Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 86

Ä~yês¡+ @Á|æ˝Ÿ 15, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

m<äTØ‘˚!

ñ|ümìïø£˝À¢ bÕs¡ì |ü<∏äø±\T |ü<äTqT˝Òì eP´Vü‰\‘√ ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T\T d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt U≤∞ n+≥Tqï düπs«\T d”ìj·TsY H˚‘·˝À¢ ø=s¡e&çq düeTq«j·T+ Ä≥Tb˛≥¢‘√H˚ ñ|ü düeTsêìøÏ düqï<äΔ+!

e÷J\≈£î #·+Á<äu≤ãT kÕ<äs¡ ÄVü‰«q+ 2014˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚Ã+<äT≈£î {°&û|” n~ÛH˚‘· düs¡«X¯≈£îÔ\T ˇ&ÉT¶‘·THêïs¡T. bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚dæ, $»j·T|ü<∏ä+ yÓ’|ü⁄ kÕπ>+<äT≈£î nìï e÷sêZ\q÷ nH˚«wædüTÔHêïs¡T.e÷J H˚‘·\qT ‹]– bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ìdüTÔHêïs¡T. ‘·<ë«sê bÕغì eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. »>∑Hé <ä÷≈£î&ÉTqT, ø±+Á¬>dt ≈£îj·TT≈£îÔ\qT m<äTs=&ç¶ ì*#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq X¯øÏÔ, j·TT≈£îÔ\qT ≈£L&É>∑&ÉT‘·THêï&ÉT. u≤ãT Á|üj·T‘êï\T m+‘·es¡≈£î dü|òü\eTe⁄‘êjÓ÷ eT]! bÕغì M&çqyês¡+‘ê ‹]– sêyê\ì |æ\T|ü⁄ n$˙‹ô|’ j·TTe‘· #Ó’‘·q´e+‘·T\T ø±yê* n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ìs¡T<√´>∑uÛÑè‹ ø£*ŒkÕÔ+¬s’‘·T\≈£î 9 >∑+≥\ ñ∫‘· $<äT´‘Y düs¡|òüsê »>∑Héô|’ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+ ñ&Ü uÛÑ÷ ≈£î+uÛÑø√D+ô|’ düeTÁ>∑ $#ês¡D »s¡bÕ* $XÊK|ü≥ï+, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØºì ‹]– n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îe#˚à ~X¯>± #·+Á<äu≤ãT Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø£wüºø±\+˝À ñqï bÕغøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò eT÷\düú+uÛ≤\ì ø=ìj·÷&Üs¡T. >∑‘·+˝À bÕغì M&çq H˚‘·\+‘ê ‹]– bÕغ˝ÀøÏsêyê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT $XÊK|ü≥ï+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº+˝À bÕ\q |üP]Ô>± düÔ+_Û+∫b˛sTT+<äì, dü+πøåeT+, n_Ûeè~Δ >±&ç‘·bÕŒj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. á |ü]dæú‘·T\qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü\+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØºì ‹]– n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘·+>± ‘=$Tà~>∑+≥\bÕ≥T $<äT´‘Y n+~kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. n<˚$<Ûä+>± eè<ëΔ|ü´, $‘·+‘·T |æ+#Û·q¢ kÕj·÷ìï s¡÷. 500\≈£î ô|+#·T‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ìs¡T<√´>∑T\≈£î Á|ü‹HÓ˝≤ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq uÛÑè‹ #Ó*¢kÕÔeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À n$˙‹øÏ n+‘·T˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì, n$˙‹ô|’ Á|ü»\T ‹s¡T>∑Tã&Ü\ì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. bÕs¡<äs¡Ùø£ bÕ\q

Vü≤CŸ j·÷Á‹≈£î\≈£î

ªdüŒ\Œ e´e~Ûμ bÕdtb˛s¡Tº\T <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄: $<˚XÊ+>∑XÊK q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 14: Vü≤CŸ j·÷Á‹≈£î\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô, ø=ìï |üÁ‘ê\T ˝Ò≈£îHêï.. ‘·≈£îÿe ø±\+ #Ó\T¢u≤≥j˚T´˝≤ y˚>∑+>± bÕdtb˛s¡Tº\T bı+<˚ dü<äTbÕj·T+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ã+~. ªªb˛©düT yÓ]|òæπøwüHé ô|+&ç+>∑T˝À ñqï Vü≤CŸ j·÷Á‹≈£î\≈£î dü«\Œ e´e~ÛøÏ #Ó\T¢u≤≥j˚T´˝≤ y˚>∑+>± bÕdtb˛s¡Tº\T C≤Ø#˚j·÷\ì nìï ÁbÕ+rj·T bÕdtb˛s¡Tº πø+Á<ë\≈£î dü÷#·q*#êÃ+μμ nì $<˚XÊ+>∑ XÊK Á|ü‹ì~Û X¯ìyês¡$Tø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Vü≤CŸ <äs¡U≤düTÔ\ <ëK\T ‘˚Bì Vü≤CŸ ø£$T{° áHÓ\ 25es¡≈£î bı&ç–+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘Y qT+∫ á @&Ü~ 1.70 \ø£å\ eT+~øÏô|’>± Vü≤CŸ j·÷Á‘· #˚|ü≥ºqTHêïs¡T.

n+~kÕÔeT+≥÷H˚, eTs√yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«y˚T n$˙‹ Áb˛‘·‡Væ≤k˛Ô+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. kÕø屑·TÔ eTTK´eT+Á‹>±πs mÁs¡#·+<äq+ düà–¢+>¥qT ‘·q ø£qTdüqï˝À¢ q&ç|ædüTÔ+&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«y˚T ˝…’ôdHé‡&é n$˙‹ #˚dæ+<äì #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Äs√|æ+#ês¡T. $XÊK ñ&Ü uÛÑ÷≈£î+uÛÑø√D+ô|’ düeTÁ>∑ $#ês¡D »s¡bÕ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

C>∑HéqT C…’\T≈£î |ü+|æ‘˚ ìC≤\T ì>∑TZ‘˚\‘êsTT yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ nÁø£e÷düTÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Äj·Tqô|’ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT $eT]Ù+#ês¡T. d”;◊ #ÛêØ®w”≥T˝À @`1 »>∑Hé, @`2 $»j·TkÕsTT¬s&ç¶>± ù|s=ÿHêïs¡T. @`2qT n¬sdtº #˚XÊs¡T. @`1ô|’q m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT Á|ü•ï+#ês¡T. Bì ã{Ϻ #·÷ùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغ, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt\T ≈£îeTàø£ÿj·÷´j·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô ≈£L&Ü eTTeTàs¡+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ($T>∑‘ê 2˝À) ñ‘·Ôsê+Á<Ûä˝À #·+Á<äu≤ãT ¬s+&√

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé≈£î eTT+<äT>±H˚ nìïsê»ø°j·T bÕغ\T düeTs¡ düHêïVü‰˝À¢ eTTì–b˛j·÷sTT. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ {°&û|”‘√bÕ≥T, ø±+Á¬>dt≈£î ø=s¡ø£sêìø=j·T´>± e÷]q »>∑Hé bÕغôd’‘·+ Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïsTT. ø±>±, n+<ä]ø£+fÒ Á|ü#ês¡+˝À eTT+<äT es¡Tdü˝À ì\yê*‡q n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]dæú‹ e÷Á‘·+ eTT+<äTqTsTT´..yÓqTø£ >=sTT´ nqï#·+<ä+>± e÷]+~. mìïø£\≈£î eTT+<äT Á|üC≤|ü<∏ä+‘√ Á|ü»˝À¢øÏ z≥T |ü<∏äø±\qT rdüT≈£îyÓfi≤¢\qï bÕغ eP´Vü≤+ u…&çdæø=≥º&É+ düeTdü´>± e÷]+~. ‘Ó\+>±D˝À @ø£+>± eT+Á‘·T\H˚ Á|ü»\T m~]+#·&É+ Çã“+~ø£*–k˛Ô+~. n<˚$<Ûä+>± d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ bÕغ <ä÷düT≈£îyÓfi‚¢ |ü]dæú‘·T\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. M{ÏøÏ‘√&ÉT Á|ü<Ûëq+>± »>∑HébÕغ qT+∫ m<äTs¡j˚T´ b˛{°ì ‘·≥Tº≈£îì ì\ã&˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt ø±fi¯¢≈£î ã+<Ûë\T

dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô‘√ b˛©dt ø£$TwüHé e÷J d”ád” C….m+.*+>√¶ dü÷#·q\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô) : dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô ø£*–q b˛©dt ø£$TwüHéqT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì mìïø£\ dü+|òüT+ e÷J Á|ü<Ûëq ø£$TwüqsY(d”ád”) C….m+.*+>√¶ #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îsêyê\ì nHêïs¡T. ªb˛©dt »yêãT <ëØ‘·q+μ nH˚ n+X¯+ô|’ ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àì C≤rj·T b˛©dt nø±&ÉMT˝À »s¡T>∑T‘·Tqï dü<ädüT‡˝À X¯ìyês¡+ Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. b˛©düT\T Á|ü»\≈£î »yêãT<ëØ>± ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\ e´eVü‰s¡XË’*ì *+>√¶ ‘·|ü⁄Œ|ü{≤ºs¡T. b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ ø±]à≈£î\qT nD∫y˚k˛Ô+<äì, ô|≥Tºã&û<ëØ $<ÛëHêìï Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ $<Ûä+>± |üì #˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. b˛©düT\T ($T>∑‘ê 2˝À)

;mdtm|òt #·{≤ºìøÏ dües¡D\T #˚jÓTT<äT› πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ |ü≥¢ yÓ÷&û e´‹πsø£‘· e´‹πsøÏ+#ês¡T. <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ó’Hê, me]HÓ’Hê n¬sdüTº, ‘·ìF #˚ùd˝≤ ;mdtm|òt≈£î $düèÔ‘· n~Ûø±]*#˚Ã+<äT≈£î dü]Vü≤<äT› uÛÑÁ<ä‘ê <äfi¯+ #·≥º+, 1968øÏ dües¡D\T #˚j·÷\qï πø+Á<ä+ Á|ü‹bÕ<äq |ü≥¢ yÓ÷&û nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq X¯ìyês¡+ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥≈£î ˝ÒK sêXÊs¡T. sêÁcÕº\≈£î m˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæq á Á|ü‹bÕ<äqT e´‹πsøÏ+#ês¡T. πs|ü⁄ q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 14: dü]Vü≤<äT› uÛÑÁ<ä‘ê <äfi¯+ »s¡>∑qTqï eTTK´eT+Á‘·T\ düe÷y˚X¯+˝Àq÷ á (;mdtm|òt) #·{≤ºìøÏ dües¡D\T #˚j·÷\qï $wüj·÷ìï ˝ÒeHÓ‘·ÔqTqï≥T¢ >∑T»sê‘Y Á|üuÛÑT‘·«+ z Á|ü‹bÕ<äqqT >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. ;mdtm|òt ≈£î n¬sdtº #˚ùd

n~Ûø±sêìï ø£≥ºu…≥º&ÉeT+fÒ sêÁwüº+˝À sêÁcÕºìï ˝Ò<ë ¬s+&√ sêÁcÕºìï düèwæº+#·&Éy˚Tqì yÓ÷&û n_Ûe]í+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. ;mdtm|òtqT eTq <˚X¯ n+‘·sê®rj·T dü]Vü≤<äT›\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì, dü]Vü≤<äT›˝À¢ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ì n¬sdüTº #˚dæ $#ê]+#˚ n~Ûø±sê\T Ä dü+düú≈£î ñHêïj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚dæq≥T¢ $e]+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ qø£‡˝Ÿ‡ ìs√<Ûäø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ bÕ\T|ü+#·T ø=+≥Tqï ;mdtm|òt ‘·eT≈£î <˚X¯+˝À|ü\ Á|ü‘˚´øÏ+∫ qø£‡˝Ÿ‡ Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ n¬sdüTº\T #˚ùd n~Ûø±s¡+ ø£*Œ+#˚˝≤ #·≥º+˝À e÷s¡TŒ\T #˚j·÷\ì ø√]+~. yÓ÷&û Ç+‘·≈£îeTT+<äT m˙‡{°d” @sêŒ≥T, ÄØŒmwt≈£î $düèÔ‘· n~Ûø±sê\T ø£*Œ+#˚ Á|ü‹bÕ<äq\qT ≈£L&Ü e´‹πsøÏdü÷Ô Á|ü<ÛëìøÏ ˝ÒK\T sêdæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

nôd+;¢˝À n+uÒ&ÉÿsY≈£î #√≥T $Á>∑Vü≤ kÕú|üq≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø±s¡+ düú\ |ü]o\qô|’ nìï bÕغ\‘√ #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTqï uÛÑ{Ϻ, u§‘·‡ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): XÊdüqdüuÛÑ Äes¡D˝À n+uÒ&ÉÿsY $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæº+#˚ $wüj·T+ô|’ n~Ûø±s¡ bÕغ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫+~. $Á>∑Vü‰ìï HÓ\ø=˝≤Œ\+≥÷ ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ n<Ûä´≈£åîsê\T ø£\«≈£î+≥¢ ø£$‘· 48 >∑+≥\ Bø£å ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ÄyÓT Bø£å≈£î, |ü\T sê»ø°j·T bÕغ\‘√bÕ≥T,$$<Ûä Á|üC≤ dü+|òü÷\T eT<䛑·T ‘Ó*bÕsTT. á

|ü&ÉT‘·THêïsTT. »>∑HéqT $eT]Ù+#˚ Áø£eT+˝À ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹, ø±+Á¬>dt bÕغH˚‘· yÓ’mdtô|’H˚ ‘=\T‘· $eTs¡Ù\T #˚j·÷*‡ ek˛Ô+~. yÓ’mdtqT |üø£ÿ≈£îu…{Ϻ j·TTeH˚‘·ô|’ #˚ùd $eTs¡Ù\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+&Éeqï~ M] n_ÛÁbÕj·T+. B+‘√ Ä bÕغ˝À njÓ÷eTj·T |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. bÕغ˝À ¬s+&ÉTesêZ\T>± $&çb˛sTTq H˚‘·\T me]øÏ‘√∫q≥T¢>± yês¡T $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\T dü+~ÛdüTÔHêïs¡T. Bìô|’ düŒwüº‘· rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ndü˝Ò Ç{°e\ eTT–dæq ‘Ó\+>±D ñ|ümìïø£˝À¢ #·‹øÏ\ |ü&çq bÕغì eTT+<äT≈£î q&ç|æ+#·&É+ Äj·Tq≈£î ø£‹ÔMT<ä kÕeTT>± e÷]+~. ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T ñ|ü mìïø£˝À¢ M˝…’qìï #√≥¢ ‘·eT bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·T≈£îì, |üs¡Te⁄ ì\T|ü⁄ø√e&É+ ‘·\≈£î$T+∫q uÛ≤s¡+>± |ü]D$T+∫+~. d”ìj·TsY H˚‘·\T, ($T>∑‘ê 2˝À)

H˚|ü<Ûä´+˝À $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæ˜+#˚ n+X¯+ô|’ &ç|üP´{° d”Œø£sY eT\T¢ uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ, |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD $&ç$&ç>± Á|üø£≥q\T #˚XÊs¡T. XÊdüqdüuÛÑ Äes¡D˝À n+uÒ&ÉÿsY $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæ˜+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì eT\T¢ uÛÑ{Ϻ$Áø£e÷s¡ÿ düŒwüº+#˚XÊs¡T. nsTT‘˚ $Á>∑Vü≤+ @sêŒ≥T mø£ÿ&É nqï n+X¯+ô|’ nìïbÕغ\‘√ #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ç<˚$wüj·T+ô|’ |”d”d” N|òt u§‘·‡ ≈£L&Ü Á|üø£≥q#˚XÊs¡T. $Á>∑Vü≤ kÕú|üq≈£î düú\|ü]o\q »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á $wüj·T+ô|’ XÊdüqdüuÛÑ˝Àq÷, eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+˝Àq÷ #·]Ã+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ìs√›wæì »>∑Hé dü+düú˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T bÕs¡<äs¡Ùø£+ u…sTT˝Ÿ \_Û+#·&É+ |ü≥¢ dü+‘√wü+>± ñ+~ C…’\T˝À ñ+&Ü*‡sêe&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+ ∫s¡T>±*øÏ ¬s|ü¬s|ü˝≤&ÉT‘·Tqï B|ü+ Hê´j·Te´edüú πødüT\T, C…’\T‘√ ‘êqT Ä‘·àôd’ús¡´+ ø√˝ÀŒ˝Ò<äT Ä&ç≥sY>± Hê u≤<Ûä´‘·\T H˚qT ìs¡«Væ≤kÕÔ: kÕsTT¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdt »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À ‘êeT+‘ê ìs√›wüß\eTì u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä˝…’q $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ nHêïs¡T. »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ø£+ô|˙˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\ e´eVü‰s¡+ n‘·´+‘· bÕs¡<äs¡Ùø£yÓTÆq<äì, á e´eVü‰s¡+ô|’ qyÓ÷<äT#˚dæq πødüT˝À ‘êeT+‘ê ìs√›wæ‘ê«ìï ìs¡÷|æ+#·T≈£î+{≤eTì kÕsTT¬s&ç¶ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. C…’\T qT+∫ ãj·T≥≈£î e∫Ãq Äj·Tq X¯ìyês¡+ Hê&ÉT »>∑Hé‘√ düe÷y˚X¯+ nj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u…sTT˝Ÿ sêe&É+ dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq $wüj·TeTì nHêïs¡T. ã+<ÛäTe⁄\qT, $TÁ‘·T\qT ø£\TdüTø√e&ÜìøÏ M\Tø£*–+<äì #ÓbÕŒs¡T. C…’\TJ$‘·+ô|’ yê´U≤´ìdü÷Ô, C…’\TJ$‘·+ dü+‘√wüø£s¡+>± @MT ñ+&É<äì ù|s=ÿHêïs¡T. C…’\T˝À ñ+&Ü*‡ sêe&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì nHêïs¡T. ∫s¡T>±*øÏ ¬s|ü¬s|ü˝≤&ÉT‘·Tqï B|ü+˝À Hê´j·Te´edüú ñ+<äì, Hê´j·÷ìï, <Ûäsêàìï Hê´j·Te´edüú |ü]s¡øÏåk˛Ô+<äì ø±ãfÒº Á|üC≤kÕ«eT´+ ì\ã&çe⁄+<äHêïs¡T.πødüT ($T>∑‘ê 2˝À) |üPsê«|üsê\ >∑T]+∫ MT&çj·÷‘√

e&û¶ #Ó*¢+|ü⁄ô|’ eT÷&˚fi¯¢ e÷s¡{À]j·T+ $~Û+#ê* ø√˝Ÿø£‘ê, @Á|æ˝Ÿ 14: >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï uÛ≤Ø s¡TD≤\ô|’ e&û¶ #Ó*¢+|ü⁄\ $wüj·T+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ø£˙dü+ eT÷&˚fi¯¢bÕ≥T e÷s¡{À]j·T+ $~Û+#ê\ì |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ® &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ª>∑‘· yêeT|üø£å Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï uÛ≤Ø s¡TD≤\ô|’ e&û¶ #Ó*¢+#˚ $wüj·T+˝À Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø£˙dü+ eT÷&˚fi¯¢bÕ≥T e÷s¡{À]j·T+ $~Û+#ê\qï<˚ e÷ &çe÷+&éμ nì ‘·èDeTT˝Ÿ ø±+Á¬>dt yês¡|üÁ‹ø£ ªe÷ e÷{Ï e÷qTwtμ≈£î sêdæq yê´dü+˝À u…qØ® düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á uÛ≤Ø s¡TD≤\ô|’ e&û¶ #Ó*¢+#˚+<äT≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ @&Ü~øÏ s¡÷.22,000 ø√≥T¢ Ks¡Tà ne⁄‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. ªˇø£y˚fi¯ eT÷&˚fi¯¢bÕ≥T ñ|üX¯eTq+ \_ÛùdÔ.. ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT


2

{qs¨s∏R∂VL`i @μ≥j∂NSLRiVáª][ ˙xmsμ≥y¨s¨s NRP÷¡zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P @’≥¡™´sXμÙj∂NTP xmspLjiÚ xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂ryÚ™´sV¨s {msFsLi •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©´s»˝¡V @–¡¤Õ¡[£tsQ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ∏R∂VW{msÕ‹[ L][≤˝R∂V, ≠sμR∂V˘ª`Ω, ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáNRPV ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨sxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. C xms¥R∂NSáNRPV @μ≥j∂NRPÆ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ¨sμ≥R∂VáV Á|ü<ÛëìøÏ nœ˝Òwt j·÷<äyé $»„|æÔ ZNP[…ÿLiVVLiøy÷¡=Liμj∂gS ZNP[Li˙μy¨sı N][Lji©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y¨s μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒÿ˛LRiV. LSuÌy˚¨sNTP @ºΩ|msμÙR∂ LSxtÌsQ˚Q\Æ™sV©´s ∏R∂VW{ms ÕÿÀ≥œ¡xms≤T∂æªΩ[Æ©s[ Æμ∂[aRP ALÙjiNRP™´s˘™´sxqÛs Æ™sVLRiVgÊS ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s À‹gÊRiV©´sV ªRΩ*LRigS xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y¨s¨s DLi»¡VLiμR∂¨s @–¡¤Õ¡[£tsQ @©yıLRiV. Fs©±s{qs…‘¡{qs\|ms ≠dsV≤T∂∏R∂W @≤T∂gji©´s ˙xmsaRPıNRPV N][LSLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡Ljilgi[ NRPVLiÀfi DªRΩ=™yá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiLigS ©´sμj∂¨s ¡μR∂V÷¡xqsWÚ À≥œ¡˙μR∂ªRΩNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂Wá\|ms ˙xmsμ≥y¨s ªRΩ*LRiÕ‹[ aRPV˙À≥œ¡Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y¨s¨s N][LSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @™´sVáV xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. G˙zmsÕfi 16©´s @¨sı ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´sLiªRΩ xqs•¶¶¶∏R∂VLi LSuÌy˚á ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáª][ Fs©±s{qs…‘¡{qs\|ms ˙xmsμ≥y¨s xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y¨s¨s N][LSLRiV. ˙xmsμ≥y¨sª][ ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ @–¡¤Õ¡[£tsQ ∏R∂WμR∂™±s @–¡¤Õ¡[£tsQ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtÌsQ˚ xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsºΩÀ≥ÿFy…”¡Õfi©´sV NRPá™´s©´sV©yıLRiV.

j·T÷|” n_Ûeè~ΔøÏ düVü≤ø£]+#·+&ç ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , G˙zmsÕfi 14: DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @–¡¤Õ¡[£tsQ∏R∂WμR∂™±s aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i©´sV NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. |qsÆ™s©±s lLi[£qs N][L`i= L][≤ÔR∂VÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y¨s ¨s™yry¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y¨sª][ xqsV™´sWLRiV gRiLi»¡}qsxmso øR¡LRiËáV «¡LjiFyLRiV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ¡Ã¡\Æ™sV©´s Æ©s[ªRΩ ™´sW∏R∂W™´sºΩ¨s J≤T∂Li¿¡ @μ≥j∂NSLRi xmsgÊSáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s @–¡¤Õ¡[£tsQ©´sV ˙xmsμ≥y¨s¨s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. LSuÌy˚¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ¨sμ≥R∂Vá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li ø]LRi™´s øR¡WFyá¨s @–¡¤Õ¡[£tsQ ˙xmsμ≥y¨s¨s N][LSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @™´sVá™´soªRΩV©´sı ZNP[Li˙μR∂ xms¥R∂NSáNRPV ¨sμ≥R∂VáV LS™´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s, DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms©´sVáNRPV NRPW≤y ¨sμ≥R∂Vá ≠s≤R∂VμR∂áՋ[ ZNP[Li˙μR∂Li «ÿxms˘Li

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, @Á|æ˝Ÿ 15, 2012

\>∑&ÉbÕ{Ï sê»ø°j·T ñHêà~ sê»>√bÕ˝Ÿ yê´K´\ô|’ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T düŒ+~+#ê* |üs¡ø±\˝À @eTTK+ ô|≥Tº≈£îì b˛{° #˚kÕÔs¡T ø±+Á¬>dtô|’ ì|ü\T #Ó]–q ‘Ósêdü H˚‘· Vü≤ØXŸsêe⁄ ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. aRP¨s™yLRiLi …‘¡AL`iFs£qs À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s lgi÷¡}qsÚ æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ …”¡—¡ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms NRPW≤y ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVáNRPV æªΩáLigSfl· NRP©yı FyLÌki ™´sVV≈¡˘LigS ™´sWLjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. xmsLRiNSáՋ[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki G Æ™sVVx§¶¶¶Li |ms»Ì¡VNRPV¨s F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): ™´s¬ø¡[Ë DxmsFs¨sıNRPÕ˝‹[ xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂Li ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi lgi÷¡}qsÚ æªΩáLigSfl· LSμR∂¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s, xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ N][xqsLi NSLi˙lgixqsVNRPV ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡¨s LS«¡NUP∏R∂V J¤…¡[∏R∂Wá¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s D©y¯μj∂gS @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @©yıLRiV. μk∂¨s\|ms NSLi˙lgixqsV æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP rÛy©yáV ªRΩ™´sV FyLÌkiNTP ™´s}qsÚ æªΩáLigSfl· ©y∏R∂VNRPVáV ™´s∞©´sLi ≠ds≤yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjiuy‰LjiryÚ™´sV¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ }msL]‰©´sı NSLi˙lgixqsV æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ágRi≤R∂Fy…”¡ G DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ A LS«¡∏R∂V˘ NRPW≤y ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi\|ms ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSL][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. μR∂™´sVV¯Li¤…¡[ ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠sμ≥y©´sLi NRPW≤y @Æμ∂[©y @¨s A∏R∂V©´s xmsLRiNSáՋ[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s xqs™yÕfi ˙xmsbPıLiøyLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms æªΩáLigSfl· ¬ø¡[aSLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi xmsLRiNSáNRPV ™´s}qsÚ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ¤Õ¡™´sLRiV xqsˆLiμj∂LiøR¡F°™´s≤y¨sı A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá xqsªyÚ G≠sV…‹[ æªΩáVxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s

aRP¨s™yLRiLi ™´sLRiLigRiÃ˝¡VÕ‹[ @©yıLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi x§¶¶¶μÙR∂VáV ≠dsVLji ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· B¬ø¡[Ëμj∂ ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ @LiVVæªΩ[ ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤y¨sNTP LS«¡g][FyÕfi Fs™´sLRi¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zms}qsÚ æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiuy‰LRiLi øR¡Wxmsoªy™´sV¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi aRPV˙NRP™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @©yıLRiV. C xmsLjiuy‰LRiLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s 80 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂NTP AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘LigS DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zms}qsÚ AgRixqÌsV Õ‹[xmsá ZNP[Li˙μR∂Li xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjixqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @Li¤À¡[μR∂‰L`i «¡∏R∂VLiºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS …‘¡AL`iFs£qs À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s @Li¤À¡[μR∂‰L`i «¡∏R∂VLiºΩ Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶Lki£tsQLS™´soª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV μR∂◊¡ªRΩ xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV FyÕÊ‹©yıLRiV. @Li¤À¡[μR∂‰L`i ¿¡˙ªRΩxms…ÿ¨sNTP xmspá™´sWáƙs[zqs ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. @Li¤À¡[μR∂‰L`i AaRP∏R∂Vryμ≥R∂©´sNRPV ˙xmsºΩ INRP‰LRiW NRPXztsQ¬ø¡[∏R∂Wá¨s x§¶¶¶Lki£tsQ zmsáVxmso¨søyËLRiV.

e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±s¡T\≈£î •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\T LSuÌy˚¨sNTP LS©´sV©´sı Fs£mns.G.J. ¡XLiμR∂Li ™´sVLi˙ºΩ NRP©yıáOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡Õ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ rÛyLiVVÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáNRPV bPORPQfl·¨s¬ø¡[Ë @LiaRPLi\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ ÄVü‰s¡, ™´s˘™´sry∏R∂VxqsLixqÛs (Fs£mns.G.J) ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ≤yNÌRPL`i, {ms»¡L`i ZNP©±sÆ™sWL`i Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s J D©´sıªRΩrÛyLiVV  ¡XLiμR∂Li r°™´sV™yLRiLi LSuÌy˚¨sNTP ™´sxqsVÚ©´sı»˝¡V ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· æªΩ÷¡FyLRiV. Fs£mns.G.J ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ≤y. {ms»¡L`i ZNP©±s Æ™sWL`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ C ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂  ¡XLiμR∂Liª][ ™´s˘™´sry∏R∂V NRP≠dsVxtsQ©´sL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. C Æ©sá 2,3,4 æªΩ[μk∂áՋ[ ≤≥T∂÷d˝¡ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáª][ Fy»¡V AμR∂LRi+ \lLiªRΩVá xms¨sºdΩLRiV©´sV |msLibıLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s bPORPQfl· B™y*÷¡=Li μj∂gS N][LRi≤R∂Liª][ ≤y. ZNP©±sÆ™sWL`i LSuÌy˚¨sNTP ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V NRP≠dsVxtsQ©´slLi[»¡VÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi «¡Ljilgi[ C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Fs¨s≠sVμj∂ —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV, ™´s˘™´sry∏R∂V Dxms xqsLiøyáNRPVáV, AªRΩ¯ ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂lLiNÌRPQL˝Riª][ Fy»¡V AøyLRi˘ Fs¨dÍsLRiLigS ™´s˘™´sry∏R∂V ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi xmsLjia][μ≥R∂©´s, ≠sxqsÚLRifl· xqsLiøyáNRPVáV FyÕÊ‹¨s bPORPQflÿ @™´sxqsLSá\|ms xms™´sL`i FyLiVVLi…fi ˙xms¤«¡Li¤…¡[xtsQ©±s BryÚLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶r°Ú©´sı "xqsÆ™s[VºΩ' \¤…¡Q˚¨sLig`i @™´sxqsLSá\|ms A xqsLixqÛs \Æ≤∂lLiNÌRPL`i NRPW≤y xms™´sL`i FyLiVVLi…fi ˙xms¤«¡Li¤…¡[xtsQ©±s B™´s*©´sV©yıLRiV. ≤y. {ms»¡L`i ZNP©±s Æ™sWL`i Fs£mns.G.J ªRΩLRixmso©´s LSuÌy˚¨sNTP @Liμj∂Li¬ø¡[ bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sVLi\|ms ˙xms¤«¡Li¤…¡[xtsQ©±s B™´s*©´sV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáª][ xmsLRixqsˆLRi øR¡LSËNSLRi˘˙NRP™´sVLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV.

≈£î\s¡Væ≤‘· düe÷»ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ#˚j·÷* ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ |æ\T|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): NRPVáLRiz§¶¶¶ªRΩ xqs™´sW«¡Li N][xqsLi ˙xmsºΩ INRP‰LRiV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRiLi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶¯ zmsáVxmso¨søyËLRiV. ¬ø¡[}qs xms¨s ™´sXºΩÚ¨s ¡…Ì”¡ NRPVÕÿáV GLRiˆ≤ÔyLiVV ªRΩxmsˆ @Æ™s[™Ø[ @©y…”¡ ©´sVLi≤T∂ xmso…Ì”¡ ™´s¿¡Ë©´s≠sNS™´s©yıLRiV. NS¨s Æ©s[≤R∂V N]LiμR∂LRiV @™´sNSaRP™yμR∂VáV NRPVÕÿá©´sV ™´sVVLiμR∂VæªΩ¿¡Ë xqsLixmnsV…”¡ªRΩLigS r°μR∂LRiÀ≥ÿ™´sLiª][ “¡≠sLi¬ø¡[ ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ ¿¡øR¡VË|ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™yLji xms»˝¡ @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤T∂ ™yLRiV ¬ø¡[}qs NRPVáNRPVªRΩLi˙ªyá©´sV ºΩzmsˆN]…Ìÿá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯ªRΩ ≤yNÌRPL`i ’¡.AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i 122 ™´s «¡©´s¯μj∂©´sLi xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s aSLiºΩ øR¡˙NRP BLi»¡L`i Æ©s[xtsQ©´sÕfi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ≠s©´sWªRΩı LkiºΩÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi Æ©sZN˝P£qs L][≤`∂ ©´sVLi≤T∂ …ÿ˘LiN`P  ¡Li≤`∂ @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRix§¶¶¶Li ™´sLRiNRPV NRPVáLRiz§¶¶¶ªRΩ ™´s˘™´sxqÛs N][xqsLi ""LRi©±sxmnsL`i NS˘£qÌs ˙{mns BLi≤T∂∏R∂W ''@Æ©s[ ¨s©yμR∂Liª][ LRi©±s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][Fy»¡V Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl·, ˙xms«ÿgS∏R∂VNRPV≤R∂V gRiμÙR∂L`i ª][ Fy»¡V NRPVá≠s™´sORPQ F°LS»¡xqs≠sVºΩNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáV, xmsáV™´soLRiV ˙xms«ÿxqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyÕÊ‹©yıLRiV. NRPVáLRiz§¶¶¶ªRΩ xqs™´sW«¡Li N][xqsLi ˙xms«¡Õ˝‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤y¨sZNP[ ªy™´sVV C LRi©±s©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡V ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

≠s˙gRix§¶ ¶L GLSˆ»¡VNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yıLi: gkiªylLi≤ÔT∂ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): À≥ÿLRiªRΩ LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯ªRΩ ≤yNÌRPL`i ’¡.AL`i. @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ªRΩxmsˆNRPVLi≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤ÔT∂ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. aSxqs©´s ™´sVLi≤R∂÷¡ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl·Li xmspLjiÚ @LiVV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s AÆ™sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, {qsˆNRPL`i NRPW≤y ˙xmsNRP…”¡LiøyLRi¨s @©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS aRP¨s™yLRiLi ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤ÔT∂

yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À

e÷J\≈£ î {° & û | ” >±\+ <ä[‘·T\≈£î nHê´j·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂\|ms ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs*LRiLi |msLiøR¡VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ N]Li˙≤R∂V™´sVVLRi◊¡ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsx§¶¶¶øR¡LRiáNRPLi¤…¡[ INRP‰ @≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂V D©yıLRiV. \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂VLiÕ‹[ μR∂◊¡ªRΩVáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ILjigjiLiÆμ∂[≠sV¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[¨s ªRΩ©´s øyLi ¡L`iÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVVLRi◊d¡ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. @xmsˆV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs ºdΩxqsVNRPV©´sı xmsáV ¨sLÒRi∏R∂Wá ™´sÃ˝¡ μR∂◊¡ªRΩVáV μyμyxmso ™´sVW≤R∂V Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ™´sÃ˝¡ μR∂◊¡ªRΩVáNRPV FsNRP‰≤y Æ™s[VáV «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs{qs= NSL]ˆlLi[xtsQ©±sNRPV ¨sμ≥R∂Vá ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms xqsx§¶¶¶øR¡LRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ NRP÷¡zqs \Æ™sFs£qs ©´sV NRP÷¡zqs©´s G≠sV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë ©´s ¨sμ≥R∂Vá©´sV NRPW≤y μR∂◊¡ªRΩVáNRPV ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™sFs£qs DÆμÙ∂[aRP xmspLRi*NRPLigS ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μ][ ¤Õ¡[NRP @μ≥j∂NSLRiVáV xmsNRP‰μyLji xms…Ì”¡LiøyL][ æªΩ[÷¡∏R∂VμR∂V NS¨s \Æ™sFs£qs μR∂◊¡ªRΩVáNRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVVLRi◊¡ ¬ø¡FyˆLRiV. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ Fs{qs=, Fs{qÌsáNRPV ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV xms¥R∂NSá©´sV \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s ªRΩ©´s r~LiªRΩ xms¥R∂NSáVgS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li xqs\lLiLiμj∂ NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y

™´sVLi˙ºΩ N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊¡ \Æ™sFs£qs\|ms ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sFs£qs ©´sV ªRΩxmsˆVxms»Ì¡≤R∂Liª][ \Æ™sFs£qsNRPV @ªRΩ˘LiªRΩ xqs¨sıªRΩV\¤Õ¡©´s ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiª`ΩNRPV™´sWL`i ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂¨s ≠s™´sVLji+LiøR¡NRPW≤R∂μR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡Vc ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ xms»˝¡ @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s \Æ™s≈¡Lji\|ms ªy©´sV xqsˆxtÌsQªRΩ BryÚ©´s¨s NRPW≤y ¬ø¡FyˆLRiV. NS¨ds A∏R∂V©´s Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV xqsˆxtÌsQªRΩ B™´s*¤Õ¡[μR∂V. \|msgS \Æ™s∏R∂V£qs\|ms ©y∏R∂VNRPVáV ≠s™´sVLRi+áV |msLjigSLiVV. N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊¡ ªRΩ©´s \Æ™s≈¡Lji¨s ≠ds≤R∂¤Õ¡[μR∂V. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ™´sÃ˝¡ μR∂◊¡ªRΩVáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ILjigjiLiÆμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s NSLi˙lgixqsVÕ‹[¨s μR∂◊¡ªRΩ ©y∏R∂VNRPVáV ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μR∂◊¡ªRΩVáNRPV \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[aSLRi¨s NSLi˙lgixqsV FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V x§¶¶¶L<RiNRPV™´sWL`i ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xms©´sÀÿNRP áOTPQ ¯ NRPW≤y \Æ™s∏R∂V£qs ™´s˘ºΩlLi[NRP Õÿ’d¡Õ‹[ ¬ø¡[LjiF°∏R∂WLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs ™´sÃ˝¡ μR∂◊¡ªRΩVáNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¬ø¡[NRPWLRi¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV @©yıLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs Dxms˙xmsflÿ◊¡NRP ¨sμ≥R∂Vá©´sV xqs˙NRP™´sVLigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøy≤y¨sZNP[ ™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsW¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡LiμR∂¨s ™´sVVLRi◊d¡ ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ μR∂◊¡ªRΩVáNRPV Æ™s[VáV «¡LRigRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

ø£&É|ü, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ LS©´sV©´sı ™´sVW≤R∂V @|qsLi’d˝¡ rÛy©yá Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯ NRPLigS FsªRΩVÚgRi≤R∂áV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. FyLÌki©´sVLi¿¡ Æ™sŒœ¡ÕfiB©´s ™yLji¨s ºΩLjigji ¬ø¡[LRiVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sWxqÌsL`i F˝y©±s Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ™yLji¨s ºΩLjigji FyLÌkiÕ‹[NTP A•¶¶¶*¨sLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. LS∏R∂Vø][…”¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiQ\|ms A∏R∂V©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS …‘¡≤U∂{ms ©´sVLi¿¡ N]¨sı NSLRiflÿáª][ BªRΩLRi FyLÌkiáNRPV Æ™s◊˝¡©´s ™yLRiV, xqsÚ Ù¡VgS D©´sı Æ©s[ªRΩá©´sV FyLÌkiÕ‹[NTP ºdΩxqsVN]¬ø¡[Ë ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. 1994Õ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgi÷¡¿¡©´s μy*LRiNS©yμ≥`∂lLi≤ÔT∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi LS«¡NUP∏R∂WáNRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡W ™´sxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Æμ∂[aRPLi Æ©s[ªRΩá ˙xms∏R∂Vªyıá NSLRifl·LigS A∏R∂V©´s …‘¡≤U∂{msÕ‹[NTP ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ©yáV\lgiμR∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ A∏R∂V©´s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiªyLRi©´sıμj∂ xqs™´sWøyLRiLi. LS∏R∂Vø][…”¡ DxmsFs¨sıNRPáՋ[ Æμ∂[aRPLi @À≥œ¡˘LÛjigS Àÿá xqsV˙ ¡™´sVfl·˘Li  ¡LjiÕ‹[ D©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μy*LRiNS©yμ≥`∂lLi≤ÔT∂ …‘¡c≤U∂{msÕ‹[ ¬ø¡[LjiæªΩ[ ÀÿáxqsV˙ ¡™´sVfl·˘LiNRPV áNTP‰lLi≤ÔT∂xms¤Õ˝¡, LS™´sWxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ @μR∂©´sxmso  ¡Ã¡Li ¬ø¡[NRPWLRiVªRΩV©´sıQ»˝¡™´soªRΩVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRiμÙR∂LiVV©´s áNTP‰lLi≤ÔT∂xms¤Õ˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ —¡.

