Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 295 k˛eTyês¡+ qe+ãs¡T 12, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT

ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

u≤\kÕsTTøÏ H√{°düT\T ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): u≤\ kÕsTTu≤u≤≈£î Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï XÊK H√{°düT\T Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*j·Te ∫Ã+~. Ç{°e\ &ûJ|” ø±sê´\j·T+ düMT|ü+˝À ˇø£ Ä{À˝À b˛©düT\T ø£qT>=qï Äs¡Tqïs¡ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ &ÉãT“ πødüT˝À H√{°düT\T Çe«qTqï≥T¢>± düe÷#ês¡+. ¬s+&ÉT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î ˝…ø£ÿ\T #ÓbÕŒ\ì n&ÉT>∑T‘·÷ u≤\ kÕsTT u≤u≤≈£î H√{°düT\T Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.u≤\kÕsTTu≤u≤ Á≥dtº≈£î dü+ã+~Û+∫q ô|ò’fi¯ó¢, u≤´+≈£î U≤‘ê\ $esê\T ‘Ó\bÕ*‡+~>± Ä<˚•+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>± eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ Ä &ÉãT“ ‘·eT<˚qì ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕ] sêe÷sêe⁄ d”d”mdt b˛©düT\ m<äT≥ ˝§+–b˛sTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. áj·Tq u≤\ kÕsTTu≤u≤ Á≥düTº #Ó’s¡àHé>± ñHêïs¡T. B+‘√ u≤\ kÕsTTu≤u≤≈£î H√{°düT\T Çyê«\ì ◊{Ï XÊK Ä˝À∫düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+.Ä{À˝À <=]øÏq Äs¡Tqïs¡ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ‘·qy˚qì sêe÷sêe⁄ b˛©düT\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. n‘·qT ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕ]. ‘êqT #·+bÕù|≥ j·÷øχdt u≤´+ø˘ qT+&ç s¡÷.2 ø√≥T¢ rdüT≈£îHêïqì, ne˙ï s¡÷.500 H√≥¢ì, n˝≤π> ø£sêï≥ø£ qT+&ç Äs¡Tqïs¡ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T, yÓsTT´ø√≥¢ ø£≥º\T ($T>∑‘ê2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY11(düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt bÕغ˝À &çdædæ Ç+#ÛêØ®\ ìj·÷eTø£+ $yê<ë\≈£î <ë]rdüTÔ+~. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À esêZ\T ñ+&É&É+ düVü≤»y˚T nsTTq|üŒ{ÏøÏì &çdædæ\ ìj·÷eTø£+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ ˝À es¡Zb˛s¡T n~ÛcÕºq+ es¡≈£î yÓ[¢+~. yÓT<ä{Ï <äX¯˝À Á|üø£{Ï+∫q Ç+#ÛêØ®\ ìj·÷eTø£+˝À $yê<ä+ düeTdæb˛ø£ eTT+<˚ ¬s+&Ée kÕ] Ç+#êØ®\qT |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD Á|üø£{Ï+#ês¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ &çdædæ q÷‘·q n<Ûä´≈£åîì ìj·÷eTø£+ô|’ Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t

u…&çdæø=&ÉT‘·Tqï u§‘·‡ sê»ø°j·÷\T &ûd”d” |ü<äe⁄\T e<ä›+≥Tqï ã&Ü H˚‘·\T s¡düe‘·Ôs¡+>± e÷]q ø£&É|ü &ûd”d” n<Ûä´ø£å |ü<ä$ »>∑Hé Vü≤yê eTT+<äT H˚‘·\ yÓqø£&ÉT>∑T n<Ûä´ø£å |ü<ä$ì ‹s¡düÿ]+∫q ø£+<äT\ ‘·q≈£L e<ä›+≥Tqï es¡<äsêE\T es¡+>∑˝Ÿ˝Àq÷ es¡Z sê»ø°j·÷\T ‘êeTT n&É>∑≈£îHêï Çe«&Éy˚T+≥ì H˚‘·\ ÄÁ>∑Vü≤+ ‘·eT≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü m˝≤ ÇkÕÔs¡ì ì\B‘· >∑+Á&É yÓ+ø£{Ÿ s¡eTD¬s&ç¶ n~ÛcÕºHêìøÏ ˝ÒK sêXÊs¡T. ‘·q≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü ‘·q õ˝≤¢˝À &çdædæ Ç+#ÛêØ®ì ìj·T$T+#·&É+ ô|’ |ædædæ N|òt ô|’ n~ÛcÕºq+≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± yÓT<äø˘ õ˝≤¢ &çdædæ n<Ûä´≈£åîì>±

ñqï≥Te+{Ï q+BX¯«sY >ö&é kÕúq+˝À kÕúìø£ dü+düú\qT+&ç mìï¬ø’q≥Te+{Ï myÓTੇ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ì ìj·T$T+#ês¡T. B+‘√ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD

@|”øÏ #Ó+~q @&ÉT>∑Ts¡T eTs√ eT÷&ÉT ø£fi≤XÊ\\ @sêŒ≥T yÓT&çø√\ n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q @&ÉT>∑Ts¡T yÓT&çø√\qT #·+&û>∑&Ûé b˛©düT\T Ä~yês¡+Hê&ÉT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. yÓT&çø£˝Ÿ |”J Á|üy˚X¯ |üØø£å sêùd düeTj·T+˝À ôV’≤f…ø˘ ø±|”sTT+>¥≈£î yês¡T bÕ\Œ&çq≥Tº b˛©düT\T ìsêΔ]+#ês¡T. n¬sdüºsTTq yê]˝À |ü<äà», düVü≤», q$T‘·, e÷s¡T‹, düT˙‘· ‘·~‘·s¡\T ñHêïs¡T. Ms¡+<ä]ì |üØø£å≈£î |ü+|æ+∫q e´øÏÔ >∑Ts¡Tyê¬s&ç¶ì X¯ìyês¡+ Hê&˚ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n¬sdüºsTTq yê]ì b˛©düT\T $#ê]düTÔHêïs¡T. eT]ø=ìï dü+|òüT≥q\T yÓ\T>∑T ˝ÀøÏ e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

k˛ìj·÷≈£î πøπø ∫e] ˝ÒK d”m+≈£î <ä‘·Ôqï eTs√ ˝ÒK m|òt&û◊\≈£î uÛ≤»bÕ e´‹πsø£+ ø±>¥ô|’ ø±+Á¬>dt ø£HÓïÁs¡

2 ˝À

ôV’≤<äsêu≤<é,qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): yÓTÆHê]{°\ ø√dü+ ø±+Á¬>dt bÕ≥T|ü&ÉT‘√+<äì, n<äq+>± eTs√eT÷&ÉT &çÁ^ ø=‘·Ô ø£fi≤XÊ\\qT @sêŒ ≥T #˚j·TqTqï≥Tº eTTK´eT+Á‹ mHé øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À Ä~yês¡+ Hê&ÉT »]–q eTÚ˝≤Hê nãT˝Ÿ ø£˝≤+ nC≤<é »j·T+ ‘·T´‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´eT+Á‹ bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTd”<äT\, #·]Ã\ eTs¡eTà‘·T\ ø√dü+ 16 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT eT+ps¡T #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. yÓTÆHê]{° $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ◊@mdt düº&û dü]ÿ˝ŸqT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº Vü‰MT Ç#êÃs¡T. n<˚ $<Ûä+>± X¯+cÕ u≤<é˝À Vü≤CŸVü≤Ödt ìsêàD≤ìøÏ düVü≤ø£]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. eTTd”¢+ yÓTÆHêغ\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ø±+Á¬>dt ô|<ä› m‘·TÔq bÕ≥T|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\≈£î ]»πs«wüHé ø£*Œ+∫q |òüTq‘· ø±+Á¬><˚qì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ eTTdæ¢+\≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± d”≥T¢ πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

eTT+<äT ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. ø±>± ø£&É|ü &çdædæ n<Ûä´≈£åîì>± ø£+<äT\ •yêq+<ä¬s&ç¶ì ìj·T$T+#·>± ‘·q≈£î e<ä›ì ‹s¡düÿ]düTÔHêïs¡T. n˝≤π> es¡<äsêE\ ¬s&ç¶ ôd’‘·+ ‘·q≈£î n<Ûä´ø£å |ü<ä$ |ü≥T¢ $eTTK‘· #·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‹˝À yê] n_ÛÁbÕj·T+ ‘Ó\TdüTø√≈£î+&ÜH˚ Ç+#ÛêØ®\T>± ìj·T $T+#êsê nH˚ nqTe÷Hê\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT. ‘·q≈£î &çdædæ |ü<ä$ e<ä›ì >∑‘·+˝À •yêq+<ä¬s&ç¶ |ædædæøÏ ‘Ó*j·TCÒdæq|üŒ{ÏøÏì m+<äT≈£î ìj·T$T+ #ês¡H˚~ ≈£L&Ü #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. ø±>± $XÊK õ˝≤¢ &çdædæ ($T>∑‘ê2˝À)

wæ+&˚ yê´K´\T eÁø°ø£]+#=<äT› ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e÷s¡TŒ nH˚~ }Vü‰>±Hê˝Òqì eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒwt nHêïs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ me¬sìï e÷≥\T #Ó|æŒq|üŒ{Ïø°.. sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Hê{Ï πø+Á<äeT+Á‹ wæ+&˚ yê´K´\qT me] ÇcÕºqTkÕs¡+ yês¡T $uÛÑõ+#·T≈£îì s¡ø£s¡ø±\T>± yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ n~ÛcÕºq+ m≥Te+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT. πø+Á<ä+ mìïø£\ düeTj·T+˝ÀH˚ Ä $wüj·T+ô|’ @<√ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì e÷Á‘·y˚T ìqï{Ï wæ+&˚ yê´K´\ <ë«sê ‘Ó\T k˛Ô+<äHêïs¡T. mes¡T m˝≤ yê´U≤´ì+∫q|üŒ{Ïø° sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+≥T+<äHêïs¡T.Çø£ πød”ÄsY $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Äj·Tq @˝≤+{Ï ne‘ês¡+ m‹ÔHê ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. Äj·Tq qs¡dæ+Vü‰e‘ês¡+ ø±<äì, ne‘ês¡|ü⁄s¡Twüß&Éì m<˚›e #˚XÊs¡T. düyÓTÆK´+ ø√dü+ m+‘·{Ï b˛sê{≤qïHÓ’Hê #˚|ü&É‘êeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

sê»X‚Ks¡T&ÉT...sêeDT&˚ Äs¡T>∑T] Äj·TTe⁄ rdæq Á|üe÷<ë\T bÕ˝Ò|ü*¢(s¡+>±¬s&ç¶), qe+ãsY11,(düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é Á|üdüTÔ‘·+ ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î sê»<Ûëì>± e÷]+<äì ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Äs√|æ+#ês¡T. ù|<ä\ ù|s¡T‘√ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ì<ÛäT\T uÛÀ+CÒdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ªedüTÔHêï.. MTø√dü+μ bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ bÕ˝Ò|ü*¢˝À u≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. ù|<ä\ &ÉãT“\T ‹qïyêfi¯ó¢ C…’˝À¢ eP#·\T ˝…ø£ÿu…&ÉT ‘·THêïs¡Hêïs¡T. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶~ sêeD bÕ\qì m<˚›e #˚XÊs¡T. sê»qï sê»´+ ù|]≥ #˚düTÔqï j·÷Á‘·\qT qeTàsê<äì u≤ãT Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. sêeTqï sê»´+˝ÀH˚ ìs¡Tù|<ä\≈£î nìï s¡ø±\ |ü<∏äø±\T

n+<äT‘êj·THêïs¡T. ì‘ê´edüsê\ <Ûäs¡\T ‘·>±Z\+fÒ ‘Ó<˚bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê*‡+<˚qì düŒwüº+#˚XÊs¡T. $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢s¡T #Ó&çb˛‘˚ yê{ÏøÏ eTs¡eTà‘·T\T #˚ùd Hê<∏ä’&˚ ˝Ò&Éì u≤ãT eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø£˙dü+ ‘ê>∑T˙{Ï uÀs¡T¢ ≈£L&Ü |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. s¡÷.10 y˚\ ø√≥T¢ Ks¡Tà ô|{Ϻ ^‘· ø±]à≈£î\qT Ä<äT≈£î+{≤eTì #·+Á<äu≤ãT yÓ\¢&ç+#ês¡T. yÓ’mdt~ sêeDbÕ\q:yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ bÕ\qqT sêeD≤düTs¡ bÕ\q>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n_Ûe]í+∫+~. wü]à\ ‘ÓkÕÔeT+≥Tqï sêeTqï sê»´+ n+fÒ <√|æ&û sê»´y˚THê nì Ä bÕغ H˚‘·\T >±*eTT<äT›ø£èwüíeT Hêj·TT&ÉT, u§»®\ >√bÕ\ø£ècÕí¬s&ç¶ wü]à\qT Á|ü•ï+#ês¡T. uÛ≤s¡‹, wü]à\, nì˝Ÿ, $»j·TeTà ÄdüTÔ\ô|’ $#ês¡D #˚|ü{≤º\ì H˚‘·\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˇø£ÿ ñ<√´– ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü 13 uÀ>∑dt dü+düú\qT ô|{Ϻ uÛ≤s¡´, n‘·Ô ù|]{Ï nì˝Ÿ nÁø£e÷düTÔ\T dü+bÕ~+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T.nôd+;¢ n+fÒ ø£˙dü ne>±Vü≤q ˝Ò≈£î+&Ü n$XÊ«dü rsêàq+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ì»+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>=fÒº+‘· ã\y˚T ñ+fÒ yê]øÏ eT<䛋düTÔqï ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\‘√ >∑es¡ïsY eTT+<äT |üπs&é ô|{≤º\ì yÓ’mdtÄsYd”|”øÏ dü÷∫+#ês¡T.

õ˝≤¢˝À ôd˝Ÿbò˛qT ù|\&É+‘√ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T eTè‹ #Ó+<ës¡T. á dü+|òüT≥q eT<ä÷›s¡T ∫+‘·˝Ÿ~+&ÉT˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ôd˝Ÿbò˛qT≈£î #ê]®+>¥ ô|&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À cÕø˘≈£î >∑Ts¡e«&É+‘√ á dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+<äì kÕúì≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢˝À eTs√ Á|üe÷<ä dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. Ç{Ïø±´\ eT+&É\+ õ+ø£\|ü*¢ e<ä› Ä– ñqï ˝≤Øì yê´qT &Ûûø=qï <äTs¡È≥q˝À ˇø£s¡T eTs¡DÏ+#ês¡T. eTs√ Ç<ä›]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. yê]<ä›] |ü]dæú‹ ≈£L&Ü Ä+<√fi¯qø£s¡+>± ñqï≥Tº yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ n\¢es¡+ eT+&É\+ u…+&ÉeT÷s¡T\+ø£˝À düTu≤“sêe⁄ nH˚ øö\T ¬s’‘·T >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡DÏ+∫q≥Tº kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. |ü+≥ <Óã“‹qï ø±s¡D+>±H˚ eTqkÕÔ|ü+‘√ eTè‹ #Ó+<ë&Éì yês¡+≥THêïs¡T. qwüº|ü]Vü≤s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T &çe÷+&ÉT #˚düTÔHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Á<√D≤#·\+ düMT|ü+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ¬s+&ÉT ˝≤Ø\T &Ûûø=HêïsTT. á |òüT≥q˝À ˇø£s¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ês¡T. eTs√ Ç<ä›]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. >±j·T|ü&çq yê]ì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. eT+#·T e˝Ò¢ á Á|üe÷<ä+ »]– ñ+&=#·Ãì kÕúì≈£î\T

n+≥THêïs¡T. b˛©düT\ <äsê´|ü⁄Ô˝À Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\T ‘Ó*ùd neø±X¯+ ñ+~. n˝≤π> q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô|ü&çq |òüT≥q˝À 15eT+~øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. y˚Tfi¯¢#Ós¡Te⁄ eT+&É\+ eT˝≤¢¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ e<ä› Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ Ä{À uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. n+<äT˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï 15 eT+~øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. yê]ì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï yê]˝À Ç<ä›] |ü]dæú‹ Ä+<√fi¯q ø£s¡+>± ñ+<äì yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝Àì ø√s¡T≥¢ eT+&É \+˝Àì yÓ+ø£≥|ü⁄s¡+˝À ˇø£ e´øÏÔì >∑Ts¡TÔ ‘Ó©ì e´≈£îÔ\T <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. kÕúì≈£î\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îqï b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Vü≤‘·T&ç $esê\T ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~.

CMyK

CMyK

≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢.. y˚πs«s¡T Á|üe÷<ë\T ^‘·ø±]à≈£î\≈£î ªu≤ãTμ esê\T Äs¡T>∑Ts¡T eTè‹.. 20eT+~øÏ >±j·÷\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdt~ sêeD bÕ\q $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢.. y˚πs«s¡T Á|üe÷<ë\T »]>±sTT. á Á|üe÷<ë˝À¢ >±.. 19eT+~øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. Ä~yês¡+ ù|<ä\ kıeTTà‹H˚ »>∑Hé ø£≥ø£{≤\bÕ\T Äs¡eT<ÛT>∑ë´VüTs¡≤Tï+eTs¡es¡D≈£îÏ+#·n+~q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY


2

Vü≤Øwtô|’ ø£&çj·T+ ø£HÓïÁs¡ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ nœ\|üø£å+ nes¡eTì {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· ø£&çj·T+ lVü≤] nHêïs¡T. m˙ºÄsY Á≥dtº uÛÑeHé˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+ >±D Á|ü»\qT Ç+ø=+‘· ø±\+ yÓ÷dü+ #˚ùd+<äTπø ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT HÓs¡y˚πsà ñ<˚›X¯+ Ä bÕغøÏ ˝Ò<äì ‘˚*Ã

#ÓbÕŒs¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTô|’ πø{°ÄsY, Vü≤Øwtsêe⁄ yê´K´\qT K+&çdüTÔHêïeTHêïs¡T. u≤ãTqT $eT]Ù+#˚ kÕúsTT yê]øÏ ˝Ò<äHêïs¡T. πød”ÄsY ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãTqT $eT]Ù+ #˚+<äT≈£î ‘·>∑&ÉHêïs¡T. πø{°ÄsY, Vü≤Øwtsêe⁄ sê» ø°j·÷˝À¢ ø=‘·Ô _#·Ã>±fi¯ó¢ nì ø£&çj·T+ #·Ts¡ø£\+ {Ï+#ês¡T. ø=‘·Ô _#·Ã>±&ÉT bı<Ó›s¡T>∑&ÉT nqï #·+<ëq yê]<ä›s¡T sê»ø°j·÷˝À¢ Vü≤&Ü$&ç #˚düTÔHêïs¡ì

<äTj·T´ ã{≤ºs¡T. ñ<ä´eT+ ù|]≥ b˛sê&˚ bÕغ Hêj·T ≈£î\T VüQ+<ë>± e´eVü≤]+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Vü≤<äT› <ë{Ï‘˚ Á|ü»˝À¢ #·T\ø£q uÛ≤e+ @s¡Œ&ÉT‘·T+ <äHêï s¡T. á $wüj·÷\ìï+{Ï˙ Á>∑Væ≤+∫ yês¡T q&ÉT#·T ø√yê\ì ø√s¡T ‘·Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D n_Ûeè~Δô|’ Vü≤Øwtsêe⁄ $dæ]q düyê˝Ÿ≈£î ‘êqT dæ<äΔeTì #ÓbÕŒs¡T. 1994qT+∫ 2004 es¡≈£î n~Ûø±s¡+˝À ñqï {°&û|” Vü≤j·÷+˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· n_Ûeè~Δ #·]Ã+#˚+<äT≈£î mø£ÿ&Ó’Hê.. m|ü⁄Œ&Ó’Hê.. ‘êqT dæ<äΔy˚Tqì nHêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ #·s¡Ã≈£î ‘êqT ns¡TΩ&çH˚qì #ÓãT‘·THêïqHêïs¡T. y˚~ø£ mø£ÿ&Ó’Hê düπs ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº\ bò˛s¡+‘√ düú\+ Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq düyê˝Ÿ $dæ]sês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

k˛ìj·÷≈£î πøπø ∫e] ˝ÒK d”m+≈£î <ä‘·Ôqï eTs√ ˝ÒK ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛøÏ ∫e]kÕ]>± ˝ÒK sêdüTÔHêïeTì Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·, m+|” ¬ø.πøX¯esêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. n~ÛH˚Á‹øÏ sêj·TuÀj˚T ˝ÒK˝À uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±sê´#·s¡DqT ù|s=ÿ+{≤eTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. mìïø£\ düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±Dyê<äT\qT $uÛÑõ+#˚+<äT≈£î ø=ìï X¯≈£îÔ\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ ‘Ósêdüì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔeTq&É+ >=|üŒ ‘ê´>∑eTì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. n+<äØï ø£\T|ü⁄ø=ìb˛j˚T u≤<Ûä´‘· πød”ÄsYô|’H˚ ñ+<äì nHêïs¡T. 16 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\T, 90 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\T #˚‹˝À ñ+fÒ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·>∑\eTì ù|s=ÿHêïs¡T.‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq≈£î ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ø£*dæø£≥Tº>± |üì#˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>∑Te÷]q <ÛëHê´ìï Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ ø=qT>√\T #˚j·÷\ì ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·Tø√sês¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ Ä~yês¡+ eTs√ ˝ÒK sêXÊs¡T. sêÁwüº+˝À ˙\+ ‘·TbÕHé e\¢ sêÁwüº Á|ü»\≈£î y˚T\T »]–+<äì yê´U≤´ì+∫q eT+Á‘·T\T ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD, mHé.s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ yê´K´\ô|’ Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. Äj·÷ eT+Á‘·T\ yê´K´\qT K+&çdüTÔqï≥Tº <ä‘êÔÁ‘˚j·T Ä ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ˙\ ‘·TbòÕqT ø±s¡D+>± eTT+|ü⁄q≈£î >∑T¬s’q ÁbÕ+‘ê\ ¬s’‘·T\ s¡TD≤\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T e÷|ò” #˚j·÷\ì, n˝≤π> ‘·&çdæq <ÛëHê´ìï düsêÿs¡T ø=qT>√\T #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü esê¸ìøÏ ‘·&çdæq $T]Ã, |ü‹Ô |ü+≥qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø=qT>√\T #˚dæ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ˝ÒK˝À ‘Ó*bÕs¡T.

k˛eTyês¡+, qe+ãs¡T 12, 2012

πø+Á<ä+ rs¡T ne÷qTwü+: Hêsêj·TD ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D n+X¯+ nìï bÕغ\≈£î >∑T~ ã+&É>± e÷]+<äì d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD nHêïs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K]ì yÓ\¢&ç+#·≈£î+&Ü πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ nìï bÕغ\qT •øÏåk˛Ô+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ m≥÷ ‘˚\Ã≈£î+&Ü πø+Á<ä+ ne÷qTwü+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì eT÷≥ø£{Ϻ ã+>±fi≤U≤‘·+˝À ø£\bÕ*‡+<˚qì yê´U≤´ì+#ês¡T. $<äT´‘Y #êØ®\qT ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ ãw”sYu≤>¥ |òüT≥q ‹]– |ü⁄qsêeè‘·eTj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $<äT´‘Y eT+≥˝À¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø±*b˛ø£ ‘·|üŒ<äì Hêsêj·TD CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüº‘· ñqï d”|”◊ì {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY $düà]+#ês¡ì nHêïs¡T. 2009 &çôd+ãsY 9q πø+Á<ä+ Vü‰MT Ç∫à e÷≥ ~q+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πød”ÄsY ‘·|æŒq H˚|ü<∏ë´ìï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì Ä s√EqT Á<√Vü≤+ #˚dæq ìÁ<ä˝Òyê\ì Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.

m|òt&û◊\≈£î uÛ≤»bÕ e´‹πsø£+ ø±>¥ô|’ ø±+Á¬>dt ø£HÓÁs¡ 20y˚\ eT+~ ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘ês¡ì yê´K´\T $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê≥+

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\T sêe&É+ yÓTT<ä˝…’‘˚ <˚X¯+˝À düTe÷s¡T 20ø√≥¢ eT+~ ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘ês¡ì uÛ≤»bÕ d”ìj·TsY H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ $XÊK˝À ª∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝À $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\Tμ nH˚ n+X¯+ô|’ uÛ≤»bÕ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq eTTK´ eø£Ô>± Á|üdü+–+#ês¡T. uÛ≤»bÕ dü+düÿs¡D\≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì, $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\T @ s¡+>∑+˝ÀøÏ nedüs¡yÓ÷ ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt Á|üe]Ôk˛Ô+<äHêïs¡T. <˚X¯+˝À 4.5 ø√≥¢ eT+~ ∫\¢s¡ es¡Ô≈£î\T ñ+&É>± yê] MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç 20 ø√≥¢ eT+~ J$düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T, s¡yêD≤ Ç‘·s¡ s¡+>±\qT e~˝Òdæ ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝ÀøÏ m|òt&û◊\qT m+<äT≈£î nqTeT‹düTÔHêïs√ ns¡ú+ø±˝Ò<äHêïs¡T. M{Ï˝À

<ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ düreTDÏ

|ü~àìøÏ #˚<äT nqTuÛÑe+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): ¬ø_ÄsY bÕs¡Tÿ e<ä› ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ düreTDÏ |ü~àìøÏ #˚<äT nqTuÛÑe+ Ä~yês¡+Hê&ÉT m<äT¬s’+~. |ü≈£åî\≈£î ùd«#·Ã¤ ø£*Œ+#ê\qï ÄyÓT <Û˚´j·÷ìï n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ¬s+&ÉT bÕe⁄sê\qT e÷Á‘·y˚T m>∑Ts¡y˚dæ.. $T–*q 998 bÕe⁄ sê\qT n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒdæ yÓqT~]>±s¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. q>∑s¡+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ $Áø£sTTdüTÔqï bÕe⁄sê\qT ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ düreTDÏ |ü~àì ùdø£]+#ês¡T. yê{Ïì $&ç#˚+ <äT≈£î>±qT Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ düMT|ü+˝À >∑\ ¬ø_ÄsY bÕs¡Tÿ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ÄyÓT‘√ bÕ≥T ô|<ä› dü+K´˝À eTVæ≤fi¯\T, ∫Hêïs¡T\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îì ÄyÓT Á|üj·T ‘êïìï n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ãj·T≥ $Áø£sTTdüTÔqï bÕe⁄sê\≈£î s¡ø£s¡ø±\ yê´<ÛäT\T ñ+{≤j·Tì, bÕs¡Tÿ˝À e~*ô|≥º&É+ e\¢ n$ $T–*q |ü≈£åî\≈£î, »+‘·Te⁄\≈£î k˛πø neø±X¯+ ñ+<äì, yê{ÏøÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#êø£ n+<äCÒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ô|’>± á ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ eTT+<ädüTÔ nqTeT‹ rdüTø√˝Ò<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ dü÷∫ø£+>± ¬s+&ÉT bÕe⁄sê\qT e~˝Ò+<äT≈£î nqTeT‹ Ç#êÃs¡T. B+‘√ |ü~àì ¬s+&ÉT bÕe⁄sê\qT m>∑Ts¡y˚dæ $T–*q 998 bÕe⁄sê\qT n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\≈£î n|üŒ –+∫ nø£ÿ&ç qT+&ç yÓ[¢b˛j·÷s¡T.

70% edüTÔe⁄\qT $<˚XÊ\qT+∫ ~>∑TeT‹ #˚düTø=ì eTq <˚X¯+˝À $Áø£j·÷\≈£î nqTeT‹+#·&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. n<˚ »]–‘˚ uÛ≤s¡‘· ‘·j·÷Ø s¡+>∑+ ≈£L&Ü $<˚o edüTÔe⁄\ b˛{°øÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·T+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ≈£L&Ü á $<ÛëHêìï e´‹πsøÏ+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. yê] Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ìs¡íj·÷\qT e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚X¯+˝À á n+X¯+ô|’ z{Ï+>¥ »]π>˝≤ uÛ≤»bÕ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì, nìï bÕغ\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤»bÕH˚‘·\T ø£+uÛÑ+bÕ{Ï Vü≤]u≤ãT, Hêπ>+Á<ä ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nX‚wü uÛ≤s¡rj·T kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø£+ ñbÕ~Ûì <Óã“rùd ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ e´‹πsøÏdüTÔ+<äì Ä bÕغ H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. uÛ≤»bÕ dü+düÿs¡D\≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq, ìsêàD s¡+>±˝À¢ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\T n_Û\wüD°j·T+ nì ‘Ó*bÕs¡T. $XÊK˝À ª∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\Tμ nH˚ n+X¯+ô|’ Äj·Tq ∫\¢s¡ es¡Ô≈£î\T, |ü+|æD° <ës¡T\T, y˚T<Ûëe⁄\qT ñ<˚›•+∫ $XÊK˝À Á|üdü+–+#ês¡T. ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt, &ûm+πø e+{Ï j·T÷|”@ uÛ≤>∑kÕ«j·T´ |üøå±\T e´‹πsøÏdüTÔqï á n+X¯+ô|’ yÓTÆHêغ˝À ñqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ @ $<Ûä+>± eTT+<äT¬øfi¯ó‘·T+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ∫\¢s¡ ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝À ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\T ô|≥Tºã&ÉT\T ô|&ç‘˚ Äj·÷ <˚XÊ˝À¢ ñbÕ~Û, ñ<√´–‘ê s¡+>±\T ≈£î<˚\j·÷´j·Tqï $wüj·÷\T Ç+&√H˚wæj·÷ ‘·~‘·s¡ <˚XÊ˝À¢ ÁøÏj·÷‘·àø£+>± s¡TEyÓ’+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯ yê´|üÔ+>± Ç+‘·{Ï e´‹πsø£‘· ñqï n+X¯+ô|’ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #·]Ã+#·≈£î+&Ü eTT+<äT¬ø[‘˚ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ ‹s¡>∑<√&É&É+ ‘·<∏ä´eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T

ƒ«sWù²³T…ÖdýÁ: NRPLiúFí¡ÌÁL`i @Li²`… A²T…ÈÁL`i ÇÁƒ«sLRiÍÞ „sƒ¯[μ`…LS¸º…V ªyßÓá¬s »R½gæjiLi¿yÌÁ¬s ZNP[LiúμR…Li N][LRiV»R½Vƒ«sõÈýÁV NRP¬szmsr¡òLiμj…. NSg`i NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[ xmsÌÁVª«soLRiV @μ³j…NSLjiNRP xqs˳ÏÁVùÌÁƒ«sV ¬s¸R…Vª«sVLi¿yÌÁƒ«sõ úxms¼½FyμR…ƒ«s xqsWÀÁ»R½ª«sVª«so»][Liμj…. úxmsμ³y¬sNSLSùÌÁ¸R…V xqs¥¦¦¦¸R…Vª«sVLiú¼½ „s.ƒyLS ¸R…Vßáry*„sV zmsÉÓÁH»][ ª«sWÉýزR…V»R½W „sƒ¯[μ`… LS¸º…V ¿yÍØ @xqsx¤¦¦¦ƒ«sLigS NRP¬szmsxqsVòƒyõLRi¬s, @¬sõ LSÇØùLigRixqsLixqósÌÁV NSg`i úxmsª«sWßØÌÁNRPV ÍÜ[‡Á²T… xms¬s¿Á[¸R…WÌÁ¬s N][LRiV»R½VƒyõLRi¬s @ƒyõLRiV. @LiμR…Vª«sÌýÁ NSg`i xqsLixqósƒ«sV ‡Áx¤PQ§ÎÏÁxqs˳ÏÁù xqsLixqósgS ¿Á[¸R…WÌÁ¬s úxms¼½FyμR…ƒ«s DLiμR…ƒyõLRiV. úxms˳ÏÁV»R½*Li C „sxtsQ¸R…W¬sõ ¿RÁVLRiVNRPVgS xmsLjibdPÖÁr¡òLiμR…ƒyõLRiV. ª«sWÒÁ NSg`i @μ³j…xms¼½ „s.ZNP.xtsvLigýRiW NRPW²y ‡Áx¤PQ§ÎÏÁxqs˳ÏÁùxqsLixqósgS DLi²yÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRi¬s C

„sxtsQ¸R…VLi\|ms úxms˳ÏÁV»R½* xqsöLiμR…ƒ«s G„sVÈÁ¬s úxmsbPõLi¿RÁgS \|ms„sμ³R…LigS xqsª«sWμ³yƒ«s„sV¿yèLRiV. CxqsLixqósÍÜ[ ª«sVVgæRiVLRiV @μ³j…NSLjiNRP xqs˳ÏÁVùÌÁVLiÛÉÁ[ FyLRiμR…LRi+NRP»R½ |msLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ªyLjiÍÜ[ INRPLRiV ¿yLíRiL`ïi @N_LiÛÉÁLiÉÞ DLi²yÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s @Õ³ÁúFy¸R…Vxms²ïyLRiV. @LiVV¾»½[ „sƒ¯[μ`… LS¸º…V úxms˳ÏÁV»R½*Li ¼d½xqsVNRPVƒ«sõ ¬sLñRi¸R…WÌÁƒ«sV „sª«sVLji+Li¿RÁÈÁLi μR…VLRiμR…XxtísQNRPLRiª«sV¬s ª«sVLiú¼½ @ƒyõLRiV. BÉÔÁª«sÌÁ LS¸º…V @ƒ«sª«sxqsLRi ªyùÅÁùÌÁV ¿Á[xqsVòƒyõLRiƒyõLRiV. BÉÔÁª«sÌÁ A¸R…Vƒ«s @xqsx¤¦¦¦ƒ«sLigS Dƒ«sõÈýÁV NRP¬szmsr¡òLiμyõLRiV. Bμj… »R½ƒ«s ª«sùNTPògRi»R½ @Õ³ÁúFy¸R…Vª«sVƒyõLRiV. »yƒ«sV LS¸º…Vƒ«sV „sª«sVLji+Li¿RÁÈÁLi ÛÍÁ[μR…¬s @LiVV¾»½[ úxms˳ÏÁV»R½*LiÍÜ[ úxms¼½INRPäLRiV »R½ª«sVNRPV ¬slLôi[bPLiÀÁƒ«s úxmsª«sWßØÌÁNRPV ÍÜ[‡Á²T… xms¬s¿Á[¸R…WÌÁ¬s @ƒyõLRiV. NSg`i »R½ƒ«s xmsLjiμ³R…VÌÁƒ«sV μyÈÁV»][LiμR…ƒyõLRiV.

u≤ãT j·÷Á‘·≈£î ◊{° ì|ü⁄DT\ dü+|ò”TuÛ≤e+

eTq≈£î eTTK+#êfÒj·TqTqï dü÷s¡´Á>∑Vü≤D+ q÷´&Ûç©¢: á @&Ü~˝À e#˚à ∫e] dü÷s¡´Á>∑Vü≤D≤ìï MøÏå+#˚ neø±XÊìï eTq+ ø√˝ÀŒ‘·THêï+. á HÓ\ 13 ns¡ΔsêÁ‹ <ë{≤ø£ n~ @s¡Œ&É≥y˚T n+<äT≈£î ø±s¡D+. n+<äTe\¢ Á>∑Vü≤D+ uÛ≤s¡‘Y˝À ø£ì|æ+#·<äT. n~ m≈£îÿe e÷qe ÄyêkÕ\T ˝Òì ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. ÄÅùdº˝Òdæj·÷, bÕ©ìdæj·÷, <äøÏåD |üdæ|òæø˘ eTVü‰düeTTÁ<ä+, n+{≤]ÿ{Ïø±˝Àì ø=+‘· uÛ≤>∑+, <äøÏåD nyÓT]ø±˝Àì <äøÏåDuÛ≤>∑+˝À ø£ì|ædüTÔ+~. >∑]wü˜+>± dü+|üPs¡í dü÷s¡´Á>∑Vü≤D+ Hê\T>∑T ì$TcÕ\ bÕfÒ <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. uÛ≤s¡‘· ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+ n~ 13e ‘˚B ns¡ΔsêÁ‹ <ë{≤ø£ 1.08>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ, ñ<äj·T+ 6.15>∑+≥\≈£î eTT>∑TdüTÔ+~. 3.42>∑+≥\≈£î Á>∑Vü≤D+ >∑]wü˜kÕúsTT˝À ñ+≥T+~.

Äø±XŸ`2qT ÁbÕs¡+_Û+∫q Á|üDuŸ Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷.1130πø n+<äCÒ‘· ◊<ëπsfi¯¢˝À 22 ø√≥¢ eT+~øÏ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ

q÷´&Ûç©¢: Ä<ÛäTìø°ø£]+∫q ‘·≈£îÿe <Ûäs¡ Äø±XŸ {≤´u…¢{ŸqT sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ® Ä~yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Bìì Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷.1130πø n+~+#·qTHêïs¡T. 1 –>±ôV≤sYº® ÁbÕôddüsY, 512 m+; sê´+, 7 n+>∑Tfi≤\ ≥#Y Ád”ÿHé, kÕ<Ûës¡D $ìjÓ÷>∑+˝À eT÷&ÉT >∑+≥\bÕ≥T |üì#˚ùd u≤´≥Ø á {≤´u…¢{Ÿ Á|ü‘˚´ø£‘·\T. Bìì d”`&û@d”, u§+u≤sTT ◊◊{° n_Ûeè~Δ |ü]#êsTT. &Ü{≤$+&é dü+düú á {≤´u…¢≥¢qT s¡÷bı+~k˛Ô+~. ªªÁ|üuÛÑT‘·«+ {≤´u…¢{ŸqT e÷e<ä› s¡÷.2263 <Ûäs¡≈£î ø=qT>√\T #˚k˛Ô+~. yê{Ïì 50 XÊ‘·+ sêsTTr‘√ s¡÷.1130 <Ûäs¡≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î n+~k˛Ô+~μμ nì &Ü{≤$+&é d”áz düT˙‘Y ‘·T* yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ≈£L&Ü {≤´u…¢≥¢≈£î sêsTTr Ç#˚Ã˝≤ πø+Á<ä+ ø£èwæ#˚k˛Ô+<äì n<˚ »]–‘˚ {≤´u…¢≥T¢ $<ë´s¡Tú\T ñ∫‘·+>± n+<äT‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. yÓTT<ä{Ï \ø£å {≤´u…¢≥¢qT Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\T, $X¯«$<ë´\j·÷\≈£î Äô|’ Ç‘·s¡T\≈£î n+~+#·qTHêïs¡T. <˚X¯+˝Àì 22 ø√≥¢ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î e#˚à ◊<äT qT+∫ Äπsfi¯¢˝À á {≤´u…¢≥T¢ n+<äqTHêïsTT. k˛eTyês¡+ ˇø£ÿs√CÒ 20 y˚\ {≤´u…¢≥¢qT $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#·qTHêïs¡T.

lXË’\+ #˚s¡T≈£îqï X¯è+π>] |”sƒê~Û|ü‹ lXË’\+,qe+ãsY11(düTes¡íyês¡Ô): $»j·Tj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± X¯è+π>] |”sƒê~Û|ü‹ uÛ≤s¡r rs¡Δ eTVü‰kÕ«$T lXË’\+ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î <˚ekÕúq+ áy√ kÕ>∑sYu≤ãT, <Ûäs¡àø£s¡Ô\ eT+&É* n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, ns¡Ã≈£î\T, y˚<ä|ü+&ç‘·T\T |üPs¡í≈£î+uÛÑ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. X¯è+π>] |”sƒê~Û|ü‹ kÕúìø£ X¯è+π>] eTsƒ¡+˝À ÄoqT\j·÷´s¡T. k˛eTyês¡+ lÁuÛÑeTsê+ã eT*¢U≤s¡T®qkÕ«eTT\qT <ä]Ù+#·T≈£îì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. 17es¡≈£î lXË’\+˝À ñ+&ç $$<Ûä Ä<Ûë´‹àø£ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY, 11(düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À ◊{° |ü]ÁX¯eT n_Ûeè~Δ #Ó+~+<ä+fÒ <ëìøÏ eTTK´ø±s¡D+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT eTT+<äT#·÷ù| ø±s¡DeTì ‘Ó<˚bÕ d”ìj·TsY H˚‘· j·TqeT\ sêeTø£èwüflí&ÉT nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT #˚|ü{Ϻq edüTÔHêï MTø√dü+ j·÷Á‘·≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+>± ◊{° ì|ü⁄DT\T m˙ºÄsY Á≥dtºuÛÑeHé qT+∫ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü]– es¡≈£L sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´©ì j·TqeT\ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Hê&ÉT ¬s’‘·T _&ɶ\T>± ñqïyês¡+‘ê kÕ|òtºy˚sY |ü]ÁX¯eT <ë«sê ñ<√´>±\T bı+~ H˚&ÉT \ø£å˝À¢ J‘ê\T rdüT≈£îH˚|ü]dæú‹ ñ+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT j·÷Á‘·≈£î eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï ◊{° ì|ü⁄DT\+‘ê uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘·«+ eT∞¢ e#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ‘Ó<˚bÕ H˚‘· ô|~›¬s&綑√ bÕ≥T ◊{° |ü]ÁX¯eT\≈£î #Ó+~q ì|ü⁄DT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

e<äT›u≤uÀj·YT ìj·÷eTø£+ô|’ ≈£L&Ü $yê<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. eTTU´+>± ø££&É|ü õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt n<Ûä´ø£å |ü<ä$ ìj·÷eTø£+ s¡düe‘·Ôs¡+>± e÷]+~. ø=‘·Ô &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± ø£+<äT\ •yêq+<ä ¬s&ç¶ ù|s¡T Á|üø£{Ï+∫ s√E\T >∑&Éeø£eTT+<˚ Ä |ü<ä$ Hêø=<ä›+≥÷ ‹s¡düÿ]+#ês¡T. n˝≤π> ‘êC≤>± Ábı<äT› ≥÷s¡T ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ qT+∫ ◊<äTkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± m+|æ¬ø’q e÷J myÓTà˝Ò´ es¡<äsêC≤\ ¬s&ç¶ ôd’‘·+ ‘·q≈£î õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ |ü<ä›+≥÷ n~ÛcÕºHêìøÏ dü+πø‘ê\T |ü+|æ+#ês¡T. ø±>± ø£+<äT\ ‘·q e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡D≤\ e˝Ò¢ ‘êqT &ûd”d” |ü<ä$ì e<ä›qT≈£î+≥THêïqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. |ü<äe⁄\qT Ä•+∫ m+<äs√ H˚‘·\T uÛÑ+>∑|ü&ÉT‘·T+fÒ ø√] e∫Ãq õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ì ø£+<äT\ •yêq+<ä¬s&ç¶ ø±<äqTø√e&É+ yÓqTø£ nH˚ø£ ø±s¡D≤\T ñHêïj·Tì õ˝≤¢ bÕغ H˚‘·\T ãVæ≤s¡+>∑+>± #·]Ã+ #·T ≈£î+≥THêïs¡T. myÓTà˝Ò´>±, |ü<˚fi¯ófl &ûd”d” n<Ûä´≈£åî &ç>± |üì#˚dæ 35 @fi¯fl sê»ø°j·T nqTuÛÑe+ ñqï ø£+<äT\.. e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡D≤\‘√ á |ü<ä$ì #˚|ü≥º˝Òø£b˛‘·THêïì, á |ü<ä$ì y˚πs me]øÏ∫ÃHê yê]øÏ |üP]Ô düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔqì n~ÛcÕºHêìøÏ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï bòÕ´ø˘‡˝À |ü+bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·qô|’ ñ+∫q qeTàø±ìøÏ <Ûäq´yê<ë\T #ÓãT‘·÷H˚.. |ü<äì$ #˚|ü≥º˝Òq+<äT≈£î ∫+‹düTÔHêïqì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£+<äT\ |ü<ä$ e<ä›q&ÜìøÏ #ê˝≤ ø±s¡D≤\THêïj·Tì Äj·Tq düìïVæ≤‘·T\T n+≥THêïs¡T. ø£&É|ü õ˝≤¢˝À »>∑Hé Vü≤yêqT ‘·≥Tº≈£îì ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æ+#·&É+ kÕ<Ûä´+ø±<äì ø£+<äT\ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑ+»Hêìï m<äTs√ÿe&É+ ø£wüºeTqT≈£î+≥THêïs¡T. õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT <ës¡T \T>± ñqï eTT>∑TZs¡T eT+Á‘·T\T &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶, nVü≤à <äT˝≤¢, sêeT#·+Á<äj·T´\ qT ˇπø‘ê{Ïô|’øÏ rdüT≈£îsêe&É+ ≈£L&Ü ndü+uÛÑeeTì Äj·Tq uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Çy˚M ãVæ≤s¡+ >∑+>± #Ó|üŒ˝Òø£ e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡D≤\T n+≥÷ |ü<ä$ì düTìï ‘·+>± ‹s¡düÿ]+#ês¡ì Äj·Tq ÄqT#·s¡T\T #ÓãT‘·T Hêïs¡T ø£˙dü+ ñqï |ü<äe⁄\qT nsTTHê Ç∫à Hêj·T≈£î\qT dü+‘·è|æÔ

|üs¡T<ë›eTì nqT≈£î+fÒ á ø£<∏ä ≈£L&Ü n&ɶ+ ‹]–+~. ø£&É|ü õ˝≤¢ &çdædæ n<Ûä´≈£åî&ç>± ø£+<äT\ •yêq+<ä ¬s&ç¶ ìj·÷eTø£+ á ø√e˝ÀøÏ e#˚Ã<˚. dü¬s’q düeTq«j·T+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚ùdÔ |üqT\T m˝≤ u…&çdæ ø√&É‘êjÓ÷ Ç|üŒ{ÏøÏ nsTTHê u§‘·‡ ‘Ó\TdüT ø√yê*. Ç~˝≤e⁄+&É>± ‘·qqT @e÷Á‘·+ dü+Á|ü<ä+#·≈£î+&Ü õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ ‘·q≈£î ø£≥ºu…≥º&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+ »düeTì ø£+<äT\ n~ÛcÕºHêìï Á|ü•ï+∫q≥T¢ düe÷ #ês¡+. n<Ûä´ø£å |ü<ä$ ‘·q≈£î ÇkÕÔs¡q&É+ ‘·q≈£î ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+ ∫+<äì n+≥THêï&ÉT. Ç+‘·ø£ø° •yê ¬s&ç¶ ≈£L&Ü #ê˝≤ @fi¯ófl ‘˚<˚bÕ ˝À ñ+&ç e∫Ãq yê&˚. Ç˝≤ |ü<ä$ Çe«&É+ ‘·q ô|ò’ ≈£îÁ≥>± n_Ûe]í+#ê&ÉT •yê¬s&ç¶. õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt z≥$T bÕ\sTT‘˚ ‘·qqT {≤¬sZ{Ÿ #Ój·÷´\H˚ Ç~ Ç#êÃs¡ì nj·Tq n+≥THêï&Éqï~ düe÷#ês¡+. ø±>± ø£&É|ü õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt n<Ûä´ø£å |ü<ä$ d”«ø£]+#˚+<äT≈£î me«s¡÷ eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äT. ø±s¡D+ #Ó|üŒ˝ÒeTì, n<Ûä´ø£å |ü<ä$˝À ñ+≥÷ bÕغìs¡«Vü≤D≈£î HÓ\≈£î dü]|ü&É yÓTT‘êÔ\T mø£ÿ&ç qT+∫ ‘˚yê \ì ø£+<äT\, es¡<äsêE\ ¬s&ç¶\T ‘·eT nqT+>∑T\‘√ n+≥T qï≥T¢ düe÷#ês¡+. Hê&ÉT Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ H˚&ÉT me«s¡÷ d”«ø£]#·+#·b˛e&É+ ø±+Á¬>dt <äTdæú‹ì ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚k˛Ô+~.

u≤\kÕsTTøÏ H√{°düT\T

e∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä &ÉãT“ ‘·q<˚ nì n‘·qT eTT+<äT≈£î sêe&É+‘√ b˛©düT\T n‘·ìì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T.<=]øÏq &ÉãT“ n+‘ê ø=‘·Ô H√fÒ¢qì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç$ ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt yÓTÆdü÷sY qT+&ç Á&Ü #˚XÊs¡T. d”]j·T˝Ÿ HÓ+ãs¡¢ Ä<Ûës¡+>± &ÉãT“ me]<√ ‘Ó\TdüTø√e#·TÃqì #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç$ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&çyê ˝Òø£ b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+∫q yê´bÕ]yê ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î b˛©düT\T $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.Ä &ÉãT“ ‘·q<˚qì b˛©düT\ $#ês¡D˝À sêe÷sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT ˝≤+&é ø=H˚+<äTπø Ä &ÉãT“qT Ä{À˝À ‘·s¡*düTÔqï≥T¢>± b˛©düT\≈£î #ÓbÕŒ&ÉT. n‘·qT Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î ˝…ø£ÿ\T #Ó|æŒq|üŒ{Ïø° eTs√ ¬s+&ÉT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î #Ó|üŒ˝Òø£b˛‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ u≤\ kÕsTTu≤ãT≈£î H√{°düT\T Çyê«\ì ◊{Ï XÊK nqT≈£î+{À+~.


ø±s=Œπ s wü H é Á | ü ø £ ≥ q‘√ ]j· T ˝Ÿ ã÷yé T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):

neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï m+$|ædæ XÊÁdæÔ <˚>±+˝À e] ø=qT>√\T πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ u≤düsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): #·<äTe⁄\ ‘·*¢ l

uÛ≤s¡+ ø±qT+&É>±, yê´bÕs¡T\≈£î e÷Á‘·+ es¡+ ø±qTqï~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ]j·T˝Ÿ @ùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\T e÷Á‘·+ ø±s=ŒπswüHé ñ‘·Ôs¡T«\‘√ Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±s=ŒπswüHé kÂø£sê´\T sêuÀ‘·THêïj·TH˚ ù|s¡T‘√ uÛÑ÷$T <Ûäs¡\qT ˇø£ÿ kÕ]>± ¬s{Ϻ+|ü⁄#˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±s=ŒπswüHé˝À ø£\eì ô|<䛑·+&Ü, @<äT˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT |ü+#êj·Tr\ |ü]~Û˝À ≈£L&Ü n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À <Ûäs¡\qT ô|+#ês¡T. ø±s=ŒπswüHé |üqTï\ uÛ≤s¡+ ñ+&É<ä+≥÷ á ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ Á|üC≤Á|ü ‹ì <ÛäT\T n_Ûeè~Δ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+&É>± ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ≈£L&Ü ø±s=ŒπswüHé≈£î πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ qT+∫ n~Ûø£+>± ì<ÛäT\T e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì, ‘·<ë«sê ‘·eT≈£î |üqT\T e#˚à neø±X¯+ ≈£L&Ü ñ+<ä+≥÷ Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

uÛ…’+kÕ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ eT+&É\+˝Àì <˚>±+ Á>±eT+˝À ◊¬ø|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q e] ø=qT>√\T πø+Á<ëìï n~yês¡+ eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T y˚DT>√bÕ˝Ÿ #ê] ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚DT>√bÕ˝Ÿ #ê] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <äfi≤s¡T\qT $Áø£sTT +#· ≈£î+&Ü e] ø=qT>√\T πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*+#ê\ì ¬s’‘·T\qT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊¬ø|æ, <˚>±+ Á>±eTdüTÔ\T, eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\T, ◊¬ø|æ @|æj·T+ \øÏåà, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ø±s=ŒπswüHé Á|üø£≥q kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î

C≤„q düs¡dü«‹ neTàyê]ì n~yês¡+ ñ<äj·T+ j·T+ $|ædæ XÊÁdæÔ ]f…ÆsY¶ ◊@mdt ôV’≤ø√s¡Tº ]õwüºsY yÓT+ãsY neTàyê]ì ‘·eT ≈£î≥T+ã düyÓT‘·+>± <ä]Ù+#·T ≈£îHêï s¡T. Ä\j·T+ #˚s¡T≈£îqï Äj·TqqT Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ >∑s¡“¤>∑T&ç˝À Á|ü‘˚´ø£ ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq, |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·T ns¡Ã ≈£î\T neTàyê] jÓTTø£ÿ Vü‰s¡‹ì Ç∫à Á|ükÕ<ë\T, bò˛ {ÀqT n+<äCÒXÊs¡T. M] yÓ+≥ @áz lìyêdt, d”ì j·TsY ndæôdº+{Ÿ sêE, Ä\j·T dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 12, 2012

Ä{À Á&Ó’es¡T¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·sê<äT uÛ…’+kÕ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î uÛ…’+kÕ >±+~Û >∑+CŸ düMT|ü+˝À uÛ…’+kÕ {ÖHé môd’‡ qπswt u≤ãT Á&Ó’es¡¢≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. qπswt u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ mdæŒ Ä<˚XÊqTkÕs¡+‘√ Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î yê]øÏ ne>±Vü≤q ø£*Œ+ ∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

$$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À ù|ø±≥ sêj·TTfi¯¢ n¬sdüTº ìC≤e÷u≤<é Á¬ø’+, qe+ãsY 11 (düTe s¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì ø£+πsƒX¯«sY. >ö‘·+q>∑sY ÁbÕ+‘ê\˝À ù|ø±≥ n&ÉT‘·Tqï kÕúesê\ô|’ &çmdæŒ ôdŒwü˝Ÿ bÕغ <ë&ÉT\T #˚dæ+~. á <ë&ç˝À 31 eT+~ì ù|ø±≥ sêj·TTfi¯¢qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. M] e<ä› qT+&ç 59 y˚\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ edüTÔqï+<äTq ù|ø±≥ sêj·TTfi¯¢ kÕúyês¡\ô|’ b˛©düT\T &˚>± ø£qTï ô|{Ϻq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢ mdæŒ $Áø£yéTõ‘Y <äT>∑Z˝Ÿ BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± mø£ÿ&É ≈£L&Ü ù|ø±≥ n&É≈£L&É<äì ìùw<ä nC≤„\T ñqï|üŒ{ÏøÏ n˝≤π> õ˝≤¢ b˛©düT\T ù|ø±≥ kÕúesê\ô|’ ì|òü÷ ô|{≤º\ì õ˝≤¢ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæHês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ &çmdæŒ ôdŒwü˝Ÿ bÕغ <ë&ÉT\qT eTTeTàs¡+ #˚dæ+~.

düTuÛ≤wt q>∑sY˝À #Ó’Hé kÕï∫+>¥ ìC≤e÷u≤<é Á¬ø’+, qe+ãsY 11 (düTe s¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì >√<ë+ s√&ÉT¶ mdt_ôV≤#Y düMT|ü+˝À düTuÛ≤wt q>∑sY sêe÷\j·T+ yÓfi‚¢ <ë]˝À q&ÉT#·T≈£î+≥T yÓfi¯óÔqï eTVæ≤fi¯ yÓT &É˝À qT+∫ ã+>±s¡T #Ó’qTqT <äT+&É>∑T\T ˝≤π øÿ˝≤s¡T. Ä ã+>±s¡T #Ó’qT 3 ‘·÷˝≤>± ñqï ≥T¢ u≤~Û‘·Tsê\T ‘Ó*|æ+~. q>∑s¡+˝À kÕúìø£ sêe÷\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\qT #˚j·T &ÜìøÏ n~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ∫qïJsY kÕ«$T edüTÔqï&Éì ‘Ó*dæ b˛©düT\T Á|ü‘˚´ø£ ã+<√ ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. ø±ì <äT+&É>∑T\T b˛©düT ø£fi¯ó¢ ø£|æŒ eTVæ≤fi≤ yÓT&É ˝À+∫ ã+>±s¡T ˝≤πøÿ˝≤s¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\ +>± #Ó’Hé kÕï∫+>¥ dü<äT›eTì–q|üŒ{ÏøÏ BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± eTVæ≤fi¯ uÛÑ≈£îÔ\T Ä\j·÷\≈£î yÓfi¯óÔ+&É>± Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q »s¡>∑&É+ Ä+<√fi¯q ø£*–düTÔ+~. nsTT‘˚ b˛©düT\T eTVæ≤fi¯\T ø=~›>± nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì #Ó’Hé kÕï∫+>¥ |ü≥¢ nqTe÷q+ eùdÔ yÓ+≥H˚ dü+ã+~Û‘· b˛©düT\≈£î >±ì, ãT¢ø√{Ÿ≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì b˛©düT\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T ø±˝≤ì ÁbÕ+‘ê\˝À y˚fi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT yÓqTø£ eTT+<äT #·÷düTø=ì Nø£{Ï ÁbÕ+‘·+˝À yÓfi¯¢≈£î+&Ü #·÷düTø=yê\ì ø£˙dü+ #Ó’Hé kÕï#·sY <=+>∑\ |ü≥¢ C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ée#·TÃqì b˛©düT\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. @~ @yÓTÆHê <äT+&É>∑T\T b˛©düT\T ñqï ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ #Ó’Hé kÕï∫+>¥ bÕ\Œ&É&É+ b˛©düT\≈£î düyê\T>± e÷]+~.

