Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

040, 66025132, 92480 45178

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 80 k˛eTyês¡+ @Á|æ˝Ÿ 9, 2012

#·s¡Ã\T |òü\Á|ü<ä+

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

H˚&ÉT dü«<˚XÊìøÏ j·TTM

f…ÆyéT {≤|t `100˝À yÓ÷&û?

q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 8: πøq‡sY yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï kÕºsY u≤´{Ÿ‡eTHé j·TTesêCŸ dæ+>¥ nyÓT]ø±˝À ∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ H˚&ÉT (k˛eTyês¡+) &Ûç©¢øÏ #˚s¡Tø√qTHêïs¡T. >∑‘· »qe] qT+∫ e÷]à es¡≈£î uÀdüºHé ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt πøq‡sY Øôd]Ã˝À eT÷&ÉT <äbòÕ\T j·TTMøÏ ø°yÓ÷<∏Ós¡|ò” ∫øÏ‘·‡ »]–+~. ∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+, Á|üdüTÔ‘·+ \+&ÉHé˝À ñqï j·TTesêCŸ H˚&ÉT dü«>∑èVü‰ìøÏ #˚s¡Tø√qTHêïs¡T. ªm≥ºπø\≈£î dü«>∑èVü‰ìøÏ #˚s¡T≈£îH˚ s√E e∫Ã+~. H˚&ÉT Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£î+{≤. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT, ùdïVæ≤‘·T\qT, ø£\TdüTø√uÀ‘·Tqï+<äT≈£î dü+‘√wü+>± ñ+~. y˚Tπs uÛ≤s¡‘Y eTVü‰Héμ nì j·TTM {Ï«≥ºsY˝À b˛dtº #˚XÊs¡T.

q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 8: f…ÆyéT e÷´>∑C…’Hé {≤|t 100 düπs« C≤_‘ê˝À >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û ñ+&˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± n‘·´+‘· Á|üuÛ≤eo\T¬s’q 200 eT+~ e´≈£îÔ\ C≤_‘êqT f…ÆyéT s¡÷bı+~k˛Ô+~. M]˝À e+<äeT+~ ù|s¡T¢ e#˚à dü+∫ø£˝À Á|ü#·T]+#·qT+~. {≤|t 100˝À yÓ÷&û ù|s¡T ñ+&˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ Ç+≥πsï{Ÿ˝À Äj·Tq≈£î ñqï bòÕ˝ÀsTT+>¥. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ÷&çì f…ÆyéT |üÁ‹ø£ Äø±XÊì¬ø‹Ô+~. sêuÀj˚T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt j·TTeH˚‘· sêVüQ˝Ÿ >±+BÛøÏ ($T>∑‘ê 2˝À)

yê[¢<ä›]ø°

uÛÑ+>∑bÕfÒ C…’|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 8: bÕøÏkÕÔHé n<Ûä´≈£åî&ÉT ndæ|òt n© »sê›Ø‘√ #·s¡Ã\T |òü\Á|ü<ä+>± kÕ>±j·Tì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ &Üø£ºsY eTH√àHéVü≤Hédæ+>¥ ù|s=ÿHêïs¡T. <Ó’«bÕøÏåø£ n+XÊ\ô|’ »sê›Ø‘√ ùdïVü≤|üPs¡«ø£+>± #·s¡Ã\T »]|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Çs¡T<˚XÊ\eT<Ûä´ <Ó’«bÕøÏåø£ dü+ã+<Ûë\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTTøÏ sêyê\ì ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥T¢ Á|ü<Ûëì #ÓbÕŒs¡T. Çs¡Te⁄] eT<Ûä´ düTe÷s¡T ns¡>∑+≥bÕ≥T #·s¡Ã\T »]>±sTT. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ C≤sê›Ø‘√ #·s¡Ã\T »]|æq nq+‘·s¡+ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. bÕøÏkÕÔHé |üs¡´≥q≈£î sêyê*‡+~>± »sê›Ø ÄVü‰«ì+#ês¡ì,BìøÏ ‘·eT ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. »sê›Ø‘√ #·s¡Ã\T »]–q rs¡Tô|’ Á|ü<Ûëì dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ø±>±, eTT+ãsTT <ë&ÉT\ dü÷Á‘·<ës¡T&ÉT düsTT<é eTVü≤eTà<é Vü≤|ò”CŸ $wüj·TyÓTÆ bÕøÏkÕÔHé n<ä´≈£åî&ÉT ndæ|òt n© »sê›Ø e<ä› Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ Á|ükÕÔ$+#ês¡T. nsTT‘˚ Bìô|’ #·]Ã+#ê*‡ ñ+<äì »sê›Ø #Ó|æŒ <ë≥ y˚‘· <Û√s¡DÏ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ uÛ≤s¡‘Y≈£î #˚s¡T≈£îqï »sê›ØøÏ &Ûç©¢ $e÷HêÁX¯j·T+˝À |òüTqkÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. nø£ÿ&ç qT+∫ H˚s¡T>± Á|ü<ÛëqeT+Á‹ &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ìyêkÕìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Á|ü<Ûëì ‘·eT ìyêdü+˝À »sê›Ø ãè+<ëìøÏ $+<äT Ç#êÃs¡T. á $+<äT ø±´s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å Á|üeTTKT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯ »sê›Ø nJàsY˝Àì Á|üeTTK dü÷|ò” |ü⁄D´πøåÁ‘·+ <äsêZwüØ|òtqT <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± <äsêZ ø£$T{° »sê›ØøÏ |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ+~. nq+‘·s¡+ »sê›Ø Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚XÊs¡T. nJàsY <äsêZ≈£î ˇø£ $T*j·THé &Ü\s¡T¢ $sêfi¯+>± Ç∫Ãq≥T¢ »sê›Ø Á|üø£{Ï+#ês¡T. »sê›Ø |üs¡´≥q ($T>∑‘ê 2˝À)

»>∑Hé n$˙‹, nÁø£e÷\ô|’ $eTs¡Ù\ <ë&ç ñ|ü mìïø£\y˚fi¯ dü«s¡+ e÷]Ãq ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+‘·ø±\+ ø=+‘· z|æø£ |ü{Ϻq ø±+Á¬>dt bÕغ Çø£ πødüT\T, n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ yÓ’mdt‘√ bÕ≥T »>∑Héô|’ $eTs¡Ù\ dü«sêìï ô|+∫+~. ñ|ü mìïø£\T <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+<ä&É&É+‘√ bÕ≥T kÕúìø£ mìïø£\T ≈£L&Ü e#˚à neø±X¯+ ñ+&É≥+‘√ »>∑Hé \ø£å´+>± <ä÷≈£î&ÉT ô|+∫q≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~. ‘·«s¡˝À sêÁwüº+˝Àì |ü<Ó›ì$T~ nôd+;¢, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±+Á¬>düT Ç|üŒ{Ïπø Ç{°e\ »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ #êe⁄<Óã“‹qï~. n<˚ düeTj·T+˝À sêqTqï ñ|ü mìïø£\T 2014≈£î Á|” ô|ò’q˝Ÿ e+{Ï$. B+‘√ ø±+Á¬>dt m˝≤¬>’Hê ø=ìï kÕúHê\˝ÀHÓ’Hê m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ ¬>\yê\ì #·÷k˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À »>∑Hé ‘·eT ô|’q #˚düTÔqï $eTs¡Ù\≈£î n+‘˚ BÛ≥T>± düŒ+~+#ê\ì ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T ìs¡ísTT+#·≈£îqï≥Tº>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ Äj·Tqô|’ m<äTs¡T<ë&ç˝Àq÷ <ä÷≈£î&ÉT ô|+#·T‘·THêïs¡ì n+≥THêïs¡T. »>∑Héô|’ #êsY®w”≥T <ëK˝…’Hê m+<äT≈£î n¬sdüTº #˚j·T˝Ò<äì

neT˝≤|ü⁄s¡+ m+|” Vü≤s¡¸≈£îe÷sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. MôV≤#Y Ç|üŒ{Ïπø »>∑Hé C…’˝À¢ ñ+&Ü*‡+<˚qì n+≥THêïs¡T. |”d”d” N|òt u§‘·‡ ≈£L&Ü dü«s¡+ ô|+#ês¡T. >∑‘· ñ|ü mìïø£˝À¢ d”m+ ≈£L&Ü »>∑Hé \ø£å´+>± $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. Çø£ }s¡T≈£î+fÒ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T »>∑HéqT n$˙‹|üs¡T&ç>± ∫Á‹ø£]dü÷Ô, πødüT\qT ñ<ëVü≤]dü÷Ô $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. ø√ePs¡T ñ|ü mìïø£ ‘·s¡Tyê‘· C≤„H√<äj·T+ ø£*–q ø±+Á¬>dt »>∑HéqT {≤¬sZ{Ÿ #˚j·T&É+ $X‚wü+. ‘·q nÁø£e÷düTÔ\ πødüT $wüj·T+˝À dæ_◊ <äsê´|ü⁄Ô rs¡TqT ‘·|ü⁄Œ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. $yê<ëdüŒ<ä 26Jy√\ e\¢H˚ »>∑Hé uÛ≤Ø>± ÄdüTÔ\T ≈£L&Éu…{≤ºs¡ì Á|ü‹|üøå±\T ($T>∑‘ê 2˝À)

eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\T ñ|òt! ád” cÕø˘ yÓ’mkÕ‡sY d”|”øÏ bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ Çe«˝ÒeTì düŒw”ºø£s¡D

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT,ø£&É|ü bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶øÏ πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ cÕø˘ Ç∫Ã+~. ‘·«s¡˝À |ü<Ó›ì$T~ nôd+;¢, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ç{°e\ ∫s¡+J$ sêJHêe÷ #˚dæq ‹s¡T|ü‹ kÕúq+˝À ‘·eT bÕغ nuÛÑ´]úøÏ bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+#ê\ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ mìïø£\ dü+|òü÷ìï ø√]+~. nsTT‘˚ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ $»„|æÔì mìïø£\ dü+|òüT+ ‹s¡düÿ]+∫+~. bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔqT Á|ü‘˚´ø£+>± πø{≤sTT+#·&É+ ≈£î<äs¡<äì ‘˚*à #Ó|æŒ+~. B+‘√ bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+#˚ n+X¯+ô|’ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫+~. ø±>± Ç+‘·≈£eTT+<äT ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ »]–q ñ|ü mìïø£\˝À yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ mìïø£\ dü+|òüT+ ($T>∑‘ê 2˝À)

{°&û|” qT+∫ ø±+Á¬>dt es¡≈£î. n|üŒq+>± nsTTqyê]øÏ ø£≥ºu…{≤ºs¡T y˚\ø√≥¢ $\TyÓ’q uÛÑ÷eTT\≈£î f…+&ÉsY bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î ø£≥ºu…{Ϻq yÓ’q+ ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ‘√ yÓ\T>∑T#·÷düTÔqï ìC≤\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): n~Ûø±s¡+˝À ñqï yês¡T y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q uÛÑ÷eTT\qT nsTTq yê]øÏ ø£≥ºô|&ÉT‘·Tqï yÓ’q+ #·+Á<äu≤ãT, yÓ’.mdt Vü≤j·÷+˝À uÛ≤Ø m‘·TÔq kÕ–+~. ø=ìï yê´bÕs¡ dü+düú\T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î \_› #˚≈£Ls¡Ã&É+ n+<äT≈£î Á|ü‹|òü\+>± y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q uÛÑ÷eTT\qT á ø£+ô|˙\≈£î dü+‘·s¡ŒD #˚j·T&É+ ø=+‘·ø±\+>± kÕ>∑T‘·Tqï~. eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\T nHê´Áø±+‘·yÓTÆq rs¡TqT á ø√D+˝ÀH˚ #·÷&Ü*‡ ñ+~. ◊{° ø£+ô|˙ eTTdüT>∑T ‘·–*+#·T≈£îì e∫à ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡+ kÕ–+∫q ‘·+‘·T á ≈£î+uÛÑø√D+˝À ø£ì|æk˛Ô+~. á uÛÑ÷eTT\ eT÷\+>± ˇø£ ˝≤´+ø√ dü+düú≈£î e#˚à Ä<ëj·Ty˚T |ü~y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ñ+≥T+<äì eø˘Œ¤ Á{ÏãT´q˝Ÿ Ç+»+ø£åHé Á|üø±s¡+ ˝≤´+ø√ ‘·~‘·s¡ dü+düú\T ìsêàD+, neTàø£+ e+{Ï ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T »s¡|ü&ÜìøÏ M˝Ò¢Ò<äT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh+ @s¡Œ&çq|ü⁄Œ&ÉT ¬syÓq÷´uÀs¡T¶ á ]ø±s¡T¶\qT <ÛäèMø£]+∫+~. ¬s+&˚fi¯¢ ‘·sê«‘· á eTDÏø=+&É Á>±eT+ C≤^s¡ì, C≤^sêΔØ $<Ûëq+ s¡<ä›sTTq+<äT e\¢ á uÛÑ÷$T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó+<äT‘·T+<ä+≥÷ Hê´j·TkÕúq+˝À |æ{ÏwüHé <ëK˝…’+~. ôV’≤ø√s¡Tº Bìì ø={Ϻy˚dæ eø˘Œ¤ ÄdæÔ>± >∑T]ÔdüTÔqï ¬syÓq÷´ uÀs¡T¶ ìs¡íj·÷ìï düeT]ú+∫+~. eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ »]|æq düπs« Á|üø±s¡+ á Á>±eT+ eø˘Œ¤ ÄdæÔ>± ˝Ò<äT. nsTT‘˚ 2001˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q ‘êC≤ düπs«˝À á

$XÊK|ü≥ï+(d”‘·eTà<Ûës¡), @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À eT<ä´+ <äTø±D≤\ nqTeT‹ bı+~q Äs¡T>∑Ts¡T _HêMT\ ù|s¡¢qT @d”; n~Ûø±s¡T\T Ä~yês¡+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. $XÊK˝À @d”; ø±sê´\j·T+ e<ä›≈£î yÓ[¢q $˝Òø£s¡¢≈£î Ä XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY m.ÄsY.Áoìyêdüsêe⁄ M] $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T yê´bÕs¡T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]+#êeTHêïs¡T. ¬s&ç

sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt<˚ $»j·T+ #·+Á<äu≤ãT e÷≥\T qy˚Tàdæú‹˝À Á|ü»\T ˝Òs¡T: u§‘·‡

eT<ä´+ <äTø±D≤\ _HêMT\T Mπs ù|s¡T¢ Á|üø£{Ï+∫q @d”;

?

uÛÑ÷$T eø˘Œ¤ ÄdæÔ nì yÓ\¢&Ó’+~. B+‘√ eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ 2006˝À dües¡DqT Á|üø£{Ï+∫+~. á Á>±eT+ eø˘Œ¤ ÄdæÔ nì, 1654 mø£sê\ 32 >∑T+≥\ yÓ’XÊ\´+ >∑\ uÛÑ÷$T ‘·eT<˚ nì yÓ\¢&ç+∫+~. nsTT‘˚ á ˝À>±H˚ #·+Á<äu≤ãT Á|üuÛÑT‘·«+ Bìì C≤^s¡T uÛÑ÷$T>± >∑T]Ô+∫, ãVüQfi¯ C≤‹ dü+düú\≈£î, <˚oj·T yê´bÕs¡ dü+düú\≈£î dü+‘·s¡ŒD #˚dæ+~. yÓ’.mdt n~Ûø±s¡s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· eT]ø=+‘· |ü+∫ ô|{≤º&ÉT. ◊{° n_Ûeè~Δ nH˚ eTTdüT>∑T ‘·–*+#·T≈£îì ø=ìï dü+düú\T y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡+ ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. eø˘Œ¤ ÄdæÔ>± uÛ≤$düTÔqï uÛÑ÷$T nq÷Vü≤´ Ø‹˝À á yê´bÕs¡ dü+düú\ bÕ\T ø±e&É+ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ nH˚ø£ nqTe÷Hê\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT. á uÛÑ÷$T eø˘Œ¤ ÄdæÔ>± ‘ê‘·\ ø±\+ Hê&˚ qyÓ÷<äT nsTT´+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì eTDÏø=+&É ÁbÕ+‘·+˝À eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\ $yê<ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ ˝≤´+ø√ ($T>∑‘ê 2˝À)

≈£Ls¡àHêj·TT&ÉT (60), d”s¡e⁄ <äTsêZsêe⁄ (30), düT+ø£] >∑+>±<Ûäs¡sêe⁄ (41), ø£s¡ø£ Hêsêj·TD|ü⁄Œ&ÉT )29), yÓqTï Áoìyêdüsêe⁄ (36), m+.sêeTT (47)\qT _HêMT\T>± >∑T]Ô+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. M]ì yÓTõÁùdº{Ÿ eTT+<äT Vü‰s¡»s¡T|ü]#êeTHêïs¡T. n˝≤π> ø=+<äs¡T yêdüÔe ô|≥Tºã&ç<ës¡¢ C≤_‘ê ≈£L&Ü ‘·j·÷s¡T #˚XÊeTì, ‘·«s¡˝À yê]˙ $#ê]kÕÔeTHêïs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± nìï õ˝≤¢˝À¢q÷ _HêMT\qT >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î @d”; eTTeTàs¡ <äsê´|ü⁄Ô #˚k˛Ô+<äHêïs¡T.

sê<Ûëø£èwüíHé bÕÁ‘·ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê* ` 2˝À

$XÊK|ü≥ï+, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ñ|ü mìø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î uÛÑ+>∑bÕ≥T ‘·|üŒ<äì, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´ Hêsêj·TD ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ¬s’‘·T\ s¡TD+ rs¡TÃ≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T. ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø±ìï 200 s√E\≈£î ô|+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–+ #·&É+˝À m˝≤+{Ï sêJ˝Ò<äì u§‘·‡ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ $XÊKõ˝≤¢˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï Äj·Tq bÕj·Tø£sêe⁄ ù|≥˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. kÕúìø£ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ø±+Á¬>dt bÕغ ø£≥Tºã&ç e⁄+<äì u§‘·‡ ù|s=ÿHêïs¡T. ndü\T e´ekÕj·T+ <ä+&É>∑ nqï {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, Ç|ü⁄&ÉT e´ekÕj·T+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É≥+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. Äj·Tq ($T>∑‘ê 2˝À)

>∑f…ºøÏÿ+#·+&ç ÇdüTø£ s¡yêD≤ Çã“+~ì ‘=\–+#ê\ì >∑˝≤¢ ns¡TD.. ô|+&ç+>¥ |üqT\ |üP]ÔøÏ ì<ÛäT\T Çyê«\+≥÷ eT]ø=+<äs¡T mìïø£\ y˚fi¯ düeTdü´\ô|’ d”m+qT ø£*dæq eT+Á‘·T\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì sêÁwüº eT+Á‘·T\T >∑˝≤¢ ns¡TD≈£îe÷], yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD, &ûπø ns¡TD, Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶\T Äj·Tq ìyêdü+˝À ø£*XÊs¡T. sêÁwüº+˝À ÇdüTø£ s¡yêD≤≈£î dü+ã+~Û+∫ düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\T, <ëìe\¢ ‘·˝…‘·TÔ‘·Tqï |ü]D≤e÷\qT eT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD≈£îe÷] eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. Bìe\¢ sêÁwüº+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Vü≤Ödæ+>¥ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ rÁe $|òü÷‘·+ @s¡Œ&ÉT‘√+<äì d”m+≈£î $e]+#ês¡T. Hê´j·TkÕúHêìøÏ yêdüÔe |ü]dæΔ‹ì Ç|üŒ{Ïπø yÓTÆì+>¥ n~Ûø±s¡T\T $qï$+#ês¡ì, Bìï Hê´j·TkÕúq+ |ü]o*+∫q ‘·sê«‘· Ç#˚à e÷s¡Z<äs¡Ùø±\≈£î nqT>∑TD+>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<ëeTì eT+Á‹øÏ d”m+ dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ ≈£L&Ü eT+Á‹ >∑˝≤¢ d”m+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î dü+ã+~Û+∫ eT+Á‘·T\T Á|ü<Ûëq+>± d”m+‘√ Á|ükÕÔ$+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Hê\T>√ ø£èwüßí&Óes√? ø±+Á¬>dt bÕغô|’ Vü≤]ø£èwüí #·˝À≈£îÔ\T d”m+≈£î e´ekÕj·T+ >∑T]+∫ ‘Ó©H˚‘Ó©<äT n+‘·s¡Z‘· ≈£îeTTà˝≤≥\‘√ bÕ\q n≥¬øøÏÿ+#ês¡T Ä~Û|ü‘·´ b˛s¡T˝À ø±+Á¬>dt..n$˙‹ Vü≤√s¡T˝À »>∑Hé ñ|ü mìïø£˝À¢ {°&û|”πø Á|ü»\ eT<䛑·T: Vü≤]ø£èwüí ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕ˜q+ sêÁwüº+˝À Hê\T>√ ø£èwüßí&ç ø√dü+ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï<äì, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT q+<äeT÷] Vü≤]ø£èwüí $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº+˝À Hê\T>√ ø£èwüßí&ÉT m|ü⁄&Ó’Hê sêy=#·Ãì m<˚›yê #˚XÊs¡T. &Ûç©¢ ô|<ä›\T Ä~X¯˝À Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡ì, ø±+Á¬>dt bÕغ z Á&Üe÷ ø£+ô|˙ e÷~]>± ‘·j·÷¬s’+<äì Vü≤]ø£èwüí <Ûä«CyÓT‘êÔs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT Vü≤]ø£èwüí MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ e´ekÕj·T+ >∑T]+∫ @e÷Á‘·+ ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT


2

z§¶¶¶ry=L`i rÛy™´sLRiLi ©´sVLi¿¡ ≤≥T∂÷d˝¡ \Æ™sxmso NRPμR∂VáVªRΩV©´sı»˝¡V ¡Vμ≥R∂™yLRiLi BLi≤T∂∏R∂V©±s FsN`P=˙|ms£qs ˙xmsøR¡VLjiLi¿¡©´s NRP¥R∂©´sLi Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS NRPáNRPáLi, NRPá™´sLRiLi lLi[zms©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ∏R∂VW¨s…fi Æ™sVVªRΩÚLi LRiuy˘ ªRΩ∏R∂WLki ry∏R∂VVμ≥R∂ ™yx§¶¶¶©yáª][ LS«¡μ≥y¨s \Æ™sxmso ™´søyË∏R∂V¨s, ≤≥T∂÷d˝¡ bP™yLRiVÕ˝‹[¨s xms÷¡NSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP G™´sW˙ªRΩLi xqs™´sWøyLRiLi B™´s*NRPVLi≤y ©´sxmns«figRi≤≥`∂ ™´sμÙR∂ ™´sW»¡V Æ™s[aS∏R∂V¨s NRP¥R∂©´sLiÕ‹[ }msL]‰©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi \|qs©´s˘LiÕ‹[¨s lLiLi≤R∂V NUPáNRP ≠sÀ≥ÿgSáV Æμ∂[aRP LS«¡μ≥y¨s\Æ™sxmso NRPμR∂á≤R∂Li æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @ryμ≥yLRifl·™´sV©´sı ™yLRiÚá©´sV ≠dsZNP[ zqsLig`i N]…Ì”¡xmsÆ≤∂[aSLRiV.  ¡Ã¡gSáV @LiVVæªΩ[, C NRP¥R∂©y¨sı @»¡V ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i, LS«¡μ≥y¨s \Æ™sxmso LS™´s≤R∂Li xqsx§¶¶¶«¡ ˙xms˙NTP∏R∂V @¨s, μy¨s gRiVLjiLi¿¡ LRiORPQfl· aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ GZNP[ ALi…‹[¨ds, B»¡V ≠dsZNP[ zqsLig`i ¨sLÙRiQ*LiμR∂LigS ª][zqsxm˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqs™´sWøyLRiLi B™y*÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s soøyËLRiV. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sÆ™s[μj∂NRP N][LjiLiμy? @¨s zqsLig`i©´sV xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[©´sW BÕÿ øyÕÿryL˝RiV  ¡Ã¡gSá ˙xmsbPıLiøR¡gS.. ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Bμj∂ xqsx§¶¶¶«¡LigS «¡Ljilgi[ ˙xms˙NTP∏R∂V @¨s, μk∂¨s\|ms Æ™sWx§¶¶¶LjiLixmso «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. \|qs©y˘μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡©´sLRiÕfi ≠dsZNP[ zqsLig`i ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠søyLRifl· N][LS÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. INRP…”¡, lLiLi≤R∂V xmso…Ì”¡©´s æªΩ[μk∂ ≠s™yμR∂Li\|ms xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLi¿¡©´s «¡©´s™´sLji 16™´s æªΩ[μk∂ ∏R∂VW¨s¤…˝¡[ NSμR∂V.. GNRPLigS \|qs©´s˘Li Æ™sVVªRΩÚLi ≤≥T∂÷d˝¡ \Æ™sxmso ™´s¿¡Ë©´s A LS˙ºΩ \|qs©´s˘LiÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ NUPáNRP\Æ™sV©´s INRP ∏R∂VW¨s…fi x§¶¶¶LS˘©yÕ‹[¨s @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.

Ä+{À˙‘√ n+‘·sê\T ˝Òe⁄: dæ+>¥ ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , G˙zmsÕfi 8: ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, \|qs©y˘¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ ºdΩ˙™´s @LiªRΩLRiLi Æ©sáN]LiμR∂¨s, xmsLRixqsˆLRiLi @xms©´s™´sV¯NRPLi Æ©sáN]LiμR∂©´sı NRP¥R∂©yá©´sV ALki¯ ¿d¡£mns «¡©´sLRiÕfi ≠dsZNP[ zqsLig`i N]…Ì”¡xmsÆ≤∂[aSLRiV. ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[}qsÕÿ ™´sxqsVÚ©´sı NRP¥R∂©yá\|ms A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ªRΩ©´sNRPV, LRiORPQfl· aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩNTP FsÕÿLi…”¡ ≠s¤À≥¡[μy¤Õ˝¡[™y¨s zqsLig`i xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. ªRΩ™´sV ™´sVμ≥R∂˘ xqsLi ¡Liμ≥yáV xqsLjigSÆ©s[ D©yı∏R∂V¨s, ¤Õ¡[¨sF°¨s NRP¥R∂©yáV LSπ∏∂VVμÙR∂¨s NRPhS¯Li≤`∂ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ D©´sı zqsLig`i J xms˙ºΩNRPNRPV B¿¡Ë©´s BLi»¡LRiW*Q˘Õ‹[ ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı NTPLiøR¡xmsLji¬ø¡[Õÿ NRP¥R∂©yáV ˙xmsøR¡VLjiLiøR¡™´sμÙR∂¨s, ˙xms«¡Õ˝‹[ À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sáV xqsXztÌsQLi™´sμÙR∂¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

¬s+&ÉT y˚\ ø√≥¢‘√

s√&É¢ n_Ûeè~ΔøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝Àì e÷y√sTTdüTº\ ÁbÕã\´+ ñqï 8 õ˝≤¢˝À¢ s√&É¢ n_Ûeè~ΔøÏ ¬s+&√ $&É‘·øÏ+<ä s¡÷. 2y˚\ ø√≥¢‘√ πø+Á<ëìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æq≥T¢ &Ûç©¢øÏ #Ó+~q m˝Ÿ&Éã÷¢´ d”á @πø Hêø˘bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ KeTà+ õ˝≤¢ ∫+‘·÷s¡T≈£î e∫Ãq Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. eTVü‰sêÁwüº, ˇ&çXÊ, #·rÔdt>∑&Ûé sêÁcÕº\qT ÄqT≈£îì ñqï Ä+Á<Ûë˝Àì Áoø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, $XÊK|ü≥ï+, ‘·÷.>√<ëe], es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢˝À¢ õ˝≤¢≈£î 30 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ e+‘·Tq s¡Vü≤<ës¡T\ n_Ûeè~ΔøÏ á ì<ÛäT\T Ks¡TÃ#˚j·TqTqï≥T¢ $e]+#ês¡T. >∑‘·+˝À yêsTT<ë |ü&çq #Û·rÔdt>∑&Ûé˝Àì ≈£î+≥ qT+∫ düT≈£îe÷ s¡Vü≤<ë]øÏ ‹]– f…+&És¡T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·«s¡˝ÀH˚ |üqT\T #˚|ü&É‘êeTì d”á ‘Ó*bÕs¡T.

$XÊK˝À Äs¡T>∑T]øÏ ôd’«Hé |òüP¢ $XÊK|ü≥ï+, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): $XÊK˝À ôd’«Hé|òüP¢ ø£\ø£\+ πs|ü⁄‘√+~. bÕ‘·>±Eyêø£≈£î #Ó+~q z >∑]“¤D°øÏ ôd’«Hé |òüP¢ ñqï≥T¢ yÓ’<äT´\T ìsê›]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« #Ûê‹ ÄdüT|üÁ‹˝À Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘√+~. d”m+ bÕ˝…+≈£î #Ó+~q eTs√ eTVæ≤fi¯‘√bÕ≥T q\T>∑T]øÏ ôd’«Hé|òüP¢ \ø£åD≤\T ñqï≥T¢ yÓ’<äT´\T >∑T]Ô+#ês¡T.

‘êsê #Í<ä] πødüT˝À ø£düº&ûøÏ Á|ükÕ<é ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ñ<√´>±\T, dæìe÷ neø±XÊ\ ù|]≥ ne÷àsTT\qT e´_Û#ês¡ s=+|æ˝ÀøÏ ~+|æq ‘êsê #Í<ä] düVü≤#·s¡T&ÉT Á|ükÕ<éqT b˛©düT\T Ä~yês¡+ Hê&ÉT ‘·eT ø£düº&ûøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔHêïs¡T. #·s¡¢|ü*¢ C…’\T˝À ñqï Á|ükÕ<éqT b˛©düT\T ø£düº&û˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. #·s¡¢|ü*¢C…’\T qT+∫ Äj·TqqT ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ b˛©düT ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ÄqqT Hê\T>∑T s√E\T b˛©düT\T $#ê]+#·qTHêïs¡T. ø±>± ôV’≤f…ø˘ e´_Û#·s¡+ dü÷Á‘·<Ûë]>± n¬sdüºsTTq es¡Δe÷q q{Ï ‘êsê #Í<ä]ì, Á|ükÕ<éqT ø√s¡Tº b˛©düT ø£düº&ûøÏ n|üŒ–dü÷Ô X¯ìyês¡+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. yê]<ä›] qT+∫ |ü\T ø°\ø£yÓTÆq $wüj·÷\qT sêã≥º&ÜìøÏ b˛©düT\T Á|üj·T‹ï+#˚ neø±X¯+ ñ+~.

sêyÓ÷Jsêe⁄ô|’ N{Ï+>¥ πødüT qyÓ÷<äT ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): áHê&ÉT Á>∑÷|ü⁄ dü+düú\ n~ÛH˚‘· sêyÓ÷Jsêe⁄ô|’ ≈£îÁ≥, bò˛s¡®Ø, N{Ï+>¥ πødüTqyÓ÷<Ó’+~. á πødüT\T ¬s+&√ ì+~‘·T&ç>∑ sêyÓ÷Jsêe⁄ ≈£îe÷s¡T&ÉT dæ.ôV≤#Y. øÏs¡DY, eTs√ Ç<ä›s¡T ◊@mdt n~Ûø±s¡T\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. $XÊK|ü≥ï+˝Àì uÛÑ÷ $yê<ä πødüT˝À sêyÓ÷Jô|’ @d”d” πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ+~.

k˛eTyês¡+, @Á|æ˝Ÿ 9, 2012

kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕÁ‘·ô|’ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V xmspLjiÚ ¬ø¡[aS™´sV¨s, FsxmsˆV\Æ≤∂©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sŒœ¡˛™´søR¡Ë¨s gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V Dxms Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVV¨s=xmsÕfi, xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPáNRPV zqsμÙR∂Li @™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V Æ™s[≤T∂ ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsVNRPLRiflÿáV NRPW≤y Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. N]ªRΩÚgS @™´sªRΩLjiLi¿¡©´s \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki \Æ™s≈¡lLi[Li»¡©´sı μy¨s\|ms BxmsˆV≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[ «‹[LRiVgS øR¡LRiËáV rygRiVªRΩVHêïLiVV. A FyLÌki F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi»¡VLiμy ¤Õ¡[NRP ILi»¡LjigS F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚLiμy @©´sıμj∂ æªΩ[Õÿ÷¡= DLiμj∂. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y A∏R∂W LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiQÕ˝‹[ NRPW≤y Fs¨sıNRPá Æ™s[≤T∂ INRP‰ryLjigS ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. gRiªRΩ Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ F~ªRΩVÚáª][ F°…‘¡c ¬ø¡[zqs©´s FyLÌkiáV CryLji FsÕÿ DLi…ÿ∏R∂VÆ©s[μy¨s\|ms øR¡LRiËáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki Fs™´sLjiª][ NRP÷¡zqs F°…‘¡c ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂Æ©s[ @LiaRPLi\|ms øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω rÛy©y¨sı Õÿ»¡Lki xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki lgiáVF~LiμR∂gS, NSLi˙lgi£qsNRPV zqszmsH ™´sVμÙR∂ªRΩV¨s¿¡ËLiμj∂. zqszmsFsLi, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiáV NRP÷¡zqs F°…‘¡c

¬ø¡[aSLiVV. xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiN`P @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s rÛy©´sLiÕ‹[©´sW BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ F~ªRΩVÚáV rygSLiVV. CryLji NRPW≤y BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶ F~ªRΩVÚáVLi…ÿ∏R∂W, ™´sWLRiVˆÃ¡V «¡LRiVgRiVªy∏R∂W @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms A∏R∂W FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV N]LiμR∂LRiV xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV øR¡LjiËLiøR¡VN][™´s»¡Li gRi™´sV©yL>RiLi. CÆ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´s≤T∂©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë lLiLi≤R∂VÆ©sáá NSáLi Fs¨sıNRPá NSáLi ™´sVLjiLiªRΩ Æ™s[Æ≤∂NRP‰©´sVLiμj∂. N]LiªRΩNSáLigS ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVá Fyá©´sÕ‹[ D©´sı rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáV, ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡cáª][ Fy»¡V xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáNRPV NRPW≤y Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s»¡Liª][ @xmsˆVÆ≤∂[ xqsLiμR∂≤T∂ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. C Æ©sáՋ[Æ©s[ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡ Æ™s[V Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLiøR¡»¡Liª][ BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV NRPW≤y @LiμyLiVV. @LiVVæªΩ[ ≈¡™´sV¯Li ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s LS¤Õ¡[μR∂V. NSL]ˆlLi[xtsQ©±sgS ™´sWLRiVˆ ¬ø¡LiμR∂©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≈¡™´sV¯LiNRPV ˙lgi[≤`∂c1 ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡gSÆ©s[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLS, NSL]ˆlLi[xtsQ©±sgS ™´sWLjiË Fs¨sıNRPáV «¡LRiVxmsoªyLS @Æ©s[μj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂.

sê<Ûëø£èwüíHé bÕÁ‘·ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »s¡bÕ* j·÷+Á‹ø˘‡`<˚yêHéô|’ e÷<ÛäeHé Hêj·TsY &çe÷+&é u…+>∑fi¯Ss¡T, @Á|æ˝Ÿ 8: j·÷+Á‹ø˘‡`<˚yêHé ˇ|üŒ+<ä+ $wüj·T+˝À ÇÁk˛ #ÛÓ’¬sàHé sê<Ûëø£èwüíHé Á|üuÛÑT‘ê«ìï ‘·|ü⁄Œ<√e|ü{Ϻ+#ês¡ì ÇÁk˛ e÷J #ÛÓ’¬sàHé e÷<ÛäeHé Hêj·TsY Äs√|æ+#ês¡T. á ˇ|üŒ+<ä+ s¡<ä›˝À sê<Ûëø£èwüíHé bÕÁ‘·ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »s¡bÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n|ü⁄Œ&˚ ìC≤\T yÓ\T>∑T#·÷kÕÔj·THêïs¡T. Ä~yês¡$Tø£ÿ&É z yês¡Ôdü+düú‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ªˇ|üŒ+<ä+ s¡<äT›˝À sê<Ûëø£èwüíHé Á|üjÓ÷»Hê˝Ò+{Ï? Ç+<äT˝À Äj·Tq bÕÁ‘˚+{Ï? me]qT+#Ó’Hê ˇ‹Ôfi¯¢˝À á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïsê? kı+‘·+>± rdüT≈£îHêïsê? nqï $wüj·÷\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê*μ nì Hêj·TsY ù|s=ÿHêïs¡T. sê<Ûëø£èwüíHé á e´eVü‰s¡+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó&ɶù|s¡T rdüTø=#êÃs¡ì Hêj·TsY <äTj·T´ã{≤ºs¡T. πø+Á<ä |ü]bÕ\Hê Áf…ÆãT´q˝Ÿ eTT+<äT n+‘·]ø£å $uÛ≤>∑+ <ëK\T#˚dæq n_ÛjÓ÷>∑|üÁ‘·+˝À m˝≤+{Ï ø=‘·Ô $wüj·÷\T ˝ÒeHêïs¡Tμ. ‘êqT #ÛÓ’¬sàHé>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT j·÷+Á‹ø˘‡`<˚yêHé ˇ|üŒ+<ä+ »]>±Hê.. sê<Ûëø£èwüíHé Ä u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºπø <˚yêHé ùws¡T¢ $Áø£sTT+#ês¡ì e÷<ÛäeHé Hêj·TsY yÓ\¢&ç+#ês¡T. sê<Ûëø£èwüíHé Á|ü‘·÷´wt dæHêΩ ø£$T{°øÏ ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡ì Äs√|æ+#ês¡T.

yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt≈£î ns¡ú+ #Ó|üŒ˝Òì <äTdæú‹ »>∑Hé~ j·TTeH˚‘·ô|’ ¬syÓq÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê $eTs¡Ù ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt n+fÒ ns¡ú+ #Ó|üŒ˝Òì <äTdæú‹˝À »>∑Hé ñHêïs¡ì sêÁwüº ¬syÓq÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+˝À »]–q z ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq »>∑Héô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. ‘êeTT Ç+~s¡eTà sê»´+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·T+fÒ.. »>∑Hé yêHé|æø˘ sê»´+ ‘ÓkÕÔeT+≥THêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ˙‹, ìC≤sTTr nH˚ »>∑Hé..‘·qô|’ e∫Ãq Äs√|üD\ô|’ ùdº ø√dü+ m+<äT≈£î |üs¡T¬>&ÉT‘·THêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ë´XÊK eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \ø£å #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ Ç\T¢ ø£{Ϻq »>∑Hé $\Te\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É≥+ nHÓ’‹ø£eTì Äs√|æ+#ês¡T. –]»qT\qT eTq´+ qT+∫ yÓfi¯¢>=fÒº sêC≤´ìï »>∑Hé ‘ÓkÕÔq+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.

