Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 54 k˛eTyês¡+ e÷]Ã 12, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

j·T÷|”@≈£î eTTfi¯¢u≤fÒ H˚{Ï qT+∫ bÕs¡¢yÓT+≥T ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ j·T÷|”@ô|’ m<äTs¡T<ë&çøÏ ;CÒ|” eP´Vü≤+ q\¢<Ûäq+, <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\, n$˙‹, m˙‡{°d” Á|ü<Ûëq nÁkÕÔ\T j·T÷|”@ nìï{≤ $|òü\yÓTÆ+<ä+≥Tqï $|üø£å+ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑs¡‘·+ |ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]ø£

ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚‘·

‘Ósêdü øÏsêD≤ø=≥Tº

~>=∫Ãq πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ yÓqø£&ÉT>∑T

q÷´&Ûç©¢, e÷]à 11: ¬s’‘·T dü+|òü÷\T, sê»ø°j·T bÕغ\ Ä+<√fi¯q\‘√ m≥ºπø\≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ~>=∫Ã+~. |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ $~Û+∫q ìùw<Ûëìï πø+Á<ä+ m‹Ôy˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä yêDÏ»´ eT+Á‹ Äq+<éX¯s¡à Ä~yês¡+ Hê&ÉT düŒwüº+#˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ì ns¡ú+ #˚düT≈£îì, yês¡T qwüºb˛≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì πø+Á<ä+ á y˚Ts¡≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\, |ü]ÁX¯eT\, yê´bÕs¡y˚‘·Ô\ $»„|ü⁄Ô\qT Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ kÕs¡<Ûä´+˝Àì eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ |ü]o*+∫ m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûëìï m‹Ôy˚j·÷\ì ìs¡ísTT+ ∫+<äì eT+Á‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ¬s’‘·T ($T>∑‘ê... 2˝À)

dæ+&çπø≥T b˛©düT\ô|’

@d”; |ü+C≤

CMyK

$eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· sêÁwüº+˝À n_Ûeè~› ≈£î+≥T|ü&ç+<äHêïs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ <ë«sê 15y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Á|ü»\qT+&ç »\>∑˝≤¢ |”\TÃ≈£î‹Hêïs¡ì, <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü˝Òì $<Ûä+>± eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ô|’ yê´{Ÿ |üqTï$~Û+#ês¡ì <Ûä«CyÓT‘êÔs¡T. n_Ûeè~›ô|’ ∫‘·ÔX¯ó~› ñ+fÒ #·s¡Ã≈£î dæ<ä›eTì düyê˝Ÿ#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Äj·÷+˝ÀH˚ n_Ûeè~› »]–+<äHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº\T, $<ë´, ñbÕ~ÛVü‰$T ˝≤+{Ï mH√ï dü+πøåeT|ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTì #ÓbÕŒs¡T. ;&ç ø±]à≈£î\T #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|ü\yÓTÆ+<äì ø=ìï dü+<äsê“\˝À ndü\T Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<ë? nqï |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. πød”ÄsY≈£î Hê&ÉT eT+Á‹ |ü<ä$ Ç∫Ãe⁄+fÒ ás√E ñ|üÁbÕ+rj·T bÕغ ñ+&˚~ ø±<äHêïs¡T. πød”ÄsY e÷{Ïe÷{ÏøÏ mìïø£\T, ø£˝…ø£åHé\T, z≥T¢ n+≥÷ ÄdüTÔ\qT dü+bÕ~+#·T≈£î+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘·eT ≈£î≥T+ã+˝Àì ≈£L‘·Ts¡T, ø=&ÉT≈£î, y˚Tq\T¢&çøÏ |ü<äe⁄\T Ç#·TÃ≈£î+≥÷ ‘Ósêdü bÕغì øÏsêD≤ ø=≥Tº>± e÷πsÃXÊ&Éì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. πød”ÄsY≈£î, >∑+|ü >√es¡›Hé≈£î sê»ø°j·T _ø£åô|{Ϻ+~ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+bÕغj˚Tqì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. yês¡T |ü<äe⁄\ <Ûë´dü˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì e~˝≤s¡Hêïs¡T. {°&û|” ù|<ä\ bÕغ nì ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ nuÛÑT´qï‹ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. {°&û|”ì ¬>*|æùdÔ #·<äTe⁄≈£îqï ìs¡T<√´>∑T\≈£î y˚sTT s¡÷bÕj·T\ uÛÑè‹ì n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\, yÓTÆHêغ Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔeTì nHêïs¡T.

m\ø£åqT¢..ø£˝…ø£åqT¢, mìïø£˝Ò πød”ÄsY \ø£å´+ Hê&ÉT eT+Á‹ |ü<ä$ Ç#·TÃ+fÒ.. H˚&ÉT ‘Ósêdü ñ+&˚~ ø±<äT ø±+Á¬>dt bÕ\q n$˙‹, ≈£î+uÛÑø√D≤\ eTj·T+ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À nìï esêZ\≈£î nHê´j·Ty˚T >±+BÛuÛÑeHéqT Áu≤+BuÛÑeHé>± e÷πsÃXÊs¡T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ ‘Ó˝+>±D n_Ûeè~Δ: u≤ãT

‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\y˚T

<√eTø=+&É (ìC≤e÷u≤<é), e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø±+Á¬>dtbÕغ ø±sê´\j·T+ >±+BÛ uÛÑeHé>± e÷sêÃs¡ì {°&û|” n<Ûä´≈£åî\T e÷õ eTTK´eT+Á‹ Hêsê#·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± <√eTø=+&É eT+&É\πø+Á<ä+˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·Ã dü‘·´Hêsêj·TD eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢qT+&ç uÛ≤Ø>± eTT&ÉT|ü⁄\T rdüTø=ì >±+BÛuÛÑeHéqT Áu≤+BuÛÑeHé>± e÷sêÃ&Éì <äTyÓTà‹Ôb˛XÊs¡T. sêÁwüº+˝À |üìøÏe÷*q ndüeTs¡ΔÁ|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+<äì, ø£˙dükÂø£sê´˝…’q ‘ê>∑T˙s¡T, ø£¬s+≥T, ì‘ê´edüsê\T rs¡Ã˝Òìdæú‹˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<äì

‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ ‘êeTT nqT≈£L\y˚Tqì, Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{ÏwüºyÓTÆq Á|üø£≥q\T #˚j·÷\ì ‘êqT ø√]q≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. $<äT´‘Y düs¡|òüsê ˝Òø£ e´ekÕj·Ts¡+>∑+ ≈£î+≥T|ü+&ç+<äHêïs¡T. ˙s¡+<äø£ kÕ>∑T#˚dæq |ü+≥\T m+&çb˛sTT ¬s’‘·T\T ø£cÕº\ u≤]q |ü&ܶs¡ì |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ \_Û+#·˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü»\qT <ä>±#˚düTÔqï ø±+Á¬>dt bÕغ, {°ÄsYj·Tdt bÕغ\≈£î z≥T‘√ ‘·–q ãT~Δ#ÓbÕŒ\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêÁwüº+˝À 13õ˝≤¢\˝À ñs¡T› uÛ≤wüqT ¬s+&√ uÛ≤wü>± >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À yÓTÆHê]{° ø±s=ŒπswüHé ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ Vü‰j·÷+˝ÀH˚ »]–+<äì ø±˝ÒJ\T, bÕsƒ¡XÊ\\T, cÕ~ø±q, $<ë´, ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#êeTì, ;á&û <ë«sê 1\øå± 65y˚\ eT+~øÏ ñ<√´>±\T, ÄsY.{Ï.dæ.˝À ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>±\T sêÁwüº+˝À ($T>∑‘ê... 2˝À)

düyê˝Ÿ≈£î ôd’ y˚&ÓøÏÿq bÕ\eT÷s¡T Á|ü#ês¡+ H˚‘·\ eT<Ûä´ e´øÏÔ>∑‘· <ä÷wüD\T #·+Á<äu≤ãTô|’ πød”ÄsY ô|ò’sY eT>±&çyÓ’‘˚ sê..n+≥÷ Á|ü‹düyê˝Ÿ

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À #˚dæq düyê˝ŸqT ‘êqT d”«ø£]düTÔHêïqì ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄ nHêïs¡T. m+|” |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚ùd+<äT≈£î ‘êqT dæ<äΔ+>± ñHêïì, eT>±&Ó’‘˚ n‘·qT ≈£L&Ü ‘·q düyê˝Ÿ d”«ø£]+#ê\ì πød”ÄsY Á|ü‹düyê˝Ÿ $dæsês¡T. sêJHêe÷ #˚j·T&É+ πød”ÄsY≈£î ˇø£ ˝…ø£ÿ ø±<äHêïs¡T. ‘êH=ø£ÿ&çH˚ ø±<äì, {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T n+<äs¡÷ sêJHêe÷≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. <äeTTà+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\+‘ê sêJHêe÷ #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔy˚THê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT eT>±&Ó’‘˚, NeT÷ HÓ‘·TÔs¡T, dæ>∑TZ, X¯s¡+ ñ+fÒ á düyê˝Ÿ d”«ø£]+#ê\Hêïs¡T. u≤ãT˝≤ \‘√ÿs¡T yêfi¯ó¢, e÷j·T\eTsê؃\T ‘Ó\+>±D˝À ˝Òs¡Hêïs¡T. á >∑&ɶô|’ |ü⁄{Ϻq ≈£îø£ÿeT÷‹ |æ+<Ó\T, düHêïdüT\ e\¢H˚ #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D≈£î e∫à Çø£ÿ&ç H˚‘·\πø düyê˝Ÿ $düTs¡T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î {°&û|”, ($T>∑‘ê... 2˝À)

<∏äsY¶Á|òü+{Ÿ≈£î #ÛêHé‡ ˝Ò<äT: Á|üø±XŸ »e<˚ø£sY

πøπø≈£î #ÛêHé‡ Çe«+&ç ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ ø=~› HÓ\\T>± n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK ìs¡«Væ≤düTÔqï <ë&ÉT\T eT<ä´+ yê´bÕs¡T\‘√ bÕ≥T m¬ø’‡CŸ, b˛©düT n~Ûø±s¡T\qT ø£\es¡ ô|&ÉT‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T, eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ô|’q <ë&ÉT\T #˚dæ.. yê´bÕs¡T\ qT+∫ eTT&ÉT|ü⁄\T d”«ø£]+∫q m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\qT n¬sdüTº #˚dæq @d”; ‘êC≤>± b˛©düT n~Ûø±s¡T\ ô|’Hê ø=s¡&Ü s¡aT[|æk˛Ô+~. es¡+>∑˝Ÿ, Ä~˝≤u≤<é, KeTà+, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À¢ |ü≥Tºã&çq eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ ]e÷+&é ìy˚~ø£˝À yÓ\¢&ç+∫q $esê\ Ä<Ûës¡+>± b˛©düT n~Ûø±s¡T\ Çfi¯¢˝À @d”; k˛<ë\T #˚|ü{Ϻ+~. }Væ≤+#·ì |ü]D≤eT+‘√ Äj·÷ õ˝≤¢˝Àì b˛©düT n~Ûø±s¡T\T njÓ÷eTj·T+ ˝À |ü&ܶs¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢≈£î #Ó+~q zmd”¶ ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ HÓ\≈£î s¡÷.30y˚\T #=|ü⁄Œq eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ qT+∫ eTT&ÉT|ü⁄\T rdüT≈£îqï≥T¢ @d”; ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± ìsêΔ]+∫+~. M]<ä›]˙ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q &ûmd”Œ eT<äHéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ($T>∑‘ê... 2˝À)

q÷´&Ûç©¢, e÷]à 11: H˚{Ï qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ u&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü≤+ô|’ m˙¶j˚T düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. düe÷y˚XÊ˝À¢ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\Bùd+<äT≈£î nÁkÕÔ\qT dæ<äΔ+ #˚düT≈£î+~. Á|ü<Ûëq+>± q\¢<Ûäq+, <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\, ô|#·TÃMTs¡T‘·Tqï n$˙‹, Hêπs«˝À uÛ≤s¡‘· ∫Hêïs¡T\ Çã“+<äT\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+#ê\ì m˙¶j˚T uÛ≤$k˛Ô+~. ;CÒ|” nÁ>∑H˚‘· n<ë«˙ H˚‘·è‘·«+˝À m˙¶j˚T uÛ≤>∑kÕ«eT´ bÕغ H˚‘·\T düe÷y˚X¯yÓTÆ <˚X¯+˝Àì |ü\T ø°\ø£ düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ b˛sê≥+ #˚ùd$<Ûä+>± eP´Vü≤+‘√ eTT+<äT¬øfi≤¢\ì düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTT+#ês¡T. M{Ï‘√bÕ≥T sêÁcÕº\ kÕs¡«uÛÖeT‘ê«ìøÏ uÛÑ+>∑+ ø£*–+#˚˝≤ πø+Á<ä+ rdüT≈£îqï m˙‡{°d” ìs¡íj·T+ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ïkÕÔeTì ˝Àø˘düuÛÑ˝À $|üø£åH˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ Ç|üŒ{Ïπø düŒwüº+#˚XÊs¡T. sêÁcÕº\ n_ÛÁbÕj·÷ìï |ü]o\q˝ÀøÏ rdüTø√yê\qï Ç+–‘·+ ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü πø+Á<ä+ Ç˝≤+{Ï @ø£|üø£å ìs¡íj·÷\qT rdüTø√e&É+ô|’ $|üø£å ;CÒ|” rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚k˛Ô+~. M{Ï‘√bÕ≥T>± Ç{°e\ ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± πø+Á<ä eT+Á‘·T\T mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæT+∫q n+X¯+ ≈£L&Ü Á|ü‹|üøå±ìøÏ Äj·TT<Ûä+>± e÷s¡qT+~. <Ûäs¡\ ô|s¡T<ä\ n+XÊìï πø+Á<ä+ |ü]wüÿ]+#·˝Òø£ b˛sTT+<äì, BìÁ|üuÛ≤e+ Áø£y˚TD≤ Ä]úø£e´edüúô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘√+<äì ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· ns¡TDYC…’{°¢ Á|ükÕÔ$+#ês¡T. <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D˝À j·T÷|”@ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü\´+ @ kÕúsTT˝À ñ+<√ Ç{°e\ eTT–dæq mìïø£\ |òü*‘ê\T #Ó|üŒø£H˚ #ÓbÕŒj·THêïs¡T. Á<äy√´\“D≤ìï n<äT|ü⁄˝À ñ+#·&É+ á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #˚‘·ø±<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ã&Ó®{Ÿ˝À Á|ü»\ô|’ |üqTï\ uÛ≤sêìï m≈£îÿe #˚dü÷Ôb˛‘˚ ‘êeTT }s¡Tø√eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. kÕe÷qT´&ç ã‘·T≈£î Ç|üŒ{Ïπø <äTs¡“¤s¡+>± e÷]+<äì, |üqTïuÛ≤s¡+ yÓ÷ùd+<äT≈£î m+‘·e÷Á‘·+ dæ<äΔ+>±˝Ò&Éì C…’{°¢ yê´U≤´ì+#ês¡T. Á|üC≤<ÛäHêìï <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dü÷Ô, ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü&Üìï ‘êeTT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì m˙¶j˚T düŒwüº+#˚k˛Ô+~.

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY‘√ {Ï`ø±+Á¬>dt m+|”\ uÛÒ{° πøX¯esêe⁄≈£î eTs√kÕ] sê»´düuÛÑ d”{Ïyê«\ì $»„|æÔ |ü<äe⁄\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·T+ »]–‘˚ |ü]dæú‘·T\T y˚s¡T>± ñ+{≤j·Tì ôV≤#·Ã]ø£ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·, m+.|æ. ¬ø.πøX¯esêe⁄≈£î eT∞¢ sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘·«+ e#˚Ã˝≤ n~ÛcÕºHêìøÏ dæbòÕs¡T‡ #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ì ‘Ó\+>±D≤ ø±+Á¬>dt m+|”\T ø√sês¡T. m+|”\T >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY ¬s&ç¶, ã\sê+Hêj·Tø˘, bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY, eT+<ë »>∑Hêï<Ûä+, $y˚ø˘, eT<ÛäTj·÷w”ÿ, sê»j·T´ eTTK´eT+Á‹ì ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T. πøX¯esêe⁄ ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àì d”ìj·TsY H˚‘· nì, ‘Ó\+>±D˝À bÕغø√dü+ |üì#˚düTÔqï Äj·Tq≈£î eT∞¢ neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+ <ë«sê >ös¡$+#ê\ì yês¡T d”m+ ø√]q≥T¢ düe÷#ês¡+. sê»´düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\ $wüj·T+˝À n~ÛcÕºHêì<˚ ‘·T~ ìs¡íj·TeTì πøX¯esêe⁄≈£î eTs√ neø±X¯+ eùdÔ ‘·q≈£î @ e÷Á‘·eT÷ nuÛÑ´‘·s¡+ ñ+&É<äì eTTK´eT+Á‹ #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\ dü+<äs¡“¤+>± düeTj·÷qT ≈£L\+>± ‘Ó\+>±D≤ n+XÊìï Á|ükÕÔ$kÕÔeTì Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ Á|üj·T‹ïkÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): m˙¶@, j·T÷|”@ $TqVü‰ <˚X¯+˝À eT÷&√ Á|òü+{Ÿ≈£î ‘êe⁄˝Ò<äì uÛ≤C≤bÕ d”ìj·TsY H˚‘·, m+|” Á|üø±XŸ »e<˚ø£sY nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D C≤rj·T bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ñ|ü mìïø£\ nq+‘·s¡+ πød”ÄsY≈£î yêdüÔe |ü]dæú‹ ns¡úeTe⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. 2014 bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£˝À¢ ‘êeTT n~Ûø±s¡T˝ÀøÏ eùdÔ 100 s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTqï yê>±›HêìøÏ ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì Äj·Tq nHêïs¡T. n+<äTπø sêh+˝À uÛ≤C≤bÕqT ¬>*|æ+#ê\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À ‘·eT bÕغ nuÛÑ´]ú $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡ì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ø±+Á¬>dtqT ¬>*|æùdÔH˚ n_Ûeè~Δ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|üeì Á|ü<˚XŸ ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT, s¡yêD≤XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD Ä~yês¡+ nHêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. sêÁwüº+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£˝À¢ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·T ≈£î+fÒH˚ n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. ø±˝≤¢|üPsY ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± u§‘·‡, eT+Á‹ &çπø ns¡TD, e÷J eT+Á‹ ∫Hêï¬s&ç¶, &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT ñuÒ<äT\ ø=‘ê«˝Ÿ‘√ ø£*dæ bÕHé>∑˝Ÿ, πø‘˚|ü*¢, ø£\«sê\ Á>±e÷˝À¢ s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á mìïø£\T p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ kÕ«s¡ú+ e˝Òà e#êÃj·Tì eT+Á‹ &çπø ns¡TD $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úì ¬>*|æùdÔ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~ΔøÏ ‘·q e+‘·T düVü≤ø±sêìï

ñ|ü |òü*‘ê\T düsêÿs¡Tô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|üe⁄ n_Ûeè~Δ, dü+πøåeTy˚T mìïø£˝À¢ e÷ ìHê<ä+ m+|”\÷ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T @Á|æ˝Ÿ˝À kÕúìø£ mìïø£\T: |”d”d” N|òt u§‘·‡

n+~kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ Hê\T>√ kÕúqy˚T edüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘êeTT n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT |ü<∏äø±\‘√ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi≤ÔeTHêïs¡T. ny˚ ‘·eT mìïø£\ Á|üq#ês¡ nÁkÕÔ\T nì #ÓbÕŒs¡T. $<äT´‘YqT ø=qT>√\T #˚dæ ¬s’‘·T\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ sê≈£î+&Ü düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. Äj·Tq eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À H˚&ÉT mìïø£\ Á|ü#ê+s¡˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T @Á|æ˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eTT+<äT düVü≤ø±s¡ Ä ‘·sê«‘· eTTì‡|ü˝Ÿ n≥T ‘·sê«‘· |ü+#êsTTr mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. m+|”˝…es¡÷ Á|ü#êsêìøÏ <ä÷s¡+>± ˝Òs¡ì n+<äs¡÷ bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì u§‘·‡ #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ n+‘ê düs¡T›≈£î+<äì nHêïs¡T. @&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À n+<äs¡+ Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

CMyK

www.suvarnavartha.com

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178


2

yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢øÏ Á|ü»˝Ò ãT~Δ#ÓãT‘ês¡T: áf…\ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº düeT‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsYô|’ H√{Ïø=∫Ãq≥T¢ nyê≈£î\T #·yê≈£î\T ù|\T‘·Tqï yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢øÏ ‘Ó\+>±D Á|ü»˝Ò ãT~Δ#ÓãT‘ês¡ì Ä bÕغ H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY nHêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À ìs¡«Væ≤+∫q mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Á<√VüQ˝…’q {°&û|”, ø±+Á¬>dt\≈£î mìïø£˝À¢ Á|ü»˝Ò dü¬s’q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì yê´U≤´ì+#ês¡T. n&É÷¶n<äT|üP ˝Ò≈£î+&Ü e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï

ôV’≤<äsêu≤<é

ád”ì Hê´j·Te´edüú ø£+Á{À˝Ÿ #˚j·T˝Ò<äT: KTπswæ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 11: uÛ≤s¡‘· mìïø£\ dü+|òü÷ìï <˚X¯ Hê´j·Te´edüú ø£+Á{À˝Ÿ #˚j·T˝Ò<äì πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] mdtyÓ’ KTπswæ #ÓbÕŒs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ $X‚wü n~Ûø±sê\T ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´\T ñ‘·ŒqïyÓTÆq|ü⁄&ÉT yê{Ïô|’ ø£düs¡‘·TÔ #˚|ü{Ϻ |ü]cÕÿs¡+ ø£qT>=+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À ád”ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <ë&ç#˚düTÔ+<äì ‘êqT uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. nsTT‘˚, ø=+‘·eT+~ u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘·´ H˚‘·˝Ò mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæTdü÷Ô ád”ì ~Ûø£ÿ]düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. @~@yÓTÆHê Ç˝≤+{Ï yê]øÏ mìïø£\ ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î H√{°düT\T C≤Ø#˚dü÷Ô ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ∫es¡≈£î n˝≤+{Ï H˚‘·\T ≈£L&Ü ‘êeTT #˚dæq ‘·|üqT Á>∑Væ≤+∫ ø£åe÷|üD\T #ÓãT‘·THêïs¡ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› sêÁwüºyÓTÆq ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ≈£î mìïø£\qT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ dü+‘√wü+>± ñ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\πø ÁbÕ<Ûëq´‘·¡: nœ˝Òwt \ø√ï, e÷]à 11: sêÁwüº+˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åDπø n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔeTì ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹>± m+|æ¬ø’q nœ˝Òwt j·÷<äyé ‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± ìC≤sTTr>± |üì#˚kÕÔqì #Ó|ü ø=#êÃs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡ düeTj·T+ ˝À Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\qT ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ HÓs¡y˚s¡TdüÔ+<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. sêÁcÕºìï n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. sêÁwüº+˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\qT |ü]s¡øÏåkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. áHÓ\ 15q d”m+>± Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚j·TqTqï≥T¢ j·TTeH˚‘· yÓ\¢&ç+#ês¡T.

j·T÷|”, |ü+C≤uŸ d”m+\ Á|üe÷Dd”«ø±sêìøÏ eTeT‘êu…qØ®! ø√˝Ÿø£‘ê, e÷]à 11: πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+˝À ø°\ø£ uÛ≤>∑kÕ«$T>± ñqï ‘·èDeT÷˝Ÿ n~ÛH˚Á‹, |ü.u…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ® ‘·èrj·T+yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]düTÔqï≥T¢ dü+πø‘ê\T yÓ\Te&ÉT ‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, |ü+C≤uŸ eTTK´eT+Á‘·T\ Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡yêìøÏ ÄyÓT Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. Á|üe÷Dd”«ø±s¡ y˚&ÉT\≈£î sêyê*‡+~>± Á|üø±XŸdæ+>¥ u≤<ä˝Ÿ, nœ˝Òwt j·÷<äyé\ qT+∫ e∫Ãq ÄVü‰«q |üÁ‘ê\qT ÄyÓT ÄyÓ÷~+#ês¡T. á |ü]D≤e÷\ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚k˛Ô+~. á $wüj·TyÓTÆ eTeT‘ê u…qØ® düŒ+~dü÷Ô, u≤<ä˝Ÿ, j·÷<äyé\ Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î ‘êqT Á|üj·T‹ïkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T.

bÕø˘˝À ù|\T&ÉT` 13 eT+~ eTè‹

yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ eTìc˛, »+‘·Ty√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äì rÁe+>± $eT]Ù+#ês¡T. ‘·eTô|’ ns¡ú|üs¡ú+ ˝Ò≈£î+&Ü ndü‘·´Á|ü#êsêìøÏ ~>∑T‘·Tqï #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTqT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T m|ü&√ ìùw~Û+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ;CÒ|” >∑T]+∫ ‘êyÓT|ü&É÷ e÷{≤¢&É˝Ò<äì, nsTTHê Ä bÕغ H˚‘·\T ‘·eT >∑T]+∫ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ dü¬s’q |ü<äΔ‹ ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥TqT n&ÉT¶≈£î+≥Tqï düyÓTÆø£´ yê<äT\ô|’H˚ ‘·eT b˛sê≥+ nHêïs¡T. ‘Ó˝+>±D yê<ëìï ã\+>±

düTes¡íyês¡Ô

ˇu≤e÷ bÕ\Hêj·T+Á‘ê+>∑+˝ÀøÏ eTs√ Ç<ä›s¡T uÛ≤s¡rj·TT\T tq÷´j·÷sYÿ, e÷]à 11: nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ bÕ\Hê j·T+Á‘ê+>∑+˝À eTs√ Ç<ä›s¡T uÛ≤s¡rj·T dü+‘·‹øÏ #Ó+~q yê]øÏ #√≥T ø£*Œ+#ês¡T. nyÓT]ø±˝À Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq H˚wüq˝Ÿ eT÷´õj·T+ n+&é ˝…’ÁãØ düØ«ôddt uÀs¡T¶ düuÛÑT´&ç>± >∑+>√bÕ<Ûë´j·TqT ìj·T$T+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± e´ekÕj·T XÊK˝Àì H˚wüq˝Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt |òü⁄&é n+&é nÁ–ø£\ÃsY &Ó’¬sø£ºsY>± eTs√ uÛ≤s¡rj·T dü+‘·‹øÏ #Ó+~q bÂs¡T&ÉT sêeTkÕ«$Tì ìj·T$T+#ês¡T. á ìj·÷eTø£+ô|’ nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇu≤e÷ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nqTuÛÑeE„˝…’q Ms¡T ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î eHÓï ‘ÓkÕÔs¡ì, M]ì bÕ\Hêj·T+sÁ‘ê+>∑+˝À ìj·T$T+#·&É+ >∑s¡«ø±s¡D+. M]‘√ ø£*dæ |üì#˚j·T&É+ Äq+<ä <ëj·Tø£eTì nHêïs¡T. >∑‘·+˝À ôV≤Á˙bò˛sY¶˝ÀN|òt ˝…]ï+>¥ Ä|ò”düsY>± >∑+>√bÕ<Ûë´j·T |üì#˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± sêeTkÕ«$T ˇ¬s>±Hé j·T÷ìe]Ù{°˝À e´ekÕj·T ø±˝ÒJ &ûHé>± nbÕs¡ nqTuÛÑe+ >∑&ç+#ês¡T.

k˛eTyês¡+ 12, e÷]Ã 2012

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ≈£î e#˚à <äeTTà+<ë? #·+Á<äu≤ãTô|’ Hê>∑+ ∫+<äT\T ‘Ó\+>±D ø±<äqï+<äTπø bÕغ M&Üqì yÓ\¢&ç ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îqï Á<√VüQ\ì ÄÁ>∑Vü≤+ {°&û|”, ø±+Á¬>dt\qT ∫‘·TÔ>± z&ç+#ê\ì |æ\T|ü⁄

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT≈£î Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ e#˚à <äeTTà+<ë nì ‘Ó\+>±D q>±sê dü$T‹ #ÛÓ’¬sàHé Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ düyê˝Ÿ $dæsês¡T. Äj·Tq ø=˝≤¢|üPsY˝À @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. {Ï&ç|æ˝À #·+Á<äu≤ãT ‘·sê«‘· ¬s+&√ kÕúHêìøÏ ‘êqT m~>∑Hêì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 2004˝À #·+Á<äu≤ãT düyÓTÆø£´yê<ë+‘√ b˛{° #˚dæ πøe\+ 9 d”fÒ¢ ¬>\T#·T≈£îHêïs¡ì, 2009˝À e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±Dyê<ä+‘√ b˛{° #˚dæ

m≈£îÿe d”≥T¢ ¬>\T#·T≈£îHêïs¡ì, y˚Tìô|òk˛º˝À ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D #˚sêÃs¡ì nsTT‘˚ Ä ‘·sê«‘· e÷≥e÷sêÃs¡ì n+<äTe\¢H˚ ‘êqT {°&û|”ì M&Üqì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT #˚dæq ≈£îÁ≥≈£î m+<äs√ ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\T ã\j·÷´s¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ m+‘√eT+~ ã*<ëq+ #˚dæq|üŒ{Ïø° #·+Á<äu≤ãT ø±˙, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø±˙, $»j·Tyê&É bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT \&É>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ ø±˙ dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#êsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. 2009 &çôd+ãsY 9q ‘Ó\+>±D sê>±H˚ ø±+Á¬>dt, {°&û|”, |”ÄØŒ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ˇø£ÿf…Æ e∫Ãq sêÁcÕºìï n&ÉT¶≈£îHêïs¡Hêïs¡T. Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ≈£î e#˚à <äeTTà #·+Á<äu≤ãT≈£î ñ+<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. πød”ÄsY, ‘êqT y˚πs«s¡T bÕغ\T nsTTq|üŒ{Ïø° ‘Ó\+>±Dyê<ä+ ‘·eTqT ˇø£ÿ{Ï #˚dæ+<äHêïs¡T. bò˛s¡+ H˚‘·\+‘ê u≤ãT <ä>∑Zs¡ HÓ\dü] e÷eT÷fi¯ó¢ rdüT≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±DqT

e´‹πsøÏ+∫q {°&û|”, ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î &çbÕõ≥T¢ >∑\¢+‘·T #˚j·÷\Hêïs¡T. ù|s¡Tπø s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ ø±˙ ñ|ü, |ü|ü πs≥T¢ e÷Á‘·+ eT+&çb˛‘·THêïj·THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTVü≤ã÷uŸq>∑s√¢ ‘Ó\+>±D yê<ä+ ˝Ò<ä+≥THêïs¡ì, ø±˙ ø=˝≤¢|üPsY eùdÔ Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüTÔ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç|ü&ÉT sê≈£î+fÒ Ç+¬ø|ü&É÷ sê<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ ô|{≤º\ì nôd+;¢˝À >∑{Ϻ>± e÷{≤¢&çq #·+Á<äu≤ãT k˛ìj·÷ ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+#êø£ Á&Üe÷\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡Hêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T n+<äT≈£î e+‘·bÕ&Üs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ◊ø£´+>± b˛sê&Ü*‡ ñ+<äHêïs¡T. mìïø£\ ø√dü+ ‘êqT sêJHêe÷ #˚j·T˝Ò<äì ‘Ó\+>±D ø√düy˚T sêJHêe÷ #˚XÊqì e÷JeT+Á‹ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ø±+Á¬>düT, {°&û|” ¬s+&ÉT bÕغ\T Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïj·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\ e\¢H˚ e∫Ãq ‘Ó\+>±D yÓqøÏÿ b˛sTT+<äqïs¡T. $<ë´s¡Tú\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e<ä›ì, Ç∫Ãq e÷≥ y˚Ts¡≈£î ‘êqT ‘Ó\+>±D e#˚à es¡≈£î b˛sê≥+ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY≈£î ‘êqT n&ç–qìï ˙fi¯ó¢ ÇùdÔ ‘êqT mìïø£\ ã]˝À qT+&ç ‘·|ü≈£î+{≤qì #Ó|æŒq|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#· ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷ #˚kÕÔq+≥Tqï H˚‘·\T ¬s+&˚fi¯¢sTTHê sêJHêe÷\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±>± á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ n<Ûä´≈£åîsê\T ø£\«≈£î+≥¢ ø£$‘·, d”|”◊ H˚‘·\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤ãT ø±Hê«sTTô|’ #Ó|ü⁄Œ\T, sêfi¯¢‘√ <ë&ç

ø√ePs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À

–]»qy˚T ø°\ø£+ dü÷] Vü≤‘·´ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): lb˛{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø√ePs¡T ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÄX¯\˙ï –]»q z≥¢ô|’H˚ ô|≥Tº≈£î+~.õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± n‘·´~Ûø£ kÕΔsTT˝Àô|’ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝ÀH˚ 25y˚\ eT+~ –]»q z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. >∑‘· mìïø£\ >∑D≤+ø±\qT |ü]o*ùdÔ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä$s¡“¤$+∫ q|üŒ{Ï qT+∫ ÄÁbÕ+‘· –]»qT\+‘ê ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔπø z≥T y˚düTÔHêïs¡T. 1983˝À m˙ºsêe÷sêe⁄ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì Ä$s¡“¤$+#·&É+ Ädü+<äs¡“¤+>± mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ ø=ePs¡T≈£îsêe&É+‘√ n|üŒ{Ï ø±+Á¬>dt, d”|”m+\≈£î z≥Ty˚dæ eT<䛋düTÔqï –]»qT\+‘ê ˇø£ÿkÕ]>± {°&û|” yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷bÕs¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ ø=ePs¡T ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ ˇø£ ñ|ü mìïø£‘√ bÕ≥T @&ÉTkÕs¡T¢ »]–q mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]Δπø –]»qT\+‘ê eT<äT›‘·T Ç#êÃs¡T. >∑‘·+˝À ÄbÕغ nuÛÑ´s¡T›\T>± b˛{°#˚dæq q\¢|ü⁄¬s&ç¶ ≈£î≥T+;≈£î\T n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>\Tbı+<äT‘·÷ e#êÃs¡T. 1983 qT+∫ 2009 es¡≈£î, 2004 $TqVü‰ Á|ü‹ mìïø£˝À q\¢|ü⁄¬s&ç¶ ≈£î≥T+;≈£î˝Ò $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Bìïã{Ϻ #·÷ùdÔ ø=ePs¡T –]»qT\+‘ê nuÛÑ´]Δ ø£+fÒ ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔH˚ u≤>± >∑Ts¡TÔ+#·T≈£îHêïs¡ì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n_ÛbÕj·T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑qTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ –]»qT\ z≥T¢

ø°\ø£+>± e÷s¡&É+‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ nuÛÑ´]Δ k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]Δ q\¢|ü⁄¬s&ç¶ Á|üdüqï¬s&ç¶\T –]»q z≥¢ ø√dü+ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üdüqï nqT#·s¡T\T e÷Á‘·+ –]»qT\+‘ê ‘·eTyÓ’ù| ñHêïs¡ì, ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ ø£+fÒ q\¢|ü⁄¬s&ç¶ ≈£î≥T+;≈£î\πø yês¡T ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔs¡Tì Be÷ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. 1983˝À {°&û|” nuÛÑ´]Δ>± b˛{°#˚dæ ¬>\Tbı+~q q\¢|ü⁄¬s&ç¶ lìyêdt¬s&ç¶øÏ 36,455 z≥T¢ \_Û+#êsTT. M{Ï˝À 25XÊ‘·+ –]»q zfÒ¢ ñHêïsTT. n<˚$<Ûä+>± 1985˝À ≈£L&Ü oqj·T´≈£î 46,500 z≥T¢ \_Û+#êsTT. n˝≤π> 1989 mìïø£˝À¢ 49,580 z≥T¢ e#êÃsTT. Äj·Tq eTs¡D≤q+‘·s¡+ 1983˝À »]–q ñ|ümìïø£˝À¢ oqj·T´ yês¡düT&ç>± ø=ePs¡T qT+∫ b˛{°#˚dæq q\¢|ü⁄¬s&ç¶ Á|üdüqï≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ 49,175 z≥¢‘√ $»j·÷ìï kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ 2004˝À e÷]q düMTø£s¡D\‘√ n|üŒ{Ï es¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À ñqï b˛\+¬s&ç¶ lìyêdüT\¬s&ç¶ ∫e] ì$Twü+˝À ø±+Á¬>dt {Ϭøÿ{Ÿ <äøÏÿ+#·T≈£îì Á|üdüqïô|’ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ 2009 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ q\¢|ü⁄¬s&ç¶ eTs√kÕ] $»j·T+ kÕ~Û+∫ b˛\+¬s&ç¶ô|’ Á|ürø±s¡+ rs¡TÃ≈£îHêïs¡T.

ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚‘·

ÇkÕ¢e÷u≤<é, e÷]à 11: z X¯e n+‹eTj·÷Á‘·qT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì »]|æq u≤+ãT <ë&ç˝À 13 eT+~ eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T. bÕøÏkÕÔHé˝Àì HêsYÔyÓdtº ÁbÕ$Hé‡ ô|cÕesY |ü≥ºD+˝À Ä~yês¡+ Hê&ÉT á <äTs¡È≥q »]–+~. ã&ÜãVü≤sY nH˚ Á>±eT+˝À »]–q u≤+ãT <ë&ç˝À kÕúìø£ sê»ø°j·T H˚‘·\‘√bÕ≥T, e+<ä˝≤~ eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. n+‹eT j·÷Á‘·qT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì Ä‘êàVüQ‹ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ç+~. Ç+<äT˝À 13 eT+~ eTè‹ #Ó+<ä>±, eTs√ 30 eT+~ es¡≈£î rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. áHÓ\ 2q Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À »]–q u≤+ãT <ë&ç˝À 9eT+~ eTè‘·T´yê‘· |ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

$ì|æs#˚+<äT≈£î, düyÓTÆø£´ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\qT z&ç+#ê\ì áf…\ sêCÒ+<äsY Á|ü»\qT ø√sês¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ÷dü+ #˚dæ+<äqï uÛ≤eq˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ñHêïs¡ì, Ç+ø± HêqÃ≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ ‘·ø£åDy˚T ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ø±+Á¬>dt bÕغ m+.|æ. eT<ÛäTj·÷wæÿ nHêïs¡T. n˝≤ nsTT‘˚H˚ ‘Ó\+>±D˝À bÕغì ø±bÕ&ÉTø√>∑\eTì #ÓbÕŒs¡T. ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ |òü*‘ê\T rÁe ìsêX¯ |ü]#êj·Tì #ÓbÕŒs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. Á|üjÓ÷»Hê\qT <Óã“rj·÷\qï ‘·eT n_ÛeT‘·+ ø±<äì, <˚oj·T nedüsê\≈£î Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì e÷Á‘·y˚T Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$+∫+<äì Äj·Tq $es¡D Ç#êÃs¡T. |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûä+ $~Ûdü÷Ô πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± ¬s’‘·T dü+|òü÷\‘√bÕ≥T $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\T ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q≈£î ~–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|üŒ{Ïπø n|ü˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq nqï<ë‘·≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ X¯sê|òü÷‘·eTì, Bìô|’ πø+Á<ä+ |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì sê»ø°j·T |üøå±\T Á|ü<ÛëìøÏ dü÷∫+#êsTT. B+‘√ Á|ü<Ûëì n‘·´edüs¡ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚dæ, yêdüÔe |ü]dæú‘·T\qT uÒØE y˚düT≈£îqï |æ<ä|ü ìùw<Ûä+ô|’ ìs¡íj·T+ yÓ\¢&ç+#ê\ì Á|üDuŸeTTKØ® kÕs¡<Ûä´+˝À eT+Á‘·T\ ãè+<ëìøÏ Ä<˚•+#ês¡T. B+‘√ >∑‘· X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT uÛÒ{° nsTTq eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ ¬s’‘·T Á|üjÓ÷»Hê\T <Óã“‹q≈£î+&Ü ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì uÛ≤$+∫+~. ø±>±, |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\qT ìùw~Ûdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ πø+Á<ä eT+Á‹ Äq+<éX¯s¡à Á|üø£{Ï+#·&É+ |ü≥¢ ¬s’‘·T dü+|òü÷\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïsTT.

{°&û|” n+&É‘√H˚

>∑+>∑T\ uÛ≤qTeT‹ Äs√|üD >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n+&É‘√H˚ ‘·quÛÑs¡Ô eT<Ó›\#Ós¡T« dü÷]ì Äj·Tq Á|ü<Ûëq nqT#·s¡T&ÉT uÛ≤qT øÏs¡DY Vü≤‘·´ #˚XÊs¡ì dü÷] düreTDÏ >∑+>∑T\ uÛ≤qTeT‹ Äs√|æ+#ês¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. dü÷]ì Vü≤‘·´#˚ùd <ÛÓ’s¡´+ uÛ≤qT ˇø£ÿ&çπø ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø£wüº|ü&ç |üì#˚düTÔHêïqì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯‘êqì ÄyÓT düŒwüº+#˚XÊs¡T. eT<Ó›\#Ós¡T« dü÷] Vü≤‘·´ πødüTqT #Û˚~+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. uÛ≤qTqT ‘·«s¡>± |ü≥Tº≈£îì •øÏå+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

ìC≤e÷u≤<é, e÷]Ã11 (düTes¡íyês¡ÔÁ|ü‹ì~Û): ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£ es¡Z ñ|üb˛s¡T Á|ü#ês¡+˝À Ä~yês¡+ Hê&ÉT ñÁ~ø£Ô‘· #√≥T#˚düT≈£î+~. ‘Ó˝+>±D yê<äT\T #·+Á<äu≤ãT Á|üdü+>±ìï n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·&É+‘√ |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· Hêsê#·+Á<äu≤ãT eTT+<äT>± _≈£LïsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±+Á¬>dt, ‘Ósêdü, ;CÒ|”\ô|’ rÁe $eTs¡Ù\T #˚dü÷Ô Á|üdü+–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ <√eTø=+&É, e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|ü#êsêìøÏ yÓfi¯SÔ e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À |òüØ<éù|≥˝À u≤ãT Á|üdü+–+#ês¡T. Á|üdü+>∑+˝À ø±+Á¬>dt n$˙‹ bÕ\q, {°ÄsYmdt neø±X¯yê<ä sê»ø°j·T\ô|’ <äTyÓTà‹Ôb˛XÊs¡T. Ç+‘·˝À |òüØ<éù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düTe÷s¡T 25eT+~ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T u≤ãT Á|üdü+>±ìï n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T |ü≥¢ ‘Ó<˚bÕ yÓ’K]ì düŒwüº+#˚dü÷Ô πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK Çyê«\ì ‘Ó\+>±D yê<äT\T ãVæ≤s¡+>∑+>± ø√s¡&É+‘√ u≤ãT ÄÁ>∑Væ≤+#ês¡T. Ç≥Te+{Ï n&ɶ+≈£î\T, nyê+‘·sê\T ‘Ósêdü yêfi‚¢ düèwæºkÕÔs¡ì Ç~ yê] |üH˚qì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ç≥Te+{Ï #·s¡´\≈£î uÛÑj·T|ü&˚~ ˝Ò<äì, Ç~ ˙#·yÓTÆq#·s¡´ nì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

nHê´j·÷ìï m~]+#ê*: <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): düe÷»+˝À ndüe÷q‘·qT, nHê´j·÷ìï m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î Á|ü‹ <ä[‘·T&ÉT dæ<äΔ+ ø±yê\ì ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é m©“ ùdº&çj·T+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï l>∑Ts¡T s¡$<ëdtJ Ä<Ûë´‹àø£ düuÛÑ˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï düuÛÑ <ë«sê <ä[‘·T˝À¢ Ä‘·à$XÊ«dü+ ø£\T>∑T‘·T+<äì sê»q]‡+Vü≤ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡T s¡$<ëdtJ uÀ<Ûäq \qT sêh+˝Àì Á|ü‹ <ä[‘·T&çøÏ #˚πs˝≤, Á|ü‹ Á>±eT+˝Àq÷ Çø£ô|’ Ç˝≤+{Ï düuÛÑ\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. <ä[‘·T&Ó’q ‘·qqT ø±+Á¬>dtbÕغ ñ|ü eTTK´eT+Á‹>± #˚dæ+<äì #ÓbÕŒs¡T. yÓqTïb˛≥T bı&Ée&É+ <ä[‘·T&çøÏ ‘Ó*j·T<äì nHêïs¡T. n˝≤π> düe÷» s¡T>∑à‘·\qT ‘=\–+#·&ÜìøÏ <ä[‘·T\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. <ä[‘·T\+‘ê $<ë´e+‘·T\T nsTTq|ü⁄Œ&˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. düe÷»+˝À

<ä[‘·T\T #·<äTe⁄≈£î ÁbÕ<Ûëq´ $Tyê«\ì ø√sês¡T. n˝≤π> >∑TsYs¡$<ëdtJ uÀ<Ûäq\T <ä[‘·T\˝À eTH√<ÛÓ’sê´ìï ô|+bı+~kÕÔ j·Tì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± ˝≤˝Ÿ ãVü≤<ä÷sY ùdº&çj·T+˝À n+‘·sê®rj·T #Û·eTsY düy˚Tàfi¯q+ |òüTq+>± »]–+~. >∑Ts¡T s¡$<ëdt eTVü≤sêCŸqT >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥÷ uÛÑ≈£îÔ\T uÛÑ»q˝À¢ eTTì–‘˚˝≤s¡T. Äj·Tq Á|üe∫+∫q dü÷≈£îÔ*ï >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡ <äøÏåD≤~ sêÁcÕº\ qT+∫ Á|ü»\T uÛ≤Ø m‘·TÔq ‘·s¡*e#êÃs¡T. Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ìsê«Vü≤≈£î\T nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ñ<äj·Ty˚T düuÛ≤düú*øÏ #˚s¡T≈£îqï ñ|ü eTTK´eT+Á‹ sê»q]‡+Vü≤ @sêŒ≥¢qT düMTøÏå+#ês¡T. uÛÑøÏÔ Á|üe#·Hê\‘√ m©“ ùdº&çj·T+ e÷s¡TÁyÓ÷–+~. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ô|<ä› m‘·TÔq sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

‘Ósêdü øÏsêD≤ø=≥Tº

@d”; |ü+C≤

düyê˝Ÿ≈£î ôd’

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ◊{ÏøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#êÃeTì <˚X¯+˝ÀH˚ sêÁcÕºìøÏ eT+∫ ù|s¡T e∫Ã+<äì eTq sêÁcÕºìï #·÷dæ ø=ìï sêÁcÕº\qT eTq |ü<∏äø±\qT m+#·T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î 32 \ø£å\ >±´dt ø£HÓø£åHé\qT Á&Üø±« eTVæ≤fi¯\≈£î Ç∫Ãq |òüTq‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ<˚qì Äj·Tq 7dü+e‘·‡sê\ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À ˇø£ÿ >±´dt ø£HÓø£åHé Çe«˝Ò<äì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. n_Ûeè~›»s¡T>±\+fÒ ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥Ty˚dæ ì≥Tº y˚DT>√bÕ˝ŸqT uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\qT ø√sês¡T. #·+Á<äu≤ãT yÓ+≥ nuÛÑ´]Δ ì≥Tº y˚DT>√bÕ˝Ÿ sêe⁄, myÓTੇ $.õ>ö&é, myÓTà˝Ò´\T eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄, nqï|üPs¡íeTà, nqà+‘Ywæ+&˚, e÷J myÓTà˝Ò´\T, j·T÷dü÷|òtÄ© yÓTÆq+ bÕغ Vü≤qà+‘Ysêe⁄, Hêj·T≈£î\T >={Ϻ eTT≈£îÿ\ Hêsê>ö&é, dübÕHê<˚yé, |ü⁄qïsêCÒX¯«sY, ã<ë´Hêj·Tø˘, |ü˝…¢sêeTkÕ«$T>ö&é, sêõ¬s&ç¶, Áoìyêdt, ôd’<é, s¡$, Áoìyêdt, ∫+‘·\ s¡$, õ.ô|+≥j·T´, Ä≈£î\ dæ~›sêeTT\T‘√ bÕ≥T 7y˚\ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+ |üdüT|ü⁄ eTj·T+>± e÷]+~ B+‘√ {°&û|” ÁX‚DT˝À¢ q÷‘·H√‘ê‡Vü≤+ ø£ì|æ+∫+~.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. d”◊\T $»j·TkÕs¡~∏, n•«Hé, mdt.◊ &˚$&é sêE\‘√ bÕ≥T eTs√ eTT>∑TZ] Çfi¯¢˝À @d”; k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫+~. M]ì ≈£L&Ü n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. KeTà+ õ˝≤¢ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ zmd”¶ sê+ Á|ükÕ<é, ø£s¡÷ï\T d”◊ >∑TDX‚KsY, m¬ø’‡CŸ d”◊ \ø°ÎHêsêj·TD ìyêdü+˝À @d”; n~Ûø±s¡T\T k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫ yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À ≈£L&Ü b˛©düT n~Ûø±s¡T\ Çfi¯¢˝À @d”; n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\T #˚XÊs¡T. Ms¡+<ä]˙ Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì @d”; ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. @d”; n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï b˛©düT n~Ûø±s¡T\qT H˚&ÉT @d”; Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |ü]#˚ neø±X¯+ ñ+~.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ø±+Á¬>düT #˚dæq yÓ÷kÕìï z≥T‘√H˚ ø={≤º\Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT~ n+‘ê ˙#· #·]Á‘·, ≈£îÁ≥\ #·]Á‘· nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã~ πø+Á<ä+ n+≥Tqï #·+Á<äu≤ãT 2009 &çôd+ãsY 9q m+<äT≈£î n&ÉT¶≈£îHêïs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. eTq ‘Ó\+>±D˝À ˙fi¯¢, u§>∑TZ ñ+fÒ d”e÷+Á<ÛäT\T \_Δ bı+<äT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D e#˚à düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ sêJHêe÷ |üÁ‘ê\T ‘·j·÷s¡sTT+<˚ #·+Á<äu≤ãT #ê+ãs¡T˝À nì $eT]Ù+#ês¡T. ∫s¡+J$, #·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DY n+<äs¡÷ ˇø£ÿf…Æ e∫Ãq ‘Ó\+>±D n&ÉT¶≈£îHêïs¡ì <Ûä«CyÓT‘êÔs¡T. sêJHêe÷ Á&Üe÷\‘√ ‘Ó\+>±D yÓqøÏÿ b˛sTT+<äì, #·+Á<äu≤ãT~ |üø±ÿ Ä+Á<ÛëbÕغ nHêïs¡T. $T>∑‘ê bÕغ˝À¢ ‘Ó\+>±D yês¡T bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, eTTK´eT+Á‹ nj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì,

H˚&ÉT MÄs√«, MÄsY@ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): MÄsYy√, MÄsY@ sê‘· |üØø£å |òü*‘ê\T H˚&ÉT $&ÉT<ä\ ø±qTHêïsTT. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ¬syÓq÷´ XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ MÄsYy√, MÄsY@ |òü*‘ê\T áHÓ\ 12q k˛eTyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ ‘·sê«‘· õ˝≤¢˝À¢ ]»πs«wüHé ÁbÕ‹|ü~ø£q m+|æø£ C≤_‘êqT ø£˝…ø£ºs¡T¢ Á|üø£{ÏkÕÔs¡T.

ø±˙ {°&û|”˝À e÷Á‘·+ n neø±X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. Çø£b˛‘˚, ø±+Á¬>düT Ä+Á<Ûë Hêj·T≈£î\ #Ó|ü⁄Œ#˚‘·˝À¢ ñ+&˚ bÕغ nHêïs¡T. {°&û|”, ø±+Á¬>dt bÕغ\qT e+<äMT≥s¡¢ ˝À‘·Tq bÕ‹ô|{≤º\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î u≤ãT X¯≈£îì nsTT‘˚ øÏs¡DY X¯ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î ◊<äT sêÁcÕº˝À¢ ~eTà~]π> |òü*‘ê\T e#êÃj·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ C≤>∑è‘·+ e∫Ã+<äHêïs¡T. eTq≈£î sêyê*‡q ˙{Ï yê{≤, ñ<√´>±\ >∑T]+∫ Hê≈£î ñ+&˚ u≤<Ûä #·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DY≈£î ñ+≥T+<äHê nHêïs¡T. Ç~ e´≈£îÔ\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\T ø±eHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eùdÔ |æ\¢\≈£î ñ∫‘· ìs¡“+<ä $<ä´ Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTHêïs¡T. Hê ˇø£ÿ&ç e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D sê<äì, n+<äs¡+ ø£*ùdÔH˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTì #ÓbÕŒs¡T. z≥¢ ø√dü+ *ø£ÿs¡T¢ |ü+#·T‘·Tqï ˙#·T&ÉT #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. á düuÛÑ‘√ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄qT ¬>*|ækÕÔs¡H˚ qeTàø£+ Hê≈£î @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. n+<äs¡÷ ø±s¡T >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ø±+Á¬>düT, {°&û|”\≈£î &çbÕõ{Ÿ <äø£ÿ≈£î+&Ü #˚j·÷\Hêïs¡T.


˙s¡dæ+∫q sêJyé j·TTeX¯øÏÔ

Æ©sá˝ WLiR V: xqs*∏R∂VLi DFyμ≥j∂ F~Liμyá©´sVNRPVÆ©s[ ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s LS“¡™±s ∏R∂VV™´saRPNTPÚ xms¥R∂NRPLi ∏R∂VV™´sªRΩ ™´sVVLiμR∂VNRPV LSNRP ¨dsLRizqsr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NSL]ˆlLi[xtsQ©±s, ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡cáՋ[ 2011c12NRPV gS©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 267 ∏R∂VW¨s»˝¡VcgS LRiVflÿá©´sV ZNP[…ÿ LiVVLi¿¡Liμj∂. LRiW.80áORPQá xqs’¡=≤U∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥œ¡LjixqsVÚLiμj∂. Æ©sÃ˝¡WLRiV NSL]ˆlLi[xtsQ©±s, ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡cáNRPV 50 ∏R∂VW¨s»˝¡Vc

ZNP[…ÿLiVVLiøR¡gS.. ™y…”¡Õ‹[ 30 ∏R∂VW¨s»˝¡NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ∏R∂VV™´sªRΩ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. Æ©sÃ˝¡WLRiV NSL]ˆlLi[xtsQ©±sÕ‹[ 30 ∏R∂VW¨s»˝¡Vc DLi≤R∂gS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 15 ∏R∂VW¨s»˝¡NRPV NRPW≤y ∏R∂VV™´sªRΩ AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BNRP NSL]ˆlLi[xtsQ©±sÕ‹[ NRPW≤y BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]¨s DLiμj∂. 2009c10 xqsLi™´sªRΩ= LRiLiÕ‹[ LS“¡™±s ∏R∂VV™´saRPNTPÚ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ LRiVflÿáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. 2010c11 xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP gS©´sV

k˛eTyês¡+, 12 e÷]Ã 2012

135 ∏R∂VW¨s»˝¡Vc ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂VgS ©´sgRiLRi, xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ 10 ∏R∂VW¨s»˝¡Vc ≠sVgjiÕÿLiVV. ™y…”¡¨s NRPW≤y ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s ∏R∂VV™´sªRΩNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV.™y˘FyLRiLi ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLi}ms NSLRifl·Li LS“¡™±s ∏R∂VV™´saRPNTPÚ ©´sVLi¿¡ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV @Liμj∂Li¬ø¡[ LRiVflÿáՋ[ ™y˘FyLRiLi ≠sV©´s •¶¶¶ LiVVLiøR¡≤R∂Liª][ NSL]ˆlLi[xtsQ©±s, ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡cáՋ[ AμR∂LRifl· NRPLRiV\Æ™sLiμj∂. Fny˘¨ds=, ¿¡Ã˝¡LRi N]»Ì¡VcáV, ˙F~≠s«¡©±s=, NRPWÕfi˙≤T∂LiN`P=™´sLi…”¡ ™y˘FyLSáV \Æ™sxmso

∏R∂VV™´sªRΩ øR¡WxmsoryLjir°ÚLiμj∂. NS¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™y…”¡¨s ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøR¡≤R∂Liª][ LRiVflÿá©´sV F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV ∏R∂VV™´sªRΩ FsNRPV‰™´sgS ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. A…‹[áV, NRPV…‘¡cLRi xmsLji˙aRP™´sVáV, NRPV»Ì¡Vc ≠sVxtsQ©˝´sV ™´sLi…”¡ ¿¡©´sıªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVáV Æ©sáN]ÕÿˆÃ¡Li¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¬ø¡[Ë LRiW.áORPQ øyáμR∂¨s ∏R∂VV™´sªRΩ AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. B¬ø¡[Ë LRiW.áORPQÕ‹[ NRPW≤y Àÿ˘LiNRPVáV xtsQLRiªRΩVá©´sV ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ¬ø¡[xqsVNRPV©yı @≠s LS™´s©´sı À≥ÿ™´s©´sª][ ∏R∂VV™´sªRΩ ≠ds…”¡\Æ™sxmso μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ ™yxqsÚ™´sLi. LS“¡™±s ∏R∂VV™´saRPNTPÚ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ LRiW.áORPQ NSNRPVLi≤y @μ≥j∂NRP LRiVflÿá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Liμj∂Li¿¡ N]¨sı ™y˘FyLSá©´sV C xms¥R∂NRPLiÕ‹[NTP «¡ªRΩxmsLji}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VciLiμR∂¨s ∏R∂VV™´sªRΩ N][LRiVª][Liμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

Áô|’y˚≥T #˚‘·T˝À¢øÏ düuŸùdºwüqT¢ NPR ≤∂R xms: ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´s ¨sLRi*x§¶¶¶fl·©´sV ≠sμR∂V˘ª`Ω xmsLizmsfl‘· xqsLixqÛsá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[Li¿¡ ªRΩzmsˆLi¿¡, \|ms#˚Æ™s[…fi NSLi˙…ÿN`ÌP xqsLixqÛsáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @xmsˆgjir°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´sÕ‹[ aSaRP*ªRΩ Dμ][˘gSáV ªRΩgÊjiF°ªRΩV©yı LiVV.\|ms#˚Æ™s[…fi Dμ][˘gRiVáNRPV xqsLji\π∏∂V©´s Æ™s[ªRΩ©yáV B™´s*NRPVLi≤y, xqsμR∂V Fy∏R∂WáV NRP÷¡ˆLiøR¡NRPVLi≤y NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV μ][øR¡VNRPVºΩLi»¡V©yıLRiV. ≤T∂FyL`ÌiÆ ™sVLi…fi ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[¨s xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´sÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs Dμ][˘gRiVáNRPV Æ™s[ªRΩ©yáV @áƙs©±s=áV NRP÷¡zms Æ©sáNRPV xqsV™´sWLRiV LRiW.15 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW. 25 Æ™s[á ™´sLRiNRPW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Br°ÚLiμj∂. @Æμ∂[ \|ms#˚Æ™s[…fi NSLi˙…ÿNÌRPQL˝Ri ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[¨s xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´sÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs AxmslLi[»¡L˝RiNRPV Æ©sáNRPV xqsV™´sWLRiV LRiW.3 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.4,250 ™´sLRiNRPW ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Æ™s[ªRΩ©yáV BxqsVÚ©yıLRiV. H…‘¡cH, Fy÷¡c¤…¡cNTPıNRPÕfi N][LRiV=áV @À≥œ¡˘zqsLi¿¡©´s xmsáV™´soLRiV ∏R∂VV™´sNRPVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gSáNRPV ©Ø[øR¡VN][NRP, øy÷d¡øyá¨s Æ™s[ªRΩ©yáª][Æ©s[ BLiμR∂VÕ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ ©yıLRiV. ˙F~μÙR∂V»¡WLRiV ≠sμR∂V˘ª`ΩaS≈¡ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 43 ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´sV D©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ 172 ™´sVLiμj∂ ¤«¡[FsÕfiFsLiáV, 43 ™´sVLiμj∂ ™yø`¡Æ™sV©±sá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s∏R∂V≠sVLiøy÷¡= DLi≤R∂gS, ZNP[™´sáLi 50 ™´sVLiμj∂ ¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. ZNP[™´sáLi 12 ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sμR∂V˘ªRΩVÚaS≈¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ D©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáV (¤«¡[FsÕfiFsLiáV) xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sVgRiªy 31 ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´s©´sV \|ms#˚Æ™s[…‘¡cNRPLjiLiøyLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ xqsV™´sWLRiV 155 ™´sVLiμj∂ \|ms#˚Æ™s[…fi Dμ][˘gRiVáV øy÷d¡øyá¨s Æ™s[ªRΩ©yáª][, @LÙSNRP÷¡ª][ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙F~μÙR∂V»¡WLRiV …›©±s (xms™´sL`ix§¶›£qs), ˙F~μÙR∂V»¡WLRiV LRiWLRiÕfi(ΔÿμR∂LSÀÿμ`∂), ˙F~μÙR∂V»¡WLRiV H≤U∂G (BLi≤R∂zqÌs˚∏R∂VÕfi Æ≤∂™´sá£msÆ™sVLi…fi GLji∏R∂W), ˙F~μÙR∂V»¡WLRiV x§¶›zqsLig`iÀ‹[LÔRiV NSá¨ds, LS∏R∂Vá{qs™´sV ¥R∂LRi¯Õfi xms™´sL`i ˙Fy¤«¡N`ÌP (ALÌki{ms{ms), NRP™´sVÕÿxmsoLRiLi, ™´sÃ˝¡WLRiV, «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV, ™´sVVμÙR∂©´sWLRiV, N]Li≤yxmsoLRiLi, ªyŒœ¡˛˙F~μÙR∂V»¡WLRiV, BLiμR∂VNRPWLRiV ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´s©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμj∂.≠ds…”¡Õ˝‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsLji¯Æ©sLi…fi Dμ][˘gRiVáV xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. IN][‰ xqsÀfi}qÌsxtsQ©±sÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV \¤Õ¡©±sÆ™sV©˝´sV, INRP ™yø`¡Æ™sV©±s xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ xms¨s¬ø¡[}qs «¡⁄¨s∏R∂VL`i \¤Õ¡©±sÆ™sV©±s (¤«¡FsÕfiFsLi)NRPV Dμ][˘gRiLiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ LRiV.8,760á ¤À¡[zqsN`P ™´sxqsVÚLiμj∂... |§¶¶¶ø`¡AL`iG, ≤U∂G, Æ™sz§¶¶¶NRPÕfi, Æ™sV≤T∂NRPÕfi ªRΩμj∂ªRΩLRi @áƙs©±s=á¨dsı NRP÷¡zmsæªΩ[ ™yLji {qs¨s∏R∂WLÌki¨s ¡…Ì”¡ LRiW.15,000 ©´sVLi¿¡ LRiW.25,000 ™´sLRiNRPW ™´sr°ÚLiμj∂. ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[¨s IN][‰ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÀfi}qÌsxtsQ©±sNRPV “¡ªyá LRiWxmsLiÕ‹[Æ©s[ xqsV™´sWLRiV LRiV.áORPQ ™´sLRiNRPW ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @Æμ∂[ \|ms#˚Æ™s[…‘¡cNRPLjiLi¿¡©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi

@Á|æ˝Ÿ ∫e] yês¡+˝À bÕ<äj·÷Á‘·: myÓTà˝Ò´ Hêì GáWLRiV: ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá ¿¡™´sLji ™yLRiLiÕ‹[ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[ryÚ, BLi…”¡Li…”¡NUP ºΩLjigji ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xqs*∏R∂VLigS æªΩáVxqsVNRPV¨s xmsLjixtsQ‰LjiryÚ©´s¨s GáWLRiV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V AŒ˝œ¡ ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. GáWLRiV ™´sVLi≤R∂áLi ¤Õ¡˙xms{qs NSá¨dsÕ‹[ 11 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ™´s˘∏R∂VLiª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s L][≤˝R∂V, \Æ≤∂Q˚LiVV©˝´s ¨sLS¯fl· xms©´sVáNRPV ©y¨s aRPLi≈¡VrÙyxms©´s ¬ø¡[ryLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©y¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqs™´sVxqs˘Ã¡V Fs¨sı xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡©y ˙N]ªRΩÚ xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsxmsˆV≤R∂W xmso»Ì¡VNRPV ™´sxqsVÚLi…ÿ∏R∂V¨s, ˙xms«ÿry*™´sV˘ ™´s˘™´sxqÙsÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙR∂NRPV Æ™s◊˝¡ ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV æªΩáVxqsVNRPV¨s xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ˙xmsμ≥y©´s áORPQ ˘™´sV©yıLRiV. ªy©´sV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘¨sgS Fs¨sıQQ\ZNP©´s ©y…”¡©´sVLi≤T∂ Fs©Ø[ıryL˝RiV FyμR∂∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡ NRP¨dsxqs @™´sxqsLSá©´sV ºdΩLRiËgRi÷¡gS©´s¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ª][ Fy»¡V xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi NRPW≤y ¬ø¡[xms…Ì”¡©´sxmsˆVÆ≤∂[ ˙xms«¡Ã¡V A©´sLiμR∂Liª][ “¡≠sryÚLRi¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sLiNRP…ÿxmsoLRiLi xmsLiøy∏R∂VºΩ FsLiª][ ≠sxqsÚQXªRΩrÙyLiVVÕ‹[ DLiμR∂¨s, GáWLRiV øR¡V»Ì¡V˙xmsNRP‰Ã¡ C xmsLiøy∏R∂VºΩ ≠sxqsÚLjiLi¿¡ D©´sı μR∂XuÌy˘ }msμR∂ ™´sLÊSáV FsNRPV‰™´sogS C ˙gS™´sVLiÕ‹[ ¨s™´szqsxqsVÚ©yıLRi¨s ™yLRiLiμR∂LRiNUP ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Wáª][ Fy»¡V @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVá©´sV NRPW≤y @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[¨sNTP ºdΩxqsVNRPV™´sryÚ©´s¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ªy©´sV FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ˙xmsμ≥y©´sLigS ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Q\|ms μR∂XztÌsQ ZNP[Li˙μk∂NRPLjiryÚ¨s G INRP‰LRiW NRPW≤y ˙ªygRiV¨ds…”¡NTP B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂NRPVLi≤y øR¡WryÚ©´s¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¤Õ¡˙xms{qs NSá¨dsÕ‹[ ¨s™´szqsxqsVÚ©´sı 40 ™´sVLiμj∂ }msμR∂áNRPV ªRΩ*LRiÕ‹[ BŒ˝œ¡xqÙsáxms…ÌÿáV @Liμj∂ryÚ©´s¨s ˙xmsºdΩ }msμR∂NRPV»¡VLi ¡Li xmsNS‰ BÃ˝¡V ¨sLji¯LiøR¡V NRPV¨s •¶¶¶LiVVgS “¡≠sLi¬ø¡[ xmsLjizqÙsªRΩVáV Æ©sáN]áVˆªy¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ELjiNTP μR∂WLRiLigS NRPVxtÌsv™y˘μ≥j∂ ˙gRixqsVÚáNRPV ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿá˙NTPªRΩLi NSá¨ds GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryLRi¨s @LiVVæªΩ[ NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRP C˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ¤Õ¡˙xms{qs ™y˘μ≥j∂˙gRixqsVÚá zmsÃ˝¡Ã¡NRPV |ms◊˝¡Œ˝œ¡ß @LiVV©y DLi≤R∂≤y¨sNTP BÃ˝¡V ¤Õ¡[NRP xms≤R∂VªRΩV©´sı Àÿμ≥R∂á©´sV ªy©´sV gRiVLjiÚLiøy©´s¨s ªRΩ*LRiÕ‹[ IN]‰NRP‰ }msμR∂NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP 48 gRi«ÿáV ø]xmsˆV©´s C˙FyLiªRΩLiÕ‹[ BŒ˝œ¡xqÙsÕÿáV ™´sV◊d˝¡ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩNRPV ™´s¬ø¡[ËL][«¡Ÿ©´s @Liμj∂ryÚ©´s¨s ©y¨s ¤Õ¡˙xms{qs NSá¨ds ™yxqsV áNRPV @À≥œ¡∏R∂V≠sVøyËLRiV. ª]áVªRΩ x§¶¶¶©´sV™´sW©±s©´sgRiL`i Õ‹[¨s aRP¯aS©´s ˙xmsx§¶¶¶Lkig][≤R∂, \Æ≤∂Q˚LiVV©±s, ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ À‹[LRiV GLSˆ»¡VNRPV ©y¨s aRPLi≈¡VrÙyxms©´s ¬ø¡[ryLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi HμR∂V áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LRi«¡NRPVá NSá¨dsÕ‹[ \Æ≤∂Q˚LiVV©±s ¨sLS¯flÿ¨sNTP ©y¨s aRPLi≈¡VrÙyxms©´s ¬ø¡[ryLRiV. C˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV BŒ˝œ¡xqÙsáxms…ÌÿáV ¤Õ¡[NRP Fs©Ø[ı @™´sxqÙsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ryLiZNP[ºΩNRP xmsLRi\Æ™sV©´s @≤ÔR∂iLiNRPVá ™´sÃ˝¡ BŒ˝œ¡ xqÙsáxms…ÌÿáV «ÿLkiÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s CÕ‹[gS ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂NRPVLi≤y BŒ˝œ¡NRPV ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ NRPVŒÿLiVVNRPÆ©sORPQ©±s, ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ NRPÆ©sORPQ©±s @Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP xmsLiøy∏R∂VºdΩ ©´sVLi≤T∂ ©Ø[@ Í¡ORPQ©±s xqsLÌjizmnsZNP…fi©´sV }msμR∂áNRPV @Liμj∂LiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

s¡÷bÕsTTøÏ _j·T´+ ø±<äT..ñ|ü⁄Œ Çe«+&ç n_Ûeè~›øÏ ∫s¡THêe÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé,e÷]Ã11(düTes¡íyês¡Ô) ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£ es¡Z Á|ü»\ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷düTÔ +fÒ ‘·|üŒ≈£î+&Ü nôd+;¢≈£î ø±e÷¬s&ç¶ ôd’øÏ˝Ÿ sêe&É+ ‘·<Ûä´eTì,nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ ø±<äT ø±ì ñ|ü⁄Œ Ç|æŒ+#·&Éì u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.á y˚Ts¡≈£î ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì »j·TÁ|üø±wtHêsêj·TD $Á>∑Vü≤+ e<ä› @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T.>∑‘· 30mfi¯ó¢>± ø±e÷¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ø£+#·Tø√≥ nì Çø£ÿ&É qT+&ç ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´s¡Tú\qT m≈£îÿe kÕs¡T¢ mqTïø=qï |òüTq‘· Á|ü»\≈£î <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì ø±e÷¬s&ç¶,e÷#ê¬s&ç¶, <√eTø=+&É,_ø£ÿq÷sY eT+&É\ Á|ü»\T qT+&ç eT+∫ düŒ+<äq \_Û+∫+<äì ñ‘ê‡ Vü≤+,ñ‘˚Ô»+‘√ eT+&É˝≤\ Á|ü»\T ‘·qqT ñ‘˚Ô» |üs¡TdüTÔ ø±e÷¬s&ç¶ es¡≈£î s√&éc˛ì $»j·Te+‘·+ #˚dæq+<äT≈£î ìjÓ÷»ø£ es¡Z Á|ü»\≈£î s¡TD|ü&ç ñ+{≤qHêïs¡T.á s¡TD≤ìï kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î ìjÓ÷»ø£ es¡Z n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚dæ s¡TD+ rs¡TÃ≈£î+{≤qì ‘Ó*bÕs¡T.Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+&ç ‘Ó\T>∑T <˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T #˚s¡&É+ ñ|ümìïø£˝À¢ ¬>\e&ÜìøÏ X¯óuÛÑdü÷#·ø£+ nHêïs¡T.1994˝À ‘Ó\T>∑T <ÓX¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ø£s¡+≥T ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+&˚<äì nsTTq m|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&É ø√‘· ô|≥º˝Ò<äì u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.n<˚$<Ûä+>± 2004 Hê{ÏøÏ 4 >∑+≥\T $T>∑T\T ø£¬s+≥TqT ñ‘·Œ‹Ô #˚dæq |òüTq‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ <äì nHêïs¡T.n_Ûeè~›øÏ mH√ï dü+düÿs¡D\T s¡÷bı+~+∫q ˇø£ ‘·|ü⁄Œ #˚XÊqì Ä‘·|ü⁄Œ <ë«sê n~Ûø±sêìï ø√˝ÀŒj·÷qì u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.n~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ#·TÃ≈£îqï ø±+Á¬>dt 8dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À |üP]Ô>± n$˙‹eTj·T+>± <√#·T≈£î+<äì ‘Ó*bÕs¡T. e«ekÕj·T s¡+>±ìøÏ ñ∫‘· $<äT´‘·TÔ Ç#·TÃ+fÒ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î {Ï&ç|æ bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñ+&˚<äì u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. sêÁcÕºìï n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#·>± Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n<ÛäVü≤bÕ‘êfi≤ìøÏ ‘=πøÿdæ+<äHêïs¡T.n_Ûeè~› #˚XÊeT+≥Tqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT|ü‘·«+ ‘·q {Ï&ç|æ Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À #˚|ü{Ϻq dü+düÿs¡D\‘√ \øå±25y˚\ ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ Ä<ëj·÷ìøÏ #˚]+<äHêïs¡T.{Ï&ç|æ ‘·s¡T|ü⁄q ¬>\Tbı+~q >∑+|ü>√es¡ΔHé bÕغ |òæsêsTT+|ü⁄ #˚dæ ‹]– ñ|ümìïø£\≈£î ø±s¡D+ nj·÷´s¡ì n≥Te+{Ï >∑+|üqT >∑+|üøÏ+~ y˚dæ ‘êfi¯+ y˚dæ ø±e÷¬s&ç¶πø |ü]eT‘·+ #˚j·÷\ì u≤ãT |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T.∫es¡>± ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»es¡Z+ qT+&ç ‹]– {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú nsTTq ì≥Tº>√bÕ˝Ÿsêe⁄qT ¬>*|æ+#ê\ì u≤ãT nuÛÑ´]ú+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´\T, myÓT‡©‡\T,e÷õ my˚Tà˝Ò´\T,Hêj·TT≈£î\T,ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ZNP[™´s áLi LRiW.33,949 ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Æ™s¿¡Ër°ÚLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[Li¿¡ NSLi˙…ÿNÌRPL`i NRP≠dsVxtsQ©±s, Czms?Fs£mns, CFs£qsH, BªRΩLRi N][ªRΩá¨dsı F°©´sW AxmslLi[»¡L`iNRPV Æ©sáNRPV LRiV.4,250áV, ™yø`¡Æ™sV©±sác\ZNPcæªΩ[ ZNP[™´sáLi LRiV.3000áV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BxqsVÚ©yıLRiV. LRiW.5,070 Æ™s[ªRΩ©´sLi ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi≤R∂gS, CFs£qsH, C{msFs£mns F°©´sW LRiW.4,462 ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡. @LiVVæªΩ[ @LiμR∂VÕ‹[©´sW ™´sV◊d˝¡ LRiW.212 ªRΩgÊjiLi¿¡, LRiW.4,250 ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BxqsVÚ©yıLRiV.˙F~μÙR∂V»¡WLRiV ≤T∂≠s«¡©˝Ø[ xqs ¡=…fiGxtsQ©˝´s ¨sLRi*x§¶¶¶fl· xms©´sVáV ¬ø¡[—¡NTP‰LiøR¡VNRPV©´sı NSLi˙…ÿNÌRPL`i Dμ]˘gRiVá©´sV Æμ∂[μ≥j∂xqsVÚLi≤R∂≤R∂LiªRΩÕ‹[ ™yLRiV A∏R∂V©´s BLi…”¡ ™´sVVLiμR∂V ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiVD©´sıªyμj∂NSLRiVáNRPV xmsLjizqÛsºΩ ¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. μk∂Liª][ NSLi˙…ÿNÌRPL`i }msLRiV©´sV À˝ÿN`P ÷¡xqÌsVÕ‹[ |ms…ÌÿLRiV.

