Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 358 Ä~yês¡+ »qe] 15, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

>∑eTìø£: bÕsƒ¡≈£î\≈£î, Á|üø£≥q ø£s¡Ô\≈£î, @C…+≥¢≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î, nq~Ûø±s¡T\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î, eT]j·TT dæã“+~øÏ dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. dü+Áø±+‹ dü+<äs¡“¤+>± Ä~yês¡+ Hê&ÉT e÷ ø±sê´\j·÷ìøÏ ôd\e⁄. ø±e⁄q k˛eTyês¡+ |üÁ‹ø£ yÓ\Te&É<äT nì ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï+. |ü⁄q:<äs¡Ùq+ eT+>∑fi¯yês¡+.

nVü≤à<äT˝≤¢, X¯+ø£s¡sêe⁄, ‘√≥ q]‡+Vü≤ W{Ÿ! ` j·÷»e÷q´+ |”ÄØŒ düuÛÑT´\T dæ.sêeT#·+Á<äj·T´, >∑+{≤ Áoìyêdüsêe⁄≈£î πø_HÓ{Ÿ˝À #√≥T! ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üdüTÔ‘· πø_HÓ{Ÿ qT+∫ eTT>∑TZ]øÏ ñ<ë«düq |ü\ø±\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ìs¡ísTT+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. d”m+>± |ü>±Z\T #˚|ü{Ϻ, ìï @sêŒ≥T#˚düT≈£îqï ø=~› HÓ\\πø Ä eTT>∑TZ]ô|’ y˚≥Ty˚j·÷\ì d”m+ n~ÛcÕºHêìøÏ eT÷&√kÕúq+˝À eT+Á‹esêZ dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚, ‘=+<äs¡bÕ≥T ‘·>∑<äì, ø=+‘· dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê\qï n~ÛcÕºq+ ÷#·qy˚Ts¡≈£î d”m+ yÓqø£&ÉT>∑T y˚XÊs¡T. |”ÄØŒ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ nsTTq ‘·sê«‘· n≥TyÓ’|ü⁄ »>±Z¬s&ç¶øÏ #ÛêHé‡! düqT+∫ rÁe+>± ˇ‹Ô&ç edüTÔ+&É≥+‘√ |”ÄØŒ H˚‘·\qT eT+Á‹es¡Z+˝ÀøÏ rdüTø√yê*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. >∑‘·+˝À &Ûç©¢ yÓ[¢q|ü⁄&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷≈£î Ç<˚ $wüj·÷ìï $e]+#ês¡T. ø±˙, sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À ÄC≤<éôd’‘·+ ø=+‘·ø±\+ myÓTੇ s¡+>±¬s&ç¶øÏ d”y˚m∫+e⁄+&Ü*‡+~>± dü÷∫+#ês¡T. áHÓ\ 19q eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D ñ+≥T+<äH˚ yês¡Ô\T edüTÔ+&É≥+‘√ d”m+ e#˚Ãyês¡+ &Ûç©¢ yÓfi‚¢+<äT≈£î dæ<äΔeTj·÷´s¡T. eTT>∑TZ]ì eT+Á‹es¡Z+ qT+∫ &Ûç©¢ |ü<ä$ ‘·|æŒ+∫, yê]kÕúq+˝À ø=‘·Ô>± eTT>∑TZ]øÏ #√≥Tø£*Œ+#˚ Á|ü‹bÕ<äqqT Äj·Tq n~ÛcÕºq+ T ô|≥ºqTHêïs¡T. Á|üC≤sê»´+ bÕغøÏ #Ó+~q dæ. sêeT#·+Á<äj·T´qT, >∑+{≤ e#˚Ãyês¡+ n~ÛcÕºq+‘√ eTT+<ä Áoìyêdüsêe⁄qT πø_HÓ{Ÿ˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ <ë<ë|ü⁄>± U≤j·TyÓTÆ+~. ø±>±, CÖ[XÊK eT+Á‹ |æ. +ø£s¡sêe⁄, yÓTÆHêغ dü+πøåeTXÊK eT+Á‹ nVü≤à<äT˝≤¢, kÕº+|ü⁄\T ]õÁùdºwüq¢XÊK eT+Á‹ ‘√≥ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ d”m+ øÏs¡DY uÛÒ{° X¯q]‡+Vü ≤\≈£î ñ<ë«düq |ü\ø£qTHêïs¡T. X¯+ø£s¡sêe⁄ H˚s¡T>± ($T>∑‘ê... 2˝À) m+.mdt.ÄsY. dü+#·\q yê´K´\T 2 X¯ã]eT\˝À >∑es¡ïsY |ü<ä$ô|’ eTø£ s ¡ C À´‹ ÄX¯‘√ ñHêïqì >∑+<äs¡>√fi¯+ 3 yÓ\¢&ç 2

n~ÛcÕºqy˚T

πø_HÓ{Ÿ $düÔs¡D Ksês¡T!

n&ɶ+øÏ

u≤ãT, Vü≤]ø£èwüí\ eT<Ûä´ ô|s¡T>∑T‘·Tqï n+‘·s¡+ y˚&ÉTø£\≈£î ÄVü‰«ì+#·ø£b˛e&É+ô|’ #·s¡Ã eTs√kÕ] ‘Ós¡ô|’øÏ yês¡dü‘·« sê»ø°j·Tb˛s¡T! ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, Äj·Tq u≤eeT]~ q+<äeT÷] Vü≤]ø£èwüí\ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T bı&É#·÷bÕsTT. Ç<˚n+X¯+ô|’ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ CÀs¡T>± #·s¡Ã»s¡T>∑T‘√+~. >∑‘·+˝À #·+Á<äu≤ãT≈£î <ä÷s¡+>± ñqï Vü≤]ø£èwüí Áø£eT+>± u≤ãT≈£î <ä>∑Zs¡j·÷´s¡T. bÕغ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢q÷ #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Z+≥÷ e#êÃs¡T. á Áø£eT+˝À Vü≤]ø£èwüí ø=&ÉT≈£î pìj·TsY m˙ºÄsY bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·T+&É≥+‘√ d”ìj·TsY H˚‘·\qT |üø£ÿqu…{Ϻ Vü≤]ø£èwüí≈£î sê»´düuÛÑ d”≥Tø£≥ºu…{≤ºs¡T. nq+‘·s¡ ø±\+˝À Vü≤]ø£èwüí, #·+Á<äu≤ãT\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T yÓTs¡T>∑T|ü&ܶsTT. Ç+‘·˝À @eTsTT´+<√ @yÓ÷>±˙ Ç<ä›]eT<Ûä´ eT∞¢ $uÛÒ<ë\T eTT<äTs¡T‘·Tqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. bÕغ˝À Vü≤]ø£èwüí, pìj·TsY m˙ºÄsY\≈£î ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´‘· <äø£ÿ&É+ ˝Ò<äH˚ Äy˚<äq˝À yês¡Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü #·+Á<äu≤ãT dü«Á>±eT+ Hêsêyê]|ü˝…¢˝À »]–q y˚&ÉTø£\≈£î Vü≤]ø£èwüí bòÕ´$T© Vü‰»s¡Tø±ø£b˛e&É+‘√ nqTe÷Hê\T ã\T|ü&ܶsTT. u≤e, u≤eTàs¡T›\ eT<Ûä´ n+‘·s¡T´<ä›+ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+<äì sê»ø°j·T esêZ\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïsTT. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+‘ê ˇø£#√≥ #˚] |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À Vü≤]ø£èwüí, p.m˙ºÄsY <ä÷s¡+>± ($T>∑‘ê... 2˝À) ñ+&É≥+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. #·+Á<äu≤ãT ìyêdü+˝À

{≤¬sZ{Ÿ πød”ÄsY

2 bòÕ´ø£åHé yÓTÆ+&é‘√ &ûJ|” u≤<Ûä´‘·\T

s¡+>∑T|ü&ç+~ ã{≤¢ mHéøö+≥sY |òüT≥qô|’ yê´K´\≈£î ìs¡düq>± u≤u≤ sêyéT<˚yéô|’ dæsê‘√ <ë&ç

ø√˝Ÿø£‘ê, »qe] 14: ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt sêÁwüº+˝À ‘·q kÕúHêìï düTdæús¡+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. mÁs¡ø√≥ |ü⁄Hê<äT\qT ≈£Lø£{Ïy˚fi¯¢‘√ ô|ø£*+∫ y˚ùd+<äT≈£î |ü<äTHÓ’q eP´Vü‰ìï neT\T#˚k˛Ô+~. á Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q ã\V”≤q‘·qT ø£|æŒ|ü⁄#·Tà ø√˝Òì <Ó’q´dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îqï~. Ç{°e\ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ $wüj·T+˝Àq÷ eTeT‘· ‘·q<Ó’q sê»ø°j·T #·‘·Ts¡‘·qT Á|ü<ä]Ù+∫+~. Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT nyÓ÷~+#·uÀeTì j·T÷|”@øÏ #Ó|üŒø£H˚#Ó|æŒ+~. BìøÏ‘√&ÉT qÁE˝Ÿ ÇkÕ¢+ $yê<ä+ eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. Çe˙ï dü+<äsꓤqTkÕs¡+ ‘Ós¡ô|’øÏ e∫Ãq≥T¢ ø£ì|ædüTÔHêï, eTeT‘êu…qØ® |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡y˚T πø+Á<ëìï

CMyK

Ç+~sêuÛÑeHé ù|s¡T e÷s¡Ã&Üìï ìs¡dædü÷Ô Ä+<√fi¯q≈£î ~–q j·T÷‘Yø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T

Çs¡T≈£îq ô|&ÉT‘·THêïs¡qï~ düTdüŒwüº+. |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À e#˚à j˚T&Ü~ »]π> |ü+#êj·Tr mìïø£\T eTeT‘êu…qØ® bÕ\q≈£î Ç+#·T$T+#·T ¬s|òü¬s+&Éy˚T. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\bÕ≥T u…+>±˝ŸqT |ü]bÕ*+∫q yêeT|üø£å ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+˝À ‹wüºy˚XÊs¡T. yêeT|üøå±\T u…+>±© uÛÑÁ<ä˝Àø˘, Á>±MTD ù|<ä\T, ø±]à≈£î\T, eTTdæ¢+\T.. á $<Ûä+>± _Ûqïs¡+>±\qT $$<Ûä s¡÷bÕ\˝À ø£≥º>∑{Ϻ mìïø£\ bòÕs¡Tà˝≤qT s¡÷bı+~+#·T≈£îHêïsTT. bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ kÕúHê\˝À yÓTC≤Ø® z≥T¢ kÕ~Û+#·&É+ ˇø£ m‘·ÔsTT‘˚, Á>±MTDkÕúsTT˝À |ü≥Tº kÕ~Û+#·&É+ eTs√ Á|ü<Ûëq n+X¯+. yêeT|üø£å+>± C≤rj·T kÕúsTT˝À XÊK\Tqï|üŒ{Ïø°, |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À e÷Á‘·+ |òü≈£îÔ u…+>±© ÁbÕ+rj·T bÕغ dü«s¡÷bÕìï d”|”m+ dü+‘·]+#·T≈£î+~. dæ+>∑÷s¡T, q+~Á>±yéT $yê<ë\‘√ yêeT|üøå±\ mÁs¡s¡+>∑Tq+‘ê eTeT‘êu…qض ø£&ç–bÕπsXÊs¡T. d”|”m+qT HÓ’‹ø£+>± <Óã“rdæ, yêeT|üø£å y˚T<Ûë$esêZìï <ä÷s¡+#˚XÊs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î ¬s’‘·T\ uÛÑ÷eTT\T ø£≥ºu…≥º&Üìï e´‹πsøÏdü÷Ô e÷y√sTTdüTº\‘√ uÛ≤ekÕs¡÷|ü´+ ñqï≥Tº ÁuÛÑeTø£*Z+#ês¡T. mìïø£\ ‘·sê«‘· eTeT‘êu…qØ® nqTdü]+#˚$ ≈£L&Ü ny˚ ñ<ës¡yê<ä $<ÛëHê\T. ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T πø+Á<ä+˝À, sêÁcÕº\˝À Áø£eT+>± ìj·T+Á‘·D ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+∫ eTeT‘· πø+Á<ëìï ($T>∑‘ê... 2˝À)

¬s’˝Ò«ùdºwüHé {°M˝À¢

#· * |ü ⁄ * #· + ù | k˛Ô + ~ ˙*∫Á‘ê\T uÛÑTeH˚X¯«sY, »qe] 14: ˇ&çXÊ˝Àì uÛÑTeH˚X¯«sY ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ~Á>±“¤+‹ø£s¡ dü+|òüT≥q #√≥T#˚düT≈£î+~. ¬s’˝Ò« düe÷#ês¡+ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq {°M˝À¢ @ø£+>± |ü~ ì$TcÕ\ bÕ≥T ˙*∫Á‘·+ Á|ükÕs¡yÓTÆ+~. X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.30 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À á dü+|òüT≥q »]–+~. bÕ¢{ŸbòÕyéT˝Àì {°M\‘√bÕ≥T $ÁXÊ+‹>∑<äT\T, ]»πs«wüHé øö+≥s√¢ì {°M˝À¢q÷ ˙*∫Á‘·+ Á|ükÕs¡yÓTÆ+<äì ÄØŒm|òt ÇHéôdŒø£ºsY u≤s¡THê u…Vü≤sê ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î u≤<ÛäT´&Ó’q f…*$»Hé Ä|üπs≥sY nX¯ó‘√wt ôd’«Hé (21)qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº#˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): #·* >±*øÏ sêÁwüº Á|ü»\T eDT≈£î ‘·THêïs¡T. >∑‘· yês¡+ s√E\T>± yê‘êes¡D+˝À #√≥T#˚düT≈£îqï e÷s¡TŒ\ ‘√ »q+ u…+uÒ˝…‘·TÔ‘·THêïs¡T. ø£˙dü ñc˛íÁ>∑‘·\T ˇø£ÿkÕ]>± >∑D˙j·T+>± |ü&çb˛e&É+, <ëìøÏ‘√&ÉT ‘·*>±\T\T MdüTÔ+&É≥+ Çã“+~ø£s¡+>± e÷]+~. ñ‘·Ôsê~ì >∑»>∑»˝≤+&ç+∫q #·*|ü⁄* sêÁwüº+ô|’ |ü+C≤ $dæ]+~. ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ es¡≈£î ≈£L&Ü #·*rÁe‘· ‘·>∑Zø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. #·* rÁe‘·≈£î Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eTT>∑TZs¡T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTTq≥T¢ n~Ûø±]ø£+>± yÓ\¢&Ó’+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì n+ãsYù|≥˝À ˇø£s¡T, $XÊKõ˝≤¢ >=\T>=+&É˝À eè<äΔ<ä+|ü‘·T\T eTè‹#Ó+~q≥T¢ düe÷#ês¡+. eTs√yÓ’|ü⁄ sêÁwüº+˝Àì |ü\TÁbÕ+‘ê\˝À¢ sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ ñc˛íÁ>∑‘·\T >∑D˙j·T+>± |ü&çb˛j·÷sTT. ø£˙dü ñc˛íÁ>∑‘·\T bÕ&˚s¡T˝À4, Ä~˝≤u≤<é˝À 3.7, Jπø M~Û˝À 2, \+ãdæ+–, yÓ÷<äT˝≤|ü*¢˝À 1 &çÁ^>± qyÓ÷<äj·÷´sTT. #·* rÁe‘· eTs√ 48 >∑+≥\bÕ≥T ø=qkÕπ> neø±X¯eTT+<äì yê‘êes¡D XÊK ‘Ó*|æ+~.

CMyK

ø±Áy˚T&É¢ ø√≥˝À dü+|üPs¡í Ä~Û|ü‘·´+ ø√dü+ Äsê≥+ kÕe÷qT´\≈£î #˚s¡Tee⁄‘·÷H˚ ã\|ü&˚+<äT≈£î eP´Vü≤+ |ü+#êj·Tr mìïø£˝Ò \ø£å´+>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï yÓ’q+ $TÁ‘·|üø£åyÓTÆq ø±+Á¬>dtq÷ U≤‘·s¡T#Ój·T´ì Ä‘·àôd’ús¡´+ <˚X¯yê´|üÔ+>± ‘·èDeT÷˝Ÿ $düÔs¡D≈£î BB Á|üD≤[ø£

q÷´&Ûç©¢, »qe] 14: jÓ÷>±>∑Ts¡T u≤u≤ sêyéT<˚yé yÓTTVü≤+ô|’ ˇø£ e´øÏÔ q\¢ dæsê $dæsê&ÉT. q\¢<Ûäq+, n$˙‹ düeTdü´\ô|’ sêyéT<˚yé X¯ìyês¡+ q÷´&Ûç©¢˝Àì ø±Hédæº≥÷´wüHé ø£¢uŸ˝À $˝Òø£s¡T\ >√wæ˜ ìs¡«Væ≤düTÔqï düeTj·T+˝À á dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. á Vü≤sƒê‘·Œ]D≤e÷ìøÏ sêyéT<˚yé @e÷Á‘·+ ø£\‘·#Ó+<ä≈£î+&Ü ‘·q Á|üdü+>±ìï ø=qkÕ–+#ês¡T. ªÇ+<äT≈£î H˚qT #˚dæq ‘·ù|Œ$T{Ïμ nì Á|ü•ï+#ês¡T. Ä e´øÏÔì sêyéT<˚yé eT<䛑·T<ës¡T\T |ü≥Tº≈£îì u≤>± ø={≤ºs¡T. n‘·ìøÏ |ü<˚|ü<˚ #Ó+|ü<Óã“˝ÒXÊs¡T. n‘·ìøÏ H√{Ï˝À qT+∫ s¡ø£Ô+ ø±]+~. Ä e´øÏÔ ù|s¡T ø£Áe÷Hé dæ~Δœ nì ‘Ó*dæ+~. n‘·qT ˇø£ mHéõz ø±s¡´ø£s¡Ô. ã{≤¢ ($T>∑‘ê... 2˝À) mHéøö+≥sYô|’ u≤u≤ sêyéT<˚yé #˚dæq yê´K´\≈£î


2

s¡‘ê¢yéT˝À ‘=øÏÿdü˝≤≥: 12 eT+~ eTè‹ s¡‘ê¢yéT (eT<Ûä´ Á|ü<˚XŸ), »qe] 14: eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝Àì s¡‘ê¢yéT õ˝≤¢ »y√sê |ü≥ºD+ düMT|ü+˝Àì VüQùd‡Hé f…ø϶˝À #Ó\T¢yéT ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“¤+>± ‘=øÏÿdü˝≤≥ »]–+~. á dü+|òüT≥q˝À 12eT+~ e´≈£îÔ\T <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. yÓTTVü≤Ás¡+ nq+‘·s¡+ e#˚à eTTdæ¢+\ eT‘·|üs¡yÓTÆq ø±s¡´Áø£eT+ #Ó\T¢yéT˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î VüQùd‡Hé f…ø϶ Á|ü<Ûëq Á|üy˚X¯<ë«s¡+ e<ä› uÛ≤Ø dü+K´˝À

ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº|ü‹, Á|ü<Ûëì\ dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T q÷´&Ûç©¢, »qe] 14: eTø£s¡dü+Áø±+‹, ˝ÀÁVæ≤, _VüQ |üs¡«~Hê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì sêÁwüº|ü‹ Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ, ñ|üsêÁwüº|ü‹ Vü≤MT<é nHê‡Ø, Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥\T <˚X¯Á|ü»\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ düTKdü+‘√cÕ\‘√ á |ü+&ÉT>∑\T »s¡T|ü⁄ø√yê\ì ñ|üsêÁwüº|ü‹ nHêïs¡T. nqï<ë‘·\T á <˚XÊìøÏ #˚ùd ùde\qT >∑Ts¡TÔ#˚düTø√e&ÜìøÏ á |ü+&ÉT>∑\T #·ø£ÿì dü+<äsꓤ\ì Á|ü<Ûëì yê´U≤´ì+#ês¡T.

|üP‘·\|ü≥Tº e<ä› s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ @&ÉT>∑T] <äTs¡às¡D+..30 eT+~øÏ >±j·÷\T |üP‘·\|ü≥Tº, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ |üP‘·\|ü≥Tº Á>±eT+ e<ä› X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq |òüTÀs¡ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. á Á|üe÷<ä+˝À @&ÉT>∑Ts¡T <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. ø±>±,eTs√ 30 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. >±j·T|ü&çq yê]˝À ◊<äT>∑T] |ü]dæú‹ $wüj·TeT+>± ñ+~. >±j·T|ü&çq yê]ì ∫‘·÷Ôs¡T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì y˚\÷s¡T d”m+d”øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À Ç<ä›s¡T eTs¡DÏ+#ês¡T. u…+>∑fi¯Ss¡T qT+∫ $»j·Tyê&É yÓfi¯óÔqï Áô|’y˚≥TãdüT‡˝Àì eTT>∑TZs¡T, ˝≤Ø Á&Ó’esY, ø±s¡T˝Àì z e´øÏÔ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ês¡T. ãdüT‡qT ø±s¡T zesYfÒø˘ #˚j·T&É+e\¢ á Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. ãdüT‡ n<äT|ü⁄‘·|æŒ ø±s¡TqT &Ûûø={Ϻ+~. á dü+|òüT≥q‘√ á ¬s+&ÉTyêVü≤Hê\T m<äTs¡T>± edüTÔqï ˝≤Øì &Ûûø={≤ºsTT. ãdüT‡˝À eTs¡DÏ+∫q yês¡T ø£sêï≥ø£≈£î #Ó+~q e´≈£îÔ\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. ø±s¡T˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï yês¡T ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î #Ó+~qyês¡ì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ˝≤Ø ‹s¡T|ü‹ qT+∫ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT yÓfiÀÔ+~. düe÷#ês¡+ n+~qyÓ+≥H˚ b˛©düT\T nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îì düVü‰j·Tø£#·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.

bòÕ´ø£åHéyÓTÆ+&é‘√ &ûJ|” u≤<Ûä´‘·\T: bıqï+ ø£Ø+q>∑sY, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº &ûJ|” ~H˚wt¬s&ç¶ bòÕ´ø£åHé yÓTÆ+&é‘√ |üì#˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt m+|”\ bò˛s¡+ ø£˙«qsY bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. &ûJ|” rs¡T e÷s¡ø£b˛‘˚ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‹s¡>∑ã&É‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|üyÓ÷wüqT¢, ã~©\ $wüj·T+˝À ‘Ó\+>±D b˛©düT\≈£î &ûJ|” nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì, ‘Ó\+>±D yê]ì y˚~ÛdüTÔHêïs¡ì, Bìô|’ ‘êqT πø+Á<ä Vü≤√+eT+Á‹ ∫<ä+ãsêìøÏ |òæsê´<äT #˚kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. &ûJ|” sêC≤´+π>‘·s¡ X¯øÏÔ>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡ì bıqï+ $eT]Ù+ #ês¡T. sêÁwüº+˝À e÷qeVü≤≈£îÿ\qT Vü≤]+#˚$<Ûä+>± &ûJ|” Á|ües¡Ôq ñ+<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ &ûJ|”ì ø£≥º&ç #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. &ûJ|” Á|ü»\ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ç ‘Ó\+>±D |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\qT n¬sdüTº #˚dæq b˛©düT\T >∑T+&Ü\qT e~˝ÒXÊs¡ì Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

p&Ü˝ Ä+<√fi¯q.. $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT &çe÷+&É¢ô|’ düŒ+~+#·ø£ b˛e&É+‘√ pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ sêhyê´|üÔ+>± düyÓTà≈£î~>±s¡T. <ë<ë|ü⁄ 15s√E\≈£îô|’>± pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #ê\+≥÷ $<ÛäT\qT ãVæ≤wüÿ]+∫ Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêïs¡T. yÓ’<ä´ $<Ûëq |ü]wü‘Y n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊKeT+Á‹ &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ì ≈£L&Ü ‘·eT düeTdü´\qT $qï$+#ês¡T. düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#·ø£ b˛‘˚ ‘êeTT düyÓTà#˚kÕÔeTì n*ºy˚T≥+ Çdü÷Ô eT+Á‹øÏ $q‹|üÁ‘·+ Ç#êÃs¡T. ¬s+&ÉTs√E˝À¢ düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔeTqï eT+Á‹ Vü‰MT HÓs¡y˚s¡ø£ b˛e&É+‘√ p&Ü\T X¯ìyês¡+Hê&ÉT ‹]– Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. ø£fi¯¢≈£î q\¢>∑T&ɶ\T ø£≥Tºø=ì ‘·eT ìs¡düqqT e´ø£Ô+#˚dü÷Ô $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. sêh+˝Àì 10 uÀ<Ûäq ÄdüT|üÁ‘·T\˝À pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]+∫ düyÓTàu≤≥|ü≥º&É+‘√ s√>∑T\T rÁeÇã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ y˚T\Tø=ì ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ düyÓTàqT ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì p&Ü\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $XÊK|ü≥ï+, >∑T+≥÷s¡T, $»j·Tyê&É, es¡+>∑˝Ÿ, q>∑s¡+˝Àì >±+BÛ, ˙˝À|òüsY, ñkÕàìj·÷ ‘·~‘·s¡ ÄdüT|üÁ‘·T\˝À p&Ü\T $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. Á|ü‹HÓ\ ‘·eT≈£î n+<ë*‡q ôd’º|ü+&éqT düø±\+˝À #Ó*¢+#ê\ì, ãø±sTT\T yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·eT$ >=+‘·eTàø√]ø£\T ø±eì, Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&é nì yê~düTÔHêïs¡T.

Çsêø˘˝À Ä‘êàVüQ‹<ë&ç 20 eT+~ eTè‹.. 15eT+~øÏ >±j·÷\T ãÁkÕ, »qe] 14: <äøÏåD Çsêø˘˝Àì ãÁkÕ |ü≥ºD+˝À X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Ä‘êàVüQ‹ <ë&ç »]–+~. á <ë&ç˝À 20 eT+~ eTs¡DÏ+#·>±, 15 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. Á|ü|ü+#·<˚XÊ\ qT+∫ e∫Ãq wæj·÷ j·÷Á‹≈£î\qT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì á <ë&ç »]–q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø£å‘·>±Á‘·T\qT ãÁkÕÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ø±>±, ãÁkÕ˝Àì kÕÁ<é ÄdüT|üÁ‹ esêZ\Te÷Á‘·+ 25 eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡ì, 40 eT+~øÏô|’>± >±j·T|ü&ܶs¡ì #ÓãT‘·THêïsTT. Ç{°e\ ø±\+˝À wæj·÷\ô|’ es¡Tdü <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. neTs¡T&ÉT Çe÷yéT VüQùd‡Hé≈£î ìyê[ n]Œ+#˚+<äT≈£î #˚ùd ndüTs¡ yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± 40 s√E\ nØÃdt eTT–+|ü⁄ düìïy˚X¯+˝À á <ë&ç »]–+~. ãÁkÕ •yês¡T˝À j·÷Á‹≈£î\≈£î πøø˘\T |ü+∫ô|&ÉT‘·÷ Ä‘êàVüQ‹ <äfi¯ düuÛÑT´&ÉT ‘·qqT ‘êH˚ ù|˝ÒÃdüT≈£îHêï&ÉT.

Ç≥©˝À HÍø±Á|üe÷<ä+ Ç≥©, »qe] 14: Ç≥©˝Àì Çk˛˝≤ &Ó˝Ÿ ––®jÓ÷B«|ü+, |ü•ÃeT ø√kÕÔ rs¡+˝À X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ø√kÕº ø±+ø√]¶j·÷ \>∑®Ø Á≈£LsTTCŸ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’+~. ˙fi¯ó¢ ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚ Á|ü<˚X¯+˝ÀøÏ e∫à Çs¡T≈£îÿ b˛sTT 20 &çÁ^\T |üø£ÿ≈£î yê*b˛sTT+~. á |òüT≥q˝À mì$T~ eT+~ <äTs¡às¡D+ #Ós<ës¡T. HÍø£˝À yÓTT‘·Ô+ 4,200 eT+~ Á|üj·÷D°≈£î\T ñHêïs¡T. 1000 eT+~øÏô|’>± Ç{©, 500 eT+~ »s¡à˙, 160 eT+~ Áô|ò+#Y Á|üj·÷D°≈£î\T ñHêïs¡T. yÓsTT´eT+~ es¡≈£î HÍø£ dæã“+~, Ç‘·s¡T\T, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q ø=+‘·eT+~ ñqï≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï n~Ûø±s¡T\T, s¡ø£åD dæã“+~ dü+|òüT≥q Á|ü<˚XÊìøÏ #˚s¡T≈£îì ôV≤*ø±|üºsY <ë«sê Á|üj·÷D°≈£î*ï s¡øÏå+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 60 eT+~ì s¡øÏå+#ês¡T. ˝…’|òt uÀ≥¢ <ë«sê ø=+<äs¡T ÁbÕD≤\T ø±bÕ&ÉT≈£îHêïs¡T. düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT.

»q+ düMTø£è‘·+ ø±>± ns¡ΔsêÁ‹ nq+‘·s¡+ yê] Á|üy˚XÊìï Áø£eTã<äΔ+ #˚j·T&Üì¬ø’ b˛©düT\T yÓqTø£≈£î HÓ{Ϻq|ü&ÉT ‘=øÏÿdü˝≤{ #√≥T #˚düT≈£î+~. ªá <äTs¡È≥q˝À Äs¡T>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\T, q\T>∑Ts¡T |ü⁄s¡Twüß\T eTs¡DÏ+#ês¡Tμ nì n<äq|ü⁄ b˛©dt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ (mmdt|æ) sêCÒwt yê´dt ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Ä Á|ü<˚X¯+˝À nH˚ø£ eT+~ ãs¡Te⁄≈£î yês¡T H=≈£îÿ≈£îb˛j·÷s¡ì Äj·Tq

$e]+#ês¡T. |ü~ eT+~ eTè‘·<˚Vü‰\T ˇø£ #√fÒ ø£ì|æ+#êsTT. dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ ø=~› <ä÷s¡+˝À eT] ¬s+&ÉT eTè‘·<˚Vü‰\T ø£ì|æ+#êsTT. nsTT‘˚, #·* rÁe‘· e\¢ yês¡T eTs¡DÏ+∫ ñ+&Ée#·TÃqì b˛©düT\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>±, e÷qdæø£ dü«düú‘· ˝Òì e´≈£îÔ\T Ä |ü$Á‘· düú˝≤ìï dü+<ä]ÙùdÔ ‘·eT düeTdü´\T Vü≤]kÕÔj·TH˚ $XÊ«dü+‘√ edüTÔ+{≤s¡T. ø±>±, á dü+|òüT≥qô|’ y˚Tõùdº]j·T˝Ÿ $#ês¡D≈£î s¡‘ê¢yéT ø£˝…ø£ºsY ÄsY¬ø X¯s¡à Ä<˚•+#ês¡T. eTè‘·T\≈£î s¡÷. 10y˚\T e+‘·Tq mø˘‡Áπ>wæj·÷qT Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 15, »qe] 2012

n~ Ä+Á<Ûë dü<ädüT‡ n~ÛcÕºqy˚T n&ɶ+øÏ n+‘·sê®rj·T uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<ädüT‡ô|’ m+.|æ. $y˚ø˘ ÄÁ>∑Vü≤+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ô|’ ‘Ó\+>±D m+|æ $y˚ø˘ rÁekÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. n+‘·sê®rj·T uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<ädüT‡˝À eTTK´eT+Á‹ e´eVü≤]+∫q rs¡Tô|’ $y˚ø˘ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ d”e÷+Á<Ûä eTTK´eT+Á‹>± e´eVü≤]+#ês¡+≥÷ Äs√|æ+#ês¡T. n+‘·sê®rj·T uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<ädüT‡ Ä+Á<Ûädü<ädüT‡˝≤ e÷]+<äì $eT]Ù+ #ês¡T. uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<ädüT‡‘√ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ m˝≤+{Ï ñ|üjÓ÷>∑+ »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<ädüT‡˝À ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ë\˙ï Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìπø Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Lπs$<Ûä+>± ñHêïj·Tì nHêïs¡T. Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìπø |ü]ÁX¯eT\˙ï ‘·s¡*b˛j˚T˝≤ eTTK´eT+Á‹ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïπs ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ m˝≤+{Ï ˝≤+uÛÑ+ #˚≈£Ls¡Ã˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\

|ü\Tã&ç‘√H˚ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ Ä\dü´eTe⁄‘√+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. bÕغ n~ÛcÕ˜q+, πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ‘·˝§>∑TZ‘·T+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç‘˚ <ë<ë|ü⁄ 3 \ø£å\ ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ‘Ó\+>±D≈£î ekÕÔj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ¬syÓq÷´ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+‘√ ô|≥Tºã&ÉT\T sêe&É+˝Ò<äqï~ nb˛Vü≤ e÷Á‘·y˚Tqì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T Á|ü‘˚´ø£ sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚düTø=ì ‘Ó\+>±DqT ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTK´+>± Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T, s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ô|’ Á|ü»˝À¢ düŒ+<äq ˝Ò<äHêïs¡T. á dü+‘·ø±\‘√ Á|ü»\≈£î ˇ]π>~ @$T˝Ò<äHêïs¡T. á HÓ\ 16q ‘Ó\+>±D m+|æ\ düe÷y˚X¯+ »s¡>∑qT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<ädüT‡˝À ‘Ó\+>±Dô|’ »]–q $eø£å‘·qT #·]ÃkÕÔeTì $y˚ø˘ ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´eT+Á‹ e´eVü‰s¡ XË’*ô|’ bÕغ n~ÛcÕ˜HêìøÏ |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À m+|”\T »]ù| ≥÷sYô|’ m+|”\ düe÷y˚X¯+˝À #·]ÃkÕÔeTì MT&çj·÷ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î $y˚ø˘ düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ myÓTàkÕ‡sY dü+#·\q yê´K´\T ø±+Á¬>dt≈£î eT∞¢ bÕ‘·s√E˝Ò.. yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝ÀH˚ n$˙‹ >∑es¡ïsY |ü<ä$ô|’ ÄX¯‘√ ñHêïqì yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü<Ûëq n&ɶ+øÏ ø±+Á¬>ùd‡qì ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· Äغd” #ÛÓ’s¡àHé dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄ dü+#·\q yê´K´\T #˚XÊs¡T. Äj·Tq ‘·q 79e |ü⁄{Ϻqs√E dü+<äs¡“¤+>± ‘·qqT ø£*dæq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ ˇ‹Ô&çe˝Ò¢ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ‘ê‘ê‡s¡+ #˚k˛Ô+<äì nHêïs¡T. 2014 Hê{ÏøÏ Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ ≈£L&Ü $\Te Çyê«*‡q |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&É‘êj·Tì, n|üŒ{Ï es¡≈£î ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚j·T&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À nÁø£eT+>± »]–q uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\ $wüj·T+˝À yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝ÀH˚ »]>±j·Tì n|üŒ{À¢ á $wüj·÷˝ÒM eT+Á‹es¡Z+˝À #·]Ã+#˚yês¡T ø±s¡ì Äj·Tq eTs√ u≤+ãT ù|˝≤Ãs¡T. πøe\+ yÓ’mdt≈£î nqT#·s¡T\T>± düìïVæ≤‘·T\T>± ñqï eT+Á‘·T\≈£î e÷Á‘·y˚T á $wüj·÷\T ‘Ó\Tdüì Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. s√X¯j·T´ >∑es¡ïsY nj·÷´&Éì ‘·q≈£î ≈£L&Ü >∑es¡ïsY |ü<ä$ ÇkÕÔs¡ì Ä•düTÔHêïqì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº+˝À øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düsêÿsY |üìrs¡T u≤>±H˚ ñ+<äì Äj·Tq øÏ‘êãT Ç#êÃs¡T. sêÁwüº+˝À n$˙‹ ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À »]–+~ yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝ÀH˚qì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. @~ @yÓTÆHê ø±+Á¬>dt≈£î eT+∫ s√E\T e#êÃj·Tì nHêïs¡T.