μy*LRiNS©yμ≥`∂lLi≤ÔT∂\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. μy*LRiNS©yμ≥`∂lLi≤ÔT∂ª][ xqsLi ¡Liμ≥yáV©´sı Æμ∂[aRPLi Æ©s[ªRΩá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂LiFyLRiV. øR¡LRiËáV «¡LjizmsLiøyLRiV. NSgS 1994Õ‹[ @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáՋ[ {qs¨s∏R∂VL`i LS«¡NUP∏R∂V Æ™s[ªRΩÚ, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ LS«¡g][FyÕfi lLi≤ÔT∂\|ms μy*LRiNS©yμ≥`∂lLi≤ÔT∂ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi @À≥œ¡˘LÛjigS ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV.2009 Fs¨sıNRPáՋ[ …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji Fyá N]Li˙≤y∏R∂VV≤R∂VNRPV C lLiLi≤R∂V ™´sVLi≤R∂ÕÿÃ¡Õ˝‹[ gRifl·fl‘·∏R∂VLigS J»˝¡ aSªRΩLi ªRΩgÊSLiVV. μk∂Liª][ A lLiLi≤R∂V ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @NRP‰≤R∂ }msLRiV©´sı ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s FyLÌkiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS™yá©´sı ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS μy*LRiNS©yμ≥`∂lLi≤ÔT∂\|ms Æμ∂[aRPLi Æ©s[ªRΩáV gRiVLji |ms…ÌÿLRiV. A∏R∂V©´sNRPV xmsLjiøR¡∏R∂VLi D©´sı Æμ∂[aRPLi Æ©s[ªRΩáª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LjizmsLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi N]¨sı LS«¡NUP∏R∂V xmsLjiflÿ™´sWá Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ LS«¡g][FyÕfilLi≤ÔT∂ NRPV»¡VLi ¡Li ºΩLjigji …‘¡≤U∂{ms \Æ™sxmso©´sNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. 1999 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LS«¡g][FyÕfilLi≤ÔT∂ NRPV™´sWLRiV≤R∂V LRiÆ™s[V£tsQlLi≤ÔT∂ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡c ¬ø¡[zqs lgiáVF~LiμyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xmsáV LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡ Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ LRiÆ™s[V£tsQlLi≤ÔT∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. áNTP‰lLi≤ÔT∂xms¤Õ˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi LRiμÙR∂V NS™´s≤R∂Li A ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s lLiLi≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi≤R∂ÕÿáLiVV©´s áNTP‰lLi≤ÔT∂xms¤Õ˝¡, LS™´sWxmsoLRiLi, LS∏R∂Vø][…”¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ¬ø¡[LSLiVV.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT...

‘·eTTàfi≤¢sê.. sês¡+&√jYT s√C…’q X¯ìyês¡+ |üs¡´≥q ø=qkÕ>∑T‘√+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »>∑HéqT n¬sdüTº #˚ùdÔ yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À »]–q n$˙‹ô|’ nìï $wüj·÷\T ãj·T≥≈£î ekÕÔj·Tì, B+‘√ ø=+<ä] ø±+Á¬>dt H˚‘·\ >∑T≥Tº ãj·T≥≈£î edüTÔ+<äì, n+<äTπø á Á|üuÛÑT‘·«+ »>∑HéqT n¬sdüTº #˚j·T&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT‘√+<äì u≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. ñ|ü mìïø£˝ |òü*‘ê\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ MTπø ‘Ó\TdüTÔ+<äì MT&çj·÷ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T. ø±>± X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î bÕj·Tø£sêe⁄ ù|≥˝À Äj·Tq s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ∫s¡+J$ e\¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ˝≤uÛÑ|ü&ç+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. <ä[‘·T\≈£î ø±+Á¬>dt nHê´j·T+ #˚dæ+<äì, ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔH˚ <ä[‘·T\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ kÕ~ÛkÕÔqì #Ó|ü⁄Œ≈£îqï ∫s¡+J$ ‘·q≈£î Hê´j·T+ #˚düT≈£îHêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T.

ù|<ä\ s¡ø£Ô+ ‘ê>∑T‘·Tqï u§‘·‡ s√Eø√ ≈£î+uÛÑø√D+ yÓ\T>∑T #·÷k˛Ô+<äì, »>∑Hé, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ≈£îeTàø£ÿsTT <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. _HêMT eT<ä´+ <äTø±D≤\‘√ |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD Á|ü»\ s¡ø£Ô+ ‘ê>∑T‘·THêïs¡ì, XÊX¯«‘·+>± C…’\T˝À ñ+&Ü*‡q u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ sê»ø°j·÷˝À¢ ñHêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ |üìøÏ e÷*ø£ eTTK´eT+Á‹ nì, kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |”˝Òs¡T˝À mÁs¡#·+<äq+ düà–¢+>¥qT Ábı‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T #˚j·Tø£b˛e&É+ e\¢H˚ ‘êeTT z&çb˛j·÷eTì #·+Á<äu≤ãT #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt n<Ó› Ç\T¢˝≤+{Ï<äì, ‘·eT bÕغ kı+‹\T¢ e+{Ï<äì, bÕغì M&çq H˚‘·\T ‹]– ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ sêyê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT $XÊK˝À n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìøÏ

|üP\e÷\ y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. <ä[‘·T\ ø√dü+ n+uÒ<äÿsY ø£$TwüHé düuÛÑ´ ø±s¡´<ä]Ù nì‘· n–ï¨Á‘· ‘Ó*bÕs¡T. ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚dæq ø£èwæì ø=ìj·÷&Üs¡T. #˚ùd+<äT≈£î yÓ[‘˚ eTVæ≤fi≤ b˛©dtùdºwüHé˝À <ëK\T #˚j·÷*‡+~>± dü÷∫düTÔHêïs¡ì, á |ü<äΔ‹ dü¬s’+~ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T.

ìs√›wæì e÷{≤¢&É<ä\#·Tø√˝Ò<äì kÕsTT¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. πødüT ø√s¡Tº˝À ñqï+<äTq Ä $wüj·T+ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. yÓ’mdt »>∑Héô|’ d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô yÓqTø£ sê»ø°j·T ø±s¡D≤\THêïj·TH˚ $wüj·T+ô|’ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î Äj·Tq ìsêø£]+#ês¡T. »>∑Hé Á>∑÷|ü⁄ dü+düú\T, ≈£î≥T+ã+ Ä&ç≥sY>± ‘êqT ‘·q u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]ÔdüTÔHêïqì, Çø£eTT+<äT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. Ä&ç≥sY>± »>∑Hé‘√ e÷{≤¢&çq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. @ πødüT˝ÀHÓ’Hê ‘·eTVü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–q≥T¢ uÛ≤$ùdÔ Hê´j·Tb˛sê≥+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n¬sdüTº≈£î eTT+<äT>±˙, n¬sdüTº ‘·sê«‘·>±˙ ‘êqT Ä‘·àôd’ús¡´+ ø√˝ÒŒ˝Ò<äHêïs¡T. d”;◊ ìs¡«Væ≤+#ê*‡q u≤<Ûä´‘·qT d”;◊ ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äHêïs¡T.

dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô‘√ b˛©dt ø£$TwüHé Áô|’y˚≥T j·÷»e÷Hê´\≈£î ø=eTTàø±ùd #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Á|ü»\ô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\T ãHêsTTdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ùdïVü≤|üPs¡«ø£ b˛©dæ+>¥ ø=s¡e&ç+<äì yêb˛j·÷s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ |ü+|æD° e´edüúqT s¡<äT› #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì *+>√¶ #ÓbÕŒs¡T. BìøÏ Ks¡Tà #˚ùd ì<ÛäT\qT Á|ü»\≈£î H˚s¡T>± #Ó*¢+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ á $<Ûëq+ e\¢ Á|ü»\T ‘·eT≈£î nedüs¡yÓTÆq$ ø=qT>√\T #˚j·T˝Òs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á $wüj·T+ Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î |ü≥º&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. >∑T»sê‘Y e÷J &ûJ|” l≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. b˛©düT\T ‘·eT $<ÛäT\qT ãVæ≤wüÿ]ùdÔ sêÁwüº |ü]bÕ\q düÔ+_Û+∫b˛‘·T+<äì nHêïs¡T. 10 XÊ‘·+ ø±ìùdºãTfi¯ó¢ $<ÛäT\≈£î ¬>’sêΩ»s¡e⁄‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Çã“+<äT\T ‘·|üŒeHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T |òæsê´<äT\T ÇdüTÔHêï b˛©düT\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ ˝Ò<äì C≤rj·T eTVæ≤fi¯

e&û¶ #Ó*¢+|ü⁄ô|’ eT÷&˚fi¯¢ e÷s¡{À]j·T+ $~Û+#ê* y˚T+ s¡÷.66,000 ø√≥T¢ Á|üC≤ dü+πøåe÷ìøÏ Ks¡Tà #˚j·T>∑\+μnì $e]+#ês¡T. |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ≈£î Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ >∑‘·+˝À ø£+fÒ 17XÊ‘·+ y˚Ts¡ n~Ûø£+>± ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº &çe÷+&éqT Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT e÷+f…ø˘dæ+>¥ nVüQ¢yê*j·÷ düeT]ú+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ªø±˙, á (e÷s¡{À]j·T+) $wüj·T+˝À Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ @MT #˚j·T˝Ò<äT. @+ #˚dæHê πø+Á<ä+ #˚j·÷\ì e÷+f…ø˘ #ÓbÕŒs¡Tμ nì yÓ\¢&ç+#ês¡T. MTs¡T Á|ü<ÛëìøÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T\T ø±ã{Ϻ, |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ &çe÷+&éqT Äj·Tq≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T+&Éì nVüQ¢yê*j·÷qT ø√sêqì eTeT‘· ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À &û|t d” b˛sYº @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|üD≤[ø± dü+|òü÷ìøÏ dü÷∫+#êqHêïs¡T.

m<äTØ‘˚! eT+Á‘·T\T Ç|üŒ{Ïπø á düeTsê+>∑D+˝ÀøÏ <ä÷ø±s¡T. Á|ü‹|üø£å bÕغ\ $eTs¡ÙqT ‹|æŒø=&ÉT‘·÷, Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î $e]+#·&É+˝À n~Ûø±s¡ bÕغ Hê\T>∑&ÉT>∑T\T yÓqπø ñ+&çb˛‘√+~. eTTK´eT+Á‹, |”d”d” N|òt\≈£î á mìïø£\T #êy√..πsy√ nqï+‘· ø°\ø£+>± e÷sêsTT. á mìïø£˝À¢ |üsê»j·T+ bÕ˝…’‘˚, yê]<ä›] |ü<äe⁄\≈£î mdüs¡T e∫ÃqfÒ¢qì bÕغ esêZ\T $X‚¢wædüTÔHêïsTT. á Áø£eT+˝À ñ|ü Á|ü#ês¡+˝À »>∑HéqT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î yê]øÏ Á|ü<Ûëq Äj·TT<Ûä+ Ç+‘·es¡≈£î \_Û+∫q≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç+‘·ø±\+ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø=eTTàø±dü÷Ô edüTÔqï ¬s&ç¶ kÕe÷õø£ es¡Z+‘·√bÕ≥T, ø°\ø£yÓTÆq z≥Tu≤´+≈£î>± ñqï ÁøÏdæºj·THé ø£eT÷´ì{° Á|üdüTÔ‘·+ »>∑HéyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ düπs«\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À <ä÷≈£î&ÉTô|+∫, bÕغ Á|ü‹wüº ì*#˚˝≤ ñ|ü mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#ê*‡q u≤<Ûä´‘·qT eTTK´eT+Á‹ m+‘·es¡≈£î HÓs¡y˚s¡TÃø√ >∑\T>∑T‘ês√ y˚∫#·÷&Ü*.

™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRix§¶¶¶Li GLSˆ»¡V\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs D©´sıLiμR∂V™´sÃ˝¡ Fs™´sLRiW ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS BLiμR∂VN][xqsLi DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[∏R∂V©´sNRP‰lL˝i[μR∂¨s AÆ™sV ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı DμR∂˘™´sVLi ZNP[™´sáLi ˙xmsøyLRiLi N][xqsÆ™s[V©´s¨s xmsL][ORPQLigS AÆ™sV NRP≠sªRΩ μk∂ORPQ©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s •¶¶¶≠dsV BøyËNRP NRPW≤y BÕÿLi…”¡ LS«¡NUP∏R∂V FsªRΩVÚgRi≤R∂áV ªRΩgRi™´s¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ LS«¡NUP∏R∂V μk∂ORPQáNRPV ªy™´sVV xqsˆLiμj∂LiøR¡À‹[™´sV¨s @©yıLRiV.

nyÓT]ø±˝À uÛ≤s¡rj·T j·TTe≈£î&ç <ës¡TDVü≤‘·´ yêwæ+>∑ºHé, @Á|æ˝Ÿ 14: nyÓT]ø±˝Àì ø±*bò˛]ïj·÷˝À z uÛ≤s¡rj·T nyÓT]ø£Hé j·TTe≈£î&çì >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ ø±*à #·+bÕ&ÉT. Áô|òe÷+{Ÿ˝À áHÓ\ 5q »]–q dü+|òüT≥q $esê\qT b˛©düT\T ‘êC≤>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. nbÕsYºyÓT+{Ÿ ÁbÕ+>∑D+˝À ì\ã&ç ñqï düeTj·T+˝À 20 @fi¯¢ s√Væ≤‘Y X¯s¡àqT <äT+&É>∑T&ÉT ø±*Ã#·+|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤‘·´≈£î >∑\ ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·T sê˝Ò<äHêïs¡T. nqTe÷ì‘· e´øÏÔø√dü+ >±*düTÔqï≥T¢ b˛©düT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. @&˚fi¯¢øÏ+<ä≥ »\+<ÛäsY qT+∫ s√Væ≤‘YX¯s¡à ≈£î≥T+ã+ nyÓT]ø±≈£î e\dü yÓ[¢+~. Vü≤‘·´ |òüT≥qqT ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± |ü+C≤; dü+|òüT+ rÁe+>± K+&ç+∫+~.

Ábıô|òdüsY eTVü‰bÕÁ‘·ô|’ <ë&ç ø√˝Ÿø£‘ê, @Á|æ˝Ÿ 14: |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ d”m+ eTeT‘ê u…qØ® e´‹πsø£+>± ø±s¡÷ºHé y˚dæq≥T¢ Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï Ábıô|òdüsY n+_πøXŸ eTVü‰ bÕÁ‘·ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ 15 eT+~‘√ ≈£L&çq >∑T+|ü⁄ <ë&ç #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î eTVü‰bÕÁ‘· kÕúìø£ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. <ë&çøÏ bÕ\Œ&çqyê]˝À q\T>∑T]ì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T X¯ìyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä\j·÷´s¡T. n¬sdüºsTTq yê]˝À n$T‘Y düsê›sY, ns¡÷yé eTTKØ®, mHéπø eTTdüÔbòÕ, ì•ø±+‘· |òüTÀsêjYT nHêïs¡T.

|ü•ÃeT˝À Á|üø£+|üq\T >∑T»sê‘Y, eTVü‰sêÁwüº, ø£sêï≥ø£˝À dü«\Œ uÛÑ÷ø£+|ü+ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq Á|üuÛÑT‘ê«\T >∑T»sê‘Y, @Á|æ˝Ÿ 14: uÛÑ÷Á|üø£+|üq\T |ü•ÃeT uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï eDÏøÏ+#êsTT. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ eTT+u…’˝À uÛÑ÷Á|üø£+|üq\T dü+uÛÑ$+#·&É+‘√ Á|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. uÛÑ÷ø£+|ü rÁe‘· ]ø£ºsY ùdº\Tô|’ 4.9 >± qyÓ÷<Ó’+~. >∑T»sê‘Y˝Àì øÏ#Y ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑ÷ø£+|ü πø+Á<ä+ ñqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. dü‘êsê, |üPD…, Hêdæø˘, ø=˝≤Ω|üPsY, sêj·T>∑&é, s¡‘·ï–]\˝À dü«\Œ+>± uÛÑ÷$T ø£+|æ+∫+~. nsTT‘˚ m≥Te+{Ï ÄdæÔ, ÁbÕD qwüº+ dü+uÛÑ$+#·˝Ò<äì >∑T»sê‘Y, eTVü‰sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üø£{Ï+#êsTT. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì, düeTTÁ<ärs¡ ÁbÕ+‘·+˝À ìedæ+#˚ yê]ì düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì Äj·÷ Á|üuÛÑT‘ê«\T Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ø£sêí≥ø£˝Àq÷ eT÷&ÉT õ˝≤¢˝À¢ uÛÑ÷$T dü«\Œ+>± ø£+|æ+∫+~. m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ ˝Ò<äì uÛÑ÷>∑s¡“¤ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ‘Ó*bÕs¡T. |ü•ÃeT eTVü‰sêÁwüº˝Àì dü‘êsê πø+Á<ä+>± uÛÑ÷ø£+|ü+ #√≥T #˚düT≈£î+~. Ç+&√H˚wæj·÷˝Àì düTeTÁ‘ê˝À Ç{°e\ uÛ≤Ø uÛÑ÷ø£+|ü+ e∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. dæ+>∑|üPsY, <∏ëjYT˝≤+&é˝Àì <ëì Á|üuÛ≤e+ ø£ì|æ+∫+~. Ä düeTj·T+˝À 28 <˚XÊ\≈£î düTHêMT ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· düTHêMT ôV≤#·Ã]ø£\qT uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+~.


f…øÏïø£˝Ÿ ø±s¡D≤\ e˝Ò¢ cÕs¡TUŸì ìs¡“¤+~Û+#ê+ : nyÓT]ø± ™yztsQLigiRÌ ©s± , G˙zmsÕfi 14: ˙xms™´sVV≈¡ Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ©´s»¡V≤R∂V uyLRiVΔfi Δÿ©±s©´sV ©´sW˘∏R∂WL`i‰ FsLiVVL`iF°LÌRiVÕ‹[ ¨sLRi˜ÈLiμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li Æ™s©´sVNRP FsÕÿLi…”¡ ™´sVªRΩxmsLRi\Æ™sV©´s ≠s™´sORPQ ¤Õ¡[μR∂¨s @Æ™sVLjiNS ≠s™´sLRifl· B¿¡ËLiμj∂. uyLRiVΔfi }msLRiVÕ‹[ ¿¡™´sLRi©´s Δÿ©±s @¨s DLi≤R∂»¡Li ™´s¤Õ˝¡[ @Æ™sVLjiNS @μ≥j∂NSLRiVáV uyLRiVΔfiΔÿ©±s©´sV @Æ©s[NRPryL˝RiV ¨sLRi˜ÈLiμ≥j∂LiøyLRi¨s À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[¨s N]¨sı xqsLixqÛsáV ¬ø¡[zqs©´s

™y˘≈¡˘Ã¡\|ms @Æ™sVLjiNS ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. A ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ª][zqsxmsoøyËLRiV. ¤…¡NTPıNRPÕfi NSLRiflÿá ™´s¤Õ˝¡[ uyLRiVΔfi©´sV FsLiVVL`iF°LÌRiVÕ‹[ gRiLi»¡©´sıLRiFy»¡V AFylLi[ ªRΩxmsˆ @™´s™´sW¨sLi¬ø¡[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ NSμR∂©yıLRiV. uyLRiVΔfi ¨sLRi˜ÈLiμR∂Li\|ms ≠s™´sLRifl· BxqsWÚ aRP¨s™yLRiLi ≠sÆμ∂[aSLiªRΩ @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ™´sWL`i‰…‹[©´sL`i À≥ÿLRiª`ΩNRPV ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. @Æ™sVLjiNS ©´sVLi¿¡ BªRΩLRi Æμ∂[aSáNRPV, BªRΩLRi Æμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ @Æ™sVLjiNSNRPV L][«¡⁄ Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚLi…ÿLRi¨s, ™´sVªRΩxmsLRi\Æ™sV©´s NSLRiflÿáV DLi¤…¡[ ™yLRiV FsÕÿ Æ™sŒœ¡˛gRiáLRi¨s ™yLRiV ˙xmsbPıLiøyLRiV. @Æ™sVLjiNSNRPV Æ™s¤Œ¡[˛ ™´sVVLiμR∂V ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ D©´sı @Æ™sVLjiNS LS∏R∂VÀÿLRi NSLS˘Ã¡∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVá©´sV NRP÷¡zqs ªy™´sVV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı NSLRi˘˙NRP™´sV ≠s™´sLSáV, Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı ™yLji x§¶‹[μy gRiVLjiLi¿¡

™´sVVLiμR∂VgS æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[}qsÚ ™yLRiV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂¤«¡[}qs r¢NRPLRi˘Li DLiμR∂¨s, μy¨sı Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s …‹[©´sL`i N][LSLRiV. μy¨s ™´sÃ˝¡ @©´s™´sxqsLRi «ÿFy˘¨sı ¨s™yLjiLiøR¡™´søR¡Ë¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Gμj∂ G\Æ™sV©y uyLRiVΔfiNRPV NRP÷¡gji©´s @r¢NRPLS˘¨sNTP ªy™´sVV ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V NRPW≤y æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aS™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Ljiá∏R∂V©±s= BLi≤R∂{qÌs˚£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ™´sVV¤Δ¡[£tsQ @LiÀÿ¨ds NRPV™´sWlLiÚ Buy @LiÀÿ¨ds øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı π∏∂[VÕfi ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsxqsLigjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV uyLRiVΔfi aRPV˙NRP™yLRiLi @Æ™sVLjiNSNRPV ™´søyËLRiV. ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS A∏R∂V©´sVı B≠sV˙lgi[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV ©´sW˘∏R∂WL`i‰ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡}qsxmso ¨sLRi˜ÈLiμ≥j∂LiøyLRiV. uyLRiVΔfiNRPV @Æ™sVLjiNS BÕÿ «¡LRigRi≤R∂Li Bμj∂

Hμ][ryLji. μk∂¨s\|ms A∏R∂V©´s @Æ™sVLjiNSÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ LS∏R∂VÀÿLRi NSLS˘Ã¡∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s LS∏R∂VÀÿLRi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi @Æ™sVLjiNS NS¨s=¤Õ¡[…fiª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ uyLRiVΔfiNRPV ≠s≤R∂VμR∂á NRP÷¡gjiLiøyLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´s xms»˝¡ @Æ™sVLjiNS NRPxqÌs™±sV= @μ≥j∂NSLRiVáV uyLRiVΔfiNRPV ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡FyˆLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV, ≠sÆμ∂[aSLigRi ™´sVLi˙ºΩ Fs£qs.FsLi. NRPXxtÒsQ NRPW≤y μk∂¨s\|ms ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @Æ™sVLjiNS @LiªRΩLÊRiªRΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒÿ˛Ã¡¨s A∏R∂V©´s @Æ™sVLjiNSÕ‹[¨s À≥ÿLRiªRΩ LS∏R∂VÀÿLji ¨sLRiVxms™´sW LS™´so©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™yztsQLigÌRi©±sÕ‹[¨s À≥ÿLRiªRΩ LS∏R∂VÀÿLRi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi NRPW≤y C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @Æ™sVLjiNS |qsÆ©s…fiNRPV æªΩ÷¡∏R∂V ¡Lji¿¡Liμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, 15 @Á|æ˝Ÿ 2012

3

ôV’≤<äsêu≤<é

gRiV«¡LSª`Ω, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ºdΩLRiLiÕ‹[ xqs*ሠÀ≥œ¡W˙xmsNRPLixms©´sáV

n+<ä]yê&ÉT`u≤u≤kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY Á|ü»\ n_Ûeè~Δ ø√dü+ ]»πs«wüqT¢ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ bı+<äT‘·THêïs¡ì á $<ÛäyÓTÆq #·s¡´\ e\¢ ì»yÓTÆq md”‡, md”º\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.$<ë´s¡Tú\T ≈£L&Ü u≤>± ø£wüº|ü&ç #·~$ yÓT]{Ÿ˝À ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·<äTe⁄ø=ì Äj·Tq ÄX¯j·÷\qT HÓs¡y˚]Ãq|ü&˚ n+uÒ<äÿsY≈£î |òüTqyÓTÆq ìyê[ nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫à 65 @fi¯ófl ne⁄‘·THêï ã&ÉT>∑T ã\V”≤D esêZ\ Á|ü»\ Ä]úø£, kÕe÷õø£, düe÷q‘·«, kÂÁu≤‘·è‘·«ø£+>± Ç+ø± n_Ûeè~› #Ó+<ä˝Ò<äì ìC≤e÷u≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T eT<äTj·÷wæÿ>ö&é nHêïs¡T.ìs¡Tù|<ä˝…’q md”‡, md”º\ Ä]úø£+>± n_Ûeè~› #Ó+<ä&ÜìøÏ u≤´+≈£î\T ≈£L&Ü düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\Hêïs¡T.Áô|’y˚≥T $<ë´ dü+düú\˝À¢ md”‡, md”º\≈£î 25 XÊ‘·+ d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì düTÁ|æ+ ø√s¡Tº rs¡TŒqT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ n+^ø£]+#·e\dæq nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.md”‡, md”º\T ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô): &Ü._.ÄsY. Ä]úø£+>± kÕe÷õø£+>± n_Ûeè~› #Ó+~q|ü&˚ <˚XÊìøÏ ì»yÓTÆq n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± CÒdæ◊ Ç+<ä÷s¡T, CÒdæ¬s{Ÿ$+>¥ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ |ü⁄˝≤+>¥ e<ä› >∑\ _.ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ X¯ìyês¡+ ìyêfi¯ó ¢\]Œ+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± CÒdæ◊ Ç+<ä÷s¡T n<Ûä´≈£åî\T m+.yêdüT Á|üdü+–dü÷Ô ã&ÉT>∑T ã\V”≤D esêZ\ nuÛÑT´qï‹øÏ _.ÄsY n+uÒ<äÿsY rÁeyÓTÆq ø£èwæ #˚dæ nH˚ø£ #·{≤º\qT Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ »]–+<äì, yê{Ï |òü*‘·+>± <ä]<ë|ü⁄ 50 XÊ‘·+ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\T nuÛÑT´qï‹ kÕ~Û+#·&É+ »]–+<äì, nuÛÑT´qï‹ bı+~q esêZ\T ‘êy˚T m\¢ø±\eTT Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=q≈£î+&Ü $T>∑‘ê 50 XÊ‘·+ eT+~ nuÛÑT´ìï‹ ø√dü+ πø{≤sTT+∫ bÕ≥ bÕ&çq|ü&˚ n+uÒ<äÿsY ø£\\T ì»eTe⁄‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´≈£åî\T m+.yêdüT, ø±s¡´<ä]Ù $»j·÷q+<é, $qjYT, yÓ+ø£≥s¡eTD≤>ö&é, ã+>±] Ms¡ÁãVü≤à+, #·+Á<äX‚KsY, |üPs¡í #·+<äsY, #ê], e÷<ä$, ˝≤eD´, kÕsTTÁ|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T.

ìC≤e÷u≤<é

>=|üŒ $<ë´ y˚‘·Ô, y˚T<Ûë$>± m~>±s¡ì, eTT+<äT #·÷|ü⁄‘√ Äj·Tq sêdæq sêC≤´+>∑ Ç|üŒ{ÏøÏ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ Á|üX¯+dü\T bı+<äT‘√+<äì, ìeTï esêZ\T, <ä[‘·T\ Vü≤≈£îÿ\qT u≤dü≥>± ì\TdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Äj·Tq düeTdüÔ C≤‹πøHêj·T≈£î&Éì, Äj·Tq \øå±´\qT, e÷sêZ\qT nqTdü]+∫ q&ÉT#·Tø√e&Éy˚T eTqeTT+<äTqï ÄX¯j·TeTHêïs¡T.n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·÷\ Á|üø±s¡+ mdtdæ/mdt{Ï\≈£î πø{≤sTT+∫q Á|ü‹ s¡÷bÕsTT yê]πø #Ó+<˚˝≤ #·÷&Ée\dæq u≤<Ûä´‘· eTqô|’ ñ+<äì, á esêZ\≈£î |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq¬ø’ e&û¶˝Òì ãTTD≤\+~+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì m+m˝Ÿdæ sêCÒX¯«sY sêe⁄ nHêïs¡T.n+<ä]øÏ düe÷q‘·«+, düe÷q Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ &Ü.n+uÒ<äÿsY m+‘√ eTT+<äT #·÷|ü⁄‘√ sêC≤´+>±ìøÏ s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡ì, Ä >=|üŒ y˚T<Ûë$ Ä˝À#·q\qT |üP]Ô>± neT\T #˚j·Te\dæq nedüs¡+ ñqï<äì m+m˝Ÿdæ n]¬ø\ qsꇬs&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.nD>±]q esêZ\qT kÕe÷õø£+>±, Ä]úø£+>± n_Ûeè~› #˚j·T&ÜìøÏ &Ü.n+uÒ<äÿsY ì]«sêeT+>± ø£èwæ #˚XÊs¡ì, sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+‘√H˚ sêC≤´+>∑ Vü≤≈£îÿ\T düeT≈£Ls¡T‘êj·Tì eTs√ m+m˝Ÿdæ $õ >ö&é nHêïs¡T.&Ü.n+uÒ<äÿsY ø£èwæ e\¢, <ä[‘·T\ >∑T]+∫ Äj·Tq Ä˝À#·q\ e\¢H˚ mH√ï Vü≤≈£îÿ\T kÕ~Û+#·T≈£îHêïeTì, kÕe÷õø£+>±, Ä]úø£+>± mdtdæ/mdt{Ï\T m<ä>∑&ÜìøÏ, yê] JeH√bÕ~ÛøÏ #˚j·T÷‘·ìyê«*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñqï<äì XÊdüq düuÛÑT´\T Vü≤qTeT+‘·T wæ+&˚ ‘Ó*bÕs¡T.uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ n+uÒ<äÿsY #˚dæq ø£èwæ n+~+∫q ùde\qT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y e÷J yÓ’dt #Ó’s¡àHé ‘êôV≤sY_Hé Vü≤+<ëHé ‘Ó*bÕs¡T.<ä[‘· dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T #·+Á<äX‚KsY, ã+>±s¡T kÕsTT\T, $H√<é ≈£îe÷sY, m&É¢ sêeTT, ‘êsê #·+<äT Hêj·Tø˘, yê+>¥yÓ÷πs, Áø±+‹≈£îe÷sY, sêE, s¡y˚Twt, ‘·~‘·s¡T\T n+uÒ<äÿsY ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T.nq+‘·s¡+ eT+Á‹ #˚‘·\T MT<äT>± $yêVü‰ø£ Áb˛‘·‡Vü‰ø±\T, md”‡ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê j·TTe‘·≈£î Ä{À\T, $$<Ûä \_› |ü<∏äø±\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.n+‘·≈£î eTT+<äT |ü⁄\+>± #Ís¡kÕÔ˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T &ç.es¡Á|ükÕ<é, m+m˝Ÿdæ\T, m+m˝Ÿm\T Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T |üP\ e÷\ y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsY&çm, &Ü«e÷ |æ&ç\T, yÓ+ø£fÒX¯+, Msê#ê], md”‡, md”º, _dæ, yÓ˝ŸŒsY õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T s¡y˚Twt, \ø°Î, sê»j·T´, md”‡ ø±s=ŒπswüHé sêCÒX¯«sY, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é

nìï esêZ\ Á|ü»\T neø±XÊ\qT n+~ |ü⁄#·TÃø=ì n_Ûeè~› #Ó+<ä&ÜìøÏ düs¡T<˚›X¯´+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ]»πs«wüqT¢ neT\T #˚düTÔqï<äì ‘·<ë«sê <ä[‘·T\T, ù|<ä\T ô|’øÏ sêe&ÜìøÏ neø±XÊ\T @s¡Œ&É‘êj·Tì sêÁwüº uÛ≤Ø eT<Ûä´ ‘·s¡Vü‰ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.X¯ìyês¡+ Hê&ÉT sêJyé >±+BÛ Ä&ç{À]j·T+˝À uÛ≤s¡‘· s¡‘·ï &Üø£ºs¡T u≤u≤ kÕôV≤uŸ _.ÄsY.n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\ e÷\ y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, nD>±]q <ä[‘·T\T $<ë´eø±XÊ\qT n+~ |ü⁄#·TÃø√yê\ì πøe\+ ]»πs«wüHé kÂø£sê´˝Ò ø±≈£î+&Ü yÓT]{Ÿ˝À nìï kÕúsTT˝À eTT+<äT+&ç ‘·eT ø£Hêï yÓqTø£ã&ç ñqï yê]øÏ ]»πs«wüHé neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T.$<ä´ <ë«sêH˚ n_Ûeè~› kÕ<Ûä´eTì q$Tàq e´øÏÔ &Üø£ºs¡T u≤u≤ kÕôV≤uŸ nì eT+Á‹ ø=ìj·÷&Üs¡T.Äj·Tq e÷s¡ZeTT˝À yê] ÄX¯j·÷\qT ø=qkÕ–+#·&ÜìøÏ ø£+ø£D ã<äT›\T ø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T.πøe\+ Á|üuÛÑT‘·« düVü‰j·T+ n+<äTø√e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü yê]øÏ Ç+ø± #˚j·T÷‘·ì∫à Ä]úø£+>± Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\Hêïs¡T.ìs¡T<√´>∑T˝…’q md”‡, md”º j·TTe‘·≈£î dü«j·T+ ñbÕ~Û ãTTD≤\qT n+~+#·&ÜìøÏ u≤´+≈£î\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T.ñ∫‘·+>± uÛÑ÷eTT\T bı+~q <ä[‘·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ Ä]úø£ kÂø£sê´\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì eT]+‘·>± n_Ûeè~› #Ó+<ë\Hêïs¡T.ø=+‘· eT+~ e´≈£îÔ\T md”‡, md”º\≈£î dü+ã+~Û+∫q s¡TD≤\qT _Hê$T e´≈£îÔ\T

kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq≥T¢ nì ‘Ó*bÕs¡T.á Vü≤≈£îÿ\ kÕ<äq ø√dü+ n+<äs¡+ ø£*dæ ø£≥Tº>± b˛sê&É<ëeTì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷, n+uÒ<äÿsY s¡∫+∫q sêC≤´+>∑+ e\q yÓqTø£ ã&çq C≤‘·T\T n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·THêïj·Tì yê] ÄX¯j·÷\qT eTT+<äT≈£î rdüT≈£î yÓfi≤fl\ì dü÷∫+#ês¡T.|ædæÄsY j·÷≈£îº Á|üø±s¡+ u≤~‘·T\≈£î düø±\+˝À Hê´j·T+ »]π> $<Ûä+>± #·÷&Ée\dæq nedüs¡+ ñqï<äHêïs¡T.mø£ÿ&É nD∫y˚‘·≈£î, $eø£å\≈£î >∑T] #˚dæq <√wüß\ô|’ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]kÕÔeTHêïs¡T.mdæŒ, md”º u≤´ø˘ ˝≤>¥ b˛düTº\T >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 21 U≤∞ b˛düTº\qT uÛÑ]Ô #˚XÊeTì á dü+e‘·‡s¡+ 17 U≤∞\qT uÛÑ]Ô #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.Ç+ø± @yÓTÆHê U≤∞\T ñ+fÒ uÛÑ]Ô #˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ 236 ø√≥¢ \øå±´\qT n~Û>∑$T+∫ 240 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ s¡TD≤\T eTVæ≤fi¯\≈£î n+~+∫ Ä<äT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.mdtdæ/mdt{Ï/_dæ\≈£î u≤´+≈£î\T ãTTD≤\+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√e\dæq nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± düuÛÑ≈£î n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé myÓTà˝Ÿj˚T jÓT+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷, kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\T, y˚T<Ûë$, eTVü‰˙j·TT&ÉT &Üø£ºs¡T _.ÄsY.n+uÒ<äÿsY nì XÊ¢|òæT+#ês¡T.ÄHê{Ï Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T\qT #Ûê˝…+CŸ>± rdüTø=ì

