Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 170 Ä~yês¡+

E˝…’ 8, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

{°&û|” eÁØ... ;d”\ô|’ >∑T] ;d”\qT Äø£]¸+#˚+<äT≈£î {°&û|” rÁe j·T‘·ï+ m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À ;d” n<Ûä´j·Tq ø£$T{° #·s¡Ã\T ;d”\≈£î 2014 mìïø£˝À¢ e+<ä d”≥T¢ πø{≤sTTkÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT Á|üø£≥q bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ s¡÷.|ü~ y˚\ ø√≥¢ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ 2˝À πø+Á<ä+˝À ;d” dü+πøåeT XÊK @sêŒ≥T≈£î &çe÷+&é

4e e÷Hédü÷Hé ¬s>∑{≤º b˛{°\qT ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq e÷J ÁøϬø≥sY sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é VüQùd‡HékÕ>∑sY˝À sêD≤‘√ $Vü≤]düTÔqï <äèX¯´+.

z

düTÁ|”+ H√{°düT\T n+<äT≈£îqï eT+Á‘·T\≈£î u≤dü≥>± ì*∫q Á|üuÛÑT‘·«+ z q\T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\≈£î Hê´j·T düVü‰j·T+ #˚j·÷\ì d”m+ ìs¡íj·T+ z e÷J eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$øÏ yÓTT+&ç#ÓsTT´ z bıHêï\≈£î bı>∑ z nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$düTÔqï düsêÿs¡T ìs¡íj·T+ z Jy√\ C≤Ø˝À á Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ɶ≥Tº uÛ≤$düTÔqï d”m+?

‹

H˚‘·˝…+<äs¡T e÷]Hê e÷ ã‘·T≈£î\T e÷s¡e⁄ ‹ bò˛¢¬s’&é‘√ ÁbÕD≤\T b˛‘·THêïsTT ‹ |üsêeTs¡Ù\T, z<ës¡TŒ\T e<äT› ‹ bò˛¢¬s’&é düeTdü´ r]ùdÔ #ê\T ‹ myÓTà˝Ò´\ ãè+<ëìøÏ _+<Ó\‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏq ‹ q\¢>=+&É õ˝≤¢ Á|ü»\T ‹ Á|üuÛÑT‘·« rs¡Tô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ ‹ bòı¢¬s’&é u≤~Û‘·T\≈£î uÛÑs√kÕ ø£*Œ+#˚+<äTπø á |üs¡´≥q : d”Œø£sY q˝§Z+&É, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): bò˛¢¬s’&é düeTdü´ô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd+<äT≈£î q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY H˚‘·è‘·«+˝Àì myÓTà˝Ò´\ ãè+<ëìøÏ #˚<äT nqTuÛÑe+ m<äT¬s’+~. Á|üuÛÑT‘·« rs¡TqT ìs¡dædü÷Ô.. kÕúì≈£î\T U≤∞ _+<Ó\‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç bò˛¢¬s’&é‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï.. ‘êπ>+<äT≈£î eT+∫˙s¡T ˝Òø£ >=+‘Ó+&ÉT‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ä+≥÷ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ì\BXÊs¡T. ªm+‘√ eT+~ Hêj·T≈£î\T e#êÃs¡T, yÓfi≤fls¡T.. bò˛¢¬s’&é düeTdü´ rs¡TkÕÔeTHêïs¡T. eT+∫˙{Ïì n+~kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç+‘· es¡≈£L düeTdü´ rs¡˝Ò<äìμ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |üsêeTs¡Ù\T, z<ës¡TŒ\T ‘·eT≈£î nø£ÿπs¢<äì, düeTdü´\qT |ü]wüÿ]ùdÔ #ê\ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. kÕúì≈£î\ ì\B‘·‘√ myÓTà˝Ò´\T ($T>∑‘ê 2˝À)

wü≥ºsYπø |ü>±Z\T z

Á|üDuŸô|’ eTs√ nÁdüÔ+ z Ç+ø± ¬s+&ÉT |ü<äe⁄˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡ì ád”øÏ |òæsê´<äT

(◊mdt◊) #Ó’¬sàHé Vü≤√<ë˝À ñHêïs¡ì, Äj·Tq Hê$TH˚wüHé ‹s¡düÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dæ Á|ü‘·´s¡Tú\ yÓqTï˝À eDT≈£î |ü⁄{Ϻ+∫q dü+>±à.. X¯ìyês¡+ ‘êC≤>± eTs√ Äs√|üD #˚XÊs¡T. Á|üDuŸ Ç|üŒ{Ïø° ¬s+&ÉT ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£yÓTÆq |ü<äe⁄˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Bìô|’ mìïø£\ ø£$TwüHé CÀø£´+ #˚düTø=ì $#ês¡D »]|æ+#ê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêÁwüº|ü‹ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]ô|’ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ *œ‘·|üPs¡«ø£+>± |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î dü+>±à≈£î Á|ü#ês¡ ø£s¡Ô\T>± e´eVü≤]düTÔqï eTT>∑TZs¡T Á|ü‹ì<ÛäT\ ãè+<ä+ X¯ìyês¡+ mìïø£\ ø£MTwüHéqT ø£*dæ |òæsê´<äT ˝ÒKqT n+<äCÒdæ+~. ád”‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ »q‘ê bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ($T>∑‘ê 2˝À)

ìy˚~ø£ n+<ëπø

|ü]o*kÕÔ+

CMyK

d”;◊ CÒ&ûô|’ |òæsê´<äT H˚|ü<∏ä´+˝À düŒ+~+∫q d”Md” Á|üB|t ≈£îe÷sY ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): d”;◊ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY \ø°åà Hêsêj·TD MT&çj·÷≈£î ©≈£î\T Çe«&É+ô|’ yÓ’m kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ #˚dæ q |òæsê´<äT ô|’ ôd+Á≥˝Ÿ $õ˝…Hé‡ ø£$TwüHé düŒ+~+ ∫+~. Bìô|’ ìy˚~ø£ Çyê«\ì d”;◊ì Ä<˚•+∫+~. d”;◊ qT+∫ ìy˚~ø£ n+~q ‘·sê«‘·, <ëìï |ü]o*+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì ôd+Á≥˝Ÿ $õ˝…Hé‡ ø£$TwüqsY Á|üB|t ≈£îe÷sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. X¯ìyês¡+ $õ˝…Hé‡ düº&û dü]ÿ˝Ÿ @&√ yê]¸ø√‘·‡ e+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î Äj·Tq ôV’≤<äsê u≤<é≈£î e#êÃs¡T. $õ˝…Hé‡ düº&û dü]ÿ˝Ÿ

ø±s¡´Áø£eT+˝À, n+‘·≈£î eTT+<äT Äj·Tq MT&çj·÷ ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ d”;◊ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY \ø°åàHêsêj·TD MT&çj·÷≈£î ©≈£î\T Ç∫Ãq e´eVü‰s¡+ô|’ ‘·eT≈£î |òæsê´<äT n+~q≥T¢ Á|üB|t ≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. \ø°åàHêsêj·TD e´eVü‰s¡ XË’*ô|’ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ |òæsê´<äT #˚dæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. MT&çj·÷≈£î <äsê´|ü⁄Ô düe÷#ês¡+ ©ø£e⁄‘√+<ä+≥÷ e∫Ãq |òæsê´<äT\ô|’ d”;◊ $es¡D ø√sêeTHêïs¡T. <ëìô|’ ìy˚~ø£ n+~q yÓ+≥H˚ á n+XÊìï |ü]o*kÕÔeTì d”Md” #ÓbÕŒs¡T. ìy˚~ø£ e∫Ãq ($T>∑‘ê 2˝À)

q÷´&Ûç©¢/u…+>∑fi¯Ss¡T, E˝…’ 7: ø£sêíø£˝À Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ ‘·<∏ä´eTì ‘˚*b˛ sTT+~. eTTK´ eT+Á‹ì e÷s¡TŒq≈£î ;CÒ|” ø√sYø£ $T{° dü÷Á‘·ÁbÕj·T+>± n+^ø£]+∫+~. eTTK´ eT+Á‹ dü<ëq+<ä>ö&ÉHé &Ûç©¢øÏ sêyê\ì ôV’≤ø£e÷+&é Ä<˚•+∫+~. d”ì j·TsY H˚‘·\‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ @ ø£åDyÓTÆHê >ö&É sêJHêe÷ n+X¯+ô|’ Á|üø£≥q #˚ùd neø±X¯+ ñ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ Äj·Tq kÕúq+˝À j·T&É÷´s¡|üŒ es¡Z+ H˚‘· »>∑BXŸ ôw≥ºsY≈£î |ü>±Z\T n|üŒ–+#ê\ì ø√sY ø£$T{° ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n˝≤π>, >ö&É es¡Z+ qT+∫ e´‹πsø£‘· sê≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î..

