Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 292 >∑Ts¡Tyês¡+ qe+ãsY 10, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

|ü+‘·+‘√H˚ n+‘·+ ø=+&ÓøÏÿq ªø√eT{Ïμ Bø£å Äsꓤ{≤\‘√, Á|üdü+>±\‘√ n$˙‹ düeTdæb˛<äT ˝Àø˘bÕ˝Ÿô|’ ‘=*kÕ]>± ô|<ä$$|æŒq k˛ìj·÷ nHêï ãè+<ä+ô|’ $düTs¡T¢ ` ˝Àø˘bÕ˝Ÿ ‘ÓkÕÔeTì uÛÑs√kÕ

&ÓÁVü‰&É÷Hé, qe+ãsY 9: Äsꓤ≥ Á|üø£≥q\‘√ n$˙‹ n+‘·+ø±<äì, πøe\+ Á|üdü+>±\‘√ n$˙‹ô|’ b˛sê≥+ #˚ùdÔ düeTdæb˛<äì j·T÷|”@ #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ yê´U≤´ì+#ês¡T. n$˙‹ô|’ nHêïVü≤C≤πs ãè+<ä+ #˚düTÔqï ñ<ä´eT+ Á|üø£≥q\ô|’ k˛ìj·÷>±+BÛ ‘=*kÕ]>± eTÚq+ M&Üs¡T. ñ‘·ÔsêK+&é˝À ¬s’˝Ò« ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ yÓfi≤¢*‡ ñqï k˛ìj·÷ nHês√>∑´ ø±s¡D+>± Vü‰»s¡Tø±˝Òø£b˛j·÷s¡T. ÄyÓT Á|üdü+>∑ bÕsƒêìï s¡ø£åDXÊK eT+Á‹ m¬ø Ä+{Àì #·~yês¡T. ÄyÓT ‘·q dü+<˚X¯+˝À nHêï ãè+<ä+ô|’ Á|ükÕÔ$dü÷Ô á yê´K´\T #˚XÊs¡T. ªá s√E˝À¢ n+‘ê n$˙‹ô|’ m≈£îÿe>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. n$˙‹ n‹ô|<ä› C≤&ÛÉ´eTì, n~ Á|ü‹ˇø£ÿ]ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~ nq&É+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ n$˙‹øÏ e´‹πsø£ yê‘êes¡D+ @s¡Œ&Ü*‡ ñ+~. πøe\+ e÷≥\T, Á|üdü+>±\‘√ n$˙‹ n+‘·eTe<äTμ nì nHêïs¡T. nHêïVü≤C≤πs n$˙‹ e´‹πsø£ ñ<ä´eT+<ë«sê @s¡Œ&çq yê‘êes¡D≤ìï Á|ükÕÔ$dü÷Ô.. ªÇ‘·s¡T\yÓ’|ü⁄ y˚˝…‹Ô#·÷|æ‘˚ á C≤&É´+ düeTdæb˛<äT. Á|ü‹yês¡T Ä‘êàe˝Àø£q+ #˚düTø√yê*. Ç‘·s¡T\ n$˙‹ø£+fÒ ‘êqT#˚ùd n$˙‘˚ |òüs¡yê˝Ò<äqT≈£î+fÒ á s¡T>∑à‘· #Ó]–b˛<äT. Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï~ ($T>∑‘ê... 2˝À)

ìeTàs¡dü+ Ç∫Ãq j·÷~¬s&ç¶ ‘·*¢ ÄC≤<é Á|üø£≥q, {Ï` ø±+Á¬>dt e‹Ô&ç y˚Ts¡≈£î ìs¡íj·T+ $s¡eTD ø±<äT.. $sêeTy˚T: ø√eT{Ϭs&ç¶ nqT≈£L\ ìs¡íj·T+ sê≈£î+fÒ rÁe |ü]D≤e÷\T: 3˝À {Ï` m+|”\ ôV≤#·Ã]ø£

ø£≥ø£{≤˝À¢H˚ ø£ìyÓTT[ HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î H√ u…sTT˝Ÿ d”;◊øÏ &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T

∫qï sêÁcÕº\ $uÛÑ»q≈£î n<˚ dü¬s’q |ü]cÕÿs¡e÷s¡Z+ @◊d”d” Á|ü‹ì<ÛäT\T s¡w”<é n*«, ~–«»jYT dæ+>¥ yê´K´\T e÷j·÷e‹ Á|üø£≥q H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ós¡ô|’øÏ eT∞¢ ¬s+&√ mkՇ؇ uÛÑ>∑TZeTqï ‘Ó\+>±D yê<äT\T düeT]ú+∫q d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ¬s+&√ mkՇ؇ n+fÒ ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt W{Ÿ : eT+<ë »>∑Hêï<∏ä+ &çôd+ãsY 9 Á|üø£≥qô|’ yÓqøÏÿ yÓfi‚Ô..eT∞¢ düeTs¡y˚T : {ÏÄsYmdt

m–dæ|ü&ÉT‘·Tqï ñ<ä´e÷\qT nD#˚+<äT≈£î m‘·TÔ\T y˚düTÔHêïs¡T. ñyÓ«‘·TÔq kÕ>∑T‘·Tqï ñ<ä´e÷\qT kÕ<ëd”<ë>± rdüT≈£î+≥THêïs¡T. &çôd+ãsY 9 Hê{Ï Á|üø£≥qqT @e÷s¡TdüTÔHêïs¡T. bı+‘·q˝Òì e÷≥\T... HÓs¡y˚s¡ì Vü‰MT\T.. ø±\j·÷|üq\‘√ j·T÷|”@ ‘Ó\+>±D yê<äT\‘√ Ä{≤&ÉT‘√+~. nìï bÕغ\T @ø£+ ø±eì, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ Çø£ #·˝≤¢]qfÒ¢qì j·T÷|”@ mkՇ؇ ù|]≥ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø√yê\ì Á|üj·T‹ïk˛Ô+~.

ªVü‰´+&ÉTμ≈£î Vü‰´+&˚

d”{§ùdÔH˚.. MkÕ

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑Hées¡Z myÓTà˝Ò´\T ‹]– ø±+Á¬>dtbÕغ˝À #˚s¡‘ês¡qï yês¡Ô\qT Ä es¡Z+ myÓTà˝Ò´\T ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT K+&ç+#ês¡T. ‘êeTT ∫e]es¡≈£î »>∑Hé yÓ+fÒ ñ+{≤eTì, ‹]– ø±+Á¬>dt˝À #˚πs Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì e÷J eT+Á‹ |æ*¢ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt #ÓbÕŒs¡T. ‘êeTT ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡‘êeTqï Á|ü#ês¡+ nyêdüÔeeTì nHêïs¡T. Çe˙ï MT&çj·÷ ø£≥Tº ø£<∏äHê\ì ø={ϺbÕπsXÊs¡T. ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ yÓfi‚¢ nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. MT&çj·÷˝Àì ˇø£es¡Z+ #˚düTÔqï á <äTÁwüŒ#êsêìï Á|ü»˝…es¡÷ qeTàuÀs¡ì nHêïs¡T. yÓ’mdt ≈£î≥T+ã+ô|’ <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚j·T&Éy˚T n\yê≥T>± Ä MT&çj·÷ e´eVü≤]k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. eTs√ myÓTà˝Ò´ XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ ≈£L&Ü á Á|ü#êsêìï K+&ç+#ês¡T. »>∑Hé es¡Z+ myÓTà˝Ò´˝…es¡÷ ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ yÓfi‚¢ neø±X¯y˚T ˝Ò<äHêïs¡T. á <äTÁwüŒ#ês¡+ yÓqTø£ {°&û|”, ø±+Á¬>dt bÕغ\T ñHêïj·Tì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. Ä bÕغ\ myÓTà˝Ò´˝Ò Ç‘·s¡ bÕغ\˝ÀøÏ yÓfi¯ó‘·THêïs¡ì, <ëìï ø£|æŒ|ü⁄#·TÃ≈£îH˚+<äTπø Ç˝≤+{Ï <äTÁwüŒ#ês¡+ kÕ–düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. »>∑Hé es¡Z+˝Àì myÓTà˝Ò´\T ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ yÓfi¯‘ês¡qï yês¡Ô\qT ÄyÓT K+&ç+#ês¡T. Ç<˚ esêZìøÏ #Ó+~q eTs√ myÓTà˝Ò´ |üP‘·\|ü≥Tº s¡$ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ yÓfi¯‘ês¡qï yês¡Ô\qT K+&ç+#ês¡T. MT&çj·÷ nyêdüÔyê\qT Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ô+<äì, Bìï K+&çdüTÔHêïqHêïs¡T. m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢qT ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ yÓfi‚¢~ ˝Ò<äHêïs¡T. eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ ÄX¯j·÷\ ø√dü+ ‘êeTT sêJHêe÷\T #˚XÊeTì, ∫e] es¡≈£î eT+#·sTTHê #Ó&ÉsTTHê »>∑Hé yÓ+fÒ q&ÉTkÕÔeTì s¡$ düŒwüº+#˚XÊs¡T. ø=+‘·eT+~ eT+Á‘·T\T myÓTà˝Ò´\qT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 9: eTT+<äT>± @<√ ˇø£ $<ë´dü+düú˝À Á|üy˚X¯+ \_Û+∫q≥T¢ s¡TEe⁄ #·÷|æùdÔH˚ Çø£ô|’ MkÕ eT+ps¡T #˚kÕÔeTì ÄÁùdº*j·÷ <Í‘·´ø±sê´\j·T+ düŒwüº+#˚dæ+~. á dü]ø=‘·Ô ìã+<Ûäq qe+ãsY 5e ‘˚BqT+#˚ neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq≥T¢ ˇø£ Á|üø£≥q˝À yÓ\¢&ç+∫+~. á ‘êC≤ e÷s¡TŒe\¢ MkÕ C≤Ø Á|üÁøÏj·T eT]+‘· düT\uÛÑ‘·s¡+... y˚>∑e+‘·+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*|æ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »]–q $<Ûä+>± Ç$TÁπ>wüHé $uÛ≤>∑+ yê] Á|” MkÕ nôddtyÓT+{Ÿ e+{Ï Á|üÁøÏj·T‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü düT\Te⁄>± |üì|üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì Ä Á|üø£≥q yÓ\¢&ç+∫+~. ÄÁùdº*j·÷ düsêÿs¡T rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+ |ü≥¢ uÛ≤s¡‘Y˝À ÄÁùdº*j·÷ ôV’≤ ø£$TwüqsY |”{sY eØZdt Äq+<ä+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

y˚TeT+‘ê »>∑Hé Áu≤+&˚

CMyK

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 9: ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üø£≥q ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔqï ‘Ó\+>±D yê<äT\≈£î @◊d”d” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\ yê´K´\T ø£\es¡bÕ≥T≈£î >∑T]#˚XÊsTT. sêÁcÕº\ $uÛÑ»q≈£î ¬s+&√ mkՇ؇j˚T |ü]cÕÿs¡e÷s¡ZeTì, yÓTT<ä{ÏqT+N ø±+Á¬>dt bÕغ #ÓãT‘·Tqï~ Ç<˚qì s¡w”<é n©« yê´U≤´ì+#ês¡T. ∫qï sêÁcÕº\ @sêŒ≥T≈£î ¬s+&√ mkՇ؇j˚T ø±+Á¬>dt $<ÛëqeTì, Ä bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT ~–«»jYTdæ+>¥ ≈£L&Ü #ÓbÕŒs¡T. dü+<äs¡“¤+, uÛ≤wü, @<Ó’q|üŒ{Ïø° sêÁcÕº\ $uÛÑ»q≈£î mkՇ؇j˚T X¯s¡D´eTì yês¡T düŒwüº+>±ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ≈£L&Ü MT yÓ’K] Ç<˚Hê nqï Á|üX¯ï≈£î ‘Ó\+>±D≈£î ≈£L&Ü Ç<˚ e]ÔdüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ $wüj·T+˝À e÷j·÷e‹ #˚dæq yê´K´\ H˚|ü<∏ä´+˝À s¡w”<é n©« á Á|üø£≥q #˚dæHê, ‘Ó\+>±D≈£î ≈£L&Ü Ç<˚ e]ÔdüTÔ+<äì yê´U≤´ì+#·&É+ ‘Ó\+>±D yê<äT\qT ø£\es¡|ü]∫+~. M] yê´K´\T sêÁwüº+˝À ô|qT<äTe÷s¡+ πsbÕsTT. á yê´K´\ |ü≥¢ {ÏÄsYmdt, {°{°&û|” bò˛s¡+, ;CÒ|”‘√bÕ≥T |ü\T ‘Ó\+>±D dü+|òü÷\T eT+&ç|ü&ÉT ‘·THêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ Bìô|’ d”e÷+Á<ÛäH˚‘·\T Vü≤s¡¸+ yÓ*ãT#·TÑ·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û s¡w”<é n*« e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ª<˚X¯+˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ∫qï sêÁcÕº\ @sêŒ≥T &çe÷+&ÉT ñ+~. á &çe÷+&ÉT <äècÕº´ Á|ü‘˚´ø£ ø£$TwüHé y˚j·÷*‡ ñ+~. ˇø£ ÁbÕ+‘êìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ìs¡íj·T+ rdüTø√s¡T. C≤rj·T $düèÔ‘· Á|üjÓ÷»Hê\<äècÕº´ πø+Á<ä+ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+~. ∫qï sêÁcÕº\≈£î ø±+Á¬>dt e´‹πsø£+ ø±<äT. nsTT‘˚ mkՇ؇ ($T>∑‘ê... 2˝À)

∫e]es¡≈£L »>∑Hé‘√H˚ ñ+{≤+ e÷ô|’ <äTÁwüŒ#ês¡+ ‘·>∑<äT Ç<ä+‘ê zes¡Z+ MT&çj·÷|üH˚ {°&û|”, ø±+Á¬>dt ≈£îÁ≥‘√H˚ ndü‘·´ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T MT&çj·÷ ø£<∏äHê\qT K+&ç+∫q myÓTà˝Ò´\T

ÄÁùdº*j·÷ <Í‘·´ø±sê´\j·T+ düŒw”ºø£s¡D

|ü_¢ø˘ nøö+{Ÿ‡ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé πsdüT˝À ¬ø.Ç. 6

sêÁwüº eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡ dü+düú˝À uÛ≤Ø ≈£î+uÛÑø√D+ s¡÷.30 ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î neø£‘·eø£\T e÷J #Ó’sY|üs¡‡Hé, e÷J m+&û Çfi¯¢˝À¢ d”◊&û k˛<ë\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº eTVæ≤fi≤ düVü≤ø±s¡ Ä]úø£ dü+düú˝À »]–q ≈£î+uÛÑø√D≤ìï d”◊&û b˛©düT\T yÓ*øÏrXÊs¡T. 2006 2008 eT<Ûä´ø±\+˝À dü+düΔ˝À |ü\T neø£‘·eø£\T »s¡>∑&É+ <ë«sê <ë<ë|ü⁄ s¡÷. 30ø√≥¢ ≈£î+uÛÑø√D+ »]–+<äì d”◊&û b˛©düT\T ìsêΔ]+#ês¡T. B+‘√ Ä dü+düú≈£î #Ó+~q e÷J #Ó’sY|üs¡‡Hé ø£èwüíeTà, e÷J m+&û m. øÏwüHé Çfi¯¢ô|’ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT d”◊&û b˛©düT\T k˛<ë\T »]bÕs¡T. 2006-2008 eT<Ûä´ø±\+˝À dü+düú≈£î #Ó+~q ø=qT>√fi¯¢˝Àq÷, s¡TD≤\ eT+ps¡T˝Àq÷ Äeø£‘·eø£\T »]>±j·T+≥÷ Ä XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î <äsê´|ü⁄Ô q‘·Ôq&Éø£q kÕ–+~. d”◊&û n<äq|ü⁄ &ûJ s¡eTDeT÷]Ô á πødüTô|’ <äèwæºkÕ]+∫ <äsê´|ü⁄Ô #˚j·T&É+‘√ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Ä<Ûësê\T ñ+&É&É+ >∑T]Ô+∫ m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ <äsê´|ü⁄Ô ìy˚~ø£qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\‘√ Ä XÊK e÷J n~Ûø±s¡T\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ, yê] Çfi¯¢ô|’ k˛<ë\T #˚|ü{≤ºs¡T. e÷J #Ó’sY |üs¡‡Hé ø£èwüíeTà ø£&É|ü õ˝≤¢ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢≈£î #Ó+~q e´øÏÔ. ÄyÓT Ç+{Ïô|’ d”◊&û b˛©düT\T <ë&ç »]|æ k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n˝≤π> &ç|ü⁄´fÒwüHéô|’ Ä≥MXÊK qT+∫ eTVæ≤fi¯ düVü≤ø±s¡ Ä]úø£ dü+düú≈£î m+&û>± e∫Ãq øÏwüHé Ç+{Ïô|’ ≈£L&Ü <ë&ÉT\T »]bÕs¡T. Vü≤_‡>∑÷&É˝Àì Äj·Tq ìyêdü+˝Àì b˛©düT\T ø=+‘· ø±\+>± ì|òü÷ y˚XÊs¡T. H˚&ÉT Äj·Tq Ç+{ÏøÏ sêe&É+‘√ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M]‘√bÕ≥T Ä XÊK˝À |üì#˚düTÔqï X‚wü–], n|üŒ{Ï ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

‘Ó\+>±Dô|’ s¡÷≥Te÷]Ãq ø±+Á¬>dt!

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 9: ‘·«s¡>± C…’\T qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü\qï &ûm+πø m+|”, ø£ìyÓTT[ ø£\ Ç|üŒ{À¢ HÓs¡y˚πs˝≤ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. &çôd+ãsY 1 es¡≈£î ÄyÓT C…’\TJ$‘·+ >∑&ÉbÕ*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. 2J ôdŒÁø£º+ πødüT˝À ì+~‘·Tsê˝…’q ø£ìyÓTT[, eTs√ q\T>∑Ts¡T u…sTT˝Ÿ |æ{Ïwüq¢ô|’ &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº ãT<Ûäyês¡+ d”;◊øÏ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. &çôd+ãsY ˇø£{À ‘˚B˝À>± düŒ+~+#ê\ì Hê´j·TkÕúq+ d”;◊ì Ä<˚•+∫+~. qe+ãsY 3q Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+ u…sTT˝Ÿ Ç#˚Ã+<äT≈£î ìsêø£]+#·&É+‘√ ø£ìyÓTT[ &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤¢s¡T. ÄyÓT‘√bÕ≥T u…sTT˝Ÿ ø√s¡T‘·Tqï yê]˝À ø£˝…’+≥sY {°M X¯s¡<é ≈£îe÷sY, ≈£îùd>±yé Á|òüP{Ÿ‡ n+&é yÓõfÒãT˝Ÿ‡ *$Tf…&é &Ó’¬sø£ºsY‡ ndæ|òt ã˝≤«, sêJyé n>∑sê«˝Ÿ, u≤©e⁄&é ìsêà‘· ø£Ø+ yÓTTsê˙\T ñHêïs¡T. M] |æ{Ïwüq¢qT $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫q Hê´j·TkÕúq+ d”;◊øÏ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. u…sTT˝Ÿ |æ{Ïwüq¢ô|’ d”;◊ n_ÛÁbÕj·÷ìï ‘Ó\bÕ\ì »dæºdt Mπø XÊ* Ä<˚•+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT ø£ìyÓTT[ ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê~Û n˝≤Ô|òt nVü≤à<é ‘·q yê<äq\qT $ì|ædü÷Ô u…sTT˝Ÿ Ç#˚Ã+<äT≈£î d”;◊ nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚j·T˝Ò<äì ø√s¡Tº <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ u…sTT˝Ÿ, Ç#˚Ã+<äT≈£î m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì d”;◊ ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê~Û yÓ÷Vü≤Hé |üs¡X¯s¡Hé #ÓbÕŒs¡T. Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº˝À #Ó|æŒq yê<äqπø ‘êeTT ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì, n+<äT˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± ø£ìyÓTT[ <Ûë´q ‘·s¡>∑‘·T\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.


2

ª˙{Ÿμ qT+∫ $TqVü‰sTT+|ü⁄ Çe«˝Ò+` ÄC≤<é q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üdüTÔ‘· <äX¯˝À ª˙{Ÿμ qT+∫ sêÁcÕºìøÏ $TqVü‰sTT+|ü⁄ Çe«&É+˝À ‘êH˚MT #˚j·T˝Òqì πø+Á<ä yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ >∑T˝≤+q; ÄC≤<é düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á @&Ü~ sêÁwüº $<ë´s¡Tú\≈£î ˙{Ÿ qT+∫ $TqVü‰sTT+|ü⁄ Çyê«\ì 2013 qT+∫ C≤rj·TkÕúsTT |üØø£å˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î neø±X¯+ Çyê«\ì sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT πø+Á<ä eT+Á‹ ÄC≤<éqT ø√sês¡T. á <äX¯˝À ‘êqT #˚j·T>∑*–+<˚MT ˝Ò<äì, düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ê\ì

ôV’≤<äsêu≤<é

Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± m+ôd{Ÿ qT+∫ yÓ’<ä´ ø√s¡T‡qT ‘=\–dü÷Ô uÛ≤s¡‘· yÓ’<ä´ eT+&É* ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. B+‘√ eTq sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T C≤rj·TkÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#˚ H˚wüq˝Ÿ m*õ_*{Ï, m+Á≥Hé‡ f…düTº (˙{Ÿ)qT $~Û>± sêj·÷*‡ ñ+≥T+~. Væ≤+B, Ç+^¢wüß uÛ≤wü˝À¢H˚ á |üØø£å sêj·÷*‡ ñ+&É&É+.. 2012 y˚T qT+∫ á |üØø£åqT m<äTs√ÿyê*‡ ñ+&É&É+ ‘·eT≈£î ø£wüº‘·s¡eTe⁄‘·T+<äì $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 2013 qT+∫ nsTT‘˚

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+ 10, qe+ãsY 2011

eT+Á‹ X¯+ø£s¡qïô|’ ø√s¡Tº ÄÁ>∑Vü≤+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT˝≤ÿõ–] ø√s¡Tº eT+Á‹ X¯+ø£s¡sêe⁄≈£î cÕø˘ Ç∫Ã+~. Ä˝≤«˝Ÿ Á^Hé|ò”˝Ÿ¶‡ uÛÑ÷eTT\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, ø√s¡Tº≈£î ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡ì ø√s¡Tº ÄÁ>∑Væ≤+∫+~. uÛÑ÷ ø£u≤®\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡H˚ Äs√|üD\ô|’ $#ês¡D »]|æ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì eT˝≤ÿõ–] ø√s¡Tº ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT H˚πs&éyÓT{Ÿ b˛©düT\qT Ä<˚•+∫+~. 120_, 197, 420, 468, 471, 506 ôdø£åq¢ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ $#ês¡D #˚j·÷\ì Ä<˚•+∫+~. Á^Hé|ò”˝Ÿ¶˝Àì 70 mø£sê\T ‘·qy˚qì, U≤∞ #˚j·÷\ì X¯+ø£s¡sêe⁄ ø±\˙yêdüT\ô|’ |ü\TkÕs¡T¢ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#êÃs¡ì Äs√|üD. Ç<˚ $wüj·T+ô|’ ø√s¡Tº≈£î, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ≈£L&Ü |ü\T |òæsê´<äT\T #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT+Á‹ X¯+ø£s¡sêe⁄ ‘·eTqT y˚~ÛdüTÔHêïs¡ì, ‘·eT ìyêkÕ\qT U≤∞ #˚j·÷\ì u…~]düTÔHêïs¡ì Ä˝≤«˝Ÿ˝Àì Á^Hé|ò”˝Ÿ¶ yêdüT\T ‘·s¡|òü⁄q ø√s¡Tº˝À Áô|’y˚≥T |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊeTì |æ{ÏwüqsY #·+Á<äX‚KsY #ÓbÕŒs¡T. ‘êeTT |üP]Ô kÕøå±´<Ûësê\‘√ ø√s¡Tº≈£î yêdüÔyê\qT $qï$dü÷Ô ‘·eT yê<äqqT $ìŒ+#êeTì, düùV≤‘·Tø£yÓTÆq ‘·eT yê<äq‘√ ø√s¡Tº @ø°uÛÑ$dü÷Ô á $wüj·T+ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »s¡bÕ\ì b˛©düT\qT ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

@<√s¡ø£+>± C≤rj·TkÕúsTT |üØø£å≈£î dæ<äΔeTj˚T´+<äT≈£î M\T+≥T+<äì, n|üŒ{Ïes¡≈£î ‘·eT≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ì#˚Ã˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, $<ë´s¡Tú\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. Bìô|’ Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ πø+Á<ä eT+Á‹‘√ dü+Á|ü~+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø á $wüj·TyÓTÆ eTVü‰sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À ‘·eT nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæ+~. Ä |æ{ÏwüHé‘√ bÕ≥T $#ês¡D≈£î e#˚Ã˝≤ X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT sêÁwüº+ ‘·s¡|òü⁄q |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚j·TqTqï≥Tº &çm˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T.

CÀVü‰sY Vü≤C≤]ø± Á|üeTTK >±j·T≈£î&ÉT, dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT Vü≤C≤]ø± uÛÑ÷ù|Hé n+‘·´ÁøÏj·T\T ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT eTT–XÊsTT. á ‘·T~ y˚&ÉT˝À nX‚wü n_Ûe÷qT\T Vü≤C≤]ø±≈£î ø£˙ï{Ï M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T.

@ø£|ò”E Ä<˚X¯+ô|’

s¡cÕ´ n+>±s¡ø£ Á|üjÓ÷>∑+ $|òü\+

düTÁ|”+˝À |æ{ÏwüHé : |æ‘êì

e÷k˛ÿ, qe+ãsY 9: n+>±s¡≈£î&çô|’øÏ Á|üjÓ÷–+∫q s¡cÕ´ e÷qes¡Væ≤‘· XÀ<Ûäq |ü]ø£s¡+ \ø£å´kÕ<Ûäq˝À $|òü\yÓTÆ+~. n+>±s¡≈£î&çô|’ qT+∫ eT{Ϻ qeT÷Hê*ï rdüT≈£îì ‹]– uÛÑ÷$Tô|’øÏ sêyê*‡e⁄+&É>± eT<Ûä´˝ÀH˚ yÓ’|òü\´+ bı+~+~. s¡cÕ´ u…’ø£q÷sY ø±k˛àÁ&√yéT qT+∫ ãT<Ûäyês¡+ C…ì{Ÿ`2 ã÷düºsY sê¬ø{Ÿ <ë«sê |ü+|æ+∫q ªbò˛uÀHéÁ>∑+{Ÿμ |ü]ø£s¡+ Á|üjÓ÷–+∫q 11 ìeTTcÕ\ nq+‘·s¡+ sê¬ø{Ÿ qT+∫ $&çb˛sTT+~. n+>±s¡ø£ Á>∑Vü≤+ e÷s¡Z+˝ÀøÏ #˚πs+<äT≈£î ¬s+&ÉT Ç+õq¢qT eT+&ç+∫Hê $»j·Te+‘·+ ø±˝Òø£b˛sTT+~. yêVü≤q e´edüú˝À yÓ’|òü\´+ e˝Ò¢ Ç+õqT¢ |üì#˚j·T˝Òø£b˛sTTq ñ+&Ée#·Ãì s¡cÕ´ düe÷K´ n+‘·]ø£å dü+düú n~Û|ü‹ yê¢~$TsY b˛b˛$ÿHé ù|s=ÿHêïs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À Ç˝≤+{Ï <äTs¡È≥q\T es¡Tdü>± #√≥T#˚düT≈£î+≥T+&É≥+‘√ s¡cÕ´ n+‘·]ø£å |ü]ÁX¯eT |ü]dæú‹ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~. sê¬ø{Ÿ |ü]ÁX¯eT˝À ñ‘·Œ‹Ô HêD´‘·ô|’ ‘·ìF ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ n+‘·]ø£å dü+düú ù|s=ÿ+~. 170 $T*j·THé &Ü\s¡¢ $\TyÓ’q bò˛uÀHéÁ>∑+{Ÿ |ü]ø£s¡+ s¡cÕ´ ‘=* n+‘·s¡Á>∑Vü≤ ø±s¡´Áø£eT+.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): nìï ø√s¡T‡\≈£î ˇπø$<ÛäyÓTÆq |ò”E ñ+&Ü\qï ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#· qTqï≥Tº eT+Á‹ |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD #ÓbÕŒs¡T. kÕÿ\sYwæ|t\T, uÀ<ÛäHê |ò”E\T, @ø£|ò”E n+XÊ\ô|’ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT dü∫yê\j·T+˝À eT+Á‹es¡Z ñ|üdü+|òüT+ #·]Ã+∫+~. nq+‘·s¡+ eT+Á‹ |æ‘êì $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @ø£|ò”E n+X¯+˝À ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒô|’ ùdº $~Û+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚j·÷\ì ñ|ü dü+|òüT+ ìs¡ísTT+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ kÕ≈£î‘√ $<ë´s¡Tú\ qT+∫ ø±˝ÒJ j·÷»e÷Hê´\T |ò”E\T edü÷\T #˚j·Tsê<äì ñ|ü dü+|òüT+ dü÷∫+∫+<äHêïs¡T. |ò”E\ ø√dü+ $<ë´s¡Tú\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚ùdÔ ø±˝ÒJ j·÷»e÷Hê´\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\ yÓTdt #êØ®\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ #Ó*¢kÕÔeTì eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. kÕ+|òæTø£ dü+πøåeTXÊK˝À ñ<√´>∑T\≈£î düyÓTà ø±˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q J‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+<äHêïs¡T. kÕÿ\sYwæ|t\ ø√dü+ ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î >∑&ÉTe⁄qT á HÓ\ 30e ‘˚B es¡≈£î bı&ç–düTÔqï≥Tº eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‘·T\T u≤\sêE, ãdü«sêE kÕs¡j·T´, nVü≤à<äT˝≤¢, XË’\C≤Hê<Ûé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

]e÷+&é˝À e÷J Á|æì‡bÕ˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): bÕsYÿe⁄&é Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü÷ÿ\T e÷J Á|æì‡bÕ˝Ÿ Äj·TTuŸU≤Hé≈£î Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº á HÓ\ 16 es¡≈£î ]e÷+&ÉT $~Û+∫+~. $<ë´]Δìô|’ n‘ê´#êsêìøÏ bÕ\Œ&ܶ&Éqï n_ÛjÓ÷>∑+ πødüT˝À n‘·qT ì+~‘·T&ÉT. ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq u…sTT˝ŸqT s¡<äT›#˚dü÷Ô ø√s¡Tº˝À ˝§+–b˛yê\ì Äj·TTuŸU≤HéqT düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ Äj·TqqT dædæmdt b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üs¡#·>± á HÓ\ 16e ‘˚B es¡≈£î ø√s¡Tº ]e÷+&ÉT $~Û+∫+~.

20øÏ #˚]q Vü≤]<ë«sY eTè‘·T\ dü+K´ Vü≤]<ë«sY, qe+ãsY 9: |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq Vü≤]<ë«sY˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT »]–q Á|üe÷<ä+˝À eTè‘·T\ dü+K´ 20øÏ #˚]+~. >∑+>±q~ ˇ&ÉT¶q Á|üeTTK ªVü≤sY ø° bÂØμ |òü÷{Ÿ düMT|ü+˝À #˚|ü{Ϻq >±j·TÁ‹ eTVü‰j·÷>∑+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ô|<ä› dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*sêe&É+‘√ ‘=øÏÿdü˝≤≥ »]–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘=\T‘· 16 eT+~ eTè‹#Ó+<ës¡ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±>± ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT eTs√ Hê\T>∑T eTè‘·<˚Vü‰\T \uÛÑ´eTj·÷´sTT. B+‘√ eTè‘·T\ dü+K´ 20øÏ #˚]+~. B+‘√ XÊ+‹≈£î+CŸ ÄÁX¯eT ìsê«Vü≤≈£î\T Ä#ês¡´ |ü+&ç‘Y Áosê+X¯s¡à X¯‘· »j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT nsêú+‘·s¡+>± eTT–+#ês¡T. áHÓ\ 6q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ñ‘·‡yê\T Ç+ø√ bÕ≥T »s¡>±*‡ ñ+~. |òüT≥q düú\+ qT+∫ yÓTT‘·Ô+ 20 eTè‘·<˚Vü‰\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì mdt&ûm+ Vü≤]<ë«sY Vü≤sY;sYdæ+>¥ #ÓbÕŒs¡T. eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.2 \ø£å\ mø˘‡Áπ>wæj·÷ Á|üø£{Ï+∫+~.

™´s¬ø¡Ë Æ©sá 2©´sVLi¿¡ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ..? ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLjizqsÚªRΩVáV ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ BNRP @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV «¡LRiFyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá lLiLi≤][ æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™yLRiLi ©´sVLi¿¡ xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V xqs™´sWÆ™s[aSáV «¡LRigRi™´søR¡Ë¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. {qsˆNRPL`i Fs¨sıNRP N][xqsLi «¡⁄©±s 4™´s æªΩ[μk∂©´s aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ¿¡™´sLjiryLjigS xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sVLiμj∂. ≤T∂|qsLi ¡LRiV 3™´s æªΩ[μk∂NTP ALRiV Æ©sáá xqs™´sV∏R∂VLi xmspLRiÚ™´soªRΩVLiμj∂ NRP©´sVNRP C Õ‹[gSÆ©s[ xqsÀ≥œ¡ NRP¿¡ËªRΩLigS xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS™y÷¡. NS ¡…Ì”¡ lLiLi≤][ æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV LS“¡©y™´sWáV, æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi NSLRifl·LigS, NRPW≤y @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV A»¡LiNRPLi NRP÷¡gjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ryμ≥y˘ryμ≥y˘Ã¡©´sV ˙xms ¡VªRΩ*Li xmsLjibdP÷¡r°ÚLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂.

>√Á<ë..düsê›sY|ü⁄sê |òüT≥q˝À 32 eT+~ ì+~‘·T\ >∑T]Ô+|ü⁄ ` 42 eT+~øÏ $eTTøÏÔ nVü≤à<ëu≤<é, qe+ãsY 9: >√Á<ë |òüT≥q ‘·sê«‘· #Ó\πs–q düsê›sY|ü⁄sY n\¢s¡¢ πødüT˝À 31 eT+~ì Á|ü‘˚´ø£ bòÕdtº Á{≤ø˘ ø√s¡Tº <√wüß\T>± ìsê›]+∫+~. yÓTT‘·Ô+ 73 eT+~ ì+~‘·T˝À¢ 42 eT+~øÏ $eTTøÏÔ ø£*Œ+∫+~. >√Á<ë ¬s’\T <äVü≤q+ ‘·sê«‘· »]–q eT‘· |òüTs¡¸D\T #Ó\πs–q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+~. 2002 e÷]à 1 e ‘˚Bq düsê›sY|ü⁄sê˝À 33 eT+~ì düJe <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á πødüT˝À yÓTT‘·Ô+ 73 eT+~ì ì+~‘·T\T>± #˚sêÃs¡T. yê]ô|’ Vü≤‘·´, Vü≤‘ê´j·T‘·ï+, \÷{°, n\¢s¡T¢, <äVü≤qø±+&É, eT‘· ø£˝À¢Vü‰\≈£î bÕ\Œ&É&É+, ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£+>± H˚sê\≈£î bÕ\Œ&É&É+.. ‘·~‘·s¡ n_ÛjÓ÷>±\T yÓ÷bÕs¡T. πødüT $#ê]+∫q Á|ü‘˚´ø£ bòÕdtº Á{≤ø˘ ø√s¡Tº 42 eT+~øÏ $eTTøÏÔ ø£*Œ+∫+~. <√wüß\T>± >∑T]Ô+∫q 31 eT+~øÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ •ø£å\qT Ksês¡T #˚j·TqT+~. >∑T»sê‘Y eT‘·ø£˝À¢Vü‰\ dü+<äs¡“¤+>± qyÓ÷<Ó’q ‘=$Tà~ πødüT˝À¢ düsê›sY|ü⁄sê n\¢s¡¢ πødüT ˇø£{Ï. á ‘=$Tà~ πødüT\qT düTÁ|”+ø√s¡Tº ìj·T$T+∫q Á|ü‘˚´ø£ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ä+(dæ{Ÿ) <äsê´|ü⁄Ô »]|æ ìy˚~ø£ Ç∫Ã+~. á ìy˚~ø£ Ä<Ûës¡+>±H˚ ãT<Ûäyês¡+ rs¡TŒ yÓ\Te&ç+~. >√Á<ë ¬s’\T <äVü≤q+ nq+‘·s¡+ düsê›sY|ü⁄sê˝Àì ÇÁãVæ≤+ùwø˘ nH˚ e´øÏÔ Ç+{À¢ ø=+<äs¡T <ë≈£îÿHêïs¡ì ‘Ó*j·T&É+‘√ n\¢] eT÷ø£\T 2002 |òæÁãe] 28q Ä Ç+{ÏøÏ ì|üô|{≤ºsTT. á |òüT≥q˝À yÓTT‘·Ô+ 33 eT+~ <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. eTè‘·T˝À¢ 20 eT+~ eTVæ≤fi¯\T ñHêïs¡T. á πødüT˝À 76 eT+~ ì+~‘·T\T ø±>±, Ç<ä›s¡T $#ês¡D düeTj·T+˝À #·ìb˛j·÷s¡T. eTs=ø£s¡T EyÓ’q˝Ÿ ø√s¡Tº˝À $#ês¡D m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.

nqï<ë‘· q&ç¶ $]#ês¡T KeTà+, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ø£\¢u§*¢ e÷≥\‘√ nqï<ë‘· ¬s’‘·TqT nìï $<Ûë˝≤ Ä<äT≈£î+{≤eTì Á|ü>∑˝≤“\T |ü*øÏq Á|üuÛÑT‘·«+ ø£wüº düeTj·T+˝À yê]øÏ yÓqï+{Ï ñ+&ç Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔeTì, ¬s’‘·T\ z≥¢‘√ >∑<Ó›HÓøÏÿ Ä |æeTà≥ yê] }düT ôd’‘·+ eT]∫b˛sTT ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T Á|ü‘·´ø£å ø±s¡D yÓTÆ+<äì {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ ù|]≥ ø£s¡e⁄ ¬s’‘·T\≈£î nìï düeTj·÷˝À¢ n+&É<ä+&É>± ñ+&ç Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT #˚|ü{Ϻq á j·÷Á‘· ø√dü+ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT KeTà+ õ˝≤¢ y˚+dü÷s¡T eT+&É\+ <äT~›|üP&ç Á>±eT+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. $»j·Tyê&É qT+&ç #·+Á<äu≤ãT s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ >∑T+&É <äT~›|üP&ç Á>±e÷ìøÏ e∫à esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T, $<äT´‘Y ø√‘· e\¢ m+&çb˛sTTq |ü+≥ bı˝≤\qT |ü]o*+∫ ¬s’‘·T\≈£î e÷{≤¢&Üs¡T. øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î Á|ü‘·´ø£å ø±s¡DyÓTÆ+<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T #·÷ôd’Hê Á|üuÛÑT‘·«+˝À #·\q+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü»\T ‘·]$Tø=fÒº düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì nHêïs¡T. ‘·TeT÷às¡T, <äT~›|üP&ç, ÄÁ>∑Vü‰s¡+,

m˙ºÄsYq>∑sY, ‘·T+>∑yê]ø±\˙, ø£+<äT≈£Ls¡T ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫q #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T\≈£î {Ï&ç|æ n+&É<ä+&É>± ñ+≥T+<äì uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. Á|ü»\ ‘·s¡|òü⁄q {Ï&ç|æ Á|üuÛÑT‘·«+‘√ b˛sê&ÉT‘·T+<äì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. $‘·ÔHê\T <=s¡ø£ÿ ¬s’‘·T n˝≤¢&çb˛‘·T+fÒ @<√ ˇø£ |ü+≥ düπs˝Ò nqTø=ì kÕ>∑T#˚ùdÔ ø£˙dü+ Ä |ü+≥≈£î ≈£L&Ü ms¡Te⁄ düs¡|òüsê #˚j·T˝Òì Bq, V”≤q dæú‹˝À ñqï Á|üuÛÑT‘ê«ìï #·÷düTÔ+fÒ C≤*|ü&Ü˝À, ÄÁ>∑Væ≤+#ê˝À ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì nHêïs¡T. 9 dü+e‘·‡sê\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ bÕ\q˝À sêh+˝À esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&çq|üŒ{Ïø° $<äT´‘Y |üP]ÔkÕúsTT˝À ¬s’‘·T\≈£î n+~+#êeTì, ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT esê¸\T düeTè~Δ>±

kÕ~Ûø±s¡‘·˝À kÕ«Vü‰|üs¡«+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. m+&û |”@ #·+Á<äX‚KsY, e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY $»j·Tl, eTs√ n~Ûø±] Á|ükÕ<äsêe⁄ Ç+{Ïô|’ ≈£L&Ü d”◊&û n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T#˚XÊs¡T. ø=ìï ø°\ø£ô|ò’fi¯¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕ<ë\˝À \_Û+#˚Ä<Ûësê\‘√ <äsê´|ü⁄ÔqT eT]+‘· eTTeTàs¡+ #˚ùd neø±XÊ\T ñHêïsTT, ø£èwüíeTà, øÏwüHé Vü≤j·÷+˝À _HêMT s¡TD≤\T Ç#êÃs¡ì, n˝≤π> dü+düú düuÛÑT´\≈£î >∑∫ÃuÖ*˝À Çfi¯¢ düú˝≤\T πø{≤sTTkÕÔeTì #Ó|æŒ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T nHê´Áø±+‘·+ #˚dæq≥Tº M]ô|’ Äs√|üD\T ñHêïsTT. >∑∫ÃuÖ*˝À düú˝≤\T πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ ˝Ò<äì, nsTTHê kıeTTà edü÷\T #˚j·T&É+‘√ M] nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ d”◊&û <äsê´|ü⁄Ô˝À yÓ\¢&Ó’+~. B+‘√ πødüTqT b˛©düT\T #Û˚~+#ês¡T. <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ>∑T‘√+~.

|ü+‘·+‘√H˚ n+‘·+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... Ç˝≤π> ñ+~. n$˙‹ n+≥÷ >=+‘·T ∫+#·T≈£î+≥Tqï yês¡+<äØï H˚H=ø£{Ï n&ÉT>∑T‘êqT. düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï ‘Ó∫Ã+<Óes¡T. Á|üC≤ J$‘·+˝À bÕs¡<äs¡Ùø£‘·qT @sêŒ≥T #˚dæ+<Óes¡T. Çe˙ï ø±+Á¬>dt bÕغ>± y˚Ty˚T#˚XÊ+μ nì nHêïs¡T. ªÁ|ü<ÛëqeT+Á‹ @sêŒ≥T#˚dæq mHé@d”˝À H˚qTHêïqT. Çø£ÿ&˚ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ‘=\T‘· s¡÷bı+~+#ê+. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢≈£î Á|ü<Ûëì, Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü ø£≥Tºã&ç ñ+~. Bìô|’ Ç+‘· sê<ë›+‘·+ m+<äT≈£îμ nì nHêïs¡T. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\qT Á|ükÕÔ$dü÷Ô Á<äy√´\“¤D+ u≤~Û+#˚ n+X¯y˚T. Á|üuÛÑT‘·«+ ˇ‹Ôfi¯¢qT ns¡Δ+ #˚düTø√>∑\qT. nsTTHê Á|ü»\ ø√dü+ @<√ ˇø£{Ï #˚j·÷*. Á|ü‹yêfi¯ó¢ ‘·eT sê»ø°j·÷\T #˚düTø√e#·TÃ. nsTT‘˚ Á|ü»\ yÓ‘·\≈£î ÁbÕeTTK´$Tyê«* nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ yÓ’s¡˝Ÿ »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï+<äTq ÄyÓT ñ‘·Ôs¡K+&é |üs¡´≥q s¡<ä›sTT+<äì m◊dædæ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù »Hês¡›q ~«y˚~ #ÓbÕŒs¡T. ø±>± k˛ìj·÷>±+BÛ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT ñ‘·Ôs¡K+&é˝Àì #·y˚T©˝À s¡Twæπøwt, ø£s¡HéÁ|üj·÷>∑ ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚j·÷*‡ ñ+~. Ç<˚ dü+<äs¡“¤+˝À ÄyÓT 5 sêÁcÕº˝À¢ ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ ≈£L&Ü lø±s¡+ #·T&É‘ês¡ì n+‘ê uÛ≤$+#ês¡T. nsTT‘˚ »«s¡+ e\¢ ÄyÓT á |üs¡´≥qqT s¡<äT› #˚düT≈£îHêïs¡T. >∑‘· Ä>∑düTº˝À ÄyÓT $<˚XÊ˝À¢ X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îqï nq+‘·s¡+ $ÁXÊ+‹ bı+<äT‘·THêïs¡T. eTTK´yÓTÆq sê»ø°j·T düe÷y˚XÊ\≈£î e÷Á‘·y˚T Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ kÕqT≈£L\ Á|üø£≥q #˚j·÷*‡+<˚: ø√<ä+&Ésê+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 ∏R∂VW{msG (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li æªΩáLigSfl·\|ms ry©´sVNRPWá ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©´sı ≠saS*xqsLi Bxmsˆ…”¡NUP ªRΩ™´sVNRPV DLiμR∂¨s æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V HNSxqs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LSLi @©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V©´sı xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ZNP[Li˙μR∂Li INRP ˙xmsNRP»¡©´s B™´s*NRP ªRΩxmsˆ¨s @¨s™yLRi˘ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s @©yıLRiV. B…‘¡™´s÷¡ xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ª][ æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y DLi≤R∂¤Õ¡[¨s xmsLjizqsÚºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂©yıLRiV. DμR∂˘™´sVLi ªyLSrÛyLiVVNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμR∂¨s @©yıLRiV. μk∂¨s xmns÷¡ªRΩLi FsÕÿDLiμ][ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs NRPV æªΩ÷¡zqs ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. HNSxqs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ xmns÷¡ªRΩLigSÆ©s[ C @¨s™yLRi˘ xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsNRP»¡©´s ™´sr°ÚLiμR∂¨s ¨sL˝RiORPQ ˘LigS DLi≤R∂NRPW≤R∂μR∂¨s, DμR∂˘™´sV xqsLixqÛsáV ¨sLRiLiªRΩLRiLi @˙xms™´sVªRΩÚªRΩª][ xqsLixmnsV…”¡ªRΩLigS IºΩÚ≤T∂ N]©´srygji}qsÚÆ©s[ æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s

A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ , FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs™´sWÆ™s[aSáV «¡Ljilgi[ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP NRP¿¡Ë ªRΩ\Æ™sV©´s NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsNRP…”¡ryÚ ™´sV©yıLRiV. @xmsˆ…”¡NTP NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV LSNRPF°æªΩ[ DμR∂˘™´sW¨sı ™´sV◊d˝¡ DLRiNRP¤Õ¡ºΩÚryÚ™´sV©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂VNRPV æªΩáLigSfl· Õ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[ \Æ©sºΩNRP @L>RiªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s, æªΩáLigSfl·\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @xqsˆxtÌsQ \Æ™s≈¡Lji¨s ˙xms«¡Ã¡V ¨sáμk∂∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s zmsáVzmsøyËLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQ ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NTP¿¡Ë©´s ™ygÙS©y¨sı @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ªRΩ©´s NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsNRP…”¡LiøR¡NRPVLi≤yÆ©s[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ºΩLjilgi[ \Æ©sºΩNRP x§¶¶¶NRPV‰ A∏R∂V©´sNRPV ¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ HNSxqs @’≥¡˙Fy∏R∂V™´sV¨s N][μR∂Li≤R∂LSLi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤T∂ \lLiªRΩVáNRPV G©y≤R∂W Æ™s[VáV ¬ø¡[∏R∂V¨s Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V NS™yáƩs[ xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´søyËLRi¨s @©yıLRiV. BLiZNP©yıŒ˝œ¡ß æªΩáLigSfl·\|ms ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[ryÚL][ ˙xms«¡¤Õ¡[ ¨sáμk∂∏R∂Wá©yıLRiV.

¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥˝À Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ #·+Á<äu≤ãT $eTs¡Ù\T

≈£î]dæ ÁbÕC…≈£îº\T ˙{Ï‘√ ø£fi¯ø£fi¯ ˝≤&ÉT‘·Tqï|üŒ{Ïø° $<äT´‘Y |üP]ÔkÕúsTT düs¡|òüsê #˚j·T&É+ ˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTqT #·÷dæq ¬s’‘·T\T ‘·eT m+&çb˛sTTq |ü+≥\qT Äj·Tq≈£î #·÷|ü⁄‘·÷ uÀs¡Tq $\|æ+#ês¡T. ˇø£ ¬s’‘·T Äy˚XÊìøÏ ˝ÀHÓ’ #·+Á<äu≤ãT m<äTfÒ ‘·q m+&çb˛sTTq bı˝≤ìï ‘·>∑T\u…{≤º&ÉT. #·*+∫b˛sTTq #·+Á<äu≤ãT MT¬se«s¡÷ u≤<Ûä|ü&Ée<äT›, MT≈£î n+&É>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ñ+<äì uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq eTs¡¢bÕ&ÉT˝À @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î Çø£ÿ&ç qT+&ç yÓfi≤¢s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #·+Á<äu≤ãT yÓ+≥ KeTà+ m+|æ Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, KeTà+ õ˝≤¢ {Ï&ç|æ ø£˙«qsY ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ {Ï&ç|æ ÇHé#ê]® ‘·\kÕì lìyêdüj·÷<äyé, myÓTà˝Ò´\T y˚+ø£≥Ms¡j·T´, nã“j·T´, XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T |æ.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, u≤\kÕì \ø°Î Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q<äT\ nqTdü+<Ûëq+ #˚|ü{≤º*

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Æμ∂[aRPLiÕ‹[ NRPLRiV™´soNS»¡NSá ¨s™yLRifl·NRPV ©´sμR∂Vá @©´sVxqsLiμ≥y©´sÆ™s[V Æ™s[Vá¨s ’¡¤«¡zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NRPLRiV™´so NS»¡NSáV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ LSNRPVLi≤y aSaRP*ªRΩ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ¡Vμ≥R∂™yLRiLi gRi¤«¡[*ÕfiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ©´sμR∂Vá @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ªRΩORPQfl·Æ™s[V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bμ]NRP‰¤…¡[ Æμ∂[aRP @™´sxqsLSáNRPV ™´sWLÊRiLi øR¡WxmsgRiáμR∂©yıLRiV. @¨sı ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡NRPV aSaRP*ªRΩ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ xms¥R∂NSá©´sV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms»Ì¡NRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «ÿ©yNRPL<RiNRP xms¥R∂NSá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiÆ™s[V LRiWFyLiVVNTP NTPÕ‹[’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRP™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sLjiNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s N][LSLRiV. LS©´sV©´sı FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩryÚ™´sV©yıLRiV.

mdt..mkՇ؇H˚ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. á düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_ÛdüTÔ+~μ nì nHêïs¡T. ª∫qï sêÁcÕº\ @sêŒ≥T˝À H˚qT ø±+Á¬>dt $<ÛëHêìï #ÓãT‘·THêï. @ ˇø£ÿ ÁbÕ+‘êH√ï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì #Ó|üŒ&É+˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D n+XÊìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ä sêÁwüº bÕغ e´eVü‰sê\ ÇHé#Ûê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é Ç|üŒ{Ïπø ñuÛÑj·T ÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\‘√ #·]ÃdüTÔHêïs¡T. á n+XÊìøÏ dü+ã+~Û+∫ Äj·TH˚ï n&É>∑+&çμ nì s¡w”<é #ÓbÕŒs¡T. uÛÀbÕ˝Ÿ˝À eTs√ d”ìj·TsYH˚‘· ~–«»jYT dæ+>¥ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸqT eT÷&ÉT sêÁcÕº\T>± $uÛÑõ+#ê\qï e÷j·÷e‹ Á|ü‹bÕ<äqô|’ $˝Òø£s¡T\T Á|ü•ï+#·>± $uÛÑ»q≈£î eTT+<˚ Á|ü‘˚´ø£ ø£$TwüHé @sêŒ≥T #˚j·÷\ì sêÁcÕº\ $uÛÑ»q n+X¯+˝À mkՇ؇ y˚j·÷\qï<˚ ø±+Á¬>dt bÕغ $<ÛëqeTì, Ç<˚ n+XÊìï ‘êeTT eTT+<äT qT+∫ #ÓãT‘·THêïeTì ~–«»jYT nHêïs¡T. ø=‘·Ô sêÁcÕº\ @sêŒ≥T≈£î mkՇ؇j˚T ø±+Á¬>dt $<Ûëq+. M{Ï $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt $<Ûëq+ düŒwüº+>± ñ+~ nHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt uÛÑ÷kÕú|æ‘·y˚T: Vü≤Øwtsêe⁄ á Á|üø£≥q\ô|’ {ÏÄsYmdt, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T rÁe+>± düŒ+~+#ês¡T. ˇø£|üø£ÿ ~–«»jYT, s¡w”<é n*« yê´K´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√uÀeT+≥÷H˚ ø±+Á¬>dt $<Ûëq+ mkՇ؇j˚T nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D˝À Ä bÕغ eT{Ϻ ø=≥Tº≈£îb˛e&Éy˚Tqì nHêïs¡T. mkՇ؇ n+fÒ ‘Ó\+>±D Çe«ø£b˛e&Éy˚T. Ç<˚ »]–‘˚ ‘Ó\+>±D ˝À ø±+Á¬>dtqT uÛÑ÷ kÕú|æ‘·+ #˚kÕÔ+. mkՇ؇\+≥÷ Ç+ø± mìï s√E\T yÓ÷dü+#˚kÕÔs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt H˚‘·\+‘ê sêJHêe÷\T #˚j·÷*‡+<˚. ;CÒ|” Vü≤j·÷+˝À eT÷&ÉT sêÁcÕº\T @sêŒ≥T #˚dæ+~. n|ü⁄Œ&ÉT˝Òì mkՇ؇ Ç|ü⁄Œ&ÉT m+<äTø£ì {ÏÄsYmdt H˚‘· Vü≤Øwtsêe⁄ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+˝À ÄC≤<é e÷{\qT ‘·|üŒ Ç‘·s¡T\ e÷{\ô|’ ‘êeTT düŒ+~+#· uÀeTì eTs√ H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY nHêïs¡T. mkՇ؇ n+≥÷ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q >√‹ì ‘êH˚ ‘·e⁄«≈£î+{À+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt~ Ç<˚ yÓ’K] nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ ø±e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt~ $Á<√Vü≤+: >∑<ä›sY ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ #Ó’s¡àHé >∑<ä›sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt eTT+<äT qT+∫ ‘Ó\+>±D |ü≥¢ $Á<√Vü≤|üP]‘·+>±H˚ e´eVü≤]k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Ç<˚ Áø£eT+˝À nH˚ø£ yê<äq\T ‘Ódü÷Ô ∫es¡≈£î mkՇ؇ Á|ü‹bÕ<äqqT ãj·T≥ ô|&ÉT‘√+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. &çôd+ãsY 9, 2009 Á|üø£≥q qT+∫ yÓqøÏÿ b˛j˚T+<äT≈£î ø±+Á¬>dt j·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T.

@Hê&Ó’‘˚ e÷j·÷e‹ eT÷&ÉT sêÁcÕº\+≥÷ rsêàq+ #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫+<√ ÄHê{Ï qT+∫ mkՇ؇ ø√dü+ ø±+Á¬>dt Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt yÓ’K] ‘˚*b˛+~: Vü≤Øwtsêe⁄ {°{°&û|” bò˛s¡+ H˚‘·\T yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D|ü≥¢ ø±+Á¬>dt ø£|ü≥yÓ’K] ã≥ºãj·T˝…’+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT eTs√kÕ] ø±+Á¬>dt yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê bÕغ\ø£r‘·+>± C…+&Ü\T |üø£ÿqô|{Ϻ ø±+Á¬>dt mC…+&Ü‘√ düyÓTÆø£´+>± b˛sê&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ ¬ødæÄsY ≈£îeTàø£ÿe«&É+e˝Ò¢ eTs√kÕ] ‘Ó\+>±D Á|ü»\T yÓ÷kÕìøÏ >∑T] ø±yê*‡ ek˛Ô+<äHêïs¡T. ø£\dæb˛sê&ÉT<ë+ nqï πød”ÄsY ø£*dæsêø£b˛e&É+ yÓqTø£ ≈£îÁ≥ <ë–ñ+<äHêïs¡T. mkՇ؇ n+≥÷ ø±+Á¬>dt eTT+<äT≈£îeùdÔ Ä bÕغøÏ ‘Ó\+>±D˝À |ü⁄≥º>∑‘·T\T ñ+&Éeì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

sê»ø°j·T \_Δø√düy˚T: πseP] eTs√ H˚‘· πseP] Á|üø±XŸ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»ø°j·T \_›ø√düy˚T ø±+Á¬>dt Ä˝À∫k˛Ô+~ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT |ü]>∑DÏ+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. eTT+<äT qT+∫ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìï ø±+Á¬>dt yÓ÷dü+ #˚düTÔH˚ ñ+<äì, Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√kÕ] yÓ÷dü+ #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔ|ü&ÉT‘√+<äì nHêïs¡T. ¬s+&√ mkՇ؇ n+fÒ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ø±+Á¬>dtqT ñù|øÏå+#˚ |ü]dæú‹˝À ˝Òs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä ‘Ó\+>±D yê<äT˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü≥¢ rÁe ìs¡düq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~.

10 ‘·sê«‘˚ ìs¡íj·T+ eT+<ë: »>∑Hêï<∏ä+ Ç~˝≤ ñ+&É>± Hê>∑sYø£s¡÷ï\T ø±+Á¬>dt m+|æ eT+<ë »>∑Hêï<Ûä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<√ ‘˚B ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±Dô|’ ø°\ø£ Á|üø£≥q edüTÔ+<äì ÄC≤<é #ÓbÕŒs¡ì, á ‘·s¡TD+˝À Ç‘·s¡ H˚‘·\ yê´K´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì nHêïs¡T.

