji {qsªyLS™´sVLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LS“¡™±s ≠sμy˘ ≠sVxtsQ©±s μy*LS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı ≠s≠sμ≥R∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá gRiVLjiLi¿¡ ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

˙gS™´sWáNRPV INRP NRP≠sV…”¡¨s, 3c4 ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV INRP @μ≥j∂NSLji¨s Æ™s[zqs BªRΩLRi aS≈¡Ã¡ xqsx§¶¶¶∏R∂VLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @LiμR∂LRiW zmsÃ˝¡Ã¡©´sV  ¡≤T∂Õ‹[ ¬ø¡[LjiˆLiøyá¨s ≠sμy˘ aS≈¡©´sV xqsW¿¡LiøyLRiV.  ¡≤T∂Õ‹[ ¬ø¡[Lji©´s zmsÃ˝¡Ã¡V ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[  ¡≤T∂ ™´sWÆ©s[∏R∂V˘NRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ DFyμy˘∏R∂VVáV, ≠sμy˘ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáÆμ∂[©´s¨s @©yıLRiV. «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL i ™yNS…”¡ NRPLRiVfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @ORPQLSxqs˘ªRΩ aSªRΩLiª][ F°Ã¡VˆNRPVLi¤…¡[ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ 10 aSªRΩLi @ORPQLSxqs˘ªRΩÕ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂ DLiμR∂¨s @©yıLRiV. A≤R∂zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS  ¡≤T∂NTP xmsLizms ≠sμy˘©´sV @Liμj∂Liøyá¨s @©yıLRiV. ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[  ¡≤T∂™´sWÆ©s[zqs©´s zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ˙’¡≤ÍT∂ xqsW‰Õfi=©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡VgS æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsμR∂VFy∏R∂Wá©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s, ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡LiμR∂Lji¨s  ¡≤T∂NTP xmsLiFyá¨s ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá©´sV N][LSLRiV. 10 ™´s ªRΩLRigRiºΩ xmns÷¡ªyáՋ[ 6 ™´s rÛy©´sLiÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ rÛy©y¨sNTP ryμ≥j∂LiøR¡≤y¨sNTP NRPXztÌsQ ¬ø¡[∏R∂W˘Ã¡¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘μ≥j∂NSLji LRiÆ™s[V£tsQ Àÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, ˙gS™´sWáՋ[ BLi…”¡Li…”¡NTP xqslLi[* ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡, 30668 zmsÃ˝¡Ã¡©´sV  ¡≤T∂NTP xmsLiFy÷¡=Liμj∂gS gRiVLjiÚLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @LigRi©±s™y≤T∂áՋ[ øR¡μR∂V™´so øR¡V©´sı zmsÃ˝¡Ã¡©´sV, ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[  ¡≤T∂™´sWÆ©s[zqs©´s zmsÃ˝¡Ã¡©´sV  ¡≤T∂Õ‹[ ¬ø¡[LjiryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. @LiμR∂LRiV xqs™´sVOTPQgS NRPXztsQ ¬ø¡[zqs©´sxmsˆVÆ≤∂[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sWLRiV aSªRΩLi zmsÃ˝¡Ã¡©´sV  ¡≤T∂NTP xmsLixms≤R∂Li ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSááV ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂xqsVÚ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. xqsÀ≥œ¡NRPV @μ≥R∂˘QORPQªRΩ ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s @μR∂©´sxmso ¤«¡zqs xqsLi“¡™´s∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, —¡Õ˝ÿÕ‹[  ¡≤T∂C≤R∂V zmsÃ˝¡Ã¡LiμR∂LRiV  ¡≤T∂Õ‹[ ¬ø¡[LjiˆLiryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. @LigRi©±s™y≤T∂áՋ[ D©´sı zmsÃ˝¡Ã¡Õ‹[ 5 ™´s ªRΩLRigRiºΩÕ‹[©´sV, ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[  ¡≤T∂™´sWÆ©s[zqs©´s zmsÃ˝¡Ã¡©´sV, @LiμR∂Lji¨s  ¡≤T∂Õ‹[ ¬ø¡[LjiˆLiøR¡≤y¨sNTP xmsO][QªRΩ=™yá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáՋ[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV.

ÅbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $<ë´ |üøå√‘·‡yê\T u≤qT‡yê&É, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô) u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ sêÅwüº Å|üuÛÑT‘·«+ Å|ü‹cÕº‘·àø£+>± >∑‘· ø=~› dü+e‘·‡sê\ ÅøÏ‘·+ qT+&ç ìs¡«Væ≤düTÔqï $<ë´ |üøå√‘·‡yê\T k˛eTyês¡+ ÅbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì ø=\÷¢sY, Hê>±s¡+ Å>±e÷\˝À eT+&É\ $<ë´~Ûø±] C≤«\e÷+ã Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Åø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ø=\÷¢sY Å>±eT+˝À 1e ‘·s¡>∑‹˝À 10 eT+~ 5 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ês¡T. n˝≤π> Hê>±s¡+ Å>±eT+˝À u≤\ ø±]à≈£î\T ˇø£]ì ã&ç˝À #˚]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À @m+z øÏwüHé, ndæôdº+{Ÿ mm+z πøX¯yé, m+ÄsY|æ eTH√CŸ ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#Ós¡Te⁄ ø£≥º ‘·$«q e´øÏÔô|’ πødüT qyÓ÷<äT ;s¡÷ÿsY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì q\¢ #Ós¡Te⁄ ø£≥ºqT m˝≤+{Ï nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü C…dæ_ <ë«sê ‘·$« ô|’|t˝…’Hé #˚düTÔqï ;s¡÷ÿsY Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£+{Ï|ü⁄&ç ø£èwüíô|’ ‘·Vü≤o˝≤›sY b˛XË{Ϻ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ;s¡÷ÿsY mdt◊ •esê+ ‘Ó*bÕs¡T. πødüTô|’ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ nq+‘·s¡+ #·s¡´\T rdüTø√qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

eT+&É\˝À $<ë´ |üøå√‘·‡yê\T ;s¡÷ÿsY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À H˚{Ï qT+&ç p˝…’ 2 es¡≈£î sêÅwüº Å|üuÛÑT‘·«+ Å|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq $<ë´ |üøå√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ m+Çz >√bÕ˝Ÿ sêyé Ä<Ûä«s¡´+˝À u…’sê|üPsY, kÕ+u≤|üPsY, eT˝≤¢|üPsY, ãs¡+>¥m&çZ Å>±e÷\˝À 5 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ã&çãj·T≥ ñqï |æ\¢\qT >∑T]Ô+∫ Äj·÷ Å>±e÷\˝Àì bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Åø£eT+˝À m+ÄsY|æ\T sê+C…{Ϻ, Hê>∑uÛÑ÷wüD+, q]‡+\T, Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

20q sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ ñ<√´>∑ y˚Tfi≤ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ ∂, «¡⁄©±s 18(düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s LS“¡™±s Fs≤R∂V˘ZNP[xtsQ©±s, FsLiF˝y∏∫∂VÆ™sVLi…fi ≠sVxtsQ©±sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ LS“¡™±s ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿá xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ ˙xmsºΩÆ©sá Æ™sVVμR∂…”¡, 3™´s  ¡Vμ≥R∂™yLSÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 16 ™´sVLi≤R∂Õÿá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ gRiá 3 H…”¡H ZNP[Li˙μyáՋ[ «ÿÀfi Æ™s[VŒÿáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ xmsLji˙aRP™´sVá ZNP[Li˙μR∂Li «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L i ˙xmsaSLiª Ω NRPV™´sWL i æªΩ÷¡FyLRiV. LS“¡™±s ∏R∂VV™´s NTPLRiflÿá xms¥R∂NRPLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN]¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \|ms#˚Æ™s[»¡V Dμ][˘gSáV ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV AxqsNTPÚ gRiá @À≥œ¡˘LÛRiVáV Fy£qs F°L Ìi F°…‘¡ª][ CÆ©sá 20™´s æªΩ[μk∂©´s C ˙NTPLiμj∂ H…”¡H ZNP[Li˙μyáՋ[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡V BLi»¡LRiW*áNRPV x§¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s N][LSLRiV. ™´sV¤Õ˝¡[xms÷˝¡ HH…”¡ ˙NTPLiμR∂ ©yLixms ÷˝¡, @zqs£mns©´sgRiL i, g]Õ‹[‰Li≤R∂,  ¡Li≤˝R∂gRiW≤R∂, \|qsμyÀÿμ ∂,  ¡x§¶¶¶μR∂WL i xmsoLRiLi, øyL i≠sV©yL i ™´sVV{tsQLSÀÿμ ∂ H…”¡H ˙NTPLiμR∂ ™´sVV{tsQLSÀÿμ ∂ , zqsNTPLi˙μyÀÿμ ∂, z§¶¶¶™´sW∏R∂Vª Ω©´sgRiL i, ºΩLRiV™´sVá gjiLji, @Li ¡Li}ms»¡ , ™´sWlLi[≤ ∂xms÷˝¡ , xqs©´sª Ω©´sgRiL i H…”¡H ˙NTPLiμR∂ @≠dsVL i}ms»¡, \¤Δ¡LRiªyÀÿμ ∂, }tsQN P}ms»¡ ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ¨sLRiVμ][˘gRiVáV x§¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.

n+‘·sê®rj·T ◊{° dü<ädüT‡ô|’ d”m+ düMTø£å \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ ∂, «¡⁄©±s 18(düTes¡íyês¡Ô): CÆ©sá 21, 22 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s |§¶¶¶ø ¡HzqszqsÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı Fszms @≤y*Li¤…¡[«fi @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V H…”¡ xqsμR∂xqsV=Q\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL ilLi≤ÔT∂ H…”¡ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, A aS≈¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aS©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C xqsμR∂xqsV=©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsμR∂xqsV=NRPV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xqs¿¡©±s\|ms¤Õ¡…fi FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ zqsFsLi LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s x§¶¶¶L ÔiÆ™s[L i Fyá{qs¨s ˙xmsNRP…”¡ryÚLRi©yıLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V «¡Ljilgi[ C xqsμR∂xqsV=Õ‹[ 25 H…”¡ NRPLi|ms¨dsá @μ≥j∂xmsªRΩVáª][ Fy»¡V 100 ™´sVLiμj∂ H…”¡ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyÕÊ‹Li»¡V©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

q÷‘·q eT<ä´+ bÕ\d”ì Á|üø£{Ï+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ me÷àØŒ $T+∫ $Áø£sTTùdÔ ˝…’ôdqT‡\T s¡ä<äT› \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ ∂, «¡⁄©±s 18(düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sWªRΩ©´s ™´sVμR∂˘Li ≠sμ≥y©y¨sı ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLi μy*LS ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá©´sV ZNP[…ÿLiVVryÚLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 6586 ™´sVμR∂˘Li uyxmsoáV D©yıLiVV ©´sWªRΩ©´s ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ ≠ds…”¡¨s ≠sVLi¿¡ INRP‰ ™´sVμR∂˘Li aSxmso©´sV @μR∂©´sLigS ZNP[…ÿLiVVLiøR¡V ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı μR∂VNSflÿáƩs[ N]©´srygjiryÚLRiV. «¡©yÀ≥ÿ©´sV  ¡…Ì”¡ ™´sVμR∂˘Li uyxmsoá \¤Õ¡|qs©±s= {mns«¡Ÿ©´sV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. 10 Æ™s[á Õ‹[xmso «¡©yÀ≥ÿ DLi¤…¡[ 32 áORPQáV, 10 ©´sVLi≤T∂ 50 Æ™s[á Õ‹[xmso «¡©yÀ≥ÿ gRiá ˙FyLiªyáՋ[ 34 áORPQáV, 50 ©´sVLi≤T∂ 3 áORPQá «¡©yÀ≥ÿ D©´sı ˙FyLiªyáՋ[ 42 áORPQáV 3 áORPQá ©´sVLi≤T∂ 5 áORPQá «¡©yÀ≥ÿ gRiá ˙FyLiªyáՋ[ 46 áORPQáV, 5 ©´sVLi≤T∂ 20 áORPQá «¡©yÀ≥ÿgRiá ˙FyLiªyáNRPV 64 áORPQáV, 20 áORPQá \|ms  ¡≤T∂©´s ˙FyLiªyáՋ[ N][…”¡ 40 áORPQá \¤Õ¡|qs©±s= {mns«¡ŸgS ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyáՋ[¨s ™´sVμR∂˘Li uyxmsoá©´sV gjiLji«¡©´sV¤Õ¡[ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. FsLi.AL i.zms ¨s ≠sVLi¿¡ @μR∂©´sLigS LRiWFyLiVV FsNRPV‰™´sNRPV ™´sVμy˘¨sı ≠s˙NRPLiVV}qsÚ @…Ì”¡ uyxmsoá\¤Õ¡|qs©±s=á©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚLRiV. @…Ì”¡ uyxmsoá©´sV Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLiμj∂.


6

yÓ’mdtqT <ä÷wæ ùdÔ |ü‘·q+ ‘·|üŒ<äT : $y˚ø± NPR ≤∂R xms, «¡⁄©s± 18 : μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂¨s μR∂WztsQLi¬ø¡[ ™yLRiV À≥œ¡WrÛyzmsªRΩLi NSNRP ªRΩxmsˆμR∂¨s \Æ™s∏R∂Vry=L i NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ©s[ªRΩ, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. LSuÌy˚¨sNTP INRP ™´sVLi¿¡ μR∂aRP, μj∂aRP©´sV øR¡WzmsLi¿¡©´s μyLRi+¨sNRPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. A∏R∂V©´s©´sV ™´sμR∂VáVNRPV©´sı FyLÌkiNTP ˙xms«¡Ã¡V  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV. zqsFsLigS \Æ™sFs£qs Fs©Ø[ı ˙xms«ÿ xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sW©´sV @™´sVáV ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV.

FyLÌki¨s lLiLi≤R∂VryL˝RiV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ªRΩ{qsDNRP ™´s¿¡Ë©´s xmnsV©´sªRΩ \Æ™sFs£qsμR∂©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™´s˘QQNTPÚQ\|ms ¨sLiμR∂áV Æ™sWxmsoªRΩW BxmsˆV≤R∂ A∏R∂V©´s ˙xmsºΩxtÌsQ©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qs ˙xms∏R∂VªRΩıLi «¡LRiVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ DμR∂∏R∂VLi NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi˙lgi{qsÚLRiV©´sV μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ ˙xms«¡Ã¡V xms¨s ¬ø¡[}qs ™yLjiNTP xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRi¨s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L i NSLi˙lgixqsV FyLÌki xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li xqsLiª][ztsQLiøR¡μR∂gÊRi

≠sxtsQ∏R∂V™´sV¨s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs©´sV ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ FyLÌkiáNRPV, xms˙ºΩNRPáV xqs•¶¶¶ À≥œ¡WrÛyzmsªRΩLi NS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiáNRPV ˙xms«¡Ã¡V  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV. NSgS \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ B…‘¡™´s÷¡ ™´sLRiNRPV NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ DLi≤T∂ A ªRΩLS*ªRΩ NRP≤R∂xms FsLizms \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ rÛyzmsLi¿¡©´s \Æ™s∏R∂Vry=L i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. N]μÙj∂NSáLi A∏R∂V©´s ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+, pHé 19, 2012

ñ|ü mìïø£\ z{Ï+>¥ô|’ H˚‘·\ $düàj·T+ NPR ≤∂R xms, «¡⁄©s± 18 : Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms BxmsˆV≤R∂V Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ªRΩ™´sV\Æμ∂©´s LkiºΩÕ‹[ ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs xmnsV©´s ≠s«¡«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. BLiμR∂VNRPV \Æ™sFs£qs\|ms ry©´sVÀ≥œ¡WæªΩ[ NSNRPVLi≤y Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ «¡gRi©±s©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, \Æ™sFs£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂, \Æ™sVxqsWLS lLi≤ÔT∂ÕÿLi…”¡ ™yLRiV FyLÌkiÕ‹[N][ LS™´s≤R∂Li NRPW≤y ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiμR∂Li»¡V©yıLRiV. ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ ©´sW…”¡NTP ©´sWLRiV aSªRΩLi ÀÿgS xms¨s¬ø¡[zqsLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. ˙xmsºΩø][…ÿ ˙xmsxqsVÚªRΩ Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS «¡gRi©±s©´sV {qs’d¡H @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, \¤«¡Õ˝‹[ DLiøR¡≤R∂Li, ªRΩ÷˝¡ ≠s«¡∏R∂V™´sV¯, r°μR∂Lji xtsQLji¯Ã¡ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Ez§¶¶¶LiøR¡¨s ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ xms™´s©yáV ™´sVŒ˝ÿ∏R∂V¨s @Li»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ N]LiμR∂LRiV ˙xmsμ≥y©´s ©y∏R∂VNRPVá BÕÿΔÿÕ‹[ NRPW≤y J»˝¡V \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki μR∂NTP‰LiøR¡VN][™´s≤R∂Li AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLji¬ø¡[r°ÚLiμj∂. LS«¡Li}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ NRP¨ds≠s¨ds FsLRiVgRi¨s LkiºΩÕ‹[ \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛjiNTP xmsμj∂Æ™s[á \|ms¿¡Ã¡VNRPV Æ™sV«ÿLji…‘¡¨s BøyËLRiLi¤…¡[ Bμj∂ Ez§¶¶¶LiøR¡¨s xmns÷¡ªRΩ™´sV¨s @Li»¡V©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP |ms»Ì¡¨s N][»¡ÕÿLi…”¡ ˙gS™´sWáV©yı A ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi C ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ xms™´s©yÕ˝‹[

G ™´sW˙ªRΩLi xms¨s¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. BNRP NSLi˙lgi£qs NRPW≤y  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ZNP[≤R∂L`i D©´sıxmsˆ…”¡NUP lLiLi≤R∂™´srÛy©y¨sı ryμ≥j∂LiøR¡gRi÷¡gSLRiV. LS«¡Li}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi ªRΩLS*ªRΩ xqsVLi≤R∂VLi}ms»¡Õ‹[ 9Æ™s[á J»˝¡ \|ms ¡≤T∂ \Æ™sNSFyNRPV ≠s«¡∏R∂VLi LS™´s≤R∂Liª][ A ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xqsV≤T∂gS÷¡ x§¶¶¶™y rygjiLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. C ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ BLiªRΩ |msμÙR∂ Æ™sV«ÿLji…‘¡c LS™´s≤R∂Li FsxmsˆV≤R∂W «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V. C ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ’d¡{qsáV FsNRPV‰™´s. μy¨s ™´sÃ˝¡ æªΩÆμ∂[FyNRPV Æ™sV«ÿLji…‘¡ ™´sW™´sVWáVgS LS™y÷¡. ©´sLiμR∂áW LRiVÕ‹[©´sW 1500 \|ms ¡≤T∂ Æ™sV«ÿLji…‘¡ ryμ≥j∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji Æ™s[V≤y ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂NTP, æªΩÆμ∂[Fy @À≥œ¡˘LÛji ˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘NRPV r~LiªRΩ ™´sVLi≤R∂á\Æ™sV©´s ©´sLiμR∂áWLRiVÕ‹[ NRPW≤y \Æ™sNSFyNRPV xqsV™´sWLRiV 1500\|ms ¡≤T∂ Æ™sV«ÿLji…‘¡ LS™´s≤R∂Li ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ AxqsNTPÚgS øR¡LjiËLiøR¡VN]Li»¡V©yıLRiV. C ™´sVLi≤R∂áLi INRPxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zmsNTP NRPLiøR¡VN][»¡gS DLiÆ≤∂[μj∂. NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji Æ™s[V≤y ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂ r~LiªRΩ F°÷¡Lig`i ¡Wª`Ω\¤Õ¡©´s Fs˙LRi¤«¡LRiV™´soxms¤Õ˝¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ A∏R∂V©´s Æ™sV«ÿLji…‘¡c¨s ¨sáVxmsoN][gRi÷¡gSLRiV. ILi…”¡≠sV»Ì¡Õ‹[©´sW ©yáVgRiVÆ™s[áV \|ms ¡≤T∂ Æ™sV«ÿLji…‘¡ ™´s¿¡ËLiμj∂. INRPxmsˆV≤R∂V ILi…”¡≠sV»Ì¡ ™´sVLi≤R∂áLi NSLi˙lgixqsV‰ NRPLiøR¡VN][»¡. C ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛji ©yáVgRiVÆ™s[á J»˝¡ \|ms ¡≤T∂ Æ™sV«ÿLji…‘¡c¨s F~LiμyLRiV. ≠dsLRi ¡÷˝¡

™´sVLi˙ºΩgS xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs 2011Õ‹[ «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá ©´sVLi≤T∂ NSLi˙lgixqsV ªRΩLRixmnsQo©´s ™´sμj∂©´s \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯Q\|ms F°…‘¡ ¬ø¡[zqs J≤T∂F°LiVV©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @©´sLiªRΩLRiLi Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ NTPLiμj∂ ™´sLRiNRPV NSLi˙lgixqsVÕ‹[Æ©s[ N]©´srygSLRiV. ªRΩ©´s @©´sı NSLi˙lgixqsV™yμj∂ @¨s ªy©´sV A∏R∂V©´s μyLjiÕ‹[Æ©s[ ©´s≤R∂VryÚ©´s¨s @LiμR∂VZNP[ NSLi˙lgixqsVÕ‹[Æ©s[ DLi…ÿ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ B…‘¡™´sá NSLi˙lgixqsV Æ©s[ªRΩáV N]LiμR∂LRiV \Æ™s∏R∂V£qs \|ms©´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li A∏R∂V©´s©´sV Àÿμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ @ªRΩ©´sV FyLÌki¨s ≠ds≤T∂ «¡gRi©±s FyLÌkiÕ‹[NTP ¬ø¡[LjiF°∏R∂WLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ \Æ™sVxqsWLSlLi≤ÔT∂ NRPW≤y FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV.

™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ «‹[LRiVÕ‹[ \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛji GNRPLigS @LiVVμR∂VÆ™s[á \|ms ¡≤T∂ Æ™sV«ÿLji…‘¡c F~LiμR∂gRi÷¡gSLRiV. @¨sı ry™´sW—¡NRP ™´sLÊSáNRPV |ms»Ì¡¨sN][»¡Õÿ DLiÆ≤∂[ C ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ @¨sı FyLÌkiáV ªRΩ™´sVNRPV ™´sVLi¿¡ J…”¡Lig`iaSªRΩLi ™´s xqsVÚLiμR∂¨s Ez§¶¶¶Li¿¡©y ™yLji @LiøR¡©yáV ªRΩáNTPLiμR∂Vá∏R∂W˘LiVV. zqsμÙR∂™´s»¡Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛjiNTP @LiVVμR∂VÆ™s[á \|ms ¡≤T∂ J»˝¡ Æ™sV«ÿLji…‘¡ á’≥¡Li¿¡Liμj∂.\lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV Fs{qs= aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡™´sLÊS¨sNTP Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂…”¡ ryLjigS Dxms Fs¨sıNRPÕ‹øyËLiVV. FsÆ™sV¯÷d¡=  ¡ªy˘Ã¡ ¬ø¡LigRi˙Õÿ∏R∂VVáVNRPV xms»Ì¡V©´sı \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 4600 J»˝¡V \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛji N]LRi™´sVV»˝¡ $¨s™yxqsVáNRPV Æ™sV«ÿLji…‘¡ ™´s¿¡ËLiμj∂. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV …›©±sÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 1500 \|ms¿¡Ã¡VNRPV J»˝¡V \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛjiNTP LS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS \Æ™sNSFyNRPV |ms©´sgRiáWLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 8,115, J ¡Vá™yLjixms¤Õ˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 6,100, xmsoÃ˝¡Li}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 6,276, ¿¡¤…¡[*÷¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 6,100 J»˝¡Vc \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛjiNTP Æ™sV«ÿLji…‘¡c LS™´s≤R∂Li «¡Ljigji©´s»˝¡Vc  ¡WªRΩVá™yLji J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso μy*LS æªΩ÷¡∏R∂V™´s¿¡ËLiμj∂.

düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±yê\+fÒ ◊mHé{°j·T d”ì ¬>*|æ+#ê* eT+Á‹ <äT~›fi¯¢ l<äsYu≤ãT NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡⁄©±s 18iM ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘LiªRΩ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s xqsLixqÛsgS }msL]Liμj∂©´s zqsLigRilLi[fl”· xqsLixqÛsÕ‹[ NSLji¯NRPVáV ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘ á©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™yáLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @©´sV ¡LiμR∂ xqsLixqÛs @LiVV©´s HFs©±s…”¡∏R∂VVzqs¨s lgi÷¡zmsLiøyá¨s LSxtÌsQ˚ F¢LRixqsLRixmnsLSáaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ μR∂VμÙj∂Œ˝œ¡ $μR∂L`iÀÿ ¡V zmsáVxmso¨søyËLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ g][μy™´sLji≈¡¨sÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsøyLRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sVLi˙ºΩ FyÕÊ‹¨s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sVL][ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ß ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ DLi≤R∂©´sVLiμR∂¨s, xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ªRΩLS*ªRΩ ¨sáμk∂}qs @μ≥j∂NSLRiLi NRPW≤y NSLji¯NRPV áNRPV DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáNRPV gRiªRΩLiÕ‹[ 10aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ÕÿÀ≥ÿá ™y…ÿ©´sV B¬ø¡[Ë™yLRi¨s, NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP 16aSªRΩLi |msLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVLji¿¡ F°™´sμÙR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ DμR∂˘™´sVLi xqsLiμR∂LRi˜LigS NSLji¯NRPVáNRPV B¿¡Ë©´s 25Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá @≤y*©±s=©´sV LRiμÙR∂V¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sμÙR∂NRPV Æ™s◊˝¡©y™´sV¨s, Fs¨sıNRPáN][≤`∂ @™´sVáVÕ‹[D©´sıLiμR∂V©´s ™ygÙS©´sLi¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. ªRΩxmsˆNRPVLi≤y LRiμÙR∂V¬ø¡[LiVVryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠sV¨søyËLRiV. zqsLigRilLi[fl”· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NSLji¯NRPVá zmsÃ˝¡Ã¡NRPV DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV NRP÷¡ˆLi¬ø¡[Li μR∂VNRPV @©´sV ¡LiμR∂ xmsLji˙aRP™´sVá©´sV Æ©sáN]¤Õ¡[ˆLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıLiμR∂V©´s BªRΩLRi FyLÌkiQÕ˝‹[ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ @™´sNSaSáV ªRΩ™´sVNRPV ¤Õ¡[™´s¨s, NSLi˙lgi£qs FyLÌki μy*LSÆ©s[ LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı |msμÙR∂xms÷˝¡ FsLizms ≤yNÌRPL`i ≠sÆ™s[NS©´sLiμ`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s 6≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá À‹gÊRiV©´sV NSLji¯NRPVáV ºΩLjigji DªRΩˆºΩÚ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂V©´s NSLji¯NRPVáNRPV B¿¡Ë©´s A≤y*©±s=©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP HFs©±s…”¡∏R∂VVzqs @μR∂˘QORPV≤R∂V,FsÆ™sV¯÷d¡= Æ™sLiNRP˙…ÿ™±sª][Fy»¡V, LS«¡÷¡LigRiLi, LS«ÿLSLi, ©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤ÔT∂, gRi»Ì¡∏R∂V˘, N_bPN`P, aRPLiNRPLRi∏R∂V˘ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

»>∑Héô|’ á&û $#ês¡D ãT<ÛäyêsêìøÏ |æ{ÏwüHé

ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q≈£î õ˝≤¢ ÄdüŒÁ‹˝À eT+<äT\≈£î ◊<äT \ø£å\T eT+ps¡T 9087 ø√≥¢ s¡TD≤\T : eTTK´eT+Á‹ |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ `i , «¡⁄©s± 18 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ }msμR∂LjiNRP ¨sLRiW¯ á©´sNRPV 9087 N][»˝¡ LRiVflÿáV B™´s*≤y¨sNTP ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ @LigkiNRP LjiLiøyLRiV. BLiμR∂V NRPVgS©´sV 3.65 áORPQá ™´sVz§¶¶¶Œÿ ˙gRiWxmsoá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ ©´s»˝¡V LSxtÌsQ˚ ™´sVz§¶¶¶Œÿ bPaRPVxqsLi ZOP[Q™´sV aS≈¡™´sVLi˙ºΩ xqsV¨sªy áOSQQ¯ lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. {qsÚQ˚¨sμ≥j∂, ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLiZOP[Q™´sVLi\|ms xqs¿¡™y á∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sW Æ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xqs™´sW Æ™s[aS ©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨s ªyáOSQQ¯lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 11 ≠sV÷¡∏R∂V©±s NRPV»¡VLiÀÿááՋ[ }msμR∂¨sLRiW¯Ã¡©´s gS≠sLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ™´sVz§¶¶¶Œÿ ˙gRiWxmsoáNRPV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 500 áORPQá LRiVflÿáV B¿¡Ë©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LRiVflÿáV ÀÿgS NRP¤…Ì¡[ ˙gRiWxmsoá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøyá¨s zqsFsLi xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. BLiμR∂VNRPVgS©´sV ÀÿgS LRiVflÿáV NRP¤…Ì¡[ ˙gRiWxmsoáNRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶Li ˙NTPLiμR∂ 500 N][»˝¡V @μR∂©´sLigS LRiVflÿáV B™y*á¨s zqsFsLi xqsW¿¡LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 200 N][»˝¡ ™´s≤ÔU∂¤Õ¡[¨s LRiVflÿáV BøyË™´sV¨s AgRixtÌsv 15 ©´sVLi≤T∂ ≠ds…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ™´s≤ÔU∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @Õÿlgi[ $¨sμ≥j∂NTP 100 N][»˝¡ LRiVflÿáV B™´s*≤y¨sNTP zqsFsLi @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡NTP 6 áORPQá }msμR∂ NRPVLi»¡VLiÀÿá©´sV gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s ≠dsLjiÕ‹[ 80 Æ™s[á NRPV»¡VLiÀÿáV Fs{qs=, Fs{qÌsáV D©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ≠dsLjiNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP xqsx§¶¶¶∏R∂W¨sı @Liμj∂Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @À≥œ¡∏R∂Vx§¶¶¶xqsÚLi ˙NTPLiμR∂ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 50 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ¬ø¡[LSLRi¨s ≠dsLji¨s ™´sVLjiLiªRΩ |msLiøyá¨s zqsFsLi©´sV N][LRigS 8 áORPQá ™´sLRiNRPV |msLiøR¡VN][≤y¨sNTP @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨sªRΩ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. 4 Æ™s[á Fs{qs=, Fs{qÌs NRPV»¡VLiÀÿá ¨s™yxqs xqs™´sVVμy∏R∂WáNRPV gS©´sV 3 Æ™s[áNRPV»¡VLiÀÿáNRPV ™´s∞◊¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. 1099 ™´sVLi≤R∂á ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW≈¡˘ À≥œ¡™´s©yá©´sV «¡©´s™´sLji ©y…”¡NTP xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zqsFsLi @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sVz§¶¶¶ŒÿxqsLixmnsWáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 12 áORPQá ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV 117 N][»˝¡V ry‰Ã¡L iztsQ£msáV B™´s*©´sV©´sı»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV.

