Page 1

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 267 Ä~yês¡+ nø√ºãs¡T 14, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é

ñ‘·ÔeTq≥T&ÉT:eTùV≤wtu≤ãT ñ‘·ÔeT q{Ï:qj·Tq‘ês¡(lsêeTsê»´+) ñ‘·ÔeT <äs¡Ù≈£î&ÉT : X¯+ø£sY (C…’uÀ˝À ‘Ó\+>±D) ñ‘·ÔeT düVü‰j·T q{Ï: düTC≤‘ê¬s&ç¶ (Ç+¬øHêïfi¯ó¢) ñ‘·ÔeT düVü‰j·Tq≥T&ÉT:Á|üø±XŸsêCŸ(<ä÷≈£î&ÉT) ñ‘·ÔeT Vü‰dü´q≥T&ÉT:myÓTàdt Hêsêj·TD ñ‘·ÔeT ø£<∏ë ∫Á‘·+: 100 |ü¬s‡+{Ÿ \yé ñ‘·ÔeT \|òüTT ∫Á‘·+: nej·Te<ëq+ ñ‘·ÔeT qè‘·´ <äs¡Ù≈£î&ÉT: lqT(»>∑<ëq+<ä) ñ‘·ÔeTdü+^‘·+:Çfi¯j·Tsê»(lsêeTsê»´+) ñ‘·ÔeT dæ˙ $eTs¡Ù: ¬s+{≤\ »j·T<˚yé ñ‘·ÔeTÁ|ü‹Hêj·T≈£îsê\T:eT+#·T\ø°Î (nq>∑q>± ˇø£ BÛs¡T&ÉT) ñ‘·ÔeT ô|ò’{Ÿ‡:$»jYT(<ä÷≈£î&ÉT) ôdŒwü˝Ÿ p´Ø nyês¡T¶: Hê>±s¡T®q(sê»qï) C≤rj·T düeTÁ>∑‘ê ∫Á‘·+: C…’uÀ˝À ‘Ó\+>±D ñ‘·ÔeT >±j·T≈£î&ÉT: >∑<ä›sY (bı&ÉTdüTÔqï bı<äT› $÷<ä ñ‘·ÔeT >±j·Tì:e÷fi¯$ø£(ne÷àneì) ñ‘·ÔeT m&ç≥sY:m+ÄsY es¡à ñ‘·ÔeTVü‰dü´q{Ï: s¡‘êïkÕ>∑sY (ø±sê\T`$T]j·÷\T) ¬s+&√ \|òüTT ∫Á‘·+: eTq u≤<Ûä´‘· ñ‘·ÔeT u≤\\ ∫Á‘·+: •Ks¡+ ¬s+&√ u≤\\ ∫Á‘·+: >∑+≥\ã+&ç ñ‘·ÔeT u≤\q{Ï:nì ñ‘·ÔeT y˚Tø£|t:sê+u≤ãT(lsêeTsê»´+) ñ‘·ÔeT ø£<∏ës¡#·sTT‘·:sêEeTT~sêCŸ ñ‘·ÔeT dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY:|”Äπsÿ sêE(lsêeTsê»´+) Á|üC≤<Ûës¡D bı+~q ∫Á‘·+: <ä÷≈£î&ÉT ñ‘·ÔeT Ád”ÿHé ù|¢ : lqT yÓ’≥¢(<ä÷≈£î&ÉT)

m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT

ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

dü_‡&ûô|’ |ü~ dæ*+&És¡T¢ ìjÓ÷»ø£esêZìø√ eè<ëΔÁX¯eT+ bÕ<äj·÷Á‘·˝À u≤ãT Vü‰MT\T 12e s√E≈£î #˚]q j·÷Á‘·

ñ‘·ÔeT q≥T&ç>± eTùV≤XŸu≤ãT ªC…’uÀ˝À ‘Ó\+>±Dμ≈£î eT÷&ÉT q+<äT\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·«+ 2011 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT q+~ |ü⁄s¡kÕÿsê\qT Á|üø£{Ï+∫+~. $$<Ûä $uÛ≤>±˝À¢ ñ‘·ÔeT Á|ü<äs¡Ùq ø£qã]∫q yê]ì q+~ ãVüQeT‘·T\≈£î m+|æø£ #˚dæq≥T¢ p´Ø düuÛÑT´\T mdt.>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘·\≈£î »qe]˝À ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. q+~ nyês¡T¶\ $esê\qT p´Ø ø£$T{° X¯ìyês¡+ yÓ\¢&ç+∫+~. ñ‘·ÔeT q≥T&ç>± eTùV≤XŸu≤ãT, ñ‘·ÔeTq{Ï>± qj·Tq‘ês¡ m+|æø£j·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+‘√ ì]à+∫q ªC…’uÀ˝À ‘Ó\+>±Dμ ∫Á‘·+ eT÷&ÉT $uÛ≤>±˝À¢ q+~ nyês¡T¶\qT <äøÏÿ+#·T≈£î+~. ñ‘·ÔeT C≤rj·T düeTÁ>∑‘ê ∫Á‘·+>± q+~ì m>∑TπsdüT≈£îb˛sTT+~. n˝≤π>, á dæìe÷≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q X¯+ø£sY ñ‘·ÔeT <äs¡Ù≈£î&ç>± m+|æø£j·÷´s¡T. n˝≤π>, ñ‘·ÔeT >±j·T≈£î&ç>± >∑<ä›sY m+|æø£j·÷´s¡T. ªbı&ÉTdüTÔqï bı<ä›$÷<äμ bÕ≥ |ü&çq Äj·TqqT q+~ nyês¡T¶ e]+∫+~.

nq+‘·|ü⁄s¡+, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ dü_‡&û e+≥>±´dt dæ*+&És¡¢ dü+K´qT ô|+#·T‘êeTì Ä bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|üø£{Ï+#ês¡T. dü_‡&ûô|’ ÇdüTÔqï Äs¡T dæ*+&És¡¢ dü+K´qT |ü~øÏ ô|+#·T‘êeTHêïs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ˇø£ eè<ëΔÁX¯e÷ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. $‘·+‘·Te⁄\≈£î, eè<äTΔ\≈£î s¡÷.600 |æ+#Û·qT ÇkÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\T ‘Ó\T düT≈£îH˚+<äT≈£î, yê{Ïì Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#˚Ã+<äTπø bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤ºqì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’mkÕ‡sY d”|” #˚ùd bÕbÕ˝À¢ ‘êeTT uÛ≤>∑kÕ«eTT\+ ø±uÀeTì nHêïs¡T. πøe\+ sê»ø°j·T |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄

ø√e&Üìπø yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n$XÊ«dü rsêàHêìï ø√s¡T‘√+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘êeTT n$XÊ«dü+ ô|&ç‘˚ yês¡T myÓTà˝Ò´\qT ø=+{≤sê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. >∑‘·+˝À ‘êeTT yÓ’mdt, øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ n$XÊ«dü+ ô|{Ϻq dü+>∑‹ì >∑Ts¡TÔ+#·T ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ eÁ»ø£s¡÷s¡T eT+&É\+˝À #·+Á<äu≤ãT 12e s√E ‘·q bÕ<äj·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ¬s’‘·T\T, eTVæ≤fi¯\T, eè<äTΔ\‘√ u≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. yê] düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ ∫qï ¨‘·÷s¡T, bı{ϺbÕ&ÉT $÷<äT>± #Ûêe÷|ü⁄s¡+ #˚s¡T≈£î Hêïs¡T. kÕúì≈£î\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ Äsê rXÊs¡T. Äj·÷ #√≥¢ Á|ü»\ qT<˚›•+∫ u≤ãT Á|üdü+–+#ês¡T. ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY d”|” \ô|’ eTs√e÷s¡T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·\ <Ûäq<ëVü≤+ e˝Ò¢ Á|ü»\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT Äs√|æ+#ês¡T. ª@~ ø=+<ëeTHêï ø=H˚ |ü]dæú‘·T˝Ò¢yé.. _j·T´+, e+≥ q÷HÓ <Ûäs¡\T ô|]>±sTT. ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡qT eTTô|’ŒkÕs¡T¢ ô|+#ês¡T. ù|<ä\≈£î sêsTTrô|’ ÇdüTÔqï >±´dt dæ˝…+&És¡¢ dü+K´q÷ ‘·–Z+#ês¡T. Äغd” #êØ®\T ô|+#ês¡T. $<äT´‘Y düs¡|òüsê ñ+<ä&ÉT. ø£¬s+{Ÿ m|ü&ÉT edüTÔ+<√? m|ü&ÉT b˛‘·T+<√ ø±+Á¬>k˛fi¯¢≈£î ‘Ó*j·T<äT. ¬s’‘·T\≈£î $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T n+<ä&É+ ˝Ò<äT. ø£¬s+{Ÿ ˝Òø£ |ü+≥\T m+&çb˛ ‘·THêïsTT. <Ûäs¡\ uÛ≤s¡+‘√ Á|ü»\T dü‘·eT‘· eTe⁄‘·THêïs¡T. nsTTHê Çy˚MT Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ |ü≥ºe⁄. z yÓ’|ü⁄ <Ûäs¡\ s¡÷|ü+˝À Á|üuÛÑT‘·«+($T>∑‘ê2˝À)

X¯+ø£sYsêe⁄ n¬sdtº≈£î

nC≤<äTô|’ ø√ª<ä+&Éj·÷Á‘·μ s¡+>∑+ ÄC≤<é yê´K´\T u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘·´+ πø+Á<ä eT+Á‹ô|’ ø√<ä+&Ésê+ ô|ò’sY ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dô|’ $düèÔ‘· dü+Á|ü~+|ü⁄\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì, sêh $uÛÑ»q n+‘· düT\Te⁄ ø±<äqï πø+Á<ä eT+Á‹ >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é yê´K´\ô|’ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· H˚‘·\T rÁe kÕúsTT˝À <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Ç|üŒ{À¢ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝ÒeTqï Äj·Tq yê´K´\ô|’ ‘Ó\+>±D bı*{Ïø£˝Ÿ CÒ@d” #Ó’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq yê´U≤´\T u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘·´+>± ñHêïj·Tì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Äø±+ø£åqT, Á|üC≤kÕ«e÷´ìï ÄC≤<é n|üVü‰dü´+ #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+ CÒ@d” H˚‘·, d”ìj·TsY »s¡ï*düTº eT˝Ò¢|ü*¢ \ø£Îj·T´, ‘·~‘·s¡T\‘√ ø£*dæ Äj·Tq $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, $düèÔ‘ê_ÛÁbÕj·T+ ø√dü+ #·s¡Ã\T ø=qkÕ–düTÔHêïeTqï ÄC≤<é yê´K´\qT Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î #ê˝≤ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]bÕs¡ì, Çø£ Ä e÷≥\qT ø£{Ϻô|{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î »]–q

dü+Á|ü~+|ü⁄\ Á|üÁøÏj·Tô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T. n|ü&É dü+Á|ü~+|ü⁄˝À¢ m<äT¬s’q düeTdü´\≈£î ‘êeTT düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘êeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Çø£ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡bÕ*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, dü‘·«s¡y˚T ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì πø+Á<ëìøÏ dü÷∫+#ês¡T. >∑‘·+˝À @s¡Œ&ɶ sêÅcÕº\T @ø±_ÛÁbÕj·T+‘√ @sêŒ≥T ø±˝Ò<äì, |ü+C≤uŸ, C≤s¡â+&é sêh\ @sêŒ≥T düeTj·T+˝À düeTdü´\T eùdÔ Á|üuÛÑT‘ê«˝Ò |ü]wüÿ]+#êj·Tì ø√<ä+&Ésê+ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+˝À C≤|ü´+ eT]+‘· C≤|ü´+ #˚ùdÔ ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√yê*‡ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑Tô|Œ&ÉT eT+~ d”e÷+Á<Ûä ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ #˚‘·T˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ã+BÛ nsTT´+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥Tô|’ ÄC≤<é≈£î me] qT+∫ Äπøå|üD\T e#êÃjÓ÷ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yê] Äπøå|üD\≈£î ‘êeTT düe÷<Ûëq$TkÕÔeTHêïs¡T. |ü~ eT+~ d”e÷+Á<Ûä ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T #Ó|æŒqfÒ¢ Á|üuÛÑT‘·«+ q&ÉT#·T≈£î+{À+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Çø£, b˛sê≥y˚T ‘·eT eTT+<äTqï @¬ø’ø£ e÷s¡ZeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T. mes√ sêh+ ÇkÕÔs¡ì Á|ü»\T Ä˝À∫+#·e<ä›ì, eTs√ ñ<ä´e÷ìøÏ dæ<äΔ+ ø±yê\ì ø√<ä+&Ésê+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D ø£yê‘·T ø£+fÒ ñ<äèΔ‘·yÓTÆq ñ<ä´e÷ìï ì]àkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£îH˚ es¡≈£î b˛sê≥+ Ä>∑<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ÄC≤<é yê´K´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, ‘Ó–+∫, ◊ø£´+>± b˛sê&ç ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·Tø√yê\ì CÒ@d” H˚‘· eT˝Ò¢|ü*¢ \ø£Îj·T´ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

nÁø£e÷\ô|’ H˚H˚ |òæsê´<äT #˚XÊ : ]J«

dæ<äΔ+

ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , nø√º ã sY 1 3(dü T es¡ í y ês¡ Ô ) : Á^Hé|ò”˝Ÿ¶ uÛÑ÷eTT\ e´eVü‰s¡+˝À e÷J eT+Á‹, ø±+Á¬>düT d”ìj·TsY XÊqdüdüuÛÑT´&ÉT |æ. X¯+ø£s¡sêe⁄ n¬sdüTº≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔeTe⁄‘√+~. XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY nqTeT‹ rdüT≈£îì Äj·TqqT n¬sdüTº #˚ùd+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì Ä˝≤«˝Ÿ b˛©düT\T @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. Á^Hé |ò”˝Ÿ¶ uÛÑ÷eTT\ e´eVü‰s¡+˝À e÷J eT+Á‹, ø±+Á¬>düT d”ìj·TsY XÊqdüdüuÛÑT´&ÉT |æ. X¯+ø£s¡sêe⁄≈£î ôV’≤ø√s¡Tº cÕø˘ Ç∫Ã+~. á πødüT˝À X¯+ø£s¡sêe⁄ô|’ C≤Ø nsTTq n¬sdüTº yês¡+{Ÿô|’ ñqï ùdºqT ôV’≤ø√s¡Tº ø=fÒºdæ+~. X¯+ø£s¡sêe⁄‘√ bÕ≥T Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT <äj·÷q+<éqT ≈£L&Ü b˛©düT\T $#ê]kÕÔs¡ì n+≥THêïs¡T. X¯+ø£s¡sêe⁄qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì Á|ü•ï+#·&ÜìøÏ

b˛©düT\T yÓTT<ä≥ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T.X¯+ø£s¡sêe⁄ ø√dü+ Ä˝≤«˝Ÿ mdæ|æ‘√ bÕ≥T 15 eT+~ b˛©düT\T Äj·Tq Ç+{ÏøÏ yÓfi≤¢s¡ì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚, X¯+ø£s¡sêe⁄ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òs¡ì ‘Ó*dæ+~. Äj·Tq eTVü‰sêh˝Àì X¯ìdæ+>±s¡+ Ä\j·T+˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ yÓ[¢q≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. X¯+ø£s¡sêe⁄qT b˛©düT n~Ûø±s¡T\T bò˛Hé˝À dü+Á|ü~+#·&ÜìøÏ Á|üj·T ‹ï+#ês¡T. nsTT‘˚, Äj·Tq ôd˝Ÿbò˛qT¢ dæ«#ê|òt #˚dæ ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<äT dü$÷|ü+˝Àì Ä˝≤«˝Ÿ eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì ø£Hêõ>∑T&Ü Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 875 m˝≤≥¢qT ¬s>∑T´\¬s’CŸ ($T>∑‘ê2˝À)

ÄÁ>±˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+ªπøåeTy˚T \ø£å´+μ

CMyK

ˇπø≈£î≥T+ã+˝À |ü~ eT+~ <äTs¡às¡D+

ÄÁ>±, nø√ºãsY 13 : ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì z Ç+{À¢ »]–q |òüTÀs¡ n–ïÁ|üe÷<ä+˝À ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q |ü~ eT+~ düJe <äVü≤qeTj·÷´s¡T. <ÛëHêdü>∑sY ÁbÕ+‘·+˝Àì ôdyê¢˝À z Ç+{À¢ X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 2 >∑+≥\ düeTj·T+˝À eT+≥\T #Ó\πs>±sTT. ø£åD≤˝À¢ eT+≥\T Ç\T¢ yÓTT‘êÔìøÏ $kÕÔ]+#êsTT. Äs¡T>∑Ts¡T ∫Hêïs¡T\‘√ bÕ≥T q\T>∑Ts¡T ô|<ä›\T eT+≥˝À¢

CMyK

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

∫≈£îÿ≈£îì düJe <äVü≤qeTj·÷´s¡T. Ms¡+‘ê ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q yês¡T. Á|üe÷<ëìøÏ Ç+ø± düŒwüºyÓTÆq ø±s¡D≤\T yÓ\¢&ç ø±˝Ò<äT. yê´bÕ] n>∑sê«˝Ÿ≈£î #Ó+~q Ç+{À¢ á n–ï Á|üe÷<ä+ »]–+~. Á>ö+&é bò˛¢sY˝À cÕ|t ìs¡«Væ≤düTÔ+ &É>±.. $T>∑‘ê eT÷&ÉT n+‘·düTÔ˝À¢ n>∑sê«˝Ÿ ‘·qT ≈£îe÷s¡T\‘√ ñ+≥THêïs¡T. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq #Ó\πs– qeT+≥\T.. yÓTT‘·Ô+ uÛÑeHêìøÏ $düÔ]+#êsTT. n+<äs¡÷ >±&ÛÉìÁ<ä\‘√ ñ+&É&É+‘√ Á|üe÷<ä+ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T ø√˝Òø£ b˛j·÷s¡T. eTè‘·<˚Vü‰\qT yÓ*øÏrdæ, ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. eTùV≤XŸ, Äj·Tq uÛ≤s¡´ XÊs¡<ä, Væ≤e÷qT¸ (17), es¡¸ (15), X¯óuÛÑ+ (13), sêπøXŸ, Äj·Tq uÛ≤s¡´‘√ bÕ≥T n+øÏ‘Y (12), |æj·T÷wt (10), ÁbÕ∫ (10) eTè‹ #Ó+<ës¡T. ÁãCŸyÓ÷Vü≤Hé, Äj·Tq uÛ≤s¡´ ø£$‘·, eT]ø=+ <äs¡T dü«\Œ>±j·÷\‘√ ãj·T≥|ü&ܶs¡T. düe÷#ês¡ eT+<äT≈£îqï b˛©düT\T, n–ïe÷|üø£ dæã“+~ ‘·ø£åDy˚T düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. sêÁ‹|üP≥ ø£¬s+{Ÿ ˝Òø£b˛ e&É+‘√ |æ\¢\T ø±´+&ç˝Ÿ düVü‰j·T+‘√ #·<äTe⁄≈£îHêïs¡ì, |ü&ÉT≈£îH˚ düeTj·T+˝À <ëìï Äs¡Œø£b˛e&É+‘√ Á|üe÷<ä+ »]– ñ+≥T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚, dæ*+&ÉsY ©¬ø’ Á|üe÷<ä+ »]–q≥T¢ kÕúì≈£î\T ($T>∑‘ê2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåe÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔ+<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑‘· 12,13 dü+e‘·‡sê\T>± yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåeT+ $wüj·T+˝À, Ks¡TÃô|{Ϻq ì<ÛäT\ $wü j·T+˝À |ü]o*ùdÔ Á|üdüTÔ‘·+ m+‘·{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïyÓ÷ ‘Ó\TdüTÔ+<äì eTTK´eT+Á‹ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ñ|üŒs¡ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À e+<ä˝≤~ eT+~ eTVæ≤fi¯\T, ñ|üŒs¡

ø±]à≈£î\ X¯ìyês¡+ ø±´+|t ø±sê´\j·T+ #˚s¡T≈£îì ‘·eT dü+πøåeT dü+|òü÷ìøÏ s¡÷.5ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫q+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _dæ\ dü+πøåe÷ìøÏ sêh+˝À 1999`2004 es¡≈£î s¡÷.927 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚j·T>±, 2004`2009 s¡÷.2,160 ø√≥T¢ yÓ∫Ã+#·&É+ »]–+<äì, á ˇø£ÿ @&Ü<˚ _dæ\ dü+πøåeT ø√dü+ s¡÷.3,107 ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫, Ks¡Tà #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘√+<äì eTTK´eT+Á‹ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ñ|üŒs¡T\ düeTdü´\≈£î dü+ã+ ~Û+∫ _dæ`@˝À #˚sêÃ\qï $q‹ì ]f…Æs¡T¶ »&ç® Ä<Ûä«s¡´+˝Àì ø£$T{°øÏ |ü]o\q≈£î |ü+|ü⁄‘ê eTì, ø±sê´\j·T uÛÑeq+ düú\+ $wüj·T+ ≈£L&Ü |ü]o*kÕÔeTì, ñ|üŒs¡T\ dü+πøåeT düe÷K´‘√ bÕ≥T |ü\T _dæ düe÷K´\≈£î 1600 qT+∫ 2000 XÊ‘·+ ã&Ó®{ŸqT á @&Ü~ ô|+|ü⁄<ä\ #˚XÊeTì eTTK´eT+Á‹$e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T, XÊdüqd üuÛÑT´\‘√ bÕ≥T ñ|üŒs¡ dü+πøåeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY13(düTes¡íyês¡Ô): yÓTÆHêغ XÊK˝À »]π> nÁø£e÷\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+, ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~ eTT+<äT>± ‘êH ˚qì düôdŒ+&Ó’q Ä XÊK m+&û ]J« nHêïs¡T. nÁø£e÷\T »]>±j·Tqï $düj·÷ìï >∑T]Ô+∫ n~Ûø±s¡T\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊqHêïs¡T. ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡πø $»j·÷ u≤´+ ≈£î˝À &çbÕõ≥T¢ ô|{≤º eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ‘·q e´øÏÔ>∑‘· <äÁkÕÔ\T rdüT≈£îyÓfi¯óÔ+fÒ nqedüs¡ Vü≤&Üe⁄&ç düèwæº+#ês¡Hêïs¡T. <äÁkÕÔ\T e÷j·T+ #˚j·÷\ qT≈£î+fÒ |òæsê´<äT≈£î eTT+<˚ #˚ùdyê&çqì #ÓbÕŒs¡T. Ç|ü&ÉT ‘·qH˚ ì+~‘·T&ç>± #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± yÓTÆHêغ dü+πøåeT XÊK˝À nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤eTì eT+Á‹ nVü≤à<äT˝≤¢ ‘Ó*bÕs¡T. ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>± •øÏåkÕÔeTì, m+‘·{Ï yê¬s’Hê ñù|øÏå+ #·uÀeTHêïs¡T.

eT+Á‘·T\ sêJHêe÷‘√ ‘Ó\+>±D sê<äT ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY13(düTes¡íyês¡Ô): eT+Á‘·T\ sêJHêe÷\ e\¢ ‘Ó\+ >±D sê<äì eT+Á‹ &ûπø ns¡TD yê´U≤´ì+#ês¡T. sêJHêe÷\‘√ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äqï $XÊ«dü+ ‘·q≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. &Ûç©¢˝À ø±+Á¬>dt ô|<ä›\qT ø£\dæ ‘Ó\+>±D Äø±+ø£åqT ‘Ó*j·TC…bÕŒqì nHêï s¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷ \T #˚j·÷*‡+~ eT+Á‘·T\T ø±<äì, m+|”˝Òqì eT+Á‹ m+|”\T eT+Á‘·T\T sêJHêe÷\T #˚j·TeTì &çe÷+&é #˚ùd ã<äT\T yêπs sêJHêe÷\T #˚ùdÔ... πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|s¡T>∑T‘·T+<äì n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. ‘êeTT >∑‘·+˝À sêJHê e÷\T #˚dæ $<ÛäT\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+fÒ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À n_Ûeè~Δ ≈£î+≥T|ü&çq $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. ÄC≤<é yê´K´\qT ‘·|ü>± ns¡ú+ #˚düTø√e<ä›Hêïs¡T. eTT+<äT>± ø±+Á¬>dt˝À @ø±_ÛÁbÕj·T kÕ<Ûäq nedüs¡eTHêïs¡T. n|ü&˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T.

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT


2

sêh $uÛÑ»q kÕ<Ûä´+ ø±<äì n|ü&ÉT #Ó|üŒ˝Ò<˚? ø£Ø+q>∑sY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô)): bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕøÏå>± sêh $uÛÑ»qô|’ Á|üø£≥q #˚dæq πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+.. <ëìï neT\T #˚j·Tø£b˛‘˚ bÕs¡¢yÓT+{ŸqT nee÷ì+∫ qfÒ¢qì ø£Ø+q>∑sY m+|” bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. ˇø£kÕ] sêh $uÛÑ»qô|’ Á|üø£≥q #˚dæq πø+Á<ä+, ø±+Á¬> dt bÕغ e÷≥ ì\u…≥Tºø√ø£ b˛‘˚ Çã“+<äT\T ‘·|üŒeì

ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq ø£Ø+q>∑sY˝À $÷&ç j·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêh $uÛÑ»qô|’ n+‘· düT\Te⁄ ø±<äì, @ø±_ÛÁbÕj·T+ e#˚à es¡≈£î #·s¡Ã\T ø=qkÕ –kÕÔeTqï ø±+Á¬>dt bÕغ sêh e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]®, πø+Á<ä eT+Á‹ >∑T˝≤+ q; ÄC≤<éô|’ bıqï+ rÁe kÕúsTT ˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêh $uÛÑ»q n+‘· düT\Te⁄ ø±<äqï

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

$TdüºØ M&ÉT‘√qï ùV≤eTl πødüT Vü≤‘˚´qì b˛düTºe÷s¡º+ ìy˚~ø£˝À yÓ\¢&ç uÛÑs¡Ô‘√ bÕ≥T nq+‘·|ü⁄s¡+ ø±+Á¬>dt H˚‘· bÕÁ‘·?

πøÁõyê˝Ÿ n¬sdtº..Äô|’ $&ÉT<ä\

‘˚*b˛sTT+~. ‘·\ $÷<ä, #ÓøÏÿfi¯¢, |üø£ÿf…eTTø£\ $÷<ä ã\yÓTÆq >±j·÷\Tqï≥T¢ yÓ\¢&Ó’+~. n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À ø√¢s√bòÕ+ Ç∫Ã, n‘ê´#ês¡+ #˚dæq≥T¢ b˛düTºe÷s¡º+˝À ‘˚*+~. ÄyÓT düŒèVü≤ ø√˝ÀŒsTTq eT÷&É >∑+≥\ ‘·sê«‘· ÄdüŒÁ‹øÏ rdüT≈£îe#êÃs¡ì yÓ\¢&Ó’+~. ÄyÓT n|üŒ{Ïπø #·ìb˛sTTq≥T¢ yÓ’<äT´\T Á<ÛäMø£]+#ês¡T. ÄdüŒÁ‹øÏ B+‘√ bòÕ+Vü≤Ödt j·T»e÷ì, ø±+Á¬>dt H˚‘· eTTs¡∞ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, bòÕ+Vü≤Ödt dæã“+~ì ≈£L&Ü $#ê]düTÔHêïs¡T. M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± á πødüT $TdüºØì #Û˚~kÕÔeTì u…+>∑fi¯Ss¡T b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, ùV≤eTl Vü≤‘·´‘√ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì nq+‘·|ü⁄s¡+ ø±+Á¬>dt H˚‘·, e÷J ø±s=Œπs≥sY eTTs¡∞ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Vü≤‘·´‘√ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì, kÕøÏå>± e÷Á‘·y˚T ‘·q ù|s¡TqT #˚]Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. m˝≤+{Ï $#ês¡D¬ø’Hê dæ<äΔy˚TqHêïs¡T. ùV≤eTl uÛÑs¡Ô ‘·q≈£î ùdïVæ≤‘·T&ÉT ø±e&É+‘√ ‘·q bòÕ+Vü≤Ödt˝À ñ+&˚+<äT≈£î nqTeT‹+#êqì, nsTT‘˚, bòÕ+Vü≤Ödt≈£î e#˚à ˝Àù| ÄyÓT #·ìb˛sTT+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘·q sê»ø°j·T m<äT>∑<ä\qT zs¡«˝Òπø ‘·qô|’ ‘·|ü&ÉT Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T.

sê»ø°j·T bÕغ˝À¢ mìïø£\ y˚&ç ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY13(düTes¡íyês¡Ô):bÕ<äj·÷Á‘·\˙ï mìïø£\ Á|ü#êsêìï ‘·\|ædüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø #·+Á<äu≤ãT ‘·qj·÷Á‘·‘√ z s¡ø£+>± mìïø£\ düeTs¡e+K+ |üP]+#·>± ‘êC≤>± yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q wü]à\ áHÓ\ 18q ‘·q bÕ<äj·÷Á‘·‘√ Ä ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥ºuÀ‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ dæm+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ≈£L&Ü <ä÷≈£î&ÉT ô|+#ês¡T. Ç+~s¡eTàu≤≥‘√ Äj·Tq mìïø£\ Á|ü#ês¡y˚T #˚düTÔHêïs¡T. sêh+˝À Ç|ü&ç|ü&˚ Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ ñ+&É<äqï dü+πø‘ê\T sêe&É+‘√ Äj·Tq Çø£ |üP]ÔkÕúsTT˝À Á|ü#ês¡ u≤<Ûä´‘·\T uÛÑTC≤q y˚düT≈£îqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. B+‘√ sêh+˝À sê»ø°j·T bÕغ\˙ï 2014 mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ Ç|ü&˚ ‘Ós¡˝ÒbÕj·Tì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ {ÏÄsYmdt ≈£L&Ü eTs√e÷s¡T ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ ø£<ä*ø£ ø√dü+ Á|üD≤[ø£ dæ<ä›+ #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|ü‘·´]ú bÕغ\ bÕ<äj·÷Á‘·\≈£î Á|ü»\ qT+∫ edüTÔqï düŒ+<äq≈£î nqT>∑TD+>± eTqTà+<äT Ç+~s¡eTà u≤≥˝À ‘·q sê»ø°j·T eP´Vü‰ìï neT\T #˚j·÷\ì.. ø=‘·Ô |ü<∏äø±\≈£î lø±s¡+ #·T{≤º\ì øÏs¡DY uÛ≤$düTÔ Hêïs¡T.Çø£ #·+Á<äu≤ãT nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢qT <ë<ë|ü⁄>± #·TfÒºdæq H˚|ü<∏ä´+˝À.. Ä õ˝≤¢˝ÀqT, bıs¡T>∑Tq ñqï ø£s¡÷ï\T˝ÀqT #˚|ü≥ºqTqï m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\ô|’ Á|ü»˝À¢ μn_Ûeè~Δ Á|ü#ês¡+μ ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T eT+Á‘·T\T ìs¡ísTT+#ês¡T. Vü≤+ÁB`˙yê ÁbÕC…≈£îº <ë«sê ø£ècÕí »˝≤\T n+~+#ê\qï nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ Á|ü»\ <äXÊu≤›\ Äø±+ø£åqT HÓs¡y˚s¡ÃqTqï H˚|ü<∏ä´+˝À bÕ<äj·÷Á‘·qT #˚|ü{≤º\qï jÓ÷#·q˝À n~Ûø±s¡|üø£å+ H˚‘·\T ñHêïs¡T. lXË’\+ »˝≤X¯j·T+ <ë«sê ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ eTHê´\ yÓTT<ä\T nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ J&ç|ü*¢ es¡≈£L 8 m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\ ìsêàD+ <ë<ë|ü⁄>± á HÓ˝≤Ks¡T≈£î |üP]Ôø±qT+~. B+‘√ nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T mHé.s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, kÕπø XË’\C≤Hê<∏é, @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, {°J yÓ+ø£fÒXŸ‘√bÕ≥T ñuÛÑj·T õ˝≤¢\ myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T, Ç‘·s¡ eTTK´H˚‘·\T bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤º\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. eTHê´\ e<ä› bÕ<äj·÷Á‘·qT d”m+ øÏs¡DY, |”d”d” N|òt u§‘·‡‘√ ÁbÕs¡+_Û+|üCÒj·÷\qï jÓ÷#·q˝À ñHêïs¡T. KeTà+˝À yêeT|üøå±\ H˚‘·\T ≈£L&Ü õ˝≤¢ düeTdü´\ô|’ bÕ<äj·÷Á‘·\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î edüTÔqï $X‚wü düŒ+<äq #·÷dæ sê»ø°j·T esêZ\T ñ*øÏÿ|ü&ܶj·÷ nqï nqTe÷q+ eTs√yÓ’|ü⁄ ø£\T>∑T‘√+~. á j·÷Á‘· {°&û|”˝À Ä‘·à$XÊ«kÕìï ì+|æ‘˚.. Á|ü‘·´]ú bÕغ yÓ’d”|”ì Ä+<√fi¯q≈£î >∑T] #˚dæ+~. »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ C…’˝À¢ ñ+&É≥+, Ç|ü&É|ü&˚ u…sTT˝Ÿ e#˚à neø±X¯+ ˝Òø£b˛e&É+ Ä

bÕغ˝À >∑TãT\T πs|æ+~. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ bÕغì Ç˝≤π> e~˝ÒùdÔ ÇHêïfi¯ó¢ Á|ü»˝À¢ ñqï |ü≥Tº C≤]b˛‘·T+<äqï uÛÑj·T+ yÓ’ø±bÕ eTTK´ H˚‘·˝À¢ e´ø£ÔyÓTÆ+~. B+‘√.. á HÓ\ 18q Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T qT+∫ eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+ ù|]≥ bÕ<äj·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. 2014˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì .. Ç|üŒ{À¢ eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T e#˚à yê‘êes¡D+ ˝Ò<äì bÕغ\˙ï ã\+>± $X¯«dædüTÔHêïj·Tqï~ Á|üdüTÔ‘· |ü]D≤e÷\qT ã{Ϻ ns¡ú+ #˚düT≈£îze#·TÃ. nsTTHê Ç|üŒ{Ï qT+#˚ mìïø£\≈£î düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·THêïsTT. bÕ<äj·÷Á‘·\‘√ Á|ü‹|üøå±\T, Ç+~s¡eTà u≤≥‘√ n~Ûø±s¡|üø£å+ »q+˝ÀøÏ yÓfi¯SÔ eTT+<ädüTÔ>± mìïø£\ Vü≤&Ü$&çì rdüTø=#êÃsTT. Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T qT+∫ Ç#êä|ü⁄s¡+ es¡≈£L á j·÷Á‘·qT #˚|üfÒº u≤<Ûä´‘·qT yÓ’mdt ≈£îe÷¬sÔ wü]à\ HÓ‹Ô¬ø‘·TÔ≈£îHêïs¡T. Ç<˚ düeTj·T+˝À n~Ûø±s¡|üø£å+ ≈£L&Ü Á|ü»˝À¢øÏ yÓfiÀÔ+~. eTs√yÓ’|ü⁄.. sêh ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+˝À e÷s¡TŒ\T ñ+{≤j·T+≥÷ Ç{°e* es¡≈£î CÀs¡T>± kÕ–q Á|ü#ês¡+.. Ç|ü&ÉT #·˝≤¢]b˛sTT+~. Ç~ d”m+ øÏs¡DY≈£î sê»ø°j·T+>± ˝≤_Û+∫+~. >∑‘·+˝À @&ÉT õ˝≤¢˝À¢ #˚dæq Ç+~s¡eTà u≤≥≈£î, ‘êC≤>± Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À #˚|ü{Ϻq |üs¡´≥q≈£î ‘˚&Ü u≤>± ø£ì|æ+∫+~. Äj·Tq eT]+‘· Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ $|üøå±\ $÷<ä <ë&ç ì rÁe‘·s¡+ #˚XÊs¡T. Á|ü»\≈£î esê\÷ ≈£î]|ædüTÔHêïs¡T. >∑‘·+‘√ b˛*ùdÔ.. Ç|ü&ÉT d”m+≈£î kı+‘· bÕغ H˚‘·\ qT+∫ düVü≤ø±s¡+ ≈£L&Ü u≤>±H˚ ø£ì|æk˛Ô+~. yês¡+˝À eT÷&ÉT s√E\T Á|ü»˝À¢ ñ+&Ü\ì Ç|üŒ{Ïπø ìs¡ísTT+∫q øÏs¡DY.. Á|ü‘·´s¡Tú\ eP´Vü‰\≈£î nqT>∑TD+>± m‘·TÔ>∑&É\qT y˚ùd neø±X¯+ ñ+<äqï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø£èwüí–], |ü‹Ôø=+&É e<ä› ¬s+&ÉT m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. n<˚$<Ûä+>± nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝Àq÷ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\≈£î lø±s¡+ #·T&É‘ês¡T. m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\ <ë«sê ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À¢ ¬s’‘·T\≈£î kÕ>∑T˙s¡+~düTÔqï düeTj·T+˝À á n+X¯+‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\q÷ Á|ü»\≈£î $e]+#ê\qï jÓ÷#·q˝À n~Ûø±s¡|üø£å+ ñ+~. {°&û|”, yÓ’d”|”\≈£î Bf…Æq »yêãT Çyê«\ì jÓ÷∫k˛Ô+~. n+<äT≈£î á bÕ<äj·÷Á‘·\qT e÷s¡Z+>± m+#·T≈£î+~. Çø£ d”eT˝À eTs√H˚‘· u…’¬s&ç¶ sê»X‚KsY ¬s&ç¶ ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ sêj·T\d”eT ù|s¡T‘√ áHÓ\ ¬s+&ÉTq bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tq≈£î ≈£L&Ü eT+∫ düŒ+<äq ek˛Ô+~. Ç˝≤ Çø£eTT+<äT≈£L&Ü eT]ìï bÕغ\T ≈£L&Ü bÕ<äj·÷Á‘·\T #˚|üfÒº M\T+~. ‘Ó\+>±D˝À ñ<ä´eTbÕغ>± ñqï {ÏÄsYmdt ≈£L&Ü j·÷Á‘·\≈£î lø±s¡+ #·TfÒº neø±XÊ\T ñHêïsTT.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

ô|&É‘êeTHêïs¡T. >∑‘·+˝À yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$˙‹ Äs√|üD\T sêe&É+‘√ n$XÊ«dü+ ô|{≤ºeTì, Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ d”m+ øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ô|’Hê ô|{≤ºeTì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY d”|”\T ¬s+&ÉT <=+>∑\ bÕغ˝Òqì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. Ç|ü&ÉT ‘êeTT n$XÊ«dü+ ô|&ç‘˚.. myÓTà˝Ò´\qT ø=qT>√\T #˚kÕÔs¡ì nHêïs¡T. myÓTà˝Ò´\qT, m+|”\qT dü+‘·˝À |üX¯óe⁄\qT ø=qï≥T¢ ø=+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.

ªnq+‘·μ˝À esê\ es¡¸+ ù|<ä\ s¡ø£Ô+ ‘ê>∑T‘√+~. $T–*q s¡ø±Ôìï <√eT\T |æ\TdüTÔHêïsTT. »«s¡+‘√ ÄdüŒÁ‹øÏ yÓfi‚Ô eT+<äT˝Ò¢yé.. dü÷~øÏ ~ø£ÿ˝Ò<äT.μ nì u≤ãT <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À nìï s¡+>±\T düs¡«HêX¯qeTj·÷´j·Tì $eT]Ù+#ês¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ù|<ä\ ø£cÕº\T rs¡TkÕ ÔeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ‘=$Tà~ >∑+≥\ $<äT´‘Y‘√ bÕ≥T dü]|ü&Ü $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. eè<äTΔ \≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î, $ø£˝≤+>∑T\ |æ+#Û·HéqT s¡÷.600≈£î ô|+#·T‘êeTHêïs¡T. n˝≤π>, ù|<ä $<ë´s¡Tú\ #·<äTe⁄≈£î ã&Ó®{ŸqT ô|+#·T‘êeTHêïs¡T. |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄≈£îH˚+<äTπø n$XÊ«düeT+≥THêïs¡T.. ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY d”|”\ô|’ eTs√e÷s¡T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. yÓ’mkÕ‡sYd”|” n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ k˛<ä] wü]à\ #˚|ü≥ºqTqï bÕ<äj·÷Á‘·ô|’ Äj·Tq rÁe kÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ ô|{≤º\ì ˇ‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã+<äTπø wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤ºs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘êeTT n$XÊ«dü+ Á|ü‹bÕ~ùdÔ.. yÓ’mkÕ‡sYd”|”.. &Ûç©¢˝À uÒs¡kÕsê\≈£î ~>∑T‘ês¡ì nHêïs¡T. Ä bÕغ u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. mes√ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îeùdÔ ‘êeTT n$XÊ«dü+ ô|≥ºuÀeTì u≤ãT düŒwüº+#˚XÊs¡T. Á|üC≤düeTdü´\ô|’H˚ n$XÊ«dü+

Ä~yês¡+, nø√ºãs¡T 14, 2012

KTظ<é yÓ’<=*π> es¡≈£L ìs¡düq Ä>∑<äT

ùV≤eT~ Vü≤‘˚´..! #ÓHÓ’ï/nq+‘·|ü⁄s¡+, nø√ºãsY 13 : ø£qï&É ãT*¢‘Ós¡ q{Ï ùV≤eTl Vü≤‘·´ πødüT $TdüºØ Áø£eT+>± M&ÉT‘√+~. ùV≤eTl düVü≤» eTs¡D+ ø±<äì, Vü≤‘˚´qì b˛düTºe÷s¡º+ ìy˚~ø£˝À yÓ\¢&Ó’+~. n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À eT‘·TÔeT+<äT (ø√¢s√bòÕ+) Ç∫Ã, n‘ê´#ês¡+ #˚dæq≥T¢ ‘˚*+~. ÄyÓT uÛÑs¡Ô düTπs+Á<äu≤ãT‘√ bÕ≥T nq+‘·|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt H˚‘· ˇø£s¡T á <ës¡TD≤ìøÏ ˇ&ç>∑{Ϻq≥T¢ b˛©düT\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø b˛©düT\T yê]<ä›]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]düTÔHêïs¡T. ùV≤eTlì Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ düTπs+Á<äu≤ãT b˛©düT\ $#ês¡D˝À n+^ø£]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚, Bìï b˛©düT\T Ç+ø± ìsêΔ]+#·˝Ò<äT. ãT*¢‘Ós¡ô|’ sêDÏdüTÔqï ùV≤eTl á HÓ\ 9e ‘˚Bq nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ |ü~ >∑+≥\ düeTj·T+˝À rÁe ndü«düú‘·>± ÄyÓT uÛÑs¡Ô düT<˚+Á<äu≤ãT u…+>∑fi¯Ss¡T˝Àì u≤|æºdüTº ÄdüŒÁ‹øÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. nsTT‘˚, ÄyÓT n|üŒ{Ïπø eTs¡DÏ+∫q≥T¢ yÓ’<äT´\T ìsêΔ]+#ês¡T. #ÓHÓ’ï˝À ‘·$Tfi¯ d”]j·T˝Ÿ wüO{Ï+>¥ eTT–+#·Tø=ì u…+>∑fi¯Ss¡T e∫Ãq ùV≤eTl.. uÛÑs¡Ô‘√ ø£*dæ ø±s¡T˝À nq+‘·|ü⁄s¡+˝Àì z bòÕ+Vü≤Ödt≈£î ãj·T˝Ò›sês¡T. •yês¡¢˝ÀøÏ sê>±H˚ ÄyÓT ndü«düÔ‘·≈£î >∑T]ø±e&É+‘√ ÄdüŒÁ‹øÏ rdüT≈£îe∫Ãq≥T¢ ÄyÓT uÛÑs¡Ô ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚, ÄyÓT eTè‹ô|’ nH˚ø£ nqTe÷Hê\T πs¬ø‘êÔsTT. B+‘√ b˛©düT\T nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹>± πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ, <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T. düTB+Á<Ûäu≤ãTqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, ùV≤eTl~ düVü≤» eTs¡D+ ø±<äì b˛düTºe÷s¡º+ ìy˚~ø£˝À ‘˚\&É+‘√ nqTe÷Hê\T ì»y˚Tqì

ÄC≤<é.. Ä $wüj·÷ìï 2009 &çôd+ãsY ø£+fÒ eTT+<˚ m+<äT≈£î #Ó|üŒ˝Ò<äì dü÷{Ï>± Á|ü•ï+#ês¡T. ÄC≤<é ˝≤+ {Ï H˚‘·\T Ç˝≤ e÷{≤¢&É≈£L&É&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêï s¡T. ø=+‘· eT+~ ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡πø πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±Dô|’ HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏ Á|ü<ä]Ùk˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. sêh $uÛÑ»qô|’ dü‘·«s¡y˚T ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&éqT #˚XÊs¡T. ‘·eT @¬ø’ø£ \ø£å´+ ‘Ó\+ >±D sêh kÕ<ÛäH˚qì, <ëì ø√dü+ m+‘·¬ø’Hê ‘Ó–kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D Çe«ø£ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ ø£*–+#˚˝≤ ‘·«s¡˝À ‘·eT ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. n+<ä]ì ø£\T|ü⁄ø=ì ◊ø£´ ñ<ä´e÷\T #˚|ü&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

X¯+ø£Ásêe⁄ n¬sdüTº≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚ùd $wüj·T+˝À Á^Hé |ò”˝Ÿ¶ zqsY‡ nk˛dæj˚TwüHé≈£î #Ó+~q 75 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì ø£u≤® #˚dæ+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡ì ø±\˙yêdüT\T X¯+ø£s¡sêe⁄ô|’ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Á^Hé|ò”˝Ÿ¶ zqsY‡ nk˛dæj˚TwüHé ø±\˙yêdüT\T #˚dæq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î X¯+ø£s¡sêe⁄ô|’ eT˝≤ÿõ–] b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

ÄÁ>±˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|üe÷ <ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\T Ç|ü&˚ #Ó|üŒ˝ÒeTì, <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ>∑T‘√+<äì md”Œ n»jYT≈£îe÷sY #ÍVü≤Hé ‘Ó* bÕs¡T. yÓTT<ä{Ï, ¬s+&√ n+‘·düTÔ˝À¢ ñqï yês¡T eT+≥\≈£î düJe <äVü≤qeTj·÷´s¡ì, eT÷&ÉT, Hê\T>∑T n+‘·düTÔ˝À¢ ñqïyês¡T >±j·÷\‘√ ãj·T≥|ü&ܶs¡ì #ÓbÕŒs

q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 13 : n$˙‹ Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï πø+Á<ä Hê´j·T XÊK eT+Á‹ KTظ<é sêJHêe÷ #˚j·T&Ée÷? ˝Ò<ë Á|ü<Ûëì n‘·ìï ø±´_HÓ{Ÿ qT+∫ ãs¡Ôs¡|òt #˚ùd es¡≈£L ‘·eT Ä+<√fi¯q ø=qkÕ>∑T ‘·T+<äì n$˙‹ e´‹πsø£ ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT ns¡$+<é πøÁõyê˝Ÿ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. KTظ<é sêJHêe÷ #˚ùd es¡≈£L bÕs¡¢yÓT+{Ÿ M<ÛäT˝À¢ ìs¡düq ø=qkÕ–kÕÔeTì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. Hê´j·T XÊK eT+Á‹ KTظ<é sêJHêe÷≈£î &çe÷+&é #˚dü÷Ô Á|ü<Ûëì ìyêdü+ e<ä› $ø£˝≤+>∑T\‘√ ø£*dæ Ä+<√fi¯q≈£î ~–q πøÁõyê˝ŸqT, Äj·Tq nqT#·s¡T\qT b˛©düT\T X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£î uÛ≤eHê ùdº&çj·T+˝ÀH˚ ìs¡“+~Û+#ês¡T. πøÁõyê˝Ÿ C…’\T˝Àq÷ ‘·q Ä+<√fi¯q ø=qkÕ–+#ês¡T. KTظ<é sêJHêe÷ #˚ùd es¡≈£î C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä\j˚T´~ ˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, ns¡$+<é πøÁõyê˝Ÿ n¬sdüTº≈£î ìs¡düq>± Äj·Tq eT<䛑·T<ës¡T\T X¯ìyês¡+ &Ûç©¢˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. dü+düú<é e÷sYZ˝À $ø£˝≤+>∑T\‘√ ø£*dæ |ü\T ùdyê dü+düú\ ìsê«Vü≤≈£î\T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dü«#·Ã¤+<ä dü+düú˝À ì<ÛäT\ neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çq πø+Á<ä Hê´j·TXÊK eT+Á‹ dü˝≤àHé KTظ<é sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πøÁõyê˝Ÿ≈£î eT<䛑·T>± Ä+<√fi¯q\T $Tqï+≥&É+‘√ b˛©düT\T

Äj·Tq‘√ bÕ≥T n¬sdüTº #˚dæq yês¡+<ä]ì X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. $&ÉT<ä˝…’q nq+‘·s¡+ πøÁõyê˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. KTظ<é sêJHêe÷ #˚ùd es¡≈£î ‘·eT Ä+<√fi¯q ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì, Á|ü»\+‘ê b˛sê{≤ìøÏ eT<䛋yê«\ì ø√sês¡T. KTظ<é ˝≤+{Ï e´≈£îÔ\qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ qT+∫ ãj·T≥≈£î |ü+ù| es¡≈£L ‘·eT b˛sê≥+ Ä>∑<äì düŒdüº+ #˚XÊs¡T. n$˙‹ô|’ ñ<ä´$TdüTÔqï ‘·eT H√s¡T H=πøÿj·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$ùdÔ n~ bıs¡bÕ≥ì nHêïs¡T. ñ<ä´e÷ìï nD∫y˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #˚ùd ˇø√ÿ Á|üj·T‘·ïy˚T n$˙‹ e´‹πsø£ ñ<ä´e÷ìøÏ ã\+ #˚≈£Ls¡TdüTÔ+<äHêïs¡T.

j·TTe≈£î\T ô|<ä› dü+K´˝À ‘·s¡*e∫à ìs¡düq˝À bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ªme] ø√düy˚T eTq+ b˛sê&É&É+ ˝Ò<äT. eTq uÛÑ$wü´‘Y ø√düy˚T b˛sê&ÉT‘·THêï+. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Åd”º{Ÿ b˛©düTùdºwüHé eTs√ ‘ÓÁV”≤sY ùdÿ«sY ø±yê*μ nì nHêïs¡T. ‘·eTô|’ e∫Ãq Äs√|üD\T ìsê<Ûës¡eTì KTظ<é, Äj·Tq uÛ≤s¡´ \÷sT÷dt #˚düTÔqï yê´K´\qT πøÁõyê˝Ÿ ø={Ϻ|ü&˚XÊs¡T. yê]<ä›]ì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä eT+Á‹ neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çHê.. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ ;CÒ|” m+<äT≈£î eTÚq+>± ñ+{À+<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T.