uÀsêZ+(|æ) Á>±eT+˝À e+<˚e÷‘·s¡+ j·T÷‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´≈£åî\T >∑≥¢ qs¡‡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêC≤´+>± ìsêà‘· n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&É+ eTq ø£s¡Ôe´eTHêïs¡T.ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ ÄXÊJ$ n+uÒ<äÿsY eTq+<ä]øÏ Ä<äs¡Ù ÁbÕj·TT&ÉHêïs¡T.Äj·Tq n&ÉT>∑T C≤&É˝À¢ Á|ü‹ j·TTe≈£î&ÉT q&ÉTyê\ì ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´<ä]Ù >∑+>∑kÕsTT\T, eT+#√\¢ düTπswt, á>∑ sêeTø£èwüí, ¬ø.–]u≤ãT, >∑T‘·ŒÁ|ükÕ<é, s¡#·Ã Áoìyêdt, s¡#·Ã nq+<é, ‘√≥Áo<ÛäsY, dæôV≤#Y kÕj·T¬s&ç¶, düT<äs¡ÙHé, >∑+>± Á|ükÕ<é, s¡#·Ã Ä+»H˚j·TT\T, ∫{Ϻ yÓ÷Vü≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé (mdtm|òt◊) Ä<Ûä«s¡´+˝À &Ü._.ÄsY n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ì kÕúìø£ mdtm|òt◊ ø±sê´\j·T+˝À &Ü._.ÄsY n+uÒ<äÿsY ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ÁX¯<ë›+»* |òüT{Ï+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± mdtm|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T qMHé, »ã“sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, n+≥sêì yês¡T>± |ü]>∑DÏ+|üã&ç ≈£î\+˝À ù|<ä ≈£î≥T+ã+˝À |ü⁄{Ϻq n+uÒ<äÿsY m<äTs¡T <Óã“\T m<äTs=ÿ+≥T m~– e#êÃs¡Hêïs¡T.nD>±]q Á|ü»\qT dü+|òüT{Ï‘· |ü]∫ $<ë´e+‘·T\T>± #˚dæ yês¡T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ô|’ b˛sê≥+ #˚ùd˝≤ Äj·Tq J$‘ê+‘·+ ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T.mH√ï ñqï‘· |ü<äe⁄\qT ôd’‘·+ ‘·èDÁbÕj·T+>± #·÷dæ ‘·q J$‘êìï <ä[‘· C≤‘·T\ düeTT<ë›s¡D≈£î n+øÏ‘·+ #˚dæq eTVü‰˙ j·TT&Éì yês¡T ø=ìj·÷&Üs¡T. kÕ«‘·+Á‘·+ düe÷q‘·«+, kÂÁu≤‘·è‘·«+, ÁbÕ‹|ü*ø£\T>± uÛ≤s¡rj·T düe÷C≤ìï |ü⁄q]ï]à+#ê\qï<˚ Äj·Tq ÄX¯j·T+ nHêïs¡T. n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·T kÕ<Ûäq ø√dü+ j·TTe≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T n+<äs¡T ø£*dæ |üì #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T $qjYT, Hêj·T≈£î\T dü‘·´+, kÕsTTø£èwüí, Hê>∑sêCŸ, |ü+&É], Á|ükÕ<é, dü_‘ê, uÛ≤>∑´, $»j·T, ø£fi≤e‹, •e, ÇkÕàsTT˝Ÿ, eT<ÛäTø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+uÒ…<äÿsY dü÷Œ¤]Ô‘√ eTT+<äT¬øfi≤¢* : ^‘ê¬s&ç¶ xqsLigSlLi≤∂TÔ , G˙zmsÕfi 14: ≤y.’¡.AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i ™´sW©´s™´sªRΩ ™yμR∂¨s A∏R∂V©´s xqsWˆQQLjiÚª][ ™´sV©´s™´sVLiμR∂LRi™´sVV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ À≥ÿLki xmsLji˙aRP™´sVáV, øR¡ZNP‰LRi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. xqsLigSlLi≤ÔT∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s FyªRΩ ¡rÌyLi≤`∂ ™´sμÙR∂ gRiá ≤y.’¡.AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶Li ™´sμÙR∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≤y.’¡.AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i 122 ™´s «¡∏R∂VLiºΩ Æ™s[≤R∂VNRPáՋ[ ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW  ¡≤R∂VgRiV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s, μR∂◊¡ªRΩ ™´sLÊSá @À≥œ¡V˘©´sıºΩNTP ≤y.’¡.AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sáV AμR∂LRi+¨ds∏R∂V™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ N]¨s∏R∂W≤yLRiV. ≤y.’¡.AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i “¡≠sªy¨sı xqsWˆQQLjiÚgS ºdΩxqsVN]¨s NRPVá™´sVªyáNRPV @ºdΩªRΩLigS }msμR∂á @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆ™sV @©yıLRiV. ≤y.’¡.AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i Fs{qs=, Fs{qÌsáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LS«ÿ˘LigRiLi LS∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ∏R∂W™´sªRΩVÚ À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aS¨sı INRP aRPNTPÚ™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s Æμ∂[aRPLigS ºdΩLjiËμj∂μÙR∂≤y¨sNTP A∏R∂V©´s LS«ÿ˘LigRiLi ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[ryLRi¨s, ˙xmsxmsLiøR¡™´sVVÕ‹[ @ºΩ |msμÙR∂ ˙xms«ÿry*™´sV˘ Æμ∂[aRPLigS À≥ÿLRiªRΩ Æμ∂[aRP™´sVV ©´s≤R∂VxqsVÚLiμR∂Li¤…¡[ @μj∂ ≤y.’¡.AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i LSzqs©´s LS«ÿ˘LigRiLi μy*LSÆ©s[ ryμ≥R∂˘Q\Æ™sVLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡™´sVVÕ‹[ @ºΩ |msμÙR∂\Æμ∂©´s xqsVμk∂LÎRi©´s\Æ™sV©´s LS«ÿ˘LigS¨sı @¨sı ™´sVªyá ˙xms«¡Ã¡©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s ≤y.’¡.AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i LS«ÿ˘LigS¨sı LRiWF~Liμj∂LiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. 1980 Fs{qs=, Fs{qÌsáNRPV xqsÀfi Fn˝y©±s ¨sμ≥R∂VáV Fs{qs=, Fs{qÌsáZNP[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s @≠s

Fs{qs=, Fs{qÌsáNRPV ≈¡LRiVË NSNRP xmsNRP‰μyLji xms…Ìÿ∏R∂V¨s ™´sVLi˙ºΩ AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌsá xqsÀfi Fn˝y©±s ¨sμ≥R∂VáV Fs{qs=, Fs{qÌsáNRPV ≈¡LRiVË }ms¤…Ì¡[ ≠sμ≥R∂LigS NRP≠sV…”¡¨s Æ™s[zqs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, Bμj∂ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ Fs{qs=, Fs{qÌsá ¨sμ≥R∂VáV ™yLjiZNP[ ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. C NRP≠sV…‘¡ B¿¡Ë©´s ¨sÆ™s[μ≥j∂NRP ˙xmsNSLRiLigS xqsÀfi Fn˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá©´sV

xqs˙NRP™´sVLigS ≈¡LRiVË ¬ø¡xqsWÚ©yıLRi ¤Õ¡[μy @¨s ™´sW¨s»¡LjiLig`i NRP≠sV…”¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, μk∂¨s μy*LS xqsÀfi Fn˝y©±s ¨sμ≥R∂VáV xqs˙NRP™´sVLigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. @|qsLi’d˝¡ ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ N]ªRΩÚ N_¨s=Õfi À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl·Li @LiVV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ≤y.’¡.AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. @¨sı μR∂◊¡ªRΩ xqsLixmnsWáV ˙xmsºΩ ™´sVW≤R∂V ™´sWryáNRPV INRP ryLji xqs™´sWÆ™s[aS¨sı, xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆ™sV N][LSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLiZOP[Q™´sV, @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV @Liμj∂Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s Fs{qs=, Fs{qÌs , ’¡.zqs. zmsÃ˝¡Ã¡ N][xqsLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ (5) xqs≠dsVNRPXªRΩ ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡ xqs™´sVVμy∏R∂WáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s NRPVÕÿLiªRΩLRi ≠s™y•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™yLjiNTP LRiW. 10 Æ™s[á ©´sVLi≤T∂ LRiW. 50 Æ™s[á ™´sLRiNRPV |msLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. ¡≤T∂ ™´sWÆ©s[zqs©´s zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ™´sLiμR∂ aSªRΩLi FyhRiaSáՋ[ ¬ø¡[LjiˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá ™yLjiNTP BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ß, Fs©±s.AL`i.C.—¡.Fs£qs. xms¥R∂NRPLi, BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ xms¥R∂NRPLiÕ‹[ NRPW≤R∂ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™´s*≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xqsLixmnsWáV ¨sLÒRi∏R∂WªRΩ¯NRP xqsᕶ¶¶Ã¡V xqsWøR¡©´sá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s AÆ™sV N][LSLRiV.

™s´ VVLi¤\À¡, G˙zmsÕfi 14 : μR∂OTPQfl· ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚, gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[¨s N]LiNRP©±s, NRPø`¡ ºdΩLRiLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xqs*ሠÀ≥œ¡W˙xmsNRPLixms©´sáV ™´søyËLiVV. LjiNÌRPL`i }qs‰Ã¡V\|ms À≥œ¡WNRPLixms ºdΩ˙™´sªRΩ 4.1gS ©´sÆ™sWμR∂LiVVLiμj∂. ˙xmsNRPLixms©´sá ™´sÃ˝¡ AzqsÚ, ˙Fyfl·©´sxtÌsQÆ™s[V≠dsV «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[¨s xmspÆ©s, xqsªyLS, xqsLi{mns˝V, N]Õ>ÿxmspL`i, LRiªRΩıgjiLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ À≥œ¡W≠sV NRPLizmsLi¿¡Liμj∂. xqsªyLSÕ‹[¨s N]∏R∂V©y ≤y˘Li xqsVLRiOTPQªRΩLigS DLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NRPø`¡ ªyáVNSÕ‹[¨s ™´sLigSÕ‹[ ºdΩ˙™´sªRΩ FsNRPV‰™´sgS D©´sı»˝¡V |qs|qsÆ™sWÕÿ—¡NRPÕfi @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsNRPLixms©´sá ªRΩLRiV™yªRΩ LjiNÌRPL`i }qs‰Ã¡V\|ms ºdΩ˙™´sªRΩ 2.9gS D©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[¨s @≠sVªy ¡øR¡Ë©±s ¨s™yxqsLi D©´sı xqs ¡LRi˜©±s «¡Ÿx§¶¶¶ß ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y ˙xmsNRPLixms©´sáV ™´søyËLiVV. N]¨sı |qsNRP©˝´s ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV À≥œ¡W≠sV NRPLizmsLi¿¡LiμR∂¨s, A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ªy©´sV BLi…˝‹[Æ©s[ D©yı©´s¨s xqsWxmsL`irÌyL`i @≠sVªy ¡øR¡Ë©±s LjiNÌRPL`iÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV.

NRP©´sı N]≤R∂VNRPV©´sV øR¡LixmsoNRPV©´sı ™´sVºΩzqÛs≠sVªRΩLi ¤Õ¡[¨s ªRΩ÷˝¡ ≈¡™s´ V¯Li, G˙zmsÕfi 14 : ™´sVºΩzqÛs≠sVªRΩLi N][Õ‹[ˆLiVV©´s J ªRΩ÷˝¡ ªRΩ©´sV NRP©´sı ¿¡©yıLjiÆ©s[ øR¡Lizms©´s DμR∂LiªRΩLi ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ ºΩLRiV™´sVÕÿ∏R∂Vxms¤Õ˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi μR∂™´sW¯LiVVgRiWÆ≤∂LiÕ‹[ «¡LjigjiLiμj∂. N]LiªRΩNSáLigS ™´sVºΩzqÛs≠sVªRΩLi N][Õ‹[ˆLiVV©´s LRi™´sVfl· @Æ©s[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ BLi…˝‹[ Fs™´sLRiW ¤Õ¡[¨s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ©´s Fs¨s≠sVμj∂ Æ©sáá NRPV™´sWLRiV≤R∂V LSZNP[£tsQ©´sV |qsÕfi ø≥yLÍjiLig`i \Æ™sL`iª][ g]LiªRΩVNRPV ’¡gjiLi¿¡ øR¡Li}mszqsLiμj∂. C xmnsV»¡©´s aRP¨s™yLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ≤][LRiıNRPÕfi ™´sVLi≤R∂áLi ¡Li«¡LS ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ªRΩVLRiNRP Æ™sLiNRP©´sı À≥ÿLRi˘ LRi™´sVfl· ™´sW©´szqsNRP ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[ ¨s≠sVªRΩÚLi μR∂™´sW¯LiVVgRiWÆ≤∂LiÕ‹[ ªRΩ©´s xmso…Ì”¡Li…”¡NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. 6 Æ©sááVgS BNRP‰Æ≤∂[ DLi…‹[Liμj∂. aRP¨s™yLRiLi BLi…˝‹[ Fs™´sLRiW¤Õ¡[¨s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¿¡©yıLji¨s øR¡Li}mszqs ªRΩÆ©s[ FsªRΩVÚN]¨s  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë G≤R∂VxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ BLRiVgRiVF~LRiVgRiV™yLRiV gRi™´sV¨sLiøyLRiV. ªRΩÆ©s[ ¿¡©yıLji¨s øR¡Lizms©´s»˝¡V AÆ™sV F°÷d¡xqsVá FsμR∂V»¡ @LigkiNRPLjiLi¿¡Liμj∂. ¿¡©yıLji ™´sVXªRΩÆμ∂[x§¶¶¶Li ≈¡™´sV¯Li ≤U∂Fs{qsˆ xqsV¨dsªylLi≤ÔT∂, {qsH Æ™sLiNRP»¡LS™´so, Fs£qsH rygRiL`i áV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. μk∂¨s\|ms F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVN]¨s μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

NS˘’¡Æ©s…fi ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™s[VLRiZNP[ À≥œ¡WZNP[…ÿLiVVLixmsoáV: μ≥R∂LS¯©´s $NSNPR VŒ¡œ Li, G˙zmsÕfi 14 : À≥œ¡W™´sVVá ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV NS˘’¡Æ©s…fi ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™s[VLRiZNP[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s L][≤˝R∂V À≥œ¡™´s©yá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVLi˙ºΩgS ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. lLiÆ™s©´sW˘ ™´sVLi˙ºΩNTP |qsLi»¡V À≥œ¡W≠sV NRPW≤y B¬ø¡[Ë @μ≥j∂NSLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. |qs«fiáV ¤Õ¡[μy ™´sVlLi[ BªRΩLRi @™´sxqsLSá N][xqsLi @LiVV©y À≥œ¡W™´sVVá ZNP[…ÿLiVVLixmso NS˘’¡Æ©s…fi ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ˙xms«ÿxms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sVLi\|ms xqs≠dsVORPQNRPV ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V @¨dsı æªΩ÷¡zqs NRPW≤y ©´sLRixqs©´sı}ms»¡ Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV ªRΩ©´s\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s μ≥R∂LS¯©´s }msL]‰©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][xqsLi ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sW©´sVN][™yá¨s ™´sVLi˙ºΩ xqsW¿¡LiøyLRiV. {qs’d¡H ™´sV◊d˝¡ ≠søyLRifl·NRPV zms÷¡}qsÚ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ gRiá ™´sVLi˙ºΩgS xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚ©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ˙xms«ÿxms¥R∂Li\|ms xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV.

AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ¨sL][μ≥y¨sNTP 16 ©´sVLi¿¡ À≥œ¡L][ry ∏R∂W˙ªRΩ : NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi 14 : AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ¨sL][μ≥y¨sNTP C Æ©sá 16 ©´sVLi¿¡ æªΩáLigSfl·Õ‹[ À≥œ¡L][ry ∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ’¡¤«¡zms ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ∏R∂VV™´sªRΩ, ≠sμy˘LÙRiVáV æªΩáLigSfl· N][xqsLi AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂™´sμÙR∂¨s ™´sVL][™´sWLRiV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V, ™yLjiÕ‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV C ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ’¡¤«¡zms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥R∂˘™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡¤«¡zms C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ F°LS»¡Li ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP æªΩáLigSfl· B¬ø¡[Ë DÆμÙ∂[aRP˘Li ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V |ms≤T∂æªΩ[ ™´sVμÙR∂ºΩxqsÚ™´sV¨s FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ xqsˆxtÌsQLigS æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP NSLi˙lgi£qs Æ™s©´sNTP‰ F°™´s≤R∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ A FyLÌkiNTP æªΩáLigSfl·\|ms ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. xmsLRiNSá Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li μy*LS æªΩáLigSfl· ™yμy¨sı ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Õ‹[©´sW ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li N][LjiNRP  ¡Ã¡LigS DLiμR∂¨s, μyÆ©s[ı ˙xmsøyLRi ryμ≥R∂©´sLigS ™´sVáVøR¡VNRPV¨s Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩáLigSfl·Õ‹[, {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li ¨s©yμR∂Liª][ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ¨dsLRiVgSLjiF°LiVVLiμR∂Li»¡W ªRΩxmsˆV≤R∂V ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiá©´sV ºΩzmsˆN]»Ì¡™´sázqs©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ˙xms«¡Ã¡V C Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s @©yıLRiV. AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¨s™yLjiLi¿¡ æªΩáLigSfl·\|ms À≥œ¡L][ry B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV CÆ©sá 16 ©´sVLi¿¡ ∏R∂VV™´sÆ™sVLSË Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ À≥œ¡L][ry ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

À≥œ¡W≠sVÕ‹[Li¿¡ ÷d¡N`P @™´soªRΩV©´sı ≠sxtsQ™y∏R∂VV™´so ¿¡ªΩR WLÚ iR V, G˙zmsÕfi 14 : ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ J ˙gS™´sVLiÕ‹[ À≥œ¡W≠sV ©´sVLi¿¡ ≠sxtsQ™y∏R∂VV™´so ÷d¡N`P NS™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sáNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. ¿¡ªRΩWÚLRiVNRPV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s gRiLigRi©´sxms÷˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ C xqsLixmnsV»¡©´s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. xmsaRPV™´soáV NS}qsLiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡©´s J ÀÿáV≤T∂ª][ Fy»¡V ™´sVVgÊRiVLRiV ≠sxtsQ™y∏R∂VV™´so ™´sÃ˝¡ @xqs*xqÛsªRΩNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. ™yLji¨s Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ INRP‰Lji xmsLjizqÛsºΩ ALiμ][Œœ¡©´sNRPLRiLigS D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ À≥ÿxqs*LRiLi ™´sVLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ C F~gRiáV ™´s¿¡Ë DLi…ÿ∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. À≥œ¡W≠sV ©´sVLi¿¡ xmsgji÷¡ g]»Ì¡Li μy*LS ¡W≤T∂μR∂ª][ Fy»¡V F~gRi D’¡NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. G\Æμ∂©y ™´sxqsVÚ™´so xms≤T∂æªΩ[ À≥œ¡gÊRiV©´s ™´sVLi≤T∂F°ª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[, μk∂¨s™´sÃ˝¡ G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s ˙xms™´sWμR∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s —¡∏R∂W÷¡—¡xqÌsVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. C F~gRiÆ™s[≤T∂NTP øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ¬ø¡»˝¡V ™´sW≤T∂ ™´sV\|qsF°∏R∂WLiVV. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 11 gRiLi»¡Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsgji÷¡©´s g]»Ì¡LiÕ‹[Li¿¡ ≠sxtsQ™y∏R∂VV™´so Æ™sáV™´s≤R∂≤R∂Li ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂.G≤yμj∂©´sıLRi ˙NTPªRΩLi NRPW≤y BNRP‰≤R∂ BÕÿlgi[ «¡LjigjiLiμj∂. @xmsˆV≤R∂V \|mnsLjiLi«¡©˝´sV ™´s¿¡Ë xmsLjizqÛsºΩ¨s @μR∂Vxmso ¬ø¡[aSLiVV. gS˘£qs ¨sZOP[QFyá ™´sÃ˝¡Æ©s[ ≠sxtsQ™y∏R∂VV™´so ÷d¡N`P @™´soªRΩVLiμR∂Æ©s[ @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. @≠s G LRiNRP\Æ™sV©´s ¨sZOP[QFyáƩs[μj∂ æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ¨sxmsˆVáV NRPNRPV‰ªRΩW  ¡W≤T∂μR∂ª][ Fy»¡V ™y∏R∂VV™´so D’¡NTP ™´sr°ÚLiμj∂. μy¨sı GÕÿ @μR∂Vxmso ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ ≠sxtsQ∏R∂VLi ˙xms«¡Ã¡NRPV @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ @NRP‰≤T∂NTP @μ≥j∂NSLRiVáV, F°÷d¡xqsVáV ¬ø¡[LRiVN]¨s xmsLjizqÛsºΩ¨s xqs≠dsVOTPQxqsVÚ©yıLRiV.

n+uÒ<äÿsY n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&Éyê* : môd’‡ qπswt ìC≤+kÕ>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ s¡#·sTT‘· n+uÒ<äÿsY n&ÉT>∑T C≤&É˝À¢ q&Éyê\ì ìC≤+kÕ>∑sY môd’‡ qπswt nHêïs¡T.Äj·Tq n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ìC≤+kÕ>∑sY n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ˝À düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, mH√ï <˚XÊ\qT Ädüsê>± rdüTø=ì uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>±ìï s¡∫+∫ Á|ü‹ bÂs¡T&ÉTøÏ @ kÂø£sê´\T ñ+&Ü˝À @ $<Ûä+>± q&Éyê˝À ‘·q dü«+‘· C≤„q+‘√ πøe\+ ˇø£ ô|qTï, |ü⁄düÔø£+‘√ sêC≤´+>±ìï s¡∫+∫q |òüTq‘· Äj·Tqπø <äøÏÿ+<äì, Á|ü‹ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T n+<äs¡T $<ë´ n+~q Hê&˚ n+<äs¡T düTK+>± J$kÕÔs¡ì Á|ü‹ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T eT+∫ #·<äTe⁄\T #·~$ ñqï‘· |ü<äe⁄\qT bı+<ë\ì n+uÒ<äÿsYqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì eT+∫ #·<äTe⁄\T #·<äyê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.nq+‘·s¡+ ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T <˚ej·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 122e n+uÒ<äÿsY »qà~q dü+<äs¡“+>± á düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì nôd+;¢˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ˇø£ <ä[‘· ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+∫ uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>±ìï s¡∫+∫q |òüTq‘· Äj·Tqπø <äøÏÿ+<äì, Äj·Tq s¡∫+∫q dü÷≈£îÔ\qT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<∏äø±\qT Á|ü»\ e<ä›≈£î #˚s¡TdüTÔ+<äì eT+&É\+˝Àì Á|ü‹ Á>±eT+˝À n+uÒ<äÿsY ñ‘·‡yê\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#êeTì Äj·Tq nHêïs¡T.nq+‘·s¡+ ø£dü÷Ôsꓤ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î H√≥T |ü⁄düÔø±\T, ô|qTï\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ìC≤+kÕ>∑sY n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T •ej·T´, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬>’ì $sƒ¡˝Ÿ, dü+Jyé≈£îe÷sY, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T \ø£åàj·T´, sê»j·T´, m\¢e«, ‘·~‘·s¡ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 15, @Á|æ˝Ÿ 2012

$FyμR∂LS™´so©´sV xqs¯LjiLiøR¡VNRPV©´sı —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V \lLiªRΩVá©´sV ¨sLi≤y ™´sVVLiøR¡VªRΩV©´sı ™yªy™´sLRifl· ™´sWLRiVˆÃ¡V ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı @©´sWx§¶¶¶˘ ™´sWLRiVˆÃ¡V xmsLi»¡Ã¡ rygRiV©´sV ˙xmsaSıQLÛRiNRPLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ ≠sªRΩÚ©yáV ≠sæªΩ[Ú xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂V™´so. ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ™´sWLRiVˆÃ¡V, ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡ª][ \lLiªRΩV ¡ªRΩVNRPV μj∂©´sμj∂©´s gRiLi≤R∂Li... ©´sWlLi[Œ˝œ¡ A∏R∂VVxt<sv @©´sı øR¡LiμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. gRiªRΩN]¨sı L][«¡ŸÃ¡VágS ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ ™´sÃ˝¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLi»¡©´sxtÌsQLi ≠sxmsLkiªRΩLigS ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. N][»˝¡Õ‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμj∂. BμR∂Liªy ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ™´sWLRiVˆÃ¡ NSLRifl·LigSÆ©s[ «¡LRigRiVªRΩV©´sıμR∂¨s ™yªy™´sLRifl· ¨sxmsofl·VáV @Li»¡V ©yıLRiV. NSáVxtsQ˘Li NSLRifl·LigS BÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V¬ø¡[x qsVNRPVLi »¡V©yıLiVV. @≤R∂™´soá ©´sLjiNTP Æ™s[ªRΩ NRPW≤y J NSLRifl·LigS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV C @©´sLÛSá\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡ @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩ{qsDN][™y÷¡= DLiμj∂. ªy«ÿgS CμR∂VLRiVgSáVáV ’d¡À≥œ¡ªRΩ=Li xqsXztÌsQLiøR¡gS ™´sW≠sV≤T∂, xqsF°»¡, ¨s™´sV¯ Æ©s[áLS÷¡ xqsV™´sWLRiV áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. μ≥y©´s˘Li NRPW≤y LS÷¡F°LiVVLiμj∂. xmsgRiáV FsLi≤R∂ ™´sVLi≤T∂F°ªRΩW ry∏R∂VLi˙ªRΩ™´sVπ∏∂[V˘ xqsLjiNTP ™´sV ¡V˜Ã¡V NRP™´sVV¯N]xqsWÚ DLRiV™´sVVáV, Æ™sVLRiVxmsoáV, CμR∂VLRiVgSáVáª][ \lLiªRΩVá NRPLi…”¡ ≠dsVμR∂ NRPV©´sVNRPV ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩV©´sıμj∂. ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂V NRPVLji}qsÚ D©´sıμj∂ NSryÚ E≤T∂Ë|ms»Ì¡VcNRPVF°ªRΩVLiμR∂©´sı ALiμ][Œœ¡©´sª][ \lLiªRΩVáV ™´sLji xmspLjiÚgS NSNRPVLi≤yÆ©s[ xms¿¡Ë xms¿¡ËÆμ∂[ N][xqsVÚ©yıLRiV. aSxqsÚQ˚, ryLiZNP[ºΩNRPLigS FsLiªRΩ xmsoL][gRiºΩ ryμ≥j∂Li¿¡©y ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂V, gS÷¡ μR∂V™´sWLSáV, @ºΩ™´sXztÌsQ, @©y™´sXztÌsQ ÕÿLi…”¡ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ™´sWLÊRiLi¤Õ¡[NRP ªRΩ™´sV  ¡ªRΩVNRPVáV gS÷¡Õ‹[ μk∂xmsLiÕÿ D©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsNRPXºΩ BÕÿ xmsgRi ¡≤T∂æªΩ[ ™´s˘™´sry∏R∂VLi FsÕÿ ¬ø¡[∏R∂VgRiá™´sV¨s AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @μR∂V©´sVÕ‹[ ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Æ™sW ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ @©´sV™´sogS¨s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xms≤R∂≤R∂ Æ™sW...BÕÿ ALRiVgSáLi ˙aRP≠sVLi¿¡©´s xmsLi»¡ BLi…”¡NTP ¬ø¡[lLi[™´sLRiNRPV À≥œ¡∏R∂VLi À≥œ¡∏R∂VLi...CryLji @xqs¤Õ¡[ ºdΩ˙™´s ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáª][ LRi’d¡Õ‹[ ry\lgiLiÆμ∂[ ªRΩNRPV‰™´s...A N]μÙj∂xmsLi»¡ NRPW≤y ¬ø¡[ºΩNRPLiÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsxqsVÚ©´sı CμR∂VLRiVgSáVáV, xms≤R∂VªRΩV©´sı ™´s≤R∂ gRiLi≤˝R∂ª][ μR∂NRP‰NRPVLi≤yF°π∏∂[V xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤ÔyLiVV. μk∂Liª][ \lLiªRΩV xmsLjizqÛsºΩ ©y©y…”¡NUP ºdΩxqsVNRP»Ì¡VgS ªRΩ∏R∂WLRi™´soªRΩV©´sıμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS @≤R∂FyμR∂≤R∂Fy NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáNRPV xmsºΩÚ, NRPLiμj∂, Æ™s[LRiVaRP©´sgRi, A™´sVVμR∂Li, ©´sV™´so*áV, |msxqsLRi ªRΩμj∂ªRΩLRi Æ™sV»Ì¡ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV ¬ø¡[}qsÚ @≠s xmspªRΩ, NSªRΩ N]¬ø¡[Ë xqs™´sV∏R∂W¨sNTP @μ≥j∂NRP ™´sL<SáV NRPVLjir°, ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP©Ø[ Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡V©yıLiVV. ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS |msxqsLRi, ©´sV™´so*áV, A™´sVVμR∂Li, Æ™s[LRiVaRP©´sgRi, xqs«Í¡, «‹©´sıÕÿLi…”¡ xmsLi»¡Ã¡ rygRiV gRifl·¨ds∏R∂VLigS xms≤T∂F°LiVVLiμj∂.Æ™sV»Ì¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ B≠s rygRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. xmsºΩÚ, NRPLiμj∂ xmsLi»¡¤Õ¡[ FsNRPV‰™´sgS Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. C xmsLi»¡Ã¡V NRPW≤y gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi @μ≥j∂NRP ™´sL<SáV NRPVLjizqs, C G≤yμj∂ ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. C lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáV NRPLiμj∂, xmsºΩÚ \lLiªRΩVáNRPV |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV NRPW≤y ¬ø¡[ºΩNTP LS¤Õ¡[μR∂V. CryLji NRPLRiV™´so ÀÿLji©´s xms≤Ôy ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV xmsLji•¶¶¶LRiLi ™´sW˙ªRΩLi @LiμR∂¤Õ¡[μR∂V.C LRi’d¡Õ‹[ À‹[L˝RiV, Àÿ™´soÕ˝‹[ ¨dsLRiV ¤Õ¡[NRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sLji rygRiV ÀÿgS ªRΩgÊji áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. ™´sLji ¬ø¡[áV F~»Ì¡ μR∂aRPN]¿¡Ë FsLi≤R∂áV ™´sVVμj∂lLi[ xqsLjiNTP Àÿ™´soáV, À‹[L˝RiÕ‹[ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV ™´sVLjiLiªRΩ @≤R∂VgRiLi…”¡ Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡ FsLi≤T∂F°LiVVLiμj∂. lLi[™´sºΩ NSlLiÚNRPV, ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂ ™y©´sNRPV D©´sı ÷¡LiZNP[≠sV…‹[ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂VgS¨s ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi lLi[™´sºΩ NSlLiÚÕ‹[ xmsáVø][»˝¡ ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂V NRPVLRiVxqsWÚÆ©s[ D©yıLiVV. \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°ªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂V, CμR∂VLRiVgSáVáNRPV ™´sLiμR∂á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji, ™´sW≠sV≤T∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ª][»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. BμR∂Liªy NRPW≤y ™´sV©´s ¬ø¡[¤«¡[ªRΩVÕÿ ˙xmsNRPXºΩ¨s Æμ∂ ¡˜ ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ «¡LRiVgRiVªRΩ©´sıμR∂©´sıμj∂ NRPŒ˝œ¡ ™´sVVLiμR∂V NRPμR∂Õÿ≤R∂VªRΩV©´sı ¨s«¡Li. μk∂©´sVıLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xms≤y÷¡. ™yªy™´sLRifl· xqs™´sVªRΩVá˘ªRΩNRPV ˙xmsºΩ INRP‰LRiW xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡. Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNS¨sı ∏R∂VVμÙR∂˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡. ¬ø¡LRiV™´soá LRiORPQfl·NRPV ©´s≤R∂VLi ’¡gjiLiøy÷¡. ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sVZNPLiμR∂VNRPV¤Õ¡[ @©´sNRPVLi¤…¡[ ©´sxtÌsQF°π∏∂[Vμj∂ ™´sV©´sÆ™s[V. ˙gS™´sVrÛyLiVV ©´sVLiÆ≤∂[ C ∏R∂V«Ï¡Li Æ™sVVμR∂áV NS™y÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ ≠sxmsLkiªRΩ ™yªy™´sLRiflÿ¨sı FsμR∂VL][‰gRiáVgRiVªyLi. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ xmsLi»¡©´suÌyáª][ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ ™´sV©´sNRPV @©´sıLi μ]LRiNRP¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ˙gRiz§¶¶¶Liøy÷¡. A ™´sVVxmsˆV©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsºΩ INRP‰LRiW ©´s≤R∂VLi ’¡gjiLiøyLRiV.

xmsÕfi=F°÷¡π∏∂WNRPV GLSˆ»˝¡V xmspLjiÚ ¢ «ÿºdΩ∏R∂V xmsÕfi=F°÷¡π∏∂W NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ‘·÷s¡TŒõ\¢˝À —¡Õ˝ÿÕ‹[ Aμj∂™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶ LiøR¡©´sV©´sı lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ xmsÕfi=F°÷¡π∏∂W NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi GLSˆ»˝¡©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s 3232 ZNP[Li˙μyá μy*LS 2,98,220 ™´sVLiμj∂ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV F°÷¡π∏∂W øR¡VNRP‰Ã¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. Aμj∂™yLRiLi xmsÕfi=F°÷¡π∏∂W øR¡VNRP‰Ã¡V Æ™s[LiVVLiøR¡VN][¨s zmsÃ˝¡Ã¡NRPV r°™´sV, ™´sVLigRiŒœ¡™yLSÕ˝‹[ BLi…”¡Li…”¡NTP ºΩLjigji F°÷¡π∏∂WøR¡VNRP‰Ã¡V Æ™s[ryÚLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV 180 ™´sVLiμj∂ xqsWxmsL`i\Æ™s«¡L˝RiV xms¨s¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. xmsÕfi=F°÷¡π∏∂W ™y˘NTP=©±s©´sV Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 13,132 ™´sVLiμj∂ ™y˘NTP=Æ©s[»¡L˝RiV xms¨s¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ≠dsLRiVgSNRP BLiNS C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xqs*øR¡ËLiμR∂ xqsLixqÛsáV, ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV, ªRΩμj∂ªRΩLRiVá©´sV À≥ÿgRiry*™´sVVáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 4 áORPQá xmsÕfi=F°÷¡π∏∂W ≤][£qsá©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı {ms|§¶¶¶ø`¡{qs |qsLi»¡L˝RiNRPV ™y˘NTP=©˝´s©´sV ªRΩLRi÷¡r°ÚLiμj∂. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS N]Li≤R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¨s™´szqsLi¬ø¡[ gjiLji«¡©´sVáNRPV, g][μy™´sLji xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¨s™´szqsLi¬ø¡[ ™yLjiNTP NRPW≤y ™y˘NTP=©±s©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xmspLjiÚgS xqs™´sW∏R∂VªRΩÚQ\Æ™sVLiμj∂. F°÷¡π∏∂W ™y˘NTP=©±s ¬ø¡≤T∂F°NRPVLi≤y H{qs C Fy˘N`Pá©´sV NRPW≤y zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV 1000NTP\|msgS N]ªRΩÚ ™y˘NTP=©±s NS˘Lji∏R∂VL˝RiV ™´søyËLiVV. —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘aS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsÕfi= F°÷¡π∏∂W LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. xmsÕfi=F°÷¡π∏∂W ZNP[Li˙μyÃfiÕ˝‹[Æ©s[ NSNRP ¡rÌyLi≤`∂áV, \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±sáV, xqsLiªRΩÕ˝‹[ NRPW≤y F°÷¡π∏∂W øR¡VNRP‰Ã¡V Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV G LSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

™´sW“¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ {qsˆNRPL`i μR∂VμÙj∂Œ˝œ¡ $FyμR∂LS™´so ≠s˙gRi•¶¶¶≠sxtsQ‰LRifl· μy*LS ™´sVL][™´sWLRiV A∏R∂V©´s©´sV xqs¯LjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ¬ø¡LRigRi¨s ™´sVV˙μR∂ Æ™s[xqsVNRPV©´sı $FyμR∂LS™´so @¨sı FyLÌkiá ™yLjiNTP AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Q\Æ™sV©´s Æ©s[ªRΩgS Fsμj∂gSLRiV. ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªy áOSQQ¯lLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiáV •¶¶¶«¡\lLi A∏R∂V©´s ≠s˙gRi•¶¶¶≠sxtsQ‰LRifl· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™´sVL][™´sWLRiV A∏R∂V©´s©´sV xqs¯LjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. À≥›ºΩNRPLigS μR∂WLRi\Æ™sV 13 π∏∂[VŒ˝œ¡ gRi≤T∂¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP Æ©s[…”¡NTP ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ˙xms«¡Ã¡ x§¶¶¶XμR∂∏R∂WÕ˝‹[ ¬ø¡LRigRi¨s ™´sVV˙μR∂ Æ™s[xqsVNRPV©yıLRiV.NS…ÿLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi μ≥R∂©y*≤R∂ @Æ©s[ NRPV˙gS™´sVLiÕ‹[ xmso…Ì”¡©´s $FyμR∂LS™´so ªRΩ©´s Æ™s[Vμ≥yxqsLixmsºΩÚ, ˙xms«¡Ã¡ AbdPxqsV=áª][ LSxtÌsQ˚ aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ {qsˆNRPL`i rÛy©y¨sı @áLiNRPLjiLi¿¡ ™´sVLi¥R∂¨s ˙FyLi ªy¨sZNP[ ™´sÆ©sıæªΩøyËLRiV.@˙gRi™´sLÒSá NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ xmso…Ì”¡ ©y˘∏R∂V™yμR∂Li øR¡μj∂≠s©´s ªRΩ©´s “¡™´sªy¨sı }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡ }qs™´sNRPV @LiNTPªRΩLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ áORPQ ˘Liª][ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ @≤R∂Vgji≤yLRiV. xqs*˙gS™´sV\Æ™sV©´s μ≥R∂©y*≤R∂ xqsLRiˆLiø`¡gS LS«¡NUP∏R∂V @LRiLilgi[»¡Li ¬ø¡[zqs©´s $FyμR∂LS™´so ™´sVx§¶¶¶Æμ∂[™´sxmspL`i À˝ÿN`P NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…‘¡c @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS, F~gSNRPV À‹[LÔRiV \¬ø¡LRi¯©±s gS, ™´sVLi¥R∂¨s FsÕfiFsLi’d¡ Àÿ˘LiN`P \¬ø¡LRi¯©±sgS, ≤U∂{qs{qs, {ms{qs{qsÕ‹[ @Æ©s[NRP xmsμR∂™´soáV xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*QQLjiÚLi¿¡

1983, 85, 89 @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sVLi¥R∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgiáVF~Liμj∂©´s $FyμR∂LS™´so LSxtÌsQ˚ aSxqs©´s xqsÀ≥ÿ {qsˆNRPL`igS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\¤Õ¡ 1994 ™´sLRiV N]©´srygSLRiV. $FyμR∂LS™´so x§¶¶¶hS©´s¯LRifl·Li ª][ A∏R∂V©´s LS«¡NUP∏R∂V ™yLRixqsV≤T∂gS LRiLigRi˙xmsÆ™s[aRPLi ¬ø¡[zqs©´s μR∂VμÙj∂Œ˝œ¡ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V @©´sºΩ NSáLiÕ‹[Æ©s[ ˙xms«ÿμR∂LRifl· F~Liμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS •¶¶¶˘˙…”¡N`P ≠s«¡ ∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V lLiLi ≤R∂VryL˝RiV ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS, ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ* ≠s£msgS, Fy˘Æ©sÕfi {qsˆNRPL`igS, …‘¡…‘¡≤U∂ À‹[LÔRiV xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS …‘¡AL`i{qs{qs Æ™sVLi ¡L`igS, {ms{qs{qs, GH{qs{qs xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS, LSxtÌsQ˚ D©´sıªRΩ ≠sμy˘aS≈¡, ˙xms™yryLi˙μR∂Vá aS≈¡Ã¡ ™´sVLi˙ºΩgS xms¨s ¬ø¡[aS≤R∂V. ˙xmsxqsV ªRΩLi F¢LRi xqsLRixmnsLSáV, aSxqs ©´sxqsÀ≥œ¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. $FyμR∂LS™´so ™´sLÛRiLiºΩ¨s xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s $FyμR∂ ˙»¡xqÌsV Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sVLi¥R∂¨sÕ‹[¨s ©´sX zqsLi•¶¶¶bP™´sNTPLRifl„fi gSlLÔi©±s=Õ‹[ D¿¡ªRΩ Æ™sVgS NRPLi…”¡ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LS¨sı GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. xmsáV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ≠s≠sμ≥R∂ }qs™y NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sWLRiV™´sVWá @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLigS D©´sı ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV aRPNTPÚ™´sLiøR¡©y ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRiV. C

˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ ˙xmsμyªRΩgS ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sı©´sáV F~Liμj∂ ©´s ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[Æ©s[ $FyμR∂LS™´so©´sV @NS á ™´sVXªRΩV˘™´so NS»¡VcÆ™s[zqsLiμj∂. ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ •¶¶¶˘˙…”¡N`P FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgiáVF~Liμj∂ aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡ {qsˆNRPL`i rÛy©y¨sı @μ≥j∂ztÓsQLiøy≤R∂V. LS«¡NUP∏R∂V øR¡ªRΩVLRiªRΩ, ¨s ¡μÙR∂ªRΩª][ LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ LSfl”·Li¿¡ @μ≥j∂NSLRi, ˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌkiá ™´sV©´sı©´sáV $FyμR∂LS™´so F~Li μR∂≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ™´sVLi¥R∂¨s ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s ™´sVx§¶¶¶Æμ∂[™´sxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLi @©yıLRiLi @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ $FyμR∂LS™´so©´sV {msxmsoÕfi= ™yL`i ©´sNRP=Õfi= 1999 G˙zmsÕfi 12©´s NS÷¡Ë øR¡LiFyLRiV. $FyμR∂LS™´so {qsˆNRPL`i x§¶‹[μyÕ‹[ D©´sı xqs™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s 1994 @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sNRP=Õfi= ˙Fy ¡Ã¡˘ ˙FyLiªRΩ\Æ™sV©´s ™´sVLi¥R∂ ¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ’d¡Fs£qsFs£mns NRP™´sWLi≤][á©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂Li¿¡Liμj∂. ™yLRiV ¬ø¡[zqs©´s @NRPXªy˘Ã¡NRPV ¨sLRixqs©´sgS ©´sNRP=Õfi= $FyμR∂LS™´so©´sV …ÿlLÊi…figS FsLiøR¡VN]¨s x§¶¶¶ªRΩ™´sWLSËLRiV. ™yLji øR¡LRi˘©´sV ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡V \|qsªRΩLi ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyLRiV. N]LiªRΩ NSÕÿ¨sNTP $FyμR∂LS™´so x§¶¶¶ªRΩ˘ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ª]LiμR∂LRixms≤ÔR∂»˝¡Vc ™´sW™Ø[LiVV xqÌsVáV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li A∏R∂V©´s ™´sVLi¿¡ ªRΩ©y¨sNTP, ™´sW©´s≠ds∏R∂V ≠sáV™´sáNRPV ¨s μR∂LRi+©´sLi.