ìs¡ísTT+∫q ;CÒ|” ø√sY ø£$T{° dü<ëq+<äqT ˇ|æŒ+∫q n~ÛcÕ˜q+ ¨+eT+Á‹ nXÀø˘≈£î ñ|ü eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ Vü≤√+eT+Á‹ ÄXÀø˘≈£î ñ|ü eTTK´eT+Á‹>± ìj·T$T+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ;CÒ|” C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT ì‹Hé >∑&ÜÿØ ìyêdü+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ;CÒ|” ø√sY ø£$T{° düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. á uÛÒ{°˝À d”ìj·TsY H˚‘·\T m˝Ÿπø n<ë«˙, düTcÕàdü«sêCŸ, ns¡TDYC…’{°¢, sêCŸHê<∏é dæ+>¥, Ç‘·s¡ H˚‘·\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. sêÁwüº|ü‹, ñ|ü sêÁwüº|ü‹ mìïø£, ø£sêí≥ø£˝À HÓ\ø=qï sê»ø°j·T dü+øå√uÛÑ+, eT+Á‘·T\ Á>∑÷|t≈£î ∫<ä+ãs¡+ ìj·÷eTø£+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ düTBs¡È+>± #·]Ã+∫+~. ø£sêí≥ø£ eTTK´eT+Á‹ dü<ëq+<ä>ö&ÉqT ‘=\–+∫, Äj·Tq kÕúq+˝À >∑»BXŸ ôw≥ºsYqT ($T>∑‘ê 2˝À)

‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ <äX¯\ yêØ>± ñ<ä´eT+ ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ Ä]úø£eT÷˝≤\T <Óã“‹H˚˝≤ ø±sê´#·s¡D H˚‘·\ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#˚˝≤ eP´Vü‰\T e\dü <√|æ&ûøÏ e´‹πsø£+>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT @ø£+ #˚kÕÔ+ sêh|ü‹ mìïø£qT ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+{≤+ ôdô|º+ãsY 30q ‘Ó\+>±D e÷sYÃ: {°CÒ@d” ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ <äX¯\ yêØ>± ñ<ä´eTy˚&ç ô|+#ê \ì ‘Ó\+>±D bı*{Ïø£˝Ÿ CÒ@d” ìs¡ísTT+∫+~. ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£î+≥Tqï ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T Ä]úø£eT÷˝≤\T <Óã“‹H˚˝≤ ø±sê´#·s¡D ñ+&Ü \ì X¯ìyês¡+ Hê#ês¡+˝À »]–q CÒ@d” uÛÒ{°˝À ìs¡ísTT+#ês¡T. n˝≤π> ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq˝À ø£\dæsêì sê»ø°j·T H˚‘·\ô|’ ˇ‹Ô&çô|+#˚˝≤ eP´Vü‰\T ñ+&Ü\H˚ n+X¯+ô|’ #·]Ã+∫q≥T¢

j·TTe‘·ô|’H˚ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô d”M Hê>±s¡T®q¬s&ç¶

3˝À

düqï_j·T´+ô|’ düsêÿs¡T ˝Ò≥T ìs¡íj·T+ n$˙‹ì |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘·«+ ∫<ä+ãs¡+ ìj·÷eTø£+ô|’ <Ûä«»yÓT‹Ôq ;CÒ|”

»j·T nÁø£e÷düTÔ\ πødüT |ü<√ ‘˚BøÏ yêsTT<ë sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü*: eT+Á‹ {°J

Çø £ ñ< ä´eT eT+ ‘ê

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 7: Á|ü‹|üøå±\ sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]Ô, ˝Àø˘düuÛÑ e÷J d”Œø£sY |”@ dü+>±à eT]+‘· <ä÷≈£î&ÉT ô|+#ês¡T. ‘·q Á|ü‘·´]ú Á|üDuŸeTTKØ®ô|’ s√Eø√ ø=‘·Ô nÁdüÔ+ dü+~ÛdüTÔHêïs¡T. Hê$TH˚wüHé y˚ùd düeTj·÷ìøÏ Á|üDuŸ uÛ≤s¡‘· >∑D≤+ø£ dü+düú

rdüTø=ì ñ+{≤s¡ì ns¡ΔeTe⁄‘√+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº H√{°düT\ô|’ n|ü⁄Œ&˚ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á e´eVü‰s¡+˝À eT+Á‘·T\T e´øÏÔ>∑‘·+>± düŒ+~kÕÔs√ ˝Òø£ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~düTÔ+<√ ‘·s¡Tyê‘· ìs¡ísTTkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. H√{°düT\T n+~q ‘·s¡Tyê‘· Hê´j·T ø√$<äT\‘√ #·]Ã+∫q nq+‘·s¡+ e´øÏÔ>∑‘·+>±H˚ düŒ+~+#ê\ì d”m+ Ä eT+Á‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. B+‘√ 26 Jy√\ C≤Øô|’ $es¡D\T Ç#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î eT+Á‘·T\T dæ<äΔeTj·÷´s¡T. nsTT‘˚ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À yê~+#˚+<äT≈£î d”ìj·TsY ˝≤j·Ts¡¢qT ìj·T$T+#·Tø√yê*‡ ñ+&É&É+‘√ Ä Ks¡TÃqT uÛÑ]+#·&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì, Á|üuÛÑT‘·«+ düVü‰j·T+ #˚j·÷\ì yês¡T eTTK´eT+Á‹ì ø√sês¡T. eT+Á‘·T\ nuÛÑ´s¡úqô|’ düTBs¡È+>± Ä˝À∫+∫q d”m+ Jy√\ C≤Ø˝À q\T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\T ‘·eT n~Ûø±s¡T\≈£î ˝Àã&˚ q&ÉT#·T≈£îHêïs¡ì Á>∑Væ≤+∫ yê]øÏ Hê´j·T+ düVü‰j·T+ n+~+#˚+<äT≈£î d”m+ eTT+<äTø=#êÃs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À ˝≤j·Ts¡¢≈£î #Ó*¢+#˚ |ò”E\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#˚˝≤ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. Ä]úø£ XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ≈£L&Ü eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T+ düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T |ü+|æq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïπø yêHé|æø˘ πødüT˝À ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): n$˙‹ eT+Á‘·T\≈£î n+&É>± ì*#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äTø=∫Ã+~. yê]øÏ ø√s¡Tº˝À Hê´j·TdüVü‰j·T+ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À yê] ‘·s¡|ü⁄q yê~+#˚ ˝≤j·Ts¡¢ Ks¡TÃqT Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#ê\ì d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ìs¡ísTT+#·&É+‘√ BìøÏ dü+ã+~Û+∫ X¯ìyês¡+ n~Ûø±]ø£+>± ñ‘·Ôs¡T«\T yÓ\Te&ܶsTT. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À C≤Ø nsTTq 26 $yê<ëdüŒ<ä Jy√\ C≤Ø n+X¯+˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº Äs¡T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. H√{°düT\T n+<äT≈£îqï eT+Á‘·T\T ø£Hêï \øÏåàHêsêj·TD, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, ^‘ê¬s&ç¶, <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. eTs√ Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD, bıHêï\ \ø£åàj·T´\qT |üø£ÿqu…{Ϻ+~. Ä Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ nH˚ø£ nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À eT+Á‘·T\+<äs¡T Äj·Tq #Ó|æŒq $<Ûä+>±H˚ Jy√\T C≤Ø #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Ä q\T>∑Ts¡Ts¡T≈£î Hê´j·T düVü‰j·T+ n+~+∫ $T–*q Ç<ä›]ì e~*y˚j·T{≤ìï ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î ≈£L&Ü n+‘·T∫ø£ÿ&É+ ˝Ò<äT. n+fÒ Jy√\ C≤Ø˝À Ä Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì eTTK´eT+Á‹ uÛ≤$+∫ á ìs¡íj·T+

düe÷#ês¡+. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D dü‘êÔ #·÷ù| Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>± ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ #Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<é≈£î |æ\T|ü⁄ìyê«\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉTqïs¡ >∑+≥\bÕ≥T düe÷y˚X¯+ »]–+~. ‘Ó\+>±D CÒ@d” rsêàHê\T: ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T CÒ@d” $düèÔ‘·kÕúsTT düe÷y˚X¯+˝À |ü~ rsêàHê\T ÄyÓ÷~+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ {°ÄsYmdt, ;CÒ|”\qT CÒ@d” <ä÷s¡+>± ñ+∫+~.

