Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 294 X¯ìyês¡+ qe+ãsY 12, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

nsTTqyês¡T nôd+;¢øÏ. ø±ìyês¡T Ç+{ÏøÏ..? myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\ô|’ d”Œø£sY ø£düs¡‘·TÔ

eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\‘√ #·]Ã+#ê+ C≤rj·T kÕúsTT˝À $düÔè‘· #·s¡Ã\T nedüs¡+ Ä ‘·sê«‘˚ ‘Ó˝+>±Dô|’ ìs¡íj·T+: ÄC≤<é

#ÓHÓ’ï/ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11: ‘Ó\+>±Dô|’ Ç|üŒ{ÏøÏ|ü⁄Œ&ÉT ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+#˚ neø±X¯+ ˝Ò<äì m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e´eVü‰sê\ ÇHé#Ûê]® >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é nHêïs¡T. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ á$wüj·T+˝À j·T÷|”@ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\‘√ #·s¡Ã\T |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘˚ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø sêh+˝Àì eT÷&ÉTÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\‘√ #·s¡Ã\T |üP]Ô#˚XÊeTì, C≤rj·TkÕúsTT˝À #·s¡Ã\T ≈£L&Ü |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq #ÓHÓ’ï |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± $e÷HêÁX¯j·T+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ÄC≤<é Á|üø£≥qô|’ sêh+˝À rÁe ìs¡düq\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt Á|üø£≥q yÓ\Te&ÉT‘·T+<äì Ä‘·è‘·‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔqï ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\≈£î ÄC≤<éÁ|üø£≥q ÄÁ>∑Vü≤+ ø£*–+∫+~. ($T>∑‘ê... 2˝À) s√Eø=ø£ e÷≥

Á|ü‹ ù|<äyê&çøÏ πswüHéø±s¡T¶ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ yêdüT\ô|’ Á|üX¯+dü\ »\T¢ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ Äø£≥Tºø=H˚ j·T‘·ï+ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ô|’ d”m+≈£î ìs¡düq\ ôd>∑ yÓT<äø˘, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ ù|<äyê&çøÏ \_Δ #˚≈£LπsÃ+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ù|<ä\ <ä]#˚πsÃ+<äTπø s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì, Á|ü‹ ù|<äyê&çøÏ πswüHéø±s¡T¶ Ç#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&√$&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À 50\ø£å\ ≈£î≥T+u≤\≈£î \_Δ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ e÷q÷s¡T eT+&É\+ uÀs¡+#ê Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´eT+Á‹ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ádü+<äs¡“¤+>± s¡÷. 53 ø√≥¢ e´j·T+‘√ ‘·\ô|{Ϻq $$<Ûä n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î Äj·Tq X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î s¡TD≤\T, \_›<ës¡T\≈£î πswüHéø±s¡T¶\T, |æ+#·qT¢ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝À ñ+<ä+fÒ yÓT<äø˘ õ˝≤¢H˚ ø±s¡DeTì, á õ˝≤¢≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘· #˚dæHê ‘·≈£îÿy˚qì yê´U≤´ì+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü~ nôd+;¢d”≥¢≈£î >±qT mì$T~ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø±+Á¬>dtqT ¬>*|æ+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Ç+~sê>±+BÛ ø£wüºø±\+˝À ñqï düeTj·T+˝Àq÷ yÓT<äø˘õ˝≤¢ yêdüT\T n+&É>± ì\ã&ç ¬>*|æ+#ês¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. ù|<äÁ|ü»\T ø±+Á¬>dtqT m|üŒî&É÷ Ä<ä]düTÔHêïs¡ì, yê]ì Ä<äTø=H˚+<äTπø s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ìs¡Tù|<ä\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T |üP]ÔkÕúsTT˝À n+~+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T Ç#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä+ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î 7 XÊ‘êìπø s¡TD≤\T Ç#˚Ã˝≤ πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ ($T>∑‘ê... 2˝À) rdüT≈£î+fÒ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ e&û¶˝Òì s¡TD≤\qT

nø£ås¡C≤„q+‘√H˚ n‘·T´qï‘·+ |üø±ÿ eP´Vü≤+‘√H˚ ø£≥º&ç

CMyK

˝≤+‘·s¡T yÓ\T>∑T˝À #·<äTe⁄≈£îHêï! ` ø£cÕºìøÏ Á|ü‹|òü\+ <äøÏÿ+~ #·<äTe⁄...J$‘êìï e÷πsà eT+Á‘·<ä+&É+ : Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥

‘Ó\+>±Dô|’ n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´yÓTÆq ìs¡íj·T+ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\≈£î eTT+<˚ Á|üø£≥q edüTÔ+~ ‘Ó\+>±D ‘˚*q ‘·sê«‘˚ |ü<äe⁄\ |ü+<˚s¡+ n~ÛcÕ˜q+ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤+ ã\ìs¡÷|üD nedüs¡+ ˝Ò<äT.. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ yÓTC≤]{° ñ+~ |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD yÓ\¢&ç

qTVt≤(Vü≤sê´Hê), qe+ãsY 11: ªª#·<äTe⁄ Hê≈£î z ø=‘·Ô J$‘êìï∫Ã+~. á eT+Á‘·<ä+&É+ ñ+fÒ J$‘·+˝À m˝≤+{Ï düyê\THÓ’Hê m<äTs=ÿqe#·TÃμμ nì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ù|s=ÿHêïs¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿô|’ ª•øå± ø± Vü≤ø˘ n_Ûj·÷Héμ ù|s¡T‘√ πø+Á<ä e÷qe eqs¡T\ XÊK eT+Á‹ ø£|æ˝Ÿ dæu≤˝Ÿ ˇø£ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. Bìì Vü≤sê´Hê˝Àì z e÷s¡TeT÷\ Á>±eT+˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± 13 \ø£å\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |æ\¢\≈£î Á|ü<Ûëì dü+<˚XÊìï n+~kÕÔs¡T. Á|ü<Ûëì #·<äTe⁄≈£îqï >±Vt≤ u…>±˝Ÿ Á>±eT+ Á|üdüTÔ‘·+ bÕøÏkÕÔHé˝À ñ+~. ªªH˚qT #·<äTe⁄≈£îqï s√E˝À¢ ø£¬s+{Ÿ, s√&ÉT¢ ˝Òe⁄. ˝≤+‘·sY yÓ\T>∑T˝À #·T<äTe⁄≈£îH˚ yê&çì. yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+ q&ç∫ ã&çøÏ yÓfi‚¢yê&çì. Hêø£wüº+ |òü*+∫+~. n+<äT≈£î <˚X¯+ Hê≈£î dü¬s’q >∑T]Ô+|ü⁄H˚ Ç∫Ã+~μμ nì Á|ü<Ûëì Ä dü+<˚X¯+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ø£wüº|ü&ç #·<äTe⁄ ø√yê*‡+~>± Á|ü<Ûëì $<ë´s¡Tú\qT ø√sês¡T. ‘=* $<ë´XÊU≤ eT+Á‹ eTÚ˝≤Hê ø£˝≤+ ÄC≤<éqT Á|ükÕÔ$dü÷Ô.. #·<äTe⁄ø√e&É+ e\¢H˚ nH˚ø£ eT+~ H˚‘·\T ñqï‘·kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, >∑T»sê‘Y, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ, &Ûç©¢ sêÁcÕº\T Ç+‘·es¡≈£L $<ë´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï H√{Ïô|ò’ #˚j·T˝Ò<äì eT+Á‹ ø£|æ˝Ÿ dæu≤˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

˝Ò<ä+fÒ qø£‡˝Ÿ‡ì m<äTs√ÿ˝Ò+ qø£‡˝Ÿ Á|üuÛ≤$‘· sêÁcÕº\≈£î πø+Á<ä+ dü÷#·q

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 11: e÷y√sTTdüTº\≈£î e´‹πsø£+>± ø=ìï sêÁcÕº\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï Á|üD≤[ø± s¡Væ≤‘· #·s¡´\ô|’ πø+Á<ä ôVA+XÊK Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. qø£‡˝Ÿ‡øÏ e´‹πsø£+>± |üø±ÿ Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+~+#ê*‡+~>± qø£‡˝Ÿ Á|üuÛ≤$‘· sêÁcÕº\qT ø√]+~. n~Ûø±s¡ esêZ\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î.. ∫qï bıs¡bÕ≥T≈£î ≈£L&Ü #√≥T ˝Ò≈£î+&Ü b˛©düT\ #·s¡´\T, n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\ Á|üD≤[ø£ ˝Ò≈£î+fÒ qø£‡˝Ÿ Á|üe÷<ëìï $»j·Te+‘·+>± m<äTs√ÿ˝ÒeTì ¨+eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ˇ]kÕ‡, C≤s¡â+&é |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± Ä Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î düŒwüº+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº b˛©düT\ eT<Ûä´ düeTq«j·T ˝À|ü+, Á|üD≤[ø£ sêVæ≤‘·´+ ñ+fÒ qø£‡˝Ÿ‡ e´‹πsø£ #·s¡´˝À¢ Ä•+∫q |òü*‘ê\qT kÕ~Û+#·˝ÒeTì ¨+XÊK uÛ≤$k˛Ô+~. ø=ìï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üD≤[ø£ ˝Ò≈£î+&Ü qø£‡˝Ÿ‡ e´‹πsø£ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï+<äTq ¨+eT+Á‹ nø£ÿ&É |üs¡´≥q #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Äj·Tq Ç{°e\ ˇ]kÕ‡, C≤s¡â+&é\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. á Áø£eT+\˝À á HÓ\ 15e ‘˚Bq eTVü‰sêÁwüº #·rÔdt>∑&Ûé sêÁcÕº\˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T.

ø±s¡TD´ ìj·÷eTø±\≈£î

Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ <˚yê<ëj·TXÊK ñ‘·Ôs¡T«\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): m≥ºπø\≈£î ø±s¡TD´ ìj·÷eTø±\≈£î <˚yê<ëj·TXÊK Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ã+~. ô|+&ç+>¥˝Àñqï á ìj·÷eTø±\qT yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\+≥÷ <˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. 2010 |æ.ÄsY.dæ.dæbòÕs¡düT\ y˚Ts¡≈£î á ìj·÷eTø±\qT #˚|ü{≤º\ì, n+<äTø√dü+ >∑‘· j˚T&Ü~ ôdô|º+ãsY 10q <˚yê<ëj·TXÊK ø£$TwüqsY ø±s¡TD´ ìj·÷eTø±\ $wüj·T+˝À $~Û+∫q ìùw<Ûä+ ñ‘·Ôs¡T«´\qT s¡<äT›#˚dæq≥T¢ eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT eT+Á‹ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. <˚yê<ëj·T <Ûäsêà<ëj·T XÊK˝À eTs¡DÏ+∫q ñ<√´>∑T\ yês¡düT\≈£î Çyê«*‡q ø±s¡TD´ ìj·÷eTø±\ $wüj·T+˝À |æ.ÄsY.dæ 2010˝À ø=ìï dæbòÕs¡TdüT\T #˚dæ+<äì $e]+#ês¡T. kÕ+πø‹ø£ ø±s¡D≤\‘√ ôdô|º+ãsY 9, 2010q M{Ïô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#·&É+‘√ ìj·÷eTø±\T Ä–b˛j·÷j·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± á j˚T&Ü~ E˝…’ 18q Jy√ 1357 <ë«sê ø±s¡TD´ ìj·÷eTø±\T #˚|ü{≤º\ì <˚yê<ëj·TXÊK ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~.

n+‘ê zπø

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 11: ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·«s¡˝ÀH˚ πø+Á<ä+ Á|üø£≥q yÓ\Te]+#·qTqï<äì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD #ÓbÕŒs¡T. á düeTdü´≈£î XÊX¯«‘· |ü]cÕÿsêìï ø£qT>=H˚+<äTπø n~ÛcÕ˜q+ ø£èwæ#˚k˛Ô+<äì nHêïs¡T. ø£∫Ñ·yÓTÆq ‘˚Bì #Ó|üŒ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\≈£î eTT+<√, ‘·s¡Tyê‘·H√ á Á|üø£≥q yÓ\Te&É>∑\<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+ @ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï <ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉTs√E\T>± &Ûç©¢˝À n~ÛcÕ˜q+ ô|<ä›\qT ø£\TdüT≈£îqï u§‘·‡ X¯óÁø£yês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. dü+kÕú|üs¡yÓTÆq $wüj·÷\ô|’ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é‘√ #·]Ã+#êqì #ÓbÕŒs¡T. &ûd”d”, |”d”d”\ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡Dô|’ Äj·Tq‘√ e÷{≤¢&çq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç<˚ dü+<äs¡“¤+˝À ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ n~ÛcÕ˜q+ ô|<ä›\‘√ e÷{≤¢&Üqì, nìï ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îì, n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´yÓTÆq ìs¡íj·T+ yÓ\Te&É>∑\<äì Ä•düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡˝À ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+#ê\ì Á|üDuŸ, ‘·~‘·s¡T\qT

ø√]q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D |ü]cÕÿsêìøÏ mkՇ؇ @sêŒ≥T ñ+≥T+<ë? nì Á|ü•ï+#·>±, nìï $wüj·÷\qT πø+Á<ä+ |ü]o*+∫ ‘·>∑Tìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. @◊d”d” Á|ü‹ì~Û s¡w”<é n*« ∫qï sêÁcÕº\ @sêŒ≥T˝À mkՇ؇j˚T ø±+Á¬>dt $<ÛëqeTì Á|üø£{Ï+∫q $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ #˚j·T>±, ‘Ó\+>±D≈£î dü+ã+~Û+∫ >∑T˝≤+q; ÄC≤<éH˚ n&É>±\ì #Ó|æŒq $wüj·÷ìï u§‘·‡ >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. á $wüj·T+˝À |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± ‘·q≈£î m˝≤+{Ï e´øÏÔ>∑‘· n_ÛÁbÕj·T+ ˝Ò<äì, bÕغ @ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï |”d”d” N|òt>± ø£≥Tºã&ç <ëìì neT\T #˚j·T&Éy˚T ‘·eT$~Û nì #ÓbÕŒs¡T. á n+X¯+˝À eT÷&ÉT s¡ø±\ yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. XÊÁd”Ôj·T |ü<äΔ‹˝À $uÛÑõ+#ê\ì ˇø£s¡T, @~ @yÓTÆHê $uÛÑ»q ø±yê\ì eTs=ø£s¡T, $uÛÑ»q e<ä›ì Ç+ø=ø£s¡T, me] n_ÛÁbÕj·÷\T yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ |ü]cÕÿs¡+ nsTT‘˚H˚ Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\ ìj·÷eTø£+, dü+kÕú|üs¡ ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. M≥ìï+{Ï ø£+fÒ ‘·eT≈£î ‘Ó\+>±D n+X¯+ |ü]cÕÿs¡y˚T ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

wüsê.. e÷eT÷˝Ò

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\ô|’ nôd+;¢ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\˝Àù| ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ø£qã&ÉT‘√+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√düeT+≥÷ ø=+<äs¡T, yÓ’mdtÄsY ù|s¡TqT d”;◊ #ê]®w”{Ÿ˝À #˚sêÃs¡ì eT]ø=+<äs¡T myÓTà˝Ò´\T #˚dæq sêJHêe÷\T d”Œø£sY eTH√Vü≤sY e<ä› ô|+&ç+>¥˝À ñHêïsTT. uÛ≤y√<˚«>±\≈£î˝ÀHÓ’ #˚dæq sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#· eT+≥÷ yÓTT<ä≥ myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\qT d”Œø£sY ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Ç<˚ n+X¯+ô|’ eT∞¢ {Ï.{Ï&ç|æ, {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\‘√bÕ≥T Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶, Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶, CÀ>∑T sêeTqï ‘·~‘·s¡T\T ≈£L&Ü sêJHêe÷\T #˚XÊs¡T. sêJHêe÷\ô|’ ìs¡íj·T+ rdüT ø√≈£î+&Ü nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T »]–‘˚ Çã“+<äT\T ‘·˝…‘˚Ô Á|üe÷<ä+ ñqï+<äTq á $wüj·÷ìï ‘˚˝≤Ã*‡+ <˚qì d”Œø£sY ìs¡ísTT+#ês¡T. Hê´j·Tì|ü⁄DT\qT, e÷J d”Œø£s¡¢qT ≈£L&Ü Äj·Tq á $wüj·T+˝À dü+Á|ü~düTÔ Hêïs¡T. M{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√≈£î+fÒ ‘·q≈£î n|üÁ|ü<ä edüTÔ+<äì n≥Te+{Ï |ü]dæú‹ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü düC≤e⁄>± düe÷y˚XÊ\qT VüQ+<ë>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì d”Œø£sY uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\˝Àù| myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\ô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~.


2

k˛ìj·÷ô|’ <Ûä«»yÓT‹Ôq n<ë«˙

n$˙‹ô|’ eTÚqy˚T\? C…’|üPsY, qe+ãsY 11: ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ô|’ ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· m˝Ÿ.¬ø. n<ë«˙ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìï XÊdædüTÔqï k˛ìj·÷.. HêHê{Ïø° ô|#·Ã]\T¢‘·Tqï n$˙‹øÏ ø£fiË¢+ y˚ùd+<äT≈£î m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. n$˙‹ n+X¯+ô|’ ÄyÓT m+<äT≈£î eTÚq+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì ì\BXÊs¡T. ªÇ{°e\ ø±\+˝À |ü˝…¢\T, |ü≥ºD≤\T nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ n$˙‹ n+X¯+ô|’ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. Ç+‘·{Ï d”]j·Tdt n+X¯+ô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛHêj·T≈£î

ôV’≤<äsêu≤<é

sê\T m+<äT≈£î eTÚq+>± ñ+≥THêïs¡Tμ nì yê´U≤´ì+#ês¡T.»q #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± sê»kÕúHé˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï n<ë«˙ X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. á n+X¯+ô|’ k˛ìj·÷ eTÚq+ M&Ü\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üdü+>±\‘√ n$˙‹ì ìs¡÷à*+#·˝ÒeTqï k˛ìj·÷ yê´K´\qT n<ë«˙ á dü+<äs¡“¤+>± Á|ükÕÔ$+#ês¡T. ÄyÓT yê<äq‘√ ‘êqT @ø°uÛÑ$düTÔHêïqì #ÓãT‘·÷H˚.. eT] j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+˝À

n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq H˚‘· nsTTq k˛ìj·÷ n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. 2J ôdŒÁø£ºyéT qT+∫ ø±eTHéyÓ˝ŸÔ π>yéT‡ es¡≈£L nìï+{Ï˝Àq÷ n+‘·T˝Òì n$˙‹ »]–Hê.. ÄyÓT eTÚq+ eVæ≤+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü»\ Ä<ëj·÷ìï ø=\¢>=≥ºeTì k˛ìj·÷H˚ ‘·q yê]ì Ä<˚•+#êsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. 2J ≈£î+uÛÑø√D+˝À ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY eT+Á‘·T\ bÕÁ‘·qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚ùd ø°\ø£ Ä<Ûësê\T \_Û+∫Hê, ø±eTHéyÓ˝ŸÔ kÕÿ+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q eTTK´eT+Á‹ nÁø£eT ÄdüTÔ\T ≈£L&Éu…≥Tº≈£îHêïs¡ì Äs√|üD\T e∫ÃHê. Ç+‘·es¡≈£î yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+ 12, qe+ãsY 2011

ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>±

H˚&ÉT ˝À≈£LsY u≤<Ûä´‘·\ d”«ø£s¡D ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô, ©>∑˝Ÿ Á|ü‹ì~Û): áHÓ\ 15q sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>± »dæºdt eT<ÛäHé ;ÛyéTsêyé ˝À≈£LsY u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#·qTHêïs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î sêCŸuÛÑeHé˝À ˝À≈£LsY#˚‘· >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚sTTkÕÔs¡T. »dæºdt ˝À≈£LsY Á|üdüTÔ‘·+ >öVü≤‹ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]ÔdüTÔHêïs¡T. 1953 &çôd+ãsY 31q »ìà+∫q ˝À≈£LsY 1077˝À &Ûç©¢ $X¯«$<Ûë´\j·T+˝À Hê´j·TXÊÁdüÔ+˝À |ü≥ºã<äT›˝…’Hês¡T. 1981˝À düTÁ|”yéT ø√s¡Tº˝À ÁbÕø°ºdt yÓTT<ä\T ô|{Ϻq áj·Tq 1990 qT+&ç 1996eT<Ûä´ ø±\+˝À πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q nìï s¡ø±\ πødüT\qT yê~+#ês¡T. 1998˝À n<äq|ü⁄ kı*dæ{sY »qs¡˝Ÿ>± ìj·T$T‘·T˝…’q Äj·Tq 1999 |òæÁãe] 19q &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº n<äq|ü⁄ »&ç®>± ìj·T$T‘·T˝…’, nq+‘·s¡+ E˝…’ 5,1999˝À »&ç®>± ìj·÷$T‘·T\j·÷´s¡T. pHé 24, 2010˝À >öVü≤‹ Á|ü<Ûëq Hê´j·T eT÷]Ô>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. Hê´j·Te´edüú˝À |ü\T dü+düÿs¡D\T rdüT≈£îsêe≥+˝À áj·Tq ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê&ÉT.

ª>±*μ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé 15≈£î yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): zm+dæ >∑qT\ ‘·e«ø±\ πødüT˝À ]e÷+&é˝À ñqï >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶, lìyêdt¬s&ç¶\ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡DqT Hê+|ü*¢ dæ_◊ ø√s¡Tº á HÓ\ 15e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. M]øÏ u…sTT˝Ÿ Çe«<ä›ì, $#ês¡D ì$T‘·Ô+ eTs√ ‘=$Tà~ s√E\T ‘·eT ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ dæ_◊ øö+≥sY <ëK\T #˚dæ+~. á |æ{Ïwüq¢ $#ês¡DqT ø√s¡Tº yêsTT<ë y˚dæ+~. ø±>± >±*, lìyêdt¬s&ç¶ ‘·eT n¬sdüTºqT s¡<äT›#˚dü÷Ô u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ôV’≤ø√s¡Tº˝À <ëK\T #˚dæq kÕÿ«wt |æ{ÏwüHé á HÓ\ 18e ‘˚Bq $#ês¡D≈£î sêqT+~.

40 @fi¯ó¢>± C…’˝À¢Hê? ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+#˚dæq düTÁ|”+ ø√s¡Tº q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 11: Ç<ä›s¡T bÕøÏkÕÔ˙j·TT\T q\uÛ…’ @fi¯ó¢>± C…’\T˝ÀH˚ eT–Zb˛e&É+ô|’ uÛ≤s¡‘· n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+#˚dæ+~. 40 @fi¯¢≈£îô|’>± Ç<ä›s¡T bÕøÏkÕÔ˙j·TT\T m˝≤+{Ï $#ês¡D≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì <ëK˝…’q Á|üC≤Á|üjÓ÷»q yê´C≤´ìï $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫q düTÁ|”+ø√s¡Tº.. á |òüT≥qô|’ ~Á>±“¤+‹ #Ó+~+~. Bìô|’ düeTÁ>∑ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï X¯óÁø£yês¡+ Ä<˚•+∫+~. 254 eT+~ bÕø˘ C≤rj·TT\T m˝≤+{Ï $#ês¡D m<äTs√ÿ≈£î+&Ü C…’fi¯¢˝À eT>∑TZ‘·THêïs¡+fÒ ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T>∑T‘√+<äì Hê´j·TeT÷]Ô ÄsYmdt ˝À<Ûë yê´U≤´ì+#ês¡T. dü]Vü≤<äT›\T <ë{≤s¡ì »eT÷àø±oàsY˝À #ê˝≤ eT+~ì n¬sdüTº #˚XÊs¡ì, yê]˝À q\T>∑Ts¡T Ä&Éyês¡T ≈£L&Ü ñHêïs¡ì Hê´j·TkÕúq+ <äèwæºøÏ e∫Ã+~. yê]ô|’ m˝≤+{Ï $#ês¡D »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì ø√s¡Tº >∑T]Ô+∫+~. Bìô|’ düeTÁ>∑ ìy˚~ø£ n+~+#ê\ì πø+Á<ä+ Ä<˚•+∫+~.

πs|ædüTº≈£î eTs¡D•ø£å Á‹dü÷sY, qe+ãsY 11: ¬s’\T˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï Á|üj·÷D°≈£îsê*ô|’ n‘ê´#ês¡+ #˚dæq |òüT≥q˝À ì+~‘·T&ÉT >√$+<äkÕ«$TøÏ πøs¡fi¯˝Àì õ˝≤¢ Hê´j·TkÕúq+ eTs¡D•ø£å $~Û+∫+~.. >∑‘· |òæÁãe]˝À ø=∫Ã˝À |üì#˚düTÔqï kÂeT´ nH˚ j·TTe‹ ‘·q dü«Á>±eTyÓTÆq Á‹dü÷sY≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î yÓTsTT˝Ÿ mø˘‡Áô|dt˝Àì eTVæ≤fi≤ uÛÀ^˝À møÏÿ+~. á düeTj·T+˝À uÀ^˝À Á|üj·÷D° ≈£î\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ >√$+<äkÕ«$T nH˚ e´øÏÔ ÄyÓT|ô|’ n‘ê´#ês¡+ »]|æ e\¢‘√˝Ÿq>∑sY ùdºwüHé düMT|ü+˝À ¬s’\T˝ÀqT+∫ ãj·T≥≈£î ‘√dæy˚XÊ&ÉT. nq+‘·s¡+ n|ükÕàs¡ø£dæú‹˝À |ü&çe⁄qï kÂeT´qT >∑eTì+∫q kÕúì≈£î\T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Äs¡T s√E\bÕ≥T ÄdüT|üÁ‹˝À eTè‘·T´e⁄‘√ b˛sê&çq kÂeT´ ∫es¡≈£î ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTT+~.

πød”ÄsY~ øÏ˝≤&ç uÛ≤wü: bı+>∑T˝Ò{Ï ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+{ŸqT n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì πød”ÄsY Hê≥ø±˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì myÓTੇ bı+>∑T˝Ò{Ï düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. ôd+{ÏyÓT+{ŸqT yê&ÉT≈£î+≥÷ Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ù|s¡T‘√ Äj·Tq Ä]úø£+>±, sê»ø°j·T+>± \_Δbı+<äT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq Çø£ÿ&É $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘êqT, ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, düìïVæ≤‘·T\T uÛ≤>∑T+fÒ #ê\T nqT≈£îH˚ s¡ø£+ πødæÄsY. m|ü⁄Œ&ÉT @+ e÷{≤¢&ÉT‘ê&√ ns¡ú+ ñ+&É<äT, Äj·Tq e÷≥\≈£î #˚‘·\≈£î bı+‘·q ñ+&É<äT, πød”ÄsY~ øÏ˝≤&ç uÛ≤wü nì bı+>∑T˝Ò{Ï <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·«s¡˝ÀH˚ πø+Á<ä+ Á|üø£≥q yÓ\Te]+#·>∑\<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D |ü]cÕÿsêìøÏ mkՇ؇ y˚kÕÔs¡qTø√e&É+ ˝Ò<äì bı+>∑T˝Ò{Ï nHêïs¡T.

mkՇ؇ y˚ùdÔ yÓTs¡T|ü⁄düyÓTà ‘Ó\+>±D ¬>õf…&é n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ ôV≤#·Ã]ø£ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+#·≈£î+&Ü sêÁcÕº\ |ü⁄qs¡«´ed”ú ø£s¡D ¬s+&√ dü+|òüT+ (sê|ü⁄dü), bÕ´πøJ n+≥÷ eTuÛÑ´ô|&ç‘˚ ñ<√´>∑T\‘√ ø£*|æ yÓTs¡T|ü⁄ düyÓTà≈£î ~>∑T‘êeTì.. n‘·´edüs¡ ùde\q÷ ì*|æy˚kÕÔeTì ‘Ó\+>±D ¬>õf…&é n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ ôV≤#·Ã]+∫+~. X¯óÁø£yês¡$Tø£ÿ&É »]–q dü+|òüT+ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ á y˚Ts¡≈£î @ø£Á^e rsêàq+ #˚dæ+~. rsêàHê\qT {°Jy√ n<Ûä´≈£åî&ÉT Áoìyêdü>ö&é $˝Òø£s¡T\≈£î yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêÁwüº @sêŒ≥T $wüj·T+˝À sê|ü⁄düqT m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ ÄyÓ÷~+#·uÀeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Çø£ÿ&ç Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î e´‹πsø£+>± πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ eTs¡Tdü{Ï s√E qT+#˚ düyÓTà≈£î ~>±˝≤ì rsêàì+#êeTHêïs¡T. ñ<√´>∑, sê»ø°j·T ◊ø±dü\ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ø±s¡´#·s¡D ø=qkÕ–kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±q ñ<ä´eT+ ñ<äè‘·+>± kÕ>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝ÀH˚ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ◊@mdt |ü<√qï‘·T˝À¢ á ÁbÕ+‘· n~Ûø±s¡T\≈£î rÁe nHê´j·T+ #˚k˛Ô+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Hê\T>∑T ø£qŒ¤sY¶ ◊@mdt b˛düTº\≈£î πøe\+ d”e÷+Á<Ûä n~Ûø±s¡T\‘√ C≤_‘ê s¡÷bı+~+∫ |ü+bÕs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ‘Ó\+>±D n~Ûø±s¡T\Ts¡, ñ<√´>∑ H˚‘·\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄ <Û√s¡DÏ‘√ e´eVü≤]k˛Ô+<äì.. Bìì yÓ+≥H˚ e÷qTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D n~Ûø±] nsTTq+<äTH˚ zmd”º düπs«X¯«sY ¬s&ç¶ô|’ @d”; <ë&ç#˚dæ+<äì Bìì ‘·eT dü+|òüT+ rÁe+>± K+&çk˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

d”;◊ì ‘Ó\+>±D Çy=«<ä›ì Ä<˚•+#·˝Ò+ ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡T |æ{ÏwüHéqT ø={Ϻy˚dæq düTÁ|”+ ø√s¡Tº ñ<ä´eT qcÕº\T, ø√s¡Tº\T ãVæ≤wüÿs¡Dô|’ sêh|üuÛÑT‘·«+, Á|ü‹yê<äT\≈£î H√{°düT\T

»>∑Hé yêdüÔyê\T ‘=øÏÿô|&ÉT‘·THêïs¡T nÁø£eT ô|≥Tºã&ÉT\‘√ |ü⁄{Ϻq $wü|ü⁄Á‹ø£ kÕøÏå {°&û|” myÓTà˝Ò´ πse+‘·¬s&ç¶ <Ûä«»+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): n$˙‹ s¡Vü≤<ës¡T\˙ï »>∑Hé Ç+{Ïπø <ë]#·÷|ü⁄‘·THêïj·Tì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û πse+‘·¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq m˙ºÄsY Á≥düTºuÛÑeHé˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. »>∑‹ |ü_¢πøwüHé, Ç+~sê f…*$»Hé #Ûêq˝Ÿ $\Te s¡÷.184 ø√fÒ¢qì #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä&ç{Ÿ ]b˛s¡Tº\qT $˝Òø£s¡T\≈£î #·÷|æ+#ês¡T. 184 ø√≥T¢ $\TyÓ’q kÕøÏå kÕÁe÷C≤´ìï s¡÷.3500 ø√≥T¢>± ‘·|ü⁄Œ&ÉT ˝…ø£ÿ\T #·÷|æ+#ês¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. &Ó˝≤sTT{Ÿ≈£î #Ó+~q Ä&ç≥sY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ #Ó|æŒqe˙ï ns¡údü‘ê´˝ÒqHêïs¡T. n+<äTe\¢ Äj·TqTï dæ_◊ eTs√kÕ] $#ê]+#ê\ì

&çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓ’mdtÄsY Vü≤j·÷+˝À y˚Tfi¯ó¢ bı+~qyêπs ˝+#ê\ s¡÷|ü+˝À kÕøÏå˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤ºs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. nÁø£eTe÷s¡Z+˝À »>∑Hé y˚\ø√≥T¢ ô|≥Tºã&ÉT\T dü+bÕ~+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ms¡+‘ê d”;◊ì |üø£ÿ<√e |ü{Ϻ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+ #ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Äs√|ædüTÔqï≥Tº>± {°&û|” ø£qTdüqï˝À¢ d”;◊ $#ês¡D »]– ñ+fÒ düT<äs¡ÙHé #Ó|æŒq e÷{˝À¢ |üP]Ô ìC≤\T ñ+&˚eì nHêïs¡T. »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\T, n$˙‹ì ãj·T≥ô|{Ϻq yê]ô|’ kÕøÏå m<äTs¡T<ë&çøÏ ~>∑T‘√+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. nÁø£eT ô|≥Tºã&ÉT\‘√ |ü⁄{Ϻq $wü|ü⁄Á‹ø£ kÕøÏå |üÁ‹ø£ nì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T.

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 11: sêÁwüº+˝Àì |ü]dæú‘·T\ n<Ûä´j·THêìøÏ @s¡Œ&çq »dæºdt lø£èwüí ø£$T{° dæbòÕs¡T‡\qT neT\T #˚j·÷\ì πø+Á<ëìï ‘êeTT Ä<˚•+#·˝ÒeTì düTÁ|”+ ø√s¡Tº düŒwüº+ #˚dæ+~. sêÁcÕºìï $uÛÑõ+#=<ä›+≥÷ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ <ëK˝…’q |æ{ÏwüHéqT düTÁ|”+ ø√s¡Tº X¯óÁø£yês¡+ ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±Dô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+#· q+<äTq ‘êeTT CÀø£´+ #˚düTø√˝ÒeTì, ˇø£ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q n+X¯+˝À ‘·eT CÀø£´+ düããTø±<äì ù|s=ÿ+~. πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ yÓ\Te&ܶø£ nuÛÑ´+‘·sê\T @yÓ’Hê ñ+fÒ |æ{ÏwüqsY n|ü⁄Œ&ÉT ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#· e#·Ãì ‘Ó*|æ+~. n+<äTe\¢ á |æ{ÏwüHéqT ñ|üdü+Vü≤ ]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+∫+~. {Ï.$.ø£èwüíj·T´ nH˚ Hê´j·Tyê~ á n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫ <ëK\T #˚dæq eT÷&ÉT |æ{Ïwüq¢˝À á |æ{ÏwüHéqT ø={Ϻy˚dæ $T–*q ¬s+&ÉT |æ{Ïwüq¢qT $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫+~. »dæºdt dæ+|òæT«, »dæºdt eTTUÀbÕ<Ûë´j·T‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ á |æ{Ïwüq¢qT $#ê]+∫+~. sêÁwüº+˝À düyÓTà\T, ã+<é\‘√

ôV’≤ø√s¡Tº dæ{Ϻ+>¥ »&箑√ $#ês¡D »s¡bÕ* b˛\es¡+ f…+&És¡¢ neø£‘·eø£\ô|’ >∑es¡ïsYqT ø£*dæq {°&û|” ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ H˚‘·\T ñ<ä´e÷ìï ìØ«s¡´+ #˚ùd+<äTπø ¬s+&√ mkՇ؇: mÁs¡u…*¢ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº f…+&És¡¢ neø£‘·eø£\ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº dæ{Ϻ+>¥»&箑√ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì {°&û|” &çe÷+&é #˚dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\+>±D {°&û|” bò˛s¡+ H˚‘·\T >∑es¡ïsY q]‡+Vü≤HéqT sêCŸuÛÑeHé˝À ø£*dæ áy˚Ts¡≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ ns¡>∑+≥bÕ≥T H˚‘·\T >∑es¡ïsY‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. b˛\es¡+ f…+&És¡¢˝À neø£‘·eø£\qT >∑es¡ïsY≈£î $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ {°&û|” ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛\es¡+ f…+&És¡¢Á|üÁøÏj·T eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T+ qT+#˚ »]–+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<Ûäè‘·+>± »s¡T>∑T‘·Tqï düø£\»qT\ düyÓTàqT $s¡$T+|üCÒùd+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY≈£î b˛\es¡+ f…+&És¡T¢ ãVüQeT‹>± Ç#êÃs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´+>± ø±+Á¬>dt bÕغ‘√, »>∑Hé‘√ {°ÄsYmdt e÷´#Y |òæø˘‡ #˚düT≈£îì Hê≥ø±\T Ä&ÉT‘√+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. b˛\es¡+ f…+&És¡¢˝À »]–q neø£‘·eø£\˝À eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T bÕÁ‘· ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº dæ{Ϻ+>¥ »&箑√ $#ês¡D »]|æùdÔ yêdüÔyê\T yÓ\¢&Ée⁄‘êj·Tì mÁs¡u…*¢ ‘Ó*bÕs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ $#ês¡D≈£î düVü≤ø£]+#˚+<äT≈£î ‘·eT <ä>∑Zs¡ ñqï kÕøå±´\qT n+<äCÒkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. b˛\es¡+ f…+&És¡¢˝À »]–q neø£‘·eø£\qT ìs¡÷|æ+#˚+<äT≈£î {°&û|” dæ<äΔ+>± ñ+<äì, nsTT‘˚ ‘·eT düyê˝Ÿ≈£î ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt\T eTT+<äT≈£î sê˝Ò<äì mÁs¡u…*¢ nHêïs¡T.

f…+&És¡¢ neø£‘·eø£\ô|’ eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ ≈£L&Ü rdüT¬øfi≤¢eTì, nsTT‘˚ d”m+ qT+∫ düŒ+<äq sê˝Ò<äHêïs¡T. á n+XÊìï >∑es¡ïsY d”]j·Tdt>± rdüTø√yê\ì ‘êeTT ø√]q≥T¢ mÁs¡u…*¢ ‘Ó*bÕs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ πø+Á<ä+ô|’ ≈£L&Ü ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTHêïs¡T. b˛\es¡+ f…+&És¡¢‘√ πød”ÄsY ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ‘êø£≥Tº ô|{≤ºs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ns¡Ω‘·˝Òì ø£+ô|˙øÏ ns¡Ω‘· düèwæº+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ f…+&És¡¢qT Ç∫Ã+<äì Äs√|æ+#ês¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+ ¬s+&√ mkՇ؇ y˚j·÷\ì #·÷ùdÔ m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢q÷ ˇ|ü⁄Œø√eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ìØ«s¡´+ #˚ùd+<äTπø eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=‘·Ôø£+ô|˙øÏ f…+&És¡T¢ Ç#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ɶyê]ì C…’\T≈£î |ü+|æ+#˚ es¡≈£î ‘êeTT yÓqTø£&ÉT>∑T y˚ùd~ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘·|ü⁄Œ #˚dæq yês¡T •ø£å nqTuÛÑ$+∫ rsê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ bÕغ\≈£î nr‘·+>± ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ H˚‘·è‘·«+˝À |üì#˚j·÷\ì mÁs¡u…*¢ ø√sês¡T.

Áô|’y˚≥T, Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÔ\≈£î qwüº+ »]–+<äì ‘·s¡T#·÷ nqedüs¡+>± »]π> Ç˝≤+{Ï ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT n&ÉT¶ø√yê\ì dü+ã+~Û‘· e´≈£îÔ\T, dü+düú\ qT+∫ »]–q qcÕºìøÏ |ü]Vü‰s¡+ Ç|æŒ+#ê\ì ˝≤j·TsY ø£èwüíj·T´ düTÁ|”+qT nuÛÑ´]ú+#ês¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY, ‘Ó\+>±D CÒ@d” #Ó’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+, {°m˙®z\ n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕ«$T>ö&é\≈£î düTÁ|”+ ø√s¡Tº H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+˝À »]–q qwüº+ô|’ Äs¡T yêsê\˝À>± $es¡D Çyê«\ì n|òæ&É${Ÿ <ëK\T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, &ûJ|”øÏ, Vü≤À+XÊK ø±s¡´<ä]Ù, Á|üuÛÑT‘·« eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù‘√bÕ≥T πød”ÄsY, ø√<ä+&Ésê+, kÕ«$T>ö&é\≈£î H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+~. düyÓTà\T, ã+<é\ e\¢ ø√s¡Tº\T ≈£L&Ü |üì#˚j·T˝Ò<ä+≥÷ ø£èwüíj·T´ <ëK\T #˚dæq eTs√ |æ{ÏwüHéô|’ sêÁwüºôV’≤ø√s¡Tº ]õÁdüºsY, ôV’≤ø√s¡Tº u≤sY øöì‡˝Ÿ, ôV’≤<äsêu≤<é u≤sYøöì‡˝Ÿ≈£î ≈£L&Ü H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+~. >∑‘· ôdô|º+ãsY 26q ôV’≤ø√s¡Tº˝À Hê´j·Tyê<äT\T $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]+#ês¡ì ˝≤j·TsY ø£èwüíj·T´ ‘·q |æ{ÏwüHé˝À ù|s=ÿHêïs¡T. $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]+∫q Hê´j·Tyê<äT\ô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs√, yê]ì eTT+<äT>± m+<äT≈£î ì\Te]+ #·˝Òø£b˛j·÷s¡T, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\‘√ Äs¡T yêsê\˝À>± n|òæ&É${Ÿ <ëU\T #˚j·÷\ì düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~.

wüsê e÷eT÷˝Ò

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡+≥÷ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ ‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø #·s¡Ã\ Á|üÁøÏj·T eTT–dæ+<äì, ‘·«s¡˝ÀH˚ Bìô|’ ˇø£ Á|üø£≥q #Ó|æŒq ÄC≤<é eT∞¢ e÷≥e÷s¡Ã&Éy˚T$T≥ì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø C≤rj·TbÕغ\ Hêj·T≈£î\+‘ê ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\y˚Tqì #Ó|æŒq ‘·sê«‘· eT∞¢ C≤rj·TkÕúsTT˝À #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘êeTq&É+ n$y˚ø£eTì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. πøe\+ ø±\j·÷|üqπø ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±Dô|’ kÕ∫y˚düTÔqï<äì, ‘Ó\+>±D yê<äT\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. mkՇ؇ n+≥÷ &Ûç©¢ qT+∫ Á|üø£≥q\T Ç|æŒ+∫, ˙fi¯¢˝À sêsTTy˚dæ n\»&çì >∑eTìdüTÔqï #·+<ä+>± ñ+<äì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. mkՇ؇ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£ÔeTe«&É+‘√ H˚&ÉT ÄC≤<é eT∞¢ C≤rj·TkÕúsTT #·s¡Ã\+≥÷ ù|¢≥T |æsêsTTdüTÔHêïs¡H˚ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. #·s¡Ã\T me]‘√ »s¡T|ü⁄‘ês¡T, m+‘·ø±\+ »s¡T|ü⁄‘ês¡T düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î ì]Δwüº ø±\|ü]$T‹ e+{Ï n+XÊ\T mM#Ó|üŒ≈£î+&Ü #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘êeTq&É+ ø±\j·÷|üqπøqì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î C≤rj·T H˚‘·\T eT<䛋düTÔHêï eT∞¢ #·s¡Ã\ì ÄC≤<é nq&É+ nC≤„HêìøÏ ì<äs¡ÙqeTì {ÏÄsYmdt m˝Ÿ|æ H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY $eT]Ù+#ês¡T. á >∑+<äs¡>√fi¯+ Ç˝≤ ñ+&É>± mkՇ؇ô|’ ‘êeTT ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘· @ $wüj·T+ yÓ\¢&çkÕÔeTì &Ûç©¢˝À eTìwt ‹yê] X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. mkՇ؇ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïø£ ‘Ó\+>±D n+XÊìï Bì˝À #˚sêÃ˝≤ ˝Ò<ë nH˚ $wüj·T+ Ä˝À∫kÕÔeTì nHêïs¡T.

>∑Ts¡TÔ#˚düT≈£îHêïs¡T.

Ä|üqïªVü≤düÔ+μ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. n+<äCÒdüTÔ+<äì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT eTTK´eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ‘·sê«‘· bÕe˝≤e&û¶ øÏ+<ä Ç|üŒ{Ïπø s¡÷.870 ø√≥T¢ s¡TD≤*#êÃeTì, ˇø£ÿ yÓT<äø˘ õ˝≤¢πø s¡÷.33 ø√≥T¢ Ç#êÃeTì $e]+#ês¡T. 1000 ø√≥¢‘√ Ád”Ô ì~Û @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä md”‡, md”º\≈£î 10\ø£å\ mø£sê\qT n_Ûeè~Δ #˚sTTkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#˚+<äTπø s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#êeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ ù|<äyê&çøÏ πswüHéø±s¡T¶ n+~+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔHêïeTì d”m+ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÇdüTÔqï yê{Ï‘√ bÕ≥T n<äq+>± 30 \ø£å\ πswüHéø±s¡T¶\T ÇkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À uÛ≤>∑+>± 28\ø£å\ ô|q¸qT¢, 13\ø£å\ >∑èVü‰\T n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 52 \ø£å\ Çfi¯ó¢ ì]à+#êeTì, eTs√ 15\ø£å\ Çfi¯ó¢ $$<Ûä <äX¯˝À¢ ñHêïj·THêïs¡T. Ç+ø± 15\ø£å\ Çfi¯ó¢ Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+<äì nsTT‘˚ yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À #˚|ü&ÉT‘êeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢ <Ûäèe|üÁ‘ê\C≤Ø Áø£eTãBΔø£s¡D≈£î ªMTùdeμ |ü<∏äø£+ rdüTø=#êÃeTì ‘Ó*bÕs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïπø ÁbÕs¡+_Û+#êeTì, ø£ècÕí, KeTà+ õ˝≤¢˝Àq÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì, 2012 e÷]à Hê{ÏøÏ MTùdeqT sêÁwüº eT+‘·{≤ $düÔ]kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\≈£î yÓfi¯¢≈£î+&Ü <Ûäèe|üÁ‘ê\qT MTùde πø+Á<ë\ qT+∫ bı+<˚ neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔHêïeTì, Bìe\¢ \+#·>=+&ç‘·q+‘√ bÕ≥T Á|ü»\T Ä|ò”düT\#·T≥÷º ‹s¡>±*‡q neø±X¯+ ñ+&É<äì, <äfi≤] e´edüú ø£qTeTs¡T>∑e⁄ ‘·T+<äHêïs¡T. ñ<√´>±\ ø£\Œq ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T, ñ<√´>∑ C≤‘·s¡ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{Ϻ+<äì, á &çôd+ãsY˝À>± 1.16\ø£å\ ñ<√´>±\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé Çe«qTqï≥T¢ d”m+ |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. \ø£å ñ<√´>±*kÕÔeT+fÒ mø£ÿ&ÉTHêïj·Tì

Á|ü‹|üøå±\T Á|ü•ï+#êj·Tì, Á|ü<Ûëì #˚‘·T\MT<äT>± á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫ yê]øÏ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘êeTHêïs¡T. á s¡; qT+∫ ¬s’‘·T\≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔ+<äì Bìe\¢ sêÁwüº+˝À 95\ø£å\ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. myÓTà˝Ò´ øÏcÕº¬s&ç¶, ‘êqT nôd+;¢˝À |üø£ÿ|üø£ÿH˚ ≈£Ls¡TÃH˚yês¡eTì, u…+#Yy˚T{Ÿ‡ nì eTTK´eT+Á‹

n+‘ê zπø

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ÁbÕ<Ûëq´+>± ñ+<äì, Ç~ ‘˚*‘˚ $T>∑‘êe˙ï yê≥+‘·≥y˚ »s¡T>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T. |”ÄØŒ nH˚~ Á|üdüTÔ‘·+ ˝Ò<äì, $©q+ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· n+‘ê ø±+Á¬>dt yêπsqì #ÓbÕŒs¡T. &ûd”d”, |”d”d”\ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D˝À #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚ùd Ä bÕغ yê]øÏ ≈£L&Ü ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*ŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. |”ÄØŒøÏ $©q+ eTT+<äT Ç∫Ãq Vü‰MT y˚Ts¡≈£î eT+Á‹ es¡Z+˝À #√≥T ø£*Œ+#·&É+˝À C≤|ü´+ »]–+<äì nHêïs¡T. eT+Á‹ es¡Z $düÔs¡D, dü+ã+~Û‘· n+XÊ\T eTTK´eT+Á‹ |ü]~Û˝Àì$ ø±ã{Ϻ ‘êH˚MT yê´U≤´ì+#·˝Òqì nHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &Û√ø±˝Ò<äT sêÁwüº+˝À sêC≤´+>∑ ã<ä›yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+ q&ÉTdüTÔ+<äì nHêïs¡T. Á|üC≤Væ≤‘·yÓTÆq, Á|üC≤ kÕ«eT´j·TT‘·yÓTÆq ø±+Á¬>dt bÕ\q ø=qkÕ>∑T‘√+<äì nHêïs¡T. @ |üs¡+>±

<Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ô|’ d”m+≈£î ìs¡düq\ ôd>∑ eTTK´eT+Á‹ Á|üdü+–düTÔ+&É>± eTVæ≤fi¯\T n&ÉT¶|ü&ܶs¡T. ì‘ê´edüsê\ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#·˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+. s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ Ç∫à yÓ÷dü|ü⁄#˚Ã+<äT≈£î #·÷k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. kÕúìø£ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì, <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê\ì ìs¡düq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, b˛©düT\T CÀø£´+ #˚düTø=ì dü]›#Ó|æŒHê yês¡T $q˝Ò<äT. B+‘√ Ä+<√fi¯q#˚düTÔqï yê]ì |ü{Ϻ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äqï d”m+.. Á|üdü+>∑+ ø=qkÕ–+#ês¡T. ìs¡düq e´ø£Ô+#˚dæq eTVæ≤fi¯\qT b˛©düT\T á&ÉTìøfi≤¢s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, eT+Á‘·T\T ^‘ê¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´\T øÏcÕº¬s&ç¶, ‘·÷s¡TŒ »j·TÁ|üø±XŸ¬s&ç¶, Ç‘·s¡ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·÷dæHê Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTC≤]{°˝ÀH˚ ñ+<äì u§‘·‡ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ã\yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+ ñqï|ü⁄Œ&ÉT ‘êeTT $XÊ«dü |üØø£å≈£î yÓfi≤¢*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. me]øÏ nqTe÷q+ ñ+fÒ yêπs n$XÊ«dü+ ô|≥Tºø√e#·Ãì nHêïs¡T. e÷ eTTK´eT+Á‹ ã\+>± ñHêïs¡T, m˝≤+{Ï ã\|üØø£å\T nedüs¡+˝Ò<äì nHêïs¡T. ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡πø nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. me] qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, ‘·|æ+#·T≈£îH˚ düeTùd´ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغô|’ πød”ÄsY, ‘·~‘·s¡T\T #˚düTÔqï $eTs¡Ù\T u§‘·‡ ‹|æŒø={≤ºs¡T. ø±+Á¬>dtqT mes¡÷ K‘·+ #˚j·T˝Òs¡T, Ç~ #·]Á‘· #ÓãT‘·Tqï dü‘·´+, #·]Á‘·˝À mH√ï bÕغ\T ø±\>∑s¡“¤+˝À ø£*dæb˛sTTq <ëK˝≤\T ñHêïj·Tì, eT¬sH√ï bÕغ\T ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ $©qyÓTÆq #·]Á‘· ñ+<äì nHêïs¡T. mes¡T e∫ÃHê, mes¡T b˛sTTHê ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m˝≤+{Ï &Û√ø±˝Ò<äHêïs¡T. »>∑Hées¡Z+ qT+∫

myÓTà˝Ò´\T yÓqøÏÿ edüTÔHêïs¡qï $wüj·T+˝À MT e<ä› @yÓTÆHê düe÷#ês¡+ ñ+<ë nì Á|ü•ï+#·>± ‘êqT ≈£L&Ü ù||üs¡¢˝ÀH˚ #·~yêqì, e#˚Ãyês¡T edüTÔ+{≤s¡ì, n˝≤+{Ï yês¡T d”Œø£sYqT ø£\TdüTø√e#·Ãì #ÓbÕŒeTHêïs¡T.

b˛\es¡+ ãVüQfi≤s¡ú kÕ<Ûäø£ ÁbÕC…≈£îº Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕºìøÏ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº m+‘√ nedüs¡yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. kÕ>∑T, ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y nedüsê\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ á ìsêàD+ ãVüQfi≤s¡› kÕ<Ûäø£ ÁbÕC…≈£îº nì Bìì mes¡÷ n&ÉT¶ø√e<ä›ì u§‘·‡ eTs√kÕ] $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ÁbÕC…≈£îº f…+&És¡¢ô|’ edüTÔqï Äs√|üD\qT Äj·Tq ø={ϺbÕπsXÊs¡T. f…+&És¡T¢ <äø£ÿìyêπs Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì, Ç~ dü¬s’q |ü<äΔ‹ ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. 12.5 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± ø√{Ÿ #˚dæ f…+&És¡¢qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ á ÁbÕC…≈£îºqT <äj·T#˚dæ mes¡÷ n&ÉT¶ø√e<ä›ì eTs√kÕ] $»„|æÔ #˚düTÔHêïqì nHêïs¡T.


sêJHêe÷ ÄyÓ÷<ä+ ø√dü+ ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sT +∫q `Hê>∑+ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): ªRΩLRi LS“¡©y™´sW©´sV AÆ™sWμj∂LiøR¡NRPF°™´s≤y¨sı xqs™yÕfi ¬ø¡[xqsWÚ æªΩáLigSfl· ©´sgSLS xqs≠sVºΩ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V , ©ygRiL`i NRPLRiWıáV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ A∏R∂V©´s μy¨sı AÆ™sWμj∂LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV xmsáV™´sWL˝RiV A∏R∂V©´s {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLiøyLRiV. μk∂Liª][ BNRP ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂©´sVNRPV¨s A∏R∂V©´s aRPV˙NRP™yLRiLi ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV

LSxtÌsQ˚ @ªRΩV˘©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi \|§¶¶¶N][LÌRiVNRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. ªy©´sV ªRΩ©´s aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡˘ªy*¨sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i μy¨s¨s AÆ™sWμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂Li»¡W A∏R∂V©´s \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ Æ™s[zqs©´s zmsÕfiÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW AÆ™sWμj∂Li¬ø¡[Õÿ A∏R∂V©´sNRPV AÆμ∂[aSáV B™y*á¨s N][LÌRiV©´sV N][LSLRiV. xqs*øR¡ËLiμR∂LigS ¬ø¡[zqs©´s LS“¡©y™´sW AÆ™sWμj∂LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li LS«ÿ˘LigRi ≠sLRiVμÙR∂™´sV©yıLRiV. LS“¡©y™´sW ˙xmsºΩ xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂ x§¶¶¶NRPV‰ @©yıLRiV. ªRΩ©´s x§¶¶¶NRPV‰©´sV

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+ , 12, qe+ãsY 2011

ªu≤ãTμ yÓT|ü⁄Œø√düy˚T mÁs¡u…*¢ $eTs¡Ù\T \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): :æªΩáLigSfl·\|ms xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ …”¡AL`iFs£qs©´sV ≠s™´sV Lji+xqsVÚ©´sı Fs˙LRi ¡÷˝¡ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ™´sVVLiμR∂V æªΩáLigSfl·\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ øy»¡VN][™yá¨s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so @©yıLRiV. æªΩLigSfl· GLSˆ¤…¡[ áORPQ ˘LigS GLRiˆ≤ÔR∂ …”¡AL`iFs£qs©´sV ¨sLiμj∂LiøR¡≤R∂Li μy*LS Àÿ ¡V©´sV ™´sVLi¿¡ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s øR¡W≤R∂≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂©yıLRiV. Àÿ ¡VNRPV ™´sªyÚxqsV xmsáV

{qsˆNRPL`i x§¶¶¶LjiLiøyLRi¨s @©yıLRiV. ªy©´sV «¡⁄\¤Õ¡ 3™´s æªΩ[μk∂©´s LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS©´s¨s μy¨s¨s A∏R∂V©´s FsLiμR∂VNRPV AÆ™sWμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ][ ≠s™´sLRifl· A≤R∂gSá¨s N][LÌRiV©´sV N][LSLRiV. NSgS æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ©´sVLi≤T∂ ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë©´s ©ygRi©´sLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V ryL˝RiV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ryLji LS“¡©y™´sW ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂gS {qsˆNRPL`i ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡≤R∂Liª][ lLiLi≤][ryLji A∏R∂V©´s ™´sLÊRiLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqsLiμj∂, ªRΩ™´sV LS“¡©y™´sW AÆ™sWμj∂LiøyáLi»¡W ©ygRiLi Fs¨sıryL˝RiV {qsˆNRPL`i øyLi ¡L`i øR¡V»Ì¡V ºΩLjigji©y A∏R∂V©´s LS“¡©y™´sW ™´sW˙ªRΩLi AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s aRPV˙NRP™yLRiLi \|§¶¶¶N][LÌRiVNRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ xqsLS‰L`i \Æ™sV©yLÌkiÕ‹[ xms≤T∂LiμR∂¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ xqsLS‰L`i ≠saS*xqs xmsLkiORPQ N][LSá¨s N][LRiVªRΩW ™´sVL][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™s[fl·Vg][FyÕÿøyLji NRPW≤y \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV.

NRPVªRΩW BLiZNPLiªRΩNSáLi æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩ lLi[NRPLigS xms¨s ¬ø¡[ryÚLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V DøR¡VËÕ‹[ xms≤R∂™´sμÙR∂¨s æªΩáLigSfl· FyLÌki ©y∏R∂VNRPVá©´sV ™´sVL][™´sWLRiV |§¶¶¶øR¡ËLjiLi øyLRiV. …”¡≤T∂zms ÕÿLi…”¡ FyLÌkiÕ‹[ N]©´srygjiæªΩ[ æªΩáLigSfl·NRPV ©´sxtÌsQLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi …”¡≤T∂zms ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV LS™´s≤R∂Li ™´sVLi¿¡μR∂¨s A∏R∂V©´s ™´sVL][™´sWLRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ©y∏R∂VNRPVáV æªΩáLigSfl·©´sV ™y≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y Fs˙LRi ¡÷˝¡ ªRΩμj∂ªRΩ LRiVáV AÕ‹[¿¡LiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡Li øyLRiV. ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS æªΩáLigSfl· LSμR∂©yıLRiV. F°LS…ÿáV¬ø¡[∏R∂Wá¨s, @μj∂NRPW≤y æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiÕ‹[ DLi¤…¡[ NRPVμR∂LRi μR∂©yıLRiV. LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩ™´sVNRPV N]ªRΩÚ NSμR∂¨s, …”¡≤T∂zms æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáNRPV μR∂™´sVV¯Li¤…¡[ ™´sVVLiμR∂VgS LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs AÆ™sWμj∂Li øR¡VN][ ™´s≤R∂Li μy*LS ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ øy»¡VN][™yá¨s …”¡AL`i Fs£qs xqs™yÕfi ¬ø¡[zqsLiμj∂. Fs˙LRi ¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`i LS™´so ˙xmsøyLRiLi N][xqsLi xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ ZNPzqsAL`i\|ms AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS LS«¡NUP∏R∂V xms ¡˜Li gRi≤R∂Fyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s , æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y AÕ‹[¿¡Li øR¡VN][™yá¨s

@©yıLRiV. Fs˙LRi ¡÷˝¡ μR∂™´sVV¯Li¤…¡[ LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl· N][xqsLi ªy˘gRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. LS“¡©y™´sWáV, ªy˘gSá gRiVLjiLi¿¡ ªy™´sVV …”¡≤T∂zms ©´sVLi¿¡ Æ©s[LRiVËN][™y÷¡=©´s AgRiªRΩ˘Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Æ™sV≤R∂áV ™´sLi\¬ø¡©y æªΩáLigSfl· ryμ≥j∂ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s æªΩáVgRiVμ∂[aRPLi FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ∏R∂VV»¡L`iı ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘  ¡…ÌÿLRiV. N]¨sı FyLÌkiáV LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡ ©yá N][xqsÆ™s[V xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s μR∂WztsQLiøyLRiV. ªRΩ©´s D¨sNTP¨s NSFy≤R∂VN][™´s≤y¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, Fs˙LRi ¡÷˝¡, Æμ∂[Æ™s[LiμR∂L`i g_≤`∂áV æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáxms»˝¡ @™´s™´sW©´sNRPLRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjixqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. …”¡≤T∂zms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V \Æ™s≈¡Lji\|ms A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LS«¡NUP∏R∂VLigS J ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ D©yıLRi¨s, @LiμR∂VZNP[ æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩá μy*LS ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsxqsVÚªRΩLi LS«¡NUP ∏R∂VLigS N][ÕfiÔ rÌ°lLi[ “¡Õ‹[ D©yıLRi¨s ™y˘Δÿ˘ ¨sLiøyLRiV. æªΩáLigS fl·\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV Bxmsˆ…”¡NUP ¨sLÙRiVxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ¤Õ¡[μR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´s ªRΩ©´s \Æ™s≈¡Lji¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡¤Õ¡[NRP —¡Õ˝ÿ ∏R∂W˙ªRΩáª][ NSáLi gRi≤R∂Vxmso ªRΩV©yıLRi¨s μR∂V∏R∂V˘  ¡…ÌÿLRiV.

ns¡TΩ\≈£î |ü<∏äø±\T n+<ä&É+ ˝Ò<äT

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô) ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP# |ms≤R∂VªRΩV©´sı xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV @L>RiV\¤Õ¡©´s á’Ù¡μyLRiVáNRPV ¬ø¡[LRiV™´s NS¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı∏R∂V¨s 20 xqsW˙ªyá @™´sVáV NRP≠sV…‘¡ \¬ø¡LRi¯©±s ªRΩVázqslLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μy ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂VNRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ BÕÿ «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. G{ms BLi≤R∂zqÌs˚∏R∂VÕfi BÆ©s*£qÌsÆ™sVLi…fi ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s Fyá{qs 2010c15 \|ms ©´sWªRΩ©´s ¿¡©´sıªRΩLRi•¶¶¶ FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚá xqsLiZOP[Q™´sV xqsLixmnsVLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá xms»˝¡ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV xmsLji«Ïÿ©´sLi N]LRi™´s≤T∂LiμR∂¨s, BÕÿLi…”¡ @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=áV ™yLjiNTP FsLiª][ μ][x§¶¶¶μR∂xms≤R∂ªy∏R∂V¨s ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. N]¨sı À‹[gRi£qs xqsLixqÛsáV FsÕÿLi…”¡ xmsLji˙aRP™´sVáV Æ©sáN]áˆNRPVLi≤yÆ©s[ LRiVfl· xqs’¡=≤U∂áV ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. xqs’¡=≤U∂ N][xqsLi AaRPxmsÆ≤∂[ ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV @Æ©s[NRP xms¥R∂NSáV Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Àÿ˘LiNRPVáV NRPW≤y D©´sıªRΩ ™´sLÊSá ™yLjiZNP[ LRiVflÿáV BxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV.

