Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 56 ãT<Ûäyês¡+ e÷]Ã 14, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

m˙‡{°d” ‘·|üŒìdü]

\+ø£ >√\

düŒwüº+#˚dæq ∫<ä+ãs¡+ sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘ê«\ dü+<˚Vü‰\qT ìeè‹Ô#˚kÕÔeTì yÓ\¢&ç 16q d”m+\‘√ uÛÒ{°

n$˙‹ eT+Á‘·T\qT &çdæàdt #˚j·÷* Jy√\ $&ÉT<ä\ô|’ #·s¡Ã≈£î $|üøå±\ &çe÷+&é H√{°düT\+<ëø£ düŒ+~kÕÔeTqï Á|üuÛÑT‘·«+ düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+` ãT<ÛäyêsêìøÏ yêsTT<ë

‘·$Tfi¯ó\ }#·ø√‘·ô|’ <ä<ä›]*¢q ñuÛÑj·T düuÛÑ\T Áo\+ø£ <ëw”ºø£+ô|’ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì ‘·+;\ &çe÷+&é Á|ü<Ûëì Vü‰MT Çyê«\ì &ûm+πø, @◊&ûm+πø düuÛÑT´\ Ä+<√fi¯q sê»´düuÛÑ eT÷&ÉTkÕs¡T¢ yêsTT<ë ` Á|üDuŸ Vü‰MT‘√ dü<äT›eTDÏ–q >=&Ée

Jy√\ 2 $&ÉT<ä\˝À kı+‘·ìs¡íj·÷˝Ò¢yé

sêJHêe÷ &çe÷+&éqT Á|üuÛÑT‘·«+ ‹|æŒø={Ϻ+~. B+‘√ $|üøå±\T düuÛÑqT n&ÉT¶≈£îHêïsTT. d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY düuÛÑ ìs¡«Vü≤D≈£î Á|üj·T‹ï+∫q|üŒ{ÏøÏ |òü*‘·+ ˝Òø£b˛e&É+ yÓTT<ä≥ düãqT bÕe⁄>∑+≥ ùd|ü⁄ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü |ü]dæú‹˝À e÷s¡TŒ ˝Òø£b˛e&É+‘√ eTs√kÕ] ns¡>∑+≥ùd|ü⁄ d”Œø£sY düuÛÑqT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. nìï|üøå±\ ($T>∑‘ê... 2˝À)

πø+Á<ä 2 @Á|æ˝Ÿ˝À 3 ñ|ü b˛s¡T 5 Á|üuÛÑT‘ê«ìï eTTK´eT+Á‹ Á|ü#ês¡+˝À ‘·÷s¡TŒ H˚‘·\ Vü≤&Üe⁄&ç ≈£L\Ã+: nœ˝Òwt e÷sêŒ?:

‘Ó\+>±D ã+‹ πø+Á<ä+˝À ñ+~ ø=˝≤¢|üPsY düuÛÑ˝À d”m+ yÓ\¢&ç ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü]wüÿ]düTÔ+<äì uÛÑs√kÕ ø±+Á¬>dtqT ¬>*|æùdÔH˚ n_Ûeè~Δ u≤ãT e÷~]>± e÷≥ ‘·|üŒqT

CMyK

q÷´&Ûç©¢, e÷]à 13: C≤rj·T ñÁ>∑yê<ä ìs√<Ûäø£ πø+Á<ä+ (m˙‡{°d”) @sêŒ≥TqT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düeT]ú+#·T≈£î+~. ñÁ>∑yê<ä ìs¡÷à\q≈£î m˙‡{°d” @sêŒ≥T ‘·|üŒìdü] nì düŒwüº+#˚dæ+~. Bìô|’ |ü\T sêÁcÕº\ qT+∫ nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä+ Á|üø£≥q ÁbÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+#·T ≈£î+~. eT+>∑fi¯yês¡+ ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|üXÀï‘·Ôsê\ dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T düuÛÑT´\T m˙‡{°d” $yê<ëìï düuÛÑ˝À ˝ÒeHÓ‘êÔs¡T. düe÷K´ e´edüú≈£î e´‹πsø£+>± m˙‡{°d”øÏ n~Ûø±sê\T ø£*Œ+#·&É+ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BXÊs¡T. Bìô|’ Vü≤√+eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ ã<äT*dü÷Ô, Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À m˙‡{°d” @sêŒ≥T ‘·|üŒìdü] nì #ÓbÕŒs¡T. Bìô|’ sêÁcÕº\≈£î ñqï ($T>∑‘ê... 2˝À) dü+<˚Vü‰\qT ìeè‹Ô

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº eT+Á‘·T\≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº H√{°düT\T C≤Ø#˚dæq e´eVü‰s¡+ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ ≈£L&Ü düuÛÑ˝À rÁe<äTe÷s¡+ πs–+~. eT+Á‘·T\ sêJHêe÷≈£î $|üøå±\T |ü≥Tºã≥º&É+‘√ m≥Te+{Ï #·s¡Ã»s¡>∑≈£î+&ÜH˚ düuÛÑ ãT<ÛäyêsêìøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~. »>∑Hé πødüT˝À H√{°düT\T n+<äT≈£îqï Äs¡T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚j·÷*‡+<˚ qì Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ &çe÷+&é #˚dæ+~. {°&û| ”‘√bÕ≥T d”|”m+, d”|”◊\T ≈£L&Ü eT+Á‘·T\ sêJHêe÷≈£î &çe÷+&é #˚XÊsTT. eT+Á‘·T\T u≤<Ûä´‘·eVæ≤dü÷Ô sêJHêe÷ #˚j·Tø£b˛‘˚ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ yê]ì ø±´_HÓ{Ÿ qT+∫ &çdæàdt #˚j·÷\ì $|üøå±\T ø√sêsTT. »>∑Hé≈£î nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+ #ês¡H˚~ düTÁ|”+ø√s¡Tº H√{°düT\‘√ düŒwüºeTsTT+<äì, yês¡T n~Ûø±s¡+˝À+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+fÒH˚ á πødüT˝À yêdüÔyê\T ãj·T≥ |ü&É‘êj·Tì {°&û|” düuÛÑT´\T nHêïs¡T. eT+Á‘·T\

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D˝À ¬s+&√ n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ ‘êe⁄˝Ò<äì, Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥T &çe÷+&é $wüj·÷ìï Ç|üŒ{Ïπø πø+Á<ëìøÏ ìy˚~+#êeTì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ø=˝≤¢|üPsY ñ|ü mìïø£˝À¢ Äj·Tq Á|ü#ês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. Çø£ÿ&É »]–q düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D n+XÊìï πø+Á<ëìøÏ ìy˚~+#êeTì, πø+Á<ä+ @ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï <ëìøÏ sêÁwüº+ ø£≥Tºã&ç ñ+≥T+<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ rdüT≈£îH˚ ìs¡íj·Ty˚T ‘·T~ ìs¡íj·TeTì nHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ø±yê*‡+~ n_Ûeè~Δ nì nHêïs¡T. bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢ n_Ûeè~ΔøÏ ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì, ô|+&ç+>¥ ÁbÕC…≈£îº\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]Ô#˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æùdÔ õ˝≤¢qT düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ¬s+&˚fi¯¢˝À bÕ\eT÷s¡TqT n_Ûeè~Δ #˚j·Tø£b˛‘˚ eTs√e÷s¡T z≥T n&É>∑uÀqì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT~, ‘·q~ ˇπø õ˝≤¢ nì, nsTT‘˚ #·+Á<äu≤ãT ˝≤>± ‘êqT nã<ë›\T n&Éqì nHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ø=˝≤¢|üPsY düuÛÑ˝À eTTK´eT+Ás‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ eTs√kÕ] ‘Ó\+>±D ôd>∑ ‘·–*+~. øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ nôd+;¢ yêsTT<ë |ü&çq nq+‘·s¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ñ|ü mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ yÓfi≤¢s¡T. Äj·Tq ø=˝≤¢|üPsY ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï düeTj·T+˝À Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\T C…’‘Ó\+>±D n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. |ü\Te÷s¡T¢ eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·T+&É>± ìHê<ë\T #˚dü÷Ô Á|üdü+>±ìøÏ n&ÉT¶ ‘·–˝≤s¡T. Ä+Á<Ûë ‘=‘·TÔ˝≤¢sê Kãsê›sY n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. B+‘√ nø£ÿ&ç m˝≤+{Ï ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î ($T>∑‘ê... 2˝À)

mHé@&û |ü]~Û˝ÀøÏ eè‹Ô $<ë´ &çÁ^\T kÕúsT÷ dü+|òüT+ dæbòÕs¡T‡ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 13: Ç+õ˙]+>¥, Ä]ÿf…ø£ÃsY, ø£+ô|˙ ôdÁø£≥Ø e+{Ï eè‹Ô $<ë´ ø√s¡T‡\ |ü{≤º\qT Á|ü‹bÕ~‘· H˚wüq˝Ÿ nø±&É$Tø˘ &çbÕõ≥Ø(mHé@&û) _\T¢ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕúsT÷ dü+|òüT+ >∑{Ϻ>± dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+~. mHé@&û |ü]~Û˝ÀøÏ &çÁ^\T rdüT≈£îsêe&É+ e\¢ yê{Ïì m\Áø±ºìø˘ s¡÷|ü+˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#·&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+~.

@~eTT+<äT Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ nj·÷´s¡T. &ûmd”Œ n+X¯+ô|’ ;m&é nuÛÑ´s¡Tú\T ;d” dü+|òüTH˚‘· ø£èwüíj·T´‘√ ø£*dæ eT+Á‹ì ø£*XÊs¡T. nq+‘·s¡+ eT+Á‹ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Ü‘·÷... $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òq+<äTq f…{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 13 ìs¡«Vü≤D≈£î dü+ã+~Û+∫ düŒwüºyÓTÆq (düTes¡íyês¡Ô): &ûmd”‡ì yêsTT<ë ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Òø£ b˛j·÷eTì y˚dæ f…{Ÿ ìs¡«Væ≤+#ê\qï ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 16q &ûmd”‡ n+XÊìï |ü]o*düTÔqï≥Tº $<ë´ >∑&ÉTe⁄ eTT–j·TqT+&É≥+‘√ ãT<Ûä XÊK eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Û ‘Ó*bÕs¡T. ˝Ò<ë >∑Ts¡Tyêsê˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Bìô|’ eTTK´eT+Á‹ ‘√ düe÷y˚X¯+ ˇø£ ø°\ø£ Á|üø£≥q #˚ùd ‘·s¡Tyê‘·H˚ Bìô|’ ‘·T~ìs¡íj·T+ neø±XÊeTT+~. ˇø£y˚fi¯ &ûmd”‡ì Á|üø£{ÏkÕÔeTHêïs¡T. Bìô|’ #·]Ã+ yêsTT<ë y˚ùdÔ <äs¡U≤düTÔ\T #˚+<äT≈£î eT+Á‹ eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT d” « ø£ ] +#˚ >∑&ÉTe⁄qT bı&ç–kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. dü∫yê\j·T+˝À $<ë´XÊK ñqï‘ê~

&ûmd”‡`f…{Ÿô|’ #·s¡Ã ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ eT+Á‹ uÛÒ{° d”m+‘√ #·]Ã+#êπø ìs¡íj·T+

s√E\T <ä>∑Zs¡|ü&ܶjYT |ü‘·Hêedüú˝À πø+Á<ä, sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘ê«\T n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ bÕ|ü+ |ü+&ç+~ Ä eT+Á‘·T\T |ü<äe⁄˝À¢ ø=qkÕπ> HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äT ;CÒ|” sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ <Ûä«»+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ <˚XÊìï ndü+|òüT{Ï‘· |ü]∫q ~X¯˝À |ü]bÕ\q ø=qkÕ–düTÔHêïj·Tì ;CÒ|” sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT õ.øÏwüHé¬s&ç¶ rÁekÕúsTT˝À <ä«»yÓT‘êÔs¡T. á n#˚‘·qyÓTÆq n$˙‹ eT÷\+>± <˚XÊìøÏ ø°&ÉT‘·|üŒ y˚T\T »s¡>∑uÀ<äHêïs¡T. eT+>∑fi¯ yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·TeT+˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹, nÁø£e÷\ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº qT+∫ H√{°düT\T n+<äT≈£îqï ($T>∑‘ê... 2˝À)

ñ‘·ÔsêK+&é ø±+Á¬>dt˝À N*ø£ Vü≤ØXŸ sêe‘Y

&ÓÁVü‰&É÷Hé, e÷]à 13: ñ‘·ÔsêK+&é˝À n~Ûø±sêìï <äøÏÿ+#·T≈£îHêïeTqï Äq+<ä+ ø±+Á¬>dt≈£î <äπøÿ˝≤ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. eTTK´eT+Á‹ nuÛÑ´]ú‘·«+ô|’ Ä bÕغ˝À rÁe uÛÒ<ë_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. eTTK´eT+Á‹ m+|æø£ Ä bÕغ˝À ∫#·TÃπs|æ+~. B+‘√ Ç+‘·ø±\+ >∑÷&ÉTø£≥Tº≈£îqï ndüeTà‹ ã<ä›˝…’+~. πø+Á<ä e´ekÕj·T, bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü‰sê\ ($T>∑‘ê... 2˝À)

ñ‘·ÔsêK+&é ªVü≤düÔ+μ˝À ndü+‘·è|æÔ ôd>∑\T ` πø+Á<äeT+Á‹ sêe‘Y sêJHêe÷ n~ÛcÕºq+ô|’ Vü≤Øwtsêe‘Y ‹s¡T>∑Tu≤≥T ` kı+‘·bÕغ @sêŒ≥T ~X¯>± n&ÉT>∑T\T ø±+Á¬>dt düsêÿs¡T eTqT>∑&Éô|’ ˙*˙&É\T ` {° ø£|ü˝À ‘·TbÕH˚ n+≥Tqï ãVüQ>∑TD

d”m+>± ãVüQ>∑TD Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ ñ‘·ÔsêK+&é q÷‘·q eTTK´eT+Á‹>± $»jYTãVüQ>∑TD |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. sêCŸuÛÑeHé˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq#˚‘· >∑es¡ïsY e÷s¡Z¬s{Ÿ n˝≤« Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚sTT+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 70 kÕúHê\Tqï ñ‘·ÔsêK+&é $<Ûëq düuÛÑ˝À ø±+Á¬>dt 32 kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ 31 kÕúHê\˝À HÓ–Z+~. dü«‘·+Á‘·T\T, Ç‘·s¡ bÕغ\eT<䛑·T‘√ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T#˚dæ+~. nsTT‘˚ $»jYT ãVüQ>∑TD≈£î eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ n|üŒ–+#·&É+ô|’ ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q πø+Á<äeT+Á‹ Vü≤Øwtsêe‘Y rÁe nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

CMyK

˝À|ü* ù|J\˝À

q÷´&Ûç©¢, e÷]à 13: bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘=*s√CÒ ñuÛÑj·TdüuÛÑ\T <ä<ä›]˝≤¢sTT. m˝Ÿ{°{°áì n+‘·yÓTT+~+#˚ Áø£eT+˝À Áo\+ø£ ôd’q´+ #˚dæq qs¡y˚T<Ûä+ô|’ Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’q ‘êC≤ M&çjÓ÷ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ ˝Àø˘düuÛÑ, sê»´düuÛÑ\T n≥Tº&çø±sTT. Áo\+ø£˝À »]–q ‘·$Tfi¯ó\ }#·ø√‘·ô|’ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Áo\+ø£≈£î e´‹πsø£+>± |ü¢ø±s¡T¶\T |ü≥Tºø=ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.

‘·$Tfi¯ ôd’q´+ Ä>∑&Ü\ô|’ ˝Àø˘düuÛÑ˝À &ûm+πø, @◊&ûm+πø m+|”\T ìs¡düq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. m˝Ÿ{°{°á N|òt Á|üuÛ≤ø£s¡Hé ‘·qj·TT&ç #êr˝À Äs¡T ãT˝…¢{Ÿ >±j·÷\T ãj·T≥|ü&çq $wüj·÷ìï ‘·$Tfi¯ m+|”\T Á|ü<Ûëq+>± Á|ükÕÔ$+#ês¡T. \+ø£ ôd’q´+ nsê#·ø±\ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ CÀø£´+ #˚düTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. \+ø£ ôd’Hê´ìøÏ e´‹πsø£+>± ◊ø£´sê»´ dü$T‹ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ øöì‡˝Ÿ˝À #˚ùd rsêàHêìøÏ uÛ≤s¡‘Y eT<䛋yê«\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡T. Bìô|’ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ düŒwüºyÓTÆq Vü‰MT Çyê«\ì &ûm+πø m+|”\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Á|üuÛÑT‘·«+ Vü‰MT Çe«&É+‘√ m+|”\T XÊ+‹+#ês¡T. Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® CÀø£´+ #˚düTø=ì düuÛÑT´\qT XÊ+‹|ü+CÒXÊs¡T. á n+XÊìï e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤ÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç<˚ n+X¯+ô|’ n≥T sê»´düuÛÑ˝À ≈£L&Ü Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. &ûm+πø, @◊&ûm+πø, yê|üøå±\T |ü≥Tºã≥º&É+‘√ düuÛÑ eT÷&ÉTkÕs¡T¢ yêsTT<ë |ü&ç+~. ($T>∑‘ê... 2˝À) Áo\+ø£≈£î e´‹πsø£+>±

Jy√\ »>∑&É+


2

n$˙‹ |üs¡T\qT z&ç+#·+&ç Æ©sá˝ WLiR V, ™s´ WLij Ë 13 (düTes¡íyês¡Ô) : @≠s¨dsºΩxmsLRiVáNRPV J»˝¡V Æ™s[∏R∂V™´sμÙR∂¨s {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· N][™´spLRiV ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. N][™´spLRiV Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS A∏R∂V©´s ¿¡LRiLi“¡≠sª][ NRP÷¡zqs N][™´spLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ FyLÌki @À≥œ¡˘LÙji ªRΩLRixmso©´s ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. À‹ªRΩ= L][≤`∂u°NRPV ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ xqsˆLiμR∂©´s ™´sxqsVÚLiμj∂. ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À‹ªRΩ= ˙xmsxqs©´sıNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´s˘QQNTPÚªRΩ*Li \|msÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. @≠s¨dsºΩxmsLRiVáNRPV N]™´sVV¯NS}qsLiμR∂VZNP[ ˙xmsxqs©´sıNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRi¨s À‹ªRΩ= @©yıLRiV. xms¨sÕ‹[xms¨sgS \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂¨s NRPW≤y

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯s¡<é|üyêsY≈£î ndü«düú‘· q÷´&Ûç©¢, e÷]à 13: πø+Á<ä e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ X¯s¡<é|üyêsY (71) ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|üXÀï‘·Ôsê\ dü+<äs¡“¤+>± düuÛÑT´\T n&ç–q |ü\T ñ|ü Á|üX¯ï\≈£î |üyêsY düe÷<ÛëHê\T #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ ‹]– edüTÔ+&É>± ø£fi¯ó¢ ‹]– |ü&çb˛j·÷s¡T. yÓ+≥H˚ |üyêsY ≈£L‘·Ts¡T, m+|” düTÁ|æj·÷ dü÷˝Ò, πø+Á<ä eT+Á‹ Á|ü|òü⁄˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ Äj·TqqT ø±s¡T˝À ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T. |üyêsY≈£î yÓ’<äT´\T nìï s¡ø±\ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq Äs√>∑´+ ì\ø£&É>± ñ+<äì, Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q |üì˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ πø+Á<ä eT+Á‹ Hêsêj·TDkÕ«$T ≈£L&Ü |üyêsY Äs√>∑´+ô|’ Ä+<√fi¯q nedüs¡+ ˝Ò<äì#ÓbÕŒs¡T. wüß>∑sY˝…e˝Ÿ‡ |ü&çb˛e&É+‘√ Äj·Tq ø£fi¯ó¢‹]– |ü&çb˛j·÷s¡ì Á|ü|òü⁄˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

sê»´düuÛÑ≈£î e÷j·÷e‹ Hê$TH˚wüHé <ëK\T#˚dæq ;md”Œ n~ÛH˚Á‹ áN]ı[ , ™s´ WLij Ë 13: DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ |mnsWLRi xmsLSÀ≥œ¡™´sLi ª][ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ {mshS¨sı «ÿLRi≠s≤R∂VøR¡VNRPV©´sı ’d¡Fs{qsˆ @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ ™´sW∏R∂W™´sºΩ BNRP «ÿºdΩ∏R∂V LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. À≥ÿLki J»¡≠sVª][ NRPVLigjiF°LiVV©´s ™´sW∏R∂V LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV ™´sryÚLS? ¤Õ¡[μy? @©´sı E•¶¶¶gS©yáV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. @LiVVæªΩ[ ™y»¡¨sıLi…”¡¨ds xms…ÿxmsLiøR¡Ã¡V ¬ø¡[xqsWÚ AÆ™sV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ rÛy©y¨sNTP ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sW∏R∂Wª][ Fy»¡V ’d¡Fs{qsˆ Æ©s[ªRΩ, FsLi{ms ™´sVVNRPVLiμ`∂ @÷d¡ NRPW≤y ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ™´sW∏R∂W™´sºΩ FyLÌki Æ©s[ªRΩáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV.. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ \Æμ∂Q*™yL<jiNRP Fs¨sıNRPá gRiVLjiLi¿¡ øR¡LjiËLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW∏R∂W™´sºΩ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. xqs™´sW«fi™yμk∂ FyLÌki ∏R∂VW{msÕ‹[ Æ™sV«ÿLÌki rÛy©yáV ryμ≥j∂Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP.. ªRΩ*LRiÕ‹[ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’d¡Fs{qsˆ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. Fs{qsˆ xqsLS‰LRiV ’d¡Fs{qsˆ Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV, ˙xms«¡Ã¡\|ms Æ™s[μ≥j∂LixmsoáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩVHêïs¡ì... μyLiª][ «¡©yÕ˝‹[ A FyLÌki xms»˝¡ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´so‘√LiμR∂©yıLRiV. xqs™´sW«fi™yμk∂ AgRi≤yá\|ms FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ¤Õ¡[™´sÆ©sæªΩ[ÚLiμR∂VNRPV.. ªRΩ©´s©´sV LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FyLÌki ¨sLÒRiLiVVLi¿¡LiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

ª∫s¡Tμ≈£î b˛{° ø±<äT: y˚y˚ø± ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , ™s´ WLij Ë 13: LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ©´s ˙xms∏R∂VªRΩıLi ªy©´sV ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ {qs»¡V N][xqsLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ºdΩ˙™´s ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ {qs»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sVgSrÌyL`i ¿¡LRiLi“¡≠sª][ F°…‘¡xms≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ …”¡ZNP…fi B™´s*NRPF°LiVV©y ªy©´sV NSLi˙lgixqsVÕ‹[Æ©s[ DLi…ÿ©´s¨s xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki¨s NSLi˙lgixqsVÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[zqs©´sxmsˆV≤R∂V LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV ºdΩxqsVNRPV¨s ¿¡LRiLi“¡≠sNTP ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ BryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë DLi≤R∂™´søR¡VË©´s¨s, ªy©´sV LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ {qs»¡Vc @≤R∂gS¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV FyLÌki ™y≤R∂VNRPVLiμR∂Æ©s[ ™yμR∂©´s ¨s«¡LiNSμR∂¨s, FyLÌki NRP÷¡ˆLi¿¡©´s @™´sNSaSá ™´sÃ˝¡Æ©s[ CrÛyLiVVÕ‹[ D©yı©´s¨s @©yıLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ {qs»¡V N][xqsLi ºdΩ˙™´s ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[Æ©s[ ™´sVNSLi Æ™s[aSLRiV. xmsμj∂}§¶¶¶Æ©s[Œ˝œ¡ ©´sVLi¿¡ LS∏R∂Vá{qs™´sVNRPV gS¨ds, NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿNRPV gS¨ds LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ {qs»¡V B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ©´s }qs™´sá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ {qs»¡V B™y*á¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªy©´sV @≤R∂VgRiVªRΩV©yı©´s¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi G ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı ªRΩ©´sNRPV xqs™´sV¯ªRΩÆ™s[V @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

düTÁ|”+ rs¡TŒ uÛÒwt ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ NSNTP ™´sWμ≥R∂™´sLS™´so |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, ™s´ WLij Ë13 (düTes¡íyês¡Ô): @≠s¨dsºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV™´soLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV, H.G.Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsV˙{msLiN][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqs™´sVLi«¡xqs\Æ™sV©´sμR∂¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ NSNTP ™´sWμR∂™´sLS™´so @©yıLRiV. ZNP[’¡Æ©s…fi ¨sLÒRi∏R∂WáV —¡Já LRiWxmsLiÕ‹[ ™´sryÚLiVV NS ¡…Ì”¡ ™y…”¡NTP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥R∂Li DLi»¡VLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¨s«ÿ¨s«ÿáV Æ©sgÊRiV æªΩ[Õÿ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ªRΩLRixmso©´s @zmnsÆ≤∂≠s…fi μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV, @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsV˙{msLiN][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VNRPV @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. BÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂Wáxms»˝¡ øR¡»Ì¡\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sVLjiLiªRΩ ≠saS*xqsLi |msLRiVgRigRiáμR∂©yıLRiV.

$˝≤¢\ ]õÁùdºwüHé≈£î

ôV’≤ø√s¡Tº Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ™´sWLjiË 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Fs™´sW¯L`i ≠sÕ˝ÿá Lji—¡}qÌs˚xtsQ©˝´sNRPV LSxtÌsQ˚ @ªRΩV˘©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙gki©±s zqsgRiıÕfi B¿¡ËLiμj∂. ≠sÕ˝ÿÕ˝‹[ F˝y»˝¡V N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV øR¡μR∂LRixmso gRi«ÿ¨sNTP 15Æ™s[áV LRiWFy∏R∂VáV G{msHH{qsNTP ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ Lji—¡}qÌs˚xtsQ©˝´sNRPV @©´sV™´sVºΩxqsWÚ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki¬ø¡[zqsLiμj∂. Lji—¡}qÌs˚xtsQ©˝´sV ¬ø¡[zqs©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s {qs’d¡H μR∂LS˘xmsoÚNRPV @≠s @≤ÔR∂VLS™´s¨s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. C AÆμ∂[aSáV ªRΩVμj∂ ºdΩLRiVˆNRPV Õ‹[ ¡≤T∂ DLi…ÿ∏R∂V¨s N][LÌRiV }msL]‰Liμj∂. Fs™´sW¯L`i ˙FyxmsLÌki£qs\|ms {qs’d¡H μR∂LS˘xmsoÚ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ N]©yıŒ˝œ¡ßgS ≠sÕ˝ÿáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ™yLjiNTP Lji—¡}qÌs˚xtsQ©˝´s ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s÷¡zmsÆ™s[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s lLi[»¡V ˙xmsNSLRiLi ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ≠sÕ˝ÿáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV Lji—¡}qÌs˚xtsQ©˝´sNRPV ≠dsáV¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. Lji—¡}qÌs˚xtsQ©˝´sNRPV @©´sV™´sVºΩ B™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ ªy™´sVV B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yı™´sV¨s À≥œ¡LRiª`Ω @Æ©s[ ™´s˘QQNTPÚ zms…”¡xtsQ©±sÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. μk∂¨s\|ms ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≠søyLRifl· «¡Ljizms©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aS÷¡¿¡ËLiμj∂. Fs™´sW¯L`i ≠sÕ˝ÿáV Lji—¡}qÌs˚xtsQ©˝´s©´sV @≤ÔR∂VN][™´sμÙR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. Lji—¡}qÌs˚xtsQ©˝´s ˙xms˙NTP∏R∂V «¡LjigjiæªΩ[ zqs’¡H ≠søyLRifl·NRPV B ¡˜LiμR∂VáV ™´sryÚ∏R∂V¨s zqs’¡H ªRΩLRixmso ©y˘∏R∂V™yμj∂ N][LÌRiVNRPV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ N][LÌRiV zqs’¡H ™yμR∂©´sá©´sV ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂.

ø√ePs¡T mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À z≥s¡¢≈£î ∫s¡T, u§‘·‡ |æ\T|ü⁄

≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsÆ™s[V «¡gRi©±s ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s, ˙xms«¡Ã¡N][xqsLi NSμR∂©yıLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @À≥œ¡˘LÛji ©´sÃ˝¡xmsolLi≤ÔT∂ ˙xmsxqs©´sı NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ A FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ ™´sμÙR∂ LRiW.10 N][»˝¡Vc ºdΩxqsVN]¨s «¡gRi©±sNRPV \¤«¡ @©yıLRi¨s À‹ªRΩ= ≠s™´sVLji*LiøyLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji F~áLilLi≤ÔT∂ $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂¨s lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV. ¤Õ¡[gRiVLi»¡Fy≤R∂V L][≤ÔR∂V u°Õ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. ≠s≤R∂™´sáWLRiV, N]≤R∂™´sáWLRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ A∏R∂V©´s ≠sxqsÚQXªRΩLigS xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. N]LiμR∂LRiV xmsμR∂™´soáN]μÙj∂ ≤R∂ ¡V˜ NRPW≤R∂¤À¡»Ì¡VN]¨s ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı N]©yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s «¡gRi©±s©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡

≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @≠s¨dsºΩxmsLRiVáNRPV N]™´sVV¯ NS∏R∂V™´sμÙR∂¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. μ][zms≤U∂μyLRiVáNRPV J¤…¡[∏R∂VNRPLi≤R∂¨s N][LSLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™yLjiNTP J»¡V Æ™s[}qsÚ ©´sxtÌsQ™´sV©yıLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi NSLi˙lgixqsVNRPV J¤…¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ {mshS¨sı FsÕÿ NRPÀÍÿ ¬ø¡[∏R∂WÕÿ @Æ©s[ N]LiμR∂LRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV ªRΩxmsˆ @’≥¡™´sXμÙj∂, xqsLiZOP[Q™´sVLi ™yLjiNTP xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ºΩLRiVxmsºΩ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV. xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV AgjiF°∏R∂W∏R∂V¨s N]LiμR∂LRiV μR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @μj∂ ™yxqsÚ™´sLi NSμR∂©yıLRiV. ©yNRPV C rÛy©´sLi ≠dsV ™´s¤Õ˝¡[ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı ™yLjiNTP J¤…¡[}qsÚ @’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxqs©´sıNRPV J¤…¡[}qsÚ ºdΩLRiVˆ©´sV @™´s™´sW¨sLi¿¡©´s¤…Ì¡[©´s¨s @©yıLRiV. Fs™´sLRiV μ][xtsvÕ‹[ zqs’¡H æªΩ[áVxqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. N][™´spLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ß Æ™s©´sNRP ¡≤T∂LiμR∂¨s μk∂¨sNTP ˙xmsxqs©´sıNRPV™´sWL`ilLiÆ≤Ô∂[ NSLRifl·™´sV¨s ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

