Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 118 >∑Ts¡Tyês¡+ y˚T 17 2012

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

Çø£ sêuÀ‘√+~ s√uÀf……ø˘...

uÛÑÁ<ä‘·˝À sêJ ˝Ò<äT nDT $<äT´‘Y bÕ¢+≥¢ @sêŒ≥T ‘·|üŒìdü] : Á|ü<Ûëì

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ q÷´&Ûç©¢, y˚T 16: nDTπø+Á<ë\ uÛÑÁ<ä‘· $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï sêJ |ü&ÉuÀeTì Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nDT $<äT´#·Ã¤øÏÔì ìùw~Ûdü÷Ô.. Ä]¶HÓHé‡ C≤Ø #˚j·T&É+ <˚XÊìøÏ Vü‰ì ø£*–+#·&Éy˚Tqì nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ˝Àø˘düuÛÑ˝À ø£«X¯ÃHé nesY˝À •eùdq m+|” nq+‘Y ^‘˚ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î Á|ü<Ûëì düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. n<äq|ü⁄ $<äT´<äT‘êŒ<äq ø√düy˚T nDT$<äT´‘Y πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, Äj·÷ πø+Á<ë\ uÛÑÁ<ä‘· $wüj·T+˝À mø£ÿ&É sêJ |ü&ÉuÀeTì düŒwüº≥+ #˚XÊs¡T. 2011 e÷]Ã˝À |òü⁄≈£îwæe÷ Á|üe÷<ä+ »]–q ‘·sê«‘·.. eTq<˚X¯+˝À ñqï 20 q÷´øÏ¢j·TsY |üesY bÕ¢+≥¢˝Àì ]j·÷ø£ºs¡¢qT |üP]ÔkÕúsTT˝À |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì Ä<˚•+#êeTHêïs¡T. nsTT‘˚, m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ ˝Ò<äì ‘˚*+<äHêïs¡T. ‘êeTT uÛÑÁ<ä‘·πø ô|<ä› |”≥ y˚düTÔHêïeTì, n+<äT˝À m˝≤+{Ï sêJ ˝Ò<äì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. »bÕHé˝Àì |òü⁄≈£îwæe÷ nDTπø+Á<ä+ e\¢ @s¡Œ&çq |ü]dæú‹ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì nDT $<äT´‘Y πø+Á<ë\ @sêŒ≥Tô|’ uÛ≤s¡‘Y |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì •eùdq≈£î #Ó+~q m+|” nq+‘Y ^‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T. nDT $<äT´‘Y πø+Á<ë˝À¢ Á|üe÷<ë\T ‘·˝…‹Ô‘˚ qwüº+ }Væ≤+#·˝ÒeTì, n+<äTπø q÷´øÏ¢j·TsY |üesY bÕ¢+≥¢qT ìùw~Ûdü÷Ô Ä]¶HÓHé‡ rdüT≈£îsêyê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, »bÕHé, ÁbòÕHé‡ e+{Ï <˚XÊ˝À¢ ˝≤>± eTq <˚X¯+˝À uÛ≤Ø m‘·TÔq q÷´øÏ¢j·TsY |üesY bÕ¢+≥T¢ ˝Òeì >∑Ts¡TÔ #˚dæq eTH√àVü≤Hé.. n<äq|ü⁄ $<äT´#·Ã¤øÏÔ ø√dü+ q÷´øÏ¢j·TsY |üesY bÕ¢+≥¢ @sêŒ≥T ‘·|üŒìdü] nì ù|s=ÿHêïs¡T.

bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î Vü‰»¬s’q sêC≤

ÇdüTø£ ‘·e«ø±\ Áø£eTãBΔø£s¡D z s√uÀf…ø˘ ‘·j·÷Øô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæº z ÇdüTø£qT Ä<ëj·T eqs¡T\T>± #·÷&=<äT› z düTÁ|”+ Ä<˚XÊ\T bÕ{ÏkÕÔ+ z ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T rdüT≈£î+{≤+ z ÇdüTø£ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<ëd”q+>± ˝Ò<äT z >∑qT\ XÊK eT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À ÇdüTø£ Á‘·e«ø±\qT Áø£eTãB›ø£]+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô ÇdüTø£ ìj·Te÷\ì ìã+<Ûäq\T s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ sêÁwüº uÛÑ÷>∑s¡“¤ eqs¡T\, >∑TqT\ XÊK eT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÇdüTø£ yê&Éø±ìï <äèwæº˝À ÇdüTø£ ø=s¡‘·qT rs¡Ã&ÜìøÏ s√uÀf…ø˘ ‘·j·÷Øô|’ <äèwæº ô|{Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ s√uÀf…ø˘ j·T÷ì{Ÿ ô|≥º&ÜìøÏ ˇø=ÿ<ëìøÏ 3ø√≥¢ Ks¡TÃe⁄‘·T+<äì, ø=+‘·eT+~ ø£*dæ @sêŒ≥T #˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> e÷´Héy˚T&é yê&Éø£+ô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ÇdüTø£≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<ëd”q+>± ˝Ò<äì, yÓTÆHé‡ XÊK≈£î ñqï |ü]$T‘·yÓTÆq dæã“+~‘√ nìï Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ÇdüTø£qT Ä<ëj·T eqs¡T>± #·÷&Ée<ä›Hêïs¡T. #ê˝≤eT+~ ÇdüTø£ Ø#·T\≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì ø√s¡T‘·THêïs¡ì n{Ϻyê]øÏ nìï nqTeT‘·T\T düÁø£eT+>± ñ+fÒH˚ õ˝≤¢ kÕúsTT˝À XÊ+&é ø£$T{°

2˝À

ãT<Ûäyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï eT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì nqTeT‹kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Ø#·T\qT >∑T]Ô+#·>± M{Ï˝À 15 Ø#·T\≈£î ÇdüTø£ y˚\+˝À >∑‘·+˝À m<äT¬s’q nqTuÛÑyê\qT uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤XÊK nqTeT‹ \_Û+#·+<äì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ìã+<Ûäq\qT eT]+‘· #ÓbÕŒs¡T. M{Ï ø√dü+ πø+Á<ä |üsê´es¡D n≥MXÊK ø£]ƒq‘·s¡+ #˚j·÷\ì jÓ÷∫düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. nqTeT‹ø√dü+ ìy˚~ø£ |ü+|ü&É+ »]–+<äì ÇdüTø£≈£î dü+ã+~Û+∫ düTÁ|”+ø√s¡Tº e÷s¡Z nqTeT‘·T\T e∫Ãq yÓ+≥H˚ XÊ+&é ø£$T{°\≈£î <äs¡Ùø±\qT ‘·|üŒìdü]>± bÕ{ÏkÕÔeTì, ìã+<Ûäq\ nqTeT‹kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Bìe\q 80\ø£å\ y˚Ts¡≈£î |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T rdüT≈£î+{≤eTì ≈£L´_ø˘ MT≥s¡¢ ÇdüTø£ \_ÛdüTÔ+<äì ‘·<ë«sê eT+Á‹ $e]+#ês¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± 47 ÇdüTø£ 20\ø£å\ eT+~øÏ ñbÕ~Û \_Û+#·>∑\<äHêïs¡T.

yêfi¯¢qT #·÷dæ H˚s¡TÃø√yê˝≤! u≤ãT, »>∑Héô|’ <äTyÓTà‹Ôb˛dæq d”m+ øÏs¡DY HÓ\÷¢s¡T, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤dü+πøåeTy˚T ‘·eT Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëqeTì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. md”‡, md”º, ;d”, ù|<ä Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚≈£Lπsà \ø£å´+‘√H˚ eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ‘·q n$˙‹ kÕÁe÷C≤´ìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\<√ùd+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n+<äTø√dü+ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT, sêÁcÕºìï $&ÉBj·÷\ì #·÷düTÔqï πød”ÄsY, ;CÒ|”\‘√ #˚‘·T\T ø£*bÕ&Éì $eT]Ù+#ês¡T. ˙‹, ìC≤sTTr\ >∑T]+∫ yê]<ä›s¡÷ e÷{≤¢&É&É+ <Ój·÷´\ y˚<ë\T e*¢+∫q≥T¢>± ñ+<äHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ $+»eT÷s¡T˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#ês¡T. dü+πøåeT |ü<∏äø±\T ø=qkÕ>±\+fÒ ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ñ<äj·T–] Á|ü»\T #ê˝≤ ‘Ó*$>∑\yês¡ì ìs¡÷|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ñ|ü mìïø£\T eT+∫ neø±X¯eTHêïs¡T. ˇπø s√Eq, ˇπø <Óã“‘√ nqï<äeTTà\qT Ç+{ÏøÏ |ü+|æ+#˚ neø±X¯+ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ yêdüT\≈£î e÷Á‘·y˚T <äøÏÿ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æùdÔH˚ ñ<äj·T–] Á|ü»\T sê»ø°j·T #Ó’‘·q´e+‘·T\ì ‘êqT $X¯«dækÕÔqì nHêïs¡T. z e´øÏÔø√dü+ ˇø£πsyÓ÷ sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì, eTs√ø£¬syÓ÷ ˙‹e÷\ì |üì #˚XÊs¡ì y˚Tø£bÕ{Ï k˛<äs¡T\qT $eT]Ù+#ês¡T. sê»´+>∑ e´‹πsø£+>±, zfÒ¢dæq Á|ü»\≈£î e´‹πsø£+>± e´eVü≤]+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± zfÒdæ &çdtø±«*|ò” nj·÷´s¡ì nHêïs¡T. yês¡T m+<äT≈£î sêJHêe÷ #˚XÊs√

eTTK´eT+Á‹ì >∑»e÷\‘√ dü‘·ÿ]düTÔqï HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T m+<äT≈£î &çdtø±«*ô|ò’ nj·÷´s√ Á|ü»\+<ä]ø° ‘Ó\Tdüì, nqï<äeTTà*<ä›s¡÷ XÊX¯«‘·+>± e÷J m+|”, myÓTà˝Ò´\T>± ñ+&Ü\ì ñ|ü mìïø£˝À¢ rs¡TŒìyê«\ì z≥s¡¢qT ø√sês¡T. MTs¡T sê»ø°j·T #Ó’‘·q´e+‘·T\ì nì ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\+fÒ ø±+Á¬>dt ¬>*|æ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘êqT d”m+ nsTTq|üŒ{Ï qT+∫ e÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n_Ûeè~Δ ø±yê\ì, uÀs¡T¢ ø±yê\ì, s√&ÉT¢ ø±yê\ì nqï<äeTTà*<ä›s¡÷ m|ü⁄Œ&É÷ ‘·q e<ä›≈£î ($T>∑‘ê 2˝À) sê˝Ò<äì d”m+ øÏs¡DY #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT e<ä›≈£î sê≈£î+&Ü

ìeTà>∑&ɶ, ÁuVü‰àq+<ä¬s&ç¶\T

j·T&û¶ ìyêdü+˝À

d”;◊ k˛<ë\T

#·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î

CMyK

áHÓ\ 30 es¡≈£î ]e÷+&é ì+~‘·T\qT ¬s+&ÉT yêsê\bÕ≥T ø£düº&ûøÏ Çyê«\+≥÷ d”;◊ |æ{ÏwüHé $#ês¡DqT >∑Ts¡TyêsêìøÏ yêsTT<ë y˚dæq ø√s¡Tº ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô) : »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À eT+>∑fi¯yês¡+ n¬sdüTº nsTTq bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é, ◊ÄsY@mdt n~Ûø±] ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶\≈£î d”;◊ ø√s¡Tº 14 s√E\ E´&ûwæj·T˝Ÿ ø£düº&û $~Û+∫+~. Á|ükÕ<é, ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶\qT eT+>∑fi¯yês¡+ n¬sdüTº #˚dæq yê]ì d”;◊ ãT<Ûäyês¡+ Hê+|ü*¢˝Àì d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|ü]∫+~. ì+~‘·T\qT ¬s+&ÉT yêsê\ bÕ≥T ‘·eT ø£düº&ûøÏ Çyê«\ì |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæ+~. d”;◊ |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡DqT ø√s¡Tº >∑Ts¡TyêsêìøÏ(H˚{ÏøÏ) yêsTT<ë y˚dæ+~. B+‘√ ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é, ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶\qT #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT yÓ’<ä´ |üØø£å\ ì$T‘·Ô+ ìyéT‡ ÄdüŒÁ‹øÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. Á|ükÕ<é≈£î ø±]¶j·÷\J $uÛ≤>∑+ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫, ~˝Ÿ≈£îcÕ n‹~∏ >∑èVü‰ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n|üŒ{Ï es¡≈£î ~˝Ÿ≈£îcÕ ¬>dtºVü≤Ödt˝À ñqï ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ì

yÓ’<ä´ |üØø£å\ ì$T‘·Ô+ ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT ìyéT‡≈£î rdüT≈£îedüTÔqï <äèX¯´+ eT]ø=+‘· eT+~ n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ Á|ü•ï+∫+~. yÓ’<ä´ |üØø£å\ nq+‘·s¡+ Á|ükÕ<éqT ¬>dtºVü≤Ödt≈£î rdüTø=#êÃs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ Ç<ä›]ì Hê+|ü*¢˝Àì d”;◊ ø√s¡Tº≈£î ‘·s¡*+∫, ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |ü]#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”;◊ n~Ûø±s¡T\T MT‘√ ($T>∑‘ê 2˝À)

yÓ÷|”<˚$ì $#ê]+#·qTqï d”;◊

2 ˝À

u…+>∑fi¯Ss¡T, y˚T 16: ø£sêí≥ø£ e÷J eTTK´eT+Á‹ j·T&É÷´s¡|üŒô|’ d”;◊ m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚dæq ‘·sê«‹ s√CÒ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–+~. Äj·Tq ìyêdü+˝À k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫+~. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·Ty˚T &Ü\sY‡ ø±\˙˝À ñqï ìyêdü+‘√ bÕ≥T •eyÓTT>∑Z õ˝≤¢ •ø±]|ü⁄s¡˝À j·T&û¶ ìyêkÕ\ô|’ @ø£ø± \+˝À <ë&ç #˚dæ+~. j·T&É÷´s¡|üŒ ≈£îe÷s¡T\T sê|òüTy˚+Á<ä, $»j˚T+Á<ä, n\T¢&ÉT k˛Vü≤Hé ≈£îe÷sY Çfi¯¢˝À¢q÷ k˛<ë\T »]>±sTT. ôV’≤<ä sêu≤<é, u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î #Ó+~q d”;◊ n~Ûø± s¡T\T ãè+<ë\T>± $&çb˛sTT @ø£ø±\+˝À mì$T~ #√≥¢ ‘·qF\T #˚|ü{≤ºs¡T. n˝≤π> d”ìj·TsY ;CÒ|” H˚‘·\ ìyêkÕ˝À¢q÷ ‘·ìF\T »]>±sTT. d”;◊ ÇHéôdŒø£ºsY »qs¡˝Ÿ \øÏÎ Hêsêj·TD H˚‘·è‘·«+˝Àì ‘=$Tà~ düuÛÑT´\ ãè+<ä+ &Ü\sY ø±\˙, πsdt ø√sY‡\˝Àì j·T&û¶ ìyêkÕ˝À¢ k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫+~. düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î d”;◊ eT+>∑fi¯yês¡+ m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nÁø£eT yÓTÆì+>¥ e´eVü‰s¡+ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »s¡bÕ\ì düTÁ|”+ø√s¡Tº y˚T 11q Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. n|üŒ{À¢ ($T>∑‘ê 2˝À)

$T>∑‘êyê{ÏøÏ uÛÑ÷>∑s¡“¤»\XÊK nqTeT‹ e#êÃø£ |üsê´es¡D nqTeT‹ rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. |ü{≤º uÛÑ÷eTT˝À¢ 29 #√≥¢ >∑‘·+˝À nqTeT‘·T\T ñHêïj·Tì, M{ÏøÏ |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. 31 ÁbÕ+‘ê˝À¢ düuŸeTs¡®Hé‡ |ü]j·÷\qT >∑T]Ô+#êj·Tì Ç+<äT˝À 45\ø£å\ ≈£L´_ø˘ MT≥s¡¢ ÇdüTø£ ñ+<äì, 14\ø£å\ eT+~øÏ y˚‘·q ñbÕ~Û \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. 14 #√≥¢ n+&ÉsY yê≥sY˝À ÇdüTø£ ñ+<äì M≥øÏ |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T nedüs¡+ ˝Ò<äì m|”m+&çd” <ë«sê yÓTÆì+>¥ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ÇdüTø£ ‘·e«ø±\‘√ |üsê´es¡D≤ìøÏ Vü‰ì ø£*–+#·eTì, düTÁ|”+ Ä<˚XÊ\≈£î nqT>∑TD+>±H˚ Á|ü‘ê´e÷ïj·T |ü<äΔ‘·T\ô|’ <äèwæºkÕ]+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. k˛ºHé Áø£wæ+>¥ j·T÷ì≥¢ ìs¡«Vü≤D˝À m<äTs¡j˚T´ düeTdü´\T, Ç‘·s¡Á‘ê Çã“+<äT\qT Áø£wæ+>¥ j·T»e÷qT\T Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. ÇdüTø£≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± s√uÀ ÇdüTø£qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

ndüe÷q‘·\T ‘=\π>~

düe÷q‘·«+‘√H˚ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): ndüe÷q‘·\T ‘=\–b˛sTT md”‡, md”º\T Ä]úø£+>± ã˝Àù|‘·+ ø±e&ÜìøÏ düe÷ q‘·«+ sêyê\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì sêÁwüº ñ|ü eTTK´eT+Á‹ dæ.<ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰ nHêïs¡T. md”‡, md”º ñ|ü Á|üD≤[ø£\T neT\T rs¡T rqTï\ô|’ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ n<Ûä´ø£å‘· @sêŒ≥T #˚dæq ø±´_HÓ{Ÿ eT+Á‘·T\ düuŸ ø£$T{° q\¢>=+&É˝À |üs¡´{Ï+∫ md”‡, md”º dü+|òü÷\T, dü+düú\T, Ç‘·s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\ qT+∫ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\qT d”«ø£]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ñ|ü eTTK´eT+Á‹ md”‡, md”º\ ôdŒwü˝Ÿ ø±+b˛HÓ+{Ÿ bÕ¢Hé≈£î H˚|ü<∏ä´+˝À md”‡, md”º ñ|ü Á|üD≤[ø£ ì<ÛäT\T dü+ã+~Û+∫q ì<ÛäT\T |üø£ÿ<ë] |ü≥º≈£î+&Ü, eè<Ûë dü~«ìjÓ÷>±ì¬ø’ eT+Á‹ es¡Z ñ|ü dü+|òü÷ìï Á|üuÛÑT‘·«+ »s¡>∑≈£î+&Ü |üP]Ô Hê´j·T+ #˚≈£LsêÃ\ì XÊdüqdüuÛÑT´\T, ìj·T$T+∫+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+Á‘·es¡Z ñ|ü XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T, eT+Á‘·T\T, Ç‘·s¡ dü+|òüT+ sêÁwüº+˝À ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\˝À q\¢>=+&É Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ $C≤„|üq y˚Ts¡≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ñ|ü õ˝≤¢˝À ‘=*kÕ]>± |üs¡´{Ï+∫ md”‡, md”º dü+|òü÷\ eTTK´eT+Á‹ n<Ûä´ø£å‘·q ø±´_HÓ{Ÿ düuŸ ø£$T{°ì @sêŒ≥T qT+∫ e´≈£îÔ\T, Ç‘·s¡ dü+düú\ qT+∫ nØ®\qT *œ‘· #˚dæq≥T¢ Äj·Tq nHêïñ. n+‘˚>±≈£î+&Ü 12e |üP]‘·+>± ÄVü‰«ì+∫q≥T¢ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. Á|üD≤[ø£˝À ì<ÛäT\T md”‡, md”º\≈£î eT]+‘· $$<Ûä dü+|òü÷\ qT+∫ n+~q $\TyÓ’q dü\Vü‰\T, dü~«ìjÓ÷>∑+ »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷#·q\ Áø√&ûø£]+∫ <ä[‘·\≈£î eT]+‘· Hê´j·T+ sêÁwüºeTTK´eT+Á‹ Á|ü<Ûëq eT+Á‹øÏ ˝ÒK sêdæq »]π>˝≤ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£\T ($T>∑‘ê 2˝À)

k˛ìj·÷‘√ ∫s¡T uÛÒ{° ñ|ü mìïø£\T, ◊{° <ë&ÉT\ô|’ #·s¡Ã q÷´&Ûç©¢, y˚T 16 : sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT, ø±+Á¬>dt bÕغ eTTK´ H˚‘· ∫s¡+J$ ãT<Ûäyês¡+ @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. k˛ìj·÷ ìyêdü+ 10, »q|ü<∏é˝À <ë<ë|ü⁄ bÕe⁄>∑+≥ bÕ≥T ÄyÓT‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á uÛÒ{°˝À #ÓHÓ’ï˝Àì ‘·q $j·T´+≈£î&ç Ç+{À¢ Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï XÊK n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T, sêÁwüº+˝À ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£\ô|’ #·]Ã+∫q≥T¢>± düe÷#ês¡+. ∫s¡+J$ ô|<ä› ≈£îe÷¬sÔ düTdæà‘· Ç+{À¢ Ç{°e\ Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï XÊK s¡÷.35 ø√≥¢≈£î ô|’>± &ÉãT“ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ñ|ü mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ∫s¡T ≈£L‘·Ts¡T ìyêdü+˝À uÛ≤Ø>± &ÉãT“ <=s¡ø£&É+‘√ Á|ü‹|üøå±\T ∫s¡+J$ô|’ eTTù|Œ≥ <ë&ç ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ∫s¡+J$ k˛ìj·÷ >±+BÛì ø£\e&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. á #·Á≥+ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚+<äTπø Äj·Tq k˛ìj·÷qT ø£*dæ ñ+{≤s¡ì

#ÓãT‘·THêïs¡T. düTdæà‘· Ç+{À¢ ◊{° <ë&ÉT\T »]|æq düeTj·T+˝À ∫s¡+J$ sêÁwüº+˝ÀH˚ ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ñHêïs¡T. &ÉãT“ <=]øÏq≥Tº ‘Ó*j·T>±H˚ Á|ü‹|üøå±\T rÁekÕúsTT˝À ∫s¡TqT, ø±+Á¬>dtqT $eT]Ù+#êsTT. Ä &ÉãT“qT ‹s¡T|ü‹ ñ|ü mìïø£\ Ks¡Tà ø√dü+ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºqy˚T ∫s¡+J$øÏ |ü+|ü+∫+<äì Äs√|æ+#êsTT. Ä yês¡Ô\qT ∫s¡+J$ K+&ç+#ês¡T. &ÉãT“\T <=]øÏ+~ ‘·q $j·T´+≈£î&ç Ç+{À¢ ø±<äì, $j·T´+≈£î&ç $j·T´+≈£î&ç Ç+{À¢ nì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ Ä ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

z


2

dü∫Hé Á|üe÷D d”«ø±s¡+ô|’ ùdº $~Û+|ü⁄q≈£î &Ûç©¢ ø√s¡Tº ìsêø£s¡D q÷´&Ûç©¢, y˚T 16: ˙xmsΔÿ˘ªRΩ ˙NTPZNP»¡L`i xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Vá‰L`i LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y }qÌs ≠sμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. xqs¿¡©±s ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y }qÌs ≠sμ≥j∂LiøR¡«ÿá™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[, C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N_Li»¡L`i μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV xqs¿¡©±s©´sV ©y≠sVÆ©s[…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li LS«ÿ˘LigS¨sNTP ≠sLRiVμÙR∂™´sV¨s, A∏R∂V©´s

FsLi{msgS ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y Æ™sLi»¡Æ©s[ }qÌs ≠sμ≥j∂Liøyá¨s LS™±sVg][FyÕfi zqsLig`i zqsr°≤T∂∏R∂W ¡Vμ≥R∂™yLRiLi \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. NRPŒœ¡Ã¡V, ryz§¶¶¶ªRΩ˘Li, ≠s«Ïÿ©´sLi, ry™´sW—¡NRP }qs™´s LRiLigSÕ˝‹[ ¨suÒyªRΩV\¤Õ¡©´s ™yLji¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV ©y≠sVÆ©s[…fi ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμR∂¨s ALÌjiNRPÕfi 80 (3) xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ALÌjiNRPÕfi 80 (3)˙xmsNSLRiLi LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV

©y≠sVÆ©s[…fi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqs¿¡©±s @L>RiV≤R∂V NS≤R∂¨s }msL]‰©yıLRiV. NS¨ds, ¨s ¡Liμ≥R∂á©´sNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS J A»¡gS≤T∂¨s ©y≠sVÆ©s[…fi ¬ø¡[∏R∂W∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s, xqs¿¡©±s ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y AFyá¨s N][LSLRiV. zms…”¡xtsQ©±s©´sV ≠søyLjiLi¿¡©´s B©±søyLÍji ¿d¡£mns «¡{qÌs£qs GZNP[ zqs˙–¡, «¡zqÌs£qs LS“¡™±s xqs™´sW∏R∂V FsLi≤˝yáª][ NRPW≤T∂©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi }qÌs ≠sμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[, C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N_Li»¡L`i @zmns≤R∂≠s…fi μy≈¡Ã¡V¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPxqsWÚ, ≠søyLRifl·©´sV «¡⁄\¤Õ¡ 5NRPV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV xqs¿¡©±s©´sV ©y≠sVÆ©s[…fi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı xqs™yÕfi ¬ø¡[xqsWÚ zqsr°≤T∂∏R∂W BLiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @NRP‰≤R∂ øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. zms…”¡xtsQ©±s©´sV {qs*NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLi¿¡©´s xqsV˙{msLiN][LÌRiV.. \|§¶¶¶N][LÌRiVNRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î Vü‰»¬s’q sêC≤ q÷´&Ûç©¢, y˚T 16: C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä˝…’q f…*ø±+ e÷J eT+Á‹ @.sêC≤ ãT<Ûäyês¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. 2J ôdŒÁø£ºyéT ≈£î+uÛÑø√D+˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&Ó’q sêC≤ <ë<ë|ü⁄ 15 HÓ\\T>± C…’\T˝À ñqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. |ü\Te÷s¡T¢ u…sTT˝Ÿ ø√dü+ |æ{ÏwüqT¢ <ëK\T #˚j·T>±, bÕ{Ïj·÷˝≤ ø√s¡Tº eT+>∑fi¯yês¡+ u…sTT˝Ÿ Ç∫Ãq $wüj·T+ $~‘·y˚T. ‘·q nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁcÕºìøÏ, n˝≤π> f…*ø±+ XÊK ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓfi¯¢≈£L&É<äì Hê´j·TkÕúq+ wüs¡‘·T\T $~Û+∫+~. B+‘√ C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä˝…’q sêC≤, ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. düuÛÑT´\ nf…+&ÓHé‡ ]õdüºsY˝À dü+‘·ø£+ #˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î e∫Ãq sêC≤qT $˝ÒKs¡T\T #·T≥TºeTT{Ϻ Á|üX¯ï\T ≈£î]|æ+#·>±, Äj·Tq e÷{≤¢&˚+<äT≈£î ìsêø£]+#ês¡T. H˚qT bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î yÓfi≤¢\ì düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô yÓ[¢b˛j·÷s¡T.

ª»>∑Hé nÁ|üPesY>± e÷sê*μ ø£&É|ü, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): áORPQ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV μ][øR¡VNRPV©´sı \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s ªRΩxmsˆVá©´sV IxmsˆVN]¨s @˙xmsp™´sL`igS ™´sWLSá¨s ™´sVLi˙ºΩ zqs.LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ xqsW¿¡LiøyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ¡Vμ≥R∂™yLRiLi LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. «¡gRi©±s\|ms ≠s™´sVLRi+á ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøyLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ }msLRiV ™y≤R∂VN]¨s A∏R∂V©´s ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V LS«ÿ˘Lilgi[ªRΩLRi aRPNTPÚgS ™´sWLSLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. xqsLixmnsV ≠s˙μ][x§¶¶¶ßá aRPNRPVÚáª][ ¬ø¡[ªRΩVáV NRP÷¡zms©´s «¡gRi©±s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @LSøR¡NRPLi xqsXxtÌsQxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªRΩ©´s ry*LÛRiLi ¨s«ÿLiVVºdΩ NRP÷¡gji©´s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV  ¡÷¡ ¬ø¡[aSLRi¨s LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ AL][zmsLiøyLRiV. «¡gRi©±s ™´sÃ˝¡ @μ≥j∂NSLRiVáV \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ BLiNS øyÕÿ ™´sVLiμj∂ D©yıLRi¨s, ™yLRiLiªy ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝œ¡NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂  ¡ºΩNTP DLi¤…¡[ «¡gRi©±s ™´s˘™´s•¶¶¶LRi \ZaP÷¡¨s xmspLjiÚgS ªRΩxmsˆV ¡¤…Ì¡[ ™yLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. «¡gRi©±s øR¡LRi˘Ã¡©´sV ™´sVVLiμR∂VgS \Æ™sFs}qs= @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ™yLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. «¡gRi©±s @≠s¨dsºΩ ™´sÃ˝¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms»Ì¡≤y¨sNTP FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáV, @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xqs*ÕÿÀ≥œ¡Li N][xqsLi ™y≤R∂VN]¨s «¡gRi©±s \¤«¡Ã¡VNRPV xmsLizmsLiøyLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

‘·$Tfi¯Hê≥ yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê\T

#ÓHÓ’ï, y˚T 16: ªRΩ≠sVŒœ¡©y»¡ @©yı≤T∂FsLiZNP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLRiˆ≤T∂ G≤yμj∂ xmspLRiÚLiVVLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NSLRi˘NRPLRiÚáV ªRΩ™´sV @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ©´sV xmnsV©´sLigS xqs©y¯¨sLiøyLRiV. @©yı≤U∂FsLiZNP[ @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s @©yı≤U∂FsLiZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¡Vμ≥R∂™yLRiLi lLiLi≤][ ™´sxqsLiªRΩLiÕ‹[NTP @≤R∂VgRiV |ms≤R∂VªRΩV©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ªRΩ≠sVŒœ¡©y»¡ ™yL<jiN][ªRΩ=™´s Æ™s[≤R∂VNRPáV «¡LjigSLiVV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ xmsáV FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V @’≥¡©´sLiμR∂©´sá ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøR¡©´sV©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi ≤U∂FsLiZNP[ ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLi¿¡ ≤U∂FsLi≤U∂ZNP[, {msFsLiZNP[, NSLi˙lgi£qs, {qs{msH, {qs{msFsLi, AL`i{msH, xqs™´sVªRΩVÚ™´s™´sVNRP‰ÕfiNRP…”¡Ë FyLÌkiá xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™´sW…˝ÿÆ≤∂[LiμR∂VNRPV {qsˆNRPL`i ≤T∂.«¡∏R∂VNRPV™´sWL`i @©´sV™´sVºΩLiøyLRiV. CÆ©sá 11™´s æªΩ[μk∂ª][ LSxtÌsQ˚ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV xmspLjiÚNS™´sázqs ™´soLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @©yı≤U∂FsLiZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Fyá©´sNRPV Æ™s[V 16™´s æªΩ[μk∂ª][ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmspLjiÚ NS©´sV©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV AL][«¡Ÿ ™´sLRiNRPV F~≤T∂gjiLiøyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s«¡∏R∂WáV, xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV, N]ªRΩÚgS˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xms¥R∂NSá\|ms xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™´sW…˝ÿ≤T∂ ˙xmsaRPLixqsá«¡Ã˝¡V NRPVLjizmsLiøyLRiV. G≤yμj∂ xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ˙xmsNRP»¡©´sáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂.

>∑Ts¡Tyês¡+, y˚T 17, 2012

ãHês¡dt ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\ô|’ <ä<ä›]*¢q sê»´düuÛÑ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ yêsTT<ë ` eT+Á‹ düe÷<Ûëq+ô|’ düuÛÑT´\ ÄÁ>∑Vü≤+ q÷´&Ûç©¢, y˚T 16: ¡©yLRi£qs Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá\|ms LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™y≤T∂Æ™s[≤T∂ øR¡LRiË «¡LjigjiLiμj∂. Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VÕ˝‹[ D©yıLRi¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ ˙xmsa][ıQªRΩÚLSá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s  ¡©´sLS£qs Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá μR∂VzqÛsºΩ\|ms A LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ™´sVVNRPV‰xqsW…”¡gS ˙xmsbPıLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ xqsLiªRΩXzmsÚNRPLRi\Æ™sV©´s xqs™´sWμ≥y©´sLi LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ºdΩ˙™´s AZOP[Qxmsfl· ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsNRP»¡©´sáV Azms NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂gS ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sª][ xqsÀ≥ÿ NSLRi˘NRPÕÿFyáV xqsÚLi’≥¡LiøyLiVV. xqsÀ≥ÿxmsºΩ x§¶¶¶≠dsVμ`∂ @©y=Lki xqsÀ≥œ¡©´sV lLiLi≤R∂VryL˝RiV ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV.  ¡©yLRi£qs NSLji¯NRPVáV DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[}qs ™´sryÚQ˚á©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ©s[LRiVgS N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ™yfl”·«¡˘ aS≈¡™´sVLi˙ºΩ A©´sLiμ`∂aRPLRi¯ B¿¡Ë©´s xqs™´sWμ≥y©´sLi\|ms xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ª]áVªRΩ ˙xmsa][ıQªRΩÚLSá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ’d¡Fs{qsˆ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V xqs÷d¡™±sV @©y=Lki (’d¡Fs{qsˆ)  ¡©yLRi£qs Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá\|ms @©´sV ¡Liμ≥R∂ ˙xmsaRPı©´sV xqsLiμ≥j∂LiøyLRiV.  ¡©yLRi£qs Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVáV ªRΩ™´sV DªRΩˆªRΩVÚá©´sV ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS ≠s˙NRPLiVVLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP ≠dsáVgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡Vc©´sı øR¡LRi˘¤Õ¡[≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. C xqs™´sWμ≥y©´sLi\|ms ’d¡Fs{qsˆNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVL][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ˙ ¡¤«¡[£tsQ FyhRiN`P ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ Fs¨sıNRPá Dxms©y˘xqsLi ™´sW¨s ™yxqsÚ™yáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. A Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs™´sW«fi™yμk∂ FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s

©´slLi[£tsQ @gRiLS*Õfi, ’d¡¤«¡[{msNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NRPVxqsV™±sV LS∏∫∂V NRPW≤y ˙ ¡¤«¡[£tsQ FyhRiN`Pª][ «¡ªRΩNRP÷¡aSLRiV. ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ZNP[Li˙μR∂Li {qsLji∏R∂V£qsgS ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsNRP»¡©´sáª][ xqsLjixmsoøR¡V˪][LiμR∂¨s ≠dsLRiV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. DªRΩÚLRi ORPQfl·LiÕ‹[ Fs{qsˆ, ’d¡Fs{qsˆ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠dsLjiª][ ¬ø¡[Lji ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ˙xmsaRPıá ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøyLRiV. xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ¨sLRixqs©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A©´sLiμ`∂ aRPLRi¯ ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ LRiLigRiLi, ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sVxqsLjixqsVÚ©´sı \Æ™s≈¡Lji¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá DªRΩˆªRΩVÚá©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ZNP[™´sáLi ™yLjiNTP LRiVfl· ≠sªRΩLRifl·LiÕ‹[ ry∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVLi˙ºΩ xqs™´sWμ≥y©´sLi xms»˝¡ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡LiμR∂¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡Liªy ALiμ][Œœ¡©´sNRPV Dxms˙NRP≠sVLiøyLRiV. μk∂¨sª][ xqsÀ≥œ¡©´sV x§¶¶¶≠dsVμ`∂ @©y=Lki ª]áVªRΩ xmsμj∂ ¨s≠sVuyáV ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xqsÀ≥œ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©y ¨sLRixqs©´s N]©´srygRi≤R∂Liª][ xqsÀ≥œ¡©´sV xqsÀ≥ÿxmsºΩ ™´sVL][ryLji ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ™´sLRiNRPW ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ FsxmsˆV≤R∂W Fs≤R∂Æ™sVVx§¶¶¶Li, |ms≤R∂Æ™sVVx§¶¶¶LigS DLiÆ≤∂[ ’d¡Fs{qsˆ, xqs™´sW«fi™yμk∂ FyLÌki ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá xqs™´sVxqs˘Q\|ms ¬ø¡[LiVV ¬ø¡[LiVV NRPáxms»¡Li ≠sZaP[xtsQLi. ™´sW…ÿ ™´sW…ÿ NRP÷¡zms ∏R∂VV{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ˙xmsaRPıá ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøyLRiV. |msμÙR∂á xqsÀ≥œ¡Õ‹[ |msμÙR∂LjiNRPLi ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡ x§¶¶¶ßLiμygS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. NSLji¯NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRiV.

yÓ÷|æ<˚$ì $#ê]+#·qTqï d”;◊

H˚‘·\T e÷]Hê ø±+Á¬>dt |ü<∏äø±\T e÷s¡e⁄: {°mkÕ‡sY

¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢ |æ\eqTqï <äsê´|ü⁄Ô dü+düú |æ\T|ü⁄ n+<ä˝Ò<äqï eT+Á‹ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô) : yêHé|æø˘≈£î uÛÑ÷eTT\ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ Á|üdüTÔ‘· m¬ø’‡CŸ XÊK eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥ s¡eTDqT d”;◊ $#ê]+#·qT+~. »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À d”;◊ eT+>∑fi¯yês¡+ ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é, ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶\qT n¬sdüTº #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é≈£î yêHé|æø˘ πø{≤sTT+∫q+<äT≈£î >±qT »>∑Hé dü+düú˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq≥T¢ d”;◊ >∑T]Ô+∫+~. yêHé|æø˘≈£î uÛÑ÷eTT\qT πø{≤sTT+∫q düeTj·T+˝À n|üŒ{À¢ b˛s¡Tº\T, HÍø±j·Tq, $e÷qj·÷q, eTÚ*ø£ edü‘·T\ XÊK eT+Á‹>± yÓ÷|æ<˚$ ñHêïs¡T. yêHé|æø˘ e´eVü‰s¡+˝À d”;◊ Ç|üŒ{Ïπø yÓ÷|æ<˚$ì $#ê]+∫+~. ‘êC≤>± n¬sdüTº #˚dæq ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é, ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ yÓ÷|æ<˚$ eTs√e÷s¡T $#ê]+#ê\ì d”;◊ ìs¡ísTT+∫+~. á y˚Ts¡≈£î eT+Á‹øÏ düe÷#ês¡$T∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ ‘êqT Á|üdüTÔ‘·+ ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ñHêïqì, M˝…’‘˚ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ekÕÔqì Äj·Tq ã<äT*∫Ãq≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. nsTT‘˚, d”;◊ n~Ûø±s¡T\ qT+∫ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï |æ\T|ü⁄ sê˝Ò<äì yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T. yêHé|æø˘ e´eVü‰s¡+˝À yÓ÷|æ<˚$ì d”;◊ $#ê]+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì yês¡Ô\T e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ >∑T+≥÷s¡T˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡¬ø’‘˚ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï |æ\T|ü⁄ sê˝Ò<äHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ d”;◊ |æ*ùdÔ $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡e⁄‘êqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. d”;◊ n&çπ> m˝≤+{Ï düe÷#ês¡yÓTÆHê Ç#˚Ã+<äT≈£î dæ<äΔy˚Tqì ‘Ó*bÕs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À¢ yêHé|æø˘ ø√dü+ |ü~ùV≤qT y˚\ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì Á|üuÛÑT‘·«+ ùdø£]+∫+~. kÕúìø£ ¬s’‘·T\ qT+∫ n‹ #·eø£>± uÛÑ÷eTT\qT ùdø£]+∫ yêHé|æø˘≈£î πø{≤sTT+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é≈£î n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ yÓdüT\Tu≤≥T¢ ø£*Œ+∫+<äH˚ Äs√|üD\T ñHêïsTT. yêHé|æø˘≈£î uÛÑ÷eTT\qT n|üŒ–+∫q+<äTπø ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é »>∑Hé dü+düú˝À¢ uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤ºs¡ì d”;◊ uÛ≤$k˛Ô+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïπø |ü\T Ä<Ûësê\T ùdø£]+∫q <äsê´|ü⁄Ô dü+düú eT]ìï Ä<Ûësê\ ø√dü+ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T Á|ükÕ<éqT, ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ì $#ê]+∫+~. eT+>∑fi¯yês¡+ yê]ì n¬sdüTº #˚dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ n+‘ê Á|ükÕ<éqT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ~˝Ÿ ≈£îcÕ n‹~∏ >∑èVü≤+˝ÀH˚ ñ+#ês¡T. Äj·Tqô|’ yêHé|æø˘≈£î uÛÑ÷eTT\ πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ Á|üX¯ï\ es¡¸+ ≈£î]|æ+∫q≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶, Á|ükÕ<é #Ó|æŒq $esê\ y˚Ts¡≈£î yÓ÷|æ<˚$ì $#ê]+#˚+<äT≈£î d”;◊ düe÷j·T‘·ÔyÓTÆ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>± »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À n¬sdüºsTTq ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ ù|s¡T #ê]®w”≥T˝À ˝Ò<äT. B+‘√ n‘·ìì ì+~‘·T&ç>± #˚s¡Tdü÷Ô d”;◊ Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº˝À ãT<Ûäyês¡+ yÓTyÓ÷ <ëK\T #˚dæ+~. ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é‘√ ø£*dæ ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ H˚s¡ |üP]‘· ≈£îÁ≥≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì yÓTyÓ÷˝À ‘Ó*|æ+~. yêHé|æø˘≈£î 13 y˚\ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì πø{≤sTT+#ê\ì >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î n|üŒ{À¢ ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ ˝ÒK\T sêXÊs¡ì, zô|Hé _&ç¶+>¥≈£î neø±X¯+ ñqï|üŒ{Ïø° ìeTà>∑&ɶ≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£LπsÃ˝≤ ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ e´eVü≤]+#ês¡ì $e]+∫+~. eT+Á‹es¡s¡Z+ ÄyÓ÷<ä+ ˝Ò≈£îqï|üŒ{Ïø° ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± Jy√ C≤Ø #˚XÊs¡ì ù|s=ÿ+~. z Áô|’y˚{Ÿ ø£+ô|˙øÏ ˝≤uÛÑ+ #˚≈£LπsÃ˝≤ ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ e´eVü≤]+#ês¡ì düŒwüº+ #˚dæ+~.

HÓ\÷¢s¡T, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sWLji©y.. ©y∏R∂VNRPVáV ™´sWLji©y.. NSLi˙lgi£qs xms¥R∂NSáV ™´sWLRi™´s¨s Æ©sÃ˝¡WLRiV FyL˝RiÆ™sVLi…fi NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji …”¡.xqsV’¡˜LS≠sVlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ˙xmsμ≥y¨s BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s xms¥R∂NSá¨dsı N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Æ™s[V @LiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 2004Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s xms¥R∂NSá¨dsı N]©´srygRiVªRΩ©yı∏R∂V¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ≠sLi«¡™´sVWLRiVÕ‹[ «¡Ljigji©´s  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ …‘¡Fsry=L`i ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[ }msμR∂áNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, C ≠sxtsQ∏R∂VLi ˙xmsºdΩ INRP‰LjiNTP æªΩáVxqs©yıLRiV. }msμR∂á FyLÌki, ˙xms«¡Ã¡ FyLÌki, ˙xms«ÿry*™´sV˘ FyLÌki NSLi˙lgi£qs INRP‰¤…¡[©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VZNP[ }msμR∂á N][xqsLi @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡LiμR∂©yıLRiV. ’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáV ™´sVLi≤T∂F°ªRΩV©´sı ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ FsNRP‰≤y ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s xmnsV©´sªRΩ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiμR∂¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ FsNRP‰≤y B™´s*©´s»˝¡VgS ™´s≤ÔU∂ ¤Õ¡[¨s LRiVflÿáV B¿¡Ë©´s xmnsVªRΩ©´s ªRΩ™´sV FyLÌkiμR∂¨s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP Fy»¡V xms≤T∂Liμj∂, xms≤R∂VªRΩV©´sıμj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiπ∏∂[V©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. }msμR∂á©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sıÆμ∂[ ªRΩ©´sNRPV©´sı G\ZNPNRP AaRP∏R∂VLi, áORPQ ˘™´sV¨s …‘¡Fsry=L`i ¬ø¡FyˆLRiV. ªy˘gRiLi, μy©´sLi, μ≥R∂LRi¯Æ™s[V ªRΩ©´s zqsμÙyLiªRΩ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ≤R∂ ¡V˜, @μ≥j∂NSLRiLi aSaRP*ªRΩLi NSμR∂¨s, ª][…”¡ ™´sV¨sztsQ¨s ˙}ms≠sVLiøR¡≤R∂Li, AμR∂LjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V ªRΩ©´s \Æ©s«¡™´sV©yıLRiV.

uÛÑ÷$T ø=qT>√\T˝À nÁø£e÷\T »s¡>∑˝Ò<äT: bÕs¡úkÕs¡~∏ $»j·Tyê&É, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): p|üP&ç uÛÑ÷$T ø=qT>√\T˝À m˝≤+{Ï nÁø£e÷\T »s¡>∑˝Ò<äì eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Û ‘Ó*bÕs¡T. #·≥ºã<ä›+>±H˚ uÛÑ÷$Tì ø=qT>√\T #˚XÊ$Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nuÛÑ´+‘·sê\Tqïyês¡T ø√s¡Tº¬ø[¢ ‘˚\TÃ≈£îH˚ neø±X¯+ ñHêï ãTs¡<ä»˝Ò¢ Á|üj·T‘·ï+ #˚dü÷ÔHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. uÛÑ÷$T ø=qT>√\T nÁø£eTeTì ‘˚*‘˚ yÓqøÏÿ Ç#˚Ã+<äT≈£î ‘êqT dæ<äΔeTì eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Û #ÓbÕŒs¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT..

yêfi¯¢qT #·÷dæ H˚s¡TÃø√yê˝≤!

j·T&û¶ ìyêdü+˝À d”;◊ k˛<ë\T

yê¬s˝≤ n_Ûeè~Δ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. nqï<äeTTà\≈£î z≥T¢ y˚ùdÔ eè<∏ë nì, ‘·eTqT ø±<äì nqï<äeTTà\T #˚ùd<˚MT ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. m˝≤+{Ï n_Ûeè~Δ |ü<∏äø±\T ø±yê\qï ‘·eT e<ä›πø sêyê\Hêïs¡T. MTs¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+&É>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢qT n_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. nqï<äeTTà\T n&É>∑≈£îHêï õ˝≤¢ ø√dü+ ø√≥¢ ì<ÛäT\T yÓ∫Ã+#êeTì, Ç|ü⁄Œ&ÉT eT]ìï ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\T, ù|<ä\ ø√dü+ ô|<Ó›‘·TÔq dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T neT\T #˚düTÔHêïeTì d”m+ ‘Ó*bÕs¡T. eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&綑√ ø£*dæ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢qT |üP]Ô kÕúsTT˝À n_Ûeè~Δ #˚ùd+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î, md”‡,md”º, ;d”\≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î n+<ä]ø° nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷|ü{≤ºeTì $e]+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD≤*düTÔHêïeTì, $<ë´s¡Tú\≈£î ô|<Ó›‘·TÔq |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ neT\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. nsTT‘˚, ø=ìï |üÁ‹ø£\T |üì>∑ >∑≥Tºø=ì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚düTÔHêïj·Tì øÏs¡DY Äs√|æ+#ês¡T. yê{Ïì ‹|æŒø={≤º*‡q u≤<Ûä´‘· ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ ñ+<äì, Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ ø±+Á¬>dt |ü<∏äø±\qT Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ |ü+#êj·Tr mìïø£\T ekÕÔj·Tì, n+<äTø√dü+ Ç|üŒ{ÏqT+#˚ dæ<äΔ+ ø±yê\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT bÕs¡<äs¡Ùø£+>±, ˙‹e+‘·+>± n+~+#˚+<äT≈£î ‘êeTT j·T‹ïdüTÔ+fÒ ø=+<äs¡T n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î #·÷düTÔHêïs¡ì eTTK´eT+Á‹ $eT]Ù+#ês¡T. n$˙‹ kÕÁe÷C≤´ìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î »>∑Hé Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>=fÒº+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêï&Éì Äs√|æ+#ês¡T. n+<äTø√dü+ ã<ä›X¯Á‘·TyÓ’q {°&û|”‘√, sêÁcÕºìï $&ÉBj·÷\+≥Tqï πød”ÄsY‘√, ;CÒ|”‘√ #˚‘·T\T ø£*bÕ&Éì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü>∑>=fÒº+<äT≈£î ‘·q es¡Z+ myÓTà˝Ò´ y˚Tø£bÕ{Ï‘√ n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ nqT≈£L\+>± zfÒsTT+#·&Üì #ÓbÕŒs¡T. sê»ø°j·÷\˙ï ÁuÛÑwüߺ |ü≥Tºb˛j·÷j·Tì n+≥Tqï »>∑Hé <ëìï e÷]à ˙‹e+‘·yÓTÆq bÕ\q ‘ÓkÕÔq+≥THêï&Éì #Ó|æŒq øÏs¡DY.. ˙‹ >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ Vü≤≈£îÿ »>∑Hé≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. »>∑Hé <ä>∑Zs¡, u≤ãT <ä>∑Zs¡ ˙‹, ìC≤sTTr\ >∑T]+∫ H˚s¡TÃø√yê*‡q nedüs¡+ ‘·eT≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. »>∑Hé, u≤ãT ˙‹, ìC≤sTTr\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É&É+ <Ój·÷´\ y˚<ë* e*¢+∫qfÒ¢qì yê´K´ì+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\<√ùd+<äT≈£î yê]<ä›s¡T #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\qT Á|ü»\T ‹|üŒø={≤º\ì ø√sês¡T. e#˚à HÓ\ 12q »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ ñ<äj·T–] Á|ü»\ z≥¢‘√ nqï<äeTTà\ ~eTà ‹s¡>±\ì nHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT d”m+ øÏs¡DY HÓ\÷¢s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú {Ï.düT_“sê$T¬s&ç¶øÏ #·Ts¡ø£n+{Ï+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡Tô|’ ˇø£ ø£qTï, yÓ’C≤>¥ô|’ ˇø£ ø£qTï ø±≈£î+&Ü HÓ\÷¢s¡Tô|’H˚ |üP]Ô>± <äèwæº kÕ]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ëΔ+‘·+‘√ ø±≈£î+&Ü HÓ\÷¢s¡TqT n_Ûeè~Δ #˚j·÷\Hêïs¡T. d”m+ Á|üdü+–düTÔ+&É>± >±* u≤>± Mj·T&Üìï Á|ükÕÔ$dü÷Ô >±* u≤>± Mk˛Ô+<äì, Ç~ ø±+Á¬>dt >±*>± e÷sê\Hêïs¡T.

eTTK´eT+Á‹>± ñqï j·T&É÷´s¡|üŒ nÁø£eT+>± >∑qT\T πø{≤sTT+∫, n+<äT≈£î Á|ü‹|òü\+>± ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î #Ó+~q Á≥TdüTº˝À¢øÏ $sêfi≤\T ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡H˚ n_ÛjÓ÷>±\ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫+~. B+‘√ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q d”;◊ eT+>∑fi¯yês¡+ $$<Ûä ôdø£åq¢ øÏ+<ä j·T&É÷´s¡|üŒô|’ n_ÛjÓ÷>±\T qyÓ÷<äT #˚dæ, ãT<Ûäyês¡+ k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫+~.

k˛ìj·÷‘√ ∫s¡T uÛÒ{°

s¡dtn˝ŸU…’e÷‘√ yêHé|æø˘ ˇ|üŒ+<ä+ô|’ ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶, ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é dü+‘·ø±\T #˚XÊs¡ì, eT+Á‹ eT+&É* ìs¡íj·÷\≈£î $s¡T<äΔ+>± nH˚ø£ ˝§düT>∑T\‘√ ˇ|üŒ+<ä+ »]–+<äì d”;◊ ù|s=ÿ+~. yêHé|æø˘≈£î uÛÑ÷eTT\T n|üŒ–+#ê\ì ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î ˝ÒK\T sêXÊs¡ì ‘Ó*|æ+~. Äj·Tq ˝ÒK\ e\¢ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 13 y˚\ mø£sê\T yêHé|æø˘≈£î <ësê<ä‘·ÔeTj·÷´j·Tì ù|s=ÿ+~. ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶, ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é ø£*dæ ≈£îÁ≥ |üìï á e´eVü‰sêìï q&ç|æ+#ês¡ì Äs√|æ+∫+~. yêHé|æø˘ ÁbÕC…≈£îºqT πø{≤sTT+∫q+<äT≈£î >±qT ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é »>∑Hé ø£+ô|˙˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤ºs¡ì d”;◊ Äj·TqqT n¬sdüTº #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. yêHé|æø˘ ÁbÕC…≈£îº <äπøÿ+<äT≈£î ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ düVü≤ø£]+#ês¡ì d”;◊ ‘Ó*|æ+~.