¬s+&√ mkՇ؇‘√H˚ |ü]cÕÿs¡+: {°J ¬s+&√ mkՇ؇e\¢ sêÁwüº+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\ &çe÷+&É¢≈£î dü¬s’q |ü]cÕÿs¡+ \_ÛdüTÔ+<äì sêÁwüº ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\XÊK eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒXŸ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Á|ü‹bÕ~k˛Ôqï ¬s+&√ mkՇ؇ ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\ $»j·Ty˚Tqì eT+Á‹ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. πød”ÄsY Çø£HÓ’Hê ¬s#·Ã>=fÒº yê´K´\‘√ ne÷j·T≈£î\ ÁbÕD≤\T ã*rdüTø√e&É+ e÷Hê\ì Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.


kÕ+u•e⁄&çì Vü≤‘·´πødüT˝À ‘·eT à&˚ Vü≤+‘·≈£î&Ü? ©´sÕÊ‹Li≤R∂, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) ™´sW“¡ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV Æ©s[ªRΩ, æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ryLi ¡bP™´so≤R∂V @÷¡∏R∂W£qs N][©yxmsoLji @LiVVá∏R∂V˘©´sV A∏R∂V©´s ªRΩ™´sVV¯Æ≤∂[ x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[LiVVLi¿¡©´s»˝¡V ™yLRiÚáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. μk∂¨sNTP ªRΩgji©´s ryOSQQ˘μ≥yLSáV NRPW≤y F°÷d¡xqsVáV }qsNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ryLi ¡bP™´so≤R∂V ªRΩ™´sVV¯≤R∂V LS™´sVVáV NTPLSLiVV x§¶¶¶LiªRΩNRPVáª][ ryLi ¡bP™´so≤T∂¨s x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[LiVVLiøyLRi¨s F°÷d¡xqsVáV ≠saRP*zqsxqsVÚ©yıLRiV. C μj∂aRPgSÆ©s[ μR∂LS˘xmsoÚ

«¡LRiVxmsoªRΩV©yıLRiV. ryLi ¡bP™´so≤T∂¨s x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[zqs©´s ™yLji¨s ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsVáV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @μR∂VxmsoÕ‹[ ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ø_»¡VxmsˆÕfi F°÷d¡xqsVáV ©´sáVgRiVLji¨s @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ CaRP*LRilLi≤ÔT∂, bP™´s, ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂, @LRiVfl„fi @Æ©s[ ™yLRiV D©yıLRiV. ryLi ¡bP™´so≤T∂ x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV xms¥R∂NS¨sı LRi¿¡Li¿¡Liμj∂ xqsVlLi[£tsQgS @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. ™yLRiV ™y≤T∂©´s ©yáVgRiV |qsÕfiFn°©˝´s©´sV, lLiLi≤R∂V NRPªRΩVÚá©´sV , lLiLi≤R∂V \¤À¡NRPVá©´sV F°÷d¡xqsVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV.

ryLi ¡bP™´so≤T∂¨s C G≤yμj∂ ™´sWLjiË 26™´s æªΩ[μk∂ LS˙ºΩ 12 gRiLi»¡Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ gRiVLRiVÚæªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘NRPVÚáV x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[aSLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ ™´s÷¡g]Li≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ μ≥R∂WLiμ≥yLi NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP Æ™s◊˝¡ B©Ø[ı™y ™yx§¶¶¶©´sLiÕ‹[ ™´sVL][ xmsμj∂ ™´sVLiμj∂ª][ NRP÷¡zqs ºΩLjig]xqsVÚ©´sı ryLi ¡bP™´so≤T∂\|ms g][NSLRiLi ™´sμÙR∂ lLiLi≤R∂V NSL˝RiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s xmsμj∂™´sVLiμj∂ Æ™s[»¡N]≤R∂™´sáV, g]≤ÔR∂Œ˝œ¡ª][ μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. C μy≤T∂Õ‹[ A∏R∂V©´s ™´sVLRifl”·LiøyLRiV. ryLi ¡bP™´so≤R∂V ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s™ylLi[. ryLi ¡bP™´so≤R∂V ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV FyLÌkiÕ‹[ øyÕÿ NSáLi xms¨s¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV F°÷d¡xqsV@μ≥j∂NSLRiVá x§¶¶¶≠sVª][ A∏R∂V©´s «¡©´s“¡™´s©´s ˙aRP™´sLiºΩÕ‹[NTP ™´søyËLRiV . F°÷d¡xqsVá FsμR∂V»¡ Õ‹LigjiF°∏R∂WLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s …”¡AL`iFs£qs FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. FyLÌki NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ øR¡VLRiVgÊS FyÕÊ‹Li»¡V©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ryLi ¡bP™´so≤R∂V x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V.

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+ , 10, qe+ãsY 2011

ø=+&ÓøÏÿq ªø√eT{Ïμ Bø£å ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚dæ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î ~–q e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ m≥ºπø\≈£î ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT Bø£åqT $s¡$T+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ m<äT≥ ‘Ó\+>±D Äø±+ø£å‘√ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï j·÷~¬s&ç¶ ‘·*¢ #·+Á<äeTà Äj·Tq≈£î ìeTàs¡dü+ Ç∫à eT<Ûë´Vü≤ï+ 2>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À Bø£åqT $s¡$T+|üCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√bÕ≥T {Ï`ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø√eT{Ϭs&ç¶ sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, eT+<ë »>∑Hêï<∏ä+, >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, ¬ø. πøX¯esêe⁄, eT+Á‹ ãdüesêE kÕs¡j·T´, myÓTà˝Ò´ *+>∑j·T´, ‘Ó\+>±D CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+, {°m˙®z n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕ«$T>ö&é, ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ H˚‘·\T lìyêdt>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ô|’ πø+Á<ä+ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] Á|üø£{Ï+#ê\qï &çe÷+&é‘√ á HÓ\ 2q yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ q\¢>=+&É

ø±¢ø˘ ≥esY e<ä› ÄeTs¡D Bø£å≈£î ~>±s¡T. 5e ‘˚B es¡≈£î Äj·Tq nø£ÿ&˚ Bø£åqT ø=qkÕ–+#ês¡T. Äs√>∑´+ ø°åDÏ+#·&É+‘√ 5q ns¡ΔsêÁ‹ Äj·Tq Bø£åqT uÛÑ>∑ï+#˚dæ b˛©düT\T ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ìyéT‡ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Äj·Tq ∫øÏ‘·‡≈£î ìsêø£]+#·&É+‘√ ã\e+‘·+>± yÓ’<äT´\T |òüP¢sTT&é‡qT n+~+#ês¡T. n˝≤π> yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ es¡≈£î Bø£åqT ø=qkÕ–+#ês¡T. Äj·Tq Äs√>∑´+ eT]+‘· ø°åDÏdüTÔ+&É&É+‘√ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\‘√bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±Dyê<äT\T Äj·TqTï Bø£å $s¡$T+#ê\ì ø√sês¡T. πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ≈£L&Ü ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ Äj·Tq≈£î bò˛Hé #˚dæ Bø£åqT $s¡$T+#ê\ì ø√sês¡T. πø+Á<ä+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ìs¡íj·T+ Á|üø£{ÏdüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ≈£L&Ü ìyéT‡ ÄdüŒÁ‹˝À Äj·TqqT ø£*dæ Bø£å $s¡$T+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚ùd es¡≈£î $s¡$T+#˚~ ˝Ò<äì ø√eT{Ϭs&ç¶ ;Ûwæà+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ @◊d”d” ø±s¡´<ä]Ù, sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 10 ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó\+>±Dô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ Á|üø£≥q #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø√eT{Ϭs&ç¶ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, {Ï`ø±+Á¬>dt H˚‘·\T |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ø√eT{Ϭs&ç¶ì Bø£å $s¡$T+|üCÒùd+<äT≈£î eT∞¢ Á|üj·T‹ï+∫ ˇ|æŒ+#ês¡T. B+‘√ 9 s√E\bÕ≥T ø=qkÕ–q Äj·Tq Bø£åqT eTT–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q\¢>=+&É õ˝≤¢ qT+∫ ø√eT{Ï ¬s&ç¶

3

ôV’≤<äsêu≤<é

nqT#·s¡T\T ô|<ä›m‘·TÔq ìyéT‡ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. C…’ ‘Ó\+>±D, nedüs¡+˝Ò<äì ¬ø. πøX¯esêe⁄ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±DqT ø√eT{Ϭs&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+ e]Δ˝≤¢*, neTs¡Ms¡T\≈£î CÀVü‰s¡T¢ n+≥÷ ‘·|üŒø£ ÇdüTÔ+<äì nHêïs¡T. ÄC≤<é Á|üø£≥H˚ Ç+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. ‘êeT+<ä] e÷≥ n+^ø£]+∫ ø√eT{Ϭs&ç¶ Bø£å $s¡$T+#ês¡ì, ‘·eT˝À ìHê<ë\T Ç#êÃs¡T. ˇø£ Ms¡T&ÉT ‘Ó\+>±D ø√dü+ m+‘√ ‘ê´>∑+ #˚XÊ&Éì nHêïs¡T. Ç~ ‘Ó\+>±D kÕ<ÛäH˚ n+‹eT\ø£å´+: ø√eT{Ϭs&ç¶ ‘Ó\+>±D kÕ<ÛäH˚ ‘·q n+‹eT \ø£å´+ nì e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ ñ<ä´eT+ $s¡eTD ø±<äì, πøe\+ $sêeTy˚T nì πøπø nHêïs¡T. ˇø£ y˚fi¯ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ nHêïs¡T. ‘·q Bø£å≈£î $sêeTy˚T ø±ì $s¡eTD ø±<äì @ |ü]dæú‘·T˝À¢ HÓ’Hê ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D Çe«ø£b˛‘˚ eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+>± ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À neTs¡T&Ó’q j·÷~¬s&ç¶ ‘·*¢ #·+Á<äeTà ñ<ä´eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ‘·eT m+|”\T ‘Ó \ +>±Dø√dü + bÕ≥T|ü & É T ‘· T HêïeTHêïs¡ T . ÄC≤<é Á|ü ø £ ≥ q ø√dü+ ìeTàs¡dü+ Çe«&É+‘√ ø√eT{Ϭs&ç¶ ‘·q Bø£åqT $s¡$T+#ês¡T. á m<ä T s¡ T #· ÷ dü T Ô H êïeTì #Ó b ÕŒs¡ T . eTs√ m+|” >∑ T ‘êÔ dü T UÒ +<äsY¬s&ç¶ dü+<äs¡“¤+>± ø√eT{Ϭs&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· m+|”\T, e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ ‘Ó \ +>±D ‘· | ü Œ ø£ dæ ~ Δ d ü T Ô + <ä H êïs¡ T . n|ü Œ {Ï es¡≈£î n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\Vü‰MT‘√H˚ ‘·q ø£å≈£î $sêeT+ ÇdüTÔHêïqHêïs¡T. ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D Á|üø£≥q Ä\dü´eTe⁄‘√+<äHêïs¡T. ‘êeT+‘ê @ø£‘ê{Ïô|’ ì*∫ b˛sê&ÉT‘êeTHêïs¡T. m+|” ø√eT{Ϭs&ç¶ ‘·«s¡˝À ‘Ó\+>±D b˛sê≥+ô|’ ‘·q uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±sê´#·s¡DqT sêC>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D˝À j·TTe‘·qT Á|ü»\qT yÓ\¢&çkÕÔqHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘·T~ ìs¡íj·T+ edüTÔ+<äì eTT+<äT+&ç q&ç|æ+#ê*‡ ñqï+<äTq Bø£å $s¡$T+#ê\ì ‘·eT ≈£î≥T+ã Ä•düTÔHêïqHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Bø£å $s¡eTD nq+‘·s¡+ ìyéT‡ düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T Á|ü»\+‘ê ø√]q MT<ä≥ k˛<äs¡T&ÉT yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ Bø£åqT yÓ’<äT´\T ø√eT{Ϭs&ç¶øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTs√ 48 >∑+≥\ $s¡$T+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ô|<ä›\T πøX¯esêe⁄ e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\+‘ê düe÷y˚X¯yÓTÆ uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT ìs¡ísTT+#·T≈£î+{≤eTì, bÕ≥T Äj·Tq ìyéT‡˝ÀH˚ ñ+{≤s¡ì yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D e#˚à es¡≈£î b˛sê≥+ dü\TŒ‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± ‘Ó\+>±D ‘·<∏ä´+: πøπø >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT πøX¯esêe⁄ &Ûç©¢øÏ yÓfi¯¢qTHêïs¡T. |ü<äe ‘˚B ‘·s¡Tyê‘· ø√eT{Ϭs&ç¶ Bø£å $s¡eTD nq+‘·s¡+ ø±+Á¬>dt m+|”\T $˝Òø£s¡T\‘√ ‘Ó\+>±Dô|’ Á|üø£≥q edüTÔ+<äqï ÄC≤<é yê´K´\ H˚|ü<∏ä´+˝À á e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ‘·|üŒ ‘·eT≈£î @ bÕ´πøJ\T, eT+&Éfi¯ó¢ |üs¡´≥q ÁbÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+#·T≈£î+~.

Fy˘ZNP[“¡Ã¡V NSμR∂V ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Æ™s[V NS™y÷¡

bÕ\eT÷s¡T˝À ªns¡TDeTàμ Vü≤yê. ! e÷J eT+Á‹ p|ü*¢øÏ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê #Óø˘ . .? ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂ZNP[ @LRiVfl· —¡Õ˝ÿÕ‹[ øR¡˙NRPLi ºΩxmsˆVªRΩV©yıLRiV. ªRΩ©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRP™´sLÊRiLigS D©´sı™yLjiNTP @≤R∂VgRi≤R∂V©y ¬ø¡N`P |ms≤R∂VªRΩW ™yLji¨s FyLÌkiNTP μR∂WLRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ FsμR∂VLRiV¤Õ¡[¨s ©y∏R∂VNRPVLS÷¡gS FsμR∂VgRiVªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sWLji©´s LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsVNRPLRiflÿá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ©´s ˙Fy ¡Ã¡˘Li |msLiøR¡VNRPVÆ©s[xms¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩgS NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyNRP xqs™´sWøyLRiaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s¨s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s AÆ™sV —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ øR¡˙NRPLi ºΩ}msˆ NSLRi˘˙NRP™´sVLi Æ™sVVμR∂áV|ms…ÌÿLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ªRΩ©´sNRPV LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsªRΩ˘LÛjigS Fsμj∂gji©´s «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so©´sV GNSNTP ¬ø¡[zqs, FyLÌkiZNP[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[}qs xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSgSÆ©s[ @xmsˆ…”¡™´sLRiNRPV «¡⁄xms÷˝¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s NUPáNRP\Æ™sV©´s F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡©´sV xmsNRP‰©´s|ms…Ì”¡ Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ BøyËLRiV. μk∂Liª][ «¡⁄xms÷˝¡Õ‹[ @xqsLiªRΩXzmsÚ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V æªΩáLigSfl· ™yμR∂Li ™´sV◊d˝¡ LS«¡ŸN][™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl· @LiaS¨sı À≥œ¡V«ÿ¨s ZNPªRΩVÚ N]©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩxmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡, LS“¡ ©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂NTP, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP xmsLizmsLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ }msLRiVª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘ »¡©´sáNRPV $NSLRiLi øR¡V≤T∂æªΩ[ ªRΩ©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ @≤R∂V gRiV|ms»Ì¡¨s¬ø¡[Ëμj∂ ¤Õ¡[μR∂Li»¡W.. xqs™yÕfi ≠szqsLji ™´sVLi˙ºΩ @LRiVfl· ªRΩ©´s ™´sW»¡ ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPV©yıLRiV. C xmsLjiflÿ™´sVLiª][ NRPáªRΩ¬ø¡Liμj∂©´s «¡⁄xm-

s÷˝¡ gRi™´sLRiıL`i©´sV NRP÷¡zqs ™´sVLi˙ºΩxmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW©´sV AÆ™sWμj∂LiøR¡V NRPV©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ¨s FsμR∂VL]‰Li»¡W ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩgS FyLÌkiÕ‹[ ªRΩ©´s\Æμ∂©´s ™´sLÊS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s «¡⁄xms÷˝¡NTP @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y ¬ø¡N`P |ms≤R∂VªRΩW FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯ ¤Õ¡[˘Ã¡©´sV, ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPVá©´sV, ¿¡™´sLjiNTP ≤U∂{qs{qs¨s NRPW≤y ªRΩ©´s ™´sLÊRiLigS ™´sWLRiVËNRPV©yıLRiV ™´sVLi˙ºΩ @LRiVfl·. C xmsLjiflÿ™´sWáNRPV ª][≤R∂V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV @LiøR¡©y Æ™s[zqs©´s «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPW≤y ™´sVLi˙ºΩNTP NRP÷¡zqs ™´s¿¡Ë©´s¤…˝^¡Liμj∂. A∏R∂V©´s…‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ FsμR∂VLRiV¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV GLSˆ≤ÔyLiVV. BNRP «¡⁄xms÷˝¡NTP N_Li»¡L`igS B©yıŒ˝œ¡ß N]Õ˝ÿxmspL`i …‘¡AL`iFs£qs B©±søyLÍjigS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¨sLRi*QQLjiÚLi¿¡©´s ™´sW≠sVŒ˝œ¡xms÷˝¡ ≠sxtÒsv™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂¨s æªΩLRi\|msNTP æªΩ¬ø¡[Ë˙xms˙NTP∏R∂V Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´sª][ ™´sW…ÿ ™´sVLiºdΩ xmspLRiÚLiVV©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. C ™yLRiLiÕ‹[ A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLjiNRPLigS NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2009Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs lgi÷¡¿¡©´s {qs»˝¡V©yáVgRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. @LRiVfl·ª][Fy»¡V «¡⁄xms÷˝¡, uyμ`∂©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ ˙xmsªy£mslLi≤ÔT∂, AáLixmspL`i ©´sVLi¿¡ @˙ ¡•¶¶¶Li ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡gS, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ lgi÷¡¿¡©´s Fs©±s.LS¤«¡[aRP*L`ilLi≤ÔT∂ BLi≤T∂ |msLiÆ≤∂Li…figS lgi÷¡¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ NSLi˙lgi£qs @©´sV ¡Liμ≥R∂ xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS N]©´srygSLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ Æ©sá 30©´s LS¤«¡[aRP*L`ilLi≤ÔT∂ gRiVLiÆ≤∂ F°»¡Vª][ ™´sVLRifl”·LiøyLRiV. @Æμ∂[L][«¡Ÿ «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ xqsLi≈¡˘ ™´sVW≤R∂VNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. @˙ ¡•¶¶¶Li N]LiªRΩNSáLi @LRiVfl·©´sV ≠s¤À≥¡[μj∂Li¿¡ ©´sxmsˆ…”¡NUP, ˙xmsxqsVÚªRΩLi ªRΩ»¡xqÛsLigSÆ©s[ DLi»¡V©yıLRiV. uyμ`∂©´sgRiL`i ˙xmsªy£mslLi≤ÔT∂ ™´sVLi˙ºΩ @LRiVfl· ™´sLÊRiLiÕ‹[ D©yıLRiV. FyLÌkiÕ‹[ ™´sW“¡

\|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[aSáª][ }msμR∂ ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s

—¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω \¬ø¡LRi¯©±s μyÆ™sWμR∂L`ilLi≤ÔT∂ª][ Fy»¡V FsÆ™sV¯÷d¡= «¡gRi μk∂aRP*L`ilLi≤ÔT∂, ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sVVªRΩ˘Ã¡ ˙xmsNS£tsQ, BªRΩLRi ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVáLiªy @LRiVfl·™´sV¯NRPV @©´sV NRPWáLigSÆ©s[ D©yıLRiV. μk∂Liª][ LSÀ‹[π∏∂[V ≤U∂{qs{qs xqsLirÛygRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤T∂ Fs¨sıNRP Æ™sVVμR∂áV ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ @À≥œ¡˘LÛji FsLizmsNRP ™´sLRiNRPV @¨sı ™´sVLi˙ºΩ @LRiVfl·™´sW»¡≠dsVμR∂ rylgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. Fyá©yxmsLRiLigS —¡Õ˝ÿ\|ms ªRΩ©´s xms»Ì¡V©´sV N]©´srygjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NRP xqs™´sV∏R∂W¨sı —¡Õ˝ÿZNP[ ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©´sı ™´sVLi˙ºΩ FyLÌki xmsLRiLigSNRPW≤y ªRΩ©´s ™´sLÊS¨sı  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[xqsVN][™yáƩs[ ™´sp˘x§¶¶¶Liª][ D©yıLRiV.

ôd’øÏ˝Ÿ qT+∫ ø±¬sø£ÿqTqï q\T>∑Ts¡T {°&û|” myÓTà˝Ò´\T? ¬s&û>± ñqï |æ.sêeTT\T, u≤ãT≈£î u…’ n+≥Tqï C…’bÕ˝Ÿ ª<˚X¯+μ≈£î wæ+&˚ Vü‰´+&ÉT {Ï&ç|” >∑÷{Ïì <˚ej·T´ dü«dæÔ eT]ø=+<äs¡T ø±¬sπøÿkÕÔsê? ù|s¡T¢ #Óù|Œ Á|üdüøÏÔ˝Ò<äT`áf…\ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+∫ ‘Ó˝+>±D sêÁwüº dü$T‹ bÕغ˝ÀøÏ e\dü\T ô|]π> neø±X¯+ ø£qã&ÉT‘√+~. Ä bÕغøÏ #Ó+~q q\T>∑Ts¡T H˚‘·\T {°ÄsYmdt bÕغ˝À #˚s¡T‘ês¡qï Á|ü#ês¡+ CÀs¡+<äT≈£î+~. Ç|üŒ{Ïπø Ä bÕغøÏ #Ó+~q b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶, >∑+|ü >√es¡ΔHé, CÀ>∑T sêeTqï\T, ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄, sê»j·T´\T ≈£L&Ü {°ÄsYmdt˝À #˚s¡&É+ ‘êC≤ }Vü‰>±Hê\≈£î }‘·$Tk˛Ô+~. á bÕغ\ qT+∫ eT]+‘· eT+~ e#˚Ã+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïs¡ì {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY‘√bÕ≥T Ä bÕغ H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yê] ù|s¡¢˝À {°&û|”øÏ #Ó+~q q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T

ñHêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ Eø£ÿ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Vü≤qTeT+‘·T wæ+&˚, n#·Ã+ù|≥ myÓTà ˝Ò´ |æ. sêeTT\T, ø£\«≈£î]Ô myÓTà˝Ò´ C…’bÕ˝Ÿ j·÷<äyé, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ #=|üŒ<ä+&ç myÓTà˝Ò´ düT<ë›\<˚ej·T´ ù|s¡T¢ $ì|æ+#êsTT. Vü≤qT eT+‘·T wæ+&˚, C…’bÕ˝Ÿj·÷<äyé á yês¡Ô \qT K+&ç+#ês¡T. ‘êqT {°ÄsYmdt˝À #˚sê\ qTø√e&É+˝Ò<äì, ÄÄ˝À#·q ñ+fÒ ‘·q sê»ø°j·T >∑Ts¡TyÓ’q b˛#ês¡+‘√bÕfÒ yÓfi‚¢yê &çqì wæ+&˚ nHêïs¡T. {°ÄsYmdt˝ÀH˚ ø±<äT ‘êqT @ bÕغ˝Àq÷ #˚πs~˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. {°&û|”˝À ñ+≥÷H˚ ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&ÉT ‘êqì #ÓbÕŒs¡T. ‘·qô|’ MT&çj·÷ nqedüs¡ <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. <äj·T#˚dæ Ç˝≤+ {Ï yês¡Ô\qT Á|ü#ês¡+˝À ô|≥ºe<ä›ì MT& çj·÷qT ø√sês¡T. Ä˝≤π> u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ñqï C…’bÕ˝Ÿj·÷<äyé ≈£L&Ü ‘·qô|’edüTÔqï yês¡Ô\qT K+&ç+#ês¡T. ‘êqT @ bÕغ˝À #˚πs~ ˝Ò<ä Hêïs¡T. {°&û|”˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqHêïs¡T.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ,qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl·\|ms FsÕÿLi…”¡ Fy˘ZNP[“¡Ã¡V IxmsˆVN][À‹[™´sV¨s, ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li GLSˆ¤…¡[ xmsLjiuy‰LRi™´sV¨s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ™´sVV¥][Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ≤yNÌRPL`i Fs£qs. Æ™s[fl·Vg][FyÕÿøyLji xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsªy˘™´sWıá∏R∂Wá\|ms NSLi˙lgi£qs AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚá\|ms A∏R∂V©´s xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. Fy˘ZNP[“¡Ã¡NRPV NSáLi ¬ø¡÷˝¡LiμR∂©yıLRiV. C Æ©sá xmsμj∂ ªRΩLS*ªRΩ G\Æμ∂©y ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´sÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚá\|ms A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡≤R∂Li μy*LS NSLi˙lgi£qs ªRΩ©´s ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s øy»¡VN][ ™yá¨s @©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V |ms≤T∂æªΩ[ Fs™´sLRiV ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVÕ‹[ Fs™´sLRiV NSμ][ æªΩ[÷¡F°ªRΩVLi μR∂©yıLRiV. ªRΩORPQfl·Æ™s[V @|qsLi’d˝¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμj∂Lixms¬ø¡[zqs, FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ NRPW≤y ’¡Ã˝¡V |ms…Ìÿá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms NSLi˙lgi£qs μ][ ¡WøR¡VÕÿ»¡ ™´sW©´sVN][™yá©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y Fs©±s.≤T∂.Fs ™´sVμÙR∂ªRΩV BxqsVÚ©yı FsLiμR∂VNRPV ’¡Ã˝¡V |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ][ ¨sáμk∂∏R∂Wá©yıLRiV. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ª][ ˙xms«¡Ã¡ ¨sLRixqs©´s GLi…‹[ æªΩ÷¡zqsLiμR∂©yıLRiV. @LiVV©y xqsLS‰L`i Æ™s[VNRPF°ªRΩV gSLi’≥d¡LS˘¨sı ˙xmsμR∂Lji+r°ÚLiμR∂©yıLRiV.. æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi ∏R∂WÕ˝‹[ FyáVxmsLiøR¡VN][™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. A«ÿμ`∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV øR¡LRiËáV ™´sW¨s ’¡Ã˝¡V\|ms ™´sW…˝ÿ≤T∂æªΩ[ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™s◊˝¡ Æ™sWNRPLji¤Õ˝¡[ xms©´sVáNRPV xqs*zqsÚ xmsáNSá©yıLRiV DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s æªΩáLigSfl· ryμ≥j∂LiøR¡VN][™yá¨s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl· GLRiˆÆ≤∂[ ™´sLRiNRPV @¨sı LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQáV NRP÷¡zqs DμR∂˘™´sWá©´sV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ªRΩ*LRigS æªΩ[ÕÿËá¨s {qsˆNRPL`i©´sV N][LSLRiV. zqsFsLi xmsORPQFyªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjixqsVÚ©yıLRi¨s , æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªy™´sVV LS“¡xmsÆ≤∂[ ˙xmsZaP[ı ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. BLiZNPLiªRΩNSáLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚLiμ][ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV.NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV LS“¡©y™´sWá ≠sxtsQ∏R∂W¨sı BNRP @»¡ZNPNTP‰LiøyLRi¨s @©yıLRiV.

u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ñqï+<äTq MT&çj·÷ eTT+<äT≈£î sê˝Òø£b˛‘·THêïqì #ÓbÕŒs¡T. ‘·qô|’ nqedüs¡ <äTÁwüŒ#ês¡+ e÷qTø√yê\ì nHêïs¡T. #=|üŒ <ä+&ç düT<ë›\ <˚ej·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT Á|üdüTÔ‘êìøÏ {°&û|”˝À ñHêïqì @ bÕغ˝ÀøÏ yÓfi‚¢~ ìs¡ísTT+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. mes√ nqï e÷≥\qT |ü≥Tº≈£îì MT&çj·÷˝À ndü‘·´ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï yês¡Ô\T Á|ükÕs¡+ #˚ùdeTT+<äT ‘·eTqT e´øÏÔ >∑‘·+>± dü+Á|ü~+∫ ìsêΔ]+#·Tø√ yê\ Hêïs¡T. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ ‘·eT ø±s¡´ ø£s¡Ô\‘√ #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eT Hêïs¡T. n#·Ã+ù|≥ myÓTà˝Ò´ |æ. sêeTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT {°ÄsYmdt˝À #˚s¡T‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. #·+Á<äu≤ãT ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ë›+‘êìøÏ $düT>∑T#Ó+~ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäqø√dü+ {°ÄsYmdt ˝À #˚s¡T‘·Tqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. á HÓ\ 17, 18 ‘˚B\˝À {°ÄsYmdt˝À #˚πs neø±X¯+ ñ+<äì

‘Ó\Tk˛Ô+~. n#·Ã+ù|≥ myÓTà˝Ò´ |æ. sêeTT\T $TqVü‰ $T–*q eTT>∑TZs¡T {°&û|” myÓTà˝Ò´\T {°ÄsYmdt˝À #˚πs $wüj·T+ô|’ düŒwüº+>± #Ó|üŒ&É+˝Ò<äT. ô|’>± @ bÕغ˝Àq÷ #˚πs~˝Ò<ä+ ≥÷ Á|ü#êsêìï K+&çdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄, sê»j·T´, k˛eTs¡|ü⁄ dü‘·´ Hêsêj·TD\T ≈£L&Ü {°ÄsYmdt˝À #˚πs eTT+<äT e∫Ãq Ç˝≤+{Ï yês¡Ô\qT K+&ç+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· ¬s+&ÉT s√E\πø yês¡T {°ÄsYmdt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. {°&û|” myÓTà˝Ò´\ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü Ç<˚ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓãT ‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ms¡T πød”ÄsY‘√, Ä bÕغ eTTK´ H˚‘·\‘√ #˚]ø£ $wüj·T+ô|’ #·]Ã+#ês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á HÓ\ 10, 11 ‘˚B\˝À bÕغ˝À #˚πs neø±X¯+ ñ+<äì ≈£L&Ü ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT {°&û|” myÓTà˝Ò´\T {°ÄsYmdt˝À #˚s¡‘ês¡H˚ Á|ü#ês¡+ z|üø£ÿ kÕ>∑T‘·T+&É>±H˚ eTs√yÓ’|ü⁄ πød”ÄsY ìyêdü+˝À {°ÄsYmdt d”ìj·TsY H˚‘·\T áf…\ sêCÒ+<äsY, Vü≤Øwtsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T düe÷y˚X¯ eTj·÷´s¡T. B+‘√ myÓTà˝Ò´\ #˚]ø£ô|’ eT]+‘· qeTàø£+ @s¡Œ&ç+~. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ áf…\ sêCÒ+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#˚ bı*{Ÿã÷´s√ düe÷y˚XÊìøÏ dü+ã+~Û+∫ #·]Ã+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì Ç‘·s¡bÕغ\ H˚‘·\T ‘·eTqT dü+Á|ü~düTÔHêïs¡ì, bÕغ˝À #˚s¡&É+ U≤j·Ty˚Tqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±ì me¬ses¡T ‘·eTqT dü+Á|ü~düTÔHêïs¡T, mes¡T bÕغ˝À #˚s¡‘ês√ nH˚ $wüj·÷\qT MT&çj·÷≈£î #Ó|üŒuÀeTì nHêïs¡T. πs|ü⁄ »]π> bı*{Ÿ ã÷´s√ düe÷y˚X¯+˝À ¬s’‘·T düeTdü´\T, uÛÑ$ wü´‘Y ø±sê´#·s¡D ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ô|’ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T.

gRiVLi»¡WLRiV, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): \|§¶¶¶N][LÌRiV {mns«¡ŸÃ¡\|ms GNUPNRPXªRΩ ≠sμ≥y©´sLi @™´sáLi’¡Liøyá©´sı AÆμ∂[aSáª][ Bxmsˆ≤R∂V ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ gRiV ¡VáV Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. {mns«¡ŸÃ¡V ™´sryÚπ∏∂W LS™Ø[©´s¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. 2004 NRPV ™´sVVLiμR∂V {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi NTPLiμR∂ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s {mns«¡ŸÃ¡ LRiWxmsLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡Ã¡NRPV xqsV™´sWLRiV 80 N][»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿNRPV {mns«¡ŸLki∏R∂VLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi N][…ÿ©´sV 200 N][»˝¡NRPV |msLiøyLRiV. 2004 NRPV ™´sVVLiμR∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ μy*LS G…ÿ 25 Æ™s[á™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘xqsÀ≥œ¡˘zqsLi¬ø¡[™yLRiV. BLiμR∂VNRPV {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi LRiWxmsLiÕ‹[ A aS≈¡NRPV 25 N][»˝¡©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. 2009c10 ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ 63,165 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV ≠s≠sμ≥R∂ D©´sıªRΩ ≠sμy˘N][LRiV=Õ˝‹[ μj∂*ºdΩ∏R∂V, ªRΩXºdΩ∏R∂VxqsLi™´sªRΩ=LSÕ˝‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLiøR¡gS, @Æμ∂[ G≤yμj∂ 56,280 ™´sVLiμj∂ ©´sWªRΩ©´sLigS ≠s≠sμ≥R∂ N][LRiV=Õ˝‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLiøyLRiV. ªRΩLS*ºΩ NSáLiÕ‹[˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPhji©´s¨s ¡LiμR∂©´sá NSLRifl·LigS Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV C xms¥R∂NS¨sNTP μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LRiV. {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi xms¥R∂NRPLi\|ms Aμ≥yLRixms≤T∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV BLi—¡¨dsLjiLig`i, FsLi’d¡G, FsLi{qsG, ’d¡ FnyLRi¯bdP ªRΩμj∂ªRΩLRi N][LRiV=á©´sV øR¡μR∂V™´soªRΩV©yıLRiV. A∏R∂W —¡Õ˝ÿNRPV N][LRi=Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ¬ø¡[LRiVËNRPVÆ©s[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ NRP¨ds*©´sL`i, Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi N][…ÿá©´s FsºΩÚÆ™s[zqs GNUPNRPXªRΩ ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ {mns«¡ŸÃ¡©´sV ¨sLÒRiLiVVLiøyáLi»¡W B…‘¡™´sá \|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[aS÷¡¿¡ËLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ }msμR∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi\|ms xqs™yáORPQ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, \|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[aSáV ryNRPVgS μ]LjiNSLiVV. AÆμ∂[aSáV ™´s¿¡Ë xmsμj∂L][«¡Ÿ\¤Õ¡©´sxmsˆ…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s∞©´sLigS DLi≤R∂≤R∂Li\|ms ≠sμy˘ Æ™s[ªRΩÚáV, ≠sμy˘LÛji xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ºdΩLRiV©´sV ªRΩxmsˆV ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. \Æ™sFs£qs Fyá©´sÕ‹[ {mns«¡ŸLkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ —¡Õ˝ÿNRPV @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘Li NRP÷¡ˆLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V @μj∂ N]©´srygRiVªRΩVLiμy ¤Õ¡[μy @©´sı @©´sV™´sW©yáV Æ™sLi…ÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV.

\lLiªRΩV˙ZaP[∏R∂V}qs= ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li áORPQ ˘Li iM FsLizms NRPXFyLSfl”· $NSNRPVŒœ¡Li, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi NRPLi¿¡÷¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, \lLiªRΩVá ˙ZaP[∏R∂VxqsV=NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ZNP.NRPXFyLSfl”· @©yıLRiV. NRPLi¿¡÷¡ ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiV A™´sLRifl·Õ‹[ «¡Ljigji©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS AÆ™sV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. Æ™sVVμR∂»¡gS ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ ¿¡˙ªRΩxms…ÿ¨sNTP xmspá™´sWáLiNRPLRifl· ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xqsÀ≥œ¡©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV 20Æ™s[á gRiX•¶¶¶Ã¡V ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘∏R∂V¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LjiNTP xmsNS‰ BŒœ¡ß˛ DLi≤yáƩs[Æμ∂[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLiNRPሙ´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩVáNRPV  ¡VVflÿá©´sV ™´sW{mns ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ZNP[  ¡VVflÿá©´sV @Liμj∂Li¿¡LiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. $¨sμ≥j∂¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s @ªRΩ˘™´sxqsLRi xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[  ¡VVflÿá©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi NRPáVgRi¤«¡[zqsLiμR∂¨s AÆ™sV }msL]‰©yıLRiV. N_áV \lLiªRΩVNRPV  ¡VVfl· @L>RiªRΩ NSLÔRiVá©´sV @LiμR∂¤«¡[zqs ™yLRiV xmsLi»¡Ã¡NRPV ªRΩgji©´s xqs•¶¶¶∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. ™´sáxqsá ¨s™yLRifl·NRPV DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡ G≤yμj∂NTP LRiW.8Æ™s[á N][»˝¡©´sV Æ™s[ªRΩ©yáVgS @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS 1545 ™´sVLiμj∂NTP lLi[xtsQ©´sV NRPWxms©˝´s©´sV, 146 ™´sVLiμj∂NTP gRiX•¶¶¶Ã¡ ™´sVLi«¡⁄Lji xms˙ªyá©´sV, 374 ™´sVLiμj∂NTP zmsLiøR¡©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV xms˙ªyá©´sV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ rÛy¨sNRP aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V zmsLji∏R∂V ryLiVVNRPV™´sWL`i, —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘¨sLRi*x§¶¶¶fl· @μ≥j∂NSLji zms.xqsVμ≥yNRPLRiLS™´so, —¡Õ˝ÿ ˙gS≠dsVfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs @μR∂©´sxmso ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂lLiNÌRPL`i zms.N][¤…¡[aRP*LRiLS™´so, —¡Õ˝ÿ F¢LRi xqsLRixmnsLSá @μ≥j∂NSLji ZNP.¨sLRi¯Õÿ À≥ÿLiVV, gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· xqsLixqÛs NSLRi˘¨sLS*x§¶¶¶NRP BLi«¡¨dsLRiV ©´sNS‰ gRifl·xmsºΩ, ™´sVLi≤R∂á ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLji, ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`Ω @’≥¡™´sXμÙj∂ @μ≥j∂NSLji, ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSáNRPV xmsNS‰ À≥œ¡™´s©´sLi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ¤À¡[»¡ ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s Àÿ÷¡NRPáV ≠sV¨ds gRiVLRiVNRPVá A˙aRP™´sV FyhRiaSáNRPV xqÛsáLi D¿¡ªRΩLigS á’≥¡}qsÚ ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s LRiW.N][…”¡ ™´s˘∏R∂VLiª][ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl·Li «¡Ljilgi[Õÿ øR¡WryÚ©´s¨s H…‘¡≤U∂G {msJ ™´sVVªy˘Ã¡ LS«¡Ÿ @©yıLRiV. FyhRiaSá ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqÛsá xmsLjibdPá©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yı™´sV¨s xqÛsáLi DLi¤…¡[ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl·Li Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¤À¡[á, xqsμR∂ÕfixmspL`i, ˙gS™´sWÕ˝‹[ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙gS™´sVxqÛsVáV øR¡WzmsLi¿¡©´s xqÛsÕÿ¨sı xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. ¤À¡[áՋ[ D©´sı xqÛsáLi xqsLjiF°μR∂¨s, xqsμR∂ÕfixmspL`iÕ‹[ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqÛsáLi xqsLjiF°ªRΩVLiμR∂¨s ™´s¬ø¡[Ë ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li Õ‹[gS À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. øyLiμ`∂xms÷˝¡ A˙aRP™´sV FyhRiaSáՋ[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xqs\lLi©´s À≥‹[«¡©´sLi |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙gS™´sVxqÛsVáV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. xqsμR∂ÕfixmspL`i ˙gS™´sVLiÕ‹[ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV ˙gS™´sVxqÛsVáV {msJ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒÿ˛LRiV. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂ªy©´s¨s ™´sVVªy˘Ã¡LS«¡Ÿ •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ , 10, qe+ãsY 2011

πød”ÄsY ìsêVü‰s¡Bø£å qT+∫ {Ï.ø±+Á¬>dt m+|”, eT+Á‘·T\ Bø£å\ es¡≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î ñ|üø£]+#˚ $<Ûä+>±H˚ e⁄HêïsTT. dü\»qT\ düyÓTà‘√ j·T÷|”@ ~eTà‹]–+~. πø+Á<ä+˝À n≥T nHêï Vü≤C≤πs ñ<ä´eT+, s√E s√E≈£î ñ|ü+<äT≈£î+≥Tqï ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ô|’ j·T÷|”@ düŒwüº+>± ô|<ä$ $bÕŒ*‡ ñ+~. &=+ø£‹s¡T>∑T&ÉT\≈£î dü«dæÔ |ü*øÏ ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] ìs¡íj·T+ yÓ\¢&ç+#ê*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+~. Ç{°e\ ø±\+˝À ‘Ó\+>±q˝À u≤qT‡yê&É ñ|ü mìïø£\ ø√dü+ HêeTe÷Á‘·+>± yÓTT<ä˝…’q ñ<ä´eT+ ∫es¡≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T |òü*‘ê\≈£î <ë]rk˛Ô+<äì #Ó|üŒe#·TÃ.

ndüqïyÓTÆ+~...! ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ ñ<ä´eT+ |ü\Te÷s¡T¢ rÁes¡÷|ü+ <ë*Ã+~. πød”ÄsY ìsêVü‰s¡Bø£å qT+∫ {Ï.ø±+Á¬>dt m+|”, eT+Á‘·T\ Bø£å\ es¡≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î ñ|üø£]+#˚ $<Ûä+>±H˚ e⁄HêïsTT. dü\»qT\ düyÓTà‘√ j·T÷|”@ ~eTà‹]–+~. πø+Á<ä+˝À n≥T nHêï Vü≤C≤πs ñ<ä´eT+, sêÁwüº+˝À Ç≥T ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+‘√ j·T÷|”@ dü‘·eT‘·eTe⁄‘√+~. s√E s√E≈£î ñ|ü+<äT≈£î+≥Tqï ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ô|’ j·T÷|”@ düŒwüº+>± ô|<ä$ $bÕŒ*‡ ñ+~. &=+ø£‹s¡T>∑T&ÉT\≈£î dü«dæÔ |ü*øÏ ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] ìs¡íj·T+ yÓ\¢&ç+#ê*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+~. Ç{°e\ ø±\+˝À ‘Ó\+>±q˝À u≤qT‡yê&É ñ|ü mìïø£\ ø√dü+ HêeTe÷Á‘·+>± yÓTT<ä˝…’q ñ<ä´eT+ ∫es¡≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T |òü*‘ê\≈£î <ë]rk˛Ô+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. ‘Óπ><ëø£ ˝≤–q ‘Ó\+>±D≤ô|’ Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt bÕغ |üPqTø=ì Ä+Á<Ûä|ü<˚XŸ qT+∫ ‘Ó˝+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·Te\dæq düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+~. n+<äT≈£î nH˚ø£

ø±s¡D≤\T ñHêïsTT. ‘=\T‘· sêÁwüº @sêŒ≥T <äX¯ yÓTT<ä˝…’‘˚ ‘·s¡Tyê‘· $T>∑‘ê $wüj·÷\ ø√dü+ b˛sê#˚j·÷*‡q uÛ≤<ä´‘· ‘Ó\+>±D yê<äT\ô|’ ñ+≥T+<äqï~ dü‘·´‘·÷s¡+ ø±ì $wüj·T+. ø±>± sêÁwüº $uÛÑ»q #ê]Á‘·ø£+>± sêh dü]Vü≤<äT›\qT #ê˝≤ kÕs¡T¢ ‹]– s¡÷bı+ ~+#ês¡T ø£<ë! yêdüÔyêìøÏ Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæú ‘·T˝À¢ sêÁwüº $uÛÑ»q nìyês¡´eTì j·T÷|”@ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ dü+πø‘ê\T n+<äT‘·T HêïsTT. ‘êC≤>± ¬s+&Ée mkՇ؇H˚ Á|üø£{Ï+#˚ neø±XÊ\THêïj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç{°e\ ‘Ó\+>± sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ >∑T˝≤+q; nC≤<é ~–«»j·YTdæ+>¥, s¡w”<é n©«\T ‘Ó\+>±D sêÁwüº $uÛÑ»q $wüj·÷ìï |üø£ÿq ô|{Ϻ ¬s+&Ée mkՇ؇yÓ’ù| yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïs¡qï~ ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D sêÁwüº $uÛÑ»q »]–‘˚ <˚X¯+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü\T ñ<ä´e÷\T }|ü+<äT ≈£îH˚ neø± XÊ\THêïj·Tì j·T÷|”@ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ø£q|ü&ÉT‘√+~. Ç~˝≤e⁄+&É>± Ç{°e\ ;CÒ|” H˚‘·\T ‘·eT≈£î n~Ûø±s¡+ n|üŒ–ùdÔ πøe\+ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ U≤j·TeTì #ÓãT‘·T+&É≥+‘√ sêÁwüº

ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À m˙¶j˚T Vü≤j·÷+˝À ø=‘·Ô sêÁcÕº\ $uÛÑ»q #˚XÊeTì _CÒ|” H˚‘·\T ‘˚*Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. mkՇ؇\‘√ @e÷Á‘·+ |üì˝Ò≈£î+&Ü sêÁcÕº\qT $uÛÑõ+∫q _CÒ|” Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚X¯˝À ã\V”≤q+>± ñ+&É≥+ e\¢ Ä bÕغ e÷≥\T, Vü‰MT\T |ü{Ϻ+#·T ø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì ø±+Á¬>dt ô|<ä›\TsêÁwüº H˚‘·\≈£î dü÷∫düTÔHêïs¡T. ø±>± uÛ≤s¡¡‘·<˚X¯+ ]|ü_¢ø˘>± ne‘·]+∫ q|ü&ÉT 14 sêÁcÕº\T ñHêïj·Tqï $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. ø±˙ Áø£y˚TD≤ yê{Ï dü+K´ Á|üdüTÔ‘êìøÏ 28øÏ #˚s¡T≈£î+~. ]|ü_¢ø˘ dæ~Δ+∫q ø±\+ qT+∫ Ç|üŒ{ÏøÏ <˚X¯+˝Àì sêÁcÕº\ dü+K´ ¬s{Ϻ+|ü⁄ nsTT´+~. <˚X¯+˝À Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕº\ b˛s¡T. ñ<ä´e÷\ ø±s¡D+>± Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ e+{Ï sêÁcÕº\T nH˚ø£+ uÛ≤cÕ |üs¡yÓTÆq ˝Ò<ë C≤‹|üs¡yÓTÆq ñ<ä´e÷\ |üs¡´ekÕq+>± ô|<ä› sêÁcÕº\qT $uÛÑõ+∫ @sêŒ≥T #˚dæqy˚. Ç{°e\ ø±\+˝À <˚X¯+˝À eT÷&ÉT ø=‘·Ô sêÁcÕº\T #Û·rÔdt>∑&Ûé, s¡a≤s¡â+&é, ñ‘·ÔsêK+&é 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À Ä$s¡“¤$+∫q $wüj·T eT÷ ‘Ó*dæ+<˚. ˇø£ sêÁcÕºìï $uÛÑõ+∫q ¬s+&ÉT ˝Ò<ë n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe sêÁcÕº\T>±

$&ÉBdæq|ü⁄Œ&ÉT Äj·÷ sêh dü]Vü≤<äT›\T sê‹$ ø±e⁄. ø±ì yê{Ïì kÕúìø£ nedüsê\T, sê»ø°j·÷\qT ã{Ϻ düs¡T›u≤≥T #˚j·Te\dæq nedüs¡+ ñ+≥T+~. n<˚$<Ûä+>± sêh Á|ü‹|ü‹Ô ø£*Œ+#·&É+ e\¢ yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘êìøÏ eT]+‘· yÓTs¡T>±Z bÕ\Hê e´e Vü‰sê\T #·ø£ÿu…≥º&ÜìøÏ neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+ <äqï<˚ ÁbÕ+rj·Tyê<äT\ n_ÛÁbÕj·T+. yêdüÔyê ìøÏ ô|<ä› sêÁcÕº\qT $uÛÑõ+∫ @sêŒ≥T #˚dæq ∫qï sêÁcÕº\T ‘·eT e÷‘·è sêÁcÕº\ ø£Hêï yÓTs¡T>±Z ñqï <äècÕº+‘ê\T ø£ì|ædü÷ÔH˚ e⁄HêïsTT. 2008-09˝À s¡a≤s¡â+&é˝À dü>∑≥T e´øÏÔ |ü]dæú‹ dü>∑≥T ;Vü‰Ø ø£Hêï 50 XÊ‘·+ yÓTs¡T>±Z ñ+<äì ‘êC≤ düπs«\T ‘˚*à #ÓãT‘·THêïsTT. dü>∑≥T #Û·rÔdt>∑&Ûé yêdæ |ü]dæú‹ eT<Ûä´ Á|ü<˚XŸ˝Àì dü>∑≥T e´øÏÔ ø£Hêï 54 XÊ‘·+ yÓTs¡T>±Z ñ+<äqï~ ì»y˚T. Çø£ ñ‘·ÔsêK+&é $wüj·÷ì eùdÔ ‘·\dü] Ä<ëj·T+ ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À ø£Hêï 95 XÊ‘·+ n~Ûø£+>± ñ+~. nbÕs¡yÓTÆq n≥M, Kì» dü+|ü<ä≈£î ì\j·T yÓTÆq ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+>± e÷]q ‘·s¡Tyê‘· n<˚ kÕúsTT˝À eè~Δ #Ó+<ä<äqï

dü+<˚Vü≤+ e\<äT. n˝≤+{Ï Ä˝À#·q\T ôd’‘·+ ô|≥Tºø√yê*‡q |üì˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D Á|üø£{ÏùdÔ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$Trì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔeTì Ä bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ãVæ≤s¡+>∑+>± ‘˚*Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À ñqï $<Ûä+>± ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt yÓqTø£+»≈£î ø±s¡D≤\T #ê˝≤es¡≈£î Ç|ü&ÉT ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT.‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e\¢ Ä ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt n‘·´~Ûø£ dü+U≤´≈£î\ Vü≤è<äj·÷\qT ¬>\T#·Tø=q&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘·q y√≥¢ ã˝≤ìï ≈£L&Ü ô|+#·T ø√e#·TÃ. sêÁwüº $uÛÑ»q ø±s¡D+>± sêj·T\ d”eT, ø√kÕÔ Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ »]π> qcÕº\qT ≈£L&Ü bÕغ ‘·–Z+#·Tø√e#·TÃ. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î <ä÷s¡+>± ø±e\dæq $<Ûä+>± eTÚ*ø£ edü‘·T\‘√, e´j·T+‘√ ø=‘·Ô sê»<Ûëìì ì]à+#·Tø=H˚ neø±X¯+ bÕغøÏ \_ÛdüTÔ+~. ‘Ó\+>±D sêh+ düèwæº e\¢ bÕغ qwüºb˛j˚T<˚MT ñ+&É<äT. Ç+ø± ˝≤uÛÑ|ü&ÉT‘·T+~. ø£qTø£ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î bÕغ |üPqTø√yê*. nìï bÕغ\T @ø£‘ê{Ïô|’ ì&çùdÔø±ì ‘Ó\+>±D sê<äì Äj·÷ bÕغ\ H˚‘·\T, n~ÛH˚‘·\T >∑Ts¡TÔ+#·T ø√yê*.

sêCŸHê<∏é yêK´˝À¢ s¡Vü≤dü´y˚TMT. ?

ô|qïnVü≤√_\+ ÁbÕC…≈£îº≈£î ©πøJ\T

@μy*¨ds™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xmsμ≥y¨sxmsμR∂≠sNTP xqs\lLi©´ ™´s˘QQNTPÚ @Li»¡W ’¡¤«¡zms ™´sW“¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LS«fi©y¥`∂ zqsLig`i ªy«ÿgS ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V BxmsˆV≤R∂V FyLÌkiÕ‹[ ™´sVL][™´sWLRiV øR¡LRiË NRPV μyLjiºdΩ}qs @™´sNSaSáV D©yıLiVV. BLiªRΩNSáLi Æ™sW≤U∂ gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ™yLRiLiªy BxmsˆV≤R∂V ™´sV◊d˝¡ @μy*¨ds gRiVLjiLi¬ø¡[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ @μy*¨ds LRi¥R∂∏R∂W˙ªRΩ μj∂gji*«¡∏R∂VLigS rygRi≤R∂Liª][ Fy»¡V ªRΩ©´sNRPV @μy*¨dsNTP ≠s¤À≥¡[μyáV ¤Õ¡[™´s¨s A LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ @©yıLRiV. NS™yáƩs[ N]LiμR∂VLRiV ªRΩ™´sV™´sVμ≥R∂˘ @gSμ≥R∂Li xqsXztÌsQLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsV Ú©yıLRi¨s Æ™sW≤U∂ xqs*∏R∂VLigS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @μy*¨ds NRPW≤y gRiªRΩLiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªy*¨sı xqs™´sVLÛjiLiøyLRiV. ’¡¤«¡zmsÕ‹[ «¡©´s xqsÆ™sW¯x§¶¶¶©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS ™y«fi}msLiVV ªRΩLS*ªRΩ BxmsˆV≤R∂V Fs™´sLRiW ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°∏R∂WLRiV. @LiªRΩ…”¡ ™ygÙS…”¡ D©´sı ™yLRiV ¡x§¶¶¶ß @LRiVμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ ÷¡. ≠s™´sVLRi+NRPVá©´sV \|qsªRΩLi ANRP»Ì¡VN][gRiá \|ms«¡Li ™y«fi}msLiVV r~LiªRΩLi. @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´s ©y∏R∂V NRPªRΩ*LiQ\|ms @LiμR∂LRiW GNRP˙gki™´sLigS AÆ™sWμj∂LiøyLRiV. @LiªRΩ…”¡ ™ygÙS…”¡ ªRΩ©´sNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s @μy*¨ds xqs*∏R∂VLigS }msL]‰©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V @Liª][BLiª][ N]LiªRΩ À≥œ¡LkiÚ¬ ø¡[∏R∂VgRiá aRPNTPÚ xqsVuy¯xqs*LS«fiNRPV DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ FyLÌkiÕ‹[ ™ygÙS…”¡ª][ Fy»¡V ™´sp˘x§¶¶¶NRPLRiÚ NRPW≤y @™´sxqsLRiLi. À≥ÿLRiªRΩÕfi ÕÿLi…”¡ Æμ∂[aSáNRPV LS«¡NUP∏R∂V ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V D©´sı ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sVV≈¡˘Li. BLiμj∂LS gSLiμ≥k∂, zms≠s ©´sLRizqsLi •¶¶¶LS™´soÕÿLi…”¡ ™yLRiV ™yLji ™´sp˘•¶¶¶Ã¡ª][ C Æμ∂[aS¨sı ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿLRi©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V . ’¡¤«¡zms BLiªRΩ…”¡ D©´sıªRΩ zqÛsºΩNTP @μy*¨dsπ∏∂[V NSLRifl· ™´sV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi Fs™´sLji¨s @≤T∂gji©y ¬ø¡ ¡VªyLRiV. @LiμR∂VZNP[ LS«fi©y¥`∂ @μy*¨ds ©y∏R∂VNRPªy*¨sı N][LRiV NRPV¨s DLi…ÿLRiV. @LiVVæªΩ[ xqsLi£mnsVxmsLji™yL`i ™´sW˙ªRΩLi BLiμR∂VNRPV @LiVVxtÌsQLigSÆ©s[ DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªy*¨sı æªΩLRi\|msNTP æªΩøyËLRiV. Æ™sW≤U∂ gRiV«¡LSª`Ω Fyá©´sª][ BxmsˆV≤R∂V Æμ∂[aRPLi ∏R∂W™´sªRΩWÚ NRPW≤y A∏R∂V©´s \Æ™sxmso øR¡Wr°ÚLiμj∂. @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s

˙s¡+<äø£ Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q

NSLi˙lgi£qs ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ºΩLjigji @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li NRPÃ˝¡. C @™´sNSaSá©´sV @Liμj∂xmsoøR¡VË N][™yá ©´sıμj∂ ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩá ™´sp˘x§¶¶¶Li.@≠s¨dsºΩ Fs¤«¡Li≤ygS ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPá©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV ’¡¤«¡zms ˙xmsflÿ◊¡NRP zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @μy*¨ds LRi¥R∂∏R∂W˙ªRΩ GLSˆ»¡Vª][ BNRP ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y©´s Fs¤«¡Li≤y, Fs¨sıNRPá xqs™yÕfi GLi»¡©´sıμj∂ @LÛRiQ\Æ™sVF°LiVVLiμj∂. @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ DμR∂˘™´sVLiª][ @≠s¨dsºΩ\|ms ÀÿgS øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @≠s¨dsºΩ Æ©s[ªRΩáLi¤…¡[Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡V @xqsz§¶¶¶˘Li øR¡VNRPVLi»¡V ©yıLRiV. ’¡¤«¡zms NS˘≤R∂L`i Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sNRPVLi≤y @μy*¨ds ªRΩ©´s LRi¥R∂∏R∂W˙ªRΩª][ N]ªRΩÚ Dªy=•¶¶¶¨sı ¨sLiFyá¨s øR¡Wr°ÚLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso Æ™sW≤U∂¨s ’¡¤«¡zms ªRΩ™´sV©y ∏R∂VNRPV≤T∂gS ˙F~¤«¡N`ÌP ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı AÕ‹[øR¡©´s©´sV æªΩLRi\|msNTP æªΩ¿¡ËLiμj∂. Æ™sW≤U∂ ˙xms«ÿNRPL<Rifl· NRP÷¡gji©´s Æ©s[ªRΩgS Bxmsˆ…”¡ZNP[ @μy*¨ds ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ LSuÌy˚á Fyá©´s\|ms ¤À¡[Lki«¡Ÿ Æ™s[zqs©´sxmsˆV≤R∂V Æ™sW≤U∂ ™´sVVLiμR∂VLi≤R∂gS ªRΩμR∂VxmsLji ’d¡•¶¶¶L`i zqsFsLi ¨sºdΩ£tsQ NRPV™´sWL`i ¨s÷¡øyLRiV. LS“¡ @À≥œ¡˘QQLjiÚgS  ¡Õÿ ¡Õÿá©´sV  ¡…Ì”¡ ¨sºdΩ£tsQ NRPV™´sWL`i NRPW≤y æªΩLRi\|msNTP ™´s¿¡Ë©y AaRPËLRi˘Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ J \Æ™sxmso Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiQ\|ms Æμ∂[aRP ˙xms«¡Õ˝‹[ AaRPáV NRPW≤y D©yıLiVV. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ Æ™sW≤U∂¨s FsLiªRΩgS Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂Wá¨s ∏R∂VWzmsFs ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ NSLi˙lgi£qs ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqs©y Æ™sW≤U∂ ˙xmsºΩÀ≥œ¡©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı @Æ©s[NSÆ©s[NRP ZNP[xqsVáª][ Æ™sW≤U∂¨s BLRiVNRPV©´s |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs aRPªRΩμ≥y ˙xms∏R∂VºΩˆxqsWÚÆ©s[ DLiμj∂. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ @™´sVá ™´soªRΩV©´sı xms¥R∂NSáV ™´sVlLiNRP‰≤y @™´sVáV NSNRPF°™´s≤R∂Li, @’≥¡™´sXμR∂μ`∂BÕ‹[ μR∂WxqsVNRPVF°™´s≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi £qsNRPV BxtÌsQLi ¤Õ¡[μR∂V. Æ™sW≤U∂ ™´s}qsÚ LSx§¶¶¶ßÕfi AaRPáV gRiÃ˝¡LiªRΩ™´soªy∏R∂V¨s NSLi˙lgi£qs À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂Vª][Liμj∂. BNRP ’¡¤«¡zms NRPW≤y 2014 Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sW≤U∂¨s ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ GLSˆ»˝¡Õ‹[ DLiμj∂. J \Æ™sxmso ™´sVøR¡Ë¤Õ¡[¨s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li, ™´sVL][\Æ™sxmso AL`iFs£qsFs£qs @Li≤R∂, ™´sVL][\Æ™sxmso @μy*¨ds xqsLiNRPáˆLi Æ™sLRizqs BxmsˆV≤R∂V