eT<ä´+ e÷|òæj·÷˝À d”◊\T n¬sdtº

3 ôV’≤<äsêu≤<é

ùd+Á~j·T e´ekÕj·÷_Ûeè~ΔøÏ15 ø√≥T¢ xqsLigSlLi≤∂TÔ : —¡Õ˝ÿÕ‹[ 17 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s 125 ˙gS™´sWáՋ[ }qsLi˙μj∂∏R∂V ™´s˘™´sry∏R∂VLi @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV gS©´sV —¡Õ˝ÿNRPV 15 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VVáV ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ∏R∂V£qs.xqsVlLi[£tsQ NRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ NTPry©±s xqs*aRPNTPÚNRPLRifl„fi xmsLjiπ∏∂W«¡©´s xms¥R∂NRPLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS rygRiV À≥œ¡W™´sVVá©´sV }qsLi˙μj∂∏R∂V FsLRiV™´soáª][ ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂VV»¡ ™´sÃ˝¡ ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s xmsLi»¡ª][ Fy»¡V xqsVzqÛsLRi\Æ™sV©´s ™´s˘™´sry∏R∂V xmsμÙR∂ºΩ @™´sáLi’≥¡LiøR¡™´søR¡Ë¨s @©yıLRiV. FsNRPV‰™´s |ms»Ì¡V ¡≤T∂ª][ FsNRPV‰™´s μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s øyá ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV LRiry∏R∂V©´s FsLRi™´soáV ™y≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV.. xmsLi»¡NRPV xmsoLRiVgRiV xms»Ì¡NRPVLi≤y DLi≤yáLi¤…¡[ }qsLi˙μj∂∏R∂V ™´s˘™´sry∏R∂VLi ™´sVLi¿¡μR∂¨s @©yıLRiV. }qsLi˙μj∂∏R∂V ™´s˘™´sry∏R∂V™´sVVÕ‹[ Æ™s[xms NSuy∏R∂VLi, xmsaRPV™´soá ™´sVá™´sVW˙ªRΩ≠sxqsLÍRi©´s, ™´sLji≠sV NSLiF°xqÌsVª][ ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs©´s }qsLi˙μj∂∏R∂V FsLRi™´soáV FsLiª][ ™´sVLi¿¡™´s¨s @©yıLRiV. ™´sV©´s —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂VLi ZNP[™´sáLi ™´sL<RiLiQ\|ms Aμ≥yLRixms≤T∂ DLiμR∂¨s @©yıLRiV. ¿¡©´sı, xqs©´sı NSLRiV \lLiªRΩVáV ™´sLji, NRPWLRigS∏R∂VáV, xmsLi≤˝R∂ ™´sLi…”¡≠s xmsLi≤T∂iLiøR¡VNRPVLi¤…¡[ FsLiª][ ÕÿÀ≥œ¡μy∏R∂VNRP™´sV¨s, B≠s zqÛsLRiLigS \lLiªRΩVáNRPV Aμy∏R∂VLi NRP÷¡ˆryÚ∏R∂V¨s @©yıLRiV. @μ≥j∂NRP Aμy∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s FsNRPV‰™´s |ms»Ì¡V ¡≤T∂ª][ |msμÙR∂ xmsLi»¡Ã¡NRPV Æ™sŒ˝œ¡LSμR∂¨s, B≠s FsxmsˆV≤][ |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ©´sxtÌsQLi NRPW≤R∂ NRP÷¡ˆryÚ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. BLiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ 83 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV 1.62 áORPQá FsNRPLSáՋ[, LRi’d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ 73 Æ™s[á FsNRPLSáՋ[ 50 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ™´sVLi≤R∂á xqs\Æ™sV≈¡˘ ™yLji xqs•¶¶¶NSLRiLiª][ }qsLi˙μj∂∏R∂V FsLRi™´soáV ™y≤T∂ xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤T∂xqsVÚ©yıLRi¨s, B≠s ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s xmsLi»¡ª][ Fy»¡V μj∂gRiV ¡≤T∂ @μ≥j∂NRPLigS ™´sxqsVÚLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. LRiry∏R∂V©´s FsLRi™´soá©´sV ™y≤R∂≤R∂Li LS©´sV LS©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ ≠sμ≥R∂LigS \lLiªRΩV r°μR∂LRiVáNRPV @™´sgS•¶¶¶©´s xmsLSË÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©´s DLiμR∂©yıLRiV. BNRP ™´sVVLiμR∂V ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ LRiry∏R∂V©´s FsLRi™´soá LRiz§¶¶¶ªRΩ ™´s˘™´sry∏R∂ViLi @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV N][LSLRiV. }qsLi˙μj∂∏R∂V FsLRi™´soá ™y≤R∂V»¡NRPV \lLiªRΩVáNRPV AÕ‹[øR¡©´s NRP÷¡ˆLi¿¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¬ø¡[Ë ≠sμ≥R∂LigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ xqs\Æ™sVΔÿ˘ xqsLixmnsWá ™yLRiV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. «¡{§¶¶¶LSÀÿμR∂V, ALiμ][Õfi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ }qsLi˙μj∂∏R∂V FsLRi™´soá©´sV ™y≤T∂ ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı \lLiªRΩVá @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. LS™´sW∏R∂VLi}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s 10 ˙gS™´sWáՋ[ 150 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV }qsLi˙μj∂∏R∂V FsLRiV™´soá xmsμÙR∂ºΩ μy*LS ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ xqs™´sW≈¡˘ xqsÀ≥œ¡˘LSáV «¡⁄¤À¡[μR∂ æªΩ÷¡FyLRiV.

πød”ÄsYô|’ b˛{°øÏ dæ<äΔe÷: Vü≤Øwtsêe⁄ es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): πød”ÄsYô|’ #·+Á<äu≤ãT $dæ]q düyê˝ŸqT d”«ø£]düTÔqï≥T¢ ‘Ósêdü H˚‘· Vü≤Øwtsêe⁄ Á|üø£{Ï+#ês¡T. bÕs¡¢ yÓT+≥T≈£î πød”ÄsY yÓfi¯¢s¡ì, sêJHêe÷ #˚dæ eT∞¢ ¬>\yê\ì #·+Á<äu≤ãT $dæ]q düyê˝Ÿ≈£î dæ<äΔeTqï≥T¢ Vü≤Øwtsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. πød”ÄsY sêJHêe÷ #˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïs¡ì, b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT dæ<äΔe÷..? nì Á|ü•ï+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D˝À mø£ÿ&É ì\ã&ܶ düπs b˛{°øÏ dæ<äΔeTì Vü≤Øwtsêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

ôd\e⁄˝À¢ yÓ˝Ò¢+<äT≈£î dæ<ä›yÓTÆq eT] ø=+<äs¡T U≤ø°\T

dü‘·«s¡Hê´j·T+ ø√dü+

m$Tà>∑q÷s¡T e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ä´+ dæ+&çπø{Ÿ e÷|òæj·÷˝À nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq dæ+&çπø{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T¢ n¬sdüTº nq+‘·s¡+ HÓ\ s√E\≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ dæ$˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºsYqT, ˇø£ m¬ø’‡CŸ d”◊qT @d”; n~Ûø±s¡T\T Ä~yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq n<äT\T˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. 2010 dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+∫q eT<ä´+ f…+&És¡¢˝À m$Tà>∑q÷s¡T &ç$»Hé˝Àì 7 eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À f…+&És¡¢‘√ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. B+‘√ eT<ä´+ dæ+&çπø{Ÿ yê´bÕ s¡T\T n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T bı+<ë\ì m¬ø’‡CŸ, dæ$˝Ÿ b˛©düT n~Ûø±s¡T\≈£î e÷eT÷fi¯ó¢ y˚\˝À¢ Ç∫à eT<Ûë´ìï n~Ûø£ <äs¡\≈£î $Áø£sTT+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î ≈£L&Ü \ø£å˝À¢ e÷eT÷fi¯ó¢ Ç#êÃs¡T. á eT<ä´+ e÷|òæj·÷ô|’ ø£qTï y˚dæq mdæ_ n~Ûø±s¡T\T »qe]˝À m$Tà>∑q÷s¡T dæ+&çπø{Ÿ ø±sê´\j·T+ô|’ <ë&ç#˚dæ ø°\ø£yÓTÆq &Ü≈£î´yÓT+≥T¢ mdæ_ n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. B+‘√ m¬ø’‡CŸd”◊ \ø°åà Hêsêj·TD ôd\e⁄ô|’ yÓ[¢ nC≤„‘·+˝ÀøÏ yÓ[¢b˛>±, kÕúìø£ dæ$˝Ÿ d”◊ >∑TDX‚KsYu≤ãT ø£s¡÷ï\T≈£î ã~© nj·÷´s¡T. $T–*q {ÖHé, s¡÷s¡˝Ÿ môd’‡\T $<ÛäT˝À¢ ñqï yê]ì e÷Á‘·+ n¬sdüTº #˚j·T˝Ò<äT. mdæ_ n~Ûø±s¡T\≈£î m|òt◊ÄsY˝À ñqï ø=+‘· eT+~ U≤ø°\T ôd\e⁄˝À¢ ñ+&É>±, Á|üdüTÔ‘·+ eT]ø=+<äs¡T U≤ø°\T ≈£L&Ü ôd\e⁄˝À¢ yÓfi‚¢+<äT≈£î dæ<ä›eTj·÷´s¡T. nsTT‘˚ d”◊ >∑TDX‚KsYu≤ãTqT m$Tà>∑q÷s¡T˝À n¬sdüTº#˚dæq mdæ_ n~Ûø±s¡T\T m¬ø’‡CŸ d”◊ \ø°åàHêsêj·T DqT u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À n¬sdüTº#˚dæ ôV’≤<äsêu≤<é mdæ_ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|ü]∫ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+ ∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. $T–*q U≤ø°\qT ‘=+<äs¡˝ÀH˚ n¬sdüTº #˚ùd+<äT≈£î mdæ_ n~Ûø±s¡T\T dæ<ä›yÓTÆq≥T¢ düe÷#ês¡+.

ø£+|üP´≥Øø£s¡D nedüs¡+

ø±e÷¬s&ç¶ ôd’øÏ˝Ÿ nôd+;¢øÏ edüTÔ+~ πødæÄsY~ e÷{≤...»>∑Hé~ eT÷≥ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT e÷#ê¬s&ç¶.e÷]Ã11(düTes¡íyês¡Ô). πødæÄsY~ e÷{≤...»>∑Hé~ eT÷≥ nì ñ|ümìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT e÷#ê¬s&ç¶ #Ís¡kÕÔ˝À »]–q düuÛÑ˝À Ä~yês¡+ e÷{≤¢&Üs¡T.ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {Ï&ç|æøÏ ø£+#·Tø√≥ nì {Ï&ç|æ ‘·s¡T|ü⁄q >∑+|ü>√es¡ΔHéqT 47y˚\ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æùdÔ ‘·*¢ ˝≤+{Ï ‘Ó<˚bÕ bÕغøÏ <√èVü≤+ #˚XÊs¡ì nHêïs¡T.eTq sêÁwüº+˝À \øå±25y˚\ ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ≈£î Ä<ëj·T+ ô|+∫q |òüTq‘· {Ï&ç|æ<˚ qì nHêïs¡T.Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+∫q~ {Ï&ç|æ nì nHêïs¡T.ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |üìøÏ e÷*q Á|üuÛÑT‘·«+ nì e«ekÕj·÷ìøÏ ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«&É+ ˝Ò<äì u≤ãT Äs√|æ+#ês¡T.e],|ü‹Ô,yÓTTø£ÿC§qï,#Ós¡T≈£î |ü+≥\≈£î ø£˙dü eT<äΔ‘·T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·˝Òì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ¬s’‘·T\T $dæ– y˚kÕ] Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. ìs¡+‘·s¡+ ù|<ä Á|ü»\ø√dü+ b˛sê&˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ<˚ qì ‘Ó*bÕs¡T.‘·q {Ï&ç|æ Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À e«ekÕj·÷ìøÏ 24 >∑+≥\ ø£¬s+≥T Çe«&ÜìøÏ Á|üD≤[ø£ #˚XÊqì ‘Ó*bÕs¡T.ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ñ∫‘· ø£s¡+≥T ÇkÕÔeTì ‘Ó*|æ 7>∑+≥\≈£î ã<äT\T>± πøe˝+ 4>∑+≥\T ÇdüTÔ ¬s’‘ê+>±ìï yÓ÷dü+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T.ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· $<ä´qT n+~düTÔ dü«j·T+>± ñ<√´>±\qT ø£*ŒkÕÔqì #·+Á<äu≤ãT Vü‰$T Ç#êÃs¡T.ñqï‘· $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫q $<ë´s¡Tú\≈£î ñ<√´>∑uÛÑè‹ øÏ+<ä yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT ã~© |ü<∏äø£+ #˚|ü&ÉT‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.nsTT‘˚ πødæÄsY ‘·q eTqTeT&çì ny˚T]ø±\T #·~$düTÔ ù|<ä $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ #˚dæ+~ @$T ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.¬ødæÄsY ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT rdüTø£e∫à |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…{Ϻ sê»ø°j·T+>± m~π>πs ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î #˚dæ+~ @$T ˝Ò<äHêïs¡T. πødænsY ø±+Á¬>dtqT >±ì,»>∑Hé bÕغì >±ì $eT]Ù+#·≈£î+&Ü πøe\+ {Ï&ç|æH˚ $eT]Ù+#·&ÜìøÏ |üì>∑≥Tº≈£îHêï&Éì u≤ãT nHêïs¡T.dæìe÷ V”≤s√ sê»ø°j·T V”≤s√>± ne‘ês¡+ m‹Ô ‹]– ø±+Á¬>dt˝À $©q+ nj·÷´s¡ì u≤ãT m<˚›e#˚XÊs¡T.‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Vü≤j·÷+˝À ‘Ó\T>∑T‘·eTTà\T,nø£ÿ#Ó˝Ò¢\T m+‘√ n_Ûeè~› #˚+<ës¡ì u≤ãT nHêïs¡T.mìïø£\‘√ ‘Ó\+>±D sê<äì ‘Ó\+>±D ø√dü+ πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«y˚T ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì u≤ãT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á ñ|ümìïø£\T ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø±<äì nsTT‘˚ ø±e÷¬s&ç¶ ñ|ümìï˝À¢ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú nsTTq ì≥Tºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄qT uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì u≤ãT |æ\T|ü⁄qT Ç#êÃs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´\T eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄,yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+\T,myÓTੇ\T n]¬ø\ qsꇬs&ç¶,$õ>ö&é,e÷õ my˚Tà˝Ò´ j·T÷düT|òt n©,‘êsê#·+Á<ÛäHêj·Tø˘, \ø£åàHéHêj·Tø˘,Vü≤]uÛÑ÷wüHé, >√es¡ΔHé¬s&ç¶,ø£eT˝≤ø£sY¬s&ç¶, dæ~›sê+\T e÷ìø£´+¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»jT· yê&:É Á|ü»\≈£î dü‘·«s¡ Hê´j·T+ n+~+#˚+<äT≈£î ø√s¡Tº\≈£î ø£+|üP´≥Øø£s¡D m+‘· >±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt e+>± áX¯«s¡j·T´ nHêïs¡T. $»j·Tyê&É ø√s¡Tº ÁbÕ+>∑D+˝À ø=‘·Ô>± @sêŒ≥T #˚dæq Hê´j·T düe÷#ês¡ ùdyê πø+Á<ëìï ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·T eT÷]Ô õdæºdt mHé.$ s¡eTD‘√ ø£*dæ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. u≤´+≈£î\T, $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´ \j·÷\T Ç|üŒ{Ïπø |üP]Ô>± ø£+|üP´≥Øø£s¡D u≤≥ |ü{≤ºj·Tì ø√s¡Tº $wüj·T+˝À ø=+‘· Ä\dü´+ »]–+<äHêïs¡T. >∑‘· eT÷&˚fi¯ó¢>± eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq˝À ø=+‘· Á|ü>∑‹ kÕ~Û+#êeTì Á|ü»\≈£î dü‘·«s¡ Hê´j·T+ n+~+#˚+<äT≈£î Ç+ø± eT]ìï #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡ ñ+<äHêïs¡T. ø£+|üP´≥Øø£s¡D <ë«sê Á|üdüTÔ‘·+ ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± ø=ìï ùde\H˚ n+~düTÔHêï ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]Ô kÕúsTT˝ÀH˚ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔeTHêïs¡T. sêh+˝À Ç|üŒ{Ïπø 17 õ˝≤¢˝À ø£+|üP´≥Øø£s¡D |üP]Ô #˚dæq≥T¢ »dæºdtmHé.$ s¡eTD #ÓbÕŒs¡T. $T–*q õ˝≤¢˝À¢ ≈£L&Ü |üP]Ô #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

Á{≤ø£ºsY, Ä{À &Ûû: eTT>∑TZ] eTè‹ ø£&É|ü, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): düT+&ÉT|ü*¢`sêj·Tes¡Z+ e÷s¡Z+˝À düT+&ÉT|ü*¢ düMT|ü+˝Àì á<äT\e+ø£ e+‘Óqô|’ Á{≤ø£ºsY, Ä{À &Ûûø=ì ¬s+&É÷ e+ø£˝À¢øÏ u§˝≤Ô|ü&ܶsTT. á Á|üe÷<ä+˝À düT+&ÉT|ü*¢øÏ #Ó+~q Á{≤ø£ºsY Á&Ó’esY >∑D|ü‹, Ä{À˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï ‹eTàdüeTTÁ<ä+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q bÕe⁄\eTà, »j·TeTà\ eTè‘·<˚Vü‰\qT >∑T]Ô+#ês¡T. Á{≤ø£ºsY˝À ñqï ÇdüTø£˝À eTè‘· <˚Vü‰\T ≈£Ls¡T≈£îb˛e&É+‘√ CÒd”; kÕj·T+‘√ yÓ*øÏrdüTÔHêïs¡T. eTè‘·T\ dü+K´ ô|]π> neø±X¯ eTT+~. Á|üe÷<ä+˝À rÁe+>± >±j·T|ü&ɶ ø£å‘·>±Á‘·T\qT sêj·T#√{Ï ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ #˚düTÔHêïs¡T. b˛©düT\T düVü‰j·Tø£#·s¡´\qT |üs¡´y˚øÏådü÷ÔHêïs¡T.

15q ùdºwüHé|òüTHé|üPsY˝À #·+Á<äu≤ãT Á|ü#ês¡+ es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 11, düTes¡íyês¡Ô: õ˝≤¢˝Àì ùdºwüHé|òüTH é|üPsY nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT áHÓ\ 15q ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. #·+Á< äu≤ãT |üs¡´≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<ä´≈£åî&ÉT πseP] Á|üø±XŸ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ◊ø±dü eTTdüT>∑T˝À ‘Ó<˚bÕ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó<˚bÕqT sê»ø° j·T+>± <Óã“rj·T&ÜìøÏ ‘Ósêdü ≈£îÁ≥|üqTï‘√+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. {°ÄsYmdt H˚‘·\T #·+Á<ä u≤ãT |üs¡´≥qqT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ $X¯«Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ósêdü ÁX‚DT\T ø±yê\ì #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q≈£î n&ÉT¶‘·–*‘˚ rÁe |ü]D≤e÷\T ñ+{≤sTTq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

z&çb˛‘êeTH˚ uÛÑj·T+‘√H˚ <ë&ÉT\T: ‘·\kÕì ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11, (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£˝À¢ z&çb˛‘êeTH˚ uÛÑj·T+‘√H˚ #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q˝À πød”ÄsY <ë&ÉT\T #˚sTTdüTÔHêïs¡ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ $eT]Ù+∫+~. ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘˚<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT |üs¡´{ÏdüTÔqï düeTj·T+˝À ø=+<äs¡T ‘Ósêdü ø±s¡´ ø£s¡Ô\T ø£Hê«jYTô|’ &Ü&ç #˚j·T&Üìï Ä bÕغ rÁe+>± K+&ç+∫+~. πød”ÄsY Ç˝≤+{Ï <äTX¯Ãs¡´\≈£î bÕ\Œ&É≥+ ~>∑C≤s¡T&ÉT sê»ø°j·÷ \≈£î dü÷∫düTÔ+<äì Ä bÕغ H˚‘· ‘·\kÕì lìyêdt j·÷<äyé yê´U≤´ì+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+˝À @ sê»ø°j·T bÕغ¬ø’Hê z≥T n&çπ> Vü≤≈£îÿ ñ+<äHêïs¡T. <ë&çô|’ mìïø£\ ø£$Twüq sY≈£î |òæsê´<äT #˚ùd+<äT≈£î e#êÃqì ád” ˝Òø£b˛e&É+‘√ k˛eTyês¡+ |òæsê´&ÉT #˚kÕÔeTHêïs¡T.

#·<äTe⁄ ÄeX¯´ø£‘·ô|’ Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ NPR Lik Li©s´ giR L`i, ™s´ WLij Ë: —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı ˙gS™´sWáՋ[ øR¡μR∂V™´so A™´saRP˘NRPªRΩ \|ms ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LjiNTP @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷Ê¡ryÚ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi @©yıLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sμy˘aS≈¡ μy*LS …”¡.Fs©±s.—¡.J. À≥œ¡™´s©´sLi ™´sμÙR∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s øR¡μR∂V™´soá xqsLi ¡LSá @™´sgSx§¶¶¶©´s LS˘÷d¡¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¤«¡Li≤y Ezms ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqsLixmspLÒRi @ORPQLSxqs˘ªRΩª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV¨s @©yıLRiV. ryORPQLRi À≥ÿLRiª`Ω NSLRi˘˙NRP™´sVLi μy*LS ˙gS™´sWáՋ[¨s ¨sLRiORPQLSxqsV˘Q\¤Õ¡©´s |msμÙR∂™yLRiLiμR∂LRiV øR¡μR∂V™´so Æ©s[LRiVËN]Æ©s[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩzqsNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s @©yıLRiV. øR¡μR∂V™´so μy*LSÆ©s[ xqs™´sW«¡LiÕ‹[ LSfl”·ryÚLRi¨s @©yıLRiV. «¡©yÀ≥ÿÕ‹[ xqsgRi À≥ÿgRi™´sVV©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡LiμR∂LRiV @ORPQLSxqsV˘Ã¡V NS™yá¨s @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @ORPQLSxqs˘ªRΩ ryμ≥j∂}qsÚ NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[¨s ™yLSLiμR∂LRi¨s ≠sμy˘™´sLiªRΩVá©´sV ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s @©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡LiμR∂LRiV xqsLixmspLÒRi @ORPQLSxqs˘ªRΩ ryμ≥j∂|qsÚ xqs™´sW«ÿ’≥¡™´sXμÙj∂ Æ™s[gRi™´sLiªRΩLigS «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡xms»˝¡ g_LRi™´s À≥ÿ™´sLi |msLiF~Liμj∂iLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s @©yıLRiV. øR¡μR∂V™´soNRPV©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @¨sı LRiLigRiLiÕ˝‹[ LSfl”·ryÚLRi¨s @©yıLRiV.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ 12 e÷]Ã 2012

Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛRiVá J»¡≠sV «¡LjigjiæªΩ[ æªΩáLigSflÿÕ‹[ FyLÌki xmsLjizqsÚºΩ G≠sV»¡©´sıμj∂ BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ @LiªRΩLRi¯μ≥R∂©´sLi Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. æªΩáLigSfl· ≠sxqs∏R∂VLiÕ‹[ gRi…Ì”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ªRΩ{qsDN][NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NSLi˙lgi£qs©´sV ¨sáμk∂}qs xmsLjizqsÚºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso …”¡AL`iFs£qs©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠s™´sVLRi+áV NRPW≤y ¡W™´sVLSLig`i @π∏∂[V˘ xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yı∏R∂V¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl·\|ms ∏R∂VV »¡L`iı ºdΩxqsVN][NRPF°æªΩ[ CFy…”¡NTP ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li ™´s¬ø¡[ËμR∂¨s, æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙR∂™´sVπ∏∂[V˘™´s¨s J {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qs©´sV, æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı ˙xms«¡Õ˝‹[ μ][ztsQgS ¨sá¤À¡…ÌÿáƩs[ NRPV˙»¡ª][Æ©s[ …‘¡≤U∂{ms xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sıμR∂¨s, ªRΩμy*LS æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠sxtsQ xms¥R∂NS¨sı LRi¿¡Li¿¡LiμR∂¨s æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV.

æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ @LiªRΩLRi¯¥R∂©´sLi...? G≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛRiVá J»¡≠sV «¡LjigjiæªΩ[ æªΩáLigSflÿÕ‹[ FyLÌki xmsLjizqsÚºΩ G≠sV»¡©´sıμj∂ BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ @LiªRΩLRi¯μ≥R∂©´sLi Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. æªΩáLigSfl· ≠sxqs∏R∂VLiÕ‹[ gRi…Ì”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ªRΩ{qsDN][NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NSLi˙lgi£qs©´sV ¨sáμk∂}qs xmsLjizqsÚºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso …”¡AL`iFs£qs©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠s™´sVLRi+áV NRPW≤y ¡W™´sVLSLig`i @π∏∂[V˘ xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yı∏R∂V¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP æªΩáLigSfl·\|ms ªy≤][}ms≤][ æªΩ[áVË™´sV¨s NSLi˙lgi£qs©´sV ¨sáμk∂}qs xmsLjizqÛsºΩ DLi≤T∂™´soLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μR∂¨s, @ÕÿLi…”¡μj∂ æªΩáLigSfl· FyLÌkiÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ ZNP[≤R∂L`iÕ‹[ NRPW≤y @xqsLiªRΩXzmsÚ LRigji¤Õ¡[ @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s FyLÌkiÕ‹[¨s N]LiμR∂LRiV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ Dxms Fs¨sıNRPáV NRPW≤y …”¡≤T∂zms ≠sμ≥y©´s ©´s BLÒRi∏R∂VLi ªRΩ{qsDN][NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ @¨s ˙xmsxqsVÚªRΩLi æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ZNP[≤R∂L`iÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. æªΩáLigSfl·NRPV …‘¡≤U∂{ms ™´s˘ºΩlLi[NRP™´sW? @©´sVNRPWá™´sW? @©´sı ™´s∞÷¡NRP ˙xmsaRPı ™yLji¨s Æ™s[μ≥j∂xqsVÚ©´sıμj∂. FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ NRPW≤y @LiªRΩL˝ki©´sLigS BÆ™s[ @©´sV™´sW©yáV D©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ™yLRiV  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`i 9©´s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂VgSÆ©s[, ™´sVLSıÆ≤∂[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLi |ms…Ì”¡ ™´sVLki, æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyLRi¨s, æªΩáLigSfl· BryÚ©´s¨s ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi

@LÙRiLS˙ºΩ FsÕÿ ˙xmsNRP…”¡ryÚLRiLi»¡W ZNP[Li˙μy¨sı ¨sáμk∂aSLRi¨s …‘¡≤U∂{ms æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™yxqsÚ™´sLigS C Fs¨sıNRPáNRPV xmsL][ORPQLigS øR¡Li˙μR∂Àÿ¤À¡[ NSLRiNRPV≤R∂¨s ¬ø¡xmsˆNRP ªRΩxmsˆμR∂V. . øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl·\|ms ∏R∂VV »¡L`iı ºdΩxqsVN][NRPF°æªΩ[ CFy…”¡NTP ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li ™´s¬ø¡[ËμR∂¨s, æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙR∂™´sVπ∏∂[V˘™´s¨s J {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qs©´sV, æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı ˙xms«¡Õ˝‹[ μ][ztsQgS ¨sá¤À¡…ÌÿáƩs[ NRPV˙»¡ª][Æ©s[ …‘¡≤U∂{ms xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sıμR∂¨s, ªRΩμy*LS æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠sxtsQ xms¥R∂NS¨sı LRi¿¡Li¿¡LiμR∂¨s æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ NRPW≤y BÆ™s[ ≠sxtsQ∏R∂WáV ˙xmsμ≥y©´sLigS øR¡LRiËNRPV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP NTPLiμj∂rÛyLiVV NSLRi˘NRPLRiÚá ™´sμÙR∂ «¡™y ¡V ¤Õ¡[μR∂V. Àÿ ¡V Æ™sVxmsˆV N][xqsLi æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı ¿d¡¤Õ¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı …‘¡≤U∂{ms …‘¡ Æ©s[ªRΩá©´sV øR¡Wzqs “¡LÒjiLiøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°LiVV©´s æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV …‘¡≤U∂{msNTP gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡FyˆLRiV. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌki ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s xmsμR∂™´soá©´sW ªRΩ˘—¡LiøyLRiV. ™yLji LS“¡©y™´sWá NSLRifl·LigSÆ©s[ Æ©s[≤R∂V æªΩáLigSfl·Õ‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV ™´søyËLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ©y¨sËÆ™s[ªRΩ μ≥][LRifl”·, ˙≤y™´sWáª][ ≠sxqsVlgiºΩÚ©´s A FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so, LS«¡∏R∂V˘ NRPW≤y LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. 2009 ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡cAL`iFs£qsª][ xqs•¶¶¶ NRP™´sVW˘¨sxqÌsVáª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, F~ªRΩVÚ μ≥R∂LS¯¨sı ≠sxqs¯LjiLi¿¡, ≠sV˙ªRΩxmsOSQá J»¡≠sVNTP NSLRiNRPV≤R∂∏R∂W˘LRi©´sı ™yμR∂©´s DLiμj∂. FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáª][ ≠sV˙ªRΩxmsOSQáNRPV J»˝¡Vc Æ™s[LiVVLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ NRP™´sVW˘¨sxqÌsVáV, …‘¡cAL`iFs£qs À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s ©´sxtÌsQF°∏R∂W∏R∂V¨s ≠s™´sVLRi+áV ™´søyËLiVV.A

˙xmsøyLRiLiÕ‹[ Æ©s[ªRΩá μR∂WNRPV≤R∂V

ªRΩLRiV™yªRΩ NRP™´sVW˘¨sxqÌsVáV Àÿ•¶¶¶»¡LigS …‘¡c≤U∂{ms ªRΩ™´sVNRPV J»˝¡Vc Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s NUPáNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms©´s ≠sμ≥y©´sxmsLRi\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @™´sNSaRP™yμR∂ \Æ™s≈¡Lji ™y™´sVxmsOSQáNRPV ©´søR¡Ë¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ˙FyLiªy¨sN][ ≠sμ≥y©´sLi @™´sáLi’¡LiøR¡≤R∂Li LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáNRPV ªRΩgRiμR∂¨s {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ZNP[ ©yLS∏R∂Vfl· xmsáVryL˝RiV …‘¡≤U∂{ms \Æ™s≈¡Lji¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. μyLiª][ B¿¡Ë©´s æªΩáLigSfl·©´sV ZNP[Li˙μR∂Li Æ™s©´sNRPV‰ ºdΩxqsVNRPV©´sıμR∂¨s @LigkiNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ Æ©s[…”¡ ™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl·\|ms Àÿ ¡V xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V\|ms ¬ø¡Fyˆ÷¡=Liμj∂ ¬ø¡Fyˆ™´sV¨s @Li»¡V©´sı A∏R∂V©´s, GLi ¬ø¡FyˆLRi©´sıμj∂ ™´sW˙ªRΩLi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. C ≤]LiNRP ºΩLRiVgRiV≤R∂V \Æ™s≈¡Lji ™´s¤Õ˝¡[ F°øyLRiLi $¨s™y£qs≤ÔT∂ Æ™sVVμR∂áV ©ygRiLi «¡©yLÙRi©´s≤ÔT∂, gRiLixms g][™´sLÙRi©±s, «‹[gRiV LS™´sV©´sı ™´sLRiNRPV FyLÌki¨s ≠ds≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV, øyÕÿNSáLi FyLÌki¨s @Li…”¡|ms»Ì¡VN]¨s D©´sı ©ygRiLi, gRiLixms, «‹[gRiV LS™´sV©´sı FyLÌki¨s ≠ds≤R∂»¡Li …‘¡≤U∂{msNTP |msμÙR∂ ©´sxtÌsQÆ™s[V©´s¨s …‘¡≤U∂{ms …‘¡c Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`i Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so \|qsªRΩLi @LigkiNRPLjiLiøyLRiV.Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡c≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV B™´s*À‹[™´sV¨s ™y™´sVxmsOSQáV ¨sL]¯x§¶¶¶™´sW»¡LigS ¬ø¡}msˆaSLiVV. {qs{msH INRP @≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂VZNP[zqs, æªΩáLigSfl· N][xqsLi xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs©´s ™yLjiZNP[ ™´sVμÙR∂ºΩryÚ™´sV¨s NRPLS≈¡Li≤T∂gS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ’¡ªRΩÚLRiF°LiVV©´s …‘¡c≤U∂{ms @LiªRΩLRi¯¥R∂©´sLiÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂. μR∂gÊRiLRi™y*÷¡=©´s NRP™´sVW˘¨sxqÌsVáV μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LRiLi»¡W …‘¡c≤U∂{ms …‘¡c Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`i Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so ™yF°∏R∂WLRiV. {qs{msH ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sVNRPV ©´sxtÌsQLi ªRΩxmsˆμR∂¨s @LigkiNRPLjiLiøyLRiV.