»q+˝À »>∑Hêàj·T..? n~Ûø±sêìï Äj·TT<Ûä+>± #˚düT≈£îì ø√{≤¢~ ø=\¢ >={≤º&Éqï »Hê\T øÏeTàq&É+ ˝Ò<äT. n~Ûø±s¡+ #ê≥Tq Äs¡–+#ê&É+≥THêï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. n~Ûø±sêìï <äTs¡«ìjÓ÷>∑+ #˚dæ n&ɶ<ës¡T˝À¢ Ä]®+#·&Éqï qeTà&É+˝Ò<äT. <Ûäq<ëVü≤+‘√H˚ »>∑qqï ‹]– sê»ø°j·÷\T #˚düTÔHêï&Éqï ˇ|ü⁄Œø√e&É+ ˝Ò<äT. j·TTeH˚‘· ø±s¡D+>±H˚ eTVü‰H˚‘·≈£î n$˙‹ eTs¡ø£\+≥T‘·THêïj·Tqï me«s¡÷ $X¯«dæ+ #·&É+ ˝Ò<äT. »qeT+‘· ≈£î≥T+ã˝À »>∑qqï≈£î n&ÉT>∑ &ÉT>∑THê ˙sê»Hê\T n+<äT‘·÷H˚ ñHêïsTT. düTes¡íyês¡Ô`b˛*{Ïø£ã÷´s√ ‘·+Á&ç n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É>± ÇcÕºqTkÕs¡+ Ä]úø£ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&ܶ&Éì j·TTeH˚‘· »>∑Hé qT C…’˝À¢øÏ HÓ{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|üŒ{ÏøÏ |ü\Te÷s¡T¢ u…sTT˝Ÿ |æ{°wüHé ô|≥Tº≈£îHêï ø√s¡Tºyês¡T ‹s¡düÿ]+#·&ÉeT÷ »]–+~. ‘êC≤>± X¯óÁø£yês¡+ düTÁ|”+ø√s¡Tº eTs√ Äs¡T HÓ\\ es¡≈£î u…sTT˝Ÿ |æ{°wüHé |ü]o*+#˚ neø±X¯y˚T˝Ò<äì ‘˚*Ã#Ó|æŒ+~. e#˚à @&Ü~ e÷]ÃHÓ\˝À u…sTT˝Ÿ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+∫+~. nsTT‘˚ »Hê\Te÷Á‘·+ eTVü‰H˚‘·ô|’ #·÷|æ+∫q Ä<äsê_Ûe÷Hê˝Ò j·TTeH˚‘·ô|’ #·÷|ædü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. n~Ûø±s¡+ #ê≥Tq bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î y˚Tfi¯ófl #˚dæ ‘·q ø£+ô|˙\˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻ+#·T≈£îHêï&Éqï Äs√|üD\T j·TTeH˚‘·qT yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. áÁø£eT+˝À z]j·T+≥˝Ÿ ø±eTsY‡Ä|òt u≤´+≈£î qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T. ø√#ÓHÓ’ï˝Àì ∫qï ø£+ô|˙\ qT+∫ uÛ≤Ø ô|≥Tºã&ÉT\T eT[fl+#ês¡ì ø√s¡Tº≈£î d”;◊ ‘·q yê<äqqT $ì|æ+∫+~. »>∑Hé Ä]úø£ H˚sê\qT |üP]Ô>± |ü]o*+∫ $#ê]+#˚+<äT≈£î eT]+‘· düeTj·T+ ø±yê\ì d”;◊ ø√]+~.n˝≤π> uÛ≤s¡r.ô|Hêï ø£+ô|˙\≈£î Äs¡T <˚XÊ\ qT+∫ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq yÓ’q+ô|’ d”;◊ Äsê rj·÷*‡ ñ+<äì ‘Ó*j·TCÒdæ+~. Ç<ä+‘ê |üø£ÿq ô|&ç‘˚ n$˙‹ Äs√|üD\T yÓ+{≤&ÉT‘·THêï j·TTeH˚‘·≈£î »Hê<Ûäs¡D e÷Á‘·+ @e÷Á‘·+ ‘·>∑Z˝Ò<äqï~ dü‘·´<ä÷s¡+ ø±<äT. sê»ø°j·÷˝À¢ n+<äs¡÷ <=+>∑˝Ò. sê»ø°j·÷˝À¢

mes¡T ìC≤j·Tr>± |üì#˚kÕÔs¡ì Á|ü»\T #·]Ã+#·Tø√e&É+ ø£ì|æk˛Ô+~. ø±>± eTVü‰H˚‘· sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ #˚dæq ùde\T sêh Á|ü»\T Ç|üŒ{§¢ eT]∫b˛˝Òs¡qï~ ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ìs¡Tù|<ä\ >∑T+&Ó˝À¢ ‘·q ùde\‘√ >∑÷&ÉTø£≥Tº≈£îqï yÓ’mdt qT j·TTeH˚‘·˝À #·÷düT≈£î+≥THêïs¡T. Á|ü»\ |üø£å+ ì*#˚ H˚‘·\T ø±yê*. sêÅcÕºìøÏ <äeTTàqï H˚‘·\T nedüs¡+. nqïø√D+˝À Á|ü»\T Ä˝À∫dü÷Ô j·TTeH˚‘·qT Äsê~ÛdüTÔHêïs¡ì #Ó|üŒø£‘·|üŒ<äT. πøe\+ ø£qTôd’>∑\‘√ ‘·q Vü‰euÛ≤yê\‘√H˚ bÕ\q kÕ–+#˚ @*ø£ \ø£åD≤\T j·TTeH˚‘·˝À |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïj·Tì »Hê\T qeTTà‘·THêïs¡T. j·TTeH˚‘·ô|’ ñqï n$˙‹ Äs√|üD\T ìC≤e÷? ˝Òø£ nã<ä›e÷ nqï $wüj·T+ |üø£ÿqHÓ{Ϻ $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\T ôd’‘·+ yÓ’ø±bÕ˝ÀøÏ e\dü\T edüTÔHêïs¡T. eTVü‰H˚‘· n~Ûø±s¡+˝À j·TTeH˚‘· <Ûäq<ëVü‰ìøÏ ◊@mdt \T Ç‘·s¡ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ø£≥ø£{≤\ bÕ˝…’q $wüj·T+ ‘Ó*j·T+~ ø±<äT. nsTTHê j·TTeH˚‘·πø n~Ûø±s¡+ n|üŒ–+#˚+<äT≈£î Á|ü»\T düqï<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. j·TTeH˚‘· C…’\T bÕ\Tø±e&É+ ≈£L&Ü ‘·eTô|’ ñqï kÕqTuÛÑ÷‹øÏ kÕq|ü{ϺqfÒºqì yÓ’ø±bÕ H˚‘·\T qeTTà‘·THêïs¡T. sêh sê»ø°j·÷\˝À #Û·]cÕà ñqï n~ÛH˚‘·\ C≤_‘ê˝À j·TTeH˚‘·≈£î kÕúq+ <äøÏÿ+<äì ìø£â∫Ã>± #ÓbıŒ#·TÃ. n$˙‹ Äs√|üD\T s¡÷|ü⁄e÷|ü⁄≈£îì. u…sTT˝Ÿ <ë«sê C…’\T >√&É\qT <ë{Ïe∫à j·TTeH˚‘· Á|ü»\≈£î m˝≤ ùde#˚kÕÔs¡qï~ y˚∫#·÷<ë›e÷ eT].

õ˝≤¢˝À ø√{ÏøÏô|’>± ùd˝Ÿ‡{≤ø˘‡≈£î m>∑HêeT+...?

ø£+~|ü|ü ‘·~‘·s¡ düs¡T≈£î\qT Js√ô|’ ‘·s¡*düTÔHêïs¡qï $eTs¡Ù\THêïsTT. |ü\T <äTø±D≤\‘√bÕ≥T` #·T≥Tº|üø£ÿ\ eT+&É˝≤\≈£î ¨˝Ÿùd˝Ÿ>± neTàø±\T kÕ–düTÔHêïs¡T. Á|ü‹ HÓ˝≤ 2 ø√≥¢ es¡≈£î ¨˝Ÿùd˝Ÿ yê´bÕs¡+ q&ÉTdüTÔqï≥T¢` düe÷#ês¡+. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ì ‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T ne÷à\+fÒ.. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ 4 XÊ‘·+ ùd˝Ÿ‡{≤´ø˘‡, ˇø£ XÊ‘·+ e÷¬sÿ{Ÿ ôddüT‡ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ ¨˝Ÿùd˝Ÿ yê´bÕs¡T\T Js√ e÷sêZìï m+#·Tø=ì ‘·eT yê´bÕsêìï kÕ–düTÔHêïs¡qï $eTs¡Ù\THêïsTT. õ˝≤¢˝À˝À _j·T´+ yê´bÕs¡+ uÛ≤Ø m‘·TÔq q&ÉTk˛Ô+~. k˛Hê s¡ø£+ _j·÷´ìï Á|ü‹ HÓ˝≤ y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢˝À neTàø±\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. q+<ë´\, ãq>±q|ü˝…¢, Äfi¯¢>∑&ɶ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ _j·÷´ìï rdüTø£e∫à ¨˝Ÿùd˝Ÿ yê´bÕs¡T\T $Áø£j·÷\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç<ä+‘ê ≈£L&Ü ùd˝Ÿ‡{≤´ø˘‡ #Ó*¢+#·≈£î+&ÜH˚ Js√ yê´bÕs¡+>±H˚ neTàø±\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢` $eTs¡Ù\THêïsTT. n<˚ $<Ûä+>± #·¬øÿs¡, ø£+~|ü |ü, |ü|ü\T, >√<ÛäTeT\T, q÷HÓ\qT ≈£L&Ü uÛ≤Ø m‘·TÔq Js√ô|’H˚ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. 20 s√E\ ÁøÏ‘·+ &√Hé˝À $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T »]|æ Js√ô|’ ‘·s¡*düTÔqï #·¬øÿs¡ ˝≤Øì |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. 90 y˚\T »]e÷Hê ≈£L&Ü $~Û+#ês¡T. Bìï ã{Ϻ @ kÕúsTT˝À ¨˝Ÿùd˝Ÿ yê´bÕs¡T\T Js√ yê´bÕs¡+ q&ç|ædüTÔHêïs√ }Væ≤+#·e#·TÃ. Js√ yê´bÕs¡+e\¢ Á|ü‹ j˚T{≤ ø√{Ïqïs¡ es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î >∑+&ç|ü&ÉT‘√+<äqï $eTs¡Ù\THêïsTT.

ø£s¡÷ï\T,nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):¨˝Ÿùd˝Ÿ yê´bÕs¡T\ #˚‹yê≥+‘√ _\T¢\T Çe«&É+˝Àq÷ e÷j·÷C≤\+ Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\qT @ düs¡T≈£î m+‘· $Áø£sTT+#ês¡T? me]øÏ ne÷às¡qï $esê\qT ]ø±s¡T¶˝À¢ bı+<äT|üs¡#ê*. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ _\T¢\qT ‘·j·÷s¡T#˚j·÷*. á $esê\‘√ Á|ü‹ eT÷&ÉT HÓ\\ø√kÕ] ùd˝Ÿ‡{≤´ø˘‡ n~Ûø±s¡T\≈£î _\T¢\qT n+<äCÒj·÷*. nsTT‘˚ ¨˝Ÿùd˝Ÿ yê´bÕs¡T\T n˝≤ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. @&Ü~øÏ ˇø£kÕ] yÓTT‘·Ô+ _\T¢\qT ùd˝Ÿ‡{≤´ø˘‡ n~Ûø±s¡T\≈£î ÇdüTÔqï≥T düe÷#ês¡+. n$ ≈£L&Ü »]–q yê´bÕsêìøÏ @ e÷Á‘·+ bı+‘·q ˝Ò≈£î+&Ü HêeTe÷Á‘·+>± _\T¢\qT düeT]ŒdüTÔqï≥T¢` $eTs¡Ù\THêïsTT. ùd˝Ÿ‡{≤´ø˘‡ n~Ûø±s¡T\T ¨˝Ÿùd˝Ÿ yê´bÕs¡T\‘√ e÷eT÷fi¯ó¢ <ä+&ÉTø=ì #·÷d”#·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\THêïsTT.õ˝≤¢˝Àì|ü\T Á|üeTTK yê´bÕs¡ πø+Á<ë˝À¢ Js√ yê´bÕs¡+ CÀs¡T>± q&ÉTk˛Ô+~. ¨˝Ÿùd˝Ÿ yê´bÕs¡T\ e÷j·÷C≤\+‘√ nÁø£eT yê´bÕsêìøÏ n&É÷¶n<äT|üP ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ùd˝Ÿ‡{≤´ø˘‡≈£î m>∑HêeT+ ô|{Ϻ _j·T´+, #·¬øÿs¡,


16 qT+∫ uÛÑÁ<äø±[ Ä\j·T+˝À qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\T

es¡+>∑˝Ÿ, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì uÛÑÁ<äø±[ neTàyê] <˚yê\j·T+˝À á HÓ\ 16 qT+&ç 25 es¡≈£î X¯s¡qïesêÁ‹ ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ <˚yê\j·T #ÛÓ’s¡àHé uÛÑÁ<äø±[ X‚X¯ó ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\qT ¬s+&ÉT |ü<䛑·T\˝À ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì, ˇø£{Ï qe <äTsêZ <ë+ ¬s+&Ée~ dü|üÔX¯‹Áø£eT+ nì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑÁ<äø±[ neTà yê] <˚yê\j·T+˝À $<ë´s¡DT´\T ìπs›•+∫q á ¬s+&ÉT $<ÛëHê\qT ø£*|æ neTàyê] X¯s¡qïesêÁ‹ ñ‘·‡yê\qT »s¡|ü≥+ $X‚wü+ nì nHêïs¡T. q$Tàq

yê]øÏ eT+>∑fi¯ø£s¡+>±qT dü+|ü<ä\qT C≤„Hêìï Á|ükÕ~düTÔ+~. ø±ã{Ϻ uÛÑÁ<äø±[ nì |æ\TkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. neTàyê] <˚yê\j·T n_Ûeè~›øÏ düVü≤ø£]düTÔqï n+<ä]øÏ Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ‘=$Tà~ s√E\T neTàyê]ì ˇø√ s√E ˇø√ ne‘ês¡+‘√ n\+ø£]+∫ |üPõkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 16 <Ûä«C≤s√Vü≤D+, ø£\X¯kÕú|üq‘√ ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì nHêïs¡T. 20q \*‘ê |ü+#·$T, ñbÕ+>∑ \*‘êÁe‘·+, eT÷˝≤ ø£åÁ‘·+, |ü⁄düÔø±s¡÷|æDÏ düs¡dü«‹ |üP», 22q eTVü≤wüº$T <äTsêZwüº$T, l uÛÑÁ<äø±[ neTàyê] »j·T+‘√‘·‡e+, dü<äT›\

Ä~yês¡+, nø√ºãsY 14, 2012

bÕø˘˝À Ä‘êàVüQ‹<ë&ç, 16 eT+~ eTè‹ ÇkÕ¢e÷u≤<é, nø√ºãsY 13: bÕøÏkÕÔHé˝À eT s√e÷s¡T Ä‘êàVüQ‹ <ë&ç »]–+~. yêj·T e´ ÁbÕ+‘·+˝À <äs¡ Ä<ä+ UÒ˝Ÿ˝À X¯ìyês¡+ »]–q Ä‘êàVüQ‹ <ë&ç˝À 16 eT+~ <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. eTs√ 40 eT+~ rÁe +>± >±j·T|ü&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ nqT≈£L \+ >± ñqï neTHé ø£$T{° ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ Ä‘êàVüQ‹ <äfi¯ düuÛÑT´&ÉT.. ù|\T&ÉT |ü<äsêú\T ñ+∫q yêVü≤q+ô|’ <ä÷düT≈£îe∫à <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq ù|\Tfi¯¢ <ë{ÏøÏ 16 eT+~ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTè‘·T˝À¢ Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. eTs√ 40 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. yês¡+<ä]˙ ‘·ø£åDy˚T ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ uÛÑÁ<ä‘ê esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. ø£å‘·>±Á‘·T˝À¢ ø=+<ä] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+<äì, eTè‘·T\ dü+K´ ô|]π> neø±X¯eTT+<äì ù|s=ÿHêïsTT. ù|\T&ÉT <ë{ÏøÏ dü$÷|ü+˝Àì 20 cÕ|ü⁄\T <Ûä«+d üeTj·÷´sTT. yêVü≤Hê\T ‘·THê‘·THêø£\ j·÷´ sTT. ù|\T&ÉT≈£î bÕ\Œ&ç+~ ‘êy˚Tqì Ç|üŒ {Ïes¡≈£î @ ñÁ>∑yê<ä dü+düú Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. nsTT‘˚, ìùw~Û‘· ñÁ>∑yê<ä dü+düú ‘ÓÁVæ≤ø˘ á ‘ê*u≤H˚ á <ë&çøÏ bÕ\Œ&ç ñ+≥T+<äì nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T.

ã‘·Tø£eTà |ü+&É>∑, 23q eTVü≤qe$T |üPsêíVüQ‹ , 24q <ädüsê |ü+&É>∑ dü+<äs¡“+>± kÕ.7.00 >∑+≥\≈£î ‘Ób˛Œ‘·‡e+, 25q uÛÑÁ<äø±[ uÛÑÁ<˚X¯«s¡T\ ø£fi≤´D+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+ 11.00 >∑+≥\≈£î kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+≥\≈£î neTàyê] yêVü≤q ùde }πs–+|ü⁄ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. <˚yê\j·T+ Ç.y√. ø£≥º n+»Hê<˚$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ädüsê |ü+&É>∑ dü+<äs¡“+>± e#˚à uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£sê´s¡ú+ $$<Ûä XÊK\ düeTq«j·T+ m+‘√ $düèÔ‘·+>± @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTì <˚yê\j·T+˝À e+≥>∑~ì uÛÑ≈£îÔ\ düVü≤ø±s¡+‘√ ì]àdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. neTà yês¡T 16 u≤\Á‹|ü⁄s¡ düT+<äØ n\+ø±s¡eTT, 17q nqï|üPsêí\+ø±s¡eTT, 18q >±j·TÁ‹ n\+ø±s¡eTT, 19q eTVü‰\ø°Î n\+ø±s¡eTT , 20q \*‘· eTVü≤Á‹|ü⁄s¡düT+<ä] n\+ø±s¡eTT, 21q düs¡dü«r n\+ø±s¡eTT, 22q eTVü≤wüº$T <äTsêZ\+ø£s¡D, 23q eTVæ≤cÕdüT<äs¡eT]ú˙ n\+ø±s¡+, 24q uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ù$TdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T $X‚wü dü+K´˝À bÕ˝§Zì neTà yê] ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±yê\ì ø√sês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Á|ü|ü+#· e´ekÕj·T dü<ädüT‡≈£î $düèÔ‘· @sêŒ≥T¢ Hê\T>√ s√E≈£î #˚]q |üsê´≥ø£ dæã“+~ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): e#˚à @&Ü~ qe+ãsY˝À sêh+˝À »]π> Á|ü|ü+#· e´ekÕj·T dü<ädüT‡qT Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ ø£Hêï \ø°ÎHêsêj·TD, eT+Á‘·T\T ^‘ê¬s&ç¶, bıHêï\ \ø£Îj·T´ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü|ü+#· e´ekÕj·T dü<ädüT‡ ìs¡«Vü≤Dô|’ @sêŒf…Æq eT+Á‘·T\ d”º]+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ X¯ìyês¡+ dü∫yê \j·T+˝Àì Ä]Δø£XÊK düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »]–+~. Á|ü|ü+#· e´ekÕj·T dü<ädüT‡`2012≈£î dü+ã+~Û+∫q @sêŒ≥¢qT, dü<ädüT‡ |üP sê«|üsê\qT e´ekÕj·T XÊK eTTK´ø±s¡´<ä]Ù $.Hê–¬s&ç¶, e´ekÕj·T bò˛s¡yéT düuÛÑT´&ÉT, e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+ Ábòıô|òdüsY Ä˝≤›dt C≤qj·T´ eT+Á‘·T\ ãè+<ëìøÏ $e]+#ês¡T. Á|ü‹ ¬s+&˚fi¯flø√kÕ] »]π> á dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#˚ neø±X¯+ ‘=*kÕ] Ädæj·÷ K+&ÜìøÏ <äøÏÿ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡‘√ bÕ≥T n+‘·sê®rj·T e´ekÕj·T Á|ü<äs¡ÙqqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î e´ekÕj·÷ìï ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± e÷πsà +<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq f…ø±ï\Jì >∑T]Ô+#·&É+‘√ bÕ≥T $$<Ûä <˚XÊ\ eT<Ûä´ dü‘·‡+ã+<Ûë\qT HÓ\ø=˝ÒŒ ñ<˚›X¯+‘√ á dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ yês¡T eT+Á‘·T\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. 2011˝Àì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Á|ü|ü+#· e´ekÕj·T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#˚ neø±X¯+ e∫Ãq|üŒ{Ïø° ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ ìs¡«Væ≤+#·˝Òø£b˛sTTq≥T¢ $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ 2013˝À »]π> dü<ädüT‡qT m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± >∑‘·+˝À »]–q dü<ädüT‡\ ø£Hêï _Ûqï+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚ j·÷\ì eT+Á‘·T\T n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. e´ekÕj·T dü<ädüT‡ dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤k˛Ôqï Á|ü<äs¡Ùq ≈£L&Ü sêh+˝À z XÊX¯«‘· áyÓ+

{Ÿ>± ì*∫b˛j˚T $<Ûä+>± @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. 20 13‘√H˚ á Á|ü<äs¡Ùq eTT–dæb˛≈£î+&Ü Á|ür @{≤H√....˝Òø£ ¬s+&˚fi¯fl ø√kÕs√ ìs¡«Væ≤+#˚ $<Ûä+>± Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#·Tø√yê\ì eT+ Á‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#· e´ekÕj·T dü<ädüT‡qT πøe\+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q áyÓ+{Ÿ>± ø±≈£î+&Ü C≤rj·T áyÓ+{Ÿ>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. e#˚ÃHÓ\ 23,24 ‘˚B\˝À Á|ü|ü+#· e´ekÕj·T bò˛s¡yéT #Ó’s¡àHé CÒyéT‡ uÀ\ZsY sêÅcÕºìøÏ ek˛Ôqï dü+<äs¡“¤+>± 24e ‘˚BHê nìï sêÅcÕº\ e´ekÕj·T eT+Á‘·T\‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝À z düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq mC…+&ÜqT s¡÷bı+~+#ê\ì eT+Á‘·T\T e´ekÕj·T XÊK eTTK´ø±s¡´<ä]Ù Hê–¬s&ç¶øÏ dü÷∫+#ês¡T. á $wüj·T+ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√q÷ #·]ÃkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#· e´ekÕj·T dü<ädüT‡ ìs¡«Vü≤D≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒf…Æq n~Ûø±s¡T\ ø£$T{° e#˚à e÷]à HÓ\ es¡≈£î HÓ\ø√kÕ] Ä ‘·sê«‘· HÓ\˝À ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ düe÷y˚X¯yÓTÆ »s¡T>∑T‘√qï @sêŒ≥¢qT dü$÷øÏå+#ê\ì eT+Á‘·T\ Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> eT+Á‘·T\‘√ @sêŒf…Æq d”º]+>¥ ø£$T{° ≈£L&Ü e÷]à HÓ\ es¡≈£î ¬s+&ÉT HÓ\\ø√kÕ], Ä ‘·sê«‘· HÓ\ø√kÕ] düe÷y˚X¯+ ø±yê\ì ìs¡ísTT+∫+~. ìs¡«Vü≤D ø£$T{°˝À Ä]Δø£ XÊK eT+Á‹‘√ bÕ≥T Ä XÊK n~Ûø±s¡T\qT ≈£L&Ü #˚sêÃ\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ìs¡«Vü≤D ø£$T{°\˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\qT ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«eTT´\qT #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À d”ìj·TsY ◊mmdt n~Ûø±s¡T\T ◊.yÓ’.ÄsY. ø£ècÕísêe⁄, eTH√àVü≤Hédæ+>¥, $.Hê–¬s&ç¶, Ábıô|òdüsY Ä˝≤›dt C≤qj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ|ü mìïø£˝À¢ Á|üDuŸ ≈£îe÷s¡T&ç ¬>\T|ü⁄ ø√˝Ÿø£‘ê, nø√ºãsY 13: »+^|üPsY bÕs¡¢yÓT +{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ sêh|ü‹ Á|üDuŸeTTKØ® ≈£îe÷s¡T&ÉT, ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú n_Ûõ‘Y eTTKØ® $»j·T+ kÕ~Û +#ês¡T. sêh|ü‹>± mìï¬ø’q Á|üDuŸ m+|” |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ ñ|ü mìïø£ nìyês¡´yÓTÆ+~. nø√ºãsY 10q ìs¡«Væ≤+∫q ñ|ü mìïø£\≈£î X¯ìyês¡+ øö+{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, ‘ÓÁV”≤ ˝Àø˘düuÛÑ ñ|ü mìïø£˝À¢ ;CÒ|” nuÛÑ´]ú e÷\ sê»´\øÏÎ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú kÕπø‘Y ãVüQ>∑TDô|’ 20,770 z≥¢ yÓTC≤غ‘√ ÄyÓT ¬>\Tbı+<ës¡T. B+‘√ ;CÒ|” ÁX‚DT˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ HÓ\ø=+~.

dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ‘·T+>∑˝À ‘=ø±ÿs¡T: yÓ’ø±bÕ ø£ & É | ü , nø√º ã sY 1 3(dü T es¡ í y ês¡ Ô ) :yÓ ’ m dt Ä sY #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· eT÷&˚fi¯¢˝À dü+πøåeT |ü< ∏äø±\T, »\j·T»„+‘√ bÕ≥T nìï+{Ïì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+<äì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY düTπswtu≤ãT nHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ kÕú|æ+∫ 16 HÓ\\T ø±e k˛Ô+<äì nsTT‘˚ ‘·eT Hêj·T≈£î&ÉT 110 s√E \T ‘·|üŒ $T>∑‘ê s√E\˙ï Á|ü»\‘√H˚ >∑& çbÕs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hé≈£î ñqï Á|üC≤<äs¡D #·÷dæ zs¡«˝Òø£ ø±+Á¬>dt, {°&û|”\T ≈£îeTàø£ÿsTT »>∑HéqT C…’˝À¢ ô|{Ϻ+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£î H˚+<äT≈£î wü]à\ 18e ‘˚B qT+∫ Á|üC≤ Á|ükÕúq+ ÁbÕs¡+ _ÛdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. , yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\T, »\j·T»„+ neT\T rs¡T Á|ü»\ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT ≈£îH˚+<äT≈£î yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üC≤ Á|ükÕúq+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢` ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hé $»j·Tyê&É˝À ¬s+&ÉTs√E\T, >∑T+≥÷s¡T˝À ¬s+&ÉTs√E\T Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡Hêïs¡T. n˝≤π> |ò”Eb˛s¡T, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ ø√dü+ Bø£å\qT »>∑Hé #˚|ü{≤ºs¡Hêïs¡T. 5e ‘˚B u…sTT˝Ÿ edüTÔ+<äì nqT≈£î+fÒ {°`&û|” H˚‘·\T ∫<ä+ãs¡+‘√ ø£*dæ eT∞fl n&ÉT¶≈£îHêïs¡ì Äs√ |æ+#ês¡T. »>∑Hé u…sTT˝Ÿô|’ e∫à ñ+fÒ Ç&ÉT |ü⁄\bÕj·T qT+∫ Ç#êÃ|ü⁄s¡+ es¡≈£î bÕ<ä j·÷Á‘· #˚dæ ñ+&˚ yês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤ Á|ükÕúHêìøÏ dü+ã+~Û+∫ X¯ìyê s¡+ kÕj·T +Á‘·+ 3 >∑+≥\≈£î Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T˝À düe÷ y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T.

{°&û|” n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ: u§&ÉT¶ Hêsêj·TD Ä~˝≤u≤<é,nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢‘√ bÕ≥T |ü≥ºD ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ |ü{Ïwüº‘·≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì bÕغ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åîì>± mìï¬ø’q {°&û|” d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT u§&ÉT¶ Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. ‘·qô|’ qeTàø£+‘√ mqTï≈£îqï+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ |ü{ÏcÕºìøÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. Äj·Tq eTs√e÷s¡T n<Ûä´≈£åî&ç>± mìïø £j·÷´&ÉT. sêh {°&û|” mìïø£\ |ü]o\≈£î&ÉT dü+≈£î düT<Ûëø£sY |üs¡´y˚ø£åD˝À, ìjÓ÷»ø£es¡Z bÕغ ÇHé#ê]® bÕ{Ï düTuÛÑÁ<ä\ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü≥ºD n<Ûä´≈£åîì mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mìïø£≈£î eTT+<äT u§&ÉT¶ Hêsêj·TD‘√ bÕ≥T n<Ûä´≈£åîì>± b˛{Ï #˚düTÔqï õ\ø£s¡ yêdüT\T ‘· eT ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. mìïø£\ $wüj·T+ ‘·eT≈£î ‘Ó\T|ü⁄≈£î+&Ü ÇcÕºsê»´+>± ø£$T{°\T @sêŒ≥T` #˚j·T&É+ »]–+<äì, Ä ø£$T{°\qT s¡<äT› #˚dæ ‘·eT≈£î z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#ê\ì ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]®øÏ |ü\Te⁄s¡T |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. B+‘√ s¡Vü≤dü´ z{Ï+>¥ |ü<é<äΔ‹˝À |ü≥ºD n<Ûä´≈£åîì mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á mìïø£˝À¢ u§&ÉT¶ Hêsêj·TD≈£î 36 z≥T¢` sê>±, õ\ø£s¡ yêdüT≈£î 29 z≥T¢` e#êÃsTT. B+‘√ u§&ÉT¶ Hêsêj·TD |ü≥ºD bÕغ n<Ûä´≈£åîì>± mìïø£j·÷´s¡ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. .

3

d”Œø£sY <äèwæºøÏ Ábı{Àø±˝Ÿ s¡>∑&É ìC≤e÷u≤<é,nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢˝À Áb˛{Àø±˝Ÿ e´eVü‰s¡+˝À |ædædæ e÷J N|òt &ç.lìyêdt e´eVü‰s¡XË’*ì H˚‘·\T ‘·|ü|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Bìì Ç+‘·{Ï‘√ e~*‘˚ uÛÑ$wü´‘Y˝À Ç˝≤+{Ï düeTdü´˝Ò ekÕÔj·Tì H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n+<äTπø d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢≈£î |òæsê´<äT #˚dæ, n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ ‘·|üŒ Çø£eTT+<äT ‘·eT≈£î eTsê´<ä ñ+&É<äì $|üø£å myÓTà˝Ò´\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç{°e* e´eVü‰sêìï e~*ô|≥ºuÀeTì ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ m+&Ó\ \ø°ÎHêsêj·TD, {Ï&ç|æ s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄\T nHêïs¡T. ‘·eTqT nee÷ì+#·&Üìπø &çmdt ‘·eT≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü, ÄVü‰«ì+#·≈£î+&Ü ø±s¡´Áø£e÷\T #˚XÊs¡ì eT+&Ée nHêïs¡T. ‘êqT eT+Á‹>± ñqï düeTj·T+˝À Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ\T ˝ÒeHêïs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q |ædædæ e÷J N|òt, myÓTੇ &ç.lìyêdt yÓ’K]ì ‘·|üã&ÉT‘·÷ Á|ü‹|üø£å bÕغ\ myÓTà˝Ò´\T u≤Vü‰≥+>±H˚ ‘·eT ndü+‘·è|æÔì yÓfi¯¢>∑≈£îÿ‘·THêïs¡T. eTTqTô|qï&É÷ ˝Òì Ø‹˝À Ç{°`e* ø±\+˝ÀH˚ Ábı{Àø±˝Ÿ s¡>∑&Éô|’ es¡Tdüu…{Ϻ $yê<ë\T sêEø√e&É+ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ rÁe #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. |üs¡düŒs¡ düeTq«j·T+‘√ eTT+<äT≈£î kÕπ> õ˝≤¢ H˚‘·\ q&ÉTeT Ç{°e* ø±\+˝À Ábı{Àø±˝Ÿ e´eVü‰s¡+ $yê<ë\T düèwæºdü÷Ô $uÛÒ<ë\≈£î Ä»´+ b˛k˛Ô+~. n~Ûø±s¡,Á|ü‹|üø£å bÕغ\≈£î #Ó+~q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ eT<Ûä´ eT]+‘· n>±<Ûä+ düèwæºk˛Ô+~. á e´eVü‰s¡+ ø±kÕÔ XÊdüq düuÛ≤|ü‹øÏ |òæsê´<äT #˚ùd kÕúsTTøÏ #˚]+<ä+fÒ |ü]dæú‹ì }Væ≤+#·Tø√e#·TÃ. ìC≤e÷u≤<é e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À ø=‘·Ô>± ì]à+∫q ¬s+&ÉT <Ûëq´+ >√&Íq¢qT á HÓ\ 8e ‘˚Bq myÓTੇ ¨<ë˝À &çmdt ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫ ìC≤

e÷u≤<é ns¡“Hé myÓTà˝Ò´>± _C…|æ ‘·s¡|òü⁄q ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤düTÔqï Ä bÕغ XÊdüq düuÛ≤|üø£å H˚‘· jÓT+&É\ \øÏÎHêsêj·TD≈£î n~Ûø±s¡T\T m˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ n+~+#·ø£b˛e&É+‘√ Äj·Tq rÁe+>± |ü]>∑DÏdü÷Ô nôd+;¢ d”Œø£sY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\T Ábı{Àø±˝Ÿ bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ‘·qqT n>ös¡e|üsêÃs¡ì, ˇø£ u≤<Ûä´‘· >∑\ Á|üC≤Á|ü‹ì~Û ¨<ë˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï &çmdt á ‘·s¡Vü‰˝À e´eVü≤]+#·&É+ ‘·>∑<ä+≥÷ |üÁ‹ø±eTTK+>± ndü+‘·è|æÔì yÓfi¯¢>∑ø±ÿs¡T. á $yê<ä+ dü<äT›eTD>∑ø£eTT+<˚ eTs¡Tdü{Ï s√E ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì <äs¡Œ*¢ eT+&É\+ >∑T≥ºøÏ+~‘·+&Ü s√&ÉT¶ |üqT\≈£î |ædædæ e÷J N|òt &ç.lìyêdt X¯+≈£îkÕú|üq #˚j·T&É+ d”ìj·TsY myÓTà˝Ò´ eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄≈£î ÄÁ>∑Vü≤+ ‘Ó|æŒ+∫+~. ‘·q≈£î m˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&Ü, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ &çmdt ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À nq~Ûø±]ø£+>± n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡+≥÷ ˇøÏ+‘· rÁekÕúsTT˝ÀH˚ Äπøå|æ+#ês¡T. myÓTੇ ¨<ë˝À ñ+&ç nq~Ûø±]ø£ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ ñìøÏì #ê≥T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ïeTì $eT]Ù+#ês¡T. Ç˝≤ Ábı{Àø±˝Ÿ e´eVü‰sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ &çmdtô|’ es¡Tdüu…{Ϻ $yê<ë\T sêEø√e&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯eTe⁄‘√+~. nsTT‘˚ eTT+<ädüTÔ eP´Vü≤+‘√H˚ &çmdt Ç≥T ns¡“Hé, n≥T s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ‘·q ÁbÕã˝≤´ìï ô|+bı+~+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘êï˝À¢ uÛ≤>∑+>±H˚ n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T, X¯+≈£îkÕú|üq ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ $]$>± bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì düŒwüºeTe⁄‘√+~. ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ Ç|üŒ{Ï qT+&˚ |ü≥TºqT ô|+bı+~+#·Tø√yê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡ì düŒwüºeTe⁄‘√+~.

u≤ãT j·÷Á‘·qT ø±|”ø=fÒº ø£s¡à |ü≥º˝Ò<äT bÕ<äj·÷Á‘·ô|’ ù|f…+{Ÿ yÓ’mdt ≈£î≥T+u≤ì<˚: uÛÑ÷eTq ø£&É|ü,,nø√ºãsY13(düTes¡íyês¡Ô): bÕ<äj·÷Á‘·ô|’ ù|f…+{Ÿ Vü≤≈£îÿ eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ≈£î≥T+u≤ì<˚qì ‹s¡T|ü‹ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTà˝Ò´ uÛÑ÷eTq ø£s¡TD≤ø£sY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·qT ø±|” ø={≤º*‡q nedüs¡+ ‘·eT≈£î ˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T.Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äTπø wü]à\eTà Á|üC≤ Á|ükÕúq+ #˚|ü{≤ºs¡ì Äj·Tq X¯ìyês¡$Tø£ÿ&É ù|s=ÿHêïs¡T. #·]Á‘·˝À düTBs¡È bÕ<ä j·÷Á‘· #˚dæq |òüT≥q ÄyÓTπø <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. Á|üC≤Á|ükÕúq+ ÁbÕs¡ +uÛÑ+ s√Eq Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡«Væ≤ +#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì uÛÑ÷eTq yÓ\¢&ç+#ês¡T.yÓ’mdt eTs¡D+ ‘·sê«‘· Á|ü»\qT Á|üuÛÑT‘·«+ sêã+<äT˝≤¢ |”≈£îÿ‹+{À+<äì uÛÑ÷eTq eT+&ç|ü&ܶs¡T. yÓ’mdtÄsY ÄX¯j·÷\qT, \øå±´\qT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ eT]∫b˛ sTT+<äHêïs¡T. |ü<ä$ ø√düy˚T #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔqïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ k˛<ä] wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î s√&é e÷´|t Ksê¬s’+~. yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ Hêj·T≈£î\T Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘· s√&é e÷´|tqT Ksês¡T #˚XÊs¡T. wü]à\ á HÓ\ 18e ‘˚Bq Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T qT+∫ bÕ<äj·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »]–q nq+‘·s¡+ Ä s√E ÄyÓT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î lø±s¡+ #·T&ÉT ‘ês¡T.|ü<ä$ ø√düy˚T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT

Hêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔHêïs¡ì uÛÑ÷eTq yê´U≤´ì+#ês¡T. #·+ Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·qT ø±|” ø={≤º*‡q nedüs¡+ ‘·eT≈£î ˝Ò<äì nHêïs¡T.bÕغ H˚‘·\T n+‘·≈£î eTT+<äT eTVü‰H˚‘· yÓ’mdtÄsY düe÷~Ûì dü+<ä]Ù+∫ n+»* |òüT{Ï+#ês¡T. Á|ü‹ s√E ÄyÓT 18 øÏ˝À$÷≥s¡¢ y˚Ts¡ q&Éø£ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. Ä s¡ø£+>± ÄyÓT Äs¡T HÓ\\ bÕ≥T bÕ<äj·÷Á‘· kÕ–kÕÔs¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ Ç#êÃ|ü⁄s¡+˝À ÄyÓT bÕ<ä j·÷Á‘· eTT>∑TdüTÔ+~. yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ Hêj·T≈£î\T n+ ‘·≈£î eTT+<äT yÓ’j·TkÕ‡sY düe÷~Ûì dü+<ä]Ù+∫ n+»* |òüT{Ï+#ês¡T. e÷J bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT uÛÑ÷e÷ Hê–¬s&ç¶, XÊqdüdüuÛÑT´\T neTsêï<∏é ¬s&ç¶, uÛÑ÷eTq ø£s¡TD≤ø£sY ¬s&ç¶, >∑+&çø√≥ lø±+‘Y ¬s&ç¶, ø√s¡TeTT≥¢ lì yêdüT\T, myÓTੇ Hêsêj·TD ¬s&綑√ düVü‰ |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T eTVü‰H˚‘· yÓ’mdtÄsY |òü÷{Ÿ≈£î |òüTq ìyê[ n]Œ+#ês¡T.{°&û|”, ø±+Á¬>dt ≈£îeTà≈£îÿ ≈£îÁ≥\qT ã≥ºãj·T\T #˚dü÷Ô Á|ü»düeTdü´\ô|’ b˛sê&˚+<äTπø yÓ’mdt »>∑Hé k˛<ä] wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤ºs¡ì e÷J eT+Á‹ ø=+&Ü düTπsK es¡+>∑˝Ÿ˝À nHêïs¡T. wü]à\ #˚j·TqTqï eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+ bÕ<äj·÷Á‘· #·]Á‘·˝À #ê]Á‘ê‘·àø£ |òüT≥º+>± $T–*b˛‘·T+<äì ÄyÓT $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ’mdt »>∑Hé d”m+ nj˚T´+‘·es¡≈£î ‘·eT b˛sê≥+ Ä>∑<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· ø=+>∑»bÕìï ‘·\|æk˛Ô+<äì düTπsK m<˚›yê #˚XÊs¡T.

\¢\≈£î bÂwæºø±Vü‰sêìï ø£qï&É >∑&ɶô|’ »s¡ï*düTº\ ‘Ó\+>±D+ |æn+~+ #ê*: ø£˝…ø£ºsY u…+>∑Tfi¯Ss¡T, nø√ºãsY 13: >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î <ä>∑Zs¡˝Àì ≥TeT÷ÿs¡T˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ◊m|òt&ÉãT¢´C… (Ç+&çj·THé ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt e]ÿ+>¥ »s¡ï*düTº) nœ\uÛ≤s¡‘· 65e eTVü‰düuÛÑ\T ¬s+&Ée s√E ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ <ä~›*¢+~. ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ e∫Ãq <ë<ë|ü⁄ 50eT+~ ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº\T y˚~ø£ô|’øÏ e∫à ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ ‘·eT 4.5 ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT düuÛÑ <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. Ä düeTj·T+˝À $$<Ûä sêÅcÕº\ qT+∫ Vü‰»¬s’q »s¡ï*düTº\T, düuÛ≤y˚~ø£q\+ø£]+∫q Á|üeTTKT\T ˇø£ÿkÕ]>± ìsêÈ+‘·b˛sTT n+‘·˝ÀH˚ ‘˚s¡T≈£îì ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤e+>± ø£s¡‘êfi¯ <Ûä«qT\‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nH˚ø£ sêÅcÕº\ düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T <˚X¯ $<˚XÊ\ qT+∫ Vü‰»¬s’q n‹<ÛäT\T >ös¡e+‘√ ˝Ò∫ ì\ã&ç ø£s¡‘êfi¯ <Ûä«qT\‘√ ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤yêìï ‘Ó*bÕs¡T. Ä düuÛÑ≈£î $#˚Ãdæq Ä+Á<Ûä, sêj·T\d”eT Á|ü‘˚´ø£ »s¡ï*düTº dü+|òü÷\T ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D düuÛÑT´\øÏ >=+‘·T\T ø£*|æ ‘·eT eT<䛑·T |ü*ø±s¡T. <ë<ë|ü⁄ 15 ì$TcÕ\bÕ≥T düú+_Û+∫q düuÛ≤ø±s¡´Áø£e÷\T ‹]– ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á dü+<äs¡“¤+>± ◊m|òt&ÉãT¢´C… C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.$Áø£yéTsêyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T &çe÷+&ÉT ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&ÉTì <ëìøÏ ‘·eT eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ <˚X¯+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› »s¡ï*düTº dü+|òüTyÓTÆq ◊m|òt&ÉãT¢´C… á y˚Ts¡≈£î rsêàHêìï m|ü&√ ÄyÓ÷~+∫+<äì Á|üø£{Ï+#ês¡T. 4.5 ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ b˛sê{≤ìøÏ ‘·eT |üP]Ô eT<䛑·T ñ+≥T+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh ìsêàD≤ìøÏ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√e\dæq~>± πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘ê«ìô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì ø√s¡T‘·÷ ˇø£ $q‹ |üÁ‘êìï {ÏC…j·TT Á|ü‹ì<ÛäT\ ãè+<ä+ düe÷y˚XÊìøÏ $#˚Ãdæq »s¡ï*düTº Á|üeTTKT\øÏ n+<äCÒdæ+~. á düe÷y˚XÊìøÏ ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº j·T÷ìj·THé n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ø£|üŒs¡ Á|ükÕ<äsêe⁄, ø±kÕì lìyêdtsêe⁄, s¡$X¯s¡à, l<ÛäsY <Ûäsêàdüq+, Hê>∑sêCŸ, Äq+<é, yÓ+ø£{Ÿ, qMHé, nãT›˝Ÿ u≤dæ‘Y, »+>±¬s&ç¶, <∏ëeTdt, Ä+»H˚j·TT\T, ùwø˘ VüQùdHée©, »Vü≤+^sY Ä©U≤Hé, ‘ês¡Twt, e÷#·s¡¢ ≈£îe÷s¡kÕ«$T H˚‘·, eTVü≤eTà<é eTT˙sYU≤Hé, $»jYT, ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

dü+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 13(düTes¡í yês¡Ô): n+>∑Héyê&û ôd+≥s¡¢qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#˚ |æ\¢\≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î bÂwæºø±Vü‰sêìï düÁø£ eT+>± n+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝ …ø£ºsY m. ~qø£s¡u≤ãT Ä<˚•+ #ê s¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡+ |ü⁄˝Ÿø£˝Ÿ eT+&É\+ #·ÁøÏj·÷˝Ÿ Á>±eT+ ˝Àì n+>∑Héyê&û πø+Á<ëìï Äø £dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+< äs¡“¤+>± nø£ÿ&É yê\+{°s¡¢‘√ πø+ Á<ä+ ìs¡«Vü≤D >∑T]+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. πø+Á<ä+ <ë«sê n+~+#˚ bÂwæºø±Vü‰s¡+ dü¬s’q düeTj·÷ìøÏ n+~+#ê\ì ø√sê s¡T. πø+Á<ä+ |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·T ø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ‘·<äT|ü] ø£˝…ø£ºsY |æ\¢\‘√ düVü≤ |ü+øÏÔ uÛÀ»q+ #˚XÊs¡T. n+>∑Héyê&û ôd+≥sY ˝À ]ø±s¡T¶\qT |ü]o *+#ês¡T.

$XÊK|ü≥ï+,nø√ºãsY13(düTes¡íyês¡Ô): |üsê´≥ø£ XÊK ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\ düyÓTà $XÊK õ˝≤¢˝À Hê\T>√s√E≈£î #˚]+~. |üsê´≥ø£ dæã“+~ u§Ásê >∑TVü≤\≈£î ‘êfi¯+ y˚dæ Ä+<√fi¯q ø=qkÕ–+#ês¡T. ø±]à≈£î\ Ä+<√fi¯q\‘√ ns¡≈£î, nq+‘·–], f…Æ&Ü ÁbÕ+‘ê˝À¢ ùde\T |üP]Ô>± ì*∫b˛j·÷sTT. ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ áHÓ\ 18 qT+∫ sêh yê´|üÔ düyÓTà≈£î ~>∑qTqï≥T¢ ø±]à≈£î\TôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·eTqT ¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ düyÓTà ø±s¡D+>± ùde\T ì*∫b˛sTTHê düsêÿsY |ü{Ϻ+#·T≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄.

$XÊK˝À ‹s¡T|ü‹ \&ÉT¶ Á|ükÕ<ä øö+≥sY ÁbÕs¡+uÛÑ+ $XÊK|ü≥ºD+,nø√ºãsY13 (düTes¡íyês¡Ô): ‹s¡TeT\ lyÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T \&ÉT¶ Á|ükÕ<ëìï $XÊK q>∑s¡ yêdüT\≈£î Çø£ H˚s¡T>± n+<äqT+~. Á|ükÕ<ëìï n+~+#˚+<äT≈£î Çø£ÿ&É Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á $Áø£j·÷\ øö+≥sYqT Á|üuÛÑT‘·« $|t Á<√D+sêE lìyêdt ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‹s¡TeT\ yÓfi¯¢˝Òì uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ $XÊK˝ÀH˚ \&ÉT¶ Á|ükÕ<ëìï $Áø£sTT+#·&É+ >=|üŒ n<äèwüºeTHêïs¡T. Á|ü‹ HÓ˝≤ ¬s+&√ X¯ìyês¡+ $XÊK˝Àì {Ï{Ï&ç ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À á \&ÉT¶ $Áø£j·÷\T »s¡T>∑T‘êj·T˙.. ˇø=ÿø£ÿ]øÏ ¬s+&ÉT \&É÷¶\ #=|üq n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ {Ï{Ï&ç y˚TH˚»sY düTÁãVü≤àD´+ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ HÓ\ 5 y˚\ \&ÉT¶\qT õ˝≤¢≈£î n+~düT+<äHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï s√E uÛÑ≈£îÔ\T uÛ≤Ø dü+K´˝À e∫à \&ÉT¶ Á|ükÕ<ë\qT ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. á kÂø£s¡´+ô|’ |ü\Te⁄s¡T uÛÑ≈£îÔ\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

bÕ‘· ø£ø£å\‘√ ‘·*¢, ø=&ÉT≈£î <ës¡TD Vü≤‘·´ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,nø√ºãsY13(düTes¡íyês¡Ô): eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À |òüTÀs¡+ »]–+~. Vü≤Hê«&É eT+&É\+ n+ã{Àì|ü*¢˝À á <ës¡TD+ #√≥T#˚düT≈£î+~. bÕ‘·ø£ø£å\‘√ ø=+<äs¡T <äT+&É>∑T\T z ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ‘·*¢, ø=&ÉT≈£îqT <ës¡TD+>± y˚≥ ø=&Éefi¯¢‘√ Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. uÛÑ÷˝≤yê<˚M\T á Vü≤‘·´≈£î <ë]rXÊj·Tì n+≥THêïs¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äT+&É>∑T\ ø√dü+ >±*+|ü⁄ #˚|ü{≤ºs¡T. á|òüT≥q Á>±eT+˝À dü+#·\q+ ø£*–+∫+~. Á>±eT+˝À ñÁ~ø£Ô |ü]dæÔ‘·T\T HÓ\ø=q≈£î+&Ü b˛©düT\T ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T

‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ¬ød”æÄsY ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒ*: yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY13(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î πødæÄsY ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì {°&û|” H˚‘· yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T eTs√e÷s¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± ÄC≤<é, wæ+&˚\T yê´U≤´ìdüTÔHêï ¬ødæÄsY m+<äT≈£î K+&ç+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D e÷sYà ˙s¡T>±πsÃ+<äTπø πødæÄsY &Ûç©¢ yÓfi≤¢s¡ì nHêïs¡T. nsTTHê e÷sYÃqT Á|ü»\T $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘·q e÷≥ $qfÒ¢<äH˚ ø√<ä+&Ésê+qT πød”ÄsY yÓ˝Òdæq≥T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Äj·Tq @+ #·s¡Ã\T »]bÕs√ Á|ü»\≈£î $e]+#ê\Hêïs¡T. ÄC≤<é‘√ düVü‰ me]‘√ @+ e÷{≤¢&Üs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. ¬ødæÄsY ‘·q bÕغì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚ùd |üì˝À |ü&ܶs¡ì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\‘√ πød”ÄsY, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Ä≥˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T $eT]Ù+#ês¡T. wæ+&˚, ÄC≤<é\T |üs¡düŒs¡ $s¡T<äΔ Á|üø£≥q\T #˚düTÔ+fÒ πød”ÄsY m+<äT≈£î H√s¡T m‘·Ô&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. sê»ø°j·T \_›ø√düy˚T ‘Ó\+>±D yê<ëìï πød”ÄsY |üD+>± ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt <=+>±≥ø£+ ãj·T≥|ü&ç+<äHêïs¡T. m{Ϻ |ü]dæÔ‘·T˝À¢q÷ ‘Ó\+>±D Ç#˚à |üì ø±+Á¬>dt #˚j·T<äì, n˝≤π> ‘Ó#˚à <ÛÓ’s¡´+ ¬ødæÄsY≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. πøe\+ ‘·eT sê»ø°j·T \_›ø√dü+ yês¡T Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.

k˛ìj·÷‘√ m+|” ã\sê+Hêj·Tø˘ uÛÒ{° ‘Ó\+>±Dô|’ dü‘·«s¡y˚T ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì $»„|æÔ q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dô|’ dü‘·«s¡y˚T ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚Á‹, j·T÷|”@ #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛì ø√]q≥T¢ m+|” ã\sê+ Hêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq k˛ìj·÷‘√ ÄyÓT ìyêdü+˝À uÛÒ{° nj·÷´s¡T. sêh sê»ø°j·÷\T, Á|üuÛÑT‘·« |üìrs¡T, bÕغ |ü]dæú‹, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+, Á|ü‘˚´ø£ sêh @sêŒ≥T ÄeX¯´ø£‘· ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq z ìy˚~ø£qT n~ÛH˚Á‹øÏ düeT]Œ+#ês¡T. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ ã\sê+ Hêj·Tø˘ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ‘·ø£åDy˚T kÕqT≈£L\+>± ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ø√sêqì #ÓbÕŒs¡T. s√Es√E≈£î ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ rÁeeTe⁄‘√+<äì, düyÓTÆø£´ sêÅcÕºìï ø=qkÕ–+#·&É+ Ç+ø± m+‘· e÷Á‘·+ dü]ø±<äì ‘Ó*bÕqHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø yÓsTT´ eT+~øÏ ô|’>± Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îHêïs¡ì, Ç+ø± HêìÑ˚ ã\eqàs¡D≤\T ô|s¡T>∑T‘êj·Tì, –]»qT\T ≈£L&Ü Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îH˚ neø±X¯eTT+<äì #ÓbÕŒqHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Äø±+ø£å≈£î nqT>∑TD+>± >∑‘·+˝À rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç yÓ+≥H˚ sêÅcÕºìï $uÛÑõ+#ê\ì ø√sêqHêïs¡T. dæ+>∑πsDÏ yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\, ø±+‘·q|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº\≈£î dü+ã+~Û+∫ k˛ìj·÷≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#êqHêïs¡T. ‘êqT #˚dæq $»„|ü⁄Ô\ô|’ ÄyÓT kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡Hêïs¡T. ãj·÷´s¡+˝À ñ≈£îÿ ø£sêà>±s¡+ @sêŒ≥T≈£î k˛ìj·÷ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì.. kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´\ |ü]o\q≈£î kÕ+πø‹ø£ ãè+<ëìï |ü+|ækÕÔqì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. eTDT>∑÷s¡T˝À yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sêqì ‘Ó*bÕs¡T.