X¯óqø±\ Á|ü<äs¡Ùq

eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T y˚DT>√bÕ˝Ÿ #ê]

düTes¡íyês¡Ô

>±+<Ûë]˝À yêVü≤Hê\ ‘·ìF\T >±+<Ûë], qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+ &É\ πø+Á<ä+˝À n~yês¡+ »]–q yêVü≤q ‘·ìF˝˝À ˝…’ôdqT‡\T ˝Ò≈£î+&Ü yêVü≤Hê\qT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï yê]˝À 21 eT+~ b˛©düT\≈£î |ü≥Tºã&ܶs¡T. yê]øÏ 2 y˚\ 1 e+<ä s¡÷bÕ j·T\T »]eTHê $~Û+#ês¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yêVü≤q ˝…’ôdqT‡\T ø£*– ñ+&Ü\ì môd’‡ #·+<äsY sê<∏√&é Ä<˚•+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

|òüTq+>± 125e nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é »j·T+‹ ù|<ä\ |ü<∏äø£+ ô|<ä›\≈£î ˝≤uÛÑ+ yÓTÆHêغ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*ŒdüTÔqï neø±XÊ\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*:õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): n\Œ dü+U≤´ø£ esêZ˝…’q eTTdæ¢+, ÁøÏdæºj·THé, dæ≈£îÿ\T, uÖ<äT›\T, CÖqT\T, bÕ]Ù\qT $<ë´, kÕe÷õø£+>±, Ä]úø£+>± n_Ûeè~› #˚+<˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ dü+πøåeT n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T neT\T #˚düTÔ+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #=+>∑TΔ nHêïs¡T.n~yês¡+ kÕúìø£ Á|ü>∑‹ uÛÑeHé˝À ìs¡«Væ≤+∫q <˚X¯ ‘=* $<ë´XÊK eT+Á‹, kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT $<ë´y˚‘·Ô nsTTq eTÚ˝≤Hê nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é 125e »j·T+‹ì õ˝≤¢ n\Œ dü+U≤´ø£ esêZ\ dü+πøåeTXÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ nC≤<é ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚XÊs¡T. |ü\Te⁄s¡T eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ Á|üeTTKT\T Äj·Tq≈£î |òüTq+>± ìyê\T\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTÆHêغ\T $<ë´e+‘·T\T nj˚T´+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*ŒdüTÔqï neø±XÊ\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. dü+πøåeT Vü‰düºfi¯ó¢ kÕÿ\sY wæ|t\qT Á|üuÛÑT‘·«+ yê]øÏ n+~düTÔHêïs¡T. nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<éqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì eTTdæ¢+, yÓTÆHêغ esêZ\ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄˝À Á|ü‹uÛÑ ø£qã]à ‘·eT uÛÑ$wü´‘YqT r]Ã~<äT›≈£îH˚˝≤ bÕ≥T|ü&Ü\Hêïs¡T. e#˚à dü+e‘·‡s¡+ nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é »qà ~Hêìï õ˝≤¢ n+‘·{≤ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ |ü\T dü+düèÿ‹ø£ nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é »qà ~Hêìï õ˝≤¢ n+‘·{≤ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ |ü\T dü+düèÿ‹ø£ ÁøÏ&Ü b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ñs¡T› bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ jÓT+&É\ \øÏåàHêsêj·TD, myÓTà*‡, yÓTÆHêغ dü+πøåeT n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ |ü\Te⁄s¡T yÓTÆHêغ $<ë´]ú,

$<ë´s¡Tú\≈£î q>∑<äT‘√bÕ≥T ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹<∏äT\T>± myÓTà*‡\T $õ.>ö&é, n]¬ø˝≤ qsꇬs&ç¶, ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ jÓT+&É\ \øÏåàHêsêj·TD\T bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± 15 bÕsTT+{Ÿ‡ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T nãT›˝Ÿ s¡V”≤+ õ˝≤¢˝À eTTdæ¢+, yÓTÆHêغ esêZ\ Á|ü»\T $<ë´, ñ<√´>∑ ñbÕ~Û ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ eT]ìï kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsYz »>∑BX¯«s¡ #ê], e÷õ #Ó’s¡àHé ‘êôV≤sY_Hé Vü≤+<ëHé, &çÇz lìyêdt#ê], 15 bÕsTT+{Ÿ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T, yÓTÆHêغ ô|ò’HêHé‡ ø±s=ŒπswüHé e÷õ &Ó’¬sø£ºsY ñeTsY dü‘êÔsY, õ˝≤¢ dü+U≤´ø£ esêZ\ dü+πøåe÷~Ûø±] j·T+&ç dü©+bÕcÕ, yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îqï~ #·+Á<äu≤uÒ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T á>∑ >∑+>±¬s&ç¶

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): @Hé&ç@ Á|üuÛÑT‘·«+‘√ _C…|æ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì #Ó|æŒq, &çôd+ãsY 9 Á|üø£≥qqT {ÏÄsYmdt πø+Á<ä+ <ë«sê Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{ÏøÏ Á|ü<Ûëq+>± n&ÉT¶≈£îqï~ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&˚qì kÕúìø£ ÄsYn+&é _ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ á>∑ >∑+>±¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. {ÏÄsYmdt Á|ü»˝À¢øÏ yÓ[¢ Á|ü»\‘√ ø£*dæ mH=ï ñ<ä´e÷\T #˚dæq|üŒ{ÏøÏ myÓT´˝Ò´ nqï|üPs¡íeTà, myÓTà*‡ n]¬ø˝≤

qsꇬs&ç¶ ‘·eT≈£î Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ πødæÄsY |ü≥¢, {ÏÄsYmdt bÕغ |ü≥¢ e÷{≤¢&˚ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. #·+Á<äu≤ãT #Ó|æŒ+<˚ MTs¡T #˚düTø=yê* ‘·|üŒ πødæÄsY >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. πødæÄsY >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ ø±e÷¬s&ç¶, u≤qT‡yê&É˝À ‘·eT≈£î #·T¬øÿ<äTs¡T nsTT+<äHêïs¡T. Á|ü»\ ø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘· #˚j·÷* ‘·|üŒ mìïø£˝À¢ ¬>\e&ÜìøÏ ø±<äì Ç˝≤ bÕ<äj·÷Á‘·\ ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T<ä›Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT #˚düTÔqï bÕ<äj·÷Á‘· dü¬s’+~ ø±<äì <ëìøÏ eT<䛑·T>± nqï|üPs¡íeTà bÕ<äj·÷Á‘· #˚j·÷&Üìï m+‘· es¡≈£î dü¬s’q~ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´e÷\T #˚kÕÔsê, ˝Ò<ë sê»ø°j·T+>±H˚ ñ+{≤sê, nì nHêïs¡T. πødæÄsY ≈£î≥T+ã+ ø√dü+ @ ñ<ä´e÷\T #˚j·T&ÉT, ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø√düy˚T ñ<ä´e÷\T #˚kÕÔ&Éì, ‘Ó\+>±D e#˚Ã+‘· es¡≈£î eTT+<äT≥&Éì ‘Ó*bÕs¡T. {ÏÄsYmdt˝À πødæÄsY düø£\ »qT\ düyÓTàqT #˚düTÔ+fÒ Á|ü‹|üø£å bÕغ nsTTq {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\+<äs¡T düø£\ »qT\ düyÓTà˝À bÕ˝§Zq≈£î+&Ü Ç+{À¢ |ü+&ÉTø=ì {Ï$\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü‹|üø£å+˝À ñqï≥Te+{Ï {Ï&ç|æ ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·eT yÓ’K]ì düŒwüº+ #˚j·÷*‡+~ b˛j˚T {ÏÄsYmdt ô|’Hê ìs¡<ës¡yÓTÆq yê´U≤´\T #˚j·T&É+ dæ>∑TZ #˚≥ì nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À $sƒ¡˝Ÿsêe⁄,\ø£åà¬s&ç¶, <äX¯s¡<∏é ¬s&ç¶, düTJ‘Y dæ+>¥, ø£èwüí ¬s&ç¶, eTùV≤+<äsY, Á|üu≤ø£sY ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ≈£î≥T+ã+ eTè‘·T´yê‘· ô|+&ÉT|ü*¢, yêHê˝ŸbÕ&é Á>±e÷˝À¢ $cÕ<ä#Ûêj·÷\T

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTe s¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì bÕ*f…øÏïø˘ Á|üuÛÑT‘·« yÓTÆ<ëq+˝À @sêŒ≥T #˚dæq X¯óqø±\ Á|ü< äs¡Ùq n~yês¡+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. BìøÏ eTT K´ n‹~∏>± ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ πs+CŸ &ç◊õ mHé.dü+»jYT, ◊|æmdt ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´ \‘√ bÕ˝§ZHêïs¡T. n˝≤π> á X¯óqø£ Á|ü<ä s¡Ùq˝À &ç◊õ jÓTTø£ÿ Hê\T>∑T s¡ø±\ X¯ó qø±\T b˛{Ï˝À bÕ˝§ZHêïsTT. Ç+<äT˝À |ü\T s¡ø±\ C≤‘·T\≈£î #Ó+~q X¯óqø£\T Vü‰»¬s’ j·÷´j·Tì X¯óqø±\ dü+s¡ø£å≈£î&ÉT sêE ‘Ó* bÕs¡T. ø=ìï dü+‘·‡sê\T>± #˚j·÷˝Òì X¯óø£Hê \ Á|ü<äs¡ÙqqT á dü+e‘·‡s¡+ X¯óqø±\ Á|ü<ä s¡ÙqqT @sêŒ#·T #˚XÊeTHêïs¡T. Ç+<äT˝À <ë<ë|ü⁄>± 15 s¡ø±\T>± C≤‘·T\≈£î #Ó+~q X¯óqø±\T Vü‰»s¡T ø±>± M{ÏøÏ |üs¡T>∑T |ü+ <Ó+, »+|æ+>¥\T b˛{Ï\qT ìs¡«Væ≤ + #ês¡T. Ç+<äT˝À 10 s¡ø±\ X¯óqø±\qT m+|æø£ #˚dæ dü]º|òæ¬ø≥T¢, yÓTyÓ÷sê+&É+ &ç◊õ #˚‘·T\ MT<äT>± n+<äCÒXÊs¡T. X¯óqø£ Á|ü<äs¡Ùq≈£î yÓTT‘·Ô+ MT<ä ˇø£ÿ X¯óqø±ìï m+|æø£ #˚j·T &É+‘√ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ≈£î* y˚˝Ò+<äsY dæ+>¥ <ä>∑Zs¡ ñqï≥Te+{Ï Áπ>Vü‰+&é C≤‹øÏ #Ó+~q X¯óqø£+qT yÓTT<ä{Ï kÕúq+>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…&ç m\¢qï, yÓ’.@CÒ@dæ.u§_“*¢ qs¡‡j·T´, ÁXÊeDY, nœ˝ÒXŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

3

uÛ…’+kÕ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô):X¯óuÛ≤ø±s¡´ìøÏ yÓfi¯óÔ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ≈£î≥T+ã+ eTè‘·T´yê‘· |ü&É>± u≤\T&ÉT ã‹øÏ ãj·T≥ |ü&ܶ&ÉT. Ä{À˝À y˚fi¯óÔqï ˇø£ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q yês¡T m<äTs¡T>± edüTÔ dæyÓT+{Ÿ ˝≤Ø &Ûçø=q&É+‘√ nø£ÿ&çø£ÿ&˚ Äs¡T>∑T]ì eTè‘·T´e⁄ ø£ã[+∫+~. s√&ÉT¶ô|’ eTè‘·T\ X¯yê\T ∫\¢s¡e+<äs¡>± |ü&É&É+ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì ø£*•y˚dæ+~. B\esY|üPsY Á>±eT+ e<ä› n~yês¡+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À uÛ…’+kÕ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q ô|+&ÉT|ü*¢, yêHê˝ŸbÕ&é Á>±eT yêdüT\T eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\˝À $cÕ<ë#êj·÷\T HÓ\ø=HêïsTT. ô|+&ÉT|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q kÕj·Tqï (Ä{ÀqT) n<Ó›≈£î rdüTø=ì yêHê˝ŸbÕ&é yêdüT\T eT\¢|üPs¡+˝À »]π> X¯óuÛÑø±sê´ìøÏ yÓfi¯óÔ+&É>± B\esY|üPsY e<ä› Ä{À Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’+~. á |òüT≥q˝À ô|+&ÉT|ü*¢øÏ #Ó+~q Ä{À Á&Ó’esY

kÕj·Tqï‘√ bÕ≥T yêHê˝ŸbÕ&é yêdüT\T #ê{≤«õ (40), Ä<˚XŸ eTVü‰sêÁwüº≈£î #Ó+~q uÀø£sY ‘ê\TK˝Àì <˚e{≤q Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á|üø±XŸ, >∑+>±sê+\T, eTè‹ #Ó+<ës¡T, Ä{À Á&Ó’esY kÕj·Tqï≈£î >∑‘· eT÷&É dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ $yêVü≤+ »]–+~. n‘·ìøÏ dü+e‘·‡s¡+ u≤\T&ÉT ñqï&ÉT. n+<ä]øÏ ø£\T|ü⁄ø√ì ñ+&˚ kÕj·Tqï eTè‹ #Ó+<ä&É+ n‘·ì Ç+{Ï e<ä› ô|<ä› m‘·TÔq »q+ >∑T$T>∑T&ç s√~Û+#·&É+ ø£ì|æ+∫+~. rÁe+>± >±j·T|ü&çq yê] |ü]dæú‹ ôd’‘·+ Ä+<√fi¯q ø±s¡+>± ñ+&É&É+‘√ Á>±eT+˝Àì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T eT]+‘· Ä+<√q\≈£î >∑T¬s’ ˇπø ≈£î≥T+ã+˝À u≤\T&ÉT‘√ bÕ≥T ô|<ä›\T eTè‹ #Ó+<ä&É+ $cÕ<ä+ $T–*+~. X¯yê\qT b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ ìs¡à˝Ÿ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ qsê‡|üPsY (õ) b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

u≤¢ø˘ |ò”˝ŸàqT ‘=\–+#ê*, Ä<˚XÊ\qT bÕ{Ï+#ê*

»qs¡˝Ÿ {Ϭøÿ{Ÿ ãTøÏ+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ u≤düsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): #·<äTe⁄\ ‘·*¢ l C≤„qdüs¡dü«‹ |ü⁄D´ πøåÁ‘·+ n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï ˇø£ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚dæ+~. uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›ì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì u≤düs¡ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì

u≤düsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î yêVü≤ Hê<ës¡T\ ø±s¡¢ jÓTTø£ÿ u≤¢ø˘ dæºø£ÿsYqT ‘=\–+∫ uÛ≤Ø>± »]e÷Hê\T $~ Û+#ês¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yêVü≤Hê<ës¡\T düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT bÕ{Ï +#ê\ì, ø±s¡¢≈£î ñqïe⁄+{Ï dæºø£s¡¢qT ‘=\–+#ê\ì, ˝Òì j˚T&É\ ø±s¡¢ j·÷»e÷qT\≈£î u≤düsY môd’‡ dürwt ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ y˚fi¯ u≤¢ø˘ dæºø£ÿsYqT ‘=\–+#·ì j˚T&É\ #·≥ºØ‘·´yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√qã&ÉTqì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝Àì Á|ü<ëq s¡Vü≤<ë] eTT<∏√˝Ÿ, j·T+#· s√&ÉT¶ô|’ yêVü≤Hê\qT ≈£åîDí+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. ˝…’ôdqT‡\T ˝Ò≈£î+&Ü yêVü≤Hê\qT q&ÉT|üsê<äì, yêVü≤Hê<ës¡T\≈£î dü+ã+~+∫q ù||üs¡T¢, Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdqT‡\T, ÇqT‡¬sqT‡ |üÁ‘ê\T Á|ü‹ ˇø£ÿ{Ï ‘·eT yÓ+ã≥ ñ+#·Tø=yê\ì u≤düs¡ môd’‡ dürwt ‘Ó*bÕs¡T.

<äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« k»q´+‘√ @sêŒf…ÆHê C…{Ï_mdt (»q kÕ<Ûäø˘ {Ϭøÿ≥T ãTøÏ+>¥ ùdeø˘) ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À kÕ<Ûäs¡D »qs¡˝Ÿ {Ϭøÿ≥T¢ øö+≥s¡¢ e<ä› s¡~›ì, u≤s¡T\T r]q es¡dü\qT ‘·–Z+#·T≥≈£î n~ø£è‘· Áô|’y˚≥T @C…ì‡\T, e´≈£îÔ\ u≤düsY ¬s’˝Ò« ùdºwüHé e÷s¡Z+˝À n~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6.30 ì$TcÕ\≈£î ¬s’˝Ò« {Ϭøÿ{Ÿ ø±sê´\j·÷ìï u≤düsY j·TTe≈£î\T |æ.düTπøXŸsêe⁄ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T Á>±eTdüTÔ\T á {Ϭøÿ{Ÿ øö+≥sYqT $ìjÓ÷–+#·Tø=ì m+‘·>±H√ dü+‘·è|æÔ #Ó+<ës¡T.

ñqï yê]øÏ |ü{≤º\T, ˝Òì yê]øÏ yÓTT+&ç #Ó sTT´ uÛ…’+kÕ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ ˙s¡Tù|<ä\ ø√dü+ uÛÑ÷$T ˝Òì ¬s’‘·T\≈£î kÕ>∑T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î 6e $&ÉT‘·>± eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À X¯ìyês¡+ |ü≥º\qT |ü+|æD° #˚dæ+~. á |ü+|æD° ˙s¡Tù|<ä\≈£î ˝≤uÛÑ+ ˝Ò≈£î+&Ü |ü\T≈£îã&ç ñqï‘· ¬s’‘·T\≈£î #˚≈£Lπsà $<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\T |ü≥º\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ˇø=ÿø£ÿ]øÏ @ø£sê+ eT÷&ÉT >∑T+≥\T sê»ø°j·T |ü\T≈£îã&ç‘√ sê»ø°j·T H˚‘·\qT uÛÑ÷$T ñqï yê]øÏ n<äq+>± Ç∫Ãq+<äT≈£î z $ø£˝≤+>∑T&ÉT Hê≈£î nHê´j·T+ »]–+<ä+≥T Ä |ü≥º dü]º|òæ¬ø{ŸqT ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Hê≈£î nHê´j·T+ »]–+<ä+≥T Ä $ø£˝≤+>∑T&ÉT Äs√|æ+#ês¡T. |ü≥º\ |ü+|æD° $esê˝À¢øÏ y˚fi‚Ô ˝ÀπøX¯«s¡+ eT+&É\+˝Àì |æÁ|æ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT+‘·&ç >∑+>∑qï, ndü\T uÛÑ÷$T ˝Ò≈£î+&Ü $ø£˝≤+>∑T&Ó’Hê Hê≈£î nHê´j·T+ »]–+<ä+≥T uÛÑ÷ |ü{≤º\ |ü+|æD°˝À ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Ç|üŒ&ç¬ø’Hê ã&Ü Hêj·T≈£î\≈£î ñqï yê]øÏ uÛÑ÷ |ü{≤º\T Ç#êÃs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ˇø£ ˝ÀπøX¯«s¡+ eT+&É\+˝ÀH˚ ˇø£ $ø£˝≤+>∑T&çøÏ Ç+‘· nHê´j·T+ »]–‘˚ eTT<∏√\ XÊdüq düuÛÑT´\T |ü{≤º\ |ü+|æD°˝À mH=ï neø£‘·eø£\ »]–q≥T¢ $X¯«kÕ˙j·T düe÷#ês¡+. ñ<äVü≤s¡D≈£î z $ø£˝≤+>∑T&çøÏ »]–q nHê´j·÷ìï Ç+ø£ ˇø£ÿ]øÏ »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&É*‡q n~Ûø±s¡T\T, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T m+‘Ó’Hê ñ+~.

ã+‹ |ü⁄e⁄«≈£î uÛÑ˝Ò –sêø° ÇcÕº sê»´+>± e´eVü≤]düTÔqï <äfi≤s¡T\T ¬s+»˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ e∫Ã+<ä+fÒ #ê\T ã+‹ |ü⁄e⁄«≈£î –sêø° CÀs¡e⁄‘·T+~. Væ≤+<äTe⁄\ |ü$Á‘· |ü+&É>∑, yê´bÕs¡düTÔ\≈£î q÷‘·q Á|ü<Ûëj·TyÓTÆq |ü+&ÉT>∑ ø±e&É+‘√ yê´bÕs¡düTÔ\T á |ü+&ÉT>∑≈£î ã+‹ |ü⁄e⁄«qT m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À $ìjÓ÷–+düTÔHêï+{≤s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ¬s+»˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+‘√ bÕ≥T ‘ê&é_˝À*, kÕ{≤|üPsY, uÀ]>±+, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ <äfi≤s¡T\T ã+‹ |ü⁄e«qT m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î KØ<äT #˚dæ õ˝≤¢ πø+Á<ä+‘√ bÕ≥T uÀ<ÛäHé, Ç‘·s¡ |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\ yê´bÕs¡düTÔ\≈£î m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À $Áø£sTTdüTÔ &ÉuÒ“ <Û˚´j·T+>± yê´bÕs¡+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. B+‘√ ã+‹ì |ü+&ç+∫q ¬s’‘·T >∑+ô|&ÉT ÄX¯‘√ e⁄qï @ |üì #˚j·Tì <äfi≤s¡T\T e÷Á‘·+ ø=qT>√\T, $Áø£j·÷\‘√H˚ &ÉãT“qT m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À <ä+&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. @~ @yÓTÆHê BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ ã+‹ì |ü+&ç+∫q ¬s’‘·T |ü≥¢ XÊ|ü+>±, <äfi≤s¡T\≈£î es¡+>± e÷]+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT.

BbÕe[øÏ kÕe÷qT´&ÉT <ä÷s¡+ ¬s+»˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): BbÕe[ |ü+&ÉT>∑≈£î kÕe÷q´ Á|ü»\T <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ≥bÕø±j·T\‘√ bÕ≥T ì‘·´edüs¡ <Ûäs¡\T Äø±X¯qï+≥&É&É+‘√ á |ü+&ÉT>∑ dü+|üqï ≈£î≥T+u≤\πø |ü]$T‘·yÓTÆ kÕe÷q´ ≈£î≥T+u≤\≈£î ãVüQ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ e÷Á‘·+ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+u≤˝À¢ u≤Ø dü+ãsê\T ì+|ü>± kÕe÷q´ ≈£î≥T+u˝À¢ m+‘√ ø=+‘· dü+‘√wü+‘√ |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄ø√ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. nìï |ü+&ÉT>∑\˝À ø±≈£î+&Ü BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ e÷Á‘·+ ù|<ä, dü+|üqï ≈£î≥T+u≤\ ‘˚&ÜqT e÷Á‘·+ düŒwüº+>± ‘Ó*j·TCÒdæq≥¢e⁄‘·T+~.

<˚yê\j·÷\ e<ä› n‘·T´‘ê‡Vü≤+ Á|üe]ÙdüTÔqï yÓTÆHêغ\ n>∑&Ü\qT n&ÉT¶ø√yê*

ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ jÓT+&É\ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): <˚yê\j·÷\ e<ä› n‘·T´‘·‡Vü≤+ Á|üj·T‹ïdüTÔqï ø=+‘· eT+~ yÓTÆHêغ\ n>∑&Ü\≈£î ìs¡düq>± q>∑s¡+˝Àì <˚$ e÷‘· eT+~s¡+˝À Á|ü‘˚´ø£ Vü‰s¡‹ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ es¡≈£î sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤>∑´eTà <˚$ >∑T&ç n\+ø£s¡DqT ø=+‘· eT+~ yÓTÆHêغ\qT n&ÉT¶ø=e&É+ |ü≥¢ ns¡“Hé myÓTà˝Ò´ rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ es¡≈£î sê´©ì ìs¡«Væ≤+∫ ø£˝…ø£ºsY ø±´+|ü⁄˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á sê´©˝À Væ≤+<äT »q C≤>∑è‹ dü$T‹ sêÁw”ºj·÷ dü«j·T+ dü+|òtT >√s¡ø£å dü$T‹ $X¯«Væ≤+<äT |ü]wü‘Y, Hê´j·Tyê<äT\T, _C…|æ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

e÷j·T<ë] s√>±\‘√ ôd\e⁄\T

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):yÓT&çø£˝Ÿ uÀs¡T¶ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü H˚s¡T>± ã~©\T #˚ùd yÓ’<ä´XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ |üìrs¡Tô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ì|òü÷ ô|&ç‘˚ ã~©\ yÓqTø£ e⁄qï n$˙‹ ã+&Üs¡+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T ñ<√´>∑T\T n+≥THêïs¡T. e÷j·T<ë] s√>±\ ù|s¡T‘√ ã~©\ ø√dü+ ‘·s¡#·÷ ôd\e⁄\T ô|&ÉT‘·Tqï dæã“+~ ø±s¡D+>± e∫Ãb˛j˚T s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´+ n+~+#·˝Òø£ #·‹ø£\ã&ÉT‘·THêïj·TH˚ Äs√|üD\T $qedüTÔHêïsTT. Ç˝≤+{Ï n+~e∫Ãq neø±XÊìï kıeTTà #˚ùd≈£îH˚+<äT≈£î Äض ø±sê´\j·T+˝À $$<Ûä $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY ndæôdº+≥T¢` #ê|üøÏ+<ä ˙s¡T˝≤ yê´bÕs¡+ CÀs¡T>± kÕ–düTÔqï≥T¢ $eTs¡Ù\T $qedüTÔHêïsTT. e÷j·Ts√>±\ ù|s¡T‘√ ã~©\T ø√πs ñ<√´–øÏ ø√s¡T≈£îqï ÁbÕ+‘êìøÏ ã~© #˚ùdÔ nø£åsê\ ns¡\ø£å≈£î ô|’>± dü+ã+~Û‘· dæã“+~øÏ düeT]Œ+#ê*‡+<˚. ˝Òø£b˛‘˚ n˝≤+{Ï yê] ã~©\T »s¡>∑&É+ ø£wüºeTH˚ yê<äq $qek˛Ô+~. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï ã~©\ $wüj·T+˝À sê»ø°j·T CÀø£´+ m≈£îÿe>± e⁄+&É&É+ e\¢ Äض ø±sê´\j·T+˝À ìã+<Ûäq\≈£î ˙fi¯ófl e<äT\T‘·÷ ã~©\ |üÁøÏj·T≈£î u≤dü≥>± ì\TdüTÔHêïs¡H˚ Äs√|üD\T ñHêïsTT.∫‘·÷Ôs¡T≈£î #Ó+~q yê]øÏ ø£s¡÷ï\T ã~© #˚dæHê, ø£&É|ü≈£î #Ó+~q yê]ì nq+‘·|ü⁄s¡+, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢\ e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê\≈£î ã~© nj·÷´s¡+fÒ yÓ+≥H˚ ã~© nsTTq ÁbÕ+‘·+˝À dü¬s+&ÉsY ø±e&É+ ]yêE>± e÷]+~. yÓ’<ä´XÊK˝À Ç˝≤+{Ï $+‘· s√>±\T |ü⁄≥ºø=düTÔqï|üŒ{Ïø° yÓT&çø£˝Ÿ uÀs¡T¶≈£î ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ìy˚~Û+#·ø£b˛e&É+ yÓqTø£ Äe÷´e÷´˝Ò ø±s¡D+>± $qedüTÔHêïsTT. øÏ&ûï, ø±´q‡sY ˝≤+{Ï Bs¡Èø±*ø£ s√>±\T e⁄qï yê]øÏ e÷Á‘·y˚T yÓT&çø£˝Ÿ ©yé ô|≥Tº`ø√e&É+ düπs! @ e÷j·Ts√>±\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ã~© ø√dü+ dü¬s+&ÉsY ø±e&É+ yÓqTø£ Äض ø±sê´\j·T+ dæã“+~ nuÛÑj·TVü≤düÔ+ ñ+<äì Äs√|üD\T ñHêïsTT. ã~© nsTTq ÁbÕ+‘ê\˝À ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T düØ«dt #˚ùdÔH˚ ã~©øÏ ns¡Ω‘· ø±˙ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ dü¬s+&ÉsY nsTTHê á ñ<√´–øÏ düØ«düT m˝≤ |ü]>∑DÏkÕÔs√qì yÓ’<ä´ XÊK ñ<√´>∑T\T Ä‘·è‘·>± #·÷düTÔHêïs¡T. ìùw<Ûä+ ñqï|üŒ{Ïø° M] ã~©\≈£î @ $<Ûä+>± Äض ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä y˚kÕÔs√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚. Ç‘·s¡ õ˝≤¢\≈£î ã~©\T nsTTq düTe÷s¡T 30 eT+~ m+|”ôV≤#Yz\T ≈£L&Ü yÓT&çø£˝Ÿ ©yé˝À ø√s¡T≈£îqï ÁbÕ+‘ê\ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

ã+C≤sê ≈£î˝≤ìøÏ ‘=*kÕ] ÁbÕ<Ûëq´+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):|ü⁄q]«uÛÑ»q≈£î eTT+<äT uÛÑÁ<ë#·\+ bÕs¡¢ yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ m+|”>± ¬>*∫q n|üŒ{Ï ø±+Á¬>dt m+|” ø£Á¬s<äT›\ ø£eT\≈£îe÷] |”M q]‡+Vü‰sêe⁄ eT+Á‹ es¡Z+˝À kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK düVü‰j·T eT+Á‹>± |üì #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü⁄q]«uÛÑ»q˝À uÛ≤>∑+>± eTVü≤ã÷u≤u≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T` ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ qT+∫ ‘=*kÕ] mìï¬ø’q b˛]ø£ ã\sê+Hêj·Tø˘qT πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$ e]+∫+~. j·T÷|”@ ≈£î˝≤\ dü$÷ø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>± #˚dæq eT+Á‹ es¡Z $düÔs¡D˝À ã\sêeTT&çì n<äèwüº+ e]+∫+~. <˚X¯ #·]Á‘·˝À ‘=*kÕ] z ã+»sê kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q Á|üC≤Á|ü‹ì~ÛøÏ πø+Á<ä eT+ Á‹es¡Z+˝À #√≥T <äøÏÿ+~. eTVü≤ã÷u≤u≤<é m+|” b˛]ø£ ã\sê+Hêj·Tø˘≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$ì ø£≥º u…≥º&É+ô|’ düs¡«Á‘ê Äq+<ä+ e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. <˚X¯+˝À 12.50ø√≥¢ eT+~ ã+C≤sê\T+&É>±.. yê]˝À z ã+C≤sê ≈£î\+ qT+∫ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î mìï`¬ø’`q e´øÏÔ b˛]ø£ ã\sê+Hêj·Tø˘ πø+Á<ä eT+Á‹ es¡Z+˝À #√≥T` <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ Ç<˚ ‘=*kÕ]. md”º kÕe÷õø£ es¡Z+˝Àì |ü\T≈£î ˝≤\≈£î düeTT∫‘· kÕúq+ ø£*ŒdüTÔHêï.. ã+C≤sê\≈£î e÷Á‘·+ Ç+‘· es¡≈£î eT+Á‹ |ü<äe⁄\T <äø£ÿ˝Ò<äT. Ä ˝À≥T` ÇHêïfi¯¢≈£î ã\sêyéTHêj·Tø˘ s¡÷|ü+˝À r]+~. Ä+<Û äÁ|ü<˚XŸ˝À ≈£î˝≤\ dü$÷ø£s¡D‘√ bÕ≥T` ‘Ó\+>±D düeTdü´qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ø=‘·Ô e´øÏÔøÏ neø±X¯+ Çyê«\H˚ Ä˝À#·q‘√ n~ÛcÕ˜q+ m+|”\ C≤_‘êqT |ü]o*+#·>± <˚X¯+˝Àì ˇπø ˇø£ ã+»sê m+|” nsTTq ã\sê+Hêj·Tø˘ ù|s¡TqT ø£$T{° |ü]o\q≈£î yÓ[¢+~. á $wüj·T+ sêh yê´|üÔ+>± dü+#·\q+ ø£*–+∫+~. eT+Á‹ |ü<ä$ô|’ Ä˝À#·q ˝Òì ã\sêyéTHêj·Tø˘≈£î ˇø£ÿ kÕ]>± &Ûç©¢ qT+∫ |æ\T|ü⁄sêe&É+‘√ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À, Äj·Tq nqT#·s¡T˝À¢ dü+ãsê\T $Tqï+{≤sTT.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 12, 2012

y˚\ mø£sê˝À¢ n&Ée⁄\ q]øÏy˚‘· e#˚à mìïø£\T ;CÒ|”øÏ ø£*dæ e#˚ÃHê..? gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V©´sılLi[Œ˝œ¡ßgS @Æ©s[NRP NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV, ªRΩxmsˆV≤R∂V ≠sμ≥y©yá ™´sÃ˝¡ ∏R∂VVzmsG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩxtÌsQ μj∂gRi«ÿLjiF°™´s≤R∂ ™´sÃ˝¡ ’¡¤«¡zmsNTP NRPázqs ™´sr°ÚLiμj∂. ˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌkigS FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[©´sW, ¡∏R∂V…ÿ ªRΩ©´s D¨sNTP¨s ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ’¡¤«¡zms ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂. @©yıx§¶¶¶ «ÿlLi[ NRPW»¡≠sV ™y˘zmsÚ ¬ø¡[zqs©´s NSLi˙lgi£qs ™´s˘ºΩlLi[NRP ˙xmsøyLRiLi ’¡¤«¡zmsNTP @©´sVNRPWáLigS Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂Vª][LiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. . ’¡¤«¡zms¨s NSLi˙lgi£qsNRPV INRP  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌkigS GLRiˆÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ª][≤R∂ˆ≤T∂Liμj∂. ™y™´sVxmsOSQáV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sLi NS™´s≤R∂Li, NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zmsáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ˙xmnsLi…fiáV GLSˆ»¡VNRPV «¡Ljigji©´s @Æ©s[NRP ˙xms∏R∂VªyıáV ≠sxmnsáLi NS™´s≤R∂Li NRPW≤y ’¡¤«¡zmsNTP ry©´sVNRPWáLigS Dxmsπ∏∂WgRixms≤T∂Liμj∂.@LiVVæªΩ[ xmsLjizqÛsªRΩVáV NSLi˙lgi£qsNRPV FsLiªRΩ ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP, @≠s ’¡¤«¡zmsNTP Dxmsπ∏∂WgRixms ≤ÔR∂xmsˆ…”¡NUP Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms xqs*ªRΩLi˙ªRΩLigS @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¬ø¡[ËLiμR∂V NRPV @≠s xmspLjiÚgS ª][≤R∂ˆ≤R∂ªy∏R∂W @©´sıÆμ∂[ ˙xmsaRPı. ™´s¬ø¡[Ë ryLRi*˙ªRΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qsNRPLi¤…¡[ ’¡¤«¡zmsNTP FsNRPV‰™´s {qs»˝¡V LS™´søR¡Ë¨s Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV≤R∂V©´sı Fs¨sıNRPá @LiøR¡©yáV. NS¨ds ’¡¤«¡zms¨s xqs™´sVLÛjiLi¬ø¡[ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV Fs¨dÔsπ∏∂[VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ @μj∂ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgRiáμy @©´sı @©´sV™´sW©´sLi A FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV NRPW≤y D©´sıμj∂. @LiæªΩ[NSNRP Fs¨dÔsπ∏∂[VNTP ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡, ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ NSgRiá AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Q\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPVÆ≤∂™´s*LRiV? @©´sı øR¡LRiË NRPW≤y LS«¡NUP ∏R∂V ™´sLÊSQÕ˝‹[ øyÕÿ NSáLi ©´sVLi¬ø¡[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªy*¨sı ªy™´sVV xqs™´sVLÛjiLiøR¡ À‹[™´sV¨s ’d¡•¶¶¶L`i ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¨sºdΩa`P NRPV™´sWL`i FsxmsˆV≤][ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ ™´sVªRΩªRΩªRΩ* ™´sVV˙μR∂©´sV ™´sμj∂÷¡LiøR¡VNRPV¨s Fs¨dÔsπ∏∂[VÕ‹[ BªRΩLRi FyLÌkiáNRPV, ˙xms«¡Õ˝‹[ z§¶¶¶LiμR∂Wπ∏∂[VªRΩLRi ™´sLÊSáNRPW AÆ™sWμR∂π∏∂W gRi˘Q\Æ™sV©´s FyLÌkigS @™´sªRΩLjiLiøyá©´sı ªRΩxms©´s, ™´sp˘x§¶¶¶Li ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊRiLiÕ‹[ NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂.C ™´sp˘x§¶¶¶Li xmns÷¡}qsÚ @μy* ¨dsπ∏∂[V @LiμR∂LjiNUP AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Q\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPV\Æ≤∂©y AaRPËLRi˘ xms≤y÷¡=©´s xms¨s¤Õ¡[μR∂V.... ™´sVL][ryLji gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ xmnsV©´s≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂}qsÚ, A∏R∂V©´s μR∂XztÌsQ «ÿºdΩ∏R∂V LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms xms≤R∂NRP ªRΩxmsˆμR∂V. gRiªRΩLiÕ‹[ FyNTPrÛy©±s Æ™s◊˝¡ —¡©yı©´sV F~gji≤T∂©´s FyFy ¨sNTP @μy*¨ds LS«¡NUP∏R∂VLi øR¡LRi™´sWLiNRPLiÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ ’¡¤«¡zms z§¶¶¶LiμR∂VªRΩ*LiQ\|ms©y xms≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ •¶¶¶L`ÔiN][L`i z§¶¶¶LiμR∂W ™yμR∂VáV NRPW≤y ’¡¤«¡zms\|ms AaRPáV ™´sμR∂VáVNRPV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ™yLjiNTP BxmsˆV≤R∂V ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ªRΩVLRiVxmso™´sVVNRP‰gS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. ’¡¤«¡zmsNTP NRPW≤y @Æμ∂[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLiDLiμj∂. Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛjigS ˙xmsNRP…”¡}qsÚ ©y™´s C“¡gS IÆ≤Ô∂NRP‰gRiáμR∂¨s xqsgRi»¡V ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≈¡VLS©±s N][xqsLi @LRi’d¡˜ Æ©s[LRiVËNRPV©yı©´s¨s @μy*¨ds B…‘¡™´sá ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ™´sVL][™´sWLRiV ªRΩ©´s©´sV ªy©´sV |qsNRPV˘Ã¡L`igS ™´sVV˙μj∂LiøR¡VNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔR∂»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ ’¡¤«¡zmsNTP xmspLjiÚryÚLiVVÕ‹[ Æ™sV«ÿLÌki ™´s}qsÚ @xmsˆV≤R∂V NRPW≤y ’¡¤«¡zms ™´sp˘x§¶¶¶Li @μy*¨ds @©´sVNRPV©´sı LkiºΩÕ‹[Æ©s[ DLi»¡VLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ™´s˘ºΩlLi[NRP xms™´s©yáV ≠dsxqsVÚ©yı∏R∂V¨s Fs™´sLji¨s @≤T∂gji©y ¬ø¡ ¡VªyLRiV. NSLi˙lgi£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV «¡LjigS∏R∂V¨s, NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤ÔyLRi¨s  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigSÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. NSLi˙lgi£qs @Æ©s[NRP ˙xms«ÿ ™´s˘ºΩlLi[NRP ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPV©´sıμR∂¨s, ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS xms¨s¬ø¡[∏R∂V ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW ≠s™´sVLji+xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV NSLi˙lgi£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá μ≥R∂LRiáV À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s |msLjigS∏R∂V¨s; \lLiªRΩVáV, μR∂◊¡ªRΩVáV, gjiLji«¡©´sVáª][ xqs•¶¶¶ @¨sı ™´sLÊSáW @©y˘∏R∂WáNRPW, @fl”·¿¡Æ™s[ªRΩNRPW gRiVLRi∏R∂W˘LRi¨s xqsLRi*˙ªy ≠s©´s ¡≤R∂VªRΩV©´sı GNUPNRPXªRΩ ™yμR∂©´s. NSLi˙lgi£qsNRPV ªRΩgji©´s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ¤Õ¡[LRi¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s ™´sVV≤R∂VxmsoáV, ¨sμ≥R∂VáV ™´s¬ø¡[Ë ¨sLÒRi∏R∂W¤Õ¡[ ªRΩxmsˆ ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[ ¨sLÙjiQxtÌsQ\Æ™sV©´s, xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ AxqsNTPÚ ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡[}qs AL][xmsfl·Õ˝‹[  ¡Ã¡Li ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. B™´s¨dsı @»¡VLi¿¡ @xqsáV NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáNRPV, FyLÌkiNTP ªRΩ™´sV ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá\|msÆ©s[ ªRΩxmsˆ ˙xms«ÿ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá\|ms μR∂XztÌsQ ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøyá©´sı ¨s«ÿLiVVºdΩ ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı™yLRiV FsNRPV‰Æ™s[. Æ™sWxqsxmspLjiªRΩ ˙xmsNRP»¡©´sáª][, Æ™sVVxqs÷¡ NRP¨dsıQŒ˝œ¡ª][ NSáLi gRi≤R∂xms≤R∂Æ™s[V ™yLjiNTP ¬ø¡[ªRΩ\Æ©s©´s ≠sμR∂˘ @Æ©s[™yLRiV NRPW≤y D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ B™´s¨dsı ™yxqsÚ™y\¤Õ¡©´sxmsˆ…”¡NUP C Æμ∂[aRPLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi ’¡¤«¡zms @™´soªRΩVLiμy @©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xms«¡Ã¡V ’¡¤«¡zms ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi @¨s ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. ’¡¤«¡zmsNTP Fs™´sLRiW xqsLjigS J¤…¡[∏R∂VLRiÆ©s[ ™yμR∂©´s DLi≤R∂≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV NSLRifl·Li. @LiμR∂VZNP[ Æ™sW≤U∂ }msLRiV FsºΩÚ©y , @μy*¨ds }msLRiV FsºΩÚ©y xmspLjiÚgS ’¡¤«¡zmsNTP @©´sVNRPWá J»¡V ™´sxqsVÚLiμR∂Æ©s[ ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQLigS D©´sı À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌkiNTP NSLi˙lgi£qsNRPV «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi NSgRi÷¡gji©´s aRPNTPÚ D©´sıμy? F°¨ds ’¡¤«¡zms ¨s«¡LigS ˙xmsªRΩ˘™´sWı∏R∂VLi @LiVVæªΩ[ @μj∂ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂V≤≥R∂LiNS Æ™sWgjixqsVÚLiμR∂©´sı ≠saS*xqsLi ¤Õ¡[μR∂V. ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´sWLRiVˆ ™´s}qsÚ ªRΩxmsˆ Bμj∂ ryμ≥R∂˘Li NSNRPF°™´søR¡VË.

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS @≤R∂™´soá©´sV ©´sLjiZNP[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[áxqsLi≈¡˘Õ‹[ @»¡≠dsÀ≥œ¡W≠sV ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W≠sVgS ™´sWLjiF°ªRΩV©yı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @μ≥j∂NSLRiVáV ˙}msORPQNRPFy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøR¡≤R∂Liª][ Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ ©´sLS=xmspL`i @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ μyμyxmso 30 N][»˝¡ ≠sáV™´s¬ø¡[}qs À≥œ¡W≠sV NRPÀÍÿ ¬ø¡[aSLRi¨s @»¡≠dsaS≈¡ xmn˝sLiVVLig`i ry‰Q*≤`∂ @μ≥j∂NSLRiVáV ≠søyLRifl· «¡Ljizms ¨sgÊRiVæªΩ[ÕÿËLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVá μ≥R∂LRiáV ÀÿgS |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ @≤R∂™´soá©´sV @≤ÔR∂LigS ©´sLjiZNP[xqsVÚ©yıLRiV. FsNRPLS ≠sáV™´s 20 c50 áORPQá ™´sLRiNRPV DLi≤R∂≤R∂Liª][ @Æ©s[NRP LkiªRΩVÕ˝‹[ NRPÀÍÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BNRP xqs Ljix§¶¶¶μÙR∂V ˙gS™´sWÕ˝‹[ @»¡≠ds À≥œ¡W™´sVVá N][xqsLi ˙gS™´sWá ™´sVμ≥R∂˘ ∏R∂VVμÙyáV rygRiVªRΩV©yıLiVV. NS™´sWlLi≤ÔT∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ @»¡≠ds À≥œ¡W ™´sVVá N][xqsLi lLiLi≤R∂V ˙gS™´sWá ™´sVμ≥R∂˘ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s xmnsVL<Rifl· «¡LjigjiLiμj∂. @»¡≠ds zqs ¡˜Liμj∂\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. @Æ©s[NRP ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ @»¡≠ds À≥œ¡W™´sVVá©´sV ™´s˘™´sry∏R∂V F~ÕÿáVgS ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs©´s xqsLixmnsV»¡©´sáV©yıLiVV. @©´sμ≥j∂NSLjiNRP ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ˙xmsNS LRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ 10 Æ™s[á FsNRPLSá @≤R∂≠s¨s ©´sLjiNTP ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVáVgS ¬ø¡[zqs©´s »˝¡Vc zmnsLS˘μR∂VáV©yıLiVV. ™´sWøylLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤R∂áLi xmnsV©´sxmspL`i, r°™´sWL`i}ms»¡Õ˝‹[ 400 FsNRPLSá @»¡≠ds À≥œ¡W≠sVÕ‹[ ¬ø¡»˝¡Vc ©´sLjiZNP[zqs ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W≠sVgS ™´sWLjiË©´s »˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. FsÃ˝¡Li}ms»¡ bP™yLRiVÕ‹[ 200 FsNRPLSáV, xqsμybP™´s©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLi LS«¡™´sV¯ªRΩLi≤y xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ™´sLiμR∂ FsNRPLSáV, gSLiμ≥yLji ™´sVLi≤R∂áLi r°™´sWLRiLiÕ‹[ 200 FsNRPLSáV,

÷¡LigRiLi}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi Àÿ©yxmspL`i ªRΩLi≤yÕ‹[ 50 FsNRPLSáV, Àÿ©´sV=™y≤R∂ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ x§¶¶¶©y¯—¡}ms»¡, LSLixmspL`i, J©y“¡}ms…fi, ™´sLjiı ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s «ÿN][LS, zqsμÙyxmspL`i, «¡ÕÿÕfixmspL`i, ’d¡LRiW‰L`i ™´sVLi≤R∂áLi @LiN][Õfi, xqsLilgiLi, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ ™´sVLi≤R∂áLi zqsLRiWˆL`i, NSÕ‹[ˆÕfi, FsÃ˝¡™´sV¯NRPVLi»¡, ™´sVÕ˝ÿLRiLi, ™´sVVμR∂N`Pxms÷˝¡ ªRΩLi≤y, \¤À¡LSxmspL`i, ™´sVÕ˝ÿLRi iLi ªRΩLi≤y, ¿¡©yıxmspL`i, NRPVÕÿ£qsxmspL`i ªRΩ iLi≤y, À≥ÿLkiªyLi≤yÕ˝‹[ 2 Æ™s[á FsNRPLSá ™´sLRiNRPV @≤R∂≠s¨s ©´sLjiNTP ™´s˘™´sry∏R∂V F~ ÕÿáVgS ™´sWLjiË©´s»˝¡Vc

zmnsLS˘μR∂VáV©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ 301 À˝ÿN`PÕ‹[ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s @≤R∂≠s¨s ©´s LjiNTP ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVá©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @μ≥j∂NSLRiV áV ZNP[xqsVáV NRPW≤y ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. NS¨ds 298 À˝ÿN`PÕ‹[ 120 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s NRPÀÍÿ ¬ø¡[zqs ¬ø¡»˝¡V ©´sLjiZNP[aSLRiV.μk∂¨s ≠sáV™´s 30 N][»˝¡ ™´sLRiNRPV DLi»¡VLiμR∂¨s @LiøR¡©y. NS¨ds xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡™´sLRiW μk∂¨s gRiVLjiLi¿¡ xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠søyLRifl· «¡Ljizms©´s xmn˝sLiVVLig`i ry‰Q*≤`∂  ¡XLiμR∂Li æªΩ[÷¡ËLiμj∂. Lji«¡L`i* FnylLi£qÌs©´sV μR∂LÍSgS ©´sLjiZNP[aSLRiV. @»¡≠ds øR¡…ÌÿáV NRPhji©´sLigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP ™y…”¡ @™´sVáV ™´sW˙ªRΩLi xqs˙NRP™´sVLigS «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmsLS˘™´sLRifl· xqs™´sVªRΩVÕÿ˘¨sı NSFy≤T∂ ™´sW©´s™y◊¡NTP Æ™s[VáV¬ø¡[}qs @≤R∂™´soá©´sV N]LiμR∂LRiV @™´sVV¯NRPVLi»¡V©yıLRiV. Æ™s[á FsNRPLSá @≤R∂™´soá©´sV ≠sVLigRiVªRΩV©yıLRiV. áORPQá xqsLi≈¡˘Õ‹[ ¬ø¡»˝¡©´sV ©´sLjiNTPÆ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V F~Õÿá AaRPª][ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ˙Fyfl·Li F°}qs @≤R∂™´soá©´sV ©´sLjiZNP[LiμR∂VNRPV F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂¨s Æ™s©´sVNRP N][»˝¡ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ ¿d¡£mns NRP©Í´slLi[*»¡L`i xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©´sı ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™´sLiμR∂á N][»˝¡ @»¡≠ds À≥œ¡W™´sVVáNRPV FsxqsLRiV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xqs*∏R∂VLigS xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ ≠søyLjiLi¿¡ μk∂¨sı ¨sLÙSLjiLiøyLRiV.C À≥œ¡W™´sVVá ≠sáV™´s ™´sLiμR∂N][»˝¡ ™´sLRiNRPV DLi»¡VLiμR∂¨s @LiøR¡©y. À≥œ¡W™´sVVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı @»¡≠ds xqsLixmsμR∂ ™´sW˙ªRΩLi ©y aRP©´s\Æ™sVLiμj∂. FsLiª][ xqsV©y∏R∂WxqsLigS @≤R∂™´soá©´sV ©´sLjiZNP[xqsVÚ©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV.

<Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\ô|’ es¡¸+b˛≥T >∑&ç∫q HÓ\qïs¡ e´e~Û˝À ≈£î]dæq n~Ûø£ esê¸\ ø±s¡D+>± düTe÷s¡T 23 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À <ÛëHê´ìøÏ eTT|ü e∫Ã|ü&ç+~. ø√‘·\T |üPs¡Ôj˚T´ düeTj·T+ Hê{ÏøÏ á $d”Ôs¡í+˝À ñqï e] ~>∑Tã&ç uÛ≤Ø>±H˚ ~>∑C≤πs neø±XÊ\T e÷Á‘·+ düŒwüº+>± ñ+{≤j·Tì ˇø£ n+#·Hê≈£î ≈£L&Ü e#êÃs¡T. á $wüj·÷ìï e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü >∑eTì+#ês¡T. ~>∑Tã&ç˝À ø=+‘· Ä≥Tb˛≥T¢ ñ+&Ée#·TÃqì düŒwüºyÓTÆq dü+πø‘ê\T ≈£L&Ü ÇdüTÔHêïs¡T. Bì Á|üø±s¡+ ákÕ] õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± düTe÷s¡T 15 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ô|’ã&˚ <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T qyÓ÷<Ó’q|üŒ{Ïø° >∑‘· @&Ü~‘√ b˛*ùdÔ düTe÷s¡T Äs¡T \ø£å\ ≥qTï\ e´‘ê´dü+ ñ+&˚ |ü]dæú‘·T\T e÷Á‘·+ düŒwüº+>±H˚ ñqï≥T¢` #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç<˚ »]–‘˚ á Á|üuÛ≤e+ m>∑TeT‘·T\ô|’q, Ä ‘·sê«‘· _j·T´+ <Ûäs¡\ô|’Hê bı&É#·÷|æ‘˚ Çø£ e÷¬sÿ{Ÿ˝À kÕ<Ûës¡D ≈£î≥T+;≈£î\T _j·T´+ ø=q&É+ n+‘· ‘˚*πø$÷ ø±<äT. Ç|üŒ{Ïπø düqïs¡ø£+ _j·T´+ <Ûäs¡\T #·Tø£ÿ\q+fÒ |ü]dæú‹ e∫Ã+~. . ákÕ] e÷Á‘·+ Ç|üŒ{Ïπø k˛Hê s¡ø£+ _j·T´+ <Ûäs¡\T øÏ˝À ˇøÏÿ+{ÏøÏ 40 s¡÷bÕj·T\≈£î <ä>∑Zs¡>± ñHêïsTT. e#˚à »qe] Hê{ÏøÏ á <Ûäs¡qT eT]+‘· m<äT>∑T<ä\ ø£ìŒ+ #˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Ç<˚ »]–‘˚

n~Ûø£+>± <Ûëq´+ |ü+&ç+∫q, ~ >∑Tã&ÉT\T ‘·≈£îÿe e∫Ãq, Bì‘√ Á|ü y˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü e÷¬sÿ{Ÿ˝À _ j·T´+ <Ûäs¡\T yê{Ï |üì n$ #˚düT≈£îb˛‘êj·Tqïe÷≥. Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T.. m&Üô|&Ü yêq\T.. düø±\+˝À kÕ>∑ì kÕ>∑T.. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä

ø£*|æ ákÕ] ~>∑Tã&ç $÷<˚ ô|qTÁ|üuÛ≤ey˚T #·÷|üqT+~. Á|ür @{≤ düTe÷s¡T 20 \ø£å\ ≥qTï\≈£î ô|’ã&ç <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± qyÓ÷<äe⁄‘·THêïsTT. á @&Ü~ KØ|òt˝À e÷Á‘·+ |ü+≥ $d”Ôs¡í+ ‘·>∑Z&É+, kÕ¬>’q $d”Ôs¡í+˝ÀH˚ ~>∑Tã&ç nqTe÷HêdüŒ<ä+>± e÷s¡&É+‘√ ˝…M ùdø£s¡D˝À ≈£L&Ü Bìì ˇø£ n+#·Hê ø£{≤ºs¡T. Á|ür @&Ü~ ø£+fÒ ákÕ] ˝…M øÏ+<ä ùdø£]+#ê*‡q XÊ‘êìï ≈£L&Ü ‘·–Z+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. yê‘êes¡D Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T\T Çø£ÿ&É |ü+≥ $d”Ôs¡í+, ~>∑Tã&ÉT\ô|’ ≈£L&Ü sêqTsêqT Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü&É+ ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. >∑&ç∫q |ü<˚fi¯¢˝À ñqï n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ $T>∑‘ê ÁsêcÕº\‘√ b˛*ùdÔ eTq Ásêwüº+˝À <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T dü+‘·è|æÔø£s¡+>± H˚ qyÓ÷<äe⁄‘·÷ e#êÃsTT. >∑&ç∫q ¬s+&˚fi¯¢˝À e÷Á‘·+ ~>∑Tã&ç XÊ‘·+˝À ø=+‘· ø√‘· e∫Ã+~. m+<äTø£ì n+fÒ Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\ ø±s¡D+>± |ü+≥ <Óã“‹q&Éy˚T BìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+>± #Ó|üŒe#·TÃ. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±\Te\T ø£fÒºdæ ˇø£ |ü+≥ ø±<äqT≈£î+fÒ e#˚à |òü*‘ê\T @$T{À >∑‘· s¡;˝ÀH˚ ‘˚*b˛sTT+~. <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT˝À¢ ‘·s¡T>∑T<ä\ düŒwüº+>± qyÓ÷<Ó’+~. ákÕ] KØ|òt˝À ≈£L&Ü Bìø£+fÒ ô|<ä›>± _ÛqïyÓTÆq |ü]dæú‘·T˝Ò$÷ ˝Òe⁄.

|ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\‘√

ø±fÒdüTÔqï ø£©Ô eT<ä´+

yÓ÷‘ê<äT$T+∫ |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\T, ms¡Te⁄\T $ìjÓ÷–+#·&É+ e\¢ πøq‡sY, ñ<äs¡ø√X¯, qsê\ yê´<ÛäT\T, ø°fi¯¢ düeTdü´\T ‘·|üŒeì ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. Ç˝≤ |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\ <ÅwüŒ¤Œ¤uÛ≤e+ eTq Äs√>∑´+ô|’ nH˚ø£ $<Ûë\T>± |ü&ÉT‘√+~. ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø±\T, s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄\ $ìjÓ÷>∑+˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Ä+ <ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ñ+fÒ.. sêh+˝À ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ eTT+<äT+&É&É+ Ä+<√fi¯q ø£*–+#˚ $wüj·T+. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À dü>∑≥Tq s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄\ $ìjÓ÷>∑+ ôV≤ø±ºsYøÏ 145 øÏ˝À\Tø±>±.. Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À n~ 253 øÏ˝À\T. õ˝≤¢˝À 285 øÏ˝À\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. ≈£Ls¡>±j·T\T, eTq+ ‹H˚ |ü+&ÉT¢, |ü|ü\T |ü+&ç+#˚+<äT≈£î ¬s’‘ê+>∑+ $|üØ‘·yÓTÆq ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT\T $ìjÓ÷–+#·&É+ e\¢ Äs√>∑´+ô|’ >∑T]ô|&ÉT‘√+~. õ˝≤¢˝À ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü‹Ô, e] ‘·~‘·s¡ |ü+≥\≈£î eTq+ $ìjÓ÷–+#˚ ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT\T #ê˝≤ m≈£îÿe>± ñ+≥T`HêïsTT. e´ekÕj·T XÊK Á|üe÷<äø£s¡+ nì ôV≤#·Ã]düTÔqï eT+<äT*ï eTq ¬s’‘ê+>∑+ $#·Ã\$&ç>± $ìjÓ÷–k˛Ô+~. Á|üuÛÑT‘·«+ n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡eTì |ü]XÀ~Û+∫ ìùw~Û+∫q eT+<äT\T ôd’‘·+ e÷¬sÿ{À¢ ny˚TàdüTÔHêïs¡T. eTTK´+>± ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü|ü~qTdüT\T, |ü+&É¢ô|’ Á|üe÷<äø£s¡ |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\ neX‚cÕ\T n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡+>± |ü]D$TdüTÔHêïsTT. ≈£Ls¡>±j·T\T, n|üsê\T, |ü+&ÉT¢ n~Ûø£ ~>∑Tã&ç kÕ~Û+#˚+<äT≈£î $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± ¬s’‘·T\T s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄\T $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. $#·Ã\$&ç>± |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT*ï ÅùdŒ #˚düTÔHêïs¡T. Çe˙ï Ä |ü+≥\ ~>∑Tã&çì ô|+#·&É+, |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T HêD´‘·≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&É&É+ e÷f…˝≤ ñHêï.. yê{Ï <äTwüŒ¤]D≤e÷\T e÷Á‘·+ eTìwæì nHês¡>√´+ bÕ\T#˚dæ ÁbÕD≤\$÷<äøÏ ‘Ók˛Ô+~.|ü+≥*ï HêX¯q+ #˚ùd |ü⁄s¡T>∑T*ï #·+ù|+<äT≈£î eTq+ $ìjÓ÷–+#˚ eT+<äT\T Ä |ü⁄s¡T>∑T\ô|’ n+‘·>± |üì#˚j·Tø£b˛sTTHê.. eTq Äs√>∑´+ô|’ e÷Á‘·+ rÁe+>± Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·THêïj·THêïs¡T.

õ˝≤¢˝À ø£©Ô eT<ä´+ e÷|òæj·÷ ¬sø£ÿ\T $|ü‘√+~. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± nq|ü]Ô, sêe⁄\bÕ˝…+, ø√qd”eT ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À qøÏ© eT<ä´+ eTTsƒê ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T kÕ>∑T‘·Tqï≥Tº` ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘·+˝À eTVü‰sêh, ø£sêí≥ø£, #·rdt>∑&é ‘·~‘·s¡ sêÅcÕº\ qT+∫ mHé&û|”m˝Ÿ (HêHé &É÷´{°` ô|sTT&é *ø£ÿsY)qT Çø£ÿ&É≈£î rdüT≈£îe∫à ˝…’ôdHé‡&é cÕ|ü⁄\ <ë«sê $Áø£sTT+#˚yês¡T. n+‘·Ásêwüº #Óø˘b˛düTº\ e<ä› ì|òü÷ |ü{Ïwüº+ø±e&É+‘√ qøÏ© eT<ä´+ e÷|òæj·÷ eTs√ <ë] m+#·T≈£îqï≥T¢` ‘Ó\Tk˛Ô+~. á N|t*ø£ÿs¡T m≈£îÿe s√E\T ì\« ñ+&Éq+<äTq Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq s¡kÕj·THê\T ø£\T|ü⁄‘ês¡T. Bìe\¢ >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\T e#˚à neø±X¯+ ñ+~. ø£©Ô eT<ä´+ ‘ê– eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·Tqï dü+<äsꓤ\T nH˚ø£+ ñ+{≤sTT. ny˚M n~Ûø±s¡T\T |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ ˝Ò<äT. ø£©ÔeT<ä´+ ‘ê– #·ìb˛‘˚..Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q e#˚à Á|üjÓ÷»Hê\T Ä ≈£î≥T+u≤\≈£î n+<ä≈£î+&Ü b˛‘êj·Tì..e÷qe‘ê <äèø£Œ<∏ä+‘√ e~˝ÒdüTÔ+{≤s¡T. ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ nq|ü]Ô˝À düTe÷s¡T s¡÷.7\ø£å\ $\TyÓ’q eT<ä´+ u≤{Ïfi¯ó¢ <=s¡ø£&É+ |ü]dæú‹ rÁe‘·qT ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~.õ˝≤¢˝À Ç{°e\ ø±\+˝À qøÏ© eT<ä´+ |ü≥Tºã&çq <ëK˝≤\T˝ÒeH˚ #ÓbÕŒ*. õ˝≤¢˝À ø£©Ô eT<ä´+, eT<ä´+ nÁø£eT neTàø±\T, ìã+<Ûäq\ ñ\¢+|òüTq e+{Ïyê{Ïì n]ø£fÒº+<äT≈£î mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ kÕÿ&é ñ+~. Äj·÷ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À $düèÔ‘·+>± ‘·ìF\T #˚j·T&É+, ì|òü÷ ô|≥º&É+ á kÕÿ&é |üì. ø£©Ô eT<ä´+, HêHé &É÷´{°` ô|sTT&é *ø£ÿsY e+{Ï yê{Ïô|’Hê ì|òü÷ ãè+<ë\T <äèwæºkÕ]+#ê*. ø£©Ô eT<ä´+ $Áø£j·÷\≈£î u…\TºcÕ|ü⁄*ï m≈£îÿe>± m+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢` düe÷#ês¡+. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q kÕÿ&é ø±≈£î+&Ü ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ kÕÿ&é e∫à ‘·ìF\T #˚ùd düeTj·÷\˝À HêeTe÷Á‘·+>± ø=ìï cÕ|ü⁄\T e÷Á‘·y˚T ‘·ìF\T #˚j·T&É+.. yê]ø° ø=+‘· e÷eT÷\T Ç∫à |ü+|ü&É+ ≈£L&Ü Çø£ÿ&É ÄqyêsTTr nì m¬øÔ‡CŸ n~Ûø±s¡T˝Ò u≤Vü‰≥+>± #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T.ø=ìï s¡ø±\ Áu≤+&é $d”ÿ\T m≈£îÿe>± ‘·j·÷s¡T#˚düTÔHêïs¡T. kÕsê, dæŒ]{Ÿ e+{Ïyê{Ï˝À ¬ø$Tø£˝Ÿ‡ ø£*|æ Äj·÷ Áu≤+&é\ ù|ò¢esY e#˚à $<Ûä+>± C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+{≤s¡T. me]ø° nqTe÷q+sê≈£î+&Ü Äj·÷ s¡ø±\ Áu≤+&é dæºø£ÿsY n‹øÏkÕÔs¡T. dæºø£ÿs¡T¢ Á|æ+{Ÿ #˚ùd+<äT≈£î ≈£L&Ü ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ãè+<ëìï eT<ä´+ e÷|òæj·÷ @sêŒ≥T #˚düT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Vü‰ìø£s¡ s¡kÕj·THê\T, dæŒ]{Ÿ e+{Ïyê{Ï‘√ qøÏ© eT<ä´+ ‘·j·÷s¡T#˚düTÔ+{≤s¡T. Ç~ ‘êπ>yês¡T rÁe nHês√>±´\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.

Äs√>±´ìøÏ eTT|ü

|æ\¢\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~ùdÔH˚ Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq düe÷»+ AL][gRi˘ ™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s xqs™´sW«¡Li N][xqsLi ¿¡©´sıxmsˆ…”¡©´sVLiÆ≤∂[ F¢ztÌsQNS •¶¶¶LS¨sı zmsÃ˝¡Ã¡NRPV @á™y»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y.—¡ .™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP HFs ≤T∂zms •¶¶¶Ã¡VÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi «ÿºdΩ∏R∂V F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRi ™yL][ªRΩ=™yá©´sV NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS ≤y. —¡. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW }msμR∂LjiNRPLi NSLRifl·LigS Fs iLiª][ ™´sVLiμj∂ ¿¡©´sıxmsˆ…”¡©´sVLiÆ≤∂[ @Æ©s[NRP LRiVgRi¯ªRΩáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s @»¡V™´sLi…”¡ xmsLjizqÙsºΩ ª]ágjiLiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiLji˜fl‘· {qsÚQ˚áNRPV BLiμj∂LS gSLiμ≥j∂ ™´sWªRΩXªRΩ* xqsx§¶¶¶π∏∂W«¡©´s NTPLiμR∂ 4 Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV ™´sVW≤R∂V≠s≤R∂ªRΩáVgS xqs™´sW∏R∂VLi @Liμj∂iLi¿¡ F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRiLi @Liμj∂iLi¬ø¡[ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ xmso»Ì¡À‹[π∏∂V ’¡≤ÔR∂ ¡Ã¡LigS DLi≤R∂…ÿ¨sNTP DLi»¡VLiμR∂¨s @LiμR∂VZNP[ ˙xmsºdΩ gRiLji˜fl‘· {qsÚQ˚ F¢ztÌsQNS•¶¶¶LS¨sı ºdΩxqsVN][™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqsW¿¡LiøyLRiV. aRPLkiLS¨sNTP @™´sxqs\lLiÆ™sV F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRi áV™´sá\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ @™´sgSx§¶¶¶ NRP÷¡gjiLiøyá¨s ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Õ˝‹[ C ≠sxtsQ∏R∂V%¡ViLi\|ms ™´sVLjiLiªRΩ \¬ø¡ªRΩ©´s˘LiÆ©s[ ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s ˙xmsºdΩ ™´sV¨sztsQNTP gS÷¡ ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sVLi¿¡ F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRiLi ºdΩxqsVNRPV @™´sxqsLRiLi FsLiª][ ˙xmsμ≥y©´s™´sV©yıLRiV. ™y˘μ≥j∂ ¨sL][μ≥R∂NRP aRPNTPÚ |msLiF~Li μj∂iLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV, AL][gRi˘NRPLRiLigS DLiÆ≤∂iLiμR∂VNRPV @¨sı ™´s∏R∂VxqsV=á ™yLjiNTP F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRiLi @™´sxqsLRi™´sV©yıLRiV. «ÿ™´sV, N] ¡˜Lji, |msxqsáV, ZaPgRi, ™´sVVgSNRPV ªRΩμj∂ªRΩLSÕ˝‹[ Fs©Ø[ı F°xtsQNSáV©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVLRiV™´sNRPW≤R∂μR∂¨s @LiæªΩ[ NSNRPVLi≤y |msLRi…”¡Õ‹[ |msLiøR¡VNRPV ANRPVNRPWLRiáV, NS∏R∂VNRPWLRiÕ˝‹[ NRPW≤y Fs ©Ø[ı F°xtsQNRP ≠sáV™´sáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. . L][«¡Ÿ™yLji ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ A•¶¶¶LRiLiÕ‹[ ANRPVNRPWLRiá©´sV ¨sªRΩ˘Li DLiÆ≤∂Õÿ øR¡W≤yá©yıLRiV @Æμ∂≠sμ≥R∂iLigS Æ™s[xmsoŒ˝œ¡NRPV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ªRΩ ¨s™´s*NRPVLi≤y D≤R∂NRP|ms…Ì”¡ xmsμyLÙSáNRPV ˙Fy©´s˘ºΩ ¨s™y*á©yıLRiV. xms»Ì¡flÿáV, ©´sgRiLSÕ˝‹[ L][«¡Ÿ L][«¡ŸNRPW «¡LiN`Pxmso≤`∂ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ∏R∂VªRΩ |msLRiVgRiVª][LiμR∂¨s, ≠ds…”¡Õ‹[ ˙F~…‘¡©±s=

gS¨ds ≠sá≠sV©˝´sV gS¨ds Fs iLiªRΩ™´sW˙ªRΩLi DLi≤R∂™´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVz§¶¶¶ Œœ¡ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP ¨slLÙi[bPLi¿¡ AL][gRi˘ xqsW˙ªyá©´sV ˙gS™´sV˙gS™´sW æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡xmsˆ≤R∂iLiÕ‹[ @LigRi™y≤T∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV xmspLjiÚ ÀÿμR∂˘ªRΩ ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP —¡‘·‘·Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLi gS 3500 ™´sVLiμj∂ @LigRi™y≤T∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV, 110 ™´sVLiμj∂ xqsWxmsL`i \Æ™s«¡L˝RiV, 20 ™´sVLiμj∂ zqs≤T∂zmsIáV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ≠dsLjiNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[ }msμR∂ NRPV»¡VLiÀÿáV @¨sıLi…”¡ª][ Æ©s[LRiVgS xqsªRΩ=LiiLiμyáV©´sı ∏R∂V©yıLRiV. C μR∂XuÌy˘ ˙gS™´sVrÙyLiVVÕ‹[ ™´sVLki ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRi ≠sáV™´sáV gRiVLjiLi¿¡ æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂V™´sázqs ÀÿμR∂˘ªRΩ zqs ¡˜Liμj∂\|ms DLiμR∂©yıLRiV. ªRΩ÷˝¡Fyá ≠sbPxtÌsQªRΩ, AxqsVxms ˙ªRΩVáՋ[ ˙xmsxqs™yáV, NTPu°LRi Àÿ÷¡NRPáNRPV F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRi ≠sáV™´sáV æªΩ÷¡∏R∂V}qsLiμR∂VNRPV ≠sxqsÚQ˚ªRΩ @™´sgSx§¶¶¶ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyá©yıLRiV.˙xmsºΩ @LigRi™y≤T∂ ZNP[Li˙μyá©´sV rÌ°L`i LRiW™´sVVáVgS DLiøR¡NRPVLi≤y xmsLjiaRPV˙À≥œ¡LigS, ™´sVLi¿¡ Æ™sáVªRΩVLRiV DLiÆ≤∂Õÿ DLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. zmsÃ˝¡Ã¡NRPV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP ¨slLÙi[bPxms LRi¿¡©´s @LiaSáª][ NRPW≤T∂ øyLÌRiVá©´sV ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡≤R∂iLiª][ Fy»¡V zmsÃ˝¡Ã¡ A»¡ ™´sxqsVÚ™´soá©´sV NRPW≤y xqs˙NRP™´sVLigS DLiøyá©yıLRiV. @LigRi™y≤T∂ ZNP[Li˙μyá©´sV ≠sxqsÚQ˚ªRΩLigS xmsLRi˘…”¡Li¿¡ xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[Õÿ zqs≤T∂zmsIáV, xqsWxmsL`i\Æ™s«¡L˝RiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá ©yıLRiV. ©´s ˙xmsºdΩ gRiVLRiV™yLRiLi A∏R∂WFyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÙRiVáNRPV AL][gRi˘x sLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂ªy∏R∂V¨s A xqs™´sV∏R∂ViLiÕ‹[ @LigRi™y≤T∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV, LiVVªRΩLRi zqs ¡˜Liμj∂ xqsLi ¡Liμj∂ªRΩ \Æ™sμR∂V˘Ã¡NRPV xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ry™´sW—¡NRP ™´sWLRiVˆ INRP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ μy*LS xqsVáÀ≥œ¡ªRΩLRi™´sV¨s, C μj∂aRPgS ˙xms«¡Õ˝‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘iLi ºdΩxqsVNRPVLS ™´sázqs ÀÿμR∂˘ªRΩ DLiμR∂©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsLjixqsLSá xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ ªRΩ\|ms @™´sgSx§¶¶¶ NRP÷¡gjiLiøyá©yıLRiV. xqsVLRiOTPQªRΩ\Æ™sV ªygRiV¨ds…”¡NTPá ©yıLRiV.. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ zms≤T∂ $ LSxmnsV™´sLS™´so

™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqs™´sW«¡LiÕ‹[ 45 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ˙F~…‘¡©±sÕ‹[xmsLi, 40 aSªRΩLi LRiNRPÚLi ¤Õ¡[™´sV B ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩVLi…ÿLRi¨s , μk∂¨s™´sÃ˝¡ @iLi»¡VNRP ™y˘μ≥R∂VáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi©yıLRiV. μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiªRΩ G≤yμj∂ ©´sVLi≤T∂ iLi≤T∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, zmsÃ˝¡Ã¡NRPV F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRiLi @Liμj∂iLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂V%¡ViLi\|ms NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤‘·y. —¡.™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±sxmsLiøR¡ xqsW˙ªyá©´sV @™´sVáV¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.


n–ïÁ|üe÷<ë\ô|’ ø=s¡e&çq nÁ|üeT‘·Ô‘· ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ $+∫q|ü⁄&ÉT dü+ã+~Û‘· XÊK\ |üs¡´ y˚ø£åD≤~ ø±s¡T\T ø£+{Ï ‘·T&ÉT|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ #˚‘·T\T <äT \T|ü⁄≈£î+≥T Hêï s¡T. B+‘√ s¡kÕj·Tq bòÕ´ø£ºØ\˝À Á|üe÷ <ë\T ì‘·´ø£è‘·´+ >± e÷] ø±]à≈£î\ ÁbÕD≤\T >±˝À¢ ø£\TdüTÔHêïsTT. |ü] ÁX¯eT\ ˝À es¡Tdü Á|üe÷<ë\ ø±s¡D+>± ÁbÕDqwüº+, ÄdæÔ qwüº+ dü+uÛÑ$düTÔqï|üŒ{Ïø° uÛÑÁ<ä‘·qT |üs¡´ y˚ øÏå+#ê*‡q n~Û ø±s¡T\≈£î NeT≈£î{Ϻq≥T¢ ≈£L&Ü ˝Ò<äqï $eT s¡Ù\T ñHêï sTT. uÛÑTeq–] &ç$»Hé˝Àì s¡kÕj·Tq, mø˘‡ b˛¢õyé bòÕ´ø£º Ø\˝À Ç{°e\ es¡Tdü>± Á|üe÷<ë\T dü+u ÛÑ$düTÔqï|üŒ{Ïø° ø£˙dü C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#·&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± düTe÷

s¡T 70 es¡≈£î s¡kÕ j·Tq, mø˘‡b˛¢õyé bòÕ´ø£ºØ\T ñ+&É>± yê{Ï˝À m≈£îÿe XÊ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ dü$÷ |ü+˝Àì uÛÑTeq–] &ç$»Hé˝ÀH˚ ñHêïsTT. á bòÕ´ø£ºØ\˝À ø£˙dü uÛÑÁ<ä‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï +# ·ø£b˛ e&É+‘√ n+<äT˝À ø±]à≈£î\T n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡ |ü]dæú ‘·T˝À¢ |üì#˚düTÔHêïs¡T. Á|üe÷D≤\ Á|üø±s¡+ bòÕ´ø£ºØì q&ç |æ+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡q n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑ n$˙‹, n\dü‘·«+ ø±s¡D+>± bòÕ´ø£ºØ uÛÑÁ<ä‘· >±*˝À B|ü +>± e÷]+~. á @&Ü~ p˝…’ 16q j·÷<ä–]>∑T≥º eT+ &É\+˝Àì Á|”$Tj·TsY mø˘‡b˛¢õyé˝À »]–q Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›] ø±]à≈£î\T eTs¡DÏ+#·>± eTT>∑TZs¡T rÁe+>± >±j·T |ü&ܶs¡T.

Ä |òüT≥q »]– eT÷&ÉT e÷kÕ\T ≈£L&Ü >∑&Ée ø£eTT+<˚ >∑Ts¡Tyês¡+ uÛÑTeq–] bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝Àì Á‹X¯S\ ¬ø$Tø£˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ˝À ù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+∫ ø±]à≈£î&ÉT eTè‹ #Ó+ <ä&É+ rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚düTÔ+~. >∑‘·+˝À ;;q >∑sY eT+ &É\+ ø=+&ÉeT&ÉT>∑T dü$÷|ü+˝Àì Vü≤]Vü≤s¡ d”º˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ˝À ‘=$Tà~ eT+~ ø±]à≈£î\T eTè‹ #Ó+<ës¡T. #·+<äø˘ ˝≤´ã πs≥Ø˝À »]–q Á|üe÷<ä+˝À Äs¡T>∑Ts¡T ø±]à≈£î\T >±j·T |ü&ܶs¡T. >∑‘· @&Ü~ u§eTà\sêe÷s¡+ eT+&É\+˝Àì @|” mø˘‡ m˝ÀJy釽À »]–q Á|üe÷<ä+˝À ˇø£ ø±]à≈£î&ÉT eTè‘·T´ yê‘· |ü&ܶs¡T. n<˚ $<Ûä+>± #Í≥T`|üŒ˝Ÿ eT+&É\+ ø=j·T´\ >∑÷& Ó+˝Àì z Á&É>¥‡ bòÕ´ø£ºØ˝À y˚T HÓ\˝À ]j·÷ø£ºsY ù|*q Á|üe÷ <ä+˝À ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ÄdæÔ qwüº+ »]–+~. á ˇø£ÿ |ü] ÁX¯eT˝ÀH˚ eT÷&ÉT kÕs¡T¢ n–ïÁ|üe÷<ä+ »]–+~. #Í≥T`|üŒ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì mdt.*+>√≥+, eTT<√fi¯¢ >∑÷&Ó+, b˛#·+|ü*¢

ôV’≤<äsêu≤<é

eT+ &É\+ <=+‹>∑÷&Ó+˝Àì s¡kÕj·Tq |ü]ÁX¯eT˝À¢ >∑‘· @&Ü ~ qT+∫ es¡Tdü Á|üe÷<ë\‘√ ø±]à≈£î\T >±j·T|ü &É≥y˚T ø±≈£î+&Ü ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ ÄdæÔ qwüº+ yê{Ï*¢+~. ôV’≤<äs¡u≤<é q>∑s¡ •yês¡T uÛÑTe q–] &ç$»Hé |ü]düsê\˝À Çã“&çeTã“&ç>± yÓ*dæq s¡kÕj·Tq |ü]ÁX¯eT˝À¢ es¡Tdü Á|üe÷ <ë\T uÛÑj·÷ +<√fi¯q\T |ü⁄{ϺdüTÔHêïsTT.|ü]ÁX¯eT\˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\ ÁbÕD≤\≈£î uÛÑs√kÕ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. Á|üe÷<äø£s¡ yÓTÆq s¡kÕj·Tq |ü<ësêú\ $TÁX¯e÷\qT ‘·j·÷s¡T #˚ùd |ü]ÁX¯ eT\˝À ø£˙dü uÛÑÁ<ä‘ê Á|üe÷ D≤\T bÕ{Ï+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´ +‘√H˚ Á|üe÷<ë\T »s¡T >∑T‘·THêïsTT. j·÷» e÷Hê´\ ˝≤uÛ≤ù|ø£å‘√ bı≥º ≈£L{Ïø√dü+ e∫Ãq ø±]à≈£î\ ì+&ÉT ÁbÕD≤\T >±˝À¢ ø£\TdüTÔHêïsTT.

düTes¡íyês¡Ô

5

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 12, 2012

ø±\Twü´ e´sêú\‘√ e÷j·TeTe⁄‘·Tqï f…Æ>∑sY s=j·T´

‘√≥|ü*¢, s¡a+s¡a≤e‹ mqï{ÏøÏ |üPs¡Ôj˚T´H√.. ? >∑

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): ‘· Hê\Tπ>fi¯ó¢>± kÕ>∑T˙s¡+<äì ø±s¡D+>± Äj·Tø£≥Tº` ¬s’‘·T\T qcÕº\≈£î >∑Ts¡ e⁄‘·THêïs¡T. esê¸\T ø£\dæsêì düeTj·T+˝À Ä<äTø√ yê*‡q kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T ô|+&ç+>¥ |üqT\ ø±s¡D+>± ø£\dæ sêe&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ |ü+≥\T bÕ&Ó’ qcÕº\≈£î >∑Ts¡e⁄ ‘·THêï s¡T. bÕs¡«r|ü⁄s¡+ &ç$»Hé˝Àì ¬s+&ÉT kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\ |üqT\T mø£ÿ&ç y˚dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚ nqï≥Tº>± ñHêïsTT. ¬s+&˚fi¯ó¢>± |üqT\T ì*∫b˛e&É+‘√ ìsêàD e´j·T+ ˇø£ÿkÕ]>± ô|]– s¡÷.120 ø√≥¢≈£î ô|]–q≥T¢` n+#·Hê. õ˝≤˝À eT+Á‘·T\Tqï|üŒ{Ïø° ‘√≥|ü*¢, »+s¡a≤e‹ kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\qT |ü{Ϻ+#·Tø=H˚ |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç˝≤ &ç$»Hé˝À ì]àdüTÔqï ¬s+&ÉT Á|ü<Ûëq ÁbÕC…≈£îº\qT ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ eT<Ûä´˝À $&ç∫ô|{Ϻ yÓ[¢b˛e&É+‘√ mø£ÿ&ç |üqT\T nø£ÿ&˚ ì*∫b˛j·÷sTT. »+s¡a≤e‹ ÁbÕC…≈£îº <ë«sê 24,600 mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡+~+#ê*‡ ñqï|üŒ{Ïø° Ç+<äT˝À dü>∑+ Äj·Tø£≥Tº≈£î ≈£L&Ü kÕ>∑T˙s¡+<ä&É+ ˝Ò<äT. á ¬s+&ÉT ÁbÕC…≈£îº\T |üP¬s’sTT ¬s+&˚fi¯ó¢ >∑&É∫b˛sTTq|üŒ{Ïø° Ç|üŒ{Ïø° |üP]ÔkÕúsTT˝À Äj·Tø£≥Tº≈£î kÕ>∑T˙s¡+<ä&É+ ˝Ò<äT. ì]›wüº >∑&ÉTe⁄ eTT–dæb˛sTTHê düø±\+˝À kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ôø±ø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T rÁe qcÕºìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷. e+<ä\ ø√≥¢ Á|üC≤<ÛäHêìï ≈£îeTà]+∫Hê düø±\+˝À |òü*‘·+ sêø£ ¬s’‘·T\T rÁe qcÕº\≈£î >∑Ts¡Te⁄ ‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ∫Ã+∫q Á|üC≤<Ûäq+ eè<∏ë e´j·T+>± e÷s¡T‘√+~. >∑‘· 30 @fi¯ó¢>± ¬s’‘·T\ ø£\ HÓs¡y˚s¡Ãì ÁbÕC…≈£îº>±H˚ »+s¡a≤e‹ $T–*b˛sTT+~. »\j·T»„+˝À Bìø° #√≥T \_Û+∫q|üŒ{Ïø° Ä•+∫qkÕúsTT˝À |üqT\T »s¡>∑˝Ò<äT. Á|ü<Ûëq ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìøÏ ˇ&çXÊ Á|üuÛÑT‘·«+ n&ɶ+≈£î\T düèwæº+∫q|üŒ{Ïø° Ç+õ˙]+>¥ n~Ûø± s¡T\T s¡ã“s¡T &Ü´+ Ä<Ûës¡+>± kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚+ <äT≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡T. s¡ã“s¡T &Ü´+≈£î nqTdü+<Ûëq+>± ñqï m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ <ë«sê kÕ>∑T˙s¡+~+#˚ |üqT\T Ç|üŒ{Ïø° |üP]Ôø±˝Ò<äT. m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ |üPs¡ÔsTTq|üŒ{Ïø° ø±\Te\ ‘·e«ø±\T, Ådüºø£Ãs¡¢ $T–*q |üqT\T eTT+<äT≈£î kÕ>∑˝Ò<äT. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±+Á{≤ø£ºsY ≈£L&Ü |üqT\qT $&ç∫ô|{Ϻ yÓ[¢b˛sTTq≥T¢` düe÷#ês¡+. ‘√≥|ü*¢ kÕ>∑T˙{Ï

ÁbÕC…≈£îº≈£î 1993˝À X¯+≈£îkÕú|üq »]–+~. 1994˝À »\ j·T»„+˝À á ÁbÕC…≈£îºqT rdüT≈£îHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ s¡÷. 450 ø√≥¢ Ks¡TÑ√ 1.20 \ø£å\ mø£sê\≈£î n<äq+>± kÕ>∑T˙s¡+~+ #ê\qï~ \ø£å´+. BìøÏ ‘√&ÉT bÕ‘· Äqø£≥º |ü]~Û˝Àì 64y˚\ mø£sê\qT Bì |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. B+‘√ ‘√≥|ü*¢ u≤´πsJ yÓTT‘·Ô+ Äj·Tø£≥Tº` 1.84 \ø£å\ mø£sê\≈£îô|]–+~. ÁbÕC…≈£îºqT Hê\Tπ>fi¯¢˝À |üP]Ô#˚j·÷\qï~ \ø£å´+. 2008 Hê{ÏøÏ ¬s’‘·T\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#ê\ì uÛ≤$+#ês¡T. nsTT‘˚ ìsê«dæ‘· düeTdü´ \T, es¡<ä\T, ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ yÓTT+&çπøj·T&É+ e+{Ï ø±s¡D≤\‘√ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ Ç|üŒ{Ïø° |üP]Ôø±˝Ò<äT. rÁe C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·÷ edüTÔqï á kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº |üqT\T nH˚ø£+ ô|+&ç+>¥˝À ñHêïsTT. Á|ü<Ûëq eT{Ϻø£≥º |üqT\T, dæŒ˝Ÿy˚ |üqT\T, s√&ÉT¶ ìsêàD+ |üqT\T Ç+#·T$T+ #·T |üP]Ôø±e#êÃsTT. nsTT‘˚ s√&ÉT¶ ìsêàD+˝À ∫e] <äX¯ |üqT\T, Hê>±e[ q~ô|’ ì]à+∫q dæŒ˝Ÿy˚‘√ ≈£î&ç eT{Ϻø£≥º nqTdü+<Ûëq |üqT\T $T–* ñHêïsTT.n<äq|ü⁄ Äj·Tø£≥Tº≈£î kÕ>∑T˙s¡+~+#ê\+fÒ ≈£î&ç ø±\Ty˚ Ä<Ûës¡+. ø=‘·Ô>± s¡÷|ü⁄ ~<äT›ø√qTqï Äj·Tø£≥Tº yÓTT‘·Ô+ ≈£î&ç ø±\Te |ü]~Û˝ÀH˚ ñ+~.

Á|üdüTÔ‘·+ ø=‘·Ô u≤´πsJ qT+∫ bÕ‘· Äqø£≥º |ü]~Û˝Àì 64 y˚\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡+<äT‘·T+~. nsTT‘˚ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD ì]›wüº ø±\+ |üPsYU…Ô eTs√ Hê\Tπ>fi¯ó¢ ì+&ÜsTT. nsTTq|üŒ{Ïø° ÁbÕC…≈£îº |üP]Ôø±˝Ò<äT. ÁbÕC…≈£îº˝Àì ≈£î&ç ø±\Te |ü]~Û˝Àì düTes¡í eTT œ, y˚>±e‹ q<äT\ô|’ ì]à+#ê*‡q ÄøÏ«&Ó≈£îº\ ìsêàD+ Ç|üŒ{Ïø° |üP]Ôø±˝Ò<äT. ø±\Te ‘·e«ø±\T |üPs¡ÔsTTq|üŒ{Ïø° nH˚ø£#√≥¢ dæyÓTà+≥T, ◊s¡Hé e+{Ï eTT&ç düs¡T≈£î\‘√ ì]à+#ê*‡q Ådüºø£Ãs¡¢ ìsêàD+ »s¡>∑˝Ò<äT. Ç+‘· es¡≈£î s¡÷. 400 ø√≥T¢` Ks¡Tà #˚dæq|üŒ{Ïø° #·Tø£ÿ ˙s¡T ≈£L&Ü n<äq|ü⁄ Äj·Tø£≥Tº≈£î $&ÉT<ä\ ø±˝Ò<äT. Hê\Tπ>fi¯ó¢>± Á|üuÛÑT ‘·«+ Ks¡Tà #˚dæq s¡÷.400 ø√≥T¢ eè<∏ë e´j·T+>±H˚ $T>∑T\T ‘√+~. >∑&É∫q Hê\Tπ>fi¯¢˝À ìsêàD e´j·÷\T ˇø£ÿkÕ]>± ô|]–b˛e&É+‘√ ÁbÕC…≈£îº |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï ◊d”&ûd” ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ |üqT\qT $&ç∫ô|{Ϻ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á |üqT\qT ø=‘·Ô ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î n|üŒ–düTÔqï≥T¢` õ˝≤¢ eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD düŒwüº+ #˚dæq|üŒ{Ïø° |üqT˝À¢ |ü⁄s√>∑‹ ø£ìŒ+#·&É+ ˝Ò<äT. ¬s+&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ ì*∫b˛sTTq |üqT\T n˝≤π> ñHêïsTT.

Ä+<√˝Ÿ m‹Ôb˛‘·\‘√ ìC≤+kÕ>∑sY≈£î eTT|ü Ä

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): >∑y˚T|òü÷\$÷<ä eTTK´eT+Á‹ Ä+<√˝Ÿ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìøÏ s¡÷.10 ø√≥T¢` Çe«&É+, ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK nqTeT‘·T*e«&É+‘√ {°ÄsYmdt eT+&ç|ü&ÉT‘√+~. Bìô|’q ‘ê&√ù|&√ ‘˚\TÃ≈£î+{≤eTì u≤qT‡yê&É myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢á e´eVü‰ s¡+˝À Ä+<√fi¯q ‘·ù|Œ˝≤ ˝Ò<äT. õ˝≤¢ qT+∫ ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤düTÔqï sêh uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\ ˙{Ï ì\Te >∑D+ø±\qT |ü]o*+#·&É+, ìC≤+kÕ>∑sY ¬s’‘·T\ Á|üjÓ÷»Hê\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+∫ nø£ÿ&É m‹Ôb˛‘·\T e<ä›qï+<äT≈£î Äj·TqTï ã<ä› X¯Á‘·Te⁄>± uÛ≤$düTÔ Hêïs¡T. m>∑Te ÁbÕC…≈£îº ø±s¡D+>± Ç|üŒ{Ïπø ìC≤+kÕ>∑sY ñìøÏ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~.dæ+>∑÷s¡T ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+‘√ ìC≤+kÕ>∑sY ñìøÏ Á|üXÊïs¡úø£yÓTÆ+~. eT∞¢ Ç|ü&ÉT dæ+>∑÷s¡T ˙{Ïì Ä<Ûës¡+ #˚düTø=ì Ä+<√˝Ÿ˝À m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï ì]àdüTÔHêïs¡T. B+‘√ dæ+>∑÷s¡T ˙fi¯ó¢ ìC≤+kÕ>∑sY≈£î e#˚à |ü]dæú‹ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. B+‘√ kÕ>∑sY øÏ+<ä ñqï \ø£å˝≤~ mø£sê\ uÛÑ÷$T kÕ>∑T˙s¡T ˝Òø£ m&Ü]>± e÷πs |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘√+~. ˙{Ï ì\Te\T ˝Òø£b˛sTTHê Á|üuÛÑT‘·«+, eTTK´eT+Á‹ ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· kÕ>∑Tu≤≥Tø√dü+ ˇø£ neT÷\´yÓTÆq ÁbÕC…≈£îº uÛÑ$‘·yê´ìï |òüD+>± ô|≥º&É+ rÁe $eTs¡Ù\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. 1977˝À n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ yÓ+>∑fiŸsêe⁄ ø£sêï≥ø£‘√ #˚düT≈£îqï ˇ|üŒ+<ë\qT ‘·T+>∑˝À ‘=πøÿ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~.

Á|ü‹ j˚T{≤ ÁbÕC…≈£îº ì+&ÉT‘·T+<√.. ˝Ò<√qì uÛÑj·T|ü&Ü*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. <äXÊã›ø±\+>± |ü]dæú‹ ~>∑C≤s¡T‘·÷ ek˛Ô+~. B+‘√ Äj·Tø£≥Tº kÕ>∑T Áø£eT+>± ‘·>∑TZ‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø ÁbÕC…≈£îº˝À |üP&çø£ ì+&É&É+‘√ kÕeTs¡ú´+ 17.5 {°m+d”\ ≈£î ‘·–Zb˛sTT+~. B+‘√ ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº≈£î Á|üe÷<ä+ eTT+#·Tø=k˛Ô+~. õ˝≤¢˝À e´ekÕj·T+ yÓTs¡T>∑T |ü&É&ÜìøÏ á ÁbÕC…≈£îº m+‘√ düVü≤ø£]+∫+~. ø±˙ Ç|ü&ÉT sê»ø°j·÷\≈£î á ÁbÕC…≈£îº ñìøÏπø Á|üe÷<ä+ e∫Ã|ü&˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘√+~. Á|üuÛÑT‘ê«\T, Hêj·T≈£î\T eT]+‘· eT+~ ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷*. ø±˙ ˇø£#√≥ ø={Ϻ Ç+ø√ #√≥ ô|fÒº ˙‹øÏ Ç |ü&ÉT ~>∑C≤]b˛j·÷s¡T. 1932˝À ìC≤+ bÕ\≈£î\T ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îºqT ì]à+#ês¡T. 24 {°m+d”\ kÕeTs¡ú´+‘√ 2.75 \ø£å\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙{Ïì n+~+#·{≤ìøÏ Bìï ì]à+ #ês¡T. ø±˙ Á|üdüTÔ‘· + á ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä 2 \ø£å\ mø£sê˝À¢ kÕ>∑T˙s¡+<ä≥+ ˝Ò<äT. ìC≤+kÕ>∑sY øÏ +<ä πøe\+ 1.2 \ø£å\ mø£sê\πø kÕ>∑T˙s¡+<äT‘√+~. $T–*q Äj·Tø£≥Tº`qT ø±bÕ&É{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T‘·Œ, n©kÕ>∑sY m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï ì]à+∫ 90 y˚\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙{Ïì n+~k˛Ô+~. nsTT‘˚ 1977˝À dæ+>∑÷sY ÁbÕC…≈£îº ì]à+∫q ‘·sê«‘· ìC≤+kÕ>∑ sY |ü]dæú‹ <ës¡TD+>± e÷]+~.dæ+>∑÷sY qT+∫ ìC≤+kÕ>∑sY≈£î 8.35

e\dü –]»qT\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T >∑èVü≤ ìsêàD dü<äTbÕj·÷ìï ≈£L&Ü dü]>± ø£*Œ+#·ì |ü]dæú‘·T\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):e\dü e∫Ãq b˛sê®, |ü\T #√≥¢ yê©àøÏ C≤‹ –]»qT\T á Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. b˛sê® C≤‹ –]»q eTVæ≤fi¯\ Ä#ês¡ e´eVü‰sê˝Ò _Ûqï+>± ñHêï sTT. yê]ø£≥Tº` u§≥Tº‘√H˚ á C≤‹ì >∑T]Ô+#·e#·TÃ. b˛sê®, yê©àøÏ C≤‹ –]»qT\≈£î$XÊK õ˝≤¢˝À XÊdü«‘· ≈£î\ Á<äTMø£s¡D |üÁ‘ê\qT ≈£L&Ü eT+ps¡T #˚düTÔHêï Çø£ÿ&É e÷Á‘·+ á |üÁ‘ê\ eT+ps¡T e÷≥ m≥T+∫Hê ø£˙dü+ >∑èVü≤ ìsêàD dü<äTbÕj·÷ìï ≈£L&Ü dü]>± ø£*Œ+#·ì |ü]dæú‘·T\T ñHêïsTT. ø=‘·Ô‘·s¡+ yê]¬ø’Hê >∑T]Ô+|ü⁄qT Ç∫à ‘·eTqT Ä<äT≈£îì yê] n_Ûeè~ΔøÏ <√Vü≤<ä|ü&Ü\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.e÷≥\T #Ó|æŒq n~Ûø±s¡T¢ e÷]b˛‘·÷H˚ e⁄+&É≥+, e÷]q Á|ü‹ n~Ûø±]˙ j·T<∏ë$~Û>± y˚&ÉT≈£î+≥÷H˚ ñ+&É≥+ –]»qT\ Jeq+˝À ˇø£ uÛ≤>∑eTsTT|üb˛sTT+~. ˇ&çXÊ˝À ì]à+∫q e÷#YK+&é, ã*yÓT\ |üesY ÁbÕC…≈£îº\ eT÷\+>± uÛÑ÷eTT\T, ìyêkÕ\qT ø√˝ÀŒsTT <äXÊu≤Δ\ ÁøÏ‘·+ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ‘·÷s¡TŒ, $XÊK @C…˙‡ |ü]~Û˝À¢ìøÏ e\dü e∫Ãq –]»qT\≈£î ‘·÷s¡TŒ @C…˙‡˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òø£ n_Ûeè~ΔøÏ <ä÷s¡+>± yês¡T ø=≥Tº`$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T. eTTK´+>± ‘·÷s¡TŒ @C…˙‡˝À yÓ’.sêeTes¡+, e÷πs&ÉT$T*¢, ø=+‘· sê»ˇeTà+– eT+&É\ ÁbÕ+‘ê\˝À á e\dü –]»qT\T düTe÷s¡T yÓsTT´ ≈£î≥T+u≤\T Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ M]ì –]»qT\T>± >∑T]Ô+∫ õ˝≤¢˝À ñqï –]»Hê_Ûeè~Δ dü+düú @$<Ûä+>±q÷ Ä<äTø√ø£b˛e&É+‘√ πøe\+ dü«X¯øÏÔ‘√H˚ m≥Te+{Ï düVü‰j·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ yês¡T JeHêìï kÕ–düTÔHêïs¡T.|üP]Ô>± e´ekÕj·T+ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ø=+&ÉqT ôd’‘·+ |æ+&çì #˚dü÷Ô Ç+{Ï*¢bÕB ø±j·Tø£wüº+ #˚düT≈£î+≥÷ ã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. e\dü e∫Ãq ‘·eT C≤‹ –]»qT\≈£î $XÊK õ˝≤¢˝À >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+∫ Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\T, n_Ûeè~Δ |ü<∏äø±\ øÏ+<ä \_Δ #˚≈£Ls¡T‘·Tqï~. nsTT‘˚ ‘·÷s¡TŒ˝À e÷Á‘·+ á |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. <äXÊu≤Δ\T>± >∑T]Ô+|ü⁄ ø√dü+ á –]»qT\T Çø£ÿ&ç n~Ûø±s¡T\qT y˚\kÕs¡T¢ y˚&ÉT≈£îì e⁄+{≤s¡T. Ç~>√ |ü]o*kÕÔ+, n~>√ |ü]o*kÕÔ+ n+≥÷ Äj·÷ n~Ûø±s¡T\T ø±\j·÷|üq e÷≥˝Ò #Ó|ü⁄‘·÷ e#êÃs¡T.