™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, «¡⁄©±s 18: —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s —¡Õ˝ÿ AxqsVxms˙ºΩ, {ms|§¶¶¶ø`¡{qsáV, GLji∏R∂W AxqsVxms˙ªRΩVáV, NRP™´sVV˘¨s…‘¡c |§¶¶¶ÕfiÚ |qsLi»¡L˝RiNRPV xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP gS©´sV G≤R∂V áORPQá ≠sáV™´s gRiá @¨sı LRiNSá ™´sVLiμR∂VáV ™´søyËLiVV. BLiμR∂V N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ LRiW.5áORPQáV ™´søyËLiVV. N]©´sVg][áVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ¤…¡Li≤R∂L`i xms˙NTP∏R∂V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s \Æ™sμy˘μ≥j∂NSLRiVá©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂[bPLiøy©´sV. BNRP F°æªΩ[ ˙xmsºΩ ™´sVW≤R∂V Æ©sááNRPV INRPryLji ™´sVLiμR∂VáV @¨sı AxqsVxms˙ªRΩVáNRPV xmsLixmsoªyLRiV. A∏R∂W AxqsVxms˙ªRΩVá @™´sxqsLS¨sı  ¡…Ì”¡ ≠ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚLRiV. Fsxmsˆ…”¡Õÿlgi[ ™´sVW≤R∂V Æ©sááNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ «¡©´s™´sLji ©´sVLi¿¡ ™´sWLjiË ™´sLRiNRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[aSLRiV. A ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sVLiμR∂VáV LS¤Õ¡[μR∂V. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS G{msFsLiFs£qsH≤U∂{qs aS≈¡ FsLi≤U∂, NRPV»¡VLi ¡ xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáª][ NRPW≤T∂©´s NRP≠sV…‘¡ μy*LS ™´sVLiμR∂Vá xqsLRixmnsLS ¤…¡Li≤R∂L˝RiV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. Bμj∂ ™´sLRiNRPV ºdΩxqsVNRPV©´sı ¤…¡Li≤R∂LRiV μyLRiV≤R∂V xqsNSáLiÕ‹[ ≠ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Ac¤…¡Li≤R∂LRiV LRiμÙR∂V ¬ø¡[aSLRiV. xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs ™´s˘QQNTPÚ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @¨sı GLji∏R∂W AxqsVxms˙ªRΩVáV, —¡Õ˝ÿ AxqsVxms˙ªRΩVáV, NRP™´sVV˘¨s…‘¡ |§¶¶¶ÕfiÚ |qsLi»¡L˝RiV, ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙μyáNRPV C ™´sVLiμR∂V G˙zmsÕfi ©´sVLi¿¡ Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ H≠ds xmn˝sQpLiVV≤`∂= á’≥¡LiøR¡≤R∂Li NRPxtÌsQLigS ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ™´sVV©´sı ¨sá*áV ™´sVL][ ™yLS¨sNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V

xqsLjiF°ªyLiVV. @xmsˆ…”¡NUP xmn˝sQpLiVV≤`∂= LSNRPF°æªΩ[ L][gRiVáV B ¡˜LiμR∂VáV xmsÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @¨sı AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. lLiLi≤R∂V Æ©sááVgS xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ {ms|§¶¶¶ø`¡{qs, NRP™´sVV˘¨s…‘¡ |§¶¶¶ÕfiÚ |qsLi»¡L˝RiÕ‹[ L][gRiVáNRPV ≠ds…”¡¨s ¤Õ¡[™´s¨s ¬ø¡}msˆ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. BNRPF°æªΩ[ N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™y…”¡¨s  ¡∏R∂V…”¡NTP Æ™s◊˝¡ æªΩøR¡VËN][™yá¨s L][gRiVáNRPV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı μy≈¡ÕÿáV D©yıLiVV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPW≤y C xmsLjizqÛsºΩ ºdΩ˙™´s LRiWxmsLi μyá˩´sVLiμR∂¨s FnyLRi¯zqsxqÌsVáV @Li»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS H≠ds xmn˝sQpLiVV≤`∂=NRPV N]LRiªRΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ryμ≥yLRifl·LigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ L][gjiNTP N]LiªRΩ  ¡Õÿ¨sı ¬ø¡[NRPWlLi[Ë≠s H≠ds xmn˝sQpLiVV≤`∂=. @»¡V™´sLi…”¡ ™´sVLiμR∂VáV xqsNSáLiÕ‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[  ¡∏R∂V»¡ N]©y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμj∂. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P Æ™sV≤T∂NRPÕfi xqsLki*|qs£qs B©±s˙FnyxqÌs˚NRPËL`i Æ≤∂™´sá£msÆ™sVLi…fi NSL]ˆlLi[xtsQ©±s(G{msFsLiFs£qsH≤U∂{qs) μy*LS B≠s xqsLRixmnsLS @™´soªyLiVV.LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ¤…¡Li≤R∂LRiV xms˙NTP∏R∂V Aáxqs˘LigS «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi D©´sıLiμR∂V©´s NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri ΔÿªyÕ˝‹[NTP LRiW.5á ORPQá©´sV xmsLiFyLRiV. ≠ds…”¡ μy*LS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™y…”¡¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ AÆμ∂[aSáV «ÿLki @∏R∂W˘LiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]©´sVg][áV «¡LRigS÷¡= DLiμj∂.

|üP]Ôø±ì $©q+ Á|üÁøÏj·T ¨s«ÿ™s´ WÀÿμ`∂, «¡⁄©s± 18iM ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ NSL][ˆlLi[xtsQ©±sgS A≠sLRi˜≠sLiøyNRP xms»Ì¡fl· xmsLjiμ≥j∂¨s ≠sxqsÚLjiLiøyáƩs[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáª][ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[©´sV©´sı ˙gS™´sWá©´sV ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV Æ©s[…”¡NTP Æ™sWORPQLi NRPáVgRiNRP F°™´s≤R∂Li @©´sV™´sW©yáNRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ≤T∂≠s«¡©˝´s˙xmsOSQŒœ¡©´s, ©´sWªRΩ©´slLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©±s GLSˆ»¡V \|qsªRΩLi ˙xmsºΩFyμR∂©´sÕ˝‹[Æ©s[ ™´sVWáVgRiVªRΩVLi≤R∂ ≤R∂Li\|ms ≠s™´sVLRi+áV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. ©´sgRiLS¨sNTP 8 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ D©´sı 11 ˙gS™´sWá©´sV ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂W á¨s ºdΩLS¯fl·Li¬ø¡[zqs©y Æ©s[…”¡NTP xmspLjiÚNSÆ©s[¤Õ¡[μR∂V.@LiVVæªΩ[ ˙xms«ÿ˙xms ºΩ¨sμ≥R∂VáV, xqsLRiˆLiø`¡Ã¡V ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ LS™´s≤R∂Li™´sÃ˝¡ ™yLiVVμy xms≤ÔR∂xmsˆ…”¡NTP ºΩLjigji xqslLi[* ¬ø¡[zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi 8˙gS™´sWá©´sV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS NRPáVFyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. 50Æ™s[á «¡©yÀ≥ÿNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V lLiÆ™s©´sW˘ ªRΩx§¶¶¶ bdPÕÙÿL`i }qs™´sáVLi≤yá¨s, @LiªRΩNRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s D©´sı ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ≈¡¿¡ËªRΩLigS ≠s≤R∂μk∂∏R∂Wá¨s ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NS‰LRiV. BÕÿ øR¡W}qsÚ ¨s«ÿ™´sW

Àÿμ`∂ ©´sgRiLRi «¡©yÀ≥ÿ ™´sVW≤R∂V áORPQáV μy…”¡F°LiVVLiμj∂. @LRi˜©±s ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL`i ¨s∏R∂W™´sVNRPLi ™´sW˙ªRΩLi BLiNS ©Ø[øR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. Bμj∂ xmspLRiÚLiVVæªΩ[ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s 33 ˙gS™´sWÕ˝‹[ FsNRP‰≤][ø][»¡ LRiWLRi Õfi ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLi A≠sLRi˜≠sLiøR¡©´sVLiμj∂. @Õÿlgi[ ¨s«ÿ ™´sWÀÿμ`∂ lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s 14™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV \|qsªRΩLi ªRΩgÊjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV «¡Ljizms ALRiW¯L`i ZNP[Li˙μR∂LigS lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©±s©´sV Æ©sáN]¤Õ¡[ˆLiμR∂VNRPV ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV \|qsªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li™´sÆμÙ∂[ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©yıLiVV. ¨s«ÿ™´sW Àÿμ`∂Õ‹[ D©´sı ©´s≠ds}ms…fi©´sV À‹[μR∂©±sÕ‹[ NRPáVxms©´sVLi≤R∂gS, ALRiW¯ L`iÕ‹[ Æ™sWLSÚ≤`∂, NRP™´sV¯L`ixms÷˝¡, ALRiW¯L`i, ™´sWN˝RPWL`i, ©´sLiμj∂}ms»¡ ’≥d¡™±sVgRiÕfi, Æ™s[áWˆL`i ™´sVLi≤R∂Õÿáª][ ©´sWªRΩ©´sLigS lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©±s xmsoLRiV≤R∂V F°xqsVN][©´sVLiμj∂. CÆ™s[VLRiNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sμÙR∂ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ DLi≤R∂gS, BLiZNP©yıQŒ˝œ¡NRPV Æ™sWORPQLi á’¡xqsVÚLiμ][ xmsLjiFyá©´s FsxmsˆV≤R∂V @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiμ][©´s¨s gRiLi|ms≤yaRPª][ ˙xms«¡Ã¡V Fsμj∂Lji øR¡WxqsVÚ©yıLRiV.

|\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ `i , «¡⁄©s± 18 : @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ «¡gRi©±s©´sV ˙xmsbPıLiøR¡≤y¨sNTP @©´sV™´sVºΩ N][LRiVªRΩW Fs©±sFn°L i=Æ™sVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPlLi[…fi (C≤U∂) μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s©´sV {qs’d¡H N][LÌRiV  ¡Vμ≥R∂™yLS¨sNTP ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. x§¶¶¶™yÕÿ ™´sWLÊRiLiÕ‹[ «¡gRi©±s xqsLixqÛsÕ˝‹[NTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá\|ms {qs’d¡H }qsNRPLjiLi¿¡©´s ˙Fy¥R∂≠sVNRP ryOSQQ˘μ≥yLSá©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s ≠søyLRifl·NRPV ªRΩ™´sVNRPV @©´sV™´sVºΩ B™y*á¨s N][LRiVªRΩW C≤U∂ N][LÌRiVÕ‹[ zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ™s[VLRiNRPV zqs’¡H ©´sVLi¿¡ ≠s™´sLS©´sV NRPW≤y ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V {qs’d¡H μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ª]÷¡ øyL Íi{tsQ…fiª][ Fy»¡V lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V @’≥¡π∏∂WgRixms˙ªyá ˙xmsªRΩVá©´sV N][LÌRiV @©´sV™´sVºΩª][ C≤U∂ @μ≥j∂NSLRiVáV ºdΩxqsVNRPV¨s xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi x§¶¶¶™yÕÿ ™´sWLÊRiLiQ\|ms ™´sVLjiLiªRΩ xqs™´sWøyLRiLi }qsNRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV «¡gRi©±s©´sV ˙xmsbPıLiøyá¨s C≤U∂ zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. C zms…”¡xtsQ©±s\|ms BLRiVxmsOSQá ™yμR∂©´sáV xmspLRiÚLiVV©´s»˝¡V æªΩáVxqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi N][LÌRiV ªRΩ™´sV ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™sáV™´sLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.NSgS, Fs™´sW¯L i ZNP[xqsV ≠søyLRifl·©´sV {qs’d¡H N][LÌRiV ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá 9™´s æªΩ[μk∂NTP ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. C ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s HGFs£qs @μ≥j∂NSLji, …‘¡…‘¡≤U∂ FsgÍjiNRPW˘…”¡™±s A{mnsxqsL i Fs÷d¡*. xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li r°™´sV™yLRiLi N][LÌRiVNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s N][LÌRiVNRPV LRiW.25Æ™s[á ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ xmsp¿d¡NRPªRΩVÚ xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. Fs™´sW¯L i ZNP[xqsVÕ‹[ Fs÷d¡* xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s N][LÌRiV Bμj∂™´sLRiZNP[ A∏R∂V©´sNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Fs÷d¡* ≠søyLRifl·NRPV ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV AÆ™sWμR∂Li æªΩáVxms™´sázqs DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s ¨sLÙ][ztsQ @Li»¡W ¿d¡£mns |qs˙NRP»¡Lki Bxmsˆ…”¡ZNP[ N][LÌRiVNRPV @μ≥j∂NSLjiNRPLigS æªΩ÷¡FyLRiV.

ø°\ø£ <äX¯≈£î eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+ @d”; m<äT≥≈£î Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`i , «¡⁄©s± 18 : ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi NUPáNRP μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[…fi ™y˘FyLji ©´sV©´sı Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi G{qs’d¡ FsμR∂V»¡ •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[…fi ™´s˘™´s•¶¶¶LSá\|ms Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsbPıLiøyLRiV. A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V ™´sVL][ 10 ™´sVLiμj∂ ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVáV NRPW≤y G{qs’d¡ FsμR∂V»¡ •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso xmsáV™´soLRiV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV NRPW≤y @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP aS≈¡ (G{qs’d¡) FsμR∂V»¡ NRPW˘ NRP»Ì¡©´sV©yıLRiV. C ZNP[xqsVÕ‹[ xmsáV™´soLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NRPW≤y G{qs’d¡ ≤U∂Fs{qsˆ FsμR∂V»¡ •¶¶¶«¡LRiV NS©´sV©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ZNP[xqsVÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV G{qs’d¡ zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡©´sV, Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠søyLjiLi¿¡Liμj∂. ªy«ÿgS ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV NRPW≤y ≠søyLjiLiøR¡©´sVLiμj∂. 18, 19, 20 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´soLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV @LiμyLiVV. N]LiμR∂LRiV LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáNRPV ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVáV ™´sVV≤R∂VxmsoáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s»˝¡V G{qs’d¡ ≠søyLRifl·Õ‹[ Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ ∂ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘LSáV NRP≠sªRΩ, xqsªRΩVÚxms÷˝¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xqsLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡≠dsLRi∏R∂V˘, ™´sW“¡ aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V xmso™y*≤R∂ ©ylgi[aRP*LRi LS™´soNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLji ©´sV©yı Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· @xmsˆ…”¡ Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·NRPV LRiW.10 áORPQáV B¿¡Ë©´s»˝¡V ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @LiVVæªΩ[ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Bxmsˆ…”¡ZNP[ \Æ™s∏R∂Vry=L i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, \Æ™sFs£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ @lLi|qÌ^s øR¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂ \¤«¡Ã¡VÕ‹[ D©yıLRiV. A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V xmsáV™´soLjiNTP ™´sVV≤R∂VxmsoáV B¿¡Ë©´s»˝¡V ©´sV©yı ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. NRP≠sªRΩ, xqsLi˙≤R∂, xmso™y*≤R∂áª][ Fy»¡V ≠saS≈¡ ªRΩWLRiVˆ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V Æ™ságRixmsp≤T∂ LS™´sVNRPXxtÒsQ, B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ \Æ™s∏R∂Vry=L i NSLi˙lgixqsV FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s lgi÷¡¿¡©´s ¬ø¡©´sıZNP[aRP™´slLi≤ÔT∂, NRPXxtÒsQμyxqsVá©´sV NRPW≤y ≠søyLjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. ≠dsLjiª][ Fy»¡V ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV ≠søyLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá ™yLigRiW¯Õÿ¨sı ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV.

ìy˚~ø£ kÕúsTT˝ÀH˚ >∑<äT\ ìsêàD+, eTs¡eTà‘·T\T u≤´+≈£î˝À¢ eT÷\T>∑T‘·Tqï ì<ÛäT\T õ˝≤¢≈£î #˚s¡ì ÄØ«m+ ì<ÛäT\T 63.98 ø√≥¢≈£î u§ø£ÿ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 18 : ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV @¨sır¢NRPLS˘Ã¡ª][ NRPW≤T∂©´s ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][Fy»¡V, ¬ø¡»˝¡˙NTPLiμR∂ øR¡μR∂V™´soá©´sV ¨s™yLjiLi¬ø¡[DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LS“¡™±s≠sμy˘≠sVxtsQ©±s μy*LS À≥œ¡™´s©yá ¨sLS¯fl· NSLRi˘˙NRP™´sW ¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμj∂.@ORPQLSxqs˘ªRΩÕ‹[ @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ D©´sı ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @μR∂©´sxmso gRiμR∂Vá ¨sLS¯ flÿ¨sNTP CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi ¨sμ≥R∂VáVLSNRP F°™´s≤R∂Liª][ xmsáV @©´sV™´sW©yáV ªyÆ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLi gS xqslLi[* ¬ø¡[zqs©´s @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sÆ™s[μj∂NRP ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLizmsLiøR¡NRPVLi≤yÆ©s[ ªyªy=LRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 700NRPV\|msgS @μR∂©´sxmso gRiμR∂Vá ¨sLS¯fl·Li @™´sxqsLRiLi DLi»¡VLiμR∂¨s LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s ªRΩ©´s BLi«¡¨dsL˝Riª][ xqslLi[* ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂[aSáƙs[VLRiNRPV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji©´s ALki*FsLi @μ≥j∂NSLRiVáV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 2262 FyhRiaSáá©´sV xqslLi[*¬ø¡[zqs 1205 gRiμR∂Vá ¨sLS¯fl·Li @™´sxqsLRiLi @¨s ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV xqs™´sVLjiˆLi¿¡Liμj∂. BNRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV, @NRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ Æμ∂[aRPLS«¡μ≥y¨sNTP \|qsªRΩLi Æ™s◊˝¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi AL`i@Li≤`∂’¡ @μ≥j∂NSLRiVá¬ø¡[ªRΩ ¨sÆ™s[μj∂NRPáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs xmsLizmsLiøyá¨s \|mnsáV©´sV ºΩLjigjixmsLizmsLi¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, À‹[μ≥R∂©±s CCáNRPV ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV xmsLizmsLi¿¡ xqslLi[*¬ø¡[zqs ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LjiLiμj∂.

LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji©´s AL`i@Li≤`∂’¡ BLi«¡¨dsL˝RiV ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV, AL`i≠dsFsLi @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[zqs©´s™y…”¡NTP F~LiªRΩ©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y DLi≤R∂≤R∂Li AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLji¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ 700gRiμR∂VáV @™´sxqsLRi™´sV¨s ALki*FsLi BLi«¡¨dsL˝RiV ˙xmsºΩFyμj∂}qsÚ, AL`i@Li≤`∂’¡ BLi«¡¨dsL˝RiV NSμR∂V NSμR∂V 298™´sW˙ªRΩÆ™s[V @Li»¡W ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV xqs™´sVLjiˆLiøyLiVV. BLRiV™´soLji ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ≠sLRiVμÙR∂LigS DLi≤R∂≤R∂Li AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLji¬ø¡[r°ÚLiμj∂. CxqslLi[*áV ˙xmsºΩFyμR∂©´sá\|ms Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ªy™´sVV ¬ø¡[zqsLiμj∂ NRPlLiN`ÌP @Li¤…¡[ ªRΩ™´sVÆμ∂[©´sLi»¡W  ¡Ã˝¡gRiVμÙj∂ ™yμj∂xqsVÚ©yıLRiV.BLRiV™´soLji™´sVμR∂˘ |msLRiVgRiVªRΩV©´sı xmsLiªRΩLiøR¡W}qsÚ ≠sμy˘LÛRiVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. AL`i@Li≤`∂’¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ xqslLi[*¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li™´s¤Õ˝¡[ CμR∂VLÊRiºΩ xms…Ì”¡LiμR∂¨s xqs*∏R∂W©´s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ ¨sμ≥R∂V¤Õ¡[ }msL]‰©´s≤R∂Li ≠sxqs¯∏R∂W¨sNTP gRiVLji¬ø¡[zqsLiμj∂. ALki*FsLi @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sáƩs[ \|mns©´sÕfi ¬ø¡[∏R∂Wá ¨s —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPL`i©´sV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV AÆμ∂[aSáV\|qsªRΩLi «ÿLki¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsLiªRΩXzmsÚ ¬ø¡Liμj∂æªΩ[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨s1205FyhRiaSááNRPV 63.98N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂VáVxqs™´sVNRPWlLi[≠s. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y BLRiV™´soLRiV@μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sV©´s* ∏R∂VLiª][ ¨sÆ™s[μj∂NRPªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[∏R∂VNRPF°æªΩ[ CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi ¨sμ≥R∂VáVLS™´s≤R∂Li NRPágSÆ©s[ ≠sVgji÷¡F°©´sVLiμR∂ Æ©s[μj∂ ™yxqsÚ™´sLi.

ìsêàD≤ìøÏ düú\+ ø£s¡Ty˚ ø±s¡D+ NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡⁄©±s 18 M |msLRiVgRiVªRΩV©´sı @™´sxqsLSáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ˙xmsºΩ @™´sxqsLS¨sı ºdΩLjiËμj∂ÆμÙ∂[LiμR∂VNRPV FyáNRPVáV NRPXztsQ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ÀÿgRiLigS xmsLiøyLiVVºdΩ©´sVLi¿¡ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡gS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ Æ™sV…fixms÷˝¡ ™´sVV¨s=Fy ÷¡…‘¡Õ‹[ Æ©s[…”¡NTP NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V NRPሩ´s NRPágSÆ©s[ ≠sVgRiVáVª][Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Dªy=x§¶¶¶Liª][ áORPQÕÿμj∂ LRiWFy∏R∂V á©´sV ≠s≠sμR∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáN][xqsLi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©y ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li AaRPËLS˘¨sNTPgRiVLji¬ø¡[r°ÚLiμj∂. Æ™sV…fixms÷˝¡ ™yxqsVáNRPV A•˝¶¶¶μy¨sı xmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gS©´sV xqsV™´sWLRiV 30áORPQá LRiWFy∏R∂Vá©´sV FyL`i‰Ã¡¨sLS¯flÿ¨sNTP ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ ≠s≤R∂VμR∂á¬ø¡[zqs©y ©´sgRiLRiLiøR¡V»Ì¡V˙xmsNRP‰Ã¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[FsNRP‰≤R∂ NRPW≤yxqÛsáLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ A¨sμ≥R∂VáV Àÿ˘LiNRPVÕ‹[Æ©s[ ™´sVWáVgRiVªRΩV©yıLiVV. NRPWÀfizqsLig`i, ©ygSáLiNS∏R∂V NRPVLi»¡ Õ˝‹[ FyL`i‰Ã¡V¨sLji¯Liøyá¨s ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©yNRP¤Õ¡NÌRPL`i @©´sV™´sVºΩNS™y÷¡= DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™yLiVVμy xms≤R∂V ªRΩWÆ©s[DLiμj∂. —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPL`i NRP¨dsxqsLi™y…”¡¨s xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s FyFy©´sNRPW≤y F°¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ gRiªRΩAlLi[Œ˝œ¡ßgS xms»Ì¡fl·Li\|ms G ™´sW˙ªRΩLi ˙aRPμÙR∂ øR¡WzmsxqsVÚ©yıL][ B¤…Ì¡[ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s BLiμj∂LS©´sgRiL`i Õ‹[ D©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSá \lLi¤Õ¡[*Q\¤Õ¡©±s ¨sLS¯fl·xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ N][Õ‹[ˆgS, \lLi¤Õ¡[*aS≈¡ 10áORPQá LRiWFy∏R∂Vá©´sV \|qsªRΩLi —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP ™´sVLi«¡⁄LRiV¬ø¡[zqsLiμj∂. @≠s Æ©s[…”¡NTP —¡Õ˝ÿ«ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ΔÿªyÕ‹[Æ©s[ DLi»¡V©yıLiVV. @Õÿlgi[ ’¡¤«¡ NSá¨dsÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*FyhRiaSá©´sV \|ms#˚Æ™s[…fi À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[Æ©s[ N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. G…ÿ 9áORPQá LRiWFy∏R∂Vá©´sV ≠sμy˘aS≈¡ xmsNS‰ À≥œ¡™´s©y¨sNTP ™´sVLi«¡⁄LRiV¬ø¡[xqsVÚ©yı ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[NTPLSNRPVLi≤y F°ªRΩV©yıLiVV. Bμj∂ gRi™´sV¨sLi¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV rÛy¨sNRP D©´sıªRΩFyhRiaSá

À≥œ¡™´s©yá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáNRPV AlLi[Ã˝¡ ªRΩLS*ªRΩ Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡, ªRΩLS*ªRΩ ©´sWªRΩ©´s À≥œ¡™´s©´sLi gRiWLjiË ™´sVLji¿¡F°∏R∂WLRiV. @NRP‰Æ≤∂[ D©´sı ™´sW©´szqsNRP ≠sNRPÕÿLigRiVá FyhRiaSá À≥œ¡™´s©´sLi NRPW≤y ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Liª][ \|ms#˚Æ™s[…fi À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ N]©´srygRiVª][Liμj∂. BLRiVNRPVgS D©´sı gRiμR∂VÕ˝‹[Æ©s[ FyhRiaSá©´sV N]©´srygjixqsWÚ ™´sxqsVÚ©yıLRiV @μ≥j∂NSLRiVáV. @LiVVÆμ∂[Œ˝œ¡˙NTPªRΩLi ¬ø¡[xmsá ™´sWlLi‰…fi ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi 10áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ™´sVLi«¡⁄\lLi©y ¨sLji¯LiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡NUP L][≤ÔR∂V\|msÆ©s[ @™´sV¯NSáV N]©´srygjixqsWÚ NSáLi Æ™sÃ˝¡μk∂xqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS N][LRiV»˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ \|qsªRΩLi NRP≤R∂V μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigSÆ©s[ ™´sWLRiVª][Liμj∂. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xmsáV À≥œ¡™´s©yáN][xqsLi ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄\lLi©y xqÛsáLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVWáVgRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. N][LRiV»˝¡ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ xmsaRPV\Æ™sμR∂˘aSá ¨sLS¯flÿ¨sNTP ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV NSgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[Æ©s[ ¨sLji¯LiøyLRiV. AªRΩLS*ªRΩ AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ F°xqÌsV™´sWLÌRiLi gRiμj∂ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsaRPV\Æ™sμR∂˘aSá gRiμj∂¨s ≠s¨sπ∏∂Wgji xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ™´sV◊d˝¡ \|ms#˚Æ™s[…fi À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[Æ©s[ N]©´srygjiLiøy÷¡= xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ 11.68áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄\lLi©y ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. N][LRiV»˝¡Õ‹[ LRi™yflÿaSΔÿμ≥j∂NSLji NSLS˘Ã¡∏R∂VLi, Æ™sV…fixms÷˝¡Õ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s, Hzqs≤T∂Fs£qs À≥œ¡™´s©´sLiáN][xqsLi 90áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂VáV ™´sVWáVgRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ø]LRi™´sºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* }qs™´sá¨dsı xmsNS‰ À≥œ¡™´s©yÕ˝‹[ ¨sLji¯LiøR¡VNRPVÆ©s[ Ary‰LRiLi DLiμj∂. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.