&ÉãT“ <=]øÏ+~ ∫s¡T $j·T´+≈£î&ç Ç+{À¢H˚ nì d”;◊ Á|üø£{Ï+∫+~. Ä yÓ+≥H˚ ∫s¡+J$ eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ &Ûç©¢ yÓfi≤¢s¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ πø+Á<äeT+Á‹ yêj·T˝≤sY s¡$ì ø£*XÊs¡T. Äj·Tq‘√ ≈£L&Ü á $wüj·T+‘√ n+<äCÒkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº >∑èVü≤ ìsêàD XÊK eT+Á‹ ñ‘·ÔyéT bÕ≥T ñ|ü mìïø£\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ k˛ìj·÷qT ø£*XÊs¡T. ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <˚X¯,sêÁwüº #·]Á‘·˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\ dü~«ìjÓ÷>±ìøÏ eT+Á‹ es¡Z ñ|ü dü+|òü÷ìï ìj·T$T+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. ø√<ë&É, VüApsYq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z\˝À s√&ÉT¢, ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y, s¡+>±\≈£î n~Ûø£ ì<ÛäT\T m˝≤ e´eVü≤]+#ês¡ì Hê´j·TeT÷]Ô yê]ì Á|ü•ï+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\T dü]>±H˚ yÓ∫Ã+∫q≥T¢ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\ e´eVü≤]+#ês¡ì yês¡T ã<äT*#êÃs¡T. B+‘√ Hê´j·TeT÷]Ô yê]øÏ á HÓ\ 30 <ë«sê md”‡, md”º ì<ÛäT\T dü~«ìjÓ÷>∑+ |üs¡∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. md”‡, es¡≈£î E´&ûwæj·T˝Ÿ ø£düº&û $~Û+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ì+~‘·T*<ä›]˙ 14 s√E\ md”º\≈£î Ç+&É¢ ìsêàD≤ìøÏ ì<ÛäT\T ô|+#·&É+ ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«y˚T dü«j·T+>± bÕ≥T ø£düº&ûøÏ Çyê«\ì d”;◊ |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæ+~. nsTT‘˚, ø£düº&û Ç+&ÉT¢ ì]à+∫ s√&ÉT¢, ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y, Ç‘·s¡ eTÚ*ø£ kÂø£sê´\qT Çyê«*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì Á|ü‹yê<äT\ ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ yê~+#ês¡T. ø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø 41 H√{°düT\T Ç#êÃs¡ì, 13 kÕs¡T¢ $#ê]+#ês¡ì Á|ükÕ<é ‘·s¡|òü⁄ @CÒ˙‡ ÁbÕ+‘·+˝Àì –]»qT\‘√ düe÷q+>± Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘· –]»qT\qT Hê´j·Tyê~ ‘Ó*bÕs¡T. d”;◊ n~Ûø±s¡T\≈£î |üP]Ô>± düVü≤ø£]+∫, nìï düe÷q ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ n_Ûeè~Δ |üs¡#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. sêÁwüº uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT $esê\T n+~+#êeTì, Ç+ø± #ÓbÕŒ*‡+~ @MT ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. d”;◊ XÊK eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡, md”º\≈£î #Ó+<ë*‡q ì<ÛäT\T ø£düº&ûøÏ Çyê«*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq yê~+#ês¡T. d”;◊ ‘·s¡|òü⁄ eT∞flb˛≈£î+&Ü ˝ÀbÕ\T düe]+∫ #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#·&Üìπø Á|üuÛÑT‘·«+ Hê´j·Tyê~ yê<äq\T $ì|ædü÷Ô.. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ uÛ≤Ø>± y˚Tfi¯ó¢ bı+~q ñ|üdü+|òü÷ìï ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’<ä´ $<ë´XÊK eT+Á‹ ø=+Á&ÉT ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é.. n+<äT≈£î Á|ü‹>± »>∑Hé dü+düú˝À¢ uÛ≤Ø>± ô|≥Tºã&ÉT\T eTTs¡[ yÓ÷Vü≤Hé e÷{≤¢&É÷‘·÷ W‘ê‡Væ≤ø£ md”‡, md”º bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î ô|{≤ºs¡ì ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïπø |ü\T Ä<Ûësê\T ñbÕ~Û neø±XÊ\T $düèÔ‘· |üs¡#ê\ì ø√sês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T >∑T‘êÔ ùdø£]+#êeTì, eT]ø=ìï Ä<Ûësê\T ùdø£]+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. Á|ükÕ<éqT düTUÒ+<äsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡, md”º ø±s=Œπswüq¢≈£î ì<ÛäT\T düeT≈£L]à $#ê]+#ê\ì, n+<äTø√dü+ ‘·eT ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Bìô|’ ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\ì, ‘·<ë«sê ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T Á|ü‹yê<äT\T >∑Ts¡Tyês¡+ øö+≥sY <ëK\T #˚kÕÔeTì #Ó|üŒ&É+‘√ ø√s¡Tº $düèÔ‘· |üs¡#ê\ì ø√sês¡T. md”‡, md”º Á>±e÷\˝À eTÚ*ø£ kÂø£sê´\T $#ês¡DqT yêsTT<ë y˚dæ+~. B+‘√ ì+~‘·T*<ä›]˙ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î ø£*Œ+#ê\ì, md”‡, md”º »HêuÛ≤ 500\≈£î ô|’>± ñqï Á>±eT |ü+#êsTTr\T>± ‘·s¡*+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À >∑‘·+˝À ¬s+&ÉT #ê]®w”{Ÿ <ëK\T Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ md”‡, md”º dü+|òü÷\ qT+∫ #˚dæq d”;◊ 12 eT+~ì ì+~‘·T\T>± #˚]Ã+~. nsTT‘˚, ì+~‘·T˝À¢ eT+Á‹ es¡Z ñ|ü dü+|òüT+ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T d”«ø£]+#ês¡T. ‘·T+>∑‘·T]Ô ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ ù|s¡T ˝Òø£b˛e&É+‘√.. ‘êC≤>± Äj·Tq ù|s¡TqT #˚s¡Tdü÷Ô XÊdüqdüuÛÑT´\T, e÷J eT+Á‹ yÓ÷‘·Tÿ\|ü*¢ q]‡+VüQ\T, ø√<ë&É ãT<Ûäyês¡+ ø√s¡Tº˝À yÓTyÓ÷ <ëK\T #˚dæ+~. Äj·Tqô|’ ◊|”d” 120_(¬s&é $‘Y), XÊdüqdüuÛÑT´\T #·+<äsYsêe⁄, uÛÑTeq–] XÊdüqdüuÛÑT´\T, e÷JeT+Á‹ 420, 409, 477@ ‘·~‘·s¡ ôdø£¸q¢ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ+~. n$˙‹ ìs√<Ûäø£ ñe÷e÷<Ûäe¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ\≈£î nr‘·+>± Á|üuÛÑT‘ê«\T md”‡, md”º #·≥º+˝Àì 13(2) ¬s&é $‘Y, 13(1) ôdø£¸q¢ øÏ+<ä n_ÛjÓ÷>±\T yÓ÷|æ+~. düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\T dü~«ìjÓ÷>∑+ |üsêÃ\ì dü÷∫+#ês¡T.

ndüe÷q‘·\T ‘=\π>~ düe÷q‘·«+‘√H˚

#·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î

ˇu≤e÷ ÄdüTÔ\T 80\ø£å\ &Ü\s¡T¢ yêwæ+>∑ºHé, y˚T 16: nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ ÄdüTÔ\ $\TeqT 80\ø£å\ &Ü\s¡T¢>± n+#· Hê y˚XÊs¡T. Ç{°e\ yÓ\¢&ç+∫q Äj·Tq yê]¸ø£ Ä]úø£ Á|üø£≥q |üÁ‘ê\ Á|üø±s¡+ >∑‘˚&Ü~øÏ dü+ã+~Û+∫ ÄdüTÔ \ ˝…øÏÿ*$. á ÄdüTÔ˝À¢ 10\ø£å\ &Ü\s¡¢<ëø± Á|üdüTÔ ‘·+ m|òt;◊ <äsê´|ü⁄Ô |ü]~Û˝À ñqq CÒ|”yÓ÷sêZHé #Û˚dt u≤´+≈£î˝À ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. 200 ø√≥¢ &Ü\s¡¢ qwüº+˝À ñqï≥T¢ >∑‘·yês¡+ Ä u≤´+≈£î Á|üø£{Ï+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À m|òt;◊ <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. nsTT‘˚ ñ‘·ÔeTyÓTÆq ìs¡«Vü≤D˝À ñqï u≤´+≈£î˝À¢ Ç<=ø£≥ì ˇu≤e÷ eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{Ï z eTTU≤eTTøÏ˝À øÏ‘êãTì#êÃs¡T. ˇu≤e÷ yê]¸ø£ Ä]úø£ Á|üø£≥q Á|üø± s¡+ Äj·Tq ∫ø±>±˝Àì Ç+{Ïø√dü+ 30 @fi¯¢ e´e ~Û‘√ ≈£L&çq 5\ø£å\ &Ü\s¡¢ >∑èVü≤s¡TD+ ≈£L&Ü ñ+~. Bìô|’ ñqï 5.625% e&û¶ Á|üdüTÔ‘· πs≥¢ Á|üø±s¡+ ø±düÔ m≈£îÿy˚. Ç|üŒ{Ïπø ‘·q >∑èVü≤s¡TD+˝À ô|<ä› uÛ≤>±ìï Äj·Tq ‹]– #Ó*¢+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇu≤e÷ ‘·q |ü⁄düÔø±\ neTàø±\ <ë«sê ≈£L&Ü n<äq|ü⁄ Ä<ëj·÷ìï >∑&çdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq yê]¸ø£ Ä]úø£ Á|üø£≥q yÓ\¢&ç+∫+~. á @&Ü~ m˝≤+{Ï ãVüQeT‘·T\ $esê\T yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT. ˇu≤e÷‘√ b˛*ùdÔ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT CÀu…’&ÓHé ÄdüTÔ\T ‘·≈£îÿe>±H˚ ñHêïsTT.

»>∑Hé yÓTyÓ÷ô|’ $#ês¡D eTT–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô): »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À d”;◊ ‘·<äT|ü] <äsê´|ü⁄ÔqT düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô »>∑Hé <ëK\T #˚dæq yÓ÷yÓ÷ô|’ $#ês¡DqT d”;◊ ø√s¡Tº eTT–+∫+~. e÷]à 31q ‘=* #êØ®w”{Ÿ düeT]Œ+∫q ‘·sê«‘· <äsê´|ü⁄Ô Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘√+<äì ø√s¡Tº˝À d”;◊ yÓ÷yÓ÷ <ëK\T #˚dæ+~. nsTT‘˚ #ÛêØ®w”≥T <ëK\T #˚XÊø£ n<˚ m|òt◊ÄsY˝Àì Äs√|üD\ô|’ <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ–+#·&É+ô|’ nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô »>∑Hé yÓ÷yÓ÷ <ëK\T #˚XÊs¡T.nsTT‘˚ Bìô|’ yê~+#˚+<äT≈£î »>∑Hé ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê<äT\T sêø£b˛e&É+‘√ |ü\Te÷s¡T¢ yêsTT<ë y˚dæq ø√s¡Tº ∫es¡≈£î $#ês¡DqT eTT–düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. ‘·<äT|ü] <äsê´|ü⁄Ôô|’ d”;◊ ‘·eT≈£î πøe\+ düe÷#ês¡+ Ç∫Ã+<äì, nqTeT‹ ø√s¡q+<äTq yÓ÷yÓ÷ô|’ $#ês¡D eTT–düTÔqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~.


Fs¨sıNRPá N][≤`∂ DÃ˝¡LizmnsVLi¿¡©´s ™yLji\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V: NRP¤Õ¡NÌRPL`i Æ©sÃ˝¡WLRiV, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ DxmsFs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı μR∂XuÌy˘, xmn˝sLiVVLig`i ry‰Q*≤`∂= ™´sVV™´sV¯LRiLigS ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡, Fs¨sıNRPá N][≤`∂ DÃ˝¡LizmnsVLi¿¡©´s ™yLji\|ms øR¡»Ì¡xmsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ Æ™s©´sVNRPLi«¡ Æ™s[∏R∂VLSμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLji ’¡. $μ≥R∂L`i @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i ø≥yLi ¡L`i Õ‹[ Fs\ZNPQQ=«fi, Aμy∏R∂Vxms©´sVı aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV, |mn˝^sLiVVLig`i ry‰Q*≤`∂ …‘¡™´sVVáV, xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿLRiVáª][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s xmsáV xqsWøR¡©´sáV, AÆμ∂[aSáV «ÿLki¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨sxmnsW ™´soLi¿¡ 18 ¬ø¡N`P F°xqÌsVá ™´sμÙR∂ ˙xmsºΩ ™yx§¶¶¶©y¨sı ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. @˙NRP™´sVLigS ≤R∂ ¡V˜, ™´sVμR∂˘Li ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı ™yLji¨s xmszqsgRi…Ì”¡, øR¡»Ì¡xmsLRiLigS ™yLji\|ms ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V ™yLji ™´sμÙR∂©´sV©´sı ©´sgRiμR∂V,  ¡LigSLRiLi,

BªRΩLRi ≠sáV\Æ™s©´s ry™´sW˙gji¨s {qs«fi¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ™yx§¶¶¶©´s™´sVVÕ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı ™yLRiV FsLiªRΩ…”¡ ˙xms™´sVV≈¡\¤Õ¡©´s, LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPV\¤Õ¡©y, G ™yx§¶¶¶©y¨sı ™´sμR∂áNRPVLi≤y ORPVQflÒ·LigS ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. |mn˝^sLiVVLig`i ry‰Q*≤`∂ ˙gS™´sWáՋ[ NRP÷¡∏R∂VºΩLjigji ¨sLRiLiªRΩLRiLi ¨sxmnsW ™´soLiøyá©yıLRiV. G L][«¡Ÿ GG ˙FyLiªyáՋ[ ªRΩ¨s–d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´sμj∂ Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLRiVáNRPV LjiF°LÌRiV xmsLiFyá©yıLRiV. \¤Õ¡|qs©±s= NRP÷¡gji∏R∂VV©´sı \Æ™s©±suyxmsoáՋ[ Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSL˝RiV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ »¡xmsˆV≤R∂V uyxmsoÕ‹[ ™´so©´sı rÌyN`P ≠s™´sLSáV, LjiNSLÔRiVáV xmsLjibdP÷¡Liøyá©yıLRiV. @μ≥j∂NRPLigS rÌyN`P ¨sá*™´soLi¿¡ ™yLji\|ms ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xmsºΩ |mn˝^sLiVVLig`i ry‰Q*≤`∂ª][ Fy»¡VgS F°÷d¡xqsVá©´sV NRPW≤y xmsLixmsoªy™´sV©yıLRiV. ¤À¡ÕfiÔ uyxmsoá μy*LS

™´sVμR∂˘Li @Æ™s[V¯™yLji¨s @μR∂VxmsoÕ‹[¨sNTP ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Liª][Fy»¡V uyxmso©´sV {qs«fi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsºΩª][ @˙NRP™´sVLigS ©´sgRiμR∂V, ™´sVμR∂˘Li xmsLizmsfl‘· «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡=Liμj∂gS @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂VFyLÌkiáV ˙xmsøyLRiry™´sV˙gjiª][ Fy»¡VgS ©´sgRiμR∂V ªRΩLRi÷¡}qsÚ ™y…”¡¨s ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. B©±sNRPLi…ÿN`P= ©Ø[≤R∂Õfi @μ≥j∂NSLji ≤T∂. LS™´sWLi«¡Æ©s[∏R∂VVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW |mn˝^sLiVVLig`i ry‰ Q*≤`∂= @μ≥j∂NSLRiVáV, ¬ø¡N`PF°xqÌsVá ™´sμÙR∂ @˙NRP™´sVLigS ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı ©´sgRiμR∂V, ¡LigSLRiLi, xms»Ì¡V ¡≤T∂©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ∏R∂V£qs. ∏R∂VLi.∏R∂V£qs. μy*LS ªRΩ™´sVNRPV æªΩ÷¡∏R∂VxmsLji}qsÚ ªRΩμy*LS xms»Ì¡V  ¡≤T∂©´s r°™´sVV¯ @˙NRP™´sV™´sV¨s μR∂X≠dsNRPLjiLi¿¡©´s zmsμR∂xms {qs«fi ¬ø¡[ry Ú™´sV©yıLRiV. |mn˝^sLiVVLig`i ry‰Q*≤`∂=, Aμy∏R∂Vxmsoxms©´sVı @μ≥j∂NS LRiVáV xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´soLiμR∂©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, 17 y˚T 2012

3

ôV’≤<äsêu≤<é

zqsLigRilLi[fl”· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmsLRiNSá …”¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÙjigS ’¡ORPQxmsºΩ }msLRiV ≈¡LSLRiV Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáV}ms áORPQ ˘Li : øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ºΩLRiVxmsºΩ, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáV}ms áORPQ ˘LigS xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV æªΩáLigSfl·Æμ∂[ \|ms¬ø¡[LiVV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V zmsáVxmso¨søyËLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨s≠sVªRΩÚLi  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi Æ©sÃ˝¡WLRiV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ ;CÒ|”, {°AL`iFs£qsá ™´sVμ≥R∂˘ ©´sáVgRiVªRΩV©´sı CÒ@d” Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı Àÿ ¡V ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ N]μÙj∂}qsxmso AgSLRiV. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌki Æ©s[ªRΩáª][ A∏R∂V©´s

gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsW¨sNTP «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Fs¨sıNRPáNRPV ˙xmsøyLSLi ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. «¡⁄©±sÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı C Fs¨sıNRPáNRPV ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ˙xmsμR∂©yLigS æªΩáLigSfl· ™yμy¨sı BNRP‰≤T∂ Æ©s[ªRΩáV æªΩLRi\|msNTP ºdΩxqsVNRP ™´sxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡π∏∂[V˘ ™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl· ™yμR∂V áÆμ∂[ lgiáVxmso DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩáLigSfl· À‹gÊRiV gRi¨s NSLji¯NRP xqsLixmnsVLi LSxtÌsQ˚ @μR∂˘QORPV≤R∂V ZNP.™´sVÃ˝¡∏R∂V˘ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. zqsLigRilLi[fl”· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ™yμR∂Li lgi÷¡}qsÚÆ©s[ Æ©s[…”¡ ≠sμy˘LÛji, ∏R∂VV™´s«¡©´sVáNRPV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ æªΩá LigSfl· ™yμy¨sı @fl·gRiμ]NRP‰≤y¨sNTP N]¨sı xqsLi xmnsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPV˙»¡Ã¡©´sV ºΩzmsˆ N]…Ìÿá¨s NSLji¯NRPVáNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. xqs\Æ™sV≈¡˘™yμR∂VáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsLixmnsVLi NSLji¯NRP gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsVLigS lgi÷¡}qsÚ zqsLigRilLi[fl”· xqsLixqÛs©´sV μ][øR¡VN][™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V ™´sV©yıLRiV. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ A∏R∂V©´s xmsLRi˘…”¡Li¿¡ xmsáVø][»˝¡ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. $LSLixmspL`iÕ‹[¨s Fs£qs@Li≤`∂{ms{qs NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙR∂ «¡Ljigji©´s xqsÀfi NRP≠sV…‘¡c «¡©´sLRiÕfi Àÿ≤U∂ xqs™´sW Æ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. Æ™s[«fiÀ‹LÔRiVÕ‹[ xqsÀ≥œ¡˘ ªRΩ*Li D©´sı «ÿºdΩ∏R∂V xqsLixmnsWáV NSLji¯NRPVá x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV @™´sVV¯NRPV©yı∏R∂V¨s NRP¨dsxqsLi |qsNRPW˘ Lji…‘¡c zqs ¡˜Liμj∂NTP N][÷¡Li≤T∂ ∏R∂W ™´s¤Õ¡ ≤T∂ ˙lgi[≤`∂ BzmsˆLiøR¡»¡LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s }msL]‰ ©yıLRiVzqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı |qsNRPW˘Lji…‘¡ zqs ¡˜Liμj∂NTP ≤T∂˙lgi[≤`∂ NRP÷¡ˆLi¿¡ Æ™sVLRiV\lgi©´s Æ™s[ªRΩ©yáV BzmsˆryÚ™´sV¨s ™´sVÃ˝¡∏R∂V˘ }msL]‰©yıLRiV. .xmsLRi NSá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs ¨sLRi*z§¶¶¶ Li¿¡©´s xms¤Õ˝¡Àÿ»¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ≠s«¡∏R∂V™´s LiªRΩ\Æ™sV LiμR∂©yı LRiV. xmsLRiNSáՋ[ …”¡AL`iFs£qs lgiáVxmso Δÿ ∏R∂V™´sV ©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ NSLji¯NRPVáLiªy NRP»Ì¡VÀÿ »¡V ª][ ªRΩ™´sVZNP[ ™´sVμÙR∂ªRΩV xmsáNSá¨s N][LSLRiV.

DªRΩÚ™´sV ≠ds≤T∂π∏∂W, Fn°…‹[ ˙gSxmnsL˝RiNRPV

áORPQLRiWFy ∏R∂Vá ¡x§¶¶¶ß™´sW©´sLi

\ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂, y˚ T 16(dü T es¡ í y ês¡ Ô ) : ≠s≠sμ≥ R ∂ LRiLigSáՋ[ ≠sbPxtÌsQ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ NRP©´s ¡LjiË©´s Kªy=z§¶¶¶NRP ≠ds≤T∂π∏∂W, F°…‹[ ˙gSxmnsL˝RiV ªRΩ™´sV \Æ©sxmsoflÿ˘¨sı ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡VN][≤y¨sNTP …ÿ¤Õ¡Li…fi x§¶›«fi xqsLixqÛs ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. BLiμR∂VNRPVgS©´sV DªRΩÚQ\Æ™sV©´s F°…‹[, ≠ds≤T∂π∏∂WNRPV áORPQ LRiWFy∏R∂Vá  ¡x§¶¶¶ß™´sVºΩ¨s B™´s*©´sV©´sı»˝¡V xqsLixqÛs ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. BLiμR∂VNRPVgS¨s F°…‹[, ≠ds≤T∂π∏∂W ˙gSxmnsL˝RiV ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs©´s xms¨s INRP‰¤…¡[ ™yLRiV ºdΩzqs©´s F°…‹[áՋ[ DªRΩÚ™´sV\Æ™sV©´s≠sgS Àÿ≠sLi¿¡©´s ™y…”¡¨s …ÿ¤Õ¡Li…fi x§¶›«fi NSLS˘Ã¡ ∏R∂W¨sNTP xmsLizmsLiøR¡≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV CÆ©sá 26 ¿¡™´sLji æªΩ[μj∂gS ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. 28©´s ™y…”¡¨s xmsLjibdP÷¡Li¿¡ «¡⁄©±s 21 ©´s ≠s¤«¡[ªRΩá©´sV ˙xmsNRP…”¡ryÚLRiV xmspLjiÚ ≠s™´sLSáNRPV 9167828942Æ©sLi ¡LRiV©´sV xqsLi˙xmsμj∂Liøyá¨s N][LjiLiμj∂.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ xmsLRiNSá aS©´sxqsxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi @À≥œ¡˘LÛji¨s æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ ™´sVVáVgRiWLji ’¡ORPQxmsºΩ¨s ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛjigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ’¡ORPQxmsºΩ @À≥œ¡˘LÙjiªy*¨sı ZNPzqsAL`i ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ©y∏R∂V¨s ©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤ÔT∂ C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. ’¡ORPQxmsºΩ @À≥œ¡˘LÙjiªy*¨sı FyLÌkiÕ‹[ @LiμR∂LRiW AÆ™sWμj∂LiøyLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂V©´s CÆ©sá 23©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[ryÚLRi¨s NRPW≤y æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡ORPQxmsºΩ ∏R∂WμR∂™±s N]Li≤y xqsVlLi[≈¡\|ms F°…‘¡ ¬ø¡[zqs J≤T∂F°∏R∂WLRiV. …”¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÙjiZNP[ HNSxqs, Dμ][˘gRixqsLixmnsWáV, ˙xms«ÿxqsLixmnsWáV ™´sVμÙR∂ªRΩV B™y*á¨s C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i N][LSLRiV. xmsLRiNSáՋ[ ’¡ORPQxmsºΩ lgiáVxmso Δÿ∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ’¡ORPQxmsºΩ @À≥œ¡˘LÙjiªRΩ*LiQ\|ms xmsLRiNSá …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ≠s¤À≥¡[μyáV À≥œ¡gÊRiV™´sV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV C …”¡ZNP…fi©´sV AbPLi¿¡©´s ™yLRiV ªRΩ™´sVNRPV @™´sNSaRPLi LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ …”¡AL`iFs£qs ªRΩ©´s @À≥œ¡˘LÙji¨s @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ ’¡¤«¡zms NRPW≤y ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÙji¨s ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C lLiLi≤R∂V FyLÌkiQÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V ¤«¡Fszqs G FyLÌkiNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV BxqsVÚLiμR∂Æ©s[μj∂ AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi æªΩáLigSfl· ¤«¡Fszqs {qÌsLjiLig`i NRP≠sV…‘¡ G ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][NRPVLi≤yÆ©s[ ™´sVVgjizqsLiμj∂. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ¤«¡Fszqs \¬ø¡LRi¯©±sgS N][μR∂Li≤R∂LS™±sV©´sV μj∂Li¬ø¡[zqs, ry*≠sVg_≤`∂©´sV Fs©´sVıN][™yá¨s …”¡AL`iFs£qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNP. øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRi LS™´so ˙xms∏R∂VªyıáV

¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV.’¡¤«¡zms, æªΩLSxqsá ºdΩLRiV xms»˝¡ æªΩáLigSfl· ¤«¡[G{qsÕ‹[¨s Æ™sV«ÿLji…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V @xqsx§¶¶¶©´sLi ˙xmsμR∂Lji+LiøyLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. ˙xmsºΩryLki ªRΩ™´sV\|msÆ©s[ NRPºΩÚ|ms≤T∂æªΩ[ FsÕÿ @¨s ™yLRiV ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá ©´sVLi¿¡ μR∂WLRiLi «¡Ljigji xqs*ªRΩLi˙ªRΩLigS FsμR∂VgRiVμy™´sV¨s ¤«¡[G{qs ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩøyËLRiV. @LiμR∂VNRPV xmsLRiNSá Dxms Fs¨sıNRPÆ©s[ Æ™s[μj∂NRP ¬ø¡[xqsVNRPVLiμy™´sV¨s ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s ˙F~|mnsxqsL`i N][μR∂Li≤R∂LSLi ©y∏R∂VNRPªy*¨sZNP[ ™yLRiLiªy ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLRiV. C μR∂aRPÕ‹[ ™´sLRiLigRiÕfi ¤«¡[G{qsÕ‹[ NRPW≤y ≠s¤À≥¡[μyáV ªRΩ¤Õ¡ªyÚLiVV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÙji ©y∏R∂VNRPVáV ªy™´sVV NRPW≤y F°…”¡ ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡W LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. @LiVVæªΩ[ ¤«¡Fszqs ™´sVμÙR∂ªRΩV …”¡AL`iFs£qsNS ¤Õ¡[NRP ’¡¤«¡zmsNS @©´sıμj∂ BxmsˆV≤R∂V øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP™´sVLiVVLiμj∂. æªΩáLigSfl·NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´sLiªRΩ ™´sLRiNRPV ’¡¤«¡zms, …”¡AL`iFs£qs lLiLi≤R∂V FyLÌkiáW @™´sxqsLRiÆ™s[V©´s¨s ¤«¡Fszqs À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V gRi©´sVNRP ’¡¤«¡zms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚÆ©s[ @μj∂ ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡ª][ Fy»¡V ¤«¡Fszqs NRPW≤y ©´s™´sVV¯ª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ aS{qsÚQ˚∏R∂V NSLRiflÿáV øR¡WxmsNRPVLi≤y Gμ][ INRP À≥ÿgRiry*™´sV˘ FyLÌkiNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡}qsÚ ≠s™´sVLRi+áV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s, Æ™sV«ÿLÌki ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVNRPV©´sı FyLÌkiZNP[ ™´sVμÙR∂ªRΩV B™y*á¨s ªRΩVμR∂NRPV ¤«¡[G{qs ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. A FyLÌki Gμ][ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP ¤«¡[G{qs ªRΩLRixmnsQo©´s INRP NRP≠sV…‘¡¨s Æ™s[∏R∂Wá¨s ºdΩLS¯¨sLiøyLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP BxmsˆV≤R∂V ¤«¡FszqsNTP xqsLiNRP»¡ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ÷¡.

@μ≥j∂NSLRiVáV \¤«¡fi¯¢Õ‹[..... ™´sVLi˙ªRΩVáV BfiÀ¢Õ‹[ ≠s™yμyxqsˆμR∂ “¡™Ø[á\|ms …”¡≤T∂zms μ≥R∂*«¡Li \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂/≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): ≠s™yμyxqsˆμR∂ “¡™Ø[á «ÿLkiNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @μ≥j∂NSLRiVáV, ÕÿÀ≥œ¡Li F~Liμj∂©´s ™yLRiV \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩVLi¤…¡[ ™y…”¡¨s «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sW˙ªRΩLi ¨sZOP[QxmsLigS D©yıLRi¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩ μy≤T∂ ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂LS™´so @©yıLRiV. μk∂Liª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌki, C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´s™´sV¯NRPLi F°LiVVLiμR∂¨s @©yıLRiV. \Æ™sFs£qs ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS D©´sıxmsˆV≤R∂V LSxtÌsQ˚ xqsLixmsμR∂©´sV @xmsˆ©´sLigS μ][¿¡|ms…ÌÿLRi¨s  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ AL][zmsLiøyLRiV. “¡™Ø[áV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV Bxmsˆ…”¡NUP xqsV˙{msLiNRPV xqs™´sWμ≥y©´sLi B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩzmsˆLiøR¡VN]¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV \¤«¡Ã¡V FyáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, “¡™Ø[á «ÿLkiÕ‹[ {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Fy˙ªRΩ NRPW≤y DLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ @Li¤…¡[ μ][øR¡VN][™´s≤R∂™´sW @¨s A∏R∂V©´s  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi «¡gRi©±s©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ μy*LS á’Ù¡ F~Liμj∂©´s ™yLRiV BxmsˆV≤R∂V \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.«¡gRi©±sNRPV á’Ù¡ ¬ø¡[NRPWlLi[Õÿ «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s —¡™Ø[áª][ ªRΩ™´sVNRPV FsÕÿLi…”¡ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩzmsˆLiøR¡VN]¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ™´sW˙ªRΩLi  ¡÷¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ @≠s¨dsºΩNTP ZNP[’¡Æ©s…fiÆμ∂[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩLi ™´sVLi˙ªRΩVáV Fs™´sLRiW ©Ø[LRiV Æ™sVμR∂xms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.@≠s¨dsºΩ r~™´sVV¯ ™´sVV…Ì”¡Liμj∂ NS ¡¤…Ì¡[ ™´sVLi˙ªRΩVáV BxmsˆV≤R∂V ©Ø[LRiVÆ™sVμR∂xms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ GLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμ][ NTPLRifl„fiNRPV æªΩáVry @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.

Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi xqs¯g˝jiLig`i AL][xmsfl·Ã¡\|ms zqsFsLi xqs™´sWμ≥y©´s≠sV™y*á©yıLRiV. zqsFsLi gS÷¡Õ‹[ FsgRiVLRiVªRΩW xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV gS÷¡NTP ™´sμj∂¤Õ¡[aSLRi©yıLRiV.NSgS ™´sVL][ Æ©s[ªRΩ Æμ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sW ™´sV}§¶¶¶aRP*LRi LS™´so NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRP LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂NTP ¬ø¡Liμj∂©´s NRPLi|ms¨dsáՋ[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…Ì”¡©´s FyLji˙aS ≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚá ≠s™´sLSá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[  ¡∏R∂V»¡ |ms…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.BLi˙μR∂NUPÕÿ˙μj∂ μR∂VLÊRigRiV≤T∂Õ‹[ ™´sVXªRΩÆμ∂[x§¶¶¶Li  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂©´sLiμR∂V©´s xqsLi˙F°ORPQfl· ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. @≠s¨dsºΩ, @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı ™yLji\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ryOTPQ xms˙ºΩNRPNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BLiNS ˙xmsNRP»¡©´sáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı …”¡≤T∂zms ªRΩxmsˆV xms…Ì”¡Liμj∂. ˙xmsNRP»¡©´sáV ¨s÷¡zmsÆ™s[xqsVÚ “¡™Ø[áV «ÿLki ¬ø¡[zqs©y FsLiμR∂VNRPV ≠s≤R∂VμR∂ á™´so ªRΩV©yı∏R∂V¨s A FyLÌki Æ©s[ªRΩ, FsÆ™sV¯÷d¡= LS¤«¡[Li˙μR∂˙xmsryμ`∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. zqs’¡H ≠søyLRifl· «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıLiμR∂V©´s ˙xmsNRP»¡©´sáV ¨s÷¡zmsÆ™s[xqsVÚ©´sı»Ì¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡™Ø[ «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¿¡Ë©´s “¡™Ø[©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y @μ≥j∂NSLRi μR∂VLji*¨sπ∏∂WgS¨sNTP Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. ˙xmsNRP»¡©´sáV BLiNS ≠s≤R∂VμR∂á NS™´s≤R∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV, «¡gRi©±sNRPV ™´sVμ≥R∂˘©´s μR∂gÊRiLji xqsLi ¡Liμ≥yáV D©´sı»Ì¡V @LÙRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. ™yLji ™´sVμ≥R∂˘©´s @»¡V™´sLi…”¡ Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y BÕÿ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμy @¨s @©yıLRiV.

\lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡V xms»Ì¡¨s NSLi˙lgi£qs xqsLS‰L`i Æ©sÃ˝¡WLRiV, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ \lLiªRΩVá xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡ @™´sVáV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚgS ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRiáV ¤Õ¡[NRP, μ≥y©´s˘Li }qsNRPLRifl· «¡LRigRiNRP \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¿d¡™´sVNRPV…Ì”¡©´s»Ì¡V NRPW≤y ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. xmsLi»¡Ã¡ gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRiá N][xqsLi gRi…Ì”¡gS NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ™´sV˙LjiFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLi ¬ø¡LRiV™´soxms÷˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @NRP‰≤R∂ F~gSNRPV Æ™s[áLi ZNP[Li˙μy¨sı xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ \lLiªRΩVá NRPuÌyáV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. …”¡≤T∂zms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡ B¿¡Ë AμR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. \lLiªRΩVáV LS˙ªRΩ©´sNRP, xmsgRiá©´sNRP xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤T∂}qsÚ gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRiáV μR∂NRP‰NRPF°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @≠s¨dsºΩÕ‹[ ©´sVLi¿¡

xmso…Ì”¡©´s™yÆ≤∂[ «¡gRi©±s @¨s A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. ªRΩLi˙≤T∂ @μ≥j∂NSLS¨sı @≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VN]¨s N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV @˙NRP™´sVLigS xqsLiFyμj∂Li¿¡©´s «¡gRi©±s ≠dsV≤T∂∏R∂W ©´s≤R∂VxmsoªRΩW FsμR∂V…”¡ FyLÌkiá\|ms  ¡VLRiμR∂ «¡¤Õ˝¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤T∂©´s «¡gRi©±s xms˙ºΩNS }qs*øR¡Ë gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. C Fs¨sıNRPáV …”¡≤T∂zmsNTP FsLiª][ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s™´s¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ @À≥œ¡˘LÙRiVáV lgiáVxmso áORPQ ˘LigS NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsáV @≠s¨dsºΩÕ‹[ ™´sVV¨sgjiF°∏R∂W∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. «¡gRi©±s @≠s¨dsºΩ NSLRifl·LigS LSxtÌsQ˚Li ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡F°LiVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms lgiáVxmso @¨s™yLRi˘™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y …”¡≤T∂zms lgiá™yá¨s N][LRiVNRPV Li»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLjiÚLi¿¡ NSLRi˘NRPLRiÚáV øR¡VLRiVNRPVgS xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. DμR∂∏R∂VgjiLji @|qsLi’d˝¡, Æ©sÃ˝¡WLRiV FsLi{ms rÛy©yÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÙRiVá©´sV À≥ÿLki Æ™sV«ÿLÌkiª][ lgi÷¡zmsLiøyá¨s A∏R∂V©´s zmsáVxmso¨søyËLRiV

J»¡V x§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][Li≤T∂ Æ™s[lLi[*LRiV ˙xms™´sWμyÕ˝‹[ ALRiVgRiVLRiV ™´sVXºΩ @¨sı xms¥R∂NSá©´sV N]©´srygjixqsVÚ©yıLi: {qsFsLi NTPLRifl„fi Æ©sÃ˝¡WLRiV,Æy˚T16(düTes¡íyês¡Ô): J»¡V x§¶¶¶NRPV‰©´sV ˙xmsºΩINRP‰LRiV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s {qsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiVÕ‹[¨s ≤T∂.AL`i DªRΩÚ™±sV NS©´sˆÈlLi©±s= •¶¶¶ÕfiÕ‹[ Æ™s[Vμ≥y™´soáª][ ¡Vμ≥R∂ ™yLRiLi xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ @LiμR∂VÕ‹[ ˙xmsxqsLi gjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @¨sı xmsμ≥R∂NSá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı ™´sV¨s N]LiμR∂LRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms  ¡V≤R∂μR∂«¡¤Õ˝¡[ ˙xms∏R∂V ªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ™yLji ™´sW»¡Ã¡V ©´s™´sV¯ ™´sμÙR∂ ©yıLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ™´sVVLiμR∂VLi…ÿLRi¨s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ C—¡Õ˝ÿ ©´sVLi≤T∂ 9™´sVLiμj∂ FsLi.zmsáV D©yıLRi©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ FyLji ˙aS≠sVNRPLigS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂À‹[ªRΩVLiμR∂¨s @Æ©s[NRP xmsLji ˙aRP™´sVáV —¡Õ˝ÿNRPV LSÀ‹[ªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ FyLji˙aS≠sVNRPLigS FsLiª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s @Æ©s[NRP xmsLji˙aRP™´sVáV GLSˆ»¡™´soªy∏R∂V©yıLRiV. NSLi ˙lgi£qs FyLÌki ¨dsºΩ™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s Fyá©´s©´sV @Liμj∂ xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ALÙjiNRP ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LS™´sV©yLS∏R∂Vfl· lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ Æ™s[Vμy™´soá xqsμR∂xqsV=©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰ Æ™s[Vμy≠s AÕ‹[¿¡Liøyá¨s Dxms Fs¨sıNRPáV FsLiμR∂VNRPV ™´s¬ø¡[Ëπ∏∂W @©yıLRiV. xqsV ¡˜LS≠sVlLi≤ÔT∂¨s FsLizms¨s ¬ø¡[zqs FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV xmsLizmsæªΩ[ «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ gRiVLjiÚLixmso ™´sxqsVÚLiμR∂¨s @Æ©s[NRP ˙Fy«¡N`ÌPáV —¡Õ˝ÿNRPV æªΩ¿¡Ë @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gji©´s xqsªyÚ A∏R∂V©´sNRPVLiμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sgRiLS¨sNTP 450N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ @Li≤R∂L`i˙g_Li≤`∂ \Æ≤∂Q˚Æ©s[«fi¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩVLiμR∂¨s zqsÆ™sVLi…fi L][≤˝R∂V, NSáV™´sáV ÕÿLi…”¡ @Æ©s[NRP @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáNRPV N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂Vá©´sV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ºdΩxqsVNRPV¨s ™´søyË™´sV©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi @À≥œ¡˘LÙjigS F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı …”¡. xqsV ¡˜LS≠sVlLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿ©´sV ™´sVL][ ≠saS≈¡xms»¡ıLi ÕÿgS ºdΩLjiË μj∂μÙR∂VªRΩV©´s©yıLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiVÕ‹[ Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS¤Õ¡[«fi, NSŒœ¡•¶¶¶zqsÚ ©´s≤T∂NRPV≤T∂ \lLiáV ™´sWLÊRiLi ryμj∂Li¬ø¡[™´sLRiNRPV ≠s˙aRP≠sVLiøR¡©´s©yıLRiV. Cxqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V A©´sLi ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂lLi≤ÔT∂, ™´sVVLigRi™´sVWLRiV $μ≥R∂LRiNRPXuÒylLi≤ÔT∂ Õÿ∏R∂VL˝RiV, ≤yNÌRPL˝RiV, \lLi£qs ≠sVÃ˝¡L`i= ,  ¡V÷¡∏R∂V©±s ™´sVLRiËLi…fi ªRΩμj∂ªRΩLRi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ©y∏R∂VNRPVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

ALRiV ¡∏R∂V»¡ ¨s˙μj∂xqsVÚ©´sı BμÙR∂Lji x§¶¶¶ªRΩ˘ $NSNRPVŒœ¡Li, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ™s[lLi[*LRiV L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ALRiVgRiVLRiV øR¡¨sF°gS ™´sVL][ xmnsV»¡©´sÕ‹[ BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s aRPXLigRi™´sLRixmsoN][»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s NSxmsor°LixmsoLRiLiÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩVÚ \lLiáV ≤≥U∂ N]¨s BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. xms…ÌÿáV μy»¡VªRΩVLi≤R∂gS C ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©´s F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. \lLiáV ™´sxqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRi™´sV¨sLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ C ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ N]ªRΩÚN][»¡ ™´sVLi≤R∂áLi ©y»¡Æ™s÷˝¡ ˙gS™´sVLi™´sμÙR∂  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ BμÙR∂LRiV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVL][ BμÙR∂LRiV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. NRPLRiWıáV ©´sVLi¿¡ NSLRiVÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı ™yLji¨s gRiVLRiVÚ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™yx§¶¶¶©´sLi ≤≥U∂ N]©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @Li«¡©±sNRPV™´sWL`i (18) @¤Õ¡[≈¡˘(13) ™´sVLRifl”·LiøyLRiV. ˙xms≠dsfl„fi, @Æ©s[*£tsQáV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ≠dsLji¨s ™´s©´sxmsLjiÚ GLji∏R∂W Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BÆμ∂[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s B…”¡NS˘Ã¡ μR∂gÊRiLRi  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩVÚ J ˙…ÿNÌRPL`i À‹[ÕÿÚ xms≤T∂Liμj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ BμÙR∂LRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS, ™´sVL][ ™´sVVgÊRiVLRiV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s gS∏R∂Vxms≤T∂¨s ™yLji¨s Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ∏R∂WÕÿá ™´sVLi≤R∂áLi  ¡Li≤R∂≠dsVμj∂xms÷˝¡Õ‹[ μyLRiVfl·Li «¡LjigjiLiμj∂. ALRiV  ¡∏R∂V»¡ ¨s˙μj∂xqsVÚ©´sı BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚá©´sV μR∂VLi≤R∂gRiVáV g]LiªRΩVN][zqs x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[aSLRiV. @»¡V x§¶¶¶∏R∂Vª`Ω©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLi NRPVLi»˝¡WLRiV bP™yLRiVÕ‹[©´sW J ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂¨s μR∂VLi≤R∂gRiVáV g]LiªRΩVN][zqs x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[aSLRiV. lLiLi≤R∂V x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡\|ms ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s F°÷d¡xqsVáV ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

FyLji˙aS≠sVNS’≥¡™´sXμÙj∂ª][ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV DFyμ≥j∂ ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿ©´sV ™´s˘™´sry∏R∂VNRPLigS @’≥¡™´sXμÛj∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V FyLji˙aS≠sVNRPLigS©´sW @’≥¡™´sXμÛj∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS ∏R∂VV™´sªRΩNRPV DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV FsLi. ≠dsLRi˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘ ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLji˙aRP™´sVá GLSˆ»¡V©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[ ¨s≠sVªRΩÚLi «¡⁄©±s 19 ≠s«¡∏R∂VgRiLRiLiÕ‹[ FyLji˙aS≠sVNRP ˙xmsgRiºΩNTP gRiá @™´sNSaSá\|ms INRP xqsμR∂xqsV=©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV. À≥ÿLRiªRΩ xmsLji˙aRP™´sVá xqs™´sW≈¡˘ (|qsLi»¡L`i xmnsL`i BLi≤T∂∏R∂V©±s BLi≤R∂{qÌs˚czqs.H.H.)ª][ NRPázqs C xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»Ì¡V NRP¤Õ¡NÌRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV.

xqs™´sWÆ™s[aRP∏R∂W˘LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi F~÷¡Lig`i ¡Wª`Ω NRP¨ds*©´sL˝Riª][ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPxtÌsQxms≤T∂ xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV N][LSLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV Àÿ ¡VNRPV xmnsV©´sry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ @À≥œ¡˘LÙji øR¡μR∂á™y≤R∂V NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ, —¡Õ˝ÿ …”¡≤T∂zms ©y∏R∂VNRPVáª][ μyμyxmso gRiLi»¡}qsxmso ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi F°÷¡Lig`i  ¡Wª`Ω rÛyLiVV xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ˙xmsøyLRiLi ºdΩLRiV©´sV, J»¡L˝Ri xqsˆLiμR∂©´s©´sV A∏R∂V©´s @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. C Fs¨sıNRPáV …”¡≤T∂zmsNTP FsLiª][ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s™´s¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ @À≥œ¡˘LÙRiVáV lgiáVxmso áORPQ ˘LigS NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsáV @≠s¨dsºΩÕ‹[ ™´sVV¨sgjiF°∏R∂W∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. «¡gRi©±s @≠s¨dsºΩ NSLRifl·LigS LSxtÌsQ˚Li ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡F°LiVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms lgiáVxmso @¨s™yLRi˘™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y …”¡≤T∂zms lgiá™yá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLjiÚLi¿¡ NSLRi˘NRPLRiÚáV øR¡VLRiVNRPVgS xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji Æ™sŒÿ˛LRiV.

≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW™Ø[á ’≥d¡À≥œ¡ªRΩ=Li ≈¡™´sV¯Li, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G¤«¡¨ds= ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV @á«¡≤T∂ xqsXztÌsQLiøyLRiV. Æ™sLiNRP…ÿxmsoLRiLi c AáV ¡gS ˙xmsμ≥y©´s LRix§¶¶¶μyLji\|ms ¬ø¡»Ì¡V ©´sLjiNTPÆ™s[zqs, L][≤ÔR∂\|ms gRiVLiªRΩáV ªRΩ™y*LRiV.  ¡Liμ`∂©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ˙gki©±s x§¶¶¶Li…fi AxmslLi[xtsQ©±s©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s ™´sW™Ø[áV Àÿ˘Æ©sL`iáV NRP…ÌÿLRiV. ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá  ¡Liμ`∂ª][ G ORPQfl·LiÕ‹[ G™´sV™´soªRΩVLiμ][ @¨s @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sW™Ø[á  ¡Liμ`∂ zmsáVxmsoª][ F°÷d¡xqsVáV gRi…Ì”¡ À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ™´sVVLiμR∂xqsVÚgS ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV.

áOUPQ ¯ ©´sLRizqsLix§¶¶¶ß≤T∂¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı μyÆ™sWμR∂LRi ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ∏R∂WμR∂gjiLji áOUPQ ¯ ©´sLRizqsLix§¶¶¶ß¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. Aá∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. A∏R∂V©´sNRPV Aá∏R∂V ™´sVLS˘μR∂áª][ Æ™s[μR∂ xmsLi≤T∂ªRΩVáV ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. ºdΩLÙRiQ˙xmsryμyáV @LiμR∂¤«¡[zqs AbdPLRi*μj∂LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠s¤Õ¡[NRPL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Aá∏R∂V @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ªRΩ©´s™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ©´s©yıLRiV. @Õÿlgi[ Fs{qs=, Fs{qÌs Dxms ˙xmsflÿ◊¡NRP @™´sVáVNRPV —¡Õ˝ÿá ™yLkigS xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ @LiμR∂Lji @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zqsgÊRiVª][ ªRΩáμj∂LiøR¡VN][™y÷¡: C¤…¡Ã¡ ©´sÕÊ‹Li≤R∂, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ gjiLji«¡©´sVáV zmsÃ˝¡Ã¡NRPV @©´sıLi |ms»Ì¡¤Õ¡[NRP @™´sVV¯NRPVLi»¡V©yıLRi¨s …‘¡AL`iFs£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡xmsORPQ Æ©s[ªRΩ C¤…¡[á LS¤«¡[LiμR∂L`i @©yıLRiV. Bμj∂ @ªRΩ˘LiªRΩ μyLRiVfl·\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂V™´sV¨s @©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV FyáNRPVáV zqsgÊRiVª][ ªRΩ÷¡μj∂LiøR¡VN][™yá©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤T∂æªΩ[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLi Õ‹[ ˙Fy¤«¡NÌRPVá μy*LS ¨dsŒ˝œ¡ß ™´sryÚ∏R∂V¨s @©yıLRiV.˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ FsNRPV‰™´sgS À‹[L˝RiVÆ™s[zqs©´s gRi≤ÔR∂ ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÆ©s[ @¨s @©yıLRiV. À‹[L˝RiV Æ™s[zqs©´sxmsˆ…”¡NTP øR¡VNRP‰¨dsLRiV LSNRP \lLiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi©yıLRiV. {msGxms÷˝¡Õ‹[ GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs©´s μ≥R∂WLi μ≥yLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´s ºΩLjigji Æ™sŒœ¡ªRΩW N]μÙj∂}qsxmso ≠s¤Õ¡[NRPL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ALi˙μ≥R∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩV¤Õ¡[ LSuÌy˚¨s xmsLjiFy÷¡LiøyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fn˝°\lLi≤R∂V ¨dsŒ˝œ¡ß ªygji NSŒ˝œ¡ß, ¬ø¡[ªRΩVáV ™´sLiNRPLRiáV F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. ALi˙μ≥R∂FyáNRPVá |msªRΩÚ©´sLi ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ≤T∂æªΩ[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V À≥ÿgRiVxms≤R∂VªyLRi¨s @©yıLRiV. C¤…¡[á LS¤«¡[LiμR∂L`i xqs™´sVORPQLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá ©´sVLi¿¡ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV.

25©´s d”|”◊ μ≥R∂LSı ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): Fs\ZNPQQ= «fi ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s, C Æ©sá 25©´s —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s Fs\ZNPQQ=«fi xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fi NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøR¡©´sV©yı™´sV¨s —¡Õ˝ÿ zqszmsH }msL]‰Liμj∂. æªΩáLigSfl·\|ms BNRP {qs{msH ˙xmsªRΩ˘QORPQ F°LS…ÿáNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soª][LiμR∂¨s A FyLÌki —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ CL˝Ri ©´sLji=Lix§¶¶¶ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV N][LRiVNRPVÆ©s[ FyLÌkiáV, ≠sμy˘LÛji, ˙xms«ÿ xqsLixmnsWáª][ NRPázqs F°LS…ÿáNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªy™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. C Æ©sá 28©´s xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s LS∏R∂VÕfi xmsLiORPQ©±s •¶¶¶ÕfiÕ‹[ xqsLRi*xqsÀ≥œ¡˘ xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRiVgRi©´sV©´sıμR∂¨s, C xqsÀ≥œ¡NRPV {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl·, LSxtÌsQ˚NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V Æ™sLiNRP¤…¡[a`P, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS™´sVNRPxtÒsQáV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.«¡⁄©±s 4,5 æªΩ[μk∂áՋ[ NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV, Æ©s[ªRΩáNRPV LS«¡NUP∏R∂V bPORPQfl· bP’¡LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yı™´sV ¨s, 9,10, 11 æªΩ[μk∂áՋ[ GHFs£qsFs£mns, GH\Æ™sFs£mns xqsLixmnsWáNRPV ≠sμy˘ \Æ™s«Ïÿ¨sNRP xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©sá 15 ©´sVLi¿¡ 30 ™´sLRiNRPV FyLÌki NSLRi˘˙NRP™´sWá N][xqsLi ≠sLSŒÿá }qsNRPLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yı™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS @¨sı ˙gS™´sWáՋ[ ≠sLSŒÿá }qsNRPLRifl· ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yı™´sV¨s @©yıLRiV.