πø+Á<ëìï ≈£L\Ã+ ø±+Á¬>dt≈£î eT<䛑·T ø=qkÕ>∑T‘·T+~: nœ˝Òwt q÷´&Ûç©¢, e÷]à 13: eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\ô|’ }Vü‰>±Hê\qT düe÷CŸyê~ bÕغ ø={Ϻ|ü&˚dæ+~. j·T÷|”˝À |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫q <ä]$T˝≤ Ä bÕغ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]düTÔ+<äqï yês¡Ô\qT K+&ç+∫+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>=≥º&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·uÀeTì düe÷CŸyê~ bÕغ düŒwüº+ #˚dæ+~. Á|üuÛÑT‘ê«ìï >∑<Ó› ~+#·&ÜìøÏ m˝≤+{Ï Á|üD≤[ø£\T s¡∫+#·&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*|æ+~. ø±+Á¬>dt H˚‘·è‘·«+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·eT eT<䛑·T ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì düe÷CŸyê~ bÕغ H˚‘·, ø±uÀj˚T ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ nœ˝Òwt j·÷<äyé Á|üø£{Ï+#ês¡T. Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L˝ÒÃ+<äT≈£î ‘·eT bÕغ j·T‹ï+#·<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ªe÷ bÕغ eTT+<äT qT+N Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛋k˛Ô+~. Ç~ ø=qkÕ>∑T‘·T+~μ nì #ÓbÕŒs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸqT n_Ûeè~Δ u≤≥˝À q&ç|ækÕÔs¡ì z≥s¡T¢ yÓTC≤غ kÕúHê˝À¢ ¬>*|æ+#ês¡T ‘·bÕŒ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\>=≥º&ÜìøÏ ø±<äTμ nì ‘Ó*bÕs¡T. ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\¢&Ó’q H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·èrj·T Á|ü+{Ÿ @sêŒ≥T, eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\ô|’ }Vü≤>±Hê\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À nœ˝Òwt yê´K´\T ÁbÕ<Ûëq´+ dü+‘·]+#·T≈£îHêïsTT. j·T÷|” n_Ûeè~Δô|’H˚ ‘·eT <äèwæº nì nœ˝Òwt j·÷<äyé Á|üø£{Ï+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À dü+U≤´ã\+ ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ˝Àø˘düuÛÑ˝À mìïø£\≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î Ç~ dü¬s’q düeTj·TeTì uÛ≤$düTÔHêïsê? nì Á|ü•ï+#·>± n~ ‘·eTøÏ|ü⁄Œ&ÉT eTTK´+ ø±<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~<äT›‘ês¡H˚ z≥s¡T¢ ‘·eT≈£î |ü≥º+ ø£{≤ºs¡ì #ÓbÕŒs¡T. $TÁ‘·|üøå±\≈£î Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ Çe«qTqï $+<äT≈£î md”Œ, ;md”Œ\≈£î ÄVü‰«q+ n+<ä˝Ò<äqï yês¡Ô\qT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. Á|ü<ëì $+<äT≈£î ‘êeTT Vü‰»s¡e⁄‘êeTì nsTT‘˚, mes¡T yÓfi¯¢\H˚ <ëìô|’ Ç+ø± ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. sêÁcÕº\ Vü≤≈£îÿ\qT s¡øÏå+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ˇ&çXÊ eTTK´eT+Á‹ qMHé |ü{≤ïj·Tø˘ #˚dæq ô|ò&És¡˝Ÿ Á|òü+{Ÿ @sêŒ≥T Á|ü‹bÕ<äqô|’ Á|ü•ï+#·>± <ëìô|’ yê´U≤´ì+#˚+<äT≈£î ìsêø£]+#ês¡T. d”|”m+ H˚‘· Á|üø±XŸ dæ+>¥ ø±s¡‘Y‘√ uÛÒ{° Á|ü‹bÕ<äqô|’ düŒ+~dü÷Ô Hêj·T≈£î\T ø£\TdüTø√e&É+ kÕ<Ûës¡D $wüj·TeTHêïs¡T. j·T÷|”˝À ≈£î+≥T|ü&çq bÕ\qqT >±&ç˝ÀøÏ ‘˚e&ÜìøÏ j·T‹ïkÕÔeTì nœ˝Òwt #ÓbÕŒs¡T. nqTuÛÑe+ ˝Òì nœ˝Òwt Bìï düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì uÛ≤$düTÔHêïsê? nì Á|ü•ï+#·>± nqTuÛÑe+ ˝Òø£b˛e&É+ ì»y˚TqHêïs¡T. nsTT‘˚, kÕj·T+ #˚ùd+<äT≈£î ‘·q {°yéT ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. md”Œ N|òt j·T÷˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé bÕÁ‘· @$T≥ì Á|ü•ï+#·>± Äj·Tq C≤rj·T sê»ø°j·÷\ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 14, e÷]Ã 2012

{°&û|”‘√H˚ ‘Ó\+>±D≈£î y˚T\T ™´s¿¡Ë, ’d¡≤T∂ NSLji¯NRPVá F~»Ì¡ N]…Ì”¡LiμR∂©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qsNRPV ¨dsºΩ ¨s∏R∂V™´sWáV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. Fs¨sıNRPá }msLRiVª][ ZNPzqsAL`i ≤R∂ ¡V˜Ã¡V μR∂Li≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· LSμR∂©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáª][ …‘¡AL`iFs£qs LS«¡NUP∏R∂V ˙≤y™´sWáV A≤R∂Vª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ZNP[{qsAL`iNRPV æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms ˙}ms™´sV ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSáV }msμR∂áNRPV @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, LSuÌy˚¨sı NSLi˙lgixqsV FyLÌki BLRi\Æ™s GŒ˝œ¡ß Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPV Æ™s◊˝¡LiμR∂¨s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sWLjiË 13 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩáLigSfl·©´sV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¤…¡NSıá“¡ |msLjigjiLiμR∂Li¤…¡[ @μj∂ ªRΩ©´s @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[zqs©´s xmnsV©´sªRΩ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÆμ∂[©´s¨s …‘¡≤U∂{ms øR¡Ã¡VÆ™s[ @©yıLRiV. ryLS @Æ™s[V¯™yŒ˝œ¡ß ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgixqsV NRP≠sV…‘¡ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @LiVVæªΩ[ FsÕÿ DLi»¡VLiμ][ æªΩáVxqsVN][™yá©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li ™´sVL][ 20 GŒ˝œ¡ß Æ™s©´sNTP‰ F°LiVVLiμR∂¨s @©yıLRiV. …”¡≤T∂zms¨s G\Æ™sV©y @Li¤…¡[ NSLi˙lgixqsV @˙≤R∂£qs ¤Õ¡[NRPVLi≤y æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ @Æ©s[NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV F°ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. LSuÌy˚¨sNTP NSLi˙lgixqsV Fyá©´s J aSxmsLi ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s @©yıLRiV. C ˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ªy™´sVV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ @©yıLRiV. @μj∂ÕÿÀÿμ`∂ …”¡≤T∂zms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[Æ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ D©yı™´sV¨s NRPW≤y @©yıLRiV. aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»˝¡V ¬ø¡Liμj∂LiμR∂¨s, μk∂¨s\|ms NSLi˙lgixqsV  ¡z§¶¶¶LRiLigRi øR¡LRiËNRPV zqsμÙR∂™´sW @¨s @™´sVV¯NRPV©´sı øR¡Lji˙ªRΩ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. ªRΩ©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[Æ©s[ H…”¡ @’≥¡™´sXμÙj∂ @©yıLRiV. ZNP[{qsAL`iμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. A∏R∂V©´s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ }msμR∂áNRPV xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV @LiμR∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji ªRΩLRixmnsQo©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi  ¡z§¶¶¶LRiLigRi Æ©s[ªRΩáV μ][øR¡VNRPVLi»¡W LS«¡˘Æ™s[VáVªRΩV©yıLRi©yıLRiV. C xqsÀ≥œ¡Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ZNPzqsAL`i, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ NRPáFyá©yıLRiV. ZNPzqsAL`iNRPV NSLi˙lgixqsV\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘Ã¡ xms»˝¡ ©Ø[»¡V, {qs»¡VNRPV ªRΩxmsˆ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms»Ì¡μR∂©yıLRiV. Àÿ ¡V Æ™sLi»¡ …”¡AL`iFs£qs Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV GLi ¬ø¡[zqsLiμ][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ FsLi{ms LS¥][≤`∂, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´slgi[£tsQ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ¬ø¡[aSLRiV. FsLizmsgS, ™´sVLi˙ºΩgS ZNPzqsAL`i æªΩáLigSfl·NRPV D©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NS©y*∏∫∂V Æ™sLi»¡ À≥ÿLki  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ ¬ø¡[zqsLiÆμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[Æ©s[ xmso˙lLi gRiVLRiVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.

Jy√\ $&ÉT<ä\˝À

kı+‘· ìs¡íj·÷˝Ò¢yé xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s @™´sgSx§¶¶¶©´sNRPV LS¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. @xmsˆ…˝‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs @¨sı ªy\Æ©s ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV ©´s≤T∂zmsLi¬ø¡[™yLRiV. N]¨sı≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y NRPW≤y ™yLji aS≈¡Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPV©´sı xqsLiμR∂LS˜ÈáV ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, ™s´ WLij Ë 13 (düTes¡íyês¡Ô) : μj∂™´sLigRiªRΩ xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡=Liμj∂gS {qsFsLi NTPLRifl„fi ™´sV©´sxqsVÕ‹[ G™´sVV©yı ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV G≠dsV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqsW¿¡LiøyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aS©´sLiªRΩLRiLi @©´s¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV Æ™s[VLRiZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμR∂¨s, ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤ÔT∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. xqsV˙{msLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V™´sVLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sV©´sVgRi≤R∂ZNP[ ¨sLÒRi∏R∂Wáª][ “¡™Ø[áV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ ©Ø[…‘¡xqsVáV @Liμj∂©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáVgS ¤Õ¡[μy ˙xms™´sWμR∂Li GLRiˆÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV gkiªylLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiZNP[ A©y≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmso©´s xqs™´sWμ≥y©´sLi B™y*á©´sıμj∂ xqs™´sVLÙji}qsÚ INRPÆ™s[Œœ¡ N][LÌRiV ™´sVLi˙ªRΩVá ¨sLÒRi∏R∂Wá©´sV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy™´sV¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. «¡gRi©±s AxqsVÚá ¨sLÒRiLiVVryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡NUP C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩxmsˆV ¡≤T∂æªΩ[ ≠sxmsOSQá AL][xmsfl·Ã¡©´sV G≠sμ≥R∂LigS ZNP[xqsVÕ‹[ xqsV˙{msLiN][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV @LiμR∂VNRPV©´sı ≠søyLRifl· rygRiVªRΩV©´sıLiμR∂V©´s ˙xmsºΩxmsOSQáV LS“¡©y™´sW ºΩzmsˆN]…ÌÿáƩs[ μy¨s\|ms NRPW≤y {qsFsLi ™´sVLi˙ªRΩVáV gkiªylLi≤ÔT∂, μ≥R∂LS¯©´s, NRP©yı áOTPQ ¯ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V»¡Li @LÙRiLRiz§¶¶¶ªRΩ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ©yLS∏R∂Vfl· aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi @©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáV \Æμ≥∂LRi˘LigSÆ©s[ {qs¨s∏R∂VL`i ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV N][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá D©´sıxmsˆ…”¡NUP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ™´sW˙ªRΩLi C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ¬ø¡[∏R∂V»¡Li NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP INRPLRiNRPLigS Æμ∂¤À¡[˜ @¨s Æ™s[VLRiZNP[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy™´sV¨s ™yLRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ªRΩá©ØzmsˆgS ™´sWLjiLiμj∂. ªRΩ©´s NS˘’¡Æ©s…fi xqsx§¶¶¶øR¡LRiVá©´sV ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. ˙xmsμ≥y©´s˙xmsºΩxmsORPQLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi, xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsºΩxmsOSQá AL][xmsfl·Ã¡©´sV xqs™´sVLÙjiLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ {qsFsLi ©y˘∏R∂Vxqsᕶ¶¶Ã¡V \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ºΩzmsˆN]¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ªy™´sVV zqsμÙR∂LigS D©yı™´sV¨s ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ªRΩ©´sNRPV xqs¨sız§¶¶¶ªRΩLigS N][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVá©´sV ˙xms™´sVV≈¡LigS ˙xmsryÚ≠sxqsVÚ©yıLRiV. C ™´sVLi˙ªRΩVáV {qsFsLiNRPV ¬ø¡FyˆLRiV. A “¡™Ø[á «ÿLkiNTP DLiÆ≤∂[ {qs¨s∏R∂VL`i Õÿ∏R∂VL˝Ri©´sV {qsFsLi xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡©´s»˝¡V ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ªRΩ©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiVá©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ªy™´sVV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s, Fs»¡V™´sLi…”¡ æªΩ÷¡zqsLiμj∂. \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms |msμÙR∂gS Æ™s©´sZNP[xqsVN]¿¡Ë©´s {qsFsLi, INRPÆ™s[Œœ¡ N][LÌRiV @OTPQLiªRΩáV Æ™s[}qsÚ ≠søyLRifl·\ZNP©y zqsμÙR∂Æ™s[V©´s¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V μR∂XztÌsQ|ms»Ì¡¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ™yLji¨s FsÕÿ xqs™´sVLÙjiLiøR¡VN][™yáƩs[μj∂ {qsFsLiNRPV æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ©Ø[…‘¡xqsVáV @Liμj∂©´sªRΩLRiV™yªRΩ ™y…”¡¨s ≠sLRiVμÙR∂LigS “¡™Ø[áV «ÿLki ¬ø¡[aSLS @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩá©ØzmsˆgS ™´sWLRi©´sVLiμj∂.

eTTK´eT+Á‹øÏ $e]+∫q myÓTà˝Ò´\T ø√s¡Tº H√{°düT\T n+<ëπø düŒ+~kÕÔeTì yÓ\¢&ç

ñ+#ê\ì d”|”m+ XÊdüqdüuÛÑ|üø£å H˚‘· p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä Jy√\ô|’ #·s¡Ã »]ù|+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î sêyê\ì ø√sês¡T. E´&çwæj·TØ nì #Ó|æŒ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. j·T‹ïdüTÔ+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Ä 26 Jy√\T $yê<ädüŒ<äyÓTÆqeì b˛¢sY ©&És¡¢‘√ ‘·q #Ûê+ãsY˝À d”Œø£sY eTH√Vü≤sY düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. $|üøå±\T >=+‘·T∫+#·T≈£îqï|üŒ{Ïø° ø√s¡Tº\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚dæq|üŒ{ÏøÏ ‘·s¡Tyê‘· düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü $|üø£å düuÛÑT´\T |ü≥TºM&É˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ @ Jy√qT s¡<äT› #˚j·T˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. $|üø£å düuÛÑT´\ düuÛÑ ‹]– ÁbÕs¡+ãyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ yê‘·es¡D+ Äs√|üD\ô|’ XÊdüqdüuÛÑ e´eVü‰sê\ XÊK eT+Á‹ Áo<ÛäsYu≤ãT düŒ+~+#ês¡T. HÓ\ø=q&É+‘√ #˚ùd<˚$T ˝Òø£ d”Œø£sY düuÛÑqT H˚{ÏøÏ yêsTT<ë y˚dæq≥T¢ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+, ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ\qT düyê\T #˚dü÷Ô Áô|’y˚≥T Á|üø£{Ï+#ês¡T. |æ{ÏwüqsY düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡ì,n sTT‘˚ <Ûäsêàdüq+ eT+Á‘·T\ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ XÊdüqdüuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ |ü≥T n+XÊ\ô|’ $|üøå±\T ø±yÓT+{Ÿ #˚j·T˝Ò<äì ~>∑Teø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\qT Á|ü•ï+#êeTì Äj·Tq d”Œø£sY≈£î yêsTT<ë rsêàHê*#êÃsTT. 26 ñ‘·Ôs¡T«\T Ç∫à ø=+‘·eT+~ #ÓbÕŒs¡T. H√{°düT\T n+~q ‘·s¡Tyê‘· eT+Á‘·T\T ø±˙, Á|üuÛÑT‘·«+ ø±˙ e´≈£îÔ\≈£î Á|üC≤<Ûäq+ <√∫ ô|≥º&É+ô|’ {Ï&ç|æ, Äs¡T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\T, yê{ÏøÏ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·T+<äì eT+Á‹ Áo<ÛäsYu≤ãT düuÛÑ≈£î ‘Ó*bÕs¡T eT+Á‹ ◊mmdt\≈£î düTÁ|”+ H√{°düT\ô|’ dæ|æ◊, Ä Äs¡T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\ |ü<äe⁄\≈£î düe÷<ÛëHêìøÏ $|üøå±\T dü+‘·è|æÔ #Ó+<ä˝Ò<äT. Ä Jy√\ ô|ò’fi¯flqT d”Œø£sYdüuÛÑ˝À sêJHêe÷ #˚j·÷\ì dæ|æm+, sêÁwüº+˝À $<äT´‘Y ø√‘·\ô|’ _C…|æ bÕغ\T ñ+#ê\ì, yê{Ïô|’ |üP]ÔkÕúsTT˝À #·s¡Ã »s¡bÕ\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡T. düuÛÑ˝À yêsTT<ë rsêàHê*#êÃsTT. 26 Jy√\≈£î dü+ã+~Û+∫ k˛eTyês¡+Hê&˚ >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‹ HÓ\ø=q&É+‘√ d”Œø£sY eTH√Vü≤sY düuÛÑqT ¬s+&√kÕ] Á|üuÛÑT‘·«+ düe÷<Ûëq$T∫Ã+<äì, Bìô|’ #·s¡Ã nedüs¡+ ˝Ò<äì d”Œø£sY ns¡>∑+≥ùd|ü⁄ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. nìŒ |üøå±\ H˚‘·\‘√ ‘·q #Ûê+ãsY˝À d”Œø£sY eTH√Vü≤sY yêsTT<ë rsêàHê\ìï+{Ï˙ ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Á|üXÀï‘·Ôsê\≈£î düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ≈£L&Ü Jy√\ ô|ò’fi¯flqT d”Œø£sY neø±X¯$T#êÃs¡T. d”Œø£sY ìs¡íj·÷ìï ‘·|ü⁄Œã&ÉT‘·T Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ {Ï&ç|æ düeTø£å+˝À ô|{≤º\ì $|üøå±\T H˚‘·\T &çe÷+&é #˚XÊsTT. ‹]– düuÛÑ düuÛÑT´\T eT+Á‘·T\ sêJHêe÷\≈£î &çe÷+&é #˚XÊsTT. 26 Jy√\ $&ÉT<ä˝…’ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· |ü]dæú‘·T˝À e÷s¡TŒ sêø£b˛e&É+‘√ düuÛÑ eT÷&√kÕ] düuÛÑ˝À #·s¡Ã »s¡bÕ\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T yêsTT<ë |ü&ç+~. eT∞fl ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü d”Œø£sY düuÛÑqT >±&ç˝À #˚dü÷Ô ø±s¡´Áø£e÷\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. d”Œø£sY düuÛÑT´\≈£î dü]›#˚|üŒ≥q|üŒ{ÏøÏ ô|fÒº+<äT≈£î nìï $<ë\ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚j·÷\H˚ yê‘êes¡D+ #·\¢ã&Éø£b˛e&É+‘√ d”Œø£sY düuÛÑqT 15 ì$TcÕ\T yêsTT<ë ìHê<ä+‘√ $|üøå±\T d”Œø£sY b˛&çj·T+ #·T≥÷º eTT{Ϻ HêHêj·÷&ç #˚XÊsTT. y˚XÊs¡T. 26 Jy√\≈£î dü+ã+~Û+∫q <äÁkÕÔ\T düuÛÑ˝À d”Œø£sY düeTø£å+˝À ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ d”Œø£sY eTH√Vü≤sY düuÛÑqT H˚{ÏøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. eT+~ì, Ç{°e\ 700 eT+~ì ‘Ó\+>±D yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. yê<äT\qT ø±+Á¬>dtbÕغ bı≥ºq ô|≥Tº≈£î+<äì, @ Äs¡T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\T, sêJHêe÷\T #˚dæ yê]ì yÓ÷Vü≤+ ô|≥Tº≈£îì yês¡T z≥T n&ÉT>∑T‘·THêïs¡ì ìC≤sTTrì ìs¡÷|æ+#·÷ø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î bÕ\Œ&É&ÜìøÏ õz\T }Væ≤+#·ì <ëìø£Hêï Á|ü»\qT+&ç eT<䛑·T Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ósêdü ˇø£ÿ d”≥T z&çHê, ¬>*∫Hê, C≤Ø #˚sTT+#ês¡ì ‘·<ë«sê e+<ä ˝≤Øø√≥¢ \_Ûk˛Ô+<äHêïs¡T. CÒ@d”, $<ë´]ú CÒ@d” ˝≤j·TsY ˇ]π><˚$T ñ+&É<äHêïs¡T. _C…|æ ¬>*ùdÔ s¡÷bÕj·T\T #˚‘·T\T e÷sêj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. C…md”\‘√ bÕ≥T nìïesêZ\ Á|ü»\T ;CÒ|” <˚X¯q\TeT÷\\ ‘Ó\+>±Dyê<ëìï $ì|ædüTÔ+<äì, ◊@mdt\‘√ nÁø£e÷\T #˚sTT+∫ n&ɶ>√\T>± nuÛÑ´]úøÏ eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·THêïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ <äX¯ ~X¯\qT e÷s¡Ã>∑\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. dü+bÕ+~+∫ yê]ì C…’\T≈£î |ü+bÕs¡ì ñ<ä´eT+ m+‘· ìC≤sTTr‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï<√ Á|üdüTÔ‘·+ »]π> bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ mHé&ûm $eT]Ù+#ês¡T. ◊@mdt\ ‘·|ü⁄Œ\ìï+{ÏøÏ Äj·÷ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À ;CÒ|” b˛{° ìC≤sTTr‘√ ≈£L≥$T‘√ ø£*dæ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D XÊK\ eT+Á‘·T\T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì &çe÷+&é ≈£L&ÉT≈£îqï<äHêïs¡T. ;CÒ|” <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D yê<ëìï ‘˚eHÓ‘·TÔ‘êeTHêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY #˚XÊs¡T. á nÁø£e÷\ yÓqTø£ sê»ø°j·T CÀø£´+ edüTÔ+<äì Çø£ÿ&ç Á|ü»\T $X¯«dædüTÔHêïs¡Hêïs¡T. nuÛÑ´]ú ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ áHÓ\ 14q ‘·eT bÕغ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ñ+<äHêïs¡T. Á|üC≤<ÛäHêìï ø=\¢>√{Ϻq C…’‘Ó\+>±D nH˚ |ü<ëìï ñ#·Ã]+#·ì ø±+Á¬>dt, C≤rj·T eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T düèà‹sêDÏ, 15q Ms¡+<ä]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é {Ï&ç|æ H˚‘·\≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT z≥T bÕغ e÷J C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sê»Hê<∏é dæ+>¥\T #˚XÊs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘êeTT n&çπ>HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À 369 Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Jy√\ »>∑&É+

s√E\T <ä>∑Zs¡|ü&ܶjYT

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

m˙‡{°d” ‘·|üŒìdü] #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä+ dæ<äΔ+>± ñ+<äì#Ó|üŒs¡T. düe÷K´ e´edüú≈£î πø+Á<ä+ $|òü÷‘·+ ø£*–düTÔ+<äqï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ Äs√|üD\qT Äj·Tq K+&ç+ #ês¡T. á n+X¯+ô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T ˝À|ü\, ãj·T≥ #·s¡Ã »s¡>±*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Bìô|’ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ dü÷#·q\qT d”«ø£]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. nôd+;¢ mìïø£\T ñ+&É≥+‘√ eTTK´ eT+Á‘·T\‘√ düe÷y˚X¯+ yêsTT<ë y˚XÊeTì, Bìï @Á|æ˝Ÿ 16q ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T, &ûJ|”\ô|’ πø+Á<ä Vü≤√+XÊK ø±s¡´<ä]Ù ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡qï≥T¢>± e∫Ãq yês¡Ô\qT ∫<ä+ãs¡+ K+&ç+#ês¡T.

ñ‘·ÔsêK+&é ø±+Á¬>dt˝À N*ø£ düVü‰j·TeT+Á‹>± e´eVü≤]düTÔqï Vü≤ØXŸ sêe‘Y ‹s¡T>∑Tu≤≥ |ü{≤ºs¡T. n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ô|’ rÁe ndü+‘·è|æÔì yÓ\¢>∑ø±ÿs¡T. d”m+ |”sƒ¡+ô|’ ø£H˚ïdæq Äj·Tq bÕغ ìs¡íj·T+‘√ K+>∑T‹Hêïs¡T. ôV’≤ø£e÷+&é ìs¡íj·T+ô|’ ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ eT+Á‹|ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq düìïVæ≤‘· esêZ\T yÓ\¢&ç+ #êsTT. ø±>± 32eT+~ myÓTà˝Ò´\Tqï ø±+Á¬>dt˝À sêe‘Y≈£î 11eT+~ eT<䛑·T>± ì*#ês¡T. yê]‘√ #·]Ã+∫ ø=‘·ÔbÕغ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á $wüj·÷\ô|’ sêe‘YqT Á|ü•ï+#·>± ne⁄qì>±˙, ø±<äì>±˙ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Ò<äT. ªBìô|’ m˝≤+{Ï yê´K´\T #˚j·T<ä\#·T ø√˝Ò<äTμ nì e÷Á‘·y˚T nHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± Vü≤ØXŸsêe‘Y sêJHêe÷ $wüj·÷ìï eTTK´eT+Á‹ ãVüQ>∑TD ‘˚*>±Z rdüT≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Ç˝≤+{Ï$ düVü≤»y˚Tqì yê´U≤´ì+#ês¡T. n~ÛcÕºq+‘√ #·]Ã+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·T ≈£î+{≤eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

\+ø£ >√\ zfÒkÕÔeTì uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ Vü‰MT Çyê«\ì, Bìô|’ Á|ü<Ûëì düe÷<Ûëq$Tyê«\ì &ûm+πø m+|” sê»´düuÛÑ˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä düeTj·T+˝À eTH√àVü≤Hé sê»´düuÛÑ˝À ñHêïs¡T. Äj·TqTï ñ<˚›•+∫ ªÁ|ü<Ûëì >±s¡T <äj·T#˚dæ MTs¡T eTÚHêìï M&É+&çμ nì $»„|æÔ#˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ yêeT|üøå±\T ≈£L&Ü á e´eVü‰s¡+ô|’ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ªÁo\+ø£˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ Á|ü‹ $wüj·T+ uÛ≤s¡‘Y≈£î ‘Ó\TdüT. Á|üdüTÔ‘· e´eVü‰s¡+ô|’ Á|üuÛÑT‘·« $<Ûëqy˚T$T{À düŒwüº+ #˚j·÷\ì yêeT|üø£å m+|” &ç.sêC≤ Á|ü•ï+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü‰sê\ XÊK eT+Á‹ |üeHé≈£îe÷sY ãHê‡˝Ÿ düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô á n+X¯+ô|’ düuÛÑ˝À #·]Ã+#˚+<äT≈£î düeTj·T+ πø{≤sTTkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ªÁo\+ø£≈£î e´‹πsø£+>± m˝≤+{Ï rsêàq+ #˚düTÔHêïs√ e÷≈£î ‘Ó*j·T<äT. $<˚XÊ+>∑ XÊK‘√ dü+Á|ü~+∫ Bìô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£≥q #˚düTÔ+<äì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚, Äj·Tq düe÷<Ûëq+ô|’ düuÛÑT´\T XÊ+‹+#·˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒwüºyÓTÆq Vü‰$T Çyê«*‡+<˚qì |ü≥Tºã{≤ºs¡T. Á|ü<Ûëì düe÷<Ûëq$Tyê«\ì &ûm+πø, @◊&ûm+πø düuÛÑT´\T b˛&çj·T+˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T. düuÛÑ #ÛÓ’¬sàHé Vü≤MT<é nHê‡Ø m+‘·>± $»„|æÔ #˚dæqŒ{ÏøÏ |òü*‘·+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ düuÛÑqT eTs√e÷s¡T yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

‘Ó\+>±D ã+‹ πø+Á<ä+˝À ñ+~ b˛©düT\T yÓ+≥H˚ dü<äs¡T j·TTe≈£î\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yê]ì $#ê]düTÔqïs¡T. ø±>± yê]øÏ b˛{°>± eT]ø=+<äs¡T C…’ ø±+Á¬>dt, C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ ìHê<ë\T #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. n+‘·≈£îeTT+<äT ø=+<äs¡T ‘Ó\+>±D yê<äT\T eTTK´eT+Á‹ ø±Hê´jYTqT n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ zj·TT C…md” Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\T <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. n¬sdüTº #˚dæq $<ë´s¡Tú\qT ‘·ø£åDy˚T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\qT $&ÉT<ä\ #˚j·T≈£î+fÒ |ü]D≤e÷\T rÁe+>± ñ+{≤j·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü#ês¡+ #˚dæq nq+‘·s¡+ Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ yÓfi≤¢s¡T. nsTT‘˚ Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ˝À øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ôV≤*ø±|üºsY ~>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À Ä >±*øÏ Á|ü#ês¡ düuÛÑ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq f…+≥T¢ ≈£L* b˛j·÷sTT. á |òüT≥q˝À |ü\Te⁄]øÏ dü«\Œ >±j·÷\j·÷´sTT.


Hê\T>√ s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï ìsêVü‰s¡Bø£å\T

u≤*ø£\T Áø°&É˝À¢ sêDÏ+#ê* u≤˝§ÿ+&É, e÷]à 13(düTes¡íyês¡Ô):u≤*ø£\T Áø°&É˝À¢ sêDÏ+#ê\ì u≤˝§ÿ+&É m+|æ&çy√ øÏwüHé nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£dü÷Ôs¡“¤ >±+B u≤*ø£\ $<ë´\j·T+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ ø±s¡´Áø£e÷ìï eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+^+#ês¡T. ø£dü÷Ôs¡“¤ >±+B u≤*ø£\T Äs¡÷àsY˝À

ìs¡«Væ≤+∫q CÀq˝Ÿ kÕúsTT Áø°&É˝À¢ n‘·T´‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]à ø√ø√˝À, #·<äs¡+>∑+, |üs¡T>∑T|ü+<Ó+\˝À B«‹j·TkÕúq+ #ÓbÕŒs¡T. B«‹j·TkÕúq+ kÕ~Û+#ês¡T. Ms¡+<ä]øÏ bÕsƒ¡XÊ\ ‘·s¡|ü⁄q Áb˛‘·‡Vü≤ã VüQeT‘·T\T Ä+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤*ø£\T Áø°&É˝À¢ eT]+‘·

sêDÏ+#ê\ì ø√sês¡T. u≤\Ts¡‘√ düe÷q+>± Áø°&É˝À¢ <ä÷düT≈£îb˛e\Hêïs¡T. u≤*ø£\qT ñ‘·ÔeT Áø°&Éø±s¡T\T>± r]à ~<äT›‘·Tqï Ä bÕsƒ¡XÊ\ |æ.Ç.{Ï CÀ‘·ï qT n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Ç+#ê]® Ä~Ûø±] s¡+>∑#ê], ñbÕ<ë´j·Tãè+<ä+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT<Ûäyês¡+, 14 e÷]Ã 2012

u≤˝§ÿ+&É, e÷]à 13(düTes¡íyês¡Ô):md”‡ eØZø£s¡DqT #·≥º uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô me÷àØŒmdt Ä<Ûä«s¡´˝À #˚|ü{Ϻq Ø˝Ò ìs¡Vü‰s¡Bø£å\T eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ Hê\Ze s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á Bø£å˝À kÕúìø£ HÓÁVüQq>∑sY ø±˝À˙ yêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± me÷ØŒj·Tdt >∑TÁs¡+ sêCÒX¯«sY e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ md”‡ eØZø£s¡D≈£î #·≥º uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á Bø£å˝À qs¡‡j·T´, &ç._.>∑+>±<ÛäsY, sêCÒ+<ÛäsY, s¡y˚Twt, sêCÒX¯«sY, *+>∑qï dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

@Á|æ˝Ÿ˝À eTTK´eT+Á‹ e÷s¡TŒ...? ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· H˚‘·≈£î d”m+ neø±X¯+? d”ìj·TsY H˚‘· C≤Hê¬s&ç¶? øÏs¡DY d”m+ nj·÷´ø£ kÕ~Û+∫q $»j·÷\T yÓ’mdt »>∑Hé bÕغ qT+∫ yÓ[¢b˛e&É+ Á|üC≤sê»´+ bÕغì $*˙+ #˚düTø√yê*‡q |ü]dæΔ‹ sêe&É+ ø£&É|ü ñ|ü mìïø£˝À¢ |üsê»j·÷ìï#·$ #·÷&É&É+ n$XÊ«dü rsêàHêìï m<äTs√ÿe&É+ Á|ü<Ûëq Á|ü‹ |üø£åyÓTÆq {°&û|”‘√ n+‘·s¡Z‘· dü+ã+<Ûë\T 16eT+~ myÓTà˝Ò´\T n~Ûø±s¡ bÕغ $|tqT ~Ûø£ÿ]+#·&É+ n~Ûø±s¡ bÕغ qT+∫ Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚j·T&É+ eTTøÏÿb˛sTT bÕs¡uÀj·÷*‡q _j·÷´ìï s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À #=|ü⁄Œq n~ÛcÕºq+ d”m+qT e÷sêÃ\ì ìs¡¢sTT+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 14(düTes¡íyês¡Ô): e#˚à HÓ\˝À Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ #√≥T #˚düTø√qT+<ë?ákÕ] ‘Ó\+>±D ø£èwæí&çøÏ eTTK´eT+Á‹ |ü>±Z\T?d”e÷+Á<ä H˚‘·≈£î |”d”d” |ü≥º+ ø£≥ºqTHêïs¡T?d”m+qT e÷s¡Ã&É+ ô|<ä› düeTdü‡ ø±H˚ ø±<äì d”ìj·TsY H˚‘· >±<Ó yÓ+ø£≥¬s&ç¶ yê´U≤´\ yÓqTø£ n+‘·s¡´y˚T$T{Ï. ôV’≤ ø£e÷+&é ≈£L&Ü mes¡T yÓ[flHê @Á|æ˝Ÿ˝À nìï düs¡T›≈£î+{≤j·Tq&É+ yÓqTø£ eT‘·\uÒe÷{Ï? Ç$

