Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 344 Ä~yês¡+

‘Ó\+>±D˝À

e÷≥+fÒ e÷fÒ

ñ|ümìïø£\ yê(y˚)&Ûû ‘Ósêdü e¬s‡dt {°&û|” yê>∑T´<äΔ+ wüßs¡÷.. CÀs¡+<äT≈£î+≥Tqï |üs¡düŒs¡ <ä÷wüD\T BÛ≥T>± düŒ+~düTÔqï πød”ÄsY ‘·]$Tø=&É‘êeTì ôV≤#·Ã]ø£ u≤ãT Á&Üe÷˝À mÁs¡u…*¢, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ bÕe⁄˝Òq+≥Tqï ‘Ó˝+>±D yê<äT\T eT∞¢ y˚&Ó≈£îÿ‘·Tqï ‘Ó\+>±D+ ‘·«s¡˝À ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D: ø√<ä+&Ésê+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ, ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹øÏ eT<Ûä´ e÷≥\j·TT<äΔ+ s√Es√E≈£î rÁeeTe⁄‘√+~. ñ|ümìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îH˚ á bÕغ\T |üs¡düŒs¡+ e÷≥\j·TT<ëΔìøÏ ‘Ós¡˝Ò|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. @~@yÓTÆq|üŒ{Ïø° ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ ô|’#˚sTTe÷Á‘·+ ‘Ósêdü<˚qì #Ó|üŒø£H˚ #Ó|üŒe#·TÃ. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D˝À ø√˝ÀŒsTTq ÁbÕuÛÑyêìï ‹]– dü+bÕ~+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘Ó<˚bÕ Äsê≥|ü&ÉT‘·T+&É>±, Á|ü»˝À¢ ñqï ôd+{ÏyÓT+{Ÿô|’ |ü≥Tºø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î ‘Ósêdü Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. Çø£ ‘Ó\+>±D sêø£b˛e#·Tà nì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ósêdü mìïø£\ dü+Á>±eT+˝À ‘·q ã˝≤ìï #êfÒ+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘√+~. dü+Áø±+‹ ‘·sê«‘· ñ<ä´eT+ rÁeeTe⁄‘·T+<äì Ç{°e\ πød”ÄsY yê´U≤´ì+#ês¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À ñ<ä´eT+ }|ü+<äTø√e&É+ n+‘· ‘˚*¬ø’q|üì ø±<äì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. düø£\»qT\ düyÓTà‘√ n\dæb˛sTTq »q+

ô|<ä›\ >∑T|æŒ{À¢

ù|<ä\ _j·T´+ yÓT<äø˘˝À yÓsTT´ øÏ«+{≤fi¯¢ πswüHé _j·T´+ |ü{Ϻy˚‘· bÕ|üqïù|≥, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): z ¬s’dt$T\T¢˝À nÁø£eT+>± ì\«#˚dæq yÓsTT´ øÏ«+{≤fi¯¢ πswüHé _j·÷´ìï yÓT<äø˘ õ˝≤¢ bÕ|üqïù|≥ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=‘·Ô|ü*¢˝À X¯ìyês¡+ ìC≤e÷u≤<é ÁbÕ+rj·T $õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Á>±eT+˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ¬s’dt$T\T¢˝À πswüHé _j·T´+ ãkÕÔ\T ì\« ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï ìC≤e÷u≤<é ÁbÕ+rj·T $õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ md”Œ u≤\eTTs¡∞<ÛäsY Ä<Ûä«s¡´+˝À &ûmd”Œ sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, d”◊ Ms¡qï, &ûd”{°y√ s¡|òüTTHê<∏éu≤ãT, m|òtÄsYy√ sê|òüTy˚+<ÛäsYsêe⁄, &û{°d”mdt yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, bÕ|üqïù|≥ ñ|ü‘·Vü≤o˝≤›sY y˚DT≈£îe÷sY\T Á>±e÷ìøÏ e#êÃs¡T. ¬s’dt $T\T¢≈£î ‘êfi¯+ y˚dæ ñ+&É&É+‘√ b˛©düT\T, Á>±eTdüTú\T düeTø£å+˝À ‘êfi≤ìï |ü>∑T\ø={Ϻ ¬s’dt$T\T¢˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ πswüHé _j·T´+ ãkÕÔ\qT >∑T]Ô+#ês¡T. n+<äT˝À ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì uÀ<ÛäHé, e]ï, |æ≥¢+ ‘·~‘·s¡ |ü≥ºD≤\≈£î #Ó+~q $T\T¢\ qT+∫ _j·T´+ m|òtd”◊ >√<ë+≈£î ˝Ò$ yÓ[¢q≥T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<Ûësê\T \uÛÑ´eTj·÷´sTT. M{Ï‘√bÕ≥T nÁeT _j·T´+ n<˚ ¬s’dt$T\T¢ ù|s¡ m|òtd”◊øÏ |ü+ù|+<äT≈£î ãkÕÔ\T dæ<äΔ+>± ñ+∫q≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. _j·÷´ìï kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ¬s’dt$T\T¢qT d”CŸ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± u≤\eTTs¡∞<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï yÓsTT´ øÏ«+{≤fi¯¢ _j·÷´ìï πswüHé _j·T´+>± >∑T]Ô+#êeTì, Ç$ ø±e÷¬s&綽Àì >√<ë+ qT+∫ e∫Ãq≥T¢ uÛ≤$düTÔHêïeTHêïs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ìy˚~ø£qT õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY≈£î n+<äCÒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

πød”ÄsY dæ]dæ\¢ dæH√ï&˚ CMyK

#·]Á‘· ‘Ó\TdüT≈£îì e÷{≤¢&É+&ç: πø{°ÄsY πød”ÄsY ≈£î≥T+ã eT÷˝≤\ô|’ nyêdüÔyê\T Á|ü#ês¡+#˚ùdÔ |üs¡Te⁄ qwüº+ <ëyê y˚kÕÔeTì dæ]dæ\¢ myÓTà˝Ò´, πød”ÄsY ‘·qj·TT&ÉT ¬ø.‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Äs√|üD\qT ìsêΔs¡D #˚düTø√≈£î+&Ü yês¡Ô\T sêùd dü+Á|ü<ëj·T+ eT+∫~ø±<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. πød”ÄsY ‘ê‘· eTT‘êÔ‘·\ qT+∫ ‘Ó\+>±DyêdüT˝Òqì, @&ÉT ‘·sê\ qT+∫ ‘êeT+‘ê ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ ñHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ` 3˝À

ñ<ä´eT dü«s¡÷|ü+ e÷sê\ì, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\πø |ü]$T‘·+ ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Á|ü»\qT e÷qdæø£+>± dæ<äΔ+ #˚j·T&É+˝Àq÷, ¬s#·Ã>=≥º&É+˝Àq÷ πød”ÄsY≈£î kÕ{Ï eT¬ses¡÷ ˝Òs¡qï~ dü‘·´+. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì bı*y˚Ts¡\ es¡≈£î ‘·]$T ø=&É‘êeTì ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY rÁekÕúsTT˝À ôV≤#·Ã]+#ês¡T. 17,18 ‘˚B\˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‘·eTe⁄‘·T+<äì πød”ÄsY dü+πø‘ê*#êÃs¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT 500 ø±s¡¢˝À eT+Be÷s¡“˝≤ìï yÓ+fÒdüT≈£îì ‘Ó\+>±D˝À ‹s¡T>∑T‘·THêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ≈£îeTàø£ÿsTT ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\qT n¬sdüTº #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. C…’ ‘Ó\+>±D nqï+<äT≈£î ˇø£ $<ë´]úì ∫‘·ø£u≤<ës¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ‘êeTT ‘·\#·T≈£î+fÒ ‹]– ø=≥º>∑\+. bı*y˚Ts¡\T <ëfÒes¡≈£L ‘·]$T‘·]$T ø=≥º>∑\+ n+≥÷ ‘Ó˝+>±D ($T>∑‘ê... 2˝À)

|ü{Ïwüº ˝Àø˘bÕ˝Ÿ≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêï+ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 31: |ü{ÏwüºyÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. <˚X¯ Á|ü»\≈£î Äj·Tq X¯ìyês¡+Hê&ÉT q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À ø=‘·Ô ÄX¯\‘√.. ø=‘·Ô ìs¡íj·÷\‘√.. Á|ü»\ J$‘ê\T düTK dü+‘√cÕ\‘√ ì+&Ü\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. Á|üC≤ ùde≈£î ìC≤sTTr‘√ |ü⁄qs¡+øÏ‘·+ ne⁄‘·THêïeTì á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü<Ûëì #ÓbÕŒs¡T. eT]+‘· bÕs¡<äs¡Ùø£+>±, ìC≤sTTr>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï q&ç|æ+ #˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. sê»´düuÛÑ˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. n$˙‹ Ä+<√fi¯q ø£s¡yÓTÆq n+X¯+. n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ |òü*‘ê\T sêe&ÜìøÏ eT]ø=+‘· düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì Á|ü<Ûëì #ÓbÕŒs¡T. n+<äTπø ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT≈£î nìï sê»ø°j·T |üøå±\T bÕغ\ø£r‘·+>± düVü≤ø£]+#ê\ì n$˙‹ s¡Væ≤‘· uÛ≤s¡‘êìï Ä$wüÿ]+#˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\ì Á|ü<Ûëì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ Ç+ø± düJe+>±H˚ ñ+<äì πø+Á<ä Vü≤√+XÊK eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ nHêïs¡T. _\T¢˝À eT÷&ÉT e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|ü‹|üøå±\T ø√]q≥T¢>± 187 dües¡D\T kÕ<Ûä´+ ø±eHêïs¡T. $TÁ‘·|üø£åyÓTÆq ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt qT+∫ e´‹πsø£‘· m<äTs¡e&É+ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+∫+<äHêïs¡T. yê]ì ˇ|æŒ+∫ _\T¢˝À ø=ìï e÷s¡TŒ\T #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·èDeT÷˝ŸqT ˇ|æŒ+#·&É+˝À ‘êeTT $|òü\+ nj·÷´eTì ∫<ä+ãs¡+ n+^ø£]+#ês¡T. nsTT‘˚ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\˝À|ü⁄ Ä bÕØºì ˇ|æŒ+∫ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔeTHêïs¡T.

Ä bÕ|ü+ 2 Á|ü<Ûëì<˚

ø=‘·Ô |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T≈£î Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ: ^‘ê¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝Àì 16 õ˝≤¢˝À¢ q÷‘·q |ü]ÁX¯eT\qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]+∫+<äì uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\XÊK eT+Á‹ C….^‘ê¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ]ÁXÊ$T≈£î\T, ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q düMTøå± düe÷y˚X¯+ »]–+<äì, á düe÷y˚X¯+˝À |ü\T ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüTø√e&É+ »]–+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. düTe÷s¡T>± 30 ÁbÕC…≈£îº\ @sêŒ≥T≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T

dæ<äΔeTj·÷´j·THêïs¡T. 76y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|fÒº+<äT≈£î bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T düHêïVü‰\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. yê{Ï e\¢ 72y˚\ eT+~øÏ ô|’>± Á|ü‘·´ø£å+>±, |üs√ø£å+>± ñ<√´>±\T \_ÛkÕÔj·THêïs¡T. Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ s¡+>∑+˝À 2, f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À 6, s¡kÕj·Tq s¡+>∑+˝À 6, ÄVü‰s¡ Ä<∏ë]‘· |ü]ÁX¯eT\T 2, >±¢dt Ä<∏ë]‘· |ü]ÁX¯eT\T 2, yÓTø±ìø£˝Ÿ s¡+>∑+˝À 2.. Ç˝≤ $$<Ûä s¡+>±\ |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq≈£î uÛ≤Ø>± ô|≥Tºã&ÉT\T sêqTHêïsTT.

ø±\TŒ\ $s¡eTDqT ñ\¢+|òæT+∫q bÕø˘ »eT÷à, &çôd+ãsY 31: ø±\TŒ\ $s¡eTD ˇ|üŒ+<ëìï bÕøÏkÕÔHé eTs√kÕ] ñ\¢+|òæT+∫+~. Çø£ÿ&ç kÕ+u≤ õ˝≤¢˝Àì UÀyêsê ÁbÕ+‘·+˝À n+‘·sê®rj·T düs¡Vü≤<äT› yÓ+ã&ç uÛÑÁ<ä‘ê <äfi¯+ô|’ bÕøÏkÕÔHé <äfi≤\T ø±\TŒ\T »]bÕsTT. B+‘√ |ü+C≤uŸ≈£î #Ó+~q ;mHém|òt »yêqT sêπøXŸ ≈£îe÷sY >±j·T|ü&ܶs¡T. á |òüT≥q X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ »]–q≥T¢ ;mHém|òt yÓ\¢&ç+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± uÛÑÁ<ä‘ê <äfi¯ n~Ûø±] e÷{≤¢&ÉT‘·÷...bÕøÏkÕÔHé ‘·s¡#·÷ ø±\TŒ\ $s¡eTDqT ñ\¢+|òæTk˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ÿ &çôd+ãsY˝ÀH˚ Hê\T>∑T kÕs¡T¢ á ñ\¢+|òüTq≈£î bÕ\Œ&ç+<äì $e]+#ês¡T.

H˚qT ô|<䛪eTìwæH˚ ø±qTμ <äeTTà+fÒ..Hê‘√ ô|≥Tºø√+&ç eT+Á‹ XË’\»Hê<∏é, m+|æ nq+‘·ô|’ CÒd” Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ <Ûä«»+ nq+‘·|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt esêZ˝À¢ Ä~Û|ü‘·´ b˛s¡T ø=qkÕ>∑T‘√+~. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T, m+|æô|’ CÒd” es¡Z+ >∑TÁs¡T>± ñ+~. õ˝≤¢ eT+Á‘·T\T, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ õ˝≤¢ n_Ûeè~ΔøÏ #˚dæ+<˚$T˝Ò<äì CÒdæ ~yêø£sY¬s&ç¶ k˛<äs¡T&ÉT Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. düTã“sêj·TkÕ>∑sY e<ä› ñqï eT{Ïºì ‘=\–+#˚ $wüj·TyÓTÆ õ˝≤¢ eT+Á‹ XË’\»Hê<∏é, m+|æ nq+‘· yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶øÏ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ eT<Ûä´ $yê<ä+ #Ó\πs–+~. Bìô|’ X¯ìyês¡+Hê&ÉT Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é, m+|æ nq+‘·ô|’ rÁekÕúsTT˝À $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. ‘·q nqï ~yêø£sY¬s&綽≤ ‘êqT ô|<ä›eTìwæì ($T>∑‘ê... 2˝À)

ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ #·+Á<äu≤ãT ô|ò’sY ‘Ó\+>±Dô|’ ø=‘·Ô>± #Óù|Œ<˚+˝Ò<äT nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\≈£î Vü≤À+eT+Á‹ eT<䛑·T! ∫<ä+ãs¡+ yê´K´\T ns¡Δs¡Væ≤‘·+ ‘Ósêdü‘√ yÓ’mdt»>∑Hé »≥Tºø£{≤ºs¡T

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt yÓ’K] düŒwüº+#˚j·T≈£î+&Ü ‘·eT yÓ’K] #ÓbÕŒ\ì πø+Á<ä Vü≤À+eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ yê´U≤´ì+#·&É+ ns¡ús¡Væ≤‘· eTì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ {°&û|”øÏ düŒwüº‘·˝Ò<äì ∫<ä+ãs¡+ #Ó|üŒ&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À nì•Ã‹øÏ ø±s¡DyÓTÆq ∫<ä+ãs¡+ ‘·eTô|’ ì+<ä\T y˚j·T&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ‘êeTT nœ\|üø£å uÛÒ{°øÏ Vü‰»s¡j˚T´~ ˝Ò<äì, Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô>± ‘Ó\+>±Dô|’ ‘êeTT #ÓbÕŒ*‡+<˚MT ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘êeTT #Ó|üŒ<ä\TÃ≈£îqï $wüj·÷ìï >∑‘·+˝ÀH˚ düŒwüº+#˚XÊeTì, ‘êC≤>± eT∞¢ yÓ’K] #ÓbÕŒ\q&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt ‘·q yÓ’K] ‘Ó*j·T|üs¡Ã≈£î+&Ü {°&û|” yÓ’K] #ÓbÕŒ\ì ø√πs HÓ’‹ø£Vü≤≈£îÿ Ä bÕغøÏ ˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D˝À yÓ’mkÕ‡sYø±+Á¬>dtbÕغ b˛{° #˚j·TuÀ<äì Á|üø£{Ï+#·&É+ yÓqTø£ {°ÄsYmdt‘√ Ä bÕغ e÷´#Y |òæøχ+>¥ #˚düT≈£îqï≥Tº düŒwüºeTe⁄‘√+<äì nHêïs¡T. {°ÄsYmdt, »>∑Hé\T ø£*dæ |üì#˚düTÔHêïs¡ì {°&û|” >∑‘·+˝À #Ó|æŒq e÷≥\T H˚&ÉT »>∑Hé Á|üø£≥q‘√ ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆ+<äHêïs¡T. 2011 Á|ü»\≈£î Nø£{Ï dü+e‘·‡s¡+>± e÷]+<äì, á @&Ü~ n˙ï düeTdü´ ˝ÒqHêïs¡T. 2012˝À sêÁwüº Á|ü»\+ <ä]ø° eT+∫ »s¡>±\ì Äø±+øÏådüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 2012˝À Á|üC≤düeTdü´\ô|’ b˛sê{≤ìøÏ ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 »qe] 1, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3


2

düsêÿsY #˚‹˝À d”Œø£sY ø°\Tu§eTà ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‹˝À ø°\Tu§eTà˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ‘Ó\+>±D q>±sê dü$T‹ Hêj·T≈£î\T $eT]Ù+#ês¡T. ‘êeTT $|tqT ~Ûø£ÿ]+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± n$XÊ«dü+˝À z≥T #˚XÊeTqï »>∑Hées¡Z myÓTà˝Ò´\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À d”Œø£sY ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ ø£qãs¡TdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À q>±sê dü$T‹ Hêj·T≈£î\T Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶, Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·ø£åDy˚T »>∑Hées¡Z

myÓTà˝Ò´\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+#˚j·T&É+ sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔeTì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±DqT yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äì Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. &çôd+ãsY 9Hê{Ï Á|üø£≥q≈£î Äj·Tq ø£≥Tºã&ç ñHêïs√ ˝Ò<√ düŒwüº+#˚j·÷\ì Hê>∑+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt yÓ’K]ì eTT+<äT>± ‘˚˝≤Ã\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt,{°&û|”\T ≈£îeTàø£ÿj·÷´j·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. {°&û|” ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·q n_ÛÁbÕj·T+

#ÓbÕŒ\ì ∫<ä+ãs¡+ ø√s¡&É+ Hê≥ø£+˝À uÛ≤>∑y˚Tqì Hê>∑+ $eT]Ù+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±Dô|’ *œ‘·|üPs¡«ø£+>± ‘·eT yÓ’K] #˚j·÷*‡+<˚qì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY düVü≤ø±s¡+‘√H˚ #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D˝À |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. e#˚à ñ|ü mìïø£˝À¢ q>±sê ‘·s¡T|òü⁄H˚ b˛{° #˚kÕÔeTì Hê>∑+ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäqπø q>±sê y˚~ø£ ô|{≤ºeTì eTs√ H˚‘· Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. q>±sê <ë«sê ‘Ó\+>±D kÕ~ÛkÕÔeTì, ‘·eT y˚~ø£ <ë«sê ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&˚+<äT≈£î |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘·q sêJHêe÷ $wüj·TyÓTÆ ‘˚˝≤Ã*‡+~>± d”Œø£sYqT mìïkÕs¡T¢ ø£*dæHê dü¬s’q düŒ+<äq ˝Ò<äHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 1, »qe] 2012

πød”ÄsY |üPØ«≈£î\~ ø£Ø+q>∑sY ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüº‘· ˝Ò≈£î+&Ü |üs¡´{ÏùdÔ e÷qTø√≥ |ü⁄qsêeè‘·+ U≤j·T+ eT<ä´+ô|’ u≤ãT e÷{≤¢&É&É+ $&É÷¶s¡+ »>∑Hé ìs¡íj·÷ìï kÕ«>∑‹düTÔHêï+ {°ÄsYmdt d”ìj·TsY H˚‘· ÁX¯eDY

ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTTkÕÔ+:@|”|”md”‡ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·<äT|ü] Ä<˚XÊ\T Ç#˚Ães¡≈£î Á>∑÷|t-1 Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·e<ä›qï |ü]bÕ\Hê Á{ÏãT´q˝Ÿ Ä<˚XÊ\ô|’ ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ê\ì @|”|”md”‡ ìs¡ísTT+∫+~. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Á{ÏãT´q˝Ÿ Ä<˚XÊ\qT düyê˝Ÿ#˚dü÷Ô ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚j·TqT+~. Á>∑÷|t-1 yÓTsTTHé |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D˝À neø£‘·eø£\T »]>±j·Tì |üØø£å≈£î eTT+<˚ ù||üsY ©ø˘ nsTT+<äì, nqTyê<ä+ düeTdü´\T ‘·˝…‘êÔj·Tì Bìe\¢ ‘êeTTrÁe+>± qwüºb˛j·÷eT+≥÷ ‘Ó\T>∑TMT&çj·T+ nuÛÑ´s¡Tú\T Á{ÏãT´q˝Ÿ˝À |æ{ÏwüHéqT <ëK\T#˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± @|”|”md”‡˝À düeT÷\ dü+düÿs¡D\T #˚|ü{≤º\ì dü+düú dü÷#·q\≈£î eTTK´eT+Á‹ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. dü+düÿs¡D\ô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù n<Ûä´ø£å‘·q ø£$T{° @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ≈£L&Ü Äj·Tq düeTà‹+#ês¡ì düe÷#ês¡+. eTs√ 272 b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ H√{Ï|òæπøHé eTs√ 272 b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ @|”|”md”‡ H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø#˚dæ+~. Ç+<äT˝À 90 bòÕ¬sdtº πs+CŸ Ä|ò”düsY b˛düTº\≈£î pHé 3q, yÓ’<ä´ $<Ûëq |ü]wü‘Y˝À 102 b˛düTº\≈£î pHé 10q, ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{À yê≥sY $uÛ≤>∑+˝À 80 b˛düTº\≈£î p˝…’ 29q |üØø£å ñ+≥T+<äì H√{Ï|òæπøwüHé˝À ù|s=ÿ+~.

sêÁwüº Á|üC\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T >∑es¡ïsY, dæm+, #·+Á<äu≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>± >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé sêÁwüº Á|ü»\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. 2012˝ÀqT nwüºsTTXÊ«´sê\‘√, Äj·TTsês√>±´\‘√ Á|ü»\T |ü]&ÛÉ$˝≤¢\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ »+≥ q>∑sê\≈£î #Ó+~q Á|üeTTKT\‘√ sêCŸuÛÑeHé˝À ÇcÕº>√wæº ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± 2012˝À Á|ü»\≈£î eT]+‘· y˚T\T #˚≈£Lsê\ì Äos¡«~düTÔ eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“¤+>± X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T n+<äCÒXÊs¡T. n˝≤π> {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ôd’‘·+ sêÁwüº Á|ü»\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.

$ø£{Ï+∫q eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì ‹e÷àJù|≥ eT+&É\+ Äe+#· Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ $ø£{Ï+∫ $<ë´s¡Tú\ ndü«düú‘· bÕ\j·÷´s¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ‹qï ø=~›ùd|ü{Ïπø $<ë´s¡Tú\T yê+‘·T\T #˚düT≈£îHêïs¡T. Áø£eT+>± n|ükÕàs¡ø£ dæú‹˝ÀøÏ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. <ë<ë|ü⁄ 30 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡e«&É+‘√ yê]ì yÓ+≥H˚ »&ÉÃs¡¢ ÄdüT|üÁ‹øÏ ∫øÏ‘·‡ì$T‘·Ô+ ‘·s¡*+#ês¡T. M]˝À ø=+<ä] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

$<äT´‘Y ø=qT>√fi¯¢≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): $ìjÓ÷>∑+` &çe÷+&é≈£î ‘·–q≥T¢ $<äT´‘Y ø=qT>√fi¯¢≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. »qe] 1 qT+∫ 250 yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ø=qT>√\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. |òæÁãe] qT+∫ y˚T es¡≈£î HÓ\≈£î 1200 yÓT>±yê≥T¢ ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+∫q≥T¢ @|” Á{≤Hé‡ø√ ‘Ó*|æ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï ø√‘·\ qT+∫ ≈£L&Ü $eTTøÏÔ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. õ˝≤¢ πø+Á<ë\T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=Œπswüq¢˝À ø√‘·\qT 3 >∑+≥\≈£î ≈£î~dü÷Ô ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. eT+&É˝≤˝À¢ $<äT´‘Y ø√‘· 4 >∑+≥\T ñ+≥T+~.

LSfl”· ¤«¡hRi¯Õÿ¨ds NRP©´sVı™´sVWªRΩ ™´sVVLi ¡LiVV, ≤T∂|qsLi ¡L`i 31: xqsV˙{msLiN][LÌRiV ©y˘∏R∂V™yμj∂ LSfl”· ¤«¡hRi¯Õÿ¨ds aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi NRP©´sVı™´sVWaSLRiV. AÆ™sV ˙xms™´sVV≈¡ ©y˘∏R∂V™yμj∂ LSLi ¤«¡hRi¯Õÿ¨ds NRPWªRΩVLRiV. xqsVμk∂LÁRiNSáLigS @©yL][gRi˘Liª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©´sı AÆ™sV rÛy¨sNRP ˙’d¡ø`¡ NS˘Li≤U∂ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~Liμj∂ B…‘¡™´s¤Õ¡[ ≤T∂aSËLÍji @∏R∂W˘LRiV. ºΩLjigji xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ≠sVLi¿¡ aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xqs*gRiXx§¶¶¶LiÕ‹[Æ©s[ NRP©´sVı™´sVWaSLRi¨s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ©y˘∏R∂VaS≈¡ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, ˙xmsxqsVÚªRΩ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ FsLi{ms @LiVV©´s LSLi¤«¡hRi¯Õÿ¨ds NRPV™´sWlLiÚLSfl”· ©y˘∏R∂V™yμj∂gSÆ©s[ NSNRP ry™´sW—¡NRP NSLS˘NRPLRiÚgS ™´sVLi¿¡ }msLRiV æªΩøR¡VËNRPV©yıLRiV. AÆ™sV ™´sVXºΩ xms»˝¡ xmsáV™´soLRiV xqsLiªyxmsLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±s¡Tú\≈£î ejÓ÷|ü]$T‹ dü&É*+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ yê]øÏ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ ø±qTø£>± ejÓ÷|ü]$T‹ì Á|üuÛÑT‘·«+ dü&É*+∫+~. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±˝≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚yê] ejÓ÷|ü]$T‹ì 34 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ 36 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|+#·T‘·÷ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. md”‡,md”º\≈£î 39 qT+∫ 41 @fi¯¢≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î 44 qT+∫ 46 @fi¯¢≈£î ejÓ÷|ü]$T‹ì ô|+#·T‘·÷ ñ‘·Ôs¡T«´\T C≤Ø#˚dæ+~.

Áô|’y˚≥T düVü≤ø±s¡+‘√ ≥÷]»+ n_Ûeè~Δ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): |üsê´≥ø£s¡+>∑+˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ n_Ûeè~ΔøÏ Áô|’y˚≥T uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi≤ÔeTì |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. n+‘·e÷Á‘êq |üsê´≥ø£ s¡+>±ìï Áô|’y˚{°ø£s¡D #˚ùddüTÔHêïeTì uÛ≤$+#·&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. ‘=\T‘· Áô|’y˚≥T, Á|üuÛÑT‘·« uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ |üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~Δ#˚kÕÔeTì, Ä ‘·sê«‘· yê{Ïì |üP]ÔkÕúsTT˝À Á|üuÛÑT‘·«y˚T ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT dü∫yê\j·T+˝À sêÁwüº ≥÷]»+XÊK, πø+Á<ä ≥÷]»+XÊK\≈£î #Ó+~q &Ó’Ø\qT eT+Á‹ Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À ≥÷]»+ n_Ûeè~Δ }|ü+<äTø√qT+<äì nHêïs¡T. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ |üsê´≥ø±ìøÏ eTqsêÁwüº+ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq<äHêïs¡T. >∑‘· j˚T&Ü~ 15 ø√≥¢eT+~ |üsê´≥≈£î\T sêÁcÕºìï dü+<ä]Ù+#ês¡ì, M]˝À 8 ø√≥¢ eT+~ $<˚oj·TT\T ñ+&É≥+ >∑s¡«ø±s¡DeTì #ÓbÕŒs¡T.

πød”ÄsYô|’ ‘Ó<˚bÕ $wüÁ|ü#ês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): {°ÄsYmdt bÕغ n~ÛH˚‘· ¬ø. #·+Á<äX‚KsYsêe⁄qT H˚s¡T>± m<äTs=ÿq˝Òπø {°&û|” $wüÁ|ü#êsêìøÏ ~>∑T‘√+<äì {°ÄsYmdt bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT ÁX¯eDY $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À Ä bÕغ ñìøÏ ø√˝ÀŒ‘·T+&É&É+‘√ ~ø£ÿ‘√#·ì {°&û|” H˚‘·\T πød”ÄsYô|’ ˝Òìb˛ì $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. πød”ÄsYqT Ä+Á<ÛäÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ>± ∫Árø£]+#˚+<äT≈£î {°&û|” H˚‘·\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. πød”ÄsY |üPØ«≈£î\T ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q yês¡ì ÁX¯eDY düŒwüº+#˚XÊs¡T. eTTkÕÔu≤<é eT+&É\+ uÀsTTHé≈£î+≥ yê] |üPØ«≈£î\ dü«Á>±eTeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. $T&ée÷H˚s¡T e\¢ yÓT<äø˘ õ˝≤¢≈£î πød”ÄsY |üPØ«≈£î\T e\dü e#êÃs¡ì ÁX¯eDY $e]+#ês¡T. á yêdüÔyê\qT eTs¡∫ {°&û|” H˚‘·\T πød”ÄsYô|’ ãTs¡<ä»\T¢‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï |üø£ÿ<√e |ü{Ϻ+#˚+<äTπø {° {°&û|” H˚‘·\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì ÁX¯eDY Äs√|æ+#ês¡T. {°&û|” H˚‘·\T ∫\¢s¡ sê»ø°j·÷\T e÷qTø√yê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT düŒwüºyÓTÆq yÓ’K]ì Á|üø£{Ï+#ê\ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ &çe÷+&é #˚dæ+~.

¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ ù|s¡T‘√ #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D˝À |üs¡´{Ï+#·&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì Ä bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT &Üø£ºsY ÁX¯eDY nHêïs¡T. u≤ãTqT ì\Bùd Vü≤≈£îÿ Á|ü»\≈£î ñ+~ ‘Ó\+>±Dô|’ #·+Á<äu≤ãT e÷≥ e÷s¡Ã&É+ e˝Ò¢ $<ë´s¡Tú\T, j·TTe≈£î\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì, &çôd+ãsY 9q ∫<ä+ãs¡+ ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{ÏùdÔ n&ÉT¶≈£îqï~ #·+Á<äu≤uÒqì e÷J myÓTà˝Ò´ {Ï. sê»j·T´ Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT es¡+>∑˝Ÿ |üs¡´≥qô|’ Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. Äj·Tq düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚dæq ‘·s¡Tyê‘˚ ‘Ó\+>±D˝À n&ÉT>∑Tô|{≤º\ì ˝Òø£b˛‘˚ e÷qTø√≥ dü+|òüT≥q |ü⁄qsêeè‘·+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. Äj·Tq Á|ü»\qT ø±<äì, ‘Ó\+>±D˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|&ç‘˚ ø£∫Ñ·+>± Á|ü»\T ì\BkÕÔs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·«s¡˝À nœ\|üøå±ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì ∫<ä+ãs¡+ #˚dæq Á|üø£≥qqT kÕ«>∑‹dü÷ÔH˚ eTT+<äT ø±+Á¬>dt yÓ’K] düŒwüº+ #˚XÊπø düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. &çôd+ãsY 9 Á|üø£≥q≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêïsê? ˝Ò<ë? nH˚ $wüj·÷ìï Äj·Tq düŒwüº+ #˚j·÷\Hêïs¡T.

»>∑Héô|’ Ms¡ª•yê˝Ÿμ yÓ’mdtÄsY ÄX¯j·÷\≈£î ‘·÷≥T¢bı&ç#ês¡T: myÓTà˝Ò´ Ms¡•yê¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘·H˚‘· yÓ’mdtÄsY ÄX¯j·÷\qT, Ä<äsêÙ\qT ø£&É|ü m+.|æ. »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ÁuÛÑwüߺ |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, myÓTà˝Ò´ Ms¡•yê¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ d”m˝Ÿ|” ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ‘Ó\+>±Dô|’ nqTdü]düTÔqï yÓ’K]H˚ »>∑Hé ne\+_düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdtÄsY n&ÉT¶ nì >∑‘·+˝À {ÏÄsYmdt H˚‘·\T nH˚ø£e÷s¡T¢ ‹{≤ºs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT »>∑Hé ‘Ó\+>±DqT nqT≈£L\+>± e÷{≤¢&É&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì $eT]Ù+#ês¡T. {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY‘√ »>∑Hé ≈£îeTà¬ø’ÿ sê»ø°j·T \_Δbı+<ë\ì #·÷düTÔHêïs¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] yÓ\¢&ç+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. q+<ë´\˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À yÓ’mdtÄsY ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï eTT≈£îÿdü÷{Ï>± #Ó|æŒ mìïø£\≈£î yÓfi≤¢s¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£sêh+ ÇùdÔ ˇø£ ÁbÕ+‘·+ qT+&ç eTs√ ÁbÕ+‘êìøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î bÕdtb˛s¡Tº\T ø±yê\ì yÓ’mdtÄsY ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï #ÓbÕŒs¡ì <ë+‘√H˚ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬s+&√kÕ] n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘˚>∑*>±s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. »>∑Hé πødæÄsY‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ sêqTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\|üuÀeTì »>∑Hé Á|üø£≥q #˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì Äj·Tq nHêïs¡T. ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdtÄsY Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü\T n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düÁø£eT+>± neT\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n_Ûeè~Δ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T neT\T ø±e&É+ »>∑Hé≈£î Çwüº+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ #·+Á<äu≤ãT nqTdü]düTÔqï <ä«+<ä« $<ÛëHêìï »>∑Hé ne\+_düTÔHêï&Éì Ms¡•yê¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ñìøÏ ˝Òq+<äTH˚ mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…≥Tºø√<ä\TÃø√˝Ò<äì »>∑Hé Á|üø£≥q #˚XÊ&Éì Ms¡•yê¬s&ç¶ nHêïs¡T.

ñ|ümìïø£\ y˚(yê)&Ûû yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. yê<äT\qT ñ‘˚Ô»|ü]#˚ Á|üj·T‘·ï+#˚XÊs¡T. yêdüÔyêìøÏ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ Ç|üŒ{Ïø° düŒwüº‘·˝Ò<äT. n+‘˚>±≈£î+&Ü Ä $wüj·÷ìï |üø£ÿqu…{Ϻ πød”ÄsY \ø£å´+>± sê»ø°j·÷\T q&çù|+<äT≈£î ÁbÕ<Ûëq´$Tk˛Ô+~. ñ<ä´eT+, b˛sê≥+, sê»ø°j·T+ nH˚ eT÷&ÉT dü÷Á‘ê\ Ä<Ûës¡+>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq≈£î b˛sê&ÉT‘·THêïeTì πød”ÄsY yê´U≤´ì+#ês¡T. >∑‘· ø=~›s√E\T>± ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\T eTTK´+>± yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T, mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄\T πød”ÄsYô|’ m<äTs¡T<ë&çøÏ ~>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· #˚dæq yê´K´\T ÁbÕ<Ûëq´‘·qT dü+‘·]+#·T≈£îHêïsTT. n+<äT˝Àq÷ #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D |üs¡´≥q˝À ñqï düeTj·T+˝À πød”ÄsY yê´K´\T ‘Ó\+>±D yê<äT\qT ñ‘˚Ôõ‘·T\qT #˚kÕÔj·Tq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. düø£\»qT\ düyÓTàqT πø+Á<ä+˝À ‘êø£≥Tºô|{Ϻ πød”ÄsY bòÕyéTVü≤Ödt˝À |ü&ÉT≈£îHêïs¡ì, ñ<ä´eT+ eTTdüT>∑T˝À $<ë´s¡Tú\qT Vü≤‘·´ #˚sTT+#ês¡ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ #˚dæq rÁe Äs√|üD\T πød”ÄsY e´‹πs≈£î\≈£î ôd’‘·+ ∫Á¬s‹Ô+#êsTT. á yê´K´\qT ‹|æŒø=fÒº+<äT≈£î πød”ÄsY s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘· ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E\T>± Äj·Tq #˚düTÔqï yê´K´\qT ã{Ϻ#·÷ùdÔ Äj·Tq eP´Vü‰‘·àø£+>± eTT+<äT≈£î edüTÔqï≥T¢ ns¡›eTe⁄‘√+~.

yês¡+ s√E˝À¢ ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚ùd+<äT≈£î yês¡+ s√E˝À¢ ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T ◊ø±dü #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ ù|s=ÿHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ düT˝≤ÔHêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ ìs¡«Væ≤düTÔqï ]˝Ò Bø£å\T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô#˚düT≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Bøå± •_sêìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚ es¡≈£î b˛sê≥+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ñ<ä´eT+ #·\¢ã&ç+<äqï Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\ Á|ü#êsêìï mes¡÷ qeTà&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.

‘Ó\+>±D˝À b˛{° #˚j·TeTì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑Hé Á|üø£{Ï+#·&Üìï {°ÄsYmdt kÕ«>∑‹+∫+~. n+‘·≈£î eTT+<˚ ‘Ó\+>±Dô|’ yÓ’mkÕ‡sY bÕغ yÓ’K]ì düŒwüº+ #˚j·÷\Hêïs¡T. eT<ä´+ e÷|òæj·÷˝À me¬se] bÕÁ‘· ñ+<äqï~ @d”; ù|s¡¢qT yÓ\¢&ç+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT<ä´+ e÷|òæj·÷˝À {°&û|” Hêj·T≈£î˝Ò m≈£îÿeeT+~ ñHêïs¡ì yê] ù|s¡¢qT @d”; yÓ\¢&ç+#·ø£b˛‘˚ ‘êy˚T yÓ\¢&çkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT eT<ä´+ô|’ ñ<ä´eT+ #˚j·T&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT eT<ë´+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ>± e÷]Ãq |òüTq‘· u≤ãT<˚qHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT j·÷Á‘·qT Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\≈£î nqT>∑TD+>± #˚j·÷˝Ò ‘·|üŒ y˚˝≤~ eT+<ä b˛©düT\ düVü‰j·T+‘√ d”eT >∑÷+&Ü\ düVü≤ø±s¡+‘√ j·÷Á‘·\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq #˚ùd~ ¬s’‘·T j·÷Á‘· ø±<äì, sö&û j·÷Á‘· ø±<äì Äs√|æ+#ês¡T. ì\BdüTÔqï Á|ü»\ô|’ <ë&ÉT\T#˚düTÔqï {°&û|” Hêj·T≈£î\≈£î ‘Ó\+>±Dô|’ e÷{≤¢&˚ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ∫\¢s¡ sê»ø°j·÷\T e÷qTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt, {°&û|”\T ≈£îeTà¬ø’ÿ ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ‘˚+<äsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT<ä´+e÷|òæj·÷ >∑T|æŒ{À¢

düsêÿs¡T ã+B ˝Àø˘bÕ˝Ÿô|’ ø±+Á¬>dt≈£î ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äT ` ñ|ü mìïø£\ô|’ ‘·«s¡˝À ìs¡íj·T+: d”|”◊ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ eT<ä´+ e÷|ò”j·÷ ø£qTïdüqï\˝À eTdüT\T‘√+<äì d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<ä´+ e÷|ò”j·÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìï XÊdææ+#˚kÕúsTT˝À |üì#˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T e÷|ò”j·÷>± e÷] y˚\ø√≥¢ Á|üC≤<ÛäHêìï \÷{° #˚düTÔHêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ù|<ä Á|ü»\qT eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À eTT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q Ä<ëj·÷ìï ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î $#·Ã\$&ç>± eT<ë´ìï |ü+|æD° #˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêh+˝À eT<ä´+ @s¡T˝…’ bÕs¡T‘√+<äHêïs¡T. ù|<ä\qT eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À eTT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<ëj·T+ ô|+#·Tø√e&É+ <Ísꓤ>∑´eTì Hêsêj·TD nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T eT<ä´+ ìj·T+Á‘·D¬ø’ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTK´+>± eT<ä´+ dæ+&ç¬πø≥¢˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT´˝…’q ô|<ä›\ ù|s¡¢qT yÓ\¢&ç+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï eT<ä´+ nÁø£eT neTàø±\ô|’ d”|”◊ sêhXÊK Ä+<√fi¯q #˚|ü≥ºqTqï+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eT<ë´ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T+Á‹+#·ì |üø£å+˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕ\qqT eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢≈£î n|üŒ–ùdÔ dü]b˛‘·T+<äì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. eTTK´+>± sêh+˝À ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ñ|ümìïø£˝À¢ b˛{°#˚ùd n+X¯+ô|’ ‘·«s¡˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï eT<ä´+

e÷|òæj·÷ u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ #˚ùd |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=Hêïj·Tì nHêïs¡T. ù|<ä\ q&ç¶$]#˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+∫‘˚ #·÷dü÷Ô düVæ≤+#·uÀeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $<äT´‘Y #êØ®\qT ô|+∫‘˚ nìï bÕغ\‘√ ø£*dæ ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì, ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q yÓ’K] ‘Ó\|ü≈£î+&Ü {°&û|” yÓ’K] #Ó|üŒeTq&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·, C≤rj·T ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\T ≈£îeTà¬ø’ÿ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ sê≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îHêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. $<˚XÊ˝À¢ ñqï q\¢<Ûäq+ yÓ*øÏr‘·ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ e´eVü≤]k˛Ô+<äì nHêïs¡T. á q\¢<ÛäHêìï yÓ*øÏrùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغ ô|<ä›\ ù|s¡T¢ yÓ\¢&Ée⁄‘êj·Tqï uÛÑj·T+‘√ πø+Á<ä+ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. »qe] 3 qT+&ç 6 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À bÕغ C≤rj·T øöì‡˝Ÿ düe÷y˚XÊ\T »s¡>∑qTqï≥T¢ düTs¡es¡+ $e]+#ês¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿô|’ ø±+Á¬>dt≈£î ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äHêïs¡T. dæ_◊øÏ dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ dæ_◊ì Äj·TT<Ûä+>± #˚düT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. n+<äTπø ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏ dæ_◊ì #˚s¡Ã˝Ò<äHêïs¡T. nìï+{Ï˙ $TqVü‰sTT+∫ Á|ü<Ûëìì ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#˚ HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ø±+Á¬>dt≈£î ˝Ò<äHêïs¡T.

Ä bÕ|ü+ Á|ü<Ûëì<˚ sê»´düuÛÑ s¡>∑&Éô|’ n<ë«˙ $eTs¡Ù q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 31: sê»´düuÛÑ˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ≈£î |üsêuÛÑe+ »s¡>∑&É+ô|’ uÛ≤»bÕ nÁ>∑H˚‘· n<ë«˙ Á|ü<Ûëìô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ _\T¢ô|’ z≥T y˚j·T≈£î+&Ü |ü˝≤j·Tq+ ∫‹Ô+#·>±..Á|ü<Ûëì ª≈£îÁ≥|üP]‘· ìX¯ÙãΔ+, eTÚHê+^ø£s¡+μ ne\+_Û+#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î n<ë«˙ X¯ìyês¡+ z Á|üø£≥q $&ÉT<ä˝#˚XÊs¡T. ªªj·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ 2011 >∑&ÉT¶ dü+e‘·‡s¡+. ˇø£<ëì ‘·sê«‘· ˇø£{Ï>± yÓ\T>∑T#·÷dæq ≈£î+uÛÑø√D≤\T ø±+Á¬>dt H˚‘·è‘·«+˝Àì Á|üuÛÑT‘ê«ìï s=+|æ˝ÀøÏ ~+#êsTT. bÕ*+#˚ #·≥ºã<äΔ‘·qT <ä÷s¡+#˚XÊsTTμμ nì yê´U≤´ì+#ês¡T. sê»´düuÛÑ˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ e´eVü‰sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|ü<Ûëì<˚ u≤<Ûä´‘·ì düŒwüº+#˚XÊs¡T. ªªã\yÓTÆq, dü«‘·+Á‘· ˝Àø˘bÕ˝Ÿ &çe÷+&É¢≈£î düe÷q+>± ≈£îj·TT≈£îÔ\T, nVü≤+ø±sêìï Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü<ä]Ù+∫+~μμ nì #ÓbÕŒs¡T. eT<Ûä´+‘·s¡+ô|’ ‘·eT bÕغ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£î+<äqï $wüj·÷ìï düŒwüº+#˚j·Tq|üŒ{Ïø°..2012˝À C≤rj·T sê»ø°j·÷˝À¢ ‘·|üŒ≈£î+&Ü uÛ≤Ø e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£î+{≤j·Tì n<ë«˙ yê´U≤´ì+#ês¡T. ªª&çôd+ãsY 29 sêÁ‹ Á|üC≤kÕ«e÷´ìï yÓ÷dü–+∫q nkÕ<Ûës¡D |òüT≥q≈£î C≤‹ yÓTT‘·Ô+ kÕøÏåμμ nì yÓ\¢&ç+#ês¡T. dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘·˝ÀH˚ j·T÷|”@ düsêÿs¡T n‘·´+‘· n$˙‹ Á|üuÛÑT‘·«eTì ‘·÷sêŒs¡ã{≤ºs¡T.

˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ s¡<äT›ø±˝Ò<äT q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 31: ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ $yê<ä+ô|’ Á|ü‹|üøå±\ $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\≈£î ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘·Tqï ø±+Á¬>dt á _\T¢ eTè‘·ÁbÕj·T+ ø±˝Ò<äì, ‘·«s¡˝À ‹]– yÓ\T>∑T #·÷düTÔ+<äì X¯ìyês¡+ düŒwüº+ #˚dæ+~. ª˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ø£∫Ñ·+>± n+‘·]+∫b˛˝Ò<äT. n~ ◊dæj·TT˝À ˝Ò<ë meTs¡®˙‡˝À ≈£L&Ü ˝Ò<äT. n~ πøe\+ $ÁXÊ+‹ dæú‹˝À ñ+~, ø√\Tø=+≥Tqï~. n~ ‘·«s¡˝À ‹]– yÓ\T>∑T #·÷düTÔ+~μ nì ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û &Üø£ºsY n_Ûùwø˘ eTqT dæ+|òæT« #ÓbÕŒs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT sê»´düuÛÑ˝À ÄyÓ÷~+#·ø£b˛e&É+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+, Á|ü‹|üøå±\ eT<Ûä´ sê»ø°j·T b˛s¡T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. _\T¢qT e´s¡ú+ #˚j·T&ÜìøÏ ªeP´Vü‰‘·àø£+>±H˚μ s¡uÛÑdü düèwæº+#ês¡ì ñuÛÑj·T |üøå±\T |üs¡düŒs¡+ ì+~+#·Tø√kÕ>±sTT. sêC≤´+>∑ Á|ü‹|ü‹Ô‘√ ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT rdüT≈£îe#˚Ã+‘· es¡≈£î $ÁX¯$T+#˚~ ˝Ò<äì ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêVüQ˝Ÿ >±+~Û yê>±›q+ #˚dæq nq+‘·s¡+ sê»´düuÛÑ m+|æ, ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT |ü]o*+∫q bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕúsT÷ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT n_Ûùwø˘ eTqT dæ+|òæT« á $wüj·T+ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ø±qì, <äeTTà+fÒ ‘·q‘√ ô|≥Tºø√yê\ì, ‘·q dü‘êÔ @$T{À #·÷|ækÕÔqì düyê˝Ÿ #˚XÊs¡T. yê] ˝≤>± ‘êqT |ü¬s‡+fÒJ\T rdüTø√e&É+˝Ò<äì, ø£wüº|ü&ç dü+bÕ~düTÔ Hêïqì nHêïs¡T. ‘·qH˚$T #˚j·T˝Òø£ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsYô|’ yês¡T Á|ü‘ê|ü+ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. eT+Á‹ XË’\»Hê<∏é eTTì‡bÕ©ºøÏ #Ó+~q CÒd”;ì ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘êqT $sêfi¯+>± Ç∫Ãq CÒd”;ì ¬s’‘·T\T ñ|üjÓ÷–ùdÔ ‘·ù|Œ$T≥ì, Ç+<äT≈£î ø£$TwüqsY≈£î H√{°düT\T Çe«&É+ m+‘·es¡≈£î düããT nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. eT+Á‹, m+|æ eTTì‡bÕ©ºì <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. m+|æ ≈£L‘·Ts¡T $yêVü‰ìøÏ |”@;d”

H˚qT ô|<䛪eTìwæH˚ ø±qTμ qT+∫ e#˚à ô|’|ü⁄ ˝…’Hé≈£î s¡+Á<ä+#˚dæ ˙{Ïì Ç+{ÏøÏ eT[¢+#·T≈£îHêïs¡ì, eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~‘√ ô|[¢ |üqT\T #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. yêfi¯ó¢ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï nq+‘·|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º <äTdæú‹ #·÷&É+&ç.. ‘ê&ç|üÁ‹ n_Ûeè~Δì >∑eTì+#·+&ç.. ‘ê&ç|üÁ‹˝À ø√≥¢≈£î $\TyÓ’q ÄdüTÔ\qT eTTì‡bÕ©ºøÏ $sêfi¯+>± Ç#êÃ+.. nB e÷ #·]Á‘·, nqedüs¡ Äs√|üD\‘√ e÷ô|’ $eTs¡Ù\T #˚jÓTT<äT›, e÷‘√ ô|≥Tºø√e<ä›ì Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ

düsêÿs¡T ô|òsTT˝Ÿ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. {°&û|” |ü⁄qs¡+øÏ+‘·+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T.

b˛©düT\ ndüeTs¡ú‘·e˝Ò¢... b˛©düT\ ndüeTs¡ú‘·e˝Ò¢ sêÁwüº+˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ <ë&ÉT\T ô|]>±j·Tì #·+Á<äu≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. b˛©düT\T düeTs¡ú+>± e´eVü≤]ùdÔ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ ñ+&É<äHêïs¡T. b˛©düT\T Á|ü»\ ø√dü+ ø±≈£î+&Ü H˚‘·\ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T |üì#˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\≈£î Vü≤À+eT+Á‹ eT<䛑·T ñ+<äì, n+<äTπø sêÁwüº+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T eTè>∑´eTj·÷´j·Tì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. b˛©düT\T düeTs¡ú+>± |üì#˚ùdÔ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î m˝≤+{Ï eTT|ü⁄Œ yê{Ï\¢<äHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ <äTdüTÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ &ûJ|” yê´U≤´ì+#·&É+ düeT+»dü+ ø±<äì Äj·Tq nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁcÕºìï eT<ä´+ e÷|òæj·÷‘√ n‘ê\≈£î‘·\+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. dæ+&çπø{Ÿ>± @s¡Œ&ç eT<ä´+ me÷àØŒ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTT+#·≈£î+&Ü sêÁcÕºìï <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì, ù|<ä Á|ü»\ s¡ø±Ôìï »\>∑˝≤¢ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T |”\TdüTÔHêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.|ü~y˚\ ø√≥¢≈£î ô|’>± |üqTï\ uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+<äHêïs¡T. $<äT´‘Y, <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\qT ìj·T+Á‹+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì u≤ãT Äs√|æ+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m+|” Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, e÷J eT+Á‹ ô|~›¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. m<äT>∑T<ä\qT XË’\»Hê<∏é, m+|æ nq+‘·\T n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. õ˝≤¢˝À bÕغ |ü‘·HêìøÏ Mπs ø±s¡DeTì eTTK´eT+Á‹øÏ #ÓãT‘êqHêïs¡T. yês¡T õ˝≤¢≈£î #˚dæ+~ X¯Sq´eTHêïs¡T. Ms¡T n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. M]ì qeTTà≈£î+fÒ bÕ‘êfi≤ìøÏ b˛‘ês¡ì dæm+≈£î #ÓãT‘êqHêïs¡T. e#˚à HÓ\ 5e ‘˚Bq eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì ø£*dæ M]ô|’ |òæsê´<äT #˚kÕÔqì Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·y˚T ˙{Ï eT[¢+|ü⁄ $wüj·T+˝À eT+Á‹ XË’\»Hê<∏é, CÒdæ ~yêø£sY¬s&ç¶\ eT<Ûä´ yê>±«<ä+ »]–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.


Á|üC≤|òæsê´<äT\ $uÛ≤>∑+ |ü{Ïwüº+ #˚j·÷* NRPLkiLi©´sgRiL`i, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛs ˙xms«ÿ zmnsLS˘μR∂Vá ≠sÀ≥ÿgS¨sı xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[zqs xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xqsªRΩ*LRiLi xmsLjiuy‰LRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ FyL˝Ri Æ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i, NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi @μ≥j∂NS LRiVáª][ ≠s≠sμ≥R∂ @LiaSáNRP©´sV xqs≠dsVOTPQLi¿¡ @©´sLiªRΩLRiLi xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW

©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs xqsªRΩ* LRiLi xmsLjiuy‰LRiLi ¬ø¡[}qs ≠sμ≥R∂iLigS zmnsLS˘μR∂Vá ZNP[Li˙μy¨sı ™´sVLjiLi ªRΩgS xms…Ì”¡xtÌsQLi ¬ø¡[zqs Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sáV @Liμj∂Liøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡V ªy™´sVV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı G xqs™´sVxqs˘\Æ©s©y Æ©s[LRiVgS zmnsLS˘μR∂Vá ≠sÀ≥ÿgRiLi Fn°©±s Æ©sLi ¡LRiV 0878 2242600 ¤Õ¡[μy 9866519800 Æ©sLi ¡L˝RiNRPV Fn°©±s ¬ø¡[zqs æªΩáFyá©yıLRiV. zmnsLS˘μR∂Vá ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ xqs™´sVxqs˘ xmsLji uy‰LRiLi NSNRPF°æªΩ[ ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs NRP≠dsVxtsQ©´sL`i , ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLji¨s xqsLi˙xmsμj∂Liøyá©yıLRiV. ©´sgRiLRi bP™yLRiVÕ‹[¨s ˙gS™´sWáV ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs Õ‹[ NRP÷¡zms©´sLiμR∂V©´s 10˙gS™´sWáNRPV ˙ªygRiV¨ds…”¡ F¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLi¬ø¡[Õÿ ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s NRP≠dsVxtsQ©´sL`i ©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙gS™´sWá ≠ds÷d¡©´sLi\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ }qÌs DLiμR∂¨s, μk∂¨s \|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN]Li»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂iLigS©´sV©´sı NRPLkiLi©´sgRiL`i xms»Ì¡

flÿ¨sı ¬ø¡[zqs xqsVLiμR∂LkiNRPLRifl· ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV «¡©´s™´sLji 6™´s æªΩ[μk∂ —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩ, FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, xmsoLRi ˙xms™´sVV≈¡Váª][ øR¡LjiËLi¿¡ @LiμR∂Lji xqsᕶ¶¶Ã¡V, xqsWøR¡©´sáª][ xmnsLi≤`∂ ∏R∂VV™´sL`i zqs…‘¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLi©´sV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©´s ≠sμ≥R∂iLigS ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ryLiZNP[ºΩNRPLigS N]¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V©yı∏R∂V¨s ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ≠sxtsQ∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV ©yıLRiV. ™y˘FyLRi, ™yfl”·«¡˘ xqsLixqÛsáV @xqsˆ˙ªRΩVáV, xqsLki*£qs |qsNÌRPL`i NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ ≠dsV»¡L˝RiV @™´sVLRiË©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. 6000 @˙NRP™´sV ©´sÕ˝ÿ NRPÆ©sORPQ©˝´sV gRiVLjiÚLi¿¡ ˙NRP™´sV  ¡μÙk∂NRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂iLigS Fs™´s\lLi©´s @˙NRP™´sV ©´sÕ˝ÿ NRPÆ©sORPQ©±s gRiVLjiÚLi¿¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

3

Ä~yês¡+ 1, »qe], 2012

πød”ÄsY dæ]dæ\¢ dæH√ï&˚. ? P\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,&çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ZNP[{qsAL`i N][ryÚLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™y≤R∂Li»¡W N]¨sı ≠dsV≤T∂∏R∂W xqsLixqÛsáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı μR∂VxtsQˆQ˚øyLS¨sı …‘¡AL`iFs£qs ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂Li¿¡Liμj∂. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNP. øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRi LS™´soμj∂ ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿ @Li»¡W xmsªyNRP bdPL<RiNRP©´s LSzqs©´s ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ μj∂©´sxms˙ºΩNRP\|ms æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ (æªΩLSxqs) aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ZNP…”¡ LS™´sWLS™´so ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. A∏R∂V©´s\|ms xmsLRiV™´so ©´sxtÌsQLi μy™y Æ™s[ryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. ¨s«ÿáV ˙gRiz§¶¶¶LiøR¡NRPVLi≤y xms˙ºΩNRPÕ‹[ ªy…”¡NS∏R∂VLiªRΩ @ORPQLSáª][ FsÕÿ LSryÚLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V NRPLRixms˙ºΩNRP @¨s A∏R∂V©´s @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. ZNP[{qsAL`i ªyªRΩ ™´sVVªyÚªRΩáμj∂ @¨s NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ zqsLjizqsÃ˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s Æ™sWz§¶¶¶¨sNRPVLi…ÿ @¨s ZNP[…‘¡AL`i @©yıLRiV. μR∂™´sVV¯Li¤…¡[ ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ Æ™s[VÆ©s[—¡Lig`i \Æ≤∂lLiNÌRPL`i LSμ≥yNRPXxtÒsQ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ Æ™sWz§¶¶¶¨sgRiV»Ì¡NRPV LS™yá¨s, ZNPzqsAL`iNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s G≤R∂V ªRΩLSá™yLji¨s øR¡WzmsryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¬ø¡FyˆLRiV. ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡zmsˆ ªy™´sVV ZNPzqsAL`i G≤R∂V ªRΩLSá gRiVLjiLi¿¡ ¨sLRiWzmsLi¬ø¡[ ™yLSÚNRP¥R∂©y¨sı BÆμ∂[ ªy…”¡NS∏R∂VLiªRΩ @ORPQLSáª][ ˙xmsøR¡VLjiryÚLS @¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V xms˙ºΩNRP ∏R∂V«¡™´sW¨s LSμ≥yNRPXxtÒsQNRPV ©´søR¡ËNRPF°™´søR¡VË.. @μj∂ A∏R∂V©´s \Æ©s«¡Li NSNRPF°™´søR¡VË... @LiVV©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s ©yáVgRiV N][»˝¡ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV @™´s™´sW¨sLi¬ø¡[ ™yLRiÚáV LSryÚLS? @¨s

¨sáμk∂aSLRiV. ¥R∂L`ÔiQN˝S£qs ∏R∂VÕ˝‹[ «¡LRiı÷¡«ÿ¨sNTP ZNP[LS£mns @˙≤R∂£qs @LiVV©´s ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV, ZNP[{qsAL`iNRPV ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡xmsˆNRPF°æªΩ[ xmsLRiV™´so ©´sxtÌsQLi μy™y©´sV FsμR∂VL]‰™´sázqs ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ZNP[…‘¡AL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ZNP[{qsAL`i ALi˙μ≥y ©´sVLi¿¡ æªΩáLigSfl·NRPV ™´sáxqs ™´søyËLRi¨s ' ¡V÷˝¡}ms»¡  ¡VÕ˝‹[≤R∂V' |§¶¶¶≤`∂\¤Õ¡©±sª][ ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ ˙xmsøR¡VLjiLi¿¡©´s NRP¥R∂©´sLi\|ms A xms˙ºΩNRP ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ZNP[…‘¡AL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ\|ms ªy™´sVV N][LÌRiVNRPV Æ™sŒÿÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. FsÕ˝‹[ «¡LRiı÷¡«¡Li @Li¤…¡[ G≠sV…‹[ ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ ¨sLRiWzmsLi¿¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. Fs™´sL][ ¬ø¡}msÚ NRP¨dsxqsLi ≠s™´sLRifl· NRPW≤y ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ ™yLSÚNRP¥R∂©y¨sı ˙xmsøR¡VLjiLiøR¡≤R∂Li xqsLji NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V xms¨sgRi»Ì¡VN]¨s @ ¡μÙyáV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ μj∂»Ì¡ @¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y BÕÿLi…”¡ ˙xmsøyLRiÆ™s[V «¡LjigjiLiμR∂¨s @©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLiNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ªy™´sVV ¬ø¡[zqs©´s xqs™yÕfiNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¨sáV™´s¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRi¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı NTPLiøR¡xmsLji¬ø¡[≠sμ≥R∂LigS, ªRΩNRPV‰™´s ¬ø¡[}qs NRPV˙»¡Õ‹[ À≥ÿgRiLigS BÕÿLi…”¡ NRP¥R∂©yáV ˙xmsøR¡VLjixqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…Ì”¡LiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ Gμj∂ xms≤T∂æªΩ[ @μj∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW DμR∂˘™´sV ©y∏R∂VNRPVáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS xms¨s¬ø¡[}qs {qs™´sWLi˙μ≥R∂ «‹[˘ªRΩVáNRPV, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ |msμÙR∂áNRPV ˙xms«¡¤Õ¡[  ¡VμÙj∂ ¬ø¡FyÚLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. J FyLÌki xms»˝¡ ˙}ms™´sV DLi¤…¡[, A FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s NSFy≤R∂V N][™yá©´sVNRPVLi¤…¡[ LSμ≥yNRPXxtÒsQ NSFy≤R∂VN][™´søR¡VË©´s¨s, NS¨ds BªRΩLRiVá©´sV μR∂VÆ™sV¯ºΩÚF°∏R∂V≤R∂Li xqsLji NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi NRPLRixms˙ºΩNRP @¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡ xms»˝¡ ≠sxtsQxmso˙ºΩNRP @¨s A∏R∂V©´s ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ¨s @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. xms˙ºΩNRP©´sV @≤ÔR∂V |ms»Ì¡VNRPV¨s Gμj∂ xms≤T∂æªΩ[ @μj∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li xqsLji NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. g][¤À¡Õfi=,

øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©´sıμR∂™´sVV¯Ã¡¨s ¬ø¡zmsˆryÚ©´s¨s, «¡LRi¯¨dsÕ‹[ xmso…Ì”¡©´s g][¤À¡Õfi= øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmspLki*NRPVá¨s «¡LRi¯¨dsÕ‹[ ¬ø¡zmsˆryÚ©´s¨s, μy¨sı ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ xms˙ºΩNRP LSxqsVÚLiμy @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ¨sLSμ≥yLRiLigS ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLji NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ ªRΩ©´s  ¡VμÙj∂¨s, \Æ©s«ÿ¨sı, \Æ©søy˘¨sı  ¡∏R∂V»¡ |ms»Ì¡VNRPVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV æªΩáLigSfl·Õ‹[ @≤ÔR∂VN][™y÷¡=©´s, xms…Ì”¡LiøR¡VN][™y÷¡=©´s NRPLRi¯ ªRΩ™´sVNRPV xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂¨s, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ˙xms«¡¤Õ¡[ xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ©y∏R∂VNRPVáV ¿¡Ã˝¡LRi™´sVÃ˝¡LRi ™´sW»¡Ã¡V ™ygRiVªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙}ms≠sVLi øR¡VNRPVLiμyLi LS @Æ©s[»¡V™´sLi…”¡ zqs¨s™´sWáV øR¡Wzqs©´s J ©y∏R∂VNRPV≤R∂V DlLi[xqsVNRPVLiμy LS @Li…ÿLRi¨s, ™´sVL][ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ™´sVL][ ™´sW»¡ @Li…ÿ ≤R∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi æªΩáLigSfl· ©y∏R∂VNRPVáV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV NRP»Ì¡VÀÿ¨sxqsá¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V zqs‰Q˚xmÌso LSzqs}qsÚ æªΩáLigSfl· æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xms¨sNTP™´sW÷¡©´s ©y∏R∂VNRPV≤R∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ≠s™´sVLRi+á©´sV  ¡«ÿLRiV ºΩ»˝¡  ¡WªRΩV xmsoLRiflÿá©´sV ªy…”¡NS∏R∂VLiªRΩ @ORPQLSáª][ ALi˙μ≥R∂«‹[˘ºΩ xms˙ºΩNRP ˙xmsøR¡VLjiLiøR¡≤R∂Li xms»˝¡ ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·Li¿¡Liμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ª]ªRΩVÚáV, æªΩáLigSfl· ˙μ][x§¶¶¶ßáV ZNP[{qsAL`i\|ms NRPW}qs NSLRiV NRPWªRΩá©´sV ∏R∂V¥y≠sμ≥R∂LigS xms˙ºΩNRP ˙xmsøR¡VLjiLiøR¡…ÿ¨sı ªRΩxmsˆVxms…Ì”¡Liμj∂. xms˙ºΩNS ≠sáV™´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂™´sV¨s xqsˆÈxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. BÆμ∂[ ™´sW»¡Ã¡V ªy™´sVW ™´sW…˝ÿ≤R∂Vªy™´sVV A xmsøR¡Ë xms˙ºΩNRP LSxqsVÚLiμy? @¨s A FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ZNP[…‘¡AL`i ¨sáμk∂aSLRiV. μR∂™´sVV¯©´sı ø≥y©´sÕfi, μR∂™´sVV¯©´sı }msxmsLRi¨s «¡ ¡˜Ã¡V øR¡LRiVøR¡VNRPVLi»¡Vc©´sı xms˙ºΩNRP BÕÿLi…”¡ ¨sLSμ≥yLRi\Æ™sV©´s NRP¥R∂©yáV ˙xmsøR¡VLjiLi¬ø¡[ ™´sVVLiμR∂V INRP…”¡NTP lLiLi≤R∂V ryL˝RiV ¨s«ÿ¨s«ÿá©´sV LRiW≤U∂ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s LS∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

˝Àø˘bÕ˝Ÿô|’ sêC≤´+>∑ dü+øå√uÛ≤ìï nHêï ãè+<ä+ ø√sYø£$T{° ‘·|æŒ+∫q nHê‡]μ düe÷y˚X¯+ yêsTT<ë q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 31: ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ Á|ü‹|üø£å+ $eTs¡Ù\qT m<äTs=ÿ+≥Tqï ñ|ü sêh |ü‹ Vü≤MT<é nHê‡] yêdüÔyêìøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ sê»´düuÛÑqT ìs¡e~Ûø£+>± yêsTT<ë y˚j·T &É+ <ë«sê sêC≤´+>∑ dü+øå√uÛ≤ìï ‘·|æŒ+#ês¡T. düe÷y˚XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+, yêsTT<ë y˚j·T&É+ Á|üuÛÑT‘·« $#·ø£åD≤~Ûø±sê\ |ü]~Û˝Àì<äì sê»´düuÛÑ #Ó’s¡àHé düìïVæ≤‘· esêZ\T düŒwüº+#˚XÊsTT. düe÷y˚XÊ\qT bı&ç–+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ n_Û\ wæ+∫q≥¢sTT‘˚, n~ eT+Á‹es¡Z düe÷y˚XÊìï @sêŒ ≥T #˚dæ, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\ bı&ç–+|ü⁄ >∑T]+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñqï sêh|ü‹øÏ ‘Ó*j·T CÒj·Te\dæ ñ+&˚<äì ≈£L&Ü Ä esêZ\T ù|s=ÿHêïsTT. n+‘˚ ø±<äT. eø£Ô\ dü+K´qT ñ|ü sêh|ü‹ ≈£î~+#·C≤\s¡T. ∫qïbÕغ\ H˚‘·\T e´e~Ûì ø√s¡&É+ Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. Á|üuÛÑT‘·«+ düuÛÑ >∑&ÉTe⁄qT bı&ç–+ #·C≤\<äì Ä]úø£XÊK eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ 11.30 >∑+≥ \≈£î sê»ø°j·T bÕغ\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡ì, düuÛÑ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚j·T&É+, bı&ç–+#·&É+ Á_{Ïwt sêDÏ Vü≤≈£îÿ nì Ç+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D>± Äj·Tq ñ≥+øÏ+#ês¡ì ≈£L&Ü Ä esêZ\T #ÓbÕŒsTT. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ sê»´düuÛÑ˝À #·s¡Ã kÕ>∑T‘·T qï|ü&ÉT ∫e] ø£åD≤\˝À nHê‡] e´eVü≤]+∫q rs¡T≈£î ‘êqT ndü+‘·è|æÔ #Ó+<ëqì ;CÒ|” ‘Ó*j·TCÒdæ+~. ø±ì Ä ñqï‘· |ü<ä$øÏ >∑\ >ös¡e+ ø±s¡D+>± bÕغ dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+∫+~. düuÛÑ˝À |üP]Ô>± s¡uÛÑdü HÓ\ø=+<äì, á >∑+<äs¡>√fi¯+˝À düuÛÑqT q&É|üC≤\eTì ù|s=ÿ+≥÷ nHê‡] sê»´düuÛÑqT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. nHê‡] ìs¡íj·T+ _C…|æøÏ dü+‘·è|æÔ ø£*–+#·˝Ò<äT.

eTT+ãsTT, &çôd+ãsY 31: áHÓ\ 2, 3 ‘˚B\˝À sê˝…>±yé dæ~Δ˝À »s¡>±*‡q nHêï Vü≤C≤¬s ãè+<ä+ ø√sY ø£$T{° düe÷y˚X¯+ yêsTT<ë|ü&ç+~. ªnHêïJ ndü«düú‘· ø±s¡D+>± ø√sY ø£$T{° düe÷y˚XÊìï yêsTT<ë y˚j·T&ÉyÓTÆ+~. ‘·<äT|ü] düe÷y˚X¯+ ‘˚Bì Hê\T¬>’<äT s√E\ ‘·s¡Tyê‘· Á|üø£{Ï+#·>∑\+μ nì nHêï nqT#·s¡T&ÉT düTπswt |üsƒê¬s ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n$˙‹ô|’ b˛s¡T˝À ‘·eT uÛÑ$wü´‘Y eP´Vü≤+ s¡÷|üø£\Œq ì$T‘·Ô+ Vü≤C≤πs düVü≤#·s¡T\T eTVü‰sêh˝Àì sê˝…>±yé dæ~Δ˝À düe÷y˚X¯+ ø±e\dæ ñ+~. 74 @fi¯¢ >±+<Û˚j·Tyê~ nHêï ªã\V”≤qyÓTÆqμ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ |ü≥¢ ìs¡düq dü÷#·ø£+>± ‘êqT #˚|ü{Ϻq eT÷&ÉT s√E\ ìsêVü‰s¡ Bø£åqT nHês√>∑´+ ø±s¡D+>±H˚ eT<Ûä´˝À &çôd+ãsY 28q $s¡$T+#·e\dæ e∫Ãq $wüj·T+ $~‘·y˚T. eTT+ãsTT˝À ‘·q ìsêVü‰s¡Bø£å y˚~ø£ e<ä› »q+ ‘·≈£îÿe dü+K´˝À düMTø£è‘·yÓTÆq|üŒ{Ïø° nHêï ªã\V”≤qyÓTÆqμ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT rdüT≈£îe∫Ãq+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e´‹πsø£+>± ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ‘√ düVü‰ XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\T »s¡>∑qTqï ◊<äT sêÁcÕº\˝À Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔqì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

æªΩáLigSfl·Õ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ≤]Ã˝¡ : ≠sÆ™s[N`P NRPLkiLi©´sgRiL`i,&çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl·Õ‹[ «¡Ljilgi[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s NSLi˙lgixqsV |msμÙR∂xms÷˝¡ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V —¡. ≠sÆ™s[N`P @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂¨s ªy©´sV FyLÌki @μ≥j∂uÌy©y¨sı N][LRiVªy©´s¨s A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi BNRP‰≤R∂ ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¬ø¡FyˆLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Li ™´sVLi¿¡μR∂¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s ™yLji rÛy©yÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVN][™´s≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y F°…‘¡ ¬ø¡[zqs À≥œ¡LigRixms≤ÔR∂ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVÕ˝‹[ æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVVLiμR∂V©´sVLi¿¡ @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS LRix§¶¶¶μyLRiVá ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ μyLRiVfl·\Æ™sV©´s @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ 40 aSªRΩLi @’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LjigjiLiμR∂Æ©s[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ™´sW»¡Õ˝‹[ ™yxqsÚ™´sLi ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLRiVá @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVÕ˝‹[ NRPW≤y æªΩáLigSfl·NRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVμÙR∂ºΩ¬ø¡[Ë ™yLRiV Fs™´s\lLi©y æªΩáLigSfl·Õ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡™´søR¡VË©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T yÓ˝Ÿø£ + ≥T..2012...>∑T&éu…’ ≥T 2011

e÷dt dü«#·Ã¤+<ä ùdyêdü+düú eTãT“yêfi¯flù|≥`>∑+>∑es¡+ eT+&É\+ n≥º&ÉT>∑Tq ñqï ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ n_Ûeè~Δ ø√dü+, ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæº #˚düTÔqï ªªe÷dtμμdü«#·Ã¤+<ä ùdyê dü+düú≈£î nìï $<Ûë\ düVü≤ø£]düTÔqï n~Ûø±s¡, nq~Ûø±s¡T\≈£î, ìs¡+‘·s¡+ dü+düú nuÛÑT´qï‹øÏ ø££èwæ #˚düTÔqï e÷ ùdyê dü+düú dæã“+~øÏ,Á|ü»\+<ä]ø° q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

e÷dt dü«#·Ã¤+<ä ùdyêdü+düú


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 1, »qe], 2012

>∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À kÕe÷q´ Á|ü»\T, sê»ø°j·T, $<ë´, yê´bÕs¡,ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T,#·\q∫Á‘·s¡+>±\yês¡T n‘·˝≤≈£î‘·\eTj·÷´s¡T. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\, ñ<ä´e÷\T, n$˙‹ Äs√|üD\T, d”;◊ <ë&ÉT\T, πødüT\T yÓs¡dæ nìï esêZ\T Çã“+~>± e÷]+~. eTTK´+>± sê»ø°j·T H˚‘·\≈£î, bÕغ n~ÛH˚‘·\≈£î >∑+&É+>± |ü]D$T+#·+<äH˚ #Ó|üŒe#·TÃ. j·TTeH˚‘· »>∑Hé bÕغì e~* kı+‘·≈£î+|ü{Ï ô|≥º&É+, ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T n$XÊ«dü rsêàD≤ìï ø√s¡&É+, ˇø£kÕ] ø±+Á¬>dt n$XÊ«dü rsêàD≤ìï m<äTs=ÿe\dæ e∫Ã+~. @&Ü~ Äs¡+uÛÑ+˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ñyÓ«‘·TÔq m–dæ|ü&É≥+‘√ C≤rj·T, ÁbÕ+rj·T bÕغ˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~.

dü]ø=‘·Ô düyêfi¯ófl ø=‘·Ô @&Ü~ nìï bÕغ\T, Á|ü»\T, $<ë´s¡Tú\T, yê´bÕs¡y˚‘·Ô\≈£î dü]ø=‘·Ô düyêfi¯ófl ‘·ù|Œ˝≤ ˝Òe⁄. 2011˝À ø°\ø£ |òüT≥q\T 2012˝À ôd’‘·+ yÓ+{≤& É‘êj·Tì #Ó|üŒ&É+˝À dü+<˚Vü≤+ e\<äT. ø±>± >∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À kÕe÷q´ Á|ü»\T, sê»ø°j·T, $<ë´, yê´bÕs¡ , ñqï‘ê~Û ø ±s¡ T \T,#· \ q∫Á‘· s ¡ + >±\yês¡ T n‘·˝≤≈£î‘·\eTj·÷´s¡T. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\, ñ<ä´e÷\T, n$˙‹ Äs√|üD\T, d”;◊ <ë&ÉT\T, πødüT\T yÓs¡dæ nìï esêZ\T Çã“+~>± e÷]+~. eTTK´+>± sê»ø°j·T H˚‘·\≈£î, bÕغ n~ÛH˚‘·\≈£î >∑+&É+>± |ü]D$T+#·+<äH˚ #Ó|üŒe#·TÃ. j·TTeH˚‘· »>∑Hé bÕغì e~* kı+‘·≈£î+|ü{Ï ô|≥º&É+, ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T n$XÊ«dü rsêàD≤ìï ø√s¡&É+, ˇø£kÕ] ø±+Á¬>dt n$XÊ«dü rsêàD≤ìï m<äTs=ÿe\dæ e∫Ã+~. @&Ü~ Äs¡+uÛÑ+˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ñyÓ«‘·TÔq m–dæ|ü&É≥+‘√ C≤rj·T, ÁbÕ+rj·T bÕغ˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. ‘Ó\+>±q yê<ä+ $ì|æùdÔH˚ ‘Ó\+>±D˝À sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+≥T+<äì ø=+<äs¡T H˚‘·\T bÕغ\qT |üø£ÿq ô|{Ϻ #˚‘·T˝≤sê ‘·eT sê»ø°j·T J$‘êìï, uÛÑ$wü´‘·TÔqT <Óã“ rdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ø±s¡D+>± bÕ]

ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T ôd’‘·+ ‘·eT yê´bÕsê˝À¢ uÛ≤Ø>± qcÕº\T #·$#·÷XÊs¡T. ‘·s¡#·÷ ã+<é\T bÕ{Ï+#·&É+ e\¢ BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ ‘Ó\+>±D˝Àì yê´bÕs¡T\qT ô|<ä› m‘·TÔq <Óã“rdæ+~. <ë<ë|ü⁄ 42s√E\ bÕ≥T ìs¡e ~Ûø£+>± »]–q ‘Ó\+>±D düø£\»qT\ düyÓTàø±s¡D+>± n≥T yê´bÕ s¡T\‘√ bÕ≥T Ç≥T (‘Ó\+>±D) $<ë´s¡Tú\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ñ<ä´e÷\ ø±s¡D+>± ‘·eT $<ë´ dü+e‘·‡sêìï ø√˝ÀŒj·÷s¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ôd>∑ ‘Ó\T>∑Tdæìe÷≈£î ôd’‘·+ ‘êøÏ+~. B+‘√ ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT˝À ôd’‘·+ ñ<ä´eT ôd>∑\T ø£ì|æ+∫ uÛ≤Ø dæìe÷\qT ø£+>∑T‹ì|æ+#êsTT. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ndüeTà‹ yê<äT\T, ndü+‘·è|æÔ yê<äT\ ø±s¡D+>± ø£&É|ü ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝À ñqï|üŒ{Ïø° &çbÕõ≥T¢ ø√˝ÀŒe\dæ e∫Ã+~. πøe\+ øÏs¡DY düsêÿs¡T ‘=*Hêfi¯fl˝À »]–q eT+Á‹ es¡Z $düÔs¡D˝À #√≥T<äø£ÿì ø=+<äs¡T q$Tàq bÕغH˚ qfÒºeTT+#˚ j·T‘·ï+ #˚XÊs¡ì #Ó|üŒe#·TÃ. Çø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ‘Ó\+>±q ñ<ä´eT ôd>∑≈£î bÕغ˝À ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ @sêŒ≥T #˚j·Tø£‘·|üŒ˝Ò<äT. ø±˙ bò˛s¡+˝À HÓ\ø=qï n~Û|ü‘·´ b˛s¡T , bÕغ n~ÛH˚‘· ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ëΔ+‘·+ yÓs¡dæ bÕغ˝À ø°\ø£ H˚‘·\T e\dü u≤≥ |üfÒº˝≤ #˚XÊsTT. ‘Ó\T>∑T‘·eTTàfi¯ófl ‘Ósêdü rs¡Δ+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. yê]˝À

ã&Ü H˚‘· Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶ e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+≥TqT ÄsTT+{ŸyÓT+≥T>± |üPdüT≈£îì @ bÕغ˝À #˚s¡≈£î+&Ü ñHêïs¡T. ø±>± »>∑Hé bÕغ˝À ôd’‘·+ dü«\Œ Á|üø£+|üHê\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. bÕغ˝À qeTà ø£+>± ñ+≥÷H˚ Ç<ä›s¡T, eTT>∑TZs¡T bÕغøÏ dü«dæÔ |ü*øÏ ø±+Á¬>dt >∑÷{ÏøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. áÁø£eT+˝À ‘Ósêdü, ø±+Á¬>dt\T ªÄ|üπswüHé Äø£sY¸μqT #·ø£ÿ>± bÕ{Ï+#êsTT. Ç~˝≤e⁄+&É>± ‘Ó\+>±D˝À ñ<ä´eT+ ø√dü+ e+<ä˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T ã\qàs¡D+ #˚düT≈£îqï dü+>∑‹ $~Û‘·y˚T. ñ<ä´e÷\≈£î ñdüTs¡T rdüT≈£îqï $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\ Äy˚<äq es¡íD≤r‘·+. #·<äTe⁄˝À sêDÏ+∫, ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT n+<äTø√yê*‡q $<ë´≈£îdüTe÷\T ñ<ä´e÷\ y˚&ç˝À ø±*b˛j·÷sTT. nH˚ø£ eT+~ $<ë´s¡Tú\T H˚‘·\ >±s¡&û˝À |ü&ç $<ë´dü+e‘·‡sê\qT ø√˝ÀŒj·÷s¡T. n˝≤π> n~Ûø±s¡+ eT‘·TÔ˝À n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çq n~Ûø±s¡T˝qT d”;◊ <ë&ÉT\T yÓ+{≤&ÜsTT. d”;◊ <ë&ÉT˝À¢ ‘=*kÕ]>± ◊@mdt l\øÏåà ø£≥ø£{≤\ bÕ˝…’+~. n_Ûqe lø£èwüí<˚esê\T>± yÓ\T>=+~q >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶, sê»>√bÕ˝Ÿ ˝≤+{Ï ô|<ä›\T d”;◊ πødüT˝À¢ ø£≥ø£{≤\bÕ\j·÷´s¡T. >∑‘·+˝À mqï&É÷ #√≥T #˚düTø√ì $<Ûä+>± eT<ä´+ô|’ ôd’‘·+ md”; <ë&ÉT\T n~Ûø£eTj·÷´sTT. sêÁwüº+˝À ã&Ü eT<ä´+ yê´bÕs¡T\

Á|üC≤s√>±´ìøÏ >±´¬s+{° \_Û+#˚Hê . ? AL][gRi˘$ }msμR∂™yLjiNTP Fs©Ø[ı AaRPáV NRP÷¡ˆLi¿¡Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ @™´sNRPªRΩ™´s™´sNRPá xqsLigRiºΩ @Õÿ DLi¿¡æªΩ[ ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP AL][gRi˘ μ≥k∂™´sW NRP÷¡gjiLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. \Æ™sFs£qs ™´sVLRifl”·LiøyNRP C xms¥R∂NRPLi FsLiμR∂VN][ ™´sVLRiVgRiV©´s xms≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ \|ms#˚Æ™s[…fi Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV μ][¿¡ |ms¤…Ì¡[LiμR∂VZNP[ C xms¥R∂NRPLi|ms…ÌÿLRi©´sı ≠s™´sVLRi+áV NRPW≤y ™´søyËLiVV. Gμj∂ G\Æ™sV©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ªRΩVá ºdΩLRiV xqsLjigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, xqsLS‰L`i μR∂™yΔÿ©yá ºdΩLRiV ™´sWLRiNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡NRPV AL][gRi˘ LRiORPQfl· ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. xqsLS‰L`i C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*™´s Axqsˆ˙ªRΩVá©´sV xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[B DLi¤…¡[ \|ms#˚Æ™s[…fi Axqsˆ˙ªRΩVá @™´sxqsLRiLi, AL][gRi˘$ xms¥R∂NSáNRPV @™´sNSaRPLi DLiÆ≤∂[μj∂ NSμR∂V. NS¨ds C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ \|ms#˚Æ™s[…fi Axqsˆ˙ªRΩVáV ¡Ã¡xms≤R∂≤y¨sNTP NSLRifl·™´sV∏R∂W˘LiVV. AL][gRi˘$, \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘aS≈¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ Fyá©yxmsLRiLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @©´s™´sxqsLRi ™´s˘∏R∂W¨sı ªRΩgÊjiLiøR¡VNRPVLi¤…¡[, A Æ™sVVªRΩÚLiª][ @LiμR∂ LjiNUP AL][gRi˘$ @™´sVáV ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂Vª][Liμj∂. ¨s«¡LigS BÕÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sVLi¿¡Æμ∂[. μy¨sNTPª][≤R∂V ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ryLRi*˙ªRΩNRP AL][gRi˘ xqsLiLRiORPQfl· ≠sμ≥y©´sLi LSÀ‹[ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ≈¡«ÿ©y\|ms À≥ÿLRiLi

xms≤R∂NRPVLi≤y LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP NRP÷¡zqs ™´s¿¡Ë©´s»˝¡Vc @™´soªRΩVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \|ms#˚Æ™s[»¡V LRiLigRi À≥ÿgRiry*™´sV˘Li ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ ˙xms«ÿμ≥R∂©y¨sı μyLji ™´sV◊¡˛Li¿¡ NSL]ˆlLi[…fi xqsLixqÛsáV, D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ¤«¡[ ¡VáV ¨sLixmsoN]Æ©s[ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ A ≠sμ≥y©´sLi ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi NS™´s≤R∂LiÕ‹[ @Æ©s[NRP xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´sxqsVÚ©yıLiVV. \Æ™sFs£qsAL`i ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \|ms#˚Æ™s[»¡V À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s AL][gRi˘ $ xms¥R∂NRPLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s À≥ÿLki @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV @LiμR∂LjiNUP ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. @LiμR∂VZNP[ BxmsˆV≤R∂V zqsFsLi NTPL`Òi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ μk∂¨sı @LiμR∂LjiNUP ™´sLjiÚLi¬ø¡[Õÿ ºdΩxqsVNRPV LS™yá©´sVN][™´s≤R∂Li ™´sVLi¿¡Æμ∂[. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ G…ÿ 20 Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV AL][gRi˘LRiLigRiLiÕ‹[ ≈¡LRiË™´soªRΩVLi≤R∂gS ™y…”¡Õ‹[ FsNRPV‰™´s À≥ÿgRiLi \|ms#˚Æ™s[…fi xqsLixqÛsá ΔÿªyÕ‹[NTP Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩLi ©´sVLi¿¡ BÕÿLi…”¡ @©´sVÀ≥œ¡™yáV @Æ©s[NRPLi D©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \|ms#˚Æ™s[»¡V À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsμÙR∂ºΩ NSLRifl·LigS ryLRi*˙ªRΩNRP AL][gRi˘ xqsLiLRiORPQfl· ≠sμ≥y©y¨sNTP ªRΩW»˝¡V xmsÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂Li ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. ˙xms«ÿL][gRi˘Li ˙Fy¥R∂≠sVNRP x§¶¶¶NRPV‰ @¨s INRP ºdΩLRiVˆ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiªRΩLiÕ‹[ xqsV˙{msLiN][LÌRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. \Æ™sμR∂˘Li L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV @LiμR∂¨s ˙μyORPQgS ™´sWLjiLiμj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠s«¡XLi’≥¡xqsVÚ©´sı ™y˘μ≥R∂V÷¡ı øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡ AL][gS˘¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V xmspLjiÚ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøyá©´sı xqsLiZOP[Q™´sV LS«¡˘ ≠sμ≥y©y¨sNTP ™´sV©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ¨dsŒ‹˛μj∂÷¡ øyÕÿ NSáƙs[V @LiVVLiμj∂. ˙xms«ÿL][gRi˘ ™´s˘™´sxqÛs xmspLjiÚgS NRPVÆμ∂[áLiVV©´s ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ryLRi*˙ªRΩNRP AL][gRi˘ xqsLiLRiORPQfl· ≠sμ≥y©y¨sı12™´s xmsLiøR¡™´sL<Ri ˙xmsflÿ◊¡NRP NUPáNRP áOSQQ˘Ã¡Õ‹[ INRP…”¡gS Æμ∂[aRPLi FsLiøR¡VNRPVLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ \Æ™sμR∂˘ ≈¡LRiVËá À≥ÿLS¨sı xqsLS‰LRiV À≥œ¡LjiLiøR¡≤R∂Li μy*LS ˙xms«¡Ã¡ AL][gS˘¨sı, “¡™´s©´s ˙xms™´sWflÿá©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRi øR¡≤R∂Li,ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs©´sV xmsLjiLRiOTPQLi¬ø¡[ áOSQQ˘Ã¡ª][ ryLRi*˙ªRΩNRP AL][gRi˘ xqsLiLRiORPQfl· ≠sμ≥y©y¨sNTP ZNP[Li˙μR∂Li $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ªRΩ™´sV xqÛsWá

Æμ∂[bdP∏R∂V DªRΩˆºΩÚÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi1.2 aSªRΩLigS D©´sı ˙xms«ÿL][gRi˘Li ¡Æ≤Í∂…fi ZNP[…ÿLiVVLixmsoá©´sV 12™´s xmsLiøR¡™´sL<Ri ˙xmsflÿ◊¡NRP ¿¡™´sLji©y…”¡NTP 2.5 aSªy¨sNTP, 2022 ©y…”¡NTP 3.5 aSªy¨sNTP |msLiøyá¨s¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡ zqsFnyLRiV= ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xms«ÿL][gRi˘LiQ\|ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ≈¡LRiVË ¬ø¡[}qs Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ 70 aSªRΩLi L][gRi ¨s™yLRifl· @LiaSáNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ¬ø¡zmsˆLiμj∂. }msμR∂, μ≥R∂¨sNRP @Æ©s[ ™´s˘ªy˘xqsLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y @LiμR∂LjiNUP \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáV @Liμj∂Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsflÿ◊¡NRP xqsLixmnsVLi INRP N]ªRΩÚ ≠sμ≥y©´sLi LRiWF~Liμj∂r°ÚLiμj∂. A ≠sμ≥y©´sLi À≥œ¡L][ryª][ LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LjiNUP AL][gRi˘$ xms¥R∂NRPLi ™´sLjiÚLixms¤«¡[∏R∂Wá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ xqsLiNRP÷¡ˆLiøyLRiV. C ≠sμ≥y©´sLi μy*LS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ªy«ÿ gRiflÿLiNSá ˙xmsNSLRiLi xqsV™´sWLRiV Fs¨s≠sVμj∂©´sıLRi N][»˝¡™´sVLiμj∂NTP AL][gRi˘$ xms¥R∂NRPLi @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP LS©´sVLiμj∂. ˙xms«¡Ã¡NRPV \Æ™sμR∂˘}qs™´sáV @Liμj∂Li¿¡ ˙Fyflÿá©´sV NSFy≤R∂≤R∂Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sμ≥j∂ @¨s, μR∂VLRiμR∂XxtÌsQ™´saSªRΩVÚ BÕÿLi…”¡ x§¶¶¶NRPV‰ INRP…”¡ D©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ™´sVLRi¿¡F°∏R∂WLiVV. . AL][gRi˘Li @©´sıμj∂ F¢LRiVá ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ NSμR∂V. @©yL][gRi˘Li ™´s˘NRPVÚá xqs*∏R∂VLiNRPXªRΩ @xmsLSμ≥R∂Li NSμR∂V. F°xtsQNS•¶¶¶LRiLi, ALÛjiNRPzqÛsºΩgRiªRΩVáV, FyLjiaRPVμ≥R∂˘Lic™´sLi…”¡ @Æ©s[NRP ry™´sW—¡NRP @LiaSáª][ ™´sVV≤T∂xms≤T∂ D©´sıÆμ∂[ ˙xms«ÿL][gRi˘Li. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xmsºΩ NRPV»¡VLi ¡Li xqsgRi»¡V©´s ªRΩ™´sV Aμy∏R∂VLiÕ‹[ 71 aSªy¨sı ™´sVLiμR∂Vá N][xqsLi ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc gRiflÿLiNSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. NRPV»¡VciLi ¡ Aμy∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s À≥ÿgRiLi \Æ™sμR∂˘Li N][xqsLi ≈¡LRiËLiVV ˙xms«¡Ã¡ N]©´sVg][áV aRPNTPÚ OUPQfl”·LiøR¡≤R∂Li Æμ∂[bdP∏R∂V ™´sWlLi‰»˝¡\|ms ˙xmsºΩNRPWá ˙xmsÀ≥ÿ™´s iLi Æ™s[xqsVÚLiμj∂. ˙xms«ÿL][gRi˘Li OUPQfl”·LiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ AL][gRi˘NRPLRi\Æ™sV©´s ˙aS≠sVNRP aRPNTPÚNTP ≠sxmnsWªRΩLi NRPágRi≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y, A Æ™s[VLRiNRPV ALÛjiNRP™´s˘™´sxqÛs xmsoL][gRiºΩ NRPW≤y ™´sVLiμR∂gjixqsVÚLiμj∂.

≠sxtsQLi ¿¡™´sVV¯ªRΩV©´sı À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjixqsVÚ©yıLiVV. FsNRP‰≤R∂ À‹[LRiV Æ™s[Dzqs©´s NRPáVztsQªRΩ ¨dslLi[ ˙xmsªRΩ˘QORPQ™´sV™´soªRΩVLiμj∂. À≥œ¡LjiLiøR¡¤Õ¡[¨s ™yxqs©´sª][ ¨dsŒ˝œ¡ß™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V ¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡ªRΩVªRΩV©yıLRiV. A ¨dsŒ˝œ¡ß ªygjiæªΩ[ ˙Fyfl·Li\|ms AaRPáV ™´sμR∂VáVN][™y÷¡=LiÆμ∂[. @LiæªΩ[©y Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV xmsøR¡ËgS NRPŒœ¡NRPŒœ¡Õÿ≤T∂©´s xmsLi»¡Ã¡V NRPW≤y A ¨dsŒ˝œ¡ß FyLjiæªΩ[ FsLi≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. xmsaRPVxmsOSQμR∂Vá xmsLjizqÛsºΩ @LiVVæªΩ[ ¬ø¡xmsˆ©´s™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. FsNRP‰≤R∂ À‹[LRiV Æ™s[zqs©y ¨dsŒ˝œ¡ß J LRiNRP\Æ™sV©´s LRiLigRiVÕ‹[ ™´sxqsWÚ ™yxqs©´s ™´sxqsVÚ©yıLiVV. μk∂©´sLiªRΩ…”¡NUP NSLRi©´sLi øR¡V»Ì¡V xmsNRP‰Ã¡ LRiry∏R∂V©yá Fny˘NÌRPLkiáV DLi≤R∂≤R∂Æ™s[V. À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV xmspLjiÚgS NRPáVztsQªRΩ™´sV™´s≤R∂Liª][ A ¨ds…”¡¨s ªygRi™´sμÙR∂¨s ©yáVlgi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiLi¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ G ≠sμ≥R∂LigS @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ø_»¡VxmsˆÕfi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 30NTP\|msgS LRiry∏R∂V©´s xmsLji˙aRP™´sVáV D©yıLiVV. C NRPLi|ms¨dsá ©´sVLi¿¡ Æ™sáV™´sÆ≤∂[ ™´s˘LÛRi LRiry∏R∂V©yáV @ªRΩ˘LiªRΩ ˙xms™´sWμR∂NRPLRiLigS ªRΩ∏R∂WLRi∏R∂W˘LiVV. C ¨ds…”¡ ™y≤R∂NRPLiª][ ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂Vá Fyá™´soªRΩV©yıLRiV. øyÕÿ NRPLi|ms¨dsÕ˝‹[ ≠ds…”¡¨s aRPVμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙…‘¡…fiÆ™sVLi…fi F˝yLi»˝¡V ¤Õ¡[™´so. INRPÆ™s[Œœ¡ D©yı @≠s xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLjiN]¨s%`¡©´s NRPLi|ms¨dsÕ˝‹[ ˙…‘¡…fiÆ™sVLi…fi ¬ø¡[}qsÚ @μ≥j∂NRP ≈¡LRiVË @™´soªRΩVLiμR∂¨s xms¨s ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NRPLi|ms¨dsá ©´sVLi¿¡ Æ™sáV™´sÆ≤∂[ ™´s˘LÛRi LRiry∏R∂V©yá©´sV Æ©s[LRiVgS À≥œ¡W≠sVÕ‹[NTP ™´sμR∂VáVªRΩV©yıLRiV. ™´sVLjiN]¨sı NRPLi|ms¨dsÕ˝‹[ …ÿ˘LiNRPL˝RiÕ‹[ FsºΩÚ FsNRP‰≤R∂xms≤T∂æªΩ[ @NRP‰≤R∂ FyLRiÀ‹[LiVVxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV xmspLjiÚgS NRPáVztsQªRΩ™´sV∏R∂W˘LiVV. À‹[LRiVÕ‹[Li¿¡  ¡∏R∂V…”¡NTP ™´s¿¡Ë©´s ¨dsŒ˝œ¡ßFs˙LRigS DLi»¡V©yıLiVV. N]∏R∂V˘Ã¡gRiWÆ≤∂Li, ªRΩLigRi≤R∂xms÷˝¡, AlLigRiWÆ≤∂Li, ÷¡Lig][—¡gRiWÆ≤∂Li, xmsLiªRΩLigji, @LiNTPlLi≤ÔT∂ gRiWÆ≤∂Li, ø_»¡VxmsˆÕfi, μ≥R∂L][¯—¡gRiWÆ≤∂Li, μ][ºΩgRiWÆ≤∂Li, ALiªRΩ™´sV¯gRiWÆ≤∂Li, \¤Δ¡ªyxmsoLRiLi ˙gS™´sWÕ˝‹[ BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ DLiμj∂. C ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V À‹[L˝RiÕ‹[Li¿¡ ™´s¬ø¡[Ë ¨ds…”¡¨s Fy≤T∂lgi[Æμ∂áV \|qsªRΩLi ªygRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. INRPÆ™s[Œœ¡ ªygji©y @©yL][gRi˘Li Fy\¤Õ¡,  ¡NRP‰¿¡NTP‰F°ªRΩV©yıLiVV. LRiry∏R∂V©´s NRPLi|ms¨dsáV D©´s©´s xmsLjixqsLRi À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ G¤…¡[…ÿ xmsLi»¡Ã¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ ªRΩgÊRiVª][Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi FsÕÿLi…”¡ xmsLi»¡Ã¡W xmsLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmsLi»¡Ã¡V©´sÃ˝¡gS ™´sW≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. À≥œ¡W≠sV \|qsªRΩLi \Æ≤∂Q˚LiVVÆ©s[“¡Õ‹[ ™´sVVLRiVgRiVÕÿgS NRPV◊˝¡F°ª][Liμj∂. Bμj∂ gRi™´sV¨sLi¿¡©´s NRPLi|ms¨ds ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV Àÿμ≥j∂ªRΩ \lLiªRΩVáNRPV FsNRPLSNRPV xmsLi»¡NRPV LRiW.10Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.20Æ™s[áV ™´sVV»Ì¡¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. BNRP‰≤T∂ ¨ds…”¡¨s xmsaRPV™´soáV ªygRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ NRPLi|ms¨ds ∏R∂V«¡™´sW©´sV¤Õ¡[ ¨ds…”¡¨s μR∂WLRi˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ …ÿ˘LiNRPL˝Riª][ æªΩzmsˆLi¿¡ F°LiVVxqsVÚ©yıLRiV. ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV G…ÿ ™´sLS=áV NRPVLji}qs ™´sVVLiμR∂V INRPryLji, NRPVLjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sVL][ryLji ˙gS™´sWÕ˝‹[ «¡©y¨sNTP ¨ds…”¡¨s @Liμj∂Li¬ø¡[, À‹[L˝RiÕ‹[ ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë ¨ds…”¡¨s xmsLkiOTPQryÚLRiV. ø_»¡VxmsˆÕfi ™´sVLi≤R∂áLi AlLigRiW≤R∂Li, \¤«¡ZNP[ryLRiLi, Fs£qs.÷¡Lig][»¡Li, NRPVLi»˝¡gRiWÆ≤∂Li ˙gS™´sWÕ˝‹[ ©yáVlgi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gS ¨dsŒ˝œ¡Õ‹[ ˙ÀÿNUP£tsQ(LSºΩ F~LRiÕ˝‹[ Fn˝°\lLi≤`∂ @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂≤R∂Li) D©´sı»˝¡V gRiVLjiÚLiøyLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V LRiry∏R∂V©yáV À≥œ¡WgRiLRi˜ÈLiÕ‹[ NRP÷¡zqs «¡ÕÿáV ≠sxtsQxmspLjiªRΩLigS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. @LiμR∂VZNP[ C ˙gS™´sWá©´sV ˙ÀÿNUP£tsQ ≠s¤Õ¡[¤«¡£qsgS zmsáVxqsVÚ©yıLRiV.

ø√{Ï ÄX¯\‘√.. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ NSá ∏R∂V™´s¨sNRPÕ‹[ ™´sVL][ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi gRiºΩLi¿¡F°ª][Liμj∂. LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂WáՋ[ |ms©´sV™´sWLRiVˆÃ¡NRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s 2011 @LiªRΩLjiLi¿¡F°ª][Liμj∂. @’≥¡™´sXμÙj∂, DFyμ≥j∂, Dμ][˘gRi NRPሩ´s, ˙xmsæªΩ[˘NRP, xqs\Æ™sVNRP˘ N][LjiNRP.. ªRΩμj∂ªRΩLRi N][…”¡ AaRPáª][ N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[NTP LSxtÌsQ˚Li N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[NTP @≤R∂Vgji≤R∂Vª][Liμj∂. LSxtÌsQ˚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩNRPV NUPáNRP\Æ™sV©´s 2012NRPV ∏R∂W™´sª`Ω ˙xms«ÿ¨dsNRPLi xmnsV©´sLigS xmsáVNRPVª][Liμj∂. CÆ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ 2011 Õ‹[¨s ≠sZaP[uyá©´sV @™´sÕ‹[NTPxqsWÚ.. N]ªRΩÚ G≤yμj∂ FsÕÿ DLi≤R∂À‹[ª][LiμR∂©´sı μy¨sNTP @ORPQLRi LRiWxmsÆ™s[V C NRP¥R∂©´sLi. LSxtÌsQ˚ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ 2011 xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ≠sbPxtÌsQªRΩ DLiμj∂. ALiμ][Œœ¡©´sáV, @’≥¡™´sXμÙj∂ GNRPNSáLiÕ‹[ N]©´srygRi≤R∂Li C G≤yμj∂ ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ™´sVL][™´sWLRiV DÆ™s*ªRΩVÚ©´s Fsgjizqsxms≤T∂Liμj∂. G≤yμj∂ ALRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ @xqsáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DLiμy? @©´sı ˙xmsaRPı ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμj∂. xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWáV ™´sVWªRΩ ¡≤ÔyLiVV, Fyá©´s xms≤R∂ZNP[zqsLiμj∂,ª]÷¡ ALRiV ™´sWryáV xmspLjiÚgS @’≥¡™´sXμÙj∂ OUPQfl”·Li¿¡Liμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @©´sVÀ≥œ¡™´s ¤Õ¡[≠sV, ™´sVLi˙ªRΩVá xqs•¶¶¶∏R∂V ¨sLSNRPLRifl· xmns÷¡ªRΩLigS Fyá©´s xms≤R∂ZNP[zqsLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso DÆ™s*ªRΩVÚ©´s Fsgjizqs©´s æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiª][ LSxtÌsQ˚Li @ªRΩVÕÿNRPVªRΩá\Æ™sVLiμj∂. ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs xqs•¶¶¶∏R∂V ¨sLSNRPLRifl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVVá∏R∂W˘LRiV. øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS, NRP¨ds≠s¨ds FsLRiVgRi¨s LkiºΩÕ‹[ xqsÆ™sV¯ @xqsÚQ˚Li ˙xmsπ∏∂WgjiLi¿¡Liμj∂ C xqsLi™´sªRΩ=LRiÆ™s[V. Dμ][˘gRiVáV 42 lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ xqsÆ™sV¯ª][ LSuÌy˚¨sı, ZNP[Li˙μy¨sı ™´sfl”·NTPLiøyLRiV. \lLiªRΩVáV xmsLi»¡Ã¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂, ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡μR∂™´soáNRPV μR∂WLRi\Æ™sVLiμj∂ C G≤yÆμ∂[.

\Æ™sμR∂˘Li ≠sV©´s•¶¶¶ @¨sı ≠sÀ≥ÿgSáV ™´sVWªRΩ ¡≤ÔyLiVV.  ¡Liμ`∂áV, ALiμ][Œœ¡©´sáª][ æªΩáLigSfl· @»Ì¡V≤T∂NTPLiμj∂. NS¨ds, {qsFsLi NTPLRifl„fi xms»Ì¡VμR∂ágS ˙xmsºΩNRPWá xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLiøyLRiV. @μ≥j∂uÌy©´sLi @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áª][ Æ™sVVLi≤T∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV ªRΩ©´s ¬ø¡[ºΩÕ‹[NTP æªΩøR¡VËNRPV©yıLRiV. ALiμ][Œœ¡©´sá©´sV, ≠s™´sVLRi+á©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s {qsFsLi ªRΩ©´s xms¨s ªy©´sV ¬ø¡[xqsVNRPVF°∏R∂WLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂ ™´sVLi˙ªRΩLi «¡zmsxqsWÚ.. Dμ][˘gS™´sNSaSá©´sV FsLRiÆ™s[xqsWÚ ªRΩ©´s NRPVLji˨s xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. Fyá©´s©´sV ¬ø¡[ºΩÕ‹[NTP æªΩøR¡VËNRPV©yıLRiV. INRPLjiμÙR∂LRiV ≠sV©´s•¶¶¶LiVV}qsÚ.. ≠sVgRiªy ™´sVLi˙ªRΩVáLiμR∂Lji¨ds ªRΩ©´s \Æ™sxmso©´sNRPV ºΩxmsˆVN][gRi÷¡gSLRiV. @¨sıLi…”¡NUP ≠sVLi¿¡ @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ©´sVLi¿¡ NTPLRifl„fi xqsLS‰LRiV gRi¤…Ì¡NRP‰≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ F~Li¿¡ D©´sı ™´sVVxmsˆV©´sV xqs™´sVLÛRiLigS FsμR∂VL]‰¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¨sá¤À¡»Ì¡N][gRi÷¡gSLRiV. 2011©´sV @Liª][BLiª][ A©´sLiμR∂LigS ™´sVVgjixqsVÚ©´sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP 2012 xqsLjiN]ªRΩÚ NRPuÌyá©´sV æªΩ¿¡Ë|ms»Ì¡©´sVLiμj∂. B»¡V Fyá©y xmsLRiLigS, @»¡V FyLÌki xmsLRiLigS NTPLRifl„fi N]ªRΩÚ xqs™yŒ˝œ¡©´sV FsμR∂VL]‰©´s©´sV©yıLRiV. xqsLi˙NSLiºΩ ªRΩLS*ªRΩ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ZNP[{qsAL`i ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s μR∂Lji≠sVÕÿ LSxtÌsQ˚Li ™´sV◊d˝¡ ALiμ][Œœ¡©´s Àÿ»¡ xms»Ì¡≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso G≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı Fs¨sıNRPáª][ Fy»¡V rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NTPLRifl„fi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms¨sºdΩLRiV æªΩ[÷¡F°©´sVLiμj∂. BNRP xmsNRP‰Õ‹[  ¡¤Œ˝¡LiÕÿ ™´sWLji©´s À‹ªRΩ= ©´sVLi¿¡ NTPLRifl„fiNRPV gRi…Ì”¡ F°…‘¡ Æ©sáN]¨s DLiμj∂. BNRP ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQ \Æ™sV©´s …‘¡≤U∂{msNTP 2011 ¨sLSaRP#Æ©s[ ≠sVgji÷¡ËLiμj∂. @LRi

>∑T≥TºqT s¡≥Tº #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ‘·eT Á|üj·T‘êï\T kÕ–+#ês¡T. ø±>± ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+≥&É+‘√ kÕe÷qT´\ |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>± e÷]+~. @&Ü&ç ø±\+˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|s¡>∑≥+‘√ yêVü≤q#√<ä≈£î\T dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. düsêÿs¡T πswüHé _j·T´+ <Ûäs¡qT ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\ qT+∫ ˇø£ÿ s¡÷bÕj·T≈£î ≈£î~+∫+~. nsTTHê Á|ü»\T düsêÿs¡T |ü<∏äø±\˝À ø°\ø£yÓTÆq$ ø£qTeTs¡T>∑j·÷´j·Tì yêb˛ ‘·THêïs¡T. ns√>∑´l ø±s¡T¶ ñqï|üŒ{Ïø° Áô|’y˚≥T ÄdüT |üÁ‘·T˝À¢ yÓ’<ä´+ n+<ä&É+ ˝Ò<äì, 104, 108 yêVü≤Hê\T |ü&Éπøj·T&É+, nÁ|üø£{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ ¬s’‘·+>± rÁe qcÕº\qT #·$#·÷XÊj·Tì ‘˚*Ã#Ó|üŒe#·TÃ. ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T n+<äø£ Áø±|òt Vü‰*&˚qT bÕ{Ï+#ês¡T. Áø±|òt Vü‰*&˚ e\¢ e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\T ì*∫b˛sTT ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ì+–ø£+{≤j·Tì ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\TdüTÔ+~. >±&û ‘·|æŒq bÕ\q, ì+–ø£+{Ïq ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T, ñ<ä´e÷\ ôd>∑˝À $<ë´s¡Tú\ J$‘ê\T, sê»ø°j·T >∑+<äs¡>√fi¯+˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï sê»ø°j·T bÕغ\T, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT y˚&ç ‘êøÏ&ç ‘·–*q ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT, qcÕº\ }_˝À ñqï bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À ø√{Ï ÄX¯\T HÓs¡y˚s¡‘êj·÷? nqï~ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚.

≤R∂«¡©´sVNRPV \|msgS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV ¬ø¡[«ÿLRiVËNRPVLiμj∂. ˙xmsºΩxmsORPQ x§¶‹[μyÕ‹[ xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá @™´sVáVÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¨sáμk∂∏R∂W÷¡=©´s …‘¡≤U∂{ms @xqsáV ªRΩ©´s ≠sμ≥j∂Æ©s[ ≠sxqs¯LjiLi¿¡Liμj∂. Æ™sVVNRPV‰ ¡≤T∂gS ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*LiQ\|ms @≠saS*xqsLi |ms…Ì”¡ ™´sV™´sV @¨szmsLiøyLRiV. BNRP NRP≤R∂xms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ A∏R∂V©´s FyLÌki ≤T∂Fy—¡…fi F°g]»Ì¡VN][™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. BNRP Àÿ©´sV=™y≤R∂ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @À≥œ¡˘LÛjiÆ©s[ ¨sá¤À¡»Ì¡¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ. B»¡V æªΩáLigSfl·, @»¡V «¡gRi©±s.. A FyLÌki¨s Æ™s©yı≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. ™´sVLji N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[\Æ©s©y FyªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV Àÿ ¡V @μ≥j∂gRi≠sVryÚLS? ¤Õ¡[NRP FyLÌki¨s  ¡ºΩNTPLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ lLiLi≤R∂V NRPŒ˝œ¡ zqsμÙyLiªRΩ™´sV©´sı Àÿ ¡V.. FyLÌki¨s NRP©´sV™´sVLRiVgRiV ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿLS?.. 2012Õ‹[ æªΩ[÷¡F°©´sVLiμj∂. LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂WáՋ[ ™´sVL][ NUPáNRP ™´s˘QQNTPÚ «¡gRi©±s. xqsLjiN]ªRΩÚ xqsLiøR¡Ã¡©´sLigS ™´s¿¡Ë©´s «¡gRi©±s 2011Õ‹[ À‹[¤Õ¡≤R∂¨sı NRPuÌyá©´sV FsμR∂VL]‰©yıLRiV. H…‘¡ ©Ø[…‘¡xqsVáV, {qs’d¡H μy≤R∂Váª][ FygRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, ˙xmsºΩxmsOSQá ©´sVLi¿¡ ºdΩ˙™´s F°…‘¡ FsμR∂VL]‰©yıLRiV. @LiVV©y ™y»¡¨sıLi…”¡¨ds @μ≥j∂gRi≠sVLi¿¡ ¨sá ¡≤R∂gRi÷¡gSLRiV. NRP≤R∂xms Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LSxtÌsQ˚ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ LjiNSLÔRiV rÛyLiVV Æ™sV«ÿLÌki ryμ≥j∂Li¿¡ ªRΩ©´s xqsªyÚ øy»¡gRi÷¡gSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fs¨sı ªyLiVVÕÿáV FsLRiÆ™s[zqs©´s ªRΩ©´s ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Õ˝‹[ øyÕÿ ™´sVLiμj∂¨s NSFy≤R∂VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ xqsxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. JμyLRiVˆ ∏R∂W˙ªRΩ }msLji»¡ «¡©´sLiÕ‹[ DLi»¡W, ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V μk∂ORPQáV ¬ø¡[xqsWÚ NUPáNRP Æ©s[ªRΩgS FsμR∂VgRiVªRΩV©yıLRiV. 2012 xqsLi™´sªRΩ=LRiLi A∏R∂V©´s LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªy¨sNTP NUPáNRPLi NS©´sVLiμj∂.

™´sVLki LSxtÌsQ˚ øR¡Lji˙ªRΩ©´sV ™´sWlLi[Ë ©y∏R∂VNRPV≤R∂™´soªy≤y? ¤Õ¡[NRP ¿¡LRiLi“¡≠s Õÿlgi[ FyLÌki¨s "x§¶¶¶xqsÚ'gRiªRΩLi ¬ø¡[}qsryÚLS? @©´sıμj∂ C G≤yμj∂ æªΩ[÷¡F°©´sVLiμj∂.|msμÙR∂gS LS«¡NUP∏R∂W©´sVÀ≥œ¡™´sLi ¤Õ¡[¨s ¿¡LRiLi“¡≠s ªRΩ©´s FyLÌki¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[zqsLiμj∂ 2011Õ‹[Æ©s[. zqs¨s™´sWÕ˝‹[ ¡LixmsL`i z§¶¶¶»˝¡V N]…Ì”¡©´s ¿¡LRiV.. Fy÷¡…”¡N`P=Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi Fn˝y£ms @∏R∂W˘LRiÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡. ¤À¡[xtsQLRiªRΩVgS NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´s\Æ™sV©´s A∏R∂V©´sNRPV Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV μR∂NTP‰LiQ\Æμ∂æªΩ[ aRPW©´s˘Æ™s[V. ™´sVVLiμR∂V™´sVVLiμR∂V GLi μR∂NRP‰©´sVLiμR∂Æ©s[μj∂ @©´sV™´sW©´sÆ™s[V. xqs™´sVV˙μR∂Li ÕÿLi…”¡ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ A∏R∂V©´s J ’¡LiμR∂V\Æ™s©´sxmsˆ…”¡NUP LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı NSFy≤T∂©´s xmnsV©´sªRΩ©´sV ™´sW˙ªRΩLi r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVN][gRi÷¡gSLRiV. @LiVVæªΩ[ xqs\Æ™sVNRP˘ LSuÌy˚¨sNTP \¤«¡N]…Ì”¡ J ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ μR∂XztÌsQÕ‹[ ≠sᩱsgS ™´sWLS≤R∂V. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s NS™yá©´sı ¿¡LRiV N][LjiNRP.. N]ªRΩÚ G≤yμj∂Õ‹[\Æ©s©y ºdΩLRiVªRΩVLiμy? r°¨s∏R∂W A∏R∂V©´s N][LjiNRP©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiVxqsVÚLiμy? @©´sı μy¨sNTP 2012Õ‹[Æ©s[ xqs™´sWμ≥y©´sLi μ]LRiVNRPVªRΩVLiμj∂.BNRP LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[}qs  ¡NRP‰xmsá˅”¡ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ZNP[{qsAL`i. A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤T∂©y, ™´sW…˝ÿ≤R∂NRPF°LiVV©y xqsLiøR¡Ã¡©´sÆ™s[V. æªΩáLigSfl· @Li¤…¡[ ªRΩ©´s }mslLi[ gRiVLRiVÚNRPV ™´s¬ø¡[ËÕÿ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ZNP[{qsAL`i.. 2011Õ‹[ DμR∂˘™´sW¨sı DμÙR∂QXªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ xqsxmnsá™´sV∏R∂W˘LRi©´s≤R∂LiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. xqs•¶¶¶∏R∂V ¨sLSNRPLRifl·, xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯,  ¡Liμ`∂áV, ALiμ][Œœ¡©´sáª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLiORPQ©´sV ™´sVLjiLiªRΩ LRigji÷¡LiøyLRiV. NS¨ds áORPQ ˘Li ¬ø¡[LRi≤R∂LiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. FsÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´s≤R∂NRPVLi≤yÆ©s[ 42 L][«¡ŸÃ¡V rygji©´s xqsÆ™sV¯©´sV ™´sVVgjiLiøyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ æªΩáLigS©y¨sı ≠s¨szmsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[, BªRΩLRi FyLÌkiá FsLi{msá©´sV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV DμR∂˘™´sVLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂LiÕ‹[ xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ xqsxmns÷d¡NRPXªRΩLi NS¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{msá ©´sVLi¿¡ ©´sáVgRiVLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV ÕÿN]‰¨s FyLÌki¨s xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı A∏R∂V©´s.. LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´sÕ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤ÔyLRiV. xqsLi˙NSLiºΩ ªRΩLS*ªRΩ DμR∂˘™´sW¨sı DμÙR∂QXªRΩLi ¬ø¡[zqs LSxtÌsQ˚Li ryμ≥j∂ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ZNP[{qsAL`i.. 2012Õ‹[\Æ©s©y áORPQ ˘Li ¬ø¡[LRiVªyLS? æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ N]ªRΩÚ G≤yμj∂Õ‹[ Æ©sLRiÆ™s[LRiVªRΩVLiμy? N]μÙj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[Æ©s[ æªΩ[÷¡F°©´sVLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚ≠dsV¯μR∂ LSxtÌsQ˚ μR∂aSμj∂aRP©´sV ™´sWlLi[Ë, LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQá À≥œ¡≠sªRΩ™y˘¨sı æªΩ[¤Õ¡[Ë N]ªRΩÚ G≤yμj∂NTP xqsLjiN]ªRΩÚgS ry*gRiªRΩLi xmsáVNRPVμyLi.


eT∞fl ô|Á{À u≤<äT&ÉT:©≥s¡T≈£î s¡÷. 2.25 ô|+|ü⁄ ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\ ˇ‹Ô&çøÏ ‘·˝§–Z+~. eTs√kÕ] ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄q≈£î nqTeT‹∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ô|’ ©≥s¡T≈£î s¡÷bÕsTT ô|s¡>∑e#·Ãì Á|ü#ês¡+ »]–+~. nsTT‘˚ mes¡÷ }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± ©≥s¡T≈£î s¡÷. 2.25 <Ûäs¡ ô|s¡T>∑T‘√+<äì, »qe] 1e ‘˚B qT+#˚ q÷´ Çj·TsY ø±qTø£>± $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ô|Á{À˝Ÿ ø£+ô|˙\ Ms¡u≤<äT&ÉT u≤<äT‘·THêïj·Tì n~Ûø±s¡ esêZ\ düe÷#ês¡+. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 225 ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î\T |üì#˚düTÔHêïsTT. M{Ï˝À Ç+&çj·THé ÄsTT˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé≈£î 86, Væ≤+<ä÷kÕúHé ô|Á{À*j·T+ ø±s=ŒπswüHé 65, u≤s¡‘Y ô|Á{À*j·T+ ø±s=ŒπswüHé 40, Ç+&√ ãsêà ô|Á{À*j·T+ 18, ]\j·THé‡ 16 ã+≈£î\T |üì#˚düTÔHêïsTT. <ë+‘√ õ˝≤¢ô|’

Á|ü‹s√p \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\ ô|Á{À˝Ÿ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ÉqT+~. n+‘·sê®rj·T+>± Á≈£L&é ÄsTT˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|]>±j·Tì, s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te |ü&çb˛sTT+<äì ø±s¡D≤\T #·÷|ü⁄‘·÷ ô|Á{À e&ɶq uÛ≤Ø>± $~ÛdüTÔHêïs¡T. ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\ ˇ‹Ô&çøÏ πø+Á<ä+ ‘·˝§>∑TZ‘·T+<äì, <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+ U≤j·TeTì Á|üuÛÑT‘·« esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ 2012 q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ ø±qTø£>± ø£¬s+≥T #ÛêØ®\T ô|+#·T‘·T+&É>±, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|Á{À˝Ÿ <ë«sê ‘=* |üqTï\ u≤D≤ìï dü+~Û+∫+~. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± Á|ü‹|üøå±\T ôd’‘·+ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄q≈£î e´‹πsø£+>± Ä+<√fi¯q\T #˚j·T&É+ e÷H˚kÕs¡T. <ë+‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ÉT eTÚq+>± á uÛ≤sêìï uÛÑ]+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

Ä~yês¡+ 1, »qe], 2012

ã>∑&É kÕ>∑s¡+ e+‘Óq |üqT\≈£î eTTVüAs¡Ô+ Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô):ˇ&çXÊ dü]Vü≤<äT› Á>±e÷˝À¢ ñqï Ä+Á<ÛäT\ ø£cÕº\T |üP]Ô>± ás¡qTHêïsTT. yÓT[j·÷|ü⁄{Ϻ eT+ &É\+ #·|üs¡ Á>±eT düMT|ü+˝À ˇ&çXÊ uÛÑ÷uÛ≤ >∑+˝À ñqï 15 Á>±e÷\ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T ì‘·´+ z ∫qïbÕ{Ï ø£Á e+‘Óqô|’ ÁbÕD≤\qT ns¡#˚‹˝À ô|≥Tºø=ì Á|üj·÷D+ kÕ–+#˚ yês¡T. Bìô|’ m≥ºπø\≈£î düŒ+~+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ‘ê‘êÿ*ø£ e+‘Óq≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚XÊs¡T. e+‘Óq ÁbÕ+s¡ uÛÀ‘·‡yêìøÏ e∫Ãq sêh n≥MXÊK eT+Á‹, bÕ‘·|ü≥ï+ myÓTà˝Ò´ X¯Á‘·T#·s¡¢ $»j·T sêeTsêE düVü≤ø±s¡+‘√ ‘êC≤>± |ü+#ê j·TrsêCŸ XÊK eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ ‘·TbÕqT |ü⁄qsêyêdü ì<ÛäT\T s¡÷. 30 \ø£å\T eT+ps¡T #˚dü÷Ô Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. B+‘√ »qe] 2q e+‘Óq ìsêàD≤ìøÏ eT+Á‹ X¯Á‘·T#·s¡¢ $»j·Tsê eTsê E‘√ X¯+≈£îkÕú|üq #˚sTT+#˚+<äT≈£î |ü+#ê j·TrsêCŸ n~Ûø±s¡T\T eTTVüAs¡Ô+ ìs¡ísTT + ∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

Á|ü‘˚´ø£ sêh+‘√H˚ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\T ‘·eT nqT≈£îqï \øå±´ìï kÕ~Û+#˚+‘· es¡≈£î ñ<ä´$TkÕÔeTì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·÷ \ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä~˝≤u≤<é˝À ìs¡« Væ≤düTÔqï ]˝Ò Bø£å\T X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 727 s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± {ÏÄ sYmdt Hêj·T≈£î\T, ◊ø±dü H˚‘·\T ‹s¡T|ü‹, <ëyÓ÷<äsY, Á|üuÛ≤ø£sY\T e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ ø£*d æø£≥Tº>± ñ<ä´$TkÕÔeTì nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh @sêŒ≥T ‘·|üŒ Á|ü»\≈£î eTs√ e÷s¡Z+ ˝Ò<äì Á|ü‘˚´ø£ sêh+‘√H˚ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘êj·Tì yês¡Hêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T, düe÷y˚XÊ\ ù|]≥ C≤|ü´+ #˚j·T ≈£î+&Ü Á|ü»\ e÷H√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TD+>± Á|ü‘˚´ø£ sêh+ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh+ kÕ~Û+#˚+‘· es¡≈£î ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

Á|ü‘˚´ø£ Á>±eTdüuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+#ê* Ä~˝≤u≤<é, ôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À nìï |ü&ç+#êj·Tr\˝À dü+e‘·‡sêìøÏ Hê\T>∑TkÕs¡T¢ Á|ü‘˚´ø£ Á>±eTdüuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±] b˛#·j·T´ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ e÷Á‘·y˚T ìs¡«Væ≤+#˚ á düuÛÑ\qT Hê\T>∑T≈£î ô|+#·T‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚dæq n<˚XÊ\≈£î qT>∑TD+>± ñ‘·Ôs¡T«\qT C≤Ø #˚XÊeTHêïs¡T. Bì Á|üø±s¡+ »qe] 2, @Á|òæ˝Ÿ 14, E˝…’1, nø√ºãsY 3e ‘˚B\˝À ‘·|üŒì dü]>± Á|ü‘˚´ø£ Á>±eT düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä ñ‘·«s¡T«\T ù|s=ÿHêïs¡T. á düuÛÑ˝À¢ eT÷&ÉT HÓ\\ Á>±eT |ü+#êj·Tr Ä<ëj·T+, e´j·÷\T, ‘ê>∑T˙s¡T, bÕ]X¯ó<äΔ´+, $<ä´, e´ekÕj·T+, kÕe÷õø£ dü$T‹, bÂwæºø±Vü‰s¡+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+∫ <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ ìy˚~ø£\qT ø±sê´\ j·÷ìøÏ |ü+|æ+#ê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T.

Ä~˝≤u≤<é˝À $<äT´‘Y ø√‘·\ ‘·–Z+|ü⁄ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Ä~˝≤u≤<é &ç$»Hé |ü]~Û˝À $<äT´‘Y ø√‘· düeTj·÷\qT ‘·–Z+∫q≥T¢ $<äT´‘Y XÊK &çÇ C…ÄsY #√Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À |ü≥ºD≤\≈£î Äs¡T >∑+≥\ bÕ≥T $<äT´‘Y ø√‘·\T $~ÛdüTÔ+&É>± eT+&É˝≤\≈£î 8 >∑+≥\ bÕ≥T $<äT´‘Y ø√‘·\T+&˚$. Á|üdüTÔ‘·+ |ü{ºD≤\≈£î 3 >∑+≥\≈£î, eT+&É˝≤\≈£î 4 >∑+≥\T e÷Á‘·y˚T $<äT´‘Y ø√‘·\T $~ÛdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. |ü{ºD≤\≈£î ñ<äj·T+ 6.00 >∑+≥\ qT+∫ 7.30 >∑+≥\≈es¡≈£î eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 qT+∫ 4.30 >∑+≥\ es¡≈£î $<äT´‘Y ø√‘·\T ñ+{≤j·Tì nHêïs¡T. eT+&É˝≤\\≈£î ñ<äj·T+ 6.00 qT+∫ 8.00 >∑+≥\ es¡≈£î, kÕj·T+Á‘·+ 4.00 qT+∫ 6.00 >∑+≥\≈es¡≈£î $<äT´‘Y ø√‘·\T neT\e⁄‘êj·Tì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T á $wüj·÷ìï >∑eTì+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

s¡÷mÁ.sø√{Ï $\Te #˚ ù d ¡ #·+<äq+ kÕ«BÛq+ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ+ø £≥–] n≥M ÁbÕ+‘·+˝À X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yê s¡TC≤eTTq yÓ+ø£≥–] b˛©düT\T $düÔè‘·+>± <ë&ÉT\T #˚dæ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd mÁs¡#·+<äHêìï nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔ+&É>± |ü≥Tº≈£îì d”CŸ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT÷&ÉT yêVü≤Hê\qT, eTT>∑TZs¡T düà>∑¢s¡¢qT ≈£L&Ü n¬sdüTº #˚dæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. 2011 dü+e‘·‡s¡+ X¯ìyês¡+‘√ eTT>∑TdüTÔ+&É>± ∫e] s√E Ç+‘· ô|<ä› m‘·TÔq mÁs¡#·+<äHêìï kÕ«BÛq+ #˚düT ø√e&É+‘√ bÕ≥T ø√{Ï $\Te #˚ùd mÁs¡# ·+<äHêìï d”CŸ #˚j·T&É+ @ @&Ü~ yÓTT<ä{Ï kÕ] ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+ nì b˛©düT\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

õ˝≤¢˝À s¡ø£Ôì~Û πø+Á<ë\ @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T:ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ Áoø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À |ü\T #√≥¢ s¡ø£Ôì~Û πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À e÷Á‘·y˚T s¡ø£Ôì~Û πø+Á<ä+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |üP]Ô kÂø£sê´\‘√ M{Ïì @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\T n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. ¬s&éÁø±dt Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕ\ø=+&É &ç$»Hé πø+Á<ä+˝Àì Ç+~sêq>∑sY ø±\˙˝À >∑\ q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ düeTT<ëj·T+˝À s¡ø£Ô<ëq •_sêìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡ø£Ô<ëq+ #˚dæ eTs=ø£]øÏ ÁbÕD≤\T ø±bÕ&˚ u≤<Ûä´‘·qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Äs√>∑´+>± ñqïyês¡+‘ê Á|ü‹ Äs¡T HÓ\\Tø=ø£kÕ] s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ¬s&éÁø±dt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T &Ü. |æ.»>∑H√àVü≤qsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ\ø=+&É˝À ¬s&éÁø±dt dü+düú≈£î uÛÑeq dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+∫, yÓT>± s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ @sêŒ≥T#˚dæq Äضy√qT n_Ûq+~+#ês¡T. Äضy√ mdt.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹

ˇø£ÿs¡÷ $]$>± ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHê\ì dü÷∫+#ês¡T. s¡ø£Ô<ëq •_s¡+˝À $$<Ûä ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T, ñ<√´>∑T\T ø£*dæ düTe÷s¡T 250 eT+~ es¡≈£î bÕ˝§Zì s¡ø±Ôì <ëq+ #˚XÊs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT kÕúìø£+>± ñqï Ç+~sêq>∑sY ø±\˙˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ düeTT<ëj·÷ìï ø£˝…ø£ºsY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ìeTàø£ düTÁ^e⁄\T, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T mdt.<ë yÓ÷<äs¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eè<Ûë>± ñqï uÛÑeHê˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\T @sêŒ≥T #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n<Ó› uÛ≤s¡+ ‘·–Z+#·&É+‘√ bÕ≥T Á|ü»\≈£î kÂø£s¡´+ ø£*π>˝≤ #˚dæq Äضy√qT n_Ûq+~+#ês¡T. ‘·Vü≤•˝≤›s¡T $.$y˚ø±q+<ä, &ûmdty√ *©¢ |ü⁄wüŒHê<∏ä+ Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ¬s&éÁø±dt˝À XÊX¯«‘· düuÛÑ´‘·«+ rdüT≈£îqï &Ü. |æ.m˝Ÿ.sêE, |æ.ø£ècÕísêe⁄, dæ.m˝Ÿ.Hêj·TT&ÉT, &Ü, mdt.eTqà<Ûäsêe⁄\qT ø£˝…ø£ºsY dü‘·ÿ]+#ês¡T.

¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\‘√ ¬s’‘·T\T ø£cÕº\T |ü&ÉT‘·T+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ M]ì Ä<äTø√e&É+˝À $|òü\yÓTÆ+<äì Ä~˝≤u≤<é m+|” s¡y˚Twt sê<∏√&é Äs√|æ+#ês¡T. õ˝≤¢qT ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{ÏøÏ H˚{Ï es¡≈£î düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛e&É+ Á|üuÛÑT‘·« |üìrs¡T≈£î ì<äs¡ÙqeTì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ |ü≥¢ $eø£å #·÷|ü⁄‘·÷, Á|üø£≥\≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. sêh+˝À HÓ\ø=qï ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\≈£î

dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï ¬s’‘·T\≈£î n+&É>± ì*#˚+<äT≈£î ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT |üs¡´≥q\T »]|æ‘˚ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T nqedüs¡ Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ¬s’‘·T\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ÄyÓ÷~+#·≈£î+&Ü n~Ûø±s¡ bÕغ düuÛÑT´\T n&ÉT¶|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝ÀHÓ’Hê ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT ÄyÓ÷<ä+ »s¡bÕ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

sê»ø°j·T ô|qT e÷s¡TŒ\≈£î lø±s¡+ #·T{Ϻq 2011 HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À 2011e dü+e‘·‡s¡+ sê»ø°j·T ô|qT e÷s¡TŒ\≈£î Áoø±s¡+ #·T{Ϻ+~. |òü*‘·+>± n≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, Ç≥T ø±+Á¬>dt bÕغ Ä‘·às¡ø£åD˝À |ü&Éy˚XÊsTT. 2009 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ HÓ\÷¢s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ‘√ düVü‰ HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, Ä‘·à≈£Ls¡T, ñ<äj·T–], düπs«|ü*¢ nôd+;¢ kÕúHê\qT ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\T#·T≈£î+~. n˝≤π> HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ kÕúHêìï Á|üC≤sê»´+ bÕغ ¬>\T#·T≈£î+~. Çø£ Á|ü‹|üø£å bÕغ nsTTq ‘Ó\T>∑<˚X¯+ dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥, >∑÷&É÷s¡T, ø±e*, ø√ePs¡T, yÓ+ø£≥–] kÕúHê\qT ¬>\T#·T≈£î+~. n+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ 5, ø±+Á¬>dt 4, |æÄØŒ ˇø£ kÕúHê\˝À ¬>\T#·T≈£îHêïsTT. 2010 ôdô|º+ãsY 2q &Üø£ºsY yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ôV≤*ø±|üºsY Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+∫q nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ sê»ø°j·÷\˝À düŒwüºyÓTÆq N*ø£ @s¡Œ&ç+~. 2011 dü+e‘·‡sêìøÏ ñ<Ûäè‘·yÓTÆq ø±+Á¬>dt bÕغ HÓ\÷¢s¡T m+|” y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ñ<äj·T–] m+|” y˚Tø£bÕ{Ï #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶, &çdædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT m\¢dæ] >√bÕ\¬s&ç¶, |ædædæ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Áo<ÛäsY¬s&ç¶, e÷J C…&ûŒ #Ó’s¡àHé <ëø£ì >√es¡ΔHé¬s&ç¶\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡T. Ç~ ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ sê»ø°j·÷\˝À ø√\Tø√ì <Óã“ ø±>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡|ü⁄q ø√ePs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï q\¢|ü⁄¬s&ç¶ Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À #˚] ‘Ó\T>∑T<˚XÊìï <Óã“rXÊs¡T. B+‘√ >∑‘·+˝À 4 kÕúHê\˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ eT÷&ÉT nôd+;¢ kÕúHê\≈£î |ü]$T‘·+ ø±e&É+, HÓ\÷¢s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìï bı>=≥Tºø√e&É+ »]–+~. n˝≤π> 5 kÕúHê\‘√ n~Ûø±s¡+˝À ñqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ 4kÕúHê\≈£î |ü&çb˛sTT+~. nsTT‘˚ Á|üC≤sê»´+ bÕغ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ ø±e&É+ e\¢ eT∞¢ ø±+Á¬>dt ã\+ 4 kÕúHê\≈£î #˚]+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 5e kÕúHêìï <äøÏÿ+#˚+<äT≈£î ‹]– $X¯«Á|üj·T‘·ï+ #˚k˛Ô+~. Çø£ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]q ñ<äj·T–] XÊdüq düuÛÑT´&ÉT y˚Tø£bÕ{Ï #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶, Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT HÓ\÷¢s¡T m+|æ y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶\ MT<ä <ë<ë|ü⁄ y˚≥ U≤j·T+ ø±e&É+‘√ Ä ¬s+&ÉT

ìjÓ÷»esêZ\≈£î, ø√ePs¡T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑&ÜìøÏ á @&Ü~˝ÀH˚ Á|üø£{Ï+#ês¡T. e#˚à @&Ü~ »]π> ñ|ü mìïø£\≈£î 2011˝À ;»+ |ü&ç+<äì #ÓbÕŒ*. ø±>± 2011˝À »]–q myÓTੇ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·q ñìøÏì ø√˝ÀŒ>± ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ b˛{≤b˛{°>± mìïø£˝À¢ ‘·\|ü&ç ∫es¡≈£î ø±+Á¬>dt n‹ ‘·≈£îÿe yÓTC≤غ‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚dæq yêø£{Ï Hêsêj·TD¬s&ç¶, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]Δ Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ MT<ä πøe\+ 7 z≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>\Tbı+<ä>±, {Ï&ç|æ ‘·s¡|òü⁄q b˛{Ï #˚dæq s¡$#·+Á<ä 30 z≥¢ ‘˚&Ü‘√ z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. >∑‘· @&Ü~‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ 2011˝À sê»ø°j·T bÕغ\ eT<Ûä´ ø£ø£å\T ô|]>±j·TH˚ #ÓbÕŒ*. Äq+ k˛<äs¡T\≈£î ˙&É\ yÓqï+{Ïñ+&˚ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé ø±ø£ì >√es¡ΔHé¬s&ç¶ ã<ä› X¯Á‘·Te⁄>± e÷]b˛>±, ∫es¡≈£î õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ô|’ Äq+ k˛<äs¡T\T @d”; <ë&ÉT\T #˚dæì yÓ’q+ yê]<ä›] eT<Ûä´ eT]+‘· <ä÷sêìï ô|+∫+~. n˝≤π> 2009 mìïø£˝À¢ Äq+ k˛<äs¡T\T, y˚Tø£bÕ{Ï k˛<äs¡T\T |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+‘√ ¬>\Tbı+~ nqï<äeTTàfi¯¢ ø£*dæyÓT*dæ ñ+&ç 2011 Hê{ÏøÏ yê]<ä›] eT<Ûä´ |ü#·Ã>∑{Ϻ y˚ùdÔ ã>∑TZeTH˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. Ç<˚ |ü]dæú‹ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ ≈£L&Ü @s¡Œ&ç+~. 2009 mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ ‘·s¡T|ü⁄q ø√ePs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ¬>\Tbı+~q q\¢bÕ{Ï Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ä bÕغ <ë«sê rÁe e´‹πsø£‘· @s¡Œ&ç 2011˝À sêJHêe÷ #˚j·T>± e#˚à @&Ü~ »]π> ø√ePs¡T ñ|ü mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ ‘·s¡T|ü⁄q nuÛÑ´]Δ>± b˛{° #˚ùd dü«j·÷q ‘·q y˚Tqe÷eT nsTTq k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&綑√ b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± n≥T ø±+Á¬>dt, Ç≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\‘√ düK´‘·>± ñ+≥÷ |æÄsY|æ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ nj·÷´ø£ Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q myÓTà˝Ò´>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Áo<ÛäsYø£ècÕí¬s&ç¶ @ @&Ü~ õ˝≤¢ sê»ø°j·÷\˝À n‘·´+‘· n<Ûäèwüºe+ ‘·T&ÉTì>± ô|s√ÿqe#·TÃ.

düeTdü´\≈£î nVü≤+ø±s¡y˚T eT÷\+ sê#·|ü*¢˝À |òüTq+>± ls¡eTDeTVü≤]¸ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#·+˝À düeTdü´\ìï+{Ïø° nVü≤+ø±s¡y˚T eT÷\eTì $<ë´dü«s¡÷bÕq+<ä kÕ«MTJ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü‹ÔbÕ&ÉT eT+&É\+ sê#·|ü*¢ Á>±eT+˝À Ä<Ûë´‹àø£ kÂs¡uÛÑ+ yÓ*¢$]dæ+~. õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+∫ Ä<Ûë´‹àø£ uÛÑ≈£îÔ\T y˚˝≤~>± ‘·s¡* e#êÃs¡T. s¡eTDeTVü≤]¸ Ä\j·T+˝À ls¡eTD nc˛º‘·Ôs¡ X¯‘·Hêe÷e[ ns¡Ãq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düTe÷s¡T 15y˚\ eT+~ ô|’ã&ç uÛÑ≈£îÔ\T, Ä<Ûë´‹àø£|üs¡T\T s¡eTDeTVü≤]¸øÏ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À lø±fi¯Vü≤dæÔ lX¯óø£ÁãVü‰àÁX¯e÷~Û|ü‹ $<ë´dü«s¡÷bÕq+<ä–] kÕ«MTJ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü‹ e÷qe⁄&ÉT Ä<Ûë´‹àø£ ‘·‘êÔ«ìï n\es¡TÃø√yê\ì ñ<√“¤~+#ês¡T. Ä<Ûë´‹àø£ ‘·‘·Ô«+ <ë«sêH˚ Á|üXÊ+‘·‘·, XÊ+‹ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. lXÊ+‹ ÄÁX¯eT+ ñ‘·Ôs¡ |”sƒê~Û|ü‹ $qÁeT #Ó’‘·q´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷C≤ìï ø£\Twæ‘·+ #˚düTÔqï

n+XÊ\|ü≥¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. s¡eTD ùdyêÁX¯eT n~Û|ü‘·T\T lsêe÷q+<ä, ldüÿ+<ä<˚•ø±ÁX¯e÷~Û|ü‘·T\T \ø£åàD≤q+<ä, lsêeTø£èwüí ùdyêÁX¯eT+ Á|ü‹ì~Û ì]« X‚cÕq+<ä, lsêeTø£èwüí ùdyêÁX¯eT+ Á|ü‹ì~Û |üs¡ÁãVü‰àq+<ä e÷‘êJ ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–dü÷Ô s¡eTD eTVü≤]¸ ‘·‘êÔ«ìï $e]+#ês¡T. n\÷¢] Hêsêj·T DsêE CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚j·T>±, áX¯«sêq+<ä Á|üDe |ü‘êø±ìï Ä$w üÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ dü$Twæº <Ûë´q+, nqïes¡+ <˚ekÕúq ns¡Ã≈£î\#˚ nc˛º‘·Ôs¡ X¯‘·Hêe÷e[ s¡eTDeTVü≤]¸øÏ ns¡Ãq, eTè‘·T´ +»j·T Vü≤ÀeT+ y˚&ÉTø£>± »]>±sTT. Ä<Ûë´‹àø£ düuÛÑ nq+‘·s¡+ dü+^‘· ø£#˚], ø√˝≤≥+ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± 15y˚\≈£î ô|’>± uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqïdüe÷sê<Ûäq »]–+~.

qøÏ© H√≥¢ eTTsƒê n¬sdüTº

n‘· ´edüs¡ ùde\qT $s¡$T+∫q pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): düÁø£eT+>± ‘·eT≈£î ôd’º|òü+&é

HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e\ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À <=+>∑ H√≥¢ e÷]Œ&ç $#·Ã\$&ç>± »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ >∑÷&É÷s¡T˝À b˛©düT\T <=+>∑H√≥¢qT #Ó˝≤eTDÏ #˚düTÔqï eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\qT n¬sdüTº #˚dæ yê] qT+∫ 28y˚\ H√≥¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. <=+>∑ H√≥¢ eTTsƒê ì+~‘·T\+<äs¡÷ ø√˝Ÿø£‘ê ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q zuÒ<ÛäsY (22), yÓTÆ<ä÷sY(20), dü|ò”(18)>± >∑T]Ô+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ ì+~‘·T\T >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì z ∫\¢s¡ <äTø±D+ e<ä›≈£î yÓ[¢ 70 s¡÷bÕj·T\≈£î edüTÔe⁄\qT ø=qT>√\T #˚dæ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ H√≥T Ç#êÃ&ÉT. B+‘√ Ä <äTø±D+ j·T»e÷ì <ä>∑Zs¡ ∫\¢s¡ ˝Òø£b˛>± |üø£ÿ <äTø±D+ e<ä›≈£î yÓfi≤¢&ÉT. Ä cÕ|ü⁄ j·÷»e÷ì <=+>∑H√≥ì >∑T]Ô+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#êsêìï ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. á <äTø±D≤ìøÏ |üø£ÿH˚ >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ b˛©dtùdºwüHé ñqï+<äTH˚ yÓ+≥H˚ nø£ÿ&ç #˚s¡T≈£îì n‘·&çï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. >∑÷&É÷s¡T b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

n≥ºVü‰dü+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq sêhkÕúsTT dü+^‘· b˛{°\T ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): nuÛÑT´<äj·T bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ dü÷s¡´ø£fi≤eT+~s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq sêÁwüº kÕúsTT dü+^‘· b˛{°\T X¯ìyês¡+ n≥ºVü‰dü+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. sêÁwüº+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e∫Ãq 40eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\T á b˛{°\≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. MD, ejÓ÷*Hé, |üP¢{Ÿ, ø±¢]HÓ{Ÿ, düHêïsTT, eTè<ä+>∑+, &√\T, |òüT≥+e+{Ï yê{Ï˝À ø£fi≤ø±s¡T\T ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. π

#Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô >∑‘· 3 s√E\T>± $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤düTÔqï pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ X¯ìyês¡+ n‘·´edüs¡ ùde\qT ôd’‘·+ ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ s√>∑T\≈£î pìj·TsY &Üø£ºs¡¢ qT+&ç m≥Te+{Ï yÓ’<ä´ ùde\T n+<ä&É+ ˝Ò<äT. á n+X¯+ô|’ pìj·TsY &Üø£ºs¡¢ nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T #êDTø£´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î yÓqTø£&ÉT>∑T y˚düTÔ+<√ ns¡Δ+ ø±e&É+˝Ò<äHêïs¡T.

yÓ ’ m dt $Á>∑ V ü ≤ + <Û ä « +dü + ø±øÏHê&É, eT+&É\ |ü]~Û˝Àì e\dübÕø£\

&çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTq »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À z e´øÏÔøÏ rÁe >±j·÷\T ø±>± Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡≈£î&Ó’q ˝≤Ø Á&Ó’esY ˝≤Ø e~* |üsês¡j·÷´s¡T. ø£s¡|ü eT+&É\+ e\dübÕø£\ Á>±eT+˝À yÓTsTTHés√&ÉT¶ô|’ >∑‘·+˝À yÓ’mdt ì\TyÓ‘·TÔ $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ø±øÏHê&É qT+&ç sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ yÓfi¯ó‘·Tqï z ˝≤Ø n‹ y˚>∑+>± e∫à n<äT|ü⁄‘·|æŒ yÓ’mdt $Á>∑Vü‰ìï &Ûûø={Ϻ+~. B+‘√ $Á>∑Vü≤+ |üP]Ô>± <Ûä«+düyÓTÆ+~. $Á>∑Vü≤+ Á|üø£ÿH˚ ñqï yêdü+XË{Ϻ nbÕŒsêe⁄ nH˚ e´øÏÔøÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. á dü+|òüT≥q #·÷dæ kÕúì≈£î\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ Á&Ó’esY ˝≤Ø e~* |üsês¡j·÷´&ÉT. yÓ’mdt $Á>∑Vü≤+ <Ûä«dü+ ø±e&É+ ‘Ó\T‡≈£îqï yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T e÷$T&Ü\ yÓ+ø£fÒwt, nq+‘·ñ<äj·TuÛ≤düÿsY, Á|òüP{°≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. yÓ’mdt $Á>∑Vü‰ìï |ü⁄q]ï]à+#˚es¡≈£î ˝≤Øì d”CŸ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

|òüTq+>± nj·T´|üŒ ÄuÛÑs¡D≤\ ñπs–+|ü⁄ ø±e÷¬s&ç¶,&çôd+ãsY31.(düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì nj·T´|üŒ<˚yê\j·T+˝À kÕ«$Tyê] ÄuÛÑs¡D≤\ }πs–+|ü⁄ X¯ìyês¡+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄuÛÑs¡D≤\ }πs–+|ü⁄qT |ü⁄s¡düÿ]+ #·Tø=ì N\ lìyêdt kÕ«$T Á>∑÷|t ñ<äj·T+ eTVü≤|ü&ç |üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄuÛÑs¡D≤\ }πs–+ |ü⁄ n<ä´≈£åî\T N\ Á|üu≤ø£sY Ç+{ÏqT+&ç ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD |ü⁄s¡M<äT\ >∑T+&É nj·T´|üŒq>∑sY qT+&ç ãj·T\T<˚] MøÏ¢e÷¬sÿ{Ÿ, >∑+CŸs√&é, düTu≤wts√&é, ùdºwüHé s√&ÉT¶, MT<äT>± 200\ nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\‘√ }πs–+|ü⁄ »]–q~. á }πs–+|ü⁄ nq+‘·s¡+ nj·T´|üŒ Ä\j·÷ìøÏ #˚s¡Tø=ì kÕ«$Tyê]øÏ ÄuÛÑs¡ D≤\T n\+ø£]+∫q nq+‘·s¡+ nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\T, uÛÑø±Ô<äT\T <ä]Ù+#·Tø=Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ Á|üu≤ø£sYkÕ«$T Á>∑÷|t yês¡T _ø£å ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ø£*j·TT>∑ yÓ’≈£î+≥+>± ø=+>∑T ã+>±s¡+>± |æ*∫q |ü*πø <Ó’e+ ø±e⁄q kÕ«$Tj˚TX¯s¡D+ nj·T´|üŒ n+≥T X¯s¡DT >√wü\‘√ e÷s¡TyÓ÷–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±e÷¬s&ç¶ sê»eTÚ[ Á>∑÷|t sêÁ‹ |ü&ç|üP», |ü+|ü] \ø£åàHé kÕ«$T sêÁ‹ n˝≤ŒÄs¡+ Vü≤qà‘YsêyékÕ«$T Ä<ä«s¡´+˝À »s¡T|ü ã&ÉT‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. nj·T´|üŒùdyê dü$T‹, düuÛÑ´\T, $$<ä eT+&É˝≤\ nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ kÕ«>∑‘· dü+ãsê\T ø±e÷¬s&ç¶,&çôd+ãsY31.(düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&綽À q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ kÕ«>∑‘· dü+ãsê\˝À j·TTe‘· ìeT>∑ïyÓTÆHês¡T. Ä~yês¡+ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡ Äs¡+uÛÑ+ ne&É+‘√ #ê˝≤eT+~ ∫qï, ô|<ä› ‘ês¡‘·eT´ u≤yê\T ˝Ò≈£î+&Ü ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡ dü+uÛÑsê\ @sê‡≥¢˝À ‘·\eTTqø£˝…’Hês¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ôd\e⁄ ~q+ ø±e&É+‘√ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ düVü≤ á jÓTTø£ÿ ø=‘·Ô dü+e‘·‡sêìøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü*πø+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Äq+<√‘ê‡\‘√ ñ$«\÷s¡T‘·THêïs¡T. á ø=‘·Ô dü+e‘·‡sêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì d”«{ŸôVAeTT\T, uÒø£] cÕ|ü⁄\T Á|ü»\‘√ øÏøÏÿ]dæ b˛j·÷sTT. eT<ä´+u≤ãT\≈£î eT+<äTbÕغ\‘√ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ dü+ãsê\qT »s¡T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î ôVA≥˝Ÿ‡˝À bÕغ\ @sêŒ≥¢˝À ìeT>∑ï yÓTÆHês¡T, mø£ÿ&É #·÷dæq yÓTT‘·Ô+ |ü+&É>∑ yê‘êes¡D+˝≤ HÓ\ø=+~. |ü≥ºD+˝À nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü eTT+<äTC≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ø±e÷¬s&ç¶ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ùdïVü≤uÛ≤e+‘√ ø=‘·Ô dü+e‘·‡sêìï ÄVü‰V«ìæ≤+#ê\ì nHêïs¡T. eT<ä´+ $Áø£j·T πø+Á<ë\T, ø£\T¢ $Áø£j·T πø+Á<ë\T s√E˝≤>∑H˚ düeTj·T bÕ\q bÕ{Ï+#ê\ì &çmdæŒ ¬s&ç¶ >∑+>±<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T.