p˝…’˝À uÛ≤s¡‘Y ` l\+ø£ eH˚¶ dæØdt f…dtº dæØdt≈£î H√ #Ó|æŒq ;d”d”◊ ™s´ VVLi¤\À¡ : ™´s¬ø¡[Ë Æ©sáՋ[ À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V $áLiNRPÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sVLiμj∂. «¡⁄\¤Õ¡ ™´sVW≤][ ™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ »¡WL`iÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω HμR∂V ™´sÆ©Ôs[áV , lLiLi≤R∂V »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡ zqsLki£qs A≤R∂©´sV©´sı»Ì¡V À‹[LÔRiV ™´sLÊSá μ≥R∂X≠dsNRPLjiLiøyLiVV. ¨s«ÿ¨sNTP …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂Wª][ xmspLjiÚ rÛyLiVV

zqsLki£qs A≤yá©´sıμj∂ áLiNRP ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV N][LjiNRP. μk∂¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ lLiLi≤R∂V ¤…¡xqÌsVáV , HμR∂V ™´sÆ©Ôs[áV , lLiLi≤R∂V …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡ |tsQ≤R∂W˘Õfi LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ’¡“¡ |tsQ≤R∂W˘Õfi μR∂XuÌy˘ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs NRPVμR∂LRiμR∂LRi¨s ’d¡{qs{qsH xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sÆ©Ôs[ , …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡NRPV ˙gki©±szqsgRiıÕfi B¿¡ËLiμj∂. »¡*Li…‘¡

»¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV xmsLji≠sVªRΩ J™´sL˝Ri zqsLki£qs «¡»Ì¡VNRPV ˙FyNÌUP£qsgS Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s À‹[LÔRiV À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. C NSLRifl·Liª][Æ©s[ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs NRPLi¤…¡[ ™´sÆ©Ôs[ , …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡ZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨s¿¡ËLiμj∂. |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ $áLiNRP Æ™s[μj∂NRPgS …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sLRiÕfiÔNRP£ms «¡LRigRi©´sVLiμj∂. áLiNRP gRi≤ÔR∂\|ms xmsLjizqÛsªRΩVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ C »¡WL`i μy*LS ™´sVLjiLiªRΩ @™´sgSx§¶¶¶©´s ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ’d¡{qs{qsH @μ≥j∂NSLji INRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ $áLiNRP xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´sWxqÌsL`i À˝ÿxqÌsL`i xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+, pHé 19 2012

ù|dt‘√ ø£*dæ Ä&˚~ ˝Ò<äT @◊{°@≈£î cÕøÏ∫Ãq s√Vü≤Hé uÀ|üqï

©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d : áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN = N][xqsLi A÷¡Li≤T∂∏R∂W ¤…¡¨sı£qs @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s xqs™´sW≈¡˘ FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s «¡»Ì¡V ≠s™yμR∂Li ªyLSrÛyLiVVNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sV}§¶¶¶a P À≥œ¡WxmsºΩ , }ms£qsª][ «¡ªRΩ NRP¤…Ì¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[}qsÚ... ªy«ÿgS L][x§¶¶¶©±s À‹[xms©´sı NRPW≤y @Æμ∂[ Àÿ»¡Õ‹[ ©´s≤T∂øy≤R∂V. }ms£qsª][ NRP÷¡zqs AÆ≤∂[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s FsH…”¡FsNRPV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V. gRiªRΩ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VgS rygRiVªRΩV©´sı ≠s™yμR∂Li\|ms @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±sNRPV À‹[xms©´sı INRP ¤Õ¡[≈¡ LSaS≤R∂V. FsH…”¡Fs LjiZNP*xqÌsV©´sV ªy©´sV @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s μy¨sÕ‹[ }msL]‰©yı≤R∂V. }ms£qs , À≥œ¡WxmsºΩ «‹[≤U∂Æ©s[ I÷¡LizmsN P=Õ‹[ A≤T∂Liøyá¨s FsH…”¡Fs À≥ÿ≠sLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ G≤yμj∂ ≠dsLjiμÙR∂LRiW ≠s≤T∂F°LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d¡˛ }ms£qsª][ «¡ªRΩ NRP¤…Ì¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s À≥œ¡WxmsºΩ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ¨s}tsQμ≥y¨sı NRPW≤y FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂LigS D©yı©´s¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. }ms£qs©´sV Æ™s©´sVıF°»¡VμyLRiV¨sgS }msL]‰©´s≤R∂Li μy*LS Fs…Ì”¡ xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[©´sW @ªRΩ¨sª][ NRP÷¡}qs AÆ≤∂[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s À≥œ¡WxmsºΩ Æ©s[LRiVgS ¬ø¡}msˆaS≤R∂V. @LiVVæªΩ[ @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ™´sW˙ªRΩLi ≠dsLjiμÙR∂lLi[ ≈¡¿¡ËªRΩLigS NRP÷¡zqs A≤yá¨s , Æμ∂[aRPLi N][xqsLi ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ≠s¤À≥¡[μyá©´sV xmsNRP‰©´s |ms…Ìÿá¨s xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. @LiVV©´sxmsˆ»¡NUP À≥œ¡WxmsºΩ G

™´sW˙ªRΩLi A xqsWøR¡©´s©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ |qsNRPLi≤ ∂ ø≥yLiVV£qsgS }ms£qsª][ À‹[xms©´sı©´sV NRP÷¡zqs A≤T∂Liøyá¨s FsH…”¡Fs À≥ÿ≠sLi¿¡Liμj∂. ™yLRiV À‹[xms©´sıª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gSÆ©s[... À≥œ¡WxmsºΩ ™´sVL][ }qÌs…fiÆ™sVLi…fi BøyË≤R∂V. I÷¡LizmsN P=NRPV ªy©´sV Æ™sŒœ¡˛NRPVLi¤…¡[ À‹[xms©´sı NRPW≤y Æ™sŒœ¡˛≤R∂¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. À≥œ¡WxmsºΩ C NSÆ™sVLi…fi ¬ø¡[zqs 24 gRiLi»¡\¤Õ¡©y gRi≤R∂™´sNRP ™´sVVLiÆμ∂[ À‹[xms©´sı μk∂¨s¨s μ≥R∂X≠dsNRPLjiLiøy≤R∂V. Æ©s[LRiVgS @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±sNRPV INRP ¤Õ¡[≈¡ LSaS≤R∂V. }ms£qsª][ ªy©´sV NRP÷¡zqs A≤R∂¤Õ¡[©´s¨s , I÷¡LizmsN P=Õ‹[ A≤yá©´sı NRPá©´sV NRPW≤y @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ™´sμR∂VáVNRPVLi…ÿ©´s©´sıμj∂ A ¤Õ¡[≈¡ ryLSLiaRPLi. gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS À≥œ¡WxmsºΩª][ NRP÷¡zqs A≤R∂VªRΩV©´sı ªy©´sV I÷¡LizmsN P= ÕÿLi…”¡ Æ™sVgS CÆ™sLi…fiÕ‹[ Æ™s[lLi[ ™´s˘QQNTPÚª][  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi¤Õ¡[©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V. I÷¡LizmsN P=Õ‹[ A≤yá©´sı NRPá©´sV NRPW≤y xmsNRP‰©´s |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV©´sı ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ À‹[xms©´sı ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @LiμR∂Lji¨ds AaRPËLRi˘xmsLRiVr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ @NÌ][ ¡L iÕ‹[ }ms£qsª][ AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV FyNTPrÛy©±s }m˝s∏R∂VL i ≈¡VlLi[{tsQ¨s ™´sμR∂VáVNRPV©yı©´s¨s ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi À‹[xms©´sı ¤Õ¡[≈¡ª][ FsH…”¡Fs ™´sVL][ryLji xqsLiμj∂gÙS™´sxqÛsÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂.

_õHÓdt Hê˝Àÿ dü+düú≈£î ◊◊◊á mø˘‡˝…Hé‡ nyês¡T¶

<˚X¯+˝Àì qe‘·s¡ï ø£+ô|˙˝À¢ ˇø£f…Æq H˚wüq˝Ÿ n\÷´$Tìj·T+ ø£+ô|˙ *$Tf…&é (Hê˝Àÿ) dü+düú 2010`11 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·´ø£yÓTÆq ◊◊◊á ô|òsêàyÓTHé‡ mø˘‡˝…Hé‡ nyês¡T¶qT kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. Ç+&çj·THé Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ (◊◊◊á) eTT+u…’ @sêŒ≥T #˚dæq á nyês¡T¶qT >∑‘· yês¡+˝À ñ<äjYT|üPsY˝À »]–q 16e d”áy√ ø±qŒ¤¬sHé‡ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À n+<äT≈£îqï≥T¢ ø£+ô|˙ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. á nyês¡T¶qT ôV≤#Y|”d”m˝Ÿ e÷J d”m+&û ns¡TDY u≤\ø£èwüíHé qT+∫ Hê˝Àÿ &ûJm+ C≤yÓ<é ]j·÷CŸ d”«ø£]+#ês¡T.

j·T÷mdt &Ó{Ÿ˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï Ç+&çj·÷ ô|≥Tºã&ÉT\T n+‘·sê®rj·T+>± Ä]úø£ nì•Ã‹ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° nyÓT]ø± s¡TD |üÁ‘ê\˝À ( &Ó{Ÿ) Ç+&çj·÷ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|s¡T>∑T‘·÷ edüTÔHêïsTT. Ç$ á @&Ü~ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+N eT]+‘· eè~› #Ó+<ësTT. yÓs¡dæ 2012 @Á|æ˝Ÿ ø£˝≤¢ Ç+&çj·÷ ô|≥Tºã&ÉT\ $\Te 51.2 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î #˚]+~. 2011 @Á|æ˝Ÿ ‘·sê«‘· á $\Te 50 _*j·THé &Ü\s¡¢qT <ë≥&É+ eT∞¢ Ç|ü⁄Œ&˚qì j·T÷mdt Áf…»Ø XÊK $&ÉT<ä\ #˚dæq >∑D≤+ø±\ ìy˚~ø£˝À ‘Ó*|æ+~. á XÊK ‘êC≤ >∑D≤+ø±\ Á|üø±s¡+ á @&Ü~ ‘=* Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ nyÓT]ø± s¡TD |üÁ‘ê˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 9 _*j·THé &Ü\s¡¢qT Ç+&çj·÷ ÇHÓ«dtº #˚dæ+~. á @&Ü~ »qe]˝À nyÓT]ø± ôd≈£L´]{°˝À Ç+&çj·÷ ô|≥Tºã&ÉT\ $\Te 42.8 _*j·THé &Ü\s¡T¢>± qyÓ÷<äT nsTT´+~. n<˚ |òæÁãe] ø£˝≤¢ 44.1 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î ô|]>±sTT. Çø£ e÷]Ã˝À Ç$ 46.7 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î ‘êø£>±, @Á|æ˝Ÿ˝À eTs√ 5 _*j·THé &Üs¡\¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|]>±sTT. B+‘√ yÓTT‘·Ô+ nyÓT]ø± s¡TD |üÁ‘ê\˝À Ç+&çj·÷ ô|≥Tºã&ÉT\ $\Te 50 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î ô|]–+~.

ôdŒÁø£º+ y˚\+ô|’ πs|ü⁄ ìs¡íj·T+ ôdŒÁø£º+ y˚˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\ô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&ÜìøÏ Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® Ä<Ûä«s¡´+˝À f…*ø±+ô|’ @sêŒ≥T #˚dæq kÕ~Ûø±s¡ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ (áJzmyéT) á HÓ\ 20q düe÷y˚X¯+ nj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. ôdŒÁø£º+ y˚˝≤ìøÏ ø£˙dü <Ûäs¡qT á düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTT+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. y˚\+ Á|üÁøÏj·TqT Ä>∑düTº 31 Hê{ÏøÏ |üP]Ô #˚j·÷\ì düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ >∑&ÉTe⁄ $~Û+∫q+<äTq nìï n+XÊ\qT á HÓ\˝ÀH˚ |ü]wüÿ]+#ê*‡ ñ+<äì ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± ôdŒÁø£º+ y˚\+ y˚j·T&ÜìøÏ eTT+<˚ ‘·q Jmdtm+ ùde\≈£î n<äq|ü⁄ ôdŒÁø£º+ πø{≤sTT+#ê*‡+~>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<˚•+#ê\ì f…*ø±+ $yê<ä |ü]cÕÿsê\ n|æŒ˝Ò{Ÿ Áf…ÆãT´q˝Ÿ ({°&ûXÊ{Ÿ)qT {≤{≤ f…*düØ«ôddt ø√]+~. n<äq|ü⁄ ôdŒÁø£º+ô|’ {°&ûXÊ{Ÿ e<ä› >∑‘· yês¡+ {≤{≤ f…* ¬s+&ÉT |æ{ÏwüqT¢ <ëK\T #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ f…*ø±+ ˝…’düôdHé‡ ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ #·+<ë<ës¡T\ dü+K´‘√ eTT&ç|ü&çq \øå±´\qT #˚]q|ü⁄Œ&ÉT n<äq|ü⁄ ôdŒÁø£º+qT bı+<ä&ÜìøÏ f…*ø±+ ø£+ô|˙\≈£î n~Ûø±s¡+ ñ+~. ø±>± Ç‘·s¡ <˚XÊ\‘√ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï <Ó’«bÕøÏåø£ ô|≥Tºã&ç ˇ|üŒ+<ë\≈£î nqT>∑TD+>± e∫Ãq $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\qT |ü]o*+#·&ÜìøÏ πø_H˚{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù Hêj·Tø£‘·«+˝À ˇø£ ø£$T{°ì Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚j·TqT+~. á y˚Ts¡≈£î f…*ø±+ $uÛ≤>±ìøÏ Ä]úø£ XÊK düe÷#ês¡+ Ç∫Ã+<äì ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

@LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li\|msÆ©s[ BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂Lji AxqsNTPÚ Æ©sáN]Liμj∂. H{msFsÕfiNRPV ™´sVVLiμR∂V ™´sLiμ][ aRPªRΩNRPLi @LiμR∂VN][™yá©´sı ANSLiORPQª][ Azqs∏R∂WNRP£msÕ‹[ A≤T∂©´s xqs¿¡©±s A \Æ™sVáVLSLiVV xmspLjiÚ ¬ø¡[aS≤R∂V. ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ øyÕÿ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsáNRPV ™´sWxqÌsL`i μR∂WLRiLigS D©yı≤R∂V. ZNP[™´sáLi ¤…¡£qÌs zqsLki£qsáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV∏R∂W˘≤R∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sV◊d¡˛ ™´sÆ©Ôs[ …‘¡™±sV |qsáORPQ©±sNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi…ÿ≤y @Æ©s[μj∂ xqsLiμj∂gÙRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. NSgS áLiNRP xmsLRi˘»¡©´s ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ª][ «¡Ljilgi[ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs N][xqsLi À≥ÿLRiª`Ω zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soªRΩVLiμj∂. …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV ™´sVVLiμR∂V NTP≠ds£qsª][ «¡Ljilgi[ …‘¡ »¡*Li…‘¡ zqsLki}qs À≥ÿLRiª`ΩNRPV ¿¡™´sLjiμj∂.

7 ôV’≤<äsêu≤<é

j·T÷s√ ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝Ÿ˝À¢ b˛s¡TÃ>∑˝Ÿ n<˚ <ë]˝À »s¡à˙

F~¤Õ¡Li≤`∂: rÌyL`i |qÌ^s˚NRPL`i ˙NTPzqÌs∏R∂W©Ø[ L]©yÕfiÔ ≤R∂ ¡VÕfi g][Õfi= ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ∏R∂VWL][ ryNRPL`i ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ F°LRiVËgRiÕfi NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfiNRPV μR∂WxqsVZNP◊¡˛Liμj∂. Æ©sμR∂L˝SLi≤`∂=ª][ «¡Ljigji©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A «¡»Ì¡V 2c1 æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ™´sW˘ø`¡Õ‹[ g][Õfi= Δÿªy©´sV Æ©sμR∂L˝SLi≤`∂= «¡¤…Ì¡[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. 11™´s ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ ™y˘Li≤R∂L`iÆ™sL`iÚ ª]÷¡ g][Õfi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ≤R∂ø`¡ 1c0 Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ªRΩLS*ªRΩ ™´sW˙ªRΩLi F°LRiVËgRiÕfiÆμ∂[ xmspLjiÚ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘LigS rygjiLiμj∂. 28™´s ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ L]©yÕÔ‹[ g][Õfi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ r°‰L`i xqs™´sV\Æ™sVLiμj∂. BNRP‰≤R∂ ©´sVLi≤T∂ BLRiV «¡»˝¡W μR∂WNRPV≤R∂V A≤yLiVV. xmnsrÌy£mns ™´sVVgji}qsxqsLjiNTP ™´sVL][ g][Õfi ©´sÆ™sWμR∂V NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ r°‰L`i xqs™´sVLigS DLiμj∂. |qsNRPLi≤y£mns ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[©´sW BLRiV «¡»˝¡W ≤T∂|mns¨s=™±sZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV∏R∂W˘LiVV. @LiVVæªΩ[ 74™´s ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ L]©yÕÔ‹[ ™´sVL][ryLji @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s g][Õfiª][ «¡»Ì¡V©´sV Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ ¨s÷¡Fy≤R∂V. INRP‰ryLjigS æªΩ[LRiVNRPV©´sı Æ©sμR∂L˝SLi≤`∂= A»¡gSŒœ¡ß˛ ˙xmsªRΩ˘LÛji g][Õfi F°xqÌsV\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[zqs©y... g][Õfi=gS ™´sVáVøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. μk∂Liª][ F°LRiVËgRiÕfi 6 FyLiVVLi»˝¡ ∏R∂VWL][ NRP£msÕ‹[ NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfi ¤À¡L`iÚ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ™´sVL][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ «¡LRi¯¨ds 2c1 r°‰L`iª][ Æ≤∂©y¯L`i‰©´sV J≤T∂Li¿¡Liμj∂.

}mns™´slLi…figS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s A «¡»Ì¡V Æ≤∂©y¯L`i‰Q\|ms Æ™s[gRiLigS A≤T∂Liμj∂. NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfi ¤À¡L`iÚ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV C ™´sW˘ø`¡ NUPáNRPLi NS™´s≤R∂Liª][ 19™´s ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ F~≤T∂Õ‹[{qs‰ ª]÷¡ g][Õfiª][ «¡LRi¯¨ds Δÿªy æªΩLji¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ™yLji A©´sLiμR∂Li FsNRPV‰™´s }qsxmso ¨sá™´s¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][ HμR∂V ¨s≠sVuyÕ˝‹[Æ©s[ Æ≤∂©y¯L`i‰ }m˝s∏R∂VL`i ˙NS©±s Æ≤∂{§˝¶¶¶ g][Õfi ¬ø¡[zqs r°‰L`i xqs™´sVLi ¬ø¡[aS≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ Aμ≥j∂NRP˘Li N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s «¡LRi¯¨ds ª]÷¡ @LÙRiÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ™´sVL]NRP g][Õfi ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. |qsNRPLi≤y£mnsÕ‹[©´sW BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ... @LiVVæªΩ[ ™´sVLRi 10 ¨s≠sVuyÕ˝‹[ ™´sW˘ø`¡ ™´sVVgRiVxqsÚLiμR∂©´sgS... «¡LRi¯¨ds A»¡gS≤R∂V ÕÿL`i= ¤À¡Li≤R∂L`i g][Õfiª][ «¡»Ì¡V©´sV lgi÷¡zmsLiøy≤R∂V. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ZNPLkiL`iÕ‹[ @ªRΩ¨sNTPÆμ∂[ Æ™sVVμR∂…”¡ g][Õfi NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ «¡LRi¯¨ds NRPW≤y NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. NS*LÌRiL`i=Õ‹[ A «¡»Ì¡V ˙gki£qsª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂. B™yŒœ¡ «¡Ljilgi[ ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ ˙N]π∏∂[VztsQ∏R∂W , |qsˆLiVV©±sª][©´sW.... B»¡÷d¡ , Ljixms’˝¡N`P A£mns HL˝SLi≤`∂ª][©´sW ªRΩáxms≤R∂©´sV©yıLiVV. C ™´sW˘ø`¡Ã¡ μy*LS ˙gRiW£ms zqs ©´sVLi≤T∂ NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfi ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[ «¡»˝¡V G™Ø[ æªΩ[á©´sVLiμj∂.

$<˚o u≤+&É¢ <ë«sê ì<ÛäT\ düMTø£s¡D $<˚o u≤+&É¢ $Áø£j·T+ <ë«sê sêqTqï eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ 2 _*j·THé &Ü\s¡¢ (<ë<ë|ü⁄ s¡÷. 11,000 ø√≥T¢ ) es¡≈£L ì<ÛäT\T düMTø£]+#ê\ì uÛ≤s¡‘· u≤´+øÏ+>¥ ~>∑Z»+ ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£î+~. u≤´+ø˘ #Ó’s¡àHé Á|ür|t #Í<äØ á $wüj·÷ìï yÓ\¢&ç+#ês¡T. ˇø£{Ï qT+∫ ¬s+&ÉT _*j·THé &Ü\s¡¢ es¡≈£L düMTø£]#ê\qï~ \ø£å´eTì, nsTT‘˚ ø£∫Ñ·+>± m+‘· düMTø£]+#ê*, @ <˚X¯+ qT+∫ düMTø£]+#ê* e+{Ï n+XÊ\qT Ç+ø± ìs¡ísTT+#·˝Ò<äì ≈£L&Ü Äj·Tq nHêïs¡T. f…ÆsY`2 ø±´|æ≥˝Ÿ πswæjÓ÷ (d”@ÄsY) ìs¡«Vü≤D≈£î <√Vü≤<ä|ü&˚˝≤ ì<ÛäT\ düMTø£s¡D »s¡bÕ\qï~ \ø£å´eTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. 2012 e÷]à Hê{ÏøÏ u≤´+ø˘ yÓTT‘·Ô+ d”@ÄsY 13.9 XÊ‘·eTì ‘Ó*bÕs¡T. f…ÆsY`1 d”@ÄsY 9 XÊ‘·+ ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n+‘·sê®rj·T Ä]úø£ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\T ñqï|üŒ{Ïø°, $<˚o ì<ÛäT\ düMTø£s¡D ˝À u≤´+≈£î≈£î m≥Te+{Ï Çã“+<äT\÷ ñ+&ÉuÀeì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± nôd{Ÿ ø±«{Ï{° , ‘·≈£îÿe ø±´|æ≥˝Ÿ n&çø£«d” πswæj˚T uÛÑj·÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À >∑‘· @&Ü~ πs{Ï+>¥ @C…˙‡ eT÷&ûdt u≤´+ø˘qT &ÍHéÁπ>&é #˚dæq $wüj·÷ìï ≈£L&Ü Á|ükÕÔ$+#ês¡T. >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷. 8,000 ø√≥¢ ‘êC≤ ô|≥Tºã&ÉT\T düeT≈£Lπsà H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·q πs{Ï+>¥qT |ü⁄q:|ü]o*+#ê\ì ,Ä|tÁÁπ>&é #˚j·÷\ì eT÷&ûdtqT ø√]q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

nÁ>∑>±$T dü+|üqï <˚XÊ\˝À

uÛ≤s¡‘Y≈£î 10e kÕúq+ Á|ü|ü+#· 10 nÁ>∑>±$T dü+|üqï <˚XÊ\˝À uÛ≤s¡‘Y kÕúq+ dü+bÕ~+#·T≈£î+~. uÛ≤s¡‘Y á @&Ü~ Á|ü|ü+#·+ ˝ÀH˚ |ü~ nÁ>∑>±$T dü+|üqï <˚XÊ\˝À Äs√ kÕúHêìï ÄÁø£$T+#˚≥≥T¢ ñ+<äì ˇø£ ìy˚~ø£ n+#·Hê y˚dæ+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡|ü⁄ |ü~ nÁ>∑>±$T yÓ˝ŸÔ e÷¬sÿ≥¢ C≤_‘ê˝À ôdŒsTTHéqT n~Û>∑$T+∫ Ç+&çj·÷ |ü<√ kÕúHêìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+<äì &˚{≤e÷ì≥sY 2012 >√¢ã˝Ÿ yÓ˝ŸÔ e÷¬sÿ{Ÿ ]b˛sYº˝À ù|s=ÿ+~. j·T÷s√ uÛÑ$‘·e´+ô|’ nì•Ã‹, j·T÷s¡|t˝À Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+ ø=*øÏÿ sêø£b˛e&É+ eT]ìï düeTdü´\qT ø=ì‘˚qTHêïsTT. nsTTHê |ü\T Á|ües¡Δe÷q e÷¬sÿ≥T¢ eTT+<ä+» y˚kÕÔj·TH˚ uÛ≤$düTÔHêï+μμ nì &˚{≤e÷ì≥sY ìy˚~ø£˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#· yÓ˝Ÿ e÷¬sÿ≥¢ Áø£eT+ Á|ü|üs¡›e÷q <˚XÊ\ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘√+<äì, á <˚XÊ\T |ü•ÃeT j·T÷s¡|t <˚XÊ\ ø£qï |ü⁄s√>∑$T+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ìy˚~ø£˝À $e]+#ês¡T. 2011 ÄKs¡T≈£î dü+|ü<ä b˛>∑T|ü&çq $T*j·T˙sY\ |üs¡+>± #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT nyÓT]ø± yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ì*∫+~. »bÕHé ¬s+&√ kÕúq+˝À, #Ó’Hê eT÷&√ kÕúq+˝À ,Áu…õ˝Ÿ, uÛ≤s¡‘Y\Tm es¡Tdü>± ‘=$Tà~, |ü<äe kÕúHê\˝À ñHêïsTT. n˝≤π> Áu…õ˝Ÿ, #Ó’Hê, uÛ≤s¡‘Y\˝À $T*j·T˙s¡¢ e<ä› ñqï *øÏ«&é nôd{Ÿ‡ n+∫‘· $\Te 2006,2015 \ eT<Ûä´ ø±\+˝À 1.5\ø£å\ ø√≥¢ &Ü\s¡¢ qT+∫ eT÷&ç+‘·˝…’ 4.6 \ø£å\ ø√≥¢ &Ü\s¡¢≈£î #˚s¡T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì ìy˚~ø£ $X‚¢wæ+∫+~. uÛ≤s¡‘Y˝À 2012 ∫es¡≈£î Äs√ kÕúHêìøÏ #˚s¡Tø√>∑<ä\ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿ+~.

kÕºø˘e÷¬sÿ≥¢qT ìsêX¯|ü]∫q ÄsY;◊ ìs¡íj·T+ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢qT uÛ≤s¡‘· ]»s¡T« u≤´+ø˘ Á<äe´$<Ûëq düMTø£å nsTT‘˚ e&û¶πs≥¢˝À m˝≤+{Ï ø√‘· $~Û+#·≈£î+&Ü ÄsY;◊ ìs¡ºj·T+ ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü]∫+~. ÄsY;◊ Á<äe´ $<Ûëq düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À rdüTø√e&É+ $X‚¢wü≈£î\T, ÇHÓ«düºs¡¢qT ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T] #˚dæ+~. e&û¶πs≥¢qT ‘·–Z+#·˝Ò<äT. |òü*‘·+>± e÷¬sÿ≥¢qT ÄsY;◊ bÕ\d” ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü]∫+~. Á<äy√´\“D+ ô|s¡T>∑T‘·Tqï+<äTe˝Ò¢ e&û¶πs≥¢qT ‘·–Z+#·˝Ò<äì ÄsY;◊ yÓ\¢&ç+∫+~. uÛ≤s¡‘· ]»s¡T« u≤´+≈£î e&û¶πs≥¢qT j·T<Ûë‘·<∏ä+>± ñ+#·&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ qwüºb˛sTT+~. ÄØ“◊ Á<äe´ $<Ûëq+˝À e&û¶πs≥¢qT ‘·–ZdüTÔ+<äH˚ n+#·Hê\‘√ k˛eTyês¡+ ÁfÒ&ç+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ˝≤uÛÑ|ü&çq ôdHÓ‡ø˘‡, ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ qcÕº\qT #·$#·÷dæ+~. ÄsY;◊ ¬sb˛,]esY‡ ¬sb˛ πs≥¢qT @ e÷Á‘·+ ‘·–Z+#·ø£b˛e&É+‘√ ôdHÓ‡ø˘‡ 237 bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ 16713 bÕsTT+≥¢ ~>∑Te kÕúsTTøÏ |ü&çb˛sTT+~. n˝≤π> ì|”º ≈£L&Ü 70 bÕsTT+≥T¢ |ü‘·qyÓTÆ ◊<äT y˚\ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. nsTT‘˚ à ÁfÒ&ç+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ˝≤uÛ≤\‘√ 17y˚\ e÷s¡TÿqT ‘êøÏq ôdHÓ‡ø˘‡, ÄØ“◊ e&û¶πs≥¢‘· Á|üuÛ≤e+‘√ 16y˚\ e÷s¡Tÿ≈£î |ü&çb˛sTT eT<äT|üs¡T\qT ìsêX¯|ü]∫+~. j·T÷s¡|t, Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥T¢ ˝≤uÛÑ|ü&çHê <˚oj·T u≤´+øÏ+>¥, ]j·÷©º, ø±´|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡, Ä{À, m|òtmdtd”J, ø£q÷®eTsY &É÷s¡ãT˝Ÿ‡, yÓT≥˝Ÿ,f…ø˘, ◊{°, |”mdtj·T÷ ùws¡T¢ qwüºb˛e&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ‹s√>∑eTq+ yÓ’|ü⁄ sê´©ì eTT–+∫+~. ◊d”◊d”◊ u≤´+ø˘, ôV≤#Y&ûm|td” u≤´+ø˘, ¬>sTT˝Ÿ Ç+&çj·÷, ◊{°d”, Væ≤+<ë˝Àÿ e+{Ï ø£+ô|˙\T qwüºb˛>± , {≤{≤ d”º˝Ÿ, ãC≤CŸ Ä{À, ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷ e+{Ï dü+düú\T ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT. Ä]úø£eè~› eT+<ä–+#·&É+ ˝≤+{Ï Á|ü‹≈£L\ n+XÊ\ H˚|ü<∏ä´+˝À e&û¶ πs≥¢˝À ø√‘· $~Û+#·e#·Ãì e÷¬sÿ{Ÿ $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚XÊs¡T.


C M Y K

8

eT+>∑fi¯yês¡+, pHé 19, 2012

düTes¡íyês¡Ô

eT ˙ cÕ j·÷ <ä yé

ôV’≤<äsêu≤<é

ne÷à Hêqï z ‘·$Tfi¯e÷àsTTμ nH˚ ∫Á‘·+ <ë«sê ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ |ü]#·j·T+ nsTTq eT\j·÷fi¯ eTT<äT›>∑TeTà ndæHé Ç≥T ‘Ó\T>∑T, n≥T ‘·$Tfi¯+˝À z πs+CŸ dü¬ø‡dt kÕ~Û+∫q q{Ï>±, nÁ>∑ ø£<∏ëHêsTTø£>± yÓ\T>=+~q ‘ês¡>± eT+∫ ÁπøCŸ dü+bÕ~+∫+~. Ä ‘·sê«‘· Çø£ÿ&ç dæìe÷\T uÀsY ø={Ϻ, Çø£ÿ&ç qT+∫ u≤©e⁄&é |üj·TqyÓTÆ nø£ÿ&Ü ô|<ä› kÕºs¡¢ düs¡düq dæìe÷\T #˚dü÷Ô _J>±H˚ e÷] q{Ï>± eT+∫ >∑T]Ô+ù| kÕ~Û+∫+~. n˝≤ e∫Ãq ª>∑õìμ, ª¬s&ûμ e+{Ï dæìe÷\T dü÷|üsY Væ≤{Ÿ kÕ~Û+∫&É+‘√ ‘·qqT ‘êqT ô|<ä› kÕºsY>± }Væ≤+#·T≈£î+≥÷, düyê\ø£å ø£+&çwüqT¢ ô|&ÉT‘·T+<ä≥.ô|’>±, ªH√μ #Ó|üŒ&Üìï ≈£L&Ü ô|&Édüs¡+ >± #ÓãT‘√+<ä≥. ‘êC≤>± Á|üeTTK ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT *+>∑TkÕ$TøÏ ÄyÓT qT+∫ Ç˝≤+{Ï nqTuÛÑey˚T m<äT¬s’+<ä≥. Ç{°e\ ‘·$Tfi¯+˝À ‘êqT s¡÷bı+~+∫q ªyÓf…ƺμ ∫Á‘êìï Væ≤+B˝À Øy˚Tø˘ #˚ùd ñ<˚›X¯+‘√, ndæHéì ø£*dæ ˇ]õq˝Ÿ˝À düMTsê¬s&ç¶ #˚dæq bÕÁ‘·qT (e÷<ÛäeHé uÛ≤s¡´>±, neT˝≤bÕ˝ŸøÏ nø£ÿ bÕÁ‘·) #˚j·Te\dæ+~>± ø√sê&É≥. nsTT‘˚ n+‘ê $Hêïø£, ªÇ<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T V”≤s√sTTqT¢ ñqï≥Te+{Ï dæìe÷\T #˚j·T≈£L&É<äì ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïqì, n+<äT˝Àq÷ nø£ÿ bÕÁ‘·\T ndü‡\T y˚j·T<ä\#·Tø√˝Ò<äTμ n+≥÷ düe÷<Ûëq+ #Ó|æŒ ≈£L˝Ÿ>± C≤s¡T≈£î+<ä≥. <ë+‘√, #˚ùd~ @MT˝Òø£ eTs√ eT+∫ ø£<∏ä‘√ e∫à ø£\TkÕÔqì nqTø=ì nø£ÿ&ç qT+∫ yÓ[¢b˛j·÷&É≥. Á|üdüTÔ‘·+ u≤©e⁄&é˝À neø±XÊ\T ø±düÔ ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º&É+.. k‘Y dæìe÷˝Ò u≤©e⁄&éøÏ m≈£îÿe>± Øy˚Tø˘ ne⁄‘·T+&É&É+‘√, k‘Y dæìe÷ >=|üŒ‘·Hêìï >∑T]Ô+∫q ndæHé, Çø£ô|’ ¬s>∑T´\sY>± k‘Y dæìe÷\T #˚j·÷\ì &çôd’&é nsTT´+<ä≥. Ä Áø£eT+˝ÀH˚ z ‘Ó\T>∑T dæìe÷øÏ ndæHé ø£$T{Ÿ nsTT´+<ä˙, á dæìe÷˝À z kÕºsY V”≤s√ düs¡düq q{Ï+#·qT+<äì, Ä dæìe÷qT Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT s¡÷bı+~+#·qTHêï&Éì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ á $wüj·T+ |ü≥¢ Ç+ø± m≥Te+{Ï n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q yÓ\¢&ç ø±˝Ò<äT.

ø£<∏ëHêsTTø£\qT ø£~*ùdÔ #ê˝≤ eT˙øÏ dü+ã+~Û+∫q e÷≥\T... bÕ]‘√wæø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q bÕ≥\T $ì|ækÕÔsTT. Á|ü|ü+#·eT+‘ê z yÓ’|ü⁄... bÕ]‘√wæø£eT+‘ê eTs√yÓ’|ü⁄ nqï≥T¢>± yêfi¯ó¢ e´eVü≤]düTÔ+{≤s¡T. n+<äTe\¢ á $wüj·T+˝À yêfi¯¢ì ˇ|æŒ+#·&É+ me] e\¢ ø±<äT. bÕ]‘√wæø£+˝À bÕe˝≤ ‘·–ZHê ø£düT‡eTH˚ á ø£<∏ëHêsTTø£\T, mø˘‡b˛õ+>¥øÏ dü+ã+~Û+∫q ø=ìï düìïy˚XÊ\ $wüj·T+˝À ø±düÔ+‘· u…≥Tº #˚dü÷Ô ìsêà‘· qT+∫ mø˘‡Á{≤ ù|yÓT+{Ÿì >∑T+E‘·T+{≤s¡T. eT] ø=+<äs¡T ø£<∏ëHêsTTø£\T n˝≤+{Ï d”qT¢ ñHêïjÓ÷ ˝Ò<√ eTT+<äT>±H˚ ø£qT≈£îÿì n|ü&ÉT ndü\T bÕ]‘√wæø±ìï #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘êC≤>± á C≤_‘ê˝À düeT+‘ê ≈£L&Ü #˚]b˛sTTq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêyéT#·s¡DY CÀ&û>± ªme&ÉTμ ∫Á‘·+˝À düeT+‘ê q{Ïk˛Ôqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ ˇø√ÿ dæìe÷øÏ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T rdüT≈£î+{Àqï düeT+‘ê, á dæìe÷˝À _øÏ˙ d”Hé˝À ø£ì|æ+#·e\dæ ñ+&É≥+‘√ ‘·q bÕ]‘√wæø±ìï ¬s+&ÉT ø√≥¢øÏ ô|+#˚dæ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. πøe\+ ˇø£ÿ _øÏ˙ d”qT ø√dü+ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\qT ÄyÓT n<äq+>± &çe÷+&é #˚j·T&É+ dæ˙esêZ\qT ôd’‘·+ ÄX¯Ãs¡´#·øÏ‘·T*ï #˚k˛Ô+<ä≥. eT] á yês¡Ô˝À ìC≤ìC≤˝…+‘√ >±˙... Ç<˚ Ç|ü&ÉT {≤©e⁄&é˝À Vü‰{Ÿ {≤|æø˘ nsTT´ dæ˙|ü]ÁX¯eT yÓTT‘·Ô+ #Óø£ÿs¡T¢ ø=&ÉT‘·T+~.

ÇHêïfi¯ófl>± ‘·qøÏ ôw\ºsY Ç∫Ã, ‘·qì Ç+‘·{Ï yê&çì #˚dæq #ÓHÓ’ïøÏ s¡»˙ø±+‘Y ‘·«s¡˝À u…’ #Ó|üŒqTHêïs¡T. Äj·Tq #ÓHÓ’ï $&ç∫ô|{Ϻ ø√ j·T+ã‘·÷ÔsY ˝À ªnHÓ’ø£{Ϻ˝À z Ç\T¢ ø£{ϺdüTÔHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~., á Ç+{Ï ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·Tqï düMT|ü+˝À kÕ«$T <äj·÷q+<ä düs¡dü«‹ ÄÁX¯eT+ ñ+<äì düe÷#ês¡+. Á|üXÊ‘·yÓTÆq J$‘·+ >∑&ÉbÕ\H˚ Ä˝À»q‘√H˚ Ä ÄÁX¯eT+ <ä>∑Zs¡ s¡»˙ Ç\T¢ ø£{Ϻ+#·T≈£î+≥THêïs¡H˚ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. Çø£ s¡»˙ dæús¡ ìyêdü+ ø√j·T+ã‘·÷ÔsY˝ÀH˚ nì ‘Ó*dæ nø£ÿ&ç n_Ûe÷qT\T Äq+<ä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤π> s¡»˙ ø£{ϺdüTÔqï Ç\T¢ nø£ÿ&çyê]øÏ z |æøÏïø˘ kÕŒ{Ÿ˝≤ nsTT´+~. nø£ÿ&ç kÕúì≈£î\T $+‘·qT #·÷düTÔqï≥T¢ á Ç+{Ï ìsêàD≤ìï ‹\øÏdüTÔHêïs¡T. s¡»˙ ‘·eT≈£î <ä>∑Zs¡>± sêe&É+ ø√j·T+ã‘·÷ÔsYyêdüT\qT Äq+<ä|ü]ùdÔ #ÓqïjYTyêdüT\T e÷Á‘·+ dü÷|üsY kÕºsY ‘·eT≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘êπsyÓ÷qì u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Çø£ ‘·q ≈£îe÷¬sÔ kÂ+<äs¡´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡»˙ q{ÏdüTÔqï ªø√#·&Éj·÷Héμ ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T yÓs¡¸HéøÏ $Áø£eTdæ+Vü≤ nH˚ Ms¡T&ÉT Ksês¡T #˚XÊs¡H˚~ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. z _ÛqïyÓTÆq H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï á dæìe÷˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ø£ì|æ+#·ì z ø=‘·Ô ¬>≥|t˝À s¡»˙ ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. B|æø± |ü<äTø√H˚ Ç+<äT˝À V”≤s√sTTHé >± q{ÏdüTÔqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ ‘=*kÕ]>± yÓ÷wüHé ø±´|üÃsY f…ø±ï\J‘√ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï ∫Á‘·+ Ç<˚ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. @ÄsY ¬sVü≤e÷Hé Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüTø√ì á dæìe÷≈£î dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. s¡»Hêø±+‘Y ∫Á‘·+ >∑T]+∫ e÷{≤¢ &ÉT|üP..á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫ #ê˝≤ ñVü≤X¯øÏÔ, yÓTÆ$T+>¥ nedüs¡eTT+≥T+~. Ç~ nqT≈£îqï+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äT. yÓ÷wüHé ˝…ø±ï\J‘√ cÕ{Ÿ‡ rj·T&É+ ˇø£ düyê˝Ÿ...Ç<=ø£ ‘·|òt C≤uŸ nHêïs¡T n˝≤π> á ∫Á‘·+ s¡»˙ n_Ûe÷qT\≈£î ø=#·&Éj·÷Hé ˇø£ $+<äT˝≤+{Ï<äì j·T÷ì{Ÿ ô|s=ÿ+~. á dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üyÓ÷wüq˝Ÿ yÓT{°]j·T˝Ÿ n+<ä] eTqïq\T bı+<äT‘√+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ¬s+&ÉT ì$TcÕ\ 12 ôd¬ø+&É¢ $&ç$ >∑\ ˇø£ M&çjÓ÷qT ≈£L&Ü Ä$wüÿ]+#ês¡T. s¡»˙ø±+‘Y, X¯s¡‘Y≈£îe÷sY, Hê»sY\‘√ ≈£L&çq <äèXÊ´\qT Ç+<äT˝À bı+<äT|ü]#ês¡T. ∫Á‘·+˝À u≤©e⁄&é q≥T&ÉT C≤ø° ÁcÕ|òt, XÀuÛÑq, s¡÷øÏàDÏ eTTK´ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T.

n+<ä+‘√ bÕ≥T

n<äèwüºeT÷ ñ+&Ü* ne÷àsTTøÏ n+<äy˚T ø±<äT... n+‘·≈£î $T+∫q n<äèwüº+ ≈£L&Ü ñ+&Ü\H˚~ ø£<∏ë HêsTTø£\ $wüj·T+˝À ì»eTe⁄‘·÷ ek˛Ô+~. n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îH˚ n+<ä+ ‘·eT kı+‘·eTì uÛ≤$dü÷Ô... mH√ï ÄX¯\‘√ dæ˙s¡+>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq ne÷à sTT\øÏ n<äèwüº+ $\Te ‘Ó\TdüTÔ+≥T+~. n<äèwüº+ nH˚~ ˝Òø£b˛‘˚ n+<äeT H˚~ n<ä›+˝À #·÷düT ø√e&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T |üìø=düTÔ+<äH˚ $wüj·T+ yêfi¯¢øÏ ns¡úyÓTÆb˛‘·T+~. n˝≤ n+<äeTH˚~ |ü⁄wüÿ\+>± ñ+&ç, n~ sêDÏ+#˚ dü¬ø‡dt ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï ø£<∏ëHêsTTø£\˝À Á|üD°‘· ù|s¡T ≈£L&Ü $ì|æk˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T˝À ‘·˙wt CÀ&û>± ª@+ |æ˝À¢ @+ |æ˝≤¢&√μ, ªdæ<ëΔsYú düs¡düq ªu≤eμ ∫Á‘ê˝À¢ ÄyÓT z yÓTs¡T|ü⁄ yÓT]dæq|üŒ{Ïø°, Ä ∫Á‘ê˝ÒM ô|<ä›>± Ä&Éø£b˛e&É+‘√, ÄyÓT n+<ä#·+<ë\øÏ dü¬s’q >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+#·˝Ò<äT. <ë+‘√ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê\yÓ’|ü⁄ <äèwæº ô|{Ϻq Á|üD°‘·, Á|üdüTÔ‘·+ ø±ØÔ düs¡düq ªX¯≈£îìμ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~. á dæìe÷ á HÓ\ 22q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTøÏ sêqT+~. á dæìe÷ dü¬ø‡dt nsTT‘˚ Çø£ÿ&É ≈£L&Ü ì\<=≈£îÿ≈£î+{≤qH˚ ÄX¯‘√ Á|üD°‘· ñ+~. m‘·TÔ, s¡+>∑T, $XÊ\+>±... Äø£s¡¸D°j·T+>± nì|æ+#˚ ø£fi¯fl‘√ ne÷àsTT u≤>∑T+<äH˚ e÷s¡Tÿ\T ø=fÒºdæq Á|üD°‘·ì, á dæìe÷ m+‘·es¡≈£î >∑f…ºøÏÿdüTÔ+<äH˚~ 22e ‘˚B es¡≈£î y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

m˙ºÄsY #Ó˝…¢\T..ø£èwüßí&ÉT \esY>± <äeTTà˝À m˙ºÄsY #Ó˝…¢\T>±, X¯+uÛÀ •e X¯+uÛÀ ˝À s¡$‘˚» #Ó˝…¢>± #˚dæq n_Ûqj·T >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. ÄyÓT Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T˝À eTs√ ∫Á‘·+˝À ãT¬ø’ÿ+~. ø£èwüßí&ÉT Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À #˚düTÔqï <ädæe<ëìj·÷ Øy˚Tø˘ ˝À ÄyÓT<äT rdüT≈£îHêïs¡T. 2008 ˝À e∫Ãq <ädæ«<ëìj·÷ ∫Á‘·+ n|üŒ{À¢ #ê>± Ä&ç+~. <ë+‘√ á ∫Á‘·+ yÓ’{Ÿ‡ü rdüT≈£îì #·+Á<äT&ÉT ù|s¡T‘√ ‘Ó\T>∑T˝À ØyÓTø˘ #˚düTÔHêïs¡T. Áù|eT, ñ<˚«>∑+, ‘·*¢ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ e+{Ï nìï n+XÊ\qT y˚Tfi¯$+∫ #·+Á<äT&ÉT ∫Á‘êìï s¡ ÷ bı+~dü T Ô H êïs¡ T . {≤©e⁄&é ∫Á‘·+ <ädæ«<ëìj·÷øÏ Ç~ Øy˚Tø˘ ø£èwüßí&ÉT V”≤s√>± ø£˝≤´DÏ V”≤s√sTTHé >± nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä ù|¢dt ˝ÀøÏ n_Ûqj·T e∫à #˚]+~. Çø£ »j·TdüT<Ûä V”≤s√øÏ ‘·*¢ bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. dü‘·´Hêsêj·TD <ë«s¡|üP&ç <äs¡Ù≈£î&ÉT. •e#·+Á<ä eT©ºMT&çj·÷ düeTs¡ŒD˝À ñcÕ dæ˙ dü÷º&çjÓ÷dt ì]àk˛Ô+~. ø£èwüßí&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <ädæ«<ëìj·÷ ∫Á‘êìï 30 kÕs¡T¢ #·÷XÊqT. nìï ø√D≤\Tqï ∫Á‘·$T~. ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü á ∫Á‘·+ $»j·T+ kÕ~düTÔ<äqï qeTàø£eTT+~. H˚qT m+‘√ n_Ûe÷ì+#˚ düVü≤»q{Ï »j·TdüT<Ûä‘√ ø£\dæ á ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï+<äT≈£î m+‘√ Äq+<ä+>± ñ+~. nì nHêïs¡T. »j·TdüT<Ûä e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ç+<äT˝À neTà bÕÁ‘·qT b˛wædüTÔHêïqT. u≤>± Çwüº|ü&ç #˚düT Ôqï ∫Á‘·$T~. ø£èwüßí&ç bÕÁ‘· ≈£L&Ü m+‘√ u≤e⁄+≥T+~. eTs√ yÓ’$<Ûä´uÛÑ]‘·yÓTÆq ∫Á‘·$T~. nì #Ó|üŒ>±, H˚qT ≈£L&Ü z eT+∫ bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔHêï .neø±X¯$T∫Ãq <äs¡Ùø£, ìsêà‘·\≈£î ø£è‘·»„ ‘·\T nì ø£<∏ëHêsTTø£ ø£˝≤´DÏ nHêïs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT dü‘·´Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ç+<äT˝Àì bÕÁ‘· ø£èwüßí&çøÏ m+‘√ u≤>± dü]b˛‘·T+~. H˚qT Ç~es¡≈£î rdæq ô|[flø±ì Á|ükÕ<é˝À »j·TdüT<Ûä q{Ï+#ês¡T. eT∞¢ ÄyÓT á ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔ+&É≥+ Äq+<ä+>± ñ+~. H˚{Ï qT+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ #˚düTÔHêï+μ nì nHêïs¡T. Çø± á ∫Á‘·+˝À ÁãVü≤àq+<ä+, ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé, y˚DTe÷<äyé, e|òüTTu≤ãT, n©, düTeTHéXË{Ϻ ‘·~‘·s¡T\T ‘êsê>∑D+, á ∫Á‘êìøÏ #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+ : ns¡TDY≈£îe÷sY, dü+^‘·+: mø√Ádæºø˘‡, m&ç{Ï+>¥ s¡+>∑kÕ«$T, ø£fi¯: yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ìsêàD kÕs¡<∏ä´+: Á‹Hê<∏é ô|~¬s&É¢, ø£<∏äq+, <äs¡Ùø£‘·«+: dü‘·´Hêsêj·TD <ë«s¡|üP&ç.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› <Ûäsêï #˚düTÔqï &û;ÄsY ø±]à≈£î\≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ n<Ûä´≈£åîsê\T ø£$‘·

eT+>∑fi¯yês¡+, 19 pHé 2012

ù|J\T : 8

HÓÓ˝≤Ks¡T˝À>±

&ÉãT“\T #Ó*¢+#ê* Çfi¯ó¢ eT+p¬s’q \_Δ<ës¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY dü÷#·q

gRiVLRi∏R∂W˘LiVV. øyÕÿ BŒ˝œ¡Õ‹[NTP ¨dsŒ˝œ¡ß ˙xmsÆ™s[bPLiøyLiVV.  ¡Li«ÿLSz§¶¶¶Õfi=, NRPWNRP…fixms÷˝¡Õ‹[¨s Õ‹[ªRΩ»Ì¡V ˙FyLiªyáV xmspLjiÚgS «¡Ã¡™´sV∏R∂V™´sV∏R∂W˘LiVV. ˙xmsμ≥y©´s LRix§¶¶¶μyLRiVáՋ[ NRPW≤y ¨dsLRiV ÀÿgS ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. áNÔUPNSxmspÕfi, \¤Δ¡LRiªy Àÿμ`∂, øyμR∂L`ixmnsW…fi, @≠dsVL`i}ms»¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyáՋ[ L][≤˝R∂ \|msNTP ¨dsLRiV ™´s¿¡ËLiμj∂. FsNRP‰≤T∂ ¨dsŒ˝œ¡ß @NRP‰Æ≤∂[ ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Liª][ rygRiLS¨sı ªRΩázmsxqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ «¡©´s “¡™´s©´sLi xqsÚLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. B»¡V \|§¶¶¶¤…¡N`P zqs…‘¡ \lLi¤Õ¡[* ˙’¡≤ÍT∂ ™´sμÙR∂ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô) : LSxtÌsQ˚ LS«¡μ≥y¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ NRPVLi≤R∂F°ªRΩ ™y©´s ¨dsLRiV GLRiV\¤Õ¡ FyLRi≤R∂Liª][ ™yx§¶¶¶©yá LSNRPF°NRPáNRPV ºdΩ˙™´s NRPVLjizqsLiμj∂. À≥ÿLki ™´sL<RiLi NSLRifl·LigS LRix§¶¶¶μyLRiVá¨dsı @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiμj∂. \|§¶¶¶¤…¡N`P zqs…‘¡, ™´sWμyxmspL`i ($T>∑‘ê 2˝À) «¡Ã¡™´sV∏R∂V™´sV∏R∂W˘LiVV. Õ‹[ªRΩ»Ì¡V ˙FyLiªyáV ™´sVVLixmso©´sNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=©´s ry£mnÌsÆ™s[L`i BLi«¡¨dsL˝RiV

»\eTj·TyÓTÆq s¡Vü≤<ës¡T\T s√&É¢ô|’ ì*∫q ˙s¡T bı+–bıs¡T¢‘·Tqï Á&Ó’H˚J\T |ü\T#√≥¢ Á{≤|òæø˘ C≤yéT eT]ìï uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+

KØ|òt≈£î dü]|ü&Ü

$‘·ÔHê\T n+~kÕÔ+ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT e´ekÕj·T XÊK CÒ&û $»j·YT≈£îe÷sY s¡¡+>±¬s&ç¶, pHé 18 (düTes¡í yês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì ¬s’‘·T\≈£î KØ|òt d”»Hé≈£î nedüs¡yÓTÆq $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T düeTè~Δ>± ñHêïj·Tì Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK CÒ&û $»j·T≈£îe÷sY yÓ\¢&ç+ #ês¡T. KØ|òt ÁbÕs¡+uÛÑ+ <äècÕº´ $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\ \uÛÑ´‘·ô|’ k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± CÒ&û e÷{≤¢&ÉT‘·÷... $‘·ÔHê˝À¢ |ü‹Ô, kÕ<Ûës¡D $‘·ÔHê\T ñ+{≤j·THêïs¡T. Ç+<äT˝À |ü‹Ô $‘·ÔHê\T 27

s¡ø±\T, |üX¯óÁ>±dü+ 90 øÏ«+{≤fi¯ó¢, J\T>∑T, »qTeTT 1,850 øÏ«+{≤fi¯ó¢, n<˚ $<Ûä+>± ø£+<äT\T, $TqTeTT\T, ô|düfi¯ó¢, C§qï, yÓTTø£ÿC§qï, ÄeTT<ä+ e+{Ï $‘·ÔHê\T ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤Á;&é øÏ˝À≈£î πs¡÷.12 dü;‡&û \_ÛdüTÔ+~. ôV’≤Á;&é $‘·ÔHê\≈£î øÏ˝À≈£î s¡÷.12 #=|ü⁄Œq dü;‡&û \_ÛdüTÔ+<äì. n~Ûø£ ~>∑Tã&çì#˚à $‘·ÔHê\ô|’ 50 XÊ‘·+ dü;‡&û \_ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì 33 eT+&É\ ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô) : Çfi¯ó¢ eT+p¬s’q \_›<ës¡T\T á HÓ\ 30e ‘˚B ˝À>± &ÉãT“\T #Ó*¢+#ê\ì, ˝Òì |üø£å+˝À eTs=ø£]øÏ Çfi¯ó¢ πø{≤sTTkÕÔeTì ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »]–q MTø√dü+ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY bÕ˝§Zì |ü\Te⁄] qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Çfi¯ó¢ πø{≤sTT+#·ã&çq \_›<ës¡T\T ‘·eT yê{≤≈£î #Ó+~q &ÉãT“\T yêsTT<ë Á|üø±s¡+ #Ó*¢+#·T≥≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·e\dæ+~>± ø£˝…ø£ºsYqT ø√s¡>±, ø£˝…ø£ºsY M\T |ü&É<äì pHé 30e ‘˚B ˝À>± #Ó*¢+#ê*‡+<˚qì ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±

ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\≈£î |ü\T Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. uÀHê\ |ü+&ÉT>∑ @sêŒ≥¢ô|’ á HÓ\ 19q p;¢Vü‰˝Ÿ˝À düe÷y˚X¯+ ñqï+<äTq dü+ã+~Û‘· XÊK\T @sêŒ≥¢ô|’ düe÷#ês¡+‘√ dæ<äΔ+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. ;d”, md”‡ Vü‰düº˝Ÿ‡≈£î dü+ã+~Û+∫q n<Ó›\T yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#·e\dæ+~>± n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. MT ø√dü+ ø±s¡´Áø£eT+˝À e#˚à <äs¡U≤düTÔ\qT ô|+&ç+>¥˝À ô|≥º≈£î+&Ü yÓ+≥yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. @.#·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé õj·÷>∑÷&É qT+∫ ‘·eT &ç$»Hé˝Àì ≈£î\T‡+|ü⁄sê Á>±eT+, Ädæ|òtq>∑sY eT+&É\+ düπs« HÓ+.71˝À ¬s+&ÉT mø£sê\ düú\+ U≤∞>± ($T>∑‘ê 2˝À)

#Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\ô|’ C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê* s¡+>±¬s&ç¶, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô) : esê¸ø±\+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq+<äTq #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·ìF #˚dæ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ »]–q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä~yês¡+ ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸ìøÏ cÕu≤<é eT+&É\+ n+‹¬s&ç¶>∑÷&Ó+ #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ uÛ≤Ø m‘·TÔq ˙s¡T e∫à #˚]+<äì, B+‘√ #Ós¡Te⁄ ø£≥º ‘Óπ> Á|üe÷<ä+ ñ+<äì ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. Bìô|’ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô cÕu≤<é ‘·Vü≤d”˝≤›sYqT, ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ #Ós¡Te⁄qT |ü]o*+∫ eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. uÛ≤Ø esê¸\ e\¢ ã+{≤«s¡+ eT+&É\+˝Àì ãÁ<ë|üPsY˝À Çfi¯ó¢ ≈£L*b˛sTTq u≤~Û‘·T\T ø£˝…ø£ºsY≈£î bò˛Hé <ë«sê düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. Bìô|’ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~+∫ dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤d”˝≤›sYqT |ü+|æ+∫ ìy˚~ø£qT n+~+#ê*‡+~>± Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚kÕÔeTì yê]øÏ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á $wüj·T+ô|’ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. es¡¸+ e\¢ Çfi¯ó¢ ≈£L\&É+ e+{Ï dü+|òüT≥q\ô|’ nÁ|üeT‘·Ô+>±

ñ+&Ü\ì, Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\ì Äضy√\qT, ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\+<ä]ø° ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û ‘·eT u≤´+≈£î nøö+≥¢≈£î »eT#˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, n<˚ $<Ûä+>± |ü+&É¢ ‘√≥\ ¬s’‘·T\≈£î ≈£L&Ü qwüº|ü]Vü‰s¡+ ‘=+<äs√¢H˚ n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. #˚yÓfi¯¢ eT+&É\+ Ä\÷s¡T Á>±eT+ qT+∫ ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û Ç+ø± n+<ä˝Ò<äì e∫Ãq |òæsê´<äTô|’ ø£˝…ø£ºsY ô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. >∑+&û&é eT+&É\+ qT+∫ ñbÕ~ Vü‰MT |üqT\≈£î ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 19, pHé 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

eTT+#Ó‹Ôq yêq ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. A∏R∂W ˙FyLiªyáՋ[ À≥ÿLkigS ˙…ÿzmnsN`P «ÿLi @LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV Aáxqs˘LigS ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. BNRP‰≤T∂ \lLi¤Õ¡[* ˙’¡≤ÍT∂ ˙xmsºΩ ™´sL<SNSáLiÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ BÕÿlgi[ D©´sıxmsˆ…”¡NUP @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li\|ms rÛy¨sNRPVáV, ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS \|§¶¶¶¤…¡N`P zqs…‘¡ Dμ][˘gRiVáV ˙…ÿzmnsN`P B ¡˜LiμR∂Vá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©´sgRiLRi NRPW≤R∂Œ˝œ¡Õ‹[ ¨dsLRiV ¨s÷¡¿¡ F°™´s≤R∂Liª][ xmsáV ˙FyLiªyáՋ[ «¡©´s “¡™´s©´sLi xqsÚLi’≥¡Li¿¡ F°LiVVLiμj∂. ™´sL<SNSáLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡zqs©y @μ≥j∂NSLRiVáV LRix§¶¶¶μyLRiVáV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVá\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li\|ms ˙xms«¡Ã¡V A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y xqsˆLiμj∂Li¿¡ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV NS™y÷¡=©´s ø][»¡ Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, CμR∂VLRiVgSáVáª][ NRPW≤T∂©´s ™´sL<S¨sNTP æªΩgjixms≤T∂©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω \Æ™sL˝RiNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. μk∂Liª][ r°™´sV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiNRPW xmsáV˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPlLiLi…fi xqsLRixmnsLS ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso, À≥ÿLki ™´sL<RiLi NRPVLji}qs @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. I≤T∂aS ©´sVLi¿¡ μR∂OTPQfl· ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ™´sLRiNRPW LS∏R∂Vá{qs™´sV, æªΩáLigSfl·Ã¡ ≠dsVμR∂VgS DªRΩÚLRi  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s @áˆ{ms≤R∂©´s ˙μ][fl”· N]©´srygRiVª][Liμj∂. INRP…”¡ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÕ˝‹[ @áˆ{ms≤R∂©´sLi  ¡Ã¡xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ≠saS≈¡xms»¡ıLi ªRΩVFny©±s |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá ZNP[Li˙μR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. μk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS ≠sryÚLRiLigS ™´sL<SáV NRPVLji}qs @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V Aμj∂™yLRiLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmspLjiÚgS ≠sxqsÚLjiLi¿¡©´s \Æ©sLRiVºΩ LRiVªRΩVxms™´s©yáV øR¡VLRiVgÊS NRPμR∂VáVªRΩV©yıLiVV. ≠ds…”¡ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´sÃ˝¡ N][ryÚLi˙μ≥R∂, æªΩáLigSfl·Õ˝‹[ xmsáVø][»˝¡... LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ N]¨sı ø][»˝¡ ™´sL<SáV ¤Õ¡[μy DLRiV™´sVVáª][ NRPW≤T∂©´s «¡Ã˝¡VáV NRPVLji}qs @™´sNSaRP™´sVV©´sı»˝¡V ≠saS≈¡Õ‹[¨s ªRΩVFny©´sV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá ZNP[Li˙μR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂.

HÓÓ˝≤Ks¡T˝À>± &ÉãT“\T #Ó*¢+#ê* ñqï<äì <ëìì ù|<ä ã&ÉT>∑T esêZ\≈£î Ç+&É¢qT ø£{Ϻ+#·&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷–+#·e\dæ+~>± ø£˝…ø£ºsYqT ø√s¡>±, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± Ä<˚•+#ês¡T. |æ.|ü<äà» |ü+C≤>∑T≥º qT+∫ 1948˝À düú\+ ø=qT>√\T #˚dæ Ç\T¢ ø£≥Tºø=ì ìyêdü+ ñ+≥Tqï|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT düú\+>± ù|s=ÿ+≥÷ düú˝≤ìï Áø£eTãB›ø£s¡D #˚j·÷\ì me÷às√« Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ Áø£eTãB›ø£s¡D≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>±, 250 >∑C≤\≈£î 196 >∑C≤\T e÷Á‘·y˚T Áø£eTãB›ø£]+#ê\ì $T>∑‘ê 42 >∑C≤\ Áø£eTãB›ø£s¡D≈£î |ü\TkÕs¡T¢ ‹]–Hê |òü*‘·+ ˝Ò<äì ø£˝…ø£ºsY≈£î $qï$+#·Tø√>±, ø£˝…ø£ºsY dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. <Ûä÷[ù|{Ÿ

ìyêdüT\T ‘·eT ÁbÕ+‘·+˝À ñqï bÕsƒ¡XÊ\˝À 5e ‘·s¡>∑‹ es¡πø ñ+<äì, ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·Te\dæ+~>± ø£˝…ø£ºsYqT ø√s¡>±, bÕsƒ¡XÊ\ @sêŒ≥T≈£î dü+ã+~Û+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± &ûáy√qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+E\, ã+&ÉyÓTÆdüeTà ãC≤sY, Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY qT+∫ ‘·eT Ç+{Ï düú\+˝À ‘êeTT »V”≤sêu≤<é˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï+<äTq Á|üuÛÑT‘·« Á>∑+<∏ë\j·÷ìï @sêŒ≥T #˚dæ U≤∞ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì |ü\TkÕs¡T¢ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+∫ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ #·T≥Tº ‹|ü⁄Œ‘·÷ rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>±, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düø±\+˝À düŒ+~+∫ yê] düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚ ~X¯>± ø£èwæ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. |üπsƒ˝Ÿq>∑sY Hê+|ü*¢ eT+&É\+˝À eT+∫˙s¡T düs¡|òüsê #˚ùd uÀsY bÕ¢+{Ÿ ô|≥º&É+ e\q kÕúì≈£î\T ø£˝…ø£ºsYqT ø√s¡>± ø£˝…ø£ºsY Hê+|ü*¢ me÷às√«≈£î ‘·–q #·s¡´\ ì$T‘·Ô+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @CÒd” yÓ’.dü‘ê´q+<ä+, &ûÄsYz eT<äHéyÓ÷Vü≤Hésêe⁄, ÄsY&ûy√\T, Vü≤Øwt, s¡M+Á<äu≤ãT\T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯ n<äèX¯´+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 18 düTes¡íyês¡Ô: eTVæ≤fi¯ n<äèX¯´yÓTÆq dü+|òüT≥q kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. d”◊ sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eT+&É\+˝Àì ¬s’˝≤|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dü‘·´eTà (25) áHÓ\ 15q sêÁ‹ qT+∫ ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü b˛sTT+~. dü‘·´eTà ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+‘√ ÄyÓT Ä#·÷øÏ ø√dü+ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T yÓ‹ø±s¡T. nsTTHê ˝≤uÛÑ+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ dü‘·´eTà Ä&É|ü&ÉT#·T yÓTÆdüeTà áHÓ\ 18q |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ d”◊ ‘Ó*bÕs¡T. dü‘·´eTà uÛÑs¡Ô #·ìb˛j·÷&ÉT. ÄyÓT≈£î Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì d”◊ ‘Ó*bÕs¡T.

KØ|òt≈£î dü]|ü&Ü $‘·ÔHê\T n+~kÕÔ+

$<äT´‘Y cÕø˘ ‘·–* π><Ó eTè‹

πø+Á<ë˝À¢ nÁ>√ ¬s’‘·T ùdyê πø+Á<ë\T, ÁbÕ<∏ä$Tø£ e´ekÕj·T düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\T, e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ øö+≥s¡¢ <ë«sê $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\qT ¬s’‘·T\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·&É+ »]–+<äì CÒ&û ‘Ó*bÕs¡T. Çy˚ø±≈£î+&Ü ø£˝…ø£ºsY #=s¡e‘√ Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± Á>±eT düe÷U≤´\ <ë«sê $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T $Áø£j·T πø+Á<ë\qT ÁbÕs¡+_Û+#êeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì j·÷˝≤\, ‘ê+&É÷s¡T, |ü]–, #˚yÓfi¯¢, XÊMTsYù|≥\˝À yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À 12 Á>±eT düe÷K´\≈£î nqTeT‹ Çe«qTHêïeTHêïs¡T. ms¡Te⁄\ \uÛÑ´‘· $esê\T: ms¡Te⁄\ \uÛÑ´‘·ô|’ $e]dü÷Ô CÒ&û &û@|” 1,775 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ &û@|”, 826 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ j·T÷]j·÷, 3,943 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ø±+ô|¢ø˘‡, 591 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ &û@|”, 3,327 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ j·T÷]j·÷, 5,133 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ø±+ô|¢ø˘‡ ì\«\T ñHêïj·THêïs¡T. Ç<˚ø±≈£î+&Ü Äj·÷ ø£+ô|˙\ >√&Íq¢˝À 832 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ &û@|”, 4,779 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ j·T÷]j·÷, 7,552 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ø±+ô|¢ø˘‡ ì\«\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\ ø=qT>√\Tô|’ ì|òü÷ ñ+#˚+<äT≈£î M\T>± 11 $õ˝…Hé‡ ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. neTàø£+ <ës¡T\T ms¡Te⁄\qT m+Äs¡|” <Ûäs¡\πø $Áø£sTT+#ê\Hêïs¡T. m≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î nyÓTà &û\s¡¢ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ¬s’‘·T\T ≈£L&Ü m+ÄsY|” <Ûäs¡\qT #·÷dæ ø=qT>√\T #˚j·÷\Hêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 18 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >ö&ÉyÓe*¢ Á>±eTdüTÔ&ÉT, bÕ\ yê´bÕs¡+ #˚düT≈£îH˚ eT*+>∑ n+»j·T´≈£î #Ó+~q π><˚ k˛eTyês¡+ $<äT´‘Y cÕø˘ ‘·–* #·ìb˛sTT+~. }] ãj·T≥ y˚T|ü&ÜìøÏ π><Ó\qT rdüT≈£îyÓfi¯óÔqï düeTj·T+˝À π><Ó $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤ìøÏ ‘êø£&É+‘√ cÕø˘ ‘·–* nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+~+<äì n+»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. π><Ó KØ<äT s¡÷. 70 \T ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒ&ÉT. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·qqT Ä<äTø√yê\ì $qï$+#ê&ÉT.

ã~© ø√s¡T‘·Tqï ñ<√´>∑T\T <äs¡U≤düTÔ\qT á HÓ\ 22˝À>± |ü+bÕ* s¡+>±¬s&ç¶, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝Àì |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK |ü]~Û˝À |üì#˚dü÷Ô ˇπø#√≥ 2 dü+e‘·‡sê\T, Äô|’q |ü<ä$ø±\+ |üP]Ô #˚düT≈£îì, ã~© ø√s¡T‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\T ìØí‘· ÁbıbòÕsêà˝À ‘·eT <äs¡U≤düTÔ\qT á HÓ\ 22˝À>± |ü+bÕ\ì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√ m.s¡M+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK C≤Ø #˚dæq q÷‘·q ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î ns¡Ω‘· ø£*Zqyês¡T e÷Á‘·y˚T <äs¡U≤düTÔ #˚j·÷\ì, yês¡+<ä]ø° pHé 29q »&ûŒ ø±sê´\j·T+˝À øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. ìØí‘· ÁbıbòÕsêà\T õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±], »&ûŒ d”áy√ ø±sê´\j·÷˝À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±] |ü]~Û˝ÀøÏ e#˚à ñ<√´>∑T\T &û|”y√≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Ä<˚$<Ûä+>± »&ûŒ d”áy√ |ü]~ÛøÏ dü+ã+~Û+∫ ñ<√´>∑T\T ‘·eT≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

πs|ü⁄ C≤uŸ y˚Tfi≤ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± yÓT>± C≤uŸy˚Tfi≤qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T.áC≤uŸ y˚Tfi≤qT áHÓ\ 20q m+|”&ûy√ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. eTTK´+>± @&√ ‘·s¡>∑‹ qT+∫ &çÁ^ es¡≈£î #·~$q $<ë´s¡Tú\T Ç+<äT˝À bÕ˝§Zqe#·ÃHêïs¡T. 18 qT+∫ 30 @fi¯ó¢ ì+&çq yês¡+‘· C≤uŸy˚Tfi≤˝À bÕ˝§Zqe#·ÃHêïs¡T.

ª61 eT+~ì bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#ê+μ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´ |üøå√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± 61 eT+~ì |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø£\ ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#êeTì m+áy√ \øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü {≤{≤ ø£HÓ‡˝…º˙‡ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ù|¢≥¢qT |ü+|æD° #˚XÊeTHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø£\ ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|æHé‡bÕ˝Ÿ eq»Áo ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

#Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\ô|’ C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê* yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... dü+ã+~Û+∫ ≈£L© &ÉãT“\qT yês¡+˝À>± #Ó*¢+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY Vü‰MT Ç#êÃs¡T. |ü]–øÏ eT+p¬s’q yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ |ü]–˝À ø±≈£î+&Ü 8 øÏ©MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì C≤|òüsY|ü*¢˝À ì]àdüTÔHêïs¡ì, B+‘√ $<ë´s¡Tú\T rÁe nkÂø£sê´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì, ø±e⁄q yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝ŸqT |ü]–˝ÀH˚ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Hêπ>X¯«sY nH˚ kÕúìø£ e´øÏÔ |òæsê´<äT #˚j·T>±, BìøÏ dü+ã+~Û+∫ kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK Ç+»˙sYqT ìy˚~ø£ Çyê«*‡+~>± ø£˝…ø£ºsY bò˛Hé <ë«sê Ä<˚•+#ês¡T. ‘ê+&É÷s¡T eT+&É\+ >ö‘ê|üPsY Á>±eT+˝Àì düπs« HÓ+.100, 101\˝À md”‡\≈£î πø{≤sTT+∫q nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\qT _HêMT ù|s¡¢‘√ neTTà ≈£î+≥THêïs¡ì, M{Ïì dü¬s’q \_›<ës¡T\≈£î πø{≤sTT+∫ Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì ø√s¡>±, ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô BìøÏ dü+ã+~Û+∫ $#ês¡D »]|æ+∫ md”‡\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç+ø± s¡ø£s¡ø±\ düeTdü´\ô|’ Á|ü»\T ø£˝…ø£ºsY≈£î bò˛Hé <ë«sê $qï$+#·T≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T¢ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, »>∑Hêï<∏ä+, &ûÄsYy√ e÷DÏø±´\sêe⁄, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤<äsê“sY˝À Äs¡T |òæsê´<äT\T áHÓ\ 21q C≤uŸy˚Tfi≤: ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 18 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À Äs¡T |òæsê´<äT\T e∫Ãq≥T¢ m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì Mø£sY ôdø£åHé ø±\˙˝À n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J ‘·$«+#ê\ì e÷J m+|”{°d” eTTs¡∞ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. s√&ÉT¶ $düÔs¡D |üqT˝À¢ uÛ≤>∑+>± düπs« HÓ+ãsY 805˝À uÛÑ÷$T ø√˝ÀŒsTTq ‘·eT≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q mdt. yÓ+ø£fÒwt ,d”.s¡y˚Twt\T n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. |ü≥ºD+˝Àì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ düMT|ü ÁbÕ+‘ê\˝À ø£¬s+≥T ø√‘·\T n~Ûø£+>± $~ÛdüTÔHêïs¡ì ,ø£¬s+≥T ø√‘·\T ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì {°ÄsYmdt sêh Hêj·T≈£î\T ÄsY. eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝Àì eTd”<äT yÓqTø£

ÁbÕ+‘·+˝À Á&Ó’H˚J ø±\Te bı+–bıs¡T¢‘·T+&É≥+‘√ s√&ÉT¢ eTT]ø°˙{Ï‘√ ì+&ÉT≈£îHêïj·Tì eTVü≤à<é n©U≤Hé $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ ø±\˙˝À ≈£L&Ü Á&Ó’H˚J ø±\Te˝À #Ó‘·Ô ù|s¡T≈£îb˛e&É+‘√ eTT]øÏ˙s¡T ø±\˙\ >∑T+&Ü Á|üeVæ≤k˛Ô+<äì, n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì kÕsTT•e n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. n˝≤π> Á>±eT+˝À ñqï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì mdt. j·÷<ä–] |òæsê´<äT n+<äCÒXÊs¡T. Á|ü»\ qT+∫ n~Ûø±s¡T\T d”«ø£]+∫q n~Ûø±s¡T\T yê{Ïì |ü]o*+∫ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”&ûy√ XÀuÛÑ‘√ bÕ≥T eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] &ç. s¡y˚Twt, ‘·Vü≤dæ˝≤›sY uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡+>±¬s&ç¶, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô) : sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ á HÓ\ 21q $ø±sêu≤<é˝Àì nq+‘· |ü<äàHêuÛÑkÕ«$T &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À C≤uŸy˚Tfi≤qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. á C≤uŸy˚Tfi≤˝À 16 •ø£åD\T Ç#˚à dü+düú\‘√ bÕ≥T eTs√ 22 dü+düú\T H˚s¡T>± ñ<√´>∑T\T ø£*Œ+#·qTqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ìs¡T<√´>∑ j·TTer j·TTe≈£î\≈£î $$<Ûä •ø£åD\T, H˚s¡T>± ñ<√´>∑ m+|æø£\T, Ç+≥s¡÷«´ \ <ë«sê ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äì, nuÛÑ´s¡Tú\T ø£˙dü+ 5e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ |ü<äe ‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY, ◊{°◊, bÕ*f…øÏïø˘, &çÁ^, |”J es¡≈£î #·<äe⁄≈£îqï yê]øÏ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì, 18 qT+∫ 30 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ø£*– ñ+&Ü\ì

nHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT ãjÓ÷&˚{≤, πswüHéø±s¡T¶ õsêø˘‡, $<ë´s¡Ω‘· Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ õsêø˘‡, ¬s+&ÉT bÕdt b˛s¡Tº ôd’E bòı{À\‘√ Vü‰»s¡Tø±yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eTTK´+>± m\ÁøϺwæj·THé, bòÕs¡àdædtº, ôd≈£L´]{° >±s¡T¶ dü÷|üsYyÓ’»Ø Ä|ò”düs¡T, &Ó’eT+&é ø£{Ϻ+>¥, ôd≈£L´]{° >±sY¶‡, Vü≤ÖCŸø°|æ+>¥, ùd˝Ÿ‡ m–®≈£L´ {Ïyé, ;|”z, &Ü{≤ m+Á{° Ä|üπs≥sY ‘·~‘·s¡ 3800 ñ<√´>±\≈£î H˚s¡T>± Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì ìs¡T<√´>∑ j·TTer, j·TTe≈£î\T C≤uŸy˚Tfi≤˝À bÕ˝§Zì á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+ #ês¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì sêJyé j·TTeø Ïs¡D≤\T ô|òdæ*fÒwüHé ôd+≥sYqT bò˛Hé HÓ+.040` 2343 2220˝À dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ pHé 19, 2012

Ç+≈£î&ÉT>∑T+‘·\T @sêŒ≥T#˚düTø√yê* $Tj·÷|üPsY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô) : uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T n&ÉT>∑+≥≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·|üŒ≈£î+&Ü Ç+≈£î&ÉT >∑T+≥\T @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY $.»>∑BX¯«sY>ö&é nHêïs¡T. $Tj·÷|üPsY Á|üC≤yéTdæ{°˝À Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\T @sêŒ≥T #˚ùd+<äT¬ø’ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT ‘Ó*j·TCÒùd ø£s¡|üÁ‘ê\qT kÕúì≈£î\≈£î |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷` 1000, 1500 >∑C≤\ n&ÉT>∑T\ es¡≈£î uÀs¡TqT y˚dæq|üŒ{Ïø° ˙fi¯ófl sêì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì, BìøÏ ø±s¡D+ uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T m+&çb˛e&Éy˚Tqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á |ü]dæú‹ qT+∫ ãj·T≥ |ü&Ü\+fÒ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\T @sêŒ≥T #˚düTø=ì uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T n&ÉT>∑+≥≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉTø√ e#·ÃHêïs¡T. kÕúì≈£î\ qT+∫ Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À ‘·q e+‘·T düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢, q\¢ dü+Je¬s&ç¶, ÄX¯, eTùV≤wtj·÷<äyé, Hêj·T ≈£î\T m.u≤˝ŸsêE, sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñcÕø°]Ô eTè‘·<˚Vü≤+ n|üŒ–+‘· >∑∫ÃuÖ*, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô) : k˛˝≤|üPsY ãdüT‡ Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+∫q {°d”mdt ñ<√´–ì ñcÕø°]Ô eTè‘·<˚Vü≤+ X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì >∑∫ÃuÖ*˝Àì mdt;◊ ø±«s¡ºsY‡˝À >∑\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î n|üŒ–+#·&É+ »]–+~. X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ m+._Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé yÓ[¢ Ä ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+#ês¡T. >∑∫ÃuÖ* mdt;◊˝À |üì #˚düTÔqï sêeTø£èwüísêe⁄, bÕs¡«‹\ ¬s+&Ée ≈£L‘·Ts¡T ñcÕø°]Ô. $»j·Tq>∑s¡+ d”‘·eTà<ës¡≈£î #Ó+~q á ≈£î≥T+ã+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À dæús¡|ü&ܶs¡T. >∑∫ÃuÖ* ÁbÕ+‘·+˝À ñcÕø°]Ô n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. B+‘√ á ÁbÕ+‘·eT+‘ê $cÕ<ä#Ûêj·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT.

≈£î|üŒ≈£L*q Á|üVü≤Ø #·+<ëq>∑sY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì bÕ|æ¬s&ç¶ ø±\˙ e<ä› sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ Äs¡+ãT {ÖHéwæ|t Á|üVü≤Ø>√&É es¡¸|ü⁄ <Ûë{ÏøÏ ≈£î|üŒ≈£L*+~. á {ÖHéwæ|t |üø£ÿq ñqï >√|æ #Ós¡Te⁄ eT<Ûä´˝À ì]à+∫q Á|üVü≤Ø>√&É ≈£L*b˛e&É+‘√ {ÖHéwæ|t˝ÀìøÏ ø=~›bÕ{Ï ˙s¡T Á|üeVæ≤+∫+~. Á|üVü≤Ø ìsêàD+˝À HêD´‘· Á|üe÷D≤\T ˝À|æ+#·&É+ e\¢H˚ á >√&É ≈£L*+<äì |ü\Te⁄s¡T ø±\˙yêdüT\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. esê¸ø±\+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ |ü]dæú‹ Ç˝≤ ñ+fÒ eTTqTà+<äT |ü]dæú‹ Ç+¬ø˝≤ ñ+≥T+<√ ns¡ú+ ø±ì |ü]dæú‹ ø±\˙yêdüT˝À¢ HÓ\ø=+~. >=|æ #Ós¡Te⁄ ì+&ç ‘·eT {ÖHéwæ|t ôd˝≤¢sY\T eTTì–b˛e&É+‘√ ø±\˙yêdüT\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.

ª‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT >ös¡$+#ê*μ X‚]*+>∑+|ü*¢, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): H˚{Ï j·TTe‘·s¡+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT >ö]$+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘√ ñ+<äì Áô|ò+&é‡ nk˛dæj˚TwüHé ø£˙«qsY sêeTkÕ«$Tj·÷<äyé nHêïs¡T. Á|ü|ü+#· |æ‘·è~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡ düÿ]+#·Tø=ì B|æÔ Áoq>∑sY˝À ñqï wæ]&ç kÕsTT eè<ëΔÁX¯eT+˝À 100 eT+~ eè<äTΔ\≈£î |ü+&ÉT¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe‘·, j·TTe≈£î\T kÕ«s¡ú ∫+‘·q M&ÉHê&ç »qàì∫Ãq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, $<ë´ãT<äTΔ\T H˚]Œq >∑Ts¡Te⁄\qT, e÷‘·è<˚XÊìï, e÷‘·è uÛ≤wüqT >ös¡$+#ê\ì n˝≤π> ‘·*¢ ‘=*>∑Ts¡Teì, ‘·+Á&ç e÷s¡Z <äs¡Ù≈£î&Éì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ãdüesêE Áoìyêdt >∑T|üÔ, ø√fÒX¯« s¡sêe⁄ >∑T|üÔ, yêDÏ kÕ+ã •esêe⁄, »Hês¡úHé bÕ˝§ZHêïs¡T.