Vü≤|ò”CŸ n|üŒ–+‘·≈£î

bÕø˘ô|’ ˇ‹Ô&ç‘˚yê* q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 8: nyÓT]ø± yÓ’Ks¡T\ô|’ m|ü⁄Œ&É÷ nÁ|üeT‘·Ô+>±H˚ ñ+&Ü*. Vü≤|ò”CŸô|’ nyÓT]ø± yÓ’K] eTq <˚XÊìøÏ ˇøÏ+‘· }s¡≥ ø£*–+∫q|üŒ{Ïø° nyÓT]ø± <ä«+<ä« ˙‹ |ü≥¢ ìs¡+‘·s¡+ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*. Ç~ ø=+‘·ø±\+>± Vü≤|ò”CŸ düsT÷<éqT n|üŒ–+#ê\qï uÛ≤s¡‘Y &çe÷+&é≈£î |üs√ø£å düeTs¡Δ+>± ø£q|ü&ÉT‘√+~. nsTT‘˚ á $wüj·T+˝À eTq+ eT∞¢ bÕø˘ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. eTqe<ä› ñqï Ä<Ûësê\‘√ eTs√e÷s¡T >∑{Ϻ>± &çe÷+&é #˚j·÷*. bÕø˘qT <√wæ>± ì\u…{≤º*. ªÄ|òtbÕø˘μ $<Ûëq+‘√ ø£\dæ e∫Ãq+‘· ø±\+ bÕø˘˝Àì uÛ≤s¡‘Y |ü≥¢ ndüeTà‹ì e´ø£Ô+ #˚ùd ñÁ>∑yê<ä dü+düú\T, e´≈£îÔ\ |ü≥¢ nyÓT]ø± ñ<ëd”q+>± e´eVü≤]+∫+~. 2008 qe+ãsY 26q eTT+u≤sTT ñÁ>∑yê<ä <ë&ÉT˝À¢ Äs¡T>∑Ts¡T nyÓT]ø£q¢‘√ düVü‰ 166 eT+~ì Vü≤‘·e÷]Ãq dü+|òüT≥q≈£î dü÷Á‘·<Ûë] Äs√|üD\qT m<äTs=ÿ+≥Tqï Vü≤|ò”CŸ düsT÷<éqT ‘·eT≈£î n|üŒ–+#ê\ì #ê˝≤ø±\+>± H˚s¡T>±qT, n+‘·sê®rj·T y˚~ø£\ <ë«sê bÕø˘qT uÛ≤s¡‘Y &çe÷+&é #˚k˛Ô+~. nbòÕÈìkÕÔHé˝À ‘·q Á|üjÓ÷»Hê\qT Á|üdüTÔ‘·+ |üs√ø£å+>± <Óã“rùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï bÕø˘≈£î e´‹πsø£+>± Vü≤|ò”CŸqT Á|ü|ü+#· ñÁ>∑yê<äT\ C≤_‘ê˝À #˚]Ã+~. eTT+u…’ ñÁ>∑yê<ä <ë&ç˝À düsT÷<é bÕÁ‘·ô|’ Ç+≥sYb˛˝Ÿ <ë«sê uÛ≤s¡‘Y C≤Ø #˚sTT+∫q ¬s&é ø±s¡ïsY H√{°düT Ä<Ûës¡+>± á ]yês¡T¶qT Á|üø£{Ï+∫+~. düsT÷<éô|’ nyÓT]ø± uÛ≤Ø ]yês¡T¶ Á|üø£{Ï+#·&Üìï eTT+u…’ <ë&ÉT\ dü÷Á‘·<Ûës¡T\qT #·≥º+ eTT+<äT ì\bÕ\qï ¬s+&ÉT <˚XÊ\ <Ûäè&ÛÉ ∫‘êÔìï Á|ü‹|òü*k˛Ô+<äì uÛ≤s¡‘Y kÕ«>∑‹+∫+~. nsTT‘˚ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ìï+{Ï˝ÀqT m<√ ˇø£ ∫#·TÃqT ìs¡+‘·sêj·T+>±

Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ nyÓT]ø± neT\T|üs¡Tk˛Ô+~. eTT+u…’ <ë&ÉT\ dü÷Á‘·<Ûë], ìùw~Û‘· ñÁ>∑yê<ä dü+düú »e÷‘Y ñ<é <äyê (n~ÛH˚‘· Vü≤|ò”CŸ yÓTTVü≤eTà<é düsT÷<é ‘·\ô|’ j·÷uÛ…’ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ yÓ\ nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q+‘· e÷Á‘êq eTq+ #·+ø£\T >∑T<äT›ø√yê*‡q |üì˝Ò<äT. ìC≤ìøÏ nyÓT]ø± ‘·\#·T≈£î+fÒ ˝≤&ÓHéqT eT≥Tºu…{Ϻq≥T¢ Vü≤|ò”CŸqT eT≥Tºu…≥ºe#·TÃ. uÛ≤s¡‘Y ˇ‹Ô&ç ø±s¡D+>± bÕø˘ Á|üuÛÑT‘·«+ 2009 ∫es√¢ düsT÷<éqT ø=~›ø±\+bÕ≥T >∑èVü≤ ìs¡“¤+<Ûä+˝À ñ+∫ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. n+<äTe\¢ bÕø˘‘√ dü‘·‡+ã+<Ûë\ Á|üÁøÏj·T |ü⁄qs¡T<äΔs¡D e÷s¡Z+˝À Vü≤|ò”CŸô|’ bÕø˘ yÓ’K] Á|ü<Ûëq n&ɶ+øÏ>± ì*∫+~. á $wüj·T+ |ü≥¢ nyÓT]ø± #ê˝≤ ø±\+ ‘·≥düú yÓ’K] #˚|ü{Ϻ+~. n˝Ÿ U…’<ë, \wüÿπs ‘=sTTu≤ ñÁ>∑yê<ä dü+düú\T bÕø˘ >∑÷&ÛÉ#ê] dü+düú ◊mdt◊, nø£ÿ&ç ôd’q´+‘√ ø£\dæ |üì#˚düTÔqï düe÷#ês¡+ nyÓT]ø±≈£î ‘Ó*j·Tì<˚$T ø±<äT. Á|ü#·Ã¤qï j·TT<ä›ø±\+˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î e´‹πsø£+>± bÕøÏkÕúHé e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+˝À q&ç∫q ñÁ>∑yê<ä dü+düú\ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ≈£L&Ü nyÓT]ø±≈£î |üP]Ô>± $~‘·y˚T. Çø£ÿ&ç ø√s¡Tº˝À $#ê]+#˚+<äT≈£î yê]ì n|üŒ–+#ê\qï uÛ≤s¡‘· nuÛÑ´s¡úqqT nyÓT]ø± ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. nbòÕÈìkÕÔHé˝À bÕø˘ ‘·eT≈£î düVü≤ø£]+#ê*‡q H˚|ü<∏ä´+˝À nyÓT]ø± n˝≤ e´eVü≤]+∫+~. Á|ü‹|òü\+>± Ä|òtbÕø˘ ‘·+Á‘êìøÏ bÕø˘ düVü≤ø£]∫+~ ≈£L&Ü. bÕø˘ nbòÕÈHé dü]Vü≤<äT›˝À¢ nyÓT]ø± ôd’q´+ #˚dæq Á&√Hé <ë&ÉT˝À¢ 24 eT+~ bÕø˘ ôd’ì≈£î\T #·ìb˛e&É+‘√ ¬s+&ÉT <˚XÊ\ dü+ã+<Ûë\T u≤>± <Óã“‹HêïsTT.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

f…ÆyéT‡ {≤|t`100˝À yÓ÷&û? ndü˝…’q düyê\T qπs+Á<äyÓ÷&çj˚Tqì, Á{≤ø˘ ]ø±sY¶, ù|s¡T Á|ü‹wüº Ä<Ûës¡+>± #·÷ùdÔ Á|ü<Ûëì |ü<ä$øÏ yÓ÷&ûj˚T b˛{°<ës¡T&ÉT nì f…ÆyéT y˚T>∑C…’Hé Ç{°e\ ‘·q ø£esY k˛ºØ˝À #Ó|æŒ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ ø±qTqï {≤|t 100˝À Äj·Tq #√≥T <äøÏÿ+#·T≈£îH˚ neø±XÊ\T ≈£L&Ü ø£ì|ædüTÔHêïsTT. yÓ÷&û Á|ü‹uÛ≤e+‘·T&Ó’q, düeTs¡Tú&Ó’q sê»ø°j·Ty˚‘·Ô nì,C≤rj·T sêJø±j·÷˝À¢q÷ Äj·Tq ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#·e#·TÃqì nyÓT]ø± y˚T<∏ëe⁄\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘·eT <˚X¯+˝À n&ÉTπ> ô|≥º&ÜìøÏ |ü<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ MkÕ ìsêø£]+∫q nyÓT]ø±˝À yÓ÷&ûøÏ Äø£s¡¸D ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+ $X‚wü+. nsTT‘˚ Äj·Tq≈£î Ç~ >∑T»sê‘Y sêÁwüº n_Ûeè~Δ <ë«sê kÕ<Ûä´yÓTÆ+~. sêVüQ˝Ÿ ø£+fÒ yÓ÷&ûøÏ bòÕ˝ÀsTT+>¥ m≈£îÿe nì k˛wü˝Ÿ HÓ{Ÿ e]ÿ+>¥‡ ôd’{Ÿ‡ #·÷ùdÔ ns¡úeTÚ‘·T+~. X¯ìyês¡+ z{Ï+>¥ |üPs¡Ôj˚T´ Çs¡yÓ’ Hê\T>∑T >∑+≥\ eTT+<äT es¡≈£î n‘·qT HÓ–{Ïyé z≥¢ ø£+fÒ <ë<ë|ü⁄ ¬s+{Ϻ+|ü⁄ ø£+fÒ m≈£îÿe>± bÕõ{Ïyé z≥T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä ‘·sê«‘· yÓ÷&û ¬s+&√ kÕúq+ qT+∫ yÓTT<ä{Ï kÕúq+ yÓ’|ü⁄≈£î

e∫Ãq »sê›ØøÏ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ $+<äT Ç#êÃs¡T.

ˇ‹Ô&ç ‘Ó#êÃs¡H˚ $wüj·T+ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì #ÓbÕŒs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ me÷àsY Vü≤]ø£èwüí Ä~yês¡+ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À nHêïs¡T. sêC≤´+>∑ ìsêà‘· u≤u≤ e´eVü‰s¡+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yÓ’mdt≈£î e´‹πsø£+>± kÕø£å´+ Ç∫Ãq≥Tº kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY, nqï dü«ØZj·T q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ #·s¡Ã\T |òü\e+‘·+ $Á>∑Vü‰\≈£î e÷Á‘·+ s¡ø£åD ø£s¡TyÓ’+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À uÛ≤s¡‘Y`bÕø˘ <Ó’«bÕøÏåø£ n+XÊ\ô|’ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥‘√ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT∞¢ n+»j·T´ ø±\+Hê{Ï |ü]dæú‘·T\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±uÀ‘·THêïj·Tì |òü\e+‘·yÓTÆq #·s¡Ã\T »]–q≥T¢ bÕø˘ n<Ûä´≈£åî&ÉT ndæ|òt n© »sê›Ø Äj·Tq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº ø±+Á¬>dt H˚‘·\T &Ûç©¢˝À Á|üø£{Ï+#ês¡T. eTH√àVü≤Hédæ+>¥qT ‘·eT >∑&ɶô|’øÏ ÄVü‰«ì+∫q≥T¢ ‘Ó\T>∑Tyê] Ä‘·à>ös¡e+ ‘êø£≥Tº ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tìø£ÿ&É MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕø˘ >∑&ɶô|’ Çs¡Te⁄s¡+ ø£\TdüT≈£î+{≤eTì Ä•düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·~‘·s¡ dü+düú\T <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHé\qT ôV’≤ø√s¡Tº ‘√dæ|ü⁄#·Ã&É+ eø˘Œ¤ sêuÀj˚T s√E\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغy˚qì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ uÛÑ÷eTT\ nHê´Áø±+‘·+ô|’ z #·Ts¡ø£ ˝≤+{Ï~. ôV’≤<äsêu≤<éqT ø£u≤®#˚dæ #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ Á|ü»\T {°&û|”øÏ |ü≥º+ Á|ü<Ûëì $+<äT≈£î k˛ìj·÷ ¬>’sêΩ»s¡T ø£{≤º\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. bÕøÏkÕÔHé n<Ûä´≈£åî&ÉT »sê›Ø >ös¡yês¡Δ+ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé Ç∫Ãq ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡+ kÕ–+#ê\qT≈£îH˚ yê] Ä≥ø£≥º&É+˝À Ç<=ø£ ˙‹ìC≤sTTr\≈£î e÷s¡Tù|¬s’q @d”; dæ{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY $+<äT≈£î j·T÷|”@ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡T. dü«\Œ eTT+<ä&É>∑T>± uÛ≤$+#·e#·TÃ. Áoìyêdü ¬ s &ç ¶ì ã~© #˚j·T&É+ <ës¡TDeTì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Bìô|’ ndü«düú‘·≈£î >∑T]ø±e&É+‘√ k˛ìj·÷ á $+<äT≈£î Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äì eTDÏø=+&É˝Àì 1,650 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì eø˘Œ¤>± uÛÑ÷$T>± eø˘Œ¤uÀs¡T¶ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düe÷#ês¡+. $+<äT≈£î Vü‰»s¡Tø±˝Òø£ b˛sTTq+<äT≈£î $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚dü÷Ô H√{Ïô|ò’ #˚j·T&Üìï düyê\T#˚dü÷Ô ˝≤´+ø√‘·~‘·s¡ dü+düú\T ôV’≤ø√s¡TºqT eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ $wüj·T+˝À Áoìyêdü¬s&ç¶ k˛<äTs¡Tìô|’H˚ $#ês¡D ÄÁX¯sTT+#êsTT. ‘·eT ÄBÛq+˝À ñqï uÛÑ÷$Tô|’ ˝≤yê<˚M\T k˛ìj·÷ z ˝ÒKqT |ü+|æ+#ês¡T. »s¡|ü≈£L&É<ä+≥÷ eø˘Œ¤ Á{ÏãT´q˝Ÿ Ç∫Ãq Ç+»+ø£åHéqT yÓπø{Ÿ #˚|ü{Ϻq düNÃ\T&ÉT Áoìyêdü¬s&ç¶ nì Vü≤]ø£èwüí Á|üdü+•+#ês¡T.ô|+∫q ˇeTsY≈£î u≤ø°|ü&ɶ »sê›Ø #˚j·÷\ì ≈£L&Ü á yê´bÕs¡ dü+düú\T ‘·eT |æ{ÏwüHé˝À ø√sêsTT. $<äT´‘Y #êØ®\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·q≈£î bÕø˘ n<Ûä´≈£åî&ÉT »sê›Ø ˇø£ s¡÷bÕsTT u≤ø° |ü&ܶs¡ì ôV’≤ø√s¡T¶ M{Ïì ‹s¡düÿ]dü÷Ô á $yê<ë\qT eø˘Œ¤Á{ÏãT´q˝Ÿ˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+düÿs¡D\ ø±s¡D+>±H˚ ø±+Á¬>dt »eT÷à,ø±oàsY eTTK´eT+Á‹ ˇeTsY nãT›˝≤¢ ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘· ‘˚\TÃø√yê\ì düŒwüº+ #˚dæ+~. B+‘√ á uÛÑ÷eTT\ô|’ yê´bÕs¡+ \_Δbı+<äT‘√+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁcÕºìï ìØ«s¡´+#˚dü÷Ô, |üs¡´≥q˝À »eT÷à, ø±oàsY˝À »sê›Ø |üs¡´{Ï+#·˝Ò&Éì ‘êqT |ü+<Ó+ kÕ–<ë›eTqT≈£îqï m‘·TÔ>∑&É\T ∫‘·ÔsTTb˛j·÷sTT. C≤^s¡T uÛÑ÷$T ø±<äì n|ü\ }_˝À eTT+#·T‘√+<äì Vü≤]ø£èwüí Äs√|æ+#ês¡T. ø±XÊqì mHé&û{°M q÷´dt#ÛêHÓHé≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑‘·+˝À Hê´j·TkÕúq+ düŒwüº+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ ø±yê\H˚ 2006˝À bÕøÏkÕÔHé |üs¡´{Ï+∫q|ü⁄&ÉT.. ø±oàsY˝À |üs¡´{Ï+#·˝Òeì <ëìì C≤^s¡T>± uÛ≤$+#·&É+ yÓqTø£ eT‘·\ãT @$T≥H˚ nqTe÷q+ »sê›Ø‘√ ‘êqT ˇø£s¡÷bÕsTT |ü+<Ó+ ø±dæq $wüj·÷ìï ˇeTsY ø£\T>∑T‘·Tqï~. #·+Á<äu≤ãT, yÓ’.mdt Vü≤j·÷+˝À bÕ\ø£ eTTsƒê\T ≈£îÁ≥ >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤s¡‘Y |üs¡´{ÏdüTÔqï »sê›Ø ø±oàsY≈£î yÓfi‚¢ |üP]‘·+>± á uÛÑ÷$Tì nHê´Áø±+‘·+ #˚XÊj·TH˚ nqTe÷Hê\T bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø£&É|ü neø£X¯+ ˝Òq+<äTq |ü+<Ó+ ‘êH˚ ¬>*#êqì, ‘·q≈£î »sê›Ø ˇø£ ø£\T>∑T‘·THêïsTT. >∑Ts¡T≈£î˝Ÿ Á≥düTº uÛÑ÷eTT\qT {°&û|”, ø±+Á¬>dt bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ, |ü⁄*yÓ+<äT\ nôd+;¢ kÕúHêìøÏ »]–q ñ|ü s¡÷bÕsTT u≤ø° |ü&ܶs¡ì ˇeTsY ‘Ó*bÕs¡T. »eT÷à, ø±oàsY˝À bÕøÏkÕÔHé Vü≤j·÷+\˝À ndüàBj·TT\≈£î n|üŒ–+#·T≈£îqï rs¡T >∑eTìùdÔ mìïø£˝À¢ Ä bÕغ ‘·s¡|ü⁄q m+|æ>± b˛{°#˚dæq yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\ |üs¡´≥q m+‘√ø±\+>± ô|+&ç+>¥˝À ñ+<äì Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é˝À uÛÑ÷ø£u≤®\T m{≤¢ kÕ>∑T‘·THêïjÓ÷ ns¡úeTe⁄‘√+~. myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚dæq yÓ’j·Tdt $»j·TeTà≈£î bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ e∫Ã+~. Ä #·eT‘·ÿ]+#ês¡T. n+<äTe\¢ #·+Á<äu≤ãT, yÓ’.mdt Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]+∫q nqT∫‘· ‘·sê«‘· Ç{°e\ »]–q @&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\ ñ|ü mìïø£\˝Àq÷ Áo $<ÛëHê\ H˚|ü<∏ä´+˝À eø˘Œ¤ uÛÑ÷$T nHê´Áø±+‘·+ ø±e&É+ yÓqTø£ bı{Ϻ ÁMsêeTT\T HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝Àì ø=ePs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ä bÕغ m≥Te+{Ï ≈£îÁ≥\T ñHêïj·TH˚ ø√D+˝À <äsê´|ü⁄Ô kÕ–+∫q|ü⁄Œ&˚ á ‘·s¡|ü⁄q b˛{° #˚dæq q\¢|ü⁄¬s&ç¶ Á|üdüqï ≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ ≈£î+uÛÑø√D+ yÓTT‘·Ô+ dü«s¡÷|ü+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~. Ç~ ¬s+&ÉT |üøå±\ πø{≤sTT+#ês¡T. bÕغøÏ ˇπø >∑Ts¡TÔ ñ+&É≥+ e\¢ bÕغøÏ \_› Äs√|ædüTÔHêïsTT. M{Ïô|’ »>∑Hé eT+Á‹es¡Z ÄyÓ÷<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü ‘·q eT<Ûä´ >∑\ Hê´j·T $yê<ä+ ø±<äT. Á|üC≤dü+πøåe÷ìøÏ, bÕ\≈£î\ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø »>∑Hé bÕغ >∑Ts¡TÔ ‘·+Á&ç, ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ õy√\T C≤Ø ìC≤sTTrøÏ dü+ã+~Û+∫q , sê»ø°j·T, yê´bÕs¡ dü+düú\ $\Te\≈£î bòÕ´Hé>± <ë<ë|ü⁄ Á|ü»˝À¢øÏ yÓ[¢b˛sTT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À H˚‘·\T bòÕ´Hé #˚j·T˝Òs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. dü+ã+~Û+∫q n+X¯>± uÛ≤$+#ê\ì ;CÒ|” yÓTÆHêغ yÓ÷sêà &çe÷+&é >∑Ts¡TÔ ø√dü+ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tq yê´K´\ô|’ Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>düT ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ #˚dæ+~. dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T |òü÷≥T>±H˚ düŒ+~+#ês¡T. õy√\˝À ‘·|ü⁄Œ\T+fÒ ‘êeTT u≤<Ûä´‘· eVæ≤kÕÔeTì ø±˙ ‘Ós¡yÓqTø£ »]π> ˝≤\÷∫≈£î ‘·eT≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ »>∑Hé ≈£L&Ü n<˚ kÕúsTT˝À yê]ì $#ê]+#·ø£b˛e&Üìï ‘·|ü⁄Œ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ó©<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüºπø_HÓ{Ÿ˝À Vü≤j·÷+˝À ¬s’‘·T\T mìï ø£cÕº\T |ü&ܶs√ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüTqì nHêïs¡T. B+‘√ ø±+Á¬>dt ‘·q eP´Vü≤+ e÷s¡TÃ≈£îqï≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~. >∑Ts¡Tyês¡+ #ê˝≤eT+~ eT+Á‘·T\≈£î yê]yê] u≤ãT <ë«sê ¬s’‘·T\≈£î m|üŒ{Ïø° Hê´j·T+ »s¡>∑<äì u§‘·‡ düŒwüº+#˚XÊs¡T. q÷´&Ûç©¢˝À u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ÄdüTÔ\ πødüT $wüj·T+ô|’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ XÊK\ô|’ |üP]ÔkÕúsTT˝À ne>±Vü≤q {°&û|” eT÷&√kÕúHêìøÏ |ü&çb˛e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. &ÉãT“\≈£î ‘Ós¡ yÓqTø£ »]π> ˝≤\÷N\≈£î ‘êeTT u≤<ä´‘· eVæ≤+#·eTì, õy√\˝À ˝Ò<äHêïs¡T. sêqTqï 18 ìjÓ÷»ø£esêZ\T, ø£≈£îÿ]Ô|ü&ç yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ es¡Z+ ‘·|ü⁄Œ\T+fÒ ‘êeTT u≤<Ûä´‘· eVæ≤kÕÔeTì #ÓãT‘·÷H˚ yÓ’mdt ‘·|ü⁄Œ\T HÓ\÷¢s¡T bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHêìøÏ »s¡>∑qTqï H˚‘·\T ‘·eT XÊdüq düuÛÑ´‘ê«\≈£î sêJHêe÷\T #˚XÊs¡ì u§‘·‡ #˚XÊ&Éì Äs√|üD\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT Äj·Tq ‘·|ü⁄Œ\T #˚j·T˝Ò<äì ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+{≤qì Äs√|æ+#ês¡T. |æ+#Û·qT¢ sêe&É+ ˝Ò<äì, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+≥T¢ sêe&É+ ìs¡÷|æ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ø=&ÉT≈£î>± »>∑Hé≈£î ñ+<äì ø=‘·Ô ø√D+˝À á dü+<äs¡“¤+>± Vü≤]ø£èwüí ù|s=ÿHêïs¡T. ˝Ò<äì »>∑Hé #˚düTÔqï Äs√|üD˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äHêïs¡T. øö+≥sY y˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘· Vü≤√+eT+Á‹ yê+>∑÷à\+ ≈£L&Ü yÓ’mdt≈£î {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄ø√dü+ me]¬ø’Hê sê˝Ò<äì ìs¡÷|æùdÔ ‘êqT ‘·\~+#·T≈£î+{≤qì e´‹πsø£+>± ñ+&É&É+ $X‚wü+. sê»>√bÕ˝Ÿ≈£î ¬s+&ÉT |ü<äe⁄\ô|’ ‘êqT ø£èwæ#˚kÕÔqqì, ñ|ü mìïø£˝À¢ düyê˝Ÿ $dæsês¡T. ñ|ü mìïø£\ <ë«sê d”;◊ $#ês¡D ÄbÕ\ì »>∑Hé |ü\Te÷s¡T¢ yÓ’j·Tdt <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì, nsTT‘˚ Äj·Tq sê»>√bÕ˝Ÿ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |òüTq$»j·T+ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡ì u§‘·‡ $eT]‡+#ês¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt kÕúq+˝À eTs√ düeTs¡Tú&Ó’q n~Ûø±] ˝Òø£b˛e&É+‘√H˚ ø=qkÕ–düTÔqï≥T¢ kÕ~ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ bÕغ |òüTq $»j·T+kÕ~ÛdüTÔ+<äì Be÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘·q‘√ #ÓbÕŒs¡ì me÷àsY πødüT˝À yê+>∑÷à\+ Ç#êÃs¡T. >∑qT\ ©E e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À <äTwüߺ\≈£î, <äTsêàs¡TZ\≈£î }s¡Tsê $Á>∑Vü‰\T ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔeTì ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ Á|ü‹»„ #˚sTT+∫, eT+ps¡T ø√dü+ n|üŒ{Ï |ü]ÁX¯eT\ XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ùô|’ yÓ’mdt yÓ\TdüTÔHêïj·Tì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT q+<äeT÷] X¯+K+ |üP]+∫ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ‘ê‡Vü≤|ü]#ês¡T.

eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\T ñ|òt!

»>∑HébÕغ mìïø£\ >∑Ts¡TÔ >∑\¢+‘·T

m{≤ø˘

Hê\T>√ ø£èwüßí&ÉT mes√?

<ä÷düT≈£î yÓfi¯ó‘·THêïs¡H˚ yês¡Ô\ H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq≈£î uÛ≤Ø>± e´‹πsø£ z≥T¢ |ü&çq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ñ<˚›X¯´ |üPs¡«ø£+>± e´‹πsø£+>± |ü&çq z≥T¢ |üø£ÿq ô|&ç‘˚ yÓ÷&ûì ã\yÓTÆq, n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘·Tqï H˚‘·>± nyÓT]ø± >∑T]Ôk˛Ô+<äì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT.

#·s¡Ã\T |òü\Á|ü<ä+ H˚|ü<∏ä´+˝À ôV≤*bÕ´&é qT+∫ <äsêZ ÁbÕ+‘·+ es¡≈£L 1600 eT+~ Á|ü‘˚´ø£ b˛©dt ã\>±\‘√ |ü{Ïwüº ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü‰sê\XÊK eT+Á‹ |üeHé≈£îe÷sY ãHê‡˝Ÿ ≈£L&Ü »sê›Ø yÓ+≥ nJàsY |üs¡´≥q˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±>± uÛ≤s¡‘· |üs¡´≥q≈£î

yê[¢<ä›]ø° uÛÑ+>∑bÕfÒ


yÓ÷sêÔ&é eT+&É\ n_Ûeè~ΔøÏ ì<ÛäT\ eT+ps¡T yÓ÷sêÔ&éY, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À »s¡>∑uÀjÓ÷ n_Ûeè~› |üqT\≈£î>±qT 25\ø£å\40y˚\ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\qT Á|üuÛÑT‘·« $|t u≤˝§ÿ+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z my˚Tà˝Ò´ ás¡eÁ‹ nì˝Ÿ eT+Es¡T #˚sTT+∫q≥T¢ yÓ÷sêÔ&é eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T r>∑\dü+‘√wt Ä~yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á ü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ÷sêÔ&é yÓTÆHêغ uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ 2\ø£å\T, yÓ÷sêÔ&é eTTqTïs¡T yê&É˝Àì XÊdüàqyê{Ïø£

ìsêàD≤ìøÏ 1\ø£å 50y˚\T, düT+¬ø{Ÿ Á>±eT+˝Àì j·÷<äedü+|òüT+ uÛÑeq ìsêà D≤ìøÏ 2\ø£å\T, sêeTqïô|{Ÿ Á>±eT+˝Àì eTVæ≤fi¯ düyÓTÆK´ uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ 3\ø£å\T, <√qŒ˝Ÿ Á>±eT+˝Àì md”º ø£eT÷´ì{Ï uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ 1\ø£å 50y˚\T, ‹e÷à|üPsY Á>±eT+˝Àì d”d”s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î 2\ø£å\T, ‹e÷à|üPsY˝Àì 2 $Tìyê≥sY {≤´+≈£î\T, 2uÀs¡¢≈£î yÓ÷≥s¡¢ ø=qT>√\T≈£î ø£*|æ 1\ø£å 40y˚\T, ‘·fi¯flsê+|üPsY >ös¡dü+|òüT+ uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, 9 @Á|æ˝Ÿ 2012

uÛÑ÷πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’

nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·÷*: <ä‘êÔÁ‘˚j·T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑ÷πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ e∫Ãq|üŒ {ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ rs¡TŒqT d”«ø£]+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTì ;CÒ|” C≤rj·T Hêj·T≈£î&ÉT ã+&Ü s¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+≈£î n+‘·s¡Z‘· düeTdü´ ‘·|üŒ Á|üC≤düeTdü´\ô|’ <äèwæº ô|≥º&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Ä~yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ uÛÑ÷πø{≤sTT+ |ü⁄\ô|’ yÓ+≥H˚ nœ\|üø£å+ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. uÛÑ÷πø{≤sTT+|ü⁄\ $wüj·T+˝À e÷J eTTK´eT+Á‘·T\T yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶, s√X¯j·T´ m˝≤ e´eVü≤]+#ês√ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü uÛÑ÷eTT\ $wüj·T+˝À n˝≤π> e´eVü≤]düTÔqs¡Hêïs¡T. ñ|ü mìqïø£˝À¢ z≥$T bÕ˝…’q ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ u≤<Ûä´‘·>± e´eVü≤]+#·≈£î+&Ü Á|üC≤_ÛÁ|üj·÷ìï ø√˝ÀŒ sTT+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹ eTj·T+˝À ≈£Ls¡T≈£î b˛sTT+<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº+˝À n$˙‹ uÛÑ÷ø√D≤\ô|’ k˛ìj·÷ >±+BÛ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚j·÷\ì nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ e\¢ Á|ü»\T #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ #=s¡e rdüTø√yê\ì Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T. q>∑s¡+˝À »]–q n\¢s¡¢ dü+|òüT≥q≈£î Á|üuÛÑT‘·«+

>∑\¢+‘Ó’q e´øÏÔ X¯e+ \uÛÑ´+ u≤˝§ÿ+&É, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): lsê+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº qT+&ç ˙{Ï düs¡|òüs¡ »]π> ø±ø£rj·Tø±\Te˝À b˛#·+bÕ&é ≈£L&É* e<ä› >∑\ eT&É˝Ÿø±\˙øÏ >∑\ #Ó+~q eTqïHé (42) ÄH˚ e´øÏÔ Á|üe÷<ÛäeX¯‘·TÔ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ ø±\Te˝À >∑\¢+‘Ó’q $wüj·T+ $~Û‘·y˚T! nsTT‘˚ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ eT+&É\+˝Àì ¬s+»s¡¢ •yês¡T˝À >∑T+&Ó yê>∑Te<ä› ‘·\ e÷Á‘·y˚T ø£ì|ædüTÔ ˙{Ï˝À ø=≥Tº≈£îb˛‘·Tqï X¯yêìï kÕúì≈£î\≈£î ø£qã&ç+~. B+‘√ kÕúì≈£î\T u≤˝§ÿ+&É b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T dü+|òüT ≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì ‘ê&ÉT düVü≤j·T+‘√ X¯yêìï ˇ&ÉT¶≈£î #˚sêÃs¡T. dü+|òüT ≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï mmd”Œ >∑+>±s¡+ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì b˛düTºe÷s¡º ì$T‘·Ô+ X¯yêìï u≤ ˝§ÿ+&É ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

2.50\ø£å\T, >∑T$Tàsê´˝Ÿ Á>±eT+˝Àì |ü<äàXÊ* uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ 4˝ø£å\T, ã{≤º|üPsY˝Àì $dæ ø£eT÷´ì{ÏVü≤˝Ÿ ìsêàD≤ìøÏ 2\ø£å\T, bÕ˝Ò+˝Àì »>∑è‹ dü+|òüT+ uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ 2\ø£å\T, XË{Ÿ|ü*¢˝Àì eTVæ≤fi¯dü+|òüT+ uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ 2˝ø£å\T, yÓTT‘·Ô+ 25.40\ø£å\ ì<ÛäT\qT eT+Es¡T #˚sTT+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ $$<Ûä n_Ûeè~› |üqT\≈£î >±qT Á|üuÛÑT‘·« $|t my˚Tà˝Ò´ ás¡eÁ‹ nì˝Ÿ ì<ÛäT\qT eT+Es¡T #˚sTT+∫ q+<äT≈£î á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T r>∑\dü+‘√wt, ~s¡à~ >∑+>±<ÛäsY, (\&ÉT¶), dü+|òüT+ nì˝Ÿ≈£îe÷sY, uÀ>∑s¡y˚Twt, $sƒ¡˝Ÿ, &Üø£ºsY sêCÒX¯«sY (>√eqï)\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. b˛©düT\ yÓ’|òü\´+ ø±s¡D+‘√ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·Ô+ ne⁄‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. Væ≤+<äTe⁄\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd $<Ûä+>± ø=ìï X¯≈£îÔ\T ≈£îÁ≥|üqTï‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. Vü≤√+eT+Á‹ dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶ sêÁwüº+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï dü+|òüT≥q\qT |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äì <ä‘êÔÁ‘˚j·T nHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt H˚‘·\~ d”≥¢ ø√düy˚T bÕ≈£î˝≤≥ ìC≤+kÕ>∑sY, @Å|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): Å|üdüTÔ‘· ø±+Ŭ>dt Å|üuÛÑT‘·«+˝À H˚‘·\T d”≥¢ ø√düy˚T bÕ≈£î˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì, Å|ü»\ dü+πøå eT+ ø√dü+ yês¡T bÕ≈£î˝≤&É&É+ ˝Ò<äì yÓ’mdtÄsY ø±+Ŭ>dt bÕغ sêÅwüº ùdyê<äfiŸ ø±s¡´<ä]Ù |ü{À¢fi¯fl dæ<ë›s¡Δ ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq Vü≤düHé|ü*¢ Å>±eT+˝À kÕúìø£ $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Ŭ>dt Å|üuÛÑT‘·«+ yÓ’mdtÄsY Å|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ìØ«s¡´+ #˚j·T&ÜìøÏ #·÷düTÔ+ <äì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÅwüº+˝À $<äT´‘Y ø√‘· rÅe+>± ñ+&ç ¬s’‘·qï ø£˙ïs¡T ô|&ÉT‘·T+fÒ ø±+Ŭ>dt H˚‘·\T e÷Å‘·+ &Ûç©¢ #·T≥Tº d”≥¢ ø√dü+ ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡ì ¬s’‘·qï\ ø£˙ï{Ï bÕ|ü+ yê]øÏ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘·>∑T\T ‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. dü+>±¬s&綽À »]–q n\¢s¡¢˝À u≤<ÛäT´\qT •øÏå+#·≈£î+&Ü Å|üuÛÑT‘·«+ ø±\j·÷|üq #˚düTÔ+<äì, ‘·«s¡˝À yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ dü+>±¬s&綽À u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\qT |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ edüTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£ eT+˝À yÓ’mdtÄsY bÕغ m˝≤¢¬s&ç¶ ø£˙«qsY sêe÷>ö&é, Hê–¬s&ç¶ ù|≥ ø£˙«qsY eT<ÛäT, yÓ’mdtÄsY ø±s¡´ø£s¡Ô\THêïs¡T.

e÷¬sÿ{Ÿ m+◊mdtt <ë«sê

|üdüT|ü⁄qT ø=qT>√\T #˚j·÷*: øÏwüHé ¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): |üdüT|ü⁄ $‘·Ôq+ ø=qT>√\T ô|’ ¬s’‘·≈£î mø£sêìøÏ ø£˙ dü+ |ü~y˚\ s¡÷bÕj·T\T dü_‡&û n+~+#ê \ì ;CÒ|” sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ sêÁwüº+˝À |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK sêXÊs¡T. m+◊ mdt <ë«sê |üdüT|ü⁄qT e÷¬sÿ{Ÿ <ë«sê ø=qT>√\T #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡, ìã+<Ûäq\T ¬s’‘·T\qT ~Á>±“¤+‹øÏ >∑T] #˚düTÔ+<äì nHêï s¡T. ¬s’‘·T≈£î øÏ«+{≤fi¯¢≈£î ø£˙dü+ @&ÉT y˚\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#ê\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ 5,500 s¡÷bÕj·T\πø dæbòÕ s¡düT #˚j·T&É+ »]–+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. |ü‹Ô ¬s’‘·T qT+∫ πøe\+ 10øÏ«+{≤fi¯ó¢ e÷Á‘·y˚T

e÷J mm+d”øÏ e÷‘·è $jÓ÷>∑+ _#·Tÿ+<ä, @Å|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\ ø±+Ŭ>dtd”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T e÷J e´ekÕj·T ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT eT*¢ø±s¡T®q|üŒ XË{≤ÿsY ‘·*¢ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ñ<äj·T+ ø£qTï eTTXÊs¡T. 10 >∑+≥\ düeTj·T+˝À >∑Ts¡T ãdü«j·TeTà (98) ÄyÓT n+‘·´ÅøÏj·T\qT Ä~yês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ myÓTੇ sêCÒX¯«sY sêyé, myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Y wæ+<˚, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’¬sàHé Hê>¥Hê<∏é |üfÒ˝Ÿ, ø±+Ŭ>dt bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Zì eT*¢ø±s¡T®q|üŒ XË{≤ÿsYqT |üsêeT]Ù+#ês¡T.

|òüTq+>± ádüºsY |ü+&ÉT>∑

ø=qT>√\T #˚kÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ <ës¡TDeTì nHêïs¡T. |üdüT|ü⁄ ø=eTTàqT e÷Á‘·y˚T ø=qT>√\T #˚kÕÔeTì, ø±j·T\T ø=qT>√\T #˚j·TuÀeTì #Ó|üŒ&É+ ¬s’‘·T\≈£î Çã“+<äT\T ø£*–+#˚$<Ûä+>± ñHêïj·THêïs¡T. ìC≤e÷ u≤<é õ˝≤¢˝À neTàø£+ d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±, >∑T+≥÷s¡T, $T>∑‘ê õ˝≤¢˝À¢ y˚T HÓ\˝À |üP]Ô kÕúsTT˝À e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ edüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. eTT+<ädüTÔ #=s¡e rdüTø=ì |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚≈£Lπsà $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eTTK´eT+Á‹øÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nìï õ˝≤¢˝À |üdüT|ü⁄ |ü+&ç+#˚ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üdüT|ü⁄ ø=qT>√\T≈£î ø±yê*‡q <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\ $wüj·T+˝À ø£s¡|üÁ‘ê\ <ë«sê ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY, @Å|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ø£≥Tº≈£îqï uÛÑs¡Ô‘√ ø£\ø±\+ J$kÕÔqì Å|üe÷D+ #˚dæ ø£qï|æ\¢\qT düHêàs¡Z+˝À ô|{≤º*‡q ‘·*¢ ‘·q uÛÑs¡ÔqT |æ\¢\‘√ ø£*dæ <ës¡TD+>± Vü≤‘·e÷]Ãq dü+|òüT≥q ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì ˇ&Ó¶|ü*¢ Å>±eT+˝À dü+#·\q+ πs|æ+~. Å>±eTdüTú\ ø£<∏äq+ Å|üø±s¡+..ˇ&Ó¶|ü*¢ Å>±e÷ìøÏ ˇ&Ó¶ô|<ä› <äTs¡Zj·T´ (45) nH˚ e´øÏÔ n‘·ì uÛ≤s¡´, ø=&ÉT≈£î, ≈£L‘·Ts¡T ø£*dæ X¯ìyês¡+ ns¡ΔsêÅ‹ Äs¡Tãj·T≥ ìÅ~düTÔ+&É>±, ø=&Ée*‘√ yÓT&É q]øÏ ã+&Ésêfi¯fl‘√ yÓ÷~ <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. B+‘√ <äTs¡Zj·T´ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ø£qï ø=&ÉT≈£îqT ns¡ΔsêÅ‹ düeTj·T+˝À n‘·ì uÛ≤sê´ |æ\¢˝Ò #·+|ü⁄‘·÷ ñ+fÒ ø£fi≤flsê #·÷dæq ‘·*¢ m\¢e« s√<Ûäq nø£ÿ&ç yê]ì ø£\∫y˚dæ+~. u≤<ÛäT´\qT ø£Øƒq+>± •øÏå+#ê\ì ÄyÓT |òüT≥q düú˝≤ìøÏ e∫Ãq Å|ür ˇø£ÿ]ì y˚&ÉTø√e&É+ ø£ì|æ+∫+~. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± uÛ≤s¡´, uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ ∫qïbÕ{Ï >=&Ée\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, ÄyÓT Ç+‘·≈£î ‘Ó–+∫ Ç+‘· <ës¡TD≤ìøÏ ˇ&ç> ∑&ÉT‘·T+<äì nqTø√˝Ò<äì Å>±eTdüTú\T n+≥THêïs¡T. dü+|òüT≥q düú˝≤ìï kÕúìø£ mdt◊ qπswt ‘·q dæã“+~‘√ dü+<ä]Ù+#ês¡T. u≤qT‡yê&É dæ◊ C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø√ì $esê\T ùdø£]+#ês¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì, ì+~‘·T\qT ‘·«s¡˝À |ü≥Tº≈£î+{≤ eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

;s¡÷ÿsY, @Å|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À Vü≤qTe÷Hé »j·T+‹˝À uÛ≤>∑+>± e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À ≈£îd”Ô b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á b˛{°\≈£î ;s¡÷ÿsY, e]ï, ø√≥–], eTVü‰sêÅwüº qT+&ç eT\¢jÓ÷<äT\T sêe&É+ $X‚wü+. á b˛{°\˝À Å|ü<∏äeT ãVüQeT‹, 1000 B«rj·T ãVüQeT‹ 500 s¡÷bÕj·T\T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À Å>±eT ô|<ä›\T Å|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

XÊ|ü+>± e÷]q ø£¬s+≥T ø√‘·\T

;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À... ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À ádüºsY |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± #·ØÃ˝À ÅbÕs¡Δq\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± øÏcÕº|üPsY, ¬s’‘·Tq>∑sY, <ëeTs¡+#·, $Tsê®|üPsY, Å|üø±wt sêyé ø±´+|ü⁄, kÕ+u≤|üPsY, nHêïs¡+, Hê>±s¡+, u…’sê|üPsY, yÓTÆ˝≤s¡+ ‘·~‘·s¡ Å>±e÷\˝À Äj·÷ Å>±e÷\˝À >∑\ ÅbÕs¡Δq eT+~sê˝À¢ Å|ü‘˚´ø£ ÅbÕs¡Δq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

_#·Tÿ+<ä˝À ádüºsY y˚&ÉTø£\T _#·Tÿ+<ä, @Å|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Å>±e÷\˝À Ŭø’düÔe eT‘· k˛<äs¡T\T >∑T&éÅô|ò’&˚ nq+‘·s¡+ e#˚à Ä~yês¡+ Hê&ÉT ádüºsY |ü+&ÉT>∑qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ŭø’düÔe k˛<äs¡T\T ñ<äj·T+ qT+&˚ #·ØÃ\ e<ä› ÅbÕs¡úq\T #˚dæ nq+‘·s¡+ ádüºsY |ü+&ÉT>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. eT+&É\ πø+Å<ä+˝À >∑\ #·ØÃ\˝À ádüºsY |ü+&ÉT>∑ ÅbÕs¡úq\‘√ e÷s¡TyÓ÷>±sTT.