$<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄ ‘·>∑<äT : <˚X¯+ Hêj·T≈£î\T <√eTø=+&É,&çôd+ãsY31.(düTes¡íyês¡Ô) : ì‘ê´edüs¡ düs¡≈£î\ <äs¡\T Äø±XÊq+{Ϻ Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·Tqï kÕe÷qï ù|<ä Á|ü»\ô|’ $<äT´‘Y #êØ®\T ù|+#ê\H˚ ìs¡íj·÷ìï yÓ+≥H˚ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ñ|üdü+e]+#·Tø√yê\ì <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À <√eTø=+&É eT+&É\ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ Hêj·T≈£î\T b˛+>∑T\ e÷s¡T‹, b˛‘·>√ì Hêsê>ö&é nHêïs¡T. ô|Á{À˝Ÿ &çõ˝Ÿ >±´dt <äs¡\T ô|+∫ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ kÕe÷qT´&ç q&ç¶ $]∫+<äì Ç˝≤+{Ï Çã“+~ ø£s¡ |ü]dæÔ‘·T\T m<äTs=ÿ+≥Tqï kÕe÷qT´&çô|’ $<äT´‘Y #êØ®\ yê‘· ‘·>∑<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À <äs¡\T $|üØ‘·+>± ù|]>±j·Tì n~ø±s¡T\T n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì yês¡Hêïs¡T. yÓ+≥H˚ $<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄<ä\ ìs¡íj·÷ìï e÷s¡Tà ø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T, á ø±s¡´Áø£eT+˝À s껬s&ç¶, \øÏåàHêsêj·Tq >ö&é, eTHÓï+ XÊ´+¬s&ç¶, lìyêdt, mdt¬ø düj·T´<é, s¡$, ô|+≥j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eT÷&ÉT >Á ±e÷\≈£î <˚X+¯ ø£$T{°\T <√eTø=+&É,&çôd+ãsY31.(düTes¡íyês¡Ô) : <√eTø=+&É eT+&É\+ ;_ ù|{Ÿ, n+#·q÷sY, ø√Hê|üPsY Á>±e÷\˝À {Ï&ç|æ Á>±eT ø£$T{Ï\qT mqTï≈£îqï≥T¢ {Ï&ç|æ eT+&É\ n<ä´≈£åî\T \øÏåàHêsêj·TD>ö&é, b˛+>∑T\ e÷s¡T‹ X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ;_ ù|≥ Á>±eT ø£$T{Ï n<ä´≈£åî\T>± >√Á‘ê\ kÕ«$T, ñbÕ<ä´≈£å\T>± Hê>±s¡|ü⁄ ø√≥eTj·T´, ø±s¡´<ä]Ù>± uÀ&É eTTs¡[, n+#·q÷s¡T Á>±eT ø£$T{Ï n<ä´≈£åî\T>± uÀ–ì >∑+>∑j·T´, ñbÕ<ä´≈£åî\T>± H˚s¡&ç b˛#·j·T´, ø±s¡´<ä]Ù>± #êø£* <äs¡+|ü⁄], ø√Hê|üPsY Á>±eT ø£$T{Ï n<ä´≈£åî\T>± m\¢ u≤ãT, ñbÕ<ä´≈£åî\T>± #ÓbÕ´\ u≤ãT, yÓ÷sTT* >∑+>±sê+, ø±s¡´<ä]Ù>± Äs¡T≥¢ Á|üuÛ≤ø£sY, ø√XÊ~ø±]>± >∑+>±>ö&é\qT mqTï≈£îqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

◊¬πø|”” düMTø£å düe÷y˚X¯+ ø±e÷¬s&ç¶,&çôd+ãsY31.(düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\ düe÷K´ Ä<ä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ s√E eT+&É\ düe÷K´ ø±sê´\j·T+˝À ø±e÷¬s&ç¶ @]j·÷ dæã“+~‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ø±e÷¬s&ç¶ m|æm+ Hêsêj·Tq >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À u≤´+≈£î *+πøJ\ Á|ü>∑‹, Á|ü>∑‹o\ &Ü{≤ πø¢Hé eT]j·TT Á>±eT dü+|òü÷\ ]õùdºwüHé, yÓTTu…’˝ŸãTπø ø°|üs¡¢ •ø£åD dü«j·T+ düVü≤j·Tø£ dü+|òü÷\ Ä&ç{Ï+>¥ eT]j·TT Çq÷‡¬sqT‡, Ád”Ô ì~ô|’ düMTø£å ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À ø±e÷¬s&ç¶ eT]j·TT dü<ë•eq>∑sY, _ø£ÿq÷sY, <√eTø=+&É, e÷#ê¬s&ç¶ m|æm+\T eT]j·TT dæã“+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

\j·THé‡ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüØï#·sY |ü+|æD° ø±e÷¬s&ç¶{ÖHé,&çôd+ãsY31.(düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì Ç+Á<ë q>∑sY Á|üsTTeT] bÕsƒ¡XÊ\˝À 60 uÒ+N\qT \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<ä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. 250 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ñqï á Á|üsTTeT] bÕsƒ¡XÊ\˝À m˝≤+{Ï edü‘·T\T ˝Òø£ b˛e&É+‘√ bÕsƒ¡XÊ\qT <ä‘·Ô‘· rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ \j·THé‡ ø£¢uŸ n<ä´≈£åî\T yÓ÷‘˚ dürwt >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ñqïqT ‘·eT eTT+<äT≈£î rdüT≈£î sê>∑\s¡ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À \j·THé‡ ø£¢uŸ ôdÁ¬ø≥] lìyêdt, |òüsTTyéT, ≈£îe÷sY>ö&é, sêC…+<äsY, u≤˝Ÿ#·+Á<ä+, ñbÕ<ë´j·TT\T b˛#·j·T´, s껬s&ç¶, CÒj·Tl ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

me÷às√« ã~© ø±e÷¬s&ç¶{ÖHé,&çôd+ãsY31.(düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ ‘·Vü≤d”˝Ÿ<ësY l<äsY X¯ìyês¡+ ã~* nsTTq≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À >∑‘· Äs¡T HÓ\\T>± $<äT\T ìs¡«Væ≤+∫ ;s¡÷ÿsYÿ eT+&É˝≤ìøÏ ã~* nsTTq≥T¢ ‘·Vü≤d”˝Ÿ ø±sê´\j·TesêZ\ düe÷#ês¡+.

bòÕ¬sàwüHé s√&É¢ ì<äT\ eT+ps¡T dæ&çdæ #Ó’s¡àHé Ç+Á<äø£s¡Hé¬s&ç¶ <√eTø=+&É,&çôd+ãsY31.(düTes¡íyês¡Ô) : <√eTø=+&É eT+&É\+˝À ¬s+&ÉT bòÕ¬sàwüHé s√&ÉT¢ y˚ùd+<äT≈£î X¯ó>∑sYπøHé ì<äT\qT+&ç 20y˚\T eT+ps¡T #˚düTÔqï≥T¢ dæ&çdæ #Ó’s¡àHé Ç+Á<äø£s¡Hé¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á s√&É¢qT Ä+<ë\|ü©¢ qT+&ç Vü≤qTe÷Hé fÒ+|ü⁄˝Ÿ es¡≈£î eT]eTT *+>∑+ |ü*¢ qT+&ç eT\¢qï <˚yê\j·T+ es¡≈£î á bòÕπsàwüHé s√&ÉT¢ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á s√&É¢ e÷sêZ\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s’‘·T ø£$T{Ï dü\Vü≤<ës¡T\T eTT<ë+ X¯+KsY, >√|æ, X¯+KsY¬s&ç¶, Hêsêj·TD, eT˝Ò¢X¯+, j·TX¯«+‘Y, dæ~›sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T

X¯‘ê~ø£ eè<äT›sê\T eTè‹ <√eTø=+&É,&çôd+ãsY31.(düTes¡íyês¡Ô) : <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+ eTT~sêCŸ yê&É≈£î #Ó+~q |üP\uÀsTTq qs¡‡e« (116) dü+e‘·‡sê\ eTT<äTdü* eT«‹#Ó+~q≥T¢ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. qs¡‡e«≈£î 168 eT+~ ø=&ÉT≈£î\T, ≈£L‘·Tfi¯ó¢ eTqe\T, eTqesêfi¯ó¢ ñqï≥T¢ yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. qs¡‡e« n+‹eT j·÷Á‘·˝À Á>±eTdüTÔ\T e+<ä˝≤~ eT+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

‘Ó<ÓbÕ nuÛÑ´]ú>± ì≥Tº y˚DT>√bÕ˝Ÿsêyé ø±e÷¬s&ç¶,&çôd+ãsY31.(düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]Δ>± kÕúìø£ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T ì≥Tº y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄qT ìj·T$T+∫q≥T¢ ø±e÷¬s&ç¶ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±e÷¬s&ç¶ my˚Tà˝Ò´ {Ï&ç|æ bÕغ |ü<ä$øÏ >∑+|ü >√es¡›Hé sêJHêeT #˚j·T&É+‘√ sêqTqï ñ|ü mìïø£\˝À {Ï&ç|æ nã´]›>± ì≥Tº y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄qT ã]˝À ~+bÕ\H˚ ìs¡íj·÷ìï kÕ«>∑‹düTÔqï≥T¢ ø±e÷¬s&ç¶ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.


6

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|æq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):2012 q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é õ˝≤¢ Á|ü»\+<ä]ø° X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ Á|ü»\+<äs¡T ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À Äq+<ä+>± ñ+&Ü\ì, n+<ä] Äs√>±´\T u≤>∑T+ &Ü\ì, Á|ü»\+‘ê Ä]úø£ Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü dü+e‘·‡sêìï |üP]Ô #˚düT ø√yê\ì ø√sês¡T.õ˝≤¢˝Àì ù|<äÁ|ü»\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê neT\T #˚düTÔqï n_Ûeè~›, dü+πøåeT |òü˝≤\T ns¡TΩ\+<ä]ø° n+~+#·&ÜìøÏ ‘·qe+‘·T>± Á‹ø£s¡D X¯ó~›>± ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.e#˚à dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü õ˝≤¢˝À eT+∫ esê¸\T ≈£î]dæ eT+∫ |ü+≥\T, ~>∑Tã&ÉT\T e∫à ¬s’‘·T\T dü+‘√wæ+#ê\ì, õ˝≤¢ kÕe÷õø£, Ä]úø£ s¡+>±˝À¢düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~› kÕ~Û+#ê\ì ‘êqT ø√s¡T≈£î +≥THêïqì ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

nÁìC≤e÷u≤<é øÏ&˚wü,H&çé ôø±s¡ T ¶ ˝ À 3 HÓ \ \ es¡ ≈ £ î ¬ s qT´e˝Ÿ d+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢˝À |üì #˚dü÷Ô, 2011˝À

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ ÄVü‰«q dü+ãsê\T

MT&çj·÷ nÁøÏ&˚wüHé bı+~q MT&çj·÷ Á|ü‹ì+<ÛäT\+<ä]ø° e#˚à 3 HÓ\\ es¡≈£î nÁøÏ&˚wüqT¢ ¬sqT´e˝Ÿ #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T neT\T #˚düTÔqï |ü\T dü+πøåeT, n_Ûeè~› |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T#˚j·T&É+˝À õ˝≤¢ MT&çj·÷ n+~düTÔqï düVü≤ø±s¡+ #ê˝≤ >=|üŒ<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü Á|üC≤ dü+πøåeT+˝À yê] düVü≤ø±sêìï n+~kÕÔs¡ì Ä•düTÔHêïqHêïs¡T.nÁøÏ&˚wüHé\T »Ø #˚j·TT≥≈£î ø=‘·Ô ø£$T{°@sêŒ≥T ø±yê\dæ ñqï+<äTq e÷]à es¡≈£î nÁøÏ&˚wüq¢ ø±˝≤ìï bı&ç–+#êeTì, ÄsY{Ïdæ ø±sê´\+˝À yê] nÁøÏ&˚wüq¢qT ¬sq÷´e˝Ÿ #˚sTT+#·Tø√yê\ì Äj·Tq MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

»$Tà≈£î+≥, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\, »$Tà≈£î+≥ ø±eTsY‡ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+(2012) ÄVü‰«q dü+ãsê\T |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±eTsY‡ $uÛ≤>±~Û|ü‹ |æ.\ø°Îqs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô πøø˘qT ø£{Ÿ#˚XÊs¡T. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À ø±eTsY‡ n‘·T´‘·ÔeT |òü*‘ê\qT kÕ~Û+∫ ô|’ø√s¡T‡˝À¢øÏ yÓ[fl ø£fi≤XÊ\ Á|ü‹wüºqT ÇqTeT&ç+|üCÒj·÷\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q \ø£å ñ<√´>±\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T m≈£îÿe ñ<√´>±\T bı+<ë\ì Ä•+#ês¡T. á $<Ûä+>± ñ<√´>±\T dü+bÕ~+∫q $<ë´s¡Tú\≈£î 2012 dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ü‘˚´ø£ düHêàq ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ Ç+#ê]® Á|æì‡|ü˝Ÿ &܈ˆ_.s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£fi≤XÊ\ ø±eTsY‡ $<ë´s¡Tú\T nìï s¡+>±˝À¢ eTT+<äT+{≤s¡ì, n˝≤π> ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À ñ‘·ÔeT |òü*‘ê\T kÕ~Û+#ê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±eTsY‡ n<Ûë´|ü≈£î&ÉT ø=+&É˝Ÿsêe⁄, sêCÒX¯+, s¡$, qMHé#·+<äsYsêE, eT<ÛäT, dü‘·´+ Ç+ø± Ç‘·s¡ n<Ûë´|ü≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 1, »qe] 2012

ãq>±q|ü˝…¢ »≥Tº≈£î Á|ü<∏äeT kÕúq+ ne⁄≈£î &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêe÷|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À áHÓ\ 21 qT+∫ ìs¡«Væ≤düTÔqï ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À X¯ìyês¡+ ãq>±q|ü˝…¢ »≥Tº≈£î Á|ü<∏äeT kÕúq+ \_+∫+~. á {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À 33 »≥T¢ bÕ˝§Zqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ô|ò’q˝Ÿ b˛{°˝À sêe÷|ü⁄s¡+, ãq>±q|ü˝…¢ »≥T¢ bÕ˝§ZHêïsTT. á b˛{°˝À¢ ˇø£ÿ |üs¡T>∑T ‘˚&Ü‘√ ãq>±q|ü˝…¢ »≥Tº≈£î $»j·T+ \_Û+∫+~. yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹>± s¡÷. 516\T mdt.sê eTø£ècÕí¬s&ç¶, ¬s+&Ée ãVüQeT‹ sêe÷|ü⁄s¡+ »≥Tº≈£î s¡÷. 316\T s¡y˚Twt ¬s&ç¶ n+<äCÒXÊs¡T.

;CÒ|” s¡eTD≤sêe⁄

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡, dü+Áø±+‹

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T $<ë´]Δ˙, $<ë´s¡Tú\≈£î, yê] ‘·*¢‘·+Á&ÉT\≈£î, ø£fi≤XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡, dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T yÓ+ø£≥kÕsTTpìj·TsY ø£fi≤XÊ\,ùdº{Ÿu≤´+ø˘ m<äTs¡T>±._#·Tÿ+<ä.

eT+&É\ kÕúsTT yê©u≤˝Ÿ b˛{°\T

>∑eTìø£` $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰düº˝Ÿ edü‹ ø£\<äT

ne⁄≈£î &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): &çôd+ãsY 31 kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y Äes¡D˝À »qe] 1 dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq yê©u≤˝Ÿ b˛{°\T môd’‡ sêeTdüTã“j·T´ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\˝À 8 »≥T¢ bÕ˝§Z+≥T Hêïj·THêïs¡T. eT+&É\+˝À me¬s’Hê ñ‘ê‡Vü≤ e+‘·T˝…’q yê©u≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§Z qe#·Ãì yês¡T ø√sês¡T.

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡, dü+Áø±+‹

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T MDe+ø£ Á|ü»\≈£î, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î, bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, yÓ’mdtÄsY Msê_Ûe÷qT\≈£î q÷‘·q, dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À MDe+ø£ Á|ü»\ dæ]dü+|ü<ä\‘√ Äq+<ä+>± J$+#ê\ì eTqkÕsê ø√s¡T≈£î+≥÷....

|òüTq+>± düT+ø£|üŒ y˚&ÉTø£\T eT+Á‘ê\j·T+ &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq eT+Á‘ê\j·T+˝À Hê>∑T\~HÓï s√&ÉT¶ Á|üø£ÿq düT+ø£|üŒ ‘ê‘· <äsêZ ñs¡TdüT y˚&ÉT≈£\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤ +#ês¡T. X¯ìyês¡+ >∑+<ÛäeTT, Ä~yês¡+, ñs¡TdüT »s¡T>∑T‘·T+<äì á ñs¡TdüT |ü⁄s¡düÿ] +#·T≈£îì #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\ Á|ü»\T $X‚wü+>± ‘·s¡*ekÕÔs¡ì U≤C≤kÕôV≤uŸ ‘Ó*bÕs¡T.

nqTB|t πøãT˝Ÿ HÓ{ŸesYÿ zs¡+ Áã<äsY‡

eT<ÛäT, y˚DT

ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡, dü+Áø±+‹

q÷´Çj·TsY X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

q+<ë´\ ({ÖHé) düTes¡íyês¡Ô :` |ü≥ºD+˝Àì sêh ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘· ø±sê´\ j·T+˝À »]–q $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ q+<äT ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· sêhÁ|ü <Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé.j·T+. &ç.»V”≤sYu≤wü e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ q+<ë´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T, $TÁ‘·T\T, ÁX‚j·T_Û˝≤wüß\T, eT]j·TT eTVæ≤fi¯ \≈£î n+<ä]øÏ q÷‘·qdü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø± +ø£å\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À »]–q <äTs¡<äèwü˜ düeTdü´\ìï+{Ïì eTs¡∫ b˛sTT sêqTqï Áø=‘·Ôdü+e‘·‡s¡+ q+<äT bÕ&ç|ü+≥\‘√ ¬s’‘·T\T, yê´bÕs¡T\T, ù|<äÁ|ü»\T, ùdïVü≤ uÛ≤e+‘√ ◊ø£eT‘·´+‘√ Jeq+ kÕ–+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïeTì Äj·Tq düTes¡íyês¡Ô≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

$<äT´‘Y ø√‘·qT m‹Ôy˚j·÷* $CÒ‘·\qT n_Ûq+~+∫q MmdtÄsY ø±˝ÒCŸ

$<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\≈£î

ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À

Á|ü»\≈£î, bÕغ n_Ûe÷qT\≈£î Á|ü‘˚´ø£ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\‘√

ôV’≤<äsêu≤<é

ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): Á|üdüTÔ‘·+ neT˝À¢ ñqï $<äT´‘Yø√‘· e\q nìï esêZ\ Á|ü»\T rÁe Çã“+ <äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘·ø£åDy˚T $<äT´‘Yø√‘·qT m‹Ôy˚j·÷\ì õ˝≤¢ ;CÒ|” |ü+#êj·TrsêCŸ ôd˝Ÿ ø£˙«qsY õ$ s¡eTD≤sêe⁄ sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ neT˝À¢ ñqï $<äT´‘Y ø√‘· e\q $<ë´s¡Tú\≈£î, ¬s’‘·T\≈£î, ∫s¡T yê´bÕs¡T\≈£î, yÓ’<ä´XÊ \\≈£î. Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢ rÁe nkÂø£s¡´+>± ñqï+<äTq sêh Á|üuÛÑT‘·«+ H˚wüq˝Ÿ |üesY Áπ>&é qT+∫ n|ü⁄Œ ‘Ó#·TÃø=ì $<äT´‘Y ø=s¡‘·qT ìyê] +#ê\ì sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï s¡eTD≤sêe⁄ ø√sês¡T.

yÓTÆ<ë ˝≤Ø\ |ü{Ϻy˚‘· eT<ä÷ïsY, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):nÁø£eT+>± ‘·s¡ *düTÔqï ¬s+&ÉT yÓTÆ<ë ˝≤Ø\qT |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ môd’‡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T.eT+&É\+˝Àì dü\u≤‘Y|üPsY #Óø˘b˛dtº e<ä› m≥Te+{Ï |üqTï #Ó*¢+#·≈£î+&Ü edüTÔqï ˝≤Ø\qT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕ s¡T.yêVü≤Hê\ ‘·ìœ˝À uÛ≤>∑+>± ˝≤Ø\qT |ü≥Tºø=ì yêDÏ»´ |üqTï\ XÊK #Óø˘b˛dtº n~Ûø±s¡T\≈£î n|üŒ– +#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.¬s+&ÉT ˝≤Ø\≈£î 21 y˚\ s¡÷bÕj·T\ |üqTï $~Û+#êeTì mdæ{Ïy√ <äX¯s¡<∏é ‘Ó*bÕs¡T.

Ä\j·T+˝À uÛÑ≈£îÔ\ dü+<ä&ç eT<ä÷ïsY, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):eT<ä÷ïsY eT+&É\+ ˝Àì dü\u≤‘Y|üPsY n+CH˚j·TkÕ«$T Ä\j·T+˝À X¯ì yês¡+ uÛÑ≈£îÔ\ dü+<ä&ç HÓ\ø=+~.eT<ä÷ïsY, _#·Tÿ+<ä, Eø£ÿ ˝Ÿ, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ qT+&ç uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› dü+K´˝À Vü‰»¬s’ kÕ«$Tyê]ì <Ûä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T.Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T X¯s¡<∏äeTVü‰sêCŸ ns¡$+<éCÀwæ |üP»\T m#˚dæ uÛÑ≈£îÔ\≈£î rs¡úÁ|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T.kÕj·T+Á‘·+ Ä\j·T+˝À kÕ«$Tyê]ì }πs–+∫ uÛÑ»q\T ø°s¡Ôq\T #˚XÊs¡T.

VüQEsêu≤<é, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ yês¡T VüQEsêu≤<é˝À »]–q ø±eTsY‡øÏ«CŸ˝À Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ kÕ~Û+∫q $CÒ‘·\ Á>∑÷|tqT yê] ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ÁXÊeDY≈£îe÷sY n_Ûq+~+∫ düHêàì+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Á|æì‡bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T á |òüTq‘·qT kÕ~Û+#·&É+ e÷≈£î >∑s¡«ø±s¡DeTì á $»j·T |üs¡+|üs¡qT uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ø=qkÕ–dü÷Ô dæm, ◊dæ&Éã÷¢´m ˝≤+{Ï ñqï‘· ø√s¡T‡\yÓ’|ü⁄ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\+‘ê <äèwæºkÕ]+#ê\ì yês¡T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ n<Ûë´|ü≈£î\T, $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”&é |ü‹Ô |ü+≥ <Ûä«+dü+ ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô)eT+&É\+˝Àì ô|<ä› <˚e˝≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u≤\X¯+ø£sY¬s&ç¶ nH˚ ¬s’‘·T d”&é|ü‹Ô |ü+≥qT >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <ä«dü+ #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 2 mø£sê\ d”&é|ü‹Ô |ü+≥qT <ä«dü+ #˚j·T&É+‘√ s¡÷. 2\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T qwüº+ e∫Ã+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á$wüj·÷ìï b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ môd’‡ yêdüTÁøÏwüí nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì <ä«dü+ #˚dæq |ü+≥qT |ü]o*+∫, πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

kÕÁe÷»´yê<ëìï e´‹πsøÏ<ë›+.... Á|ü>∑‹øÏ ‘√&ÉŒ&É<ë+ lXË’\+ &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T $<ë´]ú j·TTe≈£î\≈£î Á|ü>∑‹ o˝≤ j·TTe»q dü+|òüT+ ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô <˚X¯+˝À kÕÁe÷»´yê<äT\T nH˚ø£ s¡ø±\ ô|≥Tºã&ÉT\‘√ <˚XÊìï <√#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± j·TTe‘· <˚XÊ_eè~Δø√dü+ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ñ<ä´$T+#ê\ì, bÕ‘· dü+e‘·‡s¡ M&√ÿ\T‘√ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+‘√ Á|ü»\T ø=‘·Ô e÷s¡TŒqT ø√s¡Tø√yê\ì Ä•dü÷Ô n$˙‹ \+#·>=+&ç‘·HêìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê&Ü\ì, m+‘√eT+~ eTVü≤˙j·TT\T <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·´+ ø√dü+ bısê&çq≥Te+{Ï Ms¡T\ ‘ê´>∑ |òü*‘·+ n$˙‹‘√ ≈£Ls¡T≈£îbı‘·THêïs¡T. ÄkÕÁe÷»´yê<ä+ <˚XÊìøÏ ô|qT eTT|ü⁄Œ˝≤>± e∫Ã+~. kÕÁe÷»´yê<ä dü+düèÿ‹ j·TTe‘· e´‹πsøÏ+#ê*ì, <˚XÊ_eè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘ês¡ì q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T uÛ≤Ørj·T Á|ü»\T≈£î eTTK´+>± j·TTer, j·TTe≈£î\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô, kÕÁe÷»´yê<ëìï e´‹πsøÏ+#ê\ì |æ\T|ü⁄ìdüTÔHêïeTì Á|ü>∑‹ o˝≤ j·TTe»q dü+|òüT+ yÓ’.Äosê«<ä+ ‘Ó*bÕs¡T.

346e s√E≈£î #˚]q Bø£å\T q+~ù|≥, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq¬ø’ q+~ù|≥ eT+&É\ ‘Ó\+>±D ◊ø£´ø±sê´#·s¡D dü$T‹(CÒ@dæ) Ä<Ûä«s¡´+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T 346e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT.Áo XÊs¡<ä pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T m+.qMHé, m+&çeTÚ˝≤Hê, õ.$˝≤dt, mHé.sêeTT, dæôV≤#Y.$˙‘Y, j·TT.Á|üXÊ+‘Y, @.sêE, m+.dü+B|t, m.Á|üXÊ+‘Y\T áHê{Ï Bø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.Bø£å˝À bÕ˝§Zqï $<ë´s¡Tú\≈£î CÒ@dæ ø£˙«qsY ¬ø.>∑+>±<ÛäsY, CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T u≤\>∑+>±<ÛäsY, ‘·eTà\ <˚y˚+<äsY, dæyÓT+{Ÿ X¯+ø£sY, mdt.dürwt\‘√bÕ≥T »>∑ZsY >∑+>±<ÛäsY, <˚y˚+<äsY, õ,Hêπ>X¯«sYsêe⁄, kÕ>∑sY, eT*¢ø˘\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.‘Ó\+>±D sêÁwüº+ kÕ~Û+#˚es¡≈£î Bø£å\T $s¡$T+#·uÀeTì ‘Ó*bÕs¡T.

≈£îeTàHé|ü*¢˝À me÷àØŒmdt C…+&Ü Ä$wüÿs¡D

ø±+Á¬>dt bÕغì M&É˝Ò<äT

uÀ<ÛäHé, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+&É\+ ≈£îeTàHé|ü*¢ Á>±eT+˝À m+ÄsY|æmdt C…+&Ü Ä$wüÿs¡DqT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Ç+#ê]® &É|ü\ #·+Á<äj·T´ Ä$wüÿ]+#ês¡T.@_dæ&ç eØZø£s¡D kÕ<Ûäq¬ø’ >ö.Áo eT+<äø£èwüí e÷~>∑ Hêj·Tø£‘·«+˝À b˛sê&É‘êeTì Äj·Tq nHêïs¡T.ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTT+<äT m+ÄsY|æmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á>±eT+˝À Á|ü<Ûëq M<ÛäT\ >∑T+&Ü sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T.nq+‘·s¡+ Á>±eT ãkÕº+&é e<ä› m+ÄsY|æmdt C…+&Ü Ä$wüÿs¡D #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT Hêj·T≈£î\T ôd’<äj·T´, sêÁwüº Hêj·T≈£î\T ‘·T&ÉT+ >∑+>±sê+, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T qπ>wt, Hê>±sêe⁄, sêeTø£èwüí, >∑+<Ûäs¡ #·+Á<äj·T´, bÕqT>∑+{Ï kÕsTT\T, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT nì˝Ÿ|üfÒ˝Ÿ

nHê<∏ä\≈£î $<ä´ H˚s¡Œ&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î e∫Ãq kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y

eT<ä÷ïsY, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):‘êqT yÓTT<ä{Ï qT+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘·THêïqì eT+&É\ j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT nì˝Ÿ|üfÒ˝Ÿ nHêïs¡T.Äj·Tq X¯ìyês¡+ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø=s¡≈£î CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À nìï bÕغ\˝À ø£*dæ ñ<ä´e÷˝À¢ bÕ˝§ZHêïqì nHêïs¡T.@Hê&ÉT y˚πs bÕغ˝À #˚s¡˝Ò<äì bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ‘·qe+‘·T XÊj·TX¯≈£îÔ\ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì nHêïs¡T.ø±+Á¬>dt bÕغì @Hê&ÉT M&É˝Ò<äì Ä~qT+∫bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘·THêïqì #ÓbÕŒs¡T.

uÀ<ÛäHé, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+&É\+ C≤&ç Á>±eT+˝À nHê<∏ä\≈£î neTà>± ùde\T #˚düTÔqï >±j·TÁ‹ nH˚ ø£<∏äq+ &çôd+ãsY 3q düTes¡íyês¡Ô |üÁ‹ø£˝À¢ Á|ü#·T]‘·+ ø±e&É+‘√ á ø£<∏äHêìøÏ düŒ+~+∫q uÀ<ÛäHé m+|æ&çy√ y˚DT>√bÕ˝Ÿ kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À nHê<∏ä\≈£î #·<äTe⁄ #Ó|æŒ+#·&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T.∫qï|üŒ{Ï qT+&ç nHê<∏ä\T>± eè<ë›ÁX¯eT+˝À ùde\+~düTÔqï >±j·TÁ‹, yêDÏ nH˚ u≤*ø£\≈£î $<ä´ H˚]Œ+#˚ u≤<Ûä´‘· kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y düeTq«j·Tø£s¡Ô\≈£î n|üŒ–düTÔHêïeTì m+|æ&çy√ nHêïs¡T.nq+‘·s¡+ eè<äT›\≈£î ÁuÒ&é\T |ü+|æDÏ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J düs¡Œ+#Y Hêìu≤ãT, düT+<äsYsêE, Á>±eT |ü+#êsTT‹ ø±s¡´<ä]Ù πsK, kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y eT+&É\ ø√`Ä]¶H˚≥sY Áoìyêdt, Á>±eT ø√`Ä]¶H˚≥sY‡ ns¡TD, dü«|üï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

MDe+ø£ eT+&É\ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ XÊK

n_Ûeè~Δ‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î<ë+!

q>∑sêìï düT+<äs¡+>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ Á|üD≤[ø£\T:õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é

ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú n_Ûeè~›øÏ e#˚à 3 HÓ\˝À¢ 15 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ¬syÓq÷´ edü÷\T≈£î Á|üD≤[ø£ dæ<ä›+ #˚düT≈£î+≥÷, düT+<äØø£s¡D, $<äT´Bø£s¡D, bÕ]X¯ó<ä´eTT ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY/q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] &ç.es¡Á|ükÕ<é n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.X¯ìyês¡+ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø±sê´\j·T+˝À dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ädæú |üqTï, m˝ŸÄsYmdt, _ÄsYõm|òt ‘·~‘·s¡ ¬syÓq÷´ sêã&ÉT\ qT+&ç 15 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ n+#·Hê\≈£î Á|üD≤[ø£ dæ<ä›+ #˚düTø=ì HÓ\≈£î 5 ø√≥¢s¡÷bÕj·T\ #=|üq edü÷\T #˚dæ n_Ûeè~› |üqT\≈£î Ks¡Tà #˚dæ |üqT\ \øå±´\qT |üP]Ô#· @j·÷\Hêïs¡T.Ädæú |üqTï 14 ø√≥¢ &çe÷+&ÉT≈£î>±qT 4.82 ø√≥T¢ edü÷\T #˚j·T&É+ »]–+<äì, 9.18 ø√≥T¢ edü÷\T ø±e\dæ ñqï<äì ‘Ó*bÕs¡T.m≈£îÿe ô|+&ç+>∑T ñqïyê]øÏ H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.Ädæú |üqTï ìs¡ísTT+#·&É+˝À edüTÔqï |òæsê´<äT\qT n]ø£≥º&ÜìøÏ K∫Ñ·+>± e´eVü≤]+#ê\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.m˝ŸÄsYmdt ÁøÏ+<ä 1.46 ø√≥T¢, Á|üø£≥q <ë«sê 18 \ø£å\T e#˚à neø±X¯eTT+<äì, 13e Ä]úø£ dü+|òüT+ ì<ÛäT\ ÁøÏ+<ä eTs√ 2.58 ø√≥T¢ sêe\dæ ñqï<äì ‘Ó*bÕs¡T._ÄsYõm|òt ÁøÏ+<ä #˚|ü≥ºe\dæq |üqT\≈£î yÓ+≥H˚ cÕsYº f…+&És¡¢qT ÄVü≤«ì+∫ ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·TT≥≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ø±\˙\T ‘·~‘·s¡

s¡Vü≤<ës¡T\T, eTs√ 5 ø√≥¢‘√ es¡¸|ü⁄˙s¡T, eTTs¡T>∑T˙s¡T yÓfi‚¢˝≤ Á|üD≤[ø£ #˚j·÷\ì, |üqT\˝À ÁX¯<ä›, HêD´‘·, ø±¢dæø˘>±, $eTs¡Ù\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.á |üqT\ô|’ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, Ç+»˙s¡T, m+ôV≤#YzÄsY n+&é _ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤s√>∑´ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£$T{° @sêŒ≥T #˚dæ ÄyÓ÷<ä+ rdüTø=ì |üs¡´y˚ø£åD˝À |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T.1`2 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Ks¡TÑ√ q>∑s¡+˝Àì bÕsYÿ\qT 10 XÊ‘·+ kÕúìø£ Á|ü»\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ, yê{ÏøÏ ø±\˙ yêdüT\ ìs¡«Vü≤D˝À ñ+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘·<ë«sê q>∑s¡+ eT]+‘· XÀuÛ≤j·Te÷q+>± ø£ì|ædüTÔ+<äHêïs¡T.q>∑s¡+˝À bÕ]X¯ó<ä´eTT |üqT\≈£î mìï #·s¡´\T rdüT≈£îqï|üŒ{Ïø° nqT≈£îqï+‘· u≤>± »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.yêVü≤Hê\ eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î, &É+|æ+>∑T j·÷s¡T¶˝À yêVü≤Hê\ ôw&ÉT¶ @sêŒ≥T≈£î, nø£ÿ&É #·T≥÷º eTTfi¯¢ r>∑ @sêŒ≥T≈£î, |ü#·Ã<äHêìøÏ, Áô|ò+#Y ø£{Ï+>¥ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+∫ n_Ûeè~›|üqT\T #˚|ü{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T.»+‘·Te<ä XÊ‘·≈£î ôw&ÉT¶ ìsêàD+ |üP]ÔsTT+<äì, Á|üVü‰Ø >√&É @sêŒ≥T≈£î yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, e÷+dü+ $Áø£j·T πø+Á<ä+˝À düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ù|s=ÿHêïs¡T.164 <äTø±D≤\ düeTT<ëj·÷ìøÏ ˇ|üŒ+<ä ø±\+ eTT–dæq+<äTq yê{ÏøÏ yÓ+≥H˚ n<Ó›\T ìsêú]+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘·<ë«sê dü+düú≈£î sêã&ç ô|]π> neø±X¯eTT+<äì, á $wüj·T+˝À n\dü‘·«+ Á|ü<ä]Ù+#˚ dæã“+~ô|’ Áø£eT •ø£åD #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£MTwüqsY sêeTø£ècÕísêe⁄≈£î dü÷∫+#ês¡T.bÕ]X¯ó<ä´ |üqT\¬ø’ W{Ÿk˛]‡+>¥ <ë«sê |üì yê]ì ìj·T$T+#·Tø√e&ÜìøÏ f…+&És¡T¢ |æ\yê\ì, es¡ÿs¡¢ dü+πøåe÷ìøÏ, nedüs¡yÓTÆq kÂø£sê´\≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì m+ôV≤#Yz dæsêE~›HéqT Ä<˚•+#ês¡T.u≤>± |üì #˚ùd bÕ]X¯ó<ä´ |üìyê]ì m+|æø£ #˚dæ yê]ì eT]+‘· Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ e#˚à >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ s√Eq Á|üX¯+kÕ |üÁ‘·+, q>∑<äT |ü⁄s¡kÕÿs¡+‘√, ø=‘·Ô ã≥º\‘√ >ös¡$+#ê\Hêïs¡T.bÕ]X¯ó<ä´ |üqT\T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î eTs√ 2 ø£+bÕø£ºs¡¢qT ø=qT>√\T #˚j·÷\ì, Äs¡¶sY C≤Ø #˚dæq 60 eT÷&ÉT #·Áø±\ yêVü≤Hê\T ‘·«s¡>± e#˚Ã˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T.bÕ]X¯ó<ä´ |üqT\¬ø’ Ç+≥sYMT&çj˚T≥Ø ùdºwüq¢qT >∑T]Ô+∫ @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ #·÷&Ü\ì, HÓÁVüA bÕsYÿ, ÄsY n+&é _ n‹~∏ >∑èVü≤+ e<ä›, bı{Ϻ ÁosêeTT\T $Á>∑Vü≤+ e<ä› Á{≤|òæø˘ »+ø£åq¢ @sêŒ≥T¢ y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T.ø£+πsƒX¯«sY qT+&ç düTUŸõ‘Y ø£sêà>±s¡eTT es¡≈£î ôd+Á≥˝Ÿ ˝…’{Ï+>¥ |üqT\T y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì, &çyÓ’&És¡T¢, |ü#·Ã<äq+, Á|üø£≥q\ $wüj·÷\T @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.q>∑s¡ #·T≥Tº |üø£ÿ\ ø±\˙˝À¢ $<äT´Bø£s¡D≈£î, Á‘ê>∑T˙s¡T düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, nedüs¡yÓTÆq#√≥ {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê düs¡|òüsê≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£MTwüqsY, m+ôV≤#Yz‘√bÕ≥T, {Ï|æz X‚KsY¬s&ç¶, yÓTbÕà |æ&ç düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, Á{≤Hé‡ø√ mdtÇ sêeTø£èwüí, ÇÇ s¡eTDeT÷]Ô, ø£qø£s¡‘·ï+, Hêπ>X¯«sYsêe⁄, &çÇÇ s¡w”<é $$<Ûä $uÛ≤>±\ dæã“+~, n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»$Tà≈£î+≥, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D˝À¬ø\¢ ¬s+&Ée Á|ü‹Ô e÷¬sÿ{Ÿ, m|òtdæ◊ >√&ÍHé ¬s+&Ée πø+Á<ä+, ≥s√ïesY˝À es¡+>∑˝ŸqT ;{Ÿ #˚d” kÕeTs¡ú´+, eT<Ûä´ |ü]ÁX¯eT˝À¢ ‘Ó\+>±D˝Àì 5e kÕúq+ Çø£ n_Ûeè~Δ˝À õ˝≤¢ HÓ+ 1 m&É÷´πøwüHé˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ yÓTT<ä{Ï 5 kÕúHê\≈£î b˛{°ìdü÷Ô $$<Ûä s¡+>±\˝À X¯s¡y˚>∑+>± <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï eTq »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD+ q>∑s¡ |ü+#êsTT‹ ôVA<ë˝À q÷‘·q dü+ˆˆøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·T Ç+‘·{Ï #·]Á‘· ø£*–q eTq |ü≥ºD+ mH√ï r|æ, #˚<äT C≤„|üø£\‘√ 2011 dü+ˆˆøÏ M&√ÿ\T |ü\T≈£î‘·÷ á s√E 2012 ˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+~. Çø£ 2011e dü+ˆˆ˝À eTq |ü≥ºD+˝À mH√ï düyêfi¯fl≈£î, M~Û nsTT+~ nHê~Û ø±\+ qT+&ç |üsêsTT bÕ\≈£î\ |üø£åbÕ‘êì ã* ne⁄‘·T ‘Ó\+>±D≤qT dü«|ü]bÕ\q˝ÀøÏ ‘˚yê\H˚ dü+ø£\Œ+‘√ ‘·q XÊdüq düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæq ‘Ó.sê.dü XÊdüq düuÛÑ|üø£åH˚‘· áf…\, sêCÒ+<ÛäsYqT eTs√kÕ] ¬>*|æ+∫ ‘Ó\+>±D eTVü≤‘·‡e‘·q bÕÁ‘·qT ‘Ó*j·TCÒdæ+~ 40,000 »HêuÛ≤ ø£*Zq eTq »$Tà≈£î+≥ á <äX¯˝À |ü≥ºD≤ìøÏ ‘·\e÷ìø£+ nsTTq ¬s’˝Ò« ô|’¢zsYÁ_Û&ç® mH√ï mìï˝≤>± ≈£î+{Ï >±q&ÉTdüTÔqï ‘·s¡TD+˝À á 2011˝ÀH˚ <ëìøÏ ‘·T~s¡÷|ü⁄ e∫Ã+~, eTs√yÓ’|ü⁄ ôV’≤y˚qT ‘·\|æ+#˚ yÓ&É\TŒs√&ÉT¶ >±+~Û #Ís¡kÕÔqT+&ç yÓ÷‘·Tÿ\>∑÷&Ó ô|Á{À\T ã+≈£î es¡≈£î n+<äyÓTÆ cÕ|ü⁄\‘√ kÕj·T+ø±\+, ø±>±H˚ $TÁ‘·T\ ø£ãTs¡¢‘√ ø£\ø£\˝≤&˚ eTq n+uÒ<äÿsY #·s¡kÕÔ Á_&ç® |ü⁄D≤´s¡e÷ nì ø£qTeTs¡T¬>’+~, Á|ü<Ûëq s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ ≈£L*Ãy˚dæq uÛÑeHê\‘√ ø£fi¯ ‘·|æŒ+~. õ˝≤¢˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£ ø±\X¯´+ ñHêï |ü≥ºD+ ˇø£|ü&ÉT sêeT>∑T+&É+ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘·+ ø±ì Ç|ü&ÉT n+‘·ø£+fÒ mH√ïπs≥T¢ ø±\TX¯´+ ø£*– yÓTT<ä{Ï |ü≥ºD+>± eTq »$Tà≈£î+≥ ne‘·]+∫+~. $$<Ûä õ˝≤¢\qT+&ç yê´bÕs¡ nedüsê\ ì$T‘·Ô+ |ü≥ºD≤ìøÏ e#˚à Á|ü‹ e´øÏÔ ‘·q dü«düú˝≤ìøÏ yÓfi¯flø£ »$Tà≈£î+≥˝À ñHêï <äTeTTà, ø±\TX¯´+ >∑T]∫à #˚|üŒø£b˛‘˚ n~ ÄX¯Ãs¡´y˚T, n˝≤ n‹<äT\ yÓTT<ä{À¢ »$Tà≈£î+≥ ù|s¡T <äTeTTà≈£î+{>± ñ+&çbısTT+~. eT<ä´ ‘·s¡Vü≤ |ü]ÁX¯eT\≈£î HÓ\ô|’q eTq |ü≥ºD+˝À yê{Ï n_Ûeè~Δì >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£î+{Ï >∑T+&Ó ‘·*¢&ç*¢ bı‘·T+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæq ‘·|æŒ<ëìøÏ |ü≥ºD |ü‹Ô yê´bÕs¡T eTTK´+ #Ó*¢+#·T≈£îHêïs¡T. ˇø£ÿ yê´bÕ] ‘êqT eT[fl yê´bÕs¡+ #˚ùd kÕúsTTì ≈£L&Ü ø√˝ÀŒsTT ø√{≤¢~Û s¡÷bÕj·÷\T n|ü\bÕ\T nsTTHês¡T. Çø£ $<ë´s¡+>±˙ï #·÷dæ q≥ºsTT‘˚ bÕsƒ¡XÊ\ $<Ûä´, pìj·TsY <äfi≤XÊ\ $<ä´˝À eTq yêfi¯fl sêÁwüºkÕúsTT {≤|t 5kÕúHê\T mes¡T ˇø£ÿs¡T n+<äT≈£î+≥T |ü≥ºD ù|s¡TqT sêÁwüº q\TeT÷\˝≤ #ê≥T‘·THêïs¡T. |ü≥ºD≤ìøÏ nbÕs¡ neø±XÊ\ <äèwüº´ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ s¡+>∑+ sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<éqT >∑Ts¡TÔ #˚düTÔ+~

ns¡TΩ˝…’q \_Δ<ës¡T\≈£î nìï |ü<∏äø±\T n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê* ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑˝À>± ns¡Tà˝…’q ù|<ä\+<ä]ø° nìï |ü<∏äø±\T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± n+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ õ˝≤¢, eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü>∑‹ uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~+s¡˝À yêsê+‘·|ü⁄ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü<Ûëq+>± s¡#·Ãã+&É˝À ˇø£ \ø£å πswüHé ≈£L|üqT¢ eT+ps¡T ø±>± nø£ÿ&Éø£ÿ&É Ç+ø± ø=+‘· eT+~øÏ ≈£L|üqT¢ n+<ä˝Ò<äì, |òæsê´<äT\T n+<äT‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> ¬s+&ÉT HÓ\\≈£î dü+ã+~Û+∫q πswüqTï eTT+<äT>± Çyê«\ì Ä<˚XÊ\T Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° qe+ãs¡T e÷dü+ ø√{≤ _j·T´+ |ü+|æD° »s¡T>∑˝Ò<äì |òæsê´<äT\+~Hêj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.»qe] 7˝À>± ÄsY&Ûçz\T 10 XÊ‘·+ &û\sY <äTø±D≤\qT sê+&ÉyéT ‘·ìF #˚j·÷\ì dü÷∫dü÷Ô, u≤<ÛäT´˝…’q &û\s¡¢qT düôdŒ+&é #˚dæ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± uÛ≤$+∫ neT\T #˚düTÔqï á |ü<∏äø£+ bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ ø£èwæ #˚j·÷\ì, uÀ>∑dt ≈£L|üq¢qT yê|üdüT #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.düTe÷s¡T 20 y˚\T ø=‘·Ô>± eT+p¬s’q ô|q¸q¢≈£î>±qT Ç+ø± 5,400 eT+~ Áy˚* eTTÁ<ä\T ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ <ë«sê qyÓ÷<äT #˚j·Te\dæ ñqï<äì, qyÓ÷<Ó’q 15 y˚\ eT+~øÏ eT÷&ÉT HÓ\\ ô|q¸Hé »qe]˝À #Ó*¢+#ê\ì, $T>∑‘êyê]øÏ ≈£L&Ü qyÓ÷<äT #˚dæ |òæÁãe]˝À ô|q¸Hé #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T.11 y˚\ $ø£˝≤+>∑T\T dü<äs¡+ ø±´+|ü⁄\ <ë«sê yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·e\dæ ñqï<äì, M]øÏ »qe] 17`31 es¡≈£î ìC≤e÷u≤<äT, ø±e÷¬s&ç¶, u≤qT‡yê&É˝À ø±´+|ü⁄\T @sêŒ≥T #˚dæ eTs=ø£kÕ] neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔHêïeTì, Bìì ns¡TΩ˝…’q $ø£˝≤+>∑T\T

ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T.s¡#·Ãã+&É˝À 17500 eT+~øÏ Ç+&ÉT¢ eT+ps¡T ø±>± 4500 eT+~ e÷Á‘·y˚T u≤´+≈£î U≤‘ê\T ‘Ó]#ês¡ì, $T>∑‘êyê]#˚ U≤‘ê\T ‘Ó]|æ+∫, ìsêàD+ ÁbÕs¡+_Û+|ü#˚dæ yÓTT<ä{Ï $&É‘· ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\Hêïs¡T.eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T á ~X¯>± düVü≤ø£]+∫ |üqT\T y˚>∑+ |ü⁄+E≈£îH˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T.e#˚à 3 HÓ\\T Á|ü‹ eT+&É\+˝À s√E≈£î 5 y˚\ eT+~ ≈£L©\≈£î |üì ø£*Œdü÷Ô, Á|ü‹ Á>±eT+˝À |üqT\T »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, .Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ, Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ Á‘ê>∑T˙ñ düs¡|òüsê ne⁄‘·Tqï $wüj·÷ìï n~Ûø±s¡T\T <äèMø£]+#·Tø√yê\ì, õ˝≤¢ Á|ü»\+<ä]ø° ‘ê>∑T˙s¡T n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì, nìï Á|üj·T‘êï\T #˚dæq ‘·sê«‘· ∫e] neø±X¯+>± {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· ÄsY&çz\ nqTeT‹ bı+<äe\dæ ñ+≥T+<äHêïs¡T.Á>±eT |ü+#êsTTr Ád”Ô X¯øÏÔ uÛÑeHê\T, _ÄsYõm|òt |üqT\T e÷]Ãø£˝≤¢ |üP]Ô #˚j·TT≥≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T.yÓ’<äT´\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T dü]>± $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï $wüj·÷\qT |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì, ˝Ò<ä+fÒ #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡düT #˚j·÷\Hêïs¡T.eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝À |ü<äà» nH˚ ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T >∑‘· 3 dü+e‘·‡sê\T>± bÕsƒ¡XÊ\≈£î ¬>’s¡TVü‰»s¡e⁄‘·Tqï $wüj·TyÓTÆ m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT Á|ü•ï+#ês¡T.yÓ+≥H˚ ÄyÓTqT $<ÛäT\ qT+&ç düôdŒ+&é #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.á düMTø£å˝À CÒdæ Vü≤s¡¸es¡úHé, @CÒdæ Áosê+¬s&ç¶, &çÄsYz »>∑BX¯«sê#ê], &Ü«e÷/◊¬ø|æ |æ&ç\T Msê#ê], yÓ+ø£fÒX¯+, &ç|æz düTπswtu≤ãT, dæ|æz q;, ÄsY&çz\T, mdtÇ\T, Ç&ç\T õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, m+|æ&çz\T, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.


Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Á|üVü‰Ø >√&É\T ì]às#ê* »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), &çôdsãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): »$Tà≈£îs≥ eTs&É\s˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ \\≈£î Á|üVü‰Ø >√&É\T ˝Òø£b˛e&És‘√ $<ë´s¡Tú\T rÁe Çã“s<äT\T m<äTs=ÿs≥THêïs¡ì, yÓs≥H˚ Á|üVü‰Ø >√&É\T ì]às#ê\ì eTs&É\ &ç{Ïm|òt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _. eTùV≤s<äsY nHêïs¡T. X¯ì yês¡s Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTs&É\ |ü]~Û˝Àì q>∑Ts¡s, yê$˝≤\, >√bÕ˝≤ |üPsY, ˇ&Ó¶s¡ ø±\˙, <Ûäsêàs¡s, >√$s<ë|üPsY, nsuÒ<äÿsY ø±\˙, ã÷Eq÷s¡T, ∫qïø√eT{ Ïô|*¢,, bÕ‘·s¡¢ô|*¢ Á>±e÷\˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘·, ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Á|üVü‰Ø >√&É\T ˝Òø£b˛e&És‘√ |üs<äT\T ôd’«s¡ $Vü‰s¡s #˚düTÔHêïj·Tì, |ü]düsê\T n|ü]X¯óÁuÛÑs>± ‘·j·÷s¡e⁄ ‘·THêïj·THêïs¡T. yÓs≥H˚ mdtmdtm <ë«sê ì<ÛäT\T eTsps¡T #˚dæ, Á|üVü‰Ø >√&É\T ì]às#ê\ì Äj·Tq &çe÷s&é #˚XÊs¡T. &Ó’dt bòÕyéT‡ Ä<Ûës¡s>± πswüq˝…’CÒwüHé Á|üÁøÏj·T #˚|ü{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT n<˚ &Ó’dt bòÕyéT‡ Ä<Ûës¡s>± bÕsƒ¡XÊ\\≈£î eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œs#ê\Hêïs¡T.

7

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄≈£îqï myÓTà˝Ò´ eT+∫sê´\, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): q÷‘·q dü+e‘·‡sêìøÏ ÄVü‰« q+ |ü\T≈£î‘·÷ eT+∫sê´\ myÓTà˝Ò´ >∑&ɶ+ ns¡$+<ä¬s&ç¶ <äèwæº n+<Ûä $<ë´s¡Tú\T, nHê<Ûä |æ\¢\‘√ dü+ãsê\qT ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡T. ‘êqT myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫q|üŒ{ÏqT+&ç ùdyêuÛ≤e+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›øÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚düTÔHêïqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nHê<Ûä |æ\¢\ eT<Ûä´ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± πøø˘ ø£{Ÿ#˚dæ |æ\¢\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘√ πøø˘qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D≤ @sêŒfÒ \ø£å´+>± {ÏÄsYmdt

Ä~yês¡+, 1 »qe] 2012

|üì #˚düTÔ+<äHêïs¡T. 2011 dü+e‘·‡s¡+˝À b˛sê≥+ ñ<Ûäè‘·+>± kÕ–Hê πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ e´eVü‰s¡+‘√ dü«sêÁwüº+ sê˝Òø£b˛sTT+<äHêïs¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À ‘Ó\+>±D≤ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì Ç+<äT ≈£î nqT>∑TD+>± b˛sê{≤ìï rÁekÕúsTTøÏ rdüT≈£îyÓfi¯flqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 2012˝À ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt H˚‘·\T ∫≥¢ dü‘·´Hêsêj·TD, »>∑Hé, dü‘·Ôj·T´, uÀ¬s j·÷<ä–], n‹Ô düs√», ‹s¡TeT\ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

eTT–dæq ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), &çôd+ãsY31 (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ Á>±eT |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ ¬syÓq÷´ n~Ûø± s¡T\T ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\ Á|ü»\ jÓTTø£ÿ |üVü‰D°\˝À ‘·|ü\T, uÛÑ÷$T ˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î uÛÑ÷eTT\T Çe«&É+ ø=s¡≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ Á|ü»\T, ¬s’‘·T\T n+<äs¡T ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT $ìjÓ÷–+#·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT $»j·Te+‘·+ #˚dæq eT+&É\ Á|ü»\≈£î á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊ n|üs¡í, MÄs√«\T sêCÒX¯+, _ø£å|ü‹, lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·T e Hêj·Tø£‘·«+˝À |ü‘ê¢|üPsY Á>±eT n_Ûeè~› Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+‘√H˚ <=+>∑‘·Hê\ ìyês¡D

$ø£˝≤+>∑T\≈£î Áf…Æ ôd’øÏfi¯¢ |ü+|æD° MDe+ø£, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): $ø£˝≤+>∑ $<ë´ s¡Tú\≈£î sêJyé $<ë´$TwüHé <ë«sê Áf…Æ ôd’øÏfi¯flqT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ s√Eq $ø£ ˝≤+>∑T\ $<ë´s¡Tú\≈£î 7>∑T]øÏ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. eT+&É\ $<ë´~Ûø±] ÄsY.düTπs+<äsY¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± |ü+|æD° #˚XÊ s¡T. sêJyé $<ë´$TwüHé neT \T |üs¡TdüTÔqï ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>±, #˚j·T÷‘· ì#êÃs¡T. bÕsƒ¡XÊ\≈£î düø±\+˝À Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü e#˚Ã+<äT≈£î Ç.&ç ÄsY.|æ leT‹ ø±+‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹yês¡+ 7 »jÓ÷dæs¡|æ ø±+´|ü⁄ <ë«sê yÓ’<äT´\ |üs¡´y˚ø£åD˝À $ø£˝≤+>∑T\ |æ\¢\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ∫øÏ‘·‡ n+<äCÒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.ÄsY.|æ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;s¡÷ÿsY sƒêD≤qT ‘·ìF #˚dæq d”◊ ;s¡÷ÿsY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì b˛©dt ùdºwüHéqT X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊ qπ>wt Hêj·Tø˘ ‘·ìF #˚XÊs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq b˛©dt ùdºwüHé ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± HÓ$T¢ kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+ e<ä› ‘·s¡T#·T yêVü≤Hê\T #√]øÏ >∑Ts¡e⁄‘·T+&É&É+‘√ ôdŒwü˝Ÿ ;{Ÿ, ô|Å{À*+>¥ #˚j·÷\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“¤+>± m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Äj·Tq dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ π>yéTdæ+>¥, yÓ+ø£qï ñHêïs¡T.

kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ HÓ\yê] düMTø£å düe÷y˚XÊ\T ;s¡÷ÿsY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡ø£åsêdüT´\qT, nø£åsêdüT´\T>±r]Ã~<ä›&Ü ìøÏ neT\T #˚düTÔqï kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø±s¡´Åø£eT+ ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì 17 Å>±eT |ü+#êj·T‹\≈£î 17 ejÓ÷»q $<ä´ πø+Å<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Å>±eT |ü+#êj·T‹øÏ 2 #=|ü⁄Œq 34 eT+~ì ìj·T$T+#ês¡T. yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À 1700 ìs¡ø£åsêdüT´\T>± >∑T]Ô+∫ yê]ì nø£åsêdüT´\T>± e÷sêÃs¡T. M]øÏ >±qT zô|Hé bÕsƒ¡XÊ\ <ë«sê ìs¡«Væ≤+#˚ |üØø£å\≈£î dü]º|òæπø≥¢qT &çÇz #˚‘·T\ MT<äT>± n+<äCÒkÕÔeTì,¬s+&Ée <äX¯˝À 1700 eT+~ ìs¡ø£åsêdüT´\qT >∑T]Ô+#ês¡T. yê]ì nø£åsêdüT´\T>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ Å>±eT ø√ Ä]¶H˚≥s¡T¢ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì ;s¡÷ÿsY eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY düTuÛ≤wt ‘Ó*bÕs¡T.

#·]Ã˝À¢ |òüTq+>± q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\T Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), &çôd+ãs 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì $$<Ûä #·]Ã\˝À q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. Á¬ø’düÔe⁄ \+<äs¡T #·]ÃøÏ yÓ[¢ sêÁ‘·+‘ê Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚dü÷Ô q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ ÁøÏwæºj·THé øöì‡˝Ÿ e÷qø=+&É÷sY ìjÓ÷»ø£es¡Z n<Ûä´≈£åî\T bÕdüºsY ms¡yÓ*¢ yÓ÷C…dt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j˚TdüTÁø°düTÔ K+&ç+∫q eT‘·uÛÒ<ëìï, n+≥sêì ‘·Hêìï s¡÷ |ü⁄ e÷|æ Äj·Tq uÀ~Û+∫q düôVA<äs¡ Áù|eTqT ø£*–j·TT+&Ü\Hêïs¡T.j·TTe‘· Á|ü‘˚´ø£+>± Bìô|’ ÁX¯<äΔ eVæ≤+∫ ◊ø£´‘·qT ø£*– düe÷» ùde˝À eTT+ <äT+&Ü\ì ø√sês¡T.á dü+<äs¡“+>± ∫qï|æ\¢\T,j·TTe‘· #˚dæq Hê{Ïø£\T qè‘ê´\T |ü\Te⁄]ì Äø£≥Tº ≈£îHêïsTT.bÕdüºs¡T¢ jÓTwüj·÷u≤ãT, ÇkÕ‡≈£î, dü‘·´ Á|üø±XŸ, ‘·~‘·s¡T\T ‘·eT‘·eT #·]Ã\˝À |òüTq+>± q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì |ü‘ê¢|üPsY Å>±eT |ü+#êj·T‹ |ü]~Û˝Àì K+<äsY|ü*¢, <Í˝≤Ô|üPsY Å>±e÷\T ø£\e⁄. á Å>±e÷\≈£î >±qT j·TTe düs¡Œ+#Y Hê>∑Hê<∏é |üfÒ˝Ÿ >∑‘· ◊<˚fi¯ófl>± bÕ*+∫ bÕغ\≈£î nr‘·+>± e´eVü‰]+∫ >∑&ç∫q ◊<˚fi¯fl˝À myÓTà˝Ò´, õ˝≤¢ kÕúsTT Hêj·T≈£î\ n+&É<ä+&É\‘√ Å|ü»\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ Å>±e÷ìï n_Ûeè~ |üs¡+>± mH√ï ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡TÃø√ì n_Ûeè~› ø±s¡´Åø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. Å>±eT Å|ü»\ düVü≤ø±s¡+‘√ 51 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T b˛>∑T #˚dæ Vü≤qTe÷Hé eT+~s¡+ ì]à+#·Tø√e&É+˝À dü|òü\eTj·÷´s¡T. n_Ûeè~›˝À ñbÕ~Û Vü‰MT, Å>±eT |ü+#êj·T‹ ì<ÛäT\ $esê\T á $<Ûä+>± ñHêïsTT. Å>±eT |ü+#êj·T‹ ì<ÛäT\T |ü‘ê¢|üPsY

Å>±eT+˝À 300 MT≥s¡¢ dæyÓT+{Ÿ s√&ÉT¶, 300 MT≥s¡¢ Å&Ó’H˚J ìsêàD+, 1 qT+&ç 7 es¡≈£î ñqï bÕsƒ¡XÊ\qT 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î e÷s¡Ã&É+‘√ Äj·TqqT Å>±eTdüTú\T m+‘√ n_Ûq+~Û+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ¬s+&ÉT eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+, ¬s+&ÉT dæ+–˝Ÿ ù|òCŸ yÓ÷{≤s¡T¢, eT÷&ÉT #˚‹ |ü+|ü⁄\T, Çø£ ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ ì<ÛäT\T 10 \ø£å\‘√ #Ós¡Te⁄ n_Ûeè~› ø=s¡≈£î Ks¡Tà #˚j·T>±, eT÷&ÉT bòÕπsàwüHé s√&ÉT¢, bı&Ée⁄ ˇø=ÿø£ÿ{Ï 3 øÏ˝À MT≥s¡T¢ |ü‘ê¢|üPsY qT+&ç _#·Tÿ+<ä es¡≈£î yÓT≥˝Ÿ s√&ÉT¶ ìsêàD+ Ç‘·s¡ |ü+≥ ø±\Te\T. Çø£ K+<äsY|ü*¢ Å>±eT+˝À 100 MT≥s¡¢ Å&Ó’H˚J, ˇø£ dæ+–˝Ÿ ù|òCŸ yÓ÷≥sY, ¬s+&ÉT #˚‹|ü+|ü⁄\T, ˇø£ |üX¯óe⁄\ ˙{Ï ‘=f…º, ¬s+&ÉT bòÕπsàwüHé s√&ÉT¢ ∫es¡>± <Í˝≤Ô|üPsY Å>±eT+˝À ˇø£ bòÕπsàwüHé s√&ÉT¶ 2 øÏ˝À MT≥s¡¢ bı&Ée⁄, 5 ôV≤#Y|æ yÓ÷≥s¡T¢ Hê\T>∑T, ˇø£ dæ+–˝Ÿ ù|òCŸ yÓ÷≥sY, ˇø£ #˚‹ |ü+|ü⁄ Çy˚ ø±≈£î+&Ü Å>±eTdüTú\≈£î eè<ë›|ü´, $‘·+‘·Te⁄\≈£î 250 ô|q¸qT¢, ìs¡Tù|<ä\≈£î 200 πswüHé ø±s¡T¶\T Ç|æŒ+#·&É+˝À á j·TTe Hêj·T≈£î&çøÏ e÷Å‘·y˚T #Ó*¢+<äì Å>±eTdüTú\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á düeTdü´˝Ò ø±≈£î+&Ü e´øÏÔ>∑‘· düeTdü´\T @e⁄Hêï ø±ì, ‘·eT Ç+{Ï ô|<ä›>± e∫à ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔ&Éì Å>±eTdüTú\T Äj·Tq eT+∫ ‘·Hêìï >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê j·TTe≈£î\T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e∫à m˝≤+{Ï nÅø£e÷\≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü n‘ê´X¯≈£î b˛≈£î+&Ü ìkÕ«s¡Δ+>± ùde #˚ùdÔ Å|ü»\ Vü≤è<äj·÷˝À¢ m|üŒ{ÏøÏ ì\TkÕÔs¡q&ÜìøÏ ñ<ëVü≤s¡D>± |ü‘ê¢|üPsY düs¡Œ+#YH˚ #Ó|ü⁄Œø√e#·Ãì Å>±eT |ü+#êj·T‹ |ü]~Û˝Àì Å|ü»\T >∑s¡«+>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T.

uÛ≤s¡´qT #·+|æq ì+~‘·Tì ]e÷+&é _#·Tÿ+<ä, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì >√CÒ>±yé Å>±eT+˝À >∑‘· HÓ\ 29e ‘˚~ sêÅ‹ ‘·T|ü⁄<ë˝Ò dü+‘√wæ (28) nH˚ eTVæ≤fi¯qT Vü≤‘·´ #˚dæ Ä‘·àVü≤‘·´>± q$Tà+∫ |üsê¬s’q uÛÑs¡Ô •e X¯+ø£sY (37)qT X¯óÅø£yês¡+sêÅ‹ eT<ä÷ïsY b˛©düT\T <Ó>∑÷¢sY ãkÕº+&é ÅbÕ+‘·+˝À n<äT|ü⁄˝Àì rdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À dæ◊ •e X¯+ø£sY sêyé $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. qe+ãsY 29e ‘˚~q dü+‘√wæ nH˚ j·TTe‹ eT<ä÷ïsY eT+&É\ yÓTT>± Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q Vü≤qà+‘Y sêyé ≈£îe÷¬sÔqT >√CÒ>±yé Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q X‚cÕsêyé ≈£îe÷s¡T&ÉT •e X¯+ø£sY m+mdæ‡, _Ç&çøÏ 2003 dü+e‘·‡s¡+˝À $yêVü≤+ »]–+~. ¬s+&ÉTqïs¡ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ø£≥ï+, 7 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+ ø£≥ïø±qTø£\T>± Ç∫à ô|[fl #˚XÊs¡T.ø±>± •e X¯+ø£sY #·<äTe⁄˝À eTT+<äT+&É&É+‘√ nìï s¡ø±\T>± @ neø±X¯+ e∫Ãq e<ä\≈£î+&Ü Å|ür yê´bÕsêìï #˚j·T&ÜìøÏ yÓqTø£&ÉT>∑T y˚j·T≈£î+&Ü eTT+<äT+&˚yê&ÉT. B+‘√ Å|ür yê´bÕs¡+˝Àq÷ ˝≤uÛÑ+ sêø£b˛>±, |üP]Ô>± Ä]úø£ |ü]dæú‹ ø°åDÏ+∫+~. 30 mø£sê\ bı˝≤ìï ôd’‘·+ yê´bÕs¡+˝À 15 mø£sê\T n$Tày˚dæ qwüº |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê&ÉT. nsTTHê ø±ì, n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä\T m≈£îÿee«&É+ e\¢ M] <ë+|ü‘·´+ nH√´q´+>± kÕ–q ø=~› s√E˝À¢H˚ ≈£î≥T+ã+˝À $yê<ë\T ‘êsê kÕúsTT˝À #˚sêsTT. B+‘√ ≈£î≥T+ã+˝À ø£\Vü‰\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. Ç{Ϻ $wüj·TyÓTÆ e÷qdæø£+>± Å≈£î+–b˛sTTq •e X¯+ø£sY @MT #˚j·T˝Òì dæú‹˝À uÛ≤s¡´ n&ç–q @ $wüj·÷ìøÏ ôd’‘·+ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ≈£î+&Ü ‘·q+‘·≥ ‘êH˚ e÷qdæø£+>± Å≈£î+–b˛ e&É+‘√ $uÒ<Ûë\T eT]+‘· m≈£îÿej·÷´sTT. B+‘√ e÷qdæø£+>± Å≈£î+–q •e X¯+ø£sY #˚ùd<˚$T Ç+{À¢

Á|üuÛÑT‘·« H√≥Ø>± j˚Tã÷wæ *s>±¬s&ç¶ ìj·÷eTø£s »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), &çôdsãsY 31(düTes¡í yês¡Ô) :»$Tà≈£îs≥ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ós~q j˚T ã÷wæ *s>±¬s&ç¶ì Á|üuÛÑT‘·« H√≥Ø>± ìj·T $Tdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«s ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæs~. >∑‘· 17 düse‘·‡sê\T>± VüQpsêu≤<é ø√s¡Tº˝À *s>±¬s&ç¶ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêï s¡T. Á|üdüTÔ‘·s VüApsêu≤<é u≤sY nk˛dæ j˚TwüHé ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± ùde\s~düTÔHêï s¡T. Á|ü»\≈£î H√≥Ø>± ‘·q ùde\qT ns ~kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« H√≥ Ø>± *s>±¬s&ç¶ ìj·÷eTø£s |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T Hê´j·Tyê<äT\T Vü≤s¡¸s e´ø£Ôs #˚XÊs¡T.

&çmd”Œ &Üø£ºsY $»jYT

eT+∫sê´\, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+∫sê´\ |ü≥ºD+˝À <=+>∑‘·Hê\qT ìyê]+#˚+<äT≈£î b˛©düT\≈£î Á|ü»\T ≈£L&Ü ‘·eT e+‘·T düVü≤ø±sêìï n+~+#ê\ì eT+∫sê´\ &çmd”Œ &Üø£ºsY $»jYT ø√sês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, |ü≥ºD+˝À Ç{°e\ ø±\+˝À <=+>∑‘·Hê\T ô|]–b˛j·÷j·Tì Ç+<äTø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì nHêïs¡T. b˛©düT\ >∑d”Ô sêÁ‹ düeTj·T+˝À j·T<Ûë$~Û>± ìs¡«Væ≤düTÔH˚ q÷‘·q+>± ô|Á{À*+>¥ dæã“+~ ôd’øÏ˝Ÿô|’>±˙, ø±*q&Éø£q >∑d”Ô ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Bì e\¢ sêÁ‹ düeTj·÷˝À¢ <=+>∑‘·Hê\qT ìyê]+#·e#·Ãì nHêïs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À eTVü‰sêÁwüº qT+&ç >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T eT+∫sê´\≈£î n~Ûø£+>± edüTÔHêïs¡ì ¬s’˝Ò«ùdºwüHé ÁbÕ+‘·+˝À M] ø£<ä*ø£\T n~Ûø£+>± ñHêïj·Tì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï yê]ô|’ nqTe÷q+ eùdÔ ‘·|üŒìdü]>± b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì ø√sês¡T. ‘êfi≤\T y˚dæ ñqï Ç+&É¢˝À #√Ø\T n~Ûø£+>± ne⁄‘·THêïj·Tì Ç+<äTø√dü+ ‘êfi¯+ y˚dæ ñqï Ç+{Ï j·T»e÷qT\T b˛©düT\T düe÷#ês¡+ Çe«&É+ e\¢ <=+>∑‘·Hê\T »s¡T>∑≈£î+&Ü b˛©düT >∑d”Ô ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T.

¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ »$Tà≈£îs≥, &çôdsãsY 31(düTes¡íyês¡Ô) : ¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]s#·&És˝À Á|üuÛÑT‘·«s $|òü \s #Ós~s<äì e÷J myÓTà˝Ò´ #ê&É yÓsø£{Ÿ ¬s&ç¶ nHêïs¡T. eTs&É\ |ü]~Û˝Àì eT&çô|*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ós~q »s¡ï*düTº ‘·sÁ&ç Ç{°e\ nHês√>∑´s‘√ eTè‹ #Ós~q $wüj·÷ìï ‘Ó\T düT≈£îqï Äj·Tq X¯ìyês¡s eTè‘·Tì ≈£î≥Tsã düuÛÑT´\qT |üsêeT]Ùs∫, Á|ü>±&ÛÉ düs‘ê|üs e´ø£Ôs #˚XÊs¡T. nqs‘·s¡s $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<äT´‘Y ø√‘· e\q ¬s’‘·T\T rÁe Çã“s<äT\T m<äTs=ÿs≥THêïs¡ì, $<äT´‘Y ø√‘·qT yÓs≥H˚ m‹Ôy˚j·÷\Hêïs¡T. \ø£å ñ<√´ >±\ ù|s¡T‘√ ìs¡T<√´>∑T\qT Á|üuÛÑT‘·«s yÓ÷ düs #˚düTÔs<äHêïs¡T. yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü≤ j·Ts˝À 2 s¡÷bÕj·T\≈£î øÏ˝À _j·T´s #=|ü⁄Œq 30 øÏ˝À\ _j·÷´ì ns<äCÒùdÔ , Á|ü düTÔ‘·s 1 s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´s #=|ü⁄Œq πøe\s 20 øÏ˝À\ _j·÷´ìï ns<äCÒdü÷Ô Á>± MTD ÁbÕs‘ê\ Á|ü»\qT rÁe Çã“s<äT\≈£î

>∑T]#˚düTÔs<äHêïs¡T. s¡; d”»Hé˝À ¬s’‘·T\≈£î dü]|ü&É kÕ>∑T ˙s¡T ns~s#ê\Hêïs¡T. eTè ‘·Tì ≈£î≥Tsã düuÛÑT´\qT |üsêeT]Ùs∫q Ä j·Tq yÓs≥ dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù eTÁ] yÓsø£ ≥kÕ«$T, Hêj·T≈£î\T uÀsTTì nXÀø˘, sês eT÷]Ô\‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ‘·ø£ø£å\‘√ Ä{À\‘√ &Ûû mes¡T ˝Òì düeTj·T+˝À ‘ê&ÉT‘√ >=+‘·T≈£î _–+∫ <ä÷˝≤ìøÏ y˚˝≤&ÉBXÊ&ÉT. ÄyÓT #·ìb˛sTT+<äì ‘˚\&É+‘√ ã+<ÛäTe⁄\T <ë&ç#˚kÕÔs¡qï uÛÑj·T+˝À eTT+u≤sTT˝Àì |ü⁄DÒ˝À ‘·\<ë#·T≈£îHêï&ÉT. Å>±eTdüTú\T Ç∫Ãq düe÷#ês¡+‘√ dü+|òüT≥q düú˝≤ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. eTè‘·Tsê* ‘·+Å&ç |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T ì+~‘·Tì ø√dü+ >±*+#·>±, &çôd+ãsY 30 X¯óÅø£yês¡+ Hê&ÉT ‘·q ‘·*¢ nHês√>∑´+‘√ ñ+<äì ‘Ó*j·T&É+‘√ ‘·*¢ì |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ e∫Ãq n‘·ìï #·÷dæ Å>±eTdüTú\T b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. B+‘√ b˛©düT\T ì+~‘·Tì ø√dü+ yÓ‘·ø£>±, <Ó>∑÷¢sY ãkÕº+&é ÅbÕ+‘·+˝À eT<ä÷ïsY b˛©düT\T |ü≥Tºø√ì n<äT|ü⁄˝Àì rdüT≈£îHêïs¡T. ì+~‘·TìøÏ ◊|ædæ 498(@) 302,201 ôdø£åHé\ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊeTì dæ◊ •e X¯+ø£sY sêyé ‘Ó*bÕs¡T. ì+~‘·Tìï ]e÷+&é≈£î |ü+|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

MDe+ø£, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): MDe+ø£ eT+&É\+ <˚XÊsTT|ü*¢, eT˝≤¢¬s&ç¶|ü*¢ Á>±e÷ \ eT<Ûä´ bÕ|æø±sYï ∫s¡Tyê´bÕs¡T\T bÕ‘· ø£ø£ø£å\‘√ Ä{À\‘√ &Ûû ø=≥Tºø=ì, ø={≤¢&ÉT ‘·THêïs¡T. á dü+|òüT≥q˝À Ä{À\T <Ûä«+düeTj·÷´sTT. z ∫s¡Tyê´bÕ] ÄdüT|üÁ‹bÕ\j·÷´s¡T. $esê\ Á|üø±s¡+ bÕ|tø±sYï ∫s¡Tyê´bÕs¡T\ eT<Ûä´ neTàø±\ô|’ »]–q bÕ‘·ø£ø£å\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì á dü+|òüT≥q≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ s√Eq b˛‘·ÿ|ü*¢øÏ #Ó+~q eT#·Ãø±* Ms¡sêCŸø√؃ ‘·q Ä{À <ë«sê bÕ|tø±sYï ∫s¡T |ü<ësêú\‘√ <˚XÊsTT|ü*¢øÏ neTàø£+ ø√dü+ yÓfi≤fl&ÉT. ¬s&ç¶|ü*¢øÏ #Ó+~q nj·T´sYkÕ«$T <˚es¡ Hê>∑sêE ≈£L&Ü n<˚ Á>±eT+≈£î yÓfi≤fl&ÉT. Çs¡Te⁄s¡T Ä{À\‘√ m<äTs¡T|ü&ç &Ûû ø=≥Tº≈£îHêïs¡T. Çs¡Te⁄s¡T Ä{À\ qT+&ç ~– yê<äT˝≤&ÉT≈£î+≥÷ >=&Ée|ü&ܶs¡T. á dü+|òüT≥q˝À ¬s+&ÉT Ä{À\T <Ûä«+dü+ ø±>±, Hê>∑sêE≈£î rÁe>±j·÷\T nj·÷´sTT. n‘·qT ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêï&ÉT. áHÓ\ 26q ∫Á‘ê\ >∑DÒwt Ä{À n<ë›\ <Ûä«+dü+ πødüT˝À Hê>∑sêE‘√ düVü‰ q\T>∑T]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT nsTT+~. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î #Ó+~q á yê´bÕs¡T\T Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À ñ+≥÷ ∫s¡Tyê´bÕsê\T #˚düT≈£î+ ≥THêïs¡T. ˇπø ÁbÕ+‘·+˝À ñqï yês¡T eTs=ø£ ÁbÕ+‘êìøÏ sêy=<ä›+≥÷ ‘·>∑e⁄˝≤&ÉT ≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ dü©+ ‘Ó*bÕs¡T.

q÷‘·q düse‘·‡s¡ ÄVü‰«q düsãsê\T »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), &çôdsãsY 31(düTes¡í yês¡Ô) : »$Tà≈£îs≥ |ü≥ºDs˝Àì Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À ø±eTsY‡ $uÛ≤>∑s Ä<Ûä« s¡´s˝À X¯ìyês¡s q÷‘·q düse‘·‡s¡ 2012 ÄVü‰«q düsãsê\T |òüTqs>± »] >±sTT. á düs<äs¡“¤s>± ø±eTsY‡ $uÛ≤>± ~Û|ü‹ |æ. \ø°åà q]‡sVü‰eT÷]Ô πøø˘ ø£{Ÿ

1 qT+&ç 7 es¡≈£î s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘· yês√‘·‡yê\T _#·Tÿ+<ä, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À sêÅwüº Å|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î s√&ÉT¶ uÛÑÅ<ä‘· yês√‘·‡yê\T »qe] 1 qT+&ç 7 es¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dæ◊ •e X¯+ø£sY sêyé ‘Ó*bÕs¡T. yêVü≤q<ës¡T\T m˝≤+{Ï C≤Å>∑‘·Ô\T ˝Ò≈£î+&Ü yêVü≤Hê\T q&É|ü&É+ e\¢ Å|üe÷<ë\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì, ø±e⁄q Å|ür yêVü≤q<ës¡T&ÉT ~«#·Åø£, eTπs Ç‘·s¡ yêVü≤Hêìï q&ç|æ+∫q >±ì Å&Ó’$+>¥ ˝…’ôdqT‡,ÇqT‡¬sqT‡ ù||üs¡T¢ yÓ÷≥sY yÓVæ≤øÏ˝Ÿ #·≥º+ Å|üø±s¡+ nìï s¡ø±\T |üÅ‘ê\T ñ+#·Tø√ì Å&Ó’$+>¥ #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. uÛÑÅ<ä‘· yês√‘·‡yê˝À¢ ôd’‘·+ Å|üe÷<ë\ ìyês¡D¬ø’ |ü\T dü÷#·q\T #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

»$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), &çôdsãsY 31(düTes¡í yês¡Ô): »$Tà≈£îs≥ eTs&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·qT >∑T\ Á>±eTs˝À X¯ìyês¡s bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]s#·T≈£îì bÂs¡ Vü≤≈£îÿ \ô|’ Á>±eTdüTú\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œs#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T >∑s|ü X¯sø£s¡j·T´, dæ◊ düTs<ä]–] lìyêdü sêe⁄\T bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\ô|’ Á>±eTdüTú\≈£î ne >±Vü≤q ø£*Œs#ês¡T. eT÷&ÛÉ qeTàø±\qT q$Tà yÓ÷düb˛e<ä›Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À n~Ûø£ düsK´˝À Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nXÀø˘ bòÂs&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´s˝À düVü‰j·Ts »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), &çôdsãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): »$Tà≈£îs≥ eTs&É\ |ü]~Û ˝Àì ôd’<ëu≤<é Á>±eTs˝À Ç{°e\ n–ï Á|üe÷<äs˝À düs¡«s ø√˝ÀŒsTTq Ä≈£î\ s¡$ ≈£î≥Tsã düuÛÑT´\≈£î »$Tà≈£îs≥ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ós~q nXÀø˘ bòÂs&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´s˝À düVü‰j·Ts ns<äCÒXÊs¡T. á düs<äs¡“¤s>± uÛ≤~‘·T\≈£î 50 øÏ˝À\ _j·T´s, yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT, ã≥º\T, <äT|üŒ≥¢qT ns<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À nXÀø˘ bòÂs&˚wüHé e´ekÕú|ü≈£î\T b˛≈£L] nXÀø˘\‘√ bÕ≥T düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#˚XÊs¡T. á düs<äs¡“¤s>± Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ø=‘·Ô düse‘·‡s¡s˝À ø±eTsY‡ $<ë´ s¡Tú\T n‘·T´‘·ÔeT |òü*‘ê\T kÕ~Ûs#ê\ì dü÷∫s#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«s Á|üø£{Ïs∫q \ø£å ñ<√´>±\ ø±s¡´Áø£eTs˝À ø£fi≤XÊ\ $<ë´ s¡Tú\T m≈£îÿe ñ<√´>±\T kÕ~Ûs#ê\ Hêïs¡T. ø£fi≤XÊ\ Çs#êØ® Á|æì‡bÕ˝Ÿ _.

s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï s¡s>±\˝À ø±eTsY‡ $<ë´s¡Tú\T eTTs<äTs&Ü\ì, q÷‘·q düse‘·‡s¡s˝À ñ‘·ÔeT |òü*‘ê\T kÕ~Ûs#ê\ì Äø±søÏås#ês¡T. á ø±s¡´ Áø£eTs˝À n<Ûë´|ü≈£î\T ø=s&Ü˝Ÿsêe⁄, sêCÒX¯s, s¡$, qMHé #·s<äsY sêE, eT<ÛäT, dü‘·´s\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

|ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ m‘˚Ôj·T&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘··«+ ≈£îÁ≥:- yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· eT<äHéƒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’Ómdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ m+‘√ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± neT\T |ü]∫q |ò”E Øm+ãsY‡ƒyÓT+{Ÿ |ü<∏äø±ìï m‘˚Ôj·T&ÜìøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘··«+ ≈£îÁ≥ #˚k˛Ô+<äì yÓ’ÓmdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· eT<äHéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ <Ûä«» yÓT‘êÔs¡T. q>∑s¡+˝Àì yÓ’Ómdt ¬>dtºVü≤Ödt˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ìs¡Tù|<ä˝…’q md”‡, md”º, ;d” yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\T ñqï‘·· #·<äTe⁄\T #·<äTe⁄ø√ yê\H˚ \ø£å´+‘√ Á|ü‹ j˚T{≤ s¡÷. 3500 ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫ neT\T #˚dæq |ò”E Øm+ãsY‡yÓT+{Ÿ |ü<∏äø±ìøÏ Á|üuÛÑT‘··«+ ìã+<Ûäq\ ù|s¡T‘√ ‘·÷≥T¢ bı&ÉTk˛Ô+<äHêïs¡T. 2004˝À sêÁwüº+˝À 270 Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\T ñ+&É>±, yÓ’Ómdt eTTK´eT+Á‹ nj·÷´ø£ yê{Ï dü+K´ 717≈£î ô|]–+<äHêïs¡T. Ç+»˙]+>¥ d”≥¢ dü+K´ ≈£L&Ü eT÷&ÉT \ø£å\≈£î ô|]–+<äHêïs¡T. Ç+≥Øà&çj˚T{Ÿ yÓTT<ä{Ï dü+e‘··‡s¡+˝À ˇø£ÿ düu…®≈£îº ô|òsTT˝Ÿ nsTTHê kÕÿ\sYwæ|t Çe«eTì Á|üuÛÑT‘··«+ Ä+ø£å\T $~Û+#·&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À #ê˝≤ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ düu…®≈£îº {°#·s¡T¢ ˝Òs¡ì, nsTTHê bÕôd’ Ç+≥sY˝À Áey˚•+∫q Á>±MTD $<ë´s¡Tú\≈£î ô|]–q dæ\ãdtqT #·<äe&É+ ø£wüº‘·s¡+>± e÷s¡T‘√+<äHêïs¡T. n+<äTπø @&Ü~øÏ Hê\T>∑T \ø£å\ eT+~ ˇø£{À,¬s+&√ düu…®≈£îº\T ô|òsTT˝Ÿ

Ä~yês¡+, 1 »qe] 2012

@|”@+&ûd” ø±]à≈£î\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* ø£&É|ü, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): @|”m +&ûd” ø±]àø£\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ ]+#ê\ì @|”m+&ûd” ø±]àø£ dü+|òüT+ n<Ûä´ ≈£åî\T d”ôV≤#Y #·+Á<äX‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìƒyê s¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+düú˝À |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\≈£î Á|üdüTÔ‘· <Ûäs¡ \≈£î nqT>∑TD+>± J˝≤\T n+<ä&É+ ˝Ò<ä Hêïs¡T. |ü\Te⁄s¡T ø±]à≈£î\T #ê©#ê\ì J‘ê \‘√ ø±\ìï yÓfi¯¢ãT#·Tà ‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ dü+düú ˝≤ uÛ≤\˝À q&ÉTdüTÔqï+<äTq Á|ü‹ ñ<√´ –øÏ Ç+ÁøÏ yÓT+≥T¢ ǃyê«\Hêïs¡T. dü+düú˝À |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\ |æ\¢\≈£î dü+düú˝À ñ<√´>∑eø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. n˝≤π> kÕúìø£+>± dü+düúqT qeTTà≈£îqï yês¡+<ä]ø° ≈£L&Ü ñ<√´>∑ edü‹ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. dü+düú j·÷»e÷q´+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫ ø±]à≈£î\qT Ä<äTø√ ƒyê\ì ø√sês¡T.

&ûáá áX¯«s¡j·T´ |ü<äM $s¡eTD b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\+˝Àì |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK˝À |üì#˚düTÔqï &ûáá mdt.áX¯«s¡j·T´ X¯ìyê s¡+ |ü<äM $s¡eTD nj·÷´s¡T. Äj·Tq b˛s¡Te÷ $Tfi¯¢ |ü+#êj·TrsêCŸ ø±sê´\ j·T+˝À dü+e ‘·‡s¡+ 3HÓ\\T>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«] düTÔHêïs¡T. á |ü<ä$ $s¡eTD ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ |ü+#êj·TrsêCŸ mdtá >√$+<äsêyé, áá Vü≤MT<é u≤cÕ, ã<˚«\T &ûá sêeT* +>±¬s&ç¶, C…á eTTJuŸu≤cÕ, |ü+#ê j·Tr ø±s¡´<ä]Ù dü+Jesêe⁄‘√ bÕ≥T dü+ã +~‘· n~Ûø±s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ mdt á >√$+<äsêe⁄ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ &ûáá áX¯«s¡j·T´ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡ì áHê{ÏøÏ |ü<ä$ $s¡eTD bı+~q+<äT≈£î ø=ìj·÷&Üs¡ì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ã<˚«\T ˝À &ûá >± ñqï sêeT*+>±¬s&ç¶ì b˛s¡Te÷$Tfi¯¢≈£î ÇHé#ê]®>± ìj·T$T+#ês¡T.

myÓTà˝Ò´ q÷‘··q dü+e‘··‡s¡ X¯óuÛÑø±+ø£å\T ã<˚«\T,&çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ã<˚«\T ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î kÕΔìø£ myÓTà˝Ò´ ø£eT\eTà q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ü»\+‘ê düTKXÊ+‘·T\‘√ Äj·TTÄs√>±´\‘√ e]Δ˝≤¢ \ì ÄyÓT ø√sês¡T. n˝≤π> e÷J myÓTà ˝Ò´\T &Üø£ºsY $.•e sêeTÁø£cÕísêe⁄, &ûd” >√$+ <ä¬s&ç¶, ¬ø.$»j·TeTà ã<˚«\T eTTì‡|ü˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY. _.eTTHÓj·T´, yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé mdt >∑Ts¡TyÓ÷Vü≤Hé, ã<˚«\T, >√|ües¡+ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ düTã“ sêj·TT&ÉT, ñ<äj·TuÛ≤düÿsYsêE, d”◊ ñ\düj·T´, |ü+#ê sTTrsêCŸ &ûá sêeT *+>±¬s&ç¶, ˙{ÏbÕs¡T <ä\XÊK &ûá ø=+&Ü ¬s&ç,¶ @á\T \ø°åàHê sêj·TD, sêeTdüTu≤“¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.

dæã“+~ ∫‘··ÔX¯ó~Δ‘√ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ê* b˛©düT dæã“+~øÏ &û◊J Væ≤‘··uÀ<Ûä ø£&É|ü, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ b˛©düT ∫‘··ÔX¯ó~›‘√ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ê\ì, ù|<ä Á|ü»\T, eTVæ≤fi¯\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì ø£s¡÷ï\T πs+CŸ &û◊J nì˝Ÿ≈£îe÷sY Væ≤‘··uÀ<Ûä #˚XÊs¡T. Äj·Tq ‘··q |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± ø£&É|ü˝Àì õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·÷ìï ‘··ìF #˚XÊs¡T. Á|ü‹ $uÛ≤>±ìï ≈£åîDí+>± |ü]o* +#ês¡T. ]ø±s¡T¶\qT ‘··ìF #˚XÊs¡T. ø±sê´ \j·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫ $~Û $<ÛëHê\qT n&ç– ‘ÓÓ\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘··÷ á @&Ü~ õ˝≤¢˝À <√|æ&û\T, Vü≤‘··´\T n~Ûø£+>± »]>± j·THêïs¡T. nsTT‘˚ bòÕ´ø£¸Hé ‘··>∑TZeTTK+ |ü{Ϻ+<äì, õ˝≤¢qT bòÕ´ø£¸Hé s¡Væ≤‘·· õ˝≤¢>± r]Ã~<ë›*‡q u≤<Ûä´‘·· b˛© düT\ô|’ ñ+<ä Hêïs¡T. ]ø£eØ XÊ‘··+ ô|s¡>∑&É+ô|’ md”Œì n_Ûq+~+#ês¡T. n˝≤π> Á|ü»\≈£î XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T ø£*Œ+#·&É+˝À X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´ \j·T+˝À |üì#˚düTÔqï dæã“+~ |üìr s¡TqT >∑T]+∫ n&ç– ‘ÓÓ\TdüT≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À |üì#˚düTÔqï dæã“+~ô|’ n~Ûø£ u≤<Ûä´ ‘··\T ñ+{≤j·THêïs¡T. b˛©düT\≈£î dü+ã+ ~Û+∫q Á|ü‹ |üìì ºÓ+≥H˚ #˚j·÷\Hêïs¡T. |ü<˚|ü<˚ ø±sê´\j·÷ìøÏ e∫à ‘··eT |üì >∑T]+∫ ‘ÓÓ\TdüT≈£îH˚˝≤ b˛©düT\≈£î ø£*Œ+ #·≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. nq+‘··s¡+ md”Œ‘√ #·]Ã+∫ |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. ‘··ìF dü+< äs¡“+>± Äj·Tq yÓ+≥ md”Œ düT+<ä sY≈£î e÷<äsY<ëdt, zmdt&û Áoø±+‘Y ‘··~‘··s¡T\T ñHêïs¡T. ã~©ô|’ yÓfi¯ó‘·Tqï zmd”¶ Áoø±+‘Y≈£î düHêàq+ õ˝≤¢ n&çàHé zmdt&û>± |üì# ˚dü÷Ô |ü<√qï‹ô|’ es¡+>∑˝Ÿ @md”Œ>± yÓfi¯ó‘·Tqï õ.Áoø±+‘Y≈£î &û◊J nì˝Ÿ≈£îe÷sY, md”Œ düT+<äsY ≈£îe÷sY<ëdt b˛©düT ø±sê´\j·T+˝Àì ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T.

ø±e&É+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘··«+ $~Û+∫q ìã+<Ûäq\ e\¢ πøe\+ kÕÿ\sYwæ|t MT<˚ Ä<Ûës¡|ü&ç #·<äTe⁄‘··Tqï Ms¡+cê $<ä´≈£î <ä÷s¡eTj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. >∑c·+˝À kÕÿ\sYwæ|t≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e&ÜìøÏ 100 s√E\T >∑&ÉTe⁄ ñ+fÒ á Á|üuÛÑT‘··«+ <ëìï 50 s√E\≈£î ‘··–Z+∫+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À Js√ nøö+{Ÿ‘√ Á|üuÛÑT‘··« y˚T u≤´+≈£î nøö+{Ÿ ‘Ó]|æùdÔ H˚&ÉT s¡÷. 500 $TìeTyéT u≤´˝…H金√ U≤‘ê ‘Ós¡#ê*‡ ek˛Ô+<äHêïs¡T. Ç˝≤ @ $<Ûä+>± M˝…’‘˚ Ä $<Ûä+>± |ò”E Øm+ãsY‡ƒyÓT+{Ÿ |ü<∏äø£+˝À ø√‘··\T $~Û+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£îÁ≥\T #˚k˛Ô+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. $<ë´ dü+e‘··‡s¡+ |üP]Ô ø±edüTÔHêï Á|üuÛÑT‘··«+ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷Hê´\T |”E\T ø£≥ºeTì $<ë´s¡Tú\qT ãj·T{ÏøÏ |ü+|ü⁄‘êñqïj·THêïs¡T. Ç<˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕ–‘˚ $<ë´s¡Tú\≈£î Ä‘··àVü≤‘··´˝Ò X¯s¡D´eTHêïs¡T. nìï <Ûäs¡\T ì+–q+≥T‘··Tqï á ‘··s¡TD+˝À kÕÿ\sYwæ|t\T, ø±k˛à{Ïø˘ #ÛêØ®\ yÓTT‘êÔìï ô|+#·ø£b˛e&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T m<äTs=ÿ+≥Tqï á düeTdü´\ìï+{Ïô|’ »qe] 4e ‘˚~q nìï ø£˝…ø£ºπs≥¢ eTT+<äT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T ô|<ä› m‘··TÔq Vü‰»¬s’ á <ÛäsêïqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

rs¡ì y˚˚<äq ªñ|üø±s¡ s√<äqμ õ˝≤¢˝À 44,665 eT+~ ª¬sq÷´e˝Ÿμ $<ë´s¡Tú\T eTT+#·Tø=düTÔqï $<ë´ dü+e‘··‡s¡+ eTT–+|ü⁄ Ç+ø± yÓTT<ä\Tø±ì <äs¡U≤düTÔ\ yÓ]|ò”πøwüHé Ä+<√fi¯q˝À $<ë´s¡Tú\T ø£&É|ü, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Ç~ ù|<ä\ Á|üuÛÑT‘·«eTì |ü<˚|ü<˚ e*¢+#˚ bÕ\≈£î\T eTdæ|üPdæ e÷πs&ÉT ø±j·TqT #˚düTÔHêïs¡T. |òü*‘·+>± ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡Tú\ dü+πøåeT+ ìØ«s¡´eTe⁄‘·÷, ~q~q >∑+&É+˝≤ e÷]+<äH˚ $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. kÕ<Ûës¡D+>± sêh Á|üuÛÑT‘··«+ ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\ øÏ+<ä dü>∑s¡ ã&Ó®{ŸqT n+fÒ &çôd+ãsY˝À ø=+‘··, e÷]Ã˝À |üP]Ô>± #Ó*¢+#ê*. á H˚|ü<∏ä´+˝À 2011-12 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ ìs¡Tù|<ä md”‡, md”º, ;d”, á;d”, yÓTÆHêغ ¬sq÷´e˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T yÓTT‘·Ô+ 44,655 eT+~ ÄHé˝…’Hé <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. M]øÏ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ øÏ+<ä yÓTT‘·Ô+ s¡÷.71.50 ø√≥T¢ ø±yê*. Ç+‘··es¡≈£î ˇø£ÿô|’kÕ $&ÉT<ä\ ø±˝Ò<äT. dü]ø£<ë Ä }ùd Á|üuÛÑT‘··« Ç+‘··es¡≈£î m‘··Ô˝Ò<äT. ô|’>± πøåÁ‘··kÕúsTT˝À Ç+‘··es¡≈£î $<ë´s¡Tú\ <äs¡U≤düTÔ\ô|’ ªªyÓÓ]|òæπøwüHéμμ Á|üÁøÏj·T »s¡T>∑H˚ ˝Ò<äT. n+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø±s¡D+. ˇ£ø£yÓ’|ü⁄ $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ e÷]à eTT+#·Tø=k˛Ô+~. |ü]dæú‹ Ç˝≤π> ñ+fÒ |ò”E\ ø√dü+ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\ qT+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î y˚~Û+|ü⁄\T ‘·|üŒe⁄. nB>±ø£ ¬sq÷´e˝Ÿ $<ë´s¡Tú\sTTq+<äTq ‘··eT ø√sY‡qT |üP]Ô #˚ùdyês¡T n~Ûø£ dü+K´˝À ñ+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï yê]ô|’ ˇ‹Ôfi¯ó¢ n~Ûø£+>± ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À $<ë´s¡Tú\ ñ|üø±sêìøÏ y˚˚<äq, s√<äq ‘··|üŒì |ü]dæú‘·T\qT Á|üuÛÑT‘··«+ ø£*Œ+k˛Ô+<äH˚ Äs√|üD\T düs¡«Ácê $ì|ædüTÔHêïsTT. õ˝≤¢˝Àì 431 ø£fi≤XÊ\˝À¢ ìs¡Tù|<ä md”‡, md”º,_dæ,á_dæ, yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\T yÓTT‘·Ô+ 44,655 eT+~ ¬sq÷´e˝Ÿ

$<ë´s¡Tú\T, õ˝≤¢˝Àì yÓTT‘·Ô+ 431 ø£fi≤XÊ\˝À¢ $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔHêïs¡T. Ms¡+‘ê ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\ ø√dü+ Äj·÷ dü+πøåeTXÊK\ ‘·s¡|ü⁄q ÄHé˝…’Hé <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±>± yê] <äs¡U≤düTÔ\ô|’ Ç+‘·es¡≈£î πøåÁ‘·kÕúsTT˝À Ç+ø± ªªyÓ]|òæπøwüHéμμ Á|üÁøÏj·T »s¡T>∑˝Ò<äT. n+<äT≈£î ø±s¡D+ Á|üuÛÑT‘·«+. m+<äTø£+fÒ ø£+|üP´≥sY˝À ìøÏå|üÔyÓTÆq $<ë´s¡Tú\ <äs¡U≤düTÔ\qT ôV’≤<äsêu≤<äT˝À k˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY ø£MTwüHé ÄBÛq+˝À ñqï |æm+j·TT (ÁbÕC…ø˘º e÷ì≥]+>¥ j·T÷ì{Ÿ) dæ.õ.õ (ôd+≥sY |òüsY >∑T&é >∑e¬sïHé‡) |üs¡´ƒy˚øÏåk˛Ô+~. Çø£ÿ&ç qT+#˚ ÄHé˝…’Hé <äs¡U≤düTÔ\ Á|üÁøÏj·T, #Ó*¢+|ü⁄\T kÕ>∑T‘·T+{≤sTT. ø±>± nø£ÿ&ç qT+#˚ $<ë´s¡Tú\ düe÷#êsêìï Äj·÷ ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡|ü˝Ÿ‡ ◊&çøÏ yÓfi≤¢*. yÓTT<ä≥ Ä <äs¡U≤düTÔ\qT Á|æì‡bÕ˝Ÿ‡ |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ M{Ïì ªyÓÓ]|òæπøwüHéμ ø=s¡≈£î dü+ã+~Û‘· |ò”˝Ÿ¶ Ä|ò”düsY‡ (düVü‰j·T dü+πøåeTXÊK n~Ûø±s¡T\T)≈£î n|üŒ–kÕÔs¡T. Ms¡T Ä <äs¡U≤düTÔ\qT πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |ü]o*+∫q ‘·s¡Tyê‘· Ä $esê\qT Äj·÷ dü+πøåeTXÊK n~Ûø±s¡T\≈£î, ‘·<ë«sê Ä düe÷#ês¡+ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î #˚s¡T‘·T+~. Ä Á|üø±s¡+ ns¡TΩ˝…’q $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\T n+<äT‘êsTT. n+fÒ yÓTT‘·Ô+ |ò”E Øm+ãsY‡yÓT+{Ÿ kÕÿ\sYwæ|t\ ã&Ó®{Ÿ˝À dü>∑+ &çôd+ãsY˝À $T>∑‘ê kıeTTà e÷]Ã˝À $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äT‘·T+~. ø±>± Ç|üŒ{Ïes¡≈£î <äs¡U≤düTÔ |ü]o\q ÁbÕs¡+uÛÑy˚T ø±˝Ò<äT. ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü˝…¢‘·TÔ e÷≥ nq&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ ª¬sq÷´e˝Ÿμμ $<ë´s¡Tú\ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ô|’ ˙*˙&É\T ø£eTTà≈£î+≥THêïsTT. n<˚ dü+<äs¡“¤+˝À Á|üdüTÔ‘·+ Áô|òwüsY‡ $<ë´s¡Tú\ ÄHé˝…’Hé <äs¡U≤düTÔ\ Á|üÁøÏj·T kÕ>∑T‘√+~. kÕ<Ûës¡D+>± nsTT‘˚ ª¬sq÷´e˝Ÿμ $<ë´s¡Tú\ <äs¡U≤düTÔ\ ªyÓ]|òæπøwüHéμμ nq+‘·s¡+ Áô|òwüsY‡ $<ë´s¡Tú\ <äs¡U≤düTÔ\ Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ>±*. Á|üuÛÑT‘·« ìsê« Vü≤ø£+‘√ $<ë´s¡Tú\ dü+πøåeT+ ndüÔe´düÔ+>± kÕ>∑T‘√+<äH˚ Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. @~ @yÓTÆq|üŒ{Ïø° ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡Tú\ #·<äTe⁄\≈£î m≥Te+{Ï Ä≥+ø±\T ø£\T>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T.

dü+øå√uÛÑ+˝À e´ekÕj·T+ nqï<ë‘· ã‘··T≈£î ∫ÛÁ<ä+ #˚‹ø£+<äì |ü+≥\T –≥Tºu≤≥Tø±ì <Ûäs¡\T ø£&É|ü,&çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô):ø£&É|ü õ˝≤¢˝À e´ekÕj·T+ dü+øå√uÛÑ+˝À |ü&ç+~. õ˝≤¢˝À n~Ûø£XÊ‘··+ eT+~ e´ekÕj·Ts¡+>∑+ ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêïs¡T. Äs¡T>±\+ ÁX¯$T+∫ |ü+Ç+∫q |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ˝Ò<äT. n|ü⁄Œ\ n|ü\ ùd<ä´+ ¬s’‘·T ã‘··T≈£îqT ∫ÛÁ<ä+ #˚k˛Ô+~. á |ü+≥... Ä |ü+≥ nq≈£î+&Ü Á|ü‹ |ü+≥ #˚‹ø£+<äì <äTdæú‹. nwüºø£cÕº\T |ü&ç |ü+≥qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêï ∫es¡≈£î <Ûäs¡\T ¬s’‘·TqT ø£è+>∑BdüTÔHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î n+&É>± ì\eø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·qï |ü]dæú‹ <ës¡TD+>± ‘··j·÷s¡sTT+~. Á|ü<Ûëq kÕ>∑T˙{Ï »\ eq¬s’q πød” ¬øHê˝Ÿ øÏ+<ä eT÷&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ e] kÕ>∑T≈£î,H˚{ÏøÏ #ê˝≤ e´cê´dü+ ñ+~. ˇø£ÿs√E ≈£L© |üìøÏ eùdÔ s¡÷. 150 ǃyê«*‡q s√E\T e#êÃsTT. ô|≥Tºã&ÉT\T >∑D˙j·T+>± ô|]>±sTT. BìøÏ‘√&ÉT <Ûäs¡\T $|üØ‘··+>± |ü&çb˛e&É+‘√ πød” ¬øHê˝Ÿ Äj·Tø£≥Tº˝Àì <äTeP«s¡T, #êbÕ&ÉT, U≤Jù|≥, #Óq÷ïs¡T eT+&É˝≤˝À¢ ¬s’‘·T\T e] |ü+≥≈£î Áø±|tVü‰*&˚ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

πø|” ñ*¢ì yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, <äTeP«s¡T eT+&É˝≤˝À¢ n~Ûø£+>± |ü+&çkÕÔs¡T. nsTT‘˚ á @&Ü~ πø|” ñ*¢ ñ‘··Œ‘··TÔ\qT ø=H˚ ~≈£îÿ˝Ò<äT. øÏ«+{≤\T <Ûäs¡ s¡÷. 600 ≈£L&Ü |ü\ø£&É+ ˝Ò<äT. πø|” ñ*¢ ¬s’‘·TqT Ä<äTø√e&É+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘··«+ #Ó‘·T˝Ò‘˚Ôdæ+~. $<˚o e÷¬sÿ{Ÿ˝À &çe÷+&é ñqï|üŒ{Ïø° πø|” ñ*¢ |ü+≥ ñ‘··Œ‘··TÔ\ô|’ m>∑TeT‹ ìùw<ä+ neT\T #˚düTÔ+&É&É+‘√ ¬s’‘·T qcÕº\qT eT÷≥>∑≥Tºø√ yê*‡ ek˛Ô+~. $<˚o e÷¬sÿ{Ÿ≈£î m>∑TeT‹ nj˚T´ yÓTÆ<äT≈£Ls¡T s¡ø£+ |üdüT|ü⁄ á ÁbÕ+‘··+˝À n~Ûø£+>± |ü+&çkÕÔs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’Ómdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ ñqï ø±\+˝À ¬s’‘·T\T ‘··eT |ü+≥\≈£î n~Ûø£ <Ûäs¡\ bı+<ä>∑*>±s¡T. ‘··sê«‘·· ø±\+˝À <Ûäs¡\T <ës¡TD+>± |ü&çb˛j·÷sTT. øÏ«+{≤\T |üdüT|ü⁄ <Ûäs¡s¡÷. 4 y˚˚\≈£î |ü&çb˛sTT+~. <Ûäs¡\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T ≈£î<˚\j·÷´&ÉT. ô|≥Tºã&ÉT\T <äø£ÿø£ ‘··\¢&ç*¢b˛‘··THêï&ÉT. n˝≤π> ≥yÓ÷≥ |ü+≥ ñ‘··Œ‘··TÔ\T |ü+&ç+#·&É+˝À yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, ∫qïeT+&Ó+ ÁbÕ+‘ê\T nÁ>∑>±$T. Á|üdüTÔ‘·+ {≤yÓ÷≥ <Ûäs¡\T |ü‘·qeTj·÷´sTT. |ü+≥ ñ‘··Œ‘··TÔ\qT n&çπ> |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. |ü+≥ ñ‘··Œ‘··TÔ\T neTTà≈£îH˚+<äT≈£î e÷¬sÿ{Ÿ kÂø£s¡´+ @sêŒ≥T #˚dæq bÕbÕq b˛˝Ò<äT.e+>∑ ñ‘··Œ‘·TÔ\≈£î <Ûäs¡ ˝Òø£ bı\+˝ÀH˚ ¬s’‘·T\T |ü+≥qT e~˝ÒdüTø√ƒyê*‡ e∫Ã+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ |ü+≥ –≥Tºu≤≥T ø±ø£b˛e&É+,eTs√ yÓ’ |ü⁄ ms¡Te⁄\T, |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\ <Ûäs¡\T, $‘··ÔHê\T, ≈£Lfi¯ó¢ ô|]–b˛e&É+‘√ e´ekÕj·T+ dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛‘√+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|üuÛÑT‘··«+ ø£fi¯ó¢ ‘Ó]|æ+#˚+<äT≈£î Ä+<√fi¯H˚ X¯s¡D´eTì nqï<ë‘··\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

düeTdü´\ düT&ç˝À ã<˚«\T Äغd” ã<˚«\T, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): düTe÷s¡T eT÷&ÉT <äXÊu≤Δ\ #·]Á‘· ø£*–q ã<˚«\T Äغdæ düeTdü´\ düT&ç ˝À ∫≈£îÿ≈£î+~. Ç|üŒ{ÏøÏ Á|üj·÷D°≈£î\≈£î ø£ìdü kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·&É+˝Àq÷ n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTe⁄‘·THêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 30 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ πøe\+ |ü~ ãdüT‡\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑeTsTTq ã<˚«\T Äغd” &çb˛ Ç|ü⁄Œ&ÉT 70 ãdüT‡ \ es¡≈£î #˚s¡T≈£îqï|üŒ{ÏøÏ dü¬s’q |ü*‘ê\qT e÷Á‘·+ kÕ~Û+#·&É+ ˝Ò<äqï~ ø±]à≈£î\‘√ bÕ≥T Á|üj·÷D°≈£î\ qT+∫ edüTÔqï Á|ü<Ûëq Äs√|üD. Á|üj·÷D°≈£î\ dü+K´ s√E s√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ &çb˛ e÷Á‘·+ Ç|üŒ{ÏøÏ qcÕº˝ÀH˚ ñ+~. edüTÔqï qcÕº\T ‘·≥Tºø√˝Òø£ ˇø£ <äX¯˝À &çb˛qT m‘˚Ôdæ XÊ{Ï˝…’{Ÿ &çb˛ #˚j·÷\qï Á|ü‹bÕ<äq ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæ+~. ø±]à≈£î\qT qT+∫ e´‹πsø£‘· ø±s¡D+>± Ä Á|üj·T‘êïìï Á|üuÛÑT‘·«+ $s¡$T+#·Tø=+~. Ç|üŒ{ÏøÏ ≈£L&Ü &çb˛ qcÕº\ ˝ÀH˚ q&ÉTdüTÔ+~. kÕΔìø£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T n~Ûø±s¡T\T e÷s¡T‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ &çb˛ |ü]dæΔ‹ mø£ÿ&É y˚dæq >√+>∑[ nø£ÿ&˚ ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ãdüT‡\T mπøÿ+<äT≈£î ãkÕº+&ÉT≈£î eùdÔ yê] ùw|ü⁄\T e÷s¡e\dæ+<˚. ãkÕº+&ÉT˝À s√&ÉT¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ <äTeTTà‘√ ì+&çb˛sTT ñ+≥T+~. ∫qïbÕ{Ï es¡¸+ ≈£î]dæq ãkÕº+&ÉT yÓTT‘·Ô+ ∫ÛÁ<ä+>± ‘·j·÷s¡sTT Á|üj·÷D°≈£î\≈£î qs¡ø±ìï #·÷|ædüTÔ+~ ˇø£

ø£&É|ü˝À ªªπø≈£î\..πøø£\..μμ dü+<ä&ç Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï Á|ü<äs¡Ùq ø£&É|ü, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): q÷‘·q dü+e‘··‡s¡+ dü+<äs¡“+>± Á|ü‹ dü+e‘··‡s¡+ ˝≤π> á dü+e‘··‡s¡+ ˝≤π> ø£&É|ü˝Àì eTj·T÷s¡ uÒø£] yês¡T @sêŒ≥T #˚dæq πø≈£î\ Á|ü<äs¡Ùq Á|ü»\qT $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+~. q>∑s¡+˝Àì H˚ø˘Hê yéTU≤Hé ø£fi≤πøåÁ‘··+˝À @sêŒ≥T á Á|ü<äs¡Ùq˝À $$<Ûä ÁøϬø{Ÿ Á>ö+&é, Ç\T¢, #˚|ü, düs¡T≈£î\ ãTf…º ‘··~‘··s¡ Äø£è‘··T˝À¢ ‘··j·÷s¡T #˚dæq πø≈£î\≈£î Á|ü»\qT $X‚wü+>± Äø£]¸düTÔHêïsTT. >∑‘· 21 dü+e‘··‡sê\T>± q÷‘··q dü+e‘··‡s¡ dü+<äs¡“+>± πø≈£î\ Á|ü<äs¡Ùq @sêŒ≥T #˚düTÔ Hêïs¡T. πøs¡fi¯, ø£sêï≥ø£ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫à q ø±]à≈£î\T Hê\T>∑T s√E\T>± πø≈£î\ ‘··j·÷ Ø˝À sêÁ‹ã+efi¯ó¢ ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. q÷‘··q dü+e‘··‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&ÜìøÏ 24 >∑+≥\ eTT+<˚ qT+∫ πø≈£î\T ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü»\T ‘··s¡* sêe&É+‘√ ø£fi≤πøåÁ‘··+ Á|ü»\‘√ øÏ≥øÏ{≤˝≤&ÉT‘√+~. Á|ü»\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì >∑‘·+‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ áe÷s¡T n~Ûø£ dü+K´˝À πø≈£î\ ‘··j·÷ØøÏ #·s¡´\T rdüT ≈£î+≥THêïeTì q>∑s¡+˝Àì uÒø£Ø\ j·T»

yÓ÷kÕÔs¡T ≈£î]ùdÔ >±´πsJ yÓTT‘·Ô+ ˙{Ï Á|üyêVü≤+ ‘√ ì+&çb˛‘·T+~. ˙{Ï Á|üƒyêVü≤+ ø±s¡D+>± ãdüT‡\T <Óã“‹+≥THêïsTT. Çø£ ãkÕº+&ÉT Äes¡D+˝ÀøÏ |ü+<äT\T, y˚Tø£\T Ç‘·s¡ »+‘·Te⁄\T e∫à Á|üj·÷D°≈£î\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔ+{≤sTT. bÕ‘· ãdüT‡\ dü+K´ m≈£îÿe ñ+&É&É+‘√ á ãdüT‡\T mø£ÿ&É+fÒ s√&ÉT¶ ô|’ yÓTTsêsTT+∫ Á|üj·÷D°≈£î\ düVü≤HêìøÏ |üØø£å ô|&ÉT‘·T+{≤sTT. ã<˚«\T Äغdæ &çb˛ rs¡TqT yÓTs¡T>∑T |ü]∫ Á|üj·÷D°≈£î\≈£î eT+∫ ùde\T n+~kÕÔeTì kÕΔìø£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ bÕ≥T ñqï‘· n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ Vü≤$T\ Vü≤$T\T >∑T|æŒ+#ês¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ ≈£L&Ü Ä Vü≤$T \T Ä#·s¡D ˝ÀøÏ sê˝Ò<äT. Ç{Ïe\ myÓTà˝Ò´ ø£eT\eTà Äغdæ &çb˛ |ü]dæΔ‹ô|’ dü«j·T+>± |ü]o*+#ês¡T. eTs√#√≥ >±´πsõ ì]à+#˚+<äT≈£î ◊<äT @ø£sê\ düΔ\+ πø{≤sTT+#ê\ì kÕΔìø£ &çb˛ y˚TH˚»sY >√|æHê<Ûé myÓTà˝Ò´qT ø√sês¡T. düΔ\+ πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î myÓTà˝Ò´ n+^ø£]+#ês¡T. n˝≤π> ãkÕº+&ÉT Äes¡D˝À dæyÓT+{Ÿ s√&ÉT¢ ì]à+#·&É+‘√ bÕ≥T eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø=‘·Ô ãdüT‡\T @sêŒ≥T #˚ùdÔ Á|üj·÷D°≈£î\ düeTdü´\T ø=+‘· es¡ø£sTTq |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. á ~X¯ >± myÓTà˝Ò´ ø£eT\eTà Äغdæ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\T Ä˝À#·q #˚j·Te\dæ ñ+~.

n~Û ø ±s¡ T \÷ u≤<Ûä´‘·\qT eTs¡eø£+&ç Ä<√ì {ÖHé &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): s√E\T >∑&ÉTdüTÔHêïsTT, HÓ\\÷ >∑&ÉTdüTÔHêïsTT, dü+e‘·‡sê\T ≈£L&Ü n˝≤ <=s¡T¢≈£î+≥T ø±\>∑s¡“¤+˝À ø£*dæ b˛‘·THêïsTT. m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T, H˚‘·\T, Á|üeTTKT\T ôd’‘·+ kÕe÷q´ Á|ü»\‘√ bÕ≥T ø±\>∑s¡“¤+˝À ø£*dæ b˛‘·THêïs¡T. Ä˝À∫ùdÔ Á|ü|ü+#·+˝À @~ XÊX¯«‘·+ ø±<äT nH˚ |ü∫à ì»+ uÀ<Ûä |ü&ÉT‘·T+~. eTq eTT‘êÔ‘·\T ˝Òs¡T, eTq ‘ê‘·\T ˝Òs¡T. πs|ü⁄ eTq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£L&Ü ñ+&És¡T. eT] eTqeTT+{≤e÷ ! eTq |æ\¢\T ≈£L&Ü ñ+{≤sê..! me«s¡÷ ñ+&És¡T. á uÛÑ÷eT+&É\+˝À @ e´øÏÔ XÊX¯«‘·+>± ñ+&És¡T. Ç~ ì»+. eT] Ç~ ì»eTì ‘Ó*dæ eTq˝À eTq≈£î m+<äTøÏ+‘· <Û˚«wü+, ndü÷j·T, |ü>∑\T Á|ü‹ø±sê\T, Á|ü|ü+#·+˝À &ÉuÒ“ XÊX¯«‘·eTì eTqTwüß\+<äs¡÷ &ÉãT“ #·T≥Tº m+<äT≈£î ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. <Ó’yêìï ôd’‘·+ XÊdædüTÔHêïs¡T. ‘êeTT #˚düTÔqï~ ‘·|üŒì ‘Ó*dæ eT]j·TT á <˚Vü≤+ ≈£L&Ü XÊX¯«‘·+ ø±<äì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü ‘·|ü⁄Œ #˚düTÔHêï¬s+<äT≈£î. uÛ≤<ä´‘·\qT eT]Ãb˛‘·THêïs¡T. ã+<Ûë\qT ôd’‘·+ ‘Ó+#·T≈£î+≥THêïs¡T. á ìC≤\ìï MT≈£î eTs√kÕ] >∑Ts¡TÔ #˚düTÔHêï+. eTqTwüß´˝≤sê e÷s¡+&ç. á e´edüúqT e÷s¡Ã+&ç. n~Ûø±s¡T\T MTs¡T ≈£L&Ü e÷s¡+&ç. MT uÛ≤<ä´‘·\qT >∑Ts¡TÔ #˚düTø=ì n_Ûeè~›øÏ u≤≥\T y˚j·T+&ç. á <˚XÊ_Ûeè~› Á|ü‹ ˇø£ÿ] #˚‘·T˝À¢ ñ+~. n~Ûø±s¡eTTqï n_Ûeè~› e÷fÒ ms¡T>∑≈£îHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê \+#ê\T e÷q+&ç. &ÉuÒ“ XÊX¯«‘·+ ø±<äT. MT uÛ≤<Ûä´‘·\qT eTs¡eø£+&ç. Á|ü»\≈£î MT ùdeqT n+~+#·+&ç. MT |æ\¢\qT düÁø£eT e÷s¡Z+˝À q&ç|æ+#·+&ç. ø£˙dü+ á Áø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ qT+#Ó’Hê MT uÛ≤<ä´‘·\qT düÁø£eT+>± >∑Ts¡TÔ #˚düTø=ì uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\≈£î Ä<äs¡Ù+>± ì\e+&ç. eTs√kÕ] MT uÛ≤<ä´‘·\qT >∑Ts¡TÔ#˚ùd <äTdæú‹ rdüT≈£îsêø£+&ç. eTq uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+∫ eTq Ä<√ì |ü≥ºD≤ìï q+<äqeq+>± e÷sêÃ\ì Á|ü»\+<äs¡T m<äTs¡T #·÷dü÷Ô |ü≥ºD yêdüT\T, Á|üeTTKT\T, bÕÁ‹πøj·TT\T ôd’‘·+ Áø=‘·Ô dü+e‘·‡sêìøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·THêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T ø√dü+ $<ë´s¡Tú\ ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘· <˚es¡ø=+&É, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ $<ë´s¡Tú\‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì zj·T÷ CÒ@d” #Ó’s¡àHé |æ&ÉeT]Ô s¡$ nHêïs¡T. &çôd+ãsY 26q ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq 40 eT+~ $<ë´s¡Tú\ ôd’øÏ˝Ÿj·÷Á‘· X¯ìyês¡+ |ü≥ºD≤ìøÏ #˚s¡T≈£î+~. |ü≥ºD≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï á j·÷Á‘· ãè+<ä+ ‘=\T‘· kÕúìø£ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áj·÷Á‘· 17 s√E\bÕ≥T 1500 øÏ.MT Á|üj·÷DÏdüTÔ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À ndüTe⁄\T uÀdæq $<ë´s¡Tú\T ñdüTs¡T d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\≈£î ‘·>∑T\T‘·T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eT*<äX¯ ñ<ä´eT+˝À $<ë´s¡Tú\T ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+<äHêïs¡T. m+<äs√ $<ë´s¡Tú\T ñ<ä´eT+˝À düe÷<äT\e⁄‘·THêï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü≥º&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á j·÷Á‘· <˚es¡ø=+&É |ü≥ºD≤ìøÏ Äs¡es√E>± #˚s¡T≈£îqï~. »qe] 12q ø±e÷¬s&綑√ eTT>∑TdüTÔ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ^‘ê\qT bÕ&ç |ü\Te⁄]ì Ä≈£≥Tº≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ^‘ê\qT bÕ&ç |ü\Te⁄]ì Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ã\sê+j·÷<äyé, #·s¡DYøö•ø˘, Vü≤Øwt, eTÁ] nì˝Ÿ≈£îe÷sY, sêC≤sê+ j·÷<äyé, >±<Ó yÓ+ø£{Ÿ, u≤\sêCŸ, qπswt, düT˙˝Ÿ, sêE, ø£èwüí, Ä+»H˚j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVü‰düuÛÑ\ yê˝Ÿb˛düºs¡T¢ $&ÉT<ä\ <˚es¡ø=+&É, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): e#˚à HÓ\ 4.5.6 ‘˚B˝À¢ &ç+&ç˝À »]π> @;M|” 57e C≤rj·T eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù uÀ&ÉsêE $<ë´s¡Tú\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ |ü≥ºD+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ ø√<ä+&É sêe÷\j·T+˝À eTVü‰düuÛÑ\ b˛düºs¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ @;M|” n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê{≤\T kÕ–düTÔ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡y˚Twt, *+>∑+, e+o, ôd’<äT\T, lqT ‘·<ä‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ä T ´‘Y Y #êØ® \ ô | +|ü ⁄ ìs¡ í j · ÷ ìï ñ|ü d ü + Vü ≤ ]+#· T ø√yê* ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ $<äT´‘Y #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄ ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤] +#·Tø√ƒyê\ì dæ|æ◊ õ˝≤¢ dü$T‹ düuÛÑT´\T dæ.u≤\kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ $<äT´‘Y #ÛêØ®\T ô|+∫‘˚ nìï esêZ\ Á|ü»\ô|’ á uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì, ‘··ø£åD+ á ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√ƒyê\ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTTK´+>± ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|üC≤˙ø£+ô|’q <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT y˚\ ø√≥¢ uÛ≤sêìï ô|+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘··«+ |üPqT≈£î+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À $<äT´‘Y #ÛêØ®\T ô|+∫‘˚ n$ πøe\+ ô|<ä›yê]ô|’H˚ uÛ≤s¡+|ü&˚ $<Ûä+>± ô|+#˚ƒyês¡Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· sêhÁ|üuÛÑT‘··«+ ù|<ä, kÕ<Ûës¡D Á|üC≤˙ø£+ô|’ uÛ≤s¡+ yÓTT|ü&É+ u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á|üuÛÑT‘··«+ eT<ä´+ô|’ 18 y˚\ ø√≥T¢, |üqTï\ô|’ 41 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Á|ü»\ qT+∫ <ä+&ÉT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. $<äT´‘Y #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄ ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚ es¡≈£î Ä+<√fi¯q\T ø=qkÕ–kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

|ü<äe ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡í‘·qT ô|+#ê*:&ûáz düTu≤“¬s&ç¶ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |ü]~Û˝À ñqï ñqï‘·· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |ü<√‘··s¡>∑‹ ñrÔs¡í‘ê XÊ‘êìï ô|+#ê\ì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] düTu≤“¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s√ŒπswüHé düuÛ≤uÛÑeq+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, düu…®≈£îº {°#·s¡¢‘√ »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ñrÔs¡í‘ê XÊ‘êìï ô|+#·&É+˝À uÛ≤>∑+>± ø±s√ŒπswüHé |ü]~Û˝À düº&û yÓT{°]j·T˝Ÿ ≈£L&Ü Ç#êÃs¡Hêïs¡T. dü÷ÿ˝Ÿ≈£î sêì |æ\¢\ $wüj·T+˝À yê] ‘··*¢<ä+Á&ÉT\‘√ e÷{≤¢&ç |üØø£å\T sêùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. yÓTT<ä{ÏkÕ] |ü_¢ø˘ |üØø£å\T sêdüTÔqï+<äTq $<ë´s¡Tú˝À¢ uÛÑj·÷+<√fi¯q\T ñ+{≤j·Tì yê{Ïì b˛>={≤º\Hêïs¡T. Á|ü‹ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ø£˙dü+ 5 eT+~ $<ë´s¡Tú\qT <ä‘·Ô‘· rdüTø=ì #·~$+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À düº&û nesY‡ ìs¡«Væ≤+#˚ düeTj·÷ìï ‘··q≈£î ‘ÓÓ\bÕ\ì, ‘êqT @<√ ˇø£ düeTj·T+˝À ‘··ìFøÏ ekÕÔqHêïs¡T. |òæÁãe] e÷kÕ+‘êìøÏ @ Á|üX¯ï n&ç–Hê düe÷<Ûëq+ #Óù|Œ Ø‹˝À $<ë´s¡Tú\qT r]Ã~<ë›\Hêïs¡T. »qe] 29, |òæÁãe] 29 ‘˚~\˝À eT∞¢ düMTø£å ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+∫q yê]ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtá ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, y˚TH˚»sY eTTìkÕ«$T, m&ÉT´πøwüq˝Ÿ Ä|ò”düsY sêeTeT÷]Ô, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T >ödt|”sY, y˚T]CÀdüïeTà, nãT›˝Ÿ »u≤“sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

MÄs√« b˛düTº˝À¢ e÷J ôd’ì≈£î\≈£î nHê´j·T+ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ejÓ÷|ü]$T‹˝À dü&É*+|ü⁄ Çe«ø£b˛e&É+ e\¢ $ÄsYz b˛düTº\ uÛÑØÔ Á|üÁøÏj·T˝À e÷J ôd’ì≈£î\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘√+<äì õ˝≤¢ e÷J ôd’ì≈£î\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.\ø°ÎHêsêj·TD ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘··« ñ<√´>±˝À¢ ‘··eT≈£î 2 XÊ‘··+ ø√{≤ ñ+<äì, Äy˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝À 2 b˛düTº\T πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. nsTT‘˚ ejÓ÷|ü]$T‹ dü&É*+|ü⁄ õz 155qT neT\T #˚j·Tø£b˛e&É+ e\¢ ÄHé˝…’Hé˝À ‘··eT <äs¡U≤düTÔ\T ]C…ø˘º nj·÷´j·THêïs¡T. á $wüj·÷ìï eTT+<äT>±H˚ ø£˝…ø£ºsY, m|æ|æmdtdæ #ÛÓ’s¡àHé, ¬s$q÷´XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢Hê |òü*‘··+ ˝Ò<äì $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝ÀH˚ <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+∫ sê‘·· |üØø£å≈£î ã|òüsY Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ C≤Ø #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

{°{°&û ø±´˝…+&És¡¢ Ä$wüÿs¡D ø£&É|ü, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü q>∑sêìøÏ #Ó+~q lu≤˝≤J #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº Ä<Ûä«s¡´+˝À {°{°&û s¡÷bı+~+∫q lyÓÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T ø±´˝…+&És¡¢qT {°&û|” Hêj·T≈£î\T |ü⁄‘êÔ qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ ‘··q ø±sê´\j·T+˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. Á≥dtº #ÛÓ’¬sàHé @≥÷s¡T sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄‘êÔ qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ Á≥dtº Ä<Ûä«s¡´+˝À sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ <Ûë]àø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. dü«j·T+>± |ü\Te⁄s¡T eè<äTΔ\T, ù|<ä\T, nHê<∏ä\≈£î |æ+#Û·qT¢ ÇdüTÔ+&É&É+ >=|üŒ $wüj·TeTì Á|üX¯+dæ+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\˝À eT]ìï #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. @≥÷s¡T sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘··÷ ‘··eT Á≥dtº n_Ûeè~øÏ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T ÇdüTÔqï yê]øÏ ø£è‘··»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. eT]ø=+<äs¡T eè<äTΔ\≈£î |æ+#Û·qT¢ Ç#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»˝À¢ uÛÑøÏÔuÛ≤eq\qT ô|+#˚+<äTπø {°{°&û ø±´˝…+&És¡¢ <ë«sê Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á≥dtº düuÛÑT´\T C≤|òüsY, |òüø£èB›Hé, X‚KsY, düT_“¬s&ç¶, ‘··~‘··s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üXÊ+‘··+>± sêh u≤sY nk˛dæj˚TwüHé mìïø£\T ø£&É|ü, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº u≤sY øöì‡˝Ÿ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\ mìïø£ ø√dü+ »]–q mìïø£\ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæ+~. ø£&É|ü˝Àì õ˝≤¢ ø√s¡Tº Äes¡D+˝À ìs¡«Væ≤+∫q á mìïø£˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 789 z≥s¡¢≈£î>±qT 470 eT+~ Hê´j·Tƒyê<äT˝…’q z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ ndæôdº+{Ÿ b˛*+>¥ Ä|ò”düs¡T¢>± u≤\ düTãÁeTD´+, Á|üuÛ≤ø£sY, düT<Ûëø£sêDÏ, #·+Á<ä zãT˝Ÿ¬s&ç¶, JM düTÁãeTD´+\T e´eVü‰]+∫ b˛*+>¥ düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ês¡T. ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+≥\≈£î eTT–dæq yÓÓ+≥H˚ u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\≈£î d”˝Ÿ y˚dæ uÛÑÁ<ä‘· q&ÉTeT ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì u≤sY nk˛dæj˚TwüHé ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ø±>± sêÁwüº yê´|üÔ+>± »]–q á mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄qT ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìs¡«Væ≤+∫ mìï¬ø’q yê] C≤_‘êqT Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± b˛*+>¥ dü+<äs¡“+>± m˝≤+{Ï nƒyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\≈£î #√≥T ˝Ò≈£î+&Ü eHé{ÖHé b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

ù|<ä $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT <Óã“rdüTÔqï Á|üuÛÑT‘··«+ ø£&É|ü, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ne\+_Ûdü÷Ô ù|<ä $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT <Óã“rk˛Ô+<äì –]»q $<ë´]ú düe÷K´ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eT÷&˚ Hêπ>+Á<ä Hêj·Tø˘ Äs√|æ+#ês¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì yÓ’mdtÄsY yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+≥Øà&çj˚T{Ÿ #·~ƒ˚ $<ë´s¡Tú\T ºÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ ñrÔs¡Tí˝…’‘˚H˚ ¬s+&Ée dü+e‘·‡sêìøÏ |ò”E\T, kÕÿ\sYwæ|ü⁄Œ\qT eT+ps¡T #˚kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+‘√ ìs¡Tù|<ä Á|ü<Ûëq+>± Á>±MTD $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ n+<Ûäø±s¡+˝À |ü&ÉT‘·T+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡Tù|<ä\ $<ë´s¡+>∑+ |ü≥¢ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ne\+_ÛùdÔ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï >∑<Ó› ~+#·T‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ñrÔs¡í‘·‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü Ç+≥Øà&çj˚T{Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î |ò”E\T, kÕÿ\sYwæ|ü⁄Œ\qT #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À $<ë´s¡Tú\ nÁ>∑Vü‰C≤«\\≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ e÷&ç eTôd’b˛‘·T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä düe÷K´ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ÷Vü≤HéHêj·Tø˘, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù s¡M+Á<äHêj·Tø˘, Hêj·TT\T sêCÒ+Á<ä, Vü≤], kÕ«$THêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


$<˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡‘Y es¡Tdü z≥$T ˇ‹Ô&ç˝À ô|ò¢#·sY: >∑+>∑÷© $<˚o >∑&ɶô|’ uÛ≤s¡‘Y es¡Tdü>± |üsê»j·T+ bÕ\e&É+‘√ {°$T+&çj·÷ ø√#Y ô|ò¢#·sY rÁe ˇ‹Ô&çì m<äTs=ÿ+≥T Hêï&Éì e÷J ¬øô|ºHé kÂs¡yé >∑+>∑÷© n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶ&ÉT. $<˚o yÓTÆ<ëHê˝À¢ uÛ≤s¡‘Y es¡Tdü>± ◊<√ f…düTº z&É≥+ô|’ &É+ø£Hé ô|ò¢#·sYô|’ ˇ‹Ô&ç ô|s¡T>∑T‘√+<äì >∑+>∑÷© yê´U≤´ì+#ê&ÉT. Ç+>±¢+&é #˚‹˝À 0`4 ‘˚&Ü‘√ uÛ≤s¡‘Y

Ä~yês¡+ 1 »qe] 2012

NSágRi™´sV©´sLiÕ‹[ ™´sVL][ G≤yμj∂ gRi≤T∂¿¡F°LiVVLiμj∂. C G≤yμj∂ Fy»¡V ˙NUP≤yLRiLigRiLiÕ‹[ Fs©Ø[ı ≠s«¡∏R∂WáV... Fs©Ø[ı xqsLiøR¡Ã¡©yáV.... N]¨sı ºdΩzms «ÏÿxmsNSáV... N]¨sı ¬ø¡[μR∂V xqsLixmnsV»¡©´sá V.... ™y»¡©´sıLi…”¡¨ds ™´sVL][ryLji gRiVLRiVÚNRPV æªΩøR¡VËNRPVLiμyLi... ≠saPR *≠s¤«¡ª[ iΩR Àÿ≥ LiR ª`Ω

•¶¶¶NPU Õ‹[ ™s´ LiRÊ F°LiR V À≥ÿLRiªRΩ •¶¶¶NUPNTP 2011Õ‹[ ≠sV˙aRP™´sV xmns÷¡ªyáV μR∂NS‰LiVV. A»¡ NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´sgS ≠s™yμy¤Õ¡[ μk∂¨sÕ‹[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV.

Ä≥rs¡Tô|’ <äèwæº ô|{≤º\ì >∑+>∑÷© dü÷∫+#ê&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø <Û√˙ ¬øô|º˙‡ eP´Vü≤+ <ë]‘·|üŒ&É+‘√H˚ ‘=* f…düTº˝À uÛ≤s¡‘Y |üsê »j·T+ bÕ˝…’+<äì, n<˚ rs¡T dæ&ûï f…düTº˝À ø=qkÕ–‘˚ <Û√˙ ˝Ò<ë ø√#Y ô|ò¢#·sYô|’ y˚≥T |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì Áø°&Ü $X‚¢wü≈£î\T CÀdü´+ #ÓãT‘·THêïs¡T.

«¡»Ì¡V øyÕÿ NSáLi ªRΩLS*ªRΩ Azqs∏R∂W ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mnsÕ‹[ ≠s¤«¡[ªRΩgS ¨sá™´s≤R∂Liª][ ™´sV◊d¡˛ •¶¶¶NUP xmso©´s\lLiQQ*À≥œ¡™´sLi μj∂aRPgS @≤R∂V gRiV¤Õ¡[r°ÚLiμj∂. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li N][xqsLi lLiLi≤R∂V ™´sLÊS áV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Liª][ •¶¶¶NUP xmsLRiV™´so ™´sVLi»¡gRi÷¡zqsLiμj∂. •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W , BLi≤T∂∏R∂V©±s •¶¶¶NUP |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s lLiLi≤R∂VgS ¿d¡÷¡F°™´s ≤R∂Liª][ @©´sWx§¶¶¶˘ xmsLjiflÿ™´sWáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. ≠dsLji ™´sLÊRi F°LRiV NSLRifl·LigS ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mns AºΩ¥R∂˘ x§¶¶¶NRPV‰ á©´sV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V •¶¶¶NUP xqs™´sW≈¡˘ Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. μk∂¨sª][ Fy»¡V lLiLi≤R∂V ™´sLÊSáV LS“¡ xms≤R∂NRPVLi¤…¡[ ™´s¬ø¡[Ë I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω rÛy©´sLi gRiÃ˝¡LiªRΩ™´soªRΩLiμR∂¨s ™yLjiıLig`i B¿¡ËLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂WNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sLRiÕfiÔ zqsLki£qs •¶¶¶NUP ÷d¡g`i©´sV H|§¶¶¶ø`¡Fs£mns ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. ¿¡™´sLji ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ N]¨sı NSLRi flÿáª][ …‹[Lkiı zmns˙À≥œ¡™´sLjiNTP ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂.

Àÿ≥ LiR ª`Ω Fs£msn 1 FsLi˙…¡‘ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s FnyLRiW¯Õÿ™´s©±s lLi[xqsVáNRPV À≥ÿLRiª`Ω ª]÷¡ryLjigS AºΩ¥R∂˘≠sV¿¡ËLiμj∂. ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡NTP xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ˙lgi[»¡ L`i ©Ø[LiVV≤yÕ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s ˙…ÿN`P\|ms C lLi[£qs «¡LjigjiLiμj∂. ˙NTPZNP…fi©´sV ™´sVªRΩLiÕÿ À≥ÿ≠sLi¬ø¡[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Fs£mns 1 lLi[xqsVNRPV @’≥¡™´sW ©´sVáV ˙ ¡x§¶¶¶¯LRi¥R∂Li xms…ÌÿLRiV. À≥ÿLRiªRΩ gRi≤ÔR∂\|ms ª]÷¡ lLi[xqsV©´sV xqsWxmsL`i xqsZNP=£qs ¬ø¡[aSLRiV. C lLi[xqsVÕ‹[ |qsÀÿzqÌs∏R∂V©±s Æ™s¤…¡Õfi ≠s¤«¡[ªRΩgS ¨s÷¡øy≤R∂V. J™´sLSÕfigS 2011 FnyLRiV¯Õÿ™´s©±s {qs«¡ ©±sÕ‹[ Æ™s¤…¡Õfi @μR∂LRig]…Ìÿ≤R∂V. Æ™sVVªRΩÚLi 19 lLi[xqsVáNRPV gS©´sW 11 lLi[xqsVÕ˝‹[ Æ™s¤…¡ÕfiÆμ∂[ ≠s«¡∏R∂VLi. μk∂Liª][ ªRΩ©´s ™´sLRiÕfiÔ ø≥yLizms∏R∂V©±s \¤…¡…”¡Õfi©´sV xqsZNP=£qsxmnsQoÕfigS ¨sáVxmsoNRPV©yı≤R∂V. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ @ºΩ ¿¡©´sı ™´s∏R∂VxqsVÕ‹[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV ™´sLRiÕfiÔ ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms lgiáVøR¡V NRPV©´sı lLi[xqsL`igS LjiNSLÔRiVáZNPNS‰≤R∂V. @’≥¡™´sW©´sVá©´sV @áLjiLi¿¡©´s zqszqsFsÕfi , ZNP{msÕfi , H≠dsFsÕfi.... H{msFsÕfi ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[Æ©s[ 2011Õ‹[ xmsáV ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ B»¡V™´sLi…”¡ ÷d¡g`iáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS ¬ø¡xmsˆVN][™´s÷¡=Liμj∂ |qsá˙’¡…‘¡ ˙NTPZNP…fi ÷d¡g`i (zqszqsFsÕfi)...Æμ∂[aRPLiÕ‹[©´sW ALRiV zqs¨ds BLi≤R∂{qÌs˚áNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ªyLRiáV IZNP[ Æ™s[μj∂NRP\|ms ˙NTPZNP…fi A≤T∂ Fny˘©±s=NRPV ≠s©Ø[μR∂Li xmsLiøyLRiV. H{msFsÕfi ÕÿgSÆ©s[ ALRiV «¡»˝¡V …‹[LkiıÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLiVV. N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[©´sW ™´sVLjiLiªRΩ x§¶¶¶LigRiVáª][ μk∂¨s¨s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ ˙gS≠dsVfl· ˙NUP≤R∂ NRP ¡≤ÔU∂¨s ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s NRP ¡≤ÔU∂ ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i , ™y÷d¡ÀÿÕfi N][xqsLi BLi≤T∂∏R∂V©±s ™y÷d¡÷d¡g`i NRPW≤y ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ™´sV∏R∂W˘LiVV. BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i lLi[Li«fiÕ‹[ xqsZNP=£qs NS¤Õ¡[NRPF°LiVV©y.. @’≥¡™´sW©´sVá©´sV }qÌs≤T∂∏R∂W¨sNTP LRizmsˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ xqsxmns÷d¡NRPXªRΩ™´sV∏R∂W˘LiVV.

¤…¡¨sı£qsÕ‹[ xqsLjiN]ªRΩÚ LSLS«¡Ÿ «‹N][≠sø`¡

9

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

|qs•¶¶¶*g`i ≤R∂ ¡VÕfi μ≥R∂™´sWNS ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ C G≤yμj∂ À≥ÿLRiª`Ω xqsLjiN]ªRΩÚ @μ≥y˘∏R∂W¨sı ÷¡–¡Li¿¡Liμj∂. 28 GŒ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ ≠saRP*≠s¤«¡[ªRΩgS A≠sLRi˜È≠sLi¿¡Liμj∂. xqsZNP=£qsxmnsQoÕfi ZNP|mÌs©±s ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s …‘¡ ≠sVLi≤T∂∏R∂W \|mns©´sÕ˝‹[ áLiNRP©´sV ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[zqs ˙xmsxmsLiøR¡ ø≥yLizms ∏R∂V©±sgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. 2011Õ‹[ BÆμ∂[ ¤À¡£qÌs ™´sVWÆ™sVLi…figS ¬ø¡xmsˆV N][™´søR¡VË. Dxms≈¡Li≤R∂LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V @μR∂LRig]…Ì”¡Liμj∂. øyÕÿ NSáLigS ªRΩ™´sV©´sV ELjir°Ú©´sı ™´sÆ©Ôs[ ™´sLRiÕfiÔNRP£ms©´sV C G≤yÆμ∂[ μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. @LiøR¡©yá ªRΩgÊRi»Ì¡VgS LSfl”·xqsWÚ ¬ø¡Ã¡lLi[gRiF°LiVV©´s μ≥][¨ds}qs©´s 28 GŒ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms©´sV @LiμR∂VNRPVLiμj∂. ÷d¡g`i μR∂aRP ©´sVLi≤U∂ \|mns©´sÕfi ™´sLRiNRPW xqs≠sVztÌsQgS LSfl”·Li¿¡ @’≥¡™´sW©´sVá NRPá©´sV ¨s«¡Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. À≥ÿLRiª`Ω 2011 ˙xmsxmsLiøR¡ NRP£ms lgiáVøR¡VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡V \|§¶¶¶¤Õ¡…figS ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. ≠ds…”¡Õ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡μj∂ NS*LÌRiL`i \|mns©´s Õ˝‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W\|ms ≠s«¡∏R∂VLi. lLiLi≤][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ªRΩ©´s ¿¡LRiNSá ˙xmsªRΩ˘LÛji FyNTPrÛy©±s©´sV ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. x§¶‹[LS x§¶‹[LkigS rygji©´s C |qs≠dsV\|mns©´sÕfi F°LRiV @’≥¡™´sW©´sVáNRPV @xqsáV zqsxqsáV ˙NTPZNP…fi ™´sV«ÿ©´sV @Liμj∂Li¿¡Liμj∂. BNRP \¤…¡…”¡Õfi F°LRiVÕ‹[ ™yLi¤Δ¡[Æ≤∂[ Æ™s[μj∂NRPgS À≥ÿLRiª`Ω , $áLiNRP ªRΩáxms≤ÔyLiVV. Æ™sVVμR∂»¡ Àÿ˘…”¡Lig`i ¬ø¡[zqs©´s $áLiNRP 50 J™´sL˝RiÕ‹[ 274 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLi μj∂. ªRΩLS*ªRΩ  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s À≥ÿLRiª`Ω ALRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ ªRΩ≤R∂ ¡≤T∂©y... gRiLi’≥d¡L`i, μ≥][¨ds xqsWxmsL`i B¨sıLig`i= áª][ 48.2 J™´sL˝RiÕ‹[Æ©s[ áOSQQ˘¨sı ¬ø≥¡[μj∂Li¿¡Liμj∂. ZNP|mÌs©±s μ≥][¨ds zqsNRP=L`iª][ À≥ÿLRiª`ΩNRPV ¿¡LRixqs¯LRifl‘·∏R∂V ≠s«¡∏R∂W¨sı @Liμj∂Liøy≤R∂V. μk∂Liª][ ∏R∂W™´sª`Ω À≥ÿLRiªy™´s¨sÕ‹[ xqsLi ¡LSáV @Li ¡LS©´sıLi…ÿLiVV.

∫‘·TÔ>± z&çq|ü⁄Œ{Ïø° ô|ò¢#·sY @MT #˚j·T˝Òø£b˛j·÷&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ ÄÁùdº*j·÷ |üs¡´≥q˝Àq÷ $»j·Teø±XÊ\qT uÛ≤s¡‘Y #˚C≤s¡TÃ≈£îì z≥$T u≤≥ |ü≥º&É+‘√ ø√#Yô|’ ˇ‹Ô&ç ô|]–b˛‘√+~. ô|ò¢#·sY ø√#Y>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡« ]Ô+∫ es¡Tdü>± ◊<√ f…düTº e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y z≥$Tì #·$#·÷dæ+~. B+‘√ ˇ‹Ô&ç˝À ñqï ô|ò¢#·sY Ä≥>±fi¯¢

ZNP[xqsVÕ‹[ FyN`P ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV áLi≤R∂©±s N][LÌRiV \¤«¡Ã¡V bPORPQ ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fi øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ≠s™yμy¨sı @’≥¡™´sW©´sV¤Õ¡™´s*LRiW ™´sVLji¿¡F°¤Õ¡[μR∂V. 2010Õ‹[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsV NRPV©´sı C DμR∂LiªRΩLi ¤«¡Li…”¡¤Õ¡¯©±s lgi[™±sV ˙xmsºΩxtÌsQ©´sV ™´sVLi»¡ gRi÷¡ zmsLiμj∂. BLig˝SLi≤`∂ª][ ÕÿL`ÔiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡Õ‹[ FyNTPrÛy©±s A»¡gSŒœ¡ß˛ ryˆ…fizmnsNTP=Lig`iNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. ¡VNUPª][ NRPVμj∂Lji©´s IxmsˆLiμR∂Li ˙xmsNSLRiLi ZNP|mÌs©±s xqsÕÿ¯©±s À≥œ¡…fi ªRΩ™´sV À›Ã¡ L˝RiV ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @zqs£mns , ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @≠dsVL`iá ¬ø¡[ªRΩ DÆμ≥Ù∂[aRP xmspLRi*NRPLigS ©Ø[ÀÿÕfi= Æ™s[LiVVLiøy≤R∂V. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ©´sW˘£qs ™´sLRiÕfiÔ ªRΩ™´sV zqÌsLig`i AxmslLi[xtsQ©±sÕ‹[  ¡∏R∂V»¡|ms…Ì”¡Liμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS ˙NTPZNP…fi ™´sLÊSá©´sV ≠sxqs¯∏R∂W¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[zqs©´s ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sVVgÊRiLRiV FyN`P ˙NTPZNP»¡L˝RiW μ][xtsváVgS @©´sWx§¶¶¶˘LigS rÌyL`i A»¡gSŒœ¡ß˛ L][«¡L`i |mnsμR∂LRiL`i , LRi|mnsÕfi æªΩ[ÕÿLRiV. μk∂Liª][ @xmsˆ…”¡ZNP[ ˙NTPZNP…fi ©´sVLi≤T∂ xqs|qsˆLi≤`∂ @LiVV©´s ©yμR∂Õfi Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂æªΩ[.... |qsLji˜∏R∂V©±s rÌyL`i ©Ø[™´sN`P «‹N][≠sø`¡ ≠dsLjiNTP áLi≤R∂©±s N][L`Ìi \¤«¡Ã¡VbPORPQ ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s ™´sLRiVxqs ≠s«¡∏R∂Wáª][ @μR∂LRig]…Ìÿ≤R∂V. ™´sVW≤R∂V ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV xqsÕÿ¯©±s À≥œ¡…fiNRPV lLiLi≤R∂V©´sılLi[Œ˝œ¡ß , }ms£qs À›Ã¡L`i ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @zqs£ \¤…¡…”¡Œœ¡ß˛ lgi÷¡¿¡ LjiNSL`Ôi xqsXztÌsQLiøy≤R∂V. A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s J|ms©±sª][ mnsNRPV G≤yμj∂ , ™´sVL][ }msxqsL`i ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @≠dsVL`iNRPV ALRiV Æ©sááV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s «‹N][≠sø`¡ x§¶¶¶™y.... ∏R∂VVFs£qs J|ms©±s ™´sLRiNRPW \¤«¡Ã¡V bPORPQ ≠sμ≥j∂xqsWÚ ºdΩLRiVˆ ¬ø¡zmsˆLiμj∂. ≠dsLjiª][ Fy»¡V ™´sVL][ ¨sLiμj∂ N]©´srygjiLiμj∂. ˙|mnsLiø`¡ J|ms©±sÕ‹[ øR¡VZNP‰μR∂V\lLi©y «‹N][≠sø`¡ ªRΩV≤R∂V  ¡VNUP ™´sV«¡L`i ™´sV“¡μ`∂ NRPW≤y NRP»¡NRP…ÿFyá∏R∂W˘≤R∂V. «‹[LRiV ™´sW˙ªRΩLi ªRΩgÊRi¤Õ¡[μR∂V. C G≤yμj∂ Æ™sVVªRΩÚLi 10 \¤…¡…”¡Œœ¡ß˛ Æ©s[LS¨sı @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ ™´sV“¡μ`∂NRPV lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá 8 ªRΩ©´s ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPV©yı≤R∂V. @ªRΩ¨s ≠s«¡∏R∂Wá aSªRΩLi 70c6 Æ©sááV bPORPQ©´sV N][LÌRiV ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ˙NTPZNP…fi øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ zmnsNTP=Lig`i gS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. ™´sLRiVxqs ≠s«¡∏R∂Wáª][ @˙gRirÛy©´sLi NRPW≤y Fyáˆ≤T∂ \¤«¡Ã¡VFy\¤Õ¡©´s ˙NTPZNP»¡L˝RiV ≠dslLi[. ¬ø¡[—¡NRPV‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. IZNP[ G≤yμj∂ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP G…‘¡{ms \¤…¡…”¡Œœ¡ß˛ Æμ∂[aRPLi xmsLRiV™´so ºdΩzqs©´s ≤][zmsLig`i lgiáVøR¡VNRPV©´sı ˙NUP≤yNSLRiV¨sgS... @ªRΩ˘μ≥j∂NRP \|ms#˚«fi™´sV¨ds BNRP @¨sıLi…”¡¨ds ≠sVLi¿¡ À≥ÿLRiªRΩ ˙NUP≤yLRiLigRiLi ˙xmsºΩxtÌsQª][ Fy»¡V ryμ≥j∂Li¿¡©´s A»¡gS≤T∂gS xqsLjiN]ªRΩÚ LjiNSLÔRiVáV Æ©sáN]Õÿˆ≤R∂V. Æμ∂[aRPLi xmsLRiV™´so©´sV ™´sVLi»¡gRi÷¡zms©´s @LiaRPLi ≤][zmsLig`i... xmsáV™´soLRiV ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sW“¡ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s LRi|mnsÕfi ©yμR∂Õfi ZNP[™´sáLi ˙|mnsLiø`¡ J|ms©±s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V lgiáVøR¡VNRPV©yı≤R∂V. @»¡V |mnsμR∂LRiL`i «‹[LRiV À≥ÿLRiªRΩ @Æ¥˝∂»˝¡V ¨s}tsQμ≥j∂ªRΩ DæªΩ[˚QˆLRiNSáV ™y≤R∂VªRΩW ≤][£ms xmspLjiÚgS ªRΩgÊjiF°LiVVLiμj∂. |mnsÆ≤∂N`P= 2011Õ‹[ INRP‰ ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ xms»Ì¡V ¡≤ÔyLRiV. xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡©´s ≠dsLji ≤][zmsLig`i ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV NRPW≤y Æ©sgÊRi¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. @LiVVæªΩ[ G≤yμj∂ ¿¡™´sL˝][ DμR∂LiªRΩLi\|ms ©y≤y ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiμj∂.lLiLi≤T∂Li…”¡Õ‹[©´sW Fy—¡ G…‘¡{ms ™´sLRiÕfiÔ »¡WL`iÕ‹[ ≠s¤«¡[ªRΩgS ¨sá™´s≤R∂Li ELRi»¡. @Õÿlgi[ …”¡™±s LjiF°L`Ìi LS™´s≤R∂Liª][ ™yLji\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. ≠sLi ¡VÃÔ¡©±sÕ‹[ NTP*…‹[™y . ∏R∂VVFs£qs J|ms©±sÕ‹[ xqs™´sVLiªRΩ rÌ°xqsL`i ¨s}tsQμ≥y¨sNTP gRiV\lLi©´s @Æ¥˝∂»˝¡Õ‹[ Azqs∏R∂W ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ xqs*LÒRi Æ©sgÊji©´s ≠s¤«¡[ªRΩáVgS ¨s÷¡øyLRiV. @Æ™sVLjiNS ©´sÃ˝¡NRPáV™´sáV |qslLi©y @bP*¨s @NRPV‰Li«fi, ™´sVfl„fiμk∂£ms N_L`i, zqs¨s «‹[£qs , «ÿ©y ™´sVVLRiV¯, ≠s÷¡∏R∂V™±sV= , ≠ds©´s£qs ≠s÷¡∏R∂V™±sV= BμÙR∂LjiNUP 2011 G™´sW˙ªRΩLi ˙zms∏R∂WLiNRP xms©y*L`iª][ Fy»¡V Æ™s[VLki ¥y™´sV£qs D©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ NRP÷¡zqs LS¤Õ¡[μR∂V. gS∏R∂Wáª][ xmsáV …‹[LkiıáNRPV ≠dsLjiμÙR∂LRiW ™´sVfl„fiμk∂£ms N_L`i, @bP*¨s, «‹[£qs NS™´sV©±sÆ™sÕfiÚlgi[™±sV=Õ‹[ 4400 μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LRiV. B»¡V À≥ÿLRiª`Ω ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ ™´sV©´s ≠dsV»¡L˝Ri Lji¤Õ¡[Õ‹[  ¡LigSLRiV xmsªRΩNRPLi ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. NSgS A»¡gSŒœ¡ß˛ AbPLi¿¡©´s xmns÷¡ªyáV @LiμR∂VN][¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. μk∂¨sNTP ¨s}tsQμ≥y¨sNTP gRiV\lLi©´s @Æ¥˝∂»˝¡V áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ ª][≤R∂V G≤yμj∂ ¿¡™´sL˝][ }ms£qs , À≥œ¡WxmsºΩ ™´sVL][ryLji ≠s≤T∂F°LiVV @™´sNSaRPLi DLiμj∂. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ ≤][zmsLig`i DμR∂LiªRΩLi Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP N]ªRΩÚ «‹[≤T∂á©´sV Æ™sªRΩVNRPV©yıLRiV. ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ ≠dsLji\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li ™´sLjiÚxqsVÚLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ ™´sVøR¡Ë æªΩ¿¡Ë©´s ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i 2011 À≥ÿLRiª`Ω ˙NUP≤yLRiLigRiLiª][ Fy»¡V ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS xmsáV xqsLiøR¡Ã¡©yáNRPV Æ™s[μj∂\ZNPLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠s«¡∏R∂Wá©´sV øR¡Wzqs F~LigjiF°NRPVLi≤y.... J»¡™´sVVáNRPV NRPVLigji F°NRPVLi≤y N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ Dªy=x§¶¶¶Liª][ À≥ÿLRiª`Ω ™´sVVLiμR∂VZNP◊¡˛ ≠s«¡∏R∂Wáª][ Fy»¡V xmsªRΩNSáV @LiμR∂V N][™yá¨s AbPμÙyLi...

|\ qs©yNPR V NPR ÷¡zqsLS¨s 2011 @Õÿlgi[ 2011Õ‹[ ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡=©´s ™´sVL][ ¤À¡£qÌs ™´sVWÆ™sVLi…fi... ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i ≤R∂ ¡VÕfi |qsLiøR¡Lki... ™´sÆ©Ôs[ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ @LRiV\Æμ∂©´s C LjiNSLÔRiV©´sV ≠dsLRiW C G≤yÆμ∂[ ˙¤À¡[N`P ¬ø¡[aS≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ xqs¿¡©±s μj∂*aRPªRΩNRPLi ryμ≥j∂}qsÚ... μy¨s¨s |qs•¶¶¶*g`i ºΩLRigRiLSaS≤R∂V. ≠sLi≤U∂£qsª][ BLi≤][L`i Æ™s[μj∂NRPgS «¡Ljigji©´s ™´sÆ©Ôs[Õ‹[ C ≤yztsQLig`i J|ms©´sL`i ANSaRP#Æ™s[V x§¶¶¶μÙR∂VgS ¬ø¡Ã¡lLi[gjiF°∏R∂W≤R∂V.  ¡LiºΩ¨s Fs≤y|ms≤y ÀÿÆμ∂[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ FsN`P=xmsL`Ìi @LiVV©´s |qs•¶¶¶*g`i Àÿ˘…”¡Lig`iNRPV @©´sVNRPW÷¡Li¬ø¡[ zmsø`¡\|ms lLi¿¡ËF°∏R∂W≤R∂V. ZNP[™´sáLi 140  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ ≤R∂ ¡VÕfi |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. μk∂Liª][ ≠sLi≤U∂£qs À›Ã¡L˝RiNRPV xms»Ì¡xmsgRi¤Õ¡[ øR¡VNRP‰Ã¡V NRP¨szmsLiøyLiVV. ˙NTPZNP…fi ªRΩLS*ªRΩ ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡=Liμj∂ ¤…¡¨sı£qs gRiVLjiLi¬ø¡[... C ≠sμ≥R∂*LixqsNRPLRi B¨sıLig`i= A≤T∂©´s ≠dsLRiW 219 xmsLRiVgRiVáNRPV G≤yμj∂ ¤…¡¨sı£qsÕ‹[ xmsáV xqsLiøR¡Ã¡©yáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. K»¡∏R∂W˘≤R∂V.

