Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 172 eT+>∑fi¯yês¡+ E˝…’ 10, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

|üìøÏe÷*q Á|üuÛÑT‘·«$T~  ¬s’‘·T\≈£î $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T Çe«˝Òì <äTdæú‹ ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\ô|’ düsêÿs¡T˝À #·\q+ ˝Ò<äT ` e#˚à mìïø£˝À¢ ;d”\≈£î 100 d”≥T¢ #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ ;d”\≈£î 33 XÊ‘·+ ]»πs«wüq¢ ø√dü+ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç‘ÓkÕÔ+ n$˙‹ eT+Á‘·T\≈£î Hê´j·TdüVü‰j·T+ n+~+#·&É+ <ës¡TD+:#·+Á<äu≤ãT

$»j·TeTà, »>∑Hé‘√ uÛÒ{° düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚dæq {°&û|” ªã‹øÏq+‘·ø±\+ {°&û|”˝ÀH˚ ñ+{≤μ me]‘√q÷ eTqdüŒs¡ú\T ˝Òe⁄ Hêì ìs¡íj·T+‘√ Hê≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT >∑T&çyê&Éô|’ Áù|eT‘√H˚ Hêì‘√ #·qTe⁄>± ñHêï ($esê\T 2˝À..)

<äTyÓTà‹Ôb˛XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ $düèÔ‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ m˙ºÄsY Á≥dtº uÛÑeHé˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á dü+<äs¡“¤+>± #·+Á<äu≤ãT ÁbÕs¡+uÛÀHê´dü+ #˚dü÷Ô.. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. bÕغ |ü{Ïwüº‘·≈£î #˚|ü{≤º*‡q ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ H˚‘·\≈£î e÷s¡Zìπs›X¯q+ #˚XÊs¡T. <ä÷s¡yÓTÆq esêZ\qT yÓq≈£îÿ rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ#˚j·÷\ì bÕغ ÁX‚DT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qkÕ–‘˚ n+‘ê qwüºy˚Tì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À 19,500 eT+~ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\≈£î dü]|ü&Ü $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T düs¡|òüsê #˚j·T&É+˝À düsêÿs¡T $|òü\yÓTÆ+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘·eT Vü≤j·÷+˝À dü]|ü&çqìï $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T n+<äCÒXÊeTì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T H˚düÔ+ nì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï ø±+Á¬>dt.. ($T>∑‘ê 2˝À)

eTeT‘·‘√ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î dæ<äΔy˚T

»>∑Hé≈£î á&û düeTqT¢ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À $#ê]+#˚+<äT≈£î yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶øÏ á&û n~Ûø±s¡T\T k˛eTyês¡+ düeTqT¢ n+<äCÒXÊs¡T. #Ó+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ Äj·TqqT ø£\TdüT≈£îqï á&û n~Ûø±s¡T\T Äj·TqqT e´øÏÔ>∑‘·+>± ø£\TdüTø=ì düeTqT¢ n+<äCÒXÊs¡T. á πødüT˝À »>∑HéqT $#ê]+#˚+<äT≈£î mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ≈£î ø√s¡Tº nqTeT‹e«≥+‘√ yês¡T düeTqT¢ n+<äCÒXÊs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À eTT˝≤K‘Y ì$T‘·Ô+ e∫Ãq ‘·*¢ $»j·T, uÛ≤s¡´ uÛ≤s¡‹

≈£L&Ü nø£ÿ&˚ ñHêïs¡T. ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+Hê&˚ »>∑Hé≈£î á&û n~Ûø±s¡T\T düeTqT¢ Ç∫Ãq≥T¢ yês¡Ô\T e∫Ãq|üŒ{Ïø° Äs√E á&û düeTqT¢ n+<äCÒj·T˝Ò<äT. á&û ñqï‘ê~Ûø±] sêCÒX¯«s¡ dæ+>¥ H˚‘·è‘·«+˝À »>∑HéqT á&û n~Ûø±s¡T\T $#ê]kÕÔs¡T. eT˙ ˝≤+&É]+>¥, Vü≤yê˝≤ ˝≤yê<˚M\ô|’ á&û n~Ûø±s¡T\T Äj·TqqT Á|ü•ï+#·&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. yÓ’mdt »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À d”;◊ ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫q #ê]®w”≥¢qT á&û n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ïπø bı+<ës¡T. #ê]®w”≥¢qT d”;◊ qT+∫ rdüTø√e&ÜìøÏ á&ûøÏ ø√s¡Tº nqTeT‹ Ç∫Ã+~. d”;◊ #ê]®w”≥¢˝Àì düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ø±≈£î+&Ü ‘êeTT $&ç>± ùdø£]+∫q $esê\ Ä<Ûës¡+>± á&û n~Ûø±s¡T\T »>∑HéqT Á|ü•ïkÕÔs¡T. ñ<äj·T+ qT+∫ |ü~ >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£î #·+#·˝Ÿ>∑÷&Ü C…’\T˝ÀH˚ $#ê]+#ê\ì ø√s¡Tº á&ûì Ä<˚•+∫+~. B+‘√ Ç+<äT≈£î ‘·–q @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì á&û n~Ûø±s¡T\T C…’\T n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ á&û n~Ûø±s¡T\T »>∑HéqT Á|ü•ï+#˚ neø±X¯+ ñ+~. yÓ’mdt »>∑Hé ø£+ô|˙˝À¢øÏ $<˚XÊ\ qT+∫ e∫Ãq ô|≥Tºã&ÉT\ $esê\ô|’ ]ø±s¡T¶\qT eTT+<äT ô|{Ϻ »>∑HéqT yês¡T dü÷∫kÕÔs¡T.

düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À »>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé

CMyK

d”;◊ $#ês¡D≈£î düVü≤ø£]düTÔHêï.. sêÁwüº|ü‹ mìïø£≈£î zfÒùd+<äT≈£î $»„|æÔ q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 9: nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À n¬sdüºsTT #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ ñqï yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ $wüj·T+˝À ôV’≤ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äTs¡T ø±e&É+‘√ düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. k˛eTyês¡+ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. ì+~‘·T&ÉT C…’˝À¢ ñqï+<äTq Äj·Tq ‘·s¡|òü⁄q Hê´j·Tyê<äT\T k˛eTyês¡+ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé ($T>∑‘ê 2˝À)

ø√˝Ÿø£‘ê, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº|ü‹ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± kı+‘· sêÁwüº+ |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ≈£î yÓ[¢q j·T÷|”@ sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú Á|üDuŸeTTKØ®øÏ |òüTq kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·\T, eT+Á‘·T\T ‘·~‘·s¡T\T Äj·Tq≈£î |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ H˚s¡T>± bÕغ sêÁwüº ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓ[¢q Á|üDuŸ.. ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T, m+|”\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À¢ bÕغ nuÛÑ´]ú>± ì\ã&çq ‘·qπø z≥T ($T>∑‘ê 2˝À)

e´øÏÔ>∑‘·+>±H˚ |üsêeT]Ù+#ê »>∑Hé‘√ uÛÒ{°ô|’ sê»ø°j·T ñ<˚›X¯+ ˝Ò<äT {°&û|” düôdŒ+&é #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*j·T<äT ‘·«s¡˝ÀH˚ uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡D Á|üø£{ÏkÕÔ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ì ‘êqT e´øÏÔ>∑‘·+>±H˚ ø£*dæ |üsêeT]Ù+#êqì, Ç+<äT˝À sê»ø°j·T ñ<˚›X¯+ ˝Ò<äì >∑T&çyê&É myÓTà˝Ò´ ø=&Ü* Hêì düŒwüº+#˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+∫ ‘·qqT düôdŒ+&é #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*j·T<äì ù|s=ÿHêïs¡T. {°&û|” #˚dæq $eTs¡Ù\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘êqì, uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üø£{ÏkÕÔqì Hêì ‘Ó*bÕs¡T. #·+#·˝Ÿ>∑÷&É ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): n+‘ê }Væ≤+∫qfÒ¢ »]–+~. >∑T&çyê&É myÓTà˝Ò´, dæ˙ ìsêà‘· Hêì {°&û|”ì M&É‘êsê? ˝Ò<ë? nqï ñ‘·ÿ+sƒ¡ M&çb˛sTT+~. Çø£ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ˝≤+#Û·q+>± #˚s¡&Éy˚T $T–*+~. ø=+‘·ø±\+>± ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï ø=&Ü* Hêìì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ø=~›s√E\ ÁøÏ‘·+ |æ*∫ ãT»®–+∫Hê |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. Hêì ‘·q nqT#·s¡T\‘√ ø£*dæ yÓ’mkÕ‡sY d”|” >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTà‘√ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ˝À≥dtbÕ+&é˝Àì »>∑Hé ìyêdü+˝À uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á $wüj·T+ ‘Ó*j·T>±H˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Äj·Tqô|’ y˚≥T y˚dæ+~. bÕغ Áø£eT•ø£åDqT ñ\¢+|òæT+#ês¡ì düôdŒ+&é #˚dæ+~. $»j·TeTà‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ Hêì MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î ìsêø£]+#ês¡T. $»j·TeTà‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ Hêì #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î yÓ[¢ »>∑HéqT ø£*XÊs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ m+d” y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, e+>∑yê{Ï sê<Ûä ≈£L&Ü »>∑HéqT ø£*XÊs¡T. bÕغô|’ ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï Hêì {°&û|”ì M&É‘ês¡ì ø=+‘·ø±\+>± yês¡Ô\T e#êÃsTT. Ç{°e\ »]–q |ü]D≤e÷\T ≈£L&Ü n+<äT≈£î <√Vü≤<äeTj·÷´sTT. bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É&É+, ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\¢&Ó’q düeTj·T+˝À »>∑Hé, Hêì bòı{À\‘√ ø£*|æ ô|ò¢ø°‡\T $»j·Tyê&É˝À Á|ü‘·´ø£åeTe&É+, HêìøÏ ($T>∑‘ê 2˝À)

#˚j·T÷‘·ìkÕÔ+. #·<äTe⁄ø√+&ç n+<äs¡÷ #·<äTe⁄ø√yê\qï<˚ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ ã&ç á&ÉT |æ\¢\+<ä]˙ ã&ç˝À #˚]Œ+#·+&ç nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Áø°&Ü yÓTÆ<ëHê\T ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À $<ë´ |üøå√‘·‡yê\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q d”m+ ∫‘·÷Ôs¡T, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): n+<äs¡÷ #·<äTe⁄ø√yê\qï<˚ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´eTì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. ã&çá&ÉT |æ\¢\+<ä]˙ $~Û>± bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #˚]Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ #·+Á<ä–] Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ $<ë´ |üøå√‘·‡yê\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. áHÓ\ 9qT+∫ 21es¡≈£î |üøå√‘·‡yê\qT sêÁwüºyê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤+#· qTHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ edü‘·T\T, Vü‰düºfi¯fl |üs¡´y˚ø£åD, $<ë´s¡Tú\≈£î Äs√>∑´+, $<ë´Vü≤≈£îÿ neT\T, Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\T >∑\ |æ\¢\ ø√dü+ @sêŒ≥T¢, |üsê´es¡D ne>±Vü≤q ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ s√EyêØ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTTK´ eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î≥T+ã+˝À Á|ü‹ˇø£ÿs¡T #·<äTe⁄≈£î+fÒH˚ sêÁwüº+ n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+<äHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Áø°&É\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«ø£b˛‘˚ ø£]ƒq#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. e#˚à eT÷&˚fi¯¢˝À nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Áø°&Ü

yÓTÆ<ëHê\T @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ d”m+ #ÓbÕŒs¡T. |æ\¢\≈£î $\Te\T H˚]Œ+ #ê*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ô|’H˚ ñ+<äì eTTK´ eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. $<ë´s¡Tú\T ‘êeTT nqT≈£îqï e÷s¡Z+˝ÀH˚ q&Éyê\ Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ï qT+#˚ z \øå±´ìï #·÷&Ü\Hêïs¡T. ø£wüº|ü&É≈£î+fÒ |òü*‘·+ sê<äì, HêD´yÓTÆq $<ä´, eTÚ*ø£ edü‘·T\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæº kÕ]düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. |æ\¢\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ã\e+‘·+‘√ #·<äe<ä›Hêïs¡T. Á&ÜbÂ≥T‡qT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î |ü+|æ+#·&Éy˚T á $<ë´ |üøå√‘·‡yê\ \ø£å´eTHêïs¡T. #·<äTe⁄ ô|’q <äèwæº ô|{≤º\ì $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Áø°&É\T @ø±Á>∑‘·qT ô|+∫ J$‘·+˝À ¬>\Tb˛≥eTT\T ‘·≥Tº≈£îH˚ X¯øÏÔì ÇkÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\≈£î |”á{°ì ìj·T$TkÕÔeTì, n˝≤π> ø£+|üP´≥sY

ªø±oàs¡T ˝Àj·T˝À s¡ø£Ô+ ∫+~+#êμ q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 9: ø±oàs¡T˝Àj·T˝À ‘·q s¡ø£Ô+ ∫+~+<äì ôd’Hê´~Û|ü‹ »qs¡˝Ÿ _Áø£yéTdæ+>¥ #ÓbÕŒs¡T. 40 @fi¯¢ eè‹Ô J$‘·+˝À m≈£îÿeø±\+ »eT÷à ø±oàsY ˝ÀH˚ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+∫q Äj·Tq Hê{Ï C≤„|üø±\qT >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£îHêïs¡T. ªø±oàs¡T ˝Àj·T m|ü&É÷ Hê eT~˝À ($T>∑‘ê 2˝À)

sêC≤ |æ{ÏwüHéô|’ MT düŒ+<äH˚+{Ï? ≈£L&Ü ‘·|üŒì dü] nì #ÓbÕŒs¡T. Ç\T¢, ã&ç $<ë´s¡Tú\≈£î $\Te\qT H˚]Œ+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. &ÉãT“dü+bÕ<äH˚ |üs¡e÷s¡ú+ nqT≈£î+fÒ C…’\T≈£î yÓ[¢q e´≈£îÔ\T ≈£L&Ü ñHêïs¡ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ nHêïs¡T. &ÉãT“ø±+ø£å ô|]–b˛sTT $\Te\T ˝Ò≈£î+&Ü ñqï yês¡T C…’fi¯¢≈£î yÓ[¢q dü+<äsê“\T ñHêïj·THêïs¡T. πøe\+ &ÉãT“‘√H˚ sêDÏkÕÔeT+fÒ ≈£î<äs¡<äì #ÓbÕŒs¡T. eTq+ á Á|ü|ü+#·+˝ÀìøÏ e{Ϻ #˚‘·T\‘√ e#êÃeTì e{Ϻ ($T>∑‘ê 2˝À)

d”;◊øÏ &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 9: 2J ôdŒÁø£º+ πødüT˝À ‘·qô|’ n_ÛjÓ÷>±\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\qï $#ês¡D ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT düyê\T #˚dü÷Ô e÷J eT+Á‹ m.sêC≤ <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ düŒ+<äq ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº d”;◊ì Ä<˚•+#ês¡T. sêC≤ |æ{ÏwüHéô|’ ôdô|º+ãsY 6˝À>± »yêãT Çyê«\ì »dæºdt @πø bÕsƒ¡ø˘ d”;◊ì ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À #˚‘·>±ì Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT eT+&ç|ü&ܶs¡T. á Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+ø± ø=qkÕ–‘˚ sêÁcÕºìøÏ rÁe qwüº+ ø£\T>∑T‘·T+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘êeTT sêÁcÕºìï n_Ûeè~Δ u≤≥ |ü{ϺùdÔ.. Ä ‘·sê«‘· n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ø±+Á¬>dt nìï e´edüú\qT ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+∫+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ÁbÕC…≈£îº\T, |ü]ÁX¯eT\T, e´ekÕj·T+‘√ bÕ≥T ;d”, md”‡, md”º esêZ\qT ìs¡¢ø£å´+ #˚XÊs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. #˚‘·>±ì Á|üuÛÑT‘·«+ e˝Ò¢ nìï düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eTT+<äT#·÷|ü⁄ ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ܶj·Tì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. dü]|ü&çqìï $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T düs¡|òüsê #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêï $<äT´‘Y ø√‘·\T neT\T #˚j·T&É+ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. n$˙‹ Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï eT+Á‘·T\≈£î Hê´j·T kÕj·T+ #˚j·T&É+ô|’


2

eT‘·‡´ø±s¡T\ n_Ûeè~ΔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+~ ˇ+>√\T, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá NRPV»¡VLiÀÿá xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı∏R∂V¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVá @’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ xmsoLRiLiÆμ∂[aRP*Lji @©yıLRiV. ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Æ©s[NRP NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ºdΩxqsVN]¿¡ËLiμR∂¨s, ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV ™y…”¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi ¿¡©´sgRiLi«ÿ™±sV ™´sVLi≤R∂áLi, ª][zmsLSáՋ[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙Fyμ≥R∂≠sVNRP FyhRiaSáՋ[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s

≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yÕ˝‹[ ™´sVLi˙ºΩ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV ≠sμy˘LÙRiVáNRPV Àÿ˘gRiVá©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xmsoLRiLiÆμ∂[aRP*Lji ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLRiLiªRΩLRiLi NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂NTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVªRΩ=Q˘NSLRi NSLji¯NRPVáV ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS FyhRiaSááNRPV xmsLizmsLiøyá¨s, øR¡μR∂V™´soª][Æ©s[ NRPV»¡VLiÀÿáV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂Vªy∏R∂V¨s AÆ™sV @©yıLRiV. ≠sμy˘LÙRiVáNRPV

D©´sıªRΩ\Æ™sV©´s ≠sμR∂˘©´sV ¬ø¡zmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™s[áN][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV ≈¡LRiVË ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLi˙ºΩ }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsºΩ ≠sμy˘LÙjiNTP Æ™sVLRiV\lgi©´s øR¡μR∂V™´so @Liμj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Æμ≥∂[˘∏R∂V™´sV¨s AÆ™sV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂NTP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áª][ Fy»¡V xqs*øR¡ËLiμR∂ xqsLixqÛsáV NRPW≤y ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩV xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂Liøyá¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLi˙ºΩ N][LSLRiV. |msμÙR∂ øR¡μR∂V™´soáV øR¡μj∂≠sLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Lki∏R∂VLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi @™´sVáV¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s, }msμR∂ ≠sμy˘LÙRiVáV LRiWFyLiVV ≈¡LRiVË ¤Õ¡[NRPVLi≤y NSL]ˆlLi[…fi NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ øR¡μR∂V™´soNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sNSaS¨sıxqsVÚLiμR∂¨s AÆ™sV @©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xmsLRiVøR¡WLji FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μR∂gÊRiVFy…”¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so, ALi˙μ≥y NRP ¡≤ÔU∂ xqsLixmnsVLi \¬ø¡LRi¯©±s ≤yNÌRPL`i A©´sLiμ`∂, A©´sLiμ`∂ ˙gSÆ©s…fi= FsLi≤U∂ $μ≥R∂L`i xmsáV™´soLRiV @μ≥j∂NSLRiVáV, ©y∏R∂VNRPVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

bÕø˘˝À msTT]+&çj·÷ $e÷q+ meT¬s®˙‡ ˝≤´+&ç+>¥

ìs¡ø£å´sêdü´‘· ìs¡÷à\qπø ª$<ë´ |üøå√‘·‡yê\Tμ: ^‘ê¬s&ç¶ D¿¡ªRΩ ¨sLRi˜ÈLiμ≥R∂ ≠sμy˘ x§¶¶¶NRPV‰ @™´sVáVÕ‹[ D©´sı μR∂XuÌy˘ zmsÃ˝¡Ã¡V ≠sμR∂˘xms»˝¡ @™´sgSx§¶¶¶©´s F~Liμj∂ ≠sμy˘™´sLiªRΩVáV @™y*á¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ≠sμy˘LÛji À≥ÿ≠s À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ºdΩLjiËμj∂ÆμÙ∂[ ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ™´sVV≈¡˘ À≥œ¡W≠sVNRP ™´sz§¶¶¶ryÚ©yıLRiV. ≠sμR∂˘ @Æ©s[μj∂ ªRΩLRigRi¨s AzqsÚ, ≠sμR∂˘ @Æ©s[ @xqsÚQ˚Li ¬ø¡[ºΩÕ‹[ DLi¤…¡[ Æμ∂[aRP≠sÆμ∂[aSáՋ[ }msLRiV ˙xmsΔÿ˘ªRΩáV gRi≤T∂iLiøR¡™´søR¡Ë¨s ™´sVLi˙ºΩ }msL]‰©yıLRiV. Àÿ÷¡NS ≠sμR∂˘Q\|ms ™´sVV≈¡˘LigS ªRΩ÷˝¡ μR∂iLi˙≤R∂VáV ˙aRPμÙR∂ |ms…Ìÿá©yıLRiV . A≤R∂zmsÃ˝¡Ã¡V ™´sVgRizmsÃ˝¡Ã¡ª][ xqs™´sW©´sLigS øR¡μj∂iLiøyá©yıLRiV. øR¡μR∂V™´soª][Fy»¡V A»¡Ã¡Õ‹[ NRPW≤R∂ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ˙xmsÆ™s[aRPLi DLi≤yá©yıLRiV. A»¡Ã¡ª][ zmsÃ˝¡Ã¡V ™´sW©´szqsNRP DÕ˝ÿxqsLiª][Fy»¡V aRPLkiLRi μyLRiV≤≥R∂˘Li NRPW≤R∂ Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV, ªRΩ÷˝¡μR∂iLi˙≤R∂VáV, DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ˙ºΩN][fl·Li @¨s, @LiμR∂LRiV NRP÷¡zqs xms¨s¬ø¡[}qsÚ ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ≈¡¿¡ËªRΩLigS ryμ≥j∂iLiøR¡™´søR¡VË @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yáV «¡⁄\¤Õ¡ 9™´s æªΩ[μj∂ ©´sVLi≤T∂ 21™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. 9™´s æªΩ[μk∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @™´sxqsLSáV gRiá zmsÃ˝¡Ã¡ N][xqsLi, 10™´s æªΩ[μk∂ ™´s∞÷¡NRP ¨sLRiORPQLSxqs˘ªRΩ aSªy¨sı ªRΩgÊjiLi¿¡, ¡≤T∂ ¡∏R∂V»¡ zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ™´sxqsªRΩVá μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi, 11™´s æªΩ[μk∂ LS{tÌsQ˚∏R∂V ™´sWμ≥R∂˘≠sVNRP ºΩLjigji FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ¬ø¡[lLi[Õÿ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ bPOSQ @’≥¡∏R∂W©±s, 12™´s æªΩ[μk∂ Àÿ÷¡NS ≠sμy˘ μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi, xqsμR∂VÆμÙ∂[aRP˘Liª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP 13™´s æªΩ[μk∂ AL][gRi˘ xmsLjiLRiORPQfl· 16™´s æªΩ[μk∂ ≠sμy˘ x§¶¶¶NRPV‰, LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[aSLRi¨s LSxtÌsQ˚ À≥ÿLki xmsLji˙aRP™´sVá 17™´s æªΩ[μk∂ ™´sLiμR∂ aSªRΩLi zmsÃ˝¡Ã¡V  ¡≤T∂Õ‹[ ¬ø¡[LjiˆLiøR¡≤R∂iLi, aSΔÿ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡.gkiªylLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi 18™´s æªΩ[μk∂ D©´sıªRΩ ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSáá |msLixmsoμR∂á, zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ {qsªyxmnsÕfi ™´sVLi≤T∂ D©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ 19™´s æªΩ[μk∂ ™´sxqsºΩ gRiXx§¶¶¶Ã¡ Æ™sVLRiVgRiVμR∂á, 20™´s æªΩ[μk∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yá ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´s xmsLS˘™´sLRifl· @™´sgSx§¶¶¶©´s, 21 ™´s æªΩ[μk∂ xqsμR∂VFy∏R∂Wá NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹©yıLRiV. NRPሩ´s\ZNP μR∂XztÌsQ ryLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @ORPQLSxqs˘ªRΩ aSªRΩLi 67.66 ©´sÆ™sWμR∂V NSgS, ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV©yıLRiV. DFyμ≥y˘∏R∂VVáV, ≠sμy˘LÛRiVá ÀÿáVLRiV @ORPQLSxqs˘ªRΩ 78 aSªRΩLi NSgS, Àÿ÷¡NRPá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá©´sV xqsLi˙xmsμj∂iLi¿¡ ≠sμR∂˘ xms»˝¡ @™´sgSx§¶¶¶©´s @ORPQLSxqs˘ªRΩ 56 aSªRΩLi DLiμR∂¨s ™´sVV≈¡˘LigS Àÿ÷¡NRPáV NRP÷¡ˆLiøyá©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡μR∂V™´so xms»˝¡ ˙aRPμÙR∂ ryLjiLiøyá©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yá ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™y¨sNTP ¿¡x§¶¶¶ıLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs£qs .Fs£qs .zqs DºdΩÚLÒRiªRΩ aSªRΩLi 78 aSªRΩLi NSgS ™´sVLi˙ºΩ gkiªy lLi≤ÔT∂ ¤À¡Ã¡W©˝´sV GgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. ≠sμy˘ LSxtÌsQ˚ DºdΩÚLÒRiªRΩ aSªy¨sNTP μ≥k∂»¡VgS DFyμ≥y˘∏R∂VVáV NRPXztsQ xmsO][QªRΩ=™yá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsæªΩ[˘NRP @™´sxqsLSáV gRiá ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yáV  ¡≤T∂ C≤R∂V ¿¡©yıLRiVáNRPV ≠sÕfi \¬ø≥¡L˝RiV, \¤…¡Q˚ \|qsNTPÃ˝¡V, ˙¤À¡LiVV÷d¡ NTP…fi= ™´sVLi˙ºΩ gkiªy lLi≤ÔT∂ @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. zmsÃ˝¡Ã¡NRPV INRP ™´sLRiLi ÕÿLi…”¡μR∂¨s AÆ™sV }msL]‰©yıLRiV.

eT+>∑fi¯yês¡+, E˝…’ 10, 2012

&Ûç©¢ yÓfi‚¢+<äT≈£î kÕsTT¬s&ç¶øÏ d”;◊ ø√s¡Tº nqTeT‹ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V, A≤T∂»¡L`i ≠s«¡∏R∂VryLiVVNTPlLi≤ÔT∂NTP ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV N][LÌRiV @©´sV™´sVºΩLi¿¡Liμj∂. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ xms©´sVá≠dsVμR∂ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩ™y*á¨s N][LRiVªRΩW ≠s«¡∏R∂VryLiVVlLi≤ÔT∂ Æ™s[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s\|ms r°™´sV™yLRiLi ©yLixms÷˝¡Õ‹[¨s zqs’¡H ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºdΩLRiVˆ ¬ø¡zmsˆLiμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVªRΩVáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚ Æ™sŒœ¡˛…ÿ¨sNTP lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂V zqs’¡HNRPV ≠s™´sLSáV xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s N][LÌRiV ≠s«¡∏R∂V ryLiVVlLi≤ÔT∂¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. «¡gRi©±s ZNP[xqsVÕ‹[ @lLi|qÌ^s©´s ≠s«¡∏R∂V ryLiVVlLi≤ÔT∂NTP ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV xqs™´sV∏R∂VLi Õ‹[ N][LÌRiV @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ≠s≤T∂¿¡ Æ™sŒ‹˛μÙR∂¨s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ≠s«¡∏R∂VryLiVV Fy£qsF°LÌRiV©´sV NRPW≤y ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. μk∂Liª][ ≠s«¡∏R∂VryLiVV ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. A∏R∂V©´s FsxmsˆV≤R∂V ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s¤Œ¡[˛μj∂ N][LÌRiVNRPV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ zqs’¡H «ÿLiVVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·, ÷d¡≤`∂ BLi≤T∂∏R∂W xqsÀ≥œ¡V˘LSáV øR¡Li˙μR∂Àÿá NSÕfiÆ≤∂[…ÿ ÷d¡N`P ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ryOTPQ ≠s¤Õ¡[NRPLji ∏R∂WμR∂gjiLjilLi≤ÔT∂NTP N][LÌRiVÕ‹[ øR¡VZNP‰μR∂VLRiLiVVLiμj∂. A∏R∂V©´s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ™´sVVLiμR∂xqsVÚ ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s©´sV ≠søyLjiLi¿¡©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi μy¨sı ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡Liμj∂. ™´sVVLiμR∂xqsVÚ ¤À¡LiVVáV B™´s*¤Õ¡[™´sV¨s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ N][LÌRiV r°™´sV™yLRiLi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂.

˝≤Vü≤√sY, E˝…’ 9: FsLiVVLjiLi≤T∂∏R∂WNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s J ≠s™´sW©´sLi r°™´sV™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s FyNTPryÚ©±sÕ‹[ @ªRΩ˘™´sxqsLRiLigS Õÿ˘Li≤`∂ @LiVV˘Liμj∂. ryLiZNP[ºΩNRP Õ‹[xmsLi ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚ≤R∂Liª][ zqsLiμ≥R∂W ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ©´s™yÀfiuy ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ ≠s™´sW©y¨sı @ªRΩ˘™´sxqsLRiLigS μj∂Li¿¡Æ™s[aSLRiV. @ ¡Vμy’¡ ©´sVLi¿¡ ≤≥T∂÷d˝¡ ™´sxqsVÚ©´sı C ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ 122 ™´sVLiμj∂ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáª][ Fy»¡V G≤R∂VgRiVLRiV zqs ¡˜Liμj∂ D©yıLRiV. \|§¶¶¶˙≤y÷¡N`P zqsxqÌs™±sVÕ‹[ Õ‹[xmsLi ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμR∂¨s gRiVLjiÚLi¿¡©´s \|msá»˝¡V @ªRΩ˘™´sxqsLRiLigS Õÿ˘Li≤`∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV FyN`P @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @©´sV™´sVºΩ N][LSLRiV. ™yLRiV Õÿ˘Li≤T∂Lig`iNRPV @©´sV™´sVºΩ B™´s*≤R∂Liª][ ≠s™´sW©y¨sı æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s 3.37 gRiLi»¡Ã¡NRPV NTPLiμj∂NTP μj∂Lizms©´s»˝¡V F¢LRi≠s™´sW©´s∏R∂W©´s xqsLixqÛs @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ xmslLi[*«fi «ÿL`Íi æªΩ÷¡FyLRiV. "≠s™´sW©´sLi FyNTPryÚ©±s gRigRi©´s

ªRΩáLi ≠dsVμR∂VgS Æ™sŒœ¡ßÚLi≤R∂gS.. NSN`Pzms…fiÕ‹[ ™yLjiıLig`i ¡Ã¡V˜Ã¡V Æ™ságRi≤y¨sı \|msá…fi gRiVLjiÚLiøyLRiV. μk∂Liª][ ≠s™´sW©y¨sı xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s FsLiVVL`iF°LÌRiVÕ‹[ @ªRΩ˘™´sxqsLRiLigS μj∂Li}msLiμR∂VNRPV \|msá…fi @©´sV™´sVºΩ N][LSLRi¨s' A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV FyN`P @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV @LigkiNRPLjiLiøyLRi¨s «ÿL`Íi }msL]‰©yıLRiV. ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV xqsVLRiOTPQªRΩLigS ºdΩxqsVNRPV ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ™´sVL][ ≠s™´sW©y¨sı xmsLizmsLiøy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi ≠s™´sW©´s xqsLixqÛs xtsQ{§¶¶¶©±s FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s=NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠s™´sW©´sLi  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LjiLiμR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[, FsLiVVLjiLi≤T∂∏R∂W ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s ryLiZNP[ºΩNRP Õ‹[Fy¨sı xqsLjiμj∂ÆμÙ∂[LiμR∂VNRPV Fs¨s≠sVμj∂ ™´sVLiμj∂ BLi«¡¨dsL˝Ri©´sV xmsLizmsLiøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

ªHêì‘√ sê»ø°j·T nqTã+<Ûä+ ˝Ò<äTμ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): gRiV≤T∂™y≤R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N]≤y÷¡ ©y¨sª][ ªRΩ©´sZNP»¡V™´sLi…”¡ LS«¡NUP∏R∂V xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s …”¡≤T∂zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ©´sLiμR∂™´sVWLji x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ @©yıLRiV. ©y¨sª][ ªRΩ©´sNRPV zqs¨s™´sWxmsLRiLigS xqsLi ¡Liμ≥yáV D©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @LiVV©´s ©y¨s \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVá©´sV NRPáVxqsVN][™´s≤R∂Li ˙NRP™´sVbPORPQfl· DÃ˝¡Li}mnsV©´s¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s»¡Li FyLÌki ¨sLÒRi∏R∂V™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`i NRPW≤y ©y¨s ºdΩLRiV\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. N]¨sıL][«¡ŸÃ¡VgS ©y¨s ªRΩ©´sª][ »¡ø`¡Õ‹[ ¤Õ¡[LRi¨s, ªy©´sV ™´sW˙ªRΩLi …”¡≤T∂zmsÕ‹[Æ©s[ DLi…ÿ©´s¨s «¡⁄¨s∏R∂VL`i xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ©y¨s ºdΩLRiV\|ms NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV À≥œ¡gÊRiV™´sVLi»¡V©yıLRiV. A∏R∂V©´s©´sV LS«¡NUP∏R∂V ™´s˘’≥¡øyLjigS ™´sLÒjixqsVÚ©yıLRiV. NRP©´sıªRΩ÷˝¡ ÕÿLi…”¡ FyLÌkiNTP ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[zqs©´s ©y¨s øR¡Lji˙ªRΩ {§¶¶¶©´sV≤R∂VgS ™´sWLRiªy≤R∂¨s FyLÌki FsÆ™sV¯÷d¡= LS¤«¡[Li˙μR∂˙xmsryμ`∂ @©yıLRiV.

Fs¨dÌsAL`i @’≥¡™´sW¨s NSLRifl·LigSÆ©s[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sV•¶¶¶™´sVx§¶¶¶ßá©´sV NSμR∂¨s ©y¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V …”¡ZNP…fi BøyËLRi¨s, FyLÌki @Li≤R∂ª][ Fs¨dÌsAL`i Fn°…‹[ |ms»Ì¡VN]¨s lgiáVF~Liμj∂ BxmsˆV≤R∂V \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs Õ‹[NTP Æ™sŒœ¡˛»¡Li @ªRΩ˘LiªRΩ μR∂VLS¯LÊRi™´sV ©yıLRiV. ≤R∂ ¡V˜NRPV AaRPxmsÆ≤∂[ ©y¨s \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsNRPV μR∂gÊRiLRi∏R∂W˘LRi¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Æμ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sW™´sV}§¶¶¶aRP*LRi LS™´so GNRPxmsORPQLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`i ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. μyLiª][ A∏R∂V©´s\|ms Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVμÙR∂ªRΩV FsÃ˝¡Æ™s[Œœ¡Õÿ Æμ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sW™´sV}§¶¶¶aRP*LRi LS™´soZNP[ á’≥¡r°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`i ™´sLÊS¨sNTP GLi ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ FyáVF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`i ©´sVLi¿¡ NRPW≤y xqs\lLi©´s μj∂aS¨slLÙi[aRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[NTP Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV N]LiμR∂LRiV zqsμÙR∂xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ™yLRiÚáV ™´sxqsVÚ©yıLiVV.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

Hêì »+|t! düìïVæ≤‘·T&Ó’q e\¢uÛÑH˚ì e+o »>∑HéqT ø£\e&É+ ‘·~‘·s¡ |ü]D≤e÷\T Hê˙ yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝À #˚s¡‘ês¡H˚ yês¡Ô\≈£î ã\+ #˚≈£LsêÃsTT.

düôdŒ+&é y˚≥T yÓ’mdt $»j·TeTàqT ø£*dæq yÓ+≥H˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêìô|’ y˚≥T y˚dæ+~. bÕغ Áø£eT•ø£åDqT ñ\¢+|òæT+#ês¡ì, n+<äT≈£î Äj·Tqô|’ düôdŒ+&é $~ÛdüTÔHêïeTì Á|üø£≥q C≤Ø #˚dæ+~. ‘·eT sê»ø°j·T Á|ü‘·´]ú nsTTq $»j·TeTàqT Hêì ø£\e&Üìï Ä bÕغ rÁe+>± |ü]>∑DÏ+∫+~. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü d”ìj·TsY H˚‘· yÓTÆdüTsê¬s&ç¶ »>∑HéqT ø£*dæq ì$TcÕ˝À¢H˚ Äj·TqqT düôdŒ+&é #˚dæ+~. ‘êC≤>± Hêì $wüj·T+˝Àq÷ n<˚ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. nsTT‘˚, Hêìô|’ düôdŒHÓ¸Hé y˚≥T ø£ècÕí õ˝≤¢˝À {°&û|”øÏ ô|<ä› <ÓuÒ“. Ä bÕغøÏ >∑{Ϻ |ü⁄Hê<äT\T ø£*–q õ˝≤¢˝À m<äTs¡T<Óã“ ‘·>∑\&É+ $X‚wü+. >∑T&çyê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ø£+#·Tø√≥. Çø£ÿ&ç qT+∫ >∑‘·+˝À m˙ºÄsY ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ b˛{° #˚dæ ¬>\Tbı+<ës¡T. ˇø£ÿkÕ] $TqVü‰sTTùdÔ 1983 qT+∫ 1989 es¡≈£L á ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {°&û|”j˚T ¬>\Tdü÷Ô ek˛Ô+~. á ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ø=&Ü* Hêì es¡Tdü>± ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫ myÓTà˝Ò´>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq »>∑Hé≈£î <ä>∑Zs¡ ø±e&É+ {°&û|”øÏ ô|<ä› <ÓuÒ“.

e´øÏÔ>∑‘·+>±H˚ |üsêeT]Ù+#ê C…’\T˝À k˛eTyês¡+ Hê&ÉT »>∑HéqT ø£*dæq nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘êqT {°&û|”ì M&çqfÒ¢qì #ÓbÕŒs¡T. ‘·qô|’ edüTÔqï Äs√|üD\ô|’ ‘·«s¡˝ÀH˚ düŒ+~kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ø=&Ü* Hêì yÓ’ø±bÕ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTàqT ø£*XÊs¡T. düTe÷s¡T 20 ì$TcÕ\≈£î ô|’>± ÄyÓT‘√ eT+‘·Hê\T »]bÕs¡T. nq+‘·s¡+ »>∑HéqT ø£\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<˚ nqTeT‹ rdüT≈£îHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ ÁbÕ+‘·+˝À »>∑Hé‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T.

dü+øå√uÛ≤\T ø=‘·Ôø±<äT yê]ì ì\Te⁄Hê <ä>±#˚dæ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. $<äT´‘Y ø√‘·\ô|’ #·+Á<äu≤ãT eT+&ç|ü&ܶs¡T. esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêï.. Ç+ø± ø√‘·\T $~Û+#·&Éy˚T$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. ø£ècÕí »˝≤\ ˙{Ï $&ÉT<ä\ qT+∫ yÓT&çø£˝Ÿ d”≥¢ es¡≈£L nìï+{Ï˙ $yê<ä+ #˚XÊs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. q÷‘·q eT<ä´+ bÕ\d” dü]>± ˝Ò<äì, n+‘ê ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº+>± ñ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ˝≤≥Ø\ <ë«sê cÕ|ü⁄\T πø{≤sTT+#·&É+ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêÁwüº+˝À ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=Hêïj·Tì, nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. n$˙‹ eT+Á‘·T\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î j·T‹ï+#·&É+ô|’ #·+Á<äu≤ãT ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n$˙‹ Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï eT+Á‘·T\≈£î Hê´j·T+ kÕj·T+ n+~+#·&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. eT+Á‘·T\≈£î Hê´j·T düVü‰j·T+ n+~+#˚+<äTø√dü+ Jy√\T C≤Ø #˚j·T&É+ <äTsêàs¡ZeTHêïs¡T. mes¡T n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çHê #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+Á‘·T\T, n~Ûø±s¡T\T ‘·|ü⁄Œ\T #˚j·Tø£b˛‘˚.. mes¡T ‘·|ü⁄Œ #˚XÊs√ #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt, »>∑Hé y˚πs«s¡T ø±<äì yÓTT<ä{Ï qT+∫ #ÓãT‘·THêïeTì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. »>∑Hé bÕغô|’Hê #·+Á<äu≤ãT $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. myÓTà˝Ò´\qT, Hêj·T≈£î\qT ø=qT>√\T #˚dü÷Ô mìïø£\qT z Á|üVü≤düq+>± e÷sêÃs¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ dü+øå√uÛ≤\T ø=‘·Ô ø±<äì u≤ãT nHêïs¡T.

yêdüÔyê\qT Á|ü»˝À¢øÏ #˚s¡y˚j·T >∑*–‘˚ á sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\ nÁ&Édt >∑\¢+‘·e⁄‘·T+<äHêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ z≥$TøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT #·+Á<äu≤ãT $X‚¢wæ+#ês¡T. »>∑Hé, ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À dü]>± e´eVü≤]+#·ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ Ç{°e\ ñ|ü mìïø£˝À¢ bÕغ z&çb˛sTT+<äì #·+Á<äu≤ãT n+^ø£]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D, »>∑Hé Á|üuÛ≤e+ bÕغô|’ rÁe+>± #·÷|æ+<äHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\ düeTj·T+˝À »>∑HéqT n¬sdüTº #˚j·T&É+, Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ø=ìï yê´K´\T #˚j·T&É+, ø=ìï #·s¡´\T ≈£L&Ü »>∑Hé≈£î kÕqTuÛÑ÷‹ ‘Ó#êÃj·THêïs¡T. »>∑Hé ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ–‘˚ πø+Á<ä eT+Á‹ nj˚T´yês¡ì, eTTK´eT+Á‹ ≈£L&Ü nj˚T´ yês¡ì >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é #˚dæq yê´K´\ e\¢ ≈£L&Ü »>∑Hé≈£î kÕqTuÛÑ÷‹ e#˚Ã˝≤ #˚dæ+<äì, Bìe\¢ {°&û|”øÏ qwüº+ »]–+<äHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü &ÉãT“ Á|üuÛ≤e+ ≈£L&Ü ñ|ü mìïø£˝À¢ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Ç|üŒ{Ïπø düŒwüºyÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTì, nsTTHê eT]+‘· düŒwüº‘·≈£î sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.

|üs¡´{ÏdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·q≈£î eT<䛑·T ‘Ó*|æq bÕغ\≈£î Á|üDuŸ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À »>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé

<ëK\T #˚XÊs¡T. »>∑Hé d”;◊ $#ês¡D≈£î |üP]ÔkÕúsTT˝À düVü≤ø£]düTÔqï+<äTq Äj·Tq≈£î u…sTT˝Ÿ Çyê«\ì |æ{ÏwüHé˝À ø√sês¡T. n+‘˚ø±ø£ ì+~‘·T&ÉT ˇø£ bÕغøÏ n~ÛH˚‘· nsTTq+<äTq Á|üC≤düeTdü´\ô|’ b˛sê&Ü*‡ ñ+<äì, sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À¢ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ ñ+<äì, zfÒùd+<äT≈£î ‘·q≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì düTÁ|”+ø√s¡TºqT ø√sês¡T. á HÓ\ 19e ‘˚Bq sêÁwüº|ü‹ mìïø£\≈£î b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nìï+{Ïø° $T+∫ |æ{ÏwüqsY≈£î C…’˝À¢ Á|ü‘·´s¡Tú\ qT+∫ ÁbÕDVü‰ì bı+∫ ñ+<äì »>∑Hé ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê<äT\T düTÁ|”+˝À yê~+#ês¡T. ‘êqT ◊<äT s√E\ bÕ≥T d”;◊ ø£düº&û˝ÀH˚ ñHêïqì, ◊<äT s√E\ bÕ≥T $#ês¡D≈£î düVü≤ø£]+#êqì, ‘·qô|’ øÏ«&éÁbò˛ø√ Äs√|üD\qT ;d”\≈£î ô|<ä›|”≥ d”;◊ s¡TEe⁄ #˚j·T˝Òø£b˛sTT+<äì yÓ’mdt »>∑Hé ‘·q u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé˝À nHêïs¡T. ;d”\≈£î e#˚à nôd+;¢ mìïø£\˝À 100 d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘êqT <˚X¯+ $&ç∫ yÓfi¯¢uÀqì Äj·Tq nHêïs¡T. á&û $#ês¡D≈£î düVü≤ø£]kÕÔqì #·+Á<äu≤ãT |üø£{Ï+#ês¡T. ¬>*#˚ d”≥¢H˚ ;d”\≈£î πø{≤sTTkÕÔeTì ≈£L&Ü Äj·Tq Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á&û ø√]‘˚ mø£ÿ&Ó’Hê $#ês¡D≈£î yÓfi¯¢&ÜìøÏ ‘êqT dæ<äΔ+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. #·≥ºdüuÛÑ\˝À ;d”\≈£î 33 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT ø£*Œ+#˚$<Ûä+>± ñqï≥T¢ |æ{ÏwüHé˝À ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTì, Ç+<äT≈£î πø+Á<ä+‘√ b˛sê{≤ìøÏ dæ<ä›eTì #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. #·≥º düuÛÑ\˝À nìï esêZ\≈£L dü¬s’q ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ø£*Œ+∫q |òüTq‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ<˚qì n+≥÷ Ç+ø± eTVæ≤fi¯\≈£î, ã\V”≤q esêZ\≈£î ≈£L&Ü eT]+‘· Hê´j·T+ »]π>≥≥T¢ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Äj·Tq #˚‘·T\‘√H˚ yÓfi¯‘êeTì Væ≤‘·uÀ<Ûä #˚XÊs¡T. J$‘·+ u≤>± ñ+&Ü\+fÒ, yÓ\¢&ç+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ ÇHé#êØ®\T>± j·TTe≈£î ÁbÕ<Ûëq´$TkÕÔeTì , ≈£î≥T+u≤ìï düÁø£eT+>± b˛wæ+#ê\+fÒ Hê´j·T|üs¡+>±, #·≥º|üs¡+>± &ÉãT“ kÕúìø£ dü+düú\˝À 50 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*ŒkÕÔeTì, #·≥º düuÛÑ\˝À n+<ä]ø° dü+bÕ~+#·&É+ |æ\¢\≈£î H˚sêŒ\Hêïs¡T. ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*ŒùdÔ düe÷»+˝À nìï esêZ\≈£L Hê´j·T+ #˚dæq≥T¢ ne⁄‘·T+<äì $<ë´ s¡+>∑+ n_Ûeè~Δ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷\qT Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. @&Ü~ eTT+<˚ ‘êeTT nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{ÏkÕÔeTì ≈£L&Ü d”m+ $e]+#ês¡T. 225 ø√≥¢‘√ 56 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ¬s+&ÉT »‘·\ Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. mìïø£\˝À ¬>\e˝Òì ;d”\qT Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\ <ë«sê j·T÷ìbòÕsê\T, 127 ø√≥¢‘√ 60 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡TΔ\≈£î bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, ô|’øÏ ‘ÓkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ;d”\ n_Ûeè~›øÏ 10 y˚\ ø√≥¢ 7.5 ø√≥¢‘√ 26 y˚\ eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\≈£î ôd’øÏfi¯ó¢, 574 ø√≥¢‘√ 9,747 s¡÷bÕj·T\‘√ ˇø£ düuŸ bÕ¢HéqT s¡÷bı+~+∫, neT\T #˚j·÷\Hêï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+, 46 ø√≥¢‘√ 108 uÛÑ$‘· πø+Á<ë\T bÕغ ;d” $uÛ≤>∑+ rsêàq+ô|’ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ y˚T<∏√eT<∏äq+˝À ˝À‘·T>± #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑ+, 640 ø√≥¢‘√ 11y˚\ n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, 4 ø√≥¢‘√ Á|ü‘˚´ø£ »]–+~. nq+‘·s¡+ á rsêàHêìøÏ nqT>∑TD+>± n_Ûeè~› |ü<∏äø±\q÷ nedüsê\T >∑\ |æ\¢\≈£î ñ|üø£s¡D≤\T, 12 ø√≥¢‘√ 7 \ø£å\ eT+~øÏ Á|ü‹HÓ˝≤ s¡÷bı+~+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. {°&û|”øÏ dü+øå√uÛ≤\T ø=‘·Ôø±<äì #·+Á<äu≤ãT XÊì≥Ø Hê|tøÏHé‡ n+~+#·qTqï≥T¢ d”m+ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ $<ë´]úøÏ yÓTs¡T¬>’q nHêïs¡T. ø=&Ü* Hêì bÕغì M&É&É+ô|’ düŒ+~dü÷Ô.. bÕغ˝À mes¡÷ ñHêï, #·<äTe⁄ n+~+#·&Éy˚T Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´eTì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ[¢b˛sTTHê uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, ø=‘·Ô H˚‘·qT ‘·j·÷s¡T e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ ø£Hêï \øÏåàHêsêj·TD, sêÁwüº e÷<Ûä´$Tø£ XÊK eT+Á‹ #˚düT≈£î+<ëeTì bÕغ ÁX‚DT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. m+‘·eT+~ yÓ[¢b˛sTTHê bÕغøÏ bÕs¡ΔkÕs¡~∏, |ü\Te⁄s¡T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. e∫Ãq qwüºy˚TMT ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. eT]+‘· ø£wüº|ü&ç ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì |ü{Ïwüº+>± ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£î+<ëeTHêïs¡T. |ü{Ïwüº Á|üD≤[ø£‘√ eTT+<äT≈£î yÓ[¢ 2014 mìïø£˝À¢ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚<ë›eTHêïs¡T. yÓT<äT\T‘·÷H˚ ñ+≥T+~. nø£ÿ&É Hê s¡ø£Ô+ ∫+~+~ ≈£L&Ü.. ñÁ>∑yê<äT\ <ë&ç˝À Hê≈£î ‘·TbÕøÏ >∑T+&ÉT ‘·–*+~μ nì k˛eTyês¡+ Hê&ÉT _Áø£+ dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]ÙdüTÔqï ø±oàs¡T˝Àì ˝À˝≤uŸ ˝Àj·T≈£î y˚j·÷\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ Á|üDuŸ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á mìïø£˝À¢ #Ó+~q ø=+<äs¡T ∫Hêïs¡T\‘√ Äj·Tq uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘·q<˚ $»j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ eTeT‘ê ø±oàs¡T˝À $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+ ∫q düeTj·T+˝À »]–q |ü\T |òüT≥q\qT u…qØ®‘√ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î dæ<äΔeTì Á|üDuŸ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, eTeT‘· ≈£L&Ü ‘·q‘√ >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£îHêïs¡T. <äøÏåD ø±oàs¡T˝À Á_π>&çj·TsY>± ñqï düeTj·T+˝À »]–q e÷{≤¢&˚+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆ‘˚H˚ nì nHêïs¡T. Á|üDuŸ nuÛÑ´]ú‘ê«ìï eTeT‘· ñÁ>∑yê<äT\ <ë&ç˝À ‘·q≈£î ‘·TbÕøÏ >∑T+&ÉT ‘·–*q $wüj·÷ìï #ÓbÕŒs¡T. e´‹πsøÏdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À.. ªÄyÓT Hê‘√ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñ+fÒ.. H˚qT ÄyÓTqT ø£*dæ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î dæ<äΔ+μ nì ‘Ó*bÕs¡T. ªnsTT‘˚ me]øÏ eT<䛑·T Çyê«\H˚ <ëìô|’ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt Ç+ø± m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì H˚qT ns¡ú+ #˚düTø√>∑\qT. dü¬s’q düeTj·T+˝À yês¡T dü¬s’q ìs¡íj·T+ Ä<˚•+#ês¡T. Ç‘·s¡ ì+~‘·T\T <ëK\T #˚dæq Ç˝≤+{Ï |æ{Ïwüq¢ô|’ ≈£L&Ü rdüT≈£î+{≤s¡ìμ #ÓbÕŒs¡T. j·T÷|”@ sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú nsTTq ‘·qπø j·T÷|”@˝Àì ôdô|º+ãsY 6H˚ $#ês¡D ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 2J πødüT˝À n¬sdüºsTT uÛ≤>∑kÕ«eT´ bÕغ\ìï eT<䛋kÕÔj·Tì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 15HÓ\\ bÕ≥T C…’˝À¢ ñ+&ç >∑‘· y˚T˝À u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä˝…’q sêC≤.. d”;◊ ‘·èDeT÷˝Ÿ $TqVü‰ $T>∑‘ê |üøå±\˙ï eT<䛑·T ‘Ó*bÕj·Tì, n˝≤π>, md”Œ, ;md”Œ, $#ês¡D n+‘ê |üø£åbÕ‘·+>± »]–+<äì, ôdŒÁø£º+ πø{≤sTT+|ü⁄˝À nÁø£e÷\ô|’ ÄsYCÒ&û, d”|”m+, CÒ&ûj·T÷, •eùdq‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ÁbÕ+rj·T bÕغ\T eT<䛑·T Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TeT÷]Ô ‘·|ü⁄Œ>± ns¡ú+ #˚düT≈£îHêïs¡ì Äs√|ædü÷Ô |æ{ÏwüHé <ëK\T Á|üø£{Ï+#êj·THêïs¡T. ‘·q nuÛÑ´]ú‘ê«ìøÏ eT<䛑·T ≈£L&É>∑fÒº+<äT≈£î nìï sêÁcÕº˝À¢ #˚XÊs¡T.