‘Ó\+>±D≈£î , mkՇ؇øÏ

‘Ó\+>±D Çe«&É+ ø±+Á¬>dtπø kÕ<Ûä´+`düπs« dü+ã+<Ûä+˝Ò<äT`kÕs¡j·T´ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): : æªΩáLigSfl·\|ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li , NSLi˙lgi£qs FyLÌki ry©´sVNRPWáLigS D©yı∏R∂V¨s, ªRΩxmsˆ NRPVLi≤y Æ™s[V≤R∂™±sV r°¨s∏R∂W æªΩáLigSfl· BxqsVÚLi μR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLi DLiμR∂¨s FsLi{ms xqslLi[* xqsªRΩ˘©y LS∏R∂Vfl· ™´sVL][™´sWLRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ Æ™sxmsNRP ¡≤T∂ F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. Fsry=Lki= \|ms @©´s™´sLRi gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩáLigSfl· BxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. xqsÆ™sV¯Ã¡V, F°LS…ÿá ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· LSμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáVgS ªRΩ™´sVNRPV ©´s™´sV¯NRPLi DLiμR∂¨s xqslLi[* xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¬ø¡FyˆLRiV. xqsÆ™sV¯Ã¡ª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y æªΩáLigSfl· B™y*á¨s ªy™´sVV gRi…Ì”¡gSÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ™´sV©yıLRiV. xqsÆ™sV¯Ã¡V N]LiμR∂LRi BLS«¡NUP∏R∂V ry*LÛRiLi N][xqsLi «¡LRiVgRiVªRΩ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV .Æ™s[V≤R∂™±sV \|ms ©´s™´sV¯NRPLi DLiμR∂¨s, æªΩáLigSfl·\|ms Fs™´sLjiª][©´sW NRP÷¡}qsμj∂

¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. A«ÿμ`∂ ª][ xqs•¶¶¶ @LiμR∂LRiW C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ ™yLji gRiVLjiLi¿¡ xms…Ì”¡LiøR¡VN][À‹[©´s¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ªRΩ©´sNRPV Fs™´sLRiW xqsLÌjizmnsZNP…fi B™y*÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs ¤À¡μj∂LjiLixmsoáVNRPV À≥œ¡∏R∂VxmsÆ≤∂[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s NRPW≤y @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂, ∏R∂VVzmsFs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sVNRPWáLigS D©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV xmspLjiÚ ≠saS*xqsLiª][ D©yıLRi©yıLRiV. ªy™´sVLiªy NRP÷¡zqs NRP»Ì¡VgS D©yı™´sV¨s, FyLÌki xms…”¡xtÌsQªRΩZNP[ xms¨s ¬ø¡[xqsWÚ r°¨s∏R∂W ©y∏R∂VNRPªy*¨sı ¡Ã¡xmsLRiVryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. ªy™´sVV FyLÌki @μ≥j∂uÌy©y¨sı μj∂NRP‰LjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, μ≥j∂NRP‰LjiLi¬ø¡[ ™yLRiV NSLi˙lgixqsV NSLRi˘NRPLRiÚ¤Õ¡[ NSLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi NSLi˙lgixqsV @μ≥j∂uÌy©´sLi , ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][LÌRiVÕ‹[

DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· B™´s*μR∂©´sıxmsˆV≤R∂V AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ≠s≠sμ≥R∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá μy*LS }msμR∂áV á’Ù¡ F~Liμy©´sá©yıLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô) æªΩáLigSfl· @LiaS¨sNTP, lLiLi≤][ Fsry=Lki=NTP FsÕÿLi…”¡ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ’d¡{qs xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ  ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘ @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl·\|ms J ¨sLÒRi∏R∂VLi ªRΩ{qsDNRPVÆ©s[ ™´sVVLiμR∂V BÕÿLi…”¡ gRiLiμR∂LRig][Œÿ¨sNTP Õ‹[©´sVNS™´sμÙR∂©yıLRiV. $NRPXxtÒsQ NRP≠sV…‘¡ BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs D©´sıLiμR∂V©´s FsÕÿLi…”¡ ALiμ][Œœ¡©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s lLiLi≤][ Fsry=Lki= @Æ©s[μj∂ BªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sxtsQ ∏R∂VLigS A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ «¡LRiVgRiV ªRΩVLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±søyLÍki gRiVÕÿLi©´s’d¡ A«ÿμ`∂ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ øR¡LRiËá ˙xms˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ #\Æ™sVLiμR∂¨s A«ÿμ`∂ æªΩ÷¡FyLRi©yıLRiV.

ns¡TΩ\+<ä]ø° dü+πøåeT |ü<∏äø±\T `|æ‘êì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝À es¡Zb˛s¡T

GáWLRiV, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): ¨s«ÿLiVVºdΩgS, FyLRiμR∂LRi+NRPLigS @’≥¡™´sXμÙj∂, xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá©´sV @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLjiNTP @Liμj∂xqsWÚ ˙xms«ÿμR∂LRifl· F~LiμR∂Vªy™´sV¨s LSxtÌsQ˚ ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. N]™´sp*LRiVÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi «¡Ljigji©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS A∏R∂V ©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xms«ÿxqsLiZOP[Q™´sVÆ™s[V Æμ≥∂[˘∏R∂VLigS Fs©Ø[ı ˙xms«ÿz§¶¶¶ªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ @™´sVáV¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ªRΩμy*LS 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«ÿºdΩLRiVˆNRPV bPLRiry™´sz§¶¶¶Li¬ ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yı™´sV©yıLRiV. ¨dsºΩ™´sW÷¡©´s ˙xmsNRP»¡©´sáª][ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sW©´szqs NRPLigS gS∏R∂V xmsLRiøR¡™´sμÙR∂¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«¡Ã¡NRPV G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıL][ ÀÿgS æªΩáVxqsV©´s¨s, ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘|ms¤…Ì¡ ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[}qs™yLji¨s ˙xms«¡Ã¡V x§¶¶¶L<jiLiøR¡LRi¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LiVV¿¡Ë©´s ™ygÙS©yá

ª][Fy»¡V LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li, LS“¡™±s ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿáV, BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡, {qsÚQ˚¨sμ≥j∂ ™´sLi…”¡ Fs©Ø[ı NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. gRiªRΩLRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ ˙gS™´sV˙gS™´sW©´s ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ≠s«Ï¡xmsoÚáV {qs*NRPLjiLi¿¡ ™y…”¡¨sıLi…”¡NTP μyμyxmsogS xmsLjixtsQ‰LjiLiøy™´sV¨s, C LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi μy*LS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 24 áORPQá lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV , 5 áORPQá ™´sVLiμj∂NTP zmsLiøR¡©˝´sV, 6 áORPQá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV gRiX•¶¶¶Ã¡V @Liμj∂xqsVÚ©yı ™´sV©yı LRiV. ˙xmsºΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ 2 Æ™s[á NRPV»¡VLi ÀÿáNRPV gRiX•¶¶¶Ã¡V @Liμj∂xqsVÚ©yı ™´sV©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ 15 áORPQá ™´sVLiμj∂ ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sªRΩNRPV DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøy¨sNTP LS“¡™±s ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿáV NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[xms…Ìÿ ™´sV©yıLRiV.  ¡≤R∂VgRiV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá “¡≠sªyÕ˝‹[ ™´sVLji¨sı Æ™sáVgRiVáV ¨sLiFyáƩs[ áORPQ ˘Liª][ 1800 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Liøy™´sV¨s ªRΩμy*LS 10 áORPQá FsNRPLSá©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s áORPQ ˘LigS ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV©yıLRiV. \lLiªRΩVá xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi áORPQLRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPW xmsLi»¡ LRiVfl·Li ºdΩxqsVNRPV¨s xqsNSáLiÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ \lLiªRΩVá “¡L][™´s≤ÔU∂ xms¥R∂NRPLi ™´sLjiÚLixms¤«¡[∏R∂V©´sV©yı™´sV¨s zmsªy¨s xqsªRΩ˘ ©yLS∏R∂Vfl· ¬ø¡FyˆLRiV. N][™´sp* LRiVÕ‹[ 3045 lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVá N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][gS ™y…”¡Õ‹[ 2450 ™´sVLiμj∂ @L>RiVáNRPV NSLÔRiVáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLjiNTP æªΩÃ˝¡LRiLigRiV lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVá @Liμj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ Fy»¡V ™yLjiNTP AL][gRi˘$ xms¥R∂NRPLi , zmsLiø≥R¡©˝´sV, ™´sLjiÚLixmso ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV @Liμj∂Li¬ø¡[ zmsLiøR¡©˝´sV 75 LRiWFy∏R∂Vá ©´sVLi≤T∂ 500 LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡[zqs©´s xmnsV©´sªRΩ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡V ªy*¨sNTP μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

Hêe÷ e¬s‡dt ‘·TeTà\ ≈¡™´sV¯Li, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi Æ™s[LixqsWLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xmsLRi˘»¡Li¿¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[≈¡™´sV¯Li FsLi{ms ©y™´sW ©ylgi[aRP*LRiLS™´so, FyLÌki —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ªRΩV™´sV¯Ã¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so ™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ Aμj∂xmsªRΩ˘ F°LRiV  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiªRΩLÊRi ªRΩLigS ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı F°LRiV BxmsˆV≤R∂V  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLi NS™´s≤R∂Liª][ ªRΩ™´sVV¯Œ˝œ¡ß \|qsªRΩLi AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @LiæªΩ[gSNRP ™´sVL˝RiFy≤R∂VÕ‹[ «¡Ljigji©´s  ¡z§¶¶¶LRiLigRixqsÀ≥œ¡Õ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xqsLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡≠dsLRi∏R∂V˘ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ FsLi{ms LRiÆ™s[V£tsQ LS¥][≤`∂ª][ ©y™´sWgRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V —¡Õ˝ÿ FyLÌkiÕ‹[ |msμÙR∂ μR∂V™´sWLSÆ©s[ı ¤Õ¡[FyLiVV. Æ™s[LixqsWLRiV xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ ©y™´sW, ªRΩV™´sV¯Ã¡ ™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ «¡Ljigji©´s F°LRiV ≠sxtsQ∏R∂VLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ™´sμÙR∂NRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. ªRΩV™´sV¯Ã¡ ™´sLÊRiLi ©y™´sW @©´sVøR¡LRiVá©´sV ™´sVVxmsˆVºΩxmsˆÃ¡V|ms…Ì”¡©´s xqsLigRiºΩ, xqsLi˙≤R∂ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms Àÿ ¡V ALS ºdΩzqs ©´s»˝¡V @ªRΩ˘LiªRΩ ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ μk∂¨s\|ms ™yLjiμÙR∂Ljiª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ≠dsáV¤Õ¡[NRPF° ™´s≤R∂Liª][ øR¡WμÙyLi¤Õ¡[ @©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿ FyLÌki xqs≠dsVORPQ «¡Ljigji©´sxmsˆV≤R∂V BμÙR∂LRiV Æ©s[ªRΩá©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ NRPWL][ˤÀ¡…Ì”¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂ªyLRi¨s @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. NSgS, F°LRiVÀÿ»¡Õ‹[ ªRΩ©´sNRPV Ljigji©´s @™´s™´sW©yNTP FsLi{ms ©y™´sW ©ylgi[aRP*LRiLS™´so ºdΩ˙™´s AÆ™s[μR∂©´sNRPV gRiV\lLi©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV ≠ds≤][‰Ã¡Vx ms÷¡ZNP[LiμR∂VNRPV @ºΩ¥j∂ gRiX•¶¶¶¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ™´s©y™´sW ™´sVVÀ≥ÿ™´sLigS NRP¨szmsLiøyLRiV. A∏R∂V©´s @©´sVøR¡LRi

™´sLÊRiLi NRPW≤y ªRΩV™´sV¯Ã¡ ™´sLÊRiLi ºdΩLRiV\|ms ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Liª][ LRigji÷¡F°ªRΩV©yıLRiV. xqsLiμR∂LRi˜ÈLi ™´s}qsÚ ªy≤][}ms≤][ æªΩ[áVËN][™yá¨s π∏∂W¿¡xqsVÚ©yıLRiV. Aμj∂xmsªRΩ˘F°LRiVª][ BμÙR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV LRigji÷¡F° ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ æªΩáVgRiVªRΩ™´sVV¯Œ˝œ¡ß @π∏∂W™´sV ∏R∂W¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. @xqs¤Õ¡[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ FyLÌki B ¡˜LiμR∂VÕ˝‹[ DLi¤…¡[BμÙR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV FyLÌki xms…”¡xtÌsQªRΩNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂F°LiVV BÕÿ LRiøR¡ËZNPNRP‰≤R∂Li ™´sVLjiLiªRΩ ©´sxtÌsQ™´sV¨s @Li»¡V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ INRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NSLRi˘NRPLRiÚáV ™´sVL][ ™´sLÊRiLi Æ©s[ªRΩ ™´sμÙR∂NRPV ™´s¿¡Ë xms¨s¬ø¡[LiVVLi øR¡VNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°LiVVLiμj∂. Dμy x§¶¶¶LRifl·NRPVªRΩV™´sV¯Ã¡™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NSLRi˘ NRPLRiÚáNRPV FsLi{ms ©y™´sW ™´sμÙR∂ Fs»¡V™´sLi…”¡ xms©´sVáW NS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ ©y™´sW ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLjiNTP ≈¡™´sV¯Li FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS D©´sı ªRΩV™´sV¯Ã¡ ™´sμÙR∂ Fs»¡V™´sLi…”¡ xms©´sVáW «¡LRigRi≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ NSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ \Æ©sLSaRP˘Li Æ©sáN]Liμj∂. ≠sVLigRi¤Õ¡[NRP NRPNRP‰¤Õ¡[NRP AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. NSLRi˘NRPLRi Úá©´sV BμÙR∂LRiV xqs™´sW©´sLigS øR¡W≤R∂NRPF°æªΩ[FsÕÿ @¨s ™yLRiV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. BμÙR∂LRiVÆ©s[ªRΩáWFyLÌki gRiVLRiVÚQ\|msÆ©s[ lgi÷¡øyLRi¨ds.. ™yLRiVlgi÷¡}qsÚ ªRΩ™´sVNRPV xms©´sVáV @™´soªy∏R∂V¨s À≥ÿ≠sLiøy™´sV¨s. @LiμR∂VZNP[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™yLji¨s Æ©sºΩÚ©´s |ms»Ì¡VNRPV¨s xms¨s¬ø¡[zqs J»˝¡V Æ™s[LiVV}qsÚ BxmsˆV≤R∂V NRPªRΩVÚáV ©´sWLRiVNRPVLi »¡V©yıLRi¨s AgRiLRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPáVgRi¤ «¡[xqsVNRPV¨s —¡Õ˝ÿ FyLÌki¨s gS≤T∂Õ‹[ |ms»Ì¡NRPF°æªΩ[ NRPxtÌsQÆ™s[V©´s¨s ™yLRiLi»¡V©yıLRiV.

3

ôV’≤<äsêu≤<é

≠s™yμR∂LiÕ‹[ NRPLRiWıáV \Æ™sμy˘μ≥j∂NSLji F°£qÌs NRPLRiWıáV, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô) NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aS≈¡ @μ≥j∂NSLji ¨s∏R∂W™´sVNRPLi ≠s™yμyxqsˆμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li lLigRiV˘Ã¡L`i @μ≥j∂NSLji¨s ¨s∏R∂V≠sVLi∏R∂VgS B©±sø≥yL`ÍigS D©´sı ™´sVL][ @μ≥j∂NSLji A F°xqÌsV ©yÆμ∂[©´sLi»¡W {qs»¡V Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ IZNP[ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ BμÙR∂LRiV @μ≥j∂NSLRiVáV \¤À¡…ÿLiVVLi¿¡ NRP∏R∂W˘¨sNTP NSáV μR∂V™´so*ªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ BNRP‰≤T∂ \Æ™sμR∂˘ zqs ¡˜Liμj∂ Fs™´sLRiV ªRΩ™´sV Àÿ£qs NSÀ‹[áV @©´sVNRPVLi»¡W ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aS≈¡ @μ≥j∂NSLji ≤yNÌRPL`i bP™´saRPLiNRPL`ilLi≤ÔT∂ xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ BLiøyLÍji ≤T∂FsLi @Li≤`∂ |§¶¶¶ø`¡JgS ≤yNÌRPL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶ßáV ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ ™´sxqsVÚ©yı≤R∂V. B…‘¡™´sá Æ≤∂LigRiW˘ «¡*LSáV @μ≥j∂NRPLi NS≤R∂Liª][ N]¨sı ˙xms«ÿ xqsLixmnsWáV C∏R∂V©´s xms¨sºdΩLRiV¨s ªRΩxmsˆV xms…ÌÿLiVV. NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsμR∂V»¡ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[zqs J LRiNRPLigS μy≤T∂ ¬ø¡[zqs ˙xms∏R∂VªRΩı™´sVW «¡LjigSLiVV. A g]≤R∂™´s NSLRifl·LigSÆ©s[ ¬ø¡[ºΩNTP  ¡Ã¡\Æ™sV©´s gS∏R∂V\Æ™sVLiμR∂¨s ©´sLRizqsLix§¶¶¶ßáV ¬ø¡[ºΩNTP NRP»Ì¡V NRP»Ì¡VNRPV¨s ≠sμ≥R∂VáNTP •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRiV. BLiªRΩ ™´sLRiNRPW ÀÿgSÆ©s[ D©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B…‘¡™´s¤Õ¡[ N]ªRΩÚgS C aS≈¡NRPV @μ≥j∂NSLji¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li ≠s™yμy¨sNTP μyLji ºdΩzqsLiμj∂. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W ≠sÀ≥ÿgSμ≥j∂NSLjigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≤T∂zqs Æ™sLiNRP»¡xmsºΩ¨s NRPLRiWıáV lLigRiV˘Ã¡L`i ≤T∂FsLi @Li≤`∂ |§¶¶¶ø`¡JgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. ªRΩ©´s NRPLi¤…¡[ «¡⁄¨s∏R∂VL`i \Æ™sμR∂V˘Q\Æ≤∂©´s Æ™sLiNRP»¡xmsºΩ¨s lLigRiV˘Ã¡L`i @μ≥j∂NSLjigS FsÕÿ ¨s∏R∂V≠sVryÚLRiLi»¡W BLiøyLÍji @μ≥j∂NS\lLi©´s ©´sLRizqsLix§¶¶¶ßáV Gzms @≤T∂¯¨s}qÌs˚…”¡™±s ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi¨s A˙aRPLiVVLiøy≤R∂V. μk∂Liª][ ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¿¡Ë©´s ALÔRiL`i¨s LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨s¨s ªRΩxmsˆV xms≤R∂VªRΩW 14 L][«¡ŸÕ˝‹[xmsá xqsLi«ÿLiVV{tsQ B™y*á¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP gRi≤R∂V™´so ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. {qs¨s∏R∂VL`i @μ≥j∂NSLji\Æ©s©y ªRΩ©´s©´sV NSμR∂¨s J «¡⁄¨s∏R∂VL`i \Æ™sμR∂V˘¨sNTP FsÕÿ lLigRiV˘Ã¡L`i xmsμR∂≠s BryÚLRi¨s ªRΩ©´sNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂Æ©s[μj∂ A∏R∂V©´s ™yμ≥R∂©´s . μk∂Liª][ BμÙR∂LRiV @μ≥j∂NSLRiVáV {qs»¡V ©yμR∂Li¤…¡[ ©yμR∂Li»¡W NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ \¤À¡…ÿLiVVLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩORPQfl·Æ™s[V xqsˆLiμj∂Li¿¡ Gμ][ J ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][NRPF°æªΩ[ BμÙR∂LRiV @μ≥j∂NSLRiVáV g]≤R∂™´sáNRPV μj∂lgi[ @™´sNSaSáV xqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso Dμ][˘gRiVáV NRPW≤y gRiLiμR∂LRig][Œÿ¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV.

LSxtÌsQ˚≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @LigkiNRPLjiLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂VM ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡LiøyáƩs[ Fs»¡V™´sLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡©´sV ªy™´sVV @LigkiNRPLjiLiøR¡™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ™sW«ÿLÌkiQ˙xms«¡Ã¡V LSxtÌsQ˚Li NRP÷¡zqs ™´soLi≤yá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS ™´soLi¤…¡[Æ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSuÌy˚á ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV lLiLi≤][ Fsry=Lki= Æ™s[∏R∂Wá©´sı NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂á ™´sW»¡Ã¡\|ms A∏R∂V©´s xqsˆLiμj∂xqsWÚ, ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ lLiLi≤][ Fsry=Lki=ª][ @™´sxqsLRiLi¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. LSuÌy˚á xmso©´sLji*À≥œ¡«¡©´s NRP≠sVxtsQ©±s zqsFyLRiV=áƙs[VLRiZNP[ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s @»¡V™´sLi…”¡xmsˆV≤R∂V Fsry=Lki=ª][ xms¨s¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áV N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ Fsry=Lki= gRiVLjiLi¿¡ G DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ @Õÿ ™´sW…˝ÿ≤yL][ ªRΩ©´sNRPV æªΩá∏R∂VμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li {qsLji∏R∂V£qsgS AÕ‹[¿¡r°ÚLiμR∂¨s, ZNP[Li˙μR∂Li ºdΩxqsVN]Æ©s[ G ¨sLÒRi∏R∂W¨s\ZNP©y NRP»Ì¡V ¡≤T∂ ™´soLi…ÿ™´sV¨s \ZaPá«ÿ©y¥`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV aS≈¡Ã¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[ ˙Fyμ≥y©´s˘Li , @˙xmsμ≥y©´s˘Li @Li»¡W æªΩ[≤y™´soLi≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPL`iLS™´so ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms A∏R∂VÆ©s[ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡’¡æªΩ[ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. lLiLi≤][ Fsry=Lki=Q\|ms æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ™´sVLi˙ºΩ ryLRi∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW , æªΩáLigSfl· @LiaS¨sNTP, lLiLi≤][ Fsry=Lki=NTP xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s $NRPXxtÒsQ NRP≠sV…‘¡ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ Fs»¡V™´sLi…”¡ @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. lLiLi≤][ Fsry=Lki= @Æ©s[μj∂ BªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLigS ryLRi∏R∂V˘ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´s•¶¶¶LSá BLiøyLÍji gRiVÕÿLi©´s’d¡ A«ÿμ`∂ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVLi˙ºΩ gRiVLRiVÚ¬ø¡[ryLRiV.

æªΩáLigSfl·NRPV lLiLi≤][ Fsry=Lki=ª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂V: gRiVªyÚ ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆÆ≤∂[ ™´sLRiNRPV LS“¡¤Õ¡[¨s F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ FsLi{ms gRiVªyÚ xqsV¤Δ¡[LiμR∂L`i lLi≤ÔT∂ ™´sVL][™´sWLRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. lLiLi≤][ Fsry=Lki= ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi æªΩáLigSfl·NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NSμR∂©yıLRiV. ZNP[™´sáLi ™yLRiV ∏R∂VW{ms ™´s˘™´s•¶¶¶LRiá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ™´sW…˝ÿ≤yLRi¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· B™´s*≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ ™´sVL][ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂W¨sNTP @LigkiNRPLjiLiøR¡À‹[™´sV¨s gRiVªyÚ @©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV æªΩáLigSfl· ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı ≠saS*xqsLi DLiμR∂©yıLRiV. ™´sVL][™´sWLRiV øR¡LRiËá ªRΩLS*ªRΩ @μj∂ æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáƙsW NSμ][ æªΩ[áVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. {qs™´sWLi˙μR∂ ©y∏R∂VNRPVáV ˙xms«¡Ã¡©´sV lLiøR¡Ëg]¤…Ì¡[ ˙xmsNRP»¡©´sáV ™´sW©yá¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ªy™´sVV xqsLi∏R∂V™´sV©´sLigS D©´sıQ¤…˝¡[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y DLi≤yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· ™´s¬ø¡[Ëμj∂ Δÿ∏R∂V\Æ™sVLiμR∂¨s @LiμR∂V™´sÃ˝¡ BLRiV ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V xqsLi∏R∂V™´sV©´sLigS DLi≤yá©yıLRiV. ≠s≤T∂F°LiVV NRPázqs DLi≤yá©yıLRiV. G\Æμ∂©y xqs™´sVxqs˘Ã¡V DLi¤…¡[ NRPázqs øR¡LjiËLiøR¡VN][™y÷¡ ªRΩxmsˆ NRPáz§¶¶¶LiøR¡VN][™´s≤R∂Li μy*LS ÕÿÀ≥œ¡Li DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. BLiªRΩ «¡LjigSNRP BLiNS NRPázqs DLi≤yá©´sVN][™´s≤R∂Li ™´sVWLÂRiªRΩ*Æ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂¨s gRiVªyÚ @©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsNRP»¡©´sáV BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sxqsVáV gS∏R∂VxmsLRi¬ø¡[Õÿ D©yı∏R∂V©yıLRiV. ªy™´sVV xqsLi∏R∂V™´sV©´sLi Fy…”¡xqsWÚ ry™´sVLRixqs˘ ™yªy™´sLRiflÿ¨sNTP xqsx§¶¶¶NRPLjixqsVÚ©yı™´sV¨s, @LiμR∂VNRPV ≠sVgRiªy FyLÌkiáV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi\|ms ªRΩ™´sVNRPV xmspLjiÚ ≠saS*xqsLi DLiμR∂©yıLRiV. @Õÿ NS¨s xmsORPQLiÕ‹[ ªy≤][}ms≤][ æªΩ[áVËN][™´s≤y¨sNTP NRPW≤y Æ™s©´sVNS≤R∂™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ZNP[Li˙μR∂Li @≤R∂VgRiVáV NRPW≤y ry©´sVNRPWáLigS D…ÿ∏R∂V©´sı ©´s™´sV¯NRPLi DLiμR∂©yıLRiV.

¤À¡Ã˝¡Liμ≥R∂LRiáV ™´sVLjiLiªRΩ \|ms\|msNTP ≠saS≈¡xms»¡ıLi, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): ¤À¡Ã˝¡Li, ¬ø¡NRP‰LRi μ≥R∂LRiáV ™´sVL][™´sWLRiV N]LiÆ≤∂NS‰LiVV. øR¡ZNP‰LRi NRP©yı ¤À¡Ã˝¡Li μ≥R∂LRiáV ™´sVLi≤R∂VªRΩV©yıLiVV. øR¡ZNP‰LRiNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRiá N][xqsLi Bxmsˆ…”¡NUP ˙xmsoÀ≥œ¡VªRΩ*Li J ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂VNRPV©yı μ≥R∂LRiáV ™´sW˙ªRΩLi ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[™´so. ™´sVL][ lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ xqsLi˙NSLiºΩ LS©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ μ≥R∂LRiáV Æ™sNTP‰xqsVÚ©yıLiVV. C {qs«¡©±sÕ‹[ ¤À¡Ã˝¡Li μ≥R∂LRiáV AaS«¡©´sNRPLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sLRiÚNRPVáV N][ÕfiÔ rÌ°lLi[“¡Õ˝‹[ @μ≥j∂NRPLigS ¨sá* ¬ø¡[aSLRiV. øR¡ZNP‰LRi μ≥R∂LRiáV NRPW≤y ™y˘FyLRiVáNRPV ÕÿÀ≥ÿáV æªΩ¿¡Ë |ms≤R∂VªRΩV©yıLiVV.xmsLi≤R∂VgRiNRPV xqsLi˙Fyμy∏R∂V zmsLi≤T∂ xmsLi»¡Õ˝‹[ @LiμR∂LRiW ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ ¤À¡Õ˝ÿ¨sNTP Æμ∂[aRP ™y˘xmsÚLigS ≠s¨s™´sV∏R∂VLi |msLRigRi≤R∂Liª][ μ≥R∂LRiáV øR¡VNRP‰Ã¡©´sLi»¡VªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ ¤À¡Ã˝¡Li ¡LigSLRiLi @LiVVLiμj∂. μk∂¨s¨s ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs©´s \lLiªRΩVáNRPV ºdΩzms ÕÿÀ≥ÿáV xmsLiøR¡VªRΩVLiμj∂. ¨sá* ¬ø¡[zqs©´s ™´sLRiÚNRPVáNRPV zqsLRiVáV NRPVLjizmsxqsVÚ©´sıμj∂. NSgS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿáNRPV ©´sÃ˝¡¤À¡Ã˝¡Li FsgRiV™´sVªRΩVáV |msLjigSLiVV.N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ C ¤À¡Õ˝ÿ¨sı xmsaRPV™´soá μyflÿNRPV NRPW≤y ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚLi…ÿLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ¤À¡LigSÕfi, «ÿLÂRiLi≤`∂, ILjiry=, øR¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂,  ¡LRiLixmsoLRiLi, NRP»¡N`P, À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*L`i, ÀÿÕÿxqsVL`i, LS∏R∂VxmspL`i ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV @©´sNSxms÷˝¡ ©´sVLi¿¡ ¤À¡Ã˝¡Li FsgRiV™´sVªRΩVáV G…ÿ «¡LRiVgRiVªRΩVLi…ÿLiVV. C G≤yμj∂ @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ALÔRiL˝RiV NRPW≤y |msLjigSLiVV.

æªΩáLigSflÿ GLRiˆ≤T∂æªΩ[Æ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ™´sLRiLigRiÕfi, qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤T∂æªΩ[ Æ™s[á N][»˝¡ª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s rÛy¨sNRP …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠s©´s∏∫∂V À≥ÿxqs‰L`i @©yıLRiV. lLiLi≤][ Fsry=Lki=¨s @LigkiNRPLjiLi¬ø¡[ ˙xmsZaP[ı ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms BNRP μy»¡Æ™s[ªRΩ μ≥][LRifl·Ã¡V @™´sáLi’¡}qsÚ ELRiVN][À‹[™´sV©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· ˙xms˙NTP∏R∂V Æ™sVVμR∂\¤Õ¡LiμR∂¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRi¨s, A∏R∂V©´s ˙xmsNRP»¡©´sNRPV lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ß NS™´sr°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. ≠sμR∂˘, xmsLji˙aRP™´sVáV, @¨sıLRiLigSáV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂Vªy∏R∂V¨ds, Dμ][˘gRi @™´sNSaSáV |msLRiVgRiVªy∏R∂V¨s ™´sVlLi©Ø[ı ÕÿÀ≥ÿáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· GLRiˆÆ≤∂[ ™´sLRiNRPV Æ™s[¿¡ øR¡W≤R∂NRPVLi≤y Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ A @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @LiμR∂LRiW æªΩáLigS‚fl·[ áORPQ ˘LigS …”¡AL`iFs£qs Àÿ»¡Õ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™yá¨s ≠s©´s∏∫∂V zmsáVxmso¨søyËLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤T∂æªΩ[ «¡Ljilgi[ Æ™s[VáV©´sV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. INRP‰L][«¡Ÿ Aáxqs˘Li ¬ø¡[zqs©y æªΩáLigSflÿNRPV ºdΩ˙™´s ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sV◊d˝¡ ™´sVL][™´sWLRiV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡W}qsÚ ˙xms«ÿ˙gRi•¶¶¶¨sı øR¡W≤R∂NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

xmsLizmsLig`i™´sÃ˝¡ øR¡¨sF°ªRΩV©´sı øyxmszmsÃ˝¡Ã¡V ™´sLRiLigRiÕfi,qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): xmsLi»¡Ã¡ N][xqsLi \lLiªRΩVáV ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[¨s ¨ds…”¡¨s Æ™sW»¡L˝Ri μy*LS xmsLizmsLig`i ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ áORPQá xqsLi≈¡˘Õ‹[ ¬ø¡[xms zmsÃ˝¡Ã¡V ™´sVXªRΩV˘ ™yªRΩ xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. . μk∂Liª][ øyxmsáV |msLi¬ø¡[ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ≤][LRiıNRPÕfi ™´sVLi≤R∂áLi Æ™s©yıLRiLi ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ øR¡¨sF°LiVV©´s ¬ø¡[xms zmsÃ˝¡Ã¡V æªΩ[Õÿ≤R∂VªRΩW NRP¨szmsLiøyLiVV. øR¡¨sF°LiVV©´s ¬ø¡[xms zmsÃ˝¡÷¡ı ¡∏R∂V»¡NTP ºdΩzqs  ¡≤ÔR∂V©´s FsLi≤R∂ ¤À¡…ÌÿLRiV. lLiLi≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩÆ™s[V 200 ≤R∂Àÿ˜Ã¡ ¬ø¡[xms zmsÃ˝¡÷¡ı ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ F°zqs©´s»˝¡V |msLixmsNRPLi μyLRiVáV ¬ø¡FyˆLRiV. ≤R∂Àÿ˜ INTP‰Li…”¡NTP 250 ø]xmsˆV©´s ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ F°zqs©´s ¬ø¡[xms zmsÃ˝¡Ã¡V xqsV™´sWLRiV 50 Æ™s[áV DLi…ÿ∏R∂V¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ¬ø¡LRiV™´sÕ‹[ ¨dsŒ˝œ¡Ã¡¨dsı BLiNTP F°™´s≤R∂Liª][ ¬ø¡[xms zmsÃ˝¡Ã¡V øR¡¨sF°∏R∂W∏R∂V¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ , 12, qe+ãsY 2011

eT<Ûä´ ‘·s¡Vü≤ |ü]ÁX¯eT\T @sêŒ≥T˝À á ÁbÕ+‘·+ mqTø£ ã&ç ñ+~.bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± n_Ûeè~Δ »]–q|ü⁄Œ&˚ Ä ÁbÕ+‘·+ ≈£L&Ü m<äT>∑T<ä\≈£î neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ìs¡T<√´>∑+ ô|#·TÃMTs¡T‘·Tqï á s√E˝À¢ |ü]ÁX¯eT\T kÕú|üq nH˚~ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq n+X¯+ mø£ÿ&É |ü]ÁX¯eT\T kÕú|æ+#· ã& É‘êjÓ÷ nø£ÿ&˚ Á|ü»\T |üì<=]øÏ yês¡T Ä]Δø£+>± m<ä >∑{≤ìøÏ,yê] |æ\¢\T qT #·~$+#·Tø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~.

|ü]ÁX¯eT ˝Ò$T..ø±s¡Dy˚T$T..? uÛ≤s¡‘· Ä]Δø£ e´edüú˝À e´ekÕj·T+ ˇø£ yÓ’|ü⁄ bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+ ˇø£ yÓ’|ü⁄ uÛ≤s¡‘· ìsêàD≤ìøÏ |ü]|ü⁄wæ˜øÏ ø±s¡D eTe⁄‘·THêïsTT. Á_{°wt yês¡T sêø£ |üPs¡«+ dü«j·T+ düeTè~ΔøÏ ø£*–q Á>±e÷\T ˇø£ yÓ’|ü⁄ |ü]bÕ\q, yêDÏ»´+ πø+Á<ë\T >±>∑\ |ü≥ºD≤\T eTs=ø£ yÓ’|ü⁄ ñ+&˚$. e´ekÕj·T+ |üs¡+>± ÁX¯eT$uÛÑ»q dü÷Á‘·+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T+ #˚dü÷Ô yê]øÏ düVü≤j·T|ü&˚ $$<Ûä eè‘·TÔ\ yê] düVü≤j·T düVü≤ø±sê\‘√ J$+#˚ yês¡T. n|ü&ÉT e´ekÕj·T+ #˚‹ eè‘·TÔ\ yês¡T düVü≤j·T düVü≤ø±sê\‘√ ãj·T{Ï Á|ü|ü+#·+‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü dü«‘·+Á‘·+>± J$+#˚yês¡T. yês¡T Á>±e÷ìï |ü]bÕ*+#˚ qyêãT\T ≈£î >±ì Ç‘·s¡ sêE\øÏ >±ì |üqTï\T s¡÷ù|Hê #Ó*¢dü÷Ô, @<Ó’Hê düeTdü´ eùdÔ |ü+#êsTTr˝À |ü]wüÿ]+#·T≈£î+≥÷ J$+#˚yês¡T.eTs=ø£ yÓ’|ü⁄ rs¡új·÷Á‘·\TqT yêDÏ»´ πø+Á<ë\T>± ø£*–q |ü≥ºD≤\T ñ+&˚$. Ç$ Á>±MTD yê‘êes¡D≤ìøÏ yÓ’$<Ûä´+>± ñ+&˚$. nsTT‘˚ e´ekÕj·T+ Ä~Û|ü‘·´+˝À ñqï|üŒ&çøÏ Ms¡T ‘·j·÷s¡T #˚ùd ñ‘·Œ‘·TÔ\T Á|ü|ü+#·|üU≤´‹ >±+∫q$. u…Hês¡dt,Ç‘·s¡ u…+>±˝Ÿ,ø±*ø£{Ÿ yÓTT<ä˝…’q$. ÁøÏ.|üP.. 2000˝ÀH˚ á

õ|ü⁄º\T eTMTà\≈£î uÛ≤s¡‘· eTdæ¢Hé eÁkÕÔ\qT yê&˚yês¡ì #ÓãT‘ês¡T.20>∑C≤\T bı&Ée⁄ ˇø£ >∑»+ yÓ≥\TŒ ø£*–q á eTdæ¢Hé eÁkÕÔ\T #˚‹ ñ+>∑s¡+˝À ‹j·T´>∑*π> $<Ûä+>±H˚X‚yês¡T.Bìì ‘·j·÷s¡T #Ój·T´{≤ìøÏ Äs¡T HÓ\\T |üfÒº<äì #ÓãT‘ês¡T.Á_{°wt yês¡T eTq <˚X¯+MT<ä <ä+&Ó‹Ôq ‘·s¡Tyê‘· Çø£ÿ&É dü+düÿ è‹ì n\es¡Tà ø=ì,yê] <˚XÊìøÏ nqT>∑TD+>± sê»ø°j·T Ä]Δø£ $<ÛëHê\qT s¡÷bı+~+ #ês¡T. n+<äTe\¢ <ëì |ü*‘·+>± #˚‹eè‘·T¢\T ,≈£î{°s¡ |ü]ÁX¯eT\T ø°åDÏ+#êsTT. dü+|ü<ä <√|æ&ûøÏ >∑Ts¡j·T´+~. Bì‘√ ìs¡T<√´>∑+ ô|]–+~. Ä ø±s¡D≤\T e\¢ yês¡+<äs¡÷ e´ekÕj·T+ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç J$+#ês¡T. Bì‘√ 19 XÊ‘êã›+˝À 55 XÊ‘·+ e⁄qï ìs¡T<√´>∑+ kÕ+Á<ä‘· ˇø£ÿkÕ]>± 72 XÊ‘·+ ô|]–+~. Bì‘√ ø£eT‘ê\ $uÛÑ»q »]– uÛÑ÷$TøÏ #Ó*¢+#˚ ø£eT‘·+ ô|]– uÛÑ÷$T˝Òì ÁXÊ$T≈£î \T m≈£îÿej·÷´s¡T. Á_{°wt yê] ø±\+˝À bÕ]ÁXÊø° ø£s¡D kÕú|üq Áù|y˚≥T s¡+>∑+ <ë«sê »]–+~.20 X¯‘êã›+ Hê{ÏøÏ bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± ø=‘·Ô |ü]ÁX¯eT\T kÕú|æ+#ês¡T. 1937 ˝À »+ôw&é|üPsY˝À {≤{≤ ÇqTeTT,ñ≈£îÿ ø£sêà>±sê\T kÕú|æ+#ês¡T. yÓTT<ä{Ï Á|ü|ü+#· j·TT<äΔ+Hê{ÏøÏ uÛ≤s¡rj·T |ü]ÁX¯eT\T ‘·j·÷s¡T #˚dæq edüTÔe⁄\≈£î &çe÷+&é ô|]–+~. ªª|òædæø£˝Ÿ ø£MTwüHéμμ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· Ä ø£MTwüHé dæbÕs¡T‡e\¢

1924`39 eT<Ûä´ ø=ìï |ü]ÁX¯eT\T≈£î Á|üuÛÑT‘·« düVü≤ø±s¡+ \_Û+∫+~. <ëì e\¢ uÛ≤s¡rj·T |ü]ÁX¯eT\T <˚oj·T e÷¬sÿ{ŸqT ÄÁø£$T+#êsTT. 2 e Á|ü|ü+#· j·TT<äΔø±\+˝À ≈£L&Ü ø=‘·Ô |ü]ÁX¯eT\T kÕú|æ+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· bÕ]ÁXÊ $Tø£+>± n_Ûeè~Δ #Ó+~Hê ,1960˝À ≈£î{°s¡,∫qï‘·s¡Vü≤ |ü]ÁX¯eT\T,bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\T, #˚‹ eè‘·TÔ\ yê]øÏ |üs¡|ü‹ n+~+#·&ÜìøÏ |ü]ÁX¯eT XÊKqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. (&çbÕs¡TºyÓT+≥TÄ|òtÇ+&ÉÁd”ºdt)qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T . bòÕsêàdüT‡{Ïø£˝Ÿ‡,ãjÓ÷f…ø±ï\J,s¡kÕj·THê\T,‘√\T,f…ø˘‡f…Æ ˝Ÿ‡,ÄVü≤s¡ Áb˛ôddæ+>¥, |ü]ÁX¯eT\T eè~Δ <ë«sê bÕ]ÁX¯$Tø±_Ûeè~Δì y˚>∑e+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ |ü]ÁX¯eT XÊK ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç∫Ã+~. W‘ê‡Væ≤ø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ 1978˝À Á|ür õ˝≤¢˝À õ˝≤¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ πø+Á<ëìï H√&É˝Ÿ @»˙‡ì kÕú|æ+#ês¡T.1991 Ä>∑wüߺ ˝À Á|üø£{Ï+∫q bÕ]ÁXÊ$Tø£ $<Ûëq+ ‘·s¡Tyê‘· 2009 e÷]à es¡≈£î düTe÷s¡T 2880ô|’q j·T÷ì≥T¢ @sêŒ≥T »]>±sTT. Bìe\q düTe÷s¡T 4 \ø£å\ ô|’q ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· ñbÕ~Û bı+<ës¡T.Ç˝≤ @s¡Œ&çq |ü] ÁX¯eT\T #ê˝≤eT≥T≈£î ∫qï ‘·s¡Vü≤ |ü]ÁX¯eT\T>± e÷s¡TŒ#Ó+~qy˚.|æ.myéT.ÄsY.yÓ’ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· á |ü<Ûäø£+ ÁøÏ+<ä 2008˝ÀH˚ 5 \ø£å\ ô|’q #·<äTe⁄ ≈£îqï ìs¡T<√´>∑

j·TTe‘·qT ñbÕ~Û ø£*Œ+#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° bÕ]ÁXÊ$Tø° ø£s¡D≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ mìï #·s¡´\T rdüTø=qï|üŒ{Ïø° ø=ìï ˝ÀbÕ \T düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. á ˝ÀbÕ\T˝À eTTK´yÓTÆq~ eT÷\<äq+ ø=s¡‘·. ø±]àø£ #·{≤º\T ø£]ƒq+>± ñ+&É≥+ ˇø£ ø±s¡D+>± uÛ≤$+#·e#·TÃ. eTT&ç |ü<ës¡Δ\T ø=s¡‘·, e÷¬sÿ{Ï+>¥ e+{Ï düeTdü´\T‘√ |ü]ÁX¯eT\T >∑&ÉT¶ |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+≥THêïsTT. |ü]ÁX¯eT\T @sêŒ≥T ˝À u≤>∑+>± eTTK´+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À #ê˝≤ ÁbÕ+‘ê\T yÓqTø£ã&ç ñHêïsTT. M{Ï˝À ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ es¡+>∑˝Ÿ, q˝§Z+&É,ìC≤e÷u≤<é,eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,ÁbÕ+‘ê\T yÓqTø£ ã&ç ñHêïsTT. n˝≤π> sêj·T\d”eT ˝À ≈£L&Ü Ä•+∫q kÕúsTT˝À bÕ]ÁXÊ$Tø° ø£s¡D »s¡T>∑˝Ò<äT. ø√kÕÔ Ä+Á<Ûë˝À e´ekÕj·Teè‘·TÔ\T Á|ü<Ûëq+>± |ü]ÁX¯eT\T @sêŒ≥TjÓÆTHê n$ >∑&ÉT¶ |ü]dæú‹ì m<äTs√ÿ+≥THêïsTT. eT<Ûä´ ‘·s¡Vü≤ |ü]ÁX¯eT\T @sêŒ≥T˝À á ÁbÕ+‘·+ mqTø£ ã&ç ñ+~.bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± n_Ûeè~Δ »]–q|ü⁄Œ&˚ Ä ÁbÕ+‘·+ ≈£L&Ü m<äT>∑T<ä\≈£î neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ìs¡T<√´>∑+ ô|#·TÃMTs¡T‘·Tqï á s√E˝À¢ |ü]ÁX¯eT\T kÕú|üq nH˚~ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq n+X¯+ mø£ÿ&É |ü]ÁX¯eT\T kÕú|æ+#· ã& É‘êjÓ÷ nø£ÿ&˚ Á|ü»\T |üì<=]øÏ yês¡T Ä]Δø£+>± m<ä >∑{≤ìøÏ,yê] |æ\¢\T qT #·~$+#·Tø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~.

ø£ + {Ï ‘ · T & É T | ü ⁄ > ± ø£ s ¡ T e ⁄ kÕj· T + mkՇ؇H˚ ø±+Á¬>dt bÕ\d”. .? düsêÿs¡T e÷≥\T. ˙{ÏMT<ä sê‘·\T lLiLi≤][ Fsry=Lki= BxmsˆV≤R∂V •¶¶¶…fi …ÿzmsN`PgS ™´sWLjiLiμj∂. ¨sxmsˆV¤Õ¡[LiÆμ∂[ F~gRiLSμR∂©´sı øR¡LiμR∂LigS NSLi˙lgi£qs @LiªRΩLRiLigRiLiÕ‹[ Gμ][ J AÕ‹[øR¡©´s ¤Õ¡[¨sÆμ∂[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsºΩ ¨sμ≥R∂VáV C ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs DLi≤R∂LRiV. @μ≥j∂uÌy©´sLi ™´sV©´s|qsLjigji ™yLRiV C ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRiÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡. μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i gRiªRΩLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±sø≥yL`ÍigS xms¨s¬ø¡[zqs©´s ™ylLi[. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá¨dsı ÀÿgS æªΩ÷¡zqs©´s ™ylLi[. BNRP LRi{tsQμ`∂ @÷d¡* ™´sW˙ªRΩLi @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ x§¶‹[μy D©´sı ™´s˘QQNTPÚ. @ÕÿLi…”¡ ™´s˘NRPVÚáV Auy™´sW{tsQgS ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRi¨s Fs™´s\lLi©y À≥ÿ≠s}qsÚ ªRΩxmsˆVÕ‹[ NS¤Õ¡[zqs©´s¤…˝¡[. @LiμR∂VNRPV ™yLRiV ∏R∂VW{ms¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs©y æªΩáLigSfl·ZNP[ @©´s*LiVVLi øR¡VN][™y÷¡= DLi»¡VLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl·\|ms Dμ≥R∂XªRΩLigS DμR∂˘™´sVLi rygRiV ªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ μy¨sı øR¡Õ˝ÿlLi[ËLiμR∂VNRPV Gμ][ INRP NSLS˘øR¡LRifl· NSLi˙lgi£qsNRPV @™´sxqsLRiLi. @LiμR∂VZNP[ C ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRiV. μk∂¨s\|ms xqsˆLiμR∂©´s øR¡WaSNRP @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS NSLRi˘˙NRP™´sWá LRiWxmsNRPሩ´s DLi≤R∂™´søR¡VË.

Bxmsˆ…”¡ZNP[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV æªΩáLigSfl· LSNRPVLi≤y ªRΩ™´sV™´sLiªRΩVgS ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @¨sı ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. @Õÿlgi[ @≤ÔR∂VN][™´s ≤y¨sNTP D©´sı @¨sı ™´sWLÊSá©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡V NRPVLi»¡V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi DμR∂XªRΩLigS ™´sWLRi≤R∂Li, ¨s™´soLRiV gRizmsˆ©´s¨sxmsˆVÕÿ xqs™´sVxqs˘ D|msˆ©´sÕÿ ™´s¿¡ËxmsÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂Li DLi≤R∂≤R∂Liª][ gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´s xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. ¡˙NUPμ`∂ ªRΩLRiV™yªRΩ æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘NRPV J xmsLjiuy‰LRiLi øR¡WzmsryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áNRPV ™´sW∏R∂W™´sºΩ LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡ @Liμj∂™´s¿¡Ë©´s @™´sNSaRPLigS ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. IZNP[Æμ∂ ¡˜NRPV lLiLi≤R∂V zms»Ì¡Ã¡V @©´sı øR¡LiμR∂LigS BxmsˆV≤R∂V @»¡V ™´sW∏R∂W™´sºΩ¨s B»¡V æªΩáLigSfl·©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V À≥ÿ≠sLiøy÷¡. ™´sW∏R∂W™´sºΩ ˙xmsNRP»¡©´s©´sV Aμ≥yLRiLi ¬ø¡[xqsVN]¨s lLiLi≤][ Fs£qsAL`i{qs Æ™s[∏R∂V≤R∂Li μy*LS ∏R∂VWzmsÕ‹[ ™´sW∏R∂VNRPV BNRP‰≤R∂ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sNTP ¬ø¡N`P |ms…Ìÿá©´sıμj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌki F˝y©±s @LiVV DLi»¡VLiμj∂. @LiªRΩNRP©yı Æ™s[lLi[ AÕ‹[øR¡©´s DLi≤R∂≤y¨sNTP NRPW≤y Ary‰LRiLi ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ æªΩáLi gSfl·\|ms Fsry=Lki= ˙xmsNRP»¡©´s BNRP‰≤R∂ ˙xmsNRPLixms©´sáV xqsXztÌsQr°ÚLiμj∂. r~LiªRΩ FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. DμR∂˘™´sV ªRΩVFny©±s xqsXztÌsQryÚ™´sV¨s ZNPzqsAL`i xmnsW»¡VgS |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. æªΩáLi gSfl· FsÕÿ™´soLiμ][ @Õÿlgi[ B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ |ms…ÌÿLRiV. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ELRiVN][ À‹[™´sV¨s xmnsW»¡VgSÆ©s[ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. μk∂¨sı ¡…Ì”¡ Fsxqs=Lki= ªRΩV¤…Ì¡©´sV NSLi˙lgi£qs NRPμR∂VxmsoªRΩVLiμy @©´sıμj∂ @©´sV™´sW©´sÆ™s[V. μy¨sı NRPμR∂xms≤R∂Li μy*LS r~LiªRΩ FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ ™´s˘ºΩlLi[NRPVá©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsV NRPVLi»¡VLiμy @©´sıμj∂ NRPW≤y @©´sV™´sW©´sÆ™s[V. æªΩáLi gSfl·ª][ Fy»¡V BªRΩLRi ˙xmsæªΩ[˘NRP LSuÌy˚á ≤T∂™´sWLi ≤`∂©´sV xmsNRP‰ μ][™´s xms…Ì”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμy @©´sıμj∂ NRPW≤y æªΩ÷¡∏R∂W÷¡= DLiμj∂.. LSuÌy˚á ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æμ∂[aRP ˙xmsπ∏∂W«¡ ©yáª][ NRPW≤R∂V NRPVLiμR∂¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ lLiLi≤][ Fs£qsAL`i{qsπ∏∂[V μk∂¨sNTP xmsLjiuy‰LRiLi @Li»¡W NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ LRi{tsQμ`∂ @÷d¡* ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, μy¨s¨s μj∂gji*«¡∏∫∂V xqs™´sVLÛjiLiøR¡≤R∂Li øR¡W}qsÚ NSLi˙lgi£qs Gμ][ F˝y©±s

¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[zqsLiμR∂©´s≤y¨sNTP À≥ÿ≠sLi øR¡LSμR∂V. 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`i 9©´s æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ry©´sVNRPWáªRΩ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ¿¡μR∂Li  ¡LRiLi A ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sW»¡ ™´sWLSËLRiV. $ NRPXxtÒsQ NRP≠sV…‘¡ Æ™s[zqs G≤yμj∂ Fy»¡V NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. @μj∂ NRPW≤y G»¡W æªΩ[áËNRP F°™´s≤R∂Liª][ A«ÿμ`∂ øR¡LRiËá ˙xms˙NTP∏R∂V }msLRiVª][ ™´sVLjiN]LiªRΩ NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. BxmsˆV≤R∂V  ¡˙NUPμ`∂ ªRΩLS*ªRΩ @Li»¡W ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. BxmsˆV≤R∂V Fs£qsAL`i{qs GLSˆQ\¤…¡æªΩ[ BNRP aSaRP*ªRΩLigS xqs™´sVxqs˘©´sV xmsNRP‰NRPV Æ©s»Ì¡™´søR¡ËÆ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi NSLi˙lgi£qsÕ‹[ D©´sı»Ì¡V æªΩáV r°ÚLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ LRi{tsQμ`∂ @÷d¡* μy*LS ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[LiVVLi øR¡≤R∂Li, μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i μy¨s¨s xqs™´sVLÙjiLiøR¡≤R∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki Fs£qsAL`i{qsNTP Æ™sVVgÊRiV øR¡W}ms @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. Fs£qsAL`i{qs μy*LS Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ LSuÌy˚á ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡©y AaRPËLRi˘ xms≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs @™´sxqsLRi ™´sV©´sVNRPVLi¤…¡[ A xms¨ds ¬ø¡[∏R∂V gRiáμR∂V. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiuy‰LRiLi øR¡WFy÷¡=©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki Fs£qsAL`i{qs μy*LS xqs™´sVxqs˘©´sV xmsNRP‰μyLji xms…Ì”¡Liøyá¨s øR¡Wr°ÚLiμy @©´sı @©´sV™´sW©yá\|ms BxmsˆV≤R∂V r~LiªRΩ FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ øR¡LRiË rygRiVª][Liμj∂. Fs£qsAL`i{qs Æ™s[}qsÚ ELRiVN][À‹[™´sV¨s ªRΩ™´sV À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·©´sV ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ …”¡AL`iFs£qs, …”¡≤T∂zms æªΩáLigSfl· Fn°LRi™±sV, ¤«¡Fszqs ªRΩ™´sV \Æ™s≈¡Lji¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLiVV. ¿¡©´sı LSuÌy˚á GLSˆ »¡V ™´sÃ˝¡Æ©s[ @’¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV¨s, @LiæªΩ[ NSNRPVLi≤y æªΩáLi gSfl· ≤T∂™´sWLi≤`∂ @Æ©s[μj∂ Fsxmsˆ…”¡©´sVLiø][ DLiμR∂¨s, ªy™´sVV ˙xmsæªΩ[˘NRP LSuÌy˚¨sı N][LRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, D©´sı LSuÌy˚ ¨sı xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLiøyá¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N][LRiVªRΩV©yı™´sV©´sı ™yμR∂©´s  ¡Ã¡xms≤T∂Liμj∂. Fsry=Lki=NTP {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV \|qs @Li»¡V ©yıLRiV. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ Bxmsˆ…˝‹[ C xqs™´sVxqs˘ æªΩ[á μR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLi ™yLjiNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs BLiZNPLiªRΩ NSáLi C xqs™´sVxqs˘©´sV ©y©´s¤À¡≤R∂VªRΩVLiμR∂©´sıμj∂ ˙xmsaRPı. Gμ][ INRP…”¡ æªΩ[áVxqsVÚLiμy ¤Õ¡[NRP ˙xms«ÿ˙gRix§¶¶¶LiÕ‹[ ™´sVV©´sVgRiVªRΩVLiμy @©´sıμj∂ æªΩ[Õÿ÷¡= DLiμj∂.

xqsLS‰LRiV ™´sW˙ªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ 55 ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPVLiÆμ∂[ ªRΩxmsˆ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV @Liμj∂Li¿¡©´s ry∏R∂VÆ™s[V≠dsV ¤Õ¡[μR∂V. B©±sxmso…fi xqs’¡ˆ≤U∂ B¿¡ËLiμj∂ ¤Õ¡[μR∂V. ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soá xqsLRixmnsLS xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[μR∂V. ªy«ÿgS ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¿¡Ë©´s xmsLi»¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi NSμR∂VNRPμy NRP¨dsxqsLi ™´sVμÙR∂ªRΩVμ≥R∂LRi NRPW≤y @™´sVáVNS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LRi’d¡ {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©y \lLiªRΩVáNRPV Axms©´sıx§¶¶¶xqsÚLi @LiÆμ∂[μy ≈¡ÕÿáV NRP¨sxmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ \lLiªRΩ©´sı LRi’d¡ rygRiV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[¨s μR∂VzqÛsºΩÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. C G≤yμj∂ ≈¡Lki£mns NRP÷¡zqsLSNRPF°™´s≤R∂Liª][ |ms»Ì¡V ¡≤T∂ N][xqsLi æªΩ¿¡Ë©´s @xmsˆVáVºdΩLRiˤա[NRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ 50 ™´sVLiμj∂NTP \|msgS \lLiªRΩVáV  ¡Ã¡™´s©´s¯LRiflÿáNRPVFyáˆ≤ÔyLRiV. 88 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLji, xmsºΩÚ, Æ™sVVNRP‰«‹©´sıxmsLi»¡Ã¡V xmspLjiÚgS FsLi≤T∂F°LiVV©´s»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂Li¿¡©´s —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi LRiW.500 N][»˝¡NRPV \|msgSÆ©s[DLi»¡VLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ryμ≥yLRifl·LigS NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡. xmsLi»¡Ã¡ LRiVflÿá Lki |tsQ≤R∂W˘Õfi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][Fy»¡V N]ªRΩÚgS @xmsˆVáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂W÷¡. ≠dsáVLi¤…¡[ LRiVfl·, ™´s≤ÔU∂ ™´sW{mns @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡. B©±sxmso…fi xqs’¡ˆ≤U∂ NTPLiμR∂ ≠sªRΩÚ©yáV @Liμj∂Liøy÷¡. ©´sxtÌsQF°LiVV©´s xmsLi»¡©´sV @LiøR¡©y Æ™s[zqs xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡. \lLiªRΩVá ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¿¡Ë©´s @LRiN]LRi xmsLi»¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi ™´sLjiÚLi¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡. NS¨ds ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. LRi’d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV LRiW.407 N][»˝¡V xmsLi»¡ LRiVflÿáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Àÿ˘LiNRPVá©´sVAÆμ∂[bPLi¿¡©y Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ©´s∏R∂W\|msry B¿¡Ë©´s μy≈¡ÕÿáV¤Õ¡[™´so. NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ \lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿáV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V≤y¨sNTP Àÿ˘LiNRPVáV™´sVV≈¡Li

øy¤…¡[xqsVÚ©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 15 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ N_áV \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ @LiVVæªΩ[ ™´sVLki μyLRiVfl·LigS DLiμj∂. ≈¡Lki£mnsÕ‹[ @L>RiªRΩ xms˙ªyáV B¿¡Ë©y LRiV©yáV ™´sVLi«¡⁄ LRiVNRPV Àÿ˘LiNRPVáV xqs™yáORPQ N]˙Lkiáª][ ™´sVVxmsˆV ºΩxmsˆÃ¡V |ms…ÌÿLiVV. ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s …ÿlLÊi…fi©´sV ¬ø¡[LRiVN][™´s≤R∂Liª][ Àÿ˘LiNRPVáV, @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. LRi’d¡Õ‹[©´sW @Æμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. \lLiªRΩVáNRPV ™´sV◊d˝¡ \|ms#˚Æ™s[…fi ™´s≤ÔU∂ ™y˘FyLRiVá\|ms Aμ≥yLRixms≤y÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRi’d¡ {qs«¡©˝Ø[ 2.56 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ \lLiªRΩVáV ≠s≠sμ≥R∂ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV¬ø¡[ryÚLRi¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ @LiøR¡©y Æ™s[zqsLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 12 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[aSLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP 40 aSªRΩLi rygRiV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. CryLji ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s Aáxqs˘LigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ C xmsLjizqÛsºΩ FsμR∂VLRi™´soª][LiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV }msL]‰Li»¡V ©yıLiVV. \|msgS ™´sL<SáV xms≤R∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ ANSaRPLi\Æ™sxmso FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı \lLiªRΩ©´sı xmsLi»¡rygRiV ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yı≤R∂V. ™´sLji gRiªRΩ G≤yμj∂ ≤T∂|qs ¡L`iÕ‹[ rygRiVNSNRP C «¡©´s™´sLjiÕ‹[ rygRiπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV D©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂xqsVÚ©yıLiVV. Àÿ™´soáV, À‹[L˝Ri NTPLiμR∂ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV ¬ø¡[≤y©´sNTP \Æμ≥∂LRi˘Li ¬ø¡[μÙy™´sV©´sı xqsLjigÊS ¨dsLRiV @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Liª][Fy»¡V NRPlLiLi»¡VN][ªRΩ |msμÙR∂ xqs™´sVxqs˘gS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. Õ‹[™Ø[¤ÕÌ¡[“¡ NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[˙xmsºΩL][«¡⁄ ™´sLiμR∂NRPV \|msgS ˙…ÿ©±s= FnyLRi¯L˝RiV NS÷¡F°ªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ 16 ™´sLRiNRPV©´sı Lji}msL`i |qsLi»¡L˝RiÕ‹[ NS÷¡F°LiVV©´s ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiV NS÷¡F°ªRΩV ©yıLiVV. μk∂Liª][ 16 ™´sLRiNRPV©´sı Lji}msL`i |qsLi»¡L˝RiÕ‹[ NS÷¡F°LiVV©´s ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiV μR∂LRi+¨s≠sVxqsVÚ©yıLiVV. L][÷¡Lig`i ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiV ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NS÷¡F°ªRΩV©´sı ˙…ÿ©±s=FnyLRi¯L˝RiNRPV  ¡μR∂VáVgS Æ™sLi»¡Æ©s[ @Liμj∂LiøR¡¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV.