N][…”¡ LRiWFy∏R∂Váª][ ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙μyá @’≥¡™´sXμÙj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙Fyμ≥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙μyáՋ[ N][…”¡ LRiWFy∏R∂Vá ™´s˘∏R∂VLiª][ @ªRΩ˘™´sxqsLRi\Æ™sV©´s \Æ™sμR∂˘ xmsLjiNRPLSá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS GáWLRiVÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩ¨s NSL]ˆlLi[…fi AxqsVxms˙ªRΩVáNRPV μ≥k∂»¡VgS ™´sV÷dÌ¡|qsˆuy÷¡…”¡ AxqsVxms˙ºΩgS @’¡™´sXμÙj∂ xmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙Fy¤«¡NÌRPV LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. @’¡ÕÿxtsQ NSLRi˘˙NRP™´sVLi NTPLiμR∂ ™´sVWgRi“¡™yáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s \Æ™sμR∂˘Li @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xmsaRPV\Æ™sμR∂˘aSáá©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLRiVxqsVÚ©yı™´sV¨s, @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS L][gRiVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s \Æ™sμy˘¨sı @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂%¡VNRPV ˙Fyμ≥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ZNP[Li˙μyáՋ[

™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. xmsbPË™´sV G¤«¡¨ds=˙FyLiªRΩLiÕ‹[ @ªRΩ˘™´sxqsLRi \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. N][»¡ LS™´sVøR¡Li˙μR∂xmsoLRiLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V ©´sWªRΩ©´s @Li ¡V¤Õ¡©±s= xqsLki*xqsVá©´sV NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @’≥¡ÕÿxtsQ NSLRi˘˙NRP™´sVLi NTPLiμR∂ F°Ã¡™´sLRiLi,  ¡V…ÌÿLiVVgRiWÆ≤∂iLi N˝RPQxqÌsL`i ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV @ªRΩ˘™´sxqsLRi\Æ™sV©´s \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s AxqsVxms˙ªRΩVáNRPV ºdΩxqsVNRPVÆ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV 12 áORPQá LRiWFy∏R∂Váª][ lLiLi≤R∂V ©´sWªRΩ©´s @Li ¡V¤Õ¡©±s=á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV.

lLi…Ì”¡Li\|ms©´s NTPLig`izmnsxtsQL`i NRPuÌyáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ Æ©s[ªRΩáLiªy Fyá™´sVWLRiV\|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sı FyLÌkiáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmnsQo©´s ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP @LRiVfl· xqsV≤T∂gS÷¡ xmsLRi˘»¡©´sáª][ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BNRP NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmnsQo©´s zqsFsLi NTPLRifl„fi, zmszqszqs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV |tsQ≤R∂W˘Õfi ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRiV. …”¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ZNPzqsAL`i ˙xmsøyLS¨sNTP ™´sxqsVÚ©yıLRiV. A∏R∂V©´s NRPWªRΩVLRiV NRP≠sªRΩ Bxmsˆ…”¡ZNP[ «‹[LRiVgS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ’¡¤«¡zms @À≥œ¡˘LÛji ªRΩLRixmnsQo©´s xqsVuy¯ xqs*LS«fi ˙xmsøyLS¨sNTP ™´sryÚLRi¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @À≥œ¡˘LÛRiVáV, ™yLjiNTP @Li≤R∂gS ™´s¿¡Ë©´s FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV J»¡LRiV ™´sμÙR∂NRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. INRP\Æ™sxmso \Æ™sVNRPVÕ˝‹[ ˙xmsøyLRi x§¶‹[LRiV, ™´sVL][\Æ™sxmso BLi…”¡Li…”¡ ˙xmsøyLRiLiª][, ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[¨s xms¤Õ˝¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂≤T∂ «‹[LRiLiμR∂VNRPVLiμj∂. ©ygRiL`iNRPLRiWıáV |qslgi¯Li»¡VÕ‹[¨s xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩ LSLilLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP…filLi≤ÔT∂, …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji ™´sV˙Lji «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ªy≤R∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s μ≥R∂WLiμ≥yLiÕ‹[ ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ FyÕÊ‹©yıLRiV.ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛji¨s lgi÷¡zms}qsÚ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP {qsFsLi ¬ø¡[ªRΩ ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[LiVVryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. g]Li≤y˘Ã¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sNRPVáV æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi˙ºΩ NRPW≤y \¤«¡ æªΩáLigSfl· @©yá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂VgS AÆ™sV @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáV, zmsLiø≥R¡©˝´sV,

BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ ’¡Ã˝¡VáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ˙gS≠dsVfl· }msμR∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V xqs’¡ªRΩNRPV GNRPLRiV™´so |ms…ÌÿLRiV.N]Õ˝ÿxmspL`iÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂ZNP[ @LRiVfl·, Fy©±sgRiÕfi ™´sVLi≤R∂áLi xmsoÃÊ¡LRiøR¡L˝Ri, N]ªRΩÚ}ms»¡, g][xmsÕfiμj∂Æ©sıÕ‹[ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV «¡⁄xms÷˝¡\|ms ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s @™´sNSaRP™yμj∂ @Li»¡W μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ≠dsxms©´sgRiÃ˝¡V ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS™´soá øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i |qslgi¯Li»¡VÕ‹[¨s x§¶¶¶©y*≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªRΩ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.’d¡¤«¡[{ms æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV NRP≠sV…‘¡c \¬ø≥¡LRi¯©±s, {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ LS¤«¡[aRP*L`iLS™´so xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji π∏∂V©´sıLi $¨s™yxqslLi≤ÔT∂ æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVVÆ©s[ }qÌs≤T∂∏R∂VLi ˙g_Li≤R∂V=NRPV Æ™s◊˝¡ ˙NUP≤yNSLRiVá©´sV xmsLjiøR¡∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi @’≥¡™´sXμÙj∂N][xqsLi ªRΩ©´s©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s, …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS N][LSLRiV.…‘¡AL`iFs£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xmsORPQLi ©y∏R∂VNRPV≤R∂V C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i, F~÷¡…fi  ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V G{ms —¡æªΩ[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. @À≥œ¡˘LÛji B˙ ¡{§¶¶¶Liª][ NRP÷¡zqs @¨sı |qsORPQ©˝´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ ™´sVμÙR∂ªRΩV N][LSLRiV. N]Õ˝ÿxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs NSLRi˘NRPLRiÚáV «¡⁄xms÷˝¡ LS˘÷d¡¨s @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. ªy«ÿgS J∏R∂VW ≠sμy˘LÛRiVá©´sV NRPW≤y @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP F°…ÿF°…‘¡gS @LiμR∂LRiW ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μj∂gSLRiV.

Æ™s[áLi Fy»¡Õ˝‹[ gRiW≤R∂VxmsohSfl”· C ˙F~NRPW˘L`iÆ™sVLi…fi μy*LS ¤…¡Li≤R∂L˝RiV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı BLiμR∂VÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Lji—¡xtÌsQL`i @LiVV©´s NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V FyÕÊ‹©´s≤y¨sNTP @L>RiVáV. μk∂Liª][ NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiLiμR∂LRiW zqsLi≤T∂ZNP[…figS ™´sWLji F°…‘¡xms≤T∂æªΩ[ ©´sxtÌsQÆ™s[V ªRΩxmsˆ ÕÿÀ≥œ¡Li DLi≤R∂μR∂Li»¡W GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi N][xqsLi Æ™s[áLi Fy»¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs NSLS˘Ã¡∏R∂VLi xqs≠dsVFy©´s NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV Æ™s[áLi Fy»¡Ã¡V Fy≤R∂VªRΩW xms©´sVá xmsLixmsNSáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. c¤…¡ciLi≤R∂L˝RiÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV xmsNS‰ ™´sp˘x§¶¶¶Liª][ xms©´sVá©´sV xmsLixmsNSáV ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂W xms©´sVá©´sV F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV AxqsNTPÚ D©´sı NSLi˙…ÿNÌRPQL˝Ri ©´sVLi¿¡ ™´sVVLiÆμ∂[ ≤U∂≤U∂áV ºdΩxqsVN]¨s Æ™s[áLi Fy»¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶ LiøyLRiV. Fs™´sLRiV FsNRPV‰™´s Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s}qsÚ ™yLjiZNP[ A xms©´sVá©´sV NRP»Ì¡¤À¡…Ìÿá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. IN][‰ xms¨sNTP 60 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ áORPQ LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV Æ™s[áLi Fy»¡ Fy≤yLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. A∏R∂W xms¨s¨s ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë ≤U∂≤U∂ ºdΩzqs©´s NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiLiμR∂LjiNUP Æ™s[áLi Fy»¡ μy*LS ™´s¿¡Ë©´s Æ™sVVªyÚ¨sı ™y…ÿáVgS Æ™s[zqs xmsLizms fl‘· ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ™´sVL][™´sWLRiV zqsLi≤T∂ZNP[…figS ™´sWLSLRi©´s≤y¨sNTP BÆμ∂[ ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©´sı ≠s™´sVLRi+áV ™´søyËLiVV. . ’d¡{msFs£qs, FsÕfiAL`iFs£qs xms©´sVá ¤…¡Li≤R∂L˝RiÕ‹[ LjiLig`igS GLRiˆ≤T∂©´s NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV @Æμ∂[ ILRi™´s≤T∂¨s N]©´srygjixqsWÚ ªy«ÿgS ’d¡AL`i“¡Fs£mns xms©´sVá©´sV

NRPW≤y xmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. 1.93 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ 44 xms©´sVáNRPV C ˙F~NRPW˘L`iÆ™sVLi…fi μy*LS ¤…¡Li≤R∂L˝RiV zmsáV™´sgS C xms©´sVá©´sV F°…‘¡ μy*LS NSNRPVLi≤y Æ™s[áLi Fy»¡Ã¡ª][ NSLi ˙…ÿNÌRPL˝RiV xmsLiøR¡VNRPV©yıLRi¨s xqs™´sW øyLRiLi.μk∂Liª][ A ¤…¡Li≤R∂L˝RiÕ‹[ zqsLi≤T∂ZNP[…figS ™´sWLji F°…‘¡c ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡WxqsVNRPV©´sı NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ªy«ÿgS ’d¡AL`i“¡Fs£mns xms©´sVÕ˝‹[©´sW @Æμ∂[ ≠sμ≥y©y¨sı Fy…”¡Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi c¤…¡ciLi≤R∂L`i μy≈¡Ã¡V gRi≤R∂V™´so ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPV NRPW≤y C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ry{mnsgS ™´sVVgRiVxqsVÚLiμy ¤Õ¡[μy @©´sı μy¨s\|ms NSLi ˙…ÿNÌRPQL˝Ri xqsLixmnsVLi Æ©s[ªRΩÕ˝‹[©´sW @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. xms©´sVáV μR∂NRP‰¨s ™yLRiV gRiªRΩLiÕ‹[©´sW zqsLi≤T∂ZNP[…fi©´sV ≠s¿¡Ë©´sıLi ¬ø¡[zqs©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV D©yıLiVV¤…¡Li≤R∂L`i xms˙NTP ∏R∂V xqs«ÿ™´sogS ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sVVLiÆμ∂[ NRPVμR∂VLRiVËNRPV©´sı IxmsˆLiμR∂Li Æ™s[VLRiNRPV Æ™s[áLi Fy»¡ Æ™sVV ªyÚ¨sı ≠sVgjiªy NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NSLi˙…ÿNÌRPQL˝Ri xqsLixmnsVLi LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. ’d¡{msFs£qs, FsÕfiAL`iFs£qs ¨sμ≥R∂Váª][ Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ xms©´sVáNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ¤…¡Li≤R∂L˝RiÕ‹[ NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV 30 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV ¤Õ¡£qs NRPV Æ™sŒœ¡˛≤R∂Liª][ ©´sxtÌsQLi ™y…”¡¤Õ˝¡[ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. @©´sWx§¶¶¶˘LigS C ¤…¡Li≤R∂L˝RiV LRiμÙR∂LiVV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ªRΩLS*ªRΩ C ˙F~NRPW˘L`iÆ™sVLi…fi μy*LS c¤…¡Li≤R∂L˝RiV zms÷¡¿¡©y ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛsÕ‹[ Lji—¡xtÌsQL`Ôi NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiZNP[ FyÕÊ‹Æ©s[ ≠dsáV©´sV NRP÷¡ˆLiøyLRiV.

≠sμy˘LÙRiVá ˙xmsºΩÀ≥œ¡NRPV xmsμR∂V©´sV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ øR¡μR∂V™´soøR¡V©´sı BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LÙRiVá ≠s©´sWªRΩı A≠sxtsQ‰LRifl·Ã¡©´sV ˙xmsμR∂LRi+©´sNRPV A•¶¶¶*¨sxqsVÚ©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i —¡.Æ™sLiNRP˙…ÿ™±sV lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. DgSμj∂ xmsLRi*μj∂©y©´s rÛy¨sNRP N][≤T∂ LS™´sV™´sVWLjiÚ }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ≠ds…”¡¨s ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[gRiá BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSááV ªRΩ™´sV ≠sμy˘LÙRiVá ≠s©´sWªRΩı A≠sxtsQ‰LRifl·Ã¡Õ‹[ DªRΩÚ™´sV\Æ™sV©´s ™´sVW≤R∂V A≠sxtsQ‰LRifl·Ã¡©´sV ˙xmsμR∂LRi+©´sNRPV xmsLizmsLiøR¡™´søR¡Ë¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsμR∂LRi+©´sá GLSˆ»¡VNRPV xqs™´sV©´s*∏R∂V NRPLRiÚgS ¤…¡NRP‰÷¡ @LiVVªRΩLi NRPŒÿaSá ˙zms¨s=FyÕfi ˙F~ee≤T∂ ≠s.xtÒsv ™´sVWLjiÚ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSááV ≠sxtÒsv ™´sVWLjiÚ¨s xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ ˙xmsμR∂LRi+©´sáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

NTPLig`izmnsxtsQL`i FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s=NRPV NRPuÌyáV lLi…Ì”¡Lixms∏R∂W˘LiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡Liª][ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©´sı NTPLig`izmnsxtsQL`iNRPV.. ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂Æ©s[ NSLRifl·Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi xqsLixqÛs z§¶¶¶LiμR∂VryÚ©±s |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi NSL]ˆlLi[xtsQ©±s (|§¶¶¶ø`¡{ms{qsFsÕfi) BLiμ≥R∂©´s xqsLRixmnsLS©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[zqsLiμj∂. IxmsˆLiμR∂Li ˙xmsNSLRiLi L][«¡Ÿ™yLkigS ≤R∂ ¡V˜ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ |§¶¶¶ø`¡{ms{qsFsÕfi C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. μk∂Liª][ NTPLig`izmnsxtsQL`iNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠s™´sW©yá LSNRPF°NRPáNRPV ºdΩ˙™´s @LiªRΩLS∏R∂VLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. BLiμ≥R∂©´sLi ¤Õ¡[NRP ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[ 7 ≠s™´sW©yáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso NTPLig`izmnsxtsQL`i …”¡ZNP»˝¡V @™´sV¯NRPW≤R∂μR∂¨s BLi≤T∂∏R∂W ˙…ÿÆ™sÕfi G¤«¡Li…fi= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s (HG…‘¡G) ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂.NTPLig`izmnsxtsQL`i FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s= |§¶¶¶ø`¡{ms{qsFsÕfiNRPV À≥ÿLkigS  ¡NSLiVV xms≤T∂Liμj∂. LRiW.515c520 N][»˝¡ª][ Fy»¡V μy¨sNTP ™´s≤ÔU∂ NRPW≤y ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLiμj∂. μk∂Liª][ Fy»¡V L][«¡⁄ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı BLiμ≥R∂©´s ’¡Ã˝¡Vá©´sV NRPW≤y ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ |§¶¶¶ø`¡{ms{qsFsÕfi xqsLRixmnsLS©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. NTPLig`izmnsxtsQL`iNRPV À≥ÿLkigS BLiμ≥R∂©´s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs G\ZNPNRP xqsLixqÛs |§¶¶¶ø`¡{ms{qsFsÕfi INRP‰¤…¡[. NTPLig`izmnsxtsQL`i N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı BLiμ≥R∂©´sLiÕ‹[ 47 aSªRΩLi Æ™s[VLRi |§¶¶¶ø`¡{ms{qsFsÕfi ©´sVLi¬ø¡[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. A xqsLixqÛs NRPW≤y ≠s«¡∏∫∂V ™´sWÕÿ˘NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s xqsLixqÛsNRPV BLiμR∂©´s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ©´sVLi¿¡ ¨s÷¡zmsÆ™s[zqsLiμj∂.  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ F°LiVV©´s Æ©sáՋ[Æ©s[ N]¨sı gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V NTPLig`izmnsxtsQL`iNRPV BLiμ≥R∂©´s xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zmsÆ™s[zqsLiμj∂. @LiVV©y xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ™´sWLRiVˆ LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ gRiVLRiV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ xmspLjiÚgS ¨s÷¡zmsÆ™s[zqsLiμj∂. " ¡NSLiVVá ™´sxqsWáVNRPV NTPLig`izmnsxtsQL`iNRPV gRiªRΩ Æ©sáՋ[ lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLi. μy¨s ™´sÃ˝¡ FsÕÿLi…”¡ xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ Æ©s[…”¡ ©´sVLi¿¡ xmspLjiÚgS ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLi' @¨s D©´sıªyμ≥j∂NSLji INRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. @¨sı ≠sμ≥yáVgS øR¡LjiËLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ C ¨sLRiı∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V |§¶¶¶ø`¡{ms{qsFsÕfi D©´sıªyμ≥j∂NSLji INRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. "™yLRiV ¨sLi≤y ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ ™´sVV¨sgji©y gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS BLiμ≥R∂©´s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLi. N]¨sıryL˝RiV Aáxqs˘LigS ≤R∂ ¡V˜ ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©y ELRiVNRPV©yıLi. N]μÙj∂L][«¡ŸÃ¡VgS  ¡NSLiVVá ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ ºdΩ˙™´s Aáxqs˘Li «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. μk∂¨s\|ms FsÕÿLi…”¡ xqs™´sWøyLRiLi NRPW≤y B™´s*¤Õ¡[μR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ºdΩ˙™´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][NRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V' @¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. BLiμ≥R∂©´s xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zmsÆ™s[ªRΩ\|ms |§¶¶¶ø`¡{ms{qsFsÕfi, NTPLig`izmnsxtsQL`i D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV LS˙ªRΩLiªy øR¡LjiËLiøyLRiV. @LiVV©y xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ gRiVLRiV™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV ©´sVLiøR¡ xqsLRixmnsLS xmspLjiÚgS ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂.BLi≤T∂∏R∂V©±s ALiVVÕfi NSL]ˆlLi[xtsQ©±s NTPLig`izmnsxtsQL`iNRPV μR∂WLRiLigS DLi¤…¡[, ™´sVL][\Æ™sxmso À≥ÿLRiª`Ω |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩLi BLiμ≥R∂©y¨sı xqsLRixmnsLS ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. @μk∂ NS˘£tsQ @Li≤`∂ NS˘Lki xmsμÙR∂ºΩ ˙xmsNSLRiLi.. ≤R∂ ¡V˜ ºdΩxqsVN]¨s øR¡™´sVVLRiV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.

x§¶ ¶ß«¡⁄L`i©´sgRiL`iÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLji‰Õfi GLSˆ»¡VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, À≥œ¡V™´s©´sgjiLji, xqsWLS˘}ms»¡, ¿¡…ÿ˘Ã¡ ≤T∂≠s«¡©˝´sV ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ xqsLji‰Õfi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP, Æμ∂[™´sLRiN]Li≤R∂, ≠sVLS˘Ã¡gRiW≤R∂, x§¶¶¶ß«¡⁄L`i©´sgRiL`i, N][μy≤R∂ ≤T∂≠s«¡©˝´s©´sV N]ªRΩÚgS GLSˆ»¡π∏∂[V˘ x§¶¶¶ß«¡⁄L`i©´sgRiL`i xqsLji‰Õfi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ¬ø¡[LRiË©´sV©yıLRiV. lLiLi≤R∂V xqsLji‰Œ˝œ¡NRPW IZNP[ rÌ°L`iN]ªRΩÚgS ™´sVL][ xqsLji‰Õfi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi GLSˆ»¡Vc NS©´sV©yı lLiLi≤R∂V xqsLji‰Œ˝œ¡NRPV —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ D©´sı INRP rÌ°L`i ©´sVLi¬ø¡[ ry™´sV˙gji xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VciLiμj∂. |qsLi˙»¡Õfi xms™´sL`i ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘xtsQ©±s NRPLi|ms¨ds ÷¡≠sVc¤…¡c≤`∂ (G{ms{qs{ms≤U∂{qsFsÕfi) xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s G≤R∂V —¡Õ˝ÿ Õ˝‹[. INRP‰ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ lLiLi≤R∂V xqsLji‰Œ˝œ¡ß xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ lLiLi≤][ xqsLji‰ÕfiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ˙…ÿ©Ø[=Q‰ Fs£qsC G˙zmsÕfi Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[gS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. xmsLjiFyá©y r¢Ã¡À≥œ¡˘Li, \lLiªRΩVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sáV, ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω @Liμj∂Liøyá©´sı ˙xmsμ≥y©´s áORPQ ˘Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @μR∂©´sLigS ™´sVL][ xqsLji‰Õfi NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP LRiLigRiLi zqsμÙR∂\Æ™sVLiμj∂. BLiμR∂VN][xqsLi @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVW≤R∂V ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sW xmsLizmsLiμj∂. C ˙xmsºΩFyμR∂©´sÕ˝‹[ xqsWLS˘}ms»¡, ≠sVLS˘Ã¡gRiW≤R∂, x§¶¶¶ß«¡⁄L`i©´sgRiL`i ˙FyLiªyá©´sV xqsW¿¡Li¿¡ xqsLji‰Õfic2 NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP @©´sV™´sVºΩ B™y*á¨s N][LSLRiV. @LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ºΩ Fs©±s.DªRΩÚ™±sVNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiQ\Æ™sV©´s x§¶¶¶ß«¡⁄L`i©´sgRiL`iÕ‹[ xqsLji‰Õfi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi GLSˆ»¡π∏∂[V˘ ≠sμ≥R∂LigS NRPXztsQ ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡Vc æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[ x§¶¶¶ß«¡⁄L`i©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi DLi≤R∂≤R∂Li™´sÃ˝¡ A ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xqsLji‰Õfi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsÚ \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sNRPLRiLigS DLi»¡VLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Liª][ @NRP‰Æ≤∂[

GLSˆ»¡π∏∂[V˘Õÿ ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»Ì¡Vc xqs™´sWøyLRiLi.|msLRigRi©´sV©´sı ≤T∂≠s«¡©˝´sV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVL][ ˙…ÿ©±s=N][ xqsLji‰Õfi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi GLSˆ»¡V NS©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ ≤T∂≠s«¡©˝´sV NRPW≤y |msLRigRi©´sV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, À≥œ¡V™´s©´sgjiLji, xqsWLS˘}ms»¡, Æμ∂[™´sLRiN]Li≤R∂, x§¶¶¶ß«¡⁄L`i©´sgRiL`i, ≠sVLS˘Ã¡gRiW≤R∂ ≤T∂≠s«¡©˝´sV D©yıLiVV. ≠ds…”¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ xqsV™´sWLRiV 26 xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©˝´sVLi≤R∂gS 75NRPV \|msgS |qsORPQ©˝´sV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. xqsLji‰Õfic2 NSLS˘Ã¡∏R∂VLi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsÚ @μR∂©´sLigS ¿¡…ÿ˘Ã¡, N][μy≤R∂Õ˝‹[ ≤T∂≠s«¡©±s NSLS˘Ã¡∏R∂WáV GLSˆ»¡π∏∂[V˘ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. μk∂Liª][ ™´sVL][ 20NTP \|msgS |qsORPQ©˝´sV NRPW≤y |msLRiVgRiVªyLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ xqsLji‰ÕfiNRPV ©yáVlgi[zqs ø]xmsˆV©´s ≤T∂≠s«¡©˝´s©´sV ≠sÀ≥œ¡—¡Li¿¡ 50 ø]xmsˆV©´s |qsORPQ ©˝´s©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡©´sV©yıLRiV.

NRPV…‘¡LRi xmsLji˙aRP™´sVáNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙F°ªy=x§¶¶¶Li $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ©´sV NRPV…‘¡LRi xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ¨sá∏R∂VLigS ™´sWLSËá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i —¡.Æ™sLiNRP˙…ÿ™±sV lLi≤ÔT∂ zmsáVxmso¨søyËLRiV. rÛy¨sNRP —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVV»Ì¡ Æ™sVVμR∂»¡ ryLjigS xqsWORPQ ¯, ¿¡©´sı ™´sVμR∂˘ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVá\|ms Kªy=z§¶¶¶NRPVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©y xqsμR∂xqsV=©´sV —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿ ˙gS≠dsVfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs, Fs£qs.zqs NSL]ˆlLi[xtsQ©±s, ’¡.zqs.NSL]ˆlLi[xtsQ©±s, ™´s˘™´sry∏R∂V, xmsaRPVxqsLi™´sLÙRiNRP aS≈¡Ã¡V, —¡Õ˝ÿ xmsLji˙aRP™´sVá ZNP[Li˙μR∂Li, Δÿμ≥j∂ xmsLji˙aRP™´sVá À‹[LÔRiV, Àÿ˘LiNRPVáV xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS |msμÙR∂ rÛyLiVVÕ‹[ C @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i «‹[˘ºΩ ˙xms«¡*á©´s ¬ø¡[zqs ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @Æ©s[NRP ™´s©´sLRiVáV D©yı∏R∂V¨s ™y…”¡¨s @Liμj∂xmsoøR¡VËNRPV¨s À≥ÿLki rÛyLiVVÕ‹[ NRPV…‘¡LRi xmsLji˙aRP™´sVá©´sV Æ©sáN]ሙ´søR¡Ë¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sZaP[xtsQ\Æ™sV©´s ™´s©´sLRiVáV, ™´sW©´s™´s xqsLixmsμR∂ D©yı∏R∂V¨s ™y…”¡¨s xqs\lLi©´s LkiºΩÕ‹[ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP ™´sVLi¿¡ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV DLi≤yá¨s @©yıLRiV. øR¡NRP‰¨s ™´sWLÊRiμR∂LRi+NRPªRΩ*Li, μR∂aRPμj∂aRP øR¡WzmsLi¿¡©´sxmso≤R∂V D«¡*á À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV FyLji˙aS≠sVNRP LRiLigRiLiÕ‹[ ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ™´sá©´s ™yLjiNTP DFyμ≥j∂ NRPágRi≤R∂Liª][Fy»¡V —¡Õ˝ÿ ªRΩáxqsLji Aμy∏R∂VLiÕ‹[ gRifl·¨ds∏R∂V\Æ™sV©´s ™´sWLRiVˆ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. NRPV…‘¡LRi xmsLji˙aRP™´sVáV «ÿºdΩ∏R∂V Aμy∏R∂VLiÕ‹[ NUPáNRP À≥œ¡W≠sVNRP F°ztsQxqsVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ¬ø¡[ryLRiV. NRPV…‘¡LRi xmsLji˙aRP™´sVá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gjiLiøR¡≤R∂Li, ∏R∂VV™´sªRΩÕ‹[ \Æ©sxmsofl·˘Li |msLiøR¡≤R∂Li, ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ NTP»¡VNRPVáV Æ©s[LjiˆLiøR¡≤R∂Li ™´sá©´s ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ™´sryÚ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. xmsLji˙aRP™´sVá rÛyxms©´sNRPV @™´sxqsLRi™´sVgRiV r¢NRPLS˘Ã¡©´sV gRiWLjiË @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiF~Liμj∂LiøR¡V»¡NRPV @¨sı ™´sLÊSáª][ @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩNRPV ™´sVLi¿¡ bPORPQfl·ª][ Fy»¡V ™´s∞◊¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV, |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s @™´sxqsLRi™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ “¡≤T∂, N] ¡˜Lji, ™´sW≠sV≤T∂, \|ms©yzmsÕfi, @LRi…”¡ ™´sLi…”¡ A•¶¶¶LRi (xmnsQp≤`∂) xmsLji˙aRP™´sVáV, B©´sˆÈlLi[¯xtsQ©±s ¤…¡NSıá—¡, ¤Õ¡μR∂L`i xmsLji˙aRP™´sV, NSLiVVL`i xmsLji˙aRP™´sV, DxmsˆV ªRΩ∏R∂WLji, ™´sVªRΩ=Q˘ xmsLji˙aRP™´sV, Fy≤T∂ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV FsLiª][ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xmsLji˙aRP™´sVá©´sV DªyˆμR∂NRP, }qs™y LRiLigSáՋ[ GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV.


rygRiV ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´søyË≤R∂V. ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡, \Æ™sV˙N][ BLjilgi[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVá xqsᕶ¶¶ ºdΩxqsVN]¨s xms¿¡Ë≠sVLjiË xmsLi»¡ Æ™s[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VN]©yı≤R∂V. BLiμR∂VNRPV ˙≤T∂£ms BLjilgi[xtsQ©±s xmsμÙR∂ºΩ¨s Fy…”¡Liøyá¨s ≤T∂|qsLi ¡L`i 2010 Õ‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN]©yı≤R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV \lLiªRΩV $¨s™y£qs NRPV ˙≤T∂£ms xmsLjiNRPLSá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. ≠ds…”¡¨s @™´sVLRiVËN]¨s xms¿¡Ë≠sVLjiË Æ™s[aS≤R∂V. 6 Æ©sáá ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ 6 ©´sVLi≤T∂ 7 »¡©´sVıá xms¿¡Ë≠sVLjiË μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´s¿¡ËLiμj∂. INRP »¡©´sVıNRPV 13 Æ™s[á LRiW.á Aμy∏R∂VLi ™´s¿¡ËLiμj∂. @Õÿ Æ™sVVªRΩÚLi 91 Æ™s[á LRiW.á Aμ≥y∏R∂VLi F~Liμy≤R∂V. @ªRΩ¨sNTP rygRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @LiVV ≈¡LRiVË ZNP[™´sáLi 31 Æ™s[á LRiW.áV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V B≠s F°©´sV @ªRΩ¨sNTP 60 Æ™s[á LRiW.á ÕÿÀ≥œ¡Li ™´s¿¡ËLiμj∂. ˙≤T∂£ms xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[∏R∂VNRP xmspLRi*Li @ªRΩ¨sNTP ZNP[™´sáLi 3 »¡©´sVıá μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´s¬ø¡[Ëμj∂. @Õÿlgi[ NSáV™´sá Aμ≥yLRiLigS ¨dsLRiV F~LiÆμ∂™y≤R∂V. NS¨ds ˙≤T∂£ms xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sá μj∂gRiV ¡≤T∂ gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLjigjiLiμj∂. xms¿¡Ë≠sVLjiË ª][ Fy»¡V Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡ Æ™s[zqs 30 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ μj∂gRiV ¡≤T∂¨s F~Liμy≤R∂V. B˙ ¡{§¶¶¶Lixms»¡ıLi ™´sVLi≤R∂áLi ZNP[Li˙μy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ºdΩgRiá @a][N`PlLi≤ÔT∂ NRPW≤y ˙≤T∂£ms xmsμÙR∂ºΩ xmsLi»¡ rygRiV ¬ø¡[xqsWÚ @μ≥j∂NRP ÕÿÀ≥œ¡Li F~Liμy≤R∂V. ˙≤T∂£ms xmsμÙR∂ºΩNTP xmspLRi*Li @a][N`P lLi≤ÔT∂ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ ¤Õ¡[NRP xmsxqsVxmso xmsLi≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV B ¡˜Liμj∂ xmsÆ≤∂[™y≤R∂V. xmsxqsVxmso gRi≤ÔR∂ ªRΩ∏R∂WLRiπ∏∂[V˘ μR∂aRPÕ‹[ ¨dsLRiV @LiμR∂NRP FsLi≤T∂F°LiVV©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV NRPW≤y D©yıLiVV.

˙≤T∂£ms BLjilgi[xtsQ©±sª][ @μ≥j∂NRP ÕÿÀ≥ÿáV NRPLkiLi©´sgRiL`i, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô.): ˙≤T∂£ms BLjilgi[xtsQ©±s ¬ø¡[xqsWÚ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s BLRiV™´soLRiV \lLiªRΩVáV ÕÿÀ≥ÿáV gRi≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ºΩ™´sW¯xmspL`i ™´sVLi≤R∂áLi ©´sÕÊ‹Li≤R∂ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s \lLiªRΩV gSLi≤˝R∂ $¨s™y£qs NRPV 28 gRiVLi»¡Ã¡ À≥œ¡W≠sV DLiμj∂. D©´sı N]μÙj∂ Fy…”¡ À≥œ¡W≠sVNTP xqs\lLi©´s ¨ds…”¡ ™´sxqsºΩ, @μ≥j∂NRP ALÛjiNRP r°Ú™´sVªRΩ ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Liª][ ™´sLji ™´sLi…”¡ xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. ryLi˙xmsμy∏R∂VNRP rygRiV xmsμÙR∂ªRΩVáՋ[ xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[zqs AbPLi¿¡©´s μj∂gRiV ¡≤R∂VáV LSNRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤T∂©´s \lLiªRΩVáV Aμ≥R∂V¨sNRP ™´s˘™´sry∏R∂V xmsμÙR∂ªRΩVá \Æ™sxmso ANRPL<jiªRΩVáV NS™´s≤R∂iLi xqsx§¶¶¶«¡Li. |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ≈¡LRiVËáV @μ≥j∂NRP™´sV™´soªRΩV©´sı Æ©s[…”¡ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[, ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá NSLRifl·LigS D©´sı N]μÙj∂ Fy…”¡ ¨ds…”¡¨s xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRi xmsLRiVËN]¨s xmsLi»¡Ã¡V FsÕÿ Æ™s[∏R∂WáƩs[ μj∂gRiVáV xms≤R∂VªRΩV©´sı \lLiªRΩVáNRPV Bμj∂g][ Æ©s[©´sV©yı©´sLi»¡W \Æ™sV˙N][ BLjilgi[xtsQ©±s ™yLjiNTP AxqsLRigS ¨sáVr°ÚLiμj∂. ªRΩNRPV‰™´s |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ≈¡LRiVË, ªRΩNRPV‰™´s ¨dsLRiV ª][ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV¬ø¡[}qs ≠sμ≥y©´sÆ™s[V \Æ™sV˙N][ BLjilgi[xtsQ©±s, BLiμR∂VÕ‹[ ˙≤T∂£ms BLjilgi[xtsQ©±s, zqsˆQ˚LiN˝RPL`i BLjig`ixtsQ©±s @¨s lLiLi≤R∂V LRiNSáVgS ™´soLi»¡VLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiVá μy*LS ˙≤T∂£ms gRiVLjiLi¿¡ æªΩáVxqsVN]¨s A xmsμÙR∂ºΩÕ‹[