#˚j·T÷‘·ìkÕÔ+..#·<äTe⁄ø√+&ç

ø±oàs¡T˝Àj·T˝À s¡ø£Ô+ ∫+~+#ê

eTeT‘·‘√ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î dæ<äΔy˚T

sêC≤ |æ{ÏwüHéô|’ MTdüŒ+<äH˚+{Ï?

me÷àsY ì+~‘·T\≈£î 23 es¡≈£î ]e÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): Fs™´sW¯L`i ˙FyxmsLÌki£qs ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩVáNRPV zqs’¡H ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi Lji™´sWLi≤`∂ F~≤T∂gjiLi¿¡Liμj∂. C ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV\¤Õ¡©´s N][Æ©s[LRiV ˙xmsryμ`∂, xqsV¨dsÕfilLi≤ÔT∂, ’¡zms AøyLRi˘, ≠s«¡∏R∂VLSxmnsV™´sNRPV CÆ©sá 23™´sLRiNRPV Lji™´sWLi≤`∂ F~≤T∂gjixqsVÚ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠dsLjiNTP gRiªRΩLiÕ‹[ ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s Lji™´sWLi≤`∂ r°™´sV™yLRiLiª][ ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ ™yLji¨s zqs’¡H @μ≥j∂NSLRiVáV ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©±s= μy*LS ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ FsμR∂V»¡ •¶¶¶«¡LRiVxmsLjiøyLRiV. ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV NRPVaRPá˙xmsaRPıáV @≤T∂gji©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ AL][gRi˘Li gRiVLjiLi¿¡ ™yNRP ¡V ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Lji™´sWLi≤`∂ zms…”¡xtsQ©±s©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ Lji™´sWLi≤`∂©´sV CÆ©sá 23 ™´sLRiNRPV F~≤T∂gjixqsVÚ©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá zms…”¡xtsQ©±s\|ms ≠søyLiR fl· ™yLiVVμy LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[Õÿ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı AÆμ∂[bPLiøyá©´sı zms…”¡xtsQ©±s\|ms ≠søyLRifl·©´sV LSxtÌsQ˚ @ªRΩV˘©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi \|§¶¶¶N][LÌRiV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. C zms…”¡xtsQ©±s©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi ≠søyLRifl·©´sV CÆ©sá 18NTP ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂.

ã‹øÏq+‘·ø±\+ {°&û|”˝ÀH˚.. ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡í yês¡Ô): >∑T&çyê&É myÓTà˝Ò´ ø=&Ü* Hêì ìs¡íj·T+‘√ ‘·eT≈£î @ $<ÛäyÓTÆq dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì, ‘·qô|’ e∫Ãq Äs√|üD\T nyêdüÔyê\ì {°&û|” H˚‘·, dæ˙V”≤s√ pìj·TsY m˙ºÄsY ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·q≈£î me]‘√q÷ m˝≤+{Ï eTqdüŒs¡ú\T ˝Òeì, ñ+&ÉeP, ñ+&ÉuÀeì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. H˚qT n+<ä]yê&çqì pìj·TsY m˙ºÄsY ‘Ó*bÕs¡T. ø=&Ü* Hêì yÓ’ø±bÕ˝À #˚s¡‘ês¡H˚ ìs¡íj·T+ô|’ düŒ+~+∫q pìj·TsY m˙ºÄsY k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ MT&çj·÷ ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘·qô|’ e∫Ãq yês¡Ô\qT K+&ç+#ês¡T. ø=&Ü* Hêì ‘·q≈£î düìïVæ≤‘·T&˚, nsTTHê Äj·Tq ìs¡íj·T+ô|’ ‘·q¬ø˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. Hêì ìs¡íj·T+ô|’ Äj·Tq rÁe ndü+ ‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘êqT ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ˝ÀH˚ ñHêïqì, Ä bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. {°&û|”øÏ ø±´+ô|sTTHé #˚j·T&É+ ‘·q u≤<Ûä´‘· nsTT‘˚ ø=+‘· ø±\+>± <ä÷s¡+>± ñ+&É&ÜìøÏ ¬s+&ÉT ø±s¡D≤\T ñHêïj·Tì m˙ºÄsY #Ó|üø=#êÃs¡T. ˇø£{Ï ‘·q ej·TdüT 28 dü+e‘·‡sê\T. á ej·TdüT˝À sê»ø°j·÷\T >∑T]+∫ Ä˝À∫+ #·&É+ dü]ø±<äì nHêïs¡T. ¬s+&√~ ¬øØsY. Ç~ ≈£L&Ü ‘·q≈£î eTTK´eTì ‘Ó*bÕs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±´+ô|Hé≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É{≤ìøÏ ø±s¡D+ dæìe÷˝À¢ _J>± ñ+&É&Éy˚T. n+‘˚ ‘·|üŒ eTπs ø±s¡D+ ˝Ò<äì pìj·TsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. H˚qT ã‹øÏ ñqï+‘·ø±\+, Hê ˇ+{À¢ }|æ] ñqï+‘·es¡≈£î, Hê˝À ÁbÕD+ ñqï+‘·es¡≈£î ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ˝ÀH˚ ñ+{≤qì, Ä bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqì pìj·TsY m˙ºÄsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. bÕغøÏ Hê nedüs¡+ m|ü&ÉT e∫ÃHê ‘·|üŒ≈£î+&Ü ùde #˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñ+{≤qì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


Jy√‘√ ô|]–q ã~© neø±XÊ\T ø£Ø+q>∑sY, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :—¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 570 ™´sLRiNRPV Fs{qÍs…‘¡ F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡Ã¡V DLi≤R∂gS ¡μj∂÷d¡ N][xqsLi μyμyxmso 2 Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP \|msgS Fs{qÍs…‘¡Ã¡V μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ªy«ÿgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s “¡J ©´sLi ¡L`i 56 ˙xmsNSLRiLi Δÿ◊d¡ rÛy©yá¨sıLi…”¡¨ds Δÿ◊d¡Ã¡ «ÿ’¡ªyÕ‹[ øR¡W|ms…Ìÿá¨s AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´sVLiμj∂ {qs¨s∏R∂VL`i DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV  ¡μj∂÷d¡ @π∏∂[V˘

@™´sNSaRP#Æ™s[VLRiˆ≤R∂VªRΩV©´sıμj∂.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ≤U∂Fs{qs= μy*LS N]ªRΩÚgS FsLizmsNRPπ∏∂[V˘ ™yLjiNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s {qs, ≤U∂ ZNP[»¡gjiLki rÛy©y¤Õ¡[ μj∂NRPV‰ NS©´sV©yıLiVV. Δÿ◊d¡ rÛy©yá©´sV øR¡W|ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li xms»˝¡ DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ |qsNRPLi≤R∂Lki ˙lgi[≤`∂ DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV ELRi»¡ NRP÷¡gjiLiμR∂©yıLRiV. ≤U∂Fs{qs= μy*LS À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[}qs F°xqÌsVá©´sV À˝ÿN`P

¬ø¡[∏R∂Wá¨s «¡⁄©±sÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs ©´s ¡μj∂÷d¡Ã¡ N_Æ©s=÷¡Lig`i ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSá “¡JÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li }msL]‰©´sı μj∂.  ¡μj∂÷d¡Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS LSxtÌsQ˚ ™y˘ xmsÚLigS D©´sı»¡V™´sLi…”¡ Fs{qÍs…‘¡c Δÿ◊d¡ F°xqÌsVá©´sV Δÿ◊d¡Ã¡ «ÿ’¡ªyÕ‹[ øR¡W|ms…Ìÿá¨s A∏R∂W DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV ™´søyËLiVV. Fs»Ì¡ZNP[áNRPW BLiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡J 38¨s xqs™´sLjixqsWÚ “¡J 56©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. C “¡J

˙xmsNSLRiLi Δÿ◊d¡Ã¡ «ÿ’¡ªyÕ‹[ @¨sı Δÿ◊d¡Ã¡©´sV øR¡W|ms…Ìÿá¨s, INRP FyhRiaSáՋ[ 50 aSªy¨sNTP ≠sVLi¿¡ DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂V™´sμÙR∂¨s, INRPÆ™s[Œœ¡  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´s}qsÚ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS ™´sVL][ DFyμ≥y˘∏R∂VV≤R∂V ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV ªy©´sV  ¡μj∂÷d¡ @π∏∂[V˘ rÛy©y¨sNTP xmsLixmsLSμR∂¨s A “¡JÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. Δÿ◊d¡ rÛy©yá¨sıLi…”¡¨s øR¡W|ms»Ì¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sWLRiV™´sVWá ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s FyhRiaSáá Fs{qÍs…‘¡ F°xqÌsVáV @¨sı Δÿ◊d¡ @LiVV ≠sμy˘ À‹[μ≥R∂©´s NRPVLi»¡V xmsÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂™´sVV©´sıμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS Δÿ◊d¡ F°xqÌsVá©´sV  ¡μj∂÷d¡Ã¡ N][xqsLi Δÿ◊d¡Ã¡ «ÿ’¡ªyÕ˝‹[ A rÛy©yá©´sV øR¡W|ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ZNP[™´sáLi ªRΩxmsˆ¨sxqsLji  ¡μj∂÷d¡ @π∏∂[V˘ rÛy©yá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V øR¡W|ms≤R∂VªRΩW ™´søyËLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

3

eT+>∑fi¯yês¡+, E˝…’ 10 2012

yÓ’<äT´\ ìs¡¢ø£å´+‘√ ì+&ÉT >∑]“¤DÏ eTè‹

ø=‘·Ô‘·s¡+ ø√dü+ {°&û|”˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï ˇ‹Ô&ç ø±øÏHê&É, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :™´sLRiVxqs xmsLS«¡∏R∂Wáª][ ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ …”¡≤T∂zms xmso©yμR∂VáV ’d¡»¡Ã¡V™yLSLiVV. 1983 Fs¨sıNRPáՋ[ F°…‘¡c ¬ø¡[zqs©´s {qs¨s∏R∂VlL˝i[ BLiNS BLiNS F°…‘¡¬ø¡[∏R∂Wá¨s D≠s*Œ˝œ¡®LRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ ªRΩLS*ªRΩ ªRΩLRiLi Æ©s[ªRΩáV @LiªRΩgS øR¡VLRiVgÊS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. N]ªRΩÚ ªRΩLS¨sNTP xmsgÊSáV @Liμj∂Liøyá©´sı AÕ‹[øR¡©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, FyªRΩªRΩLRiLiÆ©s[ªRΩáÆμ∂[ |msªRΩÚ©´sLi NS™´s≤R∂Liª][ FyLÌki ™´sxqsLRiVxqs xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá™´soªRΩW ™´sr°ÚLiμR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. N]ªRΩÚ LRiNRPÚLi FsNTP‰ryÚ™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Æ™s[V NS¨s ¬ø¡[zqs øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Fs™´s\lLi©y xmsμR∂™´soá N][xqsLi ˙FyNRPVÕÿ≤R∂»¡Li xqsx§¶¶¶«¡Li. FyLÌkiNTP }qs™´sáV @Liμj∂}qsÚ Fsxmsˆ…”¡\ZNP©y Gμ][ xmsμR∂≠sNTP F°…‘¡c¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı AaRPª][Æ©s[ Æ™sV«ÿLÌki Æ©s[ªRΩáV xms¨s¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. …‘¡≤U∂{msÕ‹[ NRPW≤y BÆμ∂[ μ≥][LRifl”· ª][ øyÕÿ™´sVLiμj∂ D©yıLRiV. N]ªRΩÚ™yLjiNTP @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆ}qsÚ «¡©´sLiÕ‹[ D©´sı ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ \|qsªRΩLi μR∂WLRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂©´sı DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ NRPW≤y N]ªRΩÚ ™yLji¨s F°…‘¡Õ‹[NTP μj∂LixmsoªRΩVLi…ÿLRiV. 2009 @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáՋ[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 19 rÛy©yáNRPVgS©´sW …‘¡≤U∂{ms ©yáVgRiV ø][»˝¡ lgiáVF~Liμj∂Liμj∂. ˙xmsºΩÚFy≤R∂V, ™´sVLi≤R∂}ms»¡, LS«ÿ©´sgRiLRiLi, LS«¡™´sVLi˙≤T∂ LRiWLRiÕfi, BNRP‰≤R∂ lgi÷¡zqs©´s xmsLRi*ªRΩ ¿¡…Ì”¡Àÿ ¡V, Æ™s[gRiVŒ˝œ¡ «‹[lgi[aRP*LRiLS™´so, |msLiμR∂VLjiÚ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ, øR¡LiμR∂©´s LRiÆ™s[V£tsQ.. ©´sáVgRiVLRiW @|qsLi’d˝¡NTP ª]÷¡ryLjigS F°…‘¡¬ø¡[zqs©´s ™ylLi[. @Li¤…¡[ {qs¨s∏R∂VL˝RiQ\|ms xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ «¡©y¨sNTP Æ™sW«¡Ÿ ªRΩgÊRiVªRΩVLiμj∂. @Li¤…¡[ N]ªRΩÚ™yLjiNTP

$&ÉT<ä˝…’q eTs√e÷s¡T H√{Ï|òæπøwüHé Ç+<ä÷s¡T˝À 14 U≤∞ eT<ä´+ <äTU≤D≤\T ìC≤e÷u≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ N]ªRΩÚ ™´sVμR∂˘Li Fyá{qs ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NSgS ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ©sáN]Õÿˆ÷¡=©´s ™´sVμR∂˘Li μR∂VΔÿflÿ áNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V ryL˝RiV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s «ÿLki ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NTP 14 μR∂VΔÿflÿáNRPV ™´sW˙ªRΩLi xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ªy«ÿgS ™´sVW≤][ryLji NRPW≤y ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡Liμj∂. μk∂¨s˙xmsNSLRiLi CÆ©sá11™´sæªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV ¤…¡Li≤R∂L˝RiV μy≈¡Ã¡V¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. 12™´sæªΩ[μk∂©´sÕÿ»¡LkixmsμÙR∂ºΩ©´s μR∂VΔÿflÿá©´sV ZNP[…ÿLiVVryÚLRiV. @¨sıuyxmsoáVNRPW≤y ALRiW¯L`i ˙FyLiªy¨sNTP¬ø¡Liμj∂©´sÆ™s[ Δÿ◊d¡gSDLi≤R∂≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. CryLji NRPW≤y ¤…¡Li≤R∂L˝RiV μy≈¡Ã¡VNSNRP F°æªΩ[ Fszms¤À¡[™´slLi[¤«¡£qs NSL][ˆ lLi[xtsQ©±s μy*LS A∏R∂WμR∂VΔÿflÿÕ˝‹[ ™´sVμR∂˘Li@™´sV¯NSáV N]©´srygjiLi¬ø¡[Õÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s ¡Li μ≥R∂©´sáV LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. ™´sÆ©sıÕfi(ZNP), ALRiW¯L`i™´sVV¨s=xmsÕfi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ™´sW≠sV≤T∂xms÷˝¡Õ‹[ 3™´s, 6™´s ©´sLi ¡L`i uyxmso áV, xmnsæªΩ[xmspL`i, zms˙zms, g][≠sLiμ`∂}ms»¡, ™´sVøR¡ËL˝Ri, μR∂Wμ`∂gSLi, Æ™sVLi≤][LS, ©´sÃ˝¡WLRiV, NTPry©±s©´sgRiL`i, ª]L˝jiN]Li≤R∂, ø_…fi xms÷˝¡, Æ™sWæªΩ˙ gS™´sWáNRPV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©´s»˝¡V @μ≥j∂NS LRiVáV}msL]‰©yıLRiV. CμR∂VΔÿflÿáNRPV @LiªRΩgS @™´sV¯ NSáV DLi≤R∂™´sÆ©s[μj∂JNSLRifl·LiNSgS, ˙gS™´sW’≥¡™´sXμÙj∂NRP≠sV…‘¡Ã¡ª][  ¡μR∂©yLiNS™´s≤R∂Li BxtÌsQLi¤Õ¡[ZNP[ Fs™´sLRiW ¤…¡Li≤R∂L˝RiV Æ™s[∏R∂V ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. ¿¡™´sLji©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s NS™´s≤R∂Liª][ zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡V LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂V ªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Gzms¤À¡[™´slLi[¤«¡£qs NSL][ˆlLi[xtsQ©±sNRPV gRi©´sVNRP CμR∂VΔÿflÿáV ¬ø¡[ºΩNTP ¿¡NTP‰æªΩ[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω Õ‹[ N]©´sVg][Œ˝œ¡ß |msLjigjiF°LiVV gjiLSNTP @Liªy @NRP‰≤T∂ZNP[ ™´sWlLi[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s xqsLiaRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. Æ©s[≤R∂V NSNRP F°æªΩ[ lLi[\|ms©y zqsLi≤T∂ZNP[…fi @LiVVF°™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi NRP©´sVNRP ™y…”¡¨s \|qsªRΩLi F°g]»Ì¡VN][NRPVLi≤y øR¡WxqsVN][™yáƩs[ ˙xms∏R∂V ºΩıxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BNRP‰≤T∂™´sVμy˘¨sı BªRΩLRi μR∂VΔÿflÿáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáV Æ™sVLi≤R∂VgS DLi…ÿ ∏R∂V¨s, ªRΩμy*LS ¨sLÒkiªRΩ@™´sV¯NSáV μy…”¡©´s μR∂VΔÿflÿáNRPV @μR∂©´sLigS ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPVLi≤y BNRP‰≤T∂ ™´sVμy˘¨sı ªRΩLRi÷¡Li øR¡VNRPV F°™´søR¡Ë¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSá μy*LS xqs™´sWøyLRiLi.

@™´sNSaRPLi B™y*á©´sı DÆμÙ∂[aRP˘Æ™s[V …‘¡≤U∂{msÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV N]ªRΩÚ™yLji¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡VgS Fs©´sVıNRPV©yıLRiV. μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ™´s¬ø¡[Ë @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáՋ[ FsNRPV‰™´s {qs»˝¡Vc N]ªRΩÚ™yLjiNTP NRP»Ì¡¤À¡…Ìÿá¨s …‘¡≤U∂{ms ˙ZaP[fl·Vá ©´sVLi¿¡ IºΩÚ≤T∂ ™´sr°ÚLiμj∂. xmsLiøy∏R∂VºdΩ, ™´sVLi≤R∂á Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV |msμÙR∂{ms»¡ ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩ, ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`Ω Fs¨sıNRPáՋ[ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV |msμÙR∂{ms»¡ Æ™s[∏R∂Wá¨s FyLÌki Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ©y∏R∂VNRPªRΩ* áORPQflÿáV xmsoxtsQ‰Ã¡LigS D©´sı ™yLji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs …”¡ZNP»˝¡Vc B¿¡Ë lgi÷¡zmsLiøR¡VN][™´s≤R∂Li μy*LS 2014 @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáՋ[ FyLÌki ≠s«¡∏R∂W¨sNTP μ][x§¶¶¶μR∂xms≤yá©´sı Fs%`¡Õÿ¨sLig`iÕ‹[ …‘¡c≤U∂{ms

Æ©s[ªRΩáV©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ @|qsLi’d˝¡ |qslgi¯Li»˝¡ ™yLkigS ªRΩ*LRiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aSáV GLSˆ»¡Vc¬ø¡[zqs ˙xmsOSQŒœ¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms»Ì¡≤y¨sNTP zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ˙gS™´sVrÛyLiVV ©´sVLi¿¡ FyLÌki xmso©yμR∂V÷¡ı xms…”¡xtÌsQxmsLRiøyá¨s …‘¡≤U∂{ms π∏∂W¿¡r°ÚLiμj∂. ™´sLRiVxqsgS lLiLi≤R∂V @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáՋ[ J»¡≠sVFy\¤Õ¡©´s …‘¡≤U∂{ms A ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y —¡Õ˝ÿÕ‹[ |msμÙR∂gS xmsoLi«¡ŸN][¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s LS™´sVøR¡Li˙μR∂xmsoLRiLi @|qsLi’d˝¡ Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ N˝UP©±s BÆ™s[V«fi ™´so©´sı ¿¡NS‰Ã¡ LS™´sVøR¡Li˙μR∂LS™´so©´sV @À≥œ¡˘LÛjigS ¡LjiÕ‹[NTP μj∂Li¿¡©y NRP¨dsxqsLi ≤T∂Fy—¡…fi LS¨s xmsLjizqÛsºΩ FsμR∂VLRiLiVVLiμj∂. C xmsLjiflÿ™´sVLi FyLÌki ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ ºdΩ˙™´s \Æ©sLSaRP˘Li ¨sLizmsLiμj∂. INRPxmsˆV≤R∂V …‘¡≤U∂{msNTP NRPLiøR¡VN][»¡gS À≥ÿ≠sLi¬ø¡[ ªRΩWLRiVˆÕ‹[Æ©s[ C μR∂VzqÛsºΩ Æ©sáN]Li¤…¡[ LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ FyLÌkiNTP NRPxtÌsQNSáƙs[V©´sLi»¡W xqsLiZNP[ªyáV Æ™sŒ˝ÿLiVV. μk∂Liª][ FyLÌki @μ≥j∂©y∏R∂VNRPªRΩ*Li Æ™s[VÕ‹‰Liμj∂. ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji ™´sLi…”¡ NUPáNRP\Æ™sV©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌki¨s xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV A FyLÌki @˙gRi©y∏R∂VNRPªRΩ*Li NRPLiNRPfl·Li NRP»Ì¡VNRPVLiμj∂. 2007™´s xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáՋ[ \|qsªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSNTP©y≤R∂ ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛsª][Fy»¡Vc.. G≤R∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡Õ‹[©´sW INRP‰ø][…ÿ À‹[fl‘·¤Õ¡[NRP …‘¡≤U∂{ms øR¡ºΩNTPá  ¡≤T∂Liμj∂. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ BNRP N]ªRΩÚ™yLjiNTP, ∏R∂VV™´sªRΩNRPV |msμÙR∂{ms»¡ Æ™s[∏R∂Wá©´sı AÕ‹[øR¡©´s  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ AøR¡LRifl·Õ‹[ G Æ™s[VLRiNRPV ryμ≥j∂ryÚL][ rÛy¨sNRPxqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá ™´sLRiNRPV Æ™s[¿¡øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[.

KØ|òt |üqT˝À¢ ¬s’‘·T˝À¢ Ä‘·àôd’ús¡´+ ô|+|ü⁄q≈£î düVü≤ø£]+#·+&ç sê»ø°j·T|üøå±\≈£î eT+Á‹ ø£Hêï $C„|æÔ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ≈¡Lki£mns xms©´sVáՋ[ LSxtÌsQ˚ \lLiªyLigS¨sNTP AªRΩ¯|qÛ^sLRi˘Li ¨sLi}msLiμR∂VNRPV ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá @μ≥R∂˘QORPVáV, ™´sVLi˙ªRΩVáV, aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· N][LSLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV, ≠s≠sμ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá @μ≥R∂˘QORPVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsÆ™sV¯÷d¡=áNRPV ¤Õ¡[≈¡Ã¡V LSaSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s xqsgRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sL<SáV Aáxqs˘™´sV™´soªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ D©´sı \lLiªRΩVáNRPV ™´sV©Ø[\Æμ≥∂LS˘¨sı @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ gRiá ™´s˘NRPVÚáVgS ™´sV©´s™´sVLiªy NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ≈¡Lki£mns 2012NRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soá©´sV ™´sVVLiμR∂xqsVÚgSÆ©s[ @LiøR¡©y Æ™s[zqs —¡Õ˝ÿÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ }msL]‰©yıLRiV. C ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ 259N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ 15.18 áORPQá NTP*Li…ÿŒœ¡˛ ≠s≠sμ≥R∂ xmsLi»¡Ã¡ ≠sªRΩÚ©yá©´sV \lLiªRΩVáNRPV xqs’¡=≤U∂\|ms @LiμR∂¤«¡[∏R∂V≤y¨sNTP ˙xmsflÿ◊¡NRPáV Æ™s[xqsVN]©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. gRiªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ 178 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ 11.58 áORPQá NTP*Li…ÿŒœ¡˛ ≠sªRΩÚ©yá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ¨s A∏R∂V©´s C ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V, ©yáVgRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \lLiªRΩVáV J NRPLi|ms¨ds xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yá N][xqsLi xms»Ì¡Vxms»Ì¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yáNRPV N]LRiªRΩ D©´sı»˝¡V ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C {qs«¡©±sNRPV 1.27N][»˝¡ ≠s≠sμ≥R∂ NRPLi|ms¨dsá xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yá FyZNP»˝¡V @™´sxqsLRi™´sV¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ @LiøR¡©y Æ™s[zqs @LiμR∂VNRP©´sVgRiVfl·LigS xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \lLiªRΩVáV xms»Ì¡Vxms≤R∂VªRΩV©´sı J \|ms#˚Æ™s[»¡V NRPLi|ms¨ds xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yáª][ Fy»¡V ≠sVgRiªy NRPLi|ms¨dsá ≠sªRΩÚ©yáV NRPW≤y @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤T∂¨s BxqsVÚ©yı∏R∂V¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*xmsLRiLigS ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s, @Õÿlgi[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ gRiá FyLÌkiá @μ≥j∂Æ©s[ªRΩáVgS, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáVgS

\lLiªRΩVáՋ[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. @Õÿlgi[ C ≈¡Lki£mns {qs«¡fl·Õ‹[ ≠sªRΩÚ©yáNRPV gS¨ds, FsLRiV™´soáNRPV gS¨ds N]LRiªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C {qs«¡©±sNRPV ZNP[Li˙μR∂Li LSuÌy˚¨sNTP 41.55 áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá FsLRiV™´soáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡LiμR∂¨s gRiªRΩ ≈¡Lki£mns NRP©yı Bμj∂ 2 áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV @μ≥j∂NRP™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sWL`i‰|mns≤`∂ ™´sμÙR∂ D©´sı 3.17áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ¡xmnsL`i rÌyN`Pª][ NRPáVxmsoN]¨s ≠s≠sμ≥R∂ \|ms#˚Æ™s[»¡V ≤U∂áL˝Ri ™´sμÙR∂ 7.98 áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá FsLRiV™´soáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≈¡Lki£mns 2011Õ‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV 1816 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá B©±sxmnsQo…fi xqs’¡=≤U∂¨s @Liμj∂Li¬ø¡[ ˙xms˙NTP∏R∂V N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s, A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ xmsLjix§¶¶¶LS¨sı \lLiªRΩVá ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ N]LiªRΩ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.

Çø£ qT+∫ ÄHé˝…’Hé˝À bÕ\ãTøÏ+>¥ ‘·«s¡˝À Ç+{Ï qT+∫ ãTø˘ #˚düTø=H˚ kÂø£s¡´+ : eT+Á‹ $X¯«s¡÷|t ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ≠s«¡∏R∂V Fyá©´sV BNRP ©´sVLi≤T∂ A©±s\¤Õ¡©±s μy*LS Fyá©´sV ¡VN`P ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. A©±s\¤Õ¡©±s μy*LS  ¡VNTPLig`i ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ ≠sμ≥y©y¨sı r°™´sV™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ xmsaRPVxqsLi™´sLÙRiNRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≠saRP*LRiW£ms ÕÿLiø≥R¡©´sLigS ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. —¡.zms.Fs£qs. zqsxqÌsLi μy*LS C r¢NRPLS˘¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi C @™´sNSaRPLi «¡Li»¡©´sgRiLSáՋ[¨s Fyá ¡Wª`ΩáNRPV, @ºΩ|msμÙR∂ x§¶‹[»¡Õfi=, AxqsVxms˙ªRΩVáNRPV C @™´sNSaS¨sı NRP÷¡ˆLi¿¡©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ BLi…”¡ ©´sVLi≤T∂ Æ©s[LRiVgS ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiV≤R∂V ªRΩ©´sNRPV @™´sxqsLRi™´sVgRiV Fyá©´sV  ¡VN`P ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaS¨sı @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[  ¡Wª`ΩáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s™yLRiV 7Æ™s[á N][»˝¡V FsgRig]…ÌÿLRi¨s, μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s C ≠sμ≥y©y¨sı @™´sVáVÕ‹[NTP æªΩ¿¡Ë©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. A∏R∂V©±s\¤Õ¡©±s zqsxqÌsLi æªΩ[™´s≤y¨sNTP @LiVVμR∂V áORPQáV ≈¡LRiËLiVV©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. xqsLixqÛs\|ms ≈¡LRiVËáV |msLRiVgRiVªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NTP ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá\|ms À≥ÿLRiLi xms≤R∂NRPVLi≤y øR¡W≤yá©´sıÆμ∂[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* áORPQ ˘™´sV©yıLRiV. gRiªRΩ ©´s™´sLi ¡L`iÕ‹[ Fyá}qsNRPLRifl· μ≥R∂LRi©´sV 19 ©´sVLi≤T∂ 25 LRiWFy∏R∂VáNRPV ALRiV LRiWFy∏R∂VáV |msLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NTP Fyá lLi[»¡V |msLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ≈¡LRiVËá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ªy«ÿgS lLiLi≤R∂V LRiWFy∏R∂VáV |msLiøR¡™´sázqs ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. 2011c12Õ‹[ ≠s«¡∏R∂V xqsLixqÛs 400 N][»˝¡ ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[∏R∂VgS N][…”¡ 35 áORPQá ÕÿÀ≥œ¡Li ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. BªRΩLRi Fyá DªRΩˆºΩÚ xqsLixqÛsá NRP©yı ≠s«¡∏R∂V Fy»¡V 4 LRiWFy∏R∂Vá ªRΩNRPV‰™´sNRPV @Liμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ™´sVNRPV ÕÿÀ≥ÿáV ™´sVV≈¡˘Li NSμR∂©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V\Æ≤∂LkiÕ‹[ 40 xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠sVxtsQ©±s= D©yı∏R∂V¨s ™y…”¡¨s @£ms˙lgi[≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsLixqÛs N][LjiæªΩ[ @LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsLixmspLÒRi xqsx§¶¶¶∏R∂W¨sı @Liμj∂xqsVÚLiμR∂¨s

æªΩ÷¡FyLRiV. xqsLixqÛs ©´suÌyÕ˝‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AμR∂VNRPVLi»¡V ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. μR∂VÀÿLS ≈¡LRiVË©´sV @LjiNRP≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤T∂ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ æªΩ¿¡Ë©´s øR¡»Ì¡Li ™´sVWáLigS Fyá \Æ≤∂Lkiá¨dsı ©´suÌyÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂W∏R∂V¨s BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ @≠s ÕÿÀ≥ÿá Àÿ»¡Õ‹[ xms∏R∂V¨sxqsVÚ©´sı™´sV©yıLRiV.

$<ë´]úì‘√ eT÷Á‘·+ ‘ê–+∫q yê¬s¶Hé n¬sdtº u…+>±˝Ÿ, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :¨s˙μR∂Õ‹[ xmsNRP‰ ªRΩ≤R∂VxmsoªRΩVLiμR∂¨s ≠sμy˘LÛji¨sª][ ™´sVW˙ªRΩLi ªygjiLi¿¡©´s •¶¶¶xqÌsÕfi ™ylLÔi©±s©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. AÆ™sV\|ms ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs, Lji™´sWLi≤`∂NRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s»˝¡V À‹[ÕfixmspL`i ≤U∂Fs{qsˆ ˙xmsaSLiª`Ω ø_μR∂Lji r°™´sV™yLRiLi æªΩ÷¡FyLRiV. ≠saRP*À≥ÿLRiºΩ ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡Õ‹[ Hμ][ ªRΩLRigRiºΩ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı J ≠sμy˘LÛji¨s NRPLS’d¡ gRiL`˝iQ= •¶¶¶£qÌsÕ‹[ DLi»¡VLiμj∂. AÆ™sVNRPV ¨s˙μR∂Õ‹[ xmsNRP‰ ªRΩ≤T∂}ms @á™y»¡V DLiμj∂. AÆ™sV ªRΩLRiøR¡W BÕÿ ¤À¡≤`∂Õ‹[ ™´sVW˙ªRΩLi F°xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li\|ms A˙gRiz§¶¶¶Li¿¡©´s •¶¶¶xqÌsÕfi D™´sW F~μÙR∂L`i.. aRP¨s™yLRiLi LS˙ºΩ A ≠sμy˘LÛji¨sª][ ™´sVW˙ªRΩLi ªygjiLi¿¡Liμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı AÆ™sV ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂NTP æªΩáxms≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛji¨s ªRΩLi˙≤T∂ ™´sV©Ø[«fi ≠sVzqsÚQ˚ À‹[ÕfixmspL`i F°÷d¡xqsVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aS≤R∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ≠saRP*À≥ÿLRiºΩ ™´sLji=…‘¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ©´sáVgRiVLRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ NRPW≤T∂©´s J NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. C xmnsV»¡©´s\|ms xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, ªy©´sV ≠sμy˘LÛji¨sª][ ™´sVW˙ªRΩLi ªygjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s, xmsNRP‰ ªRΩ≤T∂}ms @á™y»¡V ™´sW©´sVN][™yá¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøy©´s¨s ™ylLÔi©±s æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, @xqsÀ≥œ¡˘LigS ˙xms™´sLjiÚLiøyLRi¨s ≠sμy˘LÛji¨s ªRΩLi˙≤T∂\|ms ™´sLji=…‘¡ @μ≥j∂NSLRiVáV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™´sV©Ø[«fi ≠sV{qsÚQ˚¨s NRPW≤y F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV.

KeTà+, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : \Æ™sμR∂V˘Ã¡ ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS J Àÿ÷¡LiªRΩ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s xmnsV»¡©´s ≈¡™´sV¯Li ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ºΩÕ‹[ ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. Æ©sááV ¨sLi≤R∂NRP ™´sVVLiÆμ∂[ ©ØxmsˆVáV LS™´s≤R∂Liª][ Fyá*LiøR¡ ™´sVLi≤R∂áLi xqsLilgiLi ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Àÿ÷¡LiªRΩLSáV xqs*LRiWxms C Æ©sá 3©´s ≈¡™´sV¯Li ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[LjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ xqsNSáLiÕ‹[ AÆ™sVNRPV \Æ™sμR∂˘Li @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ Aμj∂™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi gRiLRi˜ÈLiÕ‹[Æ©s[ bPaRPV™´so ™´sVLRifl”·Li¿¡Liμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi AxqsVxms˙ºΩ ™´sLÊSáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ªRΩ÷˝¡NRPW≤y ™´sVXºΩ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. C xmnsV»¡©´sNRPV \Æ™sμR∂V˘Ã¡ ¨sL˝RiORPQ ˘Æ™s[V NSLRifl·™´sVLi»¡W AxqsVxms˙ºΩ ™´sVVLiμR∂V ¡Liμ≥R∂V™´soáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ Axqsˆ˙ºΩ ™´sVVLiμR∂V D˙μj∂NRPÚªRΩNRPV μyLjiºdΩzqsLiμj∂. Àÿμ≥R∂V˘Q\¤Õ¡©´s ≤yNÌRPQL˝RiQ\|ms øR¡LRi˘ ºdΩxqsVN][™yá¨s  ¡Liμ≥R∂V™´soáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ™yLjiNTP xqsLÙji ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ xmsLjizqÛsºΩ xqsμÙR∂V™´sVfl”·gjiLiμj∂.

lyê] ùde˝À dæ˙ q≥T&ÉT nõ‘Y ‹s¡T|ü‹, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : zqs¨ds©´s»¡V≤R∂V @—¡ª`Ω r°™´sV™yLRiLi ºΩLRiV™´sVáՋ[ $¨s™yxqsV¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi ≠dsH{ms ≠sLS™´sV xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s $™yLji xqs¨sıμ≥j∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s μR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. Aá∏R∂VLiÕ‹[¨s LRiLigRi©y∏R∂VNRPVá ™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ ºdΩLÛRiQ˙xmsryμyáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. A∏R∂Vá @μ≥j∂NSLRiVáV @∏R∂V©´sNRPV ºdΩLRiÚ ˙xmsryμyáV @Liμj∂LiøyLRiV. μR∂LRi+©y©´sLiªRΩLRiLi ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´sª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤y¨sNTP @’≥¡™´sW©´sVáV ÀÿLRiVáV ºdΩLSLRiV. @—¡ª`Ω©´sV øR¡W}qsLiμR∂VNRPV @NRP‰≤R∂ D©´sı À≥œ¡NRPVÚáV NRPW≤y Dªy=x§¶¶¶Li øR¡WFyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi À≥œ¡NRPVÚáV 31 NRPLiFyLÌRiVÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 15 gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRP μR∂LRi+©y¨sNTP 6 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. μk∂Liª][ Aá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sV•¶¶¶Ã¡xmnsVV μR∂LRi+©y¨sı @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

$<˚o ñ<√´>∑+ ù|s¡T‘√ yÓ÷dü+ #˚dæq Ç<ä›] n¬sdtú ø£&É|ü, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ Dμ][˘gSá }msLji»¡ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs 140 ™´sVLiμj∂¨s Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´s BμÙR∂LRiV ZNP[LRiŒœ¡™yxqsV÷¡ı NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sVLi¿¡ LRiW. 1.11 áORPQáV, Õÿ˘£ms…ÿ£ms, NSLRiV ry*μ≥k∂©´sLiøR¡ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ≠dsLRiV gRiÕfiˆÈÕ‹[ Dμ][˘gSáV BryÚ™´sVLi»¡W BNRP‰≤T∂ ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV NRPVøR¡VË…‹[{ms |ms…ÌÿLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ≠s≠sμ≥R∂ Æμ∂[aSÕ˝‹[ xmsáV xms©´sVÕ˝‹[ zqÛsLRixms≤T∂F°∏R∂WLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV G¤«¡Li»˝¡ Æ™sWryáNRPV  ¡Ã¡∏R∂W˘LRiV. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ DFyμ≥j∂ N][xqsLi gRiÕfiˆÈ Æμ∂[aSáNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩVLiÆ≤∂[™yLRiV. ≠dsLji @™´sW∏R∂VNRPªy*¨sı AxqsLS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ øyÕÿ™´sVLiμj∂ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[aSLRiV. ªy«ÿgS BμÙR∂Lji¨s F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ≠sxtsQ∏R∂VLi Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂.

düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\≈£î #·≥ºã<䛑˚ @¬ø’ø£ \ø£å´+ : &ç|üP´{° d”m+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfiF˝y©±s ¨sμ≥R∂VáNRPV øR¡»Ì¡ ¡μÙR∂ªRΩ ºdΩxqsVNRPVLS™´s»¡Æ™s[V ªRΩ©´s G\ZNPNRP áORPQ ˘™´sV¨s ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sı @™yLiªRΩLSáV FsμR∂V\lLi©y øR¡»Ì¡ ¡μÙR∂ªRΩ ºdΩxqsVNRPV™´sryÚ©´s¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xmsμR∂≠s¨s NRPW≤y ¤Õ¡NRP‰ ¬ø¡[∏R∂V©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. xqsÀfiNRP≠sV…‘¡NTP øR¡»Ì¡ ¡μÙR∂ªRΩ ™´søyËNRP μR∂◊¡ªRΩVáV ™´s¬ø¡[Ë xmsÆμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ LSuÌy˚¨sNTP μj∂aS¨slLÙi[aRPLi ¬ø¡[}qs™yLjigS ™´sWLRiªyLRi¨s A∏R∂V©´s ≠saS*xqsLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. r°™´sV™yLRiLi μR∂◊¡ª`Ω BLi≤T∂∏R∂V©±s ø≥yLi ¡L`i A£mns NS™´sVL`i= @Li≤`∂ BLi≤R∂{qÌs˚ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqsμR∂xqsV=NRPV ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP μR∂◊¡ªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV gkiªylLi≤ÔT∂, ™´sWfl”·NRP˘ ™´sLRi˙xmsryμ`∂, N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊¡ª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV μR∂◊¡ªRΩ HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. BLi≤R∂{qÌs˚∏R∂VÕfi Àÿ˘LiN`P, Æ™sLiøR¡L`i=NSzms»¡Õfi ™´sLi…”¡ @LiaSá\|ms Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfi NRP≠sV…‘¡Õ‹[ øR¡LjiËryÚ™´sV¨s ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi ≤T∂NTP‰ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. μR∂◊¡ªRΩVáNRPV N]¨sı Àÿ˘LiNRPVáV LRiVflÿáV ™´sVLi«¡⁄LRiVÕ‹[ ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yı∏R∂V¨s, @¨sı xqs˙NRP™´sVLigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP LRiVflÿá N][xqsLi Àÿ˘LiNRPVá øR¡V»Ì¡V ºΩxmsˆVªRΩV©yıLRi¨s ≤T∂NTP‰ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV™´sVLi˙ªRΩVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. μk∂¨s\|ms ™´sVLi˙ºΩ ™´sWfl”·NRP˘ ™´sLRi˙xmsryμ`∂ {qsLji∏R∂V£qsgS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. μR∂◊¡ªRΩVáNRPV LRiVflÿáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V Àÿ˘LiNRPVáV ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı™´sW»¡ ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s, C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ AL`i’¡HNTP NRPW≤y zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. μR∂◊¡ªRΩ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚá N][xqsLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP |qsÕfi GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s À≥ÿLki xmsLji˙aRP™´sVá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤ÔT∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚ xqs•¶¶¶∏R∂V xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂xqsVÚLiμR∂¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ xqs’¡=≤U∂ NRPW≤y B™´s*©´sV©´sı»˝¡V gkiªylLi≤ÔT∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Fs{qs=, Fs{qÌs FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨sı ≠sμ≥yáVgS xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂xqsVÚLiμR∂¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

H˚&˚ ø±s√Œπs{Ÿ Á|üy˚XÊ\T ìC≤e÷u≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμy˘˙Fy¥R∂≠sVNRP x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPVgS©´sV xqsV˙{msLi N][LÌRiV \|ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ \|qsªRΩLi 25aSªRΩLi ¨sLRiV}msμR∂áNRPV ˙xmsÆ™s[aSáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s AÆμ∂[bPLiøR¡gS ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi N_¨s=÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»˝¡Õ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s LS“¡™±sgSLiμk∂ A≤T∂…‹[Lji∏R∂VLi ˙xmsNRP‰©´sgRiá ©´sW˘ @Li¤À¡[μ≥R∂‰L`i À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi 11gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @™´soªRΩVLiμR∂¨s ryLi{mnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ BLiøyL`Íi ≤T∂≤T∂ LRiÆ™s[Va`P }msL]‰©yıLRiV. FsLizmsNRP NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ¬ø¡LiμR∂©´s ©yLS∏R∂Vfl·, $\¬ø¡ªRΩ©´s˘, Fs£qsFs£qsAL`i, ©´sW˘FsLS, $øR¡Li˙μR∂ NRPŒÿaSáá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyÕÊ‹Li…ÿLRi©yıLRiV. @Õÿlgi[ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂Õ‹[¨s NSNRPºdΩ∏R∂V, aSLiNRPLki, ¨sLRi¯Ã¡x§¶¶¶XμR∂∏∫∂V, ALRiW¯L`iÕ‹[¨s ORPQ ˙ºΩ∏R∂V «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ˙xmsÆ™s[aRPLi F~LiÆμ∂[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV ªRΩ™´sVªRΩ™´sV xqsLÌjizmnsZNP»˝¡V, —¡LSN`P=áª][Fy»¡V ILji—¡©´sÕfi=, ©yáVgRiV NRPáL`i Fy£qsF°L`Ìi \|qs«¡Ÿ Fn°…‹[áV ºdΩxqsVNRPV¨s LS™yá©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV INRP NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV æªΩøR¡VËN][™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. @¨sı xqs˙NRP™´sVLigS DLi¤…¡[Æ©s[ @Õÿ…fiÆ™sVLi…fi ¤Õ¡»¡L˝RiV B™´s*≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s LRiÆ™s[Va`P xqsW¿¡LiøyLRiV.

˝…’ôdì‡+>¥ j·÷ø˘º |ü]~Û˝ÀøÏ uÒ;πøsY ôd+≥s¡T¢ \ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ¤À¡[’d¡ZNP[L`i |qsLi»¡L˝Ri ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS ¿¡©yıLRiVáV ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s xqsLixmnsV»¡©´s Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¤À¡[’d¡ZNP[L`i |qsLi»¡L˝Ri ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡Liμj∂. ¤À¡[’d¡ZNP[L`i |qsLi»¡L˝Ri ¨sLRi*x§¶¶¶fl·©´sV øR¡»Ì¡Li xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV AÕ‹[¿¡r°ÚLiμj∂. μk∂¨sN][xqsLi 9™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsæªΩ[˘NRP NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V {qsÚQ˚ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªy áOSQQ¯lLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. r°™´sV™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ¤À¡[’d¡ZNP[L`i |qsLi»¡L˝Ri ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms AÆ™sV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. B…‘¡™´sá Fs÷d¡˜©´sgRiL`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ¤À¡[’d¡ZNP[L`i |qsLi»¡L`iÕ‹[ ¿¡©yıLji øR¡¨sF°LiVV©´s xqsLixmnsV»¡©´s\|ms C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ≠søyLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ B»¡V™´sLi…”¡ F~LRiFy»˝¡V «¡LRigRiNRPVLi≤y @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆ™sV xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xqs*øR¡ËLiμR∂ xqsLixqÛsá Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı zmsÃ˝¡Ã¡ xqsLiLRiORPQfl· ZNP[Li˙μyáV, @©yμ≥R∂aRPLRiflÿá∏R∂WáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \¤Õ¡|qs¨s=Lig`i ∏R∂WN`P xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©yıLiVV. @Æμ∂[ øR¡»Ì¡Li xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP \|ms#˚Æ™s[…fi ¤À¡[’d¡ZNP[L`i |qsLi»¡L˝RiV NRPW≤y ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[Ë @LiaRPLi\|ms xqs™´sV˙gRiLigS xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+ 10, E˝…’ 2012

Vü≤düÔø£fi≤ Á|ü<äs¡Ùq≈£î $X‚wü düŒ+<äq e÷j·÷ πødüT <äsê´|ü⁄Ô dü+düú\≈£î #Ó+|ü ô|≥Tº ™´sW∏R∂W™´sºΩ\|ms BLiªRΩ NSáLi ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ øR¡WxqsWÚ ≠sLi»¡W ™´sxqsVÚ©´sı AL][xmsfl·Ã¡¨dsı A≠s\lLi F°LiVV©´s¤…Ì¡[©y?Aμ≥yLSá©´sV xqs™´sVLjiˆLiøR¡™´sázqs©´s, xmsμÙR∂ªRΩVá©´sV Fy…”¡LiøR¡™´sázqs©´s Æ©s[LRixmsLjia][μ≥R∂NRP xqsLixqÛs xqs˙NRP™´sVLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡¤Õ¡[μy? ªRΩ™´sV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s Aμ≥yLSá©´sV, Fy…”¡Li¿¡©´s xmsμÙR∂ªRΩVá©´sV ˙FyºΩxmsμj∂NRPgS ºdΩxqsVNRPV¨s ©y˘∏R∂VrÛy©yáV ¨sLÒRi∏R∂WáV ¬ø¡[ryÚ∏R∂V¨s ™´sVL][™´sWLRiV C ZNP[xqsV μy*LRi LRiV«¡Ÿ™´sLiVV˘Liμj∂. ªRΩ™´sV AÆμ∂[aS á©´sV xqsLjigS @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][NRPVLi≤y ≠sV ºΩ≠dsVLji ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡LiμR∂¨s zqs’¡H¨s xqsV˙{msLiN][lLÌi[ ªRΩxmsˆV xms…Ì”¡Liμj∂. zqs’¡H F~LRiFy»¡V @LiªRΩ™´sLRiZNP[©y? ™´sW∏R∂W ™´sºΩNTP Æ™s[VáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sZNP[, @LiºΩ™´sVLigS ZNP[xqsV ≠dsgjiF°™´s≤y¨sZNP[ A xqsLixqÛs ªRΩxmsˆVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡LiμR∂¨s AL][xmsfl·Ã¡V ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ™´sW∏R∂W™´sºΩ LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsªRΩ˘LÛji, DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsxqsVÚªRΩ @μ≥j∂NSLRiFyLÌki @LiVV©´s xqs™´sW«fi ™yμ`∂ FyLÌki Àÿ•¶¶¶»¡LigSÆ©s[ zqs’¡H¨s ≠s™´sVLji+r°ÚLi μj∂. Bμj∂ ™´sW∏R∂W™´sºΩ ≠s«¡∏R∂VLi NSμR∂V, zqs’¡H xmsLS«¡∏R∂VLi. zqs’¡H ryLiZNP[ºΩ NRP\Æ™sV©´s F~LRiFy»˝¡Vc ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂V™´sÃ˝¡ ZNP[xqsV ≠dsgjiF°LiVVLiμj∂ @¨s xqs™´sW«fi™yμk∂ FyLÌki ™y˘Δÿ˘¨sLi ¿¡Liμj∂. zqs’¡HNTP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP D©´sı áLiZNP©´sV ª]ágjiLi¿¡, μy¨sı xqs*ªRΩLi˙ªRΩ ˙xmsºΩxmsºΩÚ gRiá xqsLixqÛsgS ™´sWLSËá¨s @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP DμR∂˘™´sV NSLRiVáV C ºdΩLRiVˆ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVL][ryLji g]LiªRΩV ≠sxmsˆVªRΩV©yıLRiV. Æμ∂[aRP ™y˘xmsÚLigS @Æ©s[NRPLSuÌy˚Õ˝‹[ ≠søyLRifl· μR∂aRPÕ‹[ D©´sı ZNP[xqsVá©´sV gRi™´sV¨s}qsÚ, ™y…”¡Õ‹[ @LiºΩ™´sV ¨sLÒRi∏R∂VLi @≠s¨dsºΩ¨s ºdΩ˙™´sLigS ¨sLRiVªy=x§¶¶¶x msLRi¬ø¡[ ºdΩLRiVÕ‹[ DLi≤yá¨s ˙xms«¡Ã¡V AbPxqsVÚ©yıLRiV. @»¡V™´sLi…”¡ xmns÷¡ªRΩLi DLi≤yáLi¤…¡[, μR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛsáV ™´sVLjiLiªRΩ xqs*ªRΩLi˙ªRΩLigS xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡Vc NRP¨szmsLiøR¡ ≤R∂Li NRPW≤y @™´sxqsLRiLi. ™´sW∏R∂W™´sºΩ ≠dsVμR∂ D©´sı @˙NRP™´sVxqsLiFyμR∂©´s @’≥¡π∏∂WgRiLi 110 N][»˝¡NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLji≠sVªRΩLi. NS¨ds, @LiªRΩNRPV N]¨sı xmsμR∂Vá, ™´sLiμR∂á lLi»˝¡ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ @˙NRP™´sWLÍRi©´sáV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ NRP¨szmsryÚLiVV. Aμy∏R∂W¨sNTP ≠sVLi¿¡©´s AxqsVÚáV©yı∏R∂VÆ©s[ @’≥¡π∏∂WgRiLi\|ms ª]≠sV¯μj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS ¡x§¶¶¶ß«¡©´sxqs™´sW«fi FyLÌki Æ©s[ªRΩ ™´sW∏R∂W™´sºΩ\|ms ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı ZNP[xqsV©´sV xqsV˙{msLiN][LÌRiV N]…Ì”¡Æ™s[zqsLiμj∂. ™´sW∏R∂W™´sºΩ\|ms @»¡V™´sLi…”¡ ZNP[xqsV |ms»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ zqs’¡H x§¶¶¶μÙR∂V≠dsVLji ˙xms™´sLjiÚLi ¿¡LiμR∂¨s NRPW≤y N][LÌRiV ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂.Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩV˘©´sıªRΩ\Æ™sV©´s, xqs*ªRΩLi˙ªRΩ\Æ™sV©´s, ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s ™´s˘™´sxqÛs xqsV˙{msLiN][LÌRiV. μy¨s ºdΩLRiVˆ©´sV @LiμR∂LRiW g_LRi≠sLi¿¡ ºdΩLRi™´sázqsLiÆμ∂[. ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs ¨sLÒRi∏R∂WáNRPV DÆμÙ∂[aSá©´sV AFyμj∂LiøR¡NRPW≤R∂μR∂V NS¨ds, ™y…”¡ xmsLRi˘™´sry©yá©´sV @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´sázqsLiÆμ∂[, øR¡LjiËLiøR¡™´sázqsLiÆμ∂[. ™´sW∏R∂W™´sºΩ ≠dsVμR∂ @˙NRP™´sV AxqsVÚá ZNP[xqsV©´sV N]…Ì”¡Æ™s[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ xqsV˙{msLiN][LÌRiV ryLiZNP[ºΩNRP\Æ™sV©´s NSLRiflÿÆ©s[ı ˙xmsμ≥y©´sLigS xmsLjigRifl”·Li¿¡Liμj∂.xqsV˙{msLiN][LÌRiV ¨sLÒRi∏R∂VLi xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ ™´sW∏R∂W™´sºΩNTP, AÆ™sV FyLÌkiNTP A©´sLiμR∂Li NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. Fs©±s≤T∂Fs ªRΩ©´s©´sV Æ™s[μ≥j∂LiøR¡≤y¨sZNP[ C ZNP[xqsVáV |ms…Ì”¡LiμR∂¨s ™´sVL][ryLji AÆ™sV AL][zmsLiøyLRiV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P Fs¨sıNRPÕ˝‹[ B…‘¡™´s÷¡ xmsLS«¡∏R∂VLi ªRΩLRiV™yªRΩ NRPVLigjiF°LiVV©´s ’¡Fs£qszms ™´sV©Ø[|qÛ^sLS˘¨sı C ºdΩLRiVˆ xmso©´sLRiV“Í¡≠sLixms¤«¡[∏R∂V™´s øR¡VË.DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P ™yxqsÚ≠sNRPªRΩ G\Æ™sV©´sxmsˆ…”¡NUP, Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS μR∂◊¡ªRΩ™´sLÊS áV, DμR∂˘™´sVxqsLixqÛsáV ™´sW∏R∂W™´sºΩ\|ms, AÆ™sV Fyá©´s\|ms Fs©Ø[ı AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV.  ¡x§¶¶¶ß«¡©´sVáV «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ LS«ÿ˘μ≥j∂NSLS¨sı ryμ≥j∂Li¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sW∏R∂W™´sºΩ INRP ˙}msLRifl·gS ™yLRiV À≥ÿ≠sryÚLRiV. AÆ™sV ≠dsVμR∂, AÆ™sV xmsLjiFyá©´s≠dsVμR∂ @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂Vc ™yLjiÕ‹[ N]LiμR∂LRiV AaSÀ≥œ¡LigRiLi ¬ø¡LiμyLRiV, ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV @LiμR∂VÕ‹[ ˙xmsªRΩ˘ LÛRiVá NRPV˙»¡©´sV øR¡WaSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ ºdΩLRiVˆ ™yLjiNTP ELRi»¡ NRP÷¡gjixqsVÚLiμj∂.ªy«fi NSLji≤yL`i ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´s¿¡Ë©´s @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡\|ms DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ZNP[xqsV |ms»Ì¡™´sV¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªy™´sVV AÆμ∂[bPLiøy™´sV¨s, @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP øR¡»Ì¡Li NTPLiμR∂ ™´sW∏R∂W™´sºΩ ≠dsVμR∂ ™´sVL][ Fs£mnsHAL`i ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªy™´sVV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sW∏R∂W™´sºΩ ≠sVºΩ≠dsVLji Aμy∏R∂W¨sı NRPW≤R∂gRi»Ì¡VNRPV©yıLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡NRPV Aμ≥yLS¤Õ¡[≠dsV ¤Õ¡[™´s¨s NRPW≤y ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ™y˘Δÿ˘¨sLi ¿¡Liμj∂. xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ C ºdΩLRiVˆ xqsLiøR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. ºdΩLRiVˆ ™´sÃ˝¡ ©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂¨s N]LiμR∂LRiV, @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂¨s ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV À≥ÿ≠sLi¬ø¡[ zqÛsºΩ Æ©sáN]©´sıμj∂.ZNP[Li˙μR∂ ©y˘∏R∂VaS≈¡™´sVLi˙ºΩ xqsÕÿ¯©±s ≈¡VL<kiμ`∂ ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡©´s»Ì¡V xqsV˙{msLiN][LÌRiV ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ºΩLRiVgRiV¤Õ¡[μR∂V. ªy«fi NSLji≤yL`i AL][xmsfl·Ã¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ 2002Õ‹[ xqsV˙{msLiN][LÌRiV B¿¡Ë©´s AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiZNP[ zqs’¡H μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂, @LiVVæªΩ[, A AÆμ∂[aSáՋ[ ™´sW∏R∂W™´sºΩ\|ms ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS ZNP[xqsV|ms»Ì¡™´sV¨s ¤Õ¡[μR∂V. @LiæªΩ[ NSNRP, 2008Õ‹[ zqs’¡H xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ‹[ 1995c2003 ™´sVμ≥R∂˘ NSáLiÕ‹[ ™´sW∏R∂W™´sºΩ @˙NRP™´sV AxqsVÚá©´sV NRPW≤R∂gRi»Ì¡V NRPV©yıLRi©´sı ¨sLÙSLRifl· G≠dsV¤Õ¡[μR∂¨s NRPW≤y ªRΩVμj∂ ºdΩLRiVˆÕ‹[ ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.zqs’¡H ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ©´sV ˙xmsbPıxqsVÚ©´sı™yLjiNTP C ºdΩLRiVˆ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVL]NRP @™´sNSaRPLi μ]LjiNTPLiμR∂©´sVN][™´søR¡VË. ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS zqs’¡H ™´s˘™´s•¶¶¶LRixqsLRi◊¡ DLi…‹[LiμR∂¨s, Fs©±s≤T∂Fs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ |ms…Ì”¡©´s ™´sW∏R∂W™´sºΩ ZNP[xqsV ≠dsgjiF°™´s≤y¨sNTP ≠dsáVgS zqs’¡H ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡LiμR∂¨s ™y˘Δÿ˘©yáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

ms¡Te⁄\ ø£èÁ‹eT ø=s¡‘·ô|’ Ä+<√fi¯q —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsLRiV™´soNRPV NRPX˙ºΩ™´sV NRPLRiV™´so ª][≤R∂™´s*≤R∂Liª][ ≠sªRΩÚ©yá N][xqsLi FsgRi ¡≤ÔR∂ \lLiªRΩVáV BxmsˆV≤R∂V FsLRiV™´soá N][xqsLixms≤T∂gSxmsoáV NSxqsVÚ©yıLRiV. ™´sL<SÀ≥ÿ™´sLi Æ™sLi…ÿªRΩV©yı \lLiªRΩVáV FsLRiV™´soáV μyøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ FsLRiV™´soá NRPLRiV™´so NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. N]LiμR∂LRiV ™y˘FyLRiVáV Æμ∂[ @μR∂©´sVgS FsLRiV™´soá @ ˙NRP™´sV ¨sá*áNRPV μj∂gRi»¡Liª][ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´s™´sVLiVV˘Liμj∂. «¡⁄\¤Õ¡ ¿¡™´sLji ©y…”¡NTP 44.183 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ∏R∂VWLji∏R∂W xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂W÷¡. Æ™sVVªRΩÚLi ≈¡Lki£mns xmsp LRiÚπ∏∂[V˘ ©y…”¡NTP 96 Æ™s[á »¡©´sVıá ∏R∂VWLji∏R∂W B™y*÷¡. xmsˆ…”¡ZNP[ 44.183 »¡©´sVıá ∏R∂VWLji∏R∂W©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV.˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsLi»¡ Æ™sVVáNRP μR∂aRPÕ‹[ D©´sıLiμR∂V©´s BxmsˆV≤R∂V ∏R∂VWLji∏R∂W, NSLi|m˝sN`P=áV Æ™s[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. @LiVVæªΩ[ |msμÙR∂  ¡ryÚá N]μÙj∂ FsLRiV™´soá©´sV ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚgS BŒ˝œ¡Õ˝‹[ μyøR¡VNRPV©yıLRiV. ™yLRiLiªy ∏R∂VWLji∏R∂W μ]LRiNRP‰ B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV r~\|qs…‘¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Æ™s[xqsVÚ©´sı xmsLi»¡Ã¡V, \lLiªRΩVá xqsLi≈¡˘©´sV  ¡…Ì”¡ FsLRiV™´soáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡NRPF°™´s»¡Liª][ \lLiªRΩVÕ˝‹[ FsLRiV™´soá N]LRiªRΩ À≥œ¡∏R∂VLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. xmsLi»¡rygRiV 44 aS ªRΩLi μy»¡NRP F°LiVV©y FsLRiV™´soá xmsLizmsfl‘· …ÿlLÊi…fi μy…”¡Liμj∂.@LiVV©y xqsLjixms≤y FsLRiV™´soá μ]LRiNRP»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. r~\|qs…‘¡Ã¡ ™´sVVLiμR∂V ™´sLiμR∂á xqsLi≈¡˘Õ‹[ ÀÿLRiV áV ºdΩLRiVªRΩV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚLi NSNRPF°æªΩ[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ ¿¡øR¡VË lLi[lgi[ ˙xms™´sWμR∂™´sVVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 44 aSªRΩLi ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[Æ©s[ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sL<SÀ≥ÿ™´sLiª][ áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ BLiNS xmsLi»¡¤Õ¡[ Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xqsNSáLiÕ‹[ FsLRiV™´soá LSNRP \lLiªRΩVáV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ CryLji —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i, ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ NRP÷¡zqs ™´sVVLiμR∂VxqsVÚ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ ≠sVgji÷¡©´s 10 Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáª][ NRPáVxmsoNRPVLi¤…¡[ CryLji Bxmsˆ…”¡ZNP[ 1.30 áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV æªΩzmsˆLiøyLRiV. ≈¡Lki£mns, LRi’d¡ {qs«¡©±sNRPV NRP÷¡zms 2 áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV @™´sxqsLRi™´sV¨s @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. NRPX˙ºΩ™´sV N]LRiªRΩ©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV |ms©´sV˙xms™´sWμR∂LigSÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡.