$esê\T 2˝À

es¡<ä\≈£î ã\e⁄‘·Tqï

ns¡T<Ó’q eT÷>∑Jyê\T sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï rdüT¬øfi≤¢\ì CÒ@d” ìs¡ísTT+∫+~. ÄyÓ÷~+∫q rsêàHê\T : \øÏåàù|≥ <ä[‘·T\ }#·ø√‘· K+&Éq sêj·T˝Ÿ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq≈£î e´‹πsø£+ Áô|’y˚{Ÿ dü+düú˝À¢ 80 XÊ‘·+ ‘Ó\+>±Dyê]øÏ ]»πs«wüHé ø√s¡T‘·÷ ªuÛÑ÷$T|ü⁄Á‘·T\Tμ ñ<ä´eT+. Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY, lXË’\+ qT+∫ nÁø£eT ˙{Ï ‘·s¡*+|ü⁄ n]ø£{≤º*. ($T>∑‘ê 2˝À)

nkÕ‡+˝À ;uÛÑ‘·‡+ düèwæºdüTÔqï es¡<ä\T 540 »+‘·Te⁄\ eTè‹ ˙≥ eTTì–q Kõs¡+>± bÕs¡Tÿ >∑TyêVü≤{Ï, E˝…’ 7: uÛ≤Ø es¡<ä\‘√ n‘·˝≤≈£î‘·\yÓTÆq nkÕ‡+ Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ ø√\T≈£î+≥T+~. sêÁwüº #·]Á‘·˝ÀH˚ mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± eTT+#Ó‹Ôq es¡<ä\T sêe&É+‘√ uÛ≤Ø>± ÄdæÔ qwüº+ dü+uÛÑ$+∫+~. e+<ä eT+~øÏ ô|’>± eTè‹ #Ó+<ä>±, 40 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝Àì |ü+≥ |üP]Ô>± <Óã“‹+~. @ y˚Ts¡ ÄdæÔqwüº+ »]–+<√ ˝…ø£ÿ ‘˚˝Òà ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

e÷ dü+>∑‘˚+~ kÕs¡÷..!


2

sêÁcÕºìøÏ nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡T: ;CÒ|” ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ IZNP[ FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ DLi¤…¡[ @¨sı≠sμ≥yá ÕÿÀ≥œ¡Li F~LiμR∂Vªy™´sV¨s ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s lgi÷¡zms}qsÚ @¨sı ˙Fyμ≥y©´s˘ªy LRiLigSÕ˝‹[ LSuÌy˚¨sNTP @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. LSxtÌsQ˚Li ©´sVLi≤T∂ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ ZNP[Li˙μy¨sNTP xmsLizms}qsÚ ™yLRiV LSxtÌsQ˚ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV ≠sxqs¯LjiLi¿¡ xqs*ÕÿÀ≥œ¡Li N][xqsLi FyNRPVÕÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ Fs©±s.≠s.Fs£qs.Fs£qs. ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li

™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáV LSxtÌsQ˚ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV NSFy≤R∂»¡Li xmspLjiÚgS ≠sxmnsá\Æ™sV©yLRi¨s, BLiμR∂VNRPV \Æ©sºΩNRP Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Li¿¡ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li LRiLigSá©´sV ¿¡©´sıøR¡Wxmso øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s, ªRΩμy*LS LSuÌy˚¨sNTP ºdΩLRi¨s @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. F°Ã¡™´sLS¨sNTP «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[μy, @μR∂©´sxmso ¨sμ≥R∂Vá ZNP[…ÿLiVVLixmso, ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ, BLjilgi[xtsQ©±s, Àÿ’d˝¡ ≠s™yμR∂Li, xms™´sL`i «¡©´slLi[xtsQ©±s ªRΩμj∂ªRΩLRi LRiLigSÕ˝‹[ @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂¨s INRP\Æ™sxmso Æ©sºΩÚ©Ø[LRiV Æ™sVVªRΩVÚNRPVLi»¡VLi¤…¡[ ªy«ÿgS Æ™sV≤T∂NRPÕfi {qs»˝¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[ LSuÌy˚¨sNTP ™´sVV≈¡˘LigS æªΩáLigSflÿ ˙FyLiªy¨sNTP ºdΩLRi¨s

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

&Ûç©¢˝À uÛ≤Ø es¡¸+

Ä~yês¡+, E˝…’ 8, 2012

sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü*: eT+Á‹ {°J

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 7: ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ À≥ÿLki ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. 40 |qsLi…‘¡≠dsV»¡L˝Ri ™´sL<SFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s»˝¡V ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ™´sL<SNSáLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s ªRΩLS*ªRΩ BLiªRΩ À≥ÿLki™´sL<RiLi NRPVLRi™´s≤R∂Li BÆμ∂[ ª]÷¡ryLji. μk∂Liª][ FsLi≤R∂Æ™s[≤T∂≠sV ©´sVLi¿¡ «¡©yáNRPV DxmsaRP™´sV©´sLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. xqsxmnÙsL`igRiLi«fiÕ‹[ 40.1 |qsLi.≠dsV., FyáLi }qÌsxtsQ©±sÕ‹[ 34 |qsLi…‘¡≠dsV»¡L˝Ri ™´sL<SFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s»˝¡V ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ aRP¨s™yLRiLi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. À≥ÿLki ™´sL<RiLiª][ INRP‰ryLjigS DuÒ°˙gRiªRΩáV ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…ÌÿLiVV. ryμ≥yLRifl· DuÒ°˙gRiªRΩ 23.2 ≤T∂˙gkiáNRPV xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. gRiªRΩ Æ©sá NSáLiÕ‹[ BLiªRΩgS ªRΩgÊRi≤R∂Li BÆμ∂[ ˙xms¥R∂™´sVLi. ™yxqsÚ™y¨sNTP «¡⁄©±s ™´sVW≤][ ™yLRiLi ©´sVLi¬ø¡[ ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂W÷¡. NS¨ds, CryLji LRiVªRΩVxms™´s©yáV Aáxqs˘LigS LS™´s≤R∂Liª][ DuÒ°˙gRiªRΩáV À≥ÿLkigS ©´sÆ™sWμR∂∏R∂W˘LiVV. À≥ÿLki ™´sL<RiLi NRPVLji∏R∂V≤R∂Liª][ N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ L][≤˝R∂\|ms ¨dsLRiV ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Liª][ LSNRPF°NRPáNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiμj∂. Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji©´s zqs ¡˜Liμj∂ ¨ds…”¡¨s \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡Õ‹[NTP ™´sV◊˝¡LiøR¡≤R∂Liª][ ˙…ÿzmnsN`P xqs«ÿ™´sogS rygjiF°LiVVLiμj∂. À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLjizqs©y FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV NRPágRi™´s¨s, Bxmsˆ…”¡ZNP[ @¨sı GLSˆ»˝¡V xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂.

LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yáƩs[Æμ∂[ ©y @’≥¡˙Fy∏R∂VLi: ™´sVLi˙ºΩ …”¡—¡ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): ¨s©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· NS™yá¨s ≤≥T∂÷d˝¡rÛyLiVVÕ‹[ |msμÙR∂á©´sV NRP÷¡zqs \|msLRi≠dsáV ¬ø¡[zqs©´s NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ºΩ …”¡—¡ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ BxmsˆV≤R∂V xqs*LRiLi ™´sWLSËLRiV. LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yáƩs[Æμ∂[ ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi @¨s LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigSÆ©s[ DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLigS FsxmsˆV≤R∂W ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂¨s, ªRΩ©´s ™´sW»¡Ã¡©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´s˙NUPNRPLjiLi¿¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi NS˘Li£ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ªy™´sVV ˙lgi[»¡L`i LS∏R∂Vá{qs™´sV N][xqsLi F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡Liøy÷¡= ™´s}qsÚ LS∏R∂Vá{qs™´sVNRPV À≥ÿLki Fy˘ZNP[“¡ B™y*á¨s,