ôV’≤<äsêu≤<é

13e yê]¸ø£ Á|üD≤[ø£ düe÷y˚XÊ\T dü<ë•eq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Ç+Á<äÁø±+‹ |ü<∏äø£+ ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+, eT+>∑fi¯yês¡+ ¬s+&ÉT s√E\T @&ÉãT¢´m|òt|æ yê]¸ø± Á|üD≤[ø£ düe÷y˚XÊ\T ñ+{≤ j·Tì ◊¬ø|æ @|æj·T+ sê»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊ\˝À 2012`13e dü+e‘·‡sê ã&Ó®{Ÿ Ä]úø£ ˝≤yê<˚$\T dü+|òü÷\ ã˝Àù|‘·\T Ä<ëj·T, e´j·T\ô|’ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘êeTì nHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ düe÷y˚XÊ\˝À Á>±e÷\˝Àì dü+|òü÷\ n_Ûeè~›ô|’ eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ n<Ûä´≈£åî\≈£î, düeTq«j·T ø£s¡Ô\≈£î, d”@\≈£î ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ñ+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+Á<äÁø±+‹ |ü<∏äø£+ <ë«sê Á>±e÷\˝Àì eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\≈£î s¡TD≤\T Ç∫à yês¡T Ä]úø£+>± @˝≤ n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·THêïs¡H˚ Ä+XÊìï #·]ÃkÕÔeTì nHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ á yê]¸ø£ Á|üD≤[ø£ düe÷y˚XÊ\ ‘·sê«‘· Á>±e÷\˝À eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\≈£î Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì nHêïs¡T. á ¬s+&ÉT s√E\ düe÷y˚XÊ\≈£î eT+&É\+˝Àì eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ n<Ûä´≈£åî\T düeTq«j·T ø£s¡Ô\T, d”@\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì @|æj·T+ sê»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

á<äTs¡T>±\T\≈£î uÛ≤Øqwüº+ _ø£ÿq÷sY, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À Ä~yês¡+ $∫q á<äTs¡T >±\T\≈£î uÛ≤]>± |ü+≥ qwüº+ »]–+~.eTTK´+>± e÷$T&çø±j·T\T ô|<ä›m‘·TÔq sê*b˛e&É+‘√ e÷$T&ç ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡T.Äø£dæàø£+>± e∫Ãq á<äTs¡T>±\T\T düTe÷s¡T 1 >∑+≥ bÕ≥T Mj·T &É+‘√ #˚‹ø=∫Ãq e÷$T&ç|ü+≥ düs¡«HêX¯qyÓTÆb˛sTT+~. n˝≤π> |ü\Te⁄] >∑T&çôd\T ≈£î* b˛j·÷sTT. πs≈£î\ ôw&ÉT¢ HÓ\≈£L˝≤sTT.#Ó≥¢ ø=eTà\T HÓ\ø=]>±sTT.yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥ <Óã“ ‹qï~. eTTK´+>± eT+&É\+˝Àì Çdüqï|ü*¢, ô|<ä›eT˝≤¢¬s&ç¶, ø±C≤|üPsY, eT\T¢|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ uÛ≤]>± á<äTs¡T >±\T\T e#êÃsTT.ø=ìï#√≥¢ es¡>∑+&É¢ yêHê ≈£î]dæ+~.B+‘√ ns¡T>±\+ ÁX¯$T+∫q ¬s’‘·qï\ |ü]dæú‹ >√s¡+>± ‘·j·÷¬s’+~.yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ á<äTs¡T>±\T\≈£î qwüº b˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T#·THêïs¡T.

Hê&ÉT ø£fi¯ø£fi¯, H˚&ÉT yÓ\yÓ\ <√eTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 8(düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT bÕ\Hê πø+Á<ë\T>± >∑‘·+˝À yÓ\T>=+~q Á>±eT #ê$&ç\T H˚&ÉT •~∏˝≤edüú≈£î #˚sêsTT.Á>±eT |ü]bÕ\Hê~Ûø±s¡T\ e´edüúqT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ |ü⁄qe´ed”«ø£]+∫q Á>±eT #ê$&ç\T |ü⁄qs¡T<ä›s¡D≈£î <äèwæº kÕ]+#·˝Ò<äT.B+‘√ Á>±e÷\˝À Á|ü»\≈£î #˚s¡Te˝À e⁄+&Ü*‡q $ÄsYy√\T dü«+‘· Ç+&É¢˝À ˝Ò<ë n<Ó› Ç+&É¢˝À $<ÛäT\qT ìs¡« ]Ô+#ê*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~.>∑‘·+˝À |ü{≤«] e´edüú neT\T˝À ñqï|ü&ÉT Á>±e÷\ q& çuÀ&ÉT¶q ì]à+∫q #ê$&ç\˝Àì ¬syÓqT´ •düTÔ edü÷fi¯fl Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£e÷\T ìsê«Vü≤D #˚düTÔ+&˚ yês¡T. Á>±eT Á|ü»\ sêø£ b˛ø£\‘√ ì‘·´+ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&Éì dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç Á>±eT #ê$&ç\T ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñ+&É&É+‘√ ø=ìï #ê$&ç\T •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡>∑ ø=ìï #ê$&ç\T Äqyêfi¯ófl ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·TsTT.Çø£HÓ’q Á|üuÛÑT‘·«+ Á>±eT #ê$&ç\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ $ÄsYy√\T Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

<ä[‘·T&ç uÛÑ÷$T ÄÁø£eTD <√eTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ;;ù|≥ Á>±eT+˝À X¯>∑ qs¡‡j·T´ nH˚ <ä[‘·Tì e´ekÕj·T uÛÑ÷$Tì yê≥sY ôw&ÉT¶ ìsêàD ø±+Á{≤ø£ºsY ø£u≤® #˚XÊ&ÉT.u≤~Û‘·T&ÉT qs¡‡j·T´ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u≤sTTø±&ç u≤\j·T´ nH˚ e´øÏÔ ;;ù|≥˝À ì]à+#˚ 3 yê≥sY ôw&ÉT¶\T ø±+Á{≤ø˘º rdüTø=ì ‘·q nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ‘·q |ü{≤º HÓ+.444, düπs« HÓ+ãsY 398˝À ‘·q nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ yê≥sY ôw&ÉT¶ ì]à+#ê&Éì, n~Ûø±s¡T\T ‘·q≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.Á>±eT+˝À ôd’‘·+ nÁø£eT ø£{º&Ü\T ø£{Ϻ n~Ûø±s¡T\qT u…~]+∫ _\T¢\T rdüT≈£îHêï&Éì Äs√|üD e⁄HêïsTT. ;;ù|≥˝À e÷J düs¡Œ+#Y s¡Tø±àu≤sTT‘√ >√&Ée\T ô|≥Tºø=ì b˛©dt ùdºwüHé es¡≈£î yÓ[flq dü+<äsê“\T e⁄HêïsTT.u≤sTTø±&ç u≤\j·T´ <ä[‘·T&˚ ø±ì áj·Tq <ä[‘· <√s¡\ e´eVü≤]düTÔHêï&Éì ;;ù|≥ <ä[‘·T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.‘·eT ≈£î\yê&˚ ‘·eT≈£î nHê´j·T+ #˚düTÔHêï&Éì qs¡‡j·T´ ø=&ÉT≈£î Á|üuÛ≤ø£sY Äs√|ædüTÔHêï&ÉT.

ø£≥Tº≈£îqï yê&çï ø£&É‘˚]Ãq uÛ≤s¡´ ˙{Ïm<ä›&ç ìyês¡D #·s¡´\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

;s¡÷ÿsY˝À ≈£îd”Ô b˛{°\T

u≤qT‡yê&É, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì d”môd’‡ #·]Ã˝À Á¬ø’düÔe⁄\T ádüºsY dü+&˚ y˚&ÉTø£qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e÷qyê[ bÕ|ü ø£åe÷|üq ì$T‘·Ô+ j˚TdüTÁø°düTÔ dæ\Teô|’ eTs¡DÏ+∫ nq+‘·s¡+ 3e ~q+ ‹]– düJe⁄&ÉT>± ˝Ò∫q+<äT≈£î dü+‘√wü+‘√ á |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT 3e s√E ø±e&É+‘√ |ü≥ºD+˝Àì Á¬ø’düÔe⁄\T y˚≈£î e C≤eTTq 5 >∑+≥\≈£î eTVæ≤fi¯\T, |ü⁄s¡Twüß\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì dæ\Te Äsê<Ûäq Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T »]bÕs¡T. nq+‘·s¡+ bÕdüºsY <˚ees¡+ XÊ+‹ dü+<˚XÊìï n+~+#ês¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ÁøÏdæºj·THé yÓTÆHêغ n<Ûä´≈£åî\T dü÷s¡´ CÒyéT‡, <˚edüT ≈£îe÷sY, <˚ej·T´, XÊ´eT˝Ÿsêe⁄, <˚e<ëdt, Á|üMDY, dü÷s¡´ $y˚ø˘\‘√ bÕ≥T uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

3

u≤qT‡yê&É, @Å|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): u≤qT‡yê&É eT+&É\ πø+Å<ä+‘√ bÕ≥T eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Å>±e÷\˝À $~ÛdüTÔqï ø£¬s+≥T ø√‘·\T ‘·eT≈£î XÊ|ü+>± e÷]+<äì $<ë´s¡Tú\T yêb˛ ‘·THêïs¡T. u≤qT‡yê&É eT+&É\ πø+Å<ä+˝À $~ÛdüTÔqï ø£¬s+≥T ø√‘·\‘√ Å|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï |ü<äe ‘·s¡>∑‹, &çÅ^ $<ë´s¡Tú\‘√ bÕ≥T {Ï{Ïdæ, f…{Ÿ, _Ç&ç $<ë´s¡Tú\≈£î XÊ|ü+>± e÷]+<äì ñ<äj·T+, sêÅ‹ y˚fi¯˝À¢ m˝≤+{Ï düeTj·T ìã<䛑· ˝Ò≈£î+&Ü ø√‘·\T $~Ûdü÷Ô ‘·eT≈£î rÅe Çã“+ <äT\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì yês¡+≥THêïs¡T. Å{≤Hé‡ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT ÇcÕºsê»´+>± ø£¬s+≥T ø√‘· \T $~Ûdü÷Ô yê´bÕs¡, ø£sêà>±sê\≈£î ôd’‘·+ ø√‘·\T $~Ûdü÷Ô ‘·eT |üqT\T ô|+&ç+>¥˝À y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, B+‘√ ‘êeTT Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïeTì Å{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ düeTj·T ìã<䛑·‘√ ø√‘·\T $~Û+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

>∑+>∑|ü⁄Á‘·T\T Ä]úø£+>± m<ä>±*: b˛#ês¡+ ;s¡÷ÿsY, @Å|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì øÏcÕº|üPsY Å>±eT+˝À Ä~yês¡+ ñ<ä j·T+ u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£ es¡Z myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt ¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± >∑+>∑|ü⁄Å‘·T\ dü+|òüT+ uÛÑeHêìï ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Å>±eT+˝À >∑+>∑|ü⁄Å‘·T\≈£î Å|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç \øå±, 50 y˚\ s¡÷bÕj·T\T myÓTà˝Ò´ ì<ÛäT\ qT+&ç Çe«&É+ »]–+~. yÓTT‘·Ô+ 4 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ >∑+>∑|ü⁄Å‘· dü+|òüT+ ìsêàD+ @s¡Œ&É&É+‘√ >∑+>∑|ü⁄Å‘·T\qT b˛#ês¡+ lìyêdt ¬s&ç¶ #ê˝≤ >=|üŒ>± ø=ìj·÷&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑+>∑|ü⁄Å‘·T\T nq>± >∑+>± <˚M qT+&ç|ü⁄{Ϻq yês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T m˝≤>√ ‘·qT |ü+&ç+∫q |ü+≥qT neTTà≈£î+≥THêï&√ n˝≤ >∑+>∑|ü⁄Å‘·T\T ≈£L&Ü yêfi¯ófl y˚dæq #˚|ü |ü+≥qT yêπs neTTà≈£îH˚ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. >∑T‘˚Ô<ës¡T¢ ˇø£ #˚|üqT 20 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq ø=qT>√\T #˚dæ ôV’≤<äsêu≤<é˝À 200 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq $Åø£sTT+∫ >∑T‘˚Ô<ës¡T¢ \_›bı+<äT‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À >∑+>±uÀsTT, ô|s¡ÿ lìyêdt, e÷DÏø˘ C…{Ϻ, <ä+&ÉT >∑+>± <ÛäsY, kÕj·Tqï, Vü≤Hêà>ö&é, sê+#·+<äsY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_ø£ÿq÷sY,@Á|æ˝Ÿ 8(düTes¡íyês¡Ô): _ø£ÿq÷sY eT+&É\+˝À rÁe ˙{Ïm<ä›&ç nH˚ •]¸ø£‘√ Á|ü#·T ]‘·yÓTÆq yês¡Ô≈£î n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ uÀs¡¢≈£î eTs¡eTà ‘·T\T #˚|æ+#ês¡T.n˝≤π> |ü≥ºD+˝Àì Á|üsTTy˚≥T e´≈£îÔ\ Ç+{Ï uÀs¡¢qT n<Ó›≈£î rdüT≈£îH˚+<äT≈£î Ç+{Ï j·T»e÷qT\‘√ Á>±eT |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T.#Ó&çb˛sTTq uÀs¡TyÓ÷≥s¡¢qT ]ù|]+>¥≈£î Ç#êÃs¡T.Ç{Ϻ $wüj·TyÓTÆ yês¡+ s√E˝À¢ Á|ü‹ Á>±eT+˝À ‘ê>∑T˙{ÏøÏ m<ä›&ç sê≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì m+|æ&çy√ eT*¢U≤s¡T®Hé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> yê≥sY ñ+&ç eTs¡eTà ‘·T\≈£î H√#·Tø√ì yê{ÏøÏ ]|æ*¢+>¥ #˚kÕÔeTHêïs¡T. y˚dü$ì <äèwæº˝À e⁄+#·Tø=ì Á|ü‹ e´øÏÔ ‘·q ø£s¡Ôe´+>± ˙{Ïì bı<äT|ü⁄>± yê&ÉTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ãkÕº+&é˝À eTT–dæq mHéd”d” yês√‘·‡yê\T _ø£ÿq÷sY, @Á|æ˝Ÿ 8(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ãkÕ«|üPsY Á>±eT+˝À >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ‘Ó\+>±D j·T÷ìe]‡{Ï k‘Y ø±´+|üdt $<ë´s¡Tú\T ìs¡«Væ≤+∫q mHédædæ yês√‘·‡yê\T Ä~yês¡+ Hê&ÉT eTT–kÕsTT.Ç{Ϻ yês√‘·‡yê\˝À Á>±eT+˝Àì eTT]øÏ ø±\Te\qT, s√&É¢qT ø±´+|üdt $<ë´s¡Tú\T X¯óÁuÛÑ+ #˚XÊs¡T.n˝≤π> |ü]X¯óÁuÛÑ‘· >∑T]+∫ Á>±eT Á|ü»\≈£î $e ]+#ês¡T. nø£åsêdü´‘· ìs¡÷à\q≈£î n+<äs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì $<ë´s¡Tú\T Á|ü»\≈£î $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |æõ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ø£qø£j·T´, mHédædæ Áb˛Á>±+ n~Ûø±] ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶, ø±´+|üdt $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± |ü⁄≥ºm\¢eTà $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq Vü‰»¬s’q ôV’≤ø√s¡Tº n&É«πø{Ÿ ô|<√›\ sê+¬s&ç¶ _ø£ÿq÷sY, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ πsqTø£ m\¢eTà Ä\j·T Á|ü+>∑ D+˝À |ü⁄≥º m\¢eTà $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº Ä~yês¡+ |òüTq+>± »]–+~.y˚<ä|ü+&ç‘·T\ sêeT–]X¯s¡à, <ä‘·Ôj·T´X¯s¡à, sêEX¯s¡à\ Ä<Ûä«s¡´+˝À $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~.Ç{Ϻ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ôV’≤ø√s¡Tº n&É«πø{Ÿ ô|<√›\ sê+¬s&ç¶ <ä+|ü‘·T\T eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»¬s’Hês¡T. Ç{Ϻ ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£ e÷ìøÏ u≤] dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚{Ï‘√ eTT–j·TqTqï |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T »$Tà≈£î+≥, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï ≥Te+{Ï yê]¸ø£ |üØø£å\T H˚{Ï‘√ eTT>∑TdüTÔ+&É≥+‘√ $<ë´s¡Tú\T Äq+<ëìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. k˛eTyês¡+ (H˚&ÉT) kÕ+|ò”Tø£XÊÁdüÔ+ ¬s+&Ée ù||üsY |üØø£å‘√ eTT–j·TqTHêïsTT. B+‘√ dü+e ‘·‡s¡+ bı&ÉeP‘· ø£wüº|ü&ç #·~$, yê]¸ø£ |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡T nsTTq $<ë´s¡Tú˝À¢ |üØø£å\T eTT–dæb˛‘·T+&É≥+‘√ dü+‘√wü+, Äq+<ä+ yÓ*¢$s¡TdüTÔ+~. |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ ô|’#˚sTT kÕ~Û+#·&ÜìøÏ |ü≥ºD+˝Àì |ü\T Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\T b˛{≤b˛{°>± $<ë´s¡Tú\≈£î $<ä´qT uÀ~Û+∫ yÓTT<ä{Ï sê´+≈£îqT kÕ~Û+#·&ÜìøÏ yê]¸ø£ |üØø£å\≈£î ‘·eT $<ë´s¡Tú\qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚XÊsTT. H˚{Ï‘√ |üØø£å\T eTT–j·TqT+&É≥+‘√ $<ë´s¡Tú\ Äq+<ëìøÏ ne<ÛäT˝Ò¢e⁄. sêuÀj˚T |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØøå± |òü*‘ê\ ø√dü+ Äj·÷ $<ë´dü+düú\‘√ bÕ≥T $<ë´s¡Tú\T, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T.

H˚{Ï es¡≈£î d”‘êsêeTT\ s¡<∏√‘·‡e+ »$Tà≈£î+≥, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): Ç\+‘· Á>±eT+˝À d”‘êsêeTT\ yê] s¡<∏ä eT¨‘·‡e+ Ä~yês¡+ sêÁ‹ qT+∫ k˛eTyês¡+ es¡≈£î »s¡T>∑qT+~. á s¡<∏√‘·‡e+˝À y˚˝≤~ uÛÑ≈£îÔ\‘√ |üP»\‘Y d”‘êsêeTT\ s¡<∏äeT¨‘·‡e+ »s¡T>∑qT+~. eT+&É\+˝Àì y˚˝≤~ Á|ü»\T Ç{Ϻ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. Ç{Ϻ ø±s¡´Áø£eT+˝À m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü d”◊ lìyêdt >∑{Ϻ uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚|ü{≤ºs¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+ 9, @Á|æ˝Ÿ 2012

™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá ≠s≤R∂VμR∂áNRPV zqsμÙR∂xms≤R∂»¡Liª][ NRP¥R∂ xqsVΔÿLiªRΩLi æªΩáLigSfl· @¨sbP˺ΩZNP[ ZNP[Li˙μR∂Li J»¡V NSá∏R∂Wxms©´sª][ NSáLi Æ™sŒ˝œ¡μk∂}qs F˝y©±s ˙xms«¡Õ˝‹[ Æ©sáN]¨s D©´sı A˙gRi•¶¶¶¨sı øR¡Õ˝ÿLRiË≤R∂Li Fs™´sLjiNTP ryμ≥R∂˘Li NSμR∂V. A A˙gRix§¶¶¶Li G xmsLjiflÿ™´sWáNRPV μyLjiºdΩxqsVÚLiμ][ @LiøR¡©y Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[™´sVV. ¡÷¡μy©yáV ™´sW¨s ∏R∂VV™´sªRΩ L][≤˝R∂≠dsVμR∂NRPV ™´s¿¡Ë ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms»Ì¡™´søR¡VË. Dμ][˘gRi xqsLixmnsWáV, BªRΩLRi ™´sLÊSáV ™´sV◊d¡˛ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV zqsμÙR∂xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. B¨sı «¡Ljigji©y ZNP[Li˙μR∂ \Æ™s≈¡LjiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ™´sWLRiVˆ LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BryÚLS B™´s*LS @©´sı ≠suy∏R∂V¨sı æªΩ[áËNRPVLi≤y lgi[™±sV A≤R∂VªRΩV©yıLRiV. \lLiáV L][N][, xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ˙xms«¡Ã¡ ¨sLRixqs©´s©´sV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[}qs ¿¡©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. NS¨ds DμR∂˘™´sVLi Dμ≥R∂XªRΩ\Æ™sV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ G ™´sVáVxmso ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμ][ Ez§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li NRPxtÌsQLi. A xmsLjizqÛsºΩ LSNRP™´sVVLiÆμ∂[ ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂áV, ALi˙μ≥R∂ |msªRΩÚLiμyLRiVáV Æ™s[VáVN][™´s≤R∂Li ™´sVLi¿¡μj∂. æªΩáLigSfl· xmsLjizqÛsºΩ¨s NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi gRi™´sV¨sxqsVÚ©´sıμR∂¨s, N]LiμR∂LRiV |msμÙR∂áª][ ™´sVLiªRΩ©yáV «¡LRiVxmsoªRΩV©´sıμR∂¨s ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡ ™yLRiÚáV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V ªy{msgS ™´sVLiªRΩ©y áV «¡Lji}ms xmsLjizqÛsºΩ NRPW≤y μy…”¡ F°LiVVLiμj∂. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsx§¶¶¶©´sLi ©´sbPxqsVÚ©´sıμR∂¨s ˙gRiz§¶¶¶Liøy÷¡. Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V øyÕÿ NSáLi JzmsNRP xms…ÌÿLRiV. øyÕÿ xqsx§¶¶¶©´sLi ˙xmsμR∂Lji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ¨s™´soLRiV gRizmsˆ©´s ¨sxmsˆV ºdΩLRiVgRi FsxmsˆV≤R∂V À≥œ¡gÊRiV™´sVLi»¡VLiμy @©´sı»Ì¡V DLiμj∂. @xqsáV æªΩáLigSfl· xmsLjizqÛsºΩ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ Fs…˝ÿ DLi»¡VLiμR∂Æ©s[Æμ∂[ ALiμ][Œœ¡©´s. æªΩáLigSfl· ∏R∂VV™´sªRΩ AªRΩ¯  ¡÷¡μy©yá©´sV AxmsgRiáƙs[VÆ™sW. Aáxqs˘™´sVπ∏∂[V˘ N]μÙk∂ æªΩáLigSfl·Õ‹[ @¨sbPËºΩ Æ©sáN]©´s™´søR¡VË. ˙xms«¡Ã¡Õ‹[ @xqsx§¶¶¶©´sLi |msLRigRi™´søR¡VË. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sV◊d¡˛ xqsÆ™sV¯ «¡LjigjiæªΩ[ DªRΩÚLRi μR∂OTPQflÿá ™´sVμ≥R∂˘ LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F°ªyLiVV. ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚ ¨s÷¡¿¡F°ªRΩVLiμj∂. @Æ©s[NRP @©´sLÛSáV «¡LRigRi™´søR¡VË. æªΩáLigSfl· «¡©y¨sı NRP≠s*Li¿¡ Æμ∂[aS¨sNTP ©y’≥¡rÛy©´sLiÕ‹[ NRPÕ˝‹[áLi lLi[xms≤R∂Li À≥ÿ™´s˘Li NSμR∂V. NS¨ds aSÀÙÿá F°LS»¡Li Bμj∂. 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`i 9 ˙xmsNRP»¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ NRPW≤y øyÕÿ gRi≤R∂V™´so BøyËLRiV. A©y…”¡ ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ZNP[Li˙μR∂Li NS¨ds, ALi˙μ≥R∂ |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂μyLRiVáV NS¨ds æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ xqsx§¶¶¶©y¨sNTP @Æ©s[NRP xmsLkiORPQáV |ms≤R∂VªRΩV©yılLi[ ªRΩxmsˆ ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáV ºdΩLRiË≤y¨sNTP ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂¨s ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s @LÛRiQ\Æ™sVLiμj∂. DμR∂˘™´sVLi Dμ≥R∂XªRΩLigS D©´sıxmsˆV≤R∂V ¿¡μR∂Li ¡LRiLi, gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿμ`∂ øR¡LRiËá }msLRiVª][ NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[aSlLi[ ªRΩxmsˆ ALi˙μ≥R∂ |msªRΩÚLiμyLRiVá©´sV IzmsˆLiøR¡≤y¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV A≤T∂©´s LS“¡©y™´sW ˙≤y™´sWáV ˙xms«¡Ã¡NRPV @xqsx§¶¶¶˘Li NRP÷¡gjiLiøyLiVV. ryμ≥yLRifl· DμR∂˘™´sWáª][, AªRΩ¯ ¡÷¡μy©yáª][ ZNP[Li˙μy¨sNTP øR¡Ã¡©´sLi LSμR∂¨s, ALi˙μ≥R∂ |msªRΩÚLiμyLRiVá gRiVLiÆ≤∂ NRPLRigRiμR∂¨s æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV @LÛRi™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. @LiμR∂VZNP[ A˙gRix§¶¶¶ «ÿ*ááV ˙xms«¡*LjiÃ˝¡VªRΩV©yıLiVV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VcNRPV ALi˙μ≥R∂ |msªRΩÚLiμyLRiVáV @≤ÔR∂V ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP NSLRifl·Li NRPW≤y G≠dsV ¤Õ¡[μR∂V. ALi˙μ≥R∂ ™yLjiNTP BªRΩLRi LSuÌy˚Õ˝‹[ AxqsVÚáV D©yıLiVV, ™y˘FyLSáV D©yıLiVV. @»˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ NRPW≤y DLi…ÿLiVV. æªΩáLigSfl· Æμ∂[aRPLi ©´sVLi¿¡ ≠s≤T∂F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ALi˙μ≥R∂ ™yLRiV À≥œ¡˙μR∂ªy LSz§¶¶¶ªy˘¨sNTP gRiVLjiNS©´s™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. @LiVV©y ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVáV Àÿμ≥R∂˘ªyLRiz§¶¶¶ªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjixqsVÚ©´sıμj∂. INRP\Æ™sxmso æªΩáLigSfl· @»Ì¡V≤T∂NTP F°ªRΩVLi¤…¡[, ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂áV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNUP, {ms{qs{qs Æ©s[ªRΩNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩgRi™´so ºdΩLRiË≤R∂LiÕ‹[ ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sV DLi≤R∂≤R∂Li μyLRiVfl·Li. NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáNRPV xmsμR∂™´soá xmsLixmsNS áV, NUPøR¡VÕÿ»¡Ã¡V ªRΩxmsˆ ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáV xms»Ì¡™y? æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘©´sV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ æªΩ[áVËN][™yáLi»¡V©´sı ZNP[Li˙μR∂Li, C xms¨sNTP ™´sW÷¡©´s gji÷˝¡ NRP«ÏÿáV ºdΩLRiË≤y¨sNTP xmsp©´sVN][™´s≤R∂Li ¬ø¡xmsˆVN][™´s≤y¨sNTP NRPW≤y zqsgÊRiV¬ø¡[»¡Vc. BNRP‰≤T∂ ©y∏R∂VNRPVáNRPV ¤Õ¡[NRPV©yı, ZNP[Li˙μy¨s\ZNP©y N]Li¬ø¡Li ≠s«Ï¡ªRΩ DLi≤R∂NRPW≤R∂μy? æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ A˙gRix§¶¶¶Li ºdΩ˙™´s rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡V©´sıμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¿d¡£mns ≠s£ms gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡ LRi™´sVflÿ≤ÔT∂ ™´sLRiLigRiÕfi xmsLRi˘»¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s DμR∂˘™´sVNSLRiVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsLiªRΩ À≥œ¡∏R∂VLi À≥œ¡∏R∂VLigS D©´sıμ][ æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩ øyÕÿ NSáLigS ¤Õ¡[μR∂V. lLi[xmso Fs¨sıNRPáV ™´s}qsÚ Fs…˝ÿ @¨s NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. A∏R∂W FyLÌkiáՋ[¨s NSLRi˘NRPLRiÚáV NRPW≤y ©y∏R∂VNRPVáNRPV μR∂WLRi\Æ™sVF°∏R∂WLRiV. Bμj∂ N]¨sı FyLÌkiáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqs™´sVxqs˘ NSμR∂V. ©y∏R∂VNRPVá xqs™´sVxqs˘ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSμR∂V. ¨dsŒœ¡˛NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≠s™yμyá xmsLjiuy‰LS¨sNTP ªRΩgji©´s øR¡…ÌÿáV, ™´s˘™´sxqÛsáV D©yıLiVV. ALi˙μ≥R∂ ™yLRiV N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s NRP»Ì¡VcN][™´s≤y¨sNTP ¤Õ¡[μy NSLS˘Ã¡∏R∂WáV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP ≠dsáVgS INRP…”¡ lLiLiÆ≤∂[Œœ¡ß˛ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ™´sxqsªRΩVáV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´søR¡VË. ALi˙μ≥R∂ ™yLRiV ªRΩ™´sVNRPLi»¡W LS«¡μ≥y¨s¨s ¨sLji¯LiøR¡VN][™´s≤R∂Li Fsxmsˆ…”¡c\ZNPc©y @™´sxqsLRiÆ™s[V.