◊<˚fi¯¢˝À ◊<äT>∑Ts¡T eTTK´eT+Á‘·T\T {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔH˚ n_Ûeè~Δ: >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT Äj·Tq nHêïs¡T. sêh+˝À ø£s¡e⁄, $|ü‘·TÔ\ qwüº|ü]Vü‰s¡+ s¡÷.42y˚\ ø√≥T¢ ø±yê\ì πø+Á<ëìøÏ ìy˚~øÏùdÔ πøe\+ s¡÷.1000 ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T $~˝≤Ãs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. e´ekÕj·÷+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ>± e÷s¡TkÕÔeTì, ¬s’‘·Tsê»´+ ‘ÓkÕÔeTì >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£îqï ø±+Á¬>dtbÕغ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ 16y˚\eT+~ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ ‘·q Á|ü#ês¡+ ø√dü+ |ü\T≈£îã&ç ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ø√dü+ uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#êπs ‘·|üŒ ô|≥Tºã&ÉT\qT Äø£]¸+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. bÕ‘· ø£+ô|˙\H˚ ø=‘·Ô ø£+ô|˙\T>± #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì, sêh+˝À ø=‘·Ô |ü]ÁX¯eT\T

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁcÕºìï @&Ü~ø√ ø£èwüßí&ÉT bÕ*+#˚ |ü]dæú‹ì ø±+Á¬>dt bÕغ ø£*Œ+∫+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsYH˚‘· >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eTT>∑TZs¡T ø£èwüßí\T-yÓ’mdtÄsY, s√X¯j·T´, øÏs¡DY bÕ*+#ês¡ì $T–*q ø±\+˝À eTs√ Ç<ä›s¡T eTTK´eT+Á‘·T\T e÷]Hê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äì m<˚›yê#˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À sêh+ ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+e\¢ sêh+ n_Ûeè~Δ˝À 20@fi¯ó¢ yÓqø£ã&ç+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. sêh+˝À eTTK´+>± ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ n_Ûeè~Δ #Ó+<ë\+fÒ eT∞¢ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê*‡+<˚qì

<ä÷≈£î&˚

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. eTT|üŒ‹|üŒ\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ô|Á{À\T <Ûäs¡ ô|]–q n+X¯+ô|’ eTeT‘· n+‘·>± sê<ëΔ+‘·+ #˚kÕÔs¡H˚~ }Væ≤+#·ì $wü+j·T+. ø±+Á¬>dtbÕغ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ yÓfi¯¢<ä\#·T ≈£î+fÒ ‘·\T|ü⁄\T u≤sꢑÓ]#˚ ñHêïj·T+≥÷ ‘·èDeT÷˝Ÿ n~ÛH˚Á‹ eTeT‘· ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. eTeT‘· e´eVü‰s¡XË’* ‘Ó*dæqyê¬ses¡÷ á yê´K´\≈£î ÄX¯Ãs¡´b˛s¡T. á yê´K´\ e\¢ Vü≤sƒê‘·TÔ>± ø±+Á¬>dt`‘·èDeT÷˝Ÿ ≈£L≥$TøÏ πø+Á<ä+ ˝À>±˙, sêÁwüº+˝À>±˙ <√kÕÔHê≈£î e#˚à eTTù|ŒMT˝Ò<äT. X¯s¡<é|üyêsY e÷~]>± ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dtqT Ç‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢øÏ $düÔ]+|üCÒj·T&É+ ≈£L&Ü n+‹eT+>± kı+‘·sêÁwüº+˝À Á|ü‹wüº ô|+#·T≈£îH˚+<äTπø. á XÊq´+˝Àì u…+>±©\+<äs¡÷ ˇø£|ü&ÉT d”|”m+ n_Ûe÷qT\T>± ñ+&˚yês¡T. Ç|ü&ÉT yês¡+<ä]˙ ‘·èDeT÷˝Ÿ >=&ÉT>∑TøÏ+<ä≈£î rdüT≈£îsêe&Éy˚T eTeT‘êu…qØ® \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. |ü.u…+>±˝Ÿ˝À n~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ+#·T≈£îqï ‘·sê«‘· ‘·èDeT÷˝Ÿ Á>±e÷\˝ÀøÏ y˚>∑+>± #=#·TÃ≈£îb˛‘·Tqï~. yêeT|üøå±\ |ü⁄Hê~ì <Óã“rj·T&é es¡≈£î u≤>±H˚e⁄+~. ø±˙, yêeT|üøå±\ e´‹πsø£ z≥¢qT ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt qT+∫ #˚õøÏÿ+#·Tø√e&ÜìøÏ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt

nqTdü]düTÔqï <äè&ÛÉ$<Ûëq+ nH˚ø£ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\ eT<Ûä´ >=&Ée\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï~. ø±˙, eTH√àVü≤Hé ãè+<ä+ ndüeTs¡ú bÕ\q, ø±+Á¬>dt ø√≥Ø sê»ø°j·÷\T eT∞¢ $TÁ‘·|üøå±\ |ü≥TºqT ô|+#êsTT. πø+Á<ä+˝Àq÷, sêÁcÕº\˝Àq÷ ø±+Á¬>dt bÕغ ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‹˝À |ü&çb˛sTT+~. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·« kÕs¡~∏>± πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ~XÊìπs›X¯+ #˚j·T˝Òø£b˛‘·Tqï~. n+<äTe\¢H˚ eTeT‘êu…qØ® ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ’|òü˝≤´\‘√, neTdüs¡ú bÕq\‘√ ‘·eT≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Òq≥Tº e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. n#·ÃyÓTÆq u…+>±© ÁbÕ+rj·T bÕغ>± ne‘·]+#ê\H˚~ eTeT‘· ‘ê|üÁ‘·j·T+. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ù|s¡T‘√sêÁcÕº\ |ü]~Û˝ÀøÏ πø+Á<ä+ #=#·TÃ≈£îedüTÔqï<äì ÄyÓT $eT]Ù+#ês¡T. Ç{°e\ U≤J qÁE˝Ÿ ÇkÕ¢+ $yê<ëìï ÄyÓT ø√] ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. qÁE˝Ÿ ÇkÕ¢+ >=|üŒ u…+>±© ‹s¡T>∑Tu≤≥T ø£$. |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ, ã+>±¢<˚XŸ˝Àì u…+>±©\+<ä]øÏ Äsê<Ûä˙j·TT&ÉT. ÄqqT >ös¡$+#ê* nqT≈£î+fÒ mH√ï e÷sêZ\THêïsTT. ø±˙, eTTK´eT+Á‹ ìyêdü+ Ç+~sêuÛÑeHé≈£î Ç+~s¡ ù|s¡T ‘=\–+∫ U≤J qÁE˝Ÿ ÇkÕ¢+ ù|s¡Tô|{Ϻ $yê<ëìøÏ ‘Ós¡˝ÒbÕs¡T. HÓÁVüA ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ù|s¡T ‘=\–+#·&É+ e\¢ πø+Á<ä+˝Àq÷, sêÁwüº+˝Àq÷ ø±+Á¬>dt esêZ\T ‘·|üŒìdü]>± >=&Ée#˚j·Te\dæ edüTÔ+<äì eTeT‘êu…qØ®øÏ ‘Ó\TdüT. >=&É\e\¢ eTTdæ¢+\ eT<䛑·TH˚ ø±≈£î+&Ü yÓTT‘·Ô+ u…+>±© düe÷C n_Ûe÷Hêìï eT÷≥>∑≥Tºø√yê\qï ÄyÓT \ø£å´+ HÓs¡y˚]+~. Çø£ yÓTT‘·Ô+>± u…+>±˝Ÿ düe÷C≤ìï ‘·q >∑T|æŒ{À¢ ô|≥Tºø√e&Éy˚T eTeT‘· \ø£å´+.

eTø£s¡CÀ´‹ <äs¡Ùq+ô|’ >∑+<äs¡>√fi¯+ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫q πøs¡fi¯ Á|üuÛÑT‘·«+ X¯ã]eT\, »qe] 14: Á|ü‹j˚T&Ü~ X¯ã]eT\˝À eTø£s¡dü+Áø±+‹ Hê&ÉT <äs¡Ùq$T#˚à eTø£s¡CÀ´‹ ˇø£s√E eTT+<äT>±H˚ <äs¡Ùq$T∫Ã+~. B+‘√ uÛÑ≈£îÔ˝À rÁe njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+~. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT CÀ´‹ yÓ\T>∑T‘·÷ ø£ì|æ+#·&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T nyêø£ÿj·÷´s¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î ø£ì|æ+#ê*‡q CÀ´‹ Ç˝≤ ø£ì|æ+#·&É+ @+≥+≥÷ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. >∑‘·+˝À á CÀ´‹ô|’ nH˚ø±H˚ø£ Äs√|üD\T, nqTe÷Hê\T e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À X¯ìyês¡+ Hê&ÉT CÀ´‹ yÓ\>∑&É+ô|’ _Ûqïø£<∏äHê\T $ì|æ+#êsTT. ‘=\T‘· ø=~›ùd|ü⁄ yÓ*– Ä]b˛sTTq CÀ´‹, ø±ùd|ü⁄ ‘·sê«‘· eT∞¢ yÓ*–+~. ø±>±, CÀ´‹ ø£ì|æ+∫q≥T¢ edüTÔqï yês¡Ô\qT Á{≤yÓHéø√sY <˚ekÕúq+ K+&ç+∫+~. eTø£s¡CÀ´‹ <äs¡Ùq+ ø±˝Ò<äì, uÛÑ≈£îÔ\T >∑+<äs¡>√fi¯+ |ü&Ée<ä›ì $»„|æÔ#˚dæ+~. dü+Áø±+‹ s√EH˚ CÀ´‹<äs¡Ùq+ »s¡T>∑T‘·T+<äì uÛÑ≈£îÔ\≈£î $qï$+∫+~. Ç~˝≤e⁄+&É>± á |òüT≥qô|’ πøs¡fi¯ Á|üuÛÑT‘·«+ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫+~. –]»qT\T bıs¡bÕ≥Tq @<Ó’q ~${°ì yÓ*–+#êsê? ˝Òø£ ì»+>±H˚ CÀ´‹ ø£ì|æ+∫+<ë? nqï n+X¯ô|’ $#ês¡D #˚|ü{≤º\+≥÷ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫+~. nsTT‘˚ Bìô|’ uÛÑ≈£îÔ˝À¢ rÁe njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+~.

11y˚\ eT+~ U≤‘ê<ës¡T\ ˝≤yê<˚M\T ì*|æy˚‘· bÕ\«+#·, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): KeTà+ õ˝≤¢˝À >∑‘·ø=~› s√E\T>± @{°m+ U≤‘ê<ës¡T\T u…+uÒ˝…‘·TÔ ‘·THêïs¡T. bÕ\«+#· mdt;ôV≤#Y |ü]~Û˝À Hê\T>∑Ts√E\ e´e~Û˝À |ü\Te⁄] @{°m+ U≤‘ê\ qT+∫ s¡÷.11 \ø£å\T >∑\¢+‘·j·÷´sTT. Çe˙ï &Ûç©¢˝Àì bÕs¡¢yÓT+≥T düMT|ü+˝Àì @{°m+ qT+∫ $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ìsêú]+#ês¡T. $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\qT <äèwæº˝À e⁄+#·T≈£îì X¯ìyês¡+ bÕ\«+#· Á|ü<ÛëqXÊK |ü]~Û˝Àì U≤‘ê<ës¡T\ @{°m+\ qT+∫ |ü<äø=+&ÉTy˚\ eT+~ U≤‘ê<ës¡T\ ˝≤yê<˚M\qT düÔ+_Û+|ü CÒdæq≥T¢ bÕ\«+#· mdt;Vt≤#Y d”ìj·TsY y˚TH˚»sY q]‡+Vü‰#ê] ‘Ó*bÕs¡T.

e#˚Ã|ü]dæú‘·T\T ˝ÒeHêïs¡T. dü<ädüT‡˝À e∫Ãq Á|ü‹bÕ<äq\˙ï |üesY ÁbÕC…≈£îº˝Òqì, ÄKs¡T≈£î düuŸùdºwüq¢qT ≈£L&Ü |ü]ÁX¯eT\T>± #·÷|æ+#˚ <äTdæú‹˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<äHêïs¡T. ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ eTTK´eT+Á‹ ø±øÏ˝…ø£ÿ\T #ÓãT‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. sêÁcÕº_Ûeè~Δ ø£Hêï ‘·q ≈£î]à ø±bÕ&ÉTø√e&Üìπø eTTK´eT+Á‹ bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. n~Ûø£ <Ûäs¡\T, ø£s¡Te⁄‘√ dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ ø£fi¯‘·|æŒ+<äì, düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï kÕe÷qT´&ÉT dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑qT Äq+<ä+>± »s¡T|ü⁄ø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡ì >±* $eT]Ù+#ês¡T. ñ‘·ÔsYÁ|ü<˚XŸqT Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ>± e÷s¡TkÕÔqqï sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ yê´K´\qT Äj·Tq m<˚›yê#˚XÊs¡T. nø£ÿ&É ≈£L&Ü n$˙‹ì sêhkÕúsTT˝À ô|+#ê\H˚<˚ Äj·Tq ñ<˚›X¯e÷? nì Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁcÕºìøÏ sêyê*‡q |ü]ÁX¯eT\˙ï ø£sêí≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ‘·~‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î ‘·s¡*b˛‘·THêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T.

Ä eTT>∑TZ]øÏ eT÷&ç+~! yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. d”m+ô|’, düVü≤#·s¡ eT+Á‘·T\ô|’ $eTs¡Ù\T#˚dü÷Ô ø=s¡ø£sêìø=j·T´>± e÷s¡&É+‘√ Äj·TqqT ‘·|æŒ+#·&É+ ‘·|üŒìdü] nsTT+~. Äj·Tq kÕúq+˝À dü+>±¬s&ç¶ XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT »>±Z¬s&ç¶ì πø_HÓ{Ÿ˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î d”m+ ÄdüøÏÔì ø£qãs¡TdüTÔHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ø£&É|ü õ˝≤¢qT+∫ dæ. sêeT#·+Á<äj·T´ ∫s¡+J$ nuÛÑ´]ú>± eT+Á‹es¡Z+˝ÀøÏ rdüTø√qTHêïs¡T. n+<äTe\¢ Ä õ˝≤¢ $wüj·T+˝À düeT‘·T\´‘· bÕ{Ï+#˚+<äT≈£î >±qT nVü≤à<äT˝≤¢≈£î ñ<ë«düq |ü\ø±˝ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Äj·Tq kÕúq+˝À myÓTੇ eTVü≤à<é C≤˙øÏ eT+Á‹|ü<ä$ Çyê«\ì eTTK´eT+Á‹ jÓ÷∫düTÔqï≥T¢ düìïVæ≤‘· esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. ø±>±, ‘·q≈£î n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&Ó’q myÓTੇ s¡+>±¬s&ç¶ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û>± &Ûç©¢˝À ìj·T$T+#ê\ì øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ |ü≥Tº<ä\‘√ ñHêïs¡T.

Hêsê e¬s‡dt q+<äeT÷] yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... |ü+&ÉT>∑ dü+ãsê\≈£î Vü≤]ø£èwüí, p.m˙ºÄsY\qT ÄVü‰«ì+∫ ñ+&Ü*‡+<˚ nqï n_ÛÁbÕj·T+ p.m˙ºÄsY n_Ûe÷qT˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. >∑‘·+˝À <ä÷s¡yÓTÆq k˛<äs¡T&ÉT Hêsê sêeT÷à]ÔHêj·TT&ÉT ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæb˛j·÷s¡T. sêeT÷à]ÔHêj·TT&ç‘√ ø£*dæ #·+Á<äu≤ãT m˙ºÄsY $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+∫, ìyê[ n]Œ+#ês¡T. sêeT÷à]Ô Hêj·TT&ÉT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+‘ê á dü+ãsê\≈£î e#êÃs¡T. ‘·q ‘·+Á&ç m˙ºÄsY kÕú|æ+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À ‘·q≈£î, ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´+ \_Û+#·&É+ ˝Ò<äì Vü≤]ø£èwüí ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ô|’>± bÕغ |ü>±Z\qT #·+Á<äu≤ãT ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT ˝Àπøwt≈£î n|üŒ–+#ê\H˚ Á|üj·T‘·ï+ Vü≤] ø√bÕìøÏ Ä»´+ b˛dæ+~. ˝Àπøwt≈£î b˛{°>± p m˙ºÄsYqT ‘Ós¡ô|’øÏ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î Vü≤]ø£èwüí Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. B+‘√ u≤\ø£èwüíqT ‘·q≈£î eT]+‘· #˚s¡Te #˚düT≈£îì, ‘·q eP´Vü‰ìï neT\T#˚ùd ñ<˚›X¯´+‘√ #·+Á<äu≤ãT eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔHêïs¡T. Vü≤]ø£èwüíqT, p.m˙ºÄsYqT m<äTs=ÿH˚ eP´Vü≤+ n+<äT˝À Ç$T&çe⁄+<äì $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

s¡+>∑T|ü&ç+~ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. n‘·qT ÄÁ>∑Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêyéT<˚yé á dü+|òüT≥q nq+‘·s¡+ yê´U≤´ìdü÷Ô, <˚XÊìøÏ q\¢<Ûäq+ ‹]– rdüT≈£îsêe&É+ >∑T]+∫ n&ç>±qì, n+<äT≈£î Á|ü‹>± ‘·qô|’ q\¢dæsê |ü&ç+<äì #ÓbÕŒs¡T. ªdü‘·´+ ø√dü+ b˛sê&˚yês¡T eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√e\dæ ñ+≥T+~. q\¢<ÛäHêìï <˚XÊìøÏ ‹]– ‘Ó|æŒ+#·&É+ ø√dü+ y˚TeTT b˛sê&ÉT‘·THêï+. <ëìøÏ ã<äT\T>± Hê≈£î q\¢dæsê \_Û+∫+~. Ç+<äT≈£î H˚qT #˚dæq ‘·ù|Œ$T{Ïμ nì sêyéT<˚yé Ä ‘·s¡Tyê‘· $˝Òø£s¡T\‘√ nHêïs¡T. ªá dü+|òüT≥q‘√ qH˚ïMT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T<äT. y˚TeTT mH√ï nes√<Ûë\≈£î z]à b˛s¡T ø=qkÕ–kÕÔ+μ nì sêyéT<˚yé #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± Ç+≈£î #·*¢q |òüT≥qô|’ k˛ìj·÷ ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ •esêCŸ dæ+>¥ #ÍVü‰Hé nHêïs¡T. ‘·eT≈£î e´‹πsø£+>± >∑fi¯+ $|æŒqyê]|ü≥¢ ø±+Á¬>dt ìj·T+Á‘·è‘·« b˛ø£&É\‘√ e´eVü≤]k˛Ô+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.


Ä..yê>±Δq+ eT‘·|üs¡yÓTÆq~ ø±<äT q÷´&Ûç©¢, »qe] 14 : ˇ_dæ eTTdæ¢+\ ø√dü+ 9 XÊ‘·+ ø√{≤qT yê>±›q+ #˚dü÷Ô ‘êqT #˚dæq Á|üdü+>∑+ eT‘·|üs¡+>± y√≥¢ ø√dü+ #˚dæq $»„|æÔ ø±<äì πø+Á<ä Hê´j·T XÊK eT+Á‹ dü˝≤àHé KTظ<é düŒwüº+ #˚XÊs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T kÕ<ÛäqyÓTÆq ªñ|ü ø√{≤\Tμ yÓqTø£ã&çq‘·q+ ÁbÕ‹|ü~ø£>± düeT≈£LπsÃeì, eTTdæ¢+\≈£î eT‘·|üs¡yÓTÆq ø±s¡D≤\‘√ ÇdüTÔqï$>± |ü]>∑DÏ+#·sê<äì eT+Á‹ nHêïs¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé (Çdæ) H√{°dt≈£î KTظ<é Ç∫Ãq

düe÷<Ûëq+ mìïø£\ düeTj·T+˝À yê>±›Hê\T #˚j·T&ÜìøÏ sê»ø°j·T ùd«#·Ã¤ ñ+&Ü\qï yê<äq≈£î ã\+ #˚≈£LπsÃ~>± ñ+~. ‘êqT #˚dæq $yê<ëdüŒ<äyÓTÆq Ä yê´K´ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£îì>± #˚dæ+<˚ ø±ì πø+Á<ä eT+Á‹>± n~Ûø±s¡ Vü≤À<ë˝À ø±<äì KTظ<é ‘·q düe÷<Ûëq+˝À düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø√{≤ >∑T]+∫ KTظ<é #˚dæq yê>±›q+ ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·Te÷e[ì ñ\¢+|òæT+∫+<äì Äs√|ædü÷Ô uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ) <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéqT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eT+Á‹øÏ Çdæ dü+C≤sTTw” H√{°d t C≤Ø #˚dæ+~. j·TT|æ˝À ‘·q |üs¡´≥q\ düeTj·T+˝À á n+X¯+ô|’ ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, m+|æ sêVüQ˝Ÿ >±+~Û >∑{Ϻ>± Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+&É&É+‘√ ªeTTdæ¢+ ]»πs«wüHéμ Á|ü<Ûëq+>± #·s¡Ã˙j·T+

ne⁄‘√+~. 4.5 XÊ‘·+ yÓTÆHê]{° ø√{≤ô|’ ‘êqT Ç{°e\ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ ÁbÕ‹|ü~ø£>± ø±+Á¬>dt j·TT|æ˝À ‘·eTqT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘Ó|æŒ+∫q≥¢sTT‘˚ á ø√{≤qT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚kÕÔeTì #ÓãT‘√+~. Bì‘√ Ä bÕغ ªôd≈£î´\sY Á|ü‘·´]ú |üøå±\Tμ b˛{°>± ø√{≤ sê»ø°j·÷\≈£î ˇ&ç>∑&ÉT‘·T+&É>± _C…|æ Ç~ ª¬s+&ÉekÕ] <˚X¯ $uÛÑ»qμ≈£î <ë] rdüTÔ+<äì yê~k˛Ô+~. ø±+Á¬>dt˝Àì Á|üeTTK eTTdæ¢+ H˚‘·>± ‘·q ø=‘·Ô Vü≤À<ë≈£î ã\+ ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ KTظ<é á $yê<ëìï ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. e÷eT÷\T>± kÕ–düTÔqï mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ Äπøå|üD e´ø£Ô+ #˚j·T&É+˝À mìïø£\ ø£$TwüHé W∫‘ê´ìï Äj·Tq düyê˝Ÿ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>±, πø+Á<ä+˝À 4.5 XÊ‘·+ ø√{≤qT Á|üø£{Ï+#·&É+ <ë«sê ø±+Á¬>dt ‘·q Á|ü<Ûëq mìïø£\

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

yêVü≤;, _C…|æ\≈£î e´‹πsø£+>± y√≥T¢ y˚j·T+&ç nôd+;¢ mìïø£\˝À dü÷|ò”\ $q‹ q÷´&Ûç©¢, »qe] 14 : ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ, ñ‘·ÔsêK+&é mìïø£\˝À yêVü≤;, _C…|æ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î e´‹πsø£+>± y√≥T¢ y˚j·Te\dæ+<äì Á|üeTTK düT˙ï dü÷|ò”\ dü+düú ªnœ\ uÛ≤s¡‘· ñ˝≤e÷, eTùwUŸ uÀs¡T¶μ (m◊j·TTm+_) Á|ü»\qT ø√]+~. dü÷|ò”\ á eP´Vü≤+ |òü*+∫q≥¢sTT‘˚ j·TT|æ˝À |ü\Te⁄s¡T eTTdæ¢+ nuÛÑ´s¡Tú\ $Cj·÷eø±XÊ\qT yês¡T <Óã“ rj·T>∑\s¡T. ªbÕغ\‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü»\T ôd≈£î´\sY nsTTq, ìwüÿfi¯+≈£î˝…’q, $<ä´, ñ<√´>±\‘√ düVü‰ n_Ûeè~Δ ø√dü+ bÕ≥T|ü&˚ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î e÷Á‘·y˚T y√≥T¢ y˚j·÷*μ nì m◊j·TTm+_ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTÚ˝≤Hê düj·T´<é eTVü≤eTà<é nÁwü|òt øÏ#Í∫Û« $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt, mdt|æ, _mdt|æ‘√ düVü‰ nìï bÕغ\T #Ûê+<ädüyê<ä yêVü≤;\≈£î #Ó+~q eTTdæ¢+ nuÛÑ´s¡Tú\qT ì*bÕj·Tì, <˚X¯+˝À XÊ+‹øÏ, ôd≈£î´\sY e´edüú≈£î yêVü≤;\T Á|üe÷<äø±s¡T\ì m◊j·TTm+_ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù u≤ãsY nÁwü|òt ù|s=ÿHêïs¡T.

<˚X¯+˝Àì eTTdæ¢+\˝À 80 XÊ‘êìøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï dü÷|ò”\T Á|ü‘˚´ø£+>± @ ˇø£ÿ sê»ø°j·T bÕغì düeT]ú+#·s¡T. ªeTTsê<ëu≤<é˝À nø√ºãsY˝À ìs¡«Væ≤+∫q eTTdæ¢+ eTVü‰|ü+#êj·T‘Y˝À e÷ &çe÷+&É¢qT Á|üø£{Ï+#ê+. eTTdæ¢+\≈£î $<ä´, ñ<√´>∑ kÂø£sê´\ ø√dü+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, <äTsêÁø£eTD˝À ñqï, yêVü≤; Ä~Û|ü‘·´+˝Àì eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\≈£î $eTTøÏÔ ø£*Œ+#ê\ì, <äsêZ #·{≤ºìï #˚j·÷\ì ø√sê+μ nì eTÚ˝≤Hê ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. dü+düú &çe÷+&É¢qT ‘·eT mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À #˚πsà sê»ø°j·T bÕغøÏ eT<䛑·T Çyê«\ì m◊j·TTm+_ ìs¡ísTT+∫+~. ªˇø£ÿ bÕغ ≈£L&Ü Ç+‘· es¡≈£î Ä |üì #˚j·T˝Ò<äT. ø£qTø£, y˚TeTT @ bÕغ˙ düeT]ú+#·&É+ ˝Ò<äTμ nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. j·TT|æ˝À <ë<ë|ü⁄ 121 nôd+;¢ kÕúHê\˝À yÓTT‘·Ô+ y√≥s¡¢˝À 30 XÊ‘·+ ô|’>± eTTdæ¢+\T ñHêïs¡T. Ä ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À |òü*‘ê\qT yês¡T Á|üuÛ≤$‘·+

#˚j·Te#·TÃ. 2007 nôd+;¢ mìïø£\˝À eTTdæ¢+\T 51 d”≥¢˝À yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT kÕúHê\˝À ì*#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ 31 d”≥¢˝À yês¡T yÓTT<ä{Ï, eT÷&Ée kÕúHê\˝À ì*#ês¡T. ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü⁄q]«uÛÑ»q e\¢ d”≥¢ kÕe÷õø£ ≈£Ls¡TŒ e÷]+~. nsTTq|üŒ{Ïø° dü÷|ò”\T ‘·eT ÁbÕã\´ kÕúHê\qT |ü{Ïwü˜+ #˚düTø√>∑*–‘˚ yês¡T Ä d”≥¢˝À ô|øÏÿ+{Ï˝À |òü*‘ê\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚j·T>∑\s¡ì u≤ãsY nÁwü|òt dü÷∫+#ês¡T. ªX¯Vü≤sêHé|üPsY, eTT»|òüsYq>∑sY, MTs¡{Ÿ $TqVü‰ j·TT|æ˝À ‘·øÏÿq ÁbÕ+‘ê\˝À düT˙ï dü÷|ò”\T n‘·´~Ûø£ dü+K´˝À ñHêïs¡T. yêVü≤; nuÛÑ´s¡Tú\qT e´‹πsøÏ+#·&ÜìøÏ ˇø£ eP´Vü‰ìï s¡÷bı+~düTÔHêï+. |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ yêVü≤;\ $»j·÷eø±XÊ\qT <Óã“ rj·T&ÜìøÏ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\qT y˚TeTT ì\u…≥ºe#·TÃμ nì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î, dü+uÛÑ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À dü÷|ò”\T ˇø£ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]úì ì\u…fÒº neø±X¯+ ñ+~. ªmdt|æ, ÄsYm˝Ÿ&ç, _mdt|æ‘√ düVü‰ nìï bÕغ\T yêVü≤;\qT ì\u…{≤ºsTT. nø£ÿ&É eTTdæ¢+\˝À e÷≈£î n‘·´~Ûø£ dü+K´˝À nqTj·÷j·TT\T ñHêïs¡T. e÷ nuÛÑ´]ú ¬>\eø£b˛sTTHê, yêVü≤;\ eT<䛑·T≈£î >∑+&ç |ü&ÉT‘·T+~μ nì nÁwü|òt ù|s=ÿHêïs¡T.

3

Ä~yês¡+, 15, »qe] 2012

LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ©s[ªRΩá xqsLi˙NSLiºΩ aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡©´s™´sLji 14(düTes¡íyês¡Ô): xqsLi˙NSLiºΩ xmsLRi*μj∂©´sLi xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ª][ Fy»¡V ™´sVLi≤R∂á \¬ø¡LRi¯©±s Fs. øR¡˙NRPFyfl”·, ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V —¡.NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂, \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVáV \Æ™s.Fs£qs. «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂, zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPVáV À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS ∏R∂Vfl·, Õ‹[N`PxqsªyÚ Æ©s[ªRΩ «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl·, …”¡AL`iFs£qs LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPVáV ZNP.øR¡Li˙μR∂ ZaP[≈¡L`iLS™´soáª][ ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsLi˙NSLiºΩ aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. C xmsLi≤R∂VgRi©´sV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s æªΩáVgRiV ˙xms«¡¤Õ¡[ NSNRPVLi≤y Æμ∂[aRP, ≠sÆμ∂[aSáՋ[ D©´sı æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡V zmsÕ˝ÿ FyxmsáV, ¡Liμ≥R∂V≠sV˙ªRΩVáª][ NRP÷¡zqs A©´sLiμ][ªRΩ=™yá ™´sVμ≥R∂˘ «¡LRiVxmsoN][™yá¨s N][LSLRiV. @≠s¨dsºΩ LRiz§¶¶¶ªRΩ xqs™´sW«¡Li N][xqsLi, ¤À¡[μR∂ À≥ÿ™yáV ¤Õ¡[NRP @LiμR∂LRiV NRP÷¡zqsÆ™sV÷¡zqs “¡≠sLi¿¡ ©´sWªRΩ©´s ™´sLRi™´s≤T∂NTP ©yLiμj∂ xmsáVNSá¨s ANSOTPQLiøyLRiV.

Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi ry*μ≥k∂©´sLi

¿¡ªRΩWÚLRiV, «¡©´s™´sLji 14 (düTes¡íyês¡Ô): ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ xqsºΩÚÆ™s[≤R∂V FnylLi£qÌs lLi[Li«fi @μ≥j∂NSLRiVáV xqsV™´sWLRiV 15 áORPQá ≠sáV™´s ¬ø¡[}qs Fs˙LRiøR¡LiμR∂©y¨sı ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. B©yˆÈLRi¯L˝Ri μy*LS xqs™´sWøyLS¨sı ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ }qsNRPLjiLi¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV xqsºΩÚÆ™s[≤R∂V LSøR¡Fy¤Õ¡Li ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ™yx§¶¶¶©yá©´sV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRiáV xms»Ì¡V ¡≤ÔyLiVV. Fs˙LRiøR¡LiμR∂©y¨sı ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı ™´sVW≤R∂V ™yx§¶¶¶©yá©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV ry*μ≥k∂ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s @»¡≠ds @μ≥j∂NSLji LS™´sVNRPXxtÒsQ æªΩ÷¡FyLRiV.

Ä|üπswüHé ª{≤¬sZ{Ÿ πød”ÄsYμ ‘Ósêdüô|’ j·TT<ëΔìøÏ ‘Ó\+>±D ‘·eTTàfi¯¢ ôd’q´+ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡©´s™´sLji 14 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl·\|ms ZNPzqsAL`i©´sV μ][ztsQgS ¨sá¤À¡»Ì¡≤R∂Li μy*LS LS«¡NUP∏R∂WáV ©´s≤R∂Fyá¨s …”¡≤T∂zms øR¡W r°ÚLiμj∂. B…‘¡™´s÷¡ xmsLjiflÿ™´sWáV gRi™´sV¨s}qsÚ C μR∂WNRPV≤R∂V Æ™s©´sNRP |msμÙR∂ ™´sp˘x§¶¶¶Æ™s[V D©´sı»˝¡V æªΩáV r°ÚLiμj∂. BNRP ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩáV, BªRΩLRi˙ªy NSLRi˘˙NRP™´sWáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡ æªΩáLigSfl·Õ‹[ NS˘≤R∂L`i©´sV ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©´sıμj∂ …”¡≤T∂zms ™´sp˘x§¶¶¶LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. Dxms Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sV◊d˝¡  ¡Ã¡Li xmsoLi«¡ŸN][ ™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©y ˙xmsNRP»¡©´s LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVL][ryLki xqs™´sVLS¨sNTP …”¡≤T∂zms F˝y©±s Æ™s[r°ÚLiμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmsLRi˘»¡©´sª][ Dªy=x§¶¶¶LigS D©´sı …”¡≤T∂zms ˙ZaP[fl·VáV BNRP æªΩáLigSfl· @LiaS¨sı Æ™sV»Ì¡gS xmsNRP‰NRPV |ms…Ì”¡ LS«¡NUP∏R∂VLigS  ¡Ã¡xms ≤yáƩs[ áORPQ ˘Liª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygSá¨s ¨sLÒRiLiVVLi

øyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ZNPzqsAL`i μygRiV≤R∂V ™´sVWªRΩáV A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, æªΩáLigSfl·©´sV xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡ r~LiªRΩ ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV øR¡WxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s Fs˙LRi ¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so @©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ªy™´sVV ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂VLigS @Æ©s[NRP @™´sNSaSáV D©´sıxmsˆ…”¡NUP …”¡AL`iFs£qs æªΩáLigSflÿ NRP©yı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá©´sV ™´sV…Ì”¡ NRPLjixmsLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ ¤Õ¡[μy ≠s™´sVLRi+ áª][ Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiμR∂VZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘Li BxqsWÚ ™´sr°ÚLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. @¨sı FyLÌkiáV æªΩáLi gSfl·NRPV ªy™´sVV @©´sVNRPWá™´sVLi»¡WÆ©s[ D©yı ™y…”¡¨s LS«¡NUP∏R∂VLigS Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV ZNPzqsAL`i NRPV˙»¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s Fs˙LRi ¡÷˝¡ @Li»¡V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ DμR∂˘™´sV NSLRi˘øR¡LRifl· LRiVF°Li μj∂LiøR¡VN][™yáƩs[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][ @≠s D©´sı»˝¡V xqsˆxtÌsQ™´sV™´soª][Liμj∂. D™´sV¯≤T∂ Æ™s[μj∂NRP μy*LSÆ©s[ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV @ºdΩªRΩLigS @LiμR∂LRiW NRPázqs F°LS≤yá¨s gRiμÙR∂L`i, Fs˙LRi ¡÷˝¡, ™´sVLiμR∂NRPXxtÒsQ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ zmsáVxmso¨s™´s*≤R∂Liª][ æªΩáLigSfl· Fn°LRi™±sVNRPV N]LiªRΩ  ¡Õÿ¨sı¿¡ËLiμj∂.

NRP÷d¡ÚNRPÃ˝¡VNRPV INRPLRiV ¡÷¡ NSNTP©y≤R∂,«¡©´s™´sLji 14 (düTes¡íyês¡Ô): xmsLi≤R∂gRixmsp»¡ ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRP÷d¡ÚNRPÃ˝¡VNTP J ™´s˘QQNTPÚ  ¡\¤Õ¡F°∏R∂W≤R∂V. g]Ã˝¡˙F°Ã¡V ™´sVLi≤R∂áLi N]≤R∂™´s÷¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ NRP÷d¡ÚNRPÃ˝¡V ªygji @ªRΩ©´sV øR¡¨sF°∏R∂W≤R∂V. ™´sVL][ G≤R∂VgRiVLRiV ºdΩ˙™´s @xqs*xqÛsªRΩNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. ™yLji¨s NSNTP©y≤R∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ¿¡NTPªRΩ= @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. EŒ˝‹[ N]LiμR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV NRPÃ˝¡V gkiªRΩ ∏R∂V«¡™´sW¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y ¬ø¡»Ì¡V©´sV©´sı NRPVLi≤R∂Õ˝‹[ NRPÃ˝¡V μ]Ligji÷¡xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ J gkiªRΩ NSLji¯NRPV≤R∂V NRPVLi≤R∂Õ‹[ ≠sxtsQLi NRP÷¡zms©´s»Ì¡V ˙gS™´sVxqÛsVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡∏R∂V¨s N]LiμR∂LRiV NRPÃ˝¡V ªygji ºdΩ˙™´s @xqs*xqÛsªRΩNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. gRiªRΩN]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS N]LiμR∂LRiV μ]LigRiªRΩ©´sLigS NRPÃ˝¡V ªygRiVªRΩW gkiªRΩNSLji¯NRPVáNRPV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂.

NRP÷¡zqs F°LS≤R∂NRPVLi¤…¡[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂V xqs™´sWμ≥j∂ @™´soªy™´sVÆ©s[ @Liμ][Œœ¡©´sª][ …”¡≤T∂zms N]ªRΩÚ FsªRΩVÚáV Æ™s[r°ÚLiμj∂. F°÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[Fszqs ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ ™´sVL][ N][ªRΩÚ F°÷¡…”¡NRPÕfi ˙xmnsLi…fi LRiWxmsNRPሩ´sNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ª]áVªRΩ …”¡≤T∂zms À≥ÿ≠sLi¿¡©y BxmsˆV≤R∂V A AÕ‹[øR¡©´s©´sV ≠sLRi≠sVLi øR¡VNRPV¨s ZNP[™´sáLi ZNPzqsAL`i\|ms ™´sW»¡Ã¡ μy≤T∂ª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ÕfiAá¨s F˝y©±s ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ DμR∂˘™´sV FyLÌki …”¡AL`iFs£qs ≠dsLRiV ¬ø¡[}qs F°LRiV NRP÷¡zqs ™´sxqsVÚLiμy ¤Õ¡[μy @Æ©s[Æμ∂[ ˙xmsμ≥y©´sLigS øR¡LRi˨ds ∏R∂VLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. æªΩáLigSfl· N][xqsLi NRP÷¡zqs DμR∂˘≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV FyLÌkiáNRPºdΩLigS Æ©s[ªRΩáV INRP‰»¡π∏∂[V˘LiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi »¡VLi©yı @LiμR∂VNRPV …”¡AL`iFs£qs FsxmsˆV≤R∂W Æ™sWNSá≤ÔR∂Vª][Liμj∂. . 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`i 23 ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ˙xmsNRP»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ¤«¡[Fszqs Õ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVV˘Ã¡VgS DLi≤T∂ @©´sLiªRΩLRiLi  ¡∏R∂V…”¡NTP Æ™s◊˝¡©´s NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsáV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Fs™´sLjiNTP ª][¿¡©´s ≠sμ≥R∂LigS ™yLRiV DμR∂˘≠sVxqsVÚ©yıLRiV.

NSLi˙lgi£qs FsLizms\¤Õ¡æªΩ[ L][«¡ŸN][ Æ©s[ªRΩ BLi…˝‹[ xqs™´sWÆ™s[aSáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs @μ≥j∂uÌy©´sLi©´sV μ≥j∂NRP‰LjiLiøR¡≤R∂Æ™sW ,|§¶¶¶øR¡ËLjiLiøR¡≤R∂Li ÕÿLi…”¡ NSLRi˘ ˙NRP™´sWáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ |msμÙR∂gS ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂ ¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[©´sW æªΩáLigSfl· æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi Fn°LRiLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi Fs™´sLjiNTP ™yLRiV F°LS≤R∂VªRΩV©yı Bxmsˆ…”¡NTP ILi…”¡LjigS ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™s¤Œ¡[˛ xmsLjizqÛsºΩ …”¡≤T∂zmsNTP ¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsáª][ NRP÷¡zqs xms¨s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV …”¡AL`iFs£qs zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li NSLRifl·LigSÆ©s[ …”¡≤T∂zmsª][ ¬ø¡≤T∂LiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. æªΩáLigSfl· Fn°LRiLi Æ©s[ªRΩáV FsLiªRΩgS ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[zqs©y, xqs™yŒ˝œ¡ß ≠szqsLji©y ZNPzqsAL`i ™´sW˙ªRΩLi ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VÆ©s[ …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ºΩLRigSá¨s FsLiªRΩgS ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[zqs©y ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯LRi¨s ZNPzqsAL`i ªy«ÿgS |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP Bxmsˆ≤R∂V F°÷d¡xqsV @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áª][ Æ™s◊˝¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BNRP™´sVVLiμR∂V FsÕÿ Æ™sŒ˝œ¡ßªy≤R∂©´sıμj∂ ˙xmsaRPı.

GáWLRiVÕ‹[ NRP¨szmsLiøR¡¨s

xqsLi˙NSLiºΩ xqsLiμR∂≤T∂ GáWLRiV, «¡©´s™´sLji 14 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚™´sVLiªRΩ…ÿ xqsLi˙NSLiºΩ Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV ˙xms«¡Ã¡V xmnsV©´sLigS «¡LRiVxmsoNRPVLi»¡V©´sıxmsˆ…”¡NTP xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂Li GáWLRiVÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi Æ™s[≤R∂VNRPáV ™´sVøR¡VËQ\ZNP©y NRP¨szmsLiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS xqsLi˙NSLiºΩ Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV FsNRPV‰™´sgS ªRΩWLRiVˆ, xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[Æ©s[ «¡LRiVxmsoNRPVLi…ÿLRiV. GáWLRiVÕ‹[ CryLji xqsLi˙NSLiºΩ «¡LRiVxmsoN][NRPF°™´s≤y¨sNTP J NSLRifl·Li DLiμj∂. xmsLi≤R∂VgRi¤Õ¡[ NSμR∂V N]©yıŒœ¡˛ Fy»¡V BNRP‰≤R∂ |ms◊¡˛Œœ¡ß˛ NRPW≤y «¡LRigRi™´so. xmsouy‰LSμ≥j∂NTP JryLji ™´s¬ø¡[Ë gRiLigS©´s™´sV¯ @™´sV¯™yLji «ÿªRΩLRi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVW≤R∂V Æ©sáá Fy»¡V BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V Fs»¡V™´sLi…”¡ aRPVÀ≥œ¡NSLS˘Ã¡V, xmsLi≤R∂VgRiáV «¡LRiVxmsoN][LRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ ©´s™´sLi ¡L`i 17©´s ˙gS™´sW¨sNTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s gRiLigS©´s™´sV¯, Aμj∂™´sV•¶¶¶Ã¡OTPQ ¯, ≠s©´sVN]Li≤R∂ @LiNRP™´sV¯, F°ªRΩVLS«¡Ÿ Àÿ ¡Vá©´sV zmns˙ ¡™´sLji 13 ™´sLRiNRPV ˙xms«¡Ã¡V N]áVryÚLRiV. @™´sV¯™yLRiV ˙gS™´sVLiÕ‹[ D©´sı¨sı L][«¡ŸÃ¡V zmsLi≤T∂ ™´sLi»¡Ã¡V ™´sLi≤R∂LRiV. N]ªRΩÚ  ¡»Ì¡Ã¡V NRPW≤y μ≥R∂LjiLiøR¡LRiV. BLi…”¡ ™´sVVLiμR∂V ™´sVVgÊRiVáV NRPW≤y Æ™s[∏R∂VLRiV. @™´sV¯™yLji @©´sV™´so xmsLi≤R∂VgRi L][¤«¡[  ¡Liμ≥R∂V™´soá©´sV zmsáVøR¡VN]¨s xmsLi≤R∂VgRi «¡LRiVxmsoNRPVLi…ÿLRiV. Bμj∂ ªRΩLRiªRΩLSáVgS ™´sxqsVÚ©´sı AøyLRi™´sV¨s, @™´sV¯™yLji¨s N]á™´s≤R∂Æ™s[V xmsLi≤R∂VgRi @¨s GáWLRiV ˙xms«¡Ã¡V @Li»¡V©yıLRiV. GáWLRiV xms»Ì¡fl· ˙xms«¡Ã¡V xmsLi≤R∂VgRiNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™y˘FyLRixqsVÚáNRPV gjiLSNUP ¤Õ¡[μR∂V. μR∂VNSflÿá¨dsı À‹[zqsF°ªRΩV©yıLiVV. GáWLRiV ≠sV©´s•¶¶¶ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s BªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V xqsLi˙NSLiºΩ xmsLi≤R∂VgRi©´sV \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS «¡LRiVxmsoNRPVLi»¡V©yıLRiV.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 15, »qe] 2012

Äø±X¯+˝À n+<äyÓTÆq #·+<äe÷eT n+fÒ Çwüº+. |üø£è‹˝Àì n+<ë\+fÒ Çwüº+.#·*ø±\+˝À ñ<äj·÷H˚ï eTT+#·T _+<äTe⁄\ eT<Ûä´ ø=+&É\ #ê≥Tq mÁs¡>± ñ<äsTT+#˚ dü÷s¡´uÛÑ>∑yêqT&É+fÒ Çwüº+. uÀdæ qe⁄«\ u≤|ü⁄ n+fÒ Çwü º+.á Çwüº+ eTqdüT‡ ì m+‘√ dü+‘√wü|üs¡TdüTÔ+~. ñ‘˚Ôõ‘·+ #˚düTÔ+~. J$‘·+ n+fÒ ÇcÕº˝Ò ø±<äT... ø£cÕº\÷ ñ+{≤sTT. y˚&çy˚&ç e&É>± \TŒ\TqT nqTuÛÑ$ùdÔH˚, ‘·sê«‘· #·\¢{Ï es¡¸+ ≈£î]ùd~. Nø£{Ï ne÷yêdü´qT nqTuÛÑ$ùdÔH˚ yÓHÓï\ sêÁ‘·Tq\T ø£fi≤flsê #·÷ùd~.eTìwæ J$‘·+ yÓTT‘·Ô+˝À ¬s+&˚ ø√D≤\T ñ+{≤sTT. ˇø£{Ï ø£wüº+, eTs=ø£{Ï Çwüº+. ø£cÕº\T e÷s¡Ty˚wü+˝À e#˚à esê\T, Çø£ ÇcÕº\T eTìwæ˝À düVü≤»+>±H˚ ñ+{≤sTT.