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ã&û&ÉT |æ\¢*ï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #˚]Œ+#·+&ç n~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Ä<˚X¯+ ø£s¡÷ï\T pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ã&çá&ÉT |æ\¢\+<ä]˙ bÕsƒ¡XÊ˝˝À #˚]Œ+#·&É+ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq <Û˚´j·TeTì, Ç+<äTø√dü+ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ◊<äT dü+e‘·‡sê\T <ë{Ïq u≤\ u≤*ø£\qT ‘·|üŒìdü]>± düMT|ü+˝Àì ã&ç˝À #˚]Œ+#˚ uÛ≤<ä´‘· rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. k˛eTyês¡+ $<ë´|üøå√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± q>∑s¡ •yês¡T˝Àì $T*≥Ø ø±\˙ düMT|ü+˝Àì uÛÑ÷bÕ˝Ÿ q>∑sY ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T n+<ä]ø° $<ä´qT n+~+#·T≥≈£î ìs¡“+<ä $<Ûë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ rdüT≈£îe∫Ã+<äì á y˚Ts¡≈£î ã&çá&ÉT |æ\¢\+<ä]˙ >∑T]Ô+∫ bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#ê\ì dü+ã+~‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á HÓ\ 18 qT+∫ e#˚à HÓ\ 2e ‘˚B es¡≈£î »]π> Á|ü‘˚´ø£ $<ë´ |üøå√‘·‡yê˝˝À ã&çá&ÉT |æ\¢\ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ eTTeTàs¡+>± »s¡>±\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄≈£îqï $<ë´s¡Tú\T yÓqTø£ã&ç ñ+{≤s¡qï ñ<˚›X¯+ Á|ü»˝À¢ ñ+<äì ø±s√Œπs{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡≈£î BÛ≥T>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Ç+^¢wüß MT&çj·T+qT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äHêïs¡T. ø=+‘· eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ÁX¯<ä› rdüTø√ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ |òü*‘ê\T sêe&É+ ˝Ò<äì ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ uÛ≤<ä´‘êj·TT‘·+>± |üì#˚dæ dü¬s’q $<ä´qT n+~#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ øÏ#ÓHé ôw&ÉT¢, {≤sTT˝…≥T¢, ‘·~‘·s¡ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq ø√dü+ s¡÷. 1.48 ø√≥T¢ Ç{°e\ $&ÉT<ä\ #˚kÕeTHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘· ñqï #√≥ 15 s√E˝À¢ $<ë´ yê\+≥Ø\ ìj·÷eTø£+ #˚|ü{≤º\ì ø£˝…ø£ºs¡T &çÇz ãT#·ÃqïqT Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> $<ä´ n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\T n+<äs¡÷ $~Û>± ø£èwæ #˚dæ ÁX¯<ä› eVæ≤ùdÔ yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\T ekÕÔj·THêïs¡T. e÷‘·èu≤wü Ä˝À#·q $<ÛëHêìï #·ø£ÿ>± ãj·T≥ô|fÒº+<äT≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì, e÷‘·èu≤wü‘√ bÕ≥T Ä+>∑¢ u≤wüqT ≈£L&Ü H˚s¡TÃø√yê\Hêïs¡T. uÛÑ÷bÕ˝Ÿ q>∑sY ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À

yÓT≥T¢ ì]à+#·T≈£îH˚+<äT≈£î, eTT+<äT u≤>∑+˝À Á>±yÓ˝Ÿ‘√ >∑T+‘·\T ì+|ü⁄ø√e&ÜìøÏ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ nìï eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\‘√ bÕ≥T, $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, <äTdüTÔ\T |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> $ø£˝≤+>∑‘·« |æ\¢\≈£î eT÷&ÉT #·Áø±\ ôd’øÏfi¯ó¢, n${Ï |æ\¢\≈£î $ìøÏ&ç j·T+Á‘ê\T ≈£L&Ü ñ∫‘·+>± n+~kÕÔeTHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ nø£åsêuÛ≤´dü ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºs¡T bÕ˝§Zì |æ\¢\#˚‘· nø£åsê\T ~~›+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÇz ãT#·Ãqï, Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT XÊK |æ.&ç. EuÒ<ëuÒ>∑+, &ç|üP´{° &ûáz XË’\», u≤\ ø±]àø£ ìs¡÷à\q dü+düú |æ.z. eTVü≤eTà<é ÇkÕø˘, ‘·~‘·s¡T\T ã&çá&ÉT |æ\¢\ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ô|’ Á>±eT Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î Á|üdü+–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bÕsƒ¡XÊ\ |æ\¢\≈£î ø£˝…ø£ºsY bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, <äTdüTÔ\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À #·+Á<äø£+{Ï eT<ä›j·T´, nø£åsêdü´‘·ô|’ Ä\|æ+∫q π>j·÷\T n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.

ªø±]à≈£î\+<ä]ø° ámdt◊ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê*μ ø£s¡÷ï\T pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô):dü+|òüT{Ï‘·, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\≈£î Çmdt◊ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì @◊{Ïj·TTdæ sêh dü$T‹ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì @◊{Ïj·TTdæ ø±sê´ \j·T+ qT+∫ Çmdt◊ Ä|ò”düT es¡≈£î 300 eT+~‘√ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫ yÓ+ø£≥s¡eTD ø± \˙˝À Çmdt◊ Ä|ò”düT eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ n <Ûä´≈£åî\T |æ. Á|üuÛ≤ø£sY n<Ûä´ø£å´‘· eVæ≤+#·>±, sêh ø±s¡´<ä]Ù mHé. eTH√Vü≤sY e÷DÏø£´+, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt. eTTHÓ|üŒ\T Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T dü+|òüT{Ï‘·, ndü +|òüT{Ï‘· s¡+>∑+˝Àì ø±]à≈£î\+<ä]ø° Çmdt◊ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·&É+˝À $|òü\+ #Ó+<ëj·Tì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü <˚X¯+˝À 54 ø√≥¢ eT+~ ø±]à≈£î\T Çmdt◊ #·{≤ºìøÏ n

s¡TΩ\T>± ñ+fÒ πøe\+ 6 ˝ø£å\ eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T Çmdt◊ kÂø£s¡´+ ø£*ŒdüTÔHêïs¡ì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $$<Ûä XÊK \˝À \ø£å˝≤~ eT+~ ñ<√´>∑T\≈£î Çmdt◊ kÂø£ s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì #·{≤º\T, Jy√\T ñqï|üŒ{Ïø° Bìì neT\T #˚j·T&É+˝À Çmdt◊ n~Ûø±s¡T\T,

ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+ e\q |üì düeT j·T+˝À Á|üe÷<ä+ »]–Hê, nHês√>∑´+ bÕ˝…’Hê yê]øÏ m≥Te+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ø£\T>∑&É+ ˝Ò<äT, J‘ê˝À¢ ø√‘·\T $~Û+∫ ø±]à≈£î\ bı≥º ø=&ÉT ‘·THêïs¡ì n+<äTπø Çmdt◊ neT\T ø√dü+ J‘·+˝À 4 XÊ‘·+ ø√‘· $~Ûdü÷Ô ≈£L&Ü Çmdt◊ ø±s¡T¶\T ø±]à≈£î\≈£î Çe«≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔ qï ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚ j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. @◊{Ïj·TTdæ Hêj·T≈£î\T düTã“sêj·TT &ÉT, Hê>∑sêE, $.ÄsY. Hêj·TT&ÉT, sêeTT Hêj·Tø˘, &√Hé @◊{Ïj·TTdæ Hêj·T≈£î\T E˝ÒK uÛ≤düÿsY, Vü≤e÷© dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒwt, k˛eT|üŒ, >√s¡+≥¢, Vü≤qTeTqï, Ä{À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T _. sê<Ûëø£èwüí, Vü‰düŒ≥˝Ÿ ø±+Á{≤≈£îº es¡ÿsY‡ j·T÷ì j·THé Hêj·T≈£î\T <äX¯s¡<∏é, oqT, \ø£åàqï, Ä\÷s¡T Hêj·T≈£î\T Hê>∑sêE bÕ˝§ZHêïs¡T.

ê ø£sêfÒ b˛{°˝À¢ {°ÄsYmdt˝À j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Hê\T>∑T y˚\ ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsê }≥ <ä«+dü+ ne⁄≈£#Óî’H$<ë´]ú ì Á|ü‹uÛÑ #·+<ëq>∑sY, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): {°ÄsYmdt bÕغ j·TTe‘·≈£î n‘·´~Ûø£ yÓ\T›]Ô, pHé 18 (düTes¡í ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdüTÔ+<äì X‚]*+>∑+|ü*¢ {°ÄsYmdt Ç+#êØ® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é nHêïs¡T. {°ÄsYmdt n|ò”CŸô|{Ÿ &ç$»Hé ø±sê´\j·T+˝À X‚KsY>ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À 200 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T,j·TTe≈£î\T {°ÄsYmdt bÕغ˝À #˚sês¡T. M]ì X¯+ø£sY>ö&é {°ÄsYmdt ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ ¬ød”ÄsY Hêj·Tø£‘·«+˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À {°ÄsYmdt bÕغ˝ÀøÏ j·TTe≈£î\T ñ‘ê‡Vü≤+‘√ #˚s¡T‘·THêïs¡ì sêuÀe⁄ s√E˝À¢ X‚]*+>∑+|ü*¢ &ç$»Hé˝Àì ‘Ó\+>±D yê<äT\T ô|<ä›m‘·TÔq bÕغ˝ÀøÏ ekÕÔs¡ì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç{°e˝Ò |üs¡ø±\ ñ|ü mìïø£˝À¢H˚ d”e÷+Á<ÛäT\T mìï ≈£îÁ≥\T #˚dæq ‘Ó\+>±Dyê<äy˚T ¬>*∫+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T >∑+>±sêe⁄ dü+>±¬s&ç¶, bÕ+&ÉT, X¯+ø£sY, u≤ãT$Tj·÷, ãTõ® Áoìyêdt, eTT‘·´+>ö&é, $H√<é≈£îe÷sY, qMHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yês¡Ô):eT+&É\+˝Àì m˝Ÿ.‘·+&Ü˝À môd’‡ <ÛäqT+»j·T ‘·q dæã“+~‘√ ø£\dæ Hê\T>∑Ty˚\ ©≥s¡¢ Hê≥TkÕs¡ }≥qT <ë&ÉT\T #˚dæ <ä«+dü+ #˚dæq≥T¢ môd’‡ <ÛäqT+»j·T ‘Ó* bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± môd’‡ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷\˝À $#·Ã\$&ç>± neTTà‘·Tqï Hê≥TkÕs¡ $Áø£j˚T‘·\ uÛÑs¡‘·+ |ü&É‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À u…\Tº cÕ|ü⁄\ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ |üP]Ô>± n<äT|ü⁄ #˚kÕÔeTHêïs¡T. nkÕ+|ò”Tø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤kÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛*düT\T #Óqïj·T´, düTÁãeTD´+, lìyêdü¬s&ç¶, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ne⁄≈£î pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô):á HÓ\ 8,9,10 ‘˚~\˝À #Ó’Hê˝À »]–q n+‘·sê®rj·T ø£sêf… b˛{Ï\˝À ne⁄≈£î eT<ÛäsY yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´]úì n+»* n+&ÉsY <∏äغHé ø±´≥–] 38 πøõ ô|ò’{Ÿ $u≤>∑+˝À $»j·T+ kÕ~+∫+<äì eT<ÛäsY yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ ÁoìyêdüT\T k˛eTyês¡+ $˝ÒKs¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÁoìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥Tº<ä\ ñ+fÒ m<Ó’Hê kÕ~+#·e#·Ãì, k˛ŒsY‡ nH˚$ $<ë´s¡Tú\≈£î e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìï n+~kÕÔj·Tì, á ˝≤+{Ï $»j·÷\T eT¬sH√ï kÕ~kÕÔeTì, e÷dü÷ÿ˝Ÿ Ä≥\˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü #·<äTe⁄˝À ≈£L&Ü Á|ü‹uÛÑ kÕ~düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq n+»*øÏ, yê] ‘·*¢‘·+Á&ÉT\≈£î, ø£sêfÒ e÷düºsY≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.


4

n+<äyÓTÆq n+&Ée÷Hé ìø√u≤sY n+&Ée÷Hé, ìø√u≤sY ã+>±fi≤U≤‘·+˝Àì B«bÕ\ düeT÷Vü≤+ nì n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Ç$ ñ‘·Ôs¡ ~X¯ qT+∫ <äøÏåD+ es¡≈£î 700 øÏ.MT. es¡≈£î yê´|æ+∫ ñHêïsTT. ∫qï$, ô|<ä›$ n˙ï ø£*|æ Çø£ÿ&É 572 B«bÕ\THêïsTT. ø±˙ »HêuÛ≤ e÷Á‘·+ 36 B«bÕ˝À¢H˚ ø£ì|ædüTÔ+~. Á_{Ïwt |ü]bÕ\q˝À H˚s¡düTú\qT •ø£å nqTuÛÑ$+#·{≤ìøÏ Çø£ÿ&çøÏ ‘·s¡*+#˚yês¡T. uÛ≤s¡‘· uÛÑ÷uÛ≤>±ìøÏ á B«bÕ\T $&ç>± ñ+{≤sTT. Çø£ÿ&É Á|üø£è‹ $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ ø£ì|ædüTÔ+≥T+~. düeTTÁ<ärs¡+, rsê\ yÓ+≥ n≥÷ Ç≥÷ }>∑T‘·÷, ‘·÷>∑T‘·÷ n\]+#˚ m‘·ÔsTTq ø=ã“] #Ó≥Tº, kÕ>∑s¡ ¬øs¡{≤\ô|’ ø=\TyÓ’q ∫qï ∫qï |ü&Ée\T |üsê´≥≈£î\qT eT+Á‘·eTT>∑TΔ\T>± #˚kÕÔsTT. Çø£ÿ&ç düeTTÁ<ä+, n+<äT˝Àì JesêdüT\T |üsê´≥≈£î*ï dü+ÁuÛÑe÷X¯Ãsê´\≈£î ˝ÀqT #˚kÕÔsTT. yê≥sY k˛ŒsYº‡˝À n_Ûs¡T∫ ñqïyê]øÏ á ÁbÕ+‘·+ m+‘√ nqTyÓ’q~. n+&Ée÷Hé, ìø√u≤sY q\TyÓ’|ü⁄˝≤ $düÔ]+∫q »˝≤˝À¢ 1200 s¡ø±\ #˚|ü\‘√ bÕ≥T yÓTT\kÕÿ C≤‹øÏ #Ó+~q 1000 s¡ø±\ #˚|ü\qT #·÷&Ée#·TÃ. dü«#·ÃyÓTÆq eq dü+|ü<ä, >∑\>∑\ bÕπs ôd\j˚Ts¡T¢, yÓT*ø£\T ‹s¡T>∑‘·÷ kÕ>∑s¡ dü+>∑eT+ #˚ùd qB q<ë\T, n\]+#˚ düeTTÁ<ärsê\T, q\TyÓ’|ü⁄˝≤ |üs¡T#·T≈£îqï |ü∫Ãø£ãj·Tfi¯ó ¢ j·÷Á‹≈£î\qT eTs√ Á|ü|ü+#·+˝À $Vü≤]+|ü#˚dü÷Ô Äq+<ë\qT n+~kÕÔsTT. #·÷&É<ä>∑Z ÁbÕ+‘ê\T n+&Ée÷Hé ìø√u≤sY #˚s¡T≈£îH˚ |üsê´≥≈£î\≈£î m<äTs¡j˚T´ yÓTT<ä{Ï düeTdü´ Çø£ÿ&É @ ÁbÕ+‘ê\qT #·÷&Ü\qï<˚! b˛sYº uÒ¢j·TsY: á Á|ü<˚X¯+ n+&Ée÷Hé ìø√u≤sY≈£î sê»<Ûëì. Çø£ÿ&É |ü∫Ãø£ãj·Tfi¯¢‘√ ì+&çq eHê\T, Ä{À]øå±\T, ãdüT‡\T \_ÛkÕÔsTT. Ç<=ø£ dü«#·Ã¤yÓTÆq, ìs¡à\yÓTÆq q>∑s¡+. #ê˝≤eT+~ |üsê´≥≈£î\T ‘·eT ùd«#·Ã>± $Vü≤]+#˚ |üX¯ó|üøå±´<äT\T m+‘√ eTH√Vü≤s¡+>± ø£ì|ækÕÔsTT. Çø£ÿ&É ‹s¡>∑{≤ìøÏ {≤ø°‡\T, j·÷Á‘·qT b˛sYºuÒ¢j·TsY es¡πø |ü]$T‘·+ #˚düT≈£î+{≤s¡T. Çø£ÿ&É ìedæ+#˚ yê] J$‘·+ á

ìeTàs¡dü+‘√ Äs√>∑´ Á|üjÓ÷»Hê\T! ìeTàø±j·T˝À $≥$THé dæ |ü⁄wüÿ\+>± ñ+≥T+~. Bìe\q Äs√>∑´ Á|üjÓ÷»Hê\T n~Ûø£+. ìeTàs¡dü+ m+‘√ ÁbÕNqyÓTÆq kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ bÕ˙j·T+>± uÛ≤$kÕÔs¡T. nH˚ø£eT+~ Äs√>∑´ Ø‘ê´ ìeTàs¡kÕìï Á|ü‹s√E ‘ê>∑T‘ês¡T. ìeTàø±j·T\T eTq <˚X¯+˝À $]$>± \uÛÑ´eTe⁄‘·T+{≤sTT. ìeTàs¡kÕìï eTq <˚X¯ e+≥\˝À s¡T∫øÏ>±qT $]$>± yê&ÉT‘·T+{≤s¡T. n+‘˚ø±<äT, ìeTàø±j·TqT Wwü<Ûä+>± ≈£L&Ü ø=ìï nHês√>±´\≈£î ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. ìeTàø±j·TqT e+≥ø±\˝À s¡T∫øÏ yê&É‘ês¡T. ìeTàs¡dü+ ø=~›>± |æ+&ç‘˚ #ê\T |ü<ësêú\ s¡T∫ e÷]b˛‘·T+~. Çø£ ∫¬øHé, yÓTT<ä˝…’q ÄVü‰sê\˝À ìeTàs¡dü+ yê&Éì yês¡T+&És¡T. ìeTàs¡kÕìï ˙{Ï˝À ø£*|æ Äs√>∑´ø£s¡ bÕ˙j·T+>± ‘ê>∑T‘ês¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ ñ<äj·T+y˚fi¯ á ˙{Ïì ‘ê–‘˚ Äs√>∑´+ yÓTs¡T>∑e⁄‘·T+~. bÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü ˙{Ï ‘êπ>yês¡T ø=~›>± ìeTàs¡kÕìï, ‘˚HÓqT #˚]à ‘ê>∑T‘ês¡T. Á|ü‹s√E ìeTàs¡dü+ ‘ê>∑T‘·÷ e⁄+fÒ e#˚à Á|üjÓ÷»Hê\T |ü]o*+#·+&ç Js¡íÁøÏj·T e´edüú≈£î eT+∫~` Js¡íÁøÏj·T düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ã&ÉT‘êsTT. nJs¡í+ e\q @s¡Œ&˚,

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ pHé 19, 2012

>∑T+&ÓeT+≥, ø£&ÉT|ü⁄ ñã“≥+, Á‘˚qTŒ\T e+{Ï$ sê≈£î+&Ü ñ+{≤sTT. |ü⁄sê‘·q ø±\+˝À MT ‘·\T¢\T neTàeTà\T »«s¡+ e∫ÃHê ˝Òø£ bı≥º >∑&É_&É nsTTHê ˇø£ÿ >±¢düT ìeTàs¡dü+‘√ yê{Ïì ‘·–Z+#˚yês¡ì MTs¡T $H˚ e⁄+{≤s¡T. #·s¡à ø±+‹` ìeTàs¡dü+ #·s¡à dü+ã+~Û‘· düeTdü´\qT ìyê]düTÔ+~. Bì˝Àì $≥$THé dæ #·sêàìï dü+s¡øÏå+∫ #·s¡à ø±+‹ì ø£*–düTÔ+~. ìeTàs¡dü+ s√p ‘ê–‘˚, Äs√>∑´+ yÓTs¡T>∑T|üs¡∫ ej·TdüT ø£q|ü&Éìe«≈£î+&Ü ≈£L&Ü #˚düTÔ+~. ãs¡Te⁄ ‘·π>Z+<äT≈£î` #ê˝≤ eT+~ ãs¡Te⁄ ‘·π>Z+<äT≈£î ñ<äj·T+ y˚fi¯ ìeTàs¡dü+˝À ‘˚HÓ y˚dæ ‘ê>∑T‘ês¡T. >=+‘·T düeTdü´\T` >=+‘·≈£î e#˚à ÇHÓŒ¤ø£åq\≈£î ìeTà eT+∫ CÖwü<Ûä+. Bì˝Àì j·÷+{° u≤ø°º]j·÷ >∑TD≤\T >=+‘·T H=|æŒ, eT+≥ yÓTT<ä˝…’q$ ìyê]kÕÔsTT. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ìj·T+Á‘·D` >∑T+&Ó »ãT“\ düeTdü´\Tqï yê]øÏ ìeTàs¡dü+ ˙s¡T, Bì˝Àì bı{≤wæj·T+ ø±s¡D+>± m+‘√ u≤>± |üì #˚düTÔ+~. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, ø£fi¯ófl u…’s¡T¢ ø£eTà≥+, yê+‹ $ø±sê\T e+{Ï$ b˛>={Ϻ yÓTÆ+&é≈£î X¯ØsêìøÏ $ÁXÊ+‹ìdüTÔ+~.

|üsê´≥≈£î\ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. H˚M dü+Á>∑Vü‰\j·÷+ Çø£ÿ&É #·÷&É<ä–q~. ø±\Twü´ s¡Væ≤‘· n+<äyÓTÆq Á|ü<˚X¯+ Ç~. X¯ó∫, X¯óÁuÛÑ‘·˝À <˚X¯+˝ÀH˚ HÓ+.1 Á|ü<˚X¯+ Ç~. ôd\÷´˝≤sY C…’\T: 1906˝À @sêŒf…Æq dü|üÔuÛÑTC≤\ eT÷&É+‘·düTÔ\ ôd\T´˝≤sY C…’\T Á|üdüTÔ‘·+ πøe\+ Á‹uÛÑTC≤ø±s¡+˝ÀH˚ ø£ì|ædüTÔ+~. Çø£ÿ&É Á_{Ïwt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+|æ+#˚ H˚s¡düTÔ\T ìedæ+#˚ yês¡T. H˚s¡düTÔ\qT Çø£ÿ&É s¡ø£s¡ø±\T>± Væ≤+dæ+#˚ yês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ç~ ˇø£ eT÷´õj·T+>±, |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± e÷]+~. Çø£ÿ&É Væ≤+B, Ç+^¢wt uÛ≤wü˝À¢ dü+^‘· ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. eTVü‰‘êà>±+BÛ yÓT¬s’Hé H˚wüq˝Ÿ bÕs¡Tÿ: ôd\T´˝≤sY C…’\T ø=+&É\ øÏ+<ä ñ‘·Ôs¡ ~X¯˝À düeTTÁ<ä+yÓ’|ü⁄ yÓ\dæq n+<äyÓTÆq Á|ü<˚X¯+ Ç~. Çø£ÿ&É |æ\¢\ bÕs¡Tÿ ñ+~. Bìï yÓT¬s’Hé bÕs¡Tÿ n+{≤s¡T. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ nìï{Ïø£+fÒ n+<äyÓTÆq Á|ü<˚X¯+ Ç~. Çø£ÿ&É ˙{Ï˝À|ü*¬ø[¢ >±¢dt u≤≥yéT‘√ q\TyÓ’|ü⁄\ ñqï Äs¡uÀdæq n+<ë\qT ‘·ì$rsê ÄkÕ«~+#·e#·TÃ. #ê&ÛÉyéT Äsê$T˝Ÿ: Ç<=ø£ B«|ü+. b˛sYº uÒ¢j·TsY˝Àì ñ‘·Ôs¡ uÛ≤>∑+˝À z bı&ÉyÓ’q e+‘Óq‘√ q>∑s¡+ nqTdü+<ÛëqyÓTÆ ñ+~. Çø£ÿ&É Ädæj·÷˝ÀH˚ $XÊ\yÓTÆq, n‹ ÁbÕNqyÓTÆq ø£f…º $T\T¢\T ñHêïsTT. yê≥sY k˛ŒsYº‡ ø±+ô|¢ø˘‡: Ç~ ôd\T´˝≤sY C…’\T≈£î düMT|ü+˝À ñ+~. yê≥sY dü÷ÿ≥sY‘√, d”Œ&é uÀ{Ÿ‘√ ¬øs¡{≤\ô|’ kÕ«Ø #˚j·Te#·TÃ. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2>∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î Ç~ ‘Ós¡∫ ñ+≥T+~. eT÷´õj·T+: b˛sYº uÒ¢j·TsY˝À mH√ï eT÷´õj·T+\T ñHêïsTT. eT‘·‡´, düeTTÁ~ø˘, ≈£î{°s¡, ñ<√´>∑, Ä+Á‘√bÕ\J eT÷´õj·T+\T Çø£ÿ&É ñHêïsTT.

yÓTTø£ÿC§qï‘√ Äs√>∑´ Á|üjÓ÷»Hê\T! yÓTTø£ÿC§qï –+»\T ‹q≥+ Äs√>±´ìøÏ m+‘√ y˚T\T #˚düTÔ+~. Bìì kÕ<Ûës¡D+>± C§qï\ì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. á yÓTTø£ÿC§qï –+»\qT $$<Ûä s¡ø±\T>± e+&ÉT‘ês¡T. ø£+&Ó\T>± e⁄qï|ü⁄Œ&˚ yê{Ïì r|æ$>± ‹H˚j·Te#·TÃ. ˝Ò<ë yê{Ïì eTkÕ˝≤\T, ø±sê\T ≈£L&Ü ‘·–*+∫ ‹+{≤s¡T. Áπ>M˝À y˚dæ Áô|ò’&é ¬s’dt‘√ ø£*|æ ‹qe#·TÃ. ˝Ò<ë ñ*¢bÕj·T, |ü∫à $TØà e+{Ï yê{Ï‘√ ≈£L&Ü #˚]à kÕj·T+ø±\+ y˚fi¯ eT+∫ ∫s¡T‹+&ç>± ‹H˚j·Te#·TÃ. yÓTTø£ÿC§qï ø£+&Ó\qT kÕ<Ûës¡D+>± eTq+ ì|ü⁄Œ\ô|’ y˚&ç#˚dæ u≤>± ø±*q ‘·sê«‘· ‹+{≤+. ˝Ò<ë ø±*Ãq yÓTTø£ÿC§qï ø£+&Ó\≈£î $$<Ûä ø±sê\T, ñ|ü⁄Œ\T sêdæ≈£L&Ü ‹H˚kÕÔ+. yÓTTø£ÿC§qï ‹q≥+ s¡T#˚ ø±<äT, nH˚ø£ Äs√>∑´ Á|üjÓ÷»Hê\qT ≈£L&Ü bı+<äe#·TÃ. yÓTTø£ÿC§qï ø£+&Ó\˝Àì Äs√>∑´ Á|üjÓ÷»Hê\T: 1. Js¡íÁøÏj·TqT ô|+bı+~düTÔ+~` yÓTTø£ÿC§qï˝À |”#·T |ü⁄wüÿ\+>± e⁄+≥T+~. n~ Js¡íÁøÏj·T≈£î u≤>± |üì#˚düTÔ+~. ÄVü‰s¡+˝À |”#·T e⁄+fÒ n~ eT\ã<ä›ø£+, yÓTT\\T e+{Ï yê´<ÛäT\T sê≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+~. ù|>∑T πøq‡sY n]ø£&ÉT‘·T+~. 2. yÓTTø£ÿ C§qï˝À ø±e\dæqìï \eD≤\T ˝Ò<ë $Tqs¡˝Ÿ‡ e⁄+{≤sTT. |üdüT|ü⁄ s¡+>∑T˝À e⁄+&˚ á ∫qï –+»\˝À $Tqs¡˝Ÿ‡ n~Ûø£+. yÓT^ïwæj·T+, ◊s¡Hé, ø±|üsY, bòÕdüŒs¡dt e+{Ï$ ≈£L&Ü M{Ï˝À e⁄+&ç meTTø£\T >∑{Ϻ|ü&˚˝≤ #˚kÕÔsTT. MT meTTø£\ $s¡T>∑T≥ n]ø£≥º&Éy˚Tø±ø£, MTs¡T ô|<ä›yês¡j˚T´ ø=~› øÏ&ûï\qT ≈£L&Ü Äs√>∑´+>± e⁄+#·T‘êsTT. 3. #·s¡à dü+s¡ø£åD` yÓTTø£ÿC§qï˝À j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ e⁄+{≤sTT. Ç$ #·sêàìï ø±+‹e+‘·+>± e⁄+∫ ñqï|üŒ{ÏøÏ ∫qïyês¡T>± ø£q|ü&˚˝≤ #˚kÕÔsTT. yÓTTø£ÿC§qï –+»\T ‹q≥y˚T ø±ø£, á $‘·ÔHê\ q÷HÓ ø£qTø£ #·sêàìøÏ sêùdÔ, Bì˝À e⁄+&˚ *H√˝… j·÷dæ&é #·s¡à eT+≥\qT, ˝Ò<ë sê´wt\qT ≈£L&Ü ‘·–ZdüTÔ+~. 4. s¡ø£ÔV”≤q‘·qT n]ø£&É‘êsTT. s¡ø£ÔV”≤q‘· n+fÒ MT˝Àì mÁs¡ s¡ø£Ô ø£D≤\ dü+K´ ◊s¡Hé ˝Òø£b˛e≥+ e\q >∑D˙j·T+>± |ü&çb˛‘·T+~. eT] MTs¡T ‹H˚ d”«{Ÿ yÓTTø£ÿC§qï $≥$THé, bò˛*ø˘ j·÷dæ&é\qT ø£*– MT˝À s¡ø£ÔV”≤q‘· ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. 5. ø=˝…düºsê˝Ÿ ìyês¡D #˚kÕÔsTT. X¯Øs¡+˝À *esY ø=˝…düºsê˝ŸqT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔ+~. ¬s+&ÉT s¡ø±\ ø=˝…¢düºsê˝Ÿ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. n$ &çm˝Ÿ, #Ó&ÉT