Fyá™´sVWLRiV Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV ≤yNÌRPQL˝Ri N]LRiªRΩ ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡‘√ À≥ÿLkigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©yáVgRiV GLji∏R∂W AxqsVxms˙ªRΩVáV, HμR∂V NRP™´sVW˘¨s…‘¡ |§¶¶¶ÕfiÚ |qsLi»¡L˝RiV D©yıLiVV. ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡, ™´s©´sxmsLjiÚ, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfi, gRiμy*á GLji∏R∂W AxqsVxms˙ªRΩVáV, @áLixmspL`i, ÀÿÆμ∂[xms÷˝¡, uyμ`∂©´sgRiL`i, NRPá*NRPVLjiÚ, lLi[™´s÷˝¡Ã¡Õ‹[ NRP™´sVW˘¨s…‘¡ |§¶¶¶ÕfiÚ |qsLi»¡L˝RiV D©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ GLji∏R∂W AxqsVxms˙ªRΩVáV, NRP™´sVW˘¨s…‘¡ |§¶¶¶ÕfiÚ |qsLi»¡L˝RiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP \Æ™sμR∂V˘Ã¡V AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. INRP Æ™s[Œœ¡ ™´s¿¡Ë©y N]μÙj∂ NSÕÿ¨sZNP[ Æ™s◊˝¡F°ªRΩV©yıLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi ˙FyNÌUP£qs\Æ™sxmso FsNRPV‰™´s™´sVLiμj∂ Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sμR∂V˘Ã¡V NRPW≤y \|ms#˚Æ™s[»¡V ˙FyNÌUP£qsZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘Li BxqsVÚ©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLRiV.xqs\lLi©´s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¤Õ¡[NRP L][gRiVáV BxmsˆV≤R∂V —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ BªRΩLRi Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV ªRΩLRiáVªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP @LRiVfl· ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı gRiμy*á GLji∏R∂W AxqsVxms˙ºΩ xmsLjizqsÚºΩ NRPW≤y BLiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS ¤Õ¡[μR∂V. BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ zqs¤«¡[Lji∏R∂V©±s AxmslLi[xtsQ©±s N][xqsLi ™´sVW≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ 40 ZNP[xqsVá©´sV NRPLRiWıÕfi AxqsVxms˙ºΩNTP lLixmnsL`i ¬ø¡[aSLRiV. Fs™´sVVNRPá AxmslLi[xtsQ©±sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s 50 ZNP[xqsVá©´sV NRPW≤y NRPLRiWıÕfiNRPV xmsLizmsLiøyLRiV. BNRP ™´s©´sxmsLjiÚÕ‹[ FsNRPV‰™´s™´sVLiμj∂ Æ©s[LRiVgS \|ms#˚Æ™s[»¡Vc Axqsˆ˙ªRΩVáƩs[ A˙aRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfiÕ‹[ NRPW≤y BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]©´sıμj∂. ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡Õ‹[ \lgi©´sNSá—¡£qÌs ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVªRΩVÚ (@©´s{qsÚztsQ∏R∂W) \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¤Õ¡[NRP —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ©yáVgRiV GLji∏R∂W Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ ™´sVW≤T∂Li…”¡Õ‹[ AxmslLi[xtsQ©˝´sV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. gRiμy*á ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ lLiLi≤R∂V

Æ©sááVgS AxmslLi[xtsQ©˝´sV «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiμy*á GLji∏R∂W AxqsVxms˙ºΩNTP ¨sªRΩ˘Li ™´sLiμR∂á xqsLi≈¡˘Õ‹[ L][gRiVáV ™´sxqsVÚLi…ÿLRiV. C Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ BμÙR∂LRiV \lgi©´sNSá—¡xqÌsVáV DLiÆ≤∂[™yLRiV. ryμ≥yLRifl· NS©´sVˆÃ¡V, AxmslLi[xtsQ©˝´sV «¡Ljilgi[≠s. N]¨sı @’≥¡π∏∂WgSá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™yLji¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠søyLRifl· @©´sLiªRΩLRiLi INRPLji¨s ºΩLjigji ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ @©´s{qsÚztsQ∏R∂W \Æ™sμR∂V˘≤T∂ F°xqÌsV Δÿ◊d¡gS DLiμj∂. «¡©´s™´sLji ™´sLRiNRPV @áLixmspL`i, NRPá*NRPVLjiÚ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ™´sVªRΩVÚ \Æ™sμR∂V˘Ã¡©´sV ≤T∂xmso˘¤…¡[xtsQ©±s\|ms .. ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡ AxmslLi[xtsQ©˝´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´s©´sxmsLjiÚ, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfiáՋ[ NRPW≤y BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. ™´s©´sxmsLjiÚÕ‹[ xmsμj∂ Æ©sááV, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfiÕ‹[ Fs¨s≠sVμj∂ Æ©sááV, gRiμy*áՋ[ lLiLi≤R∂V Æ©sááVgS AxmslLi[xtsQ©˝´sV «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfiÕ‹[ lLi[™´s÷˝¡©´sVLi¿¡ \Æ™sμR∂V˘≤T∂¨s zms÷¡zmsLi¿¡ @xmsˆV≤R∂xmsˆV≤R∂V AxmslLi[xtsQ©˝´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡Õ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥yLRifl· AxmslLi[xtsQ©˝´sV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV.@©´s{qsÚztsQ∏R∂V©±s= ¤Õ¡[LRiÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá NRPV NRPW≤y æªΩáVxqsV. N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡V ≤T∂ xmso˘¤…¡[xtsQ©±s\|ms \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ™´søyËLRiV. A ªRΩLRiV™yªRΩ ™yLRiV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ lLiLi≤R∂V Æ©sááVgS AxmslLi[xtsQ©˝´sV «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s AxqsVxms˙ªRΩVáՋ[ @©´s{qsÚztsQ∏R∂W ≤yNÌRPL˝RiV, xqsLÍRi©˝´sV, BªRΩLRi \Æ™sμR∂V˘Ã¡ N]LRiªRΩ\|ms ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizmsLiøy™´sV¨s —¡Õ˝ÿ AxqsVxms˙ªRΩVá xqs™´sV©´s*∏R∂V NRPLRiÚ, ≤yNÌRPL`i xmsμR∂¯«¡ æªΩ÷¡FyLRiV.

NRPÆ©sıQ˙LRi ¬ø¡[zqs©y NS©´sLS¨s μ≥R∂LRi NRP≤R∂Vxmso ™´sVLi≤T∂ NRPÆ©sıQ˙LRi¤«¡[zqs©y.. @gÊji LS¤«¡[zqs AÆ™s[μR∂©´s æªΩ÷¡zms©y.. ≠sVLjiË \lLiªRΩVáNRPV NRP¨dsılLi[ ≠sVgji÷¡Liμj∂! \lLiªRΩVá |mnsWxtsQ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ≠s©´s ¡≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ™y˘FyLRiV áV Æ™sV»Ì¡Vc μj∂gRi¤Õ¡[μR∂V. μ≥R∂LRi LRiWFyLiVV NRPW≤y |msLRigRi¤Õ¡[μR∂V. μj∂NRPV‰ ª][øR¡¨s zqÛsºΩ Õ‹[ \lLiªRΩVáV ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiZNP[ xmsLi»¡©´sV @™´sVV¯ NRPV©yıLRiV. gji»Ì¡VcÀÿ»¡Vc μ≥R∂LRi N][xqsLi \lLiªRΩVáV ™´sLRiLigRiÕfi G©´sV™´sW™´sVVá ™´sWlLi‰…fiÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ALiμ][Œœ¡©´s D˙μj∂NRPÚªRΩLigS ™´sWLji ™´sWlLi‰…fi LRifl·LRiLigRi\Æ™sVLiμj∂. C xmnsV»¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ μ≥R∂LRi ¬ø¡÷˝¡Lixmso\|ms AL`i≤U∂™Ø[ øR¡LRiË «¡LjiFyLRiV. r°™´sV™yLRiLi ©y…”¡ μ≥R∂LRiZNP[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©´s ™y˘FyLRiVáV gRiVLRiV™yLRiLi ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚaSLRiV. μyLiª][ \lLiªRΩVáV ºΩLjigji ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. r°™´sV™yLRiLi ©y…”¡ μ≥R∂LRiáZNP[ xqsLRiVNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aS LRiV. ≠sVLjiË ∏R∂WLÔRiV NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsμR∂V »¡ N]μÙj∂}qsxmso μ≥R∂LSı ¬ø¡[aSLRiV.ªy™´sVV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y…”¡ øR¡LRiËÕ˝‹[ μ≥R∂LRiáV @LiVV©´s ™y…”¡¨s NSLi…ÿáV |ms»Ì¡VcNRPV¨s, μ≥R∂LRiáV NS¨s≠s DLi¤…¡[ r°™´sV™yLRiLi ©y…”¡ μ≥R∂LRiá©´sV, xqsLRiVNRPV ©yfl·˘ªRΩ©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı μ≥R∂LRiáV ¨sLÒRiLiVVryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyË™´sV¨s, \lLiªRΩVáV, Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡zmsˆ©´s μ≥R∂LRiáNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[ƒ¡¤Õ¡[™´sV¨s ™y˘FyLRiVáV æªΩlgi[zqs ¬ø¡FyˆLRiV. μyLiª][ \lLiªRΩVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. μk∂Liª][  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y…”¡ xmnsV»¡©´s xmso©´sLS™´sXªRΩ™´sV ™´soªRΩVLiÆμ∂[Æ™sW©´s¨s ™´sWlLi‰…”¡Lig`i, F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáV c¤…¡c©<´s©±s xms≤ÔyLRiV.

D©´sıªRΩ˙ZaP[fl”· NSLRi˘μR∂Lji+ ZNP.«¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ™y˘FyLRiVáª][ Fn°©±sÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. r°™´sV™yLRiLi ©y…”¡ μ≥R∂LRiáª][Æ©s[ N]©´sVg][Œ˝œ¡ß «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s, Fs™´sLji xqsLRiVNRPV μR∂gÊRiLRiNRPV ™yLRiV Æ™sŒ˝ÿá¨s \Æ™sVN`P Õ‹[ ¬ø¡zmsˆLiøR¡≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV Æ™s◊˝¡F°∏R∂W LRiV. NSgS... ™y˘FyLRiVáV ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s μ≥R∂LRiáª][Æ©s[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li N]xqsÆ™sVLRiVxmso.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ \lLiªRΩVá ALiμ][Œœ¡©´sNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡zms©´s …‘¡c≤U∂{ms, …‘¡cAL`iFs£qs, {qs{msFsLi, ’d¡¤«¡[{ms, \lLiªRΩVá xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV gRiVLRiV™yLRiLi ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV ¨dsLRiVgSLjiF°∏R∂WLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV, ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sW»¡Ã¡V @™´sVáπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV ©y∏R∂VNRPVáV ™´sV◊d˝¡ ™´s}qsÚ ªRΩ™´sVNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[μR∂¨s \lLiªRΩVáV æªΩ÷¡FyLRiV.¿¡™´sLRiNRPV ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡zmsˆ©´s μ≥R∂LRiZNP[ xmsLi»¡©´sV @™´sVV¯NRPV¨s BLi…”¡ Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV.©´suÌyá©´sV N]¨s æªΩøR¡VËN][¤Õ¡[™´sVV NSgS, @≤T∂Ú ™y˘FyLji Æμ∂[Æ™s[LiμR∂L`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 'ªy™´sVV ™y˘FyLS¨sı ÕÿÀ≥ÿá©´sV AbPLi¿¡ ¬ø¡[ryÚLi. Fs™´sLRiW NRPW≤y ©´suÌyá©´sV N]¨sæªΩøR¡VËN][¤Õ¡[LRiV. ©yfl·˘ªRΩ gRiá xqsLRiVNRPVNRPV xmsμj∂ LRiWFy∏R∂V áV FsNRPV‰™´s |ms»Ì¡≤y¨sNTP Æ™s©´sNTP‰ Æ™sŒ˝œ¡LRiV. xqsLRiVNRPV ÀÿgS¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂NSLRiVÕ‹[, Æ©s[ªRΩ¤Õ¡™´sL][ N]©´s™´sVLi¤…¡[ ™y˘FyLRiVáV FsÕÿ N]Li…ÿLRiV.≠sVLji˨s \lLiªRΩVáV BLi…”¡μR∂gÊRilLi[ ÀÿgS ALRi¤À¡»Ì¡VcNRPV¨s æªΩ}qsÚ ™´sVLi¿¡ μ≥R∂LRi ™´sxqsVÚLiμj∂.  ¡LRiV™´so FsNRPV‰™´s LS™yá¨s \lLiªRΩVáV xmspLjiÚgS FsLi≤R∂NRP ™´sVVLiÆμ∂[ ºdΩxqsVNRPV™´sryÚLRiV. μyLiª][ ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRi xmsáVNRPVªRΩVLiμj∂...' @¨s @©yıLRiV.

≤≥T∂÷d˝¡ ≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[ xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá @LRi…”¡NTP gjiLSNUP NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá @LRi…”¡ \lLiªRΩVá ˙xmsºΩÀ≥œ¡ BxmsˆV≤R∂V ≤≥T∂÷d˝¡NTP FyNTPLiμj∂.xmso÷¡Æ™sLiμR∂VÕ˝‹[ ≠sLji≠sgS xmsLi≤R∂VªRΩV©´sı @LRi…”¡ xmsLi≤˝R∂NRPV BxmsˆV≤R∂V ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ∏R∂V™´sV gjiLSNUP |msLjigjiLiμj∂.™y˘FyLRiVáV ªRΩ™´sVNRPV ÕÿÀ≥ÿá Àÿ»¡gS DLi≤R∂»¡Liª][ xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá @LRi…”¡ \lLiæªΩ[ μR∂XztÌsQryLjixqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV @LRi…”¡ xmsLi»¡Õ‹[ ©´suÌyáV DLi≤R∂™´s©´sı DÆμÙ∂[ aRPLiª][ @xmsˆVáV ¬ø¡[zqs ™´sVLki @LRi…”¡ xmsLi»¡©´sV rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @μ≥R∂V©yªRΩ©´s xmsμÙR∂ªRΩVáª][ xmso÷¡Æ™s LiμR∂VÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡ ©yfl·˘ªRΩª][ \lLiªRΩ©´sıáV xmsLi≤T∂ xqsVÚ©´sı xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá @LRi…”¡¨s ™´sVV≈¡˘LigS ≤≥T∂÷d˝¡ ™y˘FyLRiVáV FsNRPV‰™´sgS N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsWÚ ≤≥T∂÷d˝¡NTP ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. xmso÷¡Æ™sLiμR∂VÕ˝‹[ ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ 50 ©´sVLi¿¡ 60 ÕÿLkiá ™´sLRiNRPV BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ @LRi…”¡¨s FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.@LiVVæªΩ[ ™y˘FyLRixqsVÚáV Æ©s[LRiVgS \lLiªRΩV©´sV xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ μ≥R∂LRi©´sV \lLiªRΩVZNP[ ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s»˝¡Vc @LiVVæªΩ[ \lLiªRΩV ™´sVLjiLiªRΩ ÕÿÀ≥œ¡xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ™y˘FyLRixqsVÚáV FsNRPV‰™´sgS μR∂ŒÿLRiVá©´sV ˙F°ªRΩ=z §¶¶¶xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ μR∂ŒÿLRiVáV \lLiªRΩVáNRPV L][«¡ŸN][ lLi[»¡Vc ¬ø¡zmsˆ gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi©´sV OUPQfl”·Lixms¬ø¡[xqsWÚ

@»¡V \lLiªRΩVNRPV B»¡V ™y˘FyLRixqsVÚ¨sNTP NSNRPVLi≤y ™´sVμR∂˘Õ‹[ μR∂ŒÿLji ªRΩ™´sV ¤«¡[ ¡VáV ¨sLixmsoNRPV Li»¡V©yı≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @LRi…”¡¨s ˙xmsμ≥y©´s xmsLi»¡gS ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘ LigS xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá ™´sVLi≤R∂áLiª][ Fy»¡Vc ÷¡LigSá, Æ™s[™´sVVá, Æ™s[Lixms¤Õ˝¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ @LRi…”¡¨s \lLiªRΩVáV ≠sLji≠sgS rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μyμyxmso 50 aSªRΩLi \lLiªRΩVáV @LRi…”¡Æ©s[ xmsLi≤T∂xqsWÚ gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi D©´sıxmsˆV≤R∂V @xmsˆVáV F°©´sV @Liª][ BLiª][ r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W μ≥R∂LRi ¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V @xmsˆVáV FyáV @™´soªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP gRiªRΩ 15 xqsLi™´sªRΩ=LSá ©´sVLi¿¡ @LRi…”¡ xmsLi»¡Æ©s[ ˙xmsμ≥y©´s ™yfl”·«¡˘ xmsLi»¡gS rygRiV¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.@LiVVæªΩ[ N]LiªRΩ NSáLigS xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá @LRi…”¡¨s BªRΩLRiLSuÌy˚áNRPV FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ @LiμR∂VÕ‹[©´sV C ˙FyLiªRΩ @LRi…”¡ @μ≥R∂V©yªRΩ©´s xmsμÙR∂ªRΩVÕ˝‹[xmsLi≤T∂xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ANRPL<ji r°ÚLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ZNP Æ™sá™´sV™yLjixms¤Õ˝¡, Æ™sLiNRP…ÿxmsoLRiLi ,©´sÃ˝¡xmsolLi≤ÔT∂xms¤Õ˝¡, @Li ¡NRPxms¤Õ˝¡, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂V™yLjixms¤Õ˝¡, D÷˝¡Æ™sVÃ˝¡, N]ªRΩÚxms¤Õ˝¡ ˙gS™´sWá \lLiªRΩVÕ˝‹[ 80 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ @LRi…”¡Æ©s[ rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı»˝¡VLi≤T∂ @LRi…”¡ μ≥R∂LRi LRiW.13 ©´sVLi¿¡ LRiW.15 Æ™s[á ™´sLRiNRPV μ≥R∂LRi xmsáVNRPVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ \lLiªRΩVá ™´sVVΔÿÕ˝‹[ A©´sLiμR∂Li Æ™s÷˝¡≠sLRiV r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVμR∂˘Õ‹[ @LRi…”¡NTP æªΩgRiVŒ˝œ¡ß r°NRPVªRΩV Li≤R∂»¡Liª][ A æªΩgRiVŒ˝œ¡ ¨s™yLRifl· N][xqsLi @Æ©s[NRPNRPuÌyáV xms≤R∂VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVá xmsLi»¡NRPV æªΩgRiVŒœ¡ß ¨s™yLRifl· NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ @xmsˆVá E’¡Õ‹[ZNP[ «ÿLRiVNRPVLi»¡Vc©yıLRiV. @μ≥j∂NS LRiVáV C @LRi…”¡\|ms ™´sVLjiLiªRΩ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLi ¿¡©´s»˝¡V @LiVVæªΩ[ \lLiªRΩV FsNRP‰≤y ©´sxtÌsQF°NRPVLi≤y ÕÿÀ≥œ¡xms ≤R∂ªy≤R∂¨s xmsáV™´soLRiV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. @LRi…”¡ μ≥R∂LRi ¨s©yı Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂ »¡Liª][ \lLiªRΩVáV ªy™´sVV xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡©´sV @™´sW¯Õ‹[ ¤Õ¡[μ][ @©´sı @π∏∂W™´sV∏R∂VLiÕ‹[ D©yı LRiV. INRP‰ryLjigS μ≥R∂LRi |msLRigRi≤R∂Liª][ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV @LRi…”¡ xmsLi»¡©´sV ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqsLi zqsμÙR∂LigS D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVLji N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV æªΩgRiVŒ˝œ¡ ™´sÃ˝¡ @xmsˆVáV FyáVNSNRP ªRΩxmsˆ ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. rygRiV ¬ø¡[zqs©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV áORPQá LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLiøy÷¡= DLiμj∂.

@LRi˜©±s Fs{qsˆ ™´s˘™´s•¶¶ LRi\ZaP÷¡ gRiL>Ri¨ds∏R∂VLi: ©´s©´sıxmsÆ©s[¨s gRiVLi»¡WLRiV @LRi˜©±s Fs{qsˆ aS˘LixqsVLiμR∂L`i ™´s˘™´s•¶¶¶LRi \ZaP÷¡\|ms …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯÷d¡= ©´s©´sıxmsÆ©s[¨s LS«¡NRPV™´sWLji ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. aS˘LixqsVLiμR∂L`i ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV F°÷d¡£qsaS≈¡NRPV ™´sVøR¡Ë æªΩ¿¡ËgS DLiμR∂¨s AÆ™sV aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ @©yıLRiV. aS˘LixqsVLiμR∂L`i ªRΩ©´s ªRΩxmsˆV©´sV NRPzmsˆxmsoøR¡VËN][™´s≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıx qsVÚ©yıLRi¨s AÆ™sV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. J @™´sW¯LiVVNTP ZNP[xqsV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ B¨sıryL˝RiV Fn°©±s ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi GLi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s AÆ™sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. @¨sı ZNP[xqsVÕ˝‹[©´sV Fs{qsˆ BÕÿlgi[ ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjixqsVÚ©yıLS @¨s @©yıLRiV. ™´sLRiLigRiÕfiNRPV ¡μj∂÷d¡ @LiVV©´s aS˘LixqsVLiμR∂L`i @NRP‰≤T∂NTP Æ™s◊¡˛ GLi LS™´sW∏R∂Vfl·Li ©´s≤R∂VxmsoªyL][©´s¨s AÆ™sV ™y˘Δÿ˘ ¨sLiøyLRiV. μR∂LixmsªRΩVá©´sV NRPáFy÷¡=Liμj∂ F°LiVV ≠s≤R∂ μk∂ryÚ≤y @¨s AÆ™sV ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[, NSLjiÚN`P ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yμj∂ xqsLi“¡™´s lLi≤ÔT∂\|ms g][zms˙zms∏R∂V ªRΩLi˙≤T∂ ©ygRi™´sV¤Õ˝¡[aRP*L`i F°÷d¡xqsVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. Fs{qsˆª][ ªRΩxmsˆV≤R∂V xqsLi ¡Liμ≥R∂Li DLiμR∂Li»¡W ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs g][zms˙zms∏R∂V xmsLRiV™´soNRPV ©´sxtÌsQLi NRP÷¡gjiLiøyLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ªRΩ™´sV

@©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ªRΩ™´sV Fn°©±s NSÕfi ÷¡xqÌsV©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. ≤T∂Fs{qsˆ¨s NRP÷¡zqs ©ygRi™´sV¤Õ˝¡[aRP*L`i LSªRΩxmspLRi*NRP\Æ™sV©´s zmnsLS˘μR∂V©´sV @Liμj∂LiøyLRiV. NSgS, ªy©´sV Àÿμ≥j∂ªRΩVLS÷¡NTP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V

≤y¨sNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms∏R∂VºΩıLiøy©´s¨s Fs{qsˆ aS˘Lix qsVLiμR∂L`i xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. C ZNP[xqsVÕ‹[ ªy©´sV G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s ªRΩxmsˆV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ªy©´sV g][{ms˙zms∏R∂V ªRΩLi˙≤T∂ª][ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Fn°©±sÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤y©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLjiÚN`P ªRΩLi˙≤T∂ zqsHNTP 15 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá áLiøR¡Li B™´s*«¡⁄ FyLRi¨s, ZNP[xqsV©´sV ªyLRiV™´sWLRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÕ‹ [À≥œ¡#|ms¤…Ì¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRi¨s, @LiμR∂VZNP[ ªy©´sV g][zms˙zms∏R∂V ™´sLRiNRP»¡ıLi Æ™s[μ≥j∂Lixmsoá ZNP[xqsV\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿ©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLjiÚN`P AL][xmsfl·Ã¡©´sV g][zms˙zms∏R∂V NRPW≤y ≈¡Li≤T∂r°ÚLiμj∂. ªRΩ©´sNRPV Fs{qsˆª][ G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂ª][ NRP÷¡zqs Æ™sVVμR∂…”¡ryLji ªy©´sV aS˘LixqsVLiμR∂L`i©´sV NRP÷¡zqs©´s»˝¡V AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ©´s Fn°©±s©´sV ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂ ™y≤R∂V ªRΩV©yı LRi¨s, Fs{qsˆª][ Fn°©±sÕ‹[ ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂ ™´sW˙ªRΩÆ ™s[V ™´sW…˝ÿ≤yLRi¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ©´sNRPV @Li≤R∂gS ¨s÷¡¿¡©´s Fs{qsˆQ\|ms @À≥ÿLi≤yáV Æ™s[xqsVÚ©yıLRi¨s AÆ™sV AL][zmsLiøyLRiV. BμR∂Liªy NSLkiÚN`P ©´s≤T∂zmsxqsVÚ©´sı ˙≤y™´sW @¨s AÆ™sV AL][zmsLiøyLRiV.

xmsLi»¡©´sxtÌsQLi —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS ¬ø¡[zqs©´s xqslLi[* ˙xmsNSLRiLi, xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂V Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLjixmsLi»¡ Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sıμj∂. μk∂Liª][ Fyá™´sVWLRiV \lLiªyLigRiLi ™´sVL][™´sWLRiV ˙xmsNRPXºΩ ˙xmsN][Fy¨sNTP gRiVLRiLiVV˘Liμj∂. ¨s©´sıÆ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV ¨dsŒ˝œ¡ß, NRPlLiLi»¡V ¤Õ¡[NRP N]LiªRΩ xmsLi»¡ FsLi≤T∂F°gS, BxmsˆV≤R∂V ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ ™y©´sª][ D©´sı xmsLi»¡ NRPW≤y Æ©s[áFy\¤Õ¡Liμj∂. lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ NTPLiμR∂ @NSá™´sL<S¨sNTP uyμ`∂©´sgRiL`i, ≠sV≤ÍT∂Õfi, N]LiμR∂VLÊRiV, N]ªRΩWÚLRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ Æ™sLiVV˘ FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμj∂.@LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V xms≤T∂©´s À≥ÿLki ™´sL<RiLi, ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ ™y©´s NRPW≤y \lLiªRΩVá©´sV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQxmsLji¿¡Liμj∂. ©´s™yÀfi}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ zms≤R∂VgRiV xms≤T∂ 22 Æ™s[VNRPáV, INRP A™´so øR¡¨sF° ∏R∂WLiVV. NSgS, C ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ ©´suÌy¨sı ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «ÿºdΩ∏R∂V ≠sxmsªRΩVÚgS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s …‘¡≤U∂{ms ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩORPQfl·Li ry∏R∂VLi @Liμj∂Liøyá¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ \¤«¡FyÕfi∏R∂WμR∂™±s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 11 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ ™´sL<RiLi NSLRifl·LigS xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s xmsLi»¡ ©´suÌy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™yLRiLiÕ‹[gS xmspLjiÚrÛyLiVV xqslLi[* ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡Vc ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ B©±søyLÍji ¤«¡[≤U∂ «¡∏R∂VøR¡LiμR∂L`i æªΩ÷¡FyLRiV. ˙Fy¥R∂≠sVNRP @LiøR¡©y ˙xmsNSLRiLi, xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂V Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLjixmsLi»¡ Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sıμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V, lLiÆ™s©´sW˘aS≈¡Ã¡ zqs ¡˜Liμj∂ \lLiªRΩV™yLkigS xqslLi[* ¬ø¡[zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi, xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi ≠s™´sLSá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLji LiøyLRiV. N][LiVVÕfiN]Li≤R∂, ªy≤R∂WLRiV, ©ygRiL`i NRPLRiWıáV, ™´sLigRiWLRiV, A™´sV©±sgRiÕfi, Æ™sÕÙ‹Li≤R∂, ªRΩá N]Li≤R∂xms÷˝¡, À≥œ¡WªRΩWˆLRiV, ©´s™yÀfi}ms»¡, NRPá*NRPVLjiÚ, @≤ÔyNRPVá, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liμj∂. Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sW≠sV ≤T∂NS∏R∂VáV Æ©s[áLSÕÿLiVV. À≥œ¡WªRΩWˆLRiV ™´sVLi≤R∂ áLiÕ‹[¨s @©yırygRiL`i, ©ygRiVáxms÷˝¡, ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙gS™´sWÕ˝‹[ Æ™s[zqs©´s xmsLi»¡ @Liªy NRPW≤y Æμ∂ ¡˜ºΩ ©´sıμj∂.¬ø¡[ºΩN]¿¡Ë©´s xmsLi»¡©´sV NRP¤Œ˝¡μR∂V¤…¡[ N][Õ‹[ˆ ∏R∂W™´sV¨s \lLiªRΩVáV ™yF°∏R∂WLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV, ªRΩWªRΩW™´sVLi˙ªRΩLigS B¬ø¡[Ë ¨sÆ™s[μj∂NRPáª][ xqsLji|ms »Ì¡NRPVLi≤y, C {qs«¡©±sÕ‹[gSÆ©s[ ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi @Liμj∂ Liøyá¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Fs˙LRiZaP[≈¡L`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. FsNRPLSNRPV 18 Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá xmsLji•¶¶¶LRiLi @Liμj∂Liøyá©yıLRiV. Àÿμ≥j∂ªRΩ \lLiªyLigS¨sı AμR∂VN][™yá¨s xqs*ªRΩLi˙ªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ N][LSLRiV. ©´sxtÌsQLi @LiøR¡©yNRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqslLi[* ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ≠s«¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

@F°x§¶¶¶Ã¡NRPV ªy≠s™Ø[*μÙR∂V! ¿¡©´sı ¿¡©´sı xmnsVL<Rifl·Ã¡NRPV, @F°x§¶¶¶Ã¡NRPV F°™´sμÙR∂¨s, ˙gS™´sV iLiÕ‹[ NRP÷¡zqs DLi¤…¡[Æ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV ™´soªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV xqsWxmsLjiLic¤…¡cÆ≤∂Li…fi LS™´sVNRPXxtÒsQ∏R∂V˘ @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi lLiLi«¡Õfi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ry…ÿxmspL`i ˙gS™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ry…ÿxmspL`iÕ‹[ BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚá ™´sVμ≥R∂˘ xmnsVL<Rifl·Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V «¡LjigS∏R∂V¨s, @F°x§¶¶¶Ã¡NRPV F°™´s≤R∂Liª][ @μj∂ NSxqsÚ |msμÙR∂μR∂LiVVLiμR∂©yıLRiV. ˙gS™´sV |msμÙR∂áV BLRiV™´sLÊSá ™yLji¨s aSLiºΩLixms¬ø¡[aSLRi¨s, ™yLjiNTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLjizqÛsªRΩVá μR∂XuÌy˘ —¡Õ˝ÿÕ‹[ BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´s «¡LRigRi≤R∂Li xqsLjiNS μR∂ ©yıLRiV. ™´sW ˙gS™´sVLi zmsáVxqsVÚLiμR∂Æ©s[ NSLRi˘˙NRP ™´sW¨sı GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs ˙gS™´sVLi Õ‹[ @¨sı ™´sVªyá ™yLji¨s GNRPLi ¬ø¡[∏R∂W á¨s Fs{qsˆ zmsáVxmso¨søyËLRiV. «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´sá ºdΩLRiV ©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV.™´sVVLiμR∂xqsVÚgS xqsLixmnsV »¡©´sNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s ≠s™yμyxqsˆμR∂ BLi…”¡ ¨sLS¯ flÿ¨sı Fs{qsˆ xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRi iLi ™´sVXªRΩV¨s NRPV»¡VciLiÀÿ¨sı A∏R∂V©´s xmsLS™´sVLji+ LiøyLRiV. ™´sVL][™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ Fy »¡Vc zmsZNP…fi N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡Fy LRiV. F°÷d¡xqsV}qÌsxtsQ©±sNRPV J NS¨s}qÌs ¡VÕfi©´sV ªRΩ*LRiÕ‹[ ZNP[…ÿLiVVryÚ™´sV©yıLRiV. Fs{qsˆ Æ™sLi»¡ JFs£qs≤U∂ xqsVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂V, ≤U∂ Fs{qsˆ xqsLjiªRΩ, lLiLi«¡Õfi, Fs≤R∂xms ÷˝¡, Fs\|qs#= áV $μ≥R∂L`ilLi≤ÔT∂, NRPXxtÒsQ D©yıLRiV.À‹[μ≥R∂©±s : BNRP ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s xms»Ì¡flÿáª][ Fy»¡Vc xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ˙xmsºΩÆ©sá aSLiºΩNRP≠sV…‘¡c xqs™´sWÆ ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s Fs{qsˆ LS™´sVNRPXxtÒsQ∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi À‹[μ≥R∂©±s Fs£qs|§¶¶¶ø`¡ ™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂V A™´sLRifl·Õ‹[ aSLiºΩNRP≠sV …‘¡c xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sVV ≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡\lLi©´s Fs{qsˆ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW aSLiºΩNRP≠sV…‘¡c xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ @LiμR∂LRiW NRP÷¡zqs ™´sW…˝ÿ ≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[xqsVÚ©yı ™´sV©yıLRiV. ≤U∂“¡{ms AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsºdΩ Æ©sá xqs™´sWÆ™s[aS áV DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV.˙xms«¡Ã¡ N][ fl·Li Õ‹[ AÕ‹[¿¡Li¿¡ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li «¡Ljigji LiμR∂©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, xqsLigSlLi≤ÔT∂, @Ã˝¡L˝Ri Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ aSLiºΩ NRP≠sV…‘¡c xqs™´sWÆ™s[aSáV G LSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ™´sVªRΩ ry™´sVLRixqs˘Liª][ Fy»¡Vc BªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV æªΩáVxqsVNRPV Æ©s[LiμR∂V ZNP[©´s©yıLRiV.


˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı ˙xms«ÿ˙xms¥R∂Li ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô):CryLji ªygRiV¨dsLRiV, ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω, «ÿºdΩ∏R∂V ˙gS≠dsVfl· DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi, Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂, AL][gRi˘aS≈¡ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms ˙xms«ÿxms¥R∂LiÕ‹[ øR¡LjiËLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. C Æ™s[VLRiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáª][ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sVVZNP[ÚaRP*LRiLS™´so Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqs≠dsVORPQ «¡LjiFyLRiV. ˙xmsºΩL][«¡Ÿ INRP ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ©yáV\lgiμR∂V ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xms«ÿxms¥R∂Li xqsÀ≥œ¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C Æ©sá 16 ©´sVLi¿¡ Æ™s[V 5 ™´sLRiNRPV ˙xms«ÿxms¥y¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. ºdΩ˙™´s ™´sL<SÀ≥ÿ™´sLiª][ 59 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[©´sW ºdΩ˙™´s NRPLRi™´so xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤ÔyLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPLRi™´so xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV \|qsªRΩLi Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV.C

ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ˙xms«ÿxms¥R∂Li ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li NRPºΩÚ≠dsVμR∂ ry™´sVV @Æ©s[ ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË.@LiVVæªΩ[ ºdΩ˙™´s ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ N]LRiªRΩ FsμR∂VL]‰Li»¡Vc©´sı ˙gS™´sWá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ ªyªy‰÷¡NRP ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s xqsLRixmnsLSNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV @xmsˆVÆ≤∂[ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. A ˙gS™´sV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı ™´s˘™´sry∏R∂V À‹[L˝Ri©´sV @ÆμÙ∂NRPV ºdΩxqsVNRPV¨s N]LiªRΩÆ™s[VLRic\ZNPc©y ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV ºdΩlLi[Ë ˙xms∏R∂VªyıáV Æ™sVVμR∂áV|ms…ÌÿLRiV. NRPLRiV™´so ÀÿLji©´s xms≤T∂©´s \lLiªRΩVáNRPV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V©´sV©´sı B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ ≠s™´sLSá©´sV ˙gS™´sVxqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡©´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xms«ÿxms¥R∂Li xqs«ÿ™´sogS rylgi[LiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @¨sı øR¡LRi˘Ã¡©´sV ºdΩxqsVNRPVLi»¡Vc©´sıμj∂. @LiVVæªΩ[ NRPLRi™´so xqs•¶¶¶∏R∂VLi, ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘, ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá\|ms ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡}msLiμR∂VNRPV ™y™´sVxmsOSQáV, …‘¡c≤U∂{ms zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLiVV.

xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVá  ¡XLiμR∂Li DμR∂∏R∂VLi Fs¨s≠sVμj∂ gRiLi»¡Ã¡ZNP[ A∏R∂W ˙gS™´sWáNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[Õÿ LRiW…fi™´sW˘£msáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. ©yáVgRiV FyªRΩ™y…”¡ª][Fy»¡Vc N]ªRΩÚgS GLRiˆ≤T∂©´s ™´sVW≤R∂V ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡cáV, INRP ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩ, @¨sı ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáՋ[ ˙xms«ÿxms¥R∂Li xqsÀ≥œ¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. @LiaSáV Fs©Ø[ı D©yı ªygRiV¨dsLRiV, ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS xqs™´sVxqs˘¤Õ¡[ ˙xmsμ≥y©´sLigS øR¡LRiËNRPV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri N]μÙk∂ Æ™s◊˝¡ ©y©yºΩxmsˆÃ¡V xms≤R∂VªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡©´sVLi¿¡ ºdΩ˙™´s ¨sLRixqs©´sáV FsμR∂VLRiVNSNRP ªRΩxmsˆμR∂V.B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂NTP @L>RiV\¤Õ¡©´s \lLiªRΩVá «ÿ’¡ªy©´sV, ™yLjiNTP¬ø¡[Ë xqs’¡=≤U∂ r~™´sVV¯ ≠s™´sLSá ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV A∏R∂W ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, 15 @Á|æ˝Ÿ 2012

BNRP ˙xmsºΩÆ©sÕÿ aSLiºΩ ø£$T{Ï

xqs™´sWÆ™s[aSáV: Fs{qsˆ

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô): BNRP ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s xms»Ì¡flÿáª][ Fy»¡Vc xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ˙xmsºΩÆ©sá aSLiºΩNRP≠sV…‘¡c xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s Fs{qsˆ LS™´sVNRPXxtÒsQ∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. ≤U∂“¡{ms AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsºdΩ Æ©sá xqs™´sWÆ™s[aSáV DLi…ÿ ∏R∂V©yıLRiV. ¿¡©´sı ¿¡©´sı xmnsVL<Rifl·Ã¡NRPV, @F°x §¶¶¶Ã¡NRPV F°™´sμÙR∂¨s, ˙gS™´sVLiÕ‹[ NRP÷¡zqs DLi¤…¡[Æ©s[ @’≥¡ ™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s@©yıLRiV.™´sW ˙gS™´sVLi zmsáVxqsVÚLiμR∂Æ©s[ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs ˙gS™´sVLi Õ‹[ @¨sı ™´sVªyá ™yLji¨s GNRPLi ¬ø¡[∏R∂W á¨s Fs{qsˆ zmsáVxmso¨søyËLRiV. lLiLi«¡Õfi ™´sVLi≤R∂áLi ry…ÿxmspL`iÕ‹[ BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚá ™´sVμ≥R∂˘ xmnsVL<Rifl·Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V «¡LjigS∏R∂V¨s, @F°x§¶¶¶Ã¡NRPV F°™´s≤R∂Liª][ @μj∂ NSxqsÚ |msμÙR∂μR∂LiVVLiμR∂©yıLRiV. ˙gS™´sV |msμÙR∂áV BLRiV™´sLÊSá ™yLji¨s aSLiºΩLixms¬ø¡[aSLRi¨s, ™yLjiNTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLjizqÛsªRΩVá μR∂XuÌy˘ —¡Õ˝ÿÕ‹[ BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´s «¡LRigRi≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´sá ºdΩLRiV©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsV NRPV©yıLRiV.™´sVVLiμR∂xqsVÚgS xqsLixmnsV»¡©´sNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s ≠s™yμyxqsˆμR∂ BLi…”¡ ¨sLS¯flÿ¨sı Fs{qsˆ xmsLjibdP÷¡ LiøyLRiV. À‹[μ≥R∂©±s Fs£qs|§¶¶¶ø`¡ ™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂V A™´sLRifl·Õ‹[ aSLiºΩNRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶ ¶LiøyLRiV.˙xms«¡Ã¡ N][fl·LiÕ‹[ AÕ‹[¿¡Li¿¡ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂ LSÀÿμ`∂, xqsLigSlLi≤ÔT∂, @Ã˝¡L˝Ri Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ aSLiºΩ NRP≠sV…‘¡c xqs™´sWÆ™s[aSáV G LSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ™´sVªRΩ ry™´sVLRixqs˘Liª][ Fy»¡Vc BªRΩLRixqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂V ZNP[©´s©yıLRiV. ≠ds…”¡™´sÃ˝¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiF~Liμj∂Liøyá©´sıÆμ∂[ áORPQ ˘™´sV ©yıLRiV.

LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©´sı …”¡≤T∂zms @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô): @©´sLiªRΩ Õ‹[ «¡Ljilgi[ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms μR∂WxqsV NRPVF°ª][Liμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS NSLi˙lgi£qs, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsá @≠s¨dsæªΩ[ ˙xmsμ≥y©´sLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ rÛy¨sNRP Æ©s[ªRΩáV μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LS∏R∂V μR∂VLÊRiLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms ©y∏R∂VNRPVáV ˙xmsøyLS¨sı ˙FyLRiLi ’≥¡LiøyLRiV. ˙xms«ÿ xqsLiZOP[Q™´sW¨sı ≠sxqs¯LjiLi¿¡©´s NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @≠s¨dsºΩ E’¡Õ‹[ NRPWLRiVNRPV F°LiVVLiμR∂¨s FsÆ™sV¯÷d¡= Æ™sV»Ì¡V g][≠sLiμR∂l Li≤ÔT∂,¨s π∏∂W«¡NRP ™´sLÊRiLi B©±søyL`Íi μk∂xmsN`PlLi≤ÔT∂ áV ≠s™´sVLji+ LiøyLRiV. ™yLjiμÙR∂LRiW, ™yLjiª][ Fy»¡V FyLÌki NSLRi˘ NRPLRiÚáV D™´sV¯≤T∂gS ˙xmsøyLRi LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS |msLjigji©´s μ≥R∂LRiá©´sV NRPW≤y ™yLRiV ˙xmsryÚ≠sxqsVÚ©yıLRiV.˙xmsxqsVÚªRΩLi \Æ™sFs £qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @À≥œ¡˘LÛji NRPLRiV™´s∏R∂W˘≤R∂©yıLRiV. LS∏R∂VμR∂VLÊRiLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms ≠s«¡∏R∂VLi ªRΩ¥R∂˘™´sV©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂V Àÿ»¡VcÕ‹[ ™´soLi»¡W }qs™´s¬ø¡[}qs™yLjiÆ©s[ Dxms Fs¨sıNRP Õ˝‹[ lgi÷¡zmsLiøyá¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ NSxmso LS™´sVøR¡Li˙μy lLi≤ÔT∂ F°…‘¡NTP ≠s™´sVV≈¡ªRΩ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤y¨sı ™yLRiV C ≠sμ≥R∂LigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV }qs™´s¬ø¡ [∏R∂Wá©´sı AÕ‹[øR¡©´s NSLi˙lgi£qs ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ™´sVLi˙ªRΩVáV @≠s¨dsºΩ xmsLRiVáVgS NUPLjiÚ gRi≤T∂LiøyLRi ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs Fs¨s≠sVÆμ∂[Œœ¡˛ Fyá©´sÕ‹[ ¬ø¡[zqs©´s @’≥¡™´sXμÙj∂ aRPW©´s˘™´sV©yıLRiV. ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá μ≥R∂LRiáV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |mnsWLRiLigS ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. gS˘£qs, |ms˙…‹[Õfi, ≤U∂«¡Õfi μ≥R∂LRiáV ¤Õ¡NRP‰¤Õ¡[©´s¨sı ryL˝RiV |msLi¿¡ ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡\|ms À≥ÿLS¨sı Æ™sWFyLRi¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Dxms¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVW≤][ rÛy©´sÆ™s[V©´s©yıLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV NSxmso LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ INRP‰…‘¡ Æ©s[LRiÆ™s[LRiˤա[μR∂¨s A L][zmsLiøyLRiV. B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV Æ©s[LRiÆ™s[LSËá¨s J ˙gS™´sV ˙xms«¡Ã¡V A∏R∂V©´sVı ¨sáμk∂}qsÚ ©y ™´sμÙR∂ G™´sVVLiμj∂ ¬ø¡≤ÔU∂  ¡¨s∏R∂W©±s ªRΩFyˆ @¨s xqs™´sWμ≥y©´sV≠sVøyËLRi©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. C ryLji A∏R∂V©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡c ¬ø¡[}qsÚ ¬ø¡ ≤ÔU∂,  ¡¨s∏R∂W©±s©´sV NRPW≤R∂ ˙xms«¡Ã¡V Õÿ NRPV‰Li…ÿLRi¨s @©yıLRiV.

˙xms«ÿxmsμ≥R∂Li ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPV ˙xms«ÿ™yfl”· LRiμÙR∂V: NRP¤Õ¡NÌRPL`i NRPLkiLi©´sgRiL`i, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xms«ÿ xms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV @LiμR∂LRiW ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sV D©´sıLiμR∂V©´s C Æ©sá 16©´sVLi≤T∂ ˙xms«ÿxms¥R∂Li ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPW ˙xms«ÿ™yfl”· NSLRi˘˙NRP™´sVLi, ≤R∂∏R∂VÕfi ∏R∂VV™´sL`i NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLRi˘˙NRP™´sVLi DLi≤R∂μR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªRΩ xqs ¡LS*Õfi æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©sá 15 ©´sVLi≤T∂ Æ™s[V 5 ™´sLRiNRPW —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xms«ÿ xms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, @μ≥j∂NSLRiVáV C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ˙gS™´sWáNRPV Æ™sŒ˝œ¡»¡Li «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s, C μR∂XuÌy˘ C Æ©sá 16,23,30 æªΩ[μk∂áՋ[ ˙xmsºΩ r°™´sV™yLRiLi ™´sVLi≤R∂á, ≤T∂≠s«¡©±s, —¡Õ˝ÿ rÛyLiVVÕ‹[ «¡Ljilgi[ ˙xms«ÿ ™yfl”· NSLRi˘˙NRP™´sVLi DLi≤R∂μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xms«¡Ã¡ LiμR∂LRiW gRi™´sV¨sLiøyá¨s, G\Æμ∂©´s ≠s«Ï¡xmsoÚáVLi¤…¡[ ™y…”¡¨s ˙xms«ÿxms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ˙gS™´sW¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP æªΩ[™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

ù|s¡Tπø &ûç|”d”æ düe÷y˚X¯+ #·]Ã+∫+~ Á|üC≤|ü<∏ä+ ‘Ós¡˝Ò∫+~ Áb˛≥ø±˝Ÿ $yê<ä+ ∫e]øÏ rsêàì+∫+~ _ÄsYõm|òt j·÷ø£åHé bÕ¢Hé ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û) :sêuÀe⁄ 5 dü+e‘·‡sê\≈£î >±qT yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~› ø√dü+ #˚|ü{≤º*‡q |üqT\≈£î ì<ÛäT\ eT+p] ø√dü+ ô|{Ϻ+~ õ˝≤¢ Á|üD≤[ø£ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ ø±ì #·]Ã+∫+~ Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ m˝≤ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷˝Àqì nsTT‘˚ ‘Ós¡˝Ò∫+~ e÷Á‘·+ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ Áb˛{Àø±˝Ÿ $yê<ä+.∫e]øÏ _ÄsYõm|òt 5 dü+e‘·‡sê\ j·÷ø£åHé bÕ¢Hé≈£î ‹sêàD+ #˚XÊs¡T.X¯ìyês¡+ Á|ü>∑‹ uÛÑeHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ Á|üD≤[ø£ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑>± yê–«yê<ë\T, ìs¡düq\T, »yêãT <ë]‘·q+ô|’ eT+&çbÕ≥T‘√ düe÷y˚X¯+ eTT–dæ+~.Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ H˚s¡T>± ‘Ó\TdüTø=ì |ü]wüÿ] +#·&ÜìøÏ á HÓ\ 16 qT+&ç Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·s¡|ü⁄q n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á| ü‹ì<ÛäT\T q&ÉT#·Tø√yê*‡q $~Û$<ëHê\qT ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± sêÁwüº uÛ≤Ø eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊU≤eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ Vü‰»¬s’ j·÷´s¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY n<Ûä´ø£å‘·q »]–q &ç|ædæ düe÷y˚X¯+˝À C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+, Á>±MTD, |ü≥ºD Á‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê, 7 >∑+≥\ ñ∫‘· $<äT´‘Y, yÓ’<ä´+, Äs¡>√´+, eTVæ≤fi¯\T, ¬s’‘·T\≈£î bÕe˝≤ e&û¶, kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘· |æ+#·Hé\T, πswüHéø±s¡T¶\ düeTdü´\T, ¬s’‘·T \≈£î ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&ç ø£+ô|˙, ø=‘·Ô <Ûäs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D, dü<äs¡Hé ø±´+|ü⁄, Ç+~s¡eTà Ç+&É¢ ìsêàD+ ø√dü+ s¡TD dü<äTbÕj·T+, _\T¢\ #Ó*¢+|ü⁄ô|’ düe÷y˚X¯+˝À #·s¡Ã≈£î e#êà sTT.ñbÕ~ÛVü‰MT‘√ ≈£L©\≈£î ø£˙dü+ 50 s√E\ |üì ø£*Œ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\qT rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY düuÛÑ <äèwæºøÏ rdüTø£#êÃs¡T.n+<äT≈£î Ç]π> wüHé˝Àì |ü\T |üqT\qT >∑T]Ô+ #·qTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.Á>±MTD Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çì m<äTs=ÿe&ÜìøÏ Ç+#êsY® $TìwüºsY ì<ÛäT\ qT+&ç dü>∑uÛ≤>∑+, ìjÓ÷» ø£esêZ\ myÓTà˝Ò´\ n_Ûeè~› ì<ÛäT\ qT+&ç dü>∑uÛ≤>±ìï Ks¡Tà #˚dæ Á‘ê>∑T˙{Ï ìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü≥ºqT Hêïs¡T.Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\ô|’ |ü\Te÷s¡T¢ #Ó|æŒq|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´ <√s¡DÏì eVæ≤düTÔHêïs¡ì düe÷y˚X¯+ <äèwæºøÏ XÊdüq düuÛÑT´\T, XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T rdüT≈£îe#êÃs¡T.Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ rπsÃ+<äT≈£î eT]ìï ì<ÛäT\T ‘Ó#˚à $<Ûä+>± dü+ã+~Û‘· eT+Á‹‘√ #·]ÃkÕÔqì eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ Vü‰MT Ç#êÃs¡T.düTe÷s¡T 7 qïs¡ ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\‘√ Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#˚+<äT≈£î $$<Ûä #·s¡´\T rs¡düT≈£î+≥Tqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.Á‘ê>∑T˙{Ï ìyês¡D ø√dü+ ø√≥T¢ yÓ∫ÃdüTÔqï dü‘·Œ*‘ê\T

sêe&É+ ˝Ò<äì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó\T|ü>± nedüs¡+ ñqï #√≥ ‘·≈£îÿe ì<ÛäT\qT πø{≤sTTdü÷Ô nedüs¡+ ˝Òì #√≥ m≈£îÿe ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#˚ $<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\T ìy˚~ø£\T ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T.Á|üC≤|ü<∏ä+˝À πswüHéø± s¡T¶\˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]+#˚ $<Ûä+>± Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+ ~+#ê\ì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T.|æ+#·Hé\ |ü+|æD°˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT Á|ü»\T ì\<˚X‚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ mìïø£\ ø√dü+ ÇcÕºsê»´+>± |æ+#Û·Hé\qT |ü+|æD° #˚dæ Á|üdüTÔ‘·+ b˛‘·ô|≥º&É+ n~ e÷ bÕ*≥ XÊ|ü+>± e÷s¡T‘·T+<äì XÊdüq düuÛÑT´\ ôVA<ë˝À Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ yÓ[flq |æ+#Û·Hé<ës¡T\T ‘·eTqT ì\BdüTÔHêïs¡ì ø±e÷¬s&ç¶, m˝≤¢¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´\T >∑+|ü >√es¡úHé @qT>∑T s¡M+<ÛäsY¬s&ç¶ düe÷y˚X¯+˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T.dü<äs¡Hé ø±´+|ü⁄\ ù|s¡T‘√ n+>∑yÓ’ø£\´+ ñqï |æ+#Û·Hé<ës¡T\qT ‘=\–dü÷Ô nqs¡TΩ\≈£î n+<ä#˚ùd $<Ûä+>± &Üø£ºsY\T Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡ì yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.Ç+~s¡eTà _\T¢\ #Ó*¢+|ü⁄˝À rÁe C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.∫es¡>± e÷J\T Á>±e÷\˝À Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq\T, ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T #˚dü÷Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüq düuÛÑT´\yÓTÆq ‘·eTqT n>ös¡|üs¡TdüTÔHêïs¡ì Á|üC≤kÕ«eT´+˝À HÓ’‹ø£ $\Te\≈£î ‹˝À<äø±\T Ç#˚à $<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ e+≥bÕ&ÉT‘·THêïs¡ì XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T, XÊdüq düuÛÑT´\T rÁe+>± $eT]Ù+#ês¡T.B+‘√ >∑+|ü>√es¡úHé‘√ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY eT<Ûä´ rÁe yê–«yê<ä+ #√≥T #˚düTø√e&É+ Áb˛{Àø±˝Ÿ bÕ{Ï+#·ì yê]ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó˝≤Œs¡T.á $wüj·TyÓTÆ eT+Á‹ düŒ+~+#ê\ì XÊdüq eT+&É\ düuÛÑT´\T n]¬ø\ qsꇬs&ç¶ $õ>ö&é |ü≥Tºã≥º>± n~Hê |ü]~Û˝À ø±<äì ø£˝…ø£ºsY #·÷düT≈£î+{≤&Éì düTìï‘·+>± ‘·|ü≈£îHêïs¡T.Á|üC≤|ü<∏ä+˝À #˚|ü≥ºuÀj˚T X¯+KTkÕú|üq\≈£î XÊdüq düuÛÑT´\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\ì nsTT‘˚ Á|ü‹ #√≥ eT+Á‹>±s¡T X¯+KTkÕú|üq\T #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq qT+&ç nqTeT‹ e#˚Ã+‘· es¡≈£î y˚∫ ñ+&Ü\ì n~Ûø±s¡T ‘·eT≈£î #Ó|üŒ&É+ õ˝≤¢˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± q÷‘·q |ü+‘ê≈£î Áoø±s¡+ #·T≥º&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T.eT+Á‹ X¯+KTkÕú|üq\T #˚j·T&É+ ‘·eT≈£î m≥Te+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì nsTT‘˚ ‘·eT≈£î ≈£L&Ü neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì XÊdüq düuÛÑT´\T ø√s¡>± 9 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ e÷Á‘·y˚T ˇø=ø£ÿ |üìøÏ eT+Á‹ X¯+≈£îkÕú|üq #˚kÕÔs¡ì $T–‘ê |üqT\≈£î XÊdüq düuÛÑT´\‘√H˚ X¯+KTkÕú|üq #˚sTTkÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY Vü‰MT Ç#êÃs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À Á|üuÛÑT‘·« $|t $s¡ãÁ~ nì˝Ÿ, n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Áosê+¬s&ç¶, @mdt|æ sê»≈£îe÷], C…&é|ædæÇy√ ø£ècÕí¬s&綑√bÕ≥T XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T $õ>ö&é, n]¬ø\ qsꇬs&ç¶, sêCÒX¯«sY, XÊdüq düuÛÑT´\T jÓT+&É\, >∑+|ü >√es¡úHé, Vü≤qTeT+‘Ywæ+&˚, m+|æ eT<ÛäTj·÷wæÿ>ö&é‘√bÕ≥T n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¿¡øR¡VË lLi[xmsoªRΩV©´sı \Æ™sFs£qs ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi

Fs»¡W æªΩ[áVËN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©´sı Æ©s[ªRΩáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,@Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô): μj∂™´sLigRiªRΩ \Æ™sFs£qs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qsÕ‹[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sáN]Liμj∂. ≠s™´sVLji+}qsÚ ™´sVLi¿¡μy , ELRiVNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μy @©´sı μ≥][LRifl”·Õ‹[ EgjixqsÕÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV \Æμ≥∂LRi˘Li ¬ø¡[zqs \Æ™sFs£qs©´sV xmnsW»¡VgS ≠s™´sVLji+xqsVÚLi¤…¡[ ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV \Æ™sFs£qs Fsxmsˆ…”¡NUP NSLi˙lgi£qs ™yÆ≤∂[©´s¨s xqs™´sVLÛjiLi øR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂uÌy©´sLi AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNS @©´sı»˝¡V N]LiμR∂LRiV μR∂WNRPV≤R∂VÆ©s[ ˙xmsμR∂Lji+x qsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V AxqsNTPÚNRPLRi\Æ™sV©´s øR¡LRiË rygRiVªRΩV©´sıμj∂.{qs*∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi N]ªRΩÚ xmsoLiªRΩáV ª]NTP‰, ™´s©´sLRiVá μ][zms≤U∂NTP ªRΩáVxmsoáV ÀÿL˝S æªΩLji¿¡, ˙xms™´sW μR∂™´saSªRΩVÚ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s \Æ™s.Fs£qs. À‹™´sV¯©´sV Æ©sºΩÚ©´s |ms»Ì¡VN]¨s ElLi[gSÕÿ ™´sμÙy @Æ©s[ xqsLiμj∂gÙRiLi A FyLÌki¨s {ms≤T∂xqsVÚ©´sıμj∂. \Æ™s.Fs£qs.©´sV ™´sμj∂÷¡|ms…Ì”¡ «¡gRi©±s ZNP[Li˙μR∂LigSÆ©s[ μR∂LS˘xmsoÚ «¡LRixms≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´s™´sLÊRiLi ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂\|ms xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li NRPáVgRiVªRΩV©´sıμj∂. «¡gRi©±s©´sV LS«¡NUP∏R∂VLigS NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @≠s¨dsºΩ\|ms μR∂LS˘xmsoÚ «¡LRixms≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi ˙xms∏R∂VºΩı xqsVÚ©´sıμj∂ ªRΩxmsˆ ¨s«¡LigS @≠s¨dsºΩ¨s ¨sLRiW¯÷¡ Liøyá©´sı AxqsNTPÚ ¤Õ¡[μR∂Æ©s[μj∂ xqsˆxtÌsQLi @™´soª][Liμj∂. «¡gRi©±s G ORPQfl·LiÕ‹[ LS“¡xms≤T∂©y NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi A∏R∂V©´s©´sV NSFy≤R∂≤y¨sNTP zqsμÙR∂xms≤R∂™´søR¡Ë©´sı xqsLiZNP[ ªyáV NRPW≤y D©yıLiVV. NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂V NRPªy*¨sNTP LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xqs*øR¡ËÈQ\Æ™sV©´s Fyá©´s @Liμj∂LiøyáƩs[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[μR∂V. INRPÆ™s[Œœ¡ @LiªRΩ g]xmsˆ AÕ‹[øR¡Æ©s[ DLi¤…¡[, \Æ™s.Fs£qs. @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤T∂©´sxmsˆVÆ≤∂[ øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPVÆ©s[μj∂. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ FsNRP‰≤y¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NRPV©yı NRP≠sVxtsQ©±sáNRPV NRPNRPV‰QQLjiÚ xms≤T∂ NSáV™´sáV ªRΩ≠s*Li¿¡©´s xmnsV©´sªRΩ \Æ™s.Fs£qs. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sμj∂. \Æ™s.Fs£qs. xmnsV©´sNSLS˘Ã¡©´sV NSg`i NRP≤T∂gjiFylLi[zqs©´s ºdΩLRiV ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ˝‹[ øR¡W≤R∂™´søR¡VË. C ≠sxtsQ∏R∂VLi NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áNRPV NS¨ds, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáNRPV NS¨ds æªΩ÷¡∏R∂VLiÆμ∂[≠dsV NSμR∂V. @LiVV©y «¡gRi©±s\|ms @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı

NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV \Æ™s.Fs£qs.©´sV D}msOTPQLiøR¡≤R∂Li ≠s¿¡˙ªRΩLigS D©´sıμj∂. N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá @≠s¨dsºΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP æªΩáV™´sNRPVLi≤y A∏R∂V©´s ªRΩ©´s∏R∂VV≤T∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ rygRiVªRΩVLiμy? rygjiæªΩ[ @LiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS D©´sı ™´s˘QQNTPÚ \Æ©sºΩNRPLigSÆ©s[ NSμR∂V, øR¡»Ì¡xmsLRiLigS Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøy÷¡=LiÆμ∂[. «¡gRi©±s©´sV ™´sW˙ªRΩLi ªRΩxmsˆV xms≤R∂VªRΩW \Æ™s.Fs£qs. LS«¡ZaP[≈¡L`i lLi≤ÔT∂NTP @μj∂ æªΩ÷¡}qs «¡LjigjiLiμy @Æ©s[μj∂ μR∂LS˘xmsoÚ «¡LjigjiæªΩ[ NS¨ds Æ™sÃ˝¡≤T∂NSμR∂¨s, LRiV«¡Ÿ™´sπ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPV μ][ztsQ @©´sNRPW≤R∂μR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ≠sLiªRΩgS D©´sıμj∂. Æ©s[LRiLi LRiV«¡Ÿ™´so NS™yáLi¤…¡[, Æ™sVVªRΩÚLi @≠s¨dsºΩNTP ™´sVWá≠sLS»Ì¡Vc @LiVV©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ rÛy©´sLiÕ‹[¨s ™´s˘QQNTPÚQ\|msÆ©s[ μR∂LS˘xmsoÚ «¡LRigS÷¡= DLiμj∂ .\Æ™s.Fs£qs. ™´sVLRifl·Li ªRΩLRiV™yªRΩ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW÷¡F°NRPW≤R∂μR∂¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @μ≥j∂uÓy©´s™´sLÊRiLi AÕ‹[¿¡Li¿¡LiμR∂©´sıμj∂ BxmsˆV≤R∂V @LÛRiLi @™´soª][Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V ALi˙μ≥R∂Õ‹[ «¡Ljilgi[ Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ «¡gRi©±s©´sV FsμR∂VL][‰™´s≤R∂Li Fs…˝ÿ @Æ©s[Æμ∂[ FyLÌki AÕ‹[¿¡xqsVÚ©´sıμj∂. rÛy¨sNRP, xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixqÛsáNRPV «¡Ljilgi[ Fs¨sıNRPáV NRPW≤y FyLÌki ©y∏R∂VNRPªy*¨sı À≥œ¡∏R∂V|ms≤R∂VªRΩV©´sıLiVV. FyLÌki ™´sV©´sVgRi≤R∂ZNP[ ™´sVVxmsˆV ™y…”¡÷˝¡©´s C μR∂VzqÛsºΩÕ‹[ NRPW≤y@μ≥j∂uÓy©´s™´sLÊS¨sNTP «Ïÿ©Ø[μR∂∏R∂VLi NRPágRiNRP F°™´s≤R∂Li AaRPËLRi˘LigS D©´sıμj∂. Bxmsˆ…”¡NUP @≠s¨dsºΩNTP ™´sWLRiV}msLRiVgS ¨s÷¡¿¡©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡≤y¨sNTP Æ™s©´sVNS≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. «¡gRi©±s©´sV áORPQ ˘Li gS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s {qs’d¡H μR∂LS˘xmsoÚ NRPW≤yrygRiVªRΩV©´sıμj∂. ªRΩLi˙≤T∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS D©´sıxmsˆV≤R∂V ªRΩ©´s∏R∂VV≤T∂ xqsLixqÛsÕ˝‹[ @©´sV™´sW©yxqsˆμR∂ LkiºΩÕ‹[ Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LSLiVV. À≥œ¡W™´sVVá ZNP[…ÿLiVVLixmso, |qs«fiá GLSˆ»¡Vc, \Æ™sV¨sLig`i ÷d¡«¡Ÿ ªRΩμj∂ªRΩLRi @˙NRP™´sWá ™´sVWáLigS FyáNRP ™´sVVhSá μ][{ms≤T∂ r~™´sVV¯ áORPQá N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá Æ™s[VLRi DLi»¡VLiμR∂¨s @LiøR¡©y. \Æ™sFs£qs @©´sVNRPWá FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sVVhS LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı NRPWág]≤R∂VªRΩVLiμR∂Æ©s[ À≥œ¡∏R∂VLiª][ @Æμ∂[

˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s, @Æμ∂[ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´s˘QQNTPÚNTP @μ≥j∂uÓy©´sLi xms»Ì¡Li NRP…Ì”¡LiμR∂Æ©s[μj∂ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. BxmsˆV≤R∂V©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáՋ[ @Æ©s[NRPVáV \Æ™s.Fs£qs. @≠s¨dsºΩ Fyá©´sÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVV¤Õ¡[. A ™´sVLi˙ªRΩV¤Õ¡[ B™yŒœ¡ \Æ™s.Fs£qs. À‹™´sV¯©´sV xms»Ì¡VcN]¨s ElLi[gSá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[, ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊS¨sNTP xqs™´sVztÌsQ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ DLi»¡VciLiμj∂. \Æ™s.Fs£qs. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ rygji©´s @≠s¨dsºΩNTP ªRΩ™´sV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩzmsˆLiøR¡VN][™´s≤R∂Li ryμ≥R∂˘Li NSμR∂V. \Æ™s.Fs£qs. Fyá©´sÕ‹[ @≠s¨dsºΩ\|ms μR∂LS˘xmsoÚ rygRiVªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠dsLRiV xqs*øR¡ËÈLiμR∂LigS xmsμR∂™´soá ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVN][ ™y÷¡=Liμj∂. ¤Õ¡[μy ≠dsLji¨s ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sÕ‹[ N]©´srygRi¨ds∏R∂VNRP F°™y÷¡=Liμj∂. xqsV˙{msLi N][LÌRiV ©´sVLi¿¡ ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLRiV™yªRΩ NRPW≤y ≠dsLRiV N]©´srygRi≤R∂Li À≥ÿ™´s˘Li NSμR∂V. 2004 Fs¨sıNRPáՋ[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xms»˝¡ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ, …‘¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ≠s«¡∏R∂VLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. NS¨ds A Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V \Æ™s.Fs£qs. FyμR∂∏R∂W™´spªRΩNRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSá ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV @©´sV™´sVºΩ B™´s*¤Õ¡[μR∂Æ©s[ AL][xms fl·Ã¡V D©yıLiVV. A ªRΩLRiV™yªRΩ NRPW≤y ©y∏R∂V NRPªRΩ*Li Aμ≥j∂xmsªRΩ˘™´sLÊSá N]™´sVV¯NSzqsLiμR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs xmsLjizqÛs ºΩ¨s øR¡NRP‰μj∂ÆμÙ∂[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+, ∏R∂VV™´s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂NTP @xmsˆgji ryÚLRiÆ©s[ ™yLRiÚáV ≠s©´s™´sxqsVÚ©yıLiVV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLiøR¡≤y¨sNTP LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªyıáV G≠ds xmns÷¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. @μj∂ @LiªRΩ xqsVáÀ≥œ¡Li NSμR∂V NRPW≤y. Fs¨sıNRPáՋ[ xmsLS«¡∏R∂VLi F~LiμR∂≤R∂Li Æ™s[LRiV, ˙xms«¡Ã¡Õ‹[ ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ©´sV N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Li Æ™s[LRiV. ©y∏R∂VNRPVá ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s ˙xms«¡Ã¡V aRPLiNTP}qsÚ, A FyLÌki aSaRP*ªRΩLigS xqs™´sWμ≥j∂ @™´soªRΩVLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl·Õ‹[, ALi˙μ≥R∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki B»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Æ©s[ FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sıμj∂.