»>∑Hé C…’\T˝ÀH˚ ñ+&Ü\ì Äø±+ø£å: XÀuÛ≤sêDÏ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): ôd+{ÏyÓT+{Ÿ z≥¢ ø√dü+ »>∑Hé C…’\T˝ÀH˚ ñ+&Ü\ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘· XÀuÛ≤sêDÏ m<˚›yê #˚XÊs¡T. Ç+‘·{Ï ~>∑C≤s¡T&ÉT |ü]dæú‹˝À ñqï yÓ’ø±bÕ H˚‘·\≈£î {Ï&ç|æì $eT]Ù+#˚ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ ø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘·\T #˚düTÔ+{≤s¡ì, nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ ô|≥º&É+ ˝Ò<äH˚ ø±s¡D+‘√ bÕ<äj·÷Á‘· #˚kÕÔeTq≥+ yÓ’ø±bÕπø #Ó*¢+<äì XÀuÛ≤sêDÏ $eT]Ù+#ês¡T. u≤ãT bÕj·÷Á‘·‘√ edüTÔqï Á|üC≤_Ûe÷Hêìï #·÷dæ ‘·≥Tºø√˝Òì dæú‹˝À yês¡THêïs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T. n+<äTπø ‘=+<äs¡>± bÕ<äj·÷Á‘·≈£î bÕ¢Hé #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. |ü⁄*ì#·÷dæ qø£ÿyê‘· ô|≥Tº≈£î+<äqï #·+<ä+>± yê] e´eVü‰s¡XË’* ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغøÏ e´‹πsø£+>± ø£<∏äHê\T |ü+#·≥y˚T \ø£å´+>± kÕøÏå|üÁ‹ø£, {°M |üì#˚düTÔHêïj·Tì ÄyÓT nHêïs¡T. z≥¢ø√dü+ yês¡T m+‘·{Ï |üì¬ø’Hê ‘Ó–kÕÔs¡q&ÜìøÏ Ç+‘·ø£Hêï ì<äs¡Ùq+ eTs√{Ï ˝Ò<äHêïs¡T.

8XÊ‘·+ yÓTÆHêغ ]»πs«wüqT¢ nkÕ<Ûä´+ : wü;“sY n© ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eTTd”¢+ yÓTÆHêغ\≈£î 8 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*ŒkÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT Vü‰$÷ Çe«≥+ô|’ |”d”d” nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~.]»πs«wüq¢ ù|]≥ yÓTÆHêغ\qT u≤ãT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 4 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ Ç#˚Ã+<äTπø Hê´j·TkÕúHê\T nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïj·Tì, 8 XÊ‘·+ m˝≤ Çe«>∑\T‘·T‘ês√ u≤ãT $es¡D Çyê«\ì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· wü;“sY n© &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTdæ¢+, ;d”\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ Vü≤≈£îÿ u≤ãT≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. 9@fi¯¢ {Ï&ç|æ Vü≤j·÷+˝À yÓTÆHêغ\ dü+πøåe÷ìï $düà]+∫q #·+Á<äu≤ãT z≥¢ ø√düy˚T ]»πs«wüq¢ ù|]≥ Hê≥ø£ e÷&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|≥º&É+ u≤ãT≈£î yÓqï‘√ ô|{Ϻq $<ä´ nì |”d”d” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ‘·T\dæ¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T.Äj·Tq #˚düTÔqï yê>±›Hê\qT Á|ü»\T qeTàs¡ì nHêïs¡T. mø£ÿ&çøÏ yÓ[‘˚ nø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î nqT>∑TD+>± yê>±›Hê\T #˚düTÔHêïs¡ì, Ç~ Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.

Ä Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\qT ãsYÔs¡|òt #˚j·÷*: u§C≤® ‘ês¡ø£+ lø±≈£îfi¯+,nø√ºãsY13(düTes¡íyês¡Ô):sêh yÓ’<ä´, $<ä´ eT+Á‹ ø=+Á&ÉT eTTs¡[ yÓ÷Vü≤Hé, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD\qT eT+Á‹es¡Z+ qT+∫ yÓ+≥H˚ ãsYÔs¡|òt #˚j·÷\ì \øÏÎù|≥ <ä[‘· b˛sê≥ dü+|ò”TuÛ≤e ø£$T{° ø£˙«qsY u§C≤® ‘ês¡ø£+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <ä[‘·T\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·THêï Ms¡T õ˝≤¢ u≤<ÛäT´\T>± ø£˙dü+ qwüºb˛sTTq ≈£î≥T+u≤\≈£î Hê´j·T+ #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. e+>∑s¡ eT+&É\+ \øÏÎù|≥ qT+∫ lø±≈£îfi¯+ ø£˝…ø£ºπs≥T es¡≈£î 4s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·qTqï bÕ<äj·÷Á‘·qT X¯ìyês¡+ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \øÏÎù|≥ <ä[‘·T\ô|’ nÁ>∑esêí\T <ë&ç#˚dæ q\T>∑T]ì #·+|æHê H˚{Ïø° <ä[‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. eT+Á‘·T\T u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘·´+>± Á|üe]Ô+#·&É+ e\¢H˚ yê]øÏ Hê´j·T+ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. \øÏÎù|≥˝À Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, $T>∑T\T uÛÑ÷eTT\T 250 mø£sê\qT <ä[‘·T\≈£î Çyê«\ì ‘·eT Á|ü<Ûëq &çe÷+&É¢>± ù|s=ÿHêïs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·≈£î sêh+ q\TeT÷\\ qT+∫ düTe÷s¡T 300 <ä[‘· dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, nø√ºãsY 14, 2012

dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢˝À >∑T&ÉT¶≈£î >∑T&éu…’..? ≈£î≥T+u≤\ #·T≥÷º ô|qy˚düT≈£î+≥Tqï bÕغ\T ˝…|òtº, ¬s’{Ÿ bÕغ\T ‘·|üŒ sêh+˝À nìï bÕغ\T ≈£î≥T+ã H˚|ü<∏ä´+‘√H˚ q&ÉTdüTÔHêïsTT. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT ≈£î≥T+u≤\qT bÕغ˝ÀøÏ #˚s¡TÃ≈£îì sê»ø°j·÷\T q&ÉT|ü⁄‘·THêïsTT. Ç+<äT≈£î ˇø£ÿ _C…|æ, yêeT|üøå±\qT e÷Á‘·y˚T $TqVü‰sTT+#ê*. ø±+Á¬>dt‘√ düVü‰ nìï bÕغ\T ≈£î≥T+u≤\ n»e÷sTTw” ˝ÀH˚ q&ÉTdüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt bÕغ\T |üP]Ô>± ≈£î≥T+u≤\ n»e÷sTTw”˝ÀH˚ q&Ée&É+ $X‚wü+>± #Ó|üø√e#·TÃ. $$<Ûä sê»ø°j·÷ bÕغ\˝À ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q yês¡T ñ+&É&É+‘√ sêh sê»ø°j·÷\T ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷sêsTT. Ç+‘·ø±\+ ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT bÕغ\˝À e÷Á‘·y˚T á |ü]dæú‹ ñ+fÒ Ç|ü&ÉT @ø£+>± n~ eT÷&ÉT bÕغ\≈£î bÕøÏ+~. sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt, Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ Hêj·Tø£‘ê«\ ≈£î≥T+u≤\T, ã+<ÛäT >∑D≤\T Áø£eT+>± $$<Ûä bÕغ\≈£î $düÔ]+#êsTT. Äj·÷ bÕغ\˝Àì ≈£î≥T+u≤\T, ã+<ÛäT>∑D≤\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. {Ï&ç|æ˝À bÕغ eTTK´H˚‘·πø bòÕ´$T© qT+&ç Çø£ÿ≥T¢ ñHêïsTT. #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘·«+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |üì #˚düTÔ+fÒ Äj·Tq e~q, dü«ØZj·T m˙ºÄsY ≈£îe÷¬sÔ <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+BÛX¯«] ø±+Á¬>dt eT+Á‹>± πø+Á<ä+˝À ˇø£ yÓ\T>∑T yÓ\T>∑T‘·THêïs¡T. ÄyÓT ãs¡Ô <ä>∑TZu≤{Ï ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´>± ñHêïs¡T. Çø£ m˙ºÄsY düreTDÏ \ø°ÎbÕs¡«‹ kı+‘· bÕغ ô|{Ϻq|üŒ{Ïø° yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT≈£î düìïVæ≤‘·+>± ñ+≥÷ Ä bÕغ ø±s¡´ Áø£e÷\˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. Vü≤]ø£èwüí, u≤\ø£èwüí\T bÕغ˝À #·Ts¡T≈£î>± u≤e≈£î #˚<√&ÉTyê<√&ÉT>± ñHêïs¡T. Vü≤]ø£èwüí b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&˚ >±≈£î+&Ü sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ≈£L&Ü. Çø£ ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹˝Àq÷ Ç{°e* ø±\+˝À ã+<ÛäT>∑D+ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T ô|]–b˛j·÷sTT. ¬ødæÄsY, Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ ø£$‘·, ≈£îe÷s¡T&ÉT, y˚Tq\T¢&ÉT Vü≤ØXŸ sêe⁄ {ÏÄsYmdt˝À ø=qkÕ>∑T‘·T+fÒ, eTs√ y˚Tq\T¢&ÉT, k˛<ä] ≈£îe÷s¡T&ÉT ñy˚TXŸsêe⁄ |ædædæ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± ñHêïs¡T. ¬ødæÄsY ‘·q yês¡dü‘ê«ìï me]øÏ n|üŒ–kÕÔs¡qï <ëìô|’ Ç|üŒ{ÏqT+#˚ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·qï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. ¬ødæÄsY≈£L, ñy˚TXŸ≈£L eT<Ûä´ |ü#·Ã>∑&ç¶ y˚ùdÔ uÛÑ>∑TZeTH˚+‘· yÓ’s¡+ ñ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤sTT+∫q düú\+˝À ì]à+#·T≈£îqï ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À ˇø£ m\ø±ºÁìø˘ $÷&çj·÷qT q&ç|ædüTÔHêïs¡ì, yêDÏ»´ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì, Ä düú˝≤ìï kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\+≥÷ ñy˚TXŸ Ç{°e\ ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T.<ëìô|’ $#ês¡D »s¡bÕ\ì ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~ ≈£L&Ü. Çø£ ¬ødæÄsY k˛<äs¡T&ÉT s¡+>±sêe⁄ ≈£îe÷¬sÔ s¡e÷´ eT<ÛäTdü÷<äHé sêe⁄ ‘êC≤>± eTs√ ø=‘·Ô bÕغ˝ÀøÏ #˚]b˛j·÷s¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À »>∑Hé ˇø£ÿ&˚ H˚‘·>± ñHêï Ç|ü&ÉT e÷]q |ü]dæÔ‘·T˝À¢ ‘·*¢ $»j·TeTà, k˛<ä] wü]à‘·\, uÛ≤s¡´ uÛ≤s¡‹ ≈£L&Ü bÕغ˝À #·Ts¡T¬ø’q bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. n+‘˚>±≈£î+&Ü Ç|ü&ÉT wü]à\ Á|üC≤Á|ükÕúq+‘√ eT]+‘· #·Ts¡T≈£î>± e´eVü≤]+#·uÀ‘·THêïs¡T. sêw”ºÁj·T ˝Àø˘<äfiŸ n~ÛH˚‘·, πø+Á<ä eT+Á‹ nõ‘Y dæ+>¥ Ç{°e\ kÕú|æ+∫q ‘Ó\+>±D sêw”ºÁj·T ˝Àø˘<äfiŸ bÕغ eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åîsê*>± ÄyÓT ìj·T$T‘·T˝…’‘˚ uÛÑs¡Ô eT<ÛäTdü÷<äHé sêe⁄ bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. n˝≤π> myÓTੇ ~©|t ≈£L&Ü Ä bÕغ˝À ‘·q uÛ≤s¡´qT #˚]Œ+#ês¡T. Ç{°e\ yêHé|æø˘ ≈£î+uÛÑø√D+˝À dæ_◊ #ê]®w”≥T m<äTs=ÿì eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæ, eTTK´eT+Á‹ ìs¡íj·T+ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔqï ñ‘·Ôsê+Á<Ûä d”ìj·TsY H˚‘· <Ûäsêàq Á|ükÕ<ä sêe⁄ Ä ÁbÕ+‘·+˝À Ç+ø± ø±+Á¬>dt˝À #·Áø£+ ‹|ü‘·THêïs¡T. Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT <Ûäsêàq ø£èwüí<ëdt e÷Á‘·+ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À #˚]b˛j·÷s¡T. Ç{°e\ qs¡düqïù|≥ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ »]–q ñ|ü mìïø£˝À ø£èwüí<ëdt z≥$TøÏ <Ûäsêàq #ê˝≤ d”]j·Tdt>± ø£èwæ #˚XÊs¡T. eTs√ k˛<äs¡T&ÉT <Ûäsêàq sê+<ëdtqT ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q ã]˝À ~+∫ n˙ï ‘êHÓ’ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T.nsTTq|üŒ{Ïø° $»j·T+ ø£èwüí<ëdtqT e]+∫+~. sê»ø°j·T+>± k˛<äs¡T*<ä›s¡÷ ¬s+&ÉT bÕغ\˝À ñqï|üŒ{Ïø°, ≈£î≥T+ã|üs¡+>± »]π> ø±s¡´Áø£e÷\≈£î e÷Á‘·+ ø£\TdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ä eT<Ûä´ <Ûäsêàqô|’ Äs√|üD\T e∫Ãq|ü&ÉT ø£èwüí<ëdt n|üŒ{À¢ eT+Á‹>± ñqï Á|ükÕ<ä sêe⁄ #ê+ãsY≈£î yÓ[fl eT+‘·Hê\T »s¡|ü≥+ $X‚wü+. Çø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝ÀH˚ u≤yê u≤eeTs¡<äT˝…’q k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶, q\¢|ü⁄¬s&ç¶ Á|üdüqï≈£îe÷sY ¬s&ç¶ y˚πs«s¡T bÕغ\˝À ñHêïs¡T. k˛$T¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À ÁøÏj·÷o\ Hêj·T≈£î&ÉT>± #Ó˝≤eTDÏ ne⁄‘·T+fÒ, Äj·Tq u≤eeT]~ q\¢|ü⁄¬s&ç¶ Á|üdüqï ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À eTTK´ H˚‘·>± ñHêïs¡T. $X‚wü+ @$T≥+fÒ Ç{°e\ ø√ePs¡T ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ »]–q ñ|ü mìïø£˝À M]<ä›s¡÷ eTTU≤eTTœ ‘·\|ü&ܶs¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢ ¬>*∫q ‘·sê«‘· Á|üdüqï bÕغ e÷sês¡T. ø±+Á¬>dt˝À eT+Á‘·T\T dü_‘·, eTTUÒXŸ ≈£îe÷sY, m+|” n+»Hé≈£îe÷sY j·÷<äyé\ ‘·qj·TT\T ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ bÕغ\˙ï ≈£î≥T+u≤\ #·T≥÷º ‹s¡>∑&É+ $X‚wü+.

Hêdæs¡ø£+ u§>∑TZ‘√ kÕ+πø‹ø£ düeTdü´\T πø{°|”mdt≈£î düs¡|òüsê ne⁄‘·Tqï u§>∑TZ˝À HêD´‘· ˝À|æ+#·&É+ e˝Ò¢ düeTdü´\T m<äTsö‘·THêïj·Tì ¬ø{Ï|æmdt n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.@ ø£åD+˝À @ j·T÷ì{Ÿ düÔ+_ÛdüTÔ+<√...ns¡›+ø±ì |ü]dæú‹˝À¢ n~Ûø±s¡T\T ñHêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À düTe÷s¡T 30$T*j·THé j·T÷ì≥¢ $<äT´‘YqT ôd+Á≥˝Ÿ Á–&é≈£î n+<äCÒj·÷*‡q πø{°|”mdt qT+∫ 20$T*j·THé j·T÷ì≥¢ $<äT´‘Y ≈£L&Ü n+<ä˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. @|æC…H√ÿ n~Ûø±s¡T\T πø{°|”mdt≈£î HêD´yÓTÆq u§>∑TZqT n+<äCÒùdÔ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T Ç+»˙s¡T¢, ø±]àø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. $<äT´‘Y &çe÷+&é n~Ûø£+>± ñqï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À ‘·s¡#·÷ düÔ+_ÛdüTÔqï j·T÷ì≥¢‘√ bÕ\«+#·˝Àì ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ <∏äs¡à˝Ÿ |üesY ùdºwüHé (πø{°`|”mdt) dü‘·eT‘·eTÚ‘·T+~. 1720yÓT>±yê≥¢ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô kÕeTs¡›´+‘√ |üì#˚düTÔqï á ø£sêà>±s¡+ ‘Ó\+>±D ˝À n‹ô|<ä› $<äT´<äT‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+ ñ+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ nqTø=ì nyê+‘·sê\T πø{°|”mdt≈£î XÊ|ü+>± e÷s¡T‘·THêïsTT. yês¡+ s√E˝À¢ |ü\T j·T÷ì≥T¢` düÔ+_Û+#·&É+‘√ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô >∑D˙j·T+>± |ü&çb˛sTT+~.ø±>± 500yÓT>±yê≥¢ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô kÕeTs¡›´+ ø£*Zq πø{°`|”mdt 6e <äX¯˝Àì 11e j·T÷ì{Ÿ »qπs≥sY $uÛ≤>∑+˝À kÕπø+‹ø£ düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô&É+‘√ ø=ìï >∑+≥\ bÕ≥T` $<äT´<äT‘·Œ‹Ô˝À n+‘·sêj·T+ ø£*Z+~. ø±>± 500yÓT>±yê≥¢ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô kÕeTs¡›´+‘√ |üì#˚düTÔqï 5e <äX¯˝Àì 9,10j·T÷ì≥¢˝À ‘·s¡#·÷ kÕ+πø‹ø£ nes√<Ûë\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. 10e j·T÷ì{Ÿ u≤sTT\sY ≥÷´uŸ |ü⁄qs¡T<ä›]+#ês¡T. Bì eT÷\+>± 250yÓT>±yê≥¢ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô n+‘·sêj·T+ ø£*Z+~.Ç˝≤ ‘·s¡#·÷ n+‘·sêj·÷\≈£î HêD´‘·˝Òì u§π>Z ø±s¡D+.

dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢˝À #·~y˚ $<ë´s¡Tú\≈£î s√Eø√ ø√‘· |ü&ÉT‘√+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î >±´dt yÓ÷‘· yÓ÷–düTÔ+fÒ Ç|ü&ÉT >∑T&ÉT¶ ‘·qe+‘·+≥÷ eTT+<äT≈£î ek˛Ô+~. >∑T&É¢ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|s¡>∑&É+‘√ Ç|ü&ÉT yê{Ï˝À ø√‘·≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›eTsTT´+~. yÓTT<ä{À¢ yêsêìøÏ @&ÉT >∑T&ÉT¢ |ü+|æD° #˚ùd yê¬s¶qT¢ ô|]–q <Ûäs¡*ï kÕ≈£î>± #·÷|æ Hê\T>∑T≈£î ≈£î~+#ês¡T..‘êC≤>± Ä dü+K´ ¬s+&ÉT≈£î |ü&çb˛sTT+~.>∑‘·+˝À s¡÷. 2 ñqï >∑T&ÉT¶ H˚&ÉT s¡÷. 4≈£î #˚]+~. e+<ä eT+~ ñqï Vü‰düº˝Ÿ˝À Á|ü‹ s√E >∑T&ÉT¶ Çyê«\+fÒ s¡÷. 400 es¡≈£î Ks¡Tà ne⁄‘·T+~. Ä y˚Ts¡≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTq÷ #êØ®\T ô|+#·˝Ò<äT. |òü*‘·+>± >∑T&ÉT¶, Ä\ŒVü‰s¡+˝À ø√‘· $~Û+#ê*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì yê¬s¶qT¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ô|]–q >∑T&É¢ <Ûäs¡\‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î #Ó*¢+#˚ yÓTq÷ &ÉãT“ @e÷Á‘·+ dü]b˛e&É+ ˝Ò<äì yê¬s¶qT¢ düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T.BìøÏ ‘√&ÉT edü‹ >∑èVü‰˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#˚ Ä˝≤ŒVü‰s¡+˝À ≈£L&Ü ø√‘· $~Û+#˚ Ä˝À#·q˝À ñqï≥T¢` düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ yêsêìøÏ Hê\T>∑T Çyê«*‡q ø√&ç>∑T&ÉT¢ ¬s+&ÉT≈£î ‘·–Z+∫ ÇdüTÔHêïs¡T. yês¡+˝À nsTT<äT s√E\T Ç#˚à ns¡{Ï |ü+&ÉT˝Àq÷ ø√‘· ô|{≤ºs¡T. nH˚ø£ Vü‰düº˝Ÿ‡˝À yês¡+˝À ¬s+&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT kÕs¡T¢ e÷Á‘·y˚T ns¡{Ïø±j·T\T ÇdüTÔHêïs¡T. n˝≤ŒVü‰s¡+ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ˇø£ s√E Ç&ç¢, eTs=ø£ s√E ñbÕà,sê– C≤e, |üP],$õ≥ãT˝Ÿ øÏ∫&ç Ç˝≤ @&ÉT s√E\T _Ûqïs¡ø±\ Ä\ŒVü‰s¡+ |ü+|üD° #˚j·÷\ì yÓTq÷˝À ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ n‘·´~Ûø£ Vü‰düº˝Ÿ‡˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ñbÕà‘√H˚ Ä˝≤ŒVü‰s¡+ eTT–+∫ y˚düTÔHêïs¡T. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À $<ë´s¡Tú\T Äs√>∑´ düeTdü´\‘√ Çã“+<äT\T |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì yÓ’<äT´\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.|òü*‘·+>± $<ë´s¡Tú\T bÂwæºø±Vü‰s¡ ˝À|ü+‘√ Çã“+<äT\T |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì yÓ’<äT´\T dü÷∫düTÔHêïs¡T.õ˝≤¢˝À kÕ+|òæTø£ dü+πøåeTXÊK Vü‰düºfi¯ó¢ 95 ñ+&É>± yê{Ï˝À¢ 7y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄≈£î+≥THêïs¡T. 62 ;d” Vü‰düº˝Ÿ‡˝À 7500 eT+~ edü‹ bı+<äT‘·THêïs¡T.–]»q dü+πøåeTXÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À 31 Vü‰düºfi¯ó¢ ñ+&É>± yê{Ï˝À¢ 4y˚\ eT+~

$<ë´s¡Tú\T edü‹ bı+<äT‘·÷ #·<äTe⁄≈£î+≥T`Hêïs¡T. Äj·÷ edü‹ >∑èVü‰˝À¢ n‘·´~Ûø£ eT+~ ù|<ä,ã&ÉT>∑T,ã\V”≤q esêZ\≈£î #Ó+~q yês¡T. >∑‘·+˝À yês¡+˝À ˇø£ s√E Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î e÷+kÕVü‰s¡+ ô|fÒºyês¡T. Bìì |ü+|æD° #˚j·T&É+˝À dæã“+~ ÇcÕºsê»´+>± e´eVü‰]düTÔHêïs¡ì $eTs¡Ù\T sêe&É+‘√ e÷kÕVü‰s¡+ kÕúH˚ >∑T&ÉT¢, ns¡{Ï|ü+&ÉT¢ Çyê«\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î eT÷&ÉT |üP≥˝≤ uÛÀ»q+, yês¡+˝À Hê\T¬>’<äTkÕs¡T¢ >∑T&ÉT¢ Ç#˚Ãyês¡T. ‘êC≤>± dü_‡&û‘√ Vü‰düº˝Ÿ‡≈£î Ç#˚à e+≥>±´dt˝À ø√‘· $~Û+#·&É+‘√ ‘·|üŒì |ü]dæú‹˝À $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#˚ >∑T&É¢˝À ø√‘· $~Û+#ê*‡ edüTÔ+<äì yê¬s¶qT¢ #ÓãT‘·THêïs¡T.

e] ~>∑Tã&ÉT\ô|’ ¬s’‘·T˝À¢ Ä+<√fi¯q yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T, Á|üø£è‹ yÓ|üØ‘ê´\ ø±s¡D+>± e´ekÕj·T |ü+≥\ ~>∑Tã&ÉT\T ‘·>∑TZ‘·THêïsTT. á @&Ü~ Ä\dü´+>± esê¸\T ≈£îs¡e&É+‘√ HÓ\s√E\T Ä\dü´+>± ñu≤\T »]>±sTT. Ä\dü´+>± e]Hê≥T¢` |ü&É&É+ e\¢ e] ~>∑Tã&ÉT\ô|’ á @&Ü~ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|üqT+~. Ç˝≤ ˇø£yÓ’|ü⁄ ñ‘êŒ<äø£‘·ô|’, eTs√yÓ’|ü⁄ ñ‘êŒ<äø£ e´j·T+ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ ¬s’‘·TÄ]úø£+>± ∫‹øÏb˛‘·THêï&ÉT. e´ekÕj·T eT<äT|ü⁄\T @{≤ >∑D˙j·T+>± ô|]–b˛‘·THêïsTT. ≈£L* n~Ûø£+>± #Ó*¢+#˚+<äT ≈£î ¬s’‘·T\T eTT+<äT≈£î edüTÔqï|üŒ{Ïø° ≈£L©\T \uÛÑ´+ø±ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰$÷ |ü<∏äø£+ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· ‘·≈£îÿe ÁX¯eT‘√ m≈£îÿe y˚‘·q+ \uÛÑ´+ ø±e&É+‘√ e´ekÕj·T |üqT\ yÓ’|ü⁄ ≈£L©\T #·÷&É≥+ e÷H˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ms¡Te⁄\T, |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\ <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+≥T`‘·THêïsTT. Ç˝≤ e´ekÕjÓ÷‘êŒ<äø£ e´j·T+ @{Ïπø&ÉT >∑D˙j·T+>± ô|s¡T>∑T‘√+~. ñu≤\T Ä\dü´+ ø±e&É+‘√ |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT\T Ä•+∫q kÕúsTT˝À \uÛÑ´+ ø±ì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. . Bìe\¢ @{≤ ñ‘êŒ<äø£ e´j·T+ ô|s¡T>∑T‘·÷ |ü+≥\qT |ü+&ç+#˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\T $eTTK‘· #·÷ù| kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. kÕ>∑T #˚j·T&É+ e\¢ qcÕº\T, n|ü\ bÕ\e⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À e´ekÕj·T+ yÓ’|ü⁄ ¬s’‘·T\T ÄdüøÏÔ düqï–\T¢‘√+~.B+‘√ ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T+ô|’ $s¡øÏÔ #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ eT<䛑·T <Ûäs¡

uÛ≤Øesê¸\‘√ <Óã“‹qï yÓT≥º|ü+≥\T uÛ≤Ø esê¸\≈£î |ü‹Ô yÓTTø£ÿ\T H˚\øÏyê*b˛e&É+, ø=eTà\T $]–b˛e&É+ e+{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘êÔsTT. |ü‹Ô, ø£Ás¡ô|+&É\+, yÓTTø£ÿC§qï, n|üsê\ |ü+≥\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\≈£î n‘·˝≤≈£î‘·\eTj·÷´sTT. B+‘√ |ü‹Ô ¬s’‘ê+>∑+ qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡T. Ç|ü⁄&ÉT eTs√e÷s¡T esê¸\‘√ ¬s’‘·T\˝À Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~.eTuÒ“ùdÔ #ê\T ¬s’‘·T>∑T+&Ó˝À¢ >∑TãT\T|ü⁄&ÉT‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø uÛ≤Ø esê¸\‘√ |ü+≥ qwüºb˛sTTq yÓT≥º ¬s’‘ê+>∑+ eTTdüTs¡T‘√ eTs√e÷s¡T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ˇø£kÕ] n\Œ|”&Éq Á|üuÛ≤e+‘√, eTs√e÷s¡T uÛ≤Ø esê¸\‘√ yÓT≥º, @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê\˝À >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\ø±\+˝À |ü+≥ qwüº+ uÛ≤Ø>± »]–+~. Ä düeTj·T+˝À |ü‹Ô, ø£Ás¡ô|+&É\+, yÓTTø£ÿC§qï, n|üsê\ e+{Ï nH˚ø£ |ü+≥\≈£î qwüº+yê{Ï*¢+~. õ˝≤¢˝À >∑+&˚|ü*¢, s¡+>∑+ù|≥, »>∑Z+ù|≥, ô|<ë›|ü⁄s¡+, Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, >=\¢Áb˛\T, X¯+Kes¡+, ‘·Tì, ø√≥q+<ä÷s¡T ‘·~‘·s¡ yÓT≥ºÁbÕ+‘· eT+&É˝≤\T, <˚M|ü≥ï+, sê»y=eTà+–, yÓ’ sêeTes¡+, n&ɶr>∑\, >∑+>∑es¡+ ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 45 y˚\ mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À |ü‹Ô, 30 y˚\ mø£sê\˝À ø£Ás¡ô|+&É\+ kÕ>∑T#˚XÊs¡T.áH˚|ü<∏ä´+˝À eTs√e÷s¡T ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À ≈£î]dæq ∫qïbÕ{Ï esê¸ìπø ¬s’‘ê+>∑+ yÓqTï˝ÀeDT≈£î|ü⁄&ÉT‘√+~. á KØ|òt d”»Hé Äs¡+uÛÑ+˝À esê¸uÛ≤e+‘√ |ü+≥\≈£î qwüº+yê{Ï*¢+~. pHé eT÷&√ yês¡+ es¡≈£î z yÓ÷düÔs¡T es¡¸+ ≈£L&Ü ≈£îs¡eø£b˛e&É+‘√ yÓT≥º|ü+≥\ kÕ>∑T Ä\dü´yÓTÆ+~. E˝…’˝À dü]|ü&çq+‘· es¡¸+ ≈£î]dæ+~. Ä>∑düTº, ôdô|º+ãs¡T HÓ\˝À¢ e÷Á‘·+ uÛ≤Ø esê¸\T yÓT≥º|ü+≥*ï n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚XÊsTT. Hê\T¬>’<äT s√E\bÕ≥T` M&É≈£î+&Ü es¡¸+ ≈£î]dæ+~. Ä>∑düTº, ôdô|º+ãs¡T HÓ\˝À¢ ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\≈£î yÓT≥º|ü+≥\≈£î ô|≥Tºã&ç ¬s{Ϻ+|üsTT+~.

Á|üø£{Ï+#·&É+˝À nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç‘·s¡ sêÅcÕº˝À¢ |ü+&ÉT‘·Tqï >√<ÛäTeT ‘·~‘·s¡ |ü+≥\ ø£+fÒ <Ûëq´+ <Ûäs¡ ‘·≈£îÿe>± ñ+{À+~. á @&Ü~ <Ûëq´+ eT<䛑·T <Ûäs¡qT Á|üuÛÑT‘·«+ øÏ«+{≤≈£î Áπ>&é`1 s¡÷.1280. ø±eTHé <ÛëHê´ìøÏ s¡÷. 1250 eT<䛑·T <Ûäs¡>± Á|üø£{Ï+∫+~. nsTT‘˚ á <Ûäs¡\T Á|üø£≥q\πø ‘·|üŒ ¬s’‘·T≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<äT. $T\¢s¡¢≈£î #˚s¡y˚ùd <äfi≤s¡T\ u≤]q|ü&ç yês¡+~+∫q <Ûäs¡πø <Ûëq´+ neTTàø√yê*‡q |ü]dæú‘·T\T ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. Bìe\¢ eT<䛑·T <Ûäs¡ \_Û+#·ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. á @&Ü~ sêqTqï d”»Hé˝À <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T |üP]Ô>± |ü&çb˛j˚T |ü]dæú‹. Ä\dü´+>± e] Hê≥T¢` |ü&É&É+‘√ e] <äTãT“ ø£≥º&É+˝À Ä\dü´+ »]–+~. Bìe\¢ m≈£îÿe mqTï\T y˚ùd neø±X¯+ ˝Ò<äT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü @|ü⁄>± ô|]π>+<äT≈£î neø±X¯+ ˝Ò<äT. M≥ìï+{Ï ø±s¡D+>± ¬s’‘·T\≈£î n+<˚ ~>∑Tã&ÉT\ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉqT+~.>∑‘˚&Ü~ &û@|”, j·T÷]j·÷ <Ûäs¡\T n+&Éu≤≥T`˝À ñ+&˚$. á @&Ü~ ms¡Te⁄\T \uÛÑ´+ø±ø£b˛e&É+, u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{À¢ $|üØ‘·yÓTÆq <Ûäs¡≈£î ø=qT>√\T #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{°`\ <ë«sê ms¡Te⁄\qT n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{ϺHê. nø£ÿ&Ü ãkÕÔ s¡÷. 300\≈£î ny˚TàXÊs¡T. nsTT‘˚ ¬s’‘·T\≈£î ms¡Te⁄\T \uÛÑ´‘· ø=s¡‘·‘√ b˛{°` |ü&Ü*‡ e∫Ã+~. ¬s’‘·T\ qT+∫ edüTÔqï &çe÷+&é á @&Ü~ |”@d”mdt\≈£î, Åô|’y˚≥T` &û\s¡¢≈£î ø±düT\ es¡¸+ ≈£î]|æ+∫+~.

>∑qïes¡+ $e÷HêÁX¯j·T+ $düÔs¡D »]π>Hê..?

>∑qïes¡+ $e÷HêÁX¯j·T $düÔs¡D≈£î sê»ø°j·T Á>∑Vü≤D+ |ü{Ϻ+~. |ü]dæú‘·T\T m+‘·e÷]Hê e+<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ Ä+π>¢j·TT\T ì]à+∫q >∑qïes¡+ $e÷HêÁX¯j·T+ e÷Á‘·+ e÷s¡˝Ò<äT. πøe\+ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢≈£î |ü]$T‘·yÓTÆq sê»eT+Á&ç $e÷HêÁX¯j·T+ ≈£L&Ü X¯s¡y˚>∑+‘√ n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘√+~. >∑qïes¡+ $e÷HêÁX¯j·T $düÔs¡D ø√dü+ #˚|ü≥ºe\dæq 460 mø£sê\≈£î ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·&ÜìøÏ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\¢øÏ+<äT˝…’+~. @&Ü~ ø±\+>± }]+∫ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY Ç{°e˝Ò s¡÷.50 ø√≥T¢` $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. eTs√ s¡÷.50 ø√≥T¢ ‘·«s¡˝À ÇkÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚ $düÔs¡D≈£î nedüs¡yÓTÆq uÛÑ÷ùdø£s¡D≈£î ø=ìï bÕغ\T sê»ø°j·T #·Áø£+ n&ÉT¶y˚düTÔHêïsTT. $e÷HêÁX¯j·T+ |üø£ÿq uÛÑeq ìsêàD≤\≈£î nqTeT‹sê<äì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü ø=+‘·eT+~ bÕ¢≥T¢` y˚dæ ne÷às¡T. n˝≤π> ∫qï, ∫‘·ø£ ¬s’‘·T\T ≈£L&Ü ‘·eT≈£î ñqï ø=~›bÕ{Ï uÛÑ÷$TqT

qwüºb˛e\dæq |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘√+~. ìqï ø±ø£ yÓTTqï ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $e÷HêÁX¯j·÷\T ≈£L&Ü $»j·Tyê&É $e÷HêÁX¯j·÷ìï $T+∫ m~–b˛‘·THêïsTT. $XÊK, ‹s¡T|ü‹ $e÷HêÁX¯j·÷\T n+‘·sê®rj·T kÕúsTT ø√dü+ b˛{° |ü&ÉT‘·T+fÒ $»j·Tyê&É $e÷HêÁX¯j·T+ e÷Á‘·+ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚j·T&É+ ˝Ò<äT. ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+, |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢\≈£î ñ|üj·TTø£Ô+>± ñqï >∑qïes¡+ $e÷HêÁX¯j·T+ $düÔs¡D sê»ø°j·÷\ ø±s¡D+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑&É+˝Ò<äT. $e÷HêÁX¯j·÷ìï |üP]ÔkÕúsTT˝À $düÔ]+#ê\+fÒ eTs√ 450 mø£sê\T ø±yê\ì πø+Á<ä ñ|ü]‘·\j·÷q XÊK ø√]+~. düú\+ ÇùdÔ $T–*q |üqT\T y˚T+ #·÷kÕÔeTì πø+Á<ä eT+Á‹‘·« XÊK Vü‰$÷ Ç∫Ã+~. <˚XÊìøÏ $<˚o e÷s¡ø£ Á<äe´+ m≈£îÿe>± Ä]®düTÔqï ◊{°` Ç+»˙s¡¢˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ á Hê\T>∑T õ˝≤¢\ yêπs. á ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q düTe÷s¡T eT÷&ÉT \ø£å\ eT+~ $<˚XÊ\˝À ñqï≥Tº` n+#·Hê. $e÷HêÁX¯j·T $düÔs¡D≈£î Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T, Hêj·T≈£î\T düVü≤ø£]+#·e\dæq |ü]dæú‹ m+‘Ó’Hê ñ+~.ãT<äΔes¡+, n»®+|üP&ç Á>±e÷\ |ü]~Û˝À uÛÑ÷ùdø£s¡D m≈£îÿe>± »s¡>±*‡ ñ+~. ˇø£ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú‘√bÕ≥T` eT]ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T $e÷HêÁX¯j·T $düÔs¡DqT eTT+<äT≈£î kÕ>∑ìe«≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT.

Ç+»˙]+>¥ |üqT\ô|’ Çø£ n≥MXÊK kı+‘·eTTÁ<ä n≥MXÊK˝À Çø£eTT+<äT »]π> Ç+»˙]+>¥ |üqT\ |üs¡´y˚ø£åD ≈£L&Ü yê]πø ø£≥ºu…≥ºqTHêïs¡T. n≥M XÊK |ü]~Û˝À ì]à+#˚ nìï s¡ø±\ |üqT\qT Çø£ qT+&ç Ä XÊK |üP]ÔkÕúsTT˝À kı+‘·+>± #˚|ü≥ºuÀ‘·THêïs¡T. Çø£ qT+∫ n≥M XÊK <ë«sê #˚|üfÒº ìsêàD+ |üqT\ô|’ |üs¡´y˚ø£åD u≤<Ûä´‘· n≥MXÊK dæã“+~<˚qì ìs¡à˝Ÿ &ûm|òty√ d”|” $H√<é ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± n≥MXÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À yê≥sYôw&é\T, f…+#Y\T, Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\T, {Ï+ãsY&ûb˛ ôw&é\ ìsêàD+ |üqT\ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î $$<Ûä XÊK\ Ç+»˙]+ >¥ n~Ûø±s¡T\qT &ç|ü⁄´fÒwüHé rdüTø=ì yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À ìsêàD+ |üqT\T #˚|üfÒº yês¡T. nsTT‘˚ Ä $<ÛëHêìøÏ dü«dæÔ |ü*øÏ @ø£+>± nìï |üqT\qT n≥MXÊK ‘·q dæã“+~πø n|üŒC…ù|Œ+<äT≈£î ìs¡ísTT+∫+~. m|òt;y√, m|òtÄsYy√ ø±sê´\j·T uÛÑeHê\T, ø±«s¡ºs¡T¢, Á|üVü≤]>√&É\ ìsêàD≤\T, {Ï+ãsY&ûb˛\ ôw&é\ ìsêàD≤\T ˝≤+{Ï yê{Ïì Çø£ n≥M dæã“+~ #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. yÓTT<ä≥ n≥M dæã“+~ nedüs¡yÓTÆq |üqT\qT >∑T]ÔkÕÔs¡T. ‘·s¡Tyê‘· Ä |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫ n+#·Hê\qT dæã“+~ s¡÷bı+~+#ê*.n&Ée⁄\ q]øÏy˚‘·˝≤+{Ï e´eVü‰s¡+ô|’ ‘·eTqT u≤<Ûä´\qT #˚düTÔqï ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ìsêàD |üqT\ uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ eT]+‘· Çã“+<äT\ bÕ\T #˚j·TuÀ‘·THêïs¡ì Ä XÊK dæã“+~ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. f…+&ÉsY\qT |æ*∫+~ yÓTT<ä\T |üqT\T

|üPs¡Ôj˚T´es¡≈£î n≥M XÊK dæ ã“+~ |üs¡´y˚øÏå+#ê*‡ ñ+{À+~. dæã“+~ ø=s¡‘·... |üì uÛ≤s¡+‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·÷ n&Ée⁄\ dü+s¡ø£åDô|’ nqT≈£îqï kÕúsTT˝À <äèwæº kÕ]+#·˝Òø£b˛‘·Tqï n≥M XÊK dæã“+~ô|’ Ç|ü&ÉT Ç~ uÛ≤s¡+>± e÷s¡qT+<äì yêb˛‘·THêïs¡T. n&Ée⁄\ dü+s¡ø£åD Á|üdüTÔ‘·+ Ä XÊK dæã“+~øÏ düyê˝Ÿ>± |ü]D$T+∫q H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T rdüT≈£îqï ì s¡íj·T+ n≥M dü+s¡ø£åD #·s¡´\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘√+<äì |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. yÓTTqï{Ï es¡≈£î n≥M XÊK sêfi¯¢ø£≥º&Ü\ ìsêàD≤\T, f…+#Y\ ìsêàD≤\T, yê≥sYôw&é |ü<∏äø±\qT ìs¡«Væ≤+#˚~. á |üqT\qT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD˝À dæã“+~ ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. n|üŒ{À¢ á |üqT\ô|’ n H˚ø£ |òæsê´<äT\T, Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘êÔ sTT. á Áø£eT+˝ÀH˚ n≥M XÊK rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+ dæã“+~ì Çã“+<äT\ bÕ\T#˚ùd $<Ûä+>± ñ+<ä+≥THêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ n≥M dæã“+~øÏ &ç$»HékÕúsTT˝À kÕ+πø‹ø£, |ü]bÕ\q n+XÊ\ô|’ •ø£åD\T ≈£L&Ü yÓTT<ä\j·÷´sTT. $$<Ûä Ç+»˙]+>¥ XÊK\≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY Ç+»˙sY\T n≥M dæã“+~øÏ •ø£åD\T ÇdüTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ç|üŒ{Ïπø n&Ée⁄\ dü+s¡ø£åD, ø£\|ü düà–¢+>¥ ìs√<Ûä+˝≤+{Ï $wüj·÷\ô|’ $eTs¡Ù\T m<äTs=ÿ+≥Tqï dæã“+~ á ìsêàD+ |üqT\ ø±s¡D+>± eT]ìï Äs√|üD\T m<äTs¡TÿH˚ neø±X¯+ ñ+<ä+≥THêïs¡T.


Á|ü»\≈£î eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê* eT∫©|ü≥ï+, nø√ºãsY 13 (düTes¡í yê s¡Ô):2012 Á|ü»\≈£î eTÚ*ø£ dü<äTb Õj·÷\T ø£*Œ+∫ yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚j·T÷‘·ì düTÔ+<äì sêh Á|üuÛÑT‘·« $|t ù|]ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ Hêì #ÓbÕŒs¡T. kÕ›ìø£ 35e yês¡T¶ bÕ\≈£î]Ô yê] ø£fi≤´ D eT+&É|ü+ Á|üø£ÿ M~Û˝À 2.70 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+#·qTqï dæ.dæ. s√&ÉT¶≈£î ù|]ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ Hêì X¯+ KTkÕ›|üq #˚dæ |üqT\T ÁbÕs¡+ _+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± sêh Á|üuÛÑT‘·« $|t

ù|]ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ Hêì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤|ü<Ûä+˝À e∫Ãq Á|ü‹ düeTdü´≈£î es¡TdüÁø£eT+˝À |ü]wüÿ]+#·&É+ »s¡T>∑T ‘·T+Hêïs¡T. ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À nkÂø£s¡´+>± ñqï nìïs√&É¢qT n_eè~› y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. yês¡T¶˝À eTVæ≤fi¯\T eT+∫˙{Ï düeTdü´, ô|’|ü⁄˝…’qT >∑T]+∫ |òæsê´<äT #˚j·T>± yÓ+≥H˚ ù|]ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ Hêì düŒ+~+∫ bÕ¢dæºø˘ ô|’|ü⁄˝…’qT |ü<˚ |ü<˚ |ü*– eT+∫˙s¡T düeTdü´>± e÷]+<äì Áø=‘·Ô>± 4 n+>∑Tfi≤\ õ.m ô|’|ü⁄qT y˚j·T&ÜìøÏ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> eTVæ≤fi¯\T eT+∫˙{Ï ø=s¡≈£î #˚‹ |ü+|ü⁄\T Çe«e \dæ+~>± ø√s¡>± ù|]ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ Hêì yÓ+≥H˚ ¬s+&ÉT s√E\˝À |ü+|ü⁄\T @sêŒ≥T #˚kÕÔqì Vü≤$÷ Ç#êÃs¡T. Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\T n+~+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ yÓ+≥H˚ ñ+≥T+<äì ù|]ï <äsY s√>∑T\qT X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ Hêì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó*bÕs¡T.

dü+|òüT+ ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ uÛ…’+kÕ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ

<√eTø=+&É, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì nÁø£eT+>± πswüHé ø±s¡T¶\THêï yês¡T dü«#·Ã+<ä+>± n|üŒ–ùdÔ πødüT\T+&Éeì <√eTø=+&É ‘·Vü≤o˝≤›sY õ.Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À yÓTT‘·Ô+ 363 nÁø£e÷ πswüHé ø±s¡T¶\Tqï≥T¢ düπs«˝À ‘Ó*+<äì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 56 πswüHé ø±s¡T¶\T dü«#·Ã+<ä+>± n|üŒ–+#ê\ì $T–˝Ò yês¡T dü«#·Ã+<ä+>± n|üŒ–+#·≈£î+fÒ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ ø±s¡T¶\T ]ø£e] #˚kÕÔeTHêïs¡T. _Hê$T ø±s¡T¶\THêï Á>±eT+˝À πswüHé &ç\s¡¢ô|’ y˚≥T‘·|üŒ<äHêïs¡T. Çø£HÓ’q ‘·eT e<ä› >∑\ nÁø£eT ø±s¡T¶\qT πswüHé &û\s¡T¢ kÕ«BÛq |üs¡TÃø=ì ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À düπs+&ÉsY #˚j·÷\ì πswüHé &û\s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. ‘·<äT|ü] C…dæ Ä<˚XÊqTkÕs¡+>± $C…˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T πswüHé cÕ|ü⁄\ô|’ m¬ø’«] #˚j·T*‡ e⁄+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. s¡#·Ãã+&É˝À ∫Ãq ≈£L|üq¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 1882 ≈£L|üq¢≈£î >±qT 1635 ≈£L|üq¢ <Ûäs¡U≤düTÔ\T πswüHéø±s¡T¶≈£î eTs¡Ã\ì <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì nHêïs¡T. $T–‘ê 247 ≈£L|üq¢ dü+ã+~Û+∫q <Ûäs¡U≤düTÔ\T sêe*‡ e⁄+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

{°ÏJM|”æ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêÁwüº e´eVü‰s¡\

eT+Á‹ ~wæºu§eTà <äVü≤q+

á HÓ\ 16q $TqTeTT\T ø=qT>√\T uÛ…’+kÕ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï e÷sYÿô|ò&é Ä<Ûä« s¡´+˝À á HÓ\ 16q $TqTeTT\T ø=qT>√\T #˚dæq≥T¢ m+&ç ÁXÊeDY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT ‘·« <Ûäs¡ 4 y˚\ 3 e+<ä\T ø=qT>√\T #˚düTÔ qï≥T¢ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé $sƒ¡˝Ÿ ¬s&綑√ bÕ≥T dæ@dæmdt u≤´+ø˘ #Ó’s¡àHé XÊ´+sêe⁄ |üfÒ˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

5 ÇdüTø£ Á{≤ø£ºs¡T¢ d”CŸ ;ÛyéT>∑˝Ÿ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø£|üŒ\ yê>∑T˝À X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ nÁø£e÷+>± ÇdüTø£ ‘·s¡*düTÔqï 5 Á{≤ø£ºs¡¢qT |ü≥Tº≈£îHêï≥T¢ ;ÛyéT>∑˝Ÿ môd’‡ {≤{≤u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. á ÇdüTø£ Á{≤ø£ºs¡¢qT ‘·Vü≤o˝≤›sY s¡M+<äsY, b˛©dt dæã“+~ |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT #Ós¡T≈£î ¬s’‘·T\ düe÷y˚X¯+ _Ûø£ÿq÷sY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): _Ûø£ÿ q÷sY eT+&É\ #Ós¡T≈£î ñ‘·Œ‹Ô ¬s’‘·T\ düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT _Ûø£ÿq÷s¡T >±j·TÁ‹ ø±sê´ \j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ¬s’‘·T Á|ü‹ ì<ÛäT \T ≈£î+≥ *+>∑¬s&ç¶, Hê>±]Ô uÛÑ÷+¬s&ç¶\T X¯ì yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À #Ós¡T≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ ìs¡íj·T+ q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTïø√qTqï≥T¢ yês¡T ô|s=ÿHêïs¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD uÛ…’+kÕ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À dü+|òæTø± XÊÁdüÔ+ uÀ~ÛdüTÔqï 5 eT+&É˝≤\ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î eT÷&ÉT s√ E\ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ m+ áz <äj·÷q+<é z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. uÛ…’+kÕ, ‘êqTsY, ≈£î;sY, ˝ÀπøX¯«sY eT+& É˝≤ ˝Àì ñqï kÕ+|òæTø£ XÊÁdüÔ+ ñbÕ<Ûë´ j·TT\≈£î n~, k˛eT, eT+>∑fi¯yês¡+\˝À ìs¡« Væ≤düTÔqï •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T. eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT y˚DT>√bÕ˝Ÿ #ê]

~wæºu§eTà <äVü≤q+ uÛ…’+kÕ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹˝À |üì #˚düTÔqï bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\qT ‘=\–+∫ e+<ä≈£î ô|’>± s√E\T ø±]à≈£î\T $$<Ûä s¡ø±\ ìs¡dü q\T, ìs¡Vü‰s¡Bø£å\T _øå±≥q, ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q ø±]à≈£î\qT |üì ˝ÀøÏ rdüTø√ø£b˛e≥+‘√ X¯ìyês¡+ ãkÕº+&é ÁbÕ+‘·+˝À eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î\T e÷ {≤¢&ÉT‘·÷ e÷≈£î nHê´j·T+>± ø±]à≈£î\qT |üì˝À qT+&ç ‘=\–+#ês¡ì <ädüsê |ü+&ÉT>∑ edüTÔqï |æ\¢\≈£î ø=qe*dæq ã≥º\T |ü+&ÉT>∑ |üP≥ |üdüTÔ\T ñ+&Ü*‡ edüTÔ+<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T y˚DT>√bÕ˝Ÿ #ê] yÓTT+&ç yÓ’K]ì e~* ø±]à≈£î\qT yÓ+≥H˚ |üì˝ÀøÏ rdüTø=yê\ì ø±]à≈£î\T nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ…’+kÕ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹ kÕìfÒwüHé ø±]à≈£î\T XÊ+‘·u≤sTT, uÀ»qï, eTH√Vü≤sY, e+<äq‘√ bÕ≥T dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù eTùV≤wt u≤ãT\T ñHêïs¡T.