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s LS“¡™±s ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿáV xms¥R∂NRPLiÕ‹[ N]ªRΩÚμR∂©´sÆ™s[V≠dsV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW ≤U∂AL`i≤U∂G, Æ™sVFy¯ xqsLixqÛsá Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı "DFyμ≥j∂ bPORPQfl·' xms¥R∂NS¨sNTP }msLRiV ™´sWLSËLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS J Æ™sÀfi\|qs…fi©´sV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. ≤U∂AL`i≤U∂GÕ‹[ D©´sı DFyμ≥j∂ ≠sÀ≥ÿgS¨sı Æ™s[LRiV ¬ø¡[zqs @ÆμÙ∂ À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. BLiªRΩNRPV ≠sVLi¿¡ C xms¥R∂NRPLi ≠sμ≥j∂≠sμ≥y©yÕ˝‹[ NS¨ds, xms¥R∂NRPLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @˙NRP™´sWá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·NRPV NS¨ds øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ NSáLiÕ‹[ ≤U∂AL`i≤U∂G, Æ™sVFy¯ NRP÷¡zqs ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sºdΩ, ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV DFyμ≥j∂ N][LRiV=Õ‹[ D¿¡ªRΩLigS bPORPQfl· BøyËLiVV. μk∂Li…˝‹[ ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV I©´sgRiWLji©´s ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRPLi¤…¡[ @μ≥j∂NSLRiVáV, bPORPQflÿ xqsLixqÛsáV á’Ù¡F~Liμj∂LiÆμ∂[FsNRPV‰™´s. ≤U∂AL`i≤U∂G 2009 ©´sVLi¿¡ 2011 ™´sLRiNRPV 20,921 ™´sVLiμj∂ ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV ≠s≠sμ≥R∂ N][LRiV=Õ˝‹[ D¿¡ªRΩ bPORPQfl· B™y*÷¡= DLi≤R∂gS ZNP[™´sáLi 5,478 ™´sVLiμj∂NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BøyËLRiV. μk∂Li…˝‹[ 2,992 ™´sVLiμj∂NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøyLRiV. @Li¤…¡[ 14 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ¨sLRiVμ][˘gRiVáZNP[ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRP÷¡gjiLiμj∂. C ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ NSáLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi bPORPQfl·NRPV LRiW.2.10 N][»˝¡V ≈¡LRiVË |ms…ÌÿLRiV. BNRP Æ™sVFy¯ ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s}qsÚ 2008 ©´sVLi¿¡ 2011 ™´sLRiNRPV 2718 ™´sVLiμj∂ ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV ≠s≠sμ≥R∂ N][LRiV=Õ˝‹[ bPORPQfl· BøyËLRiV. NS¨ds Dμ][˘gRi @™´sNSaSáV NRP÷¡ˆLi¿¡Liμj∂ ZNP[™´sáLi 1884 ™´sVLiμj∂NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. C bPORPQfl·Ã¡ N][xqsLi Æ™sVFy¯ ¬ø¡[zqs©´s ≈¡LRiVË LRiW.44 áORPQáV. μk∂Li…˝‹[ @μ≥j∂NSLRiVá xmsLRi=Li¤…¡[“¡Ã¡NRPV, ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV bPORPQfl·, À≥‹[«¡©´s, ™´sxqsºΩ r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLi¿¡©´sLiμR∂VZNP[ FsNRPV‰™´s Æ™sVVªRΩÚLi ≈¡LRiVË |ms…ÌÿLRiV. ¨sLRiVμ][˘gRiVá©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘ |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿá }msLRiVª][N]ªRΩÚ FsªRΩVÚgRi≤R∂ Æ™s[zqsLiμj∂. ¨s«ÿ¨sNTPxmsªRΩNRPLi @™´sVáV\|ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ D©´sıQ»˝¡LiVVæªΩ[ C xms¥R∂NRPLiÕ‹[ D©´sı Õ‹[»¡VFy»˝¡©´sV xqs™´sLjiLi¬ø¡[μj∂. μk∂Liª][ ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV DFyμ≥j∂ á’≥¡Li¬ø¡[μj∂. @Õÿlgi[ ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV bPORPQfl· BxqsVÚ©´sı NRPLixmsp˘»¡L`i B©±szqÌs»¡W˘…fiáV ÕÿÀ≥ÿ}msORPQ©´sV AbPxqsVÚ©yıπ∏∂[V ªRΩxmsˆ©yfl·˘ªRΩ ˙xms™´sWflÿáV Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[¨s zqs ¡˜Liμj∂¬ø¡[ bPORPQfl· BzmsˆxqsVÚ©yıLiVV. FyªRΩ NSáLi ©y…”¡ NRPLixmsp˘»¡L˝Ri©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLRiV. N][LRiV=á ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s NRPW≤y Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sxqsºΩ r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ DFyμ≥j∂ bPORPQfl·Ã¡V ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. bPORPQfl· BxqsVÚ©´sı xqsLixqÛsáV DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøyáƩs[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´s NRPW≤yDLiμj∂. NS¨ds Bμj∂ FsNRP‰≤y @™´sVáVNS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂NTP ™´sW˙ªRΩLi |qsÕfiFn°©±s uyxmsoáV, ’¡¨dsı ≠sVÃ˝¡VáV, xqsWxmsL`i ™´sWlLi‰»˝¡V , Æ™sV≤T∂NRPÕfi uyxmsoáV, HLRi©±s μR∂VNSflÿÕ˝‹[ DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆxqsVÚ©yıLRiV. @μj∂ NRPW≤y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV xmsLixmsoªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ @NRP‰≤R∂ xms¨s¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡©´s ¨sLRiVμ][˘gRiVáV A xqsLixqÛsáV |ms¤…Ì¡[ B ¡˜LiμR∂VáV À≥œ¡LjiLiøR¡¤Õ¡[NRP, øy÷d¡ øyá¨s Æ™s[ªRΩ©yáª][ xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VL][‰¤Õ¡[NRP ºΩLjigji BLi…”¡™´sVV≈¡Li xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. C xqs™´sVxqs˘©´sVLSxtÌsQ˚ rÛyLiVVÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs C“¡FsLiFsLi (FsLiF˝y∏∫∂VÆ™sVLi…fi «¡©´slLi[xtsQ©±s @Li≤`∂ ™´sWlLi‰…”¡Lig`i ≠sVxtsQ©±s) xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¿¡ xmsLjiuy‰LRi ™´sWLÊRiLi øR¡WFy÷¡= DLiμj∂. @Õÿ NSNRPVLi≤y xms¥R∂NRPLi }msLRiV ™´sWLjiË ∏R∂VV™´s NTPLRiflÿá¨s ©y™´sVNRPLRifl·Li ¬ø¡[zqs ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRi™´sV¨s xqsLRi*˙ªy ≠s™´sVLRi+áV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

bÕ‘· | ü < ∏ ä ø ±ìøÏ Ï ø=‘· Ô ù | s¡ T yÓTT≈£îÿã&ç>± yÓ’<ä´•_sê\T ≠s«¡XLi’≥¡xqsVÚ©´sı ™y˘μ≥R∂Vá©´sV @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms∏R∂VªyıáV xmns÷¡ªyáV B™´s*≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™sμR∂˘bP’≥¡LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ™y˘μ≥R∂Váª][ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLRi¨sxqsVÚÆ©s[ D©yıLRiV. ™y˘μ≥R∂Vá¨dsı INRP‰ryLjigS ˙xms«¡ á\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[»¡V Axqsˆ ˙ªRΩVáV @LiVVæªΩ[ L][gRiVáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. BLiªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ \Æ™sμR∂˘bP’¡LSáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s xqsLS‰L`i A μj∂aRPgS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 38 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™y˘μ≥R∂VáV øR¡V»Ì¡V™´sVV…ÌÿLiVV. ≤R∂π∏∂[VLji∏R∂W.. ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W.. Æ≤∂Ligki..≠sxtsQ«¡*LSáV.. BÕÿ ™y˘μ≥R∂Vá¨dsı GNRPNSáLiÕ‹[ μy≤T∂ ¬ø¡[aSLiVV. ≠ds…”¡ ÀÿLji©´sxms≤T∂ ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ NRP¨dsxqsLi L][«¡ŸN]NRPLRiV ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ ¬ø¡[LSLRiV. GBLi…˝‹[ øR¡Wzqs©y NRP¨dsxqsLi INRP «¡*LRi{ms≤T∂ªRΩV≤R∂V D©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ BLiªRΩ™´sLRiNRPV ≤R∂π∏∂[VLji∏R∂W, ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W, Æ≤∂Ligki, \¤…¡FnyLiVV≤`∂ª][ INRP‰LRiV NRPW≤y øR¡¨sF°¤Õ¡[μR∂¨s, ≠sxtsQ«¡*LRiLiª][ HμR∂VgRiVLRiV øR¡¨s F°∏R∂WLRi¨s \Æ™sμy˘μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ™´sWLRiVˆÃ¡V.. Õ‹[zmsLi¿¡©´s FyLji aRPVμÙR∂˘Li. NRPáVztsQªRΩ ¨dsLRiV ªygji ˙xms«¡Ã¡V @©yL][gRi˘Li ÀÿLji ©´sxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[»¡V Axqsˆ

˙ªRΩVá¨dsı L][gRiVáª][ NTPNTP‰Ljizqs F°ªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LSáV ªRΩWªRΩW ™´sVLi˙ªRΩLigS «¡LRiVgRiV ªRΩV©yıLiVV. L][gSá gRiVLjiLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ \Æ™sμy˘L][gRi˘aS≈¡ ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂. lLiLi≤R∂V Æ©sáá ©´sVLi¿¡ ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚ©yı ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms »Ì¡¤Õ¡[μR∂V. ™y˘μ≥R∂Vá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV aS≈¡Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠sÀ≥ÿgRi™´sVV©yı xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ Dμ][˘gRiVáV ªRΩ™´sVNRPV ª][¿¡©´sxmsˆVÆ≤∂[ Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiV. {qs«¡©´sÕfi ™y˘μ≥R∂VáVc ˙xms«¡Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s «ÿ˙gRiªRΩÚá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li xmsLixmsoªRΩV©´sı NRPLRi˙xmsªyáV ≤U∂FsLi|§¶¶¶ø`¡™Ø[ NSLS˘ á∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ™´sVWáV gRiVªRΩV©yıLiVV. Æ©sáՋ[ IN][‰ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ˙xmsºΩ BLi…”¡NTP lLiLi≤R∂V ryL˝RiV ºΩLjigji ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W, \|mns¤Õ¡[Lji∏R∂W, Æ≤∂Ligki ™y˘μ≥R∂Vá\|ms ˙xms«¡Ã¡©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s zqs ¡˜Liμj∂ ¨sL˝RiORPQ ˘Li ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚ©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ FyLjiaRPVμÙR∂˘ xms©´sVáV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøy÷¡=©´s ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¨s™´sV¯NRPV ¨dslLiºΩÚ©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s ™´s˘μR∂Li @Liμj∂Li øyá¨s Æ©s[xtsQ©´sÕfi LRiWLRiÕfi |§¶¶¶ÕfiÚ≠sVxtsQ©±s NTPLiμR∂ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li G…ÿ —¡Õ˝ÿ Axqsˆ˙ºΩNTP LRiW. 5 áORPQáV , GLji∏R∂W Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV LRiW. 3 áORPQáV, ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙μyáNRPV LRiW. áORPQ ZNP[…ÿLiVVr°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V IN][‰ {ms|§¶¶¶ø`¡{qs ™yL<jiNRP ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ˙gSLi…fi NTPLiμR∂ LRiW. 50 Æ™s[áV, A©±s\¤…¡©±Ôs xmnsLi≤`∂ NTPLiμR∂ LRiW. 25 Æ™s[áV ZNP[…ÿLiVVr°ÚLiμj∂. ˙xmsºΩ

˙gS™´sW¨sNTP FyLjiaRPVμÙR∂˘ ¨sμ≥R∂Vá NTPLiμR∂ LRiW. 10 Æ™s[áV, A©±s\¤…¡©±Ôs xmnsLi≤`∂ NTPLiμR∂ IN][‰ xqsÀfi|qsLi»¡L`iNRPV LRiW. 10 Æ™s[áV ZNP[…ÿ LiVVr°ÚLiμj∂. ≠ds…”¡¨s Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ @ªRΩ˘™´sxqsLRi ™´sVLiμR∂VáV, xmsLjiNRPLSá N]©´sVg][áV, ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøy÷¡. —¡Õ˝ÿxqsˆ˙ºΩNTP ªRΩxmsˆ ≠sVgRiªy™y…”¡NTP C G≤yμj∂ «¡⁄©±sÕ‹[Æ©s[ ¨sμ≥R∂VáV B¬ø¡[Ëzqs©´s»˝¡VA©±søyLÍji ≤U∂FsLi|§¶¶¶ø`¡™Ø[ LS¤«¡[aRPLi ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ GLji∏R∂W, {ms|§¶¶¶ø`¡{qs, xqsÀfi |qsLi»¡L`i \Æ™sμR∂V˘Ã¡V C ¨sμ≥R∂VáV ≠s¨s π∏∂WgjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ \Æ™sμR∂V˘Ã¡V BLiªRΩ™´sLRiNRPV INRP‰ LRiWFyLiVV NRPW≤y ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ \Æ™sμR∂V˘Ã¡ ¨s∏R∂W™´sVNRPLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶r°ÚLiμR∂Æ©s[ ≠s™´sV LRi+Õ‹xqsVÚ©yıLiVV. \Æ™sμR∂˘ ≠sμ≥y©´s xmsLjixtsQª`Ω Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ZNP[Li˙μyxqsˆ˙ºΩ, «¡gjiªy˘Ã¡, zqsLjizqsÃ˝¡, g][μy™´s Lji≈¡¨sÕ˝‹[¨s GLji∏R∂W Axqsˆ˙ªRΩVáª][Fy»¡V Æ™sV…fixms÷˝¡, ™´sox§¶¶¶Æμ∂[™±sxmspL`i, ™´soLi¥R∂¨sÕ‹[ NRP™´sVW˘¨s…‘¡ |§¶¶¶ÕfiÚ |qsLi»¡L˝RiV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿxqsˆ˙ºΩª][ Fy»¡VGLji∏R∂W Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ N]Æ©s[ıQŒ˝œ¡ ©´sVLi¿¡ 40 F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡gS D©yıLiVV. \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¤Õ¡[NRP ¨sLRiV}msμR∂ L][gRiVáNRPV \Æ™sμR∂˘Li @LiμR∂¨s ˙μyORPQÕÿ ™´sWLjiLiμR∂¨s. 71 zms|§¶¶¶ø`¡zqsÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¤Õ¡[LRiV. Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ ¤…¡NUPızqs∏R∂V©±s= ¤Õ¡[NRP L][gRiVáVºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂V ªRΩV©yıLRiV.


ù|<ä Á|ü»\ n_Ûeè~Δ ø√düy˚T s¡#·Ãã+&É: •˝≤Œ q+<ë´\ {ÖHé, qe+ãsY 11 düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ f…¬øÿe÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ q+<äT q+<ë´\ eT+&É\+˝Àì nìï Å>±e÷\qT ø£*|æ X¯óÅø£yês¡+s√Eq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Åø£eT+ ÄsY.&ç.z.X¯+ø£sY n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~.áø±s¡´Åø£eTeTT˝À eTTK´ n‹~Û>± j·T+.j·T˝Ÿ.@.•˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.ádü+<Ûäs¡“¤+>± nj·Tqe÷ {≤¢&ÉT‘·÷,ás¡#·Ãã+&É ø±s¡´Åø£e÷ìï e÷J eTTK´eT+Å‹ ~e+>∑‘·H˚‘· yÓ’.j·Tdt. sê»X‚KsY¬s&ç¶ ÅbÕs¡+_Û+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Åø£eT+˝À ns¡TΩ˝…’q ù|<äyês¡T <äs¡U≤düTÔ\TÇ#êÃs√ yê]øÏ n+<ä]øÏ e+<äXÊ‘·+ düeTdü´\qT

|ü]wüÿ]kÕÔeTìnHêïs¡T.Ç|üŒ{ÏøÏÁ>±eT\˝À <ë<ë|ü⁄>± 2945 πswüHéø±s¡T¶\T eT+ps¡T#˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± Å|ü‹ ù|<äyê]øÏ, Ç+~s¡eTàÇfi¯ófl,Çfi¯fldüú˝≤\T,|æ+#·qT¢,πswüHéø±s¡T¶\T, Çe«&É+»s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\T|ü+&ç+#·&É+ø√dü+ ¬ø.dæ.¬øHê˝Ÿ≈£î ˙s¡T $&ÉT<ä\ nj˚T´+‘·es¡≈£î sêJ|ü&˚Å|üdüøÏÔ˝Ò<äì,ø£¬s+≥T $wüj·T+˝À ¬s’‘·T\≈£î ‘·|üŒìdü]>± 7>∑+ˆˆ\T,˙s¡T n+~+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì ù|s=ÿHêïs¡T.n<˚$<Ûä+>± ÄsY.&ç.z.X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À 2011 dü+ˆˆ »qe],|òæÅãe] HÓ\˝À

X¯ìyês¡+,12 qe+ãsY 2011

s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Åø£eT+ #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì,Äø±s¡´Åø£e÷ìøÏ dü+ã+~+∫q <äs¡U≤düTÔ\≈£î yÓTT‘·Ô+ 990 eT+~øÏ Çfi¯fldüú˝≤\T πø{≤sTT+#ê\ì,yê{Ï˝À 672eT+~øÏ Ç#êÃeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À‡ e÷J.j·T+. |æ.|æ.C≤«˝≤‹s¡TeT˝Òwt,u≤\kÕ«$T,e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ#Ó’s¡àHé¬ø’bÕsêeTT&ÉT, |ü⁄s¡T c˛‘·Ô+¬s&ç¶,j·T÷‘Yø±+Ŭ>dtn<Ûä´≈£åî\T$T<Ó›•esê+,j·T+.ÄsY.z.‹s¡TbÕ˝Ÿj·T<äyé,j·T+. &ç.z.Å|üCÀ´‘Y≈£îe÷sY,$<ÛäT´‘YXÊK m.Ç.düTÅãeTD´+,Vü≤Ödæ+>¥ m.Ç._.|æ. áX¯«s¡¬s&ç¶,ø±+Ŭ>dt Hêj·T≈£î\T e÷J düs¡Œ+#·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

|ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ Ç|æŒ+#·+&ç

sê|òüTy˚+Á<ä düìï~Û˝À

Á|üC≤<äsê“sY˝À ¬s’‘·qï\ y˚&ÉTø√\T

ø£sêï≥ø£ ;C…|” n<Ûä´≈£åî&ÉT

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 11 düTes¡íyês¡Ô: Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ |ü+≥bı\+˝À »]–q cÕsYºdüs¡÷ÿ´{Ÿ‘√ düs¡«+ ø√˝ÀŒsTTq ‘·q≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ÁøÏwüí–] eT+&É\+˝Àì ‘=¬>πsÃ&ÉT≈£î #Ó+~q ¬s’‘·T Á|üC≤ |òæsê´<äT ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\‘√ y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. kÕ>∑T #˚dæq ÄeTT<ä+ |ü+≥‘√ bÕ≥T, ¬s+&ÉT m<äT›\T, Ç‘·s¡ e´ekÕj·T kÕe÷Á– ø±*b˛sTT+<äì n~Ûø±s¡T\‘√ >√&ÉT yÓ\¢uÀdüT≈£îHêï&ÉT. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ |ü]bÕ\Hê~Ûø±] ‹ù|ŒHêj·Tø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üC≤ |æsê´<ÛäT\ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T ô|<ä›m‘·TÔq ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ‘·s¡*e#êÃs¡T. ñeTà&ç ≈£î≥T+ã+˝À ñ+≥Tqï ‘·eT≈£î Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ πø{≤sTT+#ê\ì >√HÓ>∑+&É¢≈£î #Ó+~q s¡y˚Twt nH˚ e´øÏÔ y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. bı\+ n$Tàq≥T¢ |üÁ‘ê\T düèdæº+∫ u…]düTÔqï e´øÏÔô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√&ÉTeT÷s¡T eT+<ä\+ \<ä›–] Á>±e÷ìøÏ mÁs¡qï n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. \˝≤π> ‘·+>∑* eT+&É\+ πø+Á<ä+˝À á ùde πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚dæ dü]º|æπø≥¢ C≤Ø e÷s¡Z+ düT>∑TeT+ #˚j·÷\ì ‘·T>∑Z* Á>±eT ìyêdüT\T •e≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T ø√sês¡T. n˝≤π> $ø£˝≤+>∑T\≈£î Ç#˚à |æ+#Û·qT¢ Á|ü‹ HÓ˝≤ ¬s>∑T´\sY>± n+<˚$<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ãq>±q|ü*¢ eT+&É\+ mqø£\T¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #êø£* e÷<äø£ÿ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Á|ü»\ qT+∫ |òæsê´<äT\ô|’ kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´\qT |ü]o*+∫ düeTdü´\T |ü]wüÿ]ÄkÕÔeTì ë ø£˝…ø£ºπs{Ÿ |ü]bÕ\Hê~Ûø±] ‹ù|ŒHêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T‘√ bÕ≥T $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ós¡T#·T≈£îqï bÕsƒ¡XÊ\ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T

eT+Á‘ê\j·T+, qe+ãsY 11 düTes¡íyês¡Ô: ø£sêï≥ø£ sêh ;CÒ|” sêh n<Ûä´ø£åT&ÉT áX¯«s¡|üŒ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT sê|òüTy˚+Á<ä kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î |”Äs√« $wüßírs¡ú, eTsƒ¡+ |”sƒê~Û|ü‘·T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. eTT+<äT>±d<ä Äj·Tq Á>±eT <˚e‘· eT+#ê\eTïqT <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ sê|òüTy˚+Á<ä eT÷\ãè+<ëeHêìï <ä]Ù+#·T≈£î Hêïs¡T. eTsƒ¡+ |”sƒê~Û|ü‘·T\T düTj·TrÁ+Á<ä rs¡Tú\T XÊ\Tyê ø£|æŒ yÓTyÓT+{À‘√ |òü\ eT+Á‘êø£å\T Ç∫à Äos¡«~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£ìïkÕ«$T, d”Äs√« ◊|” q]‡+VüQeTT\T, yê´düsê#êÄ#êsY bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªªdüTes¡íyêsêÔμμ ø£<∏äHêìøÏ

dŒü +<q ä

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä Á|ü»\qT ø£*dæ yê] düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø=ì |ü]wüÿ]+#˚+<äTπø Á|üuÛÑT‘·«+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äì sêh ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\XÊK eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ q>∑s¡+˝Àì 14,17,20,28 yês¡T¶\≈£î #Ó+~q »$Tà#Ó≥Tº, CÀVü≤sê|ü⁄s¡+, Vü≤;uŸ eTTu≤s¡ø˘ q>∑sY, ãT<Ûäyês¡ù|≥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT n_Ûeè~Δ Á|üjÓ÷»Hê\T Á|ü»\ <ä]øÏ #˚πsÃ+<äT≈£î s¡#·Ãã+&É <ë«sê <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îqï ù|<ä\+<ä]ø° Á|üjÓ÷»q+ ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À d”«ø£]+∫q <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+∫ ns¡TΩ˝…’q n_Δ<ës¡T\+<ä]øÏ πswüHéø±s¡T¶\T, ô|q¸qT¢, Çfi¯¢|ü{≤º\T eT+ps¡T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. sêì yêfi¯ó¢ mes¡÷ Çã“+~ |ü&É≈£î+&Ü eTs√kÕ] <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+fÒ $#ês¡D »]|æ eT+ps¡T #˚kÕÔeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. bÕ‘· >∑èVü‰˝À¢ ìe•düTÔqï 50 ˝Ò<ë 100 eT+~ ø£*dæ »≥Tº>± eùdÔ yê{ÏkÕúq+˝À sêJyé ÄsêCŸ ÁøÏ+<ä ˇø=ÿø£ÿ]ø° 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ $\Te#˚ùd uÛÑeHê\qT nbÕsYºyÓT+{Ÿ e÷~]>± ì]à+∫ ÇkÕÔeTì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ 600 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚sTT+#êqì ≈£î≥T+u≤\T ø£*dæ sêø£b˛‘˚ #˚dæq Á|üj·T‘·ï+ ìÁwüŒjÓ÷»q+ ne⁄‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤˝À¢ >∑èVü‰\T ì]à+#·T≈£îqï 7y˚\ eT+~øÏ Çfi¯¢ |ü{≤º\T Ç|æŒ+#êqHêïs¡T. ¬øHê˝Ÿ Á|üø£ÿq e⁄qï yêfi¯¢+<ä]ø° {°M9 ø±\˙ >∑èVü‰\T Ç|æŒ+#êeTHêïs¡T. q>∑s¡+˝À düú˝≤\T sêì 20y˚\ eT+~øÏ \_Δ<ës¡T\≈£î Çfi¯¢|ü{≤º\T Ç#êÃeTì eTs√ 20 y˚\ eT+~øÏ ≈£L&Ü

Çs¡T≈£î >∑<äT\ qT+∫ |æ\¢\≈£î $eTTøÏÔ

kÕø±s¡+ #˚j·T+&ç

>∑<äT\T≈£î ‘êfi≤\T rdæ ø=‘·Ô uÛÑeHêìï $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. n|üŒ{Ï es¡≈£î bÕ‘· bÕsƒ¡XÊ\ Çs¡T≈£î >∑<ÛäT\˝À eT–Zb˛sTTq $<ë´s¡Tú \T }]ãj·T≥ ø=‘·Ô>± ì]à+∫q ø=‘·Ô >∑<äT\˝ÀøÏ e÷sês¡T. ÄVü‰¢<ä ø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À Á|üdüTÔ‘·+ $<ë´s¡Tú\T ø£wüº|ü&É≈£î+&Ü Çwüº|ü&ç #·<äTe⁄qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ◊<˚fi¯fl ‘·s¡Tyê‘· ø=‘·ÔbÕsƒ¡XÊ\ $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ ø£èwæ #˚dæq düTes¡íyês¡ÔqT Á>±eTÁ|ü»\T $<ë´s¡Tú\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T n_Ûq+~+#ês¡T. n+‘˚ø±ø£ s¡÷ˆˆ2.20 \ø£å\‘√ ì]à+#ê*‡q n<Ûäq|ü⁄ >∑~ì |üP]Ô#˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T z Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#ês¡T.

>∑&çy˚eTT\, qe+ãsY 11 düTes¡íyês¡Ô :` »qàì ∫Ãq ‘·*¢<ä+Å&ÉT\ ã+>±s¡T ø£\\qT dü«s¡Z<ÛëeT+ #˚j·÷\ì @.|æ.|æ. eT+&É\ Å|ü‘˚´ø±~Ûø±] eTÚ˝≤* $<Ûë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T.X¯óÅø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì j·Tdt.dæ.Vü‰düº˝ŸqT dü+<ä]Ù+∫,|ü]o*+ #ês¡T. Vü‰düº˝Ÿq+<äT u≤ãT »>∑J®eHésê+,n+uÒ<äÿsY ∫Å‘·|ü {≤\qT |üP\e÷\\T y˚dæ n+&É* |òüT{Ï+#ê s¡T.ádü+<Ûäs¡“¤+>± ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY eTÚ˝≤* e÷{≤¢ &ÉT‘·÷,Vü‰düº˝Ÿ˝À e⁄+&ç #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï $<Ûë´s¡Tú\T e⁄qï‘·kÕúsTT •œsê\qT n+<äTø√yê \Hêïs¡T.$ <ä´qT Çwüº+‘√ ø£dæ‘√ #·~$‘˚ ñ»«\uÛÑ$wü´‘·TÔ MT kı+‘·eTe⁄‘·T+<äì $<Ûë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T ≈£L&Ü |æ\¢\ô|’ ‘·*¢<ä+Å&ÉT\T ô|≥Tº≈£îqï ÄX¯\qT >∑÷]à #ÓãT‘·÷e⁄+fÒ yê]˝À ø£dæ ô|]– |ü≥Tº<ä\‘√,n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ #·<äTe⁄‘ês¡ ì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. j·Tdt.dæ.Vü‰düº˝Ÿ˝À $<Ûë´s¡Tú\ nuÛÑT´qï‹øÏ ìs¡+‘·s¡+ bÕ≥T|ü&ÉT‘·Tqï Vü‰düº˝Ÿyê¬s ¶Hé yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢qT n_Ûq+~+#ês¡T. sêuÀe⁄ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ Å|ü‹ˇø£ÿ $<Ûë´]ú 500ô|’>± e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+∫,bÕsƒ¡XÊ\≈£î, n<Ûë´|ü≈£î\≈£î eT+ &É˝≤ìøÏ ù|s¡T Å|üU≤´‘·\T ‘˚yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.nq+ ‘·s¡+ ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T Ç+Å<ëDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $<Ûë´s¡Tú\T n+~e∫Ãq neø±XÊìï ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£îì,ñqï‘·kÕúsTT˝À e⁄+&˚˝≤ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î u≤≥\T y˚düTø=yê\Hêïs¡T.nq+‘·s¡+ Vü‰düº˝Ÿ $<Ûë´s¡Tú\≈£î, dü÷ÿ˝Ÿu≤´>¥‡,ø£+bÕø˘‡\T n+<äCÒkÕs¡T.áø± s¡´Åø£eT+˝À j·T+.ÄsY.z.Ä q+<é,Á|üuÛ≤ø£sY,j·T+. |æ.&ç.z.\øÏåàqs¡düeTà,ñbÕ<Ûë´j·TT\T,C≤ø°sY,q+<äj· T´.ôdÅø£≥Ø\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, #Óqïj·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤wü´+˝À |òüTq+>± eTÚ˝≤Hê »qà~q y˚&ÉTø£\T ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : y˚sTT @fi¯fl≈£î ˇø£kÕ] e#˚à Ç≥Te+{Ï düT~Hê\T. H˚&ÉT uÛ≤wü´+ dü÷ÿ\T $<ë´s¡Tú\T ‘·eT dü÷ÿ˝Ÿ ÁbÕ+>∑D+˝À 11.11.11 Äø±s¡+˝À e÷qeVü‰s¡+>± @s¡Œ&ç Á|ü|ü+#êìøÏ ‘·eT ◊ø£´‘· dü+<˚Vü‰ìï n+~+#ês¡T. Á|ü|ü+#· XÊ+‹ ∫Vü≤ï+>± bÕe⁄sêìï m>∑Ts¡y˚dü÷Ô á ~Hêq eTÚ˝≤Hê nãT˝Ÿ ø£˝≤yéT ÄC≤<é J$‘ê+XÊ\qT >∑T]+∫ ∫Hêïs¡T\≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\T dü+<˚X¯$T#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± uÛ≤wü´+ $<ë´dü+düú\ sêj·T\d”eT CÀq˝Ÿ ÇHé#ê]® nì˝Ÿ≈£îe÷sY, Á|æì‡bÕ˝Ÿ nq+‘·sêyéT, $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· uÛ≤wü´+ sêeTø£èwüí>±s¡T ‘·eT X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T, ÄodüT‡\qT n+~+#ês¡T. Á{Ï|ü⁄˝Ÿ m\yÓHé dü+ãsê\T : X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ &Üø£ºsY‡ ø±\˙ uÛ≤wü´+ bÕsƒ¡XÊ\˝À \ø°ÿ&˚, Á{Ï|ü⁄˝Ÿ m\yÓHé ñ‘·‡yê\T |òüTq+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷\qT bÕ sƒ¡XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ sê+Á|ükÕ<é, *{Ï˝Ÿ #ê+|t‡ Á|æì‡|ü˝Ÿ düT<ÛësêDÏ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTT+<äT>± X¯ó Áø£yês¡+ s√EqT(11.11.11) ÁbÕeTTU≤´ìï $e]dü÷Ô, á s√E eT÷&ÉT |ü<äø=+&ÉT¢ sêe&É+ X¯óuÛÑø£s¡eTì, Ç≥Te+{Ï s√E eT+∫ ìs¡íj·÷\T rdüTø√yê\ì, n+‘˚>±ø£ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« ‘=* $<ë´XÊK eT+Á‹ ªeTÚ˝≤Hê nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<éμ 124e »j·T+‹ nì Á|æì‡|ü˝Ÿ >±s¡T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·sê«‘· XÊ+‹ø£b˛‘ê\qT, s¡+>∑Ts¡+>∑T\ u…\÷Hé\qT m>∑s¡y˚kÕs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\#˚‘· πøø˘ ø£{Ÿ #˚sTT+∫ n+<ä]ø° |ü+#·&É+ »]–+~. ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷\qT sêj·T\d”eT CÀq˝Ÿ ÇHé#ê]® n˙˝Ÿ≈£îe÷sY |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. eø£Ôè‘·« b˛{°˝À¢ $<ë´]ú Á|ü‹uÛÑ : 11`11`2011q eTÚ˝≤Hê nãT˝Ÿ

ø£˝≤yéT ÄC≤<é >±] J$‘· $X‚cÕ\ô|’ $<ë´ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT eø£Ôè‘·« b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zqï |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\˝À uÛ≤wü´+ $<ë´]ú n_ÛùwsY ¬s&ç¶(9e ‘·s¡>∑‹) ‘·q Á|ü‹uÛ≤e+‘·yÓTÆq yê#êÑ·Ts¡´+‘√ õ˝≤¢ ‘·èrj·T kÕúHêìï dü+bÕ~+#·T≈£îHêï&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± Ä $<ë´]úì uÛ≤wü´+ $<ë´ dü+düú\ sêj·T\d”eT CÀq˝Ÿ ÇHé#ê]® nì˝Ÿ≈£îe÷sY, Á|æì‡bÕ˝Ÿ nq+‘·sêyéT, Ä dü+düú\ n~ÛH˚‘· uÛ≤wü´+ sêeTø£èwüí n_Ûq+~+#ês¡T.

ÄC≤<é ùde\T eTs¡Te˝Òì$ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : n+EeTH˚`‘·s¡UÒâ`m`ñs¡÷›, ø£s¡÷ï\T yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À ñs¡÷› u≤*ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï πø+Á<ä $<ë´XÊK eT+Á‹ nsTTq uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï eTÚ˝≤Hê nãT˝Ÿ ø£˝≤yéT ÄC≤<é>±] 123e »qà~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± C≤rj·T $<ë´ ~H√‘·‡e+ |òüTq+>± »]–+~. eTTK´ n‹~∏>± e∫Ãq &û◊ eTTkÕÔUŸ n˝ÒU≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eTÚ˝≤q nãT˝Ÿ ø£˝≤yéT ÄC≤<é >±] ùde\T eTs¡Te˝Òìeì nHêïs¡T. ]f…ÆsY¶ Ábıô|òdüsY nãT›˝Ÿ sö|òtU≤Hé >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTÚ˝≤Hê nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é >±s¡T q&ç∫q u≤≥˝ÀH˚ eTq+<äs¡+ ≈£L&Ü q&Éyê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ]f…ÆsY¶ &Ó’{Ÿ ˝…ø£Ãs¡sY u≤\qï, y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY kÕsTT Vü‰dæŒ≥˝Ÿ &Ü.n˝≤¢¬s&ç¶, eTÚ˝≤q düT˝Òe÷Hé q<äM, eTÚ˝≤Hê ñeTsY HêõyéT, eTÚ˝≤Hê nãT›˝Ÿ >∑ì, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T >∑T˝≤®sY bòÕ‹e÷, nÁwü|òü⁄ìïkÕ, ÄeT‘·T˝Ÿ nJCŸ, ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ VüQÁ»‘Y <˚XÊsTT bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ eTÚ˝≤q nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é >±s¡T <˚XÊìøÏ #˚dæq ùdeqT ø=ìj·÷&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 14 dü÷ÿfi¯fl≈£î dü+ã+~Û+∫q $<ë´s¡Tú\T d”Œ#Y ø±+|æfÒwüHé˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á b˛{°˝À ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î »„|æø£\T ãVüAø£]+#ês¡T. ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.ø£ØeTT˝≤¢U≤Hé n<Ûä´ø£å‘·q á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. Vü≤Á»‘Y <˚XÊsTT #˚‘·T\ MT<äT>± 10e ‘·s¡>∑‹˝À eT+∫ e÷s¡Tÿ\qT kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫es¡>± ñkÕàìj·÷ ø±˝Òõ ˝…ø£Ãs¡sY mdt.ø£;sYu≤cÕ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´e+‘·T\T, kÕe÷õø£ ùde≈£î\T, &Üø£ºs¡T¢, {°#·s¡T¢, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷#·q|ü*¢˝À yÓTTø£ÿ\ |ü+|æD° »$Tà≈£î+≥ s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ |ü]~Û˝Àì e÷#·q|ü*¢ Á>±eTeTT˝À u≤\$ø±dü dü+|òæTø£ ùdyê dü+düú es¡+>∑˝Ÿ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À yê≥sY bÕ¢+{Ÿ˝Àì düuÛÑT´\≈£î ˇø£ÿø£ ÿ]øÏ 4 yÓTTø£ÿ\ #=|üq |ü+#·&É+ »]–+<äì bÕ¢+{Ÿ n<Ûä´≈£åî\T u§»+ ‹s¡T|ü‹ ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T á ø±s¡´Áø£+˝À bÕ¢+{Ÿ ø£MT{Ï düuÛÑT´\T sê»eT\T¢ øÏwüHé¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ÄXÀø˘, dü+|ü‘Ysêe⁄, Á|üø±XŸ, ‹s¡T|ü‹ mÁs¡j·T´ dü‘ê´Hês¡j·TD ¬s&ç¶, dü<ëq+<Ûä+ ‘√ bÕ≥T Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤\\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Ä≥\ b˛{°\T >√kÕŒ&ÉT (eT+) düTes¡íyês¡Ô : á HÓ\ qe+ãs¡T 14q C≤rj·T u≤\\~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢|ü]wü‘Yñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\˝À Ä≥\b˛{°\qT bÕsƒ¡XÊ\Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT Ä<Ûä«s¡´+˝À ÅbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT.$ÅXÊ+‘· Ç+#ê]® ôV≤&ée÷düºsY Hêsêj·TD n<Ûä´ø£å‘·q b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.áb˛{°\qT 8,9,10,‘·s¡>∑‘·T\ $<Ûë´]úì,$<Ûë´s¡Tú\≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.u≤*ø£\≈£î UÀU§,ø£ã&ç¶,Åø°&É\˝Àb˛{°\T,u≤\Ts¡≈£î s¡ìï+>¥,yê*u≤˝Ÿ b˛{°\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ]f…ÆsY¶Ç+#êsY® ôV≤&ée÷düºsY Hêsêj·TD ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.áø±s¡´Åø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ n<Ûë´|üø£ãè+<Ûä+ >√bÕ˝ŸXË{Ϻ, sêeTT&ÉT.VüQX‚qj·T´,©˝≤e‹,•Øwü,bÕ˝§ZHêïs¡T.b˛{°\˝À ¬>\Tbı+ ~q $<Ûë´s¡Tú\≈£î qe+ãsY 14q Åb˛‘·‡Vü≤ø£ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕÔeTì ªdüTes¡íyês¡Ô‘√ μ ‘Ó*bÕs¡T

H˚&ÉT πswüHéø±s¡T¶\ |ü+|æD° ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£\÷¢s¡T eT+&É\+˝À >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï πswüHéø±s¡T¶ <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\≈£î á HÓ\ 12e ‘˚B X¯ìyês¡+ ø£\÷¢s¡T˝Àì #Í&˚X¯«] <˚$ Ä\j·T+˝À |ü+|æD° #˚kÕÔs¡ì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü.ãT<ä›Á|üø±wt m+.CÀ´‹ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø£\÷¢s¡T eT+&É\+˝Àì 21, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 yês¡T¶\≈£î dü+ã+~Û+∫q πswüHéø±s¡T¶<ës¡T\T ≈£L|üqT¢ bı+<ë*‡+~>± Äj·Tq ø√sês¡T. ø£s¡÷ï\T ìjÓ÷»ø£ yês¡T¶\ <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\≈£î eTTì‡|ü˝Ÿ zô|Hé ~∏j˚T≥sY q+<äT |ü+|æD° #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

n_Ûeè~|òü˝≤\T n+<ä]ø° #˚s¡TkÕÔ+

ã+>±s¡T ø£\\qT Ä‘·à≈£Ls¡T(s¡÷s¡˝Ÿ). qe+ãsY 11( düTes¡íyês¡Ô): $<ë´XÊK n~ø±s¡T\T, ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ≈£îeTà¬ø’ düs¡«•ø£å n_Ûj·÷Hé ì<ÛäT\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ >√\Te÷\T≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. B+‘√ ìsêàD+ |üP]Ôø±e\dæq Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T ndü+|üP]Ô>± ñ+&É≥y˚T ø±ø£ n|üŒ{Ïπø ìsêàD+ |üP]Ô nsTTq n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T eT÷\q |ü&ܶsTT.◊<˚fi¯ófl>± ádüeTdü´qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T Çs¡T≈£î >∑<ÛäT\˝À eT–Zb˛e\dæ e∫Ã+~. ádüeTdü´ô|’ ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ nø√ºãsY 21 q ªª◊<˚fiË’flq |üP]Ôø±ìbÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD+μμ nH˚ ø£<ÛäHêìï Á|ü#·T]+∫+~. düŒ+~+∫q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T Ä‘·à≈£Ls¡T j·T+.Ç.ˇ.j·Tdt. j·Tdt.m $uÛ≤>±ìï ø£~Û*+#ês¡T. ~+‘√ eT+&É\+˝Àì dæ<Ó›|ü˝…¢ Á>±eT+ eT+&É\ |ü]X¯‘Y ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ ‘·s¡>∑‹

5

s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ {°J

Ç#˚Ã+<äT≈£î dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïeTì eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT myÓTà˝Ò´>± e⁄qï|ü&ÉT n+‘·≈£î eTT+<äT ≈£L&Ü @<√ ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê Á|ü»\≈£î ùde #˚ùd+<äT≈£î e⁄Hêïs¡ì e÷j·÷ãC≤sY #˚ùd <ëìøÏ sê˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY dü‘·´Hêsêj·TDeT÷]Ô, Äضy√ yÓ+ø£≥eTTs¡[, eTTì‡|ü˝Ÿ Ç+»˙sY sê»X‚KsY, #·+Á<äX‚KsY ø£\÷ÿs¡, eTTì‡|ü˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY s¡+>±¬s&ç¶ ‘·Vü≤o˝≤ΔsY VüQùdHé kÕôV≤uŸ, e÷J ø±s=Œπs≥s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑ T &É T +u≤ |ü { Ï º y ˚ ‘ · MDe+ø£ qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì q]‡+>±|üPsY Á>±eT+˝À ‹s¡T|ü‹ nH˚ e´øÏÔ <ä>∑Zsê <ë<ä|ü⁄ 25©≥s¡¢ >∑T&ÉT+u≤‘= bÕ≥T ≥T M\¢sYqT m|æ15@m˝Ÿ9053 |ü≥Tºø=ì Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù kÕs¡+>±bÕDÏ d”CŸ #˚dæ nbÕÿ] n~ø±s¡T\≈£î n|üŒ–+#·s¡T.>∑‘·ø=+‘· ø±\+>± bı‹¬s&ç¶|ü*¢ Á>±eT+ qT+&ç eT+&É\+˝À Á>±eT\≈£î >∑T&ÉT+u≤ nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔHêï&Éì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.

C≤rj·T $<ë´~H√‘·‡e+ MDe+ø£ qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\ n<ä«s¡´+˝À sêJyé $<ë´$TwüHé ø±s¡´Áø£eT\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfiËflø±s¡´Áø£eT+˝Àu≤>∑+>±$<ë´#Ó’‘·q´ ø±s¡´Áø£eT\qT X¯óÁø£yês¡+ |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·T´sTT bÕsƒ¡XÊ\\ n<ä«s¡´+˝À sê´©\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~.eTÚ˝≤Hê nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ |ü⁄{Ϻq s√EqT C≤rj·T $<ë´~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄ø=e&É+ »]–+~ÁbÕs¡úHê düe÷y˚X¯+˝À >ös¡e Á|ü<ëq eT+Á‹ dü+<˚X¯\qT eTTK´eT+Á‹ dü+<˚XÊ\qT |æ\¢\ #˚‘· #·~$+#·&É+ »]–+~.u≤\\ ñ∫‘· ìs¡“+<ä $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ 2009˝Àì eTTU≤´+XÊ\T Á|ü»\≈£î $e]+#·&É+ »]–+~ á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁbÕ<ëH√bÕ<ä´sTT\T eT+&É\ $<ë´~ø±] düTπs+<äsY¬s&ç¶ u≤\õ ñbÕ<ë´sTT\T $<ë´s¡Tú\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

j·TTe‹ Ä‘·àVü≤‘·´j·T‘·ï+ q+<ë´\ Ŭø’+ qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô) :>∑&çy˚eTT\ eT+&É\+ <äTπs«• Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTVü≤ãTuŸ; (17) >∑‘·ø=+‘· ø±\+>± ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ X¯óÅø£yês¡+ Ä‘·àVü≤‘·à Å|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~.Ç+{À¢ mes¡T˝Òì düeTj·T+˝À ‘·\≈£î yê&ÉTø=H˚ ù|\eT+<äT ùd$+∫ rÅe ndü«düú‘·≈£î >∑T¬s’+~.≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T >∑eTì+∫ q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ ø=\T≈£î+≥Tqï≥T¢ ne⁄{Ÿb˛dtº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

j·TTe≈£î&çô|’ <ë&ç

q+<ë´\ Ŭø’+ qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô) :eTVü‰q+~ eT+&É\+ >±E\|ü˝…¢ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé düMT|ü+˝À ìedæ+#˚ düTã“sêj·TT&ÉT (16) ô|’ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <ë&ç#˚dæ >±j·T|üs¡#ês¡T.kÕúì≈£î\T düŒ+~+∫ q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ ø=\T≈£î+≥Tqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêï+ nHêïs¡T.

eè<äTΔ&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´j·T‘·ï+ q+<ë´\ Ŭø’+11 qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô) : u§\¢es¡+ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q ô|<ä›qï (50) X¯óÅø£yês¡+ Å>±eT |ü]düs¡ ÅbÕ+‘·˝À¢ |ü⁄s¡T>∑T\eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´ Å|üj·T‘·ï+ #˚kÕ&ÉT.kÕúì≈£î\T >∑eTì+∫ yÓ+≥H˚ q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.|ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ ø£s¡÷ï\T Å|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.Ä‘·àVü≤‘·´ Å|üj·T‘êïìøÏ ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·÷*‡ñ+~.

˙{Ï #Ísê´ìï n]ø£{Ϻ ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤+ : ø√≥¢ Ä<√ì, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : m˝…¢‘·‡ <ë«sê sêyê*‡q yê{≤ ˙{Ïì ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ÁbÕ+‘êìøÏ #˚πs˝≤ dü‘·«s¡ #·s¡´\T rdüT≈£îì õ˝≤¢ ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äT≈£î+{≤eTì, m˝…¢‘·‡ H˚{Ï #Ísê´ìï n]ø£&É‘êeTì ø£s¡÷ï\T m+|” ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ s¡#·Ãã+&É2˝À ¬s’‘·T\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2>∑+≥\ Ä\dü´+‘√ 1.00>∑+≥≈£î Ä<√ì eTTì‡|ü˝Ÿ yÓTÆ<ëq+˝À Äضz sê+düT<äs¡¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q @sêŒf…Æq s¡#·Ãã+&É2 ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹<∏äT\T>± m+|” ø√≥¢, myÓTà˝Ò´ MTHêøÏåHêj·TT&ÉT Vü‰»s¡j·÷´s¡T. n˝≤π> ‘·Vü≤d”˝≤›sY lìyêdüsêe⁄, m+|”&ûy√, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y e÷J #ÛÓ’s¡àHé, e÷J yÓ’dt#ÛÓ’s¡àHé n+øÏb˛>∑T yÓ+ø£≥kÕ«$T, ‹ø£ÿqï, e÷J myÓTà˝Ò´ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Vü≤ø˘, _.sêeT#·+<äsY, ˙\ø£+sƒ¡|üŒ, <˚$XË{Ϻ Á|üø±wt, sêeT*+π>X¯«s¡ j·÷<äyé, n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áz dü÷s¡´Á|üø±wt, lXË’\+ <˚ekÕúq+ &Ó’¬sø£ºsY eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T, \ø°Îø±+‘·¬s&ç¶, ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T y˚~ø£q\+ø£]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+|” ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ Á|üdü+–düTÔ+&É>±H˚ Ä~˝ÀH˚ Vü≤+dübÕ<äT nqï≥T¢ ˇø£ÿkÕ]>± Á|ü»\T y˚~ø£ô|’øÏ <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T. nq+‘·s¡+ b˛©düT\T s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. n+‘·˝ÀH˚ m+|” <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[flq Á|ü»\T πswüHéø±s¡T¶\ ø√dü+ #Ó|üŒî\]π>˝≤ ø±sê´\j·T+ #·T≥÷º Á|ü<äøÏåD\T #˚dæHê |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+<äì, n~Ûø±s¡T\T Ç+{Ï _\T¢\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêïs¡ì, |æ+#·qT¢ eT+ps¡T ø±˝Ò<äì, <Ûäs¡\T ô|]>±j·Tì, s¡÷bÕsTT _j·T´+˝À |ü⁄s¡T>∑T\T, #Ó‘êÔ#Ó<ës¡+ edüTÔHêïj·Tì, Ç<˚Hê

$wü »«sê\ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q »$Tà≈£L+≥ s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Ç\¢+‘·≈£î+≥ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝Àì $<ë´s¡Tú\≈£î ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´¬ø+Á<ä yÓ’<ë´~Ûø±] lìyêdt¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î &Ó+>∑T´, eT˝Ò]j·÷, Vü≤+{≤ yê´<ÛäT\T k˛ø£≈£î+&Ü <√eT\T yê´|æÔ #Ó+<ä≈£î+&É rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\T >∑T]+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\‘√ ø£*dæ u≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T $<ë´s¡Tú\‘√ ìHê<ë\T #˚düTÔ Á>±eT+˝Àì |ü⁄ $<äT\>∑T+&Ü sê´* ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T. »j·TÁ|üø±XŸ yÓ’<ä´ dæã“+~ s¡+>±¬s&ç¶, sêC…X¯«], düTø£q´, s¡õ‘· ‘√ bÕ≥T Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

C≤rj·T $<ë´~H√‘·‡e+

»$Tà≈£L+≥ s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : C≤rj·T ~H=‘·‡e+ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eT+&É\ |ü]~˝Àì \øå±àõ|ü*¢ Á>±eT+˝À $<ë´s¡Tú\T uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü<Ûëq eT+Á‹>±] dü+<˚X¯+ $<ë´s¡Tú\#˚ #·~$ $ì|æ+#·&É+ »]–+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú\#˚ Á|ü‹»„ #˚sTT+#ês¡T á ø±s¡´ø£+˝À bÕsƒ¡ XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\T myéT.Hê>∑sêE ñbÕ<Ûë´\T u≤˝≤qï, ‹s¡T|ü‹, Áoìyêdt l<ÛäsY #·+Á<äeTÚ[ Á>±eTø±s¡´<ä]Ù s¡eTD≤¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT\ yê&Éø£+ ô|’ ne>±Vü‰q dü<ädüT‡ »$Tà≈£î+≥ s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü|ü+#· |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\ ~H√‘·‡eeTT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ÁosêeTT\|ü*¢ Á>±eTeTT˝À Væ≤+<äTkÕúHé |ü\«¬s’õ+>¥ MT˝Ÿ‡ ø£+|üì yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À »$Tà≈£î+≥ e´ekÕj·T n~Ûø±] dæ.ôV≤#Y. >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ¬s’‘·T\≈£î |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\ yê&Éø£+ ‹düTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\ >∑T]+∫ ¬s’‘·T\≈£î $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£+˝À ø£+|üì ùd˝Ÿ‡ Ä|òædüsY ‹s¡T|ü‹ ÁbÕC…≈£îº Ä|òædüsY dü+|ü‘Y 100 eT+~ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

MT |üìrs¡T, n~Ûø±s¡T\T ø£fi¯ó¢ eT÷düT≈£îHêïsê n+≥÷ |üX¯óÁ>±dü+ ≈£L&Ü ˝Ò<äì ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì Á|ü»\‘√ bÕ≥T d”|”◊ Hêj·T≈£î\T n»jYT u≤ãT, ñX‚ì, ãè+<ä+ m+|”ì ì\BXÊs¡T. nHêï e÷ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√+&çê : myÓTà˝Ò´ MTHêøÏåHêj·TT&ÉT esê¸uÛ≤e+ ø±s¡D+>± ¬s’‘·T\T mø£ÿ&Ü $‘·Ôq+ ≈£L&Ü y˚j·T˝Ò<äT. y˚dæHê |ü+≥\≈£î es¡¸+ ˝Òø£ |ü+≥ #˚‹ø£+<ä˝Ò<äT. ¬s’‘·T\T mH√ï Çã“+<äT˝À¢ ñHêïs¡T. e÷ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√+&É+≥÷ myÓTà˝Ò´ MTHêøÏåHêj·TT&ÉT ‘·q<Ó’q XË’*˝À Á|üdü+–+∫ s¡#·Ãã+&É2 <äèwæºì Äø£]¸+#ês¡T. n+‘˚ø±ø£ õ˝≤¢˝À &û&ûÄ؇ düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢˝Àì 54 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#ês¡ì, rsê #·÷ùdÔ Ç|üŒî&ÉT 29 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘·q≈£î Äy˚<äq ø£*–+∫+<äHêïs¡T. q+<ë´\ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #ê˝≤ eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äHêïs¡T. ø±e⁄q õ˝≤¢H˚ ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì m+|” ø√≥¢qT myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|” ø√≥¢, myÓTà˝Ò´ MTHêøÏåHêj·TT&ÉT, ‘·Vü≤d”˝≤›sY lìyêdüsêe⁄, m+|”&ûy√, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y e÷J #ÛÓ’s¡àHé, e÷J yÓ’dt#ÛÓ’s¡àHé yÓ+ø£≥kÕ«$T, ‹ø£ÿqï, e÷J myÓTà˝Ò´ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T _.sêeT#·+<äsY, ˙\ø£+sƒ¡|üŒ, <˚$XË{Ϻ Á|üø±wt, sêeT*+π>X¯«s¡j·÷<äyé, n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áz dü÷s¡´Á|üø±wt, lXË’\+ <˚ekÕúq+ &Ó’¬sø£ºsY eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T, \ø°Îø±+‘·¬s&ç¶, ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nãT›˝Ÿ ø£˝≤+>± m<ä>±* Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì $<ë´s¡Tú\T nãT˝Ÿø£˝≤+qT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì nH˚ø£ eT+~ nãT˝Ÿø£˝≤+\T ‘·j·÷s¡yê«\ì, nãT˝Ÿø£˝≤+ ˝≤+{Ï y˚T<Ûëe⁄\T eTq<˚XÊìøÏ m+‘√ nedüs¡eTì e÷õ m+|æ|æ eTùV≤X¯«s¡j·T´, m+Çz #Ó+#·eTà, &Üø£ºsY s¡w”<é, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ÇHêÃ]® Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T j·TTq÷dt, »Hês¡ΔHé\T nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ nãT˝Ÿ ø£˝≤+ 126e »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± $<ä´~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü≥ºD+˝À e÷õ m+|æ|æ eTùV≤X¯«s¡j·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\T |æ\¢\T ã&çøÏ, ô|<ä›\T |üìøÏ, $<ä´quÛÑ´dæ+#·&É+ u≤\\ Vü≤≈£îÿ n+≥÷ ìHê<ë\T #˚düTÔ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T . nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷e÷s¡TeT÷\ Á>±eT+˝À |ü⁄{Ϻ sêhkÕúsTTøÏ m~–q nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<éqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì ñqï‘· kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√yê\Hêïs¡T. #·<äTe⁄ø√e&É+ u≤\\ Vü≤≈£îÿ nì Á|ü‹ ˇø£ÿ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yê] |æ\¢\qT ã&çøÏ |ü+|æ yê]øÏã+>±s¡T uÛÑ$wü‘YqT n+~+#ê\ì ø√sês¡T. á $<ä´~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »&ÉT¶ lìyêdü ¬s&ç¶, yê¬s¶Hé eT>∑T“˝Ÿ, >ödt˝≤»+, Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b