&˚$dtø£|t Á>∑÷|t f…Æ Ä‹<∏ä´+ô|’ bÕø˘≈£î #·T¬øÿ<äTs¡T Æ≤∂[≠s£qsNRP£ms ¤…¡¨sı£qs GztsQ∏R∂WcJztsQ∏R∂W©y ˙gRiW£ms \¤…¡NTP AºΩ¥R∂˘≠sV™y*á©´sVNRPV©´sı FyNTPrÛy©±s AaRPáNRPV ˙¤À¡[N`P xms≤T∂Liμj∂. AºΩ¥R∂˘ @™´sNSaRPLi B™y*áLi»¡W FyN`P ¬ø¡[zqs©´s @{msˆÕfi©´sV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ¤…¡¨sı£qs xqs™´sW≈¡˘ ºΩLRixqs‰ LjiLi¿¡Liμj∂. |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi Æ≤∂[≠s£qsNRP£ms ˙gRiW£ms \¤…¡ ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ FyNTPrÛy©±sÕ‹[ «¡LRigS÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ À≥œ¡˙μR∂ªy NSLRiflÿá Lkiªy˘ lLiLi≤R∂V©´sılLi[Œœ¡˛ NSáLigS @NRP‰≤R∂ Fs»¡V™´sLi…”¡ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡V «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmsáV «¡»˝¡V FyN`PÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjixqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[ ™yLjiNTP AºΩ¥R∂˘ x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V B™´s*¤Õ¡[™´sV¨s @LiªRΩLÍS∏R∂V ¤…¡¨sı£qs xqs™´sW≈¡˘ æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡zmsˆLiμj∂. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V©´sılLi[Œœ¡ß˛gS I™´sV©±s , zmns÷¡\|ms#ˆ©±s= , •¶¶¶LiNSLig`i , ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ª][ «¡LRigS÷¡=©´s Æ≤∂[≠s≤`∂NRP£ms ˙gRiW£ms \¤…¡ ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV AºΩ¥R∂˘≠sV¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi FyN`P |qsNRPW˘Lji…‘¡ NSLRiflÿáª][Æ©s[ N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. B…‘¡™´s¤Õ¡[ ÷¡ ¡©y©±sª][ «¡LRigS÷¡=©´s ™´sW˘ø`¡Ã¡©´sV NRPW≤y H…‘¡Fs£mns Õÿx§¶‹[L`i ©´sVLi≤T∂ ™´sVL][ Æ™s[μj∂NRPNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ¤…¡¨sı£qs xqs™´sW≈¡˘ ¨sLÒRi∏R∂VLi ªRΩ™´sVNRPV ¨sLSaRP NRP÷¡gjiLi¿¡LiμR∂¨s FyNTPrÛy©±s ¤…¡¨sı£qs |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™´sW @{msˆÕfi©´sV ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ÷¡ ¡©y©±sª][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ™yLji Æμ∂[aRPLiÕ‹[©´sW A≤y÷¡= LS™´s≤R∂Li\|ms zms…”¡Fs£mns |qs˙NRP»¡Lki ™´sVVLiªy«fi ∏R∂VWxqs£mns @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

\+ø£‘√ eH˚¶˝À dübòÕØ »≥Tº˝À m\ZsY, ¬ø¢HéyÓ˝Ÿ¶≈£î #√≥T $áLiNRPª][ «¡Ljilgi[ Æ™sVVμR∂…”¡ lLiLi≤R∂V ™´sÆ©Ôs[áNRPV μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ J»¡≠sVª][ r¢ªy˙zmnsNS |qsáNÌRPL˝RiV ™´sÆ©Ôs[ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP\|ms Õ‹[ªRΩVgS μR∂XztÌsQ|ms…ÌÿLRiV. N]ªRΩÚgS ¤Õ¡£mnÌs •¶¶¶˘Li≤`∂ Àÿ˘…fi=™´sV©±s ≤U∂©±s FsÃÊ¡L`iNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. @Õÿlgi[ {qs™´sVL`i ZN˝P©±sÆ™sÕfiÔNRPW 14 ™´sVLiμj∂ «ÿ’¡ªyÕ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. FsÃÊ¡L`i ª]÷¡ryLjigS @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsNRPV FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. ZN˝P©±sÆ™sÕfiÔ ™´sW˙ªRΩLi gRiªRΩLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V …‘¡ »¡*Li…‘¡Õ˝‹[ r¢ªy˙zmnsNSNRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Liøy≤R∂V. B…‘¡™´sá r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms A{qs£qsª][ ªRΩáxms≤T∂©´s «¡»Ì¡VÕ‹[Æ©s[ ™´sVW≤R∂V ™´sWLRiVˆÃ¡ª][ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ZNP|mÌs©±sgS G’d¡ ≤T∂≠ds÷¡∏R∂VL`i= ª]÷¡ryLji Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yı≤R∂V. A{qs£qs\|msÆ©s[ ryLRi¥j∂gS ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gS÷¡= D©´sıxmsˆ»¡NUP gS∏R∂VLi NSLRifl·LigS ªRΩxmsˆVNRPV©yı≤R∂V. Æ≤∂[≠s≤`∂ ≠sVÃ˝¡L`i rÛy©´sLiÕ‹[ FsÃÊ¡L`i , B˙™´sW©±s ªRΩ{§¶¶¶L`i rÛy©´sLiÕ‹[ ZN˝P©±sÆ™sÕfiÔ©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. áLiNRPª][ ¿¡™´sLji ¤…¡xqÌsVÕ‹[ Õ‹[Æ©s[ ≠sVgji÷¡©´s ˙NTPZNP»¡L˝RiV «¡©´s™´sLji 9 ©´sVLi≤T∂ «¡Ljilgi[ NS˘LixmsoNRPV •¶¶¶«¡LRiVNS©´sV©´sı»Ì¡V ˙NTPZNP…fi r¢ªy˙zmnsNS |qsáORPQ©±s NRP¨ds*©´sL`i ALi˙≤R∂W x§¶¶¶≤R∂=©±s ¬ø¡FyˆLRiV. ≤]Æ™sVzqÌsN`P ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ™´sVLi¿¡ ˙xmsμR∂LRi+©´s NSLRifl·LigSÆ©s[ N]ªRΩÚ ™yLjiNTP @™´sNSaRP≠sVxqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s ™´sÆ©Ôs[ NRP£ms ≤]Æ™sVzqÌsN`P …‹[LkiıÕ‹[ FsÃÊ¡L`i 81 ∏R∂W™´slLi[«‹[Ú 567 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. @Õÿlgi[ ZN˝PÕfiÆ™sÕfiÔ 9 ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ 13 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. «ÿ©±s À‹[¥y , LS’¡©±s {ms»¡LRi=©±s BμÙR∂LRiV |qsˆxtsQ÷¡£qÌs zqsˆ©´sıL˝RiVgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ªRΩ{§¶¶¶L`i©´sV ªRΩzmsˆLiøy™´sV¨s x§¶¶¶≤R∂=©±s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. NSgS HμR∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qs «¡©´s™´sLji 11 ©´sVLi≤T∂ À‹ÕÿLi≤`∂ FyL`i‰Õ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμj∂. $áLiNRPª][ Æ™sVVμR∂…”¡ lLiLi≤R∂V ™´sÆ©Ôs[áNRPV μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS «¡»Ì¡V iM G’d¡ ≤T∂≠ds÷¡∏R∂VL`i= (ZNP|mÌs©±s, ≠sZNP…fi NUPxmsL`i), x§¶¶¶{tsQ™±sV @™´s˝W, «ÿ©±sÀ‹[¥y, ¤«¡zms ≤R∂V≠dsVı, ≤R∂V|m˝szqs£qs, ≤U∂©±s FsÃÊ¡L`i, «ÿN`P NRP÷˝¡£qs, ZN˝P©±sÆ™sÕfiÔ, Æ™sWlLiı Æ™sWlLi‰Õfi, FylLiıÕfi, LS’¡©±s {ms»¡LRi=©±s ˙lgi[™±sV zqs¯ª`Ω, Æ≤∂[Õfi |qÌsLiVV©±s, ª]ª]=¤À¡[.

‘=* e÷´#Y˝À #Ó’Hêô|’ ¬>*∫q ÁbòÕHé‡ Vü≤√|teTHé ø£|t $Tø˘‡&é &ÉãT˝Ÿ‡˝À ÁbòÕHé‡ X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ #˚dæ+~. ÁbòÕHé‡≈£î #Ó+~q eT]j·THé ãs√Ô*`]#·sY¶ >±´ôdÿ«{Ÿ CÀ&û #Ó’Hê≈£î #Ó+~q ©Hê`e⁄ ~ CÀ&ûì eT{Ϻø£]|æ+∫+~. Ä<ä´+ ‘·+ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫q ÁbòÕHé‡ CÀ&û Á|ü‘·´]ú »+≥qT ˇ‹Ô&çøÏ >∑T]#˚dæ+~. uÛ≤Ø cÕ≥¢‘√ Á|ü‘·´]ú CÀ&ûì eTT|ü⁄Œ‹|üŒ\T ô|{Ϻq eT]j·THé ãs√Ô* »+≥ 6`1, 6`3 ‘˚&Ü‘√ #Ó’Hê CÀ&ûì eT{Ϻø£]|æ+∫ ‘·<äT|ü] sö+&√¢øÏ Á|üy˚•+∫+~. ø±>± eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡˝À Áô|ò+#Y zô|Hé #Ûê+|æj·THé © ãs√Ô*Hé 2`6, 6`2, 6`4 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ eT{Ϻø£]|æ+∫+~. nsTT‘˚ $Tø˘‡&é &ÉãT˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À e÷Á‘·+ #Ó’Hê CÀ&û #˚‘·T˝…‘˚Ôdæ+~. ‘·<ë«sê ©Hê CÀ&û á{ÀØï qT+∫ ìÁwüÿ$T+∫+~.

C G≤yμj∂Õ‹[ N]¨sı ¬ø¡[μR∂V «ÏÿxmsNSáV NRPW≤y ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡=Liμj∂ ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i DμR∂LiªRΩLiÕ‹[ FyN`P ˙NTPZNP»¡L˝RiV \¤«¡Ã¡VFyá™´s≤R∂Li. ˙NTPZNP…fi øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ™´sW∏R∂V¨s™´sVøR¡ËgS ≠sVgji÷¡©´s ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i

_õHÓdt ©≥s¡T ô|{Á À˝ô|Ÿ ’ s¡÷. 2.25 e&ç+¶ #·qTqï ÄsTT˝Ÿø£+ô|˙\T? <˚oj·T #·eTTs¡T ø£+ô|˙\T ˇø£ ©≥s¡T ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ô|’ s¡÷. 2.25 πs≥T ô|+#ê\ì ìs¡ísTT+#êsTT. nsTT‘˚, BìøÏ πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+ eT+Á‹‘·« XÊK nqTeT‹ ÇùdÔ X¯ìyês¡+ ns¡úsêÁ‹ qT+#˚ á ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T neT\T≈£î e#˚à neø±X¯+ ñ+~. &çôd+ãs¡T ¬s+&√ |üø£å+˝À nyÓT]ø± &Ü\s¡T‘√ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te s¡÷. 51.98 ô|’dü\T>± qyÓ÷<Ó’q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢ eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º&É+‘√ ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\T ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á Áø£eT+˝À qe+ãsY 16e ‘˚Bq ©≥s¡T≈£î s¡÷. 2.22 ‘·–Z+∫+~. n˝≤π> &çôd+ãsY ˇø£{À ‘˚Bq ©≥s¡Tô|’ s¡÷. 0.78 ô|’dü\T ‘·–Z+∫+~. Ç~˝≤e⁄+&Ü>±, #·eTTs¡T ø£+ô|˙\ô|’ Á|üuÛÑT‘·« ìj·T+Á‘·D >∑‘·j˚T&Ü~ pHé HÓ\˝À m‹Ôy˚XÊs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø°.. á |ü_¢ø˘ ø£+ô|˙\T <Ûäs¡\ ô|+#ê\ì uÛ≤$+∫q|ü⁄&É˝≤¢ πø+Á<ä eT+Á‹‘·« XÊKqT dü+Á|ü~dü÷ÔH˚ ñHêïsTT.

_>¥ _ ø±sY ø£˝…ø£åHé‘√ z ∫qïôd’E eT÷´õj·T+ u≤©e⁄&é ‘ês¡\T dæìe÷˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü ‘·eT kÕ<Ûës¡D JeqXË’*\˝À $_Ûqï‘·qT, $˝≤kÕ\qT ø√s¡T≈£î+≥T+{≤s¡T. dæìe÷\ ‘·sê«‘· Ms¡T m≈£îÿe>± Çwüº|ü&˚~ ø±s¡T¢. <˚X¯ $<˚XÊ\ qT+∫ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îqï ø±s¡T¢, $˝≤dü e+‘·yÓTÆq ø±s¡¢˝À Ms¡T ‘·eT ~qdü] Á|üj·÷D≤\qT #˚düTÔ+{≤s¡T. eT] @ kÕºsY m˝≤+{Ï ø±s¡T ñ+<√ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ á ø£<∏äHêìï #·<äyê*‡+<˚...! u≤©e⁄&é˝À ‘·q≈£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£ Áu≤+&é Çy˚TCŸ @s¡Œs¡#·T≈£îqï _>¥ _ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé e<ä› z ô|<ä› ñqï ø±s¡¢‘√ z ∫qï ôd’E ø±sY eT÷´õj·T+qT @sêŒ≥T #˚j·Te#˚ÃyÓ÷. _>¥ _ e<ä› düTe÷s¡T 25 ø±s¡¢ es¡≈£î ñHêï≥T¢ düe÷#ês¡+. M{Ï˝À Hê\T>∑T yÓT]‡&Ódt u…+CŸ ø±s¡T¢ ñHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü.. \+uÀ]Zì, b˛πs¸, u…+{°¢, s√˝Ÿ‡ sêsTTdt, bò˛sY¶ ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q $˝≤düe+‘·yÓTÆq ø±s¡¢‘√ bÕ≥T>± VüQ´+<äjYT, {§jÓ÷{≤, VüA+&Ü e+{Ï ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q kÕ<Ûës¡D ø±s¡T¢ ≈£L&Ü ñHêïsTT. eT] _>¥ _Hê eTC≤ø±!

BNRP Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ... \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμk∂ xtsQ»˝¡L`i \|qs©yÆ©s•¶¶¶*Õfi 2011Õ‹[ AbPLi¿¡©´s ˙xmsμR∂LRi+©´s NRP©´s ¡LRiøR¡¤ Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ •¶¶¶˘˙…”¡N`P xqsWxmsL`i zqsLki£qs \¤…¡…”¡Œœ¡ß˛ Æ©sgÊji©´s \|qs©y C G≤yμj∂ ™´sW˙ªRΩLi øR¡ºΩNTPáxms≤T∂Liμj∂. INRP‰ \¤…¡…”¡Õfi NRPW≤y lgiáVøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. G≤yμj∂ ¿¡™´sL˝][ ™´sLRiÕfiÔ xqsWxmsL`i zqsLki£qs \|mns©´sÕfi=Õ‹[ LRi©´sıLRi£msgS ¨sá™´s≤R∂Li ELRi»¡. @LiVVæªΩ[ ≤R∂ ¡V Õfi= ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ gRiVªyÚ «ÿ*á , @bP*¨s F~©´sıxmsˆÃ¡V xmsLS*¤Õ¡[μR∂ ¨szmsLiøyLRiV. ™´sLRiÕfiÔ ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ NSLixqs˘ xmsªRΩNRPLi lgiáVøR¡VNRPV¨s øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztÌsQLiøyLRiV. ∏R∂VV™´s Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s ªyLRi zms≠s zqsLiμ≥R∂V NRPW≤y N]¨sı \¤…¡…”¡Œœ¡ß˛ Æ©sgÊRi≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi.

2017 Hê{ÏøÏ <˚e+˝À H˚\u§>∑TZ ~>∑TeT‹ 20 ø√≥¢ ≥qTï\T e#˚à 2017 dü+e‘·‡sêìøÏ <˚X¯+˝À H˚\u§>∑TZ ~>∑TeT‹ 20 ø√≥¢ ≥qTï\≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+<äì πø+Á<ä u§>∑TZ >∑qT\ eT+Á‹‘·« XÊK düVü‰ø°Î eT+Á‹ Á|ü~ø˘ Á|üø±wt u≤ãT #Ó|üø=#êÃs¡T. Bìô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À H˚\u§>∑TZ nedüs¡+ 70 ø√≥¢ ≥qTï\T>± ñ+≥T+<äì n+#·Hê y˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ <˚Mj·T+>± 55.4 ø√≥¢ ≥qTï\ H˚\u§>∑TZ e÷Á‘·y˚T ñ‘·Œ‹Ô ø±e#·Ãì uÛ≤$düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. &çe÷+&é≈£î $ìjÓ÷>∑ìøÏ eT<Ûä´ e´‘ê´dü+ 14.6 ø√≥¢ ≥qTï\T>± ñ+≥T+<äì πø+Á<ä Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ n+#·Hê y˚dæq≥Tº ‘˚*bÕs¡T. Á|üdüT‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À $<äT´‘Y s¡+>∑+ nedüsê\qT rπsÃ+<äT≈£î 13.50 ø√≥¢ ≥qTï\ H˚\u§>∑TZ ~>∑TeT‹ #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝À ø=‘·Ô>± $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº\qT ì]àdüTÔqï+<äTq H˚\u§>∑TZ &çe÷+&é HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. n+<äTe\¢ e#˚à 2017 dü+e‘·‡sêìøÏ H˚\u§>∑TZ ~>∑TeT‹ 20 ø√≥¢ ≥qTï\≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 2012`17 ø±\ |ü]$T‹ ø£*–q 12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø± düeTj·T+˝À ∫e] Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ H˚\u§>∑TZ nedüs¡+ 100ø√≥¢ ≥qTï\T >±q÷, ñ‘·Œ‹Ô 77 ø√≥¢ ≥qTï\T>± ñ+≥T+<äì n+#·Hê y˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTe\¢ yÓTT‘·Ô &çe÷+&éqT ‘·≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î 20 ø√≥¢ ≥qTï\ H˚\u§>∑TZqT ~>∑TeT‹ #˚düTø√yê*‡ edüTÔ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Á|ü<Ûëq Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± 14.9 XÊ‘·+ ô|]–q |ü‹Ô $ìjÓ÷>∑+ sêÁwe÷¬üº+˝Àì sÿ{Ÿ\˝À Á|ü|ü+#·+˝À |ü‹Ô $ìjÓ÷>∑+ >∑‘· j˚T&Ü~‘√ b˛*Ñ√ á j˚T&Ü~ 14.9 XÊ‘·+ ô|]–q≥Tº >∑D≤+ø±\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. >∑‘· j˚T&Ü~ Ç~ 35 \ø£å\ fqTï\T>± ñ+&É>±, á j˚T&Ü~ 40 \ø£å\ ≥qTï\T>± ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕsTT. n˝≤π>, uÛ≤s¡‘Y˝À |ü‹Ô $ìjÓ÷>∑+ ≈£L&Ü Á|üdüTÔ‘· dü+e‘·‡s¡+˝À 72 \ø£å\ ≥qTï\T>± ‘·–Zq≥Tº n+#·Hê y˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ü|ü+#·+˝Àì |ü‹Ô $ìjÓ÷>∑+ 2.27 ø√≥¢ ≥qTï\T>± ñ+≥T+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. Ç~ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À 2.35 ø√≥¢ ≥qTï\T m≈£îÿeì ‘˚*+~. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± |ü‹Ô $ìjÓ÷>∑+ u≤>± ‘·–Zq≥Tº ‘˚*+~. Á|ü|ü+#· <˚XÊ˝À¢ |ü‹Ôì n‘·´~Ûø£+>± $ìjÓ÷–düTÔqï <˚XÊ˝À¢ #Ó’Hêˇø£{Ï. n˝≤π> uÛ≤s¡‘Y˝À |ü‹Ô $ìjÓ÷>∑+ 89 ˝ø£å\T ≥qTï\≈£î ‘·–Z+~.

uÛ≤Ø>± ô|]–q »bÕHé ô|≥Tºã&ÉT\T ãT*j·THé e÷¬sÿ{Ÿ˝À ã+>±s¡+, yÓ+&ç <Ûäs¡\T uÛ>∑‘≤· s¡<ä‘XÊã›Y˝øÀ±\+˝À uÛ≤s¡‘Y˝À »bÕHé ô|&ÉT‘·Tqï ô|≥Tºã&ÉT\T ãT*j·THé e÷¬sÿ{Ÿ˝À X¯ìyês¡+ ã+>±s¡+ yÓ+&ç <Ûäs¡\T Ç˝≤ ñHêïsTT. øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷. 50,900>± ñ+~. $XÊK|ü≥ï+ e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ u+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷, 27,350 Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 25,370 yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷. 51,900>± ñ+~. sê»eT+Á&ç e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 27,480, ns¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 25,190, yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷. 51,500>± ñ+~. $»j·Tyê&É e÷¬sÿ{À˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡ <Ûäs¡ s¡÷. 26,700, Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 24,600, yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷. 49, 000>± ñ+~.

uÛ≤Ø>± ô|]>±sTT. n˝≤π>, Çs¡T <˚XÊ˝ eT<Ûä´ düTVü≤è<들e yê‘êes¡D+˝À yêDÏ»´ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ &Ûç©¢ eTT+u…’ q>∑sê\ eT<Ûä´ ì]à‘·eTe⁄‘·Tqï yêDÏ»´ ôV’≤y˚ ìsêàD+ ø√dü+ »bÕHé yÓTT‘·Ô+ 45000 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT ô|≥Tºã&ç>± ô|≥ºqTqï≥Tº düe÷#ês¡+. n˝≤π>, uÛ≤s¡‘Y˝À kÕ>∑T‘·Tqï eT]ø=ìï ÁbÕC…≈£îº˝À¢ ≈£L&Ü »bÕHé $]$>±H˚ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|&ÉT‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. n+‘˚ø±≈£î+&Ü, uÛ≤s¡‘YqT m>∑TeT‹ ne⁄‘·Tqï m>∑TeT‘·T˝À¢ »bÕHé uÛ≤>∑+ ¬s+&ÉT XÊ‘·+>± ñqï≥Tº düe÷#ês¡+.

ø√&ç>∑T&ÉT¶ <Ûäs¡\T sêÁwüº+˝Àì Á|ü<Ûëq e÷¬sÿ{Ÿ ˝˝À X¯ìyês¡+ ø√&ç>∑T&É¢ <Ûäs¡ \T øÏ+~ $<Ûä+>± ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ˝À e+<ä ø√&ç>∑T&ÉT¢ <Ûäs¡ s¡÷. 312.00 ñ+&É>±, ∫\¢s¡>± ˇø£ÿ >∑T&ÉT¶ <Ûäs¡ s¡÷. 3.35>± ñ+~. n˝≤π>.. es¡+>∑˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¡÷.316 >±qT, $XÊK|ü≥ï+ ˝À s¡÷. 325, $»j·Tyê&É s¡÷. 316, ∫‘·÷Ôs¡T˝À s¡÷. 320, ñuÛÑj·T>√<ëe] e÷¬sÿ {Ÿ˝À 316 s¡÷bÕj·T\T>± ñ+~. Çø£b˛‘˚.. bıs¡T>∑T sêÁwüºyÓTÆq ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº sê»<Ûëì #ÓHÓ’ï˝À e+<ä ø√&ç >∑T&ÉT¢ <Ûäs¡ s¡÷.327 |ü\Tø£>±, ø√fi¯fl |ü]ÁX¯eT≈£î Äj·TTe⁄ |ü≥Tº>± ñqï qeTø£ÿ˝Ÿ˝À s¡÷. 320 s¡TbÕj·T\T>± |ü\T ≈£î‘√+~.


C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

n ~ ‹ X¯ s¡à

Ä~yês¡+, »qe] 1, 2012

|üeHé ø£fi≤´DY, Á‹$Áø£yéT\ ªdüs¡<ëμ..?! |üeHé ø£fi≤´DY ‘·«s¡˝À eT∞¢ ª»˝≤‡μ ]|”{Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ ¬s&û ne⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. |üeHé ø£fi≤´DY, Á‹$Áø£yéT\ ø£\sTTø£˝À >∑‘·+˝À e∫Ãq≥Te+{Ï ª»˝≤‡μ ∫Á‘·+ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ nsTTq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. M] Ç<ä›] ø±+_H˚ wüHé˝À e∫Ãq≥Te+{Ï »˝≤‡ dæ˙ n_Ûe÷qT\+<äs¡T »˝≤‡ #˚XÊs¡T. eT∞¢ M]<ä›] ø±+_H˚wüHé ]|”{Ÿ ne⁄‘·T+<äì, M]<ä›] ø±+_H˚wüHé˝À eTs√ ∫Á‘·+ sêuÀ‘·T+<äì ‘êC≤ düe÷#ês¡+. M] ø±+_H˚wüHé˝À ªdüs¡<ëμ nH˚ ù|s¡T‘√ ˇø£ ∫Á‘êìï rj·TqTHêïs¡ì $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. á ∫Á‘êìøÏ ˙*eT ‹s¡TeT\XË{Ϻ ì]àdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝À |üeHéø£fi≤´DY ª|ü+C≤μ ∫Á‘êìï ≈£L&Ü ˙*eT >±πs ì]à+ #ês¡T. á $wüj·T+ $qï |üeHéø£fi≤´DY n_Ûe÷qT\T #ê˝≤ Äq+<ä|ü&ܶs¡T. >∑‘·+˝À M] ø£\sTTø£˝À e∫à q ª»˝≤‡μ ∫Á‘·+ $»j·T+ ø±e&É+‘√ á ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü |üP]Ô m+≥sYf…ÆqsY ø±e⁄q |üeHéø£fi≤´DY qT+∫ n_Ûe÷qT\T y˚∫ #·÷ùd nìï n+ XÊ\T ñ+{≤sTT. ø=~› s√E˝À¢ n~Û ø±]ø£ Á|üø£≥q yÓ\Te&ÉqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

{≤©e⁄&éøÏ ◊s¡Hé ˝…>¥ nsTT+<ë..? eTs√ >∑õ˙>± ø£fi≤´DYsêyéT...? ªn˝≤ yÓTT<ä˝…’+~μ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆ+~ ì‘ê´MTqHé. ‘=* ∫Á‘·+‘√ q{Ï>± ì‘ê´MTqHéøÏ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+ ∫+~. >√˝…¶Hé ˝…>¥ nH˚ Çy˚TCŸqT ôd’‘·+ kı+‘·+ #˚düT≈£îqï ì‘ê´MTqHé, ‘·q ‘=* dæì e÷‘√H˚ ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&˚j·T&É+, ‘Ó\T>∑T˝À bÕ≥\T ≈£L&Ü bÕ&˚kÕÔqq&É+ n+ <ä]ì ÄX¯Ãs¡´ |ü]∫+~. z <äX¯˝À ì‘ê´MT qHé‘√ dæìe÷\T rùd+<äT≈£î ‘Ó\T>∑THê≥ <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T b˛{°|ü&çHê, Ä eT<Ûä´ ‘Ó\T>∑T V”≤s√˝…’q Á|üuÛ≤dt >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üuÛ≤dt mes√ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT nì, eTs√ Á|üeTTK V”≤s√ $wüj·T+˝À ≈£îÁs¡ V”≤s√\ düs¡düq nsTT‘˚H˚ q{ÏkÕÔ n+≥÷ #˚dæq ø±yÓT+{Ÿ‡ ÄyÓT ¬øØsYì Çs¡ø±≥+˝À |ü&˚XÊsTT. Çø£ ªn˝≤ yÓTT<ä˝…’+~μ dæìe÷ ‘·sê«‘· e∫Ãq ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+ ªôd>∑μ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› uÀ˝≤Ô ø=fÒºj·T&É+, n<˚ f…ÆyéT˝À e∫Ãq ª180μ dæìe÷ ôd’‘·+ nÁ&Édt >∑\¢+‘·e&É+ yÓs¡dæ, ì‘ê´MTqHé d”Hé ‘·TdüT‡eT+~. Á|üdüTÔ‘·+ ì‘ê´MTqHé ªÇwtÿμ nH˚ dæìe÷˝À ì‹Hé düs¡düq #˚k˛Ô+~.

á dü+e‘·‡s¡+ Hê~

ª&ÜHé oqTμ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq u≤©e⁄&é ã÷´{° n+»Hê düTU≤˙ eT∞fl ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ˇø£{° nsê u≤©e⁄&é dæìe÷˝À¢H˚ q{Ïk˛Ôqï n+»Hê düTU≤ì, ‘êC≤>± q÷´ Çj·TsY dü+<äs¡“¤+>±áyÓ+{Ÿ‡ø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ã+~. á kÕ] {≤©e⁄&é˝À d”]j·Tdt>± Á|üj·T‹ï düTÔHêïq +{Àqï n+»Hê düTU≤˙ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À eT+∫ eT+∫ ÁbÕC…≈£îº\‘√ V”≤s√sTTHé>± ‘Ó\T>∑T˝À ‘·q dü‘êÔ #ê≥T≈£î+{≤qH˚ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&É≥+ H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïqì, ª&ÜHé oqTμ ‘·sê«‘· Ä|òüs¡T¢ u≤>±H˚ e∫ÃHê, eT+∫ düu…®≈£îº˝ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷&É≥+ e˝Ò¢ >±´|t rdüTø√ yê*‡ e∫Ã+<äì n+{À+~ n+»Hê düTU≤˙. eT] 2012 uÀ˝…&Éìï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï n+»Hê düTU≤˙øÏ {≤©e⁄&é qT+∫ mìï Ä|òüs¡T¢ ekÕÔjÓ÷qì nqT≈£î+≥THêïs¡T.

á Ä\“+ Hê Ä˝À#·q\≈£î ‘=* n&ÉT>∑T dü+^‘· <äs¡Ù≈£îsê\T, >±j·Tì m+.m+.l˝ÒK ‘=*kÕ]>± z Áô|’y˚{Ÿ M&çjÓ÷ Ä\“+ s¡÷bı+~+#ês¡T. Ä\“+ #˚j·÷\ì m|üŒ{Ï qT+#√ ñqï ø√]ø£qT q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ Ä>∑eTq+ dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT z s¡÷bÕìï Ç#êÃs¡T. ‘=* n&ÉT¬>’Hê, ‘=* e\ô|’Hê J$‘·+˝À ‘=* dü+|òüT≥q\T nìï #ê˝≤ eT<ÛäTs¡+>± ñ+{≤j·Tqï ø±HÓ‡|tº‘√, á q÷´ Çj·TsY ‘=* s√E mH√ï Äq+<ë\≈£î Hê+~ ø±yê\ì Ä•dü÷Ô l˝ÒK z ^‘êìï Ä\|æ+#ês¡T. á bÕ≥qT Á|üeTTK s¡#·sTT‘· dæsêl sêj·T&É+ »]–+~. ÇHêïfi¯S¢ dü+^‘· <äs¡s¡Ù≈£îsê*>±, >±j·Tì>± ‘Ós¡ yÓqTπø ñqï l˝ÒK á bÕ≥‘√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î edüTÔHêïs¡T. Áô|’y˚{Ÿ Ä\“yéT‡ #˚j·÷\qï ‘·q Ä˝À#·q\≈£î Ç~ ‘=* n&ÉT>∑T e÷Á‘·y˚T nì ÄyÓT #ÓãT‘√+~.

ªø£‹Ôμ ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· ø=+‘· ôd’˝…+{Ÿ nsTTq ø£fi≤´DYsêyéT ‘·«s¡˝À z uÛ≤Ø 3&û ∫Á‘·+‘√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêe&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔHêï&ÉT. ¬øyÓTsêyÓTHé düT˙˝Ÿ <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·T+ ø±qTqï á ∫Á‘·+˝À ø£fi≤´DYsêyéT≈£î CÀ&û>± ª|ü⁄*μ ∫Á‘·+ ù|ò+ ìø°cÕ|üfÒ˝Ÿ, rHée÷sYμ ù|òyéT ø£è‹ø£s¡“+<ë q{Ï+#·qTHêïs¡T. ø£fi≤´DYsêyéT ¬øØsY˝ÀH˚ n‘·´+‘· uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ˝À ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï á ∫Á‘êìï m˙ºÄsY ÄsYº‡ u≤´qsYô|’ q+<äeT÷] ø£fi≤´DYsêyéT ì]àdüTÔHêï&ÉT. f…øÏïø£˝Ÿ>± ôV’≤kÕº+&ÉsY¶‡˝À |üì#˚j·TqTHêïs¡ì |òæ*+q>∑sY düe÷#ês¡+. Çø£ qe+ãsY 2 qT+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á ∫Á‘êìøÏ ªzyéTμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿì ìs¡ísTT+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À ø£fi≤´DYsêyéT <ë<ë|ü⁄ >∑T+&ÉT‘√ ø£ì|æ+#·qTHêï&Éì düe÷#ês¡+. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T‘√+~.

eT∞¢ _J>± ñ+&ÉuÀ‘·Tqï •yêJ..? ∫qï ∫Á‘ê\T, eT©º kÕºsY dæìe÷\‘√ n|üŒ{À¢ eT+∫ Çy˚TCŸH˚ kı+‘·+ #˚düT≈£îqï V”≤≤s√ •yêJøÏ 2011 @&Ü~ #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z $<Ûä+>± ˝Òø£b˛sTTHê á ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ e÷Á‘·+ es¡Tdü ]©E\‘√ #ê˝≤ CÀwt>± ñ+&ÉuÀ‘√+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ •yêJ #˚‹˝À ◊<äT dæìe÷\T ñHêïj·T≥. yê{Ï˝À ªnj·÷´πsμ, ª>∑Ts¡T&ÉTμ ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ ø±qTHêïsTT. Ç$ ø±≈£î+&Ü ª@+ u≤ãT \&É÷¶ ø±yê˝≤μ nH˚ yÓ¬s’{° f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï dæìe÷, ª|ü⁄*¨s¡μ nH˚ eTs√ yÓ¬s’{° f…Æ{Ï˝Ÿ >∑\ dæìe÷, ªÁuÒøÏ+>¥ q÷´dt u≤ãTsêe⁄μ nH˚ eTs√ yÓ¬s’{° dæìe÷ #˚düTÔHêï&ÉT. Ç˝≤ yÓ¬s’{° f…Æ{Ï˝Ÿ‡‘√ s¡÷bı+ <äT‘·Tqï á ∫Á‘ê\T m+‘· yÓ¬s’{°>± ñ+{≤jÓ÷ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

u≤©e⁄&é u≤<écÕ mes¡T..? u≤©e⁄&é u≤<écÕ>± Væ≤+B ∫Á‘·d”eT˝À ‘·q dü‘êÔqT #ê≥T‘·Tqï V”≤s√ cÕs¡TUŸ U≤Hé. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ á øÏ+>¥U≤Héì Vü≤è‹ø˘ s√wüHé n~Û>∑$T+∫ u≤©e⁄&é u≤<écÕ>± ne‘ês¡yÓT‘·ÔqTHêï&Ü..? Ç|üŒî&ÉT eTT+u≤jYT dæ˙ yê´bÕs¡ esêZ˝À¢ Vü‰{Ÿ &çdüÿwüHé á $wüj·T+ô|’H˚ »s¡T>∑T‘√+~. á #·s¡Ã\≈£î ø±s¡D+ ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ ø±qTqï Vü≤è‹ø˘ ∫Á‘·+ ªn–ï|ü<∏éμ nì nqT≈£î+≥THêïs¡T. á ∫Á‘·+ nìï s¡ø±\T>±q÷ dü+#·\Hê\T düèwæºk˛Ô+~. eTTK´+>± _õHÓdt $wüj·T+˝À á dæìe÷ cÕs¡TUŸ ∫Á‘ê\qT <ëfÒdüTÔ+~. ñ<ëVü≤s¡D>± #ÓbÕŒ\+fÒ ˇø£ÿ XÊ{Ï˝…’{Ÿ ¬s’{Ÿ‡ $wüj·÷ìï rdüT≈£î+fÒ cÕs¡TUŸ q{Ï+∫q ª&ÜHé`2μ dæìe÷ XÊ{Ï˝…’{Ÿ Vü≤≈£îÿ\T s¡÷.32ø√≥T¢ |ü\Tø£>±, Vü≤è‹ø˘ q{Ï+∫q eTs√ ∫Á‘·+ ªÁøÏwt`3μ 37ø√≥¢≈£î neTTà&ÉTb˛sTT+~. Çø£ ªn–ï|ü<Ûéμ dæìe÷ nsTT‘˚ @ø£+>± s¡÷.41 ø√≥¢≈£î neTTà&Ó’ ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~. á ]ø±s¡T¶\˙ï #·÷düTÔ+fÒ Vü≤è‹ø˘ yÓT*¢>± cÕs¡TUŸ kÕúHêìï ÄÁø£$T+#˚düTÔHêï&Éì n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ ªn–ï|ü<Ûéμ dæìe÷ n+‘· πs≥TøÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ Vü≤è‹ø˘ ˇø£ÿ&˚ ø±s¡D+ ø±<äì, <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£s¡DY, $\Hé dü+»jYT<ä‘Y, V”≤s√sTTHé Á|æj·÷+ø± #√ÁbÕ, ◊≥+ >±fiŸ>± ˇø£ u≤+uŸ ù|*Ãq ø£Á‹Hê¬ø’|òt ≈£L&Ü ˇø£ ø±s¡DeTì nqT≈£îH˚ yêfi¯Sfl ñHêïs¡T. @~ @yÓTÆHê Vü≤è‹ø˘ dæìe÷\T e÷Á‘·+ Vü‰{Ÿ πø≈£î˝≤¢ ñHêïsTT|üŒî&ÉT nì nqT≈£î+≥THêïs¡T dæ˙ esêZ\T. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K


¬s’‘·T\≈£î u≤dü≥>± ì\TkÕÔ+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩVáNRPV @¨sı ≠sμ≥y©yá Àÿxqs»¡gS ¨sáV xqsVÚLiμR∂¨s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂L`i LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ @©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi ÀÿgS «¡LRigSá¨s, \lLiªRΩVáNRPV @Æ©s[NRP ≠sμ≥yáVgS ˙F°ªRΩ=x§¶¶¶ NSáV @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. D¿¡ªRΩ (2˝À)

Ä~yês¡+ 1, »qe], 2012

q>∑s¡+˝À

ù|J\T : 8

eT∞¢ p.&Üø£ºs¡¢ Ä+<√fi¯q ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷*

nwüºø£cÕº\T |ü&ç‘˚H˚ Ä<ÛësY

xms…ÌÿLRiV. gRiªRΩ ©yáVgRiVL][«¡ŸÃ¡VgS LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPL˝RiV aRP¨s™yLRiLi ©´sVLi¿¡ @ªRΩ˘™´sxqsLRi }qs™´sá©´sV NRPW≤y ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. DxmsNSLRiÆ™s[ªRΩ©yáV ≠s≤R∂VμR∂áՋ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩ˙™´s «ÿxms˘Li ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s DxmsNSLRi Æ™s[ªRΩ©yá\|ms Fs¨sıryL˝RiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][Lji©´s xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s @LiμR∂VZNP[ μ≥R∂LSıNRPV μj∂gji©´s»˝¡V «¡⁄≤yáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[zqs©´sxmsˆV≤R∂V B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiË≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂¨s ™yLRiV @©yıLRiV. ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): lLi[LiVVLiÀ≥œ¡™´sŒ˝œ¡ß ˙xms«¡Ã¡NRPV }qs™´s ¬ø¡[}qs ªRΩ™´sV©´sV «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPL˝RiV ™´sV◊d˝¡ ALiμ][Œœ¡©´s Àÿ»¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¿¡©´sı ($T>∑‘ê 6˝À)

Ä<ÛësYø±s¡T¶ ø√dü+ eTìwæ J$‘·+ ø=˝ÀŒyê˝≤...? ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæTdüTÔqï ìsê«Vü≤≈£î\T...!

20 øÏ˝À\ eT‘·TÔ |ü<ësêú\T kÕ«BÛq+ eTTsƒ<=+>∑ê n¬\sdüTº

d”«≥¢ <äTø±D≤\T øÏ≥øÏ≥.. CÀs¡T>± &Ó’Ø\T, Á^{Ï+>¥ø±s¡T¶\ $Áø£j·÷\T »+≥ q>∑sê˝À¢ ô|ò’¢zes¡¢ eT÷dæy˚‘· Ä\j·÷\T eTTkÕÔãT |üP]Ô $esê\T 2˝À

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãs¡T 31 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<ÛësYø±s¡T¶qT Á|ü‹ eTìwæ rdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e\ ø=ìï e÷s¡Z<äs¡Ùø±\qT s¡÷bı+~+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á $<Ûëq+˝ÀH˚ ªÄ<ÛësY kÕe÷qT´ì Vü≤≈£îÿμ nH˚ ìHê<Ûä+>± e÷]+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Ä<ÛësYø±s¡T¶qT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düeTÁ>∑ Á|üD≤[ø£qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ+~. nsTT‘˚ ($T>∑‘ê 3˝À)

|òü*‘ê\ô|’ düyÓTà Á|üuÛ≤e+ ñ+&˚Hê..! s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 31 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· @&Ü~˝À õ˝≤¢ $<ë´XÊK |üìrs¡T˝À @e÷Á‘·+ |ü⁄s√>∑‹ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. eTTK´+>± |ü<√‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY |òü*‘ê˝À¢ õ˝≤¢ kÕúq+ sêhkÕúsTT˝À |ü&çb˛sTT+~. |ü<√‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê˝Ò BìøÏ ì<äs¡Ùq+. Ç+≥sY ~«rj·T @&Ü~˝À sêh+˝À ¬s+&√ kÕúq+˝À ì*∫ ÄXÊ»qø£yÓTÆq |òü*‘ê\T #·÷|æ+~. |ü<√‘·s¡>∑‹˝À Hê\Tπ>fi¯¢˝À kÕ~Û+∫q ñrÔs¡í‘· dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\T ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ 2008 62,604 45,604 72.85 2009 66,771 49,185 73.66 2010 75,437 57,297 75.95 2011 76,774 57,779 75.26 |ü<√‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê˝À¢ 21 kÕúq+: |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê˝À¢ á @&Ü~ õ˝≤¢ sêhkÕúsTT˝À 21 kÕúq+˝À ì*∫+~. 2011 |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î õ˝≤¢ qT+∫ 76,774 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»¬s’Hês¡T. M]˝À

75.26 XÊ‘·+‘√ 57,605 eT+~ $<ë´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. >∑‘· @&Ü~ 2009`10˝À ø£+fÒ ≈£L&Ü ákÕ] 0.69 XÊ‘·+ ‘·>∑Z&É+ $X‚wü+. >∑‘·+˝À |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î 75,437 eT+~ Vü‰»s¡e>±, Ç+<äT˝À 57,297 eT+~ e÷Á‘·y˚T ñrÔs¡Tí˝…’Hês¡T. n<˚ $<Ûä+>± 2008`09˝À ≈£L&Ü |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê˝À¢ õ˝≤¢ 19 ekÕúHêìøÏ #˚]+~. 2009`10˝À e÷Á‘·+ 20ekÕúq+˝À, á @&Ü~ 2010`11˝À e÷Á‘·+ õ˝≤¢ 21e kÕúHêìøÏ #˚s¡&É+ $X‚wü+. u≤*ø£\<˚ Vü≤yê: õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 76,774 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î Vü‰»¬s’Hês¡T. Ç+<äT˝À u≤\Ts¡T 40,444 eT+~, u≤*ø£\T 36,330 eT+~ ñHêïs¡T. u≤\Ts¡T\˝À¢ 30,013 ñrÔs¡í‘·‘√ 74.21 XÊ‘·+ kÕ~Û+#ês¡T. u≤*ø£˝À¢ e÷Á‘·+ 27,766 eT+~ ñrÔs¡í‘·‘√ 76.43 XÊ‘êìï kÕ~Û+#ês¡T. nsTT‘˚ á |òü*‘ê˝À¢ u≤\Ts¡ ø£+fÒ ≈£L&Ü u≤*ø£˝Ò ô|’#˚sTT kÕ~Û+#ês¡T. u≤\Ts¡ø£+fÒ 2 XÊ‘·+ yÓTs¡T>±Z ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. ø£ì|æ+#·ì Ä#·s¡D: õ˝≤¢˝À $<ë´XÊK |ü~ |üØø£å\≈£î ¬s+&ÉT HÓ\\ eTT+<äT qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\T uÀ~ÛkÕÔeTì ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\ ì|òü÷ eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯Vü‰{Ÿ b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝À Á&É>¥‡ eTTsƒêqT b˛©düT\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT usêÿdt qT+∫ yÓTVæ≤~|ü≥ï+ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+&É>± {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T Á&É>¥‡

eTTsƒêqT |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. yê] qT+∫ 20 πøJ\ eT‘·TÔ |ü<ësêú\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. M{Ïì s¡yêD≤ #˚düTÔqï Ç<ä›s¡T jÓTyÓTHé <˚oj·TT\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ôd’ãsêu≤<é |ü]~Û˝À ◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\T >∑\ <=+>∑\ eTTsƒêqT b˛©düT\T ($T>∑‘ê 6˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 1, »qe], 2012

q>∑s¡+˝À q÷´ Çj·TsY dü+<ä&ç d”«≥¢ <äTø±D≤\T øÏ≥øÏ≥.. CÀs¡T>± &Ó’Ø\T, Á^{Ï+>¥ø±s¡T¶\ $Áø£j·÷\T »+≥ q>∑sê˝À¢ ô|ò’¢zes¡¢ eT÷dæy˚‘· Ä\j·÷\T eTTkÕÔãT ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): eTs√ Äπs&ÉT >∑+≥˝À¢ 2012 sêqTqï+<äTq d”«≥¢ <äTø±D≤\T øÏ≥øÏ≥ ˝≤&ÉT‘·THêïsTT. eÁkÕÔ\ <äTø±D≤\T ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯\‘√, |æ\¢\‘√ dü+<ä&ç>± e÷sêsTT. Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶\ <äTø±D≤\T j·TTe‘·‘√ øÏøÏÿ]dæb˛j·÷sTT. Á|ü<Ûëq+>± Ä_&é‡, ø√؃, ~˝ŸdüTø˘q>∑sY, #ê]àHêsY, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, eT÷kÕù|≥, ¬ø|æôV≤#Y_, #·+<ëq>∑sY, p;¢Væ≤˝Ÿ‡, e÷<ë|üPsY, yÓTVü≤B|ü≥ï+, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì d”«≥T¢ <äTø±D≤\T, Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶\ <äTø±D≤\T øÏøÏÿ]dæb˛j·÷sTT. ø=+<äs¡T d”«≥¢ <äTø±D≤\ j·T»e÷qT\T bÕ]Ù˝Ÿ‡ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ øö+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚XÊsTT. eT]ø=+<äs¡sTT‘˚ Çfi¯¢πø bÕ]Ùfi¯¢qT n+~+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{Ÿ˝À Á|ü‹ d”«≥T øÏ˝À 180 qT+∫ 360 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î |ü\T≈£î‘√+~. ñ<äj·T+ mì$T~ >∑+≥\ qT+#˚ $Áø£j·÷\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. eT<Ûë´Vü≤ï+ Hê{ÏøÏ CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. &Ó’Ø\, Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶\ ø=qT>√fi¯ó¢ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. &Ó’Ø\T 20 s¡÷bÕj·T\ qT+∫ 1000 s¡÷bÕj·T\≈es¡≈£î \uÛÑ´eTe⁄‘·THêïsTT. n+<äyÓTÆq, Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq &çC…’q¢‘√ s¡÷bı+~+∫q &Ó’Ø\T j·TTe‘·qT ôd’‘·+ Äø£≥Tº≈£î+≥THêïsTT. Ç~˝≤ ñ+fÒ j·TTe‘· <ä÷≈£î&ÉT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î b˛©düT\T |ü\T Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\qT $~Û+#ês¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\ qT+∫ »+≥q>∑sê˝À¢ì nìï

|òü*‘ê\ô|’ düyÓTà Á|üuÛ≤e+ ñ+&˚Hê..! (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) #Ó|æŒHê... Ä#·s¡D˝À e÷Á‘·+ neT\T #˚j·T˝Òø£b˛sTT+~. B+‘√ |òü*‘ê˝À¢ |ü⁄s√>∑‹ kÕ~Û+#·˝Ò<äH˚ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢e&ܶsTT. n<˚ $<Ûä+>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ôd>∑ ≈£L&É Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î Ä≥+ø£+ ø£*–+∫+<äH˚ kÕ≈£îqT ≈£L&Ü ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´XÊK ákÕ] ‘Ó∫Ã+~. @~ @yÓTÆHê |ü~ |òü*‘ê˝À¢ e÷Á‘·+ nqT≈£L\‘· sê˝Ò<äT. Ç+≥sY ~«rj·T @&Ü~ |òü*‘ê\T:õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 74,179 eT+~ ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ Ç+≥Øà&çj˚T{Ÿ |üØø£å≈£î Vü‰»¬s’Hês¡T. M]˝À yÓTT‘·Ô+ 53,177 eT+~ ñrÔs¡Tí˝…’Hês¡T. B+‘√ ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ 72 XÊ‘·+>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì sêhkÕúsTT˝À ¬s+&√ kÕúq+˝À ì*∫+~. eT∞¢ u≤*ø£\<˚ Vü‰yê: Ç+≥sY B«rj·T @&Ü~ |üØø£å\≈£î Vü‰»¬s’Hê yÓTT‘·Ô+ nuÛÑ´s¡Tú\T 74,179 eT+~. M]˝À u≤\Ts¡T 41,955 eT+~ |üØø£å\T sêXÊs¡T. Ç+<äT˝À 28,720 eT+~ ñrÔs¡Tí˝…’ 68 XÊ‘·+ |òü*‘ê\qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. u≤*ø£\T 32,224 eT+~ Vü‰»¬s’ 24,457 eT+~ ñrÔs¡Tí˝…’ 76 XÊ‘·+ |òü*‘ê\qT kÕ~Û+#ês¡T. >∑‘· @&Ü~ Ç+≥sY ¬s+&√ dü+e‘·‡s¡+ |òü*‘ê˝À¢ 76 XÊ‘·+ |òü*‘ê\qT kÕ~Û+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± 2008, 2009\˝À¢ ≈£L&Ü 72 XÊ‘·+ |òü*‘ê\H˚ kÕ~Û+∫+~. 2005 @&Ü~˝À e÷Á‘·+ dü«\Œ n~Ûø£´‘·‘√ 72.32 XÊ‘·+ |òü*‘ê\qT kÕ~Û+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+ düø£\ »qT\ düyÓTà Á|üuÛ≤e+ ñ+&˚Hê...!: ‘Ó\+>±D |ü~ õ˝≤¢˝Àì ñ<√´>∑T\T düø£\ »qT\ düyÓTà #˚|ü{≤ºs¡T. eTTK´+>± >∑‘· @&Ü~ ôdô|º+ãsY 13q ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\ CÒ@d” |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± ø±yê*ø±sY qT+∫ ¬>õf…&é Ä|ò”düsY es¡≈£î ñ<ä´eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ç<˚ HÓ\ ôdô|º+ãs¡T 16q ñ<√´>∑T\≈£î eT<䛑·T>± Á|üuÛÑT‘·«, ÁyÓ’y˚≥T ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·eT $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]+∫ düyÓTà˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\˝À #·~y˚ $<ë´s¡Tú\≈£î qwüº+ »]–+~ì ≈£L&Ü $<ë´s¡Tú\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T s√&ÉT¶ mø±ÿs¡T. nsTT‘˚ Äø√ºãsY 18 ñbÕ<Ûë´j·TT\T düyÓTàqT $s¡$T+#·&É+‘√... 19 qT+∫ dü÷ÿfi¯ó¢, bÕsƒXÊ\\T ‘Ó]#ês¡T. B+‘√ n|üŒ{Ï qT+∫ Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢, ø£fi≤XÊ\˝À¢ #·~y˚ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ eVæ≤düTÔHêïs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝ÀH˚ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì Ç≥÷ n~Ûø±s¡T\qT, n≥T Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ôÁ|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\ n<ë´|ü≈£î\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+~. B+‘√ eT∞¢ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT–&ÉT‘·Tqï X¯óuÛÑ dü+<äs¡“¤+˝À ákÕ] »s¡T>∑uÀj˚T |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê˝À¢ õ˝≤¢ düeTT∫‘· kÕúq+˝À ì\TdüTÔ+<äì Ä•<ëΔ+.

ô|ò’¢zes¡¢qT eT÷dæy˚j·T&Éy˚T >±ø£ Á{≤|òæø˘qT y˚πs e÷sêZ\yÓ’|ü⁄ eT[¢+#ês¡T. {≤+ø˘ã+&éô|’ sêÁ‹|üP≥ sêø£b˛ø£\T ì*|æy˚XÊs¡T. n+‘˚>±ø£ u≤s¡¢≈£î ns¡ΔsêÁ‹ 1>∑+≥ es¡≈£î nqTeT‹ Ç#êÃs¡T. ìπs›•+∫q |ü]$T‹øÏ $T+∫ eT<ä´+ ùd$+∫ Á&Ó’$+>¥ #˚ùd yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT<ä´+ <äTø±D≤˝À¢ $Áø£j·÷\qT sêÁ‹ 12 >∑+≥\ es¡πø nqTeT‹+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø b˛©düT\T e÷<äø£Á<äyê´\ $Áπø‘·\ô|’ ø=s¡&Ü s¡a[|æ+#ês¡T. n+‘˚>±ø£ eT+>∑fi¯Vü≤{Ÿ˝À jÓTyÓTHé <˚XÊìøÏ #Ó+~q Ç<ä›]ï n¬sdüTº #˚XÊs¡T. yê] e<ä› qT+∫ 20øÏ˝À\ y˚Ts¡ ø=¬ø’HéqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± »qe] 1 dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ Ä\j·÷\ ìsê«Vü≤≈£î\T Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Ä\j·÷\qT $<äT´‘Y BbÕ\‘√ n\+ø£]+|üCÒXÊs¡T. ~˝ŸdüTø˘q>∑sY˝Àì wæضkÕsTT Ä\j·T+, •e+˝Àì •yê\j·T+, e÷<ë|üPsY |òæ˝Ÿàq>∑sY ˝Àì Ä\j·÷\T, ∫\T≈£Ls¡T u≤˝≤J Ä\j·÷ìï XÀuÛ≤j·Te÷q+>± r]Ã~<ë›s¡T. uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ u≤´]πø&É¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+.. ôd\e⁄ s√E ø±e&É+‘√ Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\T Á|ü‘˚´ø£ ã+<√ãdüTÔ≈£î #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. ‹s¡T|ü‹˝Àì |ü<ëàe‹<˚$ Ä\j·T+, ‹s¡TeT\˝Àì lyê] Ä\j·÷\qT düT+<äs¡+>± r]Ã~<ë›s¡T. ø±fi¯Vü≤dæÔ, lXË’\+, uÛÑÁ<ë#·\+˝Àì Ä\j·÷\qT ôd’‘·+ XÀuÛ≤j·Te÷q+>± r]Ã~<ë›s¡T. Á|ü‘˚´ø£ |üP»\≈£î @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± |ü+&É¢ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]>±sTT. ø£eT\ |ü+&ÉT¢ &É»qT <Ûäs¡ 70 s¡÷bÕj·T\≈£îô|’>± |ü\T≈£î‘√+~. ns¡{Ï|ü+&ÉT¢ nsTT‘˚ &É»qT 30 s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’H˚. $T–*q s√E˝À¢ øÏ˝À 20 s¡÷bÕj·T\T |ü*πø u§bÕŒsTT <Ûäs¡ ôd’‘·+ 30øÏ #˚s¡T≈£î+~. 20 s¡÷bÕj·T\T+&˚ ô|ò’Hê|æ˝Ÿ <Ûäs¡ 30 s¡÷bÕj·T\≈£î |ü\T≈£î‘√+~. j·÷|æ˝Ÿ nsTT‘˚ ˇø£ e÷~] ø±j·T 15 s¡÷bÕj·T\T |ü\T≈£î‘√+~. ø=+<äs¡T |ü+&É¢ <äTø±D≤\ j·T»e÷qT\T nsTTqø±&çøÏ <ä+&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.

mdtm|òt◊ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): mdtm|òt◊ @s¡Œ&ç Hê{Ï qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î n\Tô|s¡>∑ì b˛sê≥+ #˚düTÔ+<äì mdtm|òt◊ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù qπswt nHêïs¡T. mdtm|òt◊ Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ dü+<Ûäs¡“+>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À X¯ìyês¡+ mdtm|òt◊ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ ‘·eT bÕغ C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚dæ $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´dü+düú\+ì+{Ïì ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔ+<äì, $<ë´dü+düú\T Áô|’y˚{Ÿ |ü]+#˚j·÷\H˚ j·T÷#·q˝À ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 2 dü+e‘·‡sê\T $<ë´s¡Tú\≈£î Çe«e\dæq kÕÿ\sYdæ|t\T, |ò”CŸ ]j·T+ãsY‡yÓT+{ŸqT Ç|üŒ&çes¡≈£î Çe«˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚DT, $»jYT, qπswt, n$Hêwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊<äT>∑Ts¡T <=+>∑\ n¬sdüTº #√Ø kı‘·TÔ kÕ«BÛq+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): «¡Li»¡ ©´sgRiLSÕ˝‹[, bP™yL˝RiÕ‹[ ø][LkiáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı ™´sVVhSá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsLji ©´sVLi¿¡ |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ¡LigSLRiV ©´sgRiá©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ªyŒœ¡Li Æ™s[zqs D©´sı BŒ˝œ¡Õ‹[ μ]LigRiªRΩ©yáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı @LiVVμR∂VgRiVLRiV ™´s˘NRPVÚá©´sV \|qs ¡LSÀÿμ`∂ F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs ™yLji©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V©´sıLRi NTPÕ‹[á  ¡LigSLRiLi, NTPÕ‹[ \|msgS Æ™sLi≤T∂ @À≥œ¡LRiflÿáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. øR¡Li˙μy∏R∂Vfl·gRiV»Ì¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @Æ™s[«fi, ©´sÃ˝¡NRPVLi»¡ ™yzqs ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ ≈¡÷d¡Õfi, ¿¡Ã¡NRPágRiW≤R∂Õ‹[ ¨s™´szqsLi¬ø¡[ ÀÿÀÿ, Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·, ©ygRiLS«¡Ÿ ªyŒœ¡Li Æ™s[zqs D©´sı BŒ˝œ¡©´sV gRi™´sV¨sLi¿¡ ªyŒÿáV xmsgRiág]…Ì”¡ ø][LkiáV ¬ø¡[}qs™yLRi¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿ*Õfi, ZNP[{ms |§¶¶¶ø`¡’d¡, ™´sWμyxmspL`i, xms•¶¶¶≤U∂, xtsQLki£mns, ™´sVÕÿ‰—¡gjiLji, Æ©s[lLi[≤`∂Æ™sV…fi, øR¡Liμy©´sgRiL`i, LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi, LS¤«¡[Li˙μR∂©´sgRiL`i F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©±sá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩVáV μ]LigRiªRΩ©yáV ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsLji ™´sμÙR∂ ry*μ≥R∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı r~ªRΩVÚ ≠sáV™´s 60 áORPQá LRiWFy∏R∂VáV DLi»¡VLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡FyˆLRiV. ≠dsLji¨s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá ™´sVVLiμR∂V ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…ÌÿLRiV. ªyŒÿáV Æ™s[zqs©´s A BŒœ¡˛©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ μ]LigRiªRΩ©yáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩVLi…ÿLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

¬s’‘·T\≈£î u≤dü≥>± ì\TkÕÔ+ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ωª][ Fy»¡V ªy«ÿgS áORPQ Õ‹[xmso LRiVflÿáNRPV ™´s≤ÔU∂¨s ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøy ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \lLiªRΩVáNRPV FsLiªRΩ }qs™´s ¬ø¡[zqs©y ªRΩNRPV‰Æ™s[ @¨s, Fs¨sı ≠s™´sVLRi+áV ™´s¿¡Ë©´s @©´sıμyªRΩNRPV Àÿxqs»¡gS ¨sá™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. Dμ][˘gRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂xqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V Õ‹[¨s ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· @˙gji ≤yNÌRPL`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s 2012 \Æ≤∂Lki, NS˘¤Õ¡Li≤R∂L`i©´sV Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ˙FyLiªyáNRPV ˙FyLiºdΩ∏R∂V xqsLiøyáNRPVá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi\|ms ˙xmsºΩ FyμR∂©´s ™´s}qsÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLjibdP÷¡xqsVÚLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ }msL]‰©yıLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i DuyLSfl”·, xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV , Dμ][˘gRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

ìs¡Tù|<ä\ ùde˝À...

|üsê´es¡D≤ìï s¡øÏå+#·+&ç ¬πøôV≤#YÄsY Á≥dtº eTT+<ä+»

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): ìs¡Tù|<ä\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·T&É+˝À ¬ø.ôV≤#YÄsY Á≥dtº eTT+<ä+»˝À ñ+≥T+<äì ¬ø.ôV≤#Y.ÄsY. Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ü‹ˇø£ÿ]ø° Äj·TTsYsê s√>∑´\T, nwüº◊X¯«sê´\T ø£\>±\ì ø√s¡T≈£î+ ≥THêïì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± Á|ü»\+<ä]øÏ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À ¬ø.ôV≤#Y.ÄsY.Á≥dtº <ë«sê ìs¡Tù|<ä\≈£î eT]+‘· ùde\T n+~kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): |üsê´es¡D≤ìï |ü]s¡øÏå+#·T ø√e&ÜìøÏ Á|ü‹ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì eT©º|üs¡Œdt ny˚sYHÓdt kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T, Á^Hé ©|òt nyês¡T¶ Á>∑Væ≤‘· _.Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ nHêïs¡T. cÕ|üPsY q>∑sY˝Àì dü+»jYT >±+BÛ q>∑sY˝À kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<Ûäs¡“+>± Á^Hé |òü¢esY‡, |ü+&É÷, ≈£Ls¡>±j·T\‘√ düeT≈£Ls¡Ãø=ì q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\qT $qT‘·q+>± @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. |üsê´es¡D≤ìï |ü]s¡øÏå+#·&É+˝À uÛ≤<Ûä´‘·>± ø±\Twü´+ u≤] qT+&ç ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢, |ü#·Ãì Ä≈£î ≈£Ls¡\‘√ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£èÁ‹eTyÓTÆq s¡+>∑T\‘√ Ç+{Ϻ eTT+<äT X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*ù| kÕ+Á|ü<ëj·÷ìï $&ÉHê&ç ø±\Twü´ s¡Væ≤‘·yÓTÆq |ü<ës¡ú\‘√ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄ø√e&É+ n+<ä]ø° πøåeTs¡eTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kıôd’{° »sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø ¬ø.düT˙‘·, #·+Á<äX‚KsY sêe⁄, CÀ´‹, ns¡Ãq kıôd’{° düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q÷‘·q düuŸ ]õÁkÕºsY ø±sê´\j·÷ìï ì]à+#ê* ‘Ósêdü sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãs¡T 31 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À Á|üdüTÔ‘·+ ñqï Á|üuÛÑT‘·« düú\+˝À q÷‘·q düuŸ ]õÁkÕºsY ø±sê´\j·÷ìï ì]à+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À¢ ‘Ósêdü sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ;d” ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T uÛ≤düÿsY düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ X¯ó Áø£yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶øÏ.. düuŸ ]õÁkÕºsY ø±sê´\j·÷ìï q÷‘·q+>± ì]à+#ê\ì $q‹ |üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊeTì yês¡T $e]+#ês¡T.


3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 1, »qe] 2012

π><Ó\qT ô|+#·+&ç {°j·T÷{°m|òt ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D

$ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ sêh kÕ<ÛäH˚ <Û˚´j·T+>± @s¡Œ&çq ‘Ó\+>±D≤ ◊ø£´ ñbÕ<Ûë´j·T ô|ò&ÉπswüHé ‘Ó\+>±D≤ ñbÕ<Ûë´j·T düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì,‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝ÀZqe<ä›ì ôV≤#·Ã]+∫q ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T @ eTTK+ ô|≥Tº≈£îì ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡ì {°j·TT{Ïm|òt sêh ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥s¡‘·ï+,õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶ Á|ü•ï+#ês¡T.

X¯ìyês¡+ 2012 ø±´˝…+&ÉsYqT Ä$wüÿ]+∫q dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ 700 eT+~ $<Ûë´s¡Tú\T ã*<ëq+ #˚düT≈£î+fÒ düyÓTÆU≤´+Á<Ûä ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\≈£î ø£ì|æ+#·˝Ò<ë nì yês¡T Á|ü•Œ+#ês¡T. 2008 &çmdtdæ nÁô|+{°dt $<ëHêìï s¡<äT› #˚j·÷\ì u≤cÕ |ü+&ç‘·T\ b˛dtº\qT n|t Áπ>&é #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $sƒ¡˝Ÿ, õ˝≤¢ ø±s¡´<äs¡TÙ\T m+.q]‡+\T, <˚ej·T´, øÏwüºj·T´, \ø£åàj·T´, s¡‘·ï+, X¯•<ÛäsY, Ms¡j·T´, e÷DÏø£´+, uÛ≤düÿsY, \ø°åàø±+‘Ysêe⁄,y˚Twüø˘, ø£s¡TD≤ø£sY, eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, düTq+<ä+, C≤+bÕ¢, u≤\ÁøÏwüí, Hêπ>wtsêe⁄, yÓ÷Vü≤Hé, uÛÑeq s¡Twæ, •e|üŒ, >√bÕ˝Ÿ, ˙˝≤´, yÓTÆbÕ˝Ÿ, ñy˚Twt, u≤ãTsêe⁄, sê+#·+Á<äj·T´, |üs¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nq+‘·kÕ«$Tì dü+<ä]Ù+∫q ÄsYÄ+&é; n~Ûø±] <ës¡÷sY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·–] l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$T Ä˝j·÷ìï X¯ìyês¡+ ÄsYÄ+&é_ mdtÇ #·+Á<ÛäX‚KsY ¬s&ç¶ <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq dür düy˚T‘·+>± kÕ«$T yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.áj·Tq yÓ+≥ @ø√bÕ<Ûë´j·T bÕsƒ¡XÊ\ sêh düeTq«j·T ø£s¡Ô bÕ+&ÉTs¡+>±¬s&綑√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T ñHêïs¡T.

qyêuŸù|≥˝À dü+#ês¡ $C≤„q Á|üjÓ÷>∑XÊ\ $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): dü+#ês¡ $v±qÁ|üjÓ÷>∑XÊ\qT

sêJyé $<ë´ $TwüHé s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À qyêuŸù|≥ eT+&É\+ e÷~¬s&ç¶ |ü*¢ bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T düTC≤‘· e÷{≤¢&ÉT‘·T Ç≥Te+{Ï Á|üjÓ÷>∑ XÊ\\ <ë«sê $<Ûë´s¡Tú\≈£î m+‘√ y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTTu…’˝Ÿ ôd’Hé‡ ˝≤´uŸ Ç+#ê]® es¡Á|ükÕ<é,ÄsY|æ\T sêJyé ¬s&ç¶,øÏwüºj·T´ #ê],eT˝Ò¢wt,bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø±X¯j·T´,mdtm+dæ #Ó’s¡àHé e÷qj·T´, Á|üuÛ≤ø£sY,sêE,n+»j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

dæ˙ ø±]à≈£î\≈£î bÕ¢≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : dæ˙ ø±]à≈£î\ ìyêdü jÓ÷>∑´yÓTÆq eTDÏø=+&É ∫Á‘·|ü⁄] ø±\˙˝À 1548 eT+~ dæ˙ Ä]ºdüTº\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ bÕ¢≥T¢ πø{≤sTT+#ês¡T. ∫Á‘·|ü⁄]ø±\˙˝À $$<Ûä $uÛ≤>±\˝À 4513 bÕ¢≥T¢ ì]à+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î bÕ¢{Ÿ KØ<äT yÓTT‘·Ô+˝À 25 XÊ‘·+ s¡TdüTeTTqT #Ó*¢+∫q düuÛÑT´\≈£î eT÷&ÉT $&É‘·\˝À 2275 eT+~øÏ bÕ¢≥¢πø{≤sTT+|ü⁄ »]–+~. ø±>±, q÷‘·q+>± eTs√ 1548 eT+~øÏ bÕ¢≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄ »]–+~. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶, k˛ôd’{° n&çwüq˝Ÿ ]õÁkÕºsY ns¡T®Hésêe⁄, düe÷#ês¡ XÊK n~Ûø±] qπs+<äsY>ö&é H˚‘·è‘·«+˝À ∫Á‘·|ü⁄] ø±\˙ dü+πøåeT dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø=eTs¡ yÓ+ø£fÒwt, |üs¡÷Ã] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, $H√<éu≤\, eT<ÛäT, sêeTj·T´ ‘·~‘·s¡ düuÛÑT´\ düeTø£å+˝À ø±]à≈£î\ Çfi¯¢≈£î q+ãs¡¢qT πø{≤sTT+#ês¡T.

ã+<é≈£î düVü≤ø£]+#·+&ç $ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): Ä~yês¡+ $ø±sêu≤<齧 »]π> e÷¬sÿ{Ÿ ã+<é≈£î yê´bÕs¡T\T n~Ûø±s¡T\T düVü≤ø£]+#ê\ì $ø±sêu≤<é øÏsêD≤ Ä+&é »qs¡˝Ÿ eTs¡Ã+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T u≤˝Ÿ øÏwüHé &Ü>± ø√sês¡T.X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T »qe] 1 qT+&ç e÷¬sÿ{Ÿ ã+<é≈£î 99 XÊ‘·+ eT<䛑·TÔ ñ+<äì,düe÷»+‘√ bÕ≥T $ø±sêu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ ã+<é ñ+&Ü\qï ñ<˚›X¯+‘√ >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± á Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì 80 XÊ‘·+ yê´bÕs¡T\T Ä~yês¡+ ã+<é≈£î eT<䛑·TÔ ìdüTÔ+&É>± ø=+‘· eT+~ e÷Á‘·+ Ç+<äT≈£î e´‹ππsœdüTÔHêïs¡Hêïs¡T.á $wüj·÷ìï ø±]àø£ XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î düVæ≤‘·+ ‘Ó*j·TCÒj·T≥+ »]–+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ Ä~yês¡+ $ø±sêu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ ã+<é ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

$ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ&ç |ü]ÁX¯eT <ë«sê ¬s’‘·T\T e´ekÕj·÷ìøÏ ‘√&ÉT>± π><˚\qT ô|+#·T≈£îì bÕ\ñ‘·Œ‹Ôì ô|+∫ Ä]Δø£+>± m<ä>±\ì q˝ÀZ+&É, s¡+>±¬s&ç¶ bÕ\ ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T\ |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ |ü]– XÊK y˚TH˚»sY _.ÁøÏcÕí ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘· dü+e‘·‡s¡+ e´ekÕj·T+ Çã“+~>± ñqï <äècÕº´ ¬s’‘·T\T bÕ&ç|ü]ÁX¯eTô|’ ÄdüøÏÔ ø£qã]∫ π><˚\ <ë«sê bÕ\ ñ‘·Œ‹Ôì ô|+∫ ˝À≥TqT |üP]Ô #˚düTø√yê\Hêïs¡T. bÕ\ ñ‘·Œ‹ÔøÏøÏ eTT+<äT≈£î e#˚à ¬s’‘·T\≈£î 25 XÊ‘·+ dü_‡&çô|’ >∑&ç¶ $‘·ÔHê\qT |ü+|æD° #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Á|üsTTy˚{Ÿ bÕ\ ùdø£s¡D

πø+Á<ë\ ø£+fÒ eT<äsY &Ó’]˝À ùdø£]+#˚ bÕ\≈£î ø£ìwüº yÓqï XÊ‘êìøÏ 21 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑&ç¶ $‘·ÔHê\T eT+<äT\T >∑&ç¶ ø√‘· j·T+Á‘·+ bÕ\T |æ‘·T≈£î j·T+Á‘ê\T 25 XÊ‘·+ dü;‡&çô|’ n+<äCÒj·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. bÕ&ç π><˚\T Á|üe÷<ä eXÊ‘·TÔ eTs¡DÏùdÔ75 y˚\ s¡÷bÕj·T\T, kÕ<ës¡D+>± eTs¡DÏùdÔ 30 y˚\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T πøe\+ |ü+≥\T |ü+&ç+#·≥+ô|’H˚ ÄdüøÏÔ ø£qãs¡Ã≈£î+&Ü bÕ&ç |ü]ÁX¯eT n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì á dü+<äs¡“+>± ¬s’‘·T\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.