˙NUP≤R∂á @’≥¡™´sX~ΔNTP ™´sVVLiμR∂VNRPV LS¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ©´sÕÊ‹Li≤R∂, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô):˙gS≠dsVfl· ˙NUP≤R∂áxms»˝¡ ≠sμy˘LÛRiVáV AxqsNTPÚ |msLiøR¡VN][™yá¨s ˙NUP≤y ˙xms™´sVV≈¡VáV zmsáVxmso¨søyËLRiV. ˙NUP≤R∂á ™´sÃ˝¡ ™y˘∏R∂V™´sVLiª][ Fy»¡V Æ™s[Vμ≥R∂xqsV= NRPW≤y |msLRiVgRiVªRΩLiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨sı FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV A»¡Õ˝‹[ ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøyá¨s xmsáV™´soLRiV ™y˘∏R∂W™´sV DFyμ≥y˘∏R∂VVáV N][LSLRiV. ˙xmsºΩ FyhRiaSáՋ[ ™y˘∏R∂W™´sV DFyμ≥y˘∏R∂VVáV DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩ{qsDN][™yá©yıLRiV. ˙NUP≤R∂á xms»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶r°ÚLiμR∂¨s, ˙gS≠dsVfl· ˙NUP≤yNSLRiVá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¿¡ \Æ©sxmsoflÿ˘¨sı Æ™s÷¡NTP ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ @≤R∂FyμR∂≤R∂Fy «¡Ljilgi[ ˙NUP≤yF°…‘¡Ã¡V DxmsNRPLjiryÚ∏R∂V©yıLRiV. . ˙xmsμ≥y©´sLigS @Li≤R∂L`i 16 ˙NUP≤yNSLRiVá FsLizmsNRP ˙xms˙NTP∏R∂V ¨sLRiLiªRΩLRiLigS ¬ø¡[xms…Ìÿá©yıLRiV. xmsμR∂•¶¶¶lLi[Œ˝œ¡ Õ‹[xmso ™´s∏R∂VxqsV

D©´sı ≠sμy˘LÛRiVáV, ¡≤T∂™´sWÆ©s[zqs©´s zmsÃ˝¡Ã¡V F°…‘¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[Õÿ ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BÕÿLi…”¡ CÆ™sLi…fi= «¡Ljigji©´sxmsˆV≤R∂V NRP¨dsxqs ˙xmsøyLRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y Æ™sVVNRPV‰ ¡≤T∂ ªRΩLiªRΩVgS ™´sVVgjiLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xmns÷¡ªRΩLi DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. C ≠sμ≥y©´sLi\|ms ˙NUP≤y DFyμ≥y˘∏R∂VVáV \|qsªRΩLi @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ NRP©´s ¡Lji¬ø¡[ ™yLji¨s LSxtÌsQ˚ rÛyLiVV ™´sLRiNRPV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı xqsLiNRPáˆLi ™´sVLi¿¡Æμ∂[ @LiVV©y μy¨sNTP ˙FyøR¡VLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøy÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. ≠ds…”¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms ≠sμy˘LÛRiVáV NRPW≤y LRiNRPLRiNSá xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV Æ™s÷¡ ¡V øR¡V˪RΩV©yıLRiV. FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ¨sμ≥R∂Vá N]LRiªRΩ ˙NUP≤y ry™´sV˙gji ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿáV øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

;s¡÷ÿsY Á>±eTdüuÛÑ˝À düeTdü´\ yÓ\T¢e

;s¡÷ÿsY, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ @sêŒ≥T #˚dæq Á>±eTdüuÛÑ˝À Á>±eT+˝À düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì, Á>±eT+˝À |ü+<äT\T, ≈£îø£ÿ\ u…&É<ä m≈£îÿe>± ñ+<äì Á>±eT+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq yê≥sY {≤´+ø£sY s¡o<äT |üÁ‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡ì &ÉãT“\T n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì, M~Û BbÕ\ eTs¡eT‘·TÔ˝À |ü+#êsTTr dæã“+~ rs¡T u≤>±˝Ò<äì Á>±eT e÷J ø±s¡´<ä]Ù \ø£å 14 y˚\ s¡÷bÕj·T\qT <äT]«ìjÓ÷>∑|üs¡#ês¡ì Äj·Tqô|’ &çdæ|æ <ë«sê $#ês¡D »]|æ+#ê\ì rsêàD+ #˚kÕs¡T.≈£îø£ÿ\qT, |ü+<äT\qT #·+ù|j·÷\ì rsêàq+ #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsYy√ b˛XË{Ϻ, ÄsY◊ dæ<ä›j·T´, Çy√ sêeTÁøÏwüí, ãdü«sêCŸ, qÁs¡ kÕsTT\T, s¡o<é Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´<é |òü÷‘·+‘√ e´øÏÔ eTè‹ ;s¡÷ÿsY, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì u§eTàHé<˚yé|ü*¢ Á>±eT+˝Àì Á>±eTdüTÔ&Ó’q ∫qï;eTj·T´(37) $<äT´‘Y XÊø˘‘√ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ;s¡÷ÿsY môd’‡ eT<ÛäTdüT<äHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ X¯óÁø£yês¡+ ‘·q |ü+≥bı˝≤ìøÏ yÓ[fl Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ø£¬s+≥T r>∑‘·–* ∫qï;eTj·T´ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ á $wüj·T+ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãq≥T¢ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ eT<ÛäTdüT<äHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ ;s¡÷ÿsY, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì uÀeTàHé<˚yé|ü*¢ Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ &Ü.u≤u≤kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± »s¡T|ü⁄ø√Hêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq #˚dæq ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À <ä[‘· Hêj·T≈£î\T, düs¡Œ+#Y, m+|æ{Ïdæ\T, Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± n+uÒ<äÿsY nø£ås¡ ÄVü≤«q>∑+≥ ;s¡÷ÿsY, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± n+uÒ<äÿsY nø£ås¡ >∑+≥ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Bì˝À uÛ≤>∑+>± Á>±eT+˝Àì ejÓ÷»q $<ä´ πø+Á<ë\ e<ä› nø£ås¡ C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚dæ 5 ì.\ bÕ≥T >∑+≥qT yÓ÷–+#ês¡T.eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À ejÓ÷»q $<ä´ πø+Á<ë\≈£î |ü+|æD° nsTTq kÕe÷Á–ì Á>±eTdüTÔ\≈£î $e]+#ês¡T.ejÓ÷»q $<ë´ πø+Á<ë\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì ìs¡ø£åsêdüT´\T nø£åsêdüT´\T>± e÷sê\ì eT+&É\ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y ø√`Ä]¶H˚≥sY düTuÛ≤wt ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± nj·T´|üŒ kÕ«$T »qà~q y˚&ÉTø£\T ;s¡÷ÿsY, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì ¬s’‘·Tq>∑sY Á>±eT+˝À nj·T´|üŒ ùdedü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À nj·T´|üŒkÕ«$T »qà~q dü+<äs¡“+>± Á>±eT+˝À nj·T´|üŒ düìï<ëq+˝À $wüß´|üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Bì˝À uÛ≤>∑+>± $#˚Ãdæq uÛÑ≈£îÔ\+<ä]øÏ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑Ts¡TkÕ«eTT\T *+>∑+, MπsX¯+, eTT‘·´+¬s&ç¶, sêeTÁøÏwüí, yêdüT, n+»$≈£îe÷sY, Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

114.03 ø√≥¢‘√ _ÄsYõm|òt 5 dü+e‘·‡sê\ j·÷ø£åHé bÕ¢Hé ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):õ˝≤¢˝À 114.03 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ 2012`13 qT+&ç 2016`17 es¡≈£î 5 dü+e‘·‡sê\ ø±\ |ü]$T‹øÏ dü+ã+~Û+∫ _ÄsYõm|òt ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT õ˝≤¢ Á|üD≤[ø± ø£$T{° ÄyÓ÷<äeTT ø=s¡≈£î Á|ü‹bÕ~+#ês¡T.X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ Á|ü>∑‹uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À sêÁwüº uÛ≤Ø eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤e÷‘·T´\ n<Ûä´ø£å‘·q e#˚à 5 dü+e‘·‡s¡eTT\ _ÄsYõm|òt |üqT\¬ø’ Á|ü‹bÕ<äq\T düeT]Œ+∫ ‘·>∑T e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\‘√ á HÓ\ 15˝À>± #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ Á|ü‹bÕ~+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 718Á>±eT |ü+#êsTTr˝À¢ ô|<ä› m‘·TÔq uÛÑeHê\T, s¡Vü≤<ës¡T\T, eTTs¡T>∑T ø±\Te\ ìsêàD+ ‘·~‘·s¡ |üqT\qT 5 dü+e‘·‡sê˝À¢ n_Ûeè~› #˚düTø√e&ÜìøÏ á Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#·ã&ç+<äì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T.2012`13 dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î 22 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T õ˝≤¢≈£î eT+ps¡T nj˚T´ neø±X¯eTT+<äì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢˝À 236 <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T &ç.es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.eT]ìï ø=qT>√\T πø+Á<ë\T nedüs¡yÓTÆ‘˚ dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢≈£î ‘Ó*j·T#˚ùdÔ nedüsê\ø£qT>∑TD+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+m˝Ÿdæ\T sêCÒX¯«sYsêe⁄, n]¬ø\ qsꇬs&ç¶, $õ>ö&é, m+m˝Ÿ@\T jÓT+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD, >∑+|ü >√es¡úHé, @qT>∑T s¡M+<äsY¬s&ç¶, Vü≤qTeT+‘·T wæ+&˚, n<äq|ü⁄ CÒdæ Áosê+¬s&ç¶, n<äq|ü⁄ mdt|æ sê»≈£îe÷], õ.|ü.dæÇz ø£ècÕí¬s&ç¶, C…&ç@ y˚DT>√bÕ\Hêj·TT&ÉT, Á{≤Hé‡ø√ mdtÇ sêeTø£èwüí, ÄsY&ÉãT¢´mdt mdtÇ Ç+Á<äùdHé, &ç|æz düTπswtu≤ãT Ç‘·s¡ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

μ≥R∂LRi μR∂NRP‰NRP F°gS @lLi£qÌsáV ≠sVgjiÕÿLiVV ™´sLRiLigRiÕfi, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô): NRP≤R∂Vxmso ™´sVLi≤T∂ NRPÆ©sıQ˙LRi¤«¡[zqs©y.. ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gji©y ≠sVLjiË \lLiªRΩVáNRPV NRP¨dsılLi[ ≠sVgji÷¡Liμj∂! @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y BxmsˆV≤R∂V ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gji©´s \lLiªRΩVá\|ms F°Ã¡{qsDáV ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. \lLiªRΩVá\|ms FsÕÿLi…”¡ Æ™s[μ≥j∂LixmsoáNRPV Fyáˆ≤R∂™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©y ZNP[xqsVáV |ms»Ì¡≤R∂Li\|ms \lLiªRΩVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso BNRP ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂©´sVNRPV¨s μj∂NRPV‰ ª][øR¡¨s zqÛsºΩÕ‹[ D©´sı \lLiªRΩVáV ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiZNP[ xmsLi»¡©´sV @™´sVV¯NRPV©yıLRiV. gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi N][xqsLi \lLiªRΩVáV ™´sLRiLigRiÕfi G©´sV™´sW™´sVVá ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ALiμ][Œœ¡©´s D˙μj∂NRPÚªRΩLigS ™´sWLji ™´sWlLi‰…fi LRifl·LRiLigRi\Æ™sVLiμj∂. C xmnsV»¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ μ≥R∂LRi ¬ø¡÷˝¡Lixmso\|ms AL`i≤U∂™Ø[ øR¡LRiË «¡LjiFyLRiV. r°™´sV™yLRiLi ©y…”¡ μ≥R∂LRiZNP[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©´s ™y˘FyLRiVáV gRiVLRiV™yLRiLi ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚaSLRiV. μyLiª][ \lLiªRΩVáV ºΩLjigji ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. xqsLRiVNRPV ©yfl·˘ªRΩ©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı μ≥R∂LRiáV ¨sLÒRiLiVVryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyË™´sV¨s, \lLiªRΩVáV, Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡zmsˆ©´s μ≥R∂LRiáNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[™´sV¨s ™y˘FyLRiVáV æªΩlgi[zqs ¬ø¡FyˆLRiV. μyLiª][ \lLiªRΩVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. μk∂Liª][ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y…”¡ xmnsV»¡©´s xmso©´sLS™´sXªRΩ™´sV™´soªRΩVLiÆμ∂[Æ™sW©´s¨s ™´sWlLi‰…”¡Lig`i, F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáV c¤…¡©<´s©±s xms≤ÔyLRiV. @LiVVæªΩ[ C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi BÕÿ DLi¤…¡[ ZNP[xqsVáV |ms»Ì¡≤y¨sı …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPáV ªRΩxmsˆV xms…ÌÿLRiV.@μ≥j∂NSLRiVáV, ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sW»¡Ã¡V @™´sVáπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV ©y∏R∂VNRPVáV ™´sV◊d˝¡ ™´s}qsÚ ªRΩ™´sVNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[μR∂¨s \lLiªRΩVáV æªΩ÷¡FyLRiV.¿¡™´sLRiNRPV ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡zmsˆ©´s μ≥R∂LRiZNP[ xmsLi»¡©´sV @™´sVV¯NRPV¨s BLi…”¡ Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV.©yfl·˘ªRΩ gRiá xqsLRiVNRPVNRPV xmsμj∂ LRiWFy∏R∂V áV FsNRPV‰™´s |ms»Ì¡≤y¨sNTP Æ™s©´sNTP‰ Æ™sŒ˝œ¡LRiV. xqsLRiVNRPV ÀÿgS¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂NSLRiVÕ‹[, Æ©s[ªRΩ¤Õ¡™´sL][ N]©´s™´sVLi¤…¡[ ™y˘FyLRiVáV FsÕÿ N]Li…ÿLRiV.≠sVLji˨s \lLiªRΩVáV BLi…”¡μR∂gÊRilLi[ ÀÿgS ALRi¤À¡»Ì¡VcNRPV¨s æªΩ}qsÚ ™´sVLi¿¡ μ≥R∂LRi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ™y˘FyLRiVáV @Li»¡V©yıLRiV.

À≥ÿLkigS H{msFs£qsá ¡μj∂÷d¡ AL][xmsfl·Ã¡ Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ H{msFs£qs aS˘LixqsVLiμR∂L`i\|ms Æ™s[»¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, @Á|æ˝Ÿ 14(düTes¡íyês¡Ô): F°÷d¡xqsV ™´s˘™´sxqÛs\|ms AL][xmsfl·Ã¡V Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿLkigS H{msFs£qsá©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[zqsLiμj∂. 23 ™´sVLiμj∂ H{msFs£qs @μ≥j∂NSLRiVá©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[xqsWÚ aRPV˙NRP™yLRiLi F~μÙR∂VF°∏R∂WNRP DªRΩÚLRiV*áV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ryμ≥yLRifl· xmsLjiFyá©´s aS≈¡ “¡™Ø[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sV¨ds£tsQNRPV™´sWL`i©´sV NRP≤R∂xms Fs{qsˆgS  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[aSLRiV. F°zqÌsLig`i N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı 2005 Àÿ˘ø`¡ H{msFs£qs @μ≥j∂NSLji @≠s©y£tsQ ™´sVx§¶¶¶LiºΩ¨s Æ™sVμR∂N`P Fs{qsˆgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. BNRP‰≤R∂ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı «ÿ©±s≠sNÌRPL`i©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ zqs…‘¡ \ZNPQQ˚Li ≠sÀ≥ÿgRiLi ≤U∂{qs{msgS ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. 2003 Àÿ˘Liø`¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @μ≥j∂NSLji ¤«¡.xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·©´sV gRiVLi»¡WLRiV LRiWLRiÕfi Fs{qsˆgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ GFs{qsˆ LS«ÿNRPV™´sWLji¨s LRiLigSlLi≤ÔT∂ Fs{qsˆgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. {qs¨s∏R∂VL`i H{msFs£qs @μ≥j∂NSLji @NRPV©±s xqs ¡LS*Õfi©´sV r¢ª`Ω«‹[©±s ≤U∂{qs{msgS  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[aSLRiV. H{msFs£qs @μ≥j∂NSLji «¡∏R∂VáOTPQ ¯¨s NRPXxtÒsQ Fs{qsˆgS, {ms≠dsFs£qs LS™´sVNRPXxtÒsQ©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ˙…ÿzmnsN`P ≤U∂{qs{msgS, ™´sVVLRiVlgi[£tsQNRPV™´sWL`i zqsLig`i©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ˙…ÿzmnsN`P ≤U∂{qs{msgS, LRi≠sNRPXxtÒsQ©´sV gRiVLi»¡WLRiV @LRi˜©±s Fs{qsˆgS, aS˘LixqsVLiμR∂L`i©´sV ™´sLRiLigRiÕfi Fs{qsˆgS  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[aSLRiV. ≤U∂≠ds @a][N`PNRPV™´sWL`i©´sV …‘¡…‘¡≤U∂ ¿d¡£mns ≠s—¡¤Õ¡©±s= @μ≥j∂NSLjigS, FsLi.LRiÆ™s[V£tsQ©´sV xmsbPË™´sVg][μy™´sLji Fs{qsˆgS, zqs.LRi≠s™´sLRi¯©´sV G{qs’d¡ «ÿLiVVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`igS, ≤T∂.LS™´sVNRPXxtÒsQ∏R∂V˘©´sV zqsH≤T∂ Fs{qsˆgS, zqsFs£qsAL`iZNPFsÕfiFs©±s LS«¡Ÿ©´sV ≠s—¡¤Õ¡©±s= Fs©±sFn°L`i=Æ™sVLi…fiNRPV, GFs£qs Δÿ©±s©´sV NRP≤R∂xms JFs£qs≤U∂gS, Fs£qs.«¡©yLÙRi©±s©´sV @Li ¡L`i}ms…fi F°÷d¡£qs \¤…¡Q˚¨sLig`i |qsLi»¡L`i NRP™´sWLiÆ≤∂Li…figS, ZNP.N][¤…¡[aRP*L`iLS™´so©´sV zqsH≤T∂ Fs{qsˆgS, ZNP.≠s.Æ™sWx§¶¶¶©±sLS™´so©´sV G{msFs£qs{ms ALRi™´s ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±s NRP™´sWLiÆ≤∂Li…figS, …”¡.LRi≠sNRPV™´sWL`i ™´sVWLjiÚ¨s LS«¡™´sVLi˙≤T∂ @LRi˜©±s Fs{qsˆgS, Fs£qs. øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂¨s NRPLRiWıáV Fs{qsˆgS, FsÕfi.ZNP.≠s.LRiLigSLS™´so©´sV Fs{msFs{qsˆ 4™´s ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±s NRP™´sWLiÆ≤∂Li…figS  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV Æ™sáV™´sLjiLi¿¡Liμj∂.


sêC≤´+>±ìï ì]à+∫q≥Te+{Ï eTq _.ÄsY.n+uÒ<äÿsY nHêïs¡T. eTVü‰˙j·TT&ÉT n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·÷\qT kÕ~Û+#ê\H˚ |ü≥Tº<ä\‘√ n+<äs¡÷ düVü≤ø£]+∫ $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. &Ü._.ÄsY. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+ ø√dü+ n+<äs¡T düVü‰ø£]+#ê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À MDe+ø£ môd’‡ Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶, >±E\ sêeTj·T´, n+u≤\ eT<äTqj·T´, Áoìyêdt, e÷<ä kÕ<äe ¬s&ç¶, __“* eT\¢eTà, dü$T&É¢ <˚ekÕVü≤j·T+, z¬s+ *+>∑j·T´, ø=eTTs¡j·T´, Vü≤e÷* dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡$, yÓ\T>∑T Jeq CÀ´‹ n<Ûä´≈£åîsê\T düT˙‘·\‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T MDe+ø£, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ãkÕº+&é ≈£L&É* e<ä› X¯ìyês¡+ s√Eq n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. n+uÒ<äÿsY dü+ |òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+ ∫q uÛ≤s¡‘· sê»´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY u≤u≤ kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Äj·Tq ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\ e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ πøø˘ ø£{Ÿ #˚dæ dæ«≥T¢ |ü+|æD°

#˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± e∫Ãq eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y n~Ûø±] \øÏåàHêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Ü._.ÄsY n+uÒ<äÿsY <˚XÊìøÏ mq˝…’ì ø£èwæ #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. Äj·Tq ÄX¯j·÷\qT eTT+<äT≈£î q&ç|æ+∫ ÄX¯j·÷\qT kÕ~Û+#ê\ì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ñbÕ<Ûë´j·T CÒ@d” H˚‘· <ëkÕs¡|ü⁄ Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ n+uÒ<äÿsY ‘·q J$‘êìï n+øÏ‘·+ #˚dæ Á|ü|ü+#· sêC≤´+>±\qT #·~$ Á|ü|ü+#·+˝À¬ø\¢ >=|üŒ

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, 15 @Á|æ˝Ÿ 2012

|òüTq+>± sêC≤´+>∑ ìsêà‘· 122e »j·T+‹ ø±s¡´<ä]Ù *+>∑+, &ç{Ïm|òt ø±s¡´<ä]Ù sêeTT\T, Hêj·T≈£î\T kÕsTT\T, dü‘·´+, \ø°åàqs¡‡j·T´, ‹s¡T|ü‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_Ûø£ÿq÷sY @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡í yês¡Ô) : m˝≤¢¬s&綽À uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &܈ˆ _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T X¯ìyês¡+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕúìø£ n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ˝À ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø=+&Éj·T´ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ, |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À nìï esêZ\T, bÕغ Hêj·T≈£î\T n+uÒ<äÿsY≈£î |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘·Vü≤dæ˝≤›sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+uÒ<äÿsY ‘·s¡‘·sê\ qT+&ç <√|æ&ç |”&Éq≈£î, u≤ìdü‘ê«ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·Tqï mH√ï ˇ&ç<=&ÉT≈£î\qT n~Û>∑$Tdü÷Ô >=|üŒ #·<äTe⁄\T #·~$ sêC≤´+>∑ ìsêà‘· e÷sês¡Hêïs¡T. uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>±ìï s¡∫+∫q sêC≤´+>∑ ìsêà‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘·˝À ì*∫b˛sTTq eTVü≤√qï‘· e´øÏÔ nì ø=ìj·÷&Üs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À nìï |üøå±\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, e÷J C…&ûŒ{°dæ »j·TsêCŸ, j·TTe»q dü+|òüT+ düuÛÑT´\T düT¬s+<äsY, <˚yÓ+<äsY, Hêj·T≈£î\T, ≈£î&ÉTeTT\ dü‘·´+, sêe÷>ö&é, s¡M+<äsY, ø±osê+, kÕsTT\T, bÕ+&ÉT, u≤˝ŸøÏwüHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓTT<ä{ÏkÕ]>± m˝≤¢¬s&綽À uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì düVü≤|ü+øÏÔ uÛÀ»Hê\T #˚j·T&É+ ø=düyÓTs¡T|ü⁄.

<√eTø=+&É <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕe÷õø£ ÄdüT|üÁ‹˝À <√eTø=+&É yêdü$ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥¢ n<Ûä´≈£åî\T lø±+‘Y X¯ìyês¡+ ‘Ó*es¡T. n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì yêdü$ ø£¢uŸ 3e yê]¸ø√‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± @Á|æ˝Ÿ 14q Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 35 eT+~ qT+&ç s¡ø£Ô+ ùdø£]+∫q≥T¢ ¬s&éÁø±dt kıôd’{°øÏ |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. s¡ø£Ô<ëq+ #˚dæq yê]˝À $$<Ûä bÕغ\ yês¡T, j·TTe»q dü+|òü÷\T yês¡T ñHêïs¡T. >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, q\¢|ü⁄ lìyêdt ø±s¡´Áø£eT+˝À yêdü$ ø£¢uŸ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD >∑T|üÔ, #Óqï s¡M+<äsY, ø±+‘·+, ‹s¡TeT˝Ÿ>ö&é, ñ¬>Z X‚KsY, XÊ´+¬s&ç¶, düj·T´<é, ã‹Ôì dæ~›sêeTT\T, Hê>±s¡|ü⁄ Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<√eTø=+&É Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+˝À n+uÒ<äÿsY |òüTq+>± »j·T+‹ì |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü\TÁ>±e÷\˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\≈£î |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ãkÕº+&é e<ä›>∑\ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ n+uÒ<äÿsY dü+|òüT Hêj·T≈£î\T, ø±+Áπ>dt, _C…|æ, {Ï&ç|æ, {Ï.ÄsY.mdt., yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±+Áπ>dt Hêj·T≈£î\T Hê>±s¡|ü⁄ Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+uÒ<äÿsY n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ <˚X¯ n_Ûeè~Δ¬ø’ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT e+‘·T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‹s¡TeT˝Ÿ >ö&é, nq+‘Y¬s&ç¶, X¯+ø£sY ¬s&ç¶, n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, >√kÕì|ü*¢ ø£sêíø£sY, b˛#·j·T´, sê»j·T´, uÛÑ÷bÕ˝Ÿ, q]‡+\T, ‹s¡TeT\j·T´, _C…|æ Hêj·T≈£î\T Vü≤qà+&É¢ lìyêdt, ñ¬>Z X‚KsY, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T XÊ´+¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, düj·T´<é, ã‹Ôì dæ~›sêeTT\T, {Ï.ÄsY.mdt. Hêj·T≈£î\T qsꇬs&ç¶, yÓ’.mdt.ÄsY. Hêj·T≈£î\T q\¢|ü⁄ lìyêdt, õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T eTT<ë+ X¯+ø£sY, Hê>∑sêE, dü÷s¡´sêe⁄, Hêj·T≈£î\T $H√<é≈£îe÷sY, uÛÑ÷eTj·T´, |ü≥ï+ dæ~›sêeTT\T, yÓ+ø£fÒX¯+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü÷∫+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± n+uÒ<äÿsY |üP\e÷\\T y˚dæ, C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+∫q n+uÒ<äÿsY mH√ï Ä]úø£ düeTdü´\‘√ b˛sê&ÉT‘·÷ ñqï‘· #·<äTe⁄\≈£î m~– sêC≤´+>∑ ìsêà‘· ù|s¡T >∑&ç+#ês¡ì yês¡Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·÷\qT HÓs¡y˚πsà $<Ûä+>± ñqï‘· #·<äTe⁄\ #·<äyê\ì H˚{Ï u≤\˝Ò πs|ü{Ï bÂs¡T\T nqï dü÷øÏÔì ì»+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. $<ë´s¡Tú\T yê]˝À ñqï Á|ü‹uÛÑqT Á>∑Væ≤+∫ Ä e÷s¡Z+˝À yÓ[fl yês¡qT≈£îqï ÄX¯j·÷\qT #˚s¡Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î H√{Ÿ |ü⁄düÔø±\qT n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T <˚ej·T´, ø±s¡´<ä]Ù dü+»jYT≈£îe÷sY, ¬>’ì $sƒ¡˝Ÿ, •ej·T´, »>∑Hé, \ø£åàj·T´, sê»j·T´ kÕúìø£ _.dæ. sêÅwüº $<ë´s¡Tú\T, ø£dü÷Ôs¡“¤ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±e÷¬s&ç¶ ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\+˝À sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &܈ˆ_.ÄsY. n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì X¯ìyês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝À >∑\ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ Äj·÷ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, bÕغ\ Hêj·T≈£î\T |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À nìï esêZ\ #Ó+~q Hêj·T≈£î\‘√ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+∫, n+uÒ<äÿsY #˚dæq ùde\qT yês¡T á dü+<äs¡“¤+>± ø=ìj·÷&Üs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T dü+– sê»*+>∑+, mÁs¡+ •esêE, sê+#·+Á<ä+, \ø£åàDY, &܈ˆ yÓ+ø£{Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. e÷#ê¬s&綽À eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì j·Tdt.dæ ø±\˙˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ.|æ.◊., dæ.|æ.j·T+. Hêj·T≈£î\T |üP\ e÷\\‘√ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T .á dü+<äs¡“¤+>± Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêC≤´+>∑ ìsêà‘· nsTTq n+uÒ<äÿsY #˚dæq ø£èwæì yês¡T ø=ìj·÷&Üs¡T. yÓ+≥H˚ sêÅwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ nôd+;¢˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï ô|{≤º\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

‘ê&Ü«sTT ‘ê&Ü«sTT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø±e÷¬s&ç¶, m˝≤¢¬s&ç¶ #Ís¡kÕÔ˝Àì dü]ÿ˝Ÿ˝À >∑\ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\ e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+, n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· n+uÒ<äÿsY sêC≤´+>∑ ìsêàD≤ìøÏ #˚dæq ùde\qT yês¡T ø=ìj·÷&Üs¡T. düeTdüe÷» kÕú|üq≈£î sêC≤´+>∑ ìsêà‘· πøe\+ sêC≤´+>±ìï 2 dü+ˆˆsê\ 11 HÓ\\ 18 s√E\˝À |üP]Ô #˚dæq y˚T<Ûë$ &܈ˆ n+uÒ<äÿsY nì n_Ûe]í+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+uÒ<äÿsY Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü<ë•eq>∑sY

n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+˝Àì j·T+.|æ.&çy√ ø±sê´\j·T+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\ e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó \T n]Œ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï{Ïm|òt, &ç{Ïm|t, m|æ{Ïm|òt dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À $X¯«s¡‘·ï &܈ˆ_.ÄsY. n+uÒ<äÿsY 122e <√eTø=+&É »j·T+‹ì |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.|æ.&ç.y√ ìC≤+kÕ>∑sY˝À uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &܈ˆ u≤u≤kÕôV≤uŸ #·+Á<äø±+‘Y sêe⁄, eT+&É\ $<ë´~Ûø±] Hêsê>ö&é, j·Tdt.dæ., n+uÒ<äÿsY ø£\\qT kÕø±sê+ #˚j·÷\ì kÕúìø£ mdt.◊. qπsXŸ mdt.{Ï. n<Ûä´≈£åî\T u≤\j·T´, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T u≤ãj·T´, {Ï{Ïm|òt

$q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒùdq sêÅwüº ø±s¡´<ä]Ù •e+– dü‘·´+ ø±e÷¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡í yês¡Ô) : sêÅwüº+˝Àì ;&û ø±]à≈£î\ ô|q¸qT¢ 1500 \≈£î, |æ\¢\ kÕÿ˝sYwæ|t\T ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô, sêÅwüº ˝ÒãsY ø£MTwüqsY Hê>∑T≈£î X¯ìyês¡+ $q‹|üÁ‘·+ bòÕ´ø˘‡ <ë«sê |ü+|æq≥T¢ q÷‘·q ;&û ø±]à≈£î\ dü+|òüT+ sêÅwüº ø±s¡´<ä]Ù •e+~ dü‘·´+, &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T dæ~›sêeTT\T, düTì‘·\T $e]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yês¡T $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À >∑\ ;&û ø±]à≈£î\≈£î ø£+ô|˙\T Ç#˚à eTT&ç düs¡T≈£î\T dü]b˛ø£ rÁe Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡ì yês¡Hêïs¡T. ;&û ø±]à≈£î\≈£î Á|ü‹ HÓ\ e#˚à ô|q¸Hé\T ô|+∫, yê] |æ\¢\ kÕÿ\sYwæ|t\T ô|+#ê\ì, Ç\T¢ ˝Òì ø±]à≈£î\+<ä]øÏ >∑èVü‰\T ì]à+∫ Çyê«\ì õ.y√ Á|üø±s¡+ ø±]à≈£î\≈£î yÓsTT´ ;&û\≈£î dü]|ü&É eTT&ç düs¡T≈£î\T düs¡|òüsê »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì HêHé |æ.m|òt ø±]à≈£î\≈£î |æ.m|òt. HÓ+ãs¡T¢ Çyê«\ì ø£MTwüqsY≈£î |ü+|æq $q‹|üÁ‘·+˝À yês¡T ø√]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

n+>∑Héyê&û b˛düTº\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√+&ç m˝≤¢¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡í yês¡Ô) : m˝≤¢¬s&ç¶ ◊.dæ.&ç.mdt. |ü]~Û˝Àì Äj·÷ n+>∑Hé yê&ç πø+Á<ë\˝À U≤∞>± ñqï b˛düTº\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì ◊.dæ.&ç.mdt. ÁbÕC…ø˘º n~Ûø±] düTq+<ä ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì ¬s+&ÉT n+>∑Héyê&ç, ◊<äT $T˙ n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ◊<äT Äj·÷ b˛düTº\T U≤∞>± ñHêïj·THêïs¡T. Hê–¬s&ç¶ù|{Ÿ˝À ¬s+&ÉT n+>∑Héyê&ç b˛düTº\T, ¬s+&ÉT Äj·÷ b˛düTº\T, *+>∑+ù|{Ÿ˝À ˇø£{Ï n+>∑Héyê&ç, 11 $T˙ n+>∑Héyê&ç, 2 Äj·÷, >±+<Ûë] eT+&É\+˝À 2 n+>∑Héyê&ç, 13 Äj·÷ b˛düTº\T U≤∞>± ñHêïj·THêïs¡T. á b˛düTº\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚yês¡T 18 dü+ˆˆsê\T ì+&ç, kÕúì≈£î˝…’, 10e ‘·s¡>∑‹ |üP]Ô #˚dæ ñ+&Ü\Hêïs¡T. 21 dü+ˆˆsê\ qT+&ç 35 dü+ˆˆsê\ ˝À|ü⁄ ej·TdüT‡ ø£*–q yê¬s’ ñ+&Ü\Hêïs¡T. ≈£î\Á|ü‹bÕ~ø£q e÷Á‘·y˚T <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]kÕÔeTHêïs¡T. $T˙ n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\≈£î 8e ‘·s¡>∑‹ bÕôd’q yê]øÏ ôd’‘·+ neø±X¯+ ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T dü«j·T+>± <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\T Áyêdæ, dü+ã+~Û‘· <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T yÓ+≥ »‘·|üs¡#ê\Hêïs¡T. |üP]Ô #˚dæq <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\qT á HÓ\ 25 ˝À|ü⁄ kÕúìø£ ◊.dæ.&ç.mdt. ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T.

$X¯« $U≤´‘· >±+∫q eTVü‰ |ü⁄s¡Twüß˝À¢ #ê˝≤ eT+~ ‘·eT J$‘· #·]Å‘·\qT ‘êy˚T s¡∫+#·Tø√>∑*>±s¡T ø±ì, ìs¡+‘·s¡ kÕ+|ò”Tø£, sê»ø°j·T b˛sê{≤\‘√ bÕ≥T eTôVAqï‘·yÓTÆq |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\≈£î ‘·eT J$‘· ø±\eT+‘ê $sêeT+ ms¡T>∑ì eTVü‰ |ü⁄s¡Twüß&ÉT <ä[‘· C≤‹ ÄXÊCÀ´‹ uÛ≤s¡‘· s¡‘·ï &Üø£ºsY _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY nì Eø£ÿ˝Ÿ e÷J myÓTà˝Ò´ _. |ü+&É] ù|s=ÿHêïs¡T. n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ πø+Å<ä+˝À >∑\ n+uÒ<äÿsY $Å>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯fl]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qe‘ê eTqT>∑&É≈£î düeT‘· #ê˝≤ nedüs¡+, düeT‘· ˝À|æùdÔ düe÷»+˝À dü+πøåuÛÑ+ nìes¡´eTe⁄‘·T+<äì, düeT‘· dæ<ë›+‘êìï XÊÅd”Ôj·T+>± Å|üuÛÀ~+∫q eTVü‰ e÷qe‘ê eT÷]Ô &Üø£ºsY u≤u≤ kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. &Üø£ºsY n+uÒ<äÿsY >=|üŒ dü+düÿs¡D ø£s¡Ô, J$‘·+˝À kÕ+|ò”Tø£ <äTsê#êsê\qT mH√ï m<äTs=ÿì yê{ÏøÏ ø±s¡DyÓTÆq n+≥sêì ‘·Hêìï ìs¡÷à*+#˚ ñ<ä´eT+˝À ‘·q j·÷eJ®$‘êìï ã*<ëq+ #˚XÊ&ÉHêïs¡T. ù|<ä]ø£+ ì+<ä Å|ü#ês¡+ ás¡¸´, n|üyê<äT, u…~]+|ü⁄\T ôd’‘·+ ‘·q \ø£å´ kÕ<Ûäq qT+&ç eTs¡\Ã˝Òø£b˛j·÷s¡ì, ‘·q J$‘·+ |”&ç‘· »H√<ë›s¡D¬ø’ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê≥+ #˚dæq eTVü‰ |ü⁄s¡Twüß&Éì, ‘êqT@sêŒ≥T #˚dæq uÛ≤s¡rj·T sêC≤´+>∑+˝À bı+<äT|ü]Ãq Vü≤≈£îÿ\qT<ä[‘·T\T kÕ~Û+#·T≈£îH˚+<äT≈£î #˚düTÔqï Å|üj·T‘êï\qT H˚{ÏøÏ ôd’‘·+ ô|’ ≈£î\düTú\T <ä[‘·T\qT n_Ûeè~› |üs¡Ã˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì, uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À kÕ«‘·+Å‘·´+ e∫à H˚{ÏøÏ 60 @fi¯ófl >∑&ç∫Hê <˚X¯ »HêuÛ≤˝À 85 XÊ‘·+ ñqï ;dæ, mdæ‡, md”º\T H˚{ÏøÏ Å>±eT ù|<ä]ø£+ nC≤„q n+<Ûëø±s¡+˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡ì, ]»πs«wüHée\¢ &Üø£ºsY _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY ø£qï ø£\\T H˚{ÏøÏ |òü*+#·ø£b˛e&É+‘√ <ä[‘·T\T n_Ûeè~› #Ó+<ä˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\+˝Àì mdtm|òt◊ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÇÅe÷Hé, e÷J »&çŒ{Ïdæ düuÛÑT´&ÉT ¬ø. kÕj·÷>ö&é, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T u§*¢ >∑+>±<ÛäsY, •yêJ, n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T øÏwüHé, düTπswt, \∫Ãsê+, >√bÕ˝Ÿ, >∑+>±sê+\‘√ bÕ≥T $$<Ûä Å>±e÷\≈£î #Ó+~q <ä[‘· Hêj·T≈£î\T n+uÒ<äÿsY≈£î ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì |ü\T Å>±e÷\˝À n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T...............&Üø£ºsY _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\+˝Àì eTVü≤à<ëu≤<é, K+&˚ã\÷¢sY, ã+>±s¡T|ü*¢, &√Hé>±+ Å>±e÷\‘√ bÕ≥T |ü\T Å>±e÷\˝À <ä[‘· Hêj·T≈£î\T &Üø£ºsY _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ì |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n+uÒ<äÿsY <ä[‘·T\≈£î #˚dæq ùde\qT >∑T]+∫ ø=ìj·÷&Üs¡T.

u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+∫q ‘êVü≤dæ˝≤›sY˝≤›sY {Ï.ø£èwüí MDe+ø£, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eT\¢qï|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >±E\ b˛#·j·T´ Ç\T¢ X¯óÁø£yês¡+ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ >±´dt dæ*+&ÉsY ù|* <ä>∑Δ+ ø±e&É+‘√ Ç+{À¢ì edüTÔe⁄\T, _j·T´+, <ëq´+, |òü]ï#·sY <Ûä«+dü+ ø±e&É+‘√ u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìï X¯ìyês¡+ s√Eq ‘êo˝≤›sY {Ï.ø£èwüí |üsêe÷]Ù+#ês¡T. nq+‘·s¡+ 5y˚\ s¡÷bÕj·÷\ Ä]úø£ kÕj·T+ n+~+#ês¡T. áj·Tq yÓ+≥ ÄsY◊ »˝≤˝§~›Hé, kÕ«‹, $Äs√« j·÷<ä–], Á|ükÕ<é, e÷DÏø£´+\T ñHêïs¡T.

5e s√E≈£î #˚]q ◊πø|æ Bø£å\T MDe+ø£, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT &çe÷+&É¢qT yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]cÕÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ X¯ìyês¡+ Bø£å˝À yÓTTø±*ô|’ ì\T#√ì ìHê<ë\T #˚dü÷Ô ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. Çìï s√E\ qT+∫ Bø£å\T #˚düTÔ+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düT˙‘·, ns¡TD, yêDÏ, Á‹y˚DÏ, \‘·, j·TeTTq, sê~Ûø£, Áoìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ Á>±eTdüuÛÑ\T MDe+ø£, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ‘êo˝≤›sY {Ï.ø£èwüí Ä<ä«s¡´+˝À MDe+ø£, uÒ‹>∑˝Ÿ, ø£q|ü]Ô, øÏwüº+ù|≥ Á>±e÷\˝À X¯ìyês¡+ s√Eq Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $$<Ûä Á>±e÷\˝À |ü\T düeTdü´\ô|’ 12 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃsTT. yê{Ïì |ü]o*+∫q ‘êo˝≤›sY á düeTdü´\ô|’ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~ø£ |ü+|æ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊ ã˝≤˝À~›Hé, kÕ«‹, |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù kÕs¡j·T´, myéT|æ&çz \øÏåàHêsêj·TD, MÄs√« Á|ükÕ<é, j·÷<ä–], kÕyÓT˝Ÿ, e÷DÏø£´+, $$<Ûä Á>±e÷\ Á|ü»\T ñHêïs¡T.