18q eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+ <√eTø=+&É, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’mdt wü]àfi¯ á HÓ\ 18e ‘˚~q eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î <√eTø=+&É eT+&É\ yÓ’mdt ø±+Á¬>dt eT+&É\ XÊK |üP]Ô eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ø£˙«qsY q\¢|ü⁄ lìyêdt $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. #·+Á<äu≤ãT $Tø√dü+ edüTÔqï bÕ<äj·÷Á‘·≈£î πøe\+ |ü<ä$ ø√düqy˚Tqì dæ@+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Ç+~s¡eTà u≤≥ ô|s¡T‘√ Á|ü»+˝ÀøÏ b˛‘·Tqï Á|ü»\T e÷Á‘·+ ø±+Á¬>dt bÕغ Ç+{Ïπøfi‚¢ u≤≥>± ô|s=ÿ+≥THêï≥T¢ m<˚›e #˚XÊs¡T. ~e+>∑‘·H˚‘· yÓ’mkÕ‡sY bÕ<äj·÷Á‘·˝À sêÁwüº+˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ z+{Ï #˚‹‘√ ø±+Á¬>dt bÕغì

n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq H˚‘·qT Ä>ös¡e|ü]#˚˝≤ yÓ’mdt »>∑HéqT Á|üdüTÔ‘· bÕ\≈£î\T C…’˝À¢ ô|{Ϻ Çã“<äT\≈£î >∑T] #˚j·T&É+ ˇø£ÿ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó*¢+<äHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY e⁄qïs√E\˝À e+– e+– qe÷kÕÿsê\T #˚dæq yês¡T á s√E |ü⁄*ì #·÷dæ qø£ÿ yê‘· ô|≥Tº≈£îqï≥T¢ e⁄+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø±ì sêqTqï 2014˝À e÷Á‘·+ yÓ’mdt »>∑Hé, »j·TeTà Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” n~ø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. Çø£HÓ’q {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T yÓ’mkÕ‡sYd”|”ô|’ ˝Òìb˛ì e÷≥\T e÷{≤¢&=<äT›, {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î\T dü+B|t, ≈£îe÷sY lìyêdt ¬s&ç¶, s껬s&ç¶, ø√fÒX¯«sY, <äj·÷q+<é‘√ bÕ≥T Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

wü]à\ô|’ @ ¨<ë˝À $eTs¡Ù\T: y˚Tø£bÕ{Ï ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô):yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑Hé k˛<ä] wü]à\ ‘·\ô|{Ϻq bÕ<äj·÷Á‘·ô|’ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT #˚dæq yê´K´\ô|’ Ä bÕغ bÕs¡¢yÓT+≥T` düuÛÑT´&ÉT y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ rÁe+>± eT+&ç|ü&ܶs¡T. @ ¨<ë˝À dæ˙ V”≤s√\T u≤\ø£èwüí, pìj·TsY m˙ºÄsY ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î #·+Á<äu≤ãT uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq yê´U≤´ ì+#ês¡T. sê»qï bÕ\q ‘ÓkÕÔeTì ‘êeTT Á|ü»\≈£î <ÛÓ’s¡´+>± #Ó|üŒ >∑\eTì, ‘·q bÕ\q ‘ÓkÕÔqì #·+Á<äu≤ãT Á|ü»\≈£î <ÛÓ’s¡´+>± #Ó|üŒ >∑\sê nì nHêïs¡T. yÓ’j·Tdt »>∑HéqT ìs¡“+~Û+∫ ø±+Á¬>düT, ‘Ó\T >∑T<˚X¯+ bÕغ\T |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄≈£î+≥THêïj·Tì, Á|ü»\≈£î yêdüÔyê\T ‘Ó\TkÕÔj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕ<äj·÷Á‘·<ë«sê ‹]– yÓ’mdt |ü<∏äø±\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷ìï $e]kÕÔeTHêïs¡T. Á|ü»\T yÓ’m dtqT eTs¡∫b˛≈£î+&Ü >∑T+&Ó˝À¢ <ë#·T≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T.

&Ó+>∑÷´ì Äs√>∑´l˝À #˚sêÃ*: ˝Àø˘dü‘êÔ #˚s¡TkÕÔeTì >∑‘·+˝À s√X¯j·T´ eTTK´eT+Á‹>± ñqï|ü&ÉT Ç∫Ãq Vü‰$÷ Ç|üŒ{Ïø° HÓs¡y˚s¡˝Ò<äì, Á|üdüTÔ‘· sêhÁ|üuÛÑT‘·«yÓTÆHê Ä e÷≥qT HÓs¡y˚]à Á|ü»\≈£î ø=+‘Ó’Hê ñ|üX¯eTHêìïyê«\ì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø£{≤] lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T. sêh+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À $wü»«sê\T $»è+_ÛdüTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ m≥Te+{Ï ìyês¡D≤#·s¡´©ï #˚|ü≥º≥+ ˝Ò<äì Äj·Tq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <√eTø±≥T‘√ e#˚à yê´<ÛäT*ï |ü{Ïwüº+>± ìyê]+#˚+<äT≈£î <√eT*ï ˝≤sê« <äX¯˝ÀH˚ n+‘·+ #˚ùd #·s¡´*ï kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘ê«\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. nsTT‘˚ #ê˝≤#√≥¢ kÕúìø£dü+düú\˝À mìï¬ø’q Á|üuÛÑT‘ê«\T ˝Ò≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\ bÕ\q q&ÉTdüTÔqï+<äTq, Á|ü»˝Ò <√eT\u≤] qT+∫ ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î kı+‘· @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T. ªªsêh ø±+Á¬>dt Ç+#ê]®>±, πø+Á<ä Äs√>∑´eT+Á‹>± ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq ÄC≤<é, sêh+˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ‘Ó\+>±D, kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T, $wü»«sê\≈£î ø£˙dü |ü]cÕÿsê\T Á|ü»\qT Ä]úø£+>± |”*Ã|æ|æŒ#˚düTÔqï &Ó+>∑÷´ »«sêìï Äs√>∑´l˝À ôd’‘·+ #Óù|Œ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T≈£î+&Ü ø£|üŒ<ë≥T yÓ’K]‘√ ñ∫‘· #˚sêÃ\ì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ &çe÷+&é #˚dæ+~. &Ó+>∑÷´ì Äs√>∑´l˝À dü\Vü‰\T bÕπsdæ &Ûç©¢øÏ ‹s¡T>∑TeTTK+ |ü{≤ºs¡ìμ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T.

ø±+Á¬>dt nqT#·s¡T\ Ç+{Ïe<ä›πø eT+Á‹ |üs¡´≥q $|ü‘·TÔ\ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î eTVü‰q+~, nø√ºãsY 13 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\+˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ πøe\+ ø±+Á¬>dt nqT#·s¡T\ Çfi¯¢πø |ü]$T‘·yÓTÆ+<äì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± eT+&É\q+˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï eT+Á‹ ¬s’‘·T\ >√&ÉT $q≈£î+&Ü πøe\+ ∫qï düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïs¡ì n+≥THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T >∑+>∑ ˙s¡T $&ÉT<ä\, ms¡Te⁄\T düs¡|òüsêô|’ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü yÓ÷Vü≤+ #êfÒXÊ&Éì #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T >∑+>∑ MT<äH˚ eTVü‰q+~ eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\˙ï Ä<Ûës¡|ü&ç ñHêï eT+Á‹ @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ä+≥THêïs¡T. yÓ\T>√&ÉT ]»sê«j·TsY≈£î ˙s¡T rdüT≈£îsê˝Òø£ b˛j·÷s¡ì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘·eTà&É|ü˝…¢, ãT\¢es¡+ Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ ÄyéTÄBà |ü<∏äø£+ øÏ+<ä VüQùd˙ nH˚ e´øÏÔøÏ q>∑<äT n+~+#ês¡T. Á>±eT+˝À eè<äT›\T, $ø£˝≤+>∑T\T , $‘·+‘·Te⁄\T |òæ+#·Hé eT+ps¡T #˚j·÷\ì ÁbÕ<˚j·T|ü&ܶs¡T . ø±s¡´Áø£eT+˝À sêh md”‡ôd˝Ÿ ø√Ä]¶H˚≥sY Hêsêj·TD, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, •eø±•¬s&ç¶, s¡+>∑kÕ«$T, ø=+&ܬs&ç¶, n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi≤ Áø°&Ü b˛{°\T ÁbÕs¡+_Û+∫q Md” ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 13 düTes¡íyês¡Ô: q>∑s¡+˝Àì sêj·T\d”eT $X¯«$<ë´\j·T n+‘ ·s¡ø£fi≤XÊ\\ eTVæ≤fi¯\ Áø°&Ü b˛{°\qT kÕúìø£ πøMÄsY eTVæ≤fi≤ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À ñ|üø£\|ü‹ Ábı. ¬ø.ø£ècÕíHêj·Tø˘ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. πøMÄsY ø£fi≤XÊ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À á b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À ñ|ü≈£î\|ü‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $$<Ûä ø£fi≤XÊ\\ qT+∫ e∫Ãq Áø°&Üø±]DÏ\T ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑqT ø£qã]∫ $X¯«$<ë´\j·T+ ‘·s¡T|ü⁄q ÁbÕ‹ì<ä´+ eVæ≤+∫ sêj·T\d”eT Áø°&Ü |ü‘êø±ìï ¬s|ü¬s|ü˝≤&ç+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Áø°&Üø±s¡T\qT |ü]#·j·T+ #˚düT≈£îì Áø°&É\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $X¯«$<ë´\j·T ]õÁkÕºsY Ábı. |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&É\T e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ ñ˝≤¢kÕìøÏ m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä ø£fi≤XÊ\\ |æõø£˝Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T¢, n<Ûë´|ü≈£î\T,n<Ûë´|üπø‘·s¡ ãè+<ä+ , $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä{À ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ ñ<ä´$T<ë›+: @◊{°j·T÷d” ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 13 düTes¡íyês¡Ô: Ä{À ø±]à≈£î\ düeTdü´\T |ü]cÕÿsêìøÏ n\Tô|s¡>∑ì ñ<ä´eT+ ø=qkÕ–+#ê\ì @◊{°j·T÷d” H˚‘·\T nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT q>∑s¡+˝À @|” Ä{Àes¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé q>∑s¡ eTTK´ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. n düe÷y˚X¯+ j·T÷ìj·THé q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑DÒwt n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»¬s’q j·T÷ìj·THé sêhø±s¡´<ä]Ù mHé. eTH√Vü≤sYe÷DÏø£´+, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ. Á|üuÛ≤ø£sY, mdt.eTTq|üŒ, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù sêeTTHêj·Tø˘ Á|üdü+–+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ä{À s¡+>±ìï $düà]k˛Ô+<äHêïs¡T. ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø=s¡≈£î nH˚ø£e÷s¡T¢ Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤+∫Hê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻqf…Æ¢Hê ˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±]à≈£î\ düeTdü´\T rs¡Ãø£b˛‘˚ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´$TkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ÄsY{°y√, b˛©düT\ <ë&ÉT\T Ä{À\ô|’q Ä|üø£b˛‘˚ sêh ñ<ä´yê´|üÔ+>± ñ<ä´$TkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n+<äT≈£î ø±]à≈£î\+<äs¡÷ @ø£+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù •e, áX¯«sY, øÏ≥Tº,Hêπ>+Á<ä ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ…’+kÕ, nø√ºãsY 13 (düT es¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥º D+˝À ◊¬ø|æ Ä<Ûä«s¡´ +˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡« Væ≤+∫q Á>∑Vü≤D yÓ÷] yê´~Û q\T>∑Ts¡T yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ düŒ+ ~+∫q n~Ûø±s¡T\T yÓ’ <äT´\T &Üø£ºsY ø±o Hê<Ûé, düTπs+ ôV’≤<äsêu≤<é ‘·s¡*+∫q≥T¢

5 ôV’≤<äsêu≤<é

nÁø£eT πswüHé ø±s¡T¶\T dü«#·Ã¤+<ä+>± n|üŒ–ùdÔ πødüT\T+&Ée⁄:‘·Vü≤o˝≤›sY

|ü≥ºD+˝À >∑\ Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏äø£+ ø±sê´ \j·T+˝À X¯ìyês¡+ Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏äø£+ ñ<√´>∑T\ dü+πøåe÷ dü+|òüT+ ø±s¡´es¡Z+ @ø£Á^ e+>± mqTï≈£îHêïs¡T. Ç+<äT˝À n<Ûä´ ≈£åî\T _.sêCÒX¯«sY, Hê´j·T dü\Vü‰ <ës¡T\T |æ.q s¡‡j·T´, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù eTùV≤+<äsY, bÕ\ø£ es¡Z+˝À n<Ûä´≈£åî\T>± _.yÓ÷Vü≤Hé ˝≤˝Ÿ, ø±s¡´<ä]Ù _.s¡y˚Twt, ø√XÊ~Ûø±] á.eTT‘·´+, ñbÕ<ë´≈£åî\T mdt.;Û+sêyé, düVü‰j·T ø±s¡´ <ä]Ù á.düT˝À#·qqT mqTï≈£îHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 13 (düTe s¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D $<ë´]ú |ü]wü‘Y Ä<Ûä« s¡´+˝À sêÁwüº e´eVü‰s¡\ eT+Á‹ >∑T˝≤uŸ q_ ÄC≤<é ~wæº u§eTàqT q>∑s¡+˝Àì mHé{ÏsY #Ís¡kÕÔ e<ä› X¯ìyês¡+ s√E <äVü≤q+ #˚XÊ s¡T. ~wæºu§eTàqT kÕúìø£ ø√s¡Tº #Ís¡kÕÔ es¡≈£î ‘·eT ø±sê´\j·T+ qT+&ç X¯ej·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤+∫ ~wæº u§eTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T sêeTe‘Y ˝≤˝Ÿdæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±Dô|’ ÄC≤<é yêK´ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï øÏ+#·|ü]#˚ $<Ûä+>± ñqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î @ø£_ÛÁbÕj·T kÕ<Ûäq ø±yê\+≥T ‘Ó\+>±D dü«sêÁwüº @sêŒ≥TqT <ë{Ïy˚dæ $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì e+<ä˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\ Ä‘·à ã*<ëHê\T, ññ<√´>∑T\ düø£\ »qT\ düyÓTàqT, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+qT øÏ+#·|ü]∫ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd $<Ûä+>± ÄC≤<é e÷{≤¢&É&Éì ˝≤˝Ÿ dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì jÓT&É\ ‘Ó\+>±D $<ë´]ú ˝Àø±ìï @ø£+ #˚dæ ñ<ä´e÷ìï ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T $<ë´kÕ>∑sY ¬s+»˝Ÿ eT+&É\+ n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕsTT\T, sêE, u≤qT#·+<äsY, ‹s¡T|ü‹, ‘·~‘·s¡ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘·s¡*+|ü⁄

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, nø√ºãsY 14, 2012

◊¬πø|”æ ñ<√´>∑T\ dü+πøåeT

Á>∑Vü≤DyÓTTÁ] yê´~ÛøÏ düŒ+~+∫q yÓ’<äT´\T,

ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 13 düTes¡íyês¡Ô: Á|ü|ü+#· $|ü‘·TÔ\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± X¯ìyês¡+ Hê&ÉT q>∑s¡+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´ s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î õ˝≤¢ ÁbÕC…≈£îº n~Û ø±] H˚‘·è‘·«+˝À $|ü‘·TÔ\T, yê{Ï ìs¡«Vü≤Dô|’ <ëyÓ÷<äs¡ dü+Jej·T´ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ ˝Ÿ˝À ne>±Vü≤q ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’q q>∑s¡ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY $|ü‘·TÔ\T e#˚à rs¡T, yê{Ï ìs¡«Vü≤Dô|’, e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· @+ #˚j·÷\H˚ nH˚ $wüj·÷\ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T .πs|ü{Ï bÂs¡T\T>± e÷πs $<ë´s¡Tú\T $| ü‘·TÔ\ô|’ |üP]Ô>± ‘Ó\TdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. n–ïÁ|üeT<ë\T »]–q|ü⁄Œ&ÉT bÂs¡T\T>± m˝≤+{Ï u≤<Ûä´‘·\T rdüT ø √ yê*, yê‘êes¡D+˝À e÷s¡TŒ\T »]– |òüTÀ sê\T »]–q|ü⁄Œ&ÉT m˝≤ düŒ+~+ #ê\H˚ $wüj·÷\ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î $e]+#ês¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ Ç+»˙sY sê»X‚KsY, @&ûm|òtz s¡‘·ïu≤ãT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $|ü‘·TÔ\ ìs¡«Vü≤ D˝À Á|üuÛÑ‘ê«ìøÏ bÂs¡T\T ‘·eTe+‘·T düVü≤ ø±s¡+ n+~+#ê\ì nHêïs¡T.

Vü≤CŸ j·÷Á‘·≈£î ãj·T˝Ò›]q

yÓTÆHêغ k˛<äs¡T\T uÛ…’+kÕ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À ukÕº+&é düMT|ü+˝Àì eTd”<é˝À Vü≤CŸ j·÷Á‘·≈£î yÓfi¯óÔqï yÓTÆHêغ k˛<äs¡T\T düHêàì+#ês¡T.nq+‘·s¡+ eTd”<é˝À yÓTÆHêغ k˛<äs¡T\T ÁbÕ]ú+#ês¡T.nq+‘·s¡+ 22 eT+~ Vü≤CŸj·÷Á‘·≈£î Á|üj·÷D+ ø=qkÕ–+#ês¡T.

|æ\nqTe÷ì‘· ¢\qT m‘·T\qTTÔ≈n¬£îsb˛j˚ T Á | ü j · T ‘· ï + düTº #˚dæq b˛©düT\T ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’˝Ò« ùdºwüHé ÁbÕ+‘·+˝À |ü⁄{Ϻq u≤ãTqT m‘·TÔπø fi‚¢+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫q e´øÏÔì nqTe÷q+‘√ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ¬s’˝Ò« ÁbÕ+ ‘·+ ˝À z eTVæ≤fi¯ ‘·q≈£î |ü⁄{Ϻq _&ɶ‘√ ≈£Ls¡Tà +&É>± z e´øÏÔ ˇ&ç˝À ñ+∫ ˝≤ø=ÿH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ ø£\ø£\+ πs–+~. _&ɶqT m‘·TÔ≈£îb˛‘·T Hêï&Éì Ä eTVæ≤fi¯ ns¡e&É+‘√ kÕúì≈£î\T Ä ì+~ ‘·T&çì |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. Ç+‘·˝À b˛©düT\T s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚j·T&É+‘√ ì+~‘·T&ç‘√ bÕ≥T eTs√ Ç<ä› s¡T düVü‰ø£]düTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+‘√ yê]ì ôd’‘·+ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ kÕúì ≈£î\T ¬s’˝Ò« ùdºwüHé ÁbÕ+‘·+˝À m‘·TÔ≈£î y˚fi‚¢ eTTsƒê≈£î #Ó+~q düuÛÑT´˝Òqì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ |ü≥Tºã&çq yê]˝À düj·T´<é <ä÷\e‘Y VüQôdHé, ùwø˘ eT÷˝≤, eTs√ ì+~‘·T&ÉT ñHêïs¡T. á ì+~‘·T\˝À düj·T´<é <ä÷\e‘Y VüQôdHé ‘Ó*|æq $esê\T Á|üø±s¡+ ùwø˘ eT÷\ |æ\¢\qT rdüTø£yÓ[¢ \øÏåà nH˚ eTTsƒê Hêj·T≈£îsê\T≈£î |æ\¢\qT n|üŒ–+#˚ yê&Éì yê]ì eTT+ãsTT˝À ny˚Tà<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕúì≈£î\T ‘Ó*|æq $esê\T Ms¡+<ä] ø£*dæ ∫qï |æ\¢\qT m‘·TÔ¬ø[¢ eT÷sƒê düuÛÑT´sê˝…’q ˝øÏåàøÏ n|üŒ–+#˚yês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡T q>∑s¡+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé ÁbÕ+‘·\˝À m≈£îÿe>± ‹s¡T>∑T‘·T ∫qï |æ\¢\ô|’ ì|òü÷ ñ+#˚yês¡ì ˇ+≥]>± ø£ì|æùdÔ yê]ì m‘·TÔ¬ø[¢b˛j˚T yês¡ì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ |æ\¢\qT m‘·TÔ≈£îb˛‘·THêïs¡ì nqTe÷q+‘√ yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïeTì πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <Ûäsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ 1e {ÖHé b˛©dt ùdºwüHé môd’‡ ‘·˝≤* U≤Hé ‘Ó*bÕs¡T.

düeTdü´\e\j·T+˝À u≤düsY ãkÕº+&é eTs¡eTà‘·T\≈£î H√#·Tø√ì ˙{Ï ≈£îfi≤sTT\T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ u≤düsY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): u≤düsY˝Àì Äغdæ ãkÕº+&é düeTdü´ ì\j·T+>± e÷]+~. |ü$Á‘· |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq l C≤„qdüs¡dü«‹ <˚$ neTàyê] <äs¡ÙHêìøÏ $#˚Ãdæq uÛÑ≈£îÔ\≈£î Á>±eT Á|ü»\≈£î á ãkÕº+&é qT+&˚ ø=ìï y˚sTT´\ eT+~ Á|üj·÷DÏdüTÔ+{≤s¡T. ø±ì Çø£ÿ&ç Äغdæ Á|üj·÷D ÁbÕ+>∑D+˝À uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£sê´s¡ú+ @sêŒ≥T #˚dæq ˙{Ï ≈£îfi≤sTT\T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ |üì #˚j·Tø£ b˛e ≥+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs ¡e ⁄‘·THêïsTT. <˚$ qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\T ¬s+&ÉT s√E \˝À ÁbÕ+s¡+uÛÑ+ ne&É+‘√ |ü\T e÷s¡T¢ Äغdæ n~Ûø±s¡T\≈£î, Á>±eTdüTÔ\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì <ÛäT\T M{Ï eTs¡eTà‘·TÔ\ >∑T]+∫ mìïkÕs¡T¢ $qï$+∫q |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Äغdæ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤º\ì Á>±eTdüTÔ\T u§+u≤sTT Hês¡j·TD, e÷õ m+|æ{Ïdæ n+‘·–] sê»qï, ‘·~‘·s¡T\T Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

25 eT+~ ôd≈£î´]{°Ï >±s¡T¶\ ‘=\–+|ü⁄ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ÁbÕ+>∑D+˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï 25 eT+~ ôd≈£L´]{Ï >±s¡T¶\qT ‘=\–düTÔ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY b˛©dt XÊK≈£î n<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. 2011 »qe]˝À 3 HÓ\\ ø√dü+ ø±+Á{≤ø˘º |ü<䛋˝À 25 eT+~ì ôd≈£L´]{Ï >±s¡T¶\qT ìj·Te÷ø£+ »]–+~. ø±ì M]øÏ HÓ\e] J‘·+ mHémdtmdt Á>±+{Ÿ qT+&ç n+~+#˚yês¡T. nsTT‘˚ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #=+>∑TΔ ôd≈£L´{Ï >±s¡T¶\qT á HÓ\ 16 qT+&ç ‘=\–+#ê\H˚ yê] kÕúq+˝À b˛©dt XÊK qT+&ç Vü≤À+>±s¡T¶\qT ìj·T$T+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ˝≤¢ mdæŒøÏ Ä<˚•+∫+~.

ô|+∫q m+_@, m+d”æ@ |ò”E\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#ê*

mdtm|òt◊ &çe÷+&é ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e˝Ò ô|+∫q m+_@, m+dæ@ |ò”E\qT |üP]Ô kÕúsTT˝À Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#ê\ì mdtm|òt◊ &çe÷+&é #˚dæ+~. m+_@, m+dæ@ ø√s¡T‡\ |ò”E\qT Hê\T>∑T s¡ø±\T>± $uÛÑõdüTÔ Jy√ HÓ+ãsY 78 rdüT≈£îe∫Ã+<äì nsTT‘˚ ô|+∫q |ò”E\qT Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ]+#·≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú˝Ò uÛÑ]+#ê\ì #Ó|üŒ&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT qMHé nHêïs¡T. πøe\+ 27 y˚\T e÷Á‘·y˚T ÇkÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ dæ>∑TZ #˚≥ì nHêïs¡T. á ìs¡íj·÷\‘√ ù|<ä $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· $<ä´≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ Jy√ HÓ+ãsY 78ì s¡<äT› #˚j·÷\ì ˝Òì |üø£å+˝À n+<ä]øÏ |üP]Ô kÕúsTT |ò”E ]j·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ #˚*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á &çe÷+&é‘√ ø£s¡÷ï˝Ÿ˝À Ä+<√fi¯q #˚dæq mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæ πødüT\T ô|{≤ºs¡ì yê]ì yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

u≤düs¡ ◊◊◊{°Ï˝À neT\T ø±ì ø±]àø£ #·{≤ºº\T u≤düsY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): u≤düsY˝Àì Á‹ãT˝Ÿ ◊{Ï˝À >∑‘· 5 dü+e‘·‡sê\T>± |üì #˚düTÔqï ø±]à≈£î\≈£î yÓTdt es¡ÿs¡¢≈£î H˚{ÏøÏ ø±]àø£ #·≥º\T neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äT. ø±+Á{≤ø˘º eTπs«˝Ÿ yÓTdt eT˝Ò¢wt >∑T|üÔ yÓTdt˝À n+≥T¢ ‘√y˚T yê]øÏ s¡÷.40 e÷Á‘·y˚T 4 y˚\ 30 s¡÷bÕj·T\ y˚‘·q+ e÷Á‘·y˚T #Ó*¢düTÔ, 2 y˚\ 6 e+<ä\ s¡÷bÕj·T\ ÁX¯eT<√|æ&çøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. H˚{ÏøÏ M]øÏ |æm|òt ≈£L&Ü Çe«&É+ ˝Ò<äT. eT˝Ò¢wt >∑T|üÔô|’ e÷πs«˝Ÿ yÓTdt n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø=ì ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T Ç|æŒ+#ê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. u≤´+≈£î\ <ë«sê y˚‘·q+ Çyê«\ì ìã+<Ûäq\T ñqï yê{Ïì neT\T #˚j·T≈£î+&Ü ø±]à≈£î\≈£î u…~]düTÔ |üì˝À qT+&ç ‘=\–kÕÔeTì uÛÑj·TÁuÛÑ+‘·T\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡T. yÓTdt ø±]à≈£î\≈£î uÀ»q+ ô|&ÉT‘·Tqï+<äT≈£î 450 >±qT 1150 s¡÷bÕj·T\T ã\e+‘·+>± rdüT≈£î+≥THêïs¡T. ôd≈£L´]{Ï >±s¡T¶\≈£î Vü≤Ödt ø°|æ+>¥ es¡ÿsY‡≈£î ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ düø±\+˝À y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì, y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù <äTs¡Z+ q÷‘·Hé ≈£îe÷sY, eTT<∏√˝Ÿ eT+&É\ dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé uÀ»qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+&Ée s√E≈£î #˚]quÛ…’+kÕìsêVü ‰ s¡ B ø£ å s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY

13 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À Äغdæ &çb˛ y˚TH˚»sY y˚~Û+|ü⁄\≈£î ìs¡düq>± ¬s+&Ée s√E ìs¡Vü‰s¡Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. á Bø£å˝À ø±]à≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äغdæ &çb˛ y˚TH˚»sY y˚~+|ü⁄\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq yÓTT+&ç yÓ’K] M&Éì jÓT&É\ õ˝≤¢ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì ø±]à≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê+<ëdt, s¡y˚Twt, e÷+– ˝≤˝Ÿ, Äغdæ ø±]à≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T ìs¡Vü‰s¡Bø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\ ø√dü+ $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q _Ûø£ÿq÷sY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó$$ <äøÏåD ÁbÕ+>∑D+˝À _dæ\ ø√dü+ m+mdt&ÉãT¢´ |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q #Ó|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $X¯«$<ë´\j·T+ n~ø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+‘√ ‘·eT≈£î {Ïdæ\T sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\+<ä]øÏ |ò”E ]j·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ eT+ps¡T nsTTq|üŒ{ÏøÏ $<ë´s¡Tú\ e´‹>∑‘· U≤‘ê˝ÀøÏ &ÉãT“\T »e÷ ø±˝Ò<äHêïs¡T. B+‘√ n~Ûø±s¡T\T {Ïdæ\T Çe«&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. |æõ ø√s¡T‡ |üPs¡ÔsTT 5 HÓ\\T >∑&ç∫q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘êeTT Ç‘·s¡ ø√s¡T‡˝À¢ #˚s¡&É+‘√ nø£ÿ&É {Ïdæ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡Hêïs¡T.


#·qT>=&É¢˝À yÓ’<ä´ •_s¡+ Ä|ü<ä“+<ÛäT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä #Ó≈£îÿ\T |ü+|æD° #˚dæq myÓTà˝Ò´

6

ne⁄≈£î, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì #·qT>=+&É¢ Á>±eT+˝À ñô|+Á<ä nH˚ $<ë´]Δ &Ó+>∑÷´ »«s¡+‘√ eTè‹ #Ó+~q $wüj·T+ $~Û‘·y˚T á $wüj·T+ ‘Ó*dæq &Ü. eT+pwü yê] yÓ’<ä´ dæu“+~‘√ Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+∫ nø£ÿ&É ñqï Á|ü»\≈£î <√eT‘Ós¡\T, ˙{Ï >∑#·TÃ\qT X¯ó ÁuÛÑ+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á>±eT+˝Àì 150 eT+~ u≤~Û‘·T\≈£î eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ eT˝Ò]j·÷ n~Ûø±] VüAùdHé |æsê |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ n~Ûø±] ùwøå±e*, ñ|üŒ\bÕ&ÉT Äs√>∑´ πø+Á<ä dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ãq>±q|ü˝…¢, q+<äes¡+, |üdüT|ü\, bÕ‘·bÕ&ÉT|ü\T Á>±e÷\˝Àì q\T>∑T]øÏ eTVæ≤fi¯fl≈£î Ä|ü<Ûä“+<äe, eTTK´eT+Á‹ düVü≤j·Tì<äT\ øÏ+<ä X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z j·T+.j·T˝Ÿ.m ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ #Ó‘·T\ MT<äT>± á q\T>∑T] eTVæ≤fi¯fl≈£î #Ó≈£îÿ\T |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. $]˝À Ç<ä›]øÏ Ä|ü<Ûä“+<äe |ü<Ûäø£+ øÏ+<ä q+<äes¡+ Á>±e÷ìøÏ#Ó+~q ∫qï‹s¡TbÕ\T nH˚e«øÏÔ eTè‹#Ó+<ä&É+‘√ nj·Tq uÛ≤s¡´ nsTTq ô|<ä›eTà≈£î s¡÷ 50 y˚\T, |üdüT|ü\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£+ã–]sêj·TT&ç uÛ≤s¡´ düT+ø£eTà≈£î s¡÷ 50 y˚\T Çe«&É+

Ä~yês¡+, nø√ºãsY 14, 2012

düTes¡íyês¡Ô

>∑T≥Tº#·|ü&ÉT ø±≈£î+&Ü s¡yêD≤#êØ®\ ô|+|ü⁄ >∑T+≥÷s¡T,nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):¬s’˝Ò« XÊK >∑T≥Tº#·|ü&ÉT ø±≈£î+&Ü ¬s+&ÉT XÊ‘·+ s¡B› #ÛêØ®\T ô|+#·&É+ô|’ m>∑TeT‹<ës¡T\T rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.>∑T≥Tº#·|ü&ÉT ø±≈£î+&Ü neT\T˝ÀøÏ rdüTø=∫Ãq n<äq|ü⁄ uÛ≤sêìï á HÓ\ ˇø£{À ‘˚B qT+∫ neT\T #˚düTÔ+&É≥+‘√ düs¡T≈£î s¡yêD≤<ës¡T\T ìyÓ«s¡b˛‘·THêïs¡T. á @&Ü~ Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT s¡÷bÕ˝À¢ ô|+∫q #ÛêØ®\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº`ø=ì ‘·ø£åD+ ô|+∫q s¡B› #ÛêØ®\qT ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ ‘êeTT Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢` #˚düTø√yê*‡ ñ+≥T+<äì düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑‘· ø=~›s√E\T>± >∑T+≥÷s¡T q>∑s¡+˝Àì >∑÷&é‡ôw&ÉT¶ qT+∫ düs¡T≈£î s¡yêD≤ >∑D˙j·T+>± ‘·–Zb˛sTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. õ˝≤¢ qT+∫ Á|ü<Ûëq+>± dæyÓT+{Ÿ, $T]Ã, C§qï, $‘·ÔHê\T, |ü‹Ô, n|üsê\T Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. á @&Ü~ düs¡T≈£î s¡yêD≤ô|’ Ç|üŒ{Ïπø $|üØ‘·yÓTÆq uÛ≤sêìï ¬s’˝Ò« XÊK yÓ÷|æ+~. B+‘√ düs¡T≈£î m>∑TeT‹<ës¡T\T πs≈£î\ <ë«sê s¡yêD≤ #˚ùd+<äT≈£î Ä∫‘·÷∫>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ã&Ó®{Ÿ≈£î eTT+<äT 20 qT+∫ 30 XÊ‘·+ ô|’>± $$<Ûä s¡ø±\ düs¡T≈£î\ô|’ uÛ≤sêìï yÓ÷|æ+~. nø√ºãsY ˇø£{À ‘˚B qT+∫ |ü‹Ô, `f…`ø˘‡`f…Æ˝Ÿ‡, ÄVü‰s¡<ÛëHê´\T, ≈£Ls¡>±j·T\T, #Ós¡≈£î, ¬ø$Tø£˝Ÿ e÷q÷´sY‡, dæyÓT+{Ÿô|’ düØ«düT {≤´ø˘‡qT neT\T˝ÀøÏ rdüTø=∫Ã+~. düs¡T≈£î s¡yêD≤ô|’ ¬s’˝Ò« XÊK n<˚ |üì>± uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘√+~. s¡B› s√E\T n+≥÷ ‘êC≤>± ˇø£ ìã+<ÛäqqT neT\T˝ÀøÏ rdüTø=dü÷Ô Äj·÷ ‘˚B˝À¢ düs¡T≈£î s¡yêD≤ #˚j·T<ä\∫q yês¡T edüTÔe⁄qT ã{Ϻ 10 qT+∫ 12 XÊ‘·+ n<äq+>± #ÛêØ®\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. >∑‘·+˝À @{≤ nø√ºãsY ˇø£{À ‘˚B qT+∫ e÷]à 31e ‘˚B es¡≈£î düs¡T≈£î s¡yêD≤≈£î s¡B› d”»Hé>± |ü]>∑DÏdü÷Ô kÕ<Ûës¡D s√E˝À¢ edü÷\T #˚ùd #ÛêØ®\ ø£+fÒ 10 XÊ‘·+ n<äq+>± edü÷\T #˚ùd~. n˝≤+{Ï~ á @&Ü~ ÄVü‰s¡<ÛëHê´\T, ¬ø$Tø£˝Ÿ e÷q÷´sY‡qT $TqVü‰ Ç‘·s¡ düs¡T≈£î\ìï+{Ïô|’ s¡B› #ÛêØ®\qT 12 XÊ‘êìøÏ ô|+∫+~. B+‘√ n<äq+>± ¬s+&ÉT XÊ‘·+ #ÛêØ®\T yÓ÷|æq≥T¢` nsTT+~. @&Ü~ qT+∫ ô|+∫Hê #ÛêØ®\qT ˝…øÏÿùdÔ Ç+#·T$T+#·T>± 35 XÊ‘·+ düs¡T≈£î s¡yêD≤ #ÛêØ®\T ô|]–q≥T¢` nj·÷´sTT.

eTVæ≤fi¯ n<äèX¯´+ô|’ $#ês¡D #˚|ü{Ϻq mdt◊

ôV’≤<äsêu≤<éê, nø√ºãsY13(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡≈£î>± bÕ˝§Zì ¬ødæÄsY‘√ $uÛÒ~+∫ ãj·T≥≈£î e∫Ãq ¬s&ç¶es¡Z+yês¡T Ç|ü&ÉT yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡T. n˝≤π> ø±+Á¬>dt˝Àì ø=+<äs¡T ¬s&ÉT¢ ≈£L&Ü yÓ’ø±bÕ˝À #˚πs+<äT≈£î Çwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤eT+~ ‘·˝À bÕغ˝À #˚s¡>± ‘êC≤>± eTs√ j·TTeH˚‘· yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À #˚πs+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT. q\¢>=+&É õ˝≤¢ uÛÑTeq–]øÏ #Ó+~q j·TTe ‘Ó\+>±D C…mdæ #Ó’s¡àHé õ{≤º u≤\ø£ècÕí ¬s&ç¶ yÓ’j·Tdt »>∑Hé Hêj·Tø£‘·«+˝Àì yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ qT+∫ ãj·T≥≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘· Äj·Tq ø±+Á¬>düT bÕغ˝À #˚sês¡T. yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√H˚ Äj·Tq ø±+Á¬>düT bÕغ˝À #˚sês¡T. yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ eTs¡DÏ+∫q ‘·sê«‘· õ{≤º ø±+Á¬>düT bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢ Äj·Tq q\¢>=+&É õ˝≤¢ uÛÑTeq–] XÊdüqdüuÛ≤ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚XÊs¡T. ‘Ósêdü n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ødæÄsY Äj·Tq≈£î uÛÑTeq–] d”≥T ÇkÕÔqì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚, bı‘·TÔ ø±s¡D+>± Ä d”≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ U≤‘ê˝ÀøÏ yÓ[¢b˛sTT+~. e÷J eT+Á‹ ñe÷ e÷<Ûäe¬s&ç¶ uÛÑTeq–] qT+∫ b˛{° #˚XÊs¡T. <ë+‘√ Äj·Tq ¬ødæÄsYô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚dæ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø »q>±eT≈£î #Ó+~q e÷J myÓTà˝Ò´ Á|ü‘ê|t ¬s&ç¶, dæ]dæ\¢≈£î #Ó+~q ¬ø¬ø eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶\T yÓ’ø±bÕ˝À #˚]b˛j·÷s¡T. ‘Ósêdü˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫q ¬ø¬ø eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, ø=eT÷à] Á|ü‘ê|ü ¬s&ç¶ Ç|üŒ{Ïπø yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ˝À #˚]b˛j·÷s¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ dæ]dæ\¢ d”≥TqT Ä•+∫ uÛÑ+>∑|ü&çq ¬ø¬ø eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶ ‘Ósêdü≈£î >∑T&éu…’ #Ó|æŒ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ˝ÀøÏ e#êÃs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ »q>±+ qT+∫ eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´ #˚‹˝À dü«\Œ z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ >∑‘· mìïø£˝À¢ Á|ü‘ê|ü ¬s&ç¶ z&çb˛j·÷s¡T.‘êC≤>± Ç|ü&ÉT õ˝≤¢ ≈£L&Ü yê] C≤_‘ê˝À #˚s¡uÀ‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.õ{≤º u≤\ø£ècÕí ¬s&ç¶ yÓTT<ä{Ï qT+∫ ‘Ó\+>±Dyê~>± ¬ødæÄsY‘√ Äj·Tq≈£î düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T ñ+&˚$. ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì ìC≤+ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À @sêŒf…Æq ‘Ó\+>±D kÕ+düÿè‹ø£ y˚Tfi≤˝À õ{≤º u≤\ø£ècÕí ¬s&ç¶~ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T.. e#˚à mìïø£˝À¢ uÛÑTeq–] XÊdüqdüuÛ≤ kÕúq+ πø{≤sTTkÕÔeTì yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ Äj·Tq≈£î Vü‰$÷ Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó @yÓTÆHê, ‘Ó\+>±D˝Àì z es¡Z+ yÓ’j·Tdt »>∑Hé yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔqï dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

pbÕ&ÉTã+>±¢, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : pbÕ&ÉTã+>±¢ b˛*dtùdºwüHé j·Tdt.◊ »j·TX‚KsY u≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤s¡T. áj·Tq ÁoXË’\+ ≥÷{ÖHé düuŸ Ç+HéùdŒ≥sY>± |üì#˚dæ Ç|ü⁄&ÉT pbÕ&ÉTã+>±¢≈£î ã~*e#êÃs¡T. pbÕ&ÉTã+>±¢ b˛*dtùdºwüHé j·Tdt.◊>± |üì#˚dæq eT+EHê<∏é ø£s¡÷ï\T {ÖqT≈£î ã~*nj·÷s¡T.

CÒ.õ 11 X¯q>∑$‘·ÔHê\T |ü+|æD° pbÕ&ÉTã+>±¢, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì e«ekÕj·T ø±s¡´\j·T+ q+<äT X¯ìyês¡+ CÒ.õ 11 X¯q>∑$‘·ÔHê\T |ü+|æDÏ ø±s¡´Áø£eT+ m,Ç Ç+<äTeT‹ n<ä«s¡´+˝À »]–+~. yÓTT<ä≥>± ‘·‘·÷s¡T Á>±eT¬s’‘·T\≈£î dü_‡&ç øÏ+<ä 268 eT+~øÏ 125 øÏ+{≤\ 70 πøõ\ $‘·ÔHê\≈£î |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m.Ç.z yÓ+ø£fÒX¯«ø£>ö&ÉT, qπsdt \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$XÊK|ü≥ï+, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): ø√˝Ÿø£‘ê ø£+ô|˙ ì]à+#˚ |üesY bÕ¢+{Ÿ j·÷wt e´eVü‰s¡+ô|’ <äTe÷s¡+ #Ó\πs>∑T‘√+~. Á>±e÷\ dü$÷|ü+˝À j·÷wtbÕ+&é ì]àùdÔ ø±\Twü´+ ‘·|üŒ<äì |üsê´es¡Dy˚‘·Ô\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. ø√˝Ÿø£‘· ø£+ô|˙ ì]à+#˚ |üesY bÕ¢+{Ÿ ìsêàD+ e\¢ e#˚à j·÷wt e´eVü‰s¡+ Ç|ü&ÉT nø£ÿ&É $yê<ä+ πs|ü⁄‘√+~. bÕ¢+{Ÿ ôdCŸ˝À ô|{Ϻ ã÷&ç<ä »Hê\ô|’øÏ e<äT\T‘êsê nì kÕúì≈£î\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. j·÷wt bÕ+&é ì]à+#·&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq uÛÑ÷eTT\ $esê\T, nÁ–yÓT+{Ÿ ø±|”\ô|’ ø£∫Ñ·yÓTÆq düe÷#ês¡+ Çyê«ì |ædæ_ n~Ûø±s¡T\T eTs√yÓ’|ü⁄ Ä<˚•+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± ø£+ô|˙ #˚|ü≥ºuÀj˚T bÕ¢+{Ÿ≈£î nedüs¡yÓTÆq j·÷wtbÕ+&é ìsêàD düú\+ m+|æø£ô|’ |üsê´es¡Dy˚‘·Ô\T nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À áHÓ\ 16q #˚|ü≥ºuÀj˚T Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡Dô|’ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. n#·T´‘ê|ü⁄s¡+ ôdCŸ˝À bÕ¢+{Ÿ≈£î nedüs¡yÓTÆq düú˝≤ìï @|”◊◊d” qT+∫ ø£+ô|˙ ø=qT>√\T #˚dæ+~. mø£sê≈£î düTe÷s¡T 35 \ø£å\ e+‘·Tq #Ó*¢+∫+~. ôdCŸ˝À j·÷wtbÕ+&é @sêŒ≥T≈£î @|”◊◊d” n+^ø£]+#·<äT. B+‘√ ôdCŸ ãj·T≥ j·÷wtbÕ+&é ìsêàD≤ìøÏ Á|üj·T‘êï\T #˚|ü{Ϻ+~. Ç|üŒ{Ïπø |üs¡yê&É eT+&É\+˝À m˙º|”d”‘√ |æ≥ºyêìbÕ˝…+, <ëdü]ù|≥ Á>±e÷\T ã÷&ç<ä ø±\Twü´+‘√ ñøÏÿ]_øÏÿs¡e⁄‘·Tqï $wüj·÷ìï yês¡T >∑Ts¡TÔ#˚düTÔHêïs¡T. bÕ¢+≥¢≈£î nqTeT‹ Ç#˚ÃeTT+<äT ã÷&ç<ä düeTdü´qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ e\¢ |üsê´es¡D düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. ø√˝Ÿø£‘ê≈£î #Ó+~q yÓTdü‡sY‡ ¬ø’»Hé |üesY *$Tf…&é ø£+ô|˙ 300 yÓT>±yê≥¢ <∏äs¡à˝Ÿ |üesY bÕ¢+{Ÿ (u§>∑TZ Ä<Ûë]‘· $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+) @sêŒ≥T≈£î eTT+<äT≈£îe∫Ã+~. n#·T´‘ê|ü⁄s¡+ ôdCŸ˝À 57 qT+∫ 62 es¡≈£î e⁄qï bÕ¢≥¢˝À |üesYbÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥T` #˚j·TqTqï~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ πø+Á<ä n≥M, |üsê´es¡D eT+Á‹‘·« XÊK≈£î ø£+ô|˙ ìy˚~ø£ düeT]Œ+∫+~. B+{À¢ j·÷wtbÕ+&é @sêŒ≥T`#˚j·TqTqï ÁbÕ+‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷eTT\ $esê\T bı+<äT|üs¡#·˝Ò<äT. B+‘√ ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D eT+&É* n~Ûø±s¡T\T j·÷»e÷Hê´ìøÏ Á|ü•ï+#ês¡T. y˚\÷Œs¡T, $»j·TnÁ>∑Vü‰s¡+ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q düπs« q+ãs¡T¢ ˇø£{Ï qT+∫ |ü~, 13, 264, 265\˝À j·÷wtbÕ+&é @sêŒ≥T` #˚kÕÔeT+≥÷ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ês¡T. Bì Á|üø±s¡+ ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D eT+&É* n~Ûø±s¡T\ >∑‘· HÓ\˝À Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\T yÓ+≥H˚ ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D eT+&É* n~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ ø£+ô|˙ô|’ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.Ä ø£+ô|˙øÏ ‘êeTT uÛÑ÷eTT\T $Áø£sTT+#·˝Ò<äì, n≥Te+≥|ü&ÉT Á|üø£≥q m˝≤ ÇkÕÔs¡ì Á|ü•ï+#·&É+‘√ |”d”; n~Ûø±s¡T\T ø£+>∑T‹Hêïs¡T.

nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD eT∞¢ wüßs¡T

e&É¢+˝À JeyÓ’$<Ûä´ ø£$T{°Ï

u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ïq môd’‡

ôV’≤<äsêu≤<é

yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ ‘Ó\+>±D ¬s&É¢ e\dü |üesYbÕ¢+{Ÿ j·÷wtô|’ ¬s’‘·T˝À¢ Ä+<√fi¯q

;s¡÷ÿsY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì ‹e÷à|üPsY Á>±eT+˝À s¡e÷e‘Y yÓTTVü‰Hé düreTDÏ s¡e÷e‘Y \øÏÎ á HÓ\ 4e ‘˚~q nø£ÿ ≈£L‘·Ts¡T Á|üdüe+ nsTT´+<äì ìC≤e÷u≤<é yÓfi≤Ôqq>∑ uÛÑs¡Ô yÓTTVü‰Hé ˇø£ e´øÏÔ ~«#·Áø£ yêVü‰q+ô|’ |ü+|æ+#·&É+‘= Hê\T>∑T s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï ‹]– Ç+{ÏøÏ sêø£b˛e&É+‘√ ;s¡÷ÿsY b˛©dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. πødüT $#ês¡D˝À uÛ≤>∑+>∑ |òæsê´<äT<ës¡T&çì mdt◊ eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶ $#ê]+#·>∑ ‘·qπø$T ‘Ó*j·T<äì ‘Ó*bÕ&ÉT.