@NSá ™´sL<Sáª][ À≥ÿLkigS xmsLi»¡Ã¡NRPV ©´sxtÌsQLi B…‘¡™´s÷¡ @NSá™´sL<RiLi, ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂ª][ B»¡V \lLiªRΩVáV, @»¡Vc ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s @™´sxqÛsáNRPV Õ‹[©´s™´soªRΩV©yıLRiV. @NSá™´sL<RiLi, ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂ ™y©´sª][ ™´sLÛRi©´sı}ms»¡, LS∏R∂VxmsLjiÚ, ª]˙LRiWLRiV, FyáNRPVLjiÚ, }qÌsxtsQ©±s xmnsV©±sxmspL`i, μ≥R∂LRi¯rygRiL`i ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sLji, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡NRPV ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPW≤y @NSá™´sL<RiLi NRPVLjizqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Ez§¶¶¶LiøR¡¨s C ™´sL<SáV, ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂ª][ xmsLi»¡ À≥ÿLkigS Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡Vc©´sı»˝¡Vc \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá ˙Fyμ≥R∂≠sVNRP ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ˙xmsNSLRiLi 1200 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLji xmsLi»¡, 180 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡ Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı»˝¡V ¨sLÛSLjiLiøyLRiV. ZNP[xqs™´sVV˙μR∂Li, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ @NSá™´sL<RiLi, ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂ ™y©´sª][ ¬ø¡»˝¡Vc xms≤T∂F°LiVV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂c™´sLRiLigRiÕfi \lLi¤Õ¡[*Q\¤Õ¡©±s ™´sWLÊRiLiÕ‹[ \lLiQŒ˝œ¡ LSNRPF°NRPáNRPV @LiªRΩLS∏R∂WáV NRP÷¡gSLiVV. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ¬ø¡»˝¡Vc xms≤T∂F°LiVV©´s xmnsV»¡©´sÕ‹[ L][≤ÔR∂V™´sWLÊRiLiÕ‹[ NRPW≤y ™yx§¶¶¶©yá LSNRPF°NRPáNRPV NRPW≤y B ¡˜LiμR∂VáV NRP÷¡gSLiVV. DμR∂∏R∂VLi 10gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¬ø¡[ «‹[LRiVgS FsLi≤R∂ NS∏R∂V≤R∂Li.. ™´sVμ≥y˘•¶¶¶ı¨sNTP L][≤ÔR∂V\|msNTP LS¤Õ¡[©´sLiªRΩ FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩ.. ry∏R∂VLi˙ªy¨sNTP ™yªy™´sLRifl·Li øR¡Ã˝¡ ¡≤R∂»¡Li.. ¿d¡NRP…”¡xms≤R∂»¡Liª][Æ©s[ DLRiV™´sVVáV, Æ™sVLRiVxmsoáª][ ™´sL<RiLi, ™y…”¡NTPª][≤R∂V ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂ ™y©´s. Bμk∂.. gRi≤T∂¿¡©´s N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©´sı xmsLjizqÛsºΩ. @NSá™´sL<RiLi, ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂ ™y©´sª][ ™´sLRiLigRiÕfi ©´sgRiLRi øR¡V»Ì¡VcxmsNRP‰Ã¡ D©´sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sLji xmsLi»¡NRPV ©´sxtÌsQLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. gS÷¡™y©´sª][ ™´sLRiLigRiÕfi xmsLjixqsLRi ˙FyLiªRΩLiª][Fy»¡Vc À≥œ¡WFyáxms÷˝¡, ¿¡…ÿ˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sW≠sV≤T∂ NS∏R∂VáV LS÷¡F°LiVV ©´sxtÌsQLi GLRiˆ≤T∂©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. Aμj∂™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi HμR∂VgRiLi»¡Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sLRiLigRiÕfi ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ™´sLRiLigRiÕfi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂ ™y©´s NRPVLji∏R∂VgS, x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ INRP Æ™sWryÚLRiV ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂.

xmsORPQLi L][«¡ŸÃ¡NRPV \|msgS ©´s≤T∂¿¡©´s C NTP≤yı£ms DªRΩ‰LihRiNRPV ™´sVVgjiLixmsogS Fs¨s≠sVμj∂ ™´sVLiμj∂ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV lgiLjiÕ˝ÿá©´sV, 19 ™´sVLiμj∂ ø≥y{qs ™´sVV÷¡∏R∂W Aμj∂™y{qs xqsLi£mnsV (zqsFsLiFsFs£qs) xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV I≤T∂aS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsV™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. I≤T∂aS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* øR¡LRi˘Ã¡NRPV ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøR¡gRiáLRi¨s @LiμR∂LRiW @bPxqsVÚ©yıLRiV. ™´sWLjiË 14©´s I≤T∂aSÕ‹[¨s NRPLiμ≥R∂™´sWÕfi ™´sμÙR∂ xmsLRi*ªyL][x§¶¶¶fl· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Fy™ØÕ‹ À‹xqsVr~‰, N˝S≤T∂π∏∂W N]ÕÿLi¤«¡Õ‹ @Æ©s[ BμÙR∂LRiV B»¡÷d¡ Æμ∂[aRPxqsVÚá©´sV, N][LSxmso…fi —¡Õ˝ÿÕ‹[ áNTPLixmspL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ —¡©yı z§¶¶¶NSNRP©´sV ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s {msxmsoÕfi= ÷¡ ¡lLi[xtsQ©±s lgiLjiÕ˝ÿ ALki¯ (zmsFsÕfi—¡Fs) μR∂ŒÿáV ≠s≤T∂≠s≤T∂gS @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLiVV. A ªRΩLS*ªRΩ B»¡÷d¡ Æμ∂[aRPxqsVÚ≤R∂V N]ÕÿLi¤«¡Õ‹©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLiVV.G≤yμj∂ ˙NTPªRΩLi I≤T∂aSÕ‹[¨s ™´sVቩ±sgjiLji —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i LSÆ™s÷˝¡ ≠s¨dsÕfi NRPXxtÒsQª][Fy»¡Vc «¡⁄¨s∏R∂VL`i BLi—¡¨dsL`i xms≠s˙ªRΩ Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´sVLji&Vá©´sV ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV @xmsx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. @©y≤R∂V ™´sVV≈¡˘LigS AxmslLi[xtsQ©±s ˙gki©±sx§¶¶¶Li…fi©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s, GJ’d¡ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı NRPWLi’¡Lig`i©´sV AzmsÆ™s[∏R∂Wá¨s, @≤R∂≠s, ¨dsLRiV, Æ©s[á N][xqsLi DμR∂˘≠sVLi¿¡ I≤T∂aS \¤«¡Œœ¡˛Õ‹[ ™´sVgÊRiVªRΩV©´sı G≤R∂V ™´sLiμR∂á ™´sVLiμj∂ Aμj∂™y{qsá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠s¨dsÕfi NRPXxtÒsQ ≠s≤R∂VμR∂áN][xqsLi xms…ÿı∏R∂VN`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáª][ N]¨sı ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚ™´sV¨s IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[xqsVN]¨s ™´sW»¡ ªRΩzmsˆLiμj∂. \¤«¡Œœ¡˛Õ‹[¨s @™´sW∏R∂VNRP Aμj∂™y{qsá©´sV

≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VNRPF°gS, øyÕÿ™´sVLiμj∂¨s ™´sV◊d¡˛ @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ @Æ™s[ ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ª][ GJ’d¡ NRP≠sV…‘¡c Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[¨s zmsFsÕfi—¡Fs Fs˙LRi \|qs©´s˘ μR∂ŒÿáV ™´sVL][ryLji NTP≤yı£msNRPV ryx§¶¶¶zqsLiøyLiVV. ™´sVቩ±sgjiLjiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s G≤R∂V ™´sLiμR∂á ™´sVLiμj∂ Aμj∂™y{qsáª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«ÿry*≠sVNRP ≠sμ≥y©´sLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ DLi¤…¡[, BÕÿLi…”¡ NTP≤yı£msáNRPV @™´sNSaRP™´sVVLiÆ≤∂[μj∂ NSμR∂¨s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ ©y∏R∂VNRPVáV ™y˘Δÿ˘¨sxqsVÚ©yıLRiV.NRPLiμ≥R∂™´sWÕfiÕ‹[ ≠sÆμ∂[aRPxqsVÚá NTP≤yı£ms «¡Ljigji©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[Æ©s[ N][LSxmso…fi —¡Õ˝ÿÕ‹[ z§¶¶¶NSNRP NTP≤yı£ms, ™´sVቩ´sgjiLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ zmsFsÕfi—¡Fs μy≤T∂Õ‹[ INRP zqsH øR¡¨sF°™´s≤R∂Li ÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LjigSLiVV. ≠sÆμ∂[bdP∏R∂VVá NTP≤yı£ms\|ms ™´sVμ≥R∂˘™´sLjiÚªRΩ*Li «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV ≠sVỡLki øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂≤R∂Liª][ N]LiªRΩ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li GLRiˆ≤T∂©´sxmsˆ…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá ≠s≤R∂VμR∂áNRPV zqsμÙR∂xms≤R∂»¡Liª][ NRP¥R∂ xqsVΔÿLiªRΩLi NS©´sVLiμj∂. ≠sÆμ∂[aRPxqsVÚá©´sV ILjiry= LSxtÌsQ˚ ALÊRiQ\Æ©s—¡Lig`i NRP≠sV…‘¡c Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[¨s μR∂ŒÿáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][gS, ’¡«¡⁄ «¡©´sªy μR∂Œfi (’¡¤«¡≤T∂) FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ z§¶¶¶NSNRP©´sV ALi˙μ≥R∂ I≤T∂aS ÀÿLÔRiL`i (GJ’d¡) |qsˆxtsQÕfi «‹[©±s NRP≠sV…‘¡cNTP ¬ø¡Liμj∂©´s lgiLjiÕ˝ÿ μR∂ŒÿáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLiVV. ≠sÆμ∂[ bdP∏R∂VV≤T∂¨s ¡Liμk∂gS xms»Ì¡VcNRPV©´sı I≤T∂aS NRP≠sV…‘¡c ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV Æ©s[ªRΩ xqs™´s˘ry¿¡ xmsLi≤y À≥ÿLRi˘ aRPVÀ≥œ¡$ μy£qsª][ xqs•¶¶¶ G≤R∂VgRiVLRiV ™´s˘NRPVÚá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. z§¶¶¶NSNS©´sV NTP≤yı£ms ¬ø¡[zqs©´s

GJ’d¡ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV μR∂Œœ¡Li zqsFsLiGFs£qs xqsLixqÛs NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV, I≤T∂aS \¤«¡Œœ¡˛Õ‹[ ™´sVgÊRiVªRΩV©´sı ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ Aμj∂™yxqsVáª][ xqs•¶¶¶ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV NRPW≤y ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ©´s≠ds©±s xms…ÿı∏R∂VN`P ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ Æ©s[ªRΩáV ’¡≤T∂ aRPLRi¯, μR∂Li≤R∂Fyfl”· ™´sVx§¶¶¶LiªRΩVáV ™´sVμ≥R∂˘™´sLjiÚªRΩ*Li Æ©sLjiFyLRiV.gRiªRΩLiÕ‹[ {msxmsoÕfi=™yL`i ˙gRiW£ms }msLRiVª][ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV 1987 ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ 7 ™´sVLiμj∂ HGFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáª][ Fy»¡V 11 ™´sVLiμj∂ D©´sıªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡V ªy*μ≥j∂NSLRiVá©´sV NTP≤yı£ms ¬ø¡[aSLRiV. ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV ˙xms«ÿ∏R∂VVμÙR∂Li }msLji»¡ ry£mnÌs …ÿlLÊi…fiá©´sV ¨sLS∏R∂VVμ≥R∂V\¤Õ¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*μ≥j∂NSLRiVáV, LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV, ≠sÆμ∂[bdP∏R∂VVáV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV áORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVN][LSμR∂V. INRPÆ™s[Œœ¡ «¡LRigRiNRPW≤R∂¨s≠s G\Æ™s©y «¡LjigjiæªΩ[ ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´sVLjiLiªRΩ ¬ø¡≤ÔR∂}msLRiV©´sV ™´sVW»¡gRi»Ì¡VNRPVLi…ÿLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s ™yLji¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ Fy˙ªRΩ, ø]LRi™´s @μ≥j∂NRPLigS DLiÆ≤∂[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi DLi≤y÷¡. »¡V¨dsztsQ∏R∂W, C—¡xmÌso ªRΩμj∂ªRΩLRi @LRiÀfi Æμ∂[aSÕ˝‹[ B…‘¡™´sá |msÃ˝¡V’¡NTP©´s ˙xms«ÿDμR∂˘™´sWá ©´sVLi¿¡ gRiVfl·FyhRiLi ºdΩxqsVN][™´sázqs DLi»¡VLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡Li NSLRifl·LigS GLRiˆ≤T∂©´s ˙xms«ÿ DμR∂˘™´sV xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV xqs™´s˘LigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN]¨s {msNRPáՋ[ªRΩV @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s À≥ÿLRiªRΩ LS«¡NUP∏R∂V ∏R∂V™´s¨sNRPÕ‹[ xqs™´s˘Q\Æ™sV©´s øyLji˙ªRΩNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ™yLRiV ≠sxmnsá\Æ™sV©yLRi¨s Æ™s[Vμ≥y™´soáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

NSxmso LSLiøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ rÛy©´sLi\|ms rÛy¨sNRP Æ©s[ªRΩá NRPxqsLRiªRΩVÚ NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi Dxms Fs¨sıNRP AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂. BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ Æ™s[»¡Vxms≤ÔR∂ NSxmso LSLiøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ F°…‘¡NTP μR∂WLRiLigS DLi…ÿ©´s¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÙji Æ™s[»¡Õ‹[ xms≤T∂Liμj∂. 18 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Õ˝‹[ LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi NSxmso LSLiøR¡ LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ NRPW≤y D©yıLRiV. A∏R∂V©´s ≠s™´sVV≈¡ªRΩ NSLRifl·LigS N]ªRΩÚ @À≥œ¡˘LÙji¨s Æ™sªRΩVNRPV‰Æ©s[ xms¨sÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs xms≤T∂Liμj∂. rÛy¨sNRP Æ©s[ªRΩá @’≥¡˙Fy∏R∂Wá Æ™s[VLRiNRPV LRiNRPLRiNSáVgS NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xqslLi[* xms˙NTP∏R∂V©´sV NRPW≤y ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡∏R∂V™´s¿¡ËLiμj∂. ªy«ÿ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NSxmso LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ≠s™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ N]ªRΩÚ @À≥œ¡˘LÛji N][xqsLi A FyLÌki @Æ©s[*ztsQxqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩ Æ™s[V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSá ™yLji¨s LRiLigRi LiÕ‹[NTP μj∂Lizms F°…‘¡ ¬ø¡[ LiVVLiøyá¨s ª]áVªRΩ «¡gRi©±s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV ©´sı»˝¡Vc NSLRi˘NRPLRiÚá μy*LS æªΩ÷¡zqsLiμj∂. NSLi˙lgi£qs, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiá©´sV μk∂»¡VgS FsμR∂VL]‰Æ©s[ @À≥œ¡˘LÛji N][ xqsLi gS÷¡Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ zqs¨ds g˝S™´sVL`i\|ms μR∂XztÌsQ ™´sV◊˝¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ rÛy©y¨sNTP «¡LRiVgRi©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÛjigS zqs¨ds©´s…”¡ L][«ÿ©´sV  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂Li}msLiμR∂VNRPV A FyLÌki @μ≥j∂uÓy©´sLi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡∏R∂V™´s¿¡ËLiμj∂. BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ AÆ™sVNRPV —¡Õ˝ÿª][ D©´sı xqsLi ¡Liμ≥yá©´sV gRiVLjiLi¿¡ ALS ºdΩxqsVÚ©yıLRiV. AÆ™sV F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ

xmsLjizqÛsºΩ FsÕÿ DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms @LiøR¡©yáV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][ xmsμj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ FyLÌki @À≥œ¡˘LÛjigS AÆ™sV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqs C Æ©sá 24©´s JFsLi{qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ªRΩá|ms…Ì”¡©´s D¿¡ªRΩ ≠s™yx§¶¶¶ Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ A Æ™sV©´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ˙xms«¡Ã¡NRPV xmsLjiøR¡∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV GLSˆ»˝¡V NRPW≤y ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VLigS æªΩáVr°ÚLiμj∂. \|msgS J ry™´sW—¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi, NSLi˙lgi£qs Fy LÌkiá ©´sVLi¿¡ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂LixmsoªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki NRPW≤y @Æμ∂[ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Li μj∂©´s ™y\lLiæªΩ[ lgiáVxmso xqsV©y∏R∂WxqsLigS DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ rÛyLiVVÕ‹[ FyLÌki xmsμR∂™´soá©´sV @©´sVÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s L][«ÿNRPV LS«¡NUP∏R∂V @©´sVÀ≥œ¡™´sLiª][ Fy»¡V zqs¨ds g˝S™´sVL`i NRPW≤y DLi≤R∂≤R∂Liª][ AÆ™sV©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂LiFyá¨s \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. C Æ©sá 6©´s «¡LRiVgRi©´sV©´sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi rÛyLiVV FyLÌki xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ AÆ™sV }msLRiV©´sV ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡ NSLRi˘NRPLRiÚáV, ©y∏R∂VNRPVá ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV {qs*NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV —¡ Õ˝ÿ rÛyLiVV ©y∏R∂VNRPVáV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡™´sLRiW \lgiQQL>S«¡LRiV NSNRPVLi≤y øR¡WxqsVNRPVÆ©s[ ∏R∂VªyıQÕ˝‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. L][«ÿ©´sV ¡LjiÕ‹[NTP μj∂LizmsæªΩ[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ J»˝¡V FsNRPV‰™´sgS μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáVLi…ÿ∏R∂V¨s A FyLÌki À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. …‘¡≤U∂{msÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s A

FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáª][ L][«ÿNRPV @©´sV ¡Liμ≥R∂Li DLiÆ≤∂[μj∂. ™y˘FyLRiÆ™s[ªRΩÚáV, FyLÌki ˙xms™´sVV≈¡Váª][ AÆ™sVNRPV ™´sVLi¿¡ xmsLjiøR¡∏R∂WáV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. \|msgS, —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáV NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV AÆ™sV •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘™yLRiV. C μR∂XuÌy˘ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂uÓy©´sLi L][«ÿ \Æ™sxmso Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡∏R∂V™´s¿¡ËLiμj∂. AÆ™sV F°…‘¡\|ms xqslLi[*áV NRPW≤y ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©´sı»˝¡V A FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚ¤Õ¡[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. B…‘¡™´sá \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s A FyLÌki ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáV, ©y∏R∂VNRPVáV NSxmso LS™´sV øR¡Li˙μylLi≤ÔT∂Æ©s[ F°…‘¡ ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s ™´sVVNRPÚNRPLihRiLiª][ N][Lji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. A∏R∂V©´s F°…‘¡NTP AxqsNTPÚ NRP©´s ¡LRiø R¡NRPF°LiVV©´sx msˆ…”¡NUP «¡gRi©±s μy*LS IºΩÚ≤T∂ |msLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. xmns÷¡ªRΩLi AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ á’≥¡LiøR¡ NRPF°™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V JFsLi{qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ gS÷¡«¡©yLÙRi©´s lLi≤ÔT∂ NRPW≤y NSxmso©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[zqs©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS J ¡VŒÿxmsoLRiLi \Æ™sV¨sLig`i NRPLi|ms¨ds(JFsLi{qs)Õ‹[ «¡Ljigji©´s @≠s¨dsºΩ, @˙NRP™´sWá\|ms ˙xms«¡ Õ˝‹[ ™´s˘ºΩlLi[NRP À≥ÿ™´sLi DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ DÆμÙ∂[aRPLiª][ NSxmso©´sV  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂Li}msLiμR∂VNRPV ≠s™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs ™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs FyLÌkiáV Dxms Fs¨sı NRPá©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ xqs©´sıQμÙR∂\Æ™sV øR¡VLRiVgÊS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚLi≤R∂≤y¨sı xmszqsgRi…Ì”¡©´s \Æ™sFsry=L`i FyLÌki NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi NRPW≤y ªRΩ™´sV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sı ≈¡LSLRiV ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ ∏R∂V\Æ™sV ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂.

@¨sı FyLÌkiQÕ˝‹[©´sW ™´sV◊d˝¡ æªΩáLigSfl· μR∂≤R∂:Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáª][ ™´sWLRiVªRΩ©´sı {qs©±s NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{msá ™´s¤Õ˝¡[ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂Æ©s[ ™´s˘ºΩlLi[NRP À≥ÿ™´s©´s NRPW≤y ˙xms«¡Õ˝‹[ |msLjigjiF°ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiáª][ Fy»¡V FyLÌkiá¨dsı æªΩáLigSfl· «¡xmsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. NRP¿¡ËªRΩLigS Gμ][ INRP…”¡ æªΩ[áË≤y¨sNTP ∏R∂VVμÙR∂Li Æ™sVVμR∂áV|ms…ÌÿLiVV. Dxms Fs¨sıNRP xmns÷¡ªyáV ˙xmsμ≥y©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ \lLiŒœ¡ß˛ xmsLjilgiºΩÚxqsVÚ©yıLiVV. Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV øR¡Wzqs NRPá™´sLRixms≤ÔR∂ æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáLiªy B xmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩÆ™s[V «¡zmsxqsVÚ©yıLRiV. FyLÌkiá @μ≥j∂Æ©s[ªRΩá\|ms ºdΩ˙™´s IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´sxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms æªΩ[áËNRPVLi≤y BNRP ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[™´sV¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ FyLÌkiá D¨sNTP ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWlLi[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. …‘¡≤U∂{ms, NSLi ˙lgi£qsáՋ[ Dxms Fs¨sıNRPáV NRPVLixms…”¡ lLi[zmsLi μj∂. FyLÌkiQÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ¿¡øR¡VË BxmsˆV≤R∂V LRigji÷¡F°ª][Liμj∂. …‘¡≤U∂{ms æªΩáLigSfl· Fn°LRiLi FyLÌki¨s ≠dsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV¨s @μ≥j∂Æ©s[ªRΩNRPV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV xmsLizmsLiμj∂. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· FyLÌki |ms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡Vc NRPW≤y xqsLiZNP[ªyáV xmsLizmsLiμj∂. æªΩáLigSfl· FsLi {msáV BNRP øy™Ø[lLi[™Ø[ æªΩ[áVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV gRi…Ì”¡gS F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¨s©´sı…”¡ Dxms Fs¨sıNRP xmns÷¡ªyáV.. ªRΩLS*ªRΩ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s ≠sμy˘LÛRiVá AªRΩ¯ ¡÷¡μy©yáV.. A ªRΩLS*ªRΩ æªΩáLigSfl· ˙μ][x§¶¶¶ßá\|ms LS«¡NUP∏R∂V μy≤R∂VáV.. Æ™sLRizqs BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ \lLiŒœ¡ß˛ xmsLjilgiºΩÚxqsVÚ©yıLiVV. INRPLji ªRΩLS*ªRΩ INRPLRiV AªRΩ¯x§¶¶¶ßºΩ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ æªΩáLigSfl· @Liªy BxmsˆV≤R∂V @»Ì¡V≤T∂NTPF°ª][Liμj∂. \Æ™sFsry=L`i FyLÌki æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ¬ø¡xmsˆNRPF°LiVV©y Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWá™´sVÆ©s[ xqsLiZNP[ªyáV xmsLixmsoªRΩW Æ™sŒ‹[ÚLiμj∂. Àÿ©´sV=™y≤R∂ Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ F°…‘¡c |ms»Ì¡™´sV¨s A

FyLÌki@LiμR∂LjiNRP©yı™´sVVLiÆμ∂[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s ALRiV Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW \Æ™sFsry=L`i FyLÌki ªy˘gRiμ≥R∂©´sVáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. @ LiVVæªΩ[, BxmsˆV≤R∂V xmsLRiNSáՋ[ Fs¨sıNRP A FyLÌkiNTP gRi≤ÔR∂V xmsLjizqÛsºΩ¨s æªΩ¿¡Ë |ms…Ì”¡Liμj∂. @NRP‰≤R∂ lgiáV™´sNRPF°æªΩ[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ A FyLÌki D¨sNTP μk∂LÁRiNS÷¡NRPLigS ˙xmsaSıQLÛRiNRPLi gS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂Æ©s[ ALiμ][Œœ¡©´s DLiμj∂. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s N][xqsLi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs©´s D μR∂˘™´sV FyLÌkigS …‘¡AL`iFs£qs Bxmsˆ…”¡NUP ˙xms«¡Ã¡ gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ZNP[{qsAL`i\|ms ©y ∏R∂VNRPV≤T∂gS N]¨sı @©´sV™´sW©yáV©yı ˙xms ªy˘™´sWı∏R∂VLi ¤Õ¡[NRP ˙xms«¡Ã¡Liªy @»¡Vc \Æ™s }ms Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©´sı»˝¡Vc xqsˆxtÌsQ\Æ™sVLiμj∂. 2010 Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V æªΩáLigSfl·NRPV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ºdΩLRiVˆ ¬ø¡FyˆLRiV. @¨sı rÛy©yÕ˝‹[ …‘¡cAL`iFs£qs, ’d¡¤«¡[{ms @À≥œ¡˘LÛRiVá ©´sV À≥ÿLki Æ™sV«ÿLÌkiáª][ lgi÷¡zmsLiøyLRiV. ªRΩ LS*ªRΩ xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ Dμ≥R∂XªRΩLigS rygjiLiμj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Bμ]NRP øyLji˙ªyªRΩ¯NRP DμR∂˘™´sVLigS ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. æªΩáLigS fl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @™´sNSaRP™yμR∂ LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[}qs ©y∏R∂VNRPVáV ˙gS™´sWÕ˝‹[NTP LS™´s≤y¨sNTP À≥œ¡∏R∂VxmsÆ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Li μj∂. ªRΩLS*ªRΩ, xqsÆ™sV¯ @LÙSLiªRΩLRiLigS AgjiF°™´s≤R∂Li, æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡Vc ™´sV◊d¡˛ Æ™s©´sNTP‰ Æ™sŒœ¡˛≤R∂Liª][ æªΩáLigSfl· @LiaS¨sı Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s NSLi˙lgi£qs, …‘¡c≤U∂{msáV ™´sV◊d¡˛ ˙xms«¡Ã¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV ø] øR¡VËNRPVÆ™sŒ˝ÿLiVV. …‘¡c≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \lLiªRΩV F°LRiVÀÿ»¡ }msLRiVª][ @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi ˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ }msLRiV ª][ ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá©´sV Æ™sμR∂«¡Õ˝ÿLRiV. \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡ }msLRiVª][ «¡gRi©±s NRPW≤y

NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiVNRPV @≤ÔR∂LiNTPgS ™´sWLji©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV C G≤yμj∂ 7 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ rygRiV ¬ø¡[zqs©´s NRPWLRigS∏R∂Vá ≠sªRΩÚ©yáNRPV Dμy˘©´s aS≈¡ μyμyxmso LRiW. 94 áORPQáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩªRΩÕ‹[ xqs˙NRP™´sVLigS ¨ds…”¡ ªRΩ≤R∂VáV @LiμR∂NRP ª][»¡Ã¡V øyÕÿ ˙FyLiªyÕ˝‹[ μj∂gRiV ¡≤T∂ ªRΩgÊSLiVV. BLiªRΩ ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs©y @©´sVNRPV©´sı rÛyLiVVÕ‹[ μj∂gRiV ¡≤T∂ LSNRP F°™´s≤R∂Liª][ NRPWLRigS∏R∂Vá μ≥R∂LRiáV ry™´sW©´sV˘¨sNTP @LiμR∂©´sLiªRΩ FsªRΩVÚÕ‹[NTP Æ™s◊˝¡ F°∏R∂WLiVV. N]¨sı ˙gS™´sWá©´sV ∏R∂VW¨s…figS ºdΩxqsVNRPV¨s N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVá©´sV INRP‰…”¡gS ¬ø¡[zqs NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©y @μj∂ @©´sVNRPV©´sıLiªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ @≤R∂VgRiV™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV μR∂gÊRiLji ˙FyLiªy\¤Õ¡©´s uyμ`∂©´sgRiL`i, «¡≤R∂ËL˝Ri, NRPá*NRPVLjiÚ, A™´sV©´sgRiÃ˝¡Vª][ Fy»¡Vc —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s xmsáV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV©´sV Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ rygRiV ¬ø¡[}qs™yLRiV. NRPWLRigS∏R∂Vá©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sWlLi‰…fiNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[™yLRiV. ™´sWlLi‰…fi r¢Ã¡À≥œ¡˘Li DLi≤R∂≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV NRPW≤y ™y…”¡ rygRiV\|ms ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Li ¬ø¡[™yLRiV. LS©´sVLS©´sV C ˙FyLiªyÕ˝‹[ Lji∏R∂VÕfi Fs}qÌs…fi μR∂Liμy ≠sxqsÚLjiLi øR¡≤R∂Liª][ rygRiV À≥œ¡W™´sVVáV \|qsªRΩLi F˝y»˝¡VgS ™´sWLSLiVV. @≤R∂VgRiLi…”¡©´s «¡Ã¡Li, ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ, |msLjigji©´s LRiry∏R∂V¨sNRP FsLRiV™´soá μ≥R∂LRiáª][ NRPWLRigS∏R∂Vá \lLiªRΩVáV NRPVÆμ∂[á™´soªRΩV©yıLRiV. ≠ds…”¡NTP ª][≤R∂V NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV\|ms \lLiªRΩVáNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ μj∂gRiV ¡≤T∂ μR∂VLRi˜ÈLRi \Æ™sVLiμj∂. xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNTP LSNRP NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV N][xqsLi \lLiªRΩVáV ¬ø¡[zqs©´s @xmsˆVáV ºdΩLRiˤա[NRP μj∂NRPV‰ª][øR¡¨s zqÛsºΩÕ‹[ D©yıLRiV. μk∂Liª][ @μ≥j∂NRP aSªRΩLi \lLiªRΩVáV NRPWLRigS ∏R∂Vá rygRiV\|ms AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @μ≥j∂NRP ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV©´sV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[™yLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS uyμ`∂©´sgRiL`i ˙FyLiªRΩLi NRPWLRigS∏R∂VáNRPV xmso…Ì”¡Œ˝œ¡ßgS }msLRiV DLiÆ≤∂[μj∂. Lji∏R∂VÕfi Fs}qÌs…fi @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂≤R∂Liª][ C ˙FyLiªRΩLi À≥œ¡W™´sVVáV @μ≥j∂NRPaSªRΩLi Lji∏R∂VÕfi  ¡W™±sVÕ‹[NTP Æ™s◊˝¡ F°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ NRPWLRigS∏R∂Wá rygRiV xmspLjiÚgS NRP©´sV™´sVLRiV\lgiLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ BÕÿ NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ ™y…”¡ μ≥R∂LRiáV ANSaS¨sı @Li…ÿLiVV. N˝RPQxqÌsL`i ˙gS™´sWá FsLizmsNRPÕ‹[ FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV NSLRifl·™´sV¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiVNRPV ˙≤T∂£mszqsˆLiNRPL˝Ri GLSˆ»¡Vc \lLiªRΩVÕ˝‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVá ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. C xmsLjiNRPLSáV \lLiªRΩVá©´sV @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ DLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][Æ©s[ @©´sVNRPV©´sıLiªRΩ ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPWLRigS∏R∂Vá μ≥R∂LRiáV ™´sVLi≤T∂ F°ªRΩV©yıLiVV. Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ lLiLi≤T∂LiªRΩá μ≥R∂LRiáV |msLjigSLiVV.ANRPV NRPWLRiáV \|qsªRΩLi @Æμ∂[ μyLjiÕ‹[ xms∏R∂V¨sxqsVÚ©yıLiVV. gRiªRΩ G≤yμj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 13,715 FsNSLSÕ˝‹[ rygRiV ¬ø¡[∏R∂VgS C G≤yμj∂ ZNP[™´sáLi μyμyxmso 7 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ rygRiV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc @μ≥j∂NSLRiVá ¤Õ¡NRP‰Õ˝‹[ DLiμj∂. Dμy˘©´s™´s©´s, ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPWLRigS∏R∂Vá ≠sªRΩÚ©yá©´sV 50 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂ B¿¡Ë©y \lLiªRΩVáV ™y…”¡¨s ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV AxqsNTPÚ øR¡Wxms¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ª][ F°÷¡}qsÚ xqsgS¨sNTP \|msgS rygRiV xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. C G≤yμj∂ NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ áORPQ ˘Li ryμ≥j∂Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi NRP¨sˆLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V.

æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ μk∂ORPQáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. BNRP NSLi˙lgi£qsÕ‹[©´sW BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· @LiaRPLi LRigRiVáVª][Liμj∂. NSLi ˙lgi£qs Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqsLiμR∂Æ©s[ @©´sV™´sW©´sLiª][ ˙xms«¡Ã¡V D©yıLRi¨s.. BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· \|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][NRP F°æªΩ[ FyLÌki ©y™´sVLRiWFy áV ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°ª][LiμR∂¨s À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ FsLi{msáV INRP \Æ™s xmso, æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V BLiN]NRP \Æ™sxmso @μ≥j∂uÌy©´sLi\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´sxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`iÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li NRPW≤y NSLi˙lgi£qsNRPV ˙xms™´sWμR∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá ©´sV ¬ø¡[zqsLiμj∂. Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá ªRΩ LS*ªRΩ ™´sáxqsáV DLiÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂Li NRPW≤y NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. BNRP ˙xms«¡Ã¡V ≠saRP*zqsLiøR¡≤R∂Li NRPxtÌsQ™´sVÆ©s[ rÛyLiVVNTP FyLÌkiá¨dsı ™´søy˘LiVV. æªΩáLigSfl·\|ms ªy≤][}ms≤][ æªΩ[áVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ ªRΩ™´sVÆμ∂[ ≠s«¡∏R∂V™´sV¨s xqsLRi*aRPNRPVÚáV I≤ÔT∂ F°LS»¡Li ¬ø¡[aSLRiV. NS¨ds, NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{msáNRPV øy™´so Æμ∂ ¡˜ ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs©´s HμR∂V rÛy©yÕ˝‹[ …‘¡cAL`iFs£qs, INRP‰ rÛy©´sLiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. N]¨sı ø][»˝¡ NSLi˙lgi£qs, …‘¡c≤U∂{msáNRPV ≤T∂Fy—¡»˝¡Vc LS¤Õ¡[μR∂V. BxmsˆV≤R∂V æªΩ áLigSfl· ™yμR∂Li xqs™´sVLÙjiLi¬ø¡[ FyLÌkiá¨dsı INRP‰…”¡gS ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiÀ‹[ªRΩV©yı LiVV. μk∂Liª][ ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiQ\¤Õ¡©´s NSLi˙lgi£qs, …‘¡c≤U∂{msáNRPV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ˙xms™´sWμR∂Li æªΩ÷¡zqs ™´s¿¡ËLiμj∂. @™´sNSaRP™yμR∂Liª][ Æ™s◊˝¡©´sLiμR∂V NRPV ˙xms«¡Ã¡V  ¡VμÙj∂ ¬ø¡FyˆLRiÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLjiÚLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V …‘¡c≤U∂{msÕ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms ¬ø¡[zqs©´s ªRΩxmsˆV©´sV μj∂μÙR∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ Aáxqs˘Li ™´s¤Õ˝¡[

xmso…Ì”¡ ™´sVV©´sVgRiVªRΩV©´sı {°&û|” æªΩáLigSfl·\|ms ªy©´sV AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yı¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ªRΩ*LRigS J ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s DLi¤…¡[ FyLÌki lLiLi≤R∂V LSuÌy˚Õ˝‹[  ¡Õ‹[}msªRΩLigS DLiÆ≤∂[μj∂. FsLiªRΩ}qsxmso æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩá©´sV  ¡V«Í¡gjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Àÿ ¡V {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRi©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi BNRP‰≤R∂ @LÛRiLi @™´soª][Liμj∂. @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´s FyLÌki A≠sLS˜È™´s μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi ™´sLRiNRPV NRPW≤y EgjixqsÕÿ»¡Õ‹[Æ©s[ N]©´srygSLRiV. BLiNS N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP NSLi˙lgi£qs©´sV ¨sáμk∂∏R∂W÷¡=©´s xmsLjizqsÚºΩ D©yı FsLiμR∂VN][ A @™´sNSaS¨sı @Liμj∂xmsoøR¡VËN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¿¡μR∂Li ¡LS¨sı ¨sáμk∂}qsÚ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi \|ms¬ø¡[LiVV ryμ≥j∂Li¬ø¡[ ≠dsáVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ …”¡≤T∂zms¨s, NSLi˙lgi£qs©´sV æªΩáLigRiYfl· ˙xms«¡Ã¡V μR∂WLRiLigS DLiøR¡VªRΩV©yıLRiV. BNRP™´sVVLiμR∂V NRPW≤y μR∂WLRiLi ¬ø¡[ryÚLRiV. ™´sW∏R∂V™´sW»¡Ã¡ª][ Fsxmsˆ…”¡Õÿlgi[ «¡©y¨sı ™´sLi¿¡Li¿¡, ©Ø[»˝¡ NRP»Ì¡Ã¡ª][ J»˝¡ NRP»Ì¡Ã¡©´sV N]©´sVNRPV‰¨s, @μ≥j∂NSLS¨sı @≤ÔR∂Li|ms»Ì¡VcNRPV¨s xmsLRiV™´so μR∂NTP‰LiøR¡VN][™yá¨s øR¡Wzqs©´s NSLi˙lgixqsVNRPW... lLiLi≤R∂V NRPŒ˝œ¡ zqsμÙyLiªRΩLiª][ æªΩáLigSfl·©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘|ms…Ì”¡ LS«¡NUP∏R∂V xms ¡˜Li gRi≤R∂VxmsoN][™yá¨s øR¡Wzqs©´s æªΩáVgRiVÆμ∂[aS¨sNUP À≥œ¡#¤Õ¡[ ÀÿgS aRPXLigRiÀ≥œ¡LigRi\Æ™sVLiμj∂. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ExmsLiμR∂VNRPV©yıNRP lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ NTPLiμR∂…”¡ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 12ø][…˝ÿ C lLiLi≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQáW AøR¡WNUP ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVV©´s¤…Ì¡[ CryLji Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©´s Æ™sVVªRΩÚLi G≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[©´sW @≠s ™´sV…Ì”¡NRPLjiøyLiVV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ æªΩLSxqs©´sV ªRΩLji≠sVN]≤R∂ªy™´sV¨s ˙xmsgRiÕÿ˜ÈáV xms÷¡NTP©´s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ™yLRiV G≤T∂Li»¡ ™´sVW≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[ μ≥R∂LS™´sªRΩV F°g]»Ì¡VcNRPV¨s, æªΩÃ˝¡Æ™sVVgRiLi Æ™s[aSLRiV. ©ygRiL`iNRPLRiWıáVÕ‹[ ©ygS¨sı AgRiLi ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ’d¡LSáV xms÷¡NTP©´s Àÿ ¡V ªy©´sV ¨sá¤À¡…Ì”¡©´s @À≥œ¡˘LÛjiNTP NRP¨dsxqsLi ≤T∂Fy—¡»¡V©´sV NRPW≤y μR∂NTP‰LiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. FyáNRPxmsORPQLi N]¨sıø][»˝¡LiVV©y gRi…Ì”¡F°…‘¡ B¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s xqsx§¶¶¶øR¡LRiVáNRPV À≥œ¡L][ry B™´s*≤R∂Li μy*LS ªRΩ™´sV FyLÌki FsNRP‰≤y lgi÷¡¬ø¡[ AaRP ¤Õ¡[μR∂¨s F°÷¡LigRiVNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @LiøR¡©yáNRPV ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[ xmns÷¡ªyáV ™´søyËLiVV. NTPLiμR∂…”¡ @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªy™´sVV lgiáVøR¡VNRPV©´sı }qÌsxtsQ©±sxmnsV©±sxmspL`i, N]Õ˝ÿxmspL`i rÛy©yá©´sV ¨sá¤À¡»Ì¡VN][™´s»¡Li NRPW≤y NSLi˙lgixqsV ™yLji ªRΩLRiLi NS¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl·Õ‹[ Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©´s ALRiVø][…˝ÿ æªΩáLigSfl· ™yμy¨sNTP μR∂X≤≥R∂LigS NRP»Ì¡V ¡≤ÔR∂™ylLi[ lgi÷¡øyLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms …”¡.≤T∂.zms.ª][ æªΩgRiæªΩLixmsoáV ¬ø¡[xqsVNRPV¨s, BLi≤T∂|msLiÆ≤∂Li»¡VcgS F°…‘¡c¬ø¡[zqs©y ©ygRiL`iNRPLRiWıáVÕ‹[ ©ygRiLi «¡©yLÙRi©´slLi≤ÔT∂ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡»¡Li gRi™´sV©yL>RiLi. B™´s¨dsı NRPW≤y BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáVgS @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ªRΩ™´sV ≠sμ≥y©yáV ™´sWLRiVËNRPVLi¤…¡[Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡V AμR∂LjiryÚLRi¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. æªΩáLigSfl· @Æ©s[μj∂ C Æμ∂[aRPLi ©´sVLi¿¡ ≠s≤T∂F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, gRiªRΩLiÕ‹[ NRPázqs©´s J ™´sVVNRP‰©´sV ™´sV◊d˝¡ Æ™s[LRiV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı ¨s«ÿ¨sı gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡.