6

ôV’≤<äsêu≤<é

|òüTq+>± n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T »$Tà≈£î+≥, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô) : »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD+˝Àì n+uÒ<äÿsY #Íø˘ e<ä› e+<ä˝≤~ eT+~ Á|ü»\ eT<Ûä´ n+uÒ<äÿsY 122e »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T |òüTq+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü»\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡Tø±>±, ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ n<Ûä´≈£åîsê\T ø£$‘· Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

»$Tà≈£î+≥ eT+&É\+˝À Á>±eTdüuÛÑ »$Tà≈£î+≥, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô) : »$Tà≈£î+≥ eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ kÕ<Ûës¡D Á>±eT düuÛÑ˝À Á|ü»\ düeTdü´\ >∑T]+∫ Á>±eT düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n~Ûø£ dü+K´˝À Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù, ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z&É+ »]–+~.

ªy˚Tμ&˚øÏ ø±]à≈£î\ düHêïVü‰\T »$Tà≈£î+≥, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô) : @◊d”{°j·T÷, y˚T&˚ düHêïVü≤ø£ dü<ädüT‡ kÕúìø£ bÕ‘· e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ Äes¡D˝À uÛ…’s¡+ düeTàj·T´ n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m+d”|”◊(j·TT) sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T9 $T\T≈£L] yêdüT<˚e¬s&ç¶ Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. bÕ\ø£ es¡Z Á|üuÛÑT‘ê«\T ø±]àø£ #·{≤º\qT neT\T |üs¡Ã&É+˝À $|òü\yÓTÆj·÷´j·THêïs¡T. ø±]à≈£î\T ◊ø£´‘· b˛sê{≤\ <ë«sêH˚ yê] Vü≤≈£îÿ\T kÕ~Û+#·Tø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. @◊d”{°j·TT õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ‘·TeTà\ ø£ècÕí¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|üuÛÑT‘·«+ ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT ô|+#·&É+‘√bÕ≥T ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ, $<äT´‘Y #êØ®\qT ô|+#·&É+ eT÷\+>± ø±]àø£ es¡Z+ J$‘ê\T <äTs¡“¤s¡eTe⁄‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. ø±]à≈£î\î ñ<√´>∑uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò≈£î+&Ü n~Ûø£ |üì >∑+≥\T |üì#˚sTTdü÷Ô ÁX¯eT <√|æ&çøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêï, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|æ+∫+<äHêïs¡T. sêqTqï 127e y˚T&˚qT ø±]àø£ es¡Z+˝À n+<äs¡T bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø±]à≈£î\qT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊d”{°j·TT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù ø=|ü\ X¯+ø£sY, eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù eTqkÕì |ü⁄*+<äsY, õìï+>¥ Ä|üπs≥sY dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T bı‘·T\ nXÀø˘, yê´HéÁ&Ó’esY‡ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T eTTs¡[, Hêsêj·TD— õ.eT\¢j·T´, _.eTTs¡[, ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Eø£ÿ˝Ÿ˝À πs|ü{Ï qT+∫ Á|üC≤|ü<∏ä+ Eø£ÿ˝Ÿ, @Å|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÅwüº Å|üuÛÑT‘·«+ á HÓ\ 16 qT+&ç #˚|üfÒº Å|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Åø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì 22 Å>±eT|ü+#êj·T‹\ |ü]~Û˝À >∑\ Å>±e÷\˝À á HÓ\ 16,21,27e ‘˚B\˝À Å|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Eø£ÿ˝Ÿ m+|æ&çz lìyêdt sêyé‘Ó*bÕs¡T. Å|üC≤|ü<∏ä+ ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Åø£e÷\ $esê\TÇ˝≤ ñHêïsTT. 16q ô|<ä› >∑T˝≤¢, K+sƒê*, ô|<ä› m&çZ, >∑T+&É÷s¡T, Eø£ÿ˝Ÿ, ãkÕ«|üPsY, K+&˚ã\÷¢sY, 21 &√Hé>±+, eÅ»K+&ç, ˝≤&˚>±+, eTVü≤à<ëu≤<é, πøyéTsêCŸø£˝≤¢*, $sƒ¡˝Ÿ yê&ç, u≤ã˝Ÿ>±+, 27q •yê«|üPsY, øö˝≤dt, ∫qï m&çZ, |ü&É+|ü*¢, _»®˝Ÿyê&ç, Vü≤+>∑sêZ, #·+&˚>±+, Hê>∑˝Ÿ>±yé Å>±e÷\˝À ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ es¡≈£î n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ ìjÓ÷»ø£ es¡Z Å|üC≤ Å|ü‹ì<ÛäT\T, myÓTà˝Ò´,myÓTੇ düeTø£å+˝À Å|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡>∑T‘·T+<äì, á ø±s¡´Åø£e÷ìï »j·TÅ|ü<ä+ #˚ùd+<äT≈£î ø±s¡´Åø£eT+˝À Å|ü»\T bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì m+|æ&çz ‘Ó*bÕs¡T.

H˚{Ï qT+∫ Á|üC≤|ü<∏ä+ Hê–¬s&ç¶ù|{Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡í yês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì H˚{Ï qT+∫ ìs¡«Væ≤+#·qTqï Á|üC≤ |ü<∏ëìøÏ n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ dæ<äΔ+>± ñ+&Ü\ì eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] s¡y˚Twt n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á|üC≤|ü<∏ä+ »s¡T>∑qTqï Á>±e÷\ j·T+<äT ñbÕ~Û Vü‰$T, Á‘ê>∑T ˙s¡T, ô|q¸qT¢, $<äT´‘·TÔ≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ôq $esê\qT ne>±Vü≤q #˚düT≈£îì n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á|üC≤|ü<∏ëìï eT+&É\+˝À $»j·Te+‘·+ #˚j·Te\dæq u≤<Ûä´‘· n~Ûø±s¡T\ô|’q ñ+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.|æ.&çy√ dü‘·´Hêsêj·TD, ‘·Vü≤dæ˝≤›sY, yÓ+ø£fÒX¯+, dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± nø£ås¡ >∑+≥ ø±s¡´Áø£eT+ <√eTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡í yês¡Ô) : <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ì kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë˝À¢ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ nø£ås¡ >∑+≥ ø±s¡´Áø£eT+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY m. #·+Á<äX‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì >={Ϻ eTT≈£îÿ\, *+>∑T|ü*¢, n+#·q÷sY, ∫+‘·e÷Hé|ü*¢, eTT‘·´+ù|{Ÿ, dü+>∑y˚TX¯«sY, n+u≤]ù|{Ÿ, »q>±eT, ø√Hê|üPsY, e÷+<ë|üPsY, ‘·TC≤˝Ÿ|üPsY, ;;ù|{Ÿ, j·÷&Ées¡+, <√eTø=+&É˝À n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì n+uÒ<äÿsY ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\ e÷\\T y˚dæ nø£ås¡ >∑+≥ ø±s¡´Áø£e÷ìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY, Á>±eT ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T..

<√eTø=+&É ‘·Vü≤dæ˝≤›sY>± yÓ÷»+ n©U≤Hé <√eTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô) : <√eTø=+&É ‘·Vü≤dæ˝≤›sY>± X¯óÁø£yês¡+ yÓ÷»+ n©U≤Hé u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. yÓ’. ø£s¡TD≈£îe÷sY yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ≈£î ã~© ø±e&É+‘√ dæ]ø=+&É ‘·Vü≤dæ˝≤›sY>± |üì#˚dæq yÓ÷»+ n©U≤Hé X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT <√eTø=+&É ‘·Vü≤dæ˝≤›sY>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T.

<√eTø=+&É @.&û.@ >± X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶ <√eTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡íyês¡Ô) : <√eTø=+&É e´ekÕj·T XÊK m.&ç.m. >± uÛ≤>∑´\øÏåà >∑Ts¡Tyês¡+ ã~©ø±e&É+‘√ Ç+#êØ® m.&ç.m>± _Ûø£ÿq÷sY eT+&É\ e´ekÕj·T n~Ûø±] X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e´ekÕj·T n~Ûø±] lVü≤], $H√<é, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·Tdt.$. &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ nqTeT‹ì s¡<äT› #˚j·÷* <√eTø=+&É / ø±e÷¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡í yês¡Ô) : >±+<Ûë] eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ kÕú|æ+∫q mdt.$. &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ nqTeT‹ì s¡<äT› #˚j·÷\ì m_$|æ õ˝≤¢ ø£˙«qsY nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·Tdt.$. &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À nqTeT‹ ˝Ò≈£îHêï $<ë´s¡Tú\≈£î n&çàwüqT¢ d”«ø£]+∫ |üØø£å\T y˚πs ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ø±e⁄q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ø£fi≤XÊ\ nqTeT‹ì yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

πs|ü{Ï qT+∫ Á|üC≤|ü<∏ä+ <√eTø=+&É / ø±e÷¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 14 (düTes¡í yês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\+˝Àì á HÓ\ 16 qT+&ç 27 es¡≈£î Á|üC≤|ü<∏ä ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø±e÷¬s&ç¶ m+.|æ.&ç.y√ ∫Hêï¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 16q qs¡‡qï|ü*¢, *+>±sTT|ü*¢, ‹eTàø˘|ü*¢, ∫qïeT˝≤¢¬s&ç¶, düs¡+|ü*¢, bÕ‘·sê»+ù|{Ÿ \˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì, 21q <˚e⁄ì|ü*¢, *+>±|üPsY, fÒÁøÏj·÷˝Ÿ, n&É÷¢sY, >∑s¡TZ˝Ÿ, ÇÁk˛õyê&ç Á>±e÷\˝À, á HÓ\ 27q sêy˚TX¯«sY|ü*¢, ñÁ>∑yêsTT, ø±´dü+|ü*¢, X¯_›|üPsY, >∑÷&Ó+ Á>±e÷\˝À Á|üC≤|ü<∏ä ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±e÷¬s&ç¶ m+.m˝Ÿ.m. >∑+|ü>√es¡ΔHé‘√ bÕ≥T Á|üC≤ |ü<∏ä+˝À eTTK´ düeTdü´\T ñbÕ~Û Vü‰$T, Á‘ê>∑T ˙s¡T, 7 >∑+≥\ $<äT´‘Y düs¡|òüsê, sêJyé Äs√>∑´l, 108, 104 ùde\ô|’ ne>±Vü≤q, Äs√>∑´ ø±s¡´Áø£eT+ô|’ düMTø£å, bÕe⁄˝≤ e&û¶, ◊.¬ø.|æ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ düMTøÏå+#·ã&ÉT‘·T+<äì m+.|æ.&ç.y√ ∫Hêï¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T.


#ÓHÓ’ï dü÷|üsY øÏ+>¥‡‘√ |ü⁄DÒ yê]j·TsY‡ b˛s¡T xmso‚fl·,[ G˙zmsÕfi 14 : H{msFsÕfiÕ‹[ B™yŒœ¡ AxqsNTPÚNRPLRi\Æ™sV©´s ™´sW˘ø`¡ «¡LRigRi©´sVLiμj∂. ¤À¡LigSÕfi \¤…¡gRiL`i r¢LRi™±s gRiLigRiW÷d¡ ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i= , ZNP|mÌs©±s NRPWÕfi ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds ¬ø¡\Æ©sQı xqsWxmsL`iNTPLig`i=ª][ ªRΩáxms≤R∂À‹[ª][Liμj∂. …‹[LkiıÕ‹[ ¨sáNRP≤R∂ ¤Õ¡[¨s A»¡ºdΩLRiVª][ B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂Vª][©´sı ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±s ¬ø¡\Æ©sQı μy¨s¨s @μ≥j∂gRi≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV C ™´sW˘ø`¡ ™´sVLi¿¡ @™´sNSaRPLigS ¬ø¡Fyˆ÷¡. …‹[Lkiı ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ™´sVVLi\¤À¡ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ J≤T∂©´s ¬ø¡\Æ©sQı ªRΩLS*ªRΩ ø≥yLÍRiL`i=Q\|ms

≠s«¡∏R∂VLiª][ xmsoLi«¡ŸNRPVLiμj∂. gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i= ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i\|ms À≥ÿLki r°‰L`i ¬ø≥¡[μj∂LiøR¡≤R∂Li ¬ø¡\Æ©sQı NS¨sˆÈÆ≤∂©±s= |msLi¿¡Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V @Æμ∂[ Dªy=x§¶¶¶Liª][ xmso‚fl·[©´sV ™yLji r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ ≤R∂V|m˝szqs£qs , μ≥][¨ds , \lLi©y , ˙¤À¡[™Ø[ Fny™±sVÕ‹[ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i\|ms ¿¡øR¡ËLRizms≤R∂VgRiVÕÿ lLi¿¡ËF°LiVV©´s A÷d¡˜ Æ™sWlLi‰Õfi\|msÆ©s[ @LiμR∂Lji μR∂X{tÌsQ xms≤T∂Liμj∂. A ™´sW˘ø`¡Õ‹[ N][{§˝¶¶¶ Æ™s[zqs©´s J™´sL`iÕ‹[ Æ™sWlLi‰Õfi 28

xmsLRiVgRiVáV zmsLi≤R∂VNRPV©yı≤R∂V. C J™´slLi[ ¬ø¡\Æ©sQıNTP ≠s«¡∏R∂W¨sı @Liμj∂Li¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ AÕfiL_Li≤R∂L`i LRi≠dsLi˙μR∂ «¡Æ≤∂[«ÿ NRPW≤y ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ¬ø¡\Æ©sQı xmnsQoÕfi«‹[£tsQÕ‹[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @»¡V À›÷¡Lig`iÕ‹[ À‹÷˝¡Li«¡L`i , Æ™sWlLi‰Õfi , ˙¤À¡[™Ø[ ¬ø¡\Æ©sQı «¡»Ì¡VNRPV ˙xmsμ≥y©´s ¡Ã¡Li. «¡Æ≤∂[«ÿ NRPW≤y ªRΩ©´s L][Õfi xqs™´sVLÛRiLigS F°ztsQxqsVÚLi≤R∂≤R∂Li NRPW≤y A …‘¡™±sVNRPV NRP÷¡r~xqsVÚLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso …‹[LkiıÕ‹[ ™´sLRiVxqsgS lLiLi≤R∂V ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂Li¿¡©´s xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i=NRPV gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s \Æ™sxmnsá˘Liª][Æ©s[ A «¡»Ì¡V xmsLi«ÿÀfi ¬ø¡[ºΩÕ‹[ xmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡Liμj∂. ZNP|mÌs©±s gRiLigRiW÷d¡ À≥ÿLki B¨sıLig`i=áV ÀÿNUP xms≤Ôy≤R∂V. ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[

Ä~yês¡+, @Á|æ˝Ÿ 15, 2012

¬ø¡xmsˆVN][μR∂gji©´s B¨sıLig`i= INRP‰…”¡ NRPW≤y A≤R∂¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li @’≥¡™´sW©´sVá©´sV ¨sLSaRP xmsLRiVr°ÚLiμj∂. ¬ø¡\Æ©sQıª][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[\Æ©s©y μyμy ªRΩ©´s Àÿ˘…”¡Lig`iª][ @áLjiryÚ≤R∂¨s FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. @Õÿlgi[ xmso‚fl·[ «¡»Ì¡VÕ‹[ ¤«¡{qs= \lLi≤R∂L`i , EªRΩxmsˆ , aS™´sVW˘Õfi= NRPW≤y Fny™±sVÕ‹[NTP LS™y÷¡= DLiμj∂. @»¡V À›÷¡Lig`iÕ‹[ @a][N`P μj∂Li≤y , AbP£tsQ Æ©s˙•¶¶¶ xmso‚fl·[NRPV ˙xmsμ≥y©´s @ryÚQ˚áV. ≠sVgji÷¡©´s À›Ã¡L˝RiV NRPW≤y LSfl”·}qsÚ ¬ø¡\Æ©sQıNTP uyNTP™´s*≤R∂Li |msμÙR∂ NRPxtÌsQLi NSÀ‹[μR∂V. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V x§¶‹[Li ˙g_Li≤`∂Õ‹[ A≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Li xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i=NRPV @≤y*Li¤…¡[«figS ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[¨s \lLi≤R∂L`i rÛy©´sLiÕ‹[ ¡Lig˝SÆμ∂[a`P J|ms©´sL`i ªRΩ≠dsV™±sV BNS˜Õfi©´sV B™yŒœ¡ A≤T∂Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

f…düTº˝À¢ ø±¢sYÿ nÁ>∑kÕúq+ >∑\¢+‘·T

ôV’≤<äsêu≤<é

dü∫Hé ø£+fÒ eTT+<äT <Ûë´Hé#·+<éπø... uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï |ü⁄s¡kÕÿs¡+ô|’ nC≤s¡TB›Hé

Hμ][ rÛy©´sLiÕ‹[©´sW D©yıLRiV. ÀÿLRi˜≤][£qs ¤…¡xqÌsVÕ‹[ |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ øR¡Li˙μR∂FyÕfi Hμ][ rÛy©y¨sNTP FsgRiÀÿNS≤R∂V. NSgS …ÿ£ms ¤…¡©±sÕ‹[ INRP‰ À≥ÿLRiªRΩ Àÿ˘…fi=Æ™sV©±sNRPW ø][»¡V ¤Õ¡[μR∂V. @»¡V À›÷¡Lig`iÕ‹[ ¤À¡©±s z§¶¶¶¤Õ¡ˆÈ©y£qs , LS˘©±s •¶¶¶˘Lji£qs ªRΩ™´sV LS˘LiNTPLig`i= Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VNRPV©yıLRiV. C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ™´sVW≤R∂V ≠sZNP»˝¡V ºdΩzqs©´s •¶¶¶˘Lji£qs HμR∂V rÛy©yáV Æ™sVLRiV\lgi 16™´s LS˘LiNRPVÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. @Õÿlgi[ z§¶¶¶¤Õ¡ˆÈ©y£qs ™´sVW≤R∂V rÛy©yáV Æ™sVLRiV\lgi Fs¨s≠sVμ][ LS˘LiNRPVNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yı≤R∂V.≠dsLji ZNPLkiL`iÕ‹[ BÆ™s[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV LS˘LiNRPVáV. À›Ã¡L˝Ri «ÿ’¡ªy …ÿ£ms ¤…¡©±sÕ‹[©´sW INRP‰ À≥ÿLRiªRΩ A»¡gS≤R∂V ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V.

Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqs™´sLRifl·Ã¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ À≥ÿLRiªRΩLRiªRΩı xqs¿¡©±sZNP[ ™´sVVLiμR∂V B™y*á¨s N]LiμR∂LRiV , μ≥y˘©±søR¡Liμ`∂NRPV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ xqs¿¡©±s Lji\¤…¡lLi¯Li…fi\|ms @«ÿ•¶¶¶L`i NRPW≤y xqsˆLiμj∂Liøy≤R∂V. 22 GŒœ¡ß˛gS À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fiNRPV }qs™´sáLiμj∂Li¿¡©´s xqs¿¡©±s ªRΩ©´s Lji\¤…¡lLi¯Li…fi gRiVLjiLi¿¡ @ªRΩÆ©s[ ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VN][™yá©yı≤R∂V. @ªRΩ¨sZNP[ μy¨s¨s ™´sμj∂¤Õ¡[∏R∂Wá¨s @LiμR∂LjiNUP xqsW¿¡Liøy≤R∂V. INRPÆ™s[Œœ¡ Bxmsˆ…˝‹[ Lji\¤…¡L`i NSNRPF°LiVV©y... xqs¿¡©±s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´sV©´s™´sVLiªy g_LRi≠sLiøyá¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. NSgS μ≥][¨ds ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fiÕ‹[ «¡»Ì¡VNRPV ™´sVLi¿¡ ryLRiμ≥j∂ NSμR∂¨s @«ÿ•¶¶¶L`i ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP#\Æ™sVLiμj∂. ™´sÆ©Ôs[ …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡Õ‹[ μ≥][¨ds @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s ZNP|mÌs©±s @¨s @LiVVæªΩ[ ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi æªΩ÷¡\Æ™s©´s ryLRi¥j∂ NSμR∂©yı≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sVW≤R∂V FnylLi[¯»˝¡NRPW ™´sVVgÊRiVLRiV Æ™s[lLi[*LRiV ZNP|mÌs©˝´s©´sV ¨s∏R∂V≠sV}qsÚ Àÿ™´soLi»¡VLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fi ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVNRPV©´sı LSx§¶¶¶ßÕfi ˙μy≠s≤`∂NRPV L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ xqs\lLi©´s ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V™´sV¨s C ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯NRPV @™´sNSaSáV B™y*á©yı≤R∂V. BNRP BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i NSLRifl·LigS ∏R∂VV™´s A»¡gSŒœ¡ß˛ ¤…¡NTPıN`P N][Õ‹[ˆªRΩV©yıLRi©´sı ™yLRiÚá©´sV @«ÿLRiVμÙk∂©±s ª][zqsxmsoøyË≤R∂V.

H{qs{qs ¤…¡£qÌs LS˘LiNTPLig`i= c Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s iM 1. Fs’¡ ≤∂T ≠sd ÷¡∏∂R VL`i= 2. «ÿN`P NPR ÷¡˝ £qs 3. Æ\™sVZNPÕ[ fi NS˝ L`i‰ 4. ∏∂R VW¨s£qsΔÿ©s± 5. ø¡R Li˙μ∂R FyÕfi 6. xqsLigiR NPR ‰LS 7. @¤Õ¡xqsÌ L`i NPR VN`P 8. xqs™s´ VLiR ≠sd LiR 9. x§¶¶¶{tsQ™s± V A™s´ W˝ 10. LS£qs ¤…¡[áL`i

c r¢ªy˙zmsn NS c r¢ªy˙zmsn NS c A}qsÌ ˚÷¡∏∂R W c FyNPT ryÛ ©s± c Æ™szqsÌ Li≤∂U £qs c $áLiNPR c BLigS˝ Li≤`∂ c $áLiNPR c r¢ªy˙zmsn NS c ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂

c 821 FyLiVVLi»¡˝ V c 819 FyLiVVLi»¡˝ V c 809 FyLiVVLi»¡˝ V c 797 FyLiVVLi»¡˝ V c 785 FyLiVVLi»¡˝ V c 779 FyLiVVLi»¡˝ V c 777 FyLiVVLi»¡˝ V c 772 FyLiVVLi»¡˝ V c 763 FyLiVVLi»¡˝ V c 761 FyLiVVLi»¡˝ V

H{qs{qs ¤…¡£qÌs LS˘LiNTPLig`i= c À›Ã¡L˝RiV iM μ∂R VÀÿ∏∂∫ V, G˙zmsÕfi 14: @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ¤…¡£qÌs LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W ZNP|mÌs©±s \Æ™sV\ZNPÕfi N˝SL`i‰ …ÿ£ms }m˝s£qs N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. ≠sLi≤U∂£qsª][ ª]÷¡ ¤…¡£qÌs ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ H{qs{qs B™yŒœ¡ LS˘LiNTPLig`i= ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ªy«ÿ «ÿ’¡ªyÕ‹[ N˝SL`i‰ lLiLi≤R∂V rÛy©yáV μj∂gRi«ÿLji ™´sVW≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. r¢ªy˙zmnsNS Àÿ˘…fi=™´sV©±s Fs’¡ ≤T∂≠s÷d¡∏R∂VL`i= @˙gRirÛy©´sLi μR∂NTP‰LiøR¡VN][gS... AÕfiL_Li≤R∂L`i «ÿN`P NRP÷˝¡£qs lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. @»¡V A{qs£qs ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s LjiNUP FyLi…”¡Lig`i NRPW≤y ™´sVW≤R∂V rÛy©yáV N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. FyLi…”¡Lig`i ˙xmsxqsVÚªRΩLi 19 rÛy©´sLiÕ‹[ D©yı≤R∂V. FyNTPrÛy©±s A»¡gS≤R∂V ∏R∂VW¨s£qsΔÿ©±s ©yáVg][ rÛy©´sLiÕ‹[©´sW , ≠sLi≤U∂£qs Àÿ˘…fi=™´sV©±s bP™±s©yLS∏R∂Vfl„fi øR¡Li˙μR∂FyÕfi

1. Æ≤∂Õ[ fi |qsÌ LiVV©s± 2. xqsLiVWμ`∂ @«¡¯Õfi 3. ALi≤∂R LiR =©s± 4. ˙lgi™[ s± V ry*©s± 5. |§¶¶¶LSª`Ω 6. zmsn ¤Õ¡Li≤∂R L`i 7. {ms»¡L`i zqsÆ≤∂Õfi 8. z§¶¶¶¤Õ¡ˆ©È y£qs 9. xqsÌ V™s´ L`iÌ ˙Àÿ≤`∂ 10. @ Ù¡VL`i LRix§¶¶¶™´sW©±s

ô|]–q ◊|”m˝Ÿ ÄHé˝…’Hé eP´j·TsYwæ|t

c r¢ªy˙zmsn NS c FyNPT ryÛ ©s± c BLigS˝ Li≤`∂ c BLigS˝ Li≤`∂ c $áLiNPR c r¢ªy˙zmsn NS c A}qsÌ ˚÷¡∏∂R W c A}qsÌ ˚÷¡∏∂R W c BLigS˝ Li≤`∂ c FyNPT ryÛ ©s±

c 886 FyLiVVLi»¡˝ V c 835 FyLiVVLi»¡˝ V c 798 FyLiVVLi»¡˝ V c 779 FyLiVVLi»¡˝ V c 764 FyLiVVLi»¡˝ V c 755 FyLiVVLi»¡˝ V c 751 FyLiVVLi»¡˝ V c 751 FyLiVVLi»¡˝ V c 749 FyLiVVLi»¡˝ V c 739 FyLiVVLi»¡˝ V

7

μ∂R≥ LiR ¯aSá, G˙zmsÕfi 14 : ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP À≥ÿLRiªRΩLRiªRΩı xmsoLRiry‰LRiLi ˙NUP≤yLRiLigRiLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VgS Fs™´sLjiNTP B™y*áƩs[ μy¨s\|ms ™´sVL][ryLji øR¡LRiË æªΩLRi\|msNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. μk∂¨s\|ms ™´sW“¡ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ZNP|mÌs©±s , NSLi˙lgi£qs FsLi{ms @«ÿLRiVμÙk∂©±s xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂VgS •¶¶¶NUP ¤Õ¡¤«¡Li≤`∂ μ≥y˘©±søR¡Liμ`∂ZNP[ A xmsoLRiry‰LRiLi B™y*á¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. xqs¿¡©±s NRPW≤y @ªRΩV˘©´sıªRΩ xmsoLRiry‰LS¨sNTP ©´sWLRiV aSªRΩLi @L>RiVÆ≤∂[©´s¨s , B¿¡Ë ºdΩLSá¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @LiVVæªΩ[ xqs¿¡©±s NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂V ˙NUP≤yLRiLigRiLiÕ‹[ A @™yLÔRiV©´sV •¶¶¶NUPNTP Fs©´s¤Õ¡[¨s }qs™´sáLiμj∂Li¿¡©´s μ≥y˘©±søR¡Liμ`∂ZNP[ B™y*á¨s xqsW¿¡Liøy≤R∂V. μ≥y˘©±søR¡Liμ`∂ I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ 8 xmsªRΩNSáV @Liμj∂Li¿¡©´s A»¡gS≤T∂gSÆ©s[ NSNRPVLi≤y A∏R∂V©´s A≤T∂©´s xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][™yá©yı≤R∂V. @xmsˆV≤R∂V NRP¨dsxqs xqsμR∂VFy∏R∂WáV , ˙g_Li≤`∂ NRPW≤y ¤Õ¡[NRPF°LiVV©´sxmsˆ»¡NUP •¶¶¶NUP A»¡gS≤T∂gS LSfl”·LiøR¡≤R∂Li @μR∂V˜ÈªRΩ™´sV¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. xqs¿¡©±s ™´sLiμ][ aRPªRΩNRPLi xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ À≥ÿLRiªRΩLRiªRΩı xmsoLRiry‰LRiLi\|ms øR¡LRiË ™´sV◊d¡˛ ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. ˙NUP≤yLRiLigRiLiÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS C @™yLÔRiV©´sV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

_õHÓdt

Ç+&√H˚wæj·÷≈£î e÷s¡Trm]º>± m>∑TeT‘·T\T

bÕ]ÁXÊ$Tø£ eè~Δπs≥Tô|’ ◊◊|” &˚{≤˝À ‘·|ü⁄Œ\T ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚dæq Á|üDuŸ

™s´ VVLi¤\À¡, G˙zmsÕfi 14: H{msFsÕfi …‘¡≠ds lLi[…”¡Lig`i= , ™´sp˘∏R∂VL`iztsQ£ms ªRΩgÊjiF°LiVV©´sxmsˆ»¡NUP... A©±s\¤Õ¡©±s \¤Õ¡™±s ™´sW˙ªRΩLi ’d¡{qs{qsHNTP ELRi»¡ NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. BLi≤T∂∏R∂W\¤…¡™±sV=.NS™±sV μy*LS LRi©±s @™´soª][©´sı A©±s\¤Õ¡©±s Æ™sÀfi\|qs…fi ™´sW˘ø`¡Ã¡©´sV øR¡W}qs ≠dsORPQNRPVá xqsLi≈¡˘ À≥ÿLkigS |msLjigjiLiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s LjiF°L`Ìi ˙xmsNSLRiLi gRiªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ F°÷¡}qsÚ 56 aSªRΩLi |msLjigji©´s»Ì¡V Æ™sÀfi\|qs…fi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLi 8.8 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ≠dsORPQNRPVáV DLi¤…¡[... C ryLji 13.7 ≠dsORPQNRPVá ™´sW˘ø`¡Ã¡©´sV ºΩáNTPLiøyLRiV. C A©±s\¤Õ¡©±s ™´sp˘∏R∂VL`iztsQ£msÕ‹[ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sVVμR∂…”¡ rÛy©´sLiÕ‹[ DLi≤R∂gS.. ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i, ™´sVVLi\¤À¡ ªRΩLS*ºΩ rÛy©yÕ˝‹[ D©yıLiVV. G˙zmsÕfi 10©´s «¡Ljigji©´s ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i , N][ÕfiNRPªyÚ ™´sW˘ø`¡NRPV @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´sp˘∏R∂VL`iztsQ£ms μR∂NTP‰Liμj∂. C ™´sW˘ø`¡©´sV μyμyxmso 2.15 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´s ™´sVLiμj∂ Æ©s…fiÕ‹[ ≠dsOTPQLiøyLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ , ¬ø¡\Æ©sQı ™´sW˘ø`¡NRPV NRPW≤y BÆμ∂[ rÛyLiVVÕ‹[ AμR∂LRifl· μR∂NTP‰Liμj∂. @»¡V Æ™sVV\¤À¡ÕfiÕ‹[ ™´sW˘ø`¡©´sV ≠dsOTPQLi¬ø¡[ ™yLji xqsLi≈¡˘ NRPW≤y gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ Æ™sVLRiVgRiVxms≤T∂LiμR∂¨s ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. C xmsLjizqÛsºΩ ’d¡{qs{qsH ™´sLÊSáNRPV NSxqsÚ DxmsaRP™´sV©´sLi NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i Hμ][ {qs«¡©±sÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLi ™´sp˘∏R∂VL`iztsQ£ms lLi[…”¡Lig`i= AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V NS¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ {qs«¡©±sª][ F°÷¡}qsÚ ™´sVLjiLiªRΩgS OUPQfl”·LiøyLiVV. gRiªRΩ HÆμ∂[Œœ¡˛Õ‹[ BÕÿ ªRΩgÊRiVμR∂á ©´sÆ™sWμR∂™´s≤R∂Li BÆμ∂[ ª]÷¡ryLji. C {qs«¡©±sÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ALRiV ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV ≠dsORPQNRPVá xqsLi≈¡˘ 90.1 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´sVgS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ª][ F°÷¡}qsÚ Bμj∂ 11 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´sNRPV \|msgS ªRΩgÊji©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¤…¡÷¡≠s«¡©±s ™´sp˘∏R∂VL`i lLi[…”¡Lig`i= NRPW≤y @Æμ∂[ μyLjiÕ‹[ xms∏R∂V¨sLiøyLiVV. Æ™sVVμR∂…”¡ ALRiV ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV gRiªRΩ G≤yμj∂ 4.63 gS DLi¤…¡[... C ryLji @μj∂ 3.76gS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. AaRPËLRi˘NRPLRi\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂VÆ™s[V≠sV»¡Li¤…¡[ Àÿ÷d¡™´so≤`∂ , •¶¶¶÷d¡™´so≤`∂ ªyLRiáª][ Fy»¡V xmsáV™´soáV |qsá˙’¡…‘¡Ã¡V xqsLiμR∂≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s Hμ][ {qs«¡©±s J|ms¨sLig`i |qsLRi¯¨ds NRPW≤y @’≥¡™´sW©´sVá©´sV G ™´sW˙ªRΩLi ANRP»Ì¡VN][¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. C ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™y¨sNTP ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s lLi[…”¡Lig`i ZNP[™´sáLi 1.16 ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. @LiVVæªΩ[ A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi J|ms¨sLig`i |qsLRi¯¨dsNTP ™´sVLi¿¡ lLi[…”¡Lig`i μR∂NTP‰Liμj∂. μk∂Liª][ NSxqsÚ ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ D©´sı À‹[LÔRiV ™´sLÊSáV A©±s\¤Õ¡©±s xmsLjizqÛsºΩª][ LjiÕÿN`P= @™´soªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ …‘¡≠ds lLi[…”¡Lig`i= xms≤T∂F°™´s≤R∂Li\|ms ™´sW˙ªRΩLi À‹[LÔRiV ALiμ][Œœ¡©´sª][ DLiμj∂. C NSLRifl·LigSÆ©s[ @»¡V ryˆ©´s=L˝RiV NRPW≤y IxmsˆLiμyáV F~≤T∂gjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Æ™s©´sVNRPLi«¡ Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ™yLjiNTP ≠sVLigRiV≤R∂Vxms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. G ≠sμ≥R∂LigS\Æ©s©y ™´sV◊d¡˛ ™´sp˘∏R∂VL`iztsQ£ms |msLiøyáƩs[ xms»Ì¡VμR∂áª][ À‹[LÔRiV DLiμj∂. ™´s¬ø¡[Ë {qs«¡©±sNRPV |tsQ≤R∂W˘ÕfiÕ‹[ NSxqsÚ ™´sWLRiVˆÃ¡V «¡Ljilgi[ @™´sNSaRP™´sVW NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

ô|]–q Áô|ò+#Y zô|Hé Áô|’CŸeT˙ FyLij £qs, G˙zmsÕfi 14:ZN˝P[ N][LÌRiV\|ms «¡Ljilgi[ ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV …‹[Lkiı ˙|mnsLiø`¡ J|ms©±s \|ms#˚«fi™´sV¨ds |msLiøyLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ª][ F~÷¡}qsÚ 7 aSªy¨sı |msLi¿¡©´s»Ì¡V ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. L][ÕÿLi≤`∂ gSL][£qs ¨sLS*x§¶¶¶NRPVá ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s ˙xmsNSLRiLi Æ™sVVªRΩÚLi …‹[LRiıÆ™sVLi…fi \|ms#˚«fi™´sV¨ds 24.6 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´sNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. μk∂¨sÕ‹[ xmsoLRiVxtsvá , ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ zqsLigjiÕfi= ø≥yLizms∏R∂V©±s=NRPV B¬ø¡[Ë Æ™sVVªRΩÚLi 1.64 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´sV |msLjigjiLiμj∂. |msLjigji©´s G≤R∂V aSªRΩLi NRPLi¤…¡[ …‹[Lkiı ª]÷¡ , lLiLi≤R∂V L_Li≤˝R∂Õ‹[ J≤T∂F°π∏∂[V ™yLji ™´sW˘ø`¡ {mns«¡Ÿ 20 aSªy¨sNTP \|msgS |msLiøyLRiV. μy¨s ˙xmsNSLRiLi 19,700 ≤yáL˝Ri ©´sVLi≤T∂ 23,670 ≤yáL˝RiV @LiμR∂VNRPVLi…ÿLRiV. ªy«ÿ xmsLjizqÛsºΩª][ 300 ™´sVLiμj∂ }m˝s∏R∂VL`i=NRPV ÕÿÀ≥œ¡Li ¬ø¡[NRPWLRi©´sVLiμj∂. G≤yμj∂ ª]÷¡ ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s J|ms©±s ¨sLS*x§¶¶¶NRPVá\|ms \|ms#˚«fi™´sV¨dsNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ A»¡gSŒœ¡ß˛ zmnsLS˘μR∂VáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ ≠sVgji÷¡©´s ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV \|ms#˚«fi™´sV¨ds\|ms μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. @LiμR∂LjiNRPLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂VgS ˙|mnsLiø`¡ J|ms©±s ALÊRiQ\Æ©s«¡L`i= μk∂¨s\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

»qe] HÓ\˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£ eè~›πs≥Tô|’ πø+Á<ä >∑D≤+ø±\ dü+düú $&ÉT<ä\ #˚dæq ìy˚~ø£˝À ‘·|ü⁄Œ\T <=sê¢sTT. Bìô|’ πø+Á<ä Ä]úø£eT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® rÁe ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dü+düú $&ÉT<ä\ #˚dæq bÕ]ÁXÊ$Tø£ eè~›πs≥T ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£>∑ ñ+&É≥+ #ê˝≤ ∫sê≈£î|ü]∫+<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. 0.1 qT+∫ 0.2 XÊ‘·+ ‘˚&Ü ñ+fÒ |üsê«˝Ò<äT ø±ì @ø£+>± 6.8 qT+∫ 1.14 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+#·&É+ #·÷düTÔ+fÒ πø+Á<ä+ $&ÉT<ä\ #˚ùd >∑D≤+ø±\ MT<ä Á|ü»\≈£î qeTàø£+ b˛‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. >∑D≤+ø±\qT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+˝À ‘·|ü⁄Œ\T <=s¡¢&É+ô|’ $#ês¡D ø£$T{° y˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ u≤<ÛäT´˝…’q yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. >∑D≤+ø±\T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ |üìrs¡T≈£î ì<äs¡ÙqeTì , Ç˝≤+{Ï yê{Ï˝À ‘·|ü⁄Œ\T sêe&É+ $#ês¡+ ø£*–k˛Ô+<äHêïs¡T.Çø£ eTT+<äT Ç˝≤+{Ï ‘·|ü⁄Œ\T »s¡>∑T≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√qTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. #·¬øÿs¡ ñ‘·Œ‹Ô˝À ˝…ø£ÿ\T ‘·|üŒe&É+ e\¢ »qe] HÓ\ ◊◊|”ì 6.8 XÊ‘·+ qT+∫ 1.14 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+#ê*‡ e∫Ã+<äì πø+Á<ä >∑D≤+ø±\ dü+düú Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. »qe]˝À <˚X¯ yê´|üÔ+> #·¬øÿs¡ ñ‘·Œ‹Ô 134.08 \ø£å\ ≥qTï\ ñ‘·Œ‹Ô nsTT+<äì eTT+<äT Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° yêdüÔe+>± 58.09 \ø£å\ ≥qTï\T e÷Á‘·y˚T ñ‘·Œ‹Ô nsTT+<äì πø+Á<ä >∑D≤+ø±\ dü+düú n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Çø£eTT+<äT Ç˝≤+{Ï $ »s¡>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+ø˘\qT Ä]úø£+>± Ä<äTø√e&ÜìøÏ s¡÷. 15,500 ø√≥¢ ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡ÃqTqï≥T¢ Ä]úø£ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘· u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+ ø=ìï düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï e÷≥ ì»y˚TqHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î\qT Ä]úø£ qcÕº\ qT+∫ >∑f…ºøÏÿ+#·&ÜìøÏ >∑&ç∫q Ä]úø£ dü+e‘·‡sê\˝À s¡÷. 32 y˚\ ø√≥¢ ì<ÛäT\qT #=|æŒ+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

e÷¬sÿ{À¢øÏ e÷s¡Tr düTEø° ø=‘·Ô>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq m]º>± yêVü≤Hê\qT e#˚à HÓ\ ÄKs¡T qT+∫ Ç+&√H˚dæj·÷øÏ m>∑TeT‹ #˚j·T&ÜìøÏ ‘·–q @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ ø£+ô|˙ d”Jm+ X¯XÊ+ø˘ lyêdüÔe ‘Ó*bÕs¡T. eTT+<äT>± $&çuÛ≤>±\T m>∑TeT‹ #˚dæ, nø£ÿ&É nôd+_¢+>¥ #˚dæ $Áø£sTT+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+&√H˚wæj·÷≈£î e÷¬sÿ{À¢ Á|üdüTÔ‘·+ eT÷&ÉT XÊ‘·+>± ñqï ‘·eT yê{≤qT m]º>±‘√ eT]+‘· ô|+#·T≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Á|üdüTÔ‘· Áf…+&éqT ã{Ϻ #·÷ùdÔ <˚oj·T+>± 80 XÊ‘·+ m]º>± neTàø±\T &ûõ˝Ÿ yÓs¡¸Hé˝ÀH˚ ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. eTs√ ø±s¡T dæ«|tº neTàø±\ô|’ Á|üuÛ≤e+ ñ+&ÉuÀ<äì Äj·Tq nHêïs¡T. dæ«|tº ñ‘·Œ‹ÔøÏ HÓ\≈£î 12,000 j·T÷ì≥¢ qT+∫ 20,000 j·T÷ì≥¢≈£î ô|+#·T‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ yÓsTT{Ï+>¥ |”]j·T&é Äs¡Tqïs¡ HÓ\\ qT+∫ Hê\T>∑qïs¡ HÓ\\≈£î ‘·–Z+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> >∑T»sê‘Y˝Àì yÓTVt≤kÕHê˝À ‘·\ô|{Ϻq bÕ¢+≥T˝À yÓ+&ÜsY bÕsYÿqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ø£+ô|˙ m+áy√ m+m+ dæ+>¥ #ÓbÕŒs¡T. bÕ¢+≥T ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ pHé ø£˝≤¢ >∑T»sê‘Y Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+{≤eTì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ≈£î~]q yÓ+≥H˚ bÕ¢+≥T @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.