6

&Ó+>∑÷´ »«sêìøÏ ôVA$TjÓ÷|ü‹ eT+<äT\T

C…yéT‡uÀ˝Ÿ>±sY¶‘√ ¬s’‘·T\ Ç+≥ dæs¡T\ |ü+≥

yÓ\T›]Ô, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : &Ó+>∑÷´ »«sêìøÏ ôV≤$TjÓ÷ eT+<äT\T \_Û+#·qTHêïsTT. kÕúìø£ ôVA$TjÓ÷|ü‹ yÓ’<ä´XÊ\˝À á eT+<äT\qT dæã“+~ n+<äCÒdüTÔHêïs¡T. á $wüj·÷ìï yÓ’<ë´~Ûø±]DÏ uÛ≤s¡‹ <˚$ #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT yÓ\¢&ç+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ &Ó+>∑÷´ »«sê\T rÁeeTe⁄‘·THêïj·THêïs¡T. |ü]düsê\qT X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·T≈£îì, <√eT\T yê´|æÔ #Ó+<ä≈£î+&Ü, ‘êC≤ ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. &Ó+>∑÷´ »«s¡+‘√ bÕ≥T düs¡«s√>±\qT á ôVA$TjÓ÷|ü‹ eT+<äT\T ìyê]kÕÔj·Tì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’<ä´ dæã“+~ s¡eTDj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+,12 qe+ãsY 2011

Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY) qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\+˝Àì qs¡‡ø£ÿù|≥ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ q÷´düHé C…ì{Ïø˘ ]ôdsYà ôd+≥sY *$Tf…&é yê] C…yéT‡ uÀ˝Ÿ>±sY¶`2 |ü‹Ô s¡ø£+ô|’ >∑&ɶ+ sêõ¬s&ç¶ nH˚ ¬s’‘·T |ü‹Ô #˚qT˝À ¬s’‘·T Á|ü<äs¡Ùq πøåÁ‘·+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£+ù|ì y˚TH˚»sY s¡$ C…yéT‡ uÀ˝Ÿ>±sY¶`2 \ø£åD≤\qT ¬s’‘·T\≈£î $e]dü÷Ô Á|ü‹ #Ó≥Tº @|ü⁄>± ô|]– 3`5 ô|<ä› ø=eTà\T, 90 ∫qï ø=eTà\T ø£*– ˇø√ÿø£ÿ #Ó≥Tº≈£î 130`150 ô|<ä›ø±j·T\‘√ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\qT ÇkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. C…yéT‡ uÀ˝Ÿ>±sY¶‘√ ¬s’‘·T\ Ç+≥ dæs¡T\T |ü+&ÉT‘êj·Tì nHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T ø£+ô|˙ ùd˝Ÿ‡ Ä|ò”düsY {Ï. lìyêdt, e÷<Ûäe¬s&ç¶, Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T ñHêïs¡T. á Á|ü<äs¡Ùq πøåÁ‘·+˝À qs¡‡ø£ÿù|≥, »yê]ù|≥, bı‘·÷Ôs¡T, bÕs¡TyÓ\¢, >∑H˚ïs¡Tes¡+, eT˝≤¢|ü⁄s¡+, ø£+~ø£≥÷ÿs¡T, e÷Hê«&É Á>±e÷\ qT+&ç <ë<ë|ü⁄ 300 eT+~ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

|òüTq+>±

$#ês¡D #˚|ü{Ϻq ;d” yÓ˝ÒŒ¤sê|ò”düsY

ÄC≤<é »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T

Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY) qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\+ s¡V”≤+U≤Héù|≥ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ ø£Ø+q>∑sY ;d” yÓ˝ÒŒ¤sY Ä|ò”düsY |æ. nqdü÷s¡´ $#ês¡D≈£î e#êÃs¡T. s¡V”≤+U≤Héù|≥≈£î #Ó+~q mqT>∑T\ *+>∑j·T´, ø£eTT≥+ øÏwüHé nH˚ Ç<ä›s¡T ‘·eTqT eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ dü+|òüT+ qT+&ç ≈£î\ ãVæ≤wüÿs¡D #˚XÊs¡+≥÷ >∑‘· k˛eTyês¡+ Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î <Ûäs¡U≤dü÷Ô #˚düTø√>± ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ;d” yÓ˝ÒŒ¤sY Ä|ò”düsY $#ês¡D≈£î e#êÃs¡T. Çs¡T esêZ\ yê<äq\qT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î n+<äCÒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ;d” yÓ˝ÒŒ¤sY Ä|ò”düsY yÓ+≥ ‘·Vü≤o˝≤›sY s¡$+<äsY, ÄsY◊ n|üs¡í ñHêïs¡T.

yÓ\T>√&ÉT qe+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô):uÛ≤s¡‘· yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï $<ë´XÊKeT+Á‹ eTÚ˝≤Hê nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é »j·T+‹ì eT+&É\+˝À Á|ü‘˚´ø± ~Ûø±] s¡eTDj·T´ n<ä´ø£å‘·q |òüTq+>± ìs¡« Væ≤+#ês¡T. dü+<äs¡“+>± eT+&É\+˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Äj·Tq »qà~Ûq y˚&ÉTø£\qT |òüTq+ >± »s¡T|ü⁄≈£îì. $<ë´s¡Tú\T M<äT˝À¢ sê´©>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.. ádü+<äs¡“+>± yê´düs¡#·q b˛{°˝À¢ $CÒ‘·˝…’q yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚ø± ~Ûø±] s¡eTDj·T´ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T.. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ $<ë´s¡Tú\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äì Ç+ø± mH√ï $»j·÷\T kÕ~+∫ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, >∑Ts¡Te⁄ \≈£î, <˚XÊìøÏ ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\T rdüT≈£îsêyê \Hêïs¡T.. áø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz ø£eT˝≤ø£s¡T&ÉT, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê*

eT<ä´+ $Áπø‘·\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT

Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY) qe+ãsY 11, (düTes¡íyês¡Ô): |ü‹Ô ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì ãVüQ»q düe÷CŸ bÕغ e÷qø=+&É÷sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=+ô|*¢ |üs¡¸sêeTT\T nHêïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À nHêeèwæº eT]j·TT düyÓTà ø±s¡D+>± $<äT´‘Y ø√‘·‘√ |ü‹Ô #˚qT\T |üP]Ô>± <Óã“ ‹qï ¬s’‘·T\≈£î øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î 6000 #=|üq <Ûäs¡ ø£*Œ+∫ Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑sêE, yÓ+ø£fÒX¯+, lø±+‘Y, ø£qTø£j·T´, \ø£åàHé, *+>∑j·T´, sêeT#·+Á<ä+, Vü≤Hêà+‘·T, |üdüT\ u≤\sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´<ë|òü÷‘·+‘√ ¬s’‘·T eTè‹ yÓ\T›]Ô,qe+ãsY 11 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝À $<äT´<ë |òü÷‘·+‘√ z nqï<ë‘· eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.eT+&É\+˝Àì ø√düq |ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘ê‘êì øÏwüºqï(55) X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yê s¡Ts¡a≤eTTq 4 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~ q ¬s’‘·T ‘ê‘êì øÏwüºqï ‘·q≈£îqï 8 mø£sê\ bı\+˝À ÄeTT<äeTT, XËq>∑\T, e] |ü+≥\T kÕ>∑T #˚düTÔHêï&ÉT. s√E˝≤π> Äj·Tq ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTq bı˝≤ìøÏ ˙fi¯ó¢ ø£fÒº+<äT≈£î ‘·q uÛ≤s¡´ \øÏåà<˚$øÏ #Ó|æŒ yÓfi≤¢&ÉT. $<äT´‘Y yÓ÷{≤s¡TqT ÄHé #˚j·T&ÜìøÏ yÓ[¢ #˚sTT ô|≥º>±H˚ $<äT´‘Y cÕø˘ ‘·–* Äj·Tq nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ‘Ó\¢yê]Hê Äj·Tq sêø£b˛e&É+‘√ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T yÓ[¢ #·÷&É>± yÓ÷{≤s¡Tô|’ |ü&çñqï eTè‘· <˚Vü≤+ ø£ì|æ+∫+~. B+‘√ Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ø£˙ï{Ï |üs¡´+ ‘·eTj·÷´s¡T. eTè‘·TìøÏ 3 ≈£L‘·Tfi¯ó¢, 1 ≈£îe÷s¡T&ÉT ñHêïs¡T. Äj·Tq eTè‹ |ü≥¢ eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T #Ós¡T≈£î\ bÕ&ÉT Á|üB|t≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ø=düq|ü˝…¢øÏ yÓ[¢ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ‘·q dü+‘êbÕìï ‘Ó*bÕs¡T. ‘·–q Ø‹q Ä<äT≈£î+{≤eTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. eTè‘·Tì uÛ≤s¡´ \øÏåà<˚$ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î @môd’‡ Hê>∑*+>∑j·T´ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ, b˛düTº e÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ eTè‘·<˚Vü‰ìï &√Hé Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nHê<Ûä˝…’q Ä ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äTø√yê\ì Á>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ô|’ n~Ûø±s¡T\ düMTø£å >∑÷&É÷s¡T, , qe+ãsY 11 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝À |ü+≥ qwüº |ü]Vü‰s¡+ô|’ ñ<ë´qeq XÊK n~Ûø±s¡T\T düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ |ü≥ºD+˝Àì ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À Ä XÊK ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY X¯sê«q+<é á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+≥ qwüº+ $esê\qT $&ç$&ç>± qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì $Äs√«\T, ÄsY◊\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä XÊK n~Ûø±s¡T\T $»j·T\øÏåà, @mdtz Ä~Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì $»„|æÔ ø=*$T>∑T+&É¢, , qe+ãsY 11 düTes¡íyês¡Ô : $ø£˝≤+>∑T\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ ø£$T{Ï Á|ü‹ì~ ãè+<ä+ ‘·Vü≤•˝≤›sY ùwø˘ yÓTTVü≤B›Hé≈£î $»„|æÔ #˚dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ Ä ãè+<ä+ ‘·Vü≤• ˝≤›sY‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\≈£î 5 mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« ã+»s¡T uÛÑ÷$Tì πø{≤sTT+#ê\ Hêïs¡T. n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶\qT Á|ü‹ $ø£˝≤+>∑T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. õz HÓ+ ãs¡T 1095 Á|üø±s¡+ $ø£˝≤+>∑T\ JeH√bÕ~ÛøÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì ø√sês¡T. ‘·Vü≤•˝≤›sYqT ø£*dæq ãè+<ä+ ˝À Äø£$T{Ï Á|ü‹ì<äT\T eT<ä›qï, eT~›˝Ò{Ϭs&ç¶, _. dü+Jesêj·TT&ÉT, eT<ÛäTdü÷<äH bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´ ~H√‘·‡e sê´© ø=*$T>∑T+&É¢, , qe+ãsY 11 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Ç{Ïø±´\ Á>±eT+˝À m+áz eTH√ Vü≤sY ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\ ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T $<ë´ ~H√‘·‡e sê´©ì ìs¡« Væ≤+ #ês¡T.X¯óÁø£yês¡+ »]–q á sê´© dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 6 @fi¯¢ qT+∫ 14 dü+e ‘·‡sê \˝À|ü⁄ |æ\¢\T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î K∫Ñ·+>± yÓfi‚¢˝≤ ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#ê\Hêïs¡T. $<ë´e X¯´ø£ ‘·qT |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, Á>±eT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT düT+ø£qï, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T |ü+|æD° yÓ\T>√&ÉT qe+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT s¡eTDj·T´ ‘Ó*bÕs¡T.. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\≈£î 2010-11 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~+∫ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T |ü+|æD° #˚XÊeTHêïs¡T.. 6,7 ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷..700\qT, 8,9,10 ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î 800 s¡÷bÕj·T\qT |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.. #Ó≈£îÿ\qT yÓTT‘·Ô+ 197 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î 1,33,600 s¡÷bÕj·T\T |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À m+.á s¡eTDj·T´, á.z Á|ükÕ<é\T bÕ˝§ZHêïs¡T..

düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ˝Ò kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\T yÓ\T›]Ô, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : e÷qe düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ˝Ò kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\ì õ˝≤¢ ejÓ÷»q $<ä´ dü÷|üsYyÓ’»sY s¡eTD nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì πø+Á<ëìï nø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ejÓ÷»qT\T ã‘·T≈£î ‘Ós¡Te⁄ ø√dü+ á kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\T ñ|üø£]kÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À ô|<ä›\T #·<äTe⁄ø√ø£ b˛e&É+‘√H˚ düeTdü´\T ô|]>±j·THêïs¡T. #·<äTe⁄‘√ Jeq dæú‹>∑‘·T\T yÓTs¡T>∑T|ü&É‘êj·THêïs¡T. eTq+ rdüT≈£îH˚ ÄVü‰s¡+˝À ñ|ü⁄Œ m+‘· eTTK´yÓ÷ #·<äTe⁄ ≈£L&Ü J$‘·+˝À n+‘˚ nedüs¡eTHêïs¡T. ìs¡ø£å´sêdüT´˝…’q ejÓ÷»qT\≈£î eT+∫ e÷≥\T #Ó|æŒ, yês¡T $<ä´qT H˚s¡TÃ≈£îH˚≥T¢>± #˚j·÷\ì ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢≈£î Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. <˚eqø=+&É eT+&É˝≤q >∑‘·+˝À mMTŒ{°d” Vü≤]»q e÷¬seTà kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ä+ <ë«sêH˚ dü+‘·ø±ìï H˚s¡TÃ≈£î+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù n+øϬs&ç¶, d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ ñù|+Á<ä¬s&ç¶, Á>±eT ø√ Ä]¶H˚≥sY nì‘·, $<ë´ e\+{°s¡T¢, nXÊes¡ÿs¡T¢, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ\T›]Ô, qe+ãsY 11 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü] ~Û˝Àì >√es¡Δq –] Á>±eT+˝À eT<ä´+ $Áø£sTT düTÔqï á&ç>∑|ü⁄\¢j·T´, á&ç>∑ »j·TeTà\T eT <ä´+ u≤{Ïfi¯¢qT $Áø£sTTdüTÔ+&É>± b˛©düT\T <ë &ÉT\T #˚kÕs¡T.X¯óÁø£yês¡+ »]–q á <ë&ÉT˝À¢ 12 N|t *ø£ÿsY u≤{Ïfi¯¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì, d”CŸ #˚kÕs¡T.yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì &√Héø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üs¡#·>±,Hê´j·TeT÷]Ô ]e÷+&é≈£î Ä<˚•+∫q≥T¢ @môd’‡ Hê>∑*+>∑+ ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

q>∑s¡+˝À H˚&ÉT $<äT´‘Y ø√‘·\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À H˚&ÉT ø±\˙\ yêØ>± $<äT´‘Y ø√‘·\T #√≥T #˚düTø√qTHêïsTT. |ü\T eTs¡eTà‘·T\ Ø‘ê´ á ø√‘·\qT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ #˚|ü≥ºqT+~. á ø√‘·\T @&ÉT 33/11 ¬ø.$. 132/11 ¬ø.$ düuŸ ùdºwüq¢ |ü]~Û˝À ø=qkÕ>∑ qTHêïsTT. |üesYVü≤dt, Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ mùdº{Ÿ, C§Vü≤sê|ü⁄s¡+, õ|æÄsY Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\, b˛©dt ø±«s¡ºsY‡, ø£s¡÷ï\T, dü+‘√wt q>∑s¡¢ |ü]~Û˝À á ø√‘·\T ñ+&ÉqTHêïsTT. á ø√‘·\T ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥ es¡≈£î ñ+&ÉqTHêïsTT. 33/11 ¬ø$ |üesY Vü≤Ödt |ü]~Û˝À : lìyêdü q>∑sY, <Ûäs¡àù|≥, HÓÁVüA q>∑sY, –|ü‡Hé ø±\˙, ø=‘·Ôù|≥, kÕsTTu≤u≤ q>∑sY, >ö[ π>], mHé.ÄsY.ù|≥, Á|üø±wt q>∑sY, yÓ+ø£≥ s¡eTD ø±\˙, qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ q>∑sY, nXÀø˘ q>∑sY. 33/11 ¬ø$ Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ mùdº{Ÿ |ü]~Û˝À : Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ @ùdº{Ÿ, eTT»|òüsY q>∑sY, ø£\÷¢s¡T, |ü+~bÕ&ÉT, sê|òüTy˚+Á<äq>∑sY, X¯ØHé q>∑sY, |ü<ëàe‹ q>∑sY, nu≤“dt q>∑sY, yê≥sY esYÿ‡. 33/11 ¬ø$ C§Vü≤sêù|ü⁄s¡+ |ü]~Û˝À : 1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,14,17,18,19,22 qT+∫ 25, 28 qT+∫ 32, 34 qT+∫ 38, 68, 69 ù|≥˝À¢ $<äT´‘Y ø√‘·\T ø=qkÕ>∑T‘êsTT. 33/11 ¬ø$ õ|æÄsY Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ |ü]~Û˝À : 11 ¬ø$ dæ.ø±´+|t |ò”&ÉsY, ¬s$q÷´ ø±\˙, >∑DÒwt q>∑sY, lsê+q>∑sY, dæ.ø±´+|t ôd+≥sY, ns√sê q>∑sY, ø£eT˝≤ q>∑sY, lq>∑sY ø±\˙, l\øÏåà q>∑sY. á ø±\˙\‘√ bÕ≥T>± 11 ¬ø$ yêùs¡Ô |ò”&ÉsY |ü]~Û˝À : e÷s¡T‹ yÓT>±dæ{Ï, {Ï$ ùdºwüHé, <Ûäq\øÏåà q>∑sY, ôd+Á≥˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ, yÓTÆÁø√y˚yé ùdºwüHé, X‚cÕÁ~ q>∑sY, bÕs¡úkÕs¡~∏ q>∑sY, m|òtdæ◊ 2, l ãè+<ëeHé q>∑sY, e÷s¡T‹ q>∑sY, yês¡Ô, m\÷ÿ] mùdº{Ÿ‡, ôdsTT+{Ÿ CÀôd|òt ø±˝ÒCŸ, f…*ø±+ q>∑sY, &Üø£ºsY‡ ø±\ì.

uÛÑ»q b˛{°˝À¢ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq+ ø=*$T>∑T+&É¢, , qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø±ØÔø£ bÂs¡í$T dü+<äs¡“+>± Ç{°e\ l \*‘ê düT+<äπsX¯«] <˚yê\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q sêÁwüº kÕúsTT uÛÑ»q b˛{°˝À¢ $CÒ‘·\≈£î q>∑<äT ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. X¯óÁø£yês¡+ »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ @s¡&û|ü⁄s¡+ eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T uÛÑ»q eT+&É* kÕ~Û+#·>± <Ûë‹ ù|s¡+ \ø£åàeTà s¡÷. 8 y˚\qT n+<äCÒkÕs¡T. ~«rj·T ãVüQeT‹>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø£&ÉeT≈£î+≥¢ lsêeT *+π>X¯«s¡ uÛÑ»q eT+&É* kÕ~Û+#·>± <ë‘· >±* eT*¢U≤s¡T®q ¬s&ç¶ s¡÷. 6 y˚\qT n+<äCÒkÕs¡T. ‘·èrj·T ãVüQeT‹ì nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ∫+‘·˝≤j·T|ü˝…¢≈£î #Ó+~q \øÏåà ø=‘·Ô yÓ+ø£≥s¡eTD kÕ«$T uÛÑ»q eT+&É* bı+<ä>± <ë‘· ñ\e\ qs¡dæ+VüQ&ÉT s¡÷. 4 y˚\qT n+<äCÒkÕs¡T. Hê\Ze ãVüQeT‹ì ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ eT+&É¢yêDÏ|ü˝…¢ uÛÑ»q ãè+<ä+ kÕ~Û+#·>± <ë‘· yÓTTãT“ •esê$T ¬s&ç¶ s¡÷. 3 y˚\qT n+~+#ês¡T. 5 e ãVüQeT‹ì ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ >=+~|üs¡¢ uÛÑ»q ãè+<ä+, 6e ãVüQeT‹ >±s¡¢~HÓï, 7 e ãVüQeT‹ X¯+ø£q|ü⁄s¡+, 8 e ãVüQeT‹ sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ uÛÑø£Ô ãè+<ë\T bı+<ësTT. M]øÏ es¡Tdü>± s¡÷. 2y˚\T, s¡÷.1200\T, s¡÷.1000, s¡÷.800\qT <ë‘·\T n+<äCÒkÕs¡T..

eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+ |ü–&Ü´\, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì mMTŒ&ûz ø±sê´\j·T+˝À eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. X¯óÁø£yês¡+ á Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] uÛ≤düÿsY X¯s¡à Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ]X¯ó<Ûä´+, ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T, á HÓ\ 19e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤+#·qTqï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ˝Ò y˚Ts¡≈£î Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´ |ü]s¡ø£åD≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ìyê]+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ Á&Ó’&˚qT ìs¡« Væ≤+#ê\Hêïs¡T. |ü+#êsTTr\πø ø±≈£î+&É eTC≤sê Á>±e÷˝À¢ ôd’‘·+ bÕ]X¯ó<Ûä´ |ü]s¡ø£åD, ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\ ìyês¡D\ô|’ <äèwæº ô|{≤º\Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTs¡T>∑T<=&É¢ düeTdü´, n+>∑Héyê&û\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á s¡#·Ãã+&É≈£î kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤•˝≤›sY áX¯«¬s&ç›, mMTŒ&ûz Hê>∑sêE Hêj·TT&ÉT, @.Ç. s¡$≈£îe÷sY, e´ekÕj·÷~Ûø±]DÏ eT+E\, ázÄsY&ç q÷sê®Vü‰Hé uÒ>∑+, yÓ\T>∑T @|æm+ lìyêdüT\T, Vü≤Ödæ+>¥ @.Ç. Ä+»H˚j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

C≤rj·T $<ë´ ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY) qe+ãsY 11, (düTes¡íyê s¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\+ πø+Á<ä+˝À X¯óÁø£yês¡+ C≤rj·T $<ë´ ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì õ˝≤¢ |ü]wü‘·TÔ ôdø£+&ÉØ bÕsƒ¡XÊ\ |ü¢ø±s¡T¶\T Á|ü<ä]ÙdüTÔ, n+<äs¡T #·<äyê\H˚ ìHê<ë\T #˚dü÷Ô $<Ûë´s¡Tú\T sê´© rXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√ bÕ<Ûë´j·TT\T _. ãHêïJ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ\¢\+<äs¡T #·<äTe⁄ ø√e&É+ <ë«sêH˚ ñqï‘· kÕúsTTøÏ m<äT>∑T ‘ês¡ì nHêïs¡T. $<ä´ ˝Ò≈£î+fÒ düe÷»+˝À >ös¡e+ ñ+&É<äì, n+<äs¡T #·<äTe⁄ø=ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, ‘·eT >∑Ts¡Te⁄\≈£î eT+∫ ù|s¡T ‘˚yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·T ãè+<ä+‘√ bÕ≥T $<Ûë´]úì $<Ûë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\ sê´©

eTs¡eTà‘·T\ ø√düy˚Tqqï n~Ûø±s¡T\T 33/11 ¬ø$ b˛©dt ø±«s¡ºsY‡ |ü]~Û˝À : ø=‘·Ôù|≥ ¬s’‘·TãC≤sY, kÕsTTu≤u≤ dü+Jej·T´ q>∑sY, ∫<ä+ãs¡sêyé M~Û, mdt. Hê>∑|üŒ M~Û, Ç.ùdyê πø+Á<ä+, ô|<ä› e÷¬sÿ{Ÿ, ø£\¢, K+&˚]. 132 ¬ø$ mdtmdt, ø£s¡÷ï\T |ü]~Û˝À : 11 ¬ø$ HêùsYÔ |ò”&ÉsY |ü]~Û˝À : mdt@|æ ø±´+|t, d”‘ês¡+ q>∑sY, m˝Ÿ◊dæ ø±\˙, ˝ÒãsY ø±\˙, $.ÄsY ø±\˙, sêeT*+π>X¯«s¡ q>∑sY, nMTHé nu≤“dt q>∑sY,eTeT‘ê q>∑sY, Áù|yéT q>∑sY, ã+C≤s¡ ø±\˙,\ø£åDY dæ+>¥ ø±\˙, b˛düº˝Ÿø±\˙, u≤˝≤J q>∑sY, dü+‘√wt q>∑sY,Ä{À q>∑sY, ^‘êeTTKØ® q>∑sY. 11 ¬ø$ {Ï_◊ |ò”&ÉsY |ü]~Û˝À : ãfi≤¢] s√&é #Ís¡kÕÔ, dü+|ü‘Y q>∑sY, ìs¡à˝Ÿ q>∑sY, ÁøÏcÕí¬s&ç¶ q>∑sY, u≤u≤ ãè+<ëeHé q>∑sY, Ä{À q>∑sY, sêJyé q>∑sY, ^‘ê q>∑sY, >√|æ q>∑sY, Mø£sY ôdø£åHéø±\˙, πs&çjÓ÷ùdºwüHé, yÓ+ø£j·T´ q>∑sY, ∫+‘·\\eTTì q>∑sY, nj·T´|üŒ q>∑sY, Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ yÓTsTTHés√&é. 33/11 ¬ø$ dü+‘√wt q>∑sY |ü]~Û˝À : mdtm|æ ø±´+|t, d”‘ês¡+ q>∑sY, m˝Ÿ◊dæ ø±\˙, ˝…ãsY ø±\˙, MÄsY ø±\˙, sêeT*+π>X¯«s¡ q>∑sY, nMTHé nu≤“dt q>∑sY, eTeT‘ê q>∑sY, Áù|yéT q>∑sY , ã+C≤sê ø±\˙, \ø£åDY dæ+>¥ ø±\˙, b˛düº˝Ÿ ø±\˙, u≤˝≤J q>∑sY, dü+‘√wt q>∑sY, Ä{Àq>∑sY, ^‘êeTTKØ® q>∑sY. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T... düVü≤ø£]+#êù* : |ü\T eTs¡eTà‘·T\T, ìs¡«Vü≤D\ H˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ á $<äT´‘Y ø√‘·\qT $~Û+#ê*‡ edüTÔ+<äì ø£s¡÷ï\T &çÁdæºã÷´wüHé ndæôdº+{Ÿ &ç$»q˝Ÿ Ç+»˙sY m+.$. s¡+>∑j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T á |ü]dæú‹ì >∑eTì+∫, ‘·eT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

e÷J m+|”{°d”ô|’ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ KeTà+ qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT~Ûs¡ ì<ëq|ü⁄s¡+ e÷J m+|”{°d” lìyêdü¬s&ç¶ô|’ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ »]–+~.Äj·Tqô|’ ø=+‘·eT+~ <äT+&É>∑T\T <ë&ç #˚dæ >=+‘·T ø√XÊs¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï Äj·Tq |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+~.

nÁ|üø£{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘·ô|’ ¬s’‘·T\ <Ûäsêï >∑T+≥÷s¡T qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): nÁ|üø£{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘· $~ÛdüTÔHêïs¡+≥÷ <äT]Z˝À ãkÕº+&é ≈£L&É*˝À ¬s’‘·T\T sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.B+‘√ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT.$<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T e∫à Vü‰$T Çyê«\ì yês¡T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

»+>∑˝Ÿ eTVü≤˝Ÿ˝À |üs¡´{Ï+#·qTqï BB ø√˝Ÿø£‘ê qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): |ü•ÃeTu…+>±\¢zì eTy√sTTdüTº rÁeyê<ä Á|üuÛ≤$‘·ÁbÕ+‘·+ »+>∑˝ŸeTVü‰˝Ÿ˝Àì |ü⁄s¡T*j·÷,ã+≈£îsê õ˝≤¢˝À¢ Ä sêh eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ® |üs¡´{Ï+#·qT Hêïs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À #˚|üfÒº |ü\T n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ ÄyÓT kÕs¡<Ûä´+˝Àì ñqï‘·kÕúsTT ãè+<ä+ düMTøÏå+#·qT+~. ã\+sê+|üPsY˝À ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt sê´©˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´eT+Á‹‘√ bÕ≥T 18 eT+~ eT+Á‘·T\T, ñqï‘·kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. eTTK´ eT+Á‹ |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± »+>∑˝ŸeTVü‰\ ÁbÕ+‘·+˝À b˛©düT\T >∑{Ϻ uÛÑÁ<ä‘·qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

ôd’øÏ˝Ÿô|’ ãd”Ô˝À¢ |üs¡´{Ï+∫q

nq+‘·|ü⁄s¡+ ø£MTwüqsY nq+‘·|ü⁄s¡+ qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ø±s√ŒπswüHé˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\T dü«j·T+>± ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î nq+‘·|ü⁄s¡+ ø£MTwüqsY ø=‘·Ô ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T.ø±\˙\T, ãd”Ô\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=H˚+<äs¡T≈£î ø£MTwüqsY ˙\ø£+sƒê¬s&ç¶ Çyêfi¯ ôd’øÏ˝Ÿô|’ |üs¡´{Ï+#ês¡T.Äj·Tq‘√ bÕ≥T ø±s=ŒπswüHé˝Àì $$<Ûä $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ ôd’øÏfi¯¢ô|’H˚ ‹]>±s¡T. Á|ü<Ûëq+>± q>∑s¡+˝À Á&Ó’H˚J düeTdü´\T, #Ó‘·Ô ùdø£s¡D, ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê˝À Çã“+<äT\T ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ Á|ü»\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Ç˝≤ ôd’øÏfi¯¢ô|’ ‹s¡>∑&É+ e\¢ nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢øÏ düT\Te⁄>± yÓfi‚¢+<äT≈£î M\T+≥T+<äì ø£$TwüqsY ˙\ø£+sƒê¬s&ç¶ nHêïs¡T. ô|’>± ñ<äj·÷H˚ï ôd’øÏ˝Ÿ ‘=ø£ÿ&É+ e\¢ ‘·q‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\≈£î Äs√>∑´+ u≤>∑T+≥T+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï HÓ\˝À ø£˙dü+ yês¡+ s√E\ bÕ≥T n~Ûø±s¡T\T Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T.

#˚‹dü+#·T\T |ü+∫q yêø£sY‡ nk˛dæj˚TwüHé $»j·Tyê&É qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): |üsê´es¡D≤ìøÏ Vü‰ì #˚ùd bÕ*~ÛHé ø£es¡¢ yê&Éø£+ e÷H˚dæ eÁkÕÔ\‘√ s¡÷bı+~+∫q dü+#·T\T yê&Ü\+≥÷ $»j·Tyê&É˝À dæ{° yêø£sY‡ nk˛dæj˚TwüHé Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ô+~. á nk˛dæj˚TwüHé á s√E Ç+~sê>±+BÛ eTTì‡|ü˝Ÿ ùdº&çj·T+ e<ä› #˚‹ dü+#·T\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚dæ+~.eÁdüÔ <äTø±D<ës¡T\T ‘·eT <ä>∑Zs¡ ∫es¡>± $T–*b˛j˚T ã≥º\qT dü+#·T\T>± ‘·j·÷s¡T#˚dæ Á|ü»\≈£î e+∫‘˚ esê´es¡D≤ìøÏ m+‘√ y˚T\T #˚dæqyês¡e⁄‘ês¡ì yêø£sY‡ nk˛dæj˚TwüHé n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~.

H˚Á‘·<ëq+ #˚kÕÔeTì yê>±›q+ #˚dæq ø√q÷s¡T Á>±eT+ >∑]$&ç qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ >∑]$&ç eT+&É\+˝Àì ø√q÷s¡T Á>±eTeT+‘ê á s√E H˚Á‘·<ëq yê>±›q+ #˚dæ õ˝≤¢˝À ‘·eT Á|ü‘˚´ø£‘· ì\T|ü⁄ø=+~. á Á>±eT+˝À 2800 eT+~ »HêuÛ≤ ñHêïs¡T. yês¡+‘ê eTs¡D≤q+‘·s¡+ ‘·eT H˚Á‘ê\qT <ëq+ #˚j·T&ÜìøÏ n+^ ø£]dü÷Ô yê>±›q|üÁ‘ê\qT |üP]Ô #˚XÊs¡T. e÷qMj·T‘ê dü«#·Ã¤+<ä dü+düú ø£*Œ+∫q ne>±Vü≤q H˚|ü<Ûä´+ ˝À Á>±eTdüTú\T á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ‘·eT yê>±›q |üÁ‘ê\qT dü«#·Ã+<ädü+düú≈£î n+<äCÒXÊs¡T.

b˛©düT\‘√ yê>±«<ëìøÏ ~–q $ø±s¡TB›Hé

ÄsY{Ïdæ˝À Á|üj·÷D+ πøåeT<ëj·Tø£+ ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 11, (düTes¡íyês¡Ô) : ÄsY{Ïdæ ãdüT‡˝À Á|üj·÷D+ πøåeT<ë j·Tø£eTì ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ø√≥¢ »j·Tdü÷ s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ m+|æ ø√≥¢ \<ä›–]˝À ø£s¡÷ï\T 2 &çb˛≈£î #Ó+~q ø=‘·Ô ãdüT‡qT ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+|æ ø√≥¢ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ #ê˝≤ eT+~ Á|ü»\T Áô|’y˚{Ÿ yêVü≤ Hê˝À¢ Á|üj·÷DÏdü÷Ô ÁbÕD≤\ MT<ä≈£î ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. ÄsY{Ïdæ ãdüT‡˝À¢ Á|üj·÷D+ #˚j·T&É+ <ë«sê πøåeT+>± ‘·eT ‘·eT >∑eT´kÕúHê\qT #˚s¡e#·TÃqì m+|æ ø√≥¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À C…&é|æ e÷J #Ó’s¡àHé n¬øb˛>∑T yÓ+ø£≥kÕ«$T, ø£s¡÷ï\T 2&çb˛ y˚TH˚»sY >ö‘·yéT#·≥Ø® ñHêïs¡T.

es¡+>∑˝Ÿ qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ]e÷+&é U…’B\T>± ñqï rÁeyê<äT\T $ø±s¡TB›Hé, düT˝Òe÷Hé, U≤C≤ »q>±eT e<ä› b˛©düT\‘√ yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T.$ø±s¡TB›Hé ãè+<ëìï es¡+>∑˝Ÿ ôd+Á≥˝Ÿ C…’˝ŸqT+∫ $#ês¡D ì$T‘·Ô+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î rdüT¬øfi≤¢s¡T. $#ês¡D nq+‘·|ü⁄s¡+ es¡+>∑˝Ÿ ‹]– edüTÔ+&É>± _sê´˙ ø±yê\+≥÷ b˛©düT\‘√ yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T.B+‘√ $ø±s¡T~›Hé ãè+<ëìï b˛©düT\T »q>±eT s¡÷s¡˝Ÿ b˛©dtùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

e´øÏÔô|’ <ë&ç πødüT qyÓ÷<äT yÓ\T>√&ÉT, qe+ãsY 11düTes¡íyês¡Ô : e´øÏÔô|’ <ë&ç πødüT dü+|òüT≥q˝À πødüT qyÓ÷<Ó’+~. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nãT›˝≤¢|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÀj·T Hê>∑X‚wüß\T |üX¯óe⁄\qT Ç+{Ï eTT+<äTqT+∫ rdüT≈£î yÓfi¯óÔHêï&Éqï ø±s¡D+>± yÓ+ø£≥j·T´ nqT e´øÏÔ |òüTs¡¸D≈£î ~>±&ÉT. Ç<˚ Áø£eT+˝À yÓ+ø£≥j·T´≈£î sê$T¬s&ç¶ düVü≤ø£]+∫, Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ Hê>∑X‚wüß\Tô|’ ø£Ás¡‘√ ‘·\ô|’ ø={≤ºs¡T. B+‘√ rÁe s¡ø£Ô>±j·T\e&É+‘√ Äj·TqqT q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ yÓ\T>√&ÉT môd’‡ eTTs¡∞ yÓ÷Vü≤Hé sêyé #ÓbÕŒs¡T..

s¡#·Ãã+&ÉqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç... ne⁄≈£î qe+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô) : áHÓ\ 16q ìs¡«Væ≤+#˚ s¡#·Ãã+&É2 ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·T e+‘·+ #˚j·÷\ì m+.|æ.&ç.z Hê>∑Á|ükÕ<é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.. kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T Äes¡D˝À ìs¡«Væ≤+#˚ áø±s¡´Áø£eT+ ãq>±q|ü˝…¢ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.. >∑‘·+˝À »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï |æ+#·qT¢, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, πswüHéø±s¡T¶\T \_›<ës¡T\≈£î n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.. n˝≤π> ø=‘·Ô>± <äs¡U≤düTÔ\T ≈£L&Ü d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.. áø±s¡´Áø£eT+qT Á|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T..


m+|æ&çˇ ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+∫q õ|æ ø±]à≈£î\T u≤qT‡yê&É , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì m+|æ&çˇ ø±sê´\j·÷ìï X¯óÁø£yês¡+ Á>±T|ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\T ‘·eT≈£î J‘ê\T düø±\+˝§ n+~+#ê\+≥T eTT≥º&ç+∫ ø±sê´\j·T dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ Hêsêj·TD≈£î $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î&ÉT s¡M+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+˝§ Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\T J‘ê\ $wüj·T+˝§ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ìs¡e~ø£ Bø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì n+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±]à≈£î\≈£î õy= HÓ+ `3 Á|üø±s¡+ y˚T»sY Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\≈£î 6,700 s¡TbÕj·T\T , yÓTÆqsY Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±]à≈£î\≈£î 4, 030 s¡TbÕj·T\T Çyê«\+≥T eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ 17pHé ‘˚~q Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Á|üø£≥q\T Á|üø£≥q\>±HÓ $T–*b˛j·÷j·Tì Ç|üŒ{ÏøÏ 5 HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔqï eT+Á‹ #˚dæq Á|üø£≥q\T neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.

X¯ìyês¡+, 12 qe+ãsY 2011

ìC≤+kÕ>∑sY˝À $<ë´s¡Tú\ sê´© ìC≤+kÕ>∑sY , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : qe+ãsY 11q C≤rj·T $<ä´ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>∑ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ñs¡T›MT &çj·T+ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, qs¡« ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·÷ Á>±e÷\˝À $<ë´s¡Tú\T #˚‹˝À |òü¢&é ø±s¡T¶\T |ü≥Tºø=ì Á|ü<Ûëq $<äT\ >∑T+&Ü nø£ås¡+ Äj·TT<Ûä+ n+≥T ìHê<ë\T #˚dü÷¢ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\≈£î bÕ≥\b˛{Ï\T , yê´düs¡#·q b˛{Ï\T, ñ|üHê´düb˛{Ï\T ìs¡«Væ≤+∫ $<ë´ s¡Tú≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. áø± s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\Á|ü<Ûëq ñ|ü<Ûë´j·TTsê\T ÄdæeT eT<ëì, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qy√<äj·T ˝À $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìC≤+kÕ>∑sY , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY »eVü‰sY qy√<äj·T $<ë´ \j·T+˝À X¯óÁø£yês¡+ s√Eq $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ |üØ≈£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ &Üø£ºsY $»j·TsêCŸ $<ë´s¡Tú\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ∫‘·+>∑ eT+<äT\qT |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. Äs√>∑´+ |ü≥¢ C≤Á>∑‘·Ô rdüTø√yê\ì Äj·Tq $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

ìyêdü >∑T&çôd\T <ä>∑›+ 20 y˚\ ÄdæÔqwüº+ ìC≤+kÕ>∑sY , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì eTVü≤à<éq>∑sY Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ ìyêdü >∑T& çôd\T <ä>∑›+ nsTT 20y˚\ s¡TbÕj·T\ es¡≈£î Ädæú qwüº+ »]–+<äì Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤à<éq>∑sY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑÷\¢ kÕsTT\T, >∑÷\¢dü‘ê´q+<é nH˚ yê] ìyêdü >∑T&çôd\T <ä>∑›+ ø±>∑ 20 y˚\ es¡≈£î Ädæúqwüº+ yê{Ï*¢+~. Á>±eTdüTú\T u≤qT‡yê&É Ä–ïe÷|üø£ X¯ø£{≤ìøÏ bò˛Hé <ë«sê düe÷#ês¡+ n+~+#·>∑ Ä–ïe÷|üø£ dæã“+~ eT+≥\qT Ä]Œy˚XÊs¡T. Ms¡T dü«‘êVü‰>∑ ù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q yês¡T ø±e&É+ e\¢ M]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+∫ yê]ì Ä<äTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T Á>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|æ≥¢+ m+|æ&çz>± ìj·T$T‘·T˝…’q #·+Á<äX‚KsYX¯s¡à

|æ≥¢+ , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : | æ≥¢+ eT+&É\ n~Ûø±]>∑ #·+Á<äX‚KsYX¯s¡àqT |ü<√ qï ‹ô|’ ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY qT+&ç Ä<˚XÊ\T n+~q≥T¢ dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ u≤\>∑+>±<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘·≈£î |üPs¡«+ #·+Á<äX‚KsY X¯s¡à m˝≤¢¬s&ç¶ eT+&É\ ø±sê´\+˝À Çz|æÄsY&ç >± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï áj·Tq≈£î |æ≥¢+ eT+&É\ n~Ûø±]>∑ , |æ≥¢+ áz|æÄsY&ç>∑ Ç+#ê]® u≤<Ûä´‘·\T Ç∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>∑ $<ë´#Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\T |æ≥¢+ , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢ + eT+&É\+˝Àì ‹e÷àq>∑sY ÁbÕ<∏ä$Tø£ ñqï ‘·bÕsƒ¡XÊ\˝§ X¯óÁø£yês¡+ nãT›˝Ÿø£˝≤+ »qà ~q y˚&ÉT≈£\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ nãT›˝Ÿø£˝≤+ »qà~q+qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì X¯óÁø£yês¡+ qT+&ç sêÁwüº $<ä´#Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä<˚ XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ‹e÷àq>∑sY $<ë´s¡Tú\‘= sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‹e÷àq>∑sY Á|ü<Ûëq ñbÕ <Ûë´j·TT&ÉT düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ düeTø£å+˝§ dü÷ÿ˝Ÿ yÓT+f…HÓHé‡ ø£$T{Ïì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú˝‘= bÕ≥T yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î X¯óÁø£yês¡+ Á|ü‹»„ #˚ sTT+∫ Á|ü<ëqeT+Á‹ Ç∫Ãq dü+<˚XÊìï Äj·Tq yê]øÏ $e]+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ø±yê*‡q nìï eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T dü+e ‘·‡s¡+bÕ≥T »]¬> sêÁwüº $<ë´#Ó’‘·q´ ñ‘·‡ yê\˝§ @sêŒ≥T #˚ùd $<Ûä+>∑ #·÷kÕÔ eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ Á|ü<Ûëq ñbÕ <Ûë´j·TT&ÉT düT<äs¡ÙHé¬s&綑= bÕ≥T ñbÕ<Ûë´j·T ãè+ <ä+,dü÷ÿ˝Ÿ yÓT+f…HÓHé‡ düuÛÑT´\T, ‹e÷àq>∑sY Á>±eT ô|<ä›\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±eT |ü+#êj·Tr dæã“+~

ìs¡e~Ûø£ düyÓTà |æ≥¢+ , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\ |ü]~Û˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï bÕ]X¯ó <ä´ ø±]à≈£î\T X¯óÁø£yês¡+ qT+&ç ìs¡e~ø£ düyÓTà #˚|ü{≤ºs¡T. 2009 dü+e‘·‡s¡+˝À õy= HÓ+ãsY 108 <ë«sê bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\≈£î 5000y˚\ s¡TbÕj·T\T õ‘ê\T>∑ Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘·«+ õy=qT C≤Ø #˚dæ+~. n|üŒ{ÏqT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î õy= Á|üø±s¡+ J‘ê\T Çe«˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚dæq õy= Á|üø±s¡ J‘ê\T Ç#˚Ã+‘· es¡≈£î ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T 15 e ‘˚~ es¡≈£î ø=qkÕ–kÕÔeTHêïs¡T. n|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛‘Ó 19e ‘˚~ qT+∫ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚kÕÔeTHêïs¡T. s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\ ø±s¡D+>∑ Á|üuÛÑT‘·« C≤Ø #˚dæq õy= Á|üø±s¡+ J‘ê\T Çyê«\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T sê+|üPsY kÕsTT\T,|æ≥¢+ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åîsê\T s¡‘·ïe«, düuÛÑT´\T q]‡+\T, m˝≤¢>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üdüTÔ‘·+ u≤qT‡yê&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±]à≈£î\≈£î eT÷&ÉT HÓ\\ >∑&ÉTdüTÔqï J‘ê\T Çe«&É+ ˝Ò<äì , n˝≤π> eT+&É\+˝Àì ‘ê&√ÿ˝Ÿ Á>±eT+˝§ 9 HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔqï Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\≈£î J‘ê\T Çe«&É+ ˝Ò<äì , eT+&É\+˝Àì Á>±eT|ü+#êj·T‹\˝§ J‘ê\T ˝Òø£ ø±]à≈£î\T #ê˝≤ Çã“+<äT\T m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡ì , Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\ Çã“+<äT\qT <äèwæº˝§ ô|≥Tºø=ì eT+Á‹ Á|üø£{Ï+∫q õy= HÓ+ `3 Á|üø±s¡+ J‘ê\qT düø±\+˝§ #Ó*¢+#˚ ~X¯>∑ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>∑ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T K©˝Ÿ, ãTõ®>±] kÕsTT\T, ô|s¡ÿkÕsTT\T, ¬>’ì øÏwüºj·T´, q\¢ >∑+>∑e«, <√düø£+{Ï Ms¡e« ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

Á|ü»\ ø√düy˚T s¡#·Ãã+&É:eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ ¬s+»˝Ÿ, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):Á|üC≤ dü+πøåe÷ìøÏ bÕ≥T|ü&É&É+ ø√düy˚T s¡#·Ãã+&É ø±sê´Áø£eT+ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷|üø£\Œq #˚dæ+<äì uÛ≤Ø ˙s¡T bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ uÀ<ÛäHé |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À »]–q s¡#·Ãã+&É ø±sê´Áø£e÷˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê Á|ü»\+‘ê πswüHé ø±s¡T¶\T, |òæ+#·qT¢, Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢ ø=s¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+∫ \_›bı+<ë\ì nHêïs¡T.s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê 4346 ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\qT |ü≥ºD yêdüT\≈£î n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eT+Á‹ nHêïs¡T.uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\T \_›bı+<˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T.70 y˚\ eT+~øÏ 1 s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·÷´ìï Á|ü‹ ≈£î≥T +u≤ìøÏ 4 øÏ˝À\ #=|üq n+~düTÔHêïeTì nHêïs¡T.n˝≤π> $ø£˝≤ +>∑T\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î eè<äT›\≈£î |æ+#Û·qT¢ eT+ps¡T #˚j·T&É+, >∑‘·+˝À Ç+~s¡eTà Ç+{Ï ìsêàD+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ 43 y˚\T #Ó*¢düTÔ+&É>± Á|üdüTÔ‘·+ <ëìì 55 y˚\≈£î ô|+∫+<äì mdtd”, md”º\≈£î 85 y˚\ s¡÷bÕj·T\≈£î Ç+{Ï ãTTD+ ô|+#·&É+ »]–+<äì n˝≤π> ◊¬ø|æ eTVæ≤fi¯\≈£î e&û¶ yê´bÕs¡T\ u≤] qT+&ç ø±bÕ&ç 55 ø√≥¢ es¡≈£î ãTTD\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì nHêïs¡T.ìs¡T<√´>∑T\T>± ñqï j·TTe‘·≈£î Äj·÷ s¡+>±\˝À •ø£åD Ç∫à ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ø±e⁄q sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+˝À #˚]

7

ôV’≤<äsêu≤<é

Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î BÛ≥T>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é uÀ<ÛäHé, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î BÛ≥T>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\qT ‘·j·÷s¡T#˚dæ nìï bÕsƒ¡XÊ\\≈£î $<ë´s¡Tú\ kÂø£s¡´+ ø£˙dü nedüsê\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é X¯óÁø£yês¡+ uÀ<ÛäHé |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À nHêïs¡T.s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ns¡TΩ\sTTq yê]øÏ |òæ+#·qT¢, πswüHé ø±s¡T¶\T, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø±e⁄q ìs¡Tù|<ä\sTTq Á|ü»\+‘ê <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+∫ \_›b˛+<ë\ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.◊dæ|æ eTVæ≤fi¯\≈£î u≤´+≈£î *+πøCŸ\ <ë«sê bÕe˝≤e&û¶πø ãTTD≤\T n+~düTÔHêïeTì e&û¶ yê´bÕs¡T\ e<ä›≈£î b˛≈£î+&Ü ◊¬ø|æ dü+düú\ <ë«sê u≤´+≈£î\ qT+&ç ãTTD≤\T bı+<ë\ì nHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ m|òtdæ◊ 9 s¡÷bÕ\j·T≈£î _j·T´+ ø=qT>√\T #˚dæ Á|ü»\≈£î 1 s¡÷bÕsTTπø n+~düTÔ+<äì nHêïs¡T.

\_›bı+<ë\ì eT+Á‹ nHêïs¡T.|ü≥ºD+˝À Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü &çôd+ãsY ˝À|ü⁄ ô|’|ü⁄˝…’qT |üqT\T |üP]Ô #˚dæ »qe]˝À>±|ü≥ºD yêdüT\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ïì n+~kÕÔeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é, uÀ<ÛäHé ÄsY&çy√ dürwt#·+Á<ä, ‘·Vü≤d”˝≤›sY sêCÒX¯«sY¬s&ç¶, @m+dæ #Ó’s¡àHé >∑+>±X¯+ø£sY, düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ #Ó’s¡àHé e&É¢ sêõ¬s&ç¶, dæ&çdæ #Ó’s¡àHé b˛‘ê¬s&ç¶, e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé >ök˛àVüQ~›Hé, >∑&ÉT>∑T >∑+>±<ÛäsY, qsê\ s¡‘êïø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m&ÉŒ*¢˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+

s¡#·Ãã+&É düú\+ |ü]o\q dü<ë•eq>∑sY, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+˝À X¯óÁø£yês¡+ n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Áosê+ ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡#·Ãã+&É düú\+ |ü]o*+#ês¡T.s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T sê≈£î+&Ü eTT+<äT>± C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥T düú\+ |ü]o\q #˚düTÔqï≥T¢ CÒdæ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ #·+Á<äø±+‘Ysêe⁄, m+ÄsYy√ <ä‘êÔÁ~, eT+&É\ ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY sê»j·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

qe+ãs¡ T 14 qT+&ç u≤\\ dæ ì e÷ kÕúìø£ $»jYT dæìe÷~∏j˚T≥sY˝À

Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äì nHêïs¡T.ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹, j·TTe≈£î\T eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ düe÷K´˝À <äs¡ U≤düTÔ\T bı+~ ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T.&çôd+ãsY HÓ˝≤Ks¡T˝À>± õ˝≤¢˝À 3000 ñ<√´>±\qT ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.nq+‘·s¡+ eT+Á‹ #˚‘·T\ MT<äT>± &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤*ï n+<äCÒXÊ&ÉT.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çdædæ_ #Ó’s¡àHé m&É¢ sêõ¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑&ÉT>∑T >∑+>±<ÛäsY, s¡‘êïø£sY, uÀ<ÛäHé ÄsY&çy√ dürwt #·+Á<ä, m&ÉŒ*¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY Äs¡Ãq, m+&çy√ Hêπ>X¯«sYsêe⁄, e÷J m+|æ|æ ¬>’ì b˛#·j·T´, e÷J düs¡Œ+#Y m\¢j·T´ j·÷<äyé, e÷J m+|æ{Ïdæ Ä≈£î\ Áoìyêdt, dæ&çdæ #Ó’s¡àHé b˛‘ê¬s&ç¶, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé >∑+>±X¯+ø£sY, @m+dæ &Ó’¬sø£ºsY nãT“\T, eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):ø±¢dæø˘ dæìe÷, dü+düèÿ‹ø£ kıôd’{Ï ìC≤e÷u≤<é ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T n<Ûä´ø£å\T õ.#·+Á<äùdHé¬s&ç¶, eTTK´ b˛wü≈£î\T neTè‘·\‘·, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù y˚Tø£sêeT kÕ«$T, ñ|üø±s¡´<ä]Ù @.#·+Á<äÁ|üø±wt, $Hêj·Tø˘ q>∑sY dü+düú ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ, n+‘·sYC≤rj·T u≤\\ 77e ∫Á‘√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ìC≤e÷u≤<äT kÕúìø£ ~∏j˚T≥¢˝À u≤\\ ∫Á‘ê\qT Á|ü<ä]Ù+#ê\ì ìs¡ísTTg+#·&É+ »]–+~.∫Á‘√‘·‡e+ ÁbÕs¡+uÛÑ+>± bÕ‘·q>∑s¡+˝À |üìu≤\T qe+ãs¡T 14q kÕúìø£ $»j·T dæìe÷˝À Á|ü<ä]Ù+#·qTHêïs¡T.á ∫Á‘êìï u≤\\u≤u≤ »eVü‰sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA »qà~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì kıôd’{Ï n<Ûä´≈£åî\T õ.#·+Á<äùdHé ¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T.neTè‘·\‘· CÀ´‹ Á|ü»«\q >±$kÕÔs¡ì nHêïs¡T.á ∫Á‘êìï MøÏå+#·{≤ìøÏ |òæ*+k˛ôd’{Ï düuÛÑT´\T yê]yê] |æ\¢˝À sêyê\ì á Á|üø£≥q <ë«sê ø√s¡T‘·THêïs¡T.‘·<äT|ü] ∫Á‘ê\T ]Vü‰\, >∑T˝≤uŸ\T, uÛÑÁ<Ûä+ø=&ÉTø√! ∫\¢sYbÕغ, kÕº˙¢ø±&Éu≤“, Ç+&çj·THé ã÷´{Ï |òæ*+ kıôd’{Ï kÕú|æ+∫ á HÓ\ 27˝À dü+e‘·‡s¡ ø±\+ sêqTqï dü+<äs¡“+˝À yê]Ùø√‘·‡e+ »s¡TbÕ\ì ìs¡íj·T+ ¬>’ø=Hêïs¡T.á d”ìÄ Á|ü<äs¡Ùq $»j·Te+‘·+ ø±e&ÜìøÏ $<ë´dü+düú\T, u≤\\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì eTq$ #˚XÊs¡T.

&û\πs¢ ©&És¡T¢ ` |ü{Ϻ+#·Tø√ì dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T

bÕsƒ¡XÊ\\ kÕúsTT˝ÀH˚ Á|üX¯ï |üÁ‘ê\ ‘·j·÷s¡T

m&ÉŒ*¢, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):m&ÉŒ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚dæq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ nsTT+~.ø±sê´Áø£e÷ìøÏ sêÁwüº uÛ≤Ø ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ Vü‰»¬s’Hês¡T.25 \ø£å\ e´j·T+‘√ ì]à+#·qTqï eTVæ≤fi¯ eT+&É* uÛÑeHêìøÏ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T, eT+&É\+˝À πswüHé ø±s¡T¶\ ø=s¡≈£î 1500 <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>± 1300 πswüHé ø±s¡T¶\T eT+E ¬s’Hêj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.eè<ë›|ü´ |üqT\ ø=s¡≈£î 500 <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√>± 100 ôdqT‡\T eT+E¬s’Hêj·Tì nHêïs¡T. >∑èVü≤ ìsêàD+ ø=s¡≈£î 500 <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√>± 400 eT+ E¬s’Hêj·Tì nHêïs¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· ø√dü+ sêJyé j·TTe ø=s¡D≤\T ø±s¡´Áø£e÷ìï

_#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À πswüHé &û\s¡¢ e´eVü‰s¡+ s√Es√EøÏ yê] ÇcÕºqTkÕs¡+>∑ e´eVü≤]düTÔqï dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T yê]ì n<äT|ü⁄ #˚j·T&É+˝À $|òü\eTe⁄‘·THêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝ÀH˚ ø±ø£ Á>±e÷˝À¢ ôd’‘·+ πswüHé&û\s¡¢ e´eVü‰sêìøÏ Vü≤<äT› ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì eT+&É\ Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. eT+&É\+˝À &û\s¡T¢ ‘·eT ÇcÕºsê»´+>∑ ‘·eT≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñqï düeTj·÷\˝À e÷Á‘·y˚T πswüHé<äTø±D≤\T ‘Ós¡TdüTÔ ‘·eT ÇcÕºsê»´+>∑ bÂs¡düs¡|òüsê\ Ä<˚XÊ\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ ‘·eT #˚‹ yê≥+ Á|ü<ä]Ù+#·&ÜìøÏ nqTyÓ’q #√≥ <äTø±D≤\qT @sêŒ≥T #˚düTø√ì ‘·eT nÁø£e÷\qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK n<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Ä‘·¬s’CÒwüHé˝À >∑\ Ç+{ÏHÓ+ãsY˝À e÷Á‘·y˚T πswüHé <äTø±D+ ñ+&Ü*. dü«+‘· Ç+{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*, düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#˚ $<Ûä+>± uÀs¡T¶\T <äTø±D≤\ e<ä› @sêŒ≥T #˚j·÷*, dü\Vü‰\ |òæsê´<äT ô|f…º n+<äTu≤≥T˝À e⁄+#ê*, nìï düs¡T≈£î\≈£î dü+uÛÑ+~+∫q &û&û\qT ˇπø kÕ] ø£{Ϻ \_›<ës¡T\≈£î n+~+#ê*. &û\s¡T¢ sê»ø°j·÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. ø±˙ ô|’ ìj·Te÷\˝À ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü &û\s¡T¢ |ü{Ϻ+#·ø£b˛e&É+ $X‚wü+ nsTT‘Ó yê]ô|’ ø£˙dü+ dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T ì|òü÷HÓ’q ô|≥ºø£b˛e&É+‘√ M] Ä>∑&Ü\T X¯è‹$T+∫b˛‘·THêïsTT. >∑‘· s¡+C≤Hé $Hêj·Tø£#·$‹ |ü+&É>∑\ dü+<äs¡“+>∑ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ns¡øÏ˝§ #·¬øÿs¡ n<äq+>± eT+p¬s’+~. ø±˙ Ms¡T e÷Á‘·+ \_›<ës¡T\øÏe«≈£î+&É q\¢ãC≤s¡T≈£î neTTà≈£îHêïs¡T. |üÁ‹ø± Á|üø£≥q

#·÷dæ ø=+<äs¡T &û\s¡¢qT #·¬øÿs¡ $wüj·T+ô|’ Á|üø£{Ï+#·>∑ #·¬øÿs¡ sê˝Ò<äT. MT Çwüº+ ñqï #√≥ ‘Ó#·TÃø√+&ç nì &û\s¡T¢ ‘·eTqT u…~]düTÔHêïs¡T nì ù|s¡T #Ó|üŒì \_›<ës¡T\T düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘= ‘·eT >√&ÉTqT yÓ*ãT#·TÃ≈£îHêïs¡T. >∑‘·+˝À Ç˝≤π> Á|ü»\ _j·T´+ |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+∫q $wüj·T+˝À 29 eT+~ &û\s¡¢qT düôdŒ+&é #˚dæ M]ì ìj·T$TôdÔ Ms¡T e÷Á‘·+ ‘êyÓT$T ‘·≈£îÿe‹Hêïe÷ nqï≥T¢ kÕúìø£ ìjÓ÷»ø£es¡ZkÕúsTT Hêj·T≈£î\T n+&É‘= ‘·eT e´eVü‰s¡+ <äsê®>∑ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. M]ô|’ dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ yÓqø£&ÉT>∑T y˚düTÔHêïs¡T. &û\s¡¢˝§ n~Ûø£+>∑ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î˝Ò ñ+&É&É+‘= M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T yÓqø£&ÉT>∑T y˚düTÔqï≥T¢ ÇfÒº ãVæ≤s¡Z‘·eTe⁄‘·T+~. kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY >±]øÏ |òæsê´<äT #˚dæq ≈£L&Ü &û\s¡¢qT |æ*|æ+#·Tø=ì dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î yê{≤\T ôd’‘·+ |ü+∫ ÇdüTÔqï≥T¢ kÕúìø£ Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. M] e´eVü‰s¡+ Ç˝≤π> ø=qkÕ>∑T‘·T ñ+&É>∑ M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ >±ì ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|üø£ÿ eT+&É\yÓTÆq≥Te+{Ï |æ≥¢+ eT+&É\+˝À $õ˝…Hé‡<ë&ÉT\T »]>±sTT >±ì, _#·Tÿ+<ä ˝À »s¡>∑ø£b˛e&É+ ‘= M] sê»ø°j·T |ü\T≈£îã&ç eT]+‘·>∑ ô|+#·Tø=ì ‘·eT Ä>∑&Ü\T j·T<˚#·Ã>∑ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. \_›<ës¡T\T &û\s¡¢qT @ $wüj·T+ n&É>∑&ÜìøÏ ≈£L&Ü yÓqø£&ÉT>∑T y˚düTÔHêïs¡T. ø±e⁄q õ˝≤¢kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ &û\s¡T¢ Ç<˚ Ø‹˝À ø=qkÕ–‘Ó ‘êeTT ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì eT+&É\ Á|ü»\T nHêïs¡T.