k˛eTyês¡+, 12 e÷]Ã 2012

düTes¡íyês¡Ô

eTìwæ J$‘·+ yÓTT‘·Ô+˝À ¬s+&˚ ø√D≤\T ñ+{≤sTT

ˇø£{Ï ø£wüº+, eTs=ø£{Ï Çwüº+ e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô.):ø£cÕº\T e÷s¡Ty˚wü+˝À e#˚à esê\T, Çø£ ÇcÕº\T eTìwæ˝À düVü≤»+>±H˚ ñ+{≤sTT. dü∫Hé≈£î ÁøϬø{Ÿ n+fÒ Çwüº+. n+<äTø£H˚ Äq+<ä+>± ø£wüº|ü&ܶ&ÉT. u≤ãsY≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ sêe&É+ n+fÒ Çwüº+. n+<äTø£H˚ m+‘· ø£wüºyÓTÆHê Ä |üìì |üP]Ô #˚j·T>∑*>±&ÉT. $T˝≤ÿdæ+>¥≈£î |üs¡T>∑+fÒ Çwüº+. n+<äTø£H˚ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTH˚ ˝Ò∫ |ü]¬>‘˚Ôyê&ÉT. Çø£ÿ&É $wüj·T+ Çø£ÿfÒ .Çwüº+ nH˚~ ñ+fÒ ø=+&É\qT |æ+&ç #˚j·Te#·TÃ. Äø±XÊìï H˚\ô|’ ~+#=#·TÃ. b˛{° |üØø£å\≈£î ≈£L&Ü n+‘˚. eTT+<äT Çwüº+ ô|+#·Tø√yê*. eTq˝À #ê˝≤eT+~øÏ ñ+&˚ Ä˝À#·q ªªm+‘· ø£wüº|ü&ç #·~$Hê ñ<√´>∑+ sê<äT ˝Ò<ë sê<˚yÓ÷!μμø±˙ ñ<√´>∑+ edüTÔ+~..‘·|üŒ≈£î+&Ü Çwüº+‘√ ≈£L&çq ø£wüº+‘√ ø£wüº|ü&ç‘˚ ñ<√´>∑+ >±´¬s+{°>± e∫à rs¡T‘√+~. |òæìø˘‡ nH˚ Çø£ |üøÏåøÏ dü÷Ø&çøÏ m<äTs¡T>± m>∑s¡&É+ Çwüº+. n~ ‘·q ¬sø£ÿ\T e÷&çb˛sTT ‘·qT |ü&çb˛sTTHê eT∞fl ¬sø£ÿ\T ∫>∑T]+∫q ‘·sê«‘· eT∞¢ dü÷Ø&ÉT yÓ’|ü⁄ m>∑Ts¡T‘·÷H˚ ñ+≥T+<ä~. ‘·q ¬sø£ÿ\T ø±*Hê n~ ‘·q >∑e÷´ìï M&É<äT. ˇø£ neTàsTTH√,nu≤“sTTH√ ìC≤sTTr>± Áù|$TùdÔ ..ÄÁù|eTqT ã‹øÏ+#·Tø√e&ÜìøÏ ÁbÕD≤ìï ò|üq+>± ô|≥º&Üì¬ø’Hê dæ<äΔ|ü&É‘ê+. ø±˙ b˛{° |üØø£å\T sêdæ ñ<√´>∑+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ÁbÕD≤ìï |òüD+>± ô|{≤º*‡q nedüs¡+ ndü‘˚˝Ò<äT. £»dtº z eT÷&ÉT HÓ\\ #·~$‘˚ #ê\T dæús¡|ü&çb˛‘ê+. Äø±X¯+˝À n+<äyÓTÆq #·+<äe÷eT n+fÒ Çwüº+. |üø£è‹˝Àì n+<ë\+fÒ Çwüº+.#·*ø±\+˝À ñ<äj·÷H˚ï eTT+#·T _+<äTe⁄\ eT<Ûä´ ø=+&É\ #ê≥Tq mÁs¡>± ñ<äsTT+#˚ dü÷s¡´uÛÑ>∑yêqT&É+fÒ Çwüº+. uÀdæ qe⁄«\ u≤|ü⁄ n+fÒ Çwüº+.á Çwüº+ eTqdüT‡ ì m+‘√ dü+‘√wü|üs¡TdüTÔ+~. ñ‘˚Ôõ‘·+ #˚düTÔ+~. J$‘·+ n+fÒ ÇcÕº˝Ò ø±<äT... ø£cÕº\÷ ñ+{≤sTT. y˚&çy˚&ç e&É>±\TŒ\TqT nqTuÛÑ$ùdÔH˚, ‘·sê«‘· #·\¢{Ï es¡¸+ ≈£î]ùd~. Nø£{Ï ne÷yêdü´qT nqTuÛÑ$ùdÔH˚ yÓHÓï\ sêÁ‘·T˝À¢ ø£$‘·«+ sêdüTø√>∑*π>~. <˚yê\j·T+˝Àì >∑&É|ü,>∑s¡“¤>∑T&ç˝Àì <˚e⁄&ç‘√ Ç˝≤ n+<ä≥.ªªqTe⁄«,H˚q÷ Ç<ä›s¡+ sê‹‘√H˚ #˚j·Tã&ܶ+.eT] uÛÑ≈£îÔ\T m+<äT≈£î ìqTï Çwüº+‘√ |üP\<ä+&É\T y˚dæ ø=\Tdü÷Ô,qqTï ø±fi¯fl‘√ ‘=øÏÿ eTØ yÓfi¯ó‘·THêïs¡Tμμ <ëìøÏ <˚e⁄&ÉT #Ó|æŒq <=ø£ÿfÒªªìH˚ïyÓ÷ >∑&É|ü>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ •*Œ ñ*‘√ ˇπø <Óã“ ø={≤º&ÉT. ø±˙ >∑s¡“¤>∑T&ç˝À $Á>∑Vü≤+>± e÷s¡&ÜìøÏ H˚qT •*Œ#˚‘· ø=ìï e+<ä\ kÕs¡T¢ <Óã“\T ‹HêïqT. ªª#·÷XÊsê!@<Ó’Hên+‘˚q+&ç,Çwüº+>±ø£wüº|ü&Ü*...ø£wüº|ü&Ü*.@B eTq #Ó+‘·≈£î sê<äT. XÀ~Û+∫ kÕ~Û+∫ rsê*. n~ Áù|yÓTÆHê,b˛{° |üØø£å˝…’Hê, ˇø£ |üìô|’H√,b˛{° |üØø£åô|’H√ Çwüº+ ñ+fÒ,<ëì kÕ<Ûäq≈£î ñ|üÁø£$T+∫q|ü⁄&ÉT(m) ndü\T ø√|ü+ sê<äT(_) eTTK+ô|’ ∫s¡Tqe⁄« #Ós¡>∑<äT(dæ)m+‘· ø£wüºyÓTÆHê uÛÑ]kÕÔ+(&ç) ndü‡\T ∫sê≈£î sê<äT(Ç) m+‘Ó’Hê ø£wüº|ü&É‘ê+(m|òt) nee÷Hê\T uÛÑ]kÕÔ+(õ)ø±yÓT+≥T¢ |ü{Ϻ+#·Tø√+(ôV≤#Y(\ø£å´+ yÓ’|ü⁄ <ä÷düT≈£î b˛‘·T+{≤+(◊)ndü‡\T ø£wüº+>± uÛ≤$+#·H˚ uÛ≤$+#·+.Çwüº+ ñ+fÒ M{Ï˝À @ ˇø£ÿ<ëHÓ’ïHê eTq+ ø±<äq>∑\e÷! #Ó|üŒ+&ç. Ä<˚ ø£wüº+>± |ò”˝…’‘˚ eTq+ ô|’q #Ó|ü≈£îqï \ø£åD≤\T ‘·\øÏ+<äT\e⁄‘êsTT. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê $düT≈£îÿ+{≤+.ø±ã{Ϻ Çwüº+ n\es¡#·Tø√+&ç. eTq <˚e⁄&Ü •e⁄&çH˚ ñ<ëVü≤s¡D>± rdüT≈£î+<ë+! eÁkÕÔ\T $dü]®+∫ »+‘· T #· s ¡ à +<Û ä ] +#ê&É T .»qdü e T÷Vü ≤ ìøÏ , qeHê>∑ ] øÏ ‘ · ≈ £ î <ä÷s¡+>± ã‹ø±&ÉT.ø±\+r]ø±j·÷\T ø±*b˛sTTq X¯àXÊq

yê{Ïø£H˚ ‘·q $ÁXÊ+‹ düú\+>± m+#·T≈£îHêï&ÉT. ‘·q≈£L,X¯Øs¡+ ˝Òì Áù|‘ê‘·à\≈£L ‘˚&Ü ˝Ò<äT nì #Ó|üŒ&ÜìøÏ Ä X¯Øsê\ Äqyêfi¯fl <ëì ã÷&ç<äqT ‘·q ˇ+{ÏøÏ sêdüT≈£î Hêï&ÉT.meTTø£\TqT |ü⁄Á¬s\qT ‘·q ì‘·´ø£è‘ê´\ìø£ yê&ÉT≈£î Hêï&ÉT.|üs¡eTìwüº‘√ <Ûë´q+ #˚XÊ&ÉT. n∫s¡ ø±\+˝ÀH˚ eTVü≤jÓ÷– nj·÷´&ÉT. Ç<ä+‘ê X¯+ø£s¡T&çøÏ ˇø£ÿs√E˝À kÕ<Ûä´+ ø±˝Ò<äT. yÓTT<ä{À¢ ø√]øÏ\qT »sTT+#ê&ÉT._Ûøå±≥q #˚dæ ‘·q˝Àì nVü≤+ø±sêìï |üP]Ô>± nD∫y˚XÊ&ÉT.<˚V”≤ nì ‘·q <˚Vü≤ìï b˛wæ+#ê&ÉT. <˚XÊ≥q #˚XÊ&ÉT. _Ûøå±≥q,<˚XÊ≥q n‘·ì C≤„Hêìï nqTuÛÑyê\qT ô|+#êsTT. <Ûë´q+˝À uÛ≤>∑+>± Væ≤e÷\j·÷\≈£î #˚sê&ÉT,m+&É, yêq,#·* X¯+ø£s¡T&ç dæús¡dü+ø£˝≤Œìï #·*+|ü˝Òø£b˛j·÷sTT.Væ≤eT–] ‘·qj·T bÕs¡«‹ X¯+ø£s¡Tì düVü≤» kÂ+<äs¡´+,n#·+#·\ $XÊ«dü+,|ü≥Tº<ä\,zs¡TŒ, ‘·|üdüT‡ \qT >∑eTì+∫ Áù|$T+∫+~. ø±˙ ÄyÓT X¯+ø£s¡Tì ø±s¡´Bø£åqT uÛÑ+>∑+ #˚j·T˝Ò<äT. X¯+ø£s¡T&ÉT ‘·|üdüT‡ #˚düT≈£î+≥Tqï Á|ü<˚XÊìï X¯óÁuÛÑ|üs¡∫ X¯+ø£s¡T&çøÏ ùde\T #˚ùd~. ‘·q Áù|eTì ,Á|üø£{Ï+#˚ Á|üj·T‘êïìï ÄjÓT m|ü&É÷ #˚j·T˝Ò<äT. m|üŒ{Ϭø’Hê X¯+ø£s¡T&ÉT n‘·ì eTqdüT˝À ‘·q≈£î kÕúq+ Çe«ø£b˛‘ê&Ü nì e÷Á‘·+ m<äTs¡T#·÷ùd~. ø√]øÏ\T #·+|ü⁄≈£îqï X¯+≈£îs¡T&çøÏ ‘·q <ë«sê ‘·b˛uÛÑ+>∑+ »s¡>∑sê<äH˚~ ÄyÓT n;Ûwüº+.Çø£ X¯+ø£s¡T&çì ‘·b˛Bø£åqT uÛÑ>∑ï+ #˚j·÷\ì ∫e£]>± edü+‘·+ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. eTqà<ÛäT&ÉT X¯+ø£s¡T&çô|’ Áù|eTuÛ≤D≤ìï dü+~Û+#ê&ÉT. ø±˙ eTqà<ÛäT&ç ÄX¯j·T+ H˚<äy˚s¡ø£ b˛>± ‘·H˚ uÛÑ+>∑|ü&ܶ&ÉT. eTq+ @<Ó’Hê ˇø£ |üì kÕ~Û+#ê\ì nqT≈£îqï|ü&ÉT •e⁄&ç˝≤ ‘·|üdüT‡ #˚j·÷*. á ‘·|üdüT‡˝À ∫qïbÕ{Ï ã\V”≤q‘·\T ≈£L&Ü ñ+&=<äT›.ø±s¡´Bø£å ø£]ƒq+>± ñ+&Ü*. <ëì kÕ<Ûäq˝À Ä+<√fi¯q nedüs¡+˝Ò<äT. n‹>± Ä+<√fi¯q |ü&˚yês¡T j·Te«q+˝À #·ìb˛‘ês¡T. Ä+<√fi¯q e\¢eTqπø Vü≤ì ø£\T>∑T‘·T+~. Ä+<√fi¯q |ü&=<ä›qT≈£î+fÒ eTT+<äT>± eTqdüT‡ì n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tºø√yê*. ˇø£ n+X¯+ >∑T]+∫ nVü≤]ïX¯\T Ä˝À∫+#=<äT›. m+‘· »{Ï\ düeTdü´ nsTTHê ◊<äT ì$TcÕ\ ø£+fÒ m≈£îÿe Ä˝À∫+#=<äT›. Ä˝À∫+∫Hê Ä düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ <=s¡ø£<äT nqT≈£îqï|ü&ÉT Ä˝À∫+∫ düeTj·T+ X¯Sq´+ #˚düTø√e&É+ m+<äT≈£î? Ä˝À∫+#·+&ç.Á|ür düeTdü´qT ≈£L˝Ÿ>± |ü]wüÿ]+#·&É+ ÁbÕs¡+_ÛùdÔ ndü\T f…q¸Hé \T ñ+&Ée⁄. n|ü&ÉT @~ n‘·´edüs¡ Ä˝À#·H√ <ëìì e÷Á‘·y˚T Ä˝À∫kÕÔ+. n|ü&ÉT #˚ùd n‘·´edüs¡ Ä˝À#·q\T dü+ø£\Œ ã˝≤\e⁄‘êsTT. n+‘˚ø±ì Á|ü‹ Ä˝À#·Hê dü+ø£\Œ+ ne«<äT. dü+ø£\Œ+‘√ ≈£L&çq Á|ü‹ Ä˝À#·q ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë*à eTq ø£\\qT K∫Ñ·+>± HÓs¡πy˚s¡TdüTÔ+~. Ä+Á<ÛäT\ C≤rjÓ÷<Ûä´j·T Hêj·T≈£î\˝À >∑]yÓ÷fi¯fl dü‘·´HêsêD C≤rj·T ø£$ªªe÷ø=B› ‘Ó\<=s¡‘·q+μμ nH˚ ^‘êìï Ä\|æ+#·&É+ Äj·TqøÏ u≤>± Çwüº+. }s¡÷sê ‹]– Ä ^‘êìï Äj·Tq >±q+ #˚ùdyês¡T.n~ 1921e dü+e‘·‡s¡+ >∑]yÓTfi¯flyês¡T ªªe÷ø=B› ‘Ó\¢<=s¡‘·q+μμ n+≥÷ ^‘ê˝≤|üq #˚düTÔHêïs¡T. n|üŒ{Ï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nsTTq Ä+π>¢j·TT&ÉT >∑]yÓTfi¯flqT •øÏå+#·<ä\∫ ‘·q e<ä›≈£î |æ*|æ+#·≈£îì ˇø£kÕ] ÄbÕ≥ bÕ&ÉeTHêïs¡T. >∑]yÓTfi¯flyês¡T m+‘√ ñ<˚«>∑+>± e÷ø=B› ‘Ó\¢<=s¡ ‘·q+ bÕ≥ bÕ&Üs¡T. n|ü&Ü Ä+>∑¢ ø£˝…ø£ºsYªª‘Ó\T>∑TuÛ≤wü sêì H˚H˚ MTs¡T bÕ&ÉT‘·T+fÒ Ä bÕ≥$ì Äy˚X¯+‘√ }– b˛j·÷qT.Çø£ uÛ≤s¡rj·TT\T $+fÒ m+‘·{ÏÁ|üuÛ≤e+ ñ+≥T+ <√qìμμ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&ÉT. bÕ≥˝Àì ÄsêΔìï $&ÉeTs¡∫ #Ó|æŒ+#·T

≈£îHêï&ÉT.n+‘·{Ï Çwüº+>± ^‘ê˝≤|üq #˚ùdyês¡T. n|ü &˚+{Ï?Ç|ü&Ó’Hê <˚X¯uÛÑøÏÔ >∑\yê&Óe&Ó’Hê Ä ^‘·+$+fÒ Ä Á|üuÛ≤e+ n˝≤π> ñ+≥T+~ Jdüdt ‘·eT˝Àì Ä~«rj·T X¯øÏÔe\¢ ˇø£ s√E˝ÀH˚ |ü~ eT+~ ≈£îwüߺ s√>∑T\qT qj·T+ #˚dæq≥T¢ u…’_˝Ÿ #ÓãT‘·T+~. s√>∑T\øÏùde#˚j·T&É+ JdüdtøÏ Çwüº+. n+<äTπø Äj·Tq ≈£îwüߺ s√>∑T\øÏ ùde\T #˚XÊs¡T.nsTT‘˚ eT] Ä ùde\T #˚sTT+#·T≈£îqï |ü~eT+~˝À JdüdtøÏ ø£è‘·»„‘·\T #Ó|æŒ+~ e÷Á‘·+ ˇø£ÿπs. ø£è‘·»„‘·\ ø√dü+ ø±ø£ Jdüdt Çwüº+>± Ä |üìì #˚j·T&É+ »]–+~. Çwüº+ nqï ˇø£ \ø£å´+ ô|≥Tºø=ì #˚ùd Á|ü‹ |ü˙,n~ m+‘·<Ó’Hê düπs n~ eTq eX¯+ nsTTrs¡T‘·T+~. düe÷»+˝À eTq #ê˝≤eT+~ì #·÷düTÔ+{≤+. &ÉãT“Ks¡Tà ô|≥º&ÜìøÏ Çwüº|ü&És¡T. yê]ì eTq+ |”Hêdæ yês¡+{≤+. ø£˙ yês¡T Ks¡Tà ô|≥º&ÜìøÏ m+<äT≈£î Çwüº|ü&És¡+fÒ sêÁ‹,|ü>∑\T ø£wüº|ü&ç ìæC≤sTTr>± &ÉãT“ dü+bÕ~kÕÔs¡T. ø±ã{Ϻ Ks¡Tà ô|≥º&ÜìøÏ eTqdüT‡ sê<äT.n+<äTπø ø£wüº+‘√ dü+bÕ~+∫q dü+|ü<ä ø£\ø±\+ ñ+≥T+~. Äø£dæàø£+>± e#˚à <ä]Á<ä+ ø£Hêï Äø£dæàø£+>± e#˚à dü+|ü<ä Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq~ nì n+{≤s¡T.Ç~ ì»+ ≈£L&Ü! s√»+‘ê >∑&ç∫b˛sTT, sêÁ‘·j·÷´ø£ $TeTà*ï MTs¡T Ç˝≤ Á|ü•ï+#·Tø√+&ç. á s√EH˚qT m+‘· n\dæb˛j·÷qT? ˇø£ y˚\ n\dæb˛sTT ñ+fÒ,n~ e÷qdæø£+>± #˚dæq |üìe\¢ ø±<äT. H˚qT |üì#˚dæq ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº $<Ûëq+ e\¢ e÷Á‘·y˚T @s√C…’Hê eTq+ #˚dæq |üì˝À n\dü≥,∫sê≈£î nì|æùdÔ yÓ+≥H˚ eTq+ |üì ndüeTs¡Δ+>± ñ+<äì Á>∑Væ≤+#ê*‡ ñ+~. b˛{° |üØø£å\≈£î Á|æù|s¡j˚T´yês¡T á dü÷Á‘êìï bÕ{ÏùdÔ $|üØ‘· ˇ‹Ô&ç qT+&ç ãj·T≥|ü&É‘ês¡T.Çø£ ôd’ø±\õdüTº\ #·T≥÷º ‹]π> nedüs¡+ ñ+&É<äT.mH√ï »qà\ nq+‘·s¡+ <˚e⁄&ÉT øÏ eTqdüT‡ ‘√ ø£è‘·»„‘· ‘Ó\bÕ*.á »qà˝À eTq≈£î n+~e∫Ãq Á|ü‹ neø±XÊìï n+~|ü⁄#·TÃø√yê*. #Ó|ü\T ˝Òeì u≤<Ûä|ü&=<äT›. n$ ˝Ò≈£î+&Ü ‹]π> y˚˝≤~eT+~ eTqeTT+<˚ ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. >∑ì˝À >∑+≥\T ‘·s¡ã&ç |üì#˚dü÷Ô ùùd«<ëìï ∫+~k˛Ôqï ø±]à≈£î&ç ø£wüº+˝À ÇcÕºìï #·÷&Ü*. |ü#·Ã{Ï bı˝≤˝À¢ì |üì #˚k˛Ôqï ø£wüºJe⁄\ ∫s¡Tqe⁄«˝À¢ Çwüº+ #·÷&Ü*. mÁs¡{Ï m+&É˝À ]øå± ‘=≈£îÿ‘√qï ø±]à≈£î&ç ø±fi¯fl ø£wüº+˝À Çwüº+ #·÷&Ü*. n|ü&˚ eTq+ eTq dü«uÛ≤e+ e÷] eTq+≈£L&Ü ø£wüº|ü&Ü\qï uÛ≤eq ø£\T>∑T‘·T+~. ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ Ä ø£wüº+ Çwüº+>± e÷] eTq J$‘êìï dæús¡|üs¡TdüTÔ+~. |ü⁄≥Tºø£,#êe⁄, $yêVü≤+,nH˚$ eTq #˚‘·T˝À¢$ ø±e⁄. n$ K∫Ñ·+>± <˚e⁄&ÉT sê‘· e÷Á‘·y˚T. ø±˙ ø£wüº|ü&ç #·~$‘˚ ÇwüºyÓTÆq ñ<√´>∑+ kÕ~Û+#·e#·ÃH˚~ eTq+ sêdüT≈£îH˚ sê‘·. eTq Ä˝À#·q˝Ò eTq uÛÑ$wü´‘Y J$‘êìï sêkÕÔsTT. $y˚ø±q+<äT&ÉT #Ó|æŒq≥T¢ eTq+ ì+–¬ø–∑πs ø£\\T ø£Hê*. Äj·÷ ø£\\qT kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø£wüº|ü&ç |üì #˚j·÷*. »j·T+ kÕ~Û+#ê\+fÒ n$T‘·yÓTÆq |ü≥Tº<ä\,dü+ø£\ŒX¯øÏÔ nedüs¡+. Ä |ü≥Tº<ä\qT dü+ø£|üŒX¯øÏÔì ∫ÛHêï_Ûqï+ #˚ùd ã\V”≤q‘·\qT ‘=øÏÿô|{≤º*. eTq+ #·÷düTÔ+{≤+!ø=+<äs¡T #·<äyê*‡q #·<äTe⁄ e÷H˚dæ >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ôd˝Ÿbò˛Hé˝À e÷{≤¢&ÉT‘·T+{≤s¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø£wæº+∫,#ÓeT{À&çÃ, dü+bÕ~+∫q uÀ˝…&Éìï &ÉãT“\T Ç˝≤ >±*˝À ø£*dæ b˛‘·T+{≤sTT. ø£wüº|ü&˚ ej·TdüT˝À Á|ü‹ ôd¬øqT ã+>±s¡+‘√ düe÷q+. H˚q+{≤qT..ªªkı+‘· &ÉãT“\‘√ Ø#ê]à #˚sTT+#·Tø√˝Òì yê]øÏ ôd˝Ÿ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&˚ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äTμμ!

—¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sV˙aRP™´sV ™yªy™´sLRifl·Liª][ B ¡˜LiμR∂VáV Fs˙LRi«‹©´sı ¨sá*NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[¨s gji≤ÔR∂LigRiVáV gRiVLi»¡WLRiV , e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô.):FsLi≤R∂áV À≥œ¡∏R∂V|ms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V xmsgRi…”¡ xmsp»¡ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ æªΩ[™´sV aSªRΩLi Fs¨s≠sVμj∂ ≤T∂˙gkiáNRPV ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Li, gS÷¡ Æ™s[gRiLi NRPW≤y gRiLi»¡NRPV 12 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N]©´srygRiVª][Li≤R∂»¡Li Æ™sVVμR∂áV NS™´s≤R∂Liª][ xmsgRiáLiªy Æ™s[≤T∂gS DLi…‹[Liμj∂. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi gRiLi»¡, ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ™´sVL][ gRiLi»¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ @™´sVá™´soªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V @xmsˆVÆ≤∂[ DNRP‰F°ªRΩ©´sV øR¡≠s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. xmsgRiáV À≥ÿ©´sV≤T∂ À≥œ¡gRiÀ≥œ¡gRiáª][ ™yªy™´sLRifl·Li |qsgRiáV NRPNRPV‰ªRΩVLi≤R∂gS, LS˙ºΩ @π∏∂[V˘xqsLjiNTP DuÒ°˙gRiªRΩ À≥ÿLkigS xmsªRΩ©´s\Æ™sV øR¡÷¡ ™´sfl·VNRPV xmso…Ì”¡r°ÚLiμj∂. gRi≤T∂¿¡©´s ™yLRiLi, xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…ÿ BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ DLi≤R∂»¡Liª][ ™´sWLji©´s ™yªy™´sLRiflÿ¨sNTP ªRΩ»Ì¡V N]Æ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms«ÿ¨dsNRPLi B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂Vª][Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsgRi…”¡ DuÒ°˙gRiªRΩ 36 ©´sVLi¿¡ 37.5 ≤T∂˙gkiá ™´sVμ≥R∂˘ ©´sÆ™sWμR∂V @™´soª][Li≤R∂»¡Li, LS˙ºΩ @π∏∂[V˘xqsLjiNTP @≠s 20 ©´sVLi¿¡ 25 ≤T∂˙gkiá |qs÷¡=∏R∂V£qsNRPV xms≤T∂F°ªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ xmsLjizqÛsªRΩVáNRPV @á™y»¡V xms≤R∂¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ BLiøR¡V≠sVLiøR¡V @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ xqsgRi»¡V xmsgRi…”¡ DuÒ°˙gRiªRΩ 36 ≤T∂˙gkiá |qs÷¡=∏R∂V£qsgS ©´sÆ™sWμR∂V @™´soªRΩVLi≤R∂gS lLiLi»¡¿¡LiªRΩáՋ[ ™´sW˙ªRΩLi 37.5 ≤T∂˙gkiáV LjiNSLÔRiV @™´soª][Liμj∂. LS˙ºΩ @π∏∂[V˘xqsLjiNTP DuÒ°˙gRiªRΩáV 20 ≤T∂˙gkiá |qs÷¡=∏R∂V£qsNRPV xms≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. xmsgRiáV FsLi≤R∂ ©´sVLi¿¡ aRPLkiLS¨sı NSFy≤R∂VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV NS»¡©±s μR∂VxqsVÚáV μ≥R∂LjiLiøy÷¡= ™´sxqsVÚLi≤R∂gS, LS˙ºΩ @π∏∂[V˘xqsLjiNTP BLiNS |qs*»Ì¡L˝RiV ™´sμR∂á¨s xmsLjizqÛsºΩ N]©´srygRiVª][Liμj∂. BLiøR¡V≠sVLiøR¡V lLiLi≤R∂V©´sıLRi Æ©sáá Fy»¡Vc BŒ˝œ¡Õ‹[  ¡Liμ`∂ ¬ø¡[zqs |ms…Ì”¡©´s FsLiVVL`i NRPLi≤U∂xtsQ©´sL˝RiV, NRPWáL˝Ri©´sV ˙NRP™´sVLigS ˙xms«¡Ã¡V ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡≤R∂Li ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.μk∂Liª][ INRP‰ryLjigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω Õ‹[≤`∂ NRPW≤y |msLjigji©´s»˝¡Vc G{msFs£qs{ms≤U∂{qsFsÕfi ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. ™´sVLji N]μÙj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi, ≤T∂˙gki, xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ BxmsˆVÆ≤∂[ FsLi≤R∂áV BÕÿ DLi¤…¡[ @xmsˆV≤R∂V BLiZNPLiªRΩ |msLRiVgRiªyπ∏∂W©´s¨s ≠sμy˘LÛRiVáV, ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂Vª][©yıLRiV. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ |msLRiVgRiVª][©´sı FsLi≤R∂áV μR∂XuÌy˘ FyhRiaSááNRPV ILi…”¡ xmsp»¡ ªRΩLRigRiªRΩVáV Fsxmsˆ…”¡Õÿ NSNRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂VgS ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s ≠sμy˘LÛRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi 6.30 gRiLi»¡Ã¡ZNP[ FsLi≤R∂ ™´s¬ø¡[ËxqsWÚ ª]≠sV¯μj∂ gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™yªy™´sLRifl·Li Æ™s[Æ≤∂NRPV‰ª][Liμj∂. DμR∂∏R∂VLi 11 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi μy…”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ©´sVLi¿¡ FsLi≤R∂ ™´sVLjiLiªRΩ ˙xmsªyxmsLi øR¡WxmsoªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ ™yªy™´sLRifl·Li Æ™s[≤T∂gS ™´sWLjiF°ª][Liμj∂. @μj∂ Æ™sVVμR∂áVN]¨s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5.30 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV øR¡Ã˝¡ ¡≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6.15 gRiLi»¡Ã¡NRPV xqsWLRiV˘≤R∂V @xqsÚ≠sVLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ˙NRP™´sVLigS øR¡Ã˝¡ ¡≤R∂Vª][Liμj∂.

|msLRiVgRiVªRΩV©´sı ≠s¨sπ∏∂WgRiLiª][ ªRΩLi…ÿáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô.):™yxqsÚ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáNRPV FyáNRPVá ˙xmsNRP»¡©´sáNRPV F~LiªRΩ©´s DLi≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. xmsORPQLi L][«¡ŸÃ¡VgS BNRP‰≤T∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi ˙ªyLigRiLi xqsLRixmnsLS xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ N][ªRΩá©´sV ≠sμ≥j∂r°ÚLiμj∂. N]¨sı xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ N][ªRΩá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y @˙xmsNRP…”¡ªRΩ N][ªRΩá©´sV NRPW≤R∂ ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. xms»Ì¡fl·,™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyáª][ Fy»¡V xqsÀfi }qÌsxtsQ©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ DμR∂∏R∂VLi, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi lLiLiÆ≤∂[zqs gRiLi»¡Ã¡ ø]xmso ©´s ©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V N][ªRΩá©´sV ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. BNRP ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki μyLRiVfl·LigS DLiμj∂. gRiXx§¶¶¶ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV ˙xmsNRP…”¡ªRΩª][ Fy»¡V @˙xmsNRP…”¡ªRΩ N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ xqs™´sVxqs˘Ã¡V |msLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sVLRiV\lgi©´s LkiºΩÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV gS©´sV ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. {mns≤R∂L˝Ri ™yLkigS ˙xmsNRP…”¡ªRΩ N][ªRΩ©´sV ≠sμ≥j∂xqsWÚ xmsLizmsfl‘· ™´s˘™´sxqÛs©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVxqsVÚ©yıLRiV.BÆ™s[≠sV xms…Ì”¡LiøR¡VN]¨s FyáNRPVáV ™´sW˙ªRΩLi FsÕÿLi…”¡ N][ªRΩáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı™´sVLi»¡W ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V Æ©sááVgS ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi |msLRiVgRiVª][Liμj∂. ≠s¨sπ∏∂WgRiLi |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ xqs™´sVxqs˘Ã¡V GμR∂VLRi™´s*NRPVLi≤y xqsLRixmnsLS @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙…ÿ©±s= N][ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ˙xmsflÿ◊¡NRP ¡μÙR∂LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. ryLiZNP[ºΩNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V GLRiˆ≤R∂NRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV gS©´sV @˙xms™´sVªRΩÚªRΩª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ™´sVLjiLiªRΩgS |msLjigjiæªΩ[ N][ªRΩá xqs™´sV∏R∂VLi NRPW≤y |msLjilgi[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»˝¡VgS xqs™´sWøyLRiLi.

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô.):s˙LRi«‹©´sıáV FsNRPV‰™´s L][«¡ŸÃ¡V ¨sá* ¬ø¡[xqsVN][™yáLi¤…¡[ bdPªRΩá gji≤ÔR∂LigRiVáՋ[Æ©s[ ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. NS¨ds ALRiW¯L`i ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ INRP‰ bdPªRΩá gji≤ÔR∂Ligji NRPW≤y ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ BxmsxqsVˆ≤R∂V \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂Õ‹[ ZNP[™´sáLi ™´sVW≤R∂V bdPªRΩá gji≤ÔR∂LigRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©´sıxmsˆ…”¡NUP ALRiW¯L`i ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáNRPV r¢NRPLRi˘LigS ¤Õ¡[™´so. ryμ≥yLRifl· gji≤ÔR∂LigRiVáՋ[ ¨sá* ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ ˙Fy|qszqsLig`i ¬ø¡[zqs, LRiry∏R∂V©´sLi NRPáFy÷¡. NS¨ds ˙Fy|qszqsLig`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠dsáVNSμR∂V. bdPªRΩá gji≤ÔR∂LigjiÕ‹[ ¨sá* ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ \lLiªRΩVáNRPV LRiVfl·Li @LiμR∂VªRΩVLiμj∂. BLi…˝‹[ ¨sá* ¬ø¡[}qsÚ LRiV fl·Li LSμR∂V. HμyLRiV Æ©sááV ¨sá* ¬ø¡[}qsÚ ™´sVLi¿¡ μ≥R∂LRi ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVV©yı @LiμR∂VNRPV ªRΩgji©´s r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li \lLiªRΩVáNRPV B ¡˜Liμj∂gS ªRΩ∏R∂WLRiLiVVLiμj∂. ™y˘FyLRiVáV \lLiªRΩVá HNRP˘ªRΩ©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ª]LiμR∂LRixms≤T∂ ≠s˙NRPLiVVLiøR¡VN][NRPVLi≤y ¨sá* ¬ø¡[xqsVNRPV¨s μ≥R∂LRi ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V ≠s˙NRPLiVVLiøyá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. lLiLi≤R∂V Æ©sáՋ[ }ms μ≥R∂LRi |msLRigRi™´søR¡Ë¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV Δÿ◊d¡ xqsLiøR¡V áV 56, 57LRiWFy∏R∂VáNRPV INRP…”¡ ø]xmsˆV©´s N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. DªRΩÚLRi À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ Fs˙LRi«‹©´sıáNRPV ™´sVLi¿¡ μ≥R∂LRi D©´sıxmsˆ…”¡NUP rÛy¨sNRP ™y˘FyLRiVáV μj∂Li¬ø¡[aSLRiV. NRPLSı»¡NRPÕ‹[¨s  ¡Œ˝ÿLjiÕ‹[ FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáNRPV N]¨s @LiªRΩNRP©yı ªRΩNRPV‰™´sNRPV BNRP‰≤R∂ N]©´sVg][áV ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡V©yıLRiV. ª]LiμR∂LRixms≤T∂ ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[ ¡μR∂VáV N]¨sı L][«¡ŸÃ¡V AgRi≤R∂Æ™s[V ™´sVLi¿¡μR∂¨s xmsáV™´soLRiV \lLiªRΩVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ≠sªRΩÚ©´s ™y˘FyLRiVáV zqsLi≤T∂ZNP[…fi @LiVV Fs˙LRi«‹©´sıá μ≥R∂LRi ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂Wá\|ms μR∂XztÌsQ|ms…ÌÿLRiV. ™y˘FyLRiVá zqsLi≤T∂ZNP[…fi \|ms DμR∂˘≠sVLiøyá¨s À≥ÿ≠sLiøR¡gS N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ≠s˙NRPLiVVLiøR¡≤y¨sZNP[ AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Liª][, ™´sVLjiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ¨sá* ¬ø¡[xqsVN][≤y¨sNTP xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı LRiV. \lLiªRΩV ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá NRP≠sV…‘¡c Fs™´sLRiW ≠s˙NRPLiVVLiøR¡NRPVLi≤y ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂. @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP @NRP‰≤R∂NRP‰≤R∂ \lLiªRΩVáV ≠s˙NRPLiVVxqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV.μ≥R∂LRi |msLjilgi[ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s C ™y˘FyLRiLiÕ‹[ @©´sVÀ≥œ¡™´s™´sVV ©´sı ™yLRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

™´sWLjiË 25©´s ™´sVVzq˝sLi ∏R∂VV™´sºΩ ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV D¿¡ªRΩ ≠s™y•¶¶¶Ã¡V NRP≤R∂xms, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô.):}msμR∂ ™´sVVzq˝sLi ∏R∂VV™´sºΩ ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV ry™´sVWz§¶¶¶NRP D¿¡ªRΩ ≠s™y•¶¶¶Ã¡V 3 ™´s ≠s≤R∂ªRΩgS ™´sWLjiË 25 ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @¨sÕfi NRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi rÛy¨sNRP ©´sWL`i c Fs c «¡•¶¶¶©±s uyμj∂ Δÿ©y Õ‹[ }msμR∂ ™´sVVzq˝sLi ∏R∂VV™´sºΩ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV 21 «¡Li»¡Ã¡NRPV NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @μ≥R∂˘QORPQªRΩ ry™´sVWz§¶¶¶NRP D¿¡ªRΩ ≠s™y•¶¶¶Ã¡V «¡Ljigji©´s≠s C xqsLiμR∂LRi˜LigS NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW D¿¡ªRΩ ≠s™y•¶¶¶Ã¡V «¡LRiVxmsoN][™´s≤R∂Li @μR∂XxtÌsQLigS À≥ÿ≠sLiøyá©yıLRiV. }msμR∂ ™´sVVzq˝sLiáNRPV C ≠s™y•¶¶¶Ã¡NRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. }msμR∂ ™yLji ≠s™y•¶¶¶Ã¡ N][xqsLi  ¡Æ≤Í∂…fi |msLiøR¡≤y¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ≠s™y•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™´sVVzq˝sLi «¡Li»¡Ã¡NRPV B¬ø¡[Ë D¿¡ªRΩ ALÛjiNRP xqs•¶¶¶∏R∂VLi 15 Æ™s[á LRiVFy∏R∂Vá ©´sVLi≤T∂ 25 Æ™s[á LRiVFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV |msLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP xmsLixmsoªy™´sV©yıLRiV. ≠s™y•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı A©Ø[˘©´sıLigS “¡≠sLiøyá©yıLRiV. ™´sVVzq˝sLi }msμR∂ «¡Li»¡Ã¡V ≠s™y•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsV NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s}qsÚ ≠s™y•¶¶¶Ã¡V «¡LjizmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV \Æ™sV©yLji…”¡ aS≈¡ ™´sVVLiμR∂VLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. \Æ™sV©yLji…”¡ NSL]ˆlLi[xtsQ©±s B ≤T∂ $¨s™yxqsVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠s™y•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ALÛjiNRP rÛ°™´sVªRΩ¤Õ¡[¨s }msμR∂ ™´sVVzq˝sLiáV BÕÿLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWáV Æμ∂™´so≤T∂¿¡Ë™´sLRiLi ÕÿLi…”¡™´s©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP÷¡ˆLi¿¡ @™´sNRPaSá©´sV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s @’¡™´sXμÙj∂ \Æ™sxmso xms∏R∂V¨sLiøyá©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™yLji¬ø¡[ ™´sVLigRiŒœ¡xqsW˙ªyá xmsLizmsfl”· , IN][‰NRP‰ «¡Li»¡NRPV 4500/c LRiV á ¬ø¡NRPV‰©´sV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ¬ø¡[ªRΩVá ≠dsVμR∂VgS xmsLizmsfl”· ¬ø¡[aSLRiV. ∏R∂VLi ≤T∂ x§¶¶¶LRiW©±s ˙gRiW£ms @μj∂Æ©s[ªRΩ @Liμyμ`∂ Àÿuy IN]‰NRP‰ «¡Li»¡NRPV 1000/c á ¬ø¡NRPV‰©´sV xmsLizmsfl”· ¬ø¡[aSLRiV. xqsLixmnsVLi ’d¡≤T∂ Fy˘NÌRPLji ∏R∂W«¡™´sW¨s }tsQN`P ©´s{qsLRiVμÙk∂©±s ™´sμR∂WLRiVáNRPV  ¡»Ì¡Ã¡V xmsLizmsfl”· ¬ø¡[aSLRiV. ≠sNS£qs ˙gRiW£ms A£mns NS¤Õ¡[—¡ NRPlLiryˆLiÆ≤∂Li…fi @Õfi •¶¶¶ «fi xqsVÀÿ©±sÀÿuy IN]‰NRP‰ «¡Li»¡NRPV ˙»¡LiNRPV ÀÿNRPV=©´sV xmsLizmsfl”· ¬ø¡[aSLRiV. ≈¡VLS©±s «ÿ¨ds ™´sW£qs ©´sV \Æ™sV%SLji…”¡ ÷d¡≤R∂LRiV øy©±s@÷d¡ xmsLizmsfl”· ¬ø¡[aSLRiV.  ¡VL`i Δÿ xqsL`i gS xqsÕÿ™´soμÙk∂©±s «¡Ÿ\Æ™sÕfi= @μj∂Æ©s[ªRΩ «¡Li»¡NRPV xmsLizmsfl”· ¬ø¡[aSLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVVLiμR∂V «ÿ©yÀfi xqs∏R∂V˘μ`∂ bPLS«¡ŸμÙk∂©±s  ¡VΔÿLji ™yLji ˙FyLÛRi©´sª][ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´sμj∂.