Á&ç|t ô|’|ü⁄\ <Ûä«+dü+ Ç<ä›] n¬sdüTº yÓ÷sêÔ&é, e÷]à 13(düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+ ‹e÷à|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ã+&Ü]•e, ø√*bÕ´ø£ l<äsY\T >√|æ&ç ÄXÀø˘≈£î #Ó+~q e´ekÕj·T ˙{Ï bÕs¡T<ë\ ô|’|ü⁄\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq≥T¢ môd’‡ sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‹e÷à|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >√|æ&ç ÄXÀø˘≈£î #Ó+~q e´ekÕj·T uÛÑ÷$T˝À ô|’|ü⁄\qT ÄÁø£e÷+>∑ <Ûä«+dü+ #˚dü÷Ô Äj·Tqô|’ #˚sTT #˚düT≈£îqïsêì |òæsê´<äT #˚j·T≥+‘√ Ä<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø√*bÕ´ø£ l<äsY, ã+&Ü]•e\qT ÄπsdüTº #˚dæq≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.<ë&ç˝À bÕ˝§Zqï <√Hê\ lìyêdt |üsêØ˝À ñqï≥T¢ môd’‡ sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T

eTVæ≤fi¯ kÕ~Ûø±s¡‘· yê{Ï neX¯´ø£‘· yÓ÷sêÔ&é, e÷]à 13(düTes¡íyês¡Ô):yÓ÷sêÔ&é eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À eTVæ≤fi¯~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤ +>± eTVæ≤fi¯ kÕ~Ûø£s¡‘· >∑T]+∫ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î $e]+#·&É+ »]–+<äì ø±s¡´<ä]Ù C….Äs¡TD ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±˝À¢ eTT+<äT+ &Ü\ì ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+ #ê\ Äy˚T eT+&É\ düeTK´q+<äT ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£ eT+˝À ñbÕ<ä´≈£åî sê\T <˚$ø£, ø√XÊ~Ûø±] >∑C…®\ø°åà ‘·~‘· s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt˝À ‘êC≤>± »s¡T>∑T‘·Tqï #·s¡Ã\T.@Á|æ˝Ÿ˝À Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ »s¡>∑&É+ U≤j·TeTqï yês¡Ô\T ø±+Á¬>dt esêZ˝À #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~.eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì e÷s¡Ã&É+ U≤j·TeTì, Äj·Tq‘√ bÕ≥T uÀ‘·‡ dü‘·‡Hêsêj·TDqT |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± ‘√\–kÕÔs¡ì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. Äy˚Ts¡≈£î &Ûû©¢ @◊d”d” esêZ\T Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT

e<ä›≈£î edüTÔqï yê]øÏ düèwüºyÓTÆq dü+πø‘ê\T ÇdüTÔHêïs¡ì d”ìj·Ts¡T¢ n+‘·s¡Z‘· dü+uÛ≤wüD˝À¢ #ÓãT‘·THêïs¡T.ø±+Á¬>dt˝À Á|üdüTÔ‘·+ Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ n+X¯+ô|’ esêZ˝À CÀs¡T>± }Vü≤>±Hê\T,$X‚¢wüD\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø |ü\T <äbÕ\T>± &Ûû©¢øÏ yÓ[fl n~ÛcÕΔq+ kÕΔsTT˝À ñqï Hêj·T≈£î\‘√ #·s¡Ã\T »]|æq sêÁwüº bÕغ ≈£L&Ü $$<Ûä sêÁcÕº˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£\ô|’ <äèwæº kÕ]düTÔqï+<äTq MTs¡T mìï #Ó|æŒHê |òü*‘·+ ñ+&É<äì $düèwüº+>± #Ó|æŒ |ü+|ædüTÔqï≥T¢ d”ìj·Ts¡T¢ #ÓãT‘·Tqï e÷≥\qT ã{Ϻ düèwüºeTe⁄‘·T+~.<ëyÓ÷<äsY ¬s&綑√ bÕ≥T ø=+<äs¡T d”ìj·Ts¡T¢ &Ûû©¢øÏ yÓ[flq|ü⁄Œ&ÉT ÄVü≤à<é |üfÒ˝Ÿ,ÄC≤<é e+{Ï Á|üeTTKT\T Ç<˚ e÷≥ #Ó|æŒ |ü+|ædüTÔqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T.»>∑Hé yêsêZìï nD∫y˚j·T&É+, ‘Ó\+>±D n+XÊìï düeTdæb˛j˚T˝≤ #˚j·T&É+˝À øÏs¡DY yÓ’|òü\´+ #Ó+<ës¡qï n dü+‘·‡|æÔ Hêj·Tø£‘·«+ ñqï≥T¢ bÕغ esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. ÄÁ|üø±s¡T>±...øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ kÕΔq+˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· H˚‘·≈£î eTK´eT+Á‹ neø±X¯+ ÇkÕÔs¡ì bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>±,øÏs¡DYqT e÷]ùdÔ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY H˚‘· C≤Hê¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ nj˚T´ neø±XÊ\THêïj·Tì bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. sêqTqï mìïø£\ düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±D n+XÊìøÏ |ü<äTqT ô|{Ϻ,sê»ø°j·T \_›b˛+<ëqï {°ÄsYmdt m‘·TÔ>∑&ÉqT ‹|æŒ ø={≤º\+fÒ... @&Ü~øÏ eTT+<˚ ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q e´øÏÔπø d”m+ |ü<ä$ ÇùdÔ n˙ï düeTdü‡\÷ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êj·Tì n~ÛcÕ›q+ uÛ≤$k˛Ô+~.áÁø£eT+˝À C≤Hê¬s&ç¶ dæm+ |ü<ä$ Çyê«\ì ìs¡ísTT+#·Tqï≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T.uÀ‘·‡ kÕ›q+˝À ø±|ü⁄ H˚‘·≈£î |”d”d” n<Ûä´ø£å |ü<ä$ Çyê«\ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ bÕغ esêZ˝À¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~.n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eT+Á‹ ø£Hêï \øÏÎHêsêj·TD≈£î |”d”d” Ç#˚à neø±XÊ\THêïj·Tì Á|ü#ês¡ »s¡T>∑T‘√+~.@<˚yÓTÆHê ø±+Á¬>dt˝À @ì$TcÕìøÏ @yÓTÆHê »s¡>√#·TÃ.>∑‘·+˝À ø±düT ÁãVü≤àq+<ä¬s&ç¶ |æ*∫ sêJHêe÷ ‹düT≈£îHêïs¡T.yÓTTqï s√X¯j·T´qT n˝≤π> |æ*∫ øÏs¡DYqT ìj·T$T+#ês¡T.eT] øÏs¡DY e+‘·T m|ü⁄Œ&√!.

sê»ø°j·T _Ûø£å ô|{Ϻq bÕغøÏ Á<√Vü≤+ #˚dæq >∑+|ü>√es¡úHé ª<˚X¯+μ nuÛÑ´]ú ì≥Tºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄ <√eTø=+&É, e÷sYà 13(düTes¡íyês¡Ô): ∫qïej·TdüT˝À sê»ø°j·T _ø£åô|{Ϻq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ >∑+|ü >√es¡úHé Á<√Vü≤+ #˚kÕ&Éì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]ú ì≥Tº y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄ >={ϺeTT≈£îÿ\ Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À Äs√|æ+#ês¡T.‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ #·Ts¡T¬ø’q ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔ+<äì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± {Ï@dæ|æmdt #Ó’s¡àHé>± ñqï >∑+|ü >√es¡úHé≈£î #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT myÓTà˝Ò´ {Ϭø≥Tº Ç∫à ¬>*|æ+#·>± |ü<ä$ <ë´dü‘√ {ÏÄsYmdt‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ bÕغ e÷sêÃ&Éì Ç≥Te+{Ï yê]øÏ Á|ü»\T ‘·eT <ä>∑Zs¡ ñqï nÁdüÔ+‘√ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\ì eT+>∑fi¯yês¡+ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± <√eTø=+&É eT+&É\+ n+#·q÷s¡T, <√eTø=+&É, >={ϺeTT≈£îÿ\, ∫+‘·e÷Hé|ü*¢, ì‘·´+ù|{Ÿ, dü+>∑y˚TX¯«sY Á>±e÷\˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ì≥Tº y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄ >={ϺeTT≈£îÿ\ Á|ü#ês¡+˝À Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£qï‘·*¢ ˝≤+{Ï bÕغøÏ Á<√Vü≤+ #˚dæq >√es¡úHé #·]Á‘· V”≤qT&ç>± ñ+&çb˛‘ê&Éì ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+≥T‘√ eTT+<äT≈£î e∫à |ü<ä$ <ë´dü‘√ πødæÄsY #Ó|æŒq e÷≥\T q$Tà õeTTà≈£îÿ\T #˚düTÔHêïs¡ì n˝≤+{Ï yê{Ïì ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì yê]øÏ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\ì, sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñqï wü;“sYÄ© mìïø£˝À¢ ì\ã&˚ <ÛÓ’s¡´+ ˝Òø£ m&É¢ sêõ¬s&ç¶øÏ {Ϭø≥Tº Ç|æŒ#êÃ&Éì Äj·Tq nHêïs¡T.b˛{° #˚ùd <ÛÓ’s¡´+ ˝Òì wü;“sY Ä©øÏ sêÁwüº+˝À eTTK´eT+Á‹‘√ düe÷qyÓTÆq≥Te+{Ï kÕúsTT ø£*–q düeTq«j·T ø£$T{°˝À #√≥T ø£*Œ+#·&É+ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ dæ>∑TZ#˚≥ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T.>√es¡úHé myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T ø±edüTÔqï Á|ü»\ düeTdü´\qT @Hê&ÉT |ü]wüÿ]+#·˝Òø£b˛j·÷&Éì Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü ôV’≤<äsêu≤<é˝À @d” >∑~˝À ≈£Ls√Ãì sê»ø°j·÷\T #˚ùdyê&Éì Äj·Tq nHêïs¡T.ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü ôV’≤<äsêu≤<é≈£î |ü]$T‘·yÓTÆq e´øÏÔ myÓTà˝Ò´>± ¬>*|æ+#·&É+

ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î ne>±Vü≤q

|æ≥¢+, e÷sYà 13(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì øÏcÕº|üPsY Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î m+|æ&çz qπ>wt ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Á>±eT+ qT+&ç ø=+<äs¡T ≈£L©\T ‘·eT≈£î πøåÁ‘·düVü‰j·T≈£î&ÉT |üqT\T ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äì e∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î Äj·Tq øÏcÕº|üPsY Á>±eT ≈£L©\‘√ Äj·Tq »s¡T>∑T‘·Tqï |üqT\ >∑T]+∫ $#ês¡D #˚|ü{≤º&ÉT.Á>±eT+˝À me¬s’q j·Tdtdæ, mdt{Ï \≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷eTT\≈£î nqTeT‹ ñ+fÒ n+<äT˝À |üqT\T ‘=+<äs¡>± #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.πøåÁ‘·düVü‰j·T≈£î\T |üqT\T ø£*Œ+#·&É+˝À n\dü‘·«+ eVæ≤ùdÔ n≥Te+{Ï yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

3 ôV’≤<äsêu≤<é

$X¯«XÊ+‹ì ø√s¡T‘·÷ ‘Ó\¢yÓ*¢ qT+∫ wæضøÏ bÕ<äj·÷Á‘·

ìC≤e÷u≤<é, e÷sYà 13(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ˝Àø£ø£fi≤´D≤s¡úyÓTÆ $X¯«XÊ+‹ì ø√s¡T‘·÷ q˝§Z+&É õ˝≤¢ q&ç>∑÷&É+ eT+&É\ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q kÕsTTuÛÑ≈£îÔ\T á HÓ\ 5e ‘˚~Hê&ÉT ‘Ó\¢yÓ*¢˝Àì wæض kÕsTT eT+~s¡+ qT+&ç wæضøÏ bÕ<äj·÷Á‘·>± ÁbÕs¡+_Û+∫ 13e ‘˚~q dü<ë•eq>∑sY eT+&É\ |ü<ëàõyê&ç #Ís¡kÕÔ≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T.≈£î\eT‘ê\T y˚¬s’Hê eTqTwüß\+‘ê ˇø£ÿfÒ eTìwæì eTìwæ>± Áù|$T+#ê\ì Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ïì Áo wæضkÕsTTu≤u≤ düs¡«eT‘· <˚e⁄&Éì bÕ<äj·÷Á‘·>± ãj·T\T<˚]q uÛÑ≈£îÔ\T nHêïs¡T.28 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\‘√ ≈£L&çq ãè+<ä+ ˝Àø£ø£fi≤´D+ ø√s¡T‘·÷ e+<ä˝≤~ øÏ˝ÀMT≥sY\ <ä÷sêìï ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü bÕ<äj·÷Á‘·>± ãj·T\T<˚]q u≤u≤ uÛÑ≈£îÔ*ï |ü\Te⁄s¡T Á|üX¯+dæ+#ês¡T.á bÕ<äj·÷Á‘·˝À dü‘·´Hêsêj·TD, ˝≤\T, sêe÷sêe⁄, <˚eeTà, uÛ≤>∑´\ø°Î, C≤qø£eTà |ü⁄wüŒ, *+>∑j·T´, eTT‘·Ôj·T´, ÁoqT, >√$+<é, n+»j·T´, Hê>∑uÛÑ÷wüq+, ze÷sêe⁄, ø√≥j·T´, <ë<ëHêdüeTà, ¬ø.yÓ+ø£{Ÿ, ¬ø.kÕ$Á‘·eTà, ÄsY.*+>∑+, yÓ’.ø√≥j·T´, ôd’<äT\T, s¡õ‘· ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

18q y˚‘·q+‘√ ≈£L&çq ôd\e⁄ ~q+>± bÕ{Ï+#ê* õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ìC≤e÷u≤<é, e÷sYà 13(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):á HÓ\ 18q ø±e÷¬s&ç¶ XÊdüq düuÛÑ ñ|ü mìïø£qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ä ìjÓ÷»ø£ |ü]~Û˝À y˚‘·q+‘√ ≈£L&çq ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{ÏdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±]/õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T &ç.es¡Á|ükÕ<é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.á ñ|ü mìïø£ »]π> ø±e÷¬s&ç¶, e÷#ê¬s&ç¶, _ø£ÿq÷sY, <√eTø=+&É, eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À y˚‘·q+‘√ ≈£L&çq ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{ÏdüTÔqï≥T¢, Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T dü+düú\≈£î, n+‘·≈£îeTT+<äT s√E nq>± ‘˚~ á HÓ\ 17 X¯ìyês¡+ s√E ≈£L&Ü kÕúìø£ ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{ÏkÕÔeTHêïs¡T.á mìïø£≈£î &çÁdæºã÷´wüHé, øö+{Ï+>∑T ôd+≥sY>± mìïø£ #˚j·Tã&çq ø±e÷¬s&綽Àì Je<ëHé $<ë´ dü+düú≈£î 17,18,21 ‘˚~\˝À ôd\e⁄>± Á|üø£{ÏdüTÔHêïeTHêïs¡T.mìïø£ s√C…’q ‘˚~ 18 ôd\e⁄ ˝Òì dü+düú\˝À, <äTø±D≤\˝À |üì #˚ùd ñ<√´>∑T\≈£î, ø±]à≈£î\T dü+ã+~Û‘· j·÷Ce÷Hê´\T y˚‘·Hêìï #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T.á mìïø£ |ü]~Û˝À z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*– ñ+&˚ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À |üì #˚ùd ñ<√´>∑T\≈£î ñ<äj·T+ 8 qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ düeTj·T+˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ z≥s¡T≈£î z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏ dü+ã+~Û‘· j·÷»e÷Hê´\T yÓdüT\Tu≤≥T ø£*Œ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.nsTT‘˚ á mìïø£\ |ü]~Û˝Àì Áf…»Ø ø±sê´\j·÷\T mìïø£ nedüsê\ ì$T‘·Ô+ |üì #˚kÕÔeTì Ä Á|üø£≥q˝À õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] ù|s=ÿHêïs¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT øÏ+<ä õ˝≤¢≈£î 300 ø√≥T¢ m˝≤¢¬s&ç¶, e÷sYà 13(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ñbÕ~Û Vü‰MT ÁøÏ+<ä 300\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.Á|ü‹ Á>±eT+˝À ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ñbÕ~Û Vü‰MT dæã“+~ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T.e´ekÕj·T <ës¡T\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚˝≤ |ü+≥bı˝≤\≈£î s√&ÉT¢ ì]à+#˚+<äT≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïeTì m+|æ&çy√ kÕj·÷>ö&é, @|æy√ *+>∑eTj·T´\T ‘Ó*bÕs¡T.ñbÕ~Û Vü‰MT |æ&ç Msê#ê] m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |üqT\ n+#·Hê\qT, |üìrs¡TqT |ü]o*düTÔHêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± Ç+≥sY |üØø£å\T <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T.ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹ ≈£L|ü+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.Á|ü»\≈£î m\¢y˚\˝≤ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ ø±e÷¬s&ç¶ eTTì‡bÕ*{Ï˝À eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ‘·qT øöì‡\sY>± ¬>*#ê&Éì Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ yê] düeTdü´\qT |ü]wüÿ]dü÷Ô yê]øÏ ùde #˚kÕqì, øöì‡\sY>± ñqï|ü&ÉT ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD≤ìï m+‘√ n_Ûeè~› #˚kÕqì, ‘êeTT myÓTà˝Ò´>± ¬>*|æùdÔ ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£esêZìï nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~› #˚kÕÔqì |üP]Ô qeTàø£+‘√ ñHêïqì mìïø£\ Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T.Äj·Tq Ä<Ûä«s¡´+˝À n+‘·\÷s¡T Á>±eT+˝À e+<ä eT+~ j·TTe≈£î\T {Ï&ç|æ˝À #˚sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À @.q]‡+Vü‰¬s&ç¶, õôV≤#Ym+{Ï ø±s=Œπs≥sY ‘·|üHêï<˚yé, >∑+>±<ÛäsYsêe⁄, s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, #·+Á<ä¬s&ç¶, sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T e÷s¡T‹, sêÁwüº yêì»´ôd˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù >={ϺeTT≈£îÿ\ Hêsê>ö&é, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T sêeTkÕ«$T>ö&é, ∫+‘·\ s¡$, n+»˝Ÿ¬s&ç¶, ‘·T\dæ, s¡$, mùd‡ kÕsTT, <√eTø=+&É |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T nuÛÑs¡yÓTÆq j·÷<ä–], n+#·q÷s¡T |ü≥ºD≤<Ûä´≈£åî\T >∑+>∑j·T´, >={ϺeTT≈£îÿ\ |ü≥ºD≤<Ûä´≈£åî\T *+>∑sê»j·T´, Hêj·T≈£î\T Ä≈£î\ dæ~›sêeTT\T, q]‡+VüQ¢, Áoìyêdt, X¯+ø£sY, uÛÑ÷eTj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕsê |ü{Ϻy˚‘·

|æ≥¢+, e÷sYà 13(düTes¡íyês¡Ô): yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ø£˝ÒΩsY eT+&É\+ n+‘·sY>±+ u≤+&Ü qT+&ç nÁø£eT+>± ‘·s¡T\T‘·Tqï Hê≥TkÕsêqT |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ môd’‡ Á|üXÊ+‘Y ‘Ó*bÕs¡T. ‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q ÇÁkÕHêj·Tø˘ <=+>∑‘·q+>± kÕsêqT |æ≥¢+≈£î >∑‘· ø=ìï s√E\ qT+&ç ‘·s¡*düTÔHêï&Éì e∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î n‘·ì ø£<ä*ø£\ô|’ ì|òü÷ ô|{Ϻ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ nq‹ |ü≥Tº≈£î qï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.n‘·ì e<ä› qT+&ç 40 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsêqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.n‘·ìô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À Äj·Tq‘√ bÕ≥T ôV≤&é ø±ìùdºãT\T, ø±ìùdºãT\T ñHêïs¡T.

m˝≤¢¬s&ç¶, e÷sYà 13(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝Àì @, _ ôd+≥sY\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT |üØø£å\T Á|üXÊ+‘·+>± eTT–kÕsTT.yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î |òæõø˘‡, mø£Hê$Tø˘‡ |üØø£å\T »]>±sTT.983 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î >±qT 933 eT+~ Vü‰»s¡T nj·÷´s¡T.@ ôd+≥sY˝Àq÷ dæmdt düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, &çy√ sêeTÁøÏwüí e÷dt ø±|æsTT+>¥ »s¡T>∑≈£î+&Ü |üØø£å πø+Á<ä+˝À ‘·ìF\T #˚|ü{≤ºs¡T._.ôd+≥sY˝À dæmdt >∑DÒwt, &çy√ sê»>√bÕ˝Ÿ\T eTTeTTàs¡ ‘·ìF #˚|ü{≤ºs¡T.

ø±+Á¬>dt‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´+ Á|üuÛÑT‘·« $|t nì˝Ÿ ≈£îe÷sY <√eTø=+&É, e÷sYà 13(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì Á|üuÛÑT‘·« $|t nì˝Ÿ≈£îe÷sY nHêïs¡T.ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ndü˝…’q ‘Ó\+>±D yê~ m&É¢ sêõ¬s&ç¶j˚T nì ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘·q ñ<√´>±ìï e<äT\T≈£îqï ‘ê´>∑<äqT&Éì Äj·Tqπø z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tqø√sês¡T.sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt n_Ûeè~› dü+πøåeT |ü<∏äø±ìï n+~+∫+<äì ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· ø£¬s+≥T n+~düTÔHêïeTHêïs¡T.ìs¡Tù|<ä\≈£î d”*+>¥ #·≥º+ øÏ+<ä uÛÑ÷eTT\T |ü+#êeTì ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£esêZìï e÷J eT+Á‹ wü;“sYÄ© m+‘√ n_Ûeè~› #˚kÕ&Éì Äj·Tìï z&ç+∫q Á|ü»\≈£î ùde #˚dü÷ÔH˚ ñHêïs¡ì Äj·Tq wü;“sYÄ©ì ø=ìj·÷&Üs¡T.m&É¢sêõ¬s&ç¶ì ¬>*|æùdÔ wü;“sY Ä© düVü≤ø±s¡+‘· ø±e÷¬s&ç¶ eT]+‘· n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+<äHêïs¡T.πø+Á<ä+˝Àì j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+˝À Äj·÷ bÕغ\T ñHêïj·Tì bÕغ\ ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+∫q ‘·<äT|ü] ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±Dô|’ dü¬s’q ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì e÷{Ïe÷{ÏøÏ ñ|ü mìïø£\‘√ ‘Ó\+>±D sê<äì ‘ÓsêkÕ bÕغøÏ Ç<ä›πs m+|æ\T ñHêïs¡ì yês¡T m˝≤ ‘Ó\+>±D ‘ÓkÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ‹s¡T|ü‹>ö&é, mHé&çdædæ &Ó’¬sø£ºsY |æ.Áù|yéT≈£îe÷sY, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û nÁãuÀsTTHêsY kÕ«$T, ø±+Á¬>dt j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT düT‘êÔ] s¡y˚Twt, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° &Ó’¬sø£ºsY Hê>±s¡+ Hêsêj·TD, ‹s¡TeT˝Ÿ>ö&é, ‘Ós¡Te *+>∑+, nq+‘·¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt˝À #˚]q j·TTe≈£î\T _ø£ÿq÷sY, e÷sYà 13(düTes¡íyês¡Ô): _ø£ÿq÷s¡T eT+&É\+˝Àì ‹bÕŒ|üPsY Á>±eT+≈£î #Ó+~q $$<Ûä j·TTe»q dü+|òü÷\≈£î #Ó+~q 200 eT+~ j·TTe≈£î\T eT+>∑fi¯yês¡+ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T.Á>±eT+˝À ô|<ä›eTà Ä\j·T+ Äes¡D˝À eTT~ÛsêCŸ dü+|òüT+ düuÛÑT´\‘√bÕ≥T j·TTe»q dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T ø±+Á¬>dt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± yê]ì ñ<˚›•+∫ eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ bÕغ\≈£î ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\ì j·TTe≈£î\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤rj·T u≤\ø±]àø£ ìs¡÷à\D e÷J &Ó’¬sø£ºsY q\¢yÓ*¢ nXÀø˘, dæ&çdæ #Ó’s¡àHé Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶, Hê>∑]à #·+Á<ë¬s&ç¶, Áoìyêdt¬s&ç¶, u≤*j·÷\ düT<äs¡ÙHé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\≈£î •ø£åD yÓ÷sêÔ&é, e÷]à 13(düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é &ç$»Hé˝Àì yÓ÷sêÔ&é, ø£eTàsY|ü*¢ eT+&É\˝≤≈£î #Ó+~q Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\≈£î eT+>∑fi¯yê+ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ e´ekÕj·T~Ûø±] sê+u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\≈£î b˛\+ã&ç, eØà ø£+b˛düTº, dü;‡&ç $esê\T, le] |ü<䛋, e´ekÕj·T j·T+Á‹ø£s¡D ‘·~‘·s¡ yê{Ïô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤qqT ø£*Œ+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m.á.y√ >∑+>±<ÛäsY, m.&ç.m s¡$+<ÛäsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 14 e÷]Ã 2012

B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ ¨s«ÿLiVVºdΩ N]LRi™´s≤T∂, ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms Àÿμ≥R∂˘ªRΩ NRPW≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩV©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[zqs, ≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[NTP ™´s}qsÚ ªRΩxmsˆ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡∏R∂V˙xmsNSa`P ©yLS∏R∂Vfl· @|qsLi’d˝¡Õ‹[ AÆ™s[μR∂©´s Æ™sŒ˝œ¡gRiNRP‰≤R∂Li øR¡W}qsÚ Àÿμ≥R∂˘ªy∏R∂VVªRΩ\Æ™sV©´s ˙xms ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s ≠sμ≥R∂Vá©´sV ≠sxqs¯LjiLi¿¡LiμR∂©´s≤y¨sNTP BLiªRΩ NRP©yı ¨sμR∂LRi+©´sLi @NRP‰LRi¤Õ¡[μR∂V. À≥ÿLRiªRΩ LS«ÿ˘LigRiLi xqsLixmso…‘¡NRPLjiLi¿¡©´s ≠sáV™´sá©´sV xqsV™´s˘™´szqÛsªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP Æμ∂[aRP©y ∏R∂VNRPªRΩ*Li ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡NRPF°™´s≤R∂LiÕ‹[ DLiÆμ∂[Æ™sW @¨szmsxqsVÚLiμj∂. LRiNRPLRiNSá rÛyLiVVÕ˝‹[, ™´sV—¡÷d¡Õ˝‹[ D©´sı ≠s≠sμ≥R∂ ™´sLÊSá, ˙ZaP[fl·Vá ˙xms«ÿ¨dsNS¨sı IZNP[ «ÿºΩgS ºdΩLjiËμj∂ÆμÙ∂[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ «ÿºdΩπ∏∂WμR∂˘™´sVLi ≠sxmnsá™´sVLiVV˘LiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. IZNP[Æμ∂[aRPLi IZNP[ ˙xms«¡ @©´sıμj∂ Bxmsˆ…”¡NUP NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ¡∏R∂V…”¡ xqsLixqÛsáV, DμR∂˘™´sWáV ˙Fyμ≥y©y˘Ã¡©´sV ¨sLÒRiLiVV}qsÚ, xqsW¿¡}qsÚ ™y…”¡¨s xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ zqÛsºΩÕ‹[ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV©yıLS? \|msNTP xqsWNRPVÚáV ¬ø¡ ¡VªRΩW, Õ‹[xmsá @˙NRP™´sWáNRPV, @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤R∂≤R∂Li INRP LkiºΩ @LiVVæªΩ[, FyLÌkiá \Æ™s≈¡LRiVá ™´sÕ˝ÿ, xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ˙Fy ¡Ã¡˘ À≥ÿ™yá NSLRifl·LigS \|msNTP ™´sVWLÂRiLigS, Æ™sVVLi≤T∂gS ™´sW…˝ÿ≤T∂©y, Õ‹[xmsá ™´sW˙ªRΩLi ≠søR¡ORPQfl·, ≠sÆ™s[NRPLi NRP÷¡gji DLi≤R∂≤R∂Li ™´sVL][ LRiNRPLi. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV GLi ™´sW…˝ÿ≤T∂©y ¬ø¡Ã˝¡VÀÿ»¡V @™´soªRΩVLiμj∂. ™yLRiV @©´sıμy¨s¨s NSμR∂©´sgRiáLRiV. NSμR∂©´sı μy¨s¨s @™´so©´s©´s gRiáLRiV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ ¨s«ÿLiVVºdΩ N]LRi™´s≤T∂, ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms Àÿμ≥R∂˘ªRΩ NRPW≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩV©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[zqs, ≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[NTP ™´s}qsÚ ªRΩxmsˆ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡∏R∂V˙xmsNSa`P ©yLS∏R∂Vfl· @|qsLi’d˝¡Õ‹[ AÆ™s[μR∂©´s Æ™sŒ˝œ¡gRiNRP‰≤R∂Li øR¡W}qsÚ Àÿμ≥R∂˘ªy∏R∂VVªRΩ\Æ™sV©´s ˙xms ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s ≠sμ≥R∂Vá©´sV ≠sxqs¯LjiLi¿¡LiμR∂©´s≤y¨sNTP BLiªRΩ NRP©yı ¨sμR∂LRi+©´sLi @NRP‰LRi¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS D©yı, …ÿ˘LiNRPL˝Riª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ’¡—¡Æ©s£qs ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yı @≤T∂lgi[ ™yLRiV ¤Õ¡[LRiV. ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ N][xqsLi NRPW≤y ’¡LiÆμ∂Œœ¡ª][ ˙xmsμR∂LRi+©´s ¬ø¡[}qsÚ ªRΩxmsˆ gRiVLjiÚLixmso LSμR∂V. ™´sVLi¿¡¨ds…”¡\|ms μR∂XztÌsQ ™´sVŒ˝œ¡μR∂V. BÕÿLi…”¡ zqÛsºΩNTP B™yŒœ¡ LS«¡NUP∏R∂WáV μj∂gRi«ÿLS∏R∂V¨s ¬ø¡xmsˆVN][NRP ªRΩxmsˆμR∂V. LS«¡NUP ∏R∂VLi @Æ©s[μj∂ INRP ÕÿÀ≥œ¡ry…”¡ @LiVV©´s ™y˘FyLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. N][»˝¡Õ‹[ ≈¡LRiVË |ms…Ì”¡ @μ≥j∂NSLRi μR∂LRiˆLi Æ™ságjiLiøR¡≤y¨sZNP[ Fs©´sıNRP™´soªRΩV©yıLRi¨s Fs™´s\lLi©y À≥ÿ≠s}qsÚ F~LRiFy¤…¡[, ©Ø[LRiV¤Õ¡[¨s™yLjiNTP, @μ≥j∂NSLRi r°Fy©yáV FsNRP‰¤Õ¡[¨s™yLjiNUP ¿¡©´sı ¿¡©´sı xms©´sVáV ¬ø¡[zqs|ms≤R∂VªRΩW Fsμj∂lgi[ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, |msμÙR∂ |msμÙR∂ ™yLjiNTP |msμÙR∂ |msμÙR∂ xms©´sVáV ¬ø¡[zqs|ms¤…Ì¡[ rÛyLiVVNTP Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Æ™s[V Æ©s[…”¡ LS«¡NUP∏R∂VLi. ˙xms«ÿμ≥R∂©y¨sı ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi Æ™s¿¡ËLi¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ r~LiªRΩ ÕÿÀ≥ÿ¨sı xqs™´sVNRPWLRiVËN][™´s≤R∂Li, r~LiªRΩ ÕÿÀ≥œ¡Li xqs™´sVNRPWlLi[≠sμ≥R∂LigS ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi ¬ø¡[}qs ™´s˘∏R∂W¨sı ºdΩLjiËμj∂μÙR∂≤R∂Lic ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xms¨s. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyLÌkiáV ©y∏R∂VNRP™´s˘NRPVÚáNRPV AáLi ¡©´sáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. Fs™´sLRiV G FyLÌkiÕ‹[ DLi…ÿLRiÆ©s[μy¨sNTP G ˙FyºΩxmsμj∂NRPáW DLi≤R∂™´s¨s ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sVV NS¨ds, LS«¡NUP∏R∂V™yμR∂VÕ˝‹[ @μ≥j∂NRPVáV G FyLÌkiÕ‹[ @LiVV©y B≠sV≤T∂F°gRi÷¡gji©´s ™ylLi[. ™yLjiNTP À≥ÿLRiªRΩ LS«ÿ˘LigRi™´sVLiVV©y, À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ry™´sW—¡NRP ≠sáV™´sáLiVV©y, r~LiªRΩ FyLÌki ˙xmsflÿ◊¡NRPáW ≠sμ≥y©yáW @LiVV©y xmsLSLiVVÆ™s[. @LiμR∂VZNP[ FyLÌkiá©´sV, zqsμÙyLiªyá©´sV Æ™sLi»¡Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sWLRiËgRi÷¡gji©´s aRPNTPÚ ™yLjiNTP

LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá ™´sW»¡Õ˝‹[ N]LRi™´s≤R∂VªRΩV©´sı ≠sáV™´sáV xqs™´sVNRPWLRiVª][Liμj∂. ªRΩ™´sVNRPV ©y˘∏R∂V\Æ™sVLiÆμ∂[ @LiμR∂LjiNUP ©y˘∏R∂VLigS ª][øyá¨s À≥ÿ≠sryÚLRiV. ªy™´sVV @©y˘∏R∂V™´sV¨s À≥ÿ≠s}qsÚ ¨s«¡LigS @μj∂ @©y˘∏R∂V™´sVÆ©s[ LkiºΩÕ‹[ ™yμj∂ryÚLRiV. Dμyx§¶¶¶LRifl·NRPV N]LiμR∂LRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV , HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsV˙{msLi «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiæªΩ[ BNRP …”¡≤T∂zms xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V @|qsLi’d˝¡¨s xqsÚLi’≥¡Lixms¬ø¡[zqs ™´sVLi˙ªRΩVá LS“¡©y™´sWáNRPV xms»Ì¡Vxms…ÌÿLRiV. Bμj∂ ™yLji μR∂XztÌsQÕ‹[ ©y˘∏R∂V ¡μÙR∂\Æ™sV©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂. xqsV˙{msLi ©Ø[…‘¡xqsVáV B¿¡ËLiμj∂ gRi©´sNRP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂W÷¡ @LiæªΩ[. ZNP[xqsV xmspLS*xmsLSáV, ≠s™´sLSáV ™yLjiNTP @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. BLiNS ©Ø[…‘¡xqsVáV NRPW≤y @LiμR∂Æ©s[ ¤Õ¡[μR∂V. @LiVV©y ™yLji ≤T∂™´sWLi≤`∂ ™yLjiÆμ∂[. BLiμR∂V N][xqsLi ©y©y∏R∂Wgki ¬ø¡[aSLRiV. ¬ø¡[ryÚLRiV NRPW≤y. @Æμ∂[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V AxqsVÚá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ \|§¶¶¶N][LÌRiV ≠søyLRifl·NRPV {qs*NRPLjiLi¿¡, zqs’¡H ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsV˙{msLiNRPV Æ™sŒÿ˛LRiV. \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ }qÌs æªΩøR¡VËNRPV©yıLRiV, BLiªRΩ «¡LRigRiVªRΩV©yı LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂VLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s @≤T∂gjiæªΩ[ ˙xms«ÿry*™´sV˘ ˙μ][z§¶¶¶gS ¿¡˙ºdΩNRPLjiryÚLRiV. ZNP[xqsVá xmsLRiLigS øR¡W}qsÚ lLiLi≤R∂W IZNP[ LRiNRPLigS Àÿ≠sLiøy÷¡. NS¨s @©´s*∏R∂VLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsN][ ¨dsºΩ, ªRΩ©´sN][ LkiºΩ @©´sı»˝¡V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, A∏R∂V©´s ™´sLiμj∂™´sWgRiμ≥R∂VáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VÆ™s[V ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ Fs¨sı LRiNSáVgS ™´sW»¡ ™´sWLSËL][ æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂V. @LiμR∂VZNP[ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ≠sáV™´sáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩV©±sA©´sLiVV. ¨dsºΩaRPªRΩNSá Õÿlgi[ ™´s¤Õ˝¡ Æ™s[∏R∂V≤y¨sZNP[ @≠s @™´sxqsLRiLi, AøR¡LRifl·NRPV DLiÆ≤∂[ ˙FyºΩxmsμj∂NRPáV ™´sW˙ªRΩLi Æ™s[LRiVgS DLi…ÿLiVV. @LiμR∂VZNP[, LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡

lLiLi≤R∂VLRiNSáVgS ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li @á™y»¡Vc ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿLRiV. \|msNTP xqsWNRPVÚáV ¬ø¡ ¡VªRΩW, Õ‹[xmsá @˙NRP™´sWáNRPV, @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤R∂≤R∂Li INRP LkiºΩ @LiVVæªΩ[, FyLÌkiá \Æ™s≈¡LRiVá ™´sÕ˝ÿ, xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ˙Fy ¡Ã¡˘ À≥ÿ™yá NSLRifl·LigS \|msNTP ™´sVWLÂRiLigS, Æ™sVVLi≤T∂gS ™´sW…˝ÿ≤T∂©y, Õ‹[xmsá ™´sW˙ªRΩLi ≠søR¡ORPQfl·, ≠sÆ™s[NRPLi NRP÷¡gji DLi≤R∂≤R∂Li ™´sVL][ LRiNRPLi. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS ™´sVª][ ©y¯μj∂, NRPVÕ‹[©y¯μj∂ @LiVV©´s ™yLRiV NRPW≤y FyLÌki \Æ™s≈¡Lji NSLRifl·LigS |qsNRPV˘Ã¡LjixqÌsVgS, ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLi N][lLi[™y≤T∂gS NRP¨szmsryÚ≤R∂V. xqsLiFyμR∂©´sÕ‹[ ALjiæªΩ[Lji NRPW≤y xqs™´sVxqs™´sW«ÿ¨sı N][LRiVªRΩW Dxms©´s˘zqsLiøR¡gRi÷¡lgi[ μj∂»¡…Êÿ NRP¨szmsryÚ≤R∂V. μk∂©´sLiªRΩ…”¡NUP ™´sVWáLi AμR∂LS+á ˙xmsrÛy©´sLi À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ xqs™´s˘LigS «¡LRigRiNRPF°™´s≤R∂LiÕ‹[, À≥ÿLRiªRΩ LS«ÿ˘LigRiLi xqsLixmso…‘¡NRPLjiLi¿¡©´s ≠sáV™´sá©´sV xqsV™´s˘™´szqÛsªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP Æμ∂[aRP©y ∏R∂VNRPªRΩ*Li ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡NRPF°™´s≤R∂LiÕ‹[ DLiÆμ∂[Æ™sW @¨szmsxqsVÚLiμj∂. LRiNRPLRiNSá rÛyLiVVÕ˝‹[, ™´sV—¡÷d¡Õ˝‹[ D©´sı ≠s≠sμ≥R∂ ™´sLÊSá, ˙ZaP[fl·Vá ˙xms«ÿ¨dsNS¨sı IZNP[ «ÿºΩgS ºdΩLjiËμj∂ÆμÙ∂[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ «ÿºdΩπ∏∂WμR∂˘™´sVLi ≠sxmnsá™´sVLiVV˘LiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. IZNP[Æμ∂[aRPLi IZNP[ ˙xms«¡ @©´sıμj∂ Bxmsˆ…”¡NUP NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV ™´sVV≈¡˘LigS Fs¨sıNRPá ˙xmsπ∏∂W«¡©yá Aμ≥yLRiLigS FyLÌkiá ˙Fyμ≥y©y˘Ã¡VLi…ÿLiVV.  ¡∏R∂V…”¡ xqsLixqÛsáV, DμR∂˘™´sWáV ˙Fyμ≥y©y˘Ã¡©´sV ¨sLÒRiLiVV}qsÚ, xqsW¿¡}qsÚ ™y…”¡¨s xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ zqÛsºΩÕ‹[ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV©yıLS? xqsV™´sWLRiV G≤yμj∂ NTPLiμR∂»¡, æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi Dμ≥R∂XªRΩLigS D©´sı NSáLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ºdΩLRiV, FyLÌkiáV @©´sVxqsLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s, ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ºdΩlLi[ BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. @LiμR∂VZNP[ À≥ÿLkiºdΩ∏R∂V ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ ™´sLiøR¡©´sZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘Li DLiμj∂.

Fyá™´sVWLRiV Æ™s[μj∂NRPgS xqs™yŒ˝œ¡ß ˙xmsºΩ xqs™yŒ˝œ¡ß NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÙji lgiáVxmso N][xqsLi LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ExmsLiμR∂VNRPV©´sı ˙xmsøyLRiLi xqs™yŒ˝œ¡ß, ˙xmsºΩxqs™yŒ˝œ¡ª][ Fyá™´sVWLRiV Dxms Fs¨sıNRPá F°LRiV ™´sVLjiLiªRΩ Æ™s[Æ≤∂NTP‰Liμj∂. FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩá ™´sVμ≥R∂˘ LS“¡©y™´sWá ≤T∂™´sWLi≤˝R∂V æªΩLRi\|msNTP LS™´s≤R∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂V LRifl·LRiLigRiLi AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂Liª][, ¨s©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i |qslgi¯Li»¡VÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs, ’d¡¤«¡[{msáV xmsLRixqsˆLRiLi ≠s™´sVLRi+á xmsLRi*Li N]©´srygjiLiøR¡gS, BxmsˆV≤R∂V N]Õ˝ÿxmspL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs, …‘¡≤U∂{msáV ≤≥U∂ N]Li»¡V©yıLiVV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ @¨sı FyLÌkiáV ≠sxqsÚQXªRΩ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLiVV. ’d¡¤«¡[{ms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ x§¶¶¶©y*≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ xmsORPQ Æ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i NRPVáxqsLixmnsWá ™´sVμÙR∂ªRΩV NRPW≤R∂gRi¤…Ì¡[ xms¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. NRPVLRiV™´sVáV, ’d¡≤U∂ NSLji¯NRPVá©´sV NRP÷¡zqs ™´sVμÙR∂ªRΩV N][LSLRiV. μ]≤ÔR∂Õ‹[¨sxms÷˝¡Õ‹[ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV™´soLRiV ∏R∂VV™´sNRPVáV |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V  ¡ªRΩVNRPLiªy ¨dsøR¡LS«¡NUP∏R∂VÆ™s[V©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.’d¡¤«¡[{ms LSxtÌsQ˚ N_¨s=Õfi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V BLi˙μR∂}qs©ylLi≤ÔT∂ ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ’d¡¤«¡[{ms Fyá™´sVWLRiVÕ‹[ lgiáVxqsVÚLiμR∂Æ©s[ @NRP‰xqsVª][Æ©s[ …‘¡AL`iFs£qs ≠sxtsQLi NRPNRPV‰ª][LiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVªRΩªRΩªRΩ*FyLÌki @¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ’d¡¤«¡[{ms¨s ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li •¶¶¶ry˘xqsˆμR∂™´sV¨s, @ÕÿLi…”¡ FyLÌkiª][ gRiªRΩLiÕ‹[ FsÕÿ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VcNRPV©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ≠sxqsÚQXªRΩLigS xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. Fs¨s≠sVμj∂ ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´s AÆ™sV rÛy¨sZNP[ªRΩLRiVáNRPV Fs¨sıNRPÕ˝‹[  ¡VμÙj∂ ¬ø¡zmsˆ, rÛy¨sNRPV\Æ≤∂©´s ˙xmsNSa`P©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV. ’d¡¤«¡[{ms, …‘¡cAL`iFs£qs ©´sVLi¿¡ F°…‘¡c ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáV ™´sáxqs™yμR∂Vá¨s, ™yLjiNTP J»¡Vc Æ™s[π∏∂VVμÙR∂©yıLRiV.gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ™´sV μR∂∏R∂Vª][ lgi÷¡¿¡©´s ZNP[{qsAL`i, μR∂™´sVV¯Li¤…¡[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs ™´sV◊d˝¡ lgiá™yáLi»¡W …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠szqsLji©´s xqs™yÕfiNRPV, Aμj∂™yLRiLi N]Õ˝ÿxmspL`iÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡©´s ZNP[{qsAL`i ˙xmsºΩxqs™yÕfi ¬ø¡[aSLRiV. ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiáª][ æªΩáLigSfl· LSμR∂¨s @μj∂, NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ’d¡¤«¡[{ms «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, LSxtÌsQ˚ B©±søyLÍji ˙xmsNSa`P «¡™´sÆμ∂[NRPL`i —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Æ™s[Vμ≥y™´soá xqsμR∂xqsV=Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Fyá™´sVWLRiVÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms lgi÷¡}qsÚ æªΩáLigSfl·NRPV @Æμ∂[ ™´sVVLiμR∂≤R∂VgRi¨s Æμ∂[aRPLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs xms\Æ©sF°LiVVLiμR∂©yıLRiV.

LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ FsNRP‰≤R∂ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs©y NSLi˙lgi£qs J≤T∂F°ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ZNP[{qsAL`i A»¡Ã¡V BNRP rygRi™´s©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Æ™sWxqsNSLRi¨s ≤≥T∂÷d˝¡ \Æ™sxmso øR¡WxqsVÚ©´sı A∏R∂V©´s AaRPáV Æ©sLRiÆ™s[LRi™´s©yıLRiV.«ÿºdΩ∏R∂V FyLÌki μy*LSÆ©s[ æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂˘™´sV©yıLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xmsμR∂≠s N][xqsLi F°…‘¡c ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s N][xqsLi F°…”¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, @LiμR∂VZNP[ ’d¡¤«¡[{msNTP J»¡Vc Æ™s[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. ª]≠sV¯Æμ∂[Œœ¡˛ Fyá©´sÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡[zqsLiÆμ∂[≠sV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Fs¨dÔsG @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ 100 L][«¡ŸÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· BxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. 50 GŒœ¡ß˛gS NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsWÚ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ LS˙ºΩ ™´sLRiNRPV x§¶¶¶©y*≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV.’d¡¤«¡[{ms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPVáV NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂ x§¶¶¶©y*≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ≠sxqsÚQXªRΩLigS Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ¿¡©´sıμR∂LRiˆ÷˝¡Õ‹[ L][≤`∂u° ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V A∏R∂V©´sNRPV xmnsV©´sry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 2014Õ‹[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs NRP©´sV™´sVLRiVgRiV @™´s*≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. x§¶¶¶©y*≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡∏R∂V˙xmsNSa`P ©yLS∏R∂Vfl· ˙xmsøyLS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. x§¶¶¶©y*≤R∂Õ‹[ L][≤`∂ u° ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡V J»¡Vc©´sV @xqsÚQ˚LigS ™´sWLji}qsÚ @≠s¨dsºΩ @LiªRΩLi @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ™´sWLRiVˆN][xqsLi Õ‹[N`PxqsªyÚNRPV J»¡Vc Æ™s[∏R∂Wá¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV.…‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmsLRi˘»¡©´sª][ …‘¡≤U∂{msNTP EF~¿¡ËLiμR∂¨s, À≥ÿLki Æ™sV«ÿLÌkiª][ lgiá™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji ªRΩLRixmso©´s zqs¨ds ©´s»¡V≤R∂V Àÿ ¡VÆ™sWx§¶¶¶©±s L][≤`∂ u° ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV Àÿ ¡VÆ™sWx§¶¶¶©±s ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms LSŒœ¡ß˛ ≠sxqsLRi≤R∂Liª][, D˙μj∂NRPÚªRΩ ø][»¡Vc¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVá©´sV F°÷d¡xqsVáV ¬ø¡μR∂LRig]…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV ry™´sVLRixqs˘LigS ryμ≥j∂LiøR¡VN][™yá©yıLRiV. ™´sV©´s  ¡ªRΩVNRPVáV ™´sWlLi[LiμR∂VNRPV AÕ‹[¿¡Li¿¡ J»¡Vc Æ™s[∏R∂Wá©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ @LiªRΩLi NS™yáLi¤…¡[ Fyá©´s ™´s˘™´sxqÛs ˙xms«¡Ã¡ ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[NTP LS™yá©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· N]Õ˝ÿxmspL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡c≤U∂{msNTP J»¡VcÆ™s[}qsÚ ™´sVVLjigjiF°LiVV©´s¤…˝¡[©´s¨s }msL]‰©yıLRiV.

HÆμ∂[Œ˝œ¡ ˙xms«ÿºdΩLRiVˆ©´sV ™´s™´sVV¯ ¬ø¡[aSLRiV

˙xmsxqs©´sıQQ\|ms ¿¡LRiLi“¡≠s ≠sxqsVL˝RiV

HÆμ∂[Œ˝œ¡ N][xqsLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgi÷¡zmsLi¿¡ xmsLizmsæªΩ[ ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ @≠s¨dsºΩÆ©s[ªRΩª][ «¡ªRΩNRP…Ì”¡ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Dxms Fs¨sıNRPáV ™´søyË∏R∂V¨s, J LRiNRPLigS Bμj∂ ˙xms«¡Ã¡ ºdΩLRiVˆ©´sV ™´s™´sVV¯ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V©´s¨s ºΩLRiVxmsºΩ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ N][™´spLRiVÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÙji $¨s™y£qslLi≤ÔT∂NTP ™´sVμÙR∂ªRΩVgS A∏R∂V©´s ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. BNRP‰≤R∂ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÙji lgiáVxmso Δÿ∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @≠s¨dsºΩNTP N]™´sVV¯NSxqsVÚ©´sı ™´s˘QQNTPÚ¨s J≤T∂Liøyá¨s ¿¡LRiLi“¡≠s zmsáVxmso¨søyËLRiV. BNRP‰≤R∂ NSLi˙lgixqsV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji lgiáVF~LiμR∂≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. NRP≤R∂xms, xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá xmns÷¡ªyáV BNRP‰≤R∂ xmso©´sLS™´sXªRΩLi NS™´s©yıLRiV. @NRP‰≤T∂ Fs¨sıNRPá ™´sp˘•¶¶¶Õ˝‹[ «¡Ljigji©´s F~LRiFy»˝¡V BNRP‰≤R∂ «¡LRigRi¨s™´s*™´sV©yıLRiV. C Fs¨sıNRPáV LjixmnslLiLi≤R∂Li NSμR∂©yıLRiV. ªRΩ©´s ˙xmsøyLS¨sNTP ˙xms«¡Ã¡ xqsˆLiμR∂©´s ÀÿgRiVLiμR∂©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs

LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ xms¥R∂NSáV AgjiF°∏R∂W∏R∂V©´sı μR∂VxtsQˆQ˚ øyLS¨sı ªy™´sVV xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS ºΩzmsˆN]…Ìÿ™´sV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ªy©´sV ¬ø¡[zqs©´s ∏R∂W˙ªRΩáNRPV FsLiªRΩ…”¡ ˙xms«ÿ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡Li¿¡Liμ][ BxmsˆV≤R∂V @Æμ∂[ á’≥¡xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. @μj∂ ªy©´sV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠dsV≤T∂∏R∂WÆ©s[ ¬ø¡ ¡Vª] [LiμR∂©yıLRiV. NRP≤R∂xms, xmso÷¡Æ™sLiμR∂VáՋ[¨s ˙xms«ÿxqsˆLiμR∂©´s©´sV J»˝¡VgS ™´sVLRiáVËN][¤Õ¡[NRP F°∏R∂W™´sV¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. BxmsˆV≤R∂V @Õÿ NS¨s™´s*™´sV©yıLRiV. 2009 ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ N]™´spLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ˙xmsøyLS¨sNTP ªRΩ©´s ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V LS™±sV øR¡LRifl„fi æªΩ[«¡, r°μR∂LRiV≤R∂V ©ygRiÀÿ ¡V©´sV xmsLizmsLiøy©´s¨s ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV. ªy©´sV ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki rÛyzmsLi¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS LS«¡NUP∏R∂WáV æªΩ÷¡∏R∂V¨s J gjiLji«¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡©´sV ªy©´sV C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi @À≥œ¡˘LÛjigS ˙xmsNRP…”¡Liøy©´s©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @xmsˆV≤R∂V 294 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ ªy©´sV ºΩLRigS÷¡= D©´sıLiμR∂V©´s BNRP‰≤R∂NRPV ™´s¿¡Ë ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[}qs xqs™´sV∏R∂VLi ªRΩ©´sNRPV μ]LRiNRP¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ N]™´spLRiV©´sV ™´sW˙ªRΩLi ªy©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ºdΩxqsVNRPV©yı©´s¨s, @LiμR∂VZNP[ ¬ø¡˙Lki, ©ygRiÀÿ  ¡V©´sV ˙xmsøyLRiLi N][xqsLi BNRP‰≤R∂NRPV ªRΩ©´s ªRΩLRixmnsQo©´s xmsLizmsLi øy©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. N]™´spLRiVNRPV ªy©´sV øyÕÿ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BøyË©´s©yıLRiV. Æ©s[©´sV BNRP‰≤R∂ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s N]LiμR∂LRiV @©´s™´sxqsLRiLigS LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. C Dxms Fs¨sıNRPáV xqs*ÕÿÀ≥œ¡Li N][xqsLi, @≤ÔR∂μyLjiÕ‹[ μ][øR¡VNRPV©´sı ™yLji ™´sÃ˝¡ ™´søyË∏R∂V¨s, ˙xms«¡Ã¡ ºdΩLRiVˆ NSáμR∂¨sı©´s Æ©s[ªRΩ ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRi¨s @©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V ˙xms«¡Ã¡V @’≥¡™´sXμÙj∂ N][LRiVNRPV Li»¡Vc©yıLRi©yıLRiV. C lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ß @’≥¡™´sXμÙj∂ NS™yáLi¤…¡[ NSLi˙lgixqsVNRPV J¤…¡[∏R∂WáƩs[ ¨saRPË∏R∂W¨sNTP ˙xms«¡Ã¡V ™´søyË LRi©yıLRiV. ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ªy©´sV ¬ø¡zmsˆ©´s ˙xmsºΩ FyLiVVLi»¡V©´sV ˙xms«¡Ã¡V AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. NSLi˙lgixqsVNRPV J¤…¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sW©´szqsNRPLigS zqsμÙR∂\Æ™sVF°∏R∂WLRi©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂©yıLRiV.

Dxms Fs¨sıNRPá©´sV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPV©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki lgiáVxmsoN][xqsLi ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂LizmsLiμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÙji¨s lgi÷¡zmsLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV GNRPLigS ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. rÛy¨sNRPLigS gRi…Ì”¡xms»Ì¡V©´sı …‘¡≤U∂{ms, …‘¡AL`iFs£qsá©´sV J≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVLi˙ªRΩVáV xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂, ryLRi∏R∂V˘, $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ’¡“¡’¡“¡gS ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV ™´sLRiVxqsgS ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡V |qsá™´soμj∂©yáV LS™´s≤R∂Liª][ C ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[Æ©s[ DLi≤T∂ FyLÌki @À≥œ¡˘LÙji ªRΩLRixmso©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı g_LRi≠sxqsWÚÆ©s[ NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[ æªΩáLigSfl· ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩW …‘¡AL`iFs£qs, …‘¡≤U∂{msá\|ms ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs FyLÌki ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· LSμR∂¨s Dxms Fs¨sıNRPáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sryÚ∏R∂V¨s ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V @©yıLRiV. ’d¡{qs Æ©s[ªRΩ  ¡xqs™´sLS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ’d¡{qs J»¡L˝Ri©´sV NSLi˙lgi£qs \Æ™sxmso ºΩxmsˆVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV rÛy¨sNRPLigS DLi≤T∂, ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V LRi¿¡xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ Dxms Fs¨sıNRPá NRPLi¤…¡[ BxmsˆV≤R∂V xmsLjizqÛsªRΩVáV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP @©´sVNRPWáLigS DLi≤R∂»¡Liª][ FsÕÿ\lgi©y {qs»¡V©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VN][™yá¨s NSLi˙lgi£qs À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÙji lgi÷¡¬ø¡[ @™´sNSaSáV FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂»¡Liª][ C ø≥y©±s=©´sV «ÿLRi≠s≤R∂VøR¡VN][NRPW≤R∂μR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ BNRP‰≤R∂ @À≥œ¡˘LÙji lgiáVxmso Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP |msμÙR∂gS J»¡VÀÿ˘LiNRPV ¤Õ¡[μR∂V. …‘¡≤U∂{ms, …‘¡AL`iFs£qs FyLÌki¤Õ¡[ Æ™sVV©´sı…”¡™´sLRiNRPV ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLiVV. æªΩáLigSfl· |qsLi…”¡Æ™sVLi»¡V, D˙μj∂NRPÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVáV ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ BNRP‰≤R∂ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs FyLÌkiáV @À≥œ¡˘LÙji¨s ¨sá¤À¡…ÌÿLiVV. zqs…Ì”¡Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘,

…‘¡AL`iFs£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÙji «‹[gRiV LS™´sV©´sıNRPV æªΩáLigSfl· xqsLixmnsWáV, ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWáV ¤«¡[G{qs xmspLjiÚ xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂r°ÚLiμj∂. …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÙji NRPW≤y ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÙji ªRΩLRixmso©´s FsLi{ms LRiÆ™s[V£tsQ LS¥][≤`∂, A∏R∂V©´s NRPV™´sWLRiV≤R∂V NRPW≤y ≠sxqsÚQXªRΩLigS ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡xqsVÚ©yıLRiV. B»¡V NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms, …‘¡AL`iFs£qs FyLÌkiá ˙xmsøyLS¨sNTP À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡V •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRiV. ˙xmsøyLS¨sNTP ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ ≠sZaP[xtsQ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ @¨sı FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÙRiVá lgiáVxmso\|ms μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sW˙ªRΩLi lgiáV}ms áORPQ ˘LigS ºdΩ˙™´sLigS ˙aRP≠sVr°ÚLiμj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[ {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ˙xms«ÿNRPL<RiNRP Æ©s[ªRΩ ¿¡LRiLi“¡≠s NRPW≤y Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sı ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s {qsFsLi NTPLRifl„fi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ NRPW≤y ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRi¨s FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @¨sı FyLÌkiáV Dxms Fs¨sıNRPá©´sV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPá Æ™s[≤T∂ L][«¡ŸL][«¡ŸNTP lLi…Ì”¡Lixms™´soª][Liμj∂. NRP™´sVW˘¨sxqÌsV FyLÌkiáV NRPW≤y ªRΩ™´sV ˙xmsøyLS¨sı ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLiVV. ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÙji «‹[gRiVLS™´sV©´sı μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ A∏R∂V©´s xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ BLi…”¡Li…”¡NTP Æ™s◊¡˛ A∏R∂V©´s J»˝¡©´sV @À≥œ¡˘LÙjixqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsøyLS¨sNTP xqs™´sV∏R∂VLi μR∂gÊRiLRixms≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ LS˙ºΩ 9,10 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ N][≤`∂ @™´sVáV\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. FsNRP‰≤R∂, Fs»¡V™´sLi…”¡ AL][xmsfl·Ã¡V ™´s¿¡Ë©y μy¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV.

Fszqs’¡ μy≤R∂Váª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsLRi*˙ªy DªRΩ‰LihRi G{qs’d¡ μy≤R∂VáV ™´sVV™´sV¯LRi™´sV™´soªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ BxmsˆV Æ≤∂[Li «¡LRigRi©´sV©´sıμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV xqsLRi* ˙ªy DªRΩ‰LihRi Æ©sáN]©´sıμj∂. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqs™´sWøyLRiLi Bxmsˆ…”¡ZNP[ G{qs’d¡ ™´sμÙR∂NRPV ¬ø¡[LRigS ... F°÷d¡xqsV, Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVá\|ms BªRΩLRi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV|ms»Ì¡≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs»¡Vc™´sLi…”¡ xmsLjiflÿ™´sWáV ø][»¡Vc¬ø¡[xqsVN][©´sV©yı∏R∂VÆ©s[ μy¨s\|ms øR¡L][ËxmsøR¡LRiË Ã¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. G{qs’d¡ μy ≤R∂Vá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @«ÿ˙gRiªRΩÚgS ™´s˘ ™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ ™´sVLjiLiªRΩ xqs™´sWøyLRiLi á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤y¨sNTP NSLRifl·™´sV∏R∂W˘LRi¨s —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s BμÙR∂LRiV G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqs*LiªRΩ ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fiNRPV xmsLizmsLiøyLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi B»¡V Fs\ZNPQQ=«fi, @»¡V F°÷d¡xqsV aS≈¡Õ˝‹[ NRPáNRPáLi lLi[xmsoªRΩV©´sıμj∂. Auy™´sW{tsQgS À≥ÿ≠sLi¿¡©´s C ™´sVV≤R∂Vxmsoá DμR∂Liªy ¨sı LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li {qsLji∏R∂V£qsgS ºdΩ xqsVN][™´s≤R∂Liª][ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s G{qs’d¡ μy≤R∂VáV lLiLi≤R∂V aS≈¡Õ˝‹[©´sW ™´sfl·VNRPV xmso…Ì”¡xqsVÚ©´sıμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s g][μy™´sLji≈¡¨s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVV≤R∂VxmsoáV ºdΩxqsVN]¨s Æ™s≤R∂VªRΩV©´sı Fs\ZNPQQ=«fi …ÿ£qs‰Fn°L`i= @μ≥j∂NSLRiVáV G{qs’d¡NTP xms»Ì¡Vc ¡≤R∂»¡Liª][ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS NRPμR∂÷¡NRP Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[…fi xqsW˙ªRΩμ≥yLRiVá©´sV @ μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVáV B…‘¡c™´s¤Õ¡[ Fsc\ZNPc%`¡xqs«fi @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡Vc ™yLji BŒœ¡˛Õ˝‹[©´sW r°μyáNRPV $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂.—¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS lLiLi≤R∂V aS≈¡Ã¡NRPV NRP÷¡zms Æ©sáNRPV 30 ©´sVLi¿¡ 36 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV ™´sVV≤R∂VxmsoáVgS @Liμy∏R∂V¨s æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. Fs\ZNPQQ=«fi …ÿ£qs‰Fn°LRiV= Fs©±sFn°L`i=Æ™sVLi…fi ry*Q‰≤`∂áNRPV π∏∂[V≤yμj∂NTP xmsμj∂ Æ™s[á ø]xmsˆV©´s IN][‰ ™´sVμR∂˘Li μR∂VNS fl·Li ©´sVLi¿¡ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sWLjiLiμj∂. π∏∂[V…ÿ 650 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ™y˘FyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂gS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[…fi NSLRifl·LigS @μR∂©´sLigS 200 ©´sVLi¿¡ 300 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá Æ™s[VLRiNRPV ™´sVμR∂˘Li ˙zms∏R∂VVá\|ms À≥ÿLRiLixms≤R∂Vª][Liμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sW ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ©´sVLi¿¡ @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[©´sW Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLRiVáª][ Fy»¡Vc F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV NRPW≤y ™´sVV≤R∂VxmsoáV ™´sVV»Ì¡¤«¡FyˆLRi©´sıμj∂  ¡z§¶¶¶LRiLigRi LRix§¶¶¶xqs˘Æ™s[V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVμR∂˘Li zqsLi ≤T∂ZNP[»˝¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NUPáNRP xqs™´sWøyLS¨sı LS ¡…ÌÿLRi¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @Æμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ —¡Õ˝ÿNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLRiVáª][ Fy»¡Vc F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVá\|ms NRPW≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂.—¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS @¨sı ˙xmsμ≥y©´s xms»Ì¡flÿÕ˝‹[©´sW

™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Vc ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©y INRP‰ NRPLkiLi©´sgRiL`iNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s LjiNSLÔRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVá ¬ø¡[ºΩNTP ¿¡NS‰LiVV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ≠sVgRiªy ˙FyLiªyÕ˝‹[ G{qs’d¡ μy≤R∂VáV «¡LRigRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Vc LjiNSLÔRiVá©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sW∏R∂VLi ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLRiVá μy*LS zqsLi≤T∂ZNP[…fi ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV Fs™´sLRi©´sı xqs™´sWøyLRiLi ºdΩxqsVN]¨s ™yLji¨s ˙xmsbPıLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. GÆμ∂[\Æ™sV©y ™´sVμR∂˘Li ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ™´sVL][ryLji @»¡Vc F°÷d¡xqsV, Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[©´sW, B»¡Vc ™y˘FyLRiVÕ˝‹[©´sW NRPá™´sLRiLi xqsXztÌsQxqsVÚ©´sıμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS gRiªRΩ ™yLRiLi NRPLkiLi©´sgRiL`i, g][μy™´sLji≈¡¨s ˙FyLiªRΩLi Õ‹[ Fs\ZNPQQ=«fi NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVáV r°μyáV «¡LRixms≤R∂Liª][ BNRP‰Æ≤∂[Li «¡LRigRi©´sV©´sıμ][©´s¨s ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVáV, Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[ NRPáNRPáLi  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LjiLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ zqsLi≤T∂ZNP[…fi xqsW˙ªRΩμ≥yLji ©´sV ©yı LRi™´sVfl· B¿¡Ë©´s ™yLigRiW¯Ã¡Li Aμ≥yLRiLigS ¬ø¡[xqsVN]¨s G{qs’d¡ @μ≥j∂NSLRiVáV Aμj∂™yLRiLi ≈¡™´sV¯Li, Aμj∂ÕÿÀÿ μ`∂, ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xmsáV™´soLRiV F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsLiøR¡Ã¡ ©´sLi xqsXztÌsQr°ÚLiμj∂. G{qs’d¡ @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs ©´s ™yLjiÕ‹[ INRP\lLi©´s ™´sLRiLigRiÕfiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂NTP ™´sVLi¥R∂¨s ˙FyLiªRΩ zqsLi≤T∂ZNP[…fiª][ xqsLi ¡Liμ≥yáV DLi≤R∂»¡Li ª][ —¡Õ˝ÿNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´sVLji N]Li μR∂Lji }msL˝RiV  ¡z§¶¶¶LÊRiªRΩ™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂.—¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS FsNRP‰≤R∂ øR¡Wzqs ©y ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Vc... Fs\ZNPQQ=«fi... F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVá gRiVLjiLi¬ø¡[ øR¡LRiË  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LjiLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sNTP @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV G{qs’d¡ μy≤R∂Vá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ —¡Õ˝ÿ\|ms μk∂¨s xmsLjiflÿ™´sWáV FsÕÿ DLi≤R∂©´sV©yı∏R∂V©´sı μy¨s\|ms xmsáV E•¶¶¶gS©yáV rygRiVªRΩV©yıLiVV. ™´sV μR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVV≤R∂VxmsoáV xqsLRi*ryμ≥yLRifl·LigS ™´sWLji©´s ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sı Fs\ZNPQQ=«fi, F° ÷d¡xqsV ™´sLÊSáV “¡LÒjiLiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.BLiμR∂VÕ‹[ ©´sVLi¿¡ gRi¤…Ì¡NRP‰≤y¨sNTP Bxmsˆ…”¡ZNP[ D©´sıªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©y |msμÙR∂gS xmns÷¡ªRΩLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[©´sW ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ gRiVLjiLi¿¡ øR¡LRiË «¡Ljigji©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠ds…”¡ª][ ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi D©´sı ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sVVgÊRiV øR¡Wxmsoª][Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿ gRiLigS Aμj∂™yLRiLi xmsáV™´soLRiV F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRi ¨s @LiøR¡©y

Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ FsLi AL`i{msNTP ≠sVLi¿¡ @™´sV¯NSáV rygjixqsVÚ ©yı F°÷d¡xqsVáª][ xqsªRΩ=Li ¡Liμ≥yáV N]©´srygjiLiøR¡NRPF°æªΩ[ ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRi ¨sLRi*x§¶¶¶fl· NRPxtÌsQªRΩLRiÆ™s[V. C NSLRifl·LigSÆ©s[ ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVáV B»¡Vc Fs\ZNPQQ=«fi @»¡Vc F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqs™´sWLiªRΩLRiLigS ™y…ÿáV ™´sVV»Ì¡¤«¡xmsoªRΩW ™´sxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 315 ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿáV D©yıLiVV. ™´sV μR∂˘Li ™y˘FyLRiVáV zqsLi≤T∂ZNP[…figS ™´sWLji 30 ©´sVLi¿¡ 40 aSªRΩLi @μR∂©´sLigS ™´sVμR∂˘Li ≠s˙NRPLiVVxqsWÚ ¤«¡[ ¡VáV ¨sLixmsoNRPVLi»¡Vc©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿáNRPV @©´sV ¡Liμ≥R∂LigS 3087 ¤À¡ÕfiÌuyxmsoá μy*LS ˙gS™´sWÕ˝‹[©´sW ™´sV μR∂˘Li @™´sV¯NSáV «‹[LRiVgS rygRiVªRΩV©yıLiVV. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRi™´sVLiªy xqs«ÿ™´sogS rylgi[LiμR∂VNRPV gS©´sV zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡VcFs\ZNPQQ=«fi, F°÷d¡xqsV aS≈¡NRPV ™´sVV≤R∂VxmsoáV ™´sVV»Ì¡¤«¡xmsoªRΩV©yı∏R∂V¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙xmsºdΩ ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSfl·Li ©´sVLi¿¡ Æ©sáNRPV ™´sVW≤R∂V ©´sVLi¿¡ HμR∂V Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLRiVáNRPV, ALRiV ©´sVLi¿¡ 10 Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´sVV≤R∂VxmsoáVgS ™´sVV»Ì¡¤«¡}msˆ ™yLRi¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.


düuÛÑT´\qT Vü‰»s¡T |üπsà u≤<Ûä´‘· Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\<˚ |æ≥¢+, e÷sYà 13(düTes¡íyês¡Ô):bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{° yÓT+ãs¡¢qT •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\≈£î Vü‰»s¡T |üπsà u≤<Ûä´‘· Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\<˚ nì |æ≥¢+ m+Çy√ >∑T˝≤+s¡u≤“ì nHêïs¡T.|æ≥¢+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq ÁbÕ<∏ä$Tø£, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. eT+&É\+

m+ÄsY|æ\T Hêsêj·TD, Á|üyÓ÷<é≈£îe÷sY\T e⁄Hêïs¡T.

mHé|”ÄsY&û Ä<Ûä«s¡´+˝À #·sêÃ>√wæº

s¡y˚Twtes¡à,

ø£&É|ü _.eTsƒ¡+, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq s¡»ø£ nqï<ëq düÁ‘·eTT q+<äT eT+&É\ mHé|æÄsY&ç n<Ûä´≈£åî&ÉT qs¡dæ+Vü≤¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ç.ˇãT˝Òdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì ÁbÕ+‘ê\yê]>± düeTdü´\qT >∑T]Ô+#ê* nì nHêïs¡T. |æ+#·qT¢ Ç+&É¢ düú˝≤\T ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\ô|’q Ä+<√fi¯q #Ó|ü{≤º\Hêïs¡T. eT+&É\ >ös¡e n<Ûä´≈£åî&ÉT •e≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì nìï s¡ø±\ düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø√qT≥≈£î bÕ<äj·÷Á‘·\ <ë«sê ‘Ó\TdüTø=ì düπs«ìs¡«Væ≤+∫ u≤~Û‘·T\qT düMTø£]+∫ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eTT\T #Ó|ü≥º\ì nHêïs¡T. qs¡dæ+Vü≤¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 20e ‘˚Bq ‘·\ô|{Ϻq$ø£˝≤+>∑T\T n+<äs¡T bÕ˝§Zì ø±s¡´Áø£eT+ »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷e˝Òqì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù πøX¯e⁄\T, >∑T]$¬s&ç¶, dü|üÔ–], dæ<ä›j·T´, düTì˝Ÿ, yÓ+ø£≥düTã“j·T´, düTã“sêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝À >∑\ j·Tdtm+dæ ø£$T{° düuÛÑT´\≈£î á HÓ\ 17 qT+&ç 29 es¡≈£î u≤\\ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+, bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ $<ÛäT\T, u≤<Ûä´‘·\ô|’ •ø£åD ÇdüTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.s√E≈£î ¬s+&ÉT ôd+≥s¡¢˝À á ø±s¡´Áø£eT+\ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ø±[Hê<Ûä|üŒ,

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, 14 e÷]Ã 2012

ñ|ü b˛s¡T Á|ü#ês¡+˝À ‘·÷s¡TŒ H˚‘·\ Vü≤&Üe⁄&ç {ÏÄsYmdt, {°&û|” H˚‘·˝Ò n~Ûø£+>± |üj·Tq+ eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘·Tqï ø±+Á¬>dt H˚‘·\T eT+∫sê´\, e÷]à 14(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T \ø£å´+>± ñyÓ«‘·TÔq m–dæq ñ<ä´eT H˚|ü<Ûä´+˝À {Ï&ç|æ qT+&ç ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹øÏ Ä~˝≤u≤<é byÓTà˝Ò´ bÕغ |òæsêsTT+|ü⁄ ø±e&É+‘√ e∫Ãq Ä~˝≤u≤<é nôd+;¢ kÕúq+ ñ|ü mìïø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT õ˝≤¢˝À ø°\ø±+X¯+>± e÷]+~. nìï bÕغ\‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ yê´|üÔ Á|üC≤˙ø£+ <äèwæº á b˛s¡Tô|’H˚ ñ+~. ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº @sêŒ≥T $wüj·T+˝À Ä~ qT+&ç <ä«+<ä«yÓ’K]‘√ Á|ü»˝À¢ |ü≥Tºø√˝ÀŒ‘·Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì M&ç ‘·q myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæq CÀ>∑TsêeTqï ‘Ó\+>±D≤ \ø£å´+>± Ä$s¡“¤$+∫q {ÏÄsYmdt˝À #˚]q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ á ñ|ümìïø£\ ã]˝À ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹ bÕغ qT+&ç s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T.‘Ó\+>±D≤ yê<ëìï qeTTà≈£îì Á|ü»\ n+&É‘√ s¡+>∑+˝À ~–q ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹ nuÛÑ´]ú CÀ>∑TsêeTqïqT b˝≤¬>’Hê ˇ&ç+∫ >∑‘·+˝À Ä~˝≤u≤<é˝À $»j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚dæq {Ï&ç|æ á ñ|ümìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ‹]– ¬>\Tbı+<ë\ì HêHê bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·T+~. nuÛÑ´]ú ø£+fÒ {Ï&ç|æ, ‘Ó\+>±D≤ yê<ëH˚ï Á|ü»\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓfi≤fl\H˚ \ø£å´+‘√ Ä bÕغ bÕe⁄\Tø£<äT|ü⁄‘√+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À Ä~˝≤u≤<é ÁbÕ+‘·+ H˚‘·\‘√ bÕ≥T eT+∫sê´\ ‘·÷s¡TŒ õ˝≤¢ qT+&ç ≈£L&Ü nìï bÕغ\ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\qT Á|ü#êsêìøÏ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç+<äT˝À n~Ûø£+>± ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹ bÕغ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T eTT+<äT>± ì\TdüTÔHêïsTT. ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T e÷Á‘·+ Á|ü#êsêìøÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ bÕغ qT+&ç eT+∫sê´\ myÓTà˝Ò´ >∑&ɶ+ ns¡$+<ä¬s&綑√ bÕ≥T

ñbÕ<Ûë´j·TTìøÏ |òüTq+>± M&√ÿ\T

|ü≥ºD ø£$T{Ï, ø√˝Ÿu…˝Ÿº, \¬øå{Ϻù|≥, <ä+&˚|ü*¢, »Hêïs¡+ eT+&É\ {ÏÄsYmdt H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ç|üŒ{Ïπø |ü\T yês¡T¶˝À¢ eTTeTàs¡+>± Á|ü#ês¡+ #˚ùdXÊs¡T. $T–‘ê yês¡T¶\˝À ¬s+&Ée <äbòÕ Á|ü#êsêìøÏ ≈£L&Ü dæ<ä›eTj·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ sêyê\+fÒ á ñ|ü mìïø£˝À¢ dü‘êÔ #ê{Ï‘˚H˚ &Ûç*¢|”sƒêìøÏ ‘Ó\+>±D≤ neX¯´ø£‘· m+‘· ñ+<√ ns¡úeTe⁄‘·T+<äì Á|ü#êsêìï Ä bÕغ H˚‘·\T Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfi¯óÔHêïs¡T. Çø£ {Ï&ç|æ bÕغøÏ Á|ü#ês¡+ #˚j·T´&ÜìøÏ ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïπø {Ï&ç|æ H˚‘·\T õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT >√HÓ Vü≤qà+‘·sêe⁄ Ä<˚XÊqTkÕs¡+ #ê˝≤ eT+~ H˚‘·\T eT+∫sê´\ qT+&ç Ä~˝≤u≤<é Á|ü#ês¡+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. ø=ìï #√≥¢ ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì nsTTHê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘Ó\+>±D≤≈£î yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·T+<äì ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T nedüs¡y˚Tqì nsTTHê ‘Ó\T>∑T<˚X¯y˚T Ä~˝≤u≤<é˝À ¬>\TdüTÔ+<äì ˇ {Ï&ç|æ H˚‘· BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ ø±+Á¬>dt |æ]ú‹ eT] <äj·T˙j·T+>± e÷]+~. Ä bÕغøÏ Ä~˝≤u≤<é˝À Á|ü#ês¡+ #˚j·T&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ô|<ä›>± mes¡÷ eT+∫sê´\ ‘·÷s¡TŒ ÁbÕ+‘·+ qT+&ç yÓfi¯fl˝Ò<äT. á ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt ~>∑ZC≤˝…’q m+|æ $y˚ø±q+<ä, m+m˝Ÿdæ Áù|+kÕ>∑sYsêe⁄\T ñqï|üŒ{Ïø° yês¡T Ä~˝≤u≤<é ñ|ü b˛s¡Tô|’ ô|<ä›>± ÄdüøÏÔø£qãs¡Ãq≥T¢ ø£qã&ÉT‘√+~. M]˝À m+|æ $y˚ø˘ yÓTT<ä{Ï qT+&ç ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À n~ÛcÕºq+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔqïyê]˝À ˇø£s¡T ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+≥T ã\+>± ñqï düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt b˛{°˝À ñ+&Ée<ä›ì |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T #Ó|ü⁄ÔHêï n~ÛcÕºq+ b˛{°˝À ñ+&Ü\ì ìs¡ísTT+#·&É+‘√ #ê˝≤ eT+~ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T á Á|ü#êsêìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+≥Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D≤ Ç#˚Ã~ ø±+Á¬>dt nì #Ó|ü⁄ÔH˚ ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D≤ yê<ëìøÏ e´‹πsø£+>± b˛{° #˚j·T&Éy˚T+≥ì Ä bÕغ H˚‘·\ nqT≈£î+≥THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ Ä~˝≤u≤<é ñ|ü mìïø£ Á|ü#ês¡+˝À ‘·÷s¡TŒ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q |ü\T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T CÀs¡T>± bÕ˝§Zq&É+‘√ Çø£ÿ&É sê»ø°j·÷\T uÀdæb˛sTTq≥T¢ ø£ìŒdüTÔHêïsTT. @~ @yÓTÆHê á ñ|ü mìïø£˝À¢ @ bÕغ H˚‘·\ ø£wüº+ |òü*+#·qT+<√ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚eT].

18e s√E≈£î #˚]≈£îqï me÷àØŒmdt ]˝Ò ìs¡Vü≤s¡ Bø£å\T Äs¡÷àsY, e÷]à 13(düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø√eTHé|ü*¢ õ˝≤¢|ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ s√Eq b˛‘·T $<ä´kÕ>∑sY ñbÕ<ë´j·TTìøÏ |òüTq+>± M&√ÿ\T düHêàq+ »]–+~. düTe÷s¡T 2dü+e‘·‡sê\ 6HÓ\\T bÕsƒ¡XÊ\˝À ùde\T Ä+~+∫ |ü<√qï‹ô|’ ô|]ÿ{Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ yÓ*¢q dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq M&√ÿ\T düe÷y˚X¯+˝À $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<ë´j·TT\T, yê] ùde\qT ø√ìj·÷&És¡T. bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<ë´j·TT\T ˝Àø£ <äj·Tø£sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´kÕ>∑sY n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì #˚dü÷Ô |æ\¢\qT $$<Ûä b˛{Ï\≈£î dü+dæ<äT›\qT #˚ôdyês¡ì y˚qTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ Á|ü‘˚´ ÁX¯<ä› ø£qãπsà yês¡ì $<ë´s¡Tú\ Vü≤è<äj·T˝À¢ ‘·qø£+≥T ˇø£ kÕúHêìï |ü~\ |üs¡T#·T≈£îqï ñ‘·ÔeT >∑Ts¡Te⁄\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äq+<é, sê»sê+, uÀ»qï, øÏwüHé¬s&ç¶, s¡y˚Twt, ∫qïj·T´, CÒ@d” sêCÒ+<ÛäsY>ö&é, yÓ÷Vü≤Hé, ‘·~‘·s¡ ñbÕ<ë´j·Tãè+<ä+ bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<ë´j·TT\T XÊ\Te ø£|æŒ yÓTyÓT+{À\‘√ |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T.

eT<ä÷ïsY, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô) :Ç+≥sY MT&çj·T{Ÿ $<ë´s¡Tú\T e÷dt ø±|æsTT+>¥≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ &çu≤sY #˚kÕÔeTì ˝…’»Hé n~Ûø±] yÓ+ø£≥j·T´ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT+&É\ πø+Å<ëìøÏ düMT|ü+˝Àì Å|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Ç+≥sY |üØø£å\qT eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ‘·ìF #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T e÷dt ø±|æsTT+>¥≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ yê]øÏ düVü‰ø£]+∫q yê]ô|’ ≈£L&Ü #·s¡´\T ‘·|üŒeHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ yÓTT‘·Ô+ 402eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î 392 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡ì |ü~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ÁãVü≤à+>±]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï Vü≤]dt kÕ«$TJ ø£&É|ü _.eTsƒ¡+, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq≥Te+{Ï Áo Ms¡ÁuÛÑ ùV≤à+Á<ä kÕ«$T yê]ì eT+>∑fi¯yês¡+ Vü≤sYº{≤|t*$+>¥ e´ekÕú|ü≈£î\T Áo s¡$X¯+ ø£sY >∑Ts¡÷J Á|ü<ÛäeT •wüß´&ÉT Vü≤]wt kÕ«$TJ kÕ«eTT\T yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ rs¡ú Á|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T. kÕ«$TJ Ä\j·T ÁbÕ+>∑ DeTT˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Çø£ÿ&çøÏ sêe&ÜìøÏ ø±s¡Dy˚TeT+fÒ XÊ+‹j·÷Á‘· #Ódü÷Ô kÕ«eTT yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïqì nHêïs¡T. <˚X¯+ ˝Àì Á|ü»\T düTKXÊ+‘·T\‘√ ñ+&Ü\ì <ëìø=s¡≈£î XÊ+‹ j·÷Á‘· #˚j·TT#·THêïqì, á j·÷Á‘· H˚{ÏøÏ eT+&É˝≤\ yê]>± ‹s¡T>∑T‘·T ∫e] s√E nsTTq≥Te+{Ï ás√E kÕ«eTT\ yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêï qHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _.mdt.Hêsêj·T D¬s&ç¶, yÓT>± e÷düºsY ã≤$¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

ÇdüTø£ ˝≤Ø\≈£î »]e÷Hê

eT<ä÷ïsY, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ô|<ä› X¯ø£ÿsêZ, <Ûäq÷ïsY, e<ä› nÅø£eT+>± zesY ˝À&é‘√ yÓfi¯óÔqï ÇdüTø£ ˝≤Ø\qT eT+>∑fi¯yês¡+ mm+$◊ s¡M+<äsY ¬s&ç¶ |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. eTVü≤sêÅwüº qT+&ç 10 ÇdüTø£ ˝≤Ø\T zesY ˝À&é‘√ nÅø£eT e÷sêZ\ <ë«sê yÓfi¯óÔ+&É>± |ü≥Tºø√ì \ø£å, 75 y˚\ s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê\qT $~Û+#êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. zesY ˝À&é‘√ yÓfi¯óÔqï ÇdüTø£ ˝≤Ø\≈£î »]e÷Hê\T $~ÛdüTÔHêïeTì eT+&É\+˝Àì nìï dü]Vü≤<äT› s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚XÊeTì Äj·Tq nHêïs¡T.

˝…+&ç ¬øHê˝Ÿ |üqT˝À¢ HêD´‘· ˝À|æ+#·≈£L&É<äT eT<ä÷ïsY, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ˝…+&ç ÅbÕC…≈£îº ø±\Te ˝…’ì+>¥ |üqT˝À¢ HêD´‘· ˝À|æ+#·≈£L&É<äì ˝…+&ç ÅbÕC…≈£îº mÇ ã\sê+ Ä<˚•+#ês¡T. eT+&É\ πø+Å<ëìøÏ düMT|ü+˝Àì ˝…+&ç ¬øHê˝Ÿ ˝…’ì+>¥ |üqT\T, Å|ü<Ûëq ø±\Teô|’ e+‘Óq ìsêàD |üqT\qT eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˝…’ì+>¥ |üqT\T y˚>∑e+‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì pHé es¡≈£î sêÅ‹, |ü>∑\T |üqT\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Å|ü<Ûëq ø±\Te≈£î dü+ã+~Û+∫ eT{Ϻ, yÓTTs¡+ |üqT\T q&ÉTdüTÔHêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ˝…+&ç ø±\Te≈£î dü+ã+~Û+∫ |æ\¢ ø±\Te HÓ+ãsY 6˝À ‘·e«ø±\T ÅbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |æ\¢ ø±\Te\T 1,2,4,6≈£î dü+ã+~Û+∫q 110 mø£sê\≈£î 2.20 ø√≥¢ uÛÑ÷ qwüº |ü]Vü‰s¡+ |ü+|æD° #˚XÊeTì nHêïs¡T. |æ\¢ ø±\Te\≈£î yÓTT‘·Ô+ 380 mø£sê\ uÛÑ÷$T nedüs¡+ ñ+<äì Ç+<äT˝À 110 mø£sê\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+#êeTì, $T–*q yê{ÏøÏ ‘·«s¡˝À uÛÑ÷ qwüº |ü]Vü‰s¡+ n+~kÕÔeTHêïs¡T. ˝…+&ç ÅbÕC…≈£îº ø±\Te |üqT\qT e#˚à @&Ü~ 2013 pHé ˝À>± |üP]Ô #˚dæ, Äj·Tø£≥Tº≈£î ˙s¡+~+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T.

õ˝≤¢˝À 560 ôV≤ø±ºs¡¢˝À yÓTTø£ÿ\ ô|+ù| \ø£å´+ ìC≤+kÕs¡>¥, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À 560 ôV≤ø±ºs¡¢˝À fÒ≈£î, ˙\–] yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·&Éy˚T \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïeTì õ˝≤¢ NÛ|t ø£q®sYy˚≥sY n~Ûø±] ôd\«sêCŸ nHêïs¡T. Äj·Tq ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì ø=eT\+#·, ˇ&Ó¶|ü*¢ Å>±e÷\ n≥$ ÅbÕ+‘êìï |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìC≤e÷u≤<é, yÓT<äø˘ ø£+bÕ ì<ÛäT\ øÏ+<ä 7 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡j·÷´j·Tì, 24 \ø£å\T ìC≤e÷u≤<é bòÕ¬sdüTº &Óe\|tøÏ+<ä eT+ps¡j·÷´j·Tì, 13e Ä]Δø£ ì<ÛäT\ øÏ+<ä õ˝≤¢≈£î 15 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡j·÷´j·Tì, õ˝≤¢˝À n&É$ »+‘·Te⁄\T ˙fi¯ófl ‘ê>∑&ÜìøÏ 120 kÕkÕs¡ ù|¢≥T¢ ì]à+#·&É+ »]–+<äì u≤qT‡yê&É bòÕ¬sdüTº |ü]~Û˝À ø±«s¡ºs¡¢ ø=s¡≈£î 15 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´j·Tì , e#˚à dü+e‘·‡s¡+ á ì<ÛäT\‘√ ø±«s¡ºs¡¢ ìsêàD+ #˚|ü&ÉT‘êeTì, õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 30 XÊ‘·+ bı<ä\ ‘=\–+|ü⁄ #˚j·T&É+ »]–+<äì, á bı<ä\T ‘=\–+∫ uÛÑ÷$Tì m+|æø£ #˚dæ yê{Ï˝À #Ó≥¢qT Hê≥&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T u≤qT‡yê&É düuŸ &çm|òtz #·+Å<äX‚KsY, m|òtÄsYz •e*+>∑+, &ç|üP´{Ï πs+CŸ n~Ûø±] Å|üuÛ≤ø£sY, ;{Ÿ n~Ûø±] uÛ≤w”‘Y, düq‘Y ≈£îe÷sY\T ñHêïs¡T.

28 düuŸ ùdºwüqT¢ eT+ps¡T ìC≤+kÕ>∑sY, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢≈£î 16 düuŸ ùdºwüqT¢, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢≈£î 12 düuŸ ùdºwüqT¢ yÓTT‘·Ô+ 28 düuŸ ùdºwüqT¢ q÷‘·q+>± eT+ps¡j·÷´j·Tì Å{≤Hé‡ ø√ NÛ|t Ç+»˙sY nXÀø˘ ≈£îe÷sY nHêïs¡T. Äj·Tq ìC≤+kÕ>∑sY n|üÃ+ù|{Ÿ n~∏‹ >∑èeT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ s√Eq $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À q÷‘·q Å{≤Hé‡ bòÕsêàs¡¢ ø=s¡≈£î 1500 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì, Ç+<äT˝À 650 Å{≤Hé‡ bòÕsêàs¡T¢ eT+ps¡j·÷´j·Tì, Ç+<äT˝À 450 Ç|üŒ{Ïπø düs¡|òüsê #˚XÊeTì, n~Ûø£ ˝À&é‘√ ñqï Å{≤Hé‡ bòÕsêàs¡¢ MT<ä q÷‘·q Å{≤Hé‡ bòÕsêàs¡T¢ Çe«&É+ »]–+<äì, Å{≤Hé‡ø√ #Ó+~q 18 ]õÅdüºsY\qT ‘·ìF #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, õ˝≤¢≈£î 7 $T*¢ j·T÷ìj·Tq¢ j·T÷ì≥T¢ $<äT´‘Y ñ‘êŒ<äq nedüs¡eTT+<äì, Å|üdüTÔ‘·+ düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, msYÔ\÷dt 33.11 düuŸ ùdºwüHé m‹Ôy˚j·T&É+ »s¡>∑<äì, düuŸ ùdºwüHé |ü]~Û˝À ø√‘·T\ ìyês¡D ø=s¡≈£î C≤©\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T Å{≤Hé‡ø√ &çÇ eT\÷®sY Hêj·Tø˘, u≤qT‡yê&É Ç&ç yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, _#·Tÿ+<ä m&ç eT*¢ø±s¡T®Hé, dæã“+~ ñHêïs¡T.

e÷dt ø±|æsTT+>¥≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ &ûu≤sY

5

edü‹ >∑èVü‰˝À¢ ÄDÏeTT‘ê´\T eT<ä÷ïsY, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô) : edü‹ >∑èVü‰\+fÒ ø=+<ä]øÏ ∫qï#·÷|ü⁄ Çø£ÿ&É e~y˚ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄˝À yÓqTø£ã&ç ñ+{≤s¡H˚ n|üyê<äT ñ+~. ø±ì n$ ù|<ä\≈£î Ä\j·÷\ì, ø£wüº|ü&ç #·~$‘˚ ñqï‘· kÕúHê\≈£î #˚s¡Tø√e#·Ãì ìs¡÷|æ+#ês¡T |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì edü‹ >∑èVü‰˝À¢ #·<äTe⁄ø√ì ñqï‘· kÕúHê\≈£î #˚s¡T≈£îqï yê¬s+<äs√ ñHêïs¡T. kÕúìø£ edü‹ >∑èVü≤+˝À #·<äTe⁄≈£îqï z e´øÏÔ myÓTà˝Ò´ nj·÷´s¡T. eT] ø=+<äs¡T Ç+»˙s¡T¢, &Üø£ºs¡T¢, n<ë´|ü≈£î˝…’ |ü\Te⁄]øÏ Ä<äs¡Ù+>± ì\TdüTÔHêïs¡T. eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì mdæ‡ u≤\Ts¡, mdæ‡ u≤\Ts¡, _dæ u≤\Ts¡, u≤*ø£\ edü‹ >∑èVü‰\THêïsTT. M{Ï˝À #·T≥Tº |üø£ÿ\ Å>±e÷˝À¢ì ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡Tú\T $<ä´quÛÑ´dædüTÔ+{≤s¡T. n˝≤ #·<äTe⁄≈£îqï yêπs Å|üdüTÔ‘· Eø£ÿ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Y wæ+<˚, eT<ä÷ïsY Ç+#êØ® m+Çz \düàj·T´, _#·Tÿ+<ä m¬ø’‡CŸ ø±ìùdºãT˝Ÿ >∑D|ü‹ Mπs ø±≈£î+&Ü e÷<ë|üPsY≈£î #Ó+~q u≤ãTsêyé eTVü‰sêÅwüº˝Àì eTT<˚ÿ&é˝À &çÅ^ ø£fi≤XÊ\ ˝…ø£Ãs¡sY>± |üì #˚düTÔHêïs¡T. M]‘√ bÕ≥T Çø£ÿ&ç edü‹ >∑èVü≤+˝À #·~$q _.kÕsTT\T, $sƒ¡˝Ÿ, Å|üø±wt, Ç+»˙s¡T¢>±, m+. kÕsTT\T bòÕ¬sdüTº πs+CŸ n~Ûø±]>±, yÓTT>∑T\j·T´ ôV’≤<äsêu≤<é˝À düuŸ ÇHé‡ôdŒø£ºsY>± Äq+<é &Üø£ºsY>±, <äX¯s¡‘Y mmdt&Éã÷´¢z>± |üì #˚düTÔHêïs¡T. ‘êeTT #·<äTe⁄≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT |üP]Ô kÕúsTT kÂø£sê´\T ˝Òeì, ø£wüº|ü&ç #·~$ á kÕúHêìøÏ m~>±eTì #ÓãT‘·Tqï yês¡T ‘·eT nqTuÛÑyê\qT q÷´dt˝…’Hé‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. >∑Ts¡TÔ ø=düTÔHêïsTT......Vü≤qà+‘Y wæ+<˚, myÓTà˝Ò´, Eø£ÿ˝Ÿ Vü‰düºfi¯ófl <˚yê\j·÷\ e+{Ï$, yê{Ïì ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷&Ée<äT›. Hê\Ze ‘·s¡>∑‹ qT+&ç |ü<äe ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î Vü‰düºfi¯fl˝À ñ+&ç #·<äTe⁄≈£îHêïqT. ÄHê{Ï C≤„|üø±\qT m|üŒ{ÏøÏ eTs¡Te˝ÒqT H˚qT eT<ä÷ïsY m|ü⁄Œ&ÉT e∫Ãq ø±ì Hê Vü‰düº˝Ÿ s√E\T >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔ+{≤sTT. H˚qT #·<äTe⁄≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT m˝≤+{Ï dü<äTbÕj·÷\T ˝Ò≈£îqï|üŒ{ÏøÏ Å|üdüTÔ‘·+ Vü‰düº˝Ÿ˝À #·<äTe⁄‘·Tqï Å|ür $<ë´]úøÏ H˚qT m\¢|ü⁄Œ&ÉT Hê düVü‰j·T+ n+~kÕÔ Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ düVü‰j·T+ ø√dü+ e÷ Ç+{Ï ‘·\T|ü⁄\T m\¢|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó]#˚ ñ+{≤sTT.