ÄsY{°◊ ø±s¡´ø£s¡Ôô|’ <ë&ç πødüT˝À ˇø£] n¬sdüTº

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): NS¤Œ¡[aRP*Lji ˙…ÿÆ™sÕfi= ¡xqsV= ˙xms™´sWμR∂ xmnsV»¡©´s ™´sVLRi™´sNRP ™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVL][ |mnsWLRiLi ø][»¡V¬ø¡[xqsV NRPVLiμj∂. ∏R∂W˙ºΩNRPVáª][  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji©´s $LS™´sV ˙…ÿÆ™sÕfi=  ¡xqsV= KLRiLigSÀÿμ`∂ ™´sμÙR∂ L][≤ÔR∂V˙xms™´sWμy¨sNTP gRiV\lLiLiμj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ INRPLRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS ©´sáVgRiVLjiNTP ºdΩ˙™´sgS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ™´sVXªRΩV¨sı ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ x§¶¶¶ß«¡⁄L`i©´sgRiL`iNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s™y≤T∂gS gRiVLjiÚLiøyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ rÛy¨sNRP F°÷d¡xqsVáV ˙xms™´sWμR∂xqÛs÷¡NTP ¬ø¡[LRiNRPV¨s xqs•¶¶¶∏R∂V NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ORPQªRΩgS˙ªRΩVáNRPV ˙Fy¥R∂≠sVNRP ¿¡NTPªRΩ= @Liμj∂LiøyLRiV. Bμj∂÷¡™´soLi¤…¡[ NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡Ljigji©´s ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ALÌki{qs  ¡xqsV= A…‹[©´sV ≤≥U∂N]©´sı xmnsV»¡©´sÕ‹[ ©´sáVgRiVLji ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ¬ø¡©´sWıLRiV ™´sVLi≤R∂áLi DxmsˆLRixm˝s¤Õ¡ ™´sμÙR∂ C æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s ALÌki{qs  ¡xqsV=©´sV A…‹[ ≤≥U∂N]Liμj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ A…‹[Õ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı ©´sáVgRiVLRiV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVVgÊRiVLRiV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ORPQªRΩgS˙ªRΩVá©´sV NRP≤R∂xms Lji™±sV=NRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. L][≤ÔR∂V xms©´sVá N][xqsLi ºdΩzqs©´s

q˝ŸãØ, E˝…’ 7: xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li NSLRi˘NRPLRiÚ, @©yı ¡XLiμR∂Li xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V @–¡Õfi gRig][∏∫∂V\|ms μy≤T∂ ZNP[xqsVÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. @–¡Õfi\|ms μy≤T∂NTP Fyáˆ≤T∂©´s rÛy¨sNRP N_¨s=áL`i xmsªRΩ©±s%`¡ ¡LRi¯©±s©´sV aRP¨s™yLRiLi @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. @ry=LiÕ‹[ À≥ÿLkigS ™´sLRiμR∂áV ™´sVVLi¬ø¡ºΩÚ©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @NRP‰≤T∂ xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ©´sáÀÿLji —¡Õ˝ÿ μ≥R∂LRi™±sVxmspL`i ˙FyLiªy¨sNTP @–¡Õfi aRPV˙NRP™yLRiLi Æ™sŒ˝ÿLRiV. A∏R∂V©´s\|ms N]LiμR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV NRP˙LRiáV, NRPªRΩVÚáª][ μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ªRΩáNRPV gS∏R∂V NS™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s©´sV ©´sáÀÿLki ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[LjiˆLiøyLRiV. μy≤T∂NTP Fyáˆ≤T∂Liμj∂ ∏R∂VWª`Ω NSLi˙lgi£qs NSLRi˘NRPLRiÚ¤Õ¡[©´s¨s @–¡Õfi F°÷d¡xqsVáNTP¿¡Ë©´s zmnsLS˘μR∂VÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ¨dsá™´sV¨s }qs©±sÆμ∂[Δÿ @©´sVøR¡LRiVáV ALRiVgRiVLRiV ªRΩ©´s\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRi¨s AL][zmsLiøR¡≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV aRP¨s™yLRiLi INRPLji¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. @≠s¨dsºΩ\|ms F°LRiVÕ‹[ @–¡Õfi ™´sVVLiμR∂VLi≤R∂≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ A∏R∂V©´s\|ms NSLi˙lgi£qs NRPORPQ NRP…Ì”¡LiμR∂¨s @©yı  ¡XLiμR∂Li xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V @LRi≠sLiμ`∂ ZNP[˙“¡™yÕfi AL][zmsLiøyLRiV. @LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s\|ms x§¶¶¶ªy˘∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. μy≤R∂VáNRPV ¤À¡μj∂lLi[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s, @≠s¨dsºΩ\|ms ªRΩ™´sVF°LS»¡Li N]©´srygRiVªRΩVLi μR∂©yıLRiV. @–¡Õfi\|ms μy≤T∂NTP Fyáˆ≤T∂©´s ™yLji¨s NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

áORPQ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá Fy˘ZNP[“¡ B™y*á¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· NS™yá¨s ªy©´sV FsxmsˆV≤R∂W N][LRi¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ N][xqsLi ªRΩ™´sV ˙FyLiªRΩLi áORPQ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ©´sxtÌsQF°LiVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠s≤T∂F°æªΩ[ ªRΩ™´sV ˙FyLiªRΩ ©´suÌy¨sı Fs™´sLRiV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[ryÚLRi¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. LSxtÌsQ˚Li NRP÷¡zqs DLi≤yá¨s ªy™´sVV xqsˆxtÌsQLigS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. INRP Æ™s[Œœ¡ ≠s≤R∂g]≤T∂æªΩ[ ªRΩ™´sVNRPV G≠sVryÚL][ ¬ø¡zmsˆ©´s ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s ZNP[Li˙μy¨sı N][LSLRiV. ªRΩ™´sV ˙FyLiªy¨sNTP GLi BryÚL][ ¬ø¡}msÚ ªy™´sVV ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂Vªy™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV ™´sVLi˙ºΩ …”¡—¡ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ, NSLi˙lgixqsV {qs¨s∏R∂VL`i aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ¤«¡zqs μj∂™yNRPL`i lLi≤ÔT∂ @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡Vc ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl·©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ ◊<äT>∑T] eTè‹ eTVü‰sêÁwüº˝À q˝§Z+&É yêdæ eTè‹ ø£&É|ü˝À ãdüT‡, Ä{À &Ûû: q\T>∑T] eTè‘·T´yê‘·

gRiVLiªRΩá ™´s¤Õ˝¡[ ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s x§¶¶¶∏R∂Vª`Ω©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLi |msμÙR∂@Li ¡L`i}ms»¡ ™´sμÙR∂ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ LRix§¶¶¶μyLji\|ms J NSLRiV @μR∂VxmsoªRΩzmsˆ ≤T∂\Æ™s≤R∂L`i©´sV ≤≥U∂N]…Ì”¡Liμj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ INRPLRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS.. BμÙR∂LjiNTP ºdΩ˙™´sgS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. NSLRiVÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV BLi—¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LÛRiVáV ≈¡™´sV¯Li ©´sVLi¿¡ ™´sWμyxmspL`i ™´sxqsVÚLi≤R∂gS C ˙xms™´sWμR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. \Æ≤∂Q˚≠sLig`i ¬ø¡[xqsVÚ©´sı x§¶¶¶Lji @Æ©s[ ≠sμy˘LÛji @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS.. ºdΩ˙™´s gS∏R∂W\¤Õ¡©´s $¨s™y£qs, xmnsfl”·Ã¡©´sV x§¶¶¶∏R∂Vª`Ω©´sgRiLRiÕ‹[¨s J \|ms#˚Æ™s[»¡V AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. C xmnsV»¡©´sª][ ™yLji NRPV»¡VLiÀÿÕ˝‹[ ºdΩ˙™´s ≠suyμR∂Li Æ©sáN]Liμj∂. F°÷d¡xqsVá μy*LS xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂VNRPV©´sı NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V Axqsˆ˙ºΩNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. ™´sVL][ xmnsV»¡©´sÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂  ¡Li«ÿLSz§¶¶¶Õfi= L][≤ÔR∂V ©´sLi ¡L`ic1Õ‹[ ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ D©´sı À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ ˙xms™´sWμR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı J g][≤R∂ @NRPry¯ªRΩVÚgS NRPW÷¡Liμj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ @NRP‰Æ≤∂[ D©´sı J ¿¡©yıLji ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS.. ªRΩ÷˝¡NTP ºdΩ˙™´s gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. Æ™sLi»¡Æ©s[ AÆ™sV©´sV 108Õ‹[ AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ‘êeTT õ˝≤¢˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï≥T¢ eTH√Vü≤sY #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‘·´ø£å+>± Á|ü»\ Çã“+<äT\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î Çø£ÿ&çøÏ e#˚Ã+<äT≈£î Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. d”Œø£sY H˚‘·è‘·«+˝À C…’\T bÕ˝…’q eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À Ç]π>wüHé myÓTà˝Ò´\ ãè+<ä+ Ä~yês¡+Hê&ÉT ≈£L&Ü õ˝≤¢˝À eT+Á‹>± |üì#˚dæq bıHêï\ \ø£åàj·T´ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. yê]øÏ yÓTT+&ç#˚sTT #·÷|æ+~. |ü]ÁX¯eT\≈£î uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\ $wüj·T+˝À yÓ÷|æ<˚$, ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ bıHêï\ \ø£åàj·T´\T ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫q+<äTπø Á|üuÛÑT‘·«+ yê]øÏ düVü‰j·T+ #˚j·T˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. e÷J düTÁãVü≤àD´ kÕ«$T MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT yê<äq\T eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTº $wüj·T+˝À Äj·Tq m≥Te+{Ï $ì|æ+#˚+<äT≈£î k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ sêyê\ì ád” n$˙‹øÏ bÕ\Œ&É˝Ò<äì, nqedüs¡+>± ã\j·÷´s¡ì nqï dü÷∫+∫+<äHêïs¡T. j·T÷|”@ sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú Á|üDuŸeTTKØ® eT+Á‘·T\T Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq $wüj·T+˝À eTTK´eT+Á‹ Ç|üŒ{Ïø° ¬s+&ÉT ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£ |ü<äe⁄˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡ì rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ô|’ H√s¡T yÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äT. yÓ÷|æ<˚$ Äs√|æ+#ês¡T. ;sYuÛÑ÷yéT Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt Ç+»˙]+>¥≈£î n¬sdüºsTTq ‘·s¡Tyê‘· d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>±, s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹ j·T÷ìe]‡{°øÏ #Ó+~q yÓ÷|æ<˚$øÏ n+&É>± ì\ã&ܶs¡T. dü«j·T+>± n‘·ì Ç+{ÏøÏ s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹ kıôd’{° #Ó’¬sàHé>± Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡ì yÓ[fl ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\qT |üsêeT]Ù+∫ <ÛÓ’s¡´+ #ÓbÕŒs¡T. kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·÷ìï d”ád” Mmdt dü+|ü‘Y <äèwæºøÏ yÓ÷|æ<˚$ ìs√›wæ nì d”m+ H˚s¡T>± #Ó|üŒø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° rdüT¬øfi≤¢eTì, Äj·Tq á n+X¯+ô|’ |ü]o*düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ìwüÿ\+≈£î&ç>± ãj·T{ÏøÏ ekÕÔs¡ì d”m+ nHêïs¡T. #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À¢ CÀø£´+ #˚düT≈£îH˚ n~Ûø±s¡+ nsTT‘˚ Ç+‘·˝ÀH˚ yÓ÷|æ<˚$ $wüj·T+˝À d”m+ yÓ’K] ád”øÏ ñ+<äHêïs¡T. Hê$TH˚wüHé Á|üÁøÏj·T˝À yÓ÷dü+ e÷s¡{≤ìï kı+‘·bÕغ Hêj·T≈£î˝Ò J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. »]–+<ë? ˝Ò<ë? nqï~ ád” |ü]o*+∫, ‘·T~ ìs¡íj·T+ ;d” ≈£î\ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T Bìô|’ rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ rdüT≈£î+≥T+<äì kÕ«$T #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π>, ◊mdt◊ |ü<ä$øÏ #˚düTÔHêïs¡T. Jy√\ C≤Ø n+X¯+˝À H√{°düT\T n+<äT≈£îqï sêJHêe÷ #˚dü÷Ô Á|üDuŸ #˚dæq dü+‘·ø£+ ô|’Hê |òæsê´<äT eT+Á‘·T\T ‘·eT ˝≤j·Ts¡¢ <ë«sê <ÛäsêàdüHêìøÏ $es¡D #˚dæq≥T¢ dü+>±à mìïø£\ Á|ü‹ì<ÛäT\T dü‘·´bÕ˝Ÿ C…’Hé, uÛÑs¡èÔVü≤] Çe«qTHêïs¡T. eTVü≤‘êuŸ ‘Ó*bÕs¡T.