NRP≤R∂xms Dxms Fs¨sıNRPá\|ms NRPμR∂VáVªRΩV©´sı Æ©s[ªRΩáV NRP≤R∂xms, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): NSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ Dªy=x§¶¶¶Li æªΩ[™´s≤R∂Liª][ Fy»¡Vc Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ FyLÌki ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSá N][xqsLi @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s ™´sp˘x§¶¶¶Li\|ms —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV {ms{qs{qs ryLRi¥j∂ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· CÆ©sá 10, 11 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ —¡Õ˝ÿNRPV LS©´sV©yıLRiV. À‹ªRΩ= xmsLRi˘»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ™yLRiLi Õ‹[}ms @Li¤…¡[ 20™´s æªΩ[μk∂ Õ‹[xmso {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV©´sı»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. À‹ªRΩ= xmsLRi˘»¡©´s ™´sW˙ªRΩLi μyμyxmso ≈¡LS\lLi©´s»˝¡Vc ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VLigS xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @a][N`PNRPV™´sWL`iNRPV NRPW≤y ªRΩ©´s xmsLRi˘»¡©´s 10, 11 æªΩ[μk∂Õ˝‹[

DLi»¡VLiμR∂¨s À‹ªRΩ= xqs™´sWøyLRiLi BøyËLRiV. C lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ 10©´s LS˙ºΩ NRP≤R∂xmsÕ‹[ À‹ªRΩ= ™´sVNSLi Æ™s[zqs ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSá, —¡Õ˝ÿ ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS©´sV©´sı»˝¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂. À‹ªRΩ= xmsLRi˘»¡©´s |tsQ≤R∂W˘Õfi ≈¡LSLRiV NSNRP F°LiVV©y C lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ LS∏R∂Vø][…”¡, LS«¡Li}ms»¡, \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiVÕ˝‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáV, ©y∏R∂VNRPVáV, ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáª][ ≠sxqsÚQXªRΩ rÛyLiVV xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRixms©´sV©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @LiμR∂Lji @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li, ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSQÕ˝‹[ @À≥œ¡˘LÛRiVá ≠s«¡∏R∂WáNRPV ™´sp˘x§¶¶¶ LRiøR¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ÕÿLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWáV LRiWF~Liμj∂LiøR¡VN][©´sV©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, 9 @Á|æ˝Ÿ 2012

@μ≥R∂V©yªRΩ©´s ™´sxqsªRΩVáª][ x§¶‹[»¡Õfi ÷¡π∏∂W ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li Æ©sÃ˝¡WLRiV, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): Æ©sÃ˝¡WLRiVÕ‹[¨s μR∂LÊRi≠sV»Ì¡Õ‹[ @μR∂V©yªRΩ©´s ™´sxqsªRΩVáª][ ˙FyLRiLi’≥¡Li øR¡ ¡≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ÷¡π∏∂W \¬ø¡LRi¯©±s —¡.«¡∏R∂V˙xmsNSa`P æªΩ÷¡FyLRiV. x§¶‹[»¡ÕfiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Aμj∂™yLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂lLi≤ÔT∂, ™´sVVLigRi™´sVWLRiV $μ≥R∂LRi NRPXuÒylLi≤ÔT∂áV @μ≥R∂V©yªRΩ©´s ryLiZNP[ºΩNRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡gji©´s ÷¡π∏∂W x§¶‹[»¡Õfi©´sV ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. x§¶‹[»¡Õfi ÷¡π∏∂W @LiμR∂\Æ™sV©´s, ≠saSá\Æ™sV©´s, A•˝¶¶¶μR∂À≥œ¡LjiªRΩ\Æ™sV©´s ™yªRΩ™yLRifl·LiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V ¡≤T∂LiμR∂©yıLRiV. x§¶‹[»¡ÕfiÕ‹[ 105 gRiμR∂VáV D©yı∏R∂V¨s xmnsVV™´sVxmnsVV™´sVáV }msLRiVª][ 24gRiLi»¡Ã¡ NS{mns uy£ms, ©yL`iÚ, r¢ª`Ω BLi≤T∂∏R∂V©±s ™´sLi»¡NSáV, lLirÌylLiLi…fi, μR∂LSN`P= ÕÿLiø`¡ÀÿL`i, \¤À¡…fi  ¡≤ÍR∂…fi ÀÿL`i ™´sVLji∏R∂VV aRPVÀ≥œ¡,À≥œ¡™´s,∏R∂VVNRPÚ, xqsLi∏R∂VVNRPÚ }msL˝RiVª][ ©yáVgRiV xmsLiORPQ©±s •¶¶¶Õfi= D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ry™´sW©´sV˘¨sNTP @LiμR∂V Àÿ»¡V μ≥R∂LRiÕ˝‹[ ÷¡π∏∂W©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ x§¶‹[»¡Õfi zqs.B.™Ø[ $μ≥R∂L`i FyÕÊ‹©yıLRiV.

AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ¨s™yLRifl· Æ™s[μj∂NRP GLSˆ»¡V ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): AªRΩ¯ x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ¨s™yLRifl· Æ™s[μj∂NRPNRPV ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¬ø¡[ @LiNRPVLSLRiˆfl· ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV™´soLRiV DFyμ≥y˘∏R∂VVáV, NRP™´soáV, NRPŒÿNSLRiVáV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Li…˝‹[ À≥ÿgRiLigS NS™´sW≤ÔT∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV NRP™´soáV,NRPŒÿNSLRiVáV, Æ™s[Vμ≥y™´soáV, DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ øR¡LjiËLi øyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ≠sμy˘LÛRiVáV, ∏R∂VV™´s NRPVáV AªRΩ¯ ¡÷¡μy©yáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ¨s™yLRifl·NRPV J Æ™s[μj∂NRP©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Li…˝‹[ À≥ÿgRiLigS æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRP≠sV…‘¡Ã¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ¨s™yLRifl· N][xqsLi NSLRi˘QOTPQNRP™´sWá©´sV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂. NRP™´soáV, NRPŒÿNSLRiVáV, DFyμ≥y˘∏R∂VVáV, Æ™s[Vμ≥y ™´soáV, ≠sμy˘LÛRiVáV, ≤yNÌRPL˝RiV, ©y˘∏R∂V™yμR∂Váª][ Fy»¡Vc ≠s≠sμ≥R∂ LRiLigSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms™´sVV≈¡Vá©´sV IZNP[ Æ™s[μj∂NRP\|ms ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ¨s™yLRifl· N][xqsLi N_Æ©s=÷¡Lig`i |qsLi»¡L˝Ri©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl· N][xqsLi μR∂aSÀÙÿáVgS N]©´srygRiVªRΩV©´sı F°LS»¡ xqsWˆÈQ LjiÚ¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡Vc AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ª][ ≠sáV\Æ™s©´s ˙Fyflÿá©´sV N][Õ‹[ˆ™´sμÙR∂¨s  ¡Ljigkizqs N]…˝ÿ≤yá¨s xqsμR∂xqsV=á μy*LS æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. μk∂Liª][ Fy»¡Vc AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V FsNRPV‰™´s «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ˙FyLiªRΩL iÕ‹[ N_¨s=÷¡Lig`i |qsLi»¡L˝Ri©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V© ´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂VªRΩıLi μy*LS N]Li\æªΩ©y ™´sWLRiVˆ ™´s}qsÚ ªRΩ™´sV ˙aRP™´sV xmns÷¡Li ¿¡©´s¤…˝¡[©´s¨s @Li»¡V©yıLRiV.

CÆ©sá 28, 29 æªΩ[μk∂áՋ[ Æ™sVgS Õ‹[N`PAμyáª`Ω NRPLRiWıáV, ,@Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô):ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ ÷d¡gRiÕfi xqsLki*|qs£qs @¥yLji…”¡ AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV C Æ©sá 28, 29 æªΩ[μk∂áՋ[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨sı N][LÌRiVáՋ[ Æ™sVgS Õ‹[N`P @μyáª`Ω ¨sLRi*z§¶¶¶x qsVÚ©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ, —¡Õ˝ÿ ÷d¡gRiÕfi xqsLki*|qs£qs @¥yLji…‘¡ \¬ø≥¡lLi¯©±s ∏R∂VV. μR∂VLÊS ˙xmsryμR∂LS™´so INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂LÎRiNS ÷¡NRPLigS |msLi≤T∂Lig`i Õ‹[ ™´so©´sı @¨sı ZNP[»¡gjiLkiá ZNP[xqsVáV Æ™sVgS Õ‹[N`P @μyáª`Ω Õ‹[ NRPOTPQ μyLRiVáV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ N][LSLRiV. C Æ©sá 28, 29 æªΩ[μk∂áՋ[ @¨sı N][LÌRiVáՋ[ «¡Ljilgi[ Æ™sVgS Õ‹[N`P @μyáª`Ω NSLRi˘˙NRP ™´sW¨sı NRPOTPQ μyLRiVáV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][ ™yá¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ |tsQ≤R∂W˘Ã¡V ≈¡LSLRiV ¬ø¡[}qs xms¨sÕ‹[ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sWNRPLi —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáLiμR∂Ljiª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV©yı Fs™´sLjiNUP xms»Ì¡©´s»˝¡Vc ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ @xqsLiªRΩXzmsÚ lLi[gRiVª][Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FyLÌki NS˘≤R∂L`i©´sV Dªy=x§¶¶¶xmsLji¿¡ ™yLjiÕ‹[ øR¡VLRiVNRPVμR∂©y¨sı æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡©´s»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂.À‹ªRΩ= xmsLRi˘»¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi {qsFsLi NTPLRifl„fi xmsLRi˘»¡©´s NRPW≤y ≈¡LSLRiV NS©´sVLi≤R∂»¡Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ NRPμR∂÷¡NRPáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV©yıLiVV. À‹ªRΩ=, {qsFsLi xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩVá \Æ™s≈¡Lji FsÕÿ DLi»¡VciLiμj∂, Fs™´slLi™´sLRiV •¶¶¶«¡LRiV NS™´søR¡VË, Fs™´s\lLi©´s μR∂WLRiLigS DLiÆ≤∂[ @™´sNSaSáV D©yı∏R∂W @©´sı xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV.NRP≤R∂xms Æ©s[ªRΩá ™´sVμ≥R∂˘ \Æ™sLRiVμ≥y˘Ã¡V, @À≥œ¡˘LÛjiªy*á ≈¡LSLRiVÕ‹[ NRPVμR∂LRi¨s GNS’≥¡˙Fy∏R∂V ryμ≥R∂©´s, gRiªRΩ G≤yμj∂ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s ºdΩ˙™´s ©´sxtÌsQLi ÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ N]LiªRΩ ¨s}qsÚ«¡LigS D©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ BNRP NRPμR∂÷¡NRP LS©´sVLiμj∂. DxmsF°LRiV μR∂gÊRiLRi xms≤R∂©´sVLi≤R∂»¡Liª][ LSxtÌsQ˚ Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ LRiLigRiLiÕ‹[ NUPáNRP\Æ™sV©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV.

LRi’d¡ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][Œœ¡˛Q\|ms xqs≠dsVORPQ ©´sÕÊ‹Li≤R∂,@Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsxqsVÚªRΩ LRi’d¡ xmsLi»¡ NSáLiÕ‹[ \lLiªRΩV xmsLi≤T∂Li¿¡ μ≥y©y˘¨sNTP NRP¨dsxqs ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ \lLiªyLigS¨sı @¨sı ≠sμ≥yáVgS AμR∂VN][™yá¨s «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¨dsáNRPLihRiLi N][LSLRiV. LRi’d¡ μ≥y©´s˘ }qsNRPLRifl·Õ‹[ NRP¨dsxqs ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi ¬ø¡÷˝¡Lixmso ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ≠s≠sμ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, ≠sVÃ˝¡L˝RiV, ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ \¬ø¡LRi¯©±s áª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LRi’d¡ xmsLi»¡ NSáLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1,07,866 |§¶¶¶NÌSQL˝Ri ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ ™´sLji rygRiV ¬ø¡[∏R∂VgS 5,45,172 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá μj∂gRiV ¡≤T∂ LSgRiáμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[zqs©´s»˝¡V «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. LRi’d¡ NRPxqÌs™±sV ≠sV÷˝¡Lig`i ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sLiμR∂ aSªRΩLi ryμ≥j∂Liøyá¨s ≠sVÃ˝¡L˝Ri©´sV A∏R∂V©´s N][LSLRiV. LRi’d¡ NRPxqÌs™±sV %¡V÷˝¡Lig`i Õ‹[ 2010cc11 Õ‹[ ™´sLiμR∂ aSªRΩLi 2011c12 Õ‹[ 88 aSªRΩLRi ryμ≥j∂Li¿¡©´sLiμR∂V©´s C LRi’d¡ Õ‹[ ™´sLiμR∂ aSªRΩLi ryμ≥j∂Liøyá¨s N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV\ZNP ≤T∂.AL`i.≤T∂.Fs.Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ H.ZNP.zms. ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi zqsμÙR∂LigS DLiμR∂©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ H.ZNP.zms. ˙gRiWxmsoá©´sVLi≤T∂ x§¶¶¶™´sW÷d¡ ø≥yLÍki á ¬ø¡÷˝¡Lixmso ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, ªRΩ*LRiÕ‹[ xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡ H.ZNP.zms.N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.. μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV

xqs˙NRP™´sVLigS «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV xqsWxms\lLiQQ*«¡Lki …‘¡™´sVVá©´sV, NRPLi˙…‹[áV LRiWLiá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. μ≥y©´s˘ }qsNRPLRifl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPW≤y xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s¬ø¡[xqsWÚ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. æªΩ[™´sV, ªRΩWNRPLi, LRi™yflÿ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s @μ≥j∂NSL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. gRi¨sı Àÿ˘gRiVá ≠sxtsQ∏R∂VLi \|ms A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, 42,89,000 á Àÿ˘gRiVáV ≠sVÃ˝¡L˝Ri μR∂gÊRiLRi @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s, ™y…”¡ ≠s™´sLSá©´sV }qsNRPLjixqsWÚ ≠sVÃ˝¡L˝Ri ©´sVLi≤T∂ ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP gRi¨dsı Àÿ˘gRiVá N]LRiªRΩ ¨s™yLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μR∂©´sxmso N]©´sVg][áV N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LSzqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs μ≥y©y˘¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV NSLiVV D©´sıø][ 10 L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs ˙Fy¤«¡[N`ÌP \Æ≤∂lLiNÌRPL`i LS¤«¡[aRP*L`i lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, gRiªRΩ LRi’d¡Õ‹[ 181 H.ZNP.zms.ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáª][ 340 N][»˝¡ Æ™s[VLRiNRPV μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

™´sXμÙR∂Vá©´sV ¿¡©´sı zmsÃ˝¡Ã¡ª][ xqs™´sW©´sLigS øR¡WxqsVN][™y÷¡ —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aSΔÿμ≥j∂NSLji ≤yNÌRPL`i ©ylgi[aRP*L`iLS™´so

NRPLkiLi©´sgRiL`i, ,@Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô):xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ™´sXμÙR∂Vá©´sV ¿¡©´sı zmsÕ˝ÿÕ˝ÿ øR¡WxqsVNRPVLi¤…¡[ AL][gRi˘LigS “¡≠sryÚLRi¨s —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aSΔÿμ≥j∂NSLji ≤yNÌRPL`i ©ylgi[aRP*L`iLS™´so @©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ AL][gRi˘ μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS aRP¨s™yLRiLi rÛy¨sNRP NRPŒÿÀ≥ÿLRiºΩ A≤T∂…‹[Lji∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsºΩ ™´s˘QQNTPÚNTP 45 xqsLi™´sªRΩ=LSá ™´s∏R∂VxqsV= μy…”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ xmsáV @©yL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V Æ™sVVμR∂áV @™´soªy∏R∂V¨s @©yıLRiV. xqs\lLi©´s Ax§¶¶¶LRixmso @á™y»˝¡V Fy…”¡LiøR¡V»¡, ™y˘∏R∂V™´sVVÕ‹[ xqsLixmspLÒRi AL][gRi˘ ™´sLiªRΩVáVgS “¡≠sryÚLRi¨s @©yıLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩ ¬ø¡≤R∂V ™´s˘xqs©yáNRPV Àÿ¨sxqs @LiVVæªΩ[ “¡≠sªRΩLi ™´sXμy @™´soªRΩVLiμR∂¨s, ¿¡©´sı ™´s∏R∂VxqsV=Õ‹[Æ©s[ ™´sVLRiflÿáV @μ≥j∂NRPLigS DLi…ÿ∏R∂V¨s @©yıLRiV. AL][gRi˘Æ™s[V ™´sV•¶¶¶ À≥ÿgRi˘™´sV¨s AL][gS˘¨sNTP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨sxqsWÚ ˙xmsflÿ◊¡NRP ¡μÙR∂LigS “¡™´s©´sLi rygjiLiøyá¨s @©yıLRiV. A•¶¶¶LRi ¨s∏R∂V™´sWáV Fy…”¡Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ AL][gRi˘ xqsLixqÛs C μj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı ™´sXμÙyxms˘Li AL][gRi˘Li @LiaRPLiNRPV FsLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sXμÙyxms˘LiÕ‹[ AL][gRi˘ @™´sgSx§¶¶¶©´s øyá ™´sVV≈¡˘™´sV¨s @©yıLRiV. xqsNSáLiÕ‹[ ™y˘μ≥R∂Vá©´sV gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li, ™y˘μ≥R∂Vá ¨s™yLRifl·, AL][gRi˘Li xms»˝¡ ºdΩzqsN][™´sázqs©´s «ÿ˙gRiªRΩÚ ™´sá©´s ™´sXμÙyxms˘Li A©´sLiμR∂LigS gRi≤R∂™´s≤y¨sNTP ª][≤R∂ˆ≤R∂ªy∏R∂V¨s @©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ˙xmsxmsLiøR¡ AL][gRi˘ μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s F°…‘¡Ã¡Õ‹[ lgiáVF°Liμj∂©´s ™yLjiNTP  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáV ˙xmsμ≥y©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ LS“¡™±s AL][gRi˘ $ N][ALÔjiÆ©s[»¡L`i ≤y. @©´sLiªRΩlLi≤ÔT∂, B™´sVW˘Q\Æ©s¤«¡[xtsQ©±s A{mnsxqsL`i ≤yNÌRPL`i @÷d¡Li ˙F~|msxqsL`i ©´sLji=Lix§¶¶¶lLi≤ÔT∂, ’¡ORPQxmsºΩ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩNTP, ¿¡©´sı ªRΩLRi•¶¶ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV NRPlLiLi»¡V ™y≤R∂NRPLi ™´sVLjiLiªRΩ À≥ÿLRiLi À≥œ¡W≠sV¨s øyxmsÕÿ øR¡V¤…Ì¡[aSLRiV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,@Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô):æªΩáLigSfl· \lLiªRΩVáNRPV NRPlLiLi»¡V À≥ÿLRiLi NSNRPVLi≤y øR¡W≤R∂™´sázqs©´s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, μR∂aRPá ™yLjigS øyLÍkiáV |msLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ BNRP‰≤R∂ ˙xms«¡Ã¡V,\lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩV©´sı μR∂aRPÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ ˙Fyμ≥y©y˘¨sı gRiVLjiÚLi¿¡ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μj∂.. ™´sV©´s ¨dsŒœ¡ß˛ ™´sV©´sNRPV FylLi[Õÿ øR¡W≤yá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLRigRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· ANSLiORPQ |msLRiVgRiVªRΩLiÆμ∂[ ªRΩxmsˆ ªRΩgÊRiμR∂V. xqsLS‰L`i ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ¨sLÒRi∏R∂WáV DμR∂˘™´sWá\|ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsgRiá™´so. ≠ds»¡¨sı…”¡¨s ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P©´sV IZNP[ gS»¡©´s NRP…Ì”¡ øR¡W≤Ôy¨sNTP ¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VZNP[ B™yŒœ¡˛ NRPlLiLi»¡Vc øyLÍkiá |msLixmso©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS æªΩáLigSfl· @LiªRΩ…ÿ «¡Ljilgi[ μ≥R∂LSıáV, LS˘÷d¡Ã¡©´sV æªΩáLigSfl· @zqsÚªRΩ* DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ øR¡W≤y÷¡= DLi»¡VLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPlLiLi»¡Vc øyLÍkiáV |msLi¿¡ }msμR∂ ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ\|ms ™´sVLjiLiªRΩ À≥ÿLRiLi Æ™s[zqsLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ≠sμ≥y©yá ™´sVWáLigS C øyLÍkiá |msLixmso æªΩáLigSfl·\|ms ™´sVLjiLiªRΩ À≥ÿLRiLi Æ™s[∏R∂V©´sVLiμj∂. N]Æ©s[ıLi≤˝R∂VgS FyáNRPVáV @©´sVxqsLjixqsVÚ©´sı xqsLRi◊d¡NRPLRifl·, \|ms#˚Æ™s[…‘¡cNRPLRifl· ≠sμ≥y©yá xmsLRi˘™´sry©y¨sı NRPW≤y ≠sxqs¯LjiLiøR¡¤Õ¡[™´sVV. @¨dsı NRP÷¡zqs ¿¡™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl· }msμR∂á ¡ªRΩVNRPV À≥ÿLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. @LiμR∂VZNP[ NRPlLiLi»¡Vc øyLÍkiá |msLixmso @©´sgSÆ©s[ æªΩáLigSfl· «¡©´sLi A˙gRiz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ≠s≤T∂gS AÕ‹[¿¡}qsÚ Bμj∂ ZNP[™´sáLi øyLÍkiá |msLixmsogSÆ©s[ NRP¨szmsLiøR¡™´søR¡VË. NS¨ds @LiºΩ™´sVLigS æªΩ÷¡}qsμj∂ c }msμR∂ \lLiªRΩVáNRPV, ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩNTP, ¿¡©´sı ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV NRPlLiLi»¡Vc ™y≤R∂NRPLi ™´sVLjiLiªRΩ À≥ÿLRiLi NS©´sVLiμj∂. ¿¡©´sı ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVá©´sV, ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩzqs À≥ÿLki xmsLji˙aRP™´sVáNRPV LSLiVVºdΩáV B™´s*≤R∂Æ™s[V FyáNRPVá áORPQ ˘Q \Æ™sV©´sxmsˆV≤R∂V, C øyLÍkiá xmsLRi˘™´sry©´sLi NRPW≤y @»˝¡Æ©s[ DLi»¡VLiμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP D¿¡ªRΩ NRPlLiLi»¡Vc©´sV μR∂aRPá ™yLjigS FsºΩÚÆ™s[}qs ˙NRP™´sVLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμR∂¨s æªΩáVxqsWÚÆ©s[ D©´sıμj∂. FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NSáNRPV NRPW≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω À≥ÿLRiLi |msLRiVgRiVªRΩVLiμj∂. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáNRPV ™´s˘™´sry∏R∂VÆ™s[V À≥ÿLRi\Æ™sV F°ªRΩVLiμj∂. \|ms#˚Æ™s[»¡Vc NRPLi|ms¨dsá ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[NTP À≥œ¡W™´sVVáV F°ªyLiVV. N][Œœ¡˛, NRPVLiÆμ∂[Œœ¡˛ |msLixmsNRPLi Æ™sVVμR∂áVN]¨s @Æ©s[NRP ¿¡©´sı ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVá

™´sV©´sVgRi≤R∂©´sV NRPxtÌsQLigS ™´sWLRiË≤y¨sNTP C NRPlLiLi»¡V øyLÍkiá |msLixmso INRP ryμ≥R∂©´s™´sVÆ©s[ xqsLiÆμ∂[•¶¶¶¨sNTP Ary‰LRiLi NRPáVgRiVªRΩV©´sıμj∂. ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ ˙xms«¡Ã¡V Æ©sá L][«¡ŸÃ¡V NRPxtÌsQxms≤T∂ xqsLiFyμj∂Li¿¡©´s “¡ªRΩLi\|ms xms©´sVı ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsWÚ, NRPlLiLi»¡Vc øyLÍkiáV |msLiøR¡VªRΩW, xmsLjiOTPQaRP™´sVáՋ[ NRPW≤y ZNP[™´sáLi |msμÙR∂ xmsLjiOTPQaRP™´sVáZNP[ LSLiVVºdΩáV B™´s*≤R∂Li @Li¤…¡[ NSNRPVá©´sV N]…Ì”¡ gRiμÙR∂áNRPV Æ™s[∏R∂V≤R∂Æ™s[V. NRPlLiLi»¡Vc øyLÍkiá |msLixmso ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· \lLiªRΩVá\|ms ™´sVLjiLiªRΩ À≥ÿLRiLi xms≤R∂≤y¨sNTP NSLRifl·Li c ALi˙μ≥R∂ ™´sáxqs Fyá©´s xmns÷¡ªRΩLi. æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ¬ø¡LRiV™´soáNRPV ¨s«ÿLi NSáLiÕ‹[ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáV «¡Ljilgi[≠s. 1956NRPV xmspLRi*Li ªRΩá|ms…Ì”¡©´s ¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV xmspLRiÚLiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl· @LiªRΩ…ÿ ¨dsŒœ¡ß˛ xmsLRi™´sŒœ¡ß˛ ª]NTP‰ N][ryÚÕ‹[¨s Æ≤∂ÕÌÿ ˙FyLiªRΩLi ™´sWμj∂LjigS NRPŒœ¡NRPŒœ¡ÕÿÆ≤∂[μj∂. æªΩáLigSfl·©´sV ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[aSNRP J LRiNRPLigS BNRP‰≤T∂ ˙Fy¤«¡NÌRPVá¨sıLi…”¡¨ds LRiμÙR∂V ¬ø¡[aSLRiÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ¬ø¡LRiV™´soáNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáV ¬ø¡[LiVVLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV BxmsˆV≤R∂V À‹[LRiV Àÿ™´soá\|ms Aμ≥yLRixms≤y÷¡=©´s gRiºΩ xms…Ì”¡Liμj∂. FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NSá©´sV A˙aRPLiVVLiøy÷¡=©´s μR∂VLÊRiºΩ xms…Ì”¡Liμj∂. ALi˙μ≥R∂Õ‹[ NSáV™´sá μy*LS D¿¡ªRΩLigS ¨dsŒœ¡ß˛ FyLRiVªRΩVLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· \lLiªRΩV À‹[LRiV Àÿ™´soáNRPV, NRPlLiLi»¡VNRPV ≈¡LRiVË |ms»Ì¡VNRPVLi»¡W NRPuÌyáV xms≤y÷¡= ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. C NRPlLiLi»¡V øyLÍkiá |msLixmso©´sNRPV NSLRifl·Li G≠sV…”¡? @μj∂ æªΩáLigSfl· ™yLjiZNP[ FsLiμR∂VNRPV À≥ÿLRi™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂? C @LiaSá©´sV xqs™´sV˙gRiLigS, ™´sVLjiLiªRΩ Õ‹[ªRΩVgS øR¡LjiËLiøy÷¡= D©´sıμj∂. BxmsˆV≤U∂ À≥ÿLRiLi ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ©y∏R∂VNRPVáV @Li¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ D©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ªRΩ™´sV \Æ™s≈¡lLi[Li…‹[ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡. FsLiμR∂VNRPV BÕÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yıL][ ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s™´sLRifl· B™y*÷¡. J \Æ™sxmso |msLjigji©´s μ≥R∂LRiáª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı μR∂aRPÕ‹[ ø≥yLÍkiá |msLixmso μyLRiVfl·\Æ™sV©´s ˙xmsºΩNRPWá xmns÷¡ªyáV øR¡WzmsLi¬ø¡[ @™´sNS™´sLi DLiμj∂. D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω }msLRiVª][ xqs’¡=≤U∂ BxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡zmsˆ @LiªRΩNRPV lLi…Ì”¡Lixmso ™´sxqsWŒ˝œ¡ß xmsL][ORPQLigS ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS æªΩáLigSfl·Õ‹[ À‹[L˝RiQ\|ms Aμ≥yLRixms≤ÔR∂ \lLiªRΩVáNRPV Bμ][ gRiVμj∂ ¡Li≤R∂ NS©´sVLiμj∂. ry™´sW©´sV˘≤T∂ BÃ˝¡V NRPlLiLi…fiª][ uyN`P N]»Ì¡©´sVLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ ™´sVL][™´sWLRiV AÕ‹[¿¡Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı xmso©´sLSÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂W÷¡.

x§¶¶¶ªy˘NSLi≤R∂NRPV ¡÷¡NSNRPVLi≤y ∏R∂VV™´sªRΩLS¨sı NSFy≤R∂VN][™y÷¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,@Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô):æªΩáLigSfl· AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V NRPW≤y x§¶¶¶ªRΩ˘¤Õ¡[. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV, ™´s˘™´sxqÛsáV xqsV¨sıªRΩ\Æ™sV©´s™´s¨s, ªRΩ™´sVøR¡LRi˘Ã¡ μy*LS ™y…”¡Õ‹[ xqsˆLiμR∂©´s lLi[ZNPºΩÚLi øR¡™´søR¡VË©´s¨ds À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı ∏R∂VV™´sNRPVáV, ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ªRΩxmsˆ¨s æªΩáVxqsVN][™y÷¡. μR∂aSÀÙÿáVgS æªΩáLigSfl· ªRΩ©´s @™´sVWá˘Q\Æ™sV©´s ∏R∂VV™´s ªRΩLS¨sı N][Õ‹[ˆªRΩW ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. ˙Fyflÿ¤Õ¡[  ¡÷¡|ms»Ì¡≤y¨sNTP zqsμÙR∂xms≤T∂©´s™yLjiNTP ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂W¤Õ¡[ μ]LRiNRP™y? LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ LRiLigSáՋ[ Æ©sáN]¨s D©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá¨sı…”¡Õ‹[NUP ºdΩ˙™´s™´sVLiVV©´sμk∂, ALiμ][Œœ¡©´sNRPLRi\Æ™sV©´sμk∂, À≥œ¡∏R∂W©´sNRP\Æ™sV©´sμk∂ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ xmsLRiLixmsLRi. @NRPry¯ªRΩVÚgS FsLiμR∂VNUP μyLRiVflÿ¨sNTP æªΩáLigSfl· ∏R∂VV™´sªRΩ ºΩLjigji Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sıμj∂ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V. æªΩáLigSfl·Õ‹[ «¡Ljigji©´s ALRiV Dxms Fs¨sıNRPáՋ[©´sV æªΩáLigSfl·™yμR∂V¤Õ¡[ lgi÷¡¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ, D©´sı»Ì¡VLi≤T∂ C ¨slLi[*μR∂Li FsLiμR∂VNRPV A™´sLjiLi¿¡Liμ][ NSLRifl·Li @LiªRΩV ¡»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V @¨sı xqsLiμR∂LS˜ÈáՋ[©´sW ¨sxqs=•¶¶¶∏R∂V\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V NS™´so. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sªRΩáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @μÙR∂Li xms¤…Ì¡[≠s NS™´so. ry™´sW—¡NRP ALÛjiNRP @xqs™´sW©´sªRΩáV, “¡™´s©´s \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡V, GNSNTPªRΩ©´sLi, AaSLSz§¶¶¶ªRΩ˘Lic B™´s¨dsı ™´sV¨sztsQNTP Àÿx§¶¶¶˘LigS D©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá©´sVLi¿¡ DªRΩˆ©´sı™´sVπ∏∂[V˘Æ™s[. @LiVVæªΩ[ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ™´sÃ˝¡ ªy™´sVV @©´sVNRPV©´sıμj∂ ryμ≥j∂ryÚ™´sV©´sı AaS ¤Õ¡[μR∂¨s Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ªRΩLS*ªRΩ \Æ©s©y ˙xms«¡Ã¡V gRiVLjiÚLiøy÷¡. @ºΩÚLi…”¡ ALRiŒ˝œ¡©´sV, ™´sLRiNRP»¡ıxmso Æ™s[μ≥j∂Lixmsoá©´sV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP {qsÚQ˚áV ªRΩ™´sV©´sV ªy™´sVV ªRΩgRiVá¤À¡ »Ì¡VcNRPVLi »¡Vc©´sıxmsˆV≤R∂V, \¬ø¡ªRΩ©´s˘bdPá\Æ™sV©´s ™´sVz§¶¶¶Œÿ DμR∂˘™´sWáV A AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡©´sV x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡VgS gRiVLjiÚLiøyLRiV.æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ¨sLRixqs©´sª][ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı Aªy¯x§¶¶¶ßªRΩVáW D©yıLiVV, ¨slLi[*μR∂Liª][ Fyáˆ≤T∂©´s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡W D©yıLiVV.  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ry™´sVWz§¶¶¶NRPªRΩ NRP÷¡gji©´s æªΩáLigSfl· ™´sLi…”¡ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ \Æ™s∏R∂VNTPÚNRP\Æ™sV©´s ºdΩ˙™´søR¡LRi˘Ã¡V FsLiμR∂VNRPV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıπ∏∂W @LÛRiLi NSμR∂V. ˙xmsºΩ ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂ Aªy¯LRiˆflÿ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[¨s ªRΩNTP‰©´s ˙ZaP[fl·Vá¨sı…”¡¨ds μR∂VM≈¡LiÕ‹[NTP, AªRΩ¯©´sW˘©´sªRΩÕ‹[NTP, Æ©s[LRiÀ≥ÿ™´s©´sÕ‹[NTP Æ©s…Ì”¡Æ™s[xqsVÚLiμj∂. G≠sV ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ¨sxqs=•¶¶¶∏R∂VªRΩÕ‹[ xms≤R∂Æ™s[xqsVÚLiμj∂. ªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV FyáˆÆ≤∂[™yLRiV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS DLi…ÿLS? xmnsÕÿ©y EŒ˝‹[©Ø[, xmnsÕÿ©y ≠dsμ≥j∂Õ‹[©Ø[, xmnsÕÿ©y LRiNRPLigS©Ø[ DLi…ÿLS? ¤Õ¡[Æμ∂[, ™´sV©´s xmsNRP‰©´s D©´sı™yÆ≤∂[, ™´sV©´sª][ ¨s©´sı xqsLRiμygS ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s™yÆ≤∂[, ¤Õ¡[μy @xmsˆ…”¡μyNS xmsμj∂™´sVLiμj∂Õ‹[ INRP≤T∂gS G ˙xmsæªΩ[˘NRPªy ¤Õ¡[NRPVLi≤y D©´sı™yÆ≤∂[ D©´sı»Ì¡VLi≤T∂ @gÊjizms≤R∂VgRiV @LiVVF°ªRΩV©yı≤R∂V? FsNRP‰≤R∂¨s

AFy÷¡, Fs™´sLRiV Fs™´sLjiNTP \Æμ≥∂LRi˘Li ¬ø¡Fyˆ÷¡.™´sLiμR∂á AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ xmsofl·˘Li NRP»Ì¡VNRPV©´sı ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi  ¡ºΩNTP ryμ≥j∂Liøyá¨s \Æμ≥∂LRi˘Li ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı≤R∂V .Æ©s[ªRΩáNRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV Æ©s[LjiˆLiøR¡¤Õ¡[™´sVV, ˙Fyflÿá\|ms g_LRi™y¨sı ™yLjiNTP @á™´sLRiøR¡©´sW ¤Õ¡[™´sVV. ¬ø¡xmsˆVN][™´sázqsLiμj∂ DμR∂˘™´sWáZNP[. ˙xmsμ≥y©´s FyLÌki @LiVVæªΩ[, μy¨sı Fs¤«¡Li≤yÕ‹[Æ©s[ |ms»Ì¡VN][¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VZNP[, æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sNTP DÆμ∂[*gRirÛyLiVVÕ‹[ D©´sı ™´sVÆ™s[VNRPªy*¨sNUP, ™yxqsÚ™´sLigS ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ DLiÆ≤∂[ ¨sLS¯flÿ¨sNUP F~LiªRΩÆ©s[ ¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sNRPVáV FyLÌkiá, xqsLixqÛsá ¨sLS¯flÿáª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ æªΩáLigSfl· ANSLiORPQª][ À≥ÿ™´s©yªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s @©´sV ¡Liμ≥R∂Li |msLiøR¡VNRPV©yıLRiV. DμR∂˘™´sVLi FsgRiV≤R∂Vμj∂gRiVŒ˝œ¡NRPV Õ‹[©´sLiVV©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ, ™yLji ™´s˘QQNUPÚNRPLRifl· ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩrÛyLiVVÕ‹[ DLi≤R∂≤y¨sNTP @μ]NRP NSLRifl·Li.DμR∂˘™´sV gRi™´sV©´sLi≠dsVμR∂ ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV FsNRPV‰™´s AaRP DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡, @LiμR∂VÕ‹[ æªΩ[≤y ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ @xqsx§¶¶¶©´sLi |msLRiVgRiVª][Liμj∂. A gRi™´sV©y¨sNTP Æ™s[gRiLi «‹[≤T∂LiøR¡≤y¨sNTP ªy™´sVV r~LiªRΩLigS G\Æμ∂©y xqsLiøR¡Ã¡©yªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV ˙xms∏R∂VºΩı xqsVÚ©yıLRiV. }qÌsxtsQ©±s xmnsV©±sxmspL`i Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s, @À≥œ¡˘LÛji ≠s«¡ ∏R∂W¨sı øR¡≠søR¡Wzqs©´s ªRΩLRiV™yªRΩ NRPW≤y À≥‹[«ÿ˘©y∏R∂VN`P FsLiμR∂VNRPV øR¡¨sF° LiVV©´s»Ì¡Vc?  ¡x§¶¶¶ßaS A ≠s«¡∏R∂W¨sı ™´sVLjiLiªRΩ ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPVF°™´s≤y¨sNTP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ INRP ™´sWLÊRi™´sV¨s @ªRΩ©´sV @©´sVNRPV¨s DLi≤y÷¡. @»¡Vc™´sLi…”¡ AÕ‹[øR¡©´sáV NRPágRi≤R∂Li ˙xms™´sWμR∂NRPLRiLi, @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂VLi. C xqsLiÆμ∂[aS¨sı ˙xmsºΩ æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sW¨s gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[NTP ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒ˝œ¡gRi÷¡lgi[ \Æ©sºΩNRPªRΩ, aRPNTPÚry™´sVLÛSQ˘Ã¡V, ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVxqsLixqÛsáNRPV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li INRP ≠suyμR∂Li. @≠s¨dsºΩ gRiVLjiLi¿¡, æªΩáLigSfl· gRiVLjiLi¿¡ øR¡LRiËNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li á’≥¡Liøyá¨s ˙xmsºΩxmsOSQáV ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªRΩıLi xmspLjiÚ ˙xms«ÿry*≠sVNRP\Æ™sV©´sμj∂.AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ™´sμÙR∂V @¨s INRP ry™´sVWz§¶¶¶NRP ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP NRPW≤y aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ FsLiª][ ALiμ][Œœ¡©´s @™´sxqsLRi\Æ™sVLiμj∂. INRP @ryμ≥yLRifl·\Æ™sV©´s ™´sW©´s≠ds∏R∂V xqsLiO][QÀ≥œ¡Li GLRiˆ≤T∂©´sxmsˆV≤R∂V, FyLÌkiáNRPV @ºdΩªRΩLigS xqsLiÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi NS™y÷¡. ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sNTP @ªRΩ˘LiªRΩ ˙NTP∏R∂WbdPá\Æ™sV©´s Æ™s[μj∂NRP @LiVV©´s øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡NRPV NRPŒ˝œ¡® ¬ø¡™´soáW x§¶¶¶XμR∂∏R∂V™´sVW D©yı∏R∂V¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂W÷¡. ¿¡™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl· @©´sı ˙FyLiªRΩ ©y™´sVLi NRPW≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y xqsÀ≥œ¡ ¬ø¡[zqs©´s ≠s«Ï¡zmsÚÕ‹[ ALkiÚ AÆ™s[μR∂©y ©´sW…”¡NTP ©´sWLRiVFyŒ˝œ¡ß xms÷¡NS∏R∂V¨s ¬ø¡xmsˆgRi÷¡lgi[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V.