x§¶¶¶xqsÚNRPŒÿ ˙xmsμR∂LRi+©´sÕ‹[ rÛy¨sNRP ™´sryÚQ˚áV, BªRΩLRi ™´sxqsVÚ™´soáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™y*á¨s NRPŒÿNSLRiVáV N][NRPVLi»¡V©yıLRiV. π∏∂[V≤yμj∂ F~≤R∂™´so©yı x§¶¶¶xqsÚNRPŒÿ ˙xmsμR∂LRi+©´sáV Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚ AμR∂LRifl· DLi»¡VLiμR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi NRPW≤y ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. xqsLi˙xmsμy∏R∂V x§¶¶¶xqsÚ NRPŒœ¡Ã¡©´sV ¤Õ¡[FyOTPQ ™´sV©´sNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVN]¿¡Ë x§¶¶¶xqsÚ NRPŒÿNSLRiVá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶r°ÚLiμj∂. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P x§¶¶¶xqsÚNRPŒœ¡Ã¡ @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¤Õ¡[FyOTPQ x§¶¶¶xqsÚ NRPŒœ¡Ã¡ ™´sxqsVÚ ≠s˙NRP∏R∂VaSá©´sV NRPLRiWıáVÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. …‘¡…‘¡≤U∂ NRPNRPŒÿ˘fl· ™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s x§¶¶¶xqsÚNRPŒœ¡Ã¡ ˙xmsμR∂LRi+©´sNRPV ˙xms«¡Ã¡©´sVLi¿¡ À≥ÿLki xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡LiøR¡≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. C ˙xmsμR∂LRi+©´sÕ‹[ ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ ™´sxqsÚQ˚á\|ms 20 aSªRΩLi ªRΩgÊjiLixmsoª][, x§¶¶¶xqsÚNRPŒœ¡ ™´sxqsVÚ™´soá\|ms 10 aSªRΩLi ªRΩgÊjiLixmso BxqsVÚ©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ LRiW. 50 ©´sVLi¿¡ LRiW. 4,000 ™´sLRiNRPV μ≥R∂LRiÕ˝‹[ NRPŒÿNSLRiVáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs©´s ™´sxqsVÚ™´soáV á’≥¡xqsVÚ©´sı≠s. CÆ©sá 22™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV N]©´srylgi[ C ˙xmsμR∂LRi+©´sÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá NRPŒÿNRPXªRΩVáV, ¬ø¡[Æ©s[ªRΩáV N]áV™´soμk∂LSLiVV. N]Li≤R∂xms÷˝¡ À‹™´sV¯Ã¡V, G…”¡ N]FyˆNRP À‹™´sV¯Ã¡V, «¡⁄˘£qs, ¤«¡Õfi, r°£ms=, uyLixmspáV, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sVVªy˘Ã¡V, ¨sLRi¯Õfi |msLiVVLi…”¡Lig`iáV, À˝ÿN`P @Li≤`∂ \Æ™s…fi Æ™sV»¡Õfi, xmsá™´sV©±sLRiVFy…fi= ªRΩμj∂ªRΩLRi @¨sı ™´sxqsVÚ™´soáV ˙xmsμR∂LRi+©´sNRPV ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ Æ™sVÆ™sWLi…‹[áV, NRPá ¡LiμR∂ μy*LS ªRΩ∏R∂W\lLi©´s DLiøyLRiV. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V xmsbPË™´sV ¤À¡LigSÕfiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ¿d¡LRiáV,

¤…¡˙LRiN][»¡ À‹™´sV¯Ã¡V, «¡⁄…fi Àÿ˘g`i= á’≥¡xqsVÚ©yıLiVV. ™´sVμ≥R∂˘ ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ¿d¡LRiáV, \¤«¡xmspL`i NRPVLSÚáV ˙≤R∂£qs Æ™sV…‘¡cLji∏R∂VÕfi=, gS˙gS ø][◊d¡Ã¡ª][ Fy»¡Vc ¿¡©´sı zmsÃ˝¡Ã¡ ˙≤R∂xqsV=áV D©´sı≠s, ˙gS™±sVg][ÕfiÔ AÀ≥œ¡LRiflÿáV, BªRΩÚ≤T∂ ™´sxqsVÚ™´soáV, ALÌjizmnsztsQ∏R∂VÕfi xmn˝s™´sL`i=, c¤…¡c˙LRiN][»¡ xmspáNRPVLi≤U∂áV, ¤Õ¡μR∂L`i ™´sxqsVÚ™´soáV ANRP»Ì¡V NRPVLi»¡V©yıLiVV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s |ms≤R∂©´s ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¿¡ NRPáLiNSLki ˙Æ≤∂£qsÆ™sV…‘¡Lji∏R∂VÕfi, ¤À¡≤`∂{tsQ»˝¡Vc, \Æ©s…fi ˙Æ≤∂£qsáV, ≈¡LkiËÈ£ms áV, áVLigkiá©´sV DLiøyLRiV. @Õÿlgi[ F°øR¡Lixms÷˝¡ ©´sVLi¿¡ μR∂Vxmsˆ»˝¡Vc, ¿d¡LRiáV, ˙Æ≤∂£qs Æ™sV…‘¡cLji∏R∂VÕfi=, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ NS»¡©±s ¿d¡LRiáV, ˙Æ≤∂£qs Æ™sV…‘¡Lji∏R∂VÕfi=, ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV zqsÕfi‰ ¿d¡LRiáV, NRPLi¿¡ NS»¡©±s ¿d¡LRiáV, ¿d¡LSá, ©´sLS=xmsoLRiLi ¤Õ¡[£qsáV, xmsoªRΩWÚLRiV »¡™´sÕfi=, áVLigkiáV, μ][™´s ª`ΩáV, gRiVLi»¡WLRiV ¿d¡LRiáV, Δÿμk∂ DªRΩˆªRΩVÚá©´sV C ˙xmsμR∂LRi+©´sÕ‹[ DLiøyLRiV. ≠ds…”¡ª][Fy»¡Vc NRPLÒS»¡NRPNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @gRiL`i ¡ºdΩÚáV, L][«fi™´so≤`∂ª][ ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs©´s Fn~…‹[áV D©yıLiVV. @Õÿlgi[ DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ¤À¡≤`∂{tsQ…fi=, ˙≤R∂£qs Æ™sV…‘¡Lji∏R∂VÕfi=, NRPVLS ÚáV, xtsQL`ÌiQ=, xtsQLÌjiLig`i N˝Sª`Ω ªRΩμj∂ªRΩLRi≠s á’≥¡xqsVÚ©yıLiVV. ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡ NSlLiˆ…fi= @¨sı \|qs«¡ŸÕ˝‹[ á’≥¡xqsVÚ©yıLiVV. xtsQx§¶¶¶LRi©±sxmspL`iNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´so≤`∂ H»¡™±sV= @¨sı LRiNSáV á’≥¡xqsVÚ©yıLiVV.

HÓs¡y˚s¡ì \ø£å´+ n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ≈£î qs¡‡Ø˝À¢ yÓTTø£ÿ\T ø£s¡Ty˚ n+‘·πs«~ #˚|ü\T

LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ ©´sLRi=Lkiá }msLRiVª][ xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl·ª][Fy»¡V \lLiªRΩVáNRPV DFyμ≥j∂ NRPW≤y á’≥¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. «ÿºdΩ∏R∂V DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠sV xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ ™´s©´s ©´sLRi=Lki xms¥R∂NRPLi }msLRiVª][ ˙xmsºΩ ˙gS™´sV xmsLiøyLiVVºdΩÕ‹[ xmsμj∂}§¶¶¶≤R∂V Æ™s[á Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…ÿá¨s áORPQ ˘LigS ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. áORPQ ˘Li øR¡W≤R∂≤y¨sNTP xmnsV©´sLigS D©´sıxmsˆ…”¡NTP AøR¡LRifl·Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi xmspLjiÚgS ≠sxmnsáLi @LiVVLiμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂ ©´sVLi¿¡ @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NTP xms¥R∂NRPLi BLiNSgS≤T∂Õ‹[ xms≤R∂Æ©s[¤Õ¡[μR∂V. @»¡≠ds@μ≥j∂NSLRiVáV ™´s©´s©´sLRi=Lkiá μy*LS Æ™sVVNRP‰Ã¡V|msLi¿¡ DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi NRPW÷d¡ áª][ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡Liøy÷¡= DLiμj∂. ¤…¡[NRPV Æ™sVVNRP‰Ã¡V |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPV’d¡LRiV, Õ‹[ZNP[aRP*LRiLi, \¤À≥¡Liry ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV FsLizmsNRP¬ø¡[aSLRiV.≠ds…”¡ GLSˆ»¡VÕ‹[«ÿxms˘Li NSLRifl·LigSÆ™sVVNRP‰Ã¡V «¡⁄©±s Æ©sáՋ[ ©y»¡≤y¨sNTP @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤y ÷¡= DLi≤R∂gS Æ©s[…”¡NTP Æ™sVVáZNPªRΩÚÆ©s[¤Õ¡[μR∂V. xms¥R∂NRPLiÕ‹[ ÀÿgRiLigS Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…ÿ÷¡= DLi≤R∂gS ˙xmsNRP‰ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[Li¿¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡V LRi™yflÿ øyLÍkiáV |ms…Ì”¡ æªΩzmsˆxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ @μR∂©´sLigS À≥ÿLRiLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. áORPQ ˘Li Æ™s[VLRiNRPV GLSˆQ\¤…¡©´s ©´sLRi=LkiáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xqs™´sVxqs˘ «¡hjiáLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. ™´s©´s ©´sLRi=Lkiá©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s @»¡≠ds@μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩLS*ªRΩ xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·©´sV gS÷¡NTP ™´sμj∂¤Õ¡[∏R∂V≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ Cxqs™´sVxqs˘ DªRΩˆ©´sıLi @LiVVLiμR∂Æ©s[μj∂ ™yxqsÚ ™´sLi. DFyμ≥j∂•¶¶¶≠sV @μ≥j∂NSLRiVáV @»¡≠ds@μ≥j∂NSLRiVá \Æ™sxmnsÕÿ˘¨sı FsºΩÚøR¡WzmsxqsWÚ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáNRPV ¤Õ¡[≈¡Ã¡V NRPW≤y LS∏R∂V≤R∂Liª][ @»¡≠ds@μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¡z§¶¶¶LÊRiªRΩ\Æ™sVLiμj∂. LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ªRΩgji©´s «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN][NRPF°æªΩ[ ™´s©´s©´sLRi=Lkiá áORPQ ˘Li ¨dsLRiVgSLjiF°™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms À≥ÿLRiLi @μ≥j∂NRPLi NS©´sVLiμj∂. zqsLigRilLi[fl”· xqsLixqÛsÕ‹[ DªRΩˆºΩÚ @™´soªRΩV©´sı ©´sÃ˝¡ ¡LigSLRiLigS zmsáV™´sxms≤R∂VªRΩV©´sı À‹gÊRiV μ≥R∂LRiá©´sV |msLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ xqsLixqÛsNRPV À≥ÿLki©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sr°ÚLiμj∂. Gπ∏∂[V…”¡NSπ∏∂[V≤R∂V ¨sá*áV xms≤T∂F°ªRΩV©yı, @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sWlLi‰…fiNRPV ªRΩgÊRi »˝¡VgS μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. DªRΩˆºΩÚ™´s˘∏R∂W¨sı μ≥R∂XztÌsQÕ‹[DLiøR¡VNRPV¨s À‹gÊRiVμ≥R∂LRiá©´sV |msLiøR¡NRPVLi≤y 2007c0 8©´sVLi¿¡ N]©´srygjiLi øR¡≤R∂Lixms»˝¡ xqsLRi*˙ªy¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. μk∂¨sNTPª][≤R∂V NSg`i ¨sÆ™s[μj∂NRP \|qsªRΩLi ∏R∂W«¡ ™´sW©´s˘LixmsμÙR∂ªRΩVá©´sV ªRΩxmsˆVxms…Ì”¡Liμj∂. 2007c08©´sVLi¿¡ 2010c11 xqsLi™´sªRΩ=LSá™´sVμ≥R∂˘ 3411.96N][»˝¡ \|msgS ©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡LiμR∂¨s NSg`iªRΩ©´s¨sÆ™s[μj∂NRPÕ‹[ ˙xmsryÚ≠sLi¿¡Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2000xqsLi™´sªRΩ=LRiLi «¡©´s™´sLji1™´sæªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ À‹gÊRiVμ≥R∂LRiá\|ms ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· FsºΩÚÆ™s[zqs©´sxmsˆ…”¡NTP ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤y¨sı ªRΩxmsˆVxms…Ì”¡Liμj∂. μ≥R∂LRiá©´sV ¨sLÒRiLiVVLiøR¡≤y¨sNTP FsÕÿLi…”¡ ™´s˘™´sxqÛs©´sVNRPW≤y xqsLixqÛs LRiWF~Liμj∂LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li À≥ÿLki ªRΩzmsˆμR∂™´sVLiμj∂. Fs£mnsc˙lgi[≤`∂681 LRiWFy∏R∂VáV, —¡c˙lgi[≤`∂ 503LRiWFy∏R∂Vá μ≥R∂LRiÆ©s[ DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡LiμR∂¨s ˙N][≤≥U∂NRPLjiLi ¿¡Liμj∂. DªRΩˆºΩÚ™´s˘∏R∂VLi »¡©´sVıNRPV2007c08Õ‹[

@LiªRΩlLi[*μj∂ xms÷˝¡Fy¤Õ¡Li ¬ø¡[xmsá ™´sWlLi‰…fi ™´sVLi¿¡ ÕÿÀ≥ÿá©´sV ALÍjir°ÚLiμj∂. BNRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sWlLi‰…fiNRPV FsgRiV™´sVªRΩVáV «¡LRigRi≤R∂Liª][ BNRP‰≤T∂ ¬ø¡[xmsáNRPV gjiLSNUP GLRiˆ≤T∂Liμj∂. @LiæªΩ[gSNRP ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiáVNRPV NRPW≤y À≥ÿLkigSÆ©s[ gji»Ì¡VÀÿ»¡V @™´soª][Liμj∂. {qs«¡©±sÕ‹[ L][«¡ŸNRPV 30 ©´sVLi¿¡ 40 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV ¬ø¡[xmsá ™y˘FyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. xms÷˝¡Fy¤Õ¡Li ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ á’≥¡Li¬ø¡[ ¬ø¡[xmsá©´sV μR∂VÀÿ∏∫∂V, ™´sVxqs‰…fi, zqsLigRixmspL`i, ™´sV¤Õ¡[ztsQ∏R∂W, NRPªRΩÚL`i Æμ∂[aSáª][ Fy»¡V ZNP[LRiŒœ¡, ™´sVVLi\¤À¡, ≤≥T∂÷d˝¡, ¬ø¡\Æ©sQı, ˙ºΩÆ™s[Li˙≤R∂Li ªRΩμj∂ªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ¬ø¡[xmsá©´sV H£qs ÀÿNRPV=Õ˝‹[ À≥œ¡˙μR∂xmsLji¿¡ FsgRiV™´sVªRΩVáV ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. ™´sáxqs ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV FsNRPV‰™´s xms÷˝¡Fy¤Õ¡Li ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ rÛy¨sNRP ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáª][ Fy»¡V BªRΩLRi ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV BNRP‰≤R∂NRPV ™´s¿¡Ë xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ Æ™s[»¡NRPV Æ™sŒÿÚLRiV. rÛy¨sNRPLigS zmsÕ˝ÿ Fyxmsáª][ ¨s™yryáV GLRiˆLRiVøR¡VNRPV¨s DLi…ÿLRiV. ≠saS≈¡, NRPXxtÒsQ, Æ©sÃ˝¡WLRiV, xmsbPË™´sVg][μy™´sLji, gRiVLi»¡WLRiV ªRΩμj∂ªRΩLRi —¡Õ˝ÿá ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV À‹[»˝¡Õ‹[ ™´s¿¡Ë @LiªRΩlLi[*μj∂Õ‹[ ¨s™yxqsLi DLi≤T∂ ¬ø¡[xmsá Æ™s[»¡ N]©´srygjiryÚLRiV. xmsμj∂ ©´sVLi¿¡ 25 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ≠dsLji Æ™s[»¡ rygRiVªRΩVLiμj∂. N]ªRΩÚLRiNRPLi ¬ø¡[xmsáV xms÷˝¡Fy¤Õ¡LiÕ‹[ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáNRPV À≥ÿLki \|qs«¡Ÿ ¬ø¡[xmsáV, N]ªRΩÚLRiNRPLi ¬ø¡[xmsáV á’≥¡ryÚLiVV. Æ©s™´sV÷¡ zmnsLiøR¡Li ANSLRiLiÕ‹[ DLiÆ≤∂[ Æ©s™´sV÷¡ N][©´s ¬ø¡[xmsáV BNRP‰Æ≤∂[ @LRiVμR∂VgS μ]LRiVNRPVªyLiVV. À≥ÿLki \|qs«¡Ÿ r~LRi ¬ø¡[xmsáV, ¤…¡[NRPV ¬ø¡[xmsáV, |msμÙR∂ \|qs«¡Ÿ r°©y ¬ø¡[xmsáV FsNRPV‰™´sgS ™´sááNRPV ¿¡NRPV‰ªyLiVV. N]ªRΩÚLRiNRPLi ¬ø¡[xmsá©´sV øR¡W}qsLiμR∂VNRPV rÛy¨sNRPVáV FsgRi ¡≤R∂VªRΩVLi…ÿLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSNTP©y≤R∂ ªRΩLS*ªRΩ ™´sVªRΩ=Q˘ xqsLixmsμR∂ μ]LRiNRP≤R∂áLiÕ‹[ @LiªRΩlLi[*μj∂ |ms…Ì”¡Liμj∂ }msLRiV. @LiªRΩlLi[*μj∂Õ‹[ xqs™´sVV˙μR∂Li @LÛRiøR¡Li˙μyNSLRiLigS DLi≤R∂»¡Liª][ ¬ø¡[xmsáV FsNRPV‰™´sgS áÀ≥œ¡˘™´sV™´soªyLiVV. ¨sªRΩ˘Li áORPQÕÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá ¬ø¡[xmsáV ˙NRP™´sV ≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LRiVgRiVªRΩVLi…ÿLiVV.

uÛ≤Ø qwüº+ 1024.81N][»˝¡VNSgS, 2010c11©y…”¡NTP 1541.26 N][»˝¡NRPV DªRΩˆºΩÚ ™´s˘∏R∂VLi |msLjigjiLiμj∂. 2008c09Õ‹[ DªRΩˆºΩÚ ™´s˘∏R∂VLi 1284.91N][»˝¡NRPVgS©´sV 1260.68N][»˝¡V @™´sV¯NRPLi μ≥R∂LRiáVLi≤R∂ ≤y¨sı gRiVLjiÚLi¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ 2009c10Õ‹[ DªRΩˆºΩÚ ™´s˘∏R∂VLi NRPLi¤…¡[ 4.46N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ªRΩNRPV‰™´sNRPV @≠sV¯LiμR∂ ¨s }msL]‰Liμj∂.ªRΩªRΩˆ÷¡ªRΩLigS xqsLixqÛs 2007©´sVLi¿¡ 2011 ™´sLRiNRPV 1341.96N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ©´sxtÌsQF°LiVVLiμj∂. μk∂¨s NTP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li B¿¡Ë©´sxqs™´sWμ≥y©´sLixms»˝¡ NSg`i @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. zqsLigRilLi[fl”· xqsLixqÛs xqsLRi xmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Fs£mns, —¡ ˙lgi[≤`∂ À‹gÊRiV©´sV LSxtÌsQ˚ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLixqÛs N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s, @Æμ∂[ xqsLixqÛsNRPV N][Õfi BLi≤T∂ ∏R∂W xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ™´sV•¶¶¶©´sμj∂ N][Õfi{mnsÕfiÔ= xqsLixqÛs xqsLRixmnsLS ¬ø¡[zqs©´s À‹gÊRiVNRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´sgS DLiμR∂¨s @OTPQLiªRΩáV Æ™s[zqsLi μj∂. FsLizqsFsÕfi©´sVLi¿¡ Fszms¤«¡©±sN][ N]©´sVg][áV¬ø¡[}qs

ìsêàD s¡+>±ìï <Óã“rdæq ÇdüTø£ ˝À≥T BxqsVNRP Õ‹[»¡V Æ™s©´sNRP «¡Ljigji©´s ©´sxtÌsQLi @FyLRiLi, Ez§¶¶¶LiøR¡ ©´sá≠sNS¨sμj∂gS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. INRP @LiøR¡©y ˙xmsNSLRiLi ˙xmsºdΩ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ NRPW≤y ¨sLS¯fl· xms©´sVáV AgjiF°™´s≤R∂Li NSLRifl·LigS C {qs«¡©±sNTP HμR∂V N][»˝¡NRPV\|ms ¡Æ≤∂[ ©´suÌyáNRPV μyLjiºdΩ}qs xmsLjizqÛsæªΩ[ Æ©sáN]Liμj∂. N]¨sıø][»˝¡ ™´sW˙ªRΩLi N]μÙj∂gS ™ygRiVÕ˝‹[ D©´sı BxqsVNRP©´sV @˙NRP™´sV ™´sWLÊSQÕ˝‹[ ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤R∂Li INRP FsªRΩÚLiVVæªΩ[ ryμ≥yLRifl· μ≥R∂LRi NRPLi¤…¡[ xmsμj∂ lLi»˝¡Vc @μ≥j∂NRPLigS BxqsVNRP©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs xms©´sVá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[aS™´sV¨szmsLiøyLRiV. BNRP‰≤R∂ NRPW≤y ©´sxtÌsQLi G LRiNRPLigS DLiμ][ B¤…Ì¡[ @LÛRi™´sV™´soªRΩVLiμj∂. @FyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡ ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ @©´sVNRPV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s ¨slLÙi[bPLiøR¡VNRPV©´sı xqs™´sV∏R∂VLi NRPW≤y BxqsVNRP ™y»¡VÕ‹[ N]»Ì¡VNRPVF°LiVVLiμj∂. xmns÷¡ªRΩLigS C ˙aS™´sfl· ™´sWxqsLi ©y…”¡NTP r~LiªRΩ BLi…˝‹[ ˙xmsÆ™s[bPLiøyá©´sVNRPV©´sı ™yLji NRPááV NRPW≤y @á™Ø[NRPgS NRPLjigjiF°∏R∂WLiVV. ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV D©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NRP¨dsxqsLi BxqsVNRP @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi¤…¡[ N]LiªRΩÕ‹[ N]Li\æªΩ©y ¨sLS¯fl· xms©´sVáV xqsNSáLiÕ‹[ xmspLRiÚLiVV DLiÆ≤∂[≠s.@ÕÿLi…”¡μj∂ @μj∂ NRPW≤y NRP÷¡zqs LSNRPVLi≤yF°LiVVLiμj∂. GáWLRiV, ’≥d¡™´sV™´sLRiLi, ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li, «¡LigSlLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂Li, FyáN]Ã˝¡V, ªRΩfl·VNRPV ™´sLi…”¡ xms»Ì¡flÿáª][ xqs•¶¶¶ ≠sVgRiªy ˙gS ≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPW≤y ¨sLS¯fl· xms©´sV áV ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[Æ©s[ xqsÚLi’≥¡Li¿¡F°∏R∂WLiVV. xmns÷¡ªRΩLigS INRP\Æ™sxmso ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV, BLiN][\Æ™sxmso ¨sLS¯fl· LRiLigRiLiÕ‹[ NSxqsÚ ¨sáμ]NRPV‰N][™´s≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı ’¡ÃÔ¡ L˝RiV, C LRiLigSÆ©s[ı ©´s™´sVV¯NRPV¨s  ¡ªRΩVNRPVªRΩV©´sı NRPW÷d¡Ã¡V xms≤T∂©´s NRPxtÌsQLi, ©´sxtÌsQLi @Liªy BLiªy NSμR∂V. CryLji BLi…”¡ ™´sVVx§¶¶¶®LRiÚLi |ms»Ì¡VcNRPV¨s @¨sıLi…”¡NUP zqsμÙR∂xms≤ÔR∂ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ r~LiªRΩ BLi…”¡ AaRP©´sV BxqsVNRP NSLRifl·LigS C G≤yμj∂ ™´sμR∂VáVN][™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. @Õÿlgi[ @FyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Vc, BªRΩLRi˙ªy ¨sLS¯flÿá\|ms N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV

|ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms…Ì”¡©´s ™yLjiNTP ©´suÌyáV ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. C ©´suÌyáV G rÛyLiVVÕ‹[ D©yı∏R∂VLi¤…¡[ NRP¨dsxqsLi ™´s≤ÔU∂ NRP»Ì¡¤Õ¡[©´sLiªRΩgS Fsμj∂gSLiVV. BxqsVNRP N]LRiªRΩ©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @uy™´sW{tsQgSÆ©s[ ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. D©´sıªRΩ ©y˘ ∏R∂VrÛy©´sLi AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV BxqsVNRP ªRΩ™´s*NSá©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ™´sWLÊSá μj∂aRP gS xqsªRΩ*LRi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. xmns÷¡ªRΩLigS ¨sLS¯fl· LRiLigRiLi ≤≥R∂™´sWÕfi™´sVLiμj∂.gRi≤T∂¿¡©´s lLiLi≤R∂V μR∂aSÀÙÿá NSáLiÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂W «¡LRigRi©´sLiªRΩ ©´sxtÌsQLi C LRiLigRiLi C G≤yμj∂ ™´sVW»¡gRi»Ì¡VN][™y÷¡= ™´s¿¡ËLi μj∂.F~LRiVgRiV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ BxqsVNRP N]LRiªRΩ©´sV ºdΩlLi[ËLiμR∂VNRPV N]LiªRΩ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V øR¡LRi˘Ã¡NRPV zqsμÙR∂xms≤R∂gS BNRP‰≤R∂ ™´sW˙ªRΩLi @ÕÿLi…”¡μj∂ ™´sVøR¡VËc\ZNPc©y NRP¨sˆLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ™y≤R∂xms÷˝¡ μR∂gÊRiLRi g][μy™´sLji gRiLRi˜ÈLiÕ‹[ D©´sı BxqsVNRP Æ™s[V»¡Ã¡©´sV N]LiªRΩÕ‹[N]LiªRΩ ª]ágjiLiøR¡≤R∂Li μy*LS @»¡Vc g][μy™´sLjiÕ‹[ ¨ds…”¡ ˙xms™yx§¶¶¶ Æ™s[gRiLi |msLjil gi[Õÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, BLiN][\Æ™sxmso ¨sLS¯fl· LRiLigRiLiÕ‹[ FsμR∂VLRi™´soªRΩV©´sı BxqsVNRP B ¡˜LiμR∂Vá©´sV ª]ágjiLiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ lLiLi≤R∂V @LiaSá\|ms μR∂XztÌsQ|ms…Ì”¡©y gS¨ds BÆ™s[≠ds NRPW≤y CL][«¡Ÿ ™´sLRiNRPV NRP÷¡zqs LS¤Õ¡[μR∂V.

À‹gÊRiVNRPV LRi™yflÿ øyLÍkiá©´sV ¤Õ¡NRP‰Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s NRPW≤y NSg`i xmsLjibdP÷¡LiøR¡gS zqsLigRilLi[fl”·xqsLixqÛs xqsLRixmnsLSlLi[»¡V @ºΩªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Li©´suÌy¨sNTP NSLRifl·LigS }msL]‰Liμj∂. Fs£mns ˙lgi[≤`∂ À‹gÊRiVNRPV »¡©´sVıNRPV 239 LRiWFy∏R∂VáV, —¡c˙lgi[≤`∂NRPV 287LRiWFy∏R∂VáV ø]xmsˆV©´s ¤«¡©±sN][ @μR∂©´sLigS ≈¡LRiVˬø¡[zqsLiμR∂ ¨s }msL]‰Liμj∂.xqsLixqÛs Fszms¤«¡©±sN][ª][ NRPVμR∂VLRiVËNRPV©´sı IxmsˆLiμR∂Li ˙xmsNSLRiLi ˙xmsºΩ G…ÿ 100.80áORPQá »¡©´sVıá À‹gÊRiV ©´sV xqsLRixmnsLS¬ø¡[∏R∂W÷¡=DLi≤R∂gS 2008©´sVLi¿¡ 2011 ™´sLRiNRPV @μ≥R∂©´sLigS 113.20 áORPQá »¡©´sVıá©´sV xqsLRixmnsLS¬ø¡[zqsLi μR∂¨s }msL]‰Liμj∂. @μR∂©´sxmsoxqsLRixmnsLSNRPV »¡©´sVıNRPV @μR∂©´sLigS 444LRiWFy∏R∂Vá©´sV ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS Axms ¨s¨s ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ªRΩxmsˆVxms…Ì”¡Liμj∂. ¤«¡©±sN][ 2009c10Õ‹[ xqsLRixmnsLS¬ø¡[zqs©´s 19áORPQỡ©´sVıáNRPVgS©´sV @μR∂©´sxmso ¬ø¡÷˝¡Li xmsoáV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©y ZNP[™´sáLi 15.78N][»˝¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©y zqsLigRilLi[fl”· ≠sVgRiªy Æ™sVVªyÚ¨sı ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°LiVVLiμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. C™´s˘ªy˘xqsLi 432N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ©´suÌy¨sı æªΩ¿¡Ë|ms…Ì”¡LiμR∂¨s NSg`i }msL]‰Li μj∂. À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ BÕÿLi…”¡ ªRΩzmsˆμyáV¬ø¡[}qsÚ xqsLixqÛs ™´sVLki OUPQfl”·Li¿¡F°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂™´sVVLiμR∂¨s NSg`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂.

Ä<äs¡D˝Òì ø√s¡T‡\‘√

$<ë´s¡Tú˝À¢ Ä+<√fi¯q DFyμ≥j∂ N][LRiV=á©´sV ≤T∂˙gki, {ms“¡Õ‹[©´sW xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ DLi¤…¡[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV Dxmsπ∏∂WgRiNRPLRiLigS DLi»¡VLiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. |qsLkiNRPáËL`i N][LRiV=©´sV {ms“¡ rÛyLiVVNTP ºdΩxqsVNRPVF°™yá¨s ≠sμy˘LÛji xqsLixmnsWáV Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLiø][ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. @LiVV©y ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡c @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. F¢÷dÌ¡˚ LRiLigRiLi L][«¡Ÿ L][«¡ŸNRPV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂Vª][Liμj∂. BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s N][LRiV=©´sV N]¨sı NS¤Õ¡[“¡Ã¡V ≤T∂˙gki rÛyLiVVÕ‹[ |qsˆxtsQÕfi xqs¤ÀÍ¡NÌRPVgS @Liμj∂xqsVÚ©yı {ms“¡ rÛyLiVVÕ‹[ C N][LRiV= ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[μR∂V. BLi≤R∂zqÌs˚∏R∂VÕfi ZNP≠sV{qÌs˚NTP ™´sVLi¿¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ D©´sıxmsˆ…”¡NUP xmspLjiÚ rÛyLiVV {ms“¡ N][LRiV=gS ¤Õ¡[μR∂V. zmnsxtsQLki£qs, BLi≤R∂zqÌs˚ ∏R∂VÕfi ZNP≠sV{qÌs˚, F¢÷dÌ¡˚ N][LRiV=á©´sV ≤T∂˙gkiÕ‹[ øR¡μj∂≠s©´s ≠sμy˘LÛRiV áV A\|ms {ms“¡ N][LRiV=¤Õ¡[NRP B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠sμ≥j∂¤Õ¡[NRP Æ™s[lLi[ N][LRiV=Õ˝‹[NTP ™´sWLS÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. \|msgS À‹[μ≥R∂©y LRiLigRiLiÕ‹[NTP LS™yáLi¤…¡[ ≠dsáVxms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ NSNRPºdΩ∏R∂V ≠saRP*≠sμy˘Ã¡ ∏R∂VLi μy¨sNTP @©´sV ¡Liμ≥R∂LigS D©´sı NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ≠s≠sμ≥R∂ N][LRiV=á\|ms ≠sμy˘LÛji xqsLixmnsWáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. BLi»¡L`i rÛyLiVVÕ‹[ ™´sXºΩÚ N][LRiV=Õ˝‹[ |qsLkiNRPáËL`i, zmnsxtsQLki£qs, \Æ≤∂Lki c¤…¡cNSıá“¡, @˙gjiNRPáËL`i N][LRiV=á©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡ ∏R∂VV ™´sªRΩNRPV DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV NRP÷¡ˆLiøR¡ ≤R∂Li, ¿¡©´sı ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVáV rÛyzmsLi¬ø¡[Õÿ ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøy÷¡=©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A μj∂aRPgS ¨sLÙjiQxtÌsQ\Æ™sV©´s ≠sμ≥y©y¨sı @©´sVxqsLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.C N][LRiV=Õ˝‹[ À‹[μ≥R∂©´sª][ Fy»¡Vc xmsLjia][μ≥R∂©y™´sNSaSáV NRP÷¡ˆ}qsÚ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV FsLiª][ Dxmsπ∏∂WgRiNRPLRiLigS DLiÆ≤∂[μR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. |qsˆxtsQÕfi xqs¤ÀÍ¡NÌRPV ™yLjiNTP {ms“¡Õ‹[ N][LRiV=áVLi¤…¡[ BLiªRΩ B ¡˜Liμj∂ DLi≤R∂μR∂V. xmsLjia][μ≥R∂©´sÕ‹[©Ø[ ¤Õ¡[μy xqs*∏R∂VLi DFyμ≥j∂\|ms©Ø[ ≠sμy˘LÛRiVáV xmspLjiÚgS ™´sV©´sxqsV|ms»Ì¡gRiáVgRiVªyLRiV.


|üPs¡« $<ë´s¡Tú\ düy˚Tàfi¯q+ qMù|{Ÿ, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): qMù|≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä~yês¡+ l e÷<Ûäe $<ë´ìπø‘·Hé ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À 1998 qT+&ç 2011 es¡≈£î #·~$ 10e ‘·s¡>∑‹ |üP]Ô #˚dæq $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T düTe÷s¡T 500 eT+~ es¡≈£î e÷<Ûäe $<ë´ìπø‘·Hé bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À |üPs¡« $<ë´ s¡Tú\ düe÷y˚X¯+˝À eTTK´ n‹~∏ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T yÓTTe« Hêπ>X¯«sYsêe⁄, leT‹ »j·T\øÏåà bÕ˝§ZHêïs¡T. |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T yê] eTH√>∑‘ê\T yÓ\TãT#êÃs¡T.

y˚TeTT á kÕúsTT˝À ñHêïeTT n+fÒ e÷≈£î á bÕsƒ¡XÊ\ e⁄qï~ e+{Ï~ |ü⁄Hê~ >∑{Ϻ>± e⁄+fÒ ˇø£ uÛÑeq+ ≈£L© b˛≈£î+&Ü ñ+≥T+~. e÷<Ûäe $<ë´@‘·Hé ø£+fÒ bÕsƒ¡XÊ\ õ˝≤¢˝À mø£ÿ&Ü˝Ò<äì $<ë´s¡Tú\T á bÕsƒ¡XÊ\˝À #·ø£ÿ{Ï yê‘êes¡D+ #˚ù|Œ >∑Ts¡Te⁄\T 100 XÊ‘·+ |üP]Ô kÕúsTT˝À yê] HÓ’|ü⁄D´+ e÷≈£î <ës¡b˛XÊs¡ì eT+∫ Áø£eT•ø£åD≈£î e÷s¡Tù|s¡T le÷<Ûäe $<ë´ìπø‘·Hé nì #Ó|üŒe#·TÃqT nì e÷ nqïj·T´\T, nø£ÿj·T\T ø=ìï nìyês¡´ ø±s¡´Áø£e÷\ e\¢ dü>∑+ eT+~

eT+>∑fi¯yês¡+, E˝…’ 10, 2012

MT ùdyê <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î ≈£î\, Ä<ëj·T Á<ÛäTe|üÁ‘ê\qT yÓ+≥H˚ n+<äCÒj·÷*

$<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±˝Òø£b˛j·÷s¡ì $<ë´s¡Tú\T eTqdüT‡˝À yê] uÛ≤yê\T ‘Ó*bÕs¡T. |üPs¡« $<ë´s¡Tú\≈£î $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫q ñbÕ<Ûë´j·TT\T Äq+<é≈£îe÷sY kÕsY, s¡M+<äsY, eT+<ës¡ sêeTT\T, $sƒ¡˝Ÿ, ø±oHê<é, qs¡‡j·T´, *+>√õ, leT‹ <˚eøÏ, e÷{≤¢&Üs¡T. Ç˝≤+{Ï bÕsƒ¡XÊ\ Áø£eT•ø£åD≈£î e÷s¡T ù|s¡T nì #Ó|üŒe#·Ã nì á $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄ H˚]Œq e÷ $<ë´s¡Tú\T ˇø£ eT+∫ kÕúsTT˝À ñHêïs¡ì Ç<˚ e÷≈£î dü+‘√wü+ nì BìøÏ ø±s¡D+ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûä´j·TT\T Áø£eT•ø£åD $<ë´s¡Tú\≈£î, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ˇø£ Ä<äs¡Ù+ nì Ä<˚ e÷ n+<ä]øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ɶ<äì ñbÕ<Ûë´ j·TT\T ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À $ÁXÊ+‹ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ‘Ó\T>∑T uÛ≤kÕ |ü+&ç‘·T&ÉT eT+<äs¡ sêeTT\T ‘·eT ñ|üHê´dü+‘√ bÕ≥\‘√ n+<ä]ì Äq+~+|üCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\T uÛÀ»q edü‹ ø£*Œ+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

y˚‘·Hê\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷*

ìC≤e÷u≤<é s¡÷ s¡˝Ÿ, p˝…’ 9(düT es¡íyês¡Ô): ìC≤ e÷u≤<é õ˝≤¢ ˝À ñqï nìï >∑T s¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ \˝À ø£˙dü eTÚ[ø£ dü<äTbÕ j·÷\T ø£ *Œ+#ê\ì mHé mdtj·TT◊ Ä<Ûä« s¡´+˝À k˛eT yês¡+ s√Eq ø£˝… ø£ºsY≈£î $q‹ |üÁ‘êìï n+<äC ÒXÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± mHémdtj·TT◊ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT ‘êfi¯fl $|ü⁄˝Ÿ>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝À ñqï eT÷&ÉT >∑Ts¡T≈£î\˝À bÕsƒ¡XÊ\˝À mø£ÿ&É ≈£L&Ü eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, eT+∫˙{Ï, HêD´‘· ˝Òì ÄVü‰sêìï n+~dü÷Ô $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡Hêïs¡T.>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑<äT\ ø=s¡‘· Á|üVü‰] >√&É ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|üe÷<ë\T »]π> neø±X¯+ ñ+<äHêï s¡T.ñbÕ<Ûë´j·TT\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+‘√ dü¬s’q $<ä´ n+<ä&É+ ˝Ò<äì düeTdü´\‘√ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\T ≈£î+≥T|ü&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T.M{Ïì u≤>∑T |üπsÃ+<äT≈£î ‘·–q edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T.