19©´s d”FsLiFs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi gRiVLi»¡WLRiV, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fiNRP™´sWL`ilLi≤ÔT∂ C Æ©sá 19©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP LS©´sV©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ ™´sWøR¡L˝Ri, ˙xmsºΩÚFy≤R∂VÕ‹[ A∏R∂V©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i —¡Õ˝ÿ »¡WL`i ≈¡LSLRiV @LiVVæªΩ[ DμR∂∏R∂VLi ™´sWøR¡L˝RiÕ‹[, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ˙xmsºΩÚFy≤R∂VÕ‹[ A∏R∂V©´s Fs¨sıNRPá xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fi, {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ=, ¿¡LRiV —¡Õ˝ÿ »¡WL`i©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡c xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVáV NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·, Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ≠sxqsÚQXªRΩ GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i xmsLRi˘»¡©´sNRPV ªRΩgji©´s GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. {qsFsLi —¡Õ˝ÿ »¡WL`i\|ms —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáNRPV ˙Fy¥R∂≠sVNRP xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂Liμj∂. C Æ©sá 22™´s æªΩ[μk∂©´s ™´sWøR¡L˝Ri, ˙xmsºΩÚFy≤R∂VÕ‹[ {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, FsLi{ms ¿¡LRiLi“¡≠s NRPW≤y xmsLRi˘…”¡Liøy÷¡= DLiμj∂. ≠dsLji xmsLRi˘»¡©´s |tsQ≤R∂W˘Õfi lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ NTPLiμR∂¤…¡[ —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáNRPV xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂Liμj∂. 19©´s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s}qsÚ À‹ªRΩ=, ¿¡LRiV xmsLRi˘»¡©´s ™yLiVVμyxmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. {qsFsLi »¡WL`i ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩá©´sV xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ ™´sVL][ryLji xmsLRi˘»¡©´s æªΩ[μk∂¨s xqs™´sLjiryÚLRi¨s ™yLRiV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsLRi˘»¡©´s ≠s™´sLSáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªy¨sNTP ≈¡LSLRiV @™´soªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡c xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV\|ms Æ™s©´sVNRPLi«¡ GáWLRiV, y˚T16(düTes¡íyês¡Ô): ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ NRPWLRigS∏R∂VáV, ANRPV NRPWLRiá μ≥R∂LRiáV ™´sVLi≤R∂VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP N] ©´sVg][Œ˝œ¡ß ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BÆμ∂[™´sV¨s @≤T∂gjiæªΩ[ ªRΩVFy©˝´sNRPV xmsLi»¡Ã¡V xms≤T∂F°∏R∂W∏R∂V¨s, rygRiV ªRΩgÊjiLiμR∂©Ø[ ™y˘FyLRiVáV ryNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩVLi…ÿLRiV.N_áV rygRiV NRPWLRigS∏R∂VáNRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡Vc NSμR∂¨s, LRi™yflÿ ≈¡LRiVËáV À≥ÿLRiLigS ™´sWLS∏R∂V¨s, xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V NRPW÷d¡Ã¡ N]LRiªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡VgS ™´sWLS∏R∂V¨s NRPW÷d¡Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙F°ªy=x§¶¶¶Li NRPW≤y NRPLRiV\Æ™sLiμR∂¨s, xqs’¡=≤U∂ NRPW≤y @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂ ¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV ©yáVgRiV, HμR∂V ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ZNP[™´sáLi ™´sLiμR∂ FsNRPLSáՋ[}ms DLiμj∂. xmsLiμj∂Œ˝œ¡NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs’¡=≤U∂ FsºΩÚÆ™s[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ rygRiV NRPW≤y ªRΩgÊjiF°LiVVLiμj∂. NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ À≥ÿLRiLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s, @LiæªΩ[NSNRP μR∂ŒÿLRiVá Æμ∂ ¡˜ ªRΩ»Ì¡VcN][¤Õ¡[™´sV¨s \lLiªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μk∂¨s\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ ˙xmsºdΩ BLi…”¡NTP gRiªRΩLiÕ‹[ |msLRi≤R∂V DLiÆ≤∂[μj∂. BLi…”¡NTP xqsLjixms≤y NRPWLRigS∏R∂Vá Æ™sVVNRP‰ áV Æ™s[zqs r~LiªRΩLigS xmsLi≤T∂LiøR¡VNRPVÆ©s[™yLRiV. N]LiμR∂\lLiæªΩ[ |msLRi…˝‹[ xmsLi≤T∂©´s≠s BLi…˝‹[NTP xqsLjiF°gS ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ BLi…”¡Li…ÿ ºΩLjigji @Æ™s[V¯™yLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+ 17, y˚T 2012

Ä ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ◊<ä+#Ó\ uÛÑÁ<ä‘· Hê{Ï e´+>∑´ ∫Á‘êìøÏ H˚&ÉT ÁbÕDÁ|ü‹wüº m+<äT≈£î..? J ∏R∂VVgRixmsoLRiVxtsv≤T∂ ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡ μ≥R∂*LixqsLiª][ Æ™sVVμR∂áV ,A∏R∂V©´s\|ms gRiªRΩLiÕ‹[ FsxmsˆV≤][ Æ™s[zqs©´s ™´s˘LigRi˘ ¿¡˙ªyáV ˙xmsøR¡VLjiLiøR¡≤R∂Li ™´sLRiNRPV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ C «ÿºΩ FsNRP‰≤T∂NTP F°ª][LiμR∂©´sı ALiμ][Œœ¡©´s xqsLRi*˙ªy NRPágRi≤R∂Li xqsx§¶¶¶«¡Li. ∏R∂W™´sª`Ω «ÿºΩNTP ™´sWLÊRiμR∂Lji+gS ¨s÷¡¿¡©´s @Li¤À¡[μR∂‰L`i\|ms Æ™s[zqs©´s @À≥œ¡˘LiªRΩLRiNRPLRi ™´s˘LigRi˘ ¿¡˙ªy¨sı ª]ágjiLi¿¡ @LiμR∂VNRPV Àÿμ≥R∂V˘Q\¤Õ¡©´s ™yLji\|ms ˙NTP≠sV©´sÕfi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡= @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS Àÿμ≥R∂V˘≤R∂V NSNRPF°LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP «¡Ljigji©´s ªRΩzmsˆμy¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmso©´s ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRPzmsÕfi zqs ¡Õfi «ÿºΩNTP ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li A∏R∂V©´s x§¶¶¶ßLiμyªRΩ©y¨sı æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[}qsÆμ∂[. LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯ªRΩ @Li¤À¡[μR∂‰L`i AaRPáV, ANSLiORPQáV G\Æ™sV©´sxmsˆ…”¡NUP A∏R∂V©´s©´sV LS«¡NUP∏R∂V ™´s˘LigRi˘ ¿¡˙ªy¨sı Fs©±s{qsBAL`i…”¡ xmsoxqsÚNSÕ˝‹[ ™´sVV˙μj∂LiøR¡≤R∂Li ªRΩgRiμR∂VgSNRP ªRΩgRiμR∂V. Fs©±s{qsBAL`i…‘¡ ™´sVV˙μj∂Li¿¡©´s xmsμR∂N]Li≤R∂™´s ªRΩLRigRiºΩ LS«¡NUP∏R∂V aSxqsÚQ˚Li FyhRi˘xmsoxqsÚNRPLiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯fl·Li @©´sı FyhS¨sNTP Æ™s[zqs©´s NSLÌRiW©±s LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsNRPLixms©´sáV xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. 63 GŒœ¡˛ ˙NTPªRΩLi ZNP[aRP™±s aRPLiNRPL`i zms\¤Œ¡Q˛ @Æ©s[ LS«¡NUP∏R∂V ™´s˘LigRi˘ ¿¡˙ªRΩNSLRiV≤R∂V LS«ÿ˘LigRi LRiWxmsNRPሩ´sÕ‹[ ’¡AL`i @Li¤À¡[μR∂‰L`i, Æ©s˙x§¶¶¶®Ã¡ Fy˙ªRΩ©´sV ≠s™´sVLji+xqsWÚ gkizqs©´s ¿¡˙ªRΩLi FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ≠s™yμy¨sNTP ZNP[Li˙μR∂Li ’¡LiμR∂V\Æ™sLiμj∂. À≥ÿLRiªRΩ LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯fl·Li A©y≤R∂V ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP ©´s≤R∂Vr°ÚLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV DÆμÙ∂[bPLi¿¡©´s NSLÌRiW©±s @μj∂. LS«ÿ˘LigRiLi @¨s LSzqs©´s ©´sªRΩÚQ\|ms @Li¤À¡[μR∂‰L`i NRPWø]¨s N]LRi≤y xms»Ì¡VNRPV¨s μy¨sı ™´sVVLiμR∂VNRPV ©´s≤T∂zmsxqsVÚLi¤…¡[, μy¨s Æ™s©´sVNRP @xmsˆ…”¡ ˙xmsμ≥y¨s Æ©s˙x§¶¶¶® ™´sVL][ N]LRi≤y©´sV LRi&V◊¡zmsxqsVÚ©´sı»˝¡VgS NSLÌRiW¨sı FyhRi˘xmsoxqsÚNRPLiÕ‹[ ™´sVV˙μj∂LiøyLRiV.A©y…”¡ LS«¡NUP∏R∂V ∏R∂V™´s¨sNRPÕ‹[ @ÕÿLi…”¡ ¿¡˙ªy¨sı Æ™s[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ªRΩxmsˆV NSNRPF°™´søR¡VË. xqs™´sVNS÷d¡©´s LS«¡NUP∏R∂Wá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯ªRΩgS, ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂V À≥ÿ™´s©´sNRPV ˙xmsºdΩNRPgS ¨dsLS«¡©yáV @LiμR∂VNRPVLi»¡Vc©´sı ’¡AL`i @Li¤À¡[μR∂‰L`i©´sV BÕÿLi…”¡ NSLÌRiW©±sá μy*LS ©´sWªRΩ©´s ªRΩLS¨sNTP xmsLjiøR¡∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ K¿¡ªRΩ˘Æ™s[V ˙xmsaSıQLÛRiNRPLi. ™´s˙«‹[ªRΩ=™yáV xmspLjiÚ «¡LRiVxmsoNRPVLi»¡V©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc xqs™´sWÆ™s[aSáV INRP LS«¡NUP∏R∂V ™´s˘LigRi˘ ¿¡˙ªRΩLi ≠s™yμR∂LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰N][™´s≤R∂Li ≠suyμR∂NRPLRiLi. ˙xmsºΩ ™yLRiLi LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ≠s™´sVLji+xqsWÚ 'aRPLiNRPL`i= ≠dsN˝UP'Õ‹[ NSLÌRiW©˝´sV Æ™s[zqs©´s aRPLiNRPL`i zms\¤Œ¡Q˛ @Li¤À¡[μR∂‰L`i©´sV, Æ©s˙x§¶¶¶®Ã¡©´sV xqs™´sW©´sLigS ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Liª][ A©y≤R∂V FsÕÿLi…”¡ ≠s™yμR∂™´sVW æªΩLRi≠dsVμR∂NRPV LS¤Õ¡[μR∂V. 1989Õ‹[ A∏R∂V©´s ™´sVLRifl”·Li¬ø¡[LiªRΩ ™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á¨dsı aRPLiNRPL`i }qs™´sáNRPVgS©´sV xmsμR∂¯$, xmsμR∂¯À≥œ¡WxtsQfl„fi, xmsμR∂¯ ≠sÀ≥œ¡WxtsQfl„fi @™yLÔRiVáª][ xqsªRΩ‰LjiLiøyLiVV.INRP øyLji˙ªRΩNRP xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ ¬ø¡[zqs©´s LS«¡NUP∏R∂V ™y˘≈¡˘Ã¡V, ≠s™´sVLRi+áV ¤Õ¡[μy ™´s˘LigRi˘ ¿¡˙ªyáV ™´sVL][ xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ ≠s™yμyxqsˆμR∂\Æ™sV©´s≠sgS ™´sWlLi[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı FyáNRPVáV gRiVLjiÚLiøy÷¡. ry™´sW—¡NRP ™´sLÊSáV, xqs™´sVW•¶¶¶Ã¡V ªRΩ™´sVªRΩ™´sV @zqsÚªy*áN][xqsLi DμR∂˘≠sVxqsVÚ©´sı ™´sVx§¶¶¶ªRΩÚLRi øyLji˙ªRΩNRP NSáLiÕ‹[ D©´sı xqsLigRiºΩ¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV gRiVlLiÚLjigji ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy÷¡. ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s @xqs™´sW©´sªRΩáª][ xqsLiORPV’≥¡ªRΩLigS D©´sı xqs™´sW«¡LiÕ‹[, ™´s˘LigS˘¨sNTP ≠s™´sVLRi+NRPV KμyLRi˘xmspLjiªRΩ\Æ™sV©´s ˙xmsaRPLixqs μ]LjiZNP[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s @LiμR∂VNRPVgS©´sV xqs™´sW«¡Li BLiNS øyÕÿ xmsLjifl·ºΩ ryμ≥j∂LiøR¡™´sázqs DLi»¡VLiμR∂¨s gRiVLjiÚLiøy÷¡. FyL˝RiÆ™sVLi»¡V ˙xmsºΩxtÓsQ©´sV, g_LRi™y¨sı |msLiøR¡Vªy™´sV¨s, LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯ªRΩá AaRP∏R∂WáV, ANSLiORPQáNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ™´sV¨s, ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, ˙xms«ÿ xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP xmso©´sLRiLiNTPªRΩLi @™´soªy™´sV¨s DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Ã¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ˙xmsºΩ©´s  ¡W¨s©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ C ≠s™yμR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li @™´s™´sW©´sNRP\Æ™sV©´sμj∂gSÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡. @Li¤À¡[μR∂‰L`i NSLÌRiW©±s\|ms FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc DÀ≥œ¡∏R∂VxqsÀ≥œ¡Ã¡©´sV xqsÚLi’≥¡Lixms¤«¡[ryÚ™´sV¨s  ¡x§¶¶¶ß«¡©´s xqs™´sW«fi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ ™´sW∏R∂W™´sºΩ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPª][ C xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμj∂. FyhRi˘xmsoxqsÚNSáՋ[ ™´sVV˙μj∂Li¿¡©´s ¨sLiμyxmspLRi*NRP ™´s˘LigRi˘ ¿¡˙ªyá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ª]ágjiLiøyá©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩxmsˆV¤Õ¡[μR∂V. Fs©±s{qsBAL`i…‘¡c xqsᕶ¶¶μyLRiVáVgS D©´sı π∏∂Wlgi[Li˙μR∂ ∏R∂WμR∂™±s, xqsV•¶¶¶£qs xms÷¡uy‰L`i @©´sı ˙xms™´sVV≈¡ LS«¡NUP∏R∂V aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV BLiμR∂VNRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsWÚ ªRΩ™´sV xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[aSLRiV. Ljixms’˝¡NRP©±s FyLi¥R∂L`i A£mns BLi≤T∂∏R∂W NSLRi˘NRPLRiÚáV xmsp‚fl· ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙F~xmnsxqsL`i xms÷¡uy‰L`i NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[aSLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Dry¯¨s∏R∂W ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂V ≠sμy˘LÛRiVáV @Li¤À¡[μR∂‰L`i NSLÌRiW©±sNRPV ¨sLRixqs©´sgS ElLi[gjiLixmso ºdΩzqs NRPzmsÕfi zqs ¡Õfi μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯©´sV μR∂gÙRiLi ¬ø¡[aSLRiV. BÕÿLi…”¡ xmnsV»¡©´sáV xmso©´sLS™´sXªRΩLi NSNRPVLi≤y øR¡WxqsVN][™y÷¡.

<Ûëq´+ ì\«\ô|’ Á|üD≤[ø£ ˝Òì m|òtd”æ◊ A•¶¶¶LRi μ≥y©y˘Ã¡ ¨sáV™´s, LRi™yfl·Õ‹[ Fs£mns{qsH @μ≥j∂NSLRiVáV @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV lLi[™´spLji ˙xmsNSa`P lLi≤ÔT∂, NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶¶¶LjiáV @©yıLRiV.. C xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. A•¶¶¶LRi μ≥y©y˘Ã¡ LRi™yflÿ ™´s˘∏R∂W¨sı ªRΩgÊjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¨sáV™´sá©´sV ≠sZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøyá¨s xqsW¿¡Li øyLRiV. xmsLS˘™´sLRiflÿ¨sNTP ™´sVVxmsˆV NRPáVgRiVªRΩV©´sıLiμR∂©´sı NSLRifl·Liª][ F˝yzqÌsN`P Àÿ˘g`iá©´sV ¨s}tsQμj∂LiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ gRi¨dsı Àÿ˘g`iáV μ]LRiNRP‰ Fs£mns{qsH ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s N]LRiªRΩ©´sV FsμR∂VL]‰Li…‹[LiμR∂©yıLRiV. øy÷¡©´s¨sı gRi¨dsı Àÿ˘gRiVá xqsLRixmnsLSNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…‹[LiμR∂¨s @≤T∂gSLRiV.≈¡Lki£mns, LRi’d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë A•¶¶¶LRi μ≥y©y˘Ã¡©´sV LRi™yflÿ ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Fs£mns{qsHNTP, \lLi¤Õ¡[* aS≈¡NRPV ™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P, xmsLi«ÿÀfi, x§¶¶¶LS˘©´s, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V LSuÌy˚á ©´sVLi¬ø¡[ À≥ÿLki Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ A•¶¶¶LRi μ≥y©y˘Ã¡V LRi™yfl· @™´soªy∏R∂V¨ds @Li»¡W C LRi™yfl· xqs™´sVxqs˘©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLiøR¡≤y¨sNTP ZNP[Li˙μR∂Li FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμ][ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s @©yıLRiV. . Fs£mns{qsH g][μy™´sVVá @μ≥R∂V¨dsNRPLRifl·NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP ˙xmsxqsVÚªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi, 12™´s ˙xmsflÿ◊¡NRPÕ‹[©´sW FsLiªRΩ ¡Æ≤Í∂…fi ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©yıLRi¨s @≤T∂gSLRiV.@©´sıμyªRΩ ALRiVgSáLi NRPztÌsQLi¿¡ xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡©´sV ¨sáV™´s¬ø¡[∏R∂V≤y¨sZNP[ ªRΩgji©´s g][μy™´sVVá r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li μy©´s˘Li |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ™´sX¥y @™´soª][LiμR∂¨s LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘LSáV gRiVLi≤R∂V xqsVμ≥yLSfl”· NRPW≤y AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ AÆ™sV BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xmsryÚ≠sLiøyLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ A•¶¶¶LRi μ≥y©y˘Ã¡©´sV xqs\lLi©´s LkiºΩÕ‹[ ¨sáV™´s¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ A•¶¶¶LRi xqsLixqÙs (Fs£mns{qsH) μyLRiVfl·LigS ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. C Æ©sÕÿ≈¡LRiV ©y…”¡NTP 750 áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá μ≥y©´s˘Li ¬ø¡[ºΩNTP LS©´sV©´sıμj∂. BLiªRΩ |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLi μ≥y©y˘¨sı Fs£mns{qsH Fs…˝ÿ ¨sáV™´s ¬ø¡[xqsVÚLiμ][ Fs™´sLjiNTP @LÙRiLi NS¨s ≠sxtsQ∏R∂VLi.¨sáV™´s r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRP 25 aSªRΩLi μ≥y©´s˘Li ™´sX¥y @™´soª][Liμj∂ @©yıLRiV. \|ms#˚Æ™s[»¡V LRiLigRiLi xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ AμR∂V©yªRΩ©´s\Æ™sV©´s g][μy™´sVVá ¨sLS¯flÿ¨sNTP ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡©´sV xqsVμ≥yLSfl”· C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS D»¡LiNTPLiøyLRiV. B…‘¡c™´sá xmsLi«ÿÀfiÕ‹[ ˙xmsxmsLiøR¡ Àÿ˘LiN`P xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ INRP \|ms#˚Æ™s[»¡Vc NRPLi|ms¨ds 50Æ™s[á »¡©´sVıá ¨sáV™´s ry™´sVLÙRiQ˘Li NRP÷¡gji©´s @μ≥R∂V©yªRΩ©´s g][μy™´sVVá©´sV ¨sLji¯LiøR¡≤y¨sı ˙xmsryÚ≠sxqsWÚ BÕÿLi…”¡ g][μy™´sVVáƩs[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[»¡V À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsμÙR∂ºΩ ({ms{ms{ms) μy*LS ZNP[Li˙μR∂Æ™s[V FsLiμR∂VNRPV ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[∏R∂VLSμR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. BÕÿLi…”¡ g][μy™´sVVá ¨sLS¯fl·Li FsLiª][ ÕÿÀ≥œ¡μy∏R∂VNRPLigS DLi»¡VLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.

Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ªy™´sVV xqsx§¶¶¶NRPLjixqsWÚ xmspLjiÚ LRiORPQfl· NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s gRiVLi»¡WLRiV LRiWLRiÕfi Fs{qsˆ ¤«¡ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. @ryLizmnsVNRP aRPNRPVÚáV ¬ø¡Ã¡lLi[gRiNRPVLi≤y F°÷d¡£qs zqs ¡˜Liμj∂ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xmsLRi˘Æ™s[OTPQryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsºΩ F°÷¡Lig`i }qÌsxtsQ©˝Ø[ ªRΩVFyNRPVáV NRP÷¡gji©´s 10 ™´sVLiμj∂ F°÷d¡xqsVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPá L][«¡Ÿ HμR∂Li¬ø¡Ã¡ À≥œ¡˙μR∂ªy ™´s˘™´sxqÛs©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V Fs{qsˆ }msL]‰©yıLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´s LRiORPQfl· GLSˆ»˝¡\|ms ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≠ds…”¡ª][Fy»¡V ™´sVW≤R∂Li¬ø¡Ã¡ F°÷d¡£qs Æ™sW\¤À¡Õfi ry‰Q*≤`∂ xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsºΩ LRiW…fi A{mnsxqsL`iNRPV Lji«¡L`i* F°÷d¡£qs @μ≥j∂NSLji¨s ZNP[…ÿLiVVryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV ˙xmsaSLiªRΩLigS «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sWøR¡L˝Ri ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ Æ™sLiVV˘ ™´sVLiμj∂\|ms \¤À¡Li≤][™´sL`i ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. 150 ¤À¡ÕfiÌuyxmsoá©´sV {qs«fi ¬ø¡[aS™´sV¨s, \¤Õ¡|qs©±s= ªRΩVFyNRPVá©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ 18 F°÷d¡£qs ¬ø¡N`PF°xqÌsVá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s, ©´sgRiμR∂V ªRΩLRi÷¡Lixmso, ™´sVμR∂˘Li LRi™yflÿ©´sV ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·NRPV xms…”¡xtÌsQ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV LRiW. 2 N][»˝¡©´sV

ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı™´sV¨s, ™y…”¡Õ‹[ N]LiªRΩÆ™s[VLRi ©´sgRiμR∂VNRPV xqs\lLi©´s xms˙ªyáV øR¡WFyLRi©yıLRiV. xms˙ªyáV ¤Õ¡[¨s LRiW. 76 áORPQá ©´sgRiμR∂V ≠s™´sLSá©´sV B©±sNRP™±sV …ÿ˘N`P= @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ¨sÆ™s[μj∂Liøy™´sV©yıLRiV.™´sWøR¡L˝Ri, ˙xmsºΩÚFy≤R∂V Dxms Fs¨sıNRPá©´sV xqs«ÿ™´sogS «¡Ljilgi[Õÿ @LiμR∂LRiW NRP÷¡zqsNRP»Ì¡VgS NRPXztsQ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≠dsFs©±s ≠sxtÒsv xqsW¿¡LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV @áxqsªRΩ*Li ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡™´sμÙR∂¨s, ˙xmsaSLiªRΩLigS Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sWøR¡L˝Ri ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi Dxms Fs¨sıNRP\|ms rÛy¨sNRP ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ r°™´sV™yLRiLi A∏R∂V©´s xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLRiVá xqsW¿¡Li¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV 30 ¨s∏R∂V™´sWáNRPV FsÕÿLi…”¡ A»¡LiNRPLi NRPáVgRiNRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ˙xmsºΩ INRP‰Lji\|ms DLiμR∂©yıLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s 220 F°÷¡Lig`i}qÌsxqs©˝´sÕ‹[ Fs¨sıNRPá L][«¡Ÿ \Æ™sV˙N][ @ Í¡LRi*L˝Ri xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPá N][≤`∂ @ºΩ˙NRP≠sVLi¿¡©´s ™yLji\|ms NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ≤R∂ ¡V˜Ã¡V B™´s*≤R∂Li.. ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li Æ©s[LRi™´sV¨s, B¿¡Ë©´s ™yLji\|ms ºdΩxqsVNRPV©´sı ™yLji\|ms Fs¨sıNRPá øR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FsáORPQ©±s G¤«¡Li»˝¡NRPV

dæ+>∑πsDÏ mìïø£

Fs¨sıNRPá gRiLi»¡ ™´sVVLiμR∂V ™´sWN`PF°÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ C≠dsFsLiá xmsLjizqÛsºΩ¨s ≠s™´sLjiLiøyá©yıLRiV. Fs¨sıNRPá L][«¡Ÿ ˙xmsºΩ lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV F°÷¡Lig`i aSªy¨sı zqs ¡˜Liμj∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s, @Õÿlgi[ @ Í¡LRi*L˝RiV NRPW≤y F°÷¡Lig`i©´sV xmsLjibdP÷¡ryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.˙zms\|qs≤T∂Lig`i @μ≥j∂NSLRiVáNRPV Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP bPORPQfl· BryÚ™´sV©yıLRiV. bPORPQfl· @©´sLiªRΩLRiLi G ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©y @μ≥j∂NSLRiVáV zqsμÙR∂LigS DLi≤yá©yıLRiV. J»¡Vcx§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ J»¡L˝RiV Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsW¿¡Li¿¡©´s 17 LRiNSá Fn~…‹[ gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVÕ˝‹[ Gμ][ INRP…”¡ ºdΩxqsVN]}qsÚÆ©s[ F°÷¡Lig`iNRPV @©´sV™´sVºΩLiøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. J»¡L`i zq˝s£ms NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı Fs¨sıNRPáNRPV ™yLRiLi ™´sVVLiμR∂VgS ’d¡FsÕfi™Ø[ @μ≥j∂NSLRiVáV J»¡L˝RiNRPV @Liμj∂Liøyá¨s }msL]‰©yıLRiV. F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μy¨sNTP 200 ≠dsV»¡L˝Ri xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ FsÕÿLi…”¡ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá |mn˝sNUP=áV DLi≤R∂NRPVLi≤y øR¡W≤yá©yıLRiV. LkiF°÷¡Lig`iNRPV AÆμ∂[bPLiøyá©yı ˙F~\|qs≤T∂Lig`i @μ≥j∂NSLji ¨sÆ™s[μj∂NRP ˙xmsNSLRiÆ™s[V DLi»¡VLiμj∂ NRP©´sVNRP ≠sμ≥j∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· Àÿμ≥R∂˘ªRΩª][ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. |msμÙR∂rÛyLiVV ©y∏R∂VNRPVáV ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ˙xmsºΩ @LiaS¨sı ≠ds≤T∂π∏∂W ºdΩLiVVLiøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≠sxtÒsv AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

øÏ˝À_j·T´+ s¡÷bÕsTT... ÇdüTø£ ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\T

ãVæ≤wüÿs¡D |æ\T|ü⁄q≈£î düŒ+<äq ø£s¡Te⁄ zxqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ªRΩLS*ªRΩ zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVÕ˝‹[ ™´sWLRiVˆ ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. øyLji˙ªyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s 52L][«¡ŸÃ¡ xqs Æ™sV¯ zqsNSxqs©´sV zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. A ªRΩLRiV™yªRΩ gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsVLi Fs¨sıNRPáV 1998Õ‹[ ª]÷¡ryLji ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ NRPW≤y zqsNSxqs ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl· zmsáVxmso¨s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NUP @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V zqsNSxqsNRPV @Æ©s[NRP DμR∂˘™´sWÕ˝‹[ ryLRiWxms˘LigS D©´sı ry«¡N`P Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡NTP μj∂gjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @©´sWx§¶¶¶˘LigS ry«¡N`P LS™´sVgRiVLi≤R∂Li Lki—¡∏R∂V©±sÕ‹[¨s 1, 2 ≤T∂≠s«¡©±sáՋ[ lgi÷¡¿¡ ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li F~Liμj∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVL][ Fs¨sıNRPá ™´sLRiNRPV ry«¡N`P NRP©´sV™´sVLRiV\lgiF°LiVVLiμj∂. ry«¡N`P ˙xmsμ≥y©´s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li @Liªy HFs©±s…‘¡∏R∂VW{qsÕ‹[ NRP÷¡zqsF°LiVVLiμj∂.@LiVVæªΩ[ DμR∂˘™´sWáNRPV, zqsNSxqs zmsáVxmsoáNRPV xqsˆLiμj∂Li¬ø¡[ NSLji¯NRP ™´sLÊRiLi NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV Fs¨sıNRPá  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl· xms»˝¡ @LiªRΩgS xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. HμR∂™´sryLji zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsVLi Fs¨sıNRPá©´sV NRPW≤y  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyá¨s zqsNSxqs NSLRi˘μR∂Lji+ $μ≥R∂L`i zmsáVxmso¨søyËLRiV. μk∂¨s\|ms zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ øR¡LRiË Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©´sı NSLji¯NRP xqsLixmnsWÕ˝‹[ zqsNSxqs zmsáVxmso\|ms @LiøR¡©yáV, ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV.Fs©±sN_Li»¡L˝RiV, ¨sLRi˜Liμ≥R∂Liª][ zqsNSxqs NRPW≤y zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ ªRΩ©´s NSLRi˘NRPÕÿFyá©´sV xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sıμj∂. gRiªRΩ xmsoxtsQ‰LRiNSáLigS zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ «¡Ljigji©´s @Æ©s[NRP F°LS…ÿá xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[, æªΩáLigSfl· F°LS…ÿá xqsÆ™sV¯Ã¡ xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ \|qsªRΩLi zqsNSxqs \Æ™s≈¡Lji ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li ™´sV»Ì¡VZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV ˙NTP∏R∂WbdPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ zqsNSxqs ™´sV◊d˝¡ Fs¨sıNRPáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyá¨s NSLji¯NRP™´sLÊS¨sNTP zmsáVxmso¨s¿¡ËLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ NS Lji¯NRPVáV zqsNSxqs zmsáVxmso xms»˝¡ FsÕÿ xqsˆLiμj∂ryÚLRi¨s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©´sıμj∂. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ NSLji¯NRPV÷¡ı zqsNSxqs xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[}qs ™yªy™´sLRifl·Li NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ BLiμR∂VNRPV zqsNSxqs zqsLigRilLi[fl”· Õ‹[ NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Æ™s[V NSLRifl·LigS ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ N][Õfi¤À¡ÕfiÌÕ‹[¨s F°÷d¡£qs ™´s˘™´sxqÛs ™´sW˙ªRΩLi zqsNSxqs NSLRi˘NRPÕÿFyá\|ms ™´sVLjiLiªRΩ ¨sxmnsW©´sV |msLi¿¡Liμj∂. zqsNSxqs C ™´sVμ≥R∂˘ zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ ™´sV◊d˝¡ ªRΩ©´s ¨sLS¯flÿ¨sı ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ©´sıμR∂Æ©s[ BLi»¡÷¡¤«¡©±s=™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLiª][ N][Õfi¤À¡ÕfiÌÕ‹[ zqsNSxqs Fs¨sıNRPá  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl· zmsáVxmso \|ms N]LiªRΩ {qsLji∏R∂V£qs Æ©sáN]©´sıμj∂. 1998Õ‹[ zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ gRiVLjiÚLixmso NSLji¯NRP xqsLixmnsVLi Fs¨sıNRPáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ zqsNSxqs Gμj∂ ¬ø¡’¡æªΩ[ @μj∂ «¡Ljilgi[ xmsLjizqÛsºΩ DLiμj∂. @Æ©s[NRP F°LS…ÿáV, xqsÆ™sV¯Ã¡V, NSLji¯NRP x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ ryμ≥R∂©´sÕ‹[ zqsNSxqs ≠dsL][¿¡ªRΩ F°LS…ÿáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂.INRPxmsˆV≤R∂V zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ zmsáVxmso¨s}qsÚ@¨dsı  ¡Liμ`∂ @π∏∂[V˘Õÿ xms»Ì¡V©´sı zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRP xqs™´sW≈¡˘ zqsNSxqs NSLRi˘NRPÕÿFyáV ˙NRP™´sVLigS ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…ÌÿLiVV. NSLji¯NRPVá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NRPW≤y @Æμ∂[ μy™´sWaSÕ‹[ ªRΩgÊjiLiμj∂. ˙xms«ÿry*™´sV˘LiQ\|ms, Àÿ˘¤Õ¡…fi xmsμÙR∂ºΩ\|ms @xmsˆ…”¡ {msxmsoÕfi= ™yL`iNRPV, ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sW™Ø[LiVV xqÌsV FyLÌkiNTP D©´sı \Æ™s≈¡LjiÆ©s[ zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ zqsNSxqs @™´sáLi’¡xqsWÚ ™´sxqsVÚ©´sıμj∂.

LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ INRP NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li LRiWFyLiVV @LiVVæªΩ[ INRP NTPÕ‹[ BxqsVNRP LRiW.2 xmsáVNRPVª][LiμR∂¨s …”¡≤T∂zms ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. . 2009 NSLi˙lgi£qs Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[¨s •¶¶¶≠dsVáNRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ Fs™´sLRiV ™´sz§¶¶¶ryÚL][ ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡FyˆÃ¡zms …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV @©yıLRiV.Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 18 @|qsLi’d˝¡rÛy©yáª][Fy»¡V Æ©sÃ˝¡WLRiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V rÛy©y¨sı lgiáVøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s …‘¡≤U∂{ms —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV ˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘, lLi≤R∂˘Li Æ™sLiNRP»¡xqsVÀÿ˜lLi≤ÔT∂ áV }msL]‰©yıLRiV. 2014 Fs¨sıNRPá @©´sLiªRΩLRiLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V {qsFsLi @™´soªy≤R∂¨s «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV.@≠s¨dsºΩ¨s FsLi≤R∂¤À¡≤R∂VªRΩW «¡gRi©±s ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ ™´sW»¡Ã¡V ˙xms«¡Ã¡©´sV @π∏∂W™´sV∏R∂W¨sNTP gRiVLji¬ø¡[}qs ≠sμ≥R∂LigS D©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. «¡gRi©±s {qsFsLi @LiVVæªΩ[ @≠s¨dsºΩ¨s ¨sLRiW¯÷¡ryÚ™´sV¨s }msL]‰©´s≤R∂Li Æμ∂∏R∂W˘Ã¡V Æ™s[μyáV ™´s÷˝¡Li¿¡©´s»˝¡Vc DLiμR∂©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V©´sV «¡gRi©±s, À‹[ªRΩ=, NTPLRifl„fi, ZNP[{qsAL`iáV @Æμ∂[xms¨sgS ≠s™´sVLji+xqsWÚ  ¡VLRiμR∂ «¡Ã˝¡≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. 2009 ≤T∂|qsLi ¡LRiV 24©´s ZNP[{qs ZNP©yÕfi NTPLiμR∂ 92 Æ™s[á FsNRPLSá A∏R∂VNRP»Ì¡VcNRPV ¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[ 2.95 …‘¡cFsLi{qs ¨ds…”¡ ry™´sVLÛRiQ˘LigRiá LS«‹[÷¡ Lji«¡LS*∏R∂VL`iNRPV @xmsˆ…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRi¨s, C ¨sLS¯fl·Li\|ms «¡gRi©±sª][Fy»¡Vc NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ©Ø[LRiV Æ™sVμR∂xmsNRPF°™´s≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRiLigS DLiμR∂©yıLRiV.

bÂÁ©ºì <Óã“rdüTÔqï ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\T INRPxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ F¢÷dÌ¡˚ xmsLji˙aRP™´sVNRPV @©´sVNRPWá\Æ™sV©´s ™yªy™´sLRifl·Li DLiÆ≤∂[μj∂. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyáՋ[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ N][Œ˝œ¡FnyLSá ™´sμÙR∂ ™yªy™´sLRiflÿ¨sı øR¡Ã˝¡ ¡Lji¬ø¡[LiμR∂VNRPV ©y©y ºΩxmsˆÃ¡V xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. N][Œ˝œ¡ FnyLSáՋ[¨s À‹[L`iÆ™sÕfi=áՋ[ ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ ªRΩgÊRi≤R∂Li ™´sVL][ xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ N][Œ˝œ¡©´sV øR¡Ã˝¡¨s ˙xmsÆμ∂[aRPLiÕ‹[ DLiøR¡≤R∂Li N][xqsLi |msLixmsNRPLi μyLRiVáV ©y©y ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μyflÿ μ≥R∂LRi |msLRiVgRiVμR∂á ™´sÃ˝¡ N][Œ˝œ¡ |msLixmsNS¨sNTP @μ≥j∂NRP ™´s˘∏R∂VLi @™´soªRΩV©´sıμj∂. B…‘¡™´sá NTPÕ‹[NRPV LRiW.70 μ≥R∂LRi xmsáNRP≤R∂Li N]LiªRΩ ELRi»¡ NRP÷¡gjixqsVÚ©´sıμj∂. N]¨sı I≤T∂μ]≤R∂VNRPVáNRPV gRiV\lLi©´s C LRiLigRiLi ˙NRP™´sVLigS ≠sxqsÚLjiLi¿¡Liμj∂. ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ gRiV≤ÔR∂V, N][≤T∂ μ≥R∂LRi @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ F¢÷dÌ¡˚ \lLiªRΩVáV Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡V©yıLRiV. A∏R∂W {qs«¡©˝´sÕ‹[ øR¡÷¡, FsLi≤R∂áV ≠sxmsLkiªRΩLigS DLi≤R∂»¡Li.. N][Œ˝œ¡NRPV xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. zmsÃ˝¡Ã¡©´sV DªRΩˆºΩÚ¬ø¡[}qs gRiV≤˝R∂ ªRΩ∏R∂WLkiNTP LRiW.12 ø]xmsˆV©´s ™´s˘∏R∂VLi @™´soªRΩVLi¤…¡[ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ N][≤T∂ zmsÃ˝¡Ã¡V AlLi[≤R∂V LRiWFy∏R∂V¤Õ¡[ μ≥R∂LRi xmsáVNRPVªRΩV©yıLiVV. ryμ≥yLRifl·LigS N][≤T∂ zmsÃ˝¡Ã¡©´sV gRiªRΩLiÕ‹[ xmsbPË™´sV¤À¡LigSÕfi, ’d¡x§¶¶¶L`i, gRiV«¡LSª`Ω LSuÌy˚áNRPV FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[}qs™yLRiV. @NRP‰≤R∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ N][≤T∂zmsÃ˝¡Ã¡ μ≥R∂LRi xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. ˙ÀÿLiVVáL`i ¿¡N`P DªRΩˆºΩÚNTP LRiW.6 ™´sLRiNRPV ≈¡LRiË™´soªRΩVLi¤…¡[ •¶¶¶øR¡Lkiá ™yLRiV LRiW.6 ©´sVLi¿¡ LRiW.7áNRPV ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xmsáV NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ @™´sVV¯ªRΩV©yıLRiV. ˙ÀÿLiVVáL`i N][Œ˝œ¡ FnyLSáV ALÛjiNRP ©´suÌyáՋ[ •¶¶¶øR¡LkiáV NRPW≤y Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡Vc©yıLiVV. •¶¶¶øR¡LkiáNRPV ªRΩ÷˝¡ N][Œ˝œ¡©´sV NRPWLRiVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ N]ªRΩÚgS N][≤T∂zmsÃ˝¡Ã¡V N]©´s≤y¨sNTP FnyLRiLi xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRi •¶¶¶øR¡Lki£qs ™yLjiμj∂ GNRPøR¡˙ªyμ≥j∂xmsªRΩ˘Li

NS™´s≤R∂Liª][ ªRΩ÷˝¡ N][Œ˝œ¡ß, ¤Õ¡[∏R∂VL`i ¿¡N`Pá μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡VªRΩV©yıLRiV. μyflÿ μ≥R∂LRi |msLRigRi≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV NSLRifl·™´sVLi»¡Vc©yıLRiV. ©´suÌyáՋ[ D©´sı F¢÷dÌ¡˚á ™yLjiNTP ªRΩ÷˝¡ N][Œ˝œ¡ß, ¤Õ¡[∏R∂VL`i ¿¡N`Pá μ≥R∂LRi |msLRigRi≤R∂Li ™´sVLjiLiªRΩ xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. FsgRiV™´sVªRΩVá xmns÷¡ªRΩLigS ˙xmsxqsVÚªRΩLi r°∏R∂W ZNP[N`P áÀ≥œ¡˘ªRΩ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ªRΩgÊjiLiμj∂. r°∏R∂WZNP[N`P Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[Æ©s[ NTPÕ‹[NRPV LRiW.18 ©´sVLi¿¡ LRiW.32áNRPV |msLjigjiLiμj∂. Æ™s[LRiVaRP©´sgRi zmsLi≤T∂ LRiW.16 ©´sVLi¿¡ LRiW.28áNRPV, F~μÙR∂VºΩLRiVgRiV ≠sªRΩÚ©yá zmsLi≤T∂ LRiW.8 ©´sVLi¿¡ LRiW18áNRPV, ¬ø¡[xms LRiW.15 ©´sVLi¿¡ LRiW.24áNRPV |msLjigSLiVV. Æ™sVVNRP‰«‹©´sıáV NRP¨dsxqs μ≥R∂LRi NTP*Li…ÿáVNRPV LRiW.1200. C zqÛsºΩÕ‹[ gRiV≤ÔR∂V μ≥R∂LRi NRP¨dsxqsLi LRiW.2.50 á’≥¡}qsÚÆ©s[ ¤Õ¡[∏R∂VL`i Fny™±sVá ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáNRPV gji»Ì¡VcÀÿ»¡™´soªRΩVLiμj∂. NS¨ds, ¡z§¶¶¶LRiLigRi ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ gRiªRΩ Æ©sá gRiV≤ÔR∂V μ≥R∂LRi LRiW.1.80 DLi≤R∂gS ˙NRP™´sVLigS |msLjigji LRiW.2.30áNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. μyflÿ μ≥R∂LRiª][ Fy»¡Vc ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiáV |msLRigRi≤R∂Li, NRPW÷d¡Ã¡ N]LRiªRΩ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s≠s xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ™´sLRiNRPV ˙ÀÿLiVVáL`i N][Œ˝œ¡NRPV xqs\lLi©´s μ≥R∂LRi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xqsV™´sWLRiV 6 |msμÙR∂ N][Œ˝œ¡ FnyLSáV, ™´sLiμR∂NRPV \|msgS ¿¡©´sı FnyLSáV ™´sVWªRΩxms≤ÔyLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 10 áORPQáNRPV \|msgS ˙ÀÿLiVVáL`i N][Œ˝œ¡©´sV FnyLRiLiáՋ[ |msLiøR¡VªRΩV©yıLRi¨s @LiøR¡©y. ™y…”¡NTP ª][≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmsLkiªRΩLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiá©´sV |msLiøR¡≤R∂Li F¢÷dÌ¡˚ LRiLigS¨sı NRPVLigRiμk∂xqsVÚ©´sıμj∂.

eT+∫˙{ÏøÏ e´ekÕj·T u≤e⁄˝Ò ~≈£îÿ eT<ä´+ ã+<é‘√ _HêMT\ –\–\

˙gS™´sWÕ˝‹[ FsLi≤T∂F°LiVV©´s Àÿ™´soá rÛy©yÕ˝‹[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS ™´s˘™´sry∏R∂V Àÿ™´soáV @ÆμÙ∂NRPV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿ Àÿμ`∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ™yLS¨sN]NRPryLji ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS @™´soª][Liμj∂. @≠s NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsLjixms≤R∂V @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Fsry=lLi{qsˆ «¡ÕÿáV ™´sVVÆ©s[ıLRiVNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sıxmsˆ…”¡NUP ™y…”¡¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV @Liμj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRi¨s ˙xms«¡Ã¡V Àÿx§¶¶¶»¡LigSÆ©s[ ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿ©´sV≤T∂ ˙xmsªyFy¨sNTP ¬ø¡LRiV™´soáV, NRPVLi»¡Õ˝‹[¨s ¨dsLRiV @≤R∂VgRiLi»¡≤R∂Liª][ À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV FyªyŒœ¡LiÕ‹[NTP ¬ø¡[LSLiVV. Àÿ™´soáV, À‹[L˝RiV FsLi≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V gRiVZNP‰≤R∂V ¨ds…”¡ N][xqsLi ™´s˘™´sry∏R∂V Àÿ™´soá©´sV A˙aRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. @LiæªΩ[NSμR∂V À‹[L˝Ri ™´sμÙR∂ gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ NRPW˘ NRP≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ F~μÙR∂Liªy NRPW÷d¡©y÷d¡ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s LS˙ªRΩLiªy ¨ds…”¡¨s æªΩøR¡VËN][™y÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. B…‘¡c™´sá L][…”¡ ¡Li≤R∂ ªRΩLi≤yÕ‹[ J gjiLji«¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ªRΩ©´s lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ ÀÿáV≤T∂¨s ºdΩxqsVNRPV¨s ¨ds…”¡ N][xqs ™´s˘™´sry∏R∂V Àÿ≠s ™´sμÙR∂NRPV Æ™sŒ˝œ¡gS ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩVÚ @LiμR∂VÕ‹[ xms≤T∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ≠suyμR∂ xqsLixmnsV»¡©´s ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ª][ Fy»¡Vc ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 21 ˙gS™´sWáV, 125 ªRΩLi≤yáV D©yıLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi 301 À‹[L˝RiNRPV gS©´sV xqsgS¨sNTP \|msgS Lji}msL˝RiNRPV gRiVLjiNSgS, 30 À‹[L˝RiV xmspLjiÚgS FsLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. @Õÿlgi[ 135 Àÿ™´soáNRPVgS©´sV 38 Àÿ™´soÕ˝‹[ øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV ¤Õ¡[μR∂V. xqsgS¨sNTP \|msgS ˙gS™´sWáV ºdΩ˙™´s ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂¨s FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLiVV. A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[ @ÆμÙ∂Àÿ™´soá©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s ¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı ˙xms«¡Ã¡NRPV ¨dsLRiLiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsºΩ Æ™s[xqs≠sÕ‹[©´sW ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡WÆ©s[ D©yıLRiV. @LiVV©y aSaRP*ªRΩ xmsLjiuy‰LRi ™´sWLÊSáV @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡WxmsNRPVLi≤y ªRΩWªRΩW ™´sVLi˙ªRΩLigS ¨dsŒ˝œ¡Liμj∂Li¿¡ ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPVLi»¡Vc©yıLRiV.

≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ æªΩáVxmso LRiLigRiV lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVμyLRiVá }msLji»¡ Fs™´slLi™´sLRiV ™y˘FyLRiLiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩVLiμk∂ ¨sgÊRiV æªΩ[¤Õ¡[Ë ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂. ≠ds…”¡ @™´sVáV Õ‹[Æ©s[ C —¡Õ˝ÿª][ xqs•¶¶¶ xmsáV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Æ™sVLRiVxmsoμy≤R∂V áV ¬ø¡[aS LRiV. C —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 81 æªΩáVxmso LRiLigRiV lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVá }msLji»¡ \¤Õ¡|qs©´sV=áV F~Liμj∂©´s »˝¡Vc NRPW≤y ˙Fyμ≥R∂≠sVNRPLigS ¨slLÙi[bPLiøyLRiV. GáWLRiV ™´sVμR∂˘Li ≤T∂F° xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 45, øygRiÃ˝¡V ™´sVμR∂˘Li ≤T∂F° xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ™´sVL][ 36 NRP÷¡zms 81 ™´sVLiμj∂ C ≠sμ≥R∂LigS áW£ms\¤Õ¡©±sÕ‹[ NTPN`PNRPV æªΩLRi¤Õ¡[FyLRi¨s NRPW≤y ¨sgÊRiV æªΩ[÷¡ËLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠dsLjiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPVáV ªRΩ™´sV ≠søyLRifl·NRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li, Fs™´sLRiV ’¡©y≠dsVÕ‹[, Fs™´sLRiV @xqs\¤Õ¡©´s \¤Õ¡|qs©´sV=μyLRiVÕ‹[ æªΩ[¤Õ¡[ËLiμR∂VNRPV ≠dsáVgS INRP ˙xmsæªΩ[˘NRP ™´sp˘•¶¶¶¨sı NRPW≤y ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. C˙NRP™´sVLiÕ‹[Æ©s[ xqsV™´sWLRiV 66 ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿáNRPV r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¬ø¡[ ˙xmsºdΩL][«¡Ÿ B¬ø¡[Ë ™´sVμR∂˘Li rÌyN`P= xqsLRixmnsLS©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[xqsWÚ A Æ™s[VLRiNRPV @μ≥j∂NSLjiNRPLigS DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki @∏R∂W˘LiVV. ™´sVμR∂˘Li ’¡©y≠dsVá\|ms G{qs’d¡ N]ªRΩÚ FsªRΩVÚgRi≤R∂ Æ™s[zqsLiμj∂. ™yLji¨s DøR¡VËÕ‹[NTP Õÿlgi[LiμR∂VNRPV xqsLjiN]ªRΩÚ ™´sp˘x§¶¶¶™´sVW xms¨sıLiμj∂. gRi≤T∂¿¡©´s N]¨sı ™´sWryáVgS ’¡©y≠dsVáV DøR¡VËÕ‹[NTP LSNRPVLi≤y ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı \Æ™s©´sLi\|ms μyμyxmso NRPÆ©sıQ˙LRi¤«¡[zqsLiμj∂. ªRΩ™´sV ≠søyLRifl·NRPV xqsx§¶¶¶NRPLji}qsÚ xqslLi[xqsLji.. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ æªΩáVxmso LRiLigRiV NSLÔRiVá }msLji»¡ \¤Õ¡|qs©´sV=áV F~Liμj∂©´s uyxmsoá¨sıLi…”¡NUP A∏R∂W ≤T∂F°Ã¡ μy*LS ˙xmsºdΩL][«¡Ÿ B¬ø¡[Ë xqsLRixmnsLS\|ms ¨s}tsQμ≥y«Ï¡Ã¡V ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. A Æ™s[VLRiNRPV INRP‰ xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ 66 ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ A Æ™s[VLRiNRPV ªy–d¡μR∂VáV B¿¡ËLiμj∂.ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVVgji}qsLiμR∂VNRPV 45 L][«¡ŸÃ¡V ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ C FsªRΩVÚgRi≤R∂ Æ™s[zqsLiμj∂. @xqs¤Õ¡[ ™y˘FyLSÕ˝‹[ ªy™´sVV ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yı™´sV¨s INRP\Æ™sxmso gRigÊ][áV |ms≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS BxmsˆV≤R∂V C N]ªRΩÚ N][fl·Li NRPW≤y A≠sxtsQ‰QX ªRΩ\Æ™sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ªy™´sVV ≠søyLRifl· N]©´srygjixqsVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáVxmso LRiLigRiV NSLÔRiVáª][ \¤Õ¡|qs©´sV=áV F~Liμj∂©´s N]LiμR∂LRiV ªRΩ™´sVNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡NRPF°™´s≤y¨sı G{qs’d¡ ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡Vc xqs™´sW øyLRiLi. ™´sVVgjiLixmsoÕ‹[Æ©s[ BÕÿLi…”¡ A»¡LiNSáV FsμR∂VLRiVNS™´s≤R∂Li xms»˝¡ xqsLRi*˙ªy DªRΩ‰LihRi N]©´srygRiVª][Liμj∂.


™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı \lLiªRΩVáV ≈¡™´sV¯Li, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô): C μR∂Fny ª]áNRPLji {qs«¡©±s ™´sVVLiμR∂xqsVÚgSÆ©s[ Æ™sVVμR∂á ™´soªRΩVLiμR∂¨s ™yªy™´sLRifl· aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV xqsW¿¡xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ Fy»¡V @≤R∂Fy μR∂≤R∂Fy ™´sL<SáV xms≤R∂VªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ \lLiªRΩVáV ™´s˘™´sry∏R∂Vxms©´sVáNRPV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ NRPW≤y \lLiªRΩVáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[}qs xms¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sVLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡c\ZNPc©y xqsˆLiμj∂Li¿¡ Ccxmsx§¶¶¶fl‘·Ã¡ Dxmsπ∏∂WgSá\|ms \lLiªRΩVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Liª][Fy»¡Vc, @¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[©´sW xmsx§¶¶¶fl‘·Ã¡ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[}qsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡= DLiμj∂. C G≤yμj∂ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS LRiW.1055 N][»˝¡ xmsLi»¡ LRiVflÿá©´sV B™y*á¨s áORPQ ˘Li ¨sLÒRiLiVVLiøR¡gS BLiμR∂VÕ‹[ 75

aSªRΩLi ≈¡Lki£mnsÕ‹[ B™y*á¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i Àÿ˘LiNRPL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLiøR¡»¡Li «¡LjigjiLiμj∂. NS¨ds BLiμR∂VN][xqsLi Àÿ˘LiNRPL˝RiV ≠s≤T∂≠s≤T∂gS LRiVfl· ˙xmsflÿ◊¡NRP ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVN][NRPF°™´s»¡Liª][ Bxmsˆ…˝‹[ LRiVflÿá ™´sVLi«¡⁄LRiV «¡Ljilgi[ ø≥y∏R∂VáV NRP¨szmsLiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. LRiVflÿá ™´sVLi«¡⁄LRiVÕ‹[ ˙xms™´sVV≈¡ Fy˙ªRΩ F°ztsQLi¬ø¡[ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂ xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiNRPV Æ©s[…”¡ ™´sLRiNRPV ≈¡Lki£mns LRiVfl· ˙xmsflÿ◊¡NRP zqsμ≥ÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s»¡Li gRi™´sV©yL>RiLi. 105 xqsLixmnsWá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 1.20 áORPQá ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiNRPV μy*LS LRiVflÿáV F~μy÷¡= DLiμj∂. gRiªRΩ ≈¡Lki£mnsÕ‹[ LRiW. 300 N][»˝¡ LRiVflÿáV @Liμj∂Li¿¡©´s ≤U∂{qs{qs’d¡ C ryLji BLiNS LRiVfl·Ã¡OSQQ˘¨sı ¨sLÙSLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V.