Eø£ÿ˝Ÿ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì e&É¢+ Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ JeyÓ’$<Ûä´ ø£$T{Ï dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ nk˛dæj˚TwüHé |òüsY Ä˝Ÿ HÓ’&ç&é &Ó$\|tyÓT+{Ÿ ÇHé‡{Ï≥÷´{Ÿ ØdüsYà |üs¡‡Hé &ç. s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ ø£$T{Ï #Ó’¬sàHé myéT. oqT, ø±s¡´<ä]Ù>∑ CÀ´‹\‘√ bÕ≥T $T>∑‘· 5>∑Ts¡T düãT´\T kÕsTT\T, sêeTT\T, dü+Jyé, ã\sê+, ø£eT˝≤uÛ≤sTT\‘√ ≈£L&çq ø£$T{Ï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<ëq+>∑ n+‘·]+∫b˛‘·Tqï Je yÓ’$<Ûë´ìï Á>±eTkÕúsTT˝À Je»˝≤\T JeyÓ’$<Ûë´ìï s¡øÏå+#·T≈£îH˚+<äT≈£î á ø£$T{Ïì @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ø£$T{Ï düuÛÑT´\ <ë«sê |ü\T Á>±e÷\qT |üs¡´{Ï+∫ Je»˝≤\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ n+X¯+ô|’ Á|ü»\≈£î $e]+#·qTqï≥T¢ , B+‘√bÕ≥T sêÁwüº sê»<Ûëì q>∑s¡yÓTÆq ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T‘·Tqï JeyÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡ >∑T]+∫ Á|ü»\≈£î $e]+#·qTqï≥T¢ ØdüsYà |üs¡‡Hé s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T. s√Es√E≈£î n+‘·]+∫b˛‘·Tqï JeyÓ’$<Ûë´ìï s¡øÏå+#˚+<äT≈£î>±qT Á|ü‹ ˇø£s¡T ‘·eTe+‘·T ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

_#·Tÿ+<ä, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì eT+Jsê |ü]yêVü‰ø£ ÁbÕ+‘·+ qT+&ç nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&É nÁø£eT ÇdüTø£s¡yêD CÀs¡T>∑ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeHê\ ìsêàD≤\ ù|]≥ nqTeT‘·T\T bı+~ j·T<˚#·Ã>∑ |ü]$T‹øÏ $T+∫

nÁø£eT+>∑ ÇdüTø£qT ‘·s¡*dü÷Ô ÇdüTø£ e÷|òæj·T eT+&É\+˝À #·Áø£+ ‹|ü‘·THêïs¡T. düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T$TÁX¯ ã~* nsTTq s√EqT+&Ó ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ ≈£î n&ÉT¶˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. B+‘√ yês¡T kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ ‘·eT #˚‹yê≥+ Á|ü<ä]Ùdü÷Ô Á{≤ø£ºs¡¢ <ë«sê eT+Jsê q~ qT+&ç ÇdüTø£ ãj·T≥øÏ rdüTø£edü÷Ô yê]øÏ nqTyÓ’q #√≥ ≈£î|üŒ\T>∑ b˛düTø=ì nø£ÿ&ç qT+&ç ˝≤Ø\ <ë«sê ;<äsY, ôV’≤<äsêu≤<é ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. Ç+‘· »]>∑T‘·Tqï eT+&É\+˝Àì n~Ûø±s¡T\T ‘·eT πø$T |ü≥ºq≥T¢ e´eVü‰]düTÔ+&É&É+‘√ ÇdüTø£ yê´bÕs¡T\T sêÁ‹ , |ü>∑\T nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü y˚˝≤~ Á{≤ø£ºs¡¢˝À ÇdüTø£ s¡yêD≤ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Bìô|’ Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T #=s¡e rdüTø=ì nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü ‘·s¡*düTÔqï nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤<ës¡T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ô|{≤º*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+<äì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY Á|ü<Ûëq ø±\Te <ë«s¡

Äj·Tø£≥Tº ˙{Ï $&ÉT<ä\ ìC≤+kÕ>∑sY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ìC≤+kÕ>∑sY s¡_ Äj·Tø£≥TºqT >∑f…ºøÏÿ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\T >∑‘· yês¡+ s√E\ ÁøÏ+<ä≥ ÁbÕC…≈£îº #Ó’¬sàHé yÓ’. kÕsTT¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>∑ ˙{Ïì$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. n<˚s√E ô|qT ‘·TbòÕqT Á|üu≤e+ e\q uÛ≤Ø esê¸\T |ü&É&É+‘√ ˙{Ï $&ÉT<ä\qT ì*|æy˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ m+&É\T m≈£îÿe>∑ ñ+&É&É+‘√ Äj·T≈£≥Tº |ü+≥\qT >∑f…ºøÏÿ+#ê\HÓ ñ<˚›X¯´+‘√ n~Ûø±s¡T\T X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕC…≈£îº Á|ü<ëq ø±\Te <ësê 600≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ìC≤+kÕ>∑sY |üP]úkÕúsTT ˙{Ï eT≥º+ 1405.00n&ÉT>∑T\T 17{Ïm+d”\≈£î X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 1392.00n&ÉT>∑T\T, 5.19{Ïm+d”\ ˙s¡T ì\Te ñ+~. m>∑TeqT+&ç 215≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T e∫à #˚s¡T‘·T+~. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº≈£î m>∑Teq ñqï dæ+>∑÷sY ÁbÕC…≈£îº |üP]úkÕúsTT 523.600MT≥s¡T¢, 29{Ïm+d”\≈£î X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 519.28n&ÉT>∑T\T , 12.78 {Ïm+d”\ ˙s¡T ì\Te ñ+~. m>∑TeqT+&ç 280≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä ˙s¡T e∫à #˚s¡T‘·T+~. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº≈£î nqTuÛÑ+<ä+>∑ ì]à+∫q dæ+–‘·+, ø£fi≤´DÏ ]»sê«j·Ts¡¢˝À ˙s¡T ì\ø£&É>∑ ñqï≥T¢ ÁbÕC…≈£îº C….Ç ø£èwüíeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. ìC≤+kÕ>∑sY »\$<äT´‘Y πø+Á<ä+˝À $<äT´‘Y ñ‘êŒ<äq ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº Äj·T≈£î≥º≈£î X¯ìyês¡+ ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+‘√ ìC≤+kÕ>∑sY »\$<äT´‘Y πø+Á<ä+˝À $<äT´‘Y ñ‘êŒ<äq »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ »Héø√ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

q+<äes¡+ môd’‡ u≤<ä´‘·\T #˚|ü{Ϻq >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ yÓ’kÕ‡sYbÕغ düuÛÑ´‘·«+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : q+<äes¡+ b˛*dtùdºwüHé q+<äT >∑‘·+˝À j·Tdt,◊>± |üì#Ódæq kÕsTTÁ|ükÕ<é nø£dæàø£+>± eTs¡DÏ+#·&É+‘√ nj·Tq kÕúq+˝À q÷‘·q+>± >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ j·Tdt,◊>± X¯ìyês¡+ u≤<ä´‘·\T #Ó|ü{≤s¡T. nq+‘·s¡+ nj·Tq q+<äes¡+ neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. q÷‘·q j·Tdt,◊ eT{≤¢&ÉT‘·÷ q+<äes¡+b˛*dtùdºwüHé |ü]~˝Àì Á>±e÷\˝À XÊ+‹ ãÁ<ä‘·\T #˚|ü&É‘·eTHêïs¡T.

es¡¸+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ø=*$T>∑T+&É¢, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Ç{Ïø±´\ Á>±eT+˝À Á>±eT ô|<ä›\T z. u≤*¬s&ç¶, X‚K¬s&ç¶, |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, eT]j·TT Á>±eT Á>±eT Á|ü»\ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ ns¡úsêÁ‹ qT+∫ X¯ìyês¡+ es¡≈£î sêeTT\ <˚yê\j·T+˝À X¯ìyês¡+ |ü~ >∑+≥\ es¡≈£î es¡¸+ ø√dü+ Á>±eT+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ Á>±eT+˝Àì ¬s’‘·T\+<äs¡T es¡¸+ sêyê\ì sêeTT\ kÕ«$TøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT+˝Àì Á|ü»\+<äs¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î

ª<˚X¯+μ ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|ò”TuÛ≤e+

ªX¯q>∑ $‘·ÔHê\T |ü+|æD° #˚j·÷*μ

ìC≤+kÕ>∑sY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ yÓ’mdtbÕغ bÕغ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT X¯ìyês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À eT+&É\ ø£ì«qsY >ödt , s¡M+<äsY¬s&ç¶ \T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ >ödt e÷{≤¢&ÉT‘·T πø+Á<ä+˝À, sêÁwüº+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt yÓ’mdt. sê»X‚KsY¬s&ç¶ bÕ<äj·÷Á‘·\ e\HÓ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ >∑<Ó› møÏÿ+<äì , yÓ’mdtsê»y˚KsY¬s&ç¶ ;<ä Á|ü»\≈£î |òæ+#·Hé, ñ∫‘· $<äT´‘Y, eT¬sH√ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |òüTq‘· Äj·Tq≈£î <äøÏÿ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. |ü⁄*ì #·÷dæ Hêø£ yê‘·ô|≥Tº≈£îqï #·+<äq+>∑ {Ï&ç|æ e´eVü‰]düTÔ+<äì , ÄHê&ÉT yÓ’mdtÄsY bÕ<äj·÷Á‘· e\¢ n~Ûø±s¡+˝À e∫Ã+<äì <ëìì #·÷dæ H˚&ÉT {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT edüTÔHêï MTø√dü+ j·÷Á‘· ÁbÕs¡+_Û+#ê&Éì , ÄHê&ÉT ¬s’‘·T\≈£î ø£¬s+≥T <=+>∑‘·q+ HÓ{Ϻ #˚‘·T\≈£î uÒ&û\T y˚dæ C…’˝À¢ ô|{Ϻq dü+|òüT≥q ¬s’‘·T\T mqï&ÉT eTs¡Tes¡ì Ç|ü&ÉT e#˚à mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ bÕغì ∫‘·TÔ>∑ z&ç+#·&ÜìøÏ ¬s’‘·T\T eTT+<äT≈£î edüTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓ’mdt ÄX¯\T HÓs¡y˚sê\+f… yÓ’mdtbÕغ düuÛÑ´‘·« ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ j·TTe≈£î\T eTT+<äT≈£î e∫à yÓ’mdt bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷Hê´\T Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#ê* u≤qT‡yê&É, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q m_$|æ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü≥ºD+˝Àì Áô|’yÓ≥T bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T <ädüsê ôd\e⁄\T K∫Ñ·+>∑ bÕ{Ï+#ê\ì ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Áô|’yÓ≥T bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T <ädüsê ôd\e⁄\qT K∫Ñ·+>∑ bÕ{Ï+∫ , $<ë´s¡Tú\≈£î }s¡≥ ø£*–+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T K∫Ñ·yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü{ºì jÓT&É\ m_$|æ uÛÖ‹ø£ <ë&ÉT\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+, Áô|’yÓ≥T j·÷»e÷Hê´\T uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+<äì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤>¥ø£ì«qsY s¡|òüTTMsY¬s&ç¶, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù dü+Jyé, eTH√Vü‰sY, <ä‘·TÔ, eTùV≤wt, ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

n_Ûeè~Δì eT]∫q ø±+Á¬>dt

ÄdüŒ], nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ÄdüŒ] eT+&É\+˝Àq\¢πs>∑&ç bı˝≤\¬s’‘·T\≈£î |ü|ü⁄Œ XËq>∑$‘·ÔHê\T yÓ+≥H˚ |ü+|æì #˚j·÷\ì ¬s’‘·Tdü+|òüT+ ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î\T õ.eTVü‰q+~,e÷DÏø£´|üŒ, ∫qïdüT+ø£qï\T Á|üuÛÑT‘ê«ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ esê¸\T |ü&çbı\˝À $‘·ÔHê\T $‘·TÔø=e&ÜìøÏ ¬s’‘·T\T dæ<ä+>± ñqï n~ø±s¡T\T e÷Á‘·+ ø±\j·÷|üq #˚dü÷Ô ¬s’‘·T\≈£î $‘·ÔHê\T |ü+|æDÏ #˚j·T≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å+>± e«eVü‰]düTÔHêïs¡Hês¡T. n~ø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ düø±\+˝À |ü|ü⁄Œ XËq>∑ $‘·ÔHê\T |ü+|æDÏ #˚j·T\Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ¬s’‘·T dü+|òüT+ n<ä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á düeTy˚X¯+˝À ¬s’‘·T dü+|òüTHêj·T≈£î\T s¡+>∑kÕ«$T, u≤\ÁøÏwüí, sêe÷+»H˚j·TT\T, s¡+>∑qï,yÓ+ø£Á{≤eTT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

myÓTੇ $.õ >ö&é

H˚Á‘·<ëq+ #˚dæq eTVæ≤fi¯ uÒ‘·+#Ós¡¢, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ãj·T≥ù|≥ ˝À ìedædüTÔqï #Óqï ¬s&ç¶ >±] ô|<ä›\ Hê>∑eTà (90) X¯ó Áø£yês¡+ eTè‹ #Ó+<ës¡T. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï s¡ø£Ô düVü‰j·T ãè+<ä+ yês¡T eTè‘·T sê* ≈£î≥T+u≤ìï dü+Á|ü~+#·>± ÄyÓT eTqTeT&ÉT sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTè‘·Tsê* H˚Á‘ê\qT <Ûëq+ #˚j·TT≥≈£î sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶ düVü‰ø±s¡+‘√ ø£s¡÷ï\T ¬s&ç¶ Áø±dt dü+düú≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#·>± M] Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚Á‘ê\qT d”«ø£]+#·&É+ »]–+~

»]–+~. $–*q Ç<ä›]øÏ eTTK´eT+Á‹ düVü‰j·Tì<äT\øÏ+<ä bÕ‘·bÕ&ÉT≈£î #Ó+~q ø£˝≤´DÏnH˚ eTVæ≤fi¯≈£î s¡÷ 8,500, ãq>±q|ü˝…¢≈£î #˚+~q j·Tdt.eTTìcÕ nH˚ eTVæ≤fi¯≈£î s¡÷ 20 y˚\\T s¡÷bÕj·T\T |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ á ø±s¡´Áø£eT+˝À ãq>±q|ü˝…¢ eT+&É\ ‘·Vü‰o˝≤ΔsY X‚wü|üDÏ, ‘·~‘·s¡ $,ÄsY,ˇ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT #˚|ü{Ϻq bÕ<äj·÷Á‘· Ä~yês¡+ Hê&ÉT ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝ÀøÏ Á|üy˚•düTÔqï dü+<äs¡“+>± Ä bÕغ ø£fi≤ø±s¡T\ ãè+<ä+ dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+∫+~. bÕغ kÕ+düèÿ‹ø£ ãè+<ä+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêj·T#Í<ä], Ç‘·s¡ ø£fi≤ø±s¡T\‘√ ø£*dæ #·+Á<äu≤ãTqT ø£\dæ dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á

dü+<äs¡“+>± Vü≤qTeT+‘·sêj·T#Í<äØ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤ãT j·÷Á‘· ø=qkÕ–düTÔqï Á>±e÷˝À¢ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+∫ ‘·eT düeTdü´\qT u≤ãT <äèwæºøÏ rdüT¬øfiË¢ $<Ûä+>± #˚kÕÔeTHêïs¡T. dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æq yê]˝À »Hês¡›Hé¬s&ç¶, d”‘êsêeTj·T´, düs¡dü«‘·eTà, ¬ø.mHé Hêsêj·TD, Hê>∑sêE, uÛ≤düÿsY, u≤ãT, ñe÷eTùV≤X¯«s¡X¯s¡à, |üs¡y˚TX¯«sê#ê], ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

;s¡÷ÿsY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì ‹e÷à|üPsY Á>±eT+˝À X¯qyês¡+ ñ<äj·T+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ myÓTੇ $.õ >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·T n_Ûeè~› |üqT\T #˚j·T&É+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ |üP]ú>∑ $|òü˝yÓTÆ+<äì, ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î 9>∑+≥\T $<äT´‘Y ÇkÕÔeTqï e÷≥\T ˙{Ï eT÷≥\ì , õ˝≤ n_Ûeè~›ø£$T{Ï düe÷y˚X¯eTT |òæÁãe] 2012˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡ì, eT÷&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] ìs¡«Væ≤+#ê*‡q düe÷y˚X¯eTT 8 HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔqï düe÷y˚X¯eTT ìs¡«Væ≤+#·˝Ò<äì, n_Ûeè~›ø£$T{Ï eT+&É\ düe÷y˚X¯eTT qT eT]#ês¡ì >∑‘·+˝À #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT bÕ\q #˚dæq≥T¢ Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q ˝Ò<äì, õ\¢ n_Ûeè~›ø£$T{ÏøÏ eT+p¬s’q 6y˚\ ø√≥¢ ì<äT\ >∑T]+∫ #·s¡Ã\T »s¡bÕ\ì, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T Áb˛{Àø±˝ŸqT $düà]+∫ <äT]«ìjÓ÷>∑|üs¡TdüTÔHêïs¡ì, Á|üdüTÔ‘· eT+Á‘·T\T ◊mmdt n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ n_Ûeè~› ø£$T{Ï eT+&É* ì<ÛäT\qT <äT]«ìjÓ÷>∑|üs¡TdüTÔHêïs¡ì, õ˝≤¢˝À s√&É¢ |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>∑ e÷sêj·Tì, ø£˙dü eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{Ϻq <ëK˝≤\T ˝Òeì m<˚›yê #˚XÊs¡T. {Ï&ç|æ bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñHêï, ˝Ò≈£îHêï Á|ü»\ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·T+<äì, ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À 2008dü+e‘·‡s¡+˝À πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK sêXÊs¡ì yês¡Hêïs¡T. sêuÀj˚Tø±\+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üuÛÑT‘·«+ edüTÔ+<äì , ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø°qï˝Ò¢ $T>∑T\T‘êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ‘Ó<ÓbÕ ø±s¡´<ä]Ù ø£eTà dü‘·´Hêsêj·TD, sêÁwüº ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘· ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT ◊q|üP&ç dü‘·´Hêsêj·TD, eT+&É\ Hêj·T≈£î&ÉT ˝≤&Ó>±+ M¬sX¯+, Ms¡kÕsTT\T, _. z+ø±sY, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


$X¯«Hê<∏äHé Äq+<é≈£î ‘=* z≥$T bı{Ϻ ÁøϬø{À¢ mes¡T u≤~‘˚ yêπs ù|òe¬s≥T¢: >∑+;ÛsY Á|ü|ü+#· #ê+|æj·THé, uÛ≤s¡‘· dü÷|üsY Á>±+&ée÷düºsY $X¯«Hê<∏äHé Äq+<é≈£î ô|ò’q˝Ÿ e÷düºsY‡ #Ódt #ê+|æj·THéwæ|t˝À ‘=* |üsê»j·T+ m<äT¬s’+~. es¡Tdü>± mì$T~ Á&Ü\T #˚düT≈£îqï Äq+<é ‘=$Tà<√ sö+&é˝À Hêπs«≈£î #Ó+~q Á>±+&ée÷düºsY e÷>∑ïdt ø±sY¢ôdHé #˚‹˝À z&çb˛j·÷&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø f…’{Ï˝Ÿ ¬>*#˚ neø±XÊ\qT á uÛ≤s¡‘· Á>±+&é e÷düºsY ø√˝ÀŒj·÷&ÉT. &ÉãT˝Ÿ sö+&é sê_Hé ©>¥

|ü<äΔ‹˝À πøe\+ Äs¡T>∑Ts¡T Ä≥>±fi¯ó¢ e÷Á‘·y˚T ‘·\|ü&˚ á {ÀØï˝À ÄK] sö+&é˝À ñÁ¬øsTTHé≈£î #Ó+~q ôdsY>∑TjYT ø£]j·TøÏHé‘√ ‘·\|ü&É‘ê&ÉT. n+‘·≈£î eTT+<äT >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q mì$T<√ sö+&é b˛{°˝À Äq+<é... Ç≥©øÏ #Ó+~q ô|ò_j·÷H√ ¬øs¡Tj·÷Hê‘√ ‘·\|ü&ܶ&ÉT. 45 m‘·TÔ\ es¡≈£î kÕ–q á b˛s¡T˝À Äq+<é ∫es¡≈£î Á&Ü‘√H˚ dü]ô|≥Tºø√yê*‡ e∫Ã+~. ‘=$Tà~ sö+&é\ ‘·sê«‘· e÷>∑ïdt ø±sY¢ôdHé 17 bÕsTT+≥¢‘√ nÁ>∑kÕúq+˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêï&ÉT.

bı{Ϻ ÁøϬø{À¢ $¬ø≥¢ eTT+<äT ã+‘·T\qT m&Üô|&Ü mes¡T u≤<äT‘ês√ Ä »≥Tº düuÛÑT´\Tqï Ä≥>±fi‚¢ ù|òe¬s≥T¢>± ñ+{≤s¡˙, nsTT‘˚ Ç~ ≈£L&Ü ìs¡+‘·s¡+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì >ö‘·yéT >∑+;ÛsY n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ◊|”m˝Ÿ #ê+|æj·THé‡ Vü‰<ë‘√ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·Tqï ø√˝Ÿø£‘ê HÓ’{Ÿ¬s’&ÉsY‡ô|’ m˝≤+{Ï ˇ‹Ô&ç ˝Ò<äì >∑+;ÛsY #ÓbÕŒ&ÉT.Ä≥>±fi¯¢+‘ê dü$Twæº>± sêDÏùdÔ ¬>\T|ü⁄ ‘·<∏ä´eTì, ‘·eT »≥Tº˝À HÓ’|ü⁄D´+ >∑\ Ä≥>±fi¯ó¢ ñHêïs¡ì #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&ÉT. ‘·eT kÕúsTTøÏ ‘·>∑Z≥Tº Ä&ç‘˚ á {ÀØï˝À #ê˝≤<ä÷s¡+ yÓfi¯‘êeTì $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. ‘·q bòÕyéT >∑T]+∫ edüTÔqï $eTs¡Ù\qT ‘˚*>±Z rdæbÕπsXÊ&ÉT.

Ä~yês¡+, nø√ºusY 14, 2012

7

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

#ê+|æj·THé‡ ©>¥˝À Ç+Áf…dæº+>¥ e÷´#Y\T ◊|”m˝Ÿ 2012 qT+∫ Hê\T>∑T »≥T¢ nø√ºãsY 13 ` ôd+#·÷]j·THé '#Ûê+|æj·THé‡ ©>¥˝À Ä~yês¡+ n_Ûe÷qT\≈£î ndü˝…’q ÁøϬø{Ÿ $+<äT \_Û+#·qT+~. Á|ü<Ûëq {ÀØï ¬s+&√s√E »]π> e÷´#Y\˝À ◊|”m˝Ÿ {°yéT‡ düyê˝Ÿ≈£î dæ<ÛäΔeTj·÷´sTT. e÷J #Ûê+|æj·THé‡ #ÓHÓ’ï dü÷|üsYøÏ+>¥‡ dæ&ûï dæø£‡sY‡‘√ ‘·\|ü&ÉqT+~. <Û√˙ kÕs¡<∏ä´+˝Àì #ÓHÓ’ï ◊|”m˝Ÿ ◊<√ d”»Hé˝À s¡qïs¡|t>± ì*∫+~. ‘·T~ b˛s¡T˝À ø√˝Ÿø£‘êÔô|’ z&çq|üŒ≥ø°... #ÓHÓ’ï {°yéT {ÀØï˝À ì\ø£&É>± sêDÏ+∫+~. u≤´{Ï+>¥˝À ãÁBHê<∏é , eTTs¡∞ $»jYT , yÓTÆø˘ Vü≤d”‡ , düTπswt ¬s’Hê‘√ bÕ≥T ¬øô|ºHé <Û√˙ ø°\ø£+>± #ÓbıŒ#·TÃ. M]øÏ ‘√&ÉT Áu≤y√ , s¡M+Á<ä »&˚C≤ , &ÉTô|¢dædt ˝≤+{Ï Ä˝Ÿsö+&És¡T¢ #ÓHÓ’ïøÏ n<äq|ü⁄ ã\+. uÖ*+>¥˝À Væ≤˝…Œ¤Hêdt , u§*¢+»sY , ≈£î\X‚Ksê ù|dt uÛ≤sêìï yÓ÷j·TqT+&É>±... dæŒHé $uÛ≤>∑+˝À s¡$#·+Á<äHé n•«Héô|’ n+#·Hê\THêïsTT. >∑‘· @&Ü~

dæ&ûï dæø£‡sY‡‘√ ‘·\|ü&ÉqTqï #ÓHÓ’ï \j·TH金√ eTT+u…’ Ç+&çj·THé‡ &Ûû ôd$÷ô|ò’q˝Ÿ #˚s¡˝Òø£b˛sTTq dü÷|üsYøÏ+>¥‡ á d”»Hé˝À n<äs¡>={≤º\ì uÛ≤$k˛Ô+~. Á|ü‘·´]ú »≥Tº‘√ b˛*ùdÔ <Û√˙ùdqH˚ ù|òe¬s{Ÿ>± #ÓãT‘·Tqï|üŒ≥ø°... cÕsYº bòÕπsà{Ÿ˝À me«]˙ ‘·≈£îÿe n+#·Hê y˚ùd+<äT≈£î M\T˝Ò<äT. eTs√ e÷´#Y˝À &çô|ò+&ç+>¥ #Ûê+|æj·THé‡ eTT+u…’ Ç+&çj·THé‡ k‘êÁ|òæø±≈£î #Ó+~q \j·TH金√ ‘·\|ü&ÉqT+~. Ä|òt dæŒqïsY Vü≤s¡“¤»Hédæ+>¥ kÕs¡<∏ä´+˝Àì eTT+u…’ >∑‘· d”»Hé˝À n<äT“¤‘·+>± sêDÏ+∫+~. dü∫Hé kÕúq+˝À kÕs¡<∏ä´ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q uÛÑJ® »≥TºqT #Ûê+|æj·THé>± ì\|ü&É+˝À dü¬ø‡düj·÷´&ÉT. eTT+u…’ u≤´{Ï+>¥˝À

dü∫Hé , n+ã{Ï sêj·TT&ÉT , s√Væ≤‘YX¯s¡à , ]#·sY¶ ˝…M Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. n≥T uÖ*+>¥˝À \dæ‘Y eT*+>∑ , $T#ÛÓ˝Ÿ C≤q‡Hé , Vü≤s¡“¤»Hé\‘√ bÕ≥T zC≤ ø°\ø£+>± #ÓbıŒ#·TÃ. Ä˝Ÿsö+&ÉsY øÏs¡DY bı˝≤¢sY¶ eTT+u…’øÏ eTs√ n&Ü«+fÒCŸ. f…Æ{Ï˝Ÿ ì\T|ü⁄ø√yê\ì |ü≥Tº<ä\>± ñqï eTT+u…’ ‘=* e÷´#Y˝À ¬>*∫ X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ #˚j·÷\ì uÛ≤$k˛Ô+~. #Ûêç+|æj·THéç‡ ©>¥˝À H˚&ÉT ' 1. #ÓHÓ’ï dü÷|üsYøÏ+>¥‡ è dæ&ûï dæø£‡sY‡ düeTj·T+ ` kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î y˚~ø£ ` CÀôV≤qdtãsYZ 2. eTT+u…’ Ç+&çj·TH金√ \j·THé‡ düeTj·T+ ` sêÁ‹ 9 >∑+≥\≈£î y˚~ø£ ` CÀôV≤qdtãsYZ

bÕøÏkÕúHé {°yéT≈£î C≤ø± nÁcÕ|òt düb˛sYº &Óø£ÿHé #Ûês¡®sY‡ô|’ ìùw<Ûä+ j·T<∏ë‘·<∏ä+ »≥Tº m+|æø£˝À ‘·q CÀø£´+ ˝Ò<äqï |”d”; NÛ|t Ä]“ÁfÒ≥sY >∑&ÉTe⁄ô|’ ùdº Ç∫Ãq ø√sYº ˝≤¨sY ,nø√ºãsY 13(düTes¡íyêçs¡Ô): {° ≥«+{° Á|ü|ü+#·ø£|t ôd$÷dt˝À ìÅwüÿ$T+∫ dü«<˚X¯+˝À rÁe $eTs¡Ù\T m<äTs=ÿ+≥Tqï bÕøÏkÕúHé ÁøϬø{Ÿ »≥Tº≈£î |ædæ; #ÛÓ’s¡àHé C≤ø± nÁcÕ|òt eT<ÛäΔ‘·T>± ì*#ê&ÉT. ‘·eT Ä≥>±fi¯¢qT yÓqπødüTø=#êÃ&ÉT. $T–*q »≥¢‘√ b˛*ùdÔ bÕøÏkÕúHé u≤>± Ä&ç+<äì Á|üX¯+dæ+#ê&ÉT. ◊dædæ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zì dü«<˚XÊìøÏ ‹]– e∫Ãq nÁcÕ|òt $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Ü&ÉT. <äøÏåD≤Á|òæø± , uÛ≤s¡‘Y , Ç+>±¢+&é dü÷|üsY msTT{Ÿ˝ÀH˚ Ç+{Ï<ë] |ü{≤ºj·Tì , ‘·eT »≥Tº ôd$÷dt #˚]+<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊ&ÉT. nsTT‘˚ ôd$÷ô|ò’q˝Ÿ˝À e÷Á‘·+ l\+ø£ô|’ eP´Vü‰‘·àø£+>± Ä&É˝Òø£b˛sTT+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. zesê˝Ÿ>± »≥Tº Á|ü<äs¡Ùq dü+‘·è|æÔ ø£*–+∫+<äì #ÓbÕŒ&ÉT. ‘êeTT ôd$÷dt Ä&çq |æ#Y ≈£L&Ü dü]>± ˝Ò<äì , ◊dædæ ≈£L&Ü <ëìì ‘·|ü|ü{Ϻq≥Tº $e]+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ ‘·T~ »≥Tº m+|æø£˝À ‘êqT CÀø£´+ #˚düT≈£îqï≥º e∫Ãq yês¡Ô\qT nÁcÕ|òt ø={ϺbÕπsXÊs¡T. Ä≥>±fi¯fl m+|æø£ ôd\ø£åHé ø£$T{° , {°yéT y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ #·÷düT≈£î+≥T+<äì , yê] |üì˝À ‘êqT m|ü&É÷ CÀø£´+ #˚düTø√qì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. zô|qsY ÇÁe÷Hé qJsYqT \+ø£ô|’ K∫Ñ·+>± Ä&ç+#˚+<äT≈£î ¬øô|ºHé , ø√#Y\ô|’ nÁcÕ|òt ˇ‹Ô&ç ‘Ó#êÃs¡ì yês¡Ô\T e#êÃsTT. n˝≤π> Ä˝Ÿsö+&ÉsY nãTΔ˝Ÿ s¡C≤ø˘qT ˇπø e÷´#Y≈£î |ü]$T‘·+ #˚j·T&É+ ô|’Hê $eTs¡Ù\T $ì|æ+#êsTT. M{ÏøÏ |ædæ; NÛ|t ø±s¡DeTqï~ #ê˝≤ eT+~ $X‚¢wü≈£î\ yê<äq. nsTT‘˚ »≥TºqT m+|æø£ #˚düT≈£îH˚ $wüj·T+˝À ‘·q Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò<äì nÁcÕ|òt ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. ø±>± {° ≥«+{° es¡˝Ÿ¶ø£|t˝À bÕøÏkÕúHé {°yéT Á|ü<äs¡Ùqô|’ dü$÷ø£å #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. y˚TH˚»sY qT+&ç ]b˛sYº ‘Ó|æŒ+#·Tø√qTqï≥Tº $e]+#ês¡T. ]eP´ ‘·sê«‘· bÕøÏkÕúHé »≥Tº |òüP´#·sY ôw&É÷´˝Ÿô|’ <äèwæº ô|&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

eTT+u…’ ,nø√ºãsY 13 (düTes¡íyêçs¡Ô): Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY ©>¥˝À &Óø£ÿHé #Ûês¡®sY‡ ø£<∏ä eTT–dæ+~. Ä]úø£ dü+ã+~Û‘· ø±s¡D≤\‘√ #Ûês¡®sY‡ô|’ $~Û+∫q ìùw<Ûä+ j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì eTT+u…’ ¨ø√sYº Çyêfi¯ Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ Ä]“ÁfÒ≥sY eTs√ Hê\T>∑T s√E\ Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ô|’ ùdº ≈£L&Ü $~Û+∫+~. ìC≤ìøÏ 100 ø√≥¢ u≤´+ø˘ >±´¬s+{° #·÷ù|+<äT≈£î ø√s¡Tº Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ ìqï kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î eTT–dæb˛sTT+~. Ä yÓ+≥H˚ ◊|”m˝Ÿ qT+&ç &çdæì ìùw~ÛdüTÔqï≥Tº uÀs¡T¶ Á|üø£≥q #˚dæ+~. nsTT‘˚ ø√s¡Tº ìj·T$T+∫q Ä]“ÁfÒ≥sY eTs√ Hê\T>∑T s√E\T >∑&ÉTe⁄ ô|+#·&É+‘√ #Ûês¡®sY‡ }|æ] |”\TÃ≈£î+~. ø±˙ Ä]“ÁfÒ≥sY rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ô|’ ;dædæ◊ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫+~. Çyêfi¯ Çs¡T esêZ\ yê<äq\T $qï ø√s¡Tº ‘·q rs¡TŒqT

yÓ\Te]+∫+~. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ eTT+<äT Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ |üPs¡Ôj˚T´ ˝À|ü⁄ u≤´+ø˘ >±´¬s+{° #·÷|æ+#·˝Òø£b˛e&É+‘√ ;dædæ◊ $~Û+∫q ìùw<Ûä+ #Ó\T¢u≤≥T ne⁄‘·T+<äì ø√s¡Tº ‘Ó*|æ+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&ç &çdæ , ;dædæ◊ eT<Ûä´ q&ÉTk˛Ôqï $yê<ä+ s√Eø√ eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘·÷ ek˛Ô+~. ìqï ñ<äj·T+ ‘·eT ÁbòÕ+#Ó’Jì eTT+u…’øÏ #Ó+~q ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ dü+düú ø£e÷¢ ˝≤´+&ée÷sYÿ≈£î $Áø£sTT+∫q≥Tº &çdæ esêZ\T mHémdtÇøÏ ˝ÒK sêj·T&É+ , kÕj·T+Á‘êìøÏ ìùw<Ûä+ $~ÛdüTÔqï≥Tº uÀs¡T¶ Á|üø£{Ï+#·&É+ n+<ä]˙ >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ >∑T] #˚XÊsTT. n≥T ø√s¡Tº ≈£L&Ü 100 ø√≥¢ u≤´+ø˘ >±´¬s+{° ø√dü+ >∑&ÉTe⁄ ô|+#˚~ ˝Ò<äì ‘˚*à #Ó|üŒ&É+‘√ &çdæ ø£<∏ä eTT–dæb˛sTT+<äì n+‘ê uÛ≤$+#ês¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ Ä]“ÁfÒ≥sY >∑&ÉTe⁄ ô|+#·&É+ eTs√ {Ï«dtº. Á|üdüTÔ‘·+ Çyêfi¯ ø√s¡Tº ìs¡íj·T+‘√ &çdæ ø£<∏ä |üP]Ô>± eTT–dæqfÒº.

ôd’Hê y˚∫ #·÷&Ü*‡ sêe&É+ u≤<Ûëø£s¡+ ã;ãh‹leTT+u…’: m+&ÜsY‡yÓT+≥¢ ˇ|üŒ+<ë\≈£î dü+ã+~Û+∫ <äø£ÿHé Áø±ìø£˝Ÿ qT+∫ ‘·q≈£î sêyê*‡q ãø±sTT\ ø√dü+ y˚∫#·÷düTÔqï uÛ≤s¡‘· @dt wü≥¢sY ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ≈£î düVü≤#·s¡ Áø°&Üø±s¡T\T, ˇ*+|æø˘ V”≤s√˝…’q ¬s»¢sY düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY, u≤ø£‡sY $CÒ+<äsY dæ+>¥ u≤dü≥>± ì*#ês¡T. ‘·q≈£î n+<ë*‡q kıeTTà\ ø√dü+ z {≤|t Áø°&Üø±]DÏ Ç˝≤ m<äTs¡T#·÷&Ü*‡ sêe&É+ rÁe ìsêX¯ø£*Z+#˚ n+X¯eTì \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ s¡»‘· |ü‘·ø£

_õHÓdt

øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY ˝…’Hé‡ ˝≤øö{Ÿ áHÓ\ 20 es¡≈£î bı&ç–+|ü⁄ *ø£ÿsY øÏ+>¥ $»jYT e÷˝≤´≈£î #Ó+~q øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ dü+dü›˝À Ç{°e\ Á|üø£{Ï+∫q ˝≤øö{ŸqT ‘êC≤>± áHÓ\ 20 es¡≈£L bı&ç–+#ês¡T. J‘ê\ #Ó*¢+|ü⁄˝À rÁe C≤bÕ´ìï ìs¡dædü÷Ô düyÓTà #˚düTÔqï ñ<√´>∑T\qT ‹]– $<ÛäT˝À¢ #˚s¡e\dæ+~>± j·÷»e÷q´+ #˚dæq $»„|æÔ |òü*+#·ø£b˛&Ée+‘√ ˝≤øö{Ÿ bı&ç–+|ü⁄q≈£î <ë]rdæq≥T¢ düe÷#ês¡+. ìs¡«Vü≤D dü+ã+<ÛäyÓTÆq ø±s¡D≤\ e\¢ dü+dü›≈£î #Ó+~q $e÷q düØ«düT\ìï+{Ïì nø√ºãsY 20 es¡≈£î s¡<äT› #˚dæq≥T¢ j·÷»e÷q´+ ñ<√´>∑T\≈£î ‘Ó*|æq≥T¢ øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY ˝…’Hé‡ dü+dü› ù|s=ÿ+~. Ç~ Ç˝≤ ñ+fÒ $e÷q düØ«düT\qT ‘·«s¡>± ‹]– ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ ñ<√´>∑T\+<äs¡÷ |üì˝ÀøÏ sêyê\qT ø√s¡T‘·÷ d”áy√ dü+»jYT n>∑sê«˝Ÿ >∑Ts¡yês¡+ ˝ÒK sêdæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+‘·ø£ eTT+<äT nø√ºãsY 13 (X¯ìyês¡+) qT+&ç øÏ+>¥ |òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ ãTøÏ+>¥‡ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+<äì yês¡Ô\T e∫Ãq H˚|ü<Ûä´+˝À $e÷qj·÷q ìj·T+Á‘·D dü+dü› &ûJd”@ {Ϭøÿ≥¢ $Áø£j·÷\qT Ä|æy˚j·÷\ì øÏ+>¥ |òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY ˝…’Hé‡ Ç{°e\ ôdô|º+ãsY 28q bÕøÏåø£ ˝≤øö{Ÿì Á|üø£{Ï+∫.. Ä ‘·sê«‘· nø√ºãsY 4e ‘êØKT es¡≈£L ùde\qT s¡<äT› #˚dæ+~. ñ<√´>∑T\T eT]j·TT j·÷»e÷q´+ eT<Ûä´ #·s¡Ã\T $|òü\+ ø±e&É+‘√ Bìì nø√ºãsY 12 es¡≈£L bı&ç–+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ X¯óÁø£yês¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ $e÷q düØ«düT\ ø√dü+ {Ϭøÿ≥¢ $Áø£j·÷\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tì Á{≤yÓ˝Ÿ @C…+≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ñ<√´>∑T\ y˚‘·q ãø±sTT\ ø√dü+ s¡÷. 60 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ #˚XÊeTì u≤´+≈£î\T #Ó|üŒ>±, Ç+‘·es¡≈£L ‘êyÓT˝≤+{Ï y˚‘·Hê\T n+<äTø√˝Ò<äì ñ<√´>∑T\T yêb˛j·÷s¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ìqï q÷´&Ûç©¢˝Àì »+‘·sY eT+‘·sY e<ä› ø£+ô|˙ j·÷»e÷q´+ ‘·eT Çã“+<äT\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì @&ÉT HÓ\\ ãø±sTT\qT ‘·ø£åD+ #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô |ü¢ø±s¡T¶\T |ü≥Tºø√ì ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #·s¡Ã\T »s¡|ü&ÜìøÏ ñ<√´>∑T\T dæ<ä›+>± ñqï|üŒ{Ïø°.. j·÷»e÷q´+ qT+&ç m˝≤+{Ï Á|ü‹düŒ+<äq sê˝Ò<äì, ø=~› s√E˝À¢ uÛÑ$wü´‘Y ø±s¡´#·s¡DqT ‘Ó\T|ü⁄‘êeTì nHêïs¡T. øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…?Hé‡ ‹]– ‘·eT ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ÁbÕs¡+_Û+#ê\+fÒ bÂs¡ $e÷q j·÷qXÊK &Ó?¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ (&ûJd”@)≈£î K∫Ñ·yÓTÆq Vü‰$÷\T Çyê«*. πøe\+ &ÉuÒ“ ø±<äT... Á|üj·÷DÏ≈£î\ uÛÑÁ<ä‘·‘√ bÕ≥T ñ<√´>∑T\≈£î ãø±sTT\T #Ó*¢ùdÔH˚ ‹]– j·T<Ûë$~Û>± $e÷q düØ«düT\T |ü⁄qs¡T<äΔs¡D≈£î nqTeT‹ ÇkÕÔeTì bÂs¡ $e÷qj·÷qXÊK eT+Á‹ nõ‘Ydæ+>¥ nHêïs¡T. B+‘√ øÏ+>¥|òæwüsY bÕøÏåø£+>± ˝≤øö{ŸqT Á|üø£{Ï+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À ñ<√´>∑T\ düyÓTà Á|üuÛ≤yê\qT ≈£L&Ü &ûJd”@ |ü]o*düTÔqï≥T¢ bÂs¡ $e÷qj·÷q XÊK eT+Á‹ nõ‘Y dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T.

$CÒ‘· düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY yê´U≤´ì+#ê&ÉT. ªy˚T+ n<∏Ó¢≥¢+. <˚X¯ >∑]«+#·<ä>∑Z Ø‹˝À $»j·÷\T kÕ~ÛkÕÔ+. ôd’Hê˝≤+{Ï z {≤|t ù|¢j·TsY≈£î Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹ m<äTs¡e&É+ u≤<Ûëø£s¡+μ nì düTo˝Ÿ nHêï&ÉT. Çø£ Ä]úø£ n+XÊ\ |üs¡+>± Áø°&Üø±s¡T\qT Ç˝≤ Çã“+~ ô|≥º&É+ eT+∫ |ü]D≤eT+ ø±<ä˙, ôd’Hê≈£î <äø£ÿHé dü+düú ãø±sTT #Ó*¢+|ü⁄\ düeTdü´ ‘·«s¡˝ÀH˚ düeTdæb˛‘·T+<äqT≈£î+≥THêïqì u≤ø£‡sY $CÒ+<äsY nHêï&ÉT.

#Ûê+|æj·THé‡ b˛sê{≤ìøÏ düs¡«+ dæ<ä›yÓTÆ+~. n‘·´~Ûø£ Áô|’CŸeT˙ø£\ ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À n$÷‘·T$÷ ‘˚\TÃ≈£îH˚+<äT≈£î... <˚X¯yê∞ {Ï-≥«+{° #Ûê+|æj·THé‡ nìï @sêŒ≥¢qT |üP]Ô#˚düT≈£îHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ |ü~»≥T¢ bÕ˝§Z+≥Tqï #Ûê+|æj·TH釩>¥ 2012... Çyêfi¯ »s¡>∑qTqï f…’≥Hé‡, ô|sYÔ e÷´#Y‘√ ‘Ós¡˝ÒeqT+~. k‘êÁ|òæø± Ä‹<Ûä´+ Çk˛Ôqï á {ÀØï˝À ◊|”m˝Ÿ »fÒ¢ ôd+≥sY Ä|òt nÁ{≤ø£åHé>± ì\TdüTÔHêïsTT.{Ï-≥«+{° #Ûê+|æj·TH釩>¥≈£î øö+{Ÿ&ÍHé yÓTT<ä˝…’+~. n+‘·sê®rj·T y˚~ø£ô|’ &Ûûø=H˚+<äT≈£î &=yÓTdæºø˘ {Ï-≥«+{° #Ûê+|æj·THé‡ dæ<ä›eTj·÷´sTT. Ç+≥πsïwüq˝Ÿ kÕºsY‡≈£î ø=<äe˝Òø£b˛e&É+‘√ á {ÀØï n+<ä] <äèwæº Äø£]ÙdüTÔ+~. <ÛäHê<ÛäHé yÓTs¡T|ü⁄\‘√ {Ï-≥«+{° bòÕ´Hé‡qT n\]+#·&ÜìøÏ ùV≤e÷ùV≤$÷ ÁøϬø≥s¡T¢ dæ<ä›eTj·÷´s¡T. ◊|”m˝Ÿ 2012˝À yÓTT<ä{Ï Hê\T>∑T kÕúHê˝À¢ ì*∫q »≥¢‘√ bÕ≥T ÄÅùdº*j·÷, k‘êÁ|òæø± &=yÓTdæºø˘ {Ï-≥«+{° {ÀØï qT+∫ ¬s+&˚dæ »≥T¢ d”m˝Ÿ2012˝À bÕ]ºdæù|{Ÿ #˚düTÔHêïsTT. ø±«*|òüsTT+>¥ sö+&é˝À $»j·÷\T kÕ~Û+∫q Ç+>±¢+&é{°yéT j·÷sYÿôw’sY, q÷´J˝≤+&é {°yéT Äø±¢+&é yÓTsTTHéÁ&Ü≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+#êsTT. yÓTT‘·Ô+ |ü~ »≥¢qT ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\T>± $uÛÑõ+#ês¡T.ø√˝Ÿø£‘· HÓ’{Ÿ¬s’&ÉsY‡, &Ûç©¢ &˚sY&Ó$˝Ÿ‡, ô|sYÔ kÕÿs¡ÃsY‡, f…’≥Hé‡, Äø±¢+&é »≥T¢ Á>∑÷|t-@˝À ñHêïsTT. eTT+u…’ Ç+&çj·THé‡, #ÓHÓ’ï dü÷|üsY øÏ+>¥‡, dæ&ûï dæø£‡sY‡, ôV’≤yÓ˝Ÿ¶ \j·THé‡, j·÷sYÿôw’sY Á>∑÷|t-_˝À ñHêïsTT. Á|ür »≥Tº sö+&é sê_Hé ©>¥ ‘·s¡Vü‰˝À Á>∑÷|t˝Àì $T–‘ê »≥¢‘√ ‘·\|ü&ÉT‘êsTT. ©>¥ e÷´#·T\T |üPs¡Ôj·÷´ø£... Á>∑÷|ü⁄˝À yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢ ì*∫q »≥T¢ ôd$÷ô|ò’q˝Ÿ≈£î ns¡Ω‘· kÕ~ÛkÕÔsTT. Á>∑÷|t-@ {≤|t{°yéT... Á>∑÷|t-_˝Àì ôdø£+&é ù|¢dt˝À ñqï »≥Tº‘√ ôd$÷ô|ò’q˝Ÿ˝À ‘·\|ü&ÉT‘·T+~. eTs√ ôd$÷dt˝À Á>∑÷|t-@˝Àì ôdø£+&éù|¢dt {°yéT... Á>∑÷|t_˝Àì {≤|t{°yéTqT &Ûûø=+≥T+~. á HÓ\ 28q »s¡>∑qTqï ô|ò’q˝Ÿ e÷´#Y˝À ¬>*∫q »≥Tº #Ûê+|æj·TH釩>¥ 2012˝À $CÒ‘·>± ì\TdüTÔ+~.#Ûê+|æj·TH釩>¥ $CÒ‘·≈£î 13.15 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T, s¡qïs¡|t≈£î 6.85 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT ãVüAø£]+#·qTHêïs¡T. ôd$÷ô|ò’q*dtº≈£î ¬s+&ÉTqïs¡ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T, Á>∑÷|t<äX¯˝Àì »≥¢≈£î ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ Áô|’CŸeT˙ <äø£ÿqT+~. &És¡“Hé, ôd+#·÷]j·THé, CÀVü≤HÓdtãsYZ, πø|t{ÖHé q>∑sê\T #Ûê+|æj·THé‡ ©>¥ e÷´#Y\≈£î Ä‹<Ûä´+ Çe«&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñHêïsTT.

ôV’≤<äsêu≤<é˝À kÕìj·÷ f…˙ïdt nø±&ÉMT ‘··q≈£î ø°]Ôì, &ÉãT“\qT dü+bÕ~+∫ ô|{Ϻq f…ìïdt Áø°&Ü_Ûeè~›øÏ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚j·÷\ì ôV’≤<äsêu≤<é f…ìïdt Áø°&Üø±]DÏ kÕìj·÷ $÷sê® ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À e#˚à @&Ü~ e÷]à Hê{ÏøÏ f…ìïdt nø±&É$÷ì ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ kÕìj·÷ @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é •yês¡˝À nø±&É$÷ ìsêàD+ Ç|üŒ{Ïπø ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Áø°&És¡+>±ìøÏ, <˚XÊìøÏ @<√ ø=+‘· Çyê«\ì ‘êqT >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± Ä˝À∫düTÔHêïqì, @<√ e÷s¡Z+˝À ‘·q e+‘·T>± n+~+#ê\ì nqT≈£î+≥THêïqì kÕìj·÷ $÷sê® nHêïs¡T. f…ìïdt Áø°&É˝À ô|’øÏ sêe&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#˚ Áø°&Üø±s¡T\≈£î z y˚~ø£qT ø£*Œ+∫, yê]øÏ ‘·q nqTuÛÑyêìï |ü+#ê\ì nqT≈£î+≥Tqï≥T¢ ÄyÓT z yêsêÔ dü+düú Á|ü‹ì~Û‘√ #ÓbÕŒs¡T. ‘·q nø±&É$÷ qT+∫ e#˚à ◊<˚fi¯¢˝ÀH√, |ü<˚fi¯¢˝ÀH√, 12 @fi¯¢˝ÀH√ eT+∫ Áø°&Üø±s¡T\T ekÕÔs¡ì ÄyÓT ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nø±&É$÷ Hê\T>∑T mø£sê˝À¢ @sêŒ≥e⁄‘√+<äì, Ç+<äT˝À 9 Vü‰sY¶ ø√s¡Tº\T+{≤j·Tì, ‘·sê«‘· Áø£eT+>± eT÷&ÉT πø¢ ø√s¡Tº\‘√ bÕ≥T eTs√ ‘=$Tà~ Vü‰sY¶ ø√s¡Tº\T ekÕÔj·Tì ÄyÓT $e]+#ês¡T. ‘êeTT kÕŒq‡s¡sY‡ ø√dü+ #·÷düTÔHêïeTì, nø±&É$÷˝À •ø£åD rdüTø√e&É+ düT\uÛÑ+ ne⁄‘·T+<äì kÕìj·÷ ‘·+Á&ç ÇÁe÷Hé $÷sê® nHêïs¡T. kıeTTà $wüj·T+˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\H˚~ ‘·eT ñ<˚›X¯´eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·q Ä≥rs¡T‘√ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î dü+‘·è|æÔ>±H˚ ñqï≥T¢ kÕìj·÷ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, f…ìïdt Áø°&Üø±s¡T\≈£î m|üŒ{Ïø° dü+‘·è|æÔ ñ+&É<äì, Ç+ø± Ä&Ü\ì Ä•kÕÔeTì nHêïs¡T. ‘·q uÛÑs¡Ô c˛j·TuŸ e÷*ø˘, ‘êqT ]j·÷©º c˛˝À bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ »]–q Á|ü#êsêìï ÄyÓT K+&ç+#ês¡T.