ø=˝…¢düºsê˝Ÿ nsTTq m˝Ÿ &çm˝Ÿ. H˚{Ï s√E\˝À ø=e⁄« n~Ûø£+>± e⁄+&˚ ÄVü‰sê\T #Ó&ÉT ø=˝…¢düºsê˝Ÿ ì ô|+∫ >∑T+&ÓqT ã\V”≤q+ #˚dæ >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\T ø£*–düTÔHêïsTT. r|æ yÓTTø£ÿC§qï˝À e⁄+&˚ $≥$THé dæ, πøs√{Ïj·÷sTT&ÉT¢, eTjÓ÷ ù|ò¢$HêsTT&ÉT¢ MT >∑T+&ÓqT #Ó&ÉT ø=˝…¢kÕºsê˝Ÿ qT+∫ ø±bÕ&ÉT‘êsTT. X¯Øs¡+˝À s¡ø£Ô Á|üdüs¡D n~Ûø£+ #˚kÕÔsTT. 6. >∑s¡“¤e‘·T\≈£î á ÄVü‰s¡+ Á|ü<Ûëq+` >∑s¡“¤e‹ eTVæ≤fi¯\T ‘·eT ÄVü‰s¡+˝À yÓTTø£ÿC§qï ‘·|üŒø£ ø£*– e⁄+&Ü*. Bì˝À e⁄+&˚ bò˛*ø˘ j·÷dæ&é >∑s¡“¤e‹ eTVæ≤fi¯\≈£î eT+∫ Á|üjÓ÷»q+ #·÷≈£Ls¡TdüTÔ+~. ø±fi¯ófl #˚‘·T\T, yê]øÏ yê|ü⁄sê≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT. bò˛*ø˘ j·÷dæ&é ‘·–Z‘˚ n~ uÒ; ãs¡Te⁄qT ‘·≈£îÿe #˚düTÔ+~. ø£qTø£ yÓTTø£ÿC§qï ‹+fÒ, ‘·*¢øÏ, _&ɶ≈£î ≈£L&Ü Á|üjÓ÷»qy˚T. ø£qTø£ MT ÄVü‰s¡+˝À ‘·–q+‘· yÓTTø£ÿC§qï ÄVü‰s¡+ #˚]à ‹q+&ç. <ëì e\q e#˚à $$<Ûä Äs√>∑´ Á|üjÓ÷»Hê\qT bı+<ä+&ç. $$<Ûä s√>±\qT ‘·–Z+#·Tø=+&ç. Äs√>∑´+>± ñ+&É+&ç.

|üì kÕeTs¡ú´+ ˇπøkÕ] |üP]Ô>± ‘·–Zb˛<äT! X¯Øs¡+˝Àì nìï nej·Tyê\˝ÀqT Á|ü<ÛëqyÓTÆ+~ >∑T+&Ó. ø£qTø£ >∑T+&Ó≈£î @ düeTdü´ e∫Ãq|üŒ{ÏøÏ n‹ C≤Á>∑‘·Ô‘·˝À e´eVü≤]+#ê*‡ ñ+≥T+~. >∑T+&Ó $|òü\‘· ˝Ò<ë Vü‰sYº ô|òsTT\÷´sY e∫Ãq yês¡T @ s¡ø£yÓTÆq C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê\H˚~ |ü]o*<ë›+. 1. >∑T+&Ó $|òü\‘· ˝Ò<ë Vü‰sYº ô|òsTT\÷´sY düeTdü´ ø£\yês¡T Ç‘·s¡ H=|ü⁄Œ\≈£î ø°fi¯ófl yê´<ÛäT\≈£î yê&˚ eT+<äT\ $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü*. M{Ïø√dü+ yê&˚ eT+<äT\T, ôdºsêsTT&é‡ á yê´~Ûì Ç+ø± m≈£îÿe #˚j·Te#·TÃ. ø£qTø£ Ms¡T @ eT+<äT\T |ü&ç‘˚ Ä eT+<äT\T yê&Éø£, @ yê´~Û e∫Ãq|üŒ{ÏøÏ yÓ’<äT´\ dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î yês¡T ÄyÓ÷~+∫q eT+<äT\T e÷Á‘·y˚T ø=qT>√\T #˚dæ yê&Ü*. 2. á yê´~Û ñqïyê]øÏ ‘·–q+‘· $ÁXÊ+‹ nedüs¡+. n~Ûø£ XÊØs¡ø£ ÁX¯eT e\q, e÷qdæø£+>± ˇ‹Ô&çøÏ >∑T]ø±e&É+ e\q >∑T+&Óô|’ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ @s¡Œ&ç á yê´~Û \ø£åD≤\T Ç+ø± n~Ûø£eTj˚T´ neø±XÊ\THêïsTT. m≈£îÿe ÁX¯eT ø£*–+#˚, Äj·÷dü+ ø£*–+#˚ |üqT\T #˚j·T≈£î+&Ü HÓeTà~>± |üqT\T #˚düTø√e&É+ ñ‘·ÔeT+. ‘·eT≈£î >∑\ á yê´~Ûì Ms¡T ≈£î≥T+ã+˝Àì Ç‘·s¡ düuÛÑT´\≈£î ‘Ó*j·T|üs¡∫ yê] düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T bı+<äT‘·÷ ‘·eT≈£î |üìuÛ≤s¡+ ‘·–Z+#·Tø√e\dæ ñ+≥T+~. 3. á yê´~Û ñqï yês¡T ø±fi¯ófl ø£<ä|ü≈£î+&Ü m≈£îÿeùd|ü⁄ |ü&ÉTø√e&É+, ≈£Ls√Ãe&É+, Á|üj·÷D+ #˚j·T&É+ #˚j·T≈£L&É<äT. Bìe\q s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D dü]>±Z »s¡>∑ø£b˛e&É+, Bìe\q ø±fi¯fl˝À s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£fÒº Á|üe÷<ä+ñ+~. ˇø£y˚fi¯ <ä÷s¡ Á|üj·÷D≤\T ‘·|üŒìdü¬s’‘˚ eT<Ûä´ eT<Ûä´˝À ø±fi¯flqT ø£~*+#·&É+, y˚fi¯flqT Ä&ç+#·≥+ e+{Ï$ #˚düTÔ+&Ü*. ø£qTø£ <ä÷s¡ Á|üj·÷D≤\T, ˝Ò<ë ÁX¯eT ø£*–+#˚ Ç‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\ e+{Ï$ #˚|ü≥ºsê<äT. Çø£y˚fi¯ Á|üj·÷D≤\T #˚dæq|üŒ{ÏøÏ ‘·–q+‘· kÂø£sê´\qT ø£*– ñ+&ç e÷Á‘·y˚T #˚j·÷*. 4. á yê´~Û ñqïyês¡T ñ|ü⁄Œ m≈£îÿe>± rdüTø√≈£L&É<äT. #ês¡T. kÕ+u≤s¡¢˝À

ñ|ü⁄Œ yê&Éø±ìï #ê˝≤ uÛ≤>∑+ ‘·–Z+#ê*. ñ|ü⁄Œ m≈£îÿe>± ñqï |ü<ësêú\T n+fÒ }s¡>±j·T\T, $Tø£Ãs¡T e+{Ï$ ‹q≈£L&É<äT. 5. n+‘˚ø±≈£î+&Ü uÛÑTø±Ôj·÷q+ e#˚Ã+‘· es¡ ≈£î ì+&ÉT>± uÛÀ+#˚j·T≈£î+&Ü ø=+#Ó+ ‘·≈£îÿ e>± uÛÀ»q+ #˚j·÷*. uÛÀ»q+ #˚dæq yÓ+≥H˚ Ä<äsêu≤<äsê>± |üì#˚j·T&É+ e+{Ï$ #˚j·T≈£î+&Ü $ÁXÊ+‹ rdüTø√e&É+, e+{Ï$ #˚j·÷*. Ç+ø± á yê´~Û ø√dü+ eT+<äT\T yê&˚yês¡T ¬s>∑T´\sY >± yÓ’<äT´&çì dü+Á|ü~+#·&É+, ‘·s¡T#·T>± ãs¡Te⁄qT #·÷düTø=ì, ô|]–q dü÷#·q\T+fÒ yÓ’<äT´ì dü\Vü‰\T bÕ{Ï+#·&É+, á yê´~Û \ø£åD≤\qT ‘·>∑Z&ÜìøÏ yê&˚ eT+<äT\qT dü]>±Z, düeTj·÷qTkÕs¡+ yê&É≥+ #˚j·÷*. &Üø£ºs¡T¢ dü÷∫+∫q C≤Á>∑‘·Ô\qT ‘·|üŒø£ bÕ{Ïdü÷Ô eT+<äT\T düÁø£eT+>± rdüTø=+≥T+fÒ @ Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&Ée#·TÃ. nsTT‘˚ ˇø=ÿø£ÿkÕ] ø=ìï |ü]dæú‘·T˝À¢ Ä|üπswüHé ≈£L&Ü #˚j·÷*‡ edüTÔ+~. nsTT‘˚ á Ä|üπswüHé e\q s√–øÏ kÕ«+‘·q ø£*π> neø±X¯+ ñ+~. yê´~Û rÁe <äX¯˝À ñ+fÒ >∑T+&Ó e÷]Œ&ç ≈£L&Ü #˚j·÷*‡ nedüs¡ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. nsTT‘˚ á >∑T+&Ó |üì kÕeTs¡ú´+ nH˚~ ˇπøkÕ] |üP]Ô>± ‘·–Zb˛<äT. Áø£eTÁø£eT+>± >∑T+&Ó |ü]kÕeTs¡ú´+˝À e÷s¡TŒ edüTÔ+~. s¡ø±Ôìï X¯ØsêìøÏ düs¡|òüsê #˚ùd >∑T+&Ó Áø£eT+>± ‘·q |üìkÕeTsêΔ´ìï ø√˝ÀŒ‘·÷ ñ+≥T+~. #ê˝≤ eT+~ e´≈£îÔ\˝À yÓTT<ä{À¢ Vü‰sYº ô|òsTT\÷´sY≈£î dü+ã+~Û+∫ Çø£ÿ&É eTq+ ô|’q ù|s=ÿqï \ø£åD≤\T ø£ì|æ+∫Hê yês¡T <ëìì n+‘· Á|üe÷<ä+>± |ü]>∑DÏ+#·s¡T. nsTT‘˚ n$ rÁe s¡÷|ü+ <ë*Ñ˚ ÁbÕD≤\πø eTT|üŒqï dü+>∑‹ Á>∑Væ≤+#ê*‡ ñ+≥T+~. mìï C≤Á>∑‘·Ô\T Ä#·]+∫q|üŒ{ÏøÏ, düeTdü´ e∫Ãq|ü⁄&ÉT ‘·–q $<Ûä+>± ∫øÏ‘·‡ ôd’‘·+ #˚sTT+#·≈£î+≥÷ ‘·eT J$‘êìï Ms¡T >∑&É|üe\dæ edüTÔ+~.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

$q‘·T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√+&ç C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ãT<äΔÁ|üø±wt Á|üC≤yêDÏ eT]j·TT Á|üC≤<äsê“sY\˝À e∫Ãq $q‘·T\ô|’ n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüT≈£îì |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü. ãT<ä› Á|üø±wt CÀ´‹ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À Á|ü‹ k˛eTyês¡+ »s¡>∑T Á|üC≤<äsê“sY $q‘·T\ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü. ãT<ä› Á|üø±wt CÀ´‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ es¡≈£î 20,970 $q‘·T\T e#êÃj·Tì n+<äT˝À 19,031 $q‘·T\T |ü]wüÿ]+#·ã&ܶj·Tì Ç+ø± 1,939 |ü]cÕÿs¡ ì$T‘·Ô+ $$<Ûä XÊK\˝À ñHêïj·Tì nHêïs¡T. ø=+‘· eT+~ n~Ûø±s¡T\ e<ä› #ê˝≤ ø±\+ qT+&ç |ü]cÕÿs¡+ ø±≈£î+&Ü $q‘·T\qT ñ+#ês¡ì yê{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+∫ |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± e∫Ãq

Á|üC≤<äsê“sY˝À eTVæ≤fi¯ düeTdü´*ï $+≥Tqï CÒd” $q‘·T\˝À >∑÷&É÷s¡T eT+&É\+, >∑÷&É÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dæ¬ø sê|òüTe¬s&ç¶ eT]ø=+<äs¡T ‘·eT Á>±eT+˝Àì ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ C≤_‘ê˝À #ê˝≤ neø£‘·eø£\T ñHêïj·Tì |üØo*+∫ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì, øö‘ê\+

eT+&É\+, düT˝≤πø] Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ñùdq|üŒ eT]ø=+<äs¡T JeH√bÕ~Û ø=s¡≈£î Ä]úø£ düVü≤j·T+ n+~+#ê\ì, ø√sTT\≈£î+≥¢ eT+&É\+ ;ÛeTTìbÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |æ.düTπswt JeH√bÕ~ÛøÏ ãÁ¬s\T ø=qT>√\T≈£î s¡TD+ eT+ps¡T #˚j·÷\ì, dü+C≤eT\ eT+&É\+ –<ä›\÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q _.XÊ+‘·j·T´ uÀs¡Tu≤$ ‘·e«ø±ìøÏ Ä]Δø£ düVü≤j·T+ n+~+#ê\ì, >∑÷&É÷s¡T eT+&É\+, ô|+∫ø£\bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >√s¡TkÕôV≤uŸ eT]ø=+<äs¡T ‘·eT Á>±eT C…&çŒ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ e+≥ eTìwæøÏ ≈£îwüߺ yê´~Û ñ+<äì yê]ì ‘=\–+∫ eTs=ø£]ì ìj·T$T+#ê\ì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‘·T\T düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, Vü≤Ödæ+>¥ |æ&ç sêeTdüTãT“, mz dü+|ü‘Y ≈£îe÷sY, n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ πøMÄsY $<ë´s¡Tú\ <Ûäsêï ø£s¡÷ï\T pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô):q>∑s¡+˝Àì ¬ø$ÄsY pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ #˚πs $<ë´]úì\≈£î Vü‰düº˝Ÿ edü‹ì rdæy˚ùd ìs¡íj·÷ìï e÷qTø√yê\ì, $<ë´]úì\≈£î nHê´j·T+ #˚ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì, nœ\ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´ (@◊mdtm|òt), uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé ( mdtm|òt◊) Ä<ä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ ¬ø$ÄsY pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ qT+∫ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´© sê»$Vü‰sY MT<äT>± ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ #˚s¡T≈£îì <ë<ë|ü⁄ >∑+≥bÕ≥T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<˚›•+∫ @◊mdtm|òt sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T m+. VüQùdHée*, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù C…. s¡$yÓ÷Vü≤Hé, mdtm|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T n+õ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝Àì $<ë´]úì\≈£î ñqï‘· $<ä´qT n+~+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ ¬ø$ÄsY˝À Ç+≥sY, &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\qT n{≤#YyÓT+{Ÿ #˚dæ Vü‰düº˝Ÿ edü‹ì Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T#˚dæ+<äHêïs¡T. á ø£fi≤XÊ\˝À nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£&É|ü, ∫‘·÷Ôs¡T, Á|üø±X¯+, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢\ qT+∫ $<ë´]úì\T #˚s¡T‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ <Ûäs¡àsêE ìs¡+≈£îX¯ <Û√s¡DÏ‘√ Ç+≥sY $<ë´]úì\≈£î Vü‰düº˝Ÿ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·˝ÒeT+≥÷ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. Á|ü‹ $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À Ç+≥sY˝À 1200 eT+~ $<ë´]úì\T n&çàwüqT¢ bı+<äT‘·THêïs¡ì, n+<äT˝À düTe÷s¡T 500 eT+~ $<ë´]úì\T düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫à Vü‰düº˝Ÿ edü‹ bı+<äT‘·THêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ¬ø$ÄsY˝À Vü‰düº˝Ÿ edü‹ì rdæy˚j·÷\H˚

ìs¡íj·÷ìï $s¡$T+#·Tø√yê\ì ˝Òì|üø£å+˝À $<ë´]ú dü+|òü÷\T, $<ë´]úì\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´$TkÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ Á|üC≤<äsê“sY˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ ãT<ä›Á|üø±wt≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. düTπs+Á<ä, Hêj·T≈£î\T k˛eTq ï, Vü≤qTeTqï, Ms¡, <˚e<ëdüT, m\¢|üŒ, Vü≤qTeT+‘·T, mdtm|òt◊ q>∑s¡ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Äq+<é, Hêj·T≈£î\T, dæ<ä›+, u≤ãT, •e, \ø£åàqï, |üs¡y˚Twt, yÓ+ø£fÒwt, •e, $<ë´]úì\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ\¢\qT uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\T>± r]Ã~<ë›* ø£s¡÷ï\T pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô):Á>±e÷˝À¢ì |æ\¢\+<ä]˙ uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\T>± r]Ã~ <ë›\ì &çÇz ãT#·Ãqï nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD+˝Àì eTÚsê´ÇHé˝À <ä+&Éq ˝Òì $<ä´ô|’ #·s¡Ã bÕ¢Hé Ç+&çj·÷, kÕ<Ûäq dü+düú Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á #·s¡Ã y˚~Ûø£˝À eTTK´ n‹~∏>± &ûÇz bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\\T |æ\¢\≈£î ÄVü‰¢<äø£s¡+>± ñ+&Ü\ì, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ùdïVü≤ |üP]«‘·+>± yÓT\– bÕsƒê´+XÊ\qT uÛÀ~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. |æ\¢ \+<ä]˙ $<ë´e+‘·T\T>± r]Ã~~›q|ü⁄&˚ yês¡T n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘ês¡Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À uÛÑj·T+˝Òì $<ë´uÛÀ<äq »s¡>±\ì, $eø£å‘· ˝Ò≈£î+&Ü u≤\ u≤*ø£\+<ä]˙ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T #·~$+∫q|ü⁄&˚ ≈£î≥T+u≤\T n_Ûeè~Δ˝ÀøÏ ekÕÔ j·THêïs¡T. á #·s¡Ã y˚~ø£˝À bÕ˝§Zqï mHédæ m˝Ÿ|æ |æ.&ç. ÇkÕø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ\¢\+ <ä]˙ $<ë´e+‘·T\T>± r]Ã~<äT›≥≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡ø±\ kÂø£sê´\qT Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ˝˝À¢ ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ã&çãj·T≥ |æ\¢\qT $<ë´e+‘·T\T>± r]Ã~<äT›≥≈£î j·TTì ôd|òt, kÕ<Ûäq dæã“+~ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À

|üì#˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. u≤*ø£\≈£î ø£dü÷Ôsꓤ >±+BÛ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, eT<ä´˝À ã&ç e÷H˚dæq u≤*ø£\≈£î á bÕsƒ¡XÊ\\T nìï s¡ø±\T>± ñ|ü jÓ÷>∑|ü&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. kÕ<Ûäq dü+düú &Ó’¬sø£ºsY eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À e´øÏÔ dü+|üPs¡í $ø±dü+ bı+<ë\+fÒ #·<äTe⁄ eTTK´+ nHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À, düe÷»+˝À, ≈£î≥T+ã+ ˝À u≤\\ Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£\T>∑≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T

yê{Ïì |ü]s¡øÏå+ #ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. á #·s¡Ãy˚~ø£˝À $$<ä ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ õ˝≤¢ H˚‘·\T, eTVæ≤fi¯ düeT‘· kıôd’{° düuÛÑT´\T, mHéJ z Á|ü‹ì<ÛäT\T, eT]j·TT u≤\\ dü+|òü÷\T bÕ ˝§Zì <ä+&Éq ˝Òì $<ä´ô|’ yê] n_ÛÁbÕj·÷\qT, dü\Vü‰\qT, dü÷#·q\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. bÕ¢Hé Ç+&çj·÷ Á|ü‹ì~Û XÊ+‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑj·T+ ˝Òì $<ä´ n+X¯+ô|’ $$<ä õ˝≤¢˝À¢ #·s¡Ã y˚~ ø£\T ìs¡«Væ≤+#êeTì, 10 sêÁcÕº\˝À bÕ¢Hé Ç+&çj·÷ 150 Äs¡ZHÓ’CÒwüH金√ |üì#˚düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. e÷ düπs«˝À |æ\¢\ô|’ 33 s¡ø±\ Væ≤+dü\T >∑T]Ô+∫q≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ Á|üø±s¡+ ôdø£åHé 17 ÁøÏ+<ä u≤\\qT Væ≤+dæùdÔ •øå±s¡TΩ\T ne⁄‘ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢ j·TTìôd|òt •ø£åD ø√ Ä]¶H˚≥sY l<˚$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTìôd|òt, kÕ<Ûäq dü+düú Ä<ä«s¡´+˝À Á>±eT |ü+#êsTTr, eT+&É\ kÕúsTT˝À u≤\\ |ü]s¡ø£åq ø£$T{°\qT @sêŒ≥T#˚kÕeTHêïs¡T. á ø£$T{°\T u≤\ ø±]àø£ e´edüú ìs¡÷à\q≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ pHé 19 , 2012

24q ‘ê>∑≥ Ms¡ø£åÁ‹j·T

e<Ûä÷es¡T\ |ü]#·j·T y˚~ø£ ø£s¡÷ï\é, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô):kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì ‘ê>∑≥ Ms¡ø£åÁ‹j·T e<ÛäTes¡T\ |ü]#·j·T y˚~Ûø£ áHÓ\ 24e ‘˚Bq @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ¬ssTTHéuÀ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ\T ìsê«VüQ≈£î\T &Üø£ºsY ô|s¡Te÷fi¯fl sê|òüTy˚+Á<ä k˛eTyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ HÓ\ ÄKØ Ä~yês¡+ ñ+≥T+<äì ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ¬ssTTHéuÀ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ &Üø£ºsY‡ ø±\˙˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ñ+≥T+<äì, e<ÛäTes¡T\ |üP]Ô $esê\T qyÓ÷<äT #˚düTø√H˚+<äT≈£î Á|ü‹s√E ñ+≥T+<äì ¬ssTTHéuÀ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À $esê\T n+<ä#˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9390775465, 8019943926, 8801541957 HÓ+ãs¡¢≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T

Ç+{Ï |ü{≤º*e«+&ç eTVü≤ Á|üuÛÀ....? yÓ\T›]Ô, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >√es¡úq–] Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á|ü»\T Çfi¯¢|ü{≤º\T Çyê«\ì k˛eTyê s¡+ kÕúìø£ m+ÄsYz ø±sê´\ j·T+ m<äT≥ <äsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕúìø£ m+ÄsYz ˝Òø£b˛e&É+‘√ d”ìj·TsY ndæôdº+ {Ÿ düTã“sêj·TT&çøÏ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± >√es¡úq–] Á>±eT Á|ü»\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷ Á>±eT ∫e]˝Àì ‘·eTTà˝Àì #˚qT12.24 @ø£sê\ uÛÑ÷$T áX¯«s¡Tì e÷D´+ ñ+<äì ÄuÛÑ÷$Tì 20 dü+e‘·‡sê\T>± n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘·˝≤] s¡+>∑qï nH˚ e´øÏÔ nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡ì ÄuÛÑ÷$Tì Á>±eT+˝Àì ù|<ä\T, <Ûäì≈£î\T nH˚ ‘ês¡‘·eT´+ ˝Ò≈£î+&Ü Ç+{Ï |ü{≤º\T ÇùdÔ Ç\T¢ ì]à+#·Tø√e&ÜìøÏ nqT≈£L\+>± ñ+≥T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝À mø£ÿ&É düú\+ ˝Ò<äì ˇπø ≈£î≥T+ã+˝À q\T>∑Ts¡T Jeq+ ø=qkÕ–düTÔ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. @~ @yÓTÆq dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T e÷MT<ä <äj·T ñ+∫ n<˚ uÛÑ÷$Tì Ç+{Ï düú˝≤\T>± Ç|æŒ+#ê\ì bÕs¡«‘·eTà, s√C≤, ∫ìïÁøÏwüí, >√bÕ˝Ÿ, ∫qïs¡+>∑qï, e÷<ÛäekÕ«$T, ‘·~‘·s¡ Á>±eT Á|ü»\T ø√sês¡T. á düú\+ô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYøÏ ≈£L&Ü >∑‘·+˝À nØ®ì n+<ä#˚dæq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´ |üøå√‘·‡yê\T ne⁄≈£î, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô):kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì yÓTsTTHé ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, m+áz ¬ødæ Msê¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´|üøå√‘·‡yê\ sê´©ì k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >√≈£î\~HÓï, y˚eTT\bÕ&ÉT, nqïes¡+, >∑T+&É¢•+>∑es¡+, ÄsYÄsY|ü⁄s¡+ bÕsƒ¡XÊ\\qT ‘·ìF #˚XÊeTHêïs¡T. ◊<äT dü+e‘·‡sê\T ì+&çq |æ\¢\qT #˚]Œ+#˚ uÛ≤<ä´‘· ‘·*¢<ä+Á&ÉT\~, ñbÕ<Ûë´j·TT\<˚qì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTsTTHé bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´+, eT+&É\ ]k˛sY‡ n~Ûø±s¡T\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e\dü\T ìyê]+#·+&ç ÄdüŒ], pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ñbÕ~Û˝Òì Á>±e÷\˝À ñbÕ~Û |üqT\T #·÷|æ+∫ e\dü\T ìyê]+#ê\ì ¬s’‘·Tdü+|òüT+ ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î\T e÷DÏø£´|üŒ, ∫qïdüT+ø£qï, u≤\ø£èwüí Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúìø£ ¬s’‘·Tdü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düø±\+˝À esê¸\T ˝Ò≈£ ¬s’‘·T\T ≈£L©\T <=s¡ø£ø£ nedüú\T |ü&ÉT‘·THêï ø£˙dü+ Á|ü»\ dü÷<ä÷s¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü\T b˛‘·THêï M]|ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«j·T+Á‘ê+>∑+ rÁe ìs¡¢ø£å´+ #·÷|ædüTÔ+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ô|+&ç+>¥˝À ñqï ñbÕ~Û _\T¢\T #Ó*¢+#ê\ì, y˚T{°\≈£î øÏ{Ÿ‡‘√ bÕ≥T ñbÕ~Û kÕe÷Á–ì yÓ+≥H˚ Çyê«\Hêïs¡T. n˝≤π> ∫s¡Te÷Hé<=&ç¶ Á>±eT+˝À 2009 dü+e‘·‡s¡eTT qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 100≈£î ô|’>± C≤uŸø±s¡T¶\‘√ ˝ø£å˝À¢ kÕ«Vü≤ #˚XÊs¡ì Bìô|’ $#ês¡D #˚|ü{Ϻ u≤~Û‘·T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. &ÉãT“qT ]ø£eØ #˚j·÷\ì ˝Òì |üø£å+˝À ñbÕ~Û ≈£L©\‘√ ô|<ä›j˚T‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêe÷+CH˚j·TT\T, Hêsêj·TD, qs¡dæ+VüQ\T, lìyêdüT\T, eTTs¡∞, eT\¢qï, eT<ÛäT, Ä#êØ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ pHé 19, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

m\÷ÿs¡T _\¶s¡¢ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* : d”|”æ◊ ø£s¡÷ï\T pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô):q>∑s¡+˝À ø±s√Œπs{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡ ( Ç f…ø√ï) Vü≤yê ø=qkÕ >∑T‘·T+<äì, $<ä´qT yê´bÕs¡ edüTÔe⁄>±, <ÛäHês¡®H˚ <Û˚´j·T+>± Ç f…ø√ï dü÷ÿ˝Ÿ‡ ù|s¡T‘√ n‹ ‘·≈£îÿe s√E\˝ÀH˚ ô|<ä› ô|<ä› dü÷ÿ˝Ÿ uÛÑe+‘·T\T ìsêàD+ ne⁄‘·THêïj·Tì dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T |æ. >√$+<äT, õ. eTùV≤+Á<ä\T n Hêïs¡T. dæ|æ◊ q>∑s¡ dü$T‹ Ä<ä«s¡´+˝À |ü{Ïwüº‘· ˝Òì dü÷ÿ˝Ÿ‡≈£î nqTeT‘·T\T Çe«sê<äì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ ãT<ä›Á|üø±wt≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷ {≤¢&ÉT‘·÷ kÕúìø£ ñ˝≤Ã\ s√&é m\T≈£Ls¡T ã+>±¢dt˝À Hêsêj·TD Ç f…ø√ï dü÷ÿ˝Ÿ‡ uÛÑe+ ‹ì m\T≈£Ls¡T _\¶sY‡ yês¡T πøe\+ eT÷&ÉT HÓ\\ e´e~Û˝ÀH˚ ì]à+#ês¡ì 100 >∑<äT\T ô|’ ã&ç ◊<äTbò˛¢s¡T¢ ñ+&˚ dü÷ÿ˝Ÿ uÛÑe+‹ ì]à+ #·&ÜìøÏ <ë<ë|ü⁄ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì n˝≤{Ï+~ uÛÑe+‹ì m\T≈£Ls¡T _\¶sY‡ yês¡T eT÷&ÉT HÓ\˝À¢H˚ ì]à+#ês¡ì, HêD´‘· Á|üe÷

D≤\T dü]>±Z˝Òì Ç˝≤+{Ï uÛÑeHê\T m≈£îÿe s√E\T+&Éeì á eT<ä´ ø±\+˝ÀH˚ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À Hê sêj·TD Çf…ø√ï dü÷ÿ˝Ÿ uÛÑeq+ ìsêàD+˝ÀH˚ ≈£L* nø£ÿ&É |üì#˚düTÔ qï ≈£L©\T eTs¡DÏ+ ∫q $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. Hê D´‘· Á|üe÷D≤\T ˝Òì $q‹|üÁ‘·+ düeT]ŒdüTÔqï <äèX¯´+ uÛÑe+ ‘·T\T ì]à düTÔqï _\¶sY‡ ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T #˚düTÔHêïj·Tì, j·T÷ìbòÕ+ ôd’‘·+ n~Ûø£ <Ûäs¡\ rdüTø√yê\ Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À u≤\u≤*ø£\ ≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì, dü÷ÿ˝Ÿ‡ô|’ #·s¡´\T rdüT ÁbÕD≤\≈£î eTT|ü⁄Œ yê{Ï\T¢‘·T+<äì Äy˚<Ûäq e´ ø√yê\Hêïs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£º s¡TqT ø£*dæq ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ+ø£ ≥s¡eTD ø±\˙˝À á eT<ä´ yê]˝À @◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T |æ. u≤ãT, ø±\+˝À yÓ\dæq l#Ó’‘·q´ f…ø√ï dü÷ÿ˝Ÿ‡ dæ|æ◊ yÓ+ø£≥s¡eTD ø±\˙ XÊK ø±s¡´<ä]Ù q>∑s¡+˝Àì nìï dü÷ÿ˝Ÿ‡ ø£+fÒ |ò”E\T edü÷\T m+.sêeTT, düTπswt ñHêïs¡T.