ˇø£]øÏ rÁe >±j·÷\T ;s¡÷ÿsY, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô):Á|üuÛÑT‘·«+ uÀ<ÛäHé &ç$»Hé˝À >∑\ md”Z ÁbÕ+‘·+ qT+&ç ÇdüTø£ nqTeT‹ Çe«&É+‘√ <äT]ÿ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ edüTÔHêï @|æ 27 {Ï{Ï 355 ÇdüTø£ ˝≤Ø s¡Vü≤<ë]ô|’ ì*∫ ñqï Ä{À≈£î &Ûû ø=q&É+ e\¢ Ä{À Á&Ó’esY yÓ÷Vü≤Hé≈£î rÁe >±j·÷\T ø±e&É+‘√ 108 n+ãT˝…Hé‡ <ë«sê u≤qT‡yê&É @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ ;s¡÷ÿsY môd’‡ eT<ÛäTdüT<ÛäHé ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø£fi¯ó¢ |òüTs¡¸D˝À ˇø£ÿ]øÏ rÁe >±j·÷\T ;s¡÷ÿsY, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô):ø£è‹eT, #Ó≥Tº ø£fi¯fi¯fl e÷eTT\T |òüTs¡¸D˝À >ö&é\˝À qπs+ <äsY>ö&é(35) ‘·\≈£î rÁe >±j·÷˝…’q≥T¢ ≈£î≥T +ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.á |òüTs¡¸D eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥\≈£î »]–+<äHêïs¡T. u≤ qT‡yê&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£\T¢ >∑T‘êÔ<ës¡T\T ø±X¯ >ö&é, ø£s¡íø£+{Ï n+C≤>ö&é\T ‘·\≈£î ã\yÓTÆq >±j·÷\T #˚j·T&É+‘√ |ü]dæú‹ $w üeT+>± ñ+&É&É+‘√ u≤qT‡yê&É @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ 108 n+ãT˝…Hé‡ <ë«sê ‘·s¡*+ ∫q ≥T¢ ù|s=ÿ Hêïs¡T.;s¡÷ÿsY môd’‡ eT<ÛäTdüT<ÛäHé ¬s&ç¶ bò˛Hé <ë«sê $es¡D ø√s¡>± Ç<ä›] qT+&ç $e sê\T ùdø£]+∫q ‘·sê«‘· Hê´j·T+ me] Á|üø£ÿq ñ+≥T+<√ yê]øÏ Hê´j·T+ #˚≈£L s¡TÑê eTHêïs¡T.

$<äT´‘Y düs¡Tÿ´{Ÿ‘√ u≤*ø£ eTè‹ ;s¡÷ÿsY, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô):Ç+{À¢ ~q #·s¡´˝À uÛ≤>∑+>± ãs¡+m&û¢ Á>±eT+˝À |ü¢>¥ |ò”E˝À ô|&ÉT‘·÷ $<äT´‘Y düs¡Tÿ´{Ÿ‘√ ãT< Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30 >∑+≥\≈£î eTT‘·´+ dü«|üï (15) eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´ \T ‘Ó*bÕs¡T.eTè‘·Tsê* ‘·+Á&ç >∑+>±<ÛäsY eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.eTè‘·Tsê*øÏ ‘·*¢ \ø°Î, Ç<ä›s¡T k˛<äs¡T\T ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\H˚ yê&Ü*:@y√ dü+E eT<ä÷ïsY, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô):¬s’‘·T\T ‘·eT |ü+≥bı˝≤˝À¢ ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\H˚ yê&Ü\ì eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] dü+E ‘Ó* bÕs¡T.¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝À ãT<Ûäyês¡+ yÓTT>±, &=+^¢ Á>±e÷˝À¢ Äj·Tq bÕ˝§Zì ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\T ô|]–q <äècÕº´ ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä e]àø£+ b˛düTºqT ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\qT yê&ç s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄\qT ‘·–ZùdÔ |ü+≥ ~>∑Tã&ç ô|s¡T>∑T‘·T+<äì dü÷∫+#ês¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T \≈£î dü_‡&çô|’ e´ekÕj·T |üìyÓT≥T¢ n+~ düTÔ+<äì, ¬s’‘·T\T Bìì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√ yê\ì dü÷∫+#ês¡T.¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À¢ |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±], e÷¬sÿ{Ÿ XÊK, $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹ HÓ\ 25˝À>± $<äT´‘Y _\T¢\T #Ó*¢+#·+&ç eT<ä÷ïsY, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‹ HÓ\ 25˝À>± $<äT´‘Y _\T¢\T #Ó*¢+∫ n<äq|ü⁄ »] e÷Hê |ü&É≈£î+&Ü #·÷düTø√Äe\ì Á{≤Hé‡ø√ @Ç Áoìyêdt ‘Ó*bÕs¡T.Çø£ qT+∫ $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ‘·eT $<äT´‘Y _\T¢\T #Ó*¢+∫q≥¢sTT‘˚ πø{≤–] eHé≈£î s¡÷.35, πø{≤–] 2≈£î s¡÷.50 n<äq|ü⁄ düsY#êØ® |ü&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.e#˚à HÓ\ 20 ˝À>± _\T¢\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì 25 ˝À>± _\T¢\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T.

40 ÇdüTø£ ˝≤Ø\T $&ÉT<ä\ eT<ä÷ïsY, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô):eTVü‰sêÁwüº qT+∫ sêÁwüº+˝ÀøÏ &É÷|æ¢πø{Ÿ y˚ _\T¢\‘√ edüTÔqï 54 ˝≤Ø\qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ+ø£≥j·T´ |ü≥T≈£îHêïs¡T. |ü≥T ≈£îqï ˝≤Ø\≈£î dü+ã+~Û+∫q y˚ _\T¢\T Hê+ <˚&é n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T.yê{Ï˝À 40 ˝≤Ø\ y˚ _\T¢\T dü¬s’qy˚qì nø£ÿ&ç n~Ûø± s¡T\T <ÛäèMø£]+#·&É+‘√ yê{Ï˝À 40 ˝≤Ø\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.eT]ø=ìï ˝≤Ø\qTeT<ä÷ïsY e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À ñ+#êeTì yê{Ï y˚ _\T¢\T dü¬s’qyÓ’‘˚ |ü+|ækÕÔeTì ‘·Vü≤o˝≤›sY ‘Ó*bÕs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\T |ü]o*+∫q m+|æ&çy√ eT<ä÷ïsY, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+ Á<ä+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] q≥sêCŸ |ü]o* +#ês¡T.ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì yÓTÆdüeTà #Ós¡Te⁄ ¬s’‘·TyêsYô|+≥˝À »s¡T>∑T‘·Tqï eT{Ϻ ‘·e«ø£+ |üqT\qT Äj·Tq |ü]o*+∫ q\¢eT{Ϻì ø£≥ºô|’ y˚j·÷\ì dü÷∫+ #ês¡T.y˚dü$ ø±\+˝À m+&É¢ y˚&çì #·÷dæq Á|üuÛÑT‘·«+ |üì düeTj·T+ ‘·–Z+∫, ≈£L©πs≥T¢ ô|+∫q≥T¢ Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.eT+&É\ πø+Á<ä+˝À 80 Á>∑÷|ü⁄\ ñbÕ~Û ≈£L©\T |üì #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä eT+&É\+˝Àì nìï Á>±eT|ü+ #êsTT ‘·T˝À¢ |üqT\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·T q‘√bÕ≥T ñbÕ~Û Vü‰MT dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¿¡ªRΩWÚLRiV, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô): C ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ xqs’¡=≤U∂ª][ xmsLi{msfl‘· ¬ø¡[}qs Æ™s[LRiVZaP©´sgRi ≠sªRΩÚ©y¨sı \lLiªRΩVáNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ™´soLiÆ≤∂[≠sμ≥R∂LigS øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVá©´sV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV Fs£qs.ryᯩ±s AL][NRP˘LS«fi AÆμ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂V xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ª][Fy»¡V μy¨s @©´sV ¡Liμ≥R∂aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. gRiªRΩ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s Õ‹[ \lLiªRΩVáNRPV Æ™s[LRiVZaP©´sgRi ≠sªRΩÚ©´s N]LRiªRΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y 93,755 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß xmsLizmsfl‘· «¡LjigjiLiμR∂¨s, C ≈¡Lki£mns Õ‹[ NRPW≤y 1,10,000 ™´sLRiNRPV ≠sªRΩÚ©´s xqsLRixmnsLS GLSˆ»˝¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. Æ™s[V (C) ™´sWxqsLi 25Õ‹[xmso ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s gji≤ÔR∂iLigRiVÕ˝‹[ Æ™s[LRiVZaP©´sgRi @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ™´soLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s, ≠sªRΩÚ©´s xmsLizmsfl‘· æªΩ[μk∂áV ªRΩ*LRiÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, 17 y˚T 2012

ÇdüTø£ ˝≤Ø Ä{À≈£î &Ûû

≈¡Lki£mnsNRPV Æ™s[LRiVaRP©´sgRi ≠sªRΩÚ©yáV lLi≤U∂ ¬ø¡[∏R∂VLi≤T∂: NRP¤Õ¡NÌRPL`i

øR¡…Ìÿá\|ms ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiøR¡VN][™y÷¡ GáWLRiV, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô): ˙gS≠dsVfl· ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V øR¡…Ìÿá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiF~Liμj∂LiøR¡VNRPV¨s øR¡»Ì¡xmsLRiLigS xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ ©y˘∏R∂V }qs™yμ≥j∂NSLRi xqsLixqÛs NSLRi˘μR∂Lji+ {qs¨s∏R∂VL`i zqs≠sÕfi ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ zms. áOUPQ ¯aSLRiμR∂ zmsáVxmso¨søyËLRiV. —¡Õ˝ÿ N][LÌRiV A™´sLRifl·Õ‹[¨s —¡Õ˝ÿ ©y˘∏R∂V }qs™yμ≥j∂NSLRi xqsLixqÛs xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ©y˘∏R∂V ≠s«Ïÿ©´s xqsμR∂xqsV=NRPV AÆ™sV @μ≥R∂˘QORPQªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS áOUPQ ¯ aSLRiμR∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æ©s[…”¡ xqs™´sW«¡LiÕ‹[ A≤R∂ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV NRP¨dsxqs ≠sμR∂˘ øyÕÿ @™´sxqsLRi™´sV¨s, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ¨sªRΩ˘ “¡≠sªRΩLiÕ‹[ FsμR∂VL]‰Æ©s[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡…Ìÿá\|ms NRP¨dsxqs xmsLji«Ïÿ©´sLi F°Liμj∂ ™´soLi≤yá©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ≠s™yx§¶¶¶ xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ ™´sLRiNRP»¡ıLi ≤T∂™´sWLi≤R∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li øR¡»Ì¡xmsLRiLigS Æ©s[LRi™´sV¨s @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV À≥œ¡LRiÚ, @ªRΩÚ™´sW™´sVáV, NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V Àÿμ≥R∂áV |ms»Ì¡≤R∂Li, z§¶¶¶LizqsLiøR¡≤R∂Li, gRiXx§¶¶¶ z§¶¶¶LixqsøR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi Æ©s[LRi™´sV©yıLRiV. NSÕÿ©´sVgRiVfl·LigS ™´sWLRiVªRΩV©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá μR∂XuÌy˘ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ LRiORPQfl· N]LRiNRPV ™´sVLji¨sı N]ªRΩÚ øR¡…ÌÿáV ˙xmsÆ™s[aRP |ms»Ì¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s æªΩáVxqsVNRPVLi¤…¡[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. lLiLi≤R∂™´s @μR∂©´sxmso «¡Ÿ≤T∂ztsQ∏R∂VÕfi Æ™sVVμR∂…”¡ ªRΩLRigRiºΩ Æ™s[V—¡}qÌs˚…fi zqs|§¶¶¶ø`¡ xms™´s©±s NRPV™´sWL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LS«¡˘LigRiÕ‹[ x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V , Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV, xmsLjiFyá©´s ™´s˘™´sxqÛs μy¨s

Fy˙ªRΩ G ≠sμ≥R∂LigS xms¨s¬ø¡[∏R∂WáƩs[ @LiaSáV F°LiμR∂VxmsLRiË≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, LS«ÿ˘LigRiLiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV, zmsÃ˝¡Ã¡NRPV |msμÙR∂{ms»¡ Æ™s[aSLRi©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ªRΩ™´sV x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V æªΩáVxqsVNRPV¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥j∂Liøyá¨s xms™´s©±s NRPV™´sWL`i xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙zms¨s=xmsÕfi «¡⁄¨s∏R∂VL`i zqs≠sÕfi ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ xtsQ≠sV¯ xmsLki*£qs xqsVÕÿÚ©y ¤À¡[gRiLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øR¡»Ì¡Li @Li¤…¡[ xqsV¨sıªRΩ\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂V™´sV¨s, FsμR∂V…”¡ ™´sV¨sztsQNTP •¶¶¶¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩxmsˆ¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li øR¡»Ì¡Li ™´sVV≈¡˘ áORPQfl·™´sV¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. zmsÃ˝¡Ã¡V xqsªRΩˆQ˚™´sLRiÚ©´s NRP÷¡gji™´soLiÆ≤∂[Õÿ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV bPORPQfl· B™y*á©yıLRiV. Gμj∂ ªRΩxmsˆV, Gμj∂ IxmsˆV @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ¿¡©´sı zmsÃ˝¡Ã¡NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøyá¨s, øR¡»Ì¡Li xqs™´sW«ÿ¨sNTP ªRΩ÷˝¡ÕÿLi…”¡μR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ {qsÚQ˚ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂lLiNÌRPLRiV LSxmnsV™´sLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @LigRi©±s™y≤T∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV øR¡…Ìÿá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s F°LiμR∂≤R∂Li μy*LS ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li Æ™s÷˝¡≠sLRiVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. øR¡…Ìÿáxms»˝¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV \¬ø¡ªRΩ©´s˘ NRP÷¡gjixqsWÚ ™yLji¨s xqsWˆQQLjiÚ ™´sLiªRΩLigS ºdΩLjiËμj∂μÙj∂ xqs™´sW«¡ @À≥œ¡V˘©´sıºΩNTP μ][x§¶¶¶μR∂xms≤yá¨s N][LSLRiV. ©y˘∏R∂V™yμj∂ ˙ ¡x§¶¶¶¯Li ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øR¡»Ì¡Li INRP A∏R∂VVμ≥R∂Li ÕÿLi…”¡≠s C A∏R∂VVμy¨sı @ªRΩ˘™´sxqsLRi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[Õÿ ªRΩxmsˆ ˙xmsºΩ ¿¡©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡LSμR∂©yıLRiV. NRPV»¡VLi ¡™´sVLi¤…¡[ FyhRiaSá¨s, ™´sWªRΩX™´sVWlLi[Ú gRiVLRiV™´s¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

©´sNTP÷d¡ Lji—¡}qÌs˚xtsQ©˝´s\|ms «ÿ˙gRiªRΩÚ : Äغ@ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sNTP÷d¡ ™yx§¶¶¶©yá Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s xms˙ªyáV NRPáNRPáLi xqsXztÌsQxqsVÚ©yıLiVV. ©´sNTP÷d¡ Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±sáNRPV LRi™yflÿ aS≈¡ NSLS˘Ã¡∏R∂WáV @≤ÔygS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ «ÿ˙gRiªRΩÚgS DLi≤yá¨s Fs™´sLji¨ds ©´sÆ™sVV¯μÙR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. G¤«¡Li»˝¡ ™´s˘™´sxqÛs, @Liμj∂©´s NS≤T∂NTP μR∂Li≤R∂VNRPVÆ©s[ ≠sμ≥y©´sLi @Li≤R∂ª][ @μ≥j∂NSLRiVáV xqsx§¶¶¶NRPLjixqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡NRPV, μ]LigRiáNRPV Bμj∂ @Liμj∂™´s¿¡Ë©´s @™´sNSaRPLiÕÿ ™´sWLjiLiμj∂. —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μR∂Li Õ‹[ ≤T∂xmsp˘…‘¡c ˙…ÿ©±s=F°LÌRiV NSLS˘Ã¡∏R∂VLi, À‹[μ≥R∂©±s, ALRiW¯L`i, NS™´sWlLi≤ÔT∂ ∏R∂VW¨s…fi NSLS˘Ã¡∏R∂WáV ZNP[Li˙μyáV gS ©´sNTP÷d¡ Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±sáV xmso»Ì¡Vc N]xqsVÚ©yıLiVV. LRi™yflÿ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Liª][ A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ LRi™yflÿ aS≈¡ Æ™sÀfi\|qs…fi ©´sVLi¿¡ N]LiμR∂LRiV ©´sNTP÷d¡ AL`i{qs áV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™yLjiNTP N]Li μR∂LRiV LRi™yflÿ aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV ª][≤R∂™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sNTP÷d¡ AL`i{qsáNRPV N] μR∂™´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][Liμj∂. @xqsáV ™y x§¶¶¶©´sμyLRiV≤R∂V Fs™´s*L][ @¨s æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi ≤y ©´sNTP÷d¡ AL`i{qsá©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™y…”¡¨s ºdΩxqsVNRPV¨s LRi™yflÿ aS ≈¡ NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV Æ™s◊¡æªΩ[ gS¨ds C ≠s xtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ALRiW¯L`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ μj∂™yŒœ¡ ºdΩzqs©´s J ˙…ÿNÌRPL`i u°LRiWLi ∏R∂V«¡™´sW¨s ˙…ÿNÌRPL`iá N]©´sVg][áVNRPV ©´sNTP÷d¡ AL`i{qsá©´sV ™y≤R∂≤R∂Æ™s[V ˙xmsμ≥y©´sNSLRifl·Li. ©´sNTP÷d¡ AL`i{qsáª][ ˙…ÿNÌRPQL˝Ri N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc øR¡WxmsoªRΩW xmsáV Àÿ˘LiNRPVáNRPV, xmsáV ™yx§¶¶¶©´s \|mns©y©±s= xqsLixqÛsá©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. \|mns©y©±s= ∏R∂V«¡™´sW©´sVáNRPV ©´sNTP÷d¡ AL`i{qsá©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s Fs{qsˆ ™´sμÙR∂NRPV xmsLRiVgRiVáV ºdΩ∏R∂V ≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. ZNP[™´sáLi A INRP‰ ˙…ÿNÌRPL`i u°LRiWLi

∏R∂V«¡™´sW¨s 50 áORPQá ™´sLRiNRPV ©´sNTP÷d¡ AL`i{qsáª][ NRPVøR¡VË…‹[zms |ms…Ì”¡ xmsLSLki @LiVV©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡=Liμj∂.@LiæªΩ[gSNRPVLi≤y, |qsNRPLi≤`∂ •¶¶¶˘Li≤`∂ ™yx§¶¶¶©yá ™´sW»¡Vc©´s rygRiVªRΩV©´sı μR∂Liμy NRPW ≤y ©´sNTP÷d¡ AL`i{qsáª][Æ©s[ rygRiVªRΩVLiμR∂Æ©s[ ™yμR∂©´sáV D©yıLiVV. B…‘¡c™´sá \¤À¡N`P μ]Li gRiªRΩ©yá Fyáˆ≤T∂©´s ™yLji ™´sμÙR∂ ry*μ≥k∂ ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı \¤À¡N`P ªyáVNRPV xms˙ªyáVxmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s F°÷d¡xqsVáV uyN`P ºΩ ©yıLRiV. \¤À¡N`PNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s ©´sLi ¡L`i @Li ¡zqs≤yL`i NSLRiVNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂ NS™´s≤R∂Æ™s[V ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·Li. C G≤yμj∂ zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[ ≤T∂xmsp˘…‘¡c ˙…ÿ©±s=F°LÌRiV NS LS˘Ã¡∏R∂VLi G™Ø[ xqsLiªRΩNS¨sı J ALÌkiG G¤«¡Li…fi Fn°LÍRiLki ¬ø¡[zqs LRiWLRiÕfi F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©±sÕ‹[ ¬ø¡N`P ÷¡xqÌsVÕ‹[ D©´sı ˙…ÿNÌRPL`iNRPV Lji ÷d¡«fi ALÔRiL`i= Bxtsw˘ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V @ xmsˆ…˝‹[ |msμÙR∂ μR∂V™´sWLRiÆ™s[V ¬ø¡Ã¡lLi[gjiLiμj∂. C xmnsV»¡©´s ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡ xms≤R∂NRP ™´sVV iLiÆμ∂[ ©´sNTP÷d¡ AL`i{qsá |msμÙR∂ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li  ¡∏R∂V»¡NRPV F~NTP‰Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sNTP÷d¡ Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±sá Àÿμ≥j∂ªRΩVá «ÿ’¡ªyÕ‹[ ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVáª][ Fy»¡Vc Àÿ˘LiN`PáV, \|mns©y©±s= xqsLixqÛsáV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sNTP÷d¡ ¤À¡≤R∂μR∂ FsLiªRΩ ºdΩ˙™´sLigS DLiμ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sáLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s A©±s\¤Õ¡©±s ≠s μ≥y©´sLi @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡NRPV NSxqsVá xmsLi»¡ xmsLi≤T∂r°ÚLiμj∂. A©±s\¤Õ¡©±s ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ ©´sNTP÷d¡ AL`i{qsáV xqsXztÌsQLi¿¡ @μ≥j∂NSLRiVá xqsLiªRΩNSáNRPV μ≥k∂»¡VgS Fn°LÍRiLki xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[ xqsWÚ @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡V NSxqsVá xmsLi»¡ xmsLi≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. @xqsáV ™yx§¶¶¶©´s ∏R∂V«¡™´sW ¨s rÛy©´sLiÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV ª][¿¡©´s ™yLji }msL˝Ri ª][ ZNP[™´sáLi INRP‰ ≤y…fi æªΩ[≤yª][ ©´sNTP÷d¡ AL`i{qsáV xqsXztÌsQxqsWÚ NRPáNRPáLi xqsXztÌsQxqsVÚ©yıLRiV.

AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂NRPV μR∂WLRiLigS ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsªy£ms lLi≤ÔT∂ NRPLRiWıáV, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô):AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂ ¨sπ∏∂W«¡NRPLÊRi ˙xmsøyLRi xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡ NRP¨ds*©´sL`igS D©´sı ™´sVLi˙ºΩ GLSxqsV ˙xmsªyxmslLi≤ÔT∂ BLiNS ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μj∂gRiNRPF°™´s≤R∂Li NSLi˙lgi£qs NSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. J \Æ™sxmso «¡gRi©±s μR∂WxqsVNRPV¨s F°ªRΩVLi¤…¡[ A∏R∂V©´s ™´sW˙ªRΩLi ˙xmsøyLRiLi \Æ™sxmso μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂NRPV GLSxqsV μR∂WLRiLi AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ˙xmsøyLRi NRP≠sV…‘¡ NRP¨ds*©´sL`i ™´sVLi˙ºΩ GLSxqsV ˙xmsªyxmslLi≤ÔT∂ FsLiμR∂VNRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡V©yıLRi©´sıμj∂ øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. NSLi ˙lgi £qs @À≥œ¡˘LÛji gRiLigRiVá˙xmsªyxmslLi≤ÔT∂NTP @Li≤R∂ gS ¨sá™y÷¡=©´s ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsøyLRiLi ˙xms xqsVÚªRΩLi ÀÿgS ExmsLiμR∂VNRPV©yı BLiNS xmspLjiÚgS LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gRiNRPF°™´s≤R∂Li\|ms xmsáV ≠s™´sVLRi+áV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ÀÿgS ™´sVV¨sgji©´s gRiLigRiVá ™´sVLi˙ºΩ GLSxqsV xqsx§¶¶¶NSLRiLi N][LRiNRPF°™´s≤R∂Æ™s[V NS LRifl·™´sV©´sı ≠s™´sVLRi+áV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ¬ø¡©´sıZNP[aRP™´slLi≤ÔT∂, ™´sVLi˙ªyá∏R∂VLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Àÿá©ygjilLi≤ÔT∂ BμÙR∂LRiW «¡gRi©±s «¡»Ì¡VÕ‹[¨s xqs À≥œ¡V˘¤Õ¡[. IZNP[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ºdΩLÛRiLi xmsoøR¡VËNRPV©´sı ™ylLi[. ™yLjiμÙR∂LRiW xmsNRP‰ xmsNRP‰ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s ™yLRiV. NSNRPF°æªΩ[ gkiªRΩ μy…”¡©´sLiμR∂VNRPV ¬ø¡©´sıZNP[aRP™´slLi≤ÔT∂NTP Æ™s[»¡Vc xms≤T∂ aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ*Li F°LiVVLiμj∂. FyLÌki ™´sWLji©y gkiªRΩNRPV Õ‹[ ¡≤T∂ D©´sıLiμR∂VNRPV Àÿá©ygjilLi≤ÔT∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV Dxms Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[ D©´sı ¬ø¡©´sıZNP[aRP™´slLi≤ÔT∂ ≠s«¡∏R∂W¨sNTP Àÿá ©ygjilLi≤ÔT∂

≠sZaP[xtsQLigS NRPXztsQ ¬ø¡[ ∏R∂W÷¡= DLiμj∂. NS¨ds @ÕÿLi…”¡Æμ∂[≠sV NRP ¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. Àÿá ©ygjilLi≤ÔT∂ \Æ™sFsry=Lki= Æ©s[ªRΩ ¬ø¡©´sıZNP[aRP™´slLi≤ÔT∂NTP μR∂WLRiLigS D ©yıLRiV. AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂, Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. A∏R∂W FyLÌkiá @À≥œ¡˘LÛRiVáV ªRΩ™´sV @μ≥j∂Æ©s[ªRΩá©´sV LRizmsˆLiøR¡Li≤R∂Li, ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøR¡≤R∂Li, ªRΩμy*LS ™´s¬ø¡[Ë xqsˆLiμR∂©´s©´sV r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVN][™yáƩs[ FsªRΩVÚáV Æ™s[∏R∂V≤R∂Li øR¡NRPøR¡NS «¡LjigjiF°ªRΩV©yıLiVV. @À≥œ¡˘LÛRiVÕ˝‹[ Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ¨sπ∏∂W«¡™´sLÊRiLiÕ‹[ J»¡V ¡Ã¡Li NRP÷¡gji©´s Æ©s[ªRΩá©´sV LRizmsˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. μR∂WLRiLigS D©´sı  ¡Liμ≥R∂VgRiflÿá©´sV zms÷¡zmsLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. J»˝¡ xqs™´sW•¶¶¶¨sı ANRP»Ì¡VNRPVÆ©s[ ™yLji¨s ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μj∂Lizms ¤Õ¡NRP‰Ã¡V Æ™s[xqsVNRPVLi»¡V©yı LRiV. NS¨ds.. A lLiLi≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ J»¡V Àÿ˘LiN`P NRP÷¡gji©´s BμÙR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV ™´sW˙ªRΩLi ˙xmsøyLSáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP#\Æ™sVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS Fs≠sV¯gRi©´sWLRiVNRPV ™´s¿¡Ë©´s «¡gRi©±s DμR∂∏R∂VLi @Õÿˆ•¶¶¶LS¨sNTP Àÿá©ygjilLi≤ÔT∂ BLi…”¡NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. @Æμ∂[ xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ @À≥œ¡˘LÛji ¬ø¡©´sıZNP[aRP™´slLi≤ÔT∂ NRPW≤y A∏R∂V©´sª][ Fy»¡Vc Àÿá©ygjilLi≤ÔT∂ BLi…”¡NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ Àÿá©ygjilLi≤ÔT∂ FyÕÊ‹©yá¨s «¡gRi©±s xqsW¿¡LiøR¡gS A ™´sW»¡NRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡©´sıZNP[aRP™´slLi≤ÔT∂ @≤ÔR∂V ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V xqs™´sWøyLRiLi. ªRΩ©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ Àÿá©ygjilLi≤ÔT∂ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s ∏R∂VV™´s Æ©s[ªRΩ FsμR∂V»¡Æ©s[ ¬ø¡©´sıZNP[aRP™´s lLi≤ÔT∂ æªΩlgi[zqs ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.

Ç+≥sY dü|æ¢yÓT+≥Ø $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ sêì dü+|òüT≥qô|’ ÄsY◊z‘√ düeTÁ>∑ <äsê´|ü⁄Ô, ìy˚~ø£≈£î Ä<˚•+∫q ø£˝…ø£ºsY ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú y˚T 16 : düTes¡íyês¡Ô Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ dü|æ¢yÓT +≥Ø |üØø£å˝À¢ ø=+‘· eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ sêì ø±s¡D+>± $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T |ü&çq yÓ’q+ô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ dü+|òüT≥qô|’ |üP]ÔkÕúsTT <äsê´|ü⁄Ô »]|æ yÓ+≥H˚ ìy˚~ø£qT ‘·eT≈£î düeT]Œ+#ê\ì Øõq˝Ÿ ‘·ìF n~Ûø±] Á|ükÕ<éqT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ãT<Ûäyês¡+ Ä<˚•+#ês¡T. ø=+‘·eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ sêì n+XÊìï á HÓ\ 14q k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±qŒ ¤¬sHé‡Vü‰\T˝À Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ dü|æ¢yÓT+≥Ø |üØø£å\ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q düeT q«j·T düe÷y˚X¯+˝À ‘·q <äèwæºøÏ m+<äT≈£î rdüT≈£îsê˝Ò<äì, n˝≤π> |üØø£å »]π> eTT+<äT s√C…’q ø£˙dü+ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê˝Ò<äì ÄsY◊z Á|ükÕ<éqT ø£˝…ø£ºsY eT+<ä*+#ês¡T. n˝≤π> ÄsY◊z |üìrs¡Tô|’ ø£˝…ø£ºsY rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡|ü˝Ÿ‡‘√ düeT q«j·T+ m+<äT≈£î

#˚düTø√˝Ò<äì ÄsY◊zqT ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ Á|ü•ï+#ês¡T. õ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄ 90 eT+~ Ç+≥sY dü|æ¢yÓT+≥Ø $<ë´s¡Tú\T Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ‡ bı+<ä˝Òø£b˛j·÷s¡ì $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, $<ë´]ú dü+|òü÷\T ‘·q <äèwæºøÏ |üØø£å »]π> düeTj·÷ìøÏ <Ûäsêï <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îì, á n+X¯+ô|’ ø£˝…ø£ºs¡T>± ‘êqT @$T #˚j·T&ÜìøÏ |üesY‡ ˝Òeì $<ë´ s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, $<ë´]ú dü+|òü÷\T >∑eTì+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó* bÕs¡T. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üØø£å\ Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ‡ dü+ã+~‘· Á|æì‡|ü˝Ÿ‡, $<ë´ s¡Tú\T, ÄsY◊z |ü]~Û˝À ñ+≥T+<äì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. @~@yÓTÆHê <ë<ë|ü⁄ 90 eT+~ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ dü|æ¢yÓT+≥Ø $<ë´s¡Tú\≈£î »]–q nHê´j·T+ô|’ ÄsY◊z <ë«sê |üP]ÔkÕúsTT $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#êeTì $#ês¡D ìy˚~ø£ e∫Ãq yÓ+≥H˚ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ uÀs¡T¶ ø±s¡´<ä]ÙøÏ |ü+|æ uÛ≤<äT´\ô|’ #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡düT #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

d”m+ sêø£ Äfi¯¢>∑&ɶ ø±+Á¬>dt H˚‘·˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ ì+ù|Hê H˚&ÉT d”m+ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ø£s¡÷ï\T y˚T 16 : düTes¡íyês¡Ô bòÕ´ø£åHé, eTTsƒê sê»ø°j·÷\≈£î πø+Á<ä _+<äTe⁄>±, u≤+ãT\ >∑&ɶ>± Á|üdæ~›#Ó+~q Äfi¯fl>∑&ɶ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£\ b˛s¡T s√Es√E≈£L ñ‘·ÿ+sƒ¡ uÛÑ]‘·+>± e÷s¡T‘·T+~. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~>∑&ÜìøÏ $eTTK‘· #·÷|æq >∑+>∑T\ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ bÕغ ô|<ä›\ ãT»®–+|ü⁄\T, nuÛÑj·T+ bı+<ä&É+‘√ mìïø£\ ã]˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕغ\≈£î nr‘·+>± Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\πø ÁbÕ<Ûëq´+ ñqï Äfi¯fl>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À uÛÑ÷e÷, >∑+>∑T\ ≈£î≥T+u≤\ eT<ä´ #ê˝≤ ø±˝+ qT+∫ b˛{° ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ø±+Á¬>dt bÕغ n‘·´+‘· Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± ñ|ü mìïø£\qT uÛ≤$+#·&É+‘√ >∑+>∑T\ $»j·T+ ø√dü+ sêh ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡T. sêh ø±+Á¬>dt Á|ü‘˚´ø£ πø+Á<ä Ç+#ê]® ej·T˝≤sY s¡$ ôd’‘·+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡ì ø±+Á¬>dt esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+‘√ nH˚ø£ Vü‰MT\T bı+~q nq+‘·s¡+ mìïø£\ ã]˝À ~–q >∑+>∑T\ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ $»j·T+ ø√dü+ rÁeø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. nuÛÑ´]ú ø£Hêï bÕغ Á|ü‹wü˜ Á|ü<Ûëq+>± uÛ≤$düTÔqï n~ÛcÕºq+ m˝≤¬>’Hê á ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ¬>\Tbı+<ë\H˚ \ø£å´+‘√ ñqï≥T¢ ø±+Á¬>dt esêZ\T

ù|s=ÿ+≥THêïsTT. ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì •]yÓfi¯¢, Äfi¯fl>∑&ɶ, ‘·~‘·s¡ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ sêh eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. dæm+ |üs¡´≥q @sêŒ≥¢qT sêh Hê´j·TXÊK eT+Á‹, Äfi¯fl>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Z ñ|ü mìïø£\ Ç+#ê]® @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ dü«j·T+>± |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. mìïø£\ Ç+#ê]®>± eTTK´eT+Á‹ ìj·T$T+∫Hê kÕúìø£ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú >∑+>∑T\ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ø=+‘· ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘·eT nqT#·s¡T\‘√ mìïø£\ Á|ü#êsêìï |üø£&É“+BÛ>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√>∑\eTì bÕغ H˚‘·\ e<ä› #Ó|æŒq≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ø√dü+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT düeTq«j·T |üs¡#·&ÜìøÏ m≥Te+{Ï düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤+#·ì sêh eT+Á‹ dæm+ |üs¡´≥q @sêŒ≥¢ dü+<äs¡“+>± ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ sêe&É+ |ü≥¢ ø±+Á¬>dt esêZ˝À¢ >∑Tdü>∑Tdü\T>± #Ó|ü⁄Œø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. sêh eTTK´eT+Á‹ sêø£ dü+<äs¡“+>± ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Äj·Tq m<äT≥ ‘·eT düeTdü´\qT $qï$+#·Tø√e&ÜìøÏ düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. dæm+ sêø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ eT<ä´ düeTq«j·T ˝ÀbÕìï dü]~~› ñ‘ê‡Vü‰ìï ì+|ü⁄‘·T+<ë nH˚~ ø±+Á¬>dt esêZ˝À¢ #·s¡Ã˙j·T+X¯+>± e÷]+~

5

ôV’≤<äsêu≤<é

xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi Dμ][˘gRiVáNRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsμ][©´sıªRΩVáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô): xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi Dμ][˘gRiVáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s xmsLiøyLiVVºdΩ LS«fi ≠sV¨s}qÌsLji∏R∂VÕfi Dμ][˘gRiVá xqsLixmnsVLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV Dμ][˘gRiVá xqsLixmnsVLi LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V AL`i. ˙xmsªy£ms lLi≤ÔT∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá ¡XLiμR∂Li xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ZNP. «ÿ©ylLi≤ÔT∂¨s NRP÷¡zqs ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ˙xmsªy£mslLi≤ÔT∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi aS≈¡Õ‹[ gRiªRΩ N]¨sı xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS μyμyxmso 400 B.J, zms.AL`i. AL`i≤T∂ F°xqÌsVá©´sV xmsμ][©´sıªRΩVá μy*LS {qs¨s∏R∂VL`i @zqs|qÌsLi»˝¡NRPV D©´sı 20 aSªRΩLi N][…ÿ ˙NTPLiμR∂ Æ™sLi»¡Æ©s[ À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VNRPVgS©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 1990 Õ‹[ 398 —¡.J©´sV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NTP @…Ì”¡ —¡J©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sá©´s {qs¨s∏R∂VL`i @zqs|qÌsLi…fi Dμ][˘gRiVáV xmsμ][©´sıªRΩVáV á’≥¡LiøR¡NRP ™´sW©´szqsNRP ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLji @™´soªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩ LS«fi Õ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs LjiNSLÔRiV @zqs|qÌsLi»˝¡ ™´s˘™´sxqÛs©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs «¡⁄¨s∏R∂VL`i @zqs|qÌsLi…fi=gS @£ms˙lgi[≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVLi˙ºΩ¨s N][Lji©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ≠ds…”¡¨s BLi»¡L`i Fy£qs @LiVV©´s ™yLjiNTP ˙lgi[≤`∂c1 , BLi»¡L`i Õ‹[xmso™yLjiNTP ˙lgi[≤`∂ c11 gS NRP÷¡ˆLiøyá¨s N][Lji©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sVLi≤R∂á, —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQªRΩVÚ Aμk∂©´sLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s 10 ≤T∂FyLÌRiVÆ™sVLi»˝¡©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøR¡≤y¨sNTP ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP INRP ≠sxqsÚLRiflÿμ≥j∂NSLji¨s , —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøR¡≤y¨sNTP ≤T∂xmsp˘…‘¡ zqsBJ NS˘≤R∂L`i F°xqÌsV©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs xqsμR∂LRiV F°xqÌsV©´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ LS«fiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[∏R∂VV {qs¨s∏R∂VL`i xqsx§¶¶¶∏R∂VNRPVáV, xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRPVáNRPV xmsμ][©´sıºΩ μy*LS NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi˙ºΩ¨s NRP÷¡zqs©´s ™yLjiÕ‹[ DFyμ≥R∂˘QORPVáV ≠s.Fs£qs ™´sLRi¯, Àÿ ¡VLS™´so, «‹[ztsQÀÿ ¡V ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s \|ms#˚Æ™s[»¡V NS¤Õ¡[“¡Ã¡\|ms øR¡LRi˘Ã¡V : FyLÛRiryLRi¥j∂ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô): BLi»¡L`i @≤y*©±s=≤`∂ xqsxm˝sÆ™sVLi»¡Lki xmsLkiORPQ Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVá ALiμ][Œœ¡©´sNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s \|ms#˚Æ™s[»¡V NS¤Õ¡[“¡Ã¡\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ™´sWμR∂˘≠sVNRP ≠sμy˘ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRi¥j∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s, @LiVVæªΩ[ xmsáV NS¤Õ¡[“¡Ã¡ \Æ™sxmnsá˘Li NSLRifl·LigS •¶¶¶Õfi …”¡ZNP»˝¡V @LiμR∂¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. xqsNSáLiÕ‹[ {mns«¡ŸÃ¡V NRP…Ì”¡©´s ™yLjiNTP •¶¶¶Õfi …”¡ZNP»˝¡V BøyË™´sV¨s, 20c30 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ N][xqsLi 12 áORPQá ™´sVLiμj∂ xmsLkiORPQá©´sV ™yLiVVμy Æ™s[∏R∂V™´sVLi…ÿLS @¨s ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsbPıLiøyLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´s¤Õ˝¡[ C gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sáN]LiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRi¥j∂ AL][zmsLiøyLRiV. •¶¶¶Õfi …”¡ZNP»˝¡V @LiμR∂LjiNUP xmsLizmsLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ INRPÆ™s[Œœ¡ Fs\Æ™s©y F~LRiFy»˝¡V DLi¤…¡[ @LiμR∂VNRPV Àÿμ≥R∂V˘Q\¤Õ¡©´s ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ªy©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s À≥œ¡W≠sV\|ms N]¨sı xms˙ºΩNRPáV xms¨sgRi»Ì¡VN]¨s ™yLRiÚáV LS∏R∂V≤y¨sı ™´sVLi˙ºΩ ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. øR¡»Ì¡ ¡μÙR∂LigS ªy©´sV À≥œ¡W≠sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s NRPW≤y ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©yı©´s¨s @©yıLRiV. «¡⁄xmsp≤T∂Õ‹[ ªy©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s À≥œ¡W≠sVNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ FsÕÿLi…”¡ @˙NRP™´sWáV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. @™´sV¯NRPLiμyLRiVá BxtÌsQLi Æ™s[VLRiZNP[ ªy™´sVV N]©yı™´sV©yıLRiV. @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV©´sı™yLRiV N][LÌRiVNRPV Æ™s◊¡˛ æªΩ[áVËN][™´søR¡Ë¨s, NS¨ds @©´s™´sxqsLRiLigS  ¡VLRiμR∂ «¡¤Õ˝¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. À≥œ¡W≠sV N]©´sVg][áVÕ‹[ @˙NRP™´sWáV «¡LjigjiæªΩ[ Æ™sLi»¡Æ©s[ ºΩLjigji B¬ø¡[ËryÚ©´s¨s, @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s¨s ™´sμR∂VáVN][™´s≤y¨sNTP NRPW≤y Æ™s©´sNS≤R∂À‹[©´s¨s @©yıLRiV.

Çø£HÓ’Hê bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD+ »]π>Hê qMù|{Ÿ, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô):qMù|≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ •˝≤ |ü<∏äø±ìπø |ü]$T‘·+ nsTT´+~.ìsêàD≤ìøÏ H√#·Tø√˝Òø£b˛sTT+~.eT+Á‹ eT+&É\+ nsTTq qMù|{Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ |ü]dæú‹ Ç~.Bìì K+&çdü÷Ô @_$|æ ø£˙«qsY kÕsTT‘˚», ø±s¡´ø£s¡Ô\T rÁe+>± bÕsƒ¡XÊ\ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.Á|üø£ÿ eT+&É\+ ¬s+»˝Ÿ˝À bÕsƒ¡XÊ\ |üqT\T #·Ts¡T≈£î>± kÕ>∑T‘·THêïj·Tì yês¡T e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T.Çø£HÓ’Hê qMù|{Ÿ˝À ñqï yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ìsêàD+ |üqT\T kÕ>∑ìyê«\ì ˝Òø£b˛‘˚ rÁe+>± Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&É‘êeTì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

j·TTe≈£î&çô|’ <ë&ç qMù|{Ÿ, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\+ |òüøÏsêu≤<é Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ìeTà>∑&ɶ >∑+>±<ÛäsY nH˚ j·TTe≈£îìô|’ bÕ‘·ø£ø£å\T <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ø£Ás¡\‘√ X¯+X¯ó, n|ü, ãT&ɶ, u≤\|”sY, yÓ÷Vü≤ã÷uŸ nsTT<äT>∑Ts¡T ø£*dæ >∑+>±<ÛäsYqT ø={≤ºs¡T.düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï qMù|{Ÿ môd’‡ düT<Ûëø£sY VüQ{≤VüQ{Ïq dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì <ë&ç #˚dæq yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.u≤~Û‘·Tì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·«+ ÄdüŒÁ‹ ìC≤e÷u≤<é≈£î ‘·s¡*+#êeTì môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

•ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\ eTT–+|ü⁄ qMù|{Ÿ, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt ôV’≤<äsêu≤<é Á>±MTD dü«j·T+ ñbÕ~Û •ø£åD dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£+|üP´≥sY Vü‰sY¶y˚sY ø√s¡T‡\˝À ñ∫‘· •ø£åD≤ ‘·s¡>∑T‘·T\T eTT–+|ü⁄ düe÷y˚X¯+ eT+>∑fi¯yês¡+ »]–+~.á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏ ùdº{Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt ôV’≤<äsêu≤<é Áo dæ.s¡y˚Twt, y˚THé Áu≤+#Y y˚TH˚»sY ìC≤e÷u≤<é Áo mdtmdtÄsY dæôV≤#Y eT÷]Ô, ©&é &çdæºø˘ y˚TH˚»sY‡ mdt_ôV≤#Y ©&é u≤´+ø˘ Ä|ò”dt ìC≤e÷u≤<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.dü+düú &Ó’¬sø£ºsY Áo mHé.qπs+<ÛäsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ç~ 35e ñ∫‘· •ø£åD •_s¡+ Ç+<äT˝À 29 eT+~ j·TTer j·TTe≈£î\≈£î ñ∫‘· •ø£åDqT n+<äCÒXÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇHéÁdüº+ø£ºsY Hêπ>+Á<ä, ÁXÊeDY, ø±ØÔø˘, \ø£åàDY, X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À düeTdü´\ yÓ\T¢e &ç#Y|ü*¢, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô): &ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Ç+<ä˝≤«sTT Á>±eT+˝À ñ<äj·T+ ìs¡«Væ≤+∫q ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À ¬s’‘·T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\ |ü≥¢ n~Ûø±s¡T\T ÄÁX¯<ä› eVæ≤düTÔHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\qT ¬s’‘·T\T ì\BXÊs¡T. á Á>±eT+˝Àì Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T ‘·q jÓTTø£ÿ dü«+‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î ø±yê*‡q ù|s¡T¢ e÷Á‘·y˚T nÁ–ø£\ÃsY n~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~ø£\T ÇdüTÔHêïs¡ì ¬s’‘·T\T, Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T e+dü‘Yô|’ ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\qT ôd’‘·+ ì\BXÊs¡T. Á>±eT+˝Àì Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì |üì #˚dæ #˚dæq≥T¢>± ¬s’‘·T\ jÓTTø£ÿ düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚<˚+#·˝Òb˛‘·THêïs¡ì ¬s’‘·T\T, Á>±eTdüTÔ\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. Çø£HÓ’q Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T Á>±eT+˝Àì ¬s’‘·T\ düeTdü´\T ùdø£]+∫ dü¬s’j·T ìy˚~ø£ nÁ–ø£\ÃsY n~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~ø£ Çyê«\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. n˝≤π> Ç+‘·≈£îeTT+<äT ìs¡«Væ≤+∫q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À Ç∫Ãq |òæsê´<ä\T, <Ûäs¡U≤düTÔ\qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü eT÷\q |ü&çy˚düs¡ì Ç~ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì n~Ûø±s¡T\qT Á>±eTdüTÔ\T ì\BXÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À Ç∫Ãq <Ûäs¡U≤düTÔ\qT, |òæsê´<äT\qT |ü]o*+∫ |ü]wüÿ]+#˚ $<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\T ÁX¯<ä› #·÷bÕ\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @z nÁ–ø£\ÃsY n~Ûø±] lìyêdt sêe⁄, $Äs√« Á|üMDY, |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<ä]Ù kÕsTT\T, Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T edü+‘Y\T, ¬s’‘·T\T, Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\H˚ yê&É+&ç ìC≤+kÕ>∑sY, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\T ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\H˚ m≈£îÿe>± yê&Ü\ì ¬ø&ç@ U≤»yÓ÷Væ≤H√~›Hé nHêïs¡T. Äj·Tq ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À ãT<Ûäyês¡+ s√Eq ‘·T+øÏ|ü*¢ Á>±eT+˝À ¬s’‘·T dü<ädüT‡˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ¬s’‘·T ≈£L&Ü uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T ‘·|üŒø£ ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì Á|üuÛÑT‘·«+#˚ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q yê] e<ä› <Ûëq´+, ms¡Te⁄\T, ø=qT>√\T #˚düTø=yê\ì Á|ü‹ ¬s’‘·T ≈£L&Ü |ü+≥ e÷]Œ&ç #˚dæ uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\T, Äe⁄, π><ä\ ù|&É m≈£îÿe>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì e]ï ø£+b˛düTº <ë«sê ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&ɶ ms¡Te⁄\qT yê&Ü\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ e´ekÕj·T dü\Vü‰ n~Ûø±] s¡M+<äsY, ¬s’‘·T\T, n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã&á&ÉT |æ\¢\qT >∑T]Ô+#·+&ç ìC≤+kÕ>∑sY, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 30e ‘˚~ ˝À|ü⁄ ã&çÇ&ÉT |æ\¢\qT >∑T]Ô+#ê\ì H˚wüq˝Ÿ |òæ˝Ÿ¶ ˝ÒãsY |æ&ç düT<Ûëø£sY sêe⁄ nHêïs¡T. Äj·Tq ìC≤+kÕ>∑sY j·T+Çz ø±s¡´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ s√E eT+&É\+˝Àì 17 Á>±eT |ü+#êj·T‹˝˝À kÕø£åsê uÛ≤s¡‘Y ø√n]¶H˚≥s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Á|ü‹ Á>±eT+˝À Äj·÷ Á>±e÷\ ø√n]¶H˚≥s¡T¢ ã&çÇ&ÉT |æ\¢\qT düπs« #˚dæ *œ‘· |üPs¡«≈£+>± õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒj·÷\ì Äj·Tq n<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ yÓ’jÓ÷»q $<ä´ |üs¡´y˚ø£å≈£î\T u≤ãT sêe⁄, Hêj·TsêD, eT+&É\ ø√n]¶H˚≥sY qπswt >ö&é\T ñHêïs¡T.


Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô|ü&ç e´øÏÔ <äTs¡às¡D+

6

|æ≥¢+, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì Ç≥Tø£ ã{°º˝À Å&Ó’esY nC≤Å>∑‘·Ô e\¢ Å{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô|ü&ç e´øÏÔ <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´&ÉT. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ ¬s&ç¶ <ëuÛ≤ yÓqTø£>∑\ Ç≥Tø£ ã{°º˝À ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ ≈£L© |üì #˚düTø√e &ÜìøÏ e&É>±+ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q ñ|üŒ] dü+Je⁄\T (32) nH˚ e´øÏÔ ã{°º˝À |üì #˚düTÔHêïs¡T. j·T<∏ë $~Û>± k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ≈£L&Ü Å{≤ø£ºsYô|’ ã{°º˝À |üì #˚düTÔ+&É>± Å&Ó’esY j˚Tdüj·T´ ìs¡¢ø£å´+ e\¢

Å{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô |ü&ç |üø£ÿq ≈£Ls¡TÃqï dü+Je⁄\T Å{≤ø£ºsYô|’ qT+&ç |ü&ç ãTs¡<ä˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT XÊ«dü Ä&Éø£ #·ìb˛j·÷&ÉT. á $wüj·TyÓTÆ dü+Je⁄\T ≈£î ≥T+ã düuÛÑT´\T Å&Ó’esY ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± dü+J e⁄\T #·ìb˛j·÷&Éì kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé˝À |òæsê´ <äT #˚XÊ&ÉT. dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï mmdt◊ Å&Ó’esYô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√ì eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ u≤qT‡yê&É @]j·÷ ÄdüT| üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

|æ≥¢+, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì n˝≤¢|üPsY, ãTsêï|üPsY Å>±e÷\˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Å‘·\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç{Ϻ #Ó’‘·q´ j·÷Å‘·\˝À n˝≤¢|üPsY, ãTsêï|üPsY Å>±eT Å|ü»\T k˛j·÷;Hé, |ü‹Ô $‘·ÔHê\qT Å>±eT+˝À |ü+|æD° #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ mz uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ï qT+&ç dü_‡&ç $‘·ÔHê\T eùdÔ Å>±e÷\˝ÀH˚ |ü+|æD° #˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<˚

$<Ûä+>± e&ç¶ ˝Òì s¡TD≤\qT, dü_‡&ç ms¡Te⁄\qT rdüT≈£îH˚ á dü<äeø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. 50 XÊ‘·+ dü_‡&ç‘√ e´ekÕj·T |üìeTT≥¢qT sêÅwüº Å|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔ+<äì, Ç{Ϻ $wü j·÷ìï ≈£L&Ü ¬s’‘·T\T <äèwæº˝Àô|≥Tºø√ì á neø±XÊìï dü~« ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À ndæôdº+{Ÿ mz uÛÑyêì, e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T, Å>±eT Å|ü»\T, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, 17 y˚T 2012

ø=qT>√\T πø+Á<ë˝À¢H˚ <Ûëq´+ $Áø£sTT+#ê* ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q e] <ëHê´ìï Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq <ëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë˝À¢H˚ $Áø£sTT+ #ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+∫q –≥Tºu≤≥T<äs¡ bı+<ë\ì eT+&É\ e´ekÕj·T n~Ûø±] ÁoVü≤ ] dü÷∫+#ês¡T. <√eTø=+&É eT+&É\+ >={Ϻ eTTø£ÿ\ Á>±eT+˝À ãT<äyês¡+ ñ<äj·T+ ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡˝À ÁoVü≤] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q e] <ëHê´ìï <äfi≤s¡T\≈£î neTà ≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq ø=qT>√\T πø+Á<ë˝À¢ @Áπ>&é <ëHê´ìøÏ s¡÷ˆˆ1110, ø±eTHéÁπ>&é <ëHê´ìøÏ 1080 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\y˚Ts¡≈£î n~Ûø±s¡T\T eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ >={ϺeTTø£ÿ\˝À |ü˝…¢ìÁ<ä˝À u≤>∑+>±ìÁ~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á{≤Hé‡ø√, nغø£\ÃsY Ç]π>wüHé yÓ≥s¡ïØ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï, n~Ûø±s¡T\T $H√<é,dü+‘√wt, Á>±eT ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ≥¢+ eT+&É\+˝À ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\T

ôV’≤<äsêu≤<é

Á|ü»\‘√ dü+u+<ë\T ø£*–ñ+&Ü*: ;;ù|{Ÿ môd’‡ nd”|òt ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 16, (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É eT+&É\+ ;;ù|≥ b˛*ùdºwüHé |ü]~Û˝À b˛© düT\ô|’ ñqï nb˛Vü≤\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü dü‘·‡+ ã+<ë\T ô|+#·Tø√yê\ì ;;ù|{Ÿ môd’‡ m+.&ç.nd”|òt ãT<äyês¡+ ÇkÕ‡q>∑sY Á>±eT+˝À @sêŒ≥T #˚dæq Á|ü»\e<ä›≈£î b˛©düT\T düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝À¢ XÊ+‹ãÁ<ä‘·\ |üs¡´y˚ø£åD≈£î ã+>∑+ ø£\T>∑≈£î+&Ü Á|ü»\T düVü≤ ø£]+#ê\Hêïs¡T. ø=‘·Ôyês¡T me¬s’Hê ø£ì|æùdÔ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\Hêïs¡T. Á|ü»\T nb˛Vü≤\T e~* b˛©düT\‘√ düìï Væ≤‘·+>± ñ+&ç Á>±e÷˝À¢ XÊ+‹j·TT‘· yê‘êe s¡D+ @s¡Œ&˚˝≤ ñ+&Ü\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À ;;ù|≥ b˛©dt dæã“+~ Á>±eTÁ|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü⁄ ñ∫‘· Äs√>∑´ •_s¡+ _Ûø£ÿq÷sY, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 18q ]f…ÆsY¶ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±$TH˚ì ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\#˚ ñ∫‘· Äs√>∑´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ädü+|òüT n<Ûä´ø£å,ø±s¡´<äs¡TÙ\T ãÁ<äj·T´, $sƒ¡˝Ÿsêe⁄\T ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\es¡≈£î »]π> á •_sêìøÏ ]f…ÆsY¶ ñ<√´>∑T\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡T ø±yê \ì ø√sês¡T. Ç{Ϻ ø±s¡´Áø£eT+ kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY |üø£ÿ dü+|òüT uÛÑeD+˝À •_Ûs¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

ã*›j·÷ ø±]à≈£î\ Bø£å≈£î eT<ä‘·TÔ ø±e÷¬s&çê¶, y˚T16 (düTes¡íyês¡Ô): eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT #˚|ü&ÉT‘·Tqï ã*›j·÷ ø±]à≈£î\ ìsêVü‰s¡Bø£å≈£î {Ï.ÄsY.j·Tdt.ø±]àø£ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî\T õ.Hêsêj·TD dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. Bø£å •_ÛsêìøÏ Äj·Tq Vü‰»¬s’ ‘·eT eT<ä‘·TÔqT ‘Ó*bÕs¡T. ø±]à≈£î\ Hê´j·TyÓTÆq düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ÇHé#ê]® XÊì≥Ø ÇHé‡ô|ø£ºsY>± ÄsY.◊. ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): eTTì‡|ü˝Ÿ kÕì≥Ø ÇHé‡ô|ø£ºsY ÇHé#ê]®>± ã*›j·÷˝À $<ÛäT\Tìs¡«Væ≤düTÔqï ÄsY.◊.yÓ+ø£qïqT ìj·T$T+#ês¡T. Äj·Tq ÄsY.◊.>± |ü<ä$ u≤<ä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T.Á|üdüTÔ‘·+ kÕìfÒwüHé $uÛ≤>∑+˝À düeTdü´\T m≈£îÿe>± ñqï+<äTq >∑‘·+˝À kÕì≥Ø˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫q yÓ+ø£qï≈£î Ç{Ϻ u≤<ä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T.