Á>±eT düuÛÑ\T ‘·÷‘·÷eT+Á‘·+ |ü˝…¢˝À¢ |ü&Éπødæq bÕ]X¯ó<äΔ´+.. ìÁ<ä b˛‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T uÛ…’+kÕ, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): es¡¸ø±\+ yê´<ÛäT\ d”»Hé eTT K´+>± á ø±\+˝À n‹kÕ s¡+ $wü»sê\T, n+≥T yê´ <ÛäT\T, rÁe+>± yê´|æÔ #Ó+<äT ‘êsTT. Á|ü‹ Á>±eT|ü+#ê sTTr˝À ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± Á>±eTdüã\T #˚|ü{Ϻq Á|ü‹ Á>±eT+˝À eTT+<ädüTÔ #·s¡´>± eTTs¡T>∑T ø±\Te\T eT+∫˙{Ï ≈£î˝≤sTT\ e<ä› #Ó‘·Ô #Ó<ës¡+ ˝Ò≈£î+&Ü X¯óÁuÛÑ|ü]∫ ;¢∫+>¥ bòÂ&ÉsY #·\¢*. ø±˙ Ç+‘· es¡≈£î eT+&É\+˝Àì bÕ]X¯ó<ä´+ |üqT\T #Ó|ü{Ϻq <äU≤\\T mø£ÿ&É ø£ì|ü+#·˝Ò<äT. Äj·÷ Á>±e÷\˝À eTT]øÏ ø±\Te\T X¯óÁuÛÑ|üs¡#·ø£b˛e&É+‘√ ù|s¡Tø£b˛sTT <äTs¡Z+<ä+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n+‘˚ø±≈£î+&É ¬s+&ÉT s√E\ ∫qïbÕ{Ï es¡¸\≈£î ≈£î]wæq eTT]øÏ˙s¡+‘· Ç+&É¢˝ÀøÏ #˚s¡&É+ s√&É¢ô|’ Á|üeVæ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. B+‘√ |ü+<äT\T, <√eT\≈£î nedü\T>± e÷sêsTT. BìøÏ ‘√&ÉT bÕ¢dæºø˘ e´s¡ú|ü<ës¡ú\qT eTT]øÏ ø±\Te\˝À y˚dæ ñ+&É≥+ Á|ü»\≈£î Çã“+~ø£s¡+>± e÷]+~. n~Ûø±s¡T\ ìÁ<ä e´edüú˝À 20s√E\ ÁøÏ‘·+ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\≈£î, ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î, ø£s√u≤sY\≈£î m+|æ&çy√ õj·Ty√~›Hé, Á>±eT $düÔs¡D n~Ûø±] yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶\T bÕ]X¯ó<Ûä´+ |üì |ü≥¢ Á>±eT düãìs¡«Vü≤D •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ]X¯ó<Ûä´ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ |üø£&É“+~>± #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ô|s√ÿHêïs¡T. ø±˙ n~ n‘·Ô e÷≥˝À¢H˚ Á>±eT˝À¢ eTT]øÏ ø±\Te\qT #·÷ùdÔ düŒdüºeTe⁄‘·T+~. n~Ûø±s¡T\T bÕ]X¯ó<Ûä´+ ìs¡«Vü≤Drs¡Tô|’ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø£åÁ‘·|üs¡´≥q #˚dæq <ÛäU≤\\T ˝Òe⁄. Á>±eT\˝À bÕ]X¯ó<Ûä´ ìs¡«Vü≤D ì$T‘·Ô+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ;¢∫+>¥ bòÂ&ÉsY X¯óqï+ dü+#·T\T ñHêïsTT. ø±˙ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á>±e÷˝≈£î düs¡|òüs¡ #˚j·÷*‡ ñqï mø£ÿ&É |ü+|æD° #˚j·T&É+˝Ò<äT. <√eT\ ìyês¡D eT+<äT |æ∫ø£] #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T Á>±eT˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ eTT]øÏ ø±\Te\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+∫ yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü≥º©‡ ñqï|üŒ{Ïø° yês¡T Ç|üŒ{ÏøÏ Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+#·˝Ò<äT. B+‘√ Á|ü»\T yê´<ÛäT\ uÛ≤Øq |ü&˚ Á|üe÷<Ûä+ ñ+~. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\ düŒ+~+∫ bÕ]X¯ó<Ûä´ ìs¡«Vü≤Dô|’ <äèwæº kÕ]+∫ #·s¡´\T eTTeTàs¡+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+~.

u≤˝§ÿ+&É˝À |òæõjÓ÷<∏Ós¡|” •_s¡+ u≤˝§ÿ+&É,p˝…’9(düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ $<Ûä´eqs¡T\ πø+Á<ä+ ˝À sêJyé$<ë´MTwüHé Ä<Ûä«s¡´+ ˝À k˛eTyês¡+ |æõjÓ÷<∏Ós¡|æ •_sêìï ìs¡« Væ≤+#ês¡T. &Üø£ºsY πsDTø£, $<ë´]ú $ø£˝≤+ >∑T\qT |ü]•*+#ês¡T. yê]øÏ ø±e*‡q yê´j·TeT ìj·TeTe[ ‘·©¢<ä+Á&ÉT \≈£î dü÷ ∫+#ês¡T. 10eT+~ Ä+>∑yÓ’ø£\´ $<ë´s¡Tú \≈£î |æõjÓ÷<∏Ós¡|æ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ◊.Ç. Ä]º l<˚$, $<ë´s¡Tú\≈£î Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+ &Ü yê´j·T eT+ #˚sTTùdÔ Ä+>∑yÓ’ø£˝´ìøÏ <Ûä÷s¡+ ne⁄‘·Ts¡ì Äy˚T nHêïs¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´ ø±s¡´Áø£e÷ìï |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#ê* u≤˝§ÿ+&É,p˝…’9(düTes¡íyês¡Ô): es¡¸ ø±\+ d”»Hé <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì dæ»q˝Ÿ yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü eT+&É \+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±s¡´Áø£e÷ìï |üø£&É“+~ >± ìs¡«Væ≤+#ê \ì eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] eTH√CŸ ≈£îe÷sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ u≤˝§ÿ+ &É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ n_Ûeè~› ø±sê´\j·T+˝À bÕ]X¯ó<Ûä´ |üøå√‘·‡ yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± |ü+#êsTTr ø±s¡´< äs¡TÙ˝˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê s¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î ÄkÂø£sê´ìï ø£*Œ+#˚ Á&Ó’H˚õ\T, #Ó‘·Ô#Ó<ës¡+ ‘√\–+#·\Hêïs¡T. ˙{Ï ø√¢]H˚wüHé≈£î ø±e*‡q+‘· ;¢∫+>¥bòÂ&ÉsYqT Á|ü‹ Á>±e÷˝˝À yê≥sY {≤´+≈£î\˝À nedüs¡+ ñqï+‘· es¡≈£î ø£\T|ü⁄‘·÷ eT+∫˙{Ï düs¡|òüs¡ #˚j·÷\Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ ø£Øƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ùV≤#·Ã]+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü düeTj·T bÕ\q bÕ{Ïdü÷Ô bÕ]X¯<Ûä´ ø±]à≈£î\#˚ $<ÛäT\T #˚sTT+#·\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤˝§ÿ+&É m+|æ&çy√ øÏwüHé, Çy√|æÄ]¶ >√|æu≤ãT. &Üø£ºsY u≤ãTsêyé, |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

ù|<ä$<ë´s¡Tú\≈£î u≤´>∑T\T, |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD°

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 9(düTes¡íyês¡Ô): Ä]úø£ k˛úeT‘· ˝Òì $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷ÿ˝Ÿ u≤´>∑T\T, |ü⁄düÔø±\T mdt_◊ ˝…’|òt ÇqT‡¬sHé‡ @]j·÷ ùd˝Ÿ‡ y˚TH˚»sY ns¡T®Hésêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ s√Eq |ü+|æD° #˚XÊs¡T.mdt_◊ ˝…’|òt ÇqT‡¬sHé‡ dü+düú ˇø£ $•wü˜‘· |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T.dü+düú jÓTTø£ÿ k‘Y2 Øõj·THé |ü]~Û˝À ñqï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ˇÁ]kÕ‡ sêÁcÕº˝À¢ì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ á ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î u≤´>∑T\T, |ü⁄düÔø±\T n+~+#ês¡T.kÕúìø£ >±j·TÁ‹ q>∑sY˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î mdt_◊ ˝…’|òt ÇqT‡¬sHé‡ Áu≤+#Y y˚TH˚»sY ¬ødæôV≤#Y Áoìyêdt düeTø£å+˝À ù|<ä$<ë´s¡Tú\≈£î |ü⁄düÔø±\T, u≤´>∑T\T n+<äCÒj·T&É+ »]–+<äHêïs¡T.mdt_◊ ˝…’|òt ÇqT‡¬sHé‡ dü+düú˝Àì @C…Hé‡ #˚dæq Á|ü‹ bÕ\d”øÏ ˇø£ $<ë´]úøÏ \_› #˚≈£Ls¡&É+ á |ü<∏äø£+ jÓTTø£ÿ eTTK´ ñ<˚›X¯+>± ù|s=ÿHêïs¡T.dü+düú ~q~q Á|ües¡úe÷q+>± $X‚wü Á|ü>∑‹ì kÕ~ÛdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À düe÷»+ |ü≥¢ ‘·eTe+‘·T u≤<Ûä´‘·>± Ç≥Te+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\qT uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ≈£L&Ü #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± _ÄsY_$ |ü{≤º_sê+ bÕ˝§ZHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚TH˚»sY\T qπswt, Áoø±+‘Y, neTsYHê<∏é, kÕ>∑sY, y˚DT, ø±]Ôø˘, qsê‡>ö&é, m+&çÄsY{Ï õm˝Ÿ nXÀø˘, |æ.yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄, m+.kÕ«‹, kÕúìø£ n&Ó’«»sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 9(düTes¡íyês¡Ô): MT ùdyê <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î edüTÔqï düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡Tú\≈£î ≈£î\, Ä<ëj·T <Ûäèe|üÁ‘ê\qT yÓ+≥H˚ n+<äCÒj·÷\ì |æ&çmdt ø±s¡´<ä]Ù õ.nH˚«wt &çe÷+&é #˚XÊs¡T.MTùde\ <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î Çã“+<äT\T edüTÔHêïj·Tì >∑‘·+˝À me÷às√« ø±sê´\j·T+˝À ≈£î\+, Ä<ëj·T |üÁ‘ê\qT Ç∫Ãq|ü&ÉT m˝≤+{Ï &ÉãT“\T rdüTø√≈£î+&Ü Ç#˚Ãyês¡T.ø±˙ Ç|ü&ÉT MTùde˝À |üÁ‘ê\ ø√dü+ eT÷&ÉT s¡÷bÕj·T\T, nbÕ¢jYT ø√dü+ 30 s¡÷bÕj·T\ #=|üq rdüT≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T.Á|ü‹ s√E MTùde˝À 50 eT+~øÏ {À¬øHé‡ ÇdüTÔHêïs¡T, n˝≤π> dü]º|òæπø{Ÿ‡ bı+<ä&ÜìøÏ yês¡+ s√E\T |ü&ÉT‘·T+<ä+≥THêïs¡T.ø±˙ Ä yês¡+ s√E\T ø±≈£î+&Ü HÓ\ s√E\T nsTTHê ≈£L&Ü á dü]º|òæπø{Ÿ\qT n+~+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.Bìï e\¢ $<ë´s¡Tú\≈£î rÁe Çã“+<äT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT m˝Ÿ_ s¡$, $»jYT, sêE, uÛÑ÷eTj·T´, ns¡TDY, Áø±+‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê*

5

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 9(düTes¡íyês¡Ô): qedüe÷CŸ ô|ò&ÉπswüHé õ˝≤¢ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï $<ë´yê\+≥Ø y˚‘·Hê\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á| ükÕ<é≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ü‘ê|t e÷{≤¢&ÉT‘·÷, edü‹>∑èVü‰˝À¢ |üì#˚ùd $<ë´yê\+≥Ø\≈£î J‘ê\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì edü‹ >∑èVü‰\˝À |üì#˚ùd ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T ≈£L&Ü #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.düeTdü´\‘√ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì, ø±˙ edü‹ >∑èVü‰\qT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ø£s¡Ty Ó’j·÷´s¡Hêïs¡T.$<ë´yê\+≥Ø #˚‘· yÓ{Ϻ#êøÏ] #˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T.>∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À 7 HÓ\\T $<ë´yê\+≥Ø y˚‘·Hê\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À mHémdtm|òt õ˝≤¢ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ü‘ê|t, ø±s¡´<äs¡TÙ\T düè»Hé, kÕsTT≈£îe÷sY, Ä~‘·´, ns¡$+<é, øÏs¡DY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£fi≤XÊ\\≈£î <ä>∑Zs¡˝À Vü‰düº˝Ÿ @sêŒ≥T #˚j·÷* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 9(düT es¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD πø+Á<ä+˝Àì u≤*ø£\ mdtm+ôV≤#Y Vü‰düº˝Ÿ‡ Á|üdüTÔ‘·+ #·~y˚ ø£fi≤XÊ\ \≈£î #ê˝≤ <ä÷s¡+˝À Vü‰düº˝Ÿ‡ ñHêïj·THêïs¡T.>∑‘·+˝À ¬s+&ÉT Vü‰düº˝Ÿ‡qT md”‡(m),(_) ø£*|æ 120 eT+~ $<ë´]úqT\≈£î n<Ó› uÛÑeq+˝À ñ+&˚yê\Hêï s¡T.Á|üdüT ‘·+ á $<ë´dü+e‘·‡s¡+ Ç+{ÏÁπ> f…&é Vü‰düº˝Ÿ ne&É+‘√ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ‡ Vü‰düº˝Ÿ‡ U≤∞ nj·÷´j·THêï s¡T.yê{Ï˝À qT+&ç eTeTà*ï |ü+|æ+#˚XÊs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.B+‘√ ø£fi≤XÊ\\≈£î, Vü‰düº˝Ÿ\≈£î düTe÷s¡T 4 øÏ˝ÀMT≥sY\ <ä÷s¡+˝À ñHêïj·THêïs¡T.$<ë´]úqT\T #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ+≥H˚ ø£fi≤XÊ\\ Äes¡D˝À Vü‰düº˝ŸqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY≈£î k˛eTyês¡+ s√Eq $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT õ.qMHé, mdtm|òt◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù m+.»ã“sY, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT sêD≤Á|ü‘ê|t, dü‘·´+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT÷&ÛÉ qeTàø±\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ u≤˝§ÿ+&É,p˝…’9(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\qT y˚T\Tø√\Œ&ÜìøÏ eT÷&√qeTàø±\ô|’ ne >±Vü≤q dü<ädüT‡qT ôd’ìº|òæø˘ dü÷º&Ó+{Ÿ‡ ô|ò&ÉπswüHé $<ë´s¡Tú\T k˛eTyês¡+ Hê&ÉT u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ nes¡D˝À ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü≤»¬s’q môd’‡ Á|ü‘ê|t*+>∑+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T $<ä´‘√fÒ ‘·eT Á|ü‹ã+ #ê≥Tø√e#·Ãì nHêïs¡T. eT÷&√ qeTàø±\‘√ $<ë´qT, <ÛëHêìï kÕ~Û+# ·˝ÒeTì nHêïs¡T. H˚&ÉT #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T ÁX¯<䛑√ #·~$‘˚ nqT≈£îqï \ø£å´ìï kÕ~Û+#·e#·Ãì nHêïs¡T. n˝≤π> mdt.mdt.m|òt sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ô|’&ç qπswt, $<ë´s¡Tú\≈£î eT÷&ÉqeTàø±\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ e÷´õø˘c˛ <ë«s¡ ø=ìï $+‘·\qT #˚dæ #·÷sTT+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ CÀ‹sêyé|òüP˝Ò n+uÒ&ÉÿsY dü+|òüT+ sêh Hêj·T≈£î\T *+>∑qï, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëdü] sêCÒwt, Á|ü<ëH√bÕ<ë´j·TT\T d”‘êj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£dü÷Ôs¡“¤ bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·ìF #˚dæq Jd”&ûy√ u≤˝§ÿ+&É , p˝… ’ 9 (dü T es¡ í y ês¡ Ô ) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø£dü÷Ôs¡“¤ bÕsƒ¡XÊ \qT õ˝≤¢ õdæ&çy√ ìs¡à\ Vü≤è<ä j·T≈£îe÷] k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ‘·ìF #˚XÊs¡T. eTT+<äT>± Äy˚T $<ë´]úì\ Vü≤»s¡T |ü{Ϻø£qT |ü]•*+#ês¡T. n˝≤π> |æ\¢\≈£î ÇdüTÔqï ÄVü‰sêìï |üØøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú \qT yÓTqT Á|üø±s¡+ uÀ»q+ ô|&ÉT‘·T Hêïsê! nì Äy˚T $<ë´s¡Tú\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. $<ë´]úqT\T #·<äTe⁄ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› ø£qã]à #·<äe\ì n|ü⁄Œ&˚ eT+∫ e÷s¡Tÿ\T e∫à ñqï‘· #·<äTe⁄\≈£î yÓfi¯fl&Üì e÷s¡Z+ düTe÷>∑+ ne⁄‘·T+<äì Äy˚T $<ë´]úqT\‘√ nHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´quÛÑ´dæ+∫q eT+&É\+˝Àì Ç‘ê«sYù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Äs¡T>∑Ts¡T $<ë´]úqT\T á dü+e‘·‡s¡+˝À #·T<äTe⁄ e÷H˚j·T&É+ô|’ düŒ+~+∫q Äy˚T $<ë´]úqT\ ‘·©¢<ä+Á&ÉT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ\¢\qT #·~$+#ê\ì Ç+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä $<ë´]úqT\ø√dü+ ≈£dü÷Ôs¡“¤ bÕsƒ¡XÊ\qT @s¡Œ≥T #˚dæ+<äì Bìì $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äy˚T Á>±eTdüTÔ\≈£î ‘Ó*CÒdæ+~. ã&çãj·T≥ |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#˚ uÛ≤<ä´‘· Á>±eTø£$T{°ô|’ ñ+<äì Bìì ø£$T{° yês¡T >∑T]Ô+#ê\ì Äy˚T nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ $<ë´eqs¡T\ πø+Á<ëìï dü+<ä]Ù+∫ ]ø±s¡T¶\qT ‘·ìF #˚dæ Ç+‘· es¡≈£î m+‘· eT+~ ã&çãj·T{Ï |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ês¡ì me÷àØŒ ø£èwüíy˚DÏì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£dü÷Ôs¡“¤ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] s¡+>∑#ê] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTVæ≤fi¯ eTè‹ u≤˝§ÿ+&É,p˝…’9(düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝Àì 44e C≤rj·Ts¡Vü≤<ë] kÕúìø£ eT<äsY<∏Ó]dü dü÷ÿ˝Ÿ düMT|ü+˝À k˛eTyês¡+ Ç+&çø£ ø±s¡T ªª&ûμμ ø=≥º&É+‘√ >∑T+&ÉTqs¡T‡ (58) ÄH˚ eTVæ≤fi¯ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ u≤˝§ÿ+&É môd’‡ Á|ü‘ê|t*+>∑+ ‘Ó*bÕs¡T. qs¡T‡ Ç‘·s¡ Á>±e÷ìøÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ C≤rj·Ts¡Vü≤<ë] 44qT <ë≥T‘·T+&É>± y˚>∑+>± e∫Ãq Ç+&çø£ ø±s¡T &û ø=≥º&É+‘√ Äy˚T ‘·\‘√ bÕ≥T X¯ØsêìøÏ rÁe >±j·T\j·÷´sTT. ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ 108˝À Äs¡÷àsY ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡Z eT<Ûä´˝ÀH˚ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ X¯yêìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ u≤˝§ÿ+&É ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ eTè‘·Tsê* ø=&ÉT≈£î >∑T+&ÉT s¡y˚Twt Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <Ûäs¡´|üPÔ #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

dü+πøåeT Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\qT $düà]+∫q düsêÿsY @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·\T ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 9(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝Àì mHé{ÏÄsY #Ís¡kÕÔ qT+&ç dü+πøåeT Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\qT $düà]+∫q düsêÿsY≈£î ãT~› #ÓbÕŒ\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ s√Eq ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·\qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑T\¢|ü*¢ sêC≤>ö&é ‘Ó*bÕs¡T.sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ dü+πøåeT edü‹ >∑èVü‰\ düeTdü´\qT $düà]+∫+<äì, $<ë´s¡Tú \≈£î dü¬s’q bÂwæ˜ø±Vü‰s¡+ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·≈£î+&Ü yê]ì >±*øÏ e~˝Òdæ+<äì sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT _.Ä+»H˚j·TT\T Äs√|æ+#ês¡T.k˛eTyês¡+ Hê&ÉT sêÁwüº yê´|üÔ Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\H˚ &çe÷+&é‘√ sêÁwüº |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î á ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘· k˛eTyês¡+ s√Eq q>∑s¡+˝Àì <Ûäsêï #Íø˘ <ä>∑Zs¡ qT+&ç sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT _.Ä+»H˚j·TT\T C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.Á|ü‹ Vü‰düº˝Ÿ˝Àì düeTdü´\qT á ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·\ <ë«sê dü+<ä]Ù+∫ $<ë´s¡Tú\T Äø£* πøø£\‘√ á HÓ\ 20e ‘˚~q 23 õ˝≤¢˝À ø£˝…ø£ºπs{ŸqT eTT≥º&çkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´≈£åî&ÉT <äX¯s¡<∏é, C≤«˝≤sêDÏ, Á|ür|t, dü«s¡÷|ü, yêDÏ, ‘·~‘·s¡ @◊mdtm|òt ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕs¡÷...! düπs« |üP]Ô #Ój·T´s¡÷ ! e]ï, p˝…’ 9(düTes¡íyês¡Ô): $yê<ÛädüŒ<ä uÛÑ÷eTT\ düπs«qT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì dæ<ë›|üPsY, XÊ´+sêe⁄‘ê+&Ü yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ »˝≤˝Ÿ|üPsY ¬syÓq÷´ |ü]~Û˝Àì 137,138 düπs« HÓ+ãsY\˝À ¬s+&ÉT Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T ø£*dæ 42 mø£sê\ e´ekÕj·T uÛÑ÷$Tì ø=qT>√\T #˚kÕeTì, dü<äs¡T uÛÑ÷eTT\ dü]Vü≤<äT›\qT ìsê›]+#·e\dæ+~>± n≥M, ¬syÓq÷´ XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT |ü\Te÷s¡T¢ ø√]q yês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T.uÛÑ÷eTT\T ø=qT>√\T #˚dæ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T >∑&ÉTdüTÔqï yê{Ï˝À kÕ>∑T #˚düTø√˝Òø£b˛‘·THêïeTì ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ ‘·eT uÛÑ÷eTT\ Vü≤<äT›\qT ìsê›]+#ê\ì y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.

e]ï˝À yêVü≤Hê\ ‘·ìF e]ï, p˝…’ 9(düTes¡íyês¡Ô):s¡TÁ<ä÷sY yÓfi‚fl Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ e]ï môd’‡ Vü≤qà+‘Y Ä~yês¡+, k˛eTyês¡+ yêVü≤Hê\ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.yêVü≤Hê\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üÁ‘ê\qT |ü]o*+ #ês¡T.yêVü≤q<ës¡T\ e<ä› dü]>±Z yêVü≤q<ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T ˝Òìyê]øÏ »]e÷Hê $~Û+#ê s¡T.$T‹MT]q y˚>∑+‘√ yêVü≤Hê\T q&É|üsê<äì dü÷∫+#ês¡T.20 yêVü≤q<ës¡T\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ yê] qT+&ç s¡÷.2,150 \T »]e÷Hê\T edü÷\T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

b˛©dt ùdºwüHéqT ‘·ìF #˚dæq ÇHé#êsY® &ûmd”Œ ìC≤+kÕ>∑sY, p˝…’ 9(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY b˛©dt ùdºwüHéqT uÀ<ÛäHé Ç+#êsY® &çmdt|æ eTH√Vü≤sY k˛eTyês¡+ s√Eq Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T.b˛©dt ùdºwüHé˝Àñqï ]ø±s¡T¶\qT ‘·ìF #˚dæ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ç{°e\ ã+>±s¡T q>∑\ #√]\T m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì M{Ïì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√e&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚XÊeTì Á>±e÷\˝À <=+>∑‘·Hê\ ìyês¡D≈£î Á>±e÷\ yê]>± >∑d”Ô s¡ø£åD <äfi≤\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì, eT<ä´+ Á‘ê– »˝≤‡\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ ì|òü÷ô| {≤ºeTì, M{Ïì n]ø£fÒº+<äT≈£î yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Á>±e÷\˝À Á>±eTdü uÛÑ\ <ë«sê Á|ü»\qT #Ó’‘·q´e+‘·T\qT #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.Äj·Tq‘√bÕ≥T u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊ Á|üø±wtj·÷<äyé, kÕúìø£ môd’‡ qπswt, dæã“+~ ñHêïs¡T.

$<ë´|üøå√‘·‡yê\qT

$»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç ìC≤+kÕ>∑sY, p˝…’ 9(düTes¡íyês¡Ô): H˚{Ï qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $<ë´|üøå√‘·‡yê\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Vü≤qà+‘Ysêe⁄ nHêïs¡T.Äj·Tq k˛eTyês¡+ s√Eq ìC≤+kÕ>∑sY Á|üC≤|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ñbÕ<Ûë´j·T düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ã&çá&ÉT |æ\¢\T nìï Á>±e÷\˝À 102 eT+~ì >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äì, Ç+<äT˝À 68 eT+~ $<ë´s¡Tú\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#·&É+ »]–+<äì, Ç+ø± 34 eT+~ ‘·«s¡˝À ã&ç˝À #˚]ŒkÕÔeTì $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ ne>±Vü≤q #˚j·÷\ì, eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ @C…˙‡\T düÁø£eT+>± q&ç#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Á|ü‹ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\≈£î B≥T>± $<ä´qT uÀ~Û+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+Çy√ #·+Á<äX‚KsY, ‘·Vü≤o˝≤›sY Hêsêj·TD, @|æy√ dü≈£îÿu≤sTT, Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=‘·Ô z≥s¡¢ C≤_‘êqT |üP]Ô #˚j·T+&ç ìC≤+kÕ>∑sY, p˝…’ 9(düTes¡íyês¡Ô):á HÓ\ 11e ‘˚~ qT+∫ 31e ‘˚~ es¡≈£î ø=‘·Ô z≥sY\ >∑T]+∫ C≤_‘êqT ùdø£]+#ê\ì $ÄsYy√ »>∑BXŸ#êØ nHêïs¡T.Äj·Tq k˛eTyês¡+ s√Eq ìC≤+kÕ>∑sY ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À f…*ø±qŒ¤¬sH釽À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêÁwüº mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î eT+&É\+˝À ø=‘·Ô z≥sY\ C≤_‘êqT y˚>∑e+‘·+>± |üP]Ô #˚j·÷\ì eT+&É\+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @sêŒ≥T #˚dæq b˛*+>¥ ùdºwüHé\qT e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì, Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·T+ e<ä› yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì, øö\T ¬s’‘·T\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ s¡TD≤\T n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY Hêsêj·TD, m+|æ&çy√ kÕj·÷>ö&é, m+Çy√ #·+Á<äX‚KsY ñHêïs¡T.

C…+&Ü Ä$wüÿs¡D

¬s+»˝Ÿ, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äeTT˝À m_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À C…+&Ü Ä$sꓤe ~H√‘·‡eeTT »s¡|ü⁄≈£îHêïs¡T. ø£˙«qsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{ÏøÏ 61 dü+e‘·‡sê\T, 1949 dü+e‘·‡sê˝À z+ Á|üø±wt u…Vü≤˝Ÿ 25 eT+~ düuÛÑT´\‘√ &Ûç*¢˝À dü+düúqT kÕú|æ+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç mH=ï ñ<ë´e÷\T $<ë´s¡Tú\T düeTdü´\ô|’H˚ ø±≈£î+&Ü <˚X¯ n_Ûeè~› <˚X¯ dü+düè‹ dü+ÁbÕ<ëj·T\qT ø±bÕ&É&ÜìøÏ m_$|æ m\¢|ü&ÉT ø£èwæ #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ø±]àø£ dü«‘·+Á‘·Á Á|ü‹ |ü‘·´+ Çe«qTqï ìs¡íj·TeTT yÓq≈£îÿ rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì jÓT&É\ m_$|ü ñ<ä´e÷\T #Ó|ü&ÉT‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m_$|æ eT+&É\ ø£˙«qsY yÓ÷Vü≤Hé s¡y˚Twt, sê»X‚KsY, düTeTHé, eTVæ≤+<äsY, Á|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± equÛÀ»Hê\T qMù|{Ÿ, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\+˝Àì Ä~yês¡+ s√E nìï Á>±e÷\ Á|ü»\T esê¸\T |ü&ç #Ós¡Te⁄\T ì+&ç |ü+≥\T |ü+&Ü\ì nì Á>±e÷\ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T |æ+&ç e+≥\T yÓTT<ä˝…’q ÄVü‰s¡ |ü<Ûës¡ú\T rdüTø=ì equÛÀ»HêìøÏ yÓ[fl uÛÀ»q #˚dæ e#êÃs¡T.


6

Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡Õ‹[ zqs ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩ ≈¡™´sV¯Li,E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : NS¨s}qÌs ¡VÕfi NS˘≤R∂L`i ©´sVLi¿¡ xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fi NS˘≤R∂L`i ™´sLRiNRPV Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡Õ‹[ F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡gS DLi≤R∂»¡Liª][ gRiLi«ÿLiVV LRi™yflÿ, ¤À¡ÃÌ¡VuyxmsoáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ ©y»¡VryLS LRi™yflÿ\|ms ¨sxmnsW N]LRi™´s≤R∂Vª][Liμj∂. Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡Õ‹[ zqs ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩ, @μ≥j∂NSLRiVá F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡ NSLRifl·LigS ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩV©yıLiVV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V˙FyLiªRΩLi G¤«¡¨ds=ª][ DLi≤R∂»¡Li F~LRiVgRiV©´s ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂ DLi≤R∂»¡Liª][ —¡Õ˝ÿ≠dsVμR∂VgS gRiLi«ÿLiVV LRi™yflÿ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. FsxmsˆV≤][ ANRPzqs¯NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ™yx§¶¶¶©yáV À‹[ÕÿÚxms≤ÔR∂ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ gRiLi«ÿLiVV gRiV»Ì¡VLRi»Ì¡™´soªRΩVLiμj∂.N]ªRΩÚ ™´sVμR∂˘Li Fyá{qsÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

|òüTq+>± >∑Ts¡T bÂs¡í$T ¬s+»˝Ÿ, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+ Á<äeTT˝À sêÁwæºj·T dü«j·T+ ôdeø˘ dü+|ò”T Ä<Ûä« s¡´+˝À >∑Ts¡T bÂs¡í$T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÛÑs¡‘·e÷‘· <Ûä«»eTT ¬s+&ç+{ÏøÏ Á|üDeTeTT #˚dæ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêÁwæºj·T dü«j·T+ ôdeø˘ ÁbÕ+‘· ø±s¡´ø±Hé düuÛÑT´\T sê+Á|ükÕ<é‘√ Á>±eTdüTú\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT#·T 1926 ÄsYmdtmdt XÊK <ë«sê >∑Ts¡T <äø£åD &Ü.¬øX¯yésêyé ôV≤¬>›yêsY Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤ +#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. >∑Ts¡T <äø£åD>± m+ <äs√ eTVü‰qT uÛ≤e⁄\T ‘·eT≈£î e⁄qï düs¡«j·TT >∑Ts¡Te⁄ düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. &Ü.¬øX¯yé sêe⁄ n+π>¢j·TT\≈£î m<äTs√&ç¶ eT‘· e÷]Œ&ç »s¡>∑≈£î+&Ü Væ≤+<äTe⁄\T>± J$+ #·&ÜìøÏ ÄsYmdtmdt dü+düúqT kÕú|æ+#·s¡Hêïs¡T.

˙xmsNSa`P NSLRiª`ΩNRPV ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s Fn°©±s ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :Dxms LSxtÌsQ˚x msºΩgS x§¶¶¶≠dsVμ`∂ @©y=Lki lLiLi≤][ryLji Fs¨sıNRP NS©´sV ©yıLS? A∏R∂V©´sNRPV NSLi˙lgi£qs™´sVL][ryLji @™´sNSaRPLi B™´s*©´sVLiμy? @Li¤…¡[ ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWáV @LiμR∂VNRPV ¡Ã¡Li ¬ø¡[NRPWLRiVxqsVÚ©yıLiVV. @©y=LkiNTP ™´sVL][™´sWLRiV @™´sNSaRPLi B™y*á¨s NSLi˙lgi£qs xqsW˙ªRΩ˙Fy∏R∂VLigS ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V FyLÌki ™´sLÊSáV }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. C Æ™s[VLRiNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV NRPW≤R∂gRi¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLilgi[ xqs*∏R∂VLigS LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ «¡©´sªyμR∂Œfi (Fs£qs) @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ |§¶¶¶ø`¡≤U∂ Æμ∂[Æ™s[g_≤R∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáª][ xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡©´s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s.. r°™´sV™yLRiLi {qs{msFsLi ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ˙xmsNSa`P NSLRiª`ΩNRPV Fn°©±s ¬ø¡[aSLRiV. Dxms LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRP\|ms NSLRiª`Ωª][ øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmsáV™´soLji }msL˝Ri©´sV ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡©´s ˙xmsμ≥y¨s.. @©y=Lki @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sZNP[ Æ™sVVgÊRiVøR¡Wzms©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[, ªRΩ™´sV ™´sVμ≥R∂˘ «¡Ljigji©´s Fn°©±s xqsLiÀ≥ÿxtsQfl· ≠s™´sLSá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLRiª`Ω ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. 2007Õ‹[ \Æ™s£qs˙|mszqsÆ≤∂Li…figS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s @©y=Lki xmsμR∂≠ds NSáLi AgRixqÌsV 10™´s æªΩ[μk∂ª][ ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂. ©´sWªRΩ©´s Dxms LSxtÌsQ˚xmsºΩ N][xqsLi AgRixqÌsV 7©´s Fs¨sıNRP «¡LRigRi©´sVLiμj∂. @Æμ∂[ L][«¡⁄ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi xmns÷¡ªyáV Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚLRiV. Dxms LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s FyL˝RiÆ™sVLi…fi DÀ≥œ¡∏R∂VxqsÀ≥œ¡Ã¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V J»¡V  ¡μR∂ÕÿLiVVLixmso xmsμÙR∂ºΩ©´s Fs©´sVıNRPVLi…ÿLRiV. 233 ™´sVLiμj∂ Fs¨sıQQ\ZNP©´s LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ Fy»¡V 12 ™´sVLiμj∂ ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, 543 ™´sVLiμj∂ Fs¨sıQQ\ZNP©´s Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xqs•¶¶¶ BμÙR∂LRiV ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ FsLi{msáV Æ™sVVªRΩÚLi 790 xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ªRΩ™´sV J»¡V x§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡V N][©´sV©yıLRiV. @©y=Lki¨s Dxms LSxtÌsQ˚xmsºΩgS ˙xmsºΩFyμj∂Liøyá¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Liª][.. A∏R∂V©´sNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV NRPW≤R∂gRi¤…Ì¡[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV ˙xmsμ≥y¨s {qs*NRPLjiLiøyLRiV.

\Æ™s©±suyxmsoáV ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV «¡Lji gji©y ¤À¡ÃÌ¡Vuyxmsoá NRP¥R∂ ™´sW™´sVW áVgSÆ©s[ rygRiVª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ¤À¡ÃÌ¡Vuyxmsoá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡¤ Õ¡[μR∂V.™´sVL][\Æ™sxmso ˙gS™´sWÕ˝‹[ ©y»¡V ryLS ªRΩ∏R∂WLki @˙NRP™´sV LRi™yflÿ, —¡Õ˝ÿÕ‹[ «‹[LRiVgSÆ©s[ ©´s≤R∂Vr°ÚLiμj∂. NRP¨dsxqsLi L][«¡ŸNRPV N][…”¡NTP \|msgS gRiV≤R∂VLiÀÿ ™y˘FyLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiVª][Liμj∂. gjiLji«¡©´s ªRΩLi≤yÕ˝‹[ N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li, Fyá*LiøR¡, ≈¡™´sV¯Li ªRΩμj∂ªRΩLRi xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ C ™y˘FyLRiLi ™´sLÛjiÃ˝¡Vª][Liμj∂. F°÷d¡xqsVá ™yx§¶¶¶©yá ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ \|qsªRΩLi @xmsˆV≤R∂xmsˆV≤R∂V gRiLi«ÿLiVV á’≥¡r°ÚLiμj∂. Fsc\ZNPc%`¡xqs«fi aS≈¡xmsLRiLigS gRiLi«ÿLiVV rygRiVª][»¡Ã¡xmsLRiLigS gRiLi«ÿLiVV LRi™yflÿ\|ms zqs ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩ NSLRifl·LigS |msμÙR∂gS ¨sxmnsW ¤Õ¡[μR∂V. D©yı @μ≥j∂NSLRiVáV ZNP[™´sáLi L][«¡Ÿ™yLki ≠sμ≥R∂Vá\|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ|ms…Ìÿ÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ. gRiªRΩ G{qs’d¡ ZNP[xqsVáV LSxtÌsQ˚rÛyLiVVÕ‹[ xqsLiøR¡Ã¡©´sLi NS™´s≤R∂Li xmsáV™´soLRiV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV @lLixqÌsVáV

÷d¡ZNP[“¡Ã¡ª][ ªRΩgÊRiVªRΩV©´sı ªy÷¡}msLRiV A∏R∂VNRP»Ì¡V ≈¡™´sV¯Li, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ªy÷¡}msLRiVÕ‹[¨s 25 lgi[»˝¡ ©´sVLi¿¡ À≥ÿLkigS ¨dsLRiV ÷d¡\ZNPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Lji«¡LS*∏R∂VL˝][ ¨dsLRiV ¨sá* DLi≤R∂NRP xmsLi»¡ À≥œ¡W™´sVVáNRPV ¨dsLRiV @LiÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsºdΩ G≤yμj∂ ªy÷¡}msLRiV lgi[»˝¡V ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ A ¨sμ≥R∂Vá©´sV ry*•¶¶¶ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xmsºdΩ lgi[»¡V ©´sVLi¿¡ ÷d¡\ZNP©´s ¨ds…”¡¨s @LjiNRP»Ì¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRi¨s ™yLRiV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. C G≤yμj∂ AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ ™´sL<SáV xms≤R∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ ªy÷¡}msLRiV Lji«¡LS*∏R∂VL˝][NTP ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ A∏R∂VNRP»Ì¡Vc \lLiªRΩVáV rygRiV\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. C G≤yμj∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáNRPV ªy÷¡}msLRiV ¨sLi≤y÷¡= D©yı.. ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂ ©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©´sı ™´sLRiμR∂ ¨ds…”¡Õ‹[ ¬ø¡ªyÚ ¬ø¡μyLRiLi DLiμR∂©´sı ryNRPVª][ ªy÷¡}msLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 25lgi[»˝¡©´sV FsºΩÚ øR¡VNRP‰¨dsLRiV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[aSLRiV BLi«¡¨dsLjiLig`i @μ≥j∂NSLRiVáV. «¡⁄\¤Õ¡ Æ™sVVμR∂…”¡ æªΩ[μk∂©´s lgi[»˝¡Vc μj∂Li¿¡©y.. ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP ªy÷¡}msLRiV ≤y˘LiÕ‹[NTP ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi≤R∂Li NRPxtÌsQ\Æ™sVLiμj∂. μk∂Liª][ ªy÷¡}msLRiV ≤y˘Li A∏R∂VNRP»Ì¡VcÕ‹[¨s ™´sLji ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ß FsLi≤T∂F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][ \Æ™sxmso Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨sLi≤R∂NRPF°™´s≤R∂Li C G≤yμj∂ ™´sLji rygRiV NRPxtÌsQÆ™s[V©´sLi»¡W ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.C G≤yμj∂ ™´s˘™´sry∏R∂V {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ ≤y˘Li ¨ds…”¡¨s ¨sá* ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsflÿ◊¡NRP GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[xqsVN][NRPF°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ C xmsLjizqÛsºΩ

GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s \lLiªRΩVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. NRPV≤T∂ NSáV™´s NTPLiμR∂ ¿¡™´sLji À≥œ¡W™´sVVáNRPV, Fs≤R∂™´sV NSá* NTPLiμR∂ zmsÃ˝¡ NSá*áNRPV ¿¡™´sLji À≥œ¡W™´sVVáNRPV ¨dsLRiV @LiÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. ≤y˘LiÕ‹[¨s ¨dsLRiV 74 @≤R∂VgRiVáNRPV ¬ø¡[Lji©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ¨dsLRiV ™´sμR∂Õÿ÷¡= DLi≤R∂gS 71@≤R∂VgRiVáNRPV ¬ø¡[Lji©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´s¿¡Ë©´s ¨ds…”¡¨s ™´s¿¡Ë©´s»˝¡Vc ZNP©yŒ˝œ¡NRPV ™´sμj∂¤Õ¡[∏R∂V≤R∂Li FsLiªRΩ ™´sLRiNRPV xqs ¡ ¡V @Li»¡W NRPV≤T∂ NSá* \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.HμR∂V …‘¡FsLi{qsá ZNPFyzqs…‘¡ NRP÷¡gji©´s ªy÷¡}msLRiV Lji«¡LS*∏R∂VL˝][ @μR∂©´sxmso lgi[»˝¡ N][xqsLi ¨sLji¯Li¿¡©´s ™´sV…Ì”¡NRP»Ì¡ ™´sÃ˝¡ ™´sVW≤R∂V …‘¡cFsLi{qsá ¨ds…”¡ZNP[ Lji«¡LS*∏R∂VLRiV ¨sLi≤T∂F°ª][Liμj∂. HμR∂V …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡¨s Fs≤R∂™´sV NSá™´s NTPLiμR∂ 24Æ™s[á FsNRPLSáNRPV, NRPV≤T∂ NSáV™´s NTPLiμR∂ 8,500 FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiV @Liμj∂Liøy÷¡= DLiμj∂. NSgS lLiLi≤R∂V …‘¡cFsLi{qsá ¨dsLRiV Lji«¡LS*∏R∂VL˝][ ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Liª][ gRiæªΩ[≤yμj∂ ¿¡™´sLji À≥œ¡W™´sVVáNRPV ¨dsLRiV @LiμR∂NRP xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°LiVV \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°π∏∂[V xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. C G≤yμj∂ NRPW≤y @Æμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ D©yı.. @xqsáV À≥œ¡W™´sVVáNRPV ¨dsLRiV @LiÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.ªy÷¡}msLRiV ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLjixqsWÚ NRPV≤T∂, Fs≤R∂™´sV NSá*á ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáª][ Fy»¡Vc ≤y˘Li ¨sLRi*x§¶¶¶fl· NTPLiμR∂ «¡Fy©±s ¨sμ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ LRiW.49 N][»˝¡Vc ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. @LiVV©y @≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂VNRPV xms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.

Æ™sVμR∂N`PÕ‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][Li≤T∂: NRP¤Õ¡NÌRPL`i Æ™sVμR∂N`P,E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : Æ™sVμR∂N`P ˙gS™´sWáՋ[ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Fs.μj∂©´sNRPL`i Àÿ ¡V @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. r°™´sV™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi ©´sVLi≤T∂ ≤T∂≠s«¡©´sÕfi, ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáª][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s |qs…fi NS©´sˆÈlLi©±s=Õ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙gS™´sWáՋ[ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ D©´sı»˝¡V N]¨sı ˙FyLiªyáՋ[ gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s, A ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ LSNRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙gS™´sWáՋ[ NRPáVztsQªRΩ ¨ds…”¡ μy*LS ™y˘μ≥R∂VáV ˙xms ¡¤Õ¡[ @™´sNSaRPLi D©´sıLiμR∂V©´s ˙gS™´sWáՋ[ ˙xmsæªΩ[˘NRP aS¨s¤…¡[xtsQ©±s \Æ≤∂Q˚™±s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ™´sVVLRiVgRiV NSá*áV aRPV˙À≥œ¡xmsLRiË≤R∂iLi, ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ …ÿ˘LiNRPVá©´sV N˝][LjiÆ©s[xtsQ©±s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi, NS¿¡ øR¡Õ˝ÿLjiË©´s ¨ds…”¡¨s ˙ªygRi≤R∂iLi, ¨dsŒ˝œ¡ß ¨sá* DLi≤R∂NRPVLi≤y xmsÃ˝¡xmso ˙FyLiªyá©´sV ™´sV…Ì”¡ª][ xmsp≤R∂Ë»¡Li ªRΩμj∂ªRΩLRi NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂iLiª][ Fy»¡V ¨ds…”¡ μy*LS ™´s¬ø¡[Ë ™y˘μ≥R∂Vá gRiVLjiLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV @™´sgS•¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. C Æ©sá 9 ©´sVLi≤T∂ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yáV xmsNRP≤R∂˜ÈLiμk∂gS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, G L][«¡Ÿ ¬ø¡[xms»Ì¡™´sázqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV A L][«¡Ÿ xmspLjiÚ

¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂≠s«¡©´sÕfi, ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. BLi…”¡Li…ÿ FyLjiaRPVμÙR∂˘Li NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xmsºΩ ˙gS™´sV™´sVVÕ‹[ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂ ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @©yıLRiV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂©´sV ¨sLji¯LiøR¡VNRPV©´sı á’Ù¡μyLRiVáNRPV ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, FsLi.AL`i.zqs., ≠s.J., Fn°NRPÕfi xmnsLRi=©±s=NRPV B¬ø¡[Ë B©±s|qsLi…”¡™±s @™´s∞Li…fi©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙gS™´sWáՋ[ D©´sı ¿¡©´sı ¿¡©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V @¨sı NRPW≤y ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩORPQfl·Æ™s[V xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s, ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLiÕ‹[ @áxqsªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶}qsÚ ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ˙gS™´sV rÛyLiVVÕ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s©´s«¡Õfi @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ALÛjiNS’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá ™´sVLi«¡⁄Lki ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP D™´sV¯≤T∂ NS˘LixmsoáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ á’Ù¡μyLRiVá FsLizmsNRP ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs á’Ù¡μyLRiVá «ÿ’¡ªy xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡Ã¡NRPV xmsLizmsLiøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV.

$<ë´s¡Tú\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T, düãT“\T düÁø£eT+>± n+~+#ê* ¬s+»˝Ÿ, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·TeTT˝À eT+&É\ ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±] yêõ<é VüQôdHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯eTT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì nìï XÊK\ n~Û ø±s¡T\‘√ Äj·Tq #·]Ã+#ês¡T. ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±] e÷{≤¢&ÉT‘·T esê¸ø± \eTT˝À yê´<ÛäT\T e#˚à dü÷ #·q\THêïj·Tì yê{Ïì ìyê]+#˚+<äT≈£î n+<äs¡T n~Ûø±s¡T\T düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. $<ë´ |üøå√ ‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»qeTTqT ñbÕ<Ûë´j·TT\T |üØøÏå+∫ ‘·s¡T yê‘· $<ë´s¡Tú\≈£î ô|{≤º\qT ø=ìï bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü∫à |ü⁄\TdüT øÏ∫&ç ô|&ÉT‘·THêïs¡ì ‘·eT <äèwæºøÏ e∫Ã+<äì Çø£ô|’ n˝≤+{Ï ‘·|ü »s¡>∑≈£î+&Ü eT+∫ uÀ»qeTT $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+ #ê\Hêïs¡T. Ä≈£î ≈£Ls¡\T X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç– e+≥ #˚dæ ô|{≤º\Hêïs¡T.{≤sTT˝…{Ÿ‡, Á‘ê>∑T˙s¡T, düãT“\T düÁø £eT+>± n+~+#ê* ˝Òì#√ $<ë´s¡Tú\≈£î |òæesY &Éj˚T]j·÷, yê+‘·T\T, Ms√#·Hê\T e#˚à Á|üeT<ä eTT+<äì

gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ N]ªRΩÚ FyLÌki GLSˆ»¡NRPV ZNP[aRPWÀ≥ÿ∏∫∂V ªRΩx§¶¶¶ªRΩx§¶¶¶ Ax§¶¶¶¯μyÀÿμ`∂,E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : gRiV«¡LSª`Ω LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVL][ N]ªRΩÚ FyLÌki xmsoLRiV≤R∂V F°xqsVN][©´sVLiμj∂. ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂¨s ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[aRPWÀ≥ÿ∏∫∂V xms¤…¡[Õfi N]ªRΩÚ FyLÌki¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ D©yıLRiV. μk∂Liª][ ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¿d¡÷¡NRP ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV FsNRPV‰™´sgS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤T∂¨s ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¬ø¡[ ™´sLÊS¨sNTP ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[aRPVÀ≥ÿ∏∫∂V xms¤…¡[Õfi ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ©´sWªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ©´sı»Ì¡V ZNP[aRPVÀ≥ÿ∏∫∂V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Æ©sáՋ[ FyLÌki GLSˆ»¡V ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´s≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki¨s ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂Li ™´sLiμR∂ aSªRΩLi xqs\lLiLiÆμ∂[©´s¨s.. ™´s¬ø¡[Ë @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 182 {qs»˝¡Õ‹[ F°…”¡ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVVN][‰fl·xmso F°…‘¡ ªRΩxmsˆμR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ g][LÙS©±s «¡≤yzmns∏R∂W @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªy*¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı ZNP[™´spÀ≥ÿ∏∫∂V BNRP‰≤R∂ ’¡¤«¡zms¨s ≠ds≤R∂≤y¨sNTP \|qsªRΩLi Æ™s©´sNS≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. A∏R∂V©´s Æ™s©´sNRP NSLi˙lgi£qs DLi≤T∂ NRP¥R∂ ©´s≤T∂zmsr°ÚLiμR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV NRPW≤y ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ Æ™sW≤U∂¨s Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂Wá¨s ZNP[aRPWÀ≥ÿ∏∫∂V øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NRPLSı»¡NRPÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩ÷¡ı @μR∂Vxmso ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li A FyLÌki @μ≥j∂uÓy©´sLi μj∂™yŒœ¡ N][LRiVªRΩ©y¨sNTP ¨sμR∂LRi+™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ≠dsLRixmsˆ Æ™sVVLiVV÷d¡ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. ’d¡¤«¡[{ms FyáNRPVáV ˙xms«ÿry*™´sV˘ ™´s˘™´sxqÛs©´sV @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. @≠s¨dsºΩ, NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV, LS«¡NUP∏R∂V @zqÛsLRiªRΩ©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøy÷¡=©´s @μ≥j∂uÓy©´sLi G≠sV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP ™´s∞©´sLigS DLi≤T∂F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s FyáNRP xmsORPQLi Æ©s[ªRΩ IºΩÚŒ˝œ¡NRPV Õ‹Ligji©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @≠s¨dsºΩ @˙NRP™´sWáV @xqs™´sVºΩ¯NTP @μ≥j∂uÓy©´sLi AÆ™sWμR∂ ™´sVV˙μR∂ Æ™s[zqsLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. {qsFsLi ™´sWLRiVˆª][ @≠s¨dsºΩ, NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV N]©´srygjiLiøyá¨s xmsL][ORPQLigS LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPªy*¨sı AbdPLRi*μj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V©´s©yıLRiV. 2009Õ‹[ ≠sμ≥y©´sxqsÀ≥œ¡NRPV «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂NSLS¨sı ¤«¡[≤U∂Fs£qsª][ NRP÷¡zqs GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi D©´sı xqsLiNUPLÒRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sμÙR∂Æ©s[ DÆμÙ∂[aRPLiª][ μR∂WLRiLigS D©yıLi. A @™´sNSaS¨sı ’d¡¤«¡[{ms xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s @˙NRP™´sV ™´sWLÊSQÕ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. @μ≥j∂NSLS¨sı ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV AxmslLi[xtsQ©±s NRP™´sVÕfi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ™´s˘™´sxqÛs©´sV ©yaRP©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙR∂NRPV Æ™s◊˝¡ ’d¡¤«¡[{ms @≠s¨dsºΩ Fyá©´s©´sV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV.

@˙NRP™´sVLigS Æ©s™´sVŒ˝œ¡ Æ™s[»¡ NRPLRiWıáV,E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :B…‘¡™´sá Æ™s[»¡gSŒ˝œ¡ μR∂XztÌsQ Æ©s™´sVŒ˝œ¡\|ms xms≤T∂Liμj∂. @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¿¡ ¡©´s™yzqsNTP Æ™s¤Œ˝¡[ μyL˝][ , ©´s™Ø[μR∂∏R∂V ≠sμy˘Ã¡ ∏R∂VLi FsμR∂VLRiVgS D©´sı ¤…¡[NRPV™´s©´sLi xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ ™´sLiμR∂NRPV \|msgS Æ©s™´sVŒ˝œ¡ß D©yıLiVV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi Æ™s[Œœ¡ B≠s F~μR∂á ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ Æ™s[»¡gSŒ˝œ¡ß ™y…”¡¨s Æ™s[…ÿ≤T∂ øR¡LixmsoªRΩV©yıLRiV. μ]LjiNTP©´s Æ©s™´sVŒ˝œ¡©´sV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s Fs¤Õ˝¡÷d¡= NSáV™´s μR∂gÊRiLRiNRPV ºdΩxqsVZNP◊˝¡ CNRPá©´sV ª]á¿¡ NSáVËNRPVºΩLi»¡V©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @»¡≠dsaSΔÿμ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BNRP\Æ©s©y ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá LRiORPQfl·NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡Vc ≠sáV\Æ™s©´s ˙xmsNRPXºΩ xqsLixmsμR∂ ªRΩLRi÷¡F°NRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá\|ms DLiμj∂. Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s  ¡©´s™yzqs @»¡≠dsZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ ™´s©´s˘˙Fyfl·VáNRPV LRiORPQfl· NRPLRiV\Æ™sLiμj∂. ZOP[Q ˙ªy¨sNTP xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s N]¨sı ˙gS™´sWáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™s[»¡gSŒ˝œ¡ß ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá©´sV Æ™s[…ÿ≤T∂ r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @»¡≠dsaSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi G≠sV xms»Ì¡©´s»˝¡VcgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLi≤R∂≤R∂Li\|ms xmsáV™´soLRiV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μyμyxmso 2,500 FsNRPLSÕ˝‹[ ≠sxqsÚLjiLi¿¡©´s  ¡xqs™y¨s FnyLRiLi @»¡≠dsZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ NRPVLiÆμ∂[Œ˝œ¡ß, Æ©s™´sVŒ˝œ¡ß, —¡LiNRPáV, μR∂V{msˆÃ¡V, @≤R∂≠sxmsLiμR∂VáV, ©´sNRP‰Ã¡V, ª][Æ≤∂[Œ˝œ¡ß D©yıLiVV.Æ™s[»¡gSŒ˝œ¡ß @≤R∂≠sxmsLiμR∂VáV, NRPVLiÆμ∂[Œ˝œ¡ N][xqsLi C ZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ xqsLiøR¡LjixqsVÚ©yıLRiV. μ]LjiNTP©´s @≤R∂≠s xmsLiμR∂Vá©´sV ªRΩ™´sV ˙gS™´sWáNRPV ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ºΩLi»¡VLi≤R∂gS, NRPVLiÆμ∂[Œ˝œ¡©´sV ™´sW˙ªRΩLi xms»Ì¡flÿ¨sNTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡ @™´sVV¯NRPVLi»¡V©yıLRiV.

‘Ó*bÕs¡T.n˝≤ |òæsê´<äT e∫Ãq#√ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì dü÷∫+ #ês¡T. eT+&É\+˝Àì ¬s’‘·T\+<äs¡T u≤´+ø˘ d<ë«sê Áø±|t s¡TD≤\T n+<˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T.n˝≤π> qs¡‡]˝À¢ ô|+∫q 1 \ø£å\ yÓTTø£ÿ\T á yês¡+˝À nìï Á>±eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\\T Á>±eT|ü+#êsTTr ø±sê´\ j·T\T¬s’‘·T\T bı˝≤˝À¢ Hê≥Tø√H˚˝≤ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√ yê\Hêïs¡T.nìï Á>±e÷ ˝À¢ bÕ]X¯ó<ä´+ e⁄+&˚˝≤ #·÷&Ü \Hêïs¡T.eTT]øÏ #Ó‘·Ô e⁄qï#√ yê{Ïô|’ ÁøÏeTT\T yê* Á|ü»\≈£î ÄHês√ >±´\≈£î >∑T] #˚kÕÔj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.Á|ü»\T Çã“+<äT\≈£î >∑T] ø±≈£î +&Ü ø±bÕ&˚ u≤<Ûä´‘· eTq+<ä]ô|’ ñ+<äì düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T.Ç{Ϻ düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±] yêJ<é VüQôd‡Hé, m+|æ&çy√ düTÁãVü≤àD´+, Çy√|æÄsY&ç kÕj·T|üŒ, &Üø£ºsY qÁdæHê >ö‘·e÷, ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø±s¡T\T bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ<Ûë H√b Õ<Ûë´j·TT\T, Á>±eT|ü+ #êsTTrôdÁø£≥Ø\T,$ÄsYy√\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

™´sVVLiμR∂V ¨ds FyLÌki NSFy≤R∂VN][ Àÿ ¡VNRPV {qsFs÷d¡ˆ z§¶¶¶ªRΩ™´so \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : NSLi˙lgi£qs\|ms AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVVLiμR∂V ªRΩ©´s FyLÌki¨s NSFy≤R∂VN][™yá¨s {qsFs÷d¡ˆ z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NTPLiμj∂. @™´sxqsLSá N]μÙj∂ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂VNRPV G ™y©´sNRPV A g]≤R∂VgRiV Æ™s[∏R∂V»¡Li @á™y\¤…¡F°LiVVLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¿d¡£mns ≠s£ms gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVflÿlLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. r°™´sV™yLRiLi A∏R∂V©´s {qsFs÷d¡ˆÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV Gμj∂ gRiVLRiVÚNRPV ™´s¿¡Ë©y NSLi˙lgi£qs FyLÌkiQ\|msÆ©s[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤R∂ªyLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s ≠s™´sVLji+}qsÚÆ©s[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV L][«¡Ÿ gRi≤R∂VxqsVÚLiμR∂¨s, ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ gRi≤R∂™´sμR∂©´sı øR¡LiμR∂LigS FyLÌki¨s ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ©´s FyLÌki¨s NSFy≤R∂VNRPVLi¤…¡[ ©yáVgRiV NSÕÿáV LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ DLi…ÿLRi¨s, ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ LS«¡NUP∏R∂V xqs©y˘xqsLi ªRΩxmsˆμR∂¨s A∏R∂V©´s «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. ¨dsªRΩVáV ¬ø¡}msˆ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V lLiLi≤R∂V xmsμR∂™´soáV FsLiμR∂VNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi¨s gRiLi˙≤R∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQÆ©s[ªRΩ xmsμR∂≠s, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤T∂ xmsμR∂≠s lLiLi≤R∂V A∏R∂V©´s ™´sÆμÙ∂[ DLiøR¡VNRPV©yıLRi¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ A xmsμR∂™´soáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ xqsªyÚ gRiá ©y∏R∂VNRPVÆ≤∂[ ¤Õ¡[≤y @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩ xmsμR∂≠s¨s DLiøR¡VN]¨s FyLÌki @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s¨s  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSáN][ ¤Õ¡[μy {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVáN][ B™Ø*øR¡VË NRPμy @¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV Fs™´sLji\|ms©y ©´s™´sV¯NRPLi DLi≤R∂μR∂¨s, @LiμR∂VNRPÆ©s[ @¨sı xmsμR∂™´soáV ªRΩ©´sZNP[ NS™yá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y Æμ∂[¨s\ZNP©y ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡Æ≤Í∂…fi @Li»¡W @™´sVáVNS¨s ™´sW»¡Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ª]≠sV¯μj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSáV ™´sVV™´sVLi˙ºΩgS LSuÌy˚¨sı Fy÷¡Li¿¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li zqsgÊRiV ¬ø¡[»¡©yıLRiV. ZNP[™´sáLi xmsμR∂™´soá N][xqsLi, LS«¡NUP∏R∂Wá N][xqsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @Õÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi Fs»¡V™´sLi…”¡ LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[}qsLiμR∂V\ZNP©y Àÿ ¡V zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiQ\|ms \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩ «¡⁄xmsp≤T∂ ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiQ\|ms ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[ZNP[ N]≤y÷¡ ©y¨s FyLÌki¨s ≠ds≤yLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ©y¨s¨s ºΩ…Ì”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV …”¡≤T∂zms Fs©Ø[ı ≠sμ≥yáVgS ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. …”¡≤T∂zms \Æ™s≈¡Lji ™´sWLRiNRPVLi¤…¡[ Fs¨dÌsAL`i ˙»¡£qÌs À≥œ¡™´s©±sNRPV ªyŒÿáV Æ™s[∏R∂V»¡Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s «¡⁄xmsp≤T∂ «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV.

z§¶¶¶LiμR∂VrÛy©±s NSxmsL`iÕ‹[ xmsμj∂aSªRΩLi ™y…ÿ ≠s˙NRP∏R∂VLi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ˙xmsxqsVÚªRΩ ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ≤T∂—¡Æ©s*£qÌsÆ™sVLi…fi áOSQQ˘¨sı @LiμR∂VNRPVÆ©s[ μj∂aRPgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms∏R∂VªyıáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS |qs|mÌsLi ¡L`i ¿¡™´sLji©y…”¡NTP z§¶¶¶LiμR∂VrÛy©±s NSxmsL`i ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ (|§¶¶¶ø`¡zqsFsÕfi) xqsLixqÛsÕ‹[ ™y…ÿá ≠s˙NRP∏R∂W¨sı ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. |qs|mÌsLi ¡L`i ¿¡™´sLjiNTP NRPLi|ms¨dsÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™y…ÿ @™´sV¯NS¨sNTP xms’˝¡N`PBxtsw˘ «ÿLki¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi ™´soLiμR∂¨s A aS≈¡NSLRi˘μR∂Lji+ ™´sVx§¶¶¶™´sV¯μ`∂ x§¶¶¶÷d¡LiΔÿ©±s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsμj∂aSªRΩLi ™y…ÿ ≠s˙NRP∏R∂VLi ™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP LRiW. 2500 N][»˝¡™´sLRiNRPV xqs™´sVNRPWLRigRiá™´s¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ALÛjiNRPaS≈¡ LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s ©Ø[…fi©´sV @©´sVxqsLjiLi¿¡ |§¶¶¶ø`¡zqsFsÕfiÕ‹[ 10 aSªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™y…ÿ©´sV ≠s˙NRPLiVVLiøyá¨s ≤T∂I≤T∂ ªRΩá|ms…Ì”¡Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ ™´sWlLi‰…fi μ≥R∂LRi ˙xmsNSLRiLi |§¶¶¶ø`¡zqsFsÕfiÕ‹[ 10 aSªRΩLi ™y…ÿ @™´sV¯NRPLi μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP lLiLi≤R∂VÆ™s[á N][»˝¡ ™´sLRiNRPV xqs™´sVNRPWlLi[ @™´sNSaRPLi ™´soLiμj∂. NRPLi|ms¨dsÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li 99.59 aSªRΩLi ™y…ÿ©´sV NRP÷¡gji™´soLiμj∂.˙xmsxqsVÚªRΩ \æªΩQ˚™´sWzqsNRPLiÕ‹[ AL`iHFs©±sFsÕfi, |§¶¶¶ø`¡zqsFsÕfi IzmsJáV ™´sWlLi‰…fiÕ‹[NTP ™´sryÚ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Bxmsˆ…”¡ZNP[ AL`iHFs©±sFsÕfi xms’˝¡N`PBxtsw˘Q\|ms NRPxqsLRiªRΩVÚ Æ™sVVμR∂áV|ms…Ì”¡Liμj∂. μk∂¨s\|ms L][≤`∂u°Ã¡©´sV \|qsªRΩLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂.