5 ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±Dyê<ëH˚ï ¬>*|æ+#·+&ç ` b˛#ês¡+

ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô.): ñ|ü mìqø£˝À¢ u≤>∑+>± ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zqï u≤qT‡yê&É myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±Dyê<ëìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£\sTTq+<äTq ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tø=s¡≈£î bÕغì |ü<ä$ì ‘ê´>∑+ #˚dæq {ÏÄsYj·Tdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡ΔHéqT ø±s¡T >∑Ts¡TÔ≈£î z≥Ty˚dæ u≤Ø yÓTC≤]{Ï‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\ Á|ü»\qT ø√sês¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ u≤>∑+>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ ‘·eT mìïø£\ Á|ü#êsêìï e&É÷¶sY, Á&Ó’esY‡ø±\˙, ;&ûes¡ÿsY‡ø±\˙, Ç*Ã|üPsY, fÒÁøÏj·÷˝Ÿ, <˚e⁄ì|ü*¢, *+>±|üPsY, düs¡+|ü*¢, ∫qï eT˝≤¢¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥TqT z≥T Vü≤≈£îÿ‘√ bı+<ë\ì ñ<ä´e÷\T #˚dæq πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ìX¯Ùã›$|ü¢e+>± ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ‘√ ‘Ó\+>±D yê<ëìï ã\|üs¡T#ê\ì u≤qT‡yê&É myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&ç¶ Á|ü»\qT ø√sês¡T. Á|ü#ês¡+˝À m˝≤¢¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´ @qT>∑T s¡$+<ÛäsY¬s&ç¶, {ÏÄsYj·Tdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡›Hé,u≤qT‡yê&É myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&ç¶ Á>±e÷˝À¢, yês¡T¶˝À Ç+{Ï+{≤ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J »&é|æ{Ïdæ düuÛÑT´\T ø=‘·Ô|ü*¢ eT\¢j·T´, e÷J m+|æ|æ e÷$T+&É¢ n+»j·T´, |æ|æŒ] Ä+»H˚j·TT\T, >√|æ>ö&é, Äj·÷Á>±e÷\ {ÏÄsYj·TdtHêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑+|ü≈£î ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&ÉT‘·qï |ü≥ºD Á|ü»\T

ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô.): ñ|ü mìqø£˝À¢ u≤>∑+>± ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì 1qT+&ç 8e yês¡T¶˝À¢ {ÏÄsYj·Tdt.bÕغ ‘·eT Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫+~ áÁ|ü#ês¡+˝À dæ]dæ˝≤¢ myÓTà˝Ò´ ¬ø.‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ |ü≥ºD+˝À Ç+{Ï+{≤ ‹s¡T>∑T‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ CÒ@dæ ã\|ü]∫q nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡›Hé n+‘·´+‘· u≤Ø yÓTC≤]{Ï‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\qT ø√sês¡T. |ü≥ºD+˝Àì yês¡T¶˝À¢ eTTeTàs¡+>± Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔ e÷{≤¢&Üs¡T. |ü≥ºD+˝À {ÏÄsYj·Tdt ã\V”≤qeTì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î {ÏÄsYj·Tdt dü‘êÔ @$T{À á mìïø£\ <ë«sê s¡TEe⁄ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD Á|ü»\T >∑+|ü>√es¡ΔHé≈£î ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó\+>±D yê<äHêìï ¬>*|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î |ü≥ºD Á|ü»\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À j·T+.õ.y˚DT>√bÕ˝Ÿ>ö&é, eTTJãT~›Hé, ‹s¡à˝Ÿ¬s&ç¶, bÕ]Ùø±+XË{Ϻ s¡y˚Twt >∑TbÕÔ|ü≥ºD Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

sê»ø±s¡T˝≤¢ e´eVü≤]düTÔqï {°Ï&û|”æ Hêj·T≈£î\T ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô.): ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغHêj·T≈£î\T >∑‘·+˝À s¡C≤ø±s¡T\T e´eVü≤]+∫q $<Ûä+>± <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùqy˚T mÁs¡|ü*¢, yÓ÷‘·T≈£î|ü*¢, yêø£´\qT <=eTà≥ e÷J myÓTà˝Ò´ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì >∑+|ü>√es¡›Hé ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ÷‘·T≈£î|ü*¢, #·+Á<äu≤ãTqT n&ÉT¶≈£î+fÒ ãJº˝…>∑Ts¡T‘êj·Tq&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»dü+ nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Ä+Á<äu≤uÒø±˙ ‘Ó\+>±Dyê~ ø±˝Ò&Éì &çôd+ãsY9 Á|üø£≥q≈£î eTT+<äT ‘Ó\+>±D yê<ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+<ëeT+≥T Á|ü>∑˝≤“\T |ü*øÏq #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT &çôd+ãsY9 Á|üø£≥q ‘·s¡Tyê‘· ‘·q øÏsê‘·ø£‘ê«ìï ãj·T≥ô|{Ϻ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\T sêJHêe÷\‘√ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï n&ÉT¶≈£îHêïs¡Hêïs¡T. u≤qT‡yê&É mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt≈£î e+‘·bÕ&ç‘˚ ø±e÷¬s&ç¶ ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt {Ï&ç|æøÏ e+‘·bÕ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùqy˚T e÷J eT+Á‹ wü;“sY Ä©ì, j·T÷dü÷|òt Ä© ø£\Te&É+ n<˚$<Ûä+>± {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú ì≥Tºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêyé ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT ø£\Te&É+ nHêïs¡T. ¬s+&ÉT Á|ü<Ûëq bÕغ\T ø£\dæ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥TqT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ Ç+‘·ø£+fÒ ì<äs¡Ùq+ @$T ø±yê\Hêïs¡T. {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dtbÕغ\T sê»ø°j·T e´_Û#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïj·THêïs¡T. yÓTC≤]{Ï ‘·–Z‘˚ ‘Ó\+>±D≤˝À ‘Ó\+>±D yê<ä+ ˝ÒqfÒºqì ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT øÏ+#·|ü]∫qfÒº e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. \>∑&ÉbÕ{Ï‘√ yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M\T q&ÉT|ü⁄‘·Tqï eT+Á‹ wü;“sY Ä© ÄHé˝…’Hé\ <ë«sê ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ &ÉãT“\T ‘Ó|æŒ+∫ $#·Ã\ $&ç>± Ks¡TÃô|{Ϻ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T.

ãVüQs¡÷bÕ\ ne‘ê] #·+Á<äu≤ãT ` Ä\÷] >∑+>±¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï nì∫y˚j·T&ÜìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT mìïs¡÷bÕj·T˝…’q e÷s¡Ã&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñHêï&Éì {ÏÄsYj·Tdt n<Ûä´≈£åî\T Ä\÷] >∑+>±¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√e&É+ ˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nq&É+ ÄkÕ´düŒ<ä+ nq&É+ eTTK´eT+Á‹>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T\ô|’ $<äT´‘Y πødüT\T ãHêsTT+∫q dü+>∑‹ eTs¡∫ e÷{≤¢&É&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì ¬s’‘ê+>±ìï ø£qTeTs¡T>∑T #˚j·T&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT >∑‘·+˝À ø£+ø£q+ ø£≥Tºø=ì Ç|ü⁄Œ&ÉT ¬s’‘·T\>∑T]+∫ e÷{≤¢&É&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. ¬s’‘·Tb˛s¡Tu≤≥ ù|s¡T‘√ Äj·Tq ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{Ïdü÷Ô u≤] ãÁ<ä‘êã\>±\ eT<ä´ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À j·÷Á‘· q]«Væ≤+#·q #·+Á<äu≤ãT≈£î eTTU´eT+Á‹øÏ |üP]Ô düVü≤ø±s¡+ n+~+#ês¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. j·÷Á‘·˝À ‘Ó\+>±D yê<äT\T n&ÉT¶ø=ì C…’‘Ó\+>±D≤ ìHê<ëìï nqeT+fÒ b˛©düT\‘√ ‘Ó\+>±D≤yê<äT\ô|’ $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± ˝≤؃#ê]® ìs¡«Væ≤+∫ eT∞fl y˚TeTT ‘Ó\+>±D≤ yê<ëì ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À j·T+.õ.y˚DT>√bÕ˝Ÿ>ö&é, ‹s¡à˝Ÿ¬s&ç¶, sêCÒX¯«sYsêe⁄, e÷$T+&É¢s¡y˚Twt, j·÷≈£LuŸ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·+Á<äu≤ãT s√&éc˛≈£î nqTVü≤´yÓTÆq düŒ+<äq ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô.): ñ|ü mìqø£˝À¢ u≤>∑+>± ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì _Ûø£ÿq÷sY, eT+&É\+ ãkÕ«|üPsY Á>±eTeTeTT e<ä› ‘Ó\T>∑T <˚X¯+bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ ãTHêj·TT&ÉT≈£î ÄbÕغ Hêj·T≈£î\T,myÓTà˝Ò´\T |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nø£ÿ&ç ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü#ês¡+˝À u≤>∑+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT s√&éc˛ ø±s¡´Áø£e÷ìï ì«Væ≤+#ês¡T. _Ûø£ÿq÷sY eT+&É\πø+Á<ä+˝À düTe÷s¡T 10y˚ eT+~ s√&éc˛˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. _Ûø£ÿq÷sY eT+&É\πø+Á<ä+˝À Á|üdü+–+∫q #·+Á<äu≤ãT nq+‘·s¡+ ‘·q s√&éc˛qT _{Ïj·Tdt #Ís¡kÕÔqT+&ç <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø=qkÕ–+#ês¡T. <√eTø=+&É\ eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì n+uÛÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› Á|üdü+–+∫ nø£ÿ&É qT+&ç e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É+˝Àì |òüØ<éù|{Ÿ,yê&ç, m\TŒ>=+&É, |ü\«+#· MT<äT>± e÷#ê¬s&ç¶ #Ís¡kÕÔes¡≈£î s√&éc˛qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e÷#ê¬s&ç¶ #Ís¡kÕÔ\˝À #·+Á<äu≤ãT Á|üdü+–+∫q nq+‘·s¡+ nø£ÿ&É qT+&ç ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\+ eT]j·TT |ü≥íD+˝À ‘·q s√&éc˛qT ìs¡«Væ≤+∫ ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì »j·TÁø±wtHêsêj·TD ÁkÕº#Y e<ä› @sêŒ≥T #˚dæq u≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À bÕ˝§Zì Á|üdü–+#ês¡T.ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Hê\T>∑T eT+&É˝≤\˝À #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT s√&éc˛≈£î eT+∫ düŒ+<äq sêe&É+‘√ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+bÕغ ÁX‚DT˝À¢ q÷‘·q ñ‘ê‡Vü≤+ ø£*–+~.

Á|üe÷<ëeXÊ‘·TÔ >∑T&çôd <ä>∑›+ ` 50 y˚\ ÄdæÔ qwüº+ <√eTø=+&É e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É eT+&É\+˝À *+>∑T|ü*¢ Á>±eT+˝À Ä~yês¡+ eT<ë´Vü≤ï+ 2>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À >∑+>∑T\ kÕsTT\T≈£î #Ó+~q u…\¢+ >∑T&çôd Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ <ä>∑›yÓTÆq≥Tº düs¡Œ+#Y >√|æ ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À >∑+>∑T\ kÕsTT\T≈£î #Ó+~q e´ekÕj·T u≤$ e<ä› u…\¢+ ‘·j·÷s¡T #˚düTÔ+&É>± ì|üŒ+≥Tø√>± n+<äT˝À n+‘·≈£îeTT+<˚ ‘·j·÷s¡T#˚dæ ì\Te ñ+∫q 100ô|’>± u…\¢+ eTT<ä›\T e+≥ kÕe÷Á–, ã≥¢\T, 5ôV≤#Y|æ yÓ÷≥sY Á|üe÷<ä+˝À ø±*ã÷&ç<Ó’q≥T¢ B+‘√ düTe÷s¡T 50y˚\≈£î ô|’>± ÄdæÔqwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ düs¡Œ+#Y >√|æ ‘Ó*bÕs¡T.

{°Ï&û|”æì m<äT]+#˚ dü‘êÔ @bÕ]ºøÏ ˝Ò<äT ` #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT _Ûø£ÿq÷sY e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì s√&éc˛˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝ÀH˚ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغøÏ eT+∫ ù|s¡T+<äì sêÁwüº+˝À {Ï&ç|æì m<äT]+#˚ dü‘êÔ @bÕغøÏ ˝Ò<äì ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü#ês¡+˝À u≤>∑+>± _Ûø£ÿq÷sY #Ís¡kÕÔ e<ë› Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ n_Ûeè~› #Ó+<ë\ì ôd’øÏ˝Ÿ>∑Ts¡TÔ≈£î z≥Ty˚dæ ì≥Tºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄qT ¬>*|ü+∫ ìjÓ÷»ø£esêZìï n_Ûeè~›|ü<∏ä+˝ÀøÏ rdüT≈£îe#˚à ã\yÓTÆq nÁdüÔ+ MTe<˚› ñ+<äì <ëì‘√ ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYj·Tdt bÕغ\≈£î >∑TDbÕ≥+ #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\‘√bÕ≥T, eT+&É\ Ç+#êÇ]® nqà+‘Y wæ+&˚,nuÛÑ´]Δ ì≥Tºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄, myÓTੇ $.õ>ö&é, myÓTà˝Ò´\T eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄, nqï|üPs¡íeTà, nqà+‘Ywæ+&˚, e÷J myÓTà˝Ò´\T, j·T÷dü÷|òtÄ© yÓTÆq+ bÕغ Vü≤qà+‘Ysêe⁄, Hêj·T≈£î\T >={Ϻ eTT≈£îÿ\ Hêsê>ö&é, dübÕHê<˚yé, |ü⁄qïsêCÒX¯«sY, ã<ë´Hêj·Tø˘, ø±s¡´ø£s¡Ô\T düTe÷s¡T 10y˚\ eT+~ es¡≈£î bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

düTHéπø{Ÿ qT+∫ CÀs¡T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ yÓ÷sêÔ&é, e÷sYà 11(düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+ düTHéπø{Ÿ Á>±eT |ü]~Û˝Àì ô|<ä›yê>∑T qT+∫ ì‘·´+ sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ nÁø£eT+>± ÇdüTø£ s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·Tqï n~Ûø± s¡T\T ìeTà≈£î ˙¬s‘·Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T.ø±>± yÓ÷sêÔ&é ‘·Vü≤o˝≤›sY düT<äs¡ÙHé HÓ\ s√E\ ø=s¡≈£î Äs¡T {Ï|üŒsY\qT ÇdüTø£ s¡yêD≤≈£î nqTeT‹ì Ç∫Ãq|üŒ{ÏøÏ n{Ϻ {Ï|üŒsY\T πøe\+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î e÷Á‘·y˚T ¬s’˝Ò« |üqT\ ù|]≥ ÇdüTø£qT s¡yêD≤ #˚j·÷*‡ ñ+&É>± ÇdüTø£ yê´bÕs¡T\T Bìì Ädüsê>± #˚düTø=ì sêÁ‹fi¯ófl ÇdüTø£qT {Ï|üŒsY\ô|’ s¡yêD≤ #˚dü÷Ô

nÁø£eT+>± ø=ìï #√≥¢ <ä+|ü⁄\T>± @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ yÓ÷sêÔ&é ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î ‘Ó*dæq|üŒ{ÏøÏ Äj·Tq düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡+.Ç{°e\ düTes¡íyês¡Ô |ü\T <ä+|ü⁄\ Ä#·÷øÏ ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î ‘Ó*|æq|üŒ{ÏøÏ yê{Ïô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+‘√ e÷eT÷fi¯fl |üs¡«+ m+‘· ñ+<√ ‘Ó\TdüTÔ+~. ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤≈£î düTHéπø{Ÿ n&ܶ>± e÷] ì‘·´+ ÇdüTø£qT b˛©dt ùdºwüHé eTT+<äT qT+&ç ‘·s¡*düTÔqï|üŒ{ÏøÏ b˛©düT\T ≈£L&Ü @$T |ü≥ºq≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+ $#ês¡ø£s¡+.nsTT‘˚ ¬s’˝Ò« |üqT\ ù|]≥ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY

k˛eTyês¡+, 12 e÷]Ã 2012

es¡Á|ükÕ<é dü«j·T+>± {Ï|üŒsY\qT nqTeT‹+#ês¡ì <ëìô|’ ‘êH˚$T e÷{≤¢&É <ä\T#·Tø√˝Òqì yÓ÷sêÔ&é ‘·Vü≤o˝≤›sY düT<äs¡ÙHé ù|s=ÿq&É+ $X‚wü+. ÇdüTø£ {Ï|üŒsY\≈£î nqTeT‹∫Ã+~ ~q+ y˚fi¯˝À¢ e÷Á‘·y˚T ø±ì sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ ÇdüTø£qT s¡yêD≤ #˚j·T&ÜìøÏ m˝≤+{Ï nqTeT‹ ˝Ò<äì n˝≤ nÁø£eT+>± me¬s’q ÇdüTø£ {Ï|üŒs Y\qT q&ç|æùdÔ, ÇdüTø£qT nÁø£eT+>± s¡yêD≤ #˚ùdÔ dü«j·T+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î ‘Ó\bÕ\ì Ç~ ‘·q |üì ø±<äì ‘·Vü≤o˝≤›sY ù|s=ÿHêïs¡T. @~@yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ düTHéπø{Ÿ ô|<ä›yê>∑T ÁbÕ+‘·+ qT+&ç ÇdüTø£qT {Ï|üŒsY\˝À ¬s’˝Ò«

düTes¡íyês¡Ô

|æ≥¢+, e÷sYà 11 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+‘√bÕ≥T eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷ \˝À $<äT´‘Y y˚fi¯bÕfi¯ ˝Ò≈£î+&Ü ø√‘· $~Û+#·&É+‘√ Á|ü»\T Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+ ≥THêïs¡T.eT+&É\ πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+∫q düeTj·T+ø£+fÒ n~Ûø£+>± ø√‘· $~Û+#· &É+‘√ yê´bÕs¡düTÔ\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.eTTK´+>± á d”»Hé˝À $yêVü‰~ X¯ó uÛ≤ø±sê´\T »]π> düeTj·T+˝À $<äT´‘Y düÁø£eT+>± ˝Òø£ yê´bÕs¡T\T <Óã“‹+≥THêïs¡j·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.Çø£ Ç+≥sY 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î ø√‘· XÊ|ü+>± e÷]+<äì yêb˛‘·THêïs¡T.Çø£ Á>±eT+˝À nsTT‘˚ |ü]dæú‹ MTØ <ës¡TD+>± e÷]+~.ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î ø√‘· $~Û+#·&É+‘√ ‘ê>∑T ˙{ÏøÏ ôd’‘·+ Çã“+~ |ü&Ü*‡q |ü]dæú‹ m<äTs¡e⁄‘·T+<äì yêb˛‘·THêïs¡T. Çø£ e´ekÕj·T s¡+>∑+ ≈£î Ç#˚à 7 >∑+≥\ $<äT´‘Y ≈£L&Ü ø√‘· $~Û+#·&É+‘√ |ü+≥\T m+&çb˛‘·THêïj·Tì ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

>±+<Ûë], e÷]à 11(düTes¡íyês¡Ô): eTT]øÏ ˙s¡Ts√&É¢ô|’ e∫à #˚]‘˚ |ü]dæú‹ @ $<Ûä+>± ñ+≥T+ <√ >±+<Ûë] y˚TsTTHé s√&ÉT¶qT #·÷ùdÔ ‘Ó\TdüTÔ+~.Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\, _{Ϻ s√&ÉT¶\ ìsêàD≤\≈£î, eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø=≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T yÓ∫ÃdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+, |üs¡´y˚ø£åD≤ ˝À|ü+ ø±s¡D+>± düeTdü´\T |üP]Ô kÕúsTT˝À |ü]cÕÿsêìøÏ H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT.Ç{°e˝… ÄsYn+&é_ XÊK <ë«sê Á|ü‘˚´ø£ eTs¡eTà‘·TÔ\ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ >±+<Ûë] y˚TsTTHé s√&ÉT¶≈£î _{Ϻ y˚XÊs¡T.kÕúìø£+>± ñqï z Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‹ |üø£ÿq q÷‘·q uÛÑeq ìsêàD+ ø√dü+ ‘·e«ø±\T #˚|ü≥º>± eTT]øÏ ø±\Te Á|üyêVü≤+ y˚TsTTHé s√&ÉT¶ô|’øÏ eT[fl+~.Bì‘√ ì‘·´+ s¡B›>± ñ+&˚ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ ø£qø£ <äTs¡Z yÓ’Hé‡ m<äTs¡T>± >∑T+‘·\T @s¡Œ&ç s√&ɶ+‘ê ãTs¡<ä eTj·T+>± ‘·j·÷¬s’+~. yêVü≤Hê\ sêø£ b˛ø£\≈£î rÁe nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑T‘·T+~.Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‹ es¡Tdü˝À ñqï eTT]øÏ ø±\Te ˙s¡+‘ê Ç~ es¡≈£î ÄdüŒÁ‹ yÓqTø£ uÛ≤>∑+˝À ñ+&˚ ≈£î+≥˝ÀøÏ yÓfi‚fl~.y˚TsTTHé s√&ÉT¶ô|’ eTT]øÏ ˙s¡T Á|üeVæ≤dü÷Ô Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·TÔ‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ kÕúìø£ |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Á>±eTdüTú\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.eTT]øÏ ø±\Te ˙{Ïì eT[fl+∫ s√&ÉT¶qT ø±bÕ&Ü\ì Á>±eTdüTú\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

düeTj·÷ìøÏ ‘Ós¡T#·Tø√ì

n+>∑Héyê&û bÕsƒ¡XÊ\\T

CÒd”◊ Ç+<ä÷s¡T Ä<Ûä«s¡´+˝À

Hêj·T≈£î\qT

eTVæ≤fi¯\≈£î Ä≥\b˛{°\T

$&ÉT<ä\ #Ój·÷´\+≥÷ sêkÕÔs√ø√

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 11(düTes¡íyês¡Ô): Ä~yês¡+ eTVæ≤fi¯ yês√‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± kÕúìø£ >∑+>±kÕúHé`2 n˝ÒK´ ¬sdæ&Óì‡, #Ó’‘·q´ ≥es¡T‡, >∑+>±ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À>∑\ u≤*ø£\≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î m\ø£åHé ø±+|”{°wüHé, yÓ÷Hê j·÷ø£åHé, yÓTVü≤+B ø±+|æ{°wüHé, {≤yéTuÀ˝≤ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‹ Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± ãVüQeT‹ Á|ü<ÛëqeTTq≈£î eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq CÀHé Ä|ò”düs¡T ã+>±] Ms¡ÁãVü≤à+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, »HêuÛ≤˝À dü>∑+ ñqï eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±\˝ÀqT Hê´j·Tã<ä›yÓTÆq dü>∑+ yê{≤ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T, ø±ì Ä ~X¯>± dü+|òüT{Ï‘·+>± n&ÉT>∑T\T y˚j·T&É+ ˝Ò<äì eTTK´eTT>± sê»ø°j·Ts¡+>∑+˝ÀqT, ñ<√´>∑ s¡+>∑+˝ÀqT eTVæ≤fi¯\T 20 XÊ+‘· $T+∫ ˝Òs¡ì, n+<äT#˚ eTVæ≤fi¯\T düyÓTÆø£´+>± ñ+≥÷ sê» ø°j·T s¡+>±˝À¢q÷, ñ<√´>∑ s¡+>∑+˝Àq÷ 50 XÊ‘·eTT eTVæ≤fi¯\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#˚ bÕغ\≈£î e÷Á‘·y˚T z≥T y˚kÕÔeTì rsêàì+#·Tø=ì ˝Òì#√ z≥T ãVæ≤wüÿ]kÕÔeTì sê»ø°j·T bÕغ\ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n˝ÒK´ ¬sdæ&Óì‡ n<Ûä´≈£åî\T ~©|t¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù ø£ècÕí¬s&ç¶, CÒdæ]e]+>¥ düuÛÑT´\T e÷<ä$, ˝≤eD´, n+»*, ©˝≤, \ø°Î, w”˝≤, >±j·TÁ‹, s¡eT, qs¡à<ä, &Üø£ºs¡T Áoìyêdt, dæ~›sêeTT\T, |ü<äàÁoìyêdt, >∑+>±<ëdt, ns¡T>∑T\ yÓ+ø£fÒwt, $qjYT, neTπs+<äsY, kÕsTTÁ|ükÕ<é, eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§Zì á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T.

uÀ<ÛäHé, e÷sYà 11(düTes¡íyês¡Ô): dæ|æ◊m+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓ÷Áø£dæ Hêj·T≈£î\T |æ.Á|üuÛ≤ø£sY, Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ ;&û es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé‡, ◊m|òt{Ïj·TT õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eTT‘·Ôqï, õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù mHé.<ëdt, {ÏyÓ’m˝Ÿ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT sƒê>∑÷sY, Äs¡÷àsY @]j·÷ Hêj·T≈£î\T düTeTHé, |æ&çmd tj·TT õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T qs¡‡j·T´, Çfi¯fl düú˝≤\ b˛sê≥ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T >∑+>∑ø£ÿ, Á<Í|ü‹, \ø°Î, ‘·~‘·s¡T\qT nÁø£eT+>± n¬sdüTº #˚dæ ‘·|ü&ÉT πødüT\T ô|{Ϻq+<äTq yê]ì yÓ+≥H˚ <˚X¯s¡‘·TÔ>± $&ÉT<ä\ #Ój·÷´\ì ‘·|ü&ÉT πødüT\qT m‹ÔyÓj·÷´\+≥÷ Ä~yês¡+ s√Eq m&ÉŒ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ ¬s’˝Ò« π>≥T e<ä› sêkÕÔs√ø√ dæ|æ◊m+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓ÷Áø£dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+ #ês¡T.á sêkÕÔs√ø√qT ñ<˚›•+∫ dæ|æ◊m+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓ÷Áø£dæ uÀ<ÛäHé düuŸ&ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù _.eT˝Ò¢wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷, nÁø£eT+>± n¬sdüTº #˚dæq dæ|æ◊m+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓ÷Áø£dæ Hêj·T≈£î\qT Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\qT yÓ+≥H˚ e~*ô|{Ϻ yê]ô|’ ãHêsTT+∫q ‘·|ü&ÉT πødüT\qT m‹Ôy Ój·÷´\ì ˝Òì jÓT&É\ ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q≈£î |üPqT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêÁwüº+˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\ @bÕ{ÏjÓ÷ ns¡ú+ #˚düTø√yê\ì m|üŒ{Ϭø’Hê ù|<ä Á|ü»\ b˛sê{≤\qT nq∫y˚ùd |ü<䛑·T\qT e÷qTø=ì yê] düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ&çmdtj·TT õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT &ç.Áoìyêdt, |æyÓ’m˝Ÿ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT düT˝≤ÔHékÕsTT\T, Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ ;&û es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé uÀ<ÛäHé @]j·÷ ø£$T{° Hêj·T≈£î&ÉT »ø±ÿ\ qs¡‡ø£ÿ, ôV’≤eT<éuÒ>∑+, m&ÉŒ*¢ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T kÕ$Á‘·, πsK, >∑+>±eTDÏ, Hêj·TT&ÉT, uÛÑ÷eTø£ÿ\‘√bÕ≥T ;&û ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY, e÷sYà 11(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì Á>∑+<∏ë\j·÷\≈£î ‘·«s¡˝À ø=‘·Ô |ü⁄düÔø±\ |ü+| æD° #˚düTÔHêïeTì õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·÷\ ø±s¡´<ä]Ù |æ.q]‡+VüQ¢ nHêïs¡T.Äj·Tq Ä~yês¡+ s√Eq ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á>∑+<∏ë\j·÷\+ ‘·ìF #˚dæq dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝Àì 44 XÊK\ Á>∑+<∏ë\j·÷\≈£î 30 Á>±MTD Á>∑+<∏ë\j·÷\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì 33 Á>∑+<∏ë\j·÷\≈£î dü«+‘· uÛÑeHê\T ñHêïj·Tì 3 Á>∑+<∏ë\j·÷\T n<Ó›‘√ ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTTq $T–‘ê$ ñ∫‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì, õ˝≤¢˝Àì Á>∑+<∏ë\j·÷\≈£î 12 \ø£å\ |ü⁄düÔø±\qT bÕsƒ¡≈£î\ ø√dü+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#êeTì 30 \ø£å\ e´j·T+‘√ ø=‘·Ô |ü⁄düÔø±\qT ø=qT>√\T #˚dü÷Ô yê{Ïì ‘·«s¡˝À nìï Á>∑+<∏ë\j·÷\≈£î |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTì Á>∑+<∏ë\j·÷˝À¢ ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\≈£î ø±yê*‡q |ü⁄düÔø±\qT C…+Á&É˝Ÿ ø±ï˝…&é® qe\\T, nìï u≤wü\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü⁄düÔø±\qT nìï Á>∑+<∏ë\j·÷\˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·T‘·THêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.m+|æø£ #˚dæq Á>∑+<∏ë\j·÷\˝À ∫qï |æ\¢\ $uÛ≤>±\qT ‘·«s¡˝À @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì Äj·Tq yÓ\¢&ç+ #ês¡T. Á>∑+<∏ë\j·÷˝À¢ düuÛÑ´‘·«+ ñqï bÕsƒ¡≈£î\T 25 y˚\ eT+~ es¡≈£î ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢˝À 12 ˝…’ÁãØ˝À b˛düTº\T U≤∞>± ñHêïj·Tì yê{Ïì ‘·«s¡˝À |üP]Ô #˚j·T&É+ »s¡T >∑T‘·T+<äì ìC≤+kÕ>∑sY Á>∑+<∏ë\j·÷ìøÏ |üVü‰] >√&É ìsêàD≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+≈£î Á|ü‹bÕ<äq |ü+|æ+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘√bÕ≥T Á>∑+<∏ë\j·T bÕ\≈£î\T @$m+ u≤\ øÏwü+, n#·Ã+ù|≥ Á>∑+<∏ë\j·T bÕ\≈£î&ÉT yÓ+ø£fÒX¯+, ìC≤+kÕ>∑sY bÕsYºf…Æ+ es¡ÿsY Vü≤qàj·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

düeTj·TbÕ\q ˝Òì $<äT´‘Y ø√‘·

s√&ɶ+‘ê eTT]øÏ eTj·T+

Á>∑+<∏ë\j·÷\≈£î 30 \ø£å\‘√ ø=‘·Ô |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD°

|üqT\ ù|]≥ s¡yêD≤ #˚dü÷Ô ø=ìï #√≥¢ n~Ûø£+>± ÇdüTø£qT rdü÷Ô <ä+|ü⁄\T #˚düTÔHêïs¡ì Á|ü»\T n~Ûø±s¡T \≈£î ‘Ó*|æq|üŒ{ÏøÏ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡+. Á|üdüTÔ‘· y˚dü$ ø±\+˝À uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T Ç+øÏb˛e&ÜìøÏ ÄkÕÿs¡+ ñqï|üŒ{ÏøÏ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T˝Ò dü«j·T+>± ÇdüT ø£qT nÁø£eT s¡yêD≤≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ n$y˚ø£eTì Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BdüTÔHêïs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤qT n]ø£{Ϻ uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T Ç+øÏb˛≈£î+&Ü ø±bÕ&Ü\ì á ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Hê#ês¡+ >∑T≥º˝À

H˚{Ï qT+∫ ÁãVü≤√à‘·‡yê\T

|æ≥¢+, e÷sYà 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝À ∫Hêïs¡T\ $<ë´uÀ<Ûäq ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq n+>∑Héyê&û bÕsƒ¡XÊ\\T düeTj·÷ìøÏ ‘Ós¡T#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.n+>∑Héyê&û bÕsƒ¡XÊ\\T ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 es¡≈£î |üì#˚j·÷*‡ ñ+&É>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T düeT j·÷ìøÏ Vü‰»s¡T ø±e&É+ ˝Ò<äì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.ñ<äj·T+ 9.30 ‘·sê«‘·H˚ πø+Á<ë\qT ‘Ós¡TdüTÔqï≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.Çø£ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 es¡≈£î πø+Á<ë\˝À ñ+&Ü*‡q ø±s¡´ø£s¡Ô\T 1 >∑+.˝Àù| ‘êfi≤\T y˚düTÔHêïs¡T. Çø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À Äj·÷\#˚ $<ë´s¡Tú\qT |æ\T |æ+#·T≈£îì $<ë´uÀ<Ûäq #˚j·÷\ì ìã+<Ûäq ñqï e∫Ãq yê]øÏ uÀ~Û+∫ ‘êfi≤\T y˚düTÔ Hêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ |æ≥¢+ _CÒ ø±\D°˝À ñqï n+>∑Héyê&ç πø+Á<ä+ 9.15 es¡≈£î ‘Ós¡T#·Tø√ø£ b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 >∑+.\ ‘·sê«‘· Á>±eT+˝À n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô >∑èVü≤ dü+<äs¡Ùq #˚j·÷*, Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±s¡T u≤*+‘·\T, >∑]“¤D°\T Ád”Ô\‘√ b˛wüø±Vü‰s¡+ô|’ #·]Ã+∫ yê]øÏ ‘·–q dü\Vü‰\T n+~+∫ yês¡T yÓ’<ä´ ùde\≈£î yÓfi‚fl˝≤ ø£èwæ #˚j·÷*, ø±ì #ê˝≤ Á>±e÷\˝À á dü+<äs¡Ùq »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì düe÷#ês¡+, Çø£HÓ’q ◊dæ&çmdt n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\T dü]jÓÆTq düeTj·÷ìøÏ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ç+~s¡eTà Çfi¯¢qT dæyÓT+{Ÿ‘√H˚ ì]à+#ê* |æ≥¢+, e÷sYà 11 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+~s¡eTà Ç+&É¢ \_Δ<ës¡T\T uÒdty˚T{Ÿ kÕúsTT qT+∫ dæyÓT+{Ÿ‘√ ì]à+#ê\ì &ç.Ç.Vü≤qà+‘·T nHêïs¡T.eT+&É\+˝Àì sê+|üPsY, ‹e÷àq>∑sY, ø±πs>±+ ‘ê+&Ü\˝À X¯óÁø£yês¡+ ì]àdüTÔqï Ç+~s¡eTà Ç+&É¢qT |ü]o*+#ês¡T. Ç+~s¡eTà Ç+&É¢qT Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±s¡T\T ìs¡ísTT+∫q ø√\‘·\ Á|üø±s¡+ ø£{≤º\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. $~Û+∫q ìj·TeTìã+<Ûäq\‘√ Ç+&É¢qT ì]à+#·ø£b˛‘˚ n≥Te+{Ï yê]øÏ eT+p¬s’q Ç+&É¢qT ôd’‘·+ s¡<äT› #˚kÕÔeTì Äj·Tq \_›<ës¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.Á>±e÷\˝À uÒdty˚T{Ÿ, s¡÷|t ˝Òe˝Ÿ, ì]à+∫q Ç+&É¢qT |ü]o*+∫ yê]øÏ ‘·«s¡˝À _\T¢ n+<˚ $<Ûä+>± #·÷kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. \_Δ<ës¡T\T U≤‘· ãT≈£îÿ\T ø£*– e⁄+fÒ n+<äT˝À &ÉãT“\T ø=+‘Ó’Hê e⁄+#ê\Hêïs¡T.õs√ u≤´\Hé‡ MT<ä U≤‘· |ü⁄düÔø±\T ñ+fÒ ˇø=ÿø£ÿ kÕ] yê{Ïì u≤´+ø˘ yês¡T s¡<äT› #˚düTÔHêïs¡ì n˝≤ e⁄+fÒ yê] U≤‘ê˝À &ÉãT“\T »eTø±<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À esYÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY eT˝Ò¢wü+ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

eè<∏ë ne⁄‘·Tqï ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±\T |æ≥¢+, e÷sYà 11 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À >∑\ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔqï $<ë´s¡Tú \≈£î ‘ê>∑T˙{Ïì n+~+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T y˚∫ÃdüTÔqï |ü<∏äø±\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&˚ ˙s¡T>±]b˛‘·THêïsTT. ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ ìs¡¢ø£å´+ n~Ûø±s¡T\ n\dü‘·«+ e\¢ |ü<∏äø±\T ÁbÕs¡+ _Û+∫q kÕúsTT qT+&˚ n$˙‹ »s¡T>∑T‘·T+~.eT+&É\+˝Àì ˇø=ø£ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À 34 bÕsƒ¡XÊ\≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î ˙s¡T n+~+#·&ÜìøÏ 20 y˚\ qT+∫ 80 y˚\ es¡≈£î á |ü<∏äø£+˝À Ks¡Tà #˚düTÔHêïs¡T. M{Ï ìsê«Vü≤D #·÷düTÔqï ø±+Á{≤ø£ºsY ø=ìï düú\+˝À uÀs¡T u≤e⁄\˝À ˙s¡T ˝Ò≈£îqï n+<äT˝À dæ+–˝Ÿ ù|òdt yÓ÷{≤s¡T¢ _–+∫ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T.|æ≥¢+ uÒdüÔyê&É˝À >∑\ uÀs¡Tu≤$˝À ˙s¡T ˝Ò≈£îqï n+<äT˝À yÓ÷{≤s¡T ~+bÕs¡T.n+‘˚ø±≈£î+&Ü ˙{Ïì ì\« #˚j·T&ÜìøÏ @sêŒ≥T #˚dæq yê≥sY {≤´+≈£î\T ôd’‘·+ Hêdæs¡ø£+‘√ ì]à+#·&É+ e\¢ {≤´+ø˘ qT+∫ ˙s¡T ©ø˘ ne⁄‘·THêïsTT.Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\T ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ dü«˝≤uÛÑ+ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ e⁄+<äì eT+&É\ Á|ü»\T nqT≈£î+≥THêïs¡T.