ø£ùwº|òü* dü∫Hé≈£î ÁøϬø{Ÿ n+fÒ Çwüº+. n+<äTø£H˚ Äq+<ä+>± ø£wüº|ü&ܶ&ÉT. u≤ãsY≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ sêe&É+ n+fÒ Çwüº+. n+<äTø£H˚ m+‘· ø£wüºyÓTÆHê Ä |üìì |üP]Ô #˚j·T>∑*>±&ÉT. $T˝≤ÿdæ+>¥≈£î |üs¡T>∑+fÒ Çwüº+. n+<äTø£H˚ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTH˚ ˝Ò∫ |ü]¬>‘˚Ôyê&ÉT. Çø£ÿ&É $wüj·T+ Çø£ÿfÒ .Çwüº+ nH˚~ ñ+fÒ ø=+&É\qT |æ+&ç #˚j·Te#·TÃ. Äø±XÊìï H˚\ô|’ ~+#=#·TÃ. b˛{° |üØø£å\≈£î ≈£L&Ü n+‘˚. eTT+<äT Çwüº+ ô|+#·Tø√yê*. eTq˝À #ê˝≤eT+~øÏ ñ+&˚ Ä˝À#·q ªªm+‘· ø£wüº|ü&ç #·~$Hê ñ<√´>∑+ sê<äT ˝Ò<ë sê<˚yÓ÷!μμø±˙ ñ<√´>∑+ edüTÔ+~..‘·|üŒ≈£î+&Ü Çwüº+‘√ ≈£L&çq ø£wüº+‘√ ø£wüº|ü&ç‘˚ ñ<√´>∑+ >±´¬s+{°>± e∫à rs¡T‘√+~. |òæìø˘‡ nH˚ Çø£ |üøÏåøÏ dü÷Ø&çøÏ m<äTs¡T>± m>∑s¡&É+ Çwüº+. n~ ‘·q ¬sø£ÿ\T e÷&çb˛sTT ‘·qT |ü&çb˛sTTHê eT∞fl ¬sø£ÿ\T ∫>∑T]+∫q ‘·sê«‘· eT∞¢ dü÷Ø&ÉT yÓ’|ü⁄ m>∑Ts¡T‘·÷H˚ ñ+≥T+<ä~. ‘·q ¬sø£ÿ\T ø±*Hê n~ ‘·q >∑e÷´ìï M&É<äT. ÄÁù|eTqT ã‹øÏ+#·Tø√e&ÜìøÏ ÁbÕD≤ì |òü q+>± ô|≥º&Üì¬ø’Hê dæ<äΔ|ü&É‘ês¡T. ø±˙ b˛{° |üØø£å\T sêdæ ñ<√´>∑+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ÁbÕD≤ìï |òüD+>± ô|{≤º*‡q nedüs¡+ @e÷Á‘·+ ˝Ò<äT. πøe\+ z eT÷&ÉT HÓ\\ #·~$‘˚ #ê\T J$‘·+˝À dæús¡|ü&çb˛‘ê+.

Çe˙ï |üø£ÿq ô|&ç‘˚ <˚yê\j·T+˝Àì >∑&É|ü,>∑s¡“¤>∑T&ç˝Àì <˚e⁄&ç‘√ Ç˝≤ n+<ä≥.ªªqTe⁄«,H˚q÷ Ç<ä›s¡+ sê‹‘√H˚ #˚j·Tã&ܶ+.eT] uÛÑ≈£îÔ\T m+<äT≈£î ìqTï Çwüº+‘√ |üP\<ä+&É\T y˚dæ ø=\Tdü÷Ô,qqTï ø±fi¯fl‘√ ‘=øÏÿ eTØ yÓfi¯ó‘·THêïs¡Tμμ <ëìøÏ <˚e⁄&ÉT #Ó|æŒq <=ø£ÿfÒªªìH˚ïyÓ÷ >∑&É|ü>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ •*Œ ñ*‘√ ˇπø <Óã“ ø={≤º&ÉT. ø±˙ >∑s¡“¤>∑T&ç˝À $Á>∑Vü≤+>± e÷s¡&ÜìøÏ H˚qT •*Œ#˚‘· ø=ìï e+<ä\ kÕs¡T¢ <Óã“\T ‹Hêïqì ôd\$∫Ã+~. ø±s¡´Bø£å ø£]ƒq+>± ñ+&Ü*. <ëì kÕ<Ûäq˝À Ä+<√fi¯q nedüs¡+˝Ò<äT. n‹>± Ä+<√fi¯q |ü&˚yês¡T j·Te«q+˝À #·ìb˛‘ês¡T. Ä+<√fi¯q e\¢eTqπø Vü≤ì ø£\T>∑T‘·T+~. Ä+<√fi¯q |ü&=<ä›qT≈£î+fÒ eTT+<äT>± eTqdüT‡ì n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tºø√yê*. ˇø£ n+X¯+ >∑T]+∫ nVü≤]ïX¯\T Ä˝À∫+#=<äT›. m+‘· »{Ï\ düeTdü´ nsTTHê ◊<äT ì$TcÕ\ ø£+fÒ m≈£îÿe Ä˝À∫+#=<äT›. Ä˝À∫+∫Hê Ä düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ <=s¡ø£<äT nqT≈£îqï|ü&ÉT Ä˝À∫+∫ düeTj·T+ X¯Sq´+ #˚düTø√e&É+ m+<äT≈£î? Ä˝À∫+#·+&ç.Á|ür düeTdü´qT ≈£L˝Ÿ>± |ü]wüÿ]+#·&É+ ÁbÕs¡+_ÛùdÔ ndü\T f…q¸Hé \T ñ+&Ée⁄. n|ü&ÉT @~ n‘·´edüs¡ Ä˝À#·H√ <ëìì e÷Á‘·y˚T Ä˝À∫kÕÔ+. n|ü&ÉT #˚ùd n‘·´edüs¡ Ä˝À#·q\T dü+ø£\Œ ã˝≤\e⁄‘êsTT. n+‘˚ø±ì Á|ü‹ Ä˝À#·Hê dü+ø£\Œ+ ne«<äT. dü+ø£\Œ+‘√ ≈£L&çq Á|ü‹ Ä˝À#·q ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë*à eTq ø£\\qT K∫Ñ·+>± HÓs¡πy˚s¡TdüTÔ+~. Ä+Á<ÛäT\ C≤rjÓ÷<Ûä´j·T

Hêj·T≈£î\˝À >∑]yÓ÷fi¯fl dü‘·´HêsêD C≤rj·T ø£$ªªe÷ø=B› ‘Ó\<=s¡‘·q+μμ nH˚ ^‘êìï Ä\|æ+#·&É+ Äj·TqøÏ u≤>± Çwüº+. }s¡÷sê ‹]– Ä ^‘êìï Äj·Tq >±q+ #˚ùdyês¡T.n~ 1921e dü+e‘·‡s¡+ >∑]yÓTfi¯flyês¡T ªªe÷ø=B› ‘Ó\¢<=s¡‘·q+μμ n+≥÷ ^‘ê˝≤|üq #˚düTÔHêïs¡T. n|üŒ{Ï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nsTTq Ä+π>¢j·TT&ÉT >∑]yÓTfi¯flqT •øÏå+#·<ä\∫ ‘·q e<ä›≈£î |æ*|æ+#·≈£îì ˇø£kÕ] ÄbÕ≥ bÕ&ÉeTHêïs¡T. >∑]yÓTfi¯flyês¡T m+‘√ ñ<˚«>∑+>± e÷ø=B› ‘Ó\¢<=s¡ ‘·q+ bÕ≥ bÕ&Üs¡T. n|ü&Ü Ä+>∑¢ ø£˝…ø£ºsYªª‘Ó\T>∑TuÛ≤wü sêì H˚H˚ MTs¡T bÕ&ÉT‘·T+fÒ Ä bÕ≥$ì Äy˚X¯+‘√ }– b˛j·÷qT.Çø£ uÛ≤s¡rj·TT\T $+fÒ m+‘·{ÏÁ|üuÛ≤e+ ñ+≥T+<√qìμμÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&ÉT. bÕ≥˝Àì ÄsêΔìï $&ÉeTs¡∫ #Ó|æŒ+#·T≈£îHêï&ÉT.n+‘·{Ï Çwüº+>± ^‘ê˝≤|üq #˚ùdyês¡T. n|ü&˚+{Ï?Ç|ü&Ó’Hê <˚X¯uÛÑøÏÔ >∑\yê&Óe&Ó’Hê Ä ^‘·+$+fÒ Ä Á|üuÛ≤e+ n˝≤π> ñ+≥T+~ Jdüdt ‘·eT˝Àì Ä~«rj·T X¯øÏÔe\¢ ˇø£ s√E˝ÀH˚ |ü~ eT+~ ≈£îwüߺ s√>∑T\qT qj·T+ #˚dæq≥T¢ u…’_˝Ÿ #ÓãT‘·T+~. s√>∑T\øÏùde#˚j·T&É+ JdüdtøÏ Çwüº+. n+<äTπø Äj·Tq ≈£îwüߺ s√>∑T\øÏ ùde\T #˚XÊs¡T.nsTT‘˚ eT] Ä ùde\T #˚sTT+#·T≈£îqï |ü~eT+~˝À JdüdtøÏ ø£è‘·»„‘·\T #Ó|æŒ+~ e÷Á‘·+ ˇø£ÿπs. ø£è‘·»„‘·\ ø√dü+ ø±ø£ Jdüdt Çwüº+>± Ä |üìì #˚j·T&É+ »]–+~. Çwüº+ nqï ˇø£ \ø£å´+ ô|≥Tºø=ì #˚ùd Á|ü‹ |ü˙,n~ m+‘·<Ó’Hê düπs n~ eTq eX¯+ nsTTrs¡T‘·T+~. nsTT‘˚

Äø£dæàø£+>± e#˚à <ä]Á<ä+ ø£Hêï Äø£dæàø£+>± e#˚à dü+|ü<ä Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq~ nì n+{≤s¡T.Ç~ ì»+ ≈£L&Ü! s√»+‘ê >∑&ç∫b˛sTT, sêÁ‘·j·÷´ø£ $TeTà*ï MTs¡T Ç˝≤ Á|ü•ï+#·Tø√+&ç. á s√EH˚qT m+‘· n\dæb˛j·÷qT? ˇø£ y˚\ n\dæb˛sTT ñ+fÒ,n~ e÷qdæø£+>± #˚dæq |üìe\¢ ø±<äT. H˚qT |üì#˚dæq ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº $<Ûëq+ e\¢ e÷Á‘·y˚T @s√C…’Hê eTq+ #˚dæq |üì˝À n\dü≥,∫sê≈£î nì|æùdÔ yÓ+≥H˚ eTq+ |üì ndüeTs¡Δ+>± ñ+<äì Á>∑Væ≤+#ê*‡ ñ+~. b˛{° |üØø£å\≈£î Á|æù|s¡j˚T´yês¡T á dü÷Á‘êìï bÕ{ÏùdÔ $|üØ‘· ˇ‹Ô&ç qT+&ç ãj·T≥|ü&É‘ês¡T.Çø£ ôd’ø±\õdüTº\ #·T≥÷º ‹]π> nedüs¡+ ñ+&É<äT. >∑ì˝À >∑+≥\T ‘·s¡ã&ç |üì#˚dü÷Ô ùùd«<ëìï ∫+~k˛Ôqï ø±]à≈£î&ç ø£wüº+˝À ÇcÕºìï #·÷&Ü*. |ü#·Ã{Ï bı˝≤˝À¢ì |üì #˚k˛Ôqï ø£wüºJe⁄\ ∫s¡Tqe⁄«˝À¢ Çwüº+ #·÷&Ü*. mÁs¡{Ï m+&É˝À ]øå± ‘=≈£îÿ‘√qï ø±]à≈£î&ç ø±fi¯fl ø£wüº+˝À Çwüº+ #·÷&Ü*. n|ü&˚ eTq+ eTq dü«uÛ≤e+ e÷] eTq+≈£L&Ü ø£wüº|ü&Ü\qï uÛ≤eq ø£\T>∑T‘·T+~. $y˚ø±q+<äT&ÉT #Ó|æŒq≥T¢ eTq+ ì+–¬ø–∑πs ø£\\T ø£Hê*. Äj·÷ ø£\\qT kÕ~Û+ #˚+<äT≈£î ø£wüº|ü&ç |üì #˚j·÷*. »j·T+ kÕ~Û+#ê\+fÒ n$T‘·yÓTÆq |ü≥Tº<ä\,dü+ø£\ŒX¯øÏÔ nedüs¡+. Ä |ü≥Tº<ä\qT dü+ø£|üŒX¯øÏÔì ∫ÛHêï_Ûqï+ #˚ùd ã\V”≤q‘·\qT ‘=øÏÿô|{≤º*. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø£wüº|ü&˚ ej·TdüT˝À Á|ü‹ ôd¬øqT ã+>±s¡+‘√ düe÷q+. H˚q+{≤qT..ªª

u≤¬ø’‡{Ÿ ‘·e«ø±˝À¢

nqï<ë‘· Çfi¯fl˝À¢ ªdü+Áø±+‹øå√uÛÑμ \xqsLi˙NSLiºΩ @Li¤…¡[ xmsLi»¡Ã¡V, \lLiªRΩVáV..NS¨ds C π∏∂[V≤R∂V xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki |mnsWLRiLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. \lLiªRΩVá BLi…˝‹[ μ≥y©y˘¨sNTP ¡μR∂VáV \Æμ∂©´s˘Li Æ©sáN]Liμj∂. NRPLRiV™´so N]LiªRΩ EÆ≤∂[Ë}qsÚ D©´sıμj∂ NSryÚ @NSá ™´sL<SáV EÆ≤∂[ËaSLiVV. xmsLi≤R∂gRiNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ C μyLRiVfl·Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ’¡NRP‰øR¡¿¡Ë F°∏R∂WLRiV. NRPLRiV™´so LRiNRP‰zqsª][ N]»Ì¡V≠sV…ÌÿÆ≤∂[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki |mnsWLRiLi. ™´sáxqsá —¡Õ˝ÿgS }msLRiVF~Liμj∂©´s Fyá™´sVWLRiV, NRPLRiWıáV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ªRΩ™´sV À≥œ¡W™´sVVá©´sV ™´sμj∂÷¡ Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyáNRPV ™´sáxqsáV F°ªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡NUP ™´sáxqsV N]©´srygRi≤R∂Li ¨s«¡LigS μyLRiVfl·Li. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV NRPW≤y ™yLji¨s ¨sá¤À¡»Ì¡¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVLki μyLRiVfl·Li. ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP, Æ™s[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi LSNRP ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ NRPW÷d¡Ã¡VgS ™´sWLjiF°∏R∂WLRiV. @xmsˆVáV ¬ø¡[zqs Æ™s[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡V ¿¡™´sLRiNRPV @xmsˆVá©´sV ≠sVgjiáË≤R∂Liª][ NRPV»¡VLiÀÿ¨sı ryZNP[LiμR∂VNRPV ™´sáxqs Àÿ»¡xms»Ì¡NRPªRΩxmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ≠s≠sμ≥R∂ xms»Ó¡flÿáNRPV ™yLRiV NRPW÷d¡Ã¡VgS  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LRiVªRΩV©´sı \Æ™s©´sLi NRPLi»¡ªRΩ≤T∂ |ms…Ì”¡Li¬ø¡[μj∂gS DLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiOSQQ˘¨sNTP, FyáNRPVá @áxqsªy*¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´sLigS DLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N_áV\lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLi. N_áV \lLiªRΩVáNRPV LRiVfl· @L>RiªRΩ NSLÔRiVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠dsLRiLiμR∂LjiNTP Àÿ˘LiNRPVáV LRiVflÿáV @Liμj∂Liøy÷¡= D©yı ZNP[™´sáLiN]μÙj∂ ™´sVLiμj∂NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ≠sVgji÷¡©´s™yLjiNTP LjiNRPÚ x§¶¶¶xqsÚLi øR¡WzmsLiøyLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. IN][‰ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xms»Ì¡V™´sV¨s xmsμj∂™´sVLiμj∂NTP NRPW≤y LRiVflÿáV B™´s*¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ GÕÿ DLiμ][ @LÛRi™´sV™´soª][Liμj∂. μk∂Liª][ LRiVflÿáN][xqsLi \lLiªRΩVáV Àÿ˘LiNRPVá øR¡V»Ì¡V ºΩLjigji ≠szqsgji Æ™s[ryLji F°ªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V @xmsˆVáV NRPW≤y xmso»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. \lLiæªΩ[LS«¡Ÿ @Æ©s[ ©y©´sV≤T∂ LS©´sVLS©´sV NRP©´sV™´sVLRiVgRiVNS©´sVLiμj∂.LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLi xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂. æªΩáLigSflÿ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ FsNRPV‰™´s ™´sL<Sμ≥yNRP xmsLi»¡¤Õ¡[ rygRiV¬ø¡[ryÚLRiV. ™´sL<SáV

≠sLji≠sgS NRPVLRiV}qsÚÆ©s[ BNRP‰≤T∂ \lLiªRΩV gRi¤…Ì¡ZNP[‰μj∂. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ @xmsˆVáFy\¤Õ¡ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP xqs*zqsÚ xms÷¡NTP ™´sáxqs Àÿ»¡ xms…Ìÿ÷¡=LiÆμ∂[. FsNRPV‰™´sgS ™´sL<Sμ≥yLRi xmsLi»¡Ã¡©´sV Æ™s[}qs @©´sıμyªRΩáNRPV NRPuÌyáV ªRΩxmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ xqsLi˙NSLiºΩ BxmsˆV≤R∂V ™yŒ˝œ¡NRPV NSŒœ¡LS˙ºΩgS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ≠sªRΩÚ©yáV xqsLjigS Æ™sVVáZNPªRΩÚNRP ©y©y B ¡˜LiμR∂VáV xms≤ÔR∂ @©´sıμyªRΩáV, FsLRiV™´soáV, ™´sVLiμR∂Vá μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. NSáV™´sÕ˝‹[ ¨dsLRiV LSμR∂V. D©yı xmsp≤T∂NRPáª][ ¨sLi≤T∂F°ªyLiVV. @LiVVæªΩ[ NSáV™´sÕ˝‹[ ™´sV…Ì”¡NRPWLRiVNRPVF°LiVV ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æ™s[á FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NSáV™´sÕ˝‹[ ™´sV…Ì”¡ NRPWLRiVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSá øR¡VNRP‰¨dsLRiV NRPW≤y LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. . LS∏R∂Vá{qs™´sV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRPW≤y \lLiªRΩVá xqsLjizqÛsºΩ μyLRiVfl·LigS DLiμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂V™´sVLi¤…¡[ DLjiªyŒ˝œ¡ßgS ™´sWlLi[ ˙xms™´sWμR∂Li F~Li¿¡ DLiμj∂. FsLiª][™´sVLiμR∂NTP Fs©´sı LRiNSá LSLiVVºdΩá©´sV ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©´sı ZNP[Li˙μR∂ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ™´sW˙ªRΩLi

@©´sıμyªRΩ©´sV ≠sxqs¯LjixqsWÚÆ©s[ D©yıLiVV. Æ™sVVμR∂»¡ xms≤T∂©´s ¿¡LRiV«¡Ã˝¡VáNRPV xmsºΩÚ≠sªRΩÚ©yáV ≠sºΩÚ©y @≠s Æ™sVVá™´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVL][ryLji μR∂VNRPV‰Ã¡V μR∂V¨sı ™´sVLki xmsLi»¡Ã¡V rygRiV¬ø¡[aSLRiV. ©´sNTP÷d¡≠sªRΩÚ©yáV, ™´sL<SÀ≥ÿ™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ øyÕÿ xmsLi»¡Ã¡V xqsLjigS LS¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ B©yıŒ˝œ¡ß ™´s˘™´sry∏R∂WÆ©s[ı ©´s™´sVV¯NRPV©´sı \lLiªRΩVáV μj∂gSáV ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLjizqÛsºΩ BÕÿÆ©s[ N]©´srygjiæªΩ[ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP aSaRP*ªRΩLigS μR∂WLRi™´sVπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s @©´sıμyªRΩáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ˙NS£ms•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ BxmsˆV≤R∂V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠s¨szmsxqsVÚ©´sı |msμÙR∂ xqs™´sVxqs˘. \lLiªRΩVáV ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚaSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V™´sVLi»¡V©yıLRiV. xmsLi≤T∂Li¿¡©´s μ≥y©y˘¨sNTP μ≥R∂LRiáV ¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V N]ªRΩÚgS μ≥y©´s˘Li xmsLi≤T∂Li¿¡ ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ™yμR∂©´s ª][ ˙NS£ms•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ Æ™sVVáZNPºΩÚLiμj∂. D©´sı μ≥y©´s˘Li BŒ˝œ¡Õ˝‹[ ™´sVgÊRiVª][Liμj∂. @™´sVV¯μy™´sVLi¤…¡[ N]Æ©s[ ™yŒ˝œ¡ß ¤Õ¡[LRiV. \lLiªRΩVáV xmsLi≤T∂Li¿¡©´s μ≥y©y˘¨sNTP ™´sW˙ªRΩLi μ≥R∂LRiáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVV}qsÚ ≠sVgRiªy ˙F~≤R∂N`ÌPQ=NRPV ™´sW˙ªRΩLi DªRΩˆºΩÚμyLRiVáV ¨sLÒRiLiVVryÚLRiV. |msLRiVgRiVªRΩ©´sı FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩÚ©yá μ≥R∂LRiáV, ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV \lLiªRΩVá©´sV ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP μR∂WLRiLigS DLiøy∏R∂V©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. BLiªRΩ«¡LRiVgRiVªRΩ©yı xqsLS‰L`iÕ‹[ øR¡Ã¡©´sLi ¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VZNP[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW ™yLjiNTP Àÿxqs»¡gS ¨sáVxqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi \lLiªRΩVáV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW BxmsˆV≤R∂ \lLiªRΩVáNRPV @Li≤R∂gS ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´søyËLRiV. \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVV Æ©s[ªRΩáª][ NRP÷¡zqs ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á\|ms IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s …”¡≤T∂zms ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. …”¡≤T∂zms C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VLi≤T∂ F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´sWL˝RiV …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV xmsLRi˘…”¡Li¿¡ \lLiªRΩVáNRPV Àÿxqs»¡gS ¨s÷¡øyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso «¡gRi©±s NRPW≤y \lLiªRΩVáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS F°LS≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVV©y \lLiªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLi NRPágRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. \lLiªRΩVá ™´sVVLigji»¡ xqsLi˙NSLiºΩ Æ™sáVgRiVáV ™´sryÚ∏R∂W @©´sıμj∂ @©´sV™´sW©´sÆ™s[V.

sêqTsêqT.. ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·Tqï Vü≤]<ëdüT\T xqsLi˙NSLiºΩ Æ©sá ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms«¡Ã¡V μy©´sLi ¬ø¡[}qsÚ ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªy¨sı BxqsVÚLiμR∂¨s xmsoLSflÿÕ˝‹[ ™´soLiμj∂. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ x§¶¶¶Lji©y™´sV xqsLiNUPLRiÚ©´sáV gS©´sLi ¬ø¡[xqsWÚ ªRΩá\|ms @ORPQ∏R∂V Fy˙ªRΩ, À≥œ¡V«¡Li\|ms ªRΩLi ¡WLRi, ¬ø¡[ºΩÕ‹[ À≥œ¡«¡©´s ¬ø¡NRP‰Ã¡V @áLiNSLRiLiª][ Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc x§¶¶¶LjiμyxqsVáV NRP¨szmsLi¬ø¡[™yLRiV. Æμ∂[™´so¨s NUPLRiÚ©´sá ≠sV©´s•¶¶¶ G≠sV ™´sW…˝ÿ≤R∂LRiV. ˙xmsºΩ x§¶¶¶LjiμyxqsV xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂V ˙gS™´sWáՋ[ ºΩLjilgi[ ™yLRiV. gRiªRΩ N]¨sı xqsLi™´sªRΩ=LSá ©´sVLi¿¡ x§¶¶¶LjiμyxqsVá ™´sXºΩÚ AμR∂LRifl· N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Liª][ μy¨sÆ©s[ ©´s™´sVV¯NRPV©´sı NRPV»¡VLiÀÿáV “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂N][xqsLi Æ™s[lLi[ ™´sXªRΩVÚá©´sV A˙aRPLiVVLiøy÷¡= ™´sxqsVÚLiμj∂. C Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc x§¶¶¶LjiμyxqsV bPLRixqsV=Q\|ms©´sV©´sı NRPáaRPLiÕ‹[ ≠sxtÒsv™´so N]áV\Æ™s DLi…ÿ≤R∂Æ©s[ ≠saS*xqsLiª][ INRP©y…”¡ ˙xms«¡Ã¡V μy©´s μ≥R∂LS¯Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂…ÿ¨sNTP F°…‘¡cáV xmsÆ≤∂[™yLRiV.BxmsˆV≤R∂V @ÕÿLi…”¡ ©´s™´sV¯NSáV xqs©´sıgjiÃ˝¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ x§¶¶¶LjiμyxqsV ™´sXºΩÚNTP ˙FyÀ≥œ¡™´sLi ªRΩgÊjiLiμj∂. Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc øR¡÷¡¨s ¤Õ¡NRP‰¬ø¡[∏R∂VVLi≤y NSŒ˝œ¡Ljilgi[Õÿ ºΩLjigji©y F~»Ì¡¨sLixms¨s x§¶¶¶Ljiμyxqs ™´sXºΩÚ xms»˝¡ ™´sLiaS©´sVxqs˙NRP™´sVLigS ™´sxqsVÚ©´sı C ™´sXºΩÚ¨s ™´sμR∂á¤Õ¡[NRP N]LiμR∂LRiVLi¤…¡[... ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV FsxmsˆV≤][ x§¶¶¶LjiμyxqsV ™´sXºΩÚNTP xqs*zqsÚ ¬ø¡FyˆLRiV. ©´sWªRΩ©´s xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ xqsLi˙NSLiºΩ xmsLRi*μj∂©´sLi z§¶¶¶LiμR∂V™´soá NRPV»¡VLiÀÿáՋ[ «¡LRiVxmsoNRPVÆ©s[ @ºΩ |msμÙR∂ xmsLi≤R∂VgRi. C xmsLi≤R∂VgRiNRPV NRPŒœ¡ ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[Ëμj∂ BLi…”¡ ™´sVVLiμR∂V LRiLigRiVLRiLigRiVá LRiLigRi™´s÷˝¡NRPáV, x§¶¶¶LjiμyxqsVáV, gRiLigjilLiμÙR∂VáV, BŒ˝œ¡NRPV ¬ø¡[lLi[ xmsLi»¡LSaRPVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. xqsLi˙NSLiºΩ xmsLi≤R∂VgRi «¡Ljilgi[ «¡©´s™´sLji Æ©sáՋ[ \lLiªRΩ©´sıáV rygRiV ¬ø¡[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡V BŒ˝œ¡NRPV ™´s¬ø¡[Ë xqs™´sV∏R∂VLi NS™´s≤R∂Liª][ xmsLi≤R∂VgRi©´sV @ªRΩ˘LiªRΩ À≥œ¡NTPÚ ˙aRPμÙR∂áª][ xmnsV©´sLigS «¡LRixmsoNRPVLi…ÿLRiV. xmsLRi*μj∂©y¨sNTP ™´sVVLiμR∂V Æ©sá L][«¡ŸÃ¡

Fy»¡V Æ™s[NRPV™´s«ÿ™´sVVÆ©s[ {qsÚQ˚áV FsLiª][ ™´sVNRPV‰™´sª][ Æ™s[xqsVNRPV©´sı ™´sVVgÊRiVá\|ms ¨sá ¡≤T∂ ªRΩLi ¡WLRi ©yμR∂Li, ¬ø¡NRP‰ À≥œ¡«¡©´sª][ x§¶¶¶Lji©y™´sV NUPLRiÚ©´sá©´sV Fy≤R∂VNRPVLi»¡W ELRiWLS ºΩLjilgi[ x§¶¶¶LjiμyxqsVáV ™´sV•¶¶¶≠sxtÒsv™´soNRPV ˙xmsºΩ LRiWxmsLigS N]÷¡¬ø¡[™yLRiV.  ¡÷¡ øR¡˙NRP™´sLjiÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi F~≤R∂™´so©y ¬ø¡[xqsVÚ©´sı μy©yáª][ xmsofl·˘Li |msLjigjiF°LiVV $ ™´sV•¶¶¶≠sxtÒsv™´soNRPV xms¨s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™y™´sV©y™´sªyLRiLi μy÷¡Ë  ¡÷¡øR¡˙NRP™´sLjiÚ¨s ™´sVW≤R∂≤R∂VgRiVá xqÛsÕÿ¨sı μy©´sLi @≤R∂VgRiVªy≤R∂V.@LiμR∂VNRPV xqs™´sV¯ºΩLi¿¡©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sV•¶¶¶≠sxtÒsv™´so INRP A≤R∂VgRiV À≥œ¡W≠sV\|ms ™´sVL][ @≤R∂VgRiV ANSaRPLi\|ms ™´sVW≤][ @≤R∂VgRiV  ¡÷¡øR¡˙NRP™´sLjiÚ ªRΩá\|ms |ms»Ì¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. A xqsLixmnsV»¡©´s©´sV xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s xqsLi˙NSLiºΩ Æ©sá ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms«¡Ã¡V μy©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. @xmsˆ…”¡©´sVLi¿¡ x§¶¶¶LjiμyxqsVáV Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ∏R∂WøR¡NRPLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ’¡∏R∂V˘Li A NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ NRPÃÊ¡VªRΩVLiμj∂. xmsLi≤R∂VgRi lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V ˙xmsºΩ NRPV»¡VciLi ¡Li ’¡∏R∂V˘Li, xmsxmsˆV, ¿¡LiªRΩxmsLi≤R∂V, DxmsˆV, NRPWLRigS∏R∂VáV, xmsLi≤˝R∂V, xmspáV μy©´sLi ¬ø¡[}qs™yLRiV. x§¶¶¶LjiμyxqsV ™´sxqsVÚ©yı≤R∂¨s æªΩ÷¡}qsÚ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ øy»¡Ã¡Õ‹[ Æ™sWLiVV©y¨sı ºdΩxqsVN]¨s FsμR∂VLRiV øR¡W}qs™yLRiV. @xmsˆV≤R∂V À≥œ¡NTPÚ À≥ÿ™´sLi NRP©´s ¡Æ≤∂[μj∂. NSáLi ™´sWLRiVªRΩV©´sı N]μÙk∂ C ™´sXºΩÚNTP AμR∂LRifl· ªRΩgÊRi≤R∂Li, ™´sXºΩÚ¨s ©´s™´sVV¯NRPV©´sı ™yLRiV NRPW≤y ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¤Õ¡[NRP μy¨s¨s ™´sμR∂VáVN]¨s Æ™s[lLi[ ™´sXºΩÚNTP Æ™sŒœ¡˛≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi x§¶¶¶LjiμyxqsV ™´sxqsVÚ©yı≤R∂¨s æªΩ÷¡}qsÚ xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigS DLiμj∂. ˙gS™´sWáՋ[ BLiNS N]LiªRΩ Æ™s[VLRi AμR∂LRifl· D©´sıxmsˆ…”¡NUP xms»Ì¡flÿáՋ[ @LiªRΩLjiLi¿¡F°ªRΩVLiμj∂. x§¶¶¶LjiμyxqsVáV @xmsˆ…˝‹[ ™´sVW≤R∂V ©yáVgRiV ˙gS™´sWáV ºΩLRiVgRiVªRΩW g_LRi™´s

neø£‘·eø£\T gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ™´sLiμR∂á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡©´sV©yı™´sVLi»¡W @LRiNRPV ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±s }msLRiVª][ {qsˆNRPL`i, BªRΩLRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´sáV ZNP[™´sáLi gjiLji«¡©´sVá©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘|ms…Ì”¡ Àÿ\ZNPQQ=…fi ≈¡¨s«ÿ¨sı μ][øR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s gjiLji«¡©´s xqs™´sW≈¡˘ «ÿºdΩ∏R∂V DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ —¡. Æμ∂[™´sVV≤R∂V AL][zmsLiøyLRiV. {qsˆNRPL`i NRPW≤y @ ¡μÙR∂xmso ˙xmsNRP»¡ ©´sáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @˙xms«ÿry*≠sVNRP™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @LRiNRPV @μ≥R∂˘∏R∂V©´s xqsμR∂xqsV= ™´sVVgjiLixmso xqsÀ≥œ¡Õ‹[©´sW, ≠saS≈¡, gRiWÆ≤∂LiN]ªRΩÚ≠dsμ≥j∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, {qsˆNRPL`i, ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsˆNRPL`i, ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sLi…”¡ NSLi˙lgi£qs ˙xms™´sVV≈¡VáV ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´sÕ˝‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[μR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi xqsLRi*˙ªy ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. {qs{msFsLi @LRiNRPVÕ‹[ ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ ≈¡LRiËLiªy @©±sLSN`P, —¡LiμyÕfi NRPLi|ms¨dsáV À≥œ¡LjiLiøy∏R∂V¨s {qs{msFsLi ≤T∂≠s«¡©±s NSLRi˘μR∂Lji+ xqsWLRi˘©yLS∏R∂Vfl· AL][zmsLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPL`i, xqsÀfiNRP¤Õ¡NÌRPL`i NRPLi|ms¨ds G¤«¡Li…fiáVgS ™´sWLji Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ºdΩxqsVN]¨s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáLiμR∂Lji¨ds LRizmsˆLi¿¡ Æ™sVzmsˆLi¿¡ IzmsˆLiøR¡≤R∂Li μy*LS Àÿ\ZNPQQ=…fi ≈¡¨s«ÿ¨sı FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáNRPV NRP»Ì¡¤À¡¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi ©yıLRiV. Àÿ\ZNPQQ=…fi ≈¡¨s«¡ ¨sZOP[QFyá©´sV μR∂VÀÿ∏∫∂V NRPLi|ms ¨dsNTP @xmsˆgjiLiøyá¨s 2000Õ‹[ @xmsˆ…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ≠saS≈¡ G¤«¡¨ds=NTP ¬ø¡Liμj∂©´s @xmsˆ…”¡ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVfl”·NRPV™´sWLji Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ gjiLji«¡©´s xqsᕶ¶¶ ™´sVLi≤R∂÷¡ 2000 «¡⁄©±s AL][ æªΩ[μk∂©´s Àÿ\ZNPQQ=»¡Ú™´s*NSáNRPV @©´sVNRPWáLigS ºdΩLS¯©´sLi AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ @xmsˆ…”¡ ˙xmsºΩxmsORPQ NSLi˙lgi£qsª][Fy»¡Vc ≠sxmsOSQáV @¨dsı ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂Li, ˙xms«ÿxqsLixmnsWáV DμR∂˘≠sVLiøR¡≤R∂Liª][ 2006 |qs|mÌsLi ¡L`i 20™´s æªΩ[μk∂©´s @xmsˆ…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V gjiLji«¡©´sVá ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV g_LRi≠sLi¿¡ ≠saS≈¡ G¤«¡¨ds=Õ‹[ Àÿ\ZNPQQ=…fi ≈¡¨s«¡ªRΩ™´s*NSá

˙xmsºΩFyμR∂á©´sV ≠sLRi≠sVLiøR¡VNRPV©yı™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. A©y≤R∂V …‘¡≤U∂{ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms ¬ø¡[zqs©´s ºdΩLS¯©y¨sı @≤ÔR∂Li|ms»Ì¡VN]¨s ˙xmsxqsVÚªRΩ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li xqs*Æμ∂[bdP —¡LiμyÕfi, ≠sÆμ∂[bdP @©±sLSN`P NRPLi|ms¨dsáª][ IxmsˆLiμyáV NRPVμR∂VLRiVËN]¨s Àÿ\ZNPQQ=…fi ≈¡¨s«¡ ¨sZOP[QFyáV Æ™s÷¡NTPºdΩ}qsLiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμj∂.gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sVLi\|ms ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ DLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡Ã¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV BμÙR∂LRiW ≠saS≈¡ G¤«¡¨ds=Õ‹[ Àÿ\ZNPQQ=…fi ≈¡¨s«ÿ¨sı Æ™s÷¡NTPºdΩ∏R∂V˘À‹[™´sV¨s, @LiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @¨sı xms˙NTP∏R∂VáV ¨s÷¡zmsÆ™s[xqsVÚ©yı ™´sVLi»¡W @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsWLRi˘ ©yLS∏R∂Vfl· ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Àÿ\ZNPQQ=…fi ªRΩ™´s*NSá\|ms ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS FsLiμR∂VNRPV ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°∏R∂W LRi©´sıμj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigSÆ©s[ DLiμj∂.©´sLki=xms»¡ıLi gjiLji«¡©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡Fy»¡Vc @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi «¡Ljizms©´s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VÕ˝‹[ @ºΩ™´sVV≈¡V˘Ã¡V ™´sV©´s˘Li ™yxqsVá ™´sV©´sVgRi≤R∂NRPV xqs™yÕfigS ™´sWLji©´s Àÿ\ZNPQQ=Q \¤…¡Qˆ ≠s’≥¡©´sı ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. ≠saS≈¡, ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji G¤«¡¨ds= ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´so©´sı xqsV™´sWLRiV Æ™sLiVV˘ »¡©´sVıá Àÿ\ZNPQQ=…fi ≈¡¨s«¡ ¨sZOP[QFyá©´sV Æ™s÷¡NTPºdΩ}qsLiμR∂VNRPV aRPªy Ù¡NSáLi\|ms ¡≤T∂ FyáNRPVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌkiá xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ gjiLji«¡©´sVáV @≤ÔR∂VNRPVLi »¡WÆ©s[ D©yı ™´sμR∂á≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV.…‘¡≤U∂{ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[\Æ©s©y, ˙xmsxqsVÚªRΩ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[\Æ©s©y áORPQá N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ≠sáV\Æ™s©´s Àÿ\ZNPQQ=…fi ≈¡¨s«ÿ¨sı ≠sÆμ∂[bdP, xqs*Æμ∂[bdP \|ms#˚Æ™s[…fi NRPLi|ms ¨dsáNRPV @xmsˆgjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV FyáNRPVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂VªyıáV BLiªRΩ™´sLRiNRPW NSLRi˘LRiWxmsLi μyáËNRP F°™´s ≤y¨sNTP ZNP[™´sáLi gjiLji«¡©´sLi DμR∂˘™´sW¤Õ¡[ NSLRifl·Li. @LRiNRPV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V LS«¡Ÿ, r°™´sV, FsÆ™sV¯ ÷d¡= øR¡VNS‰ LS™´sV∏R∂V˘ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV Àÿ\ZNPQQ=…fi ªRΩ™´s*NSáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sW…˝ÿ≤yLRiV.C @LiaRPLi\|ms {qs{msFsLi FyÆ≤∂[LRiV ≤T∂≠s«¡©±s NSLRi˘μR∂Lji+ ™´sVÕ˝ÿLRixmso xqsWLRi˘ ©yLS∏R∂Vfl· B¿¡Ë©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ {qsˆNRPL`i, ªRΩμj∂ªRΩLRi xqsÀ≥œ¡V˘Õ˝‹[ N]LiªRΩ AÕ‹[øR¡©´s lLi[ZNPºΩÚLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP Àÿ\ZNPQQ=…fi ªRΩ™´s*NSáV «¡LRixmsLSμR∂Li»¡W @LRiNRPV ≤T∂N˝RPl Li[xtsQ©±sÕ‹[ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi.

ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·T\≈£î ø£¬s+≥T cÕø˘ ˙xmsμR∂LigS “¡≠sLi¬ø¡[™yLRiV. @xmsˆ…”¡ NSáLiÕ‹[ ≠dsμ≥R∂VáՋ[ æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVVÆ©s[ Fy»¡Ã¡V Fy≤R∂VNRPVLi»¡W BLi≤˝R∂ ™´sVVLiμR∂V ¨sá ¡≤T∂æªΩ[ BLi…”¡ BÕ˝ÿáV, zmsÃ˝¡Ã¡V ¿¡LRiV©´s™´so*ª][, À≥œ¡NTPÚ À≥ÿ™´sLiª][ μ≥y©y˘¨sı @ORPQ∏R∂VFy˙ªRΩÕ‹[ Æ™s[}qs ™yLRiV. DμR∂∏R∂VLi ©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ xmsμj∂ gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ºΩLjigji©y Dªy=x§¶¶¶LigS DLiÆ≤∂[μj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi AμR∂LRifl· ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, ™´sXºΩÚ¨s ©´s™´sVV¯NRPVÆ©s[ ™yLRiV μR∂WLRi™´sV™´soªRΩV©yıLRiV.x§¶¶¶LjiμyxqsVáNRPV @á©y…”¡ AμR∂LRifl· Æ©s[≤R∂V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ELRiLiªy ºΩLjigji©y NRPáaRPLi ¨sLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩLiÕ‹[ x§¶¶¶LjiμyxqsV LSNRPN][xqsLi μ≥y©´s˘Li, ’¡∏R∂W˘¨sı ¬ø¡[ªRΩxms»Ì¡VcN]¨s gRiV™´sV¯Li ™´sVVLiμR∂V ¨sLkiOTPQLi¬ø¡[ gRiXz§¶¶¶fl”·Ã¡V BxmsˆV≤R∂V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BLi…”¡ ™´sVVLiμR∂VN]¿¡Ë©´s x§¶¶¶LjiμyxqsV xqsLiNUPLRiÚ©´s ¬ø¡[xqsWÚ AaRPª][ FsμR∂VLRiV øR¡Wzqs©y ™´sVWzqs©´s ªRΩáVxmsoáV æªΩLRiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li x§¶¶¶LjiμyxqsVŒ˝œ¡NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP xms¥R∂NSá©´sV NRP÷¡ˆ}qsÚ xmsoLSªRΩ©´s xqsLi˙xmsμy∏R∂Wá©´sV NSFy≤T∂©´s¤…˝¡[©´s¨s ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV.

@©´sLiªRΩ NRPLRiV™´so \lLiªRΩV ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiVáV uyN`Pª][ ªRΩÃ˝¡≤T∂Ã˝¡VªRΩV©yıLRiV. BxqsVÚ©yıLRiV. ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡Li øy÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ≈¡LSNRPLi≤T∂gS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLjiN]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩgS \lLiªRΩVá BŒ˝œ¡NRPV NRPlLiLi»¡V xqsLRixmnsLS ©´sV A}mszqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡∏R∂V™´s¿¡ËLiμj∂. ™´sVL][ ™yLRiLi, xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLS*ªRΩ ™´s˘™´sry∏R∂V NRPÆ©sORPQ ©˝´sNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS©´sV ¨s÷¡zms Æ™s[∏R∂Wá¨s ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiV áV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ™´sVW≤][ μR∂aRPÕ‹[ @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ Æ™sW…ÿLRiV, rÌyLÌRiL`iÀÿN`P=á ©´sV NRPW≤y ÕÿNRPV‰LS™yá¨s ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiVáV xqsLizqsμÙR∂V\ ¤Õ¡©´s»˝¡Vc A ™´sLÊSá μy*LS @Liμj∂©´s xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ @ xqs¤Õ¡[ @xmsˆVá E’¡Õ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV ©´s \lLiªRΩVáV GLi ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ ª][øR¡¨s xqsLiμj∂gÙRiLiÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiZNP[ D¿¡ªRΩ, ©y©±s˙{mns ™´s˘™´sry∏R∂V ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ ©˝´s  ¡NSLiVVáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙…ÿ©±s=N][ Fs£qsC æªΩ÷¡FyLRiV.  ¡NSLiVVxms≤T∂©´s \lLiªRΩVáV ªRΩxmsˆ¨sxqsLji gS ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=LiÆμ∂[©´s©yıLRiV. Bμj∂™´sLRiZNP[ @LiμR∂LjiNUP ©Ø[…‘¡x qsVáV «ÿLki ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV.  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPF°æªΩ[ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zms

Æ™s[ryÚ™´sV©yıLRiV. μk∂Liª][ @ xmsˆVá E’¡Õ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV GLi ¬ø¡[ ∏R∂WÕ‹[ ª][øR¡¨s μk∂©´s zqÛsºΩÕ‹[ \lLiªyLigRiLi N]»Ì¡Vc≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂.@xqs¤Õ¡[ ™´sL<SÀ≥ÿ™´sLi ™´sVWáLigS xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤R∂NRP \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. NRPlLiLi »¡Vc N][ªRΩáª][ C G≤yμj∂ LRi’d¡Õ‹[©´sW xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. CμR∂VLRi˜ÈLRi xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ “¡™´s©´s ˙xms∏R∂Wfl·Li rygjiLiøR¡¤Õ¡[NRP gRiæªΩ[≤yμj∂ ™´sLiμR∂ ™´sVLiμj∂NTP\|msgS \lLiªRΩ©´sıáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV ©yıLRiV. ™yLji NRPV»¡ViLiÀÿáV ≠dsμ≥j∂©´s xms≤ÔyLiVV. NRPlLiLi»¡Vc xqs LRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ˙aRPμÙR∂ øR¡Wxms¨s ˙…ÿ ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiVáV... ¡NSLiVVá }msLRiVª][ \lLiªRΩVá©´sV Æ™s[μ≥j∂Li øR¡≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV|ms…ÌÿLRiV. Bμj∂™´sLRiZNP[ \lLiªRΩVáNRPV  ¡NS LiVVáV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiVáV ©Ø[ …‘¡ xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂.  ¡V μ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡  ¡NSLiVVá ™´sxqsWŒ˝œ¡NRPV |qsˆxtsQÕfi\Æ≤∂Q˚™±s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.  ¡NSLiVVxms≤T∂©´s \lLiªRΩVá BŒ˝œ¡ ™´sμÙR∂NRPV ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiV áV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. . @©´sLiªRΩxmsoLRiLi ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 45,229 D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω ™´s˘™´sry∏R∂V xqsLki*xqsVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ LRiW.4.32 N][»˝¡  ¡NSLiVVáV D©yıLiVV.


nqï<ë‘·≈£î ˝Òì ªdü+μÁø±+‹ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô):©y≤R∂V xmsμj∂ ™´sVLiμj∂NTP @©´sıLi |ms…Ì”¡©´s \lLiªRΩ©´sı xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤R∂NRP @xmsˆVá E’¡Õ‹[ NRPWLRiV NRPVF°LiVV Æ©s[≤R∂V NRPW÷d¡gS ™´sWLS≤R∂V. G L][«¡ŸNSL][«¡Ÿ NRPW÷¡ xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVNRPV¨s NSáLi gRi≤T∂}ms \Æμ∂?©´s˘ zqÛsºΩNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yı≤R∂V. BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsªRΩV Õ˝‹[ xmsLi≤R∂VgRi©´sV xmnsV©´sLigS

«¡LRiVxmsoNRPV Æ©s[ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxmsLi¿d¡NRPLRifl· ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NRPW≤y ™´sV¨sztsQ “¡™´s©´s \ZaP÷¡¨s ™´sWLjiËÆ™s[zqsLiμj∂. LRi™yflÿ xqsμR∂VFy∏R∂WáV |msLRi gRi≤R∂Liª][ Fy»¡Vc |qsÕfiFn°©±s, …‘¡c≠ds, BLi»¡lLiı…fi ™´sLi…”¡ ™y…”¡ª][ ™´sV¨sztsQ ¨sªRΩ˘Li ’¡“¡gS ™´sWLS≤R∂V. ©´sáV gRiVLRiV NRP÷¡zqs INRPø][»¡ ¬ø¡[Lji xmsLRixqsˆLRi π∏∂WgRiZOP[Q™´sWáV æªΩáVxqsVN][™´s≤R∂Li, zmsøyËFy…‘¡cgS ™´sW…˝ÿ≤R∂VN][™´s≤R∂™´sV Æ©s[μj∂ LS©´sV LS©´sV ªRΩgÊjiF°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ Fs™´sLjiNTP™ylLi[ @©´sı»˝¡Vc ªRΩ∏R∂WLRi™´soªRΩV©yıLRiV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi INRPxmsˆV≤R∂V xqsLi˙NSLiºΩ ™´s¿¡ËLiμR∂Li ¤…¡[ xqsLiμR∂Æ≤∂[ xqsLiμR∂≤T∂. NRPV™´sW lLiÚáV, @Ã˝¡VŒ˝œ¡ß, ™´sV©´s™´sŒ˝œ¡ß, ™´sV©´sV™´sLSŒ˝œ¡ª][ @©´sıμyªRΩá BŒ˝œ¡ß NRPŒœ¡NRPŒœ¡ÕÿÆ≤∂[≠s. À≥‹[gji ™´sVLi»¡Ã¡V... gRiLigji lLiμÙR∂VÕÿ »¡Ã¡V, x§¶¶¶LjiμyxqsVáV, ™´sVVªy˘Ã¡ ™´sVVgÊRiVáV, g]¤À¡˜™´sV¯Ã¡V, N][Õÿ …ÿáV, LSºΩ μR∂WáLi ÕÿgRiV≤R∂V

F°…‘¡cáV, NSÆ≤∂μÙR∂Vá ElLi[gjiLixmsoáV, A»¡Fy»¡Ã¡V, N][≤T∂xmsLiÆμ∂[áV,N]ªRΩÚ ¡»Ì¡Ã¡V, xqs÷¡’¡Li≤T∂, xqsμÙR∂L]c¤…Ì¡c, lLi[gRiV xmsLi≤˝R∂V, BªRΩLRi zmsLi≤T∂™´sLi»¡NSáV xms¤Õ˝¡ {qs™´sVÕ˝‹[ xqsLiμR∂≤T∂ ¬ø¡[}qs≠s. NRPŒ˝ÿáV, gS¤«¡Ã¡V, NRPLiμR∂©yáV, FyªRΩLRiá ¨sLi≤y μ≥y©´s˘xmso LSxqsVáVLiÆ≤∂[≠s.gRiªRΩ xmsμj∂}§¶¶¶Æ≤∂[Œ˝œ¡ßgS xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤R∂NRPF°™´s≤R∂Li ... xmsLi≤T∂©´s xmsLi»¡NRPV gji»Ì¡VcÀÿ»¡Vc μ≥R∂LRiáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li... xqsNSáLiÕ‹[ ™´sL<SáV NRPVLRi™´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ ªy™´sVV ALÛjiNRPLigS ¿¡ºΩNTP F°™´s≤R∂Liª][Fy»¡Vc... @xmsˆVá E’¡Õ‹[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂W™´sV¨s, C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ xmsLi≤R∂VgRi©´sV A©´sLiμR∂LigS FsÕÿ ¬ø¡[xqsVN][gRiáƩs[ Àÿμ≥R∂©´sV ™yLRiV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.zmsÃ˝¡Ã¡V g][™´sVV ¬ø¡[}qsÚ μ][|qs≤R∂V gjiLi«¡Ã¡V |ms¤…Ì¡[™yŒ˝œ¡ß. ™y…”¡ ª][ ™yLRiV ¿¡LRiVºΩŒ˝œ¡ß N]©´sVNRPV‰ ºΩÆ©s[™yLRiV. N]ªRΩÚ ¡»Ì¡Ã¡V Æ™s[xqsVNRPV¨s A»¡Fy»¡Ã¡ª][ NRP©´sV ≠sLiμR∂V ¬ø¡[}qs ™yLRiV. BμR∂Liªy

lLiLi≤R∂V μR∂aSÀÙÿá ˙NTPªRΩLi ©y…”¡ ™´sW»¡. LS©´sV LS©´sV xmsLjizqÛsªRΩVáV ™´sWLSLiVV. \lLiªRΩ©´sı “¡™´s©´s ™´sVV≈¡¿¡˙ªy¨sı NRPLRiV™´so ¿≥¡˙μR∂Li ¬ø¡[zqsLiμj∂.xmns÷¡ªRΩLigS xmsLi≤R∂VgRi xqsLi ¡LSáV NRP©´sV™´sVLRiVgRi™´so ªRΩV©yıLiVV. μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á NRPW≤y ˙gS≠dsVfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV aSxmsLigS ™´sWLjiLiμj∂. xmsLi≤R∂VgRi©´sV xmnsV©´sLigS ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. BÕÿ @Æ©s[NSÆ©s[NRP NSLRiflÿáª][ xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ xmsLi≤R∂VgRi ™yªy™´sLRifl·Li LS©´sV LS©´sV ªRΩgÊjiF°ª][Liμj∂. ™´sWLRiVªRΩV©´sı L][«¡ŸÃ¡NRP©´sVgRiVfl·LigS x§¶¶¶LjiμyxqsVáV, gRiLigjilLiμÙR∂VÕÿ»¡gSŒ˝œ¡ß ªRΩ™´sV ™´sXºΩÚ¨s NRPW≤y ™´sWLRiVËN][™´s≤R∂Liª][ Æ©s[…”¡ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ™yLji¨s gRiVLjiLi¿¡ NRP¥R∂áVgS ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. F°÷d¡xqsV μy≤R∂Vá NSLRifl·LigS N][≤T∂xmsLiÆμ∂[áV NRPW≤y μyμyxmso @LiªRΩLjiLi¿¡F°∏R∂WLiVV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 15 »qe] 2012

Çø£ Á|üC≤düeTdü´\ô|’ Á|ü‘·´ø£å b˛sê≥+ u≤ãT Ä+<√fi¯q\ô|’ Á|ü‘·´ø£åb˛sê≥+ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): BNRP ∏R∂W˙ªRΩáV, xmsLRi˘»¡©´sáV, F°LS…ÿáª][ ™´sV◊d˝¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂WáV Æ™s[Æ≤∂NTP‰Liøyá¨s …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. A∏R∂V©´s \Æ≤∂Lki LSÀ‹[π∏∂[V lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ NSáLiÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLigS BÆ™s[ NSLRi˘˙NRP™´sWáV DLi…ÿLiVV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ …”¡≤T∂zms ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ Dªy=x§¶¶¶Li ¨sLizms FyLÌki¨s ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS BNRP Àÿ ¡V ªRΩ©´s NSLS˘øR¡LRifl·©´sV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi xmsLRi˘»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ BNRP æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ |msμÙR∂gS xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™yá©´sı

¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPVLi≤y A ≠sxtsQ∏R∂W¨sı Fs˙LRi ¡÷˝¡  ¡XLiμy¨sNTP @xmsˆgjiLiøyLRiV. BNRP C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™ylLi[ xqsˆLiμj∂ryÚLRiV. @LiμR∂VZNP[ Àÿ ¡V ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡V, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ\|ms F°LS≤yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ≠sμR∂V˘ª`Ω F°LRiV ÕÿLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsμ≥j∂ F°LS…ÿáNRPV zqsμÙR∂Li @™´soªRΩV©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPW≤y gRiªRΩLiÕ‹[ ÕÿgS NRPhji©´sLigS DLi≤T∂ FyLÌkiÕ‹[ ©´s™´sV¯NS¨sı |msLiF~Liμj∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. NSÕÿ©´sVgRiVfl·LigS Àÿ ¡V FsμR∂VLkiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ @≠s¨dsºΩ DμR∂˘™´sW¨sı, \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ªRΩáZNPªRΩVÚNRPV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿáV xmsLRi˘…”¡xqsWÚ \lLiªRΩVáNRPV Àÿxqs»¡gS DLi…ÿ©´sLi»¡W ˙xmsºΩ©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li Gμ][ INRP xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´sLRiNRPV C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ |msμÙR∂gS xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPVLi≤y NSáLi Æ©s»Ì¡VNRPV LS™yá¨s …”¡≤T∂zms øR¡Wr°ÚLiμj∂.

@LiμR∂VZNP[ ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms BxmsˆV≤R∂V μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡ ≠s™´sVLRi+á©´sV FsNRPV‰ |ms≤R∂Vª][Liμj∂. FyLÌki Æ©s[ªRΩáV «¡gRi©±s©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[}qsÚ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡V áORPQ ˘LigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms …”¡≤T∂zms J xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ FyLÌki¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPÆ™sŒ˝œ¡≤R∂LiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y©y ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi©´sı ≠s™´sVLRi+á ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xms≤yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ FyLÌkiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ALiμ][Œœ¡©´sáV, gRiLiμR∂LRig][Œÿá©´sV μR∂WLRiLigS DLiøR¡ ≤y¨sNTP Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ¨s øR¡NRP‰μj∂ ÆμÙ∂[LiμR∂VNRPV ©´s≤R∂VLi ’¡gjiLi¿¡©y @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS xmsLjizqÛsªRΩVáV ¤Õ¡[™´s©´sı AL][xmsfl·Ã¡NRPV ’≥¡©´sıLigS Àÿ ¡V ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚ ≠dsVμR∂ ªy«ÿ xmsLjizqÛsªRΩVáV æªΩáVgRiV Æμ∂[aS¨sı G\Æ™sxmso ºdΩxqsVZNPŒœ¡ªyπ∏∂W©´s¨s æªΩáVgRiV ªRΩ™´sVV¯Œ˝œ¡ß ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™yLji Õ‹[ \Æμ≥∂LRi˘Li ¨sLi}msLiμR∂VZNP[ BxmsˆV≤R∂V \lLiªRΩV F°LRiVÀÿ»¡ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡ FsμR∂VLRiVμy≤R∂Váª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿá©´sıμj∂ ™´sp˘x§¶¶¶Li. @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ Àÿ ¡V xmsNS‰ F˝y©±sª][ NSLRi˘˙NRP™´sWá LRiWxmsNRPሩ´s «¡LjigSLiVV. @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡≤R∂Li ˙xms«¡Ã¡©´sV \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, …”¡≤T∂zms ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ ≠saS*xqsLi ¨sLixms≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V Àÿ ¡V ˙xmsμ≥y©´s Fs¤«¡Li≤ygS ™´sWLjiLiμj∂. NRPVxmsˆLi Æ™s◊˝¡©y NRP≤R∂xms Æ™s◊¡˛©y BÆμ∂[ xqsW˙ªy¨sı @™´sVáV ¬ø¡[ryÚLRiV.

≈£L|üq¢ |ü+|æD°˝À e÷j·÷C≤\+ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi «¡©´s™´sLjiÕ‹[ «¡Ljigji©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 58 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ }msμR∂áV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][gS, ≠dsLjiÕ‹[ 28Æ™s[á ™´sVLiμj∂¨s @L>RiVáVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPW≤y ≠dsAL`i™Ø[áV μR∂LRiΔÿxqsVÚ μyLRiVá BŒ˝œ¡NRPV Æ™s◊˝¡ ™´sVLki ≠søyLjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiÆ™s[V @L>RiVá «ÿ’¡ªy LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. C «ÿ’¡ªy©´sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqs™´sVLjiˆLiøR¡gS, BLiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS, ALRiVÆ©sááNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NRPWxms©˝´sV «ÿLki @∏R∂W˘LiVV. @LiVVæªΩ[, BLiμR∂VÕ‹[©´sW Æ™s[Õÿμj∂ NRPWxms©˝´sV gRiÃ˝¡LiªRΩLiVV©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. NRPWxms©˝´sV A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRPlLiLi»¡Vc N][ªRΩª][ ˙zmsLi»¡L`i xms¨s¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s, μk∂Liª][, ™yLji NRPWxms©˝´sV LS¤Õ¡[μR∂¨s F¢LRixqsLRixmnsLS @μ≥j∂NSLRiVáV «¡™y’¡xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ Àÿμ≥j∂ªRΩVáV

≠sxqsVÚF°ªRΩV©yıLRiV.LS«¡μ≥y¨s ©´sVLi¿¡ «ÿLki @LiVV©´s A©±s\¤Õ¡©±s «ÿ’¡ªyÕ‹[ ªRΩ™´sV }msLRiV D©yı, NRPWxms©˝´sV ¤Õ¡[™´sLi»¡Vc©yıLRi¨s Àÿμ≥j∂ªRΩVáV }msL]‰Li»¡Vc©yıLRiV. N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPWxms©˝´sV INRP…”¡, @LS B¿¡Ë©´s @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sVgRiªy ™y…”¡NTP ≤][L`iÕÿN`P @Li»¡W ¬ø¡zmsˆ Æ™s©´sNTP‰ xmsLizmsLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, Æ™s[á xqsLi≈¡˘Õ‹[ ≤][L`iÕÿN`P @¨s }msL]‰©´s≤R∂Li @©´sV™´sW©yáNRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂. Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NRPWxms©˝´s N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı ¨sLRiV}msμR∂á AaRPáNRPV F¢LRixqsLRixmnsLS @μ≥j∂NSLRiVáV gRiLi≤T∂N]…ÌÿLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s NRPWxms©˝´s©´sV ’d¡LRiV™yÕ˝‹[ DLi¿¡, xmsLizmsfl‘·Õ‹[ @ryμ≥yLRifl· «ÿxms˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV, ™´sVL][\Æ™sxmso, ™´sVW≤R∂V Æ©sáá N][…ÿ©´sV lLi[xtsQ©±s ≤U∂áL˝RiNRPV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ªRΩ™´sVNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPWxms©˝´sV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s æªΩáVxqsVNRPV¨s ¨sLRiV}msμR∂áV lLiÆ™s©´sW˘ A{mnsxqsVá øR¡V»Ì¡W NSŒ˝œ¡Ljilgi[Õÿ ºΩLjigji©y ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][Liμj∂.xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y Æ™s©´sNTP‰ æªΩ¿¡Ë©´s NRPWxms©˝´s©´sV A∏R∂W lLiÆ™s©´sW˘ NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ’d¡LRiV™yÕ˝‹[ DLi¿¡©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. μk∂¨s¨s AxqsLS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s, N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ μR∂ŒÿLRiVáV NRPWxms©˝´sV BzmsˆryÚ™´sVLi»¡W }msμR∂á ™´sμÙR∂©´sVLi¿¡ 300c500 LRiWFy∏R∂VáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, gRiªRΩ ©´s™´sLi ¡LRiV ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë G˙zmsÕfi ™´sLRiNRPV, Æ™sVVªRΩÚLi ALRiV Æ©sááNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NRPWxms©˝´sV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂VgS, ©´s™´sLi ¡LRiV ©´sVLi¿¡ «¡©´s™´sLji ™´sLRiNRPV ™´sVW≤R∂VÆ©sáá N][…ÿ©´sV

@μ≥j∂NSLRiVáV ≤U∂áL˝RiNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. C Æ™sVVªRΩÚLi ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[, ≤U∂áL˝Ri xmsLi»¡ xmsLi≤R∂gS, ¨sLRiV}msμR∂á NRP≤R∂Vxmso ™´sW˙ªRΩLi FsLi≤R∂Vª][Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[, NRP¨dsxqsLi xmsLi≤R∂gRi xmsp»¡LiVV©y NRPWxms©˝´sV xmsLizmsfl‘· @π∏∂[V˘Õÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sLRiV}msμR∂áV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. G˙zmsÕfi ™´sLRiNRPV, Æ™sVVªRΩÚLi ALRiV Æ©sááNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NRPWxms©˝´sV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂VgS, ©´s™´sLi ¡LRiV ©´sVLi¿¡ «¡©´s™´sLji ™´sLRiNRPV ™´sVW≤R∂VÆ©sáá N][…ÿ©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV ≤U∂áL˝RiNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. IN][‰ NRPWxms©±s\|ms gRiLjixtÓsQLigS 16 NTPÕ‹[á ’¡∏R∂V˘Li, NTPÕ‹[ NRPLiμj∂xmsxmsˆV, @LRiNTPÕ‹[ øR¡ZNP‰LRi, ÷d¡»¡L`i NTPL][zqs©±s, INRP Fy™´sWLiVVá FyZNP…fi B™y*÷¡= DLi»¡VciLiμj∂. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ NRPWxms©˝´sV ºdΩxqsVNRPV¨s ≤U∂áL˝Ri ™´sμÙR∂NRPV Æ™sŒ˝œ¡gS, ZNP[™´sáLi, «¡©´s™´sLji N][…ÿ©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BxqsVÚ©´sı ≤U∂áL˝RiV, lLiLi≤R∂VÆ©sáá N][…ÿ Æ™s©´sNTP‰ F°LiVVLiμR∂Li»¡W ©´s™´sV¯ ¡Ã¡VNRPVªRΩV©yıLRiV. C Æ™sVVªRΩÚLi ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[, ≤U∂áL˝Ri xmsLi»¡ xmsLi≤R∂gS, ¨sLRiV}msμR∂á NRP≤R∂Vxmso ™´sW˙ªRΩLi FsLi≤R∂Vª][Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[, NRP¨dsxqsLi xmsLi≤R∂gRi xmsp»¡LiVV©y NRPWxms©˝´sV xmsLizmsfl‘· @π∏∂[V˘Õÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sLRiV}msμR∂áV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ NRPWxms©˝´sV ºdΩxqsVNRPV¨s ≤U∂áL˝Ri ™´sμÙR∂NRPV Æ™sŒ˝œ¡gS, ZNP[™´sáLi, «¡©´s™´sLji N][…ÿ©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BxqsVÚ©´sı ≤U∂áL˝RiV, lLiLi≤R∂VÆ©sáá N][…ÿ Æ™s©´sNTP‰ F°LiVVLiμR∂Li»¡W ©´s™´sV¯ ¡Ã¡VNRPV ªRΩV©yıLRiV.

|ü+<Ó+. .ø±jYT. .sêC≤..ø±jYT NSNTP©y≤R∂,»qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): xqsLi˙NSLiºΩ @©´sgSÆ©s[ »¡NRPV‰©´s gRiVL]Ú¬ø¡[Ë≠s DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ «¡Ljilgi[ N][≤T∂ xmsLiμyáV. xmsLi≤R∂VgRi©´sV xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s C lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ˝‹[©´sV À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s N][≤T∂xmsLiμyáV «¡LRiVgRiVªyLiVV. ≠ds…”¡¨s øR¡W}qsLiμR∂VNRPV LSxtÌsQ˚Li ©´sVLi¬ø¡[ NSNRPVLi≤y BªRΩLRi LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ NRPW≤y ˙xms™´sVV≈¡VáV •¶¶¶«¡LRiV NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. F°÷d¡xqsVá ALiORPQáV Fs©´sVı©yı ˙xmsºΩ G≤yμj∂ÕÿgSÆ©s[ CryLjiNRPW≤y À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s xmsLiÆμ∂[áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ DªRΩ‰LihRi À≥œ¡LjiªRΩLigS rylgi[ xqsLi˙NSLiºΩ N][≤T∂xmsLiÆμ∂[á©´sV øR¡W}qsLiμR∂VNRPV BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂LRiW ªRΩLRi÷¡ Æ™sŒœ¡ªRΩV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s N][≤T∂xmsLiμyáNRPV }msLRiV gSLi¿¡©´s DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[, CryLji NRP¨ds≠s¨ds FsLRiVgRi¨s LkiºΩÕ‹[ xmsLiμyáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ ø¡[LiμR∂VNRPV xmsLiÆμ∂xmso LS∏R∂VVŒœ¡ß˛ @¨sı GLSˆ»˝¡V xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. xmsLiÆμ∂xmso LS∏R∂VVŒœ¡˛ª][ Fy»¡V ≠ds…”¡¨s øR¡W}qsLiμR∂VNRPV ≠s≠sμ≥R∂ LSuÌy˚á ©´sVLi¬ø¡[ NSNRPVLi≤y ≠sÆμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ NRPW≤y FsLiª][ ™´sVLiμj∂ xmsLS˘»¡NRPVáV LS©´sVLi≤R∂»¡Liª][ ™yLji N][xqsLi @¨sı GLSˆ»˝¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. xmsLiÆμ∂[áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li ¬ø¡[ μR∂gÊRilLi[ x§¶‹[»¡Œœ¡ß˛, ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿáV, ¿¡ZNP©±s, ™´sV»¡©±s, L]∏R∂V˘, {msªRΩá |qsˆxtsQÕfi ≤T∂|tsQ£qs @Liμj∂Li¬ø¡[ rÌyŒœ¡ß˛, BÕÿ INRP¤…¡[≠sV…”¡ xmsLiÆμ∂[áV «¡Ljilgi[ ˙FyLiªyá¨dsı J |msμÙR∂ «ÿªRΩLRi©´sV ªRΩázmsxqsV Ú©yıLiVV. xqsLi˙NSLiºΩNTP N][≤T∂ xmsLiÆμ∂[á©´sV @©´sV™´sV ºΩLiøR¡™´sV¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩlgi[zqs ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. N][≤T∂ xmsLiÆμ∂[á ¨sLS*x§¶¶¶NRPVá\|ms øR¡»Ì¡xmsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yı ™´sVL][\Æ™sxmso GLSˆ»˝¡V ™´sW˙ªRΩLi øR¡VLRiVgÊS rygRiVªRΩV ©yıLiVV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V GNRPLigS xmsáV™´soLRiV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV \|qsªRΩLi xmsLiμyáՋ[ FyÕÊ‹©´s ≤y¨sNTP @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. rÛy¨sNRP NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ’≥d¡™´sV™´sLRiLiÕ‹[ INRP  ¡Lji¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][Fy»¡V ©´sLS=xmsoLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ˙xmsryμR∂LS«¡Ÿ r~LiªRΩ ˙gS™´sV\Æ™sV©´s NRPágRiLixmsp≤T∂Õ‹[ À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s

xmsLiÆμ∂Li ¡LRiVáV zqsμÙR∂™´s∞ªRΩV©yıLiVV. ryOSQªRΩWÚ ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiQ\Æ™sV©´s DLigRiV»¡WLRiVÕ‹[¨s À≥ÿLkigS xmsLiÆμ∂[á  ¡LRiVáV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LiVV. ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s NRPV™´sW LRiV≤T∂ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ F°≤R∂WLRiVÕ‹[, ¿¡LiªRΩáxmsp≤T∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xmnsVμÙyá LS¤«¡[£tsQ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡LigS lLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂LiÕ‹[, F°Ã¡™´sLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ÀÿáLS«¡Ÿ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ \|qsªRΩLi N][≤T∂xmsLiÆμ∂[áV À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V N][≤T∂xmsLiÆμ∂[áV À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V xmspLRiÚ ∏R∂W˘LiVV. FyLÌkiáNRPV @ºdΩªRΩLigS xmsLiÆμ∂[á N][xqsLi ©y∏R∂VNRPVáLiªy NRP÷¡zqs  ¡LRiVáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. N]¨sı  ¡LRiVáV 50Æ™s[á μ≥R∂LRi xmsáNRPgS, BLiN]¨sı  ¡LRiVáV 50 áORPQá μyNS N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªRΩáV Fy≤R∂VNRPV©yıLRiV. BNRP N][≤T∂xmsLiÆμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ 40 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVL][ xmsμj∂™´sVLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVáLRi, zqs¨ds, …‘¡≠ds LRiLigSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms™´sVV≈¡VáV ’≥d¡™´sV™´sLRiLi ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. BLiN][ ≠sZaP[xtsQÆ™s[VLi»¡Li¤…¡[ æªΩáLi gSflÿ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xqsV™´sWLRiV 20 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xmsLiÆμ∂[Õ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV LS©´sVLi

≤R∂»¡Liª][ ™yLjiN][xqsLi ’≥d¡™´sV™´sLRiLiÕ‹[ @¨sı GLSˆ»˝¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. GÆμ∂[\Æ™sV©y ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji NRPªRΩVÚáV μR∂WxqsVN]Æ©s[ LRixqs™´sªRΩÚLRi\Æ™sV©´s N][≤T∂xmsLiμyÕ˝‹[ C G≤R∂V NRPW≤y ™´sLiμR∂á N][»˝¡V ¬ø¡[ªRΩVáV ™´sWlLi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

xqsLi˙NSLiºΩ x§¶‹[LRiV...N][≤T∂xmsLiμyá «‹[LRiV xqsLi˙NSLiºΩ xmsLi≤R∂VgRi N][≤T∂ xmsLiÆμ∂[áNRPV Æ™s[μj∂NRPáV ªRΩ∏R∂WLRi™´soªRΩV©yıLiVV. C xmsLiÆμ∂[á©´sV @©´sV™´sV ºΩLiøR¡™´sV¨s F°÷d¡xqsV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV |§¶¶¶øR¡Ë LjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚ©yı, xqsLi˙xmsμy∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS N][≤T∂xmsLiÆμ∂[áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ºdΩLRiVªy™´sV¨s ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BNRP xmsLiÆμ∂Li LS∏R∂VVŒ˝œ¡ß C F°…‘¡Ã¡ N][xqsLi D≠s*Œ˝œ¡®LRiV ªRΩV©yıLRiV. xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ N][≤T∂xmsLiÆμ∂[á ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV |ms…Ì”¡Liμj∂ }msLRiV. G G…”¡NS G≤R∂V N][≤T∂xmsLiÆμ∂[á©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s F°÷d¡xqsVáV ¬ø¡xmsˆV≤R∂Li, Gμ][ ≠sμ≥R∂LigS xmsLiÆμ∂[áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li øR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[, F°÷d¡xqsV D©´sıªy μ≥j∂NSLRiVáV C xmsLiÆμ∂[á©´sV Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ «¡LRigRi¨ds∏R∂V™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

5

Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[¨s ’≥d¡™´sV™´sLRiLi xmsLjixqsLRi ˙FyLiªyáª][ Fy»¡V Æ™sV»Ì¡Õ‹[¨s ¿¡LiªRΩáxmsp≤T∂ xmsLjixqsLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ N][≤T∂ xmsLiÆμ∂[áV NS}qsLiμR∂VNRPV xmsLiÆμ∂[á LS∏R∂VVŒ˝œ¡ß xqsLizqsμÙR∂Li @∏R∂W˘LRiV. xmsLiÆμ∂Li LS∏R∂VVŒ˝œ¡NRPV N]LiμR∂LRiV ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ™´sªyÚxqsV xmsáNRP≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVá xmsLjizqÛsºΩ BLRiNS»¡LiÕ‹[ xms≤T∂©´s»Ì¡V™´so ª][Liμj∂. ™´sW≠sV≤T∂ ª][»¡Õ˝‹[ C N][≤T∂ xmsLiÆμ∂[áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xqsV™´sWLRiV FsNRPLRiLi xqÛsáLiÕ‹[ xqsÚLiÀ≥ÿáV Æ™s[LiVVLi¿¡, øR¡V»Ì¡WLS NRPLi¬ø¡ ¨sLji¯Li¿¡, ™´sVμ≥R∂˘ xqÛsá™´sVLiªy ™´sV…Ì”¡F°zqs L][áL˝Riª][ øR¡μR∂V©´sV ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. ¡≤y FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV, LS«¡NUP∏R∂V, zqs¨ds ˙xms™´sVV≈¡VáV LS©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠sHzms gS˘Ã¡Lkiá©´sV, |§¶¶¶÷d¡Fy˘≤`∂©´sV NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xqsLi˙NSLiºΩ xqsLi˙xmsμy∏R∂VLi ™´sW»¡V©´s À≥ÿLki N][≤T∂ xmsLiÆμ∂[á «¡⁄μR∂Li «‹[LRiLiμR∂VN][©´sVLiμj∂. xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsNRP‰≤R∂ øR¡Wzqs©y xqsLi˙NSLiºΩ x§¶¶¶≤y™´soÆ≤∂[ NRP¨sˆr°ÚLiμj∂. x§¶¶¶LjiÕ‹[ LRiLigRi x§¶¶¶Lji @¨s x§¶¶¶LjiμyxqsVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı gS©´s xqsLiNUP LRiÚ©´sáV ≠s©´s ¡≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ≤R∂W≤R∂W  ¡xqs™´s©´sıá ≠s©y˘ryáV @áLjixqsVÚ©yıLiVV. g]¤À¡˜™´sV¯Ã¡V, LRiLigRiV™´sÃ˝¡Vá @áLiNRPLRifl·Ã¡V μR∂LRi+©´s≠sVxqsVÚ©yıLiVV. |msμÙR∂ xmsLi≤R∂VgRigS zmsá™´s ¡Æ≤∂[ xqsLi˙NSLiºΩ xmsLi≤R∂VgRi @Li¤…¡[ xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ™yxqsVáNRPV @≠sVªRΩ BxtÌsQLi. —¡Õ˝ÿ™yxqsVáV C xmsLi≤R∂VgRi©´sV æªΩáVgRiV™yLji xqsLixqs‰QXºΩNTP ˙xmsºdΩNRPgS À≥ÿ≠sryÚLRiV. @©´sıxmspLÒRi —¡Õ˝ÿgS Δÿ˘ºΩgSLi¿¡©´s xmsbPË™´sVÕ‹[ xqsLi˙NSLiºΩ xqsLi ¡LSáV @LigRiLRiLigRi \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS «¡LRiVxmso N][™´s≤y¨sNTP —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V xqsLizqsμÙR∂Vá∏R∂W˘LRiV. xqsLi˙xmsμy∏R∂V μR∂VxqsVÚáV μ≥R∂LjiLi¿¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V BLi»¡ ™´sVVLigji»¡ @LiμR∂\Æ™sV©´s LkiºΩÕ‹[ LRiLigRi™´sÃ˝¡VáV ºdΩLjiËμj∂μÙR∂ªRΩV©yıLRiV. g]¤À¡˜™´sV¯Ã¡ @áLiNRPLRifl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. x§¶¶¶LjiμyxqsVá x§¶¶¶Lji©yLRiV xqsLiNUPLRiÚ©´sª][ xms¤Õ˝¡Ã¡V ™´sWL][¯gjiF°ªRΩV©yıLiVV. gRiLigjilLiμÙR∂Vá ≠s©y˘ryáV øR¡WxmsLRiVá©´sV NRP…Ì”¡xmsÆ≤∂[xqsVÚ©yıLiVV. xms»Ì¡fl·™yxqsVáV NRPW≤y ªyÆ™s[VLi ªRΩNRPV‰™´s NSμR∂¨s øy…”¡ ¬ø¡ ¡VªRΩW xqsLi˙NSLiºΩ xqsLi ¡LSÕ˝‹[ FyáVx msLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV.

™´sLji\|ms AaRPáV ™´sμR∂VáVNRPV©´sı N_áV\lLiªRΩVáV ! ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sL<RiLi NRPVxmsˆÕ˝‹[NTP ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi»¡Liª][ ™´sLjixms©´sáNRPV ¡W«¡Ÿxms…Ì”¡Liμj∂. μk∂Liª][ BNRP ¬ø¡[ºΩN]¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂©´sı μj∂gRiVáV \lLiªRΩVá©´sV Æ™sLi…ÿ≤R∂Vª][Liμj∂.  ¡W«¡Ÿxms…Ì”¡©´s xms©´sáV FsLiμR∂VNRPW xms¨sNTP™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Liª][ rygRiV¬ø¡[zqs©´s N_áV\lLiªRΩVáV NRP¨dsı…”¡ xmsLRi˘LiªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. øR¡Ã˝¡xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 20 ©´sVLi¿¡ 28 ¡ryÚá N_áVB¬ø¡[Ë N_áV\lLiªRΩVáV ªRΩ™´sV xmsLjizqÛsºΩ G≠sV…‹[ æªΩ÷¡∏R∂VNRP AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV INTPLiªRΩ DxmsaRP™´sV©´sLi NRP÷¡gjiLiøyáLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı μ≥y©y˘¨sı ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRiZNP[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂W÷¡©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂.NRPVLi≤R∂F°ªRΩ ™´sL<S¨sNTP ™´sLjiNRPVxmsˆÕ˝‹[ ¨dsLRiV ¬ø¡[Lji xms©´sáV  ¡W«¡Ÿxms»Ì¡≤R∂Liª][ \lLiªRΩ©´sıáNRPV D©´sı N]μÙj∂Fy…”¡ AaRPáV A≠sLRi∏R∂W˘LiVV.øR¡Ã˝¡xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ™´sVLigRiŒÿxmsoLRiLi, ™´sW¤«¡[LRiV, ™´sNRP‰Ã¡gRi≤ÔR∂, øR¡Ã˝¡xms÷˝¡, Æ™s[VNS™yLjiFy¤Õ¡Li, xmsoLji…”¡gRi≤ÔR∂, áOUPQ ¯xmsoLRiLi, xmsoøR¡ËgRi≤ÔR∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sLjiNRPVxmsˆÃ¡V ¨ds…”¡™´sVVLixmsoÕ‹[ DLi≤R∂»¡Liª][ \lLiªRΩVáNRPV ºdΩ˙™´s ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡©´s»˝¡LiVVLiμj∂. ≠sV©´sV™´sVVNRPV LRiW.5Æ™s[á ™´sLRiNRPV |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ |ms…Ì”¡©´s \lLiªRΩV |ms»Ì¡V ¡≤T∂¨s N][Õ‹[ˆ™´s»¡Liª][Fy»¡Vc, xmsLi»¡ ©´sxtÌsQF°gS.. μy©´s˘LiQ\|qsªRΩLi xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ¬ø¡[ºΩNRPLiμR∂¨s μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. NRPVLi≤R∂F°ªRΩ NSLRifl·LigS ™´sVW≤]LiªRΩVá μ≥y©´s˘Li Æμ∂ ¡˜ºΩ©´s»¡Liª][ ™´sVμÙR∂ªRΩVμ≥R∂LRi á’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiLigRiV™´sWLji, Æ™sVVáNRP™´s¿¡Ë©´s μ≥y©y˘¨sı ™´sVμÙR∂ªRΩVμ≥R∂LRiNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚLiμ][, ¤Õ¡[μ][ æªΩ÷¡∏R∂VNRP \lLiªRΩVáV ªRΩÃ˝¡≤T∂Ã˝¡VªRΩV©yıLRiV. N]ªRΩÚxqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ NRPVLjizqs©´s NRPVLi≤R∂F°ªRΩ ™´sL<RiLi \lLiªRΩVáNRPV ºdΩ˙™´s ≠suyμy¨sı ≠sVgji÷¡ËLiμj∂. @ªRΩ˘μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ryμ≥j∂Li¬ø¡[Õÿ D©´sı ≠sV©´sV™´sVV xmsLi»¡ xmspLjiÚgS ªRΩV≤T∂¿¡|ms»Ì¡VcNRPVF°gS, ™´sLjiNRPVxmsˆÃ¡V L][«¡ŸÃ¡ªRΩLRi ¡≤T∂ ¨ds…”¡Õ‹[ D©yıLiVV. NRPVLi≤R∂F°ªRΩ ™´sL<RiLiª][ \|ms©´sVLi¿¡ NRPVxmsˆÕ˝‹[NTP ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi»¡Li, μj∂gRiV™´sÀ≥ÿgRiLi ™´sVW≤R∂≤R∂VgRiVá Æ™s[VLRi ¨dsLRiV ¨sá* DLi≤T∂ Õ‹[xmsáNRPV Æ™sŒœ¡˛»¡Liª][ ™´sLjixms©´sáV 50aSªRΩLi\|msgS ªRΩ≤T∂zqs™´sVVμÙR∂∏R∂W˘LiVV. N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sLjiNRPVxmsˆÃ¡©´sV ºdΩzqs μ≥y©´s˘Li ©´sWLjiË ALRi¤À¡≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS, LRiLigRiV ™´sWLji©´s μ≥y©´s˘LiøR¡Wzqs \lLiªRΩVáV ªRΩÃ˝¡≤T∂Ã˝¡VªRΩV©yıLRiV.