ø£≥Tº≈£îqï yê&˚ ø£&É‘˚sêÃ&ÉT ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\ Äs√|üD... Äs¡÷àsY, e÷]à 13(düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ e´edüú|ü≈£î&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î á Bø£å\T ø√qkÕ>∑T‘·THêïsTT. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ 18e s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± Äs¡÷àsY eT+&É\+ eT+<∏äì Á>±eT e÷~>∑ dü+|òüT+ ô|<ä›eTqTdüT\T á Bø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. me÷àØŒmdt sêh ñbÕ<ä´≈£åî\T ø=¬øÿs¡ uÛÑ÷eTqï, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T yÓTÆ˝≤s¡+ u≤\T, ‘Ó&ÉT¶ s¡$øÏs¡DY, ◊&çj·÷ sêE á Bø£å\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á Bø£å˝À m&Éô|*¢ uÛÑ÷eTqï, m&Éô|*¢ eTT‘ÓÔqï, ñ˝…¢+>± *+ãÁ~, ñ+>∑sê\ kÕj·Tqï, m&Éô|*¢ ã<Ó›qï, m&Éô|*¢ düTe÷Hé, ñ˝…¢+>± Á|üMHé, ñ˝…¢+>∑ u≤|ü⁄sêyé, kÕj·Tqï,sêeTqï. uÛÑ÷eTqï, ñ˝…¢+>∑uÛÑ÷eTqï, j·T+.*+ãÁ~ á Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. e÷~>∑ ∫+<äT düuÛÑT´\T ã+&Ü] øÏwüºj·T´, dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

nqTe÷HêdüŒ<ä+>± ;á&û $<ë´]úì eTè‹ u≤˝§ÿ+&É, e÷]à 13(düTes¡íyês¡Ô): Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ \ø£åàD#ê+<ä eT+&É\+ ø£qø±|üPsY≈£î #Ó+~q s¡e÷<˚$ (21)ÄH˚ ;.á.&ç $<ë´]úì u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+ <ä÷<é>±+ •yês¡T˝À k˛Hé Á_&ç® øÏ+<ä >√<ëe]˝À nqTe÷HêdüŒ<ä+>± eTè‹ #Ó+~+~. Á|üdüTÔ‘·+ s¡e÷<˚$ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ »–‘ê´˝Ÿ˝À dü÷s¡´ ø±˝ÒJ˝À _.á.&ç #·<äTe⁄‘·T+~. >√<ëe]˝À ˙{Ï Á|üeyêVü≤+ n+‘·>± ˝Ò<äT. Á_&ç® 36,35 |æ\¢s¡¢ eT<Ûä´˝À ˇø£ ∫qï >∑T+‘·˝À X¯eyÓTÆ ‘˚*+~. <ä÷<é>±+≈£î #Ó+~q |üX¯óe⁄\ ø±|ü] n≥TyÓ’|ü⁄ |üX¯óe⁄\qT ø=≥º&ÜìøÏ yÓ\¢>± X¯e+ ø£ì|æ+#·&É+‘√ kÕúì≈£î\≈£î düe÷#ês¡+ #˚s¡y˚j·T&É+‘√ kÕúì≈£î\T u≤˝§ÿ+&É b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. B+‘√ kÕúìø£ môd’‡ Á|ü‘ê|t*+>∑+ dü+|òüT≥Hêdüú˝≤ìøÏ |ü]o*+#ês¡T. Äj·Tq nqT e÷HêdüŒ #˚s¡T≈£îì X¯yêìï >∑T+‘·˝ÀqT+&ç ãj·T≥≈£î <äeTè‹>± ‘Ó*bÕs¡T. eTT+<äT>± X¯e+ me]<√ rsTT+#ês¡T. eTè‹ #Ó+~q düú˝≤ìï ‘Ó*j·T˝Ò<äT. n<˚ düeTj·T+˝À dü+|òüT≥Hê

eTè‘·Tsê\T s¡e÷<˚$

düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï k˛Hémôd’‡ ‘·eT |ü]~Û˝À @yÓTÆq $Tdæ‡+>¥ πødüT ñ+<˚yÓ÷qì \ø£åàD#ê+<ä môd’‡qT bò˛Hé #˚dæ ø£qTø√ÿHêïs¡T. B+‘√ Ä môd’‡ ø£qø±|üPsY≈£î #Ó+~q $<ë´]úì >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± n<äèX¯´yÓTÆq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.B+‘√ Á>±eTdüTú\≈£î düe÷#ês¡+ #˚s¡y˚j·T&É+‘√ kÕúì≈£î\T e∫à eTè‘·<˚Vü‰ìï |ü]o*+∫ ‘·eT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡e÷<˚$>± >∑T]Ô+#ês¡T. X¯e+ eTT≈£îÿ, ø£+&ÉT¢, ˙{Ï˝Àì #˚|ü\T |üP]Ô>± |”≈£îÿ‹HêïsTT. eTT+<äT>± >∑T]Ô+#·≥+ #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆ+~. ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\T e∫à 앑·+>± |ü]o*+∫ s¡e÷y˚$ eTè‘· <˚Vü‰+>± >∑T]Ô+#ês¡T. B+‘√ u≤˝§ÿ+&É b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√ì X¯yêìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ u≤˝§ÿ+&É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Vü≤‘ê´ø√D+˝À <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ Á|ü‘ê|t*+>∑+ ‘Ó*bÕs¡T.

u≤˝§ÿ+&É, e÷]à 13(düTes¡íyês¡Ô): s¡e÷<˚$ì ø£≥Tº≈£îH˚ yê&˚ ø£&É‘˚sêÃ&Éì eTè‘·Tsê* ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äs√|æ+#ês¡T. yês¡T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ >∑‘· X¯ìyês¡+ sêÁ‹ s¡e÷<˚$ì ô|[fl #˚düT≈£îH˚ ìs¡à˝Ÿ eT+&É\+ eT+E˝≤|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£{Ÿ ÄyÓT≈£î bò˛Hé #˚dæ Ä~yês¡+ Ç<ä›s¡+ ø£*dæ ô|+&ç¢ |üÁ‹ø£\T Çe«&ÜìøÏ yÓ˝≤›eTT, Ç<ä›s¡+ ø£*dæ ô|+&ç¢ |üÁ‹ø£\T Ç«≈£î+fÒ Hê ùdïVæ≤‘·T\T sês¡+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕ&ÉT. B+‘√ s¡e÷<˚$ ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î á $wüj·T+ #Ó|æŒ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ô|[¢ ø±s¡T¶\T rdüT≈£îì Ç+{Ï q+&ç ãj·T\T<˚]+~. n+‘˚ n|üŒ{ÏqT+&ç ‘·eT ≈£L‘·Ts¡T sê˝Ò<äHêïs¡T. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î ∫e]kÕ] bò˛Hé #˚j·T>± edüTÔHêïqì ‘Ó*|æ+<äHêïs¡T. eT∞fl kÕj·T+Á‘·+ 7>∑+≥\≈£î bò˛Hé #˚ùdÔ dæ«#ê|òt ñ+<äHêïs¡T. ‘·eT ≈£L‘·T]ï ô|[fl #˚düTø√e&É+ ø=+<ä]øÏ Çwüº+ ˝Ò<äì s√~dü÷Ô ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ yÓ+ø£{Ÿ \ø£åà#·+<ä eT+&É\+ ø£qø±|üPsY Á>±e÷ìøÏ yÓ[fl ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ô|[fl ñ+&É>± H˚HÓ+<äT≈£î s¡eTà+{≤qì ãTø±sTT+#ê&Éìï ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\T Äy˚<Ûäq>± #ÓbÕŒs¡T. ø£≥Tº≈£îH˚ yê&˚ ø£&É‘˚]Ãq≥T¢ Ä ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\T Äs√|æ+#ês¡T.


6

Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ìsêàD

sê»ø°j·T _Ûø£åô|{Ϻq bÕغøÏ Á<√Vü≤+ #˚dæq >∑+|ü

neø£‘·eø£\ô|’ $#ês¡D

|ü<äe⁄\ø√düy˚T bÕغ\ |æsêsTT+|ü⁄: ì≥Tºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄

‘ê&Ü«sTT, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Ç+~s¡e÷àÇfi¯¢ ìsêàD+˝À neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï n~Ûø±s¡T\ô|’ $#ês¡D ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘ê&Ü«sTT eT+&É\+˝Àì ø=+&Ü|üPsY, ø=+&Ü|üPsY Á>±eT|ü]~˝Àì X‚s YX¯+ø£sY ‘ê+&Ü, ø=ràsY>∑&ɶ ‘ê+&Ü |ü\T>∑T >∑&ɶ‘ê+&Ü Á>±e÷\˝À »]–q Çfi¯¢ìsêàD≤˝À¢ neø£‘·eø£\ô|’ $#ês¡D »s¡TbÕ\ì ø=+&Ü|üPsY, <ëì|ü]~˝Àì ‘ê+&Ü˝À¢ mìï Çfi¯¢ ì]à+#·≈£î+&ÜH˚ _\T¢\T e÷j·TyÓTÆ‘·THêïj·Tì BìøÏ @

n~Ûø±] u≤<Ûä´‘· ˝Òø£b˛e&É+‘√ <ä˝≤s¡T\T _\T¢\qT dü«Vü≤#˚düTÔHêïs¡T. ø√+&Ü|üPsY |ü]~Û˝Àì ‘ê+&Ü˝À $#ês¡D ì$T‘·Ô+ eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·÷ n~Ûø±s¡T\T _\T¢\qT |æ]•*+#ês¡T. á $wüj·T+ô|’ Vü≤Ödæ+>¥ áá #Ó’‘·q´ ≈£îe÷sY düŒ+~+∫ Ç+~s¡e÷àÇfi¯¢ìsêàD≤˝À¢ neø£‘·eø£\≈£î bÕ*Œ&çqyê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤e÷Hêïs¡T. Çfi¯ó¢ì]à+#·≈£î+&ÜH˚ _\T¢\T dü«Vü≤ #˚düTÔqïyê]ô|’ $#ês¡D #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T.

ãT<Ûäyês¡+, 14 e÷]Ã 2012

{°&û|” nuÛÑ´]úì ¬>*|æ+#·T≈£î+<ë+ ø±e÷¬s&ç¶, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷ ¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 18q »s¡T>∑uÀjÓ÷ ñ|ü mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]ú ì≥Tºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄qT n~Ûø£ yÓTC≤]º‘√ ¬>*|æ+#·Tø√yê\ì $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ H˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT s√&ÉT c˛ ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äs¡“+>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´ eT+ ñqï|ü{ϺøÏ eT+&É˝≤\ qT+∫ Á>±e÷\ qT+∫ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\T, Á|ü»\T Á|ü‹ Á>±e÷\ qT+∫ ÁuVü≤às¡‘·+ |ü{≤ºs¡ Hêïs¡T. {°&û|” ¬>*ùdÔ ¬ø{ÏÄsY Vü≤]wtsêe⁄ bÕغ qT+∫ |ü<äe⁄\T ‘√\–+#·T≈£î+{≤eTì Äj·T q ‘·*bÕs¡T.ñ|ü mìïø£\T sêe&ÜìøÏ ø±s ¡D+ {°ÄsYmdtbÕغ nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT s√&éc˛ Á|ü»˝ qT+∫ eT+∫ düŒ+<äq \_+∫<äì nHêïs¡T. |ü]Bù|{Ÿ Á>±eT+˝À #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTô|’ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì <äT+ &É>∑T\‘√ n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ n\»&ç düèwæº+#ê s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. {°&û|” |ü]bÕ\q˝À Á|ü»\≈£î m+‘√ n_Ûeè~› |üqT\T #·Ts¡T≈£î>± kÕ>±j·THêïs¡T.ø±+Á¬>dt bÕغì Nø√&ç‘˚ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T ø±<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.πødæÄsY πøe\+ b˛\es¡+ Á|üC…≈£îº f…+&ÉsY <äøÏÿ+#·Tø√e&Üì¬ø’ ‘Ó\+>±D sêh ñ<ä´e÷ìï q&ç|ædüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. düø£\ »qT\ düy˚Tà\T {°ÄsYmdt bÕغ‘√H˚ e#êà j·Tì düyÓTà\‘√ ‘Ó\+>±D @sêŒ&É˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+˝À kÕ«s¡úsê»ø°j·T+>± {ÏÄsYmdt |ü<äe⁄\ø√düy˚T ñ<ä´e÷\T q&ç| ædüTÔqï≥T¢ Á|ü»\≈£î ‘Ó*dæb˛sTT+<äì Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. CÒ@d” ø£˙«qsY ø√<ä+ &Ésê+ m|ü&ÉT y˚TeTT C…mdæ>± uÛ≤$+#·˝ eTì {°ÏÄsYmdt bÕغø√s¡πø ñ<ä´e÷\T #˚|ü &ÉT‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq #·÷kÕeTì nHêïs¡T. n<˚$<ä+>± ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ nuÛÑ´]ú ì≥T ºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄qT ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#·Tø√ì ÁuVü≤às¡<∏ä+ |ü{≤º\ì Á|ü»\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À XÀu≤sêDÏ , >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ø£©˝Ÿ, #˚s¡¢sêeTT\T, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, |ü⁄HêïsêCÒX¯«sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕúsTT eTs¡∫ e÷{≤¢&É≈£î: dübÕHê<˚yé <√eTø=+&É e÷]Ã, 13 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É eT+&É\πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À õôV≤#Yj·T+.dæ ø±s=Œπs≥sY <√eTø=+&É {°&û|” mìïø£\ ÇHê #ê]® dübÕHê<˚yé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêeT*+>± ¬s&ç¶, ns¡ú+ |üs¡ú+ ˝Òì e÷≥\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·Tq kÕúsTTì ~>∑<ës¡TÃø√e<ä›ì ø±e÷¬s&ç¶ ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغô|’ nã+&Ü\T #˚dü÷Ô H√{ÏøÏ e∫Ãq≥T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·÷düTÔ ñs¡Tø=HÓ yês¡T Çø£ÿ&É ˝Òs¡ì ‘·eT düVü≤Hêìï |ü]øÏå+#·e<ä›Hêïs¡T. 2004 bı‘·TÔ˝À u≤>∑+>± ¬>*∫q ˙e⁄ ¬s+&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\˝À sêõHêe÷#˚dæq ˙≈£î eT∞fl b˛{°#˚ùdÔ Á|ü»\T rÁekÕÔsTT˝À ‹s¡düÿ]+∫ Ç+{ÏøÏ |ü+|æ+∫ q≥T¢ ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T >={ϺeTT≈£îÿ\ Hêsê>ö&é, b˛>∑T\ e÷s¡T‹, sêeTkÕ«$T>ö&é bÕ˝§ ZHêïs¡T.

<√eTø=+&É, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£˝À¢ u≤>∑+>± <√eTø=+&É eT+&É\+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ n+#·q÷sY, eTT‘·´+ù|{Ÿ, ∫+‘êeTHé|ü*¢, *+>∑T|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·eT mìïø£\ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+∫+~. á dü+<äs¡“+>± {°&û|” nuÛÑ´]ú ì≥T ºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»ø°j·T+>± »qà ì∫Ãq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ yÓ÷dü+ #˚dæq >∑+|ü>√ es¡úHé≈£î ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·–q ãT~›#ÓbÕŒ\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ù|s¡T‘√ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔqï

{ÏÄsYmdt bÕغ sêõHêe÷\T #˚düTÔ Äs¡T HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] ñ|ü mìïø£\T ‘Ó∫à ø£˝…ø£¸qT¢ #˚düTÔqï bÕغ {ÏÄsYmdt bÕغ nHêïs¡T. {°ÏÄsYmdt bÕغ ‘·q ≈£î≥T+ã kÕ«s¡ú Á|üjÓ÷» Hê\ø√s¡πø ñ<ä´eT+ ù|]≥ {ÏÄsYmdt bÕغ ô|{Ϻ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔqï $wüj·÷ìï Á|ü»\T >∑eT ì+#ês¡ì nHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt ≈£î ‘·–q ãT~›#Ó|æŒ ‘·eT bÕغì nK+&É yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\qT ø√sês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

<√eTø=+&É˝À

CÀs¡T.. CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ z≥¢ø√dü+ Hêj·T≈£î\ bÕ≥T¢ n&ɶ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û

dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú Áo<ÛäsY>∑TbÕÔ Á|ü#ês¡+ <√eTø=+&É e÷]Ã,13 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú Áo<ÛäsY >∑TbÕÔ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± <√eTø=+&É eT+&É\+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qqTï ¬>*|æ+∫q jÓT&É\ ìjÓ÷»ø£esêZìï nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~› #˚kÕÔqì Äj·Tq Á>±eTdüTÔ\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ $<ë´,yÓ’<ä´s¡+>±\‘√ bÕ≥T eT+∫˙{Ï düs¡|òüs¡, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D neX¯´ø£‘·ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºkÕ]+∫ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ#˚kÕÔqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq‘√bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\T düTe÷s¡T 200 eT+~‘√ Ç+{Ï+{≤ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\T ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°ÏÄsYmdt nuÛÑ´]úì ¬>*|æ+#ê*

ø±e÷¬s&ç¶, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£\ dü+<äs¡“+>± z≥¢ø√dü+ ˇø£yÓ’|ü⁄ bÕغ\ bÕ≥T¢ eTs√ø£yÓ’|ü⁄ n&ɶ≈£L©\≈£î s√E ≈£L©<√s¡ø £&É+‘√ ñbÕ~ ø£*Œ+∫q≥T¢ ‘ê‘êÿ*ø£+>± ¬s+&ÉT |üP≥\ uÛÀ»q+‘√ bÕ≥T düTe÷s¡T>± 100 qT+∫ 200 s¡÷bÕj·T\es¡≈£î ≈£L* \_düT Ôqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. >∑‘· ø=ìïHÓ\\T>± dü]>± ñbÕ~Û <√s¡ø£ø£ n&ɶ≈£L©\T $$<ä Á>±e÷\ qT+&ç ãdüT‡ #ê]®\T ≈£L&Ü <√s¡ø£ø£ |üP≥ >∑&Ée&Éy˚T ø£wüº+>± e÷]b˛sTT+~. <ëìøÏ ‘√&ÉT ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTôd>∑, düø£\ »qT\ düyÓTà $$<ä bÕغ\ n+>±e÷\‘√ ø±düÔ Çã“+<äT\T m<äTs√ÿqï e÷≥ yêdüÔey˚Tqì nHêïs¡T. á kÕ]me] |ü⁄D´yÓ÷ ‘Ó*j·T<äTø±ì

¬s+&ÉT |üP≥\ uÛÀ»q+ #˚ùd $\T<√]øÏ+<äì Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À s√E≈£î ˇø£ÿ bÕغ #√|ü⁄Œq mes¡T &ÉãT“\T m≈£îÿe ÇùdÔ yê]øÏ »+&Ü\T ø£Ás¡\T |ü≥Tºø√ì ‹s¡>∑&É+, düuÛÑ\≈£î dü+<äs¡“+>± yÓfi¯¢&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï~.ìC≤ìøÏ bÕغ\≈£î Á|ü»\düeTdü´\¬ø’ e÷{≤¢&É*‡+~b˛sTT ≈£L&ÉT, >∑T&ܶ, ˙&É ˝Òø£ n˝≤¢&ÉT‘·Tqï ô|<ä eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T &Ü«Áø± dü+|òü÷\ eTVæ≤fi¯\T Äj·÷ bÕغ\ Á|ü#ês¡ ì$T‘·Ô+ yê&ÉTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. nìï bÕغ\ qT+∫ &ÉãT“\T rdüT≈£îqï Á|ü»\ z≥s¡T Hê&ç e÷Á‘·+ Ç|üŒ&˚ @$T #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø√+~. nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·+ me] |ü+‘ê˝À¢ yês¡T Äj·÷ eT+&Ü \˝À¢ $düè‘· kÕúsTT Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·T+~. nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eTπø z≥Ty˚j·÷´\ì Á|ü»\qT ø√s¡&É+ Á|ü»\T yê]øÏ CÒCÒ\T |ü*øÏ nuÛÑ´s¡Tú ˝qT dü+‘√wüô|≥º&É+ ‘·|üŒ z≥s¡T ‘·eT z≥T qT m≥Ty˚kÕÔs√ ‘Ó* j·Tì |ü]dæú‹ HÓ\ø√+~.Á‹eTTø£ b˛{Ï˝À ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\T me]øÏyês¡T Á|ü‘˚´ø£ kÕúyêsê\T @sêŒ≥T Äj·÷ ≈£î\ dü+|òü÷\‘√ |ü\T ˇ|üŒ+<ë\‘√ H√{¢‘√ z≥¢qT ‘·eTyÓ’|ü⁄ ‹|ü⁄Œ ø√yê\H˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ìeT>∑ï+ nj·÷´s¡T.sêh+˝À n+<ä]#·÷|ü⁄ ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ Ä~Hêj·T≈£î\T ôd’‘·+ |üs¡´ ≥q\≈£î dæ<ä›+nsTT Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± »s¡T >∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£\T ¬>\T|ü⁄ˇ≥eTT\T m≥TyÓ’b˛nì ñ‘·ÿ+≥ ã]‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ á HÓ\ 21 q nuÛÑ´s¡Tú\ uÛÑ$‘·e´+ ‘˚\qT+~.

30 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+‘√

mHém+j·T÷qT uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚j·T&Éy˚T CÒm+j·TT \ø£å´+

ñ&ÜsTT+|ü⁄

Äs¡÷àsY, e÷]à 13(düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY˝À eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À sêh Hêj·T≈£î\T ÄX¯«<ë›eT¬s&ç¶, ‘êeTdt¬s&ç¶, ‹s¡T|ü‘êj·T´, eTTK´ n‹<∏äT\T>± bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêhkÕ<ÛäH˚ <˚´j·T+>± Äغd” {Ïj·T+j·TT n$s¡“¤$+∫+~. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ eTq ‘Ó\+>±D 58y˚\ ‘Ó\+>±D ø±Øà≈£î\T ‘Ó\+>±D Äغd”πø z≥T y˚dæ m|æj·TdtÄغd” |æsƒ¡+ ¬ø’edü+ #˚düTø√ì eTq dü+düú |ü⁄s√_Ûeè~›, J‘ê\T ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ Ç<˚ eT+∫ düeTj·T+ nì nj·Tq nHêïs¡T. »qe] qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 5.6&çm Ç|æŒ+#·˝Òì <Ís¡“¤>∑´|ü⁄ mHéj·T+j·TTqT uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚j·T&É+ eTq Äغd” {°m+j·TT eTTK´ \ø£å´e÷ì mHéj·T+ j·TT≈£î #·+#·^] #˚ùd Hêj·T ≈£î\T Çø£HÓ’q ãT~› ‘Ó#·TÃø√ì Äغd” {Ïm++j·TT˝À #˚] ‘Ó\+ >±D _&ɶ\T>± $T>∑˝≤\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç{Ϻ ãVæ≤ s¡+>∑ düuÛÑ˝À ìC≤e÷u≤<é ]õj·THé nìï{Ïb˛\ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ø±Øà≈£î\T uÛ≤Ø dü+K´˝À Vü≤»¬s’ düuÛÑqT $»j·T e+‘·+ #˚XÊs¡ì Äs¡÷àsY &çbò˛ n<ä´≈£åî\T ∫\Tø£ s¡$, ø±s¡´<ä]Ù q]‡+\T, >±´¬sõ ôdø£¬s≥] bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±Dyê<ëìï ¬>*|æ+#·+&ç e÷J myÓTà˝Ò´ >∑+|ü>√es¡úHé <√eTø=+&É, e÷sYà 13(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ ‘êqT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì myÓTà˝Ò´ |ü<ä$ì >∑&ç¶b˛#·˝≤ e<äT\Tø=ì {ÏÄsY mdt˝À #˚sêqì ‘Ó\+>±D yê<ëìï Á|ü»\T ¬>*|æ+#ê\ì Ç~ n+<ä] u≤<Ûä´‘· nì e÷J myÓTà˝Ò´ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü >√es¡úHé nHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± <√eTø=+&É, __ù|≥, ÇC≤˝Ÿ|üPsY‘√ bÕ≥T $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À |üj·Tìdü÷Ô Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± 700 eT+~ j·TTe≈£î\T Ä‘·àã*<ëHê\T #˚düT≈£îHêïs¡ì n˝≤π> ‘êq ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø£Ø+ nH˚ j·TTe≈£î&ÉT C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ ¬s’\T ÁøÏ+<ä |ü&É&É+ Ä $wü j·÷ìï ø±e÷¬s&ç¶ CÒ@dæ ‘·q≈£î |üP]Ô>± $e]+#·&É+‘√bÕ≥T Ä $wüj·T+ ‘Ó*dæq yÓ+≥H˚ ‘·q eTqdüT #Ó*+∫+<äì Çø£HÓ’q sêJHêe÷ #˚j·T≈£î+&Ü Ä+Á<Ûä bÕغ nsTTHê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À ø=qkÕ–‘˚ Ä‘·àkÕøÏå>± n+<äT˝À ñ+&É˝Òø£b˛j·÷qì Äj·Tq nHêïs¡T. Ä $wüj·÷ìï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, ø±+Á¬>dt bÕغ\T ‘·qqT neø±X¯yê<ä sê»ø°j·Tyê~>± $eT]Ùdü÷Ô Hêô|’ ˝Òìb˛sTT nu≤+&Ü\T y˚düTÔHêïs¡ì, ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ø±e÷¬s&綽À ø±´_H˚{Ÿ eT+Á‹ nsTTq wü;“sY Ä©ô|’ sêÁwüº+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*∫q e´øÏÔì H˚H˚ nì Äj·Tq Çs¡T bÕغ\≈£î dü÷∫+#ês¡T.ø±ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·q |ü⁄D≤´e÷ nì uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#êeTì |ü<˚|ü<˚ #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À H˚qT n+fÒ m+‘√ >ös¡$+#˚ Á|ü»\T qqTï eTqdüT˝À ô|≥Tºø=ì ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ¬>*|æ+∫q+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·T#˚dü÷Ô m|üŒ{ÏøÏ yê]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ ùde\T #˚kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T.<˚X¯+ bÕغ ¬s+&ÉTø£fi¯fl dæ<ë›+‘·+ ‘·q≈£î q#·Ã˝Ò<ä Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ÇkÕÔeTì ‘·s¡#·÷ Vü‰MTì Çdü÷Ô ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæ+<äì u≤qT‡yê&É myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&ç¶ nHêïs¡T.‘Ó\+>±D yê<ä+ ø√dü+ >√es¡úHéqT

uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.á Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T eTÁ]*+>∑+, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù z<ë+ >∑+>∑j·T´, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û qsꇬs&ç¶, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ñ+#ê\ X‚KsY, >∑+≥ ÁøÏwüí, õ˝≤¢ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù u≤sTTø£&é u≤\j·T´, |ü≥ï+*+>∑+, q\¢ Áoìyêdt, uÛÑ÷eTj·T´, <√eTø=+&É |ü≥ºD≤<Ûä´≈£åî\T |üPs¡#·+Á<ä+, e÷+<ë|üPsY Áoìyêdt, yÓ+ø£{Ÿ>ö&é, ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T |ü*øÏq≥Te+{Ï _CÒ|æ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T nqTe÷\ Áoì yêdt, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ã÷bÕ˝Ÿ \ø£åàDY, <√eTø=+&É j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî\T qπs+<ÛäsY, eTH√Vü≤sY, yÓ’mkÕ‡sY Hêj·T≈£î\T eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T q\¢Áoìyêdt, õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT ñ<ë+X¯+ø£sY, j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî\T ø£+~$H√<é≈£îe÷sY, eT+&É\ yÓTÆHêغ n<Ûä´≈£åî\T qJ+, dæ<ä› j·T´, u…’q¢sêE, uÛÑ÷eTj·T´‘√bÕ≥T dü+K´˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+∫sê´\, e÷]à 13(düTes¡íyês¡Ô): ˇø£{Ï ø±<äT ¬s+&ÉT ø±<äT @ø£+>± 30 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T q>∑\qT $ìjÓ÷> ∑<ës¡Tì>± e∫à ˝≤¬øÿ[flq |òüT≥q eT+∫sê´\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. $esê ˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. eT+∫sê´\ |ü≥ºD+˝Àì ÄsY|æs√&é˝À e÷q´l ã+>±s¡T q>∑\ <äTø±D≤ìøÏ ˇø£ $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ÉT eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ @&ÉT >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À e#êÃ&ÉT. cÕ|ü⁄ j·T»e÷ ìì bÕ‘· ã+>±s¡+ neTTà‘êqì #Ó|æŒ ø=‘·Ô q>∑\T ø=+{≤qì #·÷|æ+#ê\ì ø√sê&ÉT. dü<äs¡T j·T»e÷ì ≈£L&Ü ø=‘·Ô q>∑\qT #·÷|ædüTÔ+&É≥+‘√H˚ Ä e´øÏÔ ñqï q>∑\qT <ë<ë|ü⁄ 30 ‘·T˝≤\ $\TyÓ’q$ ˝≤≈£îÿì bÕ]b˛sTTq≥T¢ cÕ|ü⁄ j·T»e÷ì \uÀ~uÀeT+≥T yêb˛j·÷&ÉT. á $wüj·T+ eT+∫ sê´ \ b˛©düT\≈£î ‘Ó\T|ü&É+‘√ yÓ+≥H˚ b˛©düT\T |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì $esê\T ùdø£]+#ês¡T.

Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ yê]¸ø√‘·‡e+ ø±e÷¬s&ç¶, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê\qT &܈ˆ \ø£åàHésêe⁄ eT+>∑fi¯yês¡+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+øÏ‘· u≤e+‘√ ø£wüº|ü&ç#·~y˚ Á|ü‹$<ë´]ú ñqï‘·•ø£sê\qT #˚s¡T≈£î+{≤s¡Hêïs¡T. uÀ<äq, nuÛ≤´dü+ |ü≥¢ $<ë´s¡Tú\+<äs¡T @ø±Á>∑‘· ì*|æ #·<äTe⁄˝À Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì\Tyê\ì dü÷∫+#ês¡T. 2012,13 $<ë´dü+e‘·‡s¡+ >±qT ø£fi≤XÊ\ ñrÔs¡í‘· XÊ‘êìï 65 qT+&ç 75 XÊ‘·+ es¡≈£î kÕ~Û+#ê\ì yês¡T dü÷∫+ #ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ ãVüQ eT‘·T\T n+<äCÒdæ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &܈ˆ Vü≤]X¯+ø£sY, &Ó’¬sø£ºsY u≤˝ŸsêCŸ>ö&é, yÓT+ãs¡T¢ ãÁ<äj·T´, ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ ‘·~‘· s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT ø±e÷¬s&綽À eTTK´eT+Á‹ |üs¡´≥q ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î sêh eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |üsê´{ ÏdüTÔqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì >±+~Û>∑+CŸ˝À »s¡T >∑TqTqï uÛÑVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î eTTK´+Á‹ Vü≤» s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ø±+Á¬>dt bÕغ esêZ\T ‘Ó*j·T CÒ…XÊsTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+Á‘·T\T myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T bÕ˝§ZqqTHêïs¡T.

ø±e÷¬s&ç¶{ÖHé, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì d”|”◊, m◊mdtm|òt Ä<ä«s¡´+˝À 1,2,3,7,8,18,19 yês¡T¶\˝À Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+ »]–+~. {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡úHé ¬>*|æ+∫ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ ø±yê\ì &û*¢ ô|<ä›\≈£î $ì|æ+#˚ $<ä+>± ñ+&Ü\ì yês¡T nHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± dæ|æ◊ &ç$»Hé ø±s¡´<Ûä]Ù u≤˝ŸsêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yês¡T¶˝Àì Á|ü»\≈£î ‘Ó\+>±D ÄeX¯´ø£‘· $e]dü÷Ô ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêõHêeT #˚dæq m+m˝Ÿm >∑+|ü>√es¡úHéqT ¬>*|æ+#ê\ì ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#ê\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î n&ÉT¶|ü&ÉT‘·Tqï {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT nì $e]+#ês¡T. d”e÷+Á<ä≈£î #Ó+~ q u≤ãT ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\ Ä‘·àã*<ëHê\T Á|ü»\ eTH√u≤yê\qT øÏ+#·|ü]#˚ $<ä+>± e÷{≤¢&É&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T.‘Ó\+>±D qT+∫ d”e÷+Á<ä bÕغ\T ‘·≥ºãT‘·{≤º dü<äTs¡Tø√ì b˛yê*‡q düeTj·T+ ndüqïyÓTÆ+<äì m#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ∫‘·ÔX¯ó~›ñ+fÒ u≤ãT ∫+<ä+us¡+ >±]øÏ ˝Òø£ sêsTT+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. n˝≤π> ‘Ó\+>±D {Ï&ç|æ, m+m˝Ÿm\T m+|æ\T, m+m˝Ÿdæ\T sêõHêeT #˚dæ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À bÕ˝ÀZHêï\Hêïs¡T.‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’ø£] ‘Ó\|üì ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ bÕغ\qT &çbÕõ≥T¢ >∑\¢+‘·jÓT´\ z&ç+#ê\ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.ø±e÷¬s&ç¶ ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T #·÷dæ &ç*¢˝Àì k˛ìj·÷ >±+BÛ ~e÷à~]– ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ Á|üø£≥q Çyê«\Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T eT˝Ò¢wt, sê»>ö&é, b˛#·j·T´, mdt◊mdt|òt Hêj·T≈£î\T <ÛäX¯s¡<∏é, u≤qTÁ|ükÕ<é, XÊ´+, q]‡+\T, u≤düÿsY, ns¡TDY, eTùV≤wt≈£îe÷sY, sêeTkÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

18e s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï me÷àØŒmdt Bø£å\T ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): mdæ‡\˝À m,_,dæ,&ç e]Zø£s¡D_\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì >∑‘· 18 s√E\>± #˚düTÔq≥Te+{Ï ]˝Ò ìs¡Vü≤s¡ Bø£å\T j·÷e‘Ysêh+˝À #˚düTÔqï>±ì Á|üuÛÑT ‘·«+ ìeTà≈£î˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔ+<äì õ˝≤¢ Á|ü<ëqø±s¡´<Ûä]Ù uÛÑ÷X¯Hée÷~>± nHêïs¡T._\T¢ ô|≥ºø£b˛‘˚ á ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغì z&ç+∫ ‘·–q ãT~› #˚|ü⁄‘êeTHêïs¡T.e÷~>∑\ Hê´ã<ä›yÓTÆq &çe÷+&é HÓs¡y˚s¡Ãø£b˛‘˚ Á|üuÛÑT‘·« |ü‘·q+ ø±ø£ ‘·|üŒ<äHêïs¡T. »s¡T>∑uÀjÓT ñ<ä´e÷\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì y˚eTT\ ã\sê+ e÷~>∑ nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£ eT+˝À dü‘·Ôø£ÿ e÷~>∑, uÛ≤s¡‹, dæ<ä›j·T´ e÷~>∑, Hêsêj·TD,e÷~>∑, u≤\j·T´ eTVæ≤fi≤ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e´øÏÔô|’ n&É$ |ü+~ <ë&ç dü<ë•eq>∑sY, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\πø+Á<ä+˝À yÓTTø£ÿCÀqï |ü+≥ø±|ü\≈£î b˛sTT q <ä«&É–] uÛÑ÷+¬s&ç¶ ô|’ n&É$ |ü+~ <ë&ç #˚dæq≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ÷+¬s&ç¶ ô|’ n‘·ì #·+|æy˚j·T&ÜìøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.yÓTTø£ÿCÀqï |ü+≥\ ø±|ü\≈£î sêÁ‹ y˚\˝À ˇø£ÿs¡T yÓ˝…¢+<äT≈£î uÛÑj·T|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.yÓTTø£ÿCÀqï |ü+≥ ø±bÕ\ø√s¡≈£î ˇø£ÿÇ+{ÏqT+&ç Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T ø±|ü\≈£î b˛‘·Tqï≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.n&É$|ü+<äT\qT |ü≥Tºø√e&ÜìøÏ #·s¡´\TrdüTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.