™yfl”·«¡˘ gS˘£qs μ≥R∂LRi |msLixmso @¨sı™´sLÊSá\|ms©y ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,,@Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ™yfl”·«¡˘gS˘£qs μ≥R∂LRi |msLiøR¡VªRΩW A∏R∂W NRPLi|ms¨dsáV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLiVV. @LiμR∂V NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW≤y ˙gki©±s zqsgRiıÕfi B¿¡ËLiμj∂. G≤yμj∂Õ‹[Æ©s[ xmsáV™´sWL˝RiV ™yfl”·«¡˘ gS˘£qsμ≥R∂LRi |msLiøR¡VªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 14.2ZNP[“¡Ã¡ ™yfl”·«¡˘ gS˘£qs zqs ÷¡Li≤R∂L`i μ≥R∂LRi LRiW.1665.85áV DLi≤R∂gS ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiW.1902áVNRPV |msLiøR¡VªRΩW A∏R∂W NRPLi|ms¨dsáV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLiVV. μk∂Liª][ GNRPLigS IN][‰ zqs÷¡Li≤R∂L`i\|ms LRiW. 236.15áV |msLjigji©´s»˝¡Vc @LiVV˘Liμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ LRiW.1322.80 áV D©´sı ™yfl”·«¡˘ gS˘£qszqs÷¡Li≤R∂L`i μ≥R∂LRi ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiW.1902áV @LiVV˘Liμj∂.|msLjigji©´s ¨sªy˘™´sxqsLRi xqsLRiVNRPVá μ≥R∂LRiáª][ ¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡\|ms ™yLjiNTP æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ ™´sVL][ À≥ÿLRiLi xms≤T∂Liμj∂. x§¶‹[»¡Œ˝œ¡Õ‹[ …‘¡c ªygSá©yı, …”¡zmns©±s ¬ø¡[ ∏R∂Wá©yı ¤«¡[ ¡VáNRPV ¿¡Ã˝¡VáV xms≤R∂NRP ªRΩ xmsˆμR∂V. gS˘£qs μ≥R∂LRi |msLixmso NRPLRiV™´so —¡Õ˝ÿ @LiVV©´s @©´sLiªRΩxmsoLRiLi ÕÿLi…”¡ ˙FyLiªy Õ˝‹[ ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxms©´sVLiμj∂. xmnsQo…fiFyª`Ωá\|ms©´s, ¿¡©´sı ¿¡©´sı gRiμR∂VÕ˝‹[ x§¶‹[ »¡Œ˝œ¡ß, BªRΩLRi ¿¡©´sı ™y˘FyLSáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚ©´sı ™yLji xmsLjizqÛsºΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂.xms©´sVı LRiWxmsLiÕ‹[ NRPW≤y À≥ÿLki F°»¡Vc ™yfl”·«¡˘gS˘£qs\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s xqsWŒ˝œ¡ß ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xms©´sVı NRPW≤y ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá\|ms xms≤R∂©´sVLiμj∂. IN][‰ zqs÷¡Li≤R∂L`i\|ms 14.5aSªRΩLi xms©´sVı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s xqsWŒ˝œ¡ß ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. @Li¤…¡[ IN][‰ zqs÷¡Li≤R∂L`i\|ms μyμyxmso LRiW.244áV xms©´sVı À≥ÿ LRiLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. μk∂Liª][ Æ©sáxqsLji 15Æ™s[ áV™´sLRiNRPV zqs÷¡Li≤R∂L˝Ri ™y≤R∂NRPLi DLi¤…¡[ ™y …”¡\|ms Æ©sáNRPV LRiW. 36.60áORPQáV xms©´sVı LRiWxmsLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVVNRPV‰zmsLi≤T∂ ™´s xqsWŒ˝œ¡ß ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.gRiªRΩ G≤yμj∂ª][ F°÷¡ËæªΩ[ GNRPLigS IN][‰ zqs÷¡Li≤R∂L`i\|ms LRiW. 579.20áV |msLjigjiLi μj∂. A∏R∂W NRPLi|ms¨dsáNRPV

xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ©sáNRPV μyμyxmso 15Æ™s[áV ™´sLRi NRPV ™yfl”·«¡˘gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L˝Ri ™y≤R∂NRPLi DLiμj∂. C ¤Õ¡NRP‰©´s Æ©sáNRPV LRiW.86áORPQáV @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi xms≤R∂gS xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP LRiW.10.42N][»˝¡Vc ™´sLRiNRPV À≥ÿLRiLi xms≤T∂©´s»˝¡Vc@LiVV˘Liμj∂. @LiVVæªΩ[ BÆμ∂[μ≥R∂LRi N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sVLi»¡W gS˘£qs NRPLi|ms¨dsá ≤U∂áL˝RiV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı LRiV. ™´sVLjiLiªRΩ |msLjilgi[ @™´sNSaSáV NRPW ≤y D©yı∏R∂V¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚ ªRΩLi |msLjigji©´s μ≥R∂LRiáª][ F°÷¡ËæªΩ[ GNRPLigS LRiW. 10.42N][»˝¡Vc ™´sLRiNRPV ˙xmsºΩ G…ÿ I NRP‰ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ ™yfl”·«¡˘gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L˝Ri ™y≤R∂NRPLi μy*LS À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË.BÕÿ G…ÿ 4.39 N][»˝¡Vc NRPLRiV™´so —¡Õ˝ÿ @LiVV©´s @©´sLiªRΩ ©´sVLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ZNP[™´sáLi ™yfl”·«¡˘gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L˝Ri≠dsVμR∂ ™´sxqsWáV ¬ø¡[r°ÚLi μj∂. ™´sVzqsÀÿLRiVªRΩV©´sı  ¡ªRΩVNRPVáV ™yfl”·«¡˘gS˘£qs μ≥R∂LRi |msLixmso xmnsQo…fiFyª`Ωá≠dsVμR∂ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ¿¡©´sıx§¶‹[»¡Œ˝œ¡ß, …‘¡cN]»Ì¡Vcá ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV, ¿¡©´sıFy…”¡ x§¶‹[»¡Œ˝œ¡≠dsVμR∂ ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxmsoª][Liμj∂. gS˘£qs μ≥R∂LRi |msLixmsoª][ ºΩ©´sV ¡Li≤yLSá μ≥R∂LRiáV NRPW≤y |msLi¿¡æªΩ[ gjiLSNUP DLi≤R∂μR∂¨s A∏R∂W x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV ALiμ][Œœ¡©´s™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™yfl”·«¡˘ gS˘£qs μ≥R∂LRi |msLixmsoª][ ™´sLi»¡gS˘£qsμ≥R∂LRi NRPW≤y |msLjilgi[ xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yı∏R∂V©´sı ™yμR∂©´sáV NRPW≤y ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. C À≥ÿLRiLi NRPW≤y ryμ≥yLRifl· ™´sVμR∂˘ªRΩLRigRiºΩ NRPV»¡VciLiÀÿá\|msÆ©s[ xms≤R∂Vª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂áª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı }ms μR∂áV ™yfl”·«¡˘ gS˘£qs μ≥R∂LRi|msLixmsoª][ ™´sV LjiLiªRΩ ©´suÌyÕ˝‹[NTP Æ™s◊˝¡©´s¤…˝¡[©´s¨s xmsáV™´soLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ xms©´sVı ªRΩgÊjiLixmso μy*LS N]LiªRΩ™´sLRic\ZNPc©y ELRi»¡ á’≥¡Li¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩ NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi NRPW≤y DLiμR∂©´sı ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ,@Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô):@’≥¡™´sXμÙj∂ ˙Fy¤«¡NÌRPVá }msLji»¡ \|ms#˚Æ™s[»¡Vc xqsLixqÛsáNRPV, ™´s˘NRPVÚáNRPV À≥œ¡W ¡μR∂ÕÿLiVVLixmsoáV, ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s @˙NRP™´sWá©´sV A ¨sÆ™s[μj∂NRP ¨sbPªRΩLigS FsºΩÚøR¡WzmsLiμj∂.˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘|ms…Ì”¡ À≥œ¡W™´sVVá©´sV NSL]ˆlLi[…fi xqsLixqÛsáNRPV, ™´s˘NRPVÚáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP»Ì¡¤À¡»Ì¡≤R∂Li\|ms ˙xms«¡Ã¡V, ˙xms«ÿry*≠sVNRP xqsLixqÛsáV, LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV @Æ©s[NRP DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[aSLiVV. \Æ™sFs£qsAL`i μy*LS á’Ù¡F~Liμj∂©´s NSL]ˆlLi[…fi xqsLixqÛsá ™´sVV≤R∂Vxmsoá©´sV @©´sWx§¶¶¶˘LigS ªRΩ©´s ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s NRPLi|ms¨dsáՋ[ |ms»Ì¡V ¡≤T∂gS ™´sV◊¡˛LiøR¡≤R∂Li\|ms ˙xmsxqsVÚªRΩLi zqs’¡H μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[zqs ø≥yLÍji{tsQ»¡V μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ BLiªRΩ |msμÙR∂ À≥œ¡W NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li FsNRP‰≤y «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s, xmsLiÆμ∂[LRiLi ¬ø¡[zqs©´s À≥œ¡W≠sV¨s Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVN][™yá¨s ˙xmsºΩxmsOSQáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. @xmsˆ©´sLigS Æ™s[Õÿμj∂gS FsÕÿ À≥œ¡W™´sVVáV NRP»Ì¡¤À¡…ÌÿL][ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ BNRP À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ À≥œ¡W @™´sxqsLSáNRPV À≥œ¡W≠sV ≠sVgRiVáVªRΩVLiμy @©´sı @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚ ALÛjiNRP, ry™´sW—¡NRP ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV xmsLjiLRiOTPQLi¬ø¡[Õÿ À≥œ¡W }qsNRPLRifl· ≠sμ≥y©´sLi DLi≤yá¨s xqsLS‰LRiVNRPV NSg`i z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NTPLiμj∂.À≥œ¡W™´sVVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ zqs’¡H μR∂LS˘xmsoÚáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSg`i ¨sÆ™s[μj∂NRPNRPV @ªRΩ˘LiªRΩ ˙Fyμ≥y©´s˘Li á’≥¡Li¿¡Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* zqs≠sÕfi, ™yfl”·«¡˘ Aμy∏R∂VLi, rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @LiaSá\|ms, ™y…”¡ Õÿ™yÆμ∂[≠dsÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s ªRΩF~ˆxmsˆVá\|ms NSg`i ˙xmsºΩG…ÿ ¨sÆ™s[μj∂NRPá©´sV LRiWF~Liμj∂xqsVÚLiμj∂. @ÕÿLi…”¡μj∂ LSxtÌsQ˚ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ ª]÷¡ryLjigS IZNP[ @LiaRPLi À≥œ¡W xmsLizmsfl‘·Õ‹[ «¡Ljigji©´s @˙NRP™´sWá\|ms HÆμ∂[Œœ¡˛NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqs≠dsVORPQ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. xqsLiNUPLÒRi LS«¡NUP∏R∂Wá aRPNRPLi ™´s¬ø¡[ËμyNS NSg`i ¨sÆ™s[μj∂NRPNRPV ©y™´sV™´sW˙ªRΩxmso ˙Fyμ≥y©´s˘Li ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiÆ≤∂[μj∂. ∏R∂VW{msGc2Õ‹[¨s ™´sLRiVxqs ry‰LiáV ™´s¿¡Ë©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ NSg`i ¨sÆ™s[μj∂NRPá ˙Fy™´sVV≈¡˘Li |msLjigjiLiμj∂. C ¨sÆ™s[μj∂NRPáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP DμR∂˘™´sWáNRPV A∏R∂VVμ≥R∂LigS ™´sWLRi≤R∂Li A•¶¶¶*¨sLiøR¡μR∂gji©´s xmsLjiflÿ™´sVLi. NSg`i ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©´s À≥œ¡W ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ 99 aSªRΩLi \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «¡Ljigji©´sÆ™s[. NSg`i ¨sÆ™s[μj∂NRP gRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s À≥œ¡WxmsLiÆμ∂[LSá @˙NRP™´sWá©´sV ¨sgÊRiV æªΩ[÷¡ËLiμj∂. \Æ™sFs£qsAL`i ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s À≥œ¡W, «¡Ã¡, ≈¡¨s«¡ ∏R∂V«ÏÿQÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s @™´sNRPªRΩ™´sNRPÕ˝‹[ N]¨sıLi…”¡¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSg`i xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liμj∂. A HÆμ∂[Œœ¡˛ NSáLiÕ‹[ 11 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ 459 ˙Fy¤«¡NÌRPVá}msLRiV ≠dsVμR∂ xqsLS‰LRiV @xmsˆgjiLi¿¡©´s 50Æ™s[á FsNRPLSá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSg`i xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liμj∂. \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ 1027 ™´sVLiμj∂NTP ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P FyLji˙aS≠sVNRP ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Wá xqsLixqÛs (FszmsHHzqs) μy*LS 89Æ™s[á FsNRPLSáNRPV \|msgS À≥œ¡W™´sVVá©´sV NRP»Ì¡¤À¡…ÌÿLRiV. NSLRiV ø_NRPgS À≥œ¡W™´sVVá©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠s≠sμ≥R∂ xqsLixqÛsáV, ™´s˘NRPVÚáNRPV GNRPLigS 1784 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá á’Ù¡ ¬ø¡[NRPWLji©´s»˝¡Vc ¨sÆ™s[μj∂NRP æªΩ÷¡zmsLiμj∂. C HÆμ∂[Œœ¡˛ NSáLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s À≥œ¡W xmsLiÆμ∂[LS¨sNTP gS©´sV LSxtÌsQ˚ ≈¡«ÿ©yNRPV áORPQ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáNRPV \|msgS ©´sxtÌsQLi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s NSg`i @LiøR¡©y. ™yfl”·«¡˘ @™´sxqsLSáN][xqsLi ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s À≥œ¡W ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ INRP ¨sLÙjiQxtÌsQ\Æ™sV©´s, FyLRiμR∂LRi+NRP\Æ™sV©´s ≠sμ≥y©y¨sı \Æ™sFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sVxqsLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s NSg`i æªΩ[ ÷¡Ë ¬ø¡zmsˆLiμj∂. NSáLi ¬ø¡÷˝¡©´s ˙’¡…‘¡c£tsQ NSáLi©y…”¡ À≥œ¡W}qsNRPLRifl· øR¡…Ìÿ¨sı @≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VcNRPV¨s, FszmsHHzqs xqsLixqÛs μy*LS \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ À≥œ¡W≠sV¨s }qsNRPLjiLi¿¡, NSLÔRiV ™yáW˘ NRPLic¤…¡c ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A˙bPªRΩVáNRPV x§¶¶¶NRPV‰ À≥œ¡VNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ZNP[™´sáLi ™´sVW≤R∂V ©´sgRiLSÕ˝‹[ ALRiV ˙Fy¤«¡NÌRPVáNRPV À≥œ¡W ZNP[…ÿLiVVLixmsoá ™´s Ã˝¡ xmsμR∂™´sVW≤R∂V ™´sLiμR∂á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ≈¡«ÿ©yNRPV ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡©´s»˝¡Vc NSg`i ¨sÆ™s[μj∂NRP Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ \Æ™sFs£qsAL`i ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s @Fy˙ªRΩ À≥œ¡Wμy©Ø[μR∂˘™´sVLi ™´sVL][ryLji øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP#\Æ™sVLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W™´sVVá©´sV \Æ™sFs£qsAL`i ªRΩ©´s BuÌyLS«¡˘LigS  ¡Liμ≥R∂V™´soáNRPV, A˙bPªRΩVáNRPV NRP»Ì¡¤À¡…Ì”¡©´s \Æ™s©´sLi @μ≥j∂NSLjiNRPLigS Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂Liμj∂. 2006c11 ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s À≥œ¡W ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV «¡LjigS∏R∂V¨s NSg`i ¨sÆ™s[μj∂NRP xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. \Æ™sFs£qsAL`i x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @˙NRP™´sWáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂…”¡ @μ≥j∂NSLjiNRP ¨sLÙSLRifl· Bμj∂.@™´sxqsLSáNRPV ≠sVLi¿¡ \|ms#˚Æ™s[»¡Vc xqsLixqÛsáV ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡©´s À≥œ¡W≠sV¨s ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂LiÕ‹[©´sV, ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s À≥œ¡W™´sVVá ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. μyLiª][ FyLji˙aS≠sVNRP @™´sxqsLSáN][xqsLi ˙xms«¡Ã¡©´sVLi¿¡ FszmsHHzqs }qsNRPLjiLi¿¡©´s À≥œ¡W≠sV Lji∏R∂VÕfi Fs}qÌs…fi ™y˘FyLRiLiÕ‹[NTP F°LiVVLiμj∂. zqs’¡H μR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ D©´sı «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[¨s ™y©±szmsN`P, J ¡VÕÿxmsoLRiLi \Æ™sV¨sLig`i NRPLi|ms¨ds, @LRi≠sLiμ][ FnyLS¯ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙Fy¤«¡NÌRPVá Õÿ™yÆμ∂[≠dsá©´sV NRPW≤y NSg`i xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liμj∂.À≥œ¡W }qsNRPLRifl·, ZNP[…ÿLiVVLixmsoá μy*LS FyLji˙aS≠sVNS’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, ªRΩμy*LS Dμ][˘gS™´sNSaSáVLi…ÿ∏R∂V¨s }msμR∂, ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´søR¡Ë¤«¡zmsˆ FszmsHHzqs μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥œ¡W™´sVVá©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ¬ø¡[zqs©´s 11 |qs«fiá©´sV NSg`i xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liμj∂. ALRiV áORPQá Dμ][˘gSáV ™´sryÚ∏R∂V¨s AaRP øR¡Wzms 18Æ™s[á FsNRPLSá©´sV F~Liμj∂©´s A |qs«fiá μy*LS 25Æ™s[á Dμ][˘gSáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms«¡Ã¡NRPV μR∂NS‰LiVV.

øR¡VLRiVNRPVgS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Æ™sV˙…‹[ xms©´sVáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ,@Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ˙…ÿzmnsN`P xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiuy‰LRiLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Æ™sV˙…‹[ \lLiÕfi ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVáV Æ™s[gRiLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. C ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV F~Liμj∂©´s FsÕfi@Li≤`∂…”¡ xqsLixqÛs Bxmsˆ…”¡ZNP[ ryLiVVÕfi ¤…¡zqÌsLig`i©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVN]¨s xms©´sVá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sV˙…‹[ ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ μk∂¨s¨s xmspLjiÚ ¬ø¡[}qs≠sμ≥R∂LigS F˝y©±s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS ©yg][Õfi ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶¤…¡N`P zqs…‘¡ ™´sLRiNRPV ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. μk∂Liª][ Æ™sV˙…‹[ \lLiáV xms©´sVáV «‹[LRiVgS rygRiVªRΩV©yıLiVV. ˙Fy¤«¡NÌRPV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©´sı FsÕfi@Li≤`∂…‘¡ xms©´sVá Æ™s[gS¨sı |msLi¿¡Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠dsLji xms©´sVá©´sV À≥œ¡˙μR∂ªy N][fl·LiÕ‹[ xqs≠dsVOTPQLi¿¡ ˙gki©±szqsgRiıÕfi B™´s*≤y¨sNTP ryˆ¨s£tsQ xqsLixqÛs FszmÌsry LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gRi≤R∂Li FsÕfi@Li≤`∂…‘¡ Æ™sV˙…‹[ \lLiáVNRPV NRP÷¡r~¿¡ËLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs©´s ≤T∂\¤«¡©˝´sV, ˙≤yLiVVLig`i=, ≤T∂ \¤«¡©±s ¤À¡[zqs©±s LjiF°LÌRiVÕ˝‹[¨s À≥œ¡˙μR∂ªy @LiaSá©´sV xmsLjibdP÷¡LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡W \lLiÕfi @\¤Õ¡©±sÆ™sVLi…fi, }qÌsxtsQ©˝´sV, Fs÷¡Æ™s[¤…¡≤`∂ ¨sLS¯flÿá ©yfl·˘ªRΩ, ™´sV¨sıNRPNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @LiaSá©´sV áWLiVV£qs  ¡LÊRiL`i xqsLixqÛsª][ NRP÷¡zqs ™´sVW≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ ¨sÆ™s[μj∂NRP B™´s*©´sVLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSLji≤yL˝RiÕ‹[ zmsÃ˝¡L˝Ri ¨sLS¯flÿá©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s FsÕfi@Li≤`∂…‘¡ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ≠sV∏R∂WxmspL`i ≤T∂F° À≥œ¡W™´sVVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @xmsˆgjiLiøR¡≤R∂Liª][ FsÕfi@Li≤`∂…‘¡ BLi«¡¨dsL˝RiV ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV xms…Ìÿ¤Õ¡NTP‰LiøR¡≤y¨sNTP ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS xms©´sVÕ˝‹[ Æ™s[gRiLi |msLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xms©´sVáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ™sV˙…‹[ \lLiáV NSLji≤yL`ic3 ©yg][Õfi Æ™sV»Ì¡VgRiW≤R∂Õ‹[ C Æ©sá 15©´s ª]÷¡zmsÃ˝¡L`i GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NSzqÌsLig`i ∏R∂WLÔRiVÕ‹[ |qslgi¯Li»˝¡ ªRΩ∏R∂WLki xms©´sVáV «‹[LRiVgS rygRiVªRΩV©yıLiVV. BªRΩLRi BLi«¡¨dsLjiLig`i xms©´sVá N][xqsLi FsNRPV‰™´s xqs™´sV∏R∂VLi ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s FsÕfi@Li≤`∂…‘¡ BLi«¡¨dsL˝RiV BNRP zqs≠sÕfi xms©´sVá©´sV aRPLRiÆ™s[gRiLigS xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV.

lLi≤`∂˙NS£qs r~\|qs…‘¡ ¡Õ‹[}msªy¨sNTP NRPXztsQ ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô):BLi≤T∂∏R∂V©±s lLi≤`∂˙NS£qs r~\|qs…‘¡  ¡Õ‹[}msªy¨sNTP xqsx§¶¶¶NSLRi aS≈¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡ËiLiμj∂. A Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ N][cAxmslLi[…”¡™±s @μ≥j∂NSLji zms. ÀÿLiμR∂™´sLS™´so Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ≤T∂.zqs.Fs™±sV.Fs£qs, AL`i.B.zqs.Fs£qs, ¤…¡÷¡NSLi, FsáNRPW˘xtsQ©±s aS≈¡Ã¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Dμ][˘gRiVá xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáV, xqsLixqÛsáV Æ™sVVªRΩÚLigS 1 áORPQ 5 Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV }qsNRPLjiLi¿¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s lLi≤`∂˙NS£qs ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i FsLi. ≠dsLRi˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘ @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ BLi≤T∂∏R∂V©±s lLi≤`∂˙NS£qs r~\|qs…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s Fs.}§¶¶¶™´sVxqsVLiμR∂L`i. ≤T∂≠s«¡©´sÕfi F¢LRixqsLi ¡Liμ≥yá @μ≥j∂NSLji Fs£qs. «ÿ©´sNRP™´sV¯ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. “¡≠sªRΩ xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ*Li ºdΩxqsVN]¨s xqsLixqÛs  ¡Õ‹[}msªy¨sNTP ALÛjiNRP xqs•¶¶¶∏R∂VLi @LiμR∂¤«¡[zqs xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixqÛsáNRPV NRP¤Õ¡NÌRPL`i @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV.


$<äT´‘Y ø√‘·\T m‹Ôy˚j·÷*: d”|”◊ &çe÷+&é ø±e÷¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\ &ç$»Hé |ü]~Û˝À dæ|æ◊ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À &ç$»Hé eTTK´ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T u≤˝ŸsêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ñ∫‘· $<äT´‘Y .ù|s¡T #Ó|æŒ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ $<äT´‘Y uÛ≤s¡+‘√ bÕ≥T ø√‘· $~Û+#·&É+ dü¬s’+~ ø±<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e´ekÕj·÷ìøÏ @&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T $<äT´‘Y ÇkÕÔeTì #Ó|æŒq Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üdüTÔ ‘·+ Çe«&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. B+‘√ |ü+≥\T m+&çb˛‘·THêïj·Tì ô|]–q ms¡Te⁄\T, eT+<äT\T, ≈£L© <Ûäs¡\‘√ ¬s’‘·T\T dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì eTs√yÓ’|ü⁄ >∑‘·+˝À {Ï&ç|æ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ô|’ 800\ ø√≥¢ uÛ≤s¡+ $~Û+∫+<äHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü»\T >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. $<äT´‘Y#ÛêØ®\T ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ dæ|æ◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq ÄsY&çz, ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·÷\T eTT≥º&çkÕÔeTì ôV≤#·Ã¤]+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT Á>±eTÁ>±e÷q ì\BkÕÔeTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T m˝Ÿ. <äX¯s¡‘Y, b˛#·j·T´, s¡TdüTÔ+U≤Hé, ô|+≥ j·T´, eT˝Ò¢wt, >∑+>∑j·T´, b˛#·j·T´, sê»eTDÏ, düTC≤‘·, m◊{Ïj·TTdæ Hêj·T ≈£î\T \ø£åàHé, Á|üuÛ≤ø£sY, Á|üø±wt, X‚KsY, m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T uÛ≤qTÁ|ükÕ<é, XÊ´+, q]‡+\T, sêeTkÕ«$T, dæ|æ◊ Á>±eTø±s¡´<ä]Ù ø£˝≤] sêE, eT+<ä *+>∑+, #·+Á<äj·T´, sêC≤>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;s¡÷ÿsY, @Å|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£ es¡Z XÊdüq düuÛÑT´\T b˛#ês¡+ lìyêdt ¬s&ç¶ ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À »]π> ø±s¡´ ø£˝≤bÕ\≈£î {ÏÄsYmdt bÕغ Ä$sꓤe+ qT+&ç bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚dæq Hêj·T≈£î\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ ‘·q nqT#·s¡ >∑D≤ìøÏ ÅbÕ<Ûëq´‘·ìdü÷Ô eT+& É\+˝Àì ‘Ó\+>±D yê<äT\ô|’ $eø£å #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì eT+&É \+˝Àì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, 9 @Á|æ˝Ÿ 2012

ÄX¯ Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚Á‘·<ëq ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ MDe+ø£, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #·\÷¢s¡T Á>±eT+˝À Ä~yês¡+ H˚Á‘· <ëq ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+ #·&É+ »]–+~. #Ó’‘·q´ $<ë´ìπø‘·Hé˝À ìs¡«Væ≤+ ∫q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q õ˝≤¢ n+<Ûä‘·« ìyês¡D dü+düú #ÛÓ’s¡àHé nHêï¬s&ç¶, môd’‡ Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶, e÷J C…&ûŒ{°d” u≤\øÏwüHé sêe⁄\T bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. e÷qe⁄ìøÏ |ü+#˚+Á~j·÷˝À¢ H˚Á‘ê\T #ê˝≤ eTTK´yÓTÆqeì, H˚Á‘ê\qT ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì $e]+#ês¡T. dü¬s’q bÂwæºø±Vü‰s¡+ rdüT ø√yê\ì, ;|”, wüß>∑sY ñqïyês¡T Á|ü‹ 6 HÓ\\ ≈£î ˇø£kÕ] ø£+{Ï |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. eTìwæ #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· 6 qT+∫ 8 >∑+≥\ ˝À|ü⁄ Ä|üπswüHé #˚dæ yê] H˚Á‘ê\qT rdæq|üŒ{Ïø° n$ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·Tì, n˝≤ H˚Á‘· <ëq+ #˚j·T&É+ <ë«sê n+<ÛäT\≈£î #·÷|ü⁄qT Á|ükÕ~Û+∫q yês¡eTe⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. H˚Á‘·<ëq+ #˚j·÷qT≈£îqïyês¡T ÄX¯ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T. á HÓ\ 13q Ä~yês¡+ #·\÷¢s¡T˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À ñ∫‘· H˚Á‘· •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqì, n+<äT˝À 60 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq, ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶ ñqï yê]øÏ ø£+{Ï

{°ÄsYmdt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\qT eTs¡∫q b˛#ês¡+

|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ nedüs¡yÓTÆ‘˚ ñ∫‘· ø£+{Ï Ä|üπswüHé ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄX¯ dü«#·Ã¤+<ä e´ekÕú|ü≈£î\T ø£+ø£D≤\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+#Y »≈£îÿ Hêsêj·TD, ô|~› eT˝≤¢¬s&ç¶, düeTàj·T´\‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nHês√>∑´+‘√ e´øÏÔ eTè‹ MDe+ø£, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q <ëkÕs¡|ü⁄ s¡$(38) Ä~yês¡+ nHês√ >∑´+‘√ eTè‹ #Ó+<ë &ÉT. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´ \ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. <ëkÕs¡|ü⁄ s¡$ >∑‘· ø=~›s√E\T>± nHê s√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü &É‘·÷... Ç{°e\ ø£Ø+q>∑sY˝Àì ÄdüT|üÁ‹˝À #˚] ∫øÏ‘·‡ bı+ <äT‘·÷, |ü]dæú‹ $wüeT+>± e÷s¡&É+‘√ Ä~ yês¡+ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e´ekÕj·T ≈£L© |üì #˚dü÷Ô ≈£î≥T+u≤ìï b˛wædü÷Ô Jeq+ kÕ–+#˚ Ç+{Ï ô|<ä› ~≈£îÿ eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ uÛ≤s¡´, |æ\¢\T nHê<∏ä\j·÷´s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+, n~Ûø±s¡T\T Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï n+~+∫ Ä<äTø√yê\ì MDe+ø£ e÷J düs¡Œ+#Y <ëkÕs¡|ü⁄ Á|üuÛ≤ø£sY $»„|æÔ #˚XÊs¡T. s¡$øÏ uÛ≤s¡´ dü«s¡÷|ü, ≈£îe÷s¡T&ÉT sêE, ≈£L‘·Ts¡T ñHêïs¡T.

e÷‘·Tdü+¬>+˝À ≈£îd”Ô b˛{°\T

yÓ’mdtÄsY d”|”˝À |ü\Te⁄] #˚]ø£

>±+<Ûë], @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì e÷‘·Tdü+¬>+ Á>±eT+˝À |òüTq+>± Á>±eTdüTÔ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£îd”Ô b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç‘·s¡ Á>±e÷\ qT+∫ ≈£îd”Ôyês¡T\T bÕ˝§Zì b˛{° |ü&ܶs¡T.q á b˛{°˝À |ü~ s¡÷bÕj·T\ qT+∫ y˚sTT s¡÷bÕj·T\ es¡≈£L b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ b˛{°˝À Á|ür ˇø£ÿ]øÏ ã\|üs¡#·&ÜìøÏ ¬>\Tbı+~q yê]øÏ yÓ+&ç ø£&çj·T+ ãVüQ ø£]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J düs¡Œ+∫ dü+>±sêe⁄, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T eTT≈£î+<ésêe⁄, »>∑à˝ŸHêj·Tø˘, Á>±eTdüTÔ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷#ê¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q j·TTe≈£î\T, eTVæ≤fi¯\T Ä~yês¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]o\≈£î&ÉT ÁøÏcÕí¬s&ç¶ düeTø£å+˝À eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ì j·TTe≈£î\T, j·T÷‘YdüuÛÑT´\‘√ bÕ≥T |ü\T e⁄s¡T #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÁøÏcÕí¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt‘√H˚ ù|<ä Á|ü»\≈£î dü+πøåeT |ü<∏äø±\T kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. yÓ’mdt Vü≤j·T+˝À Á|ür >∑&É|ü≈£î dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<ëj·Tì ø±˙ Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝À $|òü\yÓTÆ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ Äj·÷ bÕغ\≈£î yÓ’mdtÄsY bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘·–q ãT~Δ #ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;CÒ|” uÛÑs√kÕ j·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç ô|<=›fi¯¢ >∑+>±¬s&ç¶ ø±e÷¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±DsêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ _C…|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|üfÒº ‘Ó\+>±D uÛÑs√kÕj·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Ä bÕغ õ˝≤¢n<Ûä´≈£åî\T ô|<=›fi¯¢ >∑+>±¬s&ç¶ ø√sês¡T. Ä~yês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì nsYn+&é_ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. _C…yÓ’m+ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 16 qT+∫ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À _C…|æ uÛÑs√kÕj·÷Á‘· #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 16q eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À yÓTT<ä˝…’ 17q s¡+>±¬s&ç¶, 18q uÛ≤>∑´ q>∑sY, 19q yÓT<äø˘, 20q ìC≤e÷u≤<é, 21 Ä~˝≤u≤<é, 22 ø£Ø+q>∑sY, 23 q\¢>=+&É, 24 KeTà+,25q es¡+>∑˝Ÿ ns¡“Hé, 26 es¡+>∑˝Ÿ uÛÑÁ<äø±[ f…+|ü⁄\ es¡≈£L 11 s√E\ bÕ≥T uÛÑs√kÕ j·÷Á‘·qT #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Bìì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ _C…yÓ’m+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 11q ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT <Ûäsêï #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ C≤rj·T _C…|æ ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY \ø£åàHé Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À u≤|ü⁄¬s&ç¶, y˚DT, sêCÒX¯«sYsêe⁄, düT<Ûëø£s¡#ê], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãkÕ«|üPsY˝À eTT–dæq mHéd”d” yês√‘·‡yê\T _Ûø£ÿq÷sY, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ãkÕ«|üPsY Á>±eT+˝À yês¡+ s√E\T>± ‘Ó\+>±D e]‡{° k‘Yø±´+|üdt $<ë´s¡Tú\T ìs¡«Væ≤+∫ mHédædæ yês√‘·‡yê\T Ä~yês¡+‘√ eTT–XÊsTT. á yês√‘·‡yê\T Á>±eT+˝À eTTs¡T>∑Tø±\Te\T, s√&É¢qT, ø±´+|üdt $<ë´s¡Tú\T X¯óÁuÛÑ+ #˚XÊs¡T. nø£åsêdü´‘· ìs¡÷à\q ø√dü+ n+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì $<ë´s¡Tú\T, Á|ü»\≈£î $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |æõ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ø£qø£j·T´, Áb˛Á>±+ n~Ûø±] ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶, ø±´+|üdt $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã&Ü|üVü‰&é≈£î ãdüT‡ ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ >±+<Ûë], @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô) : >±+<Ûë] eT+&É\+ Hê>∑÷¢sY Á>±eT+ qT+∫ ã&Ü|üVü‰&é≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î ãdüT‡qT m˝≤¢¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´ @qT>∑T s¡M+<äsY¬s&ç¶ Ä~yês¡+ ãdüT‡qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î Ä~yês¡+ s√Eq ø=ã“]ø±j·T ø={Ϻ ãdüT‡ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ .. mH√ï @fi¯¢ ø£fi¯ HÓs¡y˚]+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eTdüTÔ\T e÷≈£î ˙{Ï düeTdü´ ñ+<äì myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯¢>± myÓTà˝Ò´ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ dü+ã+~Û‘·XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ mdtdæ ø±\˙˝À uÀs¡T y˚sTTkÕÔeTì á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eTdüTÔ\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç˝≤ ñ+&É>± myÓTà˝Ò´ ãdüT‡˝À ø=~› <ä÷s¡+ Á|üj·÷DÏ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt bÕغ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù ‘êHêJsêe⁄, lìyêdt, ÄsY{Ïdæ m+&ç u≤˝≤J<äj·÷˝Ÿ, Á>±eTdüTÔ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D #·s¡´\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ _Ûø£ÿq÷sY— @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô) : _Ûø£ÿq÷sY eT+&É\+˝Àì rÁe ˙{Ï m<ä›&ç nH˚ o]¸ø£q $XÊ˝≤+Á<Ûä |üÁ‹ø£˝À X¯ìyês¡+ Á|ü#·÷]‘·yÓTÆq yês¡Ô≈£î n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ì uÀs¡¢≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚sTT+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì Á|üsTTy˚≥T e´≈£îÔ\T Ç+{Ï uÀs¡¢qT n<Ó›≈£î rdüT≈£îH˚+<äT≈£î Ç+{Ï j·÷»e÷Hê´\‘√ Á>±eT|ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T e÷{≤ ¢&Üs¡T. #Ó&çb˛sTTq uÀs¡TyÓ÷≥s¡¢qT eTs¡eTà‘·T\ ø√dü+ Ç#êÃs¡T. Ç{Ϻ $wüj·TyÓTÆ yês¡+ s√E\T>± Á|ür Á>±eT+˝À ‘ê>∑T˙{ÏøÏ m<ä›&ç sê≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì m+|æ&çz eT*¢U≤s¡T®Hé ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> yê≥sY ñ+&ç eTs¡eTà‘·T\≈£î H√#·Tø√ì yê{ÏøÏ ]|òæ*+>¥ #˚kÕÔeTHêïs¡T. y˚dü$ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Á|ür e´øÏÔ ‘·q ø£s¡Ôe´+>± ˙{Ïì bı<äT|ü⁄>± yê&ÉTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

6

ôV’≤<äsêu≤<é

ø£+{Ï Ä|üπswüHé≈£î môd’‡ Ä]úø£ düVü‰j·T+

MDe+ø£, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #·\÷¢s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ã‘·TÔ\ j·÷<ä–] ‘·q ø£+{Ï #·÷|ü⁄ ø√˝ÀŒe&É+‘√ |ü\T ÄdüT|üÁ‘·T\ #·T≥Tº ‹s¡>∑>± yÓ’<äT´\T ø£+{Ï Ä |üπswüHé #˚j·÷\ì ‘˚\Ã&É+‘√ yês¡T Ä Ä|üπswüHé≈£î ‘·–q Ä]úø£ k˛ÔeT‘· ˝Òì ø±s¡D+>± j·÷<ä–]øÏ Ä|üqïVü≤düÔ+ Ç#˚à <ë‘·\ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔqï ‘·s¡TD+˝À $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï MDe+ø£ môd’‡ Ç+Á<äùdHê¬s&綑√ bÕ≥T dæã“+~ Ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.\ø£å Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï n+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qe⁄&ÉTøÏ düπs«+Á~j·÷Hê+ qj·Tq+ Á|ü<Ûëq+..n+fÒ C≤„H˚+ Á~j·÷\˝À H˚Á‘ê\T #ê˝≤ eTTK´eTì, yê{Ï |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ bÕ{Ï+#·sê<äì nHêïs¡T. j·÷<ä–]øÏ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e∫à n+<ÛäT&Ó’q ‘·q≈£î #·÷|ü⁄qT Á|ükÕ~+#ê\ì ø√sês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ dæã“+~ ø=eTTs¡j·T´, dü©+, _Ûø£å|ü‹, sê»u≤ãT, j·÷<ä–], eT˝Ò¢wt, n©+ \‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ ô|<ä›eTà Ä\j·T+˝À ñ‘·‡yê\T <√eTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\+˝Àì >∑s¡TZ˝Ÿ Á>±eT+˝À ô|<ä›eTà Ä\ j·T+˝À ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ eTT~sêCŸ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. neTàyê]øÏ ø£fi≤´D eTôVA‘·‡e+‘√ bÕ≥T uÀHê\T }πs–+∫q≥T¢ Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·÷ìï n+<ä+>± eTTkÕÔãT #˚XÊs¡T. ñ‘·‡yê\≈£î Vü≤»s¡j˚T´ düuÛÑT´\≈£î nìï s¡ø±\ edü‘·T\T ø£*Œ+#êeTì eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