N]ªRΩÚ …ÿLji£mnslLi[»˝¡ª][ ’d¡μR∂áV ™´sV»¡V™´sW∏R∂VLi ™´sLRiLigRiÕfi, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): C G≤y μj∂ G˙zmsÕfi ©´sVLi¿¡ N]ªRΩÚ ≠sμR∂V˘ª`Ω lLi[»˝¡©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. CÕ‹[gSÆ©s[ C ¤Õ¡NRP‰ áV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ≤T∂xqs‰LiáV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLiVV. ≤T∂xqs‰LiáV ºdΩxqsVNRPV©´sı C ¨sLÒRi∏R∂VLi NSLRifl·LigS ¨sLRiV}msμR∂á\|ms @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sV©´sıμj∂. |msLi¿¡©´s ˙xmsºΩFyμj∂ªRΩ lLi[»˝¡©´sV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BLiNS @Æ™sWμj∂Liøy÷¡= DLiμj∂.˙xmsxqsVÚªRΩ ≠sμR∂˘ª`Ω …ÿLji£mns @™´sVÕ˝‹[NTP ™´s}qsÚ BNRP }msμR∂áV @Æ©s[™yLRiV DLi≤R∂LRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. N]ªRΩÚ lLi[»˝¡V @™´sVáVÕ‹[NTP ™´s}qsÚ ©yLRiÚLRi ©±s xms™´sL`i ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘xtsQ©±s NRPLi|ms¨ds ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ NRPV @μR∂©´sLigS LRiW. 381.98 N][»˝¡ Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLRiVªRΩVLiμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω N]ªRΩÚ …ÿLji£mns áV @™´sVáVÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ }msμR∂á \|ms N]LiªRΩ À≥ÿLRiLi xmsÆ≤∂[μj∂ ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s IxmsˆVNRPVLi »¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V ©´sı xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ C |msLixmso ªRΩxmsˆμR∂Li»¡Vc©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fs©±s{ms≤U∂{qsFsÕfiNRPV ™´s˘∏R∂W¨sNTP Aμy∏R∂W¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ LRiW. 2500 N][»˝¡ Õ‹[»¡Vc DLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı LRiV. C Õ‹[»¡V©´sV xmsp≤R∂VË N][NRPF°æªΩ[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ @μj∂ ™´sVLjiLiªRΩ |msLjigji Æ™sVVªRΩÚLi ™´s˘™´s}qÛs ALÛjiNRPLigS xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s @Li»¡Vc©yıLRiV. N]ªRΩÚ …ÿLji£mns @™´sVáVÕ‹[ ™´s}qsÚ LRiW. 381.98 N][»˝¡ Aμy∏R∂VLi xqs™´sV NRPWLji©y BLiNS Õ‹[»¡Vc 2118 N][»˝¡ ™´sLRiNRPV DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV.˙xmsxqsVÚªRΩLi 50 ∏R∂VW¨s»˝¡ ™´sLRiNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω ™y≤R∂V NRPV©´sı ™yLjiNTP ∏R∂VW¨s…fi NRPV LRiW.1.45 \|msxqsá ø]xmsˆV©´s ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N]ªRΩÚgS ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sÕ˝‹[ 0 ©´sVLi¿¡ 100 ∏R∂VW¨s»˝¡ ™´sLRiNRPV INRP¤…¡[ ZNP[»¡gjiLji ¬ø¡[zqs ∏R∂VW¨s…fi μ≥R∂LRigS. 2.60\|msxqsáVNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. Æ©sáNRPV 30 ∏R∂VW¨s»˝¡ Õ‹[xmso ≠sμR∂V˘ª`Ω ™y≤R∂VNRPVÆ©s[™yLjiNTP FyªRΩ lLi[»¡V LRiW. 1.45 \|msxqs¤Õ¡[ ™´sLjiÚLixms¬ø¡[ryÚLRiV. A \|ms ™y≤R∂NRPLi μyL˝RiNRPV @Li¤…¡[ 100 ∏R∂VW¨s»˝¡ Õ‹[xmso ™y≤R∂NRPLiμyL˝Ri ©´sVLi¿¡ LRiW. 2.60 \|ms. ™´sxqsWáV ¬ø¡[ryÚLRiV. Bμj∂ ªRΩμj∂zqs Æ™sW|ms\Æ≤∂ ¨sLRiV}msμR∂á\|ms @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi Æ™s[∏R∂V©´sV©´sıμj∂.Æ©sáNRPV 30 ∏R∂VW¨s»˝¡NRPV ≠sVLi¿¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ ™yLRiV BNRP μyLjiμR∂˘Q˚lLi[≈¡NRPV μj∂gRiV™´s (’d¡{msFsÕfi) ZNP[»¡gjiLji NTPLiμR∂ DLi≤R∂LRiV. Bμj∂ ≤T∂xqs‰Li ’d¡{msFsÕfiNRPV B¿¡Ë©´s N]ªRΩÚ ¨sLRi*øR¡©´sLi. ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ 12 Æ©sááW 30 ∏R∂VW¨s»˝¡Õ‹[xmso ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[™yLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V }msμR∂áV. BLiμR∂VNRPV ≤T∂xqs‰LiáV ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ºdΩ}qs xms¨sÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂.

\lLiªRΩV ™´sVVLigji…˝‹[ xqsLi˙NSLiºΩ ¿d¡NRP»˝¡V gRiVLi»¡WLRiV, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): @NSá ™´sL<RiLi A \lLiªRΩVÕ˝‹[ D©´sı NSryÚ xqsLi˙NSLiºΩ¨s NRPW≤y ªRΩV≤T∂¬ø¡[zqsLiμj∂. F~ÕÿÕ˝‹[ªRΩ≤T∂¿¡©´s ™´sLji, ≠sVLRixms xmsLi»¡©´sV NSFy≤R∂VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV @xtÌsQNRPuÌyáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. À≥ÿLki ™´sL<Sá ™´sá©´s ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV F~Õÿá©´sV ™´sVVLi¬ø¡ºΩÚLiμj∂. Æμ∂ ¡˜ ≠dsVμR∂ Æμ∂ ¡˜ @©´sı øR¡Liμy©´s lLiLi≤R∂V ≈¡Lki£mns xmsLi»¡Ã¡V ™´sL<SLRiˆLRifl·Li NS™´s»¡Liª][ μ≥y©´s˘Li, ≠sVLRixms, xmsºΩÚ \lLiªRΩVáV @xmsˆVá E’¡Õ‹[ NRPWLRiVNRPV F°∏R∂WLRiV. BLiNS @Æ©s[NRP ø][»˝¡ ™´sLji xms©´sáV, μ≥y©´s˘Li, ≠sVLRixms NRPŒ˝ÿáV ¨ds…”¡Õ‹[Æ©s[ ©y©´sVªRΩV©yıLiVV. @LiøR¡©yNRPV @LiμR∂¨s ©´sxtÌsQLi xmsLi»¡Ã¡NRPV ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. F~ÕÿÕ˝‹[ ªRΩ≤T∂¿¡©´s μ≥y©y˘¨sı L][≤˝R∂ \|msNTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë \lLiªRΩVáV ALRi ¤À¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¨ds…”¡Õ‹[ ©y©´sVªRΩV©´sı ™´sLji xms©´sá©´sV  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩxqsVNRPV ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV NRPW÷d¡Ã¡V μ]LRiNRP‰ \lLiªRΩVáV xms≤R∂VªRΩV©´sı Fy»˝¡V ¬ø¡xmsˆ©´sá≠s NS™´so. L][«¡Liªy μ≥y©´s˘Li, ™´sLji xms©´sáV ¨ds…”¡Õ‹[ ©y©´s»¡Liª][ Æ™sVVáNRP FsªRΩÚ»¡Li ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. N]¨sı ø][»˝¡ μ≥y©´s˘Li Æ™sVVáZNPºΩÚ NRP¨sˆxqsVÚ©´sıμj∂. ©´sNRPLjiNRPÃ˝¡V, ©´sLRixqsLS™´so}ms»¡, L]LizmsøR¡L˝Ri ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ™´sLji xmsLi»¡NRPV ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ ©´sLRixqsLS™´so}ms»¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s @¨sı ™´sVLi≤R∂Ã¡Õ˝‹[ Æ©sáN]Liμj∂. NRPWLRigS∏R∂Vá ª][»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. LRi’d¡ xmsLi»¡Ã¡V Æ™sVVNRP‰ «‹©´sı, ≠sV©´sV™´sVV, aRP©´sgRi ªRΩμj∂ªRΩLRi xmsLi»¡Ã¡V ¨ds»¡ Fyá∏R∂W˘LiVV. ≠sVLRixms F~ÕÿÕ˝‹[ ¨dsLRiV ¨s÷¡¿¡ F°LiVVLiμj∂.ªRΩORPQfl·Æ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLi»¡ ©´suÌy¨sı @LiøR¡©y Æ™s[zqs ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPVLi¤…¡[ \lLiªRΩV NRPV»¡VLiÀÿáV BNRP Bxmsˆ…˝‹[ N][áVN]Æ©s[ xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨sˆLiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂V.ªRΩ≤T∂¿¡©´s μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂W÷¡ Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSáՋ[ ™´sLji μ≥y©´s˘Li xms©´sá \|ms©´s, ¬ø¡[Ã¡Õ˝‹[ ªRΩ≤T∂¿¡Liμj∂. C μ≥y©y˘¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRiNRPV ªRΩORPQfl·Æ™s[V N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs ªRΩ™´sV©´sV AμR∂VN][™yá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @Õÿlgi[ ªRΩ≤T∂¿¡©´s ≠sVLji˨s gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRiNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ªRΩ≤T∂¿¡©´s μ≥y©´s˘Li Æ™sVVáZNPªRΩÚNRPVLi≤y ™´soLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV DxmsˆV ˙μy™´sfl·Li øR¡Õ˝ÿá¨s ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V Fs¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡©y xmns÷¡ªRΩLi ™´soLi»¡VLiμy? @©´sı ALiμ][Œœ¡©´s \lLiªRΩVÕ˝‹[ NRP¨sˆxqsVÚ©´sıμj∂.

™´sVWgRiÀ‹[LiVV©´s x§¶¶¶LjiμyxqsV g]LiªRΩVNRP GáWLRiV,, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): xqsLi˙NSLiºΩ Æ©sá Æ™sVVªRΩÚLi ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ≠s¨szmsLi¬ø¡[ À≥œ¡NTPÚFy»¡Ã¡V, À≥œ¡«¡©´s NUPLRiÚ©´sáV A ˙gS™´sWÕ˝‹[ INRP‰ryLjigS ™´sVWgRiF°∏R∂WLiVV. gRiªRΩ ™´sVVxmsˆπ∏∂[VŒ˝œ¡ßgS À≥œ¡NTPÚFy»¡Ã¡V ≠sLi»¡V©´sı A ˙gS™´sV ˙xms«¡Ã¡V C G≤yμj∂ ™´sW˙ªRΩLi ™y…”¡NTP μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LRiV. xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li ™´sVLi≤R∂áLi ™´sVVFyˆNRPVFy≤R∂V, «¡»˝¡Fy¤Õ¡Li, D™´sW™´sV}§¶¶¶aRP*LRiLi, @LiÀÿxmsoLRiLi, xms≤yá ˙gS™´sWÕ˝‹[ gRiªRΩ ™´sVVxmsˆπ∏∂[VŒ˝œ¡ßgS ªy◊¡∏R∂WNRPVá Æ™sLiNRP˙…ÿ™´so À≥œ¡NTPÚFy»¡Ã¡V, NUPLRiÚ©´sáª][ x§¶¶¶LjiμyxqsVgS A ˙gS™´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsVxmsLji¿¡ªRΩV≤R∂V. @ªRΩ¨s NUPLRiÚ©´sá N][xqsLi ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xqsLi˙NSLiºΩ ™´sWxqsLiN][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡W}qs™yLRi©´s»¡Li @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ NSμR∂V. @»¡V™´sLi…”¡ Æ™sLiNRP˙…ÿ™´so g]LiªRΩV INRP‰ryLjigS ™´sVWgRiÀ‹[LiVVLiμj∂. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ™yzqs @LiVV©´s Æ™sLiNRP˙…ÿ™´so ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿáVgS ªyÆ≤∂xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ xqsLi˙NSLiºΩ Æ©sáƙsVVªRΩÚLi xqsLiøR¡LjixqsWÚ xqsLixqs‰QXºΩ, ryLi˙xmsμy∏R∂WáNRPV “¡™´sLi F°xqsWÚ ™´sxqsVÚ©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ C ™´sVμ≥R∂˘ g]LiªRΩV NS˘©´s=L`i ™´sÃ˝¡ Æ™sLiNRP˙…ÿ™´so NRPLihRiLi ™´sVWgRiÀ‹[LiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP A∏R∂VÆ©s[ Aμ≥yLRiLi NS™´s»¡Liª][ ZNP[™´sáLi ªRΩLi ¡WLS ™yLiVVxqsWÚ ELRiWLRiV ºΩLRigRi»¡Li øR¡Wzqs Àÿμ≥R∂xms≤R∂¨s™yLRiV ¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VZNP[ ™´sVV©´sxms…”¡Õÿlgi[ BxmsˆV≤R∂W A∏R∂V©´s©´sV AμR∂LjixqsVÚ©yıLRiV. BNRP\Æ©s©y ™´sV©´s xqsLi˙xmsμy∏R∂V NRPŒÿNSLRiVá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ Æ™sLiNRP˙…ÿ™´so ÕÿLi…”¡™yLjiNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩgji©´s ry∏R∂VLi @Liμj∂Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LSLRiV.

DªRΩÚLSμj∂Õ‹[ xmnsV©´sLigS Õ‹[˙{§¶¶¶ xmsLi≤R∂gRi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, «¡©´s™´sLji 14: ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥yLRi NRPV»¡VLiÀÿáª][ xqs•¶¶¶ @LiμR∂LRiW xqsLi˙xmsμy∏R∂VLigS «¡LRiVxmsoNRPVÆ©s[ xqsLi˙NSLiºΩ¨s DªRΩÚLSμj∂Õ‹[ Õ‹[˙{§¶¶¶ xmsLi≤R∂VgRigS «¡LRiVxmsoNRPVLi…ÿLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS xmsLi»¡Ã¡V xmsLiÆ≤∂[ xmsLi«ÿÀfi, x§¶¶¶LS˘©y, øR¡Li≤U∂gRi≤≥`∂, ≤≥T∂÷d˝¡ bP™yLRiV ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ Õ‹[˙{§¶¶¶ xmsLi≤R∂VgRi©´sV @LiªRΩ˘LiªRΩ \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. À≥œ¡∏R∂VLiNRPLRi\Æ™sV©´s ™´sfl”·NTPLi¬ø¡[ øR¡÷¡Õ‹[ NRPW≤y DªRΩÚLSμj∂Õ‹[ Õ‹[˙{§¶¶¶ xmsLi≤R∂VgRi©´sV @LigRiLRiLigRi \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS «¡LRiVxmsoNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™´sVLiøR¡V μR∂Vxmsˆ¤…¡[zqs©´s»˝¡VLiÆ≤∂[ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ NRP¤…̡á©´sV gRiV»Ì¡gS F°zqs ∏R∂VV™´sNRPVáª][ xqs•¶¶¶ ¿¡©yı, |msμÙy Õ‹[˙{§¶¶¶ xmsLi≤R∂VgRi©´sV øyÕÿ ø][»˝¡ xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¬ø¡[ ≤≥T∂÷d˝¡, øR¡Li≤U∂gRi≤≥`∂ ∏R∂VW¨s™´sLji+…‘¡Ã¡ª][ xqs•¶¶¶ xmsáV ≠sμy˘ xqsLixqÛsÕ˝‹[ ≤T∂r°‰ «ÿNUPáV ©´sXªy˘Ã¡ª][ @áLjiLiøyLRiV. BŒ˝œ¡Õ˝‹[ @LiVVæªΩ[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, ¿¡©yıLRiVáV À≥‹[gji xmsŒ˝œ¡©´sV gRiV»Ì¡gS F°zqs xqsLi ¡LSáV «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. }msμR∂, μ≥R∂¨sNRPVá ™´s˘ªy˘xqsLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y DªRΩÚLSμj∂Õ‹[¨s ˙xmsºΩ BLi…”¡ ™´sVVLigji»¡ Õ‹[˙{§¶¶¶ «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV.


6

ôV’≤<äsêu≤<é #˚s¡T≈£îqï ªu≤ãTμ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡©´s™´sLji 14(düTes¡íyês¡Ô): r~LiªRΩ ˙gS™´sVLi ©yLS™yLS xms÷˝¡Õ‹[ …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V INRP‰ L][«¡Ÿ xmsLRi˘»¡©´s ™´sVVgjiLiøR¡VNRPV¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. B™yŒœ¡ DμR∂∏R∂VLi NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ $Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiV¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı A∏R∂V©´sNRPV ºΩLRiVxmsºΩ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ™´sμÙR∂ æªΩáVgRiV ªRΩ™´sVV¯Œ˝œ¡ß

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 15 »qe] 2012

<˚e⁄&ÉT es¡$T∫ÃHê.. .! - õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T dæã“+~ ìs¡¢ø£å´+ ù|s¡T≈£îb˛sTTq |”{° ]≥sYï‡ ì<ÛäT\T - <äs¡U≤düTÔ\πø |ü]$T‘··eTe⁄‘·Tqï e´eVü‰s¡+ ø£&É|ü, »qe] 14 : õ˝≤¢˝Àì b˛©düT XÊK˝À <˚e⁄&ÉT es¡$T∫ÃHê |üPC≤] es¡MTj·Tì #·+<ä+>± õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+ dæã“+~ ìs¡¢ø£å´ |üìrs¡T düŒwüºeTe⁄‘√+~. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·«XÊK˝À¢ |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\≈£î Ç|üŒ{Ïπø Ábıô|òwüq˝Ÿ {≤ø˘‡ (eè‹Ô |üqTï) ˝À 35 XÊ‘êìï yÓÓqøÏÿ Ç#˚ÃXÊs¡T. ø±ì ø£&É|ü õ˝≤¢˝Àì õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+ dæã“+~ ìs¡¢ø£å´+‘√ Ç+ø± Ä ì<ÛäT\T b˛©düT dæã“+~øÏ n+<äø£b˛e&É+‘√ rÁe+>± ăy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. sêhÁ|üuÛÑT‘··«+ 2006 y˚T 30q Ábıô|òwüq˝Ÿ {≤ø˘‡ ]≥sYï‡ #˚j·÷\ì nìï Á|üuÛÑT‘··« XÊK\ yê]‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+≈£î õƒz C≤Ø #˚dæ+~. Ä õz Á|üø±s¡+ 2005 dü+e‘··‡sêìøÏ ø£Hêï eTT+<äT ñ<√´>∑+˝À #˚]q Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ e]ÔdüTÔ+~. Bì Á|üø±s¡+ Á|ü‹ ñ<√´– y˚‘·q+˝À eè‹Ô |üqTï ÁøÏ+<ä Á|ü‹ HÓ\ edü÷\T #˚dæq yÓTT‘·Ô+˝À 35 XÊ‘··+ ñ<√´–, $T>∑‘ê 65 XÊ‘··+ sêh Á|üuÛÑT‘··«ƒy˚T uÛÑ]+#ê\ì º˚‘·q e´‘ê´kÕ\ ø£$T{° dü÷∫+∫+~. Ä y˚Ts¡≈£î 2005 |æÄsYdæ˝À Ábıô|òwüq˝Ÿ {≤ø˘‡ (eè‹Ô |üqTï) edü÷\Tô|’ õzqT 2006 y˚T 30q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ä õƒz Á|üø±s¡+ 2005 eTT+<äT ñ<√´>∑+˝À #˚]q yês¡+<ä]ø° eè‹Ô|üqTï˝À 65 XÊ‘··+ yÓqøÏÿ Ç#˚ÃkÕÔs¡T. õ˝≤¢˝À >±ì, sêj·T\d”eT˝À >±ì, sêhƒyê´|üÔ+>± >±ì nìï XÊK\ ñ<√´>∑\T á ì<ÛäT\

xmnsV©´sLigS ≠ds≤][‰Ã¡V xms÷¡NSLRiV. xqsLi˙NSLiºΩ xmsLi≤R∂VgRi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsLi˙NSLiºΩ aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. |msLjigjiF°ªRΩV©´sı μ≥R∂LRiáª][ æªΩáVgRiV™yLjiNTP Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂…”¡ |msμÙR∂ xmsLi≤R∂VgRi @LiVV©´s xqsLi˙NSLiºΩ¨s BLi…”¡÷˝¡ Fyμj∂ «¡LRiVxmsoNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsªRΩVáV NRPLRiV™´s∏R∂W˘∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi ALRiVgRiLi»¡Ã¡NRPV \Æ™sNRPVLihRiLi ©´sVLi¿¡ Aá∏R∂VLiÕ‹[NTP Æ™s◊˝¡ ºΩLRiV™´sV¤Õ¡[aRPV¨s }qs≠sLiøR¡VNRPV©yıLRiV. μR∂LRi+©´sLi @©´sLiªRΩLRiLi LRiLigRi©y∏R∂VNRP ™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV Æ™s[μR∂xmsLi≤T∂ªRΩVáV AbdPLRi*øR¡©´sLi @Liμj∂LiøyLRiV. ºΩLRiV™´sVá ¤«¡[C™Ø[ $¨s™yxqsLS«¡Ÿ Àÿ ¡V μR∂LixmsªRΩVáNRPV xms»Ì¡Vμ≥][™´sºΩ, ry*≠sV™yLji ¿¡˙ªRΩxms»¡Li  ¡x§¶¶¶ßNRPLjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ºdΩLÛRi ˙xmsryμyáV BøyËLRiV. ªRΩLS*ªRΩ ºΩLRiVxmsºΩ ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáª][ ™´sVVøR¡Ë…”¡LiøyLRiV.

kıeTTà≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø=ì ‘··eT≈£î sêyê*‡q yÓTT‘êÔìï Ç|üŒ{Ïπø bı+<ës¡T. ø±ì õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+˝À dæã“+~ ìs¡¢ø£å´+ e\q <äs¡U≤düTÔ\πø |ü]$T‘·yÓTÆ+~. õ˝≤¢˝Àì b˛©düT XÊK˝À 2 y˚\ eT+~ dæ$˝Ÿ dæã“+~, 700 eT+~ kÕj·TT<Ûä b˛©düT dæã“+~, 200 eT+~ mmdt◊\T, mdt◊\T, dæ◊\T |üì#˚düTÔHêïs¡T. M]˝À 2005 dü+e‘··‡sêìøÏ eTT+<äT #˚]qyês¡T 70 qT+∫ 80 XÊ‘··+ eT+~ ñHêïs¡T. á ì<ÛäT\T <ë<ë|ü⁄ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’>± ñ+&Ée#·TÃ. ˇø=ÿø£ÿ]øÏ 3 y˚˚\ qT+∫ 6 y˚˚\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î #Ó*¢+#ê*‡ ñ+~. Ç{°e\H˚ &ç◊õ nì˝Ÿ≈£îe÷sY ¬s+&ÉTs√E\ bÕ≥T ‘··ìF\T #˚XÊs¡T. Ä ‘··ìF˝À á e´eVü‰s¡+ Äj·Tq ø£+≥ |ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&ܶs¡H˚ $eTs¡Ù\THêïsTT. õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+˝À |üì#˚düTÔqï $TìÁd”ºj·T˝Ÿ dæã“+~ á ìã+<Ûäq e]Ô+#·≈£î+&Ü e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. @~ @ƒyÓTÆHê &ç|æz dæã“+~ Çø£ MT<ä≥HÓ’Hê Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü ì<ÛäT\qT Ç|æŒ+#·>∑*–‘˚ n+<äs¡÷ |ü+&ÉT>∑ #˚düT≈£î+{≤eT˙ u≤~Û‘· dæã“+~ ‘ÓÓ*j·TCÒXÊs¡T. mz $es¡D : eè‹Ô|üqTï≈£î dü+ã+~Û+∫ ì<ÛäT\qT dæã“+~øÏ Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î <äs¡U≤düTÔ\T Ç|æŒ+#·T ≈£î+≥THêïeTì, |ü]o\q »s¡T>∑T‘√+<äì &û|”z |ü]bÕ\Hê~Ûø±] ¬ø.»j·Tdæ+Vü≤sêE ‘ÓÓ*j·TCÒXÊs¡T.

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ ñ<ä´eT+ #˚kÕÔ+

- ]yéT‡ &Ó’¬sø£ºsY‘√ ñ<√´>∑T\ yê>±«<ä+ ø£&É|ü, »qe] 14 : ]ƒyéT‡˝À |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\≈£î 3 HÓ\\T>± y˚‘·q+ n+<ä&É+ ˝Ò<ä˙ m|æ yÓT&çø£˝Ÿ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. m|æ yÓT&çø£˝Ÿ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé ø£&É|ü >ös¡ƒyê<Ûä´≈£åî\T sêeTT, n<Ûä´≈£åî&ÉT Jej·T´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 3 HÓ\\T>± y˚˚‘·Hê\T Çe«&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äHêïs¡T. ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å ø=qkÕ–düTÔqï Á|üuÛÑT‘··«+ <äèwæºøÏ &Ó’¬sø£ºsY rdüT¬øfi¯¢˝Ò<äHêïs¡T. yÓ+≥H˚ ‘··eT≈£î y˚‘·Hê\T n+<äø£b˛‘˚ ≈£î≥T+u≤\T M~Ûq |ü&˚ Á|üe÷<äeTT+<äì yês¡T ăy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä+<√fi¯q ø=qkÕ>∑T‘··T+&É>±H˚ &Ó’¬sø£ºsY nø£ÿ&çøÏ e#êÃs¡T. ñ<äj·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘··+ es¡≈£î $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, ‘··sê«‘·· düeTdü´ ‘··q <äèwæºøÏ rdüTø=ìsêe\ì dü÷∫+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. Ä Á|üj·T‘êïìï yÓT&çø£˝Ÿ m+bÕ¢sT÷dt Hêj·T≈£î\ n&ÉT¶≈£îHêïs¡T.

e÷ neTà ˇ&çøÏ eè<ä› <ä+|ü‘·T\ $sêfi¯+ ø£&É|ü, »qe] 14 ' ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì e÷s¡T‹q>∑sY˝À ìedædüTÔqï ]f…ÆsY¶ b˛düTºe÷düºsY <ä+|ü‘·T\T ¬ø.uÛ≤qT<˚e¬s&ç¶, ¬ø.áX¯«s¡eTà\T ¬sƒyÓq÷´ ñ<√´>∑T\ k»q´+‘√ q&É|üã&ÉT‘·Tqï e÷ neTà ˇ&Ï nHê<∏ä X¯s¡D≤\j·÷ìøÏ s¡÷. 5 y˚\T $\TeCÒùd _j·÷´ìï $sêfi¯+>± n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>±yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Ç˝≤+{Ï nHê<∏ä X¯s¡D≤\≈£î ‘·eTe+‘·T düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\Hêïs¡T. Ç˝≤+{Ï düVü‰j·T+ <ë«sê eTqdüT‡≈£î m+‘√ ‘·è|æÔ ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. eTq+#˚ùd ∫s¡T düVü‰j·T+‘√ m+‘√ eT+~ |æ\¢\T ñqï‘· kÕúHê\≈£î #˚s¡Tø√>∑\s¡Hêïs¡T. n˝≤π> Çø£ÿ&ÉTqï |æ\¢\+<äs¡÷ eT+∫ Áø£eT•ø£åD, |ü≥Tº<ä\‘√ u≤>± #·<äTe⁄≈£îì e∫à ìsê«Vü≤≈£î\≈£î eT+∫ ù|s¡T rdüT≈£î sêyê\ì |æ\¢\qT Äos¡«~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nHê<∏ëÁX¯eT ìsê«Vü≤≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\≈£î dü+πøåeT+‘√H˚ ì»yÓTÆq dü+Áø±+‹ ø£&É|ü, »qe] 14 ' ¬s’‘·T >±<Ó\T ì+&ç dü+‘√wü+>± ñqï|ü⁄Œ&˚ düe÷C≤ìøÏ ì» yÓTÆq dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ nì n|ü⁄&˚ ø£fi≤s¡+>∑+ $ø£dædüTÔ+<äì |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. &ç|üP´{° Á{≤Hé‡b˛s¡Tº ø£$TwüqsY Áoø£èwü y˚DÏ, ã<˚«\T e÷J m yÓTà˝Ò´ •esêeTø£èwüíj·T´\T ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì ø£fi≤πøåÁ‘··+˝À uÛ≤>∑´\øÏåà bòÂ+&˚wüHé, yÓTT\¢ kÕVæ≤r|”sƒ¡+ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü+Áø±+‹ dü+^‘·· kÕVæ≤‘··´ \*‘·· ø£fi¯\ Á|ü<äs¡Ùq düuÛÑ≈£î eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘··÷ Á|üdüTÔ‘·+ ¬s’‘·T mH√ï Ä≥Tb˛≥¢qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T dü+‘√wü+>± ñ+&Ü\ì, n|ü⁄&˚ ø£fi≤s¡+>∑+ $ø£dædüTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷ø£+ nXÀø˘≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘··÷ dü+düèÿ‹, dü+Á|ü<ëj·÷\qT s¡øÏå+#·T≈£îH˚+<äT≈£î yÓTT \¢ kÕVæ≤r|”sƒ¡+ #˚düTÔqï ø£èwæ >=|üŒ<äHêïs¡T.yÓTT\¢ |”sƒ¡+ n<Ûä´≈£åî&ÉT $<ë«Hé >±qT>∑ô|+≥ Vü≤qTeT+‘··sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ eTq <˚XÊìøÏ Á|ürø£˝…’q dü+düèÿ‹, dü+Á|ü<ëj·÷\T Áø£eT+>± ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘··THêïj·Tì, yê{Ïì ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î Ç˝≤+{Ï kÕVæ≤r, kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. >ös¡e n‹<∏äT\T dæ<ä›e≥+ d”‘êsêeTj·T´, eT÷\ eT*¢ø±s¡T®q¬s&ç¶\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTT\¢ ù|]≥ kÕVæ≤r|”sƒ¡+ @sêŒ≥T #˚dæ >±qT>∑ô|+≥ Vü≤qTeT+‘··sêe⁄ Ä yÓTqT düe÷»+˝À düJe+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± πøX¯j·T´ ãè+<ä+ Hê<ädü«s¡+, kÕVæ≤reTHêïsY XÊÁd”Ôj·T qè‘··´+, ø±e´ #·+<äq C≤q|ü<ä π>j·÷˝≤|üq, &Üø£ºsY #·+Á<äÁ|ükÕ<é ‘Ó\T>∑T yÓ’uÛÑe ^‘ê˝≤|üq, es¡¸, düŒ+<äq qè‘··´ nø±&É$T $<ë´s¡Tú\ qè‘ê´\T Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#êsTT. ne<ÛëqT\T ÄeTT<ë\ eTTs¡[, ˝Àø± »>∑Hêï<∏äXÊÁdæÔ dü+Áø±+‹ \øÏåàì ÄVü‰«ìdü÷Ô #Ó|æŒq ø£$‘··\T |ü+&ÉT>∑ $•wü˜‘·\qT ‘Ó*j·TCÒXÊsTT. nq+‘··s¡+ ìsê«Vü≤≈£î\T yê]ì dü+Áø±+‹ |ü⁄s¡kÕÿsê\‘√ düHêàì+#ês¡T. qè‘··´ >∑Ts¡Te⁄\T ‘˚˚», düT<Ûëø£sY, ø£fi≤ø±s¡T\T πøX¯j·T´, kÕVæ≤r eTHêïsY, ø±e´ #·+Á<ä, #·+Á<äÁ|ükÕ<é\≈£î ≈£L&Ü |ü⁄s¡kÕÿsê\T n+<äCÒXÊs¡T.

eTT>∑TZ\T y˚˚j·T&É+ >=|üŒ ø£fi¯ ø£˝…ø£ºsY düreTDÏ &Üø£ºsY |ü<äà ø£&É|ü, »qe] 14 ' eTT>∑TZ\T y˚j·T&É+ ˇø£ >=|üŒ ø£fi¯ nì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.nì˝Ÿ≈£îe÷sY düreTDÏ &Üø£ºsY |ü<äà ù|s=ÿHêïs¡T. q>∑s¡+˝Àì Ç+&√sY ùdº&çj·T+˝À q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q eTT>∑TZ\ b˛{°\ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÄyÓT eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü<äà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡rj·T dü+düèÿ‹ì ø±bÕ&˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï ø±s=ŒπswüHé #˚|ü≥º&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ]˝À @<√ ˇø£ Á|ü‹uÛÑ <ë– ñ+≥T+<äì, <ëìì ãj·T≥ ô|{Ϻq|ü⁄&˚ ñqï‘· kÕúsTTøÏ m<äT>∑T‘ês¡Hêïs¡T. eTq dü+düèÿr kÕ+Á|ü<ë j·÷\qT eTq y˚T bÕ{Ïdü÷Ô ñ+fÒ e#˚à ‘·s¡+ |æ\¢\T yê{Ïì Ä#·]kÕÔs¡Hêïs¡T. dæ{° ø£\ÃsY ô|]–b˛‘·Tqï á s√E˝À¢ eTq dü+düèÿ‹ì ø±bÕ&ÉTø√ yê*‡q nedüs¡ eTT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú C≤Hé XÊ´+düHé

¬s$q÷´ dü<ädüT‡\ ø√dü+ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#ê* `õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY n˙˝Ÿ≈£îe÷sY

ø£&É|ü •˝≤ŒsêeT+˝À.... ø£&É|ü •˝≤ŒsêeT+˝À dü+Áø±+‹ eTT>∑TZ\ b˛{°\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ãVüQeT‹ Á|ü<Ûëq düuÛÑ≈£î &û|”ÄsYz Á|ükÕ<é eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘··÷ uÛ≤s¡rj·T dü+Á|ü<ëj·÷\T Áø£eT+>± ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘··THêïj·Tì, Ç˝≤+{Ï |ü+&ÉT>∑\ dü+<äs¡“+>± yê{Ïì ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ neø±X¯+ \_Ûk˛Ô+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. C≤q|ü<ä dü+düèÿr, kÕ+Á|ü<ëj·T |ü]s¡ø£åD ø√dü+ yÓ\dæì •˝≤ŒsêeT+˝À dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± eTT>∑TZ\ b˛{° ìs¡«Væ≤+#·&É+ dü+‘√wæ+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T. nq+‘··s¡+ Äj·Tq $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‹ Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. &Üø£ºsY s¡e÷<˚$, düTwüà Hê´j·T ìπsí‘·\T>± e´eVü‰]+#ês¡T. á b˛{°˝À¢ CÀ´‹, sê»sêCÒX¯«], düs√»eTà\T Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘··èrj·T ãVüQeT‘··T\T kÕ~Û+#ês¡T.

πs|ü⁄ ˇ+{Ï$T≥º˝À eTT>∑TZ\ b˛{°\T ˇ+{Ï$T≥º, »qe] 14 ' ˇ+{Ï$T≥º Áo ø√<ä+&É sêe÷\j·T+˝À áHÓ\ 16e ‘˚~q eTVæ≤fi≤ &Ó’Ø Ä<Ûä«s¡´+˝À eTT>∑TZ\ b˛{°ì ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ @|”m+ zãT˝ÒX¯ó,ø√ Ä]¶H˚≥sY düTã“qï\T ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°˝À¢ ˇ+{Ï$T≥º, q+<ä\÷s¡T, dæ<ä›e≥+ eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§Zqe#·ÃHêïs¡T. Ç+<äT˝À Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T kÕúHê˝À¢ ì*∫q yê]øÏ eT÷&ÉT ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. Äj·÷ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝Àì eTVæ≤fi¯\T b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì ‘·eTÁ|ü‹uÛÑqT Á|ü<ä]Ù+#·e#·Ãì yês¡T $e]+#ês¡T.