NS™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿNRPV LS™yáLi¤…¡[ A aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ≈¡™´sV¯Li, N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li CFs£qs F°xqÌsVáNRPV ™´sVLi¿¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ DLiÆ≤∂[μj∂. F°zqÌsLig`i N][xqsLi \|msrÛyLiVVÕ‹[ \|msLRi≠dsáV ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ß ™´sVV»Ì¡¬ø¡zmsˆ —¡Õ˝ÿNRPV LS™´s≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS DLiÆ≤∂[μj∂. G{qs’d¡ ZNP[xqsVá Æμ∂ ¡˜NRPV ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ F°zqÌsLig`i @Li¤…¡[Æ©s[ À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTPª][≤R∂V D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá  ¡μj∂÷d¡Ã¡ xmsLRi*Li BLiNS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NSNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NRPW≤y —¡Õ˝ÿÕ‹[ Δÿ◊d¡gS D©´sı @μ≥j∂NSLRiVá F°xqÌsVáV À≥œ¡LkiÚNS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≈¡™´sV¯Li, N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li, zqsLigRilLi[fl”·, ≈¡™´sV¯Li …ÿ£qs‰Fn°L`i=, N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li …ÿ£qs‰Fn°L`i=, Fyá*LiøR¡, @aS*LS™´so}ms»¡,  ¡WLÊRiLiFy≤R∂V, Æ™sLiNRP…ÿxmso LRiLi, øR¡…Ì”¡ ¬ø¡N`PF°xqÌsV {qsH F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡gS D©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 19 {qsHáNRPVgS©´sW 10 F°xqÌsVÕ˝‹[ B©±søyLÍjiáV ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 194 ™´sVLiμj∂ NS¨s}qÌs ¡VŒ˝œ¡ß xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi ≤R∂gS 64™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ D©yı LRiV. μk∂Liª][ ™´sVL][ 125F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡gS D©yıLiVV.

eT+>∑fi¯yês¡+, E˝…’ 10 2012

MÄs√«\ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ;s¡÷ÿsY, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ $ÄsYy√\ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± md”‡, md”º 1e $&É‘· qT+&ç 5e $&É‘· es¡≈£î bÕ‘·|ü{≤º uÛÑ÷eTT\T, nôd’HéyÓT+{Ÿ uÛÑ÷eTT\qT düπs« ìs¡«Væ≤+∫ ø=\‘·\T rdüTø√yê\ì $ÄsYy√\≈£î dü÷∫+#ês¡T.˙{Ï ‹s¡Te |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY b˛XË{Ϻ $ÄsYy√\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY b˛XË{Ϻ, ÄsY◊ dæ<ä›j·T´, Äj·÷ Á>±e÷\ $ÄsYy√\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;s¡÷ÿsY |æôV≤#Ydæ˝À HÓ\yê] düMTø£å düe÷y˚X¯+ ;s¡÷ÿsY, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À k˛eT yês¡+ ñ<äj·T+ HÓ\yê] düMTø£å düe÷y˚X¯+ yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düsY sêeTT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì eT+&É\+˝Àì Á|ü»\≈£î eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô>± yê´<ÛäT\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü {°ø±\qT Çyê«\ì, >∑]“¤D°\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚j·÷\ì Äj·Tq @mHém+\≈£î dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæôV≤#Yy√ dü‘·´Hêsêj·TD, dü÷|üsYyÓ’»sY\T $»j·T\ø°Î, ìs¡à\, $y˚ø£e‹, @mHém+\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTT<ä˝…’q ¬s+&Ée $&É‘· Á>±eTdüuÛÑ\T ;s¡÷ÿsY, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì ‹e÷à|üPsY, øÏcÕº|üPsY, <ÛÓ’sê|üPsY, uÛÑs¡+¬>&ç–, yÓTÆ˝≤s¡+, qdüTsê¢u≤<é Á>±e÷\˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ Á>±eTdüuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Bì˝À uÛ≤>∑+>± ¬s’‘·T\≈£î yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.|ü+#êsTTr ôdÁ¬øÁ{°\≈£î bÕ]X¯ó<ä´+, Á‘ê>∑T˙{Ï, Á&Ó’H˚õ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ôdÁ¬øÁ{°\≈£î dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] ø£eTfi¯, |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T, Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ]X¯ó<ÛäÛ´ yês√‘·‡yê\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ <Ûäs¡Œ*¢,E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝À bÕ]X¯ó<ä´ yês√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ @mHém+\≈£î eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] düTπs+<ÛäsY¬s&ç¶ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<ä´+ô|’ Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ ‘˚yê\ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nìï Á>±e÷\ $ÄsYy√\T, n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T, @mHém+\T, Á>±eTø±s¡´<äs¡TÙ\T, Á|ü‘˚´ø£+>± Á|ü»\qT #Ó’‘·q´e+‘·T\T>± #˚dæ Á|üC≤ Äs√>∑´+ ø±bÕ&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ >∑D|ü‹, m+ÄsYy√ MD, Á>±e÷\ @mHém+\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ]X¯ó<Ûä´+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ <Ûäs¡Œ*¢, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<ä´+ô|’ k˛eTyês¡+ m+|æ&çy√ >∑D|ü‹ ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\≈£î d”õqãT˝Ÿ yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü ˙{Ï {≤´+≈£î˝À¢ ø√¢]H˚wüHé #˚j·÷\ì ô|’|ü⁄\ ©πøõô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.n+≥T yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î bÕ]X¯ó<ä´+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À nìï Á>±e÷\ ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±e÷_Ûeè~› ø£$T{° n<Ûä´≈£åîì>± ã<ä›+ >∑+>±¬s&ç¶ <Ûäs¡Œ*¢, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :<Ûäs¡Œ*¢ Á>±e÷_Ûeè~› ø£$T{° mìïø£\T k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤ +#ês¡T.n<Ûä´≈£åîì>± ã<ä›+ q&ç|æ>∑+>±¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´≈£åîì>± <ëdü] >∑+>±<ÛäsY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´ <ä]Ù>± nMTs√~›Hé, ø±s¡´<ä]Ù>± @.uÛÑ÷e÷>ö&é\T @ø£Á^e+>± mìï¬ø’j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“+>± n<Ûä´≈£åî&ÉT ã<ä›+ q&ç|æ >∑+>±¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘·qô|’ qeTàø£+‘√ |ü<ä$ì ø£≥ºu…{Ϻq Á>±eT düTú\≈£î <Ûäq´yê<Ûë\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.n˝≤π> yê] qeTàø±ìï y=eTTà#˚j·T≈£î+&Ü Á>±e÷_Ûeè~›øÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À düuÛÑT´\T >∑&ɶ+ nXÀø˘, uÀCÒX¯«sY, ‘√düTº sêeTT\T, nìï ≈£î˝≤\ ô|<ä› eTqTwüß\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ |ü⁄düÔø£ Á|ü<äs¡Ùq <Ûäs¡Œ*¢, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á>∑+<Ûë\j·T+˝À k˛eTyês¡+ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü⁄düÔø£ Á|ü<äs¡Ùq\qT eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] düTπs+<ÛäsY¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $<ë´yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± yês¡+ s√E\ bÕ≥T Á|ü‹ s√E\T ˇø£ n+X¯+ô|’ bÕsƒ¡≈£î\‘√ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± Ç+#êsY® Á>∑+<Ûë\j·T bÕ\≈£î&ÉT øÏwüHé |ü\T Á>∑+<Ûë\j·T düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï n~Ûø±]øÏ n+~+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹ eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY »\+, Á>±eT ø√Ä]¶H˚≥sY\T B|æø£, >∑DÒwt, düTC≤‘·, >∑+>±<ÛäsY>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;á&û |üØø£å |òü*‘ê\qT yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+#ê* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ,E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ;á&ç |üØø£å |òü*‘ê\qT yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+#ê\ì Á|ü>∑‹o\ Á|üC≤kÕ«eT´ $<ë´]ú dü+|òüT+ dæ{Ï ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T j·T+.düT<Ûëø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2011`12 dü+e‘·‡s¡+˝À ;á&ç #·~$ |üØø£å sêdæq $<ë´s¡Tú\ |üØø£å |òü*‘ê\qT yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+#ê\ì |æ&çmdtj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. p˝…’ 12q &çmdæ‡ <Ûäs¡U≤düTÔ≈£î ∫e] ‘˚~ ø±e&É+‘√ $T>∑‘ê j·T÷ìe]‡{Ï\T ;á&ç |òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+#ê\ì yês¡T &çmdæ‡øÏ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#êÃs¡Hêïs¡T. ø±ì ‘Ó\+>±D j·T÷ìe]‡{Ï |ü]~Û˝Àì ;á&ç $<ë´s¡Tú\≈£î |òü*‘ê\ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔqï, ˇø£ yÓ’|ü⁄ <Ûäs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ eTT>∑j·TqT+&É&É+‘√ |òü*‘ê\T sêø£ @$T #˚j·÷˝À bÕ\Tb˛ì |ü]dæú‹˝À ñHêïs¡Hêïs¡T. <˚e⁄&ÉT es¡$T∫Ãq |üP»] n&ÉT¶≈£îqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ 2011`12 dü+e‘·‡s¡+ ;á&ç $<ë´s¡Tú\≈£î &çmdæ‡˝À Äeø±X¯+ Ç∫Ãq ‘Ó\+>±D j·T÷ìe]‡{Ï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ;á&ç |òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e≥+‘√ yÓTT‘·Ô+ 11 e+<ä\ 8 eT+~ ;á&ç $<ë´s¡Tú\T Ä+<√q\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. $T>∑‘ê j·T÷ìe]‡{Ï $<ë´s¡Tú\T &çmdæ‡øÏ dæ<ä›+ ne⁄‘·T+&É>± ‘Ó\+>±D j·T÷ìe]‡{Ï $<ë´s¡Tú\T e÷Á‘·+ _Ûø£ÿ yÓ÷Vü≤+ y˚ùd |ü]dæú‹ e∫Ã+<äHêïs¡T. BìøÏ j·T÷ìe]‡{Ï n~Ûø±]˝Ò u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì |æ&çmdtj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T.

;d” Vü‰düº˝ŸqT yÓ+≥H˚ ÁbÕs¡+_Û+#ê* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :>∑‘· dü+e‘·‡s¡+ _dæ Vü‰düº˝ŸqT ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì Á|üø£{Ï+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dæ yê¬s¶Hé\qT ≈£L&Ü ìj·T$T+∫q|üŒ{ÏøÏ Ç+‘· es¡≈£î Vü‰düº˝ŸqT ÁbÕs¡+_Û+#·≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì |æ&çmdtj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+~+#ês¡T.ù|<ä $<ë´s¡Tú\T rÁe nedüú\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì, mH√ï nedüú\T z]à ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·<äyê\qT≈£îqï ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰düº˝Ÿ\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ rÁe nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.>∑‘· dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç n~Ûø±s¡T\≈£î |ü\Te÷s¡T¢ $q‹|üÁ‘ê\T Ç∫ÃHê ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ e÷πø+ |ü≥ºq≥Tº>± e´eVü≤]düTÔ+<äHêïs¡T.|æ&çmdtj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\‘√ ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À _.X‚KsY, dæôV≤#Y u≤\ø£èwüí, mdt.~H˚wt, CÒ.uÛ≤s¡‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s√&Ó¶ø£ÿì mÁs¡ãdüT‡≈£î ÄsY{Ïdæ &çb˛ y˚TH˚»sY düŒ+<äq uÛ…’+kÕ, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) :s√&Ó¶ø£ÿì mÁs¡ ãdüT‡≈£î düTes¡íyês¡Ô≈£î Ä]ºdæ &çb˛ y˚TH˚»sY <˚y√~›Hé düŒ+~+#ês¡T. Äj·Tq k˛eTyês¡+ düTes¡íyês¡Ô $˝Òø£]øÏ bò˛Hé˝À s¡+>∑X¯Sì |ü+#·>∑T&ç ì>∑Te s¡÷≥¢\˝À n~yês¡+ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ‘·≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ Ä]ºdæ ãdüT‡ s¡<äT› #˚dæ Á|ü‘˚´ø£ <˚yê\j·÷ìøÏ yÓfi‚¢ yê]øÏ u≤düsY, n&˚*¢ b˛#·eTà s¡÷≥¢\˝À |ü+bÕeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. s¡+>∑X¯Sì |ü+#·>∑T&ç ì>∑Te $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ Ä]ºdæ yêVü≤q+ q&çù|~ yêdüÔyê+ Ä s¡÷≥¢\˝À Ä]ºdæ qwüº+˝À q&ÉT|ü⁄‘·Tqï n~yês¡+ n&˚*¢ C≤‘·s¡≈£î ôdŒwü˝Ÿ ãdüT‡>±, u≤düsY $<ë´s¡Tú\≈£î eè‹Ô yê´bÕsêdüTÔ\≈£î ‘Ó*$ ñ+&É&É+‘√ u≤düs¡ neTàyê] <äs¡ÙHêìøÏ n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T Á|üj·÷DÏ≈£î\T yÓfi¯¢&É+‘√ <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì n~˝≤u≤<é Ä]ºdæ Øõq˝Ÿ y˚TH˚»sY Ä<˚XÊ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ C≤‘·s¡≈£î ãdüT‡\qT q&ÉT|ü⁄‘·THêïeTì Äj·Tq dü+Á|ü~+#ês¡T. Ä s¡÷≥¢˝À Ç|üŒ{Ïπø 20 qT+∫ 25 s¡÷bÕj·T\T es¡≈£î Ä]ºdæ qwüº+˝À q&ÉT|ü⁄‘·THêïeTì $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘Y ø√dü+ á ãdüT‡\qT q&ÉT‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.


eTs√ ¬s+&˚fi¯ó¢ Ä&É‘ê : >∑+>∑÷© N]Õ[ fiNPR ªy:Ú À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ Æ™sW£qÌs xqsZNP=£qsxmnsQoÕfi ZNP|mÌs©±sgS LjiNSLÔRiVZNPNTP‰©´s ™´sW“¡ ryLRi¥j∂ r¢LRi™±s gRiLigRiW÷d¡ ªRΩ™´sV xmspLjiÚrÛyLiVV Lji\¤…¡lLi¯Li…fi\|ms ™´sr°Ú©´sı ™yLRiÚá©´sV N]…Ì”¡FylLi[aS≤R∂V. ™´sVL][ lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛ Fy»¡V AÆ≤∂[ xqsªyÚ ªRΩ©´sÕ‹[ DLiμR∂¨s μyμy xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V. gRiLigRiW÷d¡ 2008Õ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi ©´sVLi≤T∂ \Æ™sμ]÷¡gS≤R∂V. 113 ¤…¡xqÌsVáV A≤T∂©´s C ¤À¡LigSÕfi \¤…¡gRiL`i ªRΩLS*ªRΩ H{msFsÕfiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yı≤R∂V. @Õÿlgi[ gRiªRΩ G≤yμj∂ LRiLi“¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[NTP NRPW≤y Lki FsLi˙…‘¡ BøyË≤R∂V. @LiVVæªΩ[ 2011

H{msFsÕfi Æ™s[áLiÕ‹[ μyμy\|ms Fs™´sLRiW AxqsNTPÚ øR¡Wxms¤Õ¡[μR∂V. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i= }m˝s∏R∂VL`i AbP£tsQ Æ©s˙•¶¶¶ gS∏R∂Vxmsxms≤R∂Liª][ @ªRΩ¨s rÛy©´sLiÕ‹[ gRiLigRiW÷d¡¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. C G≤yμj∂ H{msFsÕfi {qs«¡©±sÕ‹[ NRPW≤y gRiLigRiW÷d¡ xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i=NRPV A≤y≤R∂V. ≤yztsQLig`i ˙NTPZNP»¡L`i ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i @©yL][gRi˘Liª][ {qs«¡©±sNRPV μR∂WLRi™´sVá≤R∂Liª][ μyμyÆ©s[ ryLRi¥R∂˘ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøy≤R∂V. xmso‚fl·[ «¡»Ì¡VÕ‹[ gRiLigRiW÷d¡ A»¡gS≤T∂gS©´sW , Æ™sVLi»¡L`igS©´sW NRPW≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy≤R∂V.

¨sá™´s≤R∂Liª][ μyμy©´sV ™´s¬ø¡[Ë {qs«¡©±sNRPV ªRΩzmsˆryÚLRiÆ©s[ ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. ≠ds…”¡¨s gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ gRiLigRiW÷d¡ N]…Ì”¡FylLi[aS≤R∂V. ªy«ÿgS 40™´s G»¡ @≤R∂VgRiV|ms…Ì”¡©´s μyμy xmso‚fl·[ª][ ªRΩ©´s NSLi˙…ÿN`ÌP ™´sVL][ G≤yμj∂ DLiμR∂¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi øR¡W}qsÚ ™´s¬ø¡[Ë {qs«¡©±sÕ‹[ NRPW≤y N][ÕfiNRPªyÚ ˙zms©±s= ≈¡¿¡ËªRΩLigS A≤R∂ªy≤R∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ªRΩ©´s Lji\¤…¡lLi¯Li…fiNRPV μyLji ºdΩzqs©´s xmsLjixqÛsVªRΩá©´sV μyμy gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. 2008 áLiNRP »¡WL`iÕ‹[ gRiLigRiW÷d¡ ZNP[™´sáLi 16 ∏R∂W™´slLi[«fiª][ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ BLS¨ds NRP£msNRPV «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡V FsLizmsNRPÕ‹[©´sW |qsáNÌRPL˝RiV xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRiV. Bμj∂ «¡Ljigji©´s ©yáVgRiV Æ©sáá ªRΩLS*ªRΩ μyμy @LiVVæªΩ[ ™yLji∏R∂V©±s= Hμ][ {qs«¡©±sÕ‹[ A≈¡Lji rÛy©´sLiÕ‹[ ªRΩ©´s Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡Liøy≤R∂V.

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+, E˝…’ 10 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

eTVæ≤fi¯\ HÓ+ãsY eHé n»¬s+ø± ù|dt`yÓdæïHê CÀ&ûøÏ n+<äì $+ãT\¶Hé ô|ò<äs¡sY≈£î |ü⁄s¡Twüß\ {≤|t ù|¢dt ©´sW˘∏R∂WL`i‰: G≤yμj∂Õ‹[ ™´sVW≤][gRi ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s ™´sVVgjizqsF°™´s≤R∂Liª][ ¤…¡¨sı£qs xqs™´sW≈¡˘ N]ªRΩÚ LS˘LiNTPLig`i= «ÿ’¡ªy©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s …‹[LkiıÕ‹[ ˙xmsμR∂LRi+©´s μy*LS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ zqsLigjiÕfi=Õ‹[ …ÿ£ms }m˝s£qs ™´sV◊d˝¡ ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. C …‹[LkiıNTP ™´sVVLiμR∂V @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ D©´sı LRixtsQ˘©±s  ¡W˘…‘¡ xtsQLRiF°™y NS*LÌRiL`i=Õ‹[Æ©s[ xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá™´s≤R∂Liª][ @«¡lLiLiNSNRPV xmns£qÌs LS˘LiN`P μR∂NTP‰Liμj∂. @Õÿlgi[ ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s LRi©´sıLRi£msgS ¨s÷¡¿¡©´s F°Ã¡Li≤`∂ ˙NUP≤yNSLjifl”· LRi≤`∂™y©±sry‰ INRP rÛy©´sLi Æ™sVLRiV\lgi lLiLi≤][ LS˘LiN`P μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. @»¡V ø≥yLizms∏R∂V©±sgS ¨s÷¡¿¡©´s @Æ™sVLjiNS ©´sÃ˝¡NRPáV™´s |qslLi©y ≠s÷¡∏R∂V™±sV= lLiLi≤R∂V rÛy©yáV FsgRiÀÿNTPLiμj∂. AL][ LS˘LiN`P ©´sVLi≤T∂ ©yáVg][ LS˘LiNRPVNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. xtsQLRiF°™y ™´sVW≤][ rÛy©´sLiÕ‹[©´sW , A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s }m˝s∏R∂VL`i xqs™´sVLiªRΩ rÌ°xqsL`i Hμ][ rÛy©´sLiÕ‹[©´sW DLi≤R∂gS... gRiªRΩ G≤yμj∂ ø≥yLizms∏R∂V©±s |ms˙…ÿ NTP*…‹[™y AL][ rÛy©y¨sNTP xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. BNRP B»¡÷d¡ }m˝s∏R∂VL`i ryLS BLS¨ds ª]≠sV¯μ][ rÛy©y¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. AÆ™sV ZNPLkiL`iÕ‹[ BÆμ∂[ ¤À¡£qÌs LS˘LiN`P. ≠sLi ¡VÃÔ¡©±sNRPV ™´sVVLiμR∂V ª]≠sV¯μ][ rÛy©´sLiÕ‹[ D©´sı ™´sVLji∏R∂V©±s  ¡L][Ú÷d¡ INRP rÛy©´sLi μj∂gRi«ÿLji 10™´s LS˘LiNRPVÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso xmsoLRiVxtsvá zqsLigjiÕfi=Õ‹[ ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s ø≥yLizms∏R∂V©±s L][«¡L`i |mnsμR∂LRiL`i @˙gRirÛy©´sLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V μyμyxmso lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ |mnsÆ≤∂N`P= Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s LS˘LiNRPVÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. …‹[LkiıNTP ™´sVVLiμR∂V …ÿ£ms }m˝s£qsÕ‹[ D©´sı «‹[N][≠sø`¡ |qs≠dsV£qsÕ‹[ J≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ lLiLi≤][ rÛy©y¨sNTP xms≤T∂F°∏R∂W≤R∂V. @LiVVæªΩ[ |mnsμR∂LRiL`iNRPV , «‹[N][≠sø`¡NRPV ™´sVμ≥R∂˘ FyLiVVLi»˝¡ æªΩ[≤y 75 ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. |qsˆLiVV©±s  ¡VÕfi LRi|mnsÕfi ©yμR∂Õfi ™´sVW≤][ rÛy©´sLiÕ‹[©´sW , ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s \|mns©´s÷¡£qÌs ALi≤U∂ ™´sVV˙lLi[ ©yáVg][ LS˘LiNRPVÕ‹[©´sW D©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ¤…¡¨sı£qs LS˘LiNTPLig`i= c …ÿ£ms 10 iM 1. ≠sNÌ][Lji∏R∂W @«¡lLiLiNS c ¤À¡ÕÿLRi£qs c 8800 2. LRi≤`∂™y©±sry‰ c F~áLi≤`∂ c 8530 3. ™´sVLji∏R∂W xtsQLRiF°™y c LRiuy˘ c 8370 4. |qslLi©y ≠s÷¡∏R∂V™±sV=c @Æ™sVLjiNS c 7360 5. xqs™´sVLiªRΩ rÌ°xqsL`i c A}qÌs˚÷¡∏R∂W c 6195 6. |ms˙…ÿ NTP*…‹[™y c ¬ø¡N`PLjixms’˝¡N`P c 5275 7. @Lilgi÷d¡N`P ˙ZNP ¡L`i c LRiuy˘ c 5170 8. NRPL][÷¡©y ™Ø[—¡ı∏R∂WNUP c Æ≤∂©y¯L`i‰ c 4091 9. ryLS BLS¨ds c B»¡÷d¡ c 3410 10. ™´sVLji∏R∂V©±s  ¡L][Ú÷d¡ c ˙Fny©±s= c 3400

‘·T~ b˛s¡T˝À |üsê»j·T+ áLi≤∂R ©s± : ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s ≠sVNTP=≤`∂ ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ ÷¡∏R∂WLi≤R∂L`i }ms£qscFs¤Õ¡©y Æ™szqsı©y LRi©´sıLRi£msª][ xqsLji|ms»Ì¡VNRPVLiμj∂. x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygji©´s \|mns©´sÕfiÕ‹[ }ms£qscÆ™szqsı©y 3c6 , 7c5 , 4c6 æªΩ[≤yª][ lLiLi≤][ {qs≤`∂ @Æ™sVLjiNSNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s \Æ™sVN`P ˙ ¡∏R∂W©±sc÷d¡ry lLi[™´sVLi≤`∂ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ xmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡Liμj∂. lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV \|msgS «¡Ljigji©´s ªRΩVμj∂ F°LRiVÕ‹[ }ms£qs «‹[≤U∂ ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPW F°LS≤T∂Liμj∂. ª]÷¡ |qs…fiÕ‹[ @©´s™´sxqsLRi ªRΩzmsˆμyáª][ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s }ms£qscÆ™szqsı©y ªRΩLS*ªRΩ @μR∂V˜ÈªRΩLigS xmsoLi«¡ŸNRPVLiμj∂. øR¡NRP‰¨s }m˝s£qsÆ™sVLi…fi lgi[™±sVª][ lLiLi≤][ |qs…fi lgi÷¡¿¡ r°‰L`i xqs™´sVLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ ¨sLÒRi∏R∂WªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s ™´sVW≤][ |qs…fi NRPW≤y AxqsNTPÚNRPLRiLigS rygjiLiμj∂. ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s Aμ≥j∂NS˘¨sı ªRΩLS*ªRΩ N]©´srygjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ }ms£qs |msLiVVL`i ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂. μk∂Liª][ 6c4 ª][ ˙ ¡∏R∂W©±sclLi[™´sVLi≤`∂ |qs…fiª][ Fy»¡V \¤…¡…”¡Õfi©´sV NRPW≤y \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ªRΩ©´sª][ AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ry¨s∏R∂W , À≥œ¡WxmsºΩ , À‹[xms©´sı ¨sLSNRPLjiLi¿¡©´sxmsˆ»¡NUP... xqsx§¶¶¶©´sLi N][Õ‹[ˆ¨s }ms£qs ≠sLi ¡VÃÔ¡©±sÕ‹[ øR¡NRP‰¨s A»¡ºdΩLRiVª][ ˙xmsaRPLixqsáLiμR∂VNRPV©yı≤R∂V. Æ™szqsı©yª][ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ÀÿgS NRPVμj∂Lji©´sxmsˆ»¡NUP... ˙xmsªRΩ˘LÛji «‹[≤U∂NTP ªRΩá™´sLiøR¡NRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. C G≤yμj∂ A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s J|ms©±s \|mns©´sÕfiÕ‹[ NRPW≤y C «‹[≤U∂ LRi©´sıLRi£msgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ZNPLkiL`iÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 13 ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV=

lgiáVøR¡VNRPV©´sı }ms£qs... μy¨sÕ‹[ ALRiV ˙…‹[{mnsáV ≠sVNTP=≤`∂ ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ CÆ™sLi…fiÕ‹[ Æ©sgÊji©´sÆ™s[.. ªy«ÿgS }ms£qs ≠sLi ¡VÃÔ¡©±sÕ‹[ J≤T∂©´sxmsˆ»¡NUP... áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=NRPV ™´sVVLiμR∂V Fny™±sVÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li ™´sVLi¿¡ xmsLjiflÿ™´sV¨s ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.

s¡TVü‰Hê ø√#Y>± eø±sY j·T÷ìdt

xmsoLRiVxtsvá ¤…¡¨sı£qs LS˘LiNTPLig`i= c …ÿ£ms 10 iM 1. L][«¡L`i |mnsμR∂LRiL`i c zqs*»Í¡L˝SLi≤`∂ c 11,075 2. ©Ø[™´sN`P «‹N][≠sø`¡ c |qsLji˜∏R∂W c 11,000 3. LRi|mnsÕfi ©yμR∂Õfi c |qsˆLiVV©±s c 8,905 4. ALi≤U∂ ™´sVV˙lLi[ c ˙’¡»¡©±s c 7,460 5. Æ≤∂[≠s≤`∂ |mns˙LRiL`i c |qsˆLiVV©±s c 5,430 6. r°LigS c ˙Fny©±s= c 5,230 7. ¥y™´sV£qs ¤À¡LÔjiø`¡ c ¬ø¡N`PLjixms’˝¡N`P c 4,515 8. «¡LiN][ …”¡Fy=lLi≠sN`P c |qsLji˜∏R∂W c 3,215 9. ™´sWLÌji©±s Æ≤∂ÕfiF~˙…‹[c @lLÍiLi…‘¡©y c 3180 10. ™´sWLÔki zmns£tsQ c @Æ™sVLjiNS c 2605

_õHÓdt kÕºø˘ mπø‡Ã+J\ ìj·T+Á‘·D≈£î dü«‘·+Á‘· dü+düú kÕºø˘ mπø‡Ã+J\ ø√dü+ dü«‘·+Á‘· dü«#·Ã+<ä ìj·T+Á‘·D dü+düú (mdtÄsYz)qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ôd≈£L´]{°dt n+&é mπø‡Ã+J uÀs¡T¶ Ä|òt Ç+&çj·÷ (ôd;) jÓ÷∫k˛Ô+~. nsTT‘˚ s√EyêØ>± #˚ùd ÁfÒ&ç+>¥ ìj·T+Á‘·D uÛ≤Ø ôV≤#·Tà ‘·>∑T Z\T #√≥T#˚düT ≈£îqï |ü⁄Œ&ÉT rdüTø√ yê*‡q #·s¡´\T yÓTT<ä˝…’q$ mπø‡Ã+ J\e<˚› ñ+{≤sTT. Á|üdüTÔ‘·+ neT\T˝À ñqï ìj·T+Á‘·D $<Ûëq+ Á|üø±s¡+ e÷¬sÿ{ŸqT ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕúsTT˝À mπø‡Ã+J\T ìj·T+Á‹düTÔ+&É>±,n+‹eT+>± ìj·T+Á‘·D e÷Á‘·+ ôd; #˚‘·T˝À¢ ñ+~. kÕºø˘ mπø‡Ã+J\ ìs¡«Vü≤D, ‘·~‘·s¡ n+XÊ˝À¢ uÛ≤Ø Á|üøå±fi¯q ~X¯>± ôd; >∑‘· HÓ\˝À q&ÉT+ _–+∫+~. mπø‡Ã+J\ ìj·T+Á‘·D, yê´bÕs¡ Á|üjÓ÷»Hê\T nH˚ ¬s+&ÉT n+XÊ˝À¢ |üs¡düŒs¡ dü+|òüTs¡¸DqT kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î ‘·–Z+#˚ e÷sêZ\qT ôd; nH˚«wæk˛Ô+~.

N]áLiÀ‹[ : ™´s¬ø¡[Ë Æ©sáՋ[ «¡LRigRi©´sV©´sı $áLiNRP ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`iÕ‹[ FyNTPrÛy©±s ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s ™´sNSL`i ∏R∂VW¨s£qs N][ø`¡gS NRP©´szmsLiøR¡©´sV©yı≤R∂V. ™´sNSL`i LRiV•¶¶¶©y …‘¡™±sVNRPV N][ø`¡gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡©´sV©yı≤R∂¨s $áLiNRP ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ÷d¡g`iNRPV ˙xmsμ≥y©´s ryˆ©´s=L`igS D©´sı r°™´sVL`i|qs…fi Æ™sLiøR¡L`i= ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ \¬ø≥¡LRi¯©±s ™´sNSL`i ∏R∂VW¨s£qs IxmsˆLiμR∂Li\|ms @μ≥j∂NSLjiNRP ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. ALRiVgRiVLRiV ™´s˘NRPVÚá©´sV N][ø`¡gS FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V ™yLjiÕ‹[ ∏R∂VW¨s£qs NRPW≤y INRPLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sNSL`i ™´s¬ø¡[Ë {qs«¡©±sÕ‹[ LRiV•¶¶¶©yNRPV N][ø`¡gS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @Õÿlgi[ ¡xqsı{§¶¶¶LS ˙FnyLi\¬ø¡“¡NTP μR∂V÷d¡£ms Æ™sVLi≤T∂£qs , ™´so™y …‘¡™±sVNRPV ©´s≠dsμ`∂ ©´s™y«fi |§¶¶¶ø`¡ N][ø`¡Ã¡VgS FsLizms\ZNP©´s»Ì¡V ÷d¡g`i ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ ©ylgi[©´s{§¶¶¶LS ˙FnyLi\¬ø¡“¡NTP A}qÌs˚÷¡∏R∂WNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s }tsQ©±s ≤R∂£mns , DªRΩVLSNRPV …ÿ™±sV ™´sVW≤U∂ , ™´s∏R∂WLiÀÿNRPV |§¶¶¶ø`¡N][ø`¡gS ˙¤…¡™´sL`i  ¡∏R∂Wázqs£qs FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. 2010 , 2011Õ‹[ FyNTPrÛy©±s «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VNRPV N][ø`¡gS

ñ<√´>∑T\ y˚‘·Hê\T ô|+#·qTqï eTV”≤+Á<ë

sêã&ÉT˝À¢ Ç+&çj·÷

á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À ñ<√´>∑T\ y˚‘·Hê\qT dü«\Œ+>± ô|+#·qTqï≥T¢ ◊{° ø£+ô|˙ eTV”≤+Á<ë dü‘·´+ yÓ\¢&ç+∫+~. ◊{° s¡+>∑+˝À Ä•+∫q Ä•+∫q eè~›πs≥T qyÓ÷<äT ø±ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° y˚‘·Hê\qT dü«\Œ+>± ô|+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ J‘ê\ ô|+|ü⁄ n+‘·+‘˚ ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ m+‘· XÊ‘·+ ô|+#˚~ Á|üdüTÔ‘êì¬ø’‘˚ ø£+ô|˙ Ç+ø± @ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äHêïs¡T. HÓ\s√E¢>± Ç~ z ø=*øÏÿ e#˚à neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ø±>± ø£+ô|˙ >∑‘˚&Ü~ nø√ºãsY˝À ñ<√´>∑T\ y˚‘·Hê\qT 8 qT+∫ 12 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ô|+∫+~. á e÷s¡T Ç+‘·ø£+fÒ ‘·≈£îÿe ñ+&ÉqT+<äì ‘Ó*dæ+~. <äTu≤sê e´j·T+ #˚ùd |ü]dæú‹ Ç|ü⁄Œ&ÉT ˝Ò<äì ,C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+#ê*‡ ñ+<äì ø£+ô|˙ d”áy√ d”|” >∑Tsêï˙ n+≥THêïs¡T. ø±>± á @&Ü~ J‘ê\ ô|+|ü⁄ 10 XÊ‘·+ ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äì, e#˚à HÓ\˝À ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. nyÓT]ø±, j·T÷s¡|t˝À nì•Ã‹‘√ >∑&ÉT¶ø±\+ m<äTs=ÿH˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢≈£î @&√ kÕúq+

eT∞¢ |ü&çb˛qTqï s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te

qcÕº\‘√ eTT–dæq kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ uÛ≤s¡‘· kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ dü÷N\T k˛eTyês¡+ qcÕ º\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î HêïsTT. ôdHÓ‡ø˘‡ 129 bÕsTT +≥¢ qwüº+‘√ 17,391 , ì|”º 41 bÕsTT+≥T¢ ø°åDÏ+∫ 5275 e<ä› eTT–kÕsTT. Á|ü|ü+#· e÷¬sÿ≥¢˝À Á|ü‹ ≈£L\ |ü]d æú‘·T\T, ˝≤uÛ≤\ d”«ø£s¡D ø±s¡D+>± e÷¬sÿ≥T¢ qcÕº˝À¢øÏ C≤s¡T≈£îHêïsTT. dü÷N Ä<Ûë ]‘· ø£+ô|˙\˝À &ûm˝Ÿm|òt, {°d”mdt, &Üø£ºsY ¬s&û¶dt, Væ≤+<ë˝Àÿ, {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ø£+ô|˙\T ˝≤uÛ≤ \qT qyÓ÷<äT #˚düTø√>±.. ]\j·THé‡ ÇHéÁbÕ, »j·T Á|üø±XŸ nk˛dæ j˚T{Ÿ‡, sêHé u≤ø°‡, õ+<ë˝Ÿ d”º˝Ÿ, V”≤s√ yÓ÷{≤sY‡\T qcÕ º\qT #·$#·÷XÊsTT. n+‘·sê ®rj·T e÷¬sÿ≥¢˝À HÓ\ø=qï nì•Ã‹ e\¢H˚ <˚oj·T e÷¬sÿ≥T¢ qwüºb˛j·÷j·Tì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. nyÓT]ø± ñ<√´>∑ düe÷#ês¡+ yÓ\¢&ç, #Ó’Hê Á<äy√´\“D+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü H˚{Ï e÷¬sÿ{Ÿô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷bÕj·Tì yês¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

D©´sı ™´sNSL`i ∏R∂VW¨s£qs... gRiªRΩ G≤yμj∂ |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ A xmsμR∂≠s ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVNRPV©yı≤R∂V. ™´s˘QQNTPÚ gRiªRΩ , AL][gRi˘ NSLRiflÿá ª][Æ©s[ FyN`P N][ø`¡ xmsμR∂≠s ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVNRPV©yı... @xmsˆ…”¡ ZNP|mÌs©±s @˙zmnsμj∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LRi \ZaP÷¡ NRPW≤y NSLRifl·™´sV¨s ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. @LiVVæªΩ[ FsLiª][ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V @©´sVÀ≥œ¡™´sLi D©´sı ™´sNSL`i ÕÿLi…”¡ ˙NTPZNP»¡L`i ªRΩ™´sV …‘¡™±sVNRPV Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂ªy≤R∂¨s LRiV•¶¶¶©y …‘¡™±sV À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ $áLiNRP ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i AgRi£tÌsQ 10 ©´sVLi≤T∂ N]áLiÀ‹[Õ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂.

n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À Ä]úø£ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü&Éø£b˛e&É+‘√ sêqTqï s√E˝À¢ &Ü\sY‘√ b˛*ùdÔ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te eT∞¢ |ü&çb˛j˚T neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. &Ü\sY‘√ b˛*ùdÔ <˚oj·T ø£¬s˙‡ e÷s¡ø£+ πs≥T s¡÷. 55 kÕúsTTì ø=ìï ôdwüq¢ bÕ≥T >∑qø£ ì\u…≥Tºø√ø£b˛‘˚ eT∞¢ s¡÷. 57 kÕúsTTì ‘êπø neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì Ç+&çj·÷ bòÕ¬sø˘‡ n&Ó’«»sY‡ dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. #Ó’Hê , j·T÷s√|æj·THé ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+≈£î\T ø°\ø£ e&û¶ πs≥¢qT ‘·–Z+#·Tø√e&É+‘√ bÕ≥T &Ü\sY eT∞¢ ã\|ü&É≥+‘√ s¡÷bÕsTT $\Te≈£î >∑+&ç|ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. á yês¡+˝À &Ü\sY‘√ b˛*ùdÔ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te 54.50 qT+∫ 55.30 eT<Ûä´ ÁfÒ&Éj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì ◊&û;◊ Áf…»Ø ôV≤&é mHémdt yÓ+ø£ n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. <˚oj·T+>± bÕ\d” $<ÛëHê\ô|’ rdüTø√uÀj˚T ìs¡íj·÷\T, m|òt◊◊ ô|≥Tºã&ÉT\ Á|üyêVü≤+‘√ s¡÷bÕsTT $\Te Á|üuÛ≤$‘·+ ø±qT+. s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te˝À ôV≤#·TÑ·>∑TZ\T ≈£L&Ü kÕºø˘ dü÷N\ ø£<ä*ø£\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·TqTHêïsTT.

2012 »qe] qT+∫ Ç|üŒ{Ï<ëø± n‘·T´‘·ÔeT sêã&ÉT\qT n+~+∫q ô|≥Tºã&ç kÕ<ÛäHê\˝À Ç+&çj·÷ kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢≈£î @&√ sê´+≈£î \_Û+∫+~. yÓs¡d” n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À ÇHÓ«düºs¡¢≈£î n‘·´~Ûø£ ˝≤uÛ≤\qT |ü+∫q e÷¬sÿ≥¢˝ j·T÷mdt, j·T÷πø, #Ó’Hê, »bÕHé\ ø£+fÒ eTT+<äT ì*∫+~. >∑‘· ¬s+&ÉT yêsê˝À¢ e∫Ãq sê´© H˚|ü<∏ä´+˝À á @&Ü~ Ç+‘·es¡≈£L <˚oj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ 12.3 XÊ‘·+ ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT. ø±>± á ø±+ ø±\+˝À 29 XÊ‘·+ô|’>± |ü⁄+E≈£îqï ≥Øÿ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ‘=* kÕúq+˝À ì*∫+~. Á|ü|ü+#· kÕúsTT ô|≥Tºã&ÉT\≈£î n‘·´~Ûø£ |òü˝≤\T <äøÏÿq kÕ<ÛäHê\ô|’ u≤´+ø˘ Ä|òt nyÓT]ø± yÓT]˝Ÿ *+#Y s¡÷bı+~+∫q ìy˚~ø£ ù|s=ÿ+~. 24.7 XÊ‘·+ ˝≤uÛÑ|ü&ɶ yÓTøχø√ kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ 3,4 kÕúHê˝À¢ ì*#êsTT. Çø£ yÓTøχø√ Á|üuÛÑ‘·« u≤+&ÉT¢ 14.7 XÊ‘·+, ≥Øÿ u≤+&ÉT¢ 14.6XÊ‘·+ ]≥s¡Tï\‘√ 5,6 sê´+øÏ+>¥\T bÕ+<ësTT. Ç+&çj·÷ Á|üuÛÑT‘·« u≤+&ÉT¢ e÷Á‘·+ 2.9 XÊ‘·+ Á|ü‹|òü˝≤\‘√ 36e kÕúq+˝À ì*#êsTT. nsTT‘˚ #Ó’Hê, »bÕHé ø±s√Œπs{Ÿ u≤+&ÉT¢ , ¬øq&Ü, Ç+&√H˚wæj·÷, Ç≥©, Áu…õ˝Ÿ, b˛s¡TÃ>∑˝Ÿ, ôdŒsTTHé kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢‘√ b˛*ùdÔ Ç+&çj·÷ Á|üuÛÑT‘·« u≤+&É¢ ˝≤uÛ≤˝Ò n~Ûø£+>± ñHêïsTT.

bÕø˘, l\+ø£˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ñ|üdü+Vü≤]+∫q {≤{≤ <˚X¯+˝Àì n‹ô|<ä› ø±s√Œπs{Ÿ ø£+ô|˙ {≤{≤ Á>∑÷|ü⁄q≈£î #Ó+~q {≤{≤ ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ ø±s√ŒπswüHé bÕøÏkÕúHé‘√ bÕ≥T l\+ø£ <˚XÊ˝À¢ì $$<Ûä ø£+ô|˙˝À¢ 50 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ô|{Ϻq áøÏ«{Ïì e<äT\T≈£î+~. á ¬s+&ÉT <˚XÊ˝À¢ düTe÷s¡T 26 ø£+ô|˙˝À¢ {≤{≤ ø£+ô|˙øÏ yê{≤\T ñHêïsTT. á <˚XÊ˝À¢ á ø£+ô|˙˝À¢ #ê˝≤ es¡≈£î eT÷‘·|ü&É≥yÓ÷ ˝Ò<ë ø£+ô|˙\ Äqyêfi¯ó¢ ˝Ò≈£î+&Ü b˛e&ÉyÓ÷ »]–+~. á ø£+ô|˙˝À¢ ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\T #ê˝≤ dü«\Œy˚Tqì {≤{≤ ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ ø±s√ŒπswüHé *$Tf…&é 2011`12 yê]¸ø£ ìy˚~ø£˝À ‘Ó*|æ+~. bÕøÏkÕúHé˝À Hê\T>∑T, l\+ø£˝À 22 ø£+ô|˙˝À¢ ‘·eT ô|≥Tºã&ÉT\qT {°◊d”m˝Ÿ ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. ‘êC≤>± bıs¡T>∑T <˚XÊ˝À¢ {°◊d”m˝Ÿ ô|≥Tºã&ÉT\T |ü]$T‘· dü+K´≈£î #˚sêsTT. l\+\ø√ì >±]¶j·THé πø|æ≥˝Ÿ bÕs¡ºqsY‡ |”m˝Ÿd”˝À 2,720 ùws¡T¢Hêïj·Tì ‘Ó*|æ+~. Á|üdüTÔ‘·+ Ä <˚X¯+˝Àì ø=ìï ô|≥Tºã&ÉT\T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√qTqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~.


C M Y K

8

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+, E˝…’ 10, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

ªá>∑μ <Óã“øÏ ªE˝≤sTTμ yÓqøÏÿ? n\T¢ ns¡T®Hé ‘êC≤ ∫Á‘·+E˝≤sTT eT]+‘· yÓqøÏÿ yÓ[flb˛‘√+~. E˝…’ 13q $&ÉT<ä\ #˚j·÷\qT≈£î+≥Tqï á ∫Á‘·+ p˝…’ 20øÏ yÓ[¢b˛j˚T neø±X¯+ ø£ì|æk˛Ô+~. á>∑ ø£\ø£åHé‡ }Væ≤+∫q <ëìø£Hêï #ê˝≤ m≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ á ìs¡íj·T+ rdüTø√uÀ‘·THêïs¡ì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ n|ò”wæj·T˝Ÿ >± Á|üø£≥q sê˝Ò<äT. >∑‘·+˝Àq÷ Ä>∑ ø√dü+ E˝≤sTTì yêsTT<ë y˚düT≈£î+≥÷ e#êÃs¡T n+<äT˝Àq÷ p˝…’ 13q &˚$&é _Ûfi≤¢ ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ ne⁄‘√+~. <ë+‘√ Ä dæìe÷q÷ >∑{Ϻ b˛{° Ç#˚Ã≥≥T¢ ñ+~. Ç<ä+‘ê >∑eTì+∫q ìsêà‘·\T á ìs¡í·j·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. n\T¢ ns¡T®Hé, Ç*j·÷Hê ø±+_H˚wüHé ˝À Á‹$Áø£yéT Áoìyêdt s¡÷bı+~düTÔqï s=e÷+{Ïø˘ m+≥s¡ºqsY E˝≤sTT, á ∫Á‘·+ bÕ≥\T Ç|üŒ{Ïπø ]©C…’ eT+∫ ÁπøCŸ ‘Ó#·TÃ≈£îHêïsTT. á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ n\T¢ ns¡T®Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷..ªªÁ‹$Áø£yéT <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#·&É+ z n+<äyÓTÆq nqTuÛÑe+. n˝≤π> eT∞¢ Hê dæìe÷≈£î <˚$Áo eT÷´õø˘ Çe«&É+, Ç*j·÷Hê‘√ ‘=*kÕ] q{Ï+#·&É+ Äq+<ä+>± ñ+~. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é>±]‘√ ‘=*kÕ] q{ÏdüTÔHêïqT. Äj·Tq &Ó’˝≤>¥ f…Æ$T+>¥ dü÷|üsY“, Äj·Tq qT+∫ #ê˝≤ $wüj·÷\T H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. Ç+<äT˝À &Ó’˝≤>¥‡øÏ $õ˝Ÿ‡ |ü&É‘êsTTμ nì nHêïs¡T. ªE˝≤sTTμ k˛ºØ˝…’Hé $wüj·÷ìøÏ eùdÔ..|üì, bÕ≥ ˝Ò≈£î+&Ü ‹]π>yê&çï ô|<ä›\T ªE˝≤sTTμ n+≥T+{≤s¡T. Ä ô|<ä›˝Ò eT>±&ÉT ‹s¡ø£ÿ #Ó&É‘ê&ÉT..Ä&É~ ‹]– #Ó&ÉT‘·T+~. nì dü÷≈£îÔ\T e*¢düTÔ+{≤s¡T. M{Ï˝À¢ @~ ø£¬sø˘º? á Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+ <=s¡ø£&É+ #ê˝≤ø£wüº+. n+<äTπø Ä ô|<ä›\ ‹≥¢qT ≈£L&Ü Äosê«<ë\T>± rdüT≈£î+≥T+{≤&ÉT z ≈£îÁsê&ÉT. yêfi¯ó¢ ªyÓ<Ûäeμ nHêï ªyÓj˚T´fi¯ó¢ <ÛäqeTT‘√ e]ú\T¢μ nì B$+∫q+‘· Äq+<ä|ü&çb˛‘ê&ÉT. n˝≤+{Ï ≈£îÁsê&çøÏ z ≈£îÁs¡~ ‘ês¡dü|ü&ç‘˚..Çø£ Ä dü+<ä&çøÏ Vü≤<äTΔ ñ+≥T+<ë..n\T¢ ns¡T®Hé ªE˝≤sTTμ dæìe÷ q&Éø£ Ç˝≤π> Ç|ü|ü{Ïπø Væ≤{Ÿ nj·÷´sTT nHêïs¡T. k˛e÷dü÷<é, ø√≥ Áoìyêdüsêe⁄, ÁãVü≤àq+<ä+, ‘·ì¬øfi¯¢ ñ+≥T+~. ìsêà‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªÁ‹$Áø£yéT XË’*˝ÀH˚ düs¡<ë>± kÕ–b˛j˚T ∫Á‘·$T~. j·÷ø£åHé uÛÑs¡DÏ, <Ûäs¡àes¡|ü⁄ düTÁãVü≤àD´+. myÓTàdt Hêsêj·TD, sêe⁄ s¡y˚Twt, ÁãVü≤àD°, ‘·T\dæ, ùV≤eT, Á|ü>∑‹ n+XÊ\≈£L ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+~. E˝≤sTT>± ‹]π> z nu≤“sTT..‘·q \ø£å´+ m˝≤ ‘·~‘·s¡T\T Ç‘·s¡ bÕÁ‘·\T b˛cÕdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ÄsYº:s¡M+<äsY, m&ç{Ï+>¥: Á|üMDY |üP&ç, @s¡Œs¡#·Tø√Hêï&ÉT? n<äTø√dü+ @+ #˚XÊ&√ ‘Ós¡MT<˚ #·÷&Ü*. <˚$Áo Á|ükÕ<é n+~+∫q bÕ≥\T ìsêàD+: Vü≤]ø£ n+&é Vü≤dæì ÁøÏj˚TwüHé‡.