ø=+&É>∑≥Tº≈£î ‘·s¡*yÓ[¢q Vü≤qTe÷Hé uÛÑ≈£îÔ\T <√eTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): <˚e⁄ì|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Vü≤qTe÷Hé e÷\<ës¡D #˚dæq uÛÑ≈£îÔ\T Vü≤qTe÷Hé#ê©kÕ Bø£å\T #˚|ü{Ϻq X¯ìyês¡+ 41 s√E\ bÕ≥T Bø£å Ä#·]+∫q kÕ«eTT\T ø=+&É>∑≥Tº˝À Bø£åqT $s¡$T+|üCÒj·T&ÜìøÏ ãj·T˝Ò›] yÓfi≤¢s¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Vü≤qTe÷Hé Ä\ j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ kÕ«$Tyê]øÏ yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. ‘·s¡*yÓ[¢q yê]˝À ˙\+ düT<Ûëø£sY, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ñc˛<äj·T {≤˝…+{Ÿ f…düTº $»j·Te+‘·+ ø±e÷¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì ñc˛<äj·T {Ï{Ïdæ ø√∫+>¥ ôd+≥sY yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q {≤˝…+{Ÿ f…düTº $»j·Te+‘·yÓTÆq≥T¢ &Ó’¬sø£ºsY •yêJsêe⁄ ‘Ó* bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ qT+∫ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. düTe÷s¡T 150 eT+~ $<ë´s¡Tú\T {≤˝…+{Ÿ f…düTº sêXÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å˝À *+>∑+ù|{Ÿ eT+&É\+ uÛÑyê˙ù|{Ÿ≈£î #Ó+~q sêE Á|ü<∏äeTkÕúq+, dürwt ~«rj·T kÕúD+˝À ì*#ês¡T. Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±+|æfÒ{°yé ‘·s¡Vü‰˝À nqTuÛÑe+ ø£*–qyê]‘√ {Ï{Ïdæ˝À, sêÁwüºkÕú sTT˝À sê´+≈£î\T kÕ~Û+∫q nqTuÛÑeE„˝…’q yê]‘√ •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä $<ë´ s¡Tú\T Bìì ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. ¬s+&√ u≤´#Y n&çàwüqT¢ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tì á HÓ\ 12 qT+∫ ø±¢düT\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À lVü≤], sê»X‚KsY, <ä‘êÔÁ~, >∑+>± <ÛäsY, C…’bÕ˝Ÿ, l<ÛäsY, n+»H˚j·TT\T, sê+#·+Á<ä+, yÓ+ø£{Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·qï\qT ∫qï#·÷|ü⁄ #·TdüTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ì e´ekÕj·T~Ûø±s¡T\T ¬s’‘·qï\≈£î ø£˙ïfi¯ó¢ Äs¡÷àsY, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): <˚XÊìøÏ |ü˝…¢˝Ò Je<Ûësê dü<äèX¯´\T. <˚X¯ Ä]úø£ Á|ü>∑‹øÏ |ü˝…¢\T |ü≥Tº ø=eTà˝≤+{Ï$. <˚X¯ kÂuÛ≤>±´ìøÏ, kÂÁuÛ≤‘·è‘ê«ìøÏ, düVü≤JeHêìøÏ |ü˝…¢ñ ø±D≤#·T\T, Ä<äsêÙ\T, ¬s’‘·T <˚XÊìøÏ yÓHÓï eTTø£ e+{Ï yê&Éì eTVü≤˙j·TT\T ù|s=ÿqï eT≥\T nø£ås¡ dü‘ê´\T. mìï yÓTÆfi¯fl Á|üj·÷DyÓTÆq ˇø£ÿ n&ÉT>∑T‘√H˚ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äì , ˇø=ÿø£ÿ q{° _+<äTe⁄ ø£\sTTπø eTVü≤düeTTÁ<ä+ nsTTq≥T¢>± ∫qï ∫qï Á>±e÷\ ø£\sTTπø H˚{Ï |ü≥ºD s¡÷|ü+ dü+‘·]+#·Tø=+≥T+~. ô|s¡T≈£î e÷Á‘·≈£î |üdüT|ü⁄qT X¯ÁuÛÑ|üs¡#·&Éy˚T ø±˙ ¬s’‘·qï\ ø£+{Ï ø£˙ïs¡T ø±s¡T düTÔ+~. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ø±düT\ es¡¸+˝≤ ≈£î]|æ+∫q ø=eTTà\T Ç|ü⁄&ÉT ‘·–Zq <Ûäs¡\‘√ ≈£î<˚\T #˚k˛Ô+~. ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ç ≈£L&Ü e#˚à |ü]dæú‹ ˝Òø£ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î neTà˝Òø£ n$Tà‘˚ .. n|ü\T rπs <ë] ø£qã&Éø£b˛e&É+‘√ Ç+{À¢H˚ ì\« #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. b˛sTTH˚&Ü~ ø±+fÒ kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ ‘·–Zq ø±˙ <Ûäs¡\T |ü&çb˛e&É+ô|’ njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+~. n|ü\T Ç∫Ãq yê]øÏ Ç+{À¢ ì\«\T #·÷ô| &ÉT‘·÷ ~q~q>∑+&É+>± ø±\+ yÓfi¯fl~düTÔHêïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ\˝À <Ûäs¡\qT #˚dæq ¬s’‘·T\T n|ü⁄ #˚dæ |üdüT|ü|ü⁄ |ü+≥ |ü+&çdüTÔHêïs¡T. ø±˙ Ç|üŒ≥&Ü~ ‘ês¡Te÷¬s’+~... $<äT´‘Y ø√‘·\T ô|]–q $‘·Ôq, ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\T, ≈£L©\ Ks¡TÃ, ãj·T≥ #˚dæì u≤ø°\T Çe˙ï ‘·&çdæ jÓ÷ô|&É j·÷´j·Tì M{ÏøÏ‘√&ÉT |üdæ&ç <Ûäs¡‘√ b˛{Ï|ü&ɶ |üdüT|ü⁄ <Ûäs¡ ˇø£ÿkÕ]>± &û˝≤|ü&É&É+‘√ ¬s’‘·T\T n|ü⁄\ ñ_˝ÀøÏ ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·THêïs¡T. #ÓeT{À&çà kÕ>∑T #˚dæq ¬s’‘·T ø£+≥ ø£˙ïs¡T˝Ò $T–˝≤sTT. ne÷+‘·+ <Ûäs¡\T |ü&çb˛‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\‘√ ¬s’‘·T\T $dæ– b˛j·÷s¡T.. õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T\T düTe÷s¡T 25y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |üdüT|ü⁄ |ü+≥ kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. dü+Á|ü<ëj·T |ü+≥>± ˇø£ÿ eT+&É\+˝À <ë<ë|ü⁄ 20 @fi¯ó¢>± ¬s’‘·T\T |üdüT|ü⁄ |ü+&çdüTÔHêïs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ düTe÷s¡T ø=ìï y˚\ mø£sê˝À¢ |ü+≥ y˚j·T>±, á kÕ] ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î <Ûäs¡ ‘·>∑Z&É+‘√ ø=ìï mø£sê˝À¢ e÷Á‘·y˚T y˚XÊs¡T. 2008`2009˝À øÏ«+{≤\T≈£î |üdüT|ü⁄ <Ûäs¡ s¡÷. 15y˚\ qT+&ç s¡÷. 18y˚\ es¡≈£î e÷¬sÿ{Ÿ˝À |ü*øÏ+~. B+‘√ ¬s’‘·T\+<äs¡÷ á |ü+≥qT kÕ>∑T #˚j·T&ÜìøÏ yÓTT>∑Z #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. 2009`2010˝À y˚dæq |ü+≥\≈£î nø±\ esê¸\ e\¢ <äT+|ü≈£îfi¯ó¢ ‘Ó>∑T\T k˛øÏ ~>∑Tã&ç ‘·–Z+~. #˚{Ïø=∫Ãq |ü+≥qT e÷¬sÿ{Ÿ˝À neTTà<ëeT+fÒ øÏ«+{≤\T≈£î s¡÷bÕj·T\T 3y˚\ qT+&ç s¡÷.4y˚\ es¡≈£î |ü\ø£&É+‘√ ¬s’‘·T\T ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À ñ+&çb˛j·÷s¡T. #˚ùd~˝Òø£ 70 XÊ‘·+ eT+~ ¬s’‘·T\T Ä <Ûäs¡≈£î neTà˝Òø£ Ç+{À¢H˚ ì\« #˚düTø√yê*‡q

|ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. mø£sêìøÏ s¡÷bÕj·T\T 70y˚\ es¡≈£î ô|≥Tºã&ç ô|&ç‘˚, ¬s’‘·T #˚‹øÏ s¡÷.30y˚\T e÷Á‘·y˚T e#êÃsTT. B+‘√ ¬s’‘·T\T eT]+‘· n|ü⁄˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡T. eT÷&Óø£sê\ es¡≈£î |üdüT|ü⁄ |ü+≥ y˚dæq ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ n<Ûë«q+>± ‘·j·÷¬s’+~. á @&Ü~ $<äT´‘Y ø√‘· ø±s¡D+>± |ü+≥ #˚‹ø£+<ä˝Ò<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ≈£î e∫Ãq |ü+≥ $esê\T |üdüT|ü⁄ ˝≤yê<˚M˝À¢ 2010 qT+&ç 2011 e÷]à es¡≈£î 23.90 øÏ«+{≤fi¯¢ |üdüT|ü⁄ sê>±, e÷¬sÿ{Ÿ≈£î Ä<ëj·T+ s¡÷.30\ø£å\T e∫Ã+<äì, øÏ«+{≤\T≈£î s¡÷bÕj·T\T 3000 y˚\ <Ûäs¡\ |ü*øÏ+<äì ¬s’‘·Tqï\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 2011 @Á|æ˝Ÿ qT+&ç e÷¬sÿ{Ÿ≈£î 71,752 øÏ«+{≤fi¯¢ |üdüT|ü⁄ sê>±, e÷¬sÿ{Ÿ≈£î Ä<ëj·T+ s¡÷.15,58,752 es¡≈£î e∫Ã+<äHêïs¡T. øÏ«+{≤\T≈£î s¡÷bÕj·T\T 9,686 qT+&ç s¡÷bÕj·T\T 3y˚\ es¡≈£î |ü&çb˛sTT+<äì e÷≈£î Çø£ |ü|ü⁄˝≤>± n|ü⁄ $T–*+<äHêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ @ø£s¡+ uÛÑ÷$T˝À s¡÷. 70y˚\ es¡≈£î n|ü‘Ó∫à |üdüT|ü⁄ |ü+≥ y˚XÊs¡T. 15 øÏ«+{≤fi¯fl |üdüT|ü⁄qT e÷¬sÿ{Ÿ˝À neTà&ÜìøÏ yÓ[‘˚ øÏ«+{≤\T≈£î πøe\+ s¡÷.2,500 <Ûäs¡ e∫Ã+~. n|ü⁄\T m≈£îÿe ø±e&É+‘√ #˚ùd~˝Òø£ neTTà≈£îHêïs¡T mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï e÷≈£î n|ü⁄˝À¢ u≤<Ûä˝Ò $T–*b˛j·÷sTT. á kÕ] ø£¬s+≥T ø√‘·\‘√ |ü+≥ m+&çb˛‘·TH˚ ñ+~. e÷≈£î ø=ì mø£sê˝À¢ >∑‘· @&Ü~ |üdüT|ü⁄ |ü+≥ y˚dæq+<äT≈£î 30 øÏ«+{≤fi¯¢ ~>∑Tã&ç sêe&É+ $+‘· $X‚wü+. <Ûäs¡ ‘·>∑Z&É+‘√ @$T #˚j·÷˝À ‘√#·˝Ò<äT. mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tºø=ì y˚dæq |ü+≥\qT Ç+{À¢H˚ uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. |ü+≥≈£î yÓTT‘·Ô+ ô|≥Tºã&ç s¡÷. 1.50\ø£å\T ô|{≤ºqT. Ä &ÉãT“\T m˝≤ #˚‹ø=kÕÔjÓ÷yÓTTqì ‘Ó*j·Tø£ ‘·‘·eT‘·eTj·T´eTT. ¬s’‘·T\ ø√dü+ ;CÒ|” øÏwüHé¬s&ç¶ #˚ùd b˛sê≥+‘√HÓ’Hê ˝≤uÛÑ+ ø£*–‘˚ dü+‘√wü+. |ü+&ç+∫q |üdüT|ü⁄qT ‘·«s¡˝ÀH˚ neTà&ÜìøÏ dæ›eTÚ‘·eTHêïs¡T. mø£s¡+qïï uÛÑ÷$T˝À ˇø£ e´øÏÔ \ø£å n|ü #˚dæ |üdüT|ü⁄ y˚XÊ&ÉT. >∑‘·+˝À e∫Ãq≥T¢>± á kÕ] <Ûäs¡\T ‘·≈£îÿe ñ+&É≥+‘√ Ç+{À¢H˚ ô|≥Tº≈£îqï . Bìô|’ düsêÿs¡T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ øÏwüDY¬s&ç¶ e÷~]>± ø={≤¢&˚ yês¡T eTT+<äT≈£î sêyê*. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D e#˚Ã~ _C…|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì ¬s’‘·T\T Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£+‘√ #Ó|üŒ>∑\T >∑T‘·THêïs¡T. áHê{Ï |üs¡T>∑T |ü+<Ó|ü⁄ Á|ü|ü+#·+˝À $$<Ûä s¡ø±˝…’q ø±\TcÕ´\‘√, ndüuÛÑ´ø£s¡ Hê>∑]ø£‘·‘√, kÕ«s¡úsê»ø°j·÷\‘√ ô|<ë› ` ∫Hêï nH˚ ‘˚&Ü ˝Òø£ HÓ’‹ø£ $\Te\T |ü‘·qeTj·÷´sTT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, >∑Ts¡Te⁄\ô|’q $qj·T $<Û˚j·T‘·\T, uÛÑøÏÔÁX¯<ä›\T eTè>∑´yÓTÆHêsTT. düTK+ eT]– Ä]úø£ Jeq yê´bÕs¡+˝À <ÛäHês¡®H˚ <Û˚´j·T+>± j·TT>∑+˝À eTqTwüß\T j·T+Á‘ê˝≤¢>± ‘·j·÷¬s’, eTqdüT\T e÷]b˛sTTq Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ªªdüeTø±©q ‘Ó\T>∑T Á>±eTqTμμ dæ+Vü≤e˝Àø£q+ #˚ùd..... ªª‘ÓqT>∑T<äqeTT e+{Ï rj·T+<äqeTT˝Ò<äT.

ªkÕ>∑Tμ eTTfi¯¢u≤≥˝À e´ekÕj·T+ e´ekÕj·Ts¡+>∑+ |üP]Ô>± <äT]“¤ø£å |ü]dæú‘·T\qT m<äTs=ÿ+{À+~. >∑‘· eT÷&˚fi¯ófl>± nqï<ë‘·qT yÓ+≥&ÉT‘·Tqï ø£s¡e⁄ ákÕ] eT]+‘· Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ü⁄‘√+~. nHê~>± qeTTà≈£îqï eè‹Ô ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü˝Òø£, ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄≈£î eTs√ e÷s¡Z+ ˝Òø£ sêh+˝À ¬s’‘·qï\T ‘·\¢&ç\T¢‘·THêïs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê\ y˚Ts¡≈£î düTe÷s¡T s¡÷bÕj·T\T 33y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü+≥ qwüº+ »]–+~. e], |ü‹Ô, y˚s¡TX¯q>∑, bı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT, ÄeTT<ä+, ø£+~, yÓTTø£ÿCÀqï |ü+≥\T ô|<ä› m‘·TÔqï <Óã“‹HêïsTT. ø=ìï õ˝≤¢˝À¢ rÁeyÓTÆq ms¡Te⁄\ ø=s¡‘·, qø£© $‘·ÔHê\T nqï<ë‘·qT qfÒº≥ eTT+ #êsTT. n<˚ HÓ\˝À es¡Tdü>± Äs¡T ‘·TbòÕqT\T dü+uÛÑ$+∫ |ü+≥ qwüº+‘√ bÕ≥T rÁekÕúsTT˝À ÄdæÔqwüº+, ÁbÕD, |üe⁄qwüº+ ≈£L&Ü dü+uÛÑ$+∫ |ü+≥ qwüº+‘√ bÕ≥T rÁekÕúsTT˝À ÄdæÔqwüº+, ÁbÕD, |üX¯óqwüº+ ≈£L&Ü dü+uÛÑ$+∫+~. n<˚ düeTj·T+˝À ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚]q ÁbÕ+rj·T yê<ä ñ<ä´e÷\T rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷bÕsTT. düeTdü´\qT+&ç >∑T+&É+ eT<Ûä´ yÓT≥º |ü+≥\ $d”Ôs¡í+ 25XÊ‘êìøÏ ô|’>± ‘·–Zb˛sTT+~. Ä $|ü‘·TÔ qT+∫ ‘˚s¡Tø√ø£eTT+<˚ s¡; d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. sêh+˝À Áø£|æ+>¥ d”»Hé ÁbÕs¡+ãyÓTÆ <ë<ë|ü⁄ HÓ\s√»\T >∑&ç∫Hê Ç|üŒ{ÏøÏ es¡≈£î düVü≤ø±s¡ bòÕ´ø£ºØ\T Á|ü‹bÕ~‘· <Ûäs¡\qT Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. á n+X¯+ô|’ Ç{°e\ »]–q XÊdüqdüuÛÑ˝À¢ Á|ü‹|üø£å bÕغ\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæq|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·˝Ò<äT. ñeTà&ç s¡+>∑+, Áô|’y˚≥T s¡+>∑+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï bÕ´ø£ºØ\T ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT $TqVü≤ <Ûäs¡\qT Á|üø£{Ï+#êsTT. ø±˙ düVü≤ø±s¡ s¡+>∑+˝À ñqï 11 bÕ´ø£ºØ\T ¬s’‘·T\≈£î rÁe nHê´j·T+ #˚düTÔHêïsTT. #·¬øÿs¡ ñ‘·Œ‹Ô 7 qT+∫ 9.45 es¡≈£î qyÓ÷<äe⁄‘·THêï #Ós¡≈£î <Ûäs¡ s¡÷. 1700\≈£î $T+#·&É+˝Ò<äT. nqø± |ü*¢˝À, ‘ê+&É|ü, ∫‘·÷Ôs¡T. ø√ePs¡T düVü≤ø±s¡ ø£sêà>±sê˝À¢ ≥qTï 1700 e÷Á‘·y˚T #Ó*¢+#˚+<äT≈£î düTeTK‘· e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ ì]›wüºyÓTÆ Ä<˚XÊ*∫ÃHê Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á|ü‹bÕ~‘· <Ûäs¡\qT Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. ‘ÓHê*˝Àì mHé$ÄsY, ìC≤e÷u≤<é, ø£&É|ü #·¬øÿs¡ bÕ´ø£ºØ\˝À Áø£|æ+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#·˝Ò<äT. #·¬øÿs¡ ñ‘·Œ‹‘· 9.35 XÊ‘·+>± ñqï $»j·Tq>∑s¡+˝À õ˝≤¢˝Àì $»j·TsêeT düVü≤ø±s¡ #·ø£ÿs¡ bÕ´ø£ºØ\T ≥qTï ˇøÏÿ+{ÏøÏ <Ûäs¡ πøe\+ s¡÷.1800>± Á|üø£{Ï+∫+~. ñeTà&ç s¡+>∑+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï #·¬øÿs¡bÕغ\T ]ø£eØ XÊ‘·+ m+‘·THêï eT<䛑·T <Ûäs¡ 2200˝…>± Á|ü‹bÕ

~+#êsTT. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ yÓT{Ÿ|ü*¢˝Àì ìC≤+ &Óø£ÿHé wüß>∑sY‡ *$Tf…&é #·¬øÿs¡ ]ø£eØ 9μ.35 XÊ‘·+, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ |üø£ÿsYq>∑sY˝Àì ìC≤+ &Óø£ÿHé eT>∑sY‡ *$Tf…&é˝À ]ø£e] XÊ‘·+ 9.35>± õ˝≤¢ eT+uÀ õ|ü*¢ ˝Àì ìC≤+ &Óø£ÿHé wüß>∑sY‡ *$T&Éf…&é˝À ]ø£e] XÊ‘·+ 9.35 ñqï|üŒ{ÏøÏ á eT÷&ÉT ø£sêà>±sê\T ¬s’‘·T\ø£ ˇπø $<äyÓTÆq <Ûäs¡\qT #Ó*¢+#˚+<äT≈£î dü+dæ<䛑· e´ø£Ô+ #˚XÊsTT. Áô|’y˚≥T #·¬øÿs¡ bòÕ´øÏÔØ\T ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± <Ûä\qT Á|ü‹bÕ~+#êsTT. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ kÕ>∑sY eT>∑sYH, Á|ü⁄&Óì¶j·T˝Ÿ eT>∑sY‡ #Ós¡≈£î Á|ü‹ ≥qTï 1900, ø£ècÕíõ˝≤¢ &Ó˝≤º wüß>∑sY‡, ¬ødæ|æ eT>∑sY‡ s¡÷.1950, $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ mHédæm˝Ÿ eT>∑sY‡, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ bÕ´Ødt wüß>∑sY‡, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ sêj·T\d”eT wüß>∑sY‡, C…b˛sY wüß>∑sY‡, ø£ècÕÔ »˝≤¢ ñj·T÷´s¡T˝Àì ¬ødæ|æ eT>∑sY‡, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ mHémdtm˝Ÿ ø£èwüíy˚DÏ eT>∑sY bòÕ´ø£ºØ\T Á|ü‹ ≥qTï≈£î s¡÷. 2000 #√|ü⁄Œq eT<䛑·T <Ûäs¡\qT #Ó*¢+#·qTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#êsTT. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ø±e÷¬s&ç¶,ìC≤+kÕ>∑sY\˝Àì >±j·TÁ‹ eT>∑sY‡ Áô|’y˚≥T *$Tf…&é\‘√ bÕ≥T KeTà+ õ˝≤¢ eT<ÛäTø±Hé wüß>∑sY‡, yÓT<äø˘ »˝≤¢ dü+>±¬s&綽Àì >∑D|ü‹ wüß>∑sY‡ eT<䛑·T <Ûäs¡ s¡÷. 2200, KeTà+ õ˝≤¢ ø±ø£rj·T wüß>∑sY‡ s¡÷.2150, Á{Ï&ç+{Ÿ wüß>∑sY‡ s¡÷.2100<Ûäs¡\T #Ó*¢+#·qTqïñ +\ Á|ü‹bÕ<äq |ü+bÕs¡T.1800 qT+&ç s¡÷.2200˝À|ü⁄ e÷Á‘·y˚T |ü+&ç+∫q |ü+≥ –≥Tºu≤≥T sêø£, ÁX¯eT≈£î ‘·–*q |òü*ø£+˝Òø£ ¬s’‘·T\T #Ós¡≈£î, |üdüT|ü⁄ kÕ>∑T ÄdüøÏÔ #·÷|ü+˝Ò<äT. yÓ+≥H˚ e´ekÕj·T~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ e÷ ø£cÕº\qT ø£&É rs¡Ã\ì ¬s’‘·qï\T eTs√kÕ] #ê{Ï #ÓbÕŒs¡T.


H˚&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é˝À |”≥sY |ü⁄{Ÿu≤˝Ÿ {ÀØï

&˚$dtø£|t qT+∫ uÛ≤s¡‘Y W{Ÿ

ns¡T®Hé nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· Á|üeTTK |ü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Ä≥>±&ÉT |”≥sY ‘·+>∑sêCŸ kÕàs¡ø£ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ ás√E qT+∫ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ k˛ŒsYº‡ n<∏ë]{° ‘Ó*|æ+~. á $wüj·÷ìï n<∏ë]{° &Ó’¬sø£ºsY m+.n©+ U≤Hé yÓ\¢&ç+#ês¡T. á {ÀØï˝À n+&ÉsY`21 C≤rj·T |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zqï Ä≥>±fi¯ó¢, $<˚o Ä≥>±fi¯ó¢ á b˛{°\≈£î nqs¡TΩ\ì Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. $esê\ ø√dü+ 040`27900649˝À dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ñC…“øÏkÕúHé˝Àì qeT+>∑Hé˝À »s¡T>∑T‘·Tqï &˚$dtø£|t Ädæj·÷ ˇd”ìj·÷ {ÀØï qT+∫ uÛ≤s¡‘Y ìÁwüÿ$T+∫+~. X¯ìyês¡+ »]–q &ÉãT˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À ‘·|üŒø£ ¬>\yê*‡q e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘· Ä≥>±fi¯ó¢ *j·÷+&ÉsY ù|dt, s√Vü‰Hé uÀ|üqï »+≥ z≥$T bÕ˝…’+~. |òü*‘·+>± á {ÀØï qT+∫ uÛ≤s¡‘· »≥Tº ìÁwüÿ$T+∫+~. ñC…“øÏkÕÔHé »+≥ &Óìdt Çk˛Ô$THé`bòÕs¡TUŸ <äk˛Ôyé #˚‹˝À uÛ≤s¡‘Y CÀ&û 6(4)`7, 4`6, 6`3, 3`6 ‘˚&Ü‘√ z&ç, ñC…“øÏkÕÔHé≈£î 3`0 Ä~Ûø£´+ ø£≥ºu…{Ϻ+~. á z≥$T‘√ uÛ≤s¡‘Y Á>∑÷|t`2≈£î ~>∑C≤]+~.

k˛eTyês¡+, @Á|æ˝Ÿ 9, 2012

düTes¡íyês¡Ô

HÓ’{Ÿ ¬s’&ÉsY‡ô|’ sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ $»j·T+

7

ôV’≤<äsêu≤<é

düTπsXŸ ¬s’Hê düú˝≤ìï ÄÁø£$TkÕÔ&É≥! dü∫Hé >=|üŒ ÁøϬø≥sY: πø{° ô|ÁØ #ÓHÓ’ï: e÷düºsY u≤¢düºsY dü∫Hé >=|üŒ ÁøϬø≥sY nì Ç+≥πsïwüq˝Ÿ bÕ|tkÕºsY πø{° ô|ÁØ ‘Ó* bÕs¡T. dü∫HéqT ø£*dæq ‘·sê«‘· πø{Ï Äq+ <ä+‘√ eTTì– ‘˚*+~. @Á|æ˝Ÿ 3 ‘˚Bq #ÓHÓ’ï˝Àì yÓ’myéTd”@ ø±˝ÒJ Á>ö+&釽À »]–q ◊|”m˝Ÿ`5 {À]ï Äs¡+uÛÑ y˚&ÉTø£˝À¢ πø{° ô|ÁØ ‘·q Á|ü<äs¡Ùq‘√ Áù|ø£å≈£î*ï Äø£≥Tº ≈£î+~. ◊|”m˝Ÿ Äs¡+uÛÑ y˚&ÉTø£\ nq+‘·s¡+ dü∫Hé ø£\TdüTø√e&É+ n<äèwüºeTì πø{° ‘Ó*|æ+~.

C…’|üPsY: C…’|üPsY˝À »]–q ◊|”m˝Ÿ {À]ï˝Àì @&Ée e÷´#Y˝À sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ »≥Tº #˚‹˝À ø√\ø£‘· HÓ’{Ÿ ¬s’&ÉsY‡ »≥Tº 22 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ z≥$T bÕ˝…’+~. á $»j·T+‘√ sê»kÕúHé »≥Tº Ä&çq ¬s+&ÉT e÷´#·T˝À $»j·÷ìï kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. 165 |üs¡T>∑T\ $»j·T\ø£å´+‘√ u≤´{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫q ø√˝Ÿø£‘ê »≥Tº 142 |üs¡T>∑T\≈£î Ä˝Öf…Æ+~. ø√˝Ÿø£‘ê Ä≥>±&ÉT eTH√CŸ ‹yê] 59 |üs¡T>∑T\ ˇ+≥] b˛sê≥+ eè<ë nsTT+~. sê»kÕúHé »≥Tº uÖ\s¡T¢ dü$Twæº>± sêDÏ+#ês¡T. ≈£L|üsY 3, #·yêHé, n$T‘Ydæ+>¥, Á‹y˚~ ¬s+&˚dæ $¬ø≥T¢, uÀ<∏ë z $¬ø{Ÿ |ü&É>={≤ºs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT ø√˝Ÿø£‘ê HÓ’{Ÿ ¬s’&ÉsY‡ »≥Tº {≤dt ¬>*∫ |ò”*¶+>¥ m+#·Tø=e&É+‘√ u≤´{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫q sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ »≥Tº ìØí‘· 20 zes¡¢˝À 5 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 164 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. e÷´#Y ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ s¡Vü‰H˚ $¬ø{ŸqT ø√˝ÀŒsTT+~. s¡Vü‰H˚ s¡HÍ{Ÿ>± ô|$*j·THé #˚sê&ÉT. Ä ‘·sê«‘· >√kÕ«$T‘√ ø£*dæ Á<ë$&é ø±ùd|ü⁄ yÓTs¡T|ü⁄\T yÓT]|æ+#ê&ÉT. 26 |üs¡T>∑T\ e<ä› Á<ë$&é s¡HÍ{Ÿ>± yÓqT~s¡>∑&É+‘√ 44 |üs¡T>∑T\ e<ä› sê»kÕúHé »≥Tº ¬s+&√ $¬ø{ŸqT ø√˝ÀŒsTT+~. Á<ë$&é 2 bò˛s¡T¢, 2 dæø£‡s¡¢‘√ 26 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT.

n+<äs¡÷ eT˙ ø√dü+ düú˝≤\T ø£ã® #˚kÕÔs¡T. ø±˙ düTπsXŸ ¬s’Hê ø£ã® #˚ùd~.. eT˙ ø√dü+ ø±<ä≥. n+<äT˝ÀqT Ç‘·qT mø£ÿ&çøÏ yÓ[‘˚ nø£ÿ&É düú\+ ø£ã® #˚j·T≥+ >±´s¡+{° nì ‘√{Ï ÁøϬø{Ÿ düuÛÑT´\T #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ düTπsXŸ ¬s’Hê düú\+ ø£ã® #˚ùd~ m+<äTø√düyÓ÷ ‘Ó\TkÕ? n‘·qT Ä&˚ u≤´≥T¢ ø√düy˚T düú\+ ø£ã® #˚kÕÔ&Éì ‘={Ï ÁøϬø≥sY düuÛÑT´\T #ÓãT‘·THêïs¡T. z u≤´{Ÿ‡yÓTHé øÏ{À¢ mìï u≤´≥T¢+{≤sTT? ¬s+&√ eT÷&√.. eTVü‰ nsTT‘˚ ◊<äT ø±˙ düπsXŸ ¬s’Hê øÏ{Ÿ ‘Ó]ùdÔ &É»qT≈£î ‘·≈£îÿe ø±≈£î+&Ü <äs¡Ùq$TkÕÔsTT. kı+‘· >∑&ɶô|’ e÷´#Y˝…’Hê... $<˚XÊ\≈£î yÓfi≤¢*‡ e∫ÃHê.. eTH√&ÉT ¬s+&É+¬ø\ dü+K´˝À u≤´≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü ø£<ä\&ÉT. Á&Ódæ‡+>¥ s¡÷+˝Àq÷ ¬s’Hê.. $T>∑‘ê yêfi¯¢ø£+fÒ m≈£îÿe düú˝≤ìï ÄÁø£$T+#˚kÕÔ&ÉT. ˇπø u≤´{Ÿ yê&Ü\qï ôd+{ÏyÓT+{Ÿ≈£î ¬s’Hê |üP]Ô e´‹πsø£. e÷´#Y e÷´#Y≈£L u≤´{Ÿ e÷πsÃkÕÔ&ÉT. ≈£î~]‘˚ ˇπø Çìï+>¥‡˝À ¬s+&ÉT eT÷&ÉT u≤´≥T¢ (n$ $s¡>∑ø£b˛sTTHê) yê&É≥+ ¬s’Hê ôd’º˝Ÿ. ø=‘·Ô u≤´≥+fÒ á j·T÷|” ≈£îÁsê&çøÏ n+‘· yÓ÷E eT]. |òü˝≤Hê u≤´fÒ yê&Ü\qï eT÷&É qeTàø±\T ˝Òe⁄. n|üŒ{ÏøÏ @~ <=]øÏ‘˚ n~ |ü≥Tº≈£îb˛‘ê. eT<Ûä´ zes¡¢˝À 1180Á>±eTT\ ãs¡Te⁄qï u≤´≥T¢ yê&É‘ê&É+. ∫e] zes¡¢˝À Ä ãTs¡Te⁄ ø±düÔ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ¬s’Hê n+≥THêï&ÉT. ‘·q≈£î q∫Ã, Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq e÷´#Y˝À¢ yê&çq u≤´≥¢qT Ç+{À¢ uÛÑÁ<ä|üs¡&É+ ¬s’Hê≈£î n\yê≥T nì #ÓãT‘·THêï&ÉT. ¬s’Hê <ë∫ô|{Ϻq u≤´≥¢ dü+K´ m+‘√ ‘Ó\TkÕ.. 350 M{Ï ø√dü+ ‘·q Ç+{À¢ z ô|<ä› >∑~H˚ πø{≤sTT+#ê&ÉT. ¬s’Hê ÁøϬø{Ÿ˝À yÓTT<ä≥ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT, ‘=* f…düTº X¯‘·ø£+ kÕ~Û+∫q|ü⁄&É..Á|ü|ü+#·ø£|t ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝Ÿ Ä&çq|ü⁄&ÉT, eTT˝≤ÔHé˝À bÕøÏkÕúHéô|’ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√ <ä>∑Z Çìï+>¥‡ Ä&çq|ü⁄Œ&ÉT (35 Hê{Ö{Ÿ) yê&çq u≤´≥¢qT <ë∫ô|&Ü‘·&É≥. Ç+ø± Ç˝≤+{Ï u≤´≥T¢ #ê˝≤H˚ ñHêïj·÷≥. ◊|”m˝À¢ #ÓHÓ’ï düVü≤#·s¡T\T, eTTK´+>± $<˚oj·TT\≈£î ‘·q u≤´≥¢+fÒ ÇwüºeTì ¬s’Hê #ÓãT‘·THêï&ÉT. yês¡T ‘·q u≤´≥¢qT ‘·s¡#·T>± ñ|üjÓ÷–düTÔ+{≤s¡≥. ôd’º]dt qT+∫ ô|ºdædt <ëø± n+<äs¡÷ Hê u≤´≥T¢ yê&çq yêfi‚¢q≥. Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü ¬s’Hê <ä>∑Zs¡ |ü~ u≤´≥T¢Hêïj·Tì #ÓãT‘·THêï&ÉT.

$<˚XÊ˝À¢ {Ϭøÿ≥¢ neTàø±\≈£î

_õHÓdt

msTT]+&çj·÷ @C…+≥T¢ {Ϭøÿ≥¢ neTàø±\≈£î $<˚XÊ˝À¢ @C…+≥¢qT ìj·T$T+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ $e÷qj·÷ qs¡+>∑ dü+düú msTT]+&çj·÷ ìs¡ísTT+∫+~. {Ϭøÿ≥¢ neTàø±\T, |ü+|æD° j·T+Á‘ê+>±ìï $düÔ]+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ á ‘·s¡Vü‰ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 56 <˚XÊ˝À¢ »qs¡˝Ÿ ùd˝Ÿ‡ @C…+{Ÿ‡ (Jmdt@)\qT ìj·T $T+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. Jmdt@\T ìπs›•‘· <˚X¯+ ˝Ò<ë ÁbÕ+‘·+˝À msTT]+&çj·÷≈£î ùd˝Ÿ‡ Á|ü‹ì<ÛäT\T>± |üì#˚kÕÔs¡ì Ä dü+düú ù|s=ÿ+~. {Ϭøÿ≥T¢, ø±s√ZùdŒdt neTà&É+‘√ bÕ≥T Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î ‘·–q düe÷#ês¡+ n+~+#·&É+˝À Jmdt@\T düVü‰j·T|ü&É‘ês¡T. ‘=* ◊<˚fi¯¢≈£î M]ì ø±+Á{≤≈£îº |ü<äΔ‹˝À ìj·T $T+∫q Ä ‘·sê«‘· |üìrs¡T Ä<Ûës¡+>± >∑&ÉTe⁄qT bı&ç–kÕÔs¡T. ø±>± dü+düúqT ˝≤uÛ≤ ˝À¢ q&çù|+<äT≈£î $<˚XÊ˝À¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\qT ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î @C…+≥¢qT ìj·T$T+#·T ≈£îqï≥T¢ msTT]+&çj·÷ n~Ûø±] ˇø£s¡T ‘Ó*bÕs¡T.

eTV”≤+Á<ë dü‘·´+ô|’

kÕÿ{≤¢+&é˝À <ëyê

q÷´C…Hé qT+∫ H=|ü⁄Œ\ ìyês¡D eT+<äT\T <˚X¯+˝À ô|]–q ôd˝Ÿbò˛Hé $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ◊{° ùde\ dü+düú eTV”≤+Á<ë dü‘·´+≈£î eTs√ ø=‘·Ô ∫≈£îÿ e∫à |ü&ç+~. kÕÿ{≤¢+&é≈£î #Ó+~q nu…ضHé nôd{Ÿ‡ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ H˚‘·è‘·«+˝À ÇHÓ«düºs¡¢ ãè+<ä+ nø£ÿ&ç ø√s¡Tº˝À πødüT <ëK\T #˚dæ+~. ø±>± eTV”≤+Á<ë dü‘·´+ >∑‘·+˝À dü‘·´+ ø£+|üP´≥sY‡>± ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 2009˝À dü‘·´+ ø£+|üP´≥sY‡˝À yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãq ÁbòÕ&é e\¢ uÛ≤Ø>± qwüºb˛j·÷eTì nu…ضHé nôd{Ÿ‡ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ Äs√|æ+∫+~. ‘·eT qwüº+15 ø√≥¢ &Ü\s¡¢≈£î ô|’>±H˚ ñ+≥T+<äì ‘Ó*|æ+~. n+fÒ düTe÷s¡T s¡÷. 750 ø√≥T¢. Bìô|’ 8 XÊ‘·+ e&û¶ì »‘· #˚dü÷Ô eTV”≤+Á<ë dü‘·´+ô|’ nu…ضHé ãè+<ä+ j·T÷πø˝Àì ôV’≤ø√s¡Tº Ä|òt »dæºdt, ø°«Hé‡ u…+#Y &ç$»Hé, ø£eT]¸j·T˝Ÿ ø√s¡Tº˝À yê´C≤´ìï <ëK\T #˚dæ+~. á n+X¯+ô|’ $esê\ ø√dü+ eTV”≤+Á<ë dü‘·´+ N|òt |”|ü⁄˝Ÿ‡ n~Ûø±] {Ï. Vü≤]ì n~ bÕ‘· n+X¯y˚Tqì <ëìì ø£+ô|˙ |ü]wüÿ]+#·T≈£î+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T j·T÷πø˝Àì ø√s¡Tºø£ yÓfi≤¢s¡T. á πødüTô|’ y˚T+ b˛sê&ç, düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·T ≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.