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· dü+düèÿr kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT eT]∫b˛≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î á ø±s¡´Áø£e÷ìï ‘=*kÕ ]>± ø±s=ŒπswüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. q>∑s¡+˝À ◊<äT y˚˚\ dü«X¯øÏÔ dü+|òü÷\T ñHêïj·Tì, Ç‘·s¡ dü+düú\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±s¡´Áø£e÷\‘√ dü÷Œ]Ô bı+~ ˇø£ÿs√E˝ÀH˚ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï eTHêïs¡T. eTTqTà+<äT Ç˝≤+{Ï eT]ø=ìï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Hê´j·T ìπsí‘·>± e´eVü‰]+∫q ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ä+ XÊÁdüÔy˚‘·Ô dü«s¡í\‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\T u≤´+≈£î\ qT+∫ rdüT≈£îqï s¡TD≤\qT Ä<ë j·T+ ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ñ|üjÓ÷–+#ê\Hêïs¡T. nq+‘ ·s¡+ eTT>∑TZ\ b˛{°˝À¢ Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T kÕúHê\T kÕ~Û+∫q \øÏåà<˚$, CÀ´‹, sê~Ûø£\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. n˝≤π> eTs√ |ü~ eT+~øÏ ≈£L&Ü ø£H√‡˝ ÒwüHé ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTbÕà @z yÓTÆ~∏*, ùV≤eT\‘·, {°|”z düs√», dæ{° bÕ¢qsY ÁoìyêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£&É|ü, »qe] 14 ' õ˝≤¢˝À áHÓ\ 18e ‘˚~ qT+∫ ìs¡«Væ≤+#·qTqï ¬sƒÓyÓq÷´ dü<ädüT‡\ $»j·Te+‘êìøÏ |üø±ÿ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY ‘··Vü≤o˝≤›s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düuÛ≤ uÛÑeq+˝À ¬sƒÓyÓq÷´ dü<ädüT‡\ô|’ õ˝≤¢˝Àì ‘··Vü≤o˝≤›s¡T¢, Äضz\T, ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düs¡¢‘√ düe÷y˚˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘··÷ ¬syÓÓq÷´ dü<ädüT‡\qT yÓTT≈£îÿã&ç>± ø±≈£î+&Ü düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡ y˚˚~ø£\T>± ñ+&Ü\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Á>±e÷˝À¢ »]π> ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\≈£î eT+&É\ Á|ü»\ qT+∫ e∫Ãq düeTdü´\˝À |ü]wüÿ]+∫q yê{Ï $esê\qT rdüT≈£î yÓfi≤¢\Hêïs¡T. sê»+ù|≥ &ç$»Hé˝À uÛÑ÷ ÄÁø£eTD

»]–q≥T¢ |òæsê´<äT\T edüTÔHêïj·Tì, yê{Ï |ü≥¢ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê\Hêïs¡T. n≥M uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫ dü<ädüT‡˝À¢n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\qT ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«eTT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. ¬syÓÓq÷´ dü<ädüT‡\T Áø£eT |ü<䛋˝À »]π>+<äT≈£î |üP]Ô düe÷#ês¡+‘√ Á>±e÷\≈£î yÓÓfi≤¢\ì á dü<ädüT‡\˝À Áb˛{Àø±˝Ÿ ‘··|üŒìdü] bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ìs¡à\ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ dü<ädüT‡\ >∑T]+∫ <ä+&√sê, ô|ò¢ø°‡\T, ø£s¡|üÁcê\T, b˛düºs¡¢ <ë«sê $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. s¡TD ns¡Ω‘· ø±s¡T¶\qT ¬sq÷´e˝Ÿ #˚j·÷\ì, >∑‘· @&Ü~ s¡TD≤\T rdüTø√ì ¬ø’\T ¬s’‘·T\≈£î ø=‘··Ô ø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì Ä<˚•+Äs¡T. Äj·÷ eT+&É˝≤\≈£î nedüs¡ƒyÓTÆ q y˚Ts¡≈£î ø=‘··Ô>± eTTÁ~+∫q bÕdüT |ü⁄düÔø±\qT |ü+|ækÕÔeTHêïs¡T. eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\ $esê\qT |ü+|ækÕÔeTì yê{Ï |ü]dæú‹ m˝≤>∑T+<√ |ü]o*+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äضz\T Ms¡ÁãVü≤à+, ÁoìyêdüT\T, yÓ+ø£≥ s¡eTD≤¬s&ç¶\‘√bÕ≥T õ˝≤¢˝Àì ‘··Vü≤o˝≤›s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. ¬sƒÓyÓq÷´ dü<ädüT‡\ yê˝Ÿb˛düºs¡¢qT Ä$wüÿ]+∫q ø£˝…ø£ºsY: ¬syÓÓq÷´ dü<ädüT‡\≈£î dü+ã+~Û+∫q eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ¬seq÷´XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ∫Á‘ê\‘√ s¡÷bı+~+∫q yê˝Ÿ b˛düºs¡¢qT ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ìs¡à\ Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘··s¡+ yê{Ïì ‘··Vü≤o˝≤›s¡¢≈£î n+<äCÒdü÷Ô M{Ïì Á>±e÷˝À¢ n+<ä]ø° ø£qã&˚˝≤ n+{Ï+#ê\Hêïs¡T. eTTK´+>± Á|ü»\T n~Ûø£+>± dü+#·]+#˚ ÁbÕ+‘ê\T, ãkÕº+&ÉT¢, e÷¬sÿ≥¢˝À M{Ïì @sêŒ≥T #˚dæ dü<ädüT‡˝À¢ Á|ü»\+<äs¡÷ bÕ˝§ZH˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. n|ü⁄Œ&˚ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘··«+ ìπs›•+∫q \ø£å´+ HÓs¡ƒy˚s¡T‘··T+<äHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

j·TTe‘· #˚‘·T˝À¢H˚ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘YY ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, »qe] 14 : <˚XÊìøÏ j·TTe‘˚ ø°\ø£eTì, j·TTe‘· #˚‘·T˝À¢H˚ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+<äì uÛ≤s¡‘· j·TTe»q ø±+Á¬>dt mìïø£\ ø£MTwüqsY »j·TbÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷ƒƒy˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘··÷ 18-35 dü+e‘··‡sê\ ej·TdüT‡ ø£*–q yês¡T j·TTe»q ø±+Á¬>dt˝À düuÛÑ´‘··«+ d”«ø£]+#·e#·ÃHêïs¡T. ã÷‘YY˝…yÓ˝Ÿ kÕúsTT qT+∫ ø£$T{°ì 50 eT+~‘√ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì n˝≤π> õ˝≤¢, nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ kÕúsTT˝À 10 eT+~‘√ ø£$T{° @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, ã<˚«˝Ÿ, yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ düuÛÑ´‘··« q yÓ÷<äT »s¡T>∑T‘··T+<äì, |òæÁãe] 4 ‘··T~ >∑&ÉTeì, >∑&ÉTe⁄˝À>± j·TTe‘·· ø±+Á¬>dt bÕغ j·TTe»q $uÛ≤>∑+˝À düuÛÑ´‘··«+ bı+<ë\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. j·TTe‘·· #˚]ø£‘√ bÕغ eT]+‘·· ã˝Àù|‘··+ ne⁄‘··T+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &çdædæ ø±sê´\j·T+˝À <äs¡U≤düTÔ\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·THêïs¡T. n$˙‹ì ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· j·TTe Hêj·T≈£î&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ q&ÉT+ _–+#ês¡Hêïs¡T. Äj·Tq Ä<Ûä«s¡´+˝À »]π> j·TTe»q $uÛ≤>∑+ Ç|üŒ{Ïπø |ü{Ïwüº+>± ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çdædæ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û zãT˝Ÿ ¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ÁøÏwüíj·T´, ‹s¡TbÕ˝Ÿ¬s&ç¶, X¯+ø£sY¬s&ç¶, qs¡dæ+VüQ\T, yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T $»j·Te+‘··+ #˚j·T+&ç ã<˚«\T, »qe] 14 ' áHÓ\ 18e ‘˚~ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ ¬syÓÓq÷´ dü<ädüT‡\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì sê»+ù|≥ Äضz ø±sê´\j·T @z ø√sês¡T. |ü≥ºD+˝Àì m˙®z Vü≤À+˝À @&ÉT eT+&É˝≤\ ¬syÓÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ¬sƒÓyÓq÷´ dü<ädüT‡˝À¢ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\T >∑T]+∫ Äj·Tq $e]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T >∑T]Ô+#·&É+, yê{ÏøÏ Vü≤<äT›\T @sêŒ≥T #˚ùd $wüj·T+˝À ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√ƒyê\ì ø√sês¡T. n&É+>∑˝Ÿ˝À m+‘· uÛÑ÷$T U≤∞>± ñ+<äH˚ $wüj·÷ìï eTT+<äT>± >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. nôd’Hé yÓT+{Ÿ ø£$T{° düe÷y˚˚XÊ\≈£î eTT+<˚ @ eT+&É\+˝À m+‘· Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T U≤∞>± ñ+<äH˚ $wüj·÷ìï ]ø±s¡T¶˝À¢ sêj·÷\Hêïs¡T. |ü{≤º<ës¡T bÕdüT |ü⁄düÔø£+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Ç+ø± dæºø£ÿs¡¢≈£î H√#·Tø√ì |ü{≤º<ës¡T bÕdüT |ü⁄düÔø±\qT >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T.á düe÷y˚˚X¯+˝À ã<˚«\T, >√|ües¡+, n≥÷¢s¡T ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ düTã“sêj·TT&ÉT, ñ<äj·TuÛ≤düÿsYsêE, ÁbòÕì‡dt, b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY <äTøÏÿ¬s&ç¶, ã<˚«\T ÄsY◊ sêyÓ÷àVü≤Hé, düπs«j·Ts¡T¢ u≤˝≤J, •e≈£îe÷sY, _.eT≥+, ø£\dübÕ&ÉT, ø±•Hêj·Tq ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, ÄsY◊\T, MÄs√«\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\T>∑T dü+Á|ü<ëj·÷ìøÏ Á|ürø£ dü+Áø±+‹ ø£&É|ü , »qe] 14 : ‘Ó\T>∑T kÕ+Á|ü<ëj·÷ìøÏ Á|ürø£ dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ nì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> sêh yÓTÆHê]{° XÊK eT+Á‹ , sêh yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ &Ü.&çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶, 20 dü÷Á‘ê\ neT\T ø£$T{° #ÛÓ’¬sàHé &Ü.mHé. ‘·T\dæ¬s&ç¶, õ˝≤¢ md”Œ düT+<äsY≈£îe÷sY <ëdt\T y˚πs«s¡T Á|üø£≥q\˝À õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T

¬s’‘·T ãC≤s¡¢˝À m\Áø±ºìø˘ ‘·÷ø±\ j·T+Á‘ê\T yê&Ü*

- ø£˝…ø£ºsY $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY ø£&É|ü, »qe] 14 : ¬s’‘·T ãC≤s√¢ m\Áø±ºìø˘ j·T+Á‘ê\qT yê&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY ¬s’‘·T ãC≤s¡T n~Ûø±]ì Ä<˚•+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düuÛ≤uÛÑeHé˝À <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D ø£$T{° düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T ãC≤s¡T\˝À _j·T´+ $Áø£j·÷\T »]ù|+<äT≈£î $T\¢s¡¢≈£î s¡÷eTT\T πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. ˇπø e´øÏÔøÏ 2, 3 cÕ|ü⁄\T πø{≤sTT+∫q≥T¢ |òæsê´<äT\THêïj·Tì, n≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T s¡TEyÓ’‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ¬s’‘·T ãC≤s¡T\˝À nìï ˙{Ï edü‹, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À |ü+&˚ ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûäs¡\T m≈£îÿe>± ñHêïj·Tì ø±s¡Dy˚TeTì ø£˝…ø£ºsY Á|ü•ï+#ês¡T. ñ‘·Œ‹Ô ‘·≈£îÿe>± ñqï+<äTq <Ûäs¡\T m≈£îÿe>± ñqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fls¡T. >±´dt |ü+|æD°ô|’ |òæsê´<äT\T m≈£îÿe>± n+<äT‘·THêïj·Tì, ¬s’‘·T ãC≤s¡T\˝À <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D $wüj·T+˝À eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î n|üŒC…bÕŒ\ì n|ü⁄Œ&ÉT <Ûäs¡\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ¬s’‘·T ãC≤s¡T\˝À s√E yêØ <Ûäs¡\ |ü{Ϻø£qT @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ìs¡à\, &çmdtz ãVüQ<ä÷sY, $T\¢s¡T¢, n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´‘Y r>∑\T ‘·–* eTT>∑TZ]øÏ >±j·÷\T |ü⁄*yÓ+<äT\ , »qe] 14 : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì mÁs¡ã˝…¢ Á>±eT <ä[‘·yê&É˝À X¯ìyês¡+ y˚≈£îe C≤eTTq Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ $<äT´‘Y yÓ’s¡T¢ ‘·–* n»jYT≈£îe÷sY, >∑+>∑qï, Á|üdüqï≈£îe÷sY\T >±j·T|ü&ܶs¡T. yÓ+≥H˚ M]ì kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À nH˚ø£ e÷s¡T¢ $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î y˚˝≤&ÉT‘·Tqï yÓ’s¡¢qT dü]#˚j·÷\ì $qï$+∫q|üŒ{Ïø° |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì á |òüT≥q≈£î $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T˝Ò |üP]Ô u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

H˚&ÉT dü+|òüT+ Á>∑÷|t‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· $yêVü≤+ ø£&É|ü, »qe] 14 : dü+|òüT+ Á>∑÷|t‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚&ÉT dü+|òüT+ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À ñ∫‘· $yêVü≤+ #˚düTÔqï≥T¢ dü+|òüT+ Á>∑÷|t‡ n~ÛH˚‘· ùwø˘ Vü‰J qd”s¡TB›Hé ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝Àì ;&ç ø±\˙øÏ #Ó+~q ne÷àsTTøÏ, n>±&çM~ÛøÏ #Ó+~q nu≤“sTTøÏ $yêVü‰ìøÏ nj˚T´ Ks¡Tà ‘êy˚T uÛÑ]+∫ $yêVü≤+ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. á $yêVü‰ìøÏ <ë<ë|ü⁄ 400 eT+~øÏ uÛÀ»Hê\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ù|<ä\≈£î ùde #˚j·T&Éy˚T e÷ ø£s¡Ôe´eTHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘Y˝À eT]ìï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT ø=qkÕ–kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

N|t *ø£ÿsY &ÜHé u§‘·‡ - Vü≤yê«.. #·+Á<äu≤ãTqT $eT]Ù+#·&Ée÷..? - <ä«»yÓT‹Ôq ¬s&É´+ U≤Jù|≥, »qe] 14: N|t *ø£ÿsY &ÜHé u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD #·+Á<äu≤ãTqT $eT]Ù+#·&É+ <äj·÷´\T y˚<ë\T e]í+∫q≥T¢+<äì {Ï&ç|æ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ¬s&É´+ yÓ+ø£≥düTu≤“¬s&ç¶ U≤Jù|≥ $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘·+˝À #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº˝À ø={Ϻy˚dæq πødüT\T, ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îqï πødüT\T ‹s¡>∑<√&ç yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£îsê\T |ü⁄*yÓ+<äT\ myÓTà˝Ò´ $»j·TeTà, ‘·q ≈£îe÷s¡T&ç nÁø£eT πødüT\T, >±* »Hês¡›Hé ¬s&綑√ ñqï nÁø£eT ˝≤´+&é yÓTÆì+>¥, ˝≤´+&é e÷|òæj·÷ πødüT\qT ‘·|ü⁄Œ<ë] |ü{Ϻ+#·T≥≈£î y˚dæq ôV’≤ø√s¡Tº |æ{ÏwüHé Ä<Ûës¡+>± |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, #·+Á<äu≤ãTqT $eT]Ù+#·&É+ <Ój·÷´\T y˚<ë\T e]í+∫q≥T¢+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· mìïø£\ e÷´ìô|òk˛º˝À ¬s’‘·T\≈£î 7-9>∑+≥\ ñ∫‘· $<äT´‘Y n+~kÕÔeTì, ¬s’‘·T\≈£î dü_‡&û ø£*ŒkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±+Á¬>dt bÕغ ¬s’‘·T\≈£î e÷j·T #˚dæ+<äHêïs¡T. s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\T, |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\T ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Y ø£*Œ+#·T≥ô|’ ÁX¯<ä› ô|&ç‘˚ |”d”d” n<Ûä´≈£åîì>± eT+∫ ù|s¡T edüTÔ+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À y˚dæq πødüT\qT, Á|üdüTÔ‘·+ q&ÉTdüTÔqï πødüT\ô|’ nyê≈£î\T, #·yê≈£î\T #·+Á<äu≤ãTô|’ ù|*‘˚ düVæ≤+#·uÀeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄\¢j·T´, <äTs¡Z+ dæ<ä›j·T´, eTVü≤ã÷uŸ|”sê , ã+&ç yÓ+ø£fÒwt, ¬s&É´+ yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

_|æ.eTH√Vü≤sY ¬s&ç¶ ≈£î≥T+;\qT |üsêeT]Ù+∫q eT+Á‹ &ûm˝Ÿ yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, »qe] 14: yÓTÆ<äT≈£Ls¡T e÷J düs¡Œ+#Y _|æ eTH√Vü≤sY ¬s&ç¶ì ≈£î≥T+u≤ìï sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊU≤ eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ |üsêeT]Ù+#ês¡T. eTH√Vü≤sY ¬s&ç¶ ‘·+Á&ç nsTTq ô|~›¬s&綑√ ‘·q≈£îqï dü+ã+<ëìï >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£îHêïs¡T. >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ô|~›¬s&ç¶ ‘√q÷, ô|~›¬s&ç¶ ¬s+&Ée ≈£îe÷s¡T&Ó’q »&ûŒ{°d” B|üø˘¬s&綑√q÷, e÷J düs¡Œ+#Y nsTTq _|æ eTH√Vü≤sY¬s&綑√q÷ yê] ≈£î≥T+;≈£î\‘√ sê»ø°j·T nqTã+<ëìï e´øÏÔ>∑‘· nqTuÛÑyê\qT yê]‘√ ø£*dæ |ü+#·T≈£îHêïs¡T.


bı\+ |üqT\T #˚düTÔ+&É>± ¬s’‘·T eTè‹ ìC≤+kÕ>∑sY, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì ã÷s¡TZ˝Ÿ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q #êø£* ô|<ä› kÕsTT\T (30) nH˚ ¬s’‘·T ‘·q kı+‘· bı\+˝À e´ekÕj·T |üqT\T #˚düTÔ+&É>± Äø£düà‘·TÔ>± |æ&ÉTdüT sêe&É+‘√ kÕúì≈£î\T ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ‘·s¡*düTÔqï düeT j·T+˝À e÷s¡ZeT<Ûä´˝À eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ìC≤+kÕ>∑sY mmdt◊ \ø£åàHé ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq dü+|òüT≥q düú˝≤ìï dü+<ä]Ù+∫ uÛ≤s¡´ uÛ≤>∑´\ø°Î |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î |ü+#·Hêe÷ ìs¡«Væ≤+∫ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ qT+∫ |æ&ÉTdüT s√>∑eTT+<äì, eTè‘·TìøÏ ≈£L‘·Ts¡T, ≈£îe÷s¡T&ÉT ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

\u≤Hé \+u≤&É õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± ã+‹˝≤˝Ÿ >±+<Ûë], »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): \u≤Hé \+u≤&É õ˝≤¢ q÷‘·q ø±s¡´ es¡Z+qT X¯ìyês¡+ #·<äà˝Ÿ ‘·+>±˝À @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T. sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘êHédæ+>∑ Hêj·Tø˘ Ä<Ûä« s¡´+˝À ã+‹˝≤˝ŸqT n<Ûä´≈£åî\T>± mqTï≈£îHêïs¡T. q÷‘·q+>± mìï¬ø’Hê n‘·qT õ˝≤¢ \u≤Hé \+u≤&É˝À n_Ûeè~›øÏ bÕ≥T |ü&É‘êqHêïs¡T.

#·<äà˝Ÿ˝À ñ∫‘· |æ\¢\ yÓ’<ä´ •_s¡+ >±+<Ûë], »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì #·<äà˝Ÿ ‘·+&Ü˝À X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ øÏ&é‡πøsY ÄdüT|üÁ‹ yês¡T ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\T s¡y˚Twt Hêj·Tø˘ 120 eT+~ |æ\¢\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚dæ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. Á|ü»\T ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sê\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

Ä~yês¡+, 15 »qe] 2012

düTes¡íyês¡Ô

yÓ’ÓmkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\ bÕغ: u≤õ¬s&ç¶ »>∑Hé u≤qT‡yê&É, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ÄsY n+&é_ n~∏‹ >∑èVü≤+˝À X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Ŭ>dt bÕغ õ˝≤¢ j·TTe»q ø£˙«qsY u≤õ¬s&ç¶ »>∑Hé e÷ {≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Ŭ>dt bÕغ Å|ü»\ bÕغ nì nHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 10,11,12e ‘˚~˝À¢ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À yÓ’mdt ø±+Ŭ>dt bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’.mdt. »>∑Hé ìs¡«Væ≤+∫q ¬s’‘·TBø£å $»j·T e+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. n+<äT≈£î düVü≤ø£]+∫q ìjÓ÷ »ø£ es¡Z Å|ü»\≈£î, ¬s’‘·T\≈£î, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± ø£è ‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Å‹ yÓ’.mdt. sê»X‚KsY ¬s&ç¶ Å|üC≤ùde˝À eTT+<äT≈£î kÕ–+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ Å|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, Äj·Tq ÄX¯j·÷\qT $düà]+∫ Å|üdüTÔ‘· ø±+Ŭ>dt Å|üuÛÑT‘·«+ Äj·Tq ù|s¡T #Ó|ü⁄Œø√ì y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚dü÷Ô Å|ü»\ u≤>√>∑T\ |ü≥¢ nÅX¯<ä› eVæ≤düTÔ+<äHêïs¡T. yÓ’.mdt.ÄsY. ø±+Ŭ>dt bÕغ j·TTe‘· ‘·s¡|ü⁄q ¬s’‘·T\T, $<ë´s¡Tú\ $wüj·T+˝À Å|üdüTÔ‘· Å|üuÛÑT‘·«+ eVæ≤düTÔqï ìs¡¢ø£å´ yÓ’K]øÏ ìs¡düq ø±s¡´Åø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘êeTHêïs¡T. >∑‘·+ ˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Ŭ>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêÅwüº yê´|üÔ+>± |ò”E ]j·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ b˛s¡T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì, $<ë´s¡Tú\T, ¬s’‘·T\ $wüj·T+˝À ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ sêÅwüº kÕúsTT˝À b˛sê≥+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Ŭ>dt bÕغ Å|ü»\ bÕغ nì, Å|ü»\ ‘·s¡|ü⁄q ì*∫ b˛sê≥+ #˚ùd bÕغ nì n+<äTπø Å|ü»\T

bÕغ yÓ’|ü⁄ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. ÄdüøÏÔ ñqï+<ä]ì bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À u≤qT‡yê&É yÓ’mdt ÄsY ø±+Ŭ>dt bÕغ eT+&É\ ø£˙«qsY dü÷s¡´C…yéT‡, ø£qT≈£î+≥¢ sêE, lìyêdt >ö&é, Å|”‘·+ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± l\ø°Î >√<ë<˚$ lìyêdüT\ ø£˝≤´D+ u≤qT‡yê&É, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ø√≥>∑*¢ ÅbÕ+‘·+˝À yÓ\dæq yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Ä\j·T+˝À X¯ìyês¡+ l\ø°Î>√<ë<˚$ lìyêdüT\ ø£fi≤´D eTôVA‘·‡yêìï ø£qTï\ |ü+&ÉT>∑>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚<ä eT+Å‘√#êÃs¡D\‘√ Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T >√bÕ\ #ês¡T´\T dü+‘√wt ≈£îe÷sY eT+Å‘√#êÃs¡D\‘√ ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\≈£î n_Ûùwø£+, q÷‘·q eÅdüÔ<Ûës¡D‘√ bÕ≥T Å|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ >∑D|ü‹ ôVAeT+, ø£\Twü kÕú|üq‘√ bÕ≥T ñ‘·‡Vü≤ $Å>∑Vü‰\≈£î ø£fi≤´D eTôVA‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø£fi≤´D eTôVA‘·‡e+˝À kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt ¬s&綑√ bÕ≥T yÓ’mdtÄsY dæ|æ j·TTe»q õ˝≤¢ ø£˙«qsY u≤õ¬s&ç¶ »>∑Hé, |ü≥ºD Å|üeTTKT\T ø±+Å{≤ø£ºsY q]‡+>¥ sêyé, Ä\j·T n<Ûä´≈£åî&ÉT n*¢ ø£èwüí‘√ bÕ≥T |ü≥ºD |ü⁄s¡ Å|üeTT KT\T dürdüyÓTà‘·+>± ø£fi≤´D√‘·‡e+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ eTVü‰nqï<ëq ø±s¡´Åø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕj·T+Å‘·+ 6 >∑+≥\≈£î kÕ«$Tyê] ñ‘·‡e $Å>∑Vü‰\qT |ü\¢øÏ˝À ñ+∫ |ü≥ºD |ü⁄s¡ M<ÛäT\ >∑T+&Ü |ü\¢øÏ ùde ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêÅ‹ nqïe÷#ês¡´ ø°s¡Ôq\T, uÛÑ»q\‘√ ôVA¬s ‹Ô+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T n+õ¬s&ç¶, mC≤CŸ, >∑+>±<ÛäsY, •e<äj·÷˝Ÿ es¡à, eTVæ≤fi¯\T, uÛÑ≈£îÔ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç

;C…yÓ’m+ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ç>± j·÷#·+ qπs+<äsY

>∑TeTà&ç ≈£î‘·÷Vü≤\eTà

<√eTø=+&É, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô) : <√eTø=+&É _C…yÓ’m+ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ç>± e÷+<ë|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·÷#·+ qπs+<äsYqT ìj·T$T+∫q≥T¢ ;CÒ|” eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T nqTe÷\ lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. ;CÒyÓ’m+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ns¡ÿ\ Á|üuÛ≤ø£sYj·÷<äyé Ç‘·ìï ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·eT bÕغ nuÛÑ´]ú b˛{° #˚kÕÔs¡ì ‘Ó\+>±DsêÁdüº @sêŒ≥T _C…|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T .nìï Á>±e÷˝À¢ bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑ÷|bÕ\\ø£åàHé, lìyêdt, ¬ø’˝≤dt, eTH√Vü≤sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫‘·÷Ôs¡T {ÖHé »qe]: ìjÓ÷»ø£ es¡Z |ü]~Û˝Àì Á|ü»\ ø±s¡´ø£s¡Ô\ Hêj·T≈£î\ düVü‰j·T düVü≤ ø±sê\‘√H˚ ìjÓ÷»ø£ es¡Z n_Ûeè~ΔøÏ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘êeTì >∑+>±<Ûäs¡ HÓ\÷¢s¡T XÊdüqdüuÛÑ düuÛÑT´sê\T >∑TeTà&ç ≈£î‘·÷Vü≤\eTà ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ∫‘·÷Ôs¡T u≤H釨≥˝Ÿ düMT|ü+˝À q÷‘·q dü+e‘·‡s¡, dü+Áø±+‹øÏ dü+ã+~Û+∫ eTTK´ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n~Ûø±s¡T\≈£î ÄyÓT $+<äTqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯eTT˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì Á|ü»\T, bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\ düVü≤ø±s¡+, dü÷#·q\T ˝Òì<˚ mes¡÷ n_Ûeè~Δ |üqT\qT kÕ~Û+#·˝Òs¡ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T XÊ+‘·eTà, dæ.&ç.dæ. myéT.mdt n<Ûä´≈£åî\T y˚\÷ÿs¡T u≤_¬s&ç¶ d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑TDX‚KsY yÓTT<ä*j·÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+kÕú>∑‘· mìïø£˝À¢

nìï esêZ\ Å|ü»\qT uÛ≤>∑kÕ«eT \T #˚j·T+&ç: myÓTੇ $õ >ö&é u≤qT‡yê&É, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ÄsYn+&é_ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À ìC≤e÷u≤<é {Ï&ç|æ myÓTੇ $.õ. >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+kÕú>∑‘· mìïø£˝À¢ nìï esêZ\ Å|ü»\≈£î uÛ≤>∑kÕ«eTT\T #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ø√kÕ] dü+kÕú>∑‘· mìïø£\T ìs¡«Væ≤+∫ ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚dæ Å>±eT, eT+&É\, õ˝≤¢, sêÅwüº\ yêØ>± ø£$T{°\qT y˚dæ düe÷y˚XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> á HÓ\ 19 qT+&ç |òæÅãe] 19 es¡≈£î HÓ\ s√E\ bÕ≥T Äj·÷ Å>±e÷\‘√ bÕ≥T ø£$T{°\qT y˚dæ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Åø£e÷ìï #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. mdæ‡, mdæº, _dæ, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ Å|ü»\qT uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j·÷\ì nHêïs¡T. j·TTe‘·qT, eTVæ≤fi¯\qT ñ‘ê‡Vü≤ |üs¡∫ yê]øÏ düuÛÑ´‘·«+ Çyê«\Hêïs¡T. bÕ‘· yê]ì ¬sq÷´e˝Ÿ #˚dü÷Ô, ø=‘·Ô yê]ì #˚s¡TÃø√yê\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> á HÓ\ 18q {Ï&ç|æ e´ekÕú|ü≈£î\T mHé.{Ï. sêe÷sêyé es¡Δ+‹ì »s¡T|ü⁄ø√ì Äj·Tq≈£î |òüTq+>± ìyêfi¯fl]Œ+#·Tø√yê\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á HÓ\ 18q Äs¡÷àsY, 19q u≤˝§ÿ+&É, ø±e÷¬s&ç¶, 20q ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, uÀ<ÛäHé, 21 Eø£ÿ˝Ÿ, u≤qT‡yê&É, 22 ìC≤e÷u≤<é ns¡“¤Hé, 23q m˝≤¢¬s&綽À ìjÓ÷»ø£ esêZ\ yêØ>± düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ dü+kÕú>∑‘· mìïø£\ Å|üD≤[ø£\T ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á mìïø£\≈£î sêÅwüº |ü]o\≈£î\T ˇø√ÿ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ ˇø£ÿs¡T #=|ü⁄Œq |ü]o\q≈£î sêqTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. bÕغ ìj·Te÷qTkÕs¡+>± j·TTe≈£î\T, eTVæ≤fi¯\qT ô|<ä› m‘·TÔq #˚]Œ+#ê\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> >∑‘·+˝À 33 XÊ‘·+ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ Å|ü»\≈£î #·+Å<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À ô|+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. 30 dü+e‘·‡sê\T>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì á esêZ\≈£î #Ó+~q Å|ü»\qT Ä<ä]dü÷Ô edüTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£Ø+q>∑sY, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À¢ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T Åbıô|òdüsY ø√<ä+&ÉsêyéT •_Ûsê\T @sêŒ≥T #˚dæ ‘Ó\+>±D≤≈£î e´‹πsK+ ø±<äì #ÓãT‘·Tqï #·+Å<äu≤ãT ¬s’‘·Tb˛s¡T u≤≥qT n&ÉT¶ø√e&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± yÓ’.mdt. »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq ¬s’‘·TBø£åqT m+<äT≈£î n&ÉT¶ø√˝Ò<äì Äj·Tq Å|ü•ï+#ês¡T. ø±+Ŭ>dt, yÓ’.mdt.ÄsY bÕغ\‘√ {ÏÄsYmdt ≈£îeTà¬ø’ÿHês¡ì nHêïs¡T.

>±+<Ûë], »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì #·<äà˝Ÿ Á>±eT+˝À X¯ì yês¡+ Äj·T\ ñ‘·‡yê\T |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+˝À uÛ≤>∑+>± á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü ñ‘·‡ yê\qT Á>±eTdüTú\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ Äj·T\+˝À j·T»„+ ìs¡«Væ≤+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ nqï<ëq+ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. Á>±eT+˝À C≤‘·s¡ @sêŒ f…Æ+~. Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ yê´bÕ s¡T\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. neTàyê]ì <ä]Ù+#·Tø√e&ÜqøÏ õ˝≤¢ q\TeT÷\ qT+&ç u≤Ø dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*e#êÃs¡T.

eTT~sêCŸ eT+&É\ ø£˙«qsY>± u≤˝Ÿ#·+Á<ä+ <√eTø=+&É, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô) : <√eTø=+&É eT+&É\ eTT~sêCŸeTVü‰düuÛÑ ø£˙«qsY>± dü+>∑y˚TX¯«sY≈£î #Ó+~q u≤˝Ÿ#·+Á<ä+qT ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ eTT~sêCŸ eTVü‰düuÛÑ n<Ûä´≈£åî\T |ü⁄qï sêCÒX¯«sY X¯ìyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. <√eTø=+&É |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q nÁãuÀsTTq j·÷<ä–] ø√XÊ~Ûø±]>±, Hê>±s¡|ü⁄ sêeTT\TqT ìj·T$Tdü÷Ô ñ‘·«s¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ‘·qqT ìj·T $T+∫q+<äT≈£î u≤˝Ÿ#·+Á<ä+ |ü⁄qïsêCÒX¯«sY≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

ø£+#·s¡¢ Á>±eT+˝À >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\ düe÷K´ @sêŒ≥T _Ûø£ÿq÷sY, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô) : _ø£ÿq÷sY eT+&É\+˝Àì ø£+#·s¡¢ Á>±eT+˝À >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\ düe÷K´ dü$T‹ì @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+ »]–+<äì ø±e÷¬s&ç¶ >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\ düe÷K´ &ç$»Hé ø£˙«qsY qπs+Á<ä#ê], ø√`ø£˙«qsY mÁs¡+ sêE Ä<Ûä«s¡´+˝À mqTïø√e&É+ »]–+~. ø£+#·s¡¢ Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T>± ø£Ás√\¢ sêeTT\T, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± b˛\T lìyêdt, ø±s¡´<ä]Ù n+ã{Ï X¯+ø£sY>ö&é, Á|ü#ês¡ø±s¡´<ä]Ù dü÷s¡+ lìyêdt, dü˝≤Vü‰<ës¡T\T >=\¢ u≤\eT\¢j·T´qT mqTï≈£îqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø£$T{° >∑˝ŸŒ¤u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+, düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé˝ÀH˚ >∑˝ŸŒ¤ qT+∫ ‹]– e∫Ãq yê] dü+K´ 14685 eT+~ ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‹]– e∫Ãq >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\T m+<äs√ Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ܶ s¡ì Ç+‘· es¡≈£L Ä≥Te+{Ï ≈£î≥T+u≤\≈£î m˝≤+{Ï |ü]Vü‰s¡+ n+<ä˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T.

eTT–dæq >√<ës¡+>∑Hê<∏äT\ ø£˝≤´D+ ø±e÷¬s&ç¶, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì >√bÕ˝ŸkÕ«$T Ä\j·T+˝À 31e yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± <äqTsêàkÕìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ìs¡«Væ≤+∫ >√<ës¡+>∑Hê<∏äT\ ø£fi≤´D eTôVA‘·‡e+ X¯ìyês¡+ eTT–dæ+~.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+<äTkÕ<ÛäT |ü]wü‘·TÔ Á|ü#ês¡ø±s¡´<ä]Ù ÁøÏwüíq+<äkÕ«eTT\ yês¡T Á|üuÀ<Ûä #˚XÊs¡T. BìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ |ü\T Á|ü‘˚´ø£ |üP» ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁøÏwüíeT÷]Ô, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

dü<ë•eq>∑sY mdt◊ ã~© dü<ë•eq>∑sY, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô) : dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+˝À mdt◊>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+ ∫q |æ. X¯+ø£sY ã~© nj·÷´s¡T. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ C≤Ø #˚dæq ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+ mdt◊ X¯+ø£sY $ÄsY≈£î ã~© ø±>± áj·Tq kÕúq+˝À Eø£ÿ˝Ÿ˝À Ábıu…wüqØ mdt◊>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫q qMHé ≈£îe÷sY u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T.

ø±\u…’s¡ekÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îqï md”Œ <ä+|ü‘·T\T dü<ë•eq>∑sY, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Çdüqï|ü*¢, sêe÷¬s&ç¶ Á>±eT+˝Àì lø±\u…’s¡ekÕ«$T Ä\j·÷ìï X¯ìyês¡+ ìC≤e÷u≤<é mdt|æ sêeTÁøÏwüíj·T´ <ä+|ü‘·T\‘√ ø£*dæ <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. <ÛäqTsêàdü+ dü+<äs¡“+>± <˚yê\j·÷ìøÏ e∫à Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤ ø±s¡´ Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M]øÏ Ä\j·Tø£$T{° düãT´\T eTT+<äT>± |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ Ä\j·Tø£$T{° düãT´\T mdt|æ <ä+|ü‘·T\‘√ Á|ü‘˚´ø£ |üP» ø±s¡´Áø£e÷\T #˚sTT+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À áj·Tq yÓ+≥ ø±e÷¬s&ç¶ &çmdt|æ ¬s&ç¶>∑+>±<ÛäsYsêe⁄, s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, mdt◊ qMHé≈£îe÷sY, Ä\j·Tø£$T{° dæã“+~ Á|üuÛÑT, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

&û&ûÄsYd” düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚j·÷*

|òæÁãe] 5q dü÷|üsY ãC≤sY mìïø£\≈£î b˛*+>¥

ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ |ü]~Û˝À &ç&çÄsYdæ düe÷y˚XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì eT+Å‹ dü_‘· Ç+Å<ä ¬s&ç¶ì Äj·Tq ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À 16 eT+~ XÊdüq düuÛÑT´\T, myÓTੇ\T, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ñqï|üŒ{ÏøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î &ç&çÄsYdæ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+‘√ n_Ûeè~› ≈£î+≥T |ü&ç+<äì, Å|üC≤Å|ü‹ì<ÛäT\ bÕ\q |üPs¡ÔsTT n~Ûø±s¡T\ bÕ\q ø=qkÕ>∑T‘·THêï õ˝≤¢ n_Ûeè~›øÏ ì<ÛäT\T nq´Åø±+‘·eTe⁄‘·THêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ &ç&çÄsYdæ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæ õ˝≤¢ n_Ûeè~›øÏ bÕ≥T|ü&Ü\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£ es¡Z Ç+#êØ® HÓHêe‘Y uÛÑ<ë´Hêj·Tø˘ sê<∏√&é, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=s¡¢ b˛‘·T¬s&ç¶, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT nø£“sY Ä©, &Üø£ºsY »j·T Å|üø±wt, qπ>wt, j·÷<ä–] ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

|ü\eTH˚s¡T, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+ q+<ä* u≤˝≤õø√ Ä|üπs{Ïyé dü÷|üsY ãC≤sY |òæÁã] 5q b˛*+>¥, n<˚s√E øö+{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ mìïø£\ n~Ûø±] yÓ+ø£≥s¡eTD Á|üø£{Ï+#ês¡T. dü÷|üsY ãC≤sY bÕ\ø£es¡Z |ü<äMø±\+ eTT>∑TdüTÔ+&É&É+‘√ áy˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ düVü‰ø±s¡XÊK H√‹|æπøwüHé qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± áHÓ\ 27q Hê$TH˚wüHé \T d”«ø£s¡D, 28q dü÷ÿ{Ïì, 29q Hê$TH˚wüHé\ ñ|üdü+Vü≤s¡D‘√bÕ≥÷ Ä<˚s√E kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·T~C≤_‘ê $esê\qT Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. Çø£ÿ&ç mìïø£\ n~Ûø±]>± eT<äq|ü˝…¢ &ç$»q˝Ÿ ø√ Ä|üπs{Ïyé n~Ûø±] yÓ+ø£≥s¡eTD e´eVü≤]dü÷ÔHêïs¡T. ø±>± á dü÷|üsY ãC≤sY˝À >∑‘· mìïø£\es¡≈£L 4,142 eT+~øÏ düuÛÑ´‘·«+ e⁄+&É>± á@&Ü~ ø=‘·Ô>± 1500 es¡≈£L düuÛÑ´‘·«+ rdüT≈£îqï≥T¢ dü+ã+~Û‘· düVü‰ø±s¡XÊU≤~Ûø±s¡T\T yÓfi¯¢&çdüTÔHêïs¡T. Ç˝≤ yÓTT‘·Ô+>± 5,642 eT+~ düuÛÑT´\T z≥T y˚j·÷*‡e⁄qï~. n<Ûä´≈£åî&ç‘√bÕ≥÷ $T–*q 10 eT+~ &Ó’¬s¬øºsY\qT düuÛÑT´\T mqTïø√yê*‡ e⁄qï~.

dü÷|üsY u≤dt>± e÷]q uÀdt...? á dü÷|üsY ãC≤sY @sêŒf…Æ <ë<ë|ü⁄ 30@fi¯ófl ø±edüTÔqï~. Ç+<äT˝À düTe÷s¡T 23 @fi¯ófl>± ‘Ó\T>∑<˚X¯+ bÕغ øÏ #Ó+~q ÄsY $ düTuÛ≤dt #·+Á<äuÀdt dü÷|üsY u≤dt >± e÷] n<Ûä´≈£åî&ÉT>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. áj·Tq Ä<Ûä«s¡j·T+˝Àì ù|q˝Ÿ e÷Á‘·y˚T Á|ü‹ mìïø£\˝Àq÷ $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔHêï~. nsTT‘˚ áj·Tq ù|q˝Ÿ ≈£î b˛{°>± ø±+Á¬>dt rÁe+>± jÓ÷∫düTÔqï~. Áø=‘·Ô>± e∫Ãq yÓ’.mdtÄsYbÕغ ‘·s¡|üŒ ≈£L&Ü z bÕ´q˝Ÿ e⁄+&ÉuÀ‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. @<˚yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ á dü÷|üsY ãC≤sY mìïø£\ô|’ yê&çy˚&ç #·s¡Ã\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT.

e÷$T&ç |ü+≥≈£î ;e÷ kÂø£s¡´+

#·<äà˝Ÿ \ø£åàeTà Ä\j·T ñ‘·‡yê\T

ôV’≤<äsêu≤<é

Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+‘√ n_Ûeè~Δ #˚kÕÔ

∫‘·÷Ôs¡T s¡÷s¡˝Ÿ ls¡+>∑sê»|ü⁄s¡+, »qe] (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À á HÓ\ 18e ‘˚~ qT+&ç e÷]à 17e ‘˚Bes¡≈£î ìs¡«Væ≤#˚ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY ≈£îbÕŒsêyé nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À MÄsYz\T Ç+~sê Áø±+‹ yê]øÏ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ô|’ düMTøå± düe÷y˚XÊHêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 38 ¬syÓq÷´ Á>±e÷˝À¢ 170 eT»sê˝À¢ ¬syÓq÷´≈£îdü+ã+~Û+∫q düeTdü´\qT >∑T]Ô+∫ yê{Ïì |ü]wüÿ ]+#ê\Hêïs¡T. uÛÑ÷düeTdü´\T, |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\T, md”‡, md”º uÛÑ÷eTT\ düeTdü´\qT, kÕ>∑T<ë s¡T\≈£î s¡TDns¡Ω‘· ø±s¡T¶ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ ô|’ ÄØ®\qT d”«ø£]+∫ |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç.{Ï. \ø°åà Á|üdüqï, ÄsY.◊.ˇ\T ≈£îe÷sY, |üj·TDÏ, uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, #·+Á<äX‚KsY |æfiË’fl ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T s¡÷s¡˝Ÿ ;Ûe÷ dü<äTbÕj·T+: e÷$T&ç |ü+≥≈£î ;Ûe÷ kÂø£s¡´+ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ñ<ë´qeq düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T lìyêdüsêe⁄ X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. õ˝≤¢˝À 1 \ø£å 86 y˚\ mø£sê\˝À e÷$T&ç |ü+≥ kÕ>∑T˝À ñ+<äì n+<äT˝À düTe÷s¡T 1\ø£å 30 y˚\ mø£sê\˝À e÷$T&ç ‘√≥\T ø±|ü⁄<äX¯˝À ñHêïj·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\ e\q e÷$T&ç ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ H˚wüq˝Ÿ nÁ– Çq÷‡¬sHé‡ ø£+ô|˙‘√ ø£*dæ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ˝≤>±H˚ á @&Ü~ ≈£L&Ü e÷$T&ç ;Ûe÷ |ü<∏äø±ìï neT\T |üs¡#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. 5`15 dü+e‘·‡sê\ #Ó≥¢≈£î ¬s’‘·T ø£≥ºe\dæq Á|”$Tj·T+ ˇø£ÿ #Ó≥Tº≈£î 26 s¡÷bÕj·T\T, ;Ûe÷ 800 s¡÷bÕj·T\T, Á|”$T+ á HÓ\ 31 e ‘˚B ˝À|ü⁄ #Ó*¢+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. &ç.&çì, m.◊.dæ Ä|òt Ç+&çj·÷ *$Tf…&é, ôV’≤<ë sêu≤<é .nøö+{Ÿ HÓ+ 008010200023922 #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T.