≈£L©\T ø£ì|æ+#·ì áõj·Tdt Á|üC≤y˚~ø£ Eø£ÿ˝Ÿ , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T Äes¡D˝À X¯óÁø£yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq eTVü‰‘·à >±+B C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ kÕe÷õø£ Hê\T>∑e $&É‘· Á|üC≤y˚~ø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±e÷\˝§ |üì#˚dæq ≈£L©\T Á|üC≤y˚~ø£≈£î Vü‰»s¡T ø±≈£î+&ÜHÓ n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤y˚~ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &Ü«eT|”&ç Msê∫] n<Ûä´ø£å‘·q @sêŒ≥T #˚dæq Á|üC≤y˚~ø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\+˝Àì 22 Á>±eT|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À>∑\ Á>±e÷\˝À 4 s√E\ bÕ≥T Á>±e÷˝À¢ #Ó|ü{Ϻq |üqT\ô|’ ‘·ìF #˚dæq kÕe÷õø£ ãè+<ä+ , eT+&É\ ñbÕ~Û Vü‰$T ãè+<ä+ ‘·|üŒ eT+&É\+˝Àì @ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£L©\T Vü‰»s¡T ø±ø£b˛e&É+ n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤y˚~ø£qT ‘·eTøÏwüº+ e∫Ãq Ø‹˝À Á|üC≤y˚~ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡ì eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\≈£î #Ó+~q ≈£L©\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. qe+ãsY 2010 qT+&ç 31E˝…’ 2011 es¡≈£î Äj·÷ Á>±e÷\˝§ 74 \ø£å\ ì<ÛäT\‘= #˚|ü{Ϻq |üqT\ô|’ ‘·ìF ãè+<ä+ yê]øÏ Çwüº+ e∫Ãq Ø‹˝À ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤∫ Ä ìy˚~ø£qT X¯óÁø£yês¡+ »]–q Á|üC≤y˚~ø£˝À #·~$ $ì|æ+#·&É+ |ü\Te⁄] Á|üX¯ï≈£î <ë]rdæ+~. >∑‘·+˝§ ìs¡«Væ≤+∫q eT÷&Ée $&É‘· Á|üC≤y˚~ø£ ø±s¡´Áø£eT+˝§ Äj·÷ Á>±e÷˝§¢ |üqT\ô|’

nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ #·≥ºØ‘·´ @˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ ‘√ ìsêX¯ #Ó+~q ≈£L©\T Á|üC≤y˚~ø£≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äT. >∑‘·+˝À #˚dæq áõj·Tdt |üqT\˝§ Äj·÷ Á>±e÷˝§¢ #√≥T#˚düT≈£îqï nÁø£e÷\qT ôd’‘·+ n~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ Á>±e÷˝§¢ |üì#˚dæq ≈£L©\≈£î yÓ+≥H˚ ≈£L© &ÉãT“\T #Ó*¢kÕÔeTì #Ó|æŒ q÷‘·q+>∑ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ $<Ûëq+ <ë«sê ≈£L&Ü ≈£L© &ÉãT“\T #Ó*¢+#·&É+˝À C≤|ü´+ »s¡>∑&É+‘= ≈£L©\T ìsêX¯ #Ó+<ës¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>±HÓ |üP]Ô>± ìsêX¯ #Ó+~q ≈£L©\T X¯óÁø£yês¡+ Hê{Ï Á|üC≤y˚~ø£≈£î Vü‰»s¡T ø±ø£b˛e&É+ ˇø£ ì<äs¡Ùq+ . dü+uÛÑ+~‘· õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T Äj·÷Á>±e÷\˝§ #Ó|ü&ÉT‘·Tqï |üqT\˝§ #√≥T #˚düT≈£î+≥Tqï nÁø£e÷\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ , nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çqyê]ô|’ #·≥ºØ‘·´ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ô|’ |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô |üs¡TdüTÔHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê{Ï Á|üC≤y˚~ø£˝À HêeTe÷Á‘·|ü⁄ ìy˚~ø£\T #·~$ $ì|æ+∫ dæã“+~ , n~Ûø±s¡T\T ‘·eT #˚‘·T\qT <äT\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ ‘·Vü≤o˝≤›sY >√|æ , @|æ&ç neTπswt, m+|æ&çˇ |üs¡“qï, @|æˇ |üs¡TX¯ósê+\‘= bÕ≥T , dæ$˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ\T, f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ\T, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø’‡CŸ ø±ìùdºãT˝Ÿ ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>∑ $<ä´ #Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\T m¬nHês√>∑ ´+‘= eTè‹ u≤qT‡yê&É , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : C≤rj·T $<ä´ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>∑ $<ë´s¡Tú\qT , $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT #Ó’‘·q´|ü]#Ó ~X¯>∑ $<ä´#Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ e⁄+&É>∑ u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝§ $<ä´XÊK n~Ûø±s¡T\T á $wüj·T+˝§ $|òü\eTj·÷´s¡ì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝§ á dü+<äs¡“+>∑ ÁbÕ<∏ä$Tø£, e÷<Ûä´$Tø£, ÁbÕ<∏ä$T≈£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ Ä<Ûä«s¡´+˝§ n+<ä] <äèwæºì Äø£]¸+#˚ $<ä+>∑ #·<äTe⁄ |ü≥¢ $<ë´s¡Tú\≈£î yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ne>±Vü‰q ø£*Z+#˚ $<ä+>∑ ìs¡«Væ≤+#ê*‡q $<ä´ #Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\T ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± sê´© ìs¡«Væ≤+∫ n~Ûø±s¡T\T #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ $<ä´#Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê˝§¢ $<ë´s¡Tú\qT yê] ‘·*¢&É+Á&ÉT\qT u≤>∑kÕ«eTT´\qT #˚dæ yê]øÏ bÕsƒ¡XÊ\ ìs¡«Vü‰D ø£$T{Ï sêJyé $<ä´ $TwüHé <ë«sê ø=qkÕ>∑T‘·Tqï n_Ûeè~› |üqT\‘= bÕ≥T $<ä´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ ne>±Vü‰q ø£*Œ+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T $<ë´s¡TÔ\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î $<ä´#Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\≈£î dü+uÛÑ+~+∫q @˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ Çe«ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+. Á|üuÛÑT‘·«+ sêJyé $<ä´$TwüHé , düs¡«•øå±n_Ûj·÷Hé\ <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î nìï $<ë\ kÂø£sê´\T ø£*ŒdüTÔqï nìï ñqï n\÷¢&ç H√{§¢ X¯ì ñ+<äqï #·+<ä+>∑ dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\T dü¬s’q #·s¡´\T rdüTø=ì Á|üuÛÑT‘·« |üs¡yÓTÆq düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#·ø£b˛e&É+ e\¢ $<ë´s¡Tú\T #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø=yê\ì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝§ì m¬ø’‡CŸ XÊK ø±sê´ \j·T+˝§ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï sêCÒ+<ÛäsY(45) nH˚ ñ<√´– nHês√>∑´+‘= X¯óÁø£yês¡+ kÕ j·T+Á‘·+ eTè‹ #Ó+<ä&É+‘= $cÕ<ä#êj·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT. _#·Tÿ+<ä m¬ø’‡CŸ XÊK˝§ ø±ìùdºãT˝Ÿ >± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Äj·Tq≈£î yê+‘·T\T, $πs#·Hê\T ne‘·T+&É&É+‘= ‘√{Ï dæã“+~ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>∑ Äj·Tq eTè‹ #Ó+~q≥T¢ _#·Tÿ+<ä mdt◊ s¡$≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T&ç uÛ≤s¡´ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

e÷≈£L¢sY, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô):sêJyé $<ë´ $TwæHé mdt|æ&ç Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î 6,7,8e ‘·s¡>∑‘·T\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+&É>± bÕsƒ¡XÊ\\ kÕúsTT˝ÀH˚ Á|üX¯ï|üÁ‘ê\qT ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] X¯óÁø£yês¡+ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ñeTà&ç |üØø£å\ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡|ü⁄q 6,7,8 ‘·s¡>∑‘·T\ Á|üuÛÑT‘·« kÕúìø£ dü+düú\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î Ä<˚•+#·&É+ nsTTq~.sêuÀe⁄ ns¡úyê]¸ø£ dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å\≈£î Á|üuÛÑT‘·« õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, eT+&É\ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Á|üX¯ï |üÁ‘· düs¡|òüsê ñ+&É<äì ‘Ó*bÕs¡T.|üØø£å\ ø√dü+ bÕsƒ¡XÊ\\ kÕúsTT˝À ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îH˚ Á|üX¯ï |üÁ‘ê\qT õsêø˘‡ >±ì, ôd’ø√¢ôd’ºHé #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î nj˚T´ Ks¡TÃqT dü÷ÿ˝Ÿ Á>±+{Ÿ qT+&çø±ì, {°#·sY Á>±+{Ÿ qT+&ç ø±ì $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃqì õ˝≤¢ ñeTà&ç |üØø£å\ $uÛ≤>∑+ ø±s¡´<ä]Ù ‘Ó*bÕs¡T.

s¡#·Ãã+&Éô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìC≤+kÕ>∑sY , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À á HÓ\ 16q eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ô|’ X¯ó Áø£yês¡+ eT+&É\ kÕúsTT düMTø£å düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT#ê] 16q »]π> s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\ì eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ qT+&ç Á|ü»\T e#˚à $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D ìHê<ë\T #˚ùdyê]ì n&ÉT¶ø√yê\ì, s¡#·Ãã+&ÉqT n&ÉT¶≈£î+f… ‘Ó\+>±D sê<äì ‘Ó\+>±D eT+Á‹ Ç#˚Ã~ ø±<äHêïs¡T. á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ;<äÁ|ü»\≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑+>± ñ+≥T+<äì , πswüHéø±s¡T¶\T˝Òìyês¡T, q÷‘·q >∑èVü‰\T ì]à+#·Tø√yê\qT≈£îH˚ yês¡T, á s¡#·Ãã+&É˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m+|æ&çz s¡e÷<˚$, mdt◊ Áø±+‹≈£îe÷sY, m|æj·T+ Á|üdüqïsêDÏ, m|æz dü≈£îÿu≤sTT, ◊dæ&çmdt dü÷|üsYyÓ’»sY n+»*, düT|ü]+&Ó+{Ÿ u≤˝Ÿdæ+>¥ , m+ÄsY|æ dü+‘√wt, e´ekÕj·T dü\Vü‰ n~Ûø±] s¡M+<ÛäsY, Vü≤Ödæ+>¥ ÇÇ l\‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕe÷õø£ ‘·ìFô|’ düe÷#ês¡+ Çe«ì n~Ûø±s¡T\T

Eø£ÿ˝Ÿ , qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q kÕe÷õø£ ‘·ìœ Á|üC≤y˚~ø£ ø±s¡´Áø£eT+ô|’ ‘·eT≈£î @˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&É n~Ûø±s¡T\T ‘·eT ÇcÕºqTkÕs¡+>∑ ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡ì $≥º˝Ÿyê&ç düs¡Œ+#Y C≤>∑TsYdæ+>¥ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô|ü]#ês¡T. ‘·eT |ü<ä$ø±\+ |òæÁãe] e÷dü+‘= eTT–j·TqT+&É>∑ ‘·eT Á>±eT+˝§ ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä #˚|ü{Ϻq |üqT\¬ø’ kÕe÷õø£ ‘·ìœ ãè+<ä+ #˚ Hê\T>∑Ts√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+∫q |üqT\ ‘·ìœ ø±s¡´Áø£eT+ô|’ eTT+<äT>± ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&É ‘·ìœ ãè+<ä+ yês¡T Hê\T>∑Ts√E\ bÕ≥T Á>±e÷˝§¢ #Ó|ü{Ϻq |üqT\ô|’ HêeTe÷Á‘·|ü⁄ ‘·ìF\T #˚dæ yê]øÏ Çwüº+e∫Ãq Ø‹˝§ ìy˚~ø£\qT ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïs¡ì Bìô|’ dü+uÛÑ+~‘· eT+&É\ n~Ûø±] ôd’‘·+ ‘·eT≈£î @˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ Çe«ø£b˛e&É+ô|’ Äj·Tq rÁe nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô|ü]#ês¡T. Á>±eT+˝À #˚|ü{Ϻq |üqT\˝§ |ü\T e÷s¡T¢ Á>±eT dæ$˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ ≈£L©\≈£î n+<ë*‡q &ÉãT“\ $wüj·T+˝§ dü¬s’q Hê´j·T+ #˚j·Tø£b˛e&É+‘= nH˚ø£ ≈£L©\T |ü\T Çã“+<äT\T m<äTs¡TÿHêïs¡ì á $wüj·T+ô|’ ‘êqT |ü\Te÷s¡T¢ eT+&É\ dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±]øÏ $e]+∫q |ü{Ϻ|ü≥ºq≥T¢ e´eVü‰]+#ês¡ì Çø£HÓ’q dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\T Á>±eT+˝§ #Ó|üf…º |üqT\ô|’ ‘·>∑T düe÷#ês¡+ Çyê«\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

|æõ ôd+≥sYqT ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ u≤qT‡yê&É, qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì <˚XÊsTT ù|{Ÿ Á>±eT •yês¡T˝Àì mdtÄsYmHé¬ø &çÁ– ø£fi≤XÊ\≈£î eT+p¬s’q |æõ ôd+≥sYqT X¯óÁø£yês¡+ u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝…´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á |æõ ôd+≥sY˝§ myéTmdtÇ >∑DÏ‘·+, myéTm mø£Hê$Tø˘‡ , myéTø±yéT ø√s¡T‡\‘= á ôd+≥sYqT ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T $<ë´s¡Tú\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì ñqï‘· •Ksê\qT n~s√Væ≤+∫ u≤qT‡yê&É ù|s¡TqT $$<Ûä ~X¯˝§¢ $ì|æ+#˚˝≤ #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

}]y˚düT≈£îì eè<äT›&ç eTè‹ u≤qT‡yê&É, qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝§ì ‘ê&√ÿ˝Ÿ Á>±eT+˝§ X¯ó Áø£yês¡+ sêÁ‹ ô|+&Ü´\ sêeTT\T (65) }]y˚düT≈£îì eTè‹ #Ó+~q≥T¢ u≤qT‡yê&É dæ◊ eTT‘·Ôj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ˇ+{Ï]>∑ ñ+≥Tqï eTè‘·T&ÉT ˇ+≥] J$‘êìï uÛÑ]+#·˝Òø£ J$‘·+ô|’ $s¡øÏÔ #Ó+~ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ }] y˚düTø=ì eTè‹ #Ó+~q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ñ]y˚düT≈£îì j·TTe≈£î&ç eTè‹ u≤qT‡yê&É, qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì MøÏ¢ e÷¬sÿ{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝§ ìyêdü+ ñ+≥Tqï mdt.¬ø eTVü≤ã÷uŸ ≈£îe÷s¡T&Ó’q mdt.¬ø nq«sY (25) X¯óÁø£yês¡+ ñ]y˚düT≈£îì eTè‹#Ó+~q≥T¢ u≤qT‡yê&É dæ◊ qπ>XŸHêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T&ÉT >∑‘· ø=~› s√E\T>∑ Á‘ê>∑T&ÉT≈£î u≤ìôd’ p˝≤sTT>∑ ‹s¡T>∑T‘·T J$‘·+ ô|’ $s¡øÏÔ #Ó+~ ñ]y˚düT≈£îì eTè‹ #Ó+~q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


8

|òü*+∫q Á|üjÓ÷>∑+ ÄdüŒ] qe+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô) :rÁe esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=qï düeTj·T+˝À y˚dæq |ü+≥\T m+&çb˛sTT, ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ç ≈£L&Ü #˚‹øÏsê≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ø£+~ 9 s¡ø±ìï kÕ>∑T#˚dæ |ü+≥ø√‘· ø√kÕeTì ~>∑Tã&ç u≤>± e∫Ã+<äì eT+&É\+˝Àì ãqyêdæ $C≤„D πø+Á<ä+˝À |üì#˚düTÔqï XÊÁdüÔy˚‘·Ô \ø°åàÁ|üdüqï ‘Ó*bÕs¡T.. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝À Äj·Tq Ä<äs¡Ù

¬s’‘·T\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚kÕs¡T.. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT‘·÷ÿsY Á>±eT+˝Àì #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ bı\+˝À 25 ôd+≥¢ uÛÑ÷$Tì kÕ>∑T#˚XÊeTHêïs¡T.. Ç+<äT˝À ø£+~9 s¡ø±ìï kÕ>∑T#˚kÕeTì, yÓT≥º ÁbÕ+‘·+ nsTTq|üŒ{Ïø° ~>∑Tã&ç u≤>± e∫Ã+<äHêïs¡T. kÕ<ës¡D $‘·ÔHê\ ø£+fÒ m≈£îÿe ~>∑Tã&ç e∫Ã+<äì, düø±\+˝À esê¸\T ≈£î]dæ+fÒ Ç+ø± m≈£îÿe ~>∑Tã&ç e#˚Ã<äHêïs¡T.. á$‘·ÔHê\˝À s√>∑ìs√<äø£ X¯øÏÔ m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì, ás¡ø£+ $‘·ÔHê\T kÕ>∑T#˚j·T&É+ e\¢ s¡kÕj·TìøÏ ms¡Te⁄\ Ks¡Tà ≈£L&Ü ‘·>∑TZ‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.. ádüe÷y˚X¯+˝À á.z. nø£“sYu≤wü, m.á.z\T dü+Je ≈£îe÷sY, sêeTø£èwüí, Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+, 12 qe+ãsY 2011

eTT–dæq $<ë´#Ó’‘·q´ dü<ädüT‡ pbÕ&ÉTã+>±¢, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<Ûä$Tø√ qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À eTÚ˝≤Hê nãT›˝Ÿ ø£˝≤yéT ÄC≤<é »qà~q dü+<äs¡“+>± $<ë´ #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡ »]–+~. X¯óÁø£yês¡+ á Á>±eT+˝Àì ˙*|ü˝…¢ù|≥˝À á ø±s¡´Áø£e÷ìï n~Ûø±s¡T\T ìs¡ΩVæ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“+>± u≤\\ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ô|’ ne>±Vü≤q, ã&ç j·÷»e÷q´ ø£$T{Ï $<ÛäT\qT ñbÕ<Ûë´j·T ãè+<ä+ $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ã&ç j·÷»e÷q´ ø£$T{Ï mìïø£ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T |æ. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, õ.qs¡düj·T´, áX¯«s¡¬s&ç¶, n+>∑Héyê&û {°#·s¡T¢ s¡eDeTà, ñe÷<˚$, $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚ es¡≈£î Bø£å ø=qkÕ–kÕÔ+ {°JM ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé˝À _*¶+>¥ ø±]à≈£î\ #˚]ø£ H˚&ÉT Á|ükÕ<éu≤ãT d”«j·T s¡#·q\T, Ä&çjÓ÷ d”&û\ Ä$wüÿs¡D ø£s¡÷ï˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±+Á{≤≈£îº j·T÷s√|æj·THé ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+{Ÿ‡qT ¬s>∑T´\sY #˚j·÷´\ì ô|]–q y˚‘·q+qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê \ì ø√s¡T‘·÷ #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T 3e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. 3e s√E Bø£å˝À d”ôV≤#Y.>±¬s¢{Ÿ, &ç.nqdü÷j·T uÛ≤sTT, õ.eT˝Ò«X¯«], yÓ’.]à˝≤ »j·TeTDÏ, õ.Äs√>∑´o\ ‘·~‘·s¡T\T ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. á Bø£å\qT ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£îsê\T ám˝Ÿmdt.s¡‘·ïeTà ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê\T ám˝Ÿmdt.s¡‘·ïeTà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á{≤≈£îº |ü<䛋q Á|üC≤ Äs√>∑´ nedüsê\ ø√dü+ ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ #˚dæq ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+{Ÿ‡≈£î 2003 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç s¡÷.5,200\T y˚‘·q+‘√H˚ nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥÷ J$+#·e\dæ ek˛Ô+<äì, H˚&ÉT ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]>±sTT. ô|]–q <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± y˚‘·Hê\qT Jy√ HÓ+.3 Á|üø±s¡+ s¡÷.10,020\T>± ô|+#ê\ì, Á>±e÷˝À¢ bÂwæºø±Vü‰s¡+ m˝≤ rdüTø√yê*, Äs√>∑´ dü÷Á‘ê\qT m˝≤ bÕ{Ï+#ê˝À #˚ù|Œ ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+{Ÿ‡ yê] |æ\¢\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+ ø£s¡TyÓ’+<äì, yê]øÏ bÂwæºø±Vü‰s¡+ ˝Ò<äT ø±˙ Ç‘·s¡T\≈£î e÷Á‘·+ bÂwæºø±Vü‰s¡+ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ*‡ek˛Ô+<äì, M]øÏ düeTdü´\T ‘Ó*ùd Á|üuÛÑT‘·«+ M] |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤k˛Ô+<äì, sêÁwüº+˝À U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚kÕÔeT+≥Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ Ä U≤∞˝À¢ K∫Ñ·+>± ø±+Á{≤≈£îº ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+{Ÿ‡H˚ ìj·T$T+#ê\ì, ˝Òì |üø£å+˝À b˛sê≥+ eT]+‘· ñ<äè‘·+ #˚dæ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´+‘·es¡≈£î b˛sê&É‘êeTì nHêïs¡T. Bø£å˝À¢ |ü⁄wüŒ\‘·, Hê>∑sêDÏ, s√CŸy˚T], nVü≤\´, Ç+Á<ä,Á|üuÛ≤e‹, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT÷&√s√E≈£î #˚]q 104 ñ<√´>∑T\ düyÓTà ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): 104 ñ<√´>∑düTÔ\T ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø=s¡¬ø’ sêÁwüº yê´|üÔ+>± düyÓTà #˚|ü≥º&É+ »]–+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝À ≈£L&Ü 104 ñ<√´>∑düTÔ\T düyÓTà˝À bÕ˝§Zq&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ‹e÷à¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT Á|ü<Ûëq düeTdü´˝…’q ñ<√´>∑düTÔ\+<ä]ì ≈£L&Ü j·T<∏ë$~Û>± ø=qkÕ–+#ê\ì Jy√ HÓ+.3 Á|üø±s¡+ y˚‘·Hê\qT #Ó*¢+∫, &ûmqT 100 s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+#ê\ì n˝≤π> yêVü≤Hê˝À¢ eT+<äT\ ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #·÷dæ Çø£ô|’ Á|üuÛÑT‘·«y˚T 104 yêVü≤Hê\ u≤<Ûä´‘· #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. á düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+#ê\ì ˝ÒìjÓT&É\ düyÓTàqT Ç+ø± ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á>±e÷\˝À yêVü≤Hê\T b˛˝Òq+<äTq ù|<ä Á|ü»\T Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\‘√ u≤<Ûä|ü&˚ Á|ü»\T #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡T. yê]ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+˝À »>∑Bwt, ‹|üŒqï, q÷sYu≤cÕ, Ç*j·÷dt, yÓ+ø£≥s¡eTD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+‘ê...|ü<äø=+&˚ 11.11.11q ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ 11 ì$TcÕ\≈£î •X¯óe⁄ »qq+ &√Hé, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ns¡T<Ó’q, $∫Á‘·yÓTÆq dü+K´\‘√ ø±\e÷q+ X¯óÁø£yês¡+ eTT+<äTø=∫Ã+~. 11.11.11.>± n+<äs¡÷ ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T #·÷k˛Ôqï Ä s√E sêH˚ e∫Ã+~. |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T »ìà+∫q s√E>± #·]Á‘· #ÓãT‘√qï Ä s√EøÏ... ‘êC≤>±... eTs√ $∫Á‘·+ »‘·>∑÷&ç+~. ne⁄qT... eT].... ‘êC≤>± &√H√¢ì qe´ ÄdüT|üÁ‹˝À z •X¯óe⁄ »ìà+#ê&ÉT. &√Hé eT+&É\+, eTfiË¢+|ü˝…¢ Á>±eT ìyêdæ &ç. lìyêdüT\T, &ç. eT+>∑eTà <ä+|ü‘·T\≈£î X¯óÁø£yês¡+ z eT>∑ •X¯óe⁄ »ìà+#ê&ÉT. >∑s¡“¤+ <ë˝≤Ãø£ Ä&√, eT>√..... •X¯óe⁄ »ìà+#·&É+ düVü≤»+... Ç+<äT˝À $+‘˚eTT+~.... nqT≈£î+≥THêïsê... nø£ÿ&˚ ñ+~ ndü\T ø£<∏ä.... á •X¯óe⁄ »ìà+∫q düeTj·T+ ÁbÕ<Ûëq´eT≥Te+{Ï~ eT]. Ä •X¯óe⁄ á HÓ\ 11 e ‘˚B, 11e HÓ\, 2011 e dü+e‘·‡sêq, nB ôd’‘·+, ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\, 11 ìeTTcÕ\≈£î »ìà+#ê&ÉT. á H˚|ü<Ûä´+˝À eT].. Ä •X¯ó e⁄ »qq+... n+<ä]ø° ø±ø£b˛sTTHê... ø£˙dü+ Ä ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, ã+<ÛäT$TÁ‘·T\¬ø’Hê eTs¡Te sêì<˚ ø£<ë.... ø±<ä+{≤sê.. á •X¯óe⁄ &Üø£ºsY sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é¬s&ç¶, Äj·Tq uÛ≤s¡´ ≈£îdüTeT ≈£îe÷]\ |üs¡´y˚ø£åD˝À kÕ<Ûës¡D Á|üdüe+˝ÀH˚ »ìà+#ê&ÉT.

yê´düs¡#·q, eø£èÔ‘·« b˛{°˝À¢ $<ë´s¡Tú\ »j·Tπø‘·q+ |ü–&Ü´\ qe+ãsY11(düTes¡íyês¡Ô): Ç+~sê>±+BÛ »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eT+&É\ kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+∫q yê´düs¡#·q, eø£èÔ‘·« b˛{°˝À¢ |ü–&Ü´\ $<ë´s¡Tú\T Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì\Te&É+ #ê˝≤ dü+‘√wüø£s¡eTì m+.ÄsY.|æ eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ eT+&É\+˝À ìs¡«Væ≤+∫q yê´düs¡#·q b˛{°˝À¢ |ü–&Ü´\ $<ë´s¡Tú˝…’q \ø°åàø±+‘·¬s&ç¶ yÓTT<ä{Ï kÕúq+, ¬s+&Ée kÕúq+ sêeTø£èwüí, eT÷&Ée kÕúq+ >√ø±s¡eTà\T kÕ~Û+#ês¡ì, eø£èÔ‘·« b˛{°˝À¢ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À •e, ¬s+&Ée kÕúq+˝À HÓÁVüAq>∑sY bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q ‘·Væ≤sê ;Û ¬s+&Ée kÕúq+ kÕ~Û+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ Hê´j·Tb˛sê≥+ #˚j·÷* KeTà+. qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) kÕe÷qT´\≈£î uÛ≤s¡+>± e÷]q |ò”Ers¡TŒ ô|’ kÕúìø£ ˝Àø˘dü‘êÔ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T $<ë´]Δ dü‘êÔ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ø£HÓïuÀsTTq eTùV≤wtj·÷<äyé, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ã+&ç bÕs¡úkÕs¡~Û e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝Àì Áô|’y˚{Ÿ eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\˝À ø£˙«qsY j·÷»e÷q´ ø√≥ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü $<ë´s¡TΔ\+<ä]ø° ˇπø |ò”E $<Ûëq+ neT\T #˚j·T˝≤ì ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒ MT<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ n|”Œ\T≈£î yÓfi¯fl\ì ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒqT ÄeT\T #˚ùd @&Ü~øÏ s¡÷ˆˆ \ø£å <ë{Ï Ä<ëj·T+ ñ+&ç ø£˙«qsY ø√≥˝À d”≥T¢ ‘Ó#·TÃ≈£îqï≥Te+{Ï md”‡, md”º, yÓTÆHêغ, Ç_dæ nìï ‘·s¡>∑‘·T\ yê]øÏ @{≤ Ä<äq+>± ø£˙dü+ s¡÷.20000 n<Ûäq+>± uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. |ò”E ]j·T+ãsY‡ yÓT+{Ÿ |ü<Ûäø£+ neT\T‘√ Áô|’y˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\\T |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T˝≤¢ ù|s¡T>∑T‘·Tqï+<äTe\¢ ˇø£ $<ë´]ΔøÏ ≈£L&Ü n<Ûäq+>± ]j·T+ãsY‡ yÓT+{Ÿ #˚j·T≈£î+&ÜH˚ Á|üuÛÑT‘·«+ MT<ä n<Ûäq+>± @{≤ s¡÷.700 ø√≥¢ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì Ç˝≤+{Ï nìï dü+|òüT≥q\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ MT<ä ñqï‘· ø√s¡Tº˝À Hê´j·Tb˛sê≥+ #˚j·÷\ì $<ë´]Δ dü‘êÔHêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ãj·T´ Áø±+‹j·÷<äyé, >∑TqT≈£î+≥¢ ñù|+<äsY, dü+B|t, s¡|ò”, s¡|òüTTsêyéT, •esêeTø£èwüí bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä\÷s¡T˝À $<ë´yês√‘·‡e sê´© Ä\÷s¡T, qe+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T˝À $<ë´s¡Tú\ uÛ≤Ø $<ë´ yês√‘·‡e sê´* »]–+~. X¯óÁø£yês¡+ ~e+>∑‘· πø+Á<ä+ ‘=* $<ë´XÊK eT+Á‹ nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T á sê´©˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì &ç.|æ.Ç.|æ. bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ |ü≥ºD+˝Àì |ü⁄s¡M<ÛäT\ MT<äT>± $<ë´eX¯´ø£‘·ô|’ ô|<ä› m‘·TÔq ìHê<ë\T #˚kÕs¡T. n+uÒ<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ≈£î #˚s¡T≈£îì e÷qeVü‰s¡+>± @s¡Œ&ç ÄC≤<é≈£î ÁX¯<ëΔ+»* |òüT{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+Çz »>∑Bwt ≈£îe÷sY, &ç|æm|æ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT eTTs¡[, ñbÕ<Ûë´j·TT\T @.¬ø. eT*¢ U≤s¡T®q, #·Á‘·|üŒ, me÷àØŒ\T |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, ã+<ÓqyêCŸ, Äq+<é sêCŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeTXÊK &ç.&ç>± sêeT\ø°åà<˚$ KeTà+. qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) õ˝≤¢ kÕ+|ò”Tø£dü+πøåeT XÊK &ç&ç>± sêeT\ø°åà<˚$ì ìj·T$Tdü÷Ô ÄXÊK ø£$TwüqsY πseT+&é |”≥sY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚XÊs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ Ä>∑düTº 17q &ç&ç>± uÛ≤<ä´‘·\T d”«ø£]+∫q |ædæ|æ. sêE Çø£ÿ&É &ç&ç>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î $eTTK‘· #·÷|æ düø£\ »qT\ düyÓTà≈£î eTT+<äT>±H˚ ôd\e⁄ô|’ yÓ[flb˛j·÷s¡T. B+‘√ õ˝≤¢ kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåe÷~Ûø±]>± |üì#˚düTÔqï j·÷<äj·T´qT ÇHé#ê]® uÛ≤<ä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. ‘êC≤>± yÓ’C≤>¥˝À kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK ñ|üdü+#ê\≈£î\T>± ìj·T$Tdü÷Ô ø£MTwüqsY |”≥sY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚XÊs¡T.

ø£s¡÷ï\T, q+eãsY11 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì >∑&ɶ M~Û qT+&ç e+<ä eT+~, uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\T kÕúìø£ eTÚs¡´ÇHé˝À {°JM{°j·TT e´ekÕú|ü≈£î\T, sêÁwüº eT+Á‹es¡T´\T {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt>±] düeTø£å+˝À {°JM ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé ˝À #˚sês¡T. _*¶+>¥ es¡ÿsY‡ j·T÷ì j·THé q>∑s¡ ø£˙«qsY mdt.XÊ\Tu≤wü n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À {°JM{°j·TT e´ekÕú |ü≈£î\T, sêÁwüº eT+‹ {Ïõ.yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡+˝À y˚˝≤~ eT+~ uÛÑeq ìsêàD ø±]à ≈£î\T ñHêïs¡ì, Á|ü‹ ˇø£ÿ uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î&ÉT, ø±]àø£ XÊU ø±sê´\j·T+ qT+&ç, >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]àø£ dü+πøåeT ø±sê´\j·T+ qT+&ç n+~+#˚ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT, Á|ü‹ ø±]à≈£î&ÉT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ ø£èwæ #˚ùd+<äT≈£î m\¢y˚fi¯˝≤ ‘êqT dæ<äΔ+>± ñ+{≤qì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {°JM ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé˝À #˚]q uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\qT eT+Á‹ n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑&ɶ ÁbÕ+‘·+ _*¶+>¥ es¡ÿsY‡ Hêj·T≈£î\T mdt nq«sYu≤wü, nVü≤à<és¡dü÷˝Ÿ(u≤\T), Ç+‹j·÷CŸ, düMTsY Hêj·Tø£‘·«+˝À #ê+<éu≤wü, U≤Á~, HêdæsY, e÷u≤“wü, U≤C≤, C≤yÓ<é, bòÕs¡÷ø˘\‘√ bÕ≥T>± e+<ä eT+~ ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°JM{°j·TT >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T |æ.Á|üVü‰¢<ä¬s&ç¶, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T mdt.u≤\j·T´, q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T ¬ø.X‚wü–] XË{Ϻ, Hêsêj·TD, Hê>∑Msê+»H˚j·TT\T, _*¶+>¥ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T mdt.wü;“sY, myéT.¬ø.Hê>∑sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Te+‘·+>± ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É Ä\÷s¡T qe+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì Vü‰\Vü≤]« eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. X¯óÁø£yês¡+ myÓTà˝Ò´ ˙s¡C≤¬s&ç¶ áø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT düèwæºø£s¡Ô nsTTq ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’.mdt.sê»X‚KsY¬s&ç¶ eTq eT<ä´ ˝Òø£b˛e&É+ #ê˝≤ uÛ≤<ëø£s¡+ nHêïs¡T. Äj·Tq ù|<ä\ ø√dü+ mH√ï eT+∫ |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ düTdæús¡+>± ì*∫b˛j·÷ s¡Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ˇø£ÿ s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T Bìï Á|ü»\+<äs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T.. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ns¡TΩ˝…’q \_›<ës¡T\≈£î Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, πswüHé ≈£L|üqT¢, |æ+#·q¢≈£î dü+ã+~+∫q |üÁ‘ê\qT myÓTà˝Ò´ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ _\T¢\qT m.á. Ç+{Ï+{ÏøÏ e∫à |ü]o*+∫ _\T¢\qT eT+p s¡T #˚kÕÔs¡Hêïs¡T.. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ e´ekÕj·T n~Ûø±] <˚euÛÑ÷wüHé ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À ø£s¡Te⁄ ìy˚~ø£\T ‘·j·÷s¡T#˚düTÔHêïeTì, ¬s’‘·T\T ‘·|üŒìdü]>± ‘·eT u≤´+≈£î U≤‘ê q+ãsY ÁyêsTT+∫ n~Ûø±s¡T\≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~ Ûø±] yÓ+ø£≥ø£èwüí, Ç+#ê]® ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sYVüQùd‡Hé, m+.|æ.&ç.z. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ÄsY.◊. kÕ«$T sêe⁄, $<äT´‘Y XÊK m.á.qs¡düqï, ◊.dæ.&ç.mdt n~Ûø±] nX¯«s¡ÔeTà, ÄsY&Éã÷¢mdt CÒá #Í&ܬs&ç¶, ø±+Áπ>dt Hêj·T≈£î\T Á|üVü‰¢<ä, ∫+‘·≈£î+≥ s¡+>∑|üŒ, n]¬øs¡ yÓ+ø£fÒwt ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

pbÕ&ÉTã+>±¢˝À á HÓ\ 18q s¡#·Ãã+&É pbÕ&ÉTã+>±¢, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\|ü]~Û˝À ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ á HÓ\ 18 e ‘˚Bq »s¡T>∑qT+~. á $wüj·÷ìï mMTŒ&ûz $»j·TuÛ≤düÿsY Hêj·TT&ÉT yÓ\¢&ç+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq n<Ûäø±s¡T\T, dæã“+~‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´ s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ \_“ yÓ+ø£≥kÕ«$T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. ns¡TΩ\≈£î \_› #˚≈£Ls¡Ã&Éy˚T eTTK´ ñ<˚´X¯´+>± á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düT HêïeTì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 1000eT+~øÏ ≈£L|üq¢ |ü+|æDÏ, 145eT+~øÏ eè<Ûë›|ü´ |òæ+#·qT¢, 378 eT+~øÏ Çfi¯¢ |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. 51eT+~øÏ $ø£˝≤+>∑ |òæ+#·qT¢ eT+ps¡j·÷´j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<äT´‘YXÊK n~Ûø±] @.Ç. uÛÑ>∑yêHé<ëdt, &Üø£ºsY Hê>∑sêE, m+áz »eTTà\qï, ‘·Vü≤•˝≤›sY X‚KsY, n+>∑Héyê&û dü÷|üsYyÓ’»sY s√»eTà, |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ˝Ò≈£î+&Ü s¡#·Ãã+&É ìs¡«Væ≤+#·&É+ <ës¡TD+ dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ qe+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq s¡#·Ãã+&É`2 ø±s¡´Áø£eT+ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ìs¡«Væ≤+#·&É+ #ê˝≤ <ës¡TDyÓTÆq $wüj·TeTì dæ|æ◊ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Äq+<ä+ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì ÄbÕغ ø±sê´\j·T+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.25y˚\ ø√≥¢‘√ Á|üC≤<ÛäHêìï Ks¡TÃ#˚dæ+~.. nq+‘·s¡+ 9 HÓ\\ ‘·sê«‘· ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± 5 eT+~øÏ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, eTT>∑TZ]øÏ |æ+#·qT¢ eT+ps¡T #˚dæ ‘·÷‘·÷eT+Á‘·+>± s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡Hêïs¡T. ø±s¡´ Áø£eT+˝À eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù CÀwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T m+|æ, myÓTà˝Ò´\T ˝Ò≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·y˚T ø±s¡´Áø£e÷ìï ‘=+<äs¡>± eTT–+#ês¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì Á|ü»\qT yÓ÷dü–düTÔ+<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À ÄsY.*+>∑|üŒ, ¬ø.$.|æ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù m.<ädüÔ–], m.Äq+<ä+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]o*+∫q n~Ûø±s¡T\T Ä\÷s¡T, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e*¢ Á>±eT+˝À ‘·˝…‹Ôq ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çô|’ kÕúì≈£î\ qT+∫ n+~q |òæsê´<äT\≈£î n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£s¡÷ï\T qT+∫ Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑+ mdt.Ç. s¡$ u≤ãT Ä Á>±e÷ìøÏ e#êÃs¡T á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‹Ôq ø±s¡D≤\qT Ä Á>±eTdüTú\qT n&ç–, ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ˙{Ï {≤´+≈£î\qT yÓ+≥H˚ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷\ì Äj·Tq dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤ düø£\»qT\ düyÓTà‘√, esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<Ûä´+˝À $<äT´‘Y ø√‘·‘√ ‘ê>∑T˙{Ï |ü+|æ+>¥ Á|üÁøÏj·T düÁø£eT+>± »s¡T>∑ ˝Ò<äHêïs¡T. Çø£ô|’ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt.Ç. s¡$ u≤ãT yÓ+≥ &ç.Ç. bÕs¡úkÕs¡~Û, mMTŒ&ûz #·+Á<äX‚Ks¡j·T´, |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥ sêeTT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ~e+>∑‘· n<Ûë´|ü≈£î&ÉT $. Á|ükÕ<é u≤ãT d”«j·T s¡#·q\T, Ä&ûjÓ÷ d”&û\ Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ H˚&ÉT »s¡T>∑qT+~. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ø√˝Ÿ‡ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À <ë<ë|ü⁄ 35 @fi¯¢ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ n<Ûë´|ü≈£î&ç>± Äj·Tq |üì #˚kÕs¡T. m+<äs√ $<ë´s¡Tú\qT >=|üŒ kÕVæ≤r y˚‘·Ô\T>±, eø£Ô\T>±, s¡#·sTT‘·\T>± r]à ~~›q |òüTq‘· Äj·Tq~. $<ë´ s¡+>±q uÛÀ<äq‘√ bÕ≥T Ä<Ûë´‹àø£ J$‘· $ø±kÕìøÏ ôd’‘·+ Äj·Tq mq˝Òì ùde\+~+#ês¡T. dü+düèÿ‘ê+Á<Ûä uÛ≤wü˝À¢ ñ<äΔ+&É |ü+&ç‘·T&Ó’q Äj·Tq ø£\+ qT+∫ C≤\Tyê]q mH√ï n<Ûë´‹àø£ ^‘ê\T, |ü<ë´\T sêÁwüº yê´|üÔ ÁbÕ#·Tsê´ìï bı+<ësTT. Äj·Tq eTs¡D≤q+‘·s¡+ Äj·Tq sêdæq d”«j·T s¡#·q\T, J$‘êqT uÛÑyê\ qT+∫ s¡÷|ü⁄<ë*Ãq ^‘ê\qT Äj·Tq düreTDÏ yÓTØq Á|ükÕ<é u≤ãT Hê Á|æj·T H˚düÔ+ ù|s¡T‘√ d”&û\T>± $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. n+‘˚ ø±ø£ dæ\Te dü+düàs¡DeTT nqT Ä<Ûë´‹àø£ |ü<ë´\‘√ ≈£L&çq d”&û <ë<ë|ü⁄>± Á¬ø’düÔe ˝Àø±ìøÏ ‘=* |ü<ë´\ dæ&ç>± yês¡T #ÓãT‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. á d”&û\ Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T n+<äCÒdæq düVü≤ø±s¡+ eTs¡Te˝Òì<äì ~e+>∑‘· n<Ûë´|ü≈£î&ÉT $. Á|ükÕ<éu≤ãT düreTDÏ yÓTØq Á|ükÕ<é #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n+<äs¡÷ nVü‰«ì‘·T˝Òqì, Ä$wüÿs¡D≤q+‘·s¡+ nìï Á¬ø’düÔe ãTø˘cÕ|ü⁄˝À¢ á dæ&ç\T \_ÛkÕÔj·Tì ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ #ÓbÕŒs¡T. ø£s¡÷ï\T Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ˝À ÄyÓT á $wüj·÷\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À _.yÓ÷C…dt, _. Çe÷àìjÓT˝Ÿ, CÀj·T˝Ÿ, JeHé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\+ Ä<√ì, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À Á|üC≤düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+ #·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T |üP]Ô>± $|òü\+ #Ó+<ës¡ì, d”|”m+ bÕغ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù |æ.mdt.sê<Ûäø£èwüí, |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù |æ.ás¡qï ‘Ó*bÕs¡T. d”|”m+ |ü≥ºDø£$T{° düe÷y˚X¯+ ¬ø.eT*¢ø±s¡T®q n<Ûä´ø£å‘·q düT+<äs¡j·T´ uÛÑeHé˝À »]–+~. á düe÷y˚XÊìï ñ<˚›•+∫ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD Á|ü»\ eT+∫˙{Ï <ëVü‰]Ô rs¡Ã&ÜìøÏ mdtmdt {≤´+ø˘ qT+&ç sê+»\Z(q\¢#Ós¡Te⁄)≈£î ˙{Ïì |ü+|æ+>¥ #˚dæ q\¢#Ós¡Te⁄≈£î ˙s¡T düs¡|òüsê #˚j·T&É+˝À n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô>± $|òü\+ #Ó+<ës¡ì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± |üs¡«‘·|ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î nsTT‘˚ n˙ï ñHêï n\T¢&çH√{À¢ X¯ì nqï #·+<ä+>± Ä ÁbÕ+‘·+ Á|üø£ÿH˚ ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\‘√ ì]à+∫q mdtmdt {≤´+ø˘ ñHêï |üs¡«‘· |ü⁄sêìøÏ e÷Á‘·+ eT+∫˙s¡T n+~+#·&É+˝À nø£ÿ&ç ˙{Ï {≤´+ø˘qT ‘·«s¡>± |üP]Ô#˚dæ eT+∫˙s¡T Çe«&É+˝À n~Ûø±s¡T\T n\dü‘·«+ eVæ≤düTÔ Hêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\ <ä>∑Zs¡ HÓ\ø=qï düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#·&É+˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+>± ñ+&É≥+‘√ >∑]“¤DÏ eTVæ≤fi¯\T |ü⁄]{Ï H=|ü⁄Œ\‘√ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ eùdÔ dü¬s’q yÓ’<äT´\T ˝Òs¡ì, yÓTs¡T¬>’q |ü]ø£sê\T ˝Òeì >∑]“¤DÏ\qT ø£s¡÷ï\T≈£î ]|òüsY #˚düTÔHêïs¡T. n˝≤π> á d”»Hé˝À &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷, ∫≈£îHé>∑THê´, ˝≤+{Ï »ãT“\‘√ Á|ü»\T ‘·\¢&ç\T¢‘·THêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ád”Ô\, ∫qï |æ\¢\ ÄdüŒÁ‘·T\ e<ä› |æ\¢\ &Üø£ºs¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ |üdæ |æ\¢\qT rdüT¬ø[fl Áô|’y˚{Ÿ q]‡+>¥ ¨yéT\˝À ≈£L´ ø£&ÉT‘·THêï ø£ìø£s¡+ ˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝À mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\T <äs¡Ùq$TdüTÔHêï yê{Ïì X¯óÁuÛÑ|üs¡#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTj·÷´s¡ì nHêïs¡T. ø±e⁄q Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ b˛sê{≤\≈£î düqï<äΔ+ ø±yê\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À _.eTVæ≤q+<é¬s&ç¶, &ç.\ø£åàqï, _.‹|üŒqï, >√bÕ˝Ÿ, ‹ø£ÿkÕ«$T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø±s¡T˝≤sê...ìs¡¢ø£å´+ M&É+&ç ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+, Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\ ñ<ëd”q‘·... yÓs¡dæ... q>∑s¡yêdüT\ bÕ*≥ XÊbÕ\T>± |ü]D$T+#êsTT. n_Ûeè~Û› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º&É+ eT+∫<˚ nsTTHê...Ä ø±s¡´Áø£e÷\ nq+‘·s¡ |ü]dæú‘·T\qT düMTøÏå+#˚ u≤<Ûä´‘·qT ø£s¡÷ï\T n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ mqï&√ e~˝Òdæ+~. |òü*‘·+ sêø£, b˛ø£˝À¢ q>∑s¡yêdüT\≈£î Çø£ÿ≥T¢ e÷Á‘·+ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. ¬s’˝Ò« ùdºwüHé s√&√¢ì ¬ø.dæ. ¬øHê˝Ÿ ñ‘·Ôs¡, <äøÏåD ~≈£îÿ˝À¢ uÛÑeq ìsêàD e´sêú\T |ü&ç Ä <ë] >∑T+&Ü yÓfi‚¢ yê]øÏ nkÂø£sê´\qT ø£\T>∑ CÒdüTÔHêïsTT. ø±\Te˝À ˙s¡T sêø£ eTT+<äT ôd’&é yê˝Ÿ ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤ºs¡T. nsTT‘˚ nq+‘·s¡+ Ä |ü&É>={Ϻq >√&É, ‘·~‘·s¡ e´sêú\qT n≥T qT+∫ ‘·s¡*+#·ø£, nø£ÿ&˚ e~˝ÒkÕs¡T. dü+ã+~Û‘· ø±+Á{≤ø£ºsYqT Á|ü•ï+#˚ $w üj·÷ìï n~Ûø±s¡T\T mqï&√ eTs¡Te&É+‘√H˚ á <äTdæú‹ HÓ\ø=+<äì q>∑s¡yêdüT\T yêb˛‘·THêïs¡T.

|òüTq+>± $<ë´ #Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\T ne⁄≈£î qe+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô):dü«‘·+Á‘·´ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ‘=* $<ë´XÊK eT+Á‹>± $<ë´s¡+>±ìøÏ $•wüº ùde\T n+~+∫q eTÚ˝≤Hê nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eT+&É\+ ˝À $<ë´#Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú \+<äs¡÷ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ qT+&ç sê´*>± e∫Ã, ãkÕº+&é Äes¡D+˝À e÷qeVü‰s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sê´©˝À eT+&É\ $<ë´XÊU≤~ø±] m+.á.z ¬ø.dæ Msê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh $<ë´#Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± #˚|üfÒº ø±s¡´Áø£e÷\qT $e]+#ês¡T.. nq+ ‘·s¡+ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ dü+<˚XÊìï $<ë´s¡Tú\≈£î $e]+#ês¡T. u≤\\ ñ∫‘· ìs¡“¤+<ä Vü≤≈£îÿ #·≥º+ eTTU≤´+ XÊ\qT, Ç+‘·es¡≈£î kÕ~Û+∫q Á|ü>∑‹ >∑T]+∫ Ç‘·s¡ eø£Ô\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À m+.ÄsY.|æ.\T ¬ø.sêeTø£èwüí, ¬ø.sêeTT&ÉT, {Ï.m.eV”≤<é, mdt,C≤ø°sY, VüQùd‡Hé, bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü≥Tºã&ɶ f…*bò˛Hé yÓ’s¡¢ <=+>∑\T >∑÷&É÷s¡T qe+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ÄsY.ø±Hê|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À f…*bò˛Hé yÓ’s¡¢qT <=+–*+∫q 17eT+~ e´≈£îÔ\qT |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ môd’‡ dæ.m+.sêπøXŸ ‘Ó*bÕs¡T.. X¯óÁø£yês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæ+>∑es¡+ qT+&ç ñ˝≤Ã\≈£î yÓfi‚¢ <ë]˝À 3 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ es¡≈£î f…*bò˛Hé r>∑qT <=+–*+#ês¡ì, ár>∑ KØ<äT düTe÷s¡T ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ñ+≥T+ <äHêïs¡T.|ü≥Tºã&ɶ yê]˝À eT~›˝Ò{Ï, <ädüÔ–], sêeTø£èwüí, X‚KsY, n*¢|”sê, ‹ø£ÿqï, øÏ≥TºkÕ«$T, eTÚfi≤*, ∫qï <ädüÔ–], eT]ø=+‘· eT+~ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ]e÷+&ÉT≈£î ‘·s¡*+#êeTì môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

$<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À n+‘·sêj·T+ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]øÏ bı+∫ñqï Á|üe÷<ä+ KeTà+ ns¡“Hé, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô) eTs¡eT‘·TÔ\ ø±s¡D+>± n~yês¡+ Hê&ÉT $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT ì\T|ü⁄<ä\ #˚düTÔqï≥T¢ KeTà+ &çá @.düπs+<äsY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á eTs¡eT‘·TÔ\T ø±s¡D+ ˝À $<äT´‘Y ñ<äj·T+ 9>∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü‰ï+ 3>∑+ˆˆ es¡≈£î ì*|æy˚‘· ÁbÕ+‘ê\ qT Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø=‘·Ô*+>±\, ãTs¡ΩHé |ü⁄s¡+, eTT~>=+&É, ‹s¡TeT˝≤j·T bÕ˝…+, |ü˝…¢>∑÷&Ó+, U≤Hê|ü⁄s¡+, Ç\¢+<äT Áø±dts√&ÉT¶, ‘·˝≤¢&É, Á|üø±XŸq>∑sY, eT+#·Tø=+&É,KeTà+ |ü≥º D+, KeTà+ ns¡“Hé, s¡|òüTTHê<Ûä bÕ˝…+, >±s¡¢, |ü˝…¢>∑÷&Ó+, rsêΔ\, ø=DÏ»s¡¢, yÓ’sê, >∑]ø£bÕ&ÉT, |ü+–&ç, bÕ‘·s¡¢bÕ&ÉT, ‹bÕŒ¬s&ç¶>∑÷&Ó+, düTuÒ¢&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<äT´‘Y≈£î düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T‘·T+<äì $ìjÓ÷<ës¡T\T düVü≤ø£]+ #ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

Ä<äeT]ùdÔ n+‘˚ dü+>∑‹

ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ qT+&ç $»j·Tyê&É yÓfi‚fl 221 C≤rj·T s¡Vü≤ <ë] Á|üø£ÿH˚ m\ÅøϺø£˝Ÿ Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY s¡÷|ü+˝À ô|qT Á|üe÷<ä+ bı+∫e⁄qï~. ì‘·´+ yêVü≤q sêø£b˛ø£\‘√ s¡B›>± ñ+&˚ á s√&ÉT¶øÏ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT n&ÉT>∑T\ <ä÷s¡+˝ÀH˚ 11 øÏ˝À yê{Ÿ‡\ ôV’≤f…q¸Hé ø£¬s+{Ÿ Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY m˝≤+{Ï s¡ø£åD ø£+#Ó ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&É≥+ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+>± ì\TdüTÔ+~. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T s√Eyê] $<ÛäT\≈£î á <ë]>∑T+&ÜH˚ yÓfi¯ó‘·THêï Bìì >∑eTì+#·ø£b˛e&É+ >∑s¡Ω˙j·T+. sêeTes¡+˝À ì‘·´+ s¡B›>± ñ+&˚ á s√&ÉT¶ Á|üø£ÿH˚ á Á{≤Hé‡ bòÕs¡àsY ñ+&É≥+ Á|üe÷<ä uÛÑ]‘·+>± e÷]+~. ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ dü÷ÿ˝Ÿ|æ\¢\‘√ s¡B›>± ñ+&˚ á ÁbÕ+‘·+ »qyêkÕ\ eT<ä´ m˝≤+{Ï s¡ø£åD ø£+#Ó ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&É≥+ |ü\T Á|üe÷<Ûë\≈£î <ë] rùd neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔ+~. yêVü≤q #√<ä≈£î\T @e÷Á‘·+ @eTs¡bÕ≥T>± ñHêï |üs¡˝Àø£ Á|üj·÷D+ ø£≥ºe\dæ+<˚. n+‘˚>±ø£ @e÷Á‘·+ ∫qï Á|üe÷<ä+ »]–Hê uÛ≤Ø ÁbÕD qwüº+ »]π> neø±X¯+ ñ+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T dü‘·«s¡y˚T düŒ+~+∫ m\ÅøϺø£˝Ÿ Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY #·T≥÷º s¡ø£åD ø£+#Ó y˚sTT+#·≈£î+fÒ eTT+<äT eTT+<äT »]π> Á|üe÷<ë\≈£î yêπs ø±s¡≈£î˝Ö‘ês¡ì kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T.


ˇ*+|æø˘‡ u≤øχ+>¥˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î |ü‘·ø±\T U≤j·T+ \+&ÉHé ˇ*+|æø˘ u≤øχ+>¥˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î |ü‘·ø±\T kÕ~Û+#˚ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïj·Tì n+‘·sê®rj·T u≤øχ+>¥ düe÷K´(@◊;@) n<Ûä´≈£åî\T ∫+>¥`≈£îy√`e⁄ ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘· eTVæ≤fi≤ u≤ø£‡s¡T¢ \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝À ‘·eT dü‘êÔ #ê≥T≈£î+{≤s¡ì e⁄ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. uÛ≤s¡‘· eTVæ≤fi¯ u≤ø£‡s¡T¢ ◊<äTkÕs¡T¢ #Ûê+|æj·THé>± ì*∫q y˚TØø±yéT e+{Ï y˚T{Ï Áø°&Üø±s¡T\THêïs¡T. yês¡T yÓTs¡T>±Z sêDÏùdÔ ‘·|üŒ≈£î+&Ü \+&ÉHé˝À |ü‘·ø±\ |ü+≥ |ü+&ç+#·e#·TÃqì qeTàø£+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. e#˚à @&Ü~ 2012 dü+e‘·‡s¡+˝À »s¡T>∑qTqï \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ b˛{°˝À¢ uÛ≤s¡‘· eTVæ≤fi≤ u≤ø£‡s¡T¢ BÛ≥T>± sêDÏ+#˚ #ÛêqT‡+<äì @◊;@ ù|s√ÿHêï&ÉT. u≤øχ+>¥ $uÛ≤>∑+˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î eT+∫ ]ø±s¡T¶\THêïj·Tì, ‘·|üŒ≈£î+&Ü eTVæ≤fi≤ u≤ø£‡s¡T¢ ˇ*+|æø˘ b˛{°˝À¢ |ü‘·ø±\T kÕ~ÛkÕÔs¡ì e⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

X¯ìyês¡+, 12 qe+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

cÕs¡÷UŸ e¬s‡dt >∑+>∑÷©

9

ôV’≤<äsêu≤<é

e÷]ºHé≈£î düsY ]#·sY¶ Vü‰´&û¢ nyês¡T¶

u≤©e⁄&é u≤<écÕ, u…+>±˝Ÿ f…Æ>∑sY eT<Ûä´ ø√˝Ÿ¶yêsY ™´sVVgjiaSNRP uyLRiWΔfi ™´sV◊d¡˛ @ªRΩ¨sı «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. N][ÕfiNRPªyÚ M¤À¡LigSÕfi \¤…¡gRiL`i r¢LRi™±s gRiLigRiW÷d¡, Àÿ÷d¡™´so≤`∂ Àÿμ`∂uy ©yáVg][ {qs«¡©±s N][xqsLi «¡Ljigji©´s AORPQ©±sÕ‹[ gRiLigRiW÷d¡¨s ºdΩxqsVNRPVÆ©s[Li uyLRiWΔfiΔÿ©±s ™´sVμ≥R∂˘ N][ÕfiÔ™yL`i ©´s≤R∂Vr°ÚLiμj∂. ªy«ÿgS ¤À¡LigSÕfi μR∂VNRPV G ˙FnyLi\¬ø¡“¡ AxqsNTPÚ øR¡Wxms¤Õ¡[μR∂V. μyμy ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ \¤…¡…”¡Õfi LSuÌy˚¨sNTP uyLRiWΔfi ˙ÀÿLi≤`∂ @LiÀÿzqs≤R∂L`igS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. lgiáVryÚ™´sV¨s NTPLig`iΔÿ©±s NSÆ™sVLi…fi NRPW≤y ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ BμÙR∂Lji BLiªRΩNRP™´sVVLiÆμ∂[ μyμy©´sV A LSxtÌsQ˚˙ÀÿLi≤`∂ @LiÀÿzqs≤R∂L`igS ™´sVμ≥y˘ N][ÕfiÔ™yL`Ôi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. @xmsˆ…”¡ª][ μyμy H{msFsÕfi ª]ágjiLiøyLRiV. H{msFsÕfi ™´sVW≤][ {qs«¡©±s ªRΩLS*ªRΩ μyμy©´sV …‘¡™±sV ZNPLkiL`i ™´sVVgjizqsLiμR∂¨s @Liªy À≥ÿ≠sLi¿¡©´sxmsˆ»¡NUP ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ xmso‚fl·[ ©´sVLi≤T∂ xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤U∂ ≠dsLji ™´sVμ≥R∂˘ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s ˙FnyLi\¬ø¡“¡ @ªRΩ¨sª][ IxmsˆLiμR∂Li NRPVμR∂VLRiVËN][™´s≤R∂Li, ªRΩLS*ªRΩ N][ÕfiÔ™yL`i BxmsˆV≤R∂V ™´sVLjiLiªRΩ Æ™s[≤T∂NTP‰©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ H{msFsÕfi N][ÕfiNRPªyÚ …‘¡™±sV ©´sVLi≤T∂ μyμy K…fi... ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·Li¿¡ ªRΩ©´sÕ‹[ xqsªyÚ ªRΩgÊRi¤Õ¡[μR∂¨s gRiLigRiW÷d¡ ¨sLRiWzmsLiøy≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V©´sV ≠s«¡∏R∂Vxms¥R∂LiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi«¡»Ì¡V ™´sW“¡ZNP|mÌs©±s, N][ÕfiNRPªyÚ˙zms©±s= r¢LRi™±s gRiLigRiW÷d¡ ©´s≤T∂zms©´s ZNP|mÌs©±sgS ™´sVLi¿¡ LjiNSLÔRiV©´sı gRiLigRiW÷d¡ øyÕÿ NSáLi NTP H{msFsÕfi ™´sVW≤][ {qs«¡©±s ©´sVLi≤U∂ Àÿ˘≤`∂ \¤…¡™±sV rÌylLÌ^iLiμj∂. gRiªRΩ ¤À¡LigSÕfi ˙ÀÿLi≤`∂ @LiÀÿzqs≤R∂L`igS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV≤R∂∏R∂W˘≤R∂V. G≤yμj∂ N][áNRPªyÚ ˙FnyLi\¤…¡“¡ J©´sL`i uyLRiWΔfi gRiLigRiW÷d¡¨s ZNP|mÌs©±sgS B…‘¡™´sá ™´sW˙ªRΩLi N]¨sı LS«¡NUP∏R∂V NSLRiflÿáª][ μyμy©´sV μy¨s ª]÷¡gjiLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V NSLi˙…ÿN`ÌP F°≤T∂gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV BxtÌsQxms≤R∂ ©´sVLi≤T∂ ªRΩzmsˆLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi uyLRiWΔfiΔÿ©±s©´sV ªRΩ™´sV ˙ÀÿLi≤`∂ ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ N][ÕfiNRPªyÚÕ‹[ μyμy @’≥¡™´sW©´sVáV xmsáV ¨sLRiaRP©´sáV @LiÀÿzqs≤R∂L`igS ¤À¡LigSÕfi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡VNRPVLiμj∂. æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[zqs©y uyLRiWΔfi ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´sWLRiVËN][¤Õ¡[ μR∂V. H{msFsÕfi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ μyμy©´sV «¡»Ì¡V ryLRi¥j∂gS xmsLS«¡∏R∂Wáª][ AL][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. 2009Õ‹[ gRiLigRiW÷d¡¨s H{msFsÕfi ©yáVg][ {qs«¡©±s ©´sVLi≤T∂ ≠dsLjiμÙR∂LRiW @Li…‘¡ @Li»¡©´s»Ì¡VgS ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s Àÿ÷d¡™´so≤`∂ Àÿμ`∂uy ªRΩLS*ªRΩ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= ZNP|mÌs¨ds= ©´sVLi≤T∂ ªRΩzmsˆLi¿¡ Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sVNRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV D©yıLRiV. μk∂Liª][ ªRΩ©´s rÛy©´sLiÕ‹[ uyLRiWΔfi©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms ˙xmsμR∂LRi+©´sNRPV gRiLigRiW÷d¡Æ©s[ ¡÷¡ ¬ø¡[aS≤R∂V. μyμy ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s @xmsˆgjiLi¿¡©y \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= rÛy©´sLi ™´sVLjiLiªRΩ NTPLiμR∂NTP μj∂gRi«ÿLjiLiÆμ∂[ gRiLigRiW÷d¡ \|msNTP xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPF°LiVV©y...≠dsLjiμÙR∂Lji ™´sVμ≥R∂˘ N][ÕfiÔ™yL`i Æ™sVVμR∂…”¡{qs«¡©±sÕ‹[ N][ÕfiNRPªyÚ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= 6≠s«¡∏R∂WáV, 7 ªRΩxmsˆ Æ™sVLRiVgRi™´s¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ μyμyª][ ™´sVWÆ≤∂[Œœ¡˛ IxmsˆLiμR∂Li ™´sVLjiLiªRΩ Æ™s[Æ≤∂NTP‰Liμj∂©´s ¬ø¡F~ˆøR¡VË.