q\T>∑T]πø Hê´j·T+

<ä÷≈£î&ÉT ô|+∫q dü+>±à

e÷ dü+>∑‘˚+~ kÕs¡÷..! nyêø£ÿj·÷´s¡T. bò˛¢s√dædt n<Ûä´j·÷ìøÏ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY H˚‘·è‘·«+˝À nœ\ |üøå±\ XÊdüqdüuÛÑT´\ ãè+<ä+ q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ myÓTà˝Ò´\ ãè+<ä+ n&çX¯s¡¢|ü*¢ eT+&É\+ |ü⁄≥º+>∑+&ç˝Àì m\$TH˚{Ï e÷<Ûäe¬s&ç¶ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eT+˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ eTVæ≤fi¯\T U≤∞ _+<Ó\‘√ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT ˙fi¯ó¢ ‘·eTπø Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúì≈£î\ ìs¡düqô|’ düŒ+~+∫q d”Œø£sY eTH√Vü≤sY n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. kÕ>∑sY »˝≤X¯j·T+ qT+∫ *|òtº <ë«sê ‘ê>∑T, kÕ>∑T˙s¡T düs¡|òüsê ne⁄‘·Tqï rs¡TqT |ü]o*+#ês¡T. ÁbÕC…≈£îº≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\ô|’ n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ Hê+|ü*¢ eT+&É\+ eTTwæº|ü*¢, düT+øÏXÊ\≈£î yÓfi≤¢s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eTdüTÔ\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. bò˛¢s√dædt u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. u≤~Û‘·T\ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q n+<äT‘·Tqï yÓ’<ä´ ùde\ô|’ Äsê rXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø=+<äs¡T Á>±eTdüTÔ\T Á|üuÛÑT‘·« rs¡Tô|’ rÁe+>± eT+&ç|ü&ܶs¡T. mìï Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷]Hê, m+‘· eT+~ H˚‘·\T e∫ÃHê ‘·eT ã‘·T≈£î\T e÷Á‘·+ u≤>∑T|ü&É&É+ ˝Ò<äì yêb˛j·÷s¡T. nsTT‘˚, yê]øÏ d”Œø£sY dü]›#ÓbÕŒs¡T. MT düeTdü´\T rπsÃ+<äT≈£î e#êÃeTì, M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝ÀH˚ nìï düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êj·THêïs¡T. kÕúì≈£î\ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îqï myÓTà˝Ò´ ãè+<ä+.. bò˛¢s√dædt u≤~Û‘·T\‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± e÷{≤¢&Üs¡T. yê] ø£˙ï{Ï >±<Ûä\qT $ì #·*+∫b˛j·÷s¡T. nq+‘·s¡+ d”Œø£sY eTH√Vü≤sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. bò˛¢s√dædt ìyês¡D≈£î eT+∫˙s¡T, bÂwæºø±Vü‰sêy˚Tqì #ÓbÕŒs¡T. eT+∫˙s¡T, bÂwæºø±Vü‰s¡+‘√ bò˛¢s√dædt düeTdü´qT n~Û>∑$T+#· e#·ÃHêïs¡T. ø£ècÕí »˝≤\T |üP]Ô kÕúsTT˝À n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. yê´~Ûì |üP]Ô>± ìj·T+Á‹+#˚ #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. bò˛¢¬s’&é u≤~Û‘·T\ uÛÑs√kÕ

@©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨s\|ms LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ©Ø[LRiV Æ™sVμR∂xmsNRPF°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BÕÿLi…”¡ ™yLRiV ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂™´soÕ˝‹[ D©yı ¤Õ¡©´s¤…Ì¡[©´s¨s, Æ™sLi»¡Æ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs™yLji ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s øy»¡VN][™yá¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. BNRP ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLi ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s}qsÚ gRi≤R∂¿¡©´s lLiLi≤R∂V xmsLi»¡Ã¡NRPV ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi≤T∂ xqs∏R∂W\|msry xqsFy∏R∂VLi @LiμR∂¤Õ¡[μR∂¨s, NRPLRiV™´so Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV ªRΩgji©´s xqsx§¶¶¶∏R∂VLi @LiμR∂ ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRP\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Fs¨sıNRPáV μR∂gÊRiLRixms≤R∂VªRΩV©yı …”¡≤T∂zms, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs, …”¡AL`iFs£qs FyLÌkiáV ªRΩ™´sV \Æ™s≈¡Lji¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s, zqszmsH FyLÌki Fs¨sıNRPáNRPV μR∂WLRiLigS DLi…ÿ™´sVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. G zqsμÙyLiªyá Aμ≥yLRiLigS FyLÌkiáV A≠sLRi˜È≠sLiøyπ∏∂W ™y…”¡NTP ºΩÕ‹[μR∂NSáV B¬ø¡[Ë≠sμ≥R∂LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı∏R∂V ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ C FyLÌkiáV Fyá©´sNRPF°æªΩ[ ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı @xmsx§¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[zqs©´s ™yLRi™´soªyLRi¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i }msL]‰©yıLRiV.