¨+ eT+Á‹‘√ $uÛÒ<ë\T ˝Òe⁄

$ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+Á‹ dü_‘ê¬s&綑√ ‘·q¬ø˝≤+{Ï $uÒ<ë\T ˝Òeì n_Ûeè~› ø√dü+ n+<ä]‘√ ø£*dæ eTT+<äT≈£î kÕ>∑≥y˚T ‘·q <Û˚´j·TeTì $ø±sêu≤<é m+m˝Ÿm õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY nHêïs¡T.X¯ìyês¡+ $ø±sêu≤<é n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé ˝§ $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ≈£î #Ó+~q Ä<ësY ø±s¡T¶\ |ü+|æDÏ πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T $ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê »]ù| •ekÕ>∑sY #Ós¡Te⁄˝À ˙s¡T |üP]Ô>± n&ÉT>∑+{Ïq ø±s¡D+>± nedüsê\ Ø‘ê´ eTTK´eT+Á‹ $ø±sêu≤<é≈£î sê≈£îHêï eT+Jsê ˙{Ïì ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø

£esêZìï 400 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ n_Ûeè~› #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì,Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Ä<ësY ø±s¡T¶\T ø£*– ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\ ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+#˚ á Ä<ësY ø±s¡T¶\ •_sêìï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T.m\¢y˚\˝≤ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›øÏ m\¢y˚\˝≤ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘êqì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø±sêu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé X¯XÊ+ø˘ ¬s&ç¶,‘·Vü≤d”˝≤›sY dü÷s¡CŸ ≈£îe÷sY,Hêj·T≈£î\T dæ.nq+‘·j·T´, ÄeTì uÛÑÁ<ä|üŒ, ãdü«sêCŸ, #·+Á<ÛäX‚KsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

–ìïdt ]ø±s¡T¶ Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶ Ä$wüÿs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): 1000 MT≥s¡¢ bı&ÉyÓ’q n‹ô|<ä› Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶qT ã#Y|üHé ù|¢ dü÷ÿ˝Ÿ, nø±&É$Tø˘ ôV’≤{Ÿ‡ dü÷ÿ˝Ÿ yês¡T s¡÷bı+~+#ês¡T. q¬ø¢dts√&ÉT¶˝À á Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. –ì‡dt ]ø±s¡T¶ ø√dü+ Bì s¡÷bı+~+∫q≥T¢ j·÷»e÷q´+ ‘Ó*|æ+~. >∑‘·+˝À 127MT≥s¡T¢ Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶qT e÷j·÷e‹ »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± s¡÷bı+~+#ês¡T. Ç+&çj·THé ]ø±sY¶‡ Á|ü‹ì<ÛäT\T á ns¡T<Ó’q Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T á Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶˝À 192 <˚XÊ\ C≤rj·T |ü‘êø±\qT, eTq <˚X¯+˝Àì 29 sêÁcÕº\ $esê\qT bı+<äT|ü]#ês¡T.

nwüºø£cÕº\T |ü&ç‘˚H˚ Ä<ÛësY á ìã+<Ûäq\T @$T |ü≥ºeqï≥T¢.. y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝Àì Ä<ÛësY ôd+≥sYqT |ü]o*ùdÔ ‘Ó*dæb˛‘·T+~. Ä<ÛësY ø√dü+ >∑T+|ü⁄\T>± m>∑ã&ÉT‘·Tqï »q+: y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD |ü]~Û˝À Ä<ÛësYø±s¡T¶qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ rdüTø√yê&ÜìøÏ Ç{°e\H˚ n~Ûø±s¡T\T ôd+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø±˙ á ôd+≥s¡¢ e<ä› rdüTø√yê*‡q ø£˙dü #·s¡´\ |ü≥¢ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·&É+‘√...Ä<ÛësY ôd+≥s¡¢ e<ä› »Hê\T >∑T+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± e∫à ø±s¡T¶ø√dü+ ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e&ÜìøÏ m>∑ã&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ |ü≥ºD+˝Àì á n<ÛësY ôd+≥s¡¢ e<ä› j·TT<äΔ yê‘êes¡D≤ìï ‘·\|æ+#˚ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. ˇø=ÿø£ÿkÕ] Á|ü»\T m≈£îÿe>± sêe&É+‘√... Á|ü»\ eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥\T ôd’‘·+ #√≥T#˚düT ≈£î+≥THêïsTT. eT]ø=+<ä]¬ø’‘˚ á ‘√|ü⁄˝≤≥˝À øÏ+<ä |ü&É≥+‘√ <Óã“\T ‘·–*q dü+|òüT≥q\T ≈£L&Ü #√≥T #˚düT≈£î+{≤HêïsTT. ‘·eT ‘·ù|Œ$T ˝Ò<äì... ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥Tqï n~Ûø±s¡T¢: nsTT‘˚ á Ä<ÛësY ôd+≥s¡¢ e<ä› Ç+‘· »s¡T>∑T‘·THêï n~Ûø±s¡T¢ ‘·eTπø$T |ü≥ºq≥Tº e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Ç<˚$T≥ì ôd+≥sY ìsê«Vü≤≈£î\qT Á|ü•ïùdÔ... dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. eT] ôd+≥sY ìsê«Vü≤D u≤<Ûä´‘·*ï #·÷&Ü*‡q n~Ûø±s¡T¢ ìÁ<äeT‘·TÔ˝À ñHêïs¡ì kÕúìø£ Á|ü»\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. Ç+ø=+<ä¬s’‘˚ Ä<ÛësYø√dü+ ne>±Vü≤q ˝Òì Á|ü»\T Çø£ÿ&É ˝ÀqT¢ eT+ps¡T #˚düTÔHêïs¡+≥÷.. yês¡T ≈£L&Ü >∑T+|ü⁄˝ÀøÏ #=s¡ã&ç Çø£ÿ&É @$T »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü•ï+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*: Á|ü»\T, $<ë´e+‘·T\T Ä<ÛësYø±s¡T¶ ø√dü+ >∑T+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± ø±≈£î+&Ü ≈£L´ |ü<äΔ‹˝À sêyê\ì ôd+≥sY ìsê«Vü≤≈£î\T Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·÷\ì kÕúìø£ Á|ü»\T, $<ë´e+‘·T\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ä<ÛësY ùdø£s¡DqT y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì $$<Ûä ø±\˙ Á|ü»\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ‘˚~\T πø{≤sTT+∫ ùdø£s¡D #˚|ü{≤º\ì yês¡T $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. n+<äs¡÷ ˇπøkÕ] m>∑ã&É≥+‘√ #ê\ Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêïeTì yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T¢ düŒ+~+∫ Ä<ÛësY ôd+≥s¡¢ e<ä› Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 1, »qe], 2012

Hê≥Tø√&ç |ü⁄\TkÕ eTC≤ø±...! ø±e\dæq |ü<ësêú\T: Hê≥Tø√&ç e÷+dü+: ns¡ øÏ˝À ñ*¢bÕj·T\T :3 |ü∫Ã$Ts¡|üø±j·T\T: 4 n\+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº : 3 f…ãT˝Ÿ dü÷ŒHé ñ|ü⁄Œ : s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· |üdüT|ü⁄ : ns¡ {°dü÷ŒqT ô|s¡T>∑T :ns¡ ø£|ü⁄Œ ø=ã“] bı&ç: 3 {°dü÷ŒqT¢ ø±s¡+: 1 {°dü÷ŒqT <Ûäìj·÷\bı&ç: 1{°dü÷ŒqT ø=‹MTs¡ ‘·s¡T>∑T : 1ø£|ü⁄Œ

‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+: 1.eTT+<äT>± ø=&ç e÷+kÕìï ø£&ç– X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø=ì |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. 2. ‘·sê«‘· ˇø£ ô|<ä› bÕH√¢ q÷HÓ y˚dæ. Ä q÷HÓ˝À ‘·]–q ñ*¢bÕj·T\T. eT<Ûä´>± ø√dæq |ü∫Ã$TØÃ, n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|düTº, ¬s+&ÉT ¬sã“\T ø£]y˚bÕ≈£î, |üdüT|ü⁄, ñ|ü⁄Œ y˚dæ y˚sTT+#ê*. á yÓTT‘·Ô+ eTT<ä›qT <√s¡>± y˚>±ø£ á yÓTT‘·Ô+ $TÁX¯eT+˝À ø£|ü⁄Œ ô|s¡T>∑T y˚dæ ñ&çøÏ+#ê*. 3. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø√&çe÷+dü+ y˚dæ e÷+dü+˝À ˙s¡T Ç–]b˛j˚T<ëø± ñ&çøÏ+#ê*. ‘·sê«‘· dü]|ü&Ü ˙s¡T b˛dæ u≤>± ñ&çøÏ+#ê*. 4. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ ø±s¡+. <Ûäìj·÷\ bı&ç, ø=ã“] bı&ç y˚dæ ñ&çøÏ+#ê*. n+‘˚ |òüTTeT|òüTTeT˝≤&˚ ø√&ç |ü⁄\TdüT ¬s&û. kºMT<ä qT+∫ |ü⁄\TdüTqT ~+∫ ‘·]–q ø=‹ÔMTs¡qT #·˝≤¢*. Çø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT d”eT e+≥ø£+ s¡T∫ø£s¡yÓTÆq Hê≥T ø√&ç |ü⁄\TdüT Bìì y˚&çy˚&ç >± ‹Hê\ì d”eT yêdüT\T ø√s¡T≈£î+{≤s¡T.

H√s¡÷]+#˚ ø√&ç>∑T&ÉT¶ Áπ>M ø±e\dæq |ü<ësêú\T: >∑T&ÉT¶` Äs¡T, ñ*¢bÕj·T\T `¬s+&ÉT, n\¢+`‘·–q+‘·, J\ø£Ás¡ ` #Ó+#ê, ≥e÷{≤ ` ns¡ø£|ü, |ü∫Ã$T]à ` ¬s+&ÉT, |ü∫Ãø=ã“] ‘·Ts¡TeTT ` ø£|ü, |üdüT|ü⁄ ` ∫{Ϭø&ÉT, Äeq÷HÓ ` Äs¡T#Ó+#ê\T, >∑s¡+eTkÕ˝≤ ` ˇø£{Ïqïs¡ #Ó+#ê, ñ|ü ` s¡T∫øÏ ‘·–q+‘·.

‘·j·÷Ø $<Ûëq+: dü>∑+ ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T, n\¢+, J\ø£Ás¡, |ü∫Ã$T]à n˙ï ø£*|æ $Tø°‡˝À y˚dæ ù|düTº˝≤ #˚düTø√yê*. ñ&çøÏ+#·TøÏ+∫q ø√&ÉT>∑T&É¢qT rdüTø=qe˝…qT. u≤D*˝À q÷HÓ y˚&ç #˚dæ ø√&ç>∑T&É¢qT ã+>±s¡Tes¡í+˝À e#˚Ã<ëø± y˚sTT+∫ ô|≥Tºø√yê*. n<˚ q÷HÓ˝À $T–*q ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ*ï y˚sTT+∫ Ä ‘·s¡Tyê‘· {e÷{≤ >∑TE®, ø£|ü, ˙fi¯ó¢, ñ|ü ˇø£<ëì ‘·s¡Tyê‘· ˇø£{Ï y˚dæ eT÷‘·ô|fÒºj·÷*. Áπ>M |üP]Ô>± ‘·j·÷s¡j·÷´ø£ >∑T&É¢qT Hê\T>∑T eTTø£ÿ\T>± ø=dæ Áπ>M˝À y˚dæ >∑s¡+eTkÕ˝≤ #·*¢ eT÷&ÉT ì$TcÕ\j·÷´ø£ ~+#˚ùdÔ dü]b˛‘·T+~. ø£eTàì H√s¡÷]+#˚ Áπ>$ ¬s&û...

sêX¯ó\ Ä<Ûës¡+>± ãVüQeT‘·T\T q÷‘·q

dü+e‘·‡s¡+ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\‘√ bÕ≥T ãVüQeT‘·T\T Çe«&É+ ˇø£ kÕ+Á|ü<ëj·T+>± uÛ≤$kÕÔ+. sê•#·Áø±\ Ä<Ûës¡+>± @ ãVüAeT‘·T\T ÇùdÔ yê]øÏ Äq+<ä+>± ñ+≥T+<√ CÀ´‹wü´XÊÁdüÔ |ü+&ç‘·T\T ÁøÏ+~ $<Ûä+>± dü÷∫düTÔHêïs¡T. y˚Twü+ : y˚Twüsê• ˇø£ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq ìX¯Ãj·÷‘·àø£, ñ‘˚Ô»ø£s¡+>± ñ+≥T+~. á sê•>∑\ yês¡T ø=ìï ø=‘·Ô ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. ã+<ÛäTe⁄\‘√ $H√<äuÛÑ]‘·yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷˝À¢, ÇwüºyÓTÆq Á|ü<˚XÊ\qT dü+<ä]Ù+#·{≤ìøÏ bÕ¢Hé #˚kÕÔs¡T. Ç˝≤ #˚j·T≥+ e\¢ MT eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·+>±qT, ø=+‘·ø±\+>± ñqï ˇ‹Ô&çì ≈£L&Ü eT]Ãb˛‘ês¡T. MTs¡T ãj·T{Ï Á|ü<˚XÊ\≈£î yÓfi¯¢˝Òø£b˛e≥+ ø=+‘· ìsêX¯≈£î #Ó+<äT‘ês¡T ø±˙ MT≈£î ÇwüºyÓTÆq ¬skÕº¬s+≥¢˝À Á|ü‘˚´ø£ $+<äT @sêŒ≥T #˚düT≈£î+{≤s¡T. Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq bò˛{À Áù|òyéTqT á sê•>∑\ yê]øÏ Çe«≥+ e\¢ Äq+~+|üCÒj·Te#·TÃ. eèwüuÛÑ+ : á sê• yês¡T ìsê&É+ãs¡yÓTÆq, dü+Á|ü<ëj·Tyê<ä, Ä#·s¡D≤‘·àø£ ÄqT≈£îe>∑\~. Ms¡T $˝≤düe+‘·yÓTÆq, düè»Hê‘·àø£yÓTÆq uÛ≤eq\T ø£*– ñ+{≤s¡T. &ÉãT“ Ks¡Tà #˚ùd $wüj·T+˝À #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+{≤s¡T. M] Ä˝À#·q\T yêdüÔ$ø±ìøÏ <ä>∑Zs¡>± ñ+{≤sTT. á sê• >∑\ yê]øÏ m\¢|ü&É÷ |üP\T, yÓTTø£ÿ\T, ‘√≥|üì |ü]ø£sê\T, |ü⁄düÔø±\‘√ Äq+<ä+ bı+<äT‘·T+{≤s¡T. á sê• >∑\ yê]øÏ ≈£îø° \T, ø±+&û\qT, |üP\T ãVüQeT‹‘√ bÕ≥T düTyêdü Hê<ä<äÁ<äyê´\‘√ ñqï ôws¡÷Œ¤´+ Ç∫à Äq+~+|ü CÒj·Te#˚Ã. $T<∏äTq+ : $T<∏äTq+ sê• >∑\ yês¡T Ç#˚à ãVüQ eT‘·T\T yê]ì m+‘√ ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T] #˚kÕÔsTT. MTs¡T >=|üŒ ãVüQeT‹‘√ m<äT{Ï yê]qT+&ç Á|üX¯+dü\T n+<äTø=+{≤s¡T. m\Áø±ºìø˘‡ s¡+>∑+˝À yês¡T ø=‘·Ô düyêfi¯flqT m<äTs=ÿ+{≤s¡T. Áø°&Ü s¡+>∑+˝Àìyês¡T ø=+‘· ÄdüVü≤HêìøÏ ˝Àq e⁄‘ês¡T. yÓTTu…’˝Ÿ bò˛qT¢, π>yéT‡ ø£H√‡˝Ÿ, M&çjÓ÷ ùdø£s¡D, ø£+|üP´≥sY π>yéT‡, 3`&ç`J, m\Áø±ºìø˘ #Ódt ôd{Ÿ, ÁkÕÿ ãT˝Ÿ, yÓ÷&É˝Ÿ ¬s’\T ôd{Ÿ, Áø±dü«sY¶ |ü⁄düÔø£+, (ø±≈£î+&Ü ø±¢dæø˘ ø£+fÒ) bòÕ´wüqãT˝Ÿ Ä<ÛäTìø£ ã≥º\ô|’ m≈£îÿe ÄdüøÏÔ ø£qãs¡TkÕÔs¡T. ø£sêÿ≥ø£+: á sê• >∑\ yê]øÏ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À ô|<ä› ≈£î≥T+ã+‘√ |ü⁄q:ø£\sTTø£ ì»+>± q÷‘·H√‘·‡yêìdüTÔ+~. bÕ‘· ã+<Ûäe⁄\qT ø£\TdüTø=+{≤s¡T. Ms¡T ∫qï ˝Ò<ë ô|<ä› nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ãVüQeT‘·T\T Ç∫Ã|ü⁄#·TÃ≈£î+{≤s¡T. ø±˙ M] Ä˝À#·q\T ã&Ó®{Ÿ≈£î nqT>∑TD+>± s¡÷bı+~+#·T ø=+{≤s¡T. Ms¡T Ç\T¢ ‘√≥ dü+ã+<Ûä, >∑èVüA|üø£s¡D edüTÔe⁄\T düeT≈£Ls¡TÃø=+{≤s¡T. á sê•>∑\ yê]øÏ ¬øyÓTsê, ◊<äT dü+e‘·‡sê\ &Ó’Ø, e+≥ø±\ |ü⁄düÔø±\T, >±E\T eT]j·TT >∑èôVA|üø£s¡D edüTÔe⁄\T Ç∫à Äq+~+|üCÒj·Te#·TÃ. dæ+Vü≤+: dæ+Vü≤ sê• n+fÒ >=|üŒ Áù|eT, qeTàø£+, >∑s¡«+ nì ns¡ú+. á sê•>∑\ yê] Áù|eT e´eVü‰sê\T kı+‘· e÷s¡Z+ <ë«sê ø±≈£î+&Ü |æ\¢\ <ë«sê e´eVü≤]kÕÔs¡T. dæ+Vü≤ sê• yê]øÏ @ edüTÔyÓ’Hê Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq, ø£+{ÏøÏ Ç+|ü⁄>± ø£ì|æ+#˚ $<Ûä+>± ñ+&Ü*. Ms¡T ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À ˇø£ >=|üŒ y˚&ÉTø£ #˚düTø=+{≤s¡T. Ms¡T Áù|$T+#˚ e´≈£îÔ\≈£î >=|üŒ ø±qT≈£î\‘√ ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T] #˚kÕÔs¡T. kı>∑ôd’q q>∑\T, yÓT]ùd edüTÔe⁄\T, ÄuÛÑs¡D≤\T ãVüQeT‘·T\qT n$T‘·+>± Çwüº|ü&É‘ês¡T. MTs¡T kÕj·T+Á‘·+ ˇø£ dæìe÷ #·÷|æ+#·{≤ìøÏ bÕ¢Hé #˚j·T≥+ n+<ä]ì ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T] #˚düTÔ+~. ø£q´ : ø£Hê´ sê• yê]øÏ á dü+e‘·‡s¡+ #ê˝≤ >=|üŒ>± ñ+≥T+~. M] ìs¡íj·÷\T J$‘·+˝À >=|üŒ kÕúsTT˝À ñ+{≤sTT. dü+|òüT+˝À ù|s¡TÁ|ü‹wüº\T dü+bÕ~ÛkÕÔs¡T. Ms¡T #·<äe&É+, sêj·T&É+, Ä#·s¡D≤‘·àø£ #˚‹|üqT\, Äs√>∑´+, |òæf…ïdt e+{Ï yê{Ïô|’ <äèwæº kÕ]kÕÔs¡T. edüTÔe⁄\ ø=qT>√fi¯fl $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#·≥+ eT+∫~. Ms¡T Äs√>∑´+ ø√dü+ ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=+{≤s¡T. á sê• >∑\ yê]øÏ

‘·eT n_Ûe÷q s¡#·sTT‘·, yê´j·÷eT+ |ü]ø£sê\T, ‘Ó’\eTs¡›q+ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, e+≥kÕe÷qT ôd≥T¢ , ∫s¡THêe÷ |ü⁄düÔø±\T, |üs¡T‡\T n$T‘·+>± Çwüº|ü&É‘ês¡T. ‘·T˝≤sê•: ‘·T˝≤sê• n+fÒ n+<äyÓTÆq, ø£fi≤‘·àø£+ >± bÕ*+#·T nìï ns¡ú+. á sê• >∑\ yê]øÏ |üP\T, bòÕ´˙‡ edüTÔe⁄\T, eÁkÕÔ\T, ÄuÛÑs¡D≤\T, düT>∑+<Ûä Á<äyê´\T n+fÒ Çwüº|ü&É‘ês¡T. Ms¡T á q÷‘·q dü+e ‘·‡s¡+˝À ˇø£ ô|<ä› ≈£î≥T+ã+˝À ˇø£]ø=ø£s¡T>± ñ+{≤s¡T. á sê• >∑\ yê]øÏ ˇø£ ã+>±s¡T ñ+>∑s¡+, ø=‘·Ô ã≥º\T ø√dü+ –|òtº y√#·sY, yê] ÇwüºyÓTÆq dü+^‘·+ ø√dü+ dæ.&ç\T, ‘·eT n_Ûe÷q ø£fi≤ø±s¡T&ç ô|sTT+{Ï+>¥ ˝Ò<ë Á|æ+{Ÿ, Áu≤+&é |ü]e÷fi¯ Á<äyê´\T, ø£fi≤‘·àø£ edüTÔe⁄\qT n$T‘·+>± Çwüº|ü&É‘ês¡T. eè•Ãø£+ : á sê•>∑\ yês¡T ùdïVü≤|üPs¡«ø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+ düèwæº+#·&ÜìøÏ m≈£îÿe Çwüº|ü&É‘ês¡T. Ç‘·s¡T\ |üqT˝À¢ ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq, ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Z+{≤s¡T. n~Ûø£ rÁe‘· >∑\ Ä˝À#·q\T ˝À‘Ó’q nH˚«wüD>± kÕ>∑T‘êsTT. M]øÏ Á|ü|ü+#·+˝Àì <ë∫q n+XÊ\T, <Ûë´q+, eT‘·+, ‘·‘·«XÊÁdüÔ+ MT<ä |ü⁄düÔø±\T, dü«j·T+ùde |ü⁄düÔø±\T >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e{≤ìøÏ Çwüº|ü&É‘ês¡T. M]øÏ Ç#˚à ãVüQeT‘·T\T &çC…’qsY ø£fi¯flCÀ&ÉT¢, ˇø£ Áf…+&û ø£+&ÉTyê ˝Ò<ë ˇø£ {À|”, &çC…’qsY yêN\T, nq´<˚X¯ ô|s¡÷Œ¤´+ »‘· ≈£L&Ü >=|üŒ m+|æø£\T. <ÛäqdüT‡ : á sê• kÕ+|òæTø£, u≤Vü≤´ eè‘·TÔ\≈£î dü+ã+<Ûä+ ø£*– ñ+~. CÀ´‹wü´XÊÁdüÔ+ Á|üø±s¡+ á sê•>∑\ yês¡T kÕe÷õø£ eè‘·TÔ\T, kÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ #·Ts¡T≈£î>± bÕ\T|ü+#·Tø=+{≤s¡T. MTs¡T á q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£\qT ˇø£ $<˚o <˚X¯+˝À #˚düTø√e{≤ìøÏ neø±X¯+ m≈£îÿe. Ms¡T yê]øÏ ÇwüºyÓTÆq yê]ø√dü+ m+‘· Ks¡Tìø’Hê yÓqTø±&És¡T. M] Áù|eTe\¢ Á|æj·TyÓTÆq yê] eTTK+ MT<ä ∫s¡Tqe⁄« ‘ÓdüTÔ+~. Ms¡T »+‘·T Áù|$T≈£î\T. M]øÏ ô|+|ü⁄&ÉT »+‘·Te⁄\T dü+ã+<Ûä+ ãVüQeT‘·T\T ≈£îø£ÿ\T ˝Ò<ë >∑TÁsê\T ∫Á‘ê\T ì+&çq ø±´˝…+&ÉsY\T, |ü⁄düÔø±\T (eTTK´+>± ‘·‘·«XÊÁdüÔ+, e´+>∑´, sê»ø°j·÷\T, Vü‰dü´+, Ä<Ûë´‹àø£‘·, e÷qe XÊÁdüÔ+, kÕe÷õø£ XÊÁdüÔ+, d”«j·T yÓTs¡T>∑T<ä\, Á|üj·÷D+, eT]j·TT $<˚o Á|ü<˚XÊ\T >∑\) Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ø£fi¯, •˝≤Œ\T ≈£L&Ü Çwüº|ü&É‘ês¡T. eTø£s¡+ : eTø£s¡+sê• yês¡T dü+^‘· Á|ü‹uÛÑqT, $T$TÁø°, n<∏Óº{Ïø˘‡ yê]øÏ kÕqT≈£L\+>± ñ+≥T+~. CÀ´‹wü´XÊÁdüÔ Á|üø±s¡+ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡yÓTÆq $wüj·÷\T, y˚T<Ûë$ eT]j·TT |òæf…ïdt eè‘·TÔ\≈£î, dü+^‘·+ |ü]ø£sê\ yê]øÏ ÄXÊ»qø£+>± ñ+≥T+~. Ms¡T edüTÔe⁄\ ø=qT>√fi¯fl $wüj·T+˝À #ê˝≤ düT\uÛÑ+>± ø=+{≤s¡T. ã+<ÛäTe⁄\ <ë«sê n+<äT≈£îH˚ nkÕ<Ûës¡D ãVüQeT‹ ì»+>± ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T]#˚düTÔ+~. á sê• >∑\ yê]øÏ u≤¢ø˘, ÇqŒ¤πsà{Ïyé |ü⁄düÔø±\T, M&çjÓ÷\T, Áø±|òtº edüTÔ kÕeTÁ–, ô|s¡÷Œ¤´yéT, s¡+>∑Ts¡+>∑T\ <äTdüTÔ\T Çwüº|ü&É‘ês¡T. ≈£î+uÛÑ sê• : ≈£î+uÛÑsê• >∑\ yê]øÏ ø=ìï }Væ≤+#·˝Òì dü+|òüT≥q\T m<äTs=ÿ+{≤s¡T. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À M]øÏ ø=+‘· ÄXÊ»qø£+>± ñ+≥T+~. XÊÁdüÔ, kÕ+πø‹ø£, sê&çø£˝Ÿ sê»ø°j·T e÷s¡TŒ düVü‰ nìï uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ <äèwæº kÕ]kÕÔs¡T. M]øÏ Á|ü‘˚´ø£ Vü‰;\T, n_Ûs¡T#·T\T ñ+{≤sTT. $H√<ä bÕs¡Tÿ, kÕVü≤dæø£ Áø°&É\ ø√dü+ m≈£îÿe Ks¡Tà #˚kÕÔs¡T. M]øÏ m\Áø±ºìø˘, &çõ≥˝Ÿ ¬øyÓTsê, &ç.$.&ç ù|¢j·TsY, yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé, –\T¢ q>∑\T, Áf…+&û ã≥º\T, b˛s¡ºãT˝Ÿ {Ï.$ e+{Ï$ Çwüº|ü&É‘ês¡T. MTq+: á sê•˝À »ìà+∫q yê]øÏ düTìï‘·yÓTÆq eTqdüT‡‘√ dü]jÓÆTq düeTj·T+˝À rdüTø=qï ìs¡íj·÷\T Á|ü»\T n_Ûq+~kÕÔs¡T. M] Ä˝À#·q\T #ê˝≤ düè»Hê‘·àø£+>±, qeTàX¯ø£´+>± ñ+{≤sTT. á sê•>∑\ yês¡T düe÷»+˝À >=|üŒ ù|s¡T Á|ü‹wüº\T ñ+{≤sTT. M]øÏ |ü⁄e⁄«\T, #ê¬ø¢{Ÿ\T, yê]øÏ Áyêdæq ˇø£ |ü<ä´+, f…&ç¶ uÒsY\T m≈£îÿe>± ø=qT>√fi¯ó¢ #˚kÕÔs¡T. Ms¡T ãVüQeT‘·T\ ø£Hêï m<äT{Ïyê] ªªÄ˝À#·qμμ\qT Çwüº|ü&É‘ês¡T.

y˚DTyÓ’ e#êÃeTT uÛÑTeHêìø°..

>±*HÓ’ b˛j·÷eTT >∑>∑Hêìø° y˚DTyÓ’ e#êÃqT.. uÛÑTeHêìø°.. >±*HÓ’ b˛j·÷qT.. >∑>∑Hêìø°.. m‘·y˚Tdæ ‘√&çHê @s¡T m+&É<äT.. bı–* bı–* @&çÃHê bı+‘· ì+&É<äT.. nqï ˇs¡e&ç˝À m+<äs√ eTVü‰eTVüQ\T.. kÕVæ≤r |æbÕdüT\T.. π>j·T s¡#·sTT‘·\T..q{°q≥T\T..ø£e⁄\T.. ìsêà‘·\T.. <äs¡Ù≈£î\T 2011˝À ‘·eT <˚Vü‰\T M&Üs¡T. yês¡+<ä]ï düà]+#·Tø√e&É+ eTq n+<ä] u≤<Ûä´‘·. 2011 ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ¬s+&√ s√EH˚ bÕ≥\ s¡#·sTT‘· >∑T+&Ées¡|ü⁄ düTu≤“sêe⁄ eTè‹ #Ó+<ës¡T. Á|üeTTK ìsêà‘·, <äs¡Ù≈£î&ÉT Ç$$ dü‘·´Hêsêj·TD Vü≤sƒêqàs¡D+ #Ó+<ës¡T. mH√ï $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\qT Äj·Tq ì]à+#ês¡T. <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. ‘·q ‘·qj·TT*<ä›]ï V”≤s√\qT #˚dæq |òüTq‘· Äj·Tqπø <äøÏÿ+~. dü»®\ ∫{Ϻu≤ãT ≈£L&Ü eTs¡DÏ+#ês¡T. m˙ºÄsY≈£î, u≤\ø£èwüí≈£î y˚Tø£|tyÓTHé>± e´eVü≤]+∫q |”‘ê+ãs¡+ |òæÁãe]˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. Äj·Tq m˙ºÄsY‘√ nqï<äeTTà\ nqTã+<Ûä+, j·TT>∑+<ÛäsY e+{Ï ∫Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T. ø±´¬sø£ºsY q≥T&ÉT, kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT $TøÏÿ*H˚ì sê<Ûëø£èwüí eT÷]Ô, XÀ¢ø£+ dæìe÷˝À $\Hé>± q{Ï+∫q ã+&Ü] dü‘·´Hêsêj·TD, eT+Á‘·yê~ lsêeT÷à]Ô nH˚ q≥T\T ø£qTïeT÷XÊs¡T. e÷≥\, bÕ≥\, ø£<∏ä s¡#·sTT‘·, ìsêà‘· eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥s¡eTD e÷]Ã˝À #ÓqïjYT˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. u≤|ü⁄-eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥s¡eTD ÁbÕD ùdïVæ≤‘·T\T. eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥s¡eTD e÷≥\, ø£<∏ë s¡#·sTT‘·>± ÄK] ∫Á‘·+ lsêeTsê»´+. n˝≤π> dæº˝Ÿ bòı{ÀÁ>±|òüsY »>∑HéJ ø£qTïeT÷XÊs¡T. áj·Tq sêe÷sêe⁄, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ø£èwüí, XÀuÛÑHéu≤ãT, ø£èwüí+sêE\≈£î dæº˝Ÿ bòı{ÀÁ>±|òüsY>± e´eVü≤]+#˚yês¡T. @ bÕÁ‘·HÓ’Hê ne©\>± b˛wæ+∫ yÓT|æŒ+#˚ q≥T&ÉT, ìsêà‘· q÷‘·HéÁ|ükÕ<é ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‘·q dü«>∑èVü≤+˝À ìÁ<ä˝ÀH˚ ø£qTïeT÷XÊs¡T. Äj·Tq @ bÕÁ‘· b˛wæ+∫Hê ‘·q<ä+≥÷ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ eTTÁ<ä‘√ Ä bÕÁ‘·qT b˛wæ+∫ s¡øÏÔ ø£{Ϻ+#˚yês¡T. z neTàø£<∏ä nH˚ dæìe÷qT ì]à+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ˝À q{Ï düTC≤‘· #ÓqïjYT˝À >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#ês¡T. ÄyÓT >√]+{≤≈£î, düTC≤‘·, >∑Tô|Œ&ÉTeTqdüT, @&É+‘·düTÔ\y˚T&É, |üdüTdüT-≈£î+≈£îeT, >∑Ts¡T•wüß´\T, düs¡ÿdt sêeTT&ÉT, dü+<Ûä´ e+{Ï mH√ï $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#ês¡T. $\Hé, ø±´¬sø£ºsY q≥T&ÉT sê$T¬s&ç¶ eTs¡DÏ+#ês¡T. n+≈£îX¯+, ÄÁ>∑Vü≤+, ‘·\+Áu≤\T, ã\sêeTø£èwüßí\T, nyÓ÷às¡T e+{Ï ∫Á‘ê˝À¢ $\Hé>± q{Ï+∫

yÓT|æŒ+#ês¡T. Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T #·Áø£e]Ô ‘·qj·TT&ÉT lsêyéT#·Áø£e]Ô ôdô|º+ãsY˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. Á|üeTTK q≥T\T •yêJ>∑DÒX¯Hé, m˙ºÄsY, mmHêïsY, ø£èwüí, XÀuÛÑHéu≤ãT, ø£èwüí+sêE, s¡»˙ø±+‘Y e+{Ï m+<äs√ q≥T\≈£î qè‘·´ <äs¡Ù≈£î&ÉT>± e´eVü≤]+∫q dü©+ nø√ºãsY 14e ‘˚Bq eTs¡DÏ+#ês¡T. Äj·Tq •wüß´\T H˚&ÉT dæ˙ s¡+>∑+˝À n<äT“¤‘ê\T düèwæºdüTÔ+&É&É+ eTq n<äèwüº+. n˝≤π> Á|üeTTK ø£$ C≤˝≤~ sêC≤sêe⁄ nø√ºãsY 14H˚ $XÊK|ü≥ï+˝Àì ‘·q dü«>∑Vü≤+˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. ÁbÕD+KØ<äT dæìe÷˝Àì j·÷‘·y˚Tdæ ‘√&çHê @s¡T m+&É<äT.. bı–*bı–* @&çÃHê bı+‘· ì+&É<äT.. nH˚ π>j·T+‘√ Äs¡+π>Á≥+ #˚dæ mH√ï bÕ≥\qT s¡∫+∫ Á|ü»\ Vü≤è<äj·÷˝À¢ ∫s¡kÕúsTT>± ì*∫b˛j·÷s¡T. Äj·Tq π>j·÷˝À¢ J$‘· dü‘ê´\T Ç$T&çb˛sTT ñ+{≤sTT. Á|üeTTK ìsêà‘· <ëdü] |ü<äà nø√ºãsY 28q ø£qTïeT÷XÊs¡T. ‘ês¡ø£Á|üuÛÑT u≤´qsYô|’ mH√ï ∫Á‘ê\≈£î düeTs¡Œ≈£î sê*>± e´eVü≤]+#ês¡T. dæ˙ ìsêàD+˝À <äs¡Ùø£s¡‘·ï <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄≈£î ÄyÓT #˚<√&ÉTyê<√&ÉT>± ì*#˚yês¡T. &çôd+ãs¡T 11e ‘˚Bq düVü≤» ø£$ eT˝…¢e÷\ düT+<äs¡ sê$T¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àì ‘·q ìyêdü+˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. düTÁ|üdæ<äΔ ìsêà‘· XÊ´+Á|ükÕ<é¬s&ç¶ Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT. øöeTTB |æø£ÃsY‡ô|’ eT˝…¢e÷\ mH√ï ∫Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T. ‘·\+Áu≤\T, n+≈£îX¯+, ÄÁ>∑Vü≤+, nyÓ÷às¡T, ns¡T+<∏ä‹ ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\πø Á|üdæ<äΔ e÷≥\T, ø£<∏ä s¡#·sTT‘· eTVü‰s¡~∏ ø£qTïeT÷XÊs¡T. <˚XÀ<ëΔs¡≈£î\T, ø√&É\T ~~›q ø±|ü⁄s¡+, n\÷¢] d”‘êsêeTsêE, bÕ&ç |ü+≥\T, ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\≈£î e÷≥\T, ø£<∏ä s¡∫+#ês¡T. Á|üeTTK q≥T&ÉT nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ düreTDÏ nqï|üPs¡í &çôd+ãs¡T 28q ø£qTï eT÷XÊs¡T. ÄyÓT eTs¡D+‘√ nøÏÿH˚ì ≈£î≥T+ã+ XÀø£dü+Á<ä+˝À eTTì–b˛sTT+~. nqï|üPs¡í ù|]≥ yÓ*dæq u≤´qsYô|’ ÄyÓT nH˚ø£ $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\T ì]à+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|üeTTK u≤©e⁄&é q≥T&ÉT <˚yêq+<é \+&ÉHé˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. n+‘˚>±ø£ Äu≤\>√bÕ˝≤ìøÏ düT|ü]∫‘·T˝…’q, $X¯«yê´|üÔyÓTÆq |ü⁄≥º|ü]Ô dü‘·´kÕsTTu≤u≤ á @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ 24q ndüÔ$T+#ês¡T. á $<Ûä+>± m+<äs√ ø£èwæe\Ts¡T •yÓ’ø£´+ bı+<ës¡T. yê] Ä‘·à≈£î XÊ+‹ #˚≈£Lsê\ì ÁbÕ]›<ë›+.

yÓ˙˝≤ πøø˘ ‘·j·÷] m˝≤..!

$T˝Ÿÿ πøø˘ ø±e\dæq edüTÔe⁄\T : |ü+#·<ës¡ : 4ø£|ü⁄Œ\T, bÕ\T: 5ø£|ü⁄Œ\T, u§+u≤sTT s¡e«: 1ø£|ü⁄Œ, HÓsTT´ : 1qs¡ ø£|ü⁄Œ. ‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ : bÕ\T, u§+u≤sTT s¡e«, |ü+#·<ës¡, HÓsTT´ n˙ï ø£*|æ ˇø£ –HÓï˝À y˚dæ düqïì ôd>∑ô|’ ô|{Ϻ bÕø£+ e#˚à es¡≈£î >∑]≥‘√ ‹|ü⁄Œ‘·÷ ñ+&Ü*. d”«≥T <ä>∑Z]øÏ e#˚à es¡≈£î ñ+∫ HÓsTT´ ô|’øÏ ‘˚˝≤ø£ HÓsTT´ sêdæq ÁfÒ˝À b˛dæ ô|’q J&ç|ü|ü⁄Œ, øÏdt$Tdt y˚dæ #·˝≤¢sêÃ*. Äô|’q ø±e*‡q ôd’E˝À ø£{Ÿ #˚düTø√yê*.

ø±e\dæq$ : yÓTÆ<ë|æ+&ç : 100 Á>±, |ü+#·<ës¡ bÂ&ÉsY: 50Á>±, uÒøÏ+>¥ bÂ&ÉsY: ns¡ dü÷ŒqT, ø£]–+∫q yÓqï : 50Á>±, >∑T&ÉT¶ : 1, yÓì˝≤¢ môd‡Hé‡ : ns¡ dü÷ŒqT, ◊dæ+>¥ wüß>∑sY : 140Á>±, y˚&ç ˙fi¯ófl : 1qs¡ >∑]f…&ÉT, >∑T˝≤_s¡+>∑T : ø=~›>±. ‘·j·÷]: yÓqïqT, |ü+#·<ës¡ bı&çì u≤>± Áø°$T+>¥ #˚düTø√yê*. >∑T&ÉT¶˝Àì kıqqT, yÓì˝≤¢ môd‡Hé‡qT u≤>± –\ø={≤º*. á $TÁX¯e÷ìøÏ yÓTÆ<ëqT u≤>± ø£*|æ, nedüs¡yÓTÆ‘˚ ø±düÔ bÕ\T ø£*|æ, ø±düÔ C≤s¡T>± #˚j·÷*. |æ+&çì ¬s+&ÉT düeTuÛ≤>±\T>± #˚düT≈£îì, ˇø£ uÛ≤>±ìøÏ >∑T˝≤_s¡+>∑T ø£\bÕ*. s¡+>∑T ø£*|æq |æ+&çì, e÷eT÷\T |æ+&çì $&ç $&ç>± ù||üsY ø£|ü⁄Œ˝À¢ dü>±ìøÏ b˛dæ, ÁfÒ˝À ñ+∫ 400 &çÁ^\ ôd+{°Áπ>&é ñqï zyÓHé˝À 2 ì$TcÕ\bÕ≥T uÒø˘ #˚düTø√yê*. πøø˘‡ #·˝≤¢sêø£ π>¢CŸ ◊dæ+>¥‘√ n\+ø£]+#ê*.

H√s¡÷]+#˚ d”«{Ÿ πøø˘‡ ø±e\dæq$ : yÓTÆ<ë|æ+&ç : 2ø£|ü⁄Œ\T, |ü+#·<ës¡ bÂ&ÉsY : ns¡ ø£|ü⁄Œ, ø£]–+∫q yÓqï : 100Á>±, Äs¡+CŸ s¡dü+ : dü>∑+ |ü+&ÉT, ô|’Hê|æ˝Ÿ eTT≈£ÿ\T : 1ø£|ü⁄Œ, J&ç|ü|ü⁄Œ, u≤<ä+, |ækÕÔ: ‘·–q+‘·, $Tø˘‡&é Á&Ó’ Á|òüP{Ÿ‡ : 100Á>±, ñ|ü⁄Œ :s¡T∫øÏ ‘·–q+‘·. ‘·j·÷] : Äs¡+CŸ s¡dü+˝À |ü+#·<ës¡ bÂ&ÉsY, yÓqï‘√ bÕ≥T yÓTÆ<ë|æ+&çì ø±düÔ C≤s¡T>± ø£\T|ü⁄ø√yê*. |üfi¯¢eTT≈£îÿ\T ≈£L&Ü ø£*|æ á |æ+&çì ∫qï ∫qï πøø˘ bÕ´q¢ (–HÓï) ˝À øÏ rdüT≈£îì ˇø£ ÁfÒ˝À ô|{Ϻ 20 ì$TcÕ\T 350 &çÁ^\ bòÕs¡HéV”≤{Ÿ˝À ˝Ò<ë 180 &çÁ^\ ôd+{°Áπ>&é˝À uÒø˘ #˚düTø√yê*. n+‘˚ m+‘√ s¡T∫ø£s¡yÓTÆq d”«{Ÿπøø˘ ¬s&û.


Ä~yês¡+ 1, »qe] 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

5q C≤uŸ y˚Tfi≤

H˚&ÉT sê|òüTe¬s&ç¶ n_Ûq+<äq düuÛÑ

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø£\ŒHê ø±sê´\j·T+˝À »qe] 5q C≤uŸy˚Tfi≤qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ñbÕ~Ûø£\ŒHê~Ûø±] ¬ø.ô|+#·\ Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. ªX¯óuÛÑ>∑èVü≤μ ÁbÕC…ø˘º Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é ø£+ô|˙øÏ 50 eT+~ ùd˝Ÿ‡ m–®≈£L´{Ïyé\ ø√dü+ á C≤uŸy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+≥sY, &çÁ^, &çbı¢e÷, ◊{°◊bÕôd’ ñ+&Ü\ì, ej·TdüT‡ 18 qT+&ç 28 eT<Ûä´ ñ+&Ü\ì, m+|æ¬ø’q yê]øÏ s¡÷. 8y˚\ J‘·+‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ n\yÓqT‡\T ñ+{≤j·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. ÄdüøÏÔ>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T eT˝…¢|ü*¢ ◊{°◊ ø±´+|üdt düMT|ü+˝Àì ñbÕ~Û ø£\ŒHê ø±sê´\j·T+˝À Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T, bò˛{À\‘√ e∫à ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): $X¯«Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘Y (MôV≤#Y|”) n+‘·sê®rj·T n<Ûä´≈£åî\T>± ìj·T$T‘·T˝…’q õ.sê|òüTe¬s&ç¶ n_Ûq+<äq düuÛÑ H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ MôV≤#Y|” Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À $X¯«Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘Y sêh n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û õ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, düVü‰j·Tø±s¡´<ä]Ù sƒê≈£LsY j·TeTHédæ+>¥, Á|ü#ês¡ $uÛ≤>∑ Á|ü‹ì~Û Á|üuÛÑTHêsêj·TDYJ, eTsƒ¡+, eT+~sê\ $uÛ≤>∑+ Á|ü‹ì~Û qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ e÷{≤¢&Üs¡T. |ü]wü‘Y n+‘·sê®rj·T n<Ûä´≈£åî\T>± ìj·T$T‘·T˝…’q dü+<äs¡“¤+>± H˚&ÉT n_Ûq+<äq düuÛÑ ìs¡«Væ≤+∫ |òüTq+>± düHêàì+#·qTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. q>∑s¡+˝Àì Hêsêj·TD>∑÷&É πøX¯e yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À n_Ûq+<äq düuÛÑ ñ+≥T+<äHêïs¡T.

ø=‘·Ô z≥s¡¢≈£î 25q >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ‘=*kÕ]>± z≥s¡T C≤_‘ê˝À ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï yê]øÏ C≤rj·T z≥s¡¢ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± »qe] 25q sêh mìïø£\ dü+|òüT+ n~Ûø±s¡T\ #˚‘·\ MT<äT>± >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚j·T&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± 18,19,20 dü+e‘·‡sê\ j·TTe z≥s¡¢≈£î e÷Á‘·y˚T Äs√E >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T H˚s¡T>± n+~kÕÔs¡ì z n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T.

»qe] 2q ˝Òœì Ä<Ûä«s¡´+˝À qe\\ Ä$wüÿs¡D düuÛÑ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): »qe] 2q ˝Òœì eTVæ≤fi≤ #Ó’‘·q´ kÕVæ≤r dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À sêe÷j·TD+ e÷eTj·T´(eT+<∏ë uÛ≤qTeT‹ s¡#·q) ÄK] Á|üj·÷D+ (>∑+{Ï uÛ≤qTeT‹) qe\ Ä$wüÿs¡D ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü+düú Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù bı‘·÷Ôs¡T $»j·T\øÏÎ ‘ê´>∑sêj·T>±düuÛÑ˝À @sêŒ≥T #˚dæq Áô|dtMT{Ÿ˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T.

2q ªÄK] Á|üj·÷D+μ Ä$wüÿs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ˝Òœì eTVæ≤fi≤ #Ó’‘·q´ kÕVæ≤r kÕ+düèÿ‹ø£ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À »qe] 2e ‘˚Bq kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ˝À &Ü.eT+<∏ë uÛ≤qTeT‹ s¡∫+∫q sêe÷j·TD+ e÷eTj·T´, >∑+{Ï uÛ≤qTeT‹ s¡∫+∫q ÄK] Á|üj·÷D+ qe\ Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä dü+düú n<Ûä´≈£åîsê\T &Ü.yêkÕ Á|üuÛ≤e‹ ‘Ó*bÕs¡T. >∑s¡Tyês¡+ ∫ø£ÿ&É|ü*¢˝À ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À qe´ yês¡|üÁ‹ dü+bÕ<ä≈£î&ÉT m.mHé.»>∑Hêï<∏äX¯s¡à qe\\qT Ä$wüÿ]kÕÔs¡ì, s¡#·sTT‘· b˛s¡+øÏ <äøÏåD≤eT÷]Ô, bı‘·÷Ô] $»j·T\øÏÎ, $Vü‰], z˝Ò{Ï bÕs¡«rX¯+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT Äغd” $ÁXÊ+‘· ñ<√´>∑T\ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): @|”mdtÄغd” $ÁXÊ+‘· ñ<√´>∑T\ düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä dü+|òüT+ Áπ>≥sY n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.uÛÑ>∑yêHé<ëdt z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. H˚&ÉT ø√]ƒ˝Àì yÓ’m+◊mdt Ä&ç{À]j·T+˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ dü+|òüT+ sêh Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ]f…ÆsY¶ ñ<√´>∑T\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\‘√bÕ≥T á|”m|òt, W{Ÿk˛]‡+>¥ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]ÃkÕÔs¡ì ¬ø.uÛÑ>∑yêHé<ëdt ù|s=ÿHêïs¡T.

H˚&ÉT kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+˝À $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ˝Àj·TsY{≤´+ø˘ã+&é˝Àì <ë«s¡ø±e÷sTT kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+˝À kÕsTT $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæº+#·qTqï≥T¢ Ä\j·T e´ekÕú|üø£ #Ó’s¡àHé m+.n+»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. Ä\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »qe] ˇø£{Ïq ñ<äj·T+ ‘=$Tà~ >∑+≥\≈£î Á|üeTTK •*Œ sêCÒwt s¡÷bı+~+∫q kÕsTTu≤u≤ düJe $Á>∑Vü‰ìï Ä\j·T+˝À Á|ü‹wæºkÕÔeTHêïs¡T. wæ]&û˝À <ë«s¡ø±e÷sTT˝À ñ+&˚ u≤u≤qT n+<ä]ø° #·÷|æ+#ê\qï ñ<˚ΔX¯´+‘√ á düJe $Á>∑Vü‰ìï ‘·j·÷s¡T #˚sTT+#êeTHêïs¡T. $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§Zì u≤u≤ ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±yê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

#ÛÓ’‘·q´ dü÷ÿ˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ ø±´˝…+&ÉsYqT Ä$wüÿ]+∫q ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé

H˚{Ï qT+∫ s√\sY ùdÿ{Ï+>¥ •ø£åD •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ s√\sY ùdÿ{Ï+>¥ d”Œ&é {°yéT 21 s√E\ •ø£åD •_s¡+ H˚{Ï qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. ôV’≤<äsêu≤<é Ç+~sê bÕsYÿ˝Àì JôV≤#Ym+d” ùdÿ{Ï+>¥ ]+ø˘˝À, $XÊK|ü≥ï+ e⁄&Ü bÕsYÿ˝Àì m+|”m+ u≤´+ø˘ Á{≤ø˘ ]+ø˘˝À •ø£åD •_s¡+ ñ+≥T+~. m+|æ¬ø’q ùdÿ≥s¡¢+<äs¡÷ Äj·÷ y˚~ø£˝À¢ì ø√Ä]¶H˚≥s¡¢qT dü+Á|ü~+#ê*‡ ñ+≥T+~. Ç‘·s¡ $esê\≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sê+Á|ükÕ<é lyêdüÔe(ôd˝Ÿ:9247306007)qT dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

H˚&ÉT ª>∑fi¯ eTTs¡[μ qesê>±\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üU≤´‘· á\ bÕ≥ ø£fi≤ø±s¡T&ÉT ª>∑fi¯ eTTs¡[μ ø=eTs¡y√\T •eÁ|ükÕ<é dü+^‘· ø£#˚] H˚&ÉT s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹ y˚~ø£ô|’ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>± á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ <˚yê<ëj·T XÊK e÷J Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.$.s¡eTD≤#ê] ø£fi≤uÛÑeHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘=$Tà~ eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\T, ‘=$Tà~ sê>±\‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À »dæºdt áX¯«s¡j·T´, »dæºdt m˝ŸmHé¬s&ç¶, »dæºdt #·+Á<äj·T´ bÕ˝§Z+{≤s¡ì s¡eTD≤#ê] ‘Ó*bÕs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTÆs¡T¬>’q $<ä´qT n+~+#·&ÜìøÏ ñbÕ<ë´j·TT\T ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚j·÷\ì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û eT>∑T›yéT q>∑sY˝Àì #ÛÓ’‘·q´ $<ë´ìπø‘·Hé bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯ìyês¡+ bÕsƒ¡XÊ\ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ 2012 ø±´˝…+&ÉsYqT »>∑~Z]>∑T≥º ø±s=Œπs≥sY #˚‘·T\ MT<äT>± Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ X¯óuÛ≤\T ø£\>±\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± Hêq´yÓTÆq $<ä´qT n+~+∫q|ü⁄&˚ $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· <ÛäX¯≈£î #˚s¡T≈£î+{≤s¡ì nHêïs¡T. eTTìøÏ yê&É˝À¢ #ê\ ‘·≈£îÿe |ò”E\T rdüTø=ì $<ä´qT #Ó|ü⁄Œ‘·Tqï |òüTq‘· #ÛÓ’‘·q´ bÕsƒ¡XÊ\πø <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ø£s¡düŒ+&Ó+{Ÿ •esêÁ‹ j·÷<ä–] @]j·÷ yÓT+ãsY bÕ|æ¬s&ç¶, kÕúìø£ j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T C…’Væ≤+<é, Vü≤qTeTj·T´, bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ eT+>± j·÷<ä–], $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

6 ø±´˝…+&ÉsYqT Ä$wüÿ]+∫q ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): dü+πøåeT dü+|òüT+ düuÛÑT´\T, ãd”Ô Hêj·T≈£î\T ø£\dæ≈£≥T º>± ñ+≥÷ ø±\˙ì n_Ûeè~› #˚düTø√yê&Ü ìøÏ <√Vü≤<ä |ü&Ü\ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY J.düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ‘·q bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ÁøÏdüàdt q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ ø±´˝…+&ÉsYqT ‘·q #˚‘·T\ MT<äT>∑ Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À Äj·TTsY Äs√>±´\T ø£*– n+<äs¡T düTK:XÊ+‘·T\‘√ ñ+&Ü\ì ø√sês¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغì á q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À eT]+‘· uÛÑ˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± &ç$»HéqT Ä<äs¡Ùe+‘·+>∑ r]Ã~<ä›&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê>∑sêE, ÇHêï¬s&ç¶, >∑T+»‹s¡T|ü‹, MTkÕ\ ¬s&ç¶, øÏXÀsY, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

20øÏ˝À\ eT‘·TÔ |ü<ësêú\T kÕ«BÛq+ (yÓTT<ä{Ïù|õ ‘·s¡TyêsTT) n¬sdüTº #˚XÊs¡T. yê] qT+∫ ¬s+&ÉT πøJ\ ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T, πøJ yÓ+&çì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á kı‘·TÔ $\Te düTe÷s¡T 60\ø£å\≈£î ô|’>± ñ+≥T+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. q÷´Çj·TsY y˚&ÉTø£˝À¢ eT‘·TÔ |ü<ësêú\ yê&Éø±\ô|’ b˛©düT\T <äèwæº kÕ]+#ês¡T. ∫qïbÕ{Ï nqTe÷q+ ø£*–Hê <ë&ÉT\T #˚düTÔHêïs¡T. eT‘·TÔ |ü<ësêú\ Áø£j·T$Áø£j·÷\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Ç|üŒ{Ïπø ôd’ãsêu≤<é, ôV’≤<äsêu≤<é b˛©düT\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î yês¡T $$<Ûä |üuŸ\T, áyÓ+≥T¢, |ü\T y˚&ÉTø£\ y˚~ø£\ô|’ >∑{Ϻ ì|òü÷ ñ+#ês¡T.

eT∞¢ p.&Üø£ºs¡¢ Ä+<√fi¯q (yÓTT<ä{Ïù|õ ‘·s¡TyêsTT) øR¡WxmsoøR¡WxqsVÚLiμR∂¨s «¡⁄≤yáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ™yLRiV aRP¨s™yLRiLi ≠sμ≥R∂Vá©´sV ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. Axqsˆ˙ªRΩVá ™´sVVLiμR∂V μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩÕ‹[¨s «¡⁄¨s∏R∂VL`i \Æ™sμR∂V˘Ã¡V @ªRΩ˘™´sxqsLRi \Æ™sμR∂˘ }qs™´sá©´sV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. LS˘÷d¡gS  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯©yLRi∏R∂Vfl·©´sV NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. A∏R∂V©´sNRPV ªRΩ™´sV ≤T∂™´sVLi≤˝R∂ ª][ NRPW≤T∂©´s ≠s©´sºΩxms˙ªy¨sı @LiμR∂¬ø¡[aSLRiV. ry‰Ã¡L`i ztsQ£msáV @LiμR∂NRP ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s «¡⁄≤yáV ™´sVLi˙ºΩNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. μk∂¨s\|ms ™´sVLi˙ºΩ xqsˆLiμj∂xqsVÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂  ¡NSLiVVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi «¡⁄≤yáV ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPF°æªΩ[ ¨sLRixqs©´s ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. ≠saS≈¡xms»¡ıLi ZNP[—¡|§¶¶¶ø`¡Õ‹[ «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPL˝RiV xqsÆ™sV¯NRPV μj∂gSLRiV. gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡gS xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠dsLRiV aRP¨s™yLRiLi ALiμ][Œœ¡©´s©´sV DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ NRP≠sV…‘¡ zmsáVxmsoÆ™s[VLRiNRPV aRP¨s™yLRiLi Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ «¡⁄≤y áV @ªRΩ˘™´sxqsLRi }qs™´sá©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. gRiªRΩ ©yáVgRiV Æ©sááVgS |qÌ^sxmnsLi≤`∂ @LiμR∂NRP F°™´s≤R∂Liª][ ©y©yB ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yı∏R∂V¨s «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPL˝RiV ALi»¡V©yıLRiV.  ¡NSLiVVá¨sıLi…”¡¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÔRPQL˝Ri xqsÆ™sV¯ª][ L][gRiVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. NSNTP©y≤R∂, LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ NRPW≤y «¡⁄¨s ∏R∂VL`i ≤yNÌRPL˝RiV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. «¡⁄≤yá ALiμ][Œœ¡©´sª][ Axqsˆ˙ºΩ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsªy˘™´sVı∏R∂Wá\Æ™sxmso AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yıLRiV. «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRP L˝RiV ryμyLRifl· , Jzms \Æ™sμR∂˘ }qs™´sá©´sV  ¡z§¶¶¶xqs‰LjiLi¿¡ ZNP¤«¡|§¶¶¶ø`¡ B©±slgi[…fi ™´sμÙR∂ ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aRP™yáV ™´s}qsÚÆ©s[ xqsÆ™sV¯ ≠sLRi≠sVryÚ™´sV¨s ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ Aμj∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡ xqsÆ™sV¯©´sV DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s «¡⁄≤yá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. \|§¶¶¶˙μyÀÿμ`∂ gSLiμ≥k∂ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ NRPW≤y «¡⁄≤yáV ≠sμ≥R∂VáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi FsLi—¡FsLiBªRΩLRi Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPL˝RiV ALiμ][Œœ¡©´s ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yN˝RPQLÌRi ALiμ][Œœ¡©´s \|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sμR∂˘ aS≈¡ NSLRi˘μR∂Lji+ Axqsˆ˙ªRΩVá xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fi áª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. «¡⁄≤yá xqsÆ™sV¯ Æ©s[xmsμR∂˘LiÕ‹[ L][gRiVáNRPV B ¡˜LiμR∂VáV NRPágRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. «¡⁄≤yá ≤T∂™´sWLi≤˝R∂\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡LiμR∂¨s ryμR∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS ry‰Ã¡L`i ztsQ£ms ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨s\|ms ™´sVVΔfi∏R∂V™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ALÛjiNRP aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aS÷¡øyËLRiV.


Ä~yês¡+ 1, »qe] 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

u≤\ø±]àø£ e´edüú ìs¡÷à\q≈£î ø£èwæ #˚j·÷* n+<ä]ø° düe÷q $<ä´ n+~+#ê* s√&ÉT¶ô|’ u…’sƒêsTT+∫q eTVæ≤fi¯\T X‚]*+>∑+|ü*¢, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ ˇø£s¡T u≤\ø±]àø£ e´edüú ìs¡÷à\q≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ìjÓ÷»ø£es¡Z u≤\\ Vü≤≈£îÿ\ |üØs¡ø£åD y˚~ø£ ø£˙«qsY ‘ê&çuÀsTTq sêeTkÕ«$T j·÷<äyé nHêïs¡T. #·+<ëq>∑sY Áo #Ó’‘·q´ uÛ≤s¡‹ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À u≤\ø±]àø£ e´edüú ìs¡÷à\q`u≤\ Vü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ düuÛÑT´\ uÛ≤<ä´‘· nH˚ n+X¯+ô|’ düe÷y˚X¯+ »]–+~. |ü\T n+XÊ\qT rsêàì+#ês¡T. y˚~ø£≈£î ˇø£ ø£˙«qsY q÷sY eTVü≤eTà<é düj·T´<é, düuÛÑT´\T u§\¢+|ü*¢ <ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶, ø√fÒX¯«sY sêe⁄ >∑T|üÔ, eTùV≤wt j·÷<äyé, yêDÏ kÕ+ã•esêe⁄, »Hês¡ΔHé, #·\|ü‹sêe⁄, m$.ÁøÏcÕísêe⁄, sê+yÓ÷Vü≤Hé, Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒXŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª ‘Ó\+>±D Áô|’y˚{Ÿ ñ<√´>∑T\ >∑s¡®qμ yê˝Ÿb˛düºsY $&ÉT<ä\

mdtm|òt◊ 42e Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+˝À õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù qπswt y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 31, (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, sêCŸ>∑Ts¡T, düTK<˚yé\ e+{Ï eTVü≤˙j·TT\T n+~+∫q kÕ«‘·+Á‘·´ |òü˝≤\T H˚{Ïø° Á|ü»\≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<äì mdtm|òt◊ õ\¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù m+.qπswt nHêïs¡T. mdtm|òt◊(dü÷º&Ó+{Ÿ ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt Ç+&çj·÷) 42e Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D, dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± qπswt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªª#·<äTe⁄‘·÷ b˛sê&ÉT.. #·<äTe⁄¬ø’ b˛sê&ÉTμμ nH˚ ìHê<ä+‘√ 1970, &çôd+ãsY 30, 31 ‘˚B˝À¢ πøs¡fi¯˝Àì Á‹y˚+Á&É+˝À mdtm|òt◊ Ä$s¡“¤$+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. ÄHê{Ï qT+∫ áHê{Ï es¡≈£L $<ë´s¡Tú\ |üøå±q n\Tô|s¡>∑ì b˛sê{≤\T #˚dü÷Ô ô|<ä› $<ë´]ú dü+|òüT+>± mdtm|òt◊ ne‘·]+∫+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\≈£î e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·÷ $<ë´ e´‹πsø£ $<Ûë\Hê\qT ne\+_k˛Ô+<äì qπswt $eT]Ù+#ês¡T. n+<ä]ø° düe÷q $<ä´ n+≥÷H˚ <Ûäìø£, ù|<ä nH˚ |üø£åbÕ‘·<Û√s¡DÏ Á|ü<ä]Ùk˛Ô+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝À Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|ü⁄Œ\T, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+≥¢qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ j·T+&É\ n<Ûä´≈£åî\T $»jYT, ø±s¡´<ä]Ù dü+‘√wt, \ø£åàDY, yÓ+ø£{Ÿ, n$Hêwt, s¡y˚Twt, u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·T÷ìôd+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ yê]¸ø√‘·‡e dü+<ä&ç y˚T<äÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 31, (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D Áô|’y˚{Ÿ m+bÕ¢sTTdt nk˛dæ æj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ CÒ@d” •_s¡+ e<ä› ªª‘Ó\+>±D Áô|’y˚{Ÿ ñ<√´>∑T\ >∑s¡®qμμ yê˝Ÿb˛düºsY $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. kÕúìø£ ø£+ô|˙\˝À 80 XÊ‘·+ kÕúì≈£î\πø ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê\ì, Áô|’y˚{Ÿ s¡+>∑+˝À ≈£L&Ü ;d”, md”‡, md”º ]»πs«wüqT¢ Çyê«\ì, ÁX¯eT≈£î ‘·>∑Z y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô »qe] 6 kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î y˚T&ÉÃ˝Ÿ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝À ª‘Ó\+>±D Áô|’y˚{Ÿ ñ<√´>∑T\ >∑s¡®qμμ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì m+bÕ¢sTTdt nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T X¯ìyês¡+ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± myÓTà˝Ò´, ‘Ó\+>±D m+bÕ¢sTTdt >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T {° Vü≤ØXŸsêe⁄, {°CÒ@d” ø√ #Ó’s¡àHé eT˝Ò¢|ü*¢ \ø£åàj·T´, {°m˝Ÿm|òt n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£‹Ô yÓ+ø£≥kÕ«$T, |æ≥º\ s¡M+<äsY, #·˝≤à¬s&ç¶, dæ+–¬s&ç¶ \øå±à¬s&ç¶, M \øå±à¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì $e]+#ês¡T. bÕغ\ø£r‘·+>± ‘Ó\+>±Dyê<äT\T á düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. ø£fi≤ø±s¡T\‘√ <Ûä÷+<Ûë+ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. b˛düº˝Ÿ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D Áô|’y˚{Ÿ ôdø±ºsY m+bÕ¢sTTdt nk˛dæj˚TwüHé »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø ¬ø.uÛ≤düÿsY, n<Ûä´≈£åî&ÉT m.dü+B|t>ö&é, »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø, (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) m.yÓ+ø£fÒX¯«s¡#ê], yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ |æ.düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, y˚T&ÉÃ˝Ÿ CÒ@d” #Ó’s¡àHé &ç.eT˝≤¢¬s&ç¶, {°ÄsYmdt y˚T&ÉÃ˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ms¡uÛÑÁ<ë¬s&ç¶, y˚T&ÉÃ˝Ÿ CÒ@d” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û mHé.dü+Jesêe⁄, {°á|”mdtá@ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T {Ï.>∑DÒwt, &ç.≈£îe÷sY, ¬ø.q]‡+>∑sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑∫ÃuÖ*, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ∫Hêïs¡T\ Ä≥bÕ≥\‘√ j·T÷ìôd+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<ä&ç>± kÕ–+~. ø£qT$+<äT #˚ùd kÕ+Á|ü<ëj·T qè‘ê´\‘√ ∫Hêïs¡T\T #·÷|üs¡T\qT eT+Á‘·eTT>∑TΔ\qT #˚kÕs¡T. >∑∫ÃuÖ*˝Àì ÁãVü≤à≈£îe÷Ødt Ä&ç{À]j·T+˝À dü÷ÿ˝Ÿ Hê\T>∑e yê]¸ø√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± e#˚Ãdæq ÁãVü≤à≈£îe÷Ø XÊ´eT\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ\¢\ô|’ ˇ‹Ô&çì ø£*–+#·e<ä›ì, yê]øÏ ‘·–q ùd«#·Ã¤ Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T. dü÷ÿ˝Ÿ m+.&ç.ø£èwüí, &Ó’¬sø£ºsY d”‘êsê+, Á|æì‡bÕ˝Ÿ q[˙sêCŸ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

$$<Ûä n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæq myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é

|òüTq+>± nj·T´|üŒ |ü&ç|üP» eT¨‘·‡e+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º ø=+&Éô|’ ø=\Te⁄r]ì Vü≤]Vü≤s¡|ü⁄Á‘· nj·T´|üŒ kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À X¯ìyês¡+ nj·T´|üŒ eTVü‰ |ü&ç|üP» eTôVA‘·‡e+ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± nj·T´|üŒ kÕ«$TøÏ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø±\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT+&ç uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì uÛÑ»q ø°s¡Ôq\T Ä\øÏ+#ês¡T. nj·T´|üŒ HêeT düàs¡D‘√ e÷s¡TÁyÓ÷–+~. y˚≈£îe C≤eTTqT+#˚ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì yÓTT≈£îÿã&ÉT\T #Ó*¢+#·T≈£îHêïs¡T. ñ<äj·T+ >∑D|ü‹ ôVAeT+ nj·T´|üŒ |ü&ç|üP» nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Ä\j·T ø£MT{° #ÛÓ’s¡àHé >∑Ts¡TsêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+˝≤>±H˚ á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü 30 s√E\T nj·T´|üŒ kÕ«eTT\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫ $»j·Te+‘·+ #˚düT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. n<Û˚$<Ûä+>± nj·T´|üŒ kÕ«$TøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ eTT–+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T

7q Äs¡´yÓ’X¯´ e<Ûä÷es¡T\ $yêVü≤ |ü]#·j·T y˚~ø£ ]õwüºsY #˚düTø√e&ÜìøÏ πs|ü{Ï‘√ ÄKs¡T ‘˚B ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): áHê&ÉT ô|[¢|ü+~] HÓ{Ÿ ìs¡«Væ≤düTÔqï |ü]#·j·T y˚~ø£\ <ë«sê $yêVü≤ dü+ã+<Ûë\qT #·÷düTø√e&É+ Ç|ü&ÉT eT]+‘· düT\uÛÑ‘·s¡+ ne⁄‘·T+~. Bì˝À uÛ≤>∑+>± »qe] 7e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é˝À (Äs¡´yÓ’X¯´ nuÛÑT´<äj·T dü+|òüT+ ø£fi≤´D eT+&É|ü+) Äs¡´yÓ’X¯´ e<Ûä÷es¡T\ $yêVü≤ |ü]#·j·T y˚~ø£ ìs¡«Væ≤düTÔ+~. Ç+<äT˝À bÕ˝§ZH˚ yê] dü+K´ |ü]$T‘·+ #˚j·Tã&ç+~. eTT+<äT>± ]õwüºsY #˚düTø√e&ÜìøÏ nKs¡T ‘˚B 02 »qe] 2012. á y˚~ø£˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ ÄdüøÏÔ>∑\ j·TTerj·TTe≈£î\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ]õÁùdºwüHé ‘·~‘·s¡ $esê\ ø=s¡≈£î áHê&ÉT ô|[¢|ü+~]. HÓ{Ÿ Á|ü‹ì~Ûì dü+Á|ü~+#·e#·TÃ. ∫s¡THêe÷:bòÕ¢{Ÿ HÓ+.101/103, yÓTT<ä{Ï n+‘·düTÔ, l<ä‘·ÔkÕsTT ø±+ô|¢ø˘‡, dü|üÔ–] ~∏j˚T≥sY m<äTs¡T>±, Äغd” Áø±dts√&é‡, ôV’≤<äsêu≤<é. bò˛Hé:040`49051234, 8008550140, 8008550137, 8008550139, 8008550138, 8790988662, 8008882599. yÓuŸôd’{Ÿ: www.eenadupellipandiri.net.

sêh Á|ü»\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

&ç$»HéqT Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT›‘ê: ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«Ásêe⁄ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»HéqTï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<ä›&Éy˚T Á|ü<Ûëq ø£s¡Ôe´eTì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ‘·q bÕغ ø±s¡´\j·T+˝À düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ 2012˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Äj·TTsYsês√>±´\‘√ bÕ≥T nwüº◊dü«sê´\T ø£\>±\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïqì ‘Ó*bÕs¡T. &ç$»HéqTï düeTdü´\T ˝Òì &ç$»Hé>± #˚j·T&ÜìøÏ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïì nHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À {Ï&ç|æ bÕغ eTT+<ä+»˝À ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ&çes¡≈£î ø=ìï ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ &ç$»Hé˝À n_Ûeè~› |üqT\T #˚|ü{≤ºeTì ‘Ó*bÕs¡T. $T>∑‘ê düeTdü´\T ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü]wüÿ]kÕÔeTì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\+<ä]øÏ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+∫ ˙{Ïì düø±\+˝À düs¡|òüsê #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ dü÷sês¡+ &ç$»Hé˝Àì eTVæ≤fi¯\T #Ís¡kÕÔe<ä› ô|<ä› m‘·TÔq <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. dü÷sês¡+ #Ís¡kÕÔ e<ä› s√&ÉT¶ ô|’ u…’{≤sTT+∫ eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T >∑+≥ ùd|ü⁄ s√&ÉT¶ ô|’ u…’{≤sTT+#·&É+‘√ mø£ÿ&ç yêVü≤Hê\T nø£ÿ&É ì*∫b˛e&É+‘√ Á{≤|òæø˘ düÔ+_+∫b˛sTT+~, düTe÷s¡T dü÷sês¡+ qT+∫ >∑+&çyÓTÆdüeTà #Ís¡kÕÔes¡≈£î, dü÷sês¡+ qT+∫ cÕ|üPsY q>∑sYes¡≈£î eVü≤Hê\T ì*∫b˛j·÷sTT. eTVæ≤fi¯\+<äs¡÷ ô|<ä› m‘·TÔHê ìHê<ë\T #˚dü÷Ô >∑‘· 15 s√E\ qT+∫ eT+∫˙s¡T sêø£ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì Äs√|æ+#ês¡T. »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\≈£î |ü\T e÷s¡T\T $qï$+#·T≈£îHêï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝Ò<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì s√&ÉT¶ ô|’ u…’{≤sTT+∫q eTVæ≤fi¯\‘√ e÷{≤¢&ç düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Çe«&É+‘√ eTVæ≤fi¯\T n+<äs¡÷ yÓqT‹]– yÓ[¢b˛j·÷s¡T. nq+‘·s¡+ á $wüj·T+ ‘Ó\T≈£îqï b˛©düT\T yêVü≤Hê\ <ë]ì eT*¢+#ês¡T.