¬s+&√ s√E ø=qkÕ–q nÁø£eTø£≥º&Ü\ ≈£L*Ãy˚‘·

‘Ó\+>±D ‘·*¢ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq≈£î uÛÑ÷$T|üP» ø=qT>=\T πø+Á<ëìï ‘·ìF #˚dæq ‘·Vü≤d”˝≤›sY u≤˝§ÿ+&É, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì eHÓï˝Ÿ_ #Ís¡düÔ e<ä› >∑\ Á|üsTTy˚≥T ø=qT>=fi¯ó πø+Á<ëìï ‘·Vü≤dæ˝Ÿ<ësY u≤ej·T´ ‘·ìœ #˚XÊs¡T.¬s’‘·T\ e<ä›qT+&ç <ëq´+ ø=qT>√\T #˚ùdÔ πø+Á<ëìï d”CŸ #˚kÕÔqì ùV≤#·Ã]+#ês¡T. eT+&É\+˝§ì ¬s+»s¡¢ Á>±eT+˝À ¬s’‘·T\ e<ä› qT+&ç <ëq´+ ø=qT>=\T #˚düTÔqï≥T¢ {°ÏÄsYmdt sêh Hêj·T≈£î&ÉT ãT˝…¢{Ÿ sê+¬s&ç¶ |æsê´<äT #˚j·T&É+‘√ ‘·Vü≤dæ˝Ÿ<ësYÄø£dæàø£+>± ‘·ìœ #˚XÊs¡T.Äj·Tq yÓ+≥ ÄsY◊ u≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ÁøϬø{Ÿ b˛{°\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q môd’‡

ø±e÷¬s&çê¶, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ ø=‘·ÔãkÕº+&é düMT|ü+˝À nÁø£eT+>± s√&ÉT¶≈£î Çs¡T yÓ’|ü⁄\ |òü⁄{ŸbÕ‘Y yê´bÕs¡T\ <äTø±D≤\qT, {°, {Ï|òæHé ôd+≥s¡¢qT ã*›j·÷ n~Ûø±s¡T\T kÕúì≈£ b˛©düT\ ã+<√ãdüTÔ‘√ ¬s+&Ée s√E ≈£L&Ü nÁø£eT ø£≥º&Ü\qT ≈£L*Ãy˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ∫s¡T yê´bÕs¡düTÔ\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘·eT |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+<äì Ç{Ϻ düeTdü´qT me]øÏ #Ó|ü⁄Œø√yê˝À ‘Ó*j·Tø£ ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T.

e&É<Óã“‘√ ñbÕ~Û ≈£L©øÏ ∫øÏ‘·‡ ø±e÷¬s&ç¶, y˚T16 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É eT+&É\+˝Àì |ükÕ«ì ≈£î+≥˝À ñbÕ~Û Vü‰MT˝À |üì#˚düTÔqï ñbÕ~Û≈£L© e&É<Óã“‘√ ˇø£ÿkÕ] ≈£î|üŒ≈£L*b˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. eT+&É\πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q sê»´\øÏåà e&É<Óã“‘√ ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·Tqï≥T¢ &Üø£ºsY u≤˝ŸsêE ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’‘·T\T uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T #˚sTT+#ê* ;ÛyéT>∑˝Ÿ, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\+<äs¡T uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê\ì ;ÛyéT>∑˝Ÿ e´ekÕj·T~Ûø±]ì kÂeT´ ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ s√Eq C≤–sê´˝Ÿ Á>±eT+˝À ¬s’‘·T #Ó’‘·q´j·÷Á‘· »]–+~. e´ekÕj·T~Ûø±]ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üX¯óÁ>∑dü $‘·ÔHê\T ñ∫‘· |ü+|æD° >∑T]+∫ ¬s’‘·T\≈£î $e]+#ês¡T. ¬s’‘·T\T $‘·Ôq X¯ó~› u≤$d”ºHé eT+<äT‘√ #˚düTø√yê\ì n˝≤π> yÓTT\ø£XÊ‘· |üØø£å Áo e] kÕ>∑TMT<ä ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. ùd]ø£\ÃsY m.j·Tdt.y√, j·T+&ç.eTT;Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT\“]‘√≥ ô|+|üø£+, |ü≥Tº|ü⁄s¡T>∑T\ ô|+|üø£+ >∑T]+∫ ¬s’‘·T\≈£î ≈£î¢|üÔ+>± $e]+#ê&ÉT. á #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À yÓ≥s¡ï] ndæùdº+{Ÿ sêCÒX¯«sY, m.Ç.y√ ‹s¡TeT\, Ä≥$XÊK n~Ûø±s¡T\T, Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤˝§ÿ+&É, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eH˚ï˝Ÿ ªª_μμ mø˘‡ s√&ÉT¶ e<ä› ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\+>±D ‘·*¢ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq uÛÑ÷$T|üP» _.C….|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ô|<√›\¢ >∑+>± ¬s&ç¶ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T πøe\+ C≤rj·TbÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì, Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\+>±D≈£î |üP]Ô eT<䛑·T ÇdüTÔqï uÛ≤s¡rj·TC≤q‘·bÕغ‘√H˚ ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì ô|<√›fi¯fl >∑+>±¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤˝§ÿ+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® s¡Tj·÷´&ç sêCÒX¯«sY, ‘·~‘·s¡ _.C….|æ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° ÁbÕs¡+uÛÑ+

ôd’bòÕHé ìsêàD |üqT\qT ‘·ìF #˚dæq es¡<äø±\Te mdtá u≤˝§ÿ+&É, y˚T16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+πø+Á<äeT˝§ì s¡ø£¸ j·T÷‘Y ø£¢uŸ Ä<ä«s¡´+˝À msêŒ≥T #˚dæq ns¡ÿ\ >∑+>±<ÛäsY kÕàs¡ø£ eT+&É\ kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ {À]ï ãT<Ûäyês¡+ u≤˝§ÿ+&É môd’‡ Á|ü‘ê|t *+>∑+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Ä≥\qT ôdïVü≤ |üPs¡«ø£ yê‘·es ¡D+˝À ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ #Ó’s¡àHé Ä≈£î\ q¬s+<ÛäsY, ìs¡« Vü≤≈£î\T nH˚«wt Áô|yéT Á|üXÊ+‘Y sêE $H√<é #ê] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢ düMTø£å düe÷y˚X¯+ _#·Tÿ+<ä, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\+˝Àì πøåÅ‘· düVü‰j·T≈£î\qT<˚›•+∫ m+|æ&çz |üs¡«qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ pHé ÄK] ø£\¢ ñbÕ~Û ø±s¡T¶ >∑\ Å|ür ≈£î≥T+u≤ìøÏ 50 s√E\ |üì |üP]Ô #˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± yê]qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eP´Vü≤s¡#·q s¡∫+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Å|ür ≈£î≥T+u≤ìøÏ |üì ø£*Œ+#˚˝≤ πøåÅ‘· düVü‰ j·T≈£î&ÉT #·s¡´\T rdüTø√yê\ì me¬s’Hê |üìøÏ sêì jÓT&É\ yê]ì |üìøÏ s¡|æŒ+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT ø√yê\ì, |üì #˚dæq yê]øÏ |ü~ s√E˝À¢|ü\ ≈£L© &ÉãT“\T #Ó*¢+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√ yê*‡+~>± #·s¡´\T rdüT ≈£î+≥THêïeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À m+|æ&çz |üs¡«qï‘√ bÕ≥T m|æz sêE, kÕ+πø‹ø£ düVü‰j·T≈£î\T, eT+&É\ πøåÅ‘· düVü‰j·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. u≤˝§ÿ+&É, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àüì nìï ÁbÕ<∏ä$Tø£, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘·, ñqï‘· bÕsƒ¡ XÊ\≈£î dü+ã~+∫q bÕsƒê´ |ü⁄düÔø±\qT ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\ $<ë´~ø±] $H√<ésêyé ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T 2012 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ>±qT yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± 20 y˚\ |ü⁄düÔø±\T e#êÃj·Tì eTs= $&ÉT‘·˝À 40 y˚\ |ü⁄düÔø±\T sêe\dæ ñHêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nìï bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒê´|ü⁄düÔø±\qT ‹düT¬øfi≤¢\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

m˙ºÄsY ø±\˙˝À

kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê* u≤˝§ÿ+&É, y˚T16 (düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m˙º.ÄsY.ø±\˙˝À kÂø£sê´\ $wüj·T+>± n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·T≈£îì kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì ø±\˙yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. á m˙º.ÄsY. ø±\˙˝À Á|üuÛÑT‘·«|ü⁄ ~≈£îÿ qT+&ç ns¡TΩ\≈£î 437 Ç+&É¢ düú˝≤\T ¬ø{≤sTT+#ês¡T. düTe÷s¡T 70% Ç+&ÉT¢ ìsêàD+ nj·÷´sTT. á ø±\˙¬ø’ d”.d”.s√&É¢ ìsêàD≤ìøÏ, eTT]øÏ ø±\Te\ ìsêà D≤ìøÏ, ˝Òì #√≥º $<äT´‘Y düú+uÛ≤\T y˚dæ Ç+{Ï ìsêàD≤\≈£î, ˙{Ï düeTdü´ ñqï#√≥ ˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêì¬ø’ $T˙ {≤´+≈£î ìsêàD+ #˚sTT+#·ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡ΩeTHêïs¡T. Çø£HÓ’q n~Ûø±s¡T\T düŒ~+∫ ø±\˙yêdüT\≈£î kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

πH&ÉT eT+<äø£èwüí sêø£ Äs¡÷àsY {ÖHé, y˚T16 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY eT+&É\+˝À eT<Ûä´Vü≤ï+ 12>∑+≥\≈£î n+uÒ&ÉÿsY #Ís¡kÕÔ≈£î e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ e´ekÕú|ü≈£î\T n<Ûä´≈£åî\T eT+<äø£èwüí e÷~>∑ #Ó|ü{Ϻq e÷~>∑\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T j·÷Á‘· Äs¡÷àsY |ü≥ºD≤ìøÏ #˚s¡T≈£î≥T+~. 17q qMù|{Ÿ eT+&É\+˝Àì ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ ∫øÏ*, q+~ù|{Ÿ MT<äT>± ≈£î<äHé|üPsY, eT#·Ãs¡¢, Ä\÷sY MT<äT>± 12>∑+≥\ düeTj·T+˝À Äs¡÷àsY |ü≥ºD≤ìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. Ä düeTj·T+˝À n+uÒ&ÉÿsY #Ís¡kÕÔ e<ä› eT+<äø£èwüí e÷~>∑ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø√ì Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ Äj·Tq Á|üdü+^kÕÔ&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· ô|]ÿ{Ÿ MT<äT>± y˚\÷ŒsY≈£î ãj·T\T<˚] ;ÛyéT>∑˝Ÿ, dæ]ø√+&É, <äs¡Œ¤*¢ sêÁ‹øÏ ìC≤e÷u≤<é≈£î #˚s¡Tø√ì ãdü #˚kÕÔs¡ì sêh ñbÕ<ä´≈£åî\T ø=¬øÿs¡ uÛÑ÷eTqï Äs¡÷àsY ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√ˆˆÄ]¶H˚≥sY Ç+<ës¡|ü⁄sêE, eT#·Ãs¡¢ uÛÑ÷eTqï, yÓTÆ<ä+ >∑+>±<ÛäsY \T ‘Ó*bÕs¡T.

u≤˝§ÿ+&É, y˚T16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ãkÕ‡|üPsY øÏkÕHéq>∑sY Á>±e÷\ eT<ä´ 6.44 ø√≥¢‘√ ì]àdüTÔqï ôd’bòÕHé |üqT\qT es¡<äø±\Te mdtá qs¡dæ+VüQ\T ãT<Ûäyês¡+ |ü]o *+#ês¡T.ìsêàq |üqT\˝À HêD´‘· Á|üe÷D≤\qT bÕ{Ï+#·≈£îsfÒ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+ #ês¡T,Á|ü‹ s√E |üqT\qT ‘·ìF #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î düT∫+#ês¡T.Äs¡T HÓ˝˝À¢ |üqT\T |üP]Ô Äe⁄‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ &ç|üP´{°Ï mdtÇ ÁXÊeDY ≈£îeTsY, &çÇ\T ø£eT\ø£sY, j·T<ä–] e* ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

;ÛyéT>∑˝Ÿ˝À j·T<∏˚#·Ã¤>± Js√ô|’HêHé‡ <ä+<ë ∫s¡Tyê´bÕs¡T\ <ä>∑Zs¡ eTT≈£îÿ|æ+&ç edü÷\T #˚düTÔqï ô|ò’HêHé‡ yê´bÕs¡T\T e÷eTTfi¯¢eT‘·TÔ˝À b˛©dt n~Ûø±s¡T\T ;ÛyéT>∑˝Ÿ, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝À õs√ ô|’qHé‡\T, >√˝Ÿ¶d”ÿ+\T, q>∑<äT, \øÏÿÁ&Ü ∫{Ϻ\T CÀs¡T>± s√Eø√ø£ÿ ô|’qHé‡\T ÁbÕ s¡+uÛÑeTÚ‘·THêïsTT. nìï kÕúsTT˝À¢qT Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ ÄC≤eTsTTd” ˝Òø£b˛e&É+‘√ á yê´bÕs¡+ ;ÛyéT>∑˝Ÿ˝À <äeq+˝≤ yê´|ædüTÔ+~. HêHé ]õdüºsY õs√ ∫{Ϻ\T, ô|’qHé‡\T |ü⁄≥º>√&ÉT>∑T\¢ |ü⁄≥Tºø√∫à ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&çø√&ÉT‘·THêïsTT. Ç+‘· ãVü≤ ≥+>± õs√ yê´bÕs¡+ q&ÉTdüTÔqï|üŒ{Ïø°ì |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ q<äT&˚ ø£s¡Te j·T´s¡ì |ü\Te⁄s¡T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ düeTdüú\ uø±sTT\ edüT\¢ø√dü+ Á|ü»\ô|’ ˇ‹Ô&ç\T s√E s√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+fÒ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ >∑+&ç ø√&ÉT‘·Tqï õs√ yê´bÕs¡+ô|’ n~Ûø±s¡T\T m+<äTøÏ+‘· ñ<ä•q‘· yÓ’K] ne\+_ÛdüTÔHêïs√ n+‘·T |ü≥º&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T $XÊàj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. s√E yê] ô|’qHé‡\T e÷Á‘·+ Hê\T>∑T ø±düT\Tqï yê] bÕ*≥ ø£\Œ‘·s¡Te⁄>± ‘·j·÷s¡sTT´+~. á yê´bÕs¡+ j·T<˚#·Ã>± kÕ>∑T‘·÷ >∑©¢ >∑©¢øÏ õs√ ô|’qHé‡ yê´bÕs¡düTú\T ñHêïs¡+fÒ ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T>∑ø£ ‘·|üŒ<äT. Ç<ä+‘· »s¡T>∑T‘·Tqï b˛©düT n~Ûø±s¡T\T e÷eTTfi¯fl≈£î ø£ø£è‹Ô |ü&ç Äe÷sTTø£ yê´bÕs¡T\ J$‘ê\‘√ n&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. kÕ j·T+Á‘·+ nsTT´+<ä+fÒ #ê\T ô|’qHé‡ yê´bÕs¡T\T &ÉãT“\T eTT≈£îÿ |æ+&ç edüT\T #˚düTÔHêïs¡T. á yê´bÕs¡\ <ë«s¡ nq‹ ø±\+˝ÀH˚ n~Ûø£ \uÛ≤\T n]®+∫q ø=+<äs¡T yê´bÕs¡T\T \ø£å\T dü+bÕ~+#·T≈£î+≥Tqï <äK˝≤\T ñHêïsTT. Á|üdüTÔ‘· düe÷»+˝À õs√ ô|’qHé‡\ yê´bÕs¡+ ô|≥Tºã&ç ˝Ò≈£î+&Ü \ø£å\T dü+bÕ~+#˚ n‹ düT\TyÓ’q yê´bÕs¡+>± e÷]+<ä q&É+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ bı<äT|ü⁄ |ü<∏äø±\ ù|s¡≥ Á|ü»\qT

|ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢≈£î f…+≥¢ |ü+|æD° |æ≥¢+, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ~Û ≈£L©\ nedüs¡+ ì$T‘·Ô+ y˚dü$ ø±\+ dü+<äs¡“+>± ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î e&É <Óã“ ‘·>∑\≈£î+&Ü ãT<Ûä yês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À m+|æ&çz qπ>wt |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢≈£î f…+≥¢qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ñbÕ~Û ≈£L©\ nedüsê\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì 25 f…+≥¢qT |ü+|æD° #˚XÊeTì, á f…+≥¢qT ñbÕ~Û ≈£L©\T dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡Tà ø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î @yÓTÆHê düeTdü´\T+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêyê\ì, yê{Ïì |ü]wüÿ]+#˚ ~X¯>± ø£èwæ #˚kÕÔ qì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À m| æz lìyêdt, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\qT |ü]o*+∫q m+|”&ûz Äø£]¸düTÔqï ‘·s¡TD+˝À õs√ yê´bÕs¡T\T Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»dü+ nì, ô|’HêHé‡ yê´bÕs¡T\qT ÄÁX¯sTT+∫ &ÉãT“\T rdüTø√ì m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À e&û¶\T edüT\T #˚düTÔHêïs¡ì |ü\T e⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q Á|üuÛÑT‘·« yê´bÕs¡T\qT Ä]ø£≥º>∑\sêqï qeTàø±ìï Á|ü»\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Äe÷sTTø£ yê´bÕs¡T\T n~Ûø£ e&û¶\T edüT\T #˚j·T&É+ e\q Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü õ˝≤¢ n~Û ø±s¡T\T n~Ûø£ e&û¶\T edüT\ #˚ùd ô|’HêHé‡ yê´bÕs¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√ yê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. yê´bÕs¡düTú\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√ì yÓ÷dü\≈£î >∑Ts¡sTT´ Ä‘·àVü≤‘·´\T X¯s¡D´+ ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢ j·T+Á‘·+>∑+ eTT+<äT #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì ã+&ܬs+»˝Ÿ, >∑T+&ÓHÓ$T¢ Å>± e÷\˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT \qT m+|æ&çz |üs¡«qï ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT |ü]o *+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ã+&ܬs+»˝Ÿ˝À ¬s+&ÉT #Ós¡Te⁄\T, >∑T+&ÓHÓ$T¢˝À ¬s+&ÉT #Ós¡T e⁄\ |üP&çø£r‘· |üqT\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ Ä j·Tq á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. |üP&çø£ eT{Ϻ ì #Ós¡Te⁄ ø£≥º ã˝Àù|‘êìøÏ n˝≤π> ¬s’‘·T\T uÛÑ÷$T˝À yê&É&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷–düTÔqï≥T¢ Ä j·Tq á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. á |ü]o\q˝À uÛ≤>∑+>± m+|æ&çz‘√ bÕ≥T m|æz sêE, πøåÅ‘· düVü‰j·T≈£î&ÉT ãè+<ä+˝À ñHêïs¡T.


k‘êÁ|òæø± n&çàìÁùdº{Ïyé˝ÀøÏ ˝ÀsêZ‘Y «‹|[ §¶¶¶©s´ £qs ¡L`iÊ Æ™sV[ 16: Hzqszqs zqsC™Ø[gS xmsμR∂≠dsNSáLi xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVN][©´sV©´sı x§¶¶¶LRiW©±s Õ‹[LÊSª`Ω ˙NTPZNP…fi r¢ªy˙zmnsNS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV À≥œ¡V«ÿ¨sZNPªRΩVÚNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV ¿d¡£mns lgiLSÕfiÔ ™´sV«‹[Õÿ xqs|qsˆ©<´s©±sª][ A xmsμR∂≠s Δÿ◊d¡ @LiVVLiμj∂. H{msFsÕfi ¨sLRi*z§¶¶¶fl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV Fyáˆ≤R∂≤R∂Liª][ ™´sV«‹ [Õÿ\|ms Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ªRΩ™´sVNRPV N]ªRΩÚ Àÿ£qs N][xqsLi zqsFs£qsFs FsμR∂VLRiVøR¡Wr°ÚLiμj∂. C xmsμR∂≠sNTP Hzqszqs ˙xmsxqsVÚªRΩ zqsC™Ø[ Õ‹[LÊSª`Ω xqsLjigÊS xqsLjiF°ªyLRi¨s À≥ÿ≠sr°Ú©´sı xqsFnyLki À‹[LÔRiV A∏R∂V©´sNRPV AxmnsL`i NRPW≤y ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi.

A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V ˙xmsxqsVÚªRΩLi ªyªy‰÷¡NRP zqsC™Ø[gS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°Ú©´sı «ÿN`P FnyÕfi BLiNS xmsáV™´soLRiV ™´sW“¡ ˙NTPZNP »¡L˝RiV NRPW≤y lLi[xqsVÕ‹[ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠dsLRiLiμR∂Lji NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂V ™´sLRiVxqsÕ‹[ Õ‹[LÊSª`Ω D©yıLRiV. Hzqszqs @≤T∂¯¨s}qÌs˚…”¡™±s©´sV @ªRΩ˘LiªRΩ ≠s«¡ ∏R∂V™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Õ‹[LÊSª`Ω NRPLi¤…¡[ Æ™sVLRiV\lgi©´s ™´s˘QQNTPÚ ªRΩ™´sVNRPV μ]LRiNRPLRiÆ©s[μj∂ μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS À‹[LÔRiV @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. ™´sVL][\Æ™sxmso ˙NTPZNP…fi r¢ªy˙zmnsNS ªRΩ©´sNRPV AxmnsL`i ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms Õ‹[LÊSª`Ω NRPW≤y ry©´sV NRPWáLigSÆ©s[ xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Hzqszqs zqsC™Ø[gS ªRΩxmsˆVNRPV©´sı

ªRΩLS*ªRΩ N]LiªRΩNSáLi ˙NTPZNP…fiNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤yá©´sVNRPV©´sı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ r¢ªy˙zmnsNS À‹[LÔRiV ªRΩ©´sNRPV B¿¡Ë©´s AxmnsL`i\|ms ™yLjiª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠s˙aSLiºΩ μ]LjiZNP[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ˙NTPZNP…fi r¢ªy˙zmns NSÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 22 ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VLi≤R∂gS.. 11 ™´sVLiμj∂ xmsáV @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±sáNRPV ˙|mszqsÆ ≤∂Li…figS D©´sı ™´s˘NRPVÚáV. ≠sVgji÷¡©´s ™yLRiV A˙zmns NRP©±s Æμ∂[aSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥R∂Li¿¡©´s \Æ≤∂lLiNÌRPL˝RiV. ≠dsLjiÕ‹[ FsNRPV‰™´s aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ Õ‹[LÊSª`ΩZNP[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆ gjiLiøyá¨s FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV.

>∑Ts¡Tyês¡+, y˚T 17, 2012

7

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

eT+õ‘Y øösYô|’ dü∫Hé sê»´düuÛÑ Hê$TH˚wüHéô|’ $yê<ä+ |òü*+#·ì bÕø˘ uÀs¡T¶ nH˚«wüD ¬s+&˚fi¯¢ ìùw<Ûä+ $es¡D Çyê«\ì πø+Á<ëìï ø√]q &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº uÖ*+>¥ ø√#Y ø√dü+

Õÿx§¶‹L[ `i, Æ™sV[ 16: N]ªRΩÚ À›÷¡Lig`i N][ø`¡ N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡Wr°Ú©´sı FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV @Æ©s[*xtsQfl· BLiNS xmns÷¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW INRP‰LRiV NRPW≤y xqs\lLi©´s ™´s˘QQNTPÚ μ]LRiNRP¤Õ¡[μR∂¨s zmszqs’d¡ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ™y…fiÆ™sWL`i ¨s∏R∂W™´sVNRPLi ¬ø¡[zqs©´sxmsˆVÆ≤∂[ À›÷¡Lig`i N][ø`¡ N][xqsLi zmszqs’d¡ ˙xmsNRP»¡©´s B¿¡ËLiμj∂. ™´sW“¡ ˙NTPZNP »¡L˝RiV ©´sVLi≤T∂ μR∂LRiΔÿxqsVÚáV A•¶¶¶*¨sLi¿¡Liμj∂. xmsáV™´soLRiV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı... ™y…”¡Õ‹[ ªRΩ™´sVNRPV xqs\lLi©´s @À≥œ¡˘QQLjiÚ NRP©´s ¡≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV \¬ø≥¡LRi¯©±s «ÿNS @˙uy£mns ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVL][ryLji @zm˝sZNP[xtsQ©˝´s©´sV {qs*NRPLjiLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. BLig˝SLi≤`∂ ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L`i B∏R∂W©±s FyLi…fi , ™´sW÷dÙ¡™±s= N][ø`¡ xms“¡g`i «ÿNS, ™´sW“¡ FyNTPrÛy©±s A»¡gSŒœ¡ß˛ «¡ÕÿáVμÙk∂©±s , Æ™sWzqs©±s NRP™´sVÕfi , ry’¡ @«ÿL`i, ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @˙NRP™±sV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠dsLjiÕ‹[ øyÕÿ™´sVLiμj∂NTP @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V N][¿¡Lig`i @©´sVÀ≥œ¡™´sLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li \Æ™sV©´s£qsgS ™´sWLjiLiμj∂. zmszqs’d¡ NRP¨dsxqsLi HμR∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá @©´sVÀ≥œ¡™´sLi DLiÆ≤∂[ ™´s˘QQNTPÚÆ©s[ N][ø`¡gS FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. BLig˝SLi≤`∂ FyL`ÌiQ\¤…¡™±sV zqsˆ©±s À›÷¡Lig`i N][ø`¡ ™´sVVryÚN`P @x§¶¶¶¯μ`∂ }msLRiV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©y... FyN`P À‹[LÔRiV zqsˆ©±s À›Ã¡L`i NRPLi¤…¡[ Fny£qÌs À›Ã¡L`i N][ø`¡gS DLi¤…¡[ Àÿ™´soLi»¡VLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂≤R∂Liª][ @ªRΩ©´sV Æ™s©´sVNRP ¡≤Ôy≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ À›÷¡Lig`i N][ø`¡gS D©´sı @NUPÀfi «ÿÆ™sμ`∂ ∏R∂VVFsB ˙xmsμ≥y©´s N][ø`¡gS Æ™s◊¡˛F°™´s≤R∂Liª][ A xmsμR∂≠s Δÿ◊d¡ @LiVVLiμj∂. BLiºΩNSÀfi Aá™±sV ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[ zmszqs’d¡ À›÷¡Lig`i N][ø`¡ ¨s∏R∂W™´sVNRPLi N][xqsLi INRP NRP≠sV…‘¡¨s ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. B…‘¡™´s¤Õ¡[ C NRP≠sV…‘¡ Æ≤∂[™±s ™y…fiÆ™sWL`i©´sV ˙xmsμ≥y©´s N][ø`¡gS©´sW, {mns÷Ô¡Lig`i N][ø`¡gS «¡⁄÷¡∏R∂V©±s Fn¢Li\¤…¡©±s©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi À›÷¡Lig`i N][ø`¡ Æ™s[»¡ xmspLjiÚNSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V $áLiNRP xmsLRi˘»¡©´sNRPV FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡V ˙xmsæªΩ[˘NRP À›÷¡Lig`i N][ø`¡ ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ Æ™sŒœ¡˛©´sVLiμj∂.

|ü&çb˛‘·Tqï s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 16: NS™´sV©±sÆ™sÕfiÚlgi[™±sV=Õ‹[ g][ÕfiÔÆ™sV≤R∂Õfi ryμ≥j∂Li¿¡©´s @Æ¥˝∂…fi ™´sVLi—¡ª`ΩN_L`i\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. Æ©s[xtsQ©´sÕfi ∏R∂WLi…‘¡ ≤][zmsLig`i G¤«¡¨ds=NTP ≤][£ms ¤…¡xqÌsVá N][xqsLi aSLizmsÕfi= B¬ø¡[ËLi μR∂VNRPV ¨sLS NRPLjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. ©y≤y AÆ™sV\|ms lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛ ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. 2010 À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ «¡Ljigji©´s NS™´sV©±sÆ™sÕfiÚlgi[™±sV= 400 ≠dsV»¡L˝Ri Lji¤Õ¡[Õ‹[ ¡LigSLRiV xmsªRΩNRPLi ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ AÆ™sV NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLi ¿¡Liμj∂. AÆ™sVª][ Fy»¡V C Lji¤Õ¡[Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı ™´sVfl„fiμk∂£msN_L`i, zqs¨s«‹[£qs, @bP*¨s @NRPV‰Li«fi NRPW≤y gRiªRΩ G≤yμj∂ ≤][zmsLig`iÕ‹[ xms»Ì¡V ¡≤ÔyLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVLi—¡ª`ΩN_L`i ≤][zmsLig`i ¤…¡£qÌs N][xqsLi aSLizmsÕfi= B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. Fy…”¡∏R∂WáՋ[¨s \¤…¡Q˚¨sLig`i NS˘Li£ms ©´sVLi≤T∂ AÆ™sV ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[Æ©s[ Æ™s◊¡˛ F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ ™´sLRiÕfiÔ ∏R∂WLi…‘¡ ≤][zmsLig`i G¤«¡¨ds= N][ø`¡ 2.3 ¨s ¡Liμ≥R∂©´s ˙xmsNSLRiLi @μ≥j∂NSLRiVáV AÆ™sV\|ms øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPV ©yıLRiV. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ Fy»¡V ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı»Ì¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. B™yŒœ¡ @μ≥j∂NSLji NRPLigS AÆ™sVNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV xmsLizmsLiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V ©y≤y @μ≥j∂NS LRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , Æ™sV[ 16: ™´sWxqÌsL` À˝ÿxqÌsL`i xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s ¬ø¡Ã˝¡μR∂Li»¡W μy≈¡\¤ Õ¡©´s zms…‘¡xtsQ©±s\|ms ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV ≠søyLRifl·NRPV {qs*NRPLjiLi¿¡Liμj∂. xqs¿¡©±s©´sV G ZNP[»¡gjiLki NTPLiμR∂ FsgRiV™´sxqsÀ≥œ¡NRPV ©y≠sVÆ©s[…fi ¬ø¡[aSL][ ≠s™´sLRifl· B™y*áLi»¡W \|§¶¶¶N][L`Ìi ZNP[Li˙μy¨sı N][LjiLiμj∂. ¿d¡£mns «¡zqÌs£qs FsZNP zqs˙NTP , «¡zqÌs£qs LS“¡™±s xqs•¶¶¶∏∫∂Vª][ NRPW≤T∂©´s C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. xqs¿¡©±s ˙xms™´sWfl· {qs*NSLS¨sı NRPW≤y AFy áLi»¡W μy≈¡\¤Õ¡©´s zmsÕfi©´sV N]…Ì”¡Æ™s[zqs©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s ≠sμ≥y©´sLi\|ms ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s N][LjiLiμj∂. ™´sV◊d¡˛ ªRΩμR∂VxmsLji ZNP[xqsV ≠søyLRifl· «¡Ljilgi[ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ≠s™´sLRifl· B™y*áLi»¡W @≤T∂xtsQ©´sÕfi r~÷¡zqs»¡L`i «¡©´sLRiÕfi øR¡Liμ][N`P©´sV AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «¡⁄\¤Õ¡ 5 Õ‹[gS N][LÌRiVÕ‹[ ≠s™´sLRifl· B™y*÷¡= DLiμj∂. LSxtÌsQ˚xmsºΩ N][…ÿÕ‹[ ZNP[™´sáLi ryz§¶¶¶ªRΩ˘Li , \|qs©±s= , NRPŒÿ , }qs™´sLRiLigSáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V ˙NUP≤yLRiLigS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´s˘QQNTPÚ¨s G ≠sμ≥R∂LigS zqsFnyLRiV= ¬ø¡[aSLRi¨s N][LÌRiV Fszqs“¡¨s ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ G{qs“¡ øR¡Liμ][N`P ™´sW˙ªRΩLi N][LÌRiV ™yμR∂©´sª][ ≠s¤À≥¡[μj∂Li øy≤R∂V. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s @LiaRPLi LSxtÌsQ˚xmsºΩ AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV «¡LjigjiLiμR∂¨s, «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ zqsFnyLRiV= ¬ø¡[zqsLiμj∂ ™´sW˙ªRΩLi ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V NRP©´sVNRP ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s N][LÌRiV N][LjiLiμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sW“¡ FsLiFsÕfiFs LS™±sVg][FyÕfizqsLig`i C zms…‘¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aS≤R∂V. xqs¿¡©±s©´sV LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV ©y≠sVÆ©s[…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s AÀ≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. ALÌjiNRPÕfi 80 ˙xmsNSLRiLi xqs¿¡©±sNRPV @L>RiªRΩ ¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ LS™±sVg][FyÕfizqsLig`i zmsÕfiÕ‹[ }msL]‰©´sı ˙xmsμ≥y©´s @LiaRPLi. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ¨s©´sıÆ©s[ xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s ¬ø¡Ã˝¡μR∂Li»¡W μy≈¡\¤Õ¡©´s zms…‘¡xtsQ©±s©´sV xqsV˙{msLi N][LÌRiV N]…Ì”¡Æ™s[zqsLiμj∂.. ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ N][…ÿÕ‹[ B…‘¡™´s¤Õ¡[ xqs¿¡©±s©´sV LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV ©y≠sVÆ©s[…fi ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmso©´s ˙xmsμ≥y¨s LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP zqsFnyLRiV= ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. μy¨sNTP LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsºΩÀ≥ÿFy…”¡Õfi AÆ™sWμR∂™´sVV˙μR∂ Æ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ xqs¿¡©±s LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[ ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ N][…ÿ ZNP[™´sáLi ÷¡»¡lLi[øR¡L`i, \|qs©±s= , NRPŒÿ

, ry™´sW—¡NRP }qs™yLRiLigSáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV¨s, ˙NUP≤yLRiLigS¨sNTP μy¨sÕ‹[ rÛy©´sLi ¤Õ¡[μR∂¨s... C NSLRifl·LigS xqs¿¡©±s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s ¬ø¡Ã˝¡μR∂¨s INRP ©y˘∏R∂V™yμj∂ @ªRΩV˘©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[ zms…‘¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨s¨s xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s xqsV˙{msLi ™´sVVLiμR∂V \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ C ZNP[xqsV æªΩ[áVËN][™yáLi»¡W xqsW¿¡Li¿¡ zms…‘¡xtsQ©±s ª][zqsxmso ¿¡ËLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ zmsÕfi©´sV ≠søyLRifl·NRPV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s ≤≥T∂÷d˝¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV ZNP[Li˙μy¨sNTP N]¨sı xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[zqs ≠s™´sLRifl· N][LjiLiμj∂.

>±j·T|ü&çq Ä≥>±&ÉT e÷´#Y\qT m˝≤ |òæø˘‡ #˚kÕÔ&ÉT? düôdŒq¸Hé ‘·sê«‘· ‘=*kÕ]>± düŒ+~+∫q lyê‘·‡e NS©´sWˆL`i, Æ™s[V 16: ryˆ…fizmnsNTP=Lig`i\|ms BLi≤T∂∏R∂W …‘¡≠ds zqÌsLig`i AxmslLi[xtsQ©±sÕ‹[ μ]LjiNTPF°LiVV©´s DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P A»¡gS≤R∂V aRPáÀ≥fi $™yªRΩ=™´s ªy©´sV @™´sW∏R∂VNRPV≤T∂©´s¨s ™´sVL][ryLji ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ’d¡{qs{qsH xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ª]÷¡ryLjigS xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s $™yªRΩ=™´s gS∏R∂Vxms≤T∂©´s A»¡gS≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡©´sV FsÕÿ zmnsNTP=Lig`i ¬ø¡[ryÚ≤R∂¨s ˙xmsbPıLiøy≤R∂V. H{msFsÕfiÕ‹[ $™yªRΩ=™´s NTPLig`i= Fs¤Õ¡™´s©±s xmsLi«ÿÀfiNRPV A≤y≤R∂V. ªRΩ©´sNRPV μR∂NTP‰©´s μ≥R∂LRiNTP ≠sVLi¿¡ ªy©´sV FsNRPV‰™´s ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s , ™´sW˘ø`¡ zmnsN`P= ¬ø¡[ryÚ©´sLi»¡W 10 áORPQáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aS©´s©´sı μy¨sÕ‹[ ¨s«¡Li ¤Õ¡[μR∂©yı≤R∂V. NS™yá¨s ªRΩ©´s©´sV BLjiNTPLiøyLRi¨s ™yF°∏R∂W≤R∂V. gS∏R∂VLi NSLRifl·LigS 2011, 2012áՋ[ ªy©´sV DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PNRPV A≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. NRP¨dsxqsLi 15 ™´sVLiμj∂ «ÿ’¡ªyÕ‹[ NRPW≤y ªRΩ©´s }msLRiV ¤Õ¡[μR∂¨s , @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V zmnsNTP=Lig`i FsÕÿ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ˙xmsbPıLiøy≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ªy©´sV BLi…˝‹[Æ©s[ ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı©´s¨s , ªRΩ©´s\|ms ™´s¿¡Ë©´s AL][xmsfl·Ã¡V @™yxqsÚ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V. ªRΩ©´s ZNPLkiL`i ©yaRP©´sLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPV˙»¡xms ©yıLRi¨s AL][zmsLiøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ªy©´sV ¬ø¡[zqs©´s

_õHÓdt

ªRΩxmsˆV N]ªRΩÚ ™´s˘NRPVÚáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Æ™s[V©´s¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. ™yLjiª][ ˙NTPZNP…fi gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤yÆ©s[ ªRΩxmsˆ Æ™s[lLi[ AÕ‹[øR¡©´s ¤Õ¡[μR∂©yı≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ’d¡{qs{qsH @μ≥j∂NSLRiVá ™´sVVLiμR∂V •¶¶¶«¡\lLi ªRΩ©´s ™yμR∂©´s ≠s¨szmsryÚ©´s¨s , ZNP[xqsVÕ‹[ ©´sVLi≤T∂ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ¨sLÙ][ztsQgS ¡∏R∂V»¡xms≤R∂ªy©´s¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NTPLig`i= Fs¤Õ¡™´s©±s xmsLi«ÿÀfi @μ≥j∂NSLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤y©´s¨s , ™yLRiV ªRΩ©´sNRPV xqsF°L`ÌigS DLi…ÿLRi¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. 30 GŒœ¡˛ C DªRΩÚL`i˙xmsÆμ∂[a`P ≠dsV≤T∂∏R∂VLi }msxqsL`i 41 xmns£qÌsN˝SN`P ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ 130 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. @Õÿlgi[ H{msFsÕfiÕ‹[ NTPLig`i= Fs¤Õ¡™´s©±s xmsLi«ÿÀfiNRPV A≤T∂©´s $™yªRΩ=™´s 22 ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ 20 ≠sZNP»˝¡V ºdΩxqsVNRPV©yı≤R∂V. B…‘¡™´sá BLi≤T∂∏R∂W …‘¡≠ds zqÌsLig`i AxmslLi[xtsQ©±sÕ‹[ ryˆ…fizmnsNTP=Lig`i ≠s™yμy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ $™yªRΩ=™´s\|ms NRPW≤y AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. H{msFsÕfiÕ‹[ ©Ø[ÀÿÕfi= Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV 10 áORPQáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V BLi≤T∂∏R∂W …‘¡≠ds Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ $™yªRΩ=™´sª][ Fy»¡V ™´sVL][ ©´sáVgRiVLji ˙NTPZNP»¡L˝RiQ\|ms ’d¡{qs{qsH Æ™s[»¡V Æ™s[zqsLiμj∂.

msTT]+&çj·÷≈£î

ñB›|üq bÕ´πøJ Á|üø£{Ï+∫q Á|üuÛÑT‘·«+

mdt;ôV≤#Y d”Jm+>± CÀ´‹ |òüTÀwt ùdº{Ÿ u≤´+≈£î Ä|t ôV’≤<äsêu≤<é N|òt »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY>± »j·Tr |òüTÀwt ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ø±s√ŒπswüHé u≤´+≈£î »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY>± ñqï Äj·Tq mdt;ôV≤#Y d”Jm+>± |ü<√qï‹ bı+<ës¡T.1978˝À ùdº{Ÿ u≤´+≈£î Ä|òt _ø£˙sY n+&é C…’|üPsY˝À n~Ûø±]>± eè‹Ô J$‘·+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡ ø±\+˝À $$<Ûä ôVA<ë˝À¢ |üì#˚XÊs¡T. $$<Ûä u≤´+≈£î˝À¢ ñqï‘· ôVA<ë˝À¢ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. á ìj·÷eTø£+ ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ neT\T˝ÀøÏ e∫Ã+<äì mdt;ôV≤#Y $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À yÓ\¢&ç+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ mdt;ôV≤#Y d”Jm+>± ñqï düTBÛsY |òü÷sYZ ø±s√Œπs{Ÿ ˝ÀHé‡, Áf…»Øs¡ ÇHé#êØ®>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì ‘Ó*|æ+~.

uÛ≤Ø qcÕº˝À¢ kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ &Ü\sY‘√ b˛*ùdÔ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te |ü&çb˛‘√+~. s¡÷bÕsTT $\Te s√Es√E≈£L ãø£ÿ∫øÏÿb˛‘·÷H˚ ñ+~. ãT<Ûäyês¡+ s¡÷bÕsTT 54 ~– eT]+‘· øÏ+<ä≈£î yÓ[¢b˛sTT+~. 40 ô|’dü\ <ëø± qwüºb˛‘·÷ 54.33 ≈£î düMT|ü+˝À ÁfÒ&Ée⁄‘√+~. >∑‘· @&Ü~ &çôd+ãsY˝À s¡÷bÕsTT 54qT n~Û>∑$T+∫ øÏ+<ä≈£î yÓ[¢+~. 5 HÓ\\ ‘·sê«‘· eT∞¢ Ä kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. Çø£ÿ&ç qT+∫ eT]+‘·>± øÏ+<ä≈£î yÓfi¯ó‘·T+<äH˚ n+#·HêqT e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T y˚düTÔHêïs¡T. j·T÷s√ CÀHé˝À düeTdü´\T rÁe+ ø±e&É+‘√ nø£ÿ&ç ø£¬s˙‡ nsTTq j·T÷s√ ≈£L&Ü ã\V”≤q|ü&ÉT‘√+~. <ëì Á|üuÛ≤e+ s¡÷bÕsTTô|’ rÁe+>± |ü&ÉT‘√+~. j·T÷s√ qT+∫ Á^dt ãj·T≥≈£î yÓ[¢b˛‘·T+<äH˚ n+#·Hê‘√ Á|ü|ü+#·eT+‘·{≤ nì•Ã‹ HÓ\ø=+~. á ø±s¡D+>± &Ü\sY ã\|ü&ÉT‘√+~. Ä Á|üuÛ≤e+ s¡÷bÕsTTô|’ ≈£L&Ü |ü&ÉT‘√+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À s¡÷bÕsTT 56≈£î #˚s¡Tej˚T´ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì f…øÏïø£˝Ÿ nq*düTº\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

msTT]+&çj·÷ ô|’\≥T¢ #˚düTÔqï düyÓTà ãT<Ûäyês¡+ Hê{ÏøÏ ‘=$Tà<√ s√E≈£î #˚]+~. $$<Ûä ø±s¡D≤\‘ msTT]+&çj·÷ ô|’\≥T¢ düyÓTà #˚düT ÔHêïs¡T. ô|’\≥¢ düyÓTà‘√ qcÕº\T #·$#·÷düTÔqï msTT]s&çj·÷qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ πø+Á<ä+ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. msTT]+&çj·÷≈£î ñB›|üq bÕ´π øJ Çe«qTqï≥T¢ πø+Á<ä $e÷qj·÷qXÊK eT+Á‹ nõ‘Ydæ+>¥ Á|üø£{Ï+#ês¡T. düyÓTà˝À bÕ˝§Z+≥Tqï ô|’\≥T¢ &çe÷+&ÉT¢ |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<ä›+>± ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó* bÕs¡T. ô|’\≥¢ düyÓTà‘√ msTTsY Ç+&çj·÷≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡÷. 150 qT+∫ 200 ø√≥¢ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. ô|’\≥¢ düyÓTà‘√ Á|ü‹s√E ø=ìï $e÷Hê\T s¡<ä›e⁄‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT≈£î ø±s¡DyÓTÆq ô|’\≥¢ô|’ bÂs¡ $e÷q &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ »qs¡˝Ÿ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. ‘·|ü⁄Œ&ÉT $<Ûëq+˝À nHês√>±´ìï kÕ≈£î>± #·÷|ü⁄‘·÷ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡Tø±ì ô|’\≥¢ô|’ #·s¡´\T ñ+{≤j·Tì ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚ ø£+{Ï+C…˙‡ Á|üD≤[ ø£˝À uÛ≤>∑+>± &Ûç©¢`{§s¡+{À, &Ûç©¢` q÷´j·÷sY´ s¡÷≥¢˝À düØ«düT\qT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï≥T¢ msTT ]+&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± nHês√>∑´ ø±s¡D≤\‘√ $<ÛäT\T m>=Z{Ϻq ô|’\≥¢˝À #ê˝≤ eT+~ Ç+{À¢ ˝Òs¡ì, ‘·eT &Üø£ºs¡¢≈£î Ms¡T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sê˝Ò<äì $e÷qj·÷q XÊK ‘Ó*|æ+~. ndü‘·´ ø±s¡D≤\‘√ $<ÛäT\≈£î &ÉTe÷à ø={Ϻq ô|’\≥¢ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+∫+~.

y=&Übò˛Hé qT+∫ ã&Ü uÀqdt ø±sY¶

esê¸ø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ &û{°d” _\T¢

ôd˝Ÿ bò˛Hé $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô Á|üeTTK f……*ø±+ ø£+ô|˙ y=&Übò˛Hé sêh+˝Àì Á|”ô|sTT&é $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ø√dü+ s¡÷. 197 $\Te >∑\ ã&Ü uÀqdt ø±s¡T¶qT Á|üø£{Ï+∫+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± nìï ˝Àø£˝Ÿ HÓ{ŸesYÿ\≈£î |üì #˚ùd $<Ûä+>± 42,000 ôdø£q¢ {≤ø˘f…Æ+qT Ä|òüsY #˚k˛Ô+~. Hê\T>∑T yêsê\ ø±\ |ü]$T‹>∑\ á bÕ´ø˘ Ç`{≤|t n|t <ë«sê n+<äT u≤≥T˝À ñ+#·T‘êeTì ‘Ó*|æ+~. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~+#·&ÜìøÏ y=&Ü bò˛Hé uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT]ìï Ä|òüs¡¢qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·T+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

uÛ≤s¡rj·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT uÛ≤Ø qcÕº\‘√ eTT–XÊsTT. ñ<äj·T+ qT+#˚ qcÕº\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq e÷¬sÿ≥T¢ eT<Ûë´Vü≤ï düeTj·÷ìøÏ u≤Ø>± |ü&çb˛j·÷sTT. 300 bÕsTT+≥¢≈£î ô|’>± qwüº+˝À ñqï ôdHÓ‡ø˘‡ 16 y˚\ bÕsTT+≥¢ ~>∑Te≈£î |ü&çb˛sTT+~. 90 bÕsTT+≥¢ qwüº+˝À ñqï ì|”º 5000 bÕsTT+≥¢ ~>∑Te≈£î |ü&çb˛sTT+~. ø±>± kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ |ü&çb˛e&ÜìøÏ >√¢ã˝Ÿ dü+πø‘ê\T u≤>± ã\V”≤q+>± ñ+&É≥y˚T s¡|ü<Ûëq ø±s¡DeTì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. nìï ôdø√º]j·T˝Ÿ dü÷N\T qcÕº\qT #·$#·÷XÊsTT. Ä{À dü÷N n‘·´~Ûø£+>± eT÷&ÉTqïs¡ XÊ‘·+ |ü&ÉT‘√+~. ]j·÷©º, u≤´+≈£î\T, |üesY dü÷N\T ≈£L&Ü u≤>± |ü&çb˛j·÷sTT. Á>∑÷|ü⁄ @˝À {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ 7 XÊ‘·+ <ëø± |ü&ÉT‘·÷ {≤|t \÷»sY>± ñ+~. C…mdt&Éã÷¢´ d”º˝Ÿ, Ä~‘·´ _sê¢ qTy√, CÒ|” nk˛dæj˚T{Ÿ‡, m˝Ÿm|td”◊ ùws¡T¢ 4 XÊ‘êìøÏ n≥T Ç≥T>± ø√˝ÀŒj·÷sTT. e÷¬sÿ≥T¢ uÛ≤Ø>± |ü&ÉT‘·Tqï|üŒ{Ïø° >√Á<ÓCŸ ø£q÷®eTsY Ábı&Éø˘º‡, eTT‘·÷Ô{Ÿ ô|ò’HêHé‡, m+m+{°d”, ¬øsTTsYï Ç+&çj·÷, u≤´+ø˘ Ä|òt ãs√&Ü ‘·~‘·s¡ ùws¡T¢ 2 qT+∫ 4 XÊ‘·+ es¡≈£î ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT.

esê¸ø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|ü‹bÕ~‘· Á|ü‘·´ø£å |üqTï\ ø√&é (&û{°d”) _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï≥T¢ πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® yÓ\¢&ç+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T ÄyÓ÷<ä+ ø√dü+ &û{°d”ì esê¸ø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï≥T¢ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\T eTT–XÊø£ , &û{°d”ô|’ kÕúsT÷ dü+|òüT+ dü÷#·\ìï+{Ï˙ |ü]o*kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. πø_H˚{Ÿ ÄyÓ÷<ëìøÏ ‘·sê«‘· esê¸ø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ bÕs¡¢yÓT+≥T ñuÛÑj·T düuÛÑ\ ÄyÓ÷<ä+ ø√dü+ &û{°d” _\T¢qT bÕs¡¢ yÓT+≥T≈£î düeT]ŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï (◊{°) #·≥º+ kÕúq+˝À &û{°d”ì rdüTø=düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\ ‘·sê«‘˚ πø_H˚{Ÿ zπø #˚dæq nq‘·s¡+ esê¸ø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ñuÛÑj·T düuÛÑ\ ÄyÓ÷<ä+ ø√dü+ &û{°d” _\T¢qT bÕs¡¢ yÓT+≥T≈£î |ü+|ækÕÔeTì Á|üDuŸ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> e÷]à 9q kÕúsT÷ dü+|òüT+ ìy˚~ø£ Ç∫Ã+<äì, nsTT‘˚ 16q ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ e\¢ <ëì˝Àì Á|ü<Ûëq+XÊ\ìï+{Ï˙ |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√e&ÜìøÏ M\Tø±˝Ò<äHêïs¡T. ø±>± ;CÒ|” Hêj·T≈£î&ÉT j·TX¯«+‘Y dæHêΩ H˚‘·è‘·«+˝Àì bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕúsTT dü+|òüT+, e´øÏÔ>∑‘· Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ |ü]$T‹s¡s¡ì s¡÷. 1.8 \ø£å\ qT+∫ s¡÷. 3\ø£å\ kÕúsTTøÏ ô|+#·&É+ Ç‘·s¡Á‘ê nH˚ø£ ø°\ø£ dæbòÕs¡T‡\qT ‘·q ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ á @&Ü~ ã&Ó®{Ÿ˝À &û{°d” eTTkÕsTT<ë˝À Á|ü‹bÕ~+∫q $<Ûä+>±H˚ á ◊{° $TqVü‰sTT+|ü⁄ |ü]$T‹ì πøe\+ s¡÷. 2 \ø£å\≈£î e÷Á‘·y˚T Á|üDuŸ eTTKØ® ô|+#ês¡T.