ø£H˚]j·÷≈£î ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äTs¡T Õÿx§¶‹[L`iM FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡VNRPV ™´sV◊d¡˛ Lki FsLi˙…‘¡ B™y*á©´sVNRPVLi…‹[©´sı zqsˆ©´sıL`i ≤y¨s£tsQ NRPÆ©s[Lji∏R∂W AaRPáNRPV ˙¤À¡[N`P xms≤T∂Liμj∂. ªRΩ©´s©´sV «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VNRPV FsLizmsNRP ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms Æ™s[zqs©´s zms…‘¡xtsQ©±s©´sV zqsLiμ≥`∂ \|§¶¶¶N][LÌRiV N]…Ì”¡Æ™s[zqsLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ zmnsNTP=Lig`i AL][xmsfl·Ã¡V LS™´s≤R∂Liª][ NRPÆ©s[Lji∏R∂W©´sV Fs|qsN`P= F°÷d¡xqsVáV ˙xmsbPıLiøyLRiV. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ NRPÆ©s[Lji∏R∂W©´sV FyN`P |qsáNÌRPL˝RiV xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRiV. ≠søyLRifl· ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ Fs|qsN`P= F°÷d¡xqsVáV ™´sμj∂¤Õ¡[zqs©y FyN`P «¡»Ì¡VNRPV C zqsˆ©´sıL`i FsLizmsNRP NS¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ C G≤yμj∂ «¡⁄\¤Õ¡ Æ©sáՋ[ FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiVNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS zqsLiμ≥`∂ \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ zms…‘¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aS≤R∂V. zmszqs’d¡ BLi…”¡˙gji…‘¡ NRP≠sV…‘¡ ªRΩ©´s©´sV «¡»Ì¡V FsLizmsNRPÕ‹[NTP xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][™yá¨s μy¨sÕ‹[ N][LS≤R∂V. @LiVV©´sxmsˆ»¡NUP À‹[LÔRiV @ªRΩ¨sı «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VNRPV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. Fs|qsN`P= F°÷d¡xqsVáV ≠søyLjiLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ NRPÆ©s[Lji∏R∂W ªRΩ©´s Àÿ˘LiN`P @N_Li…fi= ≠s™´sLSáª][ Fy»¡V ALÛjiNRPxmsLRi\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂WáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xms˙ªyá¨sıLi…”¡¨ds zmszqs’d¡ NRP≠sV…‘¡NTP @LiμR∂¤«¡[aS≤R∂V. @LiVV©´sxmsˆ»¡NUP À‹[LÔRiV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ ©y˘∏R∂VrÛy©y¨sı A˙aRPLiVVLiøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ Fs|qsN`P= F°÷d¡xqsVá ≠søyLRifl· ¬ø¡[zqs©´s ¤…¡[xmsoáV NS™yá¨s À‹[L`Ôi N][LjiLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ªy™´sVV Õÿx§¶‹[L`i \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ zms…”¡xtsQ©±s Æ™s[∏R∂WÕÿ... ¤Õ¡[NRP xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyÕÿ @©´sıμj∂ ªRΩ*LRiÕ‹[ ¨sLÒRiLiVVryÚ™´sV ¨s NRPÆ©s[Lji∏R∂W ªRΩLRixmso ©y˘∏R∂V™yμj∂ æªΩ÷¡FyLRiV.

‘=*f…düTº˝À <äøÏåD≤Á|òæø± 8$¬ø≥¢ $»j·T+ ôd+#·Ø\‘√ sêDÏ+∫q dæà‘Y, Äe÷¢....1`0‘√ <äøÏåD≤Á|òæø± Ä~Ûø£´+ πø|t{ÖHé: ‘=*f…düTº˝À <äøÏåD≤Á|òæø± Äd”dtô|’ 8$¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. <äøÏåD≤Á|òæø± ¬øô|ºHé Áπ>MTdæà‘Y, Äe÷¢\T ôd+#·Ø\‘√ sêDÏ+#·&É+‘√ 236|üs¡T>∑T\ $»j·T\øå±´ìï Ä »≥Tº düTHêj·÷dü+>± #˚~Û+∫+~. ˇø£ $¬ø{Ÿ qcÕºìøÏ 81|üs¡T>∑T\‘√ eT÷&√s√E Ä≥ÁbÕs¡+_Û+∫q <äøÏåD≤Á|òæø± @ <äX¯˝ÀqT ˇ‹Ô&çøÏ ˝ÀqTø±≈£î+&Ü $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Äe÷¢, dæà‘Y\T ¬s+&√$¬ø{Ÿ≈£î 195|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#·&É+‘√ Ä »≥Tº $»j·T+ düT\uÛÑeTsTT+~. á $»j·T+‘√ <äøÏåD≤Á|òæø± 1`0‘√ Ä~Ûø£´+˝À ì*∫+~. á ¬s+&ÉT »≥¢ eT<Ûä´ ÄK]<Ó’q ¬s+&√f…düTº á HÓ\ 17qT+∫ CÀVü≤HÓïdtãsYZ˝À »s¡T>∑T‘·T+~. ÄÁùdº*j·÷ ‘=*Çìï+>¥‡: 284...<äøÏåD≤Á|òæø± ‘=*Çìï+>¥‡: 96 ÄÁùdº*j·÷ ¬s+&√Çìï+>¥‡: 47 <äøÏåD≤Á|òæø± ¬s+&√Çìï+>¥‡: 236/2(Áπ>MTdæà‘Y 101Hê{Ö{Ÿ, Äe÷¢ 112, s¡T&Ü˝ŸŒ¤ 14, ø£*¢dt 7Hê{Ö{Ÿ, dæ&ç˝Ÿ 1/49, C≤q‡Hé 1/61)

ÄÁùdº*j·÷Hé zô|Hé: f…Æ>∑sYe⁄&é‡ X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+

ÄÁùdº*j·÷ ≥÷sY≈£î |òæ{ŸHÓdt kÕ~ÛkÕÔ sêdü©\\ uÛ≤>√‘·+‘√ >√˝ŸŒ¤˝À sêDÏ+#·˝Òø£b˛sTTq nyÓT]ø± kÕºsY ù|¢j·TsY f…Æ>∑sYe⁄&é‡ dæ&ûï˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ÄÁùdº*j·THé zô|Hé˝À X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ #˚XÊ&ÉT. e÷JHÓ+ãsYeHé Ä≥>±&Ó’q f…Æ>∑s e⁄&é‡ sêdü©\\ u≤>√‘·+‘√bÕ≥T >±j·÷\ ø±s¡D+>± yÓTs¡T¬>’q Ä≥rs¡TqT Á|ü<ä]Ù+#·˝Òø£ b˛j·÷&ÉT. ‘·<ë«sê ¬s+&˚fi¯ó¢ e⁄&é‡ 58e sê´+≈£î≈£î |ü&çb˛j·÷&ÉT. nsTT‘˚ yÓT\¢yÓT\¢>± Ä≥ô|’ <äèwæºô|{Ϻq f…Æ>∑sYe⁄&é‡ dæ&û‡ {ÀØï˝À yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#ê&ÉT.‘=* e÷´#Y˝À yÓTs¡T>±Z Ä&Üqì 14y˚T»sY f…Æ{Ï˝Ÿ‡ HÓ–Zq e⁄&é‡ nHêï&ÉT. ø±>± 2009˝À ∫e]>± ÄÁùdº*j·THé e÷düºsY‡ f…Æ{Ï˝Ÿ‡ ¬>\T#·T≈£îqï e⁄&é‡ eT∞¢ bòÕyéT˝ÀøÏ sêyê\ì ñM«fi¯S¢s¡T‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒ&ÉT.

_õHÓdt dü«\Œ+>± ‘·–Zq ã+>±s¡+ <Ûäs¡\T

Äe÷¢ (112)

bÕø˘‘√ ‘=*eH˚¶: l\+ø£ 131Ä˝Ö{Ÿ <äTu≤sTT: l\+ø£, bÕøÏkÕúHé\ eT<Ûä´ »]–q ‘=*eH˚¶˝À bÕø˘uÖ\s¡¢ <Ûë{ÏøÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ \+ø£ 131|üs¡T>∑T\πø Ä˝Ö{Ÿ nsTT+~. bÕø˘ uÖ\s¡T¢ ø£≥Tº~≥º+>± uÖ*+>¥ #˚j·T&É+‘√ \+ø£ |üs¡T>∑T\T sêã≥º&É+˝À $|òü\sTT+~. \+ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTq¢˝À ‘·s¡+>∑, #·+&çe÷˝Ÿ, »j·Tes¡ΔH˚\T e÷Á‘·y˚T z yÓ÷kÕÔs¡T>± sêDÏ+#ês¡T. ø°\ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ uÛ≤Øk˛ÿs¡T¢ qyÓ÷<äT #˚j·T&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡T. ø£&É|ü{Ïyês¡Ô\+<˚dü]øÏ bÕø˘ $»j·T+ ~X¯>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~. bÕø˘ ˇø£ $¬ø{Ÿ qcÕºìøÏ 6zes¡¢˝À 33|üs¡>∑T\T #˚dæ $»j·T|ü<∏ä+yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+~. l\+ø£ Çìï+>¥‡: (‘·s¡+>∑ 25, #·+&çe÷˝Ÿ 28, »j·Tes¡ΔH˚ 24, cÕVæ≤<é ÄÁ|òæ~ 3/27, düj·T÷<é n»à˝Ÿ 2/21, eTVü≤à<é Vü≤|ò”CŸ 2/24, nãT›˝Ÿs¡C≤ø˘ 1/25, ÄJCŸ NÛe÷ 1/18)

bÕØdt e÷düºsY‡ ø±«s¡ºsY‡˝À ô|ò<äs¡sY FyLji£qs Mzqs*£qs ¤…¡¨sı£qsrÌyL`i L][«¡L`i|mnsμR∂LRiL`i FyLji£qs™´sWxqÌsL`i= …‹[LkiıÕ‹[ NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV ©yı≤R∂V. ˙{ms NS*LÌRiL`i=Õ‹[ |mnsμR∂LRiL`i 6c2, 6c4 æªΩ[≤yª][ LjiøR¡L`Ôi gS|qs‰Q*…fi\|ms lgiáVF~Liμy≤R∂V. …‹[LkiıÕ‹[ ™´sVW≤][ {qs≤`∂gS ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s C zqs*£qs ¥R∂Li≤R∂L`i ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLiÆ≤∂[ ˙xmsªRΩ˘LÛjiQ\|ms xmspLjiÚ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡Ljiøy≤R∂V. ZNPLkiL`iÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW C \¤…¡…”¡Õfi Æ©sgÊRi¨s |mnsÆ≤∂N`P= NS*LÌRiL`i=Õ‹[ «ÿ©±s Æ™sVV©yN][ª][ ªRΩáxms≤R∂ªy≤R∂V. ˙{ms NS*LÌRiL`i=Õ‹[ ™´sWLÔki zmns£tsQ gS∏R∂VLiª][ ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Liª][ Æ™sVV©yN][ ≠s¤«¡[ªRΩgS ¨s÷¡øy≤R∂V. ™´sW˘ø`¡ ¨s÷¡¿¡F°π∏∂[V xqs™´sV∏R∂W¨sNTP zmns£tsQ 6c1, 6c7, 2c1 r°‰L`iª][ Aμ≥j∂NRP˘Li Õ‹[ D©yı≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s ©Ø[™´sN`P «‹[N][≠sø`¡ NRPW≤y ™´sVVLiμR∂Li«¡ Æ™s[aS≤R∂V. «‹N][≠sø`¡ 4c6 , 6c3 , 6c1 æªΩ[≤yª][ ªRΩ©´s Æμ∂[aS¨sZNP[ ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sNÌRPL`i ˙…‹[NTP\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. ª]÷¡ |qs…fiÕ‹[ «‹N][≠sø`¡ xqsLki*£qs©´sV lLiLi≤R∂V ryL˝RiV ˙¤À¡[N`P ¬ø¡[zqs©´s ≠sNÌRPL`i ªRΩLS*ºΩ |qs»˝¡Õ‹[ @Æμ∂[ «‹[LRiV©´sV N]©´srygjiLiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. NS*LÌRiL`i\|mns©´sÕ˝‹[ |qsLji˜∏R∂W xqsLiøR¡Ã¡©´sLi ≠sÕfi˙zmns≤`∂r°LigSª][ ªRΩáxms≤R∂©´sV ©yı≤R∂V. r°LigS 6c3, 6c4 æªΩ[≤yª][ B»¡÷d¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s ALi˙≤U∂ |qs{msˆQ\|ms Æ©sgÊS≤R∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sLRiVxqs ≠s«¡∏R∂Wáª][ «‹[LRiV≠dsVμR∂V©´sı ALi≤U∂™´sVV˙lLi[ 6c2, 6c2 r°‰L`iª][ ALi≤U∂ LS≤T∂N`P\|ms lgi÷¡øy≤R∂V. ™´sVL][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ¥y™´sV£qs ¤À¡LÔjiø`¡, 11™´s {qs≤`∂ ¤«¡LiN][…”¡Fy=lLi≠sN`P\|ms ™´sLRiVxqs|qs»˝¡Õ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V.

Æ™s÷˝¡LigÌRi©±s iM˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s xqsL`i LjiøR¡L`Ôi •¶¶¶˘≤˝U∂ Æ™sV≤R∂Õfi ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ Fny£qÌs À›Ã¡L`i ˙NTP£qs ™´sWLÌji©±sNRPV μR∂NTP‰Liμj∂. ªRΩ™´sV Æμ∂[aRP ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV ˙xmsºdΩ G…ÿ B¬ø¡[Ë ™yL<jiNRP @™yLÔRiVá «ÿ’¡ªy©´sV ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. 2010c11 {qs«¡©±sÕ‹[ @μR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·Li¿¡©´s ™´sWLÌji©±s }m˝s∏R∂VL`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`i @™yLÔRiVNRPV NRPW≤y FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. gRiªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ ™´sWLÌji©±s 60 xmns£qÌsN˝S£qs ≠sZNP»˝¡V ªRΩ©´s ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fiÕ‹[©´sW xqsªyÚ øy…ÿ≤R∂V. ˙¤À¡Li≤R∂©±s Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV ¤…¡£qÌs }m˝s∏R∂VL`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`igS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV 58.55 xqsgRi»¡Vª][ 527 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. NTP≠ds£qs N]ªRΩÚ ryLRi¥j∂ LS£qs ¤…¡[áL`i ™´sÆ©Ôs[ }m˝s∏R∂VL`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`i @™yL`Ôi lgiáVøR¡VNRPV©yı≤R∂V. gRiªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ ¤…¡[áL`i 39.90 ∏R∂W™´slLi[«fiª][ 798 xmsLRiVgRiVáV ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. BNRP »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Õ˝‹[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV ˙xmsμR∂LRi+©´sNRPV gS©´sW H{qs{qs ¤À¡£qÌs }m˝s∏R∂VL`i @™yLÔRiV @LiμR∂VNRPV©´sı …”¡™±sV r¢¥k∂ K…firÌyLi≤T∂Lig`i }m˝s∏R∂VL`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`igS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ™yL<jiNRP @™yLÔRiVáV iM xqsL`i LjiøR¡L`Ôi •¶¶¶˘≤˝U∂ Æ™sV≤R∂Õfi, }m˝s∏R∂VL`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`i c ˙NTP£qs ™´sWLÌji©±s ¤…¡£qÌs }m˝s∏R∂VL`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`ic ˙¤À¡Li≤R∂©±s Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV ™´sÆ©Ôs[ }m˝s∏R∂VL`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`ic LS£qs ¤…¡[áL`i »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ }m˝s∏R∂VL`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`ic …”¡™±sV r¢¥k∂ ™´so™´sV©±s }m˝s∏R∂VL`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`ic ryLS Æ™sVN`Pg˝SxtsQ©±s ¤À¡£qÌs xmns£qÌsN˝S£qs Àÿ˘…”¡Lig`ic {ms»¡L`i B©±s˙gS™±sV ¤À¡£qÌs xmns£qÌsN˝S£qs À›÷¡Lig`ic ˙NTP£qs ™´sWLÌji©±s ∏R∂VLig`i }m˝s∏R∂VL`i A£mns μj∂ B∏R∂VL`ic \|qs™´sV©±s z§¶¶¶NUP

kÕe÷qT´&çøÏ n+<äq+‘·+ <ä÷s¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï ã+>±s¡+ <Ûäs¡\T X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT dü«\Œ+>± ~–e#êÃsTT. n+‘·sê®rj·T+>± ã+>±s¡+ $ìjÓ÷>∑+ uÛ≤Ø>± ô|s¡>∑&É+‘√ nkÕ+‘· yê{Ï <Ûäs¡\≈£î ¬sø£ÿ˝§#êÃsTT. <ädüsê,BbÕe[ |ü+&ÉT>∑\ d”»Hé˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ã+>±s¡+ <Ûäs¡\ d”«&ÉT≈£î Çø£ ÁuÒ≈£î\T |ü&Éeì n+<äs¡÷ nqT≈£î+≥THêïs¡T. Á|ü‹ s√p ãT*j·THé e÷¬sÿ≥¢˝À ≈£L&Ü <Ûäs¡\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º&ÜìøÏ neø±XÊ\T ˝Òqï≥T¢>±H˚ |ü]dæú‘·T\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ø±˙ kÕe÷qT´&çøÏ ø±düÔ }s¡≥ ø£*–+#˚+<äTø√ @yÓ÷ >±ì X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ãT*j·THé ãe÷¬sÿ≥¢˝À e÷¬sÿ{À¢ |üdæ&ç <Ûäs¡\T dü«\Œ+>± ‘·>±ZsTT. ôV’≤<äsêu≤<é ãT*j·THé e÷¬sÿ≥¢˝ 24ø±´¬s≥¢ 10 Á>±eTT\ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.29050 qyÓ÷<äT nj·÷´+~. n˝≤π> 22 ø±´¬s≥¢ 10Á>±eTT\ |üdæ&ç <Ûäs¡ s¡÷.27,540>± qyÓ÷<Ó’+~. øÏ˝À yÓ+&ç<Ûäs¡ s¡÷.57,400>± qyÓ÷<Ó’+~.nsTT‘˚ Ä <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î n+‘·sê®rj·T+>± @s¡Œ&çq Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\T <ë]rdüTÔHêïsTT. <˚oj·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥¢ ˝À ≈£L&Ü Ä≥Tb˛≥T¢ ñ+&É≥+‘√ <Ûäs¡\T dü«\« yÓ÷‘ê<äT˝À ô|s¡T>∑T‘·÷, ‘·>∑TZ‘·÷ ñHêïsTT. B+‘√ ã+>±s¡+<Ûäs¡\T Ç+‘·es¡≈£î mqï&É÷ ˝Òq+‘·>± ]ø±s¡T¶\T düèwæºdüTÔHêïsTT. BìøÏ kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢˝À Ä≥Tb˛≥T¢ ñ+&É≥+ e\¢ ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T ã+>±s¡+ ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ u≤s¡T\T ø£&ÉT‘·THêïs¡T. á yês¡+ |ü~ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT Á>±eTT\ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ 29y˚\≈£î <ë{Ïb˛sTT+~. Ç~ Ä˝Ÿf…ÆyéT ôV’≤ ]ø±s¡T¶qT #˚s¡T≈£î+~. á <Ûäs¡ >∑s¡Tyês¡+ ≈£L&Ü ø=qkÕ–+~. X¯óÁø£yêsêìøÏ e#˚Ãdü]øÏ ø±düÔ ‘·>±ZsTT. n˝≤π> yÓ+&ç HêDÒ\ <Ûäs¡ 68y˚\≈£î #˚s¡T≈£î+~. nsTT‘˚ ô|[¢fi¯¢ d”»Hé &çe÷+&éqT ‘·≥Tºø√e&É+ ø√dü+ ÄuÛÑs¡D≤\ ‘·j·÷Ø<ës¡T¢ ô|<ä› m‘·TÔq ã+>±s¡+ ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. yê] ø=qT>√fi¯¢ ‘√ bÕ≥T eT<äT|ü⁄<ës¡T\T s√Es√E≈£î |ü&çb˛‘·Tqï áøÏ«{°\ qT+∫ ã+>±s¡+ô|’ ô|≥Tºã&ç ô|≥º&ÜìøÏ ÄdüøÏÔ #·÷|ü&É+‘√ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

ˇ‹Ô&çøÏ >∑T¬s’q ˝ÀVü≤, u≤´+øÏ+>¥ ùws¡T¢ u≤+uÒ kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+~. e÷¬sÿ{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ ÁfÒ&ç+>¥ eT+<äø=&ç>± ø=qkÕ–+~. B+‘√ ÁbÕs¡+Vü≤+ qT+∫ ˝ÀVü≤, u≤´+øÏ+>¥ ùws¡¢ô|’ ˇ‹Ô&ç ø£ì|æ+∫+~. ôdHÓ‡ø˘‡, ì|”º bÕsTT+≥¢ dü÷N\T |ü&çb˛j·÷sTT. ˝ÀVü≤ s¡+>±ìøÏ #Ó+~q {≤{≤ d”º˝Ÿ, Væ≤+<ë˝Àÿ Ç+&ÉÁd”ºdt\‘√ bÕ≥T ◊d”◊d”◊ ùws¡¢≈£î Ä<äs¡D ‘·–Z+~. düHé bòÕsêàdü÷´{Ïø£˝Ÿ, V”≤s√ yÓ÷{≤sYø±s√ŒπswüHé, ãC≤CŸÄ{À, ]\j·THé‡ ø£eT÷´ìπøwüHé‡, ø√˝ŸÇ+&çj·÷\ ùws¡¢≈£î ø=qT >√fi¯¢ eT<䛑·T \_Û+∫+~. dæúsêdæú s¡+>±ìøÏ #Ó+~q ùws¡¢≈£î qwüº yê{Ï*¢+~. Ç~˝≤ñ+&Ü Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥¢˝Àí ø=+‘· ]ø£eØ ø£ì|æ+∫+~. <˚oj·T yê{≤\ ÁfÒ&ç+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑&É+‘√ bÕ≥T ◊◊|” >∑sƒ¡D≤+ø±\ Á|üuÛ≤e+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ qwüºb˛sTT+~. B+‘√ ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N 169 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT, 17,193 bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. n˝≤π> ì|”º ≈£L&Ü 562 bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ 5,168 bÕsTT+≥¢ e<ä› dæús¡|ü&ç+~. <˚oj·T u≤´+ø˘, yÓT≥˝Ÿ yê{≤\T rÁe ˇ‹Ô&çøÏ >∑T]ø±e&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ |ü‘·qyÓTÆ+~. ◊◊|” >∑D≤+ø±\T 1.9XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛j˚T neø±X¯+ñ+<äH˚ n+#·Hê\T u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷bÕsTT. n˝≤π> n+‘·sê®rj·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥¢ ìsêX¯»qø£ dü+πø‘ê\‘√ u≤+uÒ kÕºø e÷¬sÿ{Ÿ |ü‘·qyÓTÆ+<äì kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ◊d”◊d”◊, ôV≤#Y&ûm|òtd”, mdt;◊ u≤´+≈£î\ ùws¡T¢ Væ≤+<ë˝Àÿ, øÏ+>¥|òæwüsY e+{Ï ø£+ô|˙\ ùws¡T¢ qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷sTT.

ÄÁùdº*j·÷ |üs¡´≥q ø£˝≤¢ |üP]Ô |òæ{ŸHÓdt kÕ~ÛkÕÔqì C…d”‡ ¬s’&ÉsY ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. õ+u≤uÒ«‘√ øÏMdt |üs¡´≥q eTT–dæq H˚|ü<∏ä´+˝À, &çôd+ãs√¢ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ ÄÁùdº*j·÷ dæØdt≈£î |üP]Ô |òæ{ŸHÓdt kÕ~ÛkÕÔqì C…d”‡ ¬s’&ÉsY n+≥THêï&ÉT. øÏMdt kÕºsY ù|¢j·TsY ¬s’&ÉsY ø±*>±j·T+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. >±j·T+ rÁe‘·ô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... H˚|æj·TsY˝À ¬s+&ÉT s√E\THêïqT. ô|ò’sYã&é‡ |òæõjÓ÷ Áf…Æì+>¥‘√ >±j·T+ qT+∫ ø√\T≈£î HêïqT. e#˚Ãyês¡+ |òü¢¬ø+{Ÿ w”˝Ÿ¶˝À »s¡T>∑qTqï e÷´#Y˝À BÛ≥T>± sêDÏkÕÔqì #ÓbÕŒ&ÉT. uÖ*+>¥ #˚j·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü |òæ{Ÿ>±H˚ ñHêïqì yÓ\¢&ç+#ê&ÉT.

Äb˛ÿ dü+düú qcÕº˝À¢ ñqï~ yêdüÔey˚T CÖ[, #˚H˚‘· edüTÔñ‘·Œ‘·TÔ\qT dü_‡&û <Ûäs¡\T n+~+#˚ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú nsTTq Äb˛ÿ qcÕº˝À¢+∫ ãj·T≥|ü&˚ |ü]dæú‘·T\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. #˚H˚‘· edüTÔ ñ‘·Œ‹Ô s¡+>∑+˝ÀøÏ ø±s√Œπs{Ÿ dü+düú\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚j·T&É+‘√ Äb˛ÿ ~yê\Trk˛Ô+~.nsTTHê dü+düúqT qcÕº˝À¢ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚j·T&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\ qT+∫ Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. ø±s√Œπs{Ÿdü+düú\ eT÷\+>± dü+düú ø=~›bÕ{Ï ˇ&ç <äT&ÉT≈£î\qT m<äTs=ÿ+≥T+<äì Äb˛ÿ m+&û yÓ+KfÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ n+<˚ Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\qT <äèw梺˝À ñ+#·Tø=ì ‘·–q Ø‹˝À edüTÔ ñ‘·Œ‘·TÔ\T #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T n_Ûeè~› dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À Ä dü+düú ø=qT>√\T<ës¡T\T, neTàø£+ <ës¡T\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ z ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚dæ+~.q>∑s¡+˝Àì Hê+|ü*¢ m–®_wüHé Á>ö+&é˝À á düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’q sêh Äb˛ÿ m+&û yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&Üs¡T. edüTÔe⁄ HêD´‘·, düs¡|òüsêô|’ m˝≤+{Ï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTyê* nH˚ $wüj·÷\ô|’ Äj·Tq $e]+#ês¡T. Äb˛ÿ dü+düú qcÕº˝À¢ ñqï e÷≥ yêdüÔey˚T nì ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. ‘·eT dü+düú≈£î ñqï+‘· ì<ÛäT˝À¢ HêD´yÓTÆq ñ‘·Œ‘·TÔ\qT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n+~düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. dü+düú ø=+‘·y˚Ts¡ qcÕº˝À¢ ñqï|üŒ{ÏøÏ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ yê´bÕs¡+ #˚dæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. dü+düúqT qcÕº˝À¢+∫ >∑f…ºøÏÿ+#·&ÜìøÏ rÁe+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á @&Ü~ edüTÔe⁄\ ñ‘·Œ‹Ô kÕúsTTì ô|+∫ qcÕº˝À¢ qT+∫ ãj·T≥ |ü&˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·Tqï øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛‘√+~. n+‘·sê®rj·T+>± HÓ\ø=qï Ä]úø£ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\T dü+düúô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·THêïsTT. á |ü]dæú‘·T˝À¢ dü+düú $e÷q düØ«düT\≈£î ô|Á{À\T ø={Ϻ+#·˝Òì dæú‹øÏ ~>∑C≤]+~. qcÕº\ qT+∫ >∑f…ºø£ÿ&ÜìøÏ dü+düú≈£î #Ó+~q ø=ìï $e÷q düØ«düT\qT s¡<äT› #˚dæ+~. ñqï düØ«düT\≈£î ô|Á{À\T≈£î ì<ÛäT\T dü]b˛ø£b˛e&É+‘√ @+ #˚j·÷˝À ‘√j·Tì dæú‹˝À dü+düú ñ+&çb˛sTT+~. Ç~ dü+düú≈£î ô|qT düeTdü´>± e÷]q H˚|ü<∏ä´+˝À eTs√ cÕ≈£î ‘·–*+~. #ê˝≤ s¡÷≥¢˝À $e÷Hê\T s¡<äT› ø±e&É+‘√ dü+düú ùws¡¢ $\Te |ü&çb˛sTT+~. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ˇø£ÿs√CÒ 10 XÊ‘·+ ùws¡T¢ ø√˝ÀŒsTT+~. >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± <ë<ë|ü⁄ 149 $e÷Hê\T s¡<äT› #˚j·T&É+‘√ ùws¡¢ $\Te |üP]Ô>± |ü&çb˛sTT+~. eTs√yÓ’|ü⁄ dü+düú qcÕºu≤≥˝À ø=qkÕ>∑T‘·T+&É≥+‘√ |ü\T ø£+ô|˙\T ‘·eT ô|≥Tºã&ÉT\qT yÓqøÏÿ rdüT≈£î+≥THêïsTT. dü+düú˝À HÓ\ø=qï Ä]úø£ nì•Ã‹ |ü]dæú‘·T\ <äècÕº ô|’\≥T¢ ôd’‘·+ >∑T&éu…’ #ÓbÕŒ\ì jÓ÷#·q˝À ñHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á |ü]dæú‹ m<äT¬s’‘˚ dü+düú Ç+ø± qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛e&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï HÓ\\T>± y˚‘·Hê\ #Ó*¢+|ü⁄˝À Ä\dü´+ ne⁄‘·T+&É≥+‘√ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À |ü]dæú‘·T\T ‘ês¡Te÷s¡T nj˚T´ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì ô|’\≥T¢ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äTπø $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì yês¡T uÛ≤$düTÔqï≥T ¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. ø=~›s√E˝À¢ 130 eT+~ ô|’\≥T¢ ‘·|ü⁄Œø√q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. n˝≤π> $e÷q Ç+<ÛäHêìï düs¡|òüsê #˚ùd ôV≤#Y|”d”m˝Ÿ≈£î ãø±sTT\T #Ó*¢+#·ø£b˛e&É+‘√ düs¡|òüsêqT ì*|æy˚dæ+~.B+‘√ qe+ãsY yÓTT<ä{Ïyês¡+ qT+∫ 50 #=|ü⁄Œq $e÷Hê\T s¡<äT› #˚dü÷Ô ek˛Ô+~. dü+düú Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 419 $e÷Hê\T s¡<äT› #˚dæ+~. Bìì bÂs¡$e÷qj·÷q dü+düú rÁe+>±H˚ |ü]>∑DÏ+∫+~. $e÷qdüØ«düT\T s¡<äT› #˚ùdeTT+<äT ‘·eT nqTeT‹ rdüTø√yê\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. nsTT‘˚ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢qT dü+düú >∑f…ºø£ÿ&ÜìøÏ |ü]dæú‘·T\T nqT≈£L*kÕÔj·Tì øÏ+>¥|æwüsY msTTsY˝…’Hé‡ m+&û dü+»jYT n>∑sê«˝Ÿ X¯óÁø£yês¡+ ù|s=ÿHêïs¡T. dü+düú ~yê˝≤ rdæ+<äì,ÄdüTÔ\T neTTà≈£îH˚ |ü]dæú‘·T\T e#êÃj·TH˚ ø£<∏äHê\qT ø={ϺbÕπsXÊs¡T.>∑‘˚&Ü~ qT+∫ j·T÷; Á>∑÷|ü⁄ ‘·eT≈£î n+&É>± ì\Tk˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTe\¢ dü+düú uÛÑ$‘·e´+ô|’ Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*Œq nedüs¡+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± <˚X¯+˝À n‹|üô|<ä› e÷¬sÿ{Ÿ ùws¡¢qT ø£*–ñqï dü+düú n‹ø=~› ø±\+˝ÀH˚ qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+~.


C M Y K

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

eT *¢ ø± ôw sê e ‘Y

X¯ìyês¡+, qe+ãsY 12, 2011

ì•Ã‘ês¡Δ+ ø√≥˝À ø±<äT bòÕ+Vü≤Ödt˝À.. yÓT>±|üesY kÕºsY sêyéT#·s¡DY, ñbÕdüq ‘·«s¡˝À ô|[¢ #˚düTø√uÀ‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. &çôd+ãsY 1q Ç<ä›] ì•Ã‘ês¡ú+ »s¡TbÕ\ì ô|<ä›\T ìs¡ísTT+#ês¡T. ì•Ã‘ês¡ú+ y˚&ÉTø£ ñbÕdüq |üPØ«≈£î\T ì]à+∫q <√eTø=+&É ø√≥˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì n+‘ê uÛ≤$+#ês¡T. ø±˙ á y˚&ÉTø£ nø£ÿ&É »s¡T>∑&É+˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓT>±kÕºsY ‘·qj·TT&ÉT sêyéT#·s¡DY $yêVü≤ ì•Ã‘ês¡ú+ y˚~ø£ e÷s¡T‘√+~. yÓTT<ä{À¢ ìC≤e÷u≤<é düMT|ü+˝Àì <√eTø=+&É ø√≥˝À á y˚&ÉTø£ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡Ô˝§#êÃsTT. n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± bÕ&ÉT|ü&çq Ä ø√≥≈£î j·TT<äΔÁbÕ‹|ü~ø£q eTs¡eTà‘·TÔ\T ≈£L&Ü yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. nsTT‘˚, á |òü+ø£åHé≈£î <˚e$<˚XÊ\ qT+∫ M◊|”\T $#˚ÃdüTÔqï dü+<äs¡“¤+>± Ä Á|ü<˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·T+<äqï ñ<˚›X¯+‘√q÷, uÛÑÁ<ä‘ê ø±s¡D≤\ <äècÕº´qT, ‘êC≤>± yÓq÷´qT e÷]Ãq≥Tº düe÷#ês¡+ n+<äT‘√+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ôV’≤<äsêu≤<é •yês¡T˝Àì yÓTTsTTHêu≤<é <ä>∑Zs¡˝Àì z bòÕ+ Vü≤ÖdtqT m+|æø£ #˚XÊs¡T. Ç|üŒî&çø£ÿ&É Ä y˚&ÉTø£≈£î ‘·>∑Z @sêŒ≥T¢ #·Ts¡T≈£î>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á y˚~ø£ X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛sYº≈£î ≈£L&Ü <ä>∑Zs¡>± ñ+&É&É+, ø£*kı#˚à n+X¯+>± #ÓãT‘·THêïs¡T.

k‘Y dæìe÷˝À¢ q{Ï+#ê\ì |òæø£‡j·÷´: k˛HêøÏå dæHêΩ u≤©e⁄&é ã÷´{° k˛HêøÏå dæHêΩ Ç|ü⁄Œ&ÉT <äøÏåD≤~ dæìe÷ô|’ ø£H˚ïdæ+~. á kÕ] d”]j·Tdt>± k‘Y dæìe÷˝À¢ q{Ï+#ê\ì |òæø£‡sTT´+<ä≥ k˛HêøÏå dæHêΩ. m+<äTø√ ‘Ó*j·T<äT., k‘Y dæìe÷\ô|’ Ç+Áf…dtº ô|s¡T>∑T‘√+~. k‘Y dæìe÷˝À¢ q{Ï+#ê\ì|æk˛Ô+~. eTT+<äT eTT+<äT n~ es¡ÿe⁄{Ÿ ne⁄‘·T+<˚yÓ÷.., n+≥÷ k˛HêøÏå dæHêΩ á eT<Ûä´H˚ z Ç+≥s¡÷«´˝À #Ó|üŒîø=∫Ã+~. ù|s¡TøÏ u≤©e⁄&é

ne÷àsTTH˚ nsTTHê, k‘Y Áf…&çwüHéøÏ ‘·>∑Z≥Tº ñ+{≤qì k‘Y˝À #ê˝≤ eT+~ nqT≈£î+≥THêïs¡˙, n+<äTπø k‘Y dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫, k‘Y >∑sY¢>± ‘·qqT ‘êqT #·÷düTø√yê\qT≈£î+≥THêïq+{À+~ k˛HêøÏå dæHêΩ. ‘·q ø√dü+ ø£eT˝ŸVü‰düHé qT+∫ $»jYT <ëø± |ü\Te⁄s¡T ‘·$Tfi¯ V”≤s√\T Á|üj·T‹ï+∫Hê $|òü\yÓTÆq $wüj·T+ $~‘·y˚T. á H˚|ü<∏ä´+˝À k‘Y dæìe÷˝À¢ q{Ï+#ê\qï k˛HêøÏå dæHêΩ ø√]ø£ mes¡T rs¡TkÕÔs√ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚.

s√˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ‡ ˝Òs¡T ø±˙..! ªs¡aTeTà+~Hê<ä+μ dæìe÷ <ë«sê ø£<∏ëHêsTTø£>± |ü]#·j·T+ nsTTq ‘ê|”‡ ‘Ó\T>∑T˝À Ç|üŒ{Ïπø 5 dæìe÷\T #˚dæ+~. ‘·$Tfi¯+˝À ≈£L&Ü Ç|üŒî&ÉT _J>± ñ+~. ÁπøJ V”≤s√sTTHé>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ‘ê|”‡ì MT≈£î s√˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ mes¡T nì n&ç–‘˚.., Hê≈£î s√˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ mes¡÷ ˝Òs¡T. ø±˙ \ø°Î eT+#·T˝≤+{Ï yês¡T qqTï m+‘√ Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. yê]øÏ H˚qT ãTTD|ü&ç ñ+{≤q+{À+~ ‘ê|”‡. qqTï Ä~]düTÔqï Áù|ø£å≈£î\qT dü+‘√ wüô|≥º&É+ ø√dü+ m+‘· ø£cÕºHÓ’ïHê uÛÑ]+#·&ÜìøÏ H˚qT dæ<äΔ+>± ñHêïq+{À+~. cÕV”≤<é ø£|üPsY, Á|üuÛ≤dt, nMTsYU≤Hé Hê n_Ûe÷q V”≤s√\T nì #Ó|æŒ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘ê|”‡ Ç|ü⁄Œ&ÉT dæ<ëΔsYú düs¡düq ø±yÓT&ûøÏ, $H√<ëìøÏ ô|<ä› ù|≥ y˚ùd <äs¡Ù≈£î&ÉT &˚$&é <ÛëeHé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï z u≤©e⁄&é dæìe÷˝À q{Ïk˛Ô+~. 1980˝À e∫Ãq s=e÷+{Ïø˘ ø±yÓT&û ª#·w”à ã<ä÷›sYμøÏ Ç~ Øy˚Tø˘ nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ∫Á‘·+ ‘=* ôw&É÷´˝Ÿ wüO{Ï+>¥qT >√yê˝À #˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. á uÛ≤Ø ôw&É÷´˝Ÿ˝À dæ<ä÷Δ, ‘ê|”‡ ≈£L&Ü bÕ˝§Z+{≤s¡T. bÕøÏkÕÔ˙ >±j·T≈£î&ÉT, q≥T&ÉT n© C≤|òüsY Ç+<äT˝À eTs√ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&ÉT.

ª$X¯«s¡÷|ü+μ ø√dü+ ø£eT˝Ÿ $X¯«Á|üj·T‘·ï+ ø£eT˝ŸVü‰düHé eT+∫ |üìeT+ ‘·T&ÉT. ˇø£ dæìe÷ #˚düTÔ qï |üŒî&ÉT |üP]Ô>± n+<äT˝ÀH˚ ©qyÓTÆ b˛‘ê&ÉT ø£eT˝Ÿ. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·qT $X¯«s¡÷|ü+ nH˚ dæìe÷øÏ V”≤ s√>± q{Ïdü÷Ô, <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤ düTÔHêï&Éqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ ø√dü+ s√E 15 qT+∫ 20 >∑+≥\ es¡≈£î |üì #˚düTÔ Hêï&É≥ ø£eT˝Ÿ. Äj·Tq ej·Tdæ |ü⁄Œ&ÉT 57 nsTTq|üŒ{Ïø° ≈£îÁs¡ V”≤ s√˝≤ |üì #˚j·T&É+ $ X‚wü+. ø=+ ‘·eT+~ j·TTeV”≤s√\T s√EøÏ 8>∑+≥\T |üì #˚dæ, u≤>± ø£wüº|ü &çb˛sTTq≥T¢ _\¶|t ÇkÕÔs¡T. n˝≤ +{Ïyês¡T ø£eT˝ŸVü‰düHéì Ä<ä s¡Ù+>± rdüTø√yê\ì dæ˙ esêZ\T nqT ≈£î+≥THêïs¡T.

n~ Hêe\¢ ø±e&É + ˝Ò < ä T uÛ≤Ø n+<ë\ uÛ≤eT q$T‘· @e÷Á‘·+ e÷s¡˝Ò<äT. Ä eT<Ûä´q ªX¯ó Áø£μ nH˚ ‘Ó\T>∑T dæìe÷øÏ ø£$T{Ÿ nsTTq q$T‘·, n|üŒ{À¢ Ä dæìe÷ ø√dü+ düqïã&ÉT‘√+<ä+≥÷ Á|ü#ês¡+ »]–Hê, ÄyÓT uÛ≤Ø‘·q+˝À @e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ sê˝Ò<äT dü]ø£<ë.., Ç+ø±düÔ uÛ≤Ø>± ‘·j·÷s¡sTT´+<ä≥. ‘êC≤>± q$T‘· Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À eTs√ dæìe÷ ôd{Ÿ‡ MT<ä≈£î sêqT+~. á dæìe÷ X¯ó Áø£yês¡+ Hê&ÉT ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ »]–+~. ªX¯óÁø£μ dæìe÷ mø£ÿ&ç<ëø± e∫Ã+<√>±˙, q$T‘· Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï á ø=‘·Ô dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ ≈£L&Ü

Vü≤&Ü$&ç>±H˚ #˚ùdXÊs¡T. düqïã&˚+<äT≈£î Áf…Æ #˚düTÔHêï, n~ Hê e\¢ ø±e&É+˝Ò<äì Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À¢ #Ó|æŒq q$T‘·, ãs¡Te⁄ ‘·>∑Zø£b ˛‘·THêï neø±XÊ\T e÷Á‘·+ u≤>±H˚ dü+bÕ~+#·T≈£î+{À+~. #êHêïfi¯¢ ÁøÏ‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À q$T‘· Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À ª<˚X¯Á<√Væ≤μ nH˚ dæìe÷ ôd{Ÿ‡ô|’ø=∫Ã+~. Ä ‘·sê«‘· n≥¬øπøÿdæ+~. ªX¯óÁø£μ dæìe÷ dü+>∑‹ düπs dü].., Ç|üŒî&ÉT á ø=‘·Ô dæìe÷ dü+>∑‘˚eTe⁄‘·T+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚q+≥÷, dæ˙ esêZ˝À¢ #·s¡Ã\T »s¡T >∑T‘·T Hêïj·T≥.

ªlsêeTsê»´+μ ‘·sê«‘˚ ªπs&çjÓ÷ $T]Ãμ˝À u≤\j·T´ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ qj·Tq‘ês¡ ªlsêeTsê»´+μ dæìe÷ ‘·sê«‘· Ç+ø√ dæìe÷øÏ ˇ|üŒî≈£î+≥T+<ë..? eT∞fl dæìe÷˝À¢ q{ÏdüTÔ+<ë..? á Á|üX¯ï Ç|üŒî&ÉT ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T dæ˙ esêZ˝À¢ Vü‰{Ÿ {≤|æø˘. Á|üuÛÑT<˚yê‘√ ô|[¢øÏ ¬s&û nsTTq qj·Tq‘ês¡, Çø£ dæìe÷\øÏ {≤{≤ #Óù|ŒdüTÔ+<äH˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√qï $wüj·T+ $~‘·y˚T. ªlsêeT sê»´+μ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ eTT–ùd düeTj·T+˝À qj·÷Hé ø£+≥‘·&ç ô|≥Tºø√e&É+‘√ Çø£ dæìe÷˝À¢ qj·Tq‘ês¡ eT∞¢ q{Ï+#·&É+ <ë<ë|ü⁄ nqTe÷qy˚T nqT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚, dæìe÷˝À¢ q{Ï+#˚ $wüj·TyÓTÆ qj·Tq‘ês¡ Ç+ø± ÄdüøÏÔ>±H˚ ñ+<ä˙, Á|üuÛÑT<˚yê ôd’‘·+ qj·Tq‘ês¡ dæìe÷˝À¢ q{ÏùdÔ Á|üuÛÑT<˚yê n&ÉT¶ #Ó|üŒ&É˙ ø√©e⁄&é˝À >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔ HêïsTT. dæìe÷˝À¢ q{Ï+#ê\qT≈£î+fÒ qj·Tq ‘ês¡≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|üŒuÀqì Á|üuÛÑT<˚yê Ç|üŒ{Ïπø Á|üø£{Ï+#˚XÊ&ÉT ≈£L&Ü. qj·÷Hé e÷Á‘·+ ªlsêeTsê»´+μ $&ÉT<ä \j·÷´πø @ $wüj·TeT÷ #ÓãT‘êq+{À+~. Çø£, ªlsêeTsê»´+μ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£˝À ‘·|üŒ, á dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q |ü_¢dæ{° ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ô|<ä›>± ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT qj·Tq‘ês¡. eT] á dæìe÷ $&ÉT<ä\j·÷´ø£ qj·Tq‘ês¡ q{ÏdüTÔ+<ë.? ˝Ò<ë.? nH˚~ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚.

ªlsêeTsê»´+μ dæìe÷ $&ÉT<ä\ ‘˚B <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ dæìe÷ Á|üyÓ÷wüHé ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT lsêeTsê»´+ dæìe÷ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì bÕ|ü⁄´\sY m|òt.m+ πs&çjÓ÷ ùdºwüHé ªπs&çjÓ÷ $T]à 98.3 m|òtm+μ ˝À Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. lsêeTsê»´+ dæìe÷ ø£<∏ä, bÕÁ‘·\T, wüO{Ï+>¥ nqTuÛÑyê\T, ‘·~‘·s¡ $X‚cÕ\qT Äj·Tq

ÄdüøÏÔø£s¡+>± $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï πs&çjÓ÷ $T]à |ü~ s√E\ bÕ≥T Á|ükÕs¡+ #˚düTÔ+~. á ø±s¡´Áø£eT+ Á|ükÕs¡+ nj˚T´ düeTj·T+˝À ÁXÀ‘·\≈£î z b˛{°ì ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. n+<äT˝À ¬>\Tbı+~q yê]øÏ u≤\ø£èwüíqT ø£\TdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔs¡T. Ç~˝≤ ñ+∫‘˚, πs&çjÓ÷ $T]à Ä|ò”düT˝À u≤\j·T´‘√ ø£sê#·\q+ #˚j·T&É+ ø√dü+, Äj·Tq‘√ bò˛{À\T ~>∑&É+ ø√dü+ nø£ÿ&ç ÄsYCÒ\T Ç‘·s¡ kÕº|òt ñ‘·‡Vü≤+ #·÷bÕs¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K


b˛©dt Áø°&√‘·‡yê\T ÁbÕs¡+_Û+∫q >∑>∑Hé ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ì‘·´+ $~Ûìs¡«Vü≤D ˇ‹Ô&ç˝À ‘·\eTTqø£\j˚T´ b˛©düT\≈£î ñ˝≤¢kÕìï∫à yê]˝À ñ‘ê‡Vü≤+ ì+ù|+<äT≈£î Áø°&É\T m+‘·>±H√ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔj·Tì ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY m.¬ø.U≤Hé ù|s=ÿHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ |ü]~Û˝À b˛©düT Áø°&É\qT >√cÕeTVü≤˝Ÿ ùdº&çj·T+˝À Á|üeTTK wüO≥sY >∑>∑Hé Hês¡+>¥ X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T »]π> á Áø°&√‘·‡yê˝À¢ |ü\T n+XÊ\˝À b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. n<äq|ü⁄ Á{≤|òæø˘ b˛©dt ø£MTwüqsY d”M Äq+<é düVü≤#·s¡ b˛©düT dæã“+~‘√ ø£*dæ u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü\Te⁄s¡T b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Áø°&É˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+, 12 qe+ãsY 2011

ù|J\T : 8

»\eT+&É* u≤<äT&ÉT

‘=$T<˚fi¯¢ nq+‘·s¡+ ˙{Ï #êغ\ ô|+|ü⁄ ô|+∫q #êغ\T e#˚à HÓ\ qT+∫ neT\T

$<ë´_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ ‰

ªeTq uÛÑ$‘·μ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ‰ nø£åsêdü´‘· XÊ‘·+ ô|+#ê* ‰ Á&Ü|tÄe⁄{Ÿ\qT ‘·–Z+#ê* ‰ |”|ü⁄˝Ÿ‡ bÕ¢C≤˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ‰ ªeTq uÛÑ$‘·μ b˛düºsY $&ÉT<ä\ #˚dæq d”m+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): @ORPQLSxqs˘ªRΩ aSªRΩLi |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Àÿáá D¿¡ªRΩ ¨sLRi˜ÈLiμR∂ ≠sμy˘ x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li\|ms xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LjiNTP @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiF~μj∂Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ≠sμy˘x§¶¶¶NRPV‰ øR¡…Ìÿ¨sı LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ¡≤T∂ C≤R∂V zmsÃ˝¡Ã¡LiμR∂LjiNTP D¿¡ªRΩLigS ≠sμR∂˘ ¬ø¡zmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Æ©s[NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…Ì”¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. FyhRiaSáՋ[ ≠sμy˘LÛRiVá aSªy¨sı |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 11 (düTes¡íyês¡Ô): »\eT+&É* ‘=$Tà<˚fi¯¢ nq+‘·s¡+ ˙{Ï #êØ®\qT ô|+#·T‘·÷ q>∑s¡ yêdüT\ô|’ eT]+‘· uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+~. Ç|üŒ{Ïπø q>∑s¡yêdüT\T ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\ $<ÛëHê\ e\¢ ô|]–Hê ô|Á{À,&ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\‘√ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. áH˚|ü<∏ä´+˝À ô|+∫q eT+∫˙{Ï #êØ®\qT e#˚à HÓ\ &çôd+ãsY yÓTT<ä{Ï qT+∫ neT˝À¢øÏ ekÕÔj·Tì »\eT+&É* dü+düú m+&û n<ÛäsYdæHêΩ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ U…’s¡‘êu≤<é˝Àì »\eT+&É* ø±s¡´\j·T+˝À dü+düú m+&û ô|+∫q eT+∫˙{Ï <Ûäs¡\ $esê\qT MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø dü+düú˝À qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îì b˛e&É+ Á|ü»\≈£î n‘·T´qï‘·yÓTÆq düØ«düT Çe«&É+ ø£wüºyÓTÆb˛‘·T+<äHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ »\eT+&É* 9 @fi¯¢ ‘·sê«‘· eT+∫˙{Ï <Ûäs¡\qT ô|+#·ø£‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. >∑èVü‰ nedüsê\≈£î yÓsTT´ ©≥s¡¢≈£î s¡÷. 6 qT+∫ 10 s¡÷bÕj·T\ ô|+|ü⁄, yê´bÕs¡ nedüsê\≈£î yÓsTT´ ©≥s¡¢≈£î s¡÷. 6 qT+∫ 20, n<˚$<Ûä+>± bÕ]ÁXÊ$Tø£ nedüsê\≈£î yÓsTT´ ©≥s¡¢≈£î s¡÷. 6 qT+∫ 25 ô|+#ês¡T. nsTT‘˚ dü¢yéT @]j·÷˝À 0`15 øÏ˝À ©≥s¡¢≈£î s¡÷. 6 qT+&ç 7 e÷Á‘·y˚T edü÷\T #˚kÕÔs¡T. ãVüQfi¯ n+‘·düTÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ yê´bÕs¡‘êàø£yÓTÆq yê{ÏøÏ 9 øÏ˝À ©≥s¡T‡ #=|ü⁄Œq #êØ®\qT ô|+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. M{ÏøÏ s¡÷.10 qT+∫ yê&˚ nedüsê\qT ã{Ϻ s¡÷.40 es¡≈£î edü÷˝Ÿ #˚kÕÔeTHêïs¡T. M{Ï˝À JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝ÀøÏ e#˚à yê{ÏøÏ Ç+ø± 35 XÊ‘·+ bÕ]X¯ó <Ûä›´#êØ®\qT ≈£L&É edü÷˝Ÿ #˚kÕÔeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝À ˝Òìyê{ÏøÏ m+mdt;\≈£î $TìeTyéT #êØ® s¡÷13.50 øÏ˝À ©≥s¡T‡ #=|ü⁄Œq yê&˚ nedüsê\qT ã{Ϻ s¡÷54

eTs√ ø£$T{° y˚ùdÔ düVæ≤+#·+

es¡≈£î edü÷˝Ÿ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.nsTT‘˚ M{ÏøÏ m˝≤+{Ï n<äq|ü⁄ #êØ®\qT edü÷˝Ÿ #˚j·TuÀeTHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝À ˝Òìyê{ÏøÏ yê´bÕs¡, bÕ]ÁXÊ$Tø£ uÛÑeHê\≈£îs¡÷.90, Ç+ø± eT+∫˙{Ï nedüsê\T m≈£îÿe>± $ìjÓ÷–+#˚ ÁbÕ]ÁXÊ$Tø£ nedüsê\≈£î yê&˚yê]øÏ j·T÷ì{Ÿ‡ Á|üø±s¡+ 100 qT+∫ 12+ es¡≈£î ñ+≥T+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Á>±eT |ü+#êj·Tr, eTTì‡|ü˝Ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢HÓ’‘˚ s¡÷.10 qT+∫ yê&˚ nedüsêìï ã{Ϻ 40 s¡÷bÕj·÷\ es¡≈£î ô|+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yê≥sY {≤´+ø£s¡¢≈£î ô|]–Hê <Ûäs¡\T: >∑èVü≤ nedüsê\≈£î $ìjÓ÷–+#˚ yê≥sY {≤´+ø£s¡¢≈£î s¡÷.400( 5 πøm˝Ÿ {≤´+ø£sY), yê´yês¡, bÕ]ÁXÊ$Tø£ nedüsê\≈£î $ìjÓ÷–+#˚ yê≥sY {≤´+ø£s¡¢≈£î s¡÷.515( 5 πøm˝Ÿ yê≥sY {≤´+ø£sY) ô|+∫q <Ûäs¡\ Á|üø±s¡+ Çyê«*‡ ñ+≥T+~. >√<ëe] ù|òdt`1, ø£ècÕ® »˝≤\ ‘·s¡*+|ü⁄ ù|òdt`3 |üqT\qT |üP]Ô #˚kÕÔ+: >∑‘·+˝À »]–q d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&綑√ »]–q düe÷y˚X¯+˝À >√<ëe], ø£ècÕí»˝≤\ ù|òdt`3 |üqT\ |üP]Ô, dü+düú≈£î Ä<ëj·T+ ô|+#·T≈£îH˚ n+XÊ\ >∑T]+∫ #·]Ã+#·&É+ »]–+<äì »\eT+&É* m+&û n<ÛäsYdæHêΩ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïπø M{Ïô|’ ø£$T{° #·]Ã+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ ≈£L&Ü |ü+|æ+#êeTHêïs¡T. Ç{°e\H˚ Vü≤&√ÿ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚düTÔ »\eT+&É*øÏ ñ‘·«s¡T«\T ≈£L&Ü C≤Ø #˚dæ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ($T>∑‘ê 2˝À)

n~Ûø±s¡T\ |üìrs¡Tô|’ eT+Á‹ ndü+‘·è|æÔ s√&ÉT¶ |üqT\qT düø±\+˝À |üP]Ô #˚j·÷*: ¨+ eT+Á‹

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+ eTs√ ø£$T{Ï y˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì ◊ø±dü ø£˙«qsY Áb˛ô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T ø√s¡‘·÷ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À Hê´j·Tyê<äT\T #˚düTÔqï ]˝Ò Bø£å˝À X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±Dô|’ Ç|üŒ{Ïπø l ø£èwüí ø£$T{° ˝≤+{Ï |ü\T ø£$T{°\ ìy˚~ø£\T ñ+&É>± H˚&ÉT

ø±+Á¬>dt {≤¬sZ{Ÿ>± ñ<ä´eT+ nôd+;¢˝À myÓTà˝Ò´\T ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ #˚sTT+#ê* Hê´j·Tyê<äT\ ]˝Ò Bø£å˝À CÒ@d” ø£˙«qsY ø√<ä+&Ésê+ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ eTs√ ø£$T{° y˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä+ Á|üj·T‹ïùdÔ m{Ϻ|ü]dæú‘·T\˝À ˇ|üŒø√eTHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ø£$T{Ï y˚ùdÔ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äì ø£$T{Ï >√u≤´ø˘ ìHê<ä+‘√ ñ<ä´$TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø£$T{Ï düuÛÑT´\qT X¯+cÕu≤<é ($T>∑‘ê 7˝À)