7

lsêeTT\ô|*¢˝À mHémdtmdt yê\s{°s¡¢ ÁX¯eT<ëqs

B|ü,<ä÷|ü HÓ’y˚<ë´\≈£î H√#·Tø√ì •yê\j·Ts »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), »qe] 14(düTes¡í yês¡Ô): »$Tà≈£îs≥ |ü≥ºD |ü]~Û˝Àì Äu≤~ »$Tà≈£îs≥ Á>±eTs˝À >∑\ •yê\j·Ts B|ü, <Ûä÷|ü HÓ’y˚<Ûë´\≈£î H√#·Tø√e&És ˝Ò<äì »¬øÿ Hêsêj·TD Äs√|æs #ês¡T. Ä\j·T |üPC≤] <˚yê\j·Ts˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤s#·ø£b˛e&És‘√ yÓ\yÓ\uÀ‘·Ts<äHêïs¡T. yÓTT≈£îÿ\T #Ó*¢s#·T≈£îH˚s<äT≈£î e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\T ìsêX¯‘√ yÓqT~]– yÓ[flb˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. ns‘˚ø± ≈£îs&Ü Ä\j·÷ìøÏ #Ós~q 5 mø£sê\ <˚e⁄&ç e÷q´s uÛÑ÷eTT\qT |üPC≤] neTTà≈£îHêï&Éì Äs√|æs#ês¡T. B|ü, <Ûä÷|ü HÓ’y˚<Ûë´\≈£î >∑T]s∫ Á|üuÛÑT‘·«s HÓ\≈£î 2500 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢düTÔqï|üŒ {ÏøÏ Ä\j·T |üPC≤] |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤s#·&És ˝Ò<äHêïs¡T. düsãs~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒs~s∫ eTs=ø£ Ä\j·T |üPC≤]ì ìj·T$Ts#ê\ì ø√sês¡T.

|òüTqs>± myÓTàkÕ‡sY, {ÏmdtÄsY »qà~q y˚&ÉTø£\T »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), »qe] 14(düTes¡í yês¡Ô): »$Tà≈£îs≥ eTs&É\ |ü]~Û˝Àì ø=‘·Ôô|*¢ Á>±eTs˝À j·TTe»q ø±sÁπ>dt Ä<Ûä«s¡´s˝À Äغdæ #Ó’¬sàHé j·Ts.dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄ 79, »$Tà ≈£îs≥ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’¬sàHé ‘·Ty˚Tà{Ï dü$Tà¬s&ç¶\ 48e »qà~q y˚&ÉTø£\qT X¯ìyês¡s |òüTqs>± ìs¡«Væ≤s#ês¡T. á düs<äs¡“¤s>± Hêj·T≈£î\T πøø˘ ø£{Ÿ #˚dæ, d”«≥T¢ |üs|æD° #˚XÊs¡T. á düs<äs¡“¤s>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»ø°j·T ~>∑Z»s myÓTàkÕ‡sY, j·TTe‘·s¡s ~XÊìπs›X¯≈£î\T ‘·Ty˚Tà{Ï dü$Tà¬s&ç¶\T Á|üC≤ düsπøåeTs ø√düs bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À j·TTe»q ø±sÁ¬>dt Hêj·T≈£î\T n~Ûø£ düsK´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

»$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), »qe] 14(düTes¡í yês¡Ô): »$Tà≈£îs≥ eTs&É\ |ü]~Û˝Àì lsêeTT\ô|*¢ Á>±eTs˝À X¯ìyês¡s mHémdtmdt yê\s≥s¡T¢ ÁX¯eT<Ûëqs ìs¡«Væ≤s#ês¡T. |ü≥ºDs˝Àì $dt&ÉyéT pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ mHémdtmdt $uÛ≤>∑s Ä<Ûä«s¡´s˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï o‘êø±\ Á|ü‘˚´ø£ •_Ûs¡s˝À uÛ≤>∑s>± yê©s≥s¡T¢ Á>±e÷\˝Àì eTT]øÏ ø±\Te\qT X¯óÁuÛÑs #˚XÊs¡T. ns‘˚ø±≈£îs&Ü eTs∫˙{Ï u≤e⁄\˝À ;¢∫s>¥ bÂ&ÉsY #·˝≤¢s¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ≈£Ls¡ $CÒs<äsY¬s&ç¶, ø£fi≤ XÊ\ e´ekÕú|ü≈£î\T &ç. s¡Ms<äsY, Á|üuÛ≤ø£sY, ø£s¡kÕŒs&Ós{Ÿ eT˝≤¢¬s&ç¶, mHémdtmdt Áb˛Á>±s n~Ûø±] Äs»H˚j·TT\T‘√ bÕ≥T yê\s≥s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

|ü‹Ô ˝≤Ø uÀ˝≤Ô

¬s+&ÉT ÇdüTø£ Á{≤ø£ºs¡¢ d”CŸ

m˝≤¢¬s&ç¶, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): Vü≤sê´ Hê≈£î #Ó+~q ôV≤#YÄsY 55¬ø5044 q+ãsY >∑\ |ü‹Ô˝≤Ø m˝≤¢¬s&ç¶ eT+&É\+˝Àì •eq>∑sY Á>±eT+ qT+∫ Vü≤sê´Hê≈£î |ü‹Ô >∑+»\T rdüT¬øfi¯óÔ+&É>± eT÷\ eT\T|ü⁄ e<ä› n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. Á&Ó’esY dü<ä›yéT, øÏ¢qs¡¢≈£î >±j·÷\T nj·÷´sTT. kÕúìø£ b˛©düT\T dü+|òüT≥q kÕú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì πødüTqT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

<√eTø=+&É, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝À >∑‘· ø=+‘·ø± \+>± nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·Tqï @ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·T ø√˝Ò<äT. ø±˙ X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î <√eTø=+&É ¬syÓq÷´ dæã“+~ Ä>∑ y˚T>±\ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·eTe+‘·T ø£s¡Ôe´+>± ¬s+&ÉT Á{≤ø£ºs¡¢qT |ü≥Tºø=ì d”CŸ #˚XÊs¡T. eT+&É\+˝Àì j·÷&Üs¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |æ&ÉT>∑T kÕ«$TøÏ #Ó+~q HÓ+ãs¡T ˝Òì Á{≤ø£ºsY‘√bÕ≥T ‘·TC≤˝Ÿ|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘·˝≤] sêE Á{≤ø£ºsY HÓ+ãs¡T m|æ 25 mø˘‡ 0871 HÓ+ãs¡T >∑\ Á{≤ø£ºsYqT X¯ìyês¡+ d”CŸ #˚XÊs¡T. ø=Hêï\T¢>± nÁø£eT ÇdüTø£s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·THêï

Ä~yês¡+, 15 »qe] 2012

düTes¡íyês¡Ô

myÓTàkÕ‡sY, ‘·Ty˚Tà{Ï\ »qà~q+

e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° bÕ\ø£es¡Z+ Ä<Ûä«s¡´+˝À

Äغd” #Ó’s¡àHé myÓTàkÕ‡sY, @m+d” #Ó’s¡àHé dü$Tà¬s&ç¶\ »qà~q+ »$Tà≈£î+≥, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): eTø£s ¡dü+Áø±+‹ |üs¡«~qyÓTÆq X¯ìyês¡+ s√Eq ø±+ Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· sêh ÄsY{°d” #ÛÓ’s¡àHé lj·TT dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄, »$Tà≈£î+≥ e´ekÕ j·T ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé l‘·Ty˚Tà{Ï dü$Tà¬s&ç¶\ »qà ~q y˚&ÉTø£\qT e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° bÕ\ø£es¡Z+ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕ‘· e÷¬sÿ{Ÿ ø±sê´\j·T+ Äes ¡D˝À |òüTq+>± »]bÕs¡T.eTT+<äT>± lm+ dü‘·´ Hêsêj·TDsêe⁄ jÓTTø£ÿ 79 dü+,,\ ø±´+&ç˝Ÿ yÓ*–+∫q πøø˘qT ø£{Ÿ #˚dæ nq+‘·s¡+ e÷¬sÿ{Ÿ #ÛÓ’s¡àHé ‘·Ty˚Tà{Ï dü$Tà¬s&ç¶ ‘·q 48e »qà~q πøø˘qT ø£{Ÿ #˚dæ nq+‘·s¡+ »qà~q y˚&ÉTø£\≈£î e∫Ãq n_Ûe÷qT\øÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |ü+&ÉT¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé nbÕŒ\ H˚‘êõ |üfÒ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+~sê>±+BÛeTTK´ düìïVæ≤‘·Tì>± @◊d”d”˝À mH√ï ñqï‘· |ü<äe⁄\T #˚|ü{Ϻq nqTuÛÑeXÊ*, sêh sê»ø°j·÷˝À¢mH√ï |ü<äe⁄\T #˚|ü{Ϻ yê{ÏøÏ mìï ‘Ó∫Ãq Hêj·T≈£îì>± eTT≈£îÿdü÷{Ï eTìwæ>± ù|s¡T>±+∫qyê&ÉT Äqe÷≥≈£î ‹s¡T>∑T˝Òìyêì>± ˙‹|üs¡T&ç>∑ ù|s¡T>±+∫ dü‘·´Hêsêj·TD sêe⁄ Ç+ø± mH√ï »qà~q y˚&ÉTø£\T #˚düTø√yê\ì Äj·Tq Äj·TT sês√>∑´, düTK kÂuÛ≤>±´\‘√ ñ+&Üì yê&ç e#˚à »qà~q y˚&ÉT\ es¡≈£î yê] n~ÛcÕºq+ >∑es¡ïsY>± |ü<ä$ Ç∫à yê]øÏ ùde\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷ \ì ø√s¡T‘·÷ n˝≤π> e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé ‘ÓãT+ã{Ï dü$Tà¬s&ç¶ m+. dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄ jÓTTø£ÿ Á|æj·T•wüß´ì>± ñ+≥÷ n‘·ì n&ÉT>∑TC≤& É\˝À¢ q&ÉTdü÷Ô »$Tà≈£î+≥ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé>± eT÷&ÉT |üsê´j·TeTT\T ø=qkÕ>∑T‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î, ø±]à≈£î\≈£î, yê´bÕs¡T\≈£î

ô|]–q #·* rÁe‘· ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À >∑‘· yês¡+ s√E\T>± #·* rÁe‘· s√E s√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·T meTTø£\T ø=]πø #·* Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ü⁄‘·T+~. B+‘√ õ˝≤¢˝À mø£ÿ&ç nø£ÿ&É uÛÀ– eT+≥\T y˚düTø=ì #·* ø±|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. |æ\¢\ qT+∫ yÓTT<ä\T ø=ì |ü+&ÉT eTTdü* es¡≈£î #·* rÁe‘·qT ‘·≥Tºø=e&ÜìøÏ X¯Øs¡+ ø£|ü⁄Œø=e&ÜìøÏ ùd«≥ºs¡¢ qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. s√E s√E≈£î ñc˛íÁ>∑‘· |ü&çb˛e&É+‘√ 10 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt≈£î #˚s¡T≈£î+~. #·*‘√ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ es¡≈£î dü÷s√´<äj·T+ ø±ø£b˛>± kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+≥\ qT+∫ #·* Á|üuÛ≤e+ ô|s¡T>∑T ‘·T+~. s√&ÉT¶ô|’ »q dü+#ês¡+ ñ+&Éø£b˛>± <äTø±D≤\ düe÷<ëj·÷\T ‘·«s¡>± ø£{Ϻy˚dæ Ç+{Ï <ë]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. #·* ô|s¡>∑&É+‘√ |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À uj·T≥≈£î sêe\+fÒ Á|ü»\T »+≈£î‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø bÕsƒ¡XÊ\\≈£î, ø£fi≤XÊ\\≈£î ôd\e⁄\T Çe«&É+‘√ dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑≈£î Á|üj·÷D+ #˚düTÔqï Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Á|ü<Ûëq ≈£L&É*˝À #·* eT+≥\T y˚düTø=ì ø=~›ùd|ü⁄ ùd<ä rs¡T‘·Tqï≥T¢ ‹]– #·* n+<ä]ì eDÏøÏdüTÔ+~.

MDe+ø£ »qe]14 (düTes¡íyês¡Ô): MDe+ø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+Hê&ÉT eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Äغd” #Ó’s¡àHé,|”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî\T, ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY Hêj·T ≈£î&ÉT m+.dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄ 79e »qà~ q+, e÷¬sÿ{Ÿ #Ó’s¡àHé ‘·Ty˚Tà{Ï dü$Tà¬s&ç¶\ 48e »qà~Hêìï dü+j·TTø£Ô+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêï&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± ¬s+&ÉT πøø˘\qT ø£{Ÿ#˚dæ, |ü+&ÉT¢, d”«≥T¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À myÓTà kÕ‡sY #˚|ü{Ϻq |ü<äe⁄\ô|’ #·˝À≈£îÔ\ô|’ bı>∑&ÉÔ \‘√ Hêj·T≈£î\T eT+#Ó‘êÔs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À >∑+>±&ç sêõ¬s&ç¶, kÕeT eT\¢j·T´, e÷¬sÿ{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T¢ ø=+&Ü˝Ÿ¬s&ç¶, <ä÷\+ düeTàj·T´, ˇ&Ó¶ |ü*¢ ø=+s¡j·T´, >ödtu≤u≤, nqTã+<Ûä dü+|òü÷ \ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡+>∑e*¢ b˛{°˝À¢

¬>\Tbı+~q eTVæ≤fi¯\T

Hê´j·T+ #˚dü÷Ô e÷¬sÿ{ŸqT n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ç|ædüTÔqï #ÛÓ’s¡àHé>± Ç˝≤+{Ï eT¬sH√ï »qà~q y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄ø√yê\ì Äj·Tq Äj·TT sês√>∑´ düTKkÂuÛ≤>±´\‘√ ñ+&Ü\ì yês¡T Äø±+øÏå+#ês¡T. á ø±s¡´ÁeT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° &Ó’¬sø£ºs¡T¢ ≈£L‘ê&ç sê»j·T´, m+&ç dü©+, düT+ø£], s¡y˚Twt, XÊ´+sêe⁄, q\¢ ø=+&Ü˝Ÿ¬s&ç¶, <ä÷\+, düeTàj·T´, ø=+s¡j·T´,u§\¢+ »j·T\øÏåà, ¬ø’˝≤dü+, ø±+Á¬>dtbÕغ Hêj·T≈£î\T ø£düT uÀCÒ\ e⁄+s¡|üŒ eTqdü*¢, eT\¢j·T´, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ~&ç¶ sêeTT, kÕsTTì s¡$, ~©|t, ‹s¡TeT˝Ÿ, dü+|ü‘Y, ø±]àø£ k˛<äs¡T\T Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

MDe+ø£ »qe]14 (düTes¡íyês¡Ô): dü+Áø±+‹ |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì X¯ìyês¡+ eT+&É \+ e÷$T&Ü\|ü*¢˝À s¡+>∑e*¢ eTT>∑TZ\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·>± ñdüø=j·T´\ s¡eT´, düT dæà‘·, |ü]bÕ{Ï B|æø£, ns¡Ãq\T ¬>\Tbı+<ës¡T. $$<Ûä Äø£è‘·T\˝À y˚dæq eTT>∑TZ\T #·÷|üs¡T \qT Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. ¬>\Tbı+~q j·TTe‘·T \≈£î ãVüQeT‘·T‘·T\ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚yê\j·T #Ó’s¡àHé dü‘·´ Hêsêj·TD, yÓ’dt m+|”|” |ü⁄bÕŒ\ s¡|òüTT, e÷J düs¡Œ+#Y <ä¬sŒ*¢ b˛#·j·T´, m&É¢ bÕ|æ¬s&ç¶, ã+&É øÏwüHé¬s&ç¶, |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, #·+Á<äX‚KsY, lqT, eTVæ≤fi¯\T, Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷eTTfi¯¢ eT‘·TÔ˝À eTTì–q ¬syÓq÷´ dæã“+~ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì ¬s’‘·T\T yêb˛j·÷s¡T. ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ e\¢ uÛÑ÷>∑s¡“»˝≤\T m+&çb˛‘·T Hêïj·Tì mìïkÕs¡T¢ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêï |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê ÇdüTø£ s¡yêD≤ |üP]Ô>± ì*|æy˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. }|ü+<äT≈£îqï ô|’s¡M\T: ÇdüTø£ Á{≤ø£ºs¡T¢ d”CŸ #˚j·T&É+‘√ ‘·TC≤˝Ÿ|üPsY, j·÷&Üs¡+≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T ô|’s¡M\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ä~yês¡+ ôd\e⁄ ~q+ ø±e&É+‘√ m˝≤¬>’q d”CŸ #˚dæ ¬s+&ÉT Á{≤ø£ºs¡¢qT rdüT¬øfi≤¢ \ì |ü≥Tº<ä\‘√ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝À ñqï m+ÄsYz≈£î nqT ≈£L\+>± ñ+&É&É+‘√ nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤ CÀs¡T>± kÕ–+<äì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. m+ÄsYz $es¡D : ‘·Vü≤d”˝≤›sY e÷s¡T‹sêe⁄ yê˝≤º #·≥º+ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚kÕÔqì,m˝≤+{Ï ô|’s¡M\T ˝§+>∑qì ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

ô|]ø£ dü+|òüT+ ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D eT+∫sê´\ »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): eT+∫sê´\ |ü≥ºD+˝Àì ô|]ø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T 2012 dü+e‘·‡s¡+ ø±´˝…+&ÉsYqT X¯ìyês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ Áô|dt ø£¢uŸ˝À ô|]ø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\ düeTø£å+˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|]ø£ dü+|òüT+ s√E s√E≈£î ã˝Àù|‘·+ ne⁄‘·T+<äì sêuÀj˚T s√E˝À¢ nìï eT+&É˝≤˝À¢ dü+|òüT+ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì yês¡T nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ≈£L&Ü ô|]ø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T m|üŒ{Ïπø eTT+<ä»˝À ñHêïs¡ì yês¡T ô|s√ÿHêïs¡T. á ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D˝À &܈ˆ s¡|òüTq+<äHé, ø£Á¬s \#·Ãq, #·T#·T dü<ë q+<ä+ , lìyêdt, ø±s¡T≈£L] #·+Á<äeTÚ[ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± >√<ë <˚$ ø£˝≤´D+ eT+∫sê´\, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): eT+∫sê´\ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ $X¯«Hê<∏ä Ä\j·T+ ˝Àì X¯ìyês¡+ <Ûäq÷sY e÷dü+ dü+<äs¡“¤+>± >√<ë<˚$ ø£˝≤´D+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑‘· HÓ\ 14 qT+&ç <Ûäq÷sY e÷dü+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ á HÓ\ 15e ‘˚B es¡≈£î ñ+&É&É+‘√ >√<ë <˚$ ø£fi≤´D+ ø£qT\ |ü+&ÉT>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø£˝≤´D≤ìøÏ Á|üeTTK dæ<ëΔ+‹ XÊ+‘ês¡+ kÕ«$TJ á ø£fi≤´D+ ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$TøÏ <Ûäq÷sY e÷dü+ #ê˝≤ Á|æ‹ø£s¡yÓTÆq~ nì Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ <Ûäq÷sY e÷dü+˝À >√<ë <˚$ ø£˝≤´D+ ìs¡«Væ≤ kÕÔeTì n<˚ uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ s√E $X¯«Hê<∏ä Ä\j·T+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T+˝À >√<ë <˚$ ø£fi≤´D+ ìs¡«Væ≤+#êeTì yês¡T nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |üPC≤s¡T\T uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇdüTø£ ˝≤Øì &Ûûø={Ϻq ø±s¡T m˝≤¢¬s&ç¶, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ dæs¡dæ\¢≈£î #Ó+~q eT˝≤¢¬s&ç¶ uÛ≤s¡´ l \øÏåà, ø=&ÉT≈£î lø±+‘Y ¬s&ç¶\‘√ ø£*dæ yÓTT<äø˘ õ˝≤¢˝Àì u≤#·|ü*¢˝À »]π> sê<ÛäkÕ«$T dü‘·‡+>¥ uÛÑ»q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡T ne&ÜìøÏ yÓfi¯óÔ+&É>± ÇdüTø£ ˝≤Øì &Ûûø={Ϻ m˝≤¢¬s&ç¶ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‹eTà¬s&ç¶ Á>±eT+ e<ä› kÕúì≈£î\T 108≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. 108 yês¡T ùde\qT n+ ~+#ês¡T. uÛ≤s¡´≈£î l\øÏåà ‘·\≈£î rÁe >±j·÷\T ø±>± |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+~. m˝≤¢¬s&ç¶ @môd’‡ $sƒ¡˝Ÿ Á|üe÷<ä kÕú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì πødüTqT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

mHémdtj·T÷◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À

myÓTàkÕ‡sYY, dü$Tà¬s&ç¶ »qà~q y˚&ÉTø£\T \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTT>∑TZ\ b˛{°\T »$Tà≈£î+≥, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+düú #ÛÓ’s¡àHé m+.dü‘·´Hêsêj·TD sêe⁄, kÕúìø£ »$Tà≈£î+≥ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé ‘·Ty˚Tà{Ï dü$Tà¬s&ç¶\ »qà~q y˚&ÉTø£\qT |ü≥ºD+ ˝Àì >∑DÒXŸ j·T÷‘Y ø£ºuŸ`>∑DÒwt q>∑sY e<ä› ,j·TTeùdq j·T÷‘Y ø£¢uŸ |ü<äàXÊ* M~e<äΔ |òüTq+>± »]bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTT+<äT>± m+. dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄ 79e »qà~q y˚&ÉTø£\ πøø˘qT ø£{Ÿ #˚XÊs¡T. nq+ ‘·s¡+ ‘·TyÓTà{Ï dü$Tà¬s&ç¶ jÓTTø£ÿ 48 e »qà~q y˚&ÉTø£\ πøø˘qT ø£{Ÿ#˚dæ |ü+&ÉT¢, $T{≤sTT\T |ü+|æD°#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mHémdtj·T÷◊

HÓ{Ÿes¡Tÿ˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\ô|’

ôd$THêsY #˚|ü{Ϻq MDe+ø£ yêdæ MDe+ø£ »qe]14 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝Àì HÓ{Ÿes¡Tÿ˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥Tº≥≈£î ø£πs_j·THé Á{Ïì&ÜsY <˚X¯ ø±´_HÓ{Ÿ eT+Á‘·T\T me÷àì˝ŸC≤]®, dæºô|òHéø±´|ædt, sêh eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, sêh eT+Á‘·T\‘√ ôd$THêsY #˚|ü{Ϻq≥T¢ >√¢ã˝Ÿ ≥ø˘ Ä|òt, m|òt {Ï$ HÓ{ŸesYÿ m+&ç, MDe+ø£ Á>±eTyêdæ bÕ&ç ñ<äj·Tq+<äHé¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì ◊{Ïdæ Á>±+&é ø±ø£rj·T uÛÑeq+˝À eTsê´<ä |üPs¡«ø£ $+<äT nq+‘·s¡+ »]–q dü<ädüT‡˝À õm+ÄsY, yÓ’Áu≤+&é, nô|ò˝À¢, J HÓ{ŸesYÿ, Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\˝À ô|≥Tºã&ÉT\T, ˝≤yê<˚e⁄\ô|’ $e]+∫q≥T¢, ñbÕ~Û bı+<˚ e÷sêZ\T dü÷∫+∫q≥T¢. n+<äT≈£î ø£πs_j·THé eT+Á‘·T\T, eTTK´eT+Á‹ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô |ü]∫q≥T¢ ñ<äj·YTq+<äHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêheT+Á‘·T\T C≤Hê¬s&ç¶, bıHêï\ \ø£åàj·T´, Á|æHé‡|ü˝Ÿ, ø±s¡´<ä]Ù nbÕŒsêe⁄, ◊mmdt n~Ûø±] MTHê ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

m˝≤¢¬s&ç¶, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì m˝≤¢¬s&ç¶ \j·THé‡ ø£¢uŸ yês¡T kÕúìø£ yÓ’X¯´ uÛÑeHé˝À s¡+>∑efi¯ó¢\ b˛{Ï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á b˛{Ï\˝À 40 eT+~ eTVæ≤fi¯\T |ü≥ºD Hêj·T≈£î\T kÕsTTì s¡$|üfÒ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»ø°j·T ~>∑Z»+ bÕ˝§Zq>± yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ dæ~›.$»j·T\øÏåà, ~«‹j·T ãVüQeT‹ Á|üMD CÀwæ, ‘·è‹j·T m+mdtÄsY, j·TTe‘·sêìøÏ ~XÊ ìπsΔX¯≈£î\T ‘·TyÓTà{Ï dü$Tà¬s&ç¶\T Á|üC≤ ãVüQeT‹ neTè‘·, 6 Áb˛‘·‡Vü≤ø£ ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á b˛{Ï\≈£î Hê´j·T ˙πsí‘·\T dü+πøåeT+ ø√dü+ ì‘·´+ bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì n≥Te+{Ïyês¡T Äj·TTsê >± &Üø£ºsY düTeTq yÓ÷Vü≤Hé, &Üø£ºsY düT#·]‘·\T e´eVü≤]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À \j·THé‡ ø£¢uŸ s√>±´\‘√ ø£\ø±\+ eØú˝≤¢\ì uÛÑ>∑e+‘·T&çì y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. n<Ûä´≈£åî\T ø£+#·s¡¢ u≤\øÏwüHé ø√XÊ~Ûø±] CÀwæ l<ÛäsY, |æÄsYz •e≈£îe÷sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕsTTì s¡$ |üfÒ˝Ÿ‘√ bÕ≥T q\Tu≤\ s¡y˚Twt, _. sêeTT, ~&ç¶. #·s¡DY, kÕ«$T, e&É¢ø=+&É eTVü‰‘·à, ¬ø.•e, uÛÑ÷|ü‹ sê|òüT y˚+Á<ä, kÕ>∑sY, uÀ>∑+ sêE eTùV≤wt, eT<ä÷›*, Áø±+‹, uÛ≤düÿsY, n+õ ,≈£îe÷sY, düTe÷s¡T 50 eT+~ j·T÷‘Y düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É˝≤ìøÏ Ád”ÔX¯øÏÔ ì~Û øÏ+<ä ø√{Ï s¡÷. 50 \ø£å\T <√eTø=+&É, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ◊¬ø|æ uÛÑeq+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À ◊¬ø|æ m|æm+ düT˙‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ád”ÔX¯øÏÔ ì~Û øÏ+<ä s¡÷. ø√{Ï 50 \ø£å\T eT+p s¡j·÷´j·Tì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïì bÕe˝≤e&û¶ øÏ+<ä s¡TD≤\T Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À <√eTø=+&É eT+&É\+ @Áπ>&é kÕúHêìï bı+~+<äì eT+&É\+˝À 1172 bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\T, 38 Á>±eTdüe÷K´\T ñ+&É>± 12135 eT+~ eTVæ≤fi¯\T dü+|òüT+˝À düuÛÑT´\T>± ñHêïs¡ì ÄyÓT $e]+#ês¡T. >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT 178 bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\≈£î s¡÷. 4 ø√≥¢ 55 \ø£å\ 78 y˚\ s¡÷bÕj·T\T s¡TD≤\T Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T s¡÷. 6 ø√≥¢ 30 \ø£å\T eT+&É˝≤ìøÏ eT+ps¡j·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘·TC≤˝Ÿ|òüPsY, ÇkÕ‡q>∑sY, ;_ù|{Ÿ Á>±e÷˝À¢ ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\ <ë«sê |ü+≥\T y˚sTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

ìs¡T<√´>∑T\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê* <√eTø=+&É, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ìs¡T<√´>∑T\T ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T+˝À <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£î+fÒ Áf…Æì+>¥ Ç|æŒ+∫ ns¡Ω‘·qT ã{Ϻ ñ<√´>∑, ñbÕ~Û ø£*ŒkÕÔeTì eT+&É\ C≤uŸ‡ ]k˛sY‡ |üs¡‡Hé C≤ø±uŸ $e]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï 30 eT+~ j·TTer j·TTe≈£î\qT ô|]ÿ{Ÿ˝Àì eTVæ≤fi¯ Áf…Æì+>¥ ôd+≥sY≈£î <√eTø=+&É˝Àì 12 eT+~ j·TTe‘·T\qT |ü+|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. j·TTe≈£î\≈£î sêJyé øÏs¡D≤\ <ë«sê eTs√ 30 eT+~ì Áf…Æì+>¥≈£î |ü+|üqTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ìs¡T<√´>∑T\T ‘·eT ns¡Ω‘·qT ã{Ϻ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\Hêïs¡T. $esê\≈£î 8008153253 HÓ+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

Ä]úø£kÕj·T+ n+<äCÒ‘· <√eTø=+&É, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì dü+>∑y˚TX¯«sY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=eTTà _Ûø£å|ü‹, ø=eTTà q]‡+\T≈£î #Ó+~q >∑T&çôd\T á HÓ\ 7q sêÁ‹ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ <ä>∑Δ+ ø±e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡T|òü⁄q Ä]úø£kÕj·T+ øÏ+<ä yê]øÏ s¡÷.8 y˚\ #=|ü⁄Œq X¯óÁø£yês¡+ ÇHé#ê]® ‘·Vü≤d”˝≤›sY e÷s¡T‹sêe⁄ n+<äCÒXÊs¡T. u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î yê]øÏ á q>∑<äT n+<äCÒdæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J düs¡Œ+∫ >∑+≥ ÁøÏwüí, ÄsY◊ XÊ+‘·, $ÄsYz b˛#·j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀs¡TyÓ÷≥s¡T _–+|ü⁄ <√eTø=+&É, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì »q>±eT eTÁ] e<ä› X¯óÁø£yês¡+ uÀs¡T yÓ÷≥s¡T _–+∫q≥T¢ X¯ìyês¡+ eT≥º lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. e÷J eT+Á‹ wü;“sYn© #=s¡e‘√ myÓTੇ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ì<ÛäT\ <ë«sê Bìì _–+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ ne>±Vü≤q: mHémdtmdt yê\+{°s¡T¢ m˝≤¢¬s&ç¶, »qe] 14 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ]X¯ó<Ûä´+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫q mHémdtmdt yê\+{°s¡T¢ m˝≤¢¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝Àì mHémdtmdt e\+{°s¡T¢ eT\ÿ|üPsY Á>±eT+˝À o‘êø±\ Á|ü‘˚´ø£ •_s¡+˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Á>±eT+˝À ìsêø£å´sêdüT\qT düπs« <ë«sê >∑T]Ô+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì $<ÛäT\qT, eTT]øÏ ø±\Te\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚düTÔ Á|ü»\≈£î bÕ]X¯ó<ä›´+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mHémdtmdt b˛Á>±+ n|òædüsY nø£ÿ+ $wüßí, ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, n<Ûë´|ü≈£î\T eTTs¡[, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


@wæj·THé wüO{Ï+>¥ #ê+|t: _+Á<ë≈£î u+>±s¡T |ü‘·ø£+ @wæj·THé wüO{Ï+>¥ #ê+|æj·Tì¸|t˝À ã+>±s¡T |ü<Ûäø£+ ¬>\T#·T≈£îqï _+Á<ë @wæj·THé wüO{Ï+>¥ #Ûê+|æj·THéwæ|t b˛{°˝À¢ uÛ≤s¡‘· wüO{Ï+>¥ Áø°&Üø±s¡T&ÉT n_Ûqyé _+Á<ë ã+>±s¡T |ü‘·ø±ìï ¬>\TdüT≈£îHêï&ÉT. 10 MT≥s¡¢ @sTTsY ¬s’|òæ˝Ÿ b˛{° $uÛ≤>∑+˝À á |ü‘·ø±ìï

Ä~yês¡+, 15 »qe] 2012

ÄÁùdº*j·÷ zô|Hé f…ìïdt˝À

kÕìj·÷ MTsê®≈£î >∑{Ϻb˛{° d”»Hé Á>±+&éXÊ¢yéT {ÀØï ÄÁùdº*j·THé zô|Hé f…ìïdt˝À uÛ≤s¡‘Y Áø°&Üø±]DÏ kÕìj·÷ MTsê®≈£î øÏ¢wüºyÓTÆq Á&Ü m<äTs¡Tø±qT+~. eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ $uÛ≤>∑+ yÓTT<ä{Ï sö+&é˝À kÕsTTj·÷ ã˝Òº]j·÷ ‘ês¡ |æs¡Héø√yê (48e sê´+ø˘)‘√ ‘·\|ü&ÉqT+~. kÕsTTj·÷ (105 sê´+ø˘) ÄÁùdº˝≤j·÷Hé zô|Hé f…ìïdt˝À 2009 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ¬s+&√ sö+&é˝ÀøÏ Á|üy˚•+#·˝Ò<äT. |æs¡Hézyê >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ $+uŸ\¶Hé˝À ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝Ÿ≈£î #˚s¡Tø√+~. yÓTø±* >±j·T+ qT+Ç ø√\T≈£îqï ‘·sê«‘· kÕìj·÷ MTsê® ‹]– á dæ»HéqT z≥$T‘√ Äs¡+_Û+#·+~. Äø±¢+&é˝À Ä&çq {À]ï˝À yÓTT<ä{Ï sö+&√¢ ‘·q Á|ü‘·´]ú nyÓTsêø±≈£î #Ó+~q ø√ø√ e+&éy˚– #˚‹˝À z≥$TbÕ˝…’+~. ø±>± kÕìj·÷ |æs¡Héø√yê‘√ ‘·\|ü&É≥+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ], ˇø£y˚fi≤ kÕìj·÷ yÓTT<ä{Ï sö+&éqT n~Û>∑$T+∫q ¬s+&Ée sö+&é #Ó*®j·T+≈£î #Ó+~q $ø˘e÷jÓ÷sY (28e sê´+ø˘)‘√ Ä&˚ neø±X¯+ ñ+~. á dü+e‘·‡s¡+ ÄÁùdº*j·THé zô|Hé f…ìïdt˝À dæ+–˝Ÿ‡˝À uÛ≤s¡‘Y ‘·s¡T|ü⁄q kÕìj·÷ ˇø£ÿπs ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤k˛Ô+~. k˛yéT<˚yé uÛÑ»+ >±j·T+ ø±s¡D+>± á {ÀØï qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT.

¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. á b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zqï düeTj·T+˝À _+Á<ë |üP¢ »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï|üŒ{°øÏ.. ‘·q Á|ü‘·´]Δ eTs√ ˇ*+|æø˘ #Ûê+|æj·THé, @dæj·THé Áø°&É\ $CÒ‘· #Ó’Hê EøÏHêHéqT yÓqøÏÿ HÓ{Ϻ ã+>±sêìï ¬>\T #·T≈£îHêï&ÉT.

@wæj·THé wüO{Ï+>¥ #Ûê+|æj·THé wæ|t˝À _+Á<ëøÏ Ç<˚ yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï ã+>±s¡T |ü<∏äø£+ ø±e&É+ $X‚wü+. ôV’≤<äsêu≤<é wüO≥sY sêJyé UÒ˝Ÿ s¡‘·ï >∑>∑Hé Hês¡+>¥ ≈£L&Ü ô|’q˝Ÿ≈£î #˚s¡T≈£îHêï&ÉT. ø±ì |ü<∏äø£+ e÷Á‘·+ <äøÏÿ+#·T ø√˝Òø£b˛j·÷&ÉT.

9

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ç+>∑¢+&é˝À ø£+fÒ Äd”dt˝À Ä≥rs¡T yÓTs¡T>±Z ñ+~ : <Û√˙ >∑‘· Ç+>∑¢+&é |üs¡´≥q‘√ b˛\TÃø£+fÒ ÄÁùdº*j·÷ |üs¡´≥q˝À ‘·eT Ä≥rs¡T yÓTs¡T>±ZH˚ ñ+<äì {°yéT Ç+&çj·÷ ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ #Ó|üø=#êÃ&ÉT. Hê\T>∑T f…dtº e÷´#Y\ dæØdt ø√dü+ <Û√˙ >±´+>¥ ÄÁùdº*j·÷˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. á dæØdt˝À uÛ≤>∑+>± Ç|üŒ{Ïπø yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT f…dtº e÷´#Y\˝À ∫‘·TÔ>± z&çb˛sTT... eT÷&√ e÷´#Y˝Àq÷ |üsê»j·T+ ~X¯>± |üj·Tìk˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À eT÷&√ f…dtº e÷´#Y dü+<äs¡“¤+>± <Û√˙ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ç+>∑¢+&é |üs¡´≥q ø£Hêï Çø£ÿ&É u≤>±H˚ Ä&ÉT‘·THêïeTì nHêï&ÉT. ø=+‘·ø±\+>± ì\ø£&É>± sêDÏdüTÔqï ‘êeTT es¡Tdü>± ø=ìï e÷´#Y\T ø√˝ÀŒe#·TÃ. Ç+>∑¢+&é˝À ‘·eT kÕúsTTøÏ ‘·–q Ø‹˝À Ä&É≥+˝À $|òü\eTj·÷´eTì n+^ø£]+#ê&ÉT. nsTT‘˚ á dæØdt˝À eT∞fl |ü⁄+Eø√yê\ì ‘êeTT |ü≥Tº<ä\‘√ ñHêïeTì #Ó|üø=#êÃ&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ Äd”dt‘√ »s¡T>∑T‘·Tqï f…dtº e÷´#Y dæØdtqT uÛ≤s¡‘Y 4`0 ‘˚&Ü‘√ z&çb˛e&É+ U≤j·TeTì ÁøÏøÏ{Ÿ |ü+&ç‘·T\T CÀdü´+ #Ó|ü⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À .. <Û√˙ á yê´K´\T #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+.

#ÓHÓ’ï zô|Hé: f…Æ{Ï˝Ÿ m>∑πsdüT¬ø[¢q j·TTs¡TsTTyêHé #ÓHÓ’ï˝À »s¡T>∑T‘·Tqï #ÓHÓ’ï zô|Hé`2012 Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Á>±+&é #Ódt {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À #Ó’Hê≈£î #Ó+~q j·TTs¡TsTTyêHé ‘=$Tà~ bÕsTT+≥¢‘√ f…Æ{Ï˝Ÿ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ø°\ø£yÓTÆq 11e, ÄK] sö+&√¢ #Ó’Hê Áø°&Üø±s¡T&ÉT j·T÷s¡TsTTyêHé‘√ ñC…“øÏkÕÔHé Á>±+&é e÷düºsY eTsê{Ÿ EeTjÓTyé‘√ ‘·\|ü&É>± ∫e]øÏ Ä≥ Á&Ü>± eTT–dæ+~. B+‘√ ‘=$Tà~ bÕsTT+≥¢‘√ nÁ>∑kÕúq+˝À ñqï j·TTs¡TsTTyêHé f…Æ{Ï˝ŸqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. n˝…ø±‡+Á&√yé (u…˝≤s¡dt), e÷]ºHé (ñÁ¬øsTTHé), nø£åj·TsêCŸ ø√¬s (Ç+&çj·÷), eTsê{Ÿ (ñC…“øÏkÕÔHé), |òæ*ô|’Hé‡≈£î #Ó+~q C≤HébÕ˝Ÿ ‘·˝≤ 8.5 bÕsTT+≥¢‘√ ¬s+&Ée kÕúq+˝À ì*#ês¡T. #Ó’Hê Áø°&Üø±s¡T&ÉT j·TTs¡TsTTyêHé á {Às¡ï yÓT+{Ÿ˝À 13e d”&é>± ã]˝ÀøÏ ~– 2491 ám˝Ÿˇ πs{Ï+>¥‡‘√ f…Æ{Ï˝Ÿ kÕ~Û+∫ ‘·q dü‘êÔ #ê≥Tø=Hêï&ÉT. uÛ≤s¡‘Y≈£î #Ó+~q nø£åj·TsêCŸ ø√¬s≈£î Á>±+&ée÷kÕºsY H√yéT \_Û+∫+~. nø£åj·TsêCŸ ø√¬s ‘·T~ sö+&√¢ ñÁ¬øsTTHé #Ó+~q Áø±yé‘·‡yéì m<äTs=ÿì Ä≥qT Á&Ü>± eTT–+#ê&ÉT.