ªE˝…’ 10˝À|ü⁄ Vü‰düºfi¯¢qT @sêŒ≥T#˚j·÷*μ ø£s¡÷ï\T pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô):q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ _dæ dü+πøåeT ø±sê´\j·T+˝À _dæ dü+πøåeTXÊK n~Ûø±] s¡$#·+Á<äqT ø£*dæ _dæ,md”‡,md”º,yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ Hêj·T≈£î\T düeTdü´˝‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± $<ë´]ú düe÷K´ sêh n<Ûä´≈£åî\T C…. \ø°åàqs¡dæ+Vü≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+πøåeT n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ _dæ u≤\Ts¡ ø±˝ÒJ kÕúsTT Vü‰düºfi¯ó¢ @sêŒ≥T ø±˝Ò<äHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ˇø£{Ï #=|ü⁄Œq 300 _dæ u≤\Ts¡ ø±˝ÒJ kÕúsTT Vü‰düºfi¯¢qT ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î 14 Vü‰düºfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Jy√ HÓ+ãsY 16qT $&ÉT<ä\ #˚dæ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T >∑&ÉTdüTÔHêï Ç+‘·es¡≈£î ˇø£ÿ Vü≤düº˝ŸqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚j·T˝Ò<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü<äe ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î dü+πøåeT\ Vü‰düºfi¯¢˝À <ä´qT nuÛÑ´dæ+∫q $<ë´s¡Tú\T ø±˝ÒJ

kÕúsTT Vü‰düºfi¯ó¢ ˝Òø£b˛e&É+ e\q #ê˝≤ eT+~ ù|<ä $<ë´s¡Tú\T ø±˝ÒJ #·<äTe⁄≈£î <ä÷s¡+ nj·÷´s¡ì, ø=+‘· eT+~ $<ë´s¡Tú\T |ü≥ºD≤˝À¢ Áô|’y˚≥T s¡÷+\≈£î u≤&ÉT>∑\T #Ó*¢+#·˝Òø£ bÕsYºf…ÆyéT C≤uŸ\T #˚dü÷Ô ∫es¡≈£î yê] s¡ø±Ôìï neTTà≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. _dæ u≤\Ts¡ ø±˝ÒJ

@◊mdtm|òt sêh ã+<é >√&É|üÁ‹ø£ $&ÉT<ä\ ≈£s¡÷ï\T pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): nœ\ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´ (@◊mdtm|òt) Ä<ä«s¡´+˝À á HÓ\ 20q ‘·\ô|{Ϻq ã+<é≈£î dü+ã+~+∫q >√&É|üÁ‹ø£qT @◊mdtm|òt ø±sê´\j·T+ dæÄsY uÛÑeHé˝À k˛eTyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± @◊mdtm|òt sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T m+. e⁄X‚Hé, õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å´ ø±s¡´<äs¡TÙ\T #·+Á<äX‚KsY, C….s¡$yÓ÷Vü≤Hé\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·~y˚ $<ë´s¡Tú\≈£î |ü+|æD° #˚j·÷*‡q bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T ns¡ø=s¡>± |ü+|æD° #˚dæ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·~y˚ $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTÔ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. n<˚$<ä+>± Áô|’y˚≥T $<ë´dü+düú˝À¢ |ò”E\ <√|æ&ûì ìyê]+#˚+<äT≈£î |ò”E\ ìj·T+Á‘·D #·≥º+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï, ø£˙dü eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì Á|ü<ÛëqyÓTÆq Hê\T>∑T &çe÷+&É¢ô|’ á HÓ\ 20q sêhyê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T $<ë´ dü+düú\ ã+<é ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì á ã+<é≈£î $<ë´s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T düVü≤ø£]+#ê\ì yês¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊mdtm|òt q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù düTπs+Á<ä, ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù s¡eTD, k˛eTqï, <ëdüT, Vü≤qTeTqï, ø±+‘êsêe⁄, ∫{Ϻ Hêj·TT&ÉT, Msê+õ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕúsTT Vü‰düºfi¯¢ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À dü+πøåeT n~Ûø±s¡T\T ø±\j·÷|üq #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. myÓTà˝Ò´\T, m+|æ\T yê]øÏ e∫Ãq ì<ÛäT\ qT+∫ ø=+‘· XÊ‘êìï Vü‰düºfi¯¢ n_Ûeè~ΔøÏ πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. _dæ eTVæ≤fi≤ ø±˝ÒJ kÕúsTT Vü‰düºfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚dæq|üŒ{Ïø° edü‘·T\ ˝Ò$T‘√ n$ ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e÷sêj·THêïs¡T. E˝…’ 10˝À|ü\ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À 14 ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À 14 _dæ u≤\Ts¡ ø±˝ÒJ kÕúsTT Vü‰düºfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚j·Tø£b˛‘˚ dü+πøåeT uÛÑeHé eTT+<äT ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î ≈£Ls¡TÃ+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |ü˝…¢˝À¢ e⁄qï Vü‰düºfi¯¢≈£î yÓfi¯¢≈£î+ &Ü |ü≥ºD≤\˝À ñ+≥÷ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï yê¬s¶q¢qT düôdŒ+&é #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´]ú düe÷ K´ sêh ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.CÀwæ, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY, sêeT#·+Á<äT&ÉT, lqT, yÓ+ø£fÒwt, bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´|üøå√‘·‡yê\ô|’ sê´©

7 eT+&É\+˝À Á|üC≤<äsê“sY pbÕ&ÉTã+>±¢ pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ m+|æ&çz ø±s¡´\j·T+ q+<äT m+&√yÓT+{Ÿ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] dæ. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Ä<ä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ Á|üC≤<äs¡“sYqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT+&ç e#˚à $qï|üeTT\qT, nØ®\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]wüÿ]+#·&Éy˚T Á|üC≤<äs¡“sY jÓTTø£ÿ eTTK´ñ<˚›´X¯+ nì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ ÄKs¡T˝À|ü\ ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<˚≥≥T¢ n~Ûø±s¡T\ n<˚XÊ\qT Ä#·]+#ê\Hêïs¡T. eT+&É\+˝Àì n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ Á|ü‹ k˛eTyês¡+ Á|üC≤<äs¡“sY≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü Vü≤»s¡T ø±yê\ì, ˇø£y˚\ Vü≤»s¡Tø±˝Òø£b˛‘˚ yê]ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T n<˚XÊ \y˚Ts¡≈£î ø£]ƒqyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. me¬s’q $<ë´s¡Tú\T Vü≤düº˝Ÿ ÄØ®\T Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚ yê] ÄØ®\qT d”«ø£]+∫ düeTdü´ \qT rsêÃ\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. KØ|òt d”»Hé˝À ¬s’‘·T\≈£î $‘·ÔHê\T n+<äCÒj·÷\ì, >∑‘·+˝À Ç∫Ãq Ä]®\ìï+{Ïì $#ê]+∫ yê{Ï˝À mìï |ü]wüÿ]+#ês√, mìï |ü]wüÿ]+#·˝Ò<√ ˇø£ *düTºqT ‘·j·÷ s¡T#˚dæ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]øÏ n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. n˝≤π> C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û |ü<∏äø£+˝À ≈£L©\≈£î eT÷&ÉT s√E\˝À ≈£L©\T #Ó*¢+#ê\ì, ¬s’‘·T\≈£î s¡ø£åD ø±s¡T¶\qT n+<äCÒj·T\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ ‘êVü≤o˝≤›sY s¡÷ |ü\‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤´+≈£î\˝À s¡TD≤\T rdüT≈£îì ‹]– #Ó*¢+#·ì yê]ì C…’\T≈£î |ü+|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz $»j·Tu≤düÿsY Hêj·TT&ÉT, |ü+#êsTT‹ C…Ç Hêsêj·TD, n+>∑Héyê&ç dü÷|üsYyÓ’»sY s√»eTà, |ü+#êsTT‹ ôdÁø£≥Ø\T, $ÄsYz\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯+ ø=*$T>∑T+&É¢ pHé18 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ m+| æ&çz ø±sê´\j·T+˝Àì düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À m+áz eTH√Vü≤sY¬s&ç¶ Ä<ä« s¡´+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\+˝Àì nìï õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§Z Hêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè~›øÏ >∑‘·+˝À m+Çz eT]j·TT Á|ü<ëq ñbÕ<ä´j·TT\≈£î #Óø˘ bÂesY ñ+&˚~, Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä bÕsƒ¡XÊ\˝À bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè~› u≤<ä´‘·\qT Á|ü<ÛëH√ bÕ<Ûë´j·TT&çøÏ, d”ìj·TsY ñbÕ<Ûë´j·TT&çøÏ n|üŒ–+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î #·ø£ÿ{Ï $<ë´u§<ÛäqqT n+~+#ê\ì eT<ë´Vü≤q uÀ»q |ü<∏äø£+˝À m˝≤+ {Ï neø£‘·eø£\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&É>± #·÷&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<Ûëq ñbÕ<Ûë´j·TT\T düT+ø£qï, X¯\«sêE, ñbÕ<ä´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔ+ ø=*$T>∑T+&É¢ pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ m+|æ&çz ø±s¡´\j·T+˝À m+|æ&çz ‹eTàø£ÿ Ä<ä«s¡´eTTq k˛eTyês¡+ Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± m+|æ&çz Á>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙s¡T, Á&Ó’H˚õ, |ü]X¯óÁuÛÑ‘· ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T sê≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. eTT]øÏ ø±\Te\ô|’ ;¢∫+>¥ bÂ&ÉsYqT #·˝≤¢\ì |ü+#êsTT‹ ø±s¡´<äs¡TÙ\qT ø=sês¡T. eTTK´+>± esê¸\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq+<äTq Á>±e÷\˝À n+≥Tyê´<äT\T sê≈£î+&É ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=yê\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |üX¯ó yÓ’<ë´~Ûø±] düT<Ûëø£sY, |ü+#êsTT‹ ø±s¡´<äs¡TÙ\T Á|üø±XŸHêj·TT&ÉT. düT+ø£qï, düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, ÁøÏwüíyÓ÷Vü≤Hé, u≤s¡Z$, kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹ eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY ∫qïqï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+fÒ Ä<ä]kÕÔs¡T

yÓ\T›]Ô pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô):sêh+˝À k˛eTyês¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $<ë´ |üøå√‘·‡yê\qT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À m+áz #·+Á<äX‚KsY ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>± k˛eTyês¡+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\‘√ sê´* ìs¡«Væ≤+ ∫ |ü≥ºD |ü⁄s¡M<äT\ >∑T+&Ü ‹s¡T>∑T‘·÷ ã&ç ãj·T≥ ñqï ◊<äT dü+‘·‡sê\ qT+&ç 14 dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ê\ì ìHê<ë\T #˚dü÷Ô sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+ ‘·s¡+ bÕ‘· ãkÕº+&é˝À $<ë´s¡Tú\‘√ e÷qeVü‰s¡+>± ìs¡« Væ≤+#ês¡T. m+áz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛eTyês¡+ qT+&ç á HÓ\ 24 e‘˚~ es¡≈£î ∫Á\¶Hé mHébò˛ sY‡yÓT+{Ÿ Mø˘>± |ü]>∑DÏdü÷Ô ◊<äT dü+e‘·‡sê\T ô|’ã&çq $<ë´s¡Tú\+<ä]ì ã&ç˝À #˚]Œ+#ê\ì, nìï Á>±e÷\˝À $<ë´ jÓTTø£ÿ ÁbÕeTTK´‘·qT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ sê´© #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

yÓ\T›]Ô, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô)Á|ü‹ ˇø£ÿ Hêj·T≈£î&ÉT Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T yê] düeTdü´\qT rs¡TdüTÔ ñ+fÒ m|ü⁄Œ&Ó’q Hêj·T≈£îìï e÷≥\T $+{≤s¡ì |ü‹Ôø=+&É ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ ø±+Á¬>dt Ç+#êsY® #Ós¡T≈£î\bÕ&ÉT Hêsêj·TD¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ e∫Ãq Äj·Tq ø±+Á¬>dt bÕغ #˚|ü{Ϻq |ü<∏äø±\ e\¢ ~e+>∑‘· yÓ’mdtÄsY Á|ü»\≈£î n+~+∫q dü+πøåeT |ü<∏äø±\ e\q n‘·ìì eTs¡e˝Ò<äì, Á|ü#ês¡+˝À z<ës¡TŒj·÷Á‘· e\¢ ¬>*#ê¬s ‘·|üŒ ø±+Á¬>dt bÕغ m|ü⁄Œ&ÉT z≥$T #·$#·÷&É˝Ò<äHêïs¡T. |ü‹Ôø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç yê] düeTdü´\qT rs¡Ã&Éy˚T Hê<Û˚´j·T+ nì nHêïs¡T. |ü+≥ qwüº|ü]Vü≤s¡+ ¬s’‘·T\≈£î n+<ä˝Ò<äì $˝Òø£s¡T\T Á|ü•ï+#·>± yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫q Äj·Tq @z les¡úHé¬s&綑√ dü«j·T+>± bò˛Hé˝À e÷{≤¢&ç ¬s+&ÉTs√E\˝À Á|ü»\+<ä]øÏ n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü≤MT Ç#êÃs¡T. ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ $$<Ûä |üqT\≈£î >±qT s¡÷.2.20 ø√≥T¢ eTTK´eT+Á‹øÏ Á|ü‹bÕ<Ûäq\T |ü+|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø±+Á¬>dtj·TT‘Y Hêj·T≈£î&ÉT düT<Ûëø£sY>ö&é, s¡‘·ï|ü˝…¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, sêeTfi¯¢ø√≥ ÁøÏcÕí¬s&ç¶, e÷<ÛäekÕ«$T, Äj·÷ Á>±e÷\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 19, pHé 2012

Ç~ eTVæ≤fi¯\ Á|üuÛÑT‘·«+ B|ü+ |ü<∏äø£+ \_Δ<ës¡T\≈£î >±´dt dæ*+&És¡T¢, kº\ |ü+|æD° eTVæ≤fi¯\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£î+{≤+ πswüHéø±s¡T¶ ˝Òìyês¡T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê*: myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±˝À¢ eè~Δ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+<äì myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì m+|”&ûy√ ø±sê´\j·T+˝À B|ü+ |ü<∏äø£+ \_› <ës¡T\≈£î kÕºyé, >±´dt dæ*+&ÉsY\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... eTVæ≤fi¯\≈£î m≥Te+{Ï ø£cÕº\T sê≈£î+&Ü #·÷&É≥y˚T Á|üuÛÑT‘·« <˚´j·TeTHêïs¡T Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ e+≥>±´dt ø£HÓø£åHé ñ+&Ü\ì, ˝Ò≈£î+fÒ kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê]øÏ πswüHéø±s¡T¶‘√ bÕ≥T >±´dt ø£HÓø£åHéqT ÇkÕÔeTHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± 127 ø£HÓø£åq¢qT &Ü«Áø± eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ <ë«sê n+<ä#˚XÊs¡T. MT` ùdyê πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ |ü≥ºD+˝À MT`ùdyê πø+Á<ëìï myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶

ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&É+‘√, Á|ü»\ eTT+–{À¢H˚ $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üqT\qT #˚düTø√e&ÜìøÏ MT` ùdyê πø+Á<ë\T ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î MT`ùde ùde\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüTø£ekÕÔeTì Äj·Tq Vü‰$Tì#êÃs¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À bÕsTT+{ŸqT @sêŒ≥T #˚dæ nø£ÿ&É y˚T`ùdyê πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

¬s’‘·T ãC≤sYô|’ myÓTà˝Ò´≈£î $q‹: |ü≥ºD+˝Àì &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T eTVæ≤fi¯\T ¬s’‘·T ãC≤sYô|’ myÓTà˝Ò´≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. y˚T&ÉÃ˝À¢ ≈£Ls¡>±j·÷\T |ü+&ç+∫q yês¡T e÷Á‘·y˚T Çø£ÿ&É ≈£Ls¡>±j·÷\T neTTàø√yê\H˚ ìã+<Ûäq\T ñHêïj·Tì yês¡T $qï$+#ês¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü]~Û˝À |ü+&ç+∫q yês¡T ≈£Ls¡>±j·÷\T neTTàø√yê\ì, $T>∑‘ê yê] ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ôw&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTì n+<äT˝À neTTàø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ eT]ø=ìï ¬s’‘·T ãC≤s¡¢qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”&ûy√ XÀuÛÑ, y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] &ç.s¡y˚Twt, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé C≤¬ø{Ÿ eT˝Ò¢wt, $$<Ûä düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T es¡ΔHé, uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, &Ü«Áø± dü+|òü÷\ eTVæ≤fi¯\T, B|ü+ |ü<∏äø£+ \_›<ës¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

p˝…’ 15 qT+∫

Á|ü‹HÓ˝≤ C≤uŸ y˚Tfi≤\T

Çø£ Áô|’y˚≥T Ä|üπs≥s¡¢ô|’

n+‘·sê®rj·T ÁfÒ&é ô|òsTTsY

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18, düTes¡íyês¡Ô: ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì sêJyé m&É÷´πøwüHé eT]j·TT m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ $TwüHé≈£î dü+u+~Û+∫ sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á|ü‹ HÓ\ yÓTT<ä{Ï eT]j·TT 3e ãT<Ûäyêsê\˝À õ˝≤¢˝Àì 16 eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À >∑\ 3 ◊{Ï◊ πø+Á<ë\˝À C≤uŸ y˚Tfi≤\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ |ü] ÁX¯eT\ πø+Á<ä+ Á|üXÊ+‘Y ≈£îe÷sY »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó* bÕs¡T. sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+˝À Ç|üŒ{Ïπø ]õÁùdºwüHé #˚sTT+ #·Tø=ì Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚T≥T ñ<√´>±\T #˚j·TT≥≈£î ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T bÕdt b˛sYº ôd’CŸ bò˛{À‘√ áHÓ\ 20q á ÁøÏ+~ ◊{Ï◊ πø+Á<ë\˝À ìs¡«Væ≤+#·T Ç+≥s¡÷«´\˝À bÕ˝§Zqe\dæ+~>± ‘Ó*bÕs¡T. ◊{Ï◊eT˝Ò¢|ü*¢, Hê+|ü*¢, Ädæ|òtq>∑sY, >√˝Àÿ+&É, ã+&É¢>∑÷&É, ôd’<ëu≤<é, ãVü≤ <ä÷sY|ü⁄sê, #ê]àHêsY, ◊{Ï◊-eTTwæsêu≤<é, dæøÏ+Á<ëu≤<é, Væ≤e÷j·T ‘Yq>∑sY, ‹s¡TeT\–], n+ãsYù|≥, e÷¬s&é|ü*¢, düq‘Yq>∑sY, nMTsYù|{Ÿ, U…’s¡‘êu≤<é, ùwø˘ù|{Ÿ\˝À Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

eT]+‘· ø£]ƒq yÓ’K]

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18, düTes¡íyês¡Ô: À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsWORPQ ¯ áxmnsVV, ™´sVμR∂˘ªRΩLRigRiºΩ xmsLji˙aRP™´sVá aS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙¤…¡[≤`∂ |mnsLiVVL`i |tsQ≤R∂V˘Ã¡V ≠s≤R∂VμR∂áLiVVLiμj∂. μk∂¨s¨s Δÿμj∂, ≠s¤Õ¡[«fi BLi≤R∂{qÌs˚£qs NRP≠dsVxtsQ©±s (ZNP≠sHzqs) ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμj∂. 2011c13 xqsLi™´sªy=Lji¨sNRP gS©´sV |tsQ≤R∂W˘ÃÔ¡V©´sV ZNP.≠s.H.zqs rÌyÕfi \Æ≤∂LRiNÌRPL`i FsLi.Fs ≈¡VμR∂W£qs ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s Δÿμk∂, ˙gS≠dsVfl· xmsLji˙aRP™´sVáV, xqsLixqÛsáV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂VLigS ˙xmsμR∂LRi+©´sNRPV Æ™sÃ˝¡≤y¨sNTP ZNP≠sHzqs ALÛjiNRP xqsx§¶¶¶NSLS¨sı @Liμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. «¡⁄\¤Õ¡ 15 ©´sVLi≤T∂ 17 ™´sLRiNRPV μR∂OTPQflÿzmns˙NSÕ‹[ 22 ©´sVLi≤T∂ 27 ™´sLRiNRPV «¡Fy©±sÕ‹[, AgRixtÌsv 15 ©´sVLi≤T∂ 22 ™´sLRiNRPV ˙¤À¡—¡ÕfiÕ‹[, |qs|mÌsLi ¡L`i 4 ©´sVLi≤T∂ 6 ™´sLRiNRPV ™´sVxqs‰…fiÕ‹[ 8 ©´sVLi≤T∂ 16 ™´sLRiNRPV ¤À¡÷Í¡∏R∂VLi Õ‹[ @NÌ][ ¡L`i 11 ©´sVLi≤T∂ 14 ™´sLRiNRPV »¡Lki‰Õ‹[ ≤T∂|qsLi ¡L`i 1 ©´sVLi≤T∂ 3 ™´sLRiNRPV B»¡÷d¡Õ‹[ C ˙xmsμR∂LRi+©´sáV DLi…ÿLiVV.

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 18, düTes¡í yês¡Ô: ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[ aRP¨s™yLRiLi «¡Ljigji©´s |mnsWLRi ˙xms™´sWμR∂Li Æ©s[xms ¥R∂˘LiÕ‹[ \|ms#˚Æ™s[»¡V  ¡xqsV=á©´sV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS LRi™yflÿ @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP \|ms#˚Æ™s[»¡V AxmslLi[»¡L˝Ri ÷d¡Ã¡Ã¡V ™´sVLji¨sı ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSμR∂V... @xqsáV ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáƩs[ @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[xqsWÚ, @≤ÔR∂μyLjiÕ‹[ BuÌyLS«¡˘LigS  ¡xqsV= xqsLki*xqsVá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı \|ms#˚Æ™s[»¡V AxmslLi[»¡L˝Ri xms»˝¡ NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s LRi™yflÿ aS≈¡ À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. N]LiμR∂LRiV \|ms#˚Æ™s[»¡V AxmslLi[»¡L˝RiV ≈¡«ÿ©yNRPV gRiLi≤T∂ |ms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡Vc ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. INRP¤…¡[ xmsLji¯…fi ºdΩxqsVNRPV¨s, μy¨s\|ms lLiLi≤R∂V  ¡xqsV=á©´sV (xqsLki*xqsVá©´sV) ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡Vc @μ≥j∂NSLRiVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. @Æμ∂ÕÿgRiLi¤…¡[, 'N]¨sı  ¡xqsV=áNRPV @xqsáV Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s ¬ø¡[LiVVLiøR¡LRiV. ™´sVL][  ¡xqsV= ©´sLi ¡L`iÆ©s[ A  ¡xqsV=NRPW Æ™s[ryÚLRiV. @Li¤…¡[ INRP xmsLji¯…fi ¤Õ¡[μy INRP Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s\|ms lLiLi≤R∂V  ¡xqsV=áV' @¨s J @μ≥j∂NSLji ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ™´sVN]¿¡Ë©´s zmnsLS˘μR∂Vá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ B≠s ªRΩ™´sV @©´sV™´sW©yáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s©yıLRiV.\|ms#˚Æ™s[»¡V ˙…ÿÆ™sÕfi=Q\|ms ¨sxmnsW |ms…ÌÿáLi»¡W {qsFsLi AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Li, ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV DÃ˝¡LizmnsVxqsVÚ©´sı ˙…ÿÆ™sÕfi=Q\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s LRi™yflÿ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡≤y¨sNTP NRPW≤y C xqs™´sWøyLRiÆ™s[V NSLRifl·™´sV¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. ALÌki{qs Aμy∏R∂W¨sNTP G…ÿ Æ™sLiVV˘ N][»˝¡NRPV \|msgS gRiLi≤T∂N]≤R∂VªRΩV©´sı \|ms#˚Æ™s[»¡V  ¡xqsV=Õ˝‹[ øyÕÿ ™´sLRiNRPV ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigSÆ©s[ ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı»˝¡V LRi™yflÿ ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 3Æ™s[á ™´sLRiNRPV  ¡xqsV=á©´sV \|ms#˚Æ™s[»¡V AxmslLi[»¡L˝RiV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ NRP¨dsxqsLi 2 Æ™s[á ™´sLRiNRPV ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV Fy…”¡LiøR¡¤…˝¡[μR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVá @LiøR¡©y. NSLi˙…ÿNÌRPV NS˘Lji∏R∂VL˝Ri NTPLiμR∂ @©´sV™´sVºΩ ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ˙xmsºΩ {qs»¡VNRPV ™´sVW≤R∂V Æ©sááN][ryLji LRiW. 2,625, Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ºΩLjilgi[LiμR∂VNRPV LRiW. 3,675 ø]xmsˆV©´s LRi™yflÿ aS≈¡NRPV AxmslLi[»¡L˝RiV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡. A ¤Õ¡NRP‰©´s 54 {qs»˝¡Vc©´sı IN][‰  ¡xqsV=NRPV ™´sVW≤R∂V Æ©sááNRPV }qÌs…fi xqsLki*xqsVNRPV LRiW. 1.42 áORPQáV, A÷¡Li≤T∂∏R∂W xmsLji¯…fi \ZNPæªΩ[ μyμyxmso LRiW. 2 áORPQá ø]xmsˆV©´s AxmslLi[»¡L˝RiV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡. NS¨ds C ¤Õ¡NRP‰©´s xmsLji¯…fi {mns«¡ŸÃ¡©´sV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©´sı xqsLixqÛsáV @ºΩ ªRΩNRPV‰Æ™s[. BNRP NSLi˙…ÿN`ÌP NS˘Lji∏R∂VL`i ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV NRPW≤y xmspLjiÚgS DÃ˝¡LizmnsVxqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xqsgRi»¡Vc©´s 75 ™´sLRiNRPW  ¡xqsV=á©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı xqsLixqÛsáV 40NTP \|ms™´sW¤…¡[. B≠sNSNRP ¿¡©´sı xqsLixqÛsáV 50 ™´sLRiNRPW D©yıLiVV. u°ÕÿxmspL`i μR∂VLÁRi»¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ™´sVxms»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡©´sVLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı \|ms#˚Æ™s[»¡V AxmslLi[»¡L˝RiV Õÿ’d¡LiVVLig`iNRPV $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS \|ms#˚Æ™s[»¡V AxmslLi[»¡L˝Ri xqsLixmnsVLi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ INRPLRiV LRi™yflÿ @μ≥j∂NSLRiVáª][ ™´sVLiªRΩ©yáV «¡Lji}msLiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.


e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 19-06-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you