ø°fi¯ó¢, meTTø£\T, ø£+&Ésê\ H=|ü⁄Œ\ ìyês¡D≈£î Äs√úC…Hé nH˚ ôV≤s¡“˝Ÿ dæs¡|tqT Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ q÷´C…Hé ôV≤s¡“˝Ÿ‡ j·÷»e÷q´+ ‘Ó*|æ+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ <˚X¯ yê´|üÔ+>± Bìì $düÔ]kÕÔeTì dü+düú Á|üø£{Ï+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q á dæs¡|t ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À q÷´C…Hé dü+düú m+&û _ s¡M+Á<ÛäHê<∏é e÷{≤¢&Üs¡T. q÷´C…Hé ôV≤sTTsêsTT˝Ÿ˝À \ø£å˝≤~ n_Ûe÷Hêìï #·÷s ¡>=qï ñ‘ê‡Vü≤+‘√ á Äs√úC…Hé ôV≤s¡“˝Ÿ dæs¡|tqT ‘·j·÷s¡T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á eT+<äT düVü≤»dæ<ä›yÓTÆq Äj·TTπs«<ä eqeT÷*ø£\ Á|ü‘˚´ø£ $TÁX¯eTeTì, yÓT&ÉH=|ü⁄Œ\T, uÛÑT»+, eTDÏø£≥Tº, yÓ÷ø±\T, eT&ÉeT H=|ü⁄Œ\≈£î á eT+<äT m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. á eT+<äT\T yê&É≥+ e\¢ m˝≤+{Ï ôd’&é ÇHÓŒ¤ø£åqT¢ ñ+&Éeì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

>∑èVü≤ s¡TD≤\ ø√dü+ u≤´+≈£î\ Ä|òüs¡T¢

>∑èVü≤ s¡TD≤\T ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘·eT ø£düºeTs¡¢≈£î b˛{≤b˛{°>± Ä|òüs¡T¢ Á|üø£{ÏdüTÔHêïsTT. >∑èVü≤ s¡TD≤\ e÷¬sÿ{À¢ |ü≥TºqT ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î u≤´+≈£î\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïsTT. ]»s¡T« u≤´+≈£î e&û¶πs≥T¢ ‘·–Z+#·&ÜìøÏ eTT+<˚ u≤´+≈£î\T ø=‘·Ô>± eT+ps¡T #˚dæq >∑èVü≤s¡TD≤\ô|’ e&û¶ πs≥¢qT ‘·–ZdüTÔHêïsTT. ø=ìï u≤´+≈£î˝…’‘˚ eTs√ eTT+<ä&É>∑T y˚dæ ÁbÕôddæ+>¥ |ò”E\T ‘·–Z+#·&É+, n~Ûø£ e&û¶ qT+∫ ‘·≈£îÿe e&û¶ πs≥T s¡TD≤˝À¢øÏ e÷πs neø±XÊ\T ø£*ŒdüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø ¬øqsê u≤´+≈£î, ◊&û;◊ u≤´+≈£î\T ø=‘·Ô>± >∑èVü≤s¡TD≤\T rdüT≈£îH˚ u≤´+≈£î\ô|’ e&û¶π s≥¢qT ‘·–ZdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#·>± ‘êC≤>± ø±s√ŒπswüHé u≤´+≈£î ≈£L&Ü á Ä|òüsYqT Á|üø£{Ï+∫+~. eTTK´+>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 11 XÊ‘êìøÏô|’>± e&û¶ì edü÷\T #˚düTÔqï u≤´+≈£î\T πs≥¢qT ‘·–Z+#·&É+˝À eTT+<äT+≥THêïsTT. ◊&û;◊ u≤´+≈£î s¡÷.25 \ø£å\ ˝À|ü⁄ s¡TD+ô|’ e&û¶πs≥TqT 10.75 XÊ‘êìøÏ ‘·–ZùdÔ, ¬øqsê u≤´+≈£î ◊<˚fi¯¢ ˝À|ü⁄ ø±\|ü]$T‹ >∑\ s¡÷.30 \ø£å\ ˝À|ü⁄ >∑èVü≤ s¡TD≤\ô|’ e&û¶ πs≥¢qT 10.75 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+∫+~. ‘êC≤>± ø±s√ŒπswüHé u≤´+≈£î ≈£L&Ü ◊<˚fi¯¢˝À|ü⁄í ø±\|ü]$T‹ >∑\ s¡÷.25 \ø£å\ ˝À|ü⁄ >∑èVü≤ s¡TD≤\ô|’ e&û¶πs≥¢qT 10.80 XÊ‘·+ qT+∫ 10.75 XÊ‘êìøÏ ‘·–ZdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. ø±>± <˚oj·T n‹ô|<ä› u≤´+≈£î mdt;◊ >∑èVü≤s¡T D≤˝À¢ e÷¬sÿ{Ÿ yê{≤qT ô|+#·Tø√e&É+ô|’ <äèwæº kÕ]+∫+~. >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ >∑èVü≤s¡TD≤˝À¢ eè~›πs≥T 22 XÊ‘·+ qT+∫ 14 yê‘êìøÏ |ü&çb˛e&É+‘√ |ü\T Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘√+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô>± >∑èVü≤s¡TD≤\T rdüTø√uÀj˚T yê]øÏ Ç+‘·ø±\+ n+~düTÔqï ‘·–Z+|ü⁄ πs≥¢qT eTs√ eT÷&ÉT HÓ\\T bı&ç –düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. |ü+&ÉT>∑\ Ä|òüsY ù|s¡T‘√ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq á ‘·–Z+|ü⁄ πs≥T¢ ìC≤ìøÏ e÷]à 31‘√ eTT– j·÷*‡ ñ+~. ø±ì >∑èVü≤s¡TD≤˝À¢ eè~›πs≥T Ä•+∫q kÕúsTT˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ á ‘·–Z+|ü⁄ πs≥¢qT bı&ç –düTÔqï≥T¢ u≤´+≈£î ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ mdt;◊ 20 @fi¯¢ ø±˝≤ìøÏ s¡÷. 30\ø£å\T s¡TD+ô|’ 10.75 XÊ‘·+ e&û¶πs≥TqT edü÷\T #˚k˛Ô+~.ø±˙ ‘·–Z+|ü⁄\T ø=‘·Ô>± >∑èVü≤s¡TD≤\T rdüTø√uÀj˚T yê]øÏ e÷Á‘·y˚T e]ÔdüTÔ+&É≥+‘√ Ç|üŒ{Ïπø rdüT≈£îqï yê]øÏ m≥Te+{Ï Á|üjÓ÷»Hê\T \_Û+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç+‘·≈£î eTT+<äT rdüT ≈£îqï yê]øÏ ≈£L&Ü Ä|òüsY e]Ô+#˚ $<Ûä+>± u≤´+≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+<äì s¡TDÁ>∑düTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

f…*ø±+ ø£+ô|˙\T >∑‘· |òæÁãe] HÓ\˝À n<äq+>± 74.4 \ø£å\ eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT düeT ≈£Ls¡TÃ≈£îqï≥T¢ , B+‘√ <˚X¯+˝À f…*bò˛Hé $ìjÓ÷>±s¡T\ yÓTT‘·Ô+ dü+K´ 94.34 ø√≥¢≈£î ô|’>±H˚ ñ+<äì f…*ø±+ ìj·T+Á‘·D ÁbÕ~ø±s¡ dü+düú Á|üø£{Ï+∫+~. Ç+<äT˝À yÓTTu…’˝Ÿ $ìjÓ÷>±s¡T\ yÓTT‘·Ô+ dü+K´ 91.11 ø√≥¢ ô|’∫\T≈£î>± ñqï≥T¢ ,»qe] HÓ\‘√ b˛*Ñ˚ yÓTT‘·Ô+ yÓTTu…’˝Ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ sê•˝À 0.82 XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T<ä\ qyÓ÷<äT nsTT q≥T¢ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. »qe] Hê{ÏøÏ yÓTT‘·Ô+ yÓTTu…’˝Ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+K´ 90.37 ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T ñ+~. ø±>± Ç+&çj·÷ ôd\T´˝≤sY ø£+ô|˙j˚T Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\‘√ b˛*ùdÔ n~Ûø£+>± 25.8 \ø£å\ eT+~ q÷‘·q ø£düºeTs¡¢qT Äø£≥Tº≈£îqï≥T¢ Á{≤jYT yÓ\¢&ç+∫+~. 23.4 \ø£å\ eT+~ ø=‘·Ô $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT ‘·q yÓ’|ü⁄q≈£î ‹|ü⁄Œø√>∑*–q j·T÷ìHêsY, m≈£îÿe eT+~ì Äø£]¸+∫q ø£+ô|˙\˝À ¬s+&√ kÕúq+˝À ì*∫+~. M&çjÓ÷ ø±Hé 3.48 \ø£å\ eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT, dæôdºe÷ XÊ´yéT f…*düØ«ôddt2.31 \ø£å\ eT+~ì, \÷yé 11,426 eT+~ $ìjÓ÷>±s¡T\qT dü+bÕ~+#êsTT. <˚X¯+˝À n‹ô|<ä› Ä|üπs≥s¡T>± ñqï msTTsYf…˝Ÿ 18.2 \ø£å\ eT+~ ø=‘·Ô $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT dü+bÕ~+#·T≈£î+~. B+‘√ Ä ø£+ô|˙ yÓTT‘·Ô+ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+K´ 17.87 ø√≥¢≈£î #˚ ]+~. ]\j·THé‡ ø£eT÷´ìπøwüHé‡ 9.7 \ø£å\ eT+~ì, y=&Übò˛Hé 8.3 \ø£å\ eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT ≈£L&É>∑≥Tº≈£îHêïsTT. B+‘√ ÄsYø±yéT yÓTT‘·Ô+ ø£düºeTs¡¢ dü+K´ 15.20 ø√≥¢≈£î #˚s¡>±,y=&Übò˛Hé yÓTT‘·Ô+ ø£düºeTs¡¢ dü+K´ 14.94 ø√≥T¢ ô|’|ü&ç+~. msTTsYôd˝Ÿ 7.9 \ø£å\ eT+~ ø=‘·Ô $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT Äø£≥Tºø√>±, {≤{≤ f…*düØ«ôddt 18.3 \ø£å\ eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT ø√˝ÀŒsTT+~. ø±>± Áu≤&éu≤+&é #·+<ë<ës¡T\ dü+K´ >∑‘· »qe] ÄK s¡T≈£î 1.34 ø√≥¢ ô|’∫\T≈£î e<ä› ñ+&É>±, >∑‘· |òæÁãe] HÓ˝≤Ks¡T≈£î 1.35 ø√≥¢≈£î ô|’∫\T≈£î ô|]–+~. yÓTTu…’˝Ÿ q+ãsY e÷]Œ&ç ø√dü+ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+∫ ø£+ô|˙\≈£î n+~q nuÛÑ´s¡úq\ dü+K´ myéTmdt|” ¬s+&√ CÀHé˝À uÛ≤>∑+>± ñqï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ 34.6 \ø£å\T >± qyÓ÷<äT nsTT+~.


C M Y K

8

C M Y K

k˛eTyês¡+, @Á|æ˝Ÿ 9, 2012

düTes¡íyês¡Ô

kÕ øÏå >∑T ˝≤ {Ï

ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üyÓ÷wüHé $wüj·T+˝À q{Ϻ≈£îe÷sY ô|ò’sY

@ dæìe÷¬ø’Hê Á|üyÓ÷wüHé nH˚~ Ç|üŒ{Ï s√E˝À¢ #ê˝≤ eTTK´+. n+<äTπø ô|<ä› V”≤s√\T ôd’‘·+ ‘·eT dæìe÷\ $&ÉT<ä\ düeTj·T+˝À ù||üs¡¢˝Àq÷, {°M\˝Àq÷ Ç+≥s¡T«´\T Çdü÷Ô, Äj·÷ dæìe÷\ $X‚cÕ\qT #ÓãT‘·÷, yê] dæìe÷ ø√dü+ Á|üyÓ÷{Ÿ #˚düTÔ+{≤s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, ¬s+&ÉT yêsê\ ÁøÏ‘·+ <ÛäqTwt, X¯è‹Vü‰düHé »+≥>± q{Ï+∫q ª3μ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä˝…’+~. á ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T yÓs¡¸Hé ¬s’{Ÿ‡ì q{Ϻ≈£îe÷sY rdüT≈£îì uÛ≤Ø>± $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ á ∫Á‘·+ e÷]ï+>¥ c˛πø HÓ–{Ïyé {≤ø˘ eT÷≥ø£≥Tºø√e&É+‘√ ø£˝…ø£åHé‡ u≤>± Á&Ü|t nsTT´ ìsêà‘· qcÕº˝À¢ |ü&çq≥T¢ nqT≈£î+≥THêïs¡T. <ëìøÏ ‘√&ÉT á ∫Á‘·+ j·T÷ì{Ÿ ≈£L&Ü Á|ü#êsêì sê˝Ò<äT. á $wüj·TyÓTÆ q{Ϻ≈£îe÷sY eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷...ªX¯è‹Vü‰düHé, <ÛäqTwt á $wüj·T+˝À ‘·q≈£î m˝≤+{Ï düVü≤ø±s¡+ n+<äCÒj·T˝Ò<äì ÄÁ>∑Vü‰ìï e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT

ìsêà‘· q{Ϻ≈£îe÷sY. yê]<ä›s¡÷ ø£*dæ Ç{°e\ q{Ï+∫q ª3μ dæìe÷qT q{Ϻ≈£îe÷sY eT÷&ÉT ø√≥T¢ ô|{Ϻ ø=qT>√\T #˚dæ ‘Ó\T>∑T˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊ&ÉT. dæìe÷øÏ {≤ø˘ u≤>∑Tqï|üŒ{Ïø°, Á|üyÓ÷wüHé $wüj·T+˝À Ä V”≤s√V”≤s√sTTqT¢ ndü‡\T e÷≈£î düVü≤ø£]+#·&É+˝Ò<ä+≥÷ yê]ô|’ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. ‘Ó\T>∑T˝À <ÛäqTwtøÏ m+‘· e÷¬sÿ{Ÿ ñ+<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. nsTTHê düπs ô|<ä› πs≥T ô|{Ϻ ø=Hêï+. ø±˙, yêfi¯ó¢ Á|üyÓ÷wüHé ø±s¡´Áø£e÷\ ø√dü+ sê˝Ò<äT. <ë+‘√ ø£˝…ø£åqT¢ Mø˘ nsTTb˛j·÷sTT. yêfi¯ó¢ Á|üyÓ÷wüHéøÏ sêø£b˛‘˚ m˝≤..? Çø£ô|’ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<˚ Á|üyÓ÷wüHé ø√dü+ ≈£L&Ü nÁ–yÓT+{Ÿ #˚düTø√yê*μn+≥THêï&ÉT q{Ϻ≈£îe÷sY. @yÓTÆHê, Çø£ á dæìe÷ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ á ∫Á‘·+˝Àì yÓ’ ~dt ø=\yÓ]..μ bÕ≥‘√ bÕ|ü⁄\sY nsTT´+~. Ä bÕ≥ ÁπøCŸ‘√ á ∫Á‘·+ es¡ÿe⁄{Ÿ ne⁄‘·T+<äì n+‘·{≤ uÛ≤$+#ês¡T. nsTT‘˚ Ä bÕ≥ »Hê\ì

πøe\+ ~∏j˚T≥sY‡øÏ ˝≤≈£îÿsêe&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T ‘√&ÉŒ&ç+~. n+‘˚ø±ø£ ∫Á‘·+˝À Ä bÕfÒ yÓTÆqdt nsTT´+~. j·T÷≥÷´uŸ˝À Ä bÕ≥ bÕ|ü⁄\sY nsTTq $<Ûä+>± dæìe÷˝À øÏ≈£îÿ Çe«˝Òø£b˛sTT+~. áH˚|ü<∏ä´+˝À á dæìe÷≈£î V”≤s√V”≤s√sTTq¢‘√ Á|üyÓ÷wüHé #˚sTTùdÔ n~ ‘·eT dæìe÷≈£î |ü¢dt ne⁄‘·T+<äì uÛ≤$+#·>±, á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yês¡T sêø£b˛e&É+‘√ ìsêà‘· ìsêX¯πs >∑T¬s’j·÷´&ÉT. eTTK´+>± ª3μ dæìe÷˝À ôdø£+&Ü|òt u≤>± yÓTÆqdt>± e÷]+~. V”≤s√ yÓTT<ä{Ï d”Hé˝ÀH˚ #·ìb˛e&É+, Ä Á¬ø’yéT eTT&çì $|ü‘·÷ ôdø£+&Ü|òt q&çù| Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+, V”≤s√øÏ z e÷qdæø£ s√>∑+ ñ+&É≥+, e+{Ï$ Áù|ø£å≈£î\T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. <ë+‘√ ¬s+&√ s√Eπø »q+ ~∏j˚T≥s¡¢˝À |ü\#·ã&ܶs¡T. <ë+‘√ á dæìe÷‘√ Äj·Tq Ä]úø£+>± u≤>± qwüºb˛sTTq≥Tº |òæ*+ q>∑sY˝À #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T.

#·ÁøÏ ªyÓT>± eT÷´õø£˝Ÿ c˛μ ªn n+fÒ...μ n~]b˛sTT+~

Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT #·ÁøÏ y˚T 26q z dü+^‘· $uÛ≤e]ì ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘·THêïs¡T. á $wüj·÷ìï MT&çj·÷≈£î ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô ôV’≤<äsêu≤<é˝À z düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+<äT˝À #·ÁøÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. dæìe÷ dü+^‘êìï qeTTàø=qï ø£fi≤ø±s¡T\T #ê˝≤eT+~ ù|<ä]ø£+˝À ñHêïs¡T. yê]øÏ #˚j·T÷‘·q+~+#·&Éy˚T e÷ \ø£å´+ nHêïs¡T. #·ÁøÏ Á|üdüTÔ‘·+ dæ˙ eT÷´õwæj·THé j·T÷ìj·THé n<Ûä´≈£åî&ÉT. n˝≤π> ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À sêDÏ+#˚+<äT≈£î m+‘√ eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. ø±˙ dü¬s’q neø±XÊ\T <=s¡ø£&É+˝Ò<äT. eè<äΔ ø£fi≤ø±s¡T\T m+‘√ eT+~ ø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. yês¡+<ä]ø° Ä]úø£+>± #˚j·T÷‘·q+~+#·&Éy˚T \ø£å´+>± yÓT>± eT÷´õø£˝Ÿ c˛μ ù|s¡T‘√ z ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTT. dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T, >±j·T˙>±j·T≈£î\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì \*‘· ø£fi≤‘√s¡D+ Ç+<äT≈£î y˚~ø£. ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT qT+∫ ≈£L&Ü #·ø£ÿ{Ï Áb˛‘ê‡Vü≤+ \_Ûk˛Ô+<äì nHêïs¡T. Ç<˚ düe÷y˚X¯+˝À ìsêà‘· ~˝Ÿ sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªeTq ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT #ÓHÓ’ï qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<éøÏ ‘·s¡*e∫à #ê˝≤ dü+e‘·‡sê˝…’+~. dü+^‘·+|üs¡+>± eTq |üqT\˙ï Çø£ÿ&˚ »]π>˝≤ n_Ûeè~Δ kÕ~Û+#ê*. ˇø£ dü<äT<˚›X¯+‘√ ≈£L&ÉTø=qï ø±s¡´Áø£eT+ Ç~. n+<äs¡+ düVü≤ø£]kÕÔeTìμnHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ÄsY.|æ.|ü{≤ïj·Tø˘, ùV≤eT+‘Y≈£îe÷sY, $»j·T\øÏÎ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Çø£ #·ÁøÏ Øôd+{Ÿ>± dü+^‘·+ n+~+∫q ∫Á‘·+ ªHê Çwüº+μ. Á|üø±wt ‘√˝Ò|üP&ç <äs¡Ùø£‘·«+ s¡÷bı+~+∫q á ∫Á‘·+ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› es¡ÿe⁄{Ÿ ø±˝Ò<äT. n˝≤π> eT+#·T $wüßí es¡ΔHé V”≤s√>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª<=s¡ø£&ÉTμ ∫Á‘êìøÏ ôd’‘·+ #·ÁøÏH˚ dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï ∫qï ∫Á‘ê\≈£î ôd’‘·+ #·ÁøÏ Øôd+{Ÿ>± ø£$T≥j·÷´s¡ì düe÷#ês¡+.

k˛qTdü÷<é ‘Ó\T>∑T˝À uÛ≤Ø $»j·T+ kÕ~Û+∫q ∫Á‘·+˝Àì ª Ä n+fÒ neT˝≤|ü⁄s¡+..μ nH˚ bÕ≥ Vü≤≈£îÿ\qT ‘·q ∫Á‘·+ ªe÷–®eT+μ ∫Á‘·+ ø√dü+ ø=qT>√\T #˚dæq dü+>∑‹ >∑‘·+˝À ‘Ó*dæ+<˚. ˇø±H=ø£ düeTj·T+˝À á bÕ≥≈£î ≥ãT qè‘·´+ #˚j·T´uÀ‘·THêïs¡ì dæ˙|ü]ÁX¯eT˝À |ü⁄ø±s¡T¢ ≈£L&Ü düèwæº+#ês¡T. ø±˙ ìsêà‘·\T Á_{Ïwt yÓ÷&É˝Ÿ nsTTq Vü≤CÒ˝Ÿ ø°#Yì á ◊≥+ kÕ+>¥ ø√dü+ m+|æø£ #˚düT≈£îHêïs¡T. >∑‘·+˝À ‘·$Tfi¯ _˝≤¢μ ∫Á‘·+˝À Vü≤CÒ˝Ÿ ø°#Y ∫qï bÕÁ‘·˝Àq÷, Væ≤+B ªu≤&û>±sY¶μ ∫Á‘·+˝Àq÷ ø£ì|æ+∫+~. á bÕ≥ #ê˝≤ u≤>± e∫Ãq≥Tº ‘Ó\TdüTÔ+~. k˛q÷dü÷<é á ∫Á‘·+ ø=~› s√E˝À¢ <˚X¯+ yÓTT‘êÔìï ˇø£ }|ü⁄ }ù|düTÔ+<äì n+≥THêïs¡T. Ç|ü&˚ ìsêà‘· ùdïVæ≤‘·T&çøÏ e÷–®eT+μ ∫Á‘·+˝À ªÄ n+fÒ neT˝≤|ü⁄s¡+..μ bÕ≥qT #·÷|æ+#êeTT. n‘·qT &ûM&û yÓq≈£îÿ Çe«&ÜìøÏ düùd$Tsê nHêïs¡T. á bÕ≥ uÛ≤Ø $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì n‘·qT |ü+<Ó+ ø±kÕ&ÉT. á bÕ≥ #·÷dæq me¬s’Hê á bÕ≥ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É≈£î+&Ü ñ+&É˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. ø=~› s√E˝À¢ á bÕ≥ {°M #Ûêq˝Ÿ‡˝À Á|ükÕs¡+ ø±uÀ‘·T+~. #ê˝≤ ÄÁ‘·T‘·>± y˚∫ #·÷düTÔHêïqT. Ç<ä+‘ê <˚$lÁ|ükÕ<é dü+^‘·+, Vü≤CÒ˝Ÿ ø°#Y\ qè‘·´+ e˝Ò¢ kÕ<Ûä´eTsTT+~μ nì ‘·q {Ï«≥ºsY˝À nHêïs¡T. á bÕ≥ $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ <˚$lÁ|ükÕ<é Væ≤+B˝À ‘·q ¬øØsYì yÓTT<ä\Tô|≥º&ÜìøÏ e÷s¡Z+ düT>∑TeT+ ne⁄‘·T+~. >∑‘·+˝À ªÄs¡´`2μ˝À ª]+>∑ ]+>±..μ bÕ≥ Væ≤+B ª¬s&ûμ ∫Á‘·+˝À ª~+ø£ ∫ø£..μ n+≥÷ uÛ≤Ø $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Ç|ü&ÉT á bÕ≥ ≈£L&Ü eT+∫ $»j·÷ìï kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeT+≥THêïs¡T.

y˚X¯´ bÕÁ‘·˝À J$+#˚j·÷\H˚...? #Ûê]àøÏ V”≤s√sTTHé>± neø±XÊ\T sêø£ #ê˝≤ s√E\T ne⁄‘√+~. nsTTHê V”≤s√sTTHé z]jÓT+f…&é ∫Á‘ê\‘√ ø=+‘· ø±\+ HÓ≥Tºø=∫Ã+~. n˙ï ny˚ ‘·s¡Vü‰ ∫Á‘ê\T ø±e&É+‘√ eT÷dübÕÁ‘·\qT m+|æø£ #˚düTø√e&É+‘√ |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. nsTT‘˚ n$$ ≈£L&Ü sêø£b˛e&É+‘√ eTs√ n&ÉT>∑T eTT+<äTπødæ y˚X¯´>± q{ÏdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ y˚X¯´ bÕÁ‘· >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃ≈£î+fÒ e÷Á‘·+ eT+<äT>± nqTwüÿH˚ n+<ä] eTqdüT˝À yÓT<äT\T‘·T+~. n+<äTπø Ç|ü&ÉT #Ûê]à, nqTwüÿøÏ e∫Ãq Çy˚TCŸì <ë{Ï n+<ä]˙ yÓTÆeT]|æ+|üCÒj·÷\ì ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£î+<ä≥. Bì ø√dü+ Ç+&çj·÷˝Àì y˚X¯´ bÕÁ‘·\‘√ rdæq nìï ∫Á‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫q d”&û\qT ‘Ó|æŒ+#·Tø=ì ‘Ó>∑ #·÷k˛Ô+<ä≥. y˚<ä+μ ∫Á‘·+˝À nqTwüÿ ¬>≥|tì #·÷ùdÔH˚ #ê\T.. á$&É y˚X¯´ nì n+<äs¡÷ nqT≈£îH˚≥Tº>± ø£≥Tºu§≥Tº Á|ür $wüj·T+˝À #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=qï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n˝≤+{Ï y˚Tø£|tì ‘·\<äH˚ï Ø‹˝À Á|ü‘˚´ø£+>± ø±dü÷º´yéT‡ì ‘Ó|æŒ+#·T≈£îì yê{Ïì yê&ÉTø√yê\ì #·÷k˛Ô+~ #Ûê]à. á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT #·+<äT(H√{ŸãTø˘ ù|òyéT), <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêï&ÉT. eT] nqTwüÿqT yÓTÆeT]|æ+#˚ kÕúsTT˝À á ∫Á‘êìï eT\TkÕÔ&Ü..? m+‘·es¡≈£î #Ûê]à Áù|ø£å≈£î\ eTT>∑TZ˝ÀøÏ ~+ù| ~X¯>± á ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔ+<√ y˚∫ #·÷&Ü*.

n_Ûùwø˘ô|’ ôdf…ÆsY y˚dæq sêeTT sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à ôd’º˝Ò y˚s¡qï dü+>∑‹ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. @ $wüj·÷HÓ’ïHê düπs, @ dü+<äs¡“¤+˝ÀHÓ’Hê düπs, meπseTqT≈£îHêï düπs ‘·q<Ó’q XË’*˝À ìs=àVü≤e÷≥+>± e÷{≤¢&˚kÕÔ&ÉT. n˝≤π> X¯ìyês¡+ s√E Äj·Tq »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± #ê˝≤ eT+~ u≤©e⁄&é Á|üeTTKT\T yê] {Ï«≥ºsY <ë«sê Äj·Tq≈£î $ôwdt #ÓbÕŒs¡T. n˝≤ $ôwdt #Ó|æŒq yêfi¯¢+<ä]ø° ‘·q<Ó’q XË’*˝À <∏ë´+ø˘‡ #ÓãT‘·÷ Äj·Tq ‘·q {Ï«≥ºsY <ë«sê düŒ+~q ‘Ó*bÕs¡T.. n$T‘êuŸ ‘·qj·TT&ÉT n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé, es¡à≈£î »qà~q X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T #ÓãT‘·÷, ª>∑‘·+˝À m|ü&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± á @&Ü~ MT≈£î X¯óuÛÑ+ ø£\>±\ì Ä•düTÔHêïqqTμn+≥÷ es¡à≈£î {°«{Ÿ #˚XÊ&ÉT. <ëìøÏ »yêãT>±, ª>∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü Hê »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± Ç˝≤π> Hê≈£î X¯óuÛÑ dü+e‘·‡s¡+ ø£\>±\ì $ôwdt |ü+bÕe⁄. rsê #·÷ùdÔ, ªes¡dtº Çj·TsYμ nsTTb˛sTT+~μn+≥÷ es¡à {°«{Ÿ #˚dæ, n_Ûùwø˘H˚ ø±≈£î+&Ü n+<äØï q$«+#ê&ÉT. Ç+ø± ø£s¡DY C§Vü‰sYøÏ ≈£L&Ü Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À »yê_#êÃ&ÉT. n+<äTπø n+{≤s¡T es¡à ôd’º˝Ò y˚s¡ì.

n˙ï ñHêï Ä|òüsY‡ ø£s¡Ty˚ s¡TÁ<ä‘ê+&Ée+ #·÷|ækÕÔ&É≥ ø±\+ ø±*kı∫ÃqfÒº ªy˚<ä+μ dæìe÷ e÷f…˝≤ ñHêï, ª$Ts¡|üø±jYTμ dæìe÷ #·÷dæq yês¡T e÷Á‘·+ ø£<∏ëHêsTTø£ Bøå± ùd<∏éøÏ {≤©e⁄&é˝À eT+∫ uÛÑ$ wü´‘·TÔ ñ+≥T+<äì n+#·Hê ø£{≤º s¡T. n+<ä#·+<ë\qT á bı&ÉT >∑Tø±fi¯¢ düT+<ä]øÏ n˙ï |ü⁄wüÿ \+>± ñ+&ç, ‘êC≤ kÂ+<äs¡´+ kı+‘·+ #˚düT≈£îqï á uÛ≤eT ‘·«s ¡˝ÀH˚ {≤©e⁄&éì <äTH˚ïdüTÔ+ <äqT ≈£îHêïs¡+‘ê. nsTT‘˚, d”Hé ]esY‡ nsTT+~. ÄyÓT q{Ï+∫q ªyê+ f…&éμ, ªì|üμ dæìe÷\T u≤ø±‡|ò”dt e<ä› u§˝≤Ô ø={Ϻ n≥ºsY bòÕ¢|ü⁄\T ne&É+‘√ u≤≥T, eTq j·T+>¥ V”≤s√\ |üø£ÿq ÄyÓT~ &Ü$T H˚{Ï+>¥ |üs¡‡Hê*{° nì ‘˚˝ÒÃj·T &É+‘√ Çø£ÿ&É neø±XÊ\T ø£s¡Te j·÷´sTT. ‘·$Tfi¯+˝À ˇø£{° nsê #˚dæHê nø£ÿ&Ü ÄyÓT≈£î ô|<ä›>± Áb˛‘ê‡Vü≤+ \_Û+#·˝Ò<äT. á H˚|ü <∏ä´+˝À Á|üdüTÔ‘·+ ‘êqT Á|üuÛ≤dt‘√ #˚düTÔqï ª¬sã˝Ÿμ ∫Á‘·+‘√ bÕ≥T eT+#·T eTH√CŸ |üø£ÿq q{ÏdüTÔqï ª} ø=&É‘êsê...ñ*øÏÿ |ü&É‘êsêμ e+{Ï ∫Á‘ê\ô|’H˚ Bøå± ÄX¯\T ô|≥Tº≈£î+<ä≥. @yÓTÆHê, ˇø£ eT+∫ Væ≤{Ÿ eùdÔH˚ ‘·q ¬øØsY }|ü+<äT≈£î+≥T+<äì ÄyÓT Ä•k˛Ô+~.

‘·$Tfi¯ dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y s¡TÁ<ä‘ê+ &Ée+ #˚j·TqTHêï&É≥. ne⁄qT.. Äj·Tq ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>±, Äj·Tq ≈£L‘·Ts¡T kÂ+<äs¡´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~düTÔqï ªø=#êÃ&çj·÷Héμ ∫Á‘·+˝À s¡TÁ<ä‘ê+&Ée+ #˚ùd m|æk˛&é ≈£L&Ü ñ+<ä≥. á m|æk˛&é dæìe÷πø ôV’≤˝…’{Ÿ ne⁄‘·T+<äì, n+<äTø√dü+ á m|æk˛&éqT ]#Y>± ∫Árø£]+#·&ÜìøÏ mH√ï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>±, á ∫Á‘·+ eT÷&ÉT yêsê\ bÕ≥T \+&ÉHé˝À ôw&É÷´˝ŸqT |üP]Ô #˚düT≈£îì Ç{°e˝Ò ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ #ÓHÓ’ïøÏ #˚s¡T≈£î+~. ‘·<äT|ü] ôw&ÉT´˝Ÿ wüO{Ï+>¥ πøs¡fi¯˝À ìs¡«Væ≤ +#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç+<äTø√dü+ πøs¡fi¯˝Àì n+<äyÓTÆq ˝§πøwü Hé˝À z uÛ≤Ø uÛÑe+‹ ôd{ŸqT y˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢ì+>¥ »s¡T>∑T‘√+~. á bÕ´˝…dt ôd{À¢ s¡»˙ø±+‘Y, X¯s¡‘Y≈£îe÷sY— B|æø±|ü <äTø=H˚\ô|’ ø°\ø£ düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£ ]kÕÔs¡≥. Vü‰©e⁄&é ∫Á‘·+ ªne‘êsYμqT ì]à+∫q yÓ÷wüHé ø±´|üÃsY f…ø±ï\J |ü<äΔ‹˝À á ªø=#êÃ&çj·÷Héμ ∫Á‘êìï ≈£L&Ü 150 ø√≥¢ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿ düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À s¡»˙ø±+‘Y 3 yÓ’$<Ûä´yÓTÆq bÕÁ‘·*ï b˛wædüTÔHêïs¡T. á dæìe÷ >∑‘·+˝À s¡»˙ kÕ~Û+∫q ]ø± s¡T¶\qT ‹s¡>∑sêdüTÔ+<äì n+≥T Hêïs¡T.

Vü‰´|”&˚dtμ ù|ò+ ìœ˝Ÿ V”≤s√>± ‘Ós¡¬øøÏÿq ªj·TTe‘·μ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq n+<ë\ uÛ≤eT nø£å, ‘Ó\T>∑THê≥ neø±XÊ\T u≤>±H˚ dü+bÕ~Û+#·T≈£î+{À+~. ÄyÓT #˚dæq dæìe÷˝À¢ ø=ìï |òüsê«˝Ò<äì|æ+#·Tø√e&É+‘√ bÕ≥T, neø±XÊ\ |üs¡+>± ÄyÓT≈£î f…ÆyéT u≤>±H˚ ñ+<äì #ÓbÕŒ*. dü¬s’q Væ≤{§ºùdÔ, ‘êH˚+{À n+<ä]ø° ‘Ó\TdüTÔ+<ä+{Àqï nø£å, <˚ì¬ø’Hê f…ÆyéT sêyê\+≥÷ y˚<ë+‘·+ e*¢k˛Ô+~. ‘êC≤>± lø±+‘Y düs¡düq z dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé>± m+|æ¬ø’, Ç{°e˝Ò wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#·T≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷‘√ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ø=≥º&É+ U≤j·TeTH˚ BÛe÷‘√ ñ+~. Ç{°e\ sêyéT düs¡düq ªø£+~Ø>∑μ dæìe÷˝À q{Ï+∫, ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± eT+∫ Væ≤{Ÿ ø={Ϻ+~. Ä e÷≥ø=ùdÔ, ª¬s’&éμ dæìe÷‘√H˚ nø£å ø£eT]¸j·T˝Ÿ Væ≤{Ÿ ø={Ϻ+<äì #ÓbÕŒ*. nsTT‘˚ á ¬s+&ÉT dæìe÷˝À¢q÷ Ç+ø√ V”≤s√sTTHé‘√ nø£å Ád”ÿHé ùwsY #˚düTø√yê*‡ e∫Ã+~. Çø£, lø±+‘Y‘√ q{Ïk˛Ôqï ‘êC≤ dæìe÷ e÷Á‘·+ ‘·q ¬øØsY˝ÀH˚ z &ç|òü¬s+{Ÿ dæìe÷ nì, á dæìe÷ô|’ #ê˝≤ n+#·Hê˝Ò ô|≥Tº≈£îHêïqì, {≤©e⁄&é˝À {≤|t V”≤s√sTTH釽À ‘êq÷ ˇø£<ëqïì nì|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î á dæìe÷ Hê≈£î u≤>± |üìø=düTÔ+<äì nø£å n+{À+~. á kÕ] ø±ìŒ¤&Ó+{Ÿ>± Væ≤{Ÿ ø=&ÜÔq+{Àqï nø£åøÏ lø±+‘Y ∫Á‘·+ @ y˚Ts¡≈£î Væ≤{Ÿ kÕ~Û+∫ ÄX¯ ÄX¯\qT HÓs¡y˚πsÃHê..? y˚∫ #·÷&Ü*.

qs¡ø£+˝ÀøÏ dü+»q m+Á{° eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ q{Ï dü+»q ªj·TeT¨j·TeT'μ ∫Á‘· ãè+<ä+‘√ #˚s¡uÀ‘·T+~. á ∫Á‘·+˝À ˇø±H=ø£ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À á ‘ês¡ q{ÏdüTÔ+~. á ∫Á‘êìøÏ õ‘˚+<äsY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. kÕsTTsê+ X¯+ø£sY Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À bÕs¡«‹ yÓT\ºHé eTs√ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæk˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝À dü+»q $H√<ä+ |ü+#˚ bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·uÀ‘√+~. á ôw&É÷´˝Ÿ˝À kÕsTTsê+ X¯+ø£sY, bÕs¡«‹ yÓT\ºHé\ eT<Ûä´ ¬s+&ÉT bÕ≥\T ∫Árø£]+#·qTHêïs¡T. Bì‘√ bÕ≥T dü+»q, kÕsTTsê+ X¯+ø£sY eT<Ûä´˝À ≈£L&Ü eTs=ø£ bÕ≥qT ∫Árø£]+#·qTHêïs¡ì düe÷#ês¡+. sêuÀj˚T 25 s√E\T á ∫Á‘êìï ˝≤dt @+»˝Ÿ‡, $Tj·÷$T, bòı¢]&Ü ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ∫Árø£]+#·qTHêïs¡T. lVü≤] á ∫Á‘·+˝À ªj·TeT<Ûäs¡àsêEμ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+∫ Áù|ø£å≈£î\qT qe⁄«\ ˝Àø£+˝À $Vü≤]+#˚ Ø‹˝À á ∫Á‘·+ |üP]Ô $H√<ë‘·àø£yÓTÆq ∫Á‘·+>± s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ eTVü≤‹ dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 09-04-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you