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 11 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq s√&ÉT¶ |üqT\qT ìØí‘· ø±\ e´e~Û˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT sêh Vü≤√+eT+Á‹ dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø eT+p¬s’q |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#·ø£b˛e&É+ô|’ eT+Á‹ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. s√&ÉT¢, uÛÑeHê\ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À #˚|ü{Ϻq s√&É¢ ìsêàD≤\ |üìrs¡TqT X¯óÁø£yês¡+ n~Ûø±s¡T\‘√ ‘·q ìyêdü+˝À düMTøÏå+#ês¡T. ÄsY◊&ûm|òt`17 |ü<∏äø£+, Á|ü‘˚´ø£ eTs¡eTà‘·TÔ\ ø√dü+ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e\ s¡÷.20 ø√≥¢qT eT+ps¡T #˚dæ+<äì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. ÄsY◊&ûm|òt`17 |ü<∏äø£+˝À eT+p¬s’q πøkÕs¡+, ‘·Tsêà$T&ç, nq+‘·–]`nHêCŸ|üPsY s√&ÉT¶, Hêqø˘sê+>∑÷&É`q\¢>∑+&É¢, mø±à$T&ç` yÓTVü≤‘·uŸU≤Hé>∑÷&É, ìC≤+ù|≥`dü÷sês¡+, eTùV≤X¯«s¡´+ π>{Ÿ` ‹e÷à|üPsY, Ä>∑|ü*¢`ø£\«≈£î]Ô, sê+|ü*¢`ø£+<äT≈£Ls¡T, ÇÁãV”≤+|ü≥ï+` <ä+&ÉTyÓTÆ˝≤s¡+, cÕ<éq>∑sY`|ü]– s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·T |üqT\qT yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. eTHÓï>∑÷&É`$ø±sêu≤<é, |ü]–` q+#·s¡¢, sêJyé s¡Vü≤<ë] qT+∫ ◊MyÓ’ ©>¥ dü÷ÿ˝Ÿ` ‘ê+&É÷s¡T`<Ûës¡÷sY, <˚es¡+|ü*¢` X¯+ø£sY|ü*¢, #˚yÓfi¯fl` X¯+ø£sY|ü*¢, yÓTÆ˝≤s¡+`Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY s√&É¢≈£î dü+ã+~Û+∫q eTs¡eTà‘·TÔ |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫ f…+&És¡¢ Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚j·÷\ì ÄyÓT Ä<˚•+#ês¡T. f…+&És¡T¢ Ksês¡sTTq yÓ+≥H˚ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫ |üP]Ô #˚j·÷\ì, ˝Òq≥¢sTT‘˚ n~Ûø±s¡T\qT u≤<ÛäT´\qT #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ádüMTø£å düe÷y˚X¯+˝À dü÷|ü]+f…+&ç+>¥ Ç+»˙sY #ÓHêï¬s&ç¶, á Äq+<é≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

11.11.11 >∑+≥\≈£î bÕ|ü »qq+

$<ë´_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : X¯+cÕu≤<é˝Àì Ç+~sê ÄdüT|üÁ‹˝À |ü<äø=+&ÉT >∑+≥ |ü<äø=+&ÉT ì$TcÕ\ |ü<äø=+&ÉT ôdø£+&É¢≈£î ˇø£ bÕ|ü »ìà+∫+~. X¯+cÕu≤<é≈£î #Ó+~q Áπ>d” &Ó’eT+&é, s¡|òüTT á bÕ|ü ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T. bÕ|ü, ‘·*¢ Äs√>∑´+>± ñqï≥T¢ ÄdüT|üÁ‹ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. mH√ï @fi¯¢≈£î e#˚à ns¡T<Ó’q düeTj·T+˝À Ä&É•X¯óe⁄ »ìà+#·&É+ô|’ s¡|òüTT ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) gRiªRΩLiÕ‹[ xmsO][QªRΩ=™yá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy™´sV©yıLRiV. ˙≤y£ms@™´so…fiá©´sV ªRΩgÊjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ñbÕ<Ûë´j·TT\T ºdΩ˙™´sLigS NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s {qsFsLi ¬ø¡FyˆLRiV. LS£tsQ»¡LRiLiÕ‹[ ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂NTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @~ÛNRP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ¨sxqsVÚLiμR∂¨s {qsFsLi }msL]‰©yıLRiV. FyhRiaSá ≠sμR∂˘ ©´sVLi¿¡ D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘ ™´sLRiNRPV ¡≤R∂VgRiV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s, ¨sLRiV}msμR∂ ≠sμy˘LÙRiVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li D¿¡ªRΩLigS ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂r°ÚLiμR∂¨s {qsFsLi }msL]‰©yıLRiV. ≠sμy˘μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS aRPV˙NRP™yLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμy˘ \¬ø¡ªRΩ©´s˘ DªRΩ=™yáV ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜LigS LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s AμR∂*LRi˘LiÕ‹["™´sV©´s À≥œ¡≠sªRΩ' NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`lLi≤ÔT∂ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ≠sμy˘ \¬ø¡ªRΩ©´s˘ DªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS Àÿáá D¿¡ªRΩ ¨sLRi˜LiμR∂ ≠sμy˘x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV= Æ©sZN˝P£qs L][≤ÔR∂VÕ‹[¨s {msxmsoÕfi= F˝y«ÿÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. "™´sV©´sÀ≥œ¡≠sªRΩ' F°xqÌsL`i ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ≠sμy˘Q\¬ø¡ªRΩ©´s˘ DªRΩ=™yáV «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙Fy¥R∂≠sVNRP ≠sμy˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s \Æ≤∂lLiNÌRPL`i øR¡Li˙μR∂™´sμR∂©±s, xqsLRi*bPOSQ@’≥¡∏R∂W©±s ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ øR¡LiμR∂©y≈¡©±s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

dæ$˝Ÿ‡Á|æ*$TqØøÏ ñ∫‘· •ø£åD

<äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ALiúμ³R…úxms®μ…[a`P ÕÁ.zqs xqís²U… xqsLjiäÍÞ ÍÜ[¸R…VV.zms.Fs£qs.zqs zqs„sÍÞ= (úzmsÖÁ„sVƒ«sLki)NRPV DÀÁ»R½ bPORPQßá \ZNP ÕÁ.zqs/ Fszqs=/ Fs{qís @L>RiV\ÛÍÁƒ«s @˳ÏÁùLóRiVÌÁ ƒ«sVLi²T… μR…LRiÆØxqsVòÌÁV @x¤¦¦¦*¬sxqsVòƒ«sõÈýÁV Fs.zms, ÕÁ.zqs xqís²U… xqsLjiäÍÞ \®²…lLiN`íPL` ª«sVÌýÁ¸R…Vù ˳ÏÁÈíÁV INRP úxmsNRPÈÁƒ«sÍÜ[ N][LSLRiV . @˳ÏÁùLóRiVÌÁV/»R½ÖýÁμR…Liú²R…VÌÁ ªyL<jiNRP Aμy¸R…VLi ÌÁORPQ LRiWFy¸R…VÌÁNRPV „sVLi¿RÁLSμR…¬s, @˳ÏÁùLóRiVÌÁV G\®μ…ƒy ²T…úgki „sμyùQL>Ri»R½ NRPÖÁgji DLi²yÌÁƒyõLRiV. bPORPQß NSÌÁª«sVV 6 ª«sWxqsª«sVVÌÁV DLiÈÁVLiμR…¬s AxqsNTPò gRiÌÁ ªyLRiV C ®ƒsÌÁ 20ƒ«s ry¸R…VLi»R½ûQLi 5.00 gRiLiÈÁÌÁ ÍÜ[xmso μR…LRiÆØxqsVò xmsLiFyÌÁƒyõLRiV. \|¤¦¦¦μR…LSËØμR…V, LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØÌÁNRPV ¿ÁLiμj…ƒ«s @˳ÏÁùLóRiVÌÁV »R½ª«sV μR…LRiÆØxqsVòÌÁƒ«sV \®²…lLiNíRPL` , Fs.zms, ÕÁ.zqs xqís²U… xqsLjiäÍÞ xmnsL` ËØùN`P ª«sL`ïi NýS|qs£qs, ¬sLiËÜ[ÖÁ@²ïR…, NSÀÁgRiW²R…, \|¤¦¦¦μR…LSËØμR…V 500027(Fn¡ƒ±s ƒ«sLi. 040c24651178) ÀÁLRiVƒyª«sWNRPV xmsLiFyÌÁƒyõLRiV . μR…LRiÆØxqsVò»][FyÈÁV »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLRiV ¿Á[ ÇØLki ¿Á[¸R…V‡Á²T…ƒ«s NRPVÌÁ, Aμy¸R…V μ³R…X„dsNRPLRißá xmsú»yÌÁV Fs£qs.Fs£qs.zqs, BLiÈÁLkiø²T…¹¸…VÉÞ, ²T…úgki ®ªsV®ªsWÌÁ ÑÁLSN`P= NS{msÌÁV, lLiLi²R…V Fy£qs Fn¡ÉÜ[ \|qsÇÞ Fn¡ÉÜ[ÌÁV, 5 LRiWFy¸R…VÌÁ ríyLi£ms @¼½NTPLiÀÁƒ«s r~Li»R½ ÀÁLRiVƒyª«sW gRiÌÁ NRPª«sL` ƒ«sV ÇÁ»R½xmsLRiÀÁ xmsLiFyÌÁ¬s \®²…lLiNíRPL` A úxmsNRPÈÁƒ«sÍÜ[ }msL][äƒyõLRiV

|üsê´es¡D |ü]s¡ø£åDô|’ ne>±Vü≤q ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<ÛäTìø£ e÷qe⁄&ÉT ø±\Twü´ ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿ≈£î+≥THêï&Éì |üsê´es¡D y˚‘·Ô\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >√ Á^Hé bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ |üsê´es¡Dô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫Hêïs¡T\T Ä{≤bÕ≥\‘√ n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. bÕ¢dæºø˘ ñ|üjÓ÷–+&É+ e\¢ e#˚à qcÕº\qT ø£fi¯fl≈£î ø£{Ϻq≥T¢ #·÷|æ+#ês¡T. #Ó≥¢qT qs¡ø£e<ä›ì |üsê´es¡D y˚‘·Ô\T ù|s=ÿHêïs¡T. s√&ÉT¶ $düÔs¡D e+{Ï |üqT˝À¢ #Ó≥¢qT ô|øÏ*+∫ Ç‘·s¡ #√≥¢ Hê{§#·Ãì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T.

ns¡T<Ó’q s√Eq q&Éø£ b˛{°\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : #·<äe⁄‘√ bÕ≥T Äs√>±´˙ï ô|+bı+~+#·Tø√yê\ì n<äq|ü⁄ Á{≤|òæø˘ b˛©dt ø£$TwüqsY d”M Äq+<é $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ‘˚B, HÓ\, dü+e‘·‡s¡+ n˙ï 11\T e∫Ãq á ns¡T<Ó’q s√EqT yêø£<ÛëHé &˚>± ìs¡«Væ≤dü÷Ô Hê+|ü*¢ m–®_wüHé Á>ö+&釽À q&Éø£ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü\T ø£fi≤XÊ\\ $<ë´]úqT\T ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Zqï á b˛{°\qT d”M Äq+<é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

»\eT+&É* u≤<äT&ÉT

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) >√<ëe] »\˝≤ ‘·s¡*+|ü⁄ s¡÷.yÓsTT´ $&ÉT<ä\ #˚düTqï≥T¢ Vü≤&√ÿ Jy√ ≈£L&Ü C≤Ø #˚dæ+<äHêïs¡T. ø£ècÕíù|òdt`3 |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫ ≈£L&Ü Vü≤&√ÿ s¡÷1500 ø√≥T¢ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚dæ+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. eTTK´+>± Vü≤&√ÿ, Á|üuÛÑT‘·«+ düVü‰j·T, düVü≤ø±sê\‘√ ø£*|æ »\eT+&É*ì n_Ûeè~Δ #˚dæ, Á|ü»\≈£î düø±\+˝À eT+∫˙{Ï n+~+∫ m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤kÕÔeTHêïs¡T Á|üC≤yêDÏ˝À |òæsê´<äT\T d”«ø£]kÕÔ+: ô|+∫q <Ûäs¡\ô|’ Á|ü»\ |òæsê´<äT\qT Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üC≤yêDÏ˝À d”«ø£]kÕÔeTì m+&û n<ÛäsYdæHꓤ Á|üø£{Ï+#ês¡T. &û$õq˝Ÿ kÕúsTT˝À d”Jm+, Jm+\‘√ f…*ø±q¸¬sHé‡ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+∫ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê, düeTj·÷ìï, |ü]X¯óÁuÛÑ‘· n+XÊ\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. »\eT+&É*ô|’ Á|ü»\≈£î qeTàø£+ ø£*π> $<Ûä+>± |üì#˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq Vü‰$Tì#êÃs¡T.

C…’\TqT dü+<ä]Ù+∫q eT+Á‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ C…’\TqT dü<ä]Ù+#ês¡T. Äj·Tq πø+Á<ä C…’fi¯¢ dü+düÿs¡D ø£$T{° düuÛÑT´&ç>± |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À C…’\T˝À ‘·ìF\T #˚XÊs¡T. C…’\T˝Àì U…’B\ u≤>√>∑T\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Ç<˚ C…’\T˝À ñqï >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ u≤´s¡ø˘qT ≈£L&Ü eT+Á‹ yÓfi≤fls¡T.

$<ë´yê\+{°s¡¢ J‘ê\T $&ÉT<ä\ s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 11 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À |üì#˚j·TT#·Tqï ÁbÕ<Ûä$Tø£, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À |üì#˚düTÔqï $<ë´yê\+{°s¡¢ E˝…’, Ä>∑wüߺ 2011 >ös¡e y˚‘·q+ $&ÉT<ä\ #˚XÊeTì sêJyé $<ë´$TwüHé ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] m+.s¡y˚Twt ù|s=ÿHêïs¡T.

H˚{Ï qT+&ç zô|Hé dü÷ÿ˝Ÿ dü|”¢yÓT+≥Ø |üØø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : Fs£qs.Fs£qs.zqs (ALiúμ³R…úxms®μ…[a`P J|msƒ±s xqsWäÍÞ r~\|qsÉÔÁ) xqs{mýs®ªsVLiÈÁLki xmsLkiORPQÌÁV C ®ƒsÌÁ 12 ƒ«sVLi²T… 25 ª«sLRiNRPV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁƒ«sVƒ«sõÈýÁV ÑÁÍýØ „sμyùaSÆØμ³j…NSLji ËØÌÁNSaRP¸R…Vù INRP úxmsNRPÈÁƒ«sÍÜ[ ¾»½ÖÁFyLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ 1483 ª«sVLiμj… „sμyùLóRiVÌÁV Fs£qs.Fs£qs.zqs (ALiúμ³R…úxms®μ…[a`P J|msƒ±s xqsWäÍÞ r~\|qsÉÔÁ) xqs{mýs®ªsVLiÈÁLki xmsLkiORPÌÁQNRPV x¤¦¦¦ÇÁLRiVNSƒ«sVƒyõLRiƒyõLRiV. z¤¦¦¦ª«sW¸R…V»`½ ƒ«sgRiL` úxms˳ÏÁV»R½* Dƒ«sõ»R½ FyhRiaSÌÁ zqs.zms.FsÍÞ. @Li‡ÁL` }msÉÞ, x¤¦Ü[ÖdÁ®ªsVLki \|¤¦¦¦ xqsWäÍÞ, G.zqs gSL`ïiQ=, ƒyLS¸R…Vßá NS®ƒs=£mís xqsWäÍÞ aSÖÁ‡ÁLi²R…, |qsLiVVLiÉÞ ®ªsVlLi[ \|¤¦¦¦ xqsWäÍÞ NRPLi¿RÁƒ±s ËØg` , ¸R…VW¬sNRPWù ËØÖÁNRPÌÁ Dƒ«sõ»R½ FyhRiaSÌÁ ‡Á²y‡ÁÇØL` , ª«sVx¤¦¦¦‡ÁWËÞ NSÛÍÁ[ÇÞ \|¤¦¦¦ xqsWäÍÞ FyùÉÔÁõ |qsLiÈÁL`, ryμ³R…ƒ«s IZNP[xtsQƒ«sÍÞ ÇÁÚƒ«s¸R…VL` NSÛÍÁ[ÇÞ LSLiƒ«sgRiL` FsN`P= L][²`… ÌÁÍÜ[ 7 xmsLkiORPQ ZNP[LiúμyÌÁV GLSöÈÁV ¿Á[ryª«sVƒyõLRiV. xqsÛËêÁNíRPV ªyLjigS xmsLkiORPQ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁV xqsª«sV¸R…Vª«sVVƒ«sNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ μj…gRiVª«s ¿RÁWzmsƒ«s „sμ³R…LigS |tsQ²R…WùÍÞ úxmsNRPÉÓÁLiÀÁƒ«sÈýÁV A¸R…Vƒ«s }msL][äƒyõLRiV . 12-c11c11 z¤¦¦¦Liμk… DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV ª«sVLShki, NRPƒ«sõ²R…, ILji¸R…W, »R½„sVÎÞ

ª«sV 2.00 c 5.00 ª«sLRiNRPV 13c11c11 BLigýki£tsQ DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV DLóRiW ª«sV 2.00 c 5.00 ª«sLRiNRPV 14c11c11 ¾»½ÌÁVgRiV DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV 15c11c11 gRißÓá»R½ª«sVV DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV 16c11c11 \|qsƒ±s= @Li²`… ÛÉÁNSõÌÁÑÁ DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV 17c11c11 ryLizmnsVNRP aSxqsòQûLi DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV 18c11c11 ALójiNRP aSxqsòQûLi (FsNRPƒy„sVN`P=) DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV 19c11c11 ÕÁÑÁ®ƒs£qs xqís²U…£qs DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV 20c11c11 x¤¦Ü[ª± V \|qsƒ±s= DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV ª«sL`ïi úFy|qszqsLig` (´j…¸R…VLki) ª«sV 2.00 c 4.00 ª«sLRiNRPV 21c11c11 ZmnsÑÁ¸R…WÌÁÒÁ DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV 22c11c11 BLi²T…¸R…Vƒ±s NRPÌÁèL` @Li²`… |¤¦¦¦LjiÛÉÁ[ÇÞ DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV 23c11c11 JZNP[xtsQƒ« ÍÞ ´j…¸R…VLki DμR…¸R…VLi 9.30 c11.00 ª«sLRiNRPV 24c11c11 ª«sL`ïi úFy|qszqsLig` (úFyNíTPNRPÍÞ) DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30 ª«sLRiNRPV 25c11c11 JZNP[xtsQƒ«sÍÞ úFyNíTPNRPÍÞ DμR…¸R…VLi 9.30 c12.30/1.30 ª«sLRiNRPV „sμyùLóRiVÌÁV xmsLkiORPQ xqsª«sV¸R…Vª«sVVƒ«sNRPV @LRi gRiLiÈÁ ª«sVVLiμR…VgS xmsLkiORPQ ZNP[LiúμyÌÁNRPV ¿Á[LRiVN][ª«sÌÁzqsLiμj…gS A¸R…Vƒ«s xqsWÀÁLi¿yLRiV

X¯ìyês¡+, 12 qe+ãsY, 2011

nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À j·TTe≈£î&ç eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : eTTw”sêu≤<é |ü]~Û˝Àì sê+q>∑sY C…$Tìø±\˙˝À Vü≤]Á|ükÕ<é (24) nH˚ j·TTe≈£î&ç nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. n‘·ì yÓT&Éô|’ HÓ’˝≤Hé ‘ê&ÉT >∑Ts¡TÔ\T ñ+&É≥+‘√ Vü≤‘·´ #˚dæ ñ+&Ée#·Ãì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. n‘·qT >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± C…$Tì ø±\˙˝À Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯‘√ düVü≤Jeq+ #˚dü÷Ô ìedædüTÔHêïs¡T.

˝≤Ø &Ûûø=ì ≈£L© eTè‹ $Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): s√&ÉT¶ô|’ q&ÉT#·T≈£î+≥T yÓ\TÔqï z e´øÏÔì yÓqø£ qT+∫ e∫Ãq ˝≤] &Ûûø=≥º&É+‘√ dü<äs¡T e´øÏÔ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q $Tj·÷|üPsY b˛©dtùdºwüHé |ü]~˝À »]–+~. b˛©düT ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ XÊMTsYù|{Ÿ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q õ.Hêπ>wt (25) >∑‘· 15 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ q>∑sêìøÏ e\dü e∫à $Tj·÷|üPsY Á|üXÊ+‘Y q>∑sY˝Àì >∑T&çôd˝À ìyêdüeTT+≥THêï&ÉT. Ç‘·ìøÏ uÛ≤s¡´, ˇø£ bÕ|ü ñ+~. Hêπ>XŸ ≈£L©|üì #˚dü÷Ô Jeq+ kÕ–düTÔHêï&ÉT. ø±>± s√E e÷~]>±H˚ |üì ì$T‘·Ô+ ñ<äj·T+ s√&ÉT¶ô|’ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓ\T‘·T+&É>± eTø£ÔeTVü≤ã÷uŸù|{Ÿ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ e<ä› Vü≤sê´q≈£î #Ó+~q ˝≤Ø yÓqø£ qT+∫ e∫à &û ø={Ϻ+~. á dü+|òüT≥q˝À rÁe+>± >±j·÷˝…’q Hêπ>XŸ nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á yÓTs¡≈£î b˛©düT\T eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ >±+B e÷s¡÷Ã]øÏ ‘·s¡*+∫ πødüTqT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T _ø£å|ü‹, sêCÒXŸ>ö&é, <äj·÷q+<éeTT~sêCŸ\T dü+|òüT≥q düÔ˝≤ìøÏ yÓ[¢ eTè‘·T&ç ≈£î≥T+uÛ≤ìøÏ düVü≤j·TeT+~+#ês¡T.

Ä≥˝≤&çq d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : Áø°&Üø±s¡T&Ó’q düuÛ≤|ü‹ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY _*j·TsY¶‡, ÁøϬø{Ÿ Ä&ç n+<ä]ì ñ‘ê‡Vü≤|ü]#ê&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ •yês¡T˝Àì ø=+|ü*¢ e<ä› »]–q Áô|’y˚≥T ø±s¡´Áø£eT+˝À d”Œø£sY bÕ˝§ZHêïs¡T. _*j·TsY¶‡, dü÷ïø£sY, uÖ*+>¥ ‘·~‘·s¡ Áø°&É\‘√ ≈£L&çq m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ ôd+≥sYqT düuÛ≤|ü‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ≈£L&Ü ø±ùd|ü⁄ _*j·TsY¶‡ Ä&ç uÖ*+>¥ #˚XÊs¡T. j·TTe‘·≈£î q>∑s¡+˝À eTs√ eT+∫ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ ôd+≥sY <=]øÏ+<äì n~ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq s√E ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTì d”Œø£sY nHêïs¡T.

uÛÑ÷dü+düÿs¡D\ ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : uÛÑ÷dü+düÿs¡D\ô|’ Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï Çã“+<äT\qT Ä<Ûä´j·Tq+ #˚ùd+<äT≈£î uÛÑ÷ dü+düÿs¡D\ »q dü‘ê´Á>∑Vü≤ dü+yê<é C≤rj·T j·÷Á‘· #˚|ü{Ϻq≥T¢ uÛÑ÷$Tø√dü+ ◊ø£´ dü+|òüT≥q Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝À, sêÁwüº+˝À j·T<Û˚X¯Ã>± kÕ>∑T‘·Tqï uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\T, uÛÑ÷$Tø√dü+ »s¡T>∑T‘·Tqï b˛sê{≤\qT Á|ü»\≈£î $e]dü÷Ô yê] Çã“+<äT\qT ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é düT+<äs¡j·T´ $C≤„qπø+Á<ä+˝À Á|üC≤dü+|òü÷\ H˚‘·\T, d”ìj·TsY MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÛÑ÷ dü+düÿs¡D\ô|’ n+<ä] n_ÛÁbÕj·÷\T rdüT≈£îì ñ<ä´e÷ìï eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤ÔeTì ◊ø£´dü+|òüT≥Hé Á|ü‹ì~Û s¡$ ‘Ó*bÕs¡T.

myÓTàd”‡ yÓT&çø£˝Ÿ |üØøå± |òü*‘ê\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑‘·HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q myÓTàd”‡ yÓT&çø£˝Ÿ |üØøå± |òü*‘ê\qT $»j·Tyê&É m˙ºÄsY ôV≤˝ŸÔ j·T÷ìe]‡{° X¯óÁø£yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. |òü*‘ê\qT j·T÷ìe]‡{° yÓuŸôd’{Ÿ˝À ñ+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡yÓT&çø£˝Ÿ ø√s¡T‡\≈£î øöì‡*+>¥ ;md”‡ q]‡+>¥, ;|”{Ï, ;md”‡ ˝≤´uŸ f…ø±ï\J ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ m˙ºÄsY ôV≤˝ŸÔj·T÷ìe]‡{°˝À øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $ø£˝≤+>∑T\ πø≥–Ø˝À ìs¡«Væ≤+∫q øöì‡*+>¥ñ 17 eT+~ Vü‰»s¡Tø±>± 12 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T d”≥T¢ bı+<ës¡T.


X¯ìyês¡+, 12 qe+ãsY, 2011

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

3

Á>±eT|ü+#êsTTr˝À z≥s¡¢ C≤_‘ê

14 qT+∫ Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\T õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #Ó’s¡àHé Vü≤|ò”CŸ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): 44 e C≤rj·T Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\qT á HÓ\ 14e ‘˚~ qT+&ç 20e ‘˚~ es¡≈£î $ø±sêu≤<é˝Àì õ˝≤¢ πø+Á<ä Á>∑+<∏ë\j·T+‘√ bÕ≥T 51 XÊU≤ Á>∑+<∏ë\j·÷˝˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú n<Ûä´≈£åî\T Vü≤|ò”CŸ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘·q #ê+ãsY˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2011`2012 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT 6 XÊU≤ Á>∑+<∏ë\j·T uÛÑeHê\ ìsêàD≤ìøÏ ø√{Ï 22 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+p¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰à<ëu≤<é XÊU≤ Á>∑+<∏ë\j·T uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ s¡÷. 20 \ø£å\T, Vü≤j·T‘Yq>∑sY≈£î 26 \ø£å\T, ÇÁãV”≤+ |ü≥ï+≈£î s¡÷. 26 \ø£å\T, X¯+cÕu≤<é≈£î s¡÷. 20 \ø£å\T, ø£+<äT≈£LsY≈£î s¡÷. 16 \ø£å\T, eTùV≤X¯«s¡+≈£î 14 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+p¬s’q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î Á>∑+<∏ë\j·÷\qT eT]+‘· #˚s¡Te #˚j·÷\qï dü+ø£\Œ+‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‹ dü_‘ê ¬s&ç¶ düVü≤ø±s¡+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À Áπ>&é`2 XÊU≤ Á>∑+<∏ë\j·÷\T eT÷&ÉT ÇÁãV”≤+|ü≥ï+, ‘ê+&É÷sY, |ü]–\˝À ø=qkÕ>∑T ‘·T+&É>±, Áπ>&é`3 Á>∑+<∏ë\j·÷\T 48 ø=qkÕ>∑T ‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢˝À Á>±eT Á>∑+<∏ë\j·÷\T

17 eT+ps¡T ñ+&É>±, Á|üdüTÔ‘·+ 13 ø=qkÕ>∑T‘·T Hêïj·Tì, 121 |ü⁄düÔø£ ìøÏå|üÔ πø+Á<ë\≈£î >±qT 88 ø=qkÕ>∑T‘·T Hêïj·Tì, 31 πø+Á<ë\T ø=qkÕ>∑≥+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+˝À 88 eT+~ dæã“+~ ñ+&Ü*‡ ñ+&É>± 43 eT+~ dæã“+~ ñHêïs¡ì $T>∑‘ê 25 b˛düTº\T uÛÑØÔ ø±yê*‡ ñ+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä Á>∑+<∏ë\j·÷ìøÏ kı+‘· uÛÑeq+ ñ+&É≥+‘√ bÕ≥T 32 XÊU≤ Á>∑+<∏ë\j·÷\≈£î ¬s+&ÉT Á>±eT Á>∑+<∏ë\j·÷\≈£î kı+‘· uÛÑeHê\THêïj·Tì 6 XÊU≤ Á>∑+<∏ë\j·÷\≈£î n<Ó› #Ó*¢düTÔ+&É>±, 13 ñ∫‘· edü‹ kÂø£s¡´+ ô|’ ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. 11 Á>±eT Á>∑+<∏ë\ j·÷\T ñ∫‘· uÛÑeHê\˝À kÕ>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+˝À 7\ø£å\ 65y˚\131 |ü⁄düÔø±\T+&É>±, õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+˝À 40,579 eT+~ Á>∑+<∏ë\j·T düuÛÑT´\THêïs¡ì, 2010`2011 dü+e‘·‡s¡+˝À õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Á>∑+<∏ë\j·÷\≈£î 20\ø£å\ 12 y˚\ 968 eT+~ bÕsƒ¡≈£î\T $#˚ÃkÕs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\ ÁbÕs¡+uÛÑ, eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷\˝À sêh ôVA+XÊU≤ eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, õ˝≤¢ mdt|æ ÄsY_ Hêj·Tø˘, $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY, ‘ê+&É÷sY myÓTà˝Ò´ eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, |ü]– m+m˝Ÿm Vü≤ØX¯«sY ¬s&ç¶, #˚y˚fi¯¢ m+m˝Ÿm Vü≤ØX¯«sY ¬s&ç¶ bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

n<äèX¯´yÓTÆq e´øÏÔ eTè‹ eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): n<äèX¯´yÓTÆq e´øÏÔ nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À sêe⁄\|ü*¢ #Ós¡Te⁄˝À eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q ã÷#·Hé|ü*¢ Á>±eT+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~.eT+&É\ |ü]~˝Àì ã÷#·Hé|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø√Væ≤sY dü+>∑j·T´ (50) áHÓ\3q ≈£L©|üì ì$T‘·Ô+ n<Ó Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÀsTTì ø±+‘·eTà b˛˝≤ìøÏ m<äT›\ ã+&ç‘√ yÓ*¢ ‘√{Ï ≈£L©\≈£î yÓTTø£ÿCÀqïqT ã+&ç˝À ì+|ü+&ç n+≥T nø£ÿ&ç qT+&ç yÓ*¢b˛j·÷&ÉT.n|üŒ{Ï qT+&ç ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T m+‘· yÓ‹øÏq ø£ì|æ+#·ø£ b˛e&É+‘√ áHÓ\ 7e‘˚~q uÛ≤s¡´ nqTdü÷» |òæsê´<äT yÓTs¡≈£î n|üŒ{À¢ $Tdæ‡+>¥ πødüT>± b˛©düT\T qyÓ÷<äT #˚kÕs¡T.≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T s√E e÷~] >±HÓ sêe⁄\|ü*¢ #Ós¡Te⁄ yÓ’|ü⁄ yÓ*¢ yÓ‘·T≈£î‘·T+&É>± #Ós¡Te⁄˝À zeTè‘· <˚Vü≤+ ø£ì|æ+#·&É+‘√ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#·&É+‘√ yê] düeTø£å+˝À ãj·T≥≈£î rdæ #·÷&É>± dü+>∑j·T´~>± ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T >∑T]Ô+#ês¡T.n|üŒ{Ϭø dü+>∑j·T´ ‘·\ô|’ yÓ+Á≥Tø£\T |üP]ú>± ‘=*– b˛j·÷sTT.nø£ÿ&ç qT+∫ ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ sêø£ b˛e&É+‘√ nø£ÿ&ç¬ø &Üø£ºsYqT |æ*∫ b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î n|üŒ–+#ês¡T.uÛ≤s¡´ nqTdü÷» |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹ πødüT>± qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqî≥T¢ mdt◊ #Û·‘·Tπs«~ ‘Ó*bÕ&ÉT.

bÕ&ç |üX¯óe⁄≈£î ¬s+&ÉT ˝Ò>∑<ä÷&É\ »qq+ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ&ç |üX¯óe⁄\≈£î ˇø£ á‘·≈£î ˇø£ ˝Ò>∑ <ä÷&É »ìà+#·≥+ düVü≤»+.|üP&É÷sY eT+&É\+ ∫+‘·\|ü*¢ Á>±eT+˝À ˇø£ á‘·≈£î ¬s+&ÉT ˝Ò>∑<ä÷&É\≈£î »qàì∫Ãq dü+|òüT≥q »]–+~.Á>±eTdüTú\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ∫+‘·\|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u≤sTTø±&ç sê+\T≈£î #Ó+~q Äe⁄ X¯óÁø£yês¡+ ¬s+&ÉT ˝Ò>∑ <ä÷&É\≈£î »qàì∫Ã+~.á dü+|òüT≥q Á>±eT+˝Àì ¬s’‘·T\≈£î,Á>±eTdüTú\≈£î ‘Ó*j·T≥+‘√ yês¡T $+‘·>± #·÷&É≥+ ø£ì|æ+∫+~.Á|üdüTÔ‘·+ ¬s+&ÉT <ä÷&É\ Äs√>∑´+ u≤>± ñqï≥T¢ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T.

#˚y˚fi¯¢,qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): z≥s¡¢ ‘·T~ C≤_‘ê nìï Á>±eT |ü+#êsTT‹ ø±sê´\j·÷\ H√{Ïdt uÀs¡T¶ô|’q n+{Ï+#·≥+ »]–+<äì #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+<äsY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.#˚y˚fi¯¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì #˚y˚fi¯¢,cÕu≤<é,yÓTTsTTHêu≤<é,qyêuŸ ù|≥,X¯+ø£sY |ü*¢ eT+&É˝≤\˝À C≤_‘ê düeTÁ>∑ düπs« Á|üø±s¡+ qyÓ÷<äT\T,‘=\–+|ü⁄\T |üP]Ô #˚dæ C≤_‘ê ‘·j·÷s¡T #˚dæ ‘·T~ C≤_‘ê Á|üø£{Ï+#·≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á HÓ\ 17e ‘˚~ es¡≈£î nìï Á>±eT |ü+#êsTT‹ ø±sê´\j·÷\˝À ã÷‘Y ˝…e˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì ù|s√ÿHêïs¡T.Ms¡T nuÛÑ´+‘·sê\qT,|òæsê´<äT\qT d”«ø£]+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á neø±XÊìï Á|ü»\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü»\T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

$<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ m+Mm|òt sê´© #˚y˚fi¯¢, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): u≤\\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD y˚~ø£ (dæÄsY|æm|òt) Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ #˚y˚fi¯¢, bÕyÓTq Á>±e÷\˝À $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± m+$m|òt #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ Ç+#êØ® yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·T Ç{°e\ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷bı+~+∫q $<Ûë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ô|’ Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·≥+ ø√dü+ á sê´©\qT ìs¡«Væ≤+#·≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.ã&ç á&ÉT ø£*–q yês¡+<äs¡T bÕsƒ¡XÊ\˝À ñ+&Ü\qï ìã+<äqqT neT\T #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· n+<ä] ô|’ ñ+<äì nHêïs¡T.bÕyÓTq dü÷ÿ˝Ÿ y˚TH˚õ+>¥ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé lXË’\+ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T #·<äTe⁄≈£îqï Hê&˚ nìï s¡+>±\˝À n_Ûeè~› kÕ~+#·>∑\T>∑T‘êeTì nHêïs¡T.$<Ûä´ nH˚~ Á|ü‹ ˇø£ÿ] Vü≤≈£îÿ nì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

Á>±eT Á|ü»\≈£î z≥s¡¢ C≤_‘êqT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê* $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡í yês¡Ô): z≥s¡¢ ‘·T~ C≤_‘ê nìï Á>±eT |ü+#êsTT‹ ø±sê´\j·÷\ H√{Ïdt uÀs¡T¶ô|’q n+{Ï+#·≥+ »]–+<äì |üP&É÷sY eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY,ndæôdº+{Ÿ m\Áø√º˝Ÿ n~Ûø±] qπ>wt ‘Ó*bÕs¡T.z≥s¡¢ C≤_‘ê düeTÁ>∑ düπs« Á|üø±s¡+ qyÓ÷<äT\T,‘=\–+|ü⁄\T |üP]Ô #˚dæ C≤_‘ê ‘·j·÷s¡T #˚dæ ‘·T~ C≤_‘ê Á|üø£{Ï+#·≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á HÓ\ 17e ‘˚~ es¡≈£î nìï Á>±eT |ü+#êsTT‹ ø±sê´\j·÷\˝À ã÷‘Y ˝…e˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì ù|s√ÿHêïs¡T. Ms¡T nuÛÑ´+‘·sê\qT, |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á neø±XÊìï Á|ü»\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T.

e´ekÕj·TXÊK ø±sê´\j·T+˝À ‘˚H˚{°>∑\ >∑÷&ÉT #˚y˚fi¯¢, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘êeTT e´ekÕj·TXÊK≈£î dü+ã+~+∫q yês¡eTì u≤$+#êjÓ÷ @yÓ÷ ‘˚H˚{°>∑\T @ø£+>± e´ekÕj·T ø±sê´\j·T+˝À >∑÷&ÉT ø£≥Tº≈£îqï dü+|òüT≥q #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ e´ekÕj·T ø±sê´\j·T+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. Ç+<äT˝À $X‚wü+ @$T≥+fÒ ø±sê´\j·T+˝À ‘˚H˚{°>∑\T >∑÷&ÉT ô|{Ϻq $wüj·T+ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·Tø£ b˛e≥+. dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤ ùde˝À ìeT>∑ïeTsTT yê{Ïì |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<ë ˝Òø£ yê]øÏ á ‘˚H˚{°>∑\ >∑÷&ÉT ø£ì|æ+#·˝Ò<ë nH˚~ Á|üXÊïs¡úø£+.

<˚e⁄ì mÁs¡e*¢˝À Á>±eT düuÛÑ\T #˚y˚fi¯¢, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ #˚y˚fi¯¢ <˚e⁄ì mÁs¡e*¢ Á>±e÷\˝À X¯óÁø£yês¡+ Á>±eT düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+<äsY ¬s&ç¶, eT+&É\ n_Ûeè~› n~ø±] s¡‘·ïeTà\T bÕ˝ÀZì Á>±eT düuÛÑ\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊqTkÕs¡+ á Á>±eT düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T n+<ä≈£îHêï á ø±s¡´Áø£eT+˝À |òæsê´<äT #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.Á>±eT düuÛÑ\qT Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

‘·|ü⁄Œ&ÉT _\T¢‘√ >∑T+&Ó\T |æ+&ÉT‘·Tqï $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·|ü⁄Œ&ÉT _\T¢\‘√ >∑T+&Ó\T >∑TuÒ\T eTì|æ+#Ó $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T nÁø£eT+>± $<äT´‘Y yê&ÉT‘·THêïs¡ì z eTVæ≤fi¯ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ eTs√ eTVæ≤fi¯qT uÛÑj·Tô|{Ϻ n|üsê<äs¡TdüT+ edü÷\T #˚dæq }<ä+‘·+ Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. á dü+|òüT≥q eT+&É\ πø+<äÁ+˝À »]–+~. u≤~‘·Tsê\T >∑T&Ü&ç uÛ≤s¡‘·eTà ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ‘·eT >∑èVü≤ìøÏ ‘·q uÛÑs¡Ô Hês¡j·TD¬s&ç¶ ù|s¡T MT<ä ˇ¬ø $<äT´‘Y MT≥sY dü]«dt HÓ+815 ø£\<äT. Á|ü‹ HÓ\ _\T¢qT #Ó*¢+#Óyês¡T áHÓ\ 8e‘˚~q $<äT´‘Y $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T uÛ≤s¡‘·eTà Ç+{ÏøÏ e∫à MTs¡T 2009 dü+e‘·‡s¡+˝À nÁø£eT $<äT´‘Y yê&ÉT‘·THêïs¡ì πødüT qyÓ÷<Ó’+~. MTs¡T 6e+<ä\ s¡÷bÕj·T\ »]e÷q #Ó*¢ôdÔ dü]b˛‘·T+<äì ˝Òì#√ C…’\T≈£î ‘·s¡*kÕÔeTì $<äT´‘Y $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã]+#·&É+‘√ mø£ÿ&É ‘·eT |üs¡Te⁄ b˛‘·T+<äqî uÛÑj·T+‘√ Ç+{Ï|üø£ÿ\ yê]<ä>∑Zs¡ 6e+<ä\ s¡÷bÕj·T\qT n|ü⁄Œ#˚dæ yê]øÏ #Ó*¢+∫+~. me]ø√ e∫Ãq »]e÷qqT ‘·eTô|’ m˝≤yÓ÷|ü⁄‘ês¡ ÄyÓT Á|ü•ï+∫+~.HêøÏ∫Ãq »]e÷q s¡w”<äT ô|’q ø√{Ϻy˚‘·\THêïj·Tì ‘·eT Ç+{ÏøÏ ˇ¬ø MT≥sY ñ+<ä|æ Á|ü‹ HÓ\ _\T¢qT #Ó*¢düTÔHê »]e÷q m˝≤$~kÕÔs¡ì Ç|üŒ{Ϭø’q $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêe⁄‘·+ ø±≈£+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ˝Òì#√ Ä+<Û√fi¯q\T #˚kÕÔeTì uÛ≤s¡‘·eTà $<äT´‘Y $õ˝…Hé‡ n~ø±s¡T\qT ôV≤#·Ã]+∫+~.


4

X¯ìyês¡+, qe+ãsY 12, 2011

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ªªuÛÑ÷$T y˚&ÓøÏÿq≥¢sTT‘˚, düeTTÁ<ä+ eTT+<äTø=düTÔ+<ë..? ÇdüTø£ ‹HÓï\T eTTì–b˛‘êj·÷...? nH˚ dü+<˚Vü≤+ MT¬ø|ü&ÉsTTHê ø£*–+<ë..? BìøÏ düe÷<Ûëq+>± ªªne⁄qTμμ nH˚ n+≥THêïs¡T XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T. mH√ï n<äT“¤‘ê\qT ‘·q˝À ø£*ù|düT≈£îqï ø£&É*.. <ëì rs¡ ÁbÕ+‘ê\qT ôd’‘·+ $T+π>k˛Ô+<äì |ü\T |ü]XÀ<Ûäq\T ìs¡÷|ædüTÔHêïsTT.

bı<äT›H˚ï sêE˝≤>±, eT<Ûë´Vü≤ï+ eT+Á‹˝≤>±, sêÁ‹|üP≥ ã+≥T˝≤>± ‹Hêï* nì #Ó|ü⁄Ô+{≤s¡T ô|<ä›\T. |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ôd’‘·+ <ëìï düeT]údüTÔHêïs¡T. #ê˝≤ eT+~ nÁX¯<äΔ #˚ùd n˝≤ŒVü‰s¡+‘√ mH√ï ˝≤uÛ≤\T #˚≈£Ls¡T‘êj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T.  kÕ<Ûës¡D+>± sêÁ‹uÛÀ»Hêìø° bı<äT›H˚ï #˚ùd ÁuÒø˘bòÕdtºøÏ eT<Ûä´ <ë<ë|ü⁄ |üHÓï+&ÉT >∑+≥\ düTBs¡È $sêeT+ ñ+≥T+~. Bìe\¢ s¡ø£Ô+˝À #·¬øÿs¡kÕΔj·TT\T ‘·–Zb˛‘êsTT Ä X¯øÏÔì eT∞¢ |ü⁄+Eø√yê+fÒ ÁuÒø˘bòÕdtº rdüTø√e&É+ ‘·|üŒìdü].  n˝≤ŒVü‰s¡+ ‹qìyê]‘√ b˛*ùdÔ ‹H˚yê] yÓT<ä&ÉT #·Ts¡T>±Zq÷ |üìrs¡T yÓTs¡T>±Zq÷ ñ+≥T+<äì n<Ûä´j·THê˝À¢ ‘˚*+~.  ÁuÒø˘bòÕdtº>± @~ ‹Hêï ∫es√¢ |üfi¯¢s¡dü+ rdüTø√e&É+ eT+∫~. M˝…’‘˚ p´dt ø±≈£î+&Ü @<Ó’Hê ˇø£ |ü+&ÉTqT |üP]Ô>± ‹q&É+ Ç+ø± eT+∫~. |üfi¯¢˝À ñ+&˚ |”#·T |ü<ësêú\T Js¡íÁø°j·TqT y˚>∑e+‘·+ #˚kÕÔsTT.  ãs¡Te⁄ ‘·>±Z\qT≈£îH˚yês¡T n˝≤ŒVü‰sêìï ndü‡\T e÷H˚j·T≈£î&É<äT. bı<äT›H˚ï @<Ó’Hê ‹q&É+ e\¢ X¯Øs¡+˝À JeÁøÏj·T\ y˚>∑+ |ü⁄+E≈£î+≥T+~. eT<ÛëïVü≤ï+ uÀ»q+ #˚ùd<ëø± eT<Ûä´˝À Äø£* y˚j·T<äT. @y˚T+ ‹H√#·Ã+fÒ... e÷+düø£è‘·T\T, |æ+&ç|ü<ësêú\T, eTTK´+>± |”#·T|ü<ësêú\T n~Ûø£+>± ñ+&˚ ÄVü‰s¡+ @<Ó’Hê n˝≤ŒVü‰s¡+>± rdüTø√e#·TÃ. ñ<ëVü≤s¡D≈£î...  ¬s+&ÉT |üs√{≤\T ˝Ò<ë Hê\T¬>’<äT Ç&û¢\T ˝Ò<ë k˛j·÷bÕ\T... á |ü<äΔ‹˝À ñ+fÒ eT+∫~.  Ç&û¢, #·bÕr e+{Ï dü+Á|ü<ëj·T |ü<ësêΔ\‘√ bÕ≥T z{ŸMT˝Ÿ, ÁuÒ&é e+{Ï yê{Ïì ≈£L&Ü ‹+≥T+&Ü*. yÓqï rdæq bÕ\T ‘ê–‘˚ eT+∫~.  yÓ’$<Ûä´+ eTTK´+. s√p ˇπøs¡ø£+ ÄVü‰s¡+ ø±≈£î+&Ü ˇø√ÿs√p ˇø√ÿs¡ø£+ nsTT‘˚ ÁuÒø˘bòÕdtº Çwüº+>± ‹+{≤s¡T. |ü+&ÉT¢ ≈£L&Ü s√Eø√s¡ø£+ ‹+fÒ eT+∫~.  |æ+&ç|ü<ësêú\T n~Ûø£+>± ñ+&˚ |ü<ësêΔ\T ‹q≈£L&É+<ä+fÒ #·ø£ÿ>± |ü+&É¢ eTTø£ÿ\÷... {Àe÷{À, ø±´¬s{Ÿ e+{Ï |ü∫Ã≈£Ls¡>±j·T\ eTTø£ÿ\÷ ‹+fÒ dü]b˛‘·T+~.  ø=e⁄«|ü<ësêΔ\÷ #·¬øÿs¡\÷ n~Ûø£+>± ñ+&˚ πø≈£î\÷ |æC≤®\÷ ãs¡Zs¡¢qT m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢q÷ rdüø√ø£+&ç. nH˚ø£ nHês√>±´\≈£î ø±s¡DeTj˚T´ Á{≤Hé‡bòÕ´≥T¢, XÊ#·Tìsf…&é ø=e⁄«\÷ M{Ï˝À n~Ûø£+>± ñ+{≤sTT. X¯ØsêìøÏ ø±e\dæq b˛wüø±\qT n+~+#˚ e÷≥ n≥T+∫ Äs√>±´ìøÏ eTT|ü⁄Œ ‘ÓkÕÔsTT. düeTj·T+ ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT... Ä|ò”düT≈£î n¬s®+≥T>± yÓfi≤¢*, ÁuÒø˘bòÕdtº #˚ùd düeTj·T+ ˝Ò<äT. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT...  ø°sê<√dü, ø±´¬s{Ÿ, NÛCŸ XÊ+&é$#Y... Ç˝≤ <ës√¢H˚ (ø±s√¢H√ ãdüT‡˝ÀH√ yÓfi¯SÔ) ‹q >∑*π> yê{Ïì rdüT¬øfi¯¢+&ç. >∑Tô|Œ&ÉT yÓs¡Tôdq>∑|ü|ü⁄Œ˝À J&ç|ü|ü⁄Œ˝À... j·÷|æ˝Ÿ, Äs¡{Ï, Á<ëø£å ˝≤+{Ï |üfiÀ¢ nsTTHê |òüsê«˝Ò<äT.  nB ≈£î<äs¡q|ü⁄Œ&ÉT ãj·T≥ cÕ|ü⁄˝À¢ <=]πø ù|ò¢esY¶ $T˝Ÿÿ, \d”‡, ø=ã“]˙fi¯ó¢... ø£˙dü+ ÇyÓ’Hê ‘ê>∑+&ç. m+<äTø£+fÒ, sêÁ‹ ‹qï<ä+‘ê n]–b˛sTT ñ+≥T+~. Ä düeTj·T+˝À X¯ØsêìøÏ X¯øÏÔ˙ yÓT<ä&ÉT≈£î #·Ts¡T≈£î<äHê˙ï Ç#˚Ã~ n˝≤ŒVü‰s¡y˚T.

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì $XÊK|ü≥ï+˝À >∑\ sêeTø£èwüí ;#YqT 20 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ #·÷dæqyês¡T.. Ç|ü&ÉT #·÷dæq≥¢sTT‘˚ ªªn<˚+{Ï.. düeTTÁ<ä+ Ç+‘· <ä>∑Z]øÏ e#˚Ãdæ+~..?μμ nì H√¬sfi¯¢u…e≥ºø£e÷qs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° n~ ì»+. yê‘êes¡D+˝Àì e÷s¡TŒ\ e\¢H˚ düeTTÁ<ä+ rs¡ÁbÕ+‘ê\qT ‘·q˝À ø£*ù|düT≈£î+≥÷ eTT+<äTø=#˚Ãk˛Ô+~. uÛÑ÷yê‘êes¡D+ y˚&Óø£ÿ≥+e\¢ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ rs¡ ÁbÕ+‘·+ düeTTÁ<ä+˝À ø£*d æb˛‘√+~. <ë+‘√ düeTTÁ<ä+ ÇdüTø£ ‹HÓï\qT ‘·q˝À ø£*ù|düT≈£î+≥÷ eTqTeTT+<äT≈£î e#˚Ãk˛Ô+~. á e÷s¡TŒ eTTK´+>± Ä+Á<Û äÁ|ü<˚XŸ˝Àì ø√kÕÔ rs¡+ n+‘·{≤ düŒwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À düeTTÁ<ä eT≥º+ ô|s¡T>∑T<ä\, eTTì–b˛‘·Tqï rs¡ ÁbÕ+‘ê\ Ä#·÷øÏ, n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü]XÀ <Ûäq\T |ü\T ÄdüøÏÔø£s¡ n+XÊ\qT ãVæ≤s¡Z‘·+

#˚düTÔHêïsTT. á y˚Ts¡≈£î $XÊK˝Àì C≤‹j·T düeTTÁ<ä $C≤„q XÊÁdüÔ dü+düú (@Hé◊z), uÛÑTeH˚X¯«sY˝Àì ÁbÕ+rj·T |ü]XÀ<ÛäqXÊ\ (ÄsYÄsYm˝Ÿ)\T dü+j·TTø£Ô+>± »]|æq |ü]XÀ<ÛäqXÊ\... düeTTÁ<ä rsê\T ø√‘·≈£î >∑T¬s’q≥T¢ düŒwüºeTe ≥y˚T>±≈£î+&Ü, eT≥º+˝À e∫Ãq ‘˚&Üe\¢ Áø£eT+>± ø=ìï rsê˝Ò ø£qTeTs¡T>∑T ne⁄‘·Tqï≥T¢ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T |üdæ>∑{≤ºs¡T. Ç˝≤ eTTì–b˛sTTq eT÷&ÉT düeTTÁ<ä rs¡ÁbÕ+‘ê\T ˇ]kÕ‡, $XÊK|ü≥ï+ rsê\ q&ÉTeT ñqï≥T¢>± yês¡T >∑T]Ô+#ês¡T. |ü<Ó›ì$T~ y˚\ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ düeTTÁ<ä rs¡+ Ç|ü&ÉTqï rsêìøÏ düTe÷s¡T 25 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñ+&˚<äì.. $XÊK q>∑s¡düMT|ü+˝À >∑\ j·÷sê&É e<ä› ≈£L&Ü rs¡+ Ç+‘˚ <ä÷s¡+˝À ñ+&˚<äì ≈£L&Ü düeTTÁ<äô|’ $C≤®q XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ø£ìô|{≤ºs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ düeTTÁ<ä eT≥º+ qT+∫ 30, 65, 90

MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À eT÷&ÉT |ü⁄sê‘·q ø√kÕÔ ÇdüTø£ rsê\T eTTì–b˛sTTq≥T¢>± yês¡T á |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ >∑T]Ô+#ês¡T. mø√ kÂ+&ÉsY, dædæàø˘ |ü]ø£sê\‘√ #˚|ü{Ϻq düπs«\˝À yês¡T M{Ïì >∑T]Ô+#ês¡T. á rsê\ yÓ+ã&ç ø=ìï qB bÕj·T\T ≈£L&Ü ñqï≥T¢ yê] |ü]XÀ< Ûäq˝À¢ ‘˚*+~. n+fÒ q<äT\T ≈£L&Ü kÕ>∑s¡ s¡“¤+˝À n+‘·]+∫ b˛‘·THêïj·Tì M{Ï <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±u{Ϻ.. X¯‘êu≤›\ ÁøÏ‘·+ á rs¡+˝À ø£*ùd q<äT\ bÕj·T\T>± yê{Ïì >∑T]Ô+∫.. ªªù|*jÓ÷ #ÛêHÓ˝Ÿ‡μμ>± yê{ÏøÏ HêeTø£s¡D+ #˚XÊs¡T. ˇ]kÕ‡ rs¡+˝Àì >√bÕ˝Ÿ|üPsY qT+∫ ñ‘·Ôs¡ ø√kÕÔ rs¡+˝À >∑\ u≤s¡Tyê es¡≈£î düTe÷s¡T 25`30 MT≥s¡¢ düeTTÁ<ä+˝À‘·T e<ä› Ç˝≤+{Ï |ü⁄sê‘·q ø√kÕÔ rs¡+ ñqï≥T¢ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ø£qT>=Hêïs¡T. ø±>±.. Á|üdüTÔ‘· rsêìøÏ düe÷+‘·s¡+>± ñ+&˚ á rs¡+ düTe÷s¡T 8 y˚\ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+

Hê{Ï~>±, n~ 14 MT≥s¡¢ m‘·TÔ ñqï≥T¢>± >∑T]Ô+#ês¡T. á |ü⁄sê‘·q ø√kÕÔ rs¡+ e<ä›H˚ ø=ìï qBbÕj·T\qT ≈£L&Ü ø£qT>=q≥ y˚T>±ø£.. n$ u≤VüQ<ë q~øÏ #Ó+~q$>± |ü]XÀ<Ûä≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. düeTTÁ<ä+˝À>∑\ á |ü⁄sê‘·q rs¡+ô|’ ø=ìï düeTTÁ<äC≤‹ yÓTTø£ÿ\ m<äT>∑T<ä\ ñqï≥T¢ >∑eTì+#ês¡T. n$ ≈£L&Ü Wwü<Ûä >∑TD≤\T ø£*–q$>± ñHêïj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. düeTTÁ<ä+˝À rdæq M&çjÓ÷\ <ë«sê M{Ïô|’ ‘êeTT z ìsêΔs¡D≈£î e#êÃeTì yês¡+≥THêïs¡T. n+‘˚>±≈£î+&Ü.. nø£ÿ&É ô|s¡T>∑T‘·T+&˚ >±s√Z]j·THé, kÕ|òtº ø√s¡˝Ÿ‡, kÕŒ+C…dt C≤‹øÏ #Ó+~q yÓTTø£ÿ*ï ≈£L&Ü ùdø£]+∫q |ü]XÀ<Ûä≈£î\T.. n$ ø=ìï s√>∑ ìs√<Ûäø£ Wwü<Ûë\ ‘·j·÷Ø˝À ñ|üjÓ÷ >∑|ü&É‘êj·Tì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n˝≤π>.. mHé◊z ≈£î #Ó+~q düπs« HÍø£ ˇø£{Ï kÕ>∑sY düTøÏÔ >√bÕ˝Ÿ|üPsY qT+&ç u≤s¡Te es¡≈£î ø√kÕÔ

&Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ø=+≥THêïsê &Ó’ì+>¥ ˇø£ ø£fi¯ e÷Á‘·y˚T ø±<äT nedüs¡+ ≈£L&Ü. MTs¡T ≈£îs¡TÃH˚ düú\+ ≈£L&Ü MT Äø£*ô|’ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ MTs¡T MT Äø£*ì ô|+∫ ‹ì|æ+#˚~>± ñ+&Ü*. Ç+{À¢ nìï Vü≤+>∑T\÷ ø£*–q #·ø£ÿ{Ï &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ñ+fÒ.., s¡T#·T\ Äq+<ä+ n~]b˛‘·T+~. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ô|’ ñ+&Ü*‡q dü+ã+~Û‘· |ü]ø£sê\˙ï Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+fÒ, n$ ≈£L&Ü ø£+{ÏøÏ+|ü⁄>± ø£qã&ÉT‘·T+fÒ, Çø£ ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îH˚yê] Äq+<ä+ n+‘ê Ç+‘ê ñ+&É<äT. 1. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ø=q&ÜìøÏ yÓfi‚¢eTT+<˚.. &Ó’ì+>¥ Vü‰˝Ÿ, Ç+{Ï >∑Te÷à\T. *$+>¥s¡÷yéT, eT\T|ü⁄\ ø=\‘·\qT ‘·|üŒ≈£î+&Ü rdüT≈£îì yÓfi≤¢* ô|’ô|’q #·÷dæ &Ó’ì+>¥ fÒãT˝ŸqT ø=q≥+ ø±≈£î+&Ü nqTe⁄>± ñ+<√ ˝Ò<√ zkÕ] ≈£LØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì |ü]o*+#·≥+ eT+∫<ä 2. uÛÀ»q+ #˚dü÷Ô Vü‰sTT>± e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚ n\yê≥T ñqïyê]øÏ,, eT<Ûä´s¡ø£+>± ñ+&˚ >∑T+Á&É{Ï fÒãT˝Ÿ u≤e⁄+≥T+~. n~ düìïVæ≤‘· dü+uÛ≤wüD≈£î nqT≈£L\yÓTÆ+~. ô|sTT+f…&é ˝Ò<ë &çC…’qsY fÒãT˝Ÿ ø±yê\qT≈£î+fÒ <ëì s¡+>∑T &Ó’ì+>¥Vü‰˝Ÿ, Ç‘·s¡ |òüØï#·sY s¡+>∑T\≈£î dü]b˛j˚T˝≤ #·÷düT≈£î+fÒ Ä Vü‰\T n~]b˛‘·T+<ä+fÒ qeTà+&ç. 3 Ä<ÛäTìø£‘·≈£î ÁbÕeTTK´$T#˚à yê¬s’‘˚ |üP]Ô>± fÒ≈£î, u≤sêàfÒ≈£î, >±¢dt‘√ ‘·j·÷¬s’q &Ó’ì+>¥ fÒãTfi¯¢qT m+#·Tø√e≥+ ñ‘·ÔeT+. VüA<ë≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± &Ó’ì+>¥ Vü‰˝Ÿ ñ+&Ü\qT≈£î+fÒ d”º˝Ÿ, ñ&ÓHé Áù|ò+ fÒãTfi¯¢ô|’ >±¢dt ˝Ò<ë e÷s¡T“˝Ÿ {≤|t ñ+&˚˝≤ m+#·T≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+~. 4. Çø£ &Ó’ì+>¥ f…ãT˝Ÿ n\+ø£s¡D

$wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. eTqdüT‡≈£î ÄVü‰¢<ëìï#˚à ‘êC≤|üP\qT &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ n\+ø£]ùdÔ u≤e⁄+ ≥T+~. ˇø£ y˚fi¯ |üP\T <=s¡ø£b˛sTTq≥¢sTT‘˚ ‘êC≤ |ü+&É¢qT fÒãT˝Ÿô|’ ñ+∫‘˚, Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+≥T+~. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ |üfÒº uÛÀ»q bÕÁ‘·\≈£î qù|Œ$<Ûä+>± &Ó’ì+>¥ ø£esYqT y˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+~. sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ me]HÓ’Hê &çqïsY≈£î ÄVü‰«ìùdÔ.. ˙{Ïô|’ ‘˚˝Ò ô|<ä›ô|<ä› ø=y=«‘·TÔ\qT yÓ*–+∫ ô|&ç‘˚.. n‹<∏äT\qT ÇfÒº Äø£]¸kÕÔsTT. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ Á|ü<Ûëq+>± ñ+&Ü*‡q$ #·÷&É+&ç.. 1.ø√düºs¡T¢ : y˚&ç ù|¢≥T¢, >±¢düT\T e+{Ï$ fÒãT˝Ÿ uÛ≤>±ìøÏ ‘·–* bÕ&Ée≈£î+&Ü yê&É‘ês¡T. Ç$ $$<Ûä s¡+>∑T˝À¢ &çC…’Hé\˝À, ôd’E˝À¢ ≈£L&Ü \_ÛkÕÔsTT. 2. H˚|tøÏHé ]+>∑T\T : H˚|tøÏHé\T ô|fÒº+<äT≈£î á H˚|tøÏHé ]+>∑T\T kÂø£s¡´+>± ñ+{≤sTT. Ç$ #Óø£ÿ, ˝Ò<ë

Áu≤dt, n\÷´$Tìj·T+, uÀHé, dæsê$Tø˘, >±¢dt e+{Ï yê{Ï‘√ ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. 3. H˚|tøÏHé‡ : fÒãT˝Ÿ &Óø£πswüHé˝À Ç$ Á|ü<Ûëq+. M{Ïì Äø£s¡¸D°j·T eT&É‘·\˝À ñ+∫‘˚ ñ|üjÓ÷–+#˚yê]øÏ m+‘√ kÂø£s¡´+>±qT, Äq+<ä+>±qT ñ+≥T+~.