$T<∏ä´>± e÷s¡T‘·Tqï $<ä´ —¡Õ˝ÿ ™y˘xqsÚLigS Àÿ÷¡NRPá gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSáá xmsLjizqÛsºΩ @μ≥y*©´sLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. @LRiN]LRi ™´sxqsªRΩVá ™´sVμ≥R∂˘ ≠sμy˘LÛji©´sVá ≠sμR∂˘ ≠sV¥R∂˘gS ™´sWLRiVª][Liμj∂. NRP¨dsxqs xqsμR∂VFy∏R∂WáV¤Õ¡[NRP @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. DFyμ≥y˘∏R∂VVá N]LRiªRΩ Æ™s[μ≥j∂r°ÚLiμj∂. xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ALS ºdΩ∏R∂VgS N]¨s ¨s«ÿáV Æ™sáVgRiV øR¡WaSLiVV. @©y¥R∂áV, ÀÿáNSLji¯NRPVáV, ™´sáxqs ™´s¿¡Ë©´s NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´sÀÿ÷¡NRPáNRPV A˙aRP∏R∂VLi NRP÷¡ˆLi¿¡ ≠sμy˘ ¡VμÙR∂VáV Æ©s[LjiˆLiøyá©´sı áORPQ ˘Liª][ NRPxqsWÚLS˜ Àÿ÷¡NRPá gRiVLRiVNRPVÕÿá©´sV˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. AL][ ªRΩLRigRiºΩ ©´sVLi¿¡ C FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ˙xmsÆ™s[aSáV NRP÷¡ˆryÚLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2007c08 ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ C FyhRiaSáá©´sV Æ©sáN]ÕÿˆLRiV. @xmsˆV≤R∂V 17 FyhRiaSááV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡gS, C G≤yμj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVL][ xmsLiμ]≠sV¯μj∂ FyhRiaSááV ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. G AμR∂LRiV™´so ¤Õ¡[¨s Àÿ÷¡NRPá©´sV ≠sμy˘™´sLiªRΩVáV©´sV ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı xqsªRΩ=LiNRPáˆLi C FyhRiaSáá AøR¡LRifl·Õ‹[ ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS ¨dsLRiVgS÷¡F°ª][Liμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáV C FyhRiaSáá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms ºdΩ˙™´s ¨sL˝RiOSQQ˘¨sı ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 36 FyhRiaSááNRPV gS©´sV ª]≠sV¯μj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V r~LiªRΩ À≥œ¡™´s©yÕ˝‹[ N]©´srygRiVªRΩVLi¤…¡[ 27 FyhRiaSááV @ÆμÙ∂

À≥œ¡™´s©yÕ˝‹[ ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıLiVV. ’d¡LRiW‰LRiV, ™´sWøylLi≤ÔT∂áՋ[ À≥œ¡™´s©yá ¨sLS¯fl·LixmspLRiÚLiVV©y ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sNRP=©±s¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ÕÿLi…”¡ NSLRiflÿáª][ ™´sX¥ygS ≠sVgjiÕÿËLRiV. NRP™´sV¯L`ixms÷˝¡Õ‹[ r~LiªRΩ À≥œ¡™´s©´sLi D©yı ˙xmsx§¶¶¶Lki ¨sLji¯LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. @ÆμÙ∂ À≥œ¡™´s©yÕ˝‹[ ≠sμy˘LÛji©´sVá @™´sxqsLSáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS r¢NRPLS˘Ã¡©´sV NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. 60,70 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáVLi¤…¡[ ™´sVW≤R∂V, ©yáVgRiV ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi≤R∂≤R∂Li, ™´sxqsºΩ xqsLjiF°NRP ALRiV ¡∏R∂V»¡ xms≤R∂VN][™´s≤R∂Li ÕÿLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V©yıLiVV. øyÕÿ ø][»˝¡ ™´sLi»¡NRPV ªRΩgji©´s GLSˆ»˝¡V ¤Õ¡[™´so. ™´sLi»¡gS˘£qs xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[NRP NRP¤…̡á F~LiVV˘Ã¡V ™y≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡ F~gRiª][ Àÿ÷¡NRPáV @™´sxqÛsxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FyhRiaSá ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ HμR∂VÆ©sááLiVV©y BLiNS @LiμR∂LjiNUP FyhRi˘xmsoxqsÚNSáV, ©Ø[»¡V xmsoxqsÚNSáV @LiμR∂¤Õ¡[μR∂V. ∏R∂VW¨sFnyLiáVgS¨ds, ˙»¡LiNRPV |ms¤…̡áVgS¨ds LS¤Õ¡[μR∂V. |ms¤…̡áV B™´s*NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠sμy˘LÛji©´sVá ry™´sW˙gji ¿¡LiμR∂LRi™´sLiμR∂LRigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. ©´s™´sLi ¡L`i Æ©sá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©y μR∂Vxmsˆ»˝¡V @Liμj∂LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠sμy˘LÛji©´sVáV øR¡÷¡NTP ™´sfl”·NTPF°ªRΩV©yıLRiV. @ªRΩ˘™´sxqsLRi ™´sVLiμR∂Vá©´sV NRPW≤y xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. 36 FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ©yáVgRiV Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛji©´sVáNRPV ˙xmsÆ™s[aSáV

™´sVL][ xqs™´sVLÛRiV\Æ≤∂©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s ’¡¤«¡zms ªRΩ∏R∂WLRiV¬ ø¡[xqsVN][gRi÷¡gjiLiμj∂. 2“¡ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li Æ™sVVμR∂áV @©yı DμR∂˘™´sVLi, æªΩáLigSfl· F°LS»¡Li ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ xqsˆxtÌsQ\ Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Ljiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ’¡¤«¡zmsNTP ˙xms«ÿμR∂LRifl· |msLRiVgRiVª][Liμj∂. INRPμR∂aRPÕ‹[ ™y«fi }msLiVV ¨sxtsQ‰Q˚™´sVfl·ª][ @xqsáV ’¡¤«¡zmsÕ‹[ FyLÌki¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡gRi÷¡lgi[ Æ©s[ªRΩáV D©yıLS @©´sı xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li NRP÷¡gjiLiμj∂. @μy*¨ds xqs™´sVLÛRi Æ©s[ªRΩgS D©yı FyN`P xmsLRi˘»¡©´s, —¡©yıQQ\|ms ™y˘≈¡˘Ã¡ª][ A∏R∂V©´s ©y∏R∂V NRPªRΩ*LiQ\|ms ¨ds÷¡¨ds≤R∂áV NRP™´sVV¯NRPV©yıLiVV. A ªRΩLS*ªRΩ NSáLiÕ‹[ ™y«fi}msLiVV AL][gRi˘Li OUPQfl”·Li¿¡ A∏R∂V©´s LS«¡NUP∏R∂WáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ NRPW≤y xmsLjizqÛs ªRΩVáV NRPázqsLS¤Õ¡[μR∂V. LS«fi©y¥`∂ zqsLig`i BxmsˆV≤R∂V ™´sV◊d˝¡ @μy*¨dsπ∏∂[V ©y∏R∂VNRPV≤R∂Li»¡W ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s, LRi¥R∂∏R∂W˙ªRΩNRPV ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©´sı AμR∂LRifl· øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ @μy*¨dsNTP NRPW≤y ˙xmsμ≥y¨s xmsμR∂≠s\|ms ™´sVNRPV‰ ™´s F°¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ xqsˆxtÌsQLi. @LiVVæªΩ[ ™´s∏R∂VxqsV ≠dsVμR∂ xms≤R∂≤R∂Li NRPW≤y A∏R∂V©´sNRPV \Æ™sV©´s£qs NS™´søR¡VË. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 85 GŒ˝œ¡NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı @μy*¨ds NRP©yı Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªy*¨sZNP[ xqsLi£mnsV J»¡V Æ™s[zqsLiμj∂. @Õÿlgi[ ’¡¤«¡zms ªRΩ©´s z§¶¶¶LiμR∂VªRΩ* ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡NRPV ’¡¤«¡zms\|ms NRPW≤y ˙À≥œ¡™´sVáV ª]÷¡gSLiVV. μk∂Liª][ ™´sV◊d˝¡ z§¶¶¶LiμR∂W J»¡V Àÿ˘LiN`P LS ¡»Ì¡VN][™yáLi¤…¡[ Æ™sW≤U∂π∏∂[V aRPLRifl·˘Li NS™´søR¡VË. NRP÷¡ˆLiøy÷¡= DLi≤R∂gS, ˙xmsxqsVÚªRΩLi 1,020 ™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V øR¡μR∂V™´soNRPVLi»¡V©yıLRiV. ALRiW¯LRiVÕ‹[ 240 ™´sVLiμj∂NTPgS©´sV 63 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛji©´sV¤Õ¡[ @≤T∂¯xtsQ©˝´sV F~LiμyLRiV. @≤T∂¯xtsQ©˝´s\|ms @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiOSQQ˘¨sNTP C @LiZNPáV @μÙR∂Li xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi 252 ™´sVLiμj∂ À‹[μ≥R∂©y zqs ¡˜Liμj∂NTPgS©´sV 34 F°xqÌsV Δÿ◊d¡gS D©yıLiVV. G≤R∂VgRiVLRiV ™y˘∏R∂W™´sV DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡gS, 29 Δÿ◊d¡Ã¡V©yıLiVV. IN][‰ FyhRiaSáNRPV G…ÿ 10 ©´sVLi¿¡ 12 áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sV∏R∂W¨sNTP  ¡Æ≤Í∂»¡V ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi 189 ™´sVLiμj∂ Àÿ÷¡NRPáV.. gRiμR∂VáV ™´sW˙ªRΩLi HÆμ∂[! @LiμR∂VÕ‹[ INRP…”¡ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP, ™´sVL]NRP…”¡ rÌ°L`i LRiWLiNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLRiV. ≠sVgRiªy ™´sVW≤R∂VgRiμR∂VÕ˝‹[ ALRiV©´sVLi¿¡ xmsμj∂ ™´sLRiNRPV ªRΩLRigRiªRΩVáV ©´s≤R∂VryÚLiVV. ≠sμy˘LÛji©´sVá A™yxqsLi @LiμR∂VÕ‹[Æ©s[. ™´sLi»¡gRiμj∂ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ALRiV  ¡∏R∂V»¡ ªyªy‰÷¡NRP |tsQ≤ÔR∂V ¨sLji¯Li¿¡ ™´sLi»¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V NRPÆ©sORPQ©±s B™´s*≤R∂Liª][ L][«¡Liªy NRPlLiLi»¡V xqsLRixmnsLS DLi≤R∂μR∂V. μk∂Liª][ …ÿ˘LiNRPL`i μy*LS ¨ds…”¡¨s æªΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ≠sμy˘LÛji©´sVáNRPV μR∂VxqsVÚáV, ˙»¡LiN`P |ms¤…Ì¡ @Liμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μR∂Vxmsˆ»˝¡V ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´sLS˙ºΩÆ™s[Œœ¡ øR¡÷¡NTP ™´sfl”·NTPF°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsx§¶¶¶Lki ¨sLji¯LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ FyhRiaSá A™´sLRifl·Õ‹[ xmsLiμR∂VáV, NRPVNRP‰Ã¡V xqsLiøR¡LjixqsVÚ©yıLiVV. LS˙ºΩÆ™s[Œœ¡ gRiμR∂VÕ˝‹[NTP Fy™´sVVáV, æªΩ[Œ˝œ¡ß ø]LRi ¡≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ’≥d¡™±sVgRiÕfi ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μy¨sNTP lLiLi≤R∂VNTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ NRPVxms‰Õfi L][≤ÔR∂VÕ‹[ D©´sı NRPxqsWÚLS˜ gSLiμ≥k∂ gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSá μR∂VzqÛsºΩ Bμj∂. @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ¨sLji¯LiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠sμy˘LÛji©´sVáNRPV LRiORPQflÿ NRPLRiV\Æ™sLiμj∂.

@ªRΩ˘LiªRΩ NRPLRiV™´so {ms≤T∂ªRΩ ˙FyLiªRΩLigS }msL]Liμj∂©´s @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPLRiV™´so aSaRP*ªRΩ ¨s™yLRifl·NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿLki rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©y, @≠s @ªRΩ˘LiªRΩ ©yzqsLRiNRP ¨sLS¯flÿáV NS™´s≤R∂Liª][ @©´sVNRPV©´sı áORPQ ˘Li Æ©sLRiÆ™s[LRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmsμj∂ …”¡FsLizqsá ¨sá* ry™´sVLÛRiQ˘Liª][ μyμyxmso 300 N][»˝¡ LRiWFy ∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ ¨sLji¯Li¿¡©´s |ms©´sı @x§¶‹[ ’¡Ã¡Li Àÿ˘¤Õ¡¨s=Lig`i Lji«¡LS*∏R∂VL`iNRPV ÷d¡ZNP[“¡Ã¡V GLRiˆ≤R∂ »¡Liª][ Æ©s[…”¡NTP lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V …”¡FsLizqsáNRPV ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ ¨sá* ry™´sVLÛRiQ˘Li |msLRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. 1979c80 ™´s xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s C ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVáV 1993 ©y…”¡NTP xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©y LjiNSLÔRiVÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi Bμj∂ BLiNS xmspLjiÚNS¨s ˙Fy¤«¡NÌRPV NTPLiÆμ∂[ DLiμj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLRiÚLiVVæªΩ[ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ™´sVLi≤R∂ Õÿá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s \lLiªRΩVá ªRΩ™´sVNRPV rygRiV¨dsLRiV @LiμR∂V ªRΩVLiμR∂¨s FsLiª][ xqsLiª][ztsQLiøyLRiV. NS¨s ™yLji AaRPáV A≤T∂∏R∂WaRPáV @∏R∂W˘LiVV. ˙Fy¤«¡N`ÌP ≤T∂\¤«¡©±s Õ‹[xmsLi NSLRifl·LigS ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV LRiLi˙μ≥yáV xms≤T∂ ¨dsLRiLiªy ¡∏R∂V…”¡NTP F°ª][Liμj∂. 3 …”¡FsLizqsáNRPV ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s ¨sá* ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ≠dsáV xms≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ªygRiV, rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVgS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s C ˙Fy¤«¡N`ÌP ZNP[™´sáLi ªygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVgS ≠sVgji÷¡ F°LiVVLiμj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙NTPLiμR∂ A∏R∂VNRP»Ì¡V rygRiV ™´soªRΩVLiμR∂¨s AbPLi ¿¡©´s \lLiªRΩVá AaRPáV @≤T∂∏R∂W aRP∏R∂W˘LiVV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ NRPWÆ≤∂[LRiV ™´sVLi≤R∂áLi N]˙LRiN][≤R∂V ˙gS™´sV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ 300 N][»˝¡V ≈¡LRiV˪][ 50 Æ™s[á FsNRPLSá ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s |ms©´sı x§¶‹[’¡Œœ¡Li Àÿ˘¤Õ¡ ¨s=Lig`i Lji«¡LS*∏R∂VL`i ÷d¡NRPVá ˙Fy¤«¡NÌRPVgS ™´sWLji F°LiVVLiμj∂. —¡Õ˝ÿ™yxqsVáNRPV ªygRiV, rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂xqsVÚLiμR∂¨s LRiWF°Liμj∂©´s C ˙Fy¤«¡ NÌRPVNRPV GLRiˆ≤ÔR∂ ÷d¡ZNP[“¡Ã¡V ¨s™yLRifl·Õ‹[ @μ≥j∂NSLRi∏R∂VLi ˙ªyLigRiLi, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ ¨sμ≥R∂VáV ¨s™´sV¯NRPV ¨dslLiºΩÚ©´s»˝¡V ™´s˘™´s x§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV.÷d¡ZNP[“¡Ã¡ μy*LSÆ©s[ ¨sá* ™´soLi¿¡©´s 3 …”¡FsLizqsÕ˝‹[ INRP …”¡FsLizqs ¨dsLRiV ™´sXμ≥ygS F°ª][LiμR∂Li¤…¡[ FsLiªRΩ Õ‹[xmsÀ≥œ¡WLiVVxtÌsQLigS ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLji¯ªRΩ\Æ™sVLiμ][ B¤…Ì¡[ @LÛRi™´sV™´soª][Liμj∂. μk∂Liª][ N][»˝¡V ≈¡LRiVË |ms…Ì”¡ ¨sLji¯Li¿¡©´s ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáNRPV FsÕÿLi…”¡ ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPV ©´sVLi¿¡ ÷d¡ZNP[—¡ @Lji NRP»Ì¡≤y¨sNTP 1994c96Õ‹[

|qsLi˙»¡Õfi ™y»¡L`i NRP≠sVxtsQ©±s, LSxtÌsQ˚ ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á NRP≠sVxtsQ©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xqslLi[* ¬ø¡[zqs 3 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ≈¡LRiV˪][ Fs≤R∂™´sV\Æ™sxmso N][L`i™yÕfi, 6,8 À˝ÿN`PáNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @xmsˆ…”¡NUP ÷d¡ZNP[“¡Ã¡V AgRi¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ™´sVL][ryLji 2002 Õ‹[ 9c19 G À˝ÿNRPVáNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáV ¬ø¡[aSLRiV. N]LiªRΩ™´sLRiNRPV ÷d¡ZNP[“¡Ã¡V @LjiNRP»Ì¡gRi÷¡gSLRiV. @LiVVæªΩ[ @©´sVNRPV©´sı áORPQ ˘Li ™´sW˙ªRΩLi Æ©sLRiÆ™s[LRi¤Õ¡[μR∂V. ÷d¡ZNP[“¡Ã¡V N]©´sry gRiVªRΩWÆ©s[ ™´so©yıLiVV. C ÷d¡ZNP[“¡Ã¡ ¨s™yLRifl·NRPV ªy«ÿgS 19 ’¡ c28 À˝ÿNRPVáNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s μyμyxmso LRiW. 3 N][»˝¡ª][ @μj∂NSLRiVáV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPV áORPQ ˘Li 10 …‘¡FsLi{qsáV @LiVV©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 5 …‘¡FsLizqsá ¨dsLRiV ™´sW˙ªRΩLi ¨sá* ™´soLiøyá¨s ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ FsxmsˆV≤R∂W 3 …”¡FsLizqsáNRPV ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s ¨sá* ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. INRP …”¡FsLizqs ¨ds…”¡ZNP[ ˙Fy¤«¡NÌRPV ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV À≥ÿLkigS ÷d¡NRP™´soª][Liμj∂. BNRP 5 …”¡FsLi{qsáV ¨dsLRiV ™´sμj∂÷¡æªΩ[ ≤y˘Li D¨sNTPZNP[ ˙xms™´sWμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s A∏R∂VNRP»Ì¡V ˙gS™´sW\¤Õ¡©´s ™´sVLRiV»˝¡ NRPWÆ≤∂[LRiV ˙gS™´sWÕ˝‹[ \lLiªRΩVáV F~ÕÿÕ˝‹[ ≤T∂zqÌs˚  ¡W˘»¡Lki NSáV™´sáV ªRΩ™y*LRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP ¨dsLRiV LSNRPF°™´s≤R∂Li, ™´s¿¡Ë©´sN]μÙj∂ ¨ds…”¡¨s NRPW≤y ≤T∂zqÌs˚  ¡W˘»¡LkiáNRPV ™´sμR∂áNRPVLi≤y ªygRiV¨dsLRiV N][xqsLi, ¬ø¡LRiV™´soáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ \lLiªRΩVáV ˙Fy¤«¡NÌRPV \|ms AaRPáV ™´sμj∂¤Õ¡[zqs ªRΩ™´so*NRPV©´sı NSáV™´sáV xmsp≤T∂Ë Æ™s[aSLRiV. C ˙Fy¤«¡NÌRPV ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≤yNÌRPL`i \Æ™sFs£qsAL`i ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi $LS≠sVlLi≤ÔT∂ ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NSá μy*LS @©´sLi ªRΩxmsoLRiLi ©´sgRiLRiLiª][Fy»¡V ©yáVgRiV ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊSá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s 20 ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ªygRiV¨dsLRiV @Liμj∂x qsVÚ©yıLRiV. @Õÿlgi[ 42 ¬ø¡LRiV™´soáNRPV ¨dsLRiV ¨sLiFy÷¡= DLiμj∂. A∏R∂VNRP»Ì¡W rygRi™y÷¡= ™´soLiμj∂. ™´sVLji —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáNRPV BLiªRΩ…”¡ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ NRP÷¡gji©´s C ˙Fy¤«¡NÌRPV ÷d¡ZNP[“¡Ã¡©´sV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ @LjiNRP…Ì”¡ , xmspLjiÚrÛyLiVV ¨ds…”¡¨s ¨sá*¬ø¡[zqs —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡NRPV ªygRiV¨ds…”¡ª][ Fy»¡V \lLiªyLigS¨sNTP rygRiV ¨dsLRiV @Liμj∂Liøyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.


‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À ø£˝…ø£ºsY ‘·ìF >∑÷&É÷sY, qe+ãs¡T 9, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ‘·ìF #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq \_›<ës¡T\≈£î |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î dæ<Ûä›+>∑ ñ+∫q πswüHé ø±s¡T¶\T, ≈£L|üq¢qT |ü]o*+#ês¡T. Ç<˚ H˚|ü<Ûä´+˝À Á>±eTdüTú\T Á>±eT+˝À rÁe ‘ê>∑T˙ {Ï m<ä›&ç HÓ\ø=+<äì, esê¸\T ˝Òø£ |üX¯óe⁄\≈£î y˚T‘· ø£s¡TyÓ’+<äHêïs¡T. |ü+≥\T m+&çb˛j·÷j·Tì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT≈£î ñ∫‘·+>± |üX¯óÁ>±kÕìï n+<äCÒ j·÷\ì, ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´≈£î XÊX¯«‘· |ü]cÕÿsêìï n+<äCÒj·÷\ì, |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰sêìï n+<äCÒj·÷\ì ø£˝…ø£ºsY≈£î yês¡T $»„|æÔ #˚kÕs¡T. e÷J »&ûŒ{°d” m˝Ÿ. düT<Ûëø£s¡ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=‘·Ôø√≥ e<ä› ì]à+∫q πseT≥, eTTq>±\ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ‘˚ yÓT≥ºuÛÑ÷eTT\T n_Ûeè~Û› #Ó+<äT‘êj·THêïs¡T. s¡;˝À ¬s’‘·\T y˚dæq XËq>∑ m+&çb˛sTT+<äì, ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ eT+ps¡T #˚j·÷\ì Äj·Tq ø£˝…ø£ºsYqT ø√sês¡T. ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\qT |ü]cÕÿsêìï |ü]o*+∫, ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. |üX¯óÁ>±dü ø=s¡‘· ìyês¡D≈£î uÀs¡T u≤e⁄\Tqï ¬s’‘·T\T eTT+<äT≈£î eùdÔ >∑&ç¶ $‘·ÔHê\T ñ∫‘·+>± n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\qT ÁbÕs¡+_Û+∫, ¬s’‘·T\ bı˝≤\≈£î kÕ>∑T˙{Ïì n+<äCÒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+,10 qe+ãsY 2011

q+<ë´\ q÷´dt˝…’Hé (>√kÕŒ&ÉT) :mø£ÿ&É #ÓsTT´m‹Ô‘˚ nø£ÿ&É ãdüT‡n|üã&ÉTqT.Ç~ eTq Äغdæ yê] dü÷øÏÔ.ø±˙ eTqÄغdæyês¡T n+<äT≈£î $s¡T<ÛäΔ+>± #ÓsTT´ø±<äTø£<ë ãdüT‡≈£î n&ɶ+|ü&çq Ä|ü≥+˝Ò<äT.Äغdæyê] #·s¡´\≈£î $dæ–y˚kÕ]Hê Å|üj·÷DÏ≈£î\T ãdüT‡\qT ì*ù|XÊs¡T.>√kÕŒ&ÉT Å>±eT+˝À Äغdæ kÕº|tñqï ãdüTŒ Å&Ó’es¡T¢ Ä|ü≈£î+&Ü yÓ\TÔHêïs¡ì Å|üj·÷DÏ≈£î\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T.ñ<äj·T+ y˚\˝À q+<ë´\yÓ’|ü⁄ |ü<äT\dü+K´˝À bÕsƒ¡XÊ\\øÏ,ø£fi≤XÊ\\øÏ yÓfiËfl$<Ûë´s¡Tú\T ì‘·´ø£è‘·´+.n+‘˚ø±ø£ q+<ë´\|ü]BÛ˝À |üì#˚ùd Å|üuÛÑT‘·«,Åô|’y˚{Ÿ ñ<√´>∑düTÔ\T ≈£L&Ü Å|üj·÷DÏdüTÔñ+{≤s¡T.ãdüT‡\T Ä|ü≈£î+&Ü yÓfi¯fl&É+ e\q $<Ûë´s¡Tú\T dü¬s’q düeTj·÷ìøÏ ø£fi≤XÊ\,bÕsƒ¡XÊ\\øÏ yÓfi¯fl˝Òø£b˛‘·THêïeTì Äy˚<äqe´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.ñ<√´>∑TdüTÔ\T ≈£L&Ü ì]í‘·y˚\\øÏ $<ÛäT\øÏVü‰»s¡T ø±˝Òø£ b˛‘·THêïeTì q÷´dt≥T&˚‘√ yêb˛j·÷´s¡T.mìïkÕs¡T¢ Äغdæ j·T»e÷Hê´ìøÏ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îqï ô|&É#Ó$q ô|&ÉT‘·THêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

πødüT\ |ü]cÕÿsêìøÏ düVü≤ø±s¡+ n+~+#·+&ç ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 9 (dües¡íyês¡Ô): Hê´j·Te´edüúô|’ Á|ü»\≈£î qeTàø£+ ø£*–+#˚ $<Ûä+>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï πødüT\ìï+{Ïì Hê´j·Tyê<äT\T, Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T dü+|üPs¡í düVü≤ø±s¡+‘√ ø£èwæ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô mHé. u≤\jÓ÷– ø√sês¡T.ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ ø√s¡Tº˝Àì Hê´j·T ùdyêdü<äHé˝À πødüT\ |ü]cÕÿs¡+ nH˚ n+X¯+ô|’ Äj·Tq Ä<Ûä«s¡´+˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± u≤\jÓ÷– e÷{≤¢&Üs¡T. yÓqTø£ã&çq, n≥º&ÉT>∑T esêZ\ Á|ü»\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#·&ÜìøÏ 1987˝À Hê´j·T ùdyê n~Ûø±s¡ dü+düú\ #·≥º+ ÄyÓ÷~+|üã&ç+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á #·≥º+ 1995 qe+ãsY 9 qT+∫ neT˝À¢øÏ e∫Ã+<äì $e]+#ês¡T. nsTTHê πødüT\T düø±\+˝À |ü]cÕÿs¡+ ø±ì |üø£å+˝À yês¡T Vü≤≈£îÿ\T bı+<ä˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ˝Àø˘ n<ë\‘Y˝À sêJe÷s¡Z+ <ë«sêH˚ ø£øÏå<ës¡T\, Hê´j·Tyê´<äT\T |üs¡düŒs¡ ne>±Vü≤q‘√ πødüT\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·T\ì dü÷∫+#ês¡T. Ä]úø£+>± yÓqTø£ã&çq Hê´j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ mìï nyê+‘·sê\T @s¡Œ&çì kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·‘√ πødüT\ |ü]cÕÿsêìøÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. $$<Ûä ø√s¡Tº˝À¢ ñqï ô|+&ç+>¥ πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£øÏå<ës¡T\≈£î Hê´j·Tùdyê dü<äHé≈£î s¡|æŒùdÔ πødüT\T |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> u≤sY nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêeT÷à]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À bÂs¡T\≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑q|ü⁄Œ&ÉT n\»&ç yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

ãdüT‡\T q&ÉbÕ\ì s√&Ó¶øÏÿq Á|üj·÷DÏ≈£î\T

Ç˝≤+{Ï »s¡>∑≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ <˚X¯ bÂs¡T\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd $<Ûä+>± Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T, Hê´j·Tyê<äT\T ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Á>±MTD Á|ü»\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± Hê´j·Tyê<äT\T bÕ\Œ&Ü\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Hê\Ze n<äq|ü⁄ »&û® kÕsTTyÓ÷Vü≤Hé, Á|æì‡|ü˝Ÿ d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ »&û® lìyêdüT\T, ©>∑˝Ÿ n<∏ë]{° ø±s¡´<ä]Ù Ä~Hêsêj·TD, Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<=+>∑H√≥¢ #Ó˝≤eTD° πødüT˝À

eTT>∑TZ] n¬sdtº bÕ´|æ*, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : <=+>∑H√≥¢ #Ó˝≤eTì ¬ødüT˝À eTT>∑TZ]ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚kÕs¡T. bÕ´|æ* eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑‘· HÓ\ 23q b˛©düT\T 10 eT+~ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À sê|òüTy˚+Á<ä, uÀj·T >√bÕ˝Ÿ, eT*¢U≤s¡T®q\qT ãT<Ûäyês¡+ n¬sdüTº #˚kÕs¡T. ì+~‘·T\T sê|òüTy˚+Á<ä, eT*¢U≤s¡T®q\T 18 500\ s¡÷bÕj·T\ H√≥¢qT eTs√ ì+~‘·T&ÉT uÀj·T >√bÕ˝Ÿ≈£î Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚ á $wüj·T+ b˛©düT\≈£î ‘Ó*j·T&É+‘√ Ä H√≥¢qT ø±*à y˚j·÷\ì yê]<ä›s¡÷ >√bÕ˝Ÿ≈£î dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚.. >√bÕ˝Ÿ Ä H√≥¢˝À 4 H√≥¢qT #Ó˝≤eTDÏ #˚kÕ&ÉT. á $wüj·÷\qT kÕúìø£ dæ.◊. sêeTÁøÏcÕí¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. <=+>∑H√≥¢ düe÷#êsêìï ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêyê\ì Äj·Tq Á|ü»\qT ø√sês¡T.

á HÓ\ 13q yê©àøÏ, uÀj·T\ ø±ØÔø£ eq uÛÀ»Hê\T

kÕe÷qT´&ç #˚‹˝À bÕX¯ó|ü‘êÁdüÔ+. . düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+

ø£s¡÷ï\T, qe+ãs¡T 9, (düTes¡íyês¡Ô) : yê©àøÏ, uÀj·T ≈£î\düTú\ ø±ØÔø£ e÷dü eq eTôVA‘·‡e+ á HÓ\ 13q »s¡T>∑qT+~. nìï e÷kÕ˝À¢¬ø˝≤¢ ÁbÕ<Ûëq´eTTqï ø±ØÔø£ e÷dü dü+<Ûäs¡“+>± á ø±s¡´Áø£e÷ìï yês¡T #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. kÕúìø£ yÓ+>∑qï u≤$ Äes¡D˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î á ø±s¡´Áø£e÷ìï yês¡T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ∫Hêï, ô|<ë›, ôVA<ë\qï ‘ês¡‘·e÷´˝Ò ˝Ò≈£î+&Ü ≈£î\düTú\+<ä]ì zπø #√≥ #˚πsÃ+<äTπø á ø±s¡´Áø£e÷ìï Ä ≈£î\düTú\T @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D≈£î m˝≤+{Ï $sêfi≤\T ùdø£]+#·≈£î+&Ü ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä ≈£î\düTú\ equÛÀ»q ø£$T{Ï düuÛÑT´\T düÁ‘·+ sêeTø£èwüßí&ÉT, Á|ükÕ<é sêj·TT&ÉT\T #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

ãq>±q|ü˝…¢, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : kÕe÷qT´&ç #˚‹˝À düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ z bÕX¯ó|ü‘êÁdüÔ+ ˝≤+{Ï<äì d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® yêdüT nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì s√≥] ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq Hê´j·T $C≤„q dü<ädüT‡≈£î Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑs¡D+ bı+<˚ $<Ûëq+‘√ bÕ≥T dæ$˝Ÿ $yê<ë˝À¢ rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\qT $e]+#ês¡T. >ös¡e n‹~∏>± Vü‰»¬s’q ‘·Vü≤•˝≤›sY dü+Jej·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü{≤º<ës¡T bÕdüT |ü⁄düÔø£+ bı+<˚ $<ÛëHêìï >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. B+‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·«+ md”‡, md”º, yÓqTø£ã&çq esêZ\ ø√dü+ n+~+#˚ uÛÑ÷eTT\T, Çfi¯¢ düú˝≤\qT neTà&É+, ø=q&É+ #˚j·Tsê<äHêïs¡T. Bìe\¢ Ä]úø£ Çã“+<äT\‘√ bÕ≥T ‹]– uÛÑ÷eTT\T Á|üuÛÑT‘·« |üs¡eTe⁄‘êj·THêïs¡T. á dü<ädüT‡˝À d”ìj·TsY Hê´j·Tyê<äT\T e÷<Ûäe¬s&ç,¶ ÄC≤+ VüQùd‡Hé, ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî&ÉT lsêeTT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_.dæ.\ô|’ $e¬øå+<äT≈£î.... ø£˝…ø£ºsYqT Á|ü•ï+∫q Á>±eTdüTú\T >∑÷&É÷s¡T, qe+ãs¡T 9, (düTes¡íyês¡Ô) : >∑÷&É÷s¡T, p\ø£\T¢ Á>±e÷˝À¢ _dæ\ |ü≥¢ n~Ûø±s¡T\T $eø£å #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì >∑÷&É÷s¡T Á>±eTdüTú\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T Á>±eTdüTú\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘=* s¡#·Ãã+&É˝À Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ eT+ps¡T≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ‘·eT≈£î \_› #·÷|ü˝Ò<äì yês¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. Ç<˚ $wüj·÷ìï yês¡T ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, mMTŒ&ûz \*‘êu≤jYT \qT Á|ü•ï+#ês¡T. eT{Ϻ $T<Ó›\T, >∑T&çôd˝À¢ ìyêdüeTT+≥THêïeTì Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Ä<äTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. eT÷&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À ns¡TΩ\+<ä]øÏ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢qT eT+ps¡T #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

Hê≥TkÕsê $Áø£sTTdüTÔqï e´øÏÔ n¬sdüTº >∑&çy˚eTT\ Ŭø’+ qe+ãs¡T 9, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì ô|düs¡yÓ’ Å>±eT+˝À,y˚\Œq÷s¡T <ë] ˝À Hê≥TkÕsê $ÅøÏsTTdüTÔqï n<˚Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q •e⁄&ÉT nH˚e´øÏÔì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ j·Tdt.◊. düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.ì+<ÛäT‘·T&ç e<ä›qT+∫ Çs¡yÓ’ ©≥s¡T¢ Hê≥TkÕsê kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.ì+~‘·T&çô|’ πødüTqyÓ÷<äT #˚dæ ø√s¡Tº˝À Vü≤»s¡T |üs¡#·>± ]e÷+&éøÏ Ä<˚•+∫ q≥T¢ j·Tdt.◊.düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

<ë&çøÏ bÕ\Œ&çq e´øÏÔô|’ πødüT qyÓ÷<äT >∑&çy˚eTT\ Ŭø’+ qe+ãs¡T 9, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ø£]eT<Ûä´\ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTT˝≤¢s¡| òæVüQùdHéqT n<˚Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶, n‘·ì ≈£îe÷s¡T\T n+øϬs&ç¶,\øÏå à¬s&ç¶\T <ë& ç#˚dæq≥T¢ |òæsê´<äT n+<ä&É+‘√ ì+<äT‘·T\ô|’ πødüTqyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ m.j·Tdt.◊.@düTs¡‘·ï+ ‘Ó*bÕs¡T.

<ë&ç#˚dæ q>∑\T m‘·TÔ¬ø[¢q <=+>∑\T •]yÓfi¯fl Ŭø’+ qe+ãs¡T 9, (düTes¡íyês¡Ô) :•]yÓfi¯fl Å>±eT s¡Vü≤<ë]˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ns¡ΔsêÅ‹ 11>∑+ ≥\ düeTj·T+˝À #√]»]–+~.$esê\ Å|üø±s¡+ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q >√$+<ësêE\T(45) nH ˚e´øÏÔ q+<ë´\ >±+BÛ#Íø˘ q+<äT>∑\ ‘·qcÕ|ü⁄qT ã+<äT#˚dæ j·÷uÛ…’y˚\ s¡÷bÕsTT\T q>∑<äT‘√ edüTÔ+ &É>± •]yÓfi¯fl≈£î b˛e⁄<ë] eT<Ûä´˝À >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\T <ë&ç#˚dæ q>∑<äTqT n|üVü≤ ]+#ês¡ì u≤~‘·T&ÉT ‘Ó*bÕ&ÉT. u≤~Û‘·T&ç |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ j·Tdt.◊.s¡y˚Twtu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\≈£î dü<äs¡Hé ø±´+|ü⁄\T •]yÓfi¯fl qe+ãs¡T 9, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì $ø£˝≤+>∑T\≈£î dü<äs¡Héø±´+|ü⁄\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ≥T¢ j·T+.&ç.z.es¡\øÏå à ‘Ó*bÕs¡T.$ø£˝≤+>∑T˝…’q #Ó${Ï,eT÷>∑,>∑T&ç¶,≈£î+{Ï,yÓTT<ä\>∑T n+>∑yÓ’ø£\´+ ø£\yês¡T dü<äs¡Héø±´+|ü⁄≈£î Vü‰»¬s’ ‘·eT$esê\T qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äèMø£s¡D |üÅ‘ê\T rdüTø=e\dæ+~>± j·T+.&ç.z.es¡\øÏå à dü÷∫+#ês¡T.

$<ë´\j·÷˝À¢ eTÚ˝≤Hê »qà~q y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#ê* q+<ë´\ qe+ãs¡T 9, (düTes¡íyês¡Ô) : kÕ«‘·+Å‘· düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT,Å|ü<∏äeTπø+Å<ä $<Ûë´XÊK eT+Å‹ eTÚ\q nãT›˝Ÿ ø£˝≤yéT ÄC≤<é »qà~q+ qe+ãsY 11q Å|üø£{Ï+∫ e⁄qï+<äTq $<Ûë´ πø+Å<ä\˝À eTÚ\q Ä»<é »qà~q y˚&ÉTø£\T ‘·|üŒø£ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ÄyêCŸ ø£$T{Ï ø√]+~. q+<ë´\ÄyêCŸø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´eTT˝À q&ç>∑&ɶ˝Àì H˚wüq˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À yÓTÆHê]ºdü+πøåeT~Hêìïqe+ãsY 11q ñ<äj·T+10>∑+≥\øÏ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ÄyêCŸ ‘Ó*|æ+~. ádü+<Ûäs¡“¤eTT>± ìs¡«Væ≤+∫q e´øÏÔ‘·«,yê´düs¡#·q b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q $<Ûë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ ÄyêCŸ &ç$»Hé Å|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù nãT›˝Ÿ düj·T´<é ‘Ó*bÕs¡T.

d”ìj·TsY bÕÁ‹πøj·TT&ÉT uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ eTè‹ ãq>±q|ü˝…¢, qe+ãsY9 düTes¡íyês¡Ô : ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+, ø√yÓ\≈£î+≥¢ |ü≥ºD+˝À d”ìj·TsY bÕÁ‹πøj·TT&ç>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤k˛Ôqï uÛ≤düÿs¡ ¬s&ç¶ >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T ~q |üÁ‹ø£˝À >∑‘· 15 @fi¯ó¢>± |üì #˚k˛Ôqï Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ >∑T+&Ób˛≥T≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ Äj·TqqT ø£s¡÷ï\T≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝ÀH˚ Äj·Tq eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Äj·Tq eTè‹|ü≥¢ ãq>±q|ü˝…¢, õ˝≤¢ bÕÁ‹πøj·T ãè+<ä+ ‘·eT Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì e´ø£Ô+ #˚dæ+~.

&çm+n+&éôV≤#Yz>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq yÓ+ø£≥|ü‹ ø£s¡÷ï\T ÄdüT|üÁ‹, qe+ãsY9 düTes¡íyês¡Ô : õ˝≤¢ yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±]>± &Üø£ºsY yÓ+ø£≥|ü‹ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. ãT<Ûäyês¡+ &çm+n+&éôV≤#Yz #ê+ãs√¢ Äj·Tq Ç+#ÛêsY® n~Ûø±] &Üø£ºsY yÓ’. qs¡dæ+VüQ\T qT+∫ á u≤<Ûä´‘·\qT Äj·Tq d”«ø£]+#ês¡T. yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊK˝À 1982-84˝À ø£s¡÷ï\T yÓ’<ä´ø£fi≤XÊ\˝À ámHé{Ï ôdŒwü˝…’CÒwüHé #˚kÕ&ÉT. nq+‘·s¡+ yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düsY>± nq+‘·|ü⁄ s¡+ õ˝≤¢ ô|<ä›ø£+ã<ä÷s¡T˝À 1987 qT+∫ 1991 es¡≈£î $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê&ÉT. 1991 qT+∫ 2006 es¡≈£î ø£s¡÷ï\T ø±´Eyê*{° yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düsY>± ø£s¡÷ï\TÁ|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À $<ÛäT\qT ìs¡«]Ô+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |ü<√qï‹ô|’ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ >∑<ë«\ ÄdüT|üÁ‹øÏ &ç|üP´{Ï dæ$˝Ÿ düs¡®Hé>± yÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&É eT÷&˚fi¯¢bÕ≥T $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+∫, eTs¡\ |ü<√qï‹ bı+<ës¡T. 2010 q ø£&É|ü õ˝≤¢ CÀq˝Ÿ eT˝Ò]j·÷ n~Ûø±]>± yÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&É $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>±H˚ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±]>± ìj·T$Tdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\qT C≤Ø #˚dæ+~. u≤<Ûä´‘·\qT #˚|ü{Ϻq Äj·Tq õ˝≤¢˝À $$<Ûä s¡ø±\ yê´<ÛäT\ ìyês¡D≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÜÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

H˚&ÉT $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q b˛{°\T ãq>±q|ü˝…¢, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : ãq>±q|ü˝…¢ |ü≥ºD+˝Àì bı<äT|ü⁄ uÛÑeH√¢ H˚&ÉT $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q b˛{°\T »s¡T>∑qTHêïsTT. >∑Ts¡Tyês¡+ »s¡T>∑qTqï á b˛{°˝À¢ 20 dü÷Á‘ê\ |ü<∏äø£+ neT\T, rs¡T‘ÓqTï\ô|’q 8 qT+∫ 10 e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î á b˛{°\qT n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á $wüj·÷ìï mMTŒ&ûz yÓ+>∑qï $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

HÓs¡y˚s¡ì Á|üuÛÑT‘·« ÄX¯j·T+... HêeTe÷Å‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø£dü÷Ôsê“ bÕsƒ¡XÊ\ >∑&çy˚eTT\, qe+ãs¡T 9, (düTes¡íyês¡Ô) :sêhÅ|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± @sêŒ≥T#˚dæq ã& çe÷H˚dæq u≤*ø£\≈£î $<Ûä´qTn+~+#˚ \ø£å ´+‘√ ø£dü÷Ô]u≤ >±+BÛ u≤*ø£\ $<Ûë´\j·T+ @sêŒ≥T #˚dæ+~.nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å ´+ e\q Å|üuÛÑT‘·«ÄX¯j·T+ HÓs¡y˚s¡&É+ ˝Ò<äT. eT+&É\πø+Å<äyÓTÆq >∑&çy˚eTT\˝À Å|üdüTÔ‘·+ ø£dü÷Ô]u≤ u≤*ø£\ $<Ûë´\j·÷ìï n<Ó› uÛÑeqeTT˝À q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. ábÕsƒ¡XÊ\qTÄ>∑dtºHÓ\˝À ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T. Å|üdüTÔ‘·+Äs¡T,@&ÉT,mì$T~ ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤düTÔ Hêïs¡T.Äs¡e‘·s¡>∑‹˝À 25eT+~ $<Ûë´]úì\T,@&Ée ‘·s¡>∑‹˝À q\T>∑Ts¡T, mì$T<äe‘·s¡>∑‹˝À eTT>∑TZs¡T $<Ûë´]úì\T #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï≥T¢ ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.$<Ûë´]úqT\øÏ Vü‰düº˝Ÿ edü‹ ñqï, ø£˙dü nedüsê\ kÂø£sê´\T e÷Å‘·+ X¯Sq´+.nsTT‘˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À eTT|üŒsTT¬s+&ÉTeT+~ $<Ûë´]úì\Tñ+&É>± ‘ê‘·ÿ*ø£ $<Ûë´]úì\T |üHÓï+&ÉT eT+~ ñqï≥T¢ ìs¡«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.q÷‘·q ø£dü÷Ô]u≤ $<Ûë´\j·T+ >∑&çy˚eTT\ düMT|ü+˝À ñqï u§\¢es¡+ s¡Vü≤<ë]˝À ˇø£ ø√{Ï Çs¡yÓ’\ø£å\‘√ ìsêàD≤ìøÏ ì<ÛäT\T eT+ps¡T nj·÷´sTT.$∫Å‘·y˚TeT+fÒ eT+&É\+˝À ø£dü÷Ô]u≤ ÅbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ \ ñqï≥T¢ ‘Ó*j·T<äì kÕúì≈£î\T #˚|ü⁄ÔHêïs¡T.eT+&É\+˝À ã&çøÏsêì |æ\¢\T e+<ä\ dü+K´˝…’ ‘˚,ã&çøÏe#ÓÃ|æ\¢\T |ü<äT\ dü+K´˝À≈£L&Ü˝Òs¡T.Ç|üŒ{Ïπø Å>±eT˝À¢ì u≤*ø£\T e+{Ï+{ÏøÏ, u≤\ø±]à ≈£î\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’q Å>±eT˝À¢ Å|ü»\øÏ $<Ûä´ô|’ ne>±Vü≤D ø£*Œ+∫ |üuÛÑT‘·« ÄX¯j·T+ HÓs¡y˚πs˝≤ n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Äo<ë›+.

e÷eTTfi¯fl eT‘·TÔ˝À n~Ûø±s¡T\T : uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ q+<ë´\ (q÷´dt˝…’Hé) :»q#Ó’‘·q´j·÷Å‘·˝À uÛ≤>∑+>± q+<ë´\ {Ï.&ç.|æ.Ç+#êsY® j·THé.ôV≤#Y.uÛ≤düÿs Y¬s&ç¶ kÕúìø£ #ê+<éu≤&É˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T.ádü+<Ûäs¡“¤+>± j·THé.ôV≤#Y.e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Å|üdüTÔ‘· Å|üuÛÑT‘·«+s√ &É¢eTs¡eT‘·TÔ\H˚ eT]Ã+b˛sTT+<äì m<˚›yê#˚XÊs¡T.s√&É¢ìï >∑T+‘·\eTj·T+>± ‘·j·÷s¡TnsTTq Ç+‘· es¡≈£î s√&É¢eTs¡TeT‘·TÔ\øÏ |üPqTø=˝Ò<äì j·THé.ôV≤#Y.eT+&ç|ü&ܶs¡T.Å|üC≤düeTdü´\qT rs¡Ã≈£î+&Ü mìï s√E\T ‘·|æŒ+#·T≈£îì ‹s¡T>∑T‘ês¡ì n~Ûø±s¡T\ì Å|ü•ï+#ês¡T.eTTK´+>± eTTd”¢+ eTVæ≤fi¯\T ;&ç\T #·T≥Tº≈£î+≥T #ê*#ê\ì &ÉãT“\‘√ JeHêìï kÕ–düTÔHêïs¡ì yê]øÏ Å|üuÛÑT‘·«+ u≤´+≈£î\ <ë«sê s¡TD≤ \T n+~+∫ Ä<äTø√yê\Hêïs¡T.ÇìïqeTdü´\T Å|ü‹yês¡T¶\˝À ñqï n~Ûø±s¡T\T \+#ê\T Ç∫Ãq yê]πø πswüHé,ô|+#·Héø±s¡T¶\qT eT+ps¡T #˚XÊs¡ì j·THé.ôV≤#Y.eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì˝Òì |üø£å+˝À {Ï.&ç.|æ. ‘·s¡|ü⁄q Å|ü»\‘√ ñ<ä´$TkÕÔqì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. #ê+<éu≤&É yês¡T¶ Ç+#êsY® j·Tdt.ø£;sY. j·T+.&ç.XÊ\Tu≤wü, yÓTTVü≤à<és¡|òæ,nq«sYU≤Hé,U≤d”+,VüQùdHéu≤wü,‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|üC≤yêDÏøÏ ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± edüTÔqï ù|<ä\T ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô: ù|<ä]ø£+ eTs√|üø£ÿ düeTdü´\T Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\T |æ\¢\ #·<äTe⁄ nHês√>∑´+, uÛÑ÷ düeTdü´\‘√ Á|üC≤yêDÏøÏ Á|ü»\T edüTÔHêïs¡ì yê] düeTdü´\≈£î yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ |ü]bÕ\Hê n~Ûø±] ‹ù|ŒHêj·Tø˘ ñqï Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. s√E ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ Á|ü»\ qT+∫ CÀs¡T>± $»„|ü⁄Ô\qT d”«ø£]+#˚ Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+ ãT<Ûäes¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+˝À »]–+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷\ qT+∫ ‘·+>√|ü‘·+>±\T>± Á|üC≤yêDÏøÏ ‘·s¡* e∫Ãq Á|ü»\T |ü\Ts¡ø±\ düeTdü´\T n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüTø£e#êÃs¡T. e÷Á>±eT |ü]düsê˝À¢ì düπs« HÓ+ãs¡T 57/@˝À ¬s+&ÉT mø£sê\bı\+ #ê˝≤ @+&É¢ qT+∫ kÕ>∑T #˚düTÔHêïqì, e÷Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÛ≤>∑eT+‘ê e÷bı\+ô|’ <=+>∑ |ü{≤ºbÕdt ãT≈£îÿ |ü⁄{Ϻ+#·Tø=ì e÷ô|’ <Ís¡®q´+ #˚düTÔHêï&ÉT yê{Ïì s¡<äT› #˚dæ e÷ uÛÑ÷$TøÏ |ü{≤º bÕdt |ü⁄düÔø£+ Ç|æŒ+#ê\ì m$Tà>∑q÷s¡T eT+&É\+ ãqHêdü $]– <Óã“‹ì+<äì B+‘√ yÓT&çø£˝Ÿ uÀs¡T¶ dü]º|òæπø≥ Ä<Ûës¡+>± Á>±eT¬s’‘·T ≈£îs¡Te qs¡düj·T´ ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT HÓ\HÓ\ $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸qT øÏ+<ä 500/s¡÷.\T Ç#˚Ãyês¡ì >∑‘· 4 #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À ÄsY.{Ï.dæ ãdüT‡ Á|üe÷<ä+˝À Hê yÓqTï meTTø£ HÓ\\ qT+∫ sêe&É+ ˝Ò<äT.|ü]o*+∫ ô|q¸qT eTs¡\ Ç|æŒ+#ê\ì

.. ≈£L*‘˚ Á|üe÷<ä+..... ‘=\–ùdÔ Á|üyÓ÷<ä+... Ä<√ì qe+ãsY9 (düTes¡íyês¡Ô) :Vü≤˝À kÕsY.... nHêï, nø±ÿ, nyê«, ‘·eTTà&ÉT, Ç≥T..n≥T ˇø£ÿkÕ ] qqTï #·÷&É+&ç.. Hê nedüúqT >∑eTì+#·+&ç.. H˚H˚$T{Ï Ç˝≤ nHê<∏ä>± s√&ÉT¶ Á|üø£ÿq ~wæº u§eTà>± ñHêïqì MT≈£î nqTe÷q+ edüTÔ+~ ø£<ä÷... >∑‘·+˝À eTq ø£¬s+≥T kÕs√fi¯ófl, eTTì‡|ü˝Ÿ kÕs√fi¯ófl qqTï Çø£ÿ&É ~>=Z{Ϻ Hê≈£î ˇø£ ã\T“qT ‘·–*+#ês¡T.. n|ü⁄Œ&ÉT H˚qT n+<ä]ø° yÓ\T>∑TqT Ç#˚Ã+<äT≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ܶqT.. eTq kÕs√fi¯ófl Hê≈£îqï ã\T“qT ‘=\–+∫ qqTï nHê<∏ä>± ˇ+≥] <ëìï #˚dæ e~˝ÒXÊs¡T.. Hê˝À dü‘·TÔe⁄ ˝Òq+<äTq >±*øÏ n≥T Ç≥T yê*b˛sTT >±*øÏ n≥÷Ç≥÷ }– ˇø£ yÓ’|ü⁄q≈£î yê*b˛j·÷.... m|ü⁄Œ&ÉT H˚\ ≈£L\T‘êH√ Hêπø ‘Ó*j·T<äT.. ≈£L*‘˚ e÷Á‘·+ Hê|ü]düsê˝À¢ yÓfi‚¢ yê]øÏ s¡ø£Ô>±j·÷\T nj˚T´~ U≤j·T+.. Ç+<äT˝À Hê‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT.. qH˚ïMT nqø£+&ç.. MT¬s’Hê qqTï eTs¡∫b˛≈£î+&Ü.. ìÁ<äeT‘·TÔ˝À ñqï dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*|æ qìïø£ÿ&É qT+&ç ‘=\–+#·+&Éì düVü≤è<äj·TT˝…’q $TeTTà\qT y˚&ÉT≈£î+≥THêïqì |ü≥ºD+˝Àì n+uÒ<äÿsY q>∑sY eTTK´s¡Vü≤<ë] eT<ä´q &çyÓ’&És¡¢ Á|üø£ÿq ≈£L˝Ò+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñqï ˇø£ nHê<∏ä ÇqT|üdüÔ+uÛÑ+ y˚&ÉTø√+~.. eT] n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~kÕÔsê... Á|üe÷<Ûë\≈£î >∑T]#˚kÕÔs√... y˚∫ #·÷&Ü*..

ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ nf…+&Ó+{Ÿ dædüº+qT ÁbÕs¡+_Û+∫q ø£˝…ø£ºsY ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô: õ˝≤¢Á>±MTD≤_Ûeè~Δ dü+düú ø±sê´\j·T+˝À ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ nf…+&ÓHé‡ dædüº+qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ˝Àì õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~Δdü+düú ø±sê´\j·T+˝À ñ<√´>∑T\ Vü‰»s¡T qyÓ÷<äTø√dü+ &ç.ÄsY.&ç.@ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºs¡T k˛ìu≤\ <˚ì Ä<Ûä«s¡«+˝À @sêŒ≥T #˚dæq nf…+&ÓHé‡ dædüº+qT ÁbÕs¡+_Û+∫q ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ø±sê´\j·T dæã“+~ qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷: Á>±MTD≤_Ûeè~Δ dü+düúø± sê´\j·T+˝À |üì #˚düTÔqï ñ<√´>∑T\T eT+∫ |ü<䛋øÏ n\yê≥T ø±yê\ì ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬øø£ºs¡T ãjÓ÷yÓT Á{Ïø˘ nf…+&ÓHé‡ dædüº+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, B+‘√ ñ<√´>∑T\ ùde\T Á|ü»\≈£î eT]+‘· n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚+<äT≈£î á dædüº+ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&ÉT‘·T+<äì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T.Ä<˚ $<Ûä+>± ø±sê´ \j·÷ìøÏ ‘·s¡#·T>± ¬>’s¡TΩ»s¡T ne⁄‘·Tqï ñ<√´>∑T\qT ≈£L&Ü á dædüº+ <ë«sê ‘Ó\TdüT ø=ì ìj·T+ Á‹+∫ neø±X¯+ ≈£L&É ñ+≥T+<äì <ëìï ‘·|ü⁄Œ>± ns¡ú+ #˚düTø√≈£î+&É ‘Ó\TdüT ø√yê\ì ø£˝…ø£ºs¡T ñ<√´>∑T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.ñ<äj·T+ 10:30 >∑+. ø±sê´\j·÷ìøÏ e∫à kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ ‘·sê« ‘· ≈£L&Ü nedüs¡yÓTÆ‘˚ Ä<ä´+>± |üì #˚düTÔHêïs¡ì n˝≤+{Ï ñ<√´>∑T\qT n_Ûq+~düTÔHêïqHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç.ÄsY.&ç.@. |æ&ç k˛ìu≤\<˚$, ø±sê´\j·T|ü⁄ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± b˛sê{≤ìøÏ yÓ’@d” dæ<äΔ+ q+<ë´\ (q÷´dt˝…’Hé) qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô):n$˙‹s¡Væ≤‘·yÓTÆq düe÷C≤ìï s¡÷bı+~+#·&Éy˚T yÓ’.m.dæ.Å|ü<Ûëq<˚´j·T+ nì yÓ’.m.dæ. q>∑s¡ ø£˙«qsY ñ<äjYT ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± q+<ë´˝À¢ »]–q yÓ’.m.dæ. düe÷y˚XÊìøÏ $X‚wüyÓTÆq düŒ+<äq \_Û+∫+~.$$<Ûä s¡ø±\ j·T÷‘Y Äs¡ZHÓ’CÒwüHé‡ yÓ’.m.dæ.øÏ eT<䛑·T ‘Ó*bÕsTT.ádüe÷y˚X¯+˝À <˚X¯+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ≈£î+uÛÑø√Hê\ >∑T]+∫ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sêì n$˙‹e´≈£îÔ\ >∑T]+∫ #·]Ã+#·&É+ »]–+~.<˚X¯+˝Àì n$˙‹ì s¡÷|ü⁄ e÷ù|+<äT≈£î j·TTe‘· eTT+<äT≈£î sêyê\ì yÓ’.m.dæ. |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~.áø±s¡´Åø£eT+˝À m._.$.|æ.sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT j·T+.yÓ+ø£{ŸuÛ≤>,¥ø£˙«qsY eT<ÛäT,eT+&É\ ø£˙«qsY ∫qï,q>∑s¡ ø£MTwüqsY nXÀø˘¬s&ç¶,yÓ’.m.dæ.Åø°jÓT{Ïyé dü÷º&Ó+{Ÿ‡ Äs¡ZHÓ’CÒwüHé ‘·eT dü+|üPs¡í eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ˝ÀZ&ÉT eT+&É\+ πs>∑&É>∑÷&É÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q $ø£˝≤+>∑Tsê\T y˚Tø£\ eT+>∑eTà n~Ûø±]øÏ |òæsê´<äT #˚dæ+~.>∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì e÷≈£î Ç∫Ã+<äì nsTT‘˚ <ëìøÏ Ç+‘·es¡≈£î |ü{≤º Çe«˝Ò<äì Á|òüuÛÑT‘·«+ ù|<ä\ ø√dü+ Ç∫Ãq e´ekÕj·TuÛÑ÷$TøÏ dü+uÛÑ+~Û+∫ |ü{≤º<ës¡T bÕdt|ü⁄düÔø£+ Ç∫à e÷ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ˇø£ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì s¡TÁ<ä es¡+ eT+&É\+ y˚s¡÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düqïø±s¡T ¬s’‘·T >∑T+»\ bÕ{Ï qs¡dæ+Vü‰ sêe⁄ ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. H˚qT |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ $ø£˝≤+>∑T&ÉqT ¬s+&ÉT ø±fi¯ó¢≈£L&Ü q&Ée{≤ìøÏ ˝Òeì #ê\ Çã“+~>± e÷qdæø£+>± u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïqT.q\T>∑T]˝À ø£*dæyÓT*dæ J$+#·&ÜìøÏ eT÷&ÉT #·Áø±\T ã+&ç Ç|æŒ+∫ Ä<äTø√yê\ì ø£s¡÷ï\T eT+&É\+ ñ˝≤“\ Á>±e÷ìyêdæ $ø£˝≤+>∑T&ÉT ∫qï ‹eTàqï n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ |ü]bÕ\Hê n~Ûø±] ‹ù|ŒHêj·Tø˘‘√bÕ≥T $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T ¬s$q÷´ dæã“+~, Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ\¢\qT m‘·TÔ≈£îb˛‘·Tqï eTVæ≤fi¯ n¬sdüTº ø££Ø+q>∑sY, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô: õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ndüT|üÁ‹˝§ >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± |æ\¢\ n|üVü≤s¡D »s¡T>∑T‘·THêïsTT.eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·TÁ‘·+ Á|üuÛÑT‘·« ndüT|üÁ‹˝§ ∫Hêï bÕ|üqT sêDÏ(30)nH˚ eTVæ≤fi¯ <=+–*düTÔ+&É>± ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝‘√ bÕ≥T ñHêï kÕúì≈£î\T |ü≥Tºø=ì ∫‘·ø£ u≤~ bı*düT\≈£î n|üŒ–+#·s¡T.ndüT|üÁ‹ dæã“+~ ìs¡¢ø£å+ e\q Ç\+{Ï n|üVü≤s¡D\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì dæã“+~ ô|’nÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæHês¡T. Ç\+{Ï yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~ø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.

uÛ≤s¡´ô|’ uÛÑs¡Ôô|’ <ë&ç q+<ë´\ Ŭø’+ :` uÛ≤s¡´ô|’ uÛÑs¡Ô <ë&ç#˚dæ rÅe+>± >±j·T|üs¡∫q dü+|òüT≥q kÕúìø£ ¬s$q÷´ø±«s¡ºsY‡ q+<äT »]–+~.kÕúìø£+>± ìedæ+#˚ s¡$TC≤ (23) qT ÄyÓTuÛÑs¡Ô nqTe÷q+‘√ ì‘·´+ y˚~Û+#˚yê&ÉT.s√E˝≤>±H˚ ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï düeTj·T+˝À Ç+{À¢ñqï s¡$TC≤ô|’ uÒ¢&ÉT‘√ <ë&ç#˚XÊ&ÉT.ádü+|òüT≥q˝À s¡$TC≤øÏ rÅes¡ø£ÔÅkÕe+ nsTT+~. ÄyÓT ns¡T|ü⁄\T$qï kÕúì≈£î\T yÓ+≥H˚ q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·« ndüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ ø√\T≈£î+≥Tqï≥T¢ yÓ’<ÛäT´\T ‘Ó*bÕs¡T.πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

∫qï |æ\¢\≈£î {Ïø±\T »$Tà≈£î+≥ (s¡÷s¡˝Ÿ) , qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sê#·|ü*¢, $˝≤kÕ>∑sY, _õ–]wüs¡|òt, ø√s¡|ü*¢, dæ]ôd&ÉT »$Tà≈£î+≥1 »$Tà≈£î+≥2 Äu≤~Û »$Tà≈£î+≥ \˝À >∑\ 5 dü+ˆˆ |æ\¢\≈£î {Ïø±\T y˚XÊs¡T >∑]“DÏ Ád”Ô\≈£î {Ï.{Ï\T Ç∫Ãq≥T¢ yê$˝≤\ Ç\¢+‘·≈£î+≥ yÓ’<äT´\T &܈ˆlìyêdt¬s&ç¶, ¬ø.s¡$\‘√bÕ≥T yÓ’<ä´ dæã“+~ bÕ˝§Zq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

◊¬ø|æ πø+Á<ë\qT dü+<ä]Ù+∫q _C…|æ Hêj·T≈£î\T MDe+ø£:eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ◊¬ø|æ πø+Á<ë\qT õ˝≤¢ ø°kÕHé yÓ÷s¡Ã Hêj·T≈£î\T dü+<ä]Ù+∫ ¬s’‘·T\qT düeTdü´\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.¬s’‘·T\≈£î ø£˙dü nyêdüsê\T ◊¬ø|æ πø+Á<ë\ e<ä› msêŒ≥T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì.dü+#·T\T Çe«ø£bı>± e∫Ãq e&É¢qT ø√qT>=\T #˚j·Tø£bıe&É+ |ü≥¢ _C…|æ Hêj·T≈£î\T nÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæHês¡T.¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«+ nì #˚|ü⁄Œ ø=H˚ øÏs¡DY düsêÿs¡T ne\+_düTÔHêï ‹s¡TqT #·TùdÔ #·+Á<äu≤ãT≈£î |ü{Ϻq >∑‘˚ øÏs¡DY düsêÿs¡T |ü&ÉT‘·+<äì $eT]Ù+∫Hês¡T.Çø£HÓ’Hê n~ø±s¡T\T ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ <äèwæº kÕ~+#·\ì õ˝≤¢ øÏkÕHé yÓ÷s¡Ã <ä´≈£åî\T eT˝Ò¢wtj·÷<äyé ôV≤#·Ã]+#·s¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Á|ü<ëqø±s¡´<ä]Ù|æ sêeTT\T eT&ÉTZ] dü$Tà¬s&ç¶ X¯•≈£îe÷sY,&Ü:q]‡+Vü≤sêE,‹s¡T|ü‹ _. qπswt,kÕsTT u≤düÿsY¬s&ç¶,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

bÕ\ &Ó’] n<ä«s¡´+˝À |ü⁄ôdÔ eTf…º\ |ü+|æDÏ MDe+ø£qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ì e˝≤“|üPsY Á>±eT+˝§ì ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+ãyÓTÆHê bı‘·sêE düeTàj·T´ø=+s¡eTà\ ≈£L‘·Ts¡T e÷qdü eTôV≤wt ô|[fløÏ >±qT $»j·T bÕ\ &Ó’] n<ä«s¡´+˝À |ü⁄ôdÔ eTf…º\ |ü+|æDÏ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{ϺHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷|üsYyÓ’»s¡T q]‡+Vü≤Hé n<ä´≈£åî\T sê»eT\T¢ ,≈£îe÷sY \ø£åàj·T´,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ªsêJyéj·TTeøÏs¡D≤\Tμ ô|’ j·TTe‘·≈£î ne>±Vü≤q ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô: Áô|’y˚≥T s¡+>±˝À¢ nbÕs¡yÓTÆq ñ<√´>∑ neø±XÊ\THêïj·T ì Ä ‘·s¡Vü‰˝À j·TTe‘·≈£î ‘·>∑Z •ø£åD‘√bÕ≥T eT+∫ y˚‘· q+ Ç|æŒ+#˚ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ n~Ûø±s¡T\qT •ø£åD uÛ≤>∑kÕ«eTT \qT Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäes¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì &û.ÄsY&ç.@ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY #ê+ãs¡T˝À sêJyéj·TTeøÏs¡D≤\T •ø£åD uÛ≤>∑kÕ« eTT\‘√ ø£˝…ø£ºs¡T düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &ç.ÄsY.&ç.m

>∑Ts¡Tyês¡+,10 qe+ãsY 2011

ôV’≤<äsêu≤<é

|ü_¢ø˘ nøöÿ+{Ÿ‡ ø£$T{Ï #ÛÓ’¬sàHé πsdüT˝À &√Hé myÓTà˝Ò´ ¬øá ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : |ü_¢ø˘ nøöÿ+{Ÿ‡ ø£$T{Ï(Á|üC≤ |ü<äT›\ ÄyÓ÷<ä+) #ÛÓ’¬sàHé πsdüT˝À &√Hé myÓTà˝Ò´ ¬ø.Ç. ÁøÏwüíeT÷]Ô ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Á|ü‹|üø£å bÕغøÏ #Ó+~q e´øÏÔì á |ü<ä$˝À ìj·T$T+#·&É+ ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± >∑‘·+˝À ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ myÓTà˝Ò´ &Üø£ºsY Hê>∑+ »Hês¡ΔHé ¬s&ç¶ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. Äj·Tq ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T ù|s¡T‘√ |æ.@.dæ. #ÛÓ’¬sàHé |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚kÕs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À U≤∞>± ñqï á |ü<ä$ì ¬ø’eX¯+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î |ü\Te⁄s¡T ‘˚<˚bÕ H˚‘·\T ‘·eT e+‘·T j·T‘êï\T Äs¡+_Û+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£s¡sêyé, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ qs¡dæ+VüQ\T, sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+ qT+∫ d”ìj·TsY H˚‘·>±, b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ç>± ñqï &√Hé myÓTà˝Ò´ ¬ø.Ç. ÁøÏwüíeT÷]Ô, ø√kÕÔ+Á<Ûä qT+∫ d”ìj·TsY H˚‘· nXÀø˘

»$Tà≈£î+≥, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ<äj·÷H˚ï ˝Ò∫ kÕïq+ #˚dæ ∫*|æe÷{≤\‘√ Ç+{Ï qT+&ç dü÷ÿ\TøÏ yÓ[flq ø=&ÉT≈£î X¯eyÓTÆ ø£ì|æ+#˚dü]øÏ Ä≈£îHêï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ >∑T+&Ó #ÓiTyÓ’ ‘·\¢&ç*¢b˛j·÷s¡T ∫qïHê{Ï qT+&ç n˝≤¢s¡T eTT<äTΔ>± ô|+#·T≈£îqï ˇø£ÿ ø=&ÉT≈£î X¯eeTjÓT´ dü]øÏ Ä ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT z<ës¡Ã&É+ me]‘·s¡+ ø±˝Ò<äT yê] y˚<äq r¬sÃ<Óes¡T, M] ø£&ÉT|ü⁄ø=‘· rπsÃ<Óes¡T, <ÛäHês¡¸H˚ Á|ü<ÛäeT <˚´j·T+>± |üì#˚düTÔqï ô|’y˚≥T dü÷ÿfi¯¢ j·÷»e÷Hê´\ ìs¡¢øå±´ìøÏ ì\Te⁄≥<äΔ+ á |òüT≥q ø£Ø+q≥sY õ˝≤¢ ø£eT˝≤|ü⁄sY eT+&É\+ ;Û¬s|ü*¢ Á >±e÷ìøÏ #Ó+~q »yê«õ ≈£îe÷sY yÓTTø£ÿ ˇø£ÿ>=H=ø£ÿ ø=&ÉT≈£î Á|üDjYT (10) »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD+˝Àì ôdsTT+{Ÿ CÀôd|òt‡ dü÷ÿ\T˝À »]–q Á|üeT<Ûä+˝À eTs¡DÏ+#ê&ÉT 4e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·THêï Á|üDjYT s√Eyê] ˝≤>±H˚ dü÷ÿ\T eTT–j·T>±H˚ dü÷ÿ\T yê´qT m≈£îÿ≥≈£î eTT+<äT {≤sTT˝…{Ÿ≈£î yÓ[flq Á|üDjYT ‹]– edüTÔ+&É>± {≤sTT˝…{Ÿ >√&É ≈£L\&É+‘√ nø£ÿ&ç ø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ê&ÉT dü÷ÿ\T j·÷»eTq´+ ìs¡¢ø£å´ìøÏ |ü{Ïwüº+>± ˝Òì, |ü⁄Hê~˝Òì >√&É ≈£L\&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ »]–+~. <ÛäHês¡®H˚ @¬ø’ø£\ø£å´+>± $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+&ç $$<Ûä ù|s¡Ôz \~Ûø£ |ò”E\T |üq÷\T #˚d” j·÷»e÷q´ $<ë´s¡Tú\ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ <äèwæºô|≥ºø£ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·ã&É+‘√ ˇø£ |üdæÁbÕD+ ã* nsTT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î eTÚ*ø£dü<äTbÕj·T˝≤ ø£*Œ+#·&É+‘√ $|òü\yÓTÆq Á|üsTTy˚≥T dü÷ÿfi¯fl≈£î n$˙‹ n~Ûø±s¡T\T |üs¡+>± e÷s¡&É+‘√ á |òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~ Çy˚ >±ø£ $T>∑‘ê dü÷ÿfi¯fl˝À ôd’‘·+ $<ë´s¡Tú\ Ç˝≤+{Ï Á|üe÷<Ûä+ bı+∫ ñ+~ |òüT≥q »]–q ‘·s¡Tyê‘·>±ì düŒ+~+#·ì n~Ûø±s¡T\T Çø£HÓ’q e÷eT÷fi¯ófleT‘·TÔ bÕ&ç $<ë´s¡Tú\ s¡ø£åD≈£î #·s¡´\TqT rdüTø=ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Äy˚<ÛäqqT ø=+‘· es¡¬ø’q rs¡TkÕÔs¡ì Ä•<ëΔ+ á dü+<Ûäsê“+>± |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêï kÕúìø£ dæ◊ düT+<äs¡–] Áoìyêdüsêe⁄ |ü]dæú‹ì düMTøÏådüTÔ »]–q |òüT≥qô|’ $#ês¡D #˚|ü&ÉT‘·THêï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

{ÏnsYmdt >∑÷{Ï˝ÀøÏ düT<ë›\<˚ej·T´ n<˚ <ë]˝À eT]ø√+‘· eT+~ {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´\T uÛ≤Ø>± e\Tdü\T ñ+{≤j·Tì {ÏnsYmdt ÁX‚DT\T yÓ\¢&ç e÷õ myÓTà˝Ò´\T {ÏnsYmdt ˝ÀøÏ yÓfi¯óÔHêïs¡ì yês¡Ô\T yÓfi¯¢&Ée⁄‘·THêïsTT. &çôdã+s¡T HÓ\˝À ø£Ø+q>∑sY˝§ ãVæ≤s¡+>± düuÛÑ ìs¡«Væ≤+∫ á ø±s¡´Áø£eTìï #˚|ü≥ºqTHêïs¡ì {ÏnsYmdt esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïs¡T.>∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ¬ødænsY #˚|ü&ÉT‘·THêï nø£s¡¸ ø±s¡´Áø£eT+˝À <ë<ä|ü⁄>± {Ï&ç|æ ø±´&És¡+‘ê {ÏnsYmdt >∑T{Ï˝§øÏ yÓfi¯ó‘·THêïs¡T.<ë<ä|ü⁄>± õ˝≤¢˝§ {Ï&ç|æ ø£qTeTs¡T>∑jÓT´ neø±X¯\T m≈£îÿe>± ø£qT|ü&ÉT‘·THêïsTT.

‘·T+>∑uÛÑÁ<ä eè<Ûë˙{Ïì ì\Te#˚ùdÔ 150y˚\ mø£sê\T kÕ>∑T#˚jÓT #·Tà :>∑|üPsY Ä<√ì ns¡“Hé, qe+ãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): ø£sêï≥ø£˝À ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\≈£î ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä q~˝À 150 {°m+d”\ ˙s¡T eè<Ûë˙{Ïì ì\Te#˚ùdÔ 150 y˚\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#·e#·Ãì d”|”j·T+ πø+Á<äø£$T{° düuÛÑT´&ÉT e÷J myÓTà˝Ò´ >∑|òü⁄sY nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ä<√ì˝À »qe] 4,5,6 ‘˚B˝À »]π> eTVü≤düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·Te\dæ+~>± @sêŒ≥T#˚dæq eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ esê¸\T ˝Òø£ |ü+≥\T |ü+&Éø£ ¬s’‘·T\T, ≈£L©\T, u…+>∑fi¯Ss¡T, eTT+u≤sTT ˝≤+{Ï ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü yÓfi¯óÔqï |ü]dæú‹ eTq Á|ü»\≈£î <äTdæú‹ e∫Ã+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ yÓqTø£|ü&çq Á|ü»\≈£î πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚dæ n_Ûeè~Δ #˚j·T&É+˝À πø+Á<ä sêh Hêj·T≈£î\T |üP]Ô>± yÓ’|òü\´+ #Ó+<ës¡Hêïs¡T. ¬s+&Ée eTT+u≤sTT>± ù|s¡T>±+∫q Ä<√ì˝À $T\T¢\T, õìï>¥Á|òüdt\T eT÷‘·|ü&É&É+‘√ ø±]à≈£î\T s√&ÉT¶bÕ\T nj·÷´s¡Hêïs¡T. Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ $XÊK, ôV’≤<äsêu≤<é e+{Ï ÁbÕ+‘ê\˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£ n_Ûeè~Δ ù|s¡T‘√ |ü]ÁX¯eT\T ì]àdüTÔ+fÒ yÓqTø£|ü&ɶ ÁbÕ+‘·+>± sêj·T\d”eTyÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&É&É+˝Ò<äì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä ~>∑Te ø±\Te≈£î sêe\dæq 750 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T sêe\dæe⁄+&É>± ø£sêï≥ø£ ÁbÕ+‘·+˝À nÁø£eT Äj·Tø£≥ºy˚dæ ˙s¡T ‘·#·*düTÔHêïs¡ì B+‘√ sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+yês¡T n_Ûeè~ΔøÏ H√#·Tø√e&É+

•+#ês¡T. >∑‘·+˝À e÷~] ø±≈£î+&É Á|üuÛÑ‘·«+ Á|ü‹cÕº ‘√‡ø£+>± #˚|ü{Ϻq á ø±s¡´Áø£e÷ìï $» j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ôVA≥\y˚TH˚CŸyÓT+ {Ÿ, e÷¬sÿ{Ï+>¥ m\ÁøϺø£˝Ÿ, Á{≤© ø£eT÷´ìπøwüHé, n+øö{Ÿ‡, ø£+|üP´≥sY˝À ø±«*{Ï •ø£åD sTTùdÔ eT+∫ ù|¢dtyÓT+{Ÿ ≈£L&Ü edüÔ<äì Ä ‘·s¡Vü‰˝À j·TTe‘·≈£î •ø£åD Çyê«\ì ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À &ç.ÄsY.&ç.@ |æ.&ç zì u≤\H˚ì •ø£åD u≤>± kÕ«eTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ª Áô|’y˚≥T dü÷ÿ\T j·÷»e÷q´ ìs¡¢øå±´ìøÏ $<ë´]Δã*μμ

ø£Ø+q>∑sY qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô: >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± edüTÔHêï yês¡Ô\T <ë<ë|ü⁄>± ì»eTe⁄‘êj·Tì. #=|üŒ<ä+&ç ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ï.&ç.|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± {Ï.ÄsY.mdt ÁX‚DT‘√ #·s¡´\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡ì düeT#·s¡+. ø=+‘·ø±\+>± ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï düT<ë›\ <˚ej·T´ ¬s+&ÉT eTT&ÉT s√E\˝À {Ï.ÄsY.mdt˝À #˚πs ‘˚~ì Á|üø£≥q #˚kÕÔs¡ì ø±s¡´ø£s¡Ô\T u≤$düTÔHêïs¡T.my˚Tà\´\‘√bÕ≥T»&é.|æ. {Ï.dædüuÛÑT´\T, j·T+.|æ.{Ï.dæ\T, 30 qT+&ç 50 y˚\ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T {Ï.ÄsY.mdt ˝À #˚πs $<ä+>± @s¡TŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡ì.|ü\Te⁄s¡T {Ï.ÄsY.mdt Hêj·T≈£î\T nqT≈£î+≥THêïs¡T. düT<ë›\‘√ bÕ≥T <ë<ë|ü⁄>±eTs√ eTT>∑TZs¡T my˚Tà\´\T

ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºs¡T k˛ìu≤\ <˚$, •ø£åD Áf…ÆqsY‡ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ m≈£îÿeeT+~øÏ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê\H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<˚›X¯´eTì &çôd+ãsY HÓ˝≤Ks¡Tø£˝≤¢ Á|ü uÛÑT‘·«+ dü÷∫+∫ \øå±´ìï #·Ts¡T≈£îH˚˝≤ j·TTe ‘·≈£î $$<Ûä s¡+>±˝À¢ n+<äT≈£î ‘·>∑Z •ø£åD‘√ bÕ≥T dü¬s’q y˚‘·q+ edü‹ ‘·~‘·s¡ Á|ü<Ûëq n+XÊ\ ø£+ô|˙\ yê]‘√ e÷{≤¢&ç @sêŒ ≥T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T •ø£åD uÛ≤>±kÕ«eTT\qT Ä<˚

˝Ò<äHêïs¡T. á eTVü‰düuÛÑ≈£î eTTK´n‹<∏äT\T>± d”|”j·T+ πø+Á<äø£$T{° düuÛÑT´&ÉT lìyêdtsêyé, e÷J sê»´düuÛÑT´&ÉT |æ.eT<ÛäT edüTÔHêïs¡ì yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T |æ.j·Tdt.sê<Ûëø£èwüí, d”◊{°j·TT sêe÷+»H˚j·TT\T, yÓ+ø£fÒX¯ó\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<√ì ø±+Á¬>dt ÇHé#ÛêØ® mes¡T. . ? Ä<√ì qe+ãsY9 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Áπ>dt bÕغ Ç+#ê]® mes¡qï Ä+<√fi¯q˝À bÕغ njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑T]ø±>±, >∑+<äs¡>√fi¯+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø={Ϻ$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T.. m+<äTø£+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ Ç+#ê]®>± ñMTàdü©+ ù|s¡TqT m+|æ ø√≥¢ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± bÕغ˝À ø£\ø£\+ @s¡Œ&ç+~.. >∑‘· HÓ\˝À ø±+Áπ>dt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒf…Æq düe÷y˚X¯+˝À ìjÓ÷»eø£s¡Z bÕغ Ç+#ê]®>± e÷J myÓTà˝Ò´ _.#·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶ ù|s¡TqT e÷J myÓTà˝Ò´ sê#√{Ï sêeTj·T´ Á|ü‹bÕ~+#·>± e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’¬sàHé $T{≤º ÁøÏwüº|üŒ‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T.. ádü+<äs¡“+>± Ç+¬øe«s¡÷ Ç+#ê]®>± ñ+&˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêø£b˛e&É+‘√ _.#·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ @ø£Á^e+>± m+|æ¬ø’q≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç<˚ $wüj·÷ìï m+|æ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. n+<ä]˙ ø£\T|ü⁄≈£îì yÓfi≤¢\ì, bÕغ n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T|ü&Ü\ì m+|æ Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.n˝≤π> n<˚ s√E sêÁ‹ dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì, |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TDqT ø£*ùd+<äT≈£î #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, nqT#·s¡ es¡Z+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î yÓfi≤¢s¡T.. Ç+‘· es¡≈£î »]–q ‘·‘·+>∑+ u≤>±H˚ ñ+~.. #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶ Ç+#ê]®>± @ø£Á^e+>± m+|æ¬ø’q+<äT≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢, Hêj·T≈£î˝À¢ Vü≤s긋πsø£\T yÓ[¢$]kÕsTT. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕغ |ü≥¢ |ü≥Tºqï e´øÏÔ, <ÛÓ’s¡´+‘√ eTT+<äT≈£î ‘·÷π> e´øÏÔ>± ù|s¡Tqï #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ bÕغ Ç+#ê]®>± m+|æø£ ø±e&É+ X¯óuÛÑ|ü]Dj·TeTì sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ bÕغøÏ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ edüTÔ+<äì ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T uÛ≤$+#ês¡T.. á$<ä+>± ø±+Áπ>dt bÕغ Äq+<äyê‘êes¡D+˝À Á|üXÊ+‘·+>± ñqï ‘·s¡TD+˝À Ä<√ì ø±+Áπ>dt bÕغ Ç+#ê]®>± ñ$Tà dü©yéTqT ìj·T$T+∫q≥T¢ áHÓ\ 1e‘˚Bq ø£s¡÷ï˝À¢ @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À m+|æø√≥¢ Á|üø£≥q‘√ $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï

|ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ »$Tà≈£î+≥ (s¡÷s¡˝Ÿ) ,qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bÕ‘·s¡¢|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Vü≤qTeT+&É¢ CÒbÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫Hê&ÉT <ëìì >∑eTì+∫q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T » $Tà≈£î+≥˝Àì Á|üy˚≥T ÄdüTÁ|ü‹øÏ ‘·s¡*+#·>± yÓ’<ä´+ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+~Hê&ÉT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ $esê\ Á|üø±s¡+ C…bÕ˝Ÿ¬s&ç¶øÏ 4 mø£sê\ |ü‹Ô 2 mø£sê\ bı\+ y˚XÊ&ÉT Á|ü‹ÔøÏ yÓ’s¡dtk˛ø£>± bı˝≤ìøÏ <=eTø±≥T‘√ |ü+≥ qwüºb˛e&É+‘√ n|ü⁄Œ\T m˝≤ ‹sêÃ˝À ‘Ó*j·Tì |ü]dæú\‘√ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT Á‘ê–q≥T¢ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T eTè‹ìøÏ u≤s¡´ eTT>∑TZs¡T ≈£L‘·Ts¡T¢ ñqï≥T¢ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T yês¡T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ¬ødüTqyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äs¡´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ dæ◊ düT+<ä–] Á oìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

»«s¡+‘√ u≤*ø£ eTè‹ j·TTe‘·≈£î ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê* : &çyÓ’m|òt◊ &√Hé s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì {°#·sY‡ ø±\˙˝À ìyêdüeTT+≥Tqï •eX¯+ø£sY Á|ükÕ<é 3 düe+‘·‡sê\ ≈£îe÷¬sÔ s√Væ≤‘·(∫Hêï]) rÁe»«s¡+‘√ nX¯óe⁄\T u≤dæ+~. >∑‘· 5 s√E\T>± »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ç+<äì yÓ’<ä´+ #˚sTT+∫q|üŒ{Ïø° |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+<äì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yêb˛j·÷s¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷ e+{Ï ÁbÕD≤+‘·ø£ »«sê\T edüTÔqï|üŒ{Ïø° yÓ’<ä´ dæã“+~, eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢>± e´eVü≤]düTÔ+&É&É+ $düàj·÷ìøÏ >∑T]#˚düTÔ+~. |üs¡düsê\T #Ó‘·Ô‘√ ì+&çq ø±\Te\T, eTT]øÏ≈£î+≥\T, ¬s’˝Ò« yê] eT+∫˙{Ï {≤´+≈£î\T ñ+&É&É+ e\¢ <√eT\ u…&É<ä m≈£îÿe>± e⁄+<äì |ü]düs¡ yêdüT\T yêb˛‘·THêïs¡T. ‘·>∑T #·s¡´\T yÓ+≥H˚ #˚|ü{Ϻ Äs√>±´\T ø±bÕ&Ü\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ ø£fi≤ø±s¡T\ ãè+<ä+ Á|ü#ês¡+ &√Hé{ÖHé, qe+ãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢yê´|üÔ+>± |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ (ÄsY&Éã÷¢´mdt) s¡÷s¡˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY kıôd’{° yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï yêVü≤q+ ñ<äj·T+ &√Hé |ü≥ºD≤ìøÏ #˚]+~. e÷{°$ ø£fi≤ø±s¡T\T Vü≤]ÁøÏwüí Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£fi≤ø± s¡T\ ãè+<ä+ Äe⁄\<=&ç¶, yÓ+ø£≥HêsTTì|ü˝…¢ Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷|ü+˝À bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·, eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·« #˚j·T÷‘· e+{Ï n+XÊ\ô|’ õ˝≤¢˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ïdü÷Ô Á|ü»\qT #Ó’‘·q´e+‘·T\qT #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤ø±s¡T\ ãè+<ä+˝À Vü≤]ÁøÏwüí, e÷¬sqï, sêe÷+»H˚j·TT\T, n+õ¬s&ç¶, s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ+ø£ |æ\¢\qT n≥MXÊK n~Ûø±]øÏ n|üŒ–+‘· eT+Á‘ê\j·T+, qe+ãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫\ø£\&√q Á>±eT düMTbÕq >√bÕ\|üŒ bı\+ >∑≥TºMT<ä ¬s+&ÉT õ+ø£|æ\¢\T <=]ø±j·Tì d”|”j·T+ bÕغøÏ #Ó+~q mdt.»j·TsêE Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î eT+Á‘ê\j·T+ b˛©dtùdºwüHé q+<äT môd’‡ Á|üø±XŸ≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À n≥MXÊU≤~Ûø±] myéT.s¡+>∑kÕ«$TøÏ õ+ø£ |æ\¢\qT n|üŒ–+#ês¡T. Ç+<äT≈£î yê]ì n~Ûø±] n_Ûq+~+#ês¡T.

>∑»|ü‹ sêE\ ù|s¡T¢ n~ÛH˚‘· |ü]o\q≈£î yÓfi≤¢sTT. nsTT‘˚... kÂeTT´ &ç>±, $yê<ä s¡Væ≤‘·T&ç>± ù|s¡T+&É&É+‘√ bÕ≥T, $X‚wü nqTuÛÑeE„&Ó’q &√Hé myÓTà˝Ò´ ¬ø.Ç. ÁøÏwüíeT÷]ÔH˚ á |ü<ä$ e]+#˚ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. 5 |üsê´j·÷\T XÊdüq düuÛÑT´&ç>±, 1 kÕ] mMTŒ>±, |ü\T kÕs¡T¢ Á|ü<Ûëq XÊK\ eT+Á‹>± |üì #˚dæq nqTuÛÑe+‘√ bÕ≥T yÓqTø£ ã&çq esêZ\≈£î #Ó+~q e´øÏÔ>±, sêÁwüº+˝À Á|ü<Ûëq ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q H˚‘·>± nj·Tq á |ü<ä$ì bı+<˚+<äT≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eTyÓTÆ+<ä+≥THêïs¡T... bÕغ H˚‘·\T. sêÁwüº+˝À ø±´_HÓ{Ÿ kÕúsTT sê´+≈£î ø£*–ì á |ü<ä$ &√Hé myÓTà˝Ò´ ¬ø.Ç. øÏ ÇùdÔ nj·Tq eØZj·TT˝À¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£ÔeTe&É+‘√ bÕ≥T, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘˚<˚bÕ eT]+‘·>± ã\|ü&˚ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïj·Tì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

Ä<√ì ns¡“Hé, qe+ ãsY 9(düTe s¡íyês¡Ô): Ä<√ìøÏ 135 dü+e‘·‡ sê\ #·]Á‘· ¬s+&Ée u§+u≤sTT>± Á|üdæ~Δ #Ó+~q Ä<√ìøÏ ñ<√´>∑, ñbÕ~ ø£s¡ee&É+‘√ e\dü yÓfi¯óÔqï j·TTe‘·≈£î ñ<√´>∑ ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\ì &çyÓ’m|òt ◊ |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù &ç.\ø£Î qï, n<Ûä´≈£åî\T >√bÕ˝Ÿ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &çe÷+&é #˚XÊ s¡T. ø£\T¢u≤$˝À &çyÓ’m|òt◊ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+˝À ¬s+&Ée u§+u≤sTT>± Á|üdæ~Δ #Ó+~q Ä<√ì |ü≥ºD+˝À $Tìd”º˝ŸbÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥T#˚dæ j·TTe‘·≈£î ñ<√´>∑ ñbÕ~ ø£*Œ+#ê\ì yês¡T Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çyÓ’m|òt◊ Hêj·T≈£î\T #·+Á<ë¬s&ç¶, sêE, eT\¢j·T´, ¬ø.eT*¢ø±s¡T®Hé, yÓ÷Vü≤Hé, Mπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìsêàD |üqT\≈£î n&ɶ+øÏ>± e÷]q $düÔs¡D\T &√Hé{ÖHé, qe+ãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): 2010 |òæÁãe] HÓ\˝À yÓTT<ä˝…’q &√Hé |ü≥ºD+˝Àì ô|ò’¢zesY Á_&ç® ìsêàD+ mH√ï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T nuÛÑ´+‘·sê\ q&ÉTeT q‘·Ô q&Éø£˝≤ kÕ>∑T‘·T+~. s¡Vü≤<ës¡T\ $düÔs¡D≈£î H√#·Tø√ø£ |ü≥ºD+˝Àì bÕ<ä#ês¡T\T, yêVü≤q<ës¡T\T #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. s¡Vü≤<ë]øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ ñqï <äTø±D<ës¡T\≈£î, Ç+{Ï j·T»e÷qT\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ ÁøÏ+<ä <ë<ë|ü⁄>± 4.50 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T n+<äCÒdæq|üŒ{ÏøÏ <äTø±D<ës¡T\T ás√E πs|ü⁄ n+≥÷ n~Ûø±s¡T\qT eTuÛÑ´ô|≥º&É+ n~Ûø±s¡T\T düπsq+≥÷ ‘·\÷|æ yÓ[flb˛e&É+ |ü≥¢ Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·Tqï Á|ü»\T e÷Á‘·+ ‘·\\T |ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. dü<äs¡T n~Ûø±s¡T\T sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯¢ ø±s¡D+>±H˚ Ç˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. á $wüj·T+ô|’ &√Hé |ü≥ºD ÄsY _ @.Ç.s¡$#·+Á<äqT $esê\T ø√s¡>± >∑‘· X¯ìyês¡y˚T >∑&ÉTe⁄ nsTTb˛sTT+<äì nsTT‘˚ ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ eT]+‘· düeTj·T+ Çe«e\dæ e∫Ã+<äì, sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯¢ ø±s¡De÷ nì dü<äs¡T n~Ûø±]ì Á|ü•ï+#·>± n≥Te+{Ï $wüj·÷\T e÷≈£î n&É>∑sê<äT y˚TeTT #Ó|üŒsê<ä+≥÷ düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T.

#·+Á<äX‚KsY ¬s&ܶ..... ñMTàdü©e÷.... ! bÕغ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+... ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ njÓ÷eTj·T+.. Ä<√ì bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T..d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT nqTuÛÑeXÊ* nsTTq #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ kÕúq+˝À... 2009˝À »]–q nôd+;¢ mìïø£˝À¢ Á|üC≤sê»´+ bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q b˛{° #˚dæ z≥$TbÕ˝…’q ñ$Tàdü©yéTqT ø±+Áπ>dt bÕغ Ç+#ê]®>± ìj·T$T+#·&É+˝À Ä+‘·s¡´y˚T$T≥ì ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T.. ìqï,yÓTTqï bÕغ˝À #˚]q ñ$Tà yÓ+≥ y˚TyÓT+<äT≈£î q&Éyê\+≥÷ d”ìj·TsY ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T eb˛‘·THêïs¡T.. ñ$Tà dü©+ <ä>∑Zs¡ &ÉãT“\T ñqï+<äTπø Ç+#ê]®>± ìj·T$T+#êsê...n+≥÷ ø±s¡´ø£s¡Ô\T nqTeTq+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T..Ç|üŒ{Ïπø dü¬s’q Hêj·T≈£î&ÉT ˝Òø£ bÕغ ñìøÏ Á|üXÊïs¡úø£eTe⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ Ç+#ê]® uÛ≤<ä´‘· ‘·q uÛÑTC≤\ MT<ä y˚düTø√e&É+ n+<ä]˙ dü+‘·è|æÔ |üs¡∫+~.. ñqï≥Tº+&ç ñ$Tà dü©+qT m+|æ ø√≥¢ ~+|ü&É+ #ê˝≤ uÛ≤<ëø£s¡eTì ø±s¡´ø£s¡Ô\T n+≥THêïs¡T.. ø±>± e÷≈£î bÕغ eTTK´eTì Ç+#ê]® mes¡qï~ nqedüs¡eTì bÕغ |ü{Ïwüº‘·≈£î ÁbÕD≤\]Œ+#·&ÜìøÏ dæ<ä›eTì ø=+<äs¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\T Hêj·T≈£î\T KsêK+&É>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π> #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ì Ç+#ê]®>± ìj·T$T+#ê\ì Ç+ø=+<äs¡T ñ$Tàdü©+qT Ç+#ê]®>± n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì eT] ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.. eT] mes¡T Ç+#ê]®>± uÛ≤<ä´‘·\T d”«ø£]kÕÔs√...... y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚....

@◊{Ïj·TTdæ sêh eTVü‰düuÛÑ\≈£î uÛ≤Ø>± »q+

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 15 qT+&ç 17 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T @◊{Ïj·TTdæ 14e sêh eTVü‰düuÛÑ\≈£î ø£s¡÷ï\T qT+&ç 300 eT+~ ñ<√´>∑, ø±]àø£ dü+|òü÷\ qT+&ç bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt.eTTHÓ|üŒ @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T Hêj·T≈£î\ düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTT+ #ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ |æ.düT+ø£j·T´ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>±, d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.sêe÷+»H˚j·TT\T Vü‰»¬s’ Á|üdü+–dü÷Ô ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T 14e eTVü‰düuÛÑ\T \ø£åeT+~ ôV’≤<äsêu≤<é M<ÛäT\˝À 15e ‘˚B eTVü‰ Á|ü<äs¡Ùq »s¡T>∑T‘·T+<äì nq+‘·s¡+ ìC≤+ ø±˝ÒJ Á>ö+&é˝À ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì BìøÏ @◊{Ïj·TTdæ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑Ts¡T<ëdt>∑TbÕÔ, d”|”◊ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.Hêsêj·TD\T eTTK´ e´≈£îÔ\T Vü‰»¬s’ Á|üdü+–kÕÔs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£s¡÷ï\T qT+&ç eTTs¡∞<ÛäsY, q+<Ûë´\ qT+&ç |æ.Á|ükÕ<é, |ü‹Ôø=+&É qT+&ç |æ.ø£èwüí, &√Hé qT+&ç düT>∑TDeTà, ø√&ÉTeT÷sY qT+&ç Á_{°wtsêeTT&ÉT, _*¶+>¥ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé qT+&ç $.düT+ø£qï, Vü≤e÷* j·T÷ìj·THé qT+&ç _.yÓ+ø£fÒwt, Äfi¯fl>∑&ɶ qT+&ç \ø°ÎHêsêj·TD, ø£s¡÷ï\T qT+&ç eT>∑T“¤˝Ÿ, düTu≤“sêj·TT&ÉT, mHé.eTH√Vü≤sY, Ä‘·à≈£Ls¡T qT+&ç ÇkÕàsTT˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\T nìï >∑eTìdüTÔHêïs¡T : lø±+‘Y¬s&ç¶ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i9(düTes¡íyês¡Ôd) : «¡gRi©±s\|ms ¨sLiμR∂áV Æ™s[xqsWÚ ,\Æ™sFs£qs©´sV @≠s¨dsºΩxmsLRiV≤T∂gS ¿¡˙ºdΩNRPLjixqsWÚ N]¨sı FyLÌkiáV, xms˙ºΩNRPáV xms¨sgRi»Ì¡VNRPV¨s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ $NSLiª`ΩlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V @¨dsı gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[¨s N]LiμR∂LRiV NS™yáƩs[ μR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. zqs’¡H @¨sı ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ ≠søyLRifl· «¡LRiVgRiVxmsoªRΩV©yı @ªRΩV˘ªy=x§¶¶¶Liª][ ªRΩ™´sVNRPV BxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V LSxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ºdΩDNRP ™´s¿¡Ë©´s μj∂™´sLigRiªRΩ \Æ™sFs£qs \|ms r~LiªRΩ FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ NRPV˙»¡Ã¡V «¡LRiVgRiVªRΩ©yı∏R∂V©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂, ≠s. x§¶¶¶©´s¯LiªRΩLS™´so ÕÿLi…”¡ ™yŒ˝œ¡ß ªRΩ™´sV ry*LÛRiLi N][xqsLi AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂ NS™yá¨s ˙xmsºΩ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı LS«¡NUP∏R∂VLi LS«¡NUP∏R∂V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. ™yLRiV AL][xmsfl·Ã¡V, ≠s™´sVLRi+á μy*LS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP μR∂gÊRiLRi NS™´søR¡ËÆ©s[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][Æ©s[ C øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ C AL][xmsfl·Ã¡©´sV ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯LRi¨s @©yıLRiV. Fs©´sı…”¡\ZNP©y LSuÌy˚¨sNTP «¡gRiÆ©s[ xqs™´sVLÛRi ©y∏R∂VNRPV≤R∂™´soªyLRi¨s @©yıLRiV. J xms¥R∂NRPLi ˙xmsNSLRiLi NRPV˙»¡μyLRiVáV \Æ™sFs£qs\|ms AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V»¡Li øyÕÿ Àÿμ≥R∂NRPLRi™´sV©yıLRiV. \Æ™sFs£qs }msLRiV©´sV @˙xmsºΩxtÓsQ FyáV ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP NSLi˙lgi£qsÕ‹[¨s ™ylLi[ ≠sxmsOSQáª][ ¬ø¡[ªRΩVáV NRPáVxmsoªRΩV©yıLRi©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡ ™´sÃ˝¡ \Æ™sFs£qs ˙xmsºΩxtÌsQ NRP©yı NSLi˙lgi£qs ˙xmsºΩxtÌsQ μj∂gRi«ÿLRiVª][LiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá©yıLRiV.LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV Æ™s©´sVıμR∂©´sVıgS DLi≤T∂ lLiLi≤R∂V ryL˝RiV FyLÌki¨s @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ªRΩ{qsDNRP ™´s¿¡Ë©´s ™´s˘QQNTPÚ ™´sV•¶¶¶Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ @¨s , @ÕÿLi…”¡ ™´s˘QQNTPÚ¨s NTPLiøR¡xmsLji¬ø¡[Õÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. μk∂¨sı @’≥¡™´sW©´sVáV xqsz§¶¶¶LiøR¡LRi¨s $NSLiª`ΩlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂NTP N][…˝ÿμj∂™´sVLiμj∂ @’≥¡™´sW©´sVáV D©yıLRi¨s, A∏R∂V¨sı @’≥¡™´sW¨sLi¬ø¡[™yŒ˝œ¡Liªy ªRΩ™´sV A˙gRi•¶¶¶¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂VNRP ™´sW©´sLRi¨s @©yıLRiV. J xms¥R∂NRPLi ˙xmsNSLRiÆ™s[V «¡gRi©±s\|ms NRPV˙»¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.


πs|ü{Ï qT+∫ #Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£s¡÷ï\T qe+ãsY9 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï $<ë´XÊKeT+Á‹ eTÚ˝≤Hê nãT˝Ÿ ø£˝≤yéT ÄC≤<é »qà~q dü+< äs¡“+>± sêh $<ë´XÊK dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ sêJyé $<ë´$TwüHé(mdt.mdt.m) ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] _.lìyêdüT\T nHêïs¡T.. ãT<Ûäyês¡+ düs¡«•ø£å n_Ûj·÷Hé düe÷y˚X¯uÛÑeq+˝À »]–q m+.á.z\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áø±s¡´Áø£eT+ áHÓ\ 11 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 2011 qe+ãsY 11qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ qe+ãsY10, 2012 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.. áø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢ kÕúsTT˝À, bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À m˝≤ ìs¡«Væ≤+#ê\H˚ dü÷#·q\qT sêh $<ë´XÊK m+.á.z\≈£î $e]+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T.. áø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ø£˝…ø£ºsY, &ç.á.z, &ç.|æ.ÄsY.z, |æ.z, ‘·~‘·s¡T\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡Hêïs¡T..bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À

m+.á.z, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT, ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, Ç<ä›s¡T $<Ûë´s¡Tú\ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T, Ç<ä›s¡T j·T÷‘Y düuÛÑT´\T Ç<ä›s¡T e÷J ñ<√´>∑T\T, n+>∑Héyê&û ñbÕ<Ûë´j·TT\T, mdt.m˝Ÿ.dæ.\T, mHé.õ.z\T ‘·~‘·s¡T\T ø£$T{°˝À düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡Hêïs¡T.. áø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ s√C…’q πs|ü⁄ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T, $<ë´s¡Tú\T, kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔs¡ì, áø±s¡´Áø£e÷ìï Hê\T>∑T s√E\≈£î ˇø£kÕ] ø£$T{Ï düuÛÑT´\T |üs¡´y˚ø£åD\T #˚j·÷\ì, ø±s¡´Áø£eT+ dü+e‘·‡s¡ ø±\+˝À nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\T Á|ü‹uÛÑ bÕsƒ¡yê\qT, eTÚ[ø£ edü‘·T\qT |ü]o*dü÷Ô ñ+&Ü\ì bÕsƒ¡XÊ\˝Àì eTÚ[ø£ edü‘·T\¬ø’ Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T.. áø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À d”.á.z\T, m+.á.z\T bÕ˝§ZHêïs¡T..

>∑Ts¡Tyês¡+, 10 qe+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

7

ôV’≤<äsêu≤<é

ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\T:düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ CÀs¡T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï e] ø=qT>√\T πø+Á<ä+ ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 09(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&ÜìøÏ sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\T Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·THêïeTì, ¬s’‘·T\≈£î e&û¶ ˝Ò≈£î+&Ü \ø£å s¡÷bÕj·T\ ãTTD≤ìï n+~+#·qTHêïeTì sêÁwüº uÛ≤Ø, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤e÷‘·T´\T |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyêq+ ìC≤e÷u≤<é Á>±MTD ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ |ü]~Û˝Àì dæ]ø=+&É, <Ûäs¡Œ*¢, &ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ @sêŒ≥T #˚dæq s¡#·Ãã+&É`2 ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tlq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á s¡#·Ãã+&É y˚~ø£+>± qe+ãs¡T e÷kÕìï dü+πøåeT e÷dü+>± Á|üø£{Ï+∫ ns¡TΩ\+<ä]ø° πswüHé ø±s¡T¶\T, ô|q¸qT¢, Ç+~s¡eTà Çfi¯fl eT+ps¡T, eTVæ≤fi¯\≈£î bÕe˝≤ e&û¶, ãTTD≤\T |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£ kÕ«\+ãq kÕ~Û+#·&ÜìøÏ õ˝≤¢˝À yê]øÏ á dü+e‘·‡s¡+ 230 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ãTTD≤\T n+~+#·&ÜìøÏ \ø£å´+ ìπs›•+ #·T≈£îHêïeTHêïs¡T.Ç+<äT¬ø’ Ç|üŒ{Ïπø 60 ø√≥T¢ n+~+#êeTì, s¡#·Ãã+&É <ë«s¡ê Á|ü‹ eT+&É˝≤ìøÏ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ #=|üq 66 ø√≥T¢ |ü+|æDÏ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.yê´bÕs¡ |üs¡+>± m<ä>∑&ÜìøÏ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î •ø£åDìdüTÔHêïeTì, düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚düTø√e&ÜìøÏ Á|ü‹ eT+&É\+˝À 25 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ Ád”Ô X¯øÏÔ uÛÑeHê\T ì]àdüTÔ HêïeT Hêïs¡T.ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î •ø£åDì∫à $$<Ûä ø£+ô|˙˝À¢ ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&ÜìøÏ sêÁwüº yê´|üÔ+>± e#˚à &çôd+ãs¡Tø£˝≤¢ 1.16 \ø£å\ ñ<√´>±\T ø£\Œ+#·&ÜìøÏ Á|üD≤[ø£ dæ<ä›+ #˚düTÔHêï eTHêïs¡T.mH√ï @fi¯fl õ˝≤¢ Á|ü»\ ∫s¡ø±\ dü«|üï+ yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T≈£î ìsêàD+ |üqT\T q&ÉTdüTÔHêïj·Tì, e#˚à Ä>∑düTº qT+&ç ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+_Û+|ü#˚j·T&ÜìøÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.Áosê+kÕ>∑sY qT+&ç dæ]ø=+&É eT+&É\+˝À 25 y˚\ mø£sê\≈£î, <Ûäs¡Œ*¢ eT+&É\+˝À 11 y˚\ mø£sê\≈£î ˙s¡+~+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T.Ç+<äT¬ø’ ÁbÕDVæ≤‘·`#˚yÓfi¯fl m‹Ôb˛‘·\≈£î m≥Te+{Ï $<äT´‘·TÔ Ä≥+ø£+ ñ+&É<äHêïs¡T.\ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î e´ekÕj·T ãTTD≤\≈£î e&û¶˝Ò≈£î+&Ü ¬s’‘·T\≈£î n+~+#·qTHêïeTHêïs¡T.Äs¡T>±\+ ø£wæº+∫ <ÛëHê´ìï |ü+&ç+∫q

¬s’‘·T k˛<äs¡T\T <äfi≤s¡T\ #˚‘·T˝À¢ yÓ÷düb˛e<ä›ì, ø=+<äs¡T yê´bÕs¡T\T ¬s’‘·T\≈£î <Ûäs¡ #Ó*¢+#·ì ñ<ëVü≤s¡D\÷ ñHêïj·Tì, yê] $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô ñ+&Ü\Hêïs¡T.me¬s’Hê ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ø£+fÒ ‘·≈£îÿe≈£î <ÛëHê´ìï ø=qï≥¢sTT‘˚ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q 1110 s¡÷bÕj·T\πø <ÛëHê´ìï $Áø£sTT+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.<Ûäs¡Œ*¢ eT+&É\+˝Àì sêeT&ÉT>∑T ÁbÕC…≈£îº m‘·TÔ ô|+∫ ˙s¡Tsêì Á>±e÷\≈£î ≈£L&Ü ˙s¡+~+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T.dæ]ø=+&É˝À |üX¯óe⁄\ ÄdüT|üÁ‹ @sêŒ≥T≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|ü⁄‘êeTHêïs¡T.#Ós¡Te⁄\qT, ø±\Te\qT eTs¡eTà‘·TÔ #˚dæ eT]ìï mø£sê\≈£î ˙s¡+~+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ù|<ä\ dü+πøåe÷ìøÏ s¡#·Ãã+&É ˇø£ es¡+˝≤+{Ï<äq, s¡#·Ã ã+&É <ë«sê ø=‘·Ô>± ô|q¸qT¢, πswüHéø±s¡T¶\T, Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ eT+pØ |üÁ‘ê\ |ü+|æD°‘√bÕ≥T Ç+ø± \_› bı+<äì ù|<ä\ qT+&ç <Ûäs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]kÕÔeTHêïs¡T.>∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï ù|<ä\≈£î á s¡#·Ãã+&É˝À 1.08\ø£å\ πswüHé ≈£L|üqT¢ |ü+|æD° #˚düTÔ HêïeTì, ø=‘·Ô>± 70 y˚\ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT πswüHé ø±s¡T¶\‘√ #˚s¡TÃ≈£îHêïeTHêïs¡T.n˝≤π> õ˝≤¢˝À ø=‘·Ô>± 20 y˚\ ô|q¸qT¢ eT+ps¡T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.Ç+~s¡eTà >∑èVü≤ ìsêàD+ øÏ+<ä 82.80 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ 18 y˚\ Çfi¯ó¢ eT+ps¡T #˚XÊeTHêïs¡T.ù|<ä\ bÕ*≥ Ç<=ø£ ãèVü‰‘·Ôs¡ |ü<∏äø£eTHêïs¡T.@ ˇø£ÿs¡÷ ≈£L&Ü ‘·eT≈£î dü+πøåeT \_› n+<ä˝Ò<äH˚ e÷≥ sê≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° M{Ïì n+~+#·&ÜìøÏ eT]+‘· ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T.s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ ˇø£ ãèVü‰‘·Ôs¡ |ü<∏äø£eTì, Bì <ë«sê >∑‘·+˝À˝≤π> HêD´yÓTÆq _j·÷´ìï n+~düTÔHêïeTì, Hêdæs¡ø£+ düs¡|òüsê #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, nb˛Vü‰\T ≈£L&É<äì, ‘·|ü #˚ùdÔ n~Ûø±s¡T\T, &û\s¡¢ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î +{≤eTHêïs¡T.e´ekÕj·T+‘√ eTVæ≤fi¯\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ jÓ÷∫düTÔ+<äì, yê]øÏ •ø£åDì∫à |ü⁄s¡Twüß\≈£î B≥T>± ~>∑Tã&çì ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ yê]øÏ eT]ìï kÂø£sê´\T

<ÛìC≤+kÕ>∑ ëq´+sY ,ø=qT>√\T πø+Á<ëìï ‘·ìF #˚dæq ‘·Vü≤o˝≤›sY qe+ãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ãT<Ûäyês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT#ê] <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT ‘·ìF #˚kÕs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>∑ –]ï‘ê+&É,eTVü≤à<éq>∑sY, ã+»|ü*¢ <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT Äj·Tq ‘·ìF #˚XÊs¡T. <Ûëq´+ πø+Á<ë\ e<ä› >∑˙ï dü+#·T\ ø=s¡‘· , Vü≤e÷©\ ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. ¬s’‘·T\T á Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\≈£î ‘·eT <ÛëHê´ìï ‘˚eT ˝Ò≈£î+&Ü rdüTø£e∫à <ÛëHê´ìï $Áø£sTT+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

H˚&˚ ‘·T\d”|üP»\T

ìC≤+kÕ>∑sY , qe+ãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝À H˚&ÉT ø±]Ôø£e÷dü+ dü+<äs¡“+>∑ eTVæ≤fi¯\T ‘·T\d” |üP»\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ ‘·T\d” e÷‘· |üP»\‘√ bÕ≥T ø£fi≤´D+ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Ç~ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ÄqyêsTTr>± ø=qkÕ>∑T‘·÷ edüTÔqï |ü]D≤eT+. ø±]Ôø£e÷dü+˝À |ü⁄qï+ s√E Á|ü‘˚´ø£+>∑ ‘·T\d”e÷‘· |üP»\qT uÛÑøÏÔ ÁX¯<ë›\‘√ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ‘·T\d”#Ó≥¢qT ã+‹|üP\‘√ n\+ø£]+∫ , |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ Vü‰s¡‘·T\T Ç∫Ãq nq+‘·s¡+ rs¡úÁ|ükÕ<ä $‘·s¡D ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. |üP»\ nq+‘·s¡+ |æ\¢\T,ô|<ä›\T ø£*dæ ≥bÕø±j·T\T ø±\TkÕÔs¡T.

‹e÷àq>∑sY ˝À ø√qT>√\T πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚dæq ‘·Vü≤o˝≤›sY |æ≥¢+ , qe+ãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì ‹e÷àq>∑sY Á>±eT+˝À q÷‘·q+>∑ <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ëìï ‘·Vü≤o˝≤›sY >√es¡ΔHé #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ¬s’‘·T\ kÂø£sê´s¡ú+ á ø√qT>√\T πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚XÊeTì ¬s’‘·T\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑ |üs¡T#·Tø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q <ÛëHê´ìï <äfi≤s¡T\≈£î $Áø£sTT+#·≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ á neø±XÊìï ¬s’‘·T\≈£î ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q <ÛëHê´ìï <äfi≤s¡T\≈£î neTàe<ä›ì ˇø£y˚fi¯ n$Tàq Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q <Ûäs¡πø $Áø£sTT+#ê\Hêïs¡T. me¬s’Hê <äfi≤s¡T\T Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q <Ûäs¡ø£+f… ‘·≈£îÿe <äs¡≈£î ø√qT>√\T #˚dæq≥¢sTT‘˚ ‘·q <äèwæºøÏ rdüTø£sêyê\Hêïs¡T. <äfi≤s¡T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\TrdüT≈£î+{≤qì eTs√e÷s¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ä ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ |æ≥¢+ mm+d” #Ó’¬sàHé sêeTøÏwüºj·T´, |æ≥¢+ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ bÕ\Hê~Ûø±] s¡eTD≤sêyé, ‘·Vü≤o˝Ÿ dæã“+~ , dæ+–˝Ÿ$+&√ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ≥¢+ b˛*düT ùdºwüHé dü+<ä]Ù+∫q dæ◊ qπ>wtHêj·Tø˘ |æ≥¢+ , qe+ãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ b˛*düT ùdºwüHé˝À q÷‘·q+>± ìj·÷eTø£yÓTÆq mdt◊ Á|üXÊ+‘YøÏ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ô|’ |ü\T dü÷#·q\T Çe«&ÜìøÏ ãT<Ûäyês¡+ |æ≥¢+ e∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T ø±bÕ&É&ÜìøÏ mìï Ä≥+ø±\T m<äT¬s’Hê ‘êqT n+&É>± ñ+≥T XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\qT ø±bÕ&Ü\ì mdt◊ Á|üXÊ+‘Y≈£î dü÷∫+#ês¡T. Á|ü»\≈£î nkÂø£sê´\T ø£*Œ+#˚ yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì, XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î Ä≥+ø£+ ø£*Œ+#˚ @ <äTX¯ºX¯≈£îÔ\HÓ’Hê m<äTs=ÿyê\ì |ü\T dü÷#·q*#êÃs¡T. @ $<ÛäyÓTÆq πødüT\T ñHêï>±ì ‘·q <äèwæºøÏ rdüTø£e∫à πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\qT |ü]o*+∫q n~Ûø±s¡T\T yÓ\T›]Ô, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì 14, 15, 12,9, 6, 4, 13 e yês¡T¶˝À¢ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\qT Vü≤Ödæ+>¥ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±] düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ |ü]o*+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq Ä, j·÷ yês¡T¶˝À¢ì \_›<ës¡T\qT ø£*kÕs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+~s¡eTà \_›<ës¡T\≈£î _\T¢\T düø±\+˝À n+<äT‘·THêïj·÷ ˝Ò<ë nqï $wüj·÷ìï n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. _Hê$T ù|s¡¢‘√ Ç+~s¡eTà _\T¢\T ‹qïyê]ì ø£]ƒq+>± •øÏåkÕÔeTì nj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç.Ç. ÁøÏcÕí¬s&ç¶, @.Ç. Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>±*≈£î+≥T yê´~ÛøÏ {°ø±\T ne⁄≈£î, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : |üX¯óe⁄\≈£î >±* ≈£î+≥T yê´~ÛøÏ {°ø±\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ãq≥T¢ ne⁄≈£î |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±] sê+≈£îe÷sY ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ π><˚\T, Äe⁄\T , ‘·~‘·s¡ |üX¯óe⁄\≈£î qe+ãsY, &çôd+ãsY HÓ\˝À¢ e#˚à >±*≈£î+≥T yê´<ÛäT\ ìyês¡D≈£î Hê\Ze $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± 10 y˚\ {°ø±\qT y˚j·TqTHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. á {°ø±\qT Á>±e÷\ yêØ>± nìï Á>±e÷˝À¢ì |üX¯óe⁄\≈£î y˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

ù|<ä\≈£î yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt #˚j·T÷‘· >∑÷&É÷s¡T, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : ns¡TΩ˝…’Hê |òæ+#·qT¢ n+<äø£ Äy˚<äq˝À eT>∑TZ‘√qï 11 eT+~ eè<ÛäT›\T, $‘·+‘·Te⁄\T, $ø£˝≤+>∑T\≈£î yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· $Áø£yéT≈£îe÷sY Ä]úø£ kÕj·÷ìï n+<äCÒkÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä 11 eT+~øÏ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷. 200\ #=|ü⁄Œq n+<äCÒkÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À ¬s’‘·T\≈£î, ù|<ä\≈£î m˝≤+{Ï y˚T\T »s¡T>∑˝Ò<äHêïs¡T. ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔH˚ ìs¡Tù|<ä\≈£î \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

ø£\T>∑#˚kÕÔeTHêïs¡T,eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î á dü+e‘·‡s¡+ 230 ø√≥¢ ãTTD≤\ n+~düTÔHêïeTì, á s¡#·Ãã+&É˝À 66 ø√≥¢ ãTTD≤\T, 13 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ bÕe˝≤ e&û¶ yÓTT‘·Ô+ |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.dü÷ø£å ãTTD dü+düú\ u≤]qT+&ç eTVæ≤fi¯\qT ø±bÕ&É&ÜìøÏ yÓsTT´ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ô|≥Tºã&ç‘√ Ád”Ô ì~Û |ü<∏äø±ìï neT\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.Á|ü‹ eT+&É\ düe÷K´≈£î 90 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T n+~kÕÔeTHêïs¡T.$<ë´s¡Tú\ dü+πøåeT ø√dü+ 240 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ n<äq|ü⁄ >∑<äT\T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+, Á|üVü≤Ø >√&É\T ìsêàD+, øÏ#ÓHé ôw&ÉT¢ ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\T ø£*ŒdüTÔHêïeTHêïs¡T.eT÷&ÉT e÷kÕ˝À¢ ˙{Ï ìsêàD≤\T |üP]Ô #˚j·TT≥≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.j·TTe‘· ø√dü+ eTs√ Ä~«rj·T |ü<∏äø£+ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ì, &çôd+ãs¡T˝À>± 3 y˚\ eT+~øÏ õ˝≤¢˝À ñbÕ~Û ø£*ŒkÕÔeTì, Ç+<äT¬ø’ •ø£åD ≈£L&Ü Ç|æŒkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT¬ø’ ÄHé˝…’Hé <ë«sê ryk.cgg.gov.in yÓuŸôd’{Ÿ <ë«sê ìs¡T<√j·T>∑ j·TTe‘· <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì ø£˝…ø£ºs¡T dü÷∫+#ês¡T.dü+|üPs¡í bÕ]X¯ó <ä´+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ Á>±eT+˝À 100 qT+&ç 200 e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢ ì]à+#·Tø√e&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î sêyê\ì, Ç+<äT¬ø’ 3,200 s¡÷bÕj·T\ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~kÕÔeTHêïs¡T.m≈£îÿe dü+K´˝À eTs¡T>∑T<=&É¢ ì]à+#·&ÜìøÏ Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î 10 y˚\ s¡÷bÕj·T\ Áb˛‘·‡Vü≤+ n+~kÕÔeTHêïs¡T.Ç+~s¡ »\ Á|üuÛÑ ÁøÏ+<ä mdt.dæ/mdt{Ï uÛÑ÷eTT\ n_Ûeè~›øÏ 634 u≤¢≈£î\˝À 29 y˚\ mø£sê\qT 50 ø√≥¢‘√ n_Ûeè~› #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.n+‘·≈£îeTT+<äT 3 eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ ˇø=ÿ{Ï 25 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ n+#·Hê‘√ ì]à+#˚ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ uÛÑeHê\≈£î eT+Á‹ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ ns¡TΩ\≈£î \_› #˚≈£Lπsà πswüHé ≈£L|üqT¢, ô|q¸Hé, Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ eT+pØ |üÁ‘ê\T, bÕe˝≤ e&û¶, eTVæ≤fi≤ dü+|òüT ãTTD≤\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ.|æ.dæÇz ø£èwüí¬s&ç¶, |æ&ç\T yÓ+ø£fÒX¯+, Msê#ê], ÄsY&çy√ Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, m&É¢ sêõ¬s&ç¶, ‘êôV≤sY _Hé Vü≤+<ëHé ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü<ë•eq>∑sY, qe+ãsY 09(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+˝Àì e&É÷¢sY m˝≤¢¬s&ç¶ Á>±eT+˝À CÀs¡T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï e] ø=qT>√\T πø+Á<ä+.eT+&É\+˝À e] πø+Á<ä+ ˇø£fÒ ø±e&É+‘√ ¬s’s‘·T\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.ãT<Ûäyês¡+ Hê{ÏøÏ 5 y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ e] ø=qT>√\T #˚dæq≥T¢ eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.eT+&É\+˝À e] πø+Á<ä+ n<äq+>± Ç+ø=ø£{Ï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ¬s’‘·T\T n~Ûø±s¡T\qT ø√]q≥T¢ ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Á>±eT ¬syÓq÷´ düVü‰j·T≈£î\ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+

dü<ë•eq>∑sY, qe+ãsY 09(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+ Á>±eT ¬syÓq÷´ düVü‰j·T≈£î\ dü+|òüT+ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ ãT<Ûäyês¡+ s√E @sêŒ≥T »]–+~.n<Ûä´≈£åî&ç>± Vü‰düHêsêj·TD, ñbÕ<Ûë´≈£åî&ç>± ã+&ç *+u≤Á~, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù b˛‘·sêE, ø√XÊ~Ûø±]>± ÄsY.n+»j·T´, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T õ˝≤ì, ÁoqT, kÕsTT\T, ø±düj·T´, ã\sê+, u≤ãj·T´ ‘·~‘·s¡T\T mqTïø√|ü&ܶs¡T.

m_$|æ q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z ø£$T{Ï mìïø£

u≤qT‡yê&É , qe+ãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ãT<Ûäyês¡+ m_$|æ eT+&É\ ø£ì«qsY jÓ÷π>X¯«s¡#ê] Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡ nuÛ≤´dües¡Z ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z ø£$T{Ï mìïø√e&É+ »]–+~. á nuÛ≤´dü es¡Z ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ Hê>∑sêE, eTTK´ e´ø£Ô >± m_$|æ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù eT÷\ sêeTT, u≤>¥ ø£ì«qsY »Hês¡ΔHé ¬s&ç¶\ Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z ø£$T{Ïì mqTï≈£îHêïs¡T. m_$|æ q>∑s¡ ø±s¡es¡Z ø£$T{Ï˝À q÷‘·q+>∑ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>∑ dü+B|t, |üeHé , eTH√Vü‰sY, ø±s¡´<ä]Ù>∑ s¡|òüTTMsY¬s&ç¶, düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ‘·Tø±s¡+, •e , düTC≤‘·, dæ<˚›X¯«], ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± ‘·Tø±s¡+ , Á|üXÊ+‘Y, Hê>∑sêE, s¡Tø±‡q, •\Œ, s¡y˚Twt, >∑+>±eTDÏ, eTeT‘·, nì‘·\qT mqTïø√e&É+ »]–+~.

s¡#·Ãã+&É düú˝≤ìï |ü]o*+∫q n<äq|ü⁄ ø£˝…ø£ºsY eT<ä÷ïsY , qe+ãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝À H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#Ó s¡#·Ãã+&É ø±s¡´ Áø£eT @sêŒ≥TqT |ü]o*+#·T≥≈£î eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï j·÷s¡T¶≈£î dü+<ä]Ù+∫q õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ ø£˝…ø£ºsY lsê+¬s&ç¶ H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Y wæ+&Ó, myÓTà˝Ò´ sêCÒX¯«sY , eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&綑√ bÕ≥T, m+|æ düTπswtôw{≤ÿsY á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ eT<ä÷ïsY m+ÄsYz $H√<é≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì nìï Á>±eT |ü+#êj·Tr |üs¡~Û ˝Àì ô|+ø£åHé<ës¡T¢, πswüHéø±s¡T¶\T, Ç+~s¡eTà >∑èVü≤|ü<∏äø±\T bı+~q yês¡T, b˛+<äqTqïyês¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì m+ÄsYz $H√<é≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

bÕ¢ d æ º ø ˘ edü T Ô e ⁄ \ s¡ < ä T › ¬ ø ’ $<ë´s¡ T ú \ sê´© XÊs¡<ë |”sƒê~Û|ü‹ ~wæºu§eTà <äVü≤q+ |”sƒê~Û|ü‹ yê´K´\ô|’ düs¡«Á‘ê yÓ\T¢yÓ‹Ôq ìs¡düq

lXË’\+ Ä\j·T+, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : XÊs¡<ë |”sƒê~Û|ü‹ ~wæºu§eTà <äVü≤q ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ãT<Ûäyês¡+ lXË’\ πøåÁ‘êq á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. Ç{°e\ lXË’\ <äs¡ÙHês¡úyÓTÆ e∫Ãq dü«s¡÷bÕq+<ä kÕ«$T Ä πøåÁ‘·+˝À n_Ûùwø±\T, |üP»\ ìs¡«Vü≤D yê´bÕs¡+>± e÷]+<äì $eT]Ù+#ês¡T. á yê´K´\T düs¡«Á‘ê rÁe <ä÷e÷sêH˚ï πsbÕsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À ‘êC≤>± Ä πøåÁ‘·+˝Àì <˚ekÕúq dæã“+~, kÕúì≈£î\T, yê´bÕs¡T\T Ä |”sƒê~Û|ü‹ #˚dæq yê´K´\qT ìs¡dædü÷Ô n+>∑fi¯¢qT eT÷dæ y˚kÕs¡T. |ü⁄s¡M<ÛäT\ yÓ+≥ Ä kÕ«$T <ä÷wüD\≈£î e´‹πsø£+>± ô|<ä› m‘·TÔq ìHê<ë\T #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ dü«s¡÷bÕq+<ä kÕ«$T ~wæºu§eTàqT Ä kÕ«$T ÄÁX¯eT+ m<äT≥ <äVü≤q+ #˚kÕs¡T.

y˚‘·Hê\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê*

ne⁄≈£î, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : 104 ñ<√´>∑T\≈£î yÓ+≥H˚ y˚‘·Hê\qT #Ó*¢+#ê\ì 104 bòÕsêàdædtº sê»X‚KsY #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT≈£î eT÷&ÉT HÓ\\T>± y˚‘·Hê\T sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á>±e÷\≈£î dü]|ü&Ü eT+<äT\qT düs¡|òüsê #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘·eT dæã“+~øÏ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT &çe÷+&É¢qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. Çy˚ &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï ne⁄≈£î ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ Ç+#ÛêsY® Ç. lìyêdüT\T≈£î n+<äCÒkÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À f…øÏïwæj·THé dü‘·´Hêsêj·TD, ô|’˝…{Ÿ Ä<äj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕÿ\sYwæ|t ø√dü+ e+<ä ø√≥¢ ã&Ó®{ŸqT πø{≤sTT+#ê* ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 9, (düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ kÕÿ\sYwæ|t øÏ+<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ s¡÷.100ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+#ê\ì m◊mdtm|òt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T VüQùdHée* Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. J|ü⁄C≤‘· j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø√&ÉTeT÷s¡T #˚s¡T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± J|ü⁄C≤‘·≈£î kÕúìø£ mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ VüQùdHée* e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\ $<ë´s¡Tú\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‹ $<ë´]úøÏ s¡÷.3000\T Á|ü‘˚´ø£ kÕÿ\sYwæ|t Çyê«\Hêïs¡T. |ü+≥\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î s¡÷.15y˚\ |ü]Vü‰s¡eT+~+#ê\ì, sêj·T\d”eT˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï≥Te+{Ï ÁbÕC…≈£îº\qT dü‘·«s¡y˚T |üP]Ô #˚j·÷\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> áHÓ\ 18e‘˚Bq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ìs¡«Væ≤+#˚ eTVü‰<Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq $<ë´s¡Tú\qT ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ˝Àø˘Hê<∏é, s¡+>∑qï, <˚y˚+Á<ä>ö&é, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T eTTìkÕ«$T, lsêeTT\T ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

n–ïÁ|üe÷<ä u≤~Û‘·T\≈£î {Ï&ç|æ Ä]úø£kÕj·T+ ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 9, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì es¡÷ÿs¡T Á>±eT+˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ e\¢ qwüºb˛sTTq u≤~Û‘·T\≈£î |ü‹Ôø=+&É m+m˝Ÿ@ ¬øÇ.Á|üuÛ≤ø£sY, {Ï&ç|æ ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® eTDÏ>±+BÛ\T Ä]úø£ kÕj·TeT+~+#ês¡T. ø£¬s+{Ÿ cÕsYºdüs¡÷ÿ´{Ÿ‘√ >∑‘· k˛eTyês¡+ es¡÷ÿs¡T≈£î #Ó+~q <˚e<äq+, $»jYT&ÉT , <˚es¡+ nH˚ e´≈£îÔ\≈£î #Ó+~q >∑T&çôd\T |üP]Ô>± <ä>∑ΔeTj·÷´sTT. á $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüT≈£îqï m+m˝Ÿ@ ¬øÇ.Á|üuÛ≤ø£sY, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T eTDÏ>±+BÛ, ¬øÇ.eT*¢U≤s¡T®q>ö&é\T ãT<Ûäyês¡+ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ u≤~Û‘·T\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷.1000\ q>∑<äT, ˇø£ _j·T´+ ãkÕÔ #=|ü⁄Œq |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T es¡÷ÿs¡T Vü≤qTeT+‘·T, e÷<ÛäekÕ«$T, nj·T´|üŒ, #·+Á<ä, ≈£îe÷sY, Vü≤qTeT+‘·|üŒ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

@◊{Ïj·TTdæ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ <Ûäsêï Ä<√ì {ÖHé, qe+ãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT @◊{Ïj·TTdæ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø±]à≈£î\T <ääsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. @◊{Ïj·TTdæ sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T n»jYTu≤ãT n<Ûä´ø£å‘·q |ü≥ºD+˝Àì eTTì‡|ü˝Ÿ ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+qT ìs¡“¤+~+∫ <äsêï ø=qkÕ–+∫+~. ø±]à≈£î\ düeTdü´˝À¢ eTTK´yÓTÆq$ yê]øÏ q÷HÓ, #Ó|ü\T, #˚‹ ‘=&ÉT>∑T\T yÓTT<ä˝…’q$ #ê˝≤ ø±\+ qT+&ç n~Ûø±s¡T\≈£î mìïkÕs¡T¢ $qï$+∫Hê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì, yê] J‘ê\ $wüj·T+˝À ø±\j·÷|üq #˚düTÔHêïs¡ì HÓ\ yÓTT<ä{Ï ‘êØKTH˚ J‘·+ Ç#˚Ã≥≥T¢ #·s¡´rdüTø√yê\ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. n»jYTu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\ ø£˙düy˚‘·q+ 10 y˚\ s¡÷bÕj·T\T Çyê«\ì eTTì‡|ü˝Ÿ ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±] @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü #·T≥º]ø£+˝≤ |ü≥ºD≤ìøÏ m|ü&√ ˇø£kÕ] e∫Ãb˛e&É+ e\¢H˚ Ç˝≤+{Ï düeTdü´\T ô|+&ç+>¥˝À e⁄Hêïj·Tì n»jYTu≤ãT yÓ\¢&ç+#ês¡T. 2005 qT+&ç &ç.m‘√ ≈£L&Ü |æ.m|òtqT »eT #˚j·÷\ì j·T÷ìbòÕs¡+, düãT“\T, q÷HÓ ø±]à≈£î\≈£î n+~+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé yÓ’dtÁô|dæ&Ó+{Ÿ ‹ø£ÿqï, m+.yÓ+ø£fÒX¯ó\T, ø±s¡´<ä]Ù ñùdì, mdt.s¡+>∑qï, @◊{Ïj·TTdæ düuÛÑT´\T sêE, ñùdì, yÓ+ø£fÒX¯ó\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«\ yÓ’|òü\´+ e˝Ò¢ ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T: »qX¯øÏÔ H˚‘·\T Ä<√ì, qe+ãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯+˝À ù|<ä]ø£+, ìs¡T<√´>∑+, n~Ûø£<Ûäs¡\T, –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òø£b˛e&É+, #˚‹eè‘·TÔ\yês¡T, ÁXÊ$T≈£î\T, |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘·|ü&ç ø±]à≈£î\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e&ÜìøÏ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï kÕÁe÷»´yê<ä nqT≈£L\ $<ÛëHê˝Ò Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì uÛ≤s¡‘· ≈£eT÷´ìdüTº bÕغ »qX¯øÏÔ sêh ø£$T{° Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ ;Ûe÷dt |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ˝À @sêŒf…Æq ø±Áy˚T&é #·+Á&Ü |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ 27 es¡ú+‹ düuÛÑqT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T.

u≤qT‡yê&É , qe+ãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì X¯XÊ+ø˘ &çÁ– ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ãT<Ûäyês¡+ bÕ¢dæºø˘ edüTÔe⁄\qT s¡<äT› #˚j·÷\+≥T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£fi≤XÊ\ qT+&ç sê´©>± ãj·T˝Ò›] $$<Ûä ≈£L&Éfi¯fl >∑T+&Ü ‘ê&√ÿ˝Ÿ #Ís¡kÕÔ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ø£fi≤XÊ\≈£î ‹]– yÓfi≤¢s¡T. ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T kÕe÷õø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#˚ ~X¯>∑ á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T, ñ|üHê´dü≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@]j· ÷ ÄdüŒÁ‹ì Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚dæq myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ u≤qT‡yê&É , qe+ãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì @]j·÷ ÄdüŒÁ‹ì ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ Äø£dæàø£+>± ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>∑ s√>∑T\qT yÓ’<äT´\ |üìrs¡Tô|’ $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> s√>∑T\≈£î n+~+#˚ Áu…&é, bÕ\T ÇdüTÔqï $wüj·T+ô|’ dü÷|ü]+&Ó{Ÿ lìyêdtÁ|ükÕ<é qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq≈£î yÓ’<äT´\T ÄdüŒÁ‹ ˝À ∫qï|æ\¢\¬ø’ @sêŒ≥T #˚düTÔqï yÓ+{Ï˝ÒwüHé dü+uÛÑ+~+∫q Á|ü‘˚´ø£ >∑~ì myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶øÏ #·÷|æ+#·&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ ÄdüŒÁ‹ ìsê«Vü‰Dô|’ yÓ’<äT´\qT Á|ü‘˚´ø£+>± n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mC≤CŸ, mdt¬ø n©yÓTT~›Héu≤u, yÓ’<äT´\T $»j·TbÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

ñ<ä´$TùdÔH˚ ‘Ó\+>±D:>∑]®+∫q >∑<ä›s¡qï _#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ |üs¡´≥q ì$T‘·Ô+ Á|üC≤|òü+{Ÿ ø£ì«qsY >∑<ä›sY ãT<Ûäyês¡+ _#·Tÿ+<ä˝Àì kÕúìø£ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ Á>ö+&é˝À ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T, sê»ø°j·T CÒ@dæ\T @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üC≤ b˛sê{≤\ <ë«sê e÷Á‘·y˚T ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTì Äj·Tq nHêïs¡T. ñ<√´>∑T\+‘ê ø£*dæ düø£\ »qT\ düyÓTà #˚ùdÔ &Ûû*¢ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡Ã\ ù|]≥ yÓ÷dü+ #˚düTÔ+<äì ñ<√´>∑T\T ‘·eT dü‘êÔ @+{À #·÷|æ+#ês¡T ø±˙ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ ‘·eT |ü<äe⁄\qT e~* ñ+&É˝Òø£ ñ<ä´e÷ìøÏ eT<䛑·T>± yês¡T ≈£L&Ü sêJHêe÷\T ÄyÓ÷~+#·T≈£îì ñ+f… ábÕ{ÏøÏ ‘Ó\+>±D e∫à ñ+&˚<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ñ<√´>∑T\T düø£\»qT\T ñ<ä´e÷ìøÏ $sêeT+ Á|üø£{Ï+#êπs >±ì, Ä|ü˝Ò<äì ñ<ä´eT |ü+#·qT e÷s¡TÃø=ì Á>±e÷\˝À ôd’‘·+ ‘Ó\+>±D ÄeX¯´ø£‘·qT ‘Ó*j·TCÒj·T&ÜìøÏ #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\T #˚düTÔHêïs¡ì ø±e⁄q ñ<ä´eT+ <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D kÕ<ä´+ nqï $wüj·T+ Á>±e÷\˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ˇ+≥ |ü{Ϻ<äì Äj·Tq nHêïs¡T. o‘êø±\ düe÷y˚X¯+˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{≤º\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òø£b˛‘Ó ñ<ä´eT+ eT]+‘· rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. áj·Tq‘√ bÕ≥T sêÁwüº Á|üC≤|òü+{Ÿ n<Ûä´≈£åî\T y˚<ä≈£îe÷sY, {ÏCÒ@dæ, ñ<√´>∑CÒ@dæ, b˛*{Ïø£˝ŸCÒ@dæ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ádüuÛÑ ÁbÕ+>∑D+˝À ø£fi≤ø±s¡T\#˚ Ä≥bÕ≥\T ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ eT+&É\+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\\T nìï dü«#·Ã+<ä+>± ã+<é bÕ{Ï+∫ $<ë´s¡Tú\T, Á>±eT Á|ü»\T , ñbÕ<Ûë´j·TT\T , eT+&É\ Á|ü»\T uÛ≤Ø dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&˚ s¡#·Ãã+&É _#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~ø±] X¯+ø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. s¡#·Ãã+&É »]π> Á|ü<˚XÊìï uÀ<ÛäHé ÄsY&çy= dürwt #·+Á<ä ,CÒdæ lsê+¬s&ç¶\T |ü]o*+#ês¡T. πswüHéø±s¡T¶\T, ô|q¸qT¢, Ç+~s¡eTàÇ+&ÉT¢, $esê\T Ç|üŒ{Ïπø dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~ø±s¡T\≈£î n+~+#êeTì yê{Ï $esê\T \_›<ës¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔs¡ì ø±e⁄q eT+&É\ Á|ü»\T n+<äs¡T á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêyê\ì , @yÓ’Hê düeTdü´\T ñ+f… \_›<ës¡T\≈£î dü]>±Z n+<ä≈£î+f… eT[fl <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì ,\_›<ës¡T\T >± >∑T]Ô+#·ã&çq yê]øÏ eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± nqTeT‹ |üÁ‘ê\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é, ÄsY&çy= dürwt#·+Á<ä, myÓTੇ sêCÒX¯«sY , myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Y wæ+&˚ , eT+&É\kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

nø£dæàø£+>∑ nf…+&ÉsY eTè‹ ìC≤+kÕ>∑sY , qe+ãsY 9 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+˝À nf…+&ÉsY >± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï u≤»j·T´(48) ‘·q ìyêdü+˝À Äø£dæàø£+>∑ eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ ìC≤+kÕ>∑sY ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+˝À $cÕ<ä #êj·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT. ìC≤e÷u≤<é |ü≥ºD+˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï Äj·Tq Äø£dæàø£+>∑ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ìC≤+kÕ>∑sY ‘·Vü≤o˝≤›sY |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT#ê] ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·ì n+‘·´ÁøÏj·T\ ì$T‘·Ô+ |ü~y˚\ s¡TbÕj·T\T q>∑<äTqT n+~+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

nHês√>∑´+‘√ Á>±eT ùde≈£î&ç eTè‹ ne⁄≈£î, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : ne⁄≈£î eT+&É\ |ü]~Û˝Àì »qT+‘·\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á>±eT ùde≈£î&ÉT õ. ø£+ãj·T´(62) eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq nHês√>∑´+‘√ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á dü+|òüT≥q ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·Vü≤•˝≤›sY e÷\ø=+&É\T, &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤•˝≤›sY Äq+<é≈£îe÷sY, $Äs√«\T, Á>±eT ùde≈£î\T, EqT+‘·\ e÷J düs¡Œ+#Y #·˝≤¢ lHê<∏é ¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶\T ø£+ãj·T´ eTè‹ |ü≥¢ yê] ≈£î≥T+u≤ìøÏ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*bÕs¡T.


8

ù|<ä\ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü&Üìπø s¡#·Ãã+&É Ä\÷s¡T, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : Ä\÷s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »]–q ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ Ä‹~∏>± kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ bÕ{Ï˝Ÿ ˙s¡C≤¬s&ç¶ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ãT<Ûäyês¡+ »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ ˙s¡C≤¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á s¡#·´ã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ~e+>∑‘· dæm+ &Üø£ºsY yÓ’mdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ s¡÷bı+~+#ês¡Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ù|<ä\≈£î ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü ‹+&ç ô|{≤º\qï ñ<˚´X¯´+‘√ s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ ô|{≤º&ÉHêïs¡T. á |ü<∏äø£+

>∑Ts¡Tyês¡+,10 qe+ãsY 2011

md”‡, md”º\ nuÛÑT´qï‹øÏ 22.8 XÊ‘·+

ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê*

ÄdüŒ], qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : md”‡, md”º\ nuÛÑT´qï‹øÏ 22.8 XÊ‘·+ ì<ÛäT\qT πø{≤sTT +#ê\ì e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù >√bÕ˝Ÿ, Ä dü+|òüT+ Hêj·T ≈£î&ÉT ÁãVü≤àj·T´\T &çe÷+&é #˚kÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Vü≤]»q, –]»q, ã&ÉT>∑T esêZ\ n_Ûeè~Û›øÏ dü+ã+~Û+∫q ì<ÛäT\qT Ç‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î $ìjÓ÷–düTÔ+&É&É+‘√ n_Ûeè~Û› »s¡>∑&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À 40 \ø£å\ mø£sê\ nôd’Hé¶ uÛÑ÷$T, 25 \ø£å\ mø£sê\ n≥M kÕ>∑T uÛÑ÷$T ñHêï n$ n≥M Vü≤≈£îÿ\ #·≥º+ Á|üø±s¡+ md”‡, md”º\≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. md”‡, md”º ø±\˙\T n_Ûeè~Û›øÏ H√#·Tø√ø£ b˛e&É+‘√ $<ä´, yÓ’<ä´, ÄVü‰s¡ãÁ<Ûä‘· ø£s¡TyÓ’ yês¡T nHês√>±´\ u≤]q |ü&ÉT‘·T Hêïs¡ Hêïs¡T. á $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫, ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊yÓ’m|òt eT+&É\ Hêj·T≈£î\T $s¡÷bÕøÏå, dü+»jYT, Hê>∑sêE, n+»qj·T´, lqT, eTVü≤<˚e, n#ê], s¡$‘˚», Vü≤qTeTqï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üqT\≈£î yÓ[¢ ñbÕ~Û bı+<ä+&ç: |”&û ÄdüŒ], qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : ñbÕ~Û |üqT \≈£î yÓ[¢, ñbÕ~Û bı+<ë\ì ÁbÕC…ø˘º &Ó’¬sø£ºsY >√$+<ä|üŒ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq ñbÕ~Û ≈£L©\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+<äs¡÷ á |üqT\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á |üqT\≈£î n+<äs¡÷ ns¡TΩ˝Ò q Hêï s¡T. ñbÕ~Û |üqT\≈£î s¡÷. 600\ ø√≥T¢ ã&Ó® {Ÿ ñ+<äHêïs¡T. 160 ø√≥¢qT e÷Á‘·y˚T yÓ∫à düTÔHêïeTHêïs¡T. K∫Ñ·yÓTÆq ø=\‘·\T ñ+fÒ ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û &ÉãT“\T n+< äCÒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ãdüeq÷s¡T Á>±eT+˝À ñbÕ~Û |üqT\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 450 ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤˝À¢ 75 XÊ‘·+ Á>±e÷˝À¢ ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

<Ûäs¡\T ‘·–Z+#˚ es¡≈£î b˛sê&ÉT‘ê+ q+<ë´\ {ÖHé, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô: <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D ˝Ò≈£î+&Ü ô|]–b˛‘·Tqï ô|Á{À\T, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\≈£î ìs¡düq>± {Ï&ç|æ q>∑s¡+˝À uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+∫+~.‘Ó\T>∑T j·TTe‘· sêh Hêj·T≈£î&ÉT mHé.myéT.&ç |òæs√CŸ Hêj·Tø£‘·«+˝À kÕúìø£ sêCŸ ~∏j˚T≥sY qT+&ç uÛ≤Ø dü+K´˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T sê´©>± ãj·T\T<˚] lìyêdü ôd+≥sY dü+Jeq>∑sY dü]ÿ\«<ä› sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sêh ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Hêj·T≈£î&ÉT mHémyéT &û |òæs√CŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\qT ìj·T+Á‹+#˚ es¡≈£î sêkÕÔs√ø√ \T <Ûäsêï\T #˚|ü&É‘êeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T.ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\ e\q kÕe÷q´ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T.s¡÷bÕsTTø° øÏ˝À_j·T´+ |ü+|æDÏ #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ $T–*q ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#·&É+ $düà]+#·<äì $eT]¸+#ês¡T.ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ s√E\T <ä>∑Zs¡ |ü&ܶj·Tì sêuÀe⁄ ø±\+˝À {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ ‘·<∏ä´eTì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ j·TTe≈£îì Hêj·T≈£î\T mHémyéT&û K©˝Ÿ, j·THé.j·T+.&ç cÕø°sY, e÷J øöì‡\s¡T¢ $X¯«Hê<∏ä¬s&ç¶,düj·T´<é dü©eTT˝≤¢, $T<Ó› ∫qï düTH˚ì, s¡$, ∫+‘·\|ü˝…¢ düT<Ûëø£sY, õ˝…¢\¢ lsêeTT\T, >√|æ, sêCÒwt, j·T÷‘Y Hêj·T≈£î\T, nø£“sY , ôd’˝≤<é, U≤Hé á ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ós¡T#·T≈£îqï bÕsƒ¡XÊ\ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T Ä‘·à≈£Ls¡T (s¡÷s¡˝Ÿ): qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô: $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T, ø±+Á≥ø£ºs¡T¢ ≈£îeTà¬ø’ düs¡«•ø£ån_Ûe÷q ì<ÛäT\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ >√\Te÷\T≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T.B+‘√ ìsêàD+ |üP]Ô ø±yê\dæq Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T ndü+|üP]Ô>± ñ+&É≥y˚Tø±ø£ Ç|üŒ{ÏøÏ Hê]àD+ |üP]Ô nsTTq n<Ûäq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T eT÷\q |ü&ܶsTT.5 j˚Tfi¯ó¢>± á düeTdü´qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T Çs¡T≈£î >∑<äT\˝À eT–Z b˛yê\ì e∫Ã+~. á düeTdü´ô|’ ªdüTes¡íyês¡Ôμªnø√ºãsY 21 qª◊<˚fiË’¢q |üP]Ôø±ì bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD+ nH˚ ø£<∏äHêìï Á|ü#·T]+∫+~. düŒ+~+∫q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T Ä‘·à≈£Ls¡T m+áz, mdtmdt@ $uÛ≤>±ìï ø£~*+#ês¡T. B+‘√ eT+&É\+˝Àì dæ<Óm›|ü*¢ Á>±eT+ eT+&É\ |ü]X¯‘Y ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\≈£î ‘êfi≤\T rdæ ø=‘·Ô uÛÑeHêìï $ìjÓ÷–+˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T.n|üŒ{Ï es¡≈£î bÕ‘· bÕsƒ¡XÊ\ Çs¡T≈£î >∑<äT\˝À eT–Zb˛sTTq $<ë´s¡Tú\T }] ãj·T≥ ø=‘·Ô>± ì]à+∫q ø=‘·Ô >∑<äT\˝ÀøÏ e÷sês¡T. ÄVü‰¢<ä ø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À Á|üdüTú‘·+ $<ë´s¡Tú\T ø£wüº|ü&É≈£î+&Ü Çwüº|ü&ç #·<äTe⁄qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T.◊<Ófi¯¢ ‘·s¡Tyê‘· ø=‘·ÔbÕsƒ¡XÊ\ $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ sêyê&ÜìøÏ ø£èwæ #˚dæq ªªdüTes¡ïyês¡ÔμμqT Á>±eT Á|ü»\T $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\T n_Ûq+~+#ês¡T.n+‘˚ø±ø£ s¡÷,2.20\ø£å\‘√ ì]à+#ê*‡q n<äq|ü⁄ >∑~ì |üP]Ô#˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T z Á|üD≤[qT s¡÷bı+~+#ês¡T.

kÕe÷õø£ ‘·ìF ÁbÕs¡+uÛÑ+

<ä[‘· Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq≈£î

ìsêVü‰s¡ Bø£å\T

n\÷s¡T, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À H˚&ÉT @.|æ. –]»q düe÷K´, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À <ä[‘· Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. kÕúìø£ ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <ë <ë|ü⁄ 50 eT+~øÏô|’>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T á Bø£å\qT #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. Ç‘·s¡ |üqT\≈£î eT[¢+∫q md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\qT md”‡,md”º ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~Û›πø eT[¢+#ê\ì, ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ñbÕ~Û |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ≈£L©\≈£î 200\ s√E\ |üì ~Hê\T ø£*Œ+#ê\ì, s√E≈£î s¡÷.250 \≈£L© Çyê«\qï &çe÷+&É¢‘√ á Bø£å\qT yês¡T ø=qkÕ–+#· qTHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü s¡#·Ãã+&É˝À Ç#·Ãq nØ®˝À¢ ù|s=ÿqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì, ù|<ä\T ÄÁø£$T +∫q Çfi¯¢ düú˝≤\≈£î, e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\≈£î |ü{≤º\qT Çyê«\ì ôd’‘·+ yês¡T á Bø£å˝À¢ &çe÷+&é #˚j·TqTHêïs¡T. á $wüj·÷\qT dæ|æ◊ ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î&ÉT uÛÑ÷ù|wt, s¡+>∑qï , ‘·~‘·s¡T\T #ÓbÕŒs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹˝À >∑]“¤DÏ eTè‹ yÓ\T›]Ô, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : ø√&ÉTeT÷ s¡T≈£î #Ó+~q Hê>∑qï, bÕs¡«‘·eTà\ ≈£îe÷¬sÔ \øÏåà<˚$ (26) eTè‹ #Ó+~+~. \øÏåà<˚$ì ÄyÓT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T n\T¢>∑T+&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÀj·T düT<Ûëø£sY‘√ 8 @fi¯¢ øÏ+<äfÒ $yêVü≤+ #˚kÕs¡T. yê]øÏ 1 ø=&ÉT≈£î, 1 ≈£L‘·T s¡T ñHêïs¡T. ÄyÓT eTs√kÕ] >∑s¡“¤+ <ë\à &É+‘√ >∑‘· yês¡+ s√E\ øÏ+<ä≥ |ü⁄]{Ï H=|ü⁄Œ\T sêe&É+‘√ ø√&ÉTeT÷s¡T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ XÊ\˝À #·÷|æ+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Ä ÄdüT|üÁ‹˝À yÓ’<ä´ dæã“+~ ˝Òø£b˛e&É+‘√ z Áô|’y˚≥T kÕÿì+>¥ ôd+≥s√¢ kÕÿì+>¥ #˚sTT +#ês¡T. á |üØø£å˝À |æ+&É+ #·ìb˛ sTT+ <ä≥÷ yÓ’<äT´\T #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ \øÏåà<˚$ ÁbÕD≤˝…’Hê <äøÏÿ+#·Tø√yê\ì ÄyÓT ã+<ÛäTes¡Z+ ÄyÓTqT ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. nsTT‘˚... nø£ÿ&É yÓ’<äT´\T dü‘·«s¡ ∫øÏ‘·‡ n+<äCÒj·T˝Ò<äì n+<äTe\¢H˚ ÄyÓT eTè‹ #Ó+~+<äì ã+<ÛäTe⁄\T Äs√|æ+#ês¡T.

#·Ts¡T>±Z »s¡T>∑T‘·Tqï bÕ]X¯ó<äΔ´|ü⁄ |üqT\T Ä<√ì {ÖHé qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD+˝Àì |ü\T yês¡T¶\˝À q>∑s¡<ä]Ùì Á|ü‘˚´ø£ bÕ]X¯ó<äΔ´|ü⁄ |üqT\qT ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\qT+&ç 11 >∑+.. es¡≈£î »]>±sTT. |ü≥ºDeTT˝Àì ø±\Te\˝Àì |üP&çø£qT rsTT+#·T≥ s√&É¢qT X¯óÁuÛÑ|üs¡T#·T≥ #Ó‘·ÔqT rdüT≈£î yÓfi¯ófl≥ ø±\e\˝À <√eT\ ìyês¡D≈£î ÁùdŒsTT+>¥ #·*¢+#·&É+ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #·Ts¡T>±Z »]>±sTT.á ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î eTTK´ n‹~∏>± ø£MTwüqsY CÀ´‹ |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À ø±*q&Éø£q yÓ[fl Á|ü»\ düeTdü´\qT Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[fl n&ç– ‘Ó\TdüTø=Hêïs¡T.Á|ü»\+<äs¡÷ <√eT\ rÁe‘· m≈£îÿ&É>± ñ+<äì ø±\Te\T ì+&çb˛j·÷j·Tì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n+<äT≈£î ø£MTwüqsY kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯\˝À <√eT\≈£î ÁbÕ–+>∑T ≈£L&Ü #˚sTTkÕÔeTì ã<äT*#êÃs¡T.ÁbÕ+‘ê\ yê]>∑ eTTì‡bÕ˝Ÿ ø±]à≈£î\ <ë«sê X¯ó ÁuÛÑ|ü]#ês¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+»˙s¡T m˝≤¢¬s&ç¶, {°|æz õ˝≤ì bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ >∑‘· HÓ\ 21 qT+&ç ì‘·´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À XÊì≥Ø y˚TÁd”Ô\T sêe÷+CÒ#·T\T, düTC≤‘·eTà bÕ˝§ZHêïs¡T.

rÁ e Ä+<√fi¯ q ˝À¢ ¬ s ’ ‘ · q ï \ T ‘Ó>∑T\T, Ä≈£îeT&É‘· ‘Ó>∑T\T, _+>∑T ‘Ó>∑T\T, mÁs¡ |ü⁄s¡T>∑T‘√ ‘Ó>∑T\T ìj·T+Á‘·D˝ÀøÏ sêø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·qï\T s¡kÕj·Tq eT+<äT\T yê&Üs¡T. nsTTHê.. |ü]dæú‹ @ e÷Á‘·+ ÄXÊ»qø£+>± ˝Òø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·qï\≈£î ø£+{Ï MT<ä ≈£îqT≈£î sêì <äTs¡edüú <ë|ü⁄]+∫+~. |ü+≥ #˚‹øÏ e#˚à düeTj·÷q á ‘Ó>∑T\T <Óã“≈£î Ä≈£î sê*b˛e&É+, #Ó≥T¢ m+&çb˛e&É+ ˝≤+{Ï \ø£åD≤\T #√≥T #˚düTø√e&É+‘√ ¬s’‘·T\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. mH√ï eT+<äT\qT |æ∫ø±] #˚dæHê... |òü*‘·+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ á kÕ] qcÕº\T ‘·|üŒì |ü]dæú‘·T˝À¢ nqï<ë‘·\T ‘·eTqT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

‘ê>∑T˙s¡+<äø£... Á|ü»\ nedüú\T &√Hée+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú |ü]~Û˝Àì s√C≤M~Û, Á|üø±wtq>∑s¡¢˝À ‘ê>∑T˙s¡+<äø£ kÕúì≈£î\T rÁe nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. düTBs¡Èø±\+>± Ä ø±\˙ yêdüT\≈£î dü«#Û·ÃyÓTÆq ˙– düs¡|òüsê n+<äì |ü+&ÉT>∑H˚ e÷]+~. Ä ø±\˙˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï ô|’|ü⁄\ qT+∫ eTT]ø£˙s¡T düs¡|òüsê ne⁄‘√+~. B+‘√ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Òø£ ny˚ ˙s¡T ‘ê– s√>±\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïeTì kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. düπs... uÀs¡T ˙¬s’Hê ‘ê>∑T<ëeT+fÒ.. n$ ôd’‘·+ bÕ&Éj·÷´sTT. Ä, j·÷ ø±\˙˝Ò ø±ø£ nMTsY ôV’≤<äsY U≤Hé q>∑sY˝Àq÷ Ç<˚ <äTs¡edüú <ë|ü⁄]+∫+~. #ê˝≤ s√E\T>± n ø±\˙˝À¢ bÕ&ÉsTTq uÀs¡¢qT eTs¡eTà‘·T\T #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ |ü\T e÷s¡T¢ $qï$+#·T≈£îHêï yê] düŒ+<äH˚ ø£s¡TyÓ’+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ô|’|t˝…’Hé ©πøõ\qT dü]#˚dæ, bÕ&ÉsTTq uÀ]+>¥\qT dü] #˚j·÷\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. eT]... yê] $»„|ü⁄Ô\T n~Ûø±s¡T\ <ä] mqï&ÉT #˚πsH√... ndü\T #˚πsH√... ˝Ò<√...

u≤´+øÏ +>¥ |üØø£å |òü*‘ê\˝À l kÕsTTÁøÏwüí $»j·TuÛÒ] á s√CÒ yÓ\Te&çq Ç+&çj·THé zesY d”Hé u≤´+ø˘(◊z_)ÁbıuÒwüq] Ä|ò”düsY ô|ò’q˝Ÿ |òü*‘ê\˝À ø£s¡÷ï\T≈£î #Ó+~q |æ. kÕ«‹ ¬s&ç¶ , ¬ø. CÀ´‘·‡ï Á|æj·T<ä]Ùì\T m+|æø£j·÷´s¡ì l kÕsTTÁøÏwüí ø√∫+>¥ ôd+≥sY &Ó’¬sø£ºsY $THê q÷´dt≥T&˚‘√ |üÁ‹ø±eTTK´+>± ‘Ó*bÕs¡T.|üØø£å≈£î Vü‰»¬s’q ‘=$Tà~ eT+~ $<ë´s¡Tú\˝À eTT>∑TZ]øÏ Ç+≥s¡÷´«\T sêe&É+ >∑eTHês¡ΩeTì n+<äT˝À Çs¡Te⁄]øÏñ<√´>∑+ kÕ~Û+#·&É+ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·TeTì nø±&É$Tø˘ n&Ó’«»sY |æ. >√es¡ΔHé ¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø=ºπs{Ÿ, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : ˙{ŸqT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì sêÁwüº ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ &çe÷+&é #˚dæ+~. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓqTø£ ã&çq ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ $<ä´qT á ˙{Ÿ <ä÷s¡+ #˚düTÔ+<äì Ä dü+|òüT+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. á ñ<˚´X¯´+‘√H˚ m+ôd{ŸqT s¡<äT› #˚dæ, 50 XÊ‘·+ dæ\ãdt˝À ˝Òì n+XÊ\qT #˚]Ã, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ñeTà&ç Á|üy˚X¯ |üØø£åqT Ksês¡T #˚dæ+<äì á dü+|òüT+ ‘Ó*|æ+~. Ç+≥Øà&çjÓT{Ÿ uÀs¡T¶qT dü+düÿ]+#·≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´qT $©q+ #˚j·T&É+, sêÁwüº ñeTà&ç C≤_‘ê qT+∫ $<ä´qT rdæy˚dæ πø+ÁBø£s¡D #˚j·T&É+ e\¢ sêÁwüº+˝Àì ø=ìï \ø£å˝≤~ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘Y HêX¯qeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. yÓ’<ä´ $<ä´˝À Áô|’y˚≥T y˚TH˚CŸyÓT+≥¢qT, ãVüQfi¯ C≤‹ $<ë´ dü+düú\≈£î <ë«sê\T ‘Ós¡e&Éy˚T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« n˝À#·qì Ä dü+|òüT+ ù|s=ÿ+~. Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüº Á|üD≤[ø£ y˚Ts¡≈£î Ç+≥sY, Bs¡Èø±*ø£ ø√s¡T‡\≈£î dü+e‘·‡sêìøÏ \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\qT $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T #Ó*¢+#ês¡ì, $<ë´s¡Tú\ ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT ø±bÕ&˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ ˙{ŸqT $s¡$T+#ê\ì Ä dü+|òüT+ sêÁwüº øöì‡\sY mHé. Hê>∑X‚wüß&ÉT zø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T.

yÓ’mkÕ‡sY $Á>∑Vü‰ìøÏ ì|ü⁄Œ ô|{Ϻq <äT+&É>∑T\T &√Hé, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’.mdt.sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰ìøÏ ø=+<äs¡T >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\T ì|ü⁄Œô|{≤ºs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·Ty˚T á dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫qïeT˝≤ÿ|ü⁄s¡+ ôd+≥s√¢ Ç{°e\ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘·, mMTŒ »>∑Hé á $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. nsTT‘˚... >∑‘·+˝À ‘˚<˚bÕ˝À ñ+&ç, Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á¬>dt˝À ø=qkÕ>∑T‘√qï ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T á dü+|òüT≥q≈£î u≤<ÛäT´\T>± nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. kÕúìø£ b˛©düT\ ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î ñ<äj·T+ 8.30 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ á dü+|òüT≥q »]–+~. á y˚Ts¡≈£î b˛©düT\≈£î ‘·˝≤] qT+∫ |òæsê´<äT n+~+~. >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\T Ä $Á>∑Vü‰ìøÏ ô|Á{À\T, ˝Ò<ë &ûõ˝Ÿ b˛dæ ì|ü⁄Œô|{≤ºs¡ì, <äT+&É>∑T˝…es¡qï~ $#ê]düTÔHêïeTì kÕúìø£ môd’‡ düTBÛsY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. .ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ : ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdtÄsY $Á>∑Vü‰ìøÏ ì|ü⁄Œ ô|≥º&É+ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ &√Hé nôd+;¢ Ç+#ÛêsY® ãT>∑Zq sêCÒ+Á<äHê<∏é ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. á $Á>∑Vü≤ <Ûä«+dü+ H˚|ü<Ûä´+˝À düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~‘√ Äj·Tq bò˛H√¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dæq eTVü‰H˚‘· $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚j·T j·T‹ï+#·&É+ dæ>∑TZ #˚≥Hêïs¡T. ‘ê–q yÓTÆø£+˝À á <äTX¯Ãs¡´≈£î <äT+&É>∑T\T bÕ˝§Zì ñ+{≤s¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚j·÷\ì ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T ø£s¡÷ï\T $<ä´: qe+ãsY9 (düTes¡íyês¡Ô) : sêh yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊK˝À |æ,.ôV≤#Y.dæ, düuŸ ôd+ ≥sY‡˝À ø±+Á{≤ø˘º j·T÷s√|æj·THé d”ÿ+ øÏ+<ä |üì#˚düTÔqï ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+≥¢ ñ<√´>±\qT |ü]àHÓ+≥T #˚j·÷\+≥÷ ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+{Ÿ ñ<√´>∑T\T ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T ÁbÕs¡+_+#ês¡T.. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs≥T m<äT≥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq áBø£å\qT dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù m.Hê>∑sêE, ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£îsê\T s¡‘·ïeTà ÁbÕs¡+_Û+∫, nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ ùde ì$T‘·Ô+ n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á{≤ø˘º ÁbÕ‹|ü~ø£q j·T÷s√|æj·THé d”ÿ+øÏ+<ä ìj·÷eTø±\T #˚|ü{Ϻ Ç|üŒ{Ïø° n<˚ y˚‘·Hê\T #˚|ü≥º&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T.. Hê{Ï <Ûäs¡\≈£î H˚{Ï <Ûäs¡\≈£î qø£ÿ≈£î Hê>∑˝Àø±ìøÏ ñqï+‘· ‘˚&Ü ñ+<äì, yÓ+≥H˚ M] y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.. õ.z HÓ+3 Á|üø±s¡+ y˚‘·Hê\T ÇkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ãq Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î e÷≥ ‘·|ü⁄Œ‘·T+<√ ‘Ó\TbÕ\Hêïs¡T.. õ.z HÓ+ 1632 Á|üø±s¡+ s¡÷..10,020 y˚‘·Hê\T Á|üø£{Ï+∫ Ç|üŒ{Ïø° ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ |üP]Ô ø±edüTÔqï Vü‰MT HÓs¡y˚s¡Ã&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T.. >∑‘· ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\T>± |üì#˚düTÔqï yê]ì ø±<äì U≤©>± ñqï ñ<√´>±\˝À ø=‘·Ô yê]ì rdüTø√e&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T.. U≤© ne⁄‘·Tqï ñ<√´>±\˝À ø±+Á{≤ø˘º ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+{Ÿ‡‘√H˚ uÛÑØÔ #˚j·÷\ì, Ms¡T ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ &ç.mdt.dæ |üØø£å <ë«sê s√ô|’sY |ü<䛋˝À m+|æø£j·÷´s¡Hêïs¡T.. M]ì |ü]àHÓ+{Ÿ #˚j·T&É+˝À m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Òeì, M] düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ìs¡düq\T ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T.. áø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£îsêfi¯ó¢ nVü≤\´, |ü⁄wüŒ\‘·, Bø£å˝À õ.e÷s¡Zπs{Ÿ, ¬ø.•eeTà, ¬ø.düs√», õ.Äs√>∑´XÊ\, õ.eT˝Ò¢X¯«s¡eTà, CÀ´‹,ìs¡à\, uÛ≤>∑´eTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T..

nj·T´|üŒ <˚yê\j·÷ìøÏ uÛÑ÷$T|üP»

$Ts¡|ü |ü+≥≈£î ‘Ó>∑T\T <Óã“ ne⁄≈£î, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝À $Ts¡|ü |ü+≥≈£î ‘Ó>∑T\T <Óã“ ‘·–*+~. $Ts¡|ü |ü+≥≈£î ‘Ó>∑T\T k˛ø£&É+‘√ ¬s’‘·qï˝À¢ m&É‘Ó>∑ì Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. eT+&É\ |ü]~Û˝À ñqï dæ+> ∑q|ü˝…¢ $Ts¡|ü kÕ>∑T≈£î ô|{Ϻ+~ ù|s¡qï dü+>∑‹ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Á|ü‹ @&Ü~˝≤π>.... á kÕ] ôd’‘·+ 1500\ mø£sê˝À¢ kÕúìø£ ¬s’‘·T\T $Ts¡|ü |ü+≥qT kÕ>∑T #˚kÕs¡T. Hês¡T b˛dæq Hê{ÏqT+∫ ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ˝≤ ô|’s¡TqT ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷ e#êÃs¡T. nsTT‘˚ >∑‘· 15 s√E\ qT+∫ ‘Ó>∑T\T k˛ø£&É+‘√ ¬s’‘·qï\ ny˚<äq #Ó|üŒq\$ ø±ì~>± ñ+~. y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\ ô|≥Tºã&ÉT\qT ô|{Ϻ kÕ>∑T #˚ùdÔ á ‘Ó>∑T\T k˛ø£&É+‘√ nqï<ë‘· ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‹˝À |ü&ܶ&ÉT. $Ts¡|ü |ü+≥≈£î |ü#·Ã

ôV’≤<äsêu≤<é

˙{Ÿ qT s¡<äT› #˚j·÷*

ªdüTes¡íyês¡Ôμ ø£<∏äHêìøÏ düŒ+~+∫q n~Ûø±s¡T\T

H˚{Ï qT+∫ ñbÕ~Û ne⁄≈£î, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝À H˚{Ï qT+∫ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ kÕe÷õø£ ‘·ìF ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ $.mdt.@.\‘√ á kÕe÷õø£ ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. 2010-2011e dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üqT\ô|’ k˛ôw˝Ÿ Ä&ç{Ÿ ìs¡«Væ≤+∫, á HÓ\ 20e ‘˚Bq ãVæ≤s¡+>∑ #·sêÃy˚~ø£qT n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T. á $wü j·÷\qT mMTŒ&ûz Hê>∑Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

<äT]«ìjÓ÷>∑+ ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· n~Ûø±s¡T\<˚qHêïs¡T. kÕúìø£ ‘·Vü≤•˝≤›sY nq«sY VüQùd‡Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À πswüHé ø±s¡T¶\ eT+ps¡T ø√dü+ e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+∫, 2,308 eT+~ì ns¡TΩ\T>± >∑T]Ô+∫, yê]øÏ πswüHé ≈£L|üq¢qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. mMTŒ&ûz #·+Á<äX‚Ks¡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À $$<Ûä sêø±\ |òæ+#·q¢ ø√dü+ 179 eT+~øÏ eT+ps¡T #˚kÕeTHêïs¡T. Vü≤Ödæ+>¥ &ç.m+. $»jYT≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 239 eT+~ ns¡TΩ\qT >∑T]Ô+∫,

Ç+~s¡eTà Çfi¯¢qT eT+ps¡T #˚kÕeTHêïs¡T. ◊dæ&çmdt n~Ûø±]DÏ nX¯«s¡ÔeTà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2 qT+∫ 3 @fi¯¢ |æ\¢˝À¢ Áø£eT•ø£åDqT ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î n+>∑Héyê&û πø+Á<ë˝À¢ yê]ì #˚sêÃ\Hêïs¡T. &ç.|æ.z. XÀuÛ≤ dü«s¡÷bÕsêDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´+, $<äT´B›bÕ\ düeTdü´\qT ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê \Hêïs¡T. Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê XÊK mdt.Ç. s¡$ u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´qT ‘·«s¡˝ÀH˚ rs¡ÃqTHêïeTHêïs¡T. dæ.á.z. dü÷s¡´Á|üø±wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. eT+&É˝≤ìøÏ 500\ øÏ«+{≤fi¯¢ XËq>∑\T nedüs¡eTì n~Ûø±s¡T\T #Ó|üŒ>±... ø£˝…ø£ºsY‘√ e÷{≤¢&ç n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ #˚‘·T\ MT<äT>± ns¡TΩ\≈£î πswüHé ≈£L|üqT¢, |òæ+#·q¢ |ü+|æD° »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áf…Æ˙ ø£˝…ø£ºsY Á|”‹ MTHê, Vü≤Ödæ+>¥ &ç.Ç. düTã“sêj·TT&ÉT, ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø±s¡T\T, ÄsY◊\T XÊ´+düT+<äsY, kÕsTTu≤u≤, Ç.&ç.dæ. yêDÏl, e´ekÕj·÷~Ûø±]DÏ ùV≤eT\‘·, &çm˝Ÿ|æz bÕs¡«‹, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢,qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì nj·T´|üŒ <˚yê\j·÷ìøÏ ãq>± q|ü˝…¢ ìjÓ÷»eø£es¡Z Ç+#ÛêsY® mÁs¡uÀ‘·T\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ uÛÑ÷$T|üP» #˚kÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À nj·T´|üŒ <˚yê\j·T ìsêàD≤ìøÏ ‘·q e+‘·T düVü≤ø±sêìï n+<äCÒkÕÔqHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q+<ë´\ &ç$»Hé $Äs√«\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ù|s¡+ dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶, $Äs√«\T •eÁ|ükÕ<ä¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ¬s&ç¶, >∑Ts¡TkÕ«eTT\T Ä+»H˚j·TT\T, »j·TsêeTT&ÉT, uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªø£dü÷Ô]u≤ bÕsƒ¡XÊ\\T μ$<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î Hê+~ ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒf…Æq ø£dü÷Ô]u≤ >±+BÛ bÕsƒ¡XÊ\ kÕúìø£ $<ë´s¡Tú\ ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î Hê+~ ˝≤+{Ï<äì Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] ∫qï yÓ+ø£≥ ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ nj·Tq Ä Á>±eT+˝Àì Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– ã&ç ãj·T≥ ñqï 6,7,8 e ‘·s¡>∑‘·T\ |æ\¢\qT á bÕsƒ¡XÊ\≈£î |ü+bÕ\ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ø√sês¡T. qe+ãsY 5 e ‘˚Bq 6 eT+~ $<ë´s¡Tú\‘√ á bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äHêïs¡T. á bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· uÛÀ»q, edü‹ kÂø£sê´\T \_ÛkÕÔj·Tì, ø±e⁄q $<ë´s¡Tú\qT bÕsƒ¡XÊ\≈£î |ü+bÕ\ì ø√sês¡T.

$ø£˝≤+>∑T\≈£î |òæõjÓ÷ <∏Ós¡|æ •_s¡+

ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+Çz ø±sê´\j·T+˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î |òæõjÓ÷ <∏Ós¡|æ •_s¡+ »]–+~. ãT<Ûäyês¡+ »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊.ÄsY.{Ï. n~Ûø±]DÏ C≤qøÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á •_s¡+˝À 20 eT+~ e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ $ø£˝≤+>∑T\≈£î ‘·–q ∫øÏ‘·‡\T n+<äCÒj·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. á •_sêìøÏ e∫Ãq $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ s¡÷.100 #=|ü⁄Œq #Ó*¢+#·&É+ »s¡T>∑T‘·+<äHêïs¡T. á yÓTT‘êÔ\qT m+Çz nøöÿ+≥T˝À #˚]q nq+‘·s¡+ $ø£˝≤+>∑T\≈£î #Ó*¢kÕÔs¡Hêïs¡T. qe+ãsY˝À ìs¡«Væ≤+#˚ dü<äs¡Hé ø±´+|ü⁄˝À dü]º|òæ¬ø≥¢ n<Ûës¡+>± $ø£˝≤+>∑T\ø£≈£î Áf…Æôd’øÏfi¯¢qT eT+ps¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±´+|ü⁄q≈£î <ë‘·\T yêVü≤q kÂø£sê´ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

y˚‘·Hê*yê«\ì $<ë´ e\+{°s¡¢ y˚&ÉTø√\T |ü–&Ü´\, qe+ãsY 9 düTes¡íyês¡Ô : ô|]–q ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T, Çfi¯¢ n<Ó›\ H˚|ü<Ûä´+˝À ã‘·Tø£ |ü\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïeTì $<ë´ e\+{°s¡T¢ ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. >∑‘· Hê\T>∑T HÓ\\T>± y˚‘·Hê\qT Çe«ø£ b˛e&É+‘√ ã‘·T≈£î uÛ≤s¡+>± e÷]+<äì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. Ä>∑wüߺ HÓ\˝À ‘êeTT e\+{°s¡T¢ >± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºeTì, ø£˙dü y˚‘·q #·≥º+ øÏ+<ä s¡÷. 3 y˚\ #=|ü⁄Œq n+<äCÒj·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫, ‘·eT≈£î y˚‘·Hê\qT n+<äCÒdæ, Ä]úø£ <äTdæú‹ qT+∫ ‘·eTqT ø±bÕ&Ü\ì $<ë´ e\+{°s¡T¢ _. eT˝Ò¢X¯«], @. Hê>∑Á|ükÕ<é, m+. eTVü≤ã÷uŸ uÛ≤wü, Hê>∑eT<ÛäTHêj·TT&ÉT, Äosê«<äeTà\T n~Ûø±s¡T\≈£î $»„|æÔ #˚kÕs¡T.

e] |ü+≥qT |ü]o*+∫q e´ekÕj·÷~Ûø±]

|ü–&Ü´\, qe+ãsY 9 edüTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±]DÏ eT+E\ bı\+ ã&ç ø±s¡´Áø£eT+ øÏ+<ä e] |ü+≥\qT |ü]o*+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ÄyÓT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T bı˝≤˝À¢ á |ü+≥qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e]ô|’s¡T≈£î m≈£îÿe XÊ‘·+ dü÷~<√eT, Ä≈£î$T&É‘·, n–Z‘Ó>∑T\T, ø±+&É+ ‘=\T#·T |ü⁄s¡T>∑T n~Ûø£+>± ñ+<äHêïs¡T. á dü÷&ç<√eT ìyês¡D≈£î yÓTH√ø√{ÀbÕdt ˝Ò<ë, j·T÷Áb˛ô|òõyéT, n–Z ‘Ó>∑T\T≈£î dü÷&√yÓTTHêø˘, ø±+&É+ ‘=\T#·T |ü⁄s¡T>∑T≈£î m+&√ dü˝≤Œ¤Hé yê&Ü\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.


#Ûêô|˝Ÿ yêK´\ô|’ düŒ+~+#·ì >∑+>∑÷© ªRΩ©´s©´sV zmsLjiNTP™y≤R∂Li»¡W À≥ÿLRiª`Ω ™´sW“¡N][ø`¡ ˙lgig`iø≥y|msÕfi ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms xqsˆLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s r¢LRi™±s gRiLigRiW÷d¡ ¨sLSNRPLjiLiøy≤R∂V. ø≥y|msÕfi LSzqs©´s xmsoxqsÚNS¨sı ªy©´sV øR¡μR∂™´s¤Õ¡[μR∂¨s , μy¨s\|ms ™´sW»˝¡≤R∂¤Õ¡[©´s¨s gRiLigRiW÷d¡ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. B…‘¡™´sá ˙lgig`i ø≥y|msÕfi LSzqs©´s zmns∏R∂VL`i= Fn°NRP£qs xmsoxqsÚNRPLiÕ‹[ gRiLigRiW÷d¡\|ms ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aS≤R∂V. μyμy ©y∏R∂VNRPV¨sgS g]xmsˆ™yÆ≤∂[ @LiVV©´sxmsˆ»¡NUP FsxmsˆV≤R∂W À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂V ªRΩVLiÆ≤∂[™y≤R∂¨s ≠s™´sVLji+Liøy≤R∂V. μyμy ™´sVμ≥ÙR∂ªRΩV ™´sÃ˝¡Æ©s[ ªRΩ©´sNRPV À≥ÿLRiªRΩ N][ø`¡ xmsμR∂≠s μR∂NTP‰LiμR∂¨s @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s ø≥y|msÕfi gRiLigRiW÷d¡¨s

>∑Ts¡Tyês¡+, 10 qe+ãsYY 2011

zmsLjiNTP™y≤T∂gS @’≥¡™´sLÒjiLiøy≤R∂V. N][ø`¡ xmsμR∂≠s BxmsˆLi¿¡©´s NSLRifl·LigS Æ©s[©´sV @ªRΩ¨sNTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩ øR¡WzmsryÚ©´s¨s r¢LRi™±s À≥ÿ≠sLiøy≤R∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ªRΩ©´sNRPV FsLiμR∂VNRPV ™´sVμ≥ÙR∂ºΩ™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Li»¡W xmsáVryL˝RiV Fs£qsFsLiFs£qsáV NRPW≤y xmsLizmsLiøy≤R∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ø≥y|msÕfi ≠s™´sVLRi+á©´sV ™´sW˙ªRΩLi @»¡V ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝RiV , @’≥¡™´sW©´sVáV N]…Ì”¡FylLi[xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V μR∂WNRPV≤R∂VªRΩ©y¨sı Æ©s[Ljiˆ©´s μyμy gRiVLjiLi¿¡ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™yLRiV ¤Õ¡[LRi¨s ™yLRiV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. øyÕÿ ™´sVLiμj∂ÕÿÆ©s[ xmsoxqsÚNRPLi @™´sVV¯NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV , ˙{mns xms’˝¡zqs…‘¡ N][xqsLi ø≥y|msÕfi NRPW≤y ™´sV©´s ˙NTPZNP»¡L˝Ri©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂¨s ºΩzmsˆN]…ÌÿLRiV. \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ μyμy μR∂WNRPV≤R∂VªRΩ©´sLi æªΩ÷¡zqs NRPW≤y @ªRΩ©´sV C ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı øR¡W}qsÚÆ©s[ xms’˝¡zqs…‘¡ N][xqs™´sV¨s @LÛRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝RiV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

9

ôV’≤<äsêu≤<é

‘=*f…düTº˝À M+&ûdtô|’ uÛ≤s¡‘Y $»j·T+ dü∫Hé ôd+#·Ø $Tdt uÛ≤s¡‘Y $»j·T+! dü∫Hé q÷s√ X¯‘·ø£+ $Tdt n•«Hé m+Á{° n<äTsY‡ \ø£åàDY <ä÷≈£î&ÉT 1-0Ä~Ûø£´‘·‘√ $T+&çj·÷

uÛ≤s¡‘Y |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. |òæs√CŸcÕ ø√≥¢ yÓTÆ<ëq+ n_Ûe÷qT\ $»j·T <Ûë«Hê \‘√ e÷s√à–+~. n+‘˚>±ø£ $»j·T \øå±´ìøÏ düs¡«X¯≈£îÔ\T ˇ&ç¶q \ø£åàDY≈£î ‘·eT n_Ûq+ <äq\T ‘Ó*bÕs¡T. 124 |üs¡T>∑T\ $»j·T \øå±´ìï uÛ≤s¡‘· »≥Tº eTTK´+>± dü∫Hé, \ø£åàDY ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT n\y√ø£>± HÓs¡y˚sêÃs¡T.

nsTT‘˚ dü∫Hé q÷s√ X¯‘·ø£+ $Tdü‡e«&É+‘√ ÁøϬø{Ÿ n_Ûe÷qT\T ˇøÏ+‘· ìsêX¯≈£î ˝Àqj·÷´s¡T. e÷´Hé Ä|òt ~ e÷´#Y n•«Hé kı+‘·yÓTÆ+~. uÛ≤s¡‘Y-$+&ûdt eT<Ûä´ ø=q kÕ–q ‘=* f…düTºqT uÛ≤s¡‘Y 1-0‘√ #˚õ øÏÿ+#·T≈£î+~. $»j·T+ ø√dü+ 276 |üs¡T>∑T\T #˚j·÷*‡q uÛ≤s¡‘· »≥Tº nsTT<äT $¬ø≥¢

qcÕºìøÏ 279 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. Hê˝ÀZ s√C…’q ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT uÛ≤s¡‘Y k˛ÿs¡T.. dü∫Hé 76 (ne⁄{Ÿ), Á<ë$&é 31 (ne⁄{Ÿ), j·TTesêE 18 (ne⁄{Ÿ), \ø£åàHé 58 |üs¡T>∑T\‘√qT, <Û√ì 0 düTqï |üs¡T>∑T\‘√qT Hê{Ö{Ÿ>± ì*#ês¡T. ‘=* f…düTº Ç˝≤.. uÛ≤s¡‘Y-yÓdæº+&ûdt eT<Ûä´ |òæs√CŸcÕ ø√≥¢ yÓTÆ<ëq+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\≈£î {≤dt ¬>*∫q yÓdæº+&ûdt ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥ m+#·Tø√e&É+.. 304 |üs¡T>∑T\T #˚j·T&É+.. n+<äT≈£î ã<äT\T>± ¬s+&√ s√C…’q k˛eTyês¡+Hê&ÉT uÛ≤s¡‘Y ‘=* Çìï+>¥‡˝À 209 |üs¡T>∑T\T #˚j·T&É+.. yÓqTyÓ+≥H˚ yÓdæº+&ûdt ¬s+&√ Çìï+>¥‡ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+.. ¬s+&√ s√E Ä≥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 2 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 21 |üs¡T>∑T\T #˚j·T&É+ ‘Ó*dæ+<˚. eT÷&√ s√C…’q eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT

Ä≥qT ø=qkÕ–+∫q yÓdæº+&ûdt »≥Tº 180 |üs¡T>∑T\πø Ä˝Ö≥e«&É+.. yÓqTyÓ+≥H˚ uÛ≤s¡‘Y ¬s+&√ Çìï+>¥‡ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. 276 |üs¡T>∑T\ $»j·T\øå±´ìï #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î q&ÉT+ _–+∫+~. eT÷&√ s√E Ä≥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ uÛ≤s¡‘Y 2 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 152 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ eTs√ 124 |üs¡T>∑T\T #˚j·÷*‡ ñ+~. $»j·T\øå±´ìï uÛ≤s¡‘Y ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT n\y√ø£>± kÕ~Û+ ∫+~. dæØdtqT 1-0 Ä~Ûø£´‘·‘√ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. $¬ø≥¢ es¡<ä Ç˝≤.. Ç~˝≤ ñ+&É>± |òæs√CŸcÕ ø√≥¢ yÓTÆ<ëq+˝À ¬s+&√ s√E 17 $¬ø≥T¢ qyÓ÷<äT ø±>±.. eT÷&√ s√E 10 $¬ø≥T¢ e÷Á‘·y˚T qyÓ÷<ä j·÷´sTT. Hê\T>√ s√E 5 $¬ø≥T¢ #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. uÛ≤s¡‘Y-$+&ûdt ‘=* f…düTº˝À n•«Hé 9 $¬ø≥T¢ ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£îHêï&ÉT. n•«Hé n<äTsY‡.. uÖ\sY>± n•«Hé m+Á{° n<äTsY‡ nì ÁøϬø{Ÿ n_Ûe÷qT\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y-$+&ûdt ‘=* f…düTº˝À n•«Hé #Ó\πs– uÖ*+>¥ #˚XÊ&ÉT. n‘·ì e÷j·÷C≤˝≤ìøÏ $+&ûdt Ä≥>±fi¯ó¢ >∑&É>∑&É˝≤&Üs¡Hêïs¡T. ‘=$Tà ~ $¬ø≥T¢ kÕ~Û+∫q U≤´‹ n•«Héπø <äøÏÿ+ <äHêïs¡T. Äj·Tq≈£î e÷´Hé Ä|òt ~ e÷´#Y <äø£ÿ&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì ø=ìj·÷&Üs¡T.

z&ç‘˚. .k‘êÁ|òæø± ¬s+&√ sê´+≈£î

C…’\T•ø£åô|’ n|”Œ˝Ÿ #˚dæq uÛÑ{Ÿ

A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ B™yŒœ¡ ©´sVLi≤T∂ «¡LRiVgRiVª][©´sı ¤…¡£qÌs zqsLki£qs ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS LS˘LiNTPLig`i\|ms xms≤R∂©´sVLiμj∂. ¤…¡£qÌs LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ D©´sı A «¡»Ì¡V zqsLki£qs J≤T∂æªΩ[ ™´sVW≤][ rÛy©y¨sNTP xms≤T∂F°ªRΩVLiμj∂. μk∂Liª][ LS˘LiNRPV ¨sáVxmsoN][™yáLi¤…¡[ xqsFnyLkiáV A}qÌs˚÷¡∏R∂W\|ms ≈¡¿¡ËªRΩLigS zqsLki£qs ≠s«¡∏R∂W¨sı ryμ≥j∂Liøy÷¡. ™´sVL][\Æ™sxmso Æ™szqÌsLi≤U∂£qs\|ms ª]÷¡ ¤…¡£qÌs Æ©sgÊji Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡©´s À≥ÿLRiª`Ω @Æμ∂[ «‹[LRiVª][ ≠sVgRiªy lLiLi≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡©´sW lgi÷¡}qsÚ ¤…¡xqÌsV LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ lLiLi≤][ rÛy©´sLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 117 FyLiVVLi»˝¡ª][ D©´sı …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W zqsLki£qs©´sV N˝UP©±s{qs*£ms ¬ø¡[}qsÚ lLiLi≤R∂V FyLiVVLi»˝¡ á’≥¡ryÚLiVV. INRPÆ™s[Œœ¡ 2c1 ¤Õ¡[μy 1c0ª][ zqsLki£qs lgi÷¡¿¡©y FyLiVVLi»˝¡Õ‹[ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[©´sxmsˆ»¡NUP r¢ªy˙zmnsNS J≤T∂æªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi À≥ÿLRiª`ΩNRPV lLiLi≤][ LS˘LiN`P μR∂NRPV‰ªRΩVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ FyN`P ˙NTPZNP»¡L˝RiV ≠sVry˜ ¡VÕfi x§¶¶¶N`P , xqsLiVWμ`∂ @«¡¯Õfi ZNPLkiL`i ¤À¡£qÌs LS˘LiN`P= ryμ≥j∂LiøyLRiV. $áLiNRP\|ms LSfl”·Li¿¡©´s zqsˆ©´sıL`i xqsLiVWμ`∂ @«¡¯Õfi ALRiV rÛy©yáV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VNRPV¨s …ÿ£ms ¤…¡©±sÕ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ ≠sVry˜ ¡VÕfi ©yáVgRiV rÛy©yáV FsgRiÀÿNTP 12™´s rÛy©´sLiÕ‹[ ¨sá™´sgS... ∏R∂VW¨s£qsΔÿ©±s 13 ™´s rÛy©´sLiÕ‹[ D©yı≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ À›Ã¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ D©´sı r¢ªy˙zmnsNS }msxqsL`i Æ≤∂[Õfi |qÌsLiVV©±s 900 lLi[…”¡Lig`i FyLiVVLi»˝¡NRPV @≤R∂VgRiV μR∂WLRiLiÕ‹[ D©yı≤R∂V. A{qs£qs\|ms ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ LSfl”·LiøR¡≤R∂Li μy*LS μy¨s¨s @LiμR∂VN][™yá©´sVNRPVLi…‹[©´sı |qÌsLiVV©±s 900 lLi[…”¡Lig`i FyLiVVLi»˝¡ xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı 20™´s À›Ã¡L`igS LjiNSLÔRiVáZNPNRP‰©´sV©yı≤R∂V.

ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ZNP[xqsVÕ‹[ μ][ztsQgS æªΩ[÷¡©´s xqsÕÿ¯©±s À≥œ¡…fi ªRΩ©´sNRPV ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s \¤«¡Ã¡V bPORPQ \|ms xqs™yÕfi ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. À≥œ¡…fi @{msˆÕfi ¬ø¡[ry≤R∂¨s FyN`P xms˙ºΩNRP INRP…”¡ NRP¥R∂©´sLi ˙xmsøR¡VLjiLi¿¡Liμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ÕÿL`ÔiQ= ¤…¡xqÌsVÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂\|ms ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`iNRPV Fyáˆ≤T∂©´s À≥œ¡…fi , @zqs£mns , @≠dsVL`iáNRPV áLi≤R∂©±s N][LÌRiVá B…‘¡™´s¤Õ¡[ \¤«¡Ã¡V bPORPQ ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi áLi≤R∂©±sÕ‹[ \¤«¡Ã¡VÕ‹[ D©´sı À≥œ¡…fi ªRΩ©´s bPORPQ \|ms @{msˆÕfi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Æ™sVVμR∂…”¡ L][¤«¡[ ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. μy¨sNTP ªRΩgÊRi»Ì¡VgSÆ©s[ ªRΩ©´s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVá¬ø¡[ ªRΩgji©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©´sı C FyN`P ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s @{msˆÕfi ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V FyN`PFyxtsQ©±s ≤y…fi Æ©s…fi NRP¥R∂©´sLi ˙xmsøR¡VLjiLi¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ ªRΩ©´s \¤«¡Ã¡V gRiμj∂¨s ™´sWLSËá¨s NRPW≤y À≥œ¡…fi @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][Lji©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. NSgS @{msˆÕfi\|ms N][LÌRiV xqsˆLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVLjiN]LiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLi xms¤…Ì¡[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂.

zC≤, n•«Hé\≈£î <Û√˙ Á|üX¯+dü\T

˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ LjiNSLÔRiVá LSLS«¡Ÿ xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i ™´sLiμ][ aRPªRΩNRPLi N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡Wr°Ú©´sı @’≥¡™´sW©´sVáNRPV ™´sVL][ryLji ¨sLSZaP[ ≠sVgji÷¡Liμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ Fs©Ø[ı @LiøR¡©yá ™´sVμ≥R∂˘ B™yŒœ¡ ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s xqs¿¡©±s |qsLiøR¡LkiNTP 24 xmsLRiVgRiVá μR∂WLRiLiÕ‹[ K»¡∏R∂W˘≤R∂V. J™´sL`i\Æ©s…fi r°‰L`i 33 xmsLRiVgRiVáª][ B™yŒœ¡ Àÿ˘…”¡Lig`i N]©´srygjiLi¿¡©´s ™´sWxqÌsL`i ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi≤U∂ Æ™s[gRiLigS A≤y≤R∂V. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki NRPLi{m˝s…fi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ @ªRΩ¨sNTPμj∂ 62™´s •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki NSgS ≠sLi≤U∂£qs\|ms Fs¨s≠sVμ][μj∂. BÆμ∂[ «‹[LRiVª][ |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚ≤R∂¨s @Liªy AbPLiøyLRiV. μy¨sNTP ªRΩgÊRi»Ì¡VgSÆ©s[ •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki ªRΩLS*ªRΩ ™´sLRiVxqs Fn°L˝RiV N]…Ì”¡ aRPªRΩNSá aRPªRΩNS¨sNTP ¬ø¡[LRiV™´s ™´soªRΩV©´sı»Ì¡V NRP¨szmsLiøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ’¡xtsw À›÷¡Lig`iÕ‹[ 76 xmsLRiVgRiVá ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ r°‰L`i ™´sμÙR∂ Fs÷d¡˜gS Æ™s©´sVμj∂LjigS≤R∂V. μk∂Liª][ xqs¿¡©±s ©´sWL][ aRPªRΩNRPLi øR¡W}qsLiμR∂VNRPV B™yŒœ¡ @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ }qÌs≤T∂ ∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s @’≥¡™´sW©´sVáV ¨sLSaRPNRPV Õ‹[©´s∏R∂W˘LRiV. C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ xqs¿¡©±s ©´sVLi≤T∂ N][ÕfiNRPªyÚÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsV ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ 15Æ™s[á xmsLRiVgRiVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Õ‹[\Æ©s©y @’≥¡™´sW©´sVá ¨sLkiORPQfl· xmns÷¡xqsVÚLiμ][ ¤Õ¡[μ][ INRP¤…¡[ ™yLjiNTP ELRi»¡ NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. ©´s™´sLi ¡L`i 14 øR¡W≤y÷¡.

ô|sꌤ¬sàHé‡ e˝Ò¢ nÁ|òæ~, e÷*ø˘\≈£î ø±+Á{≤≈£îº\T ªRΩ*LRiÕ‹[ $áLiNRPª][ «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs ˙xmsμR∂LRi+©´s Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ FyN`P ˙NTPZNP»¡L˝RiV uyz§¶¶¶μ`∂ @˙zmnsμj∂ , u°∏R∂VÀfi ™´sW÷¡N`PáNRPV |qsLi˙»¡Õfi NSLi˙…ÿNÌRPVáV BryÚ™´sV¨s zmszqs’d¡ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. FsxmsˆV≤R∂W ˙NTPZNP»¡L˝Ri Æ™sVLRiV\lgi©´s ˙xmsμR∂LRi+©´s μy*LS ªy™´sVV NSLi˙…ÿNÌRPVáV ZNP[…ÿLiVVryÚ™´sV¨s À‹[L`Ôi ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. @˙zmnsμj∂ , ™´sW÷¡N`P øyÕÿ NSáLi ªRΩLS*ªRΩ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡V NRPV©yıLRiV. Æ™s[V Æ©sáՋ[ ≠sLi≤U∂£qs »¡WL`i ™´sVVgjiaSNRP N][ø`¡ ™´sNSL`i , zmszqs’d¡ ™´sW“¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s B«ÿ«fi À≥œ¡…fiª][ ≠s¤À≥¡[μyá NSLRifl·LigS @˙zmnsμj∂ Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡Liøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ À‹[LÔRiV N]ªRΩÚ \¬ø≥¡LRi¯©±sgS @˙uy£mns Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Liª][ Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ¨sLÒRi∏R∂W¨sı Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPV©yı≤R∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ FyN`P |qsáNÌRPL˝RiV áLiNRPª][ zqsLki£qsNRPV @˙zmnsμj∂¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. C zqsLki£qsÕ‹[ LSfl”·}qsÚ @˙zmnsμj∂ª][ Fy»¡V ™´sW÷¡N`P ™´sV◊d¡˛ zmszqs’d¡ |qsLi˙»¡Õfi NSLi˙…ÿ N`ÌP F~LiÆμ∂[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. Lji\¤…¡lLi¯Li…fiNRPV ™´sVVLiμR∂V @˙zmnsμj∂ NSLi˙…ÿN`ÌP «ÿ’¡ªyÕ‹[ ˙lgi[≤`∂ Fs Õ‹[ DLiÆ≤∂[™y≤R∂V. Fs ˙lgi[≤`∂ ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV FyN`P À‹[LÔRiV 2,50,000 ˙xmsºdΩ Æ©sÕÿ

_õHÓdt ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·Tqï <˚oj·T m>∑TeT‘·T\T

nìï s¡+>±\ m>∑TeT‘·T\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{≤ºj·Tì πø+Á<ä yêDÏ»´ m>∑TeT‘·T\ eT+Á‹‘·«XÊK ‘Ó*|æ+~. @Á|æ˝Ÿ qT+∫ nø√ºãsY es¡≈£î 178.8 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îqï m>∑TeT‘·T\T e#˚à Äs¡T HÓ\˝À¢ uÛ≤Ø>± |ü‘·q+ nj˚T´ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. n+#·Hêy˚dæq <ëìø£+fÒ m>∑TeTT‘·T\T ‘·≈£îÿe>± qyÓ÷<äT nj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*|æ+~. ~>∑TeT‘·T\T 31XÊ‘·+ |ü⁄+Eø=ì 273.5 _*j·THé &Ü\s¡¢ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïj·Tì $e]+∫+~. j·T÷s¡|t˝À HÓ\ø=qï Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\ e\¢ Ä <˚XÊ\≈£î yÓfi≤¢*‡q m\ÁøϺø±ºìø˘‡ |ü]ø£sê\ m>∑TeT‘·T\T 18 XÊ‘·+ ‘·–Zq≥T¢ ‘Ó*|æ+~. n˝≤π> nø√ºãsY HÓ\˝À Ç+»˙]+>¥ m>∑TeT‘·T\T πøe\+ 2.6 XÊ‘·+ eè~Δì qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïsTT. ô|Á{À*j·T+ ñ‘·Œ‘·TÔ\T 9.4 XÊ‘·+ y˚Ts¡ ô|]>±j·Tì yÓ\¢&ç+∫+~. j·T÷s¡|t˝À HÓ\ø=qï Ä]úø£ nì•Ã‹ ‘=*–b˛j˚T <˚oj·T m>∑TeT‘·T˝À¢ eè~› kÕ~Û+#·&É+ ø£wüºeTì yêDÏ»´XÊK n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

s¡÷.80 ø√≥T¢ qwüºb˛sTTq ns¡_+<√ Æ™szqÌsLi≤U∂£qs\|ms ª]÷¡ ¤…¡xqÌsV ≠s«¡∏R∂VLiÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s zqsˆ©´sıL˝RiV ˙xmsgS˘©±s J«ÿ , LRi≠sLiøR¡Li˙μR∂©±s @bP*Õfiá\|ms ZNP|mÌs©±s μ≥][¨ds ˙xmsaRPLixqsá «¡Ã˝¡V NRPVLjizmsLiøy≤R∂V. ª]÷¡ B¨sıLi g`i=Õ‹[ J«ÿ øR¡NRP‰gS LSfl”·Liøy≤R∂¨s , @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @bP*©±s ’≥¡©´sıQQ\Æ™sV©´s À›÷¡Lig`iª][ ANRP»Ì¡VNRPV©yı≤R∂¨s NTPªy’¡øyË≤R∂V. @LRiLil gi[˙»¡LiÕ‹[Æ©s[ ª]≠sV¯μj∂ ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ì”¡©´s @bP*©±s©´sV F~gRi≤R∂Úáª][ ™´sVVLi¬ø¡ªyÚ≤R∂V. lLiLi≤R∂V B¨sıLig`i=áՋ[©´sW ™´sVLi¿¡ ALRiLiÀ≥œ¡Li á’≥¡Li ¿¡LiμR∂¨s, lLiLi≤][ B¨sıLig`i=Õ‹[ ≠sV≤T∂ÕÿLÔRiL`i LSfl”·LiøR¡≤R∂Liª][ lgiá™´sgRi÷¡gS™´sV¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. INRPL][«¡Ÿ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ™´sW˘ø`¡ ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ ≠s˙aSLiºΩ μ]LjiNTPLiμR∂©´sı μ≥][¨ds ªRΩLS*ºΩ ™´sW˘ø`¡NRPV LjiÕÿZNP[=NRPxtsQ©±sª][ zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soªy™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li øy≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ N][…˝ÿ zmsø`¡\|ms FsNRPV‰™´s ≠sZNP»˝¡V ºdΩryÚ©´s¨s ªy©´sV @©´sVN][¤Õ¡[μR∂¨s zqsˆ©´sıL`i @bP*©±s @©yı≤R∂V. ¤…¡£qÌs @LRiLil gi[˙»¡LiÕ‹[Æ©s[ 9

≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ì”¡©´s @bP*©±s C {mns…fi ryμ≥j∂Li¿¡©´s lLiLi≤][ À≥ÿLRiªRΩ À›Ã¡L`igS LjiNSLÔRiVá ZNPNS‰≤R∂V. zmsø`¡ r˝°gS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ¡LiºΩ¨s FsNRPV‰™´s ºΩxmsˆgRi÷¡gji©´s»Ì¡V C A£mns zqsˆ©´sıL`i ≠s™´sLjiLi øy≤R∂V. «¡»Ì¡V ≠s«¡∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ©´s ™´sLiªRΩV Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøR¡≤R∂Li øyÕÿ A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂¨s @bP*©±s æªΩ÷¡Fy≤R∂V.™´sVL][\Æ™sxmso ª]÷¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V ˙xmsμR∂LRi+©´s\|ms Æ™szqÌsLi≤U∂£qs ryLRi¥j∂ ≤ylLi©±s ry≠dsV xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. À≥ÿLRiª`Ω ÕÿLi…”¡ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV «¡»Ì¡Vª][ AÆ≤∂[»¡xmsˆV≤R∂V ≠s«¡∏R∂VLi N][xqsLi @™´sNSaSáV N]¨sı xqsXztÌsQLi øR¡VNRPV©yı ™´sV¨s , Æ™sVVμR∂…”¡ B¨sıLig`i=Õ‹[ Aμ≥j∂NRP˘Æ™s[V μk∂¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s ry≠dsV æªΩ÷¡Fy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ lLiLi≤][ B¨sıLig`i=Õ‹[ Àÿ˘…”¡Lig`i \Æ™sxmnsá˘Li J»¡≠sVNTP NSLRifl·™´sV¨s @’≥¡˙Fy∏R∂V xms≤Ôy≤R∂V. ≠sVgji÷¡©´s lLiLi≤R∂V ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ gRi…Ì”¡F°…‘¡¨sryÚ™´sV¨s ≠sLi≤U∂£qs ryLRi¥j∂ μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V.

¬ø¡÷˝¡xqsVÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ gRiªRΩ G≤yμj∂ |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V N][Õ‹[ˆLiVV©´s u°∏R∂VÀfi ™´sW÷¡N`P NRPW≤y ˙lgi[≤`∂ Fs Õ‹[ DLiÆ≤∂[™y≤R∂V. B…‘¡™´sá —¡LiÀÿ¤À¡[* »¡WL`iÕ‹[ ™´sW÷¡N`P AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ LSfl”·Li øR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. {qs¨s∏R∂WLji…‘¡ NSLRifl·LigS Fs™´s*LjiNUP NSLi˙…ÿNÌRPVáV B™Ø*μR∂¨s , ˙xmsμR∂LRi+©´s Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s N]ªRΩÚ \¬ø≥¡LRi¯©±s @˙uy£mns |qsáNÌRPQL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLiøy≤R∂V.

n+‘·sê®rj·T+>± HÓ\ø=qï Ä]úø£ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À <˚oj·T m>∑TeT‘·T\ eè~Δ ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘√+~. >∑‘· Äs¡T HÓ\\T>± Á|ü‹ HÓ˝≤ ø=+‘· y˚Ts¡ m>∑TeT‘·T\T ‘·>∑TZ‘·÷ edüTÔHêïsTT. n+‘·sê®rj·T+>± Ä]úø£ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\T eTq <˚X¯ m>∑TeT‘·T\ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘√+<äì <˚X¯ yêDÏ»´ m>∑eT‘·T\ eT+Á‹‘·«XÊK yÓ\¢&ç+∫+~. nø√ºãsY HÓ\˝À <˚X¯+ qT+∫ yÓ[¢q m>∑eT‘·T\T 10.8 XÊ‘·+ ô|]– 19.9 _*j·THé &Ü\s¡¢ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïj·Tì ù|s=ÿ+~.nsTT‘˚ ôdô|º+ãsY HÓ\˝À ≈£L&Ü Ç<˚ kÕúsTT˝À m>∑TeT‘·T\T XÊ‘·+ ñ+<äì ‘Ó*|æ+~. nø√ºãsY HÓ\˝À m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À m>∑TeT‘·T\T ñ+{≤j·Tì }Væ≤+∫q|üŒ{Ïø° n˝≤ »s¡>∑˝Ò<äì yÓ\¢&ç+∫+~. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± HÓ\ø=qï Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\ Á|üuÛ≤e+ |üP]ÔkÕúsTT˝À ˝Ò≈£îHêï >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± m>∑TeT‘·T˝À¢ eè~Δ kÕ~Û+#·&É+ ˝Ò<äì ù|s=ÿ+~. n˝≤π> ~>∑TeT‘·T\T 21.7 XÊ‘·+ eè~Δ #Ó+~ 39.5 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î #˚s¡T≈£îHêïj·Tì ‘Ó*|æ+~. m>∑TeT‘·T\,~>∑TeT‘·T\ eT<Ûä´ ‘˚&Ü 19.6 _*j·TH &Ü\s¡T¢>± ñ+~. Á<äe´˝À≥T >∑&ç∫q Hê\Tπ>fi¯¢ >∑]wüº kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. n˝≤π> p˝…’˝À m>∑TeT‘·T\T 82 XÊ‘·+ ô|s¡T>∑>±, Ä>∑düTº˝À 44.25XÊ‘·+, n<˚ ôdô|º+ãsY HÓ\≈£î e#˚Ãdü]øÏ 36.36 XÊ‘êìøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>±

<˚X¯+˝À Á|üeTTK Wwü<Ûä s¡+>±ìøÏ #Ó+~q ns¡_+<√ bòÕsêà ø£+ô|˙ á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ¬s+&√ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À s¡÷. 80.16 ø√≥¢ ìø£s¡ qcÕºìï #·$#·÷dæ+~. n˝≤π> ø£+ô|˙ neTàø±\T 3.35 XÊ‘·+ |ü&çb˛sTT 1075.30 ø√≥¢≈£î |ü&çb˛sTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ ø£+ô|˙ô|’ rÁe ˇ‹Ô&ç ñ+<äì ø£+ô|˙ #Ó’s¡àHé sêyéTÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á ˇ‹Ô&ç neTàø±\T, ˝≤uÛ≤\ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ç+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤‘˚ nyÓT]ø±˝À bÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥T≈£î j·T÷mdtm|òt&û◊ nqTeT‹‘√ C≤|ü´+ »s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\ e\¢ ø£+ô|˙ eè~› eT+~–+∫+<äì $e]+#ês¡T. 2011 y˚T˝À ø£+ô|˙øÏ nyÓT]ø± |òü⁄&é n+&é Á&É>¥ qT+∫ ôV≤#·Ã]ø£ ˝ÒK e∫Ã+<äì ≈£L&Ü ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Ç<˚ dü+e‘·‡s¡+ |òæÁãe]˝À eTq sêh+˝Àì ∫≥÷ÿ˝Ÿ Á>±eT+˝À ôdbòÕ˝Àk˛Œ|ü¬s’Hé ñ‘·Œ‹Ô ø√dü+ 6e j·T÷ì{Ÿ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á ñ‘·Œ‹Ôì nyÓT]ø± e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚j·T≈£î+&Ü nø£ÿ&ç Á&É>¥‡ ø£+Á{À˝Ÿ ìùw<Ûä+ $~Û+∫+~. n˝≤π> &Ü\sY‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te ‘·>∑Z&É+ ø£+ô|˙ ˝≤uÛ≤\ô|’ |ü&ç+<äì #ÓbÕŒs¡T. e#˚à Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ø£+ô|˙ ˝≤uÛ≤\T ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ yÓTT<ä{Ï Äs¡THÓ\˝À¢ ø£+ô|˙ ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ s¡÷. 202. 95 ø√≥T¢ nì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø£+ô|˙ Ä]úø£ |òü*‘ê\T Ä•+∫q kÕúsTT˝À

˝Òø£b˛e&É+‘√ 4.01 XÊ‘·+ |ü‘·qyÓTÆ s¡÷. 123.25 e<ä› eTT–XÊj·Tì #ÓbÕŒs¡T. á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ $T–*q Äs¡T HÓ\˝À¢ ø£+ô|˙ ˝≤uÛ≤\T >∑&ç+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

207 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTTq ôdHÓ‡ø˘‡ kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ ãT<Ûäyês¡+ Hê{Ï ÁfÒ&ç+>¥˝À ôdHÓ‡ø˘‡ 207 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT+~. ø=ìï s¡+>±\ ùws¡¢qT Ç ÇHÓ«düºs¡T¢ ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ #·÷|üø£b˛e&É+‘√ á |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. |òü*‘·+>± kÕj·T+Á‘·+ ÁfÒ&ç+>¥˝À 207 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 17,362 e<ä› eTT–dæ+~. ì|”º 28 bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ 5,221 bÕsTT+≥¢ e<ä› ì*∫+~. B+‘√ kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N ‹]– ˝≤uÛ≤\ u≤≥˝À q&ç∫+~. nìï Á|ü<Ûëq ôdø√ºs¡˝Ÿ Ç+&Óø˘‡\T ˝≤uÛ≤\qT d”«ø£]+#êsTT. B+‘√ ôdHÓ‡ø˘‡ eè~Δ #Ó+~ 17594 bÕsTT+≥¢‘√ eTT+<äT≈£î kÕ–+~. n≥T ì|”º ≈£L&Ü ˝≤uÛ≤\qT >∑&ç+∫+~. ;mdtá, ◊{° ø£q÷‡eTsY &ÉT´s¡ãT˝Ÿ Ç+&Óø˘‡\˙ï ˇø£XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î eè~Δ #Ó+<ësTT. nsTT‘˚ Ç‘·s¡ Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥¢˝À e÷Á‘·+ ÄXÊ»qø£ Á|üuÛ≤e+ ø£ì|æ+∫+~. Ç{≤*j·THé Á|ü<Ûëì dæ*«jÓ÷ u…s¡T¢k˛ÿì n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T M&ÉqTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä]úø£ dü+düÿs¡D\ _\T¢qT <˚X¯ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä y˚dæq nq+‘·s¡+ ‘êqT |ü<ä$ M&ÉqTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç~ Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥¢ô|’ Á|ü»u≤e+ #·÷|æ+<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç<˚ ø±≈£î+&Ü Á^dt dü+øå√uÛÑ+ ≈£L&Ü Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥¢ô|’ |ü&ç+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê{Ï ÁfÒ&ç+>¥˝À j·TTHÓ’f…&é dæŒ]{Ÿ‡, Væ≤+<äTkÕúHé j·T÷˙*esY, HÓùd¢ Ç+&çj·÷, >√Á<ÓCŸ ø£q÷‡eTsY Ábı&Éø˘º\T, Á|ü<Ûëq+>± ˝≤uÛ≤\T Ä]®+#êsTT. {°d”mdt, $Áb˛, ˇsêøÏ˝Ÿ ô|ò’Hêì‡j·TsY düØ«ôddt, |ürï, ø£+|üP´≥sY dædüºyéT\T ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT. ˝≤uÛÑ|ü&çq yê{Ï˝À ◊{° ø£+ô|˙\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. ;mdtá ø±´|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡, u≤´+¬øø˘‡, |”mdtj·T÷ Ç+&Óø˘‡\T qcÕº\qT #·$ #·÷XÊsTT.


C M Y K

Áo j·T ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 10, 2011

|üeHé ø£fi≤´DY`πsDT <˚XÊjYT ø£*dæb˛j·÷s¡T...! |üeHé ø£fi≤´DY, πsDT <˚XÊjYT eT<Ûä´ ‘·˝…‹Ôq n_ÛÁbÕj·TuÒ<Ûë\T yês¡T $&çb˛e&ÜìøÏ ø±s¡DeTj·÷´j·Tì. #ê˝≤ ø±\+>± πsDT <˚XÊjYT |üPD…˝À ‘·q |ü⁄{Ϻ+{À¢H˚ ñ+{À+<äì, n|ü&É|ü&ÉT ‘·qj·TT&ÉT nFsêq+<äHé Çø£ÿ&çøÏ sêe&É+ ‘·|üŒ |üeHé ‘·q uÛ≤s¡´ì ø£\TdüTø√˝Ò<äì |ü⁄ø±s¡T¢ wæø±s¡T #˚düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. z Á|üeTTK Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ Ç|ü&ÉT yê]<ä›] eT<Ûä´ e∫Ãq düeTdü´\øÏ |ü]cÕÿs¡+ <äøÏÿ+~. |üeHé <ä>∑Zs¡øÏ πsDT ‹]– e#˚Ãdæ+~. ‘êq÷ |üeHé ø£fi≤´DY yÓ’yêVæ≤ø£ ã+<Ûä+ qT+∫ $&çb˛˝Ò<äì q{Ï. &çC…’H˚sY πsDT <˚XÊjYT ù|s=ÿHêïs¡T. ‘ê$T<ä›s¡+ $&çb˛sTTq≥T¢ ek˛Ôqï yês¡Ô\˙ï πøe\+ |ü⁄ø±πs¢ nì ˇø£ Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´ ˝À πsDT düŒwüº+ #˚kÕs¡T. ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìï |üPDÒøÏ e÷]Ãq|üŒ{Ï qT+∫ á $<ÛäyÓTÆq |ü⁄ø±s¡T¢ yê´|æ+#êj·Tì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. á ns¡Δ+ ˝Òì |ü⁄ø±s¡T¢ ‘·qqT. |üeHé qT m+‘·>±H√ u≤<Ûä ô|{≤ºj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. á |ü⁄ø±s¡¢ Á|üuÛ≤e+ ‘·eT |æ\¢\ô|’ |ü&ÉT‘·T+<˚yÓ÷ nì uÛÑj·T+>± e⁄+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘êeTT 11 @fi¯flqT+∫ |üs¡düŒs¡+ Áù|$T+#·T ≈£î+≥THêïeTì uÛÑ$wü´‘Y ˝ÀqT n˝≤π> ñ+{≤eTì πsDT nHêïs¡T. |üeHé πsDT ‘=\T‘· ãÁ~ ∫Á‘·+ ˝À ø£\dæ q{Ï+#ês¡T. Ç{Ïe\ wüO{Ï+>¥ ˝À |üeHé øÏ rÁeyÓTÆq u≤´ø˘ ô|sTTHé sêe&É+‘√ n‘·ì Vü‰dæŒ≥˝Ÿ C≤sTTHé #˚j·T>±, á dü+>∑‹ ‘Ó*dæq πsDT VüQ{≤VüQ{Ïq |æ\¢\‘√ düVü‰ ‹]– e#˚Ãdæ+<ä≥. Çø£ á »+≥ eT<Ûä´ e∫Ãq Çã“+<äT\T ‘=\–b˛sTTqfÒºqì, ‘·eT eT<Ûä´ e∫Ãq düeTdü´\ì yês¡T |ü]wüÿ]+#·T≈£îHêïs¡ì Ä ø£<∏äq+ kÕsê+X¯+. nsTT‘˚ ndü\T ‘êeTT $&çb˛j·÷eTqï<˚ n ã<ä›eTì, ‘êqT πøe\+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ düeTj·T+ >∑&É|ü&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T yÓfi≤¢qì πsDT #Ók˛Ô+<äì ≈£L&Ü n+≥THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àì p_¢Væ≤˝Ÿ‡˝À ñqï |üeHé Ç\T¢ |ü⁄qsY ìsêàD+ ˝À e⁄+&É≥+‘√ |üeHé ‘·q eTø±+ |üPDÒøÏ e÷sêÃs¡T πøe\+ wüO{Ï+>¥ ì$T‘·Ô+ ôV’≤<äsêu≤<é øÏ e#˚à yês¡T. m|ü⁄&Ó’‘˚ Ç<ä›s¡T eTø±+ e÷sêÃs√ n|üŒ{Ï qT+∫

yês¡T $&çb˛j·÷s¡ì |ü⁄ø±s¡T¢ yê´|æ+#êsTT. á |ü⁄ø±s¡T¢ <ë<ë|ü⁄ @&Óì$T~ HÓ\\ qT+∫ e⁄HêïsTT eT] M{Ïì K+&ç+#·&ÜìøÏ πsDT Ç+‘· Ä\dü´+ m+<äT≈£î #˚kÕs√? Ç|üŒ{Ϭø’Hê ìC≤\T #Ó|æŒ eT+∫ |üì #˚kÕs¡T. @<Ó’‘˚H˚+ Ç<ä›] eT<Ûä´ $uÒ<Ûë\T ‘=\–b˛e&É+ |üeHé n_Ûe÷qT\øÏ Äq+<ä+ ø£*–düTÔ+~.

eTùV≤wt |üø£ÿq eTT>∑TZs¡T V”≤s√sTTqT¢ V” ≤ s√sTTq¢ eT<Û ä ´ es¡ à dæ > ∑ | ü ≥ T¢ ? dü¬s’q ø£<∏ä ô|≥Tº≈£îì eTùV≤wt u≤ãT‘√ dæìe÷ s¡÷bı+~ùdÔ, n~ m+‘·{Ï πs+CŸ øÏ yÓfi¯ó‘·T+<√ Ç{°e\ e∫Ãq ª<ä÷≈£î&ÉTμ dæìe÷ Á|üPyé #˚j·T&É+‘√, Ç|ü&ÉT #ê˝≤ eT+~ <äs¡Ù≈£î\T eTùV≤wt øÏ ‘·>±Z ø£<∏ä\T ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îH˚ |üì˝À |ü&ܶs¡T. z |üø£ÿ düT≈£îe÷sY z ø£<∏ä ¬s&û #˚düTø√>±, eTs√|üø£ÿ ªy˚<ä+μ ù|ò+ÁøÏwt (C≤>∑s¡¢eT÷&ç sê<Ûëø£èwüí) ≈£L&Ü z ôdu…®ø˘º dæ<äΔ+ #˚XÊ&ÉT. ø£eT]¸j·T˝Ÿ |ü+<∏ë˝ÀH˚ á ø£<∏ä yÓ’¬s’{Ï>± kÕ>∑T‘·T+<ä≥. eX‚wüy˚T$T≥+fÒ, Ç+<äT˝À eTùV≤wt |üø£ÿq @ø£+>± eTT>∑TZs¡T ø£<∏ëHêsTT≈£\T q{ÏkÕÔs¡T. á ø£<∏äqT eTùV≤wt Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃ&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ yÓ\¢&Ée⁄‘êsTT.

eT>∑‘·q+ |üØø£å\T #˚sTTùdÔ.. >√|”#·+<é

Ä&É<ëìøÏ Ä&É<˚ X¯Á‘·Te⁄ nH˚~ »>∑yÓT]–q dü‘·´+. eTTK´+>± dæìe÷ s¡+>∑+˝À V”≤s√sTTq¢ eT<Ûä´ ndü‡\T bıdü>∑<äH˚ $wüj·T+ ø=‘·Ô>± #ÓbÕŒ*‡q |üì˝Ò<äT. Ç{°e\ nH˚ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ˇπø dæìe÷˝À q{Ï+#˚ V”≤s√sTTqT¢ ø°#·T˝≤&ÉTø√e&É+ ‘·s¡#·÷ #·÷dü÷ÔH˚ ñHêï+.>∑‘· ø=ìï s√E\ ÁøÏ‘·+ z ‘·$Tfi¯ dæìe÷ wüO{Ï+>∑T˝À C…˙*j·÷, Vü≤ì‡ø£ >=&Ée |ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚ . á dü+|òüT≥q eTs¡Teø£ eTT+<˚ sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à rdüTÔqï ‘êC≤ u≤©e⁄&é dæìe÷ ª&çbÕs¡TºyÓT+{Ÿμ˝À q{ÏdüTÔqï Ç<ä›s¡T ‘ês¡\ eT<Ûä´ $uÒ<Ûë\T e#êÃj·Tì |òæ˝Ÿàq>∑sY düe÷#ês¡+. Ä Ç<ä›s¡T V”≤s√sTTq¢ eTq ‘Ó\T>∑T ‘ês¡˝Ò ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+.&çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ ∫Á‘·+˝À yÓ÷Vü≤Hé u≤ãT ≈£L‘·Ts¡T eT+#·T \øÏåà‘√ bÕ≥T, eT<ÛäTXÊ*ì q{ÏdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. \øÏåà á dæìe÷˝À dü+»jYT<ä‘Y‘√ »‘·ø£&ÉT‘·T+&É>± eT<ÛäTXÊ*ì >±´+>¥ düºsY>± q{Ïk˛Ô+~. á dæìe÷ <ë«sê u≤©e⁄&é ˝ÀøÏ m+Á{° Ç∫Ãq Ç<ä›s¡T ‘·eT dü‘êÔ #ê{≤&ÜìøÏ ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T Ä~Û|ü‘·´+ ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T.eT] á b˛s¡T˝À ¬>\T|ü⁄ me]<√ dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’‘˚>±˙ ‘Ó©<äT. Çø£b˛‘˚ á dæìe÷˝À {≤©e⁄&é Vü‰´+&ɇyéT <ä>∑TZu≤{Ï sêD≤ b˛*kÕ|”düsY bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. kÕ<Ûës¡D+>± sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à dæìe÷˝À¢ q{Ï+#˚ yêfi¯ó¢.. yÓ[‘˚ z πs+CŸ es¡≈£î yÓfi¯‘ês¡T. ˝Òø£ b˛‘˚ n<ä: bÕ‘ê˝≤ìøÏ |ü&çb˛‘ês¡H˚ yê<äq ñ+~. eT] á dæìe÷ <ë«sê eTq ‘Ó\T>∑T kÕºsY‡ sêD≤, \øÏåà eT<ÛäT XÊ*ì\ uÛÑ$wü´‘Y @$T{À? ø±\y˚T ìs¡ísTT+#ê*.

qqTï u…~]düTÔHêïs¡T: sêyéT >√bÕ˝Ÿes¡à u…»yê&Éμ dæìe÷ Áf…Æ\sY ]©C…’q|üŒ{Ï qT+∫ ‘·q≈£î u…~]+|ü⁄ ø±˝Ÿ‡ edüTÔHêï j·T+ ≥÷... <äs¡Ù≈£î&ÉT sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à ‘Ó*bÕs¡T. ãT<

ô|[¢ ˇ<ä›+≥THêï&Éì ø=&ÉTøÏÿ ‘·+Á&ç eT>∑‘·q+ |üØø£å\T #˚sTTùdÔ Ä ø=&ÉT≈£î m˝≤ ]j·÷ø˘º ne⁄‘ê&√ n˝≤π> Hê #˚‘· #˚sTT+#ês¡T. V”≤s√‘√ n˝≤ ∫qï |æ˝≤¢&ç˝≤ #˚sTT+#·ø£b˛‘˚ Áù|ø£å≈£î\T Ä πøs¡ø£ºsY˝ÀøÏ yÓfi¯¢˝Òs¡T. z ej·Tk˛∫Ãq ø=&ÉT≈£î‘√ ‘·+Á&É ùdïVæ≤‘·T&ç˝≤ ñ+&Ü\ì ø£èwüíe+o #Ó|üŒ<ä\#·T≈£îHêïs¡T. Hê j·÷ø£åHé Çy˚TCŸì ÁuÒø˘ #˚j·T&Üìπø Hê #˚‘· Ä düìïy˚X¯+ #˚sTT+#ês¡T n+≥THêïs¡T >√|æ#·+<é. Äj·Tq ‘·q ‘êC≤ ∫Á‘·+ yÓTT>∑T&ÉT >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç˝≤ düŒ+~+#ês¡T. Ä ∫Á‘·+˝À ˇø£ #√≥ sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é ‘·q ø=&ÉT≈£î >√|æ#·+<éì rdüT¬ø[¢ eT>∑‘·q+ f…dtº\T #˚sTTkÕÔs¡T. n˝≤+{Ï d”Hé m+<äT≈£î ô|{≤º*‡ e∫Ã+<√ $e]+#ês¡T >√|”#·+<é. n˝≤π> á dæìe÷˝À V”≤s√ mø£ÿ&Ü zesY>± _ùV≤yé #˚j·T&ÉT. dü+<äsꓤqTkÕs¡+ e´eVü≤]kÕÔ&ÉT. ì» J$‘·+˝À m˝≤ ñ+{≤H√ Ç+<äT˝Àì sê+Á|ükÕ<é bÕÁ‘· j·÷uÛ…’ XÊ‘·+ n˝≤ ñ+≥T+~. H˚qT ô|’øÏ m˝≤ ñ+{≤H√ n˝≤H˚ ñ+~ Ä dæìe÷˝À. n+<äTe\¢ HêπøMT zesY nì|æ+#·˝Ò<äT. ‘·+Á&û ø=&ÉT≈£î\ nqTu+<Ûä+˝Àq÷ zesY ˝Ò<äT. n+<äTπø yÓTT<ä{Ïï+N V”≤s√ bÕÁ‘·ì ø£èwüíe+o düuŸdæº≥÷´{Ÿ #˚sTTdü÷Ô e#êÃs¡T. mø£ÿ&É qqTï ˝Ò|æ‘˚ Hê eTTqT|ü{Ï πøs¡ø£åºsY ãj·T≥≈£î edüTÔ+<˚yÓ÷qì #ê˝≤ ‘Ó*$>± Äj·Tq Ä bÕÁ‘·ì n˝≤ #˚sTT+#ês¡T. Ä m|æk˛&é e˝Ò¢ Áù|ø£å≈£î\T n+<äT˝À ©qeTj·÷´s¡T. V”≤s√ ≈£L&Ü z e÷eT÷\T eTìwæ nì #Ó|üŒ&ÜìøÏ n˝≤ #˚sTT+#ês¡T. nHêïs¡T. ‘ê|”‡ V”≤s√sTTHé >± #˚dæq á ∫Á‘·+ ]©C…’q yÓTT<ä{Ï s√CÒ &çyÓ’&é {≤ø˘ ‘Ó#·TÃ≈£îì, ‘·sê«‘· ÁbÕÔ|t dæìe÷>± eTTÁ<äy˚sTT+#·T≈£î+~.

]j·T˝Ÿ ˝…’|òt˝À V”≤s√ ø±uÀsTT $\Hé nj·÷´ dæìe÷˝À¢ kÕ<Ûës¡D+>± $\Hé y˚cÕ\T y˚ùd _.sê|òüT y˚+Á<ä nH˚ {≤©e⁄&é q≥T&ÉT _.sê|ò üTy˚+Á<ä ì» J$‘·+˝À V”≤s√ ø±uÀsTT ‘·|üŒî˝À ø±˝ÒXÊ&ÉT. z Ä&É,eT>∑ yê<äT˝≤ &ÉT≈£î+≥÷, ø£j·T´+ ô|≥Tº≈£î+≥÷ yÓfi¯óÔ+fÒ, |ü⁄s¡Twüß&ÉT eTVæ≤ fi¯qT y˚~ÛdüTÔHêï&Éì uÛ≤$+∫ Ä q≥T&ÉT CÀø£´+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. |ü⁄s¡Twüß&çì ø=fÒºXÊ&ÉT ≈£L&Ü. nsTT‘˚, n~ m<äTs¡T ‹]–+~. yê]<ä›s¡T uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô\ì ‘Ó*j·Tø£ sê|òüTy˚+Á<ä Ä |üì#˚XÊ&ÉT. Ä eTVæ≤fi¯ b˛©düT\qT |æ*∫ sê|òüTy˚+Á<äô|’ |òæsê´<äT #˚dæ+~. q≥T&çô|’ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì z ¬skÕº¬s+{Ÿ˝À sê|òüTy˚+Á<ä ‘·q $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ eT<Ûä´+ rdüT≈£îHêï&Éì, uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T yê<äT˝≤≥≈£î ~>∑&É+ #·÷dæ sê|òüTy˚+Á<ä CÀø£´+ #˚düT≈£îHêï&Éì, uÛÑs¡ÔqT sê|òüTy˚+Á<ä ø={≤º&Éì, ‘·q uÛÑs¡Ô(eTTKT˝Ÿ#·+<é)qT sê|òüTy˚+Á<ä ø=&ÉT‘·T+&É&É+‘√ uÛ≤s¡´(k˛ìj·÷ eTTKT˝Ÿ#·+<é) yêwts¡÷+˝ÀøÏ yÓ[¢ ‘·eTqT |æ*∫+<äì b˛©düT\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

Ûäyês¡+ Äj·Tq z {°M #Ûêq˝Ÿ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=+<äs¡T ‘·q u…»yê&É dæìe÷ô|’ nqedüs¡ nb˛Vü≤\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡ì Ä dæìe÷ ø£<∏ä πøe\+ ø£*Œ‘·+ e÷Á‘·y˚T nì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. u…»u…»u…»yê&É bÕ≥˝Àì |ü<ë\qT $&ÉBdæ <ëìøÏ ≈£î\+ s¡+>∑T n+≥>∑&ɶ+ dü]ø±<äì, dæìe÷qT $H√<ë‘·àø£ ø√D+˝À #·÷&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚..sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡àø± yê\ì ‘·q≈£î u…~]+|ü⁄ ø±˝Ÿ‡ e#êÃj·Tì nã<äΔ+ #ÓãT‘·THêï&Éì, ‘·q dæìe÷qT |ü_¢dæ{° #˚düTø√e&ÜìøÏ es¡à y˚dæq m‘·TÔ>∑&˚ á u…~]+|ü⁄ ø±˝Ÿ‡Hê≥ø£eTì eT]ø=+<äs¡T yê~düTÔHêïs¡T. s¡ø£Ô #·]Á‘· dæìe÷ $&ÉT<ä\ düeTj·T+˝Àq÷ es¡à Ç˝≤+{Ï Äs√|üD\T #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.Hê>∑#Ó’‘·q´ neT\bÕ˝Ÿ »+≥>± u…»yê&É dæìe÷ s¡÷bı+<äT‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.es¡à •wüß´&ÉT $y˚ø˘ á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>± ÁX‚j·T Ábı&Éø£åHé‡ u≤´qsYô|’ sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à øÏs¡DY ø√H˚s¡T »+≥>± á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. &çôd+ãsY 4 á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

‘·$Tfi¯ q≥T&çì ô|fi≤¢&ÉqTqï ùdïVü≤ |ü\T ∫Á‘ê\ <ë«sê Ç≥T ‘Ó\T>∑T, n≥T ‘·$Tfi¯ Áù|ø£å≈£î\qT n\]+∫q ∫s¡Tqe⁄«\ ej·÷´] ùdïVü≤ ‘·«s¡˝À ô|[¢≈£L‘·Ts¡T ø±qT+~. ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT Á|üdüqïqT Áù|eT $yêVü≤+ #˚düT≈£î+{À+~. ªn#·ÃeTT+&ÉT n#·´eTT+&ÉTμ nH˚ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+˝À M]<ä›s¡÷ ø£*‡ ‘=*kÕ]>± q{Ï+#ês¡T. n|ü&˚ Ms¡T Áù|eT˝À |ü&ɶ≥Tº yês¡Ô˝ §#êÃsTT. Ç|ü&û yês¡Ô*ï ì»+ #˚dü÷Ô, Á|üdüqï ‘·eT Áù|eT e´eVü‰sêìï n~Ûø± ]ø£+>± Á<Ûä÷Mø£]+#ê&ÉT. ªªne⁄qT... e÷ ô|<ä›\ ÄodüT‡\‘√ ùdïVü≤, H˚qT ô|[¢ #˚düTø√yê\ì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêï+. ‘·«s ¡˝ÀH˚ e÷ô|[¢ m|ü&ÉH˚~ Á|üø£{ÏkÕÔ+ ªªn+ ≥÷ Á|üdüqï ù|s=ÿHêï&ÉT. ‘·«s¡˝ÀH˚ M] $yêVü≤ ì∫Ñês¡Δ+ #ÓqïjYT ˝À »s¡T>∑T ‘·T+~. Ç|üŒ{Ïπø dæìe÷\T ‘·–Zb˛sTT, m≥÷ ø±ì dæú‹˝À e⁄qï ùdïVü≤, dü¬s’q düeTj·T+˝À dü¬s’q ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì dæ˙ esêZ\T yê´U≤´ìdüTÔHêïsTT.

sê»eTÚ[ªá>∑μ ¬ø*øÏq es¡à yÓT>± bòÕ´Hé‡ ÄÁ>∑Vü≤+ Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£ ‘·«+˝À.. Hê, düeT+‘· ø£<∏ëHêsTTø£\T>± ªá>∑μ dæìe÷ s¡÷bı+<äT‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷ô|’ $yê<ëdüŒq <äs¡Ù≈£î&ÉT sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à yê´K´\T #˚j·T+&ç düs¡«Á‘ê #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à @eTì yê´K´\T #˚XÊ&É+fÒ...ªªsê»eTÚ[ ø±HÓ‡|ü⁄º #·÷düTÔ+fÒ Ä dæìe÷ eT>∑BÛs¡ ø£+fÒ ô|<ä› Væ≤≥ºj˚T´˝≤ ñ+~. H˚qT Ä dæìe÷ ø√dü+ Ä‘·è‘·‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔHêï ªªn+≥÷ ‘·q {Ï«≥ºsY˝À sêXÊ&ÉT.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K


q>∑s¡+˝À nyÓTC≤Hé ÁbÕC…≈£îº $düÔs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): @Æ™sVLjiNSNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms™´sVV≈¡ H…‘¡ μj∂gÊRi«¡Li @Æ™sV«ÿ©±s xqsLixqÛs Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸÕ‹[©´sW ≠sxqsÚLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 500 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ≠sxqsÚLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV düTeTTK‘· ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ H…”¡aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV©´s AÆ™sV«ÿ©±s ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV μk∂¨s\|ms xqsVμk∂LÁRiLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. BNRP‰≤R∂ H…”¡ ≠sxqsÚLRifl·NRPV gRiá @™´sNSaSá μR∂XuÌy˘ ªRΩ™´sV ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @Æ™sV«ÿ©±s N]ªRΩÚgS ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ˙Fy¤«¡NÌRPV ≠sxqsÚLRifl· μy*LS 7 Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP Dμ][˘gRi @™´sNSaSáª][ Fy»¡V 4 áORPQá øR¡μR∂LRixmso @≤R∂VgRiVá À≥œ¡™´s©´s xqs™´sVVμy∏R∂VLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s F~©yıá æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsLjiNTP @¨sı ≠sμ≥yÕÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sVNRPWáLigS ñ+≥T+<äHêïs¡T. @Õÿlgi[ NS™´sázqs©´s xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ÁbÕC…≈£îº $düÔs¡D≈£î ø±yê*‡q düVü‰j·T, düVü≤ø±sê\qT n+~kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 10 qe+ãsY 2011

|ü+‘·+ HÓ–Z+#·T≈£îqï πøm˝≤¢sY yÓ’mdtÄsY es¡Z+ eTTÁ<ä b˛>=≥Tºø√e&ÜìπøHê...? õ˝≤¢ eT+Á‹‘√ $uÛÒ<ë\T ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä ø√dü+ Á|üj·T‘·ï+ s¡¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 9 (düTes¡íyês¡Ô): H˚&ÉT s¡#·Ãã+&É ¬s+&√ $&É‘· ø±s¡´Áø£eT˝À uÛ≤>∑+>± d”m+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø°düs¡ eT+&É\+˝À »]π> düuÛÑ˝À bÕ˝§Z+≥Tqï dü+>∑‹ $~Û‘·y˚T. nsTT‘˚ ø°düs¡ y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝ÀøÏ edüTÔ+~. B+‘√ ádüuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ y˚T&ÉÃ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ ‘Ós¡ yÓqTø£ sê»ø°j·T+ q&çbÕs¡ì $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶øÏ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑Hé es¡Z+ eTH˚ eTTÁ<ä..? ø±+Á¬>dt esêZ˝À¢ n_ÛÁbÕj·T+ ñ+<äH˚~ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢≈£î eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ yÓ’Ø es¡Z+>± øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶øÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq eTTÁ<ä ñ+~. BìøÏ Ç{°e\ »]–q ñ<ä+‘ê˝Ò kÕø£å´+. &ûd”d” |ü<ä$ì eT+Á‹ dü_‘êesêZìøÏ #Ó+~q H˚‘·≈£î ø£≥ºu…≥Tº‘·THêïs¡ì Á|ü#ês¡+ »]–q dü+<äs¡“¤+˝À... $<˚XÊ˝À¢ ñqï \øå±à¬s&ç¶ n|üŒø£|ü⁄Œ&ÉT q>∑sêìøÏ

#˚s¡T≈£îì sê»ø°j·T bÕe⁄\÷ ø£~bÕs¡T. eTTK´+>± Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‹, πø+Á<ä eT+Á‹ Ç<ä›s¡÷ ≈£L&Ü ˇπø kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q yês¡T>± eTTÁ<ä ñ+<äì, B+‘√ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T <ä÷s¡+ ø±≈£î+&Ü $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY≈£î &ûd”d” u≤<Ûä´‘·\T ø£≥ºu…{≤º\ì Äj·Tq d”m+≈£î, |”d”d” n<Ûä´≈£åî\T u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TDqT ≈£L&Ü ø£*dæ $qï$+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü >∑‘·+˝À ÇÁãV”≤+|ü≥ï+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ¬s’‘·T dü<ädüT‡≈£î ≈£L&Ü øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ <ä÷s¡+>± ñHêïs¡T. áH˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ‘·qô|’ ñqï nb˛Vü≤\qT ‘=\–+#·Tø√e&É+ ø√dü+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì ø°düs¡ eT+&É\+˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#˚ $<Ûä+>± Äj·Tq bÕeP\T ø£~|æ ‘·q |ü+‘·+ HÓ–Z+#·T≈£îHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt esêZ\T #˚düTÔqï |ü⁄ø±s¡T¢ wæø±s¡T #˚düTÔ+&É≥+ ø=düyÓTs¡T|ü⁄.

ù|J\T : 8

H˚&ÉT ø°düs¡≈£î d”m+ sêø£ s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 9 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À uÛ≤>∑+>± sêÁwüº d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø°düs¡ eT+&É\ πø+Á<ë\˝À >∑\ es¡›e÷Hé bÕsƒ¡XÊ\ ø±´+|üdt˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY $. X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. ¨+ eT+Á‹ dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶, bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹, õ˝≤¢ Ç+#ê]® eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT\T ≈£L&Ü bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. ô|q¸Hé, >∑èVü≤ìsêàD \_Δ<ës¡T\≈£î eT+pØ |üÁ‘ê\‘√bÕ≥T πswüHé ≈£L|üq¢qT |ü+|æD° #˚kÕÔs¡T. bÕe˝≤e&û¶ øÏ+<ä 67 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT, 3,017 dü«j·T+ düVü‰j·T dü+|òü÷\≈£î á dü+<äs¡“¤+>± |ü+|æD° #˚kÕÔs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À $$<Ûä |ü<∏äø±\ øÏ+<ä <ë<ë|ü⁄ 60 ø√≥¢‘√ #˚|ü≥ºuÀe⁄ 15 n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. \_Δ<ës¡T\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡yê«\ì dü÷∫+#ês¡T. d”m+ ø±s¡´Áø£eT+ Ç˝≤: H˚&ÉT ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î uÒ>∑+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·T+ qT+&ç ôV≤*ø±|òüºsY˝À ãj·T\T<˚] sêCÒ+Á<äq>∑sY˝Àì Ä#ês¡´ mHéJs¡+>± e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î ãVü≤<ä÷sY|üPsê pbÕsYÿ #˚s¡T≈£îì bòÕs¡dtº e÷s¡ºsY‡ &˚ dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. nø£ÿ&É qT+&ç ø°düs¡ eT+&É\+˝Àì #˚sê´\ Á>±eT+˝Àì ≈£î+<äq|ü*¢ #Ís¡kÕÔ e<ä› ñqï es¡Δq bÕsƒ¡XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À d”m+ bÕ˝§Z+{≤s¡T. Ç{°e\ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q n~Ûø±s¡T\ düMTø£å˝À ø£˝…ø£ºsY õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. s¡#·Ãã+&É düuÛ≤ y˚~ø£ ‘·~‘·s¡ @sêŒ≥¢qT

#˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· &ûÄsY&û@ |”&û es¡Á|ükÕ<é ¬s&ç¶, mHéd”m˝Ÿ|” |”&û düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ @sêŒ≥¢qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ &ûmdty√ <ä>∑Zs¡T+&ç |üqT\T |üP]Ô #˚XÊs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì ø°düs¡, XÊMTsYù|{Ÿ, y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òüT{ŸπødüsY, ø±ÁbÕ |ü]~Û˝Àì düTe÷s¡T 20 y˚\ eT+~øÏ \_› #˚≈£Ls¡qTqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ø£˝…ø£ºsY Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó*bÕs¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± πswüqT ≈£L|üqT¢, ‘Ó\¢ πswüHéø±s¡T¶\T, Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ eT+ps¡T |üÁ‘ê\ |ü+|æD° ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ øö+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTs√ |üø±ÿ y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »]π> ø±s¡´Áø£eT+˝À d”m+ bÕ˝§Z+≥Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T, ø±s¡´Áø£eT @sêŒ≥¢qT <ä>∑Zs¡T+&ç |üsê´y˚øÏå+#ês¡T. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS 7,847 ™´sVLiμj∂NTP lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV B™´s*gS lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ 2,20,969 ™´sVLiμj∂NTP N]ªRΩÚgS lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV B™´s*≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ 2,170 ™´sVLiμj∂NTP zmsLiø≥R¡©˝´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂VgS lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ 20,894 ™´sVLiμj∂NTP zmsLiø≥R¡©˝´sV B™´s*≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒœ¡ß˛ 9,740 ™´sVLiμj∂NTP ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂VgS lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ 18Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP BŒœ¡ß˛ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ ˙NTPLiμR∂ ˙NTPLiμR∂»¡ G≤yμj∂ ™´sLRiNRPW LRiW.22.06 N][»˝¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡gS C ($T>∑‘ê 2˝À) G≤yμj∂ «¡©´s™´sLji ©´sVLi≤T∂

Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº˝À 20q kÕ+düÿ è‹ø£ b˛{°\T m˙ºÄsY yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Á≥dtº Ä<Ûä«s¡´+˝À düs¡«y˚<ä ˝§+–b˛sTTq nj·T÷uŸU≤Hé

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ j·TTe»q dü+πøåeTXÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 20q ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\ qT+&ç õ˝≤¢kÕúsTT kÕ+düÿè‹ø£ b˛{°\qT Hê+|ü*¢˝Àì ‘Ó\T>∑T j·T÷ìe]‡{° Ä&ç{À]j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. bò˛ø˘ &ÜHé‡, bò˛ø˘ kÕ+>¥‡, @ø£bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ (Ç+^¢wt/Væ≤+B e÷Á‘·y˚T) ø±¢dæø£˝Ÿ zø£˝Ÿ, ø±¢dæø£˝Ÿ ÇHéÁdüTºyÓT+{˝Ÿ (k˛˝À) b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·ã&É‘êj·THêïs¡T. Äj·÷ b˛{°\˝À bÕ˝§ZH˚ j·TTe‘· ‘·eT dü«+‘· dü+^‘· |ü]ø£sê\qT, &Ü´q‡s¡¢≈£î ø±e\dæq yÓTø£|t kÕe÷Á–, eÁkÕÔ\qT yêπs düeT≈£Ls¡TÃø√e\dæ ñ+≥T+<äHêïs¡T. b˛{°\˝À bÕ˝§ZqT yê]øÏ m˝≤+{Ï {Ï.@/&ç.@\T #Ó*¢+#·ã&Éeì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT b˛{°\˝À m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\qT sêÁwüºkÕúsTT b˛{°\≈£î |ü+|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ÄdüøÏÔ, ns¡Ω‘· ø£*–q õ˝≤¢≈£î #Ó+~q 15`35 eT<Ûä´ ej·TdüTÿ˝…’q j·TTe‘· ôV’≤<äs¡u≤<é »˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡˝À >∑\ õ˝≤¢ j·TTe»q dü+πøåeT n~Ûø±] ø±sê´\j·T+ bò˛Hé q+ãsY 040`23205577˝À >±ì, ôdŒwü˝Ÿ &É÷´{° Ä|ò”düsY, düj·T´<é ÇbòÕÔø±sY eTTwüs¡|òtqT dü+Á|ü~+#·e#·Ãì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : Fs¨dÌsAL`i Æ™sVÆ™sWLji∏R∂VÕfi ˙»¡£qÌs \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s gRi¿¡ËÀ›÷¡ }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ©´s™´sLi ¡LRiV 11©´s 11 ™´sVLiμj∂ á Ù¡ ˙xmsºΩxtÌsv\¤Õ¡©´s NRPŒÿNSLRiVáª][ xqs*LRiÆ™s[μR∂ @Æ©s[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμj∂. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP zqs¨ds, LS«¡NUP∏R∂V LRiLigSá©´sVLi¿¡ ˙xms™´sVV≈¡Ã¡V •¶¶¶«¡LRiVNS©´sV©yıLRiV. xqs*LRiÆ™s[μR∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi μy*LS ™´s¿¡Ë©´s Aμy∏R∂W¨sı Fs¨dÌsAL`i Æ™sVÆ™sWLji∏R∂VÕfi ˙»¡£qÌs μy*LS }qs™y NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. ˙xms«¡Õ˝‹[ }qs™y NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ xqs*LRiÆ™s[μR∂ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙»¡xqÌsV {qsC™Ø[ Æ™sLiNRP…fi æªΩ÷¡FyLRiV. 11 ™´sVLiμj∂ @ªRΩ˘LiªRΩ ˙xmsºΩÀ≥ÿ™´sLiªRΩV\¤Õ¡©´s NRPŒÿNSLRiVá©´sV IZNP[ Æ™s[μj∂NRP\|ms ¬ø¡[LjiË NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ ª]÷¡ryLji @¨s ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ xmsμR∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ©´sV BryÚ™´sV¨s @©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓTÆqsY $<ë´]úìô|’ n‘ê´#êsêìøÏ bÕ\Œ&çq bÕsYÿe⁄&é Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY dü˝≤e⁄B›Hé nj·T÷uŸU≤Hé Çyêfi¯ Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº˝À ˝§+–b˛j·÷&ÉT. n+‘·≈£îeTT+<äT n‘·ìøÏ eT+p¬s’q u…sTT˝Ÿ düTÁ|”+ø√s¡Tº s¡<äT› #˚dæ+~. yês¡+ s√E˝À¢ ˝§+–b˛yê\ì ø√s¡Tº Ç{°e˝Ò Ä<˚•+∫+~. >∑‘· 11 HÓ\\T>± #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À ]e÷+&é˝À ñqï nj·T÷uŸU≤Hé≈£î eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ ôV’≤ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ Ç∫Ã+~. d”d”mdt b˛©düT\T ì+~‘·T&çøÏ ôV’≤ø√s¡Tº eT+ps¡T #˚dæq u…sTT˝ŸqT düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

ø£ècÕí ù|òdt `3 |üqT\≈£î

ì<ÛäT\T eT+ps¡T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 9 (düTes¡íyês¡Ô): »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T ø£ècÕí eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ù|òdt`3 |üqT\ ø√dü+ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·÷\H˚ Á|ü‹bÕ<ÛäqqT Vü≤&√ÿ n+^ø£]+∫+~. ãT<Ûäyês¡+ »\eT+&É* m+&û n<ÛäsYdæHêΩ ôV’≤<äsêu≤<é ns¡“Hé n_Ûeè~Δ dü+düú(Vü≤&√ÿ) ø£ècÕí »˝≤\ düs¡|òüsê ù|òdt`3 |üqT\ ø√dü+ s¡÷.1500 ø√≥T¢ ì<ÛäT\ eT+ps¡T #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ Ç|üŒ{Ïπø q>∑s¡ Á|ü»\≈£î ø£ècÕí eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ø£+fÒ n<äq+>± eTs√ 90 m+J&ûì n+~+#·e#·Ãì ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç{°e\ ø±\+˝À »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡T|ü⁄q Vü≤&√ÿøÏ ì<ÛäT\ eT+ps¡T ø±yê\ì ø√s¡>±, ìã+<Ûäq\T |ü]o*+∫q Vü≤&√ÿ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚düTÔHêïeTì Á|üø£{Ï+#·&É+ $X‚wü+. Ç|üŒ{Ïπø »\ eT+&É* Ä]úø£+>± qcÕº\ u≤≥˝À ñqï düeTj·T+˝À, >√<ëe] eT+∫˙{Ï »˝≤\qT q>∑sêìøÏ ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ Ç{°e\H˚ ì<ÛäT\qT $&ÉT<ä\ #˚dæq Vü≤&√ÿ, Á|üdüTÔ‘·+ ø£ècÕí eT+∫˙{Ï ù|òdt`3 |üqT\ ø√dü+ eTs√ 15 e+<ä\ ø√≥¢ ì<ÛäT\ eT+p]øÏ n+^ø£]+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+.

H˚&ÉT ø°düs¡≈£î d”m+ sêø± (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ©´s™´sLi ¡L`i ™´sLRiNRPW LRiW.16 N][»˝¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 33 {qsÚQ˚ aRPNTPÚ À≥œ¡™´s©yáV ¨sLS¯flÿ¨sNTP LRiW.8.25 N][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. 18,197 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ ˙NTPLiμR∂ 170 áORPQáV, 5,666 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV xmsLi»¡Ã¡ ’d¡™´sW ˙NTPLiμR∂ 525 áORPQáV, 11,852 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ ˙NTPLiμR∂ 90.42 áORPQáV Æ™sVVªRΩÚLi 35,175 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV LRiW.785.42 áORPQáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ˙NTPLiμR∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 1,169 À˝ÿN`PáՋ[¨s 23,370 FsNRPLSáՋ[ LRiW.41.13 N][»˝¡V ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs 12,184 ™´sVLiμj∂NTP ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¬ø¡[NRPWLRiVªRΩVLiμj∂. LS“¡™±s ∏R∂VV™´s NTPLRiflÿá μy*LS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≤T∂|qsLi ¡L`i ©y…”¡NTP 3,623 ™´sVLiμj∂NTP DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøR¡ ¡≤R∂VªRΩVLiμj∂. ™´s¬ø¡[Ë ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ 45Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi μy*LS 2011c12 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ 77.16 N][»˝¡V ≈¡LRiVË NSgS 55,84,556 xms¨s μj∂©yáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂.

$ø£˝≤+>∑T\≈£î ñ∫‘· ø£+|üP´≥sY •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $ø£˝≤+>∑ düVü≤ø±s¡ dü+düú, $ø£˝≤+>∑ •ø£åD, ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡\˝À ñ∫‘· •ø£åD¬ø’ ns¡TΩ˝…’q $ø£˝≤+>∑ nuÛÑ´s¡Tú\T, n+<ÛäT\T ã~s¡T\ qT+&ç <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY yÓ’. dü‘ê´q+<ä+ H˚&=ø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ä|ò”dt n{Ày˚TwüHé (C≤dt kÕ|tºy˚sY), ø√s¡T‡˝À •ø£åD bı+<äT≥≈£î>±qT 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Ω‘·‘√, 18 qT+&ç 40 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüTÿ˝…’ n+<ÛäT\T, Ä|ò”dt Ä{Ày˚TwüHé ø√s¡T‡¬ø’ ã~Ûs¡T\\≈£î 10 HÓ\\T •ø£åD ñ+≥T+<äHêïs¡T. ÄdüøÏÔ>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\qT Ç‘·s¡ düe÷#êsêì¬ø’ $ø£˝≤+>∑ •ø£åD eT]j·TT ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+ eT\ø˘ù|{Ÿ, q\¢>=+&É Áø±dt s√&é‡, ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À bı+<ë\ì, ˝Ò<ë ãjÓ÷&˚{≤ $esê\‘√ ìØí‘· <Ûäèe|üÁ‘ê\T, õsêø˘‡ ($<ë´s¡Ω‘·, $ø£˝≤+>∑‘·«+ ‘Ó\T|ü⁄ yÓT&çø£˝Ÿ dü]º|òæπø{Ÿ, bò˛{À) »‘·|üs¡∫ H˚s¡T>± >±ì, b˛düTº <ë«sê á HÓ+\ 23`11`11˝À|ü⁄ dü+ã+~Û‘· ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒj·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nuÛÑ´s¡Tú\≈£î 2011 &çdü+ãsY 7q ñ<äj·T+ 10.30 qT+&ç Ç+≥s¡÷«´\T »s¡T|üã&ÉTqì m.C….dæ ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’\T |ü{≤º\ô|’ ¬s+&ÉT eTè‘·<˚Vü‰\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é˝À U…’ø£‘êu≤<é˝À ¬s’\T øÏ+<ä|ü&ç Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ |ü{≤º\ô|’ ¬s+&ÉT eTè‘·<˚XÊ\T ø£qã&É&É+‘√ kÕúì≈£î\T ¬s’˝Ò« b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. eTè‹ #Ó+~q Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T mes¡H˚~ Ç+ø± >∑T]Ô+#ê*‡ ñ+<äì Hê+|ü*¢ ¬s’˝Ò« b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Hê+|ü*¢ qT+&ç *+>∑+|ü*¢ yÓfi¯óÔqï m+m+{°mdt ¬s’\T øÏ+<ä|ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç<ä›] eTè‘·<˚Vü‰\qT ñkÕàìj·÷ e÷s¡TÃØøÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

Ä]úø£ Çã“+<äT\‘√ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : sêCÒ+Á<äq>∑sY ø±fÒ&Ü+ •esê+|ü*¢ |”mdt |ü]~Û˝À ãT<Ûäyês¡+ ãTsêqTB›Hé nH˚ e´øÏÔ ñ]y˚düTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. Ä]úø£ Çã“+<äT\‘√ ãÁeTTø˘qT<Í›˝≤ #Ós¡Te⁄ e<ä› #Ó≥Tº≈£î ñ] y˚düTø=ì eTs¡DÏ+#ê&ÉT.

πø|”ôV≤#Y;˝À u≤\T&ç eTè‘·<˚Vü≤+ ‘ê+&É÷s¡T s¡#·Ãã+&É˝À bÕ˝§Zqï ¨+eT+Á‹ dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶

mdtJ{° &çmd”‡`2011 »>∑‹ |ü_¢πøwüHé n+#·Hê\T n‹ m≈£îÿe: dæ_◊ ñs¡÷›MT&çj·T+ ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À >∑\ mdt.õ.{Ï ñs¡÷› MT&çj·T+ b˛düTº\≈£î &çmd”‡ 2011 *$Tf…&é ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ H√{Ï|òæπøwüHéqT $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] u≤\ø±X¯j·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À 36mdt.õ.{Ï ñs¡÷› MT&çj·T+ b˛düTº\T uÛÑØÔøÏ >∑\eì, n+<äT˝À md”‡ 10, md”‡ ñyÓTHé 5, md”º`4, md”‡ ñyÓTHé `2, _dæ m `5, _dæm ñyÓTHé `2, _dædæ `, _dæ &ç`5, _dæ &ç ñeTHé `2 U≤©\ uÛÑØÔ¬ø’ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&ç+<äHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· πø≥–]\˝À ns¡TΩ˝…’q nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\qT ìC≤+ ø±˝Òõ m<äTs¡T>±, >∑Hé kÂ+Á&ç˝À >∑\ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À ø=qT>√\T #˚düTø√yê\Hêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ\T ø±sê´\j·T |üì ~qeTT\˝À ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+≥\ es¡≈£î á HÓ\ 17 es¡≈£î \uÛÑ´eTe⁄‘êj·THêïs¡T. nìï $esê\qT |üP]+∫ <äs¡U≤düTÔ‘√ bÕ≥T nedüs¡yÓTÆq Á<ÛäTe|üÁ‘ê\qT »‘·#˚dæ á HÓ\ 19˝À|ü⁄ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+≥\ es¡≈£î õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒj·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 10 qe+ãsY, 2011

ôV’≤<äsêu≤<é,qe+ãsY9(düTes¡íyês¡Ô): »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡ $\TeqT #ê˝≤ n‹ ‘·≈£îÿe>± n+#·Hê y˚sTT+#·T≈£îHêïs¡ì &ç˝≤sTT{Ÿ d”ìj·TsY &Ó’¬sø£ºsY düT<äs¡ÙHé dæ_◊øÏ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. »>∑‹øÏ $»j·TkÕsTT ¬s&ç¶ ø√]ø£ y˚Ts¡πø ‘êeTT m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+ n+#·Hê\T y˚dæ Ç#êÃeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.m+<äT≈£î Ç˝≤ y˚sTT+#ês¡ì n&ç–‘˚ Ä|ò”düT nedüsê\ ø√düy˚T m≈£îÿe>± n+#·Hê\T y˚sTT+#êeTì yês¡T #Ó|æq≥T¢ düT<äs¡ÙHé $e]+#ês¡T.bÕ‘· ‘˚~\ Á|üø±s¡+ »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡ $\Te\qT ô|+#·T≈£îì n+#·Hê\T y˚sTT+#ê≈£îHêïs¡ì,Ä|ò”düT |üs¡Œdtø√dü+ nì n+#·Hê\T ô|+#·T≈£îì ,á‘·sê«‘· ny˚ n+#·Hê\T #·÷|æ+∫ ‘·eT ùws¡¢qT »>∑‹ |ü_¢πøwüHé #ê˝≤ m≈£îÿe πs≥T≈£î neTTà≈£î+<äì,Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : πø|”ôV≤#Y;˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ z u≤\T&ç eTè‘·<˚X¯+ \uÛÑ´yÓTÆ+~. düsê›sY|üfÒ˝Ÿ q>∑sY˝Àì z uÛÑeq+ô|’ u≤\T&ç eTè‘·<˚X¯+ \uÛÑ´yÓTÆ+~. eTè‘·T&ÉT eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ n<äèX¯´yÓTÆq uÛ≤qTÁ|ükÕ<é (8)>± b˛©düT\T >∑T]Ô+#ês¡T.

nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À

ÄsYm+|” &Üø£ºsY eTè‹

ñ<√´>±\ ø√dü+ $ø£˝≤+>∑T\ <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡Õ˝‹[ Δÿ◊d¡gS D©´sı ≠sNRPÕÿLigRiVá Dμ][˘gSáV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠sNRPÕÿLigRiVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. FsLiª][NSáLigS F°xqÌsVá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂VNRP ªRΩ™´sVNRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™yLRiV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @L>RiV\¤Õ¡©´s ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV Dμ][˘gSáV B™´s*NRPVLi≤y @μ≥j∂NSLRiVáV ≤R∂ ¡V˜Ã¡NRPV @™´sVV¯NRPVLi»¡V©yıLRi¨s xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPVáV AL][zmsLiøyLRiV. ªRΩORPQfl·Æ™s[V Δÿ◊d¡gS D©´sı Dμ][˘gSáV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂VNRPF°æªΩ[ ALiμ][Œœ¡©´s©´sV DμÙR∂QXªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Dμ][˘gSá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ≠sNRPÕÿLigRiVá xqsLiZOP[Q™´sV xqsLixmnsVLi ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. ≠sNRPÕÿLigRiVá xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ™yLRiV ªRΩLS*ªRΩ L][≤ÔR∂V\|ms \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. μk∂Liª][ gRiLi»¡}qsxmso ˙…ÿzmnsN`PNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiμj∂. μk∂Liª][ ™yLji¨s F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLiøyLRiV.

<˚yê\j·÷\ uÛÑ÷eTT\ $#ês¡D qe+ãsY 14 yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüºyê´|üÔ+>± e⁄qï <˚yê<ëj·TXÊK |ü]~Û˝Àì $yê<ëdüŒ<ä uÛÑ÷eTT\ô|’ $#ês¡D ãT<Ûäyês¡+ ôV≤ø√s¡Tº $#ê]+#ê*. ‘ê‘êÿ*ø£ Á|ü<ÛëqHê´j·TeTT]Ô >∑T˝≤+eTVü≤à<é q÷‹s¡ sê+ yÓTTVü≤Hésêe⁄ \ <Ûäsêàdüq+ $#ê]+∫+~. á dü+<Ûäs¡“¤+>± |ü\T n+XÊ\T ø√s¡Tº <äèwæºøÏ sê>± n<äq|ü⁄ n&É«πø{Ÿ »qs¡˝Ÿ düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô <˚yê<äj·T XÊK≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï πødüT\qT ˇπøkÕ] $#ê]+#ê\ì ôV’≤ø√s¡TºqT ø√sês¡T. nsTT‘˚ ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT á HÓ\ 14 yêsTT<ë y˚düTÔqï≥T¢ ôV’≤ø√s¡Tº Á|üø£{Ï+∫+~.

eTs¡Œ*¢,qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À ø£+~bı\+˝À z ÄsYm+|æ &Üø£ºsY eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eTs¡Œ*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£îeTà] n+»j·T´ (42) >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ÄsYm+|æ>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ Jeq+ kÕ–+#˚yê&ÉT. >∑‘· HÓ\ 31e ‘˚~ qT+&ç ø£ì|æ+#·ø£ b˛>± eTè‘·Tì uÛ≤s¡´ neTè‘·eTà á HÓ\ 7q b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>± b˛©düT\T $Tdæ‡+>¥ πødüT>± qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q z yÓTÆHêغ ¬s’‘·T bı\+˝À ø£+~ |ü+≥≈£î ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äTqT |æ∫ø±] #˚ùd+<äT≈£î yÓfi¯¢>± Ä bı\+ |ü]düsê\˝À eTìwæ eTè‹ #Ó+~q yêdüq sêe≥+‘√ >∑eTì+#·>± eTìwæ eTè‹ #Ó+~ nej·Tyê\T #Ó˝≤¢ #Ó<äTs¡T>± |ü&ç ñ+&É≥+‘√ eTè‘·Tì Äqyêfi¯¢qT ã{Ϻ ÄsYm+|æ &Üø£ºsY n+»j·T´>± >∑T]Ô+#ês¡T. |üø£ÿH˚ z eT<Ûä´+ d”kÕ ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äTqT b˛©düT\T >∑T]Ô+#ês¡T. Ä‘·àVü≤‘˚´: mdt◊ #·‘·Tπs«~ á $wüj·TyÓTÆ mdt◊ #·‘·Tπs«~ì dü+Á|ü~+#·>± ≈£îeTà] n+»j·T´≈£î <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î n|ü⁄Œ\THêïj·Tì n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä uÛÑ]+#·˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç ñ+&Ée#·Ãì nHêïs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+, 10 qe+ãsY, 2011

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

3

$ø±sêu≤<é˝À $<ë´s¡Tú\≈£î |òæõjÓ÷ <∏Ós¡|òæ

düeTdü´\≈£î ì\j·T+ $ø±sêu≤<é ãkÕº+&é $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î ùde\+~+#·&É+˝À ÄsY{Ïdæ |üP]Ô>± $|òü\eTe⁄‘√+~. Á|üj·÷DÏ≈£î\ kÂø£sê´s¡ú+ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ≈£Ls√Ãe&ÜìøÏ $ø±sêu≤<é ãkÕº+&é˝À ø±$TH˚ì ÄdüŒÁ‹ yês¡T düeT≈£L]Ãq ≈£îØÃ\qT düVæ≤‘·+ eTs¡eT‘·TÔ\T #˚j·Tì ø±s¡D+>± n$ s√Es√E≈£î •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£î+≥THêïsTT. ãkÕº+&é˝À >∑\ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT e÷kÕ\T>± $<äT´‘Y ã\T“\T yÓ\>∑ø£ ÄsY{Ïdæ dæã“+~, ø£+&Éø£ºs¡T¢ Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ñ<äj·T+ |òüdtº ãdt\≈£î yÓfi‚¢ dæã“+~ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+≈£î yÓ[¢ ‘·eT ãdt f…Æ$T+>¥ sê<ë›eT+fÒ ø£ì|æ+#·ø£ nedüú\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. ãkÕº+&é˝À eT+∫˙{Ï edü‹ |üP]Ô>± >∑>∑qyÓTÆ+~. >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± ãkÕº+&é˝À eT+∫˙{Ï ≈£î˝≤sTT\T n\+ø£s¡ ÁbÕj·T+>± e÷sêsTT. y˚dü$ ø±\+˝À dü‘·´kÕsTT ùdyê dü$T‹ ìs¡«Væ≤+#˚ #·* y˚+Á<ä+ ãkÕº+&é≈£î ~ø£ÿe⁄‘·T+~. ãkÕº+&é qT+&ç ãj·T{ÏøÏ yÓfi‚¢ e÷s¡Z+ |üP]Ô>± >∑T+‘·\ eTj·T+>± e÷]+~. á e÷s¡Z+˝À ãdt Á&Ó’es¡T¢ ãdt\qT q&ÉbÕ\+fÒ m+‘√ >∑>∑q+>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ãkÕº+&é˝À ø£+Á{À\s¡T ˝Òø£ Á|üj·÷DÏ≈£î\T Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. q÷‘·q+>± $ø±sêu≤<é ãdt &çb˛ y˚TH˚»sY>± e∫Ãq

\ø°åàø±+‘·+ ãkÕº+&é düeTdü´\ |ü≥¢ <äèwæº kÕ]+∫ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ q&ÉT+ _–+#ê\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. {Ϭø{Ÿ ÇwüO´sTT+>¥ $TwüHé Á|üy˚X¯+ $ø±sêu≤<é ÄsY{Ïdæ ãdt\˝À Ç{°e\ ø£+&Éø£¢s¡¢≈£î {Ϭø{Ÿ ÇwüO´sTT+>¥ $TwüHé\qT Ç#êÃs¡T. &çb˛ qT+&ç Á|ü<Ûëq s¡÷≥¢sTTq ôV’≤<äsêu≤<é, ‘ê+&É÷sY, dü<ë•eù|≥, |ü]– s¡÷≥¢˝À á {ÏyéT $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ ô|{≤ºs¡T. yÓTT<ä≥ ˇø√ÿ s¡÷≥¢˝˝À eT÷&ÉT ãdt\ #=|ü⁄Œq Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ nq+‘·s¡+ nìï ãdt\≈£î á $<ÛëHêìï e÷s¡ÃqTHêïs¡T. á {ÏyéT ø±s¡D+>± ø£+&Éø£ºsY\≈£î ùdºõ <ë{Ïq nq+‘·s¡+ mdtÄsY ì+|ü≥+ ‘·~‘·s¡ |üì ‘·|üŒqT+~. á {Ϭø{Ÿ ø±s¡D+>± Á|üj·÷DÏ≈£î&ÉT mø£ÿ&ç qT+&ç mø£ÿ&çøÏ @ düeTj·T+˝À Á|üj·÷DÏ+#ês¡qï $wüj·T+ düŒwüº+>± ‘Ó\TdüTÔ+~.

<Ûës¡÷sY Á¬ø’düÔe C≤‘·s¡≈£î Á|ü‘˚´ø£¬s’fi¯ófl ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡í yês¡Ô): <Ûës¡÷sY˝Àì yÓT<∏ä&çdtº #·]Ã˝À »]π> Á¬ø’düÔe C≤‘·s¡˝À bÕ˝§ZH˚ j·÷Á‹≈£î\ kÂø£sê´s¡Δ+ á HÓ\ 11, 13 ‘˚B˝À¢ ;<äsY`<Ûës¡÷sY\ eT<Ûä´ ¬s+&ÉT Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯¢qT q&É|üqTqï≥T¢ ¬s’˝Ò« d”|”Äs√« ¬ø. kÕ+ã•esêe⁄ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. HÓ+ãsY 07001 Á|ü‘˚´ø£ ¬s’\T ;<äsY qT+∫ á HÓ\ 11e ‘˚B ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ãj·T\T<˚] eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.20 >∑+≥\≈£î <Ûës¡÷sY #˚s¡T‘·T+~. HÓ+ãsY 07002 Á|ü‘˚´ø£ ¬s’\T ;<äsY qT+∫ á HÓ\ 13e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î <Ûës¡÷s¡T˝À ãj·T\T<˚] sêÁ‹ 9 >∑+≥\≈£î ;<äsY #˚s¡T‘·T+~. |ü~ uÀ^\‘√ Á|üj·÷DÏ+#˚ á ¬s+&ÉT Á|ü‘˚´ø£ mø˘‡Áô|dt ¬s’fi¯¢≈£î »V”≤sêu≤<é ø√Væ≤sY, dü<ë•eù|≥, $ø±sêu≤<é ùdºwüq¢˝À Vü‰\Tº dü<äTbÕj·÷ìï ø£*ŒkÕÔs¡T.

>∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì X¯e+ \uÛÑ´+ #˚y˚fi¯¢, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): 32 dü+e‘·‡sê\ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tq e´øÏÔ X¯yêìï #˚y˚fi¯¢ b˛©düT\T ãT<Ûäyês¡+ >∑T]Ô+#ês¡T. #˚y˚fi¯¢ düMT|ü+˝Àì Ç+Á<ë¬s&ç¶ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ düMT|ü+˝À á X¯yêìï >∑T]Ô+#·≥+ »]–+<äì X¯e+ |üP]Ô>± ø±* ñ+&É≥+‘√ m≥Te+{Ï Äqyêfi¯¢qT >∑T]Ô+#·˝Òø£ b˛j·÷eTì #˚y˚fi¯¢ dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìï #˚y˚fi¯¢ mdt◊`2 X‚KsY,mmdt◊ »eTT\|üŒ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

l |ü<äàHêuÛÑkÕ«$T bÕ≥\ d”&û Ä$wüÿs¡D $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡í yês¡Ô): l |ü<äàHêuÛÑ bÕ≥\ dæ&çì $ø±sêu≤<é &çmdt|æ nXÀø˘ ãT<Ûäyês¡+ Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·–] l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$T C≤‘·s¡ dü+<äs¡“+˝À á dæ&ç Ä$wüÿs¡D »s¡>∑≥+ |ü≥¢ Äj·Tq Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): sêJyé $<ë´ $TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ $ø±sêu≤<é eT+&É\ eqs¡T\ πø+Á<Ûä+˝À |òæõjÓ÷ <∏Ós¡|æ •_sêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\+˝À Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ $<ë´s¡Tú\ >∑T]Ô+∫, yê]øÏ dü\Vü‰\T dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &Üø£ºsY ]wæø£ |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\qT ≈£åîDí+>± |ü]•*+#ês¡T. eT+&É\ $<ë´~ø±] m+.q]‡+\T e÷{≤¢&ÉT‘·T

Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊqTkÕs¡+ Á|ü‹ Á>±eT+˝À Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ $<ë´s¡Tú\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ $<ä´qT n+~+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À á $<ë´s¡Tú\≈£î nqT>∑TD+>± sê´+|t kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY{Ï\T ø£\«] MD, ø£èwüíy˚DÏ, m+ÄsY|æ\T nq+‘·|ü<äàHêuÛÑsêe⁄, yÓ+ø£≥j·T´, X¯+ø£s¡|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·+&ç $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): e\dü\ ìyês¡D≈£î eTVü‰‘êà>±+BÛ C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À |üqT\T yÓ+≥H˚ ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì |üP&É÷sY eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~ø±] düTuÛ≤wæDÏ f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ\qT Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ |üP&É÷sY eT+&É\ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT Á|üdü+–düTÔ Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï |üqT\‘√ bÕ≥T eT]ìï |üqT\ ø√dü+ Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<ä›+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. uÛÑ÷ düeTÁ>±_Ûeè~Δ

ø√dü+ bı<ä\ ‘=\–+|ü⁄, Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ìsêàD+ á ø±s¡´Áø£eT+˝À #˚|ü≥ºe#·Ãì Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<äΔ+ #˚ùdÔ ì<ÛäT\T eT+ps¡e⁄‘êj·Tì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m≥Te+{Ï n$˙‹ »]–Hê ø£]ƒq #·s¡´\T+{≤j·Tì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.≈£L*\≈£î |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T düø±\+˝À _\T¢\T #Ó*¢+#ê\ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À @|æz *+>∑j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTÆdüeTà <˚yê\j·÷ìøÏ yÓ÷{≤s¡T eT+ps¡T $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): |üP&É÷sY eT+&É\+ ø£+&É¢|ü*¢ Á>±eT+ e<ä› >∑\ ø£≥º yÓTÆdüeTà <˚yê\j·T+ e<ä› >∑\ uÀs¡T≈£î dæ+–˝Ÿ ù|òCŸ yÓ÷{≤s¡T _–kÕÔeTì ÄsY&ÉãT¢mdt &ç|üP´{Ï ÇÇ q]‡+\T >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À ø£+&É¢|ü*¢ Á>±eTdüTú\T Á>±eT Á|ü‘˚´~Ûø±]

m+&çy√ düTuÛ≤wæDÏøÏ |òæsê´<äT #˚j·T>± ÄyÓT á HÓ\ 1 e‘˚~q Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ ÄsY&ÉãT¢mdt n~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~ø£ |ü+|æ+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ÄsY&ÉãT¢mdt n~Ûø±s¡T\T Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ ø£≥º yÓTÆdüeTà Ä\j·T+ e<ä› uÀsY≈£î yÓ÷{≤s¡T _–kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

¬s+&ÉTs√E˝À¢ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ê* #˚y˚fi¯¢, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+∫q eT+&É˝≤\˝À ¬s+&ÉT s√E\˝À |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì Á>±MTD≤_Ûeè~Δ XÊK ø£MTwüqsY »j·T\øÏåà ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ ø±sê´\j·T+ qT+&ç Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ @|æ&ç qπ>wt Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q f…*ø±qŒ¤sY‡˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T |ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À >∑\ #˚y˚fi¯¢,cÕu≤<é,yÓ÷$THéù|≥ ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± >∑T]Ô+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± @|æ&ç qπ>wt e÷{≤¢&ÉT‘·T #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+˝Àì 19 Á>±e÷\˝À |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#·≥+ »]–+<äì eTs√ 11 Á>±e÷\˝À ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

≈£L*\≈£î düVæ≤‘·+ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT #Ó*¢+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n_Ûeè~› n~ø±] s¡‘·ïeTà,ø£¢düºsY @|æ&ç qd”s√~›Hé, @|æz \øÏåà<˚$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

11q ‘Ó’ø±«+&√ ôd\ø£åHé {Às¡ïyÓT+{Ÿ $ø±sêu≤<é,qe+ãsY 9(düTes¡í yês¡Ô): bÕsƒ¡XÊ\ Áø°&Ü düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À $ø±sêu≤<é˝À á HÓ\ 11 e ‘˚~q kÕúìø£ y˚T] @ Hê{Ÿ‡ bÕsƒ¡XÊ\˝À ‘Ó’ø±«+&√ ôd\ø£åHé Ä+&é {Às¡ïyÓT+{Ÿ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó’ø±«+&√ $ø±sêu≤<é CÀHé ø±s¡´<ä]Ù sêCÒ+<äsY, ø√#Y >√bÕ\ ÁøÏwüí ‘Ó*bÕs¡T.ãT<Ûäyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À yês¡T á ø±s¡´Áø£e÷ìï mdtõm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù

s¡y˚Twt ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä CÀq¢\˝À >∑\ ‘Ó’ø±«+&√ Áø°&Üø±s¡T\T ‘·eT ns¡Ω‘· bòÕ+‘√ bÕ≥T ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T.14 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄, 17 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ á ôd\ø£åHé\T »s¡T>∑T ‘êj·Tì Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 9440393026, 7799573399 q+ãsY\qT dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

12q düs¡fi≤<˚$ dü+düàs¡D düuÛÑ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡í yês¡Ô): m+dæ|æ◊(j·TT) πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´sê\T neTs¡J$ ø±Áy˚T&é düs¡fi≤ <˚$ dü+düàs¡D düuÛÑ á HÓ\ 12e ‘˚~q ôV’≤<äsêu≤<é u≤>¥ *+>∑+ |ü*¢ düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z m+dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, »+>∑j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À yês¡T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì m+dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì yês¡T ø√sês¡T.


4

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 10, 2011

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

$ìøÏ&ç »s¡ uÛÑÁ<ä+ Çj·TsYbò˛qT¢ #Óe⁄˝À¢ ô|≥Tº≈£îì |òü˝Ÿyê\÷´yéT‘√ bÕ≥\T $+≥sê? {°M #·÷düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT kÂ+&ÉT u≤>± ô|≥Tº≈£î+fÒ>±˙ ‘·è|æÔ>± ñ+&É<ë? nsTT‘˚ MTs¡T ø=ìï $wüj·÷\T ‘Ó\Tdüø√yê*‡+<˚. n~Ûø£ <Ûä«qT\T Bs¡Èø±\+˝À #Óe⁄\≈£î m+‘√ #˚≥T#˚kÕÔsTT. <Ûä÷eTbÕq+ #˚ùdyês¡÷ eT<ÛäTy˚TVü≤+‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡÷ $ìøÏ&ç ˝ÀbÕìøÏ >∑Ts¡j˚T´ Á|üe÷<ä+ #ê˝≤ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. X¯u≤›\T ì]«sêeT+>± $ì|æ+#˚ bòÕ´ø£ºØ\ #·T≥Tº|üø£ÿ\ ñ+&˚yê]øÏ ø=Hêïfi¯¢≈£î n$ n\yêf…Æb˛sTTq≥T¢>± nì|ædüTÔ+~. ø£˙ eTq X¯Øs¡+ ˝Àì $ìøÏ&ç uÛ≤>±\≈£î ªn\yêf…Æb˛e&É+μ ñ+&É<äT. Bs¡Èø±\+˝À Ä X¯u≤›\T $ìøÏ&ç X¯øÏÔì u≤>± <Óã“rkÕÔsTT. <Ûä«ìrÁe‘·qT &ÓdæãT˝Ÿ‡˝À ø=\TkÕÔs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± eTq #Óe⁄\T &Óu…’“¤ ◊<äT &ÓdæãT˝Ÿ‡ es¡≈£L uÛÑ]+#·>∑\e⁄. n+‘·≈£î $T+∫ ô|]π> Á|ü‹ |ü~ &ÓdæãT˝Ÿ‡ <Ûä«ìrÁe‘ê $ìøÏ&çX¯øÏÔì eT]+‘·>± <Óã“rdüTÔ+~. n+ãT˝…’Hé‡, ‘·÷bÕøÏ ù|\T&ÉT e+{Ïyê{Ï <Ûä«ì rÁe‘· 120 &ÓdæãT˝Ÿ‡ es¡≈£L ñ+≥T+~. ôd˝Ÿbò˛q¢˝À ≈£L&Ü bÕ≥\T $H˚ kÂ\uÛÑ´+ e#êÃø£ $ìøÏ&çX¯øÏÔøÏ eTT|ü⁄Œ eT]+‘· ô|]–+~. Çj·TsYbò˛q¢qT #Óe⁄˝À¢ ô|≥Tº≈£îì <Ûä«ì rÁe‘·qT |üP]ÔkÕúsTT˝À ô|+#˚dæ $q&É+ e\¢ @fi¯ó¢ >∑&ç#˚düø=B› #Ó$ |üìrs¡T eT+<ä–düTÔ+~. ‘·kÕà‘Y C≤Á>∑‘·Ô.

n˝≤ŒVü‰s¡+... ‘·|üŒìdü]! bı<äT›H˚ï

sêE˝≤>±, eT<Ûë´Vü≤ï+ eT+Á‹˝≤>±, sêÁ‹|üP≥ ã+≥T˝≤>± ‹Hêï* nì #Ó|ü⁄Ô+{≤s¡T ô|<ä›\T. |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ôd’‘·+ <ëìï düeT]údüTÔHêïs¡T. #ê˝≤ eT+~ nÁX¯<äΔ #˚ùd n˝≤ŒVü‰s¡+‘√ mH√ï ˝≤uÛ≤\T #˚≈£Ls¡T‘êj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± sêÁ‹uÛÀ»Hêìø° bı<äT›H˚ï #˚ùd ÁuÒø˘bòÕdtºøÏ eT<Ûä´ <ë<ë|ü⁄ |üHÓï+&ÉT >∑+≥\ düTBs¡È $sêeT+ ñ+≥T+~. Bìe\¢ s¡ø£Ô+˝À #·¬øÿs¡kÕΔj·TT\T ‘·–Zb˛‘êsTT Ä X¯øÏÔì eT∞¢ |ü⁄+Eø√yê+fÒ ÁuÒø˘bòÕdtº rdüTø√e&É+ ‘·|üŒìdü]. n˝≤ŒVü‰s¡+ ‹qìyê]‘√ b˛*ùdÔ ‹H˚yê] yÓT<ä&ÉT #·Ts¡T>±Zq÷ |üìrs¡T yÓTs¡T>±Zq÷ ñ+≥T+<äì n<Ûä´j·THê˝À¢ ‘˚*+~. ÁuÒø˘bòÕdtº>± @~ ‹Hêï ∫es√¢ |üfi¯¢s¡dü+ rdüTø√e&É+ eT+∫~. M˝…’‘˚ p´dt ø±≈£î+&Ü @<Ó’Hê ˇø£ |ü+&ÉTqT |üP]Ô>± ‹q&É+ Ç+ø± eT+∫~. |üfi¯¢˝À ñ+&˚ |”#·T |ü<ësêú\T Js¡íÁø°j·TqT y˚>∑e+‘·+ #˚kÕÔsTT. ãs¡Te⁄ ‘·>±Z\qT≈£îH˚yês¡T n˝≤ŒVü‰sêìï ndü‡\T e÷H˚j·T≈£î&É<äT. bı<äT›H˚ï @<Ó’Hê ‹q&É+ e\¢ X¯Øs¡+˝À JeÁøÏj·T\ y˚>∑+ |ü⁄+E≈£î+≥T+~. eT<ÛëïVü≤ï+ uÀ»q+ #˚ùd<ëø± eT<Ûä´˝À Äø£* y˚j·T<äT. @y˚T+ ‹H√#·Ã+fÒ... e÷+düø£è‘·T\T, |æ+&ç|ü<ësêú\T, eTTK´+>± |”#·T|ü<ësêú\T n~Ûø£+>± ñ+&˚ ÄVü‰s¡+ @<Ó’Hê n˝≤ŒVü‰s¡+>± rdüTø√e#·TÃ. ñ<ëVü≤s¡D≈£î... ¬s+&ÉT |üs√{≤\T ˝Ò<ë Hê\T¬>’<äT Ç&û¢\T ˝Ò<ë k˛j·÷bÕ\T... á |ü<äΔ‹˝À ñ+fÒ eT+∫~. Ç&û¢, #·bÕr e+{Ï dü+Á|ü<ëj·T |ü<ësêΔ\‘√ bÕ≥T z{ŸMT˝Ÿ, ÁuÒ&é e+{Ï yê{Ïì ≈£L&Ü ‹+≥T+&Ü*. yÓqï rdæq bÕ\T ‘ê–‘˚ eT+∫~. yÓ’$<Ûä´+ eTTK´+. s√p ˇπøs¡ø£+ ÄVü‰s¡+ ø±≈£î+&Ü ˇø√ÿs√p ˇø√ÿs¡ø£+ nsTT‘˚ ÁuÒø˘bòÕdtº Çwüº+>± ‹+{≤s¡T. |ü+&ÉT¢ ≈£L&Ü s√Eø√s¡ø£+ ‹+fÒ eT+∫~. |æ+&ç|ü<ësêú\T n~Ûø£+>± ñ+&˚ |ü<ësêΔ\T ‹q≈£L &É+<ä+fÒ #·ø£ÿ>± |ü+&É¢ eTTø£ÿ\÷... {Àe÷{À, ø±´¬s{Ÿ e+{Ï |ü∫Ã≈£Ls¡>±j·T\ eTTø£ÿ\÷ ‹+fÒ dü]b˛‘·T+~. ø=e⁄«|ü<ësêΔ\÷ #·¬øÿs¡\÷ n~Ûø£+>± ñ+&˚ πø≈£î\÷ |æC≤®\÷ ãs¡Zs¡¢qT m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢q÷ rdüø√ø£+&ç. nH˚ø£ nHês√>±´\≈£î ø±s¡DeTj˚T´ Á{≤Hé‡bòÕ´≥T¢, XÊ#·Tìsf…&é ø=e⁄«\÷ M{Ï˝À n~Ûø£+>± ñ+{≤sTT. X¯ØsêìøÏ ø±e\dæq b˛wüø±\qT n+~+#˚ e÷≥ n≥T+∫ Äs√>±´ìøÏ eTT|ü⁄Œ ‘ÓkÕÔsTT. düeTj·T+ ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT... Ä|ò”düT≈£î n¬s®+≥T>± yÓfi≤¢Ç, ÁuÒø˘bòÕdtº #˚ùd düeTj·T+ ˝Ò<äT. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT... ø°sê<√dü, ø±´¬s{Ÿ, NÛCŸ XÊ+&é$#Y... Ç˝≤ <ës√¢H˚ (ø±s√¢H√ ãdüT‡˝ÀH√ yÓfi¯SÔ) ‹q >∑*π> yê{Ïì rdüT¬øfi¯¢+&ç. >∑Tô|Œ&ÉT yÓs¡Tôdq>∑|ü|ü⁄Œ˝À J&ç|ü|ü⁄Œ˝À... j·÷|æ˝Ÿ, Äs¡{Ï, Á<ëø£å ˝≤+{Ï |üfiÀ¢ nsTTHê |òüsê«˝Ò<äT. nB ≈£î<äs¡q|ü⁄Œ&ÉT ãj·T≥ cÕ|ü⁄˝À¢ <=]πø ù|ò¢esY¶ $T˝Ÿÿ, \d”‡, ø=ã“]˙fi¯ó¢... ø£˙dü+ ÇyÓ’Hê ‘ê>∑+&ç. ...m+<äTø£+fÒ, sêÁ‹ ‹qï<ä+‘ê n]–b˛sTT ñ+≥T+~. Ä düeTj·T+˝À X¯ØsêìøÏ X¯øÏÔ˙ yÓT<ä&ÉT≈£î #·Ts¡T≈£î<äHê˙ï Ç#˚Ã~ n˝≤ŒVü‰s¡y˚T.

B|ü<ëq+‘√ |ü⁄D´+ ø±ØÔø£e÷dü+ $∫+<ä+fÒ Ä HÓ\ s√E\T |ü+&ÉT>∑~Hê˝Ò. n+<äT˝ÀqT á ø±ØÔø£e÷dü+ áX¯«sê<Ûäq≈£î #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq~. <˚X¯+ q\TeT÷\˝≤ ñqï $$<Ûä Ä\j·÷\˝À s¡TÁ<ë_Ûùwø±\T, s¡TÁ<ä|üP», \ø£å_\«<äfi≤\‘√ |üP»\T, neTàyê]øÏ \ø£å≈£î+≈£îe÷s¡Ãq\T, $X‚wü+>± »s¡T|ü⁄‘·÷ ñ+{≤s¡T. n˝≤ »]ù| uÛÑ≈£îÔ\≈£î dü<ë•e⁄&ÉT Á|üdüqTï&Ó’ dü+‘√wü+ ø£*–kÕÔ&ÉT. á e÷dü+˝À e#˚à k˛eTyêsê\T #·$‹ @ø±<ä•, <ë«<ä•, bÂs¡í$T, n‘·´+‘· |ü⁄D´Á|ü<äyÓTÆq$. n‘·´+‘· eTVæ≤e÷ì«‘·yÓTÆq ø±\+ ªªÁ|ü<√wüø±\+μμ dü÷sê´düÔeTj·TeTj·÷´ø£ eT÷&ÉT >∑&çj·T\T (ˇø£>∑+≥) ªªÁ|ü<√c˛s¡»˙eTTKyéTμμ sêÁ‹øÏ Äs¡+uÛÑ ø±\y˚T á Á|ü<√wü düeTj·T+. Ç˝≤ Á|ü‹ì‘·´eTT e#·Tà Á|ü<√cÕìï ì‘·´Á|ü<√wü+>± #ÓkÕÔs¡T. á Á|ü<√wü+ Hê\T>∑T $<Ûë\T>± eTVü‰‘·Tà\T $e]dü÷Ô ñ+{≤s¡T. ì‘·´ Á|ü<√wü+, |üø£åÁ|ü<√wü+ e÷dü Á|ü<√wü:, eTVü‰Á|ü<√wü+ nì #˚bÕÔs¡T. Çø£ á Á|ü<√wüø±\+˝À |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT @ø£ø±\+˝À ¬s+&ÉT s¡÷bÕ*ï Á|ü<ä]Ùdü÷Ô m&ÉeTuÛ≤>±q bÕs¡«‹ ¬s+&Ée uÛ≤>∑eTTq |üs¡y˚TX¯«s¡s¡÷|ü+>± ªªns¡úHêØX¯«s¡T&ÉT>±μμ <äs¡Ùq$T#˚à ø±\+ á Á|ü<√wüø±\+ nì #Ó|üŒã&çq~. Ä düeTj·TeT+<äT eTT>∑TZs¡eTà\ ‘·*¢ dü«s¡ís¡‘·ï dæ+Vü‰düq+ô|’ Ä Á|ü<√wü düeTj·÷˝À¢ Ä ‘·*¢ ªª n<Ûä´≈£åîsê\Tμμ>± n~Ûs√Væ≤+∫j·TT+&É>± |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT |üs¡e•+∫ ‘ê+&Ée+ #˚dü÷Ô ñ+{≤&ÉT. Ä qè‘ê´ìï <ä]Ù+#·{≤ìøÏ <˚e‘·\+<äs¡÷ nø£ÿ&É ø=\Te⁄r] ñ+{≤s¡≥. n düeTj·T+˝À ‘ê+&Ée qè‘ê´ìøÏ nqT>∑TD+>± düs¡dü«‹ <˚$ MDyêsTTdü÷Ô ñ+fÒ ÁãVü≤à ‘êfi¯+ y˚kÕÔ&É≥. leTVü‰\ø°åà >±q+#˚dü÷Ô ñ+fÒ lyê] eTè<ä+>∑+ yêsTTkÕÔ&É≥. Çø£ Ç+Á<äT&ÉT y˚DT Hê<ä+‘√ |ü⁄\øÏ+|ü#˚dü÷Ô ñ+{≤&É≥. n{Ϻ Á|ü<√wü düe÷j·÷˝À¢ <˚e>∑+<Ûäs¡« eTVü≤]¸ dæ<äTΔ\+<äs¡÷, n{Ϻ |üs¡e÷‘·à dü«s¡÷bÕìï ø=\Tdü÷Ô ñ+{≤s¡{. ø£qTø£ Á|ü<√wü düe÷j·÷˝À¢ Ç‘·s¡ <˚e‘·\kÕìï <Ûä´+ ø=s¡≈£î y˚πs Ä\j·÷\≈£î b˛qø£ÿs¡˝Ò<äT. ø±e⁄q n{Ϻ düeTj·TeT+<äT •e⁄ì Äsê~ÛùdÔ eTq≈£î •e⁄ì ÄodüT‡\‘√ bÕ≥T $T>∑‘ê<˚e‘·\ ÄodüT‡\T ≈£L&Ü @ø£ø±\+˝À eTq+ bı+<ä >∑\T>∑T‘êeTì #Ó|üŒã&çq~. Çø£ eTq uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝À á BbÕsê<Ûäq nH˚~ Á|ü<Ûë+q+X¯+. á B|ü<ëq+ #˚j·TT≥e\¢ Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß\T Çs¡Te⁄s¡T |ü⁄{Ϻq~ yÓTT<ä\T $$<Ûä <äX¯\˝À yês¡T #˚dæq bÕbÕ\T nìïj·TT á B|ü<ëqeTT‘√ n–ï˝À|ü&çq $T&ÉT‘·\e˝… |ü{≤|ü+#·\e⁄‘êj·Tì #Ó|üŒã&çq~.

ø±ØÔø£ bÂs¡í$T Hê&ÉT Äe⁄H˚‹‘√ B|üyÓT*–ùdÔ..?

ø±ØÔø£ e÷dü+˝À n‹ |ü$Á‘·yÓTÆq s√E>± uÛ≤$+#˚ ø±ØÔø£ bÂs¡í$TøÏ •yê\j·÷\≈£î yÓ[¢ |üs¡y˚TX¯«s¡Tì <ä]Ù+#·T≈£î+fÒ.. düø£\ dü+|ü<ä\T #˚≈£Ls¡‘êj·Tì qeTàø£+. ø±Øø£ bÂs¡í$T s√Eq ñ<äj·÷H˚ï ◊<äT >∑+≥\≈£î ˝Ò∫ |üPC≤eT+~sêìï X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£îì |üdüT|ü⁄ ≈£î+≈£îeT\T ô|{Ϻ ‘√s¡Hê\T, eTT>∑T\‘√ n\+ø£]+#·Tø√yê*. ‘·\kÕïq+ #˚dæ, ‘Ó\T|ü⁄ <äTdüTÔ\qT <Ûä]+∫ •e bÕs¡«r<˚M\ |ü{≤ìøÏ |üdüT|ü⁄ ≈£î+≈£îeTô|{Ϻ ‘Ó\¢{Ï |ü⁄e⁄«\‘√ n\+ø£]+#·Tø√yê*. HÓ’y˚<ä´+>± ã÷¬s\T, >±¬s\T, nìï |òü˝≤\qT düeT]Œ+#·Tø√e#·TÃ. ø±ØÔø£ bÂs¡í$T s√Eq •enc˛º‘·Ôs¡eTT, *+>±wüºø£+ e+{Ï bÕsêj·TD, nc˛º‘·Ôsê\qT |ü]ƒ+#·&É+ e\¢ bÕbÕ\T ‘=\–b˛‘êj·Tì $XÊ«dü+. BbÕsê<Ûäq≈£î eT{Ϻ Á|ü$T<ä\T, 1008 e‘·TÔ\T rdüTø√yê*. qø£åÁ‘·Vü‰s¡‹øÏ Äe⁄H˚‹ì BbÕsê<Ûäq≈£î qTe⁄«\q÷HÓ yê&Ü*. qT<ä≥ $uÛÑ÷~ <Ûä]+∫, z+ qeT:•yêj·T nH˚ eT+Á‘êìï 108 e÷s¡T¢ »|æ+#ê*. »|üeTTq≈£î s¡TÁ<ëø£å e÷\ yê&Ü*. |üP»#˚ùd≥|ü&ÉT |ü&ÉeTs¡ yÓ’|ü⁄ ≈£Ls√Ãyê\ì |ü+&ç‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ä\j·÷˝À¢ eTVü‰Hêdü´ø£ |üPs¡«ø£ s¡TÁ<ë_Ûùwø£+,

@ø±<äX¯s¡TÁ<ë_Ûùwø£+ e+{Ï |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ <ë´sê nqT≈£îqï ø±sê´\T ~–«»j·TeTe⁄‘êsTT. n<˚ $<Ûä+>± •e |ü+#êø£åØ k˛ÔÁ‘·eTT, •e düVü≤Ádü HêeTeTT, •e|ü⁄sêDeTT\qT bÕsêj·TD+ #˚dæqfÒ¢‘˚ nôwºX¯«sê´\T #˚≈£Ls¡T‘êsTT. ø±ØÔø£ bÂs¡í$T s√Eq •yê\j·÷\≈£î yÓ[¢... n+<äT˝À eTTK´+>± lXË’\+, Áoø±fi¯Vü≤dæÔ e+{Ï πøåÁ‘ê\qT <ä]Ù+#·T≈£î+fÒ |ü⁄D´|òü\eTT\T ÁbÕ|æÔkÕÔsTT. Ä<Ûë´‹àø£ nqTuÛÑ÷‹ì#˚à ãTTwæπøwt |üs¡´≥q Ä<Ûë´‹àø£ πø+Á<ë\≈£î ì\j·T+ Væ≤e÷\j·÷\T. nH˚ø£ |ü⁄D´πøåÁ‘ê\T Væ≤e÷\j·T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñHêïsTT. yê{Ï˝À eTTK´yÓTÆq~ ãTTwæπøwt. ñ‘·Ôsê+#·˝Ÿ sêÁwüº+˝Àì ‘ÓÁVæ≤, |òüTsê«˝Ÿ Á|ü<˚X¯+˝Àì ãTTwæπøwt |ü⁄D´πøåÁ‘·+. Çø£ÿ&É nH˚ø£ ÄÁX¯e÷\THêïsTT. Ä ÄÁX¯e÷˝˝À ñ+&˚ kÕ<ÛäTe⁄\T, |üø£ÿH˚ Á|üeVæ≤+#˚ >∑+>±q~øÏ yês¡T #˚ùd |üP»\T Çø£ÿ&É Á|ü‘˚´ø£ Äø£ås¡¸D. ãTTwæπøwt H˚&ÉT n+‘·sê®rj·T U≤´‹ eVæ≤+∫q Ä<Ûë´‹àø£ πø+Á<ä+. jÓ÷>∑, <Ûë´q+ø√dü+ Çø£ÿ&çøÏ ekÕÔs¡T. kÕVü≤q Áø°&É\≈£î ãTTwæπøwt e#˚à yês¡THêïs¡T. V”≤e÷\j·÷\qT+&ç »s¡»sê øÏ+~øÏ ~–edüTÔqï >∑+>± q~ Á|üyêVü≤y˚>∑+ n~Ûø£+>± ñ+≥T+~ Çø£ÿ&É, n≥Te+{Ï >∑+>±q~ ˇ&çMT<ä ‘˚\T‘·÷ yÓfi¯¢&ÉeTH˚~ ˇø£ Áø°&É. meTTø£\T ø=]πø #·*˝À Ä ˙{ÏMT<ä sê|òæº+>¥ #˚j·T&É+ ˇø£ kÕVü≤q+‘√ ≈£L&çq nqTuÛÑe+. |ü\T $uÛ≤>±\ jÓ÷>±\qT Çø£ÿ&É H˚s¡TÃø√e#·TÃ. Äs√>∑´+ ø√dü+ jÓ÷>± nH˚ dü÷Á‘êìï Á|ü|ü+#êqøÏ ‘Ó*j·TC…|æŒq >∑Ts¡Te⁄\T Çø£ÿ&É ñHêïs¡T. ãTTwæπødt ˝À y˚≈£îe C≤eTTq ˝Òyê*‡+<˚. n|üŒ{Ïπø jÓ÷>± πø+Á<ë\ìï+{Ï˝À ~q#·s¡´ yÓTT<ä˝…’ ñ+≥T+~. eTs√yÓ’|ü⁄ >∑+>±q~øÏ uÛÑøÏÔuÛ≤e+‘√ Vü‰s¡‘·T*düTÔ+{≤s¡T. Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q ndü‡\T ˝Òìyês¡T ãTTwæπøwtì m+#·Tø√e<äT›. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê Væ≤+<ä÷ <˚e‘êeT÷s¡TÔ\T ø£ì|æ+#˚ yê‘êes¡D+, uÛÑ>∑eHêï eTdüàs¡D‘√ ‘˚*j·÷&˚ Á|ü<˚X¯+ Ç~. $<˚oj·TT\T ‘·eT eT‘·+ eTs¡∫ nø£ÿ&ç Ä<Ûë´‹àø£ nqTuÛÑe+ ÄkÕ«~kÕÔs¡T. Ä kÕúsTT eTqdüÔ‘·Ô«+ ˝Òìyês¡T ãTTwæπøwt≈£î yÓfi¯¢ø£b˛e&Éy˚T eT+∫~. ô|’>± e÷+kÕVü‰s¡+ ìwæ<ä› Á|ü<˚X¯+ Ç~. eT‘·TÔbÕ˙j·÷\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò<äT. πøe\+ $H√<ä+ ø√s¡T≈£îH˚ »+≥\T <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*‡q Á|ü<˚X¯+ ãTTwæπøwt.


>∑Ts¡Tyês¡+, 10 qe+ãsY 2011

11q eTq ãTTwüß\T |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ, C≤©Áô|ò+&é‡ ø£\Ãs¡˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé\ dü+j·TTø±Ô<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 11e ‘˚Bq kÕj·T+Á‘·+ 6:30 >∑+≥\≈£î ø£fi≤düTu≤“sêe⁄ ø£fi≤y˚~ø£˝À Á|üeTTK dæ˙<äs¡Ù≈£î&ÉT \ø£ÎDπsK >√bÕ\ø£èwüí s¡∫+∫q eTq ãTTwüß\T |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä C≤©Áô|ò+&é‡ s¡y˚Twtu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. sêh ¬syÓq÷´(<˚yê<ëj·T) XÊK eTTK´ø±s¡´<ä]Ù &Ü.πøM s¡eTD≤#ê] Ä$wüèÿ‘· Á>∑+<∏ëìï n+øÏ‘·+ rdüT≈£î+{≤s¡ì á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|” E&çwæj·T˝Ÿ nø±&É$T ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY $.d”‘êsêeT ne<Ûëì, <ä÷s¡<äs¡ÙHé ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] &Ü.z˝Ò{Ï bÕs¡«rX¯+, Ábıô|òdüsY &Ü.X¯s¡‘Y CÀ´‘ê‡ïsêDÏ, y˚+ø£≥ BøÏå‘·T\T n‹<∏äT\T>± Vü‰»sö‘ês¡Hêïs¡T. }≥T≈£L] uÛÑ÷<˚$#˚ bÕ&ÉHê ‘Ó\T>∑TbÕ≥ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£eT+ ≈£L&Ü ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

ñ∫‘· <Ûë´q •ø£åD •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): Ç+|”]j·TsY‡ dü+düú e#˚à X¯ì, Ä~yêsê˝À¢ dæøÏ+Á<ëu≤<é˝À ÁbÕD≤VüQ‹düVæ≤‘· ñ∫‘· <Ûë´q •ø£åD •_s¡+ ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. 18 qT+∫ 60 dü+e‘·‡sê\ eT<Ûä´ ej·TdüTÿ\T á •_s¡+˝À bÕ˝§Zqe#·TÃqT. ÄdüøÏÔ>∑\yês¡T >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+˝À>± 27731223 q+ãsYqT dü+Á|ü~+∫ ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·Ãì ìsê«Vü≤≈£î\T dü÷∫+#ês¡T.

H˚&ÉT ñ∫‘· Äj·TTπs«<ä •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9(düTes¡íyês¡Ô): ø±ØÔø£bÂs¡í$Tì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì düT$C≤„q ÄÁX¯eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·TTπs«<ä yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T dü‘·´MsY ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüÔe÷, m\Ø®‘√ u≤<Ûä|ü&˚ yê]øÏ bÂs¡í$T s√Eq dü«#·Ã¤yÓTÆq bÕ\‘√ ‘·j·÷s¡T#˚dæq Wwü<ÛäbÕj·TkÕìï u≤~Û‘·T\≈£î ÇkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Äs√E m≥Te+{Ï ÄVü‰s¡+ rdüTø√≈£î+&Ü ñ+&Ü*‡ ñ+≥T+<äì, n<˚$<Ûä+>± X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT eT<ÛäTy˚TVü≤ s√>∑T\≈£î ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ $esê\T, ù|s¡¢ qyÓ÷<äT ø√dü+ 9393108108, 9292108108, 9292101117 q+ãs¡¢≈£î bò˛Hé #˚j·÷*‡+~>± Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

H˚&ÉT 19 \ø£å\ s¡TÁ<ëø£å\‘√ n|üPs¡« n_Ûùwø£+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+&√ H˚bÕ˝Ÿ s¡TÁ<ëø£å Äs¡ZHÓ’ CÒwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 10e ‘˚Bq 18 \ø£å\ s¡TÁ<ëø£å\‘√ yÓsTT´ •e*+>±\≈£î n|üPs¡« n_Ûùwø±ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ s¡TÁ<ëø£å |ü+&ç‘Y õ.bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. áHÓ\ 10e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 10 qT+∫ 2 >∑+≥\ es¡≈£î s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝Àì Á|ü<Ûëq Vü‰˝Ÿ˝À ns¡T<Ó’q n_Ûùwø±ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø±ØÔø£ e÷dü+˝À ìs¡«Væ≤+ ∫q eTVü‰s¡TÁ<ë_Ûùwø±ìï 11 \ø£å\ s¡TÁ<ëø£å\‘√ ìs¡«Væ≤+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ 18 \ø£å\ s¡TÁ<ëø£å\‘√ yÓsTT´ •e*+>±\‘√ ns¡T<Ó’q n_Ûùwø±ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä]úø£ Á|üjÓ÷»Hê\T, e´øÏÔ>∑‘· Á|üjÓ÷»Hê\≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ø±ØÔø£ e÷dü+˝À s¡TÁ<ëø£å\≈£î n_Ûùwø£+ #˚ùdÔ ø£*π> Á|üjÓ÷»Hê\qT $e]düTÔqï≥T¢ Äj·T q #ÓbÕŒs¡T. bÕ˝§Zqï Á|ü‹ uÛÑ≈£îÔ&çøÏ eT÷&ÉT s¡TÁ<ëø£å\qT n+<äCÒ j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ñ∫‘· Á|üy˚X¯+ ñ+≥T+<äì, ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§Zì ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ø√sês¡T.

15q ôd’ãsêu≤<é˝À md”Œz\ m+|æø£ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ôdŒwü˝Ÿ b˛©dt Ä|ò”düsY (md”Œz)\ m+|æø£ áHÓ\ 15q »s¡>∑T‘·T+<äì ôd’ãsê u≤<é b˛©dtø£MTwüqsY d”ôV≤#Y <ë«s¡ø± ‹s¡TeT\sêe⁄ ˇø£ Á|ü≥ø£q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø£$Twüqπs{Ÿ |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 93 b˛düTº\T U≤∞>± ñHêïj·Tì, |ü<äM es¡eTD #˚dæ ¬s+&˚fi¯ó¢ $T+#·ì e÷J ôd’ì≈£î<√´>∑T\T, b˛©düT\T, πø+Á<ä kÕj·TT<Ûä b˛©düT\T e÷Á‘·y˚T á b˛düTº≈£î ns¡TΩ\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T áHÓ\ 15q n+ã sYù|≥˝Àì ôd’ãsêu≤<é d”@ÄsY ôV≤&éø±«s¡ºsY‡˝À e´øÏÔ>∑‘·+>± Vü‰»¬s’ <äs¡U≤düTÔ #˚j·÷*. ‘·eTyÓ+≥..&çXÊÃ]® ãTø˘˝Òø£ düØ«dt dü]º|òæ¬ø{Ÿ (|ü<äM $s¡eTD bı+~q b˛©düT\T), e÷J ôd’ì≈£î<√´>∑T˝…’‘˚ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶, mdtmdtdæ/yÓTÁ{Ï≈£î´˝ÒwüHé ‘·|üŒìdü]>± rdüT¬øfi≤¢*.

H˚ { Ï qT+∫ zj· T ÷ |ò ü ⁄ {Ÿ u ≤˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° n+‘·s¡ ø£fi≤XÊ\ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ {ÀØï áHÓ\ 10 qT+∫ 12e ‘˚B es¡≈£î zj·T÷ yÓTÆ<ëq+˝À »s¡>∑qT+~. {ÀØï˝À bÕ˝§ZH˚ »≥T¢ {ÀØï ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡+ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù »MTVüQB›Hé≈£î ]b˛sYº#˚j·÷*.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ˝À

Á | ü u Û Ñ T ‘· « dü ú ˝ ≤*ï ÄÁ ø £ $ Tù d Ô ø£ ] ƒ q #· s ¡ ´ \T M~Û BbÕ\T @sêŒ≥T #˚j·÷* ÄÁø£$T+∫q düú˝≤ìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï õôV≤#Ym+dæ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º˝Àì sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝À M~Û BbÕ\TqT @s¡Œ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ sêJyé>∑èVü≤ø£\Œ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<ä´≈£åî&ÉT >∑+>± dü+‘√wt ≈£îe÷sY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø£]πø qMHé ø£\dæ ãT<Ûäyês¡+ @|”ôV≤#Y_ yÓÁdüºHé &ç$»Hé n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑+>± dü+‘√wt≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À M~ÛBbÕ\ø√dü+ 90 $<äT´‘Y düú+uÛ≤\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T ø±ì ˝…’≥T¢ _–+#·˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ sêÁ‹|üP≥ n+<Ûäø±s¡+˝À ñ+≥THêïs¡T, \_›<ës¡T\T sêÁ‹|üP≥ M~Û BbÕ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ q&Éyê\+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. sêÁ‹|üP≥ bÕeTT\T, ‘˚\T¢ dü+#·]+#·&É+ e\¢ eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\T, |æ\¢\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑T¬s’‘·THêïs¡T. M~Û ~bÕ\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ <=+>∑\ uÛÑj·T+ ñqï<äì, á ÁbÕ+‘·eT+‘ê ø=+&É ÁbÕ+‘·+ ø±e&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ BbÕ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.

C≤rj·Ts¡Vü≤<ë]ô|’ yÓ\>∑ì ˝…’≥T¢ $Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : eTT˙‡bÕ©º>± ù|s¡T>±+∫q X‚]*+>∑+|ü*¢˝Àì $Tj·÷|üPsY qT+∫ #·+<ëq>∑sY yÓ’|ü⁄ yÓfi‚Ò¢ eTT+u≤sTT C≤rj·T s¡Vü≤<ë]˝À BbÕ\T yÓ\>∑ø£ eVü≤Hê<ës¡T\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡T. ì‘·´+ y˚˝≤~ eVü≤Hê\T yÓfi‚Ò¢ á C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ sêÁ‹ |üP≥≈£î&Ü Á{≤|òæø˘ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ø=+‘·eT+~ eVü≤Hê<ës¡T\T ‘·eT yêVü≤HêìøÏ ˝…’≥¢qT y˚düTø√ì e\¢≈£î+&Ü Á|üj·÷ìdüTÔ+&É&É+‘√ yê] yÓqø£ edüTÔqï eVü≤Hê<ës¡T\T ‘·eT m<äTs¡T>± ñqï eVü‰Hêìï >∑Ts¡TÔ+#·˝Òø£ |ü\T Á|üe÷<ë\ô|’q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. $T‹MT]q y˚>∑+‘√ ø=+‘·eT+~ eVü≤Hê<ës¡T\T Á|üj·÷ìdüTÔ+&É&É+‘√ düeTdü´ eT]+‘· »]ƒ\+>± e÷]+~. sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ »]π> Á|üe÷<ë˝À¢ Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq eVü‰Hêìï >∑T]Ô+#·&É+ ≈£L&Ü ø£wüº+>± e÷]+~. bÕ<Ûä#ês¡T\T eVü≤Hê<ës¡T\T á s¡Vü≤<ë] ne‘·*øÏ <ëfÒ≥|ü⁄Œ&ÉT Á|üe÷<ë\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ñqï BbÕ\qT |ü⁄Ds¡T<ä›]+#·ø£ b˛‘˚ Á|üe÷<ë\T m≈£îÿe>± »s¡>∑&ÜìøÏ neø±X¯+ m≈£îÿe>± ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ yÓ\>∑ì BbÕ\≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚j·÷\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ô|s¡T>∑T‘·Tqï #·*... >∑∫ÃuÖ*, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑‘· yês¡+ s√E\ qT+∫ q>∑s¡ •yês¡¢˝À ñc˛íÁ>∑‘·\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{≤ºsTT. B+‘√ sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ #·* m≈£îÿyÓ’+~. sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ eT+#·T m≈£îÿe>± ≈£îs¡TdüTÔ+&É&É+‘√ Á|ü»\T ôd≥s¡T¢, eT+øÏ ø±´|t\T <ä]+∫ ãj·T≥≈£î edüTÔHêïs¡T. eTTK´+>± >∑∫ÃuÖ*, sêj·T<äTs¡Z+ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ<äj·T+ y˚fi¯˝À¢ eT+#·T m≈£îÿe>± ≈£îs¡TdüTÔ+&É&É+‘√ s¡Vü≤<ës¡T\ MT<ä m<äTs¡T>± e#˚à eVü≤D˝≤qT eVü≤Hê<ës¡T\T >∑T]ú+#·˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. B+‘√ yês¡T ˝…’≥¢qT y˚düTø√ì e\¢*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ø=ìï #√≥¢ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\øÏs¡TyÓ’|ü⁄\ ôd≥ºs¡T, s¡>∑TZ\T, XÊ\Te\qT ny˚Tà $Áø£j·T <ës¡T\T ô|]>±s¡T. kÕ<Ûës¡D s√E˝À¢ì <Ûäs¡\ ø£+fÒ ¬s+&ç+‘·\T m≈£îÿe <Ûäs¡\qT yês¡T ô|+#ês¡T. |ü>∑{Ï |üP≥≈£î&Ü ñc˛íÁ>∑‘·\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT ø£+fÒ 40 &çÁ^\T |ü&çb˛e&É+‘√ yê‘êes¡D+˝À e÷s¡TŒ\T e#êÃsTT. á e÷s¡TŒ\‘√ XÊ«düø√dü yê´<äT\T ø£*Zq yês¡T rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡T.

11q >∑jÓ÷bÕU≤´q+ |ü<ä´ Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK s¡+>∑düú\ q≥T&ÉT |ü⁄Á&ÉT e⁄ sê<Ûëø£èwüíeT÷]Ô 80e »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± l$<ë´Hê≥´eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üdæ<äΔ bÂsêDÏø£ |ü<ä´Hê≥ø£+ >∑jÓ÷bÕU≤´q+qT Á|ü<ä]Ù+ #·qTqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î&ÉT eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T. á Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq q÷´q\¢≈£î+≥ kÕe÷õø£ uÛÑeq+˝À áHÓ\ 11q kÕj·T+Á‘·+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± \_›Á|ü‹wüߺ˝…’q s¡+>∑düú\ ø£fi≤ø±s¡T\T ãTÁsê düTÁãVü≤àD´XÊÁdæÔ, y˚eT÷] XÊ´eTdüT+<äsY, düTu≤“sêe⁄, sêC≤ »j·T\ø°Î, m+M s¡eTD, Vü‰s√àìdüTº yÓ’.sêeT#·+<äsYsêe⁄\qT dü‘·ÿ]+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T.

>∑∫ÃuÖ*, qe+ãsY 9 (dües¡íyês¡Ô) : õôV≤#Ym+dæ 111e dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À bÕs¡Tÿ\T, õôV≤#Ym+dæ düú˝≤\qT ÄÁø£$T+#·T≈£î+fÒ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì yês¡T m˝≤+{Ï yÓ÷kÕ\≈£î sê»ø°j·T e‹Ô\T¢ ‘Ó∫Ãq yÓqTø±&˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì Ä dü]ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ dæ{Ï bÕ¢qsY s¡+>∑sêE nHêïs¡T. nqTeT‹ bı+~q ˝Òne⁄{Ÿ\˝À qøÏ* |üÁ‘ê\T düèwæº+∫, u…’ HÓ+ãs¡¢‘√ bÕs¡Tÿ düú˝≤\qT me¬s’q n$Tàq, ø=Hêï ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. >∑∫ÃuÖ* f…*ø±+ q>∑sY˝Àì ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T qøÏ* |üÁ‘ê\qT düèwæº+∫ >∑‘·+˝À bÕs¡Tÿ düú˝≤ìï ø£u≤® #˚XÊs¡T. Ä düú˝≤ìï >∑T]ú+∫ ø√s¡Tº <ë«sê ‹]– kÕ«Bq+ #˚düTø√yê\ì s¡+>∑sêE nHêïs¡T. >∑∫ÃuÖ* f…*ø±+ q>∑sY˝À qøÏ© |üÁ‘ê\‘√ bÕs¡Tÿ düú˝≤ìï ø£u≤® #˚dæ ôV’≤ø√s¡Tº qT+∫ ôdº≥dtø= ‘Ó#·TÃ≈£îqï $X¯j·T+ $~Û‘·y˚T, á πødüT˝À õôV≤#Ym+dæ n~Ûø±s¡T\T øö+≥sY <ÛëK\T #˚j·T≥+‘√ ø√s¡Tº ôdº≥dtø√qT m‹Ô y˚dæ nJCŸ yÓ÷Væ≤Hé~›Hé |æ{°wüHéqT &çdæàdt #˚dæ+~. ø√s¡Tº õôV≤#Ym+dæ n~Ûø±s¡T\qT ÄÁø£eTD≈£î >∑T¬s’q düú˝≤ìï kÕ«~q+ #˚düTø√e*‡+~>± Ä<˚•+#·&É+‘√ 111e dü]ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ dæ{Ï bÕ¢qsY s¡+>∑sêE Äd<ä«s¡´+˝À dæã“+~ nÁø£eTD düÔ\+˝À ñqï≥Te+{Ï ìsêàD≤\qT ≈£L*Ãy˚dæ düÔ˝≤4ìï kÕ«Bq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

ø±Áy˚T&é <ëdü] düs¡fi≤<˚$øÏ ìyêfi¯ó\T $Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±Áy˚T&é <ëdü] düs¡fi≤<˚$ m◊m|&ç &ÉãT¢´ sêwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ñ+≥÷ eTVæ≤fi¯ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚dæq eTVü≤jÓ÷<äTsê\ì m◊m|t&ç &Éã÷¢´ q>∑s¡ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù düTø£D´ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ $Tj·÷|üPsY˝Àì b˛>∑T\ n+»j·T´q>∑sY˝À düs¡fi¯<˚$ ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó¢ n]Œ+#ês¡T. düs¡fi≤<˚$ eTs¡D+ m◊m|t&ç &Éã÷¢´ ìsêàD≤ìøÏ eTVæ≤fi¯ ñ<ä´e÷\≈£î rs¡ì ˝À≥ì, Á|üdüTÔ‘· düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯ |ü{≤¢ »s¡T>∑T‘·Tqï $eø£å‘·, nee÷Hê\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì <√|æ&ç bÕ\q esêZ\T Á|ü»\qT nH˚ø£ e÷j·Te÷≥\‘√ yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À eTVæ≤fi¯ Á|üC≤ ñ<ä´e÷\qT eT]+‘· ñ<äè‘·+ #˚j·Te*dæq düeTj·T+˝À düs¡fi¯<˚$ e+{Ï Áø£eT•ø£åD Hêj·T≈£î\sê\T uÖ‹ø£+>± <ä÷s¡+ ø±e≥+ rs¡ì ˝À≥ì Äy˚T nHêïs¡T. yê] ÄX¯j·T kÕ<Ûäq¬ø’ ‘√{Ï ø±s¡´ø£s¡Ô\T Hêj·T≈£î\T |üì#˚j·Te*‡q u≤<ä´‘· ñ+<äì á dü+<äs¡“+>± Äy˚T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘ê+Á&É≈£îe÷sY, s¡y˚TXŸ, n˙˝Ÿ≈£îe÷sY, u≤>∑´eTà, Áoìyêdt, #·+Á<ë¬s&ç¶, Á|ükÕ<é, yêdüT, »j·Tsê+Hêj·Tø˘, sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. `````````````````````````````````````````````

kÕe÷õø£ Hê´j·T düeTs¡Hê<Ûä+ b˛düºsY $&ÉT<ä\

|ü]–, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|üŒ˝Ÿ Åø±dt s√&é˝À á HÓ\ 13q »]π> kÕeTõø£ Hê´j·T düeTs¡Hê<ä+ ø±s¡´Åø£eT b˛düºsYqT ãT<Ûäyês¡+ |ü]–˝À ‘Ó\+>±D Å|üC≤|òü+{Ÿ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT b˛‹¬s&ç¶|ü*¢ sêeTqï e÷~>∑ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äìï ≈£L˝≤\‘√ ø£*dæ qe+ãsY 13q ìs¡«Væ≤+#˚ ìs¡düq Å|ü<äs¡ÙD≈£î uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s¡* sêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

‘Ó\+>±D e÷~>∑ <ä+&√sê

õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± j·÷<ä–] mìïø£ |ü]–, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D e÷~ø£ <ä+&√sê ñ|ü≈£L˝≤\ õ˝≤¢ ø£˙«qsY ≈£î\ø£#·s¡¢≈£î #Ó+~q mÅs¡+ j·÷<ä–] u…’+&É¢ mìï¬ø’Hês¡T.á y˚Ts¡≈£î sêh Ä<Ûä´≈£åî&ÉT ∫+‘· kÕ«$T e÷~>∑ ìj·TeTø£ |üÅ‘êìï Ä+<äCÒXÊs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 10 , 2011

Á|ü»\T ø√s¡T≈£îH˚~ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 9(düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü»\T ø√s¡T≈£îH˚~ ‘Ó\+>±D ø±˙ s¡#·Ãã+&É ø±<äT nì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ì\TyÓ‘·TÔq yÓ÷dü+ #˚düTÔqï Ä+Á<äbÕ\ø£ eTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ìs¡«Væ≤+#˚ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ πøm˝ŸÄsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »s¡>∑&É+ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ nì {°ÄsYmdt sêÁwüº Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á< äbÕ\≈£î&ÉT nsTTq øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+˝À ‘Ó\+>±D ø√dü+ @&ÉT e+<ä\ eT+~ $<ë´ s¡Tú\T ÁbÕD≤\T ‘ê´>∑+ #˚dæ neTs¡T˝…’q dü+>∑‹ πøm˝ŸÄsY≈£î ‘Ó*j·T<ë..? düø£\ »qT\T 42 s√E\T ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ ñ<√´>±\qT ôd’‘·+ ‘ê´>∑+ #˚dæq dü+>∑‹ πøm˝ŸÄsY≈£î ‘Ó*j·T<ë...? nìï Á|üC≤dü+|òü÷\T eT]j·TT Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\T ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√s¡T≈£î+≥Tqï dü+>∑‹ πøm˝ŸÄsY≈£î ‘Ó*j·T<ë..? ‘·q ‘√{Ï ø±+Á¬>dt e÷J myÓTà˝Ò´ ø√eT{Ï ¬s&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À >∑‘· ø=ìï s√E\T>± ìsêVü‰s¡ Bø£å

#˚düTÔqï dü+>∑‹ πøm˝ŸÄsY≈£î ‘Ó*j·T<ë...? nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î Á<√Vü≤+ #˚dæq≥Te+{Ï øÏs¡DY≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT s¡#·Ãã+&É˝À πøm˝ŸÄsY düVü‰j·T+ #˚j·T&É+ ne÷qTwüeTì ‘Ó\+>±D Á|ü»\ <äèwæº˝À qTe⁄« X¯Á‘·Te⁄‘√ düe÷qeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔqï ˝Ò∫q|ü⁄Œ&ÉT n|ü⁄Œ&˚ ≥≈£îÿq y˚T˝§ÿì ˇø£ ‘Ó\¢ø±–‘·+ rdüT≈£îì sêJHêe÷ÁkÕÔìï Á|üjÓ÷–+∫ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓTT<ä{Ï qT+∫ yÓ÷dü+ #˚dü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ πøm˝ŸÄsY Ç|ü⁄Œ&ÉT e\dü bÕ\≈£î&ÉT, ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº e´‹πsøÏ nsTTq Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&綑√ H˚&ÉT ø°düs¡˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˙‹e÷*q #·s¡´ nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»*ï nìï s¡ø±\T>± Væ≤+dü≈£î >∑T]#˚dü÷Ô, HêHéu…sTT\ãT˝Ÿ πødüT\T ô|&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ sê≈£î+&Ü Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT #·+Á<äu≤ãT‘√ $T˝≤K‘Y nsTT n&ÉT¶|ü&ÉT‘·Tqï øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&綑√ s¡#·Ãã+&É MTs¡T »s¡T|üH˚≈£L&É<äT nì ø√sês¡T.

Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : n Á|üuÛÑT‘·« õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôdø£+&ÉØ bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î ùdyêuÛ≤s¡‹ dü«#·Ã+<ä dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À düº&û yÓT{°]j·T˝Ÿ ñ∫‘·+>± |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\+˝Àì –sêà|üPsY, q÷‘·Héø£˝Ÿ Á>±e÷\˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\≈£î dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T #·+Á<äVü≤dt, $»jYT øÏs¡DY, yÓ+ø£fÒwt\ #˚‘·T\ MT<äT>± |ü<äe ‘·s¡>∑‹ bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T qMHé, neTDY sêyé, $»j·TeTà\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV≤#Y◊d”d”˝À kÂs¡$<äT´‘Yô|’ ne>±Vü≤q Á|ü<äs¡Ùq ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : nyÓT]ø£Hé ø±qT‡˝Ò{Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÂs¡ $<äT´‘Y≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü<äs¡«qqT ôV’≤<äsêu≤<é ôV≤#Y◊d”d”˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. kÂs¡ $<äT´‘Yô|’ |üP]Ô kÕúsTT ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î á dü<ädüT‡ì @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·« n+‘·sê®rj·T yêDÏ»´ $uÛ≤>∑+ nqTã+<Ûä ø±s¡´<ä]Ù ÁbòÕì‡k˛ÿ kÕ+#ÓCŸ ‘Ó*bÕs¡T. á Á|ü<äs¡Ùq˝À kÂs¡ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ nedüs¡yÓTÆq |ü]ø£sê\T ‘·j·÷s¡T#˚ùd n+‘·sê®rj·T |ü]ÁX¯eT\T kÕ˜fi¯¢qT @sêŒ≥T #˚XÊsTT. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À yêDÏ»´ s¡+>∑+˝À uÛ≤s¡‘Y n~«rj·T X¯øÏÔ>± Ä$s¡“¤$+#·uÀ‘·T+<äì d”◊◊ ìs¡«Væ≤+∫q C…yéT‡ ø±qŒ¤¬sH釽À ÁbòÕì‡k˛ÿ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á Á|ü<äs¡Ùq eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T kÕ>∑qT+~.

k˛ìj·÷H˚ Á|üø£≥q #˚j·÷*: eT+<ä ø£èwüí ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂, ¤Õ¡[μy ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Fs™´sW¯LkiˆFs£qs ™´s˘™´srÛyxmsNRPV≤R∂V ™´sVLiμR∂ NRPXxtÒsQ ™´sWμj∂gRi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, BªRΩLRi Æ©s[ªRΩáV Fs™´sLRiW ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs©y ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. ¨s™±sV= Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ μk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP…filLi≤ÔT∂¨s A∏R∂V©´s ¡Vμ≥R∂™yLRiLi xmsLS™´sVLRi+LjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡}qsÚ r°¨s∏R∂WÆ©s[ ˙xmsNRP…”¡Liøy¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmnsQo©´s ¬ø¡[}qsÚ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ˙xmsNRP»¡©´sNRPV ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ¿¡μR∂Li ¡LRiLi lLiLi≤R∂V ©yÕÿ‰Ã¡ μ≥][LRifl”· ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ry™´sW—¡NRP æªΩáLigSfl·\|ms æªΩáLigSfl· F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV \Æ™s≈¡Lji G≠sV…‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s ™´sVLiμR∂ NRPXxtÒsQ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ μk∂ORPQNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡zms©´s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV N]Li≤y áORPQ ¯fl„fi Àÿxmsp“¡ μk∂ORPQNRPV FsLiμR∂VNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.

‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±sêÃ\ì $$<Ûä s¡ø±\ Á|üC≤ Äø£s¡¸ø£ |ü<∏äø±\T #˚|ü{Ϻ øÏ˝À ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT _j·T´eTì, ø£+~|ü|ü⁄+|ü, ∫+‘· |ü+&ÉT, ø±s¡+bı&ç, eT+∫q÷HÓ ˝≤+{Ï$ øÏ˝À ˇø£ÿ{ÏøÏ e+<ä s¡÷bÕj·T\T ô|{Ϻ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ì\Te⁄Hê yÓ÷dü+ #˚düTÔHêï øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&綑√ eTq y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ s¡#·Ãã+&É »s¡T|ü≈£L&É<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Ä+Á<äHê j·T≈£î\ düe÷y˚XÊ˝À¢ bÕ˝§Zqe<ä›ì ø√s¡T≈£î+ ≥T+fÒ MTs¡T e÷Á‘·+ yÓTT+&ç>± bÕغ MT{Ï+>¥\T »]|æ s¡#·Ãã+&ÉqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√s¡&É+ MT $+‘· Á|ües¡ÔqqT >∑Ts¡TÔ #˚düTÔ+~. ˇø£y˚fi¯ Á|ü»\≈£î e´‹πsø£+>± MTs¡T b˛‘˚ Á|ü»\T $TeTà*ï myÓTà˝Ò´ |ü<ä$ sêìj·T´≈£î+&Ü #·÷kÕÔs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À {°ÄsYmdt ;d” ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT uÛ≤düÿsY j·÷<äyé, {°ÄsYmdt |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT j·Tdt. $wüßí#ê], {°ÄsYmdt eT+&É\ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt.sêeTT\T, {°ÄsYmdt$ eT+&É\ ø£˙«qsY j·TT.dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7

Á|ü»\≈£î #·{≤º\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T |ü]–, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Å|ü»\≈£î #·≥º\ô|’ Äe>∑Vü≤q ø£*Œ+ #˚+<äT≈£î Å>±e÷\˝À Hê´j·T$C≤„q dü<ädüT‡\T ìs¡« Væ≤+#·qTqï≥T¢ |ü]– pìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® $H√<é≈£îe÷sY ù|s√ÿHêïs¡T. |ü]– ø√s¡Tº Äes¡D˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê´j·T $C≤„q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ eTTK´ Ä‹~Û>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Å|ü»\T #·{≤º\ô|’ Äe>∑Vü≤q ø£*– ñqï|ü⁄Œ&˚ H˚sê\ dü+K´ ‘·>∑TZ‘·T+<äHêïs¡T.∫qï ∫qï ‘·>±<ë\T |ü&ç düeTj·÷ìï eè<∏ë #˚düTø√≈£î+&Ü |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+ #ês¡T.uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô\T >=&Ée|ü&ç b˛*dtùdºwüHé≈£î eùdÔ yê]øÏ sêJ e÷sêZ\ <ë«sê düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T.|ü{≤º<ës¡T\T b˛˝≤\ $wüj·T+˝À C≤Å>∑‘êÔ ñ+&Ü\ì Å|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ]ø±s¡T¶‘√ ù|s¡T¢ dü]>±Z ñHêïj·T˝Ò<ë dü]#·÷düTø√yê\Hêïs¡T.ù|<ä Å|ü»\≈£î ñ∫‘· Hê´j·Tùde\T Ä+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.Å|ü‹ HÓ\ Å>±e÷˝À¢ Hê´j·T$C≤„q dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À ÇHé#ê]® |ü_¢ø˘ ÅbÕdæ≈£L´≥sY u≤\eTT≈£î+<ä+,u≤sY Äk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä´≈£åî&ÉT <ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶,Hê´yê<äT\T Äq+‘·¬s&ç¶,*+>∑+, ÅãVü≤à+, yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, Ä<ä+m $»jYT≈£îe÷sY, <äj·÷ø£sY¬s&ç¶, lìyêdt,qπs+<é j·÷<äyé, q]‡+Vü≤eT÷]Ô,sêeTTj·÷<äyé, dæ◊ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶,mdt◊ sê»j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä\ ø√düy˚T dü+πøåeT |ü<∏äø±\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : }msμR… NRPVÈÁVLiËØÌÁ ªyLji ALójiNRP xmsLjizqós»R½VÌÁƒ«sV ®ªsVLRiVgRiVxmsLRiè²y¬sNTP úxms˳ÏÁV»R½*Li Fsƒ¯[õ xqsLiZOP[Qª«sV xms´R…NSÌÁƒ«sV úxms®ªs[aRP |msÈíÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s Dxms ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ $ μy®ªsWμR…L` LSÇÁƒ«sLji=Li¥¦¦¦ @ƒyõLRiV. ‡ÁVμ³R…ªyLRiLi xmsÉ؃±s¿ÁLRiV ª«sVLi²R…ÌÁ ZNP[LiúμR…ª«sVVÍÜ[ GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s LRi¿RÁè‡ÁLi²R… NSLRiùúNRPª«sVª«sVVÍÜ[ FyÍæ܃yõLRiV. C xqsLiμR…LRi÷éLigS A¸R…Vƒ«s ª«sWÉýزR…V»R½W úxmsÇÁÌÁ ª«sμôðR NRPV ®ƒs[LRiVgS ®ªs×ýÁ ªyLji xqsª«sVxqsùÌÁV ¾»½ÌÁVxqsVN]¬s xmsLjixtsQäLjiLi¿RÁ²R…®ªs[V LRi¿RÁè‡ÁLi²R… NSLRiùúNRPª«sV ª«sVVÆÜ[ù®μôð…[aRPª«sV¬s @ƒyõLRiV. úgSª«sV xqsª«sVxqsùÌÁV NRPW²R… ¾»½ÌÁVxqsVN]¬s NRP¬dsxqs ª«s°ÖÁNRP xqsμR…VFy¸R…WÌÁV NRPÖÁöLi¿RÁ²R…Li N]LRiNRPV C NSLRiùúNRPª«sVLi FsLi»][ Dxms¹¸…WgRixms²R…V»R½VLiμR…¬s @ƒyõLRiV. ¿yÌÁ ª«sVLiμj…NTP úxms˳ÏÁV»R½* xqsLiZOP[Qª«sV xms´R…NSÌÁ gRiVLjiLiÀÁ ¾»½ÖÁ¸R…VμR…¬s A¸R…Vƒ«s A®ªs[μR…ƒ«s ª«sùQQNRPòLi ¿Á[ryLRiV. LRi¿RÁè‡ÁLi²R… NSLRiùúNRPª«sVª«sVVÍÜ[ zmsLi¿³RÁƒý«sV, gRiX¥¦¦¦ÌÁV, lLi[xtsQƒ±s NSLïRiVÌÁNRPV μ³R…LRiÆØxqsVòÌÁV ÌÁÕôðÁμyLRiV¬sNTP @LiμR…ÛÇÁ[zqs ªyLji μy*LS xmspLjiò ¿Á[LiVVLiÀÁ {qs*NRPLjiLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s »R½μR…VxmsLji ¬sÇÁ\®ªsVƒ«s @LRix¤¦¦¦¨\ÛÍÁƒ«s ÌÁÕôðÁμyLRiVÌÁƒ«sV FsLizmsNRP ¿Á[zqs ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. ®ªsVVμR…ÉÓÁ LRi¿RÁè‡ÁLi²R… NSLRiùúNRPª«sVª«sVVÍÜ[ {qs*NRPLjiLiÀÁƒ«s μ³R…LRiÆØxqsVòÌÁƒ«sV @LRix¤¦¦¦¨\ÛÍÁƒ«s ªyLjiNTP 4,401 lLi[xtsQƒ±s NSLïRiVÌÁV, 754 ª«sVLiμj…NTP zmsLi¿³RÁƒý«sV, 466 ª«sVLiμj…NTP gRiX¥¦¦¦ÌÁ ª«sVLiÇÁÚLRiV xmsú»yÌÁV, 691 ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁ xqsLixmnsWÌÁ ªyLjiNTP 49.50 ÌÁORPQÌÁ LRiWFy¸R…VVÌÁV Fyª«sÍØ ª«s²ïT… ¿ÁNRPV䃫sV ÌÁÕôðÁμyLRiVÌÁNRPV Dxms ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ¿Á[»R½VÌÁ „dsVμR…VgS xmsLizmsßÔá ¿Á[ryLRiV. LRiW. 70 ®ªs[ÌÁ»][ (5) FyhRiaSÌÁÌÁNRPV ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…V, LRiW. 80 ®ªs[ÌÁ»][ (13) @LigRiƒ±s ªy²T… ZNP[LiúμyÌÁÍÜ[ ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…V, LRiW. 2.90 ÌÁORPQÌÁ»][ FyhRiaSÌÁÌÁNRPV ª«sVLiÀÁ ¬dsÉÓÁ r¢NRPLRiùª«sVV N]LRiNRPV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. Çؼd½¸R…V úgS„dsVßá DFyμ³j… ¥¦¦¦„dsV xms´R…NRPLi NTPLiμR… 6,180 ª«sVLiμj…NTP

xms¬sμj…ƒyÌÁV NRPÖÁöLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. úxms˳ÏÁV»R½*Li ª«sùª«sry¸R…V LRiLigRiiLi @Õ³Áª«sXμôðj…NTP DÀÁ»R½ „sμR…Vù»R½Vò, \lLi»R½VÌÁNRPV 13 ®ªs[ÌÁ N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁ LRiVßá ª«sW{mns ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. LRiVßá ª«sW{mns NTPLiμR… LS¬s ªyLjiNTP LRiW. 1600 N][ÈýÁV úF¡»y=¥¦¦¦NSÌÁV @Liμj…ª«s*²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. ÀÁƒ«sõ, xqsƒ«sõ NSLRiV \lLi»R½VÌÁLiμR…LjiNTP ª«sùª«sry¸R…VÕ³Áª«sXμôðj…NTP BLiμj…LS ÇÁÌÁúxms˳ÏÁ NTPLiμR… DÀÁ»R½ ËÜ[LRiV, „sμR…Vù»R½Vò @Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁV F~Liμj…ƒ«s \lLi»R½VÌÁV „sμ³j…gS »R½ª«sV NTPxqsVòÌÁƒ«sV ¿ÁÖýÁLiÀÁƒ«s ªyLjiNTP úxms˳ÏÁV»R½*Li ª«s²ïU… ª«sW{mns ¿Á[xqsVòLiμR…¬s BLiμR…VNRPV gSƒ«sV úxms˳ÏÁV»y*¬sNTP LRiW. 850 N][ÈýÁV ˳ÏÁLjixqsVòLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. ¬sLRiORPQQùLSxqsVÌÁƒ«sV „sμyùª«sLi»R½VÌÁVgS ¿Á[¸R…VVÈÁNRPV gSƒ«sV, \|ms ¿RÁμR…Vª«soÌÁV ¿RÁμR…Vª«soÈÁNRPV gSƒ«sV {mnsÇÁLkiBLi‡ÁL`i=®ªsVLiÉÞ, AƒyL][gRiùLi»][ ËØμ³R…xms²R…V»R½Vƒ«sõ ªyLjiNTP LSÒÁª±s AL][gRiù$ NTPLiμR… DÀÁ»R½LigS \®ªsμR…ù }qsª«sÌÁV @Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. xmsÉ؃±s¿ÁLRiV aSxqsƒ«s xqs˳ÏÁ ¬s¹¸…WÇÁNRP ª«sLæRi aSxqsƒ«s xqs˳ÏÁVùÌÁV ƒ«sLiμk…aRP*L` g_²`… @˳ÏÁùLóRiƒ«s ®ªs[VLRiNRPV xmsLjiúaRPª«sVÌÁ ZNP[LiúμR…\®ªsVƒ«s xmsÉ؃±s¿ÁLRiVÍÜ[ H.ÉÓÁ.H., FyÖÁÛÉÁNTPõN`P NRPÎØaSÌÁÌÁ GLSöÈÁVNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s Dxms ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ¥¦¦¦„dsV B¿yèLRiV. »R½*LRiÍÜ[®ƒs[ xqsLigSlLi²ïT…ÍÜ[ ÛÇÁ.Fsƒ±s.ÉÓÁ.¸R…VV. BLiÇÁ¬dsLjiLig` NRPÎØaSÌÁƒ«sV GLSöÈÁV ¿Á[ryòª«sV¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. @Li»R½NRPVª«sVVLiμR…V Dxms ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ „s„sμ³R… aSÅÁÌÁ¿Á[ GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s FsgêjiÕÁxtsQƒ±s ríyÍÞ=ƒ«sV xqsLiμR…Lji+Li¿yLRiV. LRiW. 25 ÌÁORPQÌÁ»][ ¬sLjiøLi¿RÁ »R½ÌÁ|msÉíÓÁƒ«s {qsòQû aRPNTPò ˳ÏÁª«sƒ«sª«sVVƒ«sNRPV ˳ÏÁW„sV xmspÇÁ ¿Á[zqs aRPLiÅÁVróyxmsƒ«s ¿Á[ryLRiV. LRi¿RÁè‡ÁLi²R… NSLRiùúNRPª«sVª«sVVÍÜ[ Fs®ªsVøÖdÁ= ˳ÏÁWFyÍÞlLi²ïT…, róy¬sNRP aSxqsƒ«s xqs˳ÏÁVùÌÁV ƒ«sLiμk…aRP*L` g_²`…ÌÁV úxmsxqsLigjiLi¿yLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVª«sVVÍÜ[ úxms¾»½[ùNSμ³j…NSLji, ²T…zmsJ ÛÇÁ[.@LRiVßá, ALïkiJ LSLi¿RÁLiúμyLSª«so, xmsÌÁVª«soLRiV úxmsÇØúxms¼½¬sμ³R…VÌÁV, ÑÁÍýØ @μ³j…NSLRiVÌÁV »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæÜ[ƒyõLRiV.

dæj·T+qT ø£*dæq eT‘·‡´ ø±s¡T\T... ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT‘·‡´ø±s¡T\ ‘·eT düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì, eT‘·‡´ø±s¡T\ dü+|òüT+ H˚‘·\T eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ø£*dæ yês¡T Äj·Tq‘√ |ü]ÁX¯eT\ e\¢ eT‘·‡´ø±s¡T\ düeTdü´\ô|’ n<Ûä´j·Tq ø£$T{° y˚j·÷\ì ø√s¡&É+‘√ Äj·Tq kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.>∑T»sê‘Y≈£î #Ó+<äì >±´dt |ü]ÁX¯eT\‘√ eTeTTà&çes¡+ Á|ü»\≈£î »]π> qwüº+ô|’ yês¡T $e]+#ês¡T B+‘√ Äj·Tq áHÓ\ 18q ñqï‘·kÕΔsTT ø£$T{° düe÷y˚X¯+ »s¡|ü⁄‘êeTì dæj·T+ yê]øÏ Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ Ädü+|òüT+ H˚‘·\T MT&çj·÷‘√ yÓ\¢&ç+#ês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+, 10 qe+ãsY, 2011

n~Ûø£ ˙{Ï _\T¢\qT n]ø£{≤º* eT+∫˙{Ï ø=s¡‘·qT rs¡TkÕÔ: ≈£Lq yê≥sYesYÿ‡ m+&ûøÏ ø±s=Œπs≥sY $q‹|üÁ‘·+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“ ˝≤¢|üPsY &ç$»Hé |ü]~Û˝À ˙{Ï _\T¢\T n~Ûø£+>± edüTÔqï dü+<äs¡“+>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ U…’s¡‘êu≤<é yê≥sYesYÿ‡ m+&û n<ÛäsYdæHêΩqT ø£\dæ $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø±s=Œ¬s≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊&û@ J&çyÓT≥¢ bòÕø˘‡kÕ>∑sY qT+∫ e#˚à n‹uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ¬ø$Tø£˝Ÿ Hê\˝À+∫ es¡›»˝≤\T |ü]ÁX¯eT ìsê«Vü≤≈£î\T ÇcÕºsê»´+>± e~*y˚ j·T&É+‘√ uÛÑT>∑s¡“ »˝≤\T |üP]Ô>± ø£\Twæ‘·yÓTÆ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, á ÁbÕ+‘·+˝À ìedæ+#˚yês¡T ìs¡Tù|<ä\T m≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ eT+∫ ˙{Ï ô|’ Ä<ës¡ |ü&çñHêïs¡T, »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T ÇcÕºsê»´+>± e«eVü≤]dü÷Ô y˚\ø=\~Û _\T¢\T |ü+|æ+#·&É+‘√ kÕúìø£ Á|ü»\T uÛÑj·÷+ <√fi¯q≈£î >∑T¬s’‘·THêïs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ kÕúìø£+>± ñqï »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\≈£î |ü\T e÷s¡T¢ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T≈£îHêï, e÷ #˚‹˝À @$T˝Ò<äì, ô|’ n~Ûø±s¡T\qT ø£\yê\ì

ñ∫‘·+>± dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. B+‘√ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ U…’s¡‘êu≤<é yê≥sYesYÿ‡ m+&û n<ÛäsYdæHêΩ qT ø£\dæ $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± »\eT+&É* m+&û n<ÛäsYdæHêΩ düŒ+~+∫ n~Ûø£ _\T¢\T @$<Ûä+>± edüTÔHêïj·Tì |ü]o*+∫ yÓ+≥H˚ düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüºø±s¡´es¡Z düuÛÑT´sê\T ˝≤eD´, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mHé. u≤\j·T´, j·T÷‘Y Áô|dæ&Ó+{Ÿ sêE>ö&é, Á|üø±wtsêe⁄, yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ düTC≤‘·, Áô|dæ&Ó+{Ÿ s¡$, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Ms¡j·T´, ø√kÕ~Ûø±] Vü≤qà+‘Y sêe⁄, ñbÕ<ä´≈£åî\T sêyéT#·+Á<äsêe⁄, s¡|òüTT|ü‹, mdtM s¡eTD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± •e*+>∑ Á|ü‹cÕº|üq Hêj·T≈£î\T Hê–fi¯¢ Áoìyêdt, m+.X‚wü–]sêe⁄, ø£fi≤´Hé, düTπswt u≤sTT, #Óø±ÿ düTπswt, |ü<äàHêã ¬s&ç¶, X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä\j·T+˝À ø±s=Œπs≥sY |üP»\T

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<ë´‹àø£ ∫+‘·q‘√H˚ e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· ø£\T>∑T‘·T+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ 128e &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì @|”◊◊d” ø±\˙˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q ø±•$X‚«X¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T+˝À •e*+>∑ Á|ü‹wüº|üq ø±s¡´Áø£e÷\T n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ myÓTà˝Ò´ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ •e⁄ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ø±ØÔ e÷dü+˝À •e |üP»\T #˚j·T&É+ e\¢ bÕbÕ\T ‘=\–b˛sTT nwüº nX¯«sê´\T ø£\T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ø±•˝Àì •e |üP»\T #˚j·÷\ì ô|<ä›\+{≤s¡T Ä ø±• $X‚«X¯«s¡TH˚ï á ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü‹wæº+∫ |üP»\T #˚j·T&É+ m+‘√ |ü⁄D´eTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T Á|ü<Ûëq ns¡Ã≈£î&ÉT mHé.sêe÷#ês¡T´\T, kÕúìø£

@|”◊d”d” ø±\˙˝À •yê\j·T+˝À •e *+>∑ Á|ü‹cÕº|üq »]–+~. á dü+<Ûäs¡“+>± y˚<Ûä |ü+&ç ‘·T\T y˚<Ûä eT+Á‘ê\‘√ •e *+>±ìï Á|ü‹wæº+#ês¡T. á ÁbÕ+‘·eT+‘ê z+ qeT: •yêj·÷ nH˚ eT+Á‘·eTT e÷s¡TÁyÓ÷–+~. á |üPC≤ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ≈£î‘·T“ ˝≤¢|üPsY yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY J.düTπswt ¬s&ç¶ bÕ˝§Zì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä\j·T n_Ûeè~› ø√dü+ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À HÓ\÷¢] ÁoqT, ˝≤j·TsY düTπswt, m+.X¯+ø£sY, m\Áø°ºwüHé ¬s&ç¶, |ü+‘·T\T, sêE, >∑T+» ‹s¡T|ü‹ ‘·~‘·s¡T\T |üP»˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT ‘Ósêdü bı*{Ÿ ã÷´s√ düe÷y˚X¯+

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘ª][ Fy»¡V \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡V , DμR∂˘™´sV NSLS˘øR¡LRifl·, æªΩáLigSfl· ˙xms«¡¤Õ¡μR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms gRiVLRiV™yLRiLi F~÷¡…fi ¡W˘L][Õ‹[ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩLSxqs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i æªΩ÷¡FyLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV F°÷¡…fi  ¡W˘L][Õ‹[ øR¡LjiËryÚ™´sV©yıLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V C¤…¡Ã¡ ª][Fy»¡VgS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ZNP[…‘¡AL`i, x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so æªΩLSxqs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP{qsAL`iª][ A∏R∂V©´s ¨s™yxqsLiÕ‹[ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. F~÷¡…fi ¡W˘L][ øR¡LjiËLiøy÷¡=©´s ºdΩLS¯©yá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. A∏R∂W FyLÌkiQÕ˝‹[¨s æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ Æ©s[ªRΩáV æªΩLSxqsÆ©s[ ªRΩ™´sVNRPV xqs\lLi©´s Æ™s[μj∂NRPgS @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s C¤…¡Ã¡ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ ©y∏R∂VNRPVá ≠s™´sLSáV, æªΩ[μk∂á©´sV BxmsˆVÆ≤∂[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sV¨s xqsLiμR∂LRi˜ÈLi ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V ªRΩxmsˆNRPVLi≤y Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ \lLiªyLigRiLi ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂Vá©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRi¨s ™yLji¨s LRiOTPQLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 9 (düTes¡í yês¡Ô): >±E\sêe÷s¡+ &ç$»Hé |ü]~Û˝À ñqï eT+∫˙{Ï ø=s¡‘· düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPs¡ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é nHêïs¡T. >±E\sêe÷s¡+ &ç$»Hé |ü]~Û˝À myÓTà˝Ò´ ì<ÛäT\ <ë«sê e∫Ãq |òü+&éqT \øå± 50y˚\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ @sêŒ≥T #˚dæq $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{ŸqT ãT<Ûäyês¡+ myÓTà˝Ò´ ÁbÕs¡+ _Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T >±E\sêe÷s¡+ $˝ÒCŸ˝À eT+Js¡ ô|’|ü⁄ ˝…’qT¢ ˝Òq+<äTq $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ m+‘√ ñ|üjÓ÷ >∑|ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. eT+Js¡ ô|’|ü⁄˝…’q¢ø√dü+ ‘·«s¡˝ÀH˚ düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ e\¢ eT+∫ ˙{Ï ø=s¡‘· ‘·>∑TZ‘·T+<äì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY sêe⁄\ X‚wü–] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >±E\sêe÷s¡+ &ç$»HéqT Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ ø£èwæ

#˚düTÔHêïqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >±E\ sêe÷s¡+ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé n<ä´≈£åî&ÉT ≈£Lq ø£èwüí>ö&é ≈£Lq eTVü‰\øÏåà #ê]Á≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T Ç+Á<äùdq ¬s&ç¶, Ç+Á<äùdq >∑T|üÔ, u≤˝ŸsêCŸ, düVü≤<˚yé, s¡$, dü‘·j·T´, q]‡+Vü‰, j·÷<ä–], es¡à, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, »>∑Hé, qj·T÷uŸ s¡dü÷˝Ÿ, Áoìyêdt, sêõ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nqTeT‹ ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô): |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T˝≤¢ yÓ\TdüTÔ, nqTeT‘·T˝Ò¢ì Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À $<ë´~Ûø±s¡T\T $|òü\eTj·÷´s¡ì |ü\Te⁄s¡T Á|ü»\T, $<ë´]ú dü+|òü÷\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. |æ\¢\ô|’ eT≈£îÿe ô|+#·T≈£îqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$+#ê\H˚ \ø£å´+‘√H˚ ø=‘·Ô ø=‘·Ô>± yÓ\TdüTÔqï $<ë´dü+düú\˝À eT+∫ $<ä´qT n+~kÕÔs¡H˚ uÛ≤eq‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+∫ $<ä´qT uÀ~ÛkÕÔsê ˝Ò<ë..? bÕsƒ¡XÊ\≈£î nqTeT‘·T\T ñHêïj·÷ ˝Òyê...? nH˚$ ‘Ó\TdüTø√≈£î+&ÜH˚ yê] |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚s¡TÑ·THêïs¡T. ‘·|üŒ eTT+<äT eTT+<äT bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´\‘√ m+≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düT≈£î+{≤jÓ÷ e÷Á‘·+ Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äT. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T˝≤¢ ∫qï ∫qï $<ë´dü+düú\T @sêŒ≥T #˚dæ yê{Ï˝À dü¬s’q $<ä´qT uÀ~Û+#˚ n<ë´|ü≈£î\T ˝Ò≈£îHêï 10e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄≈£îqï yês¡T 1e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ 5e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î, Ç+≥sY #·~$q yês¡T 9e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î &çÁ^ #·<äTe⁄≈£îqï yês¡T 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î $<ä´qT n+~düTÔHêïπs ‘·|üŒ dü¬s’q ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ìj·T$T+#·≈£î+&Ü n≥T $<ë´s¡Tú\≈£î nHê´j·Ty˚T #˚düTÔHêïs¡T. HêHê{ÏøÏ ô|s¡T>∑T‘·Tqï $<ë´dü+düú\≈£î

Á|üuÛÑT‘·«+ $~Û+∫q ìã+<äq\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. M{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› rdüTø√yê\ì eT+&É˝≤ìøÏ ˇø£ $<ë´~Ûø±]ì @sêŒ≥T #˚dæq Ä n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢, #·÷&ç #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]dü÷Ô bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡ì |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ∫qï ∫qï $<ë´dü+düú\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï $<ë´dü+düú\ j·T»e÷qT\‘√ n~Ûø±s¡T\T ‘·–q eTT&ÉT|ü⁄\T rdüT≈£î+≥T yê{Ïô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T $<ë´]ú dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤+ : ˇ©yéãsY¶ ù|¢ dü÷ÿ˝Ÿ nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü q&ç∫q+<äT≈£î, eT+>∑fi¯ yês¡+ »]–q dü+|òüT≥qô|’ $#ê s¡D »]|æ yÓ+≥H˚ &ûáz≈£î ô|’\T |ü+|ü⁄‘êqT. -m+áz \øå±à¬s&ç¶. {°mHémdtm|òt õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT.

bÕsƒ¡XÊ\\≈£î nqTeT‘·T\T Çe«≈£L&É<äT: bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷Hê´\ô|’ mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îì $<ä´ H˚s¡TÃø√yê\ì |ü+|ædüTÔqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î Ç<√ø£ XÊ|ü+>± e÷]+~. Ç˝≤+{Ï #·s¡´\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø√yê*. ø=‘·Ô>± @sêŒ≥T #˚ùd $<ë´dü+düú\ô|’ |ü]àwüHé Çe«≈£L&É<äT. Ç˝≤ #˚düTÔqï ø°#·≈£î\ô|’ -q&çø=|ü⁄Œ Hê>∑sêE, ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê*.

ø°#·≈£ ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* : düs¡«düe÷»+ dæ>∑TZ|ü&˚ $<Ûä+>± $<ë´]úì\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\ô|’ mdtm|òt◊ rÁe+>± K+&çdüTÔ+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø√ì ø°#·ø£+>± Á|üe]ÔdüTÔqï ø°#·≈£î\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê*. -uÛ≤düÿsY, mdtm|òt◊ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ&ÉT eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç X¯ã]eT˝…’øÏ bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔqï z nj·T´|üŒ uÛÑT≈£îÔ&ÉT s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. ø£yê&û>∑÷&É≈£î #Ó+~q s¡$ nj·T´|üŒe÷\ y˚düT≈£îì X¯ã]eT˝…’øÏ bÕ<äj·÷Á‘·>± yÓfi¯óÔ+&É>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ø£$T¬s&ç¶|ü*¢ <ä>∑Zs¡ ÇH√ïyê yêVü≤q+ &Ûû ø=+~. B+‘√ nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ&ÉT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

e Paper | Suvarna Vartha | 10-11-2011  

Suvarna Vartha Telugu daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Online News, e Paper

e Paper | Suvarna Vartha | 10-11-2011  

Suvarna Vartha Telugu daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Online News, e Paper