;CÒ|” sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<ä›&Éy˚T m¬ø’ø£ \ø£å´eTì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É˝+˝Àì ãVü≤<ä÷sY|ü*¢ Á>±eT+˝À 14 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ $$<Ûä n_Ûeè~› |üqT\≈£î X¯+KTkÕÔ|üq #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üD≤*ø£ Á|üø±s¡+>± n_Ûeè~› |üqT\T #˚|ü{≤ºeTì ‘Ó*bÕs¡T. n_Ûeè~› |üqT\ $wüj·T+˝À HêD´‘ê Á|üe÷Hê\T bÕ{Ï+#·≈£î+fÒ #·≥º|üs¡+>± ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝À @yÓTÆq düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêyê\ì ‘Ó\TbÕs¡T.nq+‘·s¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\TbÕs¡T. á q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T e÷qwæø£+>± Äs√>∑´+>± ñ+&ç nwüº◊X¯«sê´\‘√ bÕ≥T X¯óuÛ≤\T ø£\>±\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïì ‘Ó*bÕs¡T. 2012 dü+e‘·‡s¡+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ n_Ûeè~› |üs¡T#·T≥≈£î Á|üD≤*≈£î dæ<ä›+>± ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚ $<Ûä+>± ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”&ûz yÓ+ø£≥sê»´+, Á>±eT e÷J düs¡Œ+∫ ø=+s¡j·T´ j·÷<äyé, y˚T&ÓÃ˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ ø£MT{° &Ó’¬sø£ºsY u≤˝Ÿ sêCŸ j·÷<äyé, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ø£ècÕí ¬s&ç¶, sêeTT\T >ö&é, ø±s¡´<ä]Ù XÊ+‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]bÕ\q n$˙‹øÏ ì\j·T+>± e÷]+<äì ;CÒ|” sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. sêh Á|ü»\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ X¯ìyês¡+ z ˝ÒKqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± b˛sê&˚ ñ<ä´eT+˝À bÕ\T|ü+#·Tø√yê\ì, ìs¡Tù|<ä\ Áã‘·T≈£î\T yÓ\T>∑Tø√dü+ eTqeT+‘ê ø£èwæ#˚j·÷\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. <˚X¯+ m<äTs=ÿ+≥Tqï nH˚ø£ düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_Û+#ê\ì, Á|ü»\+<ä]ø° Á|üXÊ+‘· Jeq+ ø£\>±\ì ø√sês¡T. sêh Á|ü»\+<äs¡÷ XÊ+‹, kÕeTs¡dü´+‘√ yÓT\>±\ì, Á|ü>∑‹|ü<∏ä+˝À |üj·Tì+#ê\ì Äj·Tq Äπøå|æ+#ês¡T. á dü+e‘·‡s¡+˝À ¬s’‘ê+>±ìøÏ, ø±]àø£ ˝Àø±ìøÏ, $<ë´s¡Tú\≈£î, eTVæ≤fi¯\‘√bÕ≥T nìï s¡+>±˝À¢ q÷‘·qyÓTÆq e÷s¡TŒ‘√, $»j·T|ü<∏ä+yÓ’|ü⁄ <ä÷düT≈£îb˛yê\ì sêh+ nqï<äeTTà˝≤¢ ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä>± $&çb˛sTT düeTÁ>∑ n_Ûeè~Δ »s¡>±\ì øÏwüHé¬s&ç¶ nHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 1, »qe] 2012

eT<ä´+ e÷|òæj·÷≈£î ˝§+–b˛sT q düsêÿsY: Hêsêj·TD

u§‘·‡ m<äT>∑T<ä\qT zs¡«˝Òø£ nÁ>∑esêí\ ≈£îÁ≥

@©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms @μ≥j∂NSLRi FyLÌki \Æ™s≈¡Lji ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y ˙xmsºΩxmsOSQ¨sı \Æ™s≈¡Lji ¬ø¡FyˆÃ¡©´s≤R∂Li xmsμÙR∂ºΩ NSμR∂©yıLRiV. x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩgS ¿¡μR∂Li ¡LRiLi N]©´srygji©´sLiªRΩ NSáLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V xqsLiO][QÀ≥œ¡Li N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩ©´s \Æ™s≈¡Lji ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y FsμR∂V…”¡ FyLÌkiá©´sV ¤À¡μj∂LjiLiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS NSLi˙lgi£qs FyLÌki \Æ™s≈¡lLi[Li…‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ry©´sVNRPWáLigS DLiμR∂¨s ©yLS∏R∂Vfl· ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. «¡©´s™´sLji 7©´s «¡Ljilgi[ LSxtÌsQ˚ NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ xmspLjiÚrÛyLiVV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

j·TTHÓ’f…&é ãVüQ»q b˛sê≥ dü$T‹

ôV’≤<äsêã<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fy÷¡LiøR¡≤R∂Li ¬ø¡[ªRΩNSNRPF°æªΩ[ ™´sVμR∂˘Li ™´sWzmns∏R∂WNRPV @xmsˆ¤«¡zmsˆ ªRΩxmsˆVN][™yá¨s {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVμR∂˘Li ™´sWzmns∏R∂W A≤T∂Li¿¡©´s»˝¡V xqsLS‰LRiV A≤R∂Vª][LiμR∂¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¤À¡μj∂LjiLi¬ø¡[ rÛyLiVVNTP ™´sVμR∂˘Li ™´sWzmns∏R∂W Fsμj∂gjiLiμR∂¨s @©yıLRiV. Fs™´sW¯Lkiˆ lLi[»˝¡ NRP©yı 66 aSªRΩLi FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáNRPV ™´sVμR∂˘Li ≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ø]LRi™´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™´sVμR∂˘Li μR∂Liμy ©´s≤R∂VxqsVÚLiμR∂¨s, Fs™´sLRiV @©´sVN][LRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVμR∂˘Li ™´sWzmns∏R∂WNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡

G{qs’d¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP ¡∏R∂V»¡|ms»Ì¡NRPVLi≤y {qsFsLi ≤≥T∂÷d˝¡ øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yı≤R∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVμR∂˘Li ™´sWzmns∏R∂W BÕÿlgi[ ˙xms™´sLjiÚ}qsÚ ªRΩ™´sV FyLÌki ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá\|ms μy≤R∂VáNRPV \|qsªRΩLi Æ™s©´sNS≤R∂À‹[μR∂¨s

@|”md”Œ u…{≤*j·Tq¢≈£î C≤rj·TkÕúsTT˝À >∑T]Ô+|ü⁄ &ûJ|” s¡$#·+Á<ä ôV’≤<äsêã<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ˙xmsæªΩ[˘NRP F°÷d¡xqsV ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©˝´sNRPV «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi¿¡ gRiVLjiÚLixmso ™´soLiμR∂¨s Fs{msFs{qsˆ ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±s ≤U∂“¡{ms LRi≠søR¡Li˙μR∂ @©yıLRiV. ≠sxmsªRΩ‰LRi xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ Fs{msFs{qsˆ @Liμj∂Li¿¡©´s }qs™´sáV @Æ™sWxmnsV™´sV¨s A∏R∂V©´s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. @ªRΩ˘™´sxqsLRi xqs™´sV∏R∂W Õ˝‹[ Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji @ªRΩ˘Li ªRΩ aRPNTPÚ ry™´sVLÙSQ˘Ã¡ª][ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sıLi μR∂VZNP[ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ NRPW≤y Fs{msFs{qsˆNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP gRiVLjiÚLixmso á’≥¡Li¿¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi «¡∏R∂V øR¡Li˙μR∂ xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Fs{msFs{qsˆ F°÷d¡xqsVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP xmslLi[≤`∂ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xmnsV©´sLigS ≠ds≤][‰Ã¡V xms÷¡NSLRiV. F°÷d¡xqsVá ©´sVLi¿¡ g_LRi™´s ™´sLiμR∂©´sLi {qs*NRPLjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi LRi≠søR¡Li˙μR∂ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. lLiLi≤R∂V©´sıLRi xqsLi™´sªRΩ=LSá NSáLiÕ‹[ Fs{ms Fs{qsˆ ≤U∂“¡gS Fs©Ø[ı xqs™´sV xqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰ LjiLiøR¡V N]©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩÕÿˆLRiV. ≠saS≈¡ xms»¡ıLi ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±s ªRΩVFny©´sV, ™´sLRiμR∂ xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV @Li≤R∂gS ¨s÷¡¿¡ AμR∂VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS bPORPQfl· B¿¡Ë©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩÕÿˆLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i, xqsªRΩVÚxms÷˝¡Õ‹[ N]ªRΩÚ ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©˝´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V «¡∏R∂VøR¡Li˙μR∂ æªΩÕÿˆLRiV. xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı LRi≠søR¡Li˙μR∂©´sV xmsáV™´soLRiV {qs¨s∏R∂VL`i H{msFs£qsáV xqs©y¯¨sLiøyLRiV.

ôV’≤<äsêã<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, ™´sVLi˙ºΩ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· FsμR∂VgRiVμR∂á©´sV “¡LÒjiLiøR¡VN][¤Õ¡[NRP @˙gRi™´sLÒSáV NRPV˙»¡xms¨sı @ªRΩ¨sı ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[zqs @ªRΩ¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂Wá¨s øR¡WxqsVÚ©yı∏R∂V¨s ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂  ¡x§¶¶¶ß«¡©´s F°LS»¡ xqs≠sVºΩ ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. aRP¨s™yLRiLi BNRP‰≤R∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ xqs≠sVºΩ LSxtÌsQ˚ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ NRPLRifl·Li ºΩLRiVxmsºΩ ©y∏R∂VV≤R∂V, @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ —¡.LSLiÀÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ™y…ÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· }msL]‰©´s≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, μk∂¨s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©y˘∏R∂V≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøy÷¡=LiÆμ∂[©´s©yıLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ @xqsáV μ][xtsv¤Õ¡™´sL][ æªΩ[áVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiLi INRP‰ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s …”¡≤T∂zms, ’¡¤«¡zms, zqszmsH, zqszmsFsLi, …”¡AL`iFs£qs @¨sı FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V

¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. NS¨s INRP‰ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂V‚fl·[ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©´s≤R∂Li gRiVLji≠sLiμR∂ gjiLi«¡ ryÆ™sVªRΩ©´sV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. @˙gRi™´sLÒSá ™ylLi[ ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡, ’¡.zqs. @fl·gSLji©´s ™´sLÒSáV ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μy @¨s ™yLRiV ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[Æ©s[ ™´sVμR∂˘Li ¤…¡Li≤R∂L˝RiV FsNRPV‰™´sLiVV©y∏R∂V¨s, ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoáNRPV ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS @©´sV™´sVºΩLi¿¡ Æ©s[≤R∂V ™´sVμR∂˘Li ¤…¡Li≤R∂L˝RiV, zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂ øR¡Li˙μR∂Àÿ¤À¡[©´s©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı Æ©s[ªRΩáV gRiVLjiÚLiøyá©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ 25™´sVLiμj∂ …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶xqsÚ™´sVVLiμR∂¨s ™´sVLji gRiVLjiLi¿¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FsLiμR∂VNRPV ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. …”¡≤T∂zms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ Æμ∂[Æ™s[LiμR∂L`ig_≤`∂ª][ xqsx§¶¶¶ 15 ™´sVLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ÷¡NRP‰L`i ™´sWzmns∏R∂WgS GLRiˆ≤T∂ LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡©´sV μ][øR¡VNRPV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™´s˘NRPVÚáNRPV À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·©´sV ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ \Æ©sºΩNRP x§¶¶¶NRPV‰ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.

ÁbÕ|üغ ]ø£eØ˝À yÓTs¡T¬>’q eè~Δ kÕ~Û+#ê+: y˚T&ÉÃ˝Ÿ d”◊ j·÷<ä–] ¬s&ç¶ Ä|ü<ä˝À ñqïyê]ì Ä<äTø√e&Éy˚T b˛©düT\ \ø£å´+ kÕe÷qT´&çøÏ ôd’‘·+ Hê´j·TeT+<˚˝≤ #·s¡´\T qè‘ê´\≈£î bÕ\Œ&çq y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãs¡T 31 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt yê]ì |ü≥Tºø√e&É+ ùdºwüHé |ü]~Û˝À 2011 dü+e‘·‡s¡+˝À 80 XÊ‘·+ »]–+<äHêïs¡T. ÁbÕ|üغ ]ø£eØ »]–+<äì y˚T&ÉÃ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºsY >∑‘·+‘√ b˛*Ñ˚ $.j·÷<ä–] ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· @&Ü~˝À Vü≤qTe÷Hé y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt p«yÓ\¢sY‡ cÕ|ü⁄˝À Vü≤sê´Hê≈£î #Ó+~q >±´+>∑T ùdºwüHé |ü]~Û˝À düTe÷s¡T 12 eT+~ düuÛÑT´\T uÛ≤Ø <=+>∑‘·HêìøÏ »HêuÛ≤ ô|]– bÕ\Œ&çq eTTsƒêqT |ü≥Tºø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. q|üŒ{ÏøÏ Á¬ø’+ dü+K´ ôd’ãsêu≤<äT b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À á dü+|òüT≥q >∑D˙ j·T+>± n‘·´+‘· dü+#·\q+ ø£*–+∫+~. >∑‘· @&Ü~˝À 43 ‘· – Z + #· > ∑ * >±eTì Á|üe÷<Ûë\T »s¡T>∑>±, 55 eT+~ eTè‹ #Ó+<ës¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ d”◊ ‘Ó*bÕs¡T. |ü>∑\T »]–q <=+>∑‘·Hê\T 6, sêÁ‹ düeTj·T+˝À »]–q <=+>∑‘·Hê\T 13, Á|ü»\qT $<Ûä+>± q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\qT ø={Ϻ <√#·T¬ø[¢q dü+|òüT≥q\T`3, eTs√ 3 Vü≤‘·´\T |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì |ü{ÏwüºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘· |üs¡yÓTÆq #·s¡´\qT »]>±j·THêïs¡T. &Ü]¢+>¥ πøyé, Á^Hé $˝≤¢¢˝À no¢\ rdüT≈£îHêïeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

#√Ø nsTTq ã+>±s¡+ô|’ ôdŒwü˝Ÿ bò˛ø£dt ôV’≤<äsêã<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): <=+>∑‘·HêìøÏ >∑T¬s’q ã+>±sêìï kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+˝À ôd’ãsêu≤<é ø£$TwüqsY Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ~düTÔ+<äì ôd’ãsêu≤<é ø£$TwüqsY <ë«s¡ø£‹s¡TeT\sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ø£$TwüqsY |ü]~Û˝À |ü\T b˛©dtùdºwüHé˝À <=+>∑‘·HêìøÏ >∑T¬s’q düTe÷s¡T 61\ø£å\T $\Te #˚ùd ¬s+&ÉT øÏ˝À\ eT÷&ÉT Á>±eTT\ ã+>±s¡+ øÏ˝À yÓ+&çì b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘êfi≤\T y˚dæ ñqï Çfi¯¢qT {≤¬sZ{Ÿ #˚düT≈£îì |ü>∑\T, sêÁ‹|üP≥ <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ◊<äT eT+~ì n¬sdtº #˚XÊs¡T.

yÓTs¡T¬>’q ùde˝Ò \ø£å´+>± ø£èwæ

ôV’≤<äsêã<é, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ΔÿªyμyLRiVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sáLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVLji¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s ALi˙μ≥y Àÿ˘LiN`P ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. BLiμR∂VN][xqsLi Àÿ˘LiN`P }qs™´sá©´sV ™´sVLjiLiªRΩ ≠sxqsÚQXªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Àÿ˘LiNTPLig`i LRiLigRiLiÕ‹[ \|ms#˚Æ™s[…fi LRiLigRi Àÿ˘LiNRPVáª][ F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩW ΔÿªyμyLRiVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sáLiμj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sV áORPQ ˘™´sV¨s ALi˙μ≥yÀÿ˘LiNRPV \¬ø¡LRi¯©±s LSLiøR¡Li˙μR∂©±s @©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©y©´sN`PLS™±sVgRiW≤R∂Õ‹[ Àÿ˘LiNRPV 1700 aS≈¡©´sV A∏R∂V©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ©´sWªRΩ©´sLigS GLSˆQ\¤…¡©´s aS≈¡Õ‹[ C Àÿ˘LiNTPLig`i ≠sμ≥y©´sLi NRPW≤y @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP æªΩ¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C Àÿ˘LiNTPLig`i }qs™´sá©´sV ΔÿªyμyLRiVáV 365 L][«¡ŸÃ¡V Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´søR¡Ë¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV Àÿ˘LiN`P @μ≥j∂NSLRiVáV, ΔÿªyμyLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.


¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤*∫à n<äTø√yê* sêÁwüº+˝À ne« u≤´+ø˘ eT÷&√ kÕúq+˝À ñ+&É≥+ >∑s¡«ø±s¡D+ @{°m+qT ÁbÕs¡+_Û+∫q eT+Á‹ ø±düT Ä<√ì s¡÷s¡˝Ÿ &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À l eTVü‰jÓ÷– \ø£åàeTà ø√ n|üπs{Ïyé u≤´+ø˘ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ @.{Ï.m+. ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. eTTK´ n‹<äT\T>± düVü≤ø±s¡ ø√ n|üπs{Ïyé XÊK eT+Á‹ ø±düT yÓ+ø£≥ ø£èwüí ¬s&ç¶, m+.|æ. dü÷s¡´ Á|üø±XŸ ¬s&ç¶ @.{Ï.m+.qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ø±düT yÓ+ø£≥ø£èwüí ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤´+ø˘ ≥s√ïesY dü+e‘·‡sêìøÏ 70 y˚\ ø√≥¢‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À sêh+˝Àì 103 Áu≤+N\T ñ+&É>± Ä<√ì ne« u≤´+ø˘ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

Ä~yês¡+, 1 »qe] 2012

ù|J\T : 8

ô|<ë›düT|üÁ‹øÏ ‘ê>∑T ˙{Ïô|’ eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T #˚|ü{≤º* ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äT yÓ+≥H˚ ìy˚~ø£\T dæ<äΔ+ #˚j·÷* ÄsY&Éã÷¢´mdt düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY

s¡÷. 12 ˝ø£å\ y˚Ts¡ ù|s¡T≈£îb˛sTTq $<äT´‘Y ãø±sTT\T $<äT´‘Y kÂø£sê´ìï ‘=\–kÕÔeTì n~Ûø±s¡T\ ôV≤#·Ã]ø£ s√>∑T\ n‘·´edüs¡ ùde\≈£î nes√<Ûë\T ‘·˝…‘˚Ô Á|üe÷<ä+ düŒ+~+#·ì n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, düTes¡íyês¡Ô : <ë<ë|ü⁄ Äs¡T õ˝≤¢\ yêdüT\ bÕ*≥ Äs√>∑´ Á|ü<ësTTì Ä ÄdüT|üÁ‹ düTe÷s¡T>± e+<Óø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À, |ü\T n‘ê´<ÛäTìø£ |ü]ø£sê\‘√, $X‚wü nqTuÛÑeeTTqï yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\ ùde\‘√ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ù|s=+~+~. nsTT‘˚ n+‘·{Ï ÁbÕ<Ûëq´eTTqï Ä ÄdüT|üÁ‹ø°....z ô|<ä› ∫ø=ÿ∫Ã|ü&ç+~. Ä ÄdüT|üÁ‹øÏ $<äT´‘Y kÂø£ sê´ìï ‘=\–kÕÔeTì $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\ qT+∫ n*ºy˚T≥+ n+~+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\ n≥T d”eT õ˝≤¢\‘√ bÕ≥T Ç≥T eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢\ yêdüT\ Äs√>∑´ s¡ø£åD≈£î ñ|üø£]k˛Ô+~. |ü\T s¡ø±\ s√>±\≈£î ‘·–q Ä<ÛäTìø£ yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\qT n+<äCÒùd ~X¯˝À á ÄdüT|üÁ‹ m+‘√ ù|s¡T, Á|üU≤´‘·T\qT düeTTbÕ]®+∫+~. nsTT‘˚....Ç+‘·{Ï Ä ÄdüT|üÁ‹øÏ s¡÷. 12 \ø£å\ $<äT´‘Y ãø±sTT\qT #Ó*¢+#·˝Òì

<äTdæú‹ HÓ\ø=+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À dü+uÛÑ+~‘· j·T+Á‘ê+>±ìøÏ $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\ qT+∫ yÓ+≥H˚ dü<äs¡T _\T¢\qT #Ó*¢+#ê\ì, ˝Òì |üø£å+˝À $<äT´‘Y kÂø£sê´ìï ‘=\–kÕÔeTì ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø nj·÷´sTT. B+‘√ n~Ûø±s¡T\ e÷≥ m˝≤>∑THêï s√>∑T˝À¢ e÷Á‘·+ rÁe uÛÑj·÷+<√fi¯q\T HÓ\ø=+ ≥THêïsTT. n‘·´edüs¡ ∫øÏ‘·‡\ q+~+#˚ Áø£eT+˝À $<äT´‘Y kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛‘˚....‘·eT ÁbÕD |ü]s¡ø£åD m˝≤>∑+≥÷ yês¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. Ä ÄdüT|üÁ‹øÏ düsê«~Ûø±] nsTTq dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Bs¡Èø±*ø£ ôd\e⁄˝À ñ+&É&É+, Çø£ÿ&É ñqï n~Ûø±s¡T\≈£î #Óø˘ |üesY ˝Òø£b˛e&É+, ‘·~‘·sê\ H˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ á <äTs¡edüú HÓ\ø=qï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT]...yÓ+≥H˚ dü+ã+~Û‘· j·T+Á‘ê+ >∑+ Ä ãø±sTT\qT #Ó*¢+∫, s√>∑T˝À¢ HÓ\ø=qï uÛÑj·÷+<√fi¯q\qT ‘=\–düTÔ+<√....˝Ò<√....y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

düuŸC…’\T ‘·ìF #˚dæq pìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® Ä<√ì &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+ ˝Àì düuŸ C…’\TqT pìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® $Áø£yéT X¯ìyês¡+ ‘·ìF #˚XÊs¡T. Á|ü<ë q+>± U…’B\qT yê] jÓTTø£ÿ uÛÀ»q edü‘·T\T, ˙{Ï edü‹, >∑<äT\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· |ü\T n+XÊ\ ô|’ U…’B\qT n&ç– ‘Ó\T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C…’fiÀ¢ m≥Te+{Ï neø£‘·eø£\T ˝Òeì yÓ\¢&ç+#ês¡T.. Äj·Tq yÓ+≥ C…’˝Ÿ n~Ûø±] ‹s¡TeT\ ¬s&ç¶, pìj·TsY ˝≤j·Ts¡T¢ •e≈£îe÷sY, sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é, nHê‡], Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T. &çôd+ãsY 31, (düTes¡íyês¡Ô): ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê˝À n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ÄsY.&Éã÷¢.j·Tdt n~Ûø±s¡T\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±qŒ¤¬sqT‡Vü‰\T˝À d”|”&Éã÷¢´j·Tdt |ü<∏äø£+ ô|’ ÄsY&Éã÷¢´j·Tdt-&ûá\T, má\‘√ ø£s¡÷ï\T &ç$»Hé n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e#˚à y˚dü$˝À ‘ê>∑T˙{ÏøÏ m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T sê≈£î+&Ü ÄsY&Éã÷¢´j·Tdt n~Ûø±s¡T\T eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì n{Ϻ

yê]ô|’ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ]b˛s¡Tº Áyêj·Te\dæ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. mø£ÿ&É ≈£L&Ü ˙{Ï ì\«\qT |üP]Ô #˚j·T≈£î+&Ü ñ+fÒ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, @yÓ’Hê eTs¡eTà‘·T\T ñ+fÒ yÓ+≥H˚ #˚sTT+#ê\ì nHêïs¡T. yÓ÷≥s¡T¢ #Ó&çb˛sTTq, Ä kÕúq+˝À Áø=‘·Ô yê{Ï @sêŒ≥T #˚j·TT≥≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T #˚j·÷\ì, M˝…’‘˚ eTs¡eTà‘·T\T #˚sTT+∫ ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à e÷]Ã, @Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À uÀs¡T¢ m+&çb˛j˚T Á|üe÷<äeTT+<äì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ˙{Ï m<ä›&ç @s¡Œ&É≈£î+&Ü ˇø£ÿ >∑+≥bÕ≥T düeTj·÷ìï ≈£L&Ü eè<Ûë #˚j·T≈£î+&Ü nìï #·s¡´\T -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À rdüTø√yê\Hêïs¡T. düeTÁ>∑

ª$X‚¢wüD e÷dü|üÁ‹ø£μ ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): $X‚¢wüD e÷dü|üÁ‹ø£ 2012 ø±´˝…+&ÉsYqT õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ ãT<äΔÁ|üø±wt, ø£˝…ø£ºsY ø±+ô|¢ø˘‡˝Àì ‘·eT #Ûê+ãsY˝À X¯ìyês¡+ Ä$wüÿ]+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷» ÁX‚j·TdüT‡ ø=s¡≈£î |üÁ‹ø£\T eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q yês¡Ô\qT Á|ü#·Ts¡D #˚dæ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. |üÁ‹ø£˝À¢ |üì #˚düTÔqï »s¡ï*düTº\ n_Ûeè~Δ ø=s¡≈£î |üÁ‹ø£ j·÷» e÷Hê´\T, n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. kÕúìø£ »s¡ï*düTº\+<äs¡÷ ø£*dæ ˇø£ |ü_¢πøwüHé @sêŒ≥T #˚düTø=ì Á|üuÛÑT‘·« XÊK\qT+&ç Á|æ+{Ï+>¥ Äs¡¶s¡T¢ rdüTø=ì n_Ûeè~Δ˝ÀøÏ sêyê\ì »s¡ï*düTº\qT ø√sê s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $X‚¢wüD |üÁ‹ø£ dü+bÕ<ä≈£î\T m.$.kÕ«$T, j·THé.{Ï.$.õ˝≤¢ Á|ü‹ì~Û #·+Á<äX‚KsY,

ø£cÕº˝À¢ b˛düº˝Ÿ @C…+≥T¢ ‘·–Zq ø£MTwüqT¢

$esê\T 3˝À

ìã+<Ûäq\≈£î ‹˝À<äø±\T yêVü≤Hê\ ‘·ìF s¡÷˝Ÿ‡ uÒU≤‘·s¡T $esê\T 6˝À b˛©dt ø±ìùdºãT˝Ÿ≈£î >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düHêàq+

$esê\T 8˝À

Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T õ˝≤¢ Á|ü‹ì~Û ø£ècÕí¬s&ç¶, dü÷s¡´|üÁ‹ø£ õ˝≤¢ Á|ü‹ì~Û yÓ+ø£≥düTã“j·T´, Á|üC≤X¯øÏÔ õ˝≤¢ Á|ü‹ì~Û >√s¡+≥¢|üŒ, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T nXÀø£ s¡‘·ï+, n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ‘ê´>∑sêE, <ä[‘· düe÷K´ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.lìyêdüT\T, e÷J ø±s=Œπs≥sY düTπs+Á<ä, $X‚¢wüD dæã“+~ dü‘·´sêE, dü÷s¡´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Ä~yês¡+, 1 »qe], 2012

¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤*∫à n<äTø√yê* ˙{Ï ø£s¡Te⁄ sêìjÓTT´<äT› yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... eT÷&Ée kÕúq+˝À ñ+~. 1984˝À kÕú|æ+#·ã&çq á u≤´+ø˘ n+#Ó\+ #Ó\T>± m~– ø=ìï y˚\ U≤‘ê<ës¡T\T ñ+&É≥+ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·T+. kÕ<Ûës¡ D+>± Áô|’y˚{Ÿ u≤´+≈£î\qT Á|ü»\T qeTà&É+ ns¡T<Ó’q $wüj·T+. á ‘·s¡TD+ ˝À |ü≥ºD yêdüT\T Ç+‘· ‘·«s¡>± U≤‘ê <ës¡T\T>± #˚s¡≥+ u≤´+ø˘≈£î Ç+‘· ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ô|≥Tºã&ÉT\T Çdü÷Ô u≤´+ø˘ sêã&ç ô|+#·&É+ »]–+~. ¬s’‘·T\T sêheTTq≈£î ¬s+&ÉT ø£fi¯fl ˝≤+{Ïyês¡T eTT+<äT eTT+<äT u≤´+ø˘ yês¡T ãTTD≤\T Ç∫à Ä<äTø√yê\ì n˝≤π> ‘·«s¡˝À ¬s’‘·T\ düeTdü´\T ‘Ó\T|ü⁄ø=q{≤ìøÏ {À˝Ÿ Á|ò”

HÓ+ãs¡T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì, n|üŒ{Ïes¡≈£î Hê ôd˝Ÿ HÓ+ãs¡T≈£î ø±˝Ÿ #˚dæ ‘·eT düeTdü´\qT #Ó|ü⁄Œø√e#·Ãì ‘Ó*j·TCÒ j·T≥+ »]–+~. nq+‘·s¡+ m+.|æ. e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À ‘·q ‘·+Á&ç ø√≥¢ $»j·T uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ u≤´+ø˘ ø=‘·Ô uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q #˚‘· @.{Ï.m+.qT ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq $wüj·TeTì Ç+<äT≈£î u≤´+ø˘ yê]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\TbÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤´+ø˘ &Ó’¬sø£ºsY sêj·T#√{Ï sêeTj·T´, ns¡“¤Hé ø√ n|üπs{Ïyé u≤´+ø˘‡ ô|ò&ÉπswüHé #Ó’s¡àHé õ. sêeTeT÷]Ô, u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY eTTs¡[, ø±+Áπ>dt Hêj·T≈£î\T <˚$XË{Ϻ Á|üø±XŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... s¡øÏå‘· eT+#·˙{Ï düs¡|òüsê |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä ñqï nìï Á>±e÷\≈£î ˙fi¯ó¢ düs¡|òüsê nj˚T´+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Á|ü»\ qT+&ç @yÓ’Hê |òæsê´<äT\T eùdÔ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓ[¢ ‘·ø£åDy˚T düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì nHêïs¡T. ø±\Te\ <ë«sê e#˚à ˙{Ïì j·Tdtj·Tdt {≤´+≈£î˝À¢ e+<äXÊ‘·+ ì+|ü⁄ø√e&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. d”|”&Éã÷¢´ d”ÿeTT\T Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫ ÄsY&Éã÷¢´j·Tdt -&ûá\T, Á{≤Hé‡ø√ má\T dü«j·T+>± ‘·ìF #˚dæ nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ˙{Ï düs¡|òüsê dü]>± ˝Ò≈£î+fÒ ÄsY&Éã÷¢´j·Tdt&ûá\<˚ u≤<Ûä´‘·ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »&ûŒd”áz dü÷s¡´Á|üø±wt, ÄsY&Éã÷¢´j·Tdt mdtá s¡$u≤ãT, Á{≤Hé‡ø√ f…øÏïø£˝Ÿ má j·T+.Hê>∑|üŒ, ÄsY,&Éã÷¢´j·Tdt-&ûá\T, má\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT<ä´+ <Ûäs¡\ô|’ &ûmd”ŒøÏ $q‹ |üÁ‘·+ &√Hé, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑‘· ø=ìï s√E\T>± sêÁwüº yê´|üÔ+>± eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\‘√ eT<ä´+ <äTø±D≤<ës¡T\T m+<äTø=∫Ãq ‘·\H=|æŒ nì ø=+‘· ø±\+ me÷àØŒ <Ûäs¡\≈£î eT<ä´+ $Áø£sTT+∫ Ä ‘·<äT|ü] eT∞fl wüsêe÷eT÷˝Ò n+≥÷ me÷àØŒ <Ûäs¡\ô|’ n<Ûäq+>± 30 qT+∫ 50XÊ‘·+ es¡≈£î m≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î neTTà‘·THêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ düŒ+~+∫q |ü\T $<ë´]ú dü+|òü÷\T @◊mdtm|òt, @◊yÓ’m|òt Hêj·T≈£î\T |ü⁄* X‚KsY, qøÏÿ lø±+‘Y\T kÕúìø£ &ûmd”Œ ‹s¡TeT˝ÒX¯«sYøÏ eT<ë´ìï me÷àØŒ <Ûäs¡\πø $Áø£sTT+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<Ûë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T |ü⁄*

X‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nu≤ÿØ XÊU≤~Ûø±s¡T\T dæ+&çπø{Ÿ <ës¡T\≈£î e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·÷ ‘·eT e÷≥H˚ nqTdü]düTÔ Hêïs¡Hêïs¡T. kÕúìø£+>± 17 Áu≤+&ûcÕ|ü⁄\T ñ+&É>± yês¡+<äs¡÷ dæ+&çπø{Ÿ>± @s¡Œ&ç eT<ä´+ u≤ãT\ CÒãT\≈£î ∫\T¢\T ô|&ÉT‘·÷ ø±|ü⁄sê\qT ≈£î|üŒ ≈£L\TdüTÔ Hêïs¡Hêïs¡T. >∑‘·+˝À m¬ø’‡CŸ b˛©dt ùdºwüHéqT eTT≥º&ç+∫q düeTj·T+˝À d”◊ sê»X‚KsY >ö&é me÷àØŒ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫à ø£+{Ï‘·T&ÉT|ü⁄ #·s¡´>± 2s√E\T me÷àØŒ\≈£î $Áø£sTT+∫ eT∞fl me÷àØŒ <Ûäs¡\≈£î $T+∫ neTTà‘·Tqï|üŒ{Ïø°

ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡Hêïs¡T. á $wüj·T+ >∑T]+∫ &ûmd”Œ $#ês¡D ø√s¡>± Ç~ sêÁwüº yê´|üÔ+>± HÓ\ø=qï düeTdü´ nsTTq+<äTq |ü]cÕÿs¡+ >∑T]+∫ kÕúìø£+>± Ä˝À∫+#·&É+ ‘·>∑<ä+≥÷ ôd\$#êÃs¡T.

Vü‰MT\T ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿq düsêÿsY ñ∫‘· $<äT´‘·TÔ‘√ ¬s’‘·T\qT yÓ÷dü+ #˚dæ+~ Ç+<Ûäq #êØ®\ ô|+|ü⁄q≈£î Vü≤<˚› ˝Ò<äT eT+&ç|ü&ɶ {°&û|” õ˝≤¢ H˚‘· k˛$TXË{Ϻ Á|üuÛÑT‘·«+ eT∞¢ $<äT´ ‘Y #ÛêØ®\qT ô|+∫ ¬s’‘·T\ô|’ eT]+‘· uÛ≤sêìï yÓ÷|ü⁄‘√+<äHêïs¡T. ndü˝Ò ô|]–q ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\‘√ kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø£+ dü‘·eT‘· eTe⁄‘·T+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ eT∞¢ $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ô|+#·&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï Á|ü»\≈£î $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ô|+#·&É+ ne÷qTwüeTHêïs¡T. Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq $<äT´‘YqT n+<äCÒj·T˝Òì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ô|+#˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äHêïs¡T. ‘˚<˚bÕ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT @&˚fi¯¢ bÕ≥T esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&çHê m˝≤+{Ï $<äT´‘Y ø√‘·\T ˝Ò≈£î+&Ü ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘·, ¬s’‘·T\≈£î HêD´yÓTÆq $<äT´‘YqT n+~+#ês¡Hêïs¡T. |ü]bÕ\q˝À |ü≥Tº >±˙, ‘·–q nqTuÛÑe+ ø±˙ ˝Òì Á|üdüTÔ‘· dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ πøe\+ ‘·q |ü<ä$ì ø±bÕ&ÉTø√e&Üìπø ÁbÕ<Ûëq´$TdüTÔHêï&ÉHêïs¡T. ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝À e#êÃø£ nH˚ø£ <äbòÕ\T>± Ç+<Ûäq düs¡T›u≤≥T #ÛêØ®\ ù|]≥, Á|ü‘·´ø£å ô|+|ü⁄ <ë«sê $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ô|’ $|üØ‘· uÛ≤sê\qT yÓ÷bÕs¡Hêïs¡T. 2009˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ e#˚à 5 @fi¯¢ bÕ≥T

>√HÓ>∑+&É¢, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): e´ekÕj·T+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç sê»ø°j·÷\≈£î, >=&Ée\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥÷ Jeq+ kÕ–düTÔqï z j·TTe≈£î&çì sêÁ‹ bı\+ <ä>∑Zs¡ <ës¡TD+>± q]øÏ Vü≤‘·´ #˚dæq dü+|òüT≥q ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ >√HÓ>∑+&É¢ eT+&É\+ |ü⁄≥ºbÕX¯+ Á>±eT+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ >√HÓ>∑+&É¢ b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì |ü⁄≥ºbÕX¯+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£îs¡Te j·T+ø£qï≈£î Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T. n+<äT˝À ˇø£s¡T Vü≤qTeT+‘·T(26). Ç‘·qT øö\T≈£î #˚dæq bı˝≤ìøÏ ˙fi¯ófl ø£fÒº+<äT≈£î sêÁ‹ bı˝≤ìøÏ yÓfi≤fl&ÉT. >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq n‹ øÏsê‘·+>± n‘·ì yÓTTVü≤+ô|’ q]øÏ Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. Vü≤qTeT+‘·T≈£î >√s¡+≥¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düs¡fi¯‘√ $yêVü≤+ »]–+~. M]øÏ |üeHé(7), B|æø±(4) nqT Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T. m˝≤+{Ï bÕ‘· ø£ø£å´\T, >=&Ée\T ms¡T>∑ì Vü≤qTeT+‘·T Ç˝≤ n‹ <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q rs¡TqT |ü]o*ùdÔ nÁø£eT dü+ã+<Ûäy˚T ø±s¡DyÓTÆ ñ+≥T+<äqï nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. $#ês¡D ì$T‘·Ô+ #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ bı˝≤\ yê]ì b˛©düT\T $#ê]düTÔHêïs¡T. Vü≤qTeT+‘·T≈£î dü+ã+~Û+∫q ~«#·Áø£ yêVü≤q+({°Mmdt kÕºsY) rdüT≈£îyÓ[flq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

>∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì eTè‘·<˚Vü≤+ \uÛÑ´+

nqï<ë‘·\qT $düà]düTÔqï ø±+Á¬>dt ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, düTes¡íyês¡Ô : ô|+∫q $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì ‘˚<˚bÕ õ˝≤¢ H˚‘·\T sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç<˚ &çe÷+&é‘√ Ä bÕغ H˚‘·\T X¯ìyês¡+ kÕúìø£ sê»$Vü‰sY ôd+≥s√¢ ø±>∑&Ü\ Á|ü<äs¡ÙqqT, sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ô|ò¢ø°‡ u≤´qsY <äVü≤q ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2004, 2009 mìïø£˝À¢ ¬s’‘·T\+<ä]øÏ ñ∫‘· $<äT´‘Y ÇkÕÔeTì, e´ekÕj·÷ìøÏ 12 >∑+≥\ $<äT´‘YqT n+~kÕÔeTì, m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø± \≈£î, ù|<ä\≈£î ñ∫‘· $<äT´‘YqT ÇkÕÔeTì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø£\¢u§*¢ ø£ãTs¡T¢ #Ó|æŒ+<äì $s¡T#·Tø£|ü&ܶs¡T. mìïø£˝À¢ á Vü‰MT\‘√ \_› bı+~, n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ Ä Vü‰MT\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À rÁe esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬s’‘·T\T düø±\+˝À ô|’s¡T¢ y˚düTø√˝Òø£ b˛j·÷s¡Hêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.. B+‘√ bÕ≥T 7 >∑+≥\ $<äT´‘YqT n+~ kÕÔeTqï Á|üuÛÑT‘·«+ ø£˙dü+ 5 >∑+≥˝…’Hê düÁø£eT+>± $<äT´‘YqT n+<äCÒj·Tø£ b˛e&É+‘√ $<äT´‘Y yÓ÷{≤s¡T¢ ø±*b˛sTT ¬s’‘·T\T mH√ï e´j·T, Á|üj·÷dü\≈£î >∑Ts¡j·÷´ s¡Hêïs¡T. á düeTdü´\T #ê©#ê\qï≥T¢

e´øÏÔ <ës¡TD Vü≤‘·´

ø=‘·Ô|ü*¢, &çôd+ãsY 31, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+ ˝Àì ø=¬øÿs¡+#· Á>±eT bı*y˚Ts¡˝À¢ì ø£ècÕíq~ ˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTè‘·<˚Vü≤+ ø=≥Tº≈£î e∫Ãq dü+|òüT≥q X¯ì yês¡+Hê&ÉT #√≥T #˚düT ≈£î+~. $esê*˝≤e⁄HêïsTT. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£L©\T Ábı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT $‘·ÔHê\T y˚j·T&Üì ø£ècÕíq~ ˇ&ÉT¶≈£î yÓfi≤fls¡T. nsTT‘˚ q~rs¡+ yÓ+ã&ç >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì X¯e+ ø=≥Tºø=ì sêe&É+#·÷dæq yês¡T Á>±eT¬syÓq÷´ n~Ûø±]øÏ düe÷#ês¡+ Çe«&É+‘√ yÓ+≥H˚ Äj·Tq nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì X¯yêìï >∑T]Ô+∫ kÕúìø£ b˛©düT\≈£î |æsê´<äT#˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ mdt◊ #·+Á<äu≤ãT ‘·eTdæã“+~‘√ ø£\dæ dü+|òüT≥q kÕú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì |ü]dæú‘·T\qT düMTøÏå+#ês¡T. eTè‘·<˚Vü≤+ |üP]Ô>± ≈£î[¢ b˛e&É+‘√ yÓ’<äT´\T >√$+<äsêE nø£ÿ&˚ b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫ n+‘·´ÁøÏj·T\T #˚XÊs¡T. $ÄsYz #˚dæq |æsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüTqyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔq≥T¢ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T.

>∑T+&Ób˛≥T‘√ e´øÏÔ eTè‹ $<äT´‘Y #ÛêØ®\qTqT ô|+#·eTì Vü‰MT Ç∫Ã, Ä Vü‰MTì $düà]+#ês¡Hêïs¡T. s√X¯j·T´ Vü≤j·÷+˝À |ü]ÁX¯eT\T, yêDÏ»´ $ìjÓ÷>∑<ë s¡T\ô|’ s¡÷.3,678 ø√≥¢ $<äT´‘Y #ÛêØ®\ uÛ≤sêìï yÓ÷bÕs¡Hêïs¡T. øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ nj·÷´ø£ ø=ìï HÓ\\πø eTs√ s¡÷.650 ø√≥¢ uÛ≤sêìï yÓ÷bÕs¡Hêïs¡T. ‘êC≤>± eTs√kÕ] s¡÷. 4950 ø√≥¢ uÛ≤sêìï yÓ÷|ü⁄‘·÷ $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ô|+#·&ÜìøÏ &çdüÿ+\T Ç∫Ãq Á|ü‹bÕ<äq\qT dæm+ ÄyÓ÷ ~+#·&Üìï ‘˚<˚bÕ rÁe+>± K+&çk˛Ô+ <äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø s¡ø£s¡ø±\ |üqTï\ uÛ≤sêìï yÓ÷|ü⁄‘√qï Á|üuÛÑT‘·«+ kÕe÷qT´&ç q&ç¶ $s¡>=Z&ÉT‘√+<äHêïs¡T. >∑‘· @&Ü~˝ÀH˚ s¡÷. 10 y˚\ uÛ≤sêìï yÓ÷|æq dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ $<äT´‘Y #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄<ä\‘√ n<äq|ü⁄ Ä<ëj·÷ìï bı+<ë\ì #·÷düTÔHêï&ÉHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘˚<˚bÕ yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C…. s¡TdüTÔ+U≤Hé, q>∑sê<Ûä´≈£åî&ÉT _.@.πø. |üπs«CŸ, Hêj·T≈£î\T Ĭøb˛>∑T Á|üuÛ≤ ø£sY, s¡$≈£îe÷sY, s¡‘·ïeTj·T´, #·+Á<äø±+‘Y, &ç. n˝≤¢ãø±wt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>√HÓ>∑+&É¢, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì y˚eTT>√&ÉT Á>±eT ìyêdæ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Vü≤sƒê‘·TÔ>± >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Áô|’y˚{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À C≤uŸ#˚düTÔHêï f…{ŸøÏ Á|æù|sY ne⁄‘·THêï&ÉT. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ >∑T+&ÓH=|挑√ πøsY Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À n&çà{Ÿ nj·÷´&ÉT. &Üø£ºsY |üØøÏå+∫ qeTàø£+˝Ò<äì ‘Ó\|ü&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. á $wüj·T+ ‘Ó*j·T&É+‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T uÀs¡Tq $\|æ+#ês¡T.

|ü_¢ø˘ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY ã~© q+<ë´\ ({ÖHé) düTes¡í yês¡Ô : bÕD´+ eT+&É\+ Á|üuÛÑT‘·« Vü‰düŒ≥˝Ÿ q+<äT |üì#˚düTÔqï d”ìj·TsY |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY &Ü._.s¡y˚Twt uÒ‘·+#·s¡¢ Vü‰düŒ≥˝Ÿ≈£î ã~© nsTTHês¡T. Vü‰düŒ≥˝Ÿ˝À |üì#˚düTÔqï &Ü.sê» X‚KsY Ç+#êsY® u≤<Ûä´‘·\qT d”«ø£]+ ∫Hês¡T. Vü‰düŒ≥˝Ÿ dæã“+~yês¡T Á|ü‘˚´ø£+>± düHêàq düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T#˚dæHês¡T. &Ü.s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î yÓ’<ä´ùde\T n+~+#·&É+˝À Ç+‘·es¡≈£î #ê˝≤ ø£èwæ #˚kÕeTì Çø£ eTT+<äT≈£L&Ü ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ˆy˚DT>√bÕ\ø£èwüí, »>∑Bwt#·+Á<ä¬s&ç¶, düTu≤“¬s&ç¶, eTkÕÔq|üŒ, s¡eTD, dü‘·´+, düT+<äsY, ‘·~‘·s¡ yÓ’<ä´dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.


Ä~yês¡+, 1 »qe], 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ª$<äT´‘Y #êØ®\T ô|+∫‘˚ Ä+<√fi¯q ‘·|üŒ<äTμ ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : $<äT´‘Y #ÛêØ®\T ô|+∫‘˚ Ä+<√fi¯q ‘·|üŒ<äì, yÓ+≥H˚ $<äT´‘Y #ÛêØ®\T ‘·–Z+#ê\ì πø+Á<ä,sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\qT ◊m|òt{°j·TT sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.CÒyéT‡ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ s√E »]–q á ø±s¡´Áø£eT+ ◊m|òt{°j·TT õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.qs¡düqï, @|” ¬s’‘·T ≈£î\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT mdt.u≤\sêE n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. ¬ø.CÒyéT‡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À nìï s¡ø±\ Á|ü»\≈£î ñbÕ~Û, ìs¡T<√´>∑+, ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ø£*Œ+∫ Ä<äT≈£î+{≤eTì #Ó|æŒ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ n~Ûø±sêìï n&ɶ+ ô|≥Tºø=ì Á|ü»\ô|’ yÓ÷j·T ˝Òì uÛ≤sê\T ô|+#êsTT. ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ, >±´dt, øÏs√dæHé, ¬s’˝Ò«, $<äT´‘Y, Äغd”, ˙{Ï |üqTï\T, n‘·´edüs¡, ì‘·´edüs¡ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|+#·&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»dü+. Á|ü»\≈£î ñbÕ~Û ˝Òø£ Áã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ Á>±e÷\T Á>±e÷˝Ò e\dü\T b˛sTTHê ñbÕ~Û |ü<∏äø£+ @yÓTÆq≥T¢, ¬s’‘·T\≈£î ø£Ø|òt d”»Hé˝À nHêeèwæº, n‹eèwæº e\¢ |ü+≥\T m+&çb˛sTT |üP]Ô>± qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄

õ˝≤¢\T>± Á|üø£{Ï+∫q |üŒ{Ïø° yê]øÏ qwüº|ü] Vü‰s¡+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Çe«ø£b˛e&É+, á Á|üuÛÑT‘·« |ü]bÕ\Hê ù|s¡T‘√ ¬s’‘·T\ ÁbÕD≤ \‘√ #Ó\>±≥+ Ä&É&É+ ‘·|üŒ ¬s’‘·T\≈£î #˚dæ+~ e÷Á‘·+ X¯Sq´+. s¡; d”»Hé˝À Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\≈£î kÕ>∑T˙s¡T ÁøÏ+<ä m˝Ÿm˝Ÿd” ˙s¡T n+ ~kÕÔeTì, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT T Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\T ¬s’‘·T\T <ä>∑Zs¡ 1000 s¡÷bÕj·T\ qT+∫ 2000 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î ¬s’‘·T\T Ç∫Ãq |üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ kÕ>∑T˙s¡T n+~+#·˝Ò<äT. ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\ n+&É‘√ HêHêsTT ø£≥Tº ¬s’‘·T\T <Ís¡®q´+>± Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæ kÕ>∑T˙s¡T rdüT≈£îb˛sTTHê Á|üC≤Á|ü‹ ì<ÛäT\T, Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT.

s√&ÉT¶, Á&Ó’H˚J @sêŒ≥T #˚j·÷*: d”|”m+ ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ 8e yês¡T¶˝Àì #Íø£ãC≤sY |ü]~Û˝Àì es¡<ä\ dü+<äs¡“¤+>± |òü¢&éesYÿ ÁøÏ+<ä eT+ps¡T #˚dæ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T ne⁄‘·THêï ≈£L&Ü |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·˝Òs¡ì d”|”m+ bÕ‘·ãd”Ô Hêj·T≈£î\T dæ.>√$+<äT, mdtm+&û wüØ|òt\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTT]øÏ ø±\Te\T ì+&ç #Ó&çb˛sTT M<ÛäT˝À¢ Á|üeVæ≤düTÔHêïj·Tì Á{≤Hé‡b˛s¡Tº\T ñ+&É&É+ e\¢ ôV≤M yÓVæ≤ø£˝Ÿ‡ sêe&É+‘√ eTT]øÏ˙s¡T Ç+&É¢˝ÀøÏ edüTÔ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á s¡÷≥T¢˝À eTd”<äT <äsêZ\T e⁄Hêïj·Tì yê{Ï |ü$Á‘·‘·≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*π>˝≤ s√&ÉT¶ ø±\Te\T e⁄Hêïj·Tì yês¡T $e]+#ês¡T. ‘·ø£åD+ q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú ø£MTwüqsY düŒ+~+∫ >∑T‘˚Ô<ës¡T\qT |æ*|æ+∫ esYÿ Äs¡¶sY Çyê«\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À uÛ≤Øm‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

eT{≤ÿ, ù|ø±≥≈£î ã\e⁄‘·Tqï ù|<ä\T Ç~ dü]b˛<äqï≥T¢ $<äT´‘Y uÛ≤sê\T yÓ÷|ü&É+ á n$˙‹ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT˝Ò ø±s¡DeTì q÷{ÏøÏ 80XÊ‘·+ Á|ü»\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡ì, mìïø£\T m|üŒî&ÉT e∫ÃHê n$˙‹ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ*. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü»\ô|’ ô|+∫q uÛ≤sê\T yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À $$<Ûä Á|üuÛÑT‘ê«|ò”düT˝ ~>∑“¤+<ä+ #˚j·TT ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì á dü+<äs¡“¤+>± ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ãq>±q|ü˝…¢ &çôd+ãsY 31, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì y˚T»sY Á>±eT |ü+#êsTTr nsTTq |ü\T≈£Ls¡T Á>±eT+˝À ìedæ+#·T Á|ü»\T, ø±]à≈£î\T, Hê|üsêsTT yê´bÕs¡düTÔ\T eT{≤ÿ, ù|ø±≥\ u≤Øq |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ¬sø±ÿ&ç‘˚ ø±˙ &=ø±ÿ&Éì ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T ≈£L&Ü á e´düHê\ ã≤Øq |ü&ç ‘·eT ≈£î≥T+uÛ≤\qT s√&ÉT¶q|ü&˚ dæú‹øÏ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡ì eTVæ≤fi¯\T yêb˛‘·THêïs¡T. Á>±eT+˝Àì eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ eTVæ≤fi¯\T ‘·eT uÛÑs¡Ô\qT eT{≤ÿ, ù|ø±≥\ qT+∫ ø±bÕ&˚ Hê<∏äT&˚ ˝Ò&Ü nì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔ Hêïs¡T. s√»+‘ê ø£wüº|ü&ç |üì#˚ùdÔ e#˚à &ÉãT“\ì á #Ó&ÉT e´düHê\≈£î Ks¡Tà #˚dü÷Ô ≈£î≥T+ã ‘·sê\≈£î ‘·eT Ç+{À¢ì q>∑\qT ‘ê≈£≥Tº ô|&ÉT‘·THêïs¡T. n+‘˚ø±<äT n|ü⁄Œ\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. Á>±eT ô|<ä›\T, n~Ûø±s¡T\T düŒ~+∫ á #Ó&ÉT e´düHê\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&˚≥≥T¢ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eT+˝Àì eTVæ≤fi¯\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|òüTq+>± kÕsTTy˚<ëdt

ø±]àø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\ neT\T˝À

C≤|ü´+ ‘·>∑<äT. @◊{°j·T÷d” yÓ\T>√&ÉT &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ø±]à≈£î\ dü+πøåeT+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü{≤º\qT neT\T #˚j·T&É+˝À n~Ûø±s¡T\T C≤|ü´+ #˚düTÔHêïs¡ì yÓ\T>√&ÉT eT+&É\ @◊{Ïj·TTdæ ø±s¡´<ä]Ù >∑{≤º\ Vü≤s¡THé eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±]àø£ dü+πøåeT uÀs¡T¶˝À düuÛÑT´\T>± ñ+&ç Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ˝Òø£ kÕ<ës¡D+>± eTs¡DÏ+∫q ø±]à≈£î\≈£î n+<äe\dæq düVü‰j·÷ìï n+~+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T C≤|ü´+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ ÄyéTÄBà, nuÛÑj·T Vü≤düÔ+ |ü<∏äø±\˝À ñ+&˚ yê]øÏ düVü‰j·T+ \_Û+#·<äì n~Ûø±s¡T\T #Ó|ü⁄Œ‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ç≥Te+{Ï #·{≤º\qT Á|üø£ÿqô|{Ϻ ø±]à≈£î\ |ü≥¢ ∫qï#·÷|ü⁄ |üìøÏ sê<äì Äj·Tq ø√sês¡T.

ªdæ+Vü≤>∑s¡®qμ yê˝Ÿb˛düºsY $&ÉT<ä\ yÓ\T>√&ÉT &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): »qe] 5e ‘˚Bq nq+‘·|ü⁄ s¡+˝À »s¡T>∑T dæ+Vü≤>∑s¡®q dü<ädüT‡≈£î sêh+˝Àì e÷~>∑ $<ë´s¡Tú\T n+<äs¡÷ Vü‰»s¡T ø±yê\ì >√&É |üÁ‹ø£qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ Vü≤]»q M~Û˝Àì e÷¬seTà >∑T&ç <ä>∑Zs¡ õ˝≤¢ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù s¡ø£å≈£î&ÉT eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑X‚wüß\T, $<ë´]ú düyÓTÆK´ Hêj·T≈£î\T qMHé ≈£îe÷sY, øÏc˛sY, sêeTj·T´, Ä<Ûä«s¡´+˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

ø£cÕº˝À¢ b˛düº˝Ÿ @C…+≥T¢ ‘·–Zq ø£MTwüqT¢ ãq>±q|ü˝…¢ &çôd+ãsY 31, (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì b˛düº˝Ÿ @C…+≥¢≈£î e#˚à ø£$TwüHé ‘·–Z+#·&É+‘√ Bìô|’ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶øÏ, bòÕ´ø˘‡ <ë«sê Ä]úø£ eT+Á‹øÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± @C…+≥T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ∫qï yÓTT‘êÔ\ bı<äT|ü⁄ @C…+≥T¢ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#·Tà ø£$TwüHé, Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQeT‹‘√ yê] JeH√bÕ~Û >∑&ÉT|ü⁄≈£î+≥÷ πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻq, Á|üy˚X¯ô|≥ºuÀj˚T dü+πøåeT |ü<∏äø±\ n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÜŒ≥T n+~düTÔHêïs¡T. 13e Ä]úø£ ø£MTwüHé #Ó’sY|üs¡‡Hé XÊ´eT\ >√|æHê<∏é düeT]Œ+∫q ìy˚~ø£ Ä<ës¡+>± πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ∫qï yÓTT‘êÔ\

bı<äT|ü⁄ @C…+≥¢≈£î Ç#·Tà ø£$TwüHé ‘·–Zdü÷Ô, sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#·Tà Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQeT‹ ‘·–Z+#·eTì Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. ∫qï yÓTT‘êÔ\ bı<äT|ü⁄ @C…+≥¢≈£î Ç#˚à ø£MTwüHé sêh Á|üuÛÑT‘·«+ s¡<äT›#˚ùd jÓ÷#·q˝À ñ+<äì ‘Ó*dæ+~. eTq sêh+˝À <ë<ë|ü⁄ 33 y˚\ eT+~ @C…+≥T¢ ∫qï yÓTT‘êÔ\ bı<äT|ü⁄ dü+düú˝À 30 dü+e‘·‡sê\T>± ùde\T n+~düTÔ yê] ≈£î≥T+u≤\ JeH√bÕ~ÛøÏ ìs¡+‘·s¡+ ø£wüº|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø£MTwüq¢qT ‘·–Z+#·&É+ e\¢ @C…+≥T¢ JeH√bÕ~Û ø√˝ÀŒsTT <ë<ë|ü⁄ 2 \ø£å\ eT+~ s√&ÉT¶q |ü&ÉT≥≈£î <ë]rdüTÔ+<äì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @C…+≥T <ädüÔ–], düTÁãVü≤àD´ #Ós¡TkÕ«$T, dürwt u≤ãT, ãd”˝Ÿ, >∑+>± uÛÑyêì, sêeTT ‘·T\düeTà, nJCŸ;Û, dü‘·´Hêsêj·TDeTà, ‘·~‘·s¡ @C…+≥T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ä+˝À ¬s’‘·T\≈£î dü÷#·q\T ãq>±q|ü˝…¢ &çôd+ãsY 31, düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ä+˝À ¬s’‘·T\ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ä+ &Ó’¬sø£ºsY <Ûäq\øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´+>± e]|ü+≥ ø√‘·≈£î e∫Ãq≥¢sTT‘˚ yê‘êes¡D+ y˚T|òü÷ eè‘·+ nsTT ñ+&É&É+ e\¢ á ¬s+&ÉT s√E\T nqT≈£L\+ ø±<äì »\T¢\T |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì ¬s’‘·T\T ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√ yê\Hêïs¡T. C§qï |ü+≥ ¬s’‘·T\T á yê‘êes¡ D+˝À ã+ø£ ø±s¡T ‘Ó>∑T\T≈£î nqT≈£L\+>± ñ+<äì ‘Ó>∑Tfi¯¢ ìyês¡D≈£î Á{À|òæU≤Hé CÀHé 0.5 m+m˝ŸqT ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·Te˝…qì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. á ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À |ü\T Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@◊mdtm|òt õ˝≤¢ q÷‘·q ø£$T{° mìïø£ ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 29, 30 ‘˚B˝À¢ q+~ø√≥÷ÿsY˝À »]–q 28e õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\ dü+<äs¡“¤+>± @◊mdtm|òt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt.˝…ìHéu≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À q÷‘·q ø£$T{° @ø£Á^e+>± mqTïø√e&É+ »]–+~. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± õ.#·+Á<äX‚KsY, eT~›˝Ò{Ï, »j·T#·+Á<ä, s¡y˚Twt, #ê+<éuÛ≤wü õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± C….s¡$yÓ÷Vü≤Hé, ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ¬ø.lìyêdüT\T, düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ˝Àø˘Hê<∏é, s¡+>∑qï, sêeTdüTã“qï, s¡y˚Twt M]‘√bÕ≥T 61 eT+~ õ˝≤¢ dü$T‹ düuÛÑT´\T>± @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T.

q÷´ Çj·TsY y˚&ÉTø£\T ø£s¡÷ï\T($<ä´), &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ lìyêdt q>∑sY˝Àì kÕsTTy˚<ëdt ø±HÓ‡|tº dü÷ÿ˝Ÿ ÁbÕ+>∑DeTTq+<äT ªª2012 kÕ«>∑‘· dü+ãsê\Tμ ∫Hêïs¡T\ Äq+<√‘ê‡Vü‰\T, πø]+‘·\q&ÉTeT ñ‘ê‡Vü≤uÛÑ]‘·+>± kÕ>±sTT. ∫Hêï s¡T\T Á|ü<ä]Ù+∫q q÷‘·q dü+e ‘·‡s¡ kÕ«>∑‘· qè‘·´+ n+<ä]ø° qe⁄«\qT |ü+∫+~. eø£Ô\T ∫Hêï s¡T\qT<˚Δ•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q÷‘· q dü+e‘·‡s¡+ n+<ä]ø° eT+∫ì |ü+#ê\ì n_Û˝≤wæ+#ês¡T. nq+ ‘·s¡+ πøø˘ ø£{Ï+>¥ »]|æ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶\qT |ü+#ês¡T.e´ekÕú|ü≈£î\T _.s¡+>± ¬s&ç¶, ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ Ç.mdt.uÛÀπ>Á<ä Hê<∏é¬s&ç¶, Á|æì‡bÕ˝Ÿ Ç.ø£\ŒHê¬s&ç¶ n<ë´|üø£ ãè+<ä+ bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Ä~yês¡+ 1, »qe], 2012

Hê≥Tø√&ç |ü⁄\TkÕ eTC≤ø±...! ø±e\dæq |ü<ësêú\T: Hê≥Tø√&ç e÷+dü+: ns¡ øÏ˝À ñ*¢bÕj·T\T :3 |ü∫Ã$Ts¡|üø±j·T\T: 4 n\+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº : 3 f…ãT˝Ÿ dü÷ŒHé ñ|ü⁄Œ : s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· |üdüT|ü⁄ : ns¡ {°dü÷ŒqT ô|s¡T>∑T :ns¡ ø£|ü⁄Œ ø=ã“] bı&ç: 3 {°dü÷ŒqT¢ ø±s¡+: 1 {°dü÷ŒqT <Ûäìj·÷\bı&ç: 1{°dü÷ŒqT ø=‹MTs¡ ‘·s¡T>∑T : 1ø£|ü⁄Œ

‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+: 1.eTT+<äT>± ø=&ç e÷+kÕìï ø£&ç– X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø=ì |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. 2. ‘·sê«‘· ˇø£ ô|<ä› bÕH√¢ q÷HÓ y˚dæ. Ä q÷HÓ˝À ‘·]–q ñ*¢bÕj·T\T. eT<Ûä´>± ø√dæq |ü∫Ã$TØÃ, n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|düTº, ¬s+&ÉT ¬sã“\T ø£]y˚bÕ≈£î, |üdüT|ü⁄, ñ|ü⁄Œ y˚dæ y˚sTT+#ê*. á yÓTT‘·Ô+ eTT<ä›qT <√s¡>± y˚>±ø£ á yÓTT‘·Ô+ $TÁX¯eT+˝À ø£|ü⁄Œ ô|s¡T>∑T y˚dæ ñ&çøÏ+#ê*. 3. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø√&çe÷+dü+ y˚dæ e÷+dü+˝À ˙s¡T Ç–]b˛j˚T<ëø± ñ&çøÏ+#ê*. ‘·sê«‘· dü]|ü&Ü ˙s¡T b˛dæ u≤>± ñ&çøÏ+#ê*. 4. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ ø±s¡+. <Ûäìj·÷\ bı&ç, ø=ã“] bı&ç y˚dæ ñ&çøÏ+#ê*. n+‘˚ |òüTTeT|òüTTeT˝≤&˚ ø√&ç |ü⁄\TdüT ¬s&û. kºMT<ä qT+∫ |ü⁄\TdüTqT ~+∫ ‘·]–q ø=‹ÔMTs¡qT #·˝≤¢*. Çø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT d”eT e+≥ø£+ s¡T∫ø£s¡yÓTÆq Hê≥T ø√&ç |ü⁄\TdüT Bìì y˚&çy˚&ç >± ‹Hê\ì d”eT yêdüT\T ø√s¡T≈£î+{≤s¡T.

H√s¡÷]+#˚ ø√&ç>∑T&ÉT¶ Áπ>M ø±e\dæq |ü<ësêú\T: >∑T&ÉT¶` Äs¡T, ñ*¢bÕj·T\T `¬s+&ÉT, n\¢+`‘·–q+‘·, J\ø£Ás¡ ` #Ó+#ê, ≥e÷{≤ ` ns¡ø£|ü, |ü∫Ã$T]à ` ¬s+&ÉT, |ü∫Ãø=ã“] ‘·Ts¡TeTT ` ø£|ü, |üdüT|ü⁄ ` ∫{Ϭø&ÉT, Äeq÷HÓ ` Äs¡T#Ó+#ê\T, >∑s¡+eTkÕ˝≤ ` ˇø£{Ïqïs¡ #Ó+#ê, ñ|ü ` s¡T∫øÏ ‘·–q+‘·.

‘·j·÷Ø $<Ûëq+: dü>∑+ ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T, n\¢+, J\ø£Ás¡, |ü∫Ã$T]à n˙ï ø£*|æ $Tø°‡˝À y˚dæ ù|düTº˝≤ #˚düTø√yê*. ñ&çøÏ+#·TøÏ+∫q ø√&ÉT>∑T&É¢qT rdüTø=qe˝…qT. u≤D*˝À q÷HÓ y˚&ç #˚dæ ø√&ç>∑T&É¢qT ã+>±s¡Tes¡í+˝À e#˚Ã<ëø± y˚sTT+∫ ô|≥Tºø√yê*. n<˚ q÷HÓ˝À $T–*q ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ*ï y˚sTT+∫ Ä ‘·s¡Tyê‘· {e÷{≤ >∑TE®, ø£|ü, ˙fi¯ó¢, ñ|ü ˇø£<ëì ‘·s¡Tyê‘· ˇø£{Ï y˚dæ eT÷‘·ô|fÒºj·÷*. Áπ>M |üP]Ô>± ‘·j·÷s¡j·÷´ø£ >∑T&É¢qT Hê\T>∑T eTTø£ÿ\T>± ø=dæ Áπ>M˝À y˚dæ >∑s¡+eTkÕ˝≤ #·*¢ eT÷&ÉT ì$TcÕ\j·÷´ø£ ~+#˚ùdÔ dü]b˛‘·T+~. ø£eTàì H√s¡÷]+#˚ Áπ>$ ¬s&û...

sêX¯ó\ Ä<Ûës¡+>± ãVüQeT‘·T\T q÷‘·q

dü+e‘·‡s¡+ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\‘√ bÕ≥T ãVüQeT‘·T\T Çe«&É+ ˇø£ kÕ+Á|ü<ëj·T+>± uÛ≤$kÕÔ+. sê•#·Áø±\ Ä<Ûës¡+>± @ ãVüAeT‘·T\T ÇùdÔ yê]øÏ Äq+<ä+>± ñ+≥T+<√ CÀ´‹wü´XÊÁdüÔ |ü+&ç‘·T\T ÁøÏ+~ $<Ûä+>± dü÷∫düTÔHêïs¡T. y˚Twü+ : y˚Twüsê• ˇø£ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq ìX¯Ãj·÷‘·àø£, ñ‘˚Ô»ø£s¡+>± ñ+≥T+~. á sê•>∑\ yês¡T ø=ìï ø=‘·Ô ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. ã+<ÛäTe⁄\‘√ $H√<äuÛÑ]‘·yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷˝À¢, ÇwüºyÓTÆq Á|ü<˚XÊ\qT dü+<ä]Ù+#·{≤ìøÏ bÕ¢Hé #˚kÕÔs¡T. Ç˝≤ #˚j·T≥+ e\¢ MT eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·+>±qT, ø=+‘·ø±\+>± ñqï ˇ‹Ô&çì ≈£L&Ü eT]Ãb˛‘ês¡T. MTs¡T ãj·T{Ï Á|ü<˚XÊ\≈£î yÓfi¯¢˝Òø£b˛e≥+ ø=+‘· ìsêX¯≈£î #Ó+<äT‘ês¡T ø±˙ MT≈£î ÇwüºyÓTÆq ¬skÕº¬s+≥¢˝À Á|ü‘˚´ø£ $+<äT @sêŒ≥T #˚düT≈£î+{≤s¡T. Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq bò˛{À Áù|òyéTqT á sê•>∑\ yê]øÏ Çe«≥+ e\¢ Äq+~+|üCÒj·Te#·TÃ. eèwüuÛÑ+ : á sê• yês¡T ìsê&É+ãs¡yÓTÆq, dü+Á|ü<ëj·Tyê<ä, Ä#·s¡D≤‘·àø£ ÄqT≈£îe>∑\~. Ms¡T $˝≤düe+‘·yÓTÆq, düè»Hê‘·àø£yÓTÆq uÛ≤eq\T ø£*– ñ+{≤s¡T. &ÉãT“ Ks¡Tà #˚ùd $wüj·T+˝À #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+{≤s¡T. M] Ä˝À#·q\T yêdüÔ$ø±ìøÏ <ä>∑Zs¡>± ñ+{≤sTT. á sê• >∑\ yê]øÏ m\¢|ü&É÷ |üP\T, yÓTTø£ÿ\T, ‘√≥|üì |ü]ø£sê\T, |ü⁄düÔø±\‘√ Äq+<ä+ bı+<äT‘·T+{≤s¡T. á sê• >∑\ yê]øÏ ≈£îø° \T, ø±+&û\qT, |üP\T ãVüQeT‹‘√ bÕ≥T düTyêdü Hê<ä<äÁ<äyê´\‘√ ñqï ôws¡÷Œ¤´+ Ç∫à Äq+~+|ü CÒj·Te#˚Ã. $T<∏äTq+ : $T<∏äTq+ sê• >∑\ yês¡T Ç#˚à ãVüQ eT‘·T\T yê]ì m+‘√ ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T] #˚kÕÔsTT. MTs¡T >=|üŒ ãVüQeT‹‘√ m<äT{Ï yê]qT+&ç Á|üX¯+dü\T n+<äTø=+{≤s¡T. m\Áø±ºìø˘‡ s¡+>∑+˝À yês¡T ø=‘·Ô düyêfi¯flqT m<äTs=ÿ+{≤s¡T. Áø°&Ü s¡+>∑+˝Àìyês¡T ø=+‘· ÄdüVü≤HêìøÏ ˝Àq e⁄‘ês¡T. yÓTTu…’˝Ÿ bò˛qT¢, π>yéT‡ ø£H√‡˝Ÿ, M&çjÓ÷ ùdø£s¡D, ø£+|üP´≥sY π>yéT‡, 3`&ç`J, m\Áø±ºìø˘ #Ódt ôd{Ÿ, ÁkÕÿ ãT˝Ÿ, yÓ÷&É˝Ÿ ¬s’\T ôd{Ÿ, Áø±dü«sY¶ |ü⁄düÔø£+, (ø±≈£î+&Ü ø±¢dæø˘ ø£+fÒ) bòÕ´wüqãT˝Ÿ Ä<ÛäTìø£ ã≥º\ô|’ m≈£îÿe ÄdüøÏÔ ø£qãs¡TkÕÔs¡T. ø£sêÿ≥ø£+: á sê• >∑\ yê]øÏ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À ô|<ä› ≈£î≥T+ã+‘√ |ü⁄q:ø£\sTTø£ ì»+>± q÷‘·H√‘·‡yêìdüTÔ+~. bÕ‘· ã+<Ûäe⁄\qT ø£\TdüTø=+{≤s¡T. Ms¡T ∫qï ˝Ò<ë ô|<ä› nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ãVüQeT‘·T\T Ç∫Ã|ü⁄#·TÃ≈£î+{≤s¡T. ø±˙ M] Ä˝À#·q\T ã&Ó®{Ÿ≈£î nqT>∑TD+>± s¡÷bı+~+#·T ø=+{≤s¡T. Ms¡T Ç\T¢ ‘√≥ dü+ã+<Ûä, >∑èVüA|üø£s¡D edüTÔe⁄\T düeT≈£Ls¡TÃø=+{≤s¡T. á sê•>∑\ yê]øÏ ¬øyÓTsê, ◊<äT dü+e‘·‡sê\ &Ó’Ø, e+≥ø±\ |ü⁄düÔø±\T, >±E\T eT]j·TT >∑èôVA|üø£s¡D edüTÔe⁄\T Ç∫à Äq+~+|üCÒj·Te#·TÃ. dæ+Vü≤+: dæ+Vü≤ sê• n+fÒ >=|üŒ Áù|eT, qeTàø£+, >∑s¡«+ nì ns¡ú+. á sê•>∑\ yê] Áù|eT e´eVü‰sê\T kı+‘· e÷s¡Z+ <ë«sê ø±≈£î+&Ü |æ\¢\ <ë«sê e´eVü≤]kÕÔs¡T. dæ+Vü≤ sê• yê]øÏ @ edüTÔyÓ’Hê Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq, ø£+{ÏøÏ Ç+|ü⁄>± ø£ì|æ+#˚ $<Ûä+>± ñ+&Ü*. Ms¡T ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À ˇø£ >=|üŒ y˚&ÉTø£ #˚düTø=+{≤s¡T. Ms¡T Áù|$T+#˚ e´≈£îÔ\≈£î >=|üŒ ø±qT≈£î\‘√ ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T] #˚kÕÔs¡T. kı>∑ôd’q q>∑\T, yÓT]ùd edüTÔe⁄\T, ÄuÛÑs¡D≤\T ãVüQeT‘·T\qT n$T‘·+>± Çwüº|ü&É‘ês¡T. MTs¡T kÕj·T+Á‘·+ ˇø£ dæìe÷ #·÷|æ+#·{≤ìøÏ bÕ¢Hé #˚j·T≥+ n+<ä]ì ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T] #˚düTÔ+~. ø£q´ : ø£Hê´ sê• yê]øÏ á dü+e‘·‡s¡+ #ê˝≤ >=|üŒ>± ñ+≥T+~. M] ìs¡íj·÷\T J$‘·+˝À >=|üŒ kÕúsTT˝À ñ+{≤sTT. dü+|òüT+˝À ù|s¡TÁ|ü‹wüº\T dü+bÕ~ÛkÕÔs¡T. Ms¡T #·<äe&É+, sêj·T&É+, Ä#·s¡D≤‘·àø£ #˚‹|üqT\, Äs√>∑´+, |òæf…ïdt e+{Ï yê{Ïô|’ <äèwæº kÕ]kÕÔs¡T. edüTÔe⁄\ ø=qT>√fi¯fl $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#·≥+ eT+∫~. Ms¡T Äs√>∑´+ ø√dü+ ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=+{≤s¡T. á sê• >∑\ yê]øÏ

‘·eT n_Ûe÷q s¡#·sTT‘·, yê´j·÷eT+ |ü]ø£sê\T, ‘Ó’\eTs¡›q+ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, e+≥kÕe÷qT ôd≥T¢ , ∫s¡THêe÷ |ü⁄düÔø±\T, |üs¡T‡\T n$T‘·+>± Çwüº|ü&É‘ês¡T. ‘·T˝≤sê•: ‘·T˝≤sê• n+fÒ n+<äyÓTÆq, ø£fi≤‘·àø£+ >± bÕ*+#·T nìï ns¡ú+. á sê• >∑\ yê]øÏ |üP\T, bòÕ´˙‡ edüTÔe⁄\T, eÁkÕÔ\T, ÄuÛÑs¡D≤\T, düT>∑+<Ûä Á<äyê´\T n+fÒ Çwüº|ü&É‘ês¡T. Ms¡T á q÷‘·q dü+e ‘·‡s¡+˝À ˇø£ ô|<ä› ≈£î≥T+ã+˝À ˇø£]ø=ø£s¡T>± ñ+{≤s¡T. á sê• >∑\ yê]øÏ ˇø£ ã+>±s¡T ñ+>∑s¡+, ø=‘·Ô ã≥º\T ø√dü+ –|òtº y√#·sY, yê] ÇwüºyÓTÆq dü+^‘·+ ø√dü+ dæ.&ç\T, ‘·eT n_Ûe÷q ø£fi≤ø±s¡T&ç ô|sTT+{Ï+>¥ ˝Ò<ë Á|æ+{Ÿ, Áu≤+&é |ü]e÷fi¯ Á<äyê´\T, ø£fi≤‘·àø£ edüTÔe⁄\qT n$T‘·+>± Çwüº|ü&É‘ês¡T. eè•Ãø£+ : á sê•>∑\ yês¡T ùdïVü≤|üPs¡«ø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+ düèwæº+#·&ÜìøÏ m≈£îÿe Çwüº|ü&É‘ês¡T. Ç‘·s¡T\ |üqT˝À¢ ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq, ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Z+{≤s¡T. n~Ûø£ rÁe‘· >∑\ Ä˝À#·q\T ˝À‘Ó’q nH˚«wüD>± kÕ>∑T‘êsTT. M]øÏ Á|ü|ü+#·+˝Àì <ë∫q n+XÊ\T, <Ûë´q+, eT‘·+, ‘·‘·«XÊÁdüÔ+ MT<ä |ü⁄düÔø±\T, dü«j·T+ùde |ü⁄düÔø±\T >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e{≤ìøÏ Çwüº|ü&É‘ês¡T. M]øÏ Ç#˚à ãVüQeT‘·T\T &çC…’qsY ø£fi¯flCÀ&ÉT¢, ˇø£ Áf…+&û ø£+&ÉTyê ˝Ò<ë ˇø£ {À|”, &çC…’qsY yêN\T, nq´<˚X¯ ô|s¡÷Œ¤´+ »‘· ≈£L&Ü >=|üŒ m+|æø£\T. <ÛäqdüT‡ : á sê• kÕ+|òæTø£, u≤Vü≤´ eè‘·TÔ\≈£î dü+ã+<Ûä+ ø£*– ñ+~. CÀ´‹wü´XÊÁdüÔ+ Á|üø±s¡+ á sê•>∑\ yês¡T kÕe÷õø£ eè‘·TÔ\T, kÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ #·Ts¡T≈£î>± bÕ\T|ü+#·Tø=+{≤s¡T. MTs¡T á q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£\qT ˇø£ $<˚o <˚X¯+˝À #˚düTø√e{≤ìøÏ neø±X¯+ m≈£îÿe. Ms¡T yê]øÏ ÇwüºyÓTÆq yê]ø√dü+ m+‘· Ks¡Tìø’Hê yÓqTø±&És¡T. M] Áù|eTe\¢ Á|æj·TyÓTÆq yê] eTTK+ MT<ä ∫s¡Tqe⁄« ‘ÓdüTÔ+~. Ms¡T »+‘·T Áù|$T≈£î\T. M]øÏ ô|+|ü⁄&ÉT »+‘·Te⁄\T dü+ã+<Ûä+ ãVüQeT‘·T\T ≈£îø£ÿ\T ˝Ò<ë >∑TÁsê\T ∫Á‘ê\T ì+&çq ø±´˝…+&ÉsY\T, |ü⁄düÔø±\T (eTTK´+>± ‘·‘·«XÊÁdüÔ+, e´+>∑´, sê»ø°j·÷\T, Vü‰dü´+, Ä<Ûë´‹àø£‘·, e÷qe XÊÁdüÔ+, kÕe÷õø£ XÊÁdüÔ+, d”«j·T yÓTs¡T>∑T<ä\, Á|üj·÷D+, eT]j·TT $<˚o Á|ü<˚XÊ\T >∑\) Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ø£fi¯, •˝≤Œ\T ≈£L&Ü Çwüº|ü&É‘ês¡T. eTø£s¡+ : eTø£s¡+sê• yês¡T dü+^‘· Á|ü‹uÛÑqT, $T$TÁø°, n<∏Óº{Ïø˘‡ yê]øÏ kÕqT≈£L\+>± ñ+≥T+~. CÀ´‹wü´XÊÁdüÔ Á|üø±s¡+ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡yÓTÆq $wüj·÷\T, y˚T<Ûë$ eT]j·TT |òæf…ïdt eè‘·TÔ\≈£î, dü+^‘·+ |ü]ø£sê\ yê]øÏ ÄXÊ»qø£+>± ñ+≥T+~. Ms¡T edüTÔe⁄\ ø=qT>√fi¯fl $wüj·T+˝À #ê˝≤ düT\uÛÑ+>± ø=+{≤s¡T. ã+<ÛäTe⁄\ <ë«sê n+<äT≈£îH˚ nkÕ<Ûës¡D ãVüQeT‹ ì»+>± ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T]#˚düTÔ+~. á sê• >∑\ yê]øÏ u≤¢ø˘, ÇqŒ¤πsà{Ïyé |ü⁄düÔø±\T, M&çjÓ÷\T, Áø±|òtº edüTÔ kÕeTÁ–, ô|s¡÷Œ¤´yéT, s¡+>∑Ts¡+>∑T\ <äTdüTÔ\T Çwüº|ü&É‘ês¡T. ≈£î+uÛÑ sê• : ≈£î+uÛÑsê• >∑\ yê]øÏ ø=ìï }Væ≤+#·˝Òì dü+|òüT≥q\T m<äTs=ÿ+{≤s¡T. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À M]øÏ ø=+‘· ÄXÊ»qø£+>± ñ+≥T+~. XÊÁdüÔ, kÕ+πø‹ø£, sê&çø£˝Ÿ sê»ø°j·T e÷s¡TŒ düVü‰ nìï uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ <äèwæº kÕ]kÕÔs¡T. M]øÏ Á|ü‘˚´ø£ Vü‰;\T, n_Ûs¡T#·T\T ñ+{≤sTT. $H√<ä bÕs¡Tÿ, kÕVü≤dæø£ Áø°&É\ ø√dü+ m≈£îÿe Ks¡Tà #˚kÕÔs¡T. M]øÏ m\Áø±ºìø˘, &çõ≥˝Ÿ ¬øyÓTsê, &ç.$.&ç ù|¢j·TsY, yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé, –\T¢ q>∑\T, Áf…+&û ã≥º\T, b˛s¡ºãT˝Ÿ {Ï.$ e+{Ï$ Çwüº|ü&É‘ês¡T. MTq+: á sê•˝À »ìà+∫q yê]øÏ düTìï‘·yÓTÆq eTqdüT‡‘√ dü]jÓÆTq düeTj·T+˝À rdüTø=qï ìs¡íj·÷\T Á|ü»\T n_Ûq+~kÕÔs¡T. M] Ä˝À#·q\T #ê˝≤ düè»Hê‘·àø£+>±, qeTàX¯ø£´+>± ñ+{≤sTT. á sê•>∑\ yês¡T düe÷»+˝À >=|üŒ ù|s¡T Á|ü‹wüº\T ñ+{≤sTT. M]øÏ |ü⁄e⁄«\T, #ê¬ø¢{Ÿ\T, yê]øÏ Áyêdæq ˇø£ |ü<ä´+, f…&ç¶ uÒsY\T m≈£îÿe>± ø=qT>√fi¯ó¢ #˚kÕÔs¡T. Ms¡T ãVüQeT‘·T\ ø£Hêï m<äT{Ïyê] ªªÄ˝À#·qμμ\qT Çwüº|ü&É‘ês¡T.

y˚DTyÓ’ e#êÃeTT uÛÑTeHêìø°..