{° m+d”\ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\H˚ ˇ|üŒ+<ä+ ñqï|üŒ{Ïø° Bìï düÁø£eT+>± neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. 30 {°m+d”\ kÕeTs¡ú´+‘√ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ dæ+>∑÷sY˝À eT+Jsê q~ô|’ dæ+>∑÷s¡T ÁbÕC…≈£îº ì]à+#ês¡T. 1977˝À Bìô|’q ˇ|üŒ+<ä |üÁ‘·+ sêdüT≈£îHêïs¡T. eT+Js¡ u≤´πsJøÏ 2.97 {°m+d”\T, ôV’≤<äsêu≤<é ‘ê>∑T˙{ÏøÏ 4 {°m+d”\T, |òüTq|üPsY Äqø£≥Tº≈£î 4.06 {°`m+d”\T, ìC≤+kÕ>∑sY≈£î 8.35 {°m+d”\T πø{≤sTT+#ês¡T.Ç|ü&ÉT eT]ìï ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘ê>∑T ˙{Ïq+~+#·{≤ìøÏ Ç<˚ ˙{Ïì πø{≤sTT+#ês¡T. Ä+<√˝Ÿ˝À 22,500 mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙{Ïq+~+#·&ÜìøÏ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt 2 {°m+d”\T πø{≤sTT+#ês¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ m ‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ ìsêàD+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç~ |üPs¡ÔsTT‘˚ ìC≤+kÕ>∑sY≈£î ˙{Ï düeTdü´ eT]+‘· ô|]π> neø±X¯+ ñ+≥T+~.1977 ˇ|üŒ+<ë\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T ‘·÷≥T¢ bı&ÉTk˛Ô+~. ¬s’‘·T\≈£î rs¡ì nHê´j·T+ #˚k˛Ô+~. dæ+>∑÷s¡T ˙{Ï $&ÉT<ä\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ 1999 |òæÁãe] 29q Jy√HÓ+.93 C≤Ø #˚dæ+~. 2005‘√ Bì >∑&ÉTe⁄ eTT–dæ+~. ø±˙ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Bìï dü$÷øÏå+#·˝Ò<äT. ôV’≤<äsêu≤<é ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\qT eTT+<äTô|{Ϻ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ¬s’‘·T\‘√ <√ã÷#·T˝≤&ÉT‘√+~. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ä+<√˝Ÿ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ |üPs¡ÔsTT‘˚ eTT+<äTqï Ä ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\T |òüTs¡¸D≈£î ~¬>’Hê ˙{Ïì rdüT¬øfi‚¢ neø±X¯+ ñ+≥T+~.

u…\TºcÕ|ü⁄\‘√ Ç\T¢>∑T\¢

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):Á>±e÷˝À¢ u…˝Ÿº cÕ|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚sTT+∫, me÷àØŒø£+fÒ m≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î eT<ë´ìï $Áø£ sTTdüTÔqï eT<ä´+ <äTø±D≤\ j·T»e÷ qT\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T ‘·THêïs¡T. |ü˝…¢˝À¢ >∑T¬øÿ&ÉT ˙s¡T <=s¡ø£ ≈£îqï|üŒ{Ïø° u…˝Ÿº cÕ|ü⁄˝À¢ e÷Á‘·+ ;s¡T, $d”ÿ, <˚o<ës¡T e÷Á‘·+ |ü⁄wüÿ\+>± \_Ûk˛Ô+~. õ˝≤¢˝Àì |ü\Te⁄s¡T yÓ’HécÕ|ü⁄\ j·T»e÷qT\T Á>±e÷˝À¢ y˚ \+ bÕ≥\T bÕ&ç u…˝ŸºcÕ|ü⁄\qT <ä øÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. ø=+<äs¡T yÓ’Hé cÕ |ü⁄\ j·T»e÷qT\T á u…˝ŸºcÕ|ü⁄˝À¢ <˚o<ës¡TqT ô|<ä›

m‘·TÔq $Áø£ sTTdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&çø= &ÉT‘·T Hêïs¡H˚ $eTs¡Ù\T ôd’‘·+ $ì |ædüTÔHêïsTT. Ä~˝≤u≤<é, ‘ê+dæ, ‘·\eT&ÉT>∑T, C…’q<∏é, Ç#√Ã&É, uÀ<∏é, >∑T&çVü≤‘·÷ïsY, uÒ\, ìs¡à˝Ÿ, kÕs¡+>±|üPsY, u…’+kÕ, eTT<∏√˝Ÿ, ≈£î;ÛsY, Ç+Á<äyÓ*¢, ñ≥÷ïs¡T, eT+∫sê´\, ÄdæbòÕ u≤<é, ø±>∑CŸq>∑sY, u…\¢+|ü*¢ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+ ‘ê˝À¢ì Á>±e÷˝À¢ e+<ä˝≤~ u…˝ŸºcÕ|ü⁄\T yÓ* XÊsTT. õ˝≤¢˝À yÓ’HécÕ|ü⁄ j·T»e÷qT\T $#·Ã\$&ç>± u…˝ŸºcÕ|ü⁄\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêï nu≤ÿØ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äH˚ $eTs¡Ù\T düs¡«Á‘ê $ì|ædüTÔHêïsTT. eT+<ä´+ dæ+&çπø{Ÿ yê´bÕs¡T\T |ü˝…¢|ü˝…¢˝À u…˝Ÿº cÕ|ü⁄ \qT @sêŒ≥T` #˚sTTdüTÔHêïs¡T. u…˝ŸºcÕ|ü⁄˝À¢ me÷ØŒ ø£+fÒ n<äq+>± $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. eT<ä´+ <äTø±D≤˝À¢ me÷àØŒ ø£+fÒ n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î M\T ˝Òø£b˛ e&É+‘√ u…˝ŸºcÕ|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚sTT+∫ me÷àØŒ ø£+fÒ m≈£îÿe <Ûäs¡≈£î eT<ë´ìï $Áø£sTTdü÷Ô nÁø£eT+>± \ø£å˝≤~ s¡÷bÕ j·T\qT Ä]®düTÔHêïs¡T.õ˝≤¢˝Àì |ü˝…¢˝À¢ #·\¢ì ;s¡T, $d”ÿ, <˚o<ës¡T $Áø£j·÷\T $#·Ã\$&ç>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. õ˝≤¢˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ y˚\+ bÕ≥\ <ë«sê u…˝ŸºcÕ|ü⁄\qT yÓ’Hé‡cÕ|ü⁄\ j·T»e÷qT\ nqT#·s¡T\T dü+ e‘·‡sêìøÏ s¡÷. 2 \ø£å\ qT+∫ 8 \ø£å\ es¡≈£î y˚\+ bÕ&ç <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ u…˝ŸºcÕ|ü⁄\qT @sêŒ≥T` #˚dæ n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î eT <ë´ìï $Áø£sTTdüTÔqï $wüj·÷\T ‘Ó*dæq|üŒ{Ïø° Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ nu≤ÿØ mdt◊, d”◊\T e÷eT÷fi¯ó¢ rdüT≈£îì eTÚq+>± ñ+≥T`Hêïs¡H˚ $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):INRPxmsˆV≤R∂V ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá ™´sááNRPV \¤…¡gRiL`i, ©yL`iı, NRPáLiμR∂ L]∏R∂V˘Ã¡V NRPVxmsˆÃ¡V, æªΩxmsˆÃ¡VgS á’≥¡Li¬ø¡[≠s. C ™´sVμ≥R∂˘ NSáLiÕ‹[ \¤…¡gRiL`i L]∏R∂V˘ D¨sNTP ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. Fs©Ø[ı L][«¡ŸÃ¡V xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ DLi≤T∂ Æ™s[…ÿ≤T∂æªΩ[ gS¨ds @LRi»¡©´sVı \¤…¡gRiL`i L]∏R∂V˘ ¿¡NRP‰≤R∂Li gRigRi©´s\Æ™sVF°LiVVLiμj∂. ©yL`iı, NRPáLiμR∂ L]∏R∂V˘ «ÿªRΩVÕ˝‹[ FsμR∂VgRiVμR∂á Õ‹[zmsr°ÚLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ |msμÙR∂ \|qs«¡ŸÕ‹[ μ]LjiZNP[ C lLiLi≤R∂V «ÿªRΩVá L]∏R∂V˘Ã¡V INRP \|qs«¡ŸNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLji≠sV ªRΩ™´sV™´soªRΩV©yı LiVV. xqs™´sVV˙μR∂ «¡ÕÿÕ˝‹[ ™´s˘LÛRi «¡Õÿá NRPáVztsQªRΩLi ™´sÃ˝¡ ≠ds…”¡ FsμR∂VgRiVμR∂áՋ[ Õ‹[xmsLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sVV˙μR∂Li @Li¤…¡[Æ©s[ L]∏R∂V˘Ã¡NRPV ˙xmszqsμÙj∂. @»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V L]∏R∂V˘Ã¡ ˙xmsªRΩV˘ªRΩˆºΩÚ @LiªRΩLÛS©´sLi μj∂aRPgS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ™´s˘LÛSá©´sV xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[NTP Æ©s[LRiVgS ™´sμj∂¤Õ¡[∏R∂VLi≤R∂Liª][ ™´sVªRΩ=Q˘xqsLixmsμR∂ ˙xmsªRΩV˘ªRΩˆºΩÚ gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊRiVª][LiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´so ª][Liμj∂. xmsLji˙aRP™´sVá ©´sVLi¿¡ Æ™sáV™´sÆ≤∂[ ™´s˘LÛRi LRiry∏R∂V©yáª][ xqs™´sVV˙μR∂ «¡ÕÿáV NSáVxtsQ˘ N][LRiÕ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPVLi»¡V©yıLiVV. μk∂Liª][ ™´sLiμR∂á xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS N]©´srygRiVªRΩV©´sı ¬ø¡[xmsáƙs[»¡ xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sNTP μyLjiºdΩr°ÚLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá ª][Fy»¡Vc g]˙lLiáV, Æ™s[VNRPáV, xmsaRPV™´soáV Æ™s[VxmsoªRΩW “¡≠sLi¬ø¡[ ™yLji “¡™´s©´s ™´sV©´sVgRi≤R∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLRiÀ‹[ª][LiμR∂Li»¡V©yıLRiV. xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ Æ™s[»¡ZNP¤Œ˝¡[ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá ™´sááNRPV xqs*ሠrÛyLiVVÕ‹[ ™´sVªRΩ=Q˘ xqsLixmsμR∂ á’≥¡r°ÚLiμj∂. G≤yμj∂ZNP[≤yμj∂ ™´sVªRΩ=Q˘xqsLixmsμR∂ ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVá ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. xqs™´sVV˙μR∂«¡ÕÿÕ˝‹[ NRPáVxqsVÚ©´sı NSáVxtsQ˘Li ™´sÃ˝¡ C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ gS÷¡, À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV NRPW≤y NRPáVztsQ ªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. NSNTP©y≤R∂ ºdΩLRiLiÕ‹[ áORPQÕÿμj∂ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV ™´sVªRΩ=Q˘xqsLixmsμR∂ Æ™s[»¡ ™´sXºΩÚgS “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≠dsLji  ¡ªRΩVNRPVáV ˙xms™´sWμy¨sNTP ¬ø¡[LRiV™´s NSÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. ≠sxtsQ™y∏R∂VV™´soáV, ˙xms™´sWμR∂NRPLRi ™´s˘LÛRi LRiry∏R∂V©yáV xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ NRP÷¡zqs.. ºdΩLRi˙FyLiªRΩLi @Ã˝¡NRPÕ˝‹[á™´sV™´soª][Liμj∂. NSáVxtsQ˘Li Æμ∂ ¡˜NRPV @¨sı ™´sXªRΩVÚá ™yLRiV ªRΩ™´sV AL][gS˘Ã¡©´sV, “¡™´s©Ø[Fyμ≥R∂Vá©´sV N][Õ‹[ˆªRΩV©yıLRiV. NSáVuy˘¨sNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s xmsLji˙aRP™´sVá©´sVLi¿¡ NSáVxtsQ˘Li Æ™sáV™´s≤R∂NRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ø][μR∂˘Li øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. ≠dsμ≥j∂©´s xms≤R∂VªRΩV©´sı ≠dsLRiLiμR∂LjiNUP “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂, AL][gRi˘LRiORPQfl·\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li ≠s™´sVLRi+áNRPV μyLjiºdΩr°ÚLiμj∂. N][ryÚÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı C ≠sμ≥R∂*LixqsLi, ≠s©yaRP©´sLi\|ms ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV NRP¨dsxqs xqsˆLiμR∂©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ GLi«¡LRiVgRiVªRΩVLiμ][©´s¨s xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV© yıLiVV.N][ryÚºdΩLRiLiÕ‹[ 960 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri F~≤R∂™´so©y 9 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚ©´sı 30 áORPQá™´sVLiμj∂ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂NTP gRiLi≤T∂ xms≤R∂À‹[ª][Liμj∂. gjiLji«¡©´sVáV “¡≠sLi¬ø¡[ xmsμÙR∂ªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ IZNP[ ˙FyLiªRΩLi xqs™´sVV˙μR∂ºdΩLRiLiÕ‹[ “¡≠sLi¬ø¡[ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV A ™´sXºΩÚ¨s, A ˙FyLiªy¨sı ™´sμj∂÷¡|ms≤T∂æªΩ[  ¡∏R∂V»¡ ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ NRPá™´s¤Õ¡[NRP, ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP G BªRΩLRi ™´sXºΩÚ LSNRP, BªRΩLRi ™´sLÊSá ™´sXºΩÚ \Æ©sxmsofl·˘Liª][ F°…‘¡xms≤R∂¤Õ¡[NRP øy™´s≤R∂Li ªRΩxmsˆ ≠dsLjiNTP ™´sVL][ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚá @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. Æ™s[Õÿμj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSá©´sVLi¿¡ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV ™´sLiaRPFyLRiLixmsLRi˘ xqs™´sVV˙μR∂ ºdΩLS¨sNTP A©´sVNRPV¨s “¡≠sxqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ ™´sVªRΩ=Q˘xqsLixmsμR∂©´sV Æ™s[…ÿ≤T∂ “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ≠sμR∂˘, \Æ™sμR∂˘, BªRΩLRi Aμ≥R∂V¨sNRP r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y ªRΩLRiªRΩLSáVgS ™yLRiV ªRΩ™´sV ™´sXºΩÚQ\|ms ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºΩxmnsáLiª][ Fs™´sLjiNUP B ¡˜Liμj∂ NRPágRiNRPVLi≤y “¡≠sxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ™´sW©´s™´s “¡™´s \Æ™s≠sμ≥R∂˘Li Æμ∂ ¡˜ºΩÆ©s[ ˙xms™´sWμR∂Li ªRΩ*LRiÕ‹[ F~Li¿¡ DLiμR∂¨s ¨sxmsofl·VáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV.

$wü»«sê\‘√ y˚\˝À¢ Ks¡Tà ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):$wü »«sê\T e\q Ä]úø£+ >± ≈£L&Ü ù|<ä\ ≈£î≥T+ u≤\T ∫‹øÏ b˛‘·THêïsTT. |ü≥ºD≤ \˝À Åô|’y˚{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\T »«s¡ |”&ç‘·T \‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT ‘·THêïsTT. Ç+‘·{Ï Á|üe÷<äø£s¡ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=Hêï Á|üC≤s√>±´ìï bÕ\≈£î\T >±*øÏ e~˝ÒXÊs¡T. ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ edü‘·T\T ˝Òø£ Åô|’y˚{Ÿ ÄdüŒÁ‘·\TqT ÄÁX¯sTTdü÷Ô y˚\ s¡÷bÕj·T\qT e~*+#·T≈£î+ ≥THêïs¡T. ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T \T HÓ˝≤ HÓ˝≤ bÕ]X¯ó<Ûä´+ yÓTs¡T>∑T<ä\≈£î Ks¡TÃ#˚düTÔHêï |òü*‘ê\T X¯Sq´+>± e⁄HêïsTT. ù|<ä\T ìe•+#˚ ÁbÕ+‘ê\˝À bÕ]X¯ó<Ûä´+ s√Es√E≈£î ~>∑ C≤] b˛‘·Tqï~. n+≥T` yê´<ÛäT\T Á|üã\T‘·THêïsTT. qs¡düsêe⁄ù|≥ &ç$»Hé˝Àì eTTìdæbÕ*{°\T, Á>±e÷\˝À »«s¡ |”&ç‘·T\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·Tqï~. e+<ä\ dü+K´˝À eT+#·+ |ü{≤ºs¡T. düTe÷s¡T 25 &Ó+>∑÷´ πødüT\T qyÓ÷<Ó’q≥Tº` yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK Á|üø£{Ï+∫+~. |ü˝…¢˝À¢ Ç+{Ïø=ø£s¡T »«sê\ u≤]q |ü&ç eT+#·+ |ü{≤ºs¡T. |üqT\≈£î yÓfi¯fl˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T, |ü+#êj·Tr\˝À Á|ü‘˚´ø£ bÕ\q ô|ò’fi¯flπø |ü]$T‘· yÓTÆ+~. Á|üC≤s√>∑´+ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü≥º&É+ ˝Ò<äT. eTTs¡T>∑T ø±\Te\T |üP&çø£ r‘·≈£î H√#·Tø√e≥+ ˝Ò<äT. s√&ÉT¶ e÷]®Hé\˝À, s√&É¢ ô|’ eTTs¡T>∑T ˙s¡T ì*∫ b˛sTT Ç$ <√eT\ ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ë\T>± e÷sêsTT. bÕ]X¯ó<Ûä´+ yÓTs¡T>∑T <ä\≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡ e⁄+&É>± á ~X¯>± Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T, |ü⁄s¡bÕ\ ≈£î\T, |ü+#êj·Tr\ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~düTÔqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. es¡Tdü>± eT÷&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\‘√ bÕ]X¯ó<Ûä´+ eT]+‘·>± ~>∑C≤]+~. bÕ]X¯ó<Ûä´+ yÓTs¡T>∑T<ä\≈£î Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+#·ø£ b˛‘˚ Á|üC≤s√>∑´+ Ç+ø± ≈£î+≥T|ü&˚ Á|üe÷<ä+ HÓ\ø=+~.

$<äT´‘Y ø√‘·\‘√ Ä+<√fi¯qu≤≥˝À ¬s’‘ê+>∑+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):$<äT´‘Y ø√‘·≈£î ìs¡düq>± ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q\ ≈£î ~>∑T‘·÷H˚ ñHêïs¡T.$<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À <ës¡TD+>± ø√‘· $~ÛdüTÔ+&É≥+‘√ e], |ü‹Ô, yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥\T rÁe+>± <Óã“‹+≥T HêïsTT. |ü≥ºD≤\≈£î ø√‘· $~Û+∫ e´ekÕj·÷ ìøÏ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì d”m+&û #Ó|æŒHê $<äT´‘Y düs¡|òüsê @ e÷Á‘·+ yÓTs¡T>∑T |ü&É˝Ò<äq&ÜìøÏ ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q˝Ò ñ<ëVü≤ s¡D>± ì\TdüTÔHêïsTT. dæ]dæ\¢ |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ yêVü≤Hêìï {°ÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. yêVü≤q+ eTT+<äT ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü&ÉTø=ì ÄyÓTqT eTT+<äT≈£î ø£<ä\˙j·Tø£b˛e&É+‘√ b˛©düT\T ˝≤؃#ê]® #˚dæ #Ó<äs¡>={≤º*‡ e∫Ã+~. >∑+; Ûsêe⁄ù|≥ eT+&É\+ *+>∑qïù|≥˝À ¬s’ ‘·T\T sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. eT˝≤´\ eT+&É\+ düsê«|üPsY˝À pìj·TsY ˝…’HéyÓTHé s¡$ì Á>±eT|ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+˝À ¬s’‘·T\T ìs¡“+~Û+#ês¡T. ‘ê{Ï|ü*¢ Á>±eT+˝À Á>±eT düTÔ\T <Ûäsêï≈£î ~>∑>± ø£<∏ä˝≤|üPsY eT+&É\+ ∫+‘·≈£î+≥˝À ¬s’‘·T\T sêkÕÔs√ø√ #˚dæ düuŸùdºwüHéqT eTT≥º&ç+#ês¡T. ø£eT˝≤|üPsY˝À ≈£L&Ü ¬s’‘·T\T düuŸùdºwüHé eTT+<äT <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. eT+<∏äì eT+&É\+ mø±¢dt|üPsY, ø±{≤s¡+˝À ¬s’‘·T\T sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. yÓ+ø£Á{≤e⁄ù|≥ e<ä› nœ\|üø£å+ H˚‘·è‘·«+˝À sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± n≥T>± e∫Ãq ø£˝…ø£ºsY Vü‰$÷ Çe«&É+‘√ $s¡$T+#ês¡T. ø√qsêe⁄ù|≥ eT+&É\+ ìeTà|ü*¢˝À ¬s’‘·T\T düuŸùdºwüHéqT eTT≥º&ç+#ês¡T. mHé{°|”d” <ë«sê sêÅcÕºìπø ø±≈£î+&Ü ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, πøs¡fi¯, ø£sêï≥ø£, >√yê,bÕ+&ç#˚Ã] ÁbÕ+‘ê\ ≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚dü÷Ô yÓ\T>∑T\T ∫eTTà‘·Tqï ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À Nø£≥T¢ ø£eTTà≈£îHêïsTT. ìHêïyÓTTqï{Ï es¡≈£î Á>±e÷\πø |ü]$T‘·yÓTÆq ø√‘· |ü≥ºD≤\≈£î $düÔ]+∫+~.Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê\≈£î |ü>∑{Ï|üP ≥ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚dæ |ü+≥\T ø±bÕ&˚+ <äT≈£î M\T>± |ü≥ºD≤\≈£î ø√‘·qT ô|+#·T‘·T HêïeTì Á{≤Hé‡ø√ d”m+&û ø±ØÔπøj·T $TÁXÊ Á|üø£{Ï+∫Hê n≥T Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê\≈£î, Ç≥T |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê ø±e&É+ ˝Ò<äT.Äj·Tq õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫ n~Ûø±]ø£+>± õ˝≤¢πø+Á<ä+˝À 9 >∑+≥\T, eT+&É\ πø+Á<ä+,|ü≥ºD≤˝À¢ |ü~ >∑+≥\ ø√‘· $~ÛdüTÔHêïeTì #Ó|æŒ 24 >∑+≥\T >∑&Éeø £eTT+<˚ nÁ|üø£{Ï‘·+>± eTs√ ◊<äT>∑+≥\ ø√‘· ô|]–+~. &çe÷+&é≈£î dü]|ü&É $<äT´‘Y düs¡|òüsê ˝Òø£b˛e&É+‘√ Ç|üŒ{Ïπø |ü]ÁX¯eT\≈£î yêsêìøÏ eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T` ø√‘· $~Û+#·>± |ü≥ºDÁbÕ+‘ê\ô|’ Á|üdüTÔ‘·+ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. nsTTHê Á>±$÷DÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£¬s+{Ÿ nqï<˚ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. mHé{°|”d” 2600 yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ôì #˚dæ <˚XÊìπø n+~düTÔqï~. s√E≈£î Çø£ÿ&É qT+∫ 70 $T*j·THé j·T÷ì≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·Tqï~. nsTT‘˚ õ˝≤¢ Á|ü»\T 9 $T*j·THé j·T÷ì≥¢ $<äT´‘Y ø√dü+ s√&Ó¢øÏÿ Ä+<√fi¯q\T #˚j·÷*‡ edüTÔqï~. dü+e‘·‡ sêìøÏ \øå± 21 y˚\ $T*j·THé j·T÷ì≥¢ $<äT´‘YqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔHêï ‘·eT¬ø+<äT≈£î á ø£¬s+{Ÿ ø√‘· nì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\B düTÔHêïs¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ mHé{°|” d”˝À ñ‘·Œ‘·Ôj˚T´ $<äT´‘Y˝À 28 XÊ‘·+ sêÅcÕºìøÏ Çyê«*‡ ñ+≥T+~. Ç~ b˛qT eTs√ 14 XÊ‘·+ ñ‘·Œ‹Ôì ]»sY«>± ñ+∫ Ä $<äT´‘Y qT mø£ÿ&É nedüs¡+ ñ+fÒ yê]øÏ πø+Á<ä+ πø{≤ sTTdüTÔ+~. nsTT‘˚ mHé{°|”d”˝À ñ‘·Œ‘·Ôj˚T´ $<äT´‘YqT ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, >√yê, πøs¡fi¯, bÕ+&ç#˚Ã], ø£sêï≥ø£≈£î düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. sêh nedüsê\≈£î ]»sY« #˚dæq 14 XÊ‘·+ ñ‘·Œ‹Ô qT+∫ nsTTHê ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·Tqï õ˝≤¢≈£î n<äq|ü⁄ $<äT´‘YqT πø{≤sTT+#ê\ì õ˝≤¢ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yêπs ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡T.


#·+Á<äu≤ãT MTø√dü+ edüTÔHêï

6

bÕ<äj·÷Á‘· s√&ÉT¶qT |ü]o*+∫q myÓTà˝Ò´ wæ+&˚ ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : {Ï&ç|æ H˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT edüTÔHêï MTø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘·˝§ uÛ≤>∑+>∑ ìC≤+kÕ>∑sY MT<äT>∑ edüTqï s¡÷{Ÿ e÷´|tqT Eø£ÿ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Vü‰qà+‘Y wæ+&˚ Ä~yês¡+ |ü]o*+#ês¡T. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ e÷düHé|ü*¢ qT+&ç ÁãVü≤àHé|ü*¢, n#·Ã+ù|{Ÿ,ìC≤+kÕ>∑sY, ‘·T+øÏ|ü*¢ MT<äT>∑ yÓfiË¢ s¡÷≥TqT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. á HÓ\ 27q ìC≤+kÕ>∑sY MT<äT>∑ edüTÔqï MTø√dü+ #·+Á<äu≤ãT j·÷Á‘·

ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì, Ç+<äT≈£î {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T , ø±s¡´ø£s¡Ô\T $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î {Ï&ç|æ nqT≈£L\+>∑ ñ+<äì, e#˚à mìïø£\˝§ {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝§øÏ sêe&É+ U≤j·TeTì Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝§ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T $qjYT≈£îe÷sY, yÓTTVæ≤<é, <äTsêZ¬s&ç¶, Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 12, 2012

|üVü‰˙ qø£\T $wüj·Ts˝À

‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]s#ê* eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ uÀ<ÛäHéê, qesãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï |üVü‰˙ qø£\T |üs|æD° $wüj·Ts˝À ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]s#ê\ì sêÁwüº uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤ eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]s#ês¡T. Ä~yês¡s uÀ<ÛäHé |ü≥ºDs˝Àì ÄsY ns&é _ ¬>dtº Vü≤ÖCŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯s˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝À s√Es√E≈£î |üVü‰˙ qø£\T $wüj·Ts˝À düse‘·‡s¡s, düse‘·‡s¡s≈£î e÷s¡‘·Ts&É&Ésô|’ eTsÁ‹ Äs<√fi¯q e´ø£Ôs #˚XÊs¡T. sêÁwüº ¬s’‘ês>∑s m<äTs=ÿ s≥Tqï ø£cÕº\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì Á|üuÛÑT‘·«s MT ùdyê <ë«s¡ |üVü‰˙ qø£\TqT ns~s#˚ yÓdü\T u≤≥T ø£*Œs#·>± <ëìì ø=s‘·eTs~ ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{Ϻdü÷Ô ¬s’‘·T\qT yÓ÷dü–düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Ç˝≤s{Ï yê] $wüj·Ts˝À ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]s∫ ns<äT≈£î nqT>∑TDs>± #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. øÏs~kÕúsTT dæã“s~ #˚‹yê≥s‘√H˚ Ç˝≤s{Ï düeTdü´\T edüTÔqï≥T¢ ‘·eT <äèwæºøÏ ôd’‘·s e∫Ãs<äì nsTT‘˚ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê\ì eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ nHêïs¡T. sêÁwüºs˝Àì »˝≤X¯j·÷\˝À ˙{° kÕeTs¡ú´s#ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ñqï <äècÕº´ ¬s’‘·T\T πøe\s Äs¡T‘·&ç |üs≥˝ô|’H˚ <äèwæº kÕ]s#ê\ì Äj·Tq dü÷∫s#ês¡T. Á|ür ˇø£ÿs¡T e] |üs≥ ã<äT\T ns<äs¡÷ ¬s’‘·T\T Äs¡T‘·&ç |üs≥\T y˚düT≈£îì n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T bıs<ë\ì eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À »&ûŒ e÷J ø√ Ä|ü¸Hé düuÛÑT´&ÉT ‘êôV≤sY _Hé Vü≤s<ëHé, õ˝≤¢ ø±sÁ¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑&ÉT>∑T >∑s>±<ÛäsY, sêÁwüº Hêj·T≈£î&ÉT yÓs≈£î\T, ìC≤skÕ>∑sY ˙{Ï düs|òüTs #Ó’s¡àHé kÕj·T¬s&ç¶\‘√ bÕ≥T uÀ<ÛäHé e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé >∑s>±X¯sø£sY, j·T÷‘Y ø±sÁ¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT qπss<äsY ¬s&ç¶, uÀ<ÛäHé eTs&É\ ø±sÁ¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑D|ü‹ ¬s&ç¶, m&É|ü*¢ eTs&É\ ø±sÁ¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷DÏø˘ m\¢j·T´ j·÷<äyé\‘√ bÕ≥T ø±sÁ¬>dt Hêj·T≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T ñHêïs¡T.

eTè‹ #Ó+~q

#˚|ü|æ\¢\qT |ü]o*+∫q @&û

ôV’≤<äsêu≤<é

j·T+Á‘ê\ô|’ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·Tqï ¬s’‘·T\T ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdüTº ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ˇø£yÓ’|ü⁄ ¬s’‘˚ sê»ì ì‘·´eTT Á|üø£≥q\T ÇdüTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î nìï s¡ø±\ e´ekÕj·Ts¡+>±ìøÏ Ä<äT≈£î+{≤eTì, #ê{Ï+∫ Á|ü#ês¡+ #˚dæq n~ ¬s’‘·T\ e<ä›≈£î #˚s¡Ã˝Òø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+. Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+ ¬s’‘·T\T m≈£îÿe>∑ e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ j·T+Á‘ê\qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ô|’ <äèwæº kÕ]düTÔHêïs¡T. n|üŒ{§¢ Á|üuÛÑT‘·«+ e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ ¬s’‘·T\≈£î Á{≤ø£ºs¡¢ ø=qT>√\T≈£î ãTTD≤\T eT+ps¡T #˚dæ+~. ø±˙ e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ u≤´+≈£î\ <ë«sê dü_‡&ç n+~+∫ e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&˚ j·T+Á‘ê\T, |üìeTT≥¢qT n+~+#·ø£b˛e&É+‘= Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡\T $|òü\eTe⁄‘·THêïs¡T. ¬s’‘·T\T e] ø√‘· j·T+Á‘·+ Hê≥T¢ y˚ùd j·T+Á‘·+, #Ói≈£î q]πø j·T+Á‘·+, yÓTTø£ÿC§qï j·T+Á‘·+ , ‘·~‘·s¡ j·T+Á‘ê\ô|’ Áô|’y˚≥T ô|ò’HêqT‡˝§ rdüTø=ì eT÷&ÉT qT+&ç 5 s¡÷bÕj·T\ $T‹Ô #Ó*¢+∫ ¬s’‘·T\T n|ü\ }_˝§ ≈£Ls¡ø£b˛‘·THêïs¡T. á n|ü\ }_‘= e´ekÕj·T+ô|’ Ä<ës¡|ü&ɶ ¬s’‘·T\T ∫e]øÏ ‘·qTe⁄ #ê*düTÔHêïs¡T. e´ekÕj·T s¡+>±ìï eTT+<ä+»˝§ rdüTø£yÓfi≤¢\+f… e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ |üì#˚ôd j·T+Á‘ê\qT 75XÊ‘·+ dü_‡&çì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ]+∫ ‘·≈£îÿe e&û¶øÏ ãTTD≤\T n+~+∫ $$<Ûä u≤´+≈£î\qT eT+<äT≈£î rdüTø£sêyê\ì n|ü&˚ nqï<ë‘·\T e´ekÕj·T+ #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î ekÕÔs¡ì @ sêÁwüº+˝§ neT\T ø±ì eTq sêÁwüº+˝§ ~e+>∑‘·

;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì $Tsê®|üPsY Á>±eT+˝§ X¯ìyês¡+ ns¡›sêÁ‹ |üø±ÿ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ù|ø±≥ kÕÔes¡+ ô|’ <ë&ç #˚dæ 9eT+~ p<äs¡T\qT n¬sdüTº #˚dæ yê] e<ä› qT+&ç 4770s¡÷bÕj·T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ mdt◊ eT<Ûä÷dü÷<ÛäHé ¬s&ç¶ Ä~yês¡+ $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T eT+&É\+˝§ mø£ÿ&Ó’q ù|ø±≥ Ä&ç‘Ó 9440795461nH˚ q+ãs¡Tø£ bò˛Hé <ë«sê düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì, düe÷#ês¡+ n+~+∫q yê] $esê\qT >√|ü´+>∑ ñ+#·T‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T &Ûû ` |ü\Te⁄]øÏ rÁe >±j·÷\T eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdtsê»X‚KsY¬s&ç¶ e´ekÕj·÷ s¡+>±ìøÏ ñ∫‘· $<äT´‘Y qT n+~+#ê&Éì BìøÏ ‘√&ÉT>∑ e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ |üìeTT≥¢qT, j·T+Á‘ê\T Á|üuÛÑT‘·«+ dü_‡&çô|’ n+~+#ê\ì , Bìì H˚s¡T>∑ ¬s’‘·T\≈£î n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ KØ|òt d”»Hé e]ø√‘·\T , #Ói≈£î qs¡ø£&É+\T ˇπøkÕ] sêe&É+‘= ¬s’‘·T\T <äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+∫ ˇø£ >∑+≥≈£î 2000 qT+∫ 2500 es¡≈£î <Ûäs¡ #Ó*¢+∫ ¬s’‘·T\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì , Á|üuÛÑT‘·«+ j·T+Á‘ê\qT dü_‡&ç ô|’ ÇôdÔ á $<Ûä+>∑ ñ+&˚~ ø±<äì ¬s’‘·T\T n+≥THêïs¡T. Çø£HÓ’q Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T Bìô|’ <äèwæº kÕ]+∫ e´ekÕj·T s¡+>±ìï eTT+<ä+»˝§ rdüTø£yÓfi¯¢&ÜìøÏ e´ekÕj·T j·T+Á‘ê˝ô|’ dü_‡&ç n+<äCÒj·÷\ì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\πø+Á<ä+˝§ >∑\ yÓ+ø£≥|üŒj·T´ ø±´+|ü⁄ düMT|ü+˝§ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ øÏcÕº|üPsY qT+&ç ;s¡÷ÿsY edüTÔqï Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q kÕsTT\T(24) ~«#·Áø£ yêVü‰q+ô|’ edüTÔ+&É>∑ ;s¡÷´sY qT+&ç øÏcÕº|üPsY yÓfi¯óÔqï >∑+>±s¡+(50)m¬ø’‡˝Ÿdü÷|üsY yêVü‰q+ô|’ yÓfi¯óÔ+&É>∑ ¬s+&ÉT yêVü‰Hê\T &Ûûø=q&É+‘= |ü\Te⁄]øÏ rÁe >±j·÷\e«&É+‘= 108n+ãT˝…Hé‡øÏ düe÷#ês¡+ n+~+#·>∑ u≤qT‡yê&É @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T.

$<äT´‘Y ãø±sTT\ #Ó*¢+|ü⁄\T y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷* ;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Hês¡ÔHé |üesY &çdæºã÷´≥sY *$Tf…&é Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±] ;s¡÷ÿsY˝§ es¡+>∑˝Ÿ dæm+&ç ø±]Ôπøj·T $TÁX¯ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ;s¡÷ÿsY Á>±eT+˝§ |üs¡´{Ï+∫ $<äT´‘Y ãø±sTT\ #Ó*¢+|ü⁄\T y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì, ãø±sTT\T #Ó*¢+∫ dü+düú≈£î düVü‰ø£]+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ õ˝≤¢ Á{≤Hé‡ø√ H√&É˝Ÿ n~Ûø±] øÏwüºj·T´ , @Ç s¡$≈£îe÷sY, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\\

düeTdü´\ô|’ eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ Äsê

ø£wüº|ü&ɶ kıeTà+‘ê n<Ó› Çfi¯¢πø

eT<ä÷ïsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì Ä{À\T m≈£Lej·÷´sTT. –sêøÏ ‘·–Z+~. bı<ä›+‘· n&ɶMT<äH˚ m<äTs¡T#·÷|ü⁄\T #·÷dæHê –sêø° eTe⁄‘·THêïs¡T. Çø£ ÄsY{Ï@ n~Ûø±s¡T\T, b˛©düT\ ø£+≥ <=s¡ø£&É+ ø£wüº‘·s¡+>∑ e÷]+~. ≈£î≥+u≤\qT |ü&ç‘Ó nìï |üÁ‘ê\T ñHêï »]e÷Hê\T $~Û+∫ Ä{À\ b˛wæ+#·Tø√e&É+ ø£wüº‘·s¡+>∑ e÷]+<äì Ä{À Á&Ó’es¡T¢ qT |ü≥Tº¬øfi≤Ôs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì j·TTe≈£î\T düŒ+~+∫ dü_‡&çô|’Ä{À\T ø√qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î ãTTD≤ ñbÕ~Û ø√dü+ Ä{À\T ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. $$<Ûä \T n+~+#ê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. |üP≥>∑&Ée&É+ ø±s¡D≤\‘= #·<äTe⁄qT eT<ä´˝§ Ä|æy˚dæ, yês¡T &çÁ–\T ø£wüº+>∑ ñ+<äì, s¡÷bÕsTT ≈£L&É –≥Tºu≤≥T |üP]Ô #˚dæHê ñ<√´>±\T sêì yês¡T Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢>∑ ø±e&É+˝Ò<äì, #ê*#ê\ì &ÉãT“\‘= m˝≤ ã‹πø~ , e÷s¡T‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝§ yÓTT‘·Ô+ 600Ä{À\T n+<ä] |ü]dæú‹ Ç˝≤π> ‘·j·÷¬s’+<äì e÷>∑T]+∫ mes¡T ñHêïsTT. M{Ï˝À dü>∑+ eT+~ Ä{À\qT n<Ó›≈£î |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Ä{ÀÁ&Ó’esY kÕsTT\T Äy˚<äq rdüTø=ì q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. ˇø£ÿ Ä{À≈£î s√E≈£î e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> s√&ÉT¶\T n<ë«qï+>∑ ñHêïj·Tì #˚|ü |æ\¢\qT |ü]o*düTÔqï @&çê Vü‰qà+‘Ysêyéê 200s¡÷bÕj·T\ n<Ó›qT #Ó*¢düTÔHêïs¡T. d”]j·T˝Ÿ Á|üø±s¡+ yê{Ïô|’ Ä{À\T q&ç|æ‘Ó ˇfi¯ó¢ H=|ü\T edüTÔHêïj·Tì, ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì e#˚à –sêø°˝§ &çJ˝Ÿb˛qT Á&Ó’es¡¢≈£î $T–˝Ò~ &Üø£ºsY <ä>∑Z]øÏ yÓfiËÔ e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà n#·Ã+ù|{Ÿ #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+˝§ >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ eT‘·‡´XÊK e+<äe÷Á‘·y˚Tqì Ä yÓTT‘·Ô+‘= Á|üdüTÔ‘· |ü]dæÔ‘·T˝À¢ ne⁄‘·THêïj·Tì, s√&É¢qT u≤>∑T #˚j·÷\ì eTVü≤ã÷uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝§ 48\ø£å\ #˚|ü |æ\¢\qT Vü‰CŸ˝À e~˝≤s¡T. á #˚|ü|æ\¢\T ≈£î≥T+u≤\qT b˛wæ+#·˝Òø£ @ |üì #˚j·T˝Òø£ dü‘·eT‘· Ä{ÀÁ&Ó’esY Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. X¯ìyês¡+ 10y˚\ #˚|ü|æ\¢\T eTè‹ #Ó+<ä&É+‘= Ä~yês¡+ eT‘·‡XÊK @&ç Vü‰qà+‘Ysêyé #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ëìï |ü]o*+∫ nq+‘·s¡+ $˝ÒKs¡T\‘= e÷{≤¢&ÉT‘·T d”»q˝Ÿ yê‘êes¡D+ nqT≈£L\+>∑ ˝Òì ø±s¡D+>∑ #˚|ü\T eTè‹ #Ó+<ëj·Tì , á #˚|ü\qT ø=ìï s√E\T ô|+∫q ‘·<äT|ü] ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº˝ÀøÏ e<äT\T‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ eT‘·‡´XÊK dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. uÀ<ÛäHé, qesãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): e÷qe⁄ì J$‘·s˝À <Ûë´qs z uÛ≤>∑s>± #˚düT≈£îì eTTs<äT≈£î kÕ>±\ì sêÁwüº uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤ eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡s uÀ<ÛäHé˝À >∑‘· n~˝≤u≤<,éê qesãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± eT÷&ÉT s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü|üs#· Á>±e÷˝À¢ |üX¯ódü+|ü<ä ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º&É+‘√ bÕ\ùdø£s¡D ≈£L&Ü <Ûë´q eTVü≤düuÛÑ\˝À uÛ≤>∑s>± eTsÁ‹ ‘·>∑TZ‘√+~. |üX¯óe⁄\ b˛wüD uÛ≤s¡eTsTT m≈£îÿeeT+~ ¬s’‘·T\T |üX¯óe⁄\qT Vü≤»¬s’Hês¡T. á düs<äs¡“¤s>± Äj·Tq ø£uÒ˝≤\≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ì &Ü«Áø± Á>∑÷|t eTVæ≤fi¯\≈£î, e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <Ûë´qs e\¢ ms‘√ düqïø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î >±ì u≤´+ø˘\ <ë«sê sêsTTrô|’ π><Ó\qT eT+ps¡T eTqXÊÙs‹ ø£\T>∑T‘·Ts<äì ‘·<ë«s¡ <Ûë´q eTVü≤düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHéê ¬s&çê¶ #˚sTT+∫, &Ó’Ø j·T÷ì{Ÿ\qT @sêŒ≥T` #˚j·TT≥˝À Ç≥T yÓ\T>∑T dæã“+~ eTìwæ yÓTs¡T¬>’q Äs√>±´ìï ø£*– >±˙, &Ó’Ø dæã“+~ >±˙ düVü≤ø£]+#·ø£b˛e≥+‘√ Á>±e÷˝À¢ |üX¯ó dü+|ü<ä ñs{≤&ÉHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· düe÷»s˝À ns<äT≈£î nqT>∑TDs>± <Ûë´Hêìï Ä#·]s#ê\ì Äj·Tq >∑D˙j·T+>± ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·T+<äH˚ yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïsTT. &ÉãT“\T mìï ≈£L&Éu…≥Tº≈£îqï|üŒ{Ïø° eTqXÊÙs‹ ˝Òø£b˛‘˚ nHêïs¡T. Á|ür ˇø£ÿs¡T Äs√>∑´s ø√düs z >∑s≥ >∑‘·+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üX¯óe⁄\ <ëD≤ô|’ 50XÊ‘·+ qT+∫ 75 XÊ‘·+ @MT »s¡>∑<äH˚ $wüj·÷ìï Á|ür ˇø£ÿs¡T Á>∑Væ≤s∫ düeTj·Ts πø{≤sTTs∫ <Ûë´qsô|’ |ü≥Tº sêsTTrô|’ düs¡|òüsê #˚ùdyês¡T. Bìï m‹Ôy˚dæ πøe\+ >∑&ç¶ C§qï\T kÕ~Ûs#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±>±, e÷Á‘·y˚T sêsTTrô|’ düs¡|òüsê #˚dæHê yê{Ïì ø=q&ÜìøÏ ¬s’‘·T\T uÀ<ÛäHé˝À |æs¡$T&é πøsÁ<äs @s¡Œ&É&És‘√ düTeTTK+>± ˝Òs¡T. ;&ÉT ã÷eTT˝À¢ yêDÏ»´ |ü+≥ |ü‹Ô kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ bÕ≥T ÁãVü≤à]¸ |üÁ‹J uÀ<ÛäHé≈£î ô|s¡T>∑&É+‘√ |üX¯óe⁄\ y˚T‘·≈£î nedüs¡yÓTÆq ã+»s¡T ã÷eTT\ $d”Ôs¡í+ #Ós~qyê&ÉT ø±e&És uÀ<ÛäHé Á|ü»\T ‘·>∑TZ‘·÷ ek˛Ô+~. B+‘√ bÕ\ ùdø£s¡D˝À o‘·©ø£s¡D πø+Á<ä+ \ø£å´+ ˙s¡T ms‘√ n<äèwüº es‘·T\ì eTsÁ‹ >±]+~. Ä]úø£+>± #˚j·T÷‘·ìyê«\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ nHêïs¡T. á &Óe\|tyÓT+{Ÿ ø±s√ŒπswüHé yês¡T \¬øå{Ϻù|≥ eT+&É\+˝Àì }‘·÷ÿs¡T Á>±eT ø±s¡´Áø£eTs˝À eTVü≤sêCŸ |üÁrõ, |ü+#êsTTr |ü]~Û˝À düTe÷s¡T 10 mø£sê\ düT$XÊ\ düú\+˝À 1977˝À düs|òüTs düuÛÑT´\T, &çdædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT $T˙ bÕ\ o‘·©ø£s¡D πø+Á<ëìï @sêŒ≥T` #˚XÊs¡T. ø±˙ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À >∑&ÉT>∑T >∑s>±<ÛäsY, uÀ<ÛäHé e÷¬sÿ{Ÿ dü‘·Œ¤*‘ê\ì∫Ãq ‘·sê«‘· ø=~› ø±˝≤ìøÏ qcÕº\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé >∑s>±X¯sø£sY\‘√ bÕ≥T eT÷‘· |ü&ç+~. B+‘√ y˚\ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+∫ @sêŒ≥T` #˚dæq es<ä\ düsK´˝À Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. <Ûë´qs n<Ûä´sTTdüTÔqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrõ j·T+Á‘ê\T ‘·T|ü |ü{Ϻb˛>±, dæã“+~ ñ+&É{≤ìøÏ ì]à+∫q ø±«s¡ºs¡T¢ ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e÷] •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. B+‘√ #·T≥Tº |üø£ÿ\ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\≈£î bÕ\ ñ‘·Œ‹Œ<ës¡T\T rdæq bÕ\T <äfi≤s¡T\ #˚‘·T˝À¢øÏ yÓfi¯ó‘·T+&˚$. á o‘·©ø£s¡D πø+Á<ä+ |ü]~Û˝À \¬øå{Ϻù|≥, <ä+&˚|ü*¢ eT+&É˝≤˝À¢ì Á>±e÷\‘√ bÕ≥T` eT+∫sê´\, »Hêïs¡+ eT+&É˝≤˝À¢ì uÀ<ÛäHé, qesãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): |ü<ä$ ø£≥ºu…≥º&És‘√ n|üŒ{Ï qTs&ç U≤∞>± ø=ìï Á>±e÷˝À¢ >∑\ bÕ\ k˛ôd’{°\T ≈£L&Ü eT÷‘· |ü&ܶsTT. eT∞fl Ç{°e˝Ò uÀ<ÛäHé eTs&É\ ø±sÁ¬>dt bÕغ ñs~. nsTT‘˚ >∑s>±X¯sø£sY≈£î n‹ á Á>±e÷˝À¢ yÓ\T>∑T dæã“+~, &Ó’Ø dæã“+~ ø£\dæ &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î n<Ûä´≈£åîì>± uÀ<ÛäHé eTs&É\s sês|üPsY düìïVæ≤‘·s>± ñs&˚ e´øÏÔH˚ ‹]– uÀ<ÛäHé sêsTTrô|’ π><Ó\qT n+~+∫ 50bÕ\ Á|ü>∑‹ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T Á>±e÷ìøÏ #Ós~q >∑D|ü‹¬s&ç¶ì eTs&É\ ø±sÁ¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîì>± #˚j·÷\ì \ø£å´+‘√ \_›<ës¡T\ C≤_‘êqT >∑T]Ô+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìj·T$Tdü÷Ô Ä~yês¡s eTsÁ‹ ìj·T$Ts#·&És uÀ<ÛäHé˝À #·s¡Ã˙j·T |ü+|æ+∫q≥T¢` dæã“+~ ù|s=ÿHêïs¡T. eT∞¢ &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î Ä]úø£+>± düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø±sÁ¬>dt bÕغ nsX¯s>± e÷]s~. á düs<äs¡“¤s>± uÀ<ÛäHé #˚j·T÷‘·ìe«{≤ìøÏ ‹]– 2004˝À &çdædæ 10 qT+∫ á bÕ\ o‘·©ø£s¡D n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑&ÉT>∑T >∑s>±<ÛäsY\ #˚‘·T\ eTs&É\ ø±sÁ¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑D|ü‹ πø+Á<ä+ ìs¡«Vü≤D≈£î &çÄsY&ç@ yês¡T ◊¬ø|æ &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\ k˛ôd’{°\ MT<äT>± ìj·÷eTø£ |üÁ‘êìï ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±sÁ¬>dt bÕغ n~ÛcÕºqs düVü‰ø±s¡+‘√ q&ç|æ+#·{≤ìøÏ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\T #˚ |ü{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À ns~s#ês¡T. >∑‘· ø=ìï düse‘·‡sê\ Ä<˚XÊ\qT ‘·÷#ê bÕ{Ïs#·&És‘√ bÕ≥T uÛ≤>∑+>± eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ì Á>±yÓTÆø£´ dü+|òü÷\ dü uÛÑT´\T qTs&ç ø±sÁ¬>dt bÕغ˝À ÁøÏj·÷o\ø£ sê»ø°j·÷\˝À uÀ<ÛäHé eTs&É\s˝À bÕغì eT]s‘· ã˝Àù|‘·s ø£\dæ 5eT+~‘√ q÷‘·q ø£$T{° dü uÛÑT´\qT mqTïø=ì yê]øÏ á #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Zq&És‘√ bÕ≥T eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ #˚ùds<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ür ˇø£ÿ o‘·©ø£s¡D πø+Á<ä+ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. B+‘√ á πø+Á<ä+ q$Tàq ãs≥T>± yÓT\>∑T‘·Tqï >∑D|ü‹ ¬s&ç¶øÏ m≥ºπø\≈£î ø±sÁ¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô bÕغ ø√düs ø£èwæ #˚dæ uÀ<ÛäHé ìsê«Vü≤D≈£î ø=‘·Ô j·T+Á‘ê\qT ‘Ó|æŒ+∫ s√E≈£î 3y˚\ ©≥s¡¢ bÕ\T á |ü<ä$ e]s∫s~. nsTT‘˚ >∑‘·s˝ÀH˚ eTs&É\ eTs&É˝≤ìï Ä<äs¡Ù eTs&É\s>± r]Ã~<˚›s<äT≈£î ùdø£]+#·&ÜìøÏ \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ø±˙ á \ø£å´+ ÄHê{Ï qT+∫ H˚{Ï ø±sÁ¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîì>± ìj·T$Ts∫q≥T¢ Á|ü#ês¡s düVü≤ø±sêìï ns~s#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±>±, es¡≈£î HÓs¡y˚s¡≈£î+&Ü s√E≈£î 8 qT+∫ 9 e+<ä\ ©≥s¡¢ bÕ\T e÷Á‘·y˚T ø=qkÕ–q eT<Ûä´˝À ø=ìï nyês‘·sê\T @s¡Œ&É&És‘√ ‘·qô|’ ms‘√ qeTàø£s ñs∫ á |ü<ä$ì ø£≥ºu…{Ϻq sêÁwüº ùdø£]+∫ qcÕº\ u≤≥˝À q&ÉTdüTÔ+~.ns¡TΩ˝…’q &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î , n‘·ì ìj·÷eTø£s yêsTT<ë |ü&çs~. ø±>±, >∑‘·s˝À á uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤ eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, õ˝≤¢ ¬s’‘·T\≈£î dü;‡&ûô|’ π><Ó\qT eT+ps¡T #˚dæ, &Ó’Ø ìs¡«Vü≤D˝À ne>±Vü≤q |ü<ä$ uÀ<ÛäHé e÷¬sÿ{Ÿ #Ó’s¡àHé>± |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ø±sÁ¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑&ÉT>∑T >∑s>±<ÛäsY\≈£î >∑D|ü‹ ø£*Œ+∫ bÕ\ ùdø£s¡D XÊ‘·+ ô|+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. >∑s>±X¯sø£sY≈£î ñs&É>± n‘·ìøÏ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé ¬s&ç¶ á düs<äs¡“¤s>± ø£è‘·»‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

`Çã“+<äT˝À Ä{À Á&Ó’es¡T¢

J$‘·s˝À <Ûë´qs ‘·|üŒìdü] uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤ eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶

bÕ\ùdø£s¡D \ø£å´+˝À

ø=s¡e&çq ∫‘·ÔX¯ó~Δ

uÀ<ÛäHé eTs&É\+ ø±sÁ¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ç ìj·TeTø£+

uÀ<ÛäHéê˝À Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHéê ¬s&çê¶ uÀ<ÛäHéê, qesãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): uÀ<ÛäHé |ü≥ºDs˝Àì Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\, bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\‘√ Ä~yês¡s sêÁwüº uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤ eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ yê] düeTdü´\ô|’ Äsê rXÊs¡T. uÀ<ÛäHé |ü≥ºDs˝Àì $<ë´düsdüú\T sêÁwüºs˝ÀH˚ eTs∫ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Ûs#·&És‘√ bÕ≥T ñ‘·ÔeT |òü*‘ê\T kÕ~ÛdüTÔqï ‘·s¡TDs˝À Áô|’y˚≥T j·÷»e÷Hê´\T m<äTs=ÿs≥Tqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]ùdÔ eT]ìï |òü*‘ê\T kÕ~∏s#·e#·ÃH˚ ñ<˚›X¯´s‘√ eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ yê]‘√ uÛÒ{Ï Äj·÷´s¡T. ø±>±, uÀ<ÛäHéì nìï $<ë´ düsdüú\≈£î πøe\s ø£¬ss{Ÿ ø£cÕº\T ñqï≥Tº Áô|’y˚≥T j·÷»e÷Hê´\T eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶<äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q≥T¢ düe÷#ês¡s. ø±>±, uÀ<ÛäHé |ü≥ºDs˝Àì nìï $<ë´ düsdüú\T eT]ìï |òü*‘ê\T kÕ~Ûs∫ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTs¡T¬>’q $<ä´qT ns~s#ê\ì eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À Áô|’y˚≥T j·÷»e÷q´s<ës¡T\T ø±eTXÊÁdæÔ, ~>∑sãsY, #·Áø£e]Ô, lìyêdt, øÏXÀsY\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

»qdüeT÷Vü≤+ eT<Ûä´ wü]à\ dü+<ä&ç

ÄdüŒ], qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À Hê\T>∑T s¡Vü≤<ës¡T\ ≈£L&É©˝À yÓ’mdt ÄsY ø±sÁ¬>dt ô|¢ø°‡\‘√ ì+&çb˛sTTq~ ÄbÕغ Ä\÷s¡T ‘ê\Tø£ u≤<äT´&ÉT õ. »j·Tsê+ Ä<Ûä«s¡´+˝À wüØà\ bÕ<äj·÷Á‘· ~–«»j·T+>± »]–+<äHêïs¡T. Ä~yês¡+ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêeTqïsê»´+ sêyê\+fÒ »>∑qqï C…’\TqT+∫ ãj·T≥≈£îsêyê\ì ÄyÓT nHêïs¡T. n˝≤π> #·+Á<ä u≤ãTHêj·TT&ÉT Vü‰j·T+˝À 4000 eT+~ #·ìb˛>±sê»qï yêfi¯¢≈£î \ø£ås¡÷bÕj·T\qT Ç#êÃs¡Hêïs¡T. á düuÛÑ ø±s¡´Áø£eT+˝À >ös¡T yÓ+ø£≥¬s&ç¶, md”«yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ kÕsTTÁ|ükÕ<é¬s&ç¶, eTTs¡[<ÛäsY¬s&ç¶ yÓ’mdt. ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ô|<ä› m‘·TÔq n_Ûe÷qT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôd’«Hé|òüP¢ uÛÑj·T+‘√ eDT≈£î‘·Tqï |ü˝…¢\T q\¢>=+&Ü, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): &Ó+>∑÷´‘√ u…+uÒ˝…‘·TÔ‘·Tqï õ˝≤¢ ekÕñ\qT ôd’«Hé|òüP¢ yê´~Û õ˝≤¢qT eDÏøÏk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø Ç<ä›s¡T eTè‘·T´yê‘· |ü&ɶ≥Tº n~Û ø±]ø£+>± qyÓ÷<Ó’+~. n+≥T yê´~Ûdüø£yÓ’Hé|òüP¢ #ê|ü øÏ+<ä ˙s¡T˝≤ õ˝≤¢˝À Á|üy˚•+∫+~. n~Ûø±]ø£ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡y˚T õ ˝≤¢˝À Ç<ä›s¡T ôd’«Hé|òüP¢‘√ eTè‹ #Ó+<ës¡T. #Í≥T|üŒ˝Ÿ eT+&É\+ ø±ÁfÒe⁄≈£î #Ó+~q s¡|òüTTq+<äHé¬s&ç¶, q&ç>∑÷&Ó+ eT+ &É\+ e\¢uÛ≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düj·T´<é VüQùd‡Hé\T ôd’« Hé|òüP¢‘√ eTè‹ #Ó+~q≥Tº õ˝≤¢ yÓ’<ä´ XÊK ìsêΔ]+∫+~. »«sê\≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷#ês¡+˝À yÓ’<ä´ XÊK b˛ø£&É |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. e+<ä\ eT+~ »«sê \ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. &Ó+>∑÷´‘√ HÓ\ s√E\ ø±\+˝À 19 eT+~ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTTq≥Tº` yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. düø± \+˝À >∑T]Ô+#·&É+, yÓqTyÓ+≥H˚ dü¬s’q yÓ’<ä´+ n+~+#·&É+˝À $|òü\eTe⁄‘·T+&É&É+‘√ õ˝≤¢˝À &Ó+>∑÷´ u≤~Û‘·T\ eTs¡D≤\ dü+K´ rÁe+>± ñ+{À+~. nø√ºãsY e÷dü+˝ÀH˚ õ˝≤¢˝À 19 eT+~ &Ó+>∑÷´‘√ eTè‹ #Ó+~q≥Tº yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. |ü˝…¢ ˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´+ ø=s¡e&É&É+, s¡øÏå‘· ˙s¡T ˝Òø£b˛e&É+, düsêÿs¡T <äyêU≤Hê˝À¢ yÓ’<äT´\T, n+‘·≈£î$T+∫ eT+<äT\T ˝Òø£ b˛e&É+‘√ »«sê\ rÁe‘· ô|s¡T>∑T‘√+~.&Ó+>∑÷´ u≤]q |ü&çq s√>∑T\≈£î õ˝≤¢˝À Ç≥T Åô|’y˚{Ÿ, n≥T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ ∫øÏ‘·‡ #˚ùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äT.


düTHêj·÷dü+>± ¬>\T#·T≈£îH˚ M\T+~. Vü≤+|æø£+fÒ 700 bÕsTT+≥¢ ‘·≈£îÿe˝À ñqï &Óìùd‘√ ô|<ä› Çã“+~ ˝Òø£b˛sTTHê ‘·sê«‘· ÄyÓT≈£î >∑{Ϻb˛{° @s¡Œ&ÉT‘·T+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ÇbÕHé Vü≤ÖsTT (#Ó’Hê) #˚‹˝À z&çq Vü≤+|æ eTs√kÕ] ÄyÓT‘√H˚ >∑{Ϻb˛{° m<äTs√ÿe*‡ ñ+≥T+~. eTs√yÓ’|ü⁄ Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Á|ü|ü+#· f…’{Ï˝Ÿ n+<äT≈£îqï ÇbÕHé &çô|ò+&ç+>¥ #ê+|æj·THé>± ã]˝À ñ+~. n˝≤π> á {ÀØï˝À Vü≤]ø£ ôd’‘·+ Ä&ÉT‘√+~. >∑‘· ø=~›dü+e‘·‡sê\T>± dæús¡+>± Ä&ÉT‘·Tqï Vü≤+|æ ‘=* sö+&é˝À kÂeT´ kÕ«$THê<∏äHé‘√ Ä&ÉT‘·T+~ . {Às¡ïyÓT+{Ÿ≈£î Vü≤+|æ düVü≤»+>±H˚ ns¡Ω‘· n+<äTø√>±, 2011 Ädæ?#ê+|æj·THé n+<äTø√e&É+ <ë«sê Vü≤]ø£, 2010 Ç+&çj·÷ #ê+|æj·THéwæ|t kÕ~Û+#·&É+ <ë«s¡sê kÂeT´ ns¡Ω‘· bı+<ës¡T.

uÛ≤s¡‘Y˝À pHé qT+∫ u≤´&çà+≥Hé ©>¥ {ÀØï

Á|ü|ü+#· f…’{Ï˝Ÿô|’ Vü≤+|æ <äèwæº Á|ü|ü+#· #Ódt #ê+|æj·THéwæ|t˝À eTVæ≤fi¯\ #ê+|æj·THéwæ|t˝À uÛ≤s¡‘· Á>±+&ée÷düºsY ø√H˚s¡T Vü≤+|æ ‘=* sö+&é˝À <äøÏåD≤Á|òæø±≈£î #Ó+~q &Óìùd Á|æø˘‘√ ‘·\|ü&ÉT‘·T+~. f…’{Ï˝Ÿô|’ <äèwæº ô|{Ϻq Vü≤+|” ‘·qø£+fÒ sê´+øÏ+>¥˝À ô|’q ñqï Áø°&Üø±]DÏ‘√ b˛{°|ü&ÉT‘·T+~. 64 eT+~ b˛{°|ü&ÉT ‘·Tqï á Hêøö{Ÿ {ÀØï˝À Á|ü|ü+#· f…’{Ï˝Ÿ n+<äTø√e&ÜìøÏ Vü≤+|æøÏ Ç<√ eT+∫ neø±X¯+. n+‘·≈£îeTT+<äT ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ á Á|ü‹cÕ˜‘·àø£ f…’{Ï˝ŸqT $Tdü‡sTTq Vü≤+|æ ‘=* sö+&éqT

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 12, 2012

uÛ≤s¡‘· u≤´&çà+≥Hé ©>¥ {ÀØï e#˚à pHé qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qT+~. Á|ü|ü+#· u≤´&çà+≥Hé #·]Á‘·˝ÀH˚ á ‘·s¡Vü‰ Á|ü‹cÕº‘·àø£ {ÀØïì ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á ©>¥ {ÀØïøÏ \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ ø±+dü´ |ü‘·ø£ $CÒ‘· ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ‘√ düVü‰ ◊<äT>∑Ts¡T uÛ≤s¡‘· nÁ>∑ÁX‚DÏ wü≥¢s¡¢qT ◊ø±qT¢>± m+|æø£ #˚dæq≥T¢ uÛ≤s¡‘· u≤´&çà+≥Hé nk˛dæj˚TwüHé (u≤jYT) ‘Ó*|æ+~. ◊|”m˝Ÿ ‘·s¡Vü‰˝À Äs¡T q>∑sê\ ÁbòÕ+#Ó’J\‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï á ©>¥˝À ôd’Hê‘√bÕ≥T \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ ø±«s¡ºsY ô|ò’q*düTº bÕs¡T|ü*¢ ø£X¯´|t, eTVæ≤fi¯\ &ÉãT˝Ÿ‡ CÀ&û >∑T‘êÔ C≤«\ - n•«˙ bıqï|üŒ, ¬s’õ+>¥ kÕºsY dæ+<ÛäT ◊ø±qT¢>± m+|æø£j·÷´s¡ì X¯ìyês¡+ »]–q ◊;m˝Ÿ Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤jYT $&ÉT<ä\ #˚dæq ˇø£ |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿ+~.