Äj·Tø£≥Tº≈£î ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ˙{Ï $&ÉT<ä\

u≤\\ dü+πøåeT #·{≤º\ô|’ ne>±Vü≤q ñ+&Ü*

ìC≤+kÕ>∑sY, e÷sYà 11(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº Äj·Tø£≥º≈£î s¡$ |ü+≥\≈£î 5e <ä|ü>± ˙s¡T $&ÉT<ä\ ø=qkÕ>∑T‘·T+~.ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº |üP]ÔkÕúsTT 1405.00 n&ÉT>∑T\T 17 {Ïm+dæ\≈£î Ä~yês¡+ Hê{ÏøÏ 1397.00 n&ÉT>∑T\T 8 {Ïm+dæ\T ˙s¡T ì\Te e⁄+~.kÕ>∑sY Á|ü<Ûëq ø±\Te <ë«sê 1800 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì n~Ûø±s¡T\T e<äT\T‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

NPR Lik Li©s´ giR L`: Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV, xqsLiLRiORPQfl· N][xqsLi LRiWF°Liμj∂Li¿¡©´s øR¡…Ìÿá\|ms Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV @μ≥j∂NS LRiVáV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gji ∏R∂VVLi≤yá¨s —¡Õ˝ÿ ©y˘∏R∂V }qs™yμ≥j∂NSLRi xqsLixqÛs NSLRi˘μR∂Lji+ ≠s. ÀÿáÀ≥ÿxqs‰L`i LS™´so @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ N][LÌRiVÕ‹[¨s ©y˘∏R∂V}qs™yxqsμR∂©±sÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ©y˘∏R∂V }qs™yμ≥j∂NSLRi xqsLixqsÚ @μ≥R∂˘LRi˘Li Õ‹[ Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV @μ≥j∂NSLRiVáVgS ©y≠sVÆ©s[…fi ¬ø¡[zqs©´s |§¶¶¶≤`∂ NS¨s}qÌs ¡VÕfi , F°÷d¡£qs NS¨s}qÌs ¡VÕfiáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s bPORPQfl· NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW 2006 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ xqs™´sLjiLi¿¡©´s Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV øR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi Àÿá Æ©s[LRixqsV=á ZNP[xqsVáV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ ø¡[LiμR∂VNRPV «¡Ÿ\Æ™sVÆ©sÕfi «¡zqÌs£qs À‹[LÔRiV, Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV NRP≠sV…‘¡ ≠sμ≥R∂VáV øR¡»Ì¡xmsLRiLigS @μ≥j∂NSLSá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ©´sWªRΩ©´sLigS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\¤Õ¡©´s Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV @μ≥j∂NSLRiV áNRPV C bPORPQfl· NSLRi˘˙NRP™´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 69 ©´sVLi≤T∂ F°÷d¡£qs|§¶¶¶≤`∂ NS¨sxqÌsV ¡VÕfi, NS¨s}qÌs ¡VÕfi Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV @μ≥j∂NSLRiVáVgS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\¤Õ¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV øR¡…ÌÿáV xqs™´sVLÙRiLigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV øR¡»Ì¡Li, xmsLjiμ≥j∂ @μ≥j∂NSLSá\|ms A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gjiLiøyLRiV. Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV @μ≥j∂NSLRiVáV A∏R∂W F~÷¡£qs }qÌsxtsQ©˝´s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 2006 xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi¿¡ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ ©´sV©´sı Àÿáá ZNP[xqsVá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV NRP≠sV…”¡ \¬ø¡L`i xmsLRi=©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xmso»Ì¡NRPª][ Fs™´sLRiV Æ©s[LRixqÌsVáV NSLRi¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NSLRifl·LigS Æ©s[LRixqÛsVáVgS ªRΩ∏R∂WLRi™´so ªyLRi©yıLRiV. Àÿá Æ©s[LRixqÛsVáª][ BªRΩLRi Æ©s[LRixqÛsVá ™´sWμj∂LjigS ˙xms™´sLjiÚLiøR¡NRPVLi≤y }qsıx§¶¶¶ xmspLRi*NRPLigS DLi≤T∂ ™yLji¨s @LÙRiLi ¬ø¡[zqsN][Æ©s[LiμR∂VNRPV Àÿáá xqsLiZOP[Q™´sV @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV.

düuŸùdºwüHé˝À $<äT´‘Y n+‘·sêj·T+ ø±*q MT≥s¡T¢ ìC≤+kÕ>∑sY, e÷]à 11(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À 33 düuŸùdºwüHé˝À Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ïeTT n~Ûø£ z˝ÒºE‘√ $<äT´‘Y düs¡|òüsê nsTT´ düuŸùdºwüHé˝À n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ <äTø±D düeTT<ëj·÷\≈£î ñqï $<äT´‘Y yÓ’s¡T¢, MT≥s¡T¢ ø±*b˛j·÷sTT.$<äT´‘Y n+‘·sêj·T+‘√ eT+&É\ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T¬s’j·÷´s¡T.ø±*b˛sTTq $<äT´‘Y MT≥sY\qT q÷‘·q+>± neTsêÃ\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ä{À y˚\+ uÀ<ÛäHé, e÷]à 11(düTes¡íyês¡Ô): nÁø£eT+>± <˚•>± s¡yêD≤ #˚dæq Ä{ÀqT m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T »|æÔ #˚dæq Ä{ÀqT ìC≤e÷u≤<é &ç|üP´{° ø£$TwüqsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Ä{À HÓ+ @|æ 25 |æ7374qT e÷sYà 20q ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î uÀ<ÛäHé m¬ø’‡CŸ ø±sê´\j·T+˝À y˚\+ yÓj·T´ã &ÉTqì ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T y˚\+ bÕ≥˝À bÕ˝§Zq e#·TÃqì @yÓ’q $T–‘ê $esê\ ø=s¡≈£î ùdºwüHé n~Ûø±]ì dü+Á|ü~+#·>∑\s¡ì m¬ø’‡CŸ ÇHé‡ô|ø£ºsY mdtôV≤#Yy√ ‘Ó*bÕs¡T.

nÁø£eT+>± ôV≤#Y|æ >±´dt ¬s+»˝Ÿ, e÷]à 11(düTes¡íyês¡Ô): uÀ<ÛäHé q>∑s¡+˝À Á|ü‹ ôd’øÏ˝Ÿ <äTø±DeTT, Á|ü‹ ø±s¡T yÓTø±ì≈£î e<ä› 650 qT+&ç 750 es¡≈£î ôV≤#Y|æ >±´dt dæ*+&És¡T <=s¡T≈£îqT.á u≤¢≈£î˝À ny˚Tà yêfi¯fl≈£î, &û\sY e<ä› &Ó\e] u≤jYT\≈£î #ê˝≤ <ä>∑Zs¡ dü+ã+<Ûä+.m+<äTø£+fÒ &ÉãT“ ø√dü+ Çø£ÿ&É >±´dt ø£HÓø£åHé qT+&ç >±´dtãT≈£îÿ rdüTø=ì &û\sY Ä|ò”dt≈£î >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ˝…’Hé˝À ì\TÃ+fÒ &û\sY>±ì, &û\sY eTìwæ ø±ì dü]>±Z düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒs¡T.>±´dt ø£HÓø£åHé ñqïyêfi¯ófl á &û\sY$ @<√ kıeTTà\T m‘·TÔø=ì yÓ[flq≥T¢>± <äu≤sTT+∫ e÷{≤¢&É+ ˝Ò<ë >±´düT ˝Ò<äT nì >∑{Ϻ>± ns¡∫ #Ó|üŒ&É+ Çø£ ‘Ó*j·Tq yêfi¯fl≈£î >±´düT rdüTø=ì HÓ\ ø±˝Ò<äT ˝Òø£ nø£ÿ&É $TwüHé˝À MT ù|s¡T edüÔ˝Ò<äT nq&É+, <äu≤sTT+∫ e÷{≤¢&É&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï~.Ç~ &û\sY yêfi¯fl eTsê´<ä.Çø£ q>∑s¡+˝À mø£ÿ&É n&ç–q >±´dt 650 qT+&ç 750 es¡≈£î >±´dt <=s¡T≈£îqT.Çø£ÿ&É ø£düºeTsY yÓ[fl >±´dt n&ç–‘˚ ˝Ò<äT nì #Ó|üŒ&É+ ãj·T≥ >±´dt <=s¡ø£&É+ @<√ $∫Á‘·+>± ñqï~.q>∑s¡+˝À Á|ü»\T nyê¬ø’ÿb˛‘·THêïs¡T.ãTøÏ+>¥ #˚düT≈£îqï 8 qT+&ç 10 s√E\ es¡≈£î >±´dt <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT.q>∑s¡+˝À Á|ü‹ eTìwæ s√E≈£î ˇø£ÿkÕ¬s’q >±´düT >∑T]+∫ #Ó&ÉT>± #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T.Á|ü‹ ø£düºeTsY≈£î á >±´dt ô|<ä› |üì>± e÷]q~.á >±´dt ø£düºeTsY\≈£î Ä n–ï <˚e⁄&˚ ~ø£ÿì yÓTT≈£îÿ#·THêïs¡T.

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): yÓT<äø˘õ˝≤¢ es¡Z˝Ÿ eT+&É\+ ‘·TÁbÕHé düMT|ü+˝À ñqï Hê#·–] >∑T≥º˝À ás√E qT+∫ 23 ‘˚B es¡≈£î Áo\øÏåà qs¡dæ+Vü≤ kÕ«$T yê] ÁãVü≤√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áo eT<ÛäK ˝≤+&É ø√{Ï ÁãVü≤à+&É Hêj·T≈£î&Ó’q Áo \øÏåà qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T ÁãVü≤√‘·‡yê\T Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ˝≤>±H˚ á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&É n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. 12‘˚Bq >∑D|ü‹|üP, dü«d”Ô |ü⁄D≤´HêX¯q+, n+≈£îsês¡ŒDeTT, eTè‘·´+Á>∑Vü≤DeTT, ˙sê»qeTT, 13e‘˚Bq Vü≤√eT+, 14e ‘˚Bq y˚<äbÕsêj·TD+, 15 ‘˚Bq Vü≤+düyêVü≤‘·‡ ùde, 17e ‘˚Bq X‚wü yêVü≤q‘·‡eùde, 18 ‘˚Bq >∑s¡T&É yêVü≤H√‘·‡e ùde, 19 ‘˚Bq Vü≤qTeT‘√‡e ùde, 20‘˚Bq b˛qïyê‘·‡eùde, 21‘˚Bq }πs–+|ü⁄, 22‘˚Bq X¯‘·|òüT{≤_Ûùwø£+, 23‘˚Bq ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑≈£î+&Ü ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTì nHêïs¡T. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î edü‘·T\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü b˛©dt n~Ûø±s¡T\T >∑{Ϻ ã+<√ ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. kÕj·T+Á‘·+ düeTj·T+˝À uÛÑ≈£îÔ\ø√dü+ dü+^‘·+, kÕVæ≤‘·´, Vü≤]ø£<∏ä, ø±\πøå|üeTT\T @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.

|æ\¢\ Äs√>∑´+ô|’ ÁX¯<äΔ nedüs¡+ ¿¡ªΩR WLÚ iR V: ˙xmsæªΩ[˘NRP @™´sxqsLSá zmsÃ˝¡Ã¡ ≠sμR∂˘ AL][gRi˘ xmsLjiLRiORPQfl·NRPV LS“¡™±s≠sμy˘≠sVxtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyá¨s, @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV Fs£qs.ryᯩ±s AL][NRP˘LS«fi AÆμ∂[bPLiøyLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 0c14 xqsLi.LSá ™´s∏R∂VxqsV=Õ‹[xmsá ™´so©´sı ˙xmsæªΩ[˘NRP @™´sxqsLSá zmsÃ˝¡Ã¡ Æ≤∂[…ÿ }qsNRPLRifl·NRPV C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[xmsogS xqslLi[*¬ø¡[∏R∂Wá¨s Æ™s[V, «¡⁄©±s ™´sWryáՋ[ A zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP\Æ™sV©´s Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS˘LixmsoáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ™yLji \Æ©sxmsoflÿ˘Ã¡V Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ªRΩgRiV xmsLjiNRPLSáV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s NS™´so©´s ≠s÷d¡©´s≠sμR∂˘ …‘¡øR¡L˝RiV, zmns—¡π∏∂V æªΩLRizmsxqÌsVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s BªRΩLRi aS≈¡\¤Õ¡©´s Fs.Fs©±s.FsLi, AaS™´sLRi‰L`i, @LigRi©±s™y≤T∂ …‘¡øR¡L˝Ri xqs•¶¶¶NSLRiLi ºdΩxqsVN][™´søR¡VË©yıLRiV. xqslLi[*NRPV ªRΩgji©´s ≠sμ≥R∂LigS bPORPQfl· NRPW≤y @Liμj∂™´s*≤R∂iLi «¡LRiVgRiVμR∂ªRΩVLiμR∂¨s xqslLi[* ≈¡¿¡ËªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

eTVæ≤fi¯\ô|’ øÏs¡DY uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡T: s√C≤ ø√ePs¡T, e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+ eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘√+~. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q dæ˙ q{Ï s√C≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\ dü+πøåe÷ìøÏ sê» X‚KsY¬s&ç¶ ø£èwæ #˚ùdÔ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ uÛ≤sê\T yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡ì ÄyÓT $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´ eT+Á‹ kı+‘· õ˝≤¢˝À myÓTੇ kÕúHêìï ¬>\e˝Òø£ b˛j·÷s¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ]ø±]¶+>¥ &Ü´qT‡\T y˚dæ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ≈£Ls=Ãu…fÒº |ü]dæú‹øÏ ø±+Á¬>dt ~>∑C≤]b˛sTT+<äì <ä«»yÓT‘êÔs¡T.

#·\q∫Á‘·q≥T&ÉT

»j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶ Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq ø£s¡÷ï\T(mHé{ÏÄsY dü]ÿ˝Ÿ) e÷]à 11 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK #·\q∫Á‘· q≥T&ÉT »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶ n˝…>±®&ÉsY nH˚ Hê≥ø±ìï eTTìï|ü˝Ÿ ˇô|Hé ~∏jÓT≥sY q+<äT Á|ü<äs¡Ù+#ês¡T, á Á|ü<äs¡Ùq+˝À »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶ ˇø£ÿπs >∑+≥ 40 ì$TcÕ\T eHée÷´Héc˛qT s¡+>∑düú\+ô|’ Á|ü<ä]Ù+∫ Áù|ø£å≈£î\qT n\]+∫s¡T, ˇø£ ]f…Æ&ÉT Ä]ày˚T»sY düeTdü´\‘√ ‘·\¢&ç˝Òyês¡T ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚ ~X¯˝À n˝…>±®&ÉsY ôV≤˝ŸŒ˝…’qT <ë«sê dü\Vü≤\T Ç#êÃs¡T, á Hê{Ïø£qT düe÷C≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ó$+<ë s¡Tb˛+~+#ês¡T,


<Û√˙‘√ Hê≈£î m˝≤+{Ï $uÛÒ<ë\T ‘·˝…‘·Ô˝Ò<äT: Mπs+Á<ä ôdVü‰«>¥ |ü⁄DÒ yê]j·TsY‡ »≥Tº˝À d”ºyÓHé dæà‘Y kÕúq+˝À $Tf…Ã˝Ÿ ÄÁùdº*j·÷ |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± {°$T+&çj·÷ ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙‘√ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï $uÒ<Ûë\T ‘·˝…‘·Ô ˝Ò<äì &Üwæ+>¥ zô|qsY Mπs+Á<ä ôdVü‰«>¥ ‘Ó*bÕ&ÉT. ne˙ï MT&çj·÷ ø£*Œ‘ê˝Òqì ôdVü‰«>¥ nHêï&ÉT. Ä≥>±fi¯¢ eT<Ûä´ uÛÒ<ë _ÛÁbÕj·÷\T ˝Òe⁄. >∑‘·+˝À m˝≤ Ä&Ü yÓ÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT n˝≤π> Ä&ÉT‘·THêïeTì #ÓbÕŒ&ÉT. ¬øô|º˙‡ ø√düy˚T ‘êqT »≥º˝À

k˛eTyês¡+, 12 e÷]Ã 2012

]f…Ƭsà+{Ÿ˝À ì»+ ˝Ò<äT: dü∫Hé q÷´&Ûç©¢: $TdüºsY &çô|+&ÉãT˝Ÿ yê˝Ÿ sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é X¯óÁø£yês¡+ ]f…Ƭsà+{Ÿ Á|üø£{Ï+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À dü∫Hé ≈£L&Ü ]f…Ƭsà+{Ÿ Á|üø£{Ï+#˚ neø±XÊ\THêïj·Tì |ü⁄ø±s¡T¢ô|’ ÁøϬø{Ÿ <˚e⁄&ÉT dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY ô|<ä$ $bÕŒs¡T. z yês¡Ô #êHÓ˝Ÿ≈£î |ü+|æq á`yÓTsTT˝Ÿ˝À ]f…Ƭsà+{Ÿ Á|üø£{Ï+#˚ $wüj·TyÓTÆ m≥Te+{Ï Ä˝À#·q #˚j·T&É+ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ ÄÁùdº*j·÷ |üs¡´≥q˝À »≥Tº yÓ’|òü\´+ H˚|ü<∏ä´+˝À e÷J ¬øô|ºHé ø£|æ˝Ÿ <˚yé, z yê´dü+ sêdü÷Ô Á|ü|ü+#·ø£|t eTT–j·T>±H˚ e÷düºsY ]f…Ƭsà+{Ÿ Á|üø£{Ï+∫ ñ+fÒ u≤e⁄+&˚<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘·sê«‘· ‘·q uÛÑ$‘·e´+ô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡+~ dü∫Hé f…+&É÷\ÿπsqq{Ï ø£|æ˝Ÿ<˚yé ù|s=ÿHêïs¡T. ◊‘˚ dü∫Hé e÷Á‘·+ n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ qT+∫ yÓ’<=*π> Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ädæj·÷ ø£|t˝À e+<√ ôd+#·Ø kÕ~Û+#·>±H˚ ‘êqT ]f…Æs¡e⁄‘êqì e∫Ãq yês¡Ô\qT dü∫Hé ‘√dæ|ü⁄#êÃ&ÉT. ÄÁùdº*j·÷ |üs¡´≥q˝À $|òü\eTe&É+ yÓ≥s¡Hé sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é $&√ÿ\T #Ó|æŒq H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·qô|’ ˇ‹Ô&ç ô|]–q≥Tº yÓ\Te&çq ø£<∏äHê\T ìsê<Ûës¡eTì dü∫Hé düŒwüº+ #˚XÊ&ÉT. Ç~ Ç˝≤ ñ+fÒ dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY düTBs¡ÈyÓTÆq Äd”dt |üs¡´≥q˝À e÷düºsY e+<√ X¯‘·ø£+ m|ü&Ó’Hê #˚jÓTT#·ÃH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ ÁøϬø{Ÿ ÄÁùdº*j·÷(d”m) z n+<äyÓTÆq Á{À|òæì ‘·j·÷s¡T #˚sTT+∫ ñ+∫+~. e+<√ ôd+#·Ø #˚dæq yÓ+≥H˚ ÁøϬø{Ÿ ÄÁùdº*j·÷ Ä yÓTTyÓT+{Àì ãVüQø£]+#ê\ì d”@ uÛ≤$+∫+~. Äd”dt˝À uÛ≤s¡‘Y n&çq ‘=*f…düTº yÓTT<ä\T eTTø√ÿD|ü⁄ {ÀØï˝À ∫e] ©>¥ e÷´#Y y˚~ø£ es¡≈£î <ëìï rdüT¬ø[¢+~. nsTT‘˚ á dæØdt˝À e÷düºsY ôd+#·Ø kÕ~Û+#·&É+˝À $|òü\eTe&É+‘√ Ä Á{À|òæì n+<äTø√˝Òø£b˛j·÷&Éì ªÄÁùdº*j·THéμ |üÁ‹ø£ yÓ\¢&ç+∫+~.

$uÛÒ<ë\T düèwæºdüTÔHêïqì uÛ≤s¡‘· e÷J ø√#Y Á¬>>¥ #Ûêô|˝Ÿ ‘·qô|’ #˚dæq yê´K´ \qT ôdVü‰«>¥ ‘√dæ|ü⁄#êÃ&ÉT. kÕs¡~∏ ø± yê\H˚ ø√]ø£ ‘·q≈£î ˝Ò<äì, á $w üj·÷ìï #ê˝≤kÕs¡T¢ #ÓbÕŒqì düŒwüº+ #˚XÊ&ÉT. ≈£î+uÒ¢ Hêj·Tø£‘·« u≤<Ûä´‘·\ qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îqï ‘·sê«‘· ¬øô|ºHé ø±yê \ì Ms¡T Á|üj·T‹ï+#ê&Éì #êô|˝Ÿ yê´U≤´ì+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

ø±düT\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#˚ 2012 Ç+&çj·THé Á|”$Tj·T+ ©>¥˝À Ä&˚ |üPDÒ yê]j·TsY‡ »≥Tº˝À ÄÁùdº*j·÷ ˝…>¥ dæŒ ìï+>¥ Ä˝Ÿsö+&ÉsY d”ºyé dæà‘Y kÕúq+˝À $Tf…Ã˝Ÿ e÷sY¸Hé »≥Tº j·÷»e÷q´+ m+|æø£ #˚dæ+~. n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+≥¢˝À BÛ≥T>± sêDÏdüTÔqï d”ºyé dæà‘Y Áø°E˝ÀøÏ ~–‘˚ yÓTs¡T¬>’q Ä≥r s¡TqT Á|ü<ä]ÙkÕÔ&Éq≥+˝À m˝≤+{Ï

düTes¡íyês¡Ô

{Ï«≥ºsY <ë«sê

Á<ë$&é≈£î j·TTM X¯óuÛ≤ø£+ø£å\T

dü+<˚Vü≤eTT ˝Ò<äì |üPDÒ yê]j·TsY‡ »≥Tº j·T»e÷ì, düVü‰sê n&Ó«+#·sY k˛ŒsYº‡ *$Tf…&é y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY düT cÕ+‘Y sêjYT ‘Ó*bÕs¡T. 2010 ◊|”m˝Ÿ d”»H√¢ d”ºyé dæà‘Y sê#·˝Ÿ #Ûê˝…+»sY‡ u…+>∑fi¯SsY ‘·s¡|ü⁄q Ä&Ü&ÉT. nsTT‘˚ 2011 d”»H√¢ πøs¡fi¯ ≥düÿsY‡ ‘·s¡|ü⁄q Ä&çq dæà‘Y 2012 ◊|”m˝Ÿ d”»Hé≈£î >±j·T+ ø±s¡D+>± <ä÷s¡eTj·÷´&ÉT.

7

ôV’≤<äsêu≤<é

‘=*e÷´#Y˝À bÕøÏkÕúHé X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ Ädæj·÷ø£|t 2012˝À bÕøÏkÕÔHé`ã+>±¢<˚XŸ eT<Ûä´ Ä~yês¡+ »]–q ‘=*e÷´#Y˝À ã+>±¢<˚XŸ {≤dt¬>*∫ |òæ*¶+>¥ m+#·T≈£î+~. eT÷&√kÕ] Ä‹<Ûä´$TdüTÔqï ã+>±¢<˚XŸ˝À Ä~yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ áHÓ\ 22es¡≈£î e÷´#Y\T »s¡>∑qTHêïsTT. á Ädæj·÷ ø£|t˝ÀøÏ uÛ≤s¡‘Y &çô|ò+ &ç+>¥ #Ûê+|”j·THé>± n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·T+~. Çø£ bÕøÏkÕÔHé »≥Tº ìØí‘· 50 zes¡¢˝À 8 $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 262 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. {≤dt¬>*∫q ã+>±¢ »≥Tº uÖ*+>¥ m+#·T≈£î+~. bÕø˘ »≥Tº˝À Vü≤|ò”CŸ 89, qJsY 54, ñeTsY>∑T˝Ÿ 39, ñeTsY nø£à˝Ÿ 21, j·T÷ìdt U≤Hé 12, ndü<é cÕ|òæCŸ 4, $Tdtu≤Vt≤`ñ˝Ÿ`Vü≤ø˘ 8, wüsêŒCŸ nVü≤à<é 19 (Hê{Ö{Ÿ), düsTT<é n»à˝Ÿ 8 (Hê{Ö{Ÿ) |üs¡T>∑T\T #˚XÊs¡T. ã+>±¢ »≥Tº˝À wüVü≤<ë<é 3, Vü≤düHé 2, yÓ÷s¡ÔC≤ s¡C≤ø˘ #Ós√ $¬ø{Ÿ rXÊs¡T. ‘·sê«‘· u≤´{Ï+>¥˝ÀøÏ ~–q ã+>±¢<˚XŸ ‘·˙eyéT Çø±“˝Ÿ 89 ã+‘·T˝À¢ 64 |üs¡T>∑T\T #˚dæ, eTVü≤à<é ndæ|òt #˚‹˝À ne⁄{Ÿ ø±>±, qõeTT~›Hé 33 ã+‘·T˝À¢ 30|üs¡T>∑T\T #˚dæ ñeTsY>∑T˝Ÿ #˚‹˝À ne⁄≥j·÷´&ÉT. C≤VüQs¡T˝Ÿ ÇkÕ¢yéT 31 ã+‘·T˝À¢ 23 |üs¡T>∑T\T, eTTwæ‡KTsY s¡V”≤yéT 5 ã+‘·T˝À¢ 3, cÕøÏuŸ Ä˝Ÿ Vü‰düHé 56 ã+‘·T˝À¢ 54 |üs¡T>∑T\T, Hê»sY VüQùd‡Hé 49 ã+‘·T˝À¢ 47 |üs¡T>∑T\T #˚XÊs¡T. 48.1 zes¡¢\˝À 233 |üs¡T>∑T\≈£î ã+>±¢<˚XŸ ≈£î|üŒ≈£L*+~. B+‘√ 21 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ bÕøÏkÕÔHé ã+>±¢<˚XŸô|’ ¬>*∫ Ädæj·÷ ø£|t˝À ‘·q U≤‘ê ‘Ó]∫+~.

q÷´&Ûç©¢: C≤MT‘√ Á&Ódæ‡+>¥ s¡÷yéT |ü+#·Tø√e&É+ z >=|üŒ neø±X¯+>± uÛ≤$düTÔHêïqì j·TTesêCŸ dæ+>¥ ‘·q {Ï«≥ºsY <ë«sê ‘Ó*bÕ&ÉT. ]f…Ƭsà+{Ÿ dü+<äs¡“¤+>± j·TTM {Ï«≥ºsY˝À ª~ yê˝Ÿμ sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&é≈£î X¯óuÛ≤ø£+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. {°$T+&çj·÷ »≥Tº˝À sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é HÓ’‹ø£ $\Te\T >∑\ >=|üŒ e´øÏÔ nì düVü≤#·s¡ Ä≥>±&çô|’ Á|üX¯+dü\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#ê&ÉT. C≤MT ø£sƒ√s¡ ÁX¯eT m|ü&ÉT $|òü\+ ø±˝Ò<äì, j·TTe ÁøϬø≥s¡¢≈£î Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT&Éì ø=ìj·÷&Ü&ÉT. Á<ë$&é ¬øô|ºHé>± ñqï|ü⁄&˚ j·TTM f…düTº˝À¢ Äs¡+Áπ>≥+ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. j·TTM Á<ä$&éqT eTT<äT›>± C≤MT nì |æ\e&É+ eTq≈£î ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. Ç~˝≤ ñ+fÒ Ä˝Ÿ f…ÆyéT u…dtº f…düTº ÁøϬø≥s¡¢ C≤_‘ê˝À uÛ≤s¡‘· u≤´{Ï+>¥ ~>∑Z»+ sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&é 30e kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. X¯óÁø£yês¡+ n+‘·sê®rj·T ¬øØsY≈£î >∑T&éu…’ #Ó|æŒq á ø£sêí≥ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTHé yÓTT‘·Ô+ MT<ä 35 f…düTº\ bÕ≥T HÓ+ãsYeHé sê´+≈£î˝À¢ ø=qkÕ>±&ÉT. ◊d”d” u≤´{Ÿ‡yÓTHé sê´+≈£î˝À¢ 892 ¬øØsY u…dtº πs{Ï+>¥ bÕsTT+≥¢qT 2005 e÷]Ã˝À kÕ~Û+#ê&ÉT. 800 e÷sYÿ <ë{Ïq eT÷&√ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø≥sY Á<ä$&é. Ç‘·ì ø£Hêï eTT+<äT es¡Tdü˝À düT˙˝Ÿ >∑yêdüÿsY(916), dü∫Hé (898)\T ñHêïs¡T. ‘=*kÕ]>± 2004˝À ◊d”d” Á|üy˚X¯ô|{Ϻq f…dtº ù|¢j·TsY Ä|òt ~ Çj·TsY, ÁøϬø≥sY Ä|òt ~ Çj·TsY düsY >±´]|ò”˝Ÿ¶ k˛ãsY‡ Á{À|òæì #˚õøÏÿ+#·T≈£îqï ‘=* ÁøϬø≥sY Á<ä$&˚. n+‘·sê®rj·T ¬øØsY≈£î M&√ÿ\T |ü*øÏq ~>∑Z» u≤´{Ÿ‡yÓTHé sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&éô|’ Äd”dt MT&çj·÷ Á|üX¯+dü\ es¡¸+ ≈£î]|æ+∫+~. $TdüºsY &çô|+&ÉãT˝Ÿ>± ù|s¡T>±+∫q Á<ë$&é ˇø£ ÁøϬø≥sY e÷Á‘·y˚T ø±<äT.. VüQcÕs¡T>± e´eVü≤]+#˚ >=|üŒ e´øÏÔ.Ä≥ >∑T]+∫ ìs¡+‘·s¡+ Ä˝À∫+#˚ y˚T<ë$ n+≥÷ ÄÁùdº*j·÷ |üÁ‹ø£ e÷]ï+>¥ ôV≤sê˝Ÿ¶ Á<ë$&éHé Äø±XÊì¬ø‹Ôdæ+~.

kÕìj·÷ MTsê® $TÁX¯eT |òü*‘ê\T ;mHé|” bÕ]u≤ zô|Hé Á|”$Tj·TsY &Éã÷¢´{°@ {ÀØï˝À uÛ≤s¡‘· f…ìïdt kÕºsY kÕìj·÷ MTsê® $TÁX¯eT |òü*‘ê\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. eTVæ≤fi¯\ dæ+>∑˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À ¬s+&√ sö+&é˝À ìÁwüÿ $T+∫q kÕìj·÷ MTsê®, &ÉãT˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À e÷Á‘·+ Á|”`ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝À¢øÏ <ä÷düT¬ø[¢+~. eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡ ¬s+&√ sö+&√¢ kÕìj·÷ MTsê® 2`6, 5`7‘√ nHêu…˝Ÿ yÓTBHê >±]¬>dt (ôdŒsTTHé) #˚‹˝À |üsê»j·T+ bÕ˝…’+~. Ä<ä´+‘·s¡+ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫q|üŒ{Ïø° |òü*‘·+ ˝Òø£b˛ sTT+~. ‘·<ë«sê kÕìj·÷ MTsê®≈£î #·T¬øÿ<äT¬s’+~. nsTT‘˚ &ÉãT˝Ÿ‡ ‘=* sö+&é˝À ¬s+&√ d”&é kÕìj·÷ m©Hê yÓdæïHê (s¡cÕ´) <ä«j·T+ 7`5, 6`2‘√ yÓsê<äTôw$Hê (s¡cÕ´)`wüVü≤sY |”sY (ÇÁC≤sTT˝Ÿ) CÀ&ûô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~.