yê¬s+{Ÿ C≤Ø q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 7: Bxmsˆ…”¡ZNP[ @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡\|ms ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s @©´sV˜™´sVfl”· LSLiμy£qsNRPV ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s {qs’d¡H ˙xmsæªΩ[˘NRP N][LÌRiV aRP¨s™yLRiLi ™ylLiLi…fi «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. J ZNP[xqsVÕ‹[ AL][xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı A∏R∂V©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi FsμR∂V»¡ •¶¶¶«¡LRiVNSNRPF°™´s≤R∂Liª][ C ™ylLiLi…fi «ÿLki @LiVV˘Liμj∂. N][LÌRiV FsμR∂V»¡ @≤T∂¯xtsQ©˝´sV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[¨s J Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS¤Õ¡[“¡NTP LSLiμy£qs ™´sVLi˙ºΩ x§¶‹[μyÕ‹[ @˙NRP™´sVLigS @©´sV™´sVªRΩVáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. μk∂¨s\|ms μy≈¡\¤Õ¡©´s zms…”¡xtsQ©±s©´sV ≤≥T∂÷d˝¡ N][LÌRiV ≠søyLjir°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[, ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRiV NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi A∏R∂V©´s ¤À¡LiVVá ¡VÕfi ™ylLiLi…fi «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. \Æ™sμR∂˘ ¿¡NTPªRΩ= N][xqsLi LSLiμy£qs ¬ø¡\Æ©sQı ©´sVLi¿¡ ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][ A∏R∂V©´sNRPV xqs™´sV©˝´sV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s {qs’d¡H N][LÌRiVNRPV æªΩ÷¡zmsLiμj∂. μk∂Liª][ {qs’d¡H ˙xmsæªΩ[˘NRP N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ªRΩá*Liª`Ω zqsLig`i.. LSLiμy£qs\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LSLiμy£qs xqs™´sV©˝´sV ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPV ºΩLRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V @LÛRi™´sV™´soª][LiμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. A∏R∂V©´s N][LÌRiVNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. «¡⁄\¤Õ¡ 20©´s A∏R∂V©´s©´sV N][LÌRiV FsμR∂V»¡ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿá¨s {qs’d¡H ≤U∂H“¡¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV LRiW.10 Æ™s[á xmsp¿d¡NRPªRΩVÚª][ LSLiμy£qs\|ms ¤À¡LiVVá ¡VÕfi ™ylLiLi…fi©´sV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. FsLi{qsH ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™´sxqsªRΩVáV, N˝TP¨sNRPÕfi Õÿ˘ÀfiáV ¤Õ¡[NRPV©yı.. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS J Æ™sV≤T∂NRPÕfi NRPŒÿaSá (HFsLi{qs|§¶¶¶ø`¡ AL`i{qs)NRPV @≤T∂¯xtsQ©˝´sV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩLiøyLRi©´sıμj∂ {qs’d¡H AL][xmsfl·. 2004 ©´sVLi¿¡ 2009 ™´sLRiNRPV ZNP[Li˙μR∂ AL][gRi˘, NRPV»¡VLi ¡ xqsLiZOP[Q™´sV ™´sVLi˙ºΩgS xms¨s ¬ø¡[zqs©´s LSLiμy£qsª][ Fy»¡V NS˘’¡Æ©s…fi |qs˙NRP»¡Lki ZNP[≠dsFs£qs LS™´so, AL][gRi˘ aS≈¡ ©y…”¡ |qsORPQ©±sA{mnsxqsL`i xqsVμR∂LRi+©±sNRPV™´sWL`i xqs•¶¶¶ xqsxmnÙsL`i«¡Lig`i Axqsˆ˙ºΩNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ¤«¡[Fs£qs μ≥R∂Vzms∏R∂W, μk∂}msLi˙μ≥R∂NRPV™´sWL`i gRiVFyÚ, ªRΩμj∂ªRΩLRiVá\|ms {qs’d¡H @’≥¡π∏∂WgSáV Æ™sWzmsLiμj∂. C ZNP[xqsV©´sV ≠søyLjixqsVÚ©´sı {qs’d¡H ˙xmsæªΩ[˘NRP ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[, A∏R∂V©´s ™´sW˙ªRΩLi •¶¶¶«¡LRiV NSNRPF°™´s≤R∂Liª][.. ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ™ylLiLi…fi «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂.

n$˙‹ eT+Á‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+&É>± ì\e&É+ Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. <˚X¯ yê´|üÔ+>± |ü\Te⁄s¡T πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ ñqï‘√<√´>∑T\T n$˙‹ πødüT˝À¢ ñHêïs¡ì, yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡T‡ #˚XÊeTHêïs¡T. n$˙‹ ìs¡÷à\q˝À $õ˝…Hé‡ ø£èwæ Á|üX¯+dü˙j·TeTì, Äø£èwæì eT]+‘· ô|+bı+~+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.

Ä]úø£ eT÷˝≤\ yÓ’ù|

‘Ó\+>±D˝À yÓT&çø£˝Ÿ j·T÷ìe]‡{° @sêŒ≥T #˚j·÷*, n|üŒ{Ï es¡≈£L ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê*. ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ ô|{Ϻq nìï πødüT\T m‹Ôy˚j·÷*. ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿ` ‘Ó˝+>±D Vü≤≈£îÿ sêh|ü‹ mìïø£˝À z≥T ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq≈£î yê&ÉTø√yê* e\dü <√|æ&û, $eø£å≈£î e´‹πsø£+>± #Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<é. ôdô|º+ãsY 30q ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D e÷sYà ôdô|º+ãsY30q ‘Ó\+>±D e÷sYà sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi¯‘êeTì ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ ‘Ó*bÕs¡T. CÒ@d” $düèkÕúsTT düe÷y˚X¯+ eTT–dæq ‘·sê«‘· $˝ÒKs¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e\dü <√|æ&ûøÏ e´‹πsø£+>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT @ø£+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ôdô|º+ãsY 30q ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D e÷sYà ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. lXË’\+, kÕ>∑sY »˝≤X¯j·÷\ qT+∫ ˙{Ï<√|æ&çì n]ø£{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh|ü‹ mìïø£qT ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq≈£î ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Bì ø√dü+10q ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î ˝ÒK\T ìj·T$T+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. Á>±MTD≤_Ûeè~Δ sêkÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï C≤rj·T MT&çj·÷ XÊK eT+Á‹>± |üì #˚düTÔqï ôw≥ºsY≈£î d”m+ |ü<ä$ ÇùdÔ.. |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ô|’ CÒ@d” ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dæ+~. j·T&É÷´s¡|üŒ es¡Z+ XÊ+‹düTÔ+<äì uÛ≤$+∫q n~ÛcÕºq+.. á ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTs√yÓ’|ü⁄, dü<ëq+<ä>ö&É esêZìï ≈£L&Ü ãT»®–+#˚+<äT≈£î Vü≤√+ eT+Á‹ ÄXÀø˘qT ñ|ü eTTK´eT+Á‹>± ìj·T$T+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. eTTK´eT+Á‹ dü<ëq+<ä>ö&ÉqT &Ûç©¢øÏ |æ*∫, Hêj·Tø£‘·« |üì˝À |ü&ç+~ Ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+. es¡<ä\‘√ $\TyÓ’q e÷s¡TŒ >∑T]+∫ ‘Ó*|æ, Äj·Tq‘√ sêJHêe÷ #˚sTT+#ê\ì »+‘·Te⁄\T #·ìb˛sTTq≥T¢ düsêÿs¡T >∑T]Ô+∫+~. es¡<ä˝À¢ ìs¡ísTT+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·TqqT &Ûç©¢øÏ sêyê*‡+~>± ∫≈£îÿ≈£îqï Kõs¡+>± H˚wüq˝Ÿ bÕs¡Tÿ˝À ñqï 540 »+‘·Te⁄\T Ä<˚•+#ês¡T. Äj·Tq e∫Ãq ‘·sê«‘· n<ë«˙, düTwüà, C…’≥¢‘√ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‹ uÛÒ{° nsTTq nq+‘·s¡+, >ö&É ‘·q sêJHêe÷qT Á|üø£{ÏkÕÔs¡ì >±+∫q Kõs¡+>∑˝À ñqï »+‘·Te⁄\T es¡<ä ˙{Ï˝À ∫≈£îÿø=ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. n˝≤π>, d”ìj·TsY H˚‘·\T C…’{°¢, sêCŸHê<∏é\qT eTè‹ #Ó+<ësTT. bÕs¡Tÿ düTBs¡È #·]Á‘·˝À Ç+‘·{Ï uÛ≤Ø |ü+|æ+#ê\ì |ü]o\≈£î\T>± u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î |ü+|æ+#ê\ì es¡<ä\T sêe&É+ ø±˙, ÁbÕD qwüº+ »s¡>∑&É+ ø±˙ ìs¡ísTT+∫+~. E˝…’ 11 ˝Ò<ë 16q ôw≥ºsY Á|üe÷D d”«ø±s¡+ eTT+<Óqï&É÷ »s¡>∑˝Ò<äT. #˚ùd neø±X¯eTT+<äì düe÷#ês¡+. eTs√yÓ’|ü⁄ Hêj·Tø£‘·« bÕs¡Tÿ≈£î Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ñqï 13 ¬s’H√kÕs¡T\T ≈£L&Ü ˙≥ e÷s¡TŒô|’ ;CÒ|” Ç|üŒ{Ï es¡≈£î n~Ûø±]ø£+>± m˝≤+{Ï eTTì–b˛j·÷sTT. 465 Vü‰>¥ &ûs¡T¢ ñ+&É>±, yê{Ï˝À 80 Á|üø£≥q #˚j·T˝Ò<äT. eTTK´eT+Á‹ &Ûç©¢˝À n~ÛcÕºq+‘√ uÛÒ{° XÊ‘·+ <äTs¡às¡D+ #Ó+<ësTT. n~Ûø±s¡T\ ‘êC≤ >∑D≤+ø±\ nsTT #·]Ã+∫q ‘·sê«‘˚ @<Ó’Hê ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ Á|üø±s¡+.. 10 kÕ«+|t &ûs¡T¢, 28 yÓ’˝Ÿ¶ uÀsY‡, ◊<äT bÕs¡Tÿ ô|’Hé, ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤ø£e÷+&é |æ\T|ü⁄‘√ dü<ëq+<ä>ö&É 16 kÕ+ãs¡T¢, ¬s+&ÉT ô|’<∏ëHé\T, eTs√ ¬s+&ÉT n&É$ <äTqï\T &Ûç©¢ ãj·T˝Ò›sês¡T. Ç|üŒ{Ïπø Äj·Tq sêJHêe÷ ˝ÒK dæ<äΔ+ es¡<ä˝À¢ ∫øÏÿ ≈£qTïeTTXÊsTT. n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ #˚düT≈£îHêïs¡ì düe÷#ês¡+. n+‘·≈£îeTT+<äT Äj·Tq ø±s¡D+>±H˚ Ç+‘· ô|<ä› qwüº+ »]–+<äì Äs√|üD\T MT&çj·÷‘√ Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ ‘·|üŒ<äì Ksê¬s’b˛e&É+, yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. es¡<ä u≤~Û‘·T\ô|’ Á|ü<Ûëq <äèwæº eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ô|’ ~>±*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=q&É+‘√ Äj·Tq πø+ÁBø£]+∫q n~Ûø±s¡T\T.. bÕs¡Tÿ˝À ñqï »+‘·Te⁄\ yÓ’sê>∑´+ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ;CÒ|” n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ ‘·q≈£î dü+>∑‹ eT]∫b˛j·÷s¡T. p n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü es¡<ä u≤~Û‘· •s√<Ûës¡´eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT ø±s¡´ø£s¡ÔqT e÷Á‘·y˚Tqì, ÁbÕ+‘ê˝À¢ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\ ø√dü+ yÓfi¯¢>±... M{Ï Hêj·T≈£î&ÉT #Óù|Œ e÷≥qT ø±s¡´ø£s¡Ô>± ‘êqT dü+>∑‹|ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yês¡T ø£s¡Tej·÷´s¡T. B+‘√ ô|<ä› $Hê*‡+<˚qHêïs¡T. j·T&É÷´s¡|üŒ #Ó|æŒ+~ ‘êqT bÕ{ÏkÕÔqì yÓTT‘·Ô+˝À »+‘·Te⁄\T eTè‹ #Ó+<ësTT. B+‘√ y˚T˝Àÿqï #ÓbÕŒs¡T. bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î &Ûç©¢øÏ n~Ûø±s¡T\T $T>∑‘ê yê{Ïì ‘·s¡*+#˚ Á|üj·T‘·ï+ yÓfi¯¢qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nsTT‘˚ es¡<ä Ç+ø± ñ<äèΔ‘·+>± ñ+&É&É+‘√ ÁbÕD qwüº+ eT]+‘· ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‘·<äT|ü] ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. n$˙‹ nH˚~ eTs√yÓ’|ü⁄ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q p, n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T ø±´q‡sY ˝≤+{Ï<äì Á|üB|t≈£îe÷sY nHêïs¡T. >∑‘· ¬s+&˚fi¯ó¢>± es¡<ä˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï ÁbÕDT\qT s¡øÏå+#˚ |üì˝À |ü&ܶs¡T. n$˙‹ n+X¯+ô|’ Á|ü»˝À¢ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+<äHêïs¡T. kÕúì≈£î\ kÕj·T+‘√ 126 Vü≤>¥ &ûs¡T¢, ¬s+&ÉT ¬s’H√kÕsY |æ\¢\T, Á|ü‹ XÊK˝Àq÷ n$˙‹ ù|s¡T≈£îb˛sTT+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉT @qT>∑T |æ\¢\T, Hê\T>∑T õ+ø£\qT s¡øÏå+#ês¡T. pHé n$˙‹ì m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î Á|ü»\T #Ó’‘·q´e+‘·+ ø±yê\ì 26 qT+∫ bÕs¡Tÿ es¡<ä˝À¢H˚ ∫≈£îÿø=ì ñ+~.