\+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ : kÕìj·÷≈£î yÓ’˝Ÿ¶ø±sY¶ m+Á{°? \+&ÉHé˝À »s¡T>∑qTqï Á|ü‹cÕº‘·àø£ ˇ*+|æø˘ b˛{°˝À¢ yÓ’˝Ÿ¶ ø±sY¶ m+Á{° <ë«sê uÛ≤s¡‘· f…ìïdt @dt kÕìj·÷ MTsê®qT ã]˝ÀøÏ ~+#ê\ì Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ f…ìïdt Äk˛dæj˚TwüHé (@◊{°@) ø£èwæ #˚k˛Ô+~. 105 sê´+≈£î\qT ø£*–q á ôV’≤<äsêu≤B Áø°&Üø±]D° \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ Áø°&É\ m+Á{°ô|’ @◊{°@ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. n+<äTπø ø£˙dü+ yÓ’˝Ÿ¶ø±sY¶ m+Á{°ì Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. dæ+–˝Ÿ‡, &ÉãT“˝Ÿ‡ $uÛ≤>±˝À¢ H˚s¡T>± m+Á{° bı+<ä{≤ìøÏ dæ+–˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À {≤|t (64), &ÉãT˝Ÿ‡ $uÛ≤>±˝À¢ {≤|t`10 sê´+≈£î\¢˝À ñ+&Ü*. ø±˙ kÕìj·÷≈£î Á|üdüT Ô‘·+ á ¬s+&ÉT $uÛ≤>±˝À¢ ns¡Ω‘· bı+<˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT n+<äTπø yÓ’˝Ÿ¶ ø±sY¶ m+Á{° ø√dü+ ø£èwæ #˚k˛Ô+~. kÕìj·÷ á dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À {≤|t`100˝À ≈£L&Ü kÕúq+ dü+bÕ~+# ·˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ áyÓT sê´+≈£î (105) dæ+–˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À {≤|t`64 Áø°&Üø±s¡TDÏ\T H˚s¡T>± m+Á{° bı+<äT‘ês¡T. ø£qT≈£ @◊{°@ ø£$T{° yÓ’˝Ÿ¶ ø±sY¶ m+Á{° ø√dü+ Á|üj·T‹ï düTÔ+~. kÕìj·÷≈£î pHé 11,2012 Hê{ÏøÏ ñqï sê´+≈£î Ä<Ûës¡+>± pHé 21e ‘˚~˝À|ü⁄ m+Á{°\≈£î |ü+|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä düeTj·÷ìøÏ ÄyÓT sê´+≈£î yÓTs¡T>∑T |üs¡#·Tø√ ˝Òø£b˛‘˚ yÓ’˝Ÿ¶ø±sY¶ ø√dü+ ‘·q ù|s¡TqT |ü+|ü{≤ìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔeTì nHêï s¡T. Bìô|’ &˚$dt ø£|t ¬øô|ºHé, {Ïmdæ düuÛÑT´&ÉT mdt$ $TÁXÊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ K∫Ñ·+>± kÕìj·÷ \+&ÉHé ˇ\+|æø˘‡˝À bÕ˝§Z+≥T+ <äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT.

ÄÁùdº*j·THé zô|Hé˝À »ø√$#Y ‘=* Á|ü‘·´]ú ˝§¬s+C§ á HÓ\ 16e ‘˚B qT+∫ ÄÁùdº*j·÷ zô|Hé f…˙ïdt {ÀØï ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qT+~, Ç+<äT˝À &çô|ò+ &ç+>¥ #Ûê+|æj·THé H=yêø˘ »ø√$#Y á j˚T&Ü~ ‘=* Á>±+&é XÊ¢eyéT˝À HÓ+ãsY eHé>± ãøÏ˝ÀøÏ ~>∑qTHêï&ÉT. á Áø°&Éø±s¡T&ÉT ‘·q ‘=* sö+&é˝À Ç{≤*j·THé 108 sê´+ø£sY b˛˝Àyé ˝À¬s+CŸ‘√ ‘·\|ü&É‘ê&ÉT, ø±>± 2009 #Ûê+|æj·THé, ¬s+&√ sê´+ø£sY s¡ô|ò˝Ÿ Hê<ä˝Ÿ ‘=* Á|ü‘·´]ú mes√ á yês¡+‘·+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ø±«*ô|ò’j·Ts¡¢ ªÁ&Üμ˝À ‘˚\qT+~. n˝≤π> HÓ+ãsY Ár, 2010 #Ûê+|æj·THé s√»sY ô|ò<äs¡sY ≈£L&Ü ø±«*ô|ò’j·Ts¡¢‘√H˚ ‘·\|ü&ÉqHêï&ÉT.

d”ìj·Ts¡¢≈£î ñ<ë«düq |ü\ø£+&ç

düT˙˝Ÿ >∑yêdüÿsY ÄÁùdº*j·÷ |üs¡´≥q˝À ñqï uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº ô|òTs¡yÓ’|òü\´+ô|’ <˚oj·T+>±H˚ ø±≈£î+&Ü n+‘·sê®rj·T+>± ≈£L&Ü rÁeyÓTÆq $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. »≥Tº yÓ’|òü\´+ô|’ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº e÷J ¬øô|ºHé düT˙˝Ÿ >∑yêdüÿsY |òü÷≥T>±H˚ düŒ+~+#ês¡T. »≥TºqT ø±bÕ&ÉTø√yê\+fÒ Á|üdüTÔeTTqï ø=+‘·eT+~ d”ìj·TsY Ä≥>±fi¯fl≈£î ñ<ë«düq |ü\ø±\ì ø√sês¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ø=ìï ø£]ƒq ìs¡íj·÷\‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢˝Òq>±˙.. yÓqø£+» y˚j·T sê<äHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ ø=+‘·eT+~ d”ìj·TsY Ä≥>±fi¯¢≈£î ñ<ë«düq |ü\ø±\ì dü÷∫+#ês¡T. Ms¡+‘ê @fi¯¢‘·s¡ã&ç <˚XÊìøÏ ùde\T n+~düTÔHêïs¡ì, nsTTq|üŒ{ÏøÏ.. »≥Tº, <˚X¯+ Á|üjÓ÷»Hê\ <äècÕº´ ñ<ë«düq+ |ü\ø£ø£ ‘·|üŒ<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· »≥Tº 160 |üs¡T>∑T\πø Ä˝Ö{Ÿ nsTT+<ä+fÒ.. Ç˝≤+{Ï »≥Tº˝À ø=+<äs¡T d”ìj·Ts¡¢qT ‘=\–+∫ yê] kÕúq+˝À j·TTe ≈£î\≈£î #√≥T ø£*ŒùdÔ.. yê]øÏ nqTuÛÑe+ dü+bÕ~Û+#·T≈£îì, uÛÑ$wü´‘Y˝À <˚XÊìøÏ ùde\T n+~kÕÔs¡Hêïs¡T. n+<äTe\¢ á #·s¡´qT ‘·ø£åD+ #˚j·÷\ì >∑yêdüÿsY ø√sês¡T.

_õHÓdt ã&Ó®{Ÿ 2012˝À &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢ô|’ 10 XÊ‘·+ n<äq|ü⁄ düT+ø£+

&ûõ˝Ÿ ø±s¡¢qT ø=Hê\qT≈£î+≥THêïsê..? nsTT‘˚ MT≈£î Ç<˚ n<äTHÓ’q düeTj·T+. ˇø£y˚fi¯ MTs¡T e#˚à eT]à HÓ\ ‘·sê«‘· &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢qT ø=Hê\qT≈£î+fÒ MT #˚‹ #·eTTs¡T e~*+#·Tø√ø£ ‘·|üŒ<äT. m+<äTø£+fÒ, &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢ <Ûäs¡\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ ¬sø£ÿ\T sêqTHêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ø=qT>√\T<ës¡T\T n~Ûø£+>± &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢qT ø=qT>√\T #˚düTÔ+&É≥+, ô|s¡T>∑T‘·Tqï &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢ &çe÷+&é≈£î nqT>∑TD+>± ñ‘·Œ‹Ô kÕeTsêúìï ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTs√yÓ’|ü⁄ Á|üeTTK Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ ø£+ô|˙\T &ûõ˝Ÿ bÕ¢+≥¢ô|’ ‘·eT ô|≥Tºã&ÉT\qT $düÔè‘·+ #˚düTÔqï ‘·s¡TD+˝À &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢ <Ûäs¡\ô|’ n<Ûäq|ü⁄ düT+U≤ìï $~Û+#ê\ì ø£+ô|˙ jÓ÷∫k˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêqTqï ã&Ó®{Ÿ˝À &ûõ˝Ÿ bÕ´dæ+»sY ø±s¡¢ô|’ 10 XÊ‘·+ n<äq|ü⁄ düT+U≤ìï edü÷\T #˚j·÷\ì πø+Á<ä düsêÿs¡T jÓ÷∫k˛Ô+~. ndü˝Ò neTàø±\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻ ø±s¡¢ ø£+ô|Hê\T \uÀ~uÀeT+≥TfÒ.. ‘êC≤>± &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ $~Û+#·qTqï n<äq|ü⁄ düT+K+ neTàø±\qT eT]+‘· ‘·–Z+#˚ ÄkÕÿs¡+ ñ+<äì ì|ü⁄DT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢ $ìjÓ÷>∑+ >∑D˙j·T+>± ô|]–b˛e&É+‘√ &ûõ˝Ÿ $ìjÓ÷>∑+ ≈£L&Ü n<˚ Ø‹˝À ô|]–b˛e&É+ »s¡T >∑T‘·T+~. >∑&É∫q ã&Ó®{Ÿ˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢ CÀ*øÏ sê˝Ò<äT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü.. Á|üdüTÔ‘·+ &ûõ˝Ÿ Ç+<Ûäq <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ nBÛq+˝ÀH˚ ñ+~. nsTT‘˚, |ü\T sêÁcÕº˝À¢ »s¡>∑qTqï nôd+;¢ mìïø£\ ø±s¡D+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{À¢ &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\qT ô|+#·&É+ ø±˙, <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·DqT m‹Ôy˚j·T&É+ ø±˙ #˚j·T˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À &ûõ˝Ÿ $ìjÓ÷ >±ìï ‘·–Z+#˚+<äT≈£î, &ûõ˝Ÿ ø±s¡¢ô|’ n<äq|ü⁄ düT+U≤ìï edü÷\T #˚j·T&Éy˚T eT+∫ e÷s¡ZeTì πø+Á<ä düsêÿs¡T jÓ÷∫düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø ø±s¡¢ ‘·j·÷ØøÏ $ìjÓ÷–+#˚ eTT&ç düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T #·ø£ÿ\q+≥T‘·THêïsTT. á kÕ] ã&Ó®{Ÿ˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îH˚ #·s¡´\ô|’H˚ ø±s¡¢ <Ûäs¡\T ô|+|ü⁄ ≈£L&Ü Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+~.

Ä{À mø˘‡b˛˝À

]Áô|òwt¶ ôw’HéqT Ä$wüÿ]+∫q Vü≤À+&Ü Á|üeTTK ~«#·Áø£ yêVü≤q ‘·j·÷Ø dü+düú VüA+&Ü yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ n+&é dü÷ÿ≥sY‡ Ç+&çj·÷ *$T{Ÿ&é qT+&ç 125d”d” u…’ø˘ ôd¬>à+{À¢ n‘·´~Ûø£+>± neTTà&Ée⁄‘·Tqï ªªVüA+&Ü dæ_ ôw’Héμμ˝À dü]ø=‘·Ô y˚]j·T+≥¢qT ø£+ô|˙ |ü]#·j·T+ #˚dæ+~. Ç{°e˝Ò eTT–dæq 2012 Ä{À mø˘‡b˛˝À dü]ø=‘·Ô ø£\sY Ä|ü¸q¢‘√ ≈£L&çq ]Áô|ò’wt¶ VüA+&Ü dæ_ ôw’HéqT ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ á yÓ÷&Éfi¯ó¢ e÷¬sÿ{À¢øÏ \uÛÑ´+ ø±qTHêïsTT. ‘=*kÕ]>± uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ ôVA+&Ü dæ_ ôw’HéqT 2006e dü+e‘·‡s¡+˝À ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. n|üŒ{Ï qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ≈£L&Ü á yÓ÷&É˝Ÿ ôVA+&Ü≈£î u…dtº ôd*¢+>¥ yÓ÷&É˝Ÿ>± ñ+~. ø±>±.. Á|üdüTÔ‘·+ bò˛sY‡ dæ\«sY yÓT{≤*ø˘, e÷Hédü÷Hé Áπ> yÓTT{≤*ø˘ nH˚ ¬s+&ÉT Äø£s¡¸˙j·TyÓTÆq s¡+>∑T˝À¢ ø=‘·Ô dæ_ ôw’HéqT ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ø=‘·Ô ôw’Hé |òüP´jÓT˝Ÿ {≤´+ø˘ô|’ dü]ø=‘·Ô u≤&û Á>±|òæø˘‡ Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸q>± ì\TeqTHêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ôVA+&Ü ôw’Hé˝À \_ÛdüTÔqï u≤¢>¥, C…˙ Áπ> yÓT{≤*ø˘, ¬sã˝Ÿ ¬s&é yÓTT{≤*ø˘ s¡+>∑T\T j·T<Ûë$~Û>± ø=qkÕ>∑qTHêïsTT. ôVA+&Ü dæ_ ôw’Hé˝À ñ|üjÓ÷–+∫ 125 d”d” Ä|æºj·÷´ø˘‡ Ç+»Hé 10.3 _ôV≤#Y|æ\ >∑]wüº X¯øÏÔì &Ó*eØ #˚düTÔ+~. á Ç+»Hé˝À ñ|üjÓ÷–+∫q n‘ê´<ÛäTìøÏ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ ø±s¡D+>± Ç~ ‘·≈£îÿe ÄsY|æmyéT e<ä› m≈£îÿe {≤sYÿqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. á Ç+»Hé dü÷à‘Y ¬s’&é nqTuÛÑ÷‹ì ø£*ŒdüTÔ+~. Ç+<äT˝À neT]Ãq Ä|ü¸q˝Ÿ &çdtÿ ÁuÒø˘ eT+∫ ÁuÒøÏ+>¥ ø±ìŒ ¤&ÓHé‡qT ø£*–düTÔ+~. Ç+ø± Ç+<äT˝À yÓT sTT+{ÏHÓHé‡ Á|ò” u≤´≥ Ø, $kÂÿdt msTTsY |òæ\ºsY, {|òtŒ`n|t ≥÷´uŸ‡ e+{Ï $•w üºyÓTÆq |ò”#·s¡T¢ ñHêïsTT. dæ_ ôw’Hé˝À neT]Ãq 3`ôdº|t ÁdæŒ+>¥ ˝À&Ó&é ôV’≤Á&Ü*ø˘ düôdŒq¸Hé m˝≤+{Ï s√&É¢ô|’ nsTTHê kÂø£s¡´e+‘·yÓTÆq ¬s’&ç+>¥ nqTuÛÑ÷‹ì ø£*ŒdüTÔ+~.

2012 ]ø±s¡T¶ kÕúsTT˝À <ÛëHê´\ ñ‘·Œ‹Ô! Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À <ÛëHê´\ ñ‘·Œ‹ ]ø±s¡T¶ kÕúsTT˝À ñ‘·Œ‹ nj·÷´sTT. á e÷s¡Tÿ{Ÿ d”»Hé˝À <˚X¯ yê´|üÔ+>± yÓTT‘·Ô+ 24.50 ø√≥¢ ≥qTï\ <ÛëHê´\ ñ‘·Œ‹Ô nsTTq≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê y˚XÊs¡T. Bìô|’ πø+Á<ä e´yêkÕj·T eT+Á‹‘·« ø±s¡´<ä]Ù ;πø. ãdüT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. es¡Tdü>± ¬s+&√j˚T&Ü~ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ï+>¥ d”»Hé˝ÀqT <˚X¯+˝Àì <ÛëHê´\ ñ‘·Œ‹ ]ø±s¡T¶ kÕúsTT˝À #˚s¡T≈£î+≥T+<äì n+#·Hê y˚dæq≥Tº #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· d”»Hé˝À <ÛëHê´\ ñ‘·Œ‹Ô 24.16 ø√≥¢ ≥qTï>± ñ+<ä Hêïs¡T. BìøÏ ø±s¡D+ <˚X¯+˝Àì |ü\T sêÁcÕº˝À¢ á j˚T&Ü~ es¡¸bÕ‘·+ m≈£îÿe>± ñ+&É≥y˚T Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTHêïs¡T. n+<äT e\¢ á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ |üPs¡Ôj˚T´ Hê{ÏøÏ <ÛëHê´\ ñ‘·Œ‹Ô 24.50 ≥qTï\≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äH˚ ÄXÊuÛ≤yêìï Äj·Tq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yê‘êes¡D+, esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T nqT ≈£L\+>± ñqï+<äTq Á|üdüTÔ‘· e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ï+>¥ d”»Hé

ñ‘·Œ‹Ô <ÛëHê´\ ñ‘·Œ‹Ô 24.50ø√≥¢ ≥qTï>± ô|]π> neø±X¯+ ñqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À <Ûëq´+ ñ‘·Œ‹Ô 10.20 ø√≥¢ ≥qTï>± ô|+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä+ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. >√<ÛäTeT ñ‘·Œ‹Ô 8.40ø√≥¢ ≥qTï\T, |ü|ü~qTdüT\ ñ‘·Œ‹Ô 1.70ø√≥¢ ≥qTï\T>± ñ+≥T+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. ø=ìï sêÁcÕº\˝À es¡Ù qwüº+ n~Ûø£eTT>± e⁄+~. nsTTq|üŒ{Ïø°... <ÛëHê´\ ñ‘·Œ‹Ô, >∑‘· d”»Hé ø£+fÒ ≈£L&Ü Á|üdüTÔ‘· d”»Hé˝À u≤>±H˚ ñ+<äì n+#·Hêy˚dæq≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

sêÁwüº+˝Àì Á|ü<Ûëq e÷¬sÿ{Ÿ\˝À ø√&ç>∑T&ÉT¢ <Ûäs¡\T sêÁwüº+˝Àì Á|ü<Ûëq e÷s¡Tÿ{Ÿ\˝À X¯ìyês¡+ ø√&ç>∑T&É¢ <Ûäs¡\T øÏ+~ $<Ûä+>± ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ˝À e+<ä ø√&ç>∑T&ÉT¢ <Ûäs¡ s¡÷.268.00 ñ+&É>±, ∫\¢s¡>± ˇø£ÿ >∑T&ÉT¶ <Ûäs¡ s¡÷.2.90>± ñ+~. n˝≤π>.. es¡+>∑˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¡÷.272 >±qT, $XÊK|ü≥ï+˝À s¡÷.273, $»j·Tyê&É s¡÷.267, ∫‘·÷Ôs¡T˝À s¡÷.295, ñuÛÑj·T>√<ëe] e÷¬sÿ{Ÿ˝À 267 s¡÷bÕj·T\T>± ñ+~. Çø£b˛‘˚.. bıs¡T>∑T sêÁwüºyÓTÆq ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº sê»<Ûëì #ÓHÓ’ï˝À e+<ä ø√&ç>∑T&ÉT¢ <Ûäs¡ s¡÷. 302 |ü\Tø£>±, ø√fi¯fl |ü]ÁX¯eT≈£î Äj·TTe⁄|ü≥Tº>± ñqï qeTø£ÿ˝Ÿ˝À s¡÷.295 s¡÷bÕj·T\T>± |ü\T≈£î‘√+~.

<˚X¯+˝À msTTsY Ç+&çj·÷ ô|’\≥¢ yÓTs¡T|ü⁄ düyÓTà <˚X¯ yê´|üÔ+>± msTTsY Ç+&çj·÷ dü+düú≈£î #Ó+~q ô|’\≥T¢ yÓTs¡T|ü⁄ düyÓTà≈£î ~>±s¡T. B+‘√ nH˚ø£ düØ«düT\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\>∑&É+‘√ |ü\T düØ«düT\qT s¡<äT› #˚XÊs¡T. >∑‘· Äs¡T HÓ\\T>± ‘·eT≈£î J‘ê\T ô|+#·˝Ò<äì, m˝≤+{Ï n\yÓqT‡\T Çe«˝Ò<äì yês¡T Äs√|ædü÷Ô ˇø£ÿkÕ] 800 eT+~ ô|’\≥T¢ ˇø£ÿkÕ] düyÓTà≈£î ~>±s¡T. B+‘√ ~≈£îÿ‘√#·ì msTTsY Ç+&çj·÷ j·÷»e÷q´+ |ü+&ÉT>∑ s√Eq nH˚ø£ düØ«düT\qT s¡<äT› #˚j·÷\‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. B+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î ø£cÕº\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. ô|’\≥T¢ düyÓTà≈£î eTT+<äT m˝≤+{Ï H√{ÏdüT\÷ Çe«˝Ò<äì msTTsY Ç+&çj·÷ n~Ûø±s¡T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.

n|ü\ }_˝À msTTsY Ç+&çj·÷ : eT+Á‹ nõ‘Y Á|üuÛÑT‘·« $e÷qX¯j·÷ XÊK msTTsY Ç+&çj·÷ n|ü\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îì ñqï≥T¢ πø+Á<ä bÂs¡ $e÷qj·÷q eT+Á‹ nõ‘Y dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. Äs¡T HÓ\\T>± J‘ê\T ô|+#·˝Ò<äì, n\yÓqT‡\T #Ó*¢+#·˝Ò<ä+≥÷ msTTsY Ç+&çj·÷ ô|’\≥T¢ X¯ìyês¡+ yÓTs¡T|ü⁄ düyÓTà≈£î ~–q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. B+‘√ |ü+&ÉT>∑ s√Eq nH˚ø£ $e÷q düØ«düT\qT dü+düú s¡<äT› #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹ @sêŒ&ç+~. Bìô|’ eT+Á‹ nõ‘Y dæ+>¥ düŒ+~dü÷Ô.. Á|üdüTÔ‘·+ dü+düú n|ü\ }_˝À ø=qkÕ>∑T‘√+<äHêïs¡T. á düeTdü´≈£î Ç|üŒ{ÏøÏ|ü&ÉT |ü]wüÿs¡e÷s¡Z+ ø£qT>=q˝ÒeTHêïs¡T. πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ®‘√ #·s¡Ã\T »]|æ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π>, ô|’\≥¢˝À 20 eT+~øÏ nHês√>∑´+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. n+<äTe\¢ |ü~ $e÷q düØ«düT\qT dü+düΔ s¡<äT› #˚dæq≥T¢ eT+Á‹ nõ‘Y dæ+>¥ $es¡D Ç#êÃs¡T.


C M Y K

w” Hê ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ádæÿ|tº ø£Hêï ùdïVü≤y˚T $Tqï.. u≤

©e⁄&é ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT dü+»jYT <ä‘Y Áô|ò+&éwæ|tøÏ ø±düÔ m≈£îÿe>±H˚ Ç+bÕ¬sºHé‡ ÇkÕÔ&ÉH˚ $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. n‘·ì≈£îqï n‹ <ä>∑Z] ùdïVæ≤‘·T˝À¢ n»jYT<˚e>∑Hé eTT+<äT es¡Tdü˝À ñ+{≤&É≥. n+<äTπøH˚yÓ÷ ‘êqT s¡÷.40\ø£å\T ô|{Ϻ ø=qï ‘Ó\T>∑T˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nsTTq ªãÁ~μdæìe÷ ¬s’{Ÿ‡ì n»jYT<˚e>∑HéøÏ dü+»jYT <ä‘Y –|òtº>± Ç#˚ÃXÊ&ÉT. ‘Ó\T>∑T˝À |üPØ »>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À |ü e Hé ø £ fi ≤´DY V”≤s√>± e∫Ãq ªãÁ~μ dæìe÷ m+‘· dü+#·\q $»j·÷ìï kÕ~Û+∫+<äH˚~ eTq+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. n˝≤+{Ï dæìe÷ ¬s’{Ÿ‡ì ø=qï dü+»jYT<ä‘Y, ‘·q ùdïVæ≤‘·T&çøÏ ñ<ës¡+>± Çe«&É+ u≤©e⁄&é dæ˙ »Hê\‘√ bÕ≥T n+<ä]ø° ÄX¯Ãsê´ìï ø£*–k˛Ô+~. nsTT‘˚ á $wüj·T+ô|’ eT]ø=+<äs¡T e÷Á‘·+ Ç+ø√˝≤ nqT≈£î+≥THêïs¡T. dü+»jYT<ä‘YøÏ ej·Tôd’ b˛e&É+‘√ ‘êqT Ä ø±s¡´¬sø£ºsYøÏ dü]b˛qì ‘Ó*ùd dü+p n˝≤ #˚XÊ&Éì n+≥THêïs¡T. @~ ì»yÓ÷ yê[fl<ä›]πø ‘Ó*j·÷*. @~@yÓTÆHê dü+pu≤jYT ‘·q ùdïVü‰ìøÏ ø£Hêï $Tqï @B ˝Ò<ä+≥÷ Ç˝≤ Ádæÿ|ü⁄ºqT Çe«&É+ n_Ûq+~+#·<ä>∑Z $wüj·Ty˚T n+≥THêïs¡T.

Ä~yês¡+, »qe] 15, 2012

∫e]<äX¯˝À ªHêÇwüº+μ sêD≤ <ä>∑TZu≤{Ï, C…˙*j·÷\T »+≥>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ªHê Çwüº+μ. á ∫Á‘·+ ∫Árø£s¡D ∫e] <äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+~. sêyÓ÷J |òæ*+ dæ{°˝À X¯ìyês¡+ s√E ∫es¡>± ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄≈£î+~. ø=ìï ∫qï düìïy˚XÊ\T ‘·|üŒ ∫Árø£s¡D yÓTT‘·Ô+ |üPs¡ÔsTT+~. b˛dtº Ábı&Éø£åHé ø±s¡´Áø£e÷\T Ç{°e˝Ò ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. sêD≤ dü+Áø±+‹ ‘·s¡Tyê‘· á ∫Á‘êìøÏ &É_“+>¥ #ÓbÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á ∫Á‘·+‘√ Á|üø±XŸ ‘√˝Ò{Ï <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·TeTe⁄‘·THêï&ÉT. |üs¡T#·÷] øÏØ{Ï ì]àdüTÔqï á dæìe÷øÏ #·ÁøÏ dü+^‘êìï n+~+#ês¡T.

#ÓHÓ’ï˝À sêyéT ªs¡#·Ãμ sêyéT #·s¡DY q{ÏdüTÔqï ªs¡#·Ãμ dæìe÷ ∫Árø£s¡D X¯ìyês¡+ s√E #ÓHÓ’ï˝À yÓTT<ä˝…’+~. á ∫Á‘·+˝À Á|ü‹HêsTTø£ bÕÁ‘· y˚düTÔqï n»à˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á ∫Á‘·+ ø√dü+ bòı{À wüO{Ÿ #˚kÕeTì #ÓbÕŒs¡T. á eT<Ûä´H˚ ø=ìï düìïy˚XÊ\T sêyÓ÷J |òæ*+ dæ{°˝À ∫Árø£]+#ês¡T. n+‘·ø£eTT+<äT b˛sê{≤\qT, ˇø£ bÕ≥qT #Ó’Hê˝À ∫Árø£]+#ês¡T. m˙« Á|ükÕ<é, |üsêdt C…’Hé\T ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À ‘·eTHêï ø£<∏ëHêsTTø£>± #˚düTÔ+~. á ∫Á‘·+ |òüdtº \Tø˘ á dü+Áø±+‹øÏ $&ÉT<ä\ nyê«*‡ ñ+&É>± ìsêà‘·\T yêsTT<ë y˚kÕs¡T.

_õHÓdt y˚T´ìj·÷..

Væ≤≥Tº ø=fÒ›<Ó˝≤? @

C M Y K

lyêdüM yÓ’uÛÑe+˝À MTHê

|üP»\T #˚j·÷*, m˝≤ #˚j·÷* nH˚ $wüj·T+˝À $T©ÿ ã÷´{° ‘·eTHêï dü‘·eT‘·yÓTÆb˛‘√+<ä≥. õHÓdt y˚THéμ dæìe÷ >∑T]+∫ dü+<äs¡“¤+ n+<äTø√dü+ ÄyÓT |ü+&ç‘·T\qT ≈£L&Ü dü+Á|ü~k˛Ô+~. ndü\T Ç+‘· n¬s®+{Ÿ>± |üP»\T #˚j·÷*‡q ∫øÏÿq|üŒî&É˝≤¢ ‘Ó>∑ |ü_¢dæ{° #˚düTÔ+{≤&ÉT ôdH˚‡wüq˝Ÿ nedüs¡+ á neTà&ÉT≈£î @yÓTT∫Ã+<äqT≈£î+≥THêïsê.. á eT<Ûä´ #Ó|üŒîø√<ä>∑Z &Ó’¬sø£ºsY sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à. ‘êC≤>± _õHÓdt y˚THé≈£î ø=+‘·ø±\+ >±´|t ‘·sê«‘· Á|üeTTK q{Ï MTHê Væ≤{Ÿ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘·eTHêï Ä+<√fi¯q |ü&ÉT‘·T+<ä≥. ‹s¡T|ü‹˝À mø˘ ‡ Á{° y é T ôV’ ≤ {Ÿ ‡ Áπ ø CŸ bò Õ ´Hé ‡ @+≥+fÒ , eT∞¢ yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ lyêdüM<˚$>± <äs¡Ùq »]–q dü+|òüT≥H˚ n+<äT≈£î ø±s¡DeTì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·q eTùV≤wt u≤ãT ≈£ L &Ü á ∫Á‘· + {Ï ¬ ø ÿ{Ÿ $Te«uÀ‘√+~. ˇø£ uÛÑøÏÔs¡dü Á|ü<Ûëq >√&ÉTì @&ÉT ø=+&É\yê&çøÏ @ø£s¡Te⁄ ô|&É<ëeTì dü + bÕ~+#· T ø√˝Ò ø £ b ˛j· ÷ s¡ T n+≥÷ <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T ∫Á‘·+˝À MTHê Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæ+#· ‹s¡TeT\øÏ yÓ[fl+~. nsTT‘˚ <äs¡Ùq+ düeTj·T+˝À sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à X¯óÁø£yês¡+ ‘·q {Ï«≥ºsY˝À {°«{Ÿ &ÜìøÏ n+^ø£]+∫+~. >∑‘·+˝À ªÁ&Ódt ø√&éμ ñ\¢+|òæT+∫+<äì »]e÷Hê #˚XÊ&ÉT. n˝≤π> Ç~ _õHÓdt y˚THé ø±<äT. Ç~ _õHÓdt ªnqïeTj·T´μ, ªyÓ+>∑e÷+ãμ e+{Ï $~Û+#·&É+‘√ ÄyÓT eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’+~. e÷´ìj·÷ nHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT s√E ≈£L&Ü ∫Á‘ê\qT ì]à+∫q $.m+.dæ. ndü˝Ò Ç+&ÉÁd”º˝À b˛{°m≈£îÿyÓ’b˛sTT+~. Äj·Tq ‘·q {Ï«≥ºsY˝À á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ {°«{Ÿ Ábı&Éø£åHé‡ n~ÛH˚‘· <=s¡kÕ«$TsêE Væ≤{Ÿ˝Òø£ Çã“+~ |ü&ÉT‘·T+fÒ Ç<Óø£ÿ&ç >√\sê #˚ d ü ÷ Ô , X¯ ó Áø£ y ês¡ + s√E ˇø£ ô|<ä › dü T HêMT Ä+Á<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ ì ì]à+#˚ ªlyêdü$ yÓ’uÛÑe+μ Hêj·Tq nqT≈£î+≥T+<ä≥. ñqï ø£wüº+ ‘êø£ u À‘√+<ä ì yês¡ Ô . Ä dü T HêMT ù|s¡ T _õHÓ d t y˚ T Hé μ nì dæ ì e÷˝À MTHê f…Æ{Ï˝Ÿ bÕÁ‘· #Ó|üŒîø√&ÜìøÏ yÓ[fl‘˚ ø=‘·Ô ø£wüº+ {° « {Ÿ #˚ X Ês¡ T . Çø£ _õHÓ d t y˚ T Hé ∫Á‘êìøÏ es¡ à ø±HÓ ‡ |t º ì b˛wæ k ˛Ô + ~. ñ<äj·TuÛ≤düÿsY m<äT¬s’+<ä+≥÷ ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü&ÉT‘√+<ä≥. ‘·q Ç#êÃs¡ T . á $wü j · ÷ ìï dü « j· T +>± |ü P ØH˚ BìøÏ <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « + eVæ≤kÕÔs¡T. |ü≥¢ kÕ«$Tyê] nqTÁ>∑Vü≤+ ‘·–Zb˛e&É+ ˇ|üŒî≈£îHêïs¡T. Äj·Tq á $wüj·TyÓTÆ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ˇø£ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ á HÓ\ e\¢H˚ Ç˝≤ »]– ñ+≥T+<äì s√E ns¡úsêÁ‹ 2 >∑+≥\≈£î sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à qT+∫ bò˛Hé 19 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é sêeTø£èwüí ø£+>±s¡T |ü&çb˛sTT, ÁbÕj·T•Ã‘·Ô+ e∫Ã+~. Äj·Tq e÷≥˝À¢ ª<ëe⁄<é ÇÁãV”≤+ dæ˙ dü÷º&çj·÷dt˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î dæ<äΔ|ü&ç+~. n+<äTπø mø£ÿ&ÉTHêï&√ ‘Ó©<äT. #Û√{≤ sê»Hé Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ ˝Ò<äT. ne⁄‘·T+<äì ìsêà‘· <=s¡kÕ«$TsêE CÀ´‹wüß´\q÷, |ü+&ç‘·T\q÷ #Û√{≤ wüø°˝Ÿ ≈£L&Ü ˝Ò&ÉT.. Á|üdüTÔ‘·+ yÓTÆ<ëq+ U≤∞>±ñ+~. me&Ó’Hê e∫à Ä&ÉTø√e#·TÃ..μnì nHêïs¡T. ‘Ó*bÕs¡T. sêyÓ÷J |òæ*+ dü÷º&çj·÷˝À |æ*|æ+∫ eTØ @ |üP»\T »]|æùdÔ Ä Ä˝À#·q Hê˝À Hê≥T≈£îb˛sTT+~. yÓ+≥H˚ á ø£<∏ä n\T¢ø=Hêïqì nHêïs¡T |üPØ »>∑Hêï<∏é. Çø£ ≈£L&Ü wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì,dæ+–˝Ÿ <√wü+ b˛‘·T+<äH˚ $wüj·TyÓTÆ ‘Ó>∑ ìC≤ìøÏ _õHÓ d t y˚ T Hé μ f… Æ { Ï ˝ Ÿ ‘ √ dü ÷ s¡ ´ V” ≤ s√>± es¡ à á ∫Á‘· + #˚ < ë› e Tì Á|ü ø £ ≥ q Ç#êÃs¡ T . ôw&É ÷´˝Ÿ˝À wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚kÕÔeTì Äj·Tq #·]Ãk˛Ô+<äì düìïVæ≤‘·T\T n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Ä ‘· s ê«‘· s¡ ø £ Ô #· ] Á‘· ` 2μ bÕ¢ | t ø±e&É + ‘√ Ä Á|ü j · T ‘· ï + $s¡ $ T+#· T ≈£ î Hêïs¡ T . #Ó b ÕŒs¡ T. á dæìe÷˝À Á>±|òæø˘‡øÏ #ê˝≤ ÁbÕeTTK´‘· ñ+≥T+<äHêïs¡T. ∫Á‘·+ @<˚yÓTÆHê, á eT<Ûä´ @&ÉTø=+&É\yê&çøÏ nsTT‘˚ eTT+u…’˝À á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ |üPØ Äj·Tq‘√ m–®≈£L´{Ïyé ìsêà‘· ‘·TeTà\|ü*¢ sêeTdü‘·´Hêsêj·TD #ÓãT‘·÷, ªyÓ’X¯ó´\πø ø±≈£î+&Ü ñ‘·Ôsê~ uÛ≤eT\ ‘êøÏ&ç m≈£îÿy˚ ≥#Y˝ÀH˚ ñ+≥÷ e#êÃs¡T. n~ #·÷dæ #ê˝≤ eT+~ eTùV≤wt, es¡à uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì m+‘√ eT+~øÏ yêdüM<˚$ nsê<Ûä´ <˚e‘·. yêdüM neTàyê]øÏ nsTT+<äì|æk˛Ô+~. neø±XÊ\ ø√dü+, Ä ‘·sê«‘· ø±+_H˚wüHé˝À dæìe÷ ≈£L&Ü edüTÔ+<äì uÛ≤$+#ês¡T. dü+ã+~Û+∫q ndü˝…’q ø£<∏ä‘√ Bìì s¡÷bı+~kÕÔeTì, eTs√ nqïeTj·T´˝≤ á ∫Á‘êìï dü¬ø‡dt\ ø√dü+ ≈£L&Ü Äj·Tq #·TfÒº Á|ü<äøÏåD\T ì]à+#·&ÜìøÏ <=s¡kÕ«$TsêE bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á dæìe÷˝À Ç+ø± Á|æj·÷ #˚düTÔHêïs¡T. Vü‰düHé, düTVü‰dæì, düTeTHé, kÕsTTøÏs¡DY, Hê>∑u≤ãT, Hê–˙&ÉT eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wækÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

_

ªX¯è‹μøÏ ø√|üyÓTT∫Ã+~ V”≤s√ <ÛäqTwt‘√ ‘·q≈£îqï ùdïVü‰ìï ø√©e⁄&é MT&çj·÷ nbÕs¡ú+ #˚düT≈£î+<ä+≥÷ X¯è‹ Vü‰düHé s¡Tdüs¡Tdü˝≤&ÉT‘√+~. >±¢eTsY |ò”˝Ÿ¶˝À >±dæ|t‡ düVü≤»y˚Tqì, yê{Ïì ˝…’{Ÿ>± rdüTø√yê\ì ‘·q ‘·+Á&ç #ÓbÕŒ&Éì, nsTT‘˚ n$ Ç+‘·>± eTqdüTqT ø£wüº|ü&É‘êj·Tì nqTø√˝Ò<äì yêb˛‘√+~. ªÁrμ dæìe÷˝À <ÛäqTwt düs¡düq ø£<∏ëHêsTTø£>± ‘êqT q{Ï+#·&É+, Ä ∫Á‘·+˝Àì ªø=\yÓ]μ kÕ+>¥ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ø±e&É+‘√ ø√©e⁄&é MT&çj·÷ ‘·eTô|’ s¡ø£s¡ø±\ ø£<∏äHê\T Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ô+<ä+≥÷ ÄyÓT n–ZMT<ä >∑T–Z\+ ne⁄‘√+~. ‘êqT me] Áù|eT˝Àq÷ |ü&É˝Ò<äì, ˇø£ y˚fi¯ Áù|$TùdÔ Ä dü+>∑‹ n+<ä]ø° ‘Ó*ùd˝≤ #Óù|Œ+‘· <ÛÓ’s¡´+ ñ+<äì n+{À+~. X¯è‹ $T+∫q >±dæ|t‡ ‘√ Ä]ºdüTº\qT Vü≤sYº #˚j·T≈£î+&Ü ø√©e⁄&é MT&çj·÷ eTdü\Tø√yê\ì ÄyÓT ø±düÔ >∑{Ϻ>±H˚ ø±¢dt Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT], ø√©e⁄&é MT&çj·÷ $+≥T+<ë..? ˝Òø£ &√dt ô|+∫ eTØ >±dæ|t‡ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+<ë nì nqT≈£î+≥THêïs¡T. Çø£ á neTà&ÉT Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À |üeHé ø£fi≤´DY düs¡düq ª>∑ã“sY dæ+>¥μ dæìe÷˝À q{ÏdüTÔ+~.

C M Y K

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K

ePaper|Suvarna Vartha Telugu Daily | 15-01-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh,Hyderabad, ePaper, Online Telugu News Paper, Net News, Thaja