7 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

<˚X¯+˝Àì ÁøϬø{Ÿ

yÓTT‘Ósê ùdº&çj·T+ |æ#Y me]ì e]+#·qT+<√ ? ~>∑ZC≤˝À¢ <ë<ë ˇø£s¡T : cÕs¡÷ø˘ U≤Hé

Ç+>±¢+&é »≥¢ eT<Ûä´ »s¡T>∑qTqï ‘=* eH˚¶≈£î y˚~ø£ ø±qTqï yÓTT‘Ósê yÓTÆ<ëq+˝Àì |æ#Y |ü]dæú‹ n+‘·T∫ø£ÿ≈£î+&Ü ñ+~. >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É »]–q e÷´#Y\ |òü*‘ê\qT |ü]o*+∫ #·÷ùdÔ Çø£ÿ&ç |æ#Y ù|düs¡¢ ≈£î nqT≈£L*düTÔ+<ë..? ˝Òø£ dæŒqïs¡¢≈£î düVü≤ø£]düTÔ+<ë n+‘· |ü≥º≈£î+&Ü ñ+~. á yÓTÆ<ëq+˝À

Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »]–q Äj·÷ <˚X¯\ eT<Ûä´ e÷´#Y˝À¢ ø=ìïkÕs¡T¢ dæŒHé≈£î |üP]ÔkÕúsTT˝À düVü≤ø£]+∫ Á|ü‘·´s¡Tú\qT ∫‘·TÔ #˚ùdÔ.. eTs√kÕ] ù|dt uÖ\s¡¢≈£î dü«s¡Z<ÛëeT+>± e÷]q dü+<äsꓤ\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. yÓTT‘˚sê yÓTÆ<ëq+˝À {°$T+&çj·÷≈£î ô|<ä›>± eq≈£L&çq $»j·÷\T ≈£L&Ü ô|<ä›>± ˝ÒeH˚ #Ó|ü⁄Œø√yê*. $$<Ûä <˚XÊ\≈£î #Ó+~q Á|ü‘·´s¡Tú\‘√ yÓTT‘·Ô+>± 11 f…dtº e÷´#Y\T Ä&çq uÛ≤s¡‘Y≈£î á |æ#Y ø=+‘· kÕqT≈£L\ |òü*‘ê\H˚ ø£≥ºu…{Ϻ~. n‘·´~Ûø£+>± Äs¡TkÕs¡T¢ e÷´#Yì Á&Ü>± eTT–+#·>±.. eT÷&ÉT $»j·÷\T, ¬s+&ÉT |üsêuÛ≤yê\qT n+~+∫+~. ø±>± yÓTT‘˚sê˝À »]–q ‘=* f…dtº e÷´#Y 1983e dü+e‘·‡s¡+˝À yÓdæº+&ûdt‘√ &Ûûø=qï uÛ≤s¡‘Y 138 |üs¡T>∑T\ uÛ≤Ø ‘˚&Ü‘√ z≥$T bÕ˝…’+~. n<˚ $<Ûä+>± 2008˝À <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ »]–q e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y Çìï+>¥‡ 90 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ eT{Ϻ ø£]∫+~. n<˚ kÕúsTT˝À $»j·÷\qT ôd’‘·+

qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï uÛ≤s¡‘Y 1994˝À l\+ø£ô|’ Çìï+>¥‡ 17 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√, 1996, 2008˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ <äøÏåD≤Á|òæø±ô|’ 64 |üs¡T>∑T\T, Çìï+>¥‡ 90 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ $»j·÷\T qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ sêqTqï Ç+>±¢+&é‘√ f…dtº d”ØdtqT Á|ürø±s¡+>± uÛ≤$düTÔqï {°$T+&çj·÷ Çø£ÿ&É ‘=* f…dtº Ä&ÉqT+~. nsTT‘˚ á yÓTÆ<ëq+˝À Ç+>±¢+&é‘√ 2001˝À Ä&çq ˇπø ˇø£ÿ e÷´#Yì uÛ≤s¡‘Y Á&Ü>± eTT–+∫+~. á e÷´#Y˝À ˝…>¥ dæŒqïsY nì˝Ÿ ≈£î+uÒ¢ ¬s+&ÉT Çìï+>¥‡˝À¢ ø£*dæ 10 $¬ø≥T¢ |ü&É>=≥º>±.. Ä|òt dæŒqïsY Vü≤s¡“¤»Hédæ+>¥ 6 $?≥T¢ H˚\ ≈£L˝≤Ã&ÉT. ùddüs¡¢≈£î |üP]Ô>± ìsêX‚ $T–*Ãq á e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y ô|<ä›>± |üs¡T>∑T˝Ò$÷ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛sTT+~. dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY (103) X¯‘·ø£+ ≈£L&Ü kÕ~Û+#ê&ÉT. á yÓTÆ<ëq+˝À n‘·´~Ûø£+>± 760 |üs¡T>∑T\ k˛ÿs¡T kÕ~Û+∫q »≥Tº>± l\+ø£ ‘=* kÕúq+˝À ì\Te>±.. 583, 500 |üs¡T>∑T\ k˛ÿs¡T‘√ uÛ≤s¡‘Y ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT kÕúHê˝À¢ ì*∫+~. á yÓTÆ<ëq+˝À Ç+>±¢+&é kÕ~Û+∫q n‘·´~Ûø£ k˛ÿs¡T 407 |üs¡T>∑T\T. ø±>± á yÓTÆ<ëq+˝ÀH˚ &ÉãT˝Ÿ X¯‘·ø±\T kÕ~Û+∫q Á<ä$&é (222), dü∫Hé (217)\T #Ós√ eT÷&˚dæ X¯‘·ø±\T ≈£L&Ü kÕ~Û+#ês¡T. yÓTT‘˚sê˝À ‘=* e÷´#Y 1983˝À »s¡T>∑>±.. ÄKs¡Te÷´#Y 2010˝À q÷´õ˝≤+&é‘√ »]–+~.

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü Á|ü|ü+#·+˝À ñqï >=|üŒ ÁøϬø≥s¡¢˝À u…+>±˝Ÿ <ë<ë kÂs¡uŸ >∑+>∑÷© ˇø£]ì u≤©e⁄&é V”≤s√ cÕs¡÷ø˘ U≤Hé n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. >∑+>∑÷©ô|’ cÕs¡÷ø˘ düŒ+~dü÷Ô >∑+>∑÷©j˚T ‘·q V”≤s√ n+≥THêï&ÉT. uÛ≤s¡‘Y˝Àì ~>∑Z» Ä≥>±fi¯¢˝À >∑+>∑÷© ˇø£&Éì, n‘·DÏï ‘·q k˛<äs¡T&ç˝≤ >ös¡$kÕÔqì #ÓãT‘·THêï&ÉT. >∑+>∑÷© z >=|üŒ Ä≥>±&ÉT. n‘·q+fÒ Hê¬ø+‘√ n_Ûe÷q+. Hê V”≤s√ >∑+>∑÷©j˚T. ø√˝Ÿø£‘ê »≥Tº≈£î Ç<ä›s¡+ ø£*ùd s¡÷|üø£\Œq #˚XÊeTHêïs¡T. ø±˙, ø=ìï |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± >∑‘· ¬s+&˚fi¯ó¢ n‘·&ÉT e÷ »≥Tº≈£î Ä&É˝Òø£b˛j·÷&Éì U≤Hé $es¡D Ç#êÃ&ÉT. e#˚à @&Ü~ á&ÓHé >±¬s¶H釽À ø√˝Ÿø£‘ê Ä&ÉqTqï e÷´#Y\≈£î >∑+>∑÷©ì ÄVü‰«ìkÕÔqHêï&ÉT. ◊|”m˝Ÿ ‘=* eT÷&ÉT d”»q¢˝À ø√˝Ÿø£‘ê HÓ’{Ÿ ¬s’&ÉsY‡ »≥Tº˝À >∑+>∑÷© Ä&çq $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. á »≥Tº j·T»e÷ì cÕs¡÷ø˘ U≤Hé‘√ >∑+>∑÷©øÏ bıdü>∑ø£ »≥Tº≈£î <ä÷s¡eTj·÷´&ÉT.

»V” ≤ sY U≤Hé |ò æ { Ÿ H Ó d t ô | ’ M&É ì dü + <˚ V ü ‰ \T n~Ûø±]ø£+>± >∑T]Ô+#·˝Ò<äT: m|òt◊ôV≤#Y ø=+#Ó+ ã\+.. ø=+#Ó+ ã\V”≤q‘·>± eTq ÁøϬø{Ÿ {°yéT Ç+&çj·÷ Vü‰ø° düe÷K´qT

uÛ≤s¡‘· Vü‰ø° düe÷K´ (◊ôV≤#Ym|òt)qT n~Ûø±]ø£+>± >∑T]Ô+∫q≥Tº e∫Ãq yês¡Ô\qT n+‘·sê®rj·T Vü‰ø° düe÷K´ (m|òt◊ôV≤#Y) K+&ç+∫+~. ◊ôV≤#Ym|òt≈£î m˝≤+{Ï >∑T]Ô+|ü⁄ Çe«˝Ò<äì, ‘·eT≈£î dü+ã+~Û+∫q+‘· es¡≈£L Vü‰ø° Ç+&çj·÷ (ôV≤#Y◊)H˚ uÛ≤s¡‘· Vü‰ø° s¡+>±ìøÏ n+‘·sê®rj·T y˚~ø£\ô|’ ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤düTÔ+<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. á $wüj·÷ìï ôV≤#Y◊ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù qØ+<äsY ãÁ‘ê≈£î sêdæq ˝ÒK˝À m|òt◊ôV≤#Y N|òt m–®≈£L´{Ïyé ¬ø©¢ ô|òsTTsYyÓ<äsY ù|s=ÿHêï&ÉT. m|òt◊ôV≤#Y˝À ôV≤#Y◊πø düuÛÑ´‘·«+ ñ+<äì, ◊m|òtm|òt ˝Ò<ë eTs√ düe÷K´qT ‘êeTT >∑T]Ô+#·˝Ò<äì ‘˚*Ã#ÓbÕŒ&ÉT. ◊ôV≤#Ym|òt≈£î düuÛÑ´‘·«+ Ç∫Ãq≥Tº $÷&çj·÷˝À e∫Ãq ø£<∏äHê˝À¢ ì»+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕ&ÉT. 2000 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ m|òt◊ôV≤#Y˝À ◊ôV≤#Ym|òt≈£î düuÛÑ´‘·«+ ˝Ò<äì ô|òsTTsYyÓ<äsY ‘·q ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêï&ÉT. nsTT‘˚, >∑‘· @&Ü~ ôV≤#Y◊ kÕúq+˝À ‘·eT≈£î düuÛÑ´‘·«+ Çyê«*‡+~>± ◊ôV≤#Ym|òt ø√]+<äì, ø±˙, ‘êeTT á $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì $e]+#ê&ÉT.

|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·T´‘·ÔeT, n‹ ô|<ä› u≤´{Ï+>¥ ˝…’q|t *Zq »≥Tº>± uÛ≤s¡‘Y≈£î z Áu≤+&éH˚yéT ñ+~. Ä ¨<ë≈£î {°$T+&çj·÷ u≤´{Ÿ‡yÓTHé |üì‘·q+ Çìï+>¥‡ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+#˚ ø£qã&˚~ ≈£L&Ü.. >∑+;ÛsY, ôdVü‰«>¥, eTTs¡∞ $»jYT, ø√V”≤¢, dü∫Hé, |ü⁄C≤sê, s¡Vü≤H˚, j·TTesêCŸdæ+>¥, eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ M]˝À me«] yÓ’$<Ûä´+ yê]<˚. me«]ì ≈£L&Ü ‘·≈£îÿe n+#·Hê y˚j·T˝ÒeTT.. n~ ì»+>± uÛ≤s¡‘· »≥Tº≈£î ø=+&É+‘· ã˝≤ìï#˚à n+X¯y˚T. n<˚ $wüj·÷ìï ã\|ü]#˚ $<Ûä+>± zô|qs¡T¢>± Ms¡÷, >∑+;ÛsY Áø°CŸ˝À ì\<=≈£îÿ≈£îHêïs¡+fÒ Çø£ Á|ü‘·´]ú uÖ\s¡¢≈£î eTT#Óà eT≥\T ‘·|üŒeH˚~ »>∑yÓT]–q dü‘·´+. yê]<ä›s¡T ø=ìï >∑+≥\ bÕ≥T $?{ŸqT ø±bÕ&ÉT≈£îHêï+fÒ #Ós√ X¯‘·ø£+ s¡∫+∫ rs¡T‘ês¡T. n~ X¯óuÛÑ |ü]D≤eTy˚T nsTT Hê.. M]s¡Te⁄s¡T >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ô|<ä›>± sêDÏ+∫q <ëK˝≤\T ˝Òø£b˛e&É+. B+‘√ ‘·sê«‘· Áø°CŸ˝ÀøÏ e#˚à yê]øÏ $XÊ«kÕìï ì+ù| áCÀ&ç es¡Tdü yÓ’|òü˝≤´\T <Û√˙ùdqqT Ä+<√fi¯q ø£*Z+#˚ $<Ûä+>± ‘·j·÷s¡sTT+~. Çø£ eT÷&ÉT-Hê\T>∑T kÕúHê\˝À Áø°CŸ˝ÀøÏ e#˚à ø√V”≤¢ n<äT“¤‘·yÓTÆq bòÕyéTqT ø£qãs¡TdüTÔHêï&ÉT. bòÕsêà{Ÿ @<Ó’Hê á eT<Ûä´ ø±\+˝À ã+‹ì u≤<˚düTÔ+&É&É+‘√ bÕ≥T á @&Ü~˝À ‘êqT ∫e]>± Ä&çq eT÷&ÉT e÷´#Y˝À¢ ¬s+&ÉT X¯‘·ø±\T qyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+ ˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\T »≥Tº≈£î ø=+&É+‘· n+&É. Çø£ nq÷Vü≤´+>± »≥Tº˝À kÕúq+ <äøÏÿ+#·T≈£îqï eTTs¡∞ $»jYT ôd˝…ø£ºs¡¢ qeTàø±ìï eeTTà #˚j·T≈£L&É<äì, ‘·q˝Àì Á|ü‹uÛÑq+‘ê nVü≤à<ëu≤<é˝À

_õHÓdt Á>±e÷˝À¢øÏ ø√ø±ø√˝≤ k˛˝≤sY Á|òæCŸ\T o‘·\ bÕ˙j·÷\ dü+düú ø√ø±ø√˝≤ kÂs¡ $|ü¢yêìøÏ Hê+~ |ü*øÏ+~. ‘·q yê´bÕs¡+˝À uÛ≤>∑+>± e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷˝À¢ì Á|ü»\≈£î #·\¢#·\¢>± ø√ø˘qT n+~+#· ≥+‘√bÕ≥T, $<äT´‘Yø=s¡‘·‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄ ‘·Tqï Ä yê´bÕs¡T\ Ç+{À¢ yÓ\T>∑T\qT ‘Ó#˚à ÁbÕC…≈£îºqT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Ç+<äT˝ÀuÛ≤>∑+>± bÕs¡<äs¡Ù ø£+ø±ì ˇø£ ∫qïbÕ{Ï ≈£L\sY u≤ø˘‡(Á|òæCŸ)\qT <äTø±D≤\≈£î düs¡|òüsê#˚dæ yê{Ïì <äTø±D+ ô|’ø£|ü⁄Œô|’ neT]Ãq kÂs¡ $<äT´‘Y |òü\ø£\ qT+∫ ñ‘·Œ‹Ô nsTTq $<äT´‘Y‘√ |üì#˚sTT+∫+~. Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± Ç|üŒ{Ïπø |ü\T e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷˝À¢ M{Ïì neT]à ø£+ô|˙ $»j·Te+‘·yÓTÆq |òü*‘ê\qT bı+~+~. ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝Àì u≤¬s*¢ nH˚ $<äT´‘Y kÂø£s¡´+˝Òì ≈£îÁ>±eT+˝Àì ˇø£ øÏsêD <äTø±D+ j·T»e÷qTsê\T s¡÷|t <˚M Bì |üì‘·Hêìï $e]dü÷Ô... ø=ìï >∑+≥˝À¢ì u≤≈£î‡˝À ñqï ø√ø˘ u≤{Ïfi¯ó¢ #·\¢>± e÷s¡≥+ ÁbÕs¡+_Û+#êsTTμ nì nHêïs¡T. á $»j·T+‘√ ø√ø±ø√˝≤ dü+düú 80,000 $<äT´‘Y kÂø£s¡´+˝Òì Á>±e÷˝À¢ á kÂø£sê´ìï $düÔ]+#ê\ì uÛ≤$k˛Ô+~. M{Ï˝À 25,000 Á>±e÷\T dü+Á|ü<ëj·T $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô Á–&é‘√ nqTdü+<Ûëì+#˚ neø±XÊ\T n‹ dü«\Œ+>± ñHêïsTT. ‘·≈£îÿe Ks¡TÑ√ kÂs¡ $<äT´‘Y‘√ q&ç#˚ ≈£L\sY s¡÷bı+~+#ê\qï ◊&çj·÷ Ä ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q #·+<äHé düeT+‘ê, düT˙˝Ÿ >∑T˝≤{Ï<˚ nì #Ó|üŒe#·TÃ. 2009 y˚dü$˝À Ä ø£+ô|˙ d”áz n‘·T˝Ÿ dæ+>¥ j·T÷|” ˝Àì ˇø£ Á>±$÷D e÷¬sÿ{ŸqT dü+<ä]Ù+∫q düeTj·T+˝À Äj·Tq≈£î n+~+∫q ø√ø˘ #·\¢>±˝Òø£b˛e≥+‘√ Äj·TqqT Ä˝À#·q˝À |ü&˚dæ+~. $<äT´‘Y ø=s¡‘·‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï Ç˝≤+{Ï Á>±e÷\≈£î @$<Ûä+>± #·\¢#·\¢>± ø√ø˘qT n+~#·e#√à nH˚«wæ+#ê\ì ‘·q øÏ+~kÕúsTT ñ<√´>∑T˝…’q düeT+‘ê, >∑T˝≤{°?\qT Ä<˚•+#ês¡T. yês¡T eT÷&ÉTqïs¡ @fi¯ófl ø£wüº|ü&ç ‘·≈£îÿe Ks¡TÑ√ s¡÷bı+~+∫q kÂs¡ $<äT´‘Y‘√ q&ç#˚ ≈£L\sYqT |ü]cÕÿs¡e÷s¡Z+>± dü÷∫+#ês¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± |ü\TÁ>±e÷˝À¢ 400 u≤≈£î‡\qT neT]à dü+düú ‘·q o‘·\ bÕ˙j·÷\ neTàø±\qT ô|+#·T≈£î+~. eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, j·T÷|”, Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ˝Àì Á>±e÷\‘√bÕ≥T |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝Àì ø=ìï Á>±e÷˝À¢ì W‘ê‡Væ≤ø£ eTVæ≤fi≤ yê´bÕs¡düTÔ\≈£î eTs√ 1000 ≈£L\sY u≤≈£î‡\qT 2013 Hê{ÏøÏ ñ∫‘·+>± n+~+#ê\ì ø√ø±ø√˝≤ dü+düú Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚dæ+~. e#˚à Hê\Tπ>fi¯fl˝À á dü+K´ 4 y˚\ qT+∫ 5 y˚\≈£î #˚s¡T‘·T+<äì ø£+ô|˙ ‘Ó\T|ü⁄‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø 22 <˚XÊ˝À¢ì Ä ø£+ô|˙ XÊK\T 400 u≤≈£î‡\qT nø£ÿ&ç Á>±e÷˝À¢ neTsêÃsTT.

47% ‘·–Zq j·TTìf…ø˘ ˝≤uÛÑ+ q÷´&Ûç©¢: dæúsêdæÔ s¡+>∑ ø£+ô|˙ j·TTìf…ø˘ ôdô|º+ãs¡T 30‘√ eTT–dæq eT÷&ÉT HÓ\\≈£î ‘·q @ø°ø£è‘· ˝≤uÛÑ+ ÁøÏ‘·+ Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ ø±\+‘√ b˛*ùdÔ 46.80 XÊ‘·+ ‘·–Z s¡÷.49.19 ø√≥¢≈£î |ü]$T‘·yÓTÆq≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. n|üŒ{À¢ ø£+ô|˙ s¡÷.92.46 ø√≥¢ ìø£s¡ ˝≤uÛ≤ìï Ä]®+∫+~. ¬s+&√ Å‘Óje÷dæø£+˝À ø£+ô|˙ @ø°ø£è‘· ìø£s¡ Ä<ëj·T+ ≈£L&Ü 20.54 XÊ‘·+ ø°åDÏ+∫ s¡÷.679.35 ø√≥¢ qT+∫ s¡÷.539.83 ø√≥¢≈£î |ü]$T‘·yÓTÆ+~. ôdô|º+ãs¡T 30 Hê{ÏøÏ ø£+ô|˙ @ø°ø£è‘· ìø£s¡ s¡TD+ s¡÷.5,566 ø√≥T¢>± ñqï≥T¢ X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~.

Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î nìï $<Ûë˝≤ dæ<äΔ+eTe«&Éy˚T ø±≈£î+&Ü n~ ì»+ #˚ùdÔ {≤|t Äs¡¶sY dü÷|üsY nH˚ #ÓbÕŒ*. n‘·ìøÏ ‘√&ÉT Ç+>±¢+&é‘√ f…dtº\≈£î »≥Tº˝À ‘=*kÕ] f…dtº»≥Tº˝À kÕúq+ <äøÏÿ+#·T≈£îqï s¡Vü≤H˚, #·ø£ÿì bòÕyéT‘√ ôd˝…ø£ºs¡¢ <äèwæºì Ä≥Tº≈£îqï |ü⁄C≤sê zô|qs¡T¢ $|òü\yÓTÆ‘˚ »≥TºqT eTT+<äT≈£î q&É|ü&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïs¡H˚ #ÓbÕŒ*. nsTT‘˚ á eTT>∑TZ]øÏ ≈£L&Ü f…dtº˝À¢ ô|<ä›>± nqTuÛÑe+ ˝Òø£b˛e&É+ ø=+‘· yÓTÆqdt bÕsTT+{Ÿ>±H˚ uÛ≤$+ #ê*. Çø£ ôd¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ ¬øô|ºHé>±, ≈£L˝Ÿ¬øô|ºHé>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï <Û√˙ á eT<Ûä´ ø=+‘· ø±\+>± uÛ≤Ø k˛ÿπs¢ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛‘·T+&É&É+, »≥TºqT ôd’‘·+ ¬>*|æ+#·˝Òø£ b˛e&É+‘√ á ád”Ødt˝À ¬øô|ºHé>± <Û√˙ô|’ ø=+‘· ˇ‹Ô&ç ñ+&Éø£ ‘·|üŒ<äT. n<˚ e÷~]>± ◊dædæ Á|ü|ü+#· ø£|t ‘·sê«‘· #ê˝≤ ø±\+ bÕ≥T nH√s√>∑´+ ø±s¡D+>± »≥Tº≈£î <ä÷s¡+>± ñqï j·TTM bÕ‘· bòÕyéTqT >∑qø£ n+<äT≈£îHêï&É+fÒ Çø£ k˛ÿs¡TuÀs¡T¶≈£î |üs¡T>∑T\T ‘·|üŒe⁄. ø±˙ j·TTM sêDÏ+#·&Éy˚T Ä\dü´+. M≥ìï+{Ï ø£+fÒ eTTK´+>± »≥Tº˝À ˇø£ÿ&ç>± ñqï e÷düºsY u≤¢düºsY u≤´{Ï+>¥ eT]+‘· Ä+<√fi¯q ø£*Zk˛Ô+~. Ädæj·÷ ø£|t˝À e+<√ X¯‘·ø£+ |üP]Ô #˚dæq ‘·sê«‘· dü∫Hé uÛ≤Ø Çìï+>¥‡ #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z kÕúsTT˝À ˝ÒeH˚ #ÓbÕŒ*. {≤|t Äs¡¶sY˝À Áø°CŸ˝ÀøÏ e#˚à dü∫Hé sêDÏùdÔ $T–*q yê]øÏ dü÷Œ]Ô>±.. $|òü\yÓTÆ‘˚ ˇ‹Ô&çì ô|+#˚ $<Ûä+>± ñ+≥T+~. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ dü∫Hé es¡Tdü yÓ’|òü˝≤´\T ≈£L&Ü <Û√˙ùdqqT ø£\es¡ ô|≥ºqTHêïsTT. yÓTT‘·Ô+>± nqTuÛÑe+, j·TTe‘·s¡+‘√ ø£\>∑*|æq {°$T+&çj·÷ u≤´{Ï+>¥ ø=+#Ó+ ã\+>±. eT]+‘· ã\V”≤q+>± ñqï<äH˚ #ÓbÕŒ*.

uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº bòÕdtºuÖ\sY »V”≤sY U≤Hé |òæ{ŸHÓdtô|’ dü+<˚Vü‰\T Ç+ø± M&çb˛˝Ò<äT. ÁbÕø°ºdt e÷´#Y˝À »V”≤sY |ü]dæú‹ #·÷düTÔ+fÒ.. »V”≤sY |òæ{ŸHÓdtô|’ eT]ìï dü+<˚Vü‰\T ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·THêïsTT. ‘=* s√E n+<ä]‘√ ø£*dæ ÁbÕø°ºdt≈£î e∫Ãq á bòÕdtº uÖ\sY.. ø=~›ùd|ü{Ïπø yês¡à|t nj·÷´s¡T. Ä ‘·sê«‘· |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ n&çq »V”≤sY.. |æeTà≥ »≥Tº ø√#Y ô|ò¢#·sY e<ä›≈£î yÓ[¢ #Ó$˝À @<√ #ÓbÕŒ&ÉT. yÓ+≥H˚ eTkÕCŸ ôd+≥sYô|’ |ü&ÉTø√>±H˚.. |òæõjÓ÷ ÇyêHé d”Œ∫ e∫à @ø£<Ûë{Ï>± 40 ì$TcÕ\ bÕ≥T eTkÕCŸ #˚XÊ&ÉT. nq+‘·s¡+ HÓ{Ÿ‡≈£î e∫à ◊<ës¡T zes¡¢ bÕ≥T uÖ*+>¥ #˚dæ ‘=*s√E ÁbÕø°ºdt ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± eTT–+#ê&ÉT. B+‘√ »V”≤sY |òæ{ŸHÓdtô|’ dü+<˚Vü‰\T M&çb˛e&É+ ˝Ò<äT. yêdüÔyêìøÏ »V”≤sY U≤Hé≈£î >∑»®˝À¢ >±j·T+ m|üŒ{Ï qT+#√ y˚~Ûk˛Ô+~. >∑‘·+˝À Ç+>∑¢+&é |üs¡´≥q≈£î m+|æ¬ø’q|üŒ{Ïø°.. ‘=* f…dtº yÓTT<ä{Ï s√CÒ ø£+&Ésê\ >±j·T+‘√ »≥Tº≈£î <ä÷s¡eTj·÷´&ÉT. Ä dæØdt˝À uÛ≤s¡‘· ∫‘·TÔ∫‘·TÔ>± z&çb˛sTT+~. Ç|ü⁄&ÉT Ç<˚ Ç+>∑¢+&é‘√ f…dtº dæØdt≈£î Äs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<˚ »V”≤sY |ü]dæú‹ ndüÔe´düÔ+>± ñ+&É≥+ n+<ä]˙ Ä+<√fi¯q≈£î >∑T] #˚k˛Ô+~.

18 qT+∫ C≤rj·T {°ø˘e⁄+&√ #ê+|æj·THéwæ|t {ÀØï áHÓ\ 18e ‘˚B qT+∫ 21e ‘˚B es¡≈£î 32e C≤rj·T pìj·TsY u≤\ u≤*ø£\ {°ø˘e⁄+&√ #Ûê+|æj·THéwæ|t {ÀØï »s¡T>∑qT+~. ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ sêh+, qVü≤s√¢>∑Hé˝Àì kÕúìø£ sêJyé >±+BÛ ùdº&çj·T+˝À »s¡T>∑qT+~. Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T kÕπ> á {ÀØïì ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ {°ø˘e⁄+&√ nk˛dæj˚TwüHé, {°ø˘e⁄+&√ ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ ìs¡«Væ≤+#·qT+~. á sêh #·]Á‘·˝À Ç+‘· uÛ≤Ø áyÓ+{ŸqT ìs¡«Væ≤+#·&É+ Ç<˚ ‘=*kÕs¡ì ìs¡«Vü≤≈£î\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. á {ÀØï˝À 33 sêÅcÕº\≈£î #Ó+~q 650 Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. Ç+<äT˝À 23 sêÅcÕº\≈£î #Ó+~q 505 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î düeTà‘·+ ‘Ó*bÕsêïs¡T.

ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï ø±øÏHê&É ôdCŸ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T kÕú|üq≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔyÓTÆ+~. eTs√ @&Ü~˝À á ôdCŸ˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. õm+ÄsY dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À 2013-14 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç ôdCŸ˝À ô|<ä› m‘·TÔq bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq |üqT\T #·ø£#·ø± kÕ>∑T‘·THêïsTT. sêqTqï ¬s+&˚fi¯¢˝À ôdCŸ˝À |üP]ÔkÕúsTT˝À yÍ[ø£ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Ä dü+düú ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚dæ+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À Ç+&ÉÅd”º\ kÕú|üq≈£î Ä dü+düú lø±s¡+ #·T{Ϻ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ¬ømdtÇ»&é˝À $$<Ûä |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq≈£î nedüs¡yÓTÆq yÍ*ø£ kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#˚ |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. õm+ÄsY Ä<Ûä«s¡´+˝À ôdCŸ ‘=* <äX¯ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\ ÁøÏ+<ä düTe÷s¡T 150 mø£sê˝À¢ 100 ø√≥¢ e´j·T+‘√ yÓT¬s’Hé bÕsYÿ @sêŒ≥T#˚düTÔHêïs¡T. s¡÷s¡˝Ÿ c˛sY‡ nH˚ dü+düú‘√ õm+ÄsY dü+j·TTø£Ô+>± á bÕsYÿqT @sêŒ≥T#˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT≈£îe∫Ã+~. n˝≤π> eTs√ 200 ø√≥¢ e´j·T+‘√ ôdCŸ˝À mø˘‡b˛sYº Ä<Ûë]‘· |ü]ÁX¯eT\qT uÛÑ÷ùdø£s¡D »]– düTe÷s¡T Äs¡T dü+e‘·‡sê\T >∑&É∫Hê kÕú|æ+#·&É+ <ë«sê kÕúìø£ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T Ç+‘·ø±\+ mø£ÿ&Éy˚dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚ nqï #·+<ëq ø£*Œ+#ê\ì jÓ÷∫düTÔHêïs¡T. sêqTqï ˇø£{Ïqïs¡ |ü&çe⁄qï ø±øÏHê&É mdtÇ»&é˝À m≥ºπø\≈£î |ü]ÁX¯eT\ dü+e‘·‡sê˝À¢ düTe÷s¡T yÓsTT´ eT+~ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ôdCŸ˝À

ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê\ì \ø£å´+>± ìs¡ísTT+#ês¡T. ˝ÒãsY ÇHÓ?dü+{Ïyé Ç+&ÉÅd”º\ kÕú|üq≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ìe«&É+‘√ bÕ≥T Äø±« Áb˛ôddæ+>¥ j·T÷ì≥T¢, ◊{Ï dü+ã+~Û‘· |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. <äX¯\yêØ>± |ü]ÁX¯eT\T kÕú|æ+#·&É+‘√bÕ≥T ôdCŸ˝À n<ÛäTHê‘·q ]ô|ò’qØ ìsêàD≤ìøÏ ôd’‘·+ õm+ÄsY s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚k˛Ô+~. düTe÷s¡T Äπsfi¯fl ÁøÏ‘·+ ø±øÏHê&É ôdCŸ ìsêàD+ ø√dü+ j·TT ø=‘·Ô|ü*¢, ‘=+&É+– eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À düTe÷s¡T 10 y˚\ mø£sê\ uÛÑ÷eTT\qT ùdø£]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«y˚T á uÛÑ÷eTT\qT ùdø£]+∫ Áô|’y˚≥T e´øÏÔ, Áô|’y˚{Ÿ ø£+ô|˙\ ù|s¡Tq uÛÑ÷eTT\T ]õÅùdºwüHé‡ #˚j·T&É+ rÁe $yê<ëdüŒ<äyÓTÆ+~. ø=+‘·ø±\+ ‘·sê«‘· uÛÑ÷eTT˝À¢ 51 XÊ‘·+ yê{≤qT õm+ÄsY dü+düú dü«+‘·+ #˚düT≈£î+~. $T–*q 41 XÊ‘·+ uÛÑ÷eTT\T Ç+&ÉÅdæºj·T˝Ÿ ©õ+>¥ n+&é ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ düØ«ôddt (◊m˝Ÿm|òtmdt), ¬ø$ sêe⁄, ø±øÏHê&É d”b˛sYº ÄBÛq+˝À ñHêïsTT. õm+ÄsY <äøÏÿ+#·T≈£îqï uÛÑ÷eTT˝À¢ düTe÷s¡T 2y˚\ 500 mø£sê\˝À ]ô|ò’qØì ì]à+#˚ jÓ÷#·q˝À ñqï≥Tº düe÷#ês¡+! düTe÷s¡T 30y˚\ ø√≥¢ e´j·T+‘√ ÄsTT˝Ÿ ]ô|ò’qØì ì]à+#˚+<äT≈£î Ä dü+düú ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

mdt;ôV≤#Y qT+∫ ªs¡T|” Á|”ô|sTT&é ø±s¡T¶\Tμ JMπø |üesY qwüº+ s¡÷.44 ø√≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é: ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt ôV’≤<äsêu≤<é ªªs¡T|” Á|”ô|sTT&é ø±sY¶\μμqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. M{Ïì u≤´+≈£î >∑HébòÂ+Á&û XÊK˝À y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºs¡T m+.uÛÑ>∑e+‘· sêe⁄ ˝≤+#Û·q+>± $&ÉT<ä\ #˚dæ, ˇø£ ø£düºeTsY≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á dü<äTbÕj·T+ mdt;ôV≤#Y XÊK\ìï{Ï˝À ªH√ j·TTesY ø£düºeTsYμ (πøyÓ’d”) e÷s¡Z<äs¡Ùø±\qT bÕ{Ï+#˚ ø£düºeTs¡¢≈£î, HêHé`ø£düºeTs¡¢≈£î ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·qTqï≥T¢ u≤´+≈£î ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. uÛ≤s¡rj·T s¡÷bÕsTT\ $\Te˝À C≤Ø #˚kÕÔs¡T. ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ @{°myéT\˝À |æHé <ë«sêq÷, bÕsTT+{Ÿ‡ Ä|òt ùd˝Ÿ e<ä› dü+‘·ø±\T, |æHé ‘√q÷

ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃ. ø±s¡T¶ô|’ ì]›wüº eTT–+|ü⁄ ‘˚B eTTÁ~+∫ ñ+≥T+~. |üs¡‡q˝…’CŸ¶ ø±sY¶/ HêHé`|üs¡‡q˝…’CŸ¶ ø±sY¶\T \_ÛkÕÔsTT. ø±s¡T¶qT b˛>=≥Tº≈£îHêï >±ì, ˝Ò<ë ø±s¡T¶≈£î qwüº+ »]–Hê (&Ü´y˚Tõ) >±ì, ˝Ò<ë me¬s’Hê <=+–*+∫Hê >±ì.. Bìì u≤¢ø˘ #˚j·Te#·T× eTs√ ø±s¡T¶qT C≤Ø #˚ùd M\T (Øù|¢dtyÓT+{Ÿ) ≈£L&Ü ñ+~. ø±s¡T¶˝À Ç+ø± m+‘· kıeTTà $T–* ñqïB ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ @{°myéT\ <ë«sê m≥Te+{Ï s¡TdüTeTT #Ó*¢+#·≈£î+&Ü ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. Ç‘·s¡ MkÕ @{°myéT\˝À nsTT‘˚ ø=+‘· s¡TdüT+ #Ó*¢+∫ ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ.

‘·–Zq ˝≤´+ø√ ÇHéÁbòÕf…ø˘ qcÕº\T ˝≤+ø√ ÇHéÁbòÕf…ø˘ ôdô|º+ãsY‘√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæø±ìøÏ yÓ\Te]+∫q Ä]úø£ |òü*‘ê˝À¢ s¡÷.135 .93 ø√≥¢ qcÕº\qT bı+~+~. eTTK´+>± $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº\≈£î Ç+<äq ø=s¡‘· e˝Ò¢ á qcÕº\qT #·$#·÷&Ü*‡ e∫Ã+<äì ø£+ô|˙ ‘·q ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. ø±>± ø£+ô|˙ Ç|üŒ{Ïπø s¡÷.32,700 ø√≥¢ s¡TD≤\ uÛ≤sêìï yÓ÷k˛Ô+~. áH˚|ü<∏ä´+˝À, ø±s√Œπs{Ÿ s¡TD≤\ |ü⁄qsYe´ed”úø£s¡D ñ+&ÉuÀ<äì ø£+ô|˙ düŒwüº+ #˚dæ+~. >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\≈£î>±qT ˝≤+ø√ bı+~q @ø°ø£è‘· qcÕº\T s¡÷.259.48 ø√≥T¢. X¯ìyês¡+, dü+düú d”y√y√(ô|ò’HêHé‡) {Ï. Ä~u≤ãT ˇø£ Á|üø£≥q #˚dü÷Ô... $<äT´‘Y bÕ¢+≥¢˝À eTTK´+>± 1200 yÓT>±yê≥¢ ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡ú´eTTqï ÄqŒsê bÕ¢+≥T˝À ñ‘·Œ‹Ô Á|üÁøÏj·T\T |üP]ÔkÕeTs¡ú´+y˚Ts¡≈£î #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑˝Ò<äHêïs¡T. Ç+<äq+ ø=s¡‘·, eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ ˝Ò$T ø£+ô|˙ Ä<ëj·T+ô|’ Vü‰ìø£s¡ Á|üuÛ≤yêìï #·÷bÕj·THêïs¡T. >∑‘· Á‘Ó’e÷dæø£+˝À á ø£+ô|˙ Á>∑÷|t s¡÷.3,187.77 ø√≥¢ sêã&çì bı+~+~. Ç~ >∑‘· @&Ü~ n<˚ ø±\+‘√ b˛*ùdÔ s¡÷.1,896.31 ø√≥T¢ m≈£îÿe.

ôdô|º+ãsY‘√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæø£ |òü*‘ê˝À¢ J$πø |üesY, ÇHéÁbòÕÅdüºø£ÃsY *$Tf…&é s¡÷. 43.66 ø√≥T¢ qcÕº\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. ø£+ô|˙ rdüT≈£îqï s¡TD≤\ô|’ e&û¶ #Ó*¢+|ü⁄\T, $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº\≈£î >±´dt ø=s¡‘·\T qcÕº\≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D+>± ø£+ô|˙ ù|s=ÿ+~. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ø±˝≤ìøÏ ø£+ô|˙ s¡÷.37.92 ø√≥T¢ ˝≤uÛ≤\qT Á|üø£{Ï+∫+~. ø±>± ø£+ô|˙ qcÕº\qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+ es¡Tdü>± Ç~ ¬s+&Ée Á‘Ó’e÷dæø£+ ø±e≥+ >∑eTHês¡Ω+. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝Àì Á‘Ó’e÷dæø£+(@Á|æ˝Ÿ- pHé)˝À s¡÷.64.30 ø√≥T¢ ìø£s¡ qcÕº\qT ø£+ô|˙ Á|üø£{Ï+∫+~. nsTT‘˚, >∑‘˚&Ü~ p˝…’- ôdô|º+ãs¡T ø±\+‘√ b˛*ùdÔ...yÓTT‘·Ô+ dü+∫‘· ˝≤uÛÑ+ s¡÷.477.38ø√≥T¢ø±>± á kÕØ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À n~ 34 XÊ‘·+ ô|]– s¡÷.640.35 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+~. ªeTT+ãsTT, u…+>∑fi¯Ss¡T $e÷HêÁX¯j·T ÁbÕC…≈£îº\≈£î >±qT rdüT≈£îqï s¡TD≤\ô|’ e&û¶\ uÛ≤s¡+ ˇø£|üø£ÿ, eTs√yÓ’|ü⁄, $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº\≈£î >±´dt düs¡|òüsêô|’ |ü]$T‹ $~Û+#·≥+‘√ n$ |üP]ÔkÕúsTT˝À ñ‘·Œ‹Ôì #˚j·T˝Òø£ b˛j·÷sTTμ nì JMπø ‘Ó*|æ+~. á Á‘Ó’e÷dæø£+˝À á dü+düú s¡÷.176 ø√≥¢y˚Ts¡ e&û¶\ uÛ≤s¡+ yÓ÷j·T>±, >∑‘· @&Ü~ Ç<˚ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À á uÛ≤s¡+ s¡÷.79 ø√≥T¢>± ñ+~. JMπø˝Àì eT÷&ÉT >±´dt Ä<Ûë]‘· $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº\T á ôdô|º+ ãsY‘√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæø±ìøÏ s¡÷.267.88 ø√≥T¢ sêã&çì bı+<ä>±, >∑‘· @&Ü~ Ç<˚ Á‘Ó’e÷dæø±ìøÏ e∫Ãq sêã&ç s¡÷. 406.90 ø√≥T¢>± ñ+~. Á|üdüTÔ‘· Á‘Ó’e÷dæø£+˝À eTT+ãsTT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ msTTsYb˛sYº Á|üy˚{Ÿ *$Tf…&é s¡÷.314. 45 ø√≥¢ sêã&çì qyÓ÷<äT#˚düTø√>±, 2011 Ç<˚ Á‘Ó’e÷dæø£ ø±\+˝À sêã&ç s¡÷.333.04 ø√≥T¢>± ñ+~. n<˚$<Ûä+>±, u…+>∑fi¯Ss¡T Ç+≥πsïwüq˝Ÿ msTTsYb˛sYº *$Tf…&é Á|üdüTÔ‘· Á‘Ó’e÷dæø±ìøÏ s¡÷.149.45 ø√≥T¢ sêã&çì qyÓ÷<äT#˚düTø√>±, >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ ø±˝≤ìøÏ s¡÷.147.17ø√≥T¢ sêã&çì bı+~+~.


C M Y K

8

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 12, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ªás√E˝À¢ μ <äs¡Ù≈£î&ç‘√ ^‘ê ÄsYº‡ ∫Á‘·+ ÄeT<Ûä´ ‘·≈£îÿe ã&Ó®{À¢ ªá s√E˝À¢μ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+∫, $»j·÷ìï #·$#·÷dæq <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷s¡T‹ ‘êC≤>± ªãdt kÕº|tμ ù|s¡T‘√ eTs√ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#ê&ÉT. ˝Àã&Ó®{À¢ u…\¢+ø=+&É düTπswt ì]à+∫q á ∫Á‘·+ ôdHê‡sY düeTdü´qT n~Û>∑ $T+∫, πs|ü⁄ $&ÉT<ä\ ne⁄‘√+~. ø±>±, á <äs¡Ù≈£î&çøÏ Á|üeTTK ìsêà‘· n\T¢ ns¡$+<é ‘êC≤>± #êHé‡ Ç#êÃs¡T. n+fÒ, ‘·q eT÷&Ée ∫Á‘êìï e÷s¡T‹ ^‘ê ÄsYº‡ dü+düú≈£î #˚kÕÔ&Éqï e÷≥. nsTT‘˚, Ç~ ∫qï ã&Ó®{Ÿ dæìe÷Hê? ˝Òø£, ô|<ä› dæìe÷Hê? nqï $wüj·T+ Ç+ø± yÓ\¢&çø±˝Ò<äT. nsTT‘˚, ˇø£ $wüj·T+ e÷Á‘·+ Çø£ÿ&É eTq+ #Ó|ü⁄Œø√yê*. <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷s¡T‹ ªá s√E˝À¢μ ∫Á‘·+‘√ u≤≥T, ‘êC≤>± s¡÷bı+~+∫q ªãdt kÕº|tμ ∫Á‘êìï ≈£L&Ü <ä«+<ësêΔ\‘√, no¢\ düìïy˚XÊ\‘√ s¡÷bı+~+#ê&Éqï ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. eT], n\T¢ ns¡$+<é n≥Te+{Ï$ ‘·q dæìe÷˝À Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔsê?

ôV’≤<äsêu≤<é

düT˙˝Ÿ V”≤s√>± ªneTè‘·+μ? ª|üP\s¡+>∑&ÉTμ dæìe÷ eT+∫ Væ≤≥ºe&É+‘√ V”≤s√>± ø=qkÕ>∑T‘·T qï Vü‰dü´q≥T&ÉT düT˙˝Ÿ Á|üdüTÔ‘·+ ª‘·qT yÓ&é‡ eTqTμ ‘Ó\T>∑T Øy˚Tø˘ ˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>∑T ‘·T~ <äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+~. ø±>±, á H˚|ü<∏ä´+˝À V”≤s√>± eTs√ dæìe÷˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ düT˙˝Ÿ n+^ø£]+∫q≥Tº yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. dü÷|üsY Væ≤≥ºsTTq {°M d”]j·T˝Ÿ ªneTè‘·+μqT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À V”≤s√ >± q{Ï+#·&ÜìøÏ düT˙˝Ÿ n+^ø£]+#ê&É≥. Á|üeTTK |òæ*+ y˚Tø£sY >∑TDí+ >∑+>∑sêE Bìì ì]àkÕÔs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. |üP]Ô $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\¢&Ée⁄‘êsTT.

dü]ø=‘·Ô kÂ+<äs¡´+ ù|πs ‘·+Á&ç <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘·qj·TT&ÉT düeT+‘ê!

‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ dü]ø=‘·Ô n+<ëìø° ... dü+Á|ü<ëj·T ã<äΔyÓTÆq kÂ+<äsê´ ìøÏ Á|ürø£>± ì*∫q ø£<∏ëHêsTTø£ düeT+ ‘ê. es¡Tdü $»j·÷ \‘√ <ä÷düT≈£îb˛ ‘√qï á n+<ä>∑‘ÓÔ≈£î Ç≥T dæìe÷˝À¢H˚ ø±<äT ... n≥T yê´bÕs¡ Á|üø£≥q ˝À¢qT neø± XÊ\T uÛ≤Ø>± <ä≈£îÿ‘·T HêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø ÄyÓT eÅkÕÔuÛÑs¡D≤\øÏ dü+ã+ ~Û+∫q |ü\T yê´bÕs¡ dü+düú\øÏ yÓ÷&É˝Ÿ >± ¬s+&ÉT #˚‘·T˝≤ dü+bÕ~ k˛Ô+~. ªBbÕe[μ |ü+&ÉT>∑ eÅkÕÔuÛÑ s¡D≤˝À¢ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~ ø±ã{Ϻ, á neTà&ÉT eT]+‘· _J nsTTq≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. ‘êC≤>± ªBbÕe[μ |ü+&ÉT>∑ dü+< äs¡“¤+>± düeT+‘ê #˚dæq z yê´bÕs¡ Á|üø£≥q˝À ÄyÓT #ê˝≤ n+<ä+>± ø£ì|æ k˛Ô+<ä+≥÷ n+‘ê #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. ndü\T dædü\T kÂ+<äsê´ìøÏ n<ä›+˝≤ ... ns¡Δ+˝≤ nì|æk˛Ôqï düeT+‘êqT eT]ø=ìï Ä|òüs¡T¢ yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ sêe&É+ U≤j·TeTì n+≥THêïs¡T.

nqTwüÿ≈£î n<˚ |ü¢dt ...n<˚ yÓTÆqdt! nqTwüÿ ù|s¡T #Ó|üŒ>± H˚ düqïC≤õ |ü⁄e⁄« ˝≤+{Ï kÂ+<äs¡´+ ø£fi¯¢eTT+<äT ø£<ä˝≤ &ÉT‘·T+~. mes¡÷ @ e+ø± ô|≥º˝Òì n+<ä+ - n_Ûqj·T+ ÄyÓT kı+‘·+. u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ñqï‘· $<ä´qT nuÛÑ´dæ+ ∫q nqTwüÿ, ªdü÷|üsYμ dæìe÷‘√ á s¡+>± ìøÏ e∫Ã+~. –]^ düT≈£îì ≈£Ls√Ã≈£î+&Ü n+<ä] ˝À ø£*dæb˛ sTT |üì#˚ùd ø£<∏ëHê sTTø£>± nqTwüÿ eT+∫ ù|s¡T dü+bÕ ~+#·T≈£î+~. yÓTT<ä {ÏqT+∫ ≈£L&Ü {°#·sY ø±yê\qT≈£îqï nqTwüÿ, z dæìe÷ #˚ùddæ >∑T&é u…’ #Óù|Œ <ë›eTì nqT≈£î+ <ä≥. ø±˙ ª$Áø£e÷ s¡Tÿ&ÉTμ $»j·T+ Ä Ä˝À#·q≈£î >∑+&ç ø={Ϻ, ‘êqT Çø£ÿ&˚ ñ+&çb˛j˚T˝≤ #˚dæ+<äì ÄyÓT #ÓãT‘√+~.Hê\T>∑T ø±˝≤\bÕ≥T ‘êqT >∑Ts¡TÔ+&ç b˛j˚T bÕÁ‘·\T b˛wæùdÔ #ê\qT≈£î Hêïq˙, á H˚|ü<∏ä´+˝À ªns¡T+<Ûä‹μ ... ªy˚<ä+μ ... ª|ü+#êø£å]μ dæìe÷˝À¢ì bÕÁ‘·\T ‘·q≈£î ø=+‘· es¡≈£î dü+‘·è|æÔì ø£*–+#êj·Tì n+{À+~. Çø£ yÓTT<ä{À¢ ‘êqT eT+∫ ôV’≤{Ÿ e⁄qï+<äT≈£î >∑s¡«|ü&˚<ëqï˙, nsTT‘˚ á ôV’≤{Ÿ ø±s¡D+>± ø=ìï neø±XÊ\T #˚C≤]b˛j·÷j·Tì #ÓãT‘√+~. ø=+‘· eT+~ ø£<∏ëHêj·T≈£î\T ôV’≤≥T ø±s¡D+>± ‘·qì |üø£ÿqô|{Ϻq|üŒ{Ïø°, ôV’≤{Ÿ ñqï ø£<∏ëHêj·T≈£î\ CÀ&û>± ‘êqT dü]>±Z dü]b˛j˚T <ëqïì n+{À+~. n+<äTe\¢ ôV’≤{Ÿ nH˚~ ‘·qøÏ yÓTÆH˚ùd‡ ø±<äT, |ü¢dt ≈£L&Ü nsTT+<ä+≥÷ Äq+<ëìï e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~.