;&û ø±]à≈£î\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷* ø±e÷¬s&ç¶, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ ;&ç s√\sY‡ j·T÷ìj·THé Ä<ä«s¡´+˝À •yêõ ;&çø£+ô|ì #˚düTÔqï yÓ÷kÕ\qT n]ø£≥º&ÜìøÏ ˝ÒãsYø£MTwüqsY ìC≤e÷u≤<é ≈£î ˝Òø£ eT+>∑fi¯yês¡+ |ü+|æ+&É+ »]–+~. ø±e÷¬s&ç¶ |ü]~˝À •yêõ ;&çø£+ô|ì #˚düTÔqï ;&çø±]à≈£î≈£î Á|ü‹ yÓsTT´ ;&ç\≈£î 800 Á>±eTT\ ‘·TìøÏ Ä≈£î ã<äT\T>± πøe\+ 680 Á>±eTT\T e÷Á‘·y˚T Á|üdüTÔ‘·+ ÇdüTÔHêïs¡T. es¡ÿsY≈£î πøe\+ 650 Á>±eTT\T e÷Á‘·y˚T ÇdüTÔ+<äHêïs¡T. á ‘·s¡TD+˝À ø±]à≈£î\≈£î 500 ;&ç\≈£î e÷Á‘·y˚T dü]b˛‘·T+~. ;&çø£+ô|ì˝À |üì#˚düTÔqï ø±]àø£\T ¬sø±ÿ&ç‘˚ø±ì &√ø±ÿ&É<äì ø±]à≈£î\ô|’ ø£ø£åø£{Ϻ 26 s√E\≈£î ã<äT\T>± 15 s√E\T |üììe÷Á‘·y˚T ø£*ŒdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥\ô|’ #·s¡´rdüTø√yê\ì ø±e÷¬s&ç¶ mdæm˝Ÿ >±]øÏ mìï kÕs¡T¢ |æsê´<äT #˚dæq |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.ø±ã{Ϻ #·≥ºØ‘ê´ •yêõ ;&çø£+ô|ì ô|’ #·s¡´ rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚düTÔqï me÷àØŒmdt H˚‘·\T U≤Jù|≥, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡ eØZø£s¡D≈£î dü+ã+~Û+∫ nH˚ø£kÕs¡T¢ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛sTTq|üŒ{Ïø° Hê´j·T+ »s¡T>∑&É+˝Ò<äì e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 18 s√E\T>± eØZø£s¡D #˚j·÷\+≥÷ kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´ \j·T+ e<ä› me÷àØŒmdt H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T #˚düTÔqï ]˝Ò Bø£å˝À¢ uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eØZø£s¡D≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïπø |ü\T ø£$TwüqT¢, ìy˚~ø£\T düeT]Œ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. n˝≤π> Hê´j·T dü+ã+<ÛäyÓTÆq &çe÷+&É¢≈£î ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡ Á|üuÛÑT‘·«+, Á|ü‹|üø£å bÕغ\T á $wüj·T+ô|’ ø±\j·÷|üq #˚düTÔHêïj·THêïs¡T. e÷~>∑ esêZìøÏ #Ó+~q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø° á $wüj·T+ô|’ #·s¡´ rdüTø√ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·÷+X¯eTHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À me÷àØŒmdt <ë«sê Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ n&ÉT>∑Tô|fÒº+<äT≈£î ø±s¡´#·s¡D dæ<äΔ+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. @~ @yÓTÆHê eØZø£s¡D kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ‘·eT b˛sê≥+ kÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ <ë«sê uÛÑ÷ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ U≤Jù|≥, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Á>±e÷˝À¢ ñqï m˝≤+{Ï uÛÑ÷ düeTdü´\THêï ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ <ë«sê |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì ‘·Vü≤d”˝≤›sY ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Ç|ü⁄\|ü*¢˝À @sêŒ≥T #˚dæq dü<ädüT‡˝À Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 5 $&É‘·\T>± uÛÑ÷ |ü+|æD° <ë«sê uÛÑ÷$Tì bı+~ <ëìì Ç+‘·es¡≈£î dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡T#·Tø√ì yê]øÏ kÕ«BÛq |üs¡TÃø√yê\Hêïs¡T. 6e $&É‘· uÛÑ÷|ü+|æD°øÏ \_›<ës¡T\qT >∑T]Ô+#·&É+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ eTTK´ ñ<˚›X¯eTHêïs¡T. á neø±X¯+ Á>±eT Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á dü<ädüT‡˝À Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±eT Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê*: myÓTà˝Ò´ |ü⁄*yÓ+<äT\, e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±e÷˝À¢ düeTdü´\ô|’ <äèwæºkÕ]+∫ yê{Ïì dü‘·«s ¡|ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì myÓTà˝Ò´ $»j·TeTà n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eTTK´+>± y˚dü$ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Á>±e÷˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ñqï #√≥ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ ˙{Ï m<ä›&ç rsêÃ\ì Ä<˚•+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆq #√≥ ø=‘·Ô uÀs¡¢qT y˚dæ Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙{Ïì n+<˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. n˝≤π> Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ìsêàD _\T¢\T düÁø£eT+>± #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T.

ô|+&ç+>¥ <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]wüÿ]+#ê* ∫‘·÷Ôs¡T {ÖHé e÷]à 13 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 15 Hê{Ïø£˝≤¢ $<ë´s¡Tú\≈£î dü+ã+~Û+∫q <äs¡U≤düTÔ\T |ü]o*+∫ ÄHé˝…’Hék˛ e⁄+#ê\ì sêÁwüº _.dæ. dü+πøåeT XÊK Á|üHé‡|ü˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù m.¬ø.|ü+&Ü Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äs¡u≤<é qT+&ç nìï õ˝≤¢\ _.dæ dü+πøåe÷XÊK n~Ûø±s¡T\˝À M&çjÓ÷ ø±ìŒ¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY kÕ˝≤àHé Äs√>∑´sêCŸ e÷≥¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 17 ù|\ <äs¡U≤düTÔ\T ô|+&ç+>¥˝À e⁄Hêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+fH˚ yê{Ïì |ü]o*+∫ á HÓ\ 15 ø£˝≤¢ ìy˚~ø£ Çyê«\ì &Ó’s¡ø£ºsY\qT Ä<˚•+#ês¡T.


Æ™s£qsÌ «‹©[ s± «¡»¡Ì V

yÓdtºCÀHé ¬øô|ºHé>± bÕ]úyé |üfÒ˝Ÿ ™s´ VVLi¤\À¡ ,™s´ WLij Ë 13: ≤T∂’¡ Æμ∂[™´sμyL`i ˙…‹[{mnsÕ‹[ Æ™s£qÌs «‹[©±s …‘¡™±sVNRPV gRiV«¡LSª`Ω ˙NTPZNP»¡L`i FyLÛki™±s xms¤…¡[Õfi ryLRi¥R∂˘ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yı≤R∂V. ™´sWLjiË 16 ©´sVLi≤T∂ Æ™sVVx§¶¶¶ ÷d¡Õ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı C ≤]Æ™sVzqÌsN`P xmsLji≠sVªRΩ J™´sL˝Ri ˙NTPZNP…fiÕ‹[ FyLÛki™±s ZNP|mÌs©±sgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚ≤R∂¨s, ™´sVVLi\¤À¡ ˙NTPZNP»¡L`i @«¡LiNS˘ LRi•¶¶¶Æ©s[ \Æ™s£qs ZNP|mÌs©±sgS ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s»Ì¡V «‹[©´sÕfi

ãT<Ûäyês¡+, 14 e÷]Ã 2012

eTs√ Hê\T>∑T s√E˝À¢...

∫øÏ‘·‡ |üP]Ô #˚düTø√qTqï j·TTM

À‹x[qsÌ ©s± , ™s´ WLij Ë 13: À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V @’≥¡™´sW©´sVáNRPV @ªRΩ˘LiªRΩ xqsLiª][xtsQLi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ ™yLRiÚ. EzmsLji ºΩªRΩVÚá xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™y˘μ≥j∂ª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂Vª][©´sı ≤yztsQLig`i ˙NTPZNP»¡L`i ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i ™´sVL][ ©yáVgRiV L][«¡ŸÕ˝‹[ ¿¡NTPªRΩ= xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVN][©´sV©yı≤R∂V. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ∏R∂VV≠ds …”¡*»Ì¡L`i μy*LS Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. ©yáVgRiVL][«¡ŸÃ¡V ªRΩ*LRigS ™´sVVgjizqsF°™yá¨s Æμ∂[™´so≤T∂¨s ˙FyLÛjixqsVÚ©´sı»Ì¡V ∏R∂VV≠ds …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ F°£qÌs ¬ø¡[aS≤R∂V. ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms «¡LRiVgRiVª][©´sı xqs™´sV∏R∂VLi ©´sVLi≤U∂ ∏R∂VV≠ds EzmsLjiºΩªRΩVÚá xqs™´sVxqs˘ª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂V ªRΩV©yı≤R∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ry‰¨sLig`i ºdΩ∏R∂VgS...¤«¡L`i¯ |qsÕfi NS˘©´s=L`igS æªΩ[÷¡Liμj∂. μk∂Liª][ ¿¡NTPªRΩ= N][xqsLi À‹[xqÌs©±sÕ‹[¨s NS©´s=L`i B¨szqÌs»¡W˘…fiÕ‹[ ¬ø¡[LS≤R∂V. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[¨s @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV NS˘©´s=L`i ≤yNÌRPL`i ÕÿlLi©±s= H©±sx§¶‹[L`iı Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ∏R∂VV≠ds B…‘¡™´s¤Õ¡[ lLiLi≤R∂V μR∂aRPá ¿¡NTPªRΩ=©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. ª]÷¡ μR∂aRP NUPÆ™sWÆ¥∂LRi{msÕ‹[ ∏R∂VV™´sLS«fi aRPLkiLRiLiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s ˙xms™´sWμR∂NRPLRi NRPfl”·ºΩ¨s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ª]ágjiLiøyLRiV. ªRΩLS*ªRΩ |qsNRPLi≤`∂ }qÌs«fi ˙…‘¡…fiÆ™sVLi…fi NRPW≤y ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ™´sVVgji xqsLiμj∂. ¤Õ¡¤«¡Li≤R∂Lki \|qsN˝TPQ£qÌs Õÿ©±s= AL`i¯rÌy˚Lig`iNRPV ¿¡NTPªRΩ= @Liμj∂Li¿¡©´s ≤yNÌRPlLi[ ∏R∂VV≠dsNTP NRPW≤y ˙…‘¡…fiÆ ™sVLi…fi BxqsVÚ©yıLRiV. NSgS ªRΩ©´s AL][gRi˘LiQ\|ms Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ™´sr°Ú©´sı ALiμ][Œœ¡©´s ™´sr°Ú©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ∏R∂VV≠ds Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ Æ™sV}qs«fiáV F°£qÌs ¬ø¡[xqsWÚ @’≥¡™´sW©´sVáNRPV ¬ø¡[LRiV™´sgS DLi»¡V ©yı≤R∂V. ™yLjiNTP Fs»¡V™´sLi…”¡ ALiμ][Œœ¡©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı≤R∂V. NSgS B…‘¡™´s¤Õ¡[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s @¨sÕfi NRPVLi¤À˝¡[ ∏R∂VV≠ds¨s @Æ™sVLjiNS Æ™s◊¡˛ xmsLS™´sVLji+Li¿¡ ™´søyË≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ À‹[xqÌs©±sÕ‹[ DLi…‹[©´sı øyÕÿ ™´sVLiμj∂ À≥ÿLRiªRΩ @’≥¡™´sW©´sVáV NRPW≤y ∏R∂VV≠ds¨s NRP÷¡zqs ™´søyËLRiV. @©´sVNRPV©´sı μy¨s NRPLi¤…¡[ ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ Æ™s[gRiLigS N][áVNRPV©´sı ∏R∂VV≠ds ¿¡NTPªRΩ= ™´sVVgjizqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs*Æμ∂[aRPLi  ¡∏R∂VáV Æμ∂[LRi©´sV©yı≤R∂V. N]©yıŒœ¡ß˛ ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ Æ™s[V Æ©sá ¿¡™´sL˝][ Àÿ˘…fi xms¤…Ì¡[ @™´sNSaRP™´sVV ©´sı»Ì¡V \Æ™sμR∂V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

Fy˘Æ©sÕfi NRP¨ds*©´sL`i ¨sºΩ©±s μR∂ÕÿÕfi ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sWLjiË 17©´s Æ™s£qÌs «‹[©±s , C£qÌs «‹[©±s Æ™sVV•¶¶¶÷d¡ Æ™s[μj∂NRPgS |qs≠dsV£qsÕ‹[ ªRΩáxms≤R∂©´sVLi≤R∂gS... ªRΩLS*ºΩ L][«¡Ÿ r¢ª`Ω «‹[©±s, |qsLi˙»¡Õfi «‹[©±s ™´sVμ≥R∂˘ NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfi «¡LRigRi©´sVLiμj∂. C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ≠s¤«¡[ª][ ©yL`iÚ «‹[©±s lLiLi≤][ |qs≠dsV£qsÕ‹[ F°…‘¡xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. ™´sWLjiË 19©´s \|mns©´sÕfi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂.

FyLÛki™±s xms¤…¡[Õfi (≠sZNP…fi NUPxmsL`i , ZNP|mÌs©±s gRiV«¡LSª`Ω) , @«¡LiNRP˘ LRi•¶¶¶Æ©s[ (\Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s , ™´sVVLi\¤À¡ ) øR¡¤…¡[aRP*LRi xmso«ÿLS (r¢LSxtÌsQ˚), xqsWLRi˘NRPV™´sWL`i ∏R∂WμR∂™±s (™´sVVLi\¤À¡) , NUPμR∂L`i «ÿμR∂™±s , @LiNTPª`Ω À≥ÿÆ©s[ , @ORPQ∏∫∂V μylLi[NRPL`i ( ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚), ¿¡LSg`i «ÿ¨s (r¢LSxtÌsQ˚) , BNS˜Õfi @ Ù¡VÕ˝ÿ (™´sVVLi\¤À¡) , «¡∏R∂VÆμ∂[™±s D©yμR∂‰…fi , NRP™´sV¤Õ¡[£tsQ ™´sVNS*©y (r¢LSxtÌsQ˚) , }tsQ™´sVÕfi ™´sLigS©´s‰L`i (™´sVVLi\¤À¡ ), ™´sVV©y£mns xms¤…¡[Õfi ( ¡L][≤y) , ˙zms∏R∂WLiNRP xmsLiøR¡Õfi (gRiV«¡LSª`Ω) , ™´sVVLRiVÚ«ÿ ™Ø[˙•¶¶¶ ( ¡L][≤y).

>∑+;ÛsY, ø√V”≤¢ X¯‘·ø=ÿ≥Tº&ÉT

bÕø˘˝À ã+>±¢ |üs¡´≥qô|’ ‘=\>∑ì dü+~>∑Δ‘·

l\+ø£ {≤¬sZ{Ÿ 305

◊d”d” Á|ü‹ì<ÛäT\T eùdÔH˚ ;d”d”◊ Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ

≠sd VLiR WˆL`i, ™s´ WLij Ë 13: Azqs∏R∂WNRP£msÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ≠dsVLRiWˆL`iÕ‹[ «¡LRiVgRiVª][©´sı ™´sW˘ø`¡Õ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V 305 xmsLRiVgRiVá áOSQQ˘¨sı $áLiNRP ™´sVVLiμR∂VLi¿¡Liμj∂. …ÿ£qs lgi÷¡¿¡©´s áLiNRP {mns÷Ô¡Lig`i FsLiøR¡V N][™´s≤R∂Liª][ Àÿ˘…”¡Lig`iNRPV μj∂gji©´s …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W 19 xmsLRiVgRiVáZNP[ ª]÷¡ ≠sZNP…fi N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. J|ms©´sL`i xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i 6 xmsLRiVgRiVáZNP[ K\¤…¡ ™´sVL][ryLji @’≥¡™´sW©´sVá©´sV ¨sLSaRPxmsLjiøy≤R∂V. μk∂Liª][ gRiLi’≥d¡L`i , N][{§˝¶¶¶ «¡»Ì¡V Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ A¿¡ªRΩW¿¡ A≤T∂©´s ≠dsLjiμÙR∂LRiW ˙NRP™´sVLigS «‹[LRiV |msLiøyLRiV. \Æ™s£qs ZNP|mÌs©±sgS FsLizms\ZNP©´s ª]÷¡ zqsLki£qsÕ‹[Æ©s[ xmsLjifl”·ºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s A»¡ºdΩLRiV NRP©´s ¡Ljiøy≤R∂V. @»¡V gRiLi’≥d¡L`i NRPW≤y ¨sáNRP≤R∂gS A≤R∂≤R∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω B¨sıLig`= ry{mnsgS rygjiLiμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ BμÙR∂LRiW |qsLiøR¡LkiáV xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. N][{§˝¶¶¶NTPμj∂ ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ 10™´s aRPªRΩNRPLi NSgS gRiLi’≥d¡L`iNRPV NRPW≤y 10™´s |qsLiøR¡LkiÆ©s[. ≠dsLjiμÙR∂LRiW lLiLi≤][ ≠sZNP…fiNRPV 205 xmsLRiVgRiVá FyLÌRi©´sL`iztsQ£ms Æ©sáN]Õÿˆ≤R∂V. @LiVVæªΩ[ |qsLiøR¡LkiáV xmspLRiÚLiVV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠dsLjiμÙR∂LRiW Æ™s[gRiLigS AÆ≤∂[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠sZNP»˝¡V xqs™´sVLjiˆLiøR¡VNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ μ≥][¨ds Àÿ˘…”¡Lig`i ALÔRiL`iÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VN]¿¡Ë ªRΩ©´s\Æμ∂©´s \ZaP÷¡Õ‹[ ¬ø¡Ã¡lLi[gjiF°∏R∂W≤R∂V. @»¡V \lLi©y NRPW≤y μ≥y…”¡gS A≤R∂≤R∂Liª][ r°‰L`i À‹[L`Ôi xmsLRiVgRiV¤Õ¡ºΩÚLiμj∂. μ≥][¨ds 6 Fn°L˝RiV, 1 zqsNRP=L`iª][ 26  ¡LiªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ 46 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[∏R∂VgS... \lLi©y 17  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ 3 Fn°L˝RiV , 1 zqsNRP=L`iª][ 30 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. ≠dsLjiμÙR∂LRiW ZNP[™´sáLi 7.1 J™´sL˝RiÕ‹[Æ©s[ À≥ÿLRiª`Ω 78 xmsLRiVgRiVáV ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ gRiLi’≥d¡L`i , N][{§˝¶¶¶Ã¡V Æ™s[zqs©´s ™´sVLi¿¡ xmso©yμj∂¨s À≥ÿLkir°‰L`igS ™´sVáøR¡≤R∂LiÕ‹[ μ≥][¨ds , \lLi©y xqsZNP=xqs∏R∂W˘LRiV. ¿¡™´sLRiNTP À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V 50 J™´sL˝RiÕ‹[ 3 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV 304 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. áLiNRP À›Ã¡L˝RiÕ‹[ ™´sVx§¶¶¶LRiW£mns 2, áNRP¯Õfi 1 ≠sZNP…fi xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ™´sVVgÊRiVLRiV }msxqsL˝RiV , INRP zqsˆ©´sıL`iª][  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gjiLiμj∂.

|ü{Ϻ+#·Tø√ì bÕø˘ ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶

_õHÓdt ÄX¯\ |ü\¢øÏ˝À ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ eTq sêÁcÕºìøÏ ]ø£Ô Vü≤düÔy˚THê? mH√ï ÄX¯\‘√ 2012`13 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT ¬s’˝Ò« ã&Ó®{ŸqT ás√E ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|≥ºqTHêïs¡T. á ã&Ó®{ŸqT >∑‘· ¬s+&˚fi¯ófl {°m+d” n~ÛH˚Á‹ eTeT‘ê u…qØ® Á|üy˚X¯ô|≥º>±, á <äbòÕ ÄyÓT kı+‘· bÕغøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY H˚‘·, πø+Á<ä ¬s’˝Ò« XÊU≤eT+Á‹ ~H˚wt Á‹y˚B düuÛÑ˝À ‘=*kÕ]>± ¬s’˝Ò« ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|≥ºqTHêïs¡T. á ã&Ó®{Ÿ˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕºìøÏ ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´‘· \_Û+#·&É+ ≈£L&Ü dü+<˚Vü‰düŒ<ä+>± e÷]+~. m+<äTø£+fÒ ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ‘·sê«‘· eTq m+|”\T düŒ+~+#·&Éy˚T Ç+<äT≈£î ø±s¡D+>± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. á ã&Ó®{Ÿô|’ ¬s’˝Ò« Á|üj·÷DÏ≈£î\‘√ bÕ≥T nH˚ø£ sêÁcÕº\T mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îì ñHêïsTT. eTTK´+>± á ã&Ó®{Ÿ˝À #ÛêØ®\T ô|+#·sê<äì Á|üj·÷D°≈£î\T ø√s¡T≈£î+≥T+&É>±, ‘·eT‘·eT ÁbÕ+‘ê\≈£î ø=‘·Ô ¬s’fi¯ó¢, ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îº\T ø±yê\ì Äj·÷ sêÁcÕº\T ÄX¯|ü&ÉT‘·THêïsTT. nsTT‘˚, á <äbòÕ ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ ≈£L&Ü |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ yÓ’|ü⁄πø |üs¡T>∑T\T rùd neø±XÊ\T ñHêïj·Tì Á|ü‹|üø£å sê»ø°j·T H˚‘·\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îº\ e÷≥ n≥T+∫ bÕ‘· ÁbÕC…≈£îº\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡qï~ ø£sƒ√s¡ yêdüÔe+. >∑\ 2003˝À πø+Á<ä ¬s’˝Ò« eT+Á‹>± ñqï ;Vü‰sY Á|üdüTÔ‘· eTTK´eT+Á‹ ìrwt ≈£îe÷sY ‘·eT sêÁcÕºìøÏ Ä<ÛäTìø£ ¬s’\T uÀ^\ eTs¡eTà‘·T\ πø+Á<ëìï πø{≤sTT+#·T≈£îHêïs¡T. BìøÏ Hê{Ï sêÁwüº|ü‹ nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ #˚‘·T\ MT<äT>± 2003y˚T 30e ‘˚Bq |òüTq+>± X¯+≈£îkÕú|üq ≈£L&Ü #˚sTT+#ês¡T. á πø+Á<ëìøÏ uÛÑ÷$T |üP» #˚dæ Ç|üŒ{ÏøÏ ‘=$Tà<˚fi¯ófl >∑&ÉTdüTÔHêï |üqT\T e÷Á‘·+ mø£ÿ&É y˚dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚ ñqï #·+<ä+>± ñHêïsTT. ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e düeTj·T+˝À πø+Á<ëìï ¬s+&˚fi¯ófl˝À |üP]Ô #˚kÕÔeTì, á πø+Á<ä+ <ë«sê yÓsTT´ eT+~øÏ Á|ü‘·´ø£å+>±, y˚˝≤~ eT+~øÏ |üs√ø£å+>± ñbÕ~Û ø£*ŒkÕÔeTì Hê{Ï ¬s’˝Ò« eT+Á‹, H˚{° ;Vü‰sY d”m+ ìrwt ≈£îe÷sY |òüTq+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚, Hê{Ï qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î Ä πø+Á<ä+ ìsêàD |üqT\T n˝≤H˚ ñ+&É>±, ìrdt≈£îe÷sY ≈£L&Ü d”m+ nj·÷´ø£ á πø+Á<ä+ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕq b˛˝Ò<äì CÒ&û j·TT H˚‘·˝Ò Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ø=‘·Ô ¬s’˝Ò« ã&Ó¶{Ÿ Á|ü»\ eTT+<äT≈£îsêqT+~.

\+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡≈£î ã*®+<äsY dæ+>¥ øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡≈£î ‘·|üŒì Çã“+<äT\T «¡Fy©s± , ™s´ WLij Ë 13: áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=NRPV ™´sVVLiμR∂V À≥ÿLRiªRΩ ™yNRPL˝RiV xqsªyÚ øy»¡VªRΩV©yıLRiV. «¡Fy©±s Õ‹[ «¡LRiVgRiVª][©´sı Azqs∏R∂W 20 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri ™yNTPLig`i ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ gRiVLki¯ª`Ω zqsLig`i , ¡÷dÍ¡LiμR∂L`i zqsLig`i xmsªRΩNSáV ryμ≥j∂LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ I÷¡LizmsN`P=NRPV NS*÷¡\|mns @LiVV©´s gRiVLki¯ª`Ω zqsá*L`i Æ™sV≤R∂Õfi lgiáVøR¡VNRPV©yı≤R∂V. C Æ©s[xtsQ©´sÕfi LjiNSL`Ôi x§¶‹[ÃÔ¡L`i gRiLi…ÿ 21 ¨s≠sVuyá 31 |qsNRP©˝´sÕ‹[ lLi[xqsV©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂VgS...\¬ø¡©yNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s øR¡V©±s≤yLig`i @ªRΩ¨s NRPLi¤…¡[ 9 |qs©´sN˝RP ™´sVVLiμR∂V lLi[£qs NRPLi{m˝s…fi ¬ø¡[zqs  ¡LigSLRiV xmsªRΩNRPLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. @»¡V 25 GŒ˝œ¡  ¡÷dÍ¡LiμR∂L`i J™´sLSÕfigS AL][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. gRiLi…ÿ 22 ¨s≠sVuyá 12 |qsNRP©˝´sª][ ZNPLkiL`iÕ‹[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV xqs™´sV∏R∂VLi ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P= NS*÷¡zmnsZNP[xtsQ©±s \¤…¡™±sV Õ‹[}ms lLi[£qs xmspLjiÚ ¬ø¡[aS≤R∂V. ø≥R¡Li≤U∂gRi≤≥`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s  ¡÷dÍ¡LiμR∂£ms gRiªRΩ Æ©sáՋ[ Fy…”¡∏R∂WáՋ[ «¡Ljigji©´s ©Ø[≠sV CÆ™sLi…fiÕ‹[ gRiLi…ÿ 22 ¨s≠sVuyá INRP |qsNRP©±s xqs™´sV∏R∂VLi ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aS≤R∂V. C ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sVW≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[ ¨s÷¡¿¡©´s @Æ¥˝∂»˝¡V I÷¡LizmsN`P=NRPV @L>RiªRΩ ryμ≥j∂ryÚLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

|òæøχ+>¥ Äs√|üD\qT Õÿx§¶‹L[ `i, ™s´ WLij Ë 13: ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω, FyNTPrÛy©±s ™´sW˘ø`¡\|ms ™´sr°Ú©´sı zmnsNTP=Lig`i AL][xms fl·Ã¡NRPV FyN`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV @LiªRΩgS ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xms˙ºΩNRPáՋ[ ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚá©´sV Aμ≥yLRiLigS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ªy™´sVV xqsˆLiμj∂¤Õ¡[™´sV¨s zmszqs’d¡ ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡Liμj∂. ™y…”¡ ≠sxtsQ∏R∂VLi H{qs{qsÆ©s[ øR¡WxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ˙’¡»¡©±sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms™´sVV≈¡ xms˙ºΩNRP xqsLiÆ≤∂[ \¤…¡™±sV= ™´sW˘ø`¡ zmnsNTP=Lig`i\|ms N]¨sı xqsLiøR¡Ã¡©´s NRP¥R∂©yáV ˙xmsøR¡VLjiLi¿¡Liμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω , FyNTPaSÚ©±s «¡»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ «¡Ljigji©´s ™´sW˘ø`¡ zmnsN`P= @LiVVLiμR∂¨s NRP¥R∂©´sLi LSzqsLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡  ¡VNUPá\|ms ªy™´sVV zqÌsLig`i AxmslLi[xtsQ©±s ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V æªΩ÷¡zmsLiμj∂. zqÌsLig`i AxmslLi[xtsQ©±sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS A xms˙ºΩNRP LSzqs©´s NRP¥R∂©yáV xqsLiøR¡Ã¡ ©´s™´sV∏R∂W˘LiVV. FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP»¡L˝Ri©´sV zmnsNTP=Lig`iNRPV IxmsˆLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ªyLRiá©´sV FsLRigS Æ™s[xqsVÚ©yıLRi©´sı ™yLRiÚ NRPW≤y ˙xmsøR¡VLjiLi¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ BLig˝SLi≤`∂ N_Li…‘¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ™´sW˘ø`¡Ã¡V zmnsNTP=Lig`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li øyÕÿ xqsVáÀ≥œ¡™´sV©´sı  ¡VNUPá ™yμR∂©´s©´sV ˙xms™´sVV≈¡LigS \|§¶¶¶¤Õ¡…fi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠ds…”¡\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ @»¡V H{qs{qs xqsˆLiμj∂Li¿¡ AL][xmsfl·Ã¡©´sV N]…Ì”¡FylLi[zqsLiμj∂. ™´sW˘ø`¡ zmnsN`= @LiVV©´s»Ì¡V ªRΩ™´sV μR∂gÊRiLRi Fs»¡V ™´sLi…”¡ Aμ≥yLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. B»¡V FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV NRPW≤y ≠ds…”¡¨s ≈¡Li≤T∂Li¿¡Liμj∂. 2010 ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ≠s™yμR∂Li ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLjiLiªRΩ @˙xmsºΩxtÌsQ Fy\¤Õ¡©´s FyN`P À‹[LÔRiV ˙xmsxqsVÚªRΩ ≠s™yμR∂Li\|ms A¿¡ªRΩW¿¡ xqsˆLiμj∂r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ªy«ÿ zmnsNTP=Lig`i AL][xmsfl·Ã¡V ªRΩ™´sVNRPV G™´sW˙ªRΩLi AaRPËLRi˘Li NRP÷¡gjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s FyNTPrÛy©±s ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s LRi{tsQμ`∂ áºdΩ£mns ¬ø¡Fyˆ≤R∂V.

7

Á|üdüTÔ‘·+ ì<ÛäT\ düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·e⁄‘·Tqï øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡qT Çã“+<äT\T ‘·ù|Œ≥≥T¢ ˝Ò<äT. düØ«dt{≤ø˘‡ s¡TD≤\qT s¡÷.69 ø√≥T¢ #Ó*¢+ #ê*‡+~>± u…{Ÿ msTTsYy˚dt≈£î düØ«düT XÊK H√{°düT\T |ü+|æ+ ~. ˝Òø£b˛‘˚ u≤´+≈£î U≤‘ê\qT düÔ+_Û+|üCÒkÕÔeTì H√{°düT\˝À ôV≤#·Ã]+∫+~.‘êC≤>± düØ«düT XÊK Ç+≥πsïwüq˝Ÿ msTTsY Á{≤Hé‡b˛sYº nk˛dæ j˚TwüHé (◊@{°@)≈£î ˇø£ H√≥T |ü+|æ+ ~. C…{Ÿ msTTsYy˚dt #Ó*¢+#ê *‡q _\T¢\qT Ä|æ Ä yÓTT‘·Ô+˝À s¡÷.69 ø√≥¢ ãø±sTT\T ‘·eT U≤‘ê≈£î ã~© #˚j·÷\ì ø√]+~. Bì ◊@{°@, d”;ád” n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T C…{Ÿ msTTsYy˚dt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ≈£L&Ü <ÛäèMø£]+#ês¡T. ◊@{°@ C…{Ÿ msTTsY˝…’Hé Ç‘·s¡ $e÷qj·÷q dü+düú˝À »]ù| <˚X¯, $<˚o ˝≤yê<˚M\T Á|üj·÷D°≈£î\ {Ϭøÿ{Ÿ ãTøÏ+>¥‘√bÕ≥T, ø±s√Z (düs¡T≈£î) s¡yêD≤≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ◊@{°@ <ë«sê »s¡T>∑T‘êsTT. ø±>± C…{Ÿ msTTsY˝…’Hé≈£î #Ó+~q ˝≤yê<˚M\ <ë«sê e#˚à kıeTTàqT ‘·eT U≤‘ê≈£î »eT #˚j·÷\ì d”s¡«düT {≤ø˘‡ XÊK ◊@{°@≈£î H√{Ÿ |ü+|æ+~. ø±>± k˛eTyês¡+ s√E eTT+ãsTTøÏ yÓfi≤¢*‡q 13 $e÷Hê\qT s¡<äT› #˚dæ+~. ø√˝Ÿø£‘ê˝À m˝≤+{Ï ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T »s¡>∑˝Ò<äT. eTT+ãsTT`&Ûç©¢ ôdø±ºs¡¢˝À πøe\+ eT÷&ÉT düØ«düT\T e÷Á‘·y˚T q&ç#êsTT.