_õHÓdt |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚dæq πø+Á<ä+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ |ü‹Ô ìùw<Ûä+ $~Û+#·&É+ e\¢ <˚X¯+˝Àì $$<Ûä esêZ\ qT+∫ e∫Ãq ˇ‹Ô&çøÏ m≥ºπø\≈£î ~>=∫Ã+~. |ü‹Ô ¬s’‘·T\T, yê´bÕs¡T\T, @C…+≥T¢, Á|ü‹|üø£å bÕغ\‘√ bÕ≥T $e<Ûä esêZ\ rÁe ìs¡düq\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·T+&É≥+‘√ m≥ºπø\≈£î πø+Á<ä+ ~– edüTÔ+<äqï dü+πø‘ê\T ¬s+&ÉT s√E\ qT+#˚ $ì|æ+#êsTT. B+‘√ |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚j·÷\H˚ ìs¡í j·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢ ø±+Á¬>dt esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. nsTT‘˚ eTq sêh+‘√ bÕ≥T <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï <äècÕº Á|üdüTÔ‘·+ m‹Ôy˚‘· ìs¡íj·÷ìï yêsTT<ë y˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ Ä~yês¡+ m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+ ∫+~. ñ|ü mìïø£\T eTT–dæq nq+‘·s¡+ |ü‹Ô $<˚o m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚j·÷\H˚ ìs¡íj·÷ìøÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ e∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. eTVü‰sêh ‘·~‘·s¡ sêÁcÕº\˝À ñ|ü mìïø£\T |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. ø±>± eTVü‰sêh eTTK´eT+Á‹ |üèB∏«sêCŸ #ÍVü‰Hé ¬s+&ÉT s√E\ øÏ+<ä≥ j·T÷|”@ #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷ >±+BÛ‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ á $wüj·T+˝À #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Äj·Tq n+‘·≈£î eTT+<äT πø+Á<ä e´ekÕj·T eT+Á‹ X¯s¡<é|üyêsYqT ≈£L&Ü ø£*XÊs¡T. áHÓ\ 5q yêDÏ»´ XÊK |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw~Û+∫q dü+>∑‹ ‘Ó\dæ+<˚. nsTT‘˚ dü«j·T+>± eT+Á‹ X¯s¡<é |üyêsY‘√ bÕ≥T $$<Ûä esêZ\ qT+∫ |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·Ô&É+‘√ Bìï düMTøÏå+ #ê*‡+~>± πø_H˚{Ÿ ø£$T{°ì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ Ä<˚•+#ês¡T. nsTT‘˚ á $wüj·TyÓTÆ eT+Á‘·T\ ø£$T{° X¯óÁø£yês¡+ düe÷y˚X¯yÓTÆq|üŒ{Ïø° m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT. |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#·&É+ô|’ $eTs¡Ù\T rÁeeTe⁄‘·T+&É≥+‘√ <ëìì m‹Ôy˚j·T&Üìπø πø+Á<ä+ yÓTT>∑TZ#·÷|æ+<äì ø±+Á¬>dt esêZ\ ù|s=ÿHêïsTT. nsTT‘˚ |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚j·T&É+‘√ |ü‹Ô ¬s’‘·T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

düTÁ|”+ø√s¡Tº 2J rs¡TŒô|’ m≥÷ ‘˚\ì πø_H˚{Ÿ ìs¡íj·T+ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î eT+∫ ùde\T n+~+#·+&ç

18 qT+∫ dæ«e÷<∏ëHé`2012 d”`dæ«$Tà+>¥ πsdt ∫Á\¶Hé‡ ¬s’{Ÿ‡ ÇHé >√yê (d”ÄsYJ) Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ«e÷<∏ëHé 2012 b˛{°\T e÷]à 18 qT+∫ »s¡T>∑qTHêïsTT. á d”`dæ«$Tà+>¥ b˛{°\T u≤+uÀ*yéT ;#Y˝À »s¡T>∑T‘êsTT. á b˛{°\ ø√dü+ düs¡«+ dæ<äΔ+ #˚XÊeTì d”ÄsYJ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. á b˛{°˝À bÕ˝§ZH˚ Áø°&Üø±s¡T\ ø√dü+ ¬sdtº ùdºwüqT¢, düVü‰j·Tø£ dæã“+~‘√ bÕ≥T yÓ’<äT´\T ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì d”ÄsYJ yÓ\¢&ç+∫+~. düVü‰j·T dæã“+~‘√ ≈£L&çq |ü&Ée\T Áø°&Üø±s¡T\‘√ bÕ≥T ˇø£ øÏ˝À MT≥s¡T y˚Ts¡ q&ÉTkÕÔeTì d”ÄsYJ ‘Ó*|æ~. ∫Hêïs¡T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&ÉT‘·Tqï d”ÄsYJ ∫Hêïs¡T\ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T, ∫Hêïs¡T\ <äTs¡“¤s¡ J$‘ê\≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ô+~.

2J ôdŒÁø£º+ $wüj·T+˝À ˝…’ôdqT‡\T n˙ï s¡<äT› #˚j·÷\ì Ç∫Ãq düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ sêh|ü‹ ]|òü¬sqT‡ ø√πs $wüj·T+ô|’ πø+Á<ä πø_H˚{Ÿ m≥T ‘˚\Ã&É+ ˝Ò<äT. á $wüj·T+˝À ¬s+&ÉT s√E\ øÏ+<ä≥ düe÷y˚X¯yÓTÆq πø_H˚{Ÿ ø£$T{° sêh|ü‹ ]|òüHé‡ô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√ ˝Ò<äT. 122 ˝…’ôdHé‡\T s¡<äT› #˚dü÷Ô á eT<Ûä´ düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ Ç∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ôdŒÁø£º+ ˝≤+{Ï düVü≤» eqs¡T\ $wüj·T+˝À y˚\+ bÕ≥ ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü yÓTT<ä≥ mes¡T eùdÔ yê]πø ø£≥ºu…fÒº |ü<äΔ‹ì nqTdü]+∫q+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡Tº eT+~*+∫+~. Çø£ô|’ m˝≤+{Ï düVü≤»eqs¡T\ πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’Hê y˚\+ bÕ≥ ìs¡«Væ≤+∫ n~Ûø£ <Ûäs¡≈£î _&ÉT¢ <ëK\T #˚dæq yê]πø πø{≤sTT+#ê\ì düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø á $wüj·T+ô|’ düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À πø+Á<ä+ ]eP´ |æ{ÏwüHé y˚dæ+~. 200\ ôdŒÁø£º+ πø{≤sTT+|ü⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫ ñqï ìã+<Ûäq\H˚ πø+Á<ä+ nqTdü]+∫+~. rs¡TŒ˝À ø√s¡Tº #·≥º |ü]~Ûì <ë{Ï+<ä+≥÷ |æ{ÏwüHé˝À ù|s=ÿ+~. B+‘√ bÕ≥T rs¡TŒô|’ sêh|ü‹ ìπsΔXÊqTkÕs¡+>± eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢\H˚ $wüj·T+ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î X¯ìyês¡+ eT+Á‘·T\ ø£$T{° m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT. ø±˙ eTT+<äT>± Hê´j·T|üs¡+>± ñqï kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´\ô|’ kı*dæ≥sY »qs¡˝ŸqT dü+Á|ü~+#ê\ì düe÷y˚X¯+˝À ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ e#˚à yês¡+˝À kı*dæ≥sY »qs¡˝Ÿ‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ sêh|ü‹ ]|òü¬sqT‡ rdüTø√yê˝≤ e<ë› nH˚ $wüj·T+ rdüTø√qTHêïs¡ì n~Ûø±s¡ esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT.

Ä]úø£ Çã“+<äT˝À¢ C…{Ÿ msTTsYy˚dt Ç|üŒ{Ï øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡πø e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·eTj·÷´j·Tì nqT≈£î+≥Tqï ø£cÕº\T Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√ msTTsY˝…’Hé‡ dü+düú≈£î e#êÃsTT. düø±\+˝ÀÄ<ëj·T|ü⁄ |üqTï\T #Ó*¢+#·ø£ b˛e&É+‘√ øÏ+>¥|òæwüsY U≤‘ê\qT ì*|æy˚dæq ◊{° XÊK Ç|ü⁄Œ&ÉT C…{Ÿ msTTsYy˚dt≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. »qe], |òæÁãe] HÓ\\≈£î >±qT ◊{° XÊK≈£î s¡÷. 69 ø√≥T¢ ãø±sTT |ü&ç+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï #Ó*¢+|ü⁄\T »s¡T|ü˝Ò<äì ◊{° XÊK ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. ãø±sTT \qT á HÓ\ Äs¡Tq #Ó*¢+#ê*‡ ñ+&É>±, >∑&ÉTe⁄ eTT–dæb˛e&É+‘√ H√{°düT\T C≤Ø#˚dæq≥T¢ ù|s=ÿ+~. #Ó*¢+|ü⁄\T $wüj·T+ô|’ e#˚à k˛eTyês¡+ es¡≈£î y˚∫ #·÷kÕÔeTì yÓ\¢&ç+∫+~. n|üŒ {Ïø° #Ó*¢+|ü⁄\T »s¡|üì |üø£å+˝À ø£+ô|˙ U≤‘ê\qT ì*|æy˚kÕÔeTì ◊{° XÊK dü÷#·Hê ÁbÕj·T+>± ôV≤#·Ã]+∫+~.

Áô|’y˚{Ÿ u≤´+≈£î\≈£î dü÷∫+∫q Á|üDuŸ <˚oj·T+>± u≤´+øÏ+>¥ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Áô|’y˚{Ÿ s¡+>∑+˝Àì u≤´+≈£î\T, $<˚o u≤´+≈£î\T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î eT+∫ ùde\T n+~+#·&ÜìøÏ ÁbÕeTTK´‘· Çyê«\ì <˚X¯ Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® dü÷∫+#ês¡T. Ç{°e* ø±\+˝À á u≤´+≈£î \ ùde\≈£î dü+ã+~Û+∫ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+∫ |òæsê´<äT\T n+<äT‘·Tqï <äècÕºô|’ $<Ûä+>± e÷{≤ ¢&Üs¡T. ô|ò&És¡˝Ÿ u≤´+≈£î≈£î #Ó+~q 100 XÊK\qT ˇπøkÕ] ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+<äs¡“¤+>± Ä]úø£ eT+Á‹ $˝ÒKs¡T \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À n+ãT&é‡eTHé e<ä› <ëK˝…’q U≤‘ê <ës¡T\≈£î |òæsê´<äT\ dü+K´<ä Ä<ë 70 y˚\≈£î ô|’>± #˚]+<äì, n+‘·≈£î eTT+<äT @&Ü~‘√ b˛*ùdÔ M{Ï dü+K´ 11 XÊ‘·+ ‘·–Z+<äHêïs¡T. nsTTHê M{Ï˝À Áô|’y˚{Ÿ,$<˚o u≤´+≈£î\≈£î dü+ã+~Û+∫ e∫Ãq |òæsê´<äT\ yê{≤ 35XÊ‘·+ ñ+<äHêïs¡T. M{Ïì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ø£düºeTs¡¢≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~+#˚ $<Ûä+>± á u≤´+≈£î\T ø£èwæ #˚j·÷\ì ñ+<äHêïs¡T., n+ãT&é‡eTHé Ç∫Ãq ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ ◊d”◊d”◊ u≤´+≈£îô|’ <ë<ë|ü⁄ 6y˚\≈£î ô|’>±, ôV≤#Y&û m|òtd” 5,590, kÕº+&ÉsY¶ #ês¡ºsY‡ u≤´+≈£îô|’ 2,144‘√ bÕ≥T Ç+ø√ eT÷&ÉT Áô|’y˚≥T u≤´+≈£î \ô|’ |òæsê´<äT\T n+<ësTT. Ç<˚ ‘·s¡TD+˝À <˚X¯+˝Àì yêdüÔeyÓTÆq \_›<ës¡T\≈£î H˚s¡T>± πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ dü_‡&û n+<˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&˚ m\Áø±ºìø˘ #Ó*¢+|ü⁄\ e´edüú neT\T Á|üÁøÏj·T y˚>∑e‘·+>± »s¡T>∑T ‘√+<äì Á|üDuŸ ‘Ó*bÕs¡T. á $<Ûëq+ e\¢ #ê˝≤ es¡≈£î bÕs¡< äs¡Ùø£‘· edüTÔ+<äHêïs¡T. á dü+düÿs¡D≈£î u≤´+≈£î\T ≈£L&Ü dæ<ä›+ ø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T. 2,00 0 $T+∫q »HêuÛ≤ ñqï Á>±e÷˝À¢ u≤´+øÏ+>¥ ùde\T $düÔs¡D y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘√+<äì Á|üDuŸ eTTKØ® ‘Ó*bÕs¡T. á @&Ü~ ∫e] Hê{ÏøÏ <ë<ë|ü⁄ 63,000 Á>±e÷\T u≤´+øÏ+>¥ ùde\ |ü]~Û˝ÀøÏ e∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> e÷]à ∫e]Hê{ÏøÏ 74,000 Á>±e÷ \≈£î á düØ«düT\qT $düÔ]+#˚ \ø£å´+‘√ ñHêïeTHêïs¡T. e#˚à ø=H˚ïfi¯¢ ø±\+˝À yÓsTT´ eT+~ ñqï Á>±e÷\≈£î ≈£L&Ü u≤´+øÏ+>¥ ùde\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú eè~›øÏ u≤´+øÏ+>¥ e´edüú Ä<Ûës¡+>± ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


C M Y K

8

C M Y K

k˛eTyês¡+, e÷]Ã 12, 2012

düTes¡íyês¡Ô

$ D≤ e÷ * ø˘

ôV’≤<äsêu≤<é

düeTàsY düeTs¡+˝À ì*#˚<Óes¡T..?

‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eTqT @\T‘·Tqï Hê\T¬>’<äT ≈£î≥T+u≤\˝À yÓT>±kÕºsY ≈£î≥T+ã+, q+<äeT÷] ≈£î≥T+u≤\T ‘·eT<Ó’q Ø‹˝À |ü]ÁX¯eTô|’ Ä~|ü‘·´+ ø√dü+ b˛{° |ü&ÉT‘·THêïsTT. á ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\ qT+∫ e∫Ãq V”≤s√\T Á|ü‹ dü+<äs¡“¤+˝Àq÷ b˛{° |ü&ÉT‘·÷ dæìe÷\T #˚düTÔHêïs¡T. ‘êC≤>± á düeTàsY˝À á ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\ eT<Ûä´ ÄdüøÏÔø£s¡ düeTs¡+ yÓTT<ä\Tø±qT+~. á ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí, |üeHéø£fi≤´DY, p.m˙ºÄsY, sêyéT#·s¡DY‘˚»\T q{Ï+∫q uÛ≤Ø dæìe÷\T ø±düÔ n≥T Ç≥T>± ˇπøkÕ] á y˚dü$˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔeT e⁄‘·T HêïsTT. |üs¡T#·÷] eTTs¡[ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìï m+m˝Ÿ.≈£îe÷sY #Í<ä] ì]àdüTÔHêïs¡T. \ø°ÎsêjYT, dü˝Àì

V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔ+&É>±, u≤\j·T´ Ç+<äT˝À eT÷&ÉT $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔqï ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ ∫Á‘·+ düeTàsY˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔ+ ne⁄‘√+~. Çø£ |üesYkÕºsY |üeHéø£fi≤´DY V”≤s√>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ >∑ã“sYdæ+>¥μ. Vü≤Øwt X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘·+˝À X¯è‹Vü‰düHé V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. Væ≤+B˝À dü÷|üsYVæ≤{Ÿ nsTTq <äu≤+>¥μ ∫Á‘êìøÏ Ç~ Øy˚Tø˘ ∫Á‘·+>± ì]àdüTÔHêïs¡T. ã+&É¢ >∑DÒwt |üs¡y˚TX¯«s¡ ÄsYº‡ |ü‘êø£+ô|’ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ˝À á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. j·T+>¥f…Æ>∑sY pìj·TsY m˙ºÄsY ≈£L&Ü Ç<˚ y˚dü$˝À ‘·q ª<äeTTàμqT #·÷|æ+#·&ÜìøÏ edüTÔHêï&ÉT. <äeTTà ∫Á‘êìøÏ uÀj·TbÕ{Ï <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>±, Á‹wü, ø±ØÔø£

ªù|òdtãTø˘μ‘√ eT∞¢ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤ ÄØŒ |ü{≤ïj·Tø˘ Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃø=ì nH˚ø£ dæìe÷\≈£î dü+^‘êìï n+~+∫q dü+>∑‹ ø=‘·Ô>± |ü]#·j·T+ #˚j·T qø£ÿπs¢<äT. ˇø£|ü&ÉT dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT>± z yÓ\T>∑T yÓ*–q|üŒ{Ïø° ÄØŒ yÓ\T>∑T á eT<Ûä´ ‘·–Z+<äH˚ #ÓbÕŒ*. Äj·Tq dü+^‘· <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ªdü+‘√wü+μ, »j·T+μ, ∫Á‘·+μ qTe⁄«H˚qTμ e+{Ï nH˚ø£ $»j·T e+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\T eT+∫ eT÷´ õø£˝Ÿ Væ≤{Ÿ‡>± ì*∫q $wüj·T+ eTq +<ä]ø° $~Û‘·y˚T. πøe\+ dü+^‘· <äs¡Ù ≈£î &ç>±H˚ ø±≈£î+&Ü &Ó’¬s ø£åHéô|’ <äèwæº kÕ]+∫q Ä ØŒ, q≥ qô| ’Hê eT ≈£îÿ e Á|ü<ä]Ù düTÔ Hêï&ÉT. Ä eT<Ûä´ ªÁuÀø£sYμ dæìe÷‘√ MT&çj·÷˝À Vü‰{Ÿ {≤|æø˘ nsTTq ÄØŒ ‘êC≤>± ªù|òdtãTø˘μ nH˚ dæìe÷ s¡÷bı+~düTÔHêï&ÉT. ªù|òdtãTø˘μ #ê˝≤ ø=‘·Ô>± ñ+≥T+<äì, ‘·q≈£î eT+∫ ù|s¡T rdüTø=∫à eT∞¢ |üPs¡«yÓ’uÛÑyêìï ‘ÓdüTÔ+<äì ÄØŒ #Ó|üø=#êÃ&ÉT. Ç~ ø±ø£, eT÷´õø˘μ nH˚ dæìe÷ ‘Ós¡¬øøÏÿkÕÔqqï ÄØŒ, dü+^‘· H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ á dæìe÷ ñ+≥T+<äì, ‘·q Á&ûyéT ÁbÕC…≈£îº nsTTq eT÷´õø˘μ n+‘ê ø=‘·Ôyê]‘√H˚ s¡÷bı+~düTÔHêïqì ÄØŒ |ü{≤ïj·Tø˘ #ÓãT‘·THêï&ÉT. ø£<∏ä` Ád”ÿHéù|¢` dü+^‘·+`<äs¡Ùø£‘·«+ á $uÛ≤>±\ìï ‘êH˚ Vü‰´+&ç˝Ÿ #˚düTÔHêïqì, Ä $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ yÓ\¢&çkÕÔqì ÄØŒ |ü{≤ïj·Tø˘ nHêï&ÉT. dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À me]‘√q÷ $uÛÒ<ë\T ˝Òø£b˛sTTHê, ‘·q≈£î HÓ¬>{Ïyé>± ø=+‘· Á|ü#ês¡yÓTÆ‘˚ »s¡T>∑T‘√+<äì, <ëìï ‘êqT |ü{Ϻ+#·Tø√qì ÄØŒ düŒwüº+ #˚XÊ&ÉT.

ø±yê\H˚ n&ÉT¶|ü&ÉT‘·THêïs¡T ãjÓ÷k˛ÿ|t |æ˝§Ã∫Ã+~ uÛÑ˝Ò ‘·e÷cÕ #·÷|ædüTÔ+~.. ns¡ΔD≤ Ç#êÃs¡+fÒ nyÓT]ø± #·÷|ædüTÔ+~μ n+≥÷ ôde+{°dt˝À ãjÓ÷k˛ÿ|t u≤≈£î‡\T |ü≥Tº≈£îì ø=+‘·eT+~ }s¡+‘ê ‹]π>yês¡T. uÛÑ÷‘·<äΔ+˝À neT]Ãq u≤ø˘‡˝À |òæ*+ eTTø£ÿ\T ô|{Ϻ.. Ä u§eTàì ô|<ä›~>± #·÷|æ+#·&Éy˚T ãjÓ÷k˛ÿ|t. |æ\¢\T ns¡Δq>∑ï <äèXÊ´\T #·÷dæ bÕ&Ée⁄‘ês¡ì ô|<ä›\T Ä u§eTà*ï #·÷&Éì#˚Ãyês¡T ø±<äT. Ç|ü&ÉT V”≤s√ ªeTH√CŸμ dæìe÷ ª$TdüºsY.q÷ø£j·T´μ ì eT©ºô|¢ø˘‡\˝À Á|ü<ä]Ù+#·&É+˝Ò<äì >√\ >√\ #˚düTÔHêï&É≥. dæìe÷˝À |üdü ˝Ò<äì @<√ ndü+<äs¡“¤ düìïy˚XÊ\‘√ dæìe÷ Áù|ø£å≈£î\ düVü≤HêìøÏ |üØø£å ô|&ÉT‘·T+fÒ ã+>±s¡+ ˝≤+{Ï Hê dæìe÷≈£î #ê˝≤eT+~ ø±yê\H˚ n&ÉT¶|ü&ÉT‘·THêïs¡ì eTH√CŸ yêb˛‘·THêï&ÉT. ìC≤ìøÏ Ä dæìe÷ $wüj·T+˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ njÓ÷e j·T+>± ñ+<äì n+≥THêïs¡T. $TdüºsY. q÷ø£j·T´>± dæìe÷≈£î ù|s¡T e÷]ÃHê dæìe÷˝À V”≤s√ ø±´¬sø£ºsY ôd˝Ÿbò˛qT¢ <=+–*+#˚ ˇø£ <=+>∑. eTØ eTTK´+>± H√øÏj·÷ ˝≤+{Ï ù|s¡T >±+∫q ø£+ô|˙ ôd˝Ÿbò˛qT¢ <=+–*+∫ ø±s¡T#Íø£>± ny˚Tàdü TÔ+{≤&ÉT. á $wüj·T+˝À øÏ]øÏ] ô|{Ϻ+~. <ë+‘√ ù|s¡T e÷sêÃs¡T. Ç|ü&ÉT dæìe÷≈£î Ä<äs¡D ˝Òø£b˛e&É+‘√ dæìe÷ m‘˚ÔdüTÔHêïs¡T ‘·|挑˚ eTs√ ñ<˚›X¯+‘√ ø±<äì ~∏j˚T≥sY yês¡T n+≥THêïs¡≥. eTH√CŸ #ê˝≤ ñ‘ê‡Vü≤+>± ñqï q≥T&ÉT. q{Ï+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, bÕ≥\T sêkÕÔ&ÉT ≈£L&Ü. ô|ò’{Ÿ‡ ø£+b˛CŸ #˚kÕÔ&ÉT. ìs¡+‘·s¡+ ‘·q bÕÁ‘·qT yÓTs¡T>∑T\T ~<äT›≈£î+{≤&ÉT. n˝≤+{Ï V”≤s√ $yê<ëdüŒ<ä düìïy˚XÊ\‘√, ø£<∏ä\‘√ dæìe÷\T rùd ã<äT\T Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq n+XÊ\ CÀ*¬ø[‘˚H˚ u…≥s¡ì, m|üŒ{Ϭø’Hê eTH√CŸ K∫Ñ·+>± eT+∫ V”≤s√>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤&Éì |ü]ÁX¯eT esêZ\T n+ ≥THêïsTT.

V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À pìj·TsY m˙ºÄsY eT©º ¬>≥|t‡˝À ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêï&ÉT. yÓT>± bòÕ´$T© qT+∫ Ç<˚ y˚dü$øÏ edüTÔqï eTs√ j·TTeV”≤s√ yÓT>± |üesYkÕºsY sêyéT#·s¡DY ‘˚». á j·TTe V”≤s√ q{ÏdüTÔqï ªs¡#·Ãμ ∫Á‘·+ ≈£L&Ü á y˚dü$˝ÀH˚ $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘√+~. dü+|ü‘Y q+~ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìï m˙« Á|ükÕ<é, |üsêdt C…’Hé\T yÓT>± dü÷|üsY >∑T&é |òæ*+dt u≤´qsYô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T. #ÓÁØ düs¡düq $T©ÿ yÓ’{Ÿ ã÷´{° ‘·eTHêï V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+~. á ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q q\T>∑Ts¡÷ á y˚dü$˝À ˇπø kÕ] ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·T+&É&É+‘√... á düeTàsY düeTs¡+˝À ¬>\T|ü⁄ me]~..? nH˚ <ëìô|’ n_Ûe÷qT\T, Áù|ø£å≈£î\+<äs¡÷ y˚∫ #·÷düTÔHêïs¡T.

n+<ä]ø° Vü‰{Ÿ q÷´ùd ø±yê* ø°\ø£yÓTÆq bÕÁ‘·≈£î πøsê|òt nÁ&Édt ø£eT˝ŸVü‰düHé ‘·qj·T X¯è‹Vü‰düHéô|’ m|ü&É÷ @<√ ˇø£ >±dæ|t ÁbÕ#ês¡+˝À ñ+≥Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. dæ<ëΔs¡ú‘√ Áù|e÷j·TD+ kÕ–k˛Ô+<äì, Ç|üŒ{Ïπø ô|fiË’¢q n‘·ìï ¬s+&√ ô|[¢ #˚düT≈£î+{À+<äì ø=+‘· ø±\+ >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|æ+#êsTT. Ä ‘·sê«‘· ÄyÓT s¡»˙ø±+‘Y n\T¢&çøÏ <ä>∑Z¬s’+<äì, Ç<ä›] eT<Ûä´ mô|ò’sY ñ+<äH˚ |ü⁄ø±s¡T¢ >∑T|üeTHêïsTT. Ç˝≤ s¡ø£s¡ø±\T>± ÄyÓTô|’ |ü⁄ø±s¡T¢ $ì|ædü÷ÔH˚ ñHêïsTT. á $wüj·÷\ô|’ düŒ+~+#ê*‡+~>± X¯è‹Vü‰düHéqT Á|ü•ï+#·>±, ªn+<ä]ø° n˝≤+{Ï y˚&ç yês¡Ô˝Ò ø±yê*. n+<äTπø dæìe÷ yê]ô|’ m|ü&É÷ @<√ ˇø£ >±dæ|t‡ Ç+&ÉÁd”º˝À #·ø£ÿs¡T¢ ø=&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. Ä ‘·sê«‘· yê{Ïì eT]Ãb˛‘ês¡T. eT∞¢ ø=‘·Ô q÷´dt ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔ+{≤s¡T. n+‘˚ø±ì s√E\ ‘·s¡ã&ç >∑Ts¡TÔ+#·T≈£îH˚ r]ø£ me]ø° ˝Ò<äT. n+<äTπø yê{ÏøÏ ÁbÕeTTK´‘· Çe«qTμ nì düŒwüº+ #˚dæ+~. ‘·qT q{Ï+∫q dæìe÷˝À¢ m≈£îÿe XÊ‘·+ bòÕ¢|ü⁄\T>± ì*∫q $wüj·TyÓTÆ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ª¬øØsY˝À »j·÷|ü»j·÷\T düs¡«kÕ<Ûës¡D+. eTq Á|ü‹uÛÑøÏ, |üsêuÛ≤yê\≈£î @ e÷Á‘·+ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì #Ó|üø=∫Ã+~. V”≤s√sTTHé>± ø£<∏ä m+|æø£ $wüj·T+˝À MT Á|ües¡Ôq m˝≤ ñ+≥T+~..? nì n&É>±Z.. Hê bÕÁ‘·ô|’ eTT+<äT ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√e&É+‘√ bÕ≥T, $T–*q bÕÁ‘·\T m˝≤ ñHêïsTT nH˚ $wüj·÷\T |ü]o*kÕÔqT. $T>∑‘êe˙ï <äs¡Ù≈£î&çπø e~*y˚kÕÔqT n+≥÷ #Ó|üø=∫Ã+~. X¯è‹Vü‰düHé Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À |üesYkÕºsY |üeHéø£fi≤´DY düs¡düq >∑ã“sY dæ+>¥μ ∫Á‘·+˝À q{Ïk˛Ô+~. eTs√ yÓ’|ü⁄ ÄyÓT ‘·$Tfi¯+˝À s¡»˙ø±+‘Y n\T¢&ÉT <ÛäqTwt‘√ ø£*dæ q{Ï+∫q ª3μ ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝ÀH˚ $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔ+ ne⁄‘√+~.

dü¬ø‡dt‘√ dü+ã+<Ûä+˝Ò≈£î+&Ü kÕ>∑T‘√+~

>∑‘· |ü~ùV≤H˚fi¯ó¢>± ‘Ó\T>∑T ∫Á‘ê\˝À m≈£îÿe>± ø£ì|æ+#˚ ø±´¬sø£ºsY Ä]ºdtº mes¡ì n&ç–‘˚ ≥≈£îÿq düe÷<Ûëq+ #Óù|Œ ù|s¡T Á|üø±wtsêCŸ. ‘·q q≥q‘√ Äj·÷ bÕÁ‘·\≈£î ÁbÕD+ b˛ùd Á|üø±wtsêCŸ j·÷øϺ+>¥ n+fÒ @ <äs¡Ù≈£î&ç¬ø’Hê n_Ûe÷q+ ñ+&É&É+ düVü≤»y˚T. nsTT‘˚ ø=+<äs¡T <äs¡Ù≈£î\T e÷Á‘·+ ‘·eT ∫Á‘ê\‘√ n~Ûø£ XÊ‘·+ Á|üø±wtsêCŸπø ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔ+{≤s¡T. m+<äTø£+fÒ yê] dæìe÷˝À¢ì ø°\ø£yÓTÆq bÕÁ‘·\≈£î πøsê|òt nÁ&Édt>± Á|üø±wtsêCŸ e÷Á‘·y˚T ì\TkÕÔ&Éqï $XÊ«dü+ yê]˝À ñ+≥T+~. n≥Te+{Ï <äs¡Ù≈£î\˝À $.$.$Hêj·Tø˘, |üP] »>∑Hêï<∏é e+{Ï ô|<ä› <äs¡Ù≈£î\T Ç+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D>± #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ yê]˝À eTT+<äT+{≤s¡T. M]˝À ªu§eTà]\T¢μ uÛ≤düÿsYì Á|ü‘˚´ø£+>± #Ó|ü⁄Œø√yê*. m+<äTø£+fÒ á j·TTe <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘·qT s¡÷bı+~+#˚ Á|ü‹ ∫Á‘·+˝Àq÷ Á|üø±wtsêCŸøÏ z ø°\ø£yÓTÆq bÕÁ‘·qT ÇdüTÔ+&É&Éy˚T n+<äT≈£î ø±s¡D+. ªu§eTà]\T¢μ, ª|üs¡T>∑Tμ, ªÄ¬s+CŸμ e+{Ï ∫Á‘ê\ ø√dü+ ø£*dæ |üì #˚dæq Á|üø±wtsêCŸ, uÛ≤düÿsY\ ø±+_H˚wüHé ‘êC≤>± Äs¡+uÛÑyÓTÆq sêyéT ∫Á‘·+ ø√dü+ eTs√kÕ] ø£*dæ |üì #˚j·TqT+~. B+‘√ uÛ≤düÿsY z dæìe÷ s¡÷bı+~+#ê\+fÒ n+<äT˝À Á|üø±wtsêCŸ K∫Ñ·+>± ñ+&ç rsê*‡+<˚Hê..? nH˚ yê´U≤´Hê\T á ∫Á‘· ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À $ì|æ+#êsTT.

∫qï V”≤s√>± ¬øØsYqT yÓTT<ä\Tô|{Ϻ Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ kÕºsY Çy˚TCŸ ô|+#·T≈£î+≥÷ ‘·q<Ó’q XË’*˝À V”≤s√>± m<äT>∑T‘·Tqï Hêì ¬øØsY Á|üdüTÔ‘·+ ÄXÊ»qø£+>±H˚ kÕ>∑T‘√+~. |òü*‘ê\‘√ dü+ ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ªHêìμ q{Ï+∫q ∫Á‘ê\˝À ªn˝≤ yÓTT<ä˝…’+~μ, ªôd>∑μ e+{Ï ∫Á‘ê\T Á|ü‘˚´ø£+>± ì*#êsTT. m+<äTø£+fÒ á ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫+~ eTVæ≤fi≤ <äs¡Ù≈£îsêfi‚¢ ø±e&É+ $X‚wü+. ªn˝≤ yÓTT<ä˝…’+~μ ∫Á‘êìï ø£èwüíe+o •wüß´sê˝…’q q+~ì¬s&ç¶ ‘Ós¡¬øøÏÿùdÔ... Ä ‘·sê«‘· e∫Ãq ªôd>∑μ ∫Á‘êìï >ö‘·yéTMTqHé e<ä› <äs¡Ùø£‘·«|ü⁄ XÊK˝À •wüß´sê \T>± |üì #˚dæq n+»Hê s¡÷bı+~+∫+~. ø±>± Hêì ‘êC≤>± >ö‘·yéTMTqHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªm{À yÓ[¢b˛sTT+~ eTqdüTμ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. n˝≤π> ø£èwüíe+o <äs¡Ùø£ ‘·«+˝À z ∫Á‘êìï #˚j·TuÀ‘·THêï&ÉT. lø±s¡+ »s¡T|ü⁄≈£îqï á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi¯¢uÀ‘√+~. Ç≥T •wüß´sêfi¯ó¢, n≥T >∑Ts¡Te⁄\T s¡÷bı+~+∫q ∫Á‘ê\˝À ì{Ï+#˚ ns¡T<Ó’q neø±X¯+ sêe&É+ |ü≥¢ Hêì Äq+<ëìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï&É≥.

n~ÛHêj·T≈£î&ÉT Væ≤≥Tº Ç#˚ÃHê..? ªs√uÀμ d”¬ø«˝ŸøÏ dü÷s¡´...? ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ dæìe÷ô|’ uÛ≤Ø n+#·Hê\T ô|≥Tº≈£î+~ ø±+#·Hêμ ù|ò+ \øÏÎsêjYT. n+<äT≈£î ø±s¡D+ Ä dæìe÷ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ ìsêàD+ »s¡T|ü⁄ø√e&É+, eT÷&ÉT $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·˝À¢ u≤\ø£èwüí ø£ì|æ+#·&É+. á eT÷&ÉT bÕÁ‘·˝À¢q÷ ˇø√ÿ bÕÁ‘· düs¡düq ˇø√ÿ ø£<∏ëHêsTTø£ q{Ï+#·qT+~. á dæìe÷ $&ÉT<ä\ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ eTTK´+>± \ø°ÎsêjYT˝À f…q¸Hé ô|]–b˛‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. m+<äTø£+fÒ á dæìe÷ô|’ ÄyÓT #ê˝≤ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£î+<äì n+≥THêïs¡T. n|ü&Ó|ü&√ e∫Ãq ªø±+#·qe÷\ πøãT˝Ÿ {°Mμ <ë«sê ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\qT n\]+∫q \ø°ÎsêjYT, Ç{°e\ eT∞¢ ªø±+#·qμ ∫Á‘·+ <ë«sê ‘Ó\T>∑T˝À <äs¡Ùq$T∫Ã+~. Ç|ü&ÉT ô|<ä› V”≤s√ u≤\ø£èwüí düs¡düq q{Ï+∫+~. ‘·q n+<ä#·+<ë\ $wüj·T+˝À ne÷àsTTøÏ @ ˝À≥÷ ˝Ò<äT. ‘Ós¡ô|’ yê{Ïì #·÷|æ+#·<äqï &Í≥÷ ˝Ò<äT. @<Ó’yÓTÆHê u≤\ø£èwüí düs¡düq uÛ≤Ø n+<ë\ $+<äT #˚k˛Ôqï \ø°ÎsêjYTøÏ ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ ∫Á‘·+‘√ <äX¯ ‹]π> neø±XÊ\T n~Ûø£+>±H˚ ø£ì|ædüTÔHêïj·TH˚ yês¡Ô\T |òæ*+ Ç+&ÉÁd”º˝À m≈£îÿe>± $ì|ædüTÔHêïsTT.

s¡»˙ø±+‘Y V”≤s√>± dü+#·\q <äs¡Ù≈£î&ÉT X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q ªs√uÀμ dæìe÷ m+‘· ô|<ä› $»j·÷ìï kÕ~Û+ ∫+<√ eTq+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä dæìe÷≈£î d”¬ø«˝Ÿ ø√dü+ Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚XÊ&É≥ <äs¡Ù≈£î&ÉT X¯+ø£sY. ‘·«s¡˝ÀH˚ ªs√uÀμd”¬ø«˝ŸøÏ dü+ã+ ~Û+∫q $X‚cÕ\qT X¯+ø£sY Á|üø£{Ï+ #·qTHêï&É+≥÷ ‘·$T fi¯Hê≥ yês¡Ô\T $ì| ædüTÔHêïsTT. ‘=\T‘· á d”¬ø«˝ŸøÏ s¡»ø °ø±+‘YH˚ nqT≈£îHêï, Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ s¡»˙ø±+‘Y‘√ dæì e÷ #˚j·T&É+ ø£wüºeTì, á y˚Ts¡≈£î s¡»˙ø±+‘Y qT+∫ ø±¢]{° ≈£L&Ü ‘Ó#·TÃ≈£îqï X¯+ø£sY, ø£eT ˝ŸVü‰düHéì dü+Á| ü~+#ê&É+≥÷ Ä eT<Ûä´ Á|ü#ês¡+ »]–+~. nsTT‘˚ yêdüÔyêìøÏ ø£eT˝Ÿ‘√H˚ X¯+ø£sY ªs√uÀμ dæìe÷ #˚j·÷*‡ ñ+~. n|üŒ{À¢ ø£eT˝Ÿ, Á|”‹õ +{≤\ô|’ bòı{À wüO{Ÿ ≈£L&Ü »]bÕs¡T X¯+ø£sY. Ä bòı{À\T Ç{°e˝Ò MT&çj·÷øÏ ©ø˘ nj·÷´sTT ≈£L&Ü. nsTT‘˚ á kÕ] X¯+ø£sY ªs√uÀμ d”¬ø«˝Ÿ ø√dü+ dü÷s¡´ ù|s¡TqT d”]j·Tdt>± |ü]o*düTÔHêï&Éì yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. dü÷s¡´ qT+∫ ôd’‘·+ bÕõ{Ïyé ¬skÕŒHé‡ sêe&É+‘√, n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ X¯+ø£sY` dü÷s¡´ ø±+_H˚wüHé˝À ªs√uÀ`2μ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ e#˚à neø±XÊ\T ñHêïsTT.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 12-03-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 12-03-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.