Ç$ ø±≥Hé, ˝…ìHé\‘√ #·ø£ÿì |”˝Òà >∑TD+ ø£\$>± ñ+&Ü*. M{Ï˝À¢ m+Áu≤sTT&ÉØ, ô|sTT+{Ï+>¥ e+{Ï$ ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ Ç+{Ï˝À eT+∫ yÓ\T>∑T Á|üdü]+#˚ *$+>¥ s¡÷yéT |üø£ÿ>± ˝Ò<ë øÏ#ÓHé≈£î <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚ $<Ûä+>± #·÷düTø√yê*. ≈£Ls¡TÃqï yê]øÏ $+&√\ qT+&ç ô|s¡{Ï >±¬s¶Hé yÓTTø£ÿ\T ø£q|ü&ÉT‘·T+fÒ eT]+‘· u≤>∑T+≥T+~.

ø=ã“]‘√ ø√eT\yÓTÆq #·s¡à+ MT kı+‘·+ rs¡+˝À uÛÑ÷uÛÖ‹ø£ düe÷#êsêìï ùdø£]+#˚ |üì˝À ìeT>∑ïeT sTT´+~. düπs« HÓ’ø£ <ë«sê eTTì–b˛sTTq düeTTÁ<ä rs¡+ ÁbÕ+‘·+ m+‘·es¡≈£î $düÔ]+∫ ñ+~, n|üŒ{À¢ Ä ÁbÕ+‘·+˝À @y˚$ ø±\ >∑s¡“¤+˝À ø£\dæb˛j·÷sTT.. n+‘˚>±≈£î+&Ü, düeTTÁ<ä yê‘êes¡D+, <ëìe\¢ düeTTÁ<ä eT≥º+˝À ôV≤#·TÑ·>∑TZ\T, sêqTqï ø±\+˝À ø√kÕÔ rs¡+ uÛÑ$wü´‘·TÔqT ôd’‘·+ n+#·Hê y˚ùd+<äT≈£î á |ü]XÀ<Ûäq\T ñ|üjÓ÷>∑|ü&É qTHêïsTT. Çø£ ∫es¡>± #Ó|üø√yê*‡+~

@+≥+fÒ.. ô|’ |ü]XÀ<Ûäq\ <ë«sê, yê‘êes¡D+˝À e÷s¡TŒ˝À e\¢ ø√kÕÔ rs¡ ÁbÕ+‘êìøÏ ñqï eTT|ü, á Á|üuÛ≤e+ qT+∫ Ä rsêìï s¡øÏå+#·Tø√yê*‡q ÄeX¯´ø£‘·qT XÊÁdüÔE„\T $X‚¢wæ+#˚+<äT≈£î M\T ø£\T>∑T‘·T+ ~. n˝≤π> düeTTÁ<ä $C≤„HêìøÏ dü+u+~Û+∫ ø=ìï $X‚cÕ\T ≈£L&Ü yê{Ï <ë«sê yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sê>∑\eì n+<äs¡÷ Ä•düTÔHêïs¡T.

ø=ã“]: m+&É e\¢ q\¢>± e÷] ø£$T*q #·sêàìøÏ ø=ã“], ø=ã“] ˙fi¯ó¢ ≈£L&Ü m+‘√ y˚T\T #˚kÕÔsTT. ≈£î<äTfi¯¢qT ã\+>± e÷s¡Ã&É+˝À ø=ã“] bÕ\ >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± #Ó|üŒø√yê*. 1. E≥Tº bı&çu≤] m+&ÉT >∑&綽≤ ø£ì|ædüTÔqï|ü..ø£|ü ø=ã“]bÕ\˝À¢ Hê\T>∑T #Ó+#ê\ ‘˚HÓ, ˇø£{Ï ˝Ò<ë ¬s+&ÉT ø√&ç>∑T&É¢ ‘Ó\¢ kıq #˚]à u≤>± ø£*|æ ‘·\+‘ê |ü{Ϻ+#ê*. ns¡>∑+≥j·÷´ø£ ‘·\kÕïq+ #˚ùdÔ E≥Tº |ü≥Tº ≈£î#·Ã˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. 2. n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT #·sêàìøÏ yÓTs¡T|ü⁄ sêyê\+fÒ.. ø=ã“] bÕ\˝À¢ <ä÷~ì eTT+∫ eTTKeT+‘ê eTè<äTe⁄>± eTs¡›q #˚dæ ø±ùd|üj·÷´ø£ ø£&çπ>j·T+&ç. 3. X¯Øs¡+ ø√eT\+>± ‘·j·÷¬s’.. Á|üø±X¯e+‘·+>± ø£ì|æ+#ê\+fÒ.. kÕïHêìøÏ ns¡>∑+≥ eTT+<äT.. ø=ã“]bÕ\‘√ u≤>± eTs¡›q #˚düT≈£îì k˛j·÷|æ+&ç˝À ø=~›>± ã‘êÔsTTs¡dü+ ø£{Ï|æ q\T>∑T˝≤ ô|≥Tºø√yê*. 4. ãj·T{ÏqT+∫ e#êÃø£ ◊<äT ì$TcÕ\T $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îì ø=ã“]˙{Ï‘√ eTTK+ ø£&ÉT≈£îÿ+fÒ.. m+&É e\¢ q\¢>± e÷]q #·s¡à+ ‘êC≤<äHêìï bı+<äT‘·T+~. ø=ã“]˙{Ï˝À <ä÷~ì eTT+∫ sêdüT≈£îHêï ‘˚&Ü ø£ì|ædüTÔ+~.

‘êπ>˙s¡T X¯óÁuÛÑ+>± e⁄+fÒ..? ˙{Ï˝À m+‘√ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq ÁøÏeTT\T+{≤sTT. ø£\Twæ‘·yÓTÆq ˙{Ï‘√ yê´<ÛäT\T ekÕÔsTT. yê´<ÛäT\T ø£*–+#˚ ÁøÏeTT\ u≤]qT+&ç, ‘·|æŒ+#·Tø√yê\+fÒ yÓTT<ä{Ï #·s¡´>± MTs¡T ‘êπ> ˙{Ïì X¯óÁuÛÑ|üs¡#ê*. n+<äT≈£î>±qT Ç+{Ï˝À ˇø£ |òæ\ºsY ô|{≤º\ì MTs¡T uÛ≤$dü÷Ôe⁄+{≤s¡T. ˙{Ïì X¯óÁuÛÑ|üs¡#˚≥+<äT≈£î H˚&ÉT nH˚ø£ kÕ<ÛäHê\T e÷¬sÿ{Ÿ ˝À ˝uÛÑ´+>± e⁄HêïsTT. yê≥sY |üP´]ô|’j·TsY ø=Hê\ì MTs¡T Ä˝À∫dü÷Ô+fÒ. ~>∑Te Ç#˚à dü÷#·q\T |ü]o*+#·+&ç. 1. nedüs¡+` ndü\T MT≈£î >∑\ yê≥sY |üP´]ô|ò’j·TsY nedüsêìï |üØøÏå+#·+&ç. ˙s¡T ø√¢]Hé ø£*– e⁄Hêï ˝Ò<ë yêdüq y˚düTÔHêï |üP´]ô|ò’j·TsY ø=q+&ç. MT Ç+{Ï ˙{Ï˝À ◊s¡Hé e⁄qï<ë nH˚ n+XÊìï ˇø£kÕ] ˝ÒuŸ˝À |üØø£å\T #˚sTT+#·+&ç. ndü\T düeTdü´ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ, @s¡ø£+ |üP´]ô|ò’sTTsY ø=Hê\H˚~ ‘˚*ø£e⁄‘·T+~. 2. u≤$˙s¡T`Ç+{À¢ u≤$ e⁄+<ë? dü+<˚Vü≤+ ˝Ò≈£î+&Ü yê≥sY |üP´]ô|ò’j·TsY ø=q+&ç. u≤e⁄\˝À ns√>±´ìøÏ Vü‰ìø£*–+#˚ u≤ø°º]j·÷, s¡kÕj·THê\T e⁄+{≤sTT. yê≥sY |üP´]ô|ò’j·TsY ñ|üjÓ÷–ùdÔ eT+∫˙s¡T \uÛÑ´+ ø±>∑\<äT. 3. HêD´‘· ` HêD´‘·>∑\ edüTÔe⁄\T KØ<äT>±H˚ e⁄+{≤sTT. nsTTq|üŒ{ÏøÏ Äs√>∑´ Ø‘ê´ø=ìï ã&Ó®{Ÿ $T+∫q Ks¡TÃ\T ô|{Ϻ ø=Hê*Œ+<˚. n~Ûø£ KØ<äT ô|fÒºeTT+<äT ˇø£{Ï ˝Ò<ë ¬s+&ÉT #√≥¢ $#ê]+∫ edüTÔe⁄ ø=q+&ç. 4. Áu≤+&Ó&é |ü]ø£sê\T ` Áu≤+&Ó&é ◊≥yéT‡ nsTT‘˚ eT+∫<˚. nsTT‘˚ n~ MT K∫Ñ·yÓTÆq nedüs¡+ rπsÃ<Ó’ e⁄+&Ü*. n+<äT≈£î>±qT ¬s+&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT ‘·j·÷Ø<ës¡T\ ◊≥eyéT \T |ü]o*#·+&ç.

düVü≤» n+<ë\ Äq+<ä+ *$+>¥ s¡÷yéT ˝À ˇø£ eT÷\+>± nπø«]j·T+, ô|&ç‘˚ n+<äT˝À ø£~˝Ò #˚|ü\T, |ü#·Ã{Ï yÓTTø£ÿ\T |æ\¢\≈£î, ô|<ä›\≈£î m+‘√ Äq+<ëìïkÕÔsTT. Je+ ø£*– #·Ts¡>±Z ø£~˝Ò #˚|ü\≈£î ‘√&ÉT>± Äπø«]j·T+˝À Je+ ø£\ düVü≤» yÓTTø£ÿ\T ≈£L&Ü ô|]–‘˚ eT]+‘· n+<ä+>± e⁄+≥T+~. nπø«]j·T+˝À ‘˚*ø£>± ô|]π> ø=ìï yÓTTø£ÿ\T |ü]o*+#·+&ç. 1. eTì yêsYº ˝Ò<ë ÁãVæ≤à ` nπø«]j·T+˝À ‘˚*ø£>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ä≈£î\T >±&ÛÉ Ä≈£î|ü#·Ã. m|üŒ{Ïø£|ü⁄&ÉT ø=eTà\T, Ä≈£î\T ‘·T+#·T‘·÷+fÒ yÓTTø£ÿ u≤>∑T+≥T+~. 2. ø£uÀ+u≤ ` Ä≈£î\T áø£s¡e˝Ò e⁄+&ç nπø«]j·T+≈£î n+<ëì‡kÕÔsTT. á yÓTTø£ÿ ˇø£ ∫qï #Ó≥Tº˝≤e⁄+≥T+~. ˇø£ es¡TdüT˝À ø=ìï ô|+∫‘˚ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. 3. &Ü«sYŒ¤ ôV≤sTTsY Á>±dt ` nπø«]j·T+ n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+ Bì‘√ ø£esY #˚j·Te#·TÃ. y˚>∑+>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. ‘·«s¡>± ø£‹Ô]dü÷Ô e⁄+&Ü*. yÓTTø£ÿ\≈£î ø±+‹ìdüTÔ+~. 4.ø√ÁbÕ Á>±dt/ yÓTÆÁø√ kÕ«sY¶ ` á yÓTTø£ÿ≈£î >∑&ç¶ e\ e⁄+&˚ Ä≈£î\T. ˝Ò‘· Ä≈£î|ü#·Ã˝À e⁄+{≤sTT. nπø«]j·T+ n&ÉT>∑Tq #·ø£ÿ{Ï ø±¬sŒ{Ÿ˝≤ yê´|ædüTÔ+~. yÓTTø£ÿ\≈£î ms¡Te⁄˝≤ ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–+∫ n$ y˚>∑+>± ô|]π>˝≤ #˚düTÔ+~. á yÓTTø£ÿ\T nπø«]j·T+˝À eT+∫ s¡+>∑T\qT #·÷|ü⁄‘·÷ yê≥+‘·≥y˚ m≥Te+{Ï ìs¡«Vü≤D ˝Ò≈£î+&Ü y˚>∑+>± ô|s¡T>∑T‘·÷+{≤sTT. #·÷#˚ yês¡ ÇøÏ Äq+<ä+ ø£*–kÕÔsTT.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, 12 qe+ãsY 2011

‘˚~q ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ˝À ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT áÄdæHÓ\Ô |ü14e qTï, ˙{Ï #êØ®\ô|’ dü<ädüT‡ |ü]wüÿ]+#·+&ç: @düTs¡‘·ï+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´: ≈£Lq ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô):≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û 128e &ç$»Hé Ä<Ûäs¡Ù q>∑sY˝À b˛#·eTà <˚yê\j·T+˝À Hê>∑ $Á>∑Vü≤ Á|ürcÕº|üq |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T X¯óÁø£yês¡+ yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT. á dü+<Ûäs¡“+>± |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT+&ç uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì Hê>∑ <˚e‘·≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´ Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ≈£î‘·T“˝≤¢ |üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é $#˚Ãdæ Hê>∑ <˚e‘·≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚dæ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫‘êÔs¡eTà Ä\j·Tø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq n+‘·j·T´>ö&é, <äj·÷ø£sY, >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, Ç+Á< äùdq ¬s&ç¶, eTT<ÛäTø£sY, X‚cÕÁ~, sêE, u≤˝ŸsêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&˚ »>∑~Z]>∑T≥º˝À n_Ûeè~› |üqT\≈£î Áoø±s¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì »>∑~Z]>∑T≥º, >±+BÛq>∑sY ÁbÕ+‘ê\˝À X¯ìyês¡+ n_Ûeè~› |üqT\≈£î ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é X¯+≈£îkÕú|üq #˚j·TqTHêïs¡ì m‘êÔ] e÷s¡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± dü÷es¡í yês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »>∑~Z]>∑T≥º ∫e] ãkÕº|t düMT|ü+˝À 10.50 \ø£å\ e´j·T+‘√ n+&éÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J |üqT\≈£î, »>∑~Z]>∑T≥º ≈£Lq eTVü‰\øÏåà q>∑sY˝À 3.50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ #˚|ü{Ϻq uÀsY ô|’|ü⁄ |üqT\≈£î, >±+BÛq>∑sY˝Àì sƒê≈£LsY ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ ø£+|üP´≥sY ˝≤´uŸqT ÁbÕs¡+_Û+#êqTHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó\bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Hêj·T≈£î\T, Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêï\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): &Ü«Áø± ø±+Á{≤ø£º ø±]à≈£î\, |”m|òt, nøö+{Ÿ‡, >∑‘· mH√ï s√E\T>± ñqï ô|+&ç+>¥ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ kÕº|òt Ä+&é esYø£sY‡ sêÁwüº ø√kÕ~Ûø±] @düTs¡‘·ï+, J.ôV≤#Y.m+.d” ø£ì«qsY #·s¡¢|ü*¢ sêeTT\T Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ñ|ü ø£$TwüqsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ X¯óÁø£yês¡+ n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |”m|òt »eT#˚dæq &ÉãT“\qT yÓ+≥H˚ ‘Ó*j·T|üs¡#ê\ì, |ü]àHÓ+{Ÿ ø±]à≈£î\≈£î Çe«e\dæ ãø±sTT\T, düãT“\T, q÷HÓ\T, Ç+ÁøÏyÓT+{Ÿ‡ yÓ+≥H˚ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ á HÓ\ 20e ‘˚~q ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. #Óqïj·T´, dü‘·´eTà, eTì, CÒeTj·T´ ‘·~‘·s¡T\T $q‹|üÁ‘·+ Ç∫Ãq yê]˝À ñqïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 14e ‘˚~q ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À ÄdæÔ |üqTï, ˙{Ï #êØ®\ ô|’ ô|+|ü⁄, Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ dü<ÛädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔq≥T¢ &û.yÓ’.m|òt.◊ Hêj·T≈£î&ÉT $sê #ê] ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 14e ‘˚~q Á|üC≤ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ï |ü]wüÿ]+#˚$<Ûä+>± dü<ÛädüT‡˝À #·]ÃkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<äT\T J.ôV≤#Y.ÄsY.m|òt. ¬ø.\ø£åàDY, myÓTੇ ¬ø.Hêπ>X¯«sY, |ü≥ºD bÂs¡dü+|òü÷\ düe÷K´ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Áoìyêdt, m|òt.@.d”.@ Hêj·T≈£î&ÉT s¡eTD, @.◊.&û.&ÉãT¢´.@. |ü<äà, uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé ñbÕ<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£fÒwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ãd”Ô\, ø±\˙, nbÕsYºyÓT+{Ÿ\, nk˛dæj˚TwüHé, yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé, dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝À $<ë´#ÛÓ’‘·q´ ñ‘·‡yê\T $<ë´s¡Tú\ sê´© ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ã&çá&ÉT |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#˚ uÛ≤<ä´‘· Á|ü‹ ˇø£ÿ] ô|’ ñ+<äì dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs{sY J.düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. sêÁwüº $<ë´#ÛÓ’‘·q´ ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ n|ü⁄s¡÷|ü ø±\˙, kÕsTTu≤ã q>∑sY, mdtÄsYHêj·Tø˘ q>∑sY˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T sê´© ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ sê´©ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûä s¡“+>± ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HêD´‘·yÓTÆq $<ë´qT n+~+#·&ÜìøÏ ñbÕ<ë´ j·TT\T ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. ã&çá&ÉT |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#·{≤ìøÏ dü«#·+<ä dü+düú\T #=s¡e rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+E˝≤,

q]‡+Vü‰ ¬s&ç¶, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ÇHêï¬s&ç¶, neTsYHê<∏é, dü÷s¡´ s¡$+<äsY, m+.X¯+ø£sY, sêCŸ≈£îe÷sY, ‹s¡T|ü‹, ø£èwüí ¬s&ç¶, yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶ Hêsêj·TD, \ø£åàHé sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º: sêÁwüº $<ë´#ÛÓ’‘·q´ ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± »>∑~Z]>∑T≥º˝Àì |ü\T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T uÛ≤] m‘·TÔq sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´© n+»j·T´q>∑sY, yÓTÆdüeTà q>∑sY, k˛eTj·T´q>∑sY, »>∑~Z–] q>∑sY

‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À sê´© ø=qkÕ–+~. nq+‘·s¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TTsê\T s¡‘·ï ≈£îe÷] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&çá&ÉT |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#·&ÜìøÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Áb˛‘·‡Vü≤+ #ê\ nedüs¡eTì nHêïs¡T. $<ë´ ñ+fÒ e÷qe⁄ìøÏ nìï ñ+q≥¢ì ‘Ó*bÕs¡T. ∫Hêïs¡T\qT ø£˙dü+ 10e ‘·s¡>∑‹ es¡¬ø’Hê #·~$+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü<äàC≤, Á|üuÛ≤e‹, dü«|üïsêDÏ, sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ ìC≤+ù|{Ÿ˝À Áoj·÷dt C…Héôd{Ÿ cÕ|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑ+ - ø±s=Œπs≥sY >öØwt ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): bÕsƒ¡XÊ\˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïì J&çyÓT≥¢ &ç$»Hé ø±s=Œπs{sY ¬ø.m+. >öØwt nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ sêÁwüº $<ë´ #ÛÓ’‘·q´ ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± bÕsƒ¡XÊ˝ $<ë´s¡Tú\≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ne>±Vü≤q dü<ÛädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ø±s=Œπs≥sY $#˚Ãdæ Á|üdü+–+#ês¡T.|ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT |ü]X¯óÁã+>± ñ+#·Tø√yê\ì, n<˚$<Ûä+>± ø±\Twü´+ u≤s¡q |ü&É≈£î+&Ü ‘·–q C≤Á>∑£‘·Ô\T rdüTø√yê\ì ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ $<ë´s¡Tú\, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ dü<ÛädüT‡˝À

#·]Ã+#ês¡T. ã&çá&ÉT |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#˚ uÛ≤<ä´‘· Á|ü‹ ˇø£ÿ] ô|’ ñ+~ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T, Á|ü<ëH√bÕ <ë´j·TT\T, ñbÕ<ë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø±s¡T˝Ò sêã+<äT˝≤¢>± e÷sês¡T #·+<ëq>∑sY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : nÁø£eT ìsêàD≤\T n]ø£≥º&É+˝À #·+<ëq>∑sY eTTì‡|ü˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ 12 {ÖHé bÕ¢ì+>¥ n~Ûø±s¡T\T |üP]ú>± $|òü\eTj·÷´s¡ì, {ÖHé bÕ¢ì+>¥ n~Ûø±s¡T˝Ò sêã+<äT˝≤¢>± e÷sês¡ì #·+<ëq>∑sY 114 &ç$»Hé {Ï&çˇ|æ n<Ûä´≈£åî\T s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. #·+<ëq>∑sY &ç$»Hé ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é˝À nÁø£eT ìsêàD≤\qT n]ø£{≤º\ì ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ìs¡«Væ≤düTÔqï õôV≤#Ym+dæ ø£$TwüqsY ø£èwüíu≤ãT dü]ÿ˝Ÿ CÀq˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À dü$Tø£å düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ {ÖHé bÕ¢ì+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î nÁø£eTìsêàD≤\qT n]ø£{≤º\ì |ü\T e÷s¡T¢ ôV≤#·Ã]+∫q dü]ÿ˝Ÿ 12˝À e÷Á‘·+ mes¡T #Ó_‘˚ e÷πø+{Ï nqï #·+<ä+>± n~Ûø±s¡T\T e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À eTTì– nÁø£eT ìsêàD≤\qT Áb˛‘·‡Væ≤+

#·&É+˝À n~Ûø±s¡T˝Ò eTT+<ä+»˝À ñ+≥THêïs¡ì Äj·Tq yêbıj·÷´s¡T. ˇø£ kÕe÷qT´&ÉT Ç\T¢ ø£≥Tºø√yê\+fÒ s√&ÉT¶ ô|’øÏ e#˚à |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì, Á|ü»\T dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìøÏ e∫à Ç\T¢ ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ nìï $<Ûë\ nqTeT‘·T\‘√ õôV≤#Ym+dæ qT+&ç düs¡jÓÆTq nqTeT‹ |üÁ‘ê\T n+~+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡>±, n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ >∑+&ç ø=&ÉT‘·T ‘·eT ÇcÕºqTkÕs¡+>± >∑èVü≤\T ì]à+#·T≈£îqï |üs¡«˝Ò<äT e÷≈£î e÷Á‘·+ e÷eT÷\T ÇùdÔ #ê\T nqï $<Ûä+>± e´eVü‰]düTÔ Hêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ø±>± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ≈£L&Ü {ÖHébÕ¢ì+>¥ n~Ûø±s¡T\T e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À »s¡T>∑T‘·÷ >∑+&ç ø=&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T nÁø£eT ìsêàD≤\qT n]ø£≥º&É+˝À $|ü\yÓTÆ‘˚ {Ï&ç|æ Ä<ä«s¡´+˝À rÁeyÓTÆq ìs¡düq\≈£î ~>∑T‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\+ ìC≤+ù|≥ $˝ÒCŸ˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq Áoj·÷dt C…Héôd{Ÿ cÕ|ü⁄qT X¯óÁø£yês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é, e÷J >∑qT\ ø±s=ŒπswüHé #ÛÓ’s¡àHé e&˚¶ |ü*¢ q]‡+>∑ sêe⁄, sêÁwüº j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ø=\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶ ø£\dæ cÕ|ü⁄qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚XÊ˝Ÿ, ø=\Hé q]‡+Vü‰ ¬s&ç¶, ø=\Hé >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, ø=\Hé düT˙˝Ÿ ¬s&ç¶, >∑&ɶ+ n$Hêwt ¬s&ç¶, ø=+|ü*¢ nXÀø˘ ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê>±ΔHê\ ˙{Ïe÷≥ s¡#·Ãã+&É : m+dæ|æ◊ (◊) X‚]*+>∑+|ü*¢, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üC≤ dü+πøåeT+ ù|s¡T‘√ sêÁwüº+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ˙{Ïe÷≥˝≤+{Ï<äì, n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î, Á|üC≤ Á|ü‹ì<äT\≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|fÒº+<äT≈£î ‘√&ÉTŒ&ÉT‘·T+<äì m+dæ|æ q>∑s¡ø£$T{Ï ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T eq+ düT<Ûëø£sY Äs√|æ#ês¡T. ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤<äq+‘√ ns¡“≥+>± >∑‘·+˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫+~. Á|üuÛÑT‘·« yê>±›Hê\qT q$Tàq Á|ü»\T Çø£ÿ&É X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+˝ÀH˚ πswüHé ø±s¡T¶\ ø√dü+ 26.115 Ç+&É¢ düú˝≤\ ø√dü+ 22.846 |òæ+#·q¢ ø√dü+ 1,641 eT+~ <äs¡ø±düTÔ\T ô|≥Tº≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n|üŒ{Ïπø ø=‘·Ô<ä πswüHé ø±s¡T¶\ ø√dü+ bò˛{À\T ~–q 2y˚\ eT+~ ñHêïs¡T. ø±s¡T¶\T eT+p¬s’ πswüHé ø±s¡T¶\T n+<äì yês¡T 2.500 eT+~øÏ ô|’>± ñHêïs¡T. 300e+<ä\ eT+~ |æ+#·Hé\T n+<äø£ ô|+&ç+>¥˝À ñHêïs¡T. Çìï

<äs¡ø±düTÔ\T |ü]øÏå+#·≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î ‘·–q Hê´j·T+ #˚j·T≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eT[¢ s¡#·Ãã+&É ÁbÕs¡+_Û+∫ eTTK´eT+Á‹ qT+&ç kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ yês¡T¶ yÓT+ãsY es¡≈£î Hê{Ï eT÷≥˝≤+{Ï yê>±›Hê\‘√ Á|ü»\≈£î }]dü÷Ô ø±s¡´Áø£e÷ìï yÓfi¯¢BdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+˝Àì $$<ä yês¡T¶\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑≈£î+&Ü ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Ç+ø± yê>±›Hê\‘√ Á|ü»\≈£î eTuÛÑ´ô|≥º&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ì»+>± ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü»\ô|’ Áù|eT ñ+fÒ πswüHéø±s¡T¶\ ø√dü+, Ç+&É¢ düú˝≤\ø√dü+, |æ+#·q¢ ø√dü+ düeTdü´\ ø√dü+ <äs¡ø±dü÷Ô ô|≥Tº≈£îqï yês¡+<ä]øÏ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì πswüHé ≈£L|üHé\T Ç∫à #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø√sê<äì, ˙{Ïe÷≥˝≤+{Ï yê>±›Hê\T Ç∫à ø±s¡´Áø£e÷ìï <äj·Ty˚j·Tsê<äì sêÁwüº eTTK´+Á‹øÏ, kÕúìø£ myÓTà˝Ò´≈£î, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\qT m+dæ|æ◊ &çe÷+&é #˚dæ+~.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, qe+ãsY 12, 2011

7

C≤rj·T kÕΔsTT˝À $<ë´ Á|üe÷D≤\qT yÓTs¡T>∑T|ü]#ê* bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT |ü]–, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): C≤rj·T $<ë´ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø√ì X¯óÅø£yês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\ H˚‘·è‘·«+˝À ne>±Vü≤D dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝ $<ë´s¡TΔ\T, sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 6 qT+&ç 14 dü+.\ ˝À|ü⁄ u≤\u≤*ø£\+<äs¡T ‘·|üŒìdü]>± bÕsƒ¡XÊ\≈£î e∫à $<ä´ quÛÑ´dæ+#ê\ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ‘·eT ‘√{Ï $<ë´s¡TΔ\T ≈£L&Ü bÕsƒ¡XÊ\≈£î e∫à #·<äTe⁄≈£îH˚˝≤ ‘·eT e+‘·T ø£èwæ#˚kÕÔeTì uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\T>± n~ e÷ u≤<Ûä´‘·ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É\ |ü]~Û˝Àì düT˝≤ÔHé|üPsY Á>±eT+˝À ÁbÕ<∏ä $Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·eT $<ë´s¡TΔ\‘√ Á>±eT+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+∫ bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ+>±D+˝À u≤\\ ñ∫‘· ìs¡“¤+<Ûä

$<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\ u≤\u≤*ø£\T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡+ #·<äTe⁄≈£î+{≤eTì Á|ü‹C≤„ #˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëq ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT, eTT˙sY, eT\¢j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ«‘·+Á‘· düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT $<ë´y˚‘·Ô <˚XÊìøÏ

yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± $<Ûë´XÊKeT+Á‹>± uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü{Ϻ+~ eTÚ˝≤Hê nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é nHêïs¡T. C≤rj·T kÕΔsTT˝À $<ë´ Á|üe÷D≤\qT yÓTs¡T>∑T|ü]#ê\ì n+<äT≈£î |ü⁄Hê~ y˚dæ $<ë´e´edüú˝À q÷‘·q n<Ûä´j·THêìøÏ Hê+~ |ü*ø±s¡ì yês¡T nHêïs¡T. Äj·Tq ùde\qT >∑T]Ô+∫ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yê] »qà~Hêìï C≤rj·T $<ë´~H√‘·‡e+>± »s¡T|ü⁄‘·T+<äHêïs¡T. á ñ‘·‡yê\qT sêÁwüº+˝À qe+ãsY 11 qT+&ç »s¡T|ü⁄≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. 6 qT+&ç 14dü+.\ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· ìs¡“¤+<Ûä $<ë´Vü≤≈£îÿ neT\T˝ÀøÏ e∫Ã+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m+ÄsY|æ dü+Jyé ≈£îe÷sY, Á>±eT e÷J düs¡Œ+#Y sêeTT\eTà, $<ë´s¡TΔ\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üy˚X¯ô|{≤º* : o‘·˝Ÿdæ+>¥ >∑∫ÃuÖ*, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&˚+‘·es¡≈£î m≥Te+{Ï dæìe÷ wüß{Ï+>¥\qT ‘·eT ÁbÕ+‘·+˝À ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&É{≤ìøÏ n+^ø£]+#·eTì Hêqø˘sê+>∑÷&É {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î&ÉT o‘·˝Ÿdæ+>¥ nHêïs¡T. sêj·T<äTs¡Z+ |ü]~Û˝Àì Hêqø˘sê+>∑÷&É˝À Á&ûyéT‡ bÕs¡àdt u≤´qsYô|’ ì]àdüTÔqï dæìe÷ wüO{Ï+>¥qT o‘·˝Ÿdæ+>¥ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ô|fÒº+‘· es¡≈£î m≥Te+{Ï dæìe÷ wüO{Ï+>¥\T »s¡|üsê<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ˇø£ y˚\ ôw’{Ï+>¥\T »]|æ‘˚ yê{Ïì n&ÉT¶≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<ÛäH˚ ‘·eT <Û˚´j·TeTì, sêÁwüº+ e#˚Ães¡≈£î ‘·eT b˛sê≥+ Ä>∑<äì yês¡T nHêïs¡T. nø£ÿ&É wüO{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï yês¡T ‘·eT e<ä› m˝≤+{Ï nqTeT‘·T\T bı+<ä˝Ò<äì sêj·T<äTs¡Z+ b˛©düT\T yê] wüO{Ï+>¥ |ü]ø£sê\‘√ bÕ≥T yê]ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\≈£î &Ó+>∑÷´ yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T $q÷‘·ï ìs¡düq y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì sêe˝Ÿø√˝Ÿ Á>±eT+˝À Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\≈£î &Ó+>∑÷´ yê´~ k˛øÏ+~. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |üPõ‘·(10), u≤\eTDÏ(15) \≈£î &Ó+>∑÷´ yê´~Û k˛øÏ+<äì Á>±eTdüTú\T, |æ\¢\ ‘·+Á&ÉT\T yÓ+ø£fÒXŸ, Hê>∑j·T´\T ‘Ó*bÕs¡T. |üPõ‘· >∑‘· 15 s√E\ ÁøÏ‘·+ ndü«düú‘·≈£î >∑T] ø±e&É+‘√ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ q>∑s¡+˝Àì V”≤*+>¥ ≥#Y ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#·>± yÓ’<äT´\T &Ó+>∑÷´ yê´~Û k˛øÏq≥T¢ yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. u≤\eTDÏ >∑‘· ø=ìï s√E\ ÁøÏ‘·+ nHês√>∑´+‘√ ndü«düú‘·≈£î >∑T]ø±e&É+‘√ |ü≥ºD+˝Àì $$ÄsY ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#·>± ∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\T &Ó+>∑÷´ yê´~Û k˛øÏq≥T¢ ‘˚˝≤Ãs¡T. ø±>± M]<ä›s¡T

∫Hêïs¡T\T Äj·÷ ÄdüT|üÁ‘·T\˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. ø±>± Á>±eT ø±s¡´s¡~Ù ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢ ∫Hêïs¡T\≈£î &Ó+>∑÷´ k˛øÏ+<äì Á>±eT e÷J m+|”{°dæ yÓ+ø£fÒXŸ Äs√|æ+#ês¡T. ø±s¡´<ä]Ù Á>±eT+˝Àì yês¡T¶\˝À eTT]øÏ ø±\Te\T, #Ó‘·Ô X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+#·&É+ ˝Ò<äì Á>±eT+˝À mø£ÿ&É #·÷dæHê n|ü]X¯óÁuÛÑ+>± e÷]+<äì düeTdü´qT ø±s¡´<ä]ÙøÏ |ü\Te÷s¡T¢ bò˛Hé˝À ‘Ó*|æHê |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ yê´~Û k˛øÏ+<äì nHêïs¡T. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À ìyêdüeTT+≥T+&É>± eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ≈£îe÷s¡T&ç‘√ ø£*dæ Á>±e÷ìøÏ sêe&É+‘√ ≈£îe÷s¡T&çøÏ &Ó+>∑÷´ k˛øÏ+<äì Á>±eTdüTΔ\T ‘Ó*bÕs¡T.

eTs√ ø£$T{° y˚ùdÔ düVæ≤+#·+ yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT.. msTTsYb˛s¡Tº˝À n&ÉT>∑Tô|≥ºìe« ≈£L&Ü #˚dæ yÓqø£ÿ ‘·]$T ø=&ÉT‘êeTì Äj·Tq ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ Ç|üŒ{Ïπø ø£$T{Ï\ <ë«sê ø±\+ eè<ë #˚XÊs¡ì eTs√e÷s¡T ø£$T{Ï y˚dæ ø±\+ yÓ\¢Bùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïùdÔ }s¡Tø√eTì Äj·Tq nHêïs¡T. Çø£ô|’ ø±+Á¬>dtqT u§+<äô|fÒº ~X¯>± ñ<ä´eT+ : Çø£qT+&ç ø±+Á¬>dtqT u§+<äô|fÒº ~X¯>±H˚ ‘·eT ñ<ä´eT+ ñ+≥T+<äì ø√<ä+&Ésê+ $e]+#ês¡T. ñ<ä´eT+˝ÀøÏ ø£*dæ sê≈£î+&Ü {Ï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |ü<äe⁄\qT |ü≥Tº≈£îì y˚˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. düø£\»qT\ düyÓTà $s¡$T+#·&ÜìøÏ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ rπs ø±s¡DeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt H˚‘· ø√eT{Ϭs&ç¶ ‘·q eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæ Bø£å #˚dæ ñ<ä´eT+˝ÀøÏ eùdÔ n<˚ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q eTs√H˚‘· C≤Hê¬s&ç¶ eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·T≈£î+&Ü dü∫yê\j·T+ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ @+ kÕ~Û+#ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\˝À|ü⁄ ‘·eT düŒwüºyÓTÆq ø±s¡´#·s¡D Á|üø£{Ï+#ê\ì ì*BXÊs¡T. ‘·eT ø±sê´#·s¡D Á|üø£{Ï+#·ø£ ñ<ä´eT+˝ÀøÏ ø£*dæ sê≈£î+fÒ ø±+Á¬>dtqT u§+<äô|fÒº ~X¯>± ñ<ä´eT+ #˚|ü&ÉT‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T ñ<ä´eT+ô|’ ‘·eT ø±sê´#·s¡D Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ nôd+;¢˝À rsêàq+ #˚sTT+#ê* : ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\˝À ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ #˚sTT+#ê\ì ø=<ä+&Ésê+ nHêïs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغ, ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T ‘Ó\+>±D ø√düy˚T nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü≤»s¡Tø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt, ‘˚<˚bÕ Hêj·T≈£î\T düe÷y˚XÊ˝˝À ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ìq~+#ê\Hêïs¡T. n|ü⁄Œ&˚ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥Tô|’ @ bÕغøÏ m+‘· ∫‘·ÔX¯ó~› ñ+<√ ‘Ó\TdüTÔ+<äì nHêïs¡T. myÓTà˝Ò´\T ‘·eT ∫‘·ÔX¯ó~›ì ìs¡÷|æ+#·Tø√e&ÜìøÏ düe÷y˚XÊ\T eT+∫ neø±X¯eTì dü÷∫+#ês¡T. mkՇ؇\T C≤HêÔqV”≤ nì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D e#˚Ã+‘· es¡≈£î ‘Ó\+>±Dyê<äT\ ñ<ä´eT+ Ä>∑<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À Hê´j·Tyê<äT\T ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡ì n_Ûq+~+#ês¡T. ñ<ä´eT+˝À Hê´j·Tyê<äT\T ‘·eT $<ÛäT\qT |üø£ÿqu…{Ϻ ‘·eT dü‘êÔ #ê{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\ πødüT\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Hê´j·Tyê<äT\T ø£èwæ m+‘√ ñ+<äHêïs¡T. ø±˙ Hê´j·Tyê<äT\T ‘·eT $<ÛäT\≈£î Vü≤»s¡e⁄‘·÷ ñ<ä´$T+#ê\ì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ‘·÷s¡TŒ $uÛ≤>∑+ ◊ø±dü #Ó’¬sàHé #·˝≤à¬s&ç¶, ìjÓ÷»ø£es¡Z #Ó’¬sàHé sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ ◊ø±dü #Ó’¬sàHé eT˝≤¢¬s&ç¶, ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ósêdü Ç+#ê]® dæ+–¬s&ç¶ \øå±à¬s&ç¶, Hê´j·Tyê<äT\T $»jYT>√bÕ˝Ÿsêe⁄, y˚DTsêCŸ j·÷<äyé, qπs+<äsY, ÁøÏwüí, yÓ+ø£fÒXŸ, u≤|ü⁄¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T.

25e s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï düyÓTà

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì, ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T X¯óÁø£yês¡+‘√ 25e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. j·÷»e÷q´+ yÓ’K]øÏ ìs¡dæq>±

ø±]à≈£î\T yÓ÷ø±fi¯flô|’ ì\ã&ç ‘·eT ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ø±]à≈£î\T ]˝Ò Bø£å\T ø=qkÕ–+#ês¡T. >∑‘· 25 s√E\T>± ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ‘êeTT ]˝Ò Bø£å\T #˚düTÔHêï j·÷»e÷q´+ düŒ+~+#·ø£ b˛e&É+ dæ>∑TZ #˚≥T>± ñ+<äHêïs¡T. yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T yÓ+≥H˚ ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·eT düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´+‘· es¡≈£î ‘·eT Ä+<√fi¯q\T Äù|~ ˝Ò<äì ø±]à≈£î\T ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. Bø£å˝À ø±]à≈£î\T >∑+>±kÕ>∑sY, uÛ≤düÿsY#ê], sêeTT\T, Ç*j·÷dt, eT˝Ò¢XŸ, sêeTT, ≈£îHê´, ø√≥e«, s¡‘·ï+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+≥e÷]Œ&ç‘√H˚ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô) : ¬s’‘·T\T $~Û>± |ü+≥\T e÷]Œ&ç #˚dæ kÕ>∑T #˚ùdÔ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~Û+#· e#·Ãì &Ü{Ÿôd+≥sY XÊÁdüÔy˚‘·Ô &Üø£ºsY lìyêdt nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì sêsTT˝≤|üPsY Á>±eT+˝À ñ<ë´qeq XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ¬s’‘·T •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s’‘·T\≈£î Äj·Tq |ü\T dü÷#·q\T,

dü\Vü‰\T ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\≈£î Á|ü<Ûëq+>± ≥e÷≥ kÕ>∑Tô|’ ñqï nqTe÷Hê\qT ìeè‹Ô #˚XÊs¡T. ≥e÷≥ kÕ>∑T, ø£\T|ü⁄ìyês¡D, $‘·Ôq X¯ó~›, kÕ>∑T˝À yÓTfi¯≈£îe\T e+{Ï n+XÊ\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ<ë´qeq XÊK eT+&É˝≤~Ûø±] XË’\», |æmdæ‡mdt #Ó’¬sàHé n+‹¬s&ç¶, Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e] <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Å<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

|ü]–:qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): |ü]– e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï Ä<ä«s¡´+˝À X¯óÅø£yês¡+ e] <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Å<ëìï e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï ø±s¡´<ä]Ù sê+yÓ÷àVü≤Hé ¬s&ç¶ ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T. ¬s’‘·T\T e] <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T πø+Å<ëìï rdüTø£e∫à ÄeTTàø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.Åπ>&é mø£s¡+ 1110, ø±eTHé Å>∑&é 1080 s¡bÕj·T\T #Ó*¢+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À >√<ë+ ÇHé#ê]® ÄXÀø˘ ≈£îe÷sY, dæã“+~ q]‡+\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT f…{Ÿ, &ûmd”‡ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô): H˚&ÉT düT+<äs¡j·T´ ø£fi≤uÛÑeHé˝À f…{Ÿ, &ûmd”‡ô|’ ñ∫‘· ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ø√s¡T‡ &Ó’¬sø£ºsY s¡y˚Twtu≤ãT >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<√´>∑ k˛bÕq+, ôV’≤<äsêu≤<é nø±&ÉMT Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á ñ∫‘· ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ H˚&ÉT ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeT e⁄‘·T+<äì, ÄdüøÏÔ >∑\ $<ë´s¡Tú\T ôd$THêsY≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|üeTTK $<ë´y˚‘·Ô, myÓTੇ #·Tø±ÿsêeTj·T´ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì Äj·Tq ÄÁ|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

- $ø±sêu≤<é m+m˝Ÿm Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 11(düTes¡í yês¡Ô): $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À <Óã“ ‹qï ÄsYÄ+&é_ s√&É¢ eTs¡eT‘·TÔ\ ø√dü+ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ 2.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT eT+p] #˚dæ+<äì $ø±sêu≤<é m+m˝Ÿm õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. |üP&É÷sY eT+&É\+ eTH˚ï>∑÷&É qT+&ç ø=‘·Ô>∑&ç

es¡≈£î á s√&ÉT¶ eTs¡eT‘·TÔ\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á s√&ÉT¶ eTs¡eT‘·TÔqT ¬s+&ÉT _≥T¢>± #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eTH˚ï>∑÷&É qT+&ç mH˚ï|ü*¢ es¡≈£î ø√{Ï 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√, mH˚ï|ü*¢ qT+&ç ø=‘·Ô>∑&ç es¡≈£î ø√{Ï s¡÷bÕj·T\‘√ á |üqT\qT #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á HÓ\ 18e ‘˚~ es¡≈£î f…+&És¡¢ Á|üÁøÏj·T |üPs¡ÔsTT, 23e ‘˚~q f…+&És¡¢qT zô|Hé #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À Á|ü»*øÏ∫Ãq yê>±›Hê\qT HÓs¡y˚s¡Ã≥+˝À πø+Á<ä+˝À, sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\˝À Á|ü»\øÏ∫Ãq Á|ü‹ Vü‰$Tì HÓs¡y˚s¡Ã≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

Á|ü»\

|ü<∏äø±\T n+<ë\qï dü+ø£\Œ+‘√ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï Äs¡+_Û+∫+<äì kÕúìø£ m+m˝Ÿm Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á |ü<∏äø±ìï ù|<ä Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì n_Ûeè~› kÕ~Û+#ê\ì nHêïs¡T. s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓ\T‘·T dü«ØZj·T yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ eTs¡DÏ+#ês¡ì Äj·Tq ÄX¯j·T kÕ<Ûäq ø√dü+ Á|üdüTÔ‘· eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ÁX¯$TdüTÔHêïs¡ì ù|<ä Á|ü»\T á s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T

$ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£ es¡Z n_Ûeè~ΔøÏ 10 ø√≥T¢

$ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Û e è~› ø Ï ( mHé T ø√düy˚T s¡#·Ãã+&É Á>±MTD ñbÕ~ÛÄsYVüá‰$Tõmdt|ü<)∏äø£+ øÏ+C≤rj· <ä 10 Á|ü‹ ù|<äyêìøÏ Á|üuÛÑT‘·« ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT eT+ps¡T

á HÓ\ 13e ‘˚~q ìC≤+ù|{Ÿ˝À

ø±ØÔø£ equÛÀ»Hê\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ø±ØÔ e÷dü+ |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì á HÓ\ 13e ‘˚~Hê Ä~ÛC≤+ãe Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±ØÔø£ eq uÛÀ»Hê\ eTôVA‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± cÕ|üPsYq>∑sY˝Àì Ä~ÛC≤+ãe Á|ü#ês¡ s¡<∏ëìï Áo ø£èwüí>ö&é, Áo ≈£Lq eTVü‰\øÏåà #ê]Á≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é Á|ü#ês¡ s¡<∏ëìï X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±ØÔø£ e÷dü+˝À equÛÀ»Hê\T #˚j·T&É+ e\¢ Äs√>∑´+>± ñ+{≤eTì, n+‘˚>±ø£ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì ø£\TdüTø√e&É+ e\¢ Äràj·T‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 13e ‘˚~q ìC≤+ù|{Ÿ˝À Ä~ÛC≤+ãe Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À equÛÀ»Hê\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T >∑»®\ sê»j·T´, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T n+»Hé >ö&é, eq|üŒ kÕ«$T, n˙˝Ÿ≈£îe÷sY, d”.ôV≤#Y. sêeTT\T, yÓ÷Væ≤qT~›Hé, ø£eT\eTà, Áoìyêdt, •ebÕs¡«‹, qyêuŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+, 12 qe+ãsY, 2011

#˚sTT+#·≥+ »]–+<äì $ø±sêu≤<é m+m˝Ÿm õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.X¯ó Áø£yês¡+ yÓ÷$THé ù|≥ eT+&É\ πø+Á<Ûä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ ns¡TΩ˝…’q Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T #˚sê\qï dü+ø£Œ+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï Äs¡+_Û+∫+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À >∑\ düeTdü´\qT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ <äèwæºøÏ Ç{°e\ ‘Ó∫à Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê*‡+~>± ø√]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î yÓ\T‘·T+<äì Äj·Tq ù|s√ÿ Hêïs¡T. kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ n+~+∫q |òüTq‘· eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶πø <ä≈£îÿ‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. dü«ØZj·T yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+∫q |ü<∏äø±\qT ø=qkÕ–+#·≥+‘√ bÕ≥T eT]ìï q÷‘·q |ü<∏äø±\qT ÁbÕs¡+_Û+#·≥+ »]–+<äì

Ä<Ûë´‹àø£‘·‘êÔ«ìï Á|ü‹_+_+#˚$ nqïeTj·T´ ø°s¡Ôq\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 11 ( düTes¡íyês¡Ô): |ü<äø£$‘ê |æ‘êeTVüQ&ÉT ‘êfi¯¢bÕø£ nqïe÷#ês¡´ ø°s¡Ôq\˝À Ä<Ûë´‹àø£ ‘·‘·«y˚T ø±≈£î+&Ü kÕe÷õø£ <äèø£Œ<ëìï CÀ&ç+∫q Á|üeTTK yêπ>Zj·T ø±s¡T&Éì |ü<äàuÛÑ÷wüDY, C≤„q|”sƒY nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘·, ø£$ &Üø£ºsY dæ.Hêsêj·TD¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ s¡M+Á<ä uÛ≤s¡‹ Ä&ç{À]j·T+˝À yÓ+ø£{Ÿ ÄsYº nø±&ÉMT Ä<Ûä«s¡´+˝À ªnqïeTj·T´ dü+ø°s¡Ôq øöeTT~μ ø±s¡´Áø£eT+ |òüTq+>± »]–+~. eTT+<äT>± CÀ´‹ Á|ü»®«\q #˚dæ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. >∑]ø£bÕ{Ï yÓ+ø£{Ÿ dü+ø£\q |ü]Ãq ªnqïeTj·T´ dü+ø°s¡Ôq düT<Ûëø£s¡+μ Hê\Ze eTTÁ<äD |ü⁄düÔø±ìï Hêsêj·TD¬s&ç¶ Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nqïeTj·T´ >=|üŒ

Ä<Ûë´‹àø£ X¯øÏÔ dü+|üqTï&Éì ø°]Ô+#ês¡T. nqïeTj·T´ s¡#·q˝À¢ ‘Ó\T>∑T |ü<ë\qT m≈£îÿe>± bı+<äT|üs¡#ês¡ì nHêïs¡T. Äj·Tq s¡#·q˝À¢ì uÛ≤yê\T Á|ü»˝À¢ Ä<Ûë´‹àø£‘·qT ô|+bı+~kÕÔj·Tì nHêïs¡T. nHê&˚ ≈£î\ eT‘· $eø£å≈£î e´‹πsø£+>± ‘·q s¡#·q\qT #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü‹ dü+^‘·+ $<ë«+düT\T ø£#˚]\˝À Á|üeTTK dü+^‘· yêπ>Zj·Tø±s¡T\ s¡#·q\‘√ bÕ≥T nqïe÷#ês¡´ dü+ø°s¡Ôq\qT >±q+ #˚dü÷Ô Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+ #˚j·T&É+ Ä+Á<ÛäT\≈£î >∑s¡«ø±s¡DeTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î yÓ\T>∑T #·÷&Éì nqïe÷#ês¡´ dü+ø°s¡Ô\qT yÓ\T>∑T rdæ dü+^‘·E„\T yê{ÏøÏ $$<Ûä sê>±\˝À dü«s¡ |ü]∫ dü+^‘· ø£#˚]\ <ë«sê $H˚ uÛ≤>∑´+ ø£*Œ+#ê\ì nHêïs¡T.

-&Üø£ºsY dæ.Hêsêj·TD¬s&ç¶ yÓ\¢&ç

H˚‘·\T...j·÷Á‘·\T... „ „ „

Ä˝À#·q\ ø£+fÒ ‘êqT ‘·≈£îÿy˚+ ø±<äì sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|ü»\≈£î y˚T˝…’q |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘êq+≥÷ s¡#·Ãã+&É ù|s¡T‘√ }s¡Tyê&Ü n~πs˝≤ Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥÷ ôV’≤ø£e÷+&éqT eT∫Ãø£ #˚düT≈£îH˚ |üì˝À |ü&ܶs¡T.Çø± ‘=$Tà<˚¢ sêÁcÕºìï |ü]bÕ*+∫q H˚‘·,Á|üdüTÔ‘· Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nqï<ë‘·\T ø£s¡Te⁄‘√ n˝≤¢&çb˛‘·THêïs¡ì Áù|eT ˇ\ø£uÀdüTÔ ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ ù|s¡T‘√ Äj·Tq |üs¡´≥q≈£î X¯+K+sêe+ |üP]+#ês¡T. |ü+≥ qwüº+ b˛sTTq ¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ùdü÷Ô ,yê]øÏ n+&É>± ñ+{≤eTì uÛÑs√kÕ ÇdüTÔHêïs¡T.Ç|üŒ{Ïπø ◊<äT õ˝≤¢˝À j·÷Á‘·\T #˚dæ Äq+<ä+˝À ‘˚*b˛‘·THêïs¡T.@˝≤+{Ï n&ɶ+≈£î\T ˝Ò≈£î+&Ü j·÷Á‘· ø=qkÕ>∑&É+ô|’ bÕغ ÁX‚DT\T ≈£L&Ü #·+ø£\T >∑T<äT›≈£î+≥THêïs¡T.j·÷Á‘·\T Ms¡+<ä]øÏ m+‘√ ñ|üø£]düTÔHêïj·Tì Á>∑Væ≤+∫q >∑T˝≤; u≤düT ø£\«≈£î+≥T¢ #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ ‘Ó\+>±D n+‘·{≤ bÕ<äj·÷Á‘· #˚j·÷{≤ìøÏ nìï dæ<äΔ+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ¬s’‘·T\T rÁe qwüºb˛j·÷s¡ì yê] ø±bÕ&Ü*‡ u≤<Ûä´‘· ‘·eTô|’ ñ+<äì Äj·Tq

sêÁwüºeT+‘ê j·÷Á‘·\ CÀs¡T Çy˚Tõ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤≥ m‘·TÔ≈£îô|’ m‘·TÔ\T

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY11 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº n~ÛHêj·Tø£‘·«+ eT+‘ê bÕ<äj·÷Á‘·\T, z<ës¡TŒ\T, Bø£å\‘√ ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. sê»ø°j·T yÓTÆ˝Òõ ô|+#·Tø√e{≤ìøÏ e⁄´Vü≤ s¡#·q #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüº+˝À ‘Ó\+>±D. d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´e÷\‘√ ù|s¡T dü+bÕ~+∫q Hêj·T≈£î\T ny˚ø±≈£î+&Ü Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ≈£L&Ü j·÷Á‘·\T #˚ùdÔ eT]+‘· sê»ø°j·T ã\+ ô|+#·Tø√e#·Ãì eTT+<äT≈£î ø£<äT\T‘·THêïs¡T.n<˚ Áø£eT+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ~e+>∑‘· yÓ’j·TdtÄsY ‘·qj·TT&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ z<ës¡TŒ j·÷Á‘·‘√ dü>∑+ô|’ õ˝≤¢qT |üs¡´{Ï+∫ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ ø=s¡ø£sêì ø=j·T´>± e÷sê&ÉT.n~ Á>∑Væ≤+∫q $T>∑‘ê bÕغ H˚‘·\T @<√ ˇø£ s¡÷|ü+˝À Á|ü»˝ÀøÏ yÓ[¢ ñìøÏ ø±bÕ&ÉTø√yê\ì bÕغ ÁX‚DT\qT düe÷j·÷‘·Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.Ç‘·s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T

‘Ó*bÕs¡T. $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ ‘ê+&Ü≈£î ‘ês¡T s√&ÉT¶ s¡yêD≤ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\T n_Ûeè~› kÕ~Û+∫q|ü⁄&˚ ì»yÓTÆq n_Ûeè~› nì nHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>±*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ÷$THé ù|≥ ‘·Vü≤d”˝≤›sY øÏs¡DY ≈£îe÷sY, m+&çy√ düT$<Ûä ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

n+≥THêïs¡T.ñ<ä´eTy˚T ø±≈£î+&Ü Á|ü»düeTdü´\≈£î ≈£L&Ü ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\ì kÕΔìø£ H˚‘·\≈£î dü÷∫düTÔHêïs¡T.áHÓ\ 16qT+∫ 24es¡≈£î ‘Ó\+>±D n+‘·{≤ |üs¡´{Ï+∫ ¬s’‘·T\T düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø=ì πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\qT e#˚à düe÷y˚XÊ\˝À¢ ì\BkÕÔeTì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\+‘ê bÕ<äj·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì πødæÄsY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘·«s¡˝À Á|üC≤j·TT<äΔHÍø£ >∑<ä›sY ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D˝À ù|<ä\ düeTdü´˝ô|’ ˇø£ sö+&é #·TfÒºj·÷\ì düìïVæ≤‘·T\‘√ #·s¡Ã\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. áj·÷Á‘·\ô|’ nqï<ë‘·\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. @Hêj·T≈£î&Ó’Hê ‘·q ñìøÏ ø±bÕ&ÉT ø√e&ÉìøÏ ekÕÔs¡T ‘·|üŒ Á|üC≤düeTdü´\T rs¡Ã&É+˝À yê]~ yÓTTdü* ø£˙ïπsqì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T.ñø£<ä+|ü⁄&ÉT Á|üdü+>±\≈£î dü«dæÔ |ü*øÏ ø£s¡Te⁄u≤]q |ü&ɶ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ qwüº |ü]Vü‰s¡+ n+<˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ìÁ<ä˝À ñqï düsêÿsYqT ˝Òù|+<äT≈£î ‘êeTT ø£<ä*ekÕÔeTì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Á|ü»\qT n+<äT≈£îqï yê&˚ Hêj·T≈£î&ÉT Á|üC≤ Hêj·T≈£î&Éì yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T.

nqïeTj·T´ s¡#·q\qT eTTÁ~+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î sêyê\ì nHêïs¡T. Á|üeTTK >±j·T≈£î&ÉT >∑]yÓTfi¯¢ u≤\ø£èwüíÁ|ükÕ<é nqïeTj·T´ dü+ø°s¡Ôq\˝Àì |ü<ë\qT uÛ≤ej·TTø£Ô+>± $s¡∫ >±q+ #˚j·T&Üìï Äj·Tq ø√ìj·÷&Üs¡T. nqïe÷#ês¡´ dü+ø°s¡Ôq˝À¢ uÛ≤yê\≈£î qè‘·´ø£fi≤ø±]DT\T Vü‰euÛ≤e |ü<ä $Hê´kÕ\qT Á|ü<ä]Ùdü÷Ô Áù|ø£å≈£î\ Vü≤è<äj·÷\qT #·÷s¡>=+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|üeTTK >±j·T≈£î&ÉT >∑]yÓTfi¯¢ u≤\ø£èwüíÁ|ükÕ<é dü+^‘· >√wæº ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yês¡T nqïe÷#ês¡´ ø°s¡Ôq\qT >±q+ #˚dæ dü+^‘· s¡d”≈£î\qT n\]+#ês¡T.

bÕ´#Y esYÿ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 11 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+>± n_Ûeè~› |üqT\T #˚düTÔHêïqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 129e &ç$»Hé˝Àì z+ »+&Ü qT+∫ sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ es¡≈£î 19.75 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ì]à+#· qTqï d”d” s√&ÉT¶ bÕ´#Y esYÿ |üqT\qT X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY düTπswt ‘√ ø£\dæ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûeè~› |üqT\T n+#·\+#Ó\T>± |üP]Ô #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. n_Ûeè~› |üqT\ $wüj·T+˝À HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#ê\ì ø±+Á{≤ø£ºs¡¢qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY düTπswüt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»HéqT Ä<ääs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<ä›&É+y˚T Á|ü<Ûëq ø£s¡Ôe´eTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ+ø£qï >ö&é, s¡$+<äsY eTT~sêCŸ, s¡$ j·÷<äyé, s¡C≤ø˘, nì‘ê, sê<Ûä ø£èwüí, dü+Je, sê|òüTe ¬s&ç¶, #Óø±ÿ düTπswt, _ø£å|ü‹, ôV≤#Ym+{° X¯+ø£sY, eTHêïHé, Hê>∑eTì, sêE, n˙˝Ÿ, >ö‘·yéT, u≤˝Ÿ¬s&ç¶, b˛#·j·T´, yês¡T¶ düuÛÑT´\T düT˙‘·, m+. X¯+ø£sY, ÇHêï¬s&ç¶, sêyéTu≤ãT, düTeTHé, ≈£îe÷sY, sêE, yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, ø£ècÕí ¬s&ç¶, \ø£åDY sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ePaper|Suvarna Vartha|12-11-11  

Suvarna Vartha Daily News Paper Andhara Pradesh,Hyderabad,ePaper