Ä]ºdüTº>± Hê»sY >∑T]+∫ á s√E Á|ü‘˚´ø£+>± #Ó|üŒø£ÿπs¢<äT. m≥Te+{Ï bÕÁ‘· b˛wæ+∫Hê <ëìøÏ eHÓï ‘Ó#˚à n_Ûqj·T+ Äj·Tq kı+‘·+. $$<Ûä uÛ≤wü˝À¢ e+<ä˝≤~ ∫Á‘ê\˝À $\ø£åD bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q á q≥T&ÉT, >∑‘·+˝À Hê\T>∑T dæìe÷\≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ ≈£L&Ü eVæ≤+#ê&ÉT. ‘êC≤>± ªdüHé düHé ‘ê‘êμ ù|s¡T‘√ eTs√ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêï&ÉT. ñ<√´>±\ _J˝À |ü&çb˛sTT |æ\¢*ï ìs¡¢ø£å´+ #˚ùd ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ø£<∏ë+X¯+‘√ á ∫Á‘·+ kÕ>∑T‘·T+~. ì» J$‘·+˝À ‘·q≈£î ‘ês¡dü|ü&çq ø=ìï dü+|òüT≥q\qT ø£<∏ä>± eT\∫ á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêï&ÉT Hê»sY. á dæìe÷ wüO{Ï+>∑T n+‘ê eT˝Òdæj·÷˝À »]–+~. $X‚wü+ @$T≥+fÒ, Äj·Tq uÛ≤s¡´ ø£$÷˝≤ ìsêà‘·>± e´eVü≤]k˛Ôqï á ∫Á‘·+ <ë«sê ‘·q ‘·qj·TT&ÉT ªn_Û yÓTVü≤~ Vü≤düHéμqT V”≤s√>± |ü]#·j·T+ #˚düTÔHêï&ÉT Hê»sY. ‘·$Tfi¯+˝À s¡÷bı+~q á ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ ≈£L&Ü nqTyê<äeTe⁄‘·T+~.

ì‹Hé dæìe÷˝À j·÷MT >ö‘·yéT Á|üdüTÔ‘·+ n\T¢ •Øwt düs¡düq ª>ös¡e+μ dæìe÷˝À ø£<∏ëHê sTTø£>± q{ÏdüTÔqï eTT+ãjYT uÛ≤eT j·÷ $÷>ö‘·+, ‘êC≤>± ‘Ó\T>∑T˝À eTs√ ne ø±XÊìï #˚õøÏÿ+ #·T≈£î+~.ì‹Hé ø£<∏ë Hêj·T≈£î&ÉT>± Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT >ö‘·yéT $÷qHé ì]àdüTÔqï ªø=]j·TsY uÀjYT ø£˝≤´DYμ ∫Á‘·+˝À j·÷$÷ì ø£<∏ëHêsTT ø£>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. Áù|yéT kÕsTT <äs¡Ù≈£î &ç>± |ü]#·j·TeT e⁄‘·Tqï á ∫Á‘·+˝À yÓTT<ä{À¢ ]#ê >∑+>√ bÕ<ë´j·TqT rdüT≈£î Hêïs¡T. nsTT‘˚, ÄyÓT ì‹Hé |üø£ÿq ô|<ä›>± ø£ì|æk˛Ô+<äqï uÛ≤eq ‘√, ‘êC≤>± á e÷ s¡TŒ #√≥T #˚düT≈£î+ ~.ñcÕøÏs¡DY eT÷Mdt ì]à+∫q ªqT$«˝≤μ ∫Á‘·+ j·÷$÷ yÓTT<ä{À¢ {≤©e⁄&é øÏ |ü]#·j·TyÓTÆq dü+>∑‹ $~‘·y˚T!

BbÕe[ ø±qTø£>± KØ<Ó’q ª‘·TbÕøÏμ $»jYT - ø±»˝Ÿ ø±+_H˚wü H√¢ m.ÄsY. eTTs¡T>∑<ëdt ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q ª‘·TbÕøÏμ ∫Á‘·+, BbÕe[ dü+<äs¡“¤+>± á HÓ\ 13 q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTøÏ sêqT+~. uÛ≤Ø ã&Ó®≥Tº‘√ ‘·$Tfi¯+˝À s¡÷bı+~+∫q á dæìe÷ nqTyê<ä|ü⁄ Vü≤≈£îÿ\qT 15 ø√≥¢≈£î md”«ÄsY $÷&çj·÷ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é yês¡T kı+‘·+ #˚düT ≈£îHêïs¡T. á dæìe÷ $&ÉT<ä \ dü+<äs¡“¤+>± ìsêà‘· XÀuÛ≤sêDÏ á s√E bÕÁ‹πø j·TT\ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ª‘·TbÕøÏμ dæìe÷qT eTTs¡T>∑<ëdt n<äT“¤‘·+>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ê&É˙, Äj·Tq >∑‘· ∫Á‘ê\ e÷~]>±H˚ á dæìe÷ dü]ø=‘·Ô Áf…+&ÉTqT düèwæºdüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. BbÕe[ s√Eq á dæìe÷qT 500 ~∏j˚T≥s¡¢˝À $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïeT˙, eTTs¡T>∑<ëdt øÏ ‘Ó\T>∑T˝À ñqï ÁπøCŸ ... ø±»˝Ÿ øÏ ñqï Çy˚TCŸ á dæìe÷ $»j·T+˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·qT b˛wækÕÔj·Tqï qeTàø±ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. @<˚yÓ’Hê V”≤s√ $»jYT øÏ ‘Ó\T>∑T˝À e÷¬sÿ{Ÿ ˝Ò<äT ø±ã{Ϻ, á dæìe÷ nqTyê<ä|ü⁄ Vü≤≈£îÿ\≈£î m≈£îÿe πs≥T ô|fÒºXÊs¡H˚ $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. eT] Ä kÕúsTT πs≥TqT <ë≥T≈£îì á dæìe÷ m+‘· es¡≈£L ˝≤uÛ≤\T ‘Ó∫à ô|&ÉT‘·T+<äH˚~ y˚∫ #·÷&Ü*.

¬ø’¢e÷ø˘‡˝À ªkÕsY e#êÃsêμ s¡$‘˚» V”≤s√>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï ªkÕsY e#êÃsêμ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>∑T ∫e] <äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+~. j·T÷s¡|t ... }{° ... ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£îqï á dæìe÷, ˇø£ÿ bÕ≥ $TqVü‰ ∫Árø£s¡D |üP]Ô #˚düT≈£î+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. <˚$l Á|ükÕ<é dü«s¡|ü]∫q bÕ≥\T j·TTe‘·qT z }|ü⁄ }|ü&É+ U≤j·TeTì n+≥THêïs¡T. >∑‘·+˝À s¡$‘˚C≤øÏ ªÄ+»H˚j·TT\Tμ e+{Ï bòÕ¢|t Ç∫Ãq |üs¡X¯ósê+, ákÕ] m˝≤¬>’Hê Äj·TqøÏ Væ≤{Ÿ Çyê«\H˚ >∑{Ϻ |ü≥Tº<ä\‘√ á ∫Á‘êìï rdüTÔHêï&É≥. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± á dæìe÷ ìsêàD≤q+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT |üP]Ô#˚dæ, Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£î sêe&ÜìøÏ <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. es¡Tdü bòÕ¢|ü⁄\‘√ ñqï s¡$‘˚C≤øÏ, <äs¡Ù≈£î&ç |ü≥Tº<ä\ ... ø±»˝Ÿ øÏ ñqï ÁπøCŸ ... ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´jYT >±¢eTsY @ y˚Ts¡≈£î ôV≤˝ŸŒ ne⁄‘êj·TH˚~ y˚∫ #·÷&Ü*.

Á•j·T n+<ä+ mø£ÿ&ÉT+~? n+<ä+ ... n_Ûq j·T+ ø£\sTTπø Á•j·T nì #ê˝≤ eT+~ nqT≈£î+ ≥÷ ñ+{≤ s¡T. ø±˙ Ä n+<ä+ ... n_Ûqj·T+ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü ‘·qøÏ #˚‘·HÓ’q+‘· kÕj·T+ #˚ùd >=|üŒ >∑TD+ ≈£L&Ü ÄyÓT˝À ñ+<äH˚ $wü j·T+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe eT+~øÏ ‘Ó\TdüT. &çÁ^ #·<äTe⁄ ‘√qï düeT j·T+˝À ªÇwüº+μ dæì e÷˝À ne ø±X¯+ sêe&É+ ‘√, Ä ˇø£ÿ dæìe÷ #˚ùddæ, e÷qT≈£î+ <ëeTì Á•j·T n+^ ø£]+ ∫+<ä≥. Ä ‘·s¡Tyê‘· ªdü+ ‘√wü+μ dæ ìe÷ ˝À neø±X¯+ sêe&É+‘√, ô|<ä› u≤´qsY ø£<ë #˚dæ #·÷<ë›eTì nqT≈£îì Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ã+~. ø±˙ á dæìe÷ ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓT ø£<∏ëHêsTTø£>± Çø£ yÓqT~]– #·÷düTø√˝Ò<äT. n˝≤ n+#·\+#Ó\T>± m~–q Á•j·T ‘Ó\T>∑T ... ‘·$Tfi¯ ... ø£qï&É ... eT\j·÷fi¯ ... Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ ø£<∏ëHêsTTø£>± ‘·qø£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄qT dü+bÕ~+#·T≈£î+~. eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q Á•j·T, Á|ü‹uÛÑ ...|ü≥Tº<ä\ ñqï z ne÷àsTT @ kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√>∑\<äH˚ $wüj·÷ìï eTs√ e÷s¡T ìs¡÷|æ+∫+~. ‘·q n<äècÕºìøÏ nVü≤+ø±sêìï n+≥ìe«≈£î+&Ü, kÕe÷õø£ ùde≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+≥÷ ñ+{À+~. n+<ÛäT\≈£î ... nHê<∏ä\≈£î ... nuÛ≤>∑T´\≈£î ‘·q bÕ]‘√wæø£+˝À ø=+‘· uÛ≤>±ìï πø{≤sTTdü÷Ô ñ+{À+~. á $wüj·T+˝À ÄyÓT ‘·q‘√{Ï ø£<∏ëHêsTTø£\≈£î dü÷Œ]Ô>± ì\e&É+ eTs√ $X‚wü+. |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åDô|’ ≈£L&Ü Á•j·T≈£î eT+∫ ne>±Vü≤q ñ+~. |üsê´es¡D≤ìøÏ Vü‰ì ø£*–+#˚ @ |üìì ÄyÓT #˚j·T<äT ... eTs=ø£]ì Áb˛‘ê‡Væ≤+#·<äT. n+<äTπø ªBbÕe[μ |ü+&ÉT>∑ s√Eq BbÕ\T yÓ*–kÕÔqT ø±˙ ≥bÕdüT\T e÷Á‘·+ ø±\Ãq˙, á $wüj·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|ü#ês¡ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ≈£L&Ü ‘êqT m≈£îÿe>± bÕ˝§Z+≥÷ ñ+{≤qì ÄyÓT #ÓãT‘√+~. Ç<ä+‘ê ‘Ó*kÕø£ Á•j·T ø£Hêï ÄyÓT eTqdüT eT]+‘· n+<ä+>± ø£ì|æk˛Ô+~ ø£<ä÷!

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


Äs√>∑´y˚T eTVü‰uÛ≤>∑´+: eT+Á‹ düπs«

3˝À

k˛eTyês¡+, 12 qe+ãsY 2012

|üdæ&ç ø√dü+ |üs¡T>∑T\T øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·Tqï ã+>±s¡+ <äTø±D≤\T <ÛäqÁ‘·jÓ÷<ä• H˚|ü<∏ä´+˝À ô|]–q ø=qT>√fi¯ó¢

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\ <äTø±D≤\T ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·THêïsTT. <Ûäq Á‘·jÓ÷<ä• dü+<äs¡“¤+>± ø=qT>√\T<ës¡T\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·THêïsTT.ôd+{ÏyÓT+≥TØ‘ê´..<Ûäs¡ ì+–˝À ñqï|üŒ{Ïø° m+‘√ ø=+‘· ø=H˚+<äT≈£î dü+|üqï esêZ\T ø=qT>√\T u≤≥ |ü{≤ºsTT. ‘·eT k˛ÔeT‘· y˚Ts¡πø eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ eTVæ≤fi¯\T ø=qT>√\T #˚dæ dü]ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T ã+>±s¡+ ÄuÛÑs¡D≤\ <äTø±D<ës¡T\T n+≥THêïs¡T. BbÕe[ ne÷yêdü´≈£î ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT e#˚Ã<˚ <Ûäq Á‘·jÓ÷<ä•. ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À <Ûäq Á‘·jÓ÷<ä•ì |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. ÄX¯«j·TT» e÷dü+˝À ø£èwüí |üø£å+˝À |ü<äeT÷&√ s√Eq á |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. n+<äTπø á ù|s¡T Áø£y˚TD≤ <ÛäHé‘˚sêdt>± dæús¡|ü&ç+~. ∫s¡TB|ü|ü⁄ ø±+‘·T\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á s√E n+‘·ø£+‘·≈£L yÓ\T>∑T ô|+#·T‘·÷, |ü+#·T‘·÷ BbÕe[ dü+ãsê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êsTT. e÷sê«&û\T BbÕe[Hê&ÉT \ø°åà|üP» #˚dæ bÕ‘· <äÁdüÔ+ eT÷dæy˚dæ eT∞¢ ø=‘·Ô <äÁdüÔ+ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. á s√E\≈£î n+‘· ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+&É&É+ e˝Ò¢ »+≥ q>∑sê˝À¢ì nH˚ø£ <äTø±D≤˝À¢ Vü≤&Üe⁄&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. e÷sê«&û\T, dæ+BÛ\T ìs¡«Væ≤+#˚ <äHé ‘˚sêdt y˚&ÉTø£\ dü+düèÿ‹ q>∑s¡+˝À @ dü+e‘·‡sêìø± dü+e‘·‡s¡+ y˚fi¯S¢qT≈£îb˛‘√+~. »Hê\ Hê&çì ø£ìô|{Ϻq ô|<ä› ô|<ä› ã≥º\ <äTø±D<ës¡T\T ã+>±s¡+ neTàø±\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. |ü+C≤>∑T≥º, ãw”sYu≤>¥, dæ~›+ãsY ãC≤sY, ∫ø£ÿ&É|ü*¢, #ê]àHêsY, uÒ>∑+ãC≤sY, Ä_&é‡, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝Àì ã+>±s¡+ <äTø±D≤\T øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·THêïsTT. <Ûäs¡\T ô|]–q ø±s¡D+>± >∑‘˚&Ü~‘√ b˛*ùdÔ ákÕ] 20XÊ‘·+ ø=qT>√fi¯ó¢ ‘·>±Zj·Tì |ü\Te⁄s¡T yê´bÕs¡T\T

n+≥THêïs¡T. @~ @yÓTÆHê >∑&ç∫q yês¡+ s√E\T>± ã+>±s¡+ <Ûäs¡˝À¢ e÷s¡TŒ\T edüTÔqï|üŒ{Ïø° ø=qT>√fi¯ó¢ ÄXÊ»qø£+>± ñHêïj·THêïs¡T. »+≥ q>∑sê˝À¢ ã+>±s¡+ q>∑\ <äTø±D≤\T Á|üdüTÔ‘·+ 400≈£î ô|’>± ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. <äHé‘˚sêdt dü+<äs¡“¤+>± düTe÷s¡T 300 πøJ\ ã+>±s¡+ neTTà&Éj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì ø=+<äs¡T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ ã+>±s¡+ ø=qï yê]øÏ 100 qT+∫ 110 s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ Á|ü‘˚´ø£ sêsTTr ÇdüTÔqï≥Tº <äTø±D<ës¡T\T ø=+<äs¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. n+‘˚>±ø£ ‘·eT ‘·eT <äTø±D≤\ e<ä› ô|<ä› u≤´qs¡¢‘√ Á|üø£≥q\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î X¯‘·$<Ûë˝≤ j·T‹ïdüTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± <Ûäq Á‘·jÓ÷<ä• dü+<äs¡“¤+>± ã+>±s¡T HêDÒ\T $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î 40mdt_◊ XÊK\T Ä~yês¡+ |üì#˚j·TqTqï≥Tº Ä u≤´+≈£î ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± <ÛäHé‘˚sêdt ($T>∑‘ê 2˝À)

ù|J\T : 8

m+◊m+ myÓTà˝Ò´\ n¬sdüTº bÕ‘·ãd”Ô Á|üXÊ+‘·+: q>∑s¡ d”|” nqTsê>¥ X¯s¡à ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): #ê]àHêsY düMT|ü+˝Àì uÛ≤>∑´\øÏåà Ä\j·T $yê<ä+ s√E s√E≈£î eTT<äTs¡T‘√+~. Ä\j·T |üqT\qT Ç{°e\ m+◊m+ H˚‘·\T n&ÉT¶ø√e&É+‘√ $yê<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ yÓTT|òüT˝Ÿ|ü⁄sê qT+∫ #ê]àHêsY yÓ’|ü⁄ edüTÔqï m+◊m+ myÓTà˝Ò´˝À¢ ø=+<ä]ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. nø£“s¡TB›Hé ˇyÓ’dæ, U≤Á~, eTT+‘êCŸ nVü≤à<éU≤Hé, eTT»+U≤Hé, ‘·~‘·s¡T\T n¬sdüTº nsTTq yê]˝À ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. yê]ì u§˝≤¢s¡+ b˛©düTùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± #ê]àHêsY e<ä› ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. #ê]àHêsY≈£î ñqï Hê\T>∑T e÷sêZ\qT eT÷dæy˚XÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£ u≤]πø&É¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. bÕ‘·ãd”Ô˝Àì düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\˝À uÛ≤Ø>± b˛©düT\qT, ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+|üCÒXÊs¡T. #ê]àHêsYqT ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î e#˚à |üsê´≥≈£î\qT ≈£L&Ü >∑T˝≤®sYVü≤Ödt es¡πø nqTeT‹ ÇdüTÔHêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ yÓqøÏÿ |ü+ù|düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡πø #ê]àHêsY e<ä› dæ$˝Ÿ n&çàìÁùdºwüHé ìã+<Ûäq\T neT\T #˚düTÔHêïeTì q>∑s¡ d”|” nqTsê>¥X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. bÕ‘·ãd”Ô˝À 144e ôdø£åHé neT\T˝À ñ+<äì, e<ä+‘·T\qT qyÓTTà<ä›ì, b˛©düT\≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T. q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\qT ‘·ø£åD+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷*: ˇyÓ’d” bÕ‘·ãd”Ô˝À HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± n¬sdüTº#˚dæq ‘·eT q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\qT ‘·ø£åD+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì m+◊m+ n~ÛH˚‘·, m+|” ndü<äTB›Hé ˇyÓ’d” &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT ñ\¢+|òæT+∫ #ê]àHêsY e<ä› ($T>∑‘ê 2˝À)

j·T÷»sY u≤<äT&ÉT

bÕغ ø√dü+ |üì#˚ùd yê]πø

ªj·T÷»sYμ #êØ®˝‘√ eTs√ uÛ≤s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ |üqTï\‘√ bÕ\q #˚k˛Ô+<äì Äs√|üD\T Á>±eT |ü+#êj·Tr\T $©qyÓTÆq ì<ÛäT\T ø£s¡Te⁄ Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì kÕúì≈£î\ &çe÷+&é

Hê$TH˚fÒ&é |ü<äe⁄\T

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD Á|ü»\≈£î edü‘·T\T ø£*Œ+#ê*‡q πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T yê] düeTdü´\ |ü≥¢ <äèwæºkÕ]+#·≥+˝Ò<äqï $eTs¡Ù\T ã\+>± $ì|ædüTÔHêïsTT.q>∑s¡ Á|ü»\ nedüsê\qT rπsÃ+<äT≈£î, ø£˙dü edü‘·T\T ø£\Œq≈£î nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\qT πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T πø{≤sTT+#·≈£î+&Ü Á|ü»\HÓ‹Ôq ô|qT uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘√+~. Á|ü»\≈£î ø£˙dü nedüsê\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dæq kÕúìø£ dü+düú\T ‘·eT ì<ÛäT\ qT+∫ ‘·|æŒdü÷Ô Á|ü»\T #Ó*¢düTÔqï |üqTï\ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&˚ $<Ûä+>± πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘·j·÷s¡T #˚XÊsTT. eTTì‡bÕ*{°\˝À Á|ü»\≈£î n+~düTÔqï ªñ∫‘· ùde\≈£îμ dü«dæÔ |ü\T≈£î‘·÷ Á|ü‹ |üìøÏ ªj·T÷»sY #ÛêØ®\μ uÛ≤sêìï yÓ÷|ü⁄‘√+~. ø£˙dü+ ñ∫‘·+>± eT÷Á‘· $düs¡®q≈£î ≈£L&Ü M\T˝Ò≈£î+&Ü Á|ü»\ CÒãT\≈£î ∫\T¢ô|&ÉT‘√+~.. |ü≥ºD≤˝À¢ì dü]Vü≤<äT› |ü+#êj·Tr\qT eTTì‡bÕ*{°\˝À ø£\T|ü⁄‘·÷ ø=‘·Ô>± @sêŒ≥T #˚dæq yê{Ï˝À edü‘·T\T

n_Ûeè~Δ |üqT*ï Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤¢* kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ <äèwæºkÕ]+#ê* kı+‘· |üqT\πø m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«&É+ dü]ø±<äT ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚j·÷* eT+&É\ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‹ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): bÕغ n_Ûeè~Δø√dü+ ø£èwæ #˚dü÷Ô ù|<ä Á|ü»\≈£î πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T neT\T #˚düTÔqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\‘√ bÕ≥T Á>±e÷˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï n_Ûeè~Δì, Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬ø[¢q Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, Hêj·T≈£îìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À düeTT∫‘· >ös¡e+ ñ+≥T+<äì, yê]πø Hê$TH˚fÒ&é |ü<äe⁄\T e]kÕÔj·Tì sêÁwüº #˚H˚‘·,CÖ[ XÊU≤e÷‘·T´\T õ.Á|ükÕ<é≈£îe÷sY nHêïs¡T. Ä~yês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ<Ûës¡D mìïø£\|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\ ã÷s¡TZ\|ü*¢ Á>±eT+˝Àì bòÕyéT Vü≤Ödt˝À bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+ n+<ä] ‘·|æŒ<äy˚TnHêïs¡T. bÕغ˝Àì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádüe÷y˚XÊìøÏ eTTK´n‹~∏>± Vü≤»¬s’q eT+Á‹ Hêj·T≈£î\qT, ø±s¡´ø£s¡Ô\qT yês¡T #˚düTÔqï ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ 12, qe+ãsY 2012

ªedüTÔHêï.. MTø√dü+μ j·÷Á‘·≈£î 15q mHém+j·T÷ ª#Û·˝À ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿμ sêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Äغd”˝À $T–*b˛sTTq 17 uÛ≤Ø>± ‘·s¡*yÓfi¯¢qTqï ø±s¡´ø£s¡Ô\T ôy˚#˚V\d’≤<äü÷eT+~ ø±+Á{≤≈£îº Á&Ó’ es¡T¢, ø£+&Éø£ºs¡¢qT Áø£eTãBΔø£]+#ê\ì &çe÷+&é Ô áHÓ\ 15q ª#Û·˝À ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿμ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº mHém+j·T÷ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãs¡T 11 (düTes¡íyês¡Ô): |ü]– ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï #·+Á<äu≤ãT ªedüTÔHêï.. MTø√dü+μ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 60 yêVü≤Hê˝À¢ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T ‘·s¡*yÓfi¯¢qTHêïs¡ì ‘Ó<˚bÕ H˚‘· dü÷s¡´+ #ÓbÕŒs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÇHé#ê]® qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY>ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø>± ‘·s¡*yÓfi¯¢qTHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø=+|ü*¢˝Àì #·+Á<ë¬s&ç¶ >±¬s¶Hé‡ qT+∫ uÛ≤Ø sê´©>± á ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ>∑qT+<äì dü÷s¡´+ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. $eTs¡Ù\T dü]ø±<äT |òüT{ŸπødüsY ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î&ÉT düTBÛsY¬s&ç¶ qø±ÿô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ dü]ø±<äì dü÷s¡´+ nHêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]®>± qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY>ö&é m+‘√ø£wüº|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡ÔqT ø£\T|ü⁄≈£î+≥÷ bÕغì |ü{Ïwüº|üs¡TdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. n≥Te+{Ï H˚‘·ô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ düTBÛsY¬s&ç¶øÏ ‘·>∑<äì dü÷s¡´+ nHêïs¡T.

n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤eT÷<é ‘Ó*bÕs¡T. düØ«dt Áø£eTãB›ø£]dü÷Ô Äغd” j·÷»e÷q´+ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&ÜìøÏ M\T>±, Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ eT+ps¡T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 15q ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î Ç+~sêbÕs¡Tÿ qT+∫ Á|ü<äs¡Ùq ÁbÕs¡+uÛÑeTe ⁄‘·T+<äHêïs¡T.

ô|Hêï dæyÓT+≥T ø£sêà>±s¡+ e<ä› ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘ê+&É÷s¡T eT+&É\+ u…\ø£≥÷s¡T˝Àì ô|Hêï dæyÓT+≥T ø£sêà>±sêìøÏ #Ó+~q yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\‘√, |ü+≥bı˝≤\ô|’ <äTeTTà ø±\Twü´+ @s¡Œ&ÉT‘√+<äì, Bì e\¢ |ü+≥ ~>∑Tã&ç qwüº b˛‘·THêïeT+≥÷ u≤~Û‘· ¬s’‘·T\T Ä~yês¡+ ø£sêà>±s¡+ e<ä› Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q‘√ yêVü≤Hê\T ì*∫b˛j·÷sTT. ô|Hêï Á|ü‹ì<ÛäT\T e∫à <äTeTTà ø±\Twü´ ìyês¡D≈£î {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙fi¯ó¢ b˛ùd+<äT≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. <ë+‘√ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q $s¡$T+#ês¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

bÕغ ø√dü+ |üì#˚ùd yê]πø Hê$TH˚fÒ&é |ü<äe⁄\T Á|üC≤ùde\qT n~ÛbÕºq+ >∑T]düTÔ+<äì, yê]øÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ sêÁwüº,õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Hê$TH˚fÒ&é |ü<äe⁄\ uÛÑØÔ #˚düTÔ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHês¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|ü»\≈£î $e]+#ê\Hêïs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï kÕΔìø£ dü+düΔ\ mìïø£\≈£î, 2014˝À »s¡>∑qTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘·|üŒ,ˇ|üŒ\T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T #˚kÕÔs¡ì,yê{Ïì düMTøÏå+#·T≈£îì Ç+ø√kÕ] ‘·|üŒ #˚j·Tsê<äì Äj·Tq Hêj·T≈£î\qT, ø±s¡´ø£s¡Ô\qT düTìï‘·+>± eT+<ä*+#ês¡T. eTqdüŒs¡Δ\T eTqdüT‡˝À ô|≥Tºø√sê<äì MTdüeTdü´\qT nìï+{Ïì kÕeTs¡dü´+>± $H˚+<äTπø e#êÃqì ˇø=ÿø£ÿs¡T ã÷˝Ÿ ˝…e˝Ÿ yê]>± e÷{≤¢&Ü\ì ù|s=ÿHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT j·÷Á‘· ã÷≥ø£+: {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêdæ ˝ÒK z ã÷≥ø£eTì,‘Ó\+>±D eTs=kÕ] yÓ÷dü+#˚ùd+<äT≈£î ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·THêï&Éì Äs√|æ+#ês¡T.Äj·Tq #˚|üfÒº bÕ<äj·÷Á‘· Á|üC≤ düeTdü´\ø√dü+ ø±<äì,ù|<ä\ dü+πøåeTø√dü+ ndü˝Òø±<äì eT∞¢ n~Ûø±s¡+ #˚düTÔqï eTs√ bÕ<äj·÷Á‘·ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. {°ÄsYmdt ñ<ä´eT bÕغì >=|üŒ\T #Ó|üŒ≈£î+≥T+~. Ç|üŒ&ÉT ÄbÕغ ≈£î≥T+ã bÕغ>±

$<äT´<ë|òü÷‘·+‘√ e´øÏÔøÏ rÁe>±j·÷\T

e÷]+<äHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚ùdÔ ˇø£ ø±+Á¬>dt bÕغπø kÕ<Ûä´eTì eT+Á‹ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ÄXÊu≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.ádüe÷y˚X¯+˝À &çdædæ_ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T Á|üu≤ø£sY>∑TbÕÔ, bÕغ Hêj·T≈£î\T X¯+ø£s¡j·T´>ö&é, ø£©yÓ÷~›Hé, ˝øå±à¬s&ç¶, ø£ècÕí¬s&ç¶, q]‡+VüQ\T, e÷J düs¡Œ+#·T\T s¡$+<äsY, düTπswt, bÕ+&ÉTs¡+>±¬s&ç¶, yÓ’<ä´Hê<é,Hêπ>wt, Á|üuÛ≤ø£sY, s¡|òüT|ü‹¬s&ç¶, dü+Je¬s&ç¶, q]‡+Vü≤à¬s&ç¶, bÕغ nqTã+<Ûä dü+|òü÷\ n<Ûä´≈£åî\T,ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.. bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT #·T\ø£>± #·÷&É≥+ dü]ø±<äT : bÕغ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$T+#˚ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷&É≥+ dü]ø±<äì ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T eT+Á‹ eTT+<äT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+_Û+#˚eTT+<äT y˚~ø£ô|’ |æ*#˚≥|üŒ&ÉT yê]øÏ ñqï ôVA<ë‘√ m+<äT≈£î y˚~ø£ô|’ |æ\e&É+˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T.Ç˝≤ e´e]ùdÔ düVæ≤+#˚˝Ò<äì d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T .yÓ+≥H˚ eT+Á‹ es¡T´\T ø£\>∑CÒdüT≈£îì yê] e÷{≤¢&ç n+<ä]ì XÊ+‹ |ü]∫ eT∞¢ Ç˝≤+{Ï düeTdü´\T sê≈£î+&Ü #·÷kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~....

m+◊m+ myÓTà˝Ò´\ n¬sdüTº uÛ≤>∑´\øÏÎ <˚yê\j·T+ô|’ {≤sêŒ*Hé y˚j·T&Üìï Äj·Tq Äπøå|æ+#ês¡T. Ä~yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é <ës¡Tdü‡˝≤+˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. bÕ‘·ãd”Ô˝À HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T\≈£î d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\Hêïs¡T. b˛©düT ã\>±\ kÕj·T+‘√ bÕ\q kÕ–+#ê\ì øÏs¡DY uÛ≤$ùdÔ.. n~ |üP]Ô>± ‘·|üŒì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. n\¢] eT÷ø£\T <ë&ç˝À b˛©düT yêVü≤Hê\T <Ûä«+dü+ bÕ‘·q>∑s¡+˝À @s¡Œ&çq ñÁ~ø£Ô yê‘êes¡D+ H˚|ü<∏ä´+˝À uÛÑyê˙q>∑sY sƒêHê |ü]~Û˝À b˛©düT\ô|’ n\¢] eT÷ø£\T sêfi¯ó¢ s¡Tyê«s¡T. ¬s∫Ãb˛sTTq n\¢]eT÷ø£\ô|’ b˛©düT\T {Ïj·TsY >±´dtqT ≈£L&Ü Á|üjÓ÷–+#ês¡T. #ê]àHêsY ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤>∑´\øÏÎ Ä\j·T+ ‘ê‘êÿ*ø£ ôw&ÉT¶ ìsêàD+ H˚|ü<∏ä´+˝À bÕ‘·q>∑s¡+˝Àì |ü\T sƒêHê\ |ü]~Û˝À nÁ|üø£ {Ï‘· ø£s¡÷Œ¤´ yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ç+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À uÛÑyê˙q>∑sY sƒêHê |ü]~Û˝À CÀVü≤ sê_ <äsêZ e<ä› sêfi¯ó¢ s¡Te⁄«‘·Tqï <äT+&É>∑T\qT #Ó<äs¡>=≥º&ÜìøÏ b˛©düT\T Á|üj·T‹ï+ #ês¡T. á |òüT≥q˝À uÛÑyê˙q>∑sY≈£î #Ó+~q s¡ø£åø˘ yêVü≤Hê\T <Ûä«+dü+ ø±>±, ø=+‘· eT+~ b˛©düT\≈£î >±j·÷\j·÷´j·Tì dü+‘√wtq>∑sY @d”|” kÕsTTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T.

|üdæ&ç ø√dü+ |üs¡T>∑T\T dü+<äs¡“¤+>± mHémdtÇ, _mdtÇ\T >√˝Ÿ¶ mπø‡Ã+CŸ ÁfÒ&Ó&é |òü+&é‡ (á{Ïm|òt)\˝À Ä~yês¡+ Á|ü‘˚´ø£ ÁfÒ&ç+>¥ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïsTT. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ÁfÒ&ç+>¥ eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+~. |üdæ&ç <Ûäs¡ Ç˝≤..: BbÕe[øÏ eTs√ ¬s+&ÉT s√E\T e÷Á‘·y˚T ñqï|üŒ{Ïø° |üdæ&ç <Ûäs¡ |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘√+~. X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ô|]–q|üŒ{Ïø°.. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ e÷Á‘·+ dü«\Œ+>± ô|]–+~. j·T÷s¡|t˝À s¡TD dü+øå√uÛÑ+, nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åîì>± ˇu≤e÷ ¬>\T|ü⁄ H˚|ü<∏ä´+˝À n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À ã+>±s¡+ <Ûäs¡ X¯ó Áø£yês¡+ qT+∫ m+‘√ ø=+‘· ô|s¡T>∑T‘·÷ ek˛Ô+<äì e÷¬sÿ{Ÿ esêZ\T n+≥THêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é e÷¬sÿ{À¢ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 24 ø±´¬s≥¢ 10 Á>±eTT\ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.32,200≈£î #˚s¡T≈£î+~. yÓ+&ç <Ûäs¡ øÏ˝À s¡÷.61,500. eTT+ãsTT e÷¬sÿ{Ÿ˝À 31,800, #ÓqïjYT e÷¬sÿ{Ÿ˝À 31,885, q÷´&Ûç©¢ e÷¬sÿ{Ÿ˝À 32,125, ø£Ø+q>∑sY e÷¬sÿ{Ÿ˝À 32,260 s¡÷bÕj·T\T |ü*øÏ+~. qj·÷ Áf…+&é... ã+>±s¡+˝À ô|≥Tºã&ç ô|fÒº qj·÷ Áf…+&é ô|s¡>∑&É+‘√ ã+>±s¡+, yÓ+&ç _fi¯¢\T, ø£&û¶\T ø=H˚+<äT≈£î m≈£îÿe>± Çwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T yê´bÕs¡T\T n+≥THêïs¡T.

j·T÷»sY u≤<äT&ÉT ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ∫*¢>∑e«≈£L&Ü πø{≤sTT+#·≥+˝Ò<äT. ø=‘·Ô eTTìdæbÕ*{°\\≈£î ∫*¢>∑e«≈£L&Ü πø{≤sTT+#·ì Á|üuÛÑT‘·«+ eTTìdæbÕ*{°\ Ä]úø£ ã˝Àù|‘êìøÏ j·T÷»sY #êØ®\ ù|s¡T‘√ »q+ô|? uÛ≤s¡+ yÓ÷ù|+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆ+~. |ü≥ºD≤˝À¢ eTÚ*ø£edü‘·T\ yÓTs¡T>∑Tø√dü+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚ùd C…mHémHéj·T÷ÄsYm+ ì<ÛäT˝À¢ ø√‘· y˚j·T&É+, eTÚ*ø£ edü‘·T\T yÓTs¡T>∑T≈£î ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡Ã&É+˝À $|òü\yÓTÆq sêh Á|üuÛÑT‘·«+ á $<ÛëHêìøÏ ‘Ós¡rj·TqT+~. sêh yê´|üÔ+>± |ü\T |ü+#êj·Tr\qT $©q+ #˚dæ ø=‘·Ô>± 47 eTTìdæbÕ*{°\qT @sêŒ≥T #˚dæ <ë<ë|ü⁄>± @&Ü~ >∑&ÉTdüTÔHêï H˚{Ï es¡≈£î ø£˙dü kÂø£sê´\ ø£\Œq≈£î nedüs¡yÓTÆq ÁbÕs¡+uÛÑì<ÛäT\qT |üP]ÔkÕúsTT˝À Á|üuÛÑT‘·«+ düeT≈£Ls¡Ã˝Ò<äT. Bì‘√ |ü+#êj·Tr\ e÷~]>±H˚ ø=‘·Ô>± @sêŒ≥T#˚dæq eTTdæ|æbÕ*{°\T Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT ‘·THêïs¡sTT. ø=ìï eTTìdæbÕ*{°\T ø±+Á{≤≈£îº bÕ]X¯ó<äΔ´ ø±]à≈£î\≈£î J‘ê\T #Ó*¢+#·ì |ü]dæú‹ ñ+~.Ç|üŒ{Ïπø ñ∫‘· ùde\≈£î dü«dæÔ|ü*øÏq eTTìdæbÕ*{°\T ˇø£ô|? 24s¡ø±\ n+XÊ\ô|’ j·T÷»sY #êØ®\T edü÷\T≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚dæ+~. ø£˝≤´D eT+&ÉbÕ\T, ¨≥fi¯¢‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ Áô|’y˚≥T e´≈£îÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü‘˚´ø£ |üqT\ô|? M{Ïì edü÷\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± |üqT\qT ã{Ϻ yê{Ï <Ûäs¡\qT ôd’‘·+ ìs¡ísTT+#ês¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïπø @ j˚T |üqT\≈£î m+‘· edü÷\T #˚j·÷\H˚ <ëìô|’ dü+u+~Û‘· ø£$÷wüqs¡T¢ C≤_‘êqT s¡÷bı+~+#ês¡T. nsTT‘˚ M{Ï edü÷\T≈£î bÕ\ø£eT+&É* ÄyÓ÷<ä+ ‘·|üŒìdü]. bÕ\ø£eT+&Éfi¯ó¢ ˝Òø£b˛e&É+, M] kÕúq+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫q Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ ÄyÓ÷<ä+ rdüTø=ì #êØ®\ uÛ≤s¡+ ô|+#˚+<äT≈£î bÕ\≈£î\T e⁄´Vü≤ s¡#·q #˚düTÔHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À z Ç+{ÏøÏ s¡+>∑T\T y˚dü÷Ô Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ z e´øÏÔ $<äT´<ë|òü÷‘êìøÏ >∑Ts¡j·÷´&ÉT. ôV’≤ f…q¸Hé yÓ’s¡T¢ ‘êø£&É+‘√ $<äT´‘Y cÕø˘≈£î >∑T¬s’ ùwø˘ C≤˙(35) nH˚ e´øÏÔ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶ&ÉT. B+‘√ kÕúì≈£î\T n‘·ìï ÄdüŒÁ‹˝À #˚sêÃs¡T. mHéJy√ ø±\˙˝À ìyêdüeTT+&˚ C≤˙ Çfi¯¢≈£î ô|sTT+{Ï+>¥ y˚dü÷Ô Jeq+ kÕ–düTÔHêï&ÉT.

nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À ø±]à≈£îì eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): J&çyÓT≥¢ sê+¬s&ç¶q>∑sY˝Àì z |ü]ÁX¯eT˝À ø±]à≈£î&ÉT nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹#Ó+<ë&ÉT. ø£ècÕí õ˝≤¢≈£î #Ó+~q mÁs¡ >∑+>∑T\T(45) ìyÓ÷yÓ’{Ÿ bòÕs¡à˝ÒwüHé ø£+ô|˙˝À ôV≤\ŒsY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. X¯ìyês¡+ Vü≤sƒê‘·TÔ>± >∑+>∑T\TqT j·÷»e÷q´+ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫+~. á s√E ñ<äj·T+ eTè‹#Ó+<ë&Éì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î eTè‘·<˚Vü‰ìï n|üŒ–+#ês¡T. ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T n‘·ì eTè‹ô|’ nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚dæ, Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. ø£+ô|˙ j·÷»e÷q´+ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢kÕÔeTq&É+‘√ >=&Ée dü<äT›eTDÏ–+~.

eqdüú*|ü⁄s¡+˝À uÛ≤Ø #√Ø ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eqdüú*|ü⁄s¡+ düTwüà e<ä› ìyêdüeTT+≥Tqï Äغd” ø£+&Éø£ºsY <ÛäqT+»jYTíı&é Ç+{À¢ #√Ø »]–+~. <ÛäqT+»jYT X¯ìyês¡+ ‘·q ≈£î≥T+ã+‘√ j·÷<ä–] >∑T≥º≈£î yÓfi≤¢s¡T. Ä~yês¡+ Ç+{ÏøÏ e∫à #·÷&É>± ‘êfi≤\T |ü>∑\>={Ϻ ñHêïsTT. Ç+{À¢ì 32‘·T˝≤\ ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T, s¡÷.15y˚\ q>∑<äTqT <äT+&É>∑\T #√Ø #˚XÊs¡T. u≤~Û‘·Tì düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

e´øÏÔ <ës¡TD Vü≤‘·´ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T z e´øÏÔ ‘·\ô|’ ã+&ÉsêsTT‘√ yÓ÷~ Vü≤‘·´#˚XÊs¡T. ø£sêí≥ø£ sêh+ \T&ç–+<ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘·T\®|üŒ(45) ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√ ø£*dæ ◊<äT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ q>∑sêìøÏ e#êÃ&ÉT. πø|”ôV≤#Y; |ü]~Û˝Àì $y˚ø˘q>∑sY˝À ìyêdüeTT+≥THêï&ÉT. X¯ìyês¡+ sêÁ‹ ‘·q ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£*dæ ãj·T{ÏøÏ yÓ[¢q ‘·T\®|üŒ sêÁ‹ Ç+{ÏøÏ sêø£b˛e&É+‘√ Ä+<√fi¯q #Ó+~q uÛ≤s¡´ dü«s¡÷|ü ‘·q Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Tfi¯¢‘√ ø£*dæ yÓ‘·Tø£>± düT$TÁ‘·q>∑sY |üø£ÿq >∑\ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ X¯e+>± ø£ì|æ+#ê&ÉT. uÛ≤s¡´ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì >±+BÛ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

Äغd” ãdüT‡ &Ûûø=ì j·TTe≈£î&ç eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ôd’øÏ˝Ÿô|’ s√&ÉT¶ <ë≥T‘·Tqï z j·TTe≈£î&ÉTì πø|”ôV≤#Y; ø±\˙ ãdüT‡ &çb˛ m<äT≥ Äغd” ãdüT‡ &Ûûø=+~. á Á|üe÷<ä+˝À ñy˚Twt≈£îe÷sY (25) nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q ñy˚Twt≈£îe÷sY ã‘·T≈£î ‘Ós¡Te⁄ ø√dü+ e∫à eT÷kÕù|≥{À ìyêdü+ ñ+≥THêï&ÉT. Á|üXÊ+‘Y q>∑sY˝À z bòÕ´qT\ ø£+ô|˙˝À |üì#˚düTÔHêï&ÉT. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ôd’øÏ˝Ÿô|’ s√&ÉT¶ <ë≥T‘·T+&É>± |òü\ø˘Hêe÷ Äغd” &çb˛≈£î #Ó+~q ãdüT‡ &Ûû ø=+~, rÁe >±j·÷˝…’q ñy˚Twt nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·<˚Vü‰ìï >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T.


k˛eTyês¡+, qe+ãs¡T 12, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Äs√>∑´y˚T eTVü‰uÛ≤>∑´+: πø+Á<ä eT+Á‹ düπs« ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝À ñ˝≤¢dü+>± ñ‘ê‡Vü≤+>± 3πø s¡Hé u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ür ˇø£ÿs¡÷ Äs√>±´ì ø±bÕ&ÉT≈£î+≥T ñ˝≤¢dü+>± }‘ê‡Vü≤+>± J$+#·&É+ n\es¡#·T ø√yê\ì πø+Á<ä eT+Á‹ düπs« dü‘·´Hêsêj·TD, u≤˝≤q>∑sY mdæ|æ •yêsêÁ‹ <ëyÓ÷<äsY nHêïs¡T. Ä~yês¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |üs¡~Û˝Àì ¬ø|æôV≤#Y_ ø±\˙ eT˝Òwæj·÷ {ÖHé wæ|t e<ä› ôV≤#YôV≤#Y k˛ŒsYº‡ , $sêdt ms√_ø˘u≤&û |òæ{ŸHÓdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q 3πø s¡Hé≈£î yês¡T eTTK´ n‹<ÛäT\T>± ôV’≤»¬s’ C…+&Ü }|æ s¡HéqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT˝Òwæj·÷ {ÖHé wæ|t qT+&ç C…mHé{Ïj·TT ¬s’‘·T ãC≤sY es¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§Zì 3πø s¡HéqT $»j·T e+‘·eT #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T Hê–¬s&ç¶, dü‘·´+, dæ+>∑Jì ø£èwüí,ø£s¡ÿ ô|+≥j·T´, eTVæ≤fi¯\T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ür ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT Äs√>∑´+ |ü≥¢ wüVæ≤<ëuÒ>∑+(X¯•), \øÏåà ‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q C≤Á>∑‘·Ô\T eVæ≤+#ê\ì, s√E s√E≈£L ô|s¡T>∑T‘·Tqï s√>±\ uÛ≤]q Hêj·T≈£î\T, kÕΔì≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü&É≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î >±qT ñ<äj·÷H˚ï ø=+‘· <ä÷s¡+ q&Ée&É+ n\yê≥T#˚düT≈£î+fÒ eTìwæ˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=\ÁkÕºqT, düT>∑sY, ;|”\qT ‘·–Z+#·T>√>∑\TZ‘êeTHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\qT @sêŒ≥T #˚dæ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : sêh+˝À >√s¡T∫≈£îÿ&ÉT |ü+≥ Äs√>∑´+ |ü≥¢ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´ e+‘·T\qT #˚düTÔqï yês¡+<ä]˙ á kÕ>∑T neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïj·Tì uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·T Á|üD≤[ø£ dü+<äs¡“¤+>± n_Ûq+~dü÷Ô eTTqTà+<äT Äs√>∑´ s¡ø£åD¬ø’ eT]ìï ø£MTwüHé eTTK´ dü\Vü‰<ës¡T &Üø£ºsY ÄØ«mdt ôdsTT˙ nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T.nq+‘·s¡+ s¡Hé˝À $CÒ‘·\≈£î dü+Á|ü<ëj·T+>± kÕ>∑T #˚dæq|üŒ{Ïø° yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\≈£î eT+∫ ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<ÛëD+ #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ mdæ|æ nqT≈£L\+>± ñqï <äècÕº´ yêDÏ»´ |üs¡+>± >√s¡T ∫≈£îÿ&ÉT kÕ>∑T eT˝≤¢¬s&ç¶, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ø±s=Œπs≥sY >={Ϻ eTTø£ÿ\ yÓ+>∑fi¯sêe⁄, bÕ‘· #˚j·T&É+ ¬s’‘·T\≈£î düT\uÛÑeTì dü÷∫+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À |üdæ|òæø˘ uÀsTTHé|ü*¢ ø±s=Œπs≥sY kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT eTT<ä›+ q]‡+Vü‰ ÄÁ>√ ø£+ô|˙, e´ekÕj·TXÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À >√s¡T ∫≈£îÿ&ÉT C≤rj·T j·÷<äyé, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ e÷J |ü{≤ºHê<Ûä´≈£åî&ÉT, d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt bÕغ kÕúsTT dü<ädüT‡≈£î Äj·Tq Vü‰»s¡j·÷´s¡T. sêh+˝À >√s¡T ∫≈£îÿ&ÉT |ü+≥ Hêj·T≈£î&ÉT ã+&Ü] Á|üø±wt >ö&é,MT&çj·÷ ôd˝Ÿ ø√`Ä]¶H˚≥sY kÕ>∑T, e÷¬sÿ{Ï+>¥ neø±XÊ\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Vü≤Øwt¬s&ç¶,j·TTe»q n<Ûä´≈£åî&ÉT m+&ç.yÓ÷sTTCŸ, Hêj·T≈£î\T |ü{À¢fi¯¢

‘Ó\+>±D düeTs¡uÛÒ] yê˝Ÿb˛düºsY $&ÉT<ä\ X‚]*+>∑+|ü*¢, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D düeTs¡uÛÒ] yê˝Ÿb˛düºsYqT myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ Ä~yês¡+ X‚]*+>∑+|ü*¢˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {°ÄsYmdt Ç+#êØ® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± dü«\Œ nHês√>±´HêøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï Vü≤Øwtsêe⁄ Ä~yês¡+ X¯+ø£sY>ö&éqT |üsêeT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq˝À {°&û|”, ø±+Á¬>dt #˚düTÔqï yÓ÷kÕ\qT ‘Ó\+>±D≈£î yês¡T Á<√Vü≤+ #˚düTÔqï $wüj·÷\qT m+&É>=&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D düeTs¡uÛÒ] yê˝Ÿ b˛düºsYqT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+<äì ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >±© nì˝Ÿ≈£îe÷sY, Áoìyêdt >ö&é, s¡|òüTTMsY, bÕcÕ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªdüπs«μqT ø£*dæq u≤#·T|ü*¢ yêdüT\T

>√s¡T∫≈£îÿ&ÉT kÕ>∑T≈£î neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+

#·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·˝À bÕ˝§Zqï πø|” $y˚ø±q+<é ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 11 düTes¡íyês¡Ô: õ˝≤¢˝À kÕ>∑T‘·Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~H˚‘· #·+Á<äu≤ãT #˚|ü{Ϻq ªedüTÔHêï MTø√dü+μ bÕ<äj·÷Á‘·˝À Ä~yês¡+ Hê&ÉT ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ bÕغ ÇHé#êØ® πø|” $y˚ø±q+<é Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ ø£*dæ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± $y˚ø±q+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·+Á<äu≤ãT ‘=$Tà<˚fi¯¢ bÕ\q˝À sêh+ nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~¶ #Ó+~+<äì, <ë+‘√ Á|ü»\T düTK dü+‘√cÕ\‘√ >∑&çbÕs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ ø±+Á¬>dt ‘=$Tà<˚fi¯¢ bÕ\q˝À πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T n$˙‹ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷j·Tì Äs√|æ+#ês¡T. B+‘√ Á|ü»\ düeTdü´\T e~˝ÒXÊs¡ì yêb˛j·÷s¡T. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. 2014 ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ ˝≤+#·H˚ nHêïs¡T. Hêj·T≈£î\T kÕsTT‘·T\dæ, ø£qø±#ê], øÏwüHésêe⁄, s¡+>±sêe⁄, >∑&ɶ+ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥s¡T¢ ¬ømyéT >öØwt, u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, eTHÓïsêE, s¡w”<éuÒ>¥, nãT›˝Ÿ U≤<äsY, ø£èwüï>ö&é— sêπøXŸ¬s&ç¶, $»j·TX‚KsY>ö&é, bÕ\ø£èwüí\‘√ bÕ≥T nìï &ç$»Hé\ n<Ûä´≈£åî\T, lìyêdtj·÷<äyé, s¡M+<äsY>ö&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤#·T|ü*¢ yêdüT\T πø+Á<äeT+Á‹ düπs« dü‘·´Hêsêj·TDqT Ä~yês¡+ Hê&ÉT ø£*XÊs¡T. πø+Á<äeTÁ+‹>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q dü+<äs¡“+>± düπs« ≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑+&çyÓTÆdüeTà #Ís¡kÕÔ qT+∫ $Tj·÷|üPsY #Ís¡kÕÔ es¡≈£î s√&ÉT¶ $düÔs¡D |üqT\T #˚|ü{≤º\ì $qï$+#ês¡T. dæ+–˝Ÿ s√&ÉT¶ ñ+&É≥+ sêÁ‹|üP≥ Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì $e]+#ês¡T. B+‘√ m+‘√ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. s√&ÉT¶ $düÔs¡D |üqT\T #˚|ü{Ϻ eT<Ûä´˝À &çyÓ’&ÉsYqT @s¡Œ]#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+Á‹ì ø√sês¡T. s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·T\ô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üqì, ‘·«s¡˝ÀH˚ düeTdü´ |ü]wüÿ]kÕÔqì eT+Á‹ Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À mHé. u≤˝Ÿ¬s&ç¶, _.qπs+<äsY¬s&ç¶,uÛÑÁ<ë#ê],{Ï. lìyêdt, ¬ø.Hêsêj·TD, n&É«πø{Ÿ ø£eT˝≤ø£sY, s¡w”<é, >∑sêÔdt, sê»X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T eT+Á‹ì ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T.