wü≥ºsYπø |ü>±Z\T

ns¡T<Ó’q eT÷>∑Jyê\T

ìy˚~ø£ n+<ëπø |ü]o*kÕÔ+

πø+Á<ä e÷J eT+Á‹øÏ

<äTs¡<äèwüºø£s¡+: X¯+ø£sYsêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): @≠s¨dsºΩ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Li≤R∂gS ¨sáV™´s≤R∂Li μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRi™´sV¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ zms.aRPLiNRPL`iLS™´so @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠dsLjiNTP ©y˘∏R∂V xqs•¶¶¶∏R∂VLi @Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s DªRΩÚLRiV*á©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @≠s¨dsºΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs ™yLji ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡VN][™yá¨s, @≠s¨dsºΩNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s 26 —¡.J.á©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s aRPLiNRPL`i LS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsLjiNTP ©y˘∏R∂Vxqsx§¶¶¶∏R∂VLi @Liμj∂ryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li @≠s¨dsºΩNTP, ™´sVμÙR∂ªRΩV xmsáVNRP≤R∂Æ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ «¡∏R∂VLiºΩ DªRΩ=™yá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s aRPLiNRPL`iLS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV FyLÌki LSxtÌsQ˚ NRP≠sV…‘¡NTP, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW GHzqszqs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂NTP ¤Õ¡[≈¡ LSzqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™sFs£qs |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`i ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ øR¡¨sF°π∏∂[V ™´sLRiNRPV FyLÌki N][xqsLi, FyLÌki @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS aRPLiNRPL`iLS™´so gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ \Æ™sFs£qs lLiNRP‰Ã¡ NRPxtÌsQLiª][ GLRiˆ≤T∂©´s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı NRPW÷¡ËÆ™s[∏R∂V™´sV¨s }msL]‰©´s≤R∂Li @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV.

{°&û|” eÁØ. . ;d”\ô|’ >∑T] ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À n‹ô|<ä› kÕe÷õø£ es¡ZyÓTÆq ;d”\qT Äø£]¸+#˚+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ rÁe+>± Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. Ä bÕغøÏ <ä÷s¡yÓTÆq ;d”\qT eT∞fl ‘·eTyÓ’|ü⁄≈£î ‹|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î {°&û|” uÛ≤Ø m‘·TÔq ø£düs¡T‘·TÔ #˚k˛Ô+~. m˙ºsêe÷sêe⁄ ø=‘·Ô>± sê»ø°j·T bÕغ kÕú|æ+∫q Hê{Ï qT+∫ yÓTTqï{Ï es¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ;d”\≈£î n+&É>± ì*∫+~. ø±˙ e÷]q sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À ;d” z≥s¡T¢ Áø£y˚T|æ bÕغøÏ <ä÷s¡eTe⁄‘·÷ e#êÃs¡T. BìøÏ nH˚ø£ s¡ø±˝…’q ø±s¡D≤\T ñqï|üŒ{Ïø° ;d”\qT Äø£]¸+#·&É+˝À bÕغ $|òü\eTsTT+~. eTTK´eT+Á‹>± sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ yÓTT<ä{ÏkÕ] u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q ‘·s¡Tyê‘· ;d” dü+πøåeT+ ô|’H˚ Á|ü<Ûëq+>± <äèwæº ô|{Ϻ ã&Ó®{ŸqT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚dæ ;d” esêZ\≈£î <ä>±Zs¡j·÷´s¡T. ;d”\qT ‘·eTyÓ’|ü⁄ ‹|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î sê»ø°j·T|üs¡+>± rdüT≈£îH˚ ìs¡íj·÷\ô|’ >∑‘· ¬s+&ÉTs√E\T>± m˙ºÄsY Á≥dtº uÛÑeHé˝À ;d” n<Ûä´j·Tq ø£$T{° #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘√+~. X¯ìyês¡+ »]–q düe÷y˚XÊìøÏ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ ;d”\≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+∫ 100 d”≥T¢ πø{≤sTT+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ;d”\ n_Ûeè~Δ ø√dü+ |ü~y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTT+#ês¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ≈£L&Ü düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ sêÁwüº ø£$T{°ì ìy˚~ø£\T |ü+bÕ\ì #·+Á<äu≤ãT bÕغ H˚‘·\≈£î dü÷∫+#ês¡T. #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ 33 XÊ‘·+ d”≥T¢ ;d”\≈£î πø{≤sTT+#˚˝≤ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTT+#ês¡T. 2014 mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q @&Ü~ eTT+<˚ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{ÏkÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº+˝À yÓTT‘·Ô+ 294 XÊdüqdüuÛ≤ kÕúHê\THêïsTT. ;d”\ ø√dü+ uÛ≤Ø Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫ Á|ü»\ eTT+<äT ñ+#·&ÜìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ dæ<äΔ|ü&ÉT‘√+~. ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·eT≈£î ;d”\T <ä÷s¡eTj·÷´s¡ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ >∑T]Ô+∫+~. á $wüj·÷ìï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT <˚y˚+<äsY>ö&é dü«j·T+>± #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ ;d”\ eT<䛑·qT ‹]– bı+<ä&ÜìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì #ÓbÕŒ*. X¯óÁø£yês¡+ »]–q düe÷y˚X¯+˝À ≈£L&Ü bÕغ ;d”\≈£î #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ 33 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#ê\ì rsêàì+#ês¡T. πø+Á<ä+˝À ;d”\ dü+πøåeT+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ eT+Á‹‘·«XÊK @sêŒ≥T #˚j·÷\ì düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTT+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ bÕغ d”ìj·Ts¡T¢ <˚y˚+<äsY>ö&é, ø±\« ÁoìyêdüT\T, |ü\Te⁄s¡T myÓTà˝Ò´\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. düe÷y˚XÊq+‘·s¡+ bÕغ H˚‘· ÁoìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;d”\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ì∫Ã+~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغj˚T nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+∫ ;d”\qT nD∫y˚düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ;d”\ô|’ ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄ <Û√s¡DÏ‘√ Ä bÕغ |üì#˚düTÔ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó<˚bÕ‘√H˚ ;d”\≈£î uÛÑ$wü´‘·Ôì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ õ˝≤¢˝À ñqï H˚‘·\‘√ ≈£L&Ü e÷{≤¢&ç ;d”\≈£î @y˚TMT #˚j·÷\H˚~ ìs¡ísTTkÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. πø+Á<ä+˝À ;d” dü+πøåeT eT+Á‹‘·« XÊKqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sê»ø°j·T+>± ;d”\qT yê&ÉT≈£î+≥Tqï sê»ø°j·TbÕغ\T ;d”\≈£î nHê´j·T+ #˚düTÔHêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.