ÇH√Œ¤dædt ø=‘·Ô d”m|òty√>± sêJyé ãq‡˝Ÿ qe+ãsY ˇø£{À ‘˚B qT+∫ ÇH√Œdædt ø=‘·Ô d”m|òty√>± sêJyé ãq‡˝Ÿ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#·qTHêïs¡T. ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À á $wüj·÷ìï yÓ\¢&ç+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ d”m|òty√>± ñqï $. u≤\ø£èwüíHé Ä |ü<ä$ qT+&ç yÓ’<=\>∑qTHêïs¡+≥÷ ø£+ô|˙ #˚dæq Á|üø£≥q ˇø£ÿkÕ]>± n+<ä]˙ ÄX¯´s¡´+˝À eTT+#Ó‹Ô+~. 6 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ÇH√‡dædt˝À d”m|tz>± |üì #˚düTÔqï $. u≤\ø£èwüíHé nø√ºãsY 31q yÓ’<=\>∑T‘ês¡T. Ä ‘·sê«‘· áj·Tq kÕ›q+˝À Á|üdüTÔ‘·+ yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± ñqï sêJyé ãq‡˝ŸqT uÛÑ$wü´‘Y d”m|tz>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. ◊‘˚ $. u≤\ø£èwüíHé e÷Á‘·+ ø£+ô|˙ uÀs¡T¶˝À düuÛÑT´ì>± ø=qkÕ>∑T‘ês¡T. dü_‡&ÉØ ÇH√‡dædt ;|”z, |òæqøÏ˝Ÿ, Ç+&çj·÷ _õHÓdt j·T÷ì≥¢≈£î ôV≤&é>± e´eVü≤]+#·qTHêïs¡ì ÇH√‡dædt ù|s√ÿ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ø£+ô|˙ d”áz, m+&û>± ñqï mdt &ç •ãT˝≤˝Ÿ kÕ›Hêìï uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À #˚|üfÒº kÕeTs¡›´+ ñqï e´øÏÔ>± Á|ü#ês¡+˝À ñqï u≤\ø£èwüíHéqT Äø£kÕà‘·TÔ>± ø°\ø£ u≤<Ûä´‘·\ qT+&ç ‘·|æŒ+#·&É+ô|’ $X‚¢wü≈£î\T ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç~ Ç˝≤ ñ+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ u≤\ø£èwüíHé ˇø£ÿπs πsdüT˝À ñHêïs¡qT≈£î+fÒ bıs¡bÕfÒ. uÀs¡T¶ düuÛÑT´&ÉT, ÇH√‡dædt ◊s√bÕ yê´bÕs¡+, Ä]›ø£ ùde\, ;e÷ $uÛ≤>∑ >√¢ã˝Ÿ ôV≤&é nsTTq

_.õ. lìyêdüHé ≈£L&Ü ñHêïs¡T. $÷s¡T d”m|òtz>± yÓ’<=\T>∑T‘êq+≥÷ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î cÕø˘ Ç#êìs+<äTø£qï Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô Ç~ cÕø˘ ø±<äT. j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<Ûäq´$Tyê«\H˚ dü+ÁbÕ<ëj·÷ìï bÕ{Ï+#ê+. sêJyé ãq‡˝Ÿ j·TTe≈£î&˚ ø±ø£ eT+∫ e´øÏÔ. n+<äTπø n‘·ìøÏ neø±X¯+ Ç#êÃ+. nsTTHê H˚qT ;|”z, |òæHêøÏ˝Ÿ, Ç+&çj·÷ _õHÓdt $uÛ≤>±\qT #·÷düT≈£î+{≤qì u≤\ø£èwüíHé $e]+#ês¡T. ÇH√Œ¤dædt ‘·eT ñ<√´>∑T\ y˚‘·Hê\qT 6 XÊ‘·+ y˚Ts¡ ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ |òü*‘ê\ dü+<äs¡“¤+>± Á|üø£{Ï+∫+~. Ä|òtc˛sY dæã“+~øÏ dü>∑≥Tq 6 XÊ‘·+, ÄHéôd’{Ÿ ñ<√´>∑T\≈£î 2-3 XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T<ä\ ñ+≥T+<äì Ç˙Œ¤ d”áz, m+&û mdt&û •ãT˝≤˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. nø√ºãsY 1 qT+∫ Ä|òtc˛sY ñ<√´>∑T\≈£î, e#˚à @&Ü~ »qe] 1 qT+∫ ÄHéôd’{Ÿ dæã“+~øÏ ô|]–q y˚‘·Hê\T neT˝À¢øÏ ekÕÔj·Tì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç~˝≤ñ+&É>±, ≈£L´2˝À ø£+ô|˙˝À dü÷ú\+>± 10,420 eT+~ ø=‘·Ô ñ<√´>∑T\T #˚sês¡T. Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\≈£î e\düyÓ[¢q yê]ì rùdùdÔ ìø£s¡+>± 2,610 eT+~

»‘·j·÷´s¡T. B+‘√ ôdô|º+ãsY 30 Hê{ÏøÏ Ç˙Œ¤ yÓTT‘·Ô+ ñ<√´>∑T\ dü+K´ 1,53,761 eT+~øÏ #˚]+~. e÷]Ñ√ eTT–ùd Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ yÓTT‘·Ô+ 35 y˚\ eT+~ì ÇH√Œ¤dædt˝À, 13 y˚\ eT+~ì dü_‡&ÉØ dü+düú ªÇH√Œ¤dædt ;|”zμ˝À #˚s¡TÃø√>∑\eTì n+#·Hê y˚düTÔqï≥T¢ ø£+ô|˙ yÓ\¢&ç+∫+~.

ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+ø˘ ˝≤uÛÑ+ s¡÷.1,560 ø√≥T¢ |òüsê«˝Ò<äì|æ+∫q bÕ]ÁXÊ$Tø√‘·Œ‹Ô &˚{≤ eTT+u…’, nø√ºãsY 12: Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ¬s+&√ Á‘Ó’e÷dæø±ìøÏ ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+ø˘ ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ uÛ≤Ø>± eè~Δ #Ó+~+~. p˝…’-ôdô|º+ãsY eT<Ûä´ø±\+˝À dü+düú ÁbÕ|òæ{Ÿ 30 XÊ‘·+ ô|]– s¡÷.1,559 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+~. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ düeTj·T+˝À u≤´+ø˘ ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ s¡÷.1,199 ø√≥T¢>± qyÓ÷<Ó’+~. á eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ ø£+ô|˙ Ä<ëj·T+ uÛ≤Ø>± |ü⁄+Eø=ì s¡÷.

9,869 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+ ~. u≤´+≈£î≈£î e&û¶\ $÷<ä e#˚à Ä<ëj·T+ 26.7 XÊ‘·+ ô|]– s¡÷. 3,713 ø√≥¢≈£î #˚s¡Tø√>±, e&û¶ j˚T‘·s¡ Ä<ëj·T+ s¡÷. 1,345 ø√≥T¢>± qyÓ÷<Ó’+~. ôdô|º+ãsY 30, 2012‘√ eTT–ùdHê{ÏøÏ u≤´+ø˘ yê´bÕs¡+ 19.5 XÊ‘·+ eè~Δ#Ó+~ s¡÷.3,77,375 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+~.

dü«\Œ+>± ‘·–Zq ]f…’˝Ÿ Á<äy√´\“D+ q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 12: ]f…’˝Ÿ Á<äy√´\“D+ ¬s+&É+¬ø\ kÕúsTT qT+∫ dü«\Œ+>± ‘·–Z+~. Ä>∑düTº˝À 10.03 XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’q ]f…’˝Ÿ <Ûäs¡\ dü÷N ôdô|º+ãsY˝À 9.73 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+~. >∑‘· @&Ü~‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ #·¬øÿs¡ <Ûäs¡\T 19.4 XÊ‘·+ m>∑u≤ø£>±, >∑‘· HÓ\ 13q πø+Á<ä+ &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡qT ©≥ s¡T≈£î s¡÷.5 ô|+#·&É+‘√ ]f…’˝Ÿ Á<äy√´\“D+ô|’ dü«\Œ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+<äì, e#˚à HÓ\˝À <Ûäs¡\ dü÷N eT∞¢ |ü⁄+E≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T. Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢ ]f…’˝Ÿ ÇHéù|ò¢wüHé 9.72 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+~. ôdô|º+ãsY˝À e+≥q÷HÓ\ <Ûäs¡\T 18.54 XÊ‘·+ ô|s¡>∑>±, |ü|ü⁄Œ~qTdüT\T 16.2 XÊ‘·+, ≈£Ls¡>±j·T\T 14.3 XÊ‘·+, e÷+dü+, #˚|ü\T, ø√&ç>∑T&É¢ <Ûäs¡\T 12.06 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq ô|]>±sTT.

q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 12 : >∑‘· ø=~› HÓ\\T>± rÁe ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï <˚X¯ bÕ]øÏåXÊ$Tø√‘·Œ‹Ô s¡+>∑+ dü«\Œ+>± yÓTs¡T>∑T|ü&ç+~. Ä>∑düTº HÓ\≈£î bÕ]øÏåXÊ$Tø√‘·Œ‹Ô πs≥T (◊◊|”) 2.7 XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’+~. n+‘·øÏåøÏ‘·+ HÓ\\ (p˝…’˝À -0.18 XÊ‘·+, pHé˝À -1.8 XÊ‘·+)‘√ b˛*ùdÔ ñ‘·Œ‹Ô s¡+>∑+ ø±düÔ ≈£î<äT≥|ü&ç+<äì >∑D≤+ø±\T #ÓãT‘·THêïsTT. Ä>∑düTº 2011˝À qyÓ÷<Ó’q 3.4 XÊ‘·+ eè~Δ πs≥T‘√ b˛*ùdÔ e÷Á‘·+ Ç+ø± ‘·≈£îÿe kÕúsTT˝ÀH˚ ñ+~. á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ‘=* ◊<äT HÓ\\ ø±˝≤ìøÏ (@eP|æ˝Ÿ- Ä>∑düTº 2012) eT<Ûä´ ø±\+˝À bÕ]øÏåXÊ$Tø√‘·Œ‹Ô πs≥T 0.4 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+~. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ ø±˝≤ìøÏ ◊◊|” 5.6 XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’+~. bÕ]øÏåXÊ$Tø±_Ûeè~Δ˝À ø°\ø£yÓTÆq ñ‘·Œ‹Ô s¡+>∑+ eè~Δ πs≥T Ä>∑düTº˝À 2.9 XÊ‘êìøÏ #˚s¡T≈£î+~. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ HÓ\≈£î 3.9 XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’+~. @Á|æ˝Ÿ - Ä>∑düTº 2012 ø±˝≤ìøÏ e÷qT´bòÕø£Ã]+>¥ s¡+>∑+ 6 XÊ‘·+ eè~Δ qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô s¡+>∑+ eè~Δ Ä>∑düTº˝À 1.9 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+~. uÛ≤Øj·T+eP‘ê\T 1.7 XÊ‘·+, yÓTÆì+>¥ 2 XÊ‘·+, eTìï¬ø’q edüTÔe⁄\ s¡+>∑+ 5 XÊ‘·+ eè~Δ πs≥TqT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïsTT.


C M Y K

8

Ä~yês¡+, nø√ºãsY 14, 2012

düTes¡íyês¡Ô

l <˚ $

ôV’≤<äsêu≤<é

ôdHê‡sY |üP]Ô #˚düT≈£îqï &ÉeTs¡Tø£+ øÏ+>¥ Hê>∑s¡T®q ‘êC≤ dæìe÷ ª&ÉeTs¡Tø£+μ ôdHê‡sY ø±s¡´Áø£e÷\qT |üP]Ô #˚düT≈£î+~. á∫Á‘êìøÏ ôdHê‡sY uÀs¡T¶yês¡T j·TT/m dü]º|òæ¬ø{Ÿ C≤Ø #˚XÊs¡T. á ∫Á‘êìï 19q $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ ˇø£ s√E Ä\dü´+>± nø√ºãsY 20q $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔyÓTÆ+<äì yês¡Ô\T $ì|æ+#êsTT. ø±˙ Hê>±s¡T®q düŒ+~dü÷Ô dæìe÷ 19H˚ $&ÉT<ä\e⁄‘√+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Hê>±s¡T®q ¬øØsY˝ÀH˚ m≈£îÿe ~∏j˚T≥s¡¢˝À $&ÉT<ä\ ø±qTqï á ∫Á‘·+ >∑‘·+˝À #·÷&Éì Á>±|òæø˘‡‘√ Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#·qT+~. <˚$lÁ|ükÕ<é n+~+∫q dü+^‘·+ Ç|üŒ{Ïπø eT+∫ Ä<äs¡D bı+<äT‘√+~. eTTK´+>± #ê]à dü≈£îÿu≤jYT bÕ≥≈£î eT+∫ ¬skÕŒHé‡ ek˛Ô+~. s¡÷. 40 ø√≥¢ uÛ≤Ø e´j·T+‘√ Hê>±s¡T®q dæ˙ ¬øØs√¢H˚ n‘·´+‘· uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ á∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ #ê˝≤ ø±\+ ÁøÏ‘·y˚T |üPs¡ÔsTTHê....Á>±|òæø˘‡ esYÿ |üP]Ô ø±e&ÜìøÏ düeTj·T+ m≈£îÿe rdüTø√e&É+‘√ dæìe÷ ˝Ò≥e⁄‘·÷ e∫Ã+~. m≥ºπø\≈£î á HÓ\˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔyÓTÆ+~. nqTwüÿ, Á|üø±wt sêCŸ, >∑DÒwtyÓ+ø£Á{≤eTHé, ÁãVü‰àq+<ä+, s¡|òüTTu≤ãT, myÓTàdt Hêsêj·TD, ø£èwü퓤>∑yêHé, Jyê, ÁãVü‰àJ, n$Hêwt, <˚eHé, –]u≤ãT, sêeTsêE, <äTyê«dæ yÓ÷Vü≤Hé, Á|ü>∑‹, s¡õ‘·, ø£$‘·, ^‘ê+»*, dü‘·´ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ¬øyÓTsê: #√{≤ ¬ø.Hêj·TT&ÉT, dü+^‘·+: <˚$lÁ|ükÕ<é, ø£<∏ä: yÓ*>=+&É lìyêdt, düeTs¡ŒD: ¬ø.n∫ìs&ç¶, düVü≤ ìsêà‘·: $.düTπswt¬s&ç¶, ìsêà‘·: &Ü.yÓ+ø£{Ÿ, Ád”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+: lìyêdü¬s&ç¶.

ù|òø˘..... nqï X¯è‹Vü‰düHé

düeT+‘ê dü+‘√wü+

‘·q≈£î ù|òdtãTø˘˝À m˝≤+{Ï |ü_¢ø˘ Ábıô|’˝Ÿ ˝Ò<äì, ‘·q ù|s¡T‘√ ù|òdtãTø˘˝À <äs¡Ùq+ ÇdüTÔqïe˙ï ù|òø˘ ◊&û˝Ò nì V”≤s√sTTHé X¯è‹ Vü‰düHé ‘˚*à #Ó|æŒ+~. á y˚Ts¡≈£î ÄyÓT {Ï«≥ºsY <ë«sê n_Ûe÷qT\≈£î dü+<˚X¯+ |ü+|æ+~. ‘·q ù|s¡T‘√ ñqï yê{Ïì ˝…’ø˘ #˚dæ yÓ÷dü b˛e<ä›ì ‘·q {Ï«≥ºs√¢ ù|s=ÿ+~. á eT<Ûä´ ù|òdtãTø˘ ˝≤+{Ï k˛wü˝Ÿ HÓ≥«]ÿ+>¥ ôd’≥¢‘√ ôd\Á_{°`\ ù|s¡T‘√ ≈£î|üŒ\T ‘Ó|ü\T>± ù|òø˘ ◊&û\T |ü⁄≥Tº`≈£î edüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. #ê˝≤ eT+~ n_Ûe÷qT\T yê{Ïì ‘·eT n_Ûe÷q ‘ês¡\ n|ò”wæj·T˝Ÿ Ábıô|ò’˝Ÿ ◊&û nqT≈£îì yÓ÷dü b˛‘·THêïs¡T. Ç{°`e\ V”≤s√sTTHé ‘·eTHêï, e+o ô|’&ç|ü*¢ ≈£L&Ü Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ $es¡D Ç#·TÃø√yê*‡ e∫Ã+~. Çø£ X¯è‹ Vü‰düHé dæìe÷\ $wüj·÷ìø=ùdÔ... >∑ã“sY dæ+>¥ ∫Á‘·+‘√ kÕºsY V”≤s√sTTHé Çy˚TCŸ kı+‘·+ #˚düT≈£îqï X¯è‹ Vü‰düHé Á|üdüTÔ‘·+ s¡$‘˚» V”≤s√>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï μã\T|ü⁄μ ∫Á‘·+˝À q{Ïk˛Ô+~. >√|”#·+<é eT*H˚ì <äs¡Ùø£‘·«+˝À |”M|” dæìe÷ |ü‘êø£+ô|’ Á|ükÕ<é bı≥÷¢] ì]à+#·qTqï á∫Á‘êìøÏ ‘·eTHé dü+^‘·+ n+~+#·qTHêïs¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ X¯è‹ Vü‰düHé.. ìœ˝Ÿ n<ë«˙ rj·TuÀj˚T μ&ç &˚μ dæìe÷˝Àq÷ q{Ï+#˚+<äT≈£î n+^ø£]+∫q≥T¢` ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT˝À ns¡T®Hé sêyéTbÕ˝Ÿ düs¡düq ÁX¯ó‹ ø£ì|æ+#·uÀ‘√+~. eT÷&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ μ\ø˘μ ∫Á‘·+ <ë«sê u≤©e⁄&é˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻq X¯è‹ Vü‰düHé≈£î Væ≤{Ÿ <äø£ÿ˝Ò<äT. ‘·s¡yê‘· eT<ÛäTsY ã+&Üs¡ÿsY s¡÷bı+~+∫q μ~˝Ÿ ‘√ ã#êà ôV’≤ Jμ dæìe÷˝À z V”≤s√sTTHé >± #˚dæ+~. nsTT‘˚ n~ ≈£L&Ü ÄyÓT≈£î ìsêX¯qT $T–*Ã+~. B+‘√ Væ≤+B dæìe÷\ yÓ’|ü⁄ #·÷&É≈£î+&Ü <äøÏåD≤~q ‘·q n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø=+~. Ç{°`e˝Ò μ>∑ã“sY dæ+>¥μ‘√ $»j·÷ìï n+<äT≈£îqï á uÛ≤eT Ç|ü&ÉT Væ≤+B˝Àq÷ dü‘êÔ #êfÒ+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘√+~.

@MT ˝Ò<äT

düeT+‘ê Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó>∑ dü+ãs¡ |ü&çb˛‘√+~ ... ‘·q »qàqT kÕs¡Δø£+ #˚düTø√e&ÜìøÏ eT]+‘· ø£èwæ #˚kÕÔqì #ÓãT‘√+~. $wüj·Ty˚T$≥+fÒ ... Ç{°e\ düeT+‘ê z dü«#·Ã¤+<ä dü+düú ø√dü+ Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ô+~. düeT+‘ê eT+∫ eTqdüTqT ns¡Δ+ #˚düT≈£îqï ÄyÓT n_Ûe÷qT\T Ä dü+düúøÏ \ø£å s¡÷bÕj·T\T $sêfi¯+>± n+<äCÒXÊs¡T. ‘·q Á|ü#ês¡+ ø=+<ä]HÓ’Hê Á|üuÛ≤$‘·+ #˚k˛Ôqï+<äT≈£î ... ‘·q Á|üj·T‘·ï+ |òü*düTÔq+<äT≈£î ÄyÓT Äq+<ä+‘√ bı+–b˛‘√+~. á e÷Á‘·+ Áb˛‘ê‡Vü≤+ \_ÛùdÔ #ê\T ‘êqT Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\ ø√dü+ eT]+‘· düeTj·÷ìï πø{≤sTTkÕÔqì, n+<äT≈£î ‘·–q $<Ûä+>± Á|üD≤[ø£qT ôd’‘·+ dæ<äΔ+ #˚düT≈£î+≥THêïqì düeT+‘ê n+{À+~. @<˚yÓ’Hê ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝ÀøÏ e∫Ãq nq‹ ø±\+˝ÀH˚ kÕe÷õø£ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ düeT+‘ê <äèwæº ô|≥º&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì n+‘ê n+≥THêïs¡T.

dü+Áø±+‹ ã]˝À ø=#êÃ&Éj·÷Hé s¡»˙ø±+‘Y ¬ø]j·Ts¡T˝ÀH˚ Á|ü‹cÕº‘·àø£ ∫Á‘·+>± ì*#˚ ~X¯>± ªø=#êÃ&Éj·÷Héμ (‘Ó\T>∑T˝À- $Áø£eTdæ+Vü‰) ìsêàD+ »s¡T>∑T‘√+~. n+‘·sê®rj·T kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ s¡»˙ ≈£L‘·Ts¡T ◊X¯«s¡´ ‘Ós¡¬øøÏÿk˛Ôqï á dæìe÷, s¡»˙ø±+‘Y |ü⁄{Ϻq s√E ( &çôd+ãsY 12) q $&ÉT<ä\ ø±qTqï≥T¢ >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+#ês¡T. <ë+‘√ s¡»˙ n_Ûe÷qT\+‘ê Ä düeTj·T+ ø√dü+ ÄÁ‘·T‘·>± m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘êC≤>± n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, á dæìe÷ $&ÉT<ä\ dü+Áø±+‹øÏ e÷]q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.Á|üdüTÔ‘·+ á dæìe÷ ìsêàD≤+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. Á>±|òæø˘‡ ... ôdŒwü˝Ÿ mô|ò≈£îº\øÏ dü+ã+~Û+∫q |üqT\T |üP]Ô ø±ø£b˛e&É+‘√, á dæìe÷qT &çôd+ãs¡T Hê{ÏøÏ $&ÉT<ä\ #˚j·T˝ÒeTH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃs¡≥. ø±ã{Ϻ á dæìe÷qT ªdü+Áø±+‹μ ã]˝ÀøÏ ~+|ü&ÜìøÏ s¡+>±ìï dæ<äΔ+ #˚düTÔqï≥T¢ ø√©e⁄&é ˝À yês¡Ô\T wæø±s¡T #˚düTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø <ädüsê ã]˝ÀøÏ ~>∑T<ëeTqT≈£îqï #ê˝≤ dæìe÷\T dü+Áø±+‹øÏ eT]+‘· dü+<ä&ç #˚j·Te#·TÃqì ‘ê|”>± wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïsTT. n˝≤+{Ï dæìe÷\øÏ á yês¡Ô ø±düÔ+‘· ø£\es¡bÕ≥T ø£*–+#·&É+ U≤j·TeTì |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T.

#ÓHÓ’ï cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ˝À yÓT]dæq ø±»˝Ÿ ‘·eTHêï _øÏì $wüj·T+ n+‘·{≤ #·s¡Ã ˙j·T+X¯yÓTÆ b˛sTT+~. ªVæ≤eTà‘Y yê˝≤μ dæìe÷˝À ÄyÓT _øÏì y˚k˛Ô+<äH˚ Á|ü#ês¡+ ø=+‘·ø±\+>± u≤©e⁄&é ˝À CÀs¡T>± »s¡T>∑T‘√+~. n~ ì»e÷? ... ø±<ë? nì {≤©e⁄&é - ø√©e⁄&é ≈£L&Ü Ä yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]+#êsTT. nsTT‘˚ á kÕ] á Á|ü#ês¡+ ô|’ ‘·eTHêï ø±düÔ+‘· |òü÷≥T>±H˚ düŒ+~+∫+~. ‘êqT á dæìe÷˝À _øÏ˙ y˚j·T&É+˝Ò<ä˙ ... bÕÁ‘· |üs¡+>± Ä nedüs¡+ ≈£L&Ü sê˝Ò<äì n+{À+~. bÕÁ‘·\øÏ ‘·–q n+<ä#·+<ë\qT ... Vü‰euÛ≤yê\qT ‘êqT |üs¡<ä]Ùdü÷Ô edüTÔHêïq˙, ø=‘·Ô>± _øÏ˙ y˚düT≈£îì ìs¡÷|æ+#·Tø√e\dæq~ @$÷ ˝Ò<äì ÄyÓT #ÓãT‘√+~. q{Ï>± yêDÏ»´ |üs¡yÓTÆq n+XÊ\øÏ ‘êqT ÁbÕeTTK´‘·qT ÇkÕÔq˙, ø±˙ @ $wüj·T+˝Àq÷ n‹#˚j·T&É+ ‘·qøÏ Çwüº+ ñ+&É<äì ‘˚*à #Ó|æŒ+~. ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝ÀH˚ ø±<äT ... ‘Ós¡ô|’ ≈£L&Ü eTsê´<ä>± q&ÉT#·Tø√e\dæq nedüs¡+ ñ+<äì ‘·q<Ó’q XË’*˝À ôd\$∫Ã+~.

n+<ë\ ‘ês¡ Ä{À eTT#·Ã≥! n+<ë\ ‘ês¡ ‘ê|”‡øÏ Ä{À˝À møÏÿ n˝≤ n˝≤ ‹s¡>∑&É+ eTVü‰düs¡<ë. nsTT‘˚ ø£<∏ëHêsTTø£ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· Ä eTT#·Ã≥ ÄyÓTøÏ eT]+‘· <ä÷s¡yÓTÆb˛sTT+~. KØ<Ó’q ø±s¡¢˝À ‹s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø°, ‘·q eTT#·Ã≥ rs¡TÃ≈£îH˚ düeTj·T+ ø√dü+ ÄyÓT m<äTs¡T#·÷dü÷ÔH˚ ñ+<ä≥. Ç{°e\ n˝≤+{Ï neø±X¯+ sêe&É+‘√ dü+‘√wü+‘√ m–]>∑+‘˚dæ+~. ‘êqT q{Ïk˛Ôqï z wüO{Ï+>¥ kÕŒ{Ÿ øÏ Ä{À sêe&É+‘√, yÓ+≥H˚ Ä Á&Ó’esY ì ]¬ø«dtº #˚dæ Ä{À mπøÿdæ+~. ndü˝Ò k˛ŒsYº‡ u…’ø˘ q&É|ü&É+˝À neTà&ÉT Ä]‘˚s¡&É+ e\¢ z e÷~] d”Œ&ÉT q#·Ã<äT ø£<ë! n+<äTπø ø±düÔ bòÕdüTº>± yÓfi¯fleT+≥÷ Ä |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ì πø]+‘·\T ø=&ÉT‘·÷ düs¡<ë>± ‹]π>dæ+~. #ê˝≤ø±\+>± m<äTs¡T#·÷düTÔqï neø±X¯+ Ç˝≤ ø£*dæsêe&É+‘√ #·ø£ÿs¡T¢ ø=fÒºdæq ‘ê|”‡, ªÄ{À˝À ‹s¡>∑&É+ e\¢ ø£*π> Äq+<äy˚T y˚s¡Tμ n+{À+~. neTà&ÉT d”Œ&ÉTøÏ n~]b˛sTTq Ä{À Á&Ó’es¡T ã‘·T≈£î Je⁄&Ü n+≥÷ ãj·T≥|ü&ܶ&É≥.

n+<ë\ ø±»˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<äT˝À @sêŒ≥T #˚dæq ª#ÓHÓ’ï cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿμ ˝À ‘·fi¯ó≈£îÿq yÓT]dæ+~. á cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ yês¡T ø±»˝Ÿ‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ø=‘·Ôù|≥, #·+<ëq>∑sY\ ˝Àì ø=‘·Ô c˛s¡÷eTT\qT Äs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ø±»˝Ÿ #·+<ëq>∑sY ˝Àì c˛s¡÷eTTqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nsTT‘˚ ø±»˝Ÿ #˚‘·T\ $÷<äT>± Ä c˛s¡÷yéT ÁbÕs¡+_Û+#·ã&ÉT‘·T+<äì eTT+<äT>±H˚ ‘Ó*j·T&É+‘√, ÄyÓTqT #·÷&É{≤ìøÏ ô|<ä› dü+K´˝À n_Ûe÷qT\T nø£ÿ&çøÏ ‘·s¡* e#êÃs¡T. yêfi¯¢+<ä] yÓ’|ü⁄ ‹]– Äràj·T |ü\ø£]+|ü⁄>± ø±»˝Ÿ #˚sTT }bÕs¡T. nq+‘·s¡+ #ÓHÓ’ï cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ qT ÁbÕs¡+_Û+∫q ÄyÓT, nø£ÿ&ç eg $uÛ≤>±\qT |ü]o*dü÷Ô dü+<ä&ç #˚XÊs¡T.

ø=‘·Ô \Tø˘ ø√dü+

;#Y˝À Á‹wü dü+<ä&ç á eT<Ûä´ ø±\+˝À ‘Ó\T>∑T dæìe÷\øÏ ø±düÔ <ä÷s¡yÓTÆq≥Tº>± ø£ì|æk˛Ôqï Á‹wü, ‘·$Tfi¯+˝À e÷Á‘·+ es¡Tdü dæìe÷\T #˚k˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À $XÊ˝Ÿ CÀ&û>± ÄyÓT q{Ïk˛Ôqï ªdüeTsYμ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ <äX¯˝À ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ bÕ+&ç#˚Ã]˝Àì ;#Y ˝À »s¡T>∑T‘√+~. nø£ÿ&É Hêj·Tø± HêsTTø£\øÏ dü+ã+~Û+∫q düìïy˚XÊ\‘√ bÕ≥T, ¬ø’¢e÷ø˘‡ ô|ò’{Ÿ qT ≈£L&Ü bÕ¢Hé #˚XÊs¡T. wüO{Ï+>¥ >±´|t ˝À Á‹wü ;#Y ˝À dü+‘√cÕ\ dü+<ä&ç #˚k˛Ô+~. ;#Y ˝À M#˚ #·\¢ì >±* ... #Ó|ü⁄Œ\T ˝Ò≈£î+&Ü ÇdüTø£˝À q&Ée&É+ ... ˙{Ï qTs¡>∑\ n+#·T\ yÓ+≥ |üs¡T>∑T\T rj·T&É+ m+‘√ Äq+<ëìï ø£*–k˛Ô+<äì Á‹wü #ÓãT‘√+~. á nqTuÛÑ÷‹ì e÷≥˝À¢ #Ó|üŒ˝ÒeT˙, ÄkÕ«~ùdÔH˚ ‘Ó\TdüTÔ+<äì n+{À+~. CÒ&û #·Áø£e]Ô ... eTH√CŸ u≤CŸ bÕjYT ... $XÊ˝Ÿ ‘√ bÕ≥T n+<äs¡÷ á wüO{Ï+>∑TqT z |æø˘ ìø˘ ˝≤ uÛ≤$+∫ m+C≤jYT #˚düTÔHêïs¡ì #ÓãT‘√+~. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT ª u…dtº j·÷ø£ºsY‡ ÇHé ˇHé Áù|òyéTμ n+≥÷ yêfi¯fl+<ä]‘√ ø£*dæ ‘êqTqï z bò˛{ÀqT rdæ, {Ï«f…ºs√¢ ô|{Ϻ+~.

ø£ØHê ‘ê|üÁ‘·j·T+ ìqï{Ï <ëø± Js√ ôd’CŸ u≤&û‘√ ≈£îÁs¡ø±s¡Tì }]+∫q u≤©e⁄&é ‘ês¡ ø£ØHê ø£|üPsY, Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä ôd’EøÏ >∑T&é u…’ #ÓãT‘√+~. <ëìøÏ ø±s¡D+, ‘·«s¡˝À ‘êqT ô|[fl≈£L‘·Ts¡T ø±qT+&É&Éy˚T! n+‘· düqï>± e⁄+&É&É+‘√ s√–wæº<ëì˝≤ ø£ì|æk˛Ô+<äqï |ò”*+>∑T ÄyÓT˝À ø£*–+<ä≥. <ë+‘√, ô|[¢ Hê{ÏøÏ (á HÓ\ 18) ø±düÔ ãs¡Te⁄ ô|+#ê\qï ìX¯Ãj·÷ìøÏ e∫Ã, Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ÄVü‰s¡+ rdüT≈£î+{À+<äì n+≥THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT jÓ÷>± ≈£L&Ü yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+<ä≥. Ç|üŒ{Ïπø ø±düÔ ãs¡Te⁄ ô|]–+<ä˙, ô|[¢ Hê{ÏøÏ eT]+‘· ø£+&É |ü{Ϻ, ø=‘·Ô n+<ëìï dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+<ä˙ ÄyÓT düìïVæ≤‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. @yÓTÆHê, ô|[¢ y˚&ÉTø£˝À ª@+C…˝Ÿμ \Tø˘ ‘√ n+<ä]ø° s¡a\ø˘ Çyê«\ì ÄyÓT ‘ê|üÁ‘·j·T|ü&ÉT‘√+~!

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


Je yÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡˝À kÕ+düÿè‹ø£ Á|ü<äs¡Ùq˝À¢ uÛ≤>∑+>± u≤´+ãT qè‘·´+ #˚düTÔqï y˚T|òü÷\j·T j·TTe‘·T\T

Ä~yês¡+, 14 nø√ºãsY 2012

ôd’Hé‡ mø˘‡Áô|dtqT dü+<ä]Ù+∫q d”m+

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): Je yÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡˝À uÛ≤>∑+>± ôd’Hé‡ mø˘‡ Áô|dt ¬s’\TqT dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ dü+<ä]Ù+ #ês¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<é ùdºwüHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq ôd’Hé‡ mø˘‡Áô|dt ¬s’\T qT X¯ìyês¡+ Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. Á|ü<äs¡Ùq˝À @sêŒ≥T #˚dæq Je yÓ’<Ûä´+, ns¡T<Ó’q C≤‘·T\T, |ü]e÷DTe⁄ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï rs¡T, K>√fi¯ XÊg+, yê‘êe+D+˝À ø£*π> e÷s¡TŒ\T n+XÊ\qT d”m+ ÄdüøÏÔ>± ‹\øÏ+∫ $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. πø+Á<ä |üsê´es¡D, XÊg kÕ+πø‹ø£ XÊK\ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÖ‹ ø£, s¡kÕj·Tq Je XÊÁkÕÔ˝À¢qT dæ<ë›+‘ê\ >∑T]+∫q qeT÷Hê\qT ôd’Hé‡ mø˘‡ Áô|k˛¢ m–®‡_wüHé˝≤>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.. nø√ºãsY 9 qT+&ç 19 es¡≈£î dæøÏ+Á<äu≤<é ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À á ¬s’\T Á|ü<äs¡Ùq dü+<äs¡Ù≈£î\≈£î n+<äTu≤ ≥T˝À ñ+≥T+~. pHé 5e ‘˚B |üsê´es¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ÁbÕs¡+_Û+∫ á ôd’Hé‡ mø˘‡Áô|dt ¬s’\T Á|üj·÷D+ Je yÓ’$<Ûë´ìï dü$es¡+>± ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ @sêŒ≥T #˚dæq Á|ü<äs¡Ùq <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ eT<Ûä´ ‹s¡T>∑T‘·T+~. |üsê´es¡D n&Ée⁄\ uÛ≤>±\T, $Áø£+ kÕsêu≤sTT ø£eT÷´ì{° dü+düú˝À á ôd’Hé‡ mø˘‡ Áô|dtqT s¡÷|ü ø£\Œq #˚XÊsTT. <äèX¯´, ÁX¯eD e÷<Ûä´e÷\ <ë«sê yê‘êes¡D+˝Àì e÷s¡TŒ\T, Ç+<Ûäq bı<äT|ü⁄ ˙{Ï eqs¡T\ dü+s¡ø£åD e+{Ï n+XÊ\ ô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Z+#˚+<äT≈£î á Á|ü<äs¡Ùq˝À qeT÷Hê\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. eT+Á‘·T\T Hêπ>+<äsY , eTTUÒwt >ö&é, bıHêï\, m+|” n+»Hé ≈£îe÷sY, myÓTੇ Á|üuÛ≤ø£sY , myÓTà˝Ò´\T »j·TdüT<Ûä, k‘Y ôd+Á≥˝Ÿ ¬s’˝Ò« »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY nbòÕ‡Hê, e÷J y˚Tj·TsY ã+&Ü ø±ØÔø£¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nÁø£eTD\T ≈£L*Ãy˚‘·

ù|J\T : 8

ø±s¡T n<ë›\≈£î

u≤¢ø˘ |òæ˝Ÿà yê&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): ø±s¡T¢, Ç‘·s¡ yêVü≤Hê\ n<ë›\≈£î neTπsà q\¢ |òæ*+qT ôV’≤<äsêu≤<é Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T |üP]Ô>± ìùw~+#·qTHêïs¡T. Çø£ qT+∫ n<ë›\≈£î |òæ*+ neT]Ñ˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. πs|ü{Ï qT+∫ áHÓ\ 24 es¡≈£L ø±s¡T j·T»e÷qT\T, Å&Ó’es¡¢≈£î á ìã+<Ûäq\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± BìøÏ dü+ã+~Û+∫q e÷s¡Z<äs¡Ùø±\qT eTTÁ~+∫q ø£s¡|üÁ‘ê\T Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯¢˝À Á{≤|òæø˘ dæã“+~ ø±s¡T¢ q&çù| yê]øÏ |ü+|æD° #˚j·TqTHêïs¡T. ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·ì yê] ø√dü+ áHÓ\ 25qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ Å&Ó’yé˝Ÿ ìs¡«Væ≤+∫ uÛ≤Ø »]e÷Hê\T $~Û+#·qTqï≥T¢ Á{≤|òæø˘ b˛©dt ø£$TwüqsY dæ.$.Äq+<é ‘Ó*bÕs¡T. C…&é, C…&é|ü¢dt uÛÑÁ<ä‘· ñqïyê]øÏ e÷Á‘·+ á ìã+<Ûäq\T $TqVü‰sTT+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø nìï Á|üuÛÑT‘·« $uÛ≤>±\ n~Ûø±s¡T\≈£î Bìô|’ ˝ÒK\T sêdæq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø ìã+<Ûäq\T neT\T #˚düTÔqï≥T¢ Äq+<é $e]+#ês¡T.

16q Ç+~sê bÕsYÿ e<ä› Bø£å: Hê>∑+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î˝À¢ ñqï nHÓ’ø£´‘˚ Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<Ûäq≈£î Á|ü<Ûëq n&ɶ+øÏ nì ‘Ó\+>±D q>±sê dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑+ »Hês¡úq¬s&ç¶ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√s¡T≈£îH˚ H˚‘·˝À¢ ◊ø£´‘· ˝Òø£b˛e&Éy˚T ÄC≤ <é ˝≤+{Ï yêfi¯ó¢ ÇcÕºqTkÕs¡+ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î ÄkÕÿs¡$Tk˛Ô+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ÄC≤<é yê´K´\qT &Ûç©¢˝À ñqï Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T m+<äT≈£î K+&ç+#·s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· H˚‘·\ ◊ø£´‘· ø√dü+ áHÓ\ 16q ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› ˇø£ÿs√E Bø£å #˚j·TqTqï≥T¢ Hê>∑+ ‘Ó*bÕs¡T.

ã+>±s¡T \ø£ÎDY≈£î |òüTq kÕ«>∑‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·T&É+‘√ rVü‰sY C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä˝…’q _C…|æ d”ìj·TsY H˚‘·ã+>±s¡T \ø£ÎDY ôV’≤<äsêu≤<é #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ÄbÕغ H˚‘·\T ã+&Ü s¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, d”ôV≤#Y $<ë´kÕ >∑sYsêe⁄, ã<ä›+ u≤˝Ÿ¬s&ç¶\‘√ bÕ≥T, bÕغ <ä[‘·yÓ÷sêà Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø>± ‘·s¡* e∫Ãq ø±s¡´ø£s¡Ô\T X¯+cÕu≤<é msTTsY b˛s¡Tº˝À \ø£ÎDY≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. ˇø£ ≈£îÁ≥|üP]‘·+>± ‘·qqT nÁø£eT+>± πødüT˝À Ç]øÏ+∫q|üŒ{Ïø° Hê´j·Tb˛sê≥+˝À $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔqì \ø£ÎDY msTTsYb˛s¡Tº˝À $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nHêïs¡T. ‘ÓVü≤˝≤ÿ πødüT˝À Çs¡T≈£îqï \ø£ÎDY≈£î &Ûç©¢ ø√s¡Tº •ø£åy˚j·T>± ôV’≤ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæ+~. nsTT‘˚ <ä[‘·T&Ó’q \ø£ÎDYqT ≈£îÁ≥‘√ Ç+<äT ˝À Ç]øÏ+#ês¡ì _C…|æH˚‘·\T Äs√|æ+#ês¡T.

ô|Á{À*j·T+ &û\s¡¢ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝Àì VüQùd‡HékÕ>∑sY Hê\≈£î ÄqTø=ì ñqï nÁø£eT ìsêàD≤\ ≈£L*Ãy˚‘·\qT JôV≤#Ym+d” n~Ûø±s¡T\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ #˚|ü{≤ºs¡T. u≤>¥*+>∑+|ü*¢ Hê˝≤ qT+∫ q\¢≈£î+≥ >±+BÛq>∑sY ãd”Ô es¡≈£î ñqï yÓTø±ìø˘ôw&é\T, ìyêdü >∑èVü‰\qT ≈£L*Ãy˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 40øÏô|’>± ìsêàD≤\T ≈£L*Ãy˚j·T&É+‘√ kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+, H√{°düT\T Çe«≈£î+&Ü ≈£L*Ãy˚‘·\T #˚|ü≥º&É+ô|’ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑‘·ø=+‘·ø±\+>± M{Ïì ≈£L˝ÒÃkÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã]ø£\T #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ∫ø£ÿ&É|ü*¢˝À uÛ≤Ø>± ø£*Ãy˚‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. B+‘√ u≤~Û‘·T\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. nsTT‘˚ b˛©düT ã+<√ãTÔ eT<Ûä´ n~Ûø±s¡T\T ≈£L*Ãy˚‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. q>∑s¡+˝À ñqï nìï nÁø£eT ø£≥º&Ü\qT ≈£L˝ÒÃkÕÔeTì õôV≤#Ym+dæ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): n|üPs¡« #·+Á<ä ø£$T{° ìy˚~ø£ neT\T #˚j·÷\ì ô|Á{À*j·T+ &û\s¡T¢ Ä+<√fi¯q #˚|ü≥º&ÜìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. áHÓ\ 15 qT+∫ πøe\+ ˇø£ÿ|üP≥ e÷Á‘·y˚T |üì#˚düTÔqï≥T¢ yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À áHÓ\ 15 qT+∫ ô|Á{À\T ã+≈£î\T ñ<äj·T+ 8.30 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.30es¡≈£î |üì#˚kÕÔj·THêïs¡T. ôV’≤y˚˝À¢ e÷Á‘·+ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ qT+∫ 9 >∑+≥\ es¡≈£î ã+≈£î\T |üì#˚kÕÔj·Tì &û\s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&ÉT|üP≥˝≤ |üì#˚j·÷\qï ìã+<Ûäq≈£î ø£≥Tºã&ç ˝ÒeTHêïs¡T.

eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶øÏ ˝Àø±j·TTø£Ô H√{°düT\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãs¡T 13 (düTes¡íyês¡Ô): ¬syÓq÷´ XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶øÏ X¯ìyês¡+ ˝Àø±j·TTø£Ô H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. eT+Á‹ nÁø£eT uÛÑ÷πø{≤sTT+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡+≥÷ ø£dæ¬s&ç¶ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ ˝Àø±j·TTø£Ô˝À |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ Äj·Tq≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 14, nø√ºãsY 2012

ªìyêdü+ ñqï#√fÒ z≥s¡T>± qyÓ÷<äTμ $»j·Tq>∑s¡+, nø√ºãs¡T, 13 (düTes¡íyês¡Ô): ñ‘·Ôsê+Á<Ûä ñbÕ<Ûë´j·T ìjÓ÷»ø£ es¡Z XÊdüq eT+&É* mìïø£\≈£î z≥s¡¢ qyÓ÷<äT |üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T m+.Ms¡ÁãVü≤àj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T mø£ÿ&É |üì#˚dæ|üŒ{Ïø° yês¡T ìyêdü+ e⁄qï#√≥ z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, $XÊK|ü≥ï+ ñbÕ<Ûë´j·T ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ ns¡TΩ˝…’q ñbÕ<Ûë´j·TT\qT z≥s¡T¢>± #˚s¡TÃ≥≈£î nø√ºãs¡T 1e ‘˚B $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Ä&ç{À]j·T+˝À ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, m+.Ç.z.\T, m+|æ&çz\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á mìïø£\≈£î m\ø£ºs√˝Ÿ ]õÅùdºwüHé n~Ûø±]>± $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, düVü‰j·T Ç.ÄsY.z.\T>± $»j·Tq>∑s¡+, bÕs¡«r|ü⁄s¡+ ÄsY.&ç.z.\T e´eVü≤]kÕÔs¡Hêïs¡T. &çõπ>ïf…&é n~Ûø±s¡T\T>± m+|æ&çz\T, m+Çz\T, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$÷wüqs¡T¢ e´eVü≤]kÕÔs¡Hêïs¡T. z≥s¡¢ qyÓ÷<äT≈£î ns¡Ω‘· ‘˚B>± 2012 qe+s¡T 1e ‘˚Bì ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆ+<äHêïs¡T. qe+s¡T 1e ‘˚B ø£+fÒ eTT+<äT 6 dü+‘·‡sê\ ø£˙dü düØ«düT ø£*–q ñbÕ<Ûë´j·TT\T z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düTø√e{≤ìøÏ ns¡TΩ\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ø£˙dü+ 3 dü+e‘·‡sê\ ìs¡+‘·s¡ düØ«düT

ôdø£+&ÉØ bÕsƒ¡XÊ\ q+<äT e⁄+&Ü\ì, yês¡T |üì#˚düTÔqï $<ë´ dü+düú\ qT+&ç düØ«düT dü]º|òæπø{Ÿ e⁄+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T bòÕs¡+`19˝À ì+|æ q $esê\qT qe+ãs¡T 6e ‘˚B˝À>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. &çX¯+ãs¡T 12e ‘˚B eTTkÕsTT<ë Á|ü#·Ts¡D »s¡T>∑T‘·T+<äì, 15 qT+&ç 31e ‘˚B es¡≈£î nuÛÑ´+‘·sê\ d”«ø£s¡D »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. »qe] 15e ‘˚B˝À>± $#ês¡D |üP]Ô#˚dæ 2013 »qe] 22e ‘˚B ‘·T~ z≥s¡¢ C≤_‘êqT Á|ü#·T]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á yÓTT‘·Ô+ |üÁøÏj·TqT mìïø£\ ø£$÷wüHé ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î e÷Á‘·y˚T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. m˝≤+{Ï bıs¡bÕ≥¢≈£î ‘êMj·T≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô>± |üì#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. bòÕs¡+`19 <ë«sê ÄHé˝…’Hé˝À ≈£L&Ü z≥s¡T>± qyÓ÷<äT ø±e#·TÃHêïs¡T. >∑‘· mìïø£\≈£î ‘·j·÷s¡T #˚dæq C≤_‘ê\T e#˚à mìïø£\≈£î |üì#˚j·Teì, >∑‘·+˝À z≥s¡T¢>± e⁄qïyês¡T ≈£L&Ü eTs¡\ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø=ì z≥s¡T>± qyÓ÷<äT ø±yê\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü Ç+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ ã÷‘Y kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T yê] Ç+{Ï eTT+<äT uÀs¡T¶\qT ô|{≤º\Hêïs¡T. mìïø£\ |üÁøÏj·T˝À #Ó|æŒ+~ #Ó|æŒqfÒ¢ #˚j·÷\ì, ˝Ò<ä+fÒ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ªõ˝≤¢˝À Á|ürˇø£ÿ bÂs¡T&ÉT z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê*μ @\÷s¡T, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À Á|ür ˇø£ÿ bÂs¡T&ÉT z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê\ì, Ç~ n‘ê´eX¯´ø£eTì ø£˝…ø£ºs¡T &Ü. õ. yêDÏyÓ÷Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡T. kÕΔìø£ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+˝À z≥s¡T C≤_‘ê dües¡D, Á|ü‘˚´ø£ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ô|’ X¯ìyês¡+ b˛düºsY qT $&ÉT<ä\ #˚dæq nq+‘·s¡+ bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ür ˇø£ÿs¡÷ z≥s¡T>± qyÓ÷<äT nj˚T´+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq n˙ï @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. »qe] 1, 2013 Hê{ÏøÏ 18 dü+e‘·‡sê\T ej·TdüT‡ ì+&çq Á|ür ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT ù|s¡¢qT z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ bı+<ë\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À nø√ºãs¡T 31 es¡≈£L Á|ü‘˚´ø£ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. nø√ºãs¡T 14, 21 ‘˚B˝À¢ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£L Á|ür b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À ã÷‘Y kÕΔsTT n~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+∫ ‘·eTù|s¡¢qT z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ns¡TΩ˝…’q Á|ür ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT ù|s¡T¢ z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ñqïB ˝ÒìB |ü]o*+#˚+<äT≈£î, ‘·eTù|s¡T¢ qyÓ÷<äT, Ç‘·s¡ #˚s¡TŒ\T e÷s¡TŒ\≈£î dü+ã+~Û+∫ <Ûäs¡U≤düTÔ\qT bı+<˚+<äT≈£î πswüHé <äTø±D≤˝À¢ ≈£L&Ü z≥s¡¢ C≤_‘ê\qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·T‘·THêïeTHêïs¡T. z≥s¡T¢>± ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ã÷‘Y kÕΔsTT n~Ûø±s¡T\T, |ü+#êj·Tr, eTTì‡|ü˝Ÿ, eT+&É\, ÄsY &çz ø±sê´\j·÷\T, Ç`ùdyê πø+Á<ë\T, ø£fi≤XÊ\˝À¢ bòÕsê\T bı+~ düeT]Œ+#·e#·TÃqHêïs¡T. |æõ, &çÁ–, Ç+õ˙]+>¥ , pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À¢ 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq j·TTe‘·qT z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï nø√ºãs¡T 15qT+&ç 31 es¡≈£L ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£˝…ø£ºs¡T &Ü. õ. yêDÏyÓ÷Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡T. dü+ã+~Û‘· ø£fi≤XÊ\\≈£î Äj·÷ ‘·Vü≤dæ˝≤Δs¡T¢ yÓ[¢ bòÕs¡+ ` 6 <Ûäs¡U≤düTÔ\qT n+<äCÒdæ ‹]– ¬s+&ÉTs√E˝À¢ d”«ø£]+#˚ #·s¡´\qT rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T. z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì

dü+ã+~Û‘· >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T bı+<ä&É+ ìs¡+‘·s¡ |üÁøÏj·T nì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. 2013 »qe] 1 Hê{ÏøÏ z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À #˚s¡TŒ\T e÷s¡TŒ\˝À nuÛÑ´+‘·sê\T, ¬øÌ¢yéT\qT |ü]wüÿ]+∫ 2013 »qe] 5e ‘˚B ‘·T~ z≥s¡¢C≤_‘ê Á|ü#·T]+#·ã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Ç+‘·es¡≈£L bòÕs¡+ ` 6 <ë«sê 11 y˚\ 249, bòÕs¡+ ` 8 <ë«sê 8 y˚\ 202 <Ûäs¡U≤düTÔ\T n+<ëj·THêïs¡T. z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ô|’ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´|ü]∫ ne>±Vü≤q ø£*–+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ b˛düºs¡T¢ ø£s¡|üÁ‘ê\qT Á|ür Á>±eT+˝À ñ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.2013 »qe] 1 Hê{ÏøÏ 18 dü+e‘·‡sê\T |üPs¡ÔsTT, ˇø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ù|s¡T qyÓ÷<äT nsTT ñ+&ç y˚πs ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ e÷]q≥¢sTT‘˚ bòÕs¡+ ` 6 <ë«sê ˇø£ÿ bÕdtb˛s¡Tº ôd’E bòı{À, »q <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·+, ìs¡ø£åsêdüT´˝…’‘˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\#˚ n|òæ&É{ŸqT »‘·|üs¡∫ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚j·Te#·TÃqHêïs¡T. ìyêdü+ e÷]Hê, #·ìb˛sTTq $wüj·÷\˝À @ù|s¡THê z≥s¡¢ C≤_‘ê qT+&ç ‘=\–+#ê\qT≈£îHêï nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£Ô+ #˚j·÷\Hêï bòÕs¡+ ` 7 <ë«sê ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. bòı{À\T, ù|s¡T, ‘·+Á&ç, uÛÑs¡Ô, uÛ≤s¡´ ù|s¡¢ dües¡D˝À @yÓTÆHê e÷s¡TŒ\T #˚j·÷\qT≈£î+fÒ bòÕs¡+ ` 8 <ë«sê <Ûäs¡U≤ düTÔ #˚j·÷\Hêïs¡T. n<˚ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À z≥s¡T ìyêdü+ ˇø£ b˛*+>¥ ùdºwüHé |ü]~Û qT+&ç eTs=ø£ b˛*+>¥ ùdºwüHé≈£î e÷]‘˚ bòÕs¡+ ` 8@ <ë«sê <Ûäs¡U≤düTÔ #˚j·Te#·ÃHêïs¡T. ñuÛÑj·T>√<ëe] õ˝≤¢\ |ü≥º uÛÑÁ<äT\ ìjÓ÷»ø£es¡Z z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ nø√ºã s¡T 1 qT+&ç qe+ãs¡T 6e ‘˚B es¡≈£L »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 78 <Ûäs¡U≤düTÔ\T e÷Á‘·y˚T n+<ëj·Tì, Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√ì |ü≥ºuÛÑÁ<äT\T yÓ+≥H˚ ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+ <äT≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À esê¸ø±\+˝À 25 y˚\ô V≤ø±ºs¡¢˝À |ü+≥ eTT+|ü⁄≈£î >∑T¬s’+<äì, BìeT÷\+>± 26 eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q 72 Á>±e÷˝À¢ |ü+≥≈£î qwüº+ #˚≈£L]+<äì ø£˝…ø£ºs¡T #ÓbÕŒs¡T.