C M Y K

8

>∑Ts¡Tyês¡+, y˚T 17, 2012

düTes¡íyês¡Ô

n d” Hé

ôV’≤<äsêu≤<é

Hê ùdïVæ≤‘·T˝…’Hê... b˛{°<ës¡T˝Ò u≤\q{°q≥T\‘√ ªkÕ«$T $y˚ø±q+<äμ.. ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ yÓ\T>=+<äT‘√qï nÁ>∑kÕúsTT ø£<∏ë HêsTT ø£\˝À yÓTT<ä≥>± $ì|æ+#˚ ù|s¡T ø±»˝Ÿ. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ì nÁ>∑ ø£<∏ëHê j·T≈£î\ düs¡düq q{ÏdüTÔqï|üŒ{Ïø°, ‘·q kÕúHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤e+ ÄyÓTì yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+<ä≥. eTTK´+>± ø=+‘·eT+ ~ ø£<∏ëHêsTTø£\T kÕ~Ûk˛Ôqï $»j·÷\T ø±»˝Ÿì ø£+>±s¡T ô|&ÉT‘·THêïj·Tì n+≥THêïs¡T. Ç<˚ $wüj·÷ìï z MT&çj·÷ ÄyÓT <ä>∑Zs¡ Á|ükÕÔ$ùdÔ, ‘·eTHêï, düeT+‘ê, nqTwüÿ\‘√ bÕ≥T, X¯è‹Vü‰düHéì ≈£L&Ü ‘·qøÏ b˛{°>±H˚ uÛ≤$düT Ôqï≥Tº ø±»˝Ÿ #Ó|æŒ+~. nsTT‘˚ Mfi¯fl+‘ê ‘·qøÏ eT+∫ ùdïVæ≤‘·T\˙, me] dæìe÷ dü¬ø‡dt kÕ~Û+∫Hê Äq+~dü÷Ô n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì n+{À+~. u≤©e⁄&é˝À ndü÷ j·T <˚«cÕ\T m≈£îÿeH˚ $wüj·÷ìï ‘·qT >∑eTì+ #êq˙, Çø£ÿ&É e÷Á‘·+ ‘·eT eT<Ûä´ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq b˛{° ñ+<äì #Ó|æŒ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ‘êqT ‘Ó\T>∑T˝À ¬s+&ÉT dæìe÷\T, ‘·$Tfi¯+˝À ¬s+&ÉT dæìe÷ \‘√ bÕ≥T Væ≤+<ä˝Àq÷ ˇø£ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüT ÔHêïqì #Ó|æŒ+~. ‘·q ¬øØsYì eT]+‘· eTT+ <äT≈£î rdüT¬ø fi¯‘êj·T+≥÷ ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #˚dæ+~.

uÛ≤s¡rj·T Ä<Ûë´‹àø£ Jeq ∫Á‘êìï ‘·q<Ó’q XË’*˝À Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæq eT¨qï‘· e÷s¡Z<ä]Ù ªkÕ«$T $y˚ø±q+<äμ. Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq Äj·Tq J$‘· #·]Á‘· ªkÕ«$T $y˚ø±q+<äμ>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. Ç+<äT˝À n+<äs¡÷ u≤\‘ês¡˝Ò q{ÏkÕÔ s¡T. á dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+ ∫q wüO{Ï+>¥ ø±s¡´Áø£e÷\T ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ôV’≤<äsê u≤<é˝Àì nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷ dt˝À ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ‘=* düìïy˚XÊìøÏ nXÀø˘≈£îe÷sY ø±¢|t Çe«>±, ã÷s¡T>∑T|ü*¢ •esêeTø£èwüí ¬øyÓTsê dæ«#ÛêHé #˚XÊs¡T. @|” |òæ*+ &Ó’¬sø£ºsY‡ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕ>∑sY >ös¡e <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. l Ç+Á<ä ∫Á‘· u≤´qsYô|’ ì]à‘·eTe⁄‘√qï á dæìe÷˝À e÷düºsY Á|üuÛ≤‘Y (ø±+Á¬>dt H˚‘· ~e+>∑‘· |æ.»Hês¡úHé¬s&ç¶ eTqe&ÉT) kÕ«$T $y˚ø±q+<äμ>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. á dæìe÷øÏ Á|üeTTK |ü_¢dæ{° &çC…’qsY düTπswt ãTõ® <äs¡Ù≈£î&ç>± e´eVü≤]düTÔHêï&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. m+‘√ eT+~ u≤\‘ês¡\‘√ á dæìe÷ì ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï≥Tº #ÓbÕŒ&ÉT. Ç+ø± |ü\T bÕÁ‘·\≈£î u≤\‘ês¡\ m+|æø£ »s¡>±*‡ ñ+<äì, Ä |üì |üP]Ô ø±>±H˚ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ ñ+≥T+<äì nHêï&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é, >öVü≤‹, ø√˝Ÿø£‘êÔ, Væ≤e÷\j·÷˝À¢ á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒ&ÉT. nsTT‘˚ yÓ+ø£fÒwt V”≤s√>± ªkÕ«$T $y˚ø±q+<äμ, ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äqTqï≥Tº >∑‘·+˝À yês¡Ô\T e#êÃsTT. Ä dü+>∑‹ @yÓTÆ+<√ ‘Ó*j·T<äT>±˙, n<˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ Ç|ü&ÉT á ∫Á‘·+ u≤\ q{°q≥T\‘√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêuÀ‘√+~.

~«uÛ≤cÕ ∫Á‘ê\≈£î ¬s’{Ÿ Ä|ü¸Hé>±... ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ∫Á‘·+ #˚j·÷\qT≈£îqï yê]øÏ HêìH˚ kÕºsY V”≤s√˝≤ ø£ì|ædüTÔHêï&ÉT. eTTK´+>± &Ó’¬sø£ºsY z]jÓT+f…&é ∫Á‘ê\T #˚j·÷\H˚ ÄdüøÏÔ ñqïyês¡T Hêì‘√ »]ï ô|≥Tº≈£î+ ≥THêïs¡T. ‘êC≤>± Hêì, ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT düeTTÁ<ä Kì <äs¡Ù ø£‘·«+˝À z ∫Á‘·+ ø£$T≥j·÷´s¡T. ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ s¡÷bı+<˚ á ∫Á‘·+˝À Hêì düs¡düq neT˝≤bÕ˝Ÿì m+|æø£ #˚XÊs¡T. Çø£ Hêì á ∫Á‘·+˝À ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+‘√ ø£ì|æ+#· qTHêïs¡T. ‘·$Tfi¯ yÓs¡¸Hé˝À e÷Á‘·+ »j·T+ s¡$ V”≤s√>± #˚düTÔHêïs¡T. düeTTÁ<ä Kì >∑‘·+˝À ‘Ó\T>∑T˝À ªX¯+uÛÀ •e X¯+uÛÀμ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#ês¡T. n˝≤π> >∑‘˚&Ü~ e∫Ãq qπswt dæìe÷ ªdü+|òüTs¡¸Dμ ∫Á‘êìï ôd’‘·+ Äj·TH˚ s¡÷bı+~+#ê&ÉT. ‘êC≤ ∫Á‘·+ e#˚à HÓ\ qT+∫ ôd{Ÿ‡ MT<ä≈£î yÓfi¯ó ‘·T+~. á ∫Á‘êìøÏ õ.$.Á|üø±wt≈£îe÷sY dü+^‘·+ n+~kÕÔs¡T. ~« bÕÁ‘ê_ Ûqj·T+˝À Hêì #˚ùd ¬s+&ÉT bÕÁ‘·\÷ |üP]Ô>± $_ÛqïyÓTÆ qeì n+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Hêì #˚dæq ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ªá>∑μ $&ÉT <ä\≈£î ¬s&û>± ñ+~. düeT+‘· V”≤s√sTTHé>± #˚dæq á ∫Á‘êìï sê»eTÚ[ mdt.mdt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ sê»eTÚ[ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ∫qï bÕeTTHÓ’Hê ô|<ä›ø£Ás¡‘√ ø={≤º\+{≤s¡T. ø±˙ Çø£ÿ&É düeTdü´ e∫Ã+~ á>∑‘√. n+<äTπø Ä ø£Ás¡ ≈£L&Ü nedüs¡+ ˝Ò<äT. ¬s+&ÉT y˚fi¯¢ eT<Ûä´ q*ù|dæ ne‘·\ bÕπsùdÔ dü]b˛‘√+~. n‘·qT ≈£L&Ü n#·Ã¤+ n˝≤H˚ nqTø=Hêï&ÉT. ns¡#˚‘√Ô b˛j˚T<ëìøÏ Äj·TT<Ûä+, eT+B e÷s¡“\+ nedüs¡+ ne⁄‘·T+<äì ø£˝À¢ ≈£L&Ü nqTø√˝Ò<äT. áπ> ø£<ë nì eTìwæ nqTø=+fÒ @eT e⁄‘·T+<√ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ e÷ dæìe÷ #·÷&Ü*‡+<˚ nHêïs¡T. sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+ ∫q ∫Á‘·+ ªá>∑μ. Hêì, düeT+‘·, düTB|t Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T. kÕsTT ø=Ás¡bÕ{Ï ìsêà‘·. á HÓ\ 30q $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. ìsêà‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªn\Œ ÁbÕDÏøÏ, ã\e+‘·T&Ó’q eTìwæø° »]–q b˛sê≥$T~. ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç Ä‘·à z á>∑˝À Á|üy˚•düTÔ+~. $\Hé nsê#·ø±ìøÏ n&ÉT¶|ü&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~.

{≤©e⁄&é˝À eT©ºkÕºsY Vü≤yê.. ‘Ó\T>∑T˝À eT©ºkÕºsY ∫Á‘ê\ Vü≤yê }|ü+<äT≈£î+~. ‘êC≤>± Hê>∑#Ó’‘·q´, düT˙˝Ÿ ø±+_H˚wüHé˝À z ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬øø£ÿqT+~. $ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt, Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT\ ø±+_H˚wüHé˝À z ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘·T+&É>±H˚, u≤\ø£èwüí, eT+#·T eTH√CŸ\ ø±+_H˚wüHé˝À eTs√ eT©ºkÕºsY ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Vü‰dü´ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT düT˙˝Ÿ, j·TTe ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT Hê>∑#Ó’‘·q´ nqï<äeTTà\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. M]<ä›s¡÷ ø£*dæ z dæìe÷˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. u…\¢+ø=+&É düTπswt á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. ‘·$Tfi¯+˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nsTTq ªyÓf…ƺμ ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T˝À Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡T. j·T÷{°M yê] e<ä› qT+∫ dæìe÷ ¬s’{Ÿ‡ì u…\¢+ø=+&É düTπswt rdüT≈£îHêïs¡T. e÷<ÛäeHé, Äs¡´, düMTsê¬s&ç¶, neT\bÕ˝Ÿ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ ‘·$Tfi¯+˝À s¡÷bı+~q ªyÓf…ƺμ eT+∫ $»j·T+ kÕ~Û+∫+<äqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘Ó\T>∑T yÓs¡¸HéøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT>± øÏc˛sYì mqTï≈£îHêïs¡T. ªø=+#Ó+ Çwüº+ ø=+#Ó+ ø£wüº+μ ∫Á‘·+‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT>± e÷]q øÏc˛sYøÏ Ç~ ¬s+&√ ∫Á‘·+. pHé 26 qT+∫ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q wüO{Ï+>¥ yÓTT<ä\Tø±qT+~. Hê>∑#Ó’‘·q´, ‘·eTTà&ÉT>± ø° ø±´¬sø£ºsYì #˚düTÔ+&É>±.. düT˙˝Ÿ ôdø£+&é V”≤s√ bÕÁ‘·qT #˚düTÔHêïs¡T. ‘·$Tfi¯+˝À Äs¡´ bÕÁ‘·qT Hê>∑#Ó’‘·q´, e÷<ÛäeHé bÕÁ‘·qT düT˙˝Ÿ #˚düTÔHêïs¡T. ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´μ #˚düTÔqï Hê>∑#Ó’‘·q´≈£î ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+ Ç<˚. Çø£ düT˙˝Ÿ Ç|üŒ{Ïπø e÷<ÛäeHé q{Ï+∫q ª‘·qT yÓ&é‡ eTqTμ ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡T. ªÄ&ÉT‘·÷ bÕ&ÉT‘·÷μ, ªuÒ¢&é u≤;®μ e+{Ï ∫Á‘ê\T #˚dæq <˚$ á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. Çø£ á ∫Á‘êìï yÓTT<ä≥ ‘Ó\T>∑T˝À ªuÛÑ˝Ò ‘·eTTà&ÉTμ>± nqTe~+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T. e÷<ÛäeHé`Äs¡´\≈£î ‘Ó\T>∑T˝À ñqï bòÕ˝ÀsTT+>¥ <äècÕº´ Çø£ÿ&É ≈£L&Ü eT+∫ |òü*‘ê\qT kÕ~ÛdüTÔ+<äì Ä•+#ês¡T. n+<äT˝Àq÷ >∑‘·+˝À e∫Ãq ªs¡Héμ, ª|ü+<Ó+ ø√&çμ, ªÄyêsêμ ∫Á‘ê\≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q *+>∑TkÕ«$T á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±e&É+‘√ ÁπøCŸ e∫Ã+~. nsTT‘˚ ‘Ó\T>∑T˝À &ÉuŸ #˚j·T≥+ ø£Hêï Øy˚Tø˘ #˚ùdÔH˚ |òü*‘ê\T u≤>∑T+{≤j·Tì u…\¢+ø=+&É uÛ≤$+∫ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çø£ ªyÓf…ƺμ ∫Á‘·+ j·÷ø£åHé, Áù|eT, ôd+{ÏyÓT+{Ÿ düe÷Vü‰s¡+‘√ s¡÷bı+~+~. á ∫Á‘·+˝À e÷<ÛäeHé, Äs¡´ q≥q, düMTsê¬s&ç¶, neT˝≤bÕ˝Ÿ n+<ä#·+<ë\T, n_Ûqj·T+ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì*#êsTT. n˝≤π> j·TTeHé X¯+ø£sYsêC≤ dü+^‘·+ ô|<ä› môd‡{Ÿ>± ì*∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ *+>∑TkÕ«$T <äs¡Ùø£‘·«+˝ÀH˚ Væ≤+B˝À á ∫Á‘êìï Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡T. Væ≤+B yÓs¡¸HéøÏ cÕVæ≤<éø£|üPsY V”≤s√>± q{Ï+#·qTHêïs¡T. Ç‘·s¡ q{°q≥T\ $esê\T Ç+ø± ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~.

eTs√ ìsêà‘· #˚‘·T˝À¢ ªuÛ≤jYTμ..? ªnVü≤ Hê ô|fi¯fl+≥μ, ª|üP\s¡+>∑&ÉTμ e+{Ï Vü‰dü´ Á|ü<Ûëq ∫Á‘ê\‘√ $»j·÷ìï dü+bÕ~+∫ ô|{Ϻq <äs¡Ù≈£î&ÉT Ms¡uÛÑÁ<ä+#Í<ä], ‘·q ‘·<äT|ü] ∫Á‘êìï ªuÛ≤jYTμ ù|s¡T‘√ Hê>±s¡T®q‘√ s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ ¬s&û ne⁄‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Hê>±s¡T®q ≈£L&Ü á $wüj·÷ìï Á<ÛäTMø £]+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ á dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q @ $esê\T mø£ÿ&Ü Á|ükÕÔeqøÏ sêø£b˛e&É+‘√, ndü\T á dæìe÷ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<ë? ˝Ò<ë? nH˚ dü+<˚Vü≤+ n+<ä]˝Àq÷ ‘·˝…‹Ô+~. nsTT‘˚ á dæìe÷øÏ ìsêà‘·>± e´eVü≤]+#·e\dæ ñqï m+.m˝Ÿ.≈£îe÷ sY#Í<ä], Bì ø£Hêï eTT+<äT ÁbÕC…≈£îº>± ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ ∫Á‘êìï ì]à+#ês¡T. nsTT‘˚ á dæìe÷ ã&Ó®{Ÿ |üs¡+>± Äj·Tìï Ä]úø£+>± <Óã“rj·T&É+‘√, Çø£ Ç|üŒ{À¢ Äj·Tq eTs√ ∫Á‘êìï ì]à+#˚ |ü]dæú‘·T˝À¢ ˝Ò&ÉH˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Hê>±s¡T®q ø±düÔ #=s¡e rdüTø=ì, ìsêà‘·>± &ûMM <ëqj·T´ì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|æ ˝…’Hé øÏ¢j·TsY #˚dæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ Hê>±s¡T®q ª•]&û kÕsTTμ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñHêïs¡T. Bì ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq <äX¯s¡<∏é <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤k˛Ôqï ª\yék˛ºØμ dæìe÷‘√ bÕ≥T, ªuÛ≤jYTμ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥˝À ≈£L&Ü bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ÄX¯\T n&çj·÷X¯˝≤j˚Tq≥... kı≥ºãT>∑Z\ düT+<ä] ‘ê|”‡ ù|s¡T #Ó_‘˚ u…+>±© s¡dü>∑T˝≤¢ ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´j·T Ç|ü&ÉT |üfi¯ó ¢ |ü≥|ü{≤ ø=]πøk˛Ô+<ä≥. ‘·q H√{Ï <ä>∑Zs¡ø=∫Ãq d”«≥Tì ‘ê|”‡ ‘·qTï≈£îb˛sTT+<äqï~ ]#ê u≤<Ûä. sêø£ sêø£ ‘·$Tfi¯ V”≤s√ nõ‘Y |üø£ÿq q{Ï+#˚ neø±X¯+ eùdÔ... n~ ø±düÔ ‘ê|”‡ e\¢ $Tdü‡sTT+<äì yêb˛‘√+<ä≥. $wüßíes¡úHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À nõ‘Y V”≤s√>± s¡÷bı+<˚ ∫Á‘·+˝À ôdø£+&é V”≤s√sTTHé (qj·Tq‘ês¡ yÓTsTTHé V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#·qT+~.)>± eTT+<äT ]#êì m+#·T≈£îHêïs¡≥. n+<äTø√dü+ eTT+u≤jYT qT+∫ ÄyÓT Á|ü‘˚´ø£+>± #ÓHÓ’ï sêe&É+, <äs¡Ù≈£î&çì ø£\e&É+, Ád”ÿHé f…dtº #˚düTø=ì Äj·Tq zπø #Ó|üŒ&É+ ≈£L&Ü »]–b˛j·÷sTT. nsTT‘˚, n+‘·˝ÀH˚ yÓTs¡T|ü⁄˝≤ ‘ê|”‡ s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ, ‘·q e÷j·T‘√ Ä neø±XÊìï ø±düÔ ø=fÒºdæ+<ä≥. nõ‘Y |üø£ÿq q{ÏùdÔ ‘·q πs+CŸ ô|s¡T>∑T‘·T+<ä˙, ‘·<ë«sê neø±XÊ\T ekÕÔj·T˙ Ä•+∫q ]#ê≈£î Ä $<Ûä+>± ‘ê|”‡ ø£{Ï+>¥ Ç∫Ã+<ä≥.

ªÇ+^¢wt $+^¢wtμ‘√

l<˚$ n\]+#˚Hê..? V”≤s√sTTHé l<˚$ ≈£L‘·T]ì #·÷dæqyêfi¯ó¢.. m|ü&ÉT á ne÷àsTT m+Á{° n+≥÷ n&ÉT>∑T‘·T+fÒ.. ªø±<äT ø±<äT.. H˚H˚ Øm+Á{° ÇdüTÔHêïqTμ n+≥÷ #ÓãT‘√+~ l<˚$. #ê˝≤eT+~ ≈£L‘·T]ï ‘Ós¡MT<ä #·÷&Ü\ì ñã˝≤≥|ü&ÉT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À Ç˝≤ dü«j·T+>± l<˚$ eT∞¢ Øm+Á{°‘√ ‘Ós¡MT<ä ø£qT$+<äT #˚j·TqT+~. ªÇ+^¢wt $+^¢wtμ ∫Á‘·+ ø√dü+ nÁ–yÓT+{Ÿ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT >ö]wæ+&Ó. ms√dt á ∫Á‘·+ jÓTTø£ÿ $&ÉT<ä\ Vü≤≈£îÿ*ï kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á ∫Á‘·+ ôdô|º+ãsY˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+<äì eTT+<˚ #Óù|ŒdüTÔHêïs¡T. n+‘˚ø±<äT á ∫Á‘êìï eT÷&ÉT uÛ≤wü˝À¢ ˇπøkÕ] $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. u≤©e⁄&é‘√ bÕ≥, ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+˝À ]©CŸ ø±qT+~. l<˚$‘√ z πs+CŸ˝À ø±´wt #˚düTø√yê\ì #·÷düTÔHêïs¡T ∫Á‘· ìsêà‘·\T. nsTT‘˚ Ç~ m+‘·es¡≈£î es¡ÿe⁄{Ÿ ne⁄‘·T+<√ #Ó|üŒ˝Ò+. á ej·TdüT˝À á$&Éì @<√ ˇø£ÿkÕ] e÷Á‘·+ #·÷kÕÔs¡ì K∫Ñ·+>± #Ó|üŒe#·TÃ. Çìï dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· m˝≤ ñ+<√qH˚ ≈£î‘·÷Vü≤\+ ‘·|üŒ Áù|ø£å≈£î\øÏ eTπs ñ<˚›X¯+ ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. á H˚|ü<∏ä´+˝À ªÇ+^¢wt $+^¢wtμ Áù|ø£å≈£î*ï m+‘·es¡≈£î n\]düTÔ+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

$yê<ä+˝À ª$<ë´u≤\Héμ...? ª<äs¡Te⁄μ ∫Á‘·+˝À $<ë´u≤\Hé bÕÁ‘·ì ÁãVü‰àq+ <ä+ b˛wæk˛Ôqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç|ü&û bÕÁ‘· $yê<ë\≈£î <ë]rùd ˝≤ ø£ì|æk˛Ô+<äì dæ˙esêZ\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT ‘·THêïsTT. á dæìe÷˝À ÁãVü‰àq+<ä+ ª$<ë´u≤\Héμ nH˚ &Ü´Hé‡ e÷düºsY>± q{ÏdüTÔ Hêï&ÉT. nsTT‘˚ á bÕÁ‘· y˚wü<Ûës¡D, n~ |ü*øÏ+#˚ Vü‰euÛ≤yê\T n#·TÃ>∑T~›q≥Tº>± z Á|üeTTK &Ü´Hé‡ e÷düºsYì b˛*e⁄+&É≥+ Ç|ü&ÉT Ç+&ÉÁd”º˝À #·s¡Ã˙j·÷+ X¯yÓTÆ+~. á bÕÁ‘· rs¡T‘ÓqTï\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îqï ø=+<äs¡T ô|<ä›\T Ç|ü&û $<Ûëq+ô|’ d”]j·Tdt ne⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ñ‘·ÔeT ø=]jÓ÷Á>±|òüsY>± Ç{°e\ q+~ ãVüQeT‹ì n+<äT≈£îqï Ä &Ü´Hé‡ e÷düºsYì, ø±yÓT&û ù|s¡T‘√ nee÷ì+#·&É+ uÛ≤e´+ ø±<äì yê´U≤´ì düTÔHêïs¡T. >ös¡e˙j·TyÓTÆq e´≈£îÔ\ì øÏ+#·|üs¡#·&Éy˚T Vü‰dü´yÓTÆ‘˚, n+‘·øÏ $T+∫q ~>∑C≤s¡T&ÉT ‘·q+ eTs=ø£{Ï ˝Ò<ä+≥÷ yêfi¯ó¢ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìï ‘˚*à #Ó|æŒq≥Tº>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. |ü]dæú‹ #·÷düTÔ+fÒ á $yê<ä+ eT]+‘· eTT~πs neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T.

C M Y K


|üs¡«‘ê|üPsY Ä\j·T+˝À >∑es¡ïsY Á|ü‘˚´ø£|üP»\T

$esê\T 8˝À

>∑Ts¡Tyês¡+, 17 y˚T 2012

ù|J\T : 8

Ç+≥sY uÀs¡T¶ ìs¡¢øå±´ìï ìs¡dædü÷Ô

$düÔè‘·kÕúsTT˝À

108 ùde\T Á|ü‹ 9 øÏ˝ÀMT≥s¡¢≈£î n+ãT˝…qT‡ @sêŒ≥T #˚kÕÔ+ &Ó*eØ πødüT\≈£î ≈£L&Ü 108 <ë«sê ùde\+~kÕÔ+ @mHémyéT\ <ë«sê Á|ü»\≈£î düe÷#ês¡+ n+~kÕÔ+: ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16, düTes¡íyês¡Ô: 108 }qs™´sá©´sV ˙xms«¡Ã¡V ≠sxqsÚQXªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ ≠s¨sπ∏∂W gjiLiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ ™yLjiÕ‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s \|§¶¶¶μR∂LS ÀÿμR∂V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´s»¡LS«¡©±s gRiVÕÍÿL`i æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi Õ‹[ «¡Ljigji©´s —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV 108 Fs™´sVlLÍi[¨ds= xqsLki*xqsVá xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ G˙zmnsÕfi

Æ©sáՋ[ 108 xqsLki*xqsV @Liμj∂Li¿¡©´s }qs™´sá©´sV xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 22 @Li ¡V ¤Õ¡©´sV=á ©´sV ˙xmsºΩ 9 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV ©yıLRiV. F°÷d¡£qs, \|mnsL`i, Æ™sV≤T∂NRPÕfi, Fs™´sVlLÍi[¨ds=¤Õ¡[ NSNRPVLi≤y Æ≤∂÷¡™´sLki ZNP[xqsVáNRPV NRPW≤y 108 }qs™´sáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi øR¡VN]™´søR¡Ë ©yıLRiV. ˙xmsxqs™y¨sNTP ™´sVVLiμR∂V ˙xmsxqs™y©´sLiªRΩLRiLi NRPW≤y ªRΩ÷˝¡ ’¡≤ÔR∂á©´sV D¿¡ªRΩLigS ªRΩ™´sV xqs*gRiX x§¶¶¶¨sNTP ¬ø¡[lLi[ËÕÿ @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. 108 @Liμj∂Li¬ø¡[ ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16, düTes¡íyês¡Ô: BLi»¡L`iÀ‹[LÔRiV ¨sL˝RiOSQQ˘¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ ≠sμy˘LÙRiVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi xqszm˝sÆ™sVLi»¡Lki xmsLkiORPQNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáNRPV •¶¶¶Õfi…”¡ZNP»˝¡ xmsLizmsfl‘· xqs˙NRP™´sVLigS «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂Li»¡W Fs£qsFs£mnsH Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. BLi»¡L`i À‹[LÔRiV NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsμR∂V»¡NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sıFs£qsFs£mnsH ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV •¶¶¶Õfi…”¡ZNP»˝¡ xmsLizmsfl‘·\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sWμ≥y©´sLi B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NSLRiVá ©´sVLi¿¡ xqs™´sWμ≥y©´sLi LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ A˙gRiz§¶¶¶Li¿¡©´s Fs£qsFs£mnsH NSLRi˘NRPLRiÚáV NSLS˘Ã¡∏R∂VLi lgi[»˝¡V æªΩLRiVøR¡VNRPV¨s Õ‹[xms÷¡NTP ø]øR¡VËNRPVF°π∏∂[VLi

düeTdü´\ô|’ e&Ó¶s¡\ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16, düTes¡íyês¡Ô: ™´sÆ≤Ô∂LRiáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi BLiμj∂LSFyLRiV‰ ™´sμÙR∂ ™´sÆ≤Ô∂LRi xqsLixmnsVLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C μ≥R∂LSı NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ˙xms«ÿgS∏R∂VNRPV≤R∂V gRiμÙR∂L`i, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ aRPLiNRPL`iLS™´so, ’d¡{qs xqsLixmnsVLi LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V AL`i. NRPXxtÒsQ∏R∂V˘, ’d¡{qs ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ ˙xmnsLi…fi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V FyáWLji LS™´sVNRPXxtÒsQ∏R∂V˘Ã¡V ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV •¶¶¶«¡\lLi ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW N]Li≤R∂á©´sV zmsLi≤T∂ ¬ø¡[}qs aRPNTPÚ ™´sÆ≤Ô∂LRiáNRPV DLiμR∂¨s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ™´sÆ≤Ô∂LRiáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı ©y˘∏R∂V\Æ™sV©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡Vc ™´sÆ≤Ô∂LRiá©´sV Fs{qÌs «ÿ’¡ªyÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ËLiμR∂VNRPV ∏R∂VVμÙR∂ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ Æμ∂[aSáՋ[ ¨sLS¯fl· LRiLigSÕ˝‹[ ™´sV©´s Æμ∂[aRPLi F°…‘¡c xms≤R∂VªRΩVLiμR∂Li¤…¡[ ¨sLS¯flÿ¨sNTP

NSLRifl·\Æ™sV©´s ™´sÆ≤Ô∂LRiá Fy˙ªRΩ FsLiª][ ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºΩryLji ™´sÆ≤Ô∂LRiá©´sV Fs{qÌs «ÿ’¡ªyÕ‹[ ¬ø¡[LRiVryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠sV B¿¡Ë @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLRiV™yªRΩ FyáNRPVáV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ ÀÿáNRPXxtÒsQ∏R∂V˘ NRP≠sV…‘¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[}qsÚ ™´sÆ≤Ô∂LRiáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @¨sı ™´sLÊSáV, FyLÌkiáV ™´sÆ≤Ô∂LRiáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLiVV.

μR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. μk∂¨sª][ F°÷d¡xqsVáV LRiLigRi ˙xmsÆ™s[aRPLi ¬ø¡[zqs xmsáV™´soLji¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS BNRP‰≤R∂ D˙μj∂NRPÚªRΩ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı øyÕÿ™´sVLiμj∂NTP •¶¶¶Õfi…”¡ZNP»˝¡V @LiμR∂¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘LÙRiVáV “¡≠sªyáª][ À‹[LÔRiV A»¡Ã¡V A≤R∂VNRPVLi »¡VLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ≠sμy˘LÙRiVáLiμR∂LjiNUP xmsLkiORPQ LS}qs @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ+≥H˚ Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥T¢ C≤Ø #˚kÕÔ+: Ç+≥sY uÀs¡T¶ düø±\+˝À |ò”E $esê*ï ÄHé˝…’Hé˝À bı+<äT|üs¡#·˝Òø£ Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ bı+<äì $<ë´s¡Tú\≈£î ($T>∑‘ê 2˝À)

j·÷Á‹≈£î\ kÂø£sê´s¡ú+

n+<ä] #·÷|ü⁄

nJàsY≈£î 8 Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯ó¢

ø=‘·Ô m¬ø’‡CŸ bÕ\d” ô|’H˚..!

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô) : sê»kÕúHé˝Àì nJàsY˝À »]π> ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ j·÷Á‹≈£î\ kÂø£ sê´s¡ú+ 8 Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯¢qT q&É|üqTqï≥T¢ <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« d”|”ÄsYy√ kÕ+ã• esêe⁄ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Hê+ |ü*¢, ø±N>∑÷&É, ˇ+>√\T, eT∫© |ü≥ï+\ qT+∫ á Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯ó¢ q&ÉTkÕ Ôj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ ]»πs«wüqT¢ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Hê+|ü*¢ qT+∫ y˚T 23q, ø±N>∑÷&É qT+∫ y˚T 24q, ˇ+>√\T qT+∫ y˚T 25q, eT∫©|ü≥ï+ y˚T 25e ‘˚B˝À¢ á Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯ó¢ ÁbÕs¡+uÛÑeT e⁄‘êj·Tì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

@d”; <ë&ÉT\‘√ eT<ä´+ dæ+&çπø≥T ‘Ós¡ô|’øÏ _HêMT\‘√ <ä+<ë yÓfi¯¢BdüTÔqï...πø≥T>±fi¯ó¢ kıeTTà #˚düTø√e&Üìπø •yês¡T yÓ’HécÕ|ü⁄\ô|’ ø£qTï M] Ä>∑&Ü\≈£î ø=‘·Ô m¬ø’‡CŸ bÕ\d” n&ÉT¶|ü&ÉqT+<ë...! s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À eT<ä´+ dæ+&çπø≥T e´eVü‰s¡+ #·s¡Ã˙j·÷X¯+>± e÷]+~. >∑‘·+˝À me÷àØŒ πs≥¢πø eT<ë´ìï ne÷à\ì @d”; n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\‘√ Ç≥T eT<ä´+ yê´bÕs¡T˝À¢, dæ+&çπø≥T H˚‘·\ yÓqT≈£ñqï sê»ø°j·T H˚‘·\ >∑T+&ÓfiÀ¢ ¬s’fi¯ó¢ |ü]¬>‹Ôq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ádüeTj·T+˝À õ˝≤¢˝À eT<ä´+ dæ+&çπø{Ÿ ìs¡«Væ≤+∫q u≤˝ŸsêCŸ >ö&é e´eVü‰s¡+ ãj·T≥≈£î e∫Ã+~. Ç‘·qT dæ+&çπø{Ÿ>± e÷] s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢‘√ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü eT<ä´+ yê´bÕsêìï ‘·q >∑T|æŒ{À¢ ñ+#·T≈£îHêï&Éì n|üŒ{À¢ @d”; n~Ûø±s¡T\T ‘˚˝≤Ãs¡T. nsTT‘˚ Ädü+>∑‹ |üø£ÿqT+∫‘˚ @d”; Ä<˚XÊ\‘√ Ç{°e\ ø±\+˝À õ˝≤¢˝À bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+∫q πøåÁ‘·kÕúsTT $#ês¡D˝À ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 17, y˚T 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

ø=‘·Ô m¬ø’‡CŸ bÕ\d” ô|’H˚..! eT<ä´+ <äTø±D≤˝À¢ _HêMT\ ñHêïs¡ì >∑T]Ô+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À eT÷&√+‘·T\ eT+~ _HêMT\T ñHêïs¡H˚ $wüj·÷ìï n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. eTTK´+>± M]˝À ‘Ó\¢πswüHéø±s¡T¶\T, Ç{°e\ s¡#·Ãã+&É˝À e∫Ãq πswüHé ≈£L|üq¢ yês¡T ≈£L&Ü \ø£å\ &çe÷+&é |ü*πø eT<ä´+ cÕ|ü⁄\≈£î _HêMT\T>± ñ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. Bìï ã{Ϻ õ˝≤¢ eT<ä´+ yê´bÕs¡+‘√ kıeTTà #˚düT≈£î+≥Tqï yês¡T |üø£&É“+B>±....|ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ì cÕ|ü⁄\qT <äøÏÿ+#·Tø√e&ÜìøÏ ]+>∑T ‹|ü⁄Œ‘·THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. õ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄ 390 yÓ’HécÕ|ü⁄\ zô|Hé f…+&És¡¢ <ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹ @&Ü~ ø√≥¢ Ä<ëj·T+ edüTÔ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü eT<ä´+ô|’H˚ e#˚à Á|ü<Ûëq Ä<ëj·T eqs¡T>±

uÛ≤$+∫...eT<ä´+ neTàø±\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ+~. áH˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ eT<ä´+ neTàø±\T, ìs¡«Vü≤D $wüj·T+˝À |ü\T nÁø£e÷\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì eT<ä´ ìj·T+Á‘·D ø£$T{°˝À ñ+fÒ |ü\Te⁄s¡T y˚T<Ûë\T düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ q÷‘·q m¬ø’‡CŸ bÕ\d” $<ÛëHêìï neT\T #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À Á|üuÛÑT‘·«+ eT<ä´+ neTà ø±\ô|’ e#˚à Ä<ëj·÷ìï Á|ü<Ûëq eqs¡T>± uÛ≤$+#·≈£L&É<äì, Á>±e÷˝À¢ u…\Tº cÕ|ü⁄\qT |üP]Ô>± ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\H˚ ‘·~‘·s¡ &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘ê\qT n+<ä#˚XÊs¡T. n+~] #·÷|ü⁄ ø=‘·Ô m¬ø’‡CŸ bÕ\d”ì ô|’H˚: sTT‘˚ Ç{°e\ ø±\+˝À eT<ä´+ô|’ <äTeTTà˝Ò|ü⁄‘·Tqï e´eVü‰sê ìøÏ düŒ+~+∫ q÷‘·q m¬ø’‡CŸ bÕ\d”ì e#˚Ã

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTVæ≤fi¯ eTè‹ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 16 düTes¡íyês¡Ô: eT÷&ÉT s√E\ øÏ+<ä≥ øÏs√dæHé b˛düTø=ì ì|üŒ+{Ï+#·T≈£îqï eTVæ≤fi¯ >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eT+>∑fi¯yês¡+ eTè‹ #Ó+~+~. d”◊ sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eT+&É\+˝Àì &É_˝Ÿ|üPsY≈£î #Ó+~q n+&Ü\T (30) ÄyÓT eT]› Hêπ>wt ‘·s¡#·÷ y˚~ÛdüTÔ+&˚yê&ÉT. eT]› y˚~Û+|ü⁄\T uÛÑ]+#·˝Òø£ n+&Ü\T eT÷&ÉT s√E\ øÏ+<ä≥ ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì ì|üŒ+{Ï+#·T≈£î+~. B+‘√ rÁe>±j·÷\ bÕ˝…’q n+&Ü\T ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹˝À #·ìb˛sTT+~. eT]› Hêπ>wt y˚~Û+|ü⁄\ e˝Ò¢ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+<äì n+&Ü\T k˛<äs¡T&ÉT ãT<Ûäyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. u≤~Û‘·Tì |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î n+&Ü\T eTè‹ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ dæ◊ sê$T¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T.

uÛ≤s¡´ Ä‘·àVü≤‘·´ πødüT˝À ì+~‘·T&çøÏ •ø£å y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 16 düTes¡íyês¡Ô: ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ øÏ+<ä≥ uÛ≤s¡´ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï πødüT˝À ì+~‘·T&ç>± ñqï eT+&É\ |ü]~Û˝Àì øÏcÕº|üPsY≈£î #Ó+~q nj·T´+>±sY s¡y˚Twt (38)≈£î õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ Hê´j·TeT÷]Ô kÕ+ã•esêe⁄ @&˚fi¯¢ ø£]ƒq ø±sê>±s¡ •ø£å, s¡÷. 1500 »]e÷Hê $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ yÓ\Te]+#ês¡T. øÏcÕº|üPsY≈£î #Ó+~q s¡y˚Twt uÛ≤s¡´ \*‘· 2010 p˝…’˝À Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø=+~. \*‘· Ä‘·àVü≤‘·´≈£î s¡y˚Twt ø±s¡DeTj·÷´&Éì ‘˚\&É+‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ø√s¡Tº rs¡TŒ yÓ\Te]+∫+~.

Ç+{À¢ #√]

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): <ä÷s¡|ü⁄ ã+<ÛäTe⁄‘√ nÁø£eT dü+ã+<Ûä+ ô|≥Tºø=qï z Ç˝≤¢\T uÛÑs¡ÔH˚ ø£&É‘˚]Ã+~. Á|æj·TT&ÉT düVü≤ø±s¡+‘√ >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉTø±≈£î+&Ü Vü≤‘·´#˚dæ ìs¡®qÁ|ü<˚X¯+˝À |ü&˚dæ+~. ndæú|ü+»s¡+>± e÷] yê] yÓT&Éπø #·T≥Tº≈£î+~. uÛ≤s¡´qT b˛©düT\T ãT<Ûäyês¡+ b˛©düT\T ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#·>±.. Á|æj·TT&ÉT |üsêØ˝À ñHêï&ÉT. y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–q á dü+|òüT≥q b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ HÓ*¢≈£î<äTs¡T eT+&É\+ sêe÷qTC≤ |ü⁄s¡+Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q b˛‘·TsêE wü;“sY(45) |üP\eTà(35)\TuÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T.M]øÏ Ç<ä›s¡T dü+‘êq+. ø=+‘· ø±\+ ÁøÏ‘·+ kı+‘·÷s¡T˝À ñbÕ~Û neø±XÊ\T˝Òø£ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ sê»X‚KsY ø±\˙˝À Ç\T¢ n<Ó›≈£î rdüTø=ì wü;“sY ø=‘·Ô>± ø£fÒº Çfi¯¢

ÁøϬø{Ÿ u…{Ϻ+>¥ìs¡«Væ≤düTÔqï Ç<ä›s¡T n¬sdtº

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À ÁøϬø{Ÿ e÷´#Yô|’ u…{Ϻ+>¥ ìs¡«Væ≤kıÔqï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT HêsYÔCÀHé {≤dtÿ bò˛sY‡ b˛©düT\T ãT<Ûäyês¡+ n¬sdtº #˚XÊs¡T. ◊|”m˝Ÿ e÷´#Yô|’ u…{Ϻ+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ eTVü≤à<é ÄÁ|òüCŸ, myéT.»>∑BXŸj·÷<äyéqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. M] e<ä› qT+∫ 19,900 q>∑<äT <=]øÏq≥T¢ {≤dtÿb˛sY‡ ÇHéôdŒø£ºsY m˝Ÿ.sêC≤yÓ+ø£≥ ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

eT<ä´+ d”kÕ\ |ü{Ϻy˚‘· ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À k˛<ë\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± 450 eT<ä´+ u≤{Ïfi¯¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. #ê<äsY|òüT{Ÿ Ä»+|üPs¡≈£î #Ó+~q s¡y˚Twt dæ+>¥≈£î <ä÷˝Ÿù|≥ qT+∫ dæ+>∑πsDÏ ø±\˙øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± |ü{Ϻy˚dæq≥T¢ {≤dtÿbò˛sY‡ ÇHéôdŒø£ºsY •ee÷s¡T‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T. n‘·ì e<ä› qT+∫ ˇø£ ~«#·Áø£ yêVü≤q+ d”CŸ #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 16 düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ Äغd” ø±\˙˝À ìyêdüeTT+&˚ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´– Ç+{À¢ <=+>∑\T |ü&ܶs¡T. Ç+{À¢ mes¡÷ ˝Òì düeTj·T+˝À <=+>∑\T #√]øÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´– nsTTq Á|ükÕ<äsêe⁄ á HÓ\ 14q $XÊK|ü≥ºD+ yÓfi≤¢s¡T. Ä eTs¡THê&ÉT sêÁ‹ Ç+{À¢øÏ #=s¡ã&ɶ <=+>∑\T 9 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, øÏ˝À yÓ+&ç m‘·TÔ¬øfi≤¢s¡T. 16q ñ<äj·T+ |üì#˚j·T&ÜøÏ Á|ükÕ<äsêe⁄ Ç+{ÏøÏ yÓ[¢q |üì eTìwæ sê»eTà <=+>∑‘·q+ »s¡–q≥T¢ Á>∑Væ≤+∫ Á|ükÕ<äsêe⁄ n\T¢&ÉT lìyêdt≈£î düeT#ês¡+ n+~+∫+~. B+‘√ lìyêdt ãT<Ûäyês¡+ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì d”◊ sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

uÛÑs¡ÔqT ø£&É‘˚]Ãq uÛ≤s¡´ |üsêØ˝À Á|æj·TT&ÉT

p˝…’ HÓ\ qT+∫ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘êeTì Á|üø£{Ï+ ∫+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ◊<äT>∑Ts¡T eT+Á‘·T\‘√ ≈£L&çq ñ|üdü+|òü÷ìï ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+∫+~. Ç+<äT˝À sêh eT+Á‘·T\T Ä]úø£, Vü≤√+eT+Á‹, m¬ø’‡CŸ, bÂs¡düs¡|òüsê\T, <˚yê<äj·T XÊK\≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\qT düuÛÑT´\T>± Á|üø£{Ï+∫ eTT+ <äT≈£î b˛‘·T+~. áH˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷bı+~+#˚ q÷‘·q m¬ø’‡CŸ bÕ\d” $<Ûëq+˝À sê»ø°j·T H˚‘·\ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì n≥T Á|üC≤dü+|òü÷\T, eT<ä´ ìj·T+ Á‘·D≈£î e´‹πsø£+>± |üì#˚ùd y˚T<Ûëe⁄\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTs√ |üø£ÿ Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷ >∑ø£+s¡>± ˝Òì q÷‘·q m¬ø’‡CŸ $<ÛëHêìï e´‹πsøÏkÕÔeTì Ç|üŒ{°πø ‘Ó<˚bÕ Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ Ç|ü⁄¶&ÉT n+<ä] #·÷|ü⁄ ø=‘·Ô m¬ø’‡CŸ bÕ\d”ì |ü&ç+~...!. Á|üdüTÔ‘·eTTHêï zô|Hé f…+&És¡¢ $<ÛëHêìøÏ dü«dæÔ |ü*øÏ.... eT∞¢ ˝≤≥Ø |ü<䛋H˚ rdüTø£ekÕÔs¡H˚ n+X¯+ #·s¡Ã˙j·÷+ XÊ\T>± e÷sêsTT.

e<ä› HÓ’{Ÿ yê#YyÓTHé>± |üì#˚düTÔ+fÒ uÛ≤s¡´ |üP\eTà Hê\T–\¢˝À bÕ∫|üì #˚dæ bı≥ºb˛düT ø=H˚~. dü+kÕs¡+ kÕ|ò”>± kÕ>∑T‘·Tqï düeT j·T+˝À wü;“sY≈£î <ä÷s¡|ü⁄ ã+<äTyÓ’q {Ï. #·+Á<äj·T´ (30)q>∑s¡+˝Àì »>∑‘Y–]>∑T≥ ºÁbÕ+‘·+˝À ìedædü÷Ô Ä{À q&ÉT|ü⁄‘·÷ Jeq+ kÕ–+#˚yê&ÉT.wü;“sY‘√ ñqï ã+<ÛäT‘·«+Ädüsê #˚düTø=ì Ç+{ÏøÏ e∫ÃyÓfi¯ó‘·T+&˚yê&ÉT. áÁø£eT+˝À |üP\eTà, #·+Á<äj·T´\ eT<Ûä´ nÁø£eT dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&ç+~. Ç<ä›] e´eVü≤s¡+ ÄH√{≤.. áH√{≤ uÛÑs¡Ô wü;“sY #Ó$q |ü&ç+~. B+‘√ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚dü÷Ô uÛ≤s¡´|üP\ eTà,ã+<ÛäTe⁄ #·+Á<äj·T´qT eT+<ä*+#ê&ÉT. |ü<䛋 e÷s¡TÃø√yê\ì Væ≤‘·e⁄ #ÓbÕŒs¡T. düùd$Tsê nqï Ç<ä›s¡÷ eT]+‘·>± $#·Ã\ $&ç>± Á|üe]Ô+#·kÕ>±s¡T. B+‘√ wü;“sY uÛ≤s¡´|üP\eTàqT #·+ù|kÕÔqì ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. uÛÑj·T|ü&çb˛sTTq |üP\eTà Á|æj·TT&ÉT #·+Á<äj·T´‘√ ø£*dæ |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ HÓ\s√E\ ÁøÏ‘·+ Vü≤‘·´#˚dæ <äT|üŒ{Ï˝À

#·T{Ϻ y˚T&ç|ü*¢ d”|”ÄsY◊ #Ós¡Te⁄ düMT|ü+˝Àì »qdü+#ês¡+ ñ+&Éì ÁbÕ+‘·+˝À |ü&˚dæ+~. ◊<äTs√E\ÁøÏ‘·+ y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T #Ós¡Te⁄ düMT|ü+˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì ndæú |ü+»sêìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î Hêïs¡T. $#ês¡D˝À wü;“sY ‘·+Á&ç >√|üj·T´qT+∫ |òæsê´<äT rdüT≈£îHêïs¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ‘·qø=&ÉT≈£î ø£ìŒ+#·&É+ ˝Ò<äì, n+<äT≈£î ø√&É\T |üP\eTàø±s¡DeT+≥÷ b˛©düT\≈£î $e]+#ê&ÉT. ø√&É\TÁ|ües¡Ôq dü]>±Z ñ+&˚~ ø±<äì ‘˚*Ã#ÓbÕŒ&ÉT. B+‘√ b˛©düT\T |üP\eTàqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]+#·É>± wü;“sYqT ‘êqT #·+Á<äj·T´‘√ ø£*dæ >=+‘·T qT*$T, ø£Ás¡‘√ ‘·\ô|’yÓ÷~ Vü≤‘·´#˚dæq≥T¢ n+^ø£]+∫+<äì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤‘·´#˚dæq wü;“sY X¯yêìï <äT|üŒ{Ï˝À#·T{Ϻ y˚T&ç|ü*¢ d”|”ÄsY◊ #Ós¡Te⁄ düMT|ü+˝Àì ìs¡®q Á|ü<˚X¯+˝À |ü&Éy˚dæq≥T¢ ‘Ó*Œ+~. B+‘√ ndæ ú|ü+»s¡+ $TdüºØ $&ûq≥T¢ nsTT´+~. |üP\ eTàqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï b˛©düT\T ãT<Û äyês¡+ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢#ÓbÕŒs¡T. Á|æj·TT&ÉT #·+Á<äj·T´ |üsêØ˝À ñHêï&ÉT. ÇHéôdŒø£ºsY mdt.ø£èwüíÁ|ükÕ<é πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T.

ø±s¡T &Ûûø=ì Ç&û¢ yê´bÕ] |ü]dæú‹ $wüeT+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì ø±s¡T &Ûûø=ì z Ç&û¢ yê´bÕ] rÁe >±j·÷\bÕ˝…’q dü+|òüT≥q ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ sêj·T<äTs¡Z+ sƒêD≤ |ü]~Û˝À »]–+~. sêj·T<äTs¡Z+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ (50) ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+˝À sêj·T<äTs¡Z+˝Àì bÕ‘· ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘ m<äT≥ s√&ÉT¶ |üø£ÿq Ç&û¢\T neTTà‘·THêï&ÉT. yÓTVü≤B|ü≥ï+ qT+∫ >∑∫ÃuÖ* yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï z >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì ø±s¡T n‘·&çì &Ûûø={Ϻ+~. B+‘√ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. ø±´πsJ˝Àì Ç&û¢\˙ï s√&ÉT¶ô|’ #Ó˝≤¢ #Ó<äTs¡T>± |ü&ܶsTT. kÕúì≈£î\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î |òüT≥Hêdüú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï 108 f…ø°ïwæj·THé yÓ+≥ø£fÒwt ‘·~‘·s¡T\T ø£å‘·>±Á‘·T&çøÏ Á|ü<ÛäeT ∫øÏ‘·‡ n+~+∫q nq+‘·s¡+ n‘·&çì ñkÕàìj·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Äs√>∑´ |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+~.

p<äs¡T\T n¬sdtº

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): VüQe÷j·TTHéq>∑sY˝Àì ˇø£ Ç+{À¢ ù|ø±≥&ÉT‘·Tqï Äs¡T>∑T] j·TTe≈£î\qT n¬sdtº #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. zyÓ’dæ|ü⁄sY≈£î #Ó+~q düj·T´<é ÇÁ~dt, eTVü≤à<é ÇsꌤHé, dü©+, eTVü≤à<é ÇÁe÷Hé, eTVü≤à<é eTTd”Hé, eTVü≤à<é eTHédü÷sYU≤Hé\T>± >∑T]Ô+#êeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. M]e<ä› qT+∫ 22,400 q>∑<äT, Äs¡T ôd˝Ÿbò˛Hé‡, ù|¢ø±sY¶‡ì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ÇHéôdŒø£ºsY sê+#·+Á<ë¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.