C…… ˙ * j·T

eTùV≤wt u≤ãT dæìe÷≈£î |üeHé yêsTTdt zesY ø={≤¢≥≈£î <ë]rdæq ôd’|òt, B|æø£ ø±ø˘f…sTT˝Ÿ bÕغ >∑‘·+˝À |üeHé ø£fi≤´DY ∫Á‘·+ »˝≤‡ øÏ eTùV≤wü u≤ãT yêsTTdt zesY Ç∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|ü⁄Œ&ÉT n˝≤+{Ï |ò”fÒ eT∞¢ »s¡>∑uÀ‘√+<äì |òæ˝Ÿà q>∑sY {≤ø˘. eTùV≤wt u≤ãT ‘êC≤ ∫Á‘·+ (düT≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+)øÏ |üeHé yêsTTdt zesY Çe«{≤ìøÏ n+^ø£]+#ês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. 2013 ˝À $&ÉT<ä\ nj˚T´ á ∫Á‘êìøÏ Á|üdüTÔ‘·+ #·+Á<äT&ÉT nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|{Ϻq≥T¢ düe÷#ês¡+. Çø£ á yês¡Ô n≥T |üeHé, eTùV≤wt n_Ûe÷qT˝À¢ dü+‘√wü+ ø£*–k˛Ô+~. eTùV≤wt‘√ ª<ä÷≈£î&ÉTμ ∫Á‘êìï ì]à+∫q 14Ø˝Ÿ‡ dü+düú á ∫Á‘êìï ì]àk˛Ô+~. <˚$Áo Á|ükÕ<é dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. s=e÷+{Ïø˘ ∫Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ç>± >∑T]Ô+|ü⁄bı+~q düT≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À eTùV≤wtu≤ãT ‘=*kÕ]>± q{ÏdüTÔ+&É≥+‘√ á ∫Á‘·+ Áù|ø£å≈£î˝À¢ ÄdüøÏÔì ÁøÏj˚T{Ÿ #˚k˛Ô+~. düT≈£îe÷sY ‘·j·÷s¡T#˚dæq Ádæÿ|tº eTùV≤wtu≤ãTì u≤>± Ç+Áù|dt #˚dæ+<äì, eTTK´+>± Äj·Tq ø±´¬sø£º¬s’CÒwüHé |üP]Ô yÓ’$<Ûä´+>± e⁄+&˚˝≤ düu…®ø˘ºqT düT≈£îe÷sY r]Ã~<ë›&Éì ∫Á‘· esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. dæìe÷ ø£<∏ä $wüj·÷ìø=ùdÔ..>√yê u≤´ø˘ Á&Ü|t‘√ á ∫Á‘· ø£<∏ä q&ÉTdüTÔ+<äì ‘Ó*dæ+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Ç+<äT˝À eTùV≤wt u≤ãT ‘=*kÕ]>± dæø˘‡ bÕ´ø˘ u≤&û‘√ ø£ì|æ+#·qTHêïs¡H˚ yês¡Ô\T ≈£L&Ü $ì|ædüTÔHêïsTT. eTùV≤wt u≤ãT Ç+<äT˝À ˝…ø£Ãs¡sY bÕÁ‘· #˚düTÔHêïs¡ì n+≥THêïs¡T Á|üdüTÔ‘·+ eTùV≤wt u≤ãT d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. Áoø±+‘Y n&ܶ\ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á∫Á‘êìï Áo yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ ~˝Ÿ sêE ì]àdüTÔHêïs¡T. yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wt u≤ãT, düeT+‘·,n+»* Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T>± eT©º kÕºs¡sY >± á ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘√+~.

◊f…+ HÓ+ãsY eHé>± ì\TdüTÔ+<ä≥

‘·q ªsö&û sê<∏√sYμ ø£<∏ëHêsTTø£ k˛HêøÏå dæHêΩ‘√ ø£*dæ Á|üuÛÑT<˚yê ôdº|ü⁄Œ˝Òj·TqTHêï&ÉT. nø£åjYT≈£îe÷sY ì]àdüTÔqï ªzm+Jμ(z yÓTÆ >±&é) dæìe÷˝À z ◊f…+ q+ãsY #˚j·T&ÜìøÏ Á|üuÛÑT<˚yê n+^ø£]+#ê&ÉT. ª>√... >√... >√$+<ëμ n+≥÷ kÕπ> á ◊≥+ q+ãsYqT, ‘·q ¬øØsY˝ÀH˚ z n<äT“¤‘·yÓTÆq ◊f…+ q+ãsY>± ∫Árø£]+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT düHêïVü‰\T #˚düTÔHêï&É≥. á bÕ≥ ∫Árø£s¡D ø√dü+ #ÓHÓ’ï qT+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± 400 eT+~ &Ü´q‡s¡¢qT eTT+u≤jYT rdüT≈£îyÓfi¯óÔHêïs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À e∫Ãq ◊≥+ kÕ+>¥‡˝À HÓ+ãsY eHé ªVü‰{Ÿ HÓ+ãsYμ>± Ç~ ì*∫b˛‘·T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. á bÕ≥ ø√dü+ ø=‘·Ô s¡ø£+ ôdº|t‡qT ø£+b˛CŸ #˚düTÔHêï&ÉT Á|üuÛÑT. B+‘√, k˛HêøÏå Äq+<ëìøÏ ne<ÛäT\T ˝Òe≥. <˚X¯+˝ÀH˚ HÓ+ãsY eHé &Ü´q‡sY nsTTq Á|üuÛÑT<˚yê‘√

&Ü´Hé‡ #˚ùd n<äèwüº+ sêe&É+ |ü≥¢ k˛HêøÏå #ê˝≤ KTw”>± ñ+<ä≥. Ç<=ø£ ùdàwt Væ≤{Ÿ HÓ+ãsY ne⁄‘·T+<äì düìïVæ≤‘·T\ e<ä› á bÕ≥ >∑T]+∫ ÄyÓT #ÓãT‘·÷ ‘Ó>∑ eTT]dæb˛‘√+~. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ k˛HêøÏå dæHêΩ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT<˚yê Ä<Ûä«s¡´+˝À &Ü´H釽À •ø£åD rdüT≈£î+≥THêïqT. Ç{°e\ ˇø£ ôdº|t #˚sTT+#·&É+˝À Hê≈£î Á|üuÛÑT<˚yê #ê˝≤ düVü≤ø£]+#ês¡T. á |ò”{Ÿ #˚j·T&É+ #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆHê, #ê˝≤ áJ>± Á|üuÛÑT<˚yê Hê‘√ #˚sTT+#˚XÊ&É+{À+~ k˛HêøÏå dæHêΩ. nø£åjYT≈£îe÷sY ø√düy˚T Á|üuÛÑT<˚yê ø=]jÓ÷Á>∑|ò” #˚kÕÔqqï+<äTe˝Ò¢ á bÕ≥≈£î ˇ|ü≈£îHêïq˙, á bÕ≥ ø√dü+ õe÷ïdæºø˘‡ ≈£L&Ü H˚s¡TÃø√yê*‡ e∫Ã+<äì #Ó|üø=∫Ã+~.

u≤©e⁄&é kÕºsY ôd’|òt n©U≤Hé, B|æø£ |ü&ÉTø=H˚ q{Ï+∫q ªø±ø˘f…sTT˝Ÿμ ∫Á‘·+ 13q $&ÉT<ä\e⁄‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± Ä ∫Á‘·+ ìsêà‘·\T dæìe÷ Á|üyÓ÷wüH√¢ uÛ≤>∑+>± eTT+u…’˝§ì $Tì≈£L|üsY c˛s¡÷yéT˝À >∑&ç∫q M¬ø+&é˝À bÕغ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ á bÕغ ø±kÕÔ MT&çj·÷≈£î, uÖq‡sY‡(ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\T)≈£î, MT&çj·÷≈£î eT<Ûä´ ø={≤¢≥≈£î <ë] rdæ+~. bÕغ sêÁ‹ 9.30>∑+≥\≈£î nsTT‘˚ ôd’|òt, eTs√ V”≤s√sTTHé &Éj·÷Hê ô|+{° 11 >∑+≥\ ‘·sê«‘· Vü≤»s¡j·÷´s¡T. n|üŒ{Ï es¡≈£î M] sêø£ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dæq yês¡+‘ê ôd’|òt, B|æø£\qT #·÷&É>±H˚ yê]øÏ ùwø˘ Vü≤´+&é Çe«&ÜìøÏ m>∑ã&ܶs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À MT&çj·÷≈£î dü+ã+~Û+∫ bò˛{ÀÁ>±|òüs¡T¢ ‘·eT ì~Ûìs¡«Vü≤D˝À uÛ≤>∑+>± u…dtº bò˛{ÀÁ>±|òt‡ rj·T&ÜìøÏ me] Á|üj·T‘·ï+˝À yês¡T ñHêïs¡T. Áøö&éqT n]ø£≥º&É+ ø√dü+ uÖq‡sY‡ n+<ä]ì ‘√ùdj·T&É+ yÓT<ä\T ô|{≤ºs¡T. á dü+|òüT≥q˝À |ü\Te⁄s¡T MT&çj·÷ |üs¡‡Hé‡øÏ >±j·÷\T ø±e&É+‘√ bÕ≥T ¬øyÓTsê\T &Ü´y˚TCŸ nj·÷´sTT. B+‘√ eTqkÕú|ü+ #Ó+~q MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T Ä áyÓ+{ŸqT ø£esY #˚j·T≈£î+&Ü yÓ[¢ b˛j·÷s¡T. s=e÷+{Ïø˘ ø=yÓT&û eT÷M>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ø±ø˘ f…sTT˝Ÿ,E˝…’ 13q $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔ+ ne⁄‘√+~. ôVAMT n<ëC≤ìj·÷ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ ôd’|òt, Ç\T´$TH˚{Ï |òæ˝Ÿà‡ dü+j·TTø£Ô+>± ì]à+#ês¡T. Á|”‘·yéT dü+^‘·+ n+~+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ s¡÷.45 ø√≥¢ e´j·T+‘√ Bìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T.

s√$TjÓ÷ p*j·T{Ÿ kÕúsT ˝À ñ+&Ü\≥ u≤©e⁄&é ôdø°‡ ‘ês¡ ø£ØHê ø£|üPsY ˇø£ ã+ |üsY Ä|òüsYqT e<äT\Tø√yê*‡ ek˛Ô+<ä≥. Ç+ <äT≈£î ø±s¡D+ ÄyÓT ô|[¢ nì n+≥THêïs¡T. ÄyÓT ô|[¢ø°, dæìe÷ø° dü+ã+<Ûä+ @+≥ì nqT≈£î+≥THêïsê? Ä dæìe÷ s√$TjÓ÷ p*j·T{Ÿ kÕúsTT Áù|eT ø±e´+>± rj·÷\ì <äs¡Ù≈£î&ÉT nqT≈£î+≥THêï&É≥. ndü\T $wüj·÷ìøÏ eùdÔ..u≤©e⁄&é n+<ë\ uÛ≤eT ø£ØHê ø£|üPsY ‘·«s¡˝À ôd’|òt n©U≤Héì ô|[¢ #˚düTø√uÀ‘·Tqï dü+>∑‹ eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚, á ô|[¢ e\¢ ÄyÓT z eT+∫ dæìe÷ Ä|òüsYì e<äT\Tø√yê*‡q |ü]dæú‘·T\T ø£ì|ædüTÔ Hêïj·Tì u≤©e⁄&é esêZ\ düe÷#ês¡+. uÛ≤Ø ∫Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ç>± ù|s¡Tqï dü+»jYT©˝≤ uÛÑHꇩ s¡÷bı+~+#˚ ªsêyéT ©˝≤μ ∫Á‘·+˝À eTT+<äT>± ø£ØHêqT ø£<∏ëHêsTTø£>± m+#·T ≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚, ‘·q ∫Á‘·+˝À q{Ï+ #ê\+fÒ ø=Hêïfi¯¢ bÕ≥T ‘·q ô|[¢ì yêsTT<ë y˚düTø√yê\ì uÛÑHꇩ Ç{°e\ ø£ØHê≈£î n*ºy˚T≥+ Ç#êÃ&É≥. m+<äTø£+fÒ, á dæìe÷ì s√$TjÓ÷ p*j·T{Ÿ kÕúsTT˝À z Áù|eT ø±e´+>± rj·÷\qT≈£î+≥THêï&ÉT. ‘·q ø£<∏ëHêsTTø£≈£î Ç|üŒ{Ïπø ô|fi¯¢sTTb˛ sTT+ <ä+fÒ.. Áù|ø£å≈£î˝À¢ dæìe÷ |ü≥¢ ÁπøCŸ ‘·–Zb˛ e&É+ n≥T+∫, ndü\T ñ+&É<˚yÓ÷ nì uÛÑHꇩ n_ÛÁbÕj·T+. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø£ØHê kÕúq+˝À Á|æj·÷+ø± #√ÁbÕqT m+|æø£ #˚düTÔHêï&É˙, ÄyÓT ≈£L&Ü Ç+<äT˝À q{Ï+ #·&ÜìøÏ ¬s&û>± ñ+<äì u≤©e⁄&é düe÷ #ês¡+.

nqTã+<Ûä+ $&ÉBj·Tsêì<äì #ÓãT‘√+~. n\T¢ ns¡T®Hé‘√ ø£*dæ Ç*j·÷Hê q{Ï+∫q ªE˝≤sTTμ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îì E˝…’ 13q $&ÉT<ä\ ø±yê*‡ ñ+&É>±, eTs√kÕ] yêsTT<ë |ü&˚ dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ÄyÓT s¡$‘˚» düs¡düq q{Ï+∫q eTs√ dæìe÷ á eT<Ûä´ ª<˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß\Tμ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ∫e] s√Eq ø£<∏ëHêsTTø£ Ç*j·÷Hê, ôd{À¢ ª<˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß\Tμ ≈£L&Ü Ä>∑düTº˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘√+~. n+<ä]ø° u…’ #ÓãT‘·÷, @&˚Ãdæ+<äH˚ yês¡Ô ˇø£{Ï e∫Ã+~. m|ü&É÷ me]‘√q÷ n+{°eTT≥ºq≥Tº>± e´eVü≤]dü÷Ô, ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± ñ+&˚ Ç©¢ uÒ_˝À dü&ÉHé>± Ç+‘· e÷s¡TŒ m+<äT≈£î e∫Ã+~? nì n+<äs¡÷ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T ≈£L&Ü. nsTT‘˚, Ç~ ì»+>±H˚ ÄyÓT˝À e∫Ãq e÷s¡Œ≥. >∑‘·+˝À dæìe÷ wüO{Ï+>¥‡˝À bÕ˝§Zqï|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓT cÕ{Ÿ |üPs¡Ôe>±H˚ ÄyÓT |üì ÄyÓT #·÷düT≈£îì yÓ[¢b˛j˚T~. me]‘√q÷ ô|<ä›>± e÷{≤¢&˚~ ø±<äT. ø±˙ á eT<Ûä´ ø±\+˝À wüO{Ï+>¥‡˝À n+<ä]‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£*dæb˛‘√+~. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ Ç*j·÷Hêj˚T dü«j·T+>± #ÓãT‘·÷ ªyÓTT<ä{À¢ Hê |üH˚<√ H˚qT #˚düT≈£îì yÓ[¢b˛j˚T<ëìï. me]˙ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚<ëìï ø±<äT. ø±˙, sêqT sêqT ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. Ç|ü&ÉT n+<ä]‘√q÷ ˇø£ $<ÛäyÓTÆq n{≤#YyÓT+{Ÿ ø√s¡T≈£î+≥THêïqT. á eT<Ûä´ bÕ˝§Zqï ªE˝≤sTTμ, ª<˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß\Tμ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ düeTj·T+˝À u≤>± m+C≤jYT #˚XÊqT. ôd{À¢ n+<äs¡T ≈£î≥T+ã düuÛÑT´˝≤¢ ø£*dæb˛j·÷+. wüO{Ï+>¥ nsTTb˛>±H˚ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ qT+∫ $&çb˛‘·THêïqH˚ u≤<Ûä ø£\T>∑T‘·T+~. n+<äTπø wüO{Ï+>¥ nsTTb˛‘˚ u≤<Ûä>± ñ+{À+~. Ä u≤<Ûä˝À @&ÉT|ü⁄ ≈£L&Ü Hê≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ e#˚Ãk˛Ô+~μ n+{À+~ Ç*j·÷Hê. {≤©e⁄&é‘√ ‘·q

bòÕ´$T©yÓT+ãsY‡˝≤ ø£*dæb˛‘·THêï+

13 >∑+≥˝À¢H˚ ªuÛÑ÷‘Y`2μ á eT<Ûä´ sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à ‘·q dæìe÷\qT n‹ ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À rdæbÕπsdüTÔHêï&ÉT. ‘êC≤>± ªuÛÑ÷‘Y`2μ ∫Á‘êìï ≈£L&Ü n˝≤π> πøe\+ 13 s√E˝À¢ |üP]Ô #˚XÊ&ÉT. 2003˝À }]àfi≤ eT<=+>∑sY, n»jYT<˚e>∑Hé, HêHê|üfÒø£sY Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·<Ûës¡T\T>± es¡à s¡÷bı+~+∫q ªuÛÑ÷‘Yμ dæìe÷≈£î Ç|ü&û ªuÛÑ÷‘Y`2μ dæìe÷ d”¬ø«˝Ÿ. ìqï{Ï ‘·s¡+ ø£<∏ëHêsTTø£ eT˙cÕ ø√sTTsê˝≤ Ç+<äT˝À ‘·*¢bÕÁ‘· b˛wæ+#·>±, Äπsfi¯¢ n\j·Tï nH˚ bÕ|ü ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~. á ø£<∏ä M]<ä›] #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+<ä≥+‘√ M]<ä›πs á dæìe÷˝À m≈£îÿe>± ø£ì|ækÕÔs¡T. á Vü‰s¡sY eT÷Mì es¡à 3&û bòÕ¬sà{Ÿ˝À ì]àdüTÔHêï&ÉT. Ç~˝≤ ñ+&É>±, Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’ n<ÛäT“¤‘·yÓTÆq $»j·÷ìï kÕ~ÛdüTÔqï ªá>∑μ ∫Á‘·+ >∑T]+∫ sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à ‘·q<Ó’q XË’*˝À Á|üX¯+dü\ es¡¸+ ≈£î]|ædüTÔHêï&ÉT. ªá>∑μ dæìe÷ Ç+‘· ô|<ä› Væ≤{Ÿ ne«&É+‘√ #ê˝≤ eT+~ <äs¡Ù≈£î\T sê»eTÚ[ô|’ ndü÷j·T‘√ ñHêïs¡˙, Äj·TqqT Vü≤‘·´ #˚ùd |üHêï>±\T ≈£L&Ü |üqTï‘·THêïs¡˙, nsTT‘˚, Äj·Tq eT∞¢ ªá>∑μ>± |ü⁄{Ϻ, ‘·eTô|’ mø£ÿ&É |ü>∑ rs¡TÃ≈£î+{≤&√qì uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡˙ es¡à CÀø˘ ù|˝≤Ã&ÉT. á dæìe÷˝À $\Hé #˚‹˝À eTs¡DÏ+∫q V”≤s√, á>∑>± |ü⁄{Ϻ $\Héô|’ |ü>∑ rs¡TÃ≈£î+{≤&Éqï <ëìï Ç˝≤ ÁøÏj˚T{Ÿ #˚dæ CÀø˘ ù|˝≤Ã&ÉT.

u≤©e⁄&é πs+CŸ ø±<äT mdt.mdt.sê»eTÚ[ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q ªá>∑μ ∫Á‘·+ <ë«sê Væ≤{Ÿ ø={Ϻq V”≤s√ Hêì, á ∫Á‘· $»j·÷ìï n+<ä]‘√ |ü+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ˇø£ Á|üeTTK |üÁ‹ø£øÏ Ç+≥s¡÷«´ Ç#êÃs¡T. Hêì e÷{≤¢&ÉT‘·÷..ªá>∑μ ∫Á‘êìï Ç+‘·{Ï |òüTq $»j·T+ #˚dæq Áù|ø£å≈£î\≈£î Hê Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ <Ûäq´yê <ë\T. á ∫Á‘·+˝À Hê q≥q #ê˝≤ u≤>∑T+<äì #ê˝≤ yÓTùdCŸ\T, bò˛Hé ø±˝Ÿ‡ edüTÔHêïsTT. Ç+ø± ø£<∏ä˝À Ç+ø=ìï Áù|eT düìïy˚XÊ\T #˚düT+fÒ u≤>∑T+&˚<äì n+<äs¡÷ n+≥THêïs¡T. á ∫Á‘·+‘√ <äøÏåD≤~ yÓTT‘·Ô+ ‘·qì >∑Ts¡TÔ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, ñ‘·Ôsê~Û˝À ≈£L&Ü á ∫Á‘êìøÏ eT+∫ Ä<äs¡D \_Ûk˛Ô+<äì nHêï&ÉTμ. nsTT‘˚ k‘Y Ç+&çj·÷˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T>±, eT] u≤©e⁄&é˝À m|ü⁄Œ&ÉT n&ÉT>∑T ô|&ÉT‘·THêïs¡T? nì n&ç–q Á|üX¯ï≈£î Hêì düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·÷ ªH˚qT u≤©e⁄&é V”≤s√>± |üìøÏsêH˚yÓ÷? m+<äTø£+fÒ H˚qT n#·Ã ‘Ó\T>∑T ≈£îÁsê&ç˝≤ ñ+{≤qT. HêsYÔ Ç+&çj·÷ V”≤s√øÏ ø±yê*‡q b˛*ø£\T Hê˝À ñ+&Ée⁄. <äøÏåD≤~ es¡≈£î nsTT‘˚ m˝≤+{Ï Çã“+~ sêø£b˛e#·TÃ. ø±˙ u≤©e⁄&éøÏ n+fÒ e÷Á‘·+ Çã“+~ ‘·|üŒ<äìμ nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Hêì >ö‘·yéT MTqHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘√qï ªm{À yÓ[flb˛sTT+~ eTqdüTμ ∫Á‘·+˝Àq÷, ªø£èwüí e+o <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï z ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. n˝≤π> düeTTÁ<ä KDÏ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ‘Ós¡¬øø£ÿuÀj˚T ˇø£ dæìe÷ #˚j·TqTHêïs¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔ+: eT+Á‹ eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9, düTes¡íyês¡Ô: eTT+|ü⁄q≈£î >∑T¬s’q ÁbÕ+‘ê˝À¢ @&Ü~bÕ≥T ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ìs¡«Væ≤+∫ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔeTì |ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK eT+Á‹ eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì U…’s¡‘êu≤<é e÷s¡Trq>∑sY˝À ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ yê≥sY, es¡¸|ü⁄˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’qT eT+Á‹ ÁbÕs¡+ _Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±]àø£ eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY, dæøÏ+Á<ëu≤<é m+|” n+»Hé≈£îe÷sY j·÷<äyé ‘√ bÕ≥T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£ècÕí ù|òCŸ-3øÏ HÓ\ s√E˝À¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ X¯+≈£îkÕú|üq #˚j·TqTqï≥T¢ eTV”≤<ÛäsY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. es¡¸+ |ü&çq Á|ü‹kÕØ e÷s¡Trq>∑sY yêdüT\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j˚T´yês¡ì á ˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’Hé #˚|ü≥º&É+ e\¢ yê] düeTdü´ rs¡T‘·T+<äì eT+Á‹ <ëq+ #ÓbÕŒs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+, 10 E˝…’ 2012

ù|J\T : 8

\+#êe‘ês¡T\T...

kÕe÷qT´\ bÕ*≥ »\>∑\T \+#ê\ Ms¡T\T.. Á|ü»\ bÕ*≥ j·TeTTfi¯ó¢ ø£MTwüHé sêj·TTfi¯ó¢.. Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì bÕbÕ\ uÛ…’s¡e⁄\T ìs¡¢øå±´ìøÏ e÷s¡Tù|s¡T>± ì*∫q y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ˝Òï uÛÒU≤‘·s¡T #˚düTÔqï @á, @+&û Ç|üŒ{Ïes¡≈£L Á|üC≤<äsê“sY yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&Éì n~Ûø±s¡T\T mH√ï Äs√|üD\T..mHÓïH√ï $eTs¡Ù\T nsTTHê #·s¡´\T X¯Sq´+ y˚T+ ≈£L&Ü #·s¡´\T rdüTø√˝Òø£b˛‘·THêïeT+≥Tqï ôdŒwü˝≤|ò”düsY n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ $dæ–y˚kÕ]q z u≤~Û‘·T&ÉT b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT y˚T&ÉÃ˝Ÿ, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): ‹Hêïe÷.. |ü&ÉT≈£îHêïe÷... ‘Ó˝≤¢]+<ë.. á kÕyÓT‘· eT+&É\+˝Àì $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\≈£î ø£¬sø˘º>± dü]b˛‘·T+<˚yÓ÷. Á|üC≤ düeTdü´\qT >±*ø=~* ÇcÕºqTkÕs¡+>± ñ+≥÷, mes¡T m≥T b˛‘˚ @+{Ï nqï #·+<ëq e´eVü≤]düTÔHêïØ n~Ûø±s¡T\T. e÷eTTfi¯¢ eT‘·TÔ˝À CÀ>∑T‘·÷, ø£$Twüq¢≈£î ≈£≈£îÿ]Ô |ü&ÉT‘·÷ ñ<√´>±\qT HÓ≥ºø=düTÔqï á n~Ûø±s¡T\ rs¡T|ü≥¢ düs¡«Á‘ê $eTs¡Ù\T $qedüTÔHêïsTT. M] |òüTqø±s¡´+ @ bÕ{Ï<ä+fÒ dü«j·÷Hê ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\H˚ uÒU≤‘·s¡T #˚düTÔHêïs¡T. eT+&É\+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ç+‘·es¡≈£î á n~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡Tø±˝Ò<ä+fÒ Ms¡T m+‘·{Ï |òüTHêbÕ]ƒ˝À ns¡úeTe⁄‘√+~. $<ÛäT\ |ü≥¢ n~Ûø±s¡T\≈£îqï ∫‘·ÔX¯ó~Δ ÇfÒº ‘Ó*dæb˛‘·T+~. ô|’kÕúsTT n~Ûø±s¡T˝Ò Ç˝≤ ñ+fÒ Çø£ øÏ+~kÕúsTT yêfi¯ó¢

m˝≤ ñ+{≤s√qqï $eTs¡Ù\T $qedüTÔHêïsTT. ˇø£yÓ’|ü⁄ ø£¬s+{Ÿ ø£cÕº\T.. eTs√yÓ’|ü⁄ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ Á|ü»\≈£î XÊ|ü+>± e÷]+~. ‘·&çdæyÓ÷ô|&Ée⁄‘·Tqï ø£¬s+{Ÿ _\T¢\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·T+fÒ n~ #ê\<äqï≥T¢ $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T ‘·eTqT dü‘êsTTdüTÔHêïs¡+≥÷ |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. y˚fi≤bÕfi¯˝Òì ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\‘√ rÁe Çã“+<äT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡+≥÷ yêb˛‘·THêïs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚... y˚T&ÉÃ˝Ÿ, XÊ$TsYù|≥ eT+&É˝≤\T @&û s¡eTDeT÷]Ô |ü]~Û˝À ñ+{≤sTT. eTs√ n~Ûø±] @á. Çø£ÿ&ç Á|ü»\T mìï |òæsê´<äT\T #˚dæHê |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ñ+&És¡T. Á|ür |üìøÏ \+#·+ s¡T∫eT]–q yêfi‚¢ Çø£ÿ&É ø£ì|ækÕÔs¡H˚ Äs√|üD\T ñHêïsTT. nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«

esê¸\T düeTè~Δ>± ≈£îs¡TkÕÔsTT uÛÑ$wü´yêDÏ˝À CÀ–ì dü«s¡í\‘· yÓ\¢&ç @sêŒ≥T¢ dü]>± ˝Òeì ÄÁ>∑Vü≤+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9, düTes¡íyês¡Ô: C G≤yμj∂ xqsLi™´sXμÙj∂gS ™´sL<SáV NRPVLRiVryÚ∏R∂V¨s, FsÕÿLi…”¡ μj∂gRiVáV @NRP‰lL˝i[μR∂¨s À≥œ¡≠sxtsQ˘™yfl”· æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @LiVVæªΩ[, @ªy˘aRPNRPV F°LSμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. ™´sV•¶¶¶NS¤Œ¡[aRP*LRi ry*≠sV ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı ˙xmsºΩztÌsQLiøyá¨s gRiæªΩ[≤yμj∂ N][LS©´s¨s.. @LiVV©y BLiNS ˙xmsºΩztÌsQLiøR¡ ¤Õ¡[μR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. C G≤yμj∂ DªRΩ=™´s ¨sLRi*x§¶¶¶fl· GLSˆ»˝¡V xqsLjigS ¤Õ¡[™´s¨s A˙gRiz§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. CryLji ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xmsp«ÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV, Aá∏R∂V zqs ¡˜Liμj∂ ¬ø¡[zqs©´s GLSˆ»˝¡V ªRΩ©´sNRPV ºdΩ˙™´s ¨sLSaRP NRP÷¡gjiLiøy∏R∂V¨s }msL]‰Liμj∂. zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ™´sV•¶¶¶LiNS◊¡ À‹[©yá DªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS G…ÿ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ LRiLigRiLi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ «‹[gji¨s xqs*LÒRiáªRΩ À≥œ¡≠sxtsQ˘™yfl”·Õ‹[ À≥œ¡≠sxtsQ˘™yfl”· ≠s¨szmsLiøyLRiV. @™´sV¯™yLjiNTP FsμR∂VLRiVgS xms¿¡ËNRPVLi≤R∂\|ms ¨sá ¡≤T∂ À≥œ¡NRPVÚáV @≤T∂gji©´s ˙xmsaRPıáNRPV xqs™´sWμ≥y©y÷¡øyËLRiV. ªRΩ©´sNRPV NRPVá™´sVªyá xms…Ì”¡Lixmso ¤Õ¡[μR∂©´s¨s, @™´s¨dsı ™´sV©´sVxtsv˘Ã¡V

KC≤Hê≈£î >∑+&ç ø=&ÉT‘·THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T n+≥THêïs¡T. $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢øå±´ìøÏ kÕe÷qT´\T ã\e⁄‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ô|’ nH˚ø£ Äs√|üD\T ñHêïj·Tì, yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+&É˝≤\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. øÏ+~kÕúsTT ñ<√´>∑T\T ‘·|ü #˚ùdÔ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± ô|’kÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚j·Te#·TÃ. ø±˙ yêfi‚¢ ‘·|ü #˚ùdÔ Çø£ me]øÏ #Ó|üø√yê*. \+#ê\T rdüT≈£î+≥÷ |üqT\T #˚düTÔqï yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Çø£ÿ&ç $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\qT >±&ç˝À ô|{≤º*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. kÕe÷qT´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ÇcÕºqTkÕs¡+>± e´eVü≤]düTÔqï ($T>∑‘ê 2˝À)

$T&ç˝Ÿ @CŸ...

øÏ&ûï &Ü´y˚TCŸ q>∑s¡+˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï øÏ&ûï s√>∑T\T eT<Ûä´ ej·TdüTÿ˝À¢H˚ øÏ&ûï düeTdü´\T 40 @fi¯¢˝À|ü⁄ yêπs m≈£îÿe u≤~Û‘·T\T z n<Ûä´j·Tq+˝À yÓ\¢&ç xqsXztÌsQLiøR¡VNRPV©´sıÆ™s[©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ ™´sV•¶¶¶NS¤Œ¡[aRP*LRi ry*≠sV ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı ˙xmsºΩztÌsQLiøyá¨s gRiæªΩ[≤yμj∂ À≥œ¡≠sxtsQ˘™yfl”·Õ‹[ xqsW¿¡Li¿¡©y.. @μj∂ «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s, A xms¨s¨s ªyÆ©s[ ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVLi…ÿ©´s¨s xqs*LÒRiáªRΩ À≥œ¡≠sxtsQ˘™yfl”·Õ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. C G≤yμj∂ xmsp«ÿNSLRi˘˙NRP™´sWáV, ¨sLRi*x§¶¶¶fl· GLSˆ»˝¡V ªRΩ©´sNRPV ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ¨s NRP÷¡gjiLiøy∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. xmsp«¡Ã¡V xqsLjigS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. C G≤yμj∂ ™´sL<SáV xms≤R∂ªy∏R∂V¨s xqs*LÒRiáªRΩ æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡NRPVÚáV @≤T∂gji©´s ˙xmsaRPıáNRPV xqs™´sWμ≥y©y÷¡xqsWÚ.. N][Lji©´s¨sı ™´sL<SáV NRPVLRiVryÚ∏R∂V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @ªy˘aRPNRPV F°LSμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. μ≥R∂LRiáV ™´sVLjiLiªRΩ |msLRiVgRiVªy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ©´sNRPV @Liªy xqs™´sW©´sÆ™s[V©´s¨s, ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9, düTes¡íyês¡Ô: \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ NTP≤U∂ı xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™y˘μ≥j∂˙gRixqsVÚá xqsLi≈¡˘ ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigjiF°ª][Liμj∂. @LiμR∂VÕ‹[ 40 GŒ˝œ¡ NRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´s ™´s∏R∂VxqsV= ™yLjiÕ‹[Æ©s[ C xqs™´sVxqs˘ FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Li ALiμ][á©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. ™´sVV\|ms#ˆ GŒ˝œ¡Õ‹[ ™´s∏R∂Vxqs=Õ‹[Æ©s[ ≤R∂∏R∂Wázqs£qs ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı, NTP≤U∂ı ™´sWLjiˆ≤U∂ ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVLi»¡©´sı ™yLji xqsLi≈¡˘ |msLRiVgRiVª][LiμR∂¨s J @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLiÕ‹[ Æ™sáVgRiV øR¡WzqsLiμj∂. NTP≤U∂ı xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™y˘μ≥R∂VáV ™´sVμ≥R∂˘ ™´s∏R∂VxqsV‰Ã¡©´sV ºdΩ˙™´sLigS Æ™s[μ≥j∂xqsVÚ©yı∏R∂V¨s BLi≤T∂∏R∂V©±s N_¨s=Õfi A£mns Æ™sV≤T∂NRPÕfi Lki|qsL`iË (H{qsFsLiAL`i) ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLiÕ‹[ æªΩ[÷¡Liμj∂. ¨s™±sV=NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙F~|mnsxqsL˝RiV, \Æ™sμR∂V˘Ã¡ª][ NRPW≤T∂©´s  ¡XLiμR∂Li C @μ≥R∂˘∏R∂V©y¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ª][ Fy»¡V ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ™´sVVLi\¤À¡, N][ÕfiNRPªy, ¬ø¡\Æ©sQı, \¤«¡xmspL`i, À≥‹[FyÕfi, À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*L`i, gRiV™yx§¶¶¶…”¡ ©´sgRiLSÕ˝‹[ C xmsLjia][μ≥R∂©´s ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[Æ©s[ NTP≤U∂ı ™y˘μ≥j∂˙gRixqsVÚá xqsLi≈¡˘ @μ≥j∂NRP™´sV¨s C xmsLjia][μ≥R∂©´sÕ‹[ Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂Liμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NTP≤U∂ı ™y˘μ≥R∂Váª][ Àÿμ≥R∂ xms≤R∂VªRΩV©´sı ™yLjiÕ‹[ 45c50 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ 40 GŒ˝œ¡Õ‹[xmso ™ylLi[©´s¨s C @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLiÕ‹[ æªΩ[÷¡Liμj∂. @Õÿlgi[, NTP≤U∂ı ™´sWLjiˆ≤U∂ ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı ™yLjiÕ‹[ 85 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂, AL][gRi˘$ NTPLiμR∂ ≤R∂∏R∂Wázqs£qs ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı ™yLjiÕ‹[ 70 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 10, E˝…’ 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

kÕe÷qT´\ bÕ*≥ »\>∑\T n~Ûø±s¡T\ô|’ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. ˝…ø£ÿ˝Òì ø£˝…ø£ºsY e÷≥ |ü≥ºD |ü]~Û˝À @&û ø±sê´\j·T+ ñ+~. ø±˙ Á|üC≤<äsê“sY ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Hê{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. ø£˙dü+ Á|üC≤<äsê“sY yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô ≈£L&Ü #·÷&É≥+ ˝Ò<äT. Á|ü‹ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤<äsê“sY≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq|üŒ{Ïø° á n~Ûø±s¡T\T yê{Ïì |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. Á|üC≤<äsê“sY≈£î Vü‰»s¡Tø±ì ø=+‘·eT+~ $$<Ûä XÊU\ n~Ûø±s¡T\ô|’ ø£˝…ø£ºsY mH√ïkÕs¡T¢ ø=s¡&Ü s¡aT[|æ+#ês¡T. nsTTHê Çø£ÿ&ç $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T˝À¢ #·\q+ ˝Ò<äT. yÓTT<äT› ìÁ<ä e<ä\≥+ ˝Ò<äT. ‘·eT≈£î ≈£î<äs¡ø£b˛‘˚ øÏ+~kÕúsTT n~Ûø±s¡T\HÓ’Hê ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j˚T´˝≤ #·÷&Ü*. ø±˙ Ç~ ≈£L&Ü #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. Á|ü‹ ˇø£ÿ ñ<√´–øÏ ñ<√´>∑eT+fÒ m+‘√ø=+‘· uÛÑj·TeTT+≥T+~. ø±˙ M]øÏ n˝≤+{Ï<˚MT ˝Ò<äì, \+#ê\≈£î u≤>± s¡T∫eT]– ÇcÕºqTkÕs¡+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì eT+&É\ Á|ü»\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\H˚ |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T Çø£ kÕe÷qT´\T >√&ÉT @+ $+{≤s¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. #·s¡´\T rdüTø√˝Òø£b˛‘·THêï+: ôdŒwü˝≤|ò”düsY

øÏ&ûï &Ü´y˚TCŸ L][gRiVáV NRPW≤y 40 GŒ˝œ¡Õ‹[xmso ™ylLi[©´s¨s Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂Liμj∂. rÛy¨sNRP, «¡©´sV˘xmsLRi\Æ™sV©´s NSLRiflÿ¤Õ¡[ NTP≤U∂ı ™y˘μ≥j∂˙gRixqsVÚáV |msLRigRi≤y¨sNTP NSLRifl·™´sV¨s xmsLjia][μ≥R∂NRP ¡XLiμR∂Li @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. 12c13 xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi 60 GŒ˝œ¡ß \|ms ¡≤T∂©´s ™yLjiNTP NTP≤U∂ı xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™y˘μ≥R∂VáV ™´s¬ø¡[Ë™´s¨s, A ™´s∏R∂VxqsV= ™ylLi[ FsNRPV‰™´sgS ≤R∂∏R∂W ázqs£qs ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[ ™yLRi¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. NS¨ds, ˙xmsxqsVÚªRΩLi 20c30 xqsLi™´sªRΩ= LSá ™´s∏R∂VxqsV= ™yLRiV NTP≤U∂ı ™y˘μ≥R∂Váª][, \|§¶¶¶xmsL`i ¤…¡©<´s©±sª][ Àÿμ≥R∂ xms≤R∂VªRΩV©yı LRi¨s }msL]‰Liμj∂. μk∂¨sNTP gRiá NSLRiflÿá\|ms ªy™´sVV xmsLjia][μ≥R∂©´sáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ¨s™±sV=NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s˙Fnyá“¡ ≠sÀ≥ÿgRiLi ˙F~|mnsxqsL`i $À≥œ¡WxtsQfl„fi LS«¡Ÿ æªΩ÷¡FyLRiV.

düeTdü´\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]+#ê*: ø£˝…ø£ºsY s¡+>±¬s&ç¶, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): ô|q¸qT¢, Äs√>∑´Áo, Ç+ ~s¡eTà Çfi¯¢ #Ó*¢+|ü⁄\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q $»„|ü⁄Ô\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]o*+∫ ÁbÕ<Ûëq´‘ê Áø£eT+˝À |ü]wüÿ]+#ê*‡+~>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ dü+ã+~Û‘· õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eT yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºs¡T ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\qT+∫ e∫Ãq bò˛Héø±˝Ÿ‡ô|’ düŒ+~dü÷Ô Äj·Tq ô|’ dü÷#·q\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ø±sê´\j·T+ es¡≈£î sê˝Òì eè<äTΔ\T, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·Te⁄\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ÁX¯<äΔ #·÷bÕ\ì Ä<˚•+#ês¡T. Ç+#ê]® &ûÄsYz Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T&çôd\ ‘=\–+|ü⁄ ñÁ~ø£Ô+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9, düTes¡íyês¡Ô: \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Fs÷d¡˜©´sgRiL`iÕ‹[ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı ™´sV©´sW=LSÀÿμ`∂Õ‹[ gRiV≤T∂|qsá ª]ágjiLixmso NSLRi˘˙NRP™´sVLi D˙μj∂NRPÚ xmsLjizqÛsºΩNTP μyLjiºdΩzqsLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqÛsáLiÕ‹[ Æ™s÷¡zqs©´s gRiV≤T∂|qsá©´sV ª]ágjiLi¬ø¡[LiμR∂NRPV “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs @μ≥j∂NSLRiVáV F°÷d¡xqsVáª][ r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NSLRiVá øR¡LRi˘Ã¡©´sV rÛy¨sNRPVáV @≤ÔR∂VN]¨s ™yLjiª][ ™ygS*μy¨sNTP μj∂gSLRiV. ª]ágjiLixmso©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Liª][ N]μÙj∂}qsxmso D˙μj∂NRPÚªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. gRiV≤T∂|qsá©´sV ª]ágjiLiøR¡™´sμÙR∂Li»¡W J ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ILi…”¡\|ms NTPL][zqs©±s F°xqsVN]¨s ¨sxmsˆLi…”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂NRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡gS F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. μk∂Liª][ @NRP‰≤R∂ xmsLjizqÛsºΩ D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLjiLiμj∂. F°÷d¡xqsVá xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ™´sV xms¨s xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV.

n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ ôdŒwü˝≤|ò”düsYqT $es¡D ø√s¡>±.. ‘êeTT #·s¡´\T rdüTø√˝Òø£b˛‘·THêïeT+≥÷ Äj·Tq yêb˛j·÷s¡T. b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT n~Ûø±s¡T\‘√ $dæ–y˚kÕ]q z u≤~Û‘·T&ÉT @ø£+>± b˛©dtùdºwüHé˝ÀH˚ |òæsê´<äT #˚XÊs¡+fÒ |ü]dæú‹ m+‘· |òüTÀs¡+>± ñ+<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. mìïkÕs¡T¢ ø±fi¯¢]π>˝≤ n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷º ‹]–Hê, mìï $q‘·T\T #˚dæHê ‘·q düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·˝Ò<äH˚ eTqkÕÔ|ü+‘√ Äj·Tq |òæsê´<äT≈£î |üPqT≈£îHêïs¡T. düπs« HÓ+ãs¡T 74, bÕ¢{Ÿ HÓ+ãs¡T 103 j·T»e÷ì ù|s¡T md”« lìyêdt. ‘·q bÕ¢{Ÿ˝À ñqï $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤ìï ‘=\–+#ê\ì >∑‘· Äs¡THÓ\\ qT+∫ n~Ûø±s¡T\≈£î yÓTTs¡ô|≥Tº≈£î+≥THêï |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕqb˛˝Ò<äT. yê] qT+∫ düŒ+<äq ø£s¡Tee&É+‘√ eTqkÕÔ|ü+ #Ó+~q lìyêdt $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ô|{≤º\ì b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. \+#ê˝Ò \+#ê\T @á, @&û\≈£î n<äq+>± e÷eT÷fi¯ó¢ edüTÔ+{≤j·TH˚ Äs√|üD\T ñHêïsTT. M{ÏøÏ ‘√&ÉT &çbÕsYºyÓT+{Ÿ |üs¡+>± ø£MTwüqT¢ ñ+&ÉH˚ ñHêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T n+≥THêïs¡T. ø£$TwüHé ˝Òì<˚ @|üì #˚j·Ts¡ì M]ô|’ rÁe $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. Çø£HÓ’Hê dü+ã+~Û‘· ô|’n~Ûø±s¡T\T M] e´eVü‰s¡+ô|’ <äèwæºkÕ]+∫, ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, \+#êe‘ês¡T\ uÛÑs¡‘·+ |ü{≤º\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

esê¸\T düeTè~Δ>± ≈£îs¡TkÕÔsTT NRPVá™´sVªyá ¤À≥¡[μy’≥¡˙Fy∏R∂WáV ªRΩ©´sNRPV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. NRPVá™´sVªyáV ™´sV©´sVxtsváV xqsXztÌsQLiøR¡VNRPV©´sıÆ™s[©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«¡Ã¡LiμR∂Lji¨ds xqsLiª][xtsQLigS DLiøR¡Vªy©´s¨s, ™yLji N][LjiNRPáV Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚ©´s©yıLRiV. LRiLigRiLi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V ≠sxmsªRΩVÚá ¨s™yLRifl· NRP≠sV…‘¡ \Æ™s£qs \¬ø¡LRi¯©±s ™´sV˙Lji aRPbPμ≥R∂L`ilLi≤ÔT∂, zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ FsLi{ms @Li«¡©±sNRPV™´sWL`i ∏R∂WμR∂™±s, rÛy¨sNRP NSL]ˆlLi[»¡L˝RiV, ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

•ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î $ø£˝≤+>∑T\+‘ê Vü‰»s¡Tø±yê*: m+áy√ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´|üøå√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± $ø£˝≤+ >∑T\≈£î 3 Áf…Æ ôd’øÏfi¯¢qT, eTs√ eT÷&ÉT $ìøÏ&ç j·T+Á‘ê\qT |ü+|æD° #˚XÊeTì m+áy√ \øå±à¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±s¡´Áø£eT+˝À M{Ïì \_Δ <ës¡T\≈£î Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] &ç.s¡y˚Twt n+<ä# ˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... $ø£˝≤+>∑T\T áø±s¡´Áø£ e÷ìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. Á|ü‹ yês¡+ $ø£˝≤+>∑T\≈£î Ç#˚à •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ 45 eT+~øÏ>±qT, 25eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. $T>∑‘ê yês¡T ‘·|üŒ≈£î+&Ü áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêyê\Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e#˚à yê]øÏ HÓ\ ãdüT‡ Ks¡TÃ\T s¡÷.250 ÇdüTÔHêïeTHêïs¡T. $<ë´|üøå√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e#˚Ãq yê]øÏ s¡÷.100 ãdüT‡ Ks¡TÃ\ øÏ+<ä n+<ä#˚XÊeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] s¡y˚Twt, e÷J m+|”|” XÊ´+sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ç~ #ê\ eT+~ ø±s¡´Áø£eTeTì, $ø£˝≤+>∑T\+‘ê Bìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶, ◊áÄsY{° dü+<Ûä´, kÂeT´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀHê\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï q\¢b˛#·eTà <˚yê\j·T+

|òæsê®~>∑÷&É˝À eTs√ <√|æ&û Hê\T>∑T ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, s¡÷. 50y˚\T <√|æ&û uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 9, düTes¡í yês¡Ô: ˇ+≥]>± ñqï eTVæ≤ fi¯qT |ü≥º|ü>∑\T ø£‘·TÔ\‘√ u…~]+∫ 15‘·T˝≤\ ã+>± s¡T q>∑\qT <√|æ&û #˚dæq dü+|òüT≥q •yês¡TÁ>± e÷\ Á|ü»\T eTs¡Teø£ eTT+<˚ |òæsê®~>∑÷&É Á>±eT+˝À eTs√ <√|æ&û »]–+~. y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝Àì |òæsê®~>∑÷&É eT*¢U≤s¡T®qq>∑sY˝À k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq ‘êfi¯+ y˚dæq Ç+{Ïì \ø£å´+>± #˚düTø=ì Hê\T>∑T‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, s¡÷. 50y˚\ q>∑<äTqT <√#·T≈£îHêïs¡T. b˛©düT\T, u≤~Û‘·T\ ø£<∏äq+Á|üø±s¡+.. q\¢>=+&É õ˝≤¢ sêC≤ù|≥ eT+&É\+, πsDÏ>∑T+≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dü‘·´+>ö&ÉT Ä~yê s¡+ kÕj·T+Á‘·+ uÛ≤sê´_&ɶ\‘√ kı+‘·÷]øÏ yÓfi≤¢&ÉT. k˛eTyês¡+ ñ<ä j·T+ Ç+{ÏøÏ sê>± Ç+{Ï ‘êfi¯+ |ü>∑T\>={Ϻ ø£ìŒ+∫+~. B+‘√ ø£+>±s¡T|ü&çq dü‘·´+ Ç+{À¢øÏ yÓ[¢ |ü]o*+#·>± ;s¡Tyê˝Àì ¬s+&ÉT ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T _ôdÿ{Ÿ, ‘·T\+$\Te>∑\ Hê\T>∑T ñ+>∑sê\T, ns¡‘·T\+ø£eTà\‘√bÕ≥T s¡÷. 50y˚\ q>∑<äTqT <√#·T≈£îHêïs¡T. á <√|æ&ç kıeTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq eT÷&ÉT qT+∫ ◊<äT >∑+≥\ eT<Ûä´ q »]– ñ+≥T+<äì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ≈£L¢dt{°+qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+∫ &ûmôd’‡ k˛eTj·T´ πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

eTqkÕÔ|ü+‘√ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 9, düTes¡íyês¡Ô: ì‘·´+ eT<ä´+ n\yê≥TqT e÷qTø√ yê\ì uÛ≤s¡´eT+<ä*+#·&É+‘√ eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’q z e´ øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\TŒ&çq dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~.b˛©düT\ ø£<∏äq+Á|üø±s¡+.. uÀ&ÉT|üŒ\ ;Û+¬s&ç¶ø±\˙˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï ¬ø. nsõ¬s&ç¶(44) ≈£î uÛ≤sê´ Ç<ä›s¡T |æ\¢\T. Ç‘·qT dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì #ÓqïπøX¯e Ä\j·T+˝À ø£¢sYÿ>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. Ä~yês¡+ dæøÏ+Á<ëu≤<ä uÀHê\ dü+<äs¡ uÛÑ+>± m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À eT<ä´+ ùd$+∫ Ç+{ÏøÏ e#êÃ&ÉT. ì‘·´+ eT<ä´ + ùd$+∫ Ç+{ÏøÏ edüTÔ+&É≥+‘√ uÛ≤s¡´yÓ+ø£≥eTà n\yê≥T e÷qTø√yê*‡+~>± eT+<ä*+∫+~. B+‘√ eTqkÕ <∏äbÕìøÏ >∑T¬s’q n+õ¬s&ç¶ bÕ´Hé≈£î ñ]y˚düTø=ì Ä‘·àVü≤ ‘·´≈£î bÕ\TŒ&ܶ&ÉT. y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

$<äT´<ë|òü÷‘·+‘√ π><Ó eTè‹ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 9, düTes¡íyês¡Ô: zbÕ&ç¬><˚ $<äT´‘·TÔ Á|üe÷<ëìøÏ>∑T¬s’ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTãTT‹ #Ó+~q dü+|òüT≥qy˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. u≤~Û‘·T\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. ø±#·yêì dæ+>±s¡+ eTT‘Ó«*¢>∑÷&ÉÁ>±e÷ìøÏ #Ó+~q @.lìyêdü¬s&ç¶øÏ #Ó+~q z bÕ&ç ¬><˚ k˛eTyês¡+ y˚T‘·ø√dü+ bı\+˝ÀøÏ ãj·T\T<˚]+~. z f…*bò˛Hé düÔ+uÛ≤ìøÏ $<äT´‘·TÔ r¬>\T ‘·–* ñ+&É≥+‘√ Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT ø=+~. Á|üe÷<ä+˝À ¬><˚ nø£ÿ&ç ø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#·&É+‘√ kÕú∏ì≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. $<äT´‘·TÔ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢ áÁ|üe÷<ä+ »]–+<äì Á>±eTdüTú\T yêb˛‘·THêïs¡T. j·T»e÷ìøÏ $<äT´‘·TÔXÊK qT+∫ qwüº|ü]Vü‰s¡+ Ç|æŒ+#ê\ì kÕ <∏äì≈£î\T &çe÷+&É #˚XÊs¡T.

eTT>∑TZs¡T yÓ÷dtº yê+f…&é #Ó’Hé kÕï#·s¡¢ n¬sdüTº

&çÁ^ ø£fi≤XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*: ‘Ó<˚bÕ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ Vü‰$T\πø |ü] $T‘·yÓTÆ Hês¡ì ‘Ó<˚bÕ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+ &É\ n<Ûä´≈£åî\T m+.Áoì yêdt¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ |ü≥ºD+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ HêqTÃ&û <√s¡DÏ ‘·bÕŒ, Ç+‘·es¡≈£î @düeTdü´\qT myÓTà˝Ò´ |ü{Ϻ+#˚ø√˝Ò<äHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü &çÁ^ ø£fi≤XÊ\qT >∑‘·+˝À @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Vü‰$T\T Ç∫Ãq n$ πøe\+ Á|üø£≥q\πø |ü]$T‘·yÓTÆHêj·THêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À &çÁ^ ø£fi≤XÊ\qT @sêŒ≥T #˚dæ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áHÓ\ 11q sê»´düuÛÑ d”≥T <äøÏÿq+<äT≈£î ‘Ó<˚bÕ d”ìj·TsY H˚‘· <˚y˚+<äsY >ö&é≈£î düHêàq+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ n<˚ s√E kÕúìø£ qe uÛ≤s¡‘Y |òü+ø£åHé Vü‰˝À¢ ñ+≥T+<äHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT ‘Ó<˚bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø=+|ü*¢˝Àì #·+Á<ë¬s&ç¶ >±¬s¶Hé‡ qT+∫ u…’ø˘sê´© ñ+≥T+<äHêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ e÷J m+|”|” XÊ´+sêe⁄, eT*¢U≤s¡T®Hé, X‚KsY>ö&é, q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, s¡y˚Twt, yÓ+ø£fÒwt bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): q\¢b˛#·eTà <˚yê\j·T+ uÀHê\ |ü+&ÉT >∑≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± eTTkÕÔãT ne⁄‘·T+~. øÏ+~ãd”Ô˝Àì q\¢b˛#·eTà≈£î Á|ü‹ @&Ü~ dæøÏ+Á<ëu≤<é eTVü‰+ø±[ uÀHê\T nsTTq e#˚à >∑Ts¡Tyês¡+ uÀHê \qT uÛÑ≈£îÔ\T düeT]ŒkÕÔs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ á>∑Ts¡Tyês¡+ uÀHê\ |ü+&ÉT>∑qT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ eTTeTàs¡+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À ø£\sê eùdÔ neTàyê]øÏ uÀHê\T ô|&ç‘˚ qj·T+ ne⁄‘·T+<˚H˚ qeTàø£+ Á|ü»˝À¢ ñ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü esê¸\T sêø£b˛‘˚ ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]|æ‘˚ esê¸\T ekÕÔj·Tì, Ç+ø± ø√]q ø√]ø£\qT rπsà ø=+>∑Tã+ >±s¡+>± áneTàyê]øÏ ø=\TkÕÔs¡T. uÀHê\ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± neTà yê]øÏ }πs–+|ü⁄, |òü\Vü‰sê\ ã+&É¢ }πs–+|ü⁄\T Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì\TkÕÔsTT.