16 qT+∫ 26 es¡≈£î zô|Hé dü÷ÿ˝Ÿ‡ |üØø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13, düTes¡íyês¡Ô: @Ní][‡ÁLRiV,16 ƒ«sVLi²T… 26 ª«sLRiNRPV J|msƒ±s xqsWäÍÞ= xmsLkiORPQÌÁV c ²T…CJ @Ní][‡ÁL`i/ƒ«sª«sLi‡ÁLRiV, 2012ÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁV BLiÈÁLkiø²T…¹¸…VÉÞ ª«sVLji¸R…VV Fs£qs.Fs£qs.zqs. (J|msƒ±s xqsWäÍÞ=) xmsÕýÁN`P xmsLkiORPQÌÁ |tsQ²R…WùÍÞ ÅÁLS\lLiƒ«sÈýÁV \|¤¦¦¦μR…LSËØμR…V ÑÁÍýØ „sμyùaSÆØμ³j…NSLji Fs. xqsVËØ÷lLi²ïT… INRP úxmsNRPÈÁƒ«sÍÜ[ ¾»½ÖÁFyLRiV. J|msƒ±s xqsWäÍÞ= xmsLkiORPQÌÁV C ®ƒsÌÁ 16 ƒ«sVLi²T… 26 ª«sLRiNRPV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁƒ«sVƒ«sõÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. úxms¼½ L][ÇÁÙ DμR…¸R…VLi 9.30 gRiLiÈÁÌÁ ƒ«sVLi²T… ª«sVμ³yùx¤¦¦¦õLi 12.30 gRiLiÈÁÌÁ ª«sLRiNRPV, ª«sVμ³yùx¤¦¦¦õLi 2.00 gRiLiÈÁÌÁ ƒ«sVLi²T… ry¸R…VLiú»R½Li 5.00 gRiLiÈÁÌÁ ª«sLRiNRPV xmsLkiORPQÌÁV ÇÁLRiVgRiV»y¸R…V¬s }msL]äƒyõLRiV. 16.10.2012 ƒ«s DμR…¸R…VLi BLiÈÁLkiø²T…¹¸…VÉÞ ¾»½ÌÁVgRiV,DLôRiW,z¤¦¦¦Liμj…, @LRiÕÁN`P, Fs£qsFs£qszqs ILji¸R…W, »R½„sVÎÞ,ª«sVLShji, NRPƒ«sõ²R… xmsLkiORPQÌÁV, ª«sVμ³yùx¤¦¦¦õLi BLiÈÁLkiø²T…¹¸…VÉÞ @¬sõ IZNP[xtsQƒ«sÍÞ xqsÛËêÁNíRPVÌÁ ´j…¸R…VLji, Fs£qsFs£qszqs ¾»½ÌÁVgRiV xmsLkiORPQÌÁV DLiÉظR…V¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. @Ní][‡ÁLRiV,17ƒ«sDμR…¸R…VLi BLiÈÁL` BLigýki£tsQ ,Fs£qsFs£qszqs z¤¦¦¦Liμj…, ª«sVμR…ùx¤¦¦¦õLi BLiÈÁLkiø²T…¹¸…VÉÞ ª«sW£qs NRPª«sVVù¬sZNP[xtsQƒ±s, Fs£qs.Fs£qs.zqs. BLigýki£tsQ, 18ƒ«s DμR…¸R…VLi BLiÈÁL` ª«sWù´R…®ªsVÉÓÁN`P=, Fs£qs.Fs£qs.zqs. DLôRiW, ª«sVμ³yùx¤¦¦¦õLi BLiÈÁL` ÑÁ¹¸…WúgRi{mns, Fs£qs.Fs£qs.zqs. gRißÓá»R½Li, 19ƒ«s DμR…¸R…VLi BLiÈÁL` zmnsÑÁN`P=, Fs£qs.Fs£qs.zqs. x¤¦Ü[Li \|qsƒ±s=, ª«sVμ³yùx¤¦¦¦õLi BLiÈÁLkiø²T…¹¸…VÉÞ x¤¦Ü[Li\|qsƒ±s=,

Fs£qs.Fs£qs.zqs. \|qsƒ±s= @Li²`… ÛÉÁNSõÌÁÑÁ xmsLkiORPQÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ‡Á²R…V»y¸R…VƒyõLRiV. 20ƒ«s DμR…¸R…VLi BLiÈÁL` ZNP„sVzqísû, Fs£qs.Fs£qs.zqs.zmnsÑÁ¹¸…WÌÁÑÁ, ª«sVμ³R…ùx¤¦¦¦õLi BLiÈÁL` ƒ«sNRPV @N_LiÛÉÁ¬ds=, Fs£qs.Fs£qs.zqs.r¡xtsQÍÞ xqís²U…£qs, 21ƒ«s DμR…¸R…VLi BLiÈÁL` ‡Á¸R…WÌÁÑÁ, Fs£qs.Fs£qs.zqs. ÕÁÑÁ®ƒs£qs xqís²U…£qs ,ª«sVμ³R…ùx¤¦¦¦õLi BLiÈÁL` zmnsÑÁ¸R…WÌÁÑÁ, Fs£qs.Fs£qs.zqs. BLi²T…¸R…Vƒ±s NRPÌÁèL` @Li²`… |¤¦¦¦LjiÛÉÁ[ÇÞ xmsLkiORPQÌÁV DLiÉظR…VƒyõLRiV. 23ƒ«s DμR…¸R…VLi 9.30 ƒ«sVLi²T… 12.30 gRiLiÈÁÌÁ ª«sLRiNRPV BLiÈÁL` z¤¦¦¦xqísLki, 9.30 ƒ«sVLi²T… 11.30 ª«sLRiNRPV Fs£qs.Fs£qs.zqs. ª«sL`ïi úFy|qszqsLig` ´j…¸R…VLki, ª«sVμ³R…ùx¤¦¦¦õLi BLiÈÁL` ƒ«sNRPV NSª«sVL`i=/ ÕÁÑÁ®ƒs£qs xqís²U…£qs , Fs£qs.Fs£qs.zqs.ªyLjiNTP FsNRPƒy„sVN`P=, 25ƒ«s DμR…¸R…VLi 9.30 ƒ«sVLi²T… 12.30 ª«sLRiNRPV BLiÈÁL` F~ÖÁÉÓÁNRPÍÞ \|qsƒ±s=, DμR…¸R…VLi 9.30 ƒ«sVLi²T… 11.00 ª«sLRiNRPV Fs£qs.Fs£qs.zqs. IZNP[xtsQƒ«sÍÞ xqsÛËêÁNíRPVÌÁ ´j…¸R…VLji , ª«sVμ³R…ùx¤¦¦¦õLi 2.00 gRiLiÈÁÌÁ ƒ«sVLi²T… ry¸R…VLiú»R½Li 5.00/6.00 ª«sLRiNRPV BLiÈÁL` r¡zqs¸R…WÌÁÑÁ, Fs£qs.Fs£qs.zqs. IZNP[xtsQƒ«sÍÞ xqs‡êÁNíRPVÌÁ úFyNíTPNRPÍÞ= , 26ƒ«s DμR…¸R…VLi BLiÈÁL` FsNRPƒy„sVN`P=, ª«sVμ³yùx¤¦¦¦õLi BLiÈÁL` ªyLjiNTP }msLiÉÓÁLig`i , Fs£qs.Fs£qs.zqs.@˳ÏÁùLóRiVÌÁNRPV ª«sLïRiV úFy|qszqsLig` xmsLkiORPQÌÁV ÇÁLRiVgRiV»y¸R…V¬s ²T…CJ „sª«sLjiLi¿yLRiV. „sμ³yùLóRiVÌÁV xmsLkiORPQNRPV @LRigRiLiÈÁ ª«sVVLiμR…VgS xmsLkiOSQ ZNP[LiúμyÌÁNRPV ¿Á[LRiVN][ªyÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s xqsWÀÁLi¿yLRiV.

b˛©düT\ n<äT|ü⁄˝À #Ó’Hê ÁøÏ$Tq˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13, düTes¡íyês¡Ô: >∑T»sê‘Y, yÓdtºu…+>±˝Ÿ sêcÕZ˝À¢ |ü\T H˚sê\≈£î bÕ\Œ&ç ‘·|æŒ+#·T≈£î ‹s¡T>∑T‘·Tqï #ÓjHê <˚XÊìøÏ #Ó+~q yÓ÷dtº yê+f…&é ÁøÏ$Tq˝ŸqT X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛s¡Tº˝À b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. #Ó’Hê≈£î #Ó+~q ì+~‘·T&ÉT yÓ÷yÓHéU≤sTT+>¥(22) >∑‘· ø=+‘·ø±\+ ÁøÏ‘·+ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ e#êÃ&ÉT. nsTT‘˚ >∑T»sê‘Y˝Àì sêCŸø√{Ÿ, yÓdtº u…+>±˝Ÿ˝Àì ø√˝Ÿø£‘ê ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü\T H˚sê\≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. á y˚Ts¡≈£î ì+~‘·T&çô|’ 3534/12, j·TT/ mdt 4,5 >±´+_¢+>¥ j·÷ø˘º øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. nsTT‘˚ ì+~ ‘·T&ÉT n≥T >∑T»sê‘Y, Ç≥T yÓdtºu…+>±˝Ÿ b˛©düT\≈£î ∫ø£ÿ≈£î+&Ü ‘·|æŒ+ #·T≈£î ‹s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ b˛©düT\T <˚X¯+˝Àì nìï msTTsYb˛s¡Tº\˝À \Tø˘ne⁄{Ÿ H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡T. #Ó’Hê qT+∫ X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛s¡Tº≈£î e∫Ãq ì+~‘·T&ÉT yÓ÷yÓHéU≤sTT+>¥qT Ç$TàÁπ>wüHé n~Ûø±s¡T\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\≈£î rÁe>±j·÷\T s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 13, düTes¡íyês¡Ô: Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+ eTT+>∑Tq÷s¡T düMT|ü+˝À »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À q\T>∑Ts¡T Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. ø£fi≤XÊ\ qT+∫ edüTÔ+&É>± M]ì {Ï|üŒsY &Ûûø=+~. yÓ+≥H˚ M]ì ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì z Åô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

ø£\Twæ‘· ˙s¡T ‘ê– 15 eT+~øÏ ndü«düú‘· s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 13, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\+˝Àì m&ÉT¢|ü*¢mÁs¡e*¢ Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ ø£\Twæ‘· ˙s¡T ‘ê– 15 eT+~ ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Ms¡+‘ê #˚yÓfi¯¢, cÕ<éq>∑sY, ôV’≤<äsêu≤<é˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï Á>±eT Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] uÛ≤düÿsê#ê] Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T.

u≤\\ s¡+>∑düú\ ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): u≤\\ s¡+>∑düú\ ñ‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é˝À |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é bÕ˝§ZHêïs¡T. sê»ø°j·T, |ü]bÕ\Hê düeTdü´\‘√ ì‘·´+ Vü≤&Üe⁄&ç>± ñ+&˚ ‘·eT≈£î ∫Hêïs¡T\‘√ ø=~›ùd|ü⁄ >∑&É|ü≥+ Äq+<ä<ëj·Tø£eTì ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ë´XÊK eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é yê´U≤´ì+#ês¡T. sêh kÕúsTT u≤\\ s¡+>∑düú\ ñ‘·‡yê*ï Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é Hê+|ü*¢˝Àì Ç+~sê Á|æj·T<ä]Ùì Ä&ç{À]j·T+˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. s¡+>∑düú\ ñ‘·‡yê˝À¢ bÕ\T|ü+#·T≈£îH˚+<äT≈£î sêhyê´|üÔ+>± $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. á HÓ\ 15e‘˚Bes¡≈£î á ñ‘·‡yê*ï ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.

ôV’≤f…q¸Hé yÓ’s¡T¢ e÷πsÃ<Ó˝≤...? dü+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À Çfi¯¢ô|’ ñqï ôV’≤f…q¸Hé ˝…’q¢qT e÷sêÃ\qï Á|ü‹bÕ<äq yÓqøÏÿ yÓ[¢qfÒ¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ |ü~ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Çyê«\ì õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ #˚dæq nuÛÑ´s¡úq≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫+<äì n|üŒ{À¢ õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY>± ñqï düTπsXŸ≈£îe÷sY‘√ bÕ≥T` Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T #Ó|ü≈£îHêïs¡T. ø±˙ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ä ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ ø±˝Ò<äì, <ë+‘√ mø£ÿ&Ü Çfi¯¢ô|’ ñqï ˝…’q¢qT e÷s¡Ã˝Ò<äì $<äT´‘Y mdt.á. ¬ø.sêeTT\T ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ e<äT\T>± ñqï yÓ’s¡¢qT e÷Á‘·+ dü]#˚XÊeTì sêeTT\T ‘Ó*bÕs¡T.˝…’q¢ e÷s¡TŒø√dü+10 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡j·÷´j·Tì >∑‘· Á|üC≤|ü<∏ä+ dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‘·T\T, n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ Á|üC≤|ü<∏ä+eTT–dæ Hê\T>∑T HÓ\\T >∑&ç∫Hê Á|üuÛÑT‘·«+ 10 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ø±<äT ø£<ë ø£˙dü+ 10 s¡÷bÕj·T˝…’Hê eT+ps¡T ø±˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ $<äT´‘Y $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢˝Àì nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À Çfi¯¢ô|’ qT+∫ ñqï ôV’≤f…q¸Hé ˝…’q¢qT e÷s¡Ã˝Ò<äT. õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À Ä yÓ’s¡T¢ ‘·–* |ü\Te⁄s¡T eTs¡DÏ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. >∑‘· Á|üC≤|ü<∏ä+˝À ˝…’q¢ e÷s¡TŒ |üÁøÏj·TqT Á|ü‘˚´ø£+>± #˚|ü{≤ºs¡T.nsTTHê |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+~.


3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, nø√ºãs¡T 14, 2012

]ø±¸\qT |ü+|æD° #˚dæq ø±s=Œπs≥sY s¡TÁ<äj·÷>∑+ #˚dæq ø=\Hé lìyêdt ¬s&ç¶ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+∫q|ü⁄Œ&˚ Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq Jeq+ kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+<äì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ø£˙«qsY, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 129e &ç$»Hé dü÷sês¡+ ø±\˙ yÓ’mdtÄsY bÕغ ø±sê´\j·T+ e<ä› #Ó‘·ÔqT ‘·s¡*+#˚ ]øå±\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ U≤fi≤ düú\+˝À Á&Ó’H˚J\˝À #Ó‘·ÔqT |ü&˚j·T&É+ e\¢ <√eT\T ô|]– s√>±\T Á|üã˝Ò neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. n+<äTe\¢ Á|ü»\T #Ó‘·ÔqT ãj·T≥ y˚j·T≈£î+&Ü ‘·eT Ç+{ÏøÏ ]øå±\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï˝ÀH˚ #Ó‘·ÔqT y˚dæq|ü⁄Œ&˚ n+<äs¡T Äs√>∑´+>± ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– #Ó‘·ÔqT ‘·s¡*+#ê\ì eTTì‡|ü˝Ÿ j·T»e÷qT\≈£î dü‘·Ôj·T´, Hêsêj·TD, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, _ø£å|ü‹, ÁøÏwüí, sêE, Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”ôV≤#Y.>√$+<é, eT˝Ò¢wt, b˛#·eTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª$<äT´‘Y ø√‘·\T, n~Ûø£ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#·+&çμ >∑∫ÃuÖ*, Äø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): nÁ|üø£{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘·≈£î ‘√&ÉT JeyÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡ »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À yêDÏ»´ düeTT<ëj·÷\‘√ bÕ≥T bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É\≈£î $<äT´‘Y ø√‘· $~Û+#·&É+‘√ n≥T Ç≥T |ü]ÁX¯eT\≈£î #Ó+~q j·T»e÷qT\T ø±]à≈£î\T, yê´bÕs¡ yêDÏ»´ dü+düú\≈£î #Ó+~q j·T»e÷qT\T $<äT´‘Y ø√‘·‘√ $\$\˝≤&ÉT ‘·THêïs¡T. ‘·eT yê´bÕsê\T ≈£î+≥T|ü&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü ø±]à≈£î\≈£î ñbÕ~Û ø£s¡TyÓ’ Ä]úø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTs√|üø£ÿ >∑èVü≤ düeTT<ëj·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫ ãd”Ô\˝À $<äT´‘Y ø√‘·qT $~Û+#·&É+‘√ Á‘Ó’e÷dæø£ |üØø£å\T q&ÉTdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁ‹y˚fi¯˝À Bìe\¢ yês¡T Á‘Ó’e÷dæø£ |üØø£å\T dü]>±Z Áyêj·T˝Òø£b˛ ‘·THêïs¡ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $<äT´‘Y ø√‘·\qT, n~Ûø£ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+∫ Ç|üŒ{Ϭø’Hê $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT düÁø£eT+>± n+~+#ê\ì ∫s¡T |ü]ÁX¯eT\ j·T»e÷Hê´\T, >∑èVü≤düeTT<ëj·÷\ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T, yê´bÕs¡düTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

$»j·T <äX¯$T dü+<äs¡“¤+>± <˚yê\j·÷\T eTTkÕÔãT $Tj·÷|üPsY, Äø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): $»j·T <äX¯$T |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì <˚M qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\≈£î Äj·÷ ãd”Ô˝À¢ ñqï |ü\T <˚yê\j·÷qT düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± eTTkÕÔãT #˚XÊs¡T. B|æÔÁoq>∑sY <Ûäs¡à|ü⁄] πøåÁ‘·+˝Àì Áo $»j·T<äTsêZ <˚$ Ä\j·T+, ô|<ä›eTà‘·*¢ Ä\j·T+, Áoø£fi≤´q yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T düy˚T‘· |ü<ëàe‹ Ä\j·T+, Á|üXÊ+‹q>∑sY˝Àì sê»sêCÒX¯«Ø <˚$ Ä\j·T+, bÕ‘· $Tj·÷|üsY˝Àì dü+‘√wæe÷‘· Ä\j·T+, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝Àì Ä\j·÷\≈£î s¡+>∑T\T y˚dæ $<äT´‘Y BbÕ\‘√ n\+ø£]+#ês¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\T ø£\T>∑≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. n˝≤π> Á|ü‘˚´ø£ |üP»\≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T.

dü+ø£*Œ+∫q 3000 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ bÕ<äj·÷Á‘·qT ÄyÓT ≈£îe÷¬sÔ X¯]à\ #˚j·TqTHêïs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·≈£î $»j·T+ #˚≈£Lsê\ì ÄyÓT Äs√>∑´+ u≤>∑T+&Ü\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À πømdtÄsY j·TTeùdq, ø=\Hé düTì˝Ÿ¬s&ç¶, <ÛäqsêCŸ j·÷<äyé, mdt.<Ûäsêà¬s&ç¶, qπs+<äsY¬s&ç¶, »>∑Bwt j·÷<äyé, s¡eTD¬s&ç¶, X¯+ø£sY, øÏwüHé ¬s&ç¶, nì˝Ÿ, n$Hêwt, m.eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&˚ <ä[‘· ◊ø£´y˚~ø£ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ Vü≤CŸj·÷Á‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq Á|üe÷D d”«ø±s¡ eTVü≤√‘·‡e+ ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶

u≤˝≤q>∑sY,nø√ºãsY13,(düTes¡íyês¡Ô) : ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ <ä[‘· ◊ø£´y˚~ø£ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ Ä~yês¡+ dü]ÿ˝Ÿ |üs¡~Û˝Àì ¬ø|æôV≤#Y; ø±\˙ ˝§ì m|æôV≤#Y_ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿq+<äT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ <ä[‘· ◊ø£´y˚~ø£ mìïø£\ n~Ûø±] &Üø£ºsY õ.$.s¡‘·ï ≈£Le÷sY , ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ <ä[‘· ◊ø£´ y˚~ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]¬>fi¯ s¡|òüTTHê<Ûé u≤ãT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é eTTì‡bÕ˝Ÿ &ç|üP´{Ï y˚Tj·TsY õ.sêCŸ ≈£îe÷sY eTTK´ n‹~Û>± ôV’≤»sö‘ês¡ì, yê]‘√ bÕ≥T>± eT]ø=+‘· eT+~ Á|üeTTKT\T ø±&Ü á Áe÷D d”«ø±s¡ eTôVQ‘·‡yêìøÏ sêqTHêïs¡ì <ä[‘·T\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§Zì ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T>∑\s¡ì yês¡T ø√sês¡T.

Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì ø±CÒdüTÔqï n~Ûø±s¡T\T X‚]*+>∑+|ü*¢, Äø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): $Tj·÷|üPsY düπs«q+ãsY 28˝Àì Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì düπs«q+ãsY 41 |ü≥º uÛÑ÷$T>± ù|s=ÿ+≥T ø=+‘·eT+~ e´≈£îÔ\T ø£u≤® #˚düTÔHêïs¡ì yê]øÏ n~Ûø±s¡\T düVü≤ø£]düTÔHêïs¡ì »q+ ø√dü+ dü«#·Ã+<ä dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£dæ¬s&ç¶ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ ˝Àø±j·TTø£Ô≈£î |òæsê´<äT #˚XÊeTì Äj·Tq z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì ø±bÕ&É≥+˝À C≤|ü´+ #˚düTÔHêïs¡ì |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T˝…’q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY yêD° Á|ükÕ<é, ÄsY&û s¡M+<äsY¬s&ç¶, >∑‘·+˝À X‚]*+>∑+|ü*¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY\T>± |üì#˚dæq |ü<äàÁo düTu≤“sêe⁄, Á|üdüTÔ‘·+ ‘·Vü≤d”˝≤›sY>± |üì#˚düTÔqï sêCÒX¯+, düπs«j·TsY ÁøÏwüíj·T´, @&ç. eTTkÕÔ|t, n©\ô|’ Äj·Tq ˝Àø±j·TTø±Ô˝À |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. dü<äs¡T $wüj·TyÓTÆ düeTÁ>∑ $#ês¡D »]|æ ø£MTwüHéqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ˝Àø±j·TTø£ÔqT nuÛÑ´]ú+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

Á|ü»\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ X¯ó<äΔ »\ πø+Á<ë\T >∑÷&É÷s¡T, nø√ºãsY 13 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Hêu≤s¡T¶ Ä]úø£ düVü‰j·T+‘√ yê≥sY ùw&é ø±s¡´Áø£eT+ neT\T ne⁄‘·Tqï Á>±e÷\˝À Á|ü»\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ X¯ó<ä› »\ ($Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ) πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Hêu≤s¡T¶ @Jb+ πø◊ wüØ|òt nHêïs¡T.X¯ìyês¡+ kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ\T ÁbÕ+‘·s˝À Á>±eT düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. @Jb+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡÷.3 \ø£å\ j·T÷ì{Ÿ n+#·Hê $\Te‘√ ì]à+#˚ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ≈£î s¡÷.2 \ø£å\T Hêu≤s¡T¶ ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡TÑêeTì $T–*q$ Á>±eTdüTÔ\T uÛÑ]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±>± #·qT>=+&É¢, yÓ’.ø±Hê|ü⁄s¡+, b˛qïø£\T¢ Á>±e÷\˝À Hêu≤s¡T¶ ì<ÛäT\T qT+∫ #Óø˘ &Ü´+\T, ø£+<äø±\T ‘·~‘·s¡ |üqT\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T.yÓTTø£ÿ\T Hê≥&É+ |üqT\T ≈£L&Ü #˚|ü{≤ºeTHêïs¡Ts¡.#·qT>=+&É¢˝À s¡÷.19 \ø£å\‘√ $$<Ûä |üqT\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.JeH√bÕ~ÛøÏ s¡÷.5,47,900 e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\T kÕ~Û+#Ó+<äT≈£î s¡÷.3,81,500 #Óø˘

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤ ˝≤¢|üPsY eT+&É\+ ìC≤+ù|{Ÿ Á>±eT+˝À á s√E Áo nuÛÑj·÷+»H˚j·T kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø=\Hé Áoìyêdt¬s&ç¶, õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£˙«qsY düTπswt¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà dü+ø£*Œ+∫q 3000 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ eTVü‰ bÕ<äj·÷Á‘·qT ÄyÓT ≈£îe÷¬sÔ X¯]à\ nø£ÿ #˚j·TqTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Áo $»jÓ÷‘·‡e eTqT´ |üdüT|ü‹ s¡TÁ<äj·÷>∑+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä Á|ü»\ eTH√ u≤<Ûä\T rs¡Ã&ÜìøÏ Á|ü»\ Vü≤è<äj·T Hê&ç ‘Ó*dæq >=|üŒ Hêj·T≈£î&ÉT eTq ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mkÕ‡sY sê»X‚KsY¬s&ç¶. Äj·Tq #˚dæq bÕ<äj·÷Á‘· #˚dæ Á|ü»\≈£î ø±e\dæq ì‘·´ nedüs¡eTT\T ≈£L&ÉT, >∑÷&ÉT, >∑T&ɶ nìï+{Ïì n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq eTVü‰H˚‘·. n<˚ e÷s¡Z+˝À Äj·Tq uÛ≤s¡´ $»j·TeTà

&Ü´+\ ìsêàD≤≈£î s¡÷.15,31,480 \T yÓ∫Ã+∫q≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.ø±>± düe÷y˚X¯+˝À Hêu≤s¡T¶ d”áz ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶, ÁbÕC…≈£îº y˚TH˚»sY \øÏåàHêsêj·TD, ÄsYbdtz {°yéT yÓT+ãsY eT*¢ø±s¡T¶q, yê≥sY ùw&é #Ó’s¡àHé lsêeTT\T, ø±s¡´<ä]Ù Ms¡qï, Á>±eTdüTÔ\T d”‘êsê$T¬s&ç¶, sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶, Ç.sêeTyÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, f…Æ\sY bÁs¡qï, >∑T+&Éqï, ôV’≤dü÷ÿ\T ôV≤#Yb+ #·Áø£bÕDϬs&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): 125e &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì s√&Üy˚TÁdæÔq>∑sY˝À s¡J j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T yêôV≤<é ≈£îπswæ, m+.&ç.dæøÏ+<äsY eTTdæ¢+\T m+‘√ |ü$Á‘·+>± uÛ≤$+#˚ Vü≤CŸj·÷Á‘·qT #˚j·T&ÜìøÏ ãj·T\T<˚πseTT+<äT @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e÷J m+|”|” ø=\qT Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ eTTK´ n‹<ÛäT\T>± $#˚Ãdæ yê]ì düHêàì+∫ M&√ÿ\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷J m+|”|” e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T Vü≤CŸ j·÷Á‘· #˚j·÷\ì m+‘√ eT+~ nqT≈£îHêï Ä uÛ≤>∑´+ ø=+<ä]H˚ e]düTÔ+<äì nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\˝À bÕ˝§Zì ‹]– πøåeT+>± uÛ≤s¡‘Y≈£î #˚s¡Tø√yê\ì n˝≤¢qT y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü me¬s’‘˚ Vü≤CŸ j·÷Á‘·≈£î ãj·T\T<˚sês√ yês¡T nø£ÿ&É Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+∫ eTq ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\+‘ê ≈£L&Ü nwüº◊X¯«sê´\‘√ ñ+&˚˝≤ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À X‚wü–], n&É«πø{Ÿ ø£eT{≤ø£sY, yêVæ≤<é ≈£îπswæ, s¡eP|òt, n©, õ˝≤˙ bÕcÕ, n~Ûø£ dü+K´˝À yÓTÆHêغ k˛<äs¡T\T, ãd”ÔyêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

Ä˝À#·q˝À e÷s¡TŒ nedüs¡+ eè‹Ô J$‘·+˝À ø£wüº|ü&ç |üì#˚ùd yê]‘√ bÕ≥T n<äèwüº+ô|’ n<Ûës¡|ü&˚ yês¡÷ ñ+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï yês¡T |òü*‘ê\T Á|ü‹≈£L\+>± e∫Ãq|ü⁄&ÉT n<äècÕºìï ‘·÷\Hê&É‘ês¡T ≈£L&Ü. ‘·≈£îÿe |üì #˚dæ m≈£îÿe |òü*‘ê\T Ä•+#·&É+‘√bÕ≥T \øå±´\ kÕ<Ûäq˝À e+<ä XÊ‘·+ $»j·÷\ Ä+<äTø√yê\ì |ü]‘·|ædüTÔ+{≤s¡T. \øå±´\T m˝≤ ìπs›•+#·Tø√yê*. yê{Ïì m˝≤ #˚s¡Tø√yê˝À ‘Ó*j·Tø£ ‹ø£eTø£|ü&ÉT ‘·T+{≤s¡T. Ä˝À#·q˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêe&É+ e÷ì n<äèwüº+ ô|’ uÛ≤s¡+ y˚dæ ø±\j·÷|üq #˚düTÔ+{≤s¡T. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ \øå±´\T #˚s¡Tø√˝Òø£ u≤Hé #˚‹˝À ∫yê≥T¢ ‘·|üŒe⁄ dü]ø£<ë Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\÷ ø£s¡y˚. á ‘·s¡Vü‰ Ä˝À#·q\≈£î dü«dæÔ #Ó|æŒ ø=ìï dü÷#·q\T bÕ{ÏùdÔ $»j·÷\T kÕ<Ûä´y˚Tq+≥THêïs¡T ì|ü⁄DT\T. Ä˝À#·q #˚j·T≈£î+&Ü πøe\+ j·÷+Á‹ø£+>± |üì#˚j·T&É+ e\¢ @MT kÕ~Û+#·˝Òs¡T. ø±yê\+fÒ e÷qe⁄&ç Á|ü‹ Ä$wüÿs¡D yÓqTø£ ñqï Ä˝À#·q, ‘·|üq |ü]o*+#·+&ç. mH√ï kÕs¡T¢ $|òü\yÓTÆ q|üŒ{Ïø° |ü≥Tº<ä‘·\‘√ ¬s’{Ÿ k˛<äs¡T\T $e÷q+ ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+ ‘Ó*dæ+<˚ ø£<ë. \øå±´\T #˚s¡Tø=H˚ Áø£eT+˝À m<äTs¡j˚T´ n|ü»j·÷\T ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü Áø£eT•ø£åD‘√

y˚ùd n&ÉT>∑T\T $TeTà*ï q÷s¡TXÊ‘·+ $Cj·÷\ yÓ’|ü⁄ q&ç|ækÕÔsTT. düŒwüº‘·: MTs¡T m+#·Tø=qï \øå±´ìøÏ z düŒwüº‘· ñ+&Ü*. n+<äT˝À... ndü\T \ø£å´+ @+{Ï? @ kÕúHêìøÏ #˚s¡Tø√yê\ì nqT≈£î+≥THêïs√ ñ+&Ü*. ñ<ëVü≤s¡DøÏ MTs¡T ãè+<ä Hêj·T≈£î&ÉT ø±yê\qTø=+≥THêïs¡T. <ëìøÏ ø±e*‡q HÓ’|ü⁄D´+, yÓ’K], Ä˝À#·Hê<Û√s¡DÏ MT˝À ñHêïj·÷ ˝Ò<ë nH˚~ |ü]o*+#·Tø√+&ç. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ MT˝Àì yêdüÔe ø√D≤\T ãj·T≥|ü&É‘êsTT. <ëìqqTdü]+∫ MT \ø£å´+˝À e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T #˚düTø√e#·TÃ. \øå±´ìøÏ ‘·–q düeTj·T+ ìπs›•+#·T≈£îì eTT+<ä&ÉT>∑T y˚j·T+&ç Çø£ $»j·T+ MT<˚. uÛ≤s¡+ nqTø√e<äT›: \øå±´ìï #˚s¡Tø=H˚ Áø£eT+˝À ˇø√ÿkÕ] Ç‘·s¡Á‘ê |üì uÛ≤s¡+ ≈£L&Ü MT<ä |ü&ÉT‘·T+~. Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À \øå±´ìï #˚s¡Tø√e&É+ ø£wüºyÓTÆq<˚. n+<äTπø \ø£å´+|ü düŒwüºyÓTÆq <äèø£Œ<∏ä+ ñ+&Ü*. |üì MT<ä @ø±Á>∑‘· ñ+fÒ n<äq|ü⁄ |üì ≈£L&Ü düT\uÛÑ+>± |üP]Ô #˚j·T>∑\s¡T u≤Hé <ä>∑Zs¡ e÷s¡Tÿ\T ø=fÒºj·Te#·TÃ. düMTø£å: \ø£å´+ ‘Ó*dæ+~. <ëìï #˚s¡Tø√&ÜìøÏ z düŒwüº‘· @s¡Œ&ç+~. Çø£ #˚j·÷*‡+<ä˝≤¢ m|üŒ{Ï ø£|ü&ÉT \øå±´ìï düMTøÏå+#·Tø√e&Éy˚T. m|üŒ{Ï |üì n|ü⁄Œ&ÉT #˚düTÔHêï+ ø£<ë Çø£ düMTø£å m+<äT≈£î nì e÷Á‘·+ nqTø√e<äT›. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ mø£ÿ&Óø£ÿ&É düeTj·T+ eè<∏ë nsTT+<√ ‘Ó\düTÔ+~. ∫qï ∫qï ‘·|æŒ<ë\T ñ+fÒ >∑T]Ô+#=#·TÃ. Ç˝≤+{Ï nqTuÛÑyê\T uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î m+‘√ ñ|üø£]kÕÔsTT. \ø£å´kÕ<Ûäq≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eT+ ne⁄‘·T+~. ≈£L&Ü. kÕqT≈£L\ <äèø£Œ<∏ä+: m|üŒ{Ïø° kÕqT≈£L\ <äèø£Œ<∏ä+ M&Éø£+&ç. <∏ëeTHé m&çdæHé ã\T“ düèwæº+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. <ëì yÓqø£ 1000 yÓ’|òü˝≤´\T ñHêïsTT. yê{Ïì Äj·THÓ|ü⁄Œ&É÷ yÓ’|òü˝≤´\T>± rdüTø√˝Ò<äT.

ÄdæºjÓ÷b˛s√dædt yê´~ÛøÏ ≈£L&Ü #Óø˘ô|≥ºe#·Tà q≥. Ç+ø± ø±´q‡sY e+{Ï yê´<ÛäT\qT ≈£L&Ü ìj·T+Á‹+#· e#·TÃ. X¯Øs¡+˝À ª&ç $≥$THéμ ô|+#·&É+ <ë«sê nH˚ø£ s¡ø±˝…’q >∑T+&Ódü+ã~Û‘· yê´<ÛäT\qT ôd’‘·+ ìj·T+Á‹+#·&É+ düT\Tee⁄‘·T+<äì. á|ü]XÀ<Ûäq˝À ‘˚*+~. yÓ\T>∑T\T ∫eTà+&ç... Ç˝≤...! BbÕe[ e∫Ã+<ä+fÒ |ü+&ÉT>∑s√E Ç+{≤ ãj·T{≤ BbÕ\ n\+ø£s¡DÒ. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ M{Ïô|’ m+‘√ e´j·T+ #˚dü÷Ô e⁄+{≤+. nsTT‘˚. Ç+{À¢ >∑‘·+˝À |ü&çe⁄qï bÕ‘· Á|ü$T<ä\T, Ç‘·s¡ BbÕ\ ‘√s¡D≤\e+{Ï$ ≈£L&Ü ãj·T≥≈£î rdæ |ü+&ÉT>∑s√E ø=‘·Ô>± n\+ø£s¡D m˝≤ #˚j·÷˝À #·÷&É+&ç. 1. s¡+>∑T ø±–‘ê\T ø=qT>√\T #˚j·T+&ç. ã\T“\qT yê{Ï‘√ |üP]Ô>± ø£esY #˚dæ s¡+>∑Ts¡+>∑T\ ã\T“\T>± yÓ*–+#·+&ç. 2. Á|ü$T<ä\ô|’ Ç+{Ï˝À e⁄qï ˝≤+‘·s¡T ˝Ò<ë BbÕ\ >±¢düT\qT ô|{Ϻ yê{ÏøÏ n\+ø£s¡D #˚ùdÔ ˝…’{Ï+>¥

ãj·T≥≈£î edü÷Ô #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. 3. düeTTÁ<ä|ü⁄ >∑e«\T e+{Ï$ ≈£L&Ü BbÕ\≈£î n\+ø£]+∫ $_Ûqï n\+ø£s¡D #˚j·Te#·TÃ. 4. MT bÕ‘· >±Á>± düÿsYº ˝ÒdüT ˝Ò<ë Ç‘·s¡ »Ø\T BbÕ\ ÁøÏ+~ uÛ≤>∑+˝À ø£&ç‘˚ eT+∫ n\+ø£s¡D>± e⁄+≥T+~. 5. bÕ‘· q÷´dt ù||üsY qT yÓT‘·Ô>± #˚dæ ˙s¡T ô|ò$ø±˝Ÿ ø£*|æ >∑TEº˝≤ #˚j·T+&ç Bìì Á|ü$T<ä #·T≥÷º |üPdæ Äs¡ìe«+&ç. á Á|ü$T<ä\≈£î $$<Ûä s¡+>∑T\T y˚j·T+&ç. s¡+>∑T s¡+>∑T\ Á|ü$T<ä\˝À <˚B|ü´e÷q+>± yÓ*π> BbÕ\T Ç+{ÏøÏ m+‘√ n+<ëì‡kÕÔsTT. Ç<˚ s¡ø£yÓTÆq n\+ø£s¡D\T Ç+{Ï˝À e⁄qï ∫qï bÕ{Ï ≈£î+&É\≈£î, bÕÁ‘·\≈£î ≈£L&Ü #˚dæ BbÕ\T ø£qã&˚ $<Ûä+>± #˚j·Te#·TÃ. M{ÏH˚ n\+ø£s¡D rùddæ MT Á&Üj·TsY kıs¡T>∑T˝À |ü&Éy˚ùdÔ eTs¡\ eTs¡Tdü{Ï dü+e‘·‡s¡+ BbÕe[ |ü+&ÉT>∑≈£î yê{Ïì ø=‘·Ô s¡ø£+>± n\+ø£]+∫ yê&ÉTø√e#·TÃ.

e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç e\¢ nHês√>±´\T X¯Øs¡+ ‘·q |üqT\qT yÓT<ä&ÉT Ä<˚XÊ\qT kÕs¡+ #˚düTÔ+<äì, X¯Øs¡+ MT<ä yÓT<ä&ÉT Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+<äì Á|ü‹yê]øÏ ‘Ó\TdüT. e÷qdæø£ X¯øÏÔ ã\V”≤q |ü&çq|ü&ÉT XÊØs¡ø£ Äs√>∑´+, ñ‘ê‡Vü≤+, dü+‘√wü+ ≈£î+≥T|ü&É‘êsTT. Ä‘·à $XÊ«dü+, <ÛÓ’s¡´+ düqï–*¢b˛‘êsTT. n+<äTe\¢ XÊØs¡ø£ Äs√>±´ìø° yÓT<ä&ÉT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔ+<äqïB yÓ’<ä´XÊÁdüÔE„\T |ü]XÀ<Ûäq\T #˚kÕs¡T. e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç rÁe+>± @s¡Œ&ç q|ü&ÉT, Ä Á|üuÛ≤e+ s√>∑ìs√<Ûäø£ e´edüúô|’ |ü&ÉT‘·T+~. <Ó’q+~q

J$‘·+˝À m<äTs¡j˚T´ ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T, düeTdü´\T, Ä]úø£ Çã“+<äT\T, |üqT\ ˇ‹Ô&ç ˝≤+{Ï mHÓïH√ï ø±s¡D≤\T e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ >∑T]#˚kÕÔsTT. Ä dæú‹˝À s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ã\V”≤q|ü&ÉT‘·T+~. Ä ø±s¡D+>±, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, n\‡s¡T, ÄdüÔe÷, >∑T+&Óyê´<ÛäT\T, nJs¡í+ ˝≤+{Ï nH˚ø£ s¡ø±\ nHês√>±´\T ø£\T>∑T‘êsTT. XÊØs¡ø£ nHês√>±´ìï <ä÷s¡+ #˚j·T{≤ìøÏ e÷qdæø£ Á|üuÛ≤e+ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì yÓ’<äT´\T ‘Ó*j·T#˚düTÔHêïs¡T. e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çì ‘Ó#·TÃ≈£îì, Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉT

ÄsTT˝Ÿ eTkÕCŸ >=&Ée\≈£î y˚~ø£\T>± bÕغ\T

Ç˝≤ Á|üj·T‹ïùdÔ. ã\T“ ‘·j·÷s¡e<äT nq&ÜìøÏ yÓsTT´ e÷sêZ\T ø£qT>=HêïqT nì #Ó|üŒ&É+ Äj·Tq˝Àì kÕqT≈£L\ <äèø£Œ<∏ëìï Ä$wüÿ]düTÔ+~. e÷s¡TŒ: Ä˝À#·q˝À¢ e÷s¡TŒ‘√ $»j·÷\T n+<äTø√+&ç. _Ûqï+>± Ä˝À∫+#·&É+ e\¢ MT˝Àì HÓ’|ü⁄D´+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~. Ä˝À#·q <Û√s¡DÏ˝À e÷s¡TŒe˝Ò¢ Ä dü+düú nqT≈£îqï \øå±´ìï #˚s¡T ø√>∑*–+~. dü\Vü‰\T rdüTø√+&ç: düVü≤#·s¡T˝À¢ ˇø£]ì e÷s¡Z<ä]Ù>± n+^ø£]+#·+&ç. yê] dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T d”«ø£]+#·+&ç. düeTdü´\ô|’ yê]‘√ #·]Ã+#·&É+ e\¢ |ü]cÕÿsê\T düT\uÛÑ+>± <=s¡T≈£î‘êsTT. MT˝À MTs¡T eT<Ûäq|ü&˚ ø£Hêï Ç‘·s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç‘˚ ˇ‹Ô&ç ‘·>∑TZ‘·T+~.

bÕ\‘√ wüß>∑sY yê´~Ûì ìj·T+Á‹#·+&ç! Á|ü‹s√p bÕ\qT ‘ê>∑≥+ <ë«sê f…Æ|t 2 &Éj·÷u…{ÏdtqT ìj·T+Á‹+#· e#·TÃqì H˚wüq˝Ÿ q÷´Á{°wüHé dü+düú ìs¡«Væ≤+∫q düπs«˝À ‘˚*+~. s√EyêØ>± bÕ\qT rdüT≈£î+fÒ &Éj·÷u…{Ïdt, ôV≤|üsYf…q¸Hé yê´<ÛäT\T ìj·T+Á‹+#·e#·TÃqì H˚wüq˝Ÿ q÷´Á{°wüHé dü+düú ù|s=ÿ+~. n<˚$<Ûä+>±, >√<ÛäTeT‘√ ‘·j·÷¬s’q ñ‘·Œ‘·TÔ\qT rdüTø√e&É+ <ë«sê s¡ø£Ô V”≤q‘·qT ìj·T+Á‘·D #˚j·T&ÜìøÏ M\T+≥T+<äì, Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ ˝Àì ôV’≤<äsêu≤<äT≈£î #Ó+~q ˇø£ q÷´Á{°wüHé dü+düú ‘·q |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘Ó*|æ+~. bÕ\˝À ª&ç $≥$THéμ \_ÛdüTÔ+~. ø=e⁄« |ü<ësêú\T ‘·≈£îÿe>± ø£*–q bÕ\qT Á|ü‹s√p ‘ê>∑&É+ <ë«sê dü÷s¡´s¡•à qT+&ç s¡ø£åD¬ø’ yê&˚ ˝ÀwüHé\qT ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq ${$THé &ç bÕ\qT rdüTø√e&É+ <ë«sê \_ÛdüTÔ+<äì Ä dü+düú ìs¡«Væ≤+∫q düπs«˝À ù|s=ÿ+~. ‘·≈£îÿe ø=e⁄«≈£\ bÕ\ ñ‘·Œ‘·TÔ\‘√ meTT≈£\ ø£åD‘· n+fÒ

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ nø√ºãsY 14, 2012

ø√yê*. Á|ü‹$wüj·÷ìøÏ #·*+∫b˛‘·÷ nXÊ+‹˙, eTH√e´<Ûäq÷ ô|+#·Tø√≈£î+&Ü e÷qdæø£ <ÛÓ’sê´ìï ô|+#·Tø√yê*. ˇ+≥]>± ñ+&˚ ø£+fÒ, q\T>∑T]‘√ ø£*dæñ+≥÷, qe⁄«‘·÷ dü+uÛ≤wüD˝À bÕ˝§Zq≥+ e\¢ e÷qdæø£ ∫+‘·\≈£î, ˇ‹Ô&çøÏ ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘√+~. Ä‘·à$XÊ«dü+, >∑T+&Ó<ÛÓ’s¡´+ ô|+#·T≈£îì, e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ >∑T]ø±≈£î+&Ü, XÊØs¡ø£ Äs√>∑´+˝À ˝À|ü+ @s¡Œ&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&É*. ñ<√´>∑ u≤<Ûä´‘·, Ç+{Ï|üì, cÕ|æ+>¥ ˝≤+{Ï |üqT\qT #˚ùd ñ<√´–qT\T |üqT\ìï{Ï˙ ˇø£ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+>± $uÛ≤õ+#·T≈£îì #˚dæq≥¢sTT‘˚, e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç @s¡Œ&É<äT.

s√E s√E≈£L ≈£îÁs¡ø±s¡T˝À¢ Ä<ÛäTìøÏ b˛ø£&É\T $T‹MT]b˛‘·THêïsTT. ãsYÔ&˚, ñ<√´>∑+ e∫Ãq+<äT≈£î, $<˚XÊ\≈£î yÓfi¯óÔqï+<äT≈£î, $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ ns¡ΔsêÁ‹ es¡≈£î |üãT“˝À¢ bÕغ\T #˚düT≈£î+≥Tqï yê] dü+K´ @s√Eø±s√E ô|s¡T>∑T‘√+~. »˝≤‡\ ù|s¡T‘√ eT+<äT ùd$+∫ |òüTs¡¸D\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ≈£îÁs¡ø±s¡T\ yÓ≥ø±s¡+ #˚wüº\T nø£ÿ&Éø£ÿ&É ãj·T≥|ü&ÉT‘·THêïsTT. uÛÑj·T+‘√ |ü]¬>&ÉT‘·Tqï z ne÷àsTT.. yÓqø±\ |ü–*q ;s¡T d”kÕ qT rdüTø=ì ‘·qqT bı&Ée&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± eTs√ ne÷à sTT.. Ç+‘·˝ÀH˚ ãj·T≥ b˛©düT yê´Hé ôd’s¡Hé X¯ã›+ $ì|æ+#·&É+‘√.... n+‘·es¡≈£î ns¡T|ü⁄\T, πøø£\‘√ ñqï Vü‰\+‘ê ˇø£ÿ kÕ]>± ìX¯Ùã›+. Ç<˚<√ Vü‰s¡sY dæìe÷ ˝Àì uÛÑj·÷qø£ <äèX¯´+ $es¡D ø±<äT. á s√E˝À¢ ø=ìï ãsYÔ&˚ bÕغ\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï Á|ü<˚XÊ\˝À »]π> $wüj·T+. Ä<ÛäTìø£‘· eTTdüT>∑T˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nVæ≤+kÕ #·s¡´\T Ç$. <˚X¯+˝Àì |ü\T Á|ü<Ûëq |üuŸ\T ≈£L&Ü Ç≥T e+{Ï yê{ÏøÏ y˚~ø£\T>± e÷s¡T‘·T+&É≥+ XÀ#·˙j·T+. Ç+‘·≈£î eTT+<äT |ü⁄{Ϻqs√Eq bı<äT›qï ˝Ò∫ ‘·\ kÕïq+ #˚dæ <˚e⁄&çøÏ |üP»#˚dæ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ã+<ÛäTe⁄\T Äosê«<ä+ rdüT≈£îH˚yês¡T. ≈£î≥T+ã+‘√ >±ì, ùdïVæ≤‘·T\‘√>±˙, @<Ó’Hê Á|ü<˚XÊø√, dæìe÷ø√ yÓfi‚¢yês¡T. ø±˙ sêqTsêqT q>∑sê˝À¢ á |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. yÓuŸôd{À¢ ‘·eT≈£î ø±yê*‡q$ n˙ï &ÍHé˝À&é

#˚düT≈£îqïfÒ¢,bÕXÊÑ·´ dü+düèÿ‹ì ≈£L&Ü n+‘˚ y˚>∑+>± <Ûä]øÏ #˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T H˚{Ï j·TTe‘·.q>∑sê˝À¢ <Ûäqe+‘·T\ |æ\¢\T M{ÏøÏ eTØ düT\uÛÑ+>± <ä>∑Zs¡e⁄‘·THêïs¡T. Ä<ëj·T+ ô|s¡>∑&É+, <ëìøÏ ‘√&ÉT Ä<ÛäTìø£‘· nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î dü+#·]düTÔ+&É+‘√ |üuŸ\T dü+düèÿ‹øÏ <ä>∑Zs¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç{°e\ |òüT≥q: Ç{°e\ Á_≥Hé˝À z |ü~ùV≤H˚fi¯¢ ne÷àsTT ‘·q Ç+{À¢ ãsYÔ&˚ bÕغì ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£*dæ »s¡T|ü⁄≈£î+~. <ëìì nù|+<äT≈£î Á_≥Hé b˛©düT\≈£î <ë<ë|ü⁄ |ü~y˚\ bÂ+&ÉT¢ Ks¡ÃsTT+~. $wüj·T+ @+≥+fÒ ôdyê qTπs«yê nH˚ ne÷àsTT. CÀsê¶Hé ÁuÖHé nH˚ |ü~ùV≤H˚fi¯¢ |üøÏÿ+{Ï nu≤“sTT‘√ ø£*dæ bÕØºì »s¡T|ü⁄≈£î+~. ‘·q |ü⁄{Ϻq s√E bÕغøÏ ù|òdtãTø˘˝Àì ùdïVæ≤‘·T\+<ä]ø° ÄVü‰«Hê\qT |ü+|æ+~. <ë+‘√ mø£ÿ&Óø£ÿ&ÉqT+#√ ù|òdtãTø˘ $TÁ‘·T\+‘ê <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ <ëø± _\_\eT+≥÷ yê[¢+{ÏøÏ e#êÃs¡T. ‘·T[¢+‘·\T, πø]+‘·\T, X¯óuÛ≤ø±+ø£å\‘√ ÄVü‰¢<äø£s¡+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq bÕغ ø=~›ùd|ü{Ïπø eTT~] bÕø±q |ü&ç+~. |ü<ëï\Tπ>fi¯¢ |æ\¢\T ≈£L&Ü eT+<äT ‘êπ>XÊs¡T. ˇø£]ø=ø£s¡T b˛sê{≤\≈£î ~>±s¡T. πø≈£î\qT, kÕe÷q¢qT $düs¡&É+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛sê≥+ rÁe s¡÷|ü+ <ë*Ã+~. ˇø£e÷àsTT ;s¡T d”kÕrdüTø=q eTs=ø£ ne÷àsTT ‘·\ MT<ä ø={Ϻ+~. Ç˝≤+{Ï bÕغ\≈£î Ç+{Ï >∑~ dü]b˛<äTø£<ë! ‘·|üŒ‘ê–q yÓTÆø£+˝À M~Û˝ÀøÏ e#êÃs¡+‘ê. e∫Ãq yês¡T }s¡T≈£î+{≤sê, M~Û M~Û+‘ê Ms¡+>∑+ #˚XÊs¡T. <ë+‘√ »q+ Vü≤&É˝…‹Ôb˛j·÷s¡T. yÓ+≥H˚ b˛©düT\≈£î bò˛Hé #˚XÊs¡T.∫es¡≈£î b˛©düT\T ˇø£ ôV≤*ø±|üºsY qT, b˛©dt ≈£îø£ÿ\qT yÓ+≥

rdüTø=∫à Ä|ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\qT uÛÑ>∑ï+ #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. á |òüTqø±s¡´+ ø√dü+ b˛©düT\≈£î |ü~y˚\ bÂ+&ÉT¢ Ks¡ÃsTT´+~. eTq <˚X¯+˝À.... <˚X¯+˝Àì Á|ü<Ûëq q>∑sê˝À¢ ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄ Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝Ò HÓ\ø=ì ñHêïsTT. eTT+u≤sTT, &Ûç©¢,ø√˝Ÿø£‘êÔ, #ÓHÓ’ï, ôV’≤<äsêu≤<é, u…+>∑fi¯Ss¡T,‘·~‘·s¡ q>∑sê˝À¢ nø£ÿ&Éø£ÿ&É ‘·s¡#·÷ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT.sêÁ‹ ˇ+{Ï >∑+≥ ÁbÕ+‘·+˝À ‘·÷\T‘·÷ bÕغ\qT+∫ Ç+{ÏøÏ e#˚à ≈£îÁsêfi¯ó¢ ≈£L&Ü u≤>±H˚ ñHêïs¡T. q>∑sê˝À¢ j·TTe‘· |üuŸ\˝À »]π> HÓ’{Ÿ bÕغ\≈£î Vü‰»s¡e‘·÷ m+C≤jYT #˚düTÔHêïs¡T.sêÁ‹ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT, >∑+≥\ <ëø± |ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄ø√e&É+ á s√düT˝À¢ z bòÕ´wüHé>± e÷]+~. y˚&ÉTø£˝À¢ <Ûä÷eTbÕq+, eT‘·TÔ bÕ˙j·÷\T ‘·|üŒìdü]>± ñ+&˚ $<Ûä+>± #·÷düT≈£î+≥THêïs¡T. y˚&ÉTø£\T X¯è‹$T+#·q+‘· es¡≈£î n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äy˚T. ø±˙ ‘ê–q yÓTÆø£+˝À >=&Ée\≈£î ~– bÕغì s¡kÕu≤dü>± #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Äq+<ëìø° ˇø£ Vü≤<äT› ñ+≥T+<äì yês¡T ‘Ó\TdüTø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. |ü⁄{Ϻq s√EqT Á>±+&é>± »s¡T|ü⁄ø√e&É+˝À ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT. ø±˙ eTq+ @ dü+‘√cÕìï ø√s¡T≈£î+≥THêïeTqï<˚ Çø£ÿ&ç $wüj·T+. m˝≤+{Ï Äq+<ëìï ø√s¡T≈£î+≥THêï+ nqï<˚ Çø£ÿ&ç Á|üX¯ï.|ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\qT ÄVü‰¢<äø£s¡+>±, Á|üXÊ+‘·+>±, Vü≤j·T>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê\ì j·TTe‹j·TTe≈£î\T >∑eTì+#ê*. mqï{Ïø° >∑Ts¡TÔ+&˚ s√E>± y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î j·TTer, j·TTe≈£î\T Á|üj·T‹ï+#ê*.