3 ñyÓTHé ôV≤˝ŸŒ˝…’HéqT ÁbÕs¡+_Û+∫q õ˝≤¢ mdt|”

>∑Ts¡Tyês¡+ y˚T 17, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ø±ø£rj·T $X¯«$<ë´\j·T+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ◊ôd{Ÿ`2012 |üØø£å $ø±sêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ ◊ôd{Ÿ`2012 |üØø£å ø±ø£rj·T $X¯« $<ë´\+j·T Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 18e ‘˚~ X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.30 >∑+≥\ es¡≈£î $ø±sêu≤<é˝Àì mdtm|æ ø£fi≤XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì mdtm|æ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Üø£ºsY m+.Ms¡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq á |üØøå± πø+Á<ëìøÏ &Üø£ºsY düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ N|òt dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ>±, &Üø£ºsY õ.n+»j·T´ nk˛dæj˚T{Ÿ N|òt dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á |üØøå± πø+Á<ä+˝À yÓTT‘·Ô+ 598 eT+~ $<Ûë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêj·TqTHêïs¡ì Ç+<äTø√dü+ nìï @sêŒ≥¢qT #˚düTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. $<Ûë´s¡Tú\T |üØøå± πø+Á<ëìøÏ <ë<ë|ü⁄ 45 ì$TcÕ\ eTT+<äT>± #˚s¡Tø√yê\ì Vü‰˝Ÿ

$ø±sêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· ø=+‘· ø±\+ >± kÕ+πø‹ø£ ø±s¡D≤\ e\q |üì#˚j·Tì ñyÓTHé ôV≤˝ŸŒ ˝…’Hé {À˝Ÿ Á|ò” q+ãsY 1091qT ãT<Ûä yês¡+ õ˝≤¢ mdt|æ _.sê»≈£îe÷] ‹]– ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T á {À˝Ÿ Á|ò” q+ãsY≈£î _mdtmHém˝Ÿ ˝≤´+&é ˝…’Hé qT+&ç bò˛Hé #˚j·÷\ì ÄyÓT dü÷∫+ #ês¡T. á {À˝Ÿ Á|ò” q+ãsY mdt|æ

õ˝≤¢ mdt|” sê»≈£îe÷]

ø±sê´\j·T+˝À ñ+≥T+<äì 24 >∑+≥\ bÕ≥T á bò˛Hé |üì#˚düTÔ+<äì eTVæ≤fi¯\T u≤*ø£\T ‘·eT≈£î »]–q nHê´j·÷\qT ‘Ó*j·TCÒj·Te#·Ãì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e#˚à |òæsê´<äT\qT |ü]o*+∫ dü+ã+~‘· b˛*dt ùdºwüHé\≈£î düe÷#ês¡+ Ç∫à Hê´j·T+ #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+∫q á dü<äTbÕj·÷ìï Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

ÄdæÔ ø√dü+ ‘ê‘·qT >±j·T|üs¡∫q eTqe&ÉT mdtm|” ø£fi≤XÊ\ {Ϭø{Ÿ‘√ bÕ≥T ôV≤#Y_ ô|ì‡˝Ÿ, s¡ã“sY, cÕ|tqsY, ã÷¢ ˝Ò<ë u≤¢ø˘ u≤˝Ÿ bÕsTT+{Ÿ ô|Hé yÓ+≥ rdüTø√#·Tà ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. |üØøå± πø+Á<ëìøÏ ˇø£ÿ ì$Twü+ Ä\dü´+ nsTTHê ˝À|ü*øÏ nqTeT‹+#·s¡ì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

ªnqTeT‹ ˝Òì<˚ $‘·ÔHê\T neTàsê<äTμ

$˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï @&û@ Ms¡|üŒ $ø±sêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): |òü]º˝…’»sY &û\s¡T¢ nqTeT‹ ˝Òì $‘·ÔHê\qT ¬s’‘·T\≈£î n$Tà‘˚ ˝…’ôdHé‡\T s¡<äT› #˚dæ #·≥ºØ‘ê´ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘êeTì $ø±sêu≤<é m&çm Ms¡|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü<Ûëq+>± |ü‹Ô $‘·ÔHê\qT nqTeT‹ ˝Òì<˚ $‘·ÔHê\qT neTà&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î m+ÄsY|æ πs≥¢ ø£+fÒ m≈£îÿe>± n$Tà‘˚ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì nHêïs¡T.¬s’‘·T\T ˇπø s¡ø£yÓTÆq $‘·ÔHê\qT n&ÉT>∑ ≈£L&É<äì e÷¬sÿ{Ÿ˝À 199 s¡ø±\ $‘·ÔHê\T ñHêïj·Tì nHêïs¡T.¬s’‘·T\T Áø£eTã<ä› e´ekÕj·T+ #˚dæ n_Ûeè~› kÕ~+#ê\ì nHêïs¡T.

u≤\T&ç n<äèX¯´+ $ø±sêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): dü÷ÿ˝Ÿ z $<Ûë´]ú n<äèwü´+ nsTTq dü+|òüT≥q $ø±sêu≤<é b˛*dt ùdºwüHé˝À #√≥T #˚düT≈£î+~.mdt◊ Hê>∑sêCŸ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q bÕ+&É÷ Hêj·Tø˘ ≈£îe÷s¡T&ÉT nì˝Ÿ Hêj·Tø˘(11) |ü≥ºD+ ˝Àì yÓ+ø£fÒ X¯«s¡ ø±\ì˝À ‘·q y˚Tq e÷eT Ç+{À¢ ñ+≥T Ä\+|ü*¢ Áô|’eT] ‘·|æŒb˛sTTq u≤\T&ÉT nì˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À 5 e‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü‰q+ Ä&ÉTø√e&ÜìøÏ ãj·T≥≈£î yÓ*¢ ‹]– sêø£b˛e≥+‘√ ã+<äTe⁄\ e<ä› >±*+∫ b˛*düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. u≤\T&ÉT #êeTq #êj·T s¡+>∑T, >∑T+Á&É{Ï eTTK+ ø£*– ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T Vü‰|òt wüs¡Tº, <Ûä]+∫ ñHêï&Éì ‘Ó\T>∑T, \+u≤&ç u≤wü\qT e÷{≤¢&Ü‘ê&Éì me]¬ø’Hê düe÷#ês¡+ ‘Ó*ùdÔ düe÷#ês¡+ Çyê«\ì Hê>∑sêCŸ ø√sês¡T.

>∑T|üÔì<ÛäT\ô|’ $#ês¡D »]|ækÕÔ õ˝≤¢ mdt|” sê»≈£îe÷] <ës¡÷sY, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): <ës¡÷sY eT+&É\+ >∑&ɶMT~ >∑+>±s¡+ Á>±e÷ìï õ˝≤¢ mdt|æ sê»≈£îe÷] ãT<Ûäyês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT ‘·e«ø±\T »]–q ÁbÕ+‘êìï |ü]•*+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑T|üÔ ì<ÛäT\ $wüj·T+˝À ‘·«s¡˝À $#ês¡q »]|æ $esê\T yÓ\¢&çkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

πs|ü⁄ H√u…˝Ÿ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ $ø±sêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥º D+˝À q÷‘·q+>± á $<Ûë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+_Û+#· qTqï H√u…˝Ÿ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\qT >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ m+ÄsY|æ #Ís¡kÕÔ˝À >∑\ ø£fi≤XÊ\ ÁbÕ+>∑ D+˝À sêÁwüº #˚H˚‘· CÖ[ XÊU≤ eT+Á‹ õ.Á|ükÕ<é≈£îe÷sY ÁbÕs¡+ _ÛkÕÔs¡ì ø£fi≤XÊ\ #Ó’s¡àHé mHé.ãdü«sêCŸ, ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ \÷sTTdt, ø±s¡´<ä]Ù Hê>∑j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÀs¡T¶ Ä|òt Ç+≥sYMT&çj·T{Ÿ m&ÉT´πøwüHé C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY dæ.Hêsêj·TD bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

X¯+ø£sY |ü*¢, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑ÷$T ‘·q ù|s¡T ô|’øÏ e÷sêÃ\+≥T zeTqe&ÉT ‘ê‘·qT ø£‹Ô‘√ >±j·T |ü]∫q dü+|òüT≥q X¯+ø£sY|ü*¢ eT+&É\+ \øå±à¬s&ç¶ >∑÷&É Á>±eT+˝À »]–+~. mdt◊ Hê>∑sêCŸ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ \øå±à¬s&ç¶ >∑÷&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #·+Á<äj·T´ nH˚ eTqTe&ÉT ‘·q ‘ê‘· ãT#·Ãj·T´ ù|s¡Tq

>∑\ uÛÑ÷$Tì ‘·q ù|s¡Tô|’øÏ e÷sêÃ\+≥T >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± y˚~düTÔHêï&ÉT. BìøÏ ˇ|ü⁄Œø√ì ãT#·Ãj·T´ MT<ä ø√|ü+ ô|+#·T≈£îHêï&ÉT #·+Á<äj·T´. ãT<Ûäyês¡+ ‘ê‘· ãT#·Ãj·T´ M|ü⁄ô|’ ø£‹Ô‘√ >±j·T |üs¡Ã≥+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Á|üsTTy˚{Ÿ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ªø±˝≤ìøÏ nqT>∑TD+>± q÷‘·q ø√s¡T‡\Tμ $ø±sêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝À >∑\ l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ ø£fi≤XÊ\≈£î Hêø˘ _GG >∑T]Ô+|ü⁄ e∫à 5 dü+e‘·‡sê\T |üPs¡ÔsTT+<äì, eT]+‘· eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+#˚˝≤ $<Ûë´s¡Tú\≈£î e÷s¡T‘·Tqï ø±˝≤ìøÏ nqT>∑TD+>± q÷‘·q ø√s¡T‡\qT Á|üy˚X¯ ô|≥º&É+ »s¡T>∑T+<äì mdtm|æ ø£fi≤XÊ\ bÕ\ø£es¡Z+ n<Ûä´≈£åî\T eTÁ] s¡M+Á<ë¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£fi≤XÊ\˝À »]–q bÕ\ø£es¡Z düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü<Ûëq+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘· $<Ûë´s¡Tú\≈£î Ç+^¢wt˝À ÁbÕMD´‘· kÕ~+#·≥+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+∫ ≥÷]»+ ‘·~‘·s¡ s¡+>±\˝À q÷‘·q ø√s¡T‡\qT Äs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ]f…Æ˝Ÿ e÷¬sÿ{Ï+>¥, ]Á|òæõπswüHé ‘·~‘·s¡ n+XÊ\˝À q÷‘·q ø√s¡T‡\qT Äs¡+_Û+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T yÓuŸ &çC…’ì+>¥, ≥÷]»+ s¡+>±\˝À q÷‘·q ø√s¡T‡\qT Äs¡+_Û+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤XÊ\˝§ õe÷ïõj·T+ ìsêàD+‘√ bÕ≥T Á|üeTTKT\#˚ Á|üdü+>±\qT Ç|æŒ+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á>∑+<∏ë\j·T+˝À >∑\ 30 y˚\ |ü⁄düÔø±\H˚ ø£+|üP´{Ïø£]+∫q≥T¢ Äj·Tq

$˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï s¡M+Á<ë¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. $<Ûë´s¡Tú\qT $$<Ûä n+XÊ\˝À ì|ü⁄DT\T>± r]Ã~<ä›≥+ ø√dü+ {≤´© nøö+{Ÿ bÕ´πøõì Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 45 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ø£fi≤XÊ\ ø=qkÕ>∑T‘·T n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À bÕ\ø£ es¡Z+ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $.dü‘·´Hêsêj·TD, düuÛÑT´\T Nø£{ÏeTs¡¢ $X¯«Hê<∏ä+, »j·T\*‘ê ¬s&ç¶, ‘·dü«sY n©, øö≈£î+≥¢ lVü≤], ÄeTì uÛÑÁ<ä|üŒ, ø£e÷˝Ÿ ¬s&ç¶, Á|üuÛ≤ø£sY >∑TbÕÔ, bÕ+&ÉTs¡+>±¬s&ç¶, Á|æì‡bÕ˝Ÿ Ms¡j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø£˙dü y˚‘·Hê\T neT\T #˚j·÷*

ø±]à≈£î\ô|’ n~Ûø±s¡T\ y˚~Û+|ü⁄\T ÄbÕ*

$ø±sêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): $<ÛäT´‘Y XÊK˝À >∑\ ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘· Hê\T neT\T #˚j·÷\+ ≥T dæ◊{Ïj·TT Ä<Ûä« <Ûäsêï #˚düTÔqï <äèX¯´+ s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ìsê Vü‰s¡ Bø£å ¬s+&√ s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~.á dü+<äs¡“+>± dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù neTπsX¯«sY e÷{≤¢&ÉT‘·T ø±]à≈£î\+<äs¡T @ø£yÓTÆ Hê´j·T+ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _∫ìs&ç¶, q]‡+\T, sê|òüTe⁄\T, lìyêdt, yÓ+ø£fÒwt, nq+‘·j·T´, eTùV≤wt, >∑+>±<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): eTTì‡|ü˝Ÿ ø±]à≈£î\ô|’ n~Ûø±s¡T\T y˚~+|ü⁄\T ÄbÕ\ì Á|ü‹ HÓ\ 1 e‘˚~q y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\+≥T eTTì‡|ü˝Ÿ <Ûäsêï #˚düTÔqï <äèX¯´+ m+bÕ¢ s TTdt j· T ÷ìj· T Hé Hêj·T≈£î\T X¯+ø£sY, s¡$\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ìs¡«Væ≤+∫q <äsêï˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À neTπsX¯«sYdæ◊{Ïj·TT n<Ûä´≈£åî\T eTVæ≤bÕ˝Ÿ, bÕs¡«‘·eTà, e÷Dj·T´, sêE, sê+\T, \øÏåà, b˛X¯eTà, nqdü÷», yÓTÆdüj·T´, |ü<äàeTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eT+∫˙{Ï ø√dü+ >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç m<äTs¡T#·÷|ü⁄

ªyês¡+ s√E\bÕ≥T ˙{Ïì $ìjÓ÷–+#·sê<äTμ

$ø±sêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): n~Ûø±s¡ bÕغ ¬s’‘·T dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± #Ó|ü⁄Œ≈£îì n~Ûø±s¡+ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· Á|ü»\ ø£˙dü edü‘·T\T ø£*Œ+#·≥+˝À |üP]Ô>± $|òü\+ nsTT´+<äì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\‘√ >=+‘·T ‘·&çù| n~Ûø±] eT+&É\+˝À ˝Ò&Ü nqï nqTe÷Hêìï Á|ü»\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT+∫˙{Ï m<ä›&çøÏ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTT+∫q Á|ü»\ <ëVü≤]Ô rs¡≥+ ˝Ò<äT. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì dæ<ä÷›\÷sY Á>±eT+˝À Á|ü»\T eT+∫˙{Ï ø√dü+ >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç y˚∫#·÷&Ü*‡ edüTÔ+<äì Á|ü»\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ e#˚à eT+Jsê ˙s¡T ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘êìøÏ qyêuŸ ù|≥ eT+&É\+ e÷~¬s&ç¶ |ü*¢øÏ #˚s¡T≈£îHêïj·Tì eT÷&ÉT Hê\T>∑T s√E˝À¢ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ ekÕÔj·Tì |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ &ç|üP´{Ï Ç+»˙sY lø±+‘Y ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq eT+Jsê ˙{Ïì dü+<ä]Ù+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T $ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï nq+‘·s¡+ yês¡+ s√E\ bÕ≥T ˙s¡T X¯óÁuÛÑ+>± sê<äì Á|ü»\T mes¡T $ìjÓ÷–+sê<äì dü÷∫+#ês¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ y˚T 17, 2012

yêVü≤+ nH˚~ ˇø£ $ ø±s¡´Áø£eT+. á $yêVü≤ ‘·+‘·T

<ë«sê ˝Ò<ë ˇø£ düÁ‘·+˝À Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T ˇø£ÿ≥e⁄‘ês¡T. $yêVü≤ dü+Á|ü<ëj·÷\T eT]j·TT Ä#êsê\T nH˚$ dü+düÿè‘·T\T, C≤‘·T\T, eT‘ê\T, <˚XÊ\T eT]j·TT kÕe÷õø£ esêZ\˝À #ê˝≤ es¡≈£î _Ûqï+>± ñ+{≤sTT. nH˚ø£ $yêVü≤ eT¨‘·‡yê˝À¢ e<Ûä÷es¡T\ »+≥ |üs¡düŒs¡+ $yêVü≤ Á|üe÷D≤\T #˚düTø√e&É+, ø±qTø£\T (ñ+>∑sê\T ‘=&É>∑&É+, Á|ürø±‘·àø£ edüTÔe⁄\T, |ü⁄cÕŒ\T, q>∑<äT Çe«&É+) düeT]Œ+#·&É+ eT]j·TT $yêVü‰ìøÏ dü+u+~Û+∫q Á|üø£≥qqT |ü⁄s√Vü≤‘·T&ÉT ãVæ≤s¡+>∑+>± yÓ\¢&ç+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. Á|ü‘˚´ø£ $yêVü≤ <äTdüTÔ\T ‘·s¡#·÷ <Ûä]düTÔ+{≤s¡T. ø=ìïkÕs¡T¢ á ñ‘·‡e+ ‘·sê«‘· ô|[¢ $+<äT ñ+≥T+~. á $yêVü≤ y˚&ÉTø£ dü+<äs¡“¤+>± ø=+<äs¡T ◊∫äø£+>± bÕ≥ø£#˚] @sêŒ≥T eT]j·TT ÁbÕs¡Δq\T #˚j·T&É+ ˝Ò<ë |ü$Á‘· Á>∑+<∏ë\T ˝Ò<ë kÕVæ≤‘·´+ qT+∫ eT+Á‘ê\T |ü]ƒ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ $yêVü≤ dü+Á|ü<ëj·÷\T.. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ $yêVü‰\T ÁbÕ+‘·+, eT‘·+ eT]j·TT Ç‘·s¡ nH˚ø£ n+XÊ\ Ä<Ûës¡+>± ◊<äT ì$TcÕ\ qT+∫ |ü\T s√E\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘êsTT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ dü+düÿè‹øÏ _ÛqïyÓTÆq <ëìì nqTdü]kÕÔs¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢, dü+Á|ü<ëj·Tø£ ô|[¢ s√E\ düeTj·T+˝À, ‹\ø£+ ~<˚› ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+~. e<ÛäTe⁄ #˚‘·T\T eT]j·TT bÕ<ë\qT ôV≤Hêï n\+ø£]+#˚ eTs√ eTTK´yÓTÆq ø±s¡´Áø£eT+ ªVü≤©›μ Áb˛Á>±yéT. Ç+<äT˝À e<Ûä÷es¡T\T |üdüT|ü⁄ eTT<ä›qT |üPdüT≈£î+{≤s¡T. BìH˚ q\T>∑T n+{≤s¡T. düìïVæ≤‘·T\T n+<äs¡÷ ‘·|üŒø£ e<Ûä÷es¡T\≈£î á |üdüT|ü⁄qT |üPkÕÔs¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ düeTT∫‘· ô|[¢ s√Eq es¡T&ÉT eT]j·TT n‘·ì $TÁ‘·T\T, ã+<ÛäTe⁄\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. es¡T&ÉT dü+Á|ü<ëj·Tø£ ôwsê«DÏ ˝Ò<ë |ü+#Ó ˝Ò<ë bÕXÊÑ·´ <äTdüTÔ\T ˝Ò<ë Ç‘·s¡ kÕúìø£+>± \_Û+#˚ <äTdüTÔ\T <Ûä]+#·e#·TÃ. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢, n‘·ì eTTK+ ôdÁVü‰>± |æ\#˚ |üP\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ˇø£ ∫qï ‘Ó\ <ë«sê ø£|üŒã&ÉT‘·T+~. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢, e<ÛäTe⁄ m|ü⁄Œ&ÉT ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T <äTdüTÔ\qT ‘·|üŒ ‘Ó\T|ü⁄s¡+>∑T$ <Ûä]+#·<äT. m+<äTø£+fÒ, uÛÑs¡‘·<˚X¯ dü+düÿè‹˝À ‘Ó\T|ü⁄s¡+>∑T yÓ’$<Ûë´ìï dü÷∫düTÔ+~. <äøÏåD eT]j·TT ‘·÷s¡TŒ sêÁcÕº˝À¢ e<ÛäTe⁄ kÕ<Ûës¡D+>± ms¡T|ü⁄s¡+>∑T Ns¡qT ø£≥Tº≈£î+≥T+~. nsTT‘˚ ñ‘·Ôs¡ eT]j·TT eT<Ûä´ sêÁcÕº˝À¢ Á|ü<Ûëq eÁdüÔ+>± ˝…ôV≤+>± nì |æ*#˚ ˇø£ düÿsYº uÖ¢CŸ eT]j·TT y˚T*eTTdüT>∑TqT #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. XÊÁk˛Ôø£Ô+>± ô|[¢ »]–q ‘·sê«‘· e<ÛäTe⁄ ÄyÓT uÛÑs¡Ô‘√ ø£*dæ yÓfi¯ó‘·T+~. e<ÛäTe⁄ ‘·s¡|ü⁄ ã+<ÛäTe⁄\≈£î Ç~ #ê˝≤ u≤<Ûä ø£*–+#˚ ø±s¡´Áø£eT+. BìH˚ n|üŒ–+‘·\T n+{≤s¡T. uÛ≤s¡´ ‘·q uÛÑs¡Ô ≈£î≥T+ã+‘√ #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î ãVüQXÊ ÄyÓT ‘·q s¡ø£Ô dü+ã+BÛ≈£î\‘√ XÊX¯«‘·+>± ã+<Ûë\T ‘Ó+#·T≈£î+≥T+~. πøs¡fi¯˝Àì Á¬ø’düÔe⁄˝À¢ e<Ûäe⁄ ≈£î≥T+ã+‘√ es¡T&ÉT yÓfi¯‘ê&ÉT. ô|[¢ ‘·sê«‘· ª]ôd|ü¸Héμ ñ+≥T+~. Ç~ es¡T&ç ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yê] Ç+{Ï e<ä› @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. ø±qT≈£\T eT]j·TT q>∑<äTqT ø=‘·Ô>± ô|fiË’¢q »+≥≈£î kÕ<Ûës¡D+>± ã+<ÛäTe⁄\T düeT]ŒkÕÔs¡T. e<ÛäTe⁄ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+∫ »+≥≈£î Ç#˚à dü+Á|ü<ëj·Tø£ ø£≥ï+ H˚&ÉT n~Ûø±]ø£+>± #·≥ºØ‘ê´ H˚s¡+. Væ≤+<ä÷ dü+Á|ü<ëj·÷\T.. Væ≤+<ä÷ ø±s¡´Áø£e÷\T kÕ<Ûës¡D+>± dü+|üPs¡í+>± ˝Ò<ë ø£˙dü+ bÕøÏåø£+>±HÓ’Hê dü+düÿè‘·+˝À »]|æ+#·ã&É‘êsTT. Ç~ Væ≤+<ä÷ |ü$Á‘·Á>∑+<∏ë\ uÛ≤wü. $yêVü≤ eT¨‘·‡yê\T |ü\T s√E\ bÕ≥T

>∑ôd’q #˚‹ u≤´>∑T Ç|ü⁄Œ&ÉT πøe\+ e´øÏÔ>∑‘· kÕe÷qT ô|≥Tº≈£îH˚ dü+∫ e÷Á‘·y˚T ø±<äT, m+‘√ $\TyÓ’q bòÕ´wüHé j·÷ø£‡düØ ≈£L&Ü. Á|üdüTÔ‘· bòÕ´wüHé ‘·sêìøÏ Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq u≤´>∑T ˇø£ ‘·|üŒìdü] nedüs¡+>± e÷]+~. n+<äyÓTÆq #˚‹ u≤´>∑T\T MT e´øÏÔ‘ê«ìøÏ ˇø£ >∑T]Ô+|ü⁄ Çe«&É+‘√ bÕ≥T nedüs¡yÓTÆq edüTÔe⁄\qT ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. $$<Ûä s¡ø±\ yÓT{°]j·T˝Ÿ‘√ s¡ø£s¡ø±\ düºsTT˝Ÿ‡˝À ‘·j·÷¬s’q u≤´>∑T\T Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷¬sÿ{Ÿ˝À n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø±ã{Ϻ MT |üs¡‡Hê*{°, nedüsêìøÏ ‘·–q u≤´>∑T\qT m+|æø£ #˚düTø√e#·TÃ. yÓT{°]j·T˝Ÿ ã{Ϻ u≤´>∑T\T ø±≥Hé, p´{Ÿ, ˝…<äsY, bÕ¢dæºø˘, ;&Ó&é, XÊ{ÏHé, &ÓìyéT, |”Md”, HÓ’˝≤Hé, yÓT{≤*ø˘, yÓ˝…«{Ÿ, øÏ«*º&é, {ÏwüO´, dæ\Tÿ, Á{≤Hé‡|òü¬s+{Ÿ n*¢ø£ bÕ´#Y esYÿ, »s√›d”, eTT‘ê´\T bı~–q Vü‰´+&é u≤´>¥‡ mH√ï yÓ¬s’{°\T e÷¬sÿ{À¢ \_ÛdüTÔHêïsTT. MT Á&ÓdüT‡, Ç‘·s¡ j·÷ø£‡düØdt≈£î ‘·–q≥T¢ á u≤´>∑T\T m+#·Tø√e#·TÃ. dü+Á|ü<ëj·T <äTdüTÔ\˝À {ÏwüO´, dæ\Tÿ, ;&Ó&é, »s√›dæ, eTT‘ê´\T n\+ø£]+∫q u≤´>∑T\T Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ìkÕÔsTT. ø±˝ÒJ ne÷àsTT\T ø±≥Hé, p´{Ÿ, ˝…<äsY u≤´>∑T\qT +≥¬sï{Ÿ yê&Éø£+ $|üØ‘·+>± Ä<ÛäTìø£ Á&ÓdüT‡\‘√ e÷´∫+>¥ nj˚T´˝≤ m+#·Tø√e#·TÃ. yê&Éø±ìï ã{Ϻ Vü‰´+&é u≤´>∑T\T e´øÏÔ>∑‘· nedüsê\T, yÓ+≥ rdüT≈£îyÓfi‚¢ kÕe÷q¢qT ã{Ϻ ô|]–b˛ sTT+~. yÓTsTT˝Ÿ‡ |ü+|ü&É+, dü+<äsꓤìøÏ ‘·–q $<Ûä+>± u≤´>∑T\T m+#·Tø√e#·TÃ. bòÕ´wüHé‡ u≤´>¥‡: M{Ïì j·TTe‘·T\T, yÓ÷&É˝Ÿ‡ m≈£îÿe>± yê&É‘ês¡T. Ç$ #ê˝≤ düºsTT*wt>± #Ûê{Ï+>¥ #˚j·T&É+ ˇø£ ì‘·´ø£è‘·´+>± ñ+{≤sTT. cÕ|æ+>¥ u≤´>¥‡: cÕ|æ+>¥ düeTj·T+˝À kÕe÷qT¢ ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ M\T>± ñ+{≤sTT. eÁkÕÔuÛÑs¡D≤\T, |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T, e÷]+~. <ëìøÏ‘√&ÉT Ç|ü⁄Œ&ÉT k˛wü˝Ÿ bÕ<äs¡ø£å\T ˝≤+{Ï$ ø=qï|ü⁄Œ&ÉT á cÕ|æ+>¥ u≤´>¥‡ yê&ÉTø√e#·TÃ. Á|üyÓ÷wüq˝Ÿ u≤´>¥‡: ø£+ô|˙\T yê{Ï HÓ{ŸesYÿ\ CÀs¡T ô|]–+~. ªÇ+≥¬sï{Ÿμ˝À ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î n&É«s¡ºsTTõ+>¥ ø√dü+ á u≤´>∑T\qT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔsTT. M{Ïô|’q ø£+ô|˙ ˝À>√, ñ‘·Œ‘·TÔ\ #Ûê{Ï+>¥ #˚j·T&É+, ù|òdtãTø˘˝À Áô|ò+&é‡qT #˚düTø√e&É+, düe÷#ês¡+, nÁ&Édt ‘·~‘·s¡ $esê\T+{≤sTT. ;#Yu≤´>¥‡: ;#Y˝À yê&ÉTø√e&ÜìøÏ rdüT¬øfi‚¢ edüTÔe⁄\ {Ï«≥ºsY˝À b˛dtº #˚j·T&É+ e÷eT÷\T $wüj·TyÓTÆb˛sTT+~. ø√dü+ á u≤´>∑T\T ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ªù|òdtãTø˘μ˝À <ë<ë|ü⁄ 500 ø√≥¢ eT+~øÏ nøö+≥T¢HêïsTT. Mfi¯ó¢ s√p nedüsêìøÏ ‘·–q≥T¢ ∫qï, ô|<ä›, $XÊ\yÓTÆq ôd’E˝À¢, $$<Ûä s¡+>∑T˝À¢ mH√ï s¡ø±\ ‘·eT bòı{À\T, ø£wüºdüTU≤\T, ‘·eT ø£+ô|’¢{Ÿ‡, dü\Vü‰\T ù|òdtãTø˘˝À |ü+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç‘·s¡ yÓT{°]j·T˝Ÿ‡‘√ #˚dæq u≤´>∑\T \_ÛdüTÔHêïsTT. k˛ŒsYº‡ u≤´>¥‡: Ä≥ kÕe÷Á– rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î yê&˚ ôd’≥¢˝Àq÷ ùwsY #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. 21e X¯‘êã›|ü⁄ Á|ü»\T á k˛wü˝Ÿ yÓuŸôd’≥¢qT n<äT“¤‘· neø±XÊ\T>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. u≤´>∑T*$. M{Ï dæº∫Ã+>¥ |ü{Ïwüº+>± ñ+&˚˝≤ #·÷dæ, eT+∫ ø±«*{° ñqï u≤´>∑T˝Ò ø=Hê*. Ç$ q>∑sê\T, <˚XÊ\ eT<Ûä´ dü]Vü≤<äT›\qT #Ó]ù|kÕj·Tì eTT]dæb˛‘·THêïs¡T. Ád”Ô\T ≈£L&Ü k˛wü˝Ÿ yÓuŸôd’≥¢ô|’ >∑+≥\T s¡|òt>± yê&˚+<äT≈£î M\T>± <äè&ÛÉ+>± ñ+&Ü*. –|òtºu≤´>¥‡: ãVüQeT‘·T*ï Ç∫Ã|ü⁄#·TÃø√e&É+ >∑+≥\T düeTj·T+ >∑&É|ü&ÜìøÏ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. yêfi¯ó¢ Ç+≥¬sï{Ÿ≈£î, k˛wü˝Ÿ ôd’≥¢≈£î n&çø˘º ne⁄‘·THêïs¡T. n+<ä]ø° Çwüºy˚T. MTs¡T me]¬ø’Hê –|òtº\T n+~+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT m<äT{Ï yê]ø£~ düsYÁô|’CŸ>± M{Ï eT‘·TÔ˝À |ü&ç >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ø√uÀs¡T¶ô|’ f…Æ|t #˚dü÷Ô ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ HÓ{Ÿô|’ ñqï Ád”Ô\qT ñ+&Ü*. ø±ã{Ϻ –|òtº ø£q|ü&É≈£î+&Ü ô|’qT+∫ n+<ä+>± n\+ø£]+#˚+<äT≈£î á Á|ü•ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT ‘êeTT |æ\¢\ u≤<Ûä´‘·\ qT+∫ ãj·T≥|ü&ɶ ‘·sê«‘· düeTj·T+ >∑&É|ü&ÜìøÏ Ç$ eT+∫ kÕ<ÛäHê\ì u≤´>¥‡ |üìø=kÕÔsTT. M{Ï‘√ Vü‰´+&éy˚T&é ù||üsY‘√ ‘·j·÷¬s’q$ ≈£L&Ü yês¡T #ÓbÕŒs¡T. ù|òdtãTø˘, {Ï«≥ºsY, >∑÷>∑T˝Ÿ, j·÷VüA yÓuŸôd’{Ÿ\T ≈£L&Ü s¡ø£s¡ø±\ Á|ü#êsê\‘√ dæ{Ï»q¢qT ñ+{≤sTT. –|òtº u≤´>∑T ãj·T{Ï qT+#˚ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·T+fÒ ˝À|ü* Äø£]¸düTÔHêïsTT. ‘·eT nøö+≥T¢ ‘Ó]#˚˝≤ Áù|πs|ædüTÔHêïsTT. ø£+|üP´≥sY Ád”ÿHé eTT+<äT ≈£Ls¡TÃì >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ãVüQeT‹ô|’ eT]+‘· ÄdüøÏÔ ø£\T>∑T‘·T+~. düeTj·T+ >∑&É|ü&É+ düπs. ndü\T B+‘√ @yÓTÆHê Á|üjÓ÷»q+ ñ+<ë? ny˚eTHêï e´øÏÔ‘·« $ø±dü+ d”&û˝≤? ∫Á\¶Hé u≤´>¥‡: ∫{Ϻ bÕbÕsTT\ n_Ûs¡T#·T\≈£î ‘·–q≥T¢ $TeTà*ï eT+∫ e´øÏÔ>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ düVü‰j·T|ü&É‘êj·÷? á k˛wü˝Ÿôd’≥¢‘√ @yÓTÆHê ∫Á\¶Hé u≤´>∑T\T ‘·j·÷s¡T#˚düTÔHêïs¡T. $$<Ûä s¡+>∑T˝À¢ H˚s¡TÃ≈£î+{≤sê? ˇø£ÿkÕ] Ä˝À∫+#·+&ç. ˝Ò<äT ø£<ë! á k˛wü˝Ÿ ôd’≥¢ ø±s¡÷ºHé Äø±sê˝À¢, yê]øÏwüºyÓTÆq q≥T\ ∫Á‘ê\‘√ |ü⁄D´e÷ì @fi¯fl qT+∫ Ç+{Ï ekÕsê˝À¢ ns¡T>∑T\ô|’, n\+ø£]+∫ s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. yê{Ïì #Ó≥¢ øÏ+<ä s¡#·Ãã+&É <ä>∑Zs¡ ≈£Ls¡TÃH˚ <äèXÊ´\T #·÷&É>±H˚ |æ\¢\T m+‘√ Çwüº|ü&É‘ês¡T.Áu≤+&É¢ ù|s¡T‘√ ø£qTeTs¡T¬>’b˛j·÷sTT. á ôd’≥T¢ m˝≤+{Ï u≤´>∑T\T e÷¬sÿ{À¢øÏ Áu≤+&É¢ ù|s¡T‘√ s¡ø£s¡ø±\ u≤´>∑T\T dü+<˚XÊìï Çe«e⁄. á ôd’≥¢˝À #Ûê{Ï+>¥ edüTÔHêïsTT. ø√#Y, &ûm+&éM, &ûm+&éJ, õMTà, #·÷ yÓTT<ä˝…’q #˚ùdyê]øÏ ne‘·* e´øÏÔ mes√ m|üŒ{Ïø° Áu≤+&é‡ ñHêïsTT. M{Ï <Ûäs¡\T $T–*q yê{Ïø£+fÒ #ê˝≤ m≈£îÿe ‘Ó*j·T<äT. j·TTer, j·TTe≈£î\T eTTdü*yês¡T>± ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ M{Ï ø±«*{°, ˝Òf…dtº Áf…+&é‡ Ä<Ûës¡+>± <Ûäs¡˝À¢ #Ó|ü⁄Œ≈£îì @<Ó’Hê f…Æ|t #˚j·Te#·TÃ. M{Ï˝À ôV≤#·Tà ‘·>∑TZ\T ñ+&=#·TÃ.eT˙ |üs¡T‡˝≤+{Ï u≤´>¥‡: bÕ‘· dæìe÷\T, ø=+‘·eT+~ |üdü+<Ó’q $wüj·÷\T sêùdÔ, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£ì|æ+#˚ dü+Á|ü<ëj·T Vü≤düÔ ø£fi¯\‘√ eT]ø=+<äs¡T ôdø°‡>±, no¢\+>±q÷ sêkÕÔs¡T. á s¡÷bı+~+∫q u≤´>∑T*$. $yêVü‰\T, ]ôd|ü¸qT¢ ˝≤+{Ï X¯óuÛÑø±sê´˝À¢ Ç$ <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT. ì+&Ó’q #Ûê{Ï+>¥˝À ˇø£y˚fi¯ X¯è+>±s¡|üs¡yÓTÆq $wüj·÷˝À¢ ÄdüøÏÔ dü˝≤«sY ø£MTCŸ, Ns¡, \+>±‘√ {ÏwüO´, yÓ˝Ò«{Ÿ |üP´sY ˝Ò<ë s¡|òt dæ˝Ÿÿ ô|’ »s√›dæ, eTT‘ê´\T ô|]–+<ä+fÒ n~ eT‘·TÔ˝≤>± |üì#˚j·T&É+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. bı~–q ø£¢uŸ |üs¡T‡\T á s√E˝À¢ e´øÏÔ‘·« XÀuÛÑqT ô|+#·&É+‘√ bÕ≥T düºsTT˝Ÿ>±q÷ <ë+‘√ dæ{Ï»qT¢ ‘·eT ù|s¡T, >∑T]Ô+|ü⁄ <ë∫ô|{Ϻ nøö+{Ÿ ø£ìŒkÕÔsTT. q÷\T‘√ #˚dæq kÕ<Ûës¡D |üs¡T‡\T s¡÷.40 qT+∫ 50˝Àù| \_ÛdüTÔHêïsTT. ‘Ós¡∫ @yÓTÆHê sêùd neø±X¯+ ñ+≥T+~. ns¡T>∑T\ô|’q, n<˚ {ÏwüO´, dæ\Tÿ, yÓ˝…«{Ÿ n*¢ø£\‘√ ≈£L&çq bÕ´#Y esYÿ |üs¡T‡\T s¡÷.200 s¡#·Ãã+&É <ä>∑Zs¡ ≈£L&Éfi¯fl <ä>∑Zs¡ ≈£Ls¡TÃì e÷{≤¢&˚ qT+∫ 1000 <ëø± ñ+{≤sTT. yês¡T ˇø£]ø=ø£s¡T ej·TdüT, dæú‹, Ä˝À#·Hê |ü<äΔ‘·T\qT <äèwæº˝À >∑T+&Ó »ãT“\≈£î ô|≥Tº≈£îì e÷{≤¢&É‘ês¡T. ø±˙ á ôd’≥¢˝À nìï s¡ø±\ #Ó‘·Ô e÷≥\T #√≥T dü+ã+~Û+∫ #ê˝≤eT+~øÏ #˚düT≈£î+{≤sTT. á e÷≥\˙ï J$‘·+˝À uÛ≤>∑+>± e÷]b˛‘êsTT. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT s¡ø£s¡ø±\ nb˛Vü≤\T+{≤sTT. >∑T+&Ó n+‘·s¡Z‘·+>± <ë>∑Tqï e÷≥\T, s¡Vü≤dü´+>± f…Æ|t #˚ùd $wüj·÷\T, nH˚ ø£+&És¡+ m|üŒ{ÏøÏ ˇø£ $TdüºØj˚T. ‘·sê«‘· H√{Ï qT+∫ ãj·T≥|ü&Ée#·TÃ. n~ m|ü⁄&ÉT ø=qkÕ>∑T‘·T+~? m|ü⁄&ÉT Ä–b˛‘·T+~ nH˚~ n+<äs¡≈£L düeTdü´>±H˚ ñ+≥T+~. #ê˝≤eT+~øÏ >∑T+&Ó >∑T]+∫q düe÷#ês¡+ ≈£L&Ü dü]>± ‘Ó*j·T<äT. n≥Te+{Ï yê]øÏ >∑T+&Ó »ãT“\ |ü≥¢ mH√ï nqTe÷Hê\T, nb˛Vü≤\T e⁄+{≤sTT. eT] Á|ü<Ûëq+>± Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ e#˚à nb˛Vü≤\T m˝≤ ñ+{≤sTT? yêdüÔyê˝Ò$T{Ï? nH˚~ |ü]o*+#·+&ç. H˚qT ã\+>± e⁄+fÒ, Hê≈£î >∑T+&Ó »s¡T>∑T‘êsTT. »ãT“sê<äT! ã\+>± ñ+fÒ >∑T+&Ó»ãT“ e#˚à neø±XÊ\T ‘·≈£îÿe>± e⁄+{≤sTT ø±˙ ÁbÕ+‘·+, HêeTeØZø£s¡D eT]j·TT ≈£î\+qT ã{Ϻ n$ #ê˝≤es¡≈£î _Ûqï+>± ñ+{≤sTT. ô|[¢s√Eq, e<Ûä÷es¡T\T n‹<∏äT\ m<äT≥ <ä+&É\T e÷s¡TÃ≈£î+{≤s¡T. á \|òüTT ø±s¡´ÿe÷ìøÏ e÷Á‘·y˚T |üP]Ô>± $TqVü‰sTT+#·˝ÒeTT. eTìwæ ã\+>± ñHêï, ˝≤e⁄>± ñHêï, düqï>± ñHêï |ü\Te⁄s¡T n‹<∏äT\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n+<ä]‘√ ø£*$&ç>± e´eVü≤]+#·&É+, uÛÀ»Hê\T #˚düT≈£îì yÓ[¢b˛‘ês¡T. eT‘·|üs¡yÓTÆq ø±s¡´+ ø=ìï >∑+≥\ ‘·sê«‘· »s¡T>∑T‘·T+~. BìøÏ ø=˝…düºsê˝Ÿ @s¡Œ&É≥+ s¡ø£ÔHêfi≤\T eT÷düT≈£îb˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø£qTø£ |òæ{ŸHÓdt düìïVæ≤‘·T\T eT]j·TT ã+<ÛäTe⁄\T ekÕÔs¡T. ˇø£ eT‘·|üs¡yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ˇø£ ÁãVü≤àDT&ÉT (Væ≤+<ä÷ |ü⁄s√Væ≤‘·T&ÉT) ˇø£ |ü$Á‘· j·T»„+qT @sêŒ≥T #˚dæq dü+<äsꓤ˝À¢, |ü$Á‘· ì|ü⁄Œ $yêVü‰ìøÏ Á|ü<Ûëq ˝…e˝Ÿ @<Ó’q|üŒ{ÏøÏ >∑T+&Ó »ãT“\T ekÕÔsTT. >∑T+&Ób˛≥T ∫Vü‰ï\T ‘˚*ø£>± Ä<Ûës¡+>± uÛ≤$+#·ã&ÉT‘·T+~. e<Ûä÷es¡T\T n–ï eTT+<äT ≈£Ls=Ãì ñ+&É>±, n‘·qT y˚<ë˝À¢ì eT+Á‘ê\T eT]j·TT nqTã+<Ûä n+XÊ\qT |ü]ƒkÕÔ&ÉT. n‹ eTTK´yÓTÆq |òüT≥º+ dü|üÔ|ü~˝Ò<ë kÕ‘Y|”sY. Ç+<äT˝À >∑T]Ô+#·e#·TÃ. Ç~ ≈£L&Ü nb˛Vü≤. ø=ìï e÷s¡T¢ >∑T+&Ób˛≥T kÕe÷qTï\πø ø±<äT e<Ûä÷es¡T\T ˇø£] #˚sTT eTs=ø£s¡T |ü≥Tº≈£îì, n–ï #·T≥÷º @&ÉTkÕs¡T¢ #·T&ÉT‘ês¡T. Á|ü‹ #·T≥Tº ˇø£ $yêVü≤ Á|üe÷D≤ìï ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Væ≤+<ä÷ $yêVü≤ #·≥º+ 1955 Ç~ ‘·|üŒìdüs¡ì eT]j·TT ˇø£ Væ≤+<ä÷ >∑T+&Óì|ü⁄DT\≈£î ≈£L&Ü n+‘·T|ü≥ºe⁄. #Ûêr H=|æŒ, XÊ«dü ø£wüºeTe&É+, #ÓeT≥, yê+‹, $ø±sê\T, ã\V”≤q‘·, nkÕ<Ûës¡D n\dü≥, ãs¡Te⁄ ˝Ò<ë ã\V”≤q+ H=|æŒ $yêVü≤+ |üPs¡Ôe&ÜìøÏ Ç~ dü]b˛‘·T+<äì uÛ≤$+∫+~. ‘·sê«‘· e<ÛäTe⁄ qT<äT{Ïô|’ es¡T&ÉT dæ+<Ûä÷s¡+ ~<äT›‘ê&ÉT. ‘·sê«‘· ˇø£ eT+>∑fi¯d÷ü Á‘·+ ÄyÓT yÓT&É˝À ø£&ÉT‘ê&ÉT. Ç‘·s¡ nH˚ø£ dü+Á|ü<ëj·÷\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ‘Ó*|æq #˚‘·T\ H=|æŒ, yÓqTï H=|æŒ, nJs¡í+, Ä–Ä– ø=≥Tº≈£îH˚ ˝Ò<ë y˚>∑+>± ø=≥Tº≈£îH˚ >∑T+&Ó yÓTT<ä˝…’q yê{ÏøÏ yÓ’<äT´\qT ‘·ø£åD+ dü+Á|ü~+#ê*. #Ûêr H=|æŒ >∑T+&Ó b˛≥T ø±<äT >∑T+&Ó b˛≥T e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT #Ûêr H=|æŒ sêyê\ì ø±s¡´Áø£e÷\qT nqTdü]kÕÔsTT. ‘·sê«‘· es¡T&ç ≈£î≥T+ã+˝À n&ÉT>∑T ô|≥º&ÜìøÏ e<ÛäTe⁄ ÄyÓT s¡ø£Ô dü+ã+BÛ≈£î\qT M&ÉT‘·T+~.

Ç


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

;d”ôd˝Ÿ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± n\¢+ø=+&Ü j·÷<ä–]

j·÷<ä–]øÏ ìj·÷eTø£|üÁ‘êìï n+<äCÒdüTÔqï X¯+ø£sY>ö&é X‚‚]*+>∑+|ü*¢, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô) : {ÏÄsYmdt X‚]*+>∑+|ü*¢ _dæôd˝Ÿ ÁbÕ<Ûëq ø±s¡´<ä]‡>± n\¢+ø√+&Ü j·÷<ä–]ì mqTïø√e&É+ »]–+<äì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓT»ø£es¡Z+ {°ÄsYmdt ÇHé#ê]® ø√+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY >ö&é ù|s√ÿHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± X¯+ø£sY>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n\¢+ø√+&É j·÷<ä–] {°ÄsYmdt bÕغøÏ >∑‘· ø√ìï s√E\T>± #˚düTÔqï ùde\qT >∑T]Ô+∫ ãT<Ûäyês¡+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düeTø£å+˝À ìjÓT»ø£es¡Z+ _dæôd˝Ÿ ÁbÕ<Ûëq ø±s¡´<ä]‡>± mqTïø√e&É+ »]–+<ä+Hêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± X¯+ø£sY>ö&é #˚‘·T\ MT<äT>± n\¢+ø√+&É j·÷<ä–] ìj·TeTø£|ü⁄ |üÁ‘êìï n+<äT≈£îHêïs¡T. <˚$<Ûä+>± bÕغ˝À |üì#˚düTÔqï Á|ü‹ø±s¡´ø£s¡Ô bÕغøÏ ø£wüº|ü&ç |üì#˚dæq yê]øÏ ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄qT Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.áø±s¡´Áø£eT+˝À >∑+>±s¡+ dü+>±¬s&ç¶, <Óy˚+<äsYsêe⁄, X‚ø£sY>ö&é, lìyêdteTT~sêCŸ, Hê>∑sêE, nXÀø˘, dü©+, Á|üø±XŸj·÷<äyé, eT˝Ò¢X¯+, nkÕ¢+u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

30es¡≈£î ◊m+@ ø√s¡T‡\ <äs¡U≤düTÔ≈£î >∑&ÉTe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+&çj·THé yÓT&çø£˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé (◊m+@) Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±˝ÒCŸ Ä|òt »qs¡˝Ÿ ÁbÕø°ºwüqsY‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï $$<Ûä ø√s¡T‡\≈£î <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄qT áHÓ\ 30 es¡≈£î bı&ç–+∫q≥T¢ m>±®$TH˚wüHé ø£˙«qsY ‘Ó*bÕs¡T. ô|ò˝Àwæ|t ÇHé &Éj·÷u…{≤\J, ô|ò˝Àwæ|òt ÇHé ÁbÕøϺø£˝Ÿ ø±]¶jÓ÷\J, |”J&ûám+, m+ÄsYd”J|”, &ûm|tmyéT, m|òtd”J|” ø√s¡T‡\≈£î Ç~ e]ÔdüTÔ+<äHêïs¡T. $esê\≈£î 9848034519 HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T.

˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ , y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô) : Á>±eT+˝À ˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì &É_˝Ÿ|üPsY Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] CÀ´‹ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ÄyÓT &É_˝Ÿ|üPsYqT dü+<ä]Ù+∫ Á|ü»\qT düeTdü´\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ˙{Ï düeTdü´ u≤>± ñ+<äì, Á>±eT+˝À ñqï Hê\T>∑T uÀs¡¢≈£î >±qT eT÷&ÉT uÀs¡T¢ |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì Á|ü»\T áy√ÄsY&û <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. ¬s+&ÉT uÀs¡¢ ≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚j·÷*‡+~>± ÄsY&Éã÷¢mdt n~Ûø±s¡T\qT ÄyÓT ø√sês¡T. n˝≤π> |üì#˚j·Tì Ç+ø=ø£ÿ uÀs¡TqT Á>±eT |ü+#êj·Tr ì<ÛäT\‘√ eTs¡eTà‘·T\T #˚sTT+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù, Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªnÁø£eT+>± yÓ\dæq u…\Tº cÕ|ü⁄\qT ‘=\–+#ê*μ #·+<ëq>∑sY, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓT»ø£es¡Z+ |ü]~˝Àì eTT»|òüsY nVü≤eTà<éq>∑sY, kÕº*Héq>∑sY, q&ç>∑&ɶ ‘ê+&Ü, düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt q>∑sY, b˛>∑T\ Ä>∑j·T´ q>∑sY, HÓÁVü≤Öq>∑sY, >√|æq>∑sY, n+»j·T´ q>∑sY, dæ~›ø˘ q>∑sY, fÒ≈£î q]‡+Vü≤à q>∑sY, ‘·~‘·s¡ ãd”Ô\˝À nÁø£eT+>± yÓ\dæq u…\Tº cÕ|ü⁄\qT ‘√\–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ m+dæ|æ◊(j·TT) X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ ø£$T{Ï ø±s¡´<ä]¸ì ¬ø.düTø£q´ n<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ #·+<ëq>∑sY m¬ø’‡CŸ b˛©dt ùdºwüHé ÇHéôdŒø£ºsY≈£î $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± düTø£q´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãd”Ô\˝Àì Á|ü»\T ~qdü] ≈£î©\T ¬sø±ÿ&ç‘˚>±ì &√ø±ÿ&Éì Bq |ü]dæú‘·T\˝À ñHêïs¡ì, s√»+‘ê ≈£L©|üì #˚dæ ø£wüº|ü&ç dü+bÕ~+∫+<ä+‘ê Á‘ê>±&Üìπø ø£s¡TÃ#˚dü÷Ô ‘·eT Ç+{Ïì >∑T\¢ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT Ç+&É¢eT<ä´H˚ eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T ñ+&É≥+‘√ ñ<äj·T+ qT+#˚ |üqT\T e÷qTø√ì eT<ä´+ Á‘ê>∑T‘·÷ ‘·eT Äs√>±´ìï bÕ&ÉT #˚düTø√e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, ‘·|üŒ ‘ê–q yÓTÆø£+˝À eTVæ≤fi¯\T,|æ\¢\qT ‘·eT e÷≥\‘√, yÓ*øÏ #˚wüº\‘√ Væ≤+dædüTÔHêïs¡ì ù|s√ÿHêïs¡T. ø±e⁄q <äj·T#˚dæ $q‹|üÁ‘·+˝À ñqï ø±\˙\˝À¢ eT<ä´+ (u…\Tº) cÕ|ü⁄\qT yÓ+≥H˚ ‘√\–+#ê\ì môd’‡CŸ dæ◊ì ø√sês¡T. ˝Òì |üø£å+˝§ Á|üC≤+<Û√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘êeTì ¬ø.düTø£q´ ‘Ó*bÕs¡T.

ª∫Á‘· ø£fi≤ø±s¡T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*μ >∑∫ÃuÖ*, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô) : e÷<ë|üPsY˝Àì ∫Á‘·eTsTT ùdº{Ÿ ÄsYº >±´\Ø˝À ∫Á‘·Á|ü<äs¡¸qqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑TCsê‘Y≈£î #Ó+~q 33eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\T y˚dæq 55∫Á‘ê\qT áÁ|ü<äs¡¸q˝À ñ+#ês¡T. áÁ|ü<äs¡¸qqT Ç$THÓ+{Ÿ ∫Á‘·ø£fi≤ø±s¡T&ÉT dü∫Hé ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eTTK´ n‹~>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫Á‘·ø£fi≤ø±s¡T\T ‘·eT˝À ñqï Ä˝À#·q\qT ∫Á‘·s¡÷|ü+˝À #·÷|æ+#·&É+ yês¡T y˚ùd ∫Á‘ê\˝À $$<Ûä Ä<äT“‘·yÓTÆq ø£fi≤K+&Ü\qT #·÷|æ+#·&É+ e+{Ï $$<Ûä s¡ø±\ ∫Á‘ê\qT ∫Á‹+#ês¡T. ∫Á‘· ø£fi≤ø±s¡T\qT n+<äs¡T Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T.

¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q $‘·ÔHê\H˚ |ü+≥≈£î yê&Ü* y˚T&ÉÃ˝Ÿ , y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô) : KØ|t˝À |ü+≥\T y˚j·T&ÜìøÏ ¬s’‘·T\T ø£+ô|˙\ $‘·ÔHê\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü yês¡T |ü+&ç+∫q $‘·ÔHê\H˚ yê&Ü\ì eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] XË’\» dü÷∫+#ês¡T. yÓTs¡T¬>’q ~>∑Tã&ç sêyê\+fÒ ¬s’‘·T\T kı+‘·+>± |ü+&ç+∫q $‘·ÔHê\qT yê&É≥+ ñ‘·ÔeTeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ n≥ºVü‰dü+>± ÁbÕs¡+_Û+∫q ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\T eT+&É\+˝Àì sêe˝Ÿø√˝Ÿ, sêe˝Ÿø√˝Ÿ ‘·+&Ü\˝À ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·≈£î Vü‰»¬s’q ¬s’‘·T\qT ñ<˚›•´+∫ @y√ XË’\» Á|üdü+–+#ês¡T. KØ|t˝À ¬s’‘·T\T bÕ{Ï+#ê*‡q e´ekÕj·T |ü<䛑·T\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&Üìπø #Ó’‘·q´j·÷Á‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. |ü+≥\T y˚düTø√e&ÜìøÏ $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\ ø=s¡‘· sê≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. e´ekÕj·T |ü<䛑·T\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î @yÓTÆHê dü+<˚Vü‰\T ñ+fÒ e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ ìeè‹Ô #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. H˚&ÉT m\¢+ù|≥˝À ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ n~Ûø±s¡T\T, uÛ≤düÿsY, ¬s’‘·T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+ y˚T 17, 2012

H˚&ÉT @|”ÄsYCÒd” |üØø£å ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): $düèÔ‘·yÓTÆq @sêŒ≥¢ eT<Ûä´ ás√E q>∑s¡yê´|üÔ+>± @|”ÄsYCÒd” @|”ÄsY&ûd” ôd{Ÿ2012 |üØø£å »s¡T>∑qT+<äì eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± nedüs¡yÓTÆHê nìï #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ õ˝≤¢ ø√Ä]¶H˚≥sY n©+ñB›XÊHé #ÓbÕŒs¡T. |üØø£å≈£î 10 ìeTTcÕ\T Ä\dü´+>± sêùd+<äT≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î nqTeT‹ìe«uÀeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝À 12 ôd+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. nqTe÷ì‘· πø+Á<ë˝À¢ ì|òü÷qT eT]+‘· ø£≥Tº~≥º+ #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

H˚&ÉT d”ô|{Ÿ ≥÷˝Ÿ s¡÷+ ôdø£¸Hé ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): #·s¡¢|ü*¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É˝Àì d”ô|{Ÿ˝À <ë<ë|ü⁄ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡TÃ#˚dæ $<ë´s¡Tú\ nedüsêìøÏ ≥÷˝Ÿ s¡÷+ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ≥÷˝Ÿ s¡÷+qT Ç+&ÉÁd”ºj·T˝Ÿ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ôdÁø£≥Ø {°mdt nbÕŒsêe⁄ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\e⁄s¡T eø£Ô\T, d”ô|{Ÿ dæã“+~, bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ d”ô|{Ÿ NÛ|t y˚TH˚»sY eTH√Vü≤s¡Hé z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

;d”@, myÓTàd”‡ |üØø£å\T 25≈£î yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° |ü]~Û˝À áHÓ\ 18q »s¡T>∑qTqï ;d”@ |òüdtº, ôdø£+&é, <∏äsY¶ ¬s>∑T´\sY, dü+|æ¢yÓT+≥Ø ôdMTdüºsY |üØø£å\T, m+mdtd” |òüdtº, ôdø£+&é, <∏äsY¶, bò˛sYÔ ¬s>∑T´\sY, dü+|ü¢yÓT+≥Ø |üØø£å\qT ◊ôd{Ÿ |üØø£å ø±s¡D+>± áHÓ\ 25≈£î yêsTT<ë y˚XÊeTì zj·T÷ m>±®yéT H˚wüHé ø£+Á{À\sY Ábı._Ûø£åeTj·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. $esê\ ø√dü+ www.osmania.in.ac yÓuŸôd’{Ÿ˝À #·÷düTø√yê\Hêïs¡T.

H˚&ÉT ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi≤ ◊ø±dü Ä$sꓤe düuÛÑ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): ô|<ä› #·s¡¢|ü*¢˝À ás√E kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+≥\≈£î ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi≤ ◊ø±dü Ä$sꓤe düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø£s¡|üÁ‘ê\qT #·s¡¢|ü*¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝Àì Ábı.»j·TX¯+ø£sY $Á>∑Vü≤+ e<ä› $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ|üŒ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z {°◊ø±dü ø£˙«qsY q˝≤¢ sê<Ûëø£èwüí, bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T düTBÛsY¬s&ç¶, eTVæ≤fi¯ ◊ø±dü Hêj·T≈£îsê\T @#·s¡¢ |ü⁄wüŒ\‘·, ø√eTTà \*‘·, mÁs¡>∑T&É¢ yÓ+ø£fÒX¯«sY, Äø£b˛qT Á|üyÓ÷<é≈£îe÷sY, dü‹Ô¬s&ç¶, mqTeTT\ eTùV≤XŸ, eT+#ê\ nì‘·, >∑<ë›\ >±\eTà, dü«s¡÷|ü, kÕj·TeTà bÕ˝§ZHêïs¡T.

düT+<äs¡j·T´ es¡Δ+‹ düuÛÑ 19q ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 19q düT+<äs¡j·T´ ø£fi≤ì\j·T+˝À |ü⁄#·Ã\|ü*¢ dü+<äTs¡j·T´ es¡Δ+‹ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì md”«πø Á≥dtº ø±s¡´<ä]Ù dæ<äΔj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düT+<äs¡j·T´ Hêj·Tø£‘·«+˝À ø£\dæ|üì#˚dæ, Ç|üŒ{Ïø° $|ü¢e ñ<ä´eT+˝À X¯øÏÔ e+#·q˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚k˛Ôqï Hêj·T≈£î\T áes¡Δ+‹ düuÛÑ˝À bÕ˝§Zì ‘·eT nqTuÛÑyê\qT |ü+#·T≈£î+≥Ts¡Hêïs¡T. düT+<äs¡j·T´ J$‘· #·]Á‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q ∫Á‘· Á|ü<äs¡Ùq ñ+≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt ¬>\T|ü⁄ U≤j·T+

eT<äsê‡˝À¢ yê\+{°s¡¢≈£î Á|üuÛÑT‘·« y˚‘·q+ sêJyé $<ë´ $TwüHé

Äfi¯¢>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»esêZ˝À¢ K∫Ñ·+>± ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\Tk˛Ô+<äì n+‘˚ø±≈£î+&Ü uÛ≤Ø yÓTC≤غ ≈£L&Ü U≤j·TeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç+<äTø√dü+ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\ Ç+#êsY® eT+Á‘·T\T @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, {°J yÓ+ø£fÒwt\T m+‘·>±H√ bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ≈£îÁ≥|üP]‘· #·s¡´\ e˝Ò¢ mìïø£\ »s¡>±*‡ <äTdæú‹ HÓ\ø=+<äì Á|ü»\≈£î yÓ’mdtÄsY bÕغøÏ ãT~› #Ó|üŒ&É+ U≤j·TeTì ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): <Ûë]àø£ $<ä´‘√bÕ≥T Ä<ÛäTìø£ $<ä´qT uÀ~ÛdüTÔqï õ˝≤¢˝Àì eT<äsê‡\≈£î sêJyé $<ë´ $TwüHé ‘·s¡|ü⁄ qT+∫ ˇø√ÿ $<ë´e\+{°s¡≈£î HÓ\≈£î s¡÷.2000 #=|ü⁄Œq J‘·uÛÑ‘ê´\T Çe«qTqï≥T¢ sêJyé $<ë´$TwüHé õ˝≤¢ ÁbÕC…≈£îº Ä|ò”düsY ÁoeT‹ ˙s¡C≤¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT<äsê‡\˝À Ä<ÛäTìø£ $<ä´qT uÀ~Û+#˚ $<ë´e\+{°s¡T¢ ø£˙dü+ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡Tí˝…’ ñ+&Ü\ì, yês¡T sêJyé $<ë´$TwüHé @sêŒ≥T #˚ùd •ø£åD˝À ‘·|üŒø£ bÕ˝§ZHê*‡ ñ+≥T+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. ÄdüøÏÔ ñqï eT<äsê‡ j·÷»e÷Hê´\T áHÓ\ 25˝À|ü⁄ $<ë´e\+{°s¡¢ ù|s¡¢‘√ Hê+|ü*¢ m–®_wüHé Á>ö+&é e<ä› >∑\ ‘·eT ø±sê´\j·T+˝À <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì ÄyÓT nHêïs¡T. $esê\≈£î 9849176530˝À dü+Á|ü~+#·e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T.

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, y˚T 16, (düTes¡íyês¡Ô): ‘·«s¡˝À »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\Tbı+<ä&É+ U≤j·TeTì Ä‘·à≈£Ls¡T y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·Tr e÷J düs¡Œ+#Y yÓ÷$THé kÕõ<éu≤wü nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ Äj·Tq kı+‘· ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêqTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ n~Ûø£ kÕúHê\qT ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\Tbı+<äT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ì‘·´+ Á|üC≤dü+πøåeT+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&˚ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü»\ eT<䛑·T e⁄+≥T+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì

n˝≤π> <äX¯~X¯˝Òì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ bÕ\q˝À Á|ü»\T mH√ï ø£cÕº\T |ü&ܶ\ì yê≥ìï+{ÏøÏ $eTTøÏÔ ø£*–+∫q ø±+Á¬>dt bÕغø° Á|ü»\ eT<䛑·T m≈£îÿe>± e⁄+<äì nHêïs¡T. Ç~˝≤ e⁄+fÒ >∑‘·+˝À bÕD´+˝À »]–q mìïø£˝À¢ ‘·q ‘·+Á&ç ~e+>∑‘· õ˝≤˙ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫ ¬>\T|ü⁄q≈£î düVü≤ø±s¡+ n+~+#ês¡ì nHêïs¡T. neø±X¯+ eùdÔ Äfi¯¢>∑&ɶ˝À Á|ü#ês¡+ #˚ùd+<äT≈£î ‘êeTT yÓ[¢ yÓTC≤غì eT]+‘· ô|+#˚+<äT≈£î bÕ≥T|ü&É‘êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ&ÉT>∑TbÕ≥T≈£î bÕ&ç|üX¯óe⁄\T eTè‹ Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, y˚T 16, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTTùdº|ü*¢ Á>±eT+˝À |æ&ÉT>∑TbÕ≥T≈£î >∑T¬s’ ¬s+&ÉT bÕ&ç|üX¯óe⁄\T eTè‹#Ó+<ësTT. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ ñs¡TeTT\T, yÓTs¡T|ü⁄\‘√ ≈£L&çq es¡¸:+˝À dü+uÛÑ$+∫q |æ&ÉT>∑TbÕ≥T≈£î Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q sêeTdüTu≤“¬s&ç¶ m<äT›, yÓ+ø£≥s¡eTD nH˚ e´øÏÔøÏ #Ó+~q bÕ&ç¬><˚ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ësTT.

ø±>± ÄdüeTj·T+˝À nø£ÿ&É eTqTwüß˝…es¡÷ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ô|qTÁ|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü uÛ≤Ø á<äTs¡T>±\T\≈£î eTVü‰eèøå±\T ôd’‘·+ H˚\ ≈£L˝≤sTT. B+‘√ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ $<äT´‘Y n+‘·sê j·T+ HÓ\ø=+~. Á|ü»\T ≈£L&Ü rÁe Çã“+~øÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. $<äT´‘Y n~Û ø±s¡T\T düŒ+~+∫ Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ $<äT´‘Y düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ês¡T.

&çÁ^ ø√s¡T‡\ ã~©\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): zmj·T÷ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À¢øÏ Ç‘·s¡ e]‡{°\ $<ë´s¡Tú\ ã~©\≈£î <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ ;@, ;ø±+, ;md”‡ ‘·~‘·s¡ ø√s¡T‡\T #·<äTe⁄‘·Tqï Á|ü<∏äeT, ‘·èrj·T dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\T p˝…’ 7 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·TÃ. s¡÷.500 n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ 21 es¡≈£î, s¡÷.100 n|üsê<Ûä+‘√ Ä>∑wüߺ 6es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·TÃ.


>∑Ts¡Tyês¡+ y˚T 17, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ªÇ+{sY $<ë´s¡Tú\ J$‘ê\‘√ #Ó˝>±≥e÷&ÉT‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«+μ H˚s¡T>± düŒ+~+∫ Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ sêì ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãkÕº+&ÉT, y˚T 16 $<ë´s¡Tú\≈£î |üØø£å≈£î Vü‰»s¡j˚T´ $<ä+>± (düTes¡íyês¡Ô): Ç+≥sY n&Ü«Hé‡&é #·s¡´\T rdüTø√e#·TÃqì düŒwüºeTsTTq dü|æ¢yÓT+≥Ø Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥¢ ø√dü+ Jy√ ñqï|üŒ{Ïø° ø£˝…ø£ºsY @e÷Á‘·+ _dæ,md”‡,md”º,yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì Äy˚<Ûäq Ä<ä«s¡´+˝À ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+∫ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. myÓTà˝Ò´, m+|æ\T eùdÔ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ es¡≈£î Ä+<√fi¯q ns¡ΔsêÁ‘Ó’Hê düŒ+~+#˚ ø£˝…ø£ºsY $<ë´s¡Tú\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓTT<ä{ ÄsY◊z ø±sê´\ |üØø£å\T sêj·T≈£î+&Ü ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ j·T+ q+<äT $<ë´s¡Tú\‘√ Ä+<√fi¯q ìs¡« ã+>±¢≈£î #˚s¡T≈£î+fÒ ø£˙dü+ ø£˝…ø£ºsY Væ≤+∫q ‘·s¡Tyê‘· ÄsY◊z e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷<ëq+ #Ó|üŒø£b˛e&Üìï ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•ùdÔ |üØø£å≈£î $<ë´s¡Tú\qT <Ûäsêï #˚düTÔqï $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T ‘·|ü⁄Œã&ÉT‘·÷ ø£˝…ø£ºsYqT düôdŒ+&é Vü‰»s¡Tø±ìkÕÔeTì #Ó|üŒ&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T _dæ,md”‡,md”º,yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ Hêj·T≈£î\T ÄsY◊z‘√ ø£˝…ø£ºsY #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. d”◊ s¡+>∑Hêj·T≈£î\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì ã+>±¢≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± $<ë´]ú dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\ $<ë´s¡Tú\≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î dü]›#Ó|üŒ&É+‘√ yês¡T ø£˝…ø£ºsY ã+>±¢ qT+∫ Ä<ä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\T, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø£˝…ø£ºsY ã+>±¢ eTT+<äT ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ π>≥T eTT+<äT u…’sƒêsTT+∫ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± $<ë´]ú düe÷K´ sêh nq+‘·s¡+ ÄsY◊z <Ûäsêï <ä>∑Zs¡≈£î #˚s¡T≈£îì Ç~ sêhyê´|üÔ+>± ñqï n<Ûä´≈£åî\T C…. \ø°åàqs¡dæ+Vü≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh Á|üuÛÑT‘·«+, Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ düeTdü´ nì kÕj·T+Á‘·+˝À>± düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔqì, |üØø£å uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ sêhyê´|üÔ+>± 20 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T sêj·Tìyê]øÏ eT∞¢ ìs¡«Væ≤+#˚ $<ä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ sêø£b˛e&É+‘√ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ Çe«&É+‘√ <Ûäsêï $s¡$T+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T, #˚XÊs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 500 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ _dæ,md”‡,md”º,yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ sêh ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. CÀwæ, õ˝≤¢ n+<ä˝Ò<äì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ Çe«≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡Tú\ n<Ûä´≈£åî\T uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY, ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêeTø£èwüí, •eø£èwüí, ‘·~‘·s¡T\T J$‘·+‘√ #Ó\>±≥e÷&ÉT‘·T+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø££˝…ø£ºsY, ÄsY◊z bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ : eT+Á‹ {°J ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): {Ïõ$ ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé 14e yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT ø±]à≈£î\T |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± sêh ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fÒwt q>∑s¡+˝Àì dæ.ø±´+|ü⁄, <˚eq>∑sY, mdtm|æ ø±´+|ü⁄, ‹\ø˘q>∑sY, ø=‘·ÔãkÕº+&é, e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶, Ç+~sê>±+~Û q>∑sY˝À {Ïõ$ ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé C…+&Ü\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶˝À Vü≤e÷©\≈£î, eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\≈£î ôd’«Hé|òüP¢ ôVA$TjÓ÷|ü‹ eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ m\¢|ü⁄Œ&É÷ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. {Ïõ$ ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé ø±]à≈£î\T

Áø£eT•ø£åD≈£î, $T>∑‘ê ø±]àø£ dü+|òü÷\≈£î Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+>± ì\yê\Hêïs¡T. ø±]à≈£î\T, ¬s’‘·T\ ≈£î≥T+u≤\T dü+‘√wü+>± ñqï|ü⁄&˚ <˚X¯+ n_Ûeè~Δ u≤≥˝À eTT+<äT≈£î q&ÉTdüTÔ+<äì eT+Á‹ nHêïs¡T. ≈£L© |üì#˚dü÷Ô ≈£î≥T+u≤\qT >∑f…ºøÏÿ+#·T≈£îH˚ ø±]à≈£î\T #Ó&ÉTe´düHê\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì, ‘·eTH˚ qeTTà≈£îqï ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\qT ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ˝≤ ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ ~X¯˝À yÓT˝>±\ì Væ≤‘·Te⁄ #ÓbÕŒs¡T. yê]¸ø£~H√‘·‡e+qT Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢, ∫qï yê´bÕs¡T\T, Vü≤e÷©\T |òüTq+>± »s¡T|ü⁄ø√e&É+‘√ q>∑s¡+˝À |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ïõ$ ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé H˚‘·\T u≤\j·T´, X‚wü–]XË{Ϻ, Á|üVü‰¢<äXË{Ϻ, cÕ\T$Tj·÷´, nq+‘·s¡‘·ï+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇdüTø£qT nÁø£eT+>± ‘·s¡*ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À e´øÏÔ <äTs¡às¡D+ ÄdüŒ], y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Á>±e÷˝À¢ me¬s’Hê ÇdüTø£qT yêVü≤Hê˝À¢ nÁø£eT+>± ‘·s¡*ùdÔ yêVü≤Hê\qT d”CŸ#˚dæ, #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘·Vü≤o˝≤›sY dürwt nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Ä<√ìøÏ ÇdüTø£qT ‘·s¡*düTÔqï ¬s+&ÉT Á{≤ø£ºsY\qT |ü≥Tºø=qï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ÇdüTø£qT ‘·s¡*+#·sê<äì Á{≤ø£ºsY, ˝≤Ø j·T»e÷qT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± nqTeT‹ ˝Ò≈£î+ &Ü ‘·s¡*ùdÔ #·s¡´\T rÁe+>± ñ+{≤j·THêïs¡T. nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{≤ºeTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ùwø˘cÕe*, ÄsY◊z s¡TÁ<ä>ö&é, @mdtz áX¯«sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ne⁄≈£î, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêe÷|ü⁄s¡+ <ä>∑Zs¡˝À ãT<Ûäyês¡+ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À <ädüÔ–] (35) nH˚ e´øÏÔ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. $esê˝À¢¬ø[‘˚ sêe÷|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <ädüÔ–] ã+&É\ yê´bÕs¡+ #˚ùdyê&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ãT>∑Z≈£î yÓ[¢ ˝≤ØøÏ ã+&É\T m‹Ô+∫ u…’≈£îô|’ kı+‘·÷]øÏ ‹]– edüTÔ+&É>± sêe÷|ü⁄s¡+ qT+∫ ‘ê&ç|üÁ‹øÏ ˝≤Ø yÓfi¯óÔ+&É>± sêe÷|ü⁄s¡+ u…\÷+ eT<ä´˝À ˝≤Ø, u…’≈£î m<äT¬s<äTs¡T>± &Ûûø=HêïHêïsTT. á Á|üe÷<ä+˝À <ädüÔ–] nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´&ÉT. ne⁄≈£î môd’‡ sêeTdüTã“j·T´ πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

3πøs¡Hé y˚&ÉTø£\T |òüTD˙j·T+ |òüTq+>± {°J yÓ+ø£fÒwt »qà~q y˚&ÉTø£\T eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒwt ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ˇ*+|æø˘ dü+|òüT Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡+˝À ìs¡«Væ≤+∫q 3¬øs¡Hé ñ‘·‡e y˚&ÉTø£\T |òüTD˙j·T+>± ø=qkÕ>±sTT. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ »$Tà#Ó≥Tº e<ä› 3¬øs¡Hé ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT kÕúìø£ øÏ&é‡es¡˝Ÿ¶ bÕs¡Tÿ q+<äT eTT–dæq~. á ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î eTTK´n~∏‹>± ∫qï˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ es¡T´\T {Ïõ yÓ+ø£fÒwtqT Áø°&Üdü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T >∑»e÷\qT y˚dæ ‘·eT n_Ûe÷Hêìï #ê≥T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q ∫qï‘·q+˝ÀH˚ Ä<√ì˝À ùdº&çj·T+ ì]à+#ê\Hêïs¡T. @e´øÏÔ nsTTq m<ä>±\+fÒ |ü~ eT+~øÏ ùde\T n+~+#ê\Hêïs¡T. ‘·«s¡˝À q>∑s¡+˝À 32 ø√≥¢‘√ Ä<äTìø£ Vü≤+>∑T\‘√ $H√<ä |üsê´≥ø£ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. e#˚à @&Ü~ Áø°&Üø±s¡T\≈£î eT]ìï b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+∫ Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. 3¬øs¡Hé˝À $CÒ‘·˝…’q |ü~ eT+~ Áø°&Üø±s¡T\≈£î eT+Á‹ #˚‘·T\ MT<äT>± ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<Ûëq+ #˚kÕs¡T. n˝≤π> 25 Áø°&Üπø+Á<ë\˝À $CÒ‘·˝…’q Áø°&Üø±s¡T\≈£î ã+>±s¡T, yÓ+&ç |ü‘·ø±\qT ãVüQø£]+#ês¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î m–®_wüHé k˛ôd’{Ï <ë«sê \ø£å $\Te #˚ùd k˛ŒsYº‡ kÕŒq‡sY #˚dæq yê{Ïì <Ûä]+∫ s¡Hé˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T sê»MVü≤sY, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK bÕØÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô nsTTq eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fÒwt »qà~q y˚&ÉTø£\˝À uÛ≤>∑+>± {Ïõ$ ÁfÒ&é Ä{À j·TTìj·THé Hêj·T ≈£î&ÉT ¬ø.sêeTÁøÏwüí kÕúìø£ ø=‘·Ô ã+kÕº+&é˝À Äj·Tq »qà~q y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n~∏‹>± {Ïõ uÛÑs¡‘Y Vü≤»¬s’ Ä{ÀkÕº+&é˝À C…+&ÜqT m>∑s¡y˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä{À j·TTìj·THé\+ <äs¡T m|ü⁄Œ&ÉT Ç˝≤π> ø£\dæ ñ+&Ü\ì {Ïõ$ ÁfÒ&é j·TTìj·THéqT $»j·Te+‘·+>± eTT+<äT≈£î q&ç|æ+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡$≈£îe÷sY, uÛ≤düÿsY, lqT, >√$+<é, s¡+>∑qï, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ô|<ä›yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

C≤rj·T kÕúsTT Áø°&Üø±s¡T\≈£î n_Ûq+<äq ø£s¡÷ï\T, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 7e ‘˚~qT+&ç 9e ‘˚~ es¡≈£î >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ •]|ü⁄s¡+˝À »]–q sêh kÕúsTT˝À »]–q |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ f…ìïdt #ê+|æj·THéwæ|t b˛{°\˝À ø£s¡÷ï\T »≥Tº ‘·s¡T|ü⁄q dæ+–˝Ÿ‡ q+<äT ã+>±s¡T |ü‘·≈£eTT kÕ~Û+∫q •e ≈£îe÷sY eT]j·TT &ÉãT˝Ÿ‡ q+<äT s¡qïsY‡ ì*∫q {Ï. sêE Áø°&Üø±s¡TqT sê»kÕúHé˝À »]π> C≤rj·T kÕúsTT |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ f…ìïdt #ê+|æj·THéwæ|t b˛{°\˝À eTqsêh »≥Tº qT+&ç bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. Ms¡T áHÓ\ 18qT+&ç 22 es¡≈£î »]π> b˛{°\˝À bÕ˝§Z+ {≤s¡T. M]ì $. sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] m&ÉT´πøwüq˝Ÿø£ k˛ôd’{Ï n<Ûä´≈£åî\T yÓ’.sêy˚TX¯«s¡ ¬s&ç¶ n_Ûq+~düTÔ Ä]Δø£ düVü≤j·÷ìï n+<ä#˚XÊs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ f…ìïdt nk˛dæj˚TwüHé >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T yÓ’. sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù>± lìyêdüT\T mìïø£ j·÷´s¡T. M]ì õ˝≤¢ yê´j·÷eT dü+|òüT düuÛÑT´\+<äs¡T n_Ûe]í+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T nãT›˝Ÿ¬sVü‰e÷Hé, sê|òüTyê#ês¡T´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7

ø±]àø£ dü+|òü÷\ C…+&Ü b˛˝Ÿ‡¢qT ‘=\–+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥T ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À $$<ä ≈£L&Éfi¯¢˝À @◊{Ïj·TTdæ, d”◊{Ïj·TT C…+&Ü\ b˛fi¯¢qT ø√dæy˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å´ ø±s¡´<ä]Ù |æ. Á|üuÛ≤ø£sY, mdt.eTTHÓ|üŒ, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù $.ÄsY.Hêj·TT&ÉT, d”◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ, dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêh+˝À mø£ÿ&É ≈£L&Ü ø±]àø£ dü+|òü÷\ b˛fi¯¢qT ø√dæ y˚j·T&É+ ˝Ò<äì ˇø£ÿ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T á $<ÛäyÓTÆq ˙#·|ü⁄ |üqT\T #˚düTÔHêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±]àø£ dü+|òü÷\ C…+&Ü\qT dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\‘√ nqTeT‹ bı+~ ˝ÒãsY#·≥º Á|üø±s¡y˚T e÷ b˛fi¯¢ô|’q ]õdüºsY q+ãsY‘√ düVü‰ y˚dæ bÕ‘·&É+ »]–+<äì n˝≤+{Ï b˛fi¯¢qT ‘=\–ùdÔ, ‘=\–+∫q yê]ì m<äTs√ÿe&Üì¬ø’Hê dæ<ä›+>± ñHêïeTì, b˛fi¯¢ô|’ ø±<äT ‘·eTb MT Á|ü‘ê|ü+ #·÷|æ+#ê\ì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. sêC≤´+>∑+˝À ø±]àø£ #·{≤º\≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq yÓdü\Tu≤≥T ø£*–+∫q+<äT≈£î Ä Á|üø±s¡y˚T b˛fi¯¢qT bÕ‘êeTì, nq~Ûø±s¡+>± @~ #˚j·T&É+˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤π> »]–‘˚ ô|<ä› m‘·TÔq eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Ä+<√fi¯q #˚ùdÔ ‹]– n~Ûø±s¡T\T ‘·eT kı+‘· Ks¡TÑ√ b˛fi¯ó¢ ñqï #√fÒ @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì, Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±]à≈£î\T ø£HÓïÁs¡ #˚j·Tø£eTT+<˚ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì #˚dæq bıs¡bÕ≥TqT dü]#˚düTø√yê\ì @◊{Ïj·TTdæ, d”◊{Ïj·TT ø±]àø£ dü+|òü÷\T ôV≤#·Ã]+#êsTT.

MÄs√«˝qT düôdŒ+&é #˚j·÷* ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ÄdüŒ] eT+&É\+˝À 3 Á>±e÷\˝À ¬s’‘·T\≈£î sêyê*‡q |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ &ÉãT“\qT $Äs√«\T 20 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚XÊs¡ì Bìô|’q $#ês¡D »]|æ+∫ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\qT düôdŒ+&é #˚j·÷\ì m|æ ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. »>∑Hêï<∏ä+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ÄdüŒ] eT+&É\+˝Àì eTT‘·TÔ≈£Ls¡T, Hê>∑s¡÷s¡T, ÄdüŒ] Á>±e÷\˝À ì»yÓTÆq ¬s’‘·T\ ù|s¡T¢ Áyêj·T˝Ò<äT, b˛s¡+uÀ>∑T uÛÑ÷eTT\ MT<ä uÀ>∑dt ¬s’‘·T\ ù|s¡¢qT $Äs√«\T ÁyêXÊs¡T. ]f…ÆsY¶ ‘·Vü≤o˝≤›sY mdt. s√wüHé Ä©, Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ù|s¡T MT<ä 20 y˚\ s¡÷bÕj·T\T |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ e#˚à $<ä+>± ÁyêXÊs¡T. á $<Ûä+>± uÀ>∑dt ù|s¡T¢ Áyêdæ ì»+>± |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\ ù|s¡T¢ Áyêj·T˝Ò<äT. á $<Ûä+>± $Äs√«\T ‘·eT ÇcÕºqTkÕs¡+>± e´eVü≤]+#ês¡ì ‘·ø£åDy˚T yê]ì düôdŒ+&é #˚dæ ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

b˛©düT ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ Ä\j·T uÛÑ÷eTT\ y˚\+bÕ≥\T ne⁄≈£î, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì luÛÑ÷\øÏåà #ÓqïπøX¯ekÕ«$T Ä\j·T Äes¡D˝À ãT<Ûäyês¡+ b˛©düT ã+<√ãdüTÔ eT<ä´ <˚yê\j·T uÛÑ÷eTT\ øö\T y˚\+bÕ≥\T »]>±sTT. mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± Äj·÷ Ä\j·÷\ |üPC≤s¡T\T á uÛÑ÷eTT\qT |ü+&ç+#·T≈£î+≥÷ Jeq+ kÕ–+#˚yês¡T. nsTT‘˚ á dü+e‘·‡s¡+ <˚yê<ëj·T XÊK Ä<ä«s¡´+˝À y˚\+bÕ≥\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚\+bÕ≥˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä<ëj·T+ 12\ø£å\ 4 y˚\T #˚≈£L]+<äì m–®≈£L´{Ïyé Ä|ò”düsY ãT&ɶqï ‘Ó*bÕs¡T. \øÏåà#ÓqïπøX¯ekÕ«$T uÛÑ÷eTT\T 2\ø£å\ 52 y˚\T, ø£ì–]kÕ«$T uÛÑ÷eTT\T 55 y˚\ 500, $Hêj·Tø£ kÕ«$T uÛÑ÷$T 32 y˚\T, Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T uÛÑ÷$T 3\ø£å\ 84 y˚\ 500, ã\sêy˚TX¯«s¡kÕ«$T uÛÑ÷$T \øå± 56 y˚\T, Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T uÛÑ÷$T 30 y˚\ 500, Ä+»H˚j·TkÕ«$T uÛÑ÷$T 16 y˚\T, eT÷\eTà<˚e‘· uÛÑ÷$T 2 \ø£å\ 77 y˚\ 500 s¡÷bÕj·T\≈£î y˚\+ bÕ≥˝À <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. <˚e<ëj·T uÛÑ÷$T yÓTT‘·Ô+ 208 mø£sê\ 62 ôd+≥¢≈£î >±q÷ 12 \ø£å\ 4 y˚\ s¡÷bÕj·T\T y˚\+ bÕ≥\ <ë«sê Ä<ëj·T+ #˚≈£L]q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø√q nôVA_fi¯ qs¡dæ+Vü≤ kÕ«$T Ä\j·T uÛÑ÷$T mø£sê 37 ôd+≥T¢ e÷Á‘·+ y˚\+ bÕ≥\T »s¡>∑˝Ò<äT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À áz •esêeTT&ÉT, áz »Hês¡úHé, ‘·ìF n~Ûø±] k˛eTX‚KsY, áz eT~›˝Ò{Ï, áz \ø°åàHêsêj·TD, ø£s¡÷ï\T áz Ms¡j·T´, q+<ë´\ áz yÓ+ø£≥düTã“j·T´, ø£¢sYÿ •eHê–¬s&ç¶, ãq>±q|ü˝…¢ d”◊ düT<Ûëø£sY, ne⁄≈£î môd’‡ sêeTdüTã“j·T´, b˛©düT dæã“+~, bÕ˝§ZHêïs¡T.

_˝Ò¢ø£\T¢˝À ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ÄdüŒ], y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì _˝Ò¢ø£\T¢ Á>±eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ ÁøϬø{Ÿ b˛{°\qT ìsê«Vü≤≈£î\T s¡+>∑Hêj·T≈£î\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á b˛{°˝À¢ p≥÷s¡T, |ü⁄≥ºø£\eTÁ] Á>±e÷\≈£î #Ó+~q »≥T¢ ‘·\|ü&ܶsTT. á ÁøϬø{Ÿ b˛{°˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 40 »≥T¢ Ä&ÉT‘êj·Tì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. b˛{°˝À¢ ¬>*∫q »≥¢≈£î yÓTT<ä{Ï, ~«‹j·T ãVüQeT‘·T\T>± s¡÷. 5116, 2116\T n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

j·T÷Hê˙ ÄdüŒÁ‹ |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ uÛÑ÷$T|üP» ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 16, (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢ |üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï s¡+>±\˝À n_Ûeè~› #˚kÕÔqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ |ü]~Û <äT+&ç>∑˝Ÿ Á>±eT |ü+#êsTTr˝À 10 \ø£å\(mHé.ÄsY.á.J.mdt |òü+&é‡)‘√ ì]à+#· ‘·\ô|{Ϻq j·TTHêì Vü‰dæŒ≥˝Ÿ |üqT\≈£î ãT<Ûëes¡+ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ ‘·q #˚‘·T\ $T<äT>± uÛÑ÷$T |üP» #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ dü+πøåeTy˚T Á|ü<Ûëq+>± n_Ûeè~› #˚düTÔHêïì nHêïs¡T. Á>±eT+˝Àì düeTdü´\qT <äX¯\yêØ>± |üP]Ô #˚sTTkÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J düs¡Œ+#Y ø£èwüí j·÷<äyé, eTùV≤wt >ö&é, ∫q+– yÓ+ø£fÒX¯+, qπs+<äsY, Vü≤qï+‘· ¬s&ç¶, eTT‘·´+¬s&ç¶, e÷<äe¬s&ç¶, sêeTT>ö&é, $T≥Tº, ø£èwüí, ns¡TDY, ñ<äjYT, j·÷<äj·T´ >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áø°&É\ |ü≥¢ j·TTe‘· ÄdüøÏÔì ô|+#·Tø√yê*

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô): y˚dü$ ôd\e⁄˝À¢ j·TTe‘· Áø°&É\|ü≥¢ ÄdüøÏÔì ô|+#·Tø√yê\ì J&çyÓT≥¢ 130 &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY ¬ø.m+.>öØwt nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ J&çyÓT≥¢ 130 &ç$»Hé |ü]~Û Áoø£èwüí q>∑sY˝À ãT<Ûëyês¡+ düeTàsY ø±´+|t˝À uÛ≤>∑+>± ø±s=Œπs≥sY ¬ø.m+. >öØwt yê©u≤˝Ÿ π>yéTqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe≈£î\T Áø°&É\ |ü≥¢ ÄdüøÏÔì #·÷bÕ\ì, Áø°&É\T <˚Vü≤<ës¡T&Ü´ìï, eTH√<ÛÓ’sê´ìï ô|+#·T‘êj·Tì nHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T m<√ˇø£ Áø°&É˝À sêDÏ+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤„H˚X¯«sY, e÷DÏø£´+, dü+|ü‘Y, øÏs¡DY, Áoø±+‘Y >ö&é, eT*¢U≤s¡T®Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üs¡«‘ê|üPsY Ä\j·T+˝À >∑es¡ïsY Á|ü‘˚´ø£|üP»\T uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 16(düTes¡íyês¡Ô): |üs¡«‘ê|üPsY Á>±eT+˝Àì |üs¡ø±\eTsƒ¡+, Vü≤j·Á^ekÕ«$T Ä\j·T+˝À sêh >∑es¡ïsY ámdtmHé q]‡+Vü≤Hé ãT<Ûäyês¡+ Á|ü‘˚´ø£|üP» ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé uÛ≤s¡´ ìs¡à\‘√ ø£*dæ Ä\j·÷ìøÏ e#êÃs¡T. ‘·qk˛<äs¡T&Ó’q Á|üeTTK yÓ’<ä´ì|ü⁄DT&ÉT &Üø£ºsY mHé$ÄsY sêC≤ ‘·*¢ \øÏåàes¡<ë#ê] 90 »qà~qy˚&ÉTø£˝À¢ >∑es¡ïsY <ä+|ü‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q l<˚$,uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T ø£˝≤´Dy˚&ÉTø£˝À¢ >∑es¡ïsY <ä+|ü‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä\j·T eTsê´<ä\‘√ >∑es¡ïsY≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. >∑+≥bÕ≥T Ä\j·T+˝ÀH˚ ñHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêh+ düTKXÊ+‘·T\‘√ düT_Ûø£å+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T.

Áø°&Üø±s¡T\ø√dü+ q÷´Á{°wüHé dü|æ¢yÓT+{Ÿ ª_≈£L´uŸμ Ä$wüÿs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16, düTes¡íyês¡Ô: ˙NUP≤yNSLRiVáª][ Fy»¡V ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá AL][gRi˘ @™´sxqsLSáV, aRPLkiLRi r¢xtÌsQ™y¨sNTP DxmsNRPLjiLi¬ø¡[ r°ˆL`Ìi ©´sW˘˙…”¡xtsQ©±s xqszm˝sÆ™sVLi…fi "’¡NRPW˘Àfi' ¨s ™´sV£tsQ’¡L˝S ˙gRiWxmsoNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ’¡L˝S LjixqsL`iË \¤Õ¡£ms\|qsÆ©s=©±s ¡Vμ≥R∂™yLRiLi BNRP‰≤R∂ A≠sxtsQ‰LjiLi¿¡Liμj∂. ’¡L˝S LjixqsL`iË \¤Õ¡£ms \|qsÆ©s=£qsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ˙’¡∏R∂W©±s …‘¡™´sVV C r°ˆL`Ìi ©´sW˘˙…”¡xtsQ©±s©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqsLixqÛs ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ }msL]‰Liμj∂. @Æ™sVLjiNSÕ‹[ ªRΩ∏R∂WLRiLiVV©´s ’¡NRPW˘Àfi |§¶¶¶ÕfiÚ, zms…fiÆ©s£qs, r°ˆL`Ìi @Æ©s[ ™´sVW≤R∂V ZNP[»¡gjiLjiáՋ[ Æ™s[˙Fy…‘¡©±s F¢≤R∂L`i, Fs©±s≤R∂V˘lLi©±s= Fs©±sx§¶¶¶©´s=L`i, Fy˘…fi  ¡LRiıÕfi ÕÿLi…”¡ Æ™sVVªRΩÚLi 12 ˙Fy≤R∂NÌRPVáV©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. C DªRΩˆªRΩVÚáV Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS @¨sı ˙xms™´sVV≈¡ ™´sVLiμR∂Vá uyxmsoÕ˝‹[ á’≥¡ryÚ∏R∂V¨s ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂.

>∑Ts¡Tyês¡+ 17, y˚T 2012

msTTsYyÓTHé b˛düTº\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16, düTes¡íyês¡Ô: BLi≤T∂∏R∂V©±s FsL`i Fn°L`i=Õ‹[ ˙gRiW£ms FsN`P= ¤…¡NTPıNRPÕfi ˙¤…¡[≤R∂VáՋ[ FsLiVVL`iÆ™sV©±s F°xqÌsVá FsLizmsNRP xms˙NTP∏R∂VNRPV @L>RiV\¤Õ¡©´s @≠s™yz§¶¶¶ªRΩ xmsoLRiVxtsQ @À≥œ¡˘LÛRiVá ©´sVLi≤T∂ μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚáV A•¶¶¶*¨sxqsVÚ©´sı»˝¡V FsLiVVL`i Æ™sV©±s |qsáORPQ©±s|qsLi»¡L`i NRP™´sWLi≤T∂Lig`i A{mnsxqsL`i μk∂}msa`P FyhRiN`P ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV 1@NÌ][ ¡LRiV,1991 ©´sVLi≤T∂ 30 ©´s™´sLi ¡LRiV,1995 ™´sVμR∂˘ «¡¨s¯Li¿¡©´s™yLRiV @LRiVx§¶¶¶ßá©yıLRiV. BLi»¡Lki¯≤T∂π∏∂V…fi ¤Õ¡[μy ªRΩªRΩ=™´sWxqsxmsLkiORPQÕ‹[ ™´sW˘¥`∂=, zms—¡N`P=, BLig˝ki£tsQ áՋ[ 50 aSªRΩLi ™´sWLRiV‰Ã¡ª][ DºdΩÚLÒRiªRΩ ¤Õ¡[μy ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* gRiVLjiÚLixmso F~Liμj∂©´s Fy÷¡¤…¡NTPıN`P NRPŒÿaSá ©´sVLi≤T∂ 50 aSªRΩLi ™´sWLRiV‰Ã¡ª][ ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá BLi«¡¨dsLjiLig`i ≤T∂F˝°™´sW N][LRiV= (Æ™sVNS¨sNRPÕfi/ FsáNÌTPQ˚NRPÕfi/

FsáNÌSQ˚¨sN`P=/A…‹[Æ™sW\¤À¡Õfi/NRPLixmsp˘»¡L`i \|qs©±s=/ B©±sxqÌsW˚Æ™sVLi¤…¡xtsQ©±s ¤…¡NSıá“¡/B©´sˆÈlLi[¯xtsQ©±s ¤…¡NSıá“¡) DºdΩÚLÒRiªRΩ F~Liμj∂ DLi≤yá©yıLRiV. FsªRΩVÚ 152.5 |qsLi .≠dsV øyºΩ 5 |qsLi .≠dsV ™´s∏R∂VxqsV, FsªRΩVÚ©´sNRPV ªRΩgji©´s ¡LRiV™´so NRP÷¡gjiDLi≤yá¨s }msL]‰©yıLRiV. @LRiVx§¶¶¶ß\¤Õ¡©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV ˙™yªRΩ xmsLkiORPQ ˙™y∏R∂VV»¡NRPV @≤T∂¯…fi NSLÔRiVáV xmsLixms≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @L>RiªRΩ gRiá @À≥œ¡˘LÛRiVáV μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV @LÔji©´sLki F°£qÌs μy*LS C Æ©sá 23 Õ‹[gS ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi, |qsLi˙»¡Õfi FsLiVVL`i Æ™sV©±s |qsáORPQ©±s À‹[LÔRiV, F°xqÌsV ÀÿN`P= Æ©sLi .11807, ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ c110010 ¿¡LRiV©y™´sWNRPV xmsLiFyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV . Lji—¡xqÌsL`i F°£qÌs/{qsˆ≤`∂ F°£qÌs/N][Lji∏R∂VL`i μy*LS xmsLizms©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚáV {qs*NRPLjiLiøR¡ ¡≤R∂™´s¨s }msL]‰©yıLRiV.

;CÒ|” <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16, düTes¡íyês¡Ô: Dxms Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s LS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘μR∂Lji+ ZNP. áORPQ ¯fl„fi «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. BLiμR∂VNRPV ˙xmsªRΩ˘QORPQ ¨sμR∂LRi+©´sLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı LS«¡NUP∏R∂V xmsLjizqÛsªRΩV¤Õ¡[©´s©yıLRiV. J»¡≠sV @LiøR¡V©´s NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms FyLÌkiáV N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s, ZNP[™´sáLi 3,4 {qs»˝¡ N][xqsLi A FyLÌkiáV F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C Dxms Fs¨sıNRPáV ≠sV¨ds ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáVgS Àÿ≠sLiøR¡™´søR¡VË©´s©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkiá μy*LRiÆ©s[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. B…Ì”¡ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki NRPW≤y xqsˆxtÌsQLigS }msL]‰©´sıxmsˆ…”¡NTP

æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂V©´s ≠sVgji÷¡©´s «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌki ’¡¤«¡zms @©yıLRiV. ’¡¤«¡zms μy*LRiÆ©s[ æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂˘™´sV¨s, FyLÌki¨s lgi÷¡zmsLiøR¡≤y¨sNTP ˙xms«¡Ã¡V xqsLizqsμÙR∂LigS D©yıLRi©yıLRiV. Fyá™´sVWLRiV ©´sVLi≤T∂

ñ|ü mìïø£\ ‘·sê«‘· sêÁwüº+˝À sêÁwüº|ü‹ bÕ\q 3,4 d”≥¢ ø√dü+ b˛{° |ü&ÉT‘·Tqï ø±+Á¬>dt, {°&û|”: ;CÒ|” H˚‘· \ø£åàDY xmsLRiNSá xmsLRiNSá ©´sVLi≤T∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V, FyL˝RiÆ™sVLi»¡V ©´sVLi≤T∂ æªΩáLigSfl· ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. C ©´sgRiı xqsªy˘¨sı ≠sxqs¯LjiLi¿¡©´s …”¡.AL`i.Fs£qs Æ©s[ªRΩáV ’¡¤«¡zms\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li x§¶¶¶ry˘xqsˆμR∂™´sV©yıLRiV. ’¡¤«¡zms \|ms ™yLRiV ¬ø¡[}qs ≠s™´sVLRi+áV xqsWLRiV˘¨s\|ms D≠sV¯Æ™s[∏R∂V≤R∂Æ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. 11 xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li æªΩryÚ™´sV¨s Fs¨sıNRPÕ˝‹[NTP Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı …”¡.AL`i.Fs£qs Æ©s[…”¡NTP ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂ G≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. …”¡.AL`i.Fs£qs μy*LS æªΩáLigSfl· ™´sxqsVÚLiμR∂©´sV N][™´s≤R∂Li FsLi≤R∂™´sW≠sπ∏∂[V @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

ªÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û #Ó*¢+|ü⁄≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+μ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16, düTes¡íyês¡Ô: B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ N][xqsLi \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ ªRΩgji©´s Aμ≥yLSáª][ ≠s«Ï¡zmsÚ @Liμj∂©´s 24 gRiLi»¡Õ˝‹[ ’¡Ã˝¡Vá©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs ¤…¡«¡LkiNTP xmsLizmsLiøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV B©±søyLÍji NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≤yNÌRPL`i aRPLRiª`Ω xqsW¿¡LiøyLRiV. B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ r~™´sVV¯ \lLiªRΩVá Àÿ˘LiNRPV ΔÿªyáՋ[ «¡™´sV @π∏∂[V˘ ≠sμ≥R∂LigS øR¡W≤yá¨s N][LSLRiV. ΔÿªyáV ¤Õ¡[¨s \lLiªRΩVáNRPV xqs≠dsVxms Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ ΔÿªyáV æªΩLjizmsLiøyá¨s ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[ \lLiªRΩVá ΔÿªyáV æªΩLRi™´s¨s Àÿ˘LiNRPL˝RiQ\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. \lLiªRΩVáNRPV ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ ¬ø¡÷˝¡Lixmsoá gRiVLjiLi¿¡ A∏R∂V©´s xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV.B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂gS ˙xmsÀ≥œ¡ªRΩ*Li 106 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV —¡Õ˝ÿNRPV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 37,533 ™´sVLiμj∂

\lLiªRΩVáNRPV 11 N][»˝¡ 16 áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s»Ì¡Vc ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ™´sVNRPV @Liμj∂©´s ’¡Ã˝¡Vá©´sV ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, Àÿ˘LiNRPVá ™yLkigS ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ ªRΩ©´sNRPV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ΔÿªyáV æªΩLRi™´s≤y¨sNTP xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡¨s Àÿ˘LiNRPL˝RiQ\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi\|ms xqs≠dsVOTPQxqsWÚ xmsaRPV˙gSxqs |msLixmsNRPLi xms©´sVá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLigS ¬ø¡[xms…Ìÿá©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 8,025 xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsaRPV™´soá ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi 540 »¡ ¡V˜Ã¡V ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. μk∂xmsLi xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s gS˘£qs NRPÆ©sORPQ ©˝´s N][xqsLi FsLi{ms≤U∂™Ø[áV, G{msFsLiáV, ™´sVz§¶¶¶Œÿ ˙gRiWxmso xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRP÷¡zqs á’Ù¡μyLRiVá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. xmsLjiuy‰LRiLi Æ™s[μj∂NRPÕ‹[ {qs*NRPLjiLi¿¡©´s

»\eT+&É* m+&ûì ø£*dæq ø=‘·Ô á&û s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 16 (düTes¡íyês¡Ô): »\eT+&É* ø=‘·Ô @&û>± ◊@mdt n~Ûø±] >√¬sfi¯¢ düTes¡í |ü+&Ü <ëdt ìj·T$T‘·T˝…’q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ãT<Ûäyês¡+ U…’s¡‘êu≤<é Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À »\eT+&É* m+&û n<ÛäsYdæHêΩqT ø=‘·Ô á&û ø£*kÕs¡T. nsTT‘˚ »\eT+&É* á&û>± ìj·T$T ‘·T˝…’q |ü+&Ü<ëdtqT m+&û n<ÛäsYdæHêΩ ‘·q #ê+ãsY≈£î |æ*|æ+#·T≈£îHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± m+&û n<ÛäsYdæHêΩ...»\eT+&É* $~Û$<ÛëHê\T, ø±sê´ø£˝≤bÕ\ô|’ Äj·Tq≈£î $e]+#ês¡T. >∑‘·+˝À bÕs¡«r|ü⁄s¡+ ◊{°&û@ ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±]>± |üì#˚dæq |ü+&Ü<ëdtqT »\eT+&É* á&û>± Á|üuÛÑT‘·«+ ã~© #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. |ü+&Ü<ëdt mø£ÿ&É sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ‘·˝§>∑Z≈£î+&Ü |üì#˚XÊs¡ì MT&çj·÷˝À Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+.

μR∂LRiΔÿxqsVÚáV xqsLjigS ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™´s˘NRPVÚáNRPV æªΩ÷¡∏R∂VxmsLRi¿¡, xmsLjiuy‰LS¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 70 ©´sVLi¿¡ 80 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂ ¨sLS¯flÿáV xmspLRiÚ∏R∂W˘∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sVgRiªy ™y…”¡¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsÕÿ øR¡W≤yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LS™´sVøR¡Li˙μyxmsoLRiLi, Fyxms©´sı}ms»¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ ™´sLiμR∂aSªRΩLi ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂ ¨sLS¯flÿáV xmspLRiÚ∏R∂W˘∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂ ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ Æ™s©´sNRP ¡≤T∂ D©´sı NRPLigÌji, ¤…¡[NS¯Õfi FsLi{ms≤U∂™Ø[áV, ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS BLi«¡¨dsL˝RiV, G{msFsLiáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi xqs*∏R∂VLigS ™´s¿¡Ë ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s ≤yNÌRPL`i aRPLRiª`Ω AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂ ¨sLS¯flÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s NTP»˝¡Vc @Liμj∂©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ G¤«¡¨ds=áNRPV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

ejÓ÷»q $<ë´XÊK˝À |üì#˚düTÔqï düVü‰j·T ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\ dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 16, düTes¡íyês¡Ô: ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sμy˘aS≈¡Œ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ ©´sı xqs•¶¶¶∏R∂V ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLRiVá LSxtÌsQ˚ xqsÆ™s[V¯Œœ¡©´sLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ «¡LjigjiLiμj∂. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS LSxtÌsQ˚ ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sμy˘aS≈¡ xqsLiøyáNRPVáV bP™´sNRPV™´sWLRixmsˆ •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ¨sLRiORPQLSxqs˘ªRΩ ¨sLRiW¯Ã¡©´s N]LRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ryORPQLRi À≥ÿLRiª`Ω NSLRi˘˙NRP™´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLi ªy¨sNTP xqs•¶¶¶∏R∂V ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLRiVáV NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøR¡™´sázqs ™´soLi μR∂¨s, μy¨s N]LRiNRPV ¨s ¡μÙR∂ªRΩª][, @LiNTPªRΩ À≥ÿ™´sLiª][ ryORPQLRi À≥ÿLRiª`Ω NSLRi˘ ˙NRP™´sV @™´sVáV©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¿¡ ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s áOSQQ˘Ã¡©´sV ryμ≥j∂xqsWÚ ≠s«¡∏R∂V ™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][Lji©yLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı 45 ™´sVLiμj∂ xqs•¶¶¶ ∏R∂V ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLRiVáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. xqsLiøyáNRPVá NSLS˘Ã¡∏R∂Vxmso DxmsxqsLiøyáNRPVáV A©´sLiμR∂μyxqsV, «¡©´sLRiÕfi, ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sLRiμyøyLRi˘Ã¡V ©ygRiáOTPQ ¯ μR∂VLÊS À≥œ¡™y¨dsáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 17-05-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you