Çfi¯¢qT ≈£L\Ã≈£î+&Ü #·÷kÕÔ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é

ãdüT‡ &Ûûø=ì j·TTe≈£î&ç eTè‹ u≤&û_\¶sY n$HêwtqT düHêàì+∫q ø±s=Œπs≥sY eTT<ä›+ q]‡+Vü≤ j·÷<äyé

u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : #·÷&É ≈£î+&Ü s√&ÉT¶ <ë≥T‘·Tqï z j·TTe≈£î&ÉT ãdüT‡qT &ûø=ì eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥D ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ b˛©dt ùdºwüHé |üs¡~Û˝À »]–+~. b˛©düT\ ø£<Ûäq+ Á|üø±s¡+ ñ‘·ÔsY Á|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q ñy˚Twt(25) ã‘·T≈£î ‘Ós¡Te⁄ ì$T‘·Ô+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ eT÷kÕù|{Ÿ˝À ìyêdüeTT+≥T, u≤˝≤q>∑sY bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝À>∑\ ø±|üsY |ü]ÁX¯eT˝À |üì #˚düTÔ+&˚ yê&ÉT. s√p ˝≤π> Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£*dæ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ |üìøÏ yÓfi‚fl düeTj·T+˝À eT÷kÕù|{Ÿ qT+&ç ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ &çb˛ es¡≈£L sê>±H˚ s√&ÉT¶ <ëfÒ+<äT≈£î ñy˚Twt Á|üj·T‹ï+#·>± |òü\ø˘Hêe÷ &çb˛≈£î #Ó+~q $Tj·÷|üPsY ≥÷ |òü\ø˘Hêe÷ yÓfi¯óÔqï ãdüT‡ &ûø=≥º&É+‘√ ‘·\≈£î ã\yÓTÆq >±j·÷˝…’ s¡ø£Ô ÁXÊe+‘√ nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. yÓTÁ{À ¬s’˝Ÿ ìsêàD+ ø√dü+ y˚dæq ø±]&Üs¡T¢ s√&ÉT¶˝À n&ɶ+>± ñ+&É&É+‘√ s√&ÉT¶ <ë≥T ‘·Tqï ñy˚Twt≈£î ãdüT‡ edüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*j·Tø£ b˛e&É+, ãdüT‡ Á&Ó’esYøÏ s√&ÉT¶ <ë≥T‘·Tqï e´øÏÔ ø£qã&Éø£ b˛e&Éy˚T á dü+|òüT≥D≈£î ø±s¡D+ ø±e#·TÃqì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.eTè‹ <˚Vü‰ìï b˛düTºe÷≥+ ì$T‘·Ô+ >±+BÛ e÷s¡÷ÃØøÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : H˚{Ï j·TTe≈£î\T nìï s¡+>±\˝À s¡ì+∫ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î ‘√&ÉŒ&Ü\ì bÕ‘· uÀsTTHé|ü*¢ ø±s=Œπs≥sY, õôV≤#Ym+dæ kÕº+&ç+>¥ ø£$T{Ï düuÛÑT´&ÉT eTT<ä›+ q]‡+Vü‰ j·÷<äyé nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ u≤&û _\¶sY b˛{°\˝À 55 πøJ\ y˚sTT{Ÿ *|òæº+>¥ ø±´≥–]˝À ¬s+&Ée kÕΔq+˝À ¬>\Tbı+~q n$Hêwt ≈£îe÷sYqT Ä~yês¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |üs¡~Û˝À bÕ‘· uÀsTTHé|ü*¢ ‘·eT ìyêdü+˝À XÊ\Tyê‘√ düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTT<ä›+ q]‡+Vü‰ j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï j·TTe‘· ‘·\T#·T≈£î+fÒ kÕ<Ûä+#·˝Òì~ @MT ˝Ò<äì, Á|ür ˇø£ÿs¡÷ $<ë´uÛÑT<äT›\‘√ bÕ≥T Ä≥ bÕ≥\˝À ≈£L&Ü ÁbÕMD´+ dü+bÕ~+∫ <˚X¯ ùde˝À ‘·eT e+‘·T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt.X¯+ø£sY, |æ.düTπswt, U≤C≤ qd”sY n©, |æ.Áù|yéT ≈£îe÷sY, ¬ø.yÓ+ø£fÒwt, $»jYT ≈£îe÷sY ¬s&ç¶, X¯$Tà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝Àì 128 &ç$»Hé |ü]~Û sêJyé>±+BÛ q>∑sY ˝À ñqï Çfi¯¢qT n~Ûø±s¡T\T ≈£L*Ãy˚j·T≈£î+&Ü #·÷kÕÔqì kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é nHêïs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À Çs¡yÓ’ @fi¯¢ øÏ+<ä≥ Çfi¯ó¢ ì]à+#·&É+‘√ n$ nÁø£eT ø£≥º&Ü\+≥÷, ≈£L*Ãy˚kÕÔeT+≥÷ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY, ¬syÓq÷´ dæã“+~ kÕúì≈£î\≈£ #Ó|æŒ yÓfi≤¢s¡T. B+‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq ø±\˙ yêdüT\T Ä~yês¡+ Hê&ÉT düe÷y˚X¯yÓTÆ ‘·eT Çfi¯ó¢ ≈£L\Ã≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì myÓTà˝Ò´qT ≈£Lq lXË’\+>ö&éqT ø£*dæ $qï$+#ês¡T. Çfi¯ó¢ ≈£L*Ãy˚j·T&É+ e\¢ ‘êeTT s√&ÉT¶q |ü&É‘êeTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Çfi¯ó ¢qï düú\+ô|’ ˝Àø±j·TTø£Ô˝À πødüT y˚dæq+<äTq $#ês¡D »]|æq≥T¢ ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡ì $e]+#ês¡T.n+<äTe\¢ mes¡÷ Ä+<√fi¯q #Ó+<äe<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. ¬syÓq÷´ eT+Á‹‘√ e÷{≤¢&ç Çfi¯ó¢ ≈£L\Ã≈£î+&Ü #·÷kÕÔqì myÓTà˝Ò´ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ãT∫ìs&ç¶, yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wt, kÕ+ã•esêe⁄, Ä+»H˚j·TT\T, lìyêdt, #·ø±ÿdüTπswt, y˚DT, bÕ+&ÉTj·÷<äyé, $»j·T\øÏåà dü$T‘·, u≤˝≤eTDÏ, eT÷s¡ÔÁøÏwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 12, 2012

<˚e‘·\T q&Éj·÷&çq.. u≤*! C≤yê˝À¢ Væ≤+<ä÷ Á|ü#ês¡+ u≤>± »s¡>∑&É+‘√ u≤*˝À Ä>∑eT Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à+ @s¡Œ&ç+~. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ qT+N e∫Ãq eT‘·y˚T nsTTq |üŒ{Ïø° u≤*˝À Væ≤+<äT, uÖ<äΔ, C≤yê eT‘ê\T Ä#ês¡+˝À ñHêïsTT. 15e X¯‘êã›+˝À C≤yê≈£î ÇkÕ¢+ sêe&É+‘√ nø£ÿ&ç ø£fi≤ø±s¡T\T, dü+^‘·ø±s¡T\T nH˚ø£eT+~ u≤*øÏ bÕ]b˛j·÷s¡+{≤s¡T.

u≤* |üsê´≥≈£î\ dü«s¡Z+. á ÁbÕ+‘·+˝À ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Ád”Ô\T ô|’ eÁkÕÔ\T ˝Ò≈£î+&Ü dü+#·]+#˚yês¡T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ád”Ô\T C≤?ø£≥T¢ y˚düTø√e{≤ìøÏ n\yê≥T |ü&ܶs¡T. ns¡T?Hê 23 ø√≥¢ eTTdæ¢+ »HêuÛ≤ ø£\ Ç+&√H˚dæj·÷ <˚X¯+˝À 80% Væ≤+<äTe⁄\T ìedæ+#˚ u≤* Ç|ü⁄Œ&ÉT≈£L&Ü ˇø£ $+‘·>± |üsê´≥≈£î\qT Äø£]¸dü÷ÔH˚ ñ+~. u≤* B«|ü+˝À eT>∑<Ûä bÂs¡T\T m≈£îÿe>± ñ+&˚yês¡T nì - eT>∑<Ûä uÛ≤wü bÕ* ne«≥+ eT÷˝≤q Ä B«bÕìøÏ u≤* B«|ü+ nH˚ ù|s¡T e∫Ã+~. 30 \ø£å\ »HêuÛ≤ ñqï u≤*øÏ dü+e‘·‡sêìøÏ 40 \ø£å\ eT+~ |üsê´≥≈£î\T edüTÔ+&É≥+ $X‚wü+. u≤* >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ HÓ{Ÿ˝À, |ü⁄düÔø±˝À¢ <=]πø düe÷#ês¡+ ø±<äT n<ä+‘ê |üsê´≥≈£î\T $e]+ #ê*‡+<˚. eTq<˚X¯+˝À y˚fi¯S¢qTø=ì ñqï Væ≤+<ä÷ kÕ+Á|ü<ëj·T düe÷»y˚T u≤*˝À ≈£L&Ü ñ+~.Ç˝≤+{Ï kÕ+Á|ü<ëj·T düe÷C≤˝À¢ dü+düÿèr kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT ˇø£ ‘·s¡+ qT+∫ eTs=ø£ ‘·sêìøÏ n+~+#˚~ eTTK´+ >± Ád”Ô˝Ò. >∑èVü≤ J$‘·+˝À, |æ\¢\ ô|+|üø£+˝À, ÄVü‰s¡+ ‘·j·÷s¡T #Ój·T´≥+˝À, Ç˝≤ $$<Ûä ì‘·´ >∑èVü≤ ø£è‘ê´˝À¢ ‘·eT #·s¡´\ <ë«sê kÕ+Á|ü<ëj·÷\Tï ø=‘·Ô ‘·sêìøÏ n+<äCÒdüTÔ+{≤s¡T Çø£ÿ&ç Ád”Ô\T. Ç+&√H˚wæj·÷ ˝Àì C≤yê, ˝≤+u≤ø˘ Be⁄\ eT<Ûä´ qTqï~ u≤* B$. yÓTT‘·Ô+ 17y˚\ Be⁄\‘√ ≈£L&çq Ç+&√H˚wæj·÷ ˝À u≤* n+<ä+ Á|ü‘˚´ø£‘· eT] <˚ìø° ˝Ò<ä+{≤s¡T. u≤* ‘·÷s¡TŒqT+N |ü•Ãe÷ìøÏ 140 øÏ.$÷., ñ‘·Ôs¡+ qT+N <äøÏåD≤ìøÏ 80 øÏ.$÷ $düÔ]+∫ ñ+~. nsTT‘˚ ‘·÷s¡TŒ qT+N |ü•Ãe÷ìøÏ ì|ü⁄Œ\T #Ó]π> |üs¡«‘ê\T ñ+&É≥+ <äTs¡<äèwüº+>±q÷ uÛ≤$kÕÔs¡T. M{Ï˝À n‘·´+‘· ô|<ä›~ >∑TqT+>¥ n>∑T+>¥ |üs¡«‘·+ 1963˝À ù|* ì|ü⁄Œ q~ Á|üeVæ≤+∫+~. Ä ‘·sê«‘· Ç+‘·es¡≈£L n˝≤+≥$ dü+uÛÑ$+#·˝Ò<äT. áπø«≥sYøÏ mì$T~ &çÁ^\T <äøÏåD+>± ñqï á u≤* yê‘êes¡D+ ∫Á‘·+>± ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É πøe\+ ¬s+&ÉT d”»H˚¢ ñ+{≤sTT. Á|ür dü+e‘·‡s¡+ #·*, bı&ç yê‘êes¡D+ ñ+≥T+~. ø±˙ kÕ<Ûës¡D+>± Çø£ÿ&É 28 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt y˚&ç$T ñ+≥T+~. uÛ≤Ø esê¸\ ø±\+˝À |ü#·Ã>± yÓTs¡Tdü÷Ô eTVü‰<äT“‘·+>± ñ+≥T+~ u≤*. m+‘√ e÷>±DÏ uÛÑ÷$T ø±e&É+‘√ |ü+≥\T ÁãVü‰à+&É+>± |ü+&ÉT‘êsTT. u≤* <äøÏåD≤q ø=+&ÉÁbÕ+‘ê˝À¢ <Ûëq´+, ñ‘·Ôs¡ rs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø±|ò”, ≈£Ls¡>±j·T\T u≤>± |ü+&ÉT‘êsTT. eT‘·+... n‘·´~Ûø£ eTTdæ¢+ »HêuÛ≤ e⁄qï Ç+&√H˚wæj·÷˝Àì ãVüQ #·ø£ÿì B$ u≤*. u≤*˝À n‘·´~Ûø£uÛ≤>∑+ Væ≤+<äTe⁄˝Ò ñHêïs¡T. Bìï <˚e‘·\ ìyêdü+>± |æ\TkÕÔs¡T. n+‘· Á|üXÊ+‘·+>±, eTH√Vü≤s¡+>± ñ+≥T+~. 2.5 $T*j·Tq¢ »HêuÛ≤˝À 90XÊ‘·+ Væ≤+<äTe⁄˝Ò ñHêïs¡T. ‘·eTqT Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&˚≥Tº #˚j·TeTì, m˝≤+{Ï Ä|ü<ä\T sê≈£î+&Ü ø±bÕ&Ü\ì ø√s¡T‘·÷ Á|ür Ç+{≤|üP»\T ì‘·´+ »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. Ä eT+Á‘√#êäs¡D n+‘·{≤ $qedü÷Ô+≥T+~. Á|ür <˚yê\j·T+˝Àq÷ kÕsTT+Á‘ê\T |üP»\T, eT+Á‘ê\ |üsƒ¡ q+‘√ Ä<Ûë´‹àø£ yê‘êes¡D+ ø£fÒºdüTÔ+≥T+~. uÛÑ»q˝À¢ nø£ÿ&Éø£ÿ&É dü+düÿè‘· |ü<ë\T $q|ü&ÉT‘·÷+ {≤sTT. u≤* Á|ü»˝À¢ eT‘·+, Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q m≈£îÿe. |ü\T <˚XÊ\ qT+N m+<äs√ |üsê´≥≈£î\T edü÷Ô b˛‘·Tqï|üŒ{Ïø° Çø£ÿ&ç dü+düÿèr dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î e÷Á‘·+ m˝≤+{Ï Ä|ü<ë ø£\>∑˝Ò<äT. Çø£ÿ&ç Á|ü<Ûëq eT‘·+ Ä>∑eT Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à+. 11e X¯‘êã›+˝À düTeTÁ‘ê,

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n+fÒ dü+Vü‰s¡≈£î&ÉT ø±<äT. •e⁄&ÉT e÷s¡TŒ ‘Ó#˚Ãyê&ÉT ø±ì HêX¯qø±s¡T&ÉT ø±<äT. <˚e⁄&ÉT düèwæº+∫q~ @<Ó’Hê #Ó&ÉT nì n+fÒ, ˝Òø£ <˚e⁄&çøÏ Çwüº+ ˝Ò<äì n+fÒ <˚e⁄&˚ #Ó&ɶyê&ÉT nH˚ n_ÛÁbÕj·T+ ø£\T>∑T‘·T+<ä≥. nB <˚e⁄&˚ düèwæº+#ê&ÉT ø£qTø£ #Ó&ɶ~ n+≥÷ ˝ÒH˚ ˝Ò<äT. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT düèwæº+∫q <ëì˝À #Ó&ÉT ñ+&É<äT. n+‘ê |ü$Á‘·yÓTÆq<˚ nì yê] n_ÛÁbÕj·T+. Ç+&√H˚?wæj·÷ n+fÒ eTTdæ¢+ <˚X¯+. ø±ì nø£ÿ&É Ä uÛÒ<ä+ mø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#·<äT. u≤*˝À <˚yê\j·÷\qT, Çfi¯¢qT ì]à+#˚≥ |ü⁄Œ&ÉT uÛÑ÷$T |üP» #˚kÕÔs¡T. Bìø=ø£ ns¡Δ+ yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. n<˚$T≥+fÒ u≤*˝À ñqï Væ≤+<äTe⁄ ˝…’q y˚TeTT u≤* <˚yê\j·÷\T... Çø£ÿ&ç uÛÑ÷$T |ü⁄Á‘·T\y˚T mø£ÿ&ç qT+&√ Ç‘·s¡ #√≥¢ qT+∫ e∫Ãq yês¡+ ø±eTT nì u≤*˝À #ê˝≤ <˚yê\j·÷\THêïsTT. n+<äT˝À >=|üŒ <˚yê \j·T+ ‘Ó*j·TCÒj·T{≤ìπø nì #ÓãT‘ês¡T. nì|æ+#·T≈£îqï~ eT<äsY u…XÊœ <˚yê\j·T+. Ç~ 3610 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔq eTÚ+{Ÿ Ä>∑+>¥ ô|’ ñ+~. eTq y˚Ts¡T|üs¡«‘·+>± n+<äyÓTÆq |ü˝…¢ ª≈£L{≤μ... yês¡T Bìï uÛ≤$kÕÔs¡T. ì»+>± Ç~ Çs¡yÓ’ ¬s+&ÉT <˚yê\j·÷\ 'Jl‹ìJu≤*˝Àì ~HébÕkÕsY, dæ+>∑sêC≤ |ü≥ºD≤\T m+‘√ u≤e⁄+{≤sTT. ≥÷]düTº\TqT düeTT<ë j·T+. Ç~ |ü~ùV≤&Ée XÊ‘êã›|ü⁄ ì]à‘· <˚yê\j·T+. n$T‘·+>± Äø£≥Tº≈£î+≥T qï ≈£L{≤ u≤* $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ dü$÷|ü+˝ÀH˚ ñ+~. Ç<√ eTT+<äT>± Çø£ÿ&É |ü⁄sê >√yê sê»>∑TVü≤ <˚yê\ j·÷ìï #·÷&Ü*. ≈£îÁ>± eT+. m+‘√ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+≥T+~. Çø£ÿ&ç ;#Y\T, m+‘√ Äø£≥Tº≈£îH˚ Çø£ÿ&É <˚yê\j·÷\≈£î yÓfi≤fl\+fÒ Á|ü‘Ó´ø£yÓTÆq <äTdüTÔ\T dü÷s√´<äj·T, dü÷sê´düÔeT j·÷\T ≥÷]düTº\qT ø£{Ϻ|ü&˚kÕÔsTT. 1970\ qT+N <Ûä]+#ê*‡+<˚. kÕ+Á|ü<ëj·T yÓTÆq kÕs¡+>∑T, •s¡ÅkÕÔq+ <Ûä]+∫ |üsê´≥≈£î\ sêø£ m≈£îÿesTT+~. Ç|ü⁄&ÉT Ç~ ]C≤sYº {ÖHé>± e÷]+~. e+<ä\ ¨≥fi¯ó¢, ˝À|ü* yÓfi≤fl*. nìï <˚yê\j·÷\T Äs¡T ãj·TfÒ ñ+{≤sTT. ø±ì u≤s¡T¢, ¬skÕº¬s+≥T¢, nH˚ø£ s¡ø±\ <äTø±D≤\T ñHêïsTT.$X¯«ø£$ s¡M+Á<äHê<∏é {≤>√sY ‘·q Ç~ Á|ü‘˚´ø£+>± >∑TVü≤˝À ñ+≥T+~. Bìø√ ø£<∏ä Á|ü#ês¡+˝À ªkÕ>∑]ø£μ nH˚ ø£$‘· 80@fi¯¢ ÁøÏ‘·+ Çø£ÿ&É |üs¡´≥ìøÏ e∫Ãq|ü⁄&ÉT sêXÊs¡T.ªª$<˚oj·TTì>± ñ+~. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ <äTwüº sêE Çø£ÿ&É bÕ*dü÷Ô Á|ü»*ï |”&ç+#˚ H˚qT yÓTT<ä≥>± Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq|ü⁄&ÉT Ä sê‹ rs¡+˝À qTe⁄« ≈£Ls¡TÃì e⁄Hêïe⁄. qqTï yê&ÉT. <˚e‘·\T, sêEqT •øÏå+#·{≤ìøÏ eT÷&ÉTs¡ø±\ düsêŒ\ ÄVü‰«ì+ #êe⁄. eTq+ Ç<ä›s¡+ |ü⁄e⁄«*ï ùdø£]+#ê+. H˚qT eTs√kÕ] e∫Ãq|ü⁄&ÉT qTe⁄« s¡÷|ü+˝À e#êÃs¡T. ÁãVü≤à uÛÑ÷$T qT+&ç nq+‘· uÛÀ>∑ yêDÏ»´ sê≈£îe÷s¡T&ç$. eT∞¢ qqTï m+‘√ ÄbÕ´j·T+>± ÄVü‰«ì+#êe⁄. <˚e‘·\qT ø£*dæ Hê>∑TbÕeTTHÓøÏÿ e#êÃ&ÉT. $wüßíe⁄ ˙{Ï qT+&ç yêdüTøÏ Hê>∑THÓøÏÿ ÁbÕ]Δ+#ê+. Hê ÄdüTÔ\T ‘·s¡–b˛j·÷ sTT. Çyêfi¯ Hê MD‘√ e#êÃqT. ˙˝À qqTï e#êÃ&ÉT. áX¯«s¡T&ÉT Äø±X¯+ qT+&ç ‘·ø£åø£ Hê>∑ s¡÷|ü+˝À <ä]ÙdüTÔHêïqT. qqTï >∑T]Ô+#êyê?μμ nì Á|ü•ï+#ês¡T {≤>√sY ‘·q ø£$‘·˝À. Çyêfi¯ e#êÃ&ÉT. ne˙ï Çø£ÿ&˚ |ü]y˚wæº+∫ ñHêïsTT. BìøÏ ˇø£ u≤*yêdüT\T düe÷<Ûëq+‘√ dæ<ä›+>± e⁄Hêïs¡T. uÛ≤s¡rj·TT\qT m+‘√ Ä<äs¡+>± |üs¡e÷s¡Δ+ ñ+<äì u≤©yêdüT\+{≤s¡T. uÛÑ÷$T, ˙s¡T, >±* Çø£ÿ&É ÄVü‰«ìdü÷ÔHêïs¡T. Ç+&√H˚wæj·÷ dü+<ä]Ù+#˚ |üsê´≥≈£î\˝À dü>∑+ô|’>± |üsê´≥≈£î\T düeT‘·÷ø£+>± XÊ+‹j·TT‘·+ >± ñ+{≤j·Tì n+<äTe\¢ u≤*˝À ˇø£ÿs√C…’Hê >∑&É|ü&ÜìøÏ yÓfi¯‘ês¡T. Çø£ÿ&ç ñãT<é nH˚ Á>±eT+ dü+Á|ü<ëj·T Á|ü|ü+#·+ düeT‘êdæú‹˝À ñ+≥T+<äì M] qeTàø£+. á Vü≤düÔø£fi¯\≈£î m+‘√ Á|üdæ~Δ. <˚yê\j·T+ Ä eT÷&ç+{Ïì u≤˝…Hé‡ #˚dæ ñ+#˚ kÕúq+ nì qeTàø£+. eT∞fl yÓT≥T¢ møÏÿ yÓfi‚Ô \øÏÎ <˚yê\j·T+ edüTÔ+~. #ê˝≤ Á|üXÊ+‘·yÓTÆq düè»q dü+|üqTï\T.... yê‘êes¡D+. Çø£ÿ&É ≈£Ls¡TÃ+fÒ ∫‘·Ô XÊ+‹ ø£\T>∑T‘·T+~. Á|üø£è‹ n+<ë\T u≤* Á|ü»\T m+‘√ düè»q dü+|üqTï\T. dü+Á|ü<ëj·Tdæ<äΔyÓTÆq X¯øÏÔ kÕeTsêΔ´\T m≈£îÿe>± |üs¡e•+|üCÒkÕÔsTT. uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó\¢ eÅkÕÔ\‘√ ‘Ó\T|ü⁄, |üdüT|ü⁄ s¡+>∑T >=&ÉT>∑T\‘√ eT‘·|üs¡yÓTÆq ø±s¡´ø£˝≤bÕ\πø $ìjÓ÷–kÕÔs¡T. sêe÷j·TD+, uÛ≤s¡‘·+ |ü≥¢ nbÕs¡ uÛÑøÏÔ <äs¡ÙHê\≈£î ekÕÔs¡T. Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãqyês¡T ‘·eT |üPØ«≈£î\T <˚e‘·\T>± e÷sê\ì ÁX¯<äΔ\THêïsTT. yê{Ï˝Àì ø£<∏ä\‘√ Çø£ÿ&ç Á|ü»\T dü÷Œ]Ô bı+<äT‘·THêïs¡T. Á|ür |ü+&ÉT>∑, ø√s¡Tø=+{≤s¡T. nø£ÿ&ç |üPC≤] |ü$Á‘· »˝≤ìï n+<ä] •s¡düT‡\ $÷<ë #·\T¢‘ê&ÉT. dü+<äs¡“¤+ m+‘√ Äq+<ä+>±, ñ‘ê‡Vü≤+>±, ø£fi≤ ‘·àø£+>± #˚düTø√e&É+ yê] Á|ü‘˚´ø£‘·. HÓ’y˚<ä´+ ô|{Ϻq _j·÷´ìï n+<ä]øÏ Á|ükÕ<ä+>± |ü+∫ô|&É‘ê&ÉT. _j·T´y˚T Çø£ÿ&ç Á|ür |üì˝ÀqT, Á|ür n+X¯+˝Àq÷ kÂ+<äs¡´+ ‘=DÏøÏdü˝≤&ÉT‘·T+~. yê]~ ø£fi≤ <äèwæº Á|ükÕ<ä+. Çø£ÿ&É <˚yê\j·÷\≈£î #Ó|ü⁄Œ\T y˚düTø=ì ˝À|ü* yÓfi¯fl e#·TÃ. nsTT‘˚ |üP» ø±e&Éy˚T n+<äT≈£î ø±s¡D+. #˚sTT#·Tø=H˚yês¡T e÷Á‘·+ #Ó|ü⁄Œ\T e~* yÓfi≤fl*. ìX¯ÙãΔ u≤*..! 'Jl‹6u≤* Ç+&√H˚wæj·÷ ˝Àì ˇø£ B«|ü+. Á|üeTTK Á|ü|ü+#· |üs¡´≥ø£ ÁbÕ+‘·yÓTÆq á B«|ü+ ÁbÕNq Væ≤+<ä÷ dü+düÿè‹øÏ, Ä\j·÷\≈£î Á|üdæ~› >±+∫+~. Çø£ÿ&É 90% Væ≤+<äTe⁄\T ñHêïs¡T. Çø£ÿ&É... Ç+&√H˚wæ j·÷˝À Væ≤+<äTe⁄\T yÓTÆHê]{°˝Ò nsTTHê u≤©˝À Væ≤+<äTe⁄\T 93.18 XÊ‘·+ ñHêïs¡T. M]ì u≤*˙dt Væ≤+<ä÷dt n+{≤s¡T. Çø£ÿ&É≈£L&Ü dü+e‘·‡sê~ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. n~ ≈£L&Ü eTq ñ>±~ s√EH˚. á dü+e‘·‡s¡+ e÷]à 23q yês¡T dü+e‘·‡sê~ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. yês¡T yê] dü+e‘·‡sê~ì HÓj˚T|” n+{≤s¡T. HÓj˚T|” n+fÒ eTÚq+ nì ns¡Δ+. eTÚq+>± ñ+&Ée\dæq s√E nì »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. Ä s√E u≤* yÓTT‘·Ô+ eTÚq+>± ñ+≥T+~. ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+&ç eTs¡Tdü{Ï s√E ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î u≤*˝À ñqïyês¡+<äs¡÷ eTÚq+>± ñ+{≤s¡T. ˇø£ $<Ûä+>± #·÷ùdÔ Ä s√E eTÚqÁe‘·+ bÕ{ÏkÕÔs¡T nì #Ó|üŒe#·TÃ. Ä s√E mes¡÷ M<ÛäT\˝ÀøÏ sês¡T. Çfi¯fl˝ÀH˚ ñ+{≤s¡T. Çfi¯fl˝À ≈£L&Ü mes¡÷ e÷{≤¢&ÉTø√s¡T. {°M\T ô|≥ºs¡T. πs&çjÓ÷\T $qs¡T. n+<ä]ø° Ä s√E ôd\e⁄ s√E. u≤* $e÷HêÁX¯j·T+ >∑÷&Ü eT÷ùd ñ+≥T+~. $<˚oj·TT\T ≈£L&Ü mø£ÿ&çø° Á|üj·÷D+ #˚j·T≈£L&É<äT. meTs¡®˙‡ |üqT\≈£î ‘·|üŒ $T–*qyê{ÏøÏ nqTeT‹˝Ò<äT. u≤* yÓTT‘·Ô+ ìX¯Ù ãΔ+>± ñ+≥T+~. nsTT‘˚ ø=+‘·eT+~ ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\T e÷Á‘·+ M<ÛäT\˝À ‹s¡T>∑T‘ês¡T. u≤* yÓTT‘·Ô+ ìsêàqTX¯´yÓTÆq yê‘êes¡D+ ø£*–j·TT+≥T+~. eTT+<äT s√E e÷Á‘·+ yês¡T y˚&ÉTø£\T #˚düT≈£î+{≤s¡T. sêø£ådüTì $Á>∑Vü‰ìï }πs–+|ü⁄>± rdüT≈£îyÓ&É‘ês¡T. }πs–+|ü⁄ ‘·s¡Tyê‘· Ä $Á>∑Vü‰ìï ‘·>∑\u…&É‘ês¡T. eT]dü{Ï s√E |ü$Á‘·‘· ø√dü+, X¯ó~›#˚düT≈£î+{≤s¡T. n<˚ eTÚq Áe‘·+ s√E. Ä s√E qT+&ç yê]øÏ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. #Ó&ÉT ≈£L&Ü uÛÑ>∑e‘Y düèùwº... Ç+&√H˚?wæj·÷˝Àì u≤* ˝À Væ≤+<ä÷ eT‘·+ $düÔè‘·+ >± e]Δ*¢+~... e]Δ\T¢‘√+~. nø£ÿ&É $Hêj·T≈£î&ç $]–q <ä+‘·+ $wüj·T+˝À ˇø£ #·s¡´ #˚ã&É‘ês¡≥. Ç~ eTq <˚X¯+ ˝Àì ø£<∏ä≈£î Ä<Ûës¡+. ∫qï |æ\¢\≈£î ô|’ <äe&É ˝Àì Äs¡T eTT+<äT |ü+&É¢qT eT‘· ô|<ä› kÕq ô|&É‘ê&É≥. á Äs¡T ø±eT, Áø√<Ûä, ˝ÀuÛÑ, eT<ä, ás¡¸´, yÓ÷Vü≤ >∑TD≤\≈£î Á|ürø£\T>± uÛ≤$kÕÔs¡≥. yê] <˚X¯+˝À #Ó&ɶ <Ój·T´+ nH˚~ ˝Ò<äT. yê{Ïì kÂeT´ Je⁄\T>± uÛ≤$kÕÔs¡≥. yê{ÏøÏ ø±e\dæq$ HÓ’y˚<ä´+ ô|{Ϻ, <ëìï <Ó’e+>± e÷s¡Ã{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï kÕÔs¡≥. #Ó&ÉTqT #·+|ü≥+ yêfi¯¢≈£î Çwüº+ ˝Òì |üì. yê{Ïì e÷s¡Ã≥y˚T yê] <Û˚´j·T+. yêfi¯fl <äèwæº˝À •e⁄&ÉT

nø£åsê˝À¢ <ä>∑ΔyÓTÆ Ä$s¡“¤$+∫qy˚ ø£$‘·\T sêeTs¡ ^‘·yÓTÆ ã‘·T≈£î‘êqTμμ - nì n+≥Tqï &Üø£ºsY mHé. >√|æ ø£$‘ê«ìøÏ ìC≤ìøÏ |ü]#·j·÷\T, dü$÷ø£å\T nedüs¡+ ˝Ò<äT. &Üø£ºsY >√|æ ˝Àø£yÓT]–q ø£$ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü ˝Àø±HÓï]–q ø£$ ≈£L&Ü. ª‘·+¬>&ÉT |üP\T qT+∫ Ç{°e* ªø±˝≤ìï ìÁ<äb˛ìe«qTμ es¡≈£î e#·q ø£$>± Äj·Tq ø£$‘·«y˚T$T{À $&ÉeT]∫ #ÓbÕŒ*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ Á>∑+<∏ë\T dü$÷ø£å\T #˚j·÷*‡q dü+<äsꓤìï düèwæºkÕÔsTT. n˝≤+{Ï dü+<äsꓤH˚ï Äj·Tq ø£*Œ+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ ¬s+&˚fi¯ó¢>± sêdæq ø£$‘·«+ ªnø£åsê˝À¢ <ä>∑ΔyÓTÆ...μ ù|]≥ dü+ø£\q+>± e∫Ã+~. Ç<˚ Ä dü+<äs¡“¤+. dü+K´ Ø‘ê´H˚ ø±≈£î+&Ü edüTÔ Ø‘ê´, •\Œ <äècÕº´ Bìï ˇø£ ãèVü≤<äÿ$‘ê dü+ø£\q+>±H˚ |ü]>∑DÏ+#ê*. ì]›wüº‘· qT+∫ kÕs¡«»˙q‘·qT dü+‘·]+|üCÒùd düè»Hê‘·àø£ \ø£åD+ >√|æ ø£$‘·«+ $•wüº‘·. Äj·Tq ‘êqT |ü⁄{Ϻô|]–q, ‘êqT dü+#·]+∫q ÁbÕ+‘ê\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&çHê, ‘·q nqTuÛÑe+˝ÀøÏ e∫Ãq n+XÊ\ >∑T]+∫, |ü]düsê\‘√, edüTÔe⁄\‘√ ‘·q≈£î >∑\ nqTã+<Ûë\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&çHê n~ ‘·H=ø£ÿ&ç~ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü bÕsƒ¡≈£î\+<ä]B ø±e&É+ e\¢ Äj·Tq ø£$‘·«+ düVü≤qTuÛÑ÷‹øÏ >=|üŒ neø±XÊìï ø£*ŒdüTÔ+~. πs≈£îô|f…º, eTs√kÕ] e÷ ePs¡T, yÓ÷ø±fi¯¢≈£î qeTkÕÿs¡+, ∫e] dæ>∑¬s≥Tº - ÄK] n–Z|ü⁄\¢, ‘·Tyê«\ e+{Ï ø£$‘·\qT n+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D>± rdüTø√e#·TÃ. μnø£åsê˝À¢ <ä>∑ΔyÓTÆ...μ dü+|ü⁄{Ï˝Àì ø£$‘·\qT yÓTT‘·+ kÕsêìï Á>∑Væ≤ùdÔ Äj·Tq m≥TyÓ’|ü⁄ ñHêïs√, ø£$ m≥T yÓ’|ü⁄ ñ+&Ü˝À ‘Ó*dæb˛‘·T+~. uÛÑ÷$Tô|’q $düÔ]+#˚ eèø£å uÛ≤>±\H˚ ø±≈£î+&Ü Ä eèø£å+ y˚fi¯¢qT |ü{Ϻ+#·T≈£îqï ø£$ &Üø£ºsY >√|æ. dæ\ãdtqT e÷sêÃ*, eT{Ϻ ∫Á‘ê\T, >∑T\ø£sêfi¯ó¢, eTT&ÉT‘·\T, ñyÓTHé‡ ø±˝ÒJ e+{Ï ø£$‘·\T á $wüj·÷ìï |ü{ϺkÕÔsTT. ìC≤ìøÏ, >√|æ ø£$‘ê«ìø£+‘·{Ïø° á \ø£åD+ ñ+~. n+<äTπø Äj·Tq ø£$>± ì‘·´ düè»qo*>± eTq>∑\T>∑T‘·THêïs¡T. Äj·Tq ø£$‘ê«ìøÏ ÄÅs¡›‘·, k»q´+, düTìï‘·‘·«+ #˚≈£L]+~ ≈£L&Ü n+<äTπø. $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·÷, ñqï‘· |ü<äe⁄\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô bÕ‘· dü+Á|ü<ëj·÷\qT, bÕ‘·

»&Éyê<ë\qT ‘·èD°ø£]+&É+ n+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äT. ìC≤ìøÏ #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À¢ $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢ ì\Te˙s¡T e÷Á‘·y˚T ñ+&ç bÕ∫ |ü&ÉT‘·÷ e⁄+≥T+~. ì‘·´ Á|üyêVü≤o\+>± eTq>∑\>∑&ÜìøÏ ø£$, eTTK´+>± $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢ì ø£$ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·qqT ‘êqT |ü⁄≥+ ô|≥Tº≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. Ä |ü⁄≥+ ô|≥Tºø√e&É+˝À+#˚ ãVüQXÊ >√|æ ªnø£åsê˝À¢ <ä>∑ΔyÓTÆ...μ nH˚ ø£$‘· sêdæ e⁄+{≤s¡T. n˝≤ |ü⁄≥+ ô|≥Tºø√e&É+e\¢H˚ >√|æ #·÷|ü⁄ ø±\+‘√ bÕ≥T>±H˚ ø±≈£î+&Ü ø±˝≤ìøÏ eTT+<äT ≈£L&Ü ñ+~. n+<äTπø Äj·Tq ªnsê|òü‘Y ø° j·÷<é y˚Tμ nH˚ >=|üŒ m*J sêj·T>∑*>±s¡T. n+<äTø£H˚ nsê|òü‘YqT dü+uÀ~Û+∫ ªqTe⁄« ≈£î]ùd~ ì|ü⁄Œ˝Òïμ nì n+≥÷ ªuÛÑT»+ $÷<ä ‘·TbÕøÏ <Ûä]+∫q/ XÊ+‹ Ms¡T&Üμ nì nq>∑\>∑&É+˝Àì kÕeT+»kÕ´ìï |ü{Ϻ+#·>∑*>±s¡T. XÊ+‹øÏ, Væ≤+dü≈£î >∑\ ìs¡«#·Hê\qT á ø£$‘·˝À Ç#êÃs¡T. m~ Væ≤+düH√, @~ ø±<√ ô|’øÏ #·÷ùdÔ ø£ì|æ+#˚~ ø±<äT, yê{Ï kÕsê+XÊìï, Hê´j·Tã<äΔ‘·qT ns¡ú+ #˚düT≈£îqïyês¡T e÷Á‘·y˚T á ¬s+{Ï eT<Ûä´ b˛*ø£qT Ç+‘· >=|üŒ>± #Ó|üŒ>∑\s¡T. Ç˝≤ #Ó|üŒ˝Òø£b˛e&É+ e\¢H˚ #ê˝≤ ñ<ä´eT ø£$‘·«+ ø£$‘·«+ ø±≈£î+&Ü b˛‘√+~. eTq düe÷C≤ìøÏ @~ nedüs¡yÓ÷, @~ ø±<√ ≈£L&Ü m]–q ø£$ >√|æ. nyÓT]ø± ˙‹ì dü+<äs¡“¤+ e∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ Äj·Tq ‘·q ø£$‘·«+˝À $|ü⁄Œ‘·÷ ~>∑+ãs¡+>± ì\u…{≤ºs¡T. nyÓT]ø± j·TT<äΔø±+ø£åqT, Ä ø±+ø£å˝Àì n+‘·]ïVæ≤‘· kÕ«s¡úÁ|üjÓ÷»Hê\ ≈£îÁ≥qT ªs√uÀμ ø£$‘·˝À e´ø°Ôø£]+∫q rs¡T >√|æøÏ e÷Á‘·y˚T kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nì|ædüTÔ+~. ªμH˚ì|ü⁄Œ&ÉT U≤∞>± ˝ÒqT/ |üì˝À e⁄HêïqT j·TT<äΔ+!μμ, ªμø±s¡D≤\T Hêø£ø£ÿπs¢<äT/ yê{Ïì H˚H˚ düèwæºkÕÔqTμμ nì nqï|ü⁄Œ&ÉT Çsêø˘, ÇsêHé $wüj·T+˝À nyÓT]ø± e´eVü≤]+∫q/ e´eVü≤]düTÔqï sê»ø°j·T nHÓ’‹ø£‘· n+‘ê <äèXÊ´\T<äèXÊ´\T>±, ãTwt e÷≥\ |üs¡+|üs¡ eTq ø£fi¯¢≈£î, #Óe⁄\≈£î Á|ükÕs¡+ ne⁄‘·÷ e⁄+≥T+~. ªμuÛÑ÷$÷à<ä ø£˙ïfi¯ó¢ ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔqT/ nø£ÿ&Éø£ÿ&É ñ_øÏHê/ V”≤≥s¡¢‘√ ÄπsŒkÕÔqT/ $÷s=ø£ ˝…ø£ÿ ø±<äT/ πs|ü{Ï #˚‘·T*ï q]πøkÕÔqT/ H˚qT #Ó|æŒq|ü⁄Œ&˚/ $÷ $‘·ÔHê\T

yÓTT\¬ø‘·TÔ‘êsTT/ H˚qT $‹Ôq ª∫|t‡μ\T/ $TeTà*ï $÷≈£î |üsêsTTyêfi¯¢qT #˚kÕÔsTTμμ nH˚ bÕ<ë\ <ë«sê n+‘·sê®rj·T |ü]D≤e÷\ yÓTT‘êÔìï eTq+ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. ‘·‘·Œ¤*‘·+>± e÷qe J$‘·+˝À Á|üy˚•düTÔqï ø£èÁ‘·eT‘ê«ìï, ne÷qTw”ø£s¡DqT ∫Á‹dü÷Ô Vü≤è<äj·÷ìï yÓT*ô|&ÉT‘·T+~. ô|’øÏ ø£ì|æ+#·ì >±j·÷\qT #·÷|ü&É+ ≈£L&Ü kÕ<Ûä´+ ø±<äT. n˝≤+{Ï <Óã“\T ø=&ÉT‘·Tqï kÕÁe÷»´yê<ä+ >∑T≥Tº $bÕŒs¡T ø£$. n<˚ düeTj·T+˝À ª<ä á–˝Ÿμ ø£$‘·˝À ªμá s√E/ nyÓT]ø±qT e´‹πsøÏ+#·ø£b˛‘˚/ neTàqT e´‹πsøÏ+∫qfÒ¢μμ nì Äj·Tq H˚\ $÷&É ì\ã&ç e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü|ü+Nø£s¡D \ø£åD≤ìï ªÇ+‘· ã¬ø{À¢/ nq+‘êìï ≈£îøÏÿq≥T¢/ nìï <˚XÊ\÷/ nyÓT]ø±˝À Ç$T&çb˛‘êsTTμμμ nH˚ ø=~› bÕ<ë˝À¢ düeTs¡ú+>±, ns¡úe+‘·+>± |ü*ø±sêj·Tq. Á|ü|ü+Nø£s¡D ª≈£îÁ>±eTμ ˙‹ Çs¡TøÏs¡T¬ø’ yÓTTôd\¢≈£î+&Ü m˝≤ #˚düTÔ+<√, Ä ≈£îÁ>±eT $\Te\qT Á|ü‹cÕ˜|üq≈£î nyÓT]ø± <äTwüº˙‹ m˝≤ |üì#˚düTÔ+<√ #Óù|Œ ø£$‘·\T Ç+ø± e⁄HêïsTT. á ø£$‘·\ <ë«sê Á|üdüTÔ‘· n+‘·sê®rj·T |ü]D≤e÷\qT, Ä |ü]D≤e÷\ Á|üuÛ≤e+ eTq ˇ+{Ï˙, Ç+{Ï˙, sêÅcÕº˙ï, <˚XÊ˙ï yÓTT‘·Ô+>± e÷qe J$‘êìï <Ûä«+dü+ #˚ùd rs¡TqT ù|J\ ø=~›>± yê´U≤´ì+#·e#·TÃ. Äj·Tq sêdæq ª‘Ó\+>±Dμ ø£$‘· ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ ìs¡«#·Hêìï n+~düTÔ+~. ªμH˚ì|ü⁄Œ&ÉT/ nìï uÛ≤yê\q÷ ~Ûø£ÿ]düTÔHêïqT/ nuÛ≤e+‘√ düVü‰μ nì nq&É+ e\¢ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT dü«uÛ≤yêìï s¡÷|ü⁄ ø£{≤ºs¡T. á dü+|ü⁄{Ï˝Àì ø£$‘·˝À¢ Á|ü‘˚´ø£+>± #Ó|ü⁄Œø√yê*‡q eTs√ ø£$‘· ªô|Vü≤#êHéμ. Ç~ ø£HÓŒ¤wüq˝Ÿ b˛j·TyéT. Ç≥Te+{Ï ø£$‘· sêj·T&ÜìøÏ nVü≤+ø±sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q ñ&ÉT|ü⁄\˙ï y=~˝Òj·÷*‡ e⁄+≥T+~. sê»ø°j·T ‘·≥düú‘·, Á|üC≤|üø£åbÕ‘·+ >√|æ ø£$‘ê«ìøÏ n<äq|ü⁄ ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´‘·qT, $\TeqT dü+‘·]+∫ ô|&ÉT‘·T+~. Äj·Tq ìs¡+‘·s¡ ø£$‘êj·÷Hêìï |ü]o*ùdÔ ‘Ó\T>∑T˝Àì n‹ ø=~› eT+~ nÁ>∑X‚DÏ ø£e⁄˝À¢ >√|æ Á|ü<ÛëqyÓTÆqyÓTÆqyês¡ì #Ó|üŒ&ÉìøÏ dü+<˚Væ≤+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT.

e÷j·TeTe⁄‘·Tqï eT+#·T •Ks¡+...

@qT>∑T H˚]Ãq bÕsƒ¡+ eTÚ+{Ÿ ≈£îø˘

|üPs¡«+ yÓ’XÊ* nH˚ q>∑s¡+˝À z >∑Ts¡Te⁄ ‘·q •wüß´\≈£î C≤„quÀ<Ûä #˚düTÔHêï&ÉT. ÁãVü≤à+ n+fÒ <˚e⁄&Éì ns¡úeT˙, <˚e⁄&ÉT ˙˝À, Hê˝À, n+<ä]˝Àq÷.. n+‘·{≤ ñHêï&É˙, düs¡«eT÷ ÁãVü≤ày˚Tq+≥÷ >∑Ts¡Te⁄ •wüß´\≈£î uÀ~Û+#ê&ÉT. >∑Ts¡Te⁄ #Ó|æŒq bÕsƒ¡+ ÄdüøÏÔø£s¡+>± ñ+&É≥+‘√, •wüß´&ÉT s¡+>∑j·T´≈£î Ä bÕsƒ¡+ u≤>± q∫Ã+~. <ëìï >∑Ts¡Te⁄ m˝≤ #ÓbÕŒ&√, n˝≤π> eTqdüT‡˝À eTTÁ~+#·T≈£îHêï&ÉT. ˇø£s√Eq s¡+>∑j·T´≈£î yêfi¯¢ neTà @<√ |üì #Ó|æŒ+~. <ë+‘√ Ä |üì$÷<ä M~Û˝À q&É∫yÓfi¯ó‘·THêï&ÉT. kÕj·T+ø±\+ ø±e≥+‘√ s√&É¢ô|’ »q+‘√ M<ÛäT\˙ï dü+<ä&ç>± ñHêïsTT. Ç+‘·˝À ñqï≥Tº+&ç »Hê\+‘ê πøø£\Tô|&ÉT‘·÷ |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. s¡+>∑j·T´≈£î @$÷ ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. |üø£ÿH˚ yÓfi¯ó‘·Tqï z ô|<ë›j·TqqT Ä|æ, »qeT+‘ê n˝≤ m+<äT≈£î |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äsê rXÊ&ÉT....@+ ˝Ò<äT Hêj·THê..? M~Û˝À <˚H√ï #·÷dæ »&ÉTdüT≈£îqï z @qT>∑T |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT ‘√+~.. Çø£ÿ&˚ ñ+fÒ ‘=πøÿdüTÔ+~. qTe⁄« ≈£L&Ü bÕ]b˛ nì #Ó|æŒ yÓT*¢>± |ü]¬>&ÉT‘·÷ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT Ä ô|<ë›j·Tq. ô|<ë›j·Tq #Ó|æŒq≥T¢>± @qT>∑T ˇø£{Ï ‘·qyÓ’|ü⁄ |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·÷ sêe{≤ìï •ej·T´ >∑eTì+#ê&ÉT. @qT>∑T$÷<ä ≈£Ls¡TÃqï e÷e{Ïyê&ÉT >∑{Ϻ>± n~*düTÔHêï&ÉT. <ë+‘√ eT]+‘·>± @qT>∑T u…~]b˛sTT+~.. <ëìï <ë]˝ÀøÏ ‘˚e≥+ kÕ<Ûä´+ ø±e≥+˝Ò<äT. n+<äs¡÷ |üø£ÿ≈£î ‘·|ü⁄Œø√+&ç n+≥÷ πøø£\T ô|&ÉT‘·÷, @qT>∑T≈£î ø£fiË¢+y˚ùd+<äT≈£î X¯‘·$<Ûë˝≤ Á|üj·T‹ïdüTÔHêï&ÉT e÷e{Ï. B+‘√ »Hê\+‘ê uÛÑj·T+‘√ |üø£ÿ≈£î ‘·|ü⁄Œ≈£îì yÓfi¯ó‘·T+fÒ.. •ej·T´ e÷Á‘·+ n˝≤π> ì\ã&ܶ&ÉT. ô|’>± H˚HÓ+<äT≈£î ‘·|ü⁄Œø√yê*. H˚q÷ ÁãVü‰àH˚ï, @qT>∑÷ ÁãVü≤ày˚T. ÁãVü‰àìøÏ, ÁãVü≤à+e\¢ nbÕj·T+ @$÷ sê<äT ø£<ë..? nì eTqdüT˝À nqT≈£î+≥÷ ñ+&çb˛j·÷&ÉT. Ç+‘·˝À @qT>∑T s¡+>∑j·T´≈£î <ä>∑Zs¡>± e#˚Ãdæ+~. |üø£ÿøÏ ‘·|ü⁄Œø√eT+fÒ n˝≤ $T&ç>∑T&˚¢düT≈£îì #·÷kÕÔy˚+ ≥j·÷´.. ‘·|ü⁄Œø√ø£b˛‘˚ @qT>∑TøÏ+<ä |ü&ç #·∫Ãb˛‘êe⁄ n+≥÷ e÷e{Ï ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. nsTTq|üŒ{Ïø° •ej·T´ n+>∑Tfi¯+ ≈£L&Ü ø£<ä˝Ò¢<äT. B+‘√ @qT>∑T •ej·T´ <ä>∑Z]øÏ e∫Ã, ‘=+&É+‘√ ô|’¬ø‹Ô |üø£ÿ≈£î $dæ πs+~. n+‘˚ •ej·T´ <ä÷s¡+>± düŒèVü≤‘·|æŒ |ü&çb˛j·÷&ÉT.ø£fi¯ó¢ ‘Ó]∫ #·÷ùddü]øÏ Ç+{À¢ eT+#·+ô|’ |ü&ç ñHêï&ÉT k˛eTj·T´. |üø£ÿH˚ ‘·*¢ s√~dü÷Ô.. n+<äs¡÷ n+‘·˝≤ #ÓãT‘·THêï nø£ÿ&çï+∫ m+<äT≈£î ø£<ä\˝Ò<äT HêHêï..? n+≥÷ ø=&ÉT≈£îqT düT‹yÓT‘·Ô>± eT+<ä*+∫+~. ø=ìï s√E\≈£î ø√\T≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· >∑Ts¡Te⁄ e<ä›≈£î yÓ[¢q k˛eT j·T´.. $÷s¡T Äs√E bÕsƒ¡+˝À n˝≤ #ÓbÕŒs¡T >±˙.. @qT>∑T ≈£L&Ü ÁãVü≤ày˚T nsTTq|ü⁄Œ &ÉT n˝≤ m+<äT≈£î #˚dæ+~ >∑Ts¡Te⁄ >±s¡÷..? n+≥÷ ì\BXÊ&ÉT.nsTTHê @qT>∑T ÁãVü≤à+ ‘·ù|ŒeTT+~ k˛eTj·÷´..? qTeP« ÁãVü≤ày˚T, @qT>∑÷ ÁãVü≤ày˚T.. düs¡«eT÷ ÁãVü≤ày˚T nsTTq|ü⁄Œ&ÉT.. e÷e{Ï ÁãVü≤à+ ìqTï eTT+<äT>±H˚ ôV≤#·Ã]+∫+~ ø£<ë..? e÷e{Ï ≈£L&Ü ÁãVü≤ày˚T nsTTq|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq #Ó|æŒ+~ qTe⁄« m+<äT≈£î #˚j·T˝Ò<äT..? nì Á|ü•ï+#ê&ÉT >∑Ts¡Te⁄>±s¡T. <ë+‘√ Ä˝À#·q˝À |ü&ɶ s¡+>∑j·T´.. bÕsƒêìï eTø°ÿøÏeTø°ÿ>± ns¡ú+ #˚düT≈£îqï ‘·q ‘Ó*$‘˚≥\qT ì+~+#·T≈£îHêï&ÉT. Çø£ô|’ n˝≤ ñ+&É≈£L&É<äì, >∑Ts¡Te⁄ #Ó|æŒq bÕsƒê\qT dü+<äsꓤìøÏ ‘·–q≥T¢>± eT+∫ $wüj·÷\≈£î nq«sTT+#·T≈£îì.. ‘Ó*$‘˚≥\‘√ J$+#ê\ì eTqdüT˝ÀH˚ nqT≈£îHêï&ÉT s¡+>∑j·T´.