≤y≥ NS,™s´ WLij Ë 13: FyNTPrÛy©±sÕ‹[ ¡Lig˝SÆμ∂[a`P xmsLRi˘»¡©´s\|ms @¨sbP輽 N]©´srygRiVª][Liμj∂. ™´sVWÆ≤∂[Œœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi©´sV ªRΩ™´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ xmso©´sLSgRi™´sV©´sLi ¬ø¡[LiVVLiøyá©´sV NRPVLi…‹[©´sı FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiVNRPV  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P N]ªRΩÚ Æ™sV÷¡NRP |ms…Ì”¡Liμj∂. |qsNRPW˘Lji…‘¡ GLSˆ»˝¡\|ms xmspLjiÚ xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ»¡NUP @LiªRΩLÍS ºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi xqs™´sW≈¡˘ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyN`P ™´s}qsÚÆ©s[ xmsLRi˘»¡©´sNRPV ªy™´sVV JZNP[ ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. H{qs{qs ªRΩ™´sV ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV xmsLixms NRPF°æªΩ[ »¡WL`i «¡Ljilgi[ ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[μR∂¨s  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi ™´sVVrÛyFny NRP™´sVÕfi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ©y©±s Õ‹[NRPÕfi @Li\|msL˝Ri©´sV xmsLizmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV H{qs{qs zqsμ≥ÙR∂LigS ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ »¡WL`i NRPW≤y «¡LRigRiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. 2009Õ‹[ $áLiNRP «¡»Ì¡V\|ms D˙gRi™yμR∂VáV μy≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ FyN`PÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV G Æμ∂[aRP™´sVW @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤U∂ ALÛjiNRP xmsLRi\Æ™sV©´s B ¡˜LiμR∂Vá©´sV NRPW≤y FsμR∂VL]‰Liμj∂. @LiVVæªΩ[ @ ¡Vμy’¡¨s ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRPgS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s zqsLki£qsáV A≤R∂Vª][Liμj∂. B…‘¡™´sá À‹[L`Ôi \¬ø≥¡LRi¯©±sgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s «ÿNS @˙uy£mns ªRΩ™´sV Æμ∂[aRPLi

Õ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi xmso©´sLSgRi™´sV©´sLi N][xqsLi ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s N][xqsLi Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV©´sV IzmsˆLi øyLRiV. xmsLRi˘»¡©´sNRPV ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s ’d¡{qs’d¡ ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV ™´sVVLiμR∂VgS xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P |qsNRPW˘Lji…‘¡ …‘¡™±sV ©´sV NRPW≤y Õÿx§¶‹[L`iNRPV xmsLizmsLiμj∂.  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @LiªRΩLÊRiªRΩ aSNRP «ÿLiVVLi…fi |qs˙NRP»¡Lki uyNRPª`Ω ™´sVVxqsÚFny, ˙NUP≤yaS≈¡ @zqs|qÌsLi…fi {qs¨s ∏R∂VL`i |qs˙NRP»¡Lki LSx§¶¶¶ßÕfi NRPV≤ÔR∂V£qs, Æ©s[xtsQ©´sÕfi r°ˆL`ÌiQ= N_¨s=Õfi |qs˙NRP»¡Lki xtsQ{mnsN`P @©´s*L`i,  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi ™´sVVryÚFny NRP™´sVÕfi,  ¡Lig˝S À‹[L`Ôi {qsC™Ø[ ¨s«ÿ™´sVVμÙk∂©±s @x§¶¶¶¯μ`∂ ø_μR∂Lji, ’¡zqs’¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL˝RiV x§¶¶¶xqs©±s ªRΩ≠dsV™±sV , uy™´sVV=Õfi x§¶¶¶ß≤y, ’¡zqs’¡ |qsNRPW˘Lji…‘¡ NRP©´s= ¤ÕÌ¡Li…fi ≠sVry˜ DμÙk∂©±s |qsLkiıÀÿª`Ω C |qsNRPW˘ Lji…‘¡ …‘¡™±sVÕ‹[ D©yıLRiV. ≠dsLRiLiªy |qsNRPW˘Lji…‘¡\|ms xmspLjiÚ xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ»¡NUP H{qs{qs @LigkiNSLRiLi N][xqsLi Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. @Õÿlgi[ ™yLji ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ™´s}qsÚÆ©s[ »¡WL`iNRPV ªy™´sVV ˙gki©±s zqsgRiıÕfi BryÚ™´sV¨s ’d¡{qs’d¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V æªΩ÷¡FyLRiV.

bò˛ø˘‡yê´>∑Hé yÓ+{À˝À

eTs√ ø=‘·Ô &ûõ˝Ÿ y˚]j·T+{Ÿ $&ÉT<ä\ »s¡àHé Ä{À y˚T»sY bò˛ø˘‡yê´>∑Hé qT+∫ Ç+&çj·÷˝À n‘·´~Ûø£+>± neTTà&Ée⁄‘·Tqï $T&é`ôd’CŸ ôd&ÜHé ªyÓ+{Àμ &ûõ˝Ÿ yÓs¡¸Hé˝À eTs√ ø=‘·Ô y˚]j·T+{ŸqT ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ yÓ+{À &ûõ˝Ÿ yÓs¡¸Hé πøe \+ Áf…+&é˝…’Hé, ôV’≤˝…’Hé y˚]j·T+≥¢˝À \uÛÑ´ eTe⁄‘·T+~. á ¬s+&ÉT y˚]j·T+≥¢≈£î eT<Ûä´˝À z $T&é y˚]j·T+{Ÿ ªø£+|òüsYº˝…’Héμ bò˛ø˘‡yê´>∑Hé $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. bò˛ø˘‡yê´>∑Hé yÓ+{À ø£+|òüsYº˝…’Hé &ûõ˝Ÿ y˚]j·T+{Ÿ <Ûäs¡ s¡÷.8.56 \ø£å\T (mø˘‡c˛s¡÷yéT, eTVü‰ sêÁwüº)>± ñ+~. 2012 yÓs¡¸Hé yÓ+{À ø£+|òüsYº˝…’Hé &ûõ˝Ÿ y˚]j·T+{Ÿ˝À ø°\ø£ |ò”#·s¡T¢ á $<Ûä+>± ñHêïsTT. ø±s¡T u≤&û s¡+>∑T˝À ñ+&˚ &√sY Vü‰´+&ç˝Ÿ‡, ôd’&é $TÁs¡sY‡, πs&çjÓ÷, d”&ûç, myéT|æ3 ù|¢j·TsY‘√ ≈£L&çq eT÷´õø˘ dædüºyéT yÓqTø£ô|’ neT]Ãq ôd+≥sY ÄsYà ¬sdtº eTT+<äT yÓ’|ü⁄, yÓqTø£ yÓ’|ü⁄ neT]Ãq bòÕ>¥ ˝≤´+|t‡, Á&Ó’esY m‘·TÔ≈£î nqT>∑TD+>± düs¡T› u≤≥T #˚düTø√>∑\ n&É®düº_˝Ÿ d”{Ÿ

j·÷+Á‹ø£+>± ìj·T+Á‹+#·&˚ ]j·TsY eP´ $TÁs¡sY‡, ø£+|òüsYº˝…’Hé y˚]j·T+{À¢ ≈£L&Ü 1.6 ©≥sY {Ï&ç◊ ≥s√“ &ûõ˝Ÿ Ç+»HéqT ñ|ü jÓ÷–+#ês¡T. Ç~ 105 _ôV≤#Y|æ\ X¯øÏÔì, 250 mHémyéT\ {≤sYÿqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. Ç~ 5`d”Œ&é e÷´qT´e˝Ÿ Á{≤ì‡$TwüHé dæd üºyéT‘√ \_ÛdüTÔ+~. bò˛ø˘‡yê´>∑Hé yÓ+{À ô|Á{À˝Ÿ y˚]j·T+{À¢ Ä{Ày˚T{Ïø˘ Á{≤ì‡ $TwüHé dædüºyéT‘√ ≈£L&çq y˚]j·T+{Ÿ ≈£L&Ü \_ÛdüTÔ+~.

u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+˝À

s¡÷.7,800 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ç: Á|üuÛÑT‘·«+ sêuÀj˚T ø±\+˝À Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+ u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+˝ÀøÏ s¡÷.7,800 ø√≥¢qT ô|≥Tº ã&ÉT\T>± ô|fÒº+<äT≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘√+~. Ä|ü<ä˝À ñqï Á|ü»\qT Ä<äT≈£îH˚ ˝…’|òt Çq÷‡¬sHé‡ ø±s=ŒπswüHé (m˝Ÿ◊d”) Á|üdüTÔ‘·+ n<˚‘·s¡Vü‰˝À Ä|ü<ä˝À ñqï Á|ü‹ dü+<äs¡“¤+˝Àq÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä]úø£ #˚j·T÷‘·ìe«&É+˝À Ç{°e* ø±\+˝À eTTK´ bÕÁ‘· eVæ≤k˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ m˝Ÿ◊d” dü+düú MT<äH˚ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« BÛe÷ nqï $<Ûä+>± Ä]úø£ e´eVü‰sê\T kÕ>∑T‘·THêï j·TH˚~ düTdüŒwüº+. 2008 &çôd+ãsY Hê{ÏøÏ 34 Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú˝À¢ Hê\T>∑T XÊ‘·+ yê{≤ \T ø£*–ì m˝Ÿ◊d”, 2011 &çôd+ãsY ∫e] Hê{ÏøÏ 42 Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú˝À¢ ‘·q yê{≤\qT 5.6 XÊ‘êìøÏ ô|+#·T≈£î+~. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú˝À¢ m˝Ÿ◊d”øÏ ñqï ˇø£ÿ XÊ‘·+ n+‘·≈£î $T+∫ yê{≤\ $\Te dü÷ú\+>± s¡÷.68,000 ø√≥¢qT <ë≥T‘·T+~. ˇø£ XÊ‘·+˝À|ü⁄ yê{≤ \qT ø£*|æ‘˚ á yÓTT‘·Ô+ Ç+ø± ô|s¡T>∑T‘·T+~. es¡úe÷q Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î˝À¢ s¡÷.20,000 ø√≥¢qT eT[¢+#ê\ì m˝Ÿ◊d” Ç|üŒ{Ïπø ìs¡ísTT+#·T≈£î+~.

30 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î

ø±´q‡sY eT+<äT\ $Áø£j·T+? ø±´q‡sY s√>∑T\≈£î z X¯óuÛÑyês¡Ô. ôV’≤<äsê u≤<é πø+Á<ä+>± eT+<äT\ ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔqï Hê{Àÿ bòÕsêà ø±´q‡sY eT+<äT\qT ìØí‘· <Ûäs¡ ø£+fÒ 30 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î $Áø£sTT+#· qT+~. á ìs¡íj·T+ øÏ&ûï, *esY s√>∑T\≈£î m+‘·>±H√ ñ|üX¯eTq+ ø£*–+#·qT+~. ø±´q‡sY ìyês¡D ø√dü+ HÓø±‡esY nH˚ eT+ <äTqT ‘·j·÷s¡T #˚dæ+~. á eT+<äTqT ìs¡í sTT+∫q <Ûäs¡ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î $Áø£ sTT+ #ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$k˛Ô+~. <Ûäs¡ eT+<äT Vü≤≈£îÿ<ës¡T ãj·T´sY ø±s=ŒπswüHé ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡ ø£+fÒ 30 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe ø±e&É+ >∑eT

Hês¡Ω+. Bìô|’ ø£+Á{À\sY Ä|òt ô|+f…+{Ÿ |”ôV≤#Y ≈£î]j·THé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘Y˝À á eT+<äTqT $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î 2008˝À ù|f…+{Ÿ bı+~q|üŒ{Ïø° eT+<äT\ $Áø£j·T eè~Δì kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ã´sY dü+düú ‘·–q+‘· ø£èwæ #˚j·T˝Ò<äì Äj·Tq $e]+ #ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Hê{Àÿ dü+düú≈£î á eT+<äTqT $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î nqTeT‹ Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó* bÕs¡T. Ä Á|üø±s¡+ 120 e÷Á‘·\T ø£*–q ˇø£ bÕ´ø˘ <Ûäs¡ s¡÷.8880>± ñ+<äHêïs¡T. Ç~ ãj·T´sY dü+düú ìs¡ísTT+∫q eT+<äT <Ûäs¡ ø£+fÒ 30 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe nì ‘Ó*bÕs¡T.


C M Y K

8

ãT<Ûäyês¡+, e÷]Ã 14, 2012

nqTwüÿ düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ìe÷˝À eT÷&ç+{Ï˝À ˇø£ÿ{Ï Væ≤f…ƺHê #ê\T ø£seTù¡TD≤ø£V≤wts¡Hué dæ≤ãT..? ‘êH˚MT s=e÷+{Ïø˘ |üs¡‡Hé ø±<äì, s=e÷Hé‡ ndü‡\T ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì ôd\$∫Ã+~ ôdø°‡uÛ≤eT ‘ê|”‡. ªs¡aTeTà+~ Hê<ä+μ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq ‘ê|”‡, n|üŒ{À¢ {≤©e⁄&é˝À Vü‰f…dtº V”≤s√sTTHé>± Vü≤yê ø=qkÕ–+~. ô|òsTT\÷´sY‡ mìï ñqï|üŒ{Ïø°, ‘ê|”‡øÏ neø±XÊ\T edü÷ÔH˚ ñHêïsTT. ˝Òf…dtº>± yÓ+ø£fÒwt düs¡düq ªcÕ&√μ dæìe÷˝Àq÷ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#˚ neø±X¯+ <äøÏÿ+#·T≈£î+~. Ç~ ø±ø£ düT˙˝Ÿ‘√ ˇø£ dæìe÷‘√ bÕ≥T eTs√ eT÷&ÉT ‘Ó\T>∑T dæìe÷\‘√ ‘ê|”‡ _J>± ñ+~. ‘Ós¡ô|’ s=e÷+{Ïø˘ düìïy˚XÊ˝À¢ ¬s∫Ãb˛j˚T ‘ê|”‡ ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt˝À ndü‡\T s=e÷+{Ïø˘ ◊&çj·÷\T ‘·q≈£î sêeì #ÓãT‘√+~. s=e÷+{Ïø˘ Ä˝À#·q\T #˚j·T&ÜìøÏ ‘êHÓe]‘√q÷ \yé˝À |ü&É˝Ò<äT>±..n+≥÷ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘√+~. ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡øÏ ‘˚HÓ kı>∑düT\qT |ü]#·j·T+ #˚dæq n+<ë\ ø£<∏ëHêsTTø£ ‘ê|”‡. ªs¡aTeTà+~ Hê<ä+μ ∫Á‘·+ <ë«sê ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq á |ü+C≤; uÛ≤eT, nq‹ ø±\+˝ÀH˚ ≈£îÁs¡ø±s¡T Áù|ø£å≈£î\ Vü≤è<äj·÷\qT ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝ÀH˚ ø=\¢>=fÒºdæ+~. $T>∑‘ê ø£<∏ëHêsTTø£\≈£î ø±düÔ _Ûqï+>± ø£ì|æ+#˚ ‘ê|”‡øÏ ª>√|”#·+<éμ, ªs¡$‘˚»μ e+{Ï e÷dt bòÕ˝ÀsTT+>¥ ñqï V”≤s√\ düs¡düq n+<ë\T Äs¡uÀdæq|üŒ{Ïø° ô|<ä›>± Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£b˛sTT+~. Ä dæìe÷\T dü¬ø‡dt ø±ø£b˛e&É+‘√ ÄyÓT u…+>∑ ô|≥Tº≈£îì u…&é mπøÿ |ü]dæú‹ e∫Ã+<äì nqT≈£î+≥THêïs¡T. Ç≥Te+{Ï düeTj·T+˝Àq÷ ‘ê|”‡øÏ neø±XÊ\T yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ e#êÃsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT ª>∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]μ, ª<äs¡Te⁄μ, ªcÕ&√μ e+{Ï |ü\T ∫Á‘ê˝À¢ q{Ïk˛Ô+~. Ç$ ø±≈£î+&Ü ˇø£{Ï ¬s+&ÉT dæìe÷\T #·s¡Ã˝À¢ ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ á eT÷&ÉT dæìe÷\T ≈£L&Ü ‘ê|”‡ uÛÑ$wü´‘·TÔì ìs¡ísTT+#·&É+˝À ø°\ø£yÓTÆq bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·qTHêïsTT. n+<äTe\¢ ÄyÓT á dæìe÷\ô|’ mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£î+~. M{Ï˝À @ ˇø£ÿ{Ï Væ≤{Ÿ {≤ø˘ dü+bÕ~+#·T≈£îHêï ÄyÓT ¬øØsYøÏ Çø£ ‹s¡T>∑T+&É<äì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. ˝Ò<ä+fÒ nÁ>∑ ø£<∏ëHêsTTø£\ kÕúHêìøÏ #˚s¡T≈£îH˚ πsdüT˝À ÄyÓT eT]+‘· yÓqTø£|ü&çb˛j˚T #ÛêHé‡ ñqï≥T¢ nqT≈£î+≥THêïs¡T. nB ø±≈£î+&É Á|üdüTÔ‘·+ ñqï bıJwüHéøÏ ≈£L&Ü eTT|ü sêe#·Tà nq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äì $eTs¡Ù≈£î\T n+≥THêïs¡T. eT] ‘ê|”‡ ‘·\sê‘· m˝≤ ñ+<√ ÄyÓT @+ #˚düTÔ+<√ #·÷&Ü*.

|üeHé ø£fi≤´DY V”≤s√>± ª‘=*Áù|eTμ, Á|üuÛ≤ dt‘√ ª&Ü]¢+>¥μ, n\T¢ ns¡T®Hé‘√ Vü‰´|”μ e+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ \yé k˛ºØ\qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£s¡TD≤ø£s¡Hé. Á|üdüTÔ‘·+ sêyéT V”≤s√>± m+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥μ ∫Á‘·+ s¡÷ bı+~düTÔHêï&ÉT. ‘·«s¡˝À dü÷|üsY kÕºsY Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT V”≤s√>± ˇø£ dæìe÷øÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·uÀ‘·THêï&ÉH˚ yês¡Ô\T >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± $ì|ædü÷ÔH˚ ñHêïj·Tqï $wü j·T+ $~‘·y˚T. ‘êC≤>± á e´eVü‰s¡+ z ø=*øÏÿ e∫Ãq≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£<∏ä ≈£L&Ü zπø nsTT+<äì, eTùV≤wt u≤ãT Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃ&Éì #·]Ã+ #·T≈£î+≥THêïs¡T. á ∫Á‘êìï ìsêà‘· ã+&É¢ >∑DÒwt |üs¡y˚TX¯«s¡ ÄsYº‡ |ü‘êø£+ô|’ ì]àkÕÔ&Éì düe÷#ês¡+. Áù|eTø£<∏ä #·T≥÷º kÕπ> j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY>± á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#˚ Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ yÓ\¢&çø±qTHêïsTT. eTùV≤wtu≤ãT Á|üdüTÔ‘·+ lø±+‘Y n&ܶ\ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ~˝Ÿ sêE ì]àdüTÔqï ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ nH˚ eT©¢kÕºsY ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. á ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· eTùV≤wt u≤ãT düT≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷ #˚j·TqTHêï&ÉT. Çø£ ø£s¡TD≤ø£s¡Hé Á|üdüTÔ‘·+ sêyéT, ‘·eTHêï »+≥>± ªm+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥μ nH˚ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T.

q≥q|üs¡+>± Hê>¥qT ø=‘·Ô ø√D+˝À #·÷ù| ∫Á‘·+

∫e] <äX¯≈£î #˚s¡T≈£îqï ªm+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥μ ø£+~Ø>∑μ e+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘·+˝À q{ Ï+∫q ‘·sê«‘· sêyéT V”≤s√>±, n‘·ì düs¡düq V”≤s√sTTHé>± ‘·eTHêï q{ÏdüTÔqï s=e÷+{Ï m+≥sYf…ÆHé ∫Á‘·+ ªm+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥μ. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£î+≥T+~. á ∫Á‘·+ ∫e] ôw&É÷´˝Ÿ e÷]à 27‘√ eTT– j·TqT+~. Ä ‘·sê«‘· yÓ+≥H˚ dæìe÷ Ä&ç jÓ÷qT $&ÉT<ä\ #˚dæ @Á|æ˝Ÿ ∫e] yês¡+˝À ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eTTK´ ‘êsê>∑D+ô|’ $XÊK|ü≥ï+˝À ˇø£ bÕ≥ ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. Áù|eTø£<∏ä\T rj·T&É+˝À ‘·qø£+≥÷ Á|ü‘˚´ø£ XË’* @s¡Œs¡TÃ≈£î qï≥T e+{Ï <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£s¡TD≤ø£s¡Hé. áj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À edüTÔqï á ∫Á‘·+ô|’ j·T÷ ‘Y˝À n+#·Hê\T ≈£L&Ü n<˚ kÕúsTT˝À ñHêïsTT. >∑‘·+˝À |ü\T Væ≤{Ÿ dæìe÷\qT ì]à+∫q Ádüe+‹ s¡$ øÏXÀsY ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ JM.Á|üø±wt≈£îe÷sY dü+^‘êìï n+~+#ê&ÉT. >∑‘·+˝À ª&Ü]¢+>¥μ dæìe÷≈£î ôd’‘·+ JM dü«sê\T düeT≈£Ls¡Ã&É+, n$ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ø±e&É+ ‘Ó*dæ+<˚. sê~Ûø£ Äù|º, düTeTHé, s¡|òüTTu≤ãT Ç‘·s¡ eTTK´ bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔHêïs¡T

30q edüTÔqï ªu≤\sêE Ä&ç u≤eTà]Δμ &Ü.lVü≤], Äs¡´HésêCÒwt, ÁX¯<ëΔÄs¡´ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ q{Ï+#·>± s¡÷bı+~q ∫Á‘·+ u≤\sêE Ä&ç u≤eTà]Δ. sêeTø£èwüí <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. dæ.$.sêe⁄, eTT‘ê´\ sê+<ëdt düeTs¡ŒD˝À düT<Ûë m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ lìyêdt ì]à+∫q á ∫Á‘·+ nìï ø±s¡´Áø£e÷\qT |üP]Ô #˚düT≈£îì $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔyÓTÆ+~. á dü+<äs¡“¤+>± düeTs¡Œ≈£î\T dæ.$.sêe⁄, eTT‘ê´\ sê+<ëdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á HÓ\ 30q ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Ç+<äT˝À u≤\sêE>± lVü≤], n‘·ì k˛<ä]>± ÁX¯<ëΔÄs¡´ q{Ï+#·>±, u≤eeT]~>± Äs¡´Hé sêCÒwt ø£ì|ækÕÔs¡T. bÕ≥\‘√ bÕ≥T Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#˚ eT+∫ ô|ò’{Ÿ‡ Ç+<äT˝À ñHêïsTT. Ä>∑düÔ´ dü+^‘·+ MqT\$+<äT>± ñ+≥T+~. n<äT“¤‘·yÓTÆq kÕ+πø‹ø£ $\Te\‘√ s¡÷bı+~q ∫Á‘·$T<äì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ìsêà‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ç~ #·ø£ÿ{Ï j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY dæìe÷ nì, Äs¡´Hé sêCÒwt ¬øØsY˝ÀH˚ ø=‘·Ô ø√D+ ø£*–q bÕÁ‘·qT b˛wæ+#ê&Éì nHêïs¡T. Ç+<äT˝Àì ◊<äT bÕ≥\˝À ˇø£{Ï ◊≥+ kÕ+>¥ ø±>±, ¬s+&ÉT yÓT˝À&û bÕ≥\T>±, ¬s+&ÉT e÷dt bÕ≥\T>± ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. lVü≤] Ç+<äT˝À u≤\sêE>± z #Ûê˝…+õ+>¥ bÕÁ‘·qT b˛wæ+#ês¡T. Ç+<äT˝À #·ø£ÿ{Ï dædüºsY ôd+{ÏyÓT+{Ÿ ñ+~. ◊<äT bÕ≥\‘√ bÕ≥T ◊<äT ô|ò’{Ÿ‡ ñHêïj·Tì <äs¡Ù≈£î&ÉT sêeTø£èwüí nHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝Àì Ç‘·s¡ bÕÁ‘·˝À¢ #·s¡DY‘˚CŸ, s¡|òüTTu≤ãT, ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ, #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, ∫Á‘·+ lqT, dü‘·´+ sêCÒwt, Vü≤s¡¸ ‘·~‘·s¡T\T ‘êsê>∑D+. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+: Ä>∑düÔ´— #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+: sêCÒ+Á<ä— m&ç{Ï+>¥: X¯+ø£sY— ÄsYº: eTTs¡[— düeTs¡ŒD: dæ.$.sêe⁄, eTT‘ê´\ sê+<ëdt— ìsêà‘·: lìyêdt— ø£<∏ä`Ád”ÿHéù|¢`e÷≥\T`<äs¡Ùø£‘·«+: sêeTø£èwüí.

Hê>±s¡T®q q{Ïk˛Ôqï ‘=* k˛wæjÓ÷ bòÕ+≥d” ∫Á‘·+>± ª&ÛÉeTs¡Tø£+μ ‘·«s¡˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqT+~. Á|üdüTÔ‘·+ á dæìe÷øÏ dü+ã +~Û+∫q ôdŒwü˝Ÿ mô|òø˘º‡ esYÿ »s¡T>∑T‘√+~. dæìe÷ yÓTT‘·Ô+˝À 60 ì$TcÕ\ ì&ç$ >∑\ á ôdŒwü˝Ÿ mô|òø˘º‡ ø√dü+ ¬s+&ÉT HÓ\\T>± ÁX¯$T düTÔqï≥Tº <äs¡Ù≈£î&ÉT lìyêdt¬s&ç¶ #ÓãT‘·THêï&ÉT. á dæìe÷˝À nqTwüÿ <˚eø£q´˝≤ ø£ì|ædüTÔ+<äì, ªns¡T+<Ûä‹μ ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· ÄyÓTøÏ \_Û+∫q eT∞¢ Ä πs+CŸ˝À ñ+&˚ ns¡T<Ó’q bÕÁ‘· Ç<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Hê>± s¡T®q q≥qì ø=‘·Ô ø√D+˝À Ä$wüÿ]+∫q á ∫Á‘·+ ªÄj·Tq n_Ûe÷

qT\≈£î q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ dü+‘·è|æÔì ø£*–düTÔ+<äqï BÛe÷ Hê≈£î ñ+<äì ‘Ó*bÕ&ÉT. @Á|æ˝Ÿ˝ÀH˚ á dæìe÷ì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ qT≈£îqï|üŒ{Ïø°, ôdŒwü˝Ÿ mô|òø˘º‡ ø±s¡D+>±H˚ Ä\dü´yÓTÆ+<äì #ÓbÕŒs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ á ∫Á‘êìï y˚T HÓ˝≤Ks¡T Hê{ÏøÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ rs¡T‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ª»>∑<˚ø£Ms¡T&ÉT` n‹˝Àø£düT+<ä]μ kÕúsTT˝À á dæìe÷ nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tºø=ì n\]düTÔ+<äqï ÄXÊuÛ≤ yêìï e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT.

◊|”mdtt Ä|ò”düsY>± πøø£

»j·Tu≤˝≤J ]j·T˝Ÿ MT&çj·÷ ∫Á‘·+ u≤´qsY˝À >√|”#·+<é V”≤s√>± Á|üeTTK ìsêà‘· ‘ê+Á&É s¡y˚Twt, õ.uÛÑ÷|ü‹ bÕ+&É´Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ì]àdüTÔqï ‘êC≤ ∫Á‘·+ Ç{°e˝Ò nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷˝À |òüTq +>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq dü+>∑‹ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ á HÓ\ 19 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±uÀ‘√+~. á dü+<äs¡“¤+>± ìsêà‘· ‘ê+Á&É s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªmÁ¬>dæyé V”≤s√ >√|”#·+<é‘√ y˚TeTT ì]à+#·uÀj˚T ‘êC≤ ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ á HÓ\ 19 qT+∫ sêyÓ÷J |òæ*+dæ{°˝À ìs¡e~Ûø£+>± »s¡T|ü⁄ ø√qT+~. á ∫Á‘·+˝À >√|”#·+<é ◊|”mdt b˛©dt n~Ûø±]>± ˇø£ |üesY|òü⁄˝Ÿ ø±´¬sø£ºsYqT b˛wæ+ #·qTHêïs¡T. á ø±´¬sø£ºsY˝À >√|”#·+<é dü÷|üsY>± ø£ì|æ+#·qTHêï&Éì ‘Ó*bÕ&ÉT. Äj·Tq düs¡düq ˇø£ nÁ>∑ ø£<∏ëHêsTTø£ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+˝À j·TeT <ä÷≈£î&ÉTqT Á|ü<ä]ÙdüTÔqï j·TTe dü+#·\q dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘·eTHé.mdt #·ø£ÿì dü«sê\qT düeT≈£LsêÃs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. j·÷ø£åHé, ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ bÕ≥T ø±yÓT&û ≈£L&Ü nìï düeTbÕfi¯fl˝À ø£\>∑*|æq ø£<∏ë+X¯+>± kÕ>∑T‘·T+~. Ç~ e÷≈£î 5e ∫Á‘·+. eT+∫ ù|s¡T ‘ÓdüTÔ+<äH˚ qeTàø£+ ñ+~ nì nHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ ìsêà‘·: ‘ê+Á&É s¡y˚Twt— u≤©e⁄&é ‘Ós¡ô|’ uÛ≤Ø n+<ë\qT Ä$wüÿ]k˛Ôqï $<ë´u≤\Hé >∑T]+∫ Á|ü‘˚´øÏ+∫ |ü]#·j·T yêø±´\T nedüs¡+ ˝Ò<äT. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô>± ø£ì|æ+#·&ÜìøÏ ø£<∏ä`Ád”ÿHéù|¢`<äs¡Ùø£‘·«+: õ.uÛÑ÷|ü‹ bÕ+&É´Hé nìï s¡ø±\T>± Vü≤&Ü$&ç #˚ùd $<ë´u≤\HéøÏ ª&Éغ|æø£ÃsYμ z Äj·TT<Ûä+˝≤ <=]øÏ+~. n+‘˚ ÄyÓT Ä neø±XÊìï nìï s¡ø±\T>±q÷ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+~. ‘·q n+<ä#·+<ë\qT, n_Ûqj·÷ìï nìï ø√D≤˝À¢q÷ ÄyÓT n<äT“¤‘·+>± Ä$wüÿ]+∫+~. $yê<ë\q÷, $eTs¡Ù\qT @e÷Á‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü yê{Ïì ne÷+‘·+ |üø£ÿq ô|fÒºdü÷Ô, πøe\+ Ä dæìe÷ $»j·÷ìï, <ë+‘√ bÕ≥T C≤rj·T nyês¡T¶qT e÷Á‘·y˚T d”«ø£]+∫q ‘Ó*$‘˚≥\T ÄyÓT kı+‘·+. nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT ÄyÓT J$‘· #·]Á‘·qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚ Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº u≤©e⁄&é˝À Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. Ç<˚ $wüj·÷ìï ÄyÓT <ä>∑Zs¡ Á|ükÕÔ$ùdÔ, ªì»e÷..!μ nqï≥Tº>± ne÷j·Tø£+>± eTTK+ ô|{Ϻ Äq+<ëX¯Ãsê´*ï e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+<ä≥. ‘Ós¡ yÓqTø£ e´≈£îÔ\T e÷Á‘·+ ‘·q J$‘· $X‚cÕ\‘√ dæìe÷ s¡÷bı+~+#˚ Ä˝À#·q $<ë´ u≤\Hé >±]<˚qì #ÓãT‘·THêïs¡T. ˇø£ÿe÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ Ä dæìe÷øÏ Äy˚T ìsêà‘·>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. dæ˝Ÿÿdæà‘· J$‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ª&Éغ|æø£ÃsYμ dæìe÷øÏ \_Û+∫q Ä<äs¡D #·÷dæ $<ë´ ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï Ä˝À#·q #˚dæq≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ á yês¡Ô\≈£î dü+ã+~Û+∫q ndü\T ì»+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç+‘· bòÕdtº>± ñ+≥T+~ ø±ãfÒº ÄyÓT ¬øØsY Á>±|òt n+‘·˝≤ ô|]–b˛‘√+<äH˚ $eTs¡Ù\T u≤©e⁄&é˝À uÛ≤ØkÕúsTT˝ÀH˚ $ì|ædüTÔHêïj·T+≥÷ #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± u≤©e⁄&é˝À #ê˝≤ s√E\ qT+∫ ñHêï, ª&Éغ|æø£ÃsYμ dæìe÷‘√H˚ ÄyÓT≈£î nø±XÊqï+fÒ bÕ|ü⁄˝≤]{° <äøÏÿ+~. ª|ü]D°‘·μ dæìe÷‘√ j·÷øϺ+>¥ |üs¡+>± $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\T $<ë´u≤\Hé n+<äT≈£î+~. ˝Ò≥T ej·TdüT˝À Vü‰{Ÿ n|”Œ˝Ÿ.. nqï≥Tº, $<ë´u≤\Hé á eT<Ûä´ #ê˝≤ uÀ˝Ÿ¶>± ø£ì|æ+#˚+<äT≈£î ‘Ó>∑ Çwüº|ü&ÉT‘√+<ä≥. Ä Áø£eT+˝ÀH˚ M\T ∫øÏÿq|ü&É˝≤¢ Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ bòı{À ôdwüH金√ ‘·q Çy˚TCŸì eT]+‘· ô|+#·T≈£î+{À+~. m|òtôV≤#Ym+ e÷´>∑õHé ø√dü+ ‘êC≤>± $<ë´u≤\Hé #˚dæq bòı{À ôdwüHé n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£î+≥T+<ä≥. á bòı{À\qT #·÷dæqyês¡+‘ê $<ë´u≤\Hé |üø±ÿ e÷dt ¬>≥|t y˚dæHê, ÄyÓT ù|òdt˝À ø±¢dt n|”Œ˝Ÿ dü÷|üsY>± ñ+<ä+≥THêïs¡T.

‘Ós¡ô|’ $<ë´ J$‘·#·]Á‘·..?

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.

C M Y K

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 14-03-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.