>±*HÓ’ b˛j·÷eTT >∑>∑Hêìø° y˚DTyÓ’ e#êÃqT.. uÛÑTeHêìø°.. >±*HÓ’ b˛j·÷qT.. >∑>∑Hêìø°.. m‘·y˚Tdæ ‘√&çHê @s¡T m+&É<äT.. bı–* bı–* @&çÃHê bı+‘· ì+&É<äT.. nqï ˇs¡e&ç˝À m+<äs√ eTVü‰eTVüQ\T.. kÕVæ≤r |æbÕdüT\T.. π>j·T s¡#·sTT‘·\T..q{°q≥T\T..ø£e⁄\T.. ìsêà‘·\T.. <äs¡Ù≈£î\T 2011˝À ‘·eT <˚Vü‰\T M&Üs¡T. yês¡+<ä]ï düà]+#·Tø√e&É+ eTq n+<ä] u≤<Ûä´‘·. 2011 ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ¬s+&√ s√EH˚ bÕ≥\ s¡#·sTT‘· >∑T+&Ées¡|ü⁄ düTu≤“sêe⁄ eTè‹ #Ó+<ës¡T. Á|üeTTK ìsêà‘·, <äs¡Ù≈£î&ÉT Ç$$ dü‘·´Hêsêj·TD Vü≤sƒêqàs¡D+ #Ó+<ës¡T. mH√ï $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\qT Äj·Tq ì]à+#ês¡T. <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. ‘·q ‘·qj·TT*<ä›]ï V”≤s√\qT #˚dæq |òüTq‘· Äj·Tqπø <äøÏÿ+~. dü»®\ ∫{Ϻu≤ãT ≈£L&Ü eTs¡DÏ+#ês¡T. m˙ºÄsY≈£î, u≤\ø£èwüí≈£î y˚Tø£|tyÓTHé>± e´eVü≤]+∫q |”‘ê+ãs¡+ |òæÁãe]˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. Äj·Tq m˙ºÄsY‘√ nqï<äeTTà\ nqTã+<Ûä+, j·TT>∑+<ÛäsY e+{Ï ∫Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T. ø±´¬sø£ºsY q≥T&ÉT, kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT $TøÏÿ*H˚ì sê<Ûëø£èwüí eT÷]Ô, XÀ¢ø£+ dæìe÷˝À $\Hé>± q{Ï+∫q ã+&Ü] dü‘·´Hêsêj·TD, eT+Á‘·yê~ lsêeT÷à]Ô nH˚ q≥T\T ø£qTïeT÷XÊs¡T. e÷≥\, bÕ≥\, ø£<∏ä s¡#·sTT‘·, ìsêà‘· eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥s¡eTD e÷]Ã˝À #ÓqïjYT˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. u≤|ü⁄-eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥s¡eTD ÁbÕD ùdïVæ≤‘·T\T. eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥s¡eTD e÷≥\, ø£<∏ë s¡#·sTT‘·>± ÄK] ∫Á‘·+ lsêeTsê»´+. n˝≤π> dæº˝Ÿ bòı{ÀÁ>±|òüsY »>∑HéJ ø£qTïeT÷XÊs¡T. áj·Tq sêe÷sêe⁄, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ø£èwüí, XÀuÛÑHéu≤ãT, ø£èwüí+sêE\≈£î dæº˝Ÿ bòı{ÀÁ>±|òüsY>± e´eVü≤]+#˚yês¡T. @ bÕÁ‘·HÓ’Hê ne©\>± b˛wæ+∫ yÓT|æŒ+#˚ q≥T&ÉT, ìsêà‘· q÷‘·HéÁ|ükÕ<é ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‘·q dü«>∑èVü≤+˝À ìÁ<ä˝ÀH˚ ø£qTïeT÷XÊs¡T. Äj·Tq @ bÕÁ‘· b˛wæ+∫Hê ‘·q<ä+≥÷ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ eTTÁ<ä‘√ Ä bÕÁ‘·qT b˛wæ+∫ s¡øÏÔ ø£{Ϻ+#˚yês¡T. z neTàø£<∏ä nH˚ dæìe÷qT ì]à+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ˝À q{Ï düTC≤‘· #ÓqïjYT˝À >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#ês¡T. ÄyÓT >√]+{≤≈£î, düTC≤‘·, >∑Tô|Œ&ÉTeTqdüT, @&É+‘·düTÔ\y˚T&É, |üdüTdüT-≈£î+≈£îeT, >∑Ts¡T•wüß´\T, düs¡ÿdt sêeTT&ÉT, dü+<Ûä´ e+{Ï mH√ï $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#ês¡T. $\Hé, ø±´¬sø£ºsY q≥T&ÉT sê$T¬s&ç¶ eTs¡DÏ+#ês¡T. n+≈£îX¯+, ÄÁ>∑Vü≤+, ‘·\+Áu≤\T, ã\sêeTø£èwüßí\T, nyÓ÷às¡T e+{Ï ∫Á‘ê˝À¢ $\Hé>± q{Ï+∫

yÓT|æŒ+#ês¡T. Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T #·Áø£e]Ô ‘·qj·TT&ÉT lsêyéT#·Áø£e]Ô ôdô|º+ãsY˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. Á|üeTTK q≥T\T •yêJ>∑DÒX¯Hé, m˙ºÄsY, mmHêïsY, ø£èwüí, XÀuÛÑHéu≤ãT, ø£èwüí+sêE, s¡»˙ø±+‘Y e+{Ï m+<äs√ q≥T\≈£î qè‘·´ <äs¡Ù≈£î&ÉT>± e´eVü≤]+∫q dü©+ nø√ºãsY 14e ‘˚Bq eTs¡DÏ+#ês¡T. Äj·Tq •wüß´\T H˚&ÉT dæ˙ s¡+>∑+˝À n<äT“¤‘ê\T düèwæºdüTÔ+&É&É+ eTq n<äèwüº+. n˝≤π> Á|üeTTK ø£$ C≤˝≤~ sêC≤sêe⁄ nø√ºãsY 14H˚ $XÊK|ü≥ï+˝Àì ‘·q dü«>∑Vü≤+˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. ÁbÕD+KØ<äT dæìe÷˝Àì j·÷‘·y˚Tdæ ‘√&çHê @s¡T m+&É<äT.. bı–*bı–* @&çÃHê bı+‘· ì+&É<äT.. nH˚ π>j·T+‘√ Äs¡+π>Á≥+ #˚dæ mH√ï bÕ≥\qT s¡∫+∫ Á|ü»\ Vü≤è<äj·÷˝À¢ ∫s¡kÕúsTT>± ì*∫b˛j·÷s¡T. Äj·Tq π>j·÷˝À¢ J$‘· dü‘ê´\T Ç$T&çb˛sTT ñ+{≤sTT. Á|üeTTK ìsêà‘· <ëdü] |ü<äà nø√ºãsY 28q ø£qTïeT÷XÊs¡T. ‘ês¡ø£Á|üuÛÑT u≤´qsYô|’ mH√ï ∫Á‘ê\≈£î düeTs¡Œ≈£î sê*>± e´eVü≤]+#ês¡T. dæ˙ ìsêàD+˝À <äs¡Ùø£s¡‘·ï <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄≈£î ÄyÓT #˚<√&ÉTyê<√&ÉT>± ì*#˚yês¡T. &çôd+ãs¡T 11e ‘˚Bq düVü≤» ø£$ eT˝…¢e÷\ düT+<äs¡ sê$T¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àì ‘·q ìyêdü+˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. düTÁ|üdæ<äΔ ìsêà‘· XÊ´+Á|ükÕ<é¬s&ç¶ Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT. øöeTTB |æø£ÃsY‡ô|’ eT˝…¢e÷\ mH√ï ∫Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T. ‘·\+Áu≤\T, n+≈£îX¯+, ÄÁ>∑Vü≤+, nyÓ÷às¡T, ns¡T+<∏ä‹ ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\πø Á|üdæ<äΔ e÷≥\T, ø£<∏ä s¡#·sTT‘· eTVü‰s¡~∏ ø£qTïeT÷XÊs¡T. <˚XÀ<ëΔs¡≈£î\T, ø√&É\T ~~›q ø±|ü⁄s¡+, n\÷¢] d”‘êsêeTsêE, bÕ&ç |ü+≥\T, ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\≈£î e÷≥\T, ø£<∏ä s¡∫+#ês¡T. Á|üeTTK q≥T&ÉT nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ düreTDÏ nqï|üPs¡í &çôd+ãs¡T 28q ø£qTï eT÷XÊs¡T. ÄyÓT eTs¡D+‘√ nøÏÿH˚ì ≈£î≥T+ã+ XÀø£dü+Á<ä+˝À eTTì–b˛sTT+~. nqï|üPs¡í ù|]≥ yÓ*dæq u≤´qsYô|’ ÄyÓT nH˚ø£ $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\T ì]à+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|üeTTK u≤©e⁄&é q≥T&ÉT <˚yêq+<é \+&ÉHé˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. n+‘˚>±ø£ Äu≤\>√bÕ˝≤ìøÏ düT|ü]∫‘·T˝…’q, $X¯«yê´|üÔyÓTÆq |ü⁄≥º|ü]Ô dü‘·´kÕsTTu≤u≤ á @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ 24q ndüÔ$T+#ês¡T. á $<Ûä+>± m+<äs√ ø£èwæe\Ts¡T •yÓ’ø£´+ bı+<ës¡T. yê] Ä‘·à≈£î XÊ+‹ #˚≈£Lsê\ì ÁbÕ]›<ë›+.

yÓ˙˝≤ πøø˘ ‘·j·÷] m˝≤..!

$T˝Ÿÿ πøø˘ ø±e\dæq edüTÔe⁄\T : |ü+#·<ës¡ : 4ø£|ü⁄Œ\T, bÕ\T: 5ø£|ü⁄Œ\T, u§+u≤sTT s¡e«: 1ø£|ü⁄Œ, HÓsTT´ : 1qs¡ ø£|ü⁄Œ. ‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ : bÕ\T, u§+u≤sTT s¡e«, |ü+#·<ës¡, HÓsTT´ n˙ï ø£*|æ ˇø£ –HÓï˝À y˚dæ düqïì ôd>∑ô|’ ô|{Ϻ bÕø£+ e#˚à es¡≈£î >∑]≥‘√ ‹|ü⁄Œ‘·÷ ñ+&Ü*. d”«≥T <ä>∑Z]øÏ e#˚à es¡≈£î ñ+∫ HÓsTT´ ô|’øÏ ‘˚˝≤ø£ HÓsTT´ sêdæq ÁfÒ˝À b˛dæ ô|’q J&ç|ü|ü⁄Œ, øÏdt$Tdt y˚dæ #·˝≤¢sêÃ*. Äô|’q ø±e*‡q ôd’E˝À ø£{Ÿ #˚düTø√yê*.

ø±e\dæq$ : yÓTÆ<ë|æ+&ç : 100 Á>±, |ü+#·<ës¡ bÂ&ÉsY: 50Á>±, uÒøÏ+>¥ bÂ&ÉsY: ns¡ dü÷ŒqT, ø£]–+∫q yÓqï : 50Á>±, >∑T&ÉT¶ : 1, yÓì˝≤¢ môd‡Hé‡ : ns¡ dü÷ŒqT, ◊dæ+>¥ wüß>∑sY : 140Á>±, y˚&ç ˙fi¯ófl : 1qs¡ >∑]f…&ÉT, >∑T˝≤_s¡+>∑T : ø=~›>±. ‘·j·÷]: yÓqïqT, |ü+#·<ës¡ bı&çì u≤>± Áø°$T+>¥ #˚düTø√yê*. >∑T&ÉT¶˝Àì kıqqT, yÓì˝≤¢ môd‡Hé‡qT u≤>± –\ø={≤º*. á $TÁX¯e÷ìøÏ yÓTÆ<ëqT u≤>± ø£*|æ, nedüs¡yÓTÆ‘˚ ø±düÔ bÕ\T ø£*|æ, ø±düÔ C≤s¡T>± #˚j·÷*. |æ+&çì ¬s+&ÉT düeTuÛ≤>±\T>± #˚düT≈£îì, ˇø£ uÛ≤>±ìøÏ >∑T˝≤_s¡+>∑T ø£\bÕ*. s¡+>∑T ø£*|æq |æ+&çì, e÷eT÷\T |æ+&çì $&ç $&ç>± ù||üsY ø£|ü⁄Œ˝À¢ dü>±ìøÏ b˛dæ, ÁfÒ˝À ñ+∫ 400 &çÁ^\ ôd+{°Áπ>&é ñqï zyÓHé˝À 2 ì$TcÕ\bÕ≥T uÒø˘ #˚düTø√yê*. πøø˘‡ #·˝≤¢sêø£ π>¢CŸ ◊dæ+>¥‘√ n\+ø£]+#ê*.

H√s¡÷]+#˚ d”«{Ÿ πøø˘‡ ø±e\dæq$ : yÓTÆ<ë|æ+&ç : 2ø£|ü⁄Œ\T, |ü+#·<ës¡ bÂ&ÉsY : ns¡ ø£|ü⁄Œ, ø£]–+∫q yÓqï : 100Á>±, Äs¡+CŸ s¡dü+ : dü>∑+ |ü+&ÉT, ô|’Hê|æ˝Ÿ eTT≈£ÿ\T : 1ø£|ü⁄Œ, J&ç|ü|ü⁄Œ, u≤<ä+, |ækÕÔ: ‘·–q+‘·, $Tø˘‡&é Á&Ó’ Á|òüP{Ÿ‡ : 100Á>±, ñ|ü⁄Œ :s¡T∫øÏ ‘·–q+‘·. ‘·j·÷] : Äs¡+CŸ s¡dü+˝À |ü+#·<ës¡ bÂ&ÉsY, yÓqï‘√ bÕ≥T yÓTÆ<ë|æ+&çì ø±düÔ C≤s¡T>± ø£\T|ü⁄ø√yê*. |üfi¯¢eTT≈£îÿ\T ≈£L&Ü ø£*|æ á |æ+&çì ∫qï ∫qï πøø˘ bÕ´q¢ (–HÓï) ˝À øÏ rdüT≈£îì ˇø£ ÁfÒ˝À ô|{Ϻ 20 ì$TcÕ\T 350 &çÁ^\ bòÕs¡HéV”≤{Ÿ˝À ˝Ò<ë 180 &çÁ^\ ôd+{°Áπ>&é˝À uÒø˘ #˚düTø√yê*. n+‘˚ m+‘√ s¡T∫ø£s¡yÓTÆq d”«{Ÿπøø˘ ¬s&û.


6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Ä~yês¡+, 1 »qe] 2012

ìã+<Ûäq\≈£î ‹˝À<äø±\T

$<ë´]úqT\≈£î kÂø£sê´\ ø=s¡‘·

&√Hé, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : ˙{Ï eT≥º+ ì\Te\T n&ÉT>∑+≥T‘·THêïj·Tì #Ós¡Te⁄\T, q<äT\˝Àì ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ kÕ<Ûës¡D+. nsTT‘˚ s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·Tqï yêVü≤Hê\qT e÷Á‘·y˚T |ü≥Tºø=ì πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷*. ø±ì b˛©düT\T, n≥M XÊU n~Ûø±s¡T\T $s¡T<äΔ+>± yêVü≤Hê\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚düTÔHêïs¡ì yêVü≤q<ës¡T\T yêb˛‘·THêïs¡T. ø£èwüí–] eT+&É\+˝Àì Vü≤+ÁB q~, ø£+u≤\bÕ&ÉT #Ós¡Te⁄\˝Àì ÇdüTø£qT ‘·s¡*+#·sê<äì ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± #˚düTÔqï yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷*‡ ñ+~. ø£èwüí–] e<ä› ÇdüTø£qT ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î yÓ[flq Á{≤ø£ºs¡TqT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì Kì», uÛÑ÷>∑s¡“¤XÊK yê]øÏ n|üŒ–+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. ÇdüTø£qT ‘·s¡*düTÔ+&É>± |ü≥Tº≈£îì πødüT qyÓ÷<äT #˚j·Te\dæ ñ+~. ø±˙ z n&ÉT>∑T eTT+<äTπødæ ÇdüTø£ ˝Òì yêVü≤Hê\qT |ü≥Tºø=ì πødüT\T qyÓ÷<äT #˚düTÔHêïs¡H˚ Äs√|üD\THêïsTT. uÛÑ÷>∑s¡“¤ Kì» s¡yêD≤≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T Ç∫Ãq sêj·T©º <ë«sê ‘·s¡*+#·e\dæ ñ+~. |ü<䛋>±H˚ sêj·T©º‘√ e#˚à yêVü≤Hê\qT ôd’‘·+ n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T bÕ¬sdtº ÁbÕ+‘·+ qT+∫ edüTÔHêïj·Tì ìs¡“¤+~+#·&É+ |ü]bÕ{Ï>± e÷]+~. n&ç–+~ ÇùdÔ düπs ˝Ò<ë ùdºwüHé e<ä› yêVü≤Hê\T ‹|üŒø£ ‘·|üŒeì y˚~Û+#·&É+ m≈£îÿyÓ’+<äì yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæTùdÔ m+‘·{Ï

&√Hé, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\≈£î nkÂø£sê´\ u…&É<ä rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚düTÔ+~. bÕsƒ¡XÊ\˝À edü‘·T\ ø=s¡‘·‘√ $<ë´]úqT\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. 1600 eT+~øÏ ô|’>± #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À kÂø£sê´\ ø£\Œq ø√dü+ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<Ûëq ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯fl&É+˝À ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔ+ <äì nHêïs¡T. ÄyÓT rs¡T $<ë´]úqT\≈£î XÊ|ü+>± e÷ ]+~. bÕsƒ¡XÊ\ kÕú|æ+∫ <äXÊu≤›\T >∑&ÉTdüTÔHêï $<ë´]úqT\≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À ø£˙dü eTÚ[ø£ edü‘·T˝…’q eT+∫˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ˝Òø£b˛e&É+ e\q $<ë´]úqT\ u≤<Ûä\T n+‘êÇ+‘ê ø±<ëì n+≥THêïs¡T. á düeTdü´qT bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<Ûëq ñbÕ<Ûë´j·TTsê*øÏ |òæsê´<äT #˚dæHê #Ó$¬øøÏÿ+#·Tø√≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔ+<äì |ü\Te⁄s¡T $<ë´]úqT\T ªdüTes¡íyês¡Ôμ‘√ ‘·eT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. B+‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î $wüj·T+ ‘Ó*j·T|üs¡TdüTÔ+&É≥+‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄ e÷ì|æ+∫ Ä]úø£+>± uÛ≤s¡yÓTÆq|üŒ{Ïø° Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î |ü+|ædüTÔHêïs¡T. B+‘√ bÕsƒ¡XÊ\\˝À $<ë´]úqT\ dü+K´ >∑D˙j·T+>± ‘·–Zb˛‘·T+~. bÕsƒ¡XÊ \ $<ë´]úqT\ dü+K´ ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º&ÜìøÏ ø±s¡D+ eTs¡T>∑T<=&É¢ düeTdü´ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü Ç+ø± nH˚ø£ düeTdü´\T ø±s¡DeTe⁄‘·THêïsTT. eTTK´+>± >∑<äT\ ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+~. e+<ä\ dü+K´˝À $<ë´]úqT\T

yêVü≤Hê\ ‘·ìF s¡÷˝Ÿ‡ uÒU≤‘·s¡T yê]¬ø’Hê •ø£å ‘·|üŒ<äì n+≥÷H˚ ñqï yê]øÏ $düÔs¡T ˝Òì yê]øÏ |üdüTÔ\T nH˚ #·+<ä+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, ˝Òì |üø£å+˝À yêVü≤Hê\qT ‹|üŒî≈£îH˚ |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘êeTT ˝ÒeT+≥÷ j·T»e÷qT\T yêb˛‘·THêïs¡T. e+<ä\≈£î ÄX¯|ü&ç yêVü≤Hê\T ‘Ó#êÃeTì, y˚\˝À¢ »]e÷Hê\T #Ó*¢+#·˝Òì <äTdæú‹˝À ñHêïeTì ‘·eT ø£cÕº\qT Äy˚<äq‘√ ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. ø£èwüí–] eT+&É\+˝Àì #Ós¡Te⁄˝À ÇdüTø£ s¡yêD≤≈£î dæ<äΔ+>± ñqï Á{≤ø£ºs¡TqT b˛©düT\T |ü≥Tºø=ì õ˝≤¢ uÛÑ÷>∑s¡“¤ Kì» n~Ûø±s¡T\≈£î n+~+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ s¡yêD≤ #˚düTÔqï yêVü≤Hê\qT ìs¡“¤+~+∫ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~Û+#·e\dæ ñ+~. nsTT‘˚ ø=+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢ sêj·T©º‘√ düs¡T≈£î s¡yêD≤ #˚düTÔqï yêVü≤Hê\qT n≥MXÊK dæã“+~ |ü]o*+∫ |ü+|ü⁄‘ês¡T. nsTT‘˚ sêj·T©º\T ñqï|üŒ{Ïø° n≥MXÊK dæã“+~ bòÕ¬sdtº <ë«sê Á|üj·÷DÏdüTÔ+<äì |ü≥Tºø=ì πødüT\T sêj·T&É+ |ü]bÕ{Ï>± e÷]+~. ÇdüTø£ s¡yêD≤\qT y˚\+˝À bı+~q sêj·T©º\ <ë«sê düs¡|òüsê #˚j·Te\dæ ñ+~. ø£èwüí–], ø£+u≤\bÕ&ÉT, m<ä›–] ÁbÕ+‘ê˝À¢ì #Ós¡Te⁄\T, Vü≤+ÁBq~˝Àì ÇdüTø£ s¡yêD≤ nÁø£eT+>± s¡yêD≤ ne⁄‘·T+<äì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£î+≥THêïs¡T.

&çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü‹Ôø=+&É Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ sêCÒX¯«]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé(mdtm|òt◊) õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dæ.|æ.Hêj·TT&ÉT, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T _.yÓ+ø£fÒwt\T ‘Ó*bÕs¡T. sêCÒX¯«] <ä[‘· ù|<ä, ã&ÉT>∑T $<ë´s¡Tú\qT y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚düTÔ+<äHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·yÓTÆq |ü‹Ôø=+&É˝À $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰»s¡T XÊ‘·+ ˝Ò<äH˚ H˚|ü+‘√ |üØø£å |ò”E\qT ø£{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü $<ë´ s¡Tú\qT e÷qdæø£ øå√uÛÑ≈£î >∑T]#˚dæ Çã“+<äT\qT ø£*– düTÔ+<äHêïs¡T. $<ë´dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+#˚ <ä[‘· $<ë´s¡Tú\qT y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T] #˚dü÷Ô yê]ì #·<äTe⁄\≈£î

<ä÷s¡+ #˚ùd $<Ûä+>± Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. ø£˙dü+ ãdüT‡ bÕdüT\T ≈£L&Ü ø£≥Tºø√˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T &û&û\T rdüTø=ì yÓ[flHê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. sêCÒX¯«] eT÷\+>± Á>±MTD ù|<ä $<ë´s¡Tú \≈£î qwüº+ yê{Ï\T¢‘√+<äHêïs¡T. |ò”E\T ø£{Ϻ+#·Tø√ yê\ì yÓ[flq mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\qT $<ë´s¡Tú\qT ≈£î\+ ù|s¡T‘√ <ä÷wæ+∫ yê]ô|’ <ë&çøÏ Á|üj·T‹ï+∫+ <äHêïs¡T. ù|<ä $<ë´s¡Tú\ |ò”E\T ø£{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü yê]ô|’ ≈£î\+ ù|s¡T‘√ <ä÷wæ+∫ <ë&çøÏ Á|üj·T‹ï+∫q sêCÒX¯«] ô|’ nÁ{≤dæ{° πødüTqT u≤HêsTT+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

s¡Vü≤<ë]ô|’ e&É¢ ãkÕÔ\T q+<ë´\ ({ÖHé) düTes¡íyês¡Ô :` eTVü‰q+~ eT+&É\+ >±E\|ü˝…¢yÓT≥º qT+&ç nj·T´\÷s¡TyÓT≥º es¡≈£î Á|ü<ëq s¡Vü≤<ë] ô|’q e&É¢ãkÕÔ\qT s√&ÉT¶≈£î n&ɶ+>± y˚j·T´≥+ e\q yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. Ç+‘·≈£îeTT+<äT s√&É¢ô|’H˚ <Ûëq´+ Äs¡y˚ùd¬s’‘·T\T á dü+e‘·‡s¡+ e&É¢ãkÕÔ\qT @ø£+>± s√&ÉT¶≈£î eT<Ûä´˝Àe⁄+∫, ˝À&ç+>¥ #˚j·T≥+˝≤+{Ï |üqT\T#˚j·T≥+ e\q yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î |üP]Ô Ä≥+ø£+ ø£*–q, ndü˝Ò Á|ü<Ûëqs¡Vü≤<ë] ø±e&É+‘√ mH√ï Åô|’y˚{Ÿ Á|üuÛÑT‘·«yêVü≤Hê\T Á|ü‹ 5ì$TcÕ\≈£î uÛ≤<ä´‘· Á|ü‹ bÂs¡Tìô|’q ñqï<äì ¬s’‘·T\T Ç|üŒ{Ϭø’q ˇø£kÕ] edüTÔ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ s¡Vü≤<ës¡T\T s¡ø±Ôìï yê{Ïì ‘=\–+∫ yêVü≤Hê\≈£î Çã“+~ ø£*–+#·sê<äì, ∫+~düTÔqï ‘·s¡TD+˝À Á|ü»\ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&Ée\dæq Á|ü»\T yê] u≤<ÛäqT e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T.

|ü{Ϻ+#·Tø√ì

Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔ+&É>± |ü≥TºeTì 40 >∑<äT\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+ <ës¡TDeTì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑<äT\T ø=s¡‘·‘√ $<ë´]úqT\≈£î bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝Àì #Ó≥¢ ÁøÏ+<ä eT{Ϻô|’H˚ ≈£Ls=Ãì #·<äTe⁄ #ÓãT‘·THêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ düeTj·T+˝À uÛÀ»q+ ìsê«Vü≤≈£î\T #Ó≥¢ ÁøÏ+<äH˚ uÛÀ»Hêìï e+&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ á uÛÀ»Hê\T ‹qï $<ë´]úqT\T ø£&ÉT|ü⁄ H=|æŒ, $wü »«sê\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ HÓ\ø=+~. bÕsƒ¡XÊ\˝À {≤´+ø˘ ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·÷*‡ñ+~. yÓ÷≥sY ‘·s¡#·T>± eTs¡eTà‘·T\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T+&É≥+‘√ yê{Ïì ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñ+#ês¡T. á düeTdü´‘√ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»HêìøÏ yê≥s¡Hé ã{Ïfi¯¢˝À Ç+{Ï e<ä› qT+∫ ˙fi¯flqT ‘Ó#·TÃø√yê*‡q <äTdæúÇ @s¡Œ&ç+~. bÕsƒ¡XÊ\˝À |üP]Ô kÕúsTT kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì $<ë´]úqT\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T @◊mdtm|òt $<ë´]ú dü+|òü÷\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT. dü+ã+~Û‘· XÊK $<ë´~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì $<ë´]úqT\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´]ú, $<ë´]úqT\ XÊ‘êìï ô|+∫ ø±s=Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î BÛ≥T>± Á|üU≤´‘· bÕsƒ¡XÊ\\qT q&ÉbÕ\+≥÷ |ü\Te⁄s¡T $<ë´]úqT\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ˝Àø˘dü‘êÔ b˛sê≥+ ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : »qe] 3e ‘˚Bq eTTì‡bÕ*{°˝À¢ì yês¡T¶˝À¢ Á|ü»\qT ø£\TdüTø=ì yê] düeTdü´\qT, M<ÛäT˝À¢ì düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+ <äT≈£î ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T|üuÀj˚T bÕ<äj·÷Á‘·≈£î dü+ã+~Û+∫ ˝Àø˘ dü‘êÔ bÕغ ø±sê´\ j·T+˝À düe÷y˚X¯+‘√ bÕ≥T $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY mHéJ.X¯+ø£sY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ˝Àø˘dü‘êÔ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.z+ø±sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ô|+#ê\ì jÓ÷∫düTÔqï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ $s¡$T+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À yês¡T¶\˝À bÕ<äj·÷Á‘·qT, sêÁwüº+˝Àì nìï eTTì‡bÕ*{°˝À¢ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Á|ü»\qT yês¡T¶˝À¢ dü«j·T+>± ø£\TdüTø=ì yê]

düeTdü´\qT M<ÛäT˝À¢ì düeTdü´\qT M~ÛBbÕ\T, bÕ]X¯ó <äΔ´+ Á‘ê>∑T˙s¡T ‘·~‘·s¡ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ ˝Àø˘dü‘êÔ b˛sê≥+ #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ eTVæ≤fi≤ dü‘êÔ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T {Ï.sê»´\øÏÎ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<ä´bÕq ìùw<ä+ #˚j·÷*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù @ÄsYπø.&˚$&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ bÕ<äj·÷Á‘·˝≈£î sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.z+ø±sY Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡+˝Àì yês¡T¶˝À¢ bÕ<äj·÷Á‘· #˚j·TqT qï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ bÕغ Hêj·T≈£î\T mdt.myéT.u≤cÕ, 50e yês¡T¶ n<Ûä´≈£åîsê\T nj·T´eTà, yês¡T¶ ø±s¡´<ä]Ù XÊ´+düT+<äs¡¬s&ç¶, yês¡T¶ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T mdt.Hê>∑eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yêVü≤Hê\≈£î n+‘·sêj·T+

md”‡ md”º Á|ü‘˚´ø£ Á|üC≤<äsê“sY q+<ë´\ ({ÖHé) düTes¡íyês¡Ô : &܈ˆ_.ÄsY.n+uÒ<äÿsY md”‡, md”º\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üC≤<äsê“sY q+<ë´\ Äضy√ _.X¯+ø£sY Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ kÕúìø£ ¬syÓq÷´&ç$»q˝Ÿ ø±sê´\j·T+ q+<äT »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q+<ë´\ &ç$»Hé˝Àì dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷‘·>±<ë\T πødüT\T`7, düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ#·≥º+ ÁøÏ+<ä <äs¡U≤düTÔ\T`5, dü+C≤eT\ eT+&É\+q≈£î dü+ã+~+∫q uÛÑ÷‘·>±<ë\T`8, $T>∑‘ê eT+&É˝≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q`3, yÓTT‘·Ô+ 23 $q‘·T\T d”«ø£]+#·&É+ »]–+<äì á düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ dü+ã+~Û‘· X¯+ø£sY Ä<˚•+∫q≥T¢ düTes¡íyês¡Ô $˝ÒKs¡T\≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î |ü]cÕÿs¡+ ø=s¡≈£î |ü+|æq≥T¢ Äضy√ ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£îìô|’ MÄs√« ÄÁ>∑Vü≤+ ø££s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ &çôd+ãsY 31:s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+düú˝À U≤∞ ñ<√´>±\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ bòÕs¡+˝À Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±] dü+‘·ø£+ #˚ùdÔ eTs√ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] #Ó]ù|dæq dü+|òüT≥qqT u≤~Û‘·T&Ó’q ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î&ÉT ø£s¡÷ï\T eT+&É\+ á ‘ê+Á&ÉbÕ&ÉT≈£î #Ó+~q j·T+.X‚KsYu≤ãT $e]+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì _*¶+>¥\˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï ‘·q ‘·+Á&ç j·T+.yÓ+ø£≥kÕ«$T ìyêdü Ä<ës¡+>± <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïqT. sêh s¡yêD≤ dü+düú˝À (ÄsY.{Ï.dæ) e⁄qï yÓTø±ìø˘ ñ<√´>±\ ø√dü+ ns¡TΩ˝…’q nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ì+∫+~. ‘êqT Á|üuÛÑT‘·« •ø£åD ø£fi≤XÊ\ dü+düú˝À yÓ÷≥sY yÓTø±ìø˘ ø√s¡T‡˝À 700 e÷s¡Tÿ\≈£î >±q÷ 558 e÷s¡Tÿ\T bı+<ëqT. ÄsY{Ïdæ dü+düú <äs¡U≤düTÔ |üÁ‘·+˝À kÕúìø£ eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] dü+‘·ø£+ <ë«sê <äèMø£]+#ê*‡ñ+~. n+<äTø√dü+ ¬s+&ÉT s√E\T>± Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T˝…’q Hê>∑sêEqT dü+Á|ü~+#·>± n|ü⁄Œ&ÉT... Ç|ü⁄Œ&ÉT n+≥÷ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î ‹|ü⁄Œ‘·THêï&ÉT. B+‘√ #˚ùd<˚MT˝Òø£ eTs√ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] nsTTq u≤ãTqT yÓ[¢ ø£\Te>± yÓ+≥H˚ dü+‘·ø£+ #˚dæ |ü+|æ+#ês¡T. M.ÄsY.z dü+‘·ø£+ nq+‘·s¡+ ÄsY.◊ n~Ûø±] <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢q düeTj·T+˝À nø£ÿ&˚ ñqï M.ÄsY.z Hê>∑sêE <äs¡U≤düTÔ˝Àì M.ÄsY.z dü+‘·ø±ìï

#Ó]ù|dæ MT≈£î m˝≤+{Ï dü]º|òæπø≥T Çe«qT @$T #˚düT≈£î+{≤y√ #˚düTø√b˛ nì ø±sê´\j·T+ qT+∫ yÓ[¢b˛yê\ì VüQ≈£î+ C≤Ø #˚XÊ&Éì yêb˛j·÷&ÉT. ¬s+&Ée ‘˚B˝À>± ñ<√´>∑ <äs¡U≤düTÔ n+~+#ê*‡q ‘·q≈£î M.ÄsY.z Hê>∑sêE ø±s¡D+>± ñ<√´>∑ <Ûäs¡U≤düTÔqT düø±\+˝À n+~+#·˝Òø£b˛‘·THêïqì yêb˛j·÷&ÉT. ø£qTø£ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·q≈£î ñ<√´>∑ <äs¡U≤düTÔ |üÁ‘·+˝À ìyêdü <äèMø£s¡DqT |üP]Ô#˚dæ Çyê«\+≥÷ Ä ìs¡T<√´– y˚&ÉT≈£î+≥THêï&ÉT. ìs¡T<√´>∑T\ bÕ*≥ e÷qe‘ê <äèø£Œ<ä+‘√ düŒ+~+#ê*‡q ¬syÓq÷´ ñ<√´>∑T\T ø=+<äs¡T ìs¡T<√´>∑T\ |ü≥¢ Ks¡ÿX¯+>± Á|üe]Ô+#·&É+ XÀ#·˙j·T+..


Ä~yês¡+, 1 »qe] 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê* ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\T yê&ç n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~Û+#·+&ç Ä<√ì ns¡“¤Hé &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD •yês¡T ÁbÕ+‘·yÓTÆq yÓ’j·TkÕ‡sY, ¬ø._.|æ.ÄsY. ø±\˙yêdüT\T eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì X¯ìyês¡+ eTTì‡bÕ˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’.j·Tdt.ÄsY.dæ.|æ. Hêj·T≈£î \T yÓ+ø£fÒX¯«sY ¬s&ç¶, j·TTe Hêj·T≈£î&ÉT |òüj·÷CŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ •yês¡T ÁbÕ+‘·+˝À Jeq+ kÕ–düTÔqï Á|ü»\≈£î dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T ø£˙dü+ >∑Tô|Œ&ÉT ˙fi¯ó¢ n+<äø£ b˛e&É+ #ê˝≤ <äTs¡<äèwüºø£s¡+ nHêïs¡T. n~Ûø± s¡T\ ìs¡¢ø£å´+‘√ ù|<ä Á|ü»\≈£î á |ü]dæú‹ <ë|ü]düTÔ+< äHêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ <ë<ë|ü⁄ yÓ’j·TkÕ‡sY, ¬ø._.|æ.ÄsY. ø±\˙\T kÕú|æ+∫ 7 dü+e‘·‡sê\ ø±\+ |üP]Ô nsTTq |üŒ{ÏøÏ yÓsTT´ ≈£î≥T+u≤\ ø±\˙ yêdüT\≈£î ø£˙dü eTÚ* ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. eTTì‡bÕ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |üqTï edü÷\T #˚ùd |üqT\˝À ñqï ÁX¯<ä›, Á|ü»\≈£î eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&É+˝À ˝Ò<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ø±\˙ yêdüT\ yês¡+˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ e#˚à yê≥sY {≤´+≈£î˝À e#˚à ˙{Ïô|’ Ä<Ûës¡|ü&Ü*‡+<˚. ˝Òì |üø£å+˝À <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+ qT+∫ ôd’øÏ˝Ÿ <ë«sê

eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ø±\˙yêdüT\ <Ûäsêï

‘Ó#·TÃø=H˚ |ü]dæú‹ <ë|ü]+∫+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T yÓ’j·TkÕ‡sY, ¬ø._.|æ.ÄsY. ø±\˙\≈£î ˙{Ï düeTdü´\≈£î eT]j·TT eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·T\≈£î XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ #˚j·÷\ì, düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘ê ìï ø£$TwüqsY m+.mdt.CÀ´‹, Ä~Hêsêj·TD ¬s&ç¶øÏ n+<äCÒXÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø±\˙ yêdüT\T lìyê düT\T sêeTT, eTÚ˝≤*, <ä÷<äeTà, düTes¡í bÕ˝§ZHêïs¡T.

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£\≈£î bÕغ ø±sê´\j·÷\T eTTkÕÔãT Ä\÷s¡T &çôd+ãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq Ä\÷s¡T |ü≥ºD+˝À H˚&ÉT q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\T |òüTq+ >± »s¡T|ü⁄ø=qT≥≈£î ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚ X¯+, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·÷\T eTTkÕÔ ãj·÷´sTT. u≤´qs¡T¢, ø£{Ö≥T¢, $<äT´‘Y BbÕ\+ø£s¡D‘√ dæ<ä›eTj·÷´sTT. Hêj·T≈£î

\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒj·T&ÜìøÏ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ q\TeT÷ \\ qT+∫ bÕغ\ n_Ûe÷qT\T, bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T $X‚wü+>± Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T.e∫Ãq n_Ûe÷qT\≈£î |òü\ Vü‰sê\ kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü Hêj·T≈£î\T düeT≈£L s¡TdüTÔHêïs ¡qï düe÷#ês¡+.

Á|üC≤ ùdy˚ \ø£å´+>± |üì#˚kÕÔ: ø±≥kÕì ø√yÓ\≈£î+≥¢ &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô):Á|üC≤ùdy˚ \ø£å´+>± |üì#˚kÕÔqì ãq>±q|ü˝…¢ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ bÕ+&ÉTs¡+>∑kÕ«$T <˚ekÕúq Ä\j·T ø£$T{° #Ó’s¡àHé>± dü|üÔ–] Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶ Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡yêìøÏ eTTK´ n‹~Û>± myÓTà˝Ò´ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T y˚πs yê´bÕsê\T ø£*Ze⁄+≥÷ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&És¡ì ø=+<äs¡T nb˛Vü≤|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Hê≈£î m≥Te+{Ï yê´bÕsê\T ˝Òeì Á|ü»\≈£î ùde#˚j·T&ÜìøÏ ‘êHÓ|ü⁄Œ&É÷ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qHêïs¡T. Ä\j·T n_Ûeè~ΔøÏ

ø±eTHé >∑T&é |òü+&é qT+∫ m≈£îÿe ì<ÛäT\T ‘Ó|æŒ+∫ Äj·Tq n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï myÓTà˝Ò´≈£î bÕ\ø£ eT+&É* düuÛÑT´\T &Ó’¬sø£ºs¡¢qT, eø˘Œ¤uÀs¡T¶ yÓT+ãs¡¢qT, e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’¬sàHé\qT ìj·T$T+#˚ Vü≤≈£îÿ ø£*Ze⁄+<äHêïs¡T. 1990˝À Ä\j·T ø£$T{° #Ó’¬sàHé>± m‘·Ô|ü⁄ Hêsêj·TD ¬s&ç¶ì Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Ä\j·T ø£$T{° #Ó’¬sàHé dü|üÔ–] Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶, bÕ\ø£ eT+&É* düuÛÑT´\T>± ¬ø.*+>∑eTà, <ädüÔ–]\T Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ÇHéôdŒø£ºsY k˛eTX‚Ks¡¬s&ç¶, áz eT~›˝Ò{Ï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’mkÕ‡sYY ø±+Á¬>dt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îqï j·TTe≈£î\T Ä\÷s¡T &çôd+ãsY 31: eT+&É\ πø+Á<ä+˝À j·TTe≈£î\ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. X¯ìyês¡+ ÄbÕغ Hêj·T≈£îsê\T s¡eTDeTà Ä<Ûä«s¡´+˝À #ê+<äT u≤wü, qπ>wt, qs¡dæ+VüQ\T, |”sYeTVü≤eTà<é‘√ bÕ≥T eT]ø=+<äs¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´ eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\≈£î Äø£]¸‘·T\yÓTÆ yÓ’mdt »>∑Hé kÕú|æ+∫q yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·THêïeTHêïs¡T. ÄbÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T sê+;Û+Hêj·TT&ÉT, eT+&É\ ø£˙«qsY ∫qï Ms¡qï, Hêj·T≈£î\T dü+Jej·T´, >∑&ɶ+ Á|ükÕ<é\ düeTø£å+˝À yês¡T bÕغ˝À #˚sês¡T.

&√Hé eT+&É\ Á|ü»\≈£î

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ eT]j·TT dü+Áø±+‹

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

kÕs¡j·T´

neTè‘·sêE

eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±], &√Hé.

m+|”æ&ûz, &√Hé

yÓ\T›]Ô, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : e´ekÕj·T ¬s’‘·T\T s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄\T yê&É≈£î+&É ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\T yê&ç n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~Û+#·e#·Ãì ø£s¡÷ï\T $q÷‘·ï |òü]º˝…’»sY‡ |ò”˝Ÿ¶ Ä|ò”düsY u≤\ø£èwüí nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq eT+&É\+˝Àì <ëdüs¡<=&ç¶, \øÏÎq>∑s¡+, _+–<=&ç¶ Á>±e÷˝À¢ì ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\T |ü+≥ kÕ>∑T˝À n~Ûø£+>± s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄\T yê&É≥+ e\q ÄVü‰s√‘·Œ‘·TÔ\T $wü‘·T\´+ nj˚T´ Á|üe÷<ä+ˇ ñ+<äì s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄\T m≈£îÿe>± yê&É≥+ e\q Áø£eTÁø£eT+>± uÛÑ÷kÕs¡+ ‘·–Zb˛sTT |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT\T ‘·–Zb˛‘·THêïsTT. n<˚ $<Ûä+>± e÷qe, »+‘·Tyê[øÏ eTT|ü⁄ŒqT ø£*–düTÔ+<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. $q÷‘·ï |òü]º˝…’»sY‡ ms¡Te⁄\qT yê&ç‘˚ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~Û+#·e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ÷$T˝Àì $TÁ‘· |ü⁄s¡T>∑T\T, dü÷ø£åàJe⁄\T, |ü+≥\≈£î y˚T\T #˚dü÷Ô ¬s’‘·T\≈£î n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T n+~dü÷Ô ˝≤uÛ≤\qT n]®+#·e#·ÃHêïs¡T. n˝≤π> $q÷‘·ï |òü]º˝…’»sY‡ yês¡T n+~düTÔqï Jeq

ms¡Te⁄\T »+uÛÀ`111, JeHé, #Û˚»sY‡ ˝≤+{Ï ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\T $»j·T Á>√yÓ÷sY nìï |ü+≥\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·THêïs¡T. Jeq ms¡Te⁄\T n+~+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘·eT dü+düú qT+∫ eT]+‘· ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T #˚ùd ms¡Te⁄\qT rdüTø=kÕÔeTHêïs¡T. á dü<ädüT‡˝À Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, lqT, ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø£+ã–], _.sêe÷+»H˚j·TT\T, Äj·÷ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ b˛sê≥ HêeT dü+e‘·‡s¡y˚T: πøM|”mdt ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : <ä[‘·T\T, –]»qT\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À ô|‘·Ô+<ës¡T\T>± e´eVü≤]düTÔqï Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± 2012 dü+e‘·‡sêìï <ä[‘·T\ b˛sê≥ HêeT dü+e‘·‡s¡+>± e÷s¡T<ë›eTì ≈£î\ $eø£å e´‹πsø£ b˛sê≥ dü+|òüT+ (πøM|”mdt) õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.$.Äq+‘Yu≤ãT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ s√E kÕúìø£ ø=‘·Ô ãkÕº+&é <ä>∑Zs¡˝Àì düT+<äs¡j·T´ dü]ÿ˝Ÿ @]j·÷˝À 2011 dü+e‘·‡s¡+ yÓTT‘·Ô+>± <ä[‘·T\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À $|òü\yÓTÆq 2‘·\\ ≈£î\ s¡ø£ÿdæ(Á|üuÛÑT‘·«+) ~wæºu§eTàqT πøM|”mdt õ˝≤¢ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T. πøM|”mdt q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T _.Á|üMDY≈£îe÷sY n<Ûä´ø£å‘·q »]–q ~wæºu§eTà <ä>∑Δ+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<˚›•+∫ πøM|”mdt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.&û. Äq+<äu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À H˚{Ïø° $eø£å‘·, n+≥sêì‘·q+ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì πøM|”mdt>± Á|ü‘·´ø£å+>± Á|ü‹ |òüT≥q\ <ë«sê 82 Á>±e÷˝À¢ s¡#·Ãã+&É\ô|’ ≈£Ls√Ãu…{≤ºeTHêï s¡T. ¨≥fi¯¢˝À ¬s+&ÉT >±¢düT\ |ü<䛋 ìs¡÷à*+∫, 8Á>± e÷˝À¢ <ä[‘·T\≈£î øåös¡+ #˚sTT+#êeTHêïs¡T. dü+|òüT+>± kÕe÷õø£ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔHêï,

Á|üuÛÑT‘·«+, n~Ûø±s¡T\T kÕe÷õø£ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ e÷~ ø±<äì nqï≥T¢ Ç+<äT˝Àì $eø£å #·÷|ædüTÔHêïs¡ Hêïs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± eTs√ yÓ’|ü⁄ <ä[‘·, –]»qT\ô|’ <ë&ÉT\T, Vü≤‘·´\T, n‘ê´#êsê\T ô|]–b˛‘·THêï, yê{Ïì ìs¡÷à*+∫ <ä[‘·T\ s¡ø£åD¬ø’ ñHêï md”‡, md”º ø£MTwüHé≈£î #ÛÓ’s¡àHéqT, düuÛÑT´\qT ìj·T$T+#·&ÜìøÏ ã<äT\T $eø£å‘· #·÷|æq ô|‘·Ô+<ës¡T\≈£î j·÷+{Ïdæù|≥Ø u…sTT˝Ÿ\T eT+ps¡T #˚sTTdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+ >± <ä[‘·T\≈£î »HêuÛ≤ ÁbÕ‹bÕ~Ûø£q πø{≤sTT+#ê*‡q, πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\qT >∑‘· 30dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À <ë<ë|ü⁄ 30 y˚\ ø√≥T¢ <ë] eT[¢+#ês¡Hêïs¡T. ‘·\ e+#·T≈£î+{≤s¡T <ä[‘·T˝Ò ø£<ë nqï #·T\ø£q uÛ≤e+‘√ ñqï Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\≈£î e´‹πsK+>± 2012 dü+e‘·‡sêìï <ä[‘· b˛sê≥ HêeT dü+e‘·‡s¡+>± e÷s¡T <ë›eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À πøM|”mdt q>∑s¡ ø±s¡´<ä ]Ù ÄsY.|æ.nqïj·T´, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T m+.sê»X‚KsY, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.ô|<ä›u≤ãT, Hêj·T≈£î\T düTBÛsYsêE, u≤\e⁄X‚ì, Hê>∑sêE, #·\|ü‹, düT<Ûëø£sY, <ëdüT, qs¡dæ+VüQ\T, dü‘·´+, k˛y˚Twt, Á|ü‘ê|t, ;d” u≤\qï, qπswt\‘√ bÕ≥T 20 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ\\T >∑&ç∫Hê yÓ\>∑ì M~ÛBbÕ\T

ne÷àsTTøÏ #·<äTe⁄ ˝Òø£b˛‘˚

eT+Á‘ê\j·T+ &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq eT+Á‘ê\j·T+˝Àì kÕúìø£ sê|òüTy˚+Á<ä kÕ«$T q>∑sY ø±\˙øÏ yÓfi‚¢ s¡Vü≤<ë] Á|üø£ÿq M~˝…’≥T¢ yÓ\T>∑ø£ HÓ\s√E\T >∑&ç∫+~. nsTTHê n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. Á|ü»\T kÕj·T+Á‘·+ <ë{Ï‘˚ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T‘·T+<äì, sêÁ‘· y˚fi¯ ãj·T≥≈£î sêe&ÜìøÏ uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*|æHê yês¡T ìs¡¢ø£å´+>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ M~˝…’≥T¢ yÓ*π>˝≤ #·÷&Ü\ì ø±\˙ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

uÛÑ$‘·≈£î s¡÷|ü+ ˝Ò<äT

|æ≥º ø=+#Ó+ ≈£L‘· |òüTq+ ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À _˝Ò¢ø£˝Ÿ C…&é|”ôV≤#Y dü÷ÿ˝Ÿ ˝À ìs¡«Væ≤+∫q uÛÑ>∑eBZ‘· ø£+sƒ¡düÔ b˛{°˝À¢ @ø£ ‘ê{Ï>± 112XÀ¢ø± \T #Ó|æŒ ‘·Ts¡«>∑\T¢≈£î #Ó+~q _+<ÛäT e÷<Ûä$ nH˚ $<ë´]úì Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ¬>\Tbı+~ n+<ä] eTqï\qT bı+~+ ~. áyÓT kÕúìø£ ÄdüŒ] C…&é|”ôV≤#Y dü÷ÿ˝Ÿ˝À 6e ‘·s¡>∑‹ Ç+^¢wt MT&çj·T+ #·<äTe⁄‘√+~. á b˛{°˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 29 eT+~ $<ë´]úì\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£dü÷Ôsꓤ>±+BÛ dü÷ÿ˝Ÿ˝À #·<äTe⁄‘·Tqï ns¡TD nH˚ $<ë´]ú˙ á b˛{°˝À¢ ¬>*bı+~+~. >∑‘· ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ ø£s¡÷ï\T˝À »]–q uÛÑ>∑eBZ‘· b˛{°˝À¢ Á|ü<∏äeTkÕúq+ ¬>*∫ Ábı‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQeT‹ì $<ë´]úì _+<ÛäTe÷<Ûä$ ¬>\Tbı+~+~. á $<ë´]ú˙ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ÄsYM.düT˙‘· u≤sTT, m+|”&ûy√ XÊ´eT\, ]f…ÆsY¶ {°#·sY uÛÑ>∑e+‘·|üŒ, ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù lìyêdüT\T n_Ûq+~+#ês¡T. n˝≤π> $<ë´]ú˙ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ≈£L&Ü n_Ûq+~+#ês¡T.

ãq>±q|ü˝…¢, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä#ês¡´ m˙®.s¡+>∑ e´ekÕj·T $X¯« $<ë´\j·T+ ø£fi≤XÊ\ $<ë´]ú˙\T, u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úì\T C≤rj·T ùdyê |ü<∏äø£+ô|’ |ü≥ºD |ü⁄s¡ M<ÛäT\ >∑T+&Ü sê´© ìs¡«Væ≤+∫ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ q+<äT yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ne÷àsTTøÏ #·<äe⁄ ˝Òø£b˛‘˚ uÛÑ$‘·≈£î s¡÷|ü+ ñ+&É<äì Á|ü‹ $wüj·T+˝À Ád”Ô\T ≈£L&Ü eT>∑ yê]‘√ düe÷q+>± m<ä>∑>∑\s¡ì, ø±e⁄q Á|ü‹ Ä&É |æ\¢qT ã&ç˝À #˚]Œ+∫ ñqï‘· $<ä´\T nuÛÑ´dæ+#˚ $<Ûä+>± #˚j·÷\ì Ä&É |æ\¢\T ˝Òì Ç\T¢ <˚e‘·\T ˝Òì >∑T&ç e+{Ï<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ä&É |æ\¢\ #·<äTe⁄ e\¢ ñ+&˚ ñ|üjÓ÷>±\T >∑T]+∫ yês¡T $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ä+ &Ó’¬sø£ºsY <Ûäq\øÏÎ, u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T dü«s¡÷|üsêDÏ, ø£fi≤XÊ\ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

&√Hé ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ eT]j·TT dü+Áø±+‹

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T sêCŸ {≤ø°dt j·÷»e÷q´+ ÁbıÁÁ|üsTT≥sY, eT*¢ø±s¡T®q &√Hé


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Vü≤‘·´\‘√ uÛÑj·÷+<√fi¯q\T ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : #·{≤ºìï neT\T #˚j·÷*‡q b˛©düT\T n$˙‹ eT‘·TÔ˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É≥+‘√ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T |üP]Ô>± n<äT|ü⁄‘·bÕŒsTT. B+‘√ >∑‘· Hê\T>∑T HÓ\\ e´e~Û˝À Hê\T>∑T Vü≤‘·´\T »]–q dü+|òüT≥q\T >√HÓ>∑+&É¢ eT+&É\+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ md”Œ •eX¯+ø£sY Á|ükÕ<é XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ô|’ |ü\Te÷s¡T¢ ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚dæq|üŒ{Ïø° Ä ôV≤#·Ã]ø£\T >√HÓ>∑+&É¢ b˛©dtùdºwüHé˝À e÷Á‘·+ neT\T≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. ùdºwüHé˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï b˛©düT\T n~Ûø±s¡T\T dü+bÕ<äqπø ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡qï $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. B+‘√ 9HÓ\˝À¢ eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >√HÓ>∑+&É¢˝À <äX¯eT ñ‘·‡yê\˝À C≤|òüsY nH˚ j·TTe≈£î&ÉT yÓTT<ä{Ï uÛ≤s¡´ì Vü≤‘·´ #˚dæ ¬s+&√ ô|[fl #˚düT≈£îHêï&Éqï ø£ø£å´‘√ yÓTT<ä{Ï uÛ≤s¡´ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T C≤|òüsY(30)qT |òüTÀs¡+>± Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. >√HÓ>∑+&É¢ môd’‡>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Hê>∑sê»sêe⁄ HÓ\ |üP]Ô ø±≈£î+&ÜH˚ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì y˚eTT>√&ÉT Á>±eT+˝À \ø£åàqï(40) nH˚ e´øÏÔ bÕ‘·ø£ø£å´\≈£î Á|ü‘·´s¡TΔ\ #˚‘·T˝À¢ Vü≤‘·+ nj·÷´s¡T. B+‘√ môd’‡ ôd\e⁄˝À¢ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. n|üŒ{Ï qT+∫ ùdºwüHé˝À b˛©düT\ Vü≤yê CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·T+~. nÁø£eT dü+bÕ<äq eT÷&ÉT |ü⁄e⁄«\T, Äs¡T ø±j·T\T>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ >√HÓ>∑+&É¢ b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚j·÷\+fÒ CÒãT˝À ø£˙dü+ ◊<äT y˚\ s¡÷bÕj·T\T ñ+&Ü*‡+<˚..n+fÒ É¢ ùdºwüHé˝À ˝≤ n+&é Äs¡¶sY |üP]Ô>± eTdüø£u≤]b˛‘·T+~. >√HÓ>∑+&É¢ môd’‡ ôd\e⁄˝À¢ ñ+&É≥+‘√ b˛©düT\T XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ >∑T]+∫ |ü{°º|ü≥ºq≥T¢ e´eVü≤]+#ês¡T. B+‘√ >∑‘· HÓ\

n<äT|ü⁄‘·|æŒq XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T >√HÓ>∑+&É¢˝À es¡Tdü>± Hê\T>∑T Vü≤‘·´\T n$˙‹ eT‘·TÔ˝À b˛©düT\T

s√E\ ÁøÏ+<ä≥ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‹|üŒq÷s¡T Á>±eT+˝À bı\+ ‘·>±<ä $wüj·T+˝À k˛y˚TX¯«s¡¬s&ç¶(50) nqT e´øÏÔì <ëj·÷<äT˝Ò <ë&ç #˚dæ Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. á dü+|òüT≥q »]–q HÓ\˝ÀH˚ |ü⁄≥ºbÕX¯+ Á>±eT+˝À ≈£îs¡Te #ê|ü\ Vü≤qTeT+‘·T(26) nH˚ j·TTe≈£î&çì >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T n‹ øÏsê‘·ø£+>± y˚≥ ø=&Éefi¯¢‘√ q]øÏ Vü≤‘·´ #˚dæ Vü≤qTeT+‘·T yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ‘√ |üsêØ nj·÷´s¡T. H√¬>>∑+&É¢ eT+&É\ |ü]~Û˝À »s¡T>∑T‘·Tqï es¡Tdü Vü≤‘·´\‘√ eT+&É\ Á|ü»\T m|üŒî&ÉT @+ »s¡T>∑T ‘·T+<√qì uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê b˛©düT ñqï‘· n~Ûø±s¡T\T ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ >√HÓ>∑+&É¢ b˛©düT\ |üì rs¡Tô|’ <äèwæº kÕ]+∫ XÊ+‘· uÛÑÁ<ä‘·\qT ø±bÕ&Ü*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

yêVü≤q<ës¡T\ ÁbÕD uÛÑÁ<ä‘˚ <Û˚´j·T+ yês¡+ s√E\bÕ≥T s¡Vü≤<ë] uÛÑÁ<ä‘· yês√‘·‡yê\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, düTes¡íyês¡Ô : yêVü≤q <ës¡T\ ÁbÕD uÛÑÁ<ä‘˚...<Û˚´j·T+>± s¡Vü≤<ë] uÛÑÁ<ä‘· yês√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äغ@ &û{°d” •esê+ Á|ükÕ<é #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ _.‘ê+Á&ÉbÕ&ÉT˝Àì Äغ@ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï qT+∫ @&ÉT s√E\ bÕ≥T 23e s¡Vü≤<ë] uÛÑÁ<ä‘· yês√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ qT+∫ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø nj·÷´j·THêïs¡T. á yês√‘·‡yê˝À¢ Á|üe÷<ë\T

‘ÓkÕÔsTT...ø£˙ïfi¯ó¢....uÛÑÁ<ä‘· ø£*ŒdüTÔ+~... Äq+<ä+.. .nqT Áb˛Á>±+ <ë«sê s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ô|’ ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü≥ºqTHêïeTHêïs¡T. 2011˝À #√≥T#˚düT≈£îqï s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\≈£î >∑\ ø±s¡D≤\qT ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô 2012˝À Ä ‘·|ü⁄Œ\T »s¡T>∑≈£î+&Ü ‘·–Z+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü≥ºqTHêïeT Hêïs¡T. Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ 100 ø√≥¢ \øå±´ìï kÕ~Û+ #˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡÷. 68.04 ø√≥¢ \øå±´ìï kÕ~Û+#êeTHêïs¡T. $T–*q \øå±´ìï ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

b˛©dt ø±ìùdºãT˝Ÿ≈£î >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düHêàq+ ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 31(düTes¡í yês¡Ô): ø£Hédü÷´eTsY‡ Ábıf…ø£åHé j·÷ø˘º 1986 kÕú|æ+∫ 25 dü+e‘·‡sê\T |üP¬s’Ôq dü+<äs¡“¤+>± @|” ø£Hédü÷´eTsY‡ ø√`Ä]¶H˚wüHé øöì‡˝Ÿ n+&é >∑sYÔ|ü⁄] ø£Hédü÷´eTsY‡ øöì‡˝Ÿ $$<Ûä s¡+>±˝À¢ Á|üC≤ùde #˚ùd e´≈£îÔ\≈£î @|” >√˝Ÿ¶ øÏ+>¥ nyêsY¶ 2011 Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+~. á nyês¡T¶≈£î ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+˝À |òæ+>∑sYÁ|æ+{Ÿ $uÛ≤>∑+˝À bò˛{ÀÁ>±|òüsY>± |üì#˚ùd ø±ìùdºãT˝Ÿ ÄsY.düT≈£îe÷sY, |”d”.2812 ‘·qT #˚dæq ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\ bò˛{À\T |ü+|ü&É+ »]–+~. Ç‘·qT |ü+|æq bò˛{À\qT |ü]o*+∫ ø±ìùdºãT˝ŸqT @|” >√˝Ÿ¶ øÏ+>¥ nyêsY¶ 2011≈£î m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+~. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T u≤\ eTVæ≤fi≤ Á|ü>∑‹ ÁbÕ+>∑D+˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À

>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.mHé.$wüßí eT]j·TT Ä#ês¡´ Hê>±s¡T®q j·T÷ìe]‡{° yÓ’dt #êq‡\sY Ábıô|òdüsY ¬ø.$j·THêïsêe⁄ <äTXÊ›\Tyê, yÓTyÓT+{À eT]j·TT dü]º|òæπø{Ÿ‘√ ø±ìùdºãT˝Ÿ e÷düºsY düT≈£îe÷sYqT düHêàì+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|”

ø£Hédü÷´eTsY‡ ø√`Ä]¶H˚wüHé øöì‡˝Ÿ Áô|dæ&Ó+{Ÿ #·<ä\yê&É Vü≤]u≤ãT, uÛÑ÷bÕfi¯+ dürwtu≤ãT eT]j·TT $$<Ûä õ˝≤¢\qT+&ç e∫Ãq yês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. @|” >√˝Ÿ¶ øÏ+>¥ nyêsY¶ 2011 e∫Ãq dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT n~Ûø±s¡T\T, $TÁ‘·T\T düT≈£îe÷sYqT n_Ûq+~+#ês¡T.

Ä~yês¡+, 1 »qe], 2012

s¡M+Á<ä uÛ≤s¡‹˝À |òüTq+>± q÷´Çj·TsY y˚&ÉTø£\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, düTes¡íyês¡Ô : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì >±j·TÁ‹ mùdº{Ÿ‡˝À ñqï s¡M+Á<ä uÛ≤s¡‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À 2012 q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\T |òüTq+ >± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Ä bÕsƒ¡XÊ\ õ˝≤¢ nø±&É$Tø˘ Ç+#ÛêsY® õ. \ø£åàDsêe⁄ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\ düVü≤ø±s¡+ ‘√ s¡÷bı+~+∫q n‹ ô|<ä› 2012 q÷´Çj·TsY k˛ïyÓT Hé u§eTàqT Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ |ü+&ÉT>∑ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ »s¡T|ü⁄ø√<ä>∑Z |ü+&É>∑Hêïs¡T. 2012 ©|ü⁄ dü+e‘·‡s¡eTì, 4 @fi¯¢ ø√kÕ] á ©|ü⁄ dü+e‘·‡s¡+ edüTÔ+<äHêïs¡T. Ç+<äT˝À |òæÁãe] HÓ\≈£î 29 s√E\T ñ+&É&É+ $X‚wüeTHêïs¡T. q÷´eTsê\J Á|üø±s¡+

2012 n+ø£eT÷\+ X¯óuÛÑdü÷#·ø£eTHêïs¡T. á dü+e ‘·‡s¡+ $TÁX¯eT |òü*‘ê\‘√ ≈£L&ç ñ+≥T+<äHêïs¡T. $ <ë´s¡Tú\T ‘·eT˝Àì ∫qï, ∫qï ˝ÀbÕ\qT n~Û>∑ $T+∫, ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·T≈£î+≥÷ ñqï‘· \øå±´ \qT #˚s¡Tø√yê\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À $<ë´s¡Tú\T Vü‰´|” q÷´Çj·TsY ^‘êìï ÁXÊe´+>± Ä˝≤|æ+#ês¡T. s¡+>∑T, s¡+>∑T\ $<äT´›BbÕ \‘√, s¡+>∑T \ ø±–‘ê\‘√ bÕsƒ¡XÊ\qT |üP]Ô>± n\+ø£ ]+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ñbÕ<Ûë´ j·TT\T ˇø£] ø=ø£s¡T q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ 2012 q÷‘·q dü+e‘·‡sêìøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·÷ πøø˘qT ø√kÕs¡T.

eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ <Ûäq <ëVü≤+ &√Hé, &çôd+ãsY 31, düTes¡íyês¡Ô :&√H√¢ eT<ä´+ neTàø±˝À¢ me÷àØŒ <Ûäs¡\ ìã+<Ûäq neT\Tπø H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ me÷àØŒ <Ûäs¡\πø eT<ä´+ neTàø±\T »s¡bÕ\ì #ÓãT‘·THêï, Äu≤ÿØ XÊK n~Ûø±s¡T\T πødüT\T ô|&ÉT‘·÷ ,»]e÷Hê y˚kÕÔeT+≥÷ Á|üø£≥q\T #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T e÷Á‘·+ ‘·eT |ü+<∏ë ‘·eT<˚qì ìs¡÷|ædüTÔHêïs¡T. $|üØ‘·yÓTÆq <Ûäq <ëVü≤+‘√ Ä yê´bÕs¡T\T eT<ë´ìï ‘·eT ÇwüºyÓTT∫Ãq Ø‹q $Áø£sTTdü÷Ô....kıeTTà #˚düT≈£î+≥T Hêïs¡T. eT<ä´bÕq Á|æj·TT\ CÒãT\≈£î ∫\T¢\T ô|&ÉT ‘·÷H˚ ñHêïs¡T. |ü≥ºD+˝À 10 eT<ä´+ cÕ|ü⁄\˝À >∑]wüº neTàø£|ü⁄ <Ûäs¡\qT ìj·T+Á‘·D˝ÀìøÏ ‘Ó#êÃeTì d”◊ sê»X‚KsY >ö&é Á|üø£{Ï+∫q ˇπø ˇø£ s√Eπø eT*¢ <äs¡\≈£î ¬sø£ÿ\T e#êÃsTT. dæ+&çπø≥T <ës¡T\T n~Ûø±s¡T\≈£î ø±düÔsTTHê ‘·è|æÔø£*Z+#ê\qT≈£îHêïs√.. ˝Òø£ yê] Ä<˚XÊ\qT ˇø£ÿkÕ¬s’Hê bÕ{Ï<ë›+ nqT≈£îHêïs√ ø±˙ >∑]wüº <äs¡\πø eT<ä´+ cÕ|ü⁄\≈£î ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î neTàø±\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+‘√ eT]+‘· CÀs¡T>± yê´bÕs¡+ #˚j·÷\ì bÕ‘· |ü<䛋˝ÀH˚ n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î neTà&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. n~Ûø±s¡T\T ‘·eT {≤¬sZ{ŸqT #˚s¡Tø√yê˝À.. eT<ä´+ <Ûäs¡\T ìj·T+Á‹+ #ê˝À... @MT ns¡ú+ ø±ì dü+~>∑›+˝À ñ+&çb˛j·÷s¡T. ø£s¡eeT+fÒ ø£|üŒ≈£î ø√|ü+, $&Ée eT+fÒ bÕeTT≈£î ø√|ü+ nqï #·+<ä+>± n~Ûø±s¡T\ |ü]dæú‹ <äj·T˙ j·T+>± e÷]+~. n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î eT<ä´+ $Áø£sTT+#˚

&ûáøÏ

$q‹|üÁ‘·+ Ç∫Ãq ÄyêCŸ q+<ë´\ ({ÖHé) düTes¡íyês¡Ô :` kÕúìø£ ÄyêCŸ&ç$»Hé ø£$T{° düuÛÑT´\T $<äT´‘Yø√‘·, #êØ®\yÓ÷ ‘·, #êØ®\T ô|+#·e<ä›ì &çáøÏ $q‹ |üÁ‘·eTTqT Ç#êÃs¡T. Ç|üŒ {Ïπø n~Ûø£<Ûäs¡\‘√ n‘·˝≤|ü⁄ ‘·\+ ne⁄‘·Tqï kÕe÷q´ Á|üC≤˙ ø±ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#ê\ì rdüTø=qï ìs¡ íj·T+ n_Ûeè~Δ qT+∫ n<Û√>∑‹øÏ HÓ{ Ϻy˚düTÔqï<äì, $<äT´‘Y#êØ®\ ô|+|ü ø£+ e\¢ õsêø˘‡, |æ+&çeTs¡ ˝≤+{Ï ∫s¡Tyê´bÕs¡T\T ∫qï|ü] ÁX¯eT\T <Óã“‹ì Áã‘·T≈£î uÛ≤s¡+ >± e÷s¡T‘·T+<äì, ø±ã{Ϻ ø£¬s+≥T#êØ®\ ô|+|ü⁄ìs¡íj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ñ|üdü+Vü≤]+ #·Tø=yê \ì ÄyêCŸ&ç$»Hé ø£$T{Ï yêb˛sTT+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyêCŸ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m+.&ç.eTTs¡TÔC≤, &ç$»Hé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nãT›˝ŸdüeT<é, ñbÕ<ä´ ≈£åî\T eTVü≤eTà<é VüQùdHé, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T nãT›˝ŸU≤*UŸ, ÄyêCŸ ø£$T{ÏdüuÛÑT´\T yÓTT<ä\>∑T yês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

me÷àØŒ <Ûäs¡ ˇø£ÿ s√Eπø |ü]$T‘·+ e÷s¡ì yê´bÕs¡T\ rs¡T |ü{Ϻ+#·Tø√(˝Ò)ì n~Ûø±s¡T\T cÕ|ü⁄\ô|’ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T es¡≈£î »]e÷Hê $~ÛkÕÔeTì dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° yê´bÕs¡T\≈£î NeT ≈£î{Ϻq≥¢sTTHê ˝Òø£b˛e&É+ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*ZdüTÔ+~. n≥T n~Ûø±s¡T\T.. Ç≥T eT+<äT u≤ãT\T yê´bÕs¡T\ <Óã“≈£î $\$\˝≤&˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ù|<ä yê]ì ì\Te⁄Hê eTT+#˚düTÔHêïj·Tì, n~Ûø£ <Ûäs¡\‘√ ì\Te⁄Hê <√#˚düTÔHêïs¡ì >∑]wüº <Ûäs¡\ô|’ neTàø±\T #˚j·Tø£ n~Ûø£ <Ûäs¡\ô|’ neTàø±\T #˚düTÔHêïs¡ì Á|üC≤ dü+|òü÷\T, ø£eT÷´ìdüTº bÕغ\T ñ<ä´e÷\T #˚dæ b˛©d tùdºwüHé e<ä› >∑‘·+˝À <Ûäsêï\T ôd’‘·+ #˚XÊs¡T. dæ+&çπø≥T¢ yê] πødüT˝À n~Ûø±s¡T\T ø°\T u§eTà\T>± e÷sês¡ì, Á|ü‹ HÓ˝≤ eTT&ÉT|ü⁄\T rdüT≈£îì yê] yê´bÕsê\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡ì Äs√|üD\T #˚dæq|üŒ{Ïø° |òü*‘·+ ˝Òø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\qT K∫Ñ·+>± neT\T #˚dü÷Ô ìø£ÿ∫Ã>± eT<ä´+ <Ûäs¡\qT >∑]wüº <Ûäs¡\πø ny˚Tà˝≤ #·÷&Ü\ì eT+<äT u≤ãT\T $qï$+#·T≈£î+ ≥THêïs¡T. e#˚à ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝ÀHÓ’Hê ‘·eT ø√]ø£ rπsHê nì yês¡T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\≈£î

q>∑<äT ù|ò‘Y ¨+ >∑T]Ô+|ü⁄ Ä<√ì &çôd+ãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì ns¡“¤Hé s¡÷s¡˝Ÿ eTTì‡|ü˝Ÿ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\T yÓTT‘·Ô+ 117 ñHêïsTT. n+<äT˝À 9 bÕsƒ¡XÊ\\T e÷Á‘·y˚T ù|ò‘Y ôVQ+ >∑T]Ô+∫+~. n+<äT˝À ø£\T¢uÛ≤$ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ ñ+&É≥+ $X‚wü+. á dü÷ÿ˝Ÿ≈£î q>∑<äT s¡÷|ü+˝À |ü~ y˚\T >∑T]Ô+|ü⁄ dü]º|òæπø≥Tº Çe«&É+ »]–+~. yês¡T bÕsƒ¡XÊ\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· {Ï.$., πs&çjÓ÷\ <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î uÀ~Û+#·≥+ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ X¯óÁuÛÑ‘· Çe«ìï |ü]>∑D˝À rdüTø=ì >∑T]Ô+#·&É+ »]–+~. n˝≤π> dü+düú ‘·s¡T|ü⁄q dü÷ÿ˝Ÿ f…Æ, u…\Tº, $<Ûë´s¡Tú\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ Çe«≥+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY CÀ´‹ #˚‘·T\ MT<äT>± q>∑<äT, >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ Çe«&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’.j·Tdt.ÄsY.dæ.|æ. Hêj·T≈£î\T &Ü. eT<ÛäTdüT<ÛäHé, m+.á.z. $X¯«Hê<∏é, m˝Ÿ.◊.dæ. Áu≤+#Y y˚TH˚»sY lìyêdüT\T, &Óe\|tyÓT+{Ÿ Ä|ò”düsY Hê>∑uÛÑ÷wüD+, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ j·TTeHêj·T≈£î&ÉT uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] eT]j·TT ù|ò‘Y ôVQ+ &Ó’¬sø£ºsY &Üìj·T˝Ÿ Áù|yéT ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ePaper|Suvarna Vartha Telugu Daily | 1-1-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh,Hyderabad, ePaper, Online Telugu News Paper, Net News, Thaja Varthalu.