>±´dt ìπøåbÕ\ô|’ πøJ`&û6 πøåÁ‘·+˝À düπs«

|üqTï $yê<ä+˝À düH√|òæ nyÓ+{°dt≈£î ÁbòÕHé‡ düVü≤ø±s¡+ <ë<ë|ü⁄ eT÷&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é ãjÓ÷f…ø˘ dü+düú nsTTq XÊ+‘ê ãjÓ÷{Ïø˘‡˝À 3,000 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ yÓTC≤غ yê{≤qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì |üqTï $yê<ä+˝À ∫≈£îÿ≈£îqï ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú düH√|òæ nyÓ+{°dt<ëì ãj·T≥|ü&˚+<äT≈£î ÁbòÕHé‡ Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø±s¡+ rdüTø√yê\ì ìs¡ísTT+∫+~. 2009˝À XÊ+‘ê ãjÓ÷{Ïø˘‡˝À 80 XÊ‘êqT düH√|òæ nyÓ+{°dt yê´øχHé &ç$»Hé düH√|òæ bÕX¯ÃsY 3,000 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î ø=qT>√\T #˚dæ+~. H˚s¡T>± XÊ+‘êãjÓ÷{Ïø˘‡˝À yê{≤qT ø=qT>√\T #˚j·T≈£î+&Ü XÊ+‘ê˝À yÓTC≤غ yê{≤ ñqï cÕHéôV≤#YqT nyÓ+{°dt bÕX¯ÃsY fÒø√esY #˚dæ+~. ÁbÕHé‡πø #Ó+~q yÓT]jÓTø˘‡ n\jÓTHé‡≈£î cÕHéôV≤#Y nqTã+<Ûä dü+düú>± ñ+~. á e´eVü‰s¡+ yÓTT‘·Ô+ ≈£L&Ü ÁbòÕHéŒ˝ÀH˚ »]–+~. ‘êeTT ≈£L&Ü ø=qT>√\T #˚dæ+~ ÁbÕHé‡ dü+düúH˚ ø±e&É+‘√ á e´eVü‰sê\˙ï ÁbÕHé‡ |ü]~˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì nyÓ+{°dt yê~k˛Ô+~. nsTT‘˚ cÕHéôV≤#Y uÛ≤s¡‘Y˝À ñqï XÊ+‘êãjÓ÷{ÏøÏïø˘‡≈£î j·÷»e÷q´+ dü+düú ø±e&É+ e\¢ Ç+<äT˝À uÛ≤s¡‘Y ` ÁbòÕHé‡ n~Ûø±s¡T\T |ü]wüÿ]+#ê\ì nyÓ+{°dt ø√s¡T‘√+~. ø±>± eTTqTà+<äT @$T »s¡T>∑T‘·T+<√ y˚∫ #·÷&Ü*. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<√ eTTqTà+<äT ‘Ó\TdüTÔ+~.

πøJ` &û 6 πøåÁ‘·+˝À ‘êqT ø£qT>=>∑qTqï >±´dt ìπøåbÕ\ qT+∫ m+‘· >±´dtqT yÓ*øÏrj·Te#·Ãqï~ ‘˚\TÃø√e&ÜìøÏ ˇø=ÿø£ÿ ìπøå|ü+ yê]>± ø±≈£î+&É nìï ìπøåbÕ\qT düπs« #˚j·T&ÜìøÏ dü+ã+~Û+∫ ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt düeT]Œ+∫q Á|üD≤[ø£\qT #·eTTs¡T XÊK n+^ø±s¡+ ‘Ó*|æ+~. á $wüj·T+˝À n|tÁd”ºyéT ¬s>∑T´˝Ò≥sY nsTTq &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ »qs¡˝Ÿ Ä|t ôV’≤Á&√ø±s¡“Hé‡ ( &ûJôV≤#Y) e´ø£Ô+ #˚dæq nuÛÑ´+‘·sê\qT eT+Á‹‘·« XÊK ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. Á|üdüTÔ‘·+ πøJ`&û6˝À ñ‘·Œ‹Ô ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï+<äTq BÛs¡TuÛ≤jYT`1, 3e >±´dt πøåÁ‘ê\≈£î #·T≥Tº|üø£ÿ\ ñqï eTs√ 16 ìπøåbÕ\˝À m+‘· >±´dt \_ÛdüTÔ+<äH˚~ düπs« <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£î+{≤eTì ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt‘√ bÕ≥T Ä ø£+ô|˙ uÛ≤>∑kÕ«$T, Á_≥Hé≈£î#Ó+~q ;|”|”m˝Ÿd”\T Á|ü‹bÕ~+#êsTT.ø±˙ &çJôV≤#Y e÷Á‘·+ Ç+‘·es¡≈£î Hê\T>∑T nqTã+<Ûä >±´dt ìπøåbÕ\T nsTTq &û`2, 6, 9, 22\˝À e÷Á‘·y˚T Á|æ` &Óe\|tyÓT+{Ÿ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T #˚|ü{≤º \ì düŒwüº+ #˚dæ+~. $T>∑‘ê πøåÁ‘ê\˝À m˝≤+{Ï düπs«\T ìs¡«Væ≤+#·≈£L&É<äì Ä<˚•+∫+~.


8

C M Y K

Ä~yês¡+, @Á|æ˝Ÿ 15, 2012

düTes¡íyês¡Ô

k˛ q + ø£ |üP sY

ôV’≤<äsêu≤<é

q>∑s¡+˝À ª_˝≤¢`2μ $wüßí ª<˚ì¬ø’Hê ¬s&ûμ...?

‘·$Tfi¯+˝À ª_˝≤¢μ dæìe÷˝À V”≤s√>± q{Ï+∫ dü÷|üsYVæ≤{Ÿì kı+‘·+ #˚düT≈£îqï nõ‘Y Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êC≤>± n<˚ dæìe÷≈£î d”¬ø«˝Ÿ>± ª_˝≤¢`2μ dæìe÷˝À q{ÏdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á ª_˝≤¢`2μ ∫Á‘· ìsêàD+ ∫e] <äX¯˝À ñ+~. á dæìe÷≈£î dü+ã +~Û+∫ $T–*q ∫Árø£s¡D ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+~. á ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT q|üŒ{Ï qT+∫ ∫Á‘·+ MT<ä uÛ≤Ø n+»Hê\T ô|]>±sTT. á ∫Á‘·+ _˝≤¢μ ∫Á‘êìøÏ d”¬ø«˝Ÿ>± rdüTÔHêïs¡T. ndü\T _˝≤¢μ m˝≤ nj·÷´&ÉT nH˚~ á ∫Á‘·+˝Àì ø£<∏ë+X¯+. bÕs¡«‹ yÓT\ºHé, ˇeTq ≈£î{≤ºHé, Áã÷q nãT›˝≤¢ á ∫Á‘·+˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. MTHêøÏå BøÏå‘Y, u…s¡Ô+‘˚ >∑_¬s˝≤ eTs√ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\≈£î qè‘·´+ #˚j·T´uÀ‘·THêïs¡T. #·ÁøÏ ‘√˝Ò{Ï á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü nqTyê<äeTe⁄‘·Tqï á ∫Á‘·+ á y˚dü$øÏ $&ÉT<ä\ ø±qT+~.

T.

_õHÓdt˝À sêDÏ+#ê\qT+<ä≥ |òüdtº Çìï+>¥‡‘√H˚ V”≤s√ sTTHé\T ø=≥Tº $T{≤º &ÉT‘·T Hêïs¡T. ˇø√ÿ neø±XÊìï #˚õ øÏÿ+ #·Tø√e&ÜìøÏ yê s¡T HêHê bÕ≥T¢ | ü&ÉT ‘·T Hêïs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±≈£î +fÒ V”≤s√, V”≤s√ ø±≈£î +fÒ ìsêà‘·... Ç˝≤ yêfi¯¢ #·T≥÷º ‹s¡T >∑T‘·÷ yês¡T Ä&ç+ ∫q≥T¢ Ä&Ü*‡q |ü] dæú‹ Á|üdüTÔ‘·+ Ä|òüsY‡ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷ùd V”≤s√sTTq¢ e+‘Ó’+~. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ Ç{°e\ ªH˚qT ¬s+&Ée Çìï+>¥‡ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ $»j·÷*ï n+<äT≈£î+{≤qì >=|üŒ\T #Ó|ü≈£îqï k˛ìj·÷ n>∑sê«˝ŸøÏ ndü\T neø±XÊ˝Ò sêe&É+˝Ò<ä≥. Ç|üŒ{Ïπø |ü\T dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫q ÄyÓT Áù|ø£å≈£î\≈£î bÕ‘· ∫+‘·ø±j·T ‘=≈£îÿ˝≤ e÷]+<äì nqT≈£î+≥Tqï <äs¡Ù≈£î\T á$&É≈£î eT∞¢ @+ neø±XÊ\T ÇkÕÔs¡T..nì dæ˙ »Hê˝À¢ì ø=+<ä] yê<äq. Ç~ >∑eTì+∫q k˛ìj·÷ @<Ó’Hê kı+‘·+>± _õHÓdt #˚j·÷\ì #·÷k˛Ô+<ä≥. <ëìøÏ ø=+‘·eT+~ |ü]#·j·T+ ñqï _õHÓdte÷¬>ï{Ÿ\ì ø£\Tk˛Ô+~. ÄÁ˝…&û ‘·q ‘·eTTà&çøÏ ˇø£ e´øÏÔ #˚‘· z _õHÓdtì ÁbÕs¡+_Û+|üCÒdæ+<ä≥. ‘·qT ≈£L&Ü eT+∫ s¡ìï+>¥˝À ñqï z _õHÓdtì kÕºsYº #˚j·÷\ì #·÷k˛Ô+<äì düe÷#ês¡+. |ü\T dæìe÷˝À¢ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫ eT+∫ Çy˚TCŸH˚ kı+‘·+ #˚düT≈£îqï ‘·s¡TD+˝ÀH˚ <äs¡Ù≈£î&ÉT ôd\«sê |òüTeHéì ô|fi≤¢&çq á eTT<äT›>∑TeTà ø=+‘·ø± ˝≤ìπø yê]<ä›s¡÷ $&çb˛j·÷s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ˇ+≥]>±H˚ ñ+≥Tqï k˛ìj·÷ Ç˝≤ eT∞¢ V”≤s√sTTHé>± sêDÏ+#ê\ì, ˝Òø£ @<Ó’Hê _õHÓdt #˚dæ dü¬ø‡dt ˝…’|òtì m+C≤jYT #˚j·÷\ì nH˚ø£ s¡ø±\T>± Ä˝À∫düTÔ+~. ø±˙ Ç˝≤+{Ï düeTdü´˝ÒM ˝Ò≈£î+&Ü e÷J uÛÑs¡Ô ôd\«sê|òüTeHé e÷Á‘·+ eT∞¢ ô|[¢ #˚düTø=ì Vü‰sTT>± ñHêï&Éì dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À $ì|ædüTÔ+~.

V”≤s√ eT+#·T $wüßí ‘·«s¡˝À ª<=s¡ø£&ÉTμ nH˚ ∫Á‘·+ <ë«sê Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î edüTÔqï≥T¢ ø=+‘· ø±\+>± yês¡Ô\T $ì|ædüTÔqï dü+>∑‹ eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. õ.Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶ á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À Vü≤ì‡ø£ V”≤s√sTTHé>± m+|æ¬ø’+~. á ∫Á‘êìï l\øÏÎÁ|üdüqï |æø£ÃsY‡ |ü‘êø£+ô|’ eT+#·T \øÏÎ ì]àkÕÔs¡T. ø√q yÓ+ø£{Ÿ ø£<∏äqT n+~düTÔqï á ∫Á‘êìï j·÷ø£åHé n+&é ø±yÓT&û m+≥sYf…ÆqsY>± Hêπ>X¯« s¡¬s&ç¶ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qTHêï&ÉT. nsTT‘˚ á ∫Á‘êìøÏ ª<=s¡≈£&ÉTμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ø±≈£î+&Ü ª<˚ì¬ø’Hê ¬s&ûμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ |ü]o*düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À $wüßí bÕÁ‘· <˚ì¬ø’Hê ‘Ó–+#˚ <Û√s¡DÏ˝À ñ+≥T+<äì, á dæìe÷≈£î á f…Æ{Ï˝Ÿ nsTT‘˚H˚ dü]>±Z ≈£î<äTs¡T<ä›ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n+<äTπø Ä f…Æ{Ï˝Ÿ |ü]o*düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝À $wüßí q{Ï+∫q ª&Ûûμ ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ á ∫Á‘·+ |üP]Ô $H√<ë‘·àø£+>± dæìe÷ s¡÷bı+~+#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êqøÏ kÕºsY eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY #·ÁøÏì rdüT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ ÁbÕC…≈£îº ˝Ò≥e⁄‘√+<äì yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. á y˚Ts¡≈£î $wüßí≈£î düìïVæ≤‘·T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷... #·ÁøÏ {≤´˝…+{Ÿ ñqï eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY.. ø±˙ ø±düÔ Ä\dü´+ ne⁄‘·T+<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√ á ÁbÕC…≈£îºqT eTs√ dü+^‘· <äs¡Ù≈£îì‘√ #˚j·÷\ì #·÷düTÔHêï+. ôdô|º+ãsY 2011˝À á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q eT÷´õø˘ Çe«&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïø° |üP]Ô ø±˝Ò<äT.

πøe\+ ¬s+&ÉT bÕ≥\T e÷Á‘·y˚T Ç#êÃ&ÉT. $T>∑‘ê eT÷&ÉT u≤´˝…Hé‡ ñHêïsTT. y˚T+ Äj·Tq e\¢ &ÉãT“qT, f…ÆyéTqT ø√˝ÀŒj·÷+, n+<äTπø eTs√ ø£+b˛»sYì yÓ‹πø |üì˝À |ü&ܶ+...μ n+≥÷ >∑‘·+˝À nqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç<˚ $wüj·÷ìï #·ÁøÏ eTT+<äT Á|ükÕÔ$+#·>±, Äj·Tq Ç$ e{Ϻ s¡÷eTsY‡ nì ø={ϺbÕπskÕs¡T. H˚qT Ç|üŒ{Ïø° eT÷´õø˘ dæ{Ϻ+>¥‡˝À ≈£Ls¡TÃ+≥THêïqT. Ç~ z ÁøÏj˚T{Ïyé C≤uŸ. Hê≈£î ‘·è|æÔ #Ó+<äì<˚ H˚qT ≥÷´Hé Çe«˝ÒqT. <ë+‘√ ø=+‘· f…ÆyéT |ü≥º&É+ düVü≤»+. H˚HÓ|ü&É÷ me] wüO{Ï+>¥\T ˝Ò{Ÿ ø±e&ÜìøÏ ø±s¡D+ ø±˝Ò<äTμ nHêïs¡qï $wüj·T+ $~‘·y˚T.

<ëìø=ø£ ø£+&ûwüHé ô|{Ϻ+<ä≥ ª<äu≤+>¥μ ∫Á‘·+ uÛ≤Ø u≤¢ø˘ãdüºsY>± ì\e&É+‘√ <ëìøÏ d”¬ø«˝Ÿ>± <äu≤+>¥`2μ ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+˝À {≤|t V”≤s√sTTHé ø£ØHê ø£|üPsY‘√ ◊≥+ kÕ+>¥ #˚sTT+#ê\ì uÛ≤$+#ê&ÉT dü˝≤àHé. á y˚Ts¡≈£î á ∫Á‘· ìsêà‘· nsTTq dü˝≤àHé k˛<äs¡T&ÉT nsê“ CŸU≤Hé ÄyÓTqT dü+Á|ü~+#ê&ÉT. nsTT‘˚ ◊≥+ kÕ+>¥ #˚j·T&ÜìøÏ ø£ØHê ‘=\T‘· ìsêø£]+∫Hê... ‘·q kÕ+>∑T≈£î dæìe÷˝À n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+&Ü\ì, ‘êqT z ◊≥+ >∑sY¢>± ø±≈£î+&Ü dæìe÷˝À bÕÁ‘ ·<Ûë]>± ñ+&Ü\ì ø£+&ûwüHé ô|{Ϻ+<ä≥. nsTT‘˚ ø£ØHê ˇ|üø√e&ÜìøÏ Ç+ø√ ø±s¡D+ ≈£L&Ü ñ+<ä≥. ÄyÓT≈£î q∫Ãq $<Ûä+>± ◊≥+ kÕ+>¥ &çC…’Hé #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ÄyÓT≈£î KØ<Ó’q _m+&Éã÷¢´7 dæØdt ø±s¡TqT ãVüQeT‹>± ÇkÕÔqì #Ó|üŒ&Éy˚T n+<äT≈£î ø±s¡D+ n+≥THêïs¡T. @< Ó’‘˚+{Ï..? ø£ØHê ˇ|üø√e&É+‘√ dü˝≤àH éU≤Hé #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñHêï&É≥. Ç∫Ãq e÷≥ Á|üø±s¡+ ÄyÓT≈£î ø±s¡T ø=ì ô|fÒº+<äT≈£î ø±s¡T &û\s¡¢‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T

≈£L&Ü »s¡T|ü⁄‘·THêï&É≥. Ä dü+>∑‹ |üø£ÿq ô|&ç‘˚.. Á|üø±wt sêCŸ ≈£L&Ü <äu≤ +>¥`2μ˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. dü˝≤àHéU≤Hé, k ˛HêøÏå dæHêΩ ‘·eT bÕÁ‘·\qT ‹]– á dæìe÷˝Àq÷ b˛wæ+#·uÀ‘·THêïs¡T. Á|üø± wtsêCŸ $\Hé bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. dü˝≤àHé` Á|üø±wtsêCŸ\T ø£*dæ >∑‘·+˝À ªyê +f…&éμ (‘Ó\T>∑T b˛øÏ] dæìe÷ Øy˚Tø˘)˝À q{Ï+#ês¡T. á dæìe÷ dü˝≤àHéU≤Hé q≥ J$‘êìøÏ |ü⁄q's¡T‘˚ÔC≤ìï ì+|æ+~. ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq $wüj·T+ @$T≥+fÒ.. ª<äu≤+>¥μ dæìe÷˝À $\Hé bÕÁ‘·qT b˛wæ+∫q k˛q÷ dü÷<é ≈£L&Ü á d”¬ø«˝Ÿ˝À q{Ï+#·&É+. Væ≤+B˝À ªdæ+>∑+μ dæìe÷ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ø±e&É+‘√ u≤©e⁄ &é˝Àq÷ Á|üø±wtsêCŸ ‘·q kÕúHêìï |ü~\ |üs¡T#·T≈£îHêï&ÉT. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê\‘√ m|ü&É÷ n‘·´+‘· _J>± ñ+&˚ á C≤rj·T ñ‘·ÔeT q≥T&ÉT ‘·q düeT j·÷ìï #êø£#·ø£´+>± $ìjÓ÷–+ #·T≈£î+ ≥THêï&ÉT. z Á|üø£ÿ q≥q, eTs√|üø£ÿ <äs¡Ù ø£‘·«+, dæ˙ ìsêàD+ Ç‘·sêÁ‘· |üqT\˙ï #ê˝≤ #·Ts¡T>±Z, ‘Ó*$‘√ ìs¡«]ÔdüTÔHêï&ÉT.

ôdŒwü˝Ÿ mÁ{≤ø£¸Héø√düy˚Tq≥ ø£Á‹Hê¬ø’|òt, ø£ØHêø£|üPsY e+{Ï |ü\T nÁ>∑ ø£<∏ëHêsTTø£˝Ò ◊≥+ kÕ+>¥‡ #˚düTÔ+fÒ.. á $wüj·T+˝À H˚qT e÷Á‘·+ ‘·≈£îÿe ‹HêïHê..? nqï≥T¢>± ‘êqT ≈£L&Ü ¬s&û ne⁄‘√+~ eTs√ u≤©e⁄&é düT+<ä] sêD° eTTKØ®. ÇHêïfi¯ó¢ bòÕ´$T© f…Æ|t bÕÁ‘·\≈£î, bÕ≥\≈£î |ü]$T‘·yÓTÆq á u…+>±© uÛ≤eT ‘êC≤>± e÷+∫ e÷dt eTkÕ˝≤ ◊≥+ kÕ+>¥≈£î &Ü´Hé‡ #˚k˛Ô+~. dü∫Hé ≈£î+<ë\ÿsY <äs¡«ø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ªmj·T´μ ∫Á‘·+˝À ø£<∏ëHêsTTø£>± z e÷dt bÕÁ‘·qT b˛wædüTÔqï sêD°, á dæìe÷˝ÀH˚ z ◊≥+ kÕ+>¥≈£î q]Ôk˛Ô+~. Bì >∑T]+∫ sêD° eTTKØ®H˚ dü«j·T+>± #ÓãT‘·÷.. ª‘=*kÕ]>± ◊≥+ kÕ+>¥ #˚düTÔHêïqT. nsTT‘˚, Ç~ ø£<∏ä˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ñ+≥T+~. n˝≤>∑ì πs|ü⁄ Á|ü‹ dæìe÷˝Àq÷ #˚kÕÔqì ø±<äT. á bÕ≥ á dæìe÷≈£î ôdŒwü˝Ÿ mÁ{≤ø£åHé ne⁄‘·T+~μ n+{À+~. ø=]jÓ÷Á>±|òüsY yÓ’uÛÑyé eTs¡Ã+{Ÿ á bÕ≥≈£î Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ bò˛E\‘√ ≈£L&çq ôdº|ü*ï ø£+b˛CŸ #˚düTÔHêï&É≥. ÇHêïfi¯S¢ <ë#·T≈£îqï ‘·q n+<ä#·+<ë\qT sêD° á bÕ≥˝À Á|ü<ä]Ù+#·qT+<äì u≤©e⁄&é düe÷#ês¡+.

$T©ÿ yÓ’{Ÿ ã÷´{° ‘·eTHêï πs≥T m+‘√ ‘Ó\TkÕ..? πøe\+ Äs¡T s√E\≈£î nø£åsê\ 60\ø£å\T. nsTT‘˚ Ç~ dæìe÷\ $wüj·T+˝À ø±<äT. j·÷&é |òæ˝Ÿà‡ $wüj·T+˝À á eTT<äT›>∑TeTà rdüT≈£î+≥Tqï ¬seTT´qπswüHé. á eT<Ûä´ k‘Y˝À ÄyÓT Çy˚TCŸ u≤>± ô|s¡>∑&É+‘√ |ü\T dü+düú\T ÄyÓT‘√ ‘·eT Áu≤+&ÉT¢ Á|ü#ês¡+ #˚sTT+#·Tø√e&ÜìøÏ b˛{° |ü&ÉT‘·THêïsTT. y˚dü$ ø±e&É+‘√ |ü\T ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘ ø£+ô|˙\T |ü\T ø=‘·Ô j·÷&é\qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. ø=ìï ø£+ô|˙\T nsTT‘˚ ø=‘·Ô Áu≤+&é n+u≤dæ&És¡¢qT ≈£L&Ü ìj·T$T+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ÇHêïfi¯ó¢ bòÕ+{≤ o‘·\ bÕ˙j·÷ìøÏ C…˙*j·÷ Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY>± ñ+&˚~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT ô|[¢ #˚düT≈£îì <äøÏåD≤~ dæìe÷\≈£î <ä÷s¡+ ø±e&É+‘√ Ç|ü&ÉT Ä neø±X¯+ ‘·eTHêï≈£î <äøÏÿ+~. bòÕ+{≤ ø£+ô|˙‘√ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ @&Ü~øÏ Äs¡T s√E\T

ø±˝Ÿw”{Ÿ‡ ÄyÓT á dü+düúøÏ πø{≤sTT+#ê*‡ ñ+≥T+~. á düeTj·T+˝À yêfi¯ó¢ ‘·eT j·÷&É¢ ∫Árø£s¡D, bòı{À wüO≥T¢ ‘·~‘·s¡ |üqT\˙ï |üP]Ô #˚düT≈£î+{≤s¡T. ‘·q ø±©¸≥T¢ Ç∫Ãq+<äT≈£î >±qT, ‘·q bòı{À\T yê&ÉT≈£îqï+<äT≈£î >±qT @&Ü~øÏ s¡÷.60\ø£å\T #Ó*¢düTÔ+~ Ä ø£+ô|˙. nsTT‘˚ &ÉãT“ edüTÔ+~ ø£<ë nì @ j·÷&é |ü&ç‘˚ Ä j·÷&é ˇ|üø√qì, ‘·q Çy˚TCŸì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì <ëìøÏ dü÷≥j˚T´$ e÷Á‘·y˚T m+|æø£ #˚düT≈£î+{≤qì #ÓãT‘√+~. Á|üdüTÔ‘·+ s¡#·Ãμ dü¬ø‡dtqT u≤>± m+C≤jYT #˚düTÔHêïq+{À+~. s¡#·Ã ‘·sê«‘· ‘·eTHêï Á|üuÛ≤dt düs¡düq ¬sã˝Ÿμ ∫Á‘·+˝Àq÷, sêyéT düs¡düq ªm+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥μ ∫Á‘·+˝Àq÷ q{Ïk˛Ô+~. B+‘√ bÕ≥T |üeHéø£fi≤´DY düs¡düq ¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTμ ∫Á‘·+˝Àq÷ V”≤s√sTTHé>± m+|æø£sTT´+~.

πøs¡fi¯˝À ª}ø=&É‘êsê.. ñ*øÏÿ|ü&É‘êsêμ

ª>∑ã“sY dæ+>¥μ ôdº|ü\T n<äTsY‡ u≤\ø£èwüí, eT+#·T eTH√CŸ\T ø£*dæ q{ÏdüTÔqï eT©ºkÕºsY ∫Á‘·+ ª}ø=&É‘êsê.. ñ*øÏÿ|ü&É‘êsêμ. á ∫Á‘·+˝À eT+#·T eTH√CŸ düs¡düq Bø£åùd‘Y V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+~. nsTT‘˚ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ∫Árø£s¡D ‘·«s¡˝À πøs¡fi¯˝À »s¡T|ü⁄ø√qT+~. Á|üdüTÔ‘·+ ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT X‚KsY sê», #Ûêj·÷Á>±Vü≤≈£î&ÉT ø£*dæ ∫Árø£s¡D≈£î nqTyÓ’q Á|ü<˚XÊ\qT m+|æø£ #˚j·T´&ÜìøÏ yÓfi≤¢s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘·+ ∫Árø£s¡D ∫e] <äX¯˝À ñ+~. á eT<Ûä´H˚ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ∫Á‘· ¬ø’¢e÷ø˘‡ ∫Árø£]+#·&É+ »]–+~. ‘êC≤>± ∫Á‘· esêZ\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ¬ø’¢e÷ø˘‡øÏ dü+ã+~Û+∫q ô|ò’{Ÿ #ê˝≤ u≤>± e∫Ã+<äì n+≥THêïs¡T. u…uÀ X¯• á dæìe÷≈£î dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. ∫Á‘êìï ˇπøkÕ] ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯+˝À ≈£L&Ü ~«uÛ≤cÕ ∫Á‘·+>± ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT yÓs¡¸qT¢ á y˚dü$øÏ $&ÉT<ä\ ø±qTHêïsTT.

sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{°˝À ªˇø£ÿ&çH˚μ u≤D+μ dæìe÷‘√ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dæq Hêsê s√Væ≤‘Y Ä ∫Á‘·+‘√ q≥Hê|üs¡+>± |òüsê«˝Ò <äì|æ+#·T≈£îì, V”≤s√>± eT+∫ ù|s¡T dü+bÕ~+#·Tø=ì, ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À ì\<=≈£îÿ ≈£îH˚+<äT≈£î Hêsê s√Væ≤‘Y ‘·qe+‘·T Á|üj·T‘·ï+ >∑{Ϻ>±H˚ #˚düTÔHêï&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ s√Væ≤‘Y V”≤s√>± ªˇø£ÿ&çH˚μ nH˚ ∫Á‘·+ s¡÷bı+ <äT‘√+~. dæ.$.¬s&ç¶ ìsêàD+˝À lìyêdt sê>± <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï á dæìe÷˝À ì‘ê´MTqHé ø£<∏ëHêsTTø£>± n\]+#·qT+~. Äràj·÷qTsê>±\≈£î $\Teì#˚à ø£<∏ëHê j·T≈£î&ÉT, nqTø√ì |ü]dæú‘·T\˝À Hê nqï yês¡ +<ä]ø° <ä÷s¡yÓTÆb˛‘ê&ÉT. ˇ+≥] Á|üj·÷D≤ìï ø=qkÕ–+∫q n‘·qT \øå±´ìï m˝≤ #˚s¡T ≈£îHêï&ÉH˚ Ç‹eè‘·Ô+‘√ á ø£<∏ä ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. ìqïyÓTTqï{Ï es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£îqï á dæìe÷ Ç{°e˝Ò ˇø£ ôw&É÷´˝ŸqT eTT–+#·T≈£î+~.

πs+CŸ ô|]–+~ ø±ãfÒºq≥

|üesYkÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY ‘·«s¡˝À ª>∑ã“sYdæ+>¥μ ∫Á‘·+ <ë«sê Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêuÀ‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ª>∑ã“sY dæ+>¥μ ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ‘êC≤ ôw&É÷´˝Ÿ sêyÓ÷J |òæ*+ dæ{°˝À yÓTT<ä\sTT´+~. á ∫Á‘· ãè+<ä+‘√ X¯è‹Vü‰düHé ø£*dæ+~. á ∫Á‘· Áb˛yÓ÷dtøÏ n<äT“¤‘·yÓTÆq düŒ+<äq ø£ì|æ+∫q ‘·s¡Tyê‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT Vü≤ØwtX¯+ø£sY á ∫Á‘· bÕ≥\qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&É+˝À eT]+‘· ÁX¯<äΔ ø£qãs¡TdüTÔHêïs¡T. n_Ûe÷qT\≈£î |ü+&É>∑ yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+#˚ ∫Á‘êìï n+~kÕÔqì Vü≤Øwt X¯+ø£sY #ÓbÕŒs¡T. düìïVæ≤‘· esêZ\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ á ∫Á‘·+˝À |üeHé ø£fi≤´DY ø=ìï n<äT“¤‘·yÓTÆq &Ü´qT‡\T yÓj·T´uÀ‘·THêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ <äs¡Ù≈£î&ÉT Vü≤Øwt X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. á ∫Á‘·+˝À |üeHé ø£fi≤´DY &Ü´Hé‡ #·÷dæ n+‘ê Á~∏\¢e⁄‘ês¡ì n+≥THêï&ÉT. Çø£ÿ&É |üeHé, X¯è‹Vü‰düHé\ô|’ ªÄø±X¯+

ne÷àjÓÆT‘˚μ nH˚ bÕ≥qT ∫Árø£]+#ês¡T. á bÕ≥ ∫Árø£s¡D düeTj·T+˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT Vü≤Øwt X¯+ø£sY |üeHé ø£fi≤´DY &Ü´Hé‡ #·÷dæ #ê˝≤ Á~∏\¢j·÷´&É≥. bÕ≥ n<äT“¤‘·+>± ∫Árø£]+#ês¡T. >∑DÒwt e÷düºsY ø=]jÓ÷Á>∑|ò”˝À |üeHé ø£fi≤´DY n~]b˛j˚T ôd|ü\T y˚XÊs¡T. H˚H˚ Äj·Tq y˚dæq ôd|ü\T #·÷dæ m+‘√ Á~∏\¢j·T´qT. Áù|ø£å≈£î\T, n_Ûe÷qT\T nsTT‘˚ eT]+‘· m+C≤jYT #˚kÕÔs¡Tμ nì #ÓbÕŒs¡T. á ∫Á‘· Ä&çjÓ÷ @Á|æ˝Ÿ 15q Á>±+&é>±, dü]ø=‘·Ô ôd’º˝Ÿ˝À ˇπø s√E eT÷&ÉT q>∑sê˝À¢ $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. ã+&É¢ >∑DÒwt á ∫Á‘êìï |üs¡y˚TX¯«s¡ ÄsYº‡ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ <˚$l Á|ükÕ<é dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø á ∫Á‘·+ MT<ä n+#·Hê\T Äø±XÊìï n+≥T‘·THêïsTT.

‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+˝À πø{°ô|ÁØ...? Ç{°e\ #ÓHÓ’ï˝À »]–q ◊|”m˝Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ y˚&ÉTø£˝À¢ ÄVüQ‘·\qT ‘·q >±q e÷<ÛäTs¡´+‘√ z\˝≤&ç+∫q n+‘·sê®rj·T bÕ|t dæ+>∑sY πø{° ô|ÁØ z ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+˝À #ÛêHé‡ ø=fÒºdæ+~. Á|üuÛÑT sêC≤ UÀ»Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªø£s¡T|üŒ+ |ü{Ϻμ nH˚ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+˝À ˇø£ bÕ≥˝À q]Ô+#·&ÜìøÏ ∫Á‘· <äs¡Ùø£ìsêà‘·\T ÄyÓTqT m+|æø£ #˚dæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. $X‚wüy˚T$T≥+fÒ... Væ≤+B dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ã|”Œ \Vü≤] á ∫Á‘·+ ø√dü+ bÕ&ÉT‘·Tqï ªHê{° sêC≤ sêC≤..μ nH˚ HÓ+ãsYøÏ πø{° ô|ÁØ &Ü´Hé‡ #˚düTÔ+<ä≥. y˚˝≤~ eT+~ düeTø£å+˝À »]π> ˝…’yé ø±q‡sYº>± ÄyÓTô|’ á bÕ≥qT ∫Árø£]kÕÔs¡T. Ç+<äT¬ø’ πø{°øÏ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝ÀH˚ bÕ]‘√wæø£+ Ä|òüsY #˚XÊs¡≥. bÕ≥qT ≈£L&Ü #ê˝≤ ]#Y>± ∫Árø£]+#·&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. n»à˝Ÿ nMTsY, n|üsêí u≤CŸbÕjYT »+≥>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ πø{° bÕ≥ n<äq|ü⁄ Äø£s¡¸D ne⁄‘·T+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.

C M Y K

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 15-04-2012  
ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 15-04-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.