‘·\˝À e÷&ÉTô|’ e#˚à #·T+Á&ÉT eT]+‘· Çã“+~øÏ >∑T]#˚düTÔ+≥T+~. eTTK´+>± yÓ+Á≥Tø£\T sê*b˛e&É+, <äTs¡<ä e+{Ï düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·T+{≤sTT. #·+Á&ÉT düeTdü´‘√ Çã“+~ |ü&˚yês¡T. ø=ã“] q÷HÓ˝À ìeTàs¡dü+ |æ+&ç >√s¡Te#·Ã>± #˚dæ ‘·\≈£î u≤>± Äô|’¢ #˚j·÷*. q÷HÓ |ü{Ϻ+#˚≥|ü&ÉT e÷&ÉT≈£îu≤>± n+fÒ˝≤ #·÷&Ü*. ns¡>∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. á $<Ûä+>± yêsêìøÏ eT÷&ÉT kÕs¡T¢ #˚ùdÔ #·T+Á&ÉT düeTdü´ qT+∫ ãj·T≥ |ü&Ée#·TÃ. >√s¡TyÓ#·Ãì q÷HÓ‘√ sêÁ‹fi¯ófl ôV≤&é eTkÕCŸ #˚dæ, ñ<äj·÷H˚ï ô|s¡T>∑T˝À yÓT+‹bı&çì ø£*|æ ‘·\≈£î u≤>± Äô|’¢ #˚dæ Ä]q ‘·sê«‘· ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. yêsêìøÏø√ø£kÕ] ôV≤&é eTkÕCŸ #˚sTT+#·T≈£îì ‘·\qT X¯óÁuÛÑ+>± #˚düT≈£î+fÒ ù|\ düeTdü´ ≈£L&Ü ñ+&Ü<äT. ôV≤&é eTkÕCŸ e\q ñ<äj·T+ qT+&ç n\dæb˛sTTq ø£fi¯ófl]˝≤ø˘‡ ne⁄‘êsTT. ø£fi¯¢eT+≥\T, ‘·\H=|æŒ ‘·>∑TZ‘·T+~. eTkÕCŸ eT÷\+>± s¡ø£ÔÁ|ükÕs¡D u≤>± ô|]–, ùd«<∏äs¡+Á<ë\T ‘Ós¡T#·T≈£îˇì yÓ+Á≥Tø£\T ô|]π>+<äT≈£î <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü e÷&É≈£î #·\Te #˚düTÔ+~. #·T+Á&ÉT nH˚~ düs¡«kÕ<Ûës¡D düeTdü´, á düeTdü´ #ê˝≤eT+~˝À ø£qã&ÉT‘·T+~. ‘·\ô|’ uÛ≤>∑+˝Àì |ü⁄Á¬s˝À qTqï eTè‘· #·s¡à|ü⁄ ø£D≤\T qT+∫ @s¡Œ&˚<˚ #·T+Á&ÉT. X¯Øs¡+˝À $|üØ‘·yÓTÆ y˚&ç ˝Ò<ë #·\¢<äq+ @s¡Œ&çq|ü&ÉT ‘·\˝À #·T+Á&ÉT @s¡Œ&ÉT‘·T+~. Ä*yé ÄsTT˝Ÿ, u≤<ä+|ü|ü‘√ ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îqï q÷HÓqT z bÕÁ‘·˝À ø£\T|ü⁄ø√+&ç. á $TÁX¯e÷ìï ‘·\≈£î eTs¡Δq #˚j·T+&ç. eTs¡Δq #˚dæq ◊<äT ìeTTcÕ\ es¡≈£î n˝≤π> ñ+#·+&ç. ø±ùd|ü⁄ nj·÷´ø£ ‘·\˝À eT+≥ |ü⁄&ÉT‘·T+~. >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ ‘·\+‘·{Ïì X¯óÁuÛÑ+>± #˚düTø√+&ç. B+‘√ #·T+Á&ÉT eT≥Te÷j·T+ ne⁄‘·T+~. cÕ+|ü⁄ #˚düTø√e&É+˝À ≈£L&Ü ø=ìï C≤Á>∑‘·\T rdüTø√yê*. yÓTT<ä≥ ‘·\ u≤>± ‘·&ÉbÕ* Ç+<äT≈£î #·\¢{Ï ˙s¡T ø±˙, >√s¡Te#˚Ãì ˙s¡T ñ|üjÓ÷–+#ê*. ns¡#˚‹˝À cÕ+|üP b˛düT≈£îì #˚‘·˝À¢ qTs¡T>∑ e#˚Ã<ëø£ s¡T<ä~› ‘·\ s¡T<äT›ø√yê*. ˝Ò≈£î+&Ü eT>∑TZ˝À ˙fi¯ófl rdüT≈£îì n+<äT˝À cÕ+|üP ø£*|æ Ä ˙{Ï‘√ ‘·\ s¡T<äT›≈£îHêï düπs. ‘·\ s¡T<äT›ø√yê*. ˝Ò≈£î+&Ü eT>∑TZ˝À ˙fi¯ófl rdüT≈£îì n+<äT˝À cÕ+|üP ø£*|æ Ä ˙{Ï‘√ ‘·\ s¡T<äT›≈£îHêï düπs. ‘·\ s¡T<ä›ø√e&É+ ≈£L&Ü z |ü<䛋˝À ñ+&Ü*. ˝Òø£b˛‘˚ E≥Tº ∫{Ϻb˛‘·T+~.. ã÷´{° bÕs¡¢sY˝À yÓTT<ä{Ï dü] ôV≤&é eTkÕCŸ #˚sTT+#·T≈£îqï ‘·<äT|ü] Ç+{À¢H˚ MT≈£î MTπs eTkÕCŸ #˚düTø√e#·TÃ. düTìï‘·+>± eTTìy˚fi¯fl‘√ eTkÕCŸ #˚düT≈£î+≥÷ ñ+&Ü*.


6

Ä~yês¡+, nø√ºãs¡T 14, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

{°&û|” ãd”Ô ø£$T{°\ ìj·÷eTø£+ u≤˝≤q>∑sY,nø√ºãsY13,(düTes¡íyês¡Ô) : ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |üs¡~˝Àì Vü≤qTe÷H éq>∑sY,]øå±|ü⁄\¢sY‡ø±\˙\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ãd”Ô ø£$T{°\qT X¯ìyês¡+ $y˚ø±q+<ëq>∑sY ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY e÷<Ûäes¡+ s¡+>±s¡e⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+∫ mqTï≈£îHêïs¡T.]øå±|ü⁄\¢sY‡ ø±\˙ n<Ûä´≈£åî&ç>± _.s¡$,Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± dü‘·Ô j·T´, Vü≤qTe÷Héq>∑sY n<Ûä´≈£åî&ç>± ¬ø.Áoìyêdt, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ã+>±s¡j·T´\T mìïø£\˝À ¬>\Tbı+<ä>±.$T–‘ê ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\qT @ø£Á^e+>± mqTïø√e&É+ »]–+~.á mìïø£\≈£î |ü]o\≈£î\T>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ {°&û|” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düTuÛ≤wt, dü÷s¡´ Á|üø±wt, sêÁwüº Hêj·T≈£î\T ã+&ç s¡y˚TXŸ, ø=eTs¡>öì X¯+ø£sY>ö&é\T Vü‰»¬s’j·÷´s¡T.mìïø£\ nq+‘ ·s¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ {°&û|” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düTuÛ≤wt, dü÷s¡´ Á|üø±wt\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ

ÁøÏ+~ kÕΔsTT qT+&ç |ü≥Tº kÕ]+#·&ÜìøÏ ãd”Ô ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü»\≈£î #˚s¡Te ø±>∑\<äì nHêïs¡T. bÕغ¬ø’ ø£wüº |ü&ç |üì #˚ùd Á|ür ˇø£ÿ]øÏ ‘·|üŒø£ düeTT∫‘· kÕΔHêìï ø£\T>∑CÒdæ yê] ùde\qT bÕغ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T.n~ÛH˚‘· #·+Á<Ûäu≤ãT Hêj·TT&ÉT ‘·\ô|{Ϻq MTø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<Ûä+ |ü&ÉT‘·T

Hêïs¡ì, ø±+Á¬>dt ne\+_ÛdüTÔqï Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\‘√ Á|ü»\T $düT>∑T #·+<ës¡ì, sêqTqï s√E˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘·|üŒø£ ¬>\T|ü⁄ C…+&Ü m>∑s¡ y˚dæ Á|üC≤ düeTdü´\qT |üØwüÿ]düTÔ+<äì nHêïs¡T.nq+‘·s¡+ sêÁwüº Hêj·T≈£î&ÉT ø=eTs¡>öì X¯+ø£sY>ö&é kÕΔìø£ ø±s=Œπs≥sY e÷<Ûäes¡+ s¡+>±sêe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<äe⁄ \T bı+~q Á|ür ˇø£ÿs¡T bÕغ ¬>\T|ü⁄≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì,ãd”Ô˝Àì Á|ür düeTdü´qT Á|ür ì‘·´+ ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ï |üØcÕÿs¡+ø√düeT bÕ≥T |ü&Ü\ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T $T<ës¡+ q]‡+>¥sêe⁄, ø±s=Œπs≥sY j·T+.uÛ≤qT Á|ükÕ<é, s¡M+<äsY eTT~sêCŸ, &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT dü+Jyé¬s&ç¶, _.ÇkÕà≈£î, &ç.u≤ã÷sêe⁄, Ä+»H ˚j·TT\T, _.kÕsTT\T, ¬ø.yÓ+ø£qï, yÓ+ø£≥j·T´, yês¡T¶ düuÛÑT´\T sê<Ûëu≤sTT, ;ÛeTj·T´ kÕ>∑sY,Vü≤qTeT+‘·T\T, q]‡+Vü≤, CÀ´‹, ô|+≥eTà, j·÷ø£eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˙{Ïì bı<äT|ü⁄>± yê&ÉTø√yê* ` myÓTà˝Ò´ u≤˝≤q>∑sY,nø√ºãsY13,(düTes¡íyês¡Ô) : Á|ür Ç+{Ï˝À Á|ür ˇø£ÿs¡T ˙{Ïì bı<äT|ü⁄>± yê&ÉTø√yê\ì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T.X¯ìyês¡+ X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ôV’≤<äsYq>∑sY &ç$»Hé |üs¡~Û m\¢eTàã+&É˝Àì ø£eT\eTà ø±\ì, •ej·T´ ø±\ì ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À eT+Jsê ˙{Ï düs¡|òüsêqTq Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À nj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |üs¡~Û˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\˝À ˙{Ï ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ‘√ ô|’|t˝…’Hé |üqT\qT @sêŒ≥T #˚dæ Á|ür ˇø£ÿ]øÏ ˙{Ïì n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.esê¸\T düø±\+˝À ≈£îs¡eø£ b˛e&É+‘√ sêuÀe⁄ s√E˝À¢ ˙{Ï ø=s¡‘· n~Ûø£+>± ñ+≥T+<äì,Á|ür ˇø£ÿs¡T ˙{Ïì eè<ë #˚j·T≈£î+&É yê&ÉTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á|ür düeTdü´qT s¡÷|ü⁄e÷|æ düeTdü´\T ˝Òì $<Ûä+>± ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔqì, Ç+ø± @yÓ’Hê düeTdü´\T ñHêï ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£î sê>∑\s¡ì yê{Ïì≈£L&Ü ~X¯\

ª>∑T&éHÓ’{Ÿ >∑TÁsêfi¯ó¢μ ÁbÕs¡+_Û+∫q : ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): 126e &ç$»Hé˝À >∑\ >∑T&é e÷]ï+>¥ {°yéT yês¡T @sêŒ≥T #˚dæq ª>∑T&éHÓ’{Ÿ >∑TÁsêfi¯ó¢μ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n~Û‹>± kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé e∫à ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @<Ó’‘˚ eTq »>∑~Z]>∑T≥º q+<äT >∑T&é e÷]ï+>¥ {°yéT yês¡T Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– #Ó‘·Ô ùdø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs√ ny˚ $<Ûä+>± á s√E HÓ’{Ÿ f…ÆyéT˝À @<Ó’‘˚ ∫¬øHé cÕ|ü⁄˝À e´sêú\T s√&É¢MT<ä bÕπsdüTÔHêïs√ n{Ϻ e´sêú\qT >∑T&é e÷]ï+>¥ {°yéT düuÛÑT´\T ñ<äj·T+ 8.30 qT+∫ sêÁ‹ 9.30 >∑+≥\ es¡≈£î ùdø£]kÕÔs¡ì nHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± ñ+&Ü\ì, n˝≤π> eTTK´+>± ∫¬øHé, eT≥Hé cÕ|ü⁄yês¡T e´sêú\qT s√&É¢ô|’ y˚j·T≈£î+&Ü M]øÏ düVü≤ø£]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑T&ée÷]ï+>¥ {°yéT yê]ï n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑T&ée÷]ï+>¥ {°yéT yÓT+ãs¡T¢ ÄsYπø.#ê], Hêsêj·TD, ns¡TDY, ÁoìyêdtkÕ>∑sY, &ç.bÕ|üj·T´, ø£˙«qsY eTTs¡[, kÕúì≈£î\T Á|ü»\T, eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T. j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ¬ø.C…’Væ≤+<é, m+.X¯+ø£sY, n+»H˚j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêÁwüº kÕúsTT kÕ|òtº u≤˝Ÿ b˛{°\≈£î

>∑÷&É÷s¡T $<ë´]úì\T b+|æø£

yê]>± |üØwüÿ]kÕÔqì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À yê≥sY esYÿ &çõm+ Hê>∑uÛÑ÷wüD+, y˚TH˚»sY Hê>∑Á|æj·T,πø|”ôV≤#Y; dæ◊ ãkÕ«¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ø√&ç#·s¡¢ ø£èwüí, &ç$»Hé Ç+#ê]® Hê¬sï Áoìyêdt, kÕΔìø£ Hêj·T≈£î\T bÕ+&ÉT,#ê], ø£eT\eTà, Ä≈£î\ |ü<ëàe‹, Áo<˚$,‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T>± kÕΔì≈£î\T n<Ûäø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷¬sÿ{Ÿ n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘ê eTT<ä›+ q]‡+Vü≤ j·÷<äyé

>∑÷&É÷s¡T, nø√ºãsY 13 (düTyês¡íyês¡Ô): kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤*ø=qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]ú˙\T sêÁwüº kÕúsTT kÕ|òtº u≤˝Ÿ b˛{°\≈£î b+|æ¬ø’q≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ |òæõø£˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY ÇkÕàsTT˝Ÿ X¯ìyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ kıŒsYº‡ n&Ü]{Ÿ ùdº&ç j·T+˝À X¯ìyês¡+ »]–q dü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡ ô|ò&ÉπswüHé kÕ|òtºu≤˝Ÿ b+|æø£ b˛{°\˝À bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q bdt.πscÕà, ¬ø.q÷s¡®Vü≤Hé, _.sêC≤ s¡eTDÏ \T Á|ü‹uÛÑ ø£q|ü]∫ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. b+|æ¬ø’q Ms¡T á HÓ\ 19 qT+&ç 21 es¡≈£î Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T bòÕ‹e÷, ñbÕ<Ûë´j·TT\T nq+‘·|ü⁄s¡+fiÀ »]π> sêÁwüº kÕúsTT b˛{°\˝À sêÁwüº kÕúsTT b˛{°\≈£î b+|æ¬ø’q Áø°&Üø±]DT\qT bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ n_Ûq+~+#ês¡T.

‘Ó\+>±D≤ sêÅwüº+˝À d”e÷+Á<ÛäT\ ô|‘·Ôq+ b˛yê* CÒ@d” ø√`ø£˙«qsY õ.mHé.¬s&ç¶

u≤˝≤q>∑sY,nø√ºãsY13,(düTes¡íyês¡Ô) : ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ bÕ‘·uÀsTTHé|ü*¢ &ç$»Hé |üs¡~Û˝Àì e÷¬sÿ{Ÿ˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ì ø£*Œ+#ê\ì X¯ìyês¡+ e÷¬sÿ{Ÿ ø£MT{° düuÛÑT´\T kÕΔìø£ ø±s=Œπs≥sY,kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T eTT<ä›+q]‡+Vü‰ j·÷<äyéqT ø£*dæ $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± q]‡+Vü‰ j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷¬sÿ{Ÿ n_Ûeè~ΔøÏ>±qT d”d” s=&ÉT¢, u§sYyÓ˝ŸqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£$T{° düuÛÑT´\T ø√s¡&É+ »]–+<äì, yê{Ïô|’ yÓ+≥H˚ JôV≤#Yj·T+d” n~Ûø±s¡T\‘√ dü+Á|ü~Û+∫ yÓ+≥H˚ nø£ÿ&É n_Ûeè~Δ |üqT\qT yÓTT<ä\T ô|&É‘êeTì yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À yêsY¶ düuÛÑT´&ÉT m+.z+Á|üø±XŸ, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° düuÛÑT´\T nXÀø˘, j·T+.q]‡+>¥sêe⁄, s¡y˚Twt, ÁoqT,kÕΔìø£ Hêj·T≈£î\T &ç.j·÷<ä–], Á|üø±XŸ, j·÷<ä–] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. .

u≤˝≤q>∑sY, nø√ºãsY13, (düTes¡íyês¡Ô) : d”e÷+Á<ÛäT\ ô|‘·ÔHêìï ‘·]$T ø=≥º&ÜìøÏ ‘Ó\+>±D≤ yê<äT\+‘ê @ø£yÓTÆ b˛sê&Ü\ì, ø√{≤¢~ eT+~ Á|ü»\ ø£fi¯ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï kÕ~Û+#·T≈£îH˚ ‘·s¡TD+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ C…mdæ ø√`ø£˙«qsY õ.q]‡+Vü‰¬s&ç¶ (õ.mHé.¬s&ç¶) nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘√ @sêŒ≥T #˚dæq z ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤ _&ɶ\+‘ê @ø£yÓTÆ b˛s¡≥+ #˚ùdÔH˚ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ @sêŒ≥T kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì,‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ ø£cÕº\qT Ädüsê>± #˚düTø=ì á ÁbÕ+‘ê\˝À ô|<ä› ô|<ä› yê´bÕsê\qT ø=qkÕ–+∫, ã&Ü ã&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T>± m~– ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.bÕغ\T, C…+&Ü\T |üø£ÿq ô|{Ϻ @sêŒ≥T≈£î d”e÷+Á<Ûë H˚‘·\T n&ÉT¶ Á|ür ˇø£ÿs¡÷ ‘Ó\+>±D≤ kÕ<Ûäq≈£î ø£èwæ #˚ùdÔ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq d”e÷+Á<ÛäT\ô|’ nÁ>∑Vü≤+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ kÕ~Û+#·Tø√

>∑\eTì,n&ÉT¶|ü&˚ d”e÷+Á<ÛäT\qT ˝…ø£ÿ#˚j·Tø£ yê]ì ‘Ó\+>±D≤ õ˝≤¢˝À ‹s¡>∑˙j·T ≈£î+&Ü ‘·]$T ‘·]$T ø=≥º&Üì¬ø’Hê ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\T dæ<äΔ+ ø±yê\ì nHêïs¡T. Ç{°e\ ‘Ó\+>±D≤ _&ɶ\+‘ê @ø£yÓTÆ »]|æq ‘Ó\+>±D≤ e÷sYÑ√ πø+Á<Ûä sêÁcÕº\ Hêj·T≈£î\˝À eDT≈£î |ü⁄{Ϻ+<äì, Ç+{Ïø√ ‘Ó\+>±D≤ _&ɶ e÷sYÃ˝À bÕ˝§Z+fÒH˚ Hêj·T≈£î\˝À eDT≈£î |ü⁄≥Tºø=∫Ã+<äì n<˚ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ yÓTT‘·Ô+ ‘Ó\+>±D≤ e÷sYÃ˝À bÕ˝§Z+fÒ d”e÷+Á<ÛäT \+‘ê ‘Ó\+>±D≤ nH˚ ìHê<Ûä+˝À ø=≥Tº≈£î b˛>∑\s¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.Á|üXÊ+‘·+>∑ XÊ+‹j·TT ‘·+>± ìs¡« Væ≤+#˚ ñ<Ûä´e÷ìï øÏ+#·|ü]#˚ e÷≥\‘√ d”e÷+Á<ÛäT\T Á|üe]ÔùdÔ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\T }s¡T≈£îH˚ |ü]dæÔ‹˝À ˝Òs¡ì,‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ Äø±+ø£å Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ ‘·|üŒ y˚s=ø£{Ï ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T.


Ä~yês¡+, nø√ºãs¡T 14, 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

nÁø£eT ìsêàD≤\qT ‘=\–+#ê* : ø±s=Œπs≥sY »>∑BX¯«sY >ö&é $Tj·÷|üPsY, nø√ºãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô) : $Tj·÷ |üPsY˝À z˝Ÿ¶ Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ $T˙ Ç+&ÉÁd”ºdt ©E düú˝≤˝À¢ s√&ÉT¶qT ÄÁø£$T+∫ ì]àdüTÔqï nÁø£eT ìsêàD≤\qT ‘=\–+#ê\ì Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY $.»>∑BX¯«sY>ö&é dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ø±s=Œπs≥sY »>∑BX¯«sY>ö&é z˝Ÿ¶ Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ $Tì Ç+&ÉÁd”ºdt ÁbÕ+‘·+˝À s√&ÉT¶qT ÄÁø£$T+∫ ì]àdüTÔqï nÁø£eT ìsêàD≤\qT |ü]o*+#ês¡T. á nÁø£eT ìsêàD≤\ e\¢ kÕúì≈£î\ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe Ä≥+ø£+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì ‘·«s¡>± s√&ÉT¶qT ÄÁø£$T+∫ ì]à+∫q ìsêàD≤\qT ‘=\–+#ê\ì ø±s=Œπs≥sY {ÖHé bÕ¢ì+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ >∑‘·+˝À |æHébÕsTT+{Ÿ, yês¡T¶ ø£$T{Ï düe÷y˚XÊ˝À¢ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe∫Ãq|üŒ{ÏøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì kÕúìø£ yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T eT+&ç|ü&ܶs¡T. n~Ûø±s¡T\T nÁø£eT

ìsêàD≤\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤|ò”CŸù|≥ &ç$»Hé yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T u≤*+>¥ j·÷<ä–]>ö&é, _.eTùV≤wtj·÷<äyé, kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø£qø£ e÷$T&ç, yÓ+ø£fÒwt>ö&é, ìeTà\ u≤ãT>ö&é, ìeTà\ Äq+<é>ö&é, ∫qï _ø£å|ü‹, {ÖHé bÕ¢ì+>¥ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä$<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´ n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T : myÓT´˝Ò´ #·+<ëq>∑sY, Äø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+#˚+<äT≈£î X‚]*+>∑+|ü*¢˝À Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·T HêïeTì myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì >∑∫ÃuÖ* &ç$»Hé Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À 10.40\ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ¬s+&ÉT n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD≤ìì Äj·Tq ø±s=Œπs≥sY Äe⁄\ dü‘·´Hêsêj·TD‘√ ø£*dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·« ìsêàD≤˝À¢ ù|<ä$<ë´s¡Tú\≈£î

HêD´yÓTÆq $<ë´qT n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ìsêàD+, bÕsƒ¡XÊ\\ Á|üVü‰Ø\T, $<ä´kÕe÷Á– ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]düTÔHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TTe»q ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, s¡$≈£îe÷sY j·÷<äyé, X‚]*+>∑+|ü*¢, eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±&ç#Ós¡¢ {Ï.ø£èwüí, >∑∫ÃuÖ* &ç$»Hé ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT eTùV≤wt¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T >∑+>±<ÛäsY¬s&ç¶, X‚KsY¬s&ç¶, nì˝Ÿ, áX¯«sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTTkÕÔãe⁄‘·Tqï Ä\j·÷\T $Tj·÷|üPsY, nø√ºãsY 13 (düTes¡ íyês¡Ô): Áo<˚$ X¯s¡HêïesêÁ‹ ñ‘·‡ yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì $Tj·÷ |üPsY˝Àì |ü\T <˚yê\j·÷\T eTTkÕÔã e⁄‘·THêïsTT. X¯s¡qïesêÁ‹ ñ‘·‡yê \≈£î neTàyê] $Á>∑Vü‰\qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T eT+&ÉbÕ\qT düs¡´+>± düT+<äs¡+>± eTTkÕÔãT #˚düTÔHêïs¡T. $Tj·÷|üPsY, z˝Ÿ¶ Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ, Ä*«Héø±\˙, eT~ Hê >∑÷&Ó+, B|æÔÁoq>∑sY, <Ûäs¡à|ü⁄], <˚yê\j·÷\qT s¡+>∑Ts¡+ >∑T\ $<äT´ ‘Y BbÕ\‘√ düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± eTTkÕÔãT #˚düTÔHêïs¡T. á HÓ\ 16e ‘˚B qT+∫ 25e ‘˚B es¡≈£î áX¯s¡qï esêÁ‹ ñ‘·‡yê\T »s¡>∑qTHêïsTT.

B|ü+ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä >±´dt dæ*+&És¡¢ |ü+|æD°

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, nø√ºãs¡T 13 (düTes¡íyês¡Ô): e#˚à Äs¡T HÓ\˝À¢>± mì$T~ y˚\ eT+~øÏ B|ü+ ø£HÓø£¸q¢qT eT+ps¡T #˚kÕÔeTì myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] ˝øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À myÓTà˝Ò´ B|üü+ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ◊<äT e+<ä\ eT+~øÏ >±´dt ø£HÓø£¸q¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤>∑´q>∑sY >±´dt n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ãq+<äTq Ç|ü&ÉT yê&ÉT‘·Tqï >±´dt ø£HÓø£¸q¢qT ‘=\–+∫ n$ y˚πs ÁbÕ+‘·+ yê]øÏ ÇkÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. n˝≤π> eTT˙sêu≤<é˝À |ü\T n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î s¡÷.¬s+&ÉT ˝ø£å\T eT+ps¡T #˚XÊs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ, nø√ºãs¡T 13 (düTes¡íyês¡Ô):z≥s¡T C≤_‘ê˝À e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T #˚düTø√<ä\∫q yês¡T Ä~yês¡+ Á>±eT+˝À s√&ÉT¶ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á ìs¡«Væ≤+#˚ ã÷‘Y kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ düeTø£å+˝À dü]~<äT›ø√e#·Ãì me÷às√« uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”&ûy√ XÀuÛÑ, me÷às√« uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, u≤\eT˝Ò¢wt, <˚yê, kÕsTTs¡»ì, ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé C≤¬ø{Ÿ eT˝Ò¢wt, ø=+&É˝Ÿ¬s&ç¶, dü÷s¡´+, s¡y˚Twtu≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ã÷‘Y\ e<ä› πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T.

z≥s¡T C≤_‘ê˝À e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\≈£î H˚&ÉT neø±X¯+

¬sã˝Ÿ:....................

düT<äs¡ÙHé`35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, XÊ+‹`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, n+»* 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ns¡T®Hé 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, $X¯«Hê<∏é 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, yÓT>± 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, yÓ+ø£{≤Á~ 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, >∑+>∑ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dü+‘√wt (n_&é‡) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, áX¯«sY

(n‘êÔ|üPsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, •eX¯øÏÔ (ø±ÁbÕ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁokÕsTTsê+ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, sê|òüTy˚+Á<ä 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, $»j·T\ø°Î ø±+ô|¢ø˘‡ (m˝Ÿ._.q>∑sY) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, dü‘·´+ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, uÛÑT»+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo\ø°Î 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, ôdH˚‡wüHé düHéôw’Hé 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ¬>˝≤ø°‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, >√≈£î˝Ÿ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, yÓ’»j·T+‹ (Hê#ês¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|ü‘ê|t 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo kÕsTTs¡+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áos¡eTD`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, $CÒ‘· (uÀs¡ã+&É) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, \ø°Îø£fi≤eT+~sY (n˝≤«˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, ôV’≤f…ø˘ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo<˚$ (∫\ø£\>∑÷&É) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, dü÷|üsY (u≤˝≤|üPsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, kÕsTT|üP» (dü÷sês¡+) 11.00, 2.00, 6.00,

9.00, $eT˝Ÿ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, s¡TøÏàDÏ (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁoÁù|yéT ‘·T≈£îÿ>∑÷&É 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, yÓTÁ{À 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, >∑DÒwt (X¯+XÊu≤<é) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁøÏwüí dæìe÷ (Hê>±s¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ôd\ø˘º (eT#·Ãu§˝≤¢s¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁøÏwüí dæìe÷ (n*j·÷u≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊e÷ø˘‡ 8.15, |æMÄsY dæìe÷ 10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.40, 11.30, 2.35, 4.05, 4.25, 7.20, 10.15, _>¥ dæìe÷dt (nMTsYù|{Ÿ) 10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 7.45, 10.00, dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.30, 1.00, 4.00, 7.15, 10.45, düT&ç>±&ÉT...... dæìe÷ø˘‡ ÇHé Ä]“{Ÿe÷˝Ÿ (ôd’ãsêu≤<é) 11.45, 2.30, 4.15, 5.15, 7.00, 8.00, 9.45, 10.45, mdt$dæ dü+^‘Y (ÄsYd”|ü⁄s¡+) 11.30,

2.30, 6.30, 9.30, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ eT*ºô|¢ø˘‡ (ø=+|ü*¢) 10.00, 1.00, 1.10, 4.00, 4.15, 7.00, 7.10, 10.00, ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00. ˝…’|òt áCŸ ã÷´{Ï|òü⁄˝Ÿ:................

<˚$`70 11.00, 2.15, 6.45, 9.15, •yêì 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, dü+|üPs¡í 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Hêπ>+Á<ä 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, cÕ`70 (∫+‘·˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, sê|òüTy˚+Á<ä

ø±+ô|¢ø˘‡ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, sê»´\ø°Î (ñ|üŒ˝Ÿ) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, X¯•ø£fi¯ (eT÷kÕô|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ 2.15, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 4.15, eT+E 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 6.45, dæ˙e÷ø˘‡ (ôd’ãsêu≤<é) 12.00, \ø°Î (X¯+cÕu≤<é) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, CÀ´‹ (ÄsYdæ|ü⁄s¡+) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15. ÁoeTHêïsêj·TD:.................... dü+<Ûä´`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|üXÊ+‘Y 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁuÛÑeTsê+» 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, sê»<Ûëì ø±+ô|¢ø˘‡ 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Ç+Á<ä 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, $»j·T\ø°Î (m˝Ÿ_q>∑sY) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Áo<˚$ (ÄsYdæ|ü⁄s¡+) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, #·+Á<äø£fi¯ (eT÷kÕù|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, s¡+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, XÊs¡<ä (ø±ÁbÕ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áoø£èwüí (ñ|üŒ˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 14, nø√ºãsY 2012

edüTÔHêï.. MTø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘·˝À bÕ˝§Zqï ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶

Á|ür Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<=&ç¶ ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T : ø£˝…ø£ºsY s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì 33 eT+&É˝≤˝À¢ ˇø√ÿ eT+&É\+˝À m+|æø£ #˚dæq 5 Á>±e÷˝À¢ Á|ür ≈£î≥T+u≤ìøÏ ìs¡à˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y n_Ûj·÷Hé |ü<∏äø£+ øÏ+<ä e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢qT ì]à+#·T≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√ yê\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T m.yêD°Á|ükÕ<é Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À eT+&É\, Á>±eT kÕúsTT Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T, m+|æ&çz\T, ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø± s¡T\≈£î bÕ]X¯ó<Ûä´+ô|’ ˇø£s√E Á>±eTkÕúsTT ne>±Vü≤q dü<ädüT‡≈£î ø£˝…ø£ºs¡T eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ Á|ür Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<=&ç¶, Á|ürs√&ÉT¶≈£î #Ó‘·Ô≈£î+&ç ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø=ì Á>±e÷\ dü+|üPs¡í bÕ]X¯ó<ë›´ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì ÄyÓT Ä<˚•+#ês¡T. düTs¡øÏå‘· Á‘ê>∑T˙s¡T, dü¬s’q bÕ]X¯ó <Ûä´ dü<äTbÕj·÷\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ Á>±e÷˝À¢ e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\‘√bÕ≥T &Ó+>∑÷´, eT˝Ò] j·÷ e+{Ï yê´<ÛäT\T Á|üã\T‘·THêïj·Tì, Á>±e÷ ˝À¢ dü¬s’q bÕ]X¯ó<Ûä´ |ü<䛑·T\T bÕ{ÏùdÔ M≥ìï+ {Ïì ìs¡÷à*+#·e#·TÃqì ÄyÓT nHêïs¡T. dü+|üPs¡í bÕ]X¯ó<Ûä´+˝À uÛ≤>∑+>± e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, bÕsƒ¡XÊ\\T, n+>∑Héyê&û\˝À eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+, s¡øÏå‘· eT+∫˙s¡T, #Ó‘·Ô, e´s¡› |ü<ësêΔ\ ìs¡÷à\q, eTT]øÏ ˙{Ïì Áø£eTB›ø£s¡D #˚j·T&É+ e\¢ ìs¡à˝Ÿ Á>±eT |ü⁄s¡kÕÿ sê\T bı+<˚+<äT≈£î M\T|ü&ÉT‘·T+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düeT≈£Lπsà eqs¡T˝Ò ø±≈£î+

πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T n$˙‹eTj·T+>± e÷sêj·Tì $eTs¡Ù

&Ü $$<Ûä dü«#·Ã+<Ûä dü+düú\ dü$Twæº ø£èwæ, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T düVü≤ø±s¡+‘√ ìs¡à˝Ÿ Á>±eT |ü⁄s¡kÕÿsê\T bı+<˚<äT≈£î M\T ø£\T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. bÕ]X¯ó<Ûä´ ìsê«Vü≤D |üqT\T Á>±e÷˝À¢ ìs¡+‘·sêj·T+>± ø=kÕ–+#ê\ì, Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ $T>∑‘ê Á>±e÷\T ≈£L&Ü b˛{°|ü&ç eTT+<äT≈£î ekÕÔj·Tì ÄyÓT nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 33 eT+&É˝≤˝À¢ì 164 Á>±e÷\qT yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± m+|æø£#˚j·T&É+ »]–+<äì, á Á>±e÷˝À¢ \ø£å ≈£î≥T+u≤\≈£î>±qT 55 y˚\ ≈£î≥T+u≤\≈£î e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢qT ì]à+#·T ø√e&É+ »]–+<äì , $T–*q 45 y˚\ ≈£î≥T+ u≤\≈£î ìs¡à˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y n_Ûj·÷Hé øÏ+<ä e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢qT ì]à+#·T≈£îH˚˝≤ Á|ü»\≈£î |üP]ÔkÕúsTT˝À ne>±Vü≤q ø£*–+∫ ìsêàD≤\T #˚|üfÒº $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY

Ä<˚•+#ês¡T. ˇø√ÿ eTs¡T>∑T<=&ç¶ ìsêàD≤ìø Ï>±qT ìs¡à˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y n_Ûj·÷Hé qT+&ç 4600/` s¡÷bÕj·T\T, Çõmdt øÏ+<ä 4500/`\T, \_›<ës¡Tì yê{≤>± 900/` \ s¡÷bÕj·T\‘√ yÓTT‘·Ô+ 10 y˚\‘√ eTs¡T>∑T<=&ç¶ì ì]à+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. dü+|üPs¡í bÕ]X¯ó <Ûä´+˝À uÛ≤>∑+>± Á>±e÷˝À¢ ˙s¡T ì\Te ñ+&É≈£î+&Ü #·÷düTø√e&É+‘√bÕ≥T, #Ó‘·Ô≈£î|üŒ \qT ‘=\–+#·&É+, ãVæ≤s¡+>∑ eT\eT÷Á‘· $düs¡®q »s¡T>∑≈£î+&Ü #·÷&É≥+, düTs¡øÏå‘· Á‘ê>∑T˙s¡T rdüTø√e&É+‘√bÕ≥T, Á‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê |ü<∏äø±\ ÁbÕ+‘ê\T |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·&É+, bÕsƒ¡XÊ\, n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\T ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·&É+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

*+>±|üPsY˝À Vü≤]es¡›Hé¬s&ç¶ düeTø£å+˝À C…+&Ü$wüÿs¡D y˚T&ÉÃ˝Ÿ, nø√ºãs¡T 13 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\≈£î øÏs¡DY düsêÿsY ‘·÷≥T¢ bı&ÉTk˛Ô+<äì dæ+–¬s&ç¶ Vü≤]es¡ΔHé¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+ *+>±|üPsY˝À dæ+–¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó<˚bÕ Vü≤j·÷+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Á|üC≤ e´‹πsø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT yÓ’mkÕ‡sY ‘·q bÕ<äj·÷Á‘· <ë«sê Á|ü»\≈£î $e]+#ês¡ì nHêïs¡T. bÕ<äj·÷Á‘·‘√ yÓ’mdt ‹s¡T>∑T˝Òì Á|üC≤_Ûe÷Hêìï dü+bÕ~+#·T≈£îì eTTK´eT+Á‹ nj·÷´s¡ì ù|s=ïHêïs¡T. Äj·Tq Vü≤j·÷+˝À eTVæ≤fi¯\qT \øå±~Ûø±s¡T\qT #˚j·÷\ì, Á|ü‹ ù|<äyê&ç ø£fi¯¢˝À¢ Äq+<ä+ #·÷&Ü\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ mH√ï dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ kı+‘· Ç\T¢ ñ+&Ü\H˚ ‘·\+|ü⁄‘√ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\qT ì]à+#ês¡Hêïs¡T. n˝≤π> ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T $<Ûëq+˝À q÷‘·q |ü<äΔ‘·T\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT HÓs¡y˚πsÃ+<äT≈£î Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ ˇø£ Ä<äs¡Ùe+‘· bÕ\qqT n+~+∫q |òüTq‘· ˇø£ÿ yÓ’mkÕ‡sYπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì dæ+–¬s&ç¶ ø=ìj·÷&Üs¡T. ø±˙ BìøÏ |üP]Ô

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT ≈£îH˚+<äT≈£î ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT #˚|ü{Ϻq ªedüTÔHêï.. MTø√dü+μ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î sêh ‘Ó\T>∑T ¬s’‘·T ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù, ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ ñs¡eø=+&É˝À bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔqï #·+Á<äu≤ãTqT Äj·Tq ø£*XÊs¡T. u≤ãT‘√ ø£*dæ bÕ<äj·÷Á‘·˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh Á|ü»\T mH√ï Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü≥º&É+ #ê˝≤ >=|üŒ $wüj·TeTì nHêïs¡T. 63 @fi¯¢ ej·TdüT‡˝Àq÷ m+&Ü yêqqT ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü s√E≈£î 20 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü»\ eT<Ûä´≈£î yÓ[¢ yê] ø£wüºdüTU≤\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ bÕ<äj·÷Á‘·qT ø=qkÕ –+#·&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTì u§&ÉT¶ nHêïs¡T. ‘=$Tà<˚fi¯¢ qT+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\ kıeTTàqT <√#·T≈£î+<äì, n~#ê\ø£ Á|ü»\ HÓ‹Ôq <Ûäs¡\ uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+<äì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T n$˙ ‹eTj·T+>± e÷sêj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. bÕ<äj·÷Á‘·≈£î ø±s=Œπs≥sY Ä<Ûä« s¡´+˝À n_Ûe÷qT\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› dü+K´˝À ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. &ç.düTu≤“ sêe⁄, sêh Hêj·T≈£î\T u§&ÉT¶ ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, uÛ≤eHêïsêj·TD, lìyêdt, qπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ<äj·÷Á‘·˝À bÕ˝§Zqï yê]˝À ñHêïs¡T.

ø±´q‡sY s√>∑T\≈£î ªdüŒsYÙ V”≤d”Œdtμ #˚j·T÷‘·

_Ûqï+>± Á|üdüTÔ‘· øÏs¡DY düsêÿsY e´eVü≤]k˛Ô+<äì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø£¬s+{Ÿ #êØ®\T, ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ bÕ≥T ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|+∫ kÕe÷qT´&çøÏ ø£˙ïfi¯ó¢ ‘Ó|ædüTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤e´‹πsø£ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T.

düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£≈£î düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT düuŸm&ç≥sY ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüô|’ |ü≥Tº, ù|õH˚wüHé ø£*– ñ+&Ée˝…qT.

ø°düs¡, ôV≤&é Ä|ò”dt: XÊMTsYù|≥, düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É˝≤\≈£î <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. bò˛sYÔ bò˛¢sY, bÕ¢{Ÿ HÓ+.404, ôV’≤<äsêu≤<é eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. suvarnavartha@gmail.com ãjÓ÷&Ó{≤qT yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T>∑\s¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): ø±´q‡sY‘√ b˛sê&ÉT‘·Tqï yê]øÏ #˚j·T÷‘· ì#˚Ã+<äT≈£î μdüŒsYÙ V”≤d”Œdtμ nH˚ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~ ∏>± sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ∫s¡+J$, e÷J ÁøϬø≥sY $.$.mdt \ø£ÎDY ‘·~‘· s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. M]‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T &Üø£ºs¡T¢ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eTè‘·T´eTTK+˝À ñqï yê]øÏ, yê] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î kÕ«+ ‘·q ùde\+~+#·≥+ á dü+düú Á|ü‘˚´ø£‘·. ‘·T~ |òüT&çj·T˝À¢ s√–øÏ XÊØ s¡ø£+>± nedüs¡yÓTÆq dü|üs¡´\T, e÷qdæø£ kÕ«+‘·q ø√dü+ øöHÓ‡*+>¥ e+{Ïe˙ï Çø£ÿ&É n+~kÕÔs¡T.Ç˝≤+{Ï dü+düú eTT+<äT≈£î sêe&É+ n_Ûq+<ä ˙j·TeTì ∫s¡+J$ nHêïs¡T. m+<äs√ eTè‘·T´ eTTK+ ˝ÀøÏ C≤s¡T≈£î+ ≥THêï yê]øÏ kÕ«+‘·q #˚≈£Lπsà yês¡T ˝Òø£ eT]+‘·>± ≈£î+–b˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T.

z≥s¡¢ C≤_‘ê |ü]o\qô|’

14, 21 ‘˚B˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ø±´+ù|Hé s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØÍÜ[ ¬sª«szqsLi¿Á[ @L>RiV \ÛÍÁƒ«s JÈÁLýRiLiμR…LRiW »R½ª«sV }msLýRiV xqsLjigæS ƒ«s®ªsWμR…V @LiVVƒ«sμj… ÛÍÁ[¬sμj…, ª«sWLRiVö ÌÁV, ¿Á[LRiVöÌÁV Dƒyõ¹¸…W ¾»½ÌÁVxqsV NRPV®ƒs[LiμR…VNRPV @Ní][‡ÁL`i 14 ª«sVLji¸R…VV 21 ¾»½[μk…ÌÁÍÜ[ xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ F¡ÖdÁLig`i ZNP[LiúμyÍýÜ[ @LiμR…VËØÈÁVÍÜ[ gRiÌÁ JÈÁLýRi ÇØÕÁ»yÌÁ μy*LS xmsLjibdPÖÁLi¿RÁVN][ ª«s¿RÁè¬s ÑÁÍýØ |qsöxtsQÍÞ ²T…xmspùÉÔÁ NRPÛÍÁNíRPL`i úxms˳ØNRPL`i lLi²ïT… ¾»½ÖÁFyLRiV. JÈÁLýRi ÇØÕÁ»y xmsLjibdPÌÁƒ«s\|ms s¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁƒ«sVƒ«sõ úxms¾»½[ùNRP NSùLi}msƒ±sƒ«sV xmsoLRixqsäLjiLi ¿RÁVN]¬s aRP¬sªyLRiLi NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁVÍÜ[ A¸R…Vƒ«s xmsú¼½NS „sÛÍÁ[ÅÁLRiVÌÁ xqsª«sW®ªs[aRPLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS ª«sWÉýزR…V»R½W A¸R…Vƒ«s Fs¬sõNRPÌÁ NRP„dsVxtsQƒ±s A®μ…[aSÌÁƒ«sƒ«sVxqsLjiLiÀÁ JÈÁLýRi ÇØÕÁ»y xmsLjibdPÌÁƒ«s\ZNP @Ní][‡ÁL`i 14, 21 ¾»½[μk…ÌÁƒ«sV

úxms¾»½[ùNRP úxms¿yLRi μj…ƒ«sª«sVVÌÁVgS FyÉÓÁLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s, C L][ÇÁÙÍýÜ[ DμR…¸R…VLi 10 gRiLiÈÁÌÁ ƒ«sVLi²T… ry¸R…VLiú»R½Li 5 gRiLiÈÁÌÁ ª«sLRiNRPV ‡ÁW»R½V róyLiVV @μ³j…NSLRiVÌÁLiμR…LRiW xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ F¡ÖÁLig`i ZNP[LiúμyÍýÜ[ @LiμR…VËØÈÁVÍÜ[ DLiÉØLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. JÈÁLýRiV Fsª«s\lLiƒy ÇØÕÁ»yƒ«sV xmsLjibdPÖÁLi ¿RÁVN]¬s @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s xqsª«sLRißáÌÁV FnyLRiª±sV c 6, 7, 8 ª«sVLji¸R…VV 8 Fs ÌÁ μy*LS xqsª«sVLjiöLi ¿RÁª«s¿RÁè¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. ª«sVVryLiVVμy JÈÁLýRi ÇØÕÁ»y xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ BAL`iJ ÌÁV, xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPL`i, lLi®ªsƒ«sWù ²T…„sÑÁƒ«sÍÞ @μ³j…NSLji, ²T…xmspùÉÔÁ NRP„dsVxtsQƒ«sL`i, FsBAL`iJ, »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLRiV NSLSùÌÁ¸R…WÍýÜ[ ÌÁÕ³ÁxqsVòLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. C úxmsúNTP¸R…V @Ní][‡ÁL`i 1 ƒ«sVLi²T… 31 ª«sLRiNRPV N]ƒ«srygRiV »R½VLiμR…¬s, @LiVVƒ«sxmsöÉÓÁNTP \|msƒ«s }msL]䃫sõ úxms¾»½[ùNRP úxms¿yLRi μj…ƒyÍýÜ[ C @ª«sNSaS¬sõ „s¬s¹¸…WgjiLi¿RÁV N][ª«sÌÁzqsLiμj…gS A¸R…Vƒ«s JÈÁLýRiNRPV „sÇì zmsò ¿Á[aSLRiV.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 14-10-2012  
e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 14-10-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

Advertisement