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓ÷dtº yê+f…&é C≤_‘ê˝À ñqï eTT>∑TZs¡T #Ó’Hé kÕï#·s¡¢qT eTTw”sêu≤<é b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ∫ø£ÿ&É|ü*¢ @d”|”, eTTw”sêu≤<é ÇHé#ê]® d”@ ]j·÷EB›Hé, &çf…øϺyé môd’‡ eTT‘ê´\T $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 100≈£î ô|’>± <=+>∑ ‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&çq eTVü≤à<é nœ\TB›Hé, n*j·÷dt K*bòÕ, ÇÁe÷Hé, eT»sY\qT n¬sdüTº #˚dæ yê] e<ä› qT+∫ 20 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤ \‘√ bÕ≥T s¡÷.2.4 \ø£å\ q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+, E˝…’ 10, 2012

ª‘Ó\+>±D kÕ<ÛäH˚ <Û˚´j·T+>± b˛sê≥+ #˚j·÷*μ $ø±sêu≤<é, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ kÕ<ÛäH˚ <Û˚´j·T+>± b˛sê≥+ #˚dæ kÕ~Û+#·Tø√yê\ì &Üø£ºsY‡ C…mdæ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY nq+‘Y ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ $ø±sêu≤<é˝Àì eTT<ä› dü<äHé˝À »]–q &Üø£ºsY C…mdæ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T d”e÷+Á<äT\bÕ\≈£î\ e\H˚ á ÁbÕ+‘·+ nìï s¡+>±\˝À yÓqTø£ã&ç b˛sTT+<äì nHêïs¡T. Ç+‘· b˛sê&ÉT‘·Tqï yÓ’<Ûä´ |üs¡+>± eT]+‘· nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. yÓT&çø£˝Ÿ $<Ûë´s¡Tú\≈£î Á|üuÛÑT‘·« düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–düTÔqï &Üø£ºsY nq+‘Y ¬s&ç¶ ø£fi≤XÊ\\T ˝Òø£, d”≥¢\˝À $eø£å #·÷|ü⁄‘·T rÁe nHê´j·÷ìøÏ >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. edü‘·T\ lìyêdt, q]‡+\T, X¯óuÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ, &Üø£ºsY ˝ÒeH˚ ø±s¡D+‘√ d”≥T¢ ‘·–Z+#ês¡ì Äj·Tq Äy˚<äq |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ sêe⁄, uÛÑø£Ô e‘·‡\+, $<Ûë´kÕ>∑sY, sêCÒ+Á<ä e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…mdæ #Ó’s¡àHé v±ì, kÕ<äT dü‘·´Hê<äHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ã&û&ÉT |æ\¢\qT >∑T]Ô+∫ ã&ç˝À #˚]Œ+#ê*

nHê<∏ëÁX¯eT+˝Àì |æ\¢\≈£î |ü+&É¢ |ü+|æD° $ø±sêu≤<é, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ u≤+<äe⁄&ÉT ù|<ä\ ô|ìï~ ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdtÄsYqT eTs¡Te˝ÒeTì, $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’mdtÄsY bÕغ yêDÏ»´ $uÛ≤>∑+ n<ä´≈£åî\T m+.dü+>∑y˚TX¯«sY sêe⁄ nHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± ø=‘·Ô>∑&ç düMT|ü+˝Àì z nHê<ÛëÁX¯eT+˝À |æ\¢\≈£î |ü+&ÉT¢ |ü+|æDÏ #˚dæq dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À ù|<ä\ n_e~›øÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· >∑\ |ü<∏äø±\qT Á|üy˚e ô|{Ϻ neT\T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. ns¡TΩ\+<ä]øÏ Ç+~s¡eTà Á>∑TVü‰\T ô|q¸qT¢ |ü+|æDÏ #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. ìs¡Tù|<ä\ ns√>∑´+ ø√dü+ sêJyé Äs√>∑´ l, 108qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ

∫Á\¶Hé‡ ¨+ ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´

#˚yÓfi¯¢, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T $<ë´e+‘·T˝…’ >=|üŒ düe÷C≤ìï ì]à+#·Tø√yê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´|üøå√‘·‡yê\qT Á|üy˚ X¯ô|{Ϻ+<äì eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±], e´ekÕj·T düVü≤ j·T dü+#ê\≈£î\T mdt. _Ûø£å+ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´|üøå√ ‘·‡yê˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì $ø£˝≤+>∑ uÛÑeq+˝À |òæõjÓ÷<∏Ós¡|òæ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£e÷ììøÏ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] mdt._Ûø£å+ bÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± 16 eT+~ $ø£˝≤+>∑T\≈£î |òæõjÓ÷<∏Ó]|òæ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ 100 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝Àì ã&û&ÉT |æ\¢\qT >∑T]Ô+∫ ã&ç˝À

#˚]Ã+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. 5 qT+∫ 14 dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\qT |üqT˝À ô|≥Tº≈£îqï j·T»e÷qT\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï Á|ü‹ $<ë´s¡Tú\≈£î ¬s+&ÉT »‘·\ ã≥º\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. |òæõjÓ÷<∏Ós¡|òæ <ë«sê $ø£˝≤+>∑T\≈£î #ê*ø£ øöX¯˝≤´\T, q&Éø£ |üì #˚düT≈£îH˚ kÕeTs¡´Δ+, Äs√>∑´ eTs¡e&ç, ø±\ø£è‘ê´\T me] düVü≤j·T+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTø√e&ÜìøÏ á |òæõjÓ÷<∏Ós¡|òæ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”&ûz s¡‘·ïeTà, ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+s¡<é, m+áz lXË’\+, |òæõjÓ÷<∏Ós¡|òæ ÄXÀø˘ø={≤, ◊áÄsY{° ]k˛sY‡|üs¡‡Hé‡ lìyêdt, ‹s¡T|ü‹sêE, lqTyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤<äsê“sY˝À eT÷&ÉT |òæsê´<äT\T #˚yÓfi¯¢, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q eT+&É\ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯+ eT+~s¡+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT÷&ÉT |òæsê´<äT\T n+~qï≥T¢ m+|”&ûz s¡‘·ïeTà, ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T+&Ü\ Á>±eT+˝À >∑‘· Hê\T>∑T yêsê\T>± eT+∫˙{Ï düeTdü´‘√ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeTì, düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê\ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ÇÁãVæ≤+|ü*¢

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á>±eT+˝À bÕ&ÉT|ü&ɶ u≤$ì |üP&çà y˚j·÷\ì Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT˝Ò¢wt |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. n˝≤π> U≤Hê|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=‘·Ôø±|ü⁄ sê+¬s&ç¶øÏ $ø£˝≤+>∑T |æ+#Û·Hé eT+ps¡T #˚j·÷\ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ô|’ düeTdü´\qT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ |ü]wüÿ]+#˚˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À mÇ\T lìyêdt, s¡o<é, MÄs√«\T, Á>±eTø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫Á\¶Hé‡ ¨+qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 9 (dü T es¡ í y ês¡ Ô ) : ≈£ î ‘· T “¤ ˝ ≤¢ | ü P sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û 126 &ç$»Hé˝Àì wæض Væ≤˝Ÿ‡, »>∑~Z]>∑T≥º˝À kÕú|æ+∫q ªVü≤sYyÓdtºμ ∫Á\¶Hé‡ ¨+μì k˛eTyês¡+ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+ >ö&é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕdüºsY yÓ÷C…dt, bÕdüºsY X‚], m‘·Ô] e÷s¡j·T´, dü+‘√wt, ns¡TD≤¬s&ç¶, dæ<ëΔ¬s&ç¶, X¯+ø£sY, düT˝À#·q, >√¢Ø ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé˝À |ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\qT #˚|ü{Ϻ Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<ä›&Éy˚T ‘·q Á|ü<Ûëq ø£s¡Ôe´eTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ø£˙«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ dü÷sês¡+ 129 &ç$»Hé |ü]~Û sê\≈£î+<ä, Vü≤MT<éãd”Ô˝À |üs¡´{Ï+∫ ø±\˙ yêdüT\qT ‘·eT düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ø±\˙yêdüT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT ø±s=Œπs≥sYøÏ $e]+#ês¡T. eTTK´+>± yês¡T m<äTs=ÿ+≥Tqï eT+∫˙{Ï düeTdü´, uÀs¡T ˙{Ï düeTdü´\‘√ bÕ≥T <ë]øÏ n&ɶ+>± ñqï ô|<ä› ø=+&É e\¢ s√&ÉT¶ô|’ yêVü≤Hê\T, ø±\q&Éø£q b˛j˚Tyê]øÏ rÁe Çã“+~ ø£\TZ‘·T+<äì á kÕúì≈£î\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï õ.düTπswt¬s&ç¶ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fls¡T. yê] düeTdü´\T $qï ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ düeTdü´\ìï+{Ïø° XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ #˚ùd+<äT≈£î ì]Δwüº Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ &ç$»Hé˝À ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]düTÔHêïqì, ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôd’<äT˝Ÿ, wüs¡àJ, ãw”sYu≤sTT ‘·«s¡˝ÀH˚ MT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. dü+ã+~Û‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü{Ï qT+∫ ì‘·yéT Ä‹<∏ä´+ y˚&ÉTø£\T

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ÇkÕ¢+ e÷qe‘ê $\Te\T, nVæ≤+kÕ e÷sêZìï uÀ~Ûk˛Ô+<äì eTs¡ÿõ eTõ¢dt Ç U≤Á~ Á|ü‹ì<ÛäT\T nãT˝Ÿdüj·T´<é ã+&É–u≤<écÕ ]j·÷CŸ U≤Á~ ù|s=ÿHêïs¡T. á XÊ+‹ e÷s¡Z+ $ì|æ+#˚+<äT≈£î á HÓ\ 10q |ü_¢ø˘ >±¬s¶H釽Àì p;¢Vü‰\T˝À ªÇkÕ¢$Tø˘ dü$Tà{Ÿ`2012μ ù|s¡T‘√ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ˇø£ Á|üø£≥q <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑∫ÃuÖ*˝Àì H˚wüq˝Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ≥÷]»+ n+&é Vü‰dæŒ{≤ *{° y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ (ì‘·yéT)˝À ªì‘·yéT Ä‹<∏ä´+μ ù|] ≥ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 11, 12e ‘˚B˝À¢ $<ë´ s¡Tú\≈£î $$<Ûä kÕ+düÿè‹ø£ b˛{°\T ñ+{≤j·Tì ù|¢dt yÓT+{Ÿ n+&é Áf…Æì+>¥ n~Ûø±] yÓTÆUÒ˝Ÿ ÁbòÕì‡dt ‘Ó*bÕs¡T.

õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶,eTTs¡∞ <äsY ¬s&ç¶,eT+&É\ XÊK n<Ûä´≈£åî\T dü‘êÔsY,eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T e÷<Ûä$, bÕ+&ÉT, Hê>∑sêCŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ôd{Ï«Hé˝À <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡T<√´>∑ j·TTer, j·TTe≈£î\≈£î dü«j·T+ ñbÕ~Û s¡+>±˝À¢ì $$<Ûä ø√s¡T‡˝À¢ q÷‘·q n&çàwüq¢¬ø’ eTTw”sêu≤<é ôd{Ï«Hé <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ Ä πø+Á<ä+ Ç+#Ûê]® B|üø˘≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. 7e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ |ü<√‘·s¡>∑‹ bÕdt, ô|òsTT˝Ÿ nsTTq $<ë´s¡Tú\≈£î ‘·eT πø+Á<ä+˝À |ü\T s¡+>±˝À¢ì ø√s¡T‡˝À¢ ñbÕ~Û •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. <äs¡U≤düTÔ\T áHÓ\ 16e ‘˚B es¡≈£î bı+<äe#·TÃqHêïs¡T.

ì]›wüº Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔ: ø±s=Œπs≥sY

H˚&ÉT ÇkÕ¢$Tø˘ dü<ädüT‡

nHê<∏ä |æ\¢\≈£î |ü+&É¢qT |ü+|æD° #˚düTÔqï <äèX¯´+

myÓTàd”‡ $<ë´s¡Tú\≈£î ÁbÕøϺø£˝Ÿ ‘·s¡>∑‘·T\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): m+md”‡ (Eyê\J) yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡ $<ë´s¡T <∏ä\≈£î ÁbÕøϺø£˝Ÿ ‘·s¡>∑‘·T\qT áHÓ\ 11 qT+∫ 19 es¡≈£î, Ä>∑wüߺ 8 qT+∫ 17 es¡≈£î ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY e]‡{° z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿ+~. n˝≤π> m+md”‡ (u≤≥˙) yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ yê]øÏ áHÓ\ 17 qT+∫ Ä>∑wüߺ 3 es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘êsTT. á ‘·s¡>∑‘·T\T ø±´+|üdt Äes¡D˝Àì mdt.{Ï.m+.m˝Ÿ uÛÑeq+˝À ñ+{≤j·Tì e]‡{° ù|s=ÿ+~.

@|”|”md”‡ Á>∑÷|t`4, &ûmd”‡ (mdtJ{°)\≈£î ñ∫‘· •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ;d” düº&û dü]ÿ˝Ÿ˝À @|”|”md”‡ Á>∑÷|t`4, &ûmd”‡ (mdt.õ.{Ï) |üØø£å\ ø√dü+ ñ∫‘· •ø£åD¬ø’ ;d”, md”‡, md”º nuÛÑ´s¡T\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ Ä dü+düú &Ó’¬sø£ºsY eT\¢j·T´uÛÑ≥Tº z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ yê]¸ø£ Ä<ëj·T+ s¡÷.1 \ø£å˝À|ü⁄ ñ+&Ü\ì, ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶, q˝§Z+&É õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. $esê\≈£î 040`24651178 bò˛Hé HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

d”ô|{Ÿ˝À ñ∫‘· Ç+õ˙]+>¥ ø√s¡T‡\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ¢dæºø˘ f…ø±ï\J˝À $$<Ûä s¡ø±˝…’q Ç+õ˙]+>¥ ø√s¡T‡\ ø√dü+ ìs¡T<√´>∑T\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ ôd+Á≥˝Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt bÕ¢dæºø˘ Ç+õ˙]+>¥ n+&é f…ø±ï\J (d”ô|{Ÿ) $<ë´ dü+düú ÇHé#ÛêsY® øÏs¡DY≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq sêJyéj·TTeøÏs¡D≤\T ˝À uÛ≤>∑+>± ìs¡T<√´>∑ j·TTer j·TTe≈£î\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\qT ø£*Œ+#˚ ø√s¡T‡˝À¢ •ø£åDqT Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î $$<Ûä ø√s¡T‡˝À¢ ñ∫‘· •ø£åD‘√ bÕ≥T, uÛÀ»q+, ñ∫‘· Vü‰düº˝Ÿ kÂø£sê´\qT ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ü<√‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY, ◊{°◊ ‘·~‘·s¡ ø√s¡T‡˝À¢ |üP]Ô #˚dæq $<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. •ø£åD‘√ |üP]Ô #˚dæq $<ë´s¡Tú\≈£î ñ<√´>∑eø±XÊìï ø£*ŒdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 10e ‘˚B˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì $esê\≈£î 8978333995, 9959333418 HÓ+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

|üPC≤ k˛ºsY‡qT ÁbÕs¡+_Û+∫q ø=\Hé Áoìyêdt¬s&ç¶ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : k˛eTyês¡+ ìC≤+ù|{Ÿ $˝ÒCŸ ãkÕº|t |üø£ÿq kÕsTT eTDÏø£+sƒ¡ |üPC≤ kÕe÷Á– |üPC≤ k˛ºsY‡ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ø=\Hé lìyêdt¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£îe÷sY j·÷<äyé,

<ÛäqsêCŸ j·÷<äyé, u§Ásê nXÀø˘, »>∑Hé j·÷<äyé, ø=\Hé »Hês¡ΔHé¬s&ç¶, eT+EHê<∏ä, |üP» k˛ºsY‡≈£î dü+ã+~Û+∫q yês¡T yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, sêyéT¬s&ç¶, sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, nq+‘Y¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+, E˝…’ 10, 2012

Äs√>∑´+‘√ #Ó\>±≥+ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ì>∑ì>∑˝≤&˚ ≈£Ls¡>±j·T\qT #·÷dæ n$ ‘êC≤eqT≈£îH˚s¡T. ø±ì yê{Ï˝À $wü+ ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. ≈£Ls¡>±j·T˝À¢ $cÕìï ì+ù| |ü]ÁX¯eT\T s√Es√E≈£L ô|]–b˛‘·THêïsTT. ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T Äs√>±´ìøÏ #ê˝≤ eT+∫$. Äs√>∑´+>± ñ+&Ü\+fÒ eTq+ rdüT≈£îH˚ uÛÀ»q+˝À |ü#·Ãì, ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«+&Éì &Üø£ºπs¢ ø±<äT yÓ’<ä´XÊÁdüÔ Á>∑+<∏ë\˙ï #ÓãT‘·÷ edüTÔHêïsTT. <˚ì¬ø’Hê Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq X¯Øs¡+ ø£*– ñ+&É&É+ #ê˝≤ nedüs¡eTì nqTuÛÑeE„\T #ÓãT‘ês¡T. Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq X¯Øs¡+ ø√dü+ bÂwæºø±Vü‰s¡+, |ü#·Ãì ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T nedüs¡+. ø±ì Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ì>∑ì>∑˝≤&˚ ≈£Ls¡>±j·T\qT #·÷dæ n$ ‘êC≤eì, |üP]Ô>± |üø£«‘· #Ó+~qeì eTq+ nqT≈£î+{≤+. ø±˙ yê{Ï˝À ≈£L&Ü $wü+ Á|üy˚•+∫ ñ+≥T+~. Á|ü‹s√p eTq+ rdüT≈£îH˚ ÄVü‰s¡+˝À yê&˚ kıs¡ø±j·T, ;s¡, ø±ø£s¡, <√dü, e+ø±j·T, ≥eT{≤ ˝≤+{Ï ≈£Ls¡>±j·T˝À¢ $wü+ ñ+&É&Éy˚T ø±<äT. n$ ‘·«s¡>± |üø£«eTj˚T´+<äT≈£î $wü|üP]‘· Ç+»ø£åqT¢ ≈£L&Ü ÇdüTÔHêïs¡T. ø£s¡÷“C≤, ‘·s¡÷“C≤, \+ø£ <√düø±j·T, u§bÕŒsTT, ø°sê ˝≤+{Ï |ü#·Ãs¡+>∑T‘√ ì>∑ì>∑˝≤&ÉT‘·÷ ø£ì|æ+#˚ ãsƒêD°\T, H˚‹ <=+&Éø±j·T\T, ø±ø£s¡ø±j·T\T yÓTT<ä˝…’q ≈£Ls¡>±j·T\ô|’ ¬ø$Tø£˝Ÿ‡‘√ ‘·j·÷s¡T#˚dæq |ü#·Ãs¡+>∑TqT |üP‘·>± y˚kÕÔs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹˝À Äs√>∑´+>± ñ+&É≥+ @yÓ÷>±˙ ñqï Äs√>∑´+ #Ó&çb˛≈£î+&Ü

#·÷düTø√>∑*–‘˚ n<˚ >=|üŒ$wüj·T+. e÷¬sÿ{À¢ mø£ÿ&É #·÷dæHê Äs√>±´ìøÏ Vü‰ì ø£*–+#˚y˚ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ˝≤uÛ≤\T m≈£îÿe Ä]®+#ê\qï Á|üj·T‘·ï+˝À Á|ü»\ X¯Øsê\qT >∑T\¢ #˚dü÷Ô yê´bÕs¡düTÔ\T HÓeTà~ HÓeTà~>± $cÕìï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ X¯Øsêìï Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ÄVü‰sêìï $wü‘·T\´+ #Ój·T´&É+ πøe\+ XÊU≤Vü‰sêìπø |ü]$T‘·+ ø±˝Ò<äT. e÷+kÕVü‰s¡+ ˝Àq÷ #˚|ü\T, ø√&ç|æ\¢\T ‘=+<äs¡>± ô|s¡>∑&ÜìøÏ ªÄøχ{ÀìyéTμ nH˚ ìùw~Û‘· Ç+»ø£åHé\qT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. |üX¯óe⁄\ qT+∫ bÕ\qT rùd+<äT≈£î ªÄøχ{ÀdæHéμqT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ #ê˝≤ bÕ‘· |ü<äΔ‹. Á>±e÷\T yÓTT<ä\T≈£îì q>∑sê\ es¡≈£î á Ç+»ø£åHéqT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Ç~ |òü⁄&é ÇHéôdŒø£ºs¡¢ <ä>∑Zs¡ qT+∫ |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ es¡≈£î n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. ˇø£s¡ø£+>± Ç~ n+<ä] dü$Twæº düVü≤ø±s¡+‘√H˚ á yê´bÕs¡+ q&ÉTk˛Ô+~. ø=~›eT+~øÏ ‘·|üŒ dü+ã+~Û‘· &çbÕs¡TºyÓT+≥T˝À ñqï dæã“+~ ‘·eT u≤<Ûä´‘· Ç~ nì uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äT. ø£©Ô #˚ùd yê]ô|’ ì|òü÷ ø£s¡TyÓ’b˛sTT+~. n+<äTπø Á|ü»\ Äs√>∑´+‘√, ÁbÕD≤\‘√ #Ó\>±{≤ ˝≤&ÉT‘·÷ Vü‰ìø±s¡ø£ Ç+»ø£åqT¢ ‘·j·÷s¡T #˚ùd bòÕ´ø£ºØ\T |ü⁄≥Tº≈£îedüTÔHêïsTT. #·≥ºe´‹πsø£+>± q&ÉTdüTÔHêïsTT. uÛ≤Ø m‘·TÔq Äs¡¶s¡T¢ rdüT≈£îì ø√≥¢ ø=B› s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q düs¡T≈£î ‘·j·÷s¡T #˚dü÷Ô $$<Ûä sêÁcÕº˝À¢øÏ #˚s¡y˚düTÔHêïsTT. Ç+»ø£åq¢ yê&Éø£+ ≈£Ls¡>±j·T\T |ü+&ç+#˚ #ê˝≤ eT+~ ¬s’‘·T\T kıs¡ø±j·T, ;s¡, <√dü, e+ø±j·T, u§bÕŒsTT ‘·~‘·s¡ ≈£Ls¡>±j·T\≈£î $wü|üP]‘· Ç+»ø£åq¢qT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. ô|’>± á eT+<äT\qT yês¡T n<äT“¤‘·yÓTÆq~>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. BìøÏ ø±s¡D+ Ä ≈£Ls¡>±j·T\T ‘=+<äs¡>± |üø±«ìøÏ e∫à e÷¬sÿ{Ÿ˝À ny˚Tà+<äT≈£î M\T @s¡Œ&É≥y˚T. n$ ÁbÕD≤\T rùd $wü+>± e÷s¡T‘·THêï, ‘·eT Ä<ëj·T+ ô|]π>+<äT≈£î Ç<˚ düTfi¯óyÓ’q e÷s¡Z+ nì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|üø£è‹ düVü≤»+>± n$ ô|<ä›ej˚T´ es¡≈£î n+‘·ø±\+ y˚∫ #·÷&É&É+ m+<äT≈£î? nì nqT≈£î+≥THêïs¡T. á Ç+»ø£åHé\‘√ ≈£Ls¡>±j·T\T sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ m~– ekÕÔsTT. #˚|ü\ ô|+|üø£<ës¡T\T #˚|ü\qT |ü≥Tº≈£îì ˇø£ ô|<ä› &Éu≤“˝À y˚dæ yê{Ïì ÁbÕD≤\‘√H˚ ñ+∫ Ç+»ø£åHé ÇkÕÔs¡T. <ëì‘√ n$ ô|<ä›$ nsTTb˛‘êsTT. ø√&ç|æ\¢\≈£î ≈£L&Ü eT+<äTô|&É‘ês¡T. <ë+‘√ n$ ‘=+<äs¡>±

yê&Éø£+ ‘·≈£îÿe.. bı<äT|ü⁄ m≈£îÿe..! Á|üdüTÔ‘· J$‘· ø±\+˝À ã≥º\T ñ‹πø yêwæ+>¥ yÓTwæHé yÓTT<ä\Tø=ì e+{Ï+{À¢ ñ|üjÓ÷–+#˚ yÓTÆÁø√ zyÓHé\T, $Tø£‡sY\T, Á¬>’+&És¡T¢ n˙ï $<äT´‘Y ‘√ q&ç#˚y˚..!M{Ï‘√ bÕ≥T eTq Çfi¯¢˝À m≈£îÿe>± ñ|üjÓ÷–+#˚ ^»s¡¢qT ≈£L&Ü ø±düÔ ne>±Vü≤q‘√ yê&ç‘˚ $<äT´‘Y ì #ê˝≤ es¡≈£î Ä<ë #˚jÓTT#·TÃ. kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ ‘·j·÷yÓ’q≥T e+{Ï yêwæ+>¥ yÓTwæHé ì ø=ìï <äTdüTÔ\T ñ‘·ø£&Üìπø ‘·s¡#·÷ ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e\¢ HÓ\yêØ $<äT´‘YÔ ã&Ó®{Ÿ ô|s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤ø±≈£î+&Ü ˙Øí‘· düeTj·÷ìï m+#·Tø=ì yÓTwæHé |üP]Ô>± ì+&çq ‘·sê«‘˚ ñ|üjÓ÷–+#ê*. Bìe\¢ |ü]ø£s¡+ eTìïø£‘√ bÕ≥T Ks¡Tà ‘·>∑TZ‘·T+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô>± edüTÔqï yêwæ+>¥ yÓTwæHé‡ ˝À m+‘· ùd|ü⁄ ñ‘·ø±˝À ìs¡ísTT+#˚ ôd’øÏ˝Ÿ f…ÆyéT ñ+≥T~. <äTdüTÔ\ ø±«+{°ì ã{Ϻ düeTj·÷ìï ‘·≈£îÿe>± ñ+#·&É+, n+<äT˝À Ç∫Ãq f…ÆeTsY neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e&É+ e\¢ $<äT´‘Y eè<Ûë ‘·>∑TZ‘·T+~. n˝≤π> yêwæ+>¥ yÓTwæHé ˝À m≈£îÿe (30, 40, 60 &çÁ^ z˝Ÿº‡) Ä|ü¸Hé m+#·Tø√≈£î+&Ü kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£L ø√˝Ÿ¶ yêwt Ä|ü¸Hé m+#·Tø√e&É+ eT+∫~. yêwæ+>¥ yÓTwæHé ˝À ã≥º\T ñ‹πø≥|ü⁄Œ&ÉT ã≥º\T $T\$T˝≤ yÓTs¡TkÕÔsTT. m≈£îÿe X¯óÁuÛÑ|ü&ÉT‘êsTT. ø£<ëì ˙{Ïì, &ç≥¬s®+{Ÿ ì m≈£îÿe yê&É≥+ dü]ø±<äT. nedüs¡+ y˚Ts¡πø ñ|üjÓ÷–+#ê*. ˝Ò<ä+fÒ qTs¡>∑q] ‘=\–+#·&ÜìøÏ m≈£îÿe ˙s¡÷, <ë+‘√ bÕfÒ ø£¬s+≥÷ Ks¡Tà ne⁄‘êsTT. <äTdüTÔ\T eTØ eTT>±Z ñ+fÒ ‘·|üŒ y˚&É ˙{Ïì yê&É≈£L&É<äT. ã≥º\T ¬s’dæ+>¥(»*¢+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT m|ü⁄Œ&É÷ #·\¢ì ˙{ÏH˚ yê&Ü*. Äπsùd≥|ü⁄Œ&ÉT n+<äT˝À ñ+&˚ m\ÁøϺø£˝Ÿ Á&Éj·T´s¡ øÏ ã<äT\T>± düVü≤»yÓTÆq yÓ\T‘·Ts¡T˝À Äs¡ìe«&É+ e\¢ <äTdüTÔ\ eTìïø£‘√ bÕ≥T $<äT´‘Y Ä<ë ne⁄‘·T+~. ^»s¡T¢ ` e#˚Ã~ esê¸ø±\+, ^»s¡¢ yê&Éø£+ Áø£eT+>± ô|]π> düeTj·T+. nsTT‘˚ M{Ïì ñ|üjÓ÷>=#˚≥|ü⁄Œ&ÉT ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. Ç+{À¢ ñqŒ bÕ‘· ‘·s¡Vü≤ n+fÒ ˝ÀVü≤+‘√ #˚dæq ^»s¡¢øÏ #·T≥÷º ÇqT‡˝ÒwüHé #Ój·÷´*. eÁdüÔ+‘√ ãTfÒºj·T´&É+ e\¢ y˚&çì ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü f…ø±ï\J m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·÷ n‹ ‘·«s¡>± e÷s¡TŒ\T e#˚ÃdüTÔqï H˚{Ï s√E\˝À ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ yêVü≤Hê\qT q&çù| yê] dü+K´ n~Ûø£yÓTÆb˛‘√+~. |æ\¢\T ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√≈£î+&Ü n‹ y˚>∑+>± yêVü≤Hê\qT q&çù|düTÔHêïs¡T. Á|üe÷<ë\≈£î ≈£L&Ü >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ø£qTø£ M] $wüj·T+˝À ô|<ä›\T ø=+‘·y˚Ts¡≈£î C≤Á>∑‘·Ô\T eVæ≤+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. ~«#·Áø£yêVü≤Hê\qT q&çù| yês¡T ‘·eT ‘·\≈£î ôV≤˝…à{Ÿ <Ûä]ùdÔ, Áu…sTTHé dü+ã+~Û‘· qcÕº\T ‘·|æŒ+#·Tø√e#·TÃ. Á|ü‹ dü+e‘·‡+ nyÓT]ø±˝À düTe÷s¡T ns¡ $T*j·THé eT+~ |æ\¢\T u…’ø˘ j·÷øχ+&Ó≥¢˝À qwüºb˛‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. yêπs ø£qTø£ dü¬s’q Ø‹˝À ôV≤˝…à{Ÿ <Ûä]ùdÔ, ø£˙dü+ dü>∑eT eT+~ ‘·eT Áu…sTTHé dü+ã+~Û‘· j·÷øχ&Ó+≥¢ qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø=H˚yês¡T. Á|ü‹ u…’ø˘ ¬s’&ç+>¥ ˝ÀqT ‘·\≈£î dü]>±Z dü]|ü&˚ ôV≤˝…à{Ÿ |æ\¢\T <Ûä]+#ê*. M] ôV≤˝…à{Ÿ s¡+>∑T Áu…’{Ÿ ˝Ò<ë b˛¢s¡ôd+{Ÿ>± e⁄+fÒ Ç‘·s¡ yêVü≤q #ê\≈£î\≈£î u≤>± ø£q|ü&ç, j·÷øχ+&Ó+≥T¢ »]π> neø±XÊ\T ‘·≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. <Ûä]+#˚ ôV≤˝…à{Ÿ≈£î >±* u≤>± Ä&Ü*. ø=qT>√\T #˚ùd ôV≤˝…à≥T¢, kÕúìø£ s¡yêD≤ XÊK nqTeT‹ >∑\ Á|üe÷D≤\‘√ e⁄+&Ü*. |æ\¢\T, ôV≤˝…à{Ÿ <Ûä]+∫q|ü⁄Œ&ÉT <ëì ÁkÕº|t ‘·|üŒø£ _–+#ê\ì ‘Ó\T|ü+&ç. ôV≤˝…à{Ÿ øÏ+<ä uÛ≤>∑+˝À yês¡T eTs√ {À|” e+{Ï~ <Ûä]+#·≈£î+&Ü #·÷&É+&ç. á #·s¡´ ôV≤˝…à{Ÿ e<äT\T>± ‘·\ô|’ e⁄+&˚˝≤ #˚düTÔ+~. 1999 dü+e‘·‡s¡+ Hê{ÏøÏ eTT+<äT ‘·j·÷¬s’q ôV≤˝…à≥¢qT ‘·|üŒø£ e÷s¡Ã+&ç. MT |æ\¢yê&ÉT ôV≤˝…à{Ÿ <Ûä]+∫ @<˚ì >∑{Ϻ Á|ü<˚XÊìøÏ &Ûû ø=&ç‘˚,

ñ+{≤sTT. n<˚ bÕ¢dæºø˘ ~ nsTT‘˚ á nedüs¡+ ñ+&É<äT. ^»sY ñc˛íÁ>∑‘·\ì 60&çÁ^\ qT+∫ 50 &çÁ^\≈£î e÷s¡Ã&É+ e\¢ 18XÊ‘·+ $<äT´‘Y ì Ä<ë #˚jÓ÷#·TÃ. M{ÏøÏ ã<äT\T>± k˛˝≤sY yê≥sY V”≤≥s¡¢ì ñ|üjÓ÷–+#·&É+ nìï+{Ïø£Hêï y˚T˝…’q e÷s¡Z+. n˝≤π> ˇø=ÿø£ÿ] #=|ü⁄Œq m≈£îÿekÕs¡T¢ y˚düTø√≈£î+&Ü..ˇπøkÕ] y˚dæ n+<äs¡÷ kÕïq+ #˚ùd˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ Bì Ks¡TÃì ìyê]+#·e#·TÃ. yÓTÆÁø√ zyÓqT¢ ` ∫qï ∫qï |ü<ësêú\T y˚&ç#˚j·T&ÜìøÏ yÓTÆÁø√ zyÓqT¢ u≤>± düVü≤ø£]kÕÔsTT. >±´dt ô|’ e+&É{≤ìøÏ nj˚T´ dü>∑+ Ks¡TÑ√H˚ M{Ï˝À e+≥ì ø±ì#˚ÃdüTø√e#·TÃ. |ü<ësêú\T y˚&ç #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT |ü]ø£sêìï y˚&ç #˚j·÷˝ÒyÓ÷ nqTø=+{≤s¡T #ê˝≤ eT+~. ø±˙ πø≈£î\T #˚j·T&ÜìøÏ ‘·|üŒ eTπs Ç‘·s¡ e+≥ø±\øÏ eTT+<äT>± y˚&ç#˚j·÷*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. n~ eè<∏ë Ks¡Tà ne⁄‘·T+~. Á|ü‹ kÕØ |ü<ësêú\T y˚&Éø±´j·÷ ˝Ò<ë nì |üØøÏå+#·&É+ ø√dü+ ˇy˚Hé ‘·T\T|ü⁄\ì ‘·s¡#·÷ rdæ #·÷&ɶ+ e\¢ ñc˛íÁ>∑‘·\T 25 &çÁ^\≈£î ‘·–Zb˛‘êsTT. ‹]– y˚&Éø£ÿ&ÜìøÏ ø=+‘· düeTj·T+ rdüT≈£î+≥T+~. n+<äTπø m≈£îÿe düeTj·T+ y˚&ç#˚j·÷´*‡q |ü<ësêú\ì, eT+<ä+>± ñqï e+≥ø±\qT n+#·T\ e<ä› ñ+∫ ˝À|ü\ ∫qï ∫qï bÕÁ‘·\T ô|{≤º*. bòÕ´qT¢ ` e+{Ï+˝À¢ ñ|üjÓ÷–+#˚ m>±®dtº bòÕ´Hé \T e÷eT÷\T bòÕ´q¢ ø£+fÒ m≈£îÿe m‘·TÔ˝À ñ+&Ü*. ˝Òø£b˛‘˚ |òüT÷≥Tyêdüq\T m+‘·ùd|üsTTHê >∑~˝ÀH˚ ñ+&ç ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚kÕÔsTT. bòÕ´q¢≈£î dü+Á|ü<ëj·Tø£ ¬s>∑T´˝Ò≥sY yê&Éø£+ ø£Hêï..m\Áø±ºìø˘ ¬s>∑T´˝Ò≥s¡¢ì yê&É≥+ e\¢ uÀ˝…&ÉT Á|üjÓ÷»q+. #·*ø±\+˝À ¬s>∑T´˝Ò≥sY ì ‘·≈£îÿe>± ñ|üjÓ÷–+#·Tø√+fÒ $<äT´‘Y KTs¡Tà ≈£L&Ü n<äT|ü⁄˝À ñ+≥T+~. Ç+{À¢ m\Áø±ºìø˘ kºì ñ|üjÓ÷–düTÔqï≥Tº nsTT‘˚ ø£qTø£..ìy˚ú•‘· düeTj·÷ìø£Hêï ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ì$TXÊ\T eTT+<äT Äù|j·T&É+ Á|üjÓ÷»qø£s¡+. n˝≤π> Bìô|’ ñ+#˚ bÕÁ‘·\ n&ÉT>∑T uÛ≤>∑+ m+‘· yÓ&É\TŒ>± ñ+fÒ n+‘· ‘·«s¡>± |ü<ësêú\T ñ&ÉT≈£î‘êsTT. ôV≤˝…à{Ÿ e÷s¡Ã+&ç. á #·s¡´\T ôV≤˝…à≥T¢ ‘·<äT|ü] cÕø˘ rdüTø√e&É+˝À ‘·eT düeTs¡ú‘·qT ø√˝ÀŒsTT e⁄+{≤sTT. ø=ìï u…’ø˘ ôV≤˝…à≥T¢ Ç‘·s¡ #·s¡´\≈£î ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. ø±˙ n$ u…’ø˘\≈£î e÷Á‘·y˚T u≤>± yê&Ü*. Ç$ u…’ø˘\ ø=s¡πø ìπs›•+∫q$>± uÛ≤$+#ê*. ùdÿ{Ï+>¥, uÒdt u≤˝Ÿ, k˛ï yÓTTu…’*+>¥ e+{Ï Ä≥\≈£î y˚s¡Ty˚s¡T ôV≤˝…à≥T¢ e⁄+{≤j·Tì >∑T]Ô+#·+&ç. |æ\¢\T, Ä≥ yÓTÆ<ëq+˝À ñHêï ˝Ò<ë #Ó≥T¢ e+{Ï mπøÿ≥|ü⁄Œ&ÉT ôV≤˝…à≥T¢ <Ûä]+#·sê<äT. n$ á s¡ø£yÓTÆq #·s¡´\˝À Vü‰ì ø£*–kÕÔsTT. |æ\¢\T u…’ø˘ q&çù|≥|ü⁄&ÉT <Ûä]+#˚ <äTdüTÔ\T ≈£L&Ü Á|ü<ÛëqyÓTÆq$>± >∑T]Ô+#·+&ç. á düeTj·T+˝À Ms¡T u≤>± ø£q|ü&˚ ø±+‹e+‘·yÓTÆq s¡+>∑T <äTdüTÔ˝Ò <Ûä]+#ê*. n|ü⁄Œ&ÉT |æ\¢\T s√&ÉT¶ô|’ u≤>± ø£q|ü&É‘ês¡T. j·÷øχ&Ó+≥T¢ »]π> neø±XÊ\T ‘·≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. &ÜsYÿ ø£\sY <äTdüTÔ\T, sêÁ‘·T\+<äT <Ûä]+#·≈£î+&Ü #·÷&É+&ç. ˝…’{Ÿ |ü&ç‘˚, n~ ]ô|òø˘º nj˚T´+<äT≈£î H˚&ÉT ø=ìï dæºø£ÿs¡¢ e+{Ï$ edüTÔHêïsTT. yê{Ïì MT yêVü≤HêìøÏ ‘·|üŒø£ yê&É+&ç. yêVü≤q+ ‘√˝Ò≥|ü⁄&ÉT ‘˚*ø£bÕ{Ï <äTdüTÔ\T <Ûä]ùdÔ, X¯Øs¡+ y˚&Óø£ÿ≈£î+&Ü e⁄+≥T+~. u…’ø˘ q&çù|≥|ü⁄&ÉT MT |æ\¢yê&ÉT M|ü⁄ô|’ u≤´ø˘ bÕ´ø˘ ø£*– e⁄+fÒ, <ëì ÁkÕº|ü⁄\T >∑{Ϻ>± ø£≥Tºø=H˚˝≤ #·÷&É+&ç. u≤´ø˘ bÕ´ø˘ M˝…’q+‘· ‘˚*ø£>± ñ+&Ü*. u…’ø˘ ô|&É˝Ÿ‡≈£î |ü{Ϻ e⁄+#˚ dü¬s’q ã÷≥T¢ <Ûä]+#˚˝≤ #·÷&É+&ç. |æ\¢\T ø±*øÏ #Ó|ü⁄Œ\T, ã÷≥T¢ e+{Ï$ ˝Ò≈£î+&Ü u…’ø˘ q&É|üsê<äì ‘Ó\|ü+~. u…’ø˘\T q&çù| |æ\¢\T, á s¡ø£yÓTÆq C≤Á>∑‘·Ô\T ‘·|üŒø£ rdüTø√yê*.

yêVü≤Hê\T q&çù| |æ\¢\≈£î C≤Á>∑‘·Ô\T!

esê¸\T ≈£îs¡TkÕÔsTT: uÛÑ$wü´yêDÏ

m~–ekÕÔsTT. π><Ó\ qT+∫ bÕ\ ùdø£s¡D <ëø± Ç+»ø£åq¢ yê&Éø£+ ˇø£ kÕ<Ûës¡D n+X¯+>± e÷]+~. á Ç+»ø£åqT¢ Ç∫Ãq π><Ó\ qT+∫ ‘·eT≈£î nedüs¡eTTqï|ü⁄Œ&ÉT bÕ\T |æ+&ÉTø√e&ÜìøÏ neø±X¯eTT+≥T+~. ìC≤ìøÏ ªÄø√‡{ÏdæHéμ ˇø£ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq eT+<äT. Ç~ HÓeTà~ HÓeTà~>± X¯Øsêìï >∑T\¢ #˚ùddüTÔ+~. Bìì eTq+ ø£èÁ‹eT |ü<䛋˝À ñ‘·Œ‹Ôì ˝Ò<ë X¯Øsêø£è‹˝À ô|s¡T>∑T<ä\qT rdüT≈£îe#˚à Vü‰s√àHé>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+{≤+. Ç~ e÷qe X¯Øs¡+˝À ñ+&˚ Vü‰s√àq¢ kÕúsTTì >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ >∑T] #˚düTÔ+~. »+‘·Te⁄\T, ≈£Ls¡>±j·T˝À¢ á ªÄøχ{ÀdæHéμ Á|üjÓ÷>∑+ »]–q|ü⁄Œ&ÉT Bì <äTÁwüŒuÛ≤e+ #ê˝≤ø±\+ bÕ≥T ñ+≥T+~. ªÄø√‡{ÏdæHéμ bÕ\T m≈£îÿe nsTT‘˚ <ëì Á|üuÛ≤e+ yÓ+≥H˚ #·÷|ædüTÔ+~. Äøχ{ÀdæHé ø±ø£ ≈£Ls¡>±j·T˝À¢ Ç‘·s¡ s¡kÕj·THê\qT yê&ÉT‘·THêïs¡T. H˚‹ ;s¡ø±j·T, ãsƒêD° ˝≤+{Ï ≈£Ls¡>±j·T˝À¢ s¡kÕj·THê\ s¡÷|ü+˝À ñqï s¡+>∑TqT |ü⁄\TeTT‘·THêïs¡T. ÄVü‰s¡, yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\ n_ÛÁbÕj·T+ Á|üø±s¡+ ªs¡kÕj·THê\Tμ, ªÄøχ{ÀdæHéμ ñ|üjÓ÷–+∫q ≈£Ls¡>±j·T\qT ‹+fÒ ø±´q‡s¡T, #·s¡às√>±\T, ø±yÓTs¡T¢ ñ<äs¡ düeTdü´\T @s¡Œ&É‘êsTT. <˚X¯+˝Àì #ê˝≤ q>∑sê˝À¢ ≈£Ls¡>±j·T\≈£î s¡+>∑T\T y˚ùd yê´bÕs¡+ #ê˝≤ ô|<ä› m‘·TÔq »s¡T>∑T‘√+~. ÄVü‰s¡, Wwü<Ûä XÊK n~Ûø±s¡T\T »]|æq <ë&ÉT˝À¢ #ê˝≤ #√≥¢ s¡kÕj·THê\T ø£*|æq ≈£Ls¡>±j·T\T <=]øÏb˛j·÷sTT. Ç˝≤ s¡kÕj·THê\‘√ ø£*dæb˛sTTq ≈£Ls¡>±j·T\qT >∑T]Ô+#ê\+fÒ eTT+<äT>± yê{Ïì ns¡>∑+≥bÕ≥T y˚&ç˙fi¯¢˝À¢ ô|{Ϻ #·÷&É+&ç. s¡+>∑T b˛‘˚ n$ ø£©Ôeì uÛ≤$+#ê*. $wü yê´bÕs¡+ ø=qkÕ>∑T‘√+~ Äøχ{ÀdæHé eT+<äT\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ìùw<Ûä+ $~Û+∫+~. nsTTq|üŒ{Ïø° Ç+»ø£åq¢qT ‘·j·÷s¡T#˚ùd bòÕ´ø£ºØ\T q&ÉTdü÷ÔH˚ ñHêïsTT. b˛©düT\T e÷Á‘·+ M{Ïì #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e~˝ÒdüTÔHêïs¡T. Á|ü»\ Äs√>∑´+‘√ #Ó\>±≥e÷&˚ á yê´bÕs¡+ Ä–b˛‘·T+<äì eTq+ ô|<ä›>± Ä•+#·˝Ò+. ≈£Ls¡>±j·T\qT u≤>± ø£&ç–, ô|<ä› eT+≥ MT<ä ñ&çøÏùdÔ #ê˝≤ es¡≈£î düeTdü´ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘·T+~. ø±˙ Ç<˚ e+<äXÊ‘·+ dü]jÓÆTq |ü<䛋 nì #Ó|üŒ˝ÒeTT.

ñ|ü⁄Œ ‘=\–ùdÔ..

Äs√>∑´+ n<äT“¤‘·+..? ÇwüºyÓTÆq ÄVü‰s¡+ #˚‹ø£+~‘˚, yÓqTø£.. eTT+<ä÷ #·÷&É≈£î+&Ü n~Ûø£+>± ‹H˚kÕÔ+. eT] Ç+‘· Äq+<ä+>± ‹H˚ düeTj·T+˝À eTq+ eTq X¯Øs¡+ô|’ Ä ÄVü‰s¡+ @ s¡ø£yÓTÆq Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ü⁄‘·T+~? nH˚~ @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√eTT. ø=ìï k˛&çj·T+ n~Ûø£+>± ñ+&˚ ñ|üŒ{Ï ÄVü‰sê\T MT ã¢&é wüß>∑sY kÕúsTT\T ô|+#·T‘êsTT. ñ|ü⁄Œ n~Ûø£+>± ‹H˚j·T&É+ X¯ØsêìøÏ Vü‰ìø£s¡+, nHês√>∑´+, Á|ü‘˚´øÏ+∫ MT meTTø£\≈£î n~ #ê˝≤ qwüº+ ø£*–düTÔ+~. X¯Øs¡+˝À Á<äyê\T u≤>± ø£<äT\÷‘·÷+&Ü\+fÒ, MT ÄVü‰s¡+˝À ø=~›bÕ{Ï ñ|ü⁄Œ ø√s¡<ä–q<˚. ø±ì n~ n~Ûø£yÓTÆ‘˚, X¯ØsêìøÏ m+‘√ Vü‰ì #˚düTÔ+~. eT] ñ|ü⁄Œ n~Ûø£+>± ñ+&˚ ÄVü‰sê˝Ò$T{À |ü]o*+#·+&ç. ñ|ü⁄Œ n~Ûø£+>± e÷q<ä–q ÄVü‰sê\T` kÕdt` n~ k˛j·÷ kÕdt ˝Ò<ë ∫+‘·|ü+&ÉT kÕdt ˝Ò<ë eTs√ kÕdt ø±e#·TÃ. á kÕdt\˝À ñ|ü⁄Œ ø±e\dæq <ëìø£+fÒ ≈£L&Ü n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. ø£qTø£ MTs¡T kÕdt\T e~˝Òj·T+&ç. M{Ï˝À k˛&çj·T+ n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. ì\e |ü#·Ãfi¯ófl` Äeø±j·T, e÷>±j·T, ñdæ]ø±j·T, ∫+‘·ø±j·T e+{Ï |ü#·Ãfi¯ófl dü+e‘·‡s¡+ n+‘ê ñ+&Ü\+≥÷ yê{Ï˝À n~Ûø£ ñ|ü⁄Œ #˚]à ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. ø£qTø£ M{Ï˝À ñ|ü⁄Œ n~Ûø£y˚T. n+fÒ k˛&çj·T+ ø±e\dæq<ëìø£+fÒ n~Ûø£+>± yê{Ï˝À ñ+&ç MT≈£î Vü‰ì ø£*–kÕÔsTT. ø£qTø£ á ì\e |ü#·Ãfi¯flqT m|ü⁄&Ó’Hê ‹Hê*. n|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü n‹ ‘·≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À ‹Hê*. M{Ï˝À ñ+&˚ n~Ûø£ ñ|ü⁄Œ MTs¡T ø=+#Ó+ ‹Hêï düπs m+‘√ Vü‰ìø£*–düTÔ+~. NÛCŸ` ø±fÒCŸ NÛCŸ #ê˝≤ ñ|ü⁄Œ>± ñ+≥T+~. Bì $ìjÓ÷>∑+ ìj·T+Á‹+#·+&ç. X¯Øs¡+˝À k˛&çj·T+ kÕúsTT\qT Ç~ n~Ûø£+ #˚düTÔ+~. kÕïø˘‡` ñ|ü⁄Œ, ø±s¡+ #˚]Ãq $$<Ûä ∫s¡T‹+&ÉT¢ ‹q{≤ìøÏ m+‘√ s¡T∫. ø±ì n$ Vü‰ì. bÕ|tø±sYï, NÛCŸ u≤˝Ÿ‡, e+{Ï yê{Ï˝À k˛&çj·T+ n~Ûø£+. ø£qTø£ á ÄVü‰sê\T e~˝Òj·T+&ç. ‹Hê\qT≈£îqï|ü⁄&ÉT yê{Ï˝À n‹ ‘·≈£îÿe ñ|ü⁄Œ ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√+&ç. ÁbÕôddt #˚dæq e÷+dü+` uÒø£Hé, &Ó* MT{Ÿ, kÕùdCŸ, dü˝≤$T e+{Ï e÷kÕ\T n~Ûø£ ñ|ü⁄Œ ø£*|æ Bs¡Èø±\+ ì\Te #˚kÕÔs¡T. &Éu≤“\˝À ì\Te #˚ùd e÷+dü+˝À ñ|ü⁄Œ m≈£îÿe ø£\T|ü⁄‘ês¡T. ø£qTø£, MTs¡T e÷+dü ñ‘·Œ‘·TÔ\T &Éu≤“\˝À$ ø=Hê\qT≈£î+fÒ, yê{Ïô|’ ø£\ ˝ÒãT˝Ÿ #·<ä$ ø=q+&ç. ˝Ò<ë e÷+kÕVü‰s¡ ‹+&ÉT¢, n|üŒ{Ïø£|ü⁄&É ‘·j·÷s¡T #˚dæ ñ|ü⁄Œ ‘·≈£îÿe>± ‹q+&ç. &Éu≤“\ ÄVü‰s¡+` #ê˝≤ eT+~ _J>± ñ+&˚ ñ<√´>∑düTÔ\T, e+≥≈£î n~Ûø£ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<ä+≥÷ e+&çq ÄVü‰sê\qT ¬s&û>± &Éu≤“\T n+fÒ {°Hé\˝À e⁄+&˚<ëìì ø=+{≤s¡T. Ç$ ø=HÓ≥|ü⁄&É yê{Ï˝Àì Ábı{°qT¢, b˛wüø±\T ˝ÒãT˝Ÿ #·~$ |ü]o*+#·+&ç. á s¡ø£+>± &Éu≤“\˝Àì ÄVü‰s¡+ Á|ü‹s√p ‹qsê<äT. ø±sYï, ≈£Ls¡>±j·T\T e+{Ï yê{Ï˝À ≈£L&Ü k˛&çj·T+ n~Ûø£+. ÄVü‰s¡+˝À k˛&çj·T+ n~Ûø£yÓTÆ‘˚ n~ X¯ØsêìøÏ Vü‰ì. ‘·≈£îÿyÓ’‘˚ n~ $TeTà*ï ã\V”≤q|üs¡TdüTÔ+~. ø£qTø£ k˛&çj·T+ ÄVü‰s¡+˝À ‘·–q+‘· e÷Á‘·y˚T rdüT≈£î+≥÷, Äs√>∑´+>± ñ+&Ü*.