<äøÏåD≤s¡Δ >√fi¯+˝Àì n‹ô|<ä› eT+#·T •Ks¡+ eTÚ+{Ÿ ≈£îø˘ π>¢dæj·TsY >∑‘· 40 dü+e‘·‡sê\˝À <ë<ë|ü⁄ 22 XÊ‘·+ n+fÒ ◊<√e+‘·Ty˚Ts¡ ø£]–b˛sTTq≥T¢ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ìsêΔ]+#ês¡T. ÁbòÕHé‡ <äøÏåD Væ≤+<ä÷ eTVü‰ düeTTÁ<ä »˝≤˝À¢ì ¬øs¡TZjÓT˝…Hé B«|ü+ô|? ñqï á Væ≤eT •Ks¡+ 1963˝À 501 øÏ˝À$÷≥s¡¢ |ü]~Û˝À $düÔ]+∫ ñ+&˚~. z˙;ì_JÄ ‘·s¡Tyê‘· 19631991 dü+e‘·‡sê\ eT<Ûä´ø±\+˝À Á|ü‹ j˚T&Ü~ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT øÏ˝À$÷≥s¡¢ y˚Ts¡≈£î á eT+#·T |üs¡«‘·+ ø£]–b˛‘·Tqï≥T¢>± |ü]XÀ<Ûä ≈£î\T >∑T]Ô+#ês¡T. Çø£ Ä ‘·s¡Tyê‘· qT+∫ eT+#·T |üs¡«‘·+ ø£]π> y˚>∑+ ¬s{Ϻ+ô|?... dü+e‘·‡ sêìøÏ 3.8 øÏ˝À$÷≥s¡¢ y˚Ts¡≈£î eT+#·TqT ø√˝ÀŒe&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T n+#·Hê y˚XÊs¡T. 1963e dü+e‘·‡s¡+‘√ b˛*à #·÷dæq≥¢sTT‘˚ eTÚ+{Ÿ ≈£îø˘ π>¢dæj·TsY Á|üdüTÔ‘·+ düTe÷s¡T 400 øÏ˝À$÷≥s¡¢πø |ü]$T‘·yÓTÆ ñ+<äì XÊdüÔÁy˚‘·Ô\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á |üs¡«‘·+ Ç˝≤π> Á|ü‹ j˚T&Ü~ ¬s{Ϻ+|ü⁄ dü+K´˝À ø£s¡T>∑T‘·÷ b˛j˚T Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì yês¡T n_ÛÁbÕj·T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üuÛÑT‘·« düú\eTì ìsêΔ]+#·≈£î+&ÜH˚ uÛÑeHê\T ≈£L*Ãy˚‘·

$Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ |ü]~ Û˝Àì $Tj·÷|üPsY q÷´ ø±\˙˝À z uÛÑeHêìï Ä~yês¡+ ¬syÓq÷´ n~Ûø± s¡T\T ≈£L*Ãy˚XÊs¡T. dü<äs¡T ìsêàD+ |üø£ÿH˚ Ç~es¡πø |üP]Ô nsTTq eTs√ Á|üVü≤] >√&ÉqT ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T H˚\eT≥º+ #˚XÊs¡T. $Tj·÷|üPsY düπs« q+ãsY 28 U≤∞ düú˝≤ìï ÄqTø=ì ñqï 41 Áô|’y˚≥T düπs«HÓ+ãsY Ä Vü≤<äT› \ $wüj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T m≥T ‘˚\Ã˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. B+‘√ Çø£ÿ&É ìsêà D≤\T $yê<ëdüŒ<ä+>± e÷] ≈£L*Ãy˚‘·\ es¡≈£î edüTÔHêïsTT. n~Ûø±s¡T\T m.&ç düπs« ìs¡«Væ≤+∫ á ¬s+&ÉT düπs«q+ãsY\ Vü≤<äT›\T @sêŒ≥T #˚ùdÔ ‘·|üŒ á $yê<ë\≈£î ‘Ós¡|ü&ÉT‘·T+~. Çø£ÿ&É ìsêàD≤\T #˚|ü{Ϻq e´≈£îÔ\T Áô|’y˚{Ÿ düπs«q+ãsY 41 nì #ÓãT‘·T+&É>± n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ Ç~ 28 düπs«q+ãsY nì #ÓãT‘·÷ ≈£L*Ãy˚‘·\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á ≈£L*Ãy˚‘·\ ø±s¡D+>± ìsêàD<ës¡T\T u≤Ø>± qwüºuÀ‘·THêïs¡T. Ä~yês¡+ #˚|ü{Ϻq dü<äs¡T ≈£L*Ãy˚‘·˝À¢ $Tj·÷|üPsY 28 Á|üuÛÑT‘·« düú\+˝À 297 >∑C≤\ düú\+

ø£u≤®≈£î >∑T¬s’+<äì X‚]*+>∑+|ü*¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY sêC≤XÊ+ ‘Ó*bÕs¡T. dü<äs¡T nÁø£eT ìsêàD+ô|’ ˝Àø£j·TTø±Ô˝À πødüT q&ÉTdüTÔ+<äHêïs¡T. ñqï‘· n~Ûø±s¡T\T Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î Ä~yês¡+ dü<äs¡T nÁø£eT ìsêàD≤ìï CÒd”;‘√ ≈£L\Ã&É+ »]–+<äì me÷às√« ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚>±ø£ >∑‘·+˝À ì]à+∫q eTs√ uÛÑeq+ Á|üVü≤Øì ≈£L&Ü ≈£L\Ã&É+ »]–+<äì me÷às√« sêC≤XÊ+ ù|s=ÿHêïs¡T. á ≈£L*Ãy˚‘·˝À¢ ÄsYM\T dü©+, Áoìyêdt¬s&ç¶, $Tj·÷ |ü{≤« ], dæã“+~ ñHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« düú\eTì ìsêΔ]+#·≈£î+&ÜH˚ ≈£L*Ãy˚‘·\T _\¶sY ø£ècÕísêe⁄ ‘êeTT #˚|ü{Ϻq ìsêàD≤\T Á|üuÛÑT‘·« düú\+˝À yÓ*XÊj·Tì n~Ûø±s¡T\T H√{°düT\T Ç∫à ‘Ó\¢yêπs dü]øÏ ≈£L*à y˚XÊs¡ì dü<äs¡T ìsêàD≤<ës¡T&ÉT |üPC≤ _\¶sY ø£ècÕísêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\T m˝≤+{Ï düπs« ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&ÜH˚ nÁø£eT ìsêàDeTì ≈£L\Ã&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. ‘êeTT ø£u≤®≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ düπs« ìs¡«Væ≤+∫ ìsêΔs¡D #˚XÊø£ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì _\¶sY ø£ècÕísêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

yê&Éyê&É≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±s¡´Áø£eT+ ø£s¡÷ï\Tã÷´s√, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ ãT<Ûäyês¡ ù|≥ 18e yês¡T¶ q+<äT á s√Eyê ` yê&É≈£î {Ï&ç|æ ø±s¡´Áø£eT+ õ˝≤¢ ìjÓ÷»es¡Z {Ï&ç|æ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T &ç. CÒyéT‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± õ˝≤¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® $. sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä], õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, |ü‹Ôø=+&É XÊdüq düuÛÑT´\T ¬øsTT. Á|üuÛ≤ø£sY>ö&é \T Vü‰»¬s’ bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡ Á|ü»\T Á‘ê>∑T˙{Ïø=s¡≈£î |ü&ÉT‘·Tqï nedüú\ >∑T]+∫ @ø£s¡Te⁄ ô|{≤ºs¡T. eTTK´+>± sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $<äT´‘Y #êØ®\qT >∑‘· @Á|æ˝Ÿ, y˚T. pHé\˝À yê&çq ø£¬s+{Ÿ j·T÷ì{ŸøÏ 1, 42 ô|’dü\T #=|ü⁄Œq Ç|üŒ{Ï ø£¬s+{Ÿ _\T¢‘√ ø£*|æ

¬s{Ϻ+|ü⁄ #êØ® edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. BìøÏ ø±s¡D+ yÓ’.j·Tdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·« Vü‰j·T+˝À »]–q bıs¡bÕ≥T≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT eTq+ nqTuÛÑ$düTÔHêïeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ πøsTT Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ eT+∫˙{Ï düeTdü´qT yÓTs¡T¬>’q Á&Ó’H˚õì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, >±´dt dæ*+&ÉsY\qT ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ yê]øÏ 10 dæ*+&ÉsY\ #=|ü⁄Œq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ dü_‡&ç <Ûäs¡\πø @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTÆHê]{Ï ôd˝Ÿ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C…. s¡TdüTÔ+U≤Hé, kÕúìø£ Hêj·T≈£î&ÉT. &ç. Hêπ>+Á<ä, y˚Tø£\ <˚e<ëdüT, myéT, sêeTj·T´, &ç.$. #·+Á<ä. mdt, ‹eTà|üŒ, b˛‘·TsêE s¡$≈£îe÷sY, ø£Ø+u≤wü\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª<˚X¯ dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\qT ø±bÕ&Ü*μ

bòÕ–+>¥ j·T+Á‘êìï ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ≈£î‘·T“˝≤|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì ìC≤+ù|≥ Á>±eT |ü+#êj·T‹˝Àì u≤˝≤õq>∑sY˝À ø=‘·Ô>± ø=qT>√\T #˚dæq bòÕ–+>¥ j·T+Á‘êìï myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é Ä~yês¡+ Hê&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <√eT\ ìs¡÷à\q≈£î |ü+#êj·Tr Ä<ÛäTìø£ j·T+Á‘êìï ø=qT>√\T #˚j·T&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü j·T+Á‘êìï yê&û <√eT\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. j·T+Á‘êìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡Áø£eT+˝À áy√ düTπswt¬s&ç¶, <ä÷[bÕfi¯¢ sêCÒwt, Hêπ>cÕsêDÏ, ùV≤eT+‘Y, sêeTT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : <˚X¯ dü+düèÿ‹, kÕ+Á|ü<ëj·÷\T ø±bÕ&É{≤ìøÏ n+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ÇHé#êØ® ¬ø|” $y˚ø£Hê+<é nHêïs¡T. BbÕe[ |ü+&ÉT‘·qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Ä~yês¡+ Hê&ÉT ∫+‘·˝Ÿ˝Àì Hêsêj·TD f…ø√ïdü÷ÿ˝Ÿ˝À BbÕe[ dü+ãsê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´ø£j·TT\T u≤Ddü+#ê\T ø±\Tdü÷Ô |ü+&É>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À »]π> n‹eTTK´yÓTÆq |ü+&ÉT>∑˝À¢ BbÕe[ ˇø£≥ì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q Hêsêj·TD Á>∑÷|t m+&û dæ+<ÛäT Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤qdü+#ê ø±˝ÒÃ≥|ü⁄Œ&ÉT ∫Hêïs¡T\T, ô|<ä›\T ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îì Äq+<ä+>± |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ªÄ\j·÷ìï n_Ûeè~Δ |üs¡#·&ÜìøÏ nqTeT‹e«+&çμ ≈£î‘·T“˝≤|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì »>∑~Z]>∑T≥º˝À ñqï |ü⁄sê‘·q Ms¡ ÁãVü≤à+, ãX‚«X¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·÷qT n_Ûeè~› #˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹ Çyê«\ì sêJyé dü+πøåeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î ˝ÒK sêXÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« düú\+˝À Ä\j·÷\T ì]àkÕÔeT+≥÷ ø=+‘·eT+~ ø£u≤® #˚ùd+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤+{Ï yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+∫ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT s¡øÏå+#ê\ì ø√sês¡T.

ªãdtkÕº|tμ dæìe÷≈£î e´‹πsø£+>± mdtm|òt◊ <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\qT, j·TTe‘·qT ‘·|ü<√e |ü{Ϻ+#˚˝≤ ãdtkÕº|t dæìe÷˝À dü+uÛ≤wüD\÷, <äèXÊ´\÷ ñHêïj·Tì mdtm|òt◊ Äs√|æ+∫+~. q>∑s¡+ ˝Àì Äغd” Áø±dt s√&ÉT¶ e<ä› Ä dæìe÷ Á|ü<ä]ÙdüTÔqï ~∏j˚T≥s¡T m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+ ∫+~. mdtm|òt◊ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ôdHê‡sY uÀs¡T¶≈£î e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. Vü‰\T˝ÀìøÏ <ä÷düT¬øfi‚¢+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫q Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√ ø=~›ùd|ü⁄ nø£ÿ&É ñÁ~ø£Ô yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ç+~. nuÛÑ´+‘·s¡ø£s¡+>± ñqï düìïy˚XÊ\qT ‘=\–+#ê\ì ìHê<ë\T #˚dü÷Ô ôdHê‡sYuÀs¡T¶ ~wæºu§eTàqT Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ‘·>∑\u…{≤ºs¡T.

14q Á¬ø’düÔe⁄\ ñJ®edüuÛÑ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): øÏdüà‘Y|üPsY˝Àì eTHêï $T˝Òìj·T+ es¡¸|t ôd+≥sY˝À á HÓ\ 14e ‘˚Bq ñJe düuÛÑ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eTHêï Á>∑÷|t Ä|òt $TìÁd”ºdt e´ekÕú|ü≈£î\T _wü|t m¬sïdtº |æ.ø√eTHê|ü*¢ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ HÓ’J]j·÷˝Àì >∑dt #·]à bÕdüºsY mH√ø˘ n&Éj·÷πs Ä&ÉuÀj˚T eTTK´ yêU≤´‘·>± edüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

k˛eTyês¡+, qe+ãs¡T 12, 2012

≈£L‘·T] ø√dü+... ø£s¡÷ï\Tã÷´s=, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ¬sø±ÿ&ç‘˚ >±ì &=ø±ÿ&Éì ≈£î≥T+u+ yê]~. ñqï dü+bÕ<äq˝À eTT>∑TZ] |æ\¢\qT n˝≤¢s¡T eTT<äT›>± ô|+#·T≈£îHêïs¡T. >±s¡˝≤ |ü{Ϻ ∫qï≈£L‘·T]ì ÁbÕD+ø£Hêï m≈£îÿe>± #·÷düT≈£îHêïs¡T. n˝≤+{Ï ≈£L‘·Ts¡T Ç+{ÏøÏ ‹]– sê˝Ò<äT. n<äèX¯´yÓTÆq ∫qï ≈£L‘·T]ø√dü+ Ä‘·*¢<ä+Á&ÉT\T s√~düTÔHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì e÷s¡T‹ q>∑sY˝À ìyêdüeTT+≥Tqï ãT&É>∑»+>∑+ »+ãqï, j·T\¢eTà <ä+|ü‘·T\≈£î eTT>∑TZs¡T dü+‘êq+. dü+‘êq+˝À ∫qï≈£L‘·T¬s’q dü≈£îHê\ Ä~Û\ø°åà n+fÒ yê] ÁbÕD+. m+‘·>±q+fÒ ≈£L‘·Ts¡T ø£ì|æ+#·q|üŒ{Ï qT+∫ ìÁ<ä˝Òì sêÁ‘·T\‘√ bÕ≥T, |üdüTÔ\‘√ Jeq+ >∑T&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T.Ä˝≤¢s¡T eTT<äT›>± ô|+∫q ∫qï >±sê\ |ü{ϺøÏ Hê\Tπ>fi¯¢ øÏ+<ä≥H˚ ‘·q k˛úeT‘·≈£î ‘·>∑Z ô|[¢ì #˚XÊ&ÉT ‘·+Á&ç. ∫qï≈£L‘·Ts¡Tô|’ ñqï Áù|eT‘√ ‘·eT≈£î #˚<√&ÉTyê<=&ÉT>± ≈£L‘·Ts¡TqT, Ä\T¢&ÉTì ‘·eT e<ä›H˚ ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ñqï≥Tº+&ç yê´bÕsêìøÏ yÓ[¢q ≈£L‘·Ts¡T, ‹]– Ç+{ÏøÏ sêø£b˛e&É+‘√ Ä ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\˝À Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝…’+~. yê´bÕsêìøÏ yÓ[¢q ∫qï >±sê\ ≈£L‘·Ts¡T Ä<äèX¯´+ nsTTq dü+|òüT≥q yê]˝À y˚<Ûäq yÓTT<ä˝…’+~. Ä ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£L‘·T] bò˛{ÀqT #·÷düT≈£î+≥÷ C≤„|üø±\T H˚eTs¡y˚düT≈£î+≥THêïs¡T. _+<Ó\T, ã≥º\ yê´bÕs¡+‘√ Jeq+ >∑&çù| ãT&É>∑ »+>±\ eTVæ≤fi¯\T yê´bÕsêìøÏ yÓ[¢q yês¡T Ä<äèX¯´eTe⁄‘·THêïs¡ì q\T>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\T <ëø± n<äèX¯´eTj·÷´s¡ì, b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+∫ πødüT ô|{Ϻq m|òt◊ÄsY\≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïj˚T‘·|üŒ, ‘·eT Ä&É _&ɶ\ Ä#·÷øÏ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<ä+≥THêïs¡T. ø±e⁄q Ä~\ø°åà Ä#·÷øÏ ø√dü+ yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |ü&ÉT‘·Tqï Äy˚<äq #˚+<äT‘·Tqï ø±s¡D+>±HÓ’Hê.. 9490328327,,9493323794 nqT HÓ+ãs¡¢≈£î bò˛Hé #˚j·T>∑\s¡ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

H˚&ÉT dü÷s√´düq Bø£å ãq>±q|ü˝…¢s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+ q+<äT jÓ÷>±q+<äkÕ«$T#˚‘· ñ<äj·T+ dü÷s√ÿ<äj·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ es¡≈£î ø£qT¬s|üŒ yê\Ã≈£î+&É dü÷s¡T´ìï dü÷düTÔ ñ+&˚˝≤ Á|ü‘˚´ø£ Bø£åqT ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Hê´j·Tyê~ e÷<äe¬s&ç¶, $X¯«Væ≤+<äT |ü]wü‘Y &ç. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢ Ä\÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q jÓ÷>±q+<äkÕ«$T 14 dü+e‘·‡sê\qT+∫, 14 sêÁcÕº\˝À dü÷s¡T´ìï ô|’ <äèwæºBø£å˝À ‹s¡T>∑T‘·÷ ø±e⁄q H˚&ÉT |ü≥ºD≤ìøÏ edüTÔqï dü+<äs¡“¤+>± Væ≤+<ä÷–‘ê dü+|òü÷\yê]#˚ ÄVü≤«q+ |ü*øÏ kÕúìø£ bı{ϺÁosêeTT\T $Á>∑Vü≤+ qT+∫ ø£fi≤XÊ\es¡≈£î bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔ yÓ[¢ nø£ÿ&É Bø£åqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ü .s¡$≈£îe÷sY, HÓÁVüA dü÷ÿ˝Ÿ ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ ¬ø. Vü≤]Hê<∏é¬s&ç¶, õ.X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªã+&É¢|ü*¢˝À ˙{Ï m<ä›&ç rs¡Ã+&çμ <˚eqø=+&É, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ã+&ç|ü*¢ Á>±eT+˝À >∑‘· yês¡+ s√E\T>± eT+∫˙{Ï m<ä›&ç HÓ\ø√q&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeTì ÄÁ>±eTdüTÔ\T Ä~yês¡+ $˝…ø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yêb˛j·÷s¡T. Á|ü»\ <ëVü‰]Ôì r]à s¡ø£å‘· eT+∫ ˙{Ïm<ä›&çì, $<äT´‘YyÓ÷≥sY #Ó&çb˛e&É+‘√ ≈£îfi≤sTT\≈£î ˙{Ï düs¡|òüsê ˝Òø£b˛e&É+‘√ <ëVü‰]Ôì rs¡TÃø√e&ÜìøÏ e«ekÕj·T u≤e⁄\T, u§s¡¢ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[fl ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤HêïeTì yêb˛j·÷s¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Á>±eT+˝À HÓ\ø√qï ˙{Ï m<ä›&çì rsêÃ\ì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.

wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î 150 yêVü≤Hê\T <˚eqø=+&É, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’j·TdtÄsY|ædæ >ös¡en<ä´ø£å yÓ’j·TdtÄsY $»j·TeTà ≈£L‘·Ts¡T wü]à\ #˚|ü{Ϻq bÕ<äj·÷Á‘·qT <˚eqø=+&É eT+&É\+ qT+∫ Ä~yês¡+ 150 yêVü‰Hê\T eT+&É\ ø£ì«qsY e÷+ãT Ä<ä«s¡´+˝À ‘·]*yÓfi≤¢sTT Ädü‡] Á>±eT+˝À Ä~yês¡+ »]–q bÕ<äj·÷Á‘·≈£î eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\ qT+∫ ÄbÕغ Hêj·T≈£î\ Ä<ä«s¡´+˝À düTe÷s¡T 2000 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T.

s¡e«\ø=+&É u≤˝≤+CH˚j·T kÕ«$TøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ãq>±q|ü˝…¢s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì n‹düMT|ü+˝À >∑\ #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq s¡e«\ø=+&Éô|’ yÓ\dæq Áo u≤\+»H˚j·TkÕ«$TøÏ ø±]úø£düe÷dü+qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì u≤˝≤+»H˚j·TkÕ«$TøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T eT*øÏ ¬s&ç¶ <ädüÔ–] ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.


k˛eTyês¡+, qe+ãs¡T 12, 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

|òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq sêh kÕúsTT dü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡

ø£s¡÷ï\TÁø°&É\T, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ dü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡ n+&ÉsY 17 ù|ò&ÉπswüHé yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq sêhkÕúsTT n+&ÉsY 17yÓsTT{Ÿ *|òæº+>¥ dü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡ b˛{°\qT Ä~yês¡+ kÕúìø£ Ç+&√sY ùdº&çj·T+q+<äT &ç|üP´{Ï &çz bÕ+&ÉTs¡+>±s¡e⁄ eTTK´n‹~∏>± bÕ˝§Zì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq CÀ´‹ Á|ü»«\ø±$+∫ Áø°&Üø±s¡T\qT ñ<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Áø°&É\˝À bÕ˝§Zì XÊØs¡ø£ <ës¡T&É´eTT\qT ø±bÕ&ÉTø√yê*‡+~>± Äj·Tq ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ï Áø°&Üø± s¡T\T Áø°&É\ |ü≥¢ eT≈£îÿe #·÷|æ+#ê\Hêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± &çmdt&çz Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á sêh kÕúsTT yÓsTT{Ÿ*|òæº+>¥ b˛{°\T ø£s¡÷ï\T Ç+&√sY ùdº&ûj·T+ q+<äT eT÷&Ée sêh kÕúsTT Áø°&É\qT »s¡T|ü⁄ø√e&É+ m+‘√ Äq+~+#·<ä>∑Z$wüj·TeTHêïs¡T. õ˝≤¢ qT+∫ nH˚ø£ eT+~ Áø°&Ü ø±s¡T\T C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T yÓsTT{Ÿ *|òæº+>¥ b˛{°\˝À bÕ˝§ZHêïs¡ Hêïs¡T. pìj·TsY‡ mwæj·THé π>yéT‡ b˛{°\˝À eTq õ˝≤¢ Áø°&Ü ø±s¡T&ÉT bÕ˝§Zq&É+ m+‘√ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·T+ nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ &ç|üP´{° m&É÷´πøwüq˝Ÿ n~Ûø±] bÕ+&ÉTs¡+>∑sêe⁄ á b˛{°\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêh |ü]o\q n~Ûø±] ùwø˘u≤ãT, õ˝≤¢ yÓsTT{Ÿ*|òæº+>¥ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù bÕbÕ, õ˝≤¢ dü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡ ù|ò&ÉπswüHé ø±s¡´<ä]Ù sê|òüTej·T´, $$<Ûä õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q |òæõø£˝Ÿ&Ó’¬sø£ºsY‡ |æá{°\T , ø√#Y\T, y˚TH˚»sY\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêhkÕúsTT zesê˝Ÿ #Ûê+|æj·THé wæ|t >∑T+≥÷s¡T eTT–dæq sêhdü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡ n<∏˚¢{Ïø˘‡ b˛{°\T... ø£s¡÷ï\T ˝Àì kÕúìø£ W{Ÿ&√sYùdº&çj·T+˝À >∑‘· eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+düTÔqï 58e sêhdü÷ÿ˝Ÿ n<∏Ó¢{Ïø˘‡ b˛{°\˝À u≤\u≤*ø£\ zesê˝Ÿ #Ûê+|æj·THé wæ|òtqT >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ Áø°&Üø±s¡T\T ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ä~yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq uVüQeT‘·T\ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô {°õ$ k˛ŒsYº‡ dü+düú Á|ü‹ì~Û {°õ uÛÑs¡‘Y bÕ˝§Zì ¬>\Tbı+ ~q Áø°&Üø±s¡T\≈£î |ü‘·ø±\qT, Á{À|òæ\qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Áø°&Ü ø±s¡T˝qT ñ<Û˚›•+∫ {°õ uÛÑs¡‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·<äTe⁄˝À ø=+‘· yÓqT ø£ã&çñqï $<ë´s¡Tú\T Áø°&É\ |ü≥¢ ÄdüøÏÔì ø£qã]∫ ˝ø£å´+qT kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T. Bìe\¢ Áø°&Ü |ü]C≤„q+‘√ HÓ+ãsYeHé>± >±$ùdÔ Ä]úø£+>± ôd’‘·+ m<ä>∑>∑\TZ‘ês¡Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± y=‹Ô&ç Á|üXÊ+‘·‘·qT yê´j·T eT+ <ë«sê ô|+bı+~+#·>∑\TZ‘ês¡ì, n+‘·ø£eTT+<äT Ç+≥sY uÀs¡T¶ ÄsYÇ z sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, &ç|üP´{Ï &çáz yÓ+ø£≥sêe⁄ sêhb˛{°\ |ü]o\≈£î\T ø£Hêï\T Á|üdü+–+#·>± ìs¡«Vü‰ø£ ø±s¡´<ä]Ù dæ.Vü≤s¡¸es¡ΔHé y˚~Ûø£ô|’ Á|üdü+ –+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q Áø°&Üø±s¡T\T, ø√#Y \T, y˚TH˚»s¡T¢, |æá{°\T øÏs¡DY, ˝Àπøwt, sêCÒ+Á<ä≈£îe÷sY \ø£åàDY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªeTTì‡|ü˝Ÿ sêh eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&çμ ≈£s¡÷ï\Tã÷´s√, qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü+#êsTTr eTTì‡|ü˝Ÿ ù|ò&ÉπswüHé 30e sêh eTVü≤düuÛÑ\qT áHÓ\ 17, 18 ‘˚B\˝À >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ »>∑T‘·THêïj·Tì, Á|ü<Ûëqeø£Ô\T>± ø±ÁyÓT&é |æ.C… #·sÁ<ÛäX‚KsYsêe⁄ myÓTੇ, m◊{Ïj·TTdæ sêh n<Ûä´≈£åî\T õ. zãT˝Òwt, sêh Á|ü<Ûëqø±s¡´<äs¡TÙ\T Vü≤»s¡e⁄‘·THêïs¡ì. dæ◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _. eTTHÓ|üŒ nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± >∑T+≥÷s¡T˝À 17q _sY ùdº&çj·T+ qT+∫ ñˆˆ 11: >∑+≥\≈£î Á|ü<äs¡Ùq, 18q ñˆˆ 10 >∑+≥\≈£î Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ»s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø±e⁄q á eTVü‰düu\˝À n~Ûø£ dü+K´\˝À bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T õ˝≤¢e]ÿ+>¥ Á|üdæ&Ó+≥T $. Hê>∑sêE, $. ÄsYHêj·TT&ÉT\T b˛düºsYqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ. eT~›˝Ò{Ï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤Ø »qdü+Á<ä+ eT<Ûä´ wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘· Ä\÷s¡T, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î ~e+>∑‘·H˚‘· yÓ’j·Tdt ÄsY ≈£îe÷¬sÔ wüØà\ #˚|ü{Ϻq bÕ<äÁ‘·≈£î Á|ü»\ qT+∫ nqTVü‰´ düŒ+<äq \_düTÔ+&É≥+‘√ yÓ’ø±bÕ ÁX‚DT˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤eTT πsøÏ‹ÔdüTÔ+<äì Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T, ‘ê\Tø£ u≤<ÛäT´&ÉT õ. »j·Tsê+, ÄdüŒ] eT+&É\ ø£˙«qsY eTTs¡[<ÛäsY ¬s&ç¶, Ä\÷s¡T eT+&É\ ø£˙«qsY m+. ∫qï ás¡qï, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T sê+;ÛyéTHêj·TT&ÉT, ∫|üŒ–] >√$+<äqï, dü+Jej·T´, ñX‚ì Á&Ó’esY yÓ+fÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ<äj·÷Á‘·˝À wüØà\≈£î ÁuÛÑVü≤às¡<∏ä+ |ü{≤ºs¡T. ‘·~‘·s¡ eTVæ≤fi¯\T Vü‰s¡‹|ü&ÉT‘·÷ ‘·eT düeTdü´\qT ÄyÓT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ wüØà\ yê]ì ñ<˚Δ•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêuÀj˚T~ sê»qï bÕ\qH˚, eTTK´eT+Á‹ »>∑qïH˚ nsTT‘˚ $T düeTdü´\qT rs¡TÑêeTHêïs¡T. n+<äs¡T ◊ø£´+>± ñ+&ç yÓ’ø±bÕ≈£î z≥T y˚dæ »>∑qqï sêC≤´ìï s¡|æŒ+#ê\ì ÄyÓT nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü≥ºD Hêj·T≈£î\T $$<Ûä eT+&É\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\qT |ü]wüÿ]+#·T≈£î+<ë+: @◊{°j·T÷d” n+&ÉsY 14 sêh kÕúsTT ˝≤+>¥ f…ìïdt |òü*‘ê\T bÕ´|æ*, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ ø±]à≈£î&ÉT ñ<ä´e÷\˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝§ZHê\ì dæ|æ◊ õ˝≤¢ dü$T‹ düuÛÑT´\T ¬ø. sê<Ûëø£èwüí, |æ. s¡+>∑qï\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+˝À Ä{Àes¡ÿs¡¢ j·T÷ìj·THé »qs¡˝Ÿ u≤&û düe÷y˚X¯+qT m◊{Ïj·TTdæ ìjÓ÷»ø£es¡Z n<Ûä´≈£åî\T kı+{Ï \ø°åàHêsêj·TD n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´n‹<∏äT\T>± Ms¡T Vü≤»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä{Àø±]à≈£î\≈£î Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ø±]à≈£î\T>± >∑T]Ô+∫ yê]øÏ Çq÷‡¬sHé‡ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#ê\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> Á|üe÷<ä+ »]–q düeTj·T+˝À ;e÷ |ü<∏äø±ìï

$düÔ]+|ü#˚j·÷\Hêïs¡T. ø±]à≈£î\ ◊ø£´eT‘·´+‘√ ‘·eT Vü≤≈£îÿ\qT kÕ~Û+#·Tø√e&É+ ø√dü+ ìs¡‘·+s¡ b˛sê{≤\˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝§ZHê\ì yês¡T ø±]à≈£î\≈£î dü÷∫+#ês¡T. πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T s√Es√E≈£î ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT ô|+∫ ù|<ä\ô|’ ô|qTuÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ yÓT&É\T e+#˚+<äT≈£î uÛÑ$X¯´‘·TÔ˝À Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º*‡q nedüs¡+ eTT+<äT+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊{Ïj·TTdæ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´<ä]Ù Hê>∑sêE, e´ekÕj·T ø±]à≈£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Äq+<é Ä{Àj·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T ÁoìyêdüT\T, kÕ«$T, düT<Ûëø£sY, ‹eTà|üŒ, sêe÷+»H˚j·TT\T, ãdü|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&ûd”d”æ n<Ûä´≈£åî&ç>± ;yÓ’.sêeTj·T´H˚ ìj·T$T+#ê* eT+&É\yê©àøÏ dü+|òüT+ &çe÷+&é ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 11 (düTes¡í yês¡Ô): eT+&É\+˝Àì yê©àøÏ ◊ø£´b˛sê≥ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T _. d”‘êsêeTj·T´, &ç. dü+JeHêj·TT&ÉT, m+.¬ø Hêj·TT&ÉT, u≤\ ñùdì Hêj·TT&ÉT\T õ˝≤¢ &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T>± _.yÓ’. sêeTj·T´qT ìj·T$T+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ms¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &çdædæ n<Ûä´≈£åîì>± sêeTj·T´qT ìj·T$T+#ê\ì ø±+Á¬>dt bÕغì yês¡T &çe÷+&é#˚XÊs¡T. &ç◊ sêeTj·T´ >∑&çy˚eTT\, »&é|æ{°dæ>± mìï¬ø’ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ø±+Á¬>dt bÕغ bò˛¢sY©&ÉsY>± düeTs¡úe+‘·+>± ‘·eT‘·eT $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤+∫ mH√ï ùde\qT n+~+#·s¡Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± áj·Tq eT+∫ $<ë´y˚‘·Ô, _dæ Hêj·T≈£î\T>± ÁøÏ+~ kÕúsTT esêZ\≈£î ùde\qT n+~+#ês¡Hêïs¡T. ø±e⁄q yÓqTø£ã&çq yê©àøÏ esêZìøÏ #Ó+~q sêeTj·T´πø &çdædæ n<Ûä´ø£å|ü<ä$ Çyê«*‡ ñ+<äì á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeTø£èwüí, qs¡dæ+VüQ&ÉT, sêe÷+»H˚j·TT\T n~Ûø£ dü+K´˝À yê©àøÏ k˛<äs¡T\+<äs¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\TÁø°&É\T, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): sêhkÕúsTT n+&ÉsY 14 ˝≤+>¥f…˙ïdt b˛{°\˝À Ä~yês¡+ »]–q b˛{°\˝Àì |òü*‘ê\qT dü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡ ø±s¡´<ä]Ù sê|òüTej·÷´ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ¬s+&Ée sö+&ÉT˝À ø£&É|ü≈£î #Ó+~q ÄXÊ´¬s&ç¶ ô|’ kÕsTT •yêDÏ 0`7bÕsTT+{Ÿ‡ ‘˚&Ü‘√ ¬>\Tbı+<ä>±, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q uÛ≤>∑´Áoô|’ n<˚õ˝≤¢≈£î #Ó+~q |ü\¢$ 2`7 ¬>\Tbı+<ä>± ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ≈£î #Ó+~q |ü$Á‘ê¬s&ç¶ô|’, Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ≈£î#Ó+~q düMTsê 1`7 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ ¬>\Tbı+<ä>±. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q XÊ+‹ô|’ yÓ’C≤ø˘ ≈£î #Ó+~q sê$TH˚ì uÛÑyê´ 2`7 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ ¬>\Tbı+<ä>±, >∑T+≥÷s¡T ≈£î #Ó+~q eTTwæyê‘Yn+C≤yéTô|’ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q

ÁXÊyê´•yêDÏ 1`7 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ ¬>\Tbı+<ä>± ádtº >√<ëyê]øÏ #Ó+~q |æ. $qdt >√¢], ô|’ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q {Ï.ì~Û 2`7 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ ¬>\Tbı+<ä>±, yÓ’»ø˘≈£î #Ó+~q ÁXÊeDÏô|’ s¡+>±¬s&ç¶øÏ #Ó+~q yÓ’. dæøÏ‘Y¬s&ç¶ 2`7 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ ¬>\Tbı+<ä>±,ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q düeTbÕ*«ø£ ô|’ #Ó‘·÷Ôs¡T≈£î #Ó+~q <˚$HÓÁeT‘Y 0`7 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ ¬>\Tbı+<ä>±, KeTà+≈£î#Ó+~q ãTTwæ‘·ô|’ m+. n˝…K´, 1`7 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ ¬>\Tbı+<ä>±, yÓ’C≤ø˘ ≈£î _m˝Ÿmdt ]‹ø£, eTVü‰\ø°åàô|’ 7`0 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ ¬>\Tbı+<ä>±, HÓ\÷¢s¡T≈£î #Ó+~q $. >ö], nq+‘·|ü⁄s¡+ ≈£î#Ó+~q m. q+~˙ ¬s&ç¶ô|’ 7`6 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ ¬>\Tbı+<ës¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ñ<√´>∑T\≈£î yÓ+≥H˚ Äs√>∑´ø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚j·T+&ç: j·T÷{°m|òt

eqeT¨‘·‡yêìøÏ Áoø±s¡+ #·T{Ϻq ôV≤#Ym+

Ä\÷s¡T, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq ñ<√ÿ>∑T\≈£î Äs√>∑´ ø±s¡T¶\qT eT+ps¡T#˚j·÷\ì j·T÷{Ïm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù eTTs¡[, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T eT+&É\ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T >±~ *+>∑|üŒ ÁoìyêdüT\T, ø±o+\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúìø£ &ç|æá|æ bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nH˚ø£ eT+&É˝≤\˝À ¬s>∑÷´\sY $<ë´~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. n<˚ $<Ûä+>± sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Çyê«*‡q &ç.@qT ‘·«s¡>± Çyê«\ì, düTÁ|”+ø√s¡Tº ˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï @ø°ø£è‘· dü]«düT ìã+<Ûäq\ πødüTqT yÓ+≥H˚ ‘˚˝≤Ã\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±e⁄q Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ düeTdü´\ |ü]wüÿ]+∫ yê{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› #·÷bÕ\ì ˝Òì |üø£å+˝À ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÉT‘êeTì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ãq>±q|ü˝…¢s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD |ü]~Û˝Àì q+<äes¡+ Á>±eT+˝À ôV≤#Ydæ bÕsƒ¡XÊ\ q+<äT s¡÷|ü⁄πsK\T e÷s¡Ã&ÜìøÏ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T mHé sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ Á>±ô|<ä›\‘√ e÷{≤¢&ç |æÄsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ düVü≤ø±s¡+‘√ dü÷ÿ˝Ÿ Äes¡D+ q+<äT ø£+ã#Ó≥T¢, >∑&ç¶bı<ä\T n~Ûø£+>± ñ+&É≥+‘√ $y<ë´s¡Tú\≈£î Çã“+~ø£s¡+>± ñ+&É≥+‘√ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ø=ø˘˝…’Hé <ë«sê yê{Ïì ‘=\–+∫ yÓTTø£ÿ\T HêfÒ+<äT≈£î bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+ q+<äT >∑T+‘·\T rsTT+#·&É+ düs¡«•ø£å n_ÛHÓ’jYT Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Ç+|ü⁄&ÉT >∑T+‘·, ø£+b˛düTº >∑T+‘·\qT rsTT+#·&É+ »]–+~. n<˚ $<Ûä+>± Á>±eTdüTÔ\T bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+ #·T≥Tº Á|üVü‰] >√&ÉqT ì]à+#˚+<äT≈£î<ë‘·\T eTT+<äT≈£î eùdÔ Á|üVü≤]ì @sêŒ≥T#˚dæ bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+˝À #Ó≥¢qT ô|+∫ |ü]X¯ó ÁuÛÑ+>± #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yê\+≥Ø\T , Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&ç $ &É T ´e˝Ÿ #ê+|æ j · T Hé w æ | t > ± \ø° å à Hêsêj· T D, qe´ ø£s¡÷ï\TÁø°&É\T, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ W{Ÿ&√sY ùdº&ûj·T+˝À Ä~yês¡+ »]–q n+&ÉsY 19, 58e sêh dü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡ n<∏˚¢{Ïø˘‡ u≤\u≤*ø£\ b˛{°\˝À e´øÏÔ >∑‘· #Ûê+|æj·THé dæ|òt>± >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q dæôV≤#Y \ø°åàHêsêj·TD 15 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ Á{À|òæì ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. n<˚ $<Ûä+>± u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À q˝§Z+&É õ˝≤¢≈£î #Ó+~q $. qyê´ 15 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ e´øÏÔ>∑‘· #Ûê+|æj·THé Á{À|òæì ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. u≤\Ts¡ $uÛ≤>∑+˝À s¡+>±¬s&ç¶ 34 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ 40 bÕsTT+{Ÿ‡‘√ ì*#ês¡T. u≤\u≤*ø£\ zesê˝Ÿ #Ûê+|æj·THé wæ|t 54 >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+<äì õ˝≤¢ dü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡ ù|ò&ÉπswüHé ø±s¡´<ä]Ù dæ. Vü≤s¡¸es¡›Hé ‘Ó*bÕs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ø£≥º&Ü\ô|’ ø£H˚ï~ q]‡+Vü≤ J|ü¢dt≥÷ ø£Hêï m‘Ó’Ôq ø£≥º&Ü\ ìsêàD+ #·÷d”#·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔqï n‘Ó«*¢ |ü+#êj·Tr áy√ q]‡+Vü≤ yÓTT<äT›ìÁ<ä M&Ü\+≥Tqï |ü\Te⁄s¡T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãs¡T 11 (düTes¡íyês¡Ô): n&ɶ>√\T>± ø£≥º&Ü\T.. ˇø£{Ï.. ¬s+&ÉT.. eT÷&ÉT.. Hê\T>∑T.. Ç˝≤ mìï n+‘·düTÔ˝…’Hê ø£&ÉT‘·THêïs¡T. n&çπ>yês¡T ˝Òø£b˛e&É+‘√ Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ ø£≥º&Ü\T ì]àdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À ìsêàD<ës¡T\ ‘·|ü ˝Ò<äH˚ #ÓbÕŒ*. n&çπ>yês¡T ñ+fÒ yêfi¯ó¢ m+‘√ø=+‘· uÛÑj·T+‘√ ìsêàD≤\ $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{ÏkÕÔs¡T. ø±˙ n‘Ó«*¢ Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À e÷Á‘·+ ø£≥º&Ü\ $wüj·T+˝À n&çπ>yêπs ø£s¡Tej·÷´s¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ J |ü¢dt ≥T ø£≥º&É+ ø£{≤º\qT≈£î+fÒ <ëìøÏ |ü+#êj·Tr áy√ ÄyÓ÷<ä+ ‘·|üŒìdü]. ø±˙ n‘Ó«*¢ Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À J |ü¢dt ≥T ø£Hêï m‘Ó’ÔHê ø£≥º&Ü\T ø£&ÉT‘·THêï |ü+#êj·Tr áy√ q]‡+Vü≤ e÷Á‘·+ yÓTT<äT›ìÁ<ä b˛‘·THêïs¡T. Ä ø£≥º&Ü\≈£î nqTeT‹ ñ+<ë ˝Ò<ë nH˚ $wüj·÷ìï Äj·Tq $düà]düTÔHêïs¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ J |ü¢dt ≥T ø£≥º&Ü\H˚ |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À ì]à+#ê*. nsTT‘˚ #·÷d”#·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔqï áy√ rs¡Tô|’ n+<äs¡ø° nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘√+~. m‘Ó’Ôq ø£≥º&Ü\T ø£&ÉT‘·THêï m+<äT≈£î eTÚq+>± ñ+≥THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’

k˛eTyês¡+ 12, qe+ãsY 2012

$ø£˝≤+>∑T\øÏ M˝Ÿ #Ó’s¡¢T |ü+|æD° s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): dü‘·´y˚Te »j·T‘˚ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº Ä<Ûä«s¡´+˝À eT÷kÕù|≥˝À Ä~yês¡+ »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊<äT>∑Ts¡T $ø£˝≤+>∑T\øÏ M˝Ÿ ÕμÁjs¡¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·÷eTT yÓ+ø£≥ Hêsêj·TD, »>∑Bwt, eTH√CŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&çôd+ãsY 1q ;d”\ #Û·˝À &Ûç©¢ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ;d” ñ<√´>∑T\≈£î |ü<√qï‘·T\˝À ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é‘√ &çôd+ãsY yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À #Û·˝À &Ûç©¢ ù|s¡T‘√ bÕs¡¢yÓT+≥T e<ä› uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq #˚|ü≥º qTqï≥T¢ ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. Ä~ yês¡+ $<ë´q>∑sY˝Àì ;d” uÛÑeHé˝À »]–q ;d” ñ<√´>∑T\ düe÷ y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. |ü<√qï‘·T\˝À ]»πs«wüqT¢ ø£*Œdü÷Ô bÕs¡¢ yÓT+≥T˝À sêC≤´+>∑ dües¡D _\T¢ ô|{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

|ü⁄\Te÷$T&ç˝À s√&ÉT¶ |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À q÷‘·q+>± ì]àdüTÔqï s√&É¢≈£î myÓTੇ ø=+|ü*¢ j·÷<äe¬s&ç¶ uÛÑ÷$T |üP»\T #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. |ü⁄\Te÷$T&ç˝À s¡÷.1.5\ø£å\ bòÕπsàwüHé s√&ÉT¶, ∫{Ϻ–<ä› qT+∫ |ü⁄\Te÷$T&ç yÓfi‚¢ e÷s¡Z+˝À s¡÷.2.5\ø£å\‘√ s√&ÉT¢ ì]àdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

sêhkÕúsTT ø£sêfÒ b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ $˝Òø£s¡T\T mìïkÕs¡T¢ bò˛qT¢ #˚dæHê Äj·Tq qT+∫ dü¬s’q düe÷<Ûëq+ sê<äT. ∫sê≈£î |ü&ÉT‘·÷ $˝Òø£s¡T\ô|’ ∫Ás¡TãTÁs¡T˝≤&ÉT‘·T+{≤s¡T. u≤<Ûä´‘·>± yÓT\>±*‡q n~Ûø±] á $<Ûä+>± Á|üe]Ô+#·&É+ô|’ |ü\Te⁄s¡T $eTs¡Ù\T dü+~ÛdüTÔHêïs¡T. nÁø£eT ø£≥º&Ü\ô|’ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

<äVü≤HêìøÏ &ÉãT“˝Ò¢yé! eè<äTΔsê* eTs¡D+ <äVü≤q dü+kÕÿsê\≈£î &ÉãT“˝Ò¢e+≥Tqï ø=&ÉT≈£î kÕúì≈£î\ düVü‰j·T+ neTà ùde*ï eTs¡∫q |ü⁄Á‘·s¡‘·ï+ yÓsTT´ >∑TqbÕ\T >∑T∫Ãq u≤<Ûä _&ɶqT ø£H˚ düeTj·T+˝À.. \ø£å >=+‘·Tø£\ yÓ÷‘· Äs¡ÔHê<ä+˝À... dü÷<ä+≥T sêsTTì >∑T+&Ó˝À >∑T∫Ãq u≤<Ûä |üdæyÓTT>∑Z @&ÉTdüTÔqï düeTj·T+˝À... _&ɶ uÛÑ÷$T MT<ä |ü&çq|üŒ{Ï qT+∫ ø£+{ÏøϬs|üŒ˝≤ ø±bÕ&ÉT‘·÷ ô|+∫ ô|<ä› #˚ùd düeTj·T+˝À neTà |ü&˚ ø£wüº+ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. E+f… ‘˚HÓ <Ûës¡\ø£Hêï eT<ÛäTs¡yÓTÆq~ ‘·*¢ Áù|eT. _&ɶ ø£cÕºìï ‘·q ø£wüº+>± uÛ≤$düTÔ+~. ‘êqT dü$T<ÛäqT ne⁄‘·÷

n˙ï düeTj·÷ìøÏ düeT≈£L]Ãô|&ÉT‘·T+~. ø±˙ n≥Te+{Ï neTàqT s√&ÉT¶q |ü&˚düTÔHêïs¡T ø=+‘· eT+~ kÕ«s¡ú|üs¡T\T. n&ÉT¶>± ñ+<äH˚ ø±s¡D+‘√, uÛ≤s¡´ #Óù|Œ e÷≥\≈£î ˝§+– neTàqT <ä÷s¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T #ê˝≤eT+~. n+‘˚ø±<äT.. ‘·*¢ eTs¡DÏ+∫q|ü&ÉT ≈£L&Ü dü]>± |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yêfi¯ó¢ ≈£L&Ü ˝Òø£b˛˝Ò<äT. <äVü≤q dü+kÕÿsê\T #˚j·T˝Òì dæú‹˝À ñHêïeT+≥÷ #˚‘·T˝…‘˚Ôùd dü+|òüT≥*ï mH√ï #·÷düTÔHêï+. $esê˝À¢øÏ yÓfi‚Ô...

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãs¡T 11 (düTes¡íyês¡Ô) : düTC≤‘· (70) nH˚ eè<äTΔsê*øÏ q\T>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T\T. Ç<ä›s¡T #·ìb˛>± XÊ´yéT(35), dürwt(33) nH˚ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T ñHêïs¡T. dürwt y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À n<Ó›≈£î ñ+≥÷ q>∑s¡+˝Àì z ô|Á{À˝Ÿã+ø˘˝À ø±´wæj·TsY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. düTC≤‘· Ç‘·ì e<˚› ñ+{À+~. XÊ´yéT e÷Á‘·+ KeTà+ õ˝≤¢ >±s¡¢˝À ìedædüTÔHêï&ÉT. nsTT‘˚ uÛ≤s¡´ #Ó|ü&ÉT e÷≥\T $Hêï&√... ˝Òø£ n&ÉT¶>± ñ+<äqT≈£îHêï&√ @yÓ÷ dürwt ‘·q ‘··*¢ì <ä÷s¡+>± ô|{≤º\qT≈£îHêï&ÉT. nqT≈£îqï<˚ Ä\dü´+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ düMT|ü+˝Àì ¬s’˝Ò« π>≥T e<ä› z >∑T&çôd y˚dæ ‘·*¢ì n+<äT˝À ñ+#ê&ÉT. s√p yÓ[¢ ÄyÓT≈£î nqï+

n+~düTÔHêï&ÉT. ø±>± düTC≤‘· Ä~yês¡+ eTs¡DÏ+∫+~. <äVü≤q dü+kÕÿsê\≈£î e÷Á‘·+ dürwt yÓqø£&ÉT>∑T y˚XÊ&ÉT. m+‘Ó’Hê &ÉãT“‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï ø±s¡´Áø£eT+ ø£<ë! nqT≈£îHêï&√ @yÓ÷ <äVü≤q dü+kÕÿsê\≈£î ‘·q e<ä› &ÉãT“\T ˝Òe+≥÷ _‘·Ôs¡ #·÷|ü⁄\T #·÷&É≥+ yÓTT<ä\T ô|{≤º&ÉT. ‘êqT eT÷&ÉT HÓ\\ qT+∫ &É÷´{°øÏ yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äì, &ÉãT“\T ˝Òeì #Ó|üŒ&É+‘√ kÕúì≈£î\T ‘·eT≈£î ‘√∫q+‘· düVü‰j·T+ #˚XÊs¡T. ‘·*¢ eTs¡DÏùdÔ mø£ÿ&√ z #√≥ nb˛Œdüb˛Œ #˚dæ <äVü≤q dü+kÕÿsê\T #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ø=&ÉT≈£îô|’ ñ+≥T+~. ø±˙ ‘·q e<ä› &ÉãT“\T ˝ÒeH˚ ˇπø ˇø£ÿ ø±s¡D+‘√ neTà ùde˝Òï eTs¡∫b˛j·÷&Ü e´øÏÔ.

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À sêh kÕúsTT Á&Ü>∑Hé ãT&√U≤Hé ø£sêfÒ b˛{°\qT eT+Á‹ Á|ükÕ<é≈£îe÷sYÄ~yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·«s¡˝À eT+&É˝≤ìø√ $T˙ ùdº&çj·T+ @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±˝À¢ ¬s+&ÉT XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e˝Ò ñ‘·Ôs¡T«\T Ç∫Ã+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

#·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î ◊{° ì|ü⁄DT\ dü+|ò”TuÛ≤e+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À ◊{° |ü]ÁX¯eT n_Ûeè~Δ #Ó+~+<ä+fÒ <ëìøÏ eTTK´ø±s¡D+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT eTT+<äT#·÷ù| ø±s¡DeTì ‘Ó<˚bÕ d”ìj·TsY H˚‘· j·TqeT\ sêeTø£èwüflí&ÉT nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT #˚|ü{Ϻq edüTÔHêï MTø√dü+ j·÷Á‘·≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+>± ◊{° ì|ü⁄DT\T m˙ºÄsY Á≥dtºuÛÑeHé qT+∫ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü]– es¡≈£L sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´©ì j·TqeT\ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Hê&ÉT ¬s’‘·T _&ɶ\T>± ñqïyês¡+‘ê kÕ|òtºy˚sY |ü]ÁX¯eT <ë«sê ñ<√´>±\T bı+~ H˚&ÉT \ø£å˝À¢ J‘ê\T rdüT≈£îH˚|ü]dæú‹ ñ+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT j·÷Á‘·≈£î eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï ◊{° ì|ü⁄DT\+‘ê uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘·«+ eT∞¢ e#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ‘Ó<˚bÕ H˚‘· ô|~›¬s&綑√ bÕ≥T ◊{° |ü]ÁX¯eT\≈£î #Ó+~q ì|ü⁄DT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ j·TTe‘· ø£èwæ #˚j·÷* s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): bÕغ ã˝Àù|‘·+ ø√dü+ j·TTe»q ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ ø£èwæ#˚j·÷\ì ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ j·TTe»q ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT q˝≤¢ »j·TX¯+ø£sY>ö&é nHêïs¡T. Ä~yês¡+ ∫+‘·˝Ÿ˝À »]–q ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À |ü\T $wüj·÷\ô|’ #·]Ã+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä,sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü»\ ø√dü+ Á|üy˚X¯ ô|fÒº dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»˝ÀøÏ rdüT¬øfi≤¢\ì ù|s=ÿHês¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝ÀH˚ sêÁwüº n_Ûeè~Δ #Ó+~<äHêïs¡T. ádüe÷y˚XÊìøÏ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ ÇHé#êØ® nì|òt eTTK´n‹~Û>± bÕ˝§Zìï bÕغ |ü{Ïwüº‘· ø√dü+ dü÷#·q\T dü\Vü‰\T dü÷∫+#ês¡Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´≈£åî\T øÏs¡DY≈£îe÷sY,»qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥] s¡y˚Twt eTT+»\ÿsY, ã+&ç sêeTT, ôdÁø£≥Ø dürwt≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 12-11-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you