õ˝≤¢ ÄdüŒÁ‹˝À ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± |ü]ø£sê\T ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ , «¡⁄\¤Õ¡ 7(düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsºΩL][«¡Ÿ @Æ©s[NRP™´sVLiμj∂ LRiNRPÚ ™y˘μ≥j∂ª][ —¡Õ˝ÿ AxqsVxms˙ºΩNTP ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s, ªRΩgji©´s \Æ™sμR∂˘ r¢NRPLS˘Ã¡V @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V N][…‘¡ 20áORPQáª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s LRiNRPÚ NRPLiF°Æ©s…fi xqsxmslLi[…fi ≠sVxtsQ©±s ¨sLRiWxmsπ∏∂WgRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ C ≠sVxtsQ©±s©´sV ˙≤R∂g`i NRPLi˙…‹[Õfi xqsLixqÛs xmsLjibdP÷¡Li¿¡ @©´sV™´sVºΩ B¿¡Ë©´s»˝¡LiVVæªΩ[ @©´sV¨sªRΩ˘Li AxqsVxms˙ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë ™´sLiμR∂Õÿμj∂™´sVLiμj∂ L][gRiVáNRPV r¢NRPLRi˘LigS DLi»¡VLiμR∂¨s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][ Fy»¡V μR∂LiªRΩ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ HμR∂V áORPQá LRiWFy∏R∂Váª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s FsN`P=lLi[ ≠sVxtsQ©±s \|qsªRΩLi gRiªRΩ G≤yμj∂ NSáLigS ¨sLRiWxmsπ∏∂WgRiLigS xms≤T∂ D©yı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ©y¥R∂VÆ≤∂[ NRPLRi™´s∏R∂W˘LRiV. xmsáV™´sWL˝RiV @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP æªΩ¿¡Ë©y, ªRΩgji©´s ø]LRi™´s øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. L][gRiVá r¢NRPLS˘LÛRiLi N][…˝ÿμj∂

LRiWFy∏R∂WáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xmsLjiNRPLSáV ¨sLRiWxmsπ∏∂WgRiLigS ™´sWLSLiVV. —¡Õ˝ÿ AxqsVxms˙ºΩ\|ms @»¡Vc FyáNRPVáV, B»¡Vc @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘ μ≥][LRifl”· L][gRiVá Fy÷¡»¡ aSxmsLigS ™´sWLjiLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ N][…‘¡c 20áORPQá LRiWFy∏R∂Váª][ ˝¡≤`∂ NRPLiF°Æ©s…fi xqsxmnslLi[…fi ≠sVxtsQ©±s©´sV NRPV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV @©´sV™´sVºΩ á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ L][gRiVáNRPV }qs™´sáV @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmsLjiNRPLRiLi xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ™´s}qsÚ IZNP[ ˙gRiWxmso©´sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s LRiNRPÚLi©´sV ≠s≤T∂gS ™´sVVgÊRiLjiNTP xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s ˙≤R∂g`i NRPLi˙…‹[Õfi xqsLixqÛs ≠sVxtsQ©±s xms¨sºdΩLRiV©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡, Dxmsπ∏∂WgS¨sNTP gS©´sV @©´sV™´sVºΩ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂.NRPLiF°Æ©sLi…fi ≠sVxtsQ©±s Dxmsπ∏∂WgRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ LRiNRPÚ}m˝s…fi ™´sWLjiˆ≤T∂NTP \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=©´s Àÿμ≥R∂ ªRΩxmsˆVªRΩVLiμj∂. ˙≤R∂g`i NRPLi˙…‹[Õfi @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @©´sV™´sVºΩ N][xqsLi ≠s©´sºΩxms˙ªyáV @LiμR∂¤«¡[zqs©y, NRPVLi»¡VcryNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩW NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

9,10 ‘˚B˝À¢ õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTqï d”m+ ºΩLRiVxmsºΩ «¡⁄\¤Õ¡, 7(düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ C Æ©sá 9,10™´s æªΩ[μk∂áՋ[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ B©±s ø≥yLÍji NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≠s©´s∏∫∂V øR¡Liμ`∂ aRP¨s™yLRiLi INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©sá 9™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂ViLi 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ lLi[fl”·gRiVLi»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂ViLi ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV øR¡Li˙μR∂gjiLji —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω D©´sıªRΩ FyhRiaSá ™´sμÙR∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs |§¶¶¶÷¡Fy˘≤R∂VNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. 9.05 gRiLi»¡Ã¡NRPV —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω D©´sıªRΩ FyhRiaSá \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ «¡Ljilgi[ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ= ™yá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLRiV.10.50 gRiLi»¡Ã¡NRPV Æ™sVVgji÷¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ gRiá $¨s xmnsQo≤`∂ FyLRiV‰ NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLRiª`Ω xms™yL`i, ZNP[Li˙μR∂ »¡WLji«¡Li ™´sVLi˙ºΩ xqsVÀ‹[μ`∂ NSLiª`Ω xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ NRP÷¡zqs NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáª][ NRP÷¡zqs ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 2 gRiLi»¡Ã¡NRPV ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji 2.15 gRiLi»¡Ã¡NRPV  ¡LigSLRiVFy¤Œ¡Li ¬ø¡[LRiVNRPV¨s \lLiªRΩVáª][ ™´sVVΔÿ™´sVV–¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV.  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NRP÷¡NTPLjiNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. LS˙ºΩNTP @NRP‰Æ≤∂[  ¡xqs ¬ø¡[ryÚLRiV. 10™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂ViLi 7.45 gRiLi»¡Ã¡NRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VNRPV  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji Æ™sŒÿÚLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, E˝…’ 8 2012

j·TTe‘·ô|’H˚ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ : ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô d”M Hê>±s¡T®q¬s&ç¶ NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡⁄\¤Õ¡ 7 (düTes¡íyês¡Ô):Æμ∂[aRP À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ∏R∂VV™´sªRΩ\|msÆ©s[ AμyLRixms≤T∂ DLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ \|§¶¶¶N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ —¡.≠s.©ygS LÍRiV©´s lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿ ©y˘∏R∂V}qs™yμ≥j∂NSLji Aμ≥R∂* LRi˘LiÕ‹[ rÛy¨sNRP ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ B¨s=»¡W˘…fi A£ms ¤…¡NSıá“¡ @Li≤`∂ \|qs©±s= NRPŒÿaSáՋ[ Æμ∂[aRP¨sLS¯fl·LiÕ‹[ ∏R∂VV™´sªRΩ Fy˙ªRΩ @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ©y˘∏R∂V≠s√Ïÿ©´s xqsμR