C G≤yμj∂ xqsLi™´sXμÙj∂gS ™´sL<SáV NRPVLRiVryÚ∏R∂V¨s, FsÕÿLi…”¡ μj∂gRiVáV @NRP‰lL˝i[μR∂¨s À≥œ¡≠sxtsQ˘™yfl”· æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @LiVVæªΩ[, @ªy˘aRPNRPV F°LSμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. ™´sV•¶¶¶NS¤Œ¡[aRP*LRi ry*≠sV ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı ˙xmsºΩztÌsQLiøyá¨s gRiæªΩ[≤yμj∂ N][LS©´s¨s.. @LiVV©y BLiNS ˙xmsºΩztÌsQLiøR¡ ¤Õ¡[μR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é 6 sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝À yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£eT+ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): k˛eTyês¡+ dü÷sês¡+ 129 &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ˝Àì ø=+‘· eT+~ j·TTe≈£î\T, eTVæ≤fi¯\T sêJyé >∑èVü≤ø£\ŒyêdüT\T @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e÷J m+|”|” ø=\qT Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝À yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷ìï sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ j·TTe≈£î\T eTT+<äT+&ç, Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·T&É+ nH˚~ |üsê´es¡D≤ìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì #˚düTÔqï≥Te+{Ï ãèVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£eTeTì yê]ì n_Ûq+~+#ês¡T. n˝≤π> >∑DHê<∏ä j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé j·TTe≈£î\≈£î ø=\Hé Vü≤qà+‘·¬s&ç¶ bòÂ+&˚wüHé #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº <ë«sê yê´j·÷eTXÊ\ kÕe÷Á–ì n+~+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=\qT Á|üdü+–dü÷Ô j·TTe‘· yÓTTø£ÿ\qT Hê≥T‘·Tqï ø=\Hé Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ eT+∫u≤≥˝À q&ÉTdü÷Ô, |üsê´es¡D≤ìøÏ y˚T\T #˚ùd $<Ûä+>± Ç˝≤ yÓTTø£ÿ\T Hê≥&É+, ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚dü÷Ô Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ >∑sêΔdt sê»X‚KsYsêe⁄, s¡w”<é, q]‡+Vü‰>ö&é, s¡y˚Twt, ns¡T®Hé >ö&é, eT+∫ |üqT\T #˚j·÷\ì nHêïs¡T. n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ eTVæ≤fi¯\≈£î Á≥dtº s¡|òüTT|ü‹¬s&ç¶, X¯+ø£sY, eTTs¡[, n+»*, ùV≤eT, düTC≤‘·, düTã“\øÏÎ, <ë«sê ≈£î≥Tº $TwüqT¢ |ü+|æD° #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À qπswt≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+, E˝…’ 10, 2012

H˚&ÉT @m+ sêC≤ 83e »j·T+‹ y˚&ÉTø£ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : dæ˙ H˚|ü<∏ä´>±j·T≈£î&ÉT ~e+>∑‘· @m+ sêC≤ 83e »j·T+‹ì luÛ≤s¡‹ eT÷´õø˘ nø±&ÉMT Ä<Ûä«s¡´+ E˝…’ 10q ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T uÛÑeq+˝Àì m˙ºÄsY ø£fi≤ÁbÕ+>∑D+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ nø±&ÉMT e´ekÕú|ü≈£î\T >±j·T≈£î&ÉT ∫+‘·\bÕ{Ï düTπswt ‘Ó*bÕs¡T. sêC≤ düreTDÏ Á|üU≤´‘· dæ˙ H˚|ü<∏ä´>±j·Tì ~e+>∑‘· õøÏÿ ø£èwüíy˚DÏøÏ n+øÏ‘·+>± ª#Ûê+>∑Tπs ã+>±s¡T sêC≤μ eT≈£î≥+‘√ ∫Á‘· dü+^‘· ø±s¡´Áø£e÷ìï á dü+<äs¡“¤+>± düeT]ŒdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T.

16q &çÁ^ Øyê\÷´j˚TwüHé |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : $$<Ûä &çÁ^ ø√s¡T‡\ Øyê\÷´j˚TwüHé, Øøö+{Ï+>¥ |òü*‘ê\T á HÓ\ 16e ‘˚Bq $&ÉT<ä\ ø±qTHêïsTT. düTe÷s¡T 40 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T Øyê\÷´j˚TwüHé ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï≥T¢ ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

ªeTTdæ¢+, yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ ñs¡÷› uÛÑeHê\ ìsêàD+μ á&û|”æô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): eTTdæ¢+, yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ ñs¡÷› uÛÑeHê\ ìsêàD+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ sêh ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ >∑&çj·÷s¡+ ÄdüT|üÁ‹ düMT|ü+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝À ø√{Ï s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+#·qTqï yÓTÆHêغ\≈£î >∑es¡ïyÓT+≥T pìj·TsY ø±˝ÒJ ìsêàD≤ìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq #˚kÕs¡T. m+m˝Ÿdæ düT<Ûëø£sYu≤ãT, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ. düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ (ñs¡÷›) 85 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+∫q n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD≤ìï ≈£L&É eT+Á‹, m+m˝Ÿdæ, ø£˝…ø£ºs¡T¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<ä s¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+&ç eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ ñs¡÷› bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 63 n<äq|ü⁄ >∑<äT\T ì]à+#êeTì uÛÑ$wü´‘Y˝À eTs√ 45 n<äq|ü⁄ >∑<äT\T ì]à+#·qTqï≥T¢ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. kÕ«‘·+Á‘ê´q+ ‘·s¡+ yÓTT<ä{Ï kÕ]>± ñs¡T› uÛÑeHê\ ìsêàD≤ìï ‘·q dü«+‘· ì<ÛäT\ qT+∫ Ks¡Tà #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. eTq Çfi¯ó¢, #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê \T düTK+>± ñ+fÒ <˚X¯eT+‘ê düTK+>± ñ+≥T+<äì n+#Ó\+#Ó\T>± ø£s¡÷ï\T q>∑sêìï n_Ûeè~Δ #˚düT≈£î+≥÷ yÓfi¯ó‘·THêïeTHêïs¡T. á<ëZ, <äsêZ, cÕBU≤Hê, eø˘Œ¤uÀs¡T¶, ø£eT÷´ì{° Vü‰fi¯¢ ìsêàD+ ‘·~‘·s¡ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eT+∫˙{Ï ø√dü+ eTTì‡bÕ©º dæã“+~ Çã“+<äT\T ô|&ç‘˚ yê]ô|’ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+Á‹ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T düT<Ûëø£sYu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñs¡÷› bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeHê\ ìsêàD+ ø√dü+

$<ë´s¡Tú\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒXŸ eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fÒwt ìÁ<äb˛≈£î+&Ü nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ#˚kÕs¡Hêïs¡T. kÕ«s¡ú+ e÷qTø=ì eT<䛑·T ì#˚à eTTdæ¢+\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\H˚ ‘·|üq eT+Á‹˝À ñ+<äì m+m˝Ÿdæ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± Væ≤+<ä÷, eTTdæ¢+\T ˇø£]H=ø£s¡T düVü≤ø£]+#·Tø=ì ø£*dæ yÓT*dæ ñ+&É≥+ ø£s¡÷ï\T Á|ü‘˚´ø£‘· nì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ. düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTdæ¢+, yÓTÆHêغ, Ç‘·s¡ mdt.dæ, mdt.{Ï dü+πøåe÷ìøÏ dü+ã+ ~+∫ nìï $<Ûë\ Áb˛‘ê‡Vü≤+ n+~kÕÔqHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï ø±s¡´Áø£eTyÓTÆq ñs¡÷› uÛÑeHê\ ìsêàD+˝À bÕ˝§Zq&É+ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY ÇkÕàsTT˝Ÿ, C…&ûŒ d”Çz dü÷s¡´Á|üø±wt, õ˝≤¢ yÓTÆHêغ dü+πøåe÷~Ûø±] zãT˝ÒdüT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛©düT˝À |üVü‰sê˝À ‡*+>¥ nee÷qø£s¡+ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±XŸ CÀ´‹ ø£øöHÓ s¡÷ï\T, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ<Ûë´j·T

$q‘·T\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#·+&ç

ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤<äsê“sY, Á|üC≤yêDÏ˝À e∫Ãq $q‘·T\qT n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ |ü]o*+∫ |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt CÀ´‹ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À Á|ü‹ k˛eTyês¡+ »s¡T>∑T Á|üC≤<äsê“sY $q‘·T\ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± C≤sTT+{Ÿ ø£\ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt CÀ´‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 21,524 $q‘·T\T e#êÃj·Tì n+<äT˝À 19,371 $q‘·T\qT |ü]wüÿ]+#êeTì Ç+ø± 2,153 $q‘·T\T $$<Ûä XÊK\˝À |ü]cÕÿs¡ì$T‘·Ô+ ñHêïj·Tì nHêïs¡T. $q‘·T\T #ê˝≤ |ü]cÕÿs¡+ ø±≈£î+&Ü ‘êd”˝≤›s¡¢ e<ä› ñHêïj·Tì yê{Ïì yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+∫ á HÓ\ 13e ‘˚Bq eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î á $wüj·T+ô|’ ø£˝…ø£ºs¡T ø±qŒ¤¬sqT‡Vü‰\T q+<äT düe÷y˚X¯+ ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ düe÷#ês¡ $esê\qT rdüTø=ìsêyê\Hêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± e∫Ãq $q‘·T\˝À |ü–&Ü´\ eT+&É\+, HÓÁVüAq>∑sY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·T+. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘êqT e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T&ÉTqì >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± |òæ+#·qT sêe&É+ ˝Ò<äì #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ø£s¡÷ï\T eT+&É\+ C§Vü≤sê|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hê>∑|üŒ Hê\Ze ‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑düTÔ\≈£î >±qT C§Vü≤sê|ü⁄s¡+ 20 yês¡T¶ yê] u…’\T bı\+ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì, ne⁄≈£î eT+&É\+ #Ós=¢|ü*¢ Á>±eT+ Hê>∑\#·ÃeTà, eT~›˝Ò{Ï, |æ. ø£+ãeTà\T ‘·eT≈£î n|ü<ä“+‘·T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ eT+&É\+ eTT&ÉTe÷\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·T+. ãC≤] |ü{≤º<ës¡T bÕdüT |ü⁄düÔø£+ eT+ps¡T #˚j·÷\ì, &√Hé eT+&É\+ ø=+&Éù|≥ M~ÛøÏ #Ó+~q eT+>∑* Hê>∑qï ‘êqT #Ó${Ï $ø£˝≤+>∑T&ÉTqì yÓT&çø£˝Ÿ uÀs¡T¶ qT+∫ <äèMø£s¡D |üÁ‘·+ eT+ps¡T≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ø√dæ– eT+&É\+ áX¯«s¡ <˚yê\j·T ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ¬ø.$H√<é ≈£îe÷sY ø√dæ– |ü≥ºD+˝À eTs√ MT ùdyê πø+Á<ëìï eT+ps¡T #˚j·÷\ì, |ü–&Ü´\ eT+&É\+ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q ¬ø. Ä+»H˚j·TT\T JeH√bÕ~ÛøÏ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À $q‘·T\T düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ndæôdº+≥T C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY sêeTkÕ«$T, &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Vü≤Ödæ+>¥ |æ&ç sêeTdüTãT“, mz dü+|ü‘Y≈£îe÷sY, Á|üC≤<äsê“sY dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã~©\ ìs¡«Vü≤DqT b˛©düT\ |üVü‰sê˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ ñbÕ<Ûë´j·T eè‹ÔH˚ neeTì+#˚~>± ñ+<äì &Óe÷Áø£{Ïø˘ {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé (&ç{Ïm|òt) õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T o\+ ø±+‘êsêe⁄, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. ÁøÏwüí\T nHêïs¡T. düeTdü´\T kÕqT≈£L\+>± |ü]wüÿ ]+#·˝Òì &çÇz, b˛©düT\qT s¡ø£åD>± ô|≥T º≈£îì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î nHê´j·T+ #˚düTÔHêï s¡Hêïs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ 5 >∑+≥\ es¡≈£î øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê\qï Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\qT ‘·T+>∑˝À‘=øÏÿ kÕj·T+ Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î øöì‡*+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#ê s¡Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T ˝Òì •esêeT|ü⁄s¡+ ( ø£s¡÷ïï\T eT+.) bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT \(2)\qT Ç‘·s¡ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î πø{≤sTT+ #·&É+˝À $|òü\eT j·÷´j·THêïs¡T. Á>±eT |ü+#êsTTr/ eTTì‡bÕ*{°\ ‘·>±<ë\qT >∑T]Ô+#·&É+˝Àq÷, πø≥–] -4 bÕsƒ¡XÊ\\ >∑T]Ô+|ü⁄˝ÀqT düŒwüº‘· ˝À|æ+∫+<äHêïs¡T. øöì‡*+>¥ >∑+<äs¡>√fi≤ìï ìyê]+#·T≥≈£î XÊX¯«‘·+>± ñbÕ<ë´j·T ã~©\ ø√&ÉTqT s¡÷bı+~+#ê\ì á dü+<äs¡“+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ ñkÕàìj·T ø£fi≤XÊ\ ø±´+|üdt q+<äT _.ø±yéT »qs¡˝Ÿ n+&é _ø±yéT ø£+|üP´≥sY‡ eT]j·TT __j·T+ $<ë´s¡Tú\≈£î m+≥sYÁô|q÷´msYwæ|t &Óe\|tyÓT+{Ÿ Áb˛Á>±yéTô|’ ˇø£ÿs√E ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü<ädüT‡≈£î ]k˛s¡T‡|üs¡‡Hé>± ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY Ä|òt _õHÓdt y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ, Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt |ü_¢ø˘ m+≥sYÁô|’C…dt, ôV’≤<äsêu≤<é &Üø£ºsY m. |üeHé≈£îe÷sY e´eVü≤]+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î yê´bÕs¡ uÛ≤eq\T, yê´bÕs¡ ìs¡«Vü≤D, yê´bÕs¡ n_Ûeè~Δ eT]j·TT ø±s√Œπs{Ÿ s¡+>∑eTT bÕÁ‘·qT >∑T]+∫ $e]dü÷Ô yê´bÕs¡ eTÚ[ø£ n+XÊ\T nsTTq düs¡T≈£î\T, eT÷\<ÛäqeTT, ø£¬s˙‡, eT˙, ø£+ô|˙ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ nqTuÛÑyê‘·àø£yÓTÆq #·s¡Ã\T »]bÕs¡T.

#·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Áø°&É\T nedüs¡eyéT d”◊ s¡+>∑Hêj·T≈£î\T ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\≈£î #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Áø°&É˝À¢ ÁbÕeTTK´‘· Çyê«\ì, n|ü⁄&˚ eT+∫ Äs√>±´ìï ø£*– e⁄+{≤s¡ì eT÷&Ée |ü≥ºD d”◊ s¡+>∑Hêj·T≈£î\T nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ ãT<Ûäyês¡ù|≥˝Àì u≤\u≤s¡‹ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À #·<äs¡+>∑ b˛{°\ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± d”◊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãT<Ûäyês¡ù|≥ ÁbÕ+‘·+˝À #Ódt Áø°&ÉqT ìs¡«Væ≤+#·&É+, 230 eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Zq&É+ #ê˝≤ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T. |æ\¢\≈£î #·<äTe⁄‘√bÕ≥T Ä≥bÕ≥\T ≈£L&Ü eTTK´eTHêïs¡T. Ç$ ˝Òø£b˛‘˚ #·<äTe⁄˝À eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢˝Òs¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ j·TTmHé◊dæm|òt õ˝≤¢ y˚TH˚»sY m+. sêCX‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á Áø°&É s¡cÕ´˝À m≈£îÿe>± ÁbÕNq+˝À ñqï<äì, áHê&ÉT eTq <˚X¯+˝À $X¯«Hê<ÛéÄq+<é e\q eTq<˚X¯ >ös¡e+ m+‘√ ô|]–+<äHêïs¡T. á Áø°&É y˚T<ÛëX¯øÏÔì ô|+#˚<˚ ø±ø£ ,#·<äTe⁄˝À m+‘√ eTT+<äT>± ñ+{≤s¡ì nHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ dæ.ÄsY. cÕVæ≤<ëuÒ>∑+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç≥Te+{Ï Áø°&ÉqT ‘·eT bÕsƒ¡XÊ˝˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ n+<äT≈£î 20 bÕsƒ¡XÊ\\T bÕ˝§Zì Áø°&Ü dü÷Œ]Ôì Á|ü<ä]Ù+#·&É+ m+‘√ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ¬>\Tbı+~q Áø°&Üø±s¡T\≈£î eTTK´ n‹<∏äT\ #˚‘·T\MT<äT>± e´øÏÔ>∑‘· ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒXÊs¡T. $T˙ pìj·TsY‡˝À πøX¯e¬s&ç¶øÏ #Ó+~q n•«‘Y, dædüºsY kÕºì‡˝≤dt≈£î #Ó+~q nãT›˝ŸuÛÑs¡‘Y, e÷+fÒdü‡]øÏ #Ó+~q ¬ø. Hê>∑kÕsTT ì‹Hé\T Á|ü<∏äeT, ~«‹j·T, ‘·è‹j·T ãVüQeT‘·T\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. pìj·TsY u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À ôdsTT+{Ÿ CÀôd|òt≈£î #Ó+~q $˙\, l\øÏåà bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q πsDTø±kÕsTT, ôdsTT+{ŸCÀôd|òt≈£î #Ó+~q ÄsY. ]‹ø£\T Á|ü<∏äeT, ~«‹j·T, ‘·è‹j·T kÕúHê\T ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. d”ìj·TsY u≤\Ts¡ $uÛ≤>∑+˝À e÷+f…k˛‡] @.ø±´+|ü⁄ {Ï. eTH√CŸ, Ç+&Édt $. Vü≤]Vü≤s¡Hé, Ç+&Édt j·TX¯«+‘Y, pìj·TsY‡ u≤\Ts¡ $uÛ≤>∑+˝À e÷+f…k˛‡] m.ø±´+|ü⁄ ¬ø. Á|æj·T, Ç+&Édt eTDÏ≈£îe÷sY, e÷+f…k˛‡] m.ø±´+|ü⁄ $. e+•ø£èwüí, düuŸpìj·TsY‡ $uÛ≤>∑+˝À ôdsTT+{ŸCÀôd|òt m+. sêVüQ˝Ÿ, l\øÏåà bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q mdt. $qj·YT, C…. ~H˚wt\T Á|ü<∏äeT, ~«‹j·T, ‘·è‹j·T ãVüQeT‘·T\qT ¬ø’eq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY eT~›˝Ò{Ï, #Ódt ø√#Y s¡y˚Twt, {Às¡ïyÓT+≥T ìsê«Vü≤≈£î&ÉT nq÷ø˘ |æÇ{°\T mdt. ˝Àπøwt, >∑+>±<ÛäsY, n$Hêwt, øÏc˛sY, lìyêdüT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+, E˝…’ 10, 2012

Á|üC≤<äsê“sYøÏ eT÷&ÉT $q‹|üÁ‘ê\T |ü–&Ü´\, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ q+<äT k˛eTyês¡+ Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£e÷ìï m+|æ&çz Hê>∑sêE n<Ûä´ø£å´‘·q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üC≤ <äsê“sY˝À eT÷&ÉT $q‹ |üÁ‘·eTT\T sêe&É+ »]–+<äHêïs¡T. e∫Ãq $q‹ |üÁ‘ê\≈£î dü+ã+~+∫ n~Ûø±s¡T\ ≈£î ‘Ó*|æ ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü+#êsTTr má kÕ+ã•esêe⁄, Vü≤Ödæ+>¥ má Hêsêj·TD, mz eT+E\, m+ÄsYz ì‘ê´q+<ésêE, |ü+#êsTTr ôdÁø£≥Ø\T eTq÷‡sY u≤cÕ, ÁosêeTT\T, $ÄsYz »>∑Bwt ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#ê* q+<äes¡+, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\˝À ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì ñbÕ~ ≈£L©\T k˛eTyês¡+ m+|æ&çz sêCÒX¯«sêe⁄≈£î $q‹|üÁ‘·+ Ç#êÃs¡T. Äj·Tq yÓ+≥H˚ dü«+~+∫ ñbÕ~Û≈£L©\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\≈£î ñbÕ~ |üqT\T yÓ+≥H˚ #˚|ü&É‘êeTì n˝≤π> |üqT\ì md”ºy˚T+{Ÿ y˚sTT+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY <ë«sê cÕ+ø£åHé #˚sTT+#·T≈£îì ñbÕ~ |üqT\T ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m|æz sêCÒX¯«], ádæ s¡|òæø˘, {Ïm Á|üuÛ≤ø£sY, mdt.m –&ɶeTà, ‘·~‘·s¡ y˚T{Ï\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T nìï Á>±e÷˝À¢ #˚|ü{≤º* : d”|”◊ &çe÷+&é

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–ùdÔ m+‘·{Ï yê]¬ø’Hê •ø£å ‘·|üŒ<äT: õ˝≤¢ md”Œ yÓ\Tú]Ô, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘· \≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–ùdÔ m+‘·{Ïyê]ô|’q nsTTq #·s¡´ \T rdüT≈£î+{≤eTì õ˝≤¢ md”Œ #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüqT nø£dæàø£+ >± ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± md”Œ #·+Á<ä X‚KsY ¬s&ç¶ &√Hé &ç$»Hé≈£î dü+ã+~+∫q H˚s¡ $e sê\qT >∑T]+∫ &√Hé &çmd”Œ ‹s¡TeT˝ÒX¯«sY ¬s&ç¶ , dæ◊ &˚>∑\ Á|üuÛ≤ø£sYqT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. bÕ‘· b˛©dt ùdºwüHé˝À ñ+∫q kÕe÷Á–ì |ü]o*+∫ yê{Ï $esê \qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫ bòÕ´ø£åHé Á>±e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì kÕúìø£ môd’‡ <äqT+»j·T≈£î düT∫+#ês¡T. H˚sê\qT n<äT|ü⁄#˚ùd+<äT≈£î rdüTø=yê*‡q #·s¡´\qT yê]øÏ $e]+#ês¡T. eT+&É\+˝À nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£ ˝≤bÕ\ô|’ <äèwæº ô|{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì nìï b˛©dt

ø=*$T>∑T+&É¢, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É+˝Àì kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] Áoìyêdü¬s&ç¶ , m+|æ&çz ‹eTàø£ÿ Ä<ä«s¡´eTTq Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À ‘√≥ •yêHêsêj·TD ¬s&ç¶ Ç{Ïø±´\ Á>±eT+ ˝Àì düeTdü´\qT n]® <ë«sê Á|ü‘˚´ø±~ø±]øÏ n+~+ #ês¡T. Äj·Tq yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ M{Ïì |ü]wüÿ]kÕÔ eTì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ eT+&É\ dü÷s¡´ $ø£˝≤+>∑T \ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT e+ø£>±s¡ s¡$≈£îe÷sY Á|üC≤<ä sê“sY≈£î e∫à >∑‘·+˝À H˚qT MT≈£î n+~+∫q n]®\qT ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. m+<äT≈£î |ü+ |ü˝Ò<äì m+|æ&çzqT n&ç>±s¡T. $ø£˝≤+>∑T\ dü<Ûäs¡+ ø±´+|ü⁄ |üÁ‘ê\qT e÷ Ä<ä«s¡´eTTq |ü+#·≈£î+&Ü

bÕ‘· ms¡Te⁄\≈£î ø=‘·Ô πs≥T¢

|òæõjÓ÷<∏Ós¡|” ø±´+|ü⁄ ì<ÛäT\ |ü+|æD°

ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): ndü˝Ò esê¸u≤e |ü]dæú‹, es¡¸+ edüTÔ+<√ sê<√ njÓTeTj·T |ü]dæú‹. BìøÏ ‘√&ÉT @s¡Te⁄\ ø=s¡‘·, @s¡Te⁄\T <=]øÏ‘˚ n~Ûø£ <∏äs¡\‘√ ¬s’‘·T\T dü‘·eT‘·yÓTÆ‘·THêïs¡T. ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T e\¢ &û\s¡¢≈£î es¡+>± e÷]+~, Bìì n<äTqT>± #˚düTø√ì &û\s¡¢ bÕ‘· @s¡Te⁄\≈£î ø=‘·Ô ¬s≥T¢≈£î $Áø£sTTdü÷ÔHêïs¡T. ~ì e\¢ ¬s’‘·T\ô|’ n~Ûø£ãsêìï $<äTdüTÔHêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ $‘·ÔHêï\ ø=s¡‘·, eTs√yÓ’|ü⁄ @s¡Te⁄\ ø=s¡‘· n~Ûø£¬s≥T¢ ñ&É>±, @<√ $<ä+>± @s¡Te⁄\T, $‘·ÔHêï\T $‘·T≈£î+fÒ es¡¸+ sê<äT. ø±ì Á|üuÛÑT‘·«+ qwüº |ü]Vü≤s¡+ n+‘·+‘·e÷Á‘·y˚T. Ç|ü{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ yê] ø£wüº˝≤qT+∫ ø±bÕ&É\ì ¬s’‘·T\T yÓ&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.

kÕúìø£ b˛©düT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï md”Œ #·+Á<äX‚KsY ùdºwüq¢qT dü+<ä]ÙkÕÔqì sêuÀj˚T Á>±eT|ü+#êsTTr mìïø£\˝À bòÕ´ø£åHé Á>±e÷\ô|’ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>∑ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À mmôd’‡ Hê>∑*+>∑j·T´, b˛©düT\T #Óqïj·T´, Áoìyêdü¬s&ç¶, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, düTπswt, Vü≤düHé, ôVA+>±s¡T¶\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤<äsê“sY˝À |òüTs¡¸D

ÄdüŒ], E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+ <ä>∑Zs¡ k˛eTyês¡+ dæ|æ◊ bÕغ Ä<ä«s¡´+˝À <äsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dæ|æ◊ bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T –&ɶj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|+&ç+>¥˝À ñqï _\T¢\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì, ñbÕ~Û |üqT\T mø£ÿ&Ó’‘˚ Á|üy˚X¯ ô|≥º˝Ò<√ nø£ÿ&É yÓ+≥H˚ |üqT\qT #Ó|ü{≤º\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ m+|æ&çz XÊ´eT\≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒdæq≥T¢ dæ|æ◊ bÕغ düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± m+|æ&çz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ~ |üqT\ ~Hê\T nsTTb˛sTTq≥T¢ ‘Ó\T|ü>±, dæ|æ◊ düuÛÑT´\T ÄyÓT ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e´ekÕj·T ‘ê\Tø£ ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>sÁ<äj·T´, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ‹eTàj·T´, e÷DÏø£´|üŒ, eT+&É\ e´ekÕj·Tø±]àø£ dü+|òüT+ n+»H˚j·T, m◊yÓ’m|òt eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù $s¡TbÕø£åj·T´, eTT<äT›s¡+>∑qï, nqTeT+‘·T, <ädüÔ–], \ø£åàqï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n˝≤¢&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·qï

7

Á>±eT |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\ #˚‘· |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. ø£qTø£ $ø£˝≤+>∑T\ n<Ûä´≈£åîì nsTTq qqTï øÏ+#·|ü] #ês¡ì n~ø±s¡T\qT >∑{Ϻ>± yê~+#ês¡T. M{ÏøÏ |ü+ #êsTTr ø±s¡´<ä]Ù ÁøÏwüíyÓ÷Vü≤Hé düŒ+~+∫ MT Ä<ä« s¡´eTTq |ü+#ê\ì e÷≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Jz Çe«˝Ò<äì $es¡D ‘Ó\T|ü>± n+<äT≈£î s¡$≈£îe÷sY e÷≥e÷≥≈£î ¬s{Ϻ+ô|’ M]eT<ä´ yê–«yê<ä+ »]– ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+ ~. Á|ü‘˚´ø±~øÏ] CÀø£´+ #˚düT≈£îe&É+ e\q düeTdü´ dü<äT›eTì– MT düeTdü´\qT ì<ëq+>± $e]+#·+&ç yê{ÏøÏ düe÷<ëq+ #ÓbÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤Ödæ+>¥ má yêdüT<˚e¬s&ç¶, |ü+#êsTTrsêCŸ mÇ ‹eTà|üŒ, kÕúìø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+ &Üø£ºsY düTπsdt ¬s&ç¶, ÄsY&Éã÷¢ má #Ó+#·j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ m+áz ø±sê´\j·T+˝À Á|ü‹ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï |òæõjÓ÷ ‘Ós¡|òæ ø±s´|ü⁄≈£î e∫Ãq e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\ Ks¡TÃ\≈£î >±qT eT]j·TT $ø£˝≤+>∑T\T mìï yêsê\T |òæõjÓ÷ ‘Ós¡|òæ ø±´+|ü⁄≈£î e∫à ñ+fÒ n≥T¢ e∫Ãq yê]øÏ yêsêìøÏ e+<äs¡÷bÕ\ #=|ü⁄Œq 20 eT+~ |òæõjÓ÷ ‘Ós¡|òæ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\≈£î s¡÷.11500 \qT eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£n~Ûø±] Áoìyêdü ¬s&ç¶, m+|æ&çz ‹eTàø£ÿ, m+áz eTH√Vü≤sY¬s&ç¶ \ Ä<ä«s¡´eTTq k˛eTyês¡+ |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |òæõjÓ÷ ‘Ós¡|òæ ø±´+|ü⁄ n~Ûø±] C≤qøÏ, me÷à]Œ >∑TbÕÔ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ÷≥sY ôd’øÏ˝Ÿ, ø±s¡T &Ûû Ç<ä›]øÏ rÁe >±j·÷\T

yÓ\T›]Ô, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ sêj·T\d”eT Á>±MTq u≤´+≈£î <ä>∑Zs¡ k˛eTyês¡+ ø±s¡T, u…’ø˘ &Ûû ø=q&É+‘√ Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T nsTTq dü+|òüT≥D #√≥T#˚düT≈£î+~. kÕúì≈£î\ $esê\ y˚Ts¡≈£î eT+&É\+˝À m˝Ÿ. ø={≤º\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e&Ó¶ eT~›˝Ò{Ï, e&Ó¶ eTùV≤wt \≈£î rÁeyÓTÆq >±j·÷\T ø±e&É+‘√ yê]ì yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ 108 yêVü≤q+˝À ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ø£s¡÷ï\T qT+&ç m|æ 21môV≤#Y4910 nqT HÓ+ãsY >∑\ ø±s¡T eTT+<äT f…ÆsY |ü+ø£åsY ø±e&É+‘√ ø±s¡T≈£î eTT+<äT yÓ’|ü⁄ qT+&ç edüTÔqï u…’ø˘qT &Ûû ø√q&É+‘√ ˇø£]øÏ ø±\T $s¡T>∑>± eTs√ø£]øÏ ‘·\≈£î rÁe>±j·T+ nsTT+~, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ |æsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ <äqT+»j·T ‘Ó*bÕs¡T.

m+.bÕ˝≤øÏå¬s&ç¶ eTè‹ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ rs¡ì˝À≥T: myÓTà˝Ò´ ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T eT+&É\+ yÓTT\>∑e*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT m+. bÕ˝≤øÏå¬s&ç¶(52) nø£dæàø£ eTè‹ #Ó+<ä&ÉeTT‘√ Ä\÷s¡T XÊdüqdüuÛÑT´sê\T bÕ{Ï˝Ÿ˙s¡C≤¬s&ç¶ ~Áu≤+‹ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äy˚T k˛eTyês¡+ yÓTT\>∑e*¢ Á>±e÷qøÏ #Ós¡Tø=ì eTè‹ì bÕ]úe<˚Vü≤eTTô|’ |ü⁄düŒe÷\y˚dæ ‘·q uÛ≤<äqT e«ø£Ô+#˚XÊs¡T. Äy˚T e÷{≤¢&ÉT‘·T bÕ˝≤øÏå¬s&ç¶ eTè‹e\q Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±Á¬>+dt bÕغøÏ rs¡ì |üwüº+@s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. <äT'K kÕ>∑s¡+˝Àe⁄qï eTè‹ì ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\qT z<ë]à m\¢yÓ\˝≤ MT≈£î H˚qT n+&É>±ñ+{≤qì yê]ì z<ë]ÃyÓfi≤s¡T. ø±+Á¬>dtHêj·T≈£î\T ø£+~ yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, s¡+>∑qï, HÍH˚bÕ{Ï, Vü≤qTeT+‘·T, ás¡qï, ñs¡T≈£î+<äT, ‘·~‘·s¡T\T ‘·eT dü+‘êbÕìï‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

<äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Á|ü‹ $<Ûë´]úøÏ môd’‡>± u≤<Ûä´‘·\T ã&û&ÉT |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ê\+≥÷ sê´© es¡+, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Á|ü‘˚´ø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\‘√ m+áz Vü‰düº\T d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê* #˚|ü{Ϻq mHé.s¡eTD q+<ä uÛÑ>∑yêHé<ëdts¡, Á|ü<Ûëq ñbÕ<Ûë´j·TT\T XÊ+‹ eT÷]Ô, ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡T ø£\dæ ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø£$T{° Ä<ä«s¡´+˝À <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Á|ü‹ $<ë´]úøÏ Vü‰düº\T d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê*. @Á|æ˝Ÿ, y˚T, pHé HÓ\\≈£î sêyê*‡q dü_‡&ç _j·T´+ yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷*, Vü‰düº\T $<ë´s¡Tú\ dü+K´\qT ≈£î~+#ê\ì ≈£îÁ≥ |üqTï‘·Tqï _.dæ dü+πøåeT XÊK Á|æì‡bÕ˝Ÿ ôdÁø£≥Ø m.¬ø. |òüØ<äTqT yÓ+≥H˚ $<ÛäT\ qT+&ç ‘=\–+#ê*.ô|]–q <Ûäs¡\ Á|üø±s¡+>± Vü‰düº\T $<ë´s¡Tú\ yÓTdt,ø±k˛à{Ïø˘ #êØ®\T ô|+#ê*. nìï dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢≈£î k˛+‘· uÛÑeHê\T ì]à+∫, eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê*.. nH˚ &çe÷+&é ‘√ _sê¢π>≥T qT+&ç ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´\j·T+ es¡≈£î _.dæ dü+πøåeT XÊK Á|æì‡bÕ˝Ÿ ôdÁø£≥Ø m.¬ø wüØ<ä jÓTTø£ÿ ~wæº u§eTà‘√ X¯ej·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T, nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´\j·T+ eTT+<äT ~wæ˜u§eTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _.dæ $<ë´s¡Tú\ dü+|òüT õ˝≤¢ n<ä´≈£åî&ÉT ¬ø. Äq+<é Ä<ä´s¡´+˝À »]–+~. $<ë´]ú Hêj·T≈£î\T s¡+>∑&ÉT, ÁoìyêdüT\T, õ˝≤¢ø±s¡´<ä]Ù »>∑BXŸ, Msê#ê], eT<ÛäT, <äTsêZÁ|ükÕ<é, Vü‰düº\T $<ë´s¡Tú\T ô|<ä› dü+U≤´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüH√¢ k˛eTyês¡+ q÷‘·q môd’‡>± mHé. s¡eTD u≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É˝≤ìøÏ môd’‡>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥º&É+ »]–+~. >∑‘·+˝À Áu≤Vü≤àDø=≥÷ÿsY, q+~ø=≥÷´sY b˛©dt ùdºwüq¢˝À |üì#˚dæ ã~*ô|’ Çø£ÿ&ç sêe&É+ »]–+<äHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À ôù|ø±≥, eT{≤ÿ, kÕsê ‘·~‘·s¡ yê{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]kÕÔeTHêïs¡T. n<˚$<ä+>± Á|üC≤ JeHêìøÏ me¬s’Hê Ä≥+ø£+ ø£*–ùdÔ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qHêïs¡T. Á|ü»\≈£î 24 >∑+≥\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç Á|ü»\ düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]wüÿ]kÕÔqHêïs¡T. Á>±eT+˝À myÓTÆHê düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·eT<äèwæºøÏ rdüTø£eùdÔ ‘·eT |ü]~Û˝À »]π> |üqT\qT ‘êH˚ |ü]wüÿ]kÕÔqT, Hê|ü]~Û˝À ˝Òì$ ô|’ n~Ûø±s¡T\ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢ |ü]wüÿ]kÕÔqHêïs¡T.

q+<äes¡+ |ü≥ºD+˝Àì |ü⁄s¡M<äT\ >∑÷+&Ü sê´* ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ m+áz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&çá&ÉT |æ\¢\ì ã&ç˝À ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚]Œ+#ê\ì, n<˚$<ä+>± Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#=<ä›ì, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝ÀH˚ #˚]Œ+#ê\ì, ñbÕ<Ûë´j·TT\T eT+∫ $<ä´qT ‘·|üŒ≈£î+&Ü n+~kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷à]Œ ñs¡T≈£î+<äT eT]j·TT ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+∫ ˙{Ï edü‹ ø£*Œ+#·+&ç ÄdüŒ], E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì CÀVü≤˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À md”‡ u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü‰ìøÏ eT+∫ ˙{Ï edü‹ ø£*Œ+#ê\ì u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü≤+˝Àì $<ë´s¡Tú\T k˛eTyês¡+ n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü≤ìøÏ yÓ[¢q $˝ÒKs¡¢‘√ $<ë´s¡Tú\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+∫ ˙{Ï edü‹ ˝Òø£bıe&É+‘√ edü‹ >∑èVü≤+ <ä>∑Zs¡ ñqï #˚‹ |ü+|ü⁄ ñ|ü⁄Œ ˙{Ïì ‘ê– <ëVü‰]Ô rs¡TÃ≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. á ˙{Ï‘√H˚ kÕïHê\≈£î , e+≥ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘·~s¡ yê{ÏøÏ á ˙{Ïì yê&ÉT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. n˝≤π> edü‹ >∑èVü≤+˝Àì s¡÷eTT\≈£î ø=ìï+{ÏøÏ ‘·fi¯ó|ü⁄\T ˝Òeì yêb˛j·÷s¡T. eTs¡T>∑T<=&É¢ kÂø£s¡´+˝Òø£ ãVæ≤s¡÷“$TøÏ uÛÑj·T≥≈£î yÓfi¯óÔHêïeTHêqs¡T. ø±e⁄q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø=yê\ì $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ô|’ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü* |”ôV≤#Yd”˝À¢ yÓ’<äT´\T ˝Òs¡ì ‘Ó*ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T nìï Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ eT+<äT\qT ñ+#ê* düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\T s¡+>±¬s&ç¶, p˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\T es¡¸ø±\+˝À Á|üuÛÑ˝Ò d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ uÛ≤Øq |ü&É≈£î+&Ü nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ø√s¡TºVü‰˝À¢ d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ô|’ yÓ’<ä´+, ÄsY&Éã÷¢´mdt, |ü+#êj·Tr ‘·~‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚e+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Á>±e÷˝À¢ es¡¸ø±\+˝À e#˚à &Éj˚T]j·÷, eT˝Ò]j·÷, &Ó+>∑÷´ e+{Ï yê´<ÛäT\T Á|üuÛÑ\≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·÷ XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á>±e÷˝À¢ |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·‘√bÕ≥T Á‘ê>∑T˙{Ï {≤´+≈£î\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#ê\ì, n<˚ $<Ûä+>± ø√¢]H˚wüHé #˚j·÷\Hêïs¡T. eTTK´+>± Á>±e÷˝À¢ ˙{Ï>∑T+‘·\qT |üP&˚Ã\ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì á$wüj·T+˝À |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·÷\ì &û|”y√qT Ä<˚•+#ês¡T. Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ áHÓ\ 15 qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ Á&Ó’yé #˚|ü{≤º\ì Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ eT+&É\, Á>±eT Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T, |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ düe÷y˚XÊ\ì ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ‘ê+&É÷s¡T, $ø±sêu≤<é, eTTì‡bÕ©º\ |ü]~Û˝À ≈£L&Ü yê´<ÛäT\T Á|üuÛÑ\≈£î+&Ü |ü]düsê\ |ü]X¯ó ÁuÛÑ‘·‘√bÕ≥T Á‘ê>∑T˙{Ï edü‘·T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. yÓ’<ä´ Äs√>∑´ô|’ ø£˝…ø£ºsY düMTøÏådü÷Ô....|”ôV≤#Yd”\˝À yÓ’<äT´\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É≥+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT\T edüTÔHêïj·Tì, nìï |”ôV≤#Yd”˝À¢ &Üø£ºs¡T¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &ûm+ôV≤#Yy√qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. eTTK´+>± |”ôV≤#Yd”˝À¢ yÓ’<äT´\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òs¡H˚ |òæsê´<äTeùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mdt|”ôV≤#Yy√\T Á|ür yês¡+˝À ¬s+&ÉT |”ôV≤#Yd”\˝À |üs¡´{Ï+#ê\ì @ ∫qï dü+|òüT≥q »]–Hê yÓ+≥H˚ ]b˛s¡Tº #˚j·÷\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. nìï |”ôV≤#Yd”, düuŸ ôd+≥s¡¢˝À nedüs¡yÓTÆq

13 qT+∫ ø°düs¡˝À eTVü‰s¡TÁ<äj·÷>∑+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9, düTes¡íyês¡Ô: ZNP[xqsLRigjiLji ZOP[Q ˙ªRΩLi (NUPxqsLRigRiV»Ì¡)Õ‹[ Õ‹[NRPNRPŒÿ˘flÿLÙRiLi CÆ©sá 13 ©´sVLi≤T∂ 16™´sLRiNRPV ™´sVx§¶¶¶LRiV˙μR∂∏R∂WgS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V Aá∏R∂V NSLRi˘¨sLRi*x§¶¶¶flÿμ≥j∂NSLji, xqsx§¶¶¶∏R∂V NRP≠dsVxtsQ©´sL`i »¡LiNRPaSá Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ æªΩ÷¡FyLRiV. 13©´s Aá∏R∂V ˙xmsμR∂ORPQfl·Li ˙xmsÆ™s[aRP ¡÷¡ gS≠sLi¿¡ ∏R∂WgRiaSá ˙xmsÆ™s[aRP™´sVV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ 27 ©´sORPQ ˙ªRΩ x§¶‹[™´sVgRiVLi≤yá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, ≠ds…”¡Õ‹[ LRiV˙μR∂x§¶‹[™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¡≤R∂V©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. 14©´s gRi™y˘LiªRΩ xmsp«¡Ã¡V™´sWLÍRi©´sáV Æ™sVVμR∂ágRiV xmsp«ÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¡≤R∂Vªy∏R∂V¨s, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi Æ™s[μR∂ FyLS∏R∂VflÿáV, xmsoLSfl· FyLS∏R∂VflÿáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¡≤R∂Vªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. 15©´s gRi™y˘LiªRΩxmsp«¡Ã¡V, ™´sWLÍRi©´sáV, ™´sVx§¶¶¶©y˘xqsxmspLRi*NRP GNSμR∂aRP LRiV˙μR∂FyLS∏R∂VflÿáV, Æ™sVVμR∂ágRiV xmsp«ÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¡ ≤R∂Vªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

Hê´j·Tyê<äT\ Ä+<√fi¯q eT+<äT\T ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, n<˚ $<Ûä+>± Á|ür n+>∑Héyê&û πø+Á<ä+˝À eT+<äT\T ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ˙{Ï ì\Te ñqï Á|ü<˚XÊ˝À¢ <√eT\T #˚] yê´<ÛäT\T Á|üuÛÑ˝Ò neø±X¯eTTqï+<äTq ˙{Ïì ì\Te ñ+#·≈£î+&Ü Á|ür X¯óÁø£yêsêìï Á&Ó’ &˚>± bÕ{Ï+#˚˝≤ Á>±e÷˝À¢ $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á>±e÷˝À¢ <√eT\ e\q yê´<ÛäT\T Á|üuÛÑ\≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î M\T>± m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT eTT]øÏ ø±\Te˝À¢ eT˝≤~∏HéqT |æ#Yø±] #˚j·÷\ì Äj·Tq &û|”y√qT Ä<˚•+#ês¡T. ùdŒj·Ts¡T¢ ˝Òì Á>±eT |ü+#êj·Tr\ C≤_‘êqT düeT]ŒùdÔ m+|” ˝≤´+&é‡ ì<ÛäT\qT+∫ ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. eT˝Ò]j·÷ Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝…’q ≈£î\ÿ#·s¡¢, <√eT, ã+{≤«s¡+, >∑+&û&é ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ <√eT\ ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. esê¸ø±\+˝À e#˚à yê´<ÛäT\|ü≥¢ Á|ü»\≈£î |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î M\T>± ø£fi≤C≤‘ê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î bÕ]X¯ó<äΔ´ ì~Û\qT ¬s+&ÉT s√E˝À¢|ü⁄ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &ûm+ôV≤#Yy√qT Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &ûm+ôV≤#Yy√ yÓ+ø£≥|ü‹, ÄsY&Éã÷¢´mdt »>∑BX¯«sY ¬s&ç¶, »&ûŒ d”áy√ s¡M+<äsY ¬s&ç¶, &û|”y√ Hêj·Tø˘, Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT XÊK ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY Ç+~s¡, &ûd”ôV≤#Ymdt Vü≤qà+‘Ysêe⁄, n<Ûäq|ü⁄ yÓ’<ä´~Ûø±] qd”s¡TB›Hé &ûm+y√ z+Á|üø±wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì $<ë´s¡Tú\ <Ûäsêï $&ç$&ç>± $q‹|üÁ‘ê\T Ç∫Ãq e+<ä˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì #Ó|æŒ e÷≥ ‘·|æŒq myÓTà˝Ò´ Äs√|æ+∫q mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, p˝…’ 9, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À e+<ä˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T k˛eTyês¡+ m+|”&ûz ø±sê´\j·T+ eTT+<äT k˛eTyês¡+ <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. |ü≥ºD πø+Á<ä+˝À ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü+e‘·‡sê\T>± n~Ûø±s¡T\≈£î, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î nØ®\T ô|≥Tº≈£îHêï düŒ+<äq ø£s¡TyÓ’+<äì mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T uÛ≤düÿsY Äs√|æ+#ês¡T. ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ yÓ’K]‘√ $dæ¬>+~q $<ë´s¡Tú\T m+|”&ûz ø±sê´\j·÷ìøÏ e+<ä˝≤~>± ‘·s¡*e∫à Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T uÛ≤düÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD+˝À Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì #ÓãT‘·Tqï Hêj·T≈£î\ e÷≥\T yê>±›Hê\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïj·THêïs¡T. ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì mìïø£\ düeTj·T+˝À yê>±›Hê*∫Ãq Hêj·T≈£î\T ‘·sê«‘· yê{Ïì eT]#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ¬øm˝ŸÄsY Á≥düTº <ë«sê |ü≥ºD+˝À &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì yê>±›Hê*∫Ãq kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ¬øm˝ŸÄsY ‘·sê«‘· eT]#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. $<ë´s¡Tú\T m|ü⁄Œ&ÉT ø£*dæHê ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì #ÓãT‘·Tqï myÓTà˝Ò´ nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î Ç∫Ãq yê>±›Hê\qT

eT+>∑fi¯yês¡+ 10, E˝…’ 2012

>±*ø=<äT\T‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&ç |ü≥ºD+˝À Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T≈£î myÓTà˝Ò´ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] &ç.s¡y˚Twt≈£î ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì <ë<ë|ü⁄ 600 eT+~ $<ë´s¡Tú\T $&ç$&ç>± $q‹ |üÁ‘ê\T n+~CÒXÊs¡T. ‘·ø£åDy˚T &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T≈£î ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚ùd es¡≈£î Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T, Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T ,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

myÓTà˝Ò´ Ä]úø£ düVü‰j·T+ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 9 (düTes¡íyês¡Ô) : J&çyÓT≥¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É <ä÷\|ü*¢ s√&ÉT¶˝Àì yÓÁk˛ºkÕ˝ŸyÓ+{Ÿ‡ ø£+ô|˙˝À ;<äsYøÏ #Ó+~q sêVüQ˝Ÿ(35) Á&Ó’esY>± |üì#˚dü÷Ô ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q yêVü≤q+ q&ÉT|ü⁄‘·THêï&ÉT. Ç‘·qT 2010 »qe] 2e ‘˚Bq &É÷´{°˝À ñ+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ &ûd”m+ MT<ä qT+∫ øÏ+<ä|ü&É≥+‘√ n‘·ì ¬s+&ÉT ø±fi¯fløÏ rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT. <ë+‘√ n‘·qT ìyéT‡ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<ë&ÉT. Ç‘·ìøÏ ø£+ô|˙ j·÷»e÷q´+ z]jÓT+≥˝Ÿ Çq÷‡¬sHé‡ <ë«sê s¡÷.2\ø£å\ #Ó≈£îÿqT sêVüQ˝ŸøÏ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY sêeTdüTu≤“¬s&ç¶, |ü<ëàø£sY, lXË’\+ >ö&é #˚‘·T\ MT<äT>± n‘·ì ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î n+<äCÒj·T&É+ Vü≤Øwt, ãT∫ìs&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 9, düTes¡íyês¡Ô: ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]ªRΩÚgS ºdΩxqsVN]xqsVÚ©´sı D©´sıªRΩ ≠sμy˘ xmsLjia][μ≥R∂©´s øR¡…Ìÿ¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ CÆ©sá 11, 12 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV ≠sμ≥R∂VáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤yá¨s ÀÿL`i N_¨s=Õfi A£mns BLi≤T∂∏R∂W ºdΩLS¯¨sLi¿¡Liμj∂. @¨sı LSuyáV, ZNP[Li˙μR∂Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[ D©´sı A∏R∂W ÀÿL`i @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©˝´s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©´sı @LiμR∂LRiV ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV C Æ™s[VLRiNRPV ≠sμ≥R∂VáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤R∂©´sV©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ºdΩxqsVN]xqsVÚ©´sı øR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘, xmsLjia][μ≥R∂©´s N][xqsLi «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ J ˙xmsæªΩ[˘NRP NRP≠sVxtsQ©±s GLSˆ»¡V NS©´sVLiμj∂. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS D©´sı @¨sı xqsLixqÛsáV C NRP≠sVxtsQ©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. C ’¡Ã˝¡V ˙xmsNSLRiLi Bxmsˆ…”¡μyNS Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ©y˘∏R∂V≠sμR∂˘©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©´sı ÀÿL`i N_¨s=Õfi A£mns BLi≤T∂∏R∂WNRPV BNRP\|ms FsÕÿLi…”¡ @μ≥j∂NSLSáV DLi≤R∂™´so. μk∂¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ©y˘∏R∂V™yμR∂VáLiªy C Æ©sá 11. 12©´s ≠sμ≥R∂VáV ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyá¨s ÀÿL`i N_¨s=Õfi A£mns ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. @¨sı LSuÌy˚Õ˝‹[ ÀÿL`i @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©˝´sV CÆ©sá 11,12 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ N][LÌRiVá ™´sVVLiμR∂V ZNP[Li˙μR∂ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ ALiμ][Œœ¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLiVV.

Á|üC≤ <äsê“sY˝À mì$T~ |òæsê´<äT\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, p˝…’ 9 düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ eT+&É\ ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤ <äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À mì$T~ |òæsê´<äT\T n+~q≥T¢ m+|”&ûz XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. $ø£˝≤+>∑T\, eè<ë›|ü´ |æ+#·qT¢ eT+ps¡T #˚j·÷\ì eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\ Á|ü»\T nØ®\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ls¡+>∑es¡+ Á>±eTs˝Àì ø£eTà]>∑&ɶ˝À d”d” s√&ÉT¶ ìsêàD+ #˚|ü{≤º\ì Á>±eTdüTú\T |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝Àì $»j·Tq>∑sY ø±\˙˝À n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J ‘·$«+#ê\ì, d”d” s√&ÉT¶ ìsêàD+ #˚|ü{≤º\ì |ü≥ºDyêdüT\T n~Ûø±s¡T\≈£î $qï|æ+#·T≈£îHêïs¡T. ‘· q Ç+{Ï |üø£ÿ qT+∫ ø£¬s+≥T düÔ+uÛ≤ìï ‘=\–+#ê\ì |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~ q lìyêdt nH˚ e´øÏÔ nØ® ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. Ç+{Ï düú\+\ πø{≤sTT+ #·&É+‘√ bÕ≥T πswüHé ø±s¡T¶ eT+ps¡T #˚j·÷\ì |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q •ej·T´ nH˚ e´øÏÔ |òæsê´<äT n+<äCÒXÊs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·« Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·÷ Á>±e÷\ $<ë´s¡Tú\T n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. Á|ü»\ qT+∫ e∫Ãq |òæsê´<äT\qT |ü]o*+∫ yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤ eTì m+|”&ûz XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ázÄsY&û CÀ´‹, Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] &ç. s¡y˚Twt, Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|[¢øÏ ìsêø£]+∫q e´øÏô|’ πødüT qyÓ÷<äT y˚T&ÉÃ˝Ÿ,p˝…’ 9 düTes¡íyês¡Ô: eTVæ≤fi¯‘√ ì•Ã‘ês¡ú+ nq+‘·s¡+ ô|[¢øÏ ìsêø£]+∫q e´øÏÔ‘√ bÕ≥T ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ô|’ kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé˝À πødüT qyÓ÷<äT nsTT+~. u≤~Û‘·Tsê\T, d”◊ sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ >ö*>∑÷&É≈£î #Ó+~q z$Tø£ (20), y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î #Ó+~q ¬ø. ~H˚wt ≈£î >∑‘· @Á|æ˝Ÿ˝À ì•Ã‘ês¡ú+ ≈£î~]+~. nsTT‘˚ ì•Ã‘ês¡ú+ nq+‘·s¡+ z$Tø£qT ô|[¢ #˚düTø√e&ÜìøÏ ~H˚XŸ ìsêø£]+#·&É+‘√ u≤~Û‘·Tsê\T kÕúìø£ b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+∫+~. ~H˚wt ‘·*¢ n+»eTà, ∫qïeTà $»j·TeTà nqï<äeTTà\T ns¡TDY, dü+»jYT, ìrwt\ô|’ b˛©dt ùdºwüHé˝À u≤~Û‘·Tsê\T |òæsê´<äT #˚dæ+~. u≤~Û‘·Tsê* |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î ~H˚wt, n‘·ì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ô|’ ◊|”d” ôdø£åHé 354, 420 ôdø£åq¢ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ d”◊ sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

‘·|æŒb˛sTTq u≤\T&çì b˛©düT\≈£î n|üŒ–+‘· y˚T&ÉÃ˝Ÿ,p˝…’ 9 düTes¡íyês¡Ô: Ç+{Ï qT+∫ ‘·|æŒb˛sTT e∫Ãq u≤\T&çì #˚s¡Bdæq Äغd” n~Ûø±s¡T\T kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé˝À n|üŒ–+#ês¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eÁ»ø£+&ç Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘·ìC≤, ìs¡à˝≤ <ä+|ü‘·T\ ø=&ÉT≈£î dü˝≤U≤Hé (6) Ç+{ÏqT+∫ ‘·|æŒb˛sTT |ü{≤Hé#Ós¡T ãdüT‡˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î e#êÃ&ÉT. y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À ãdüT‡˝À qT+∫ Á|üj·÷DÏ≈£î\T n+<äs¡÷ ~–b˛sTTq u≤\T&ÉT yÓfi¯¢ø£b˛e&É+‘√ >∑eTì+∫q ø£+&Éø£ºsY $wüj·÷ìï Äغd” n~Ûø±s¡T\≈£î #˚s¡y˚XÊs¡T. kÕúìø£ &çb˛ y˚TH˚»sY düeTø£å+˝À u≤\T&çì kÕúìø£ b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 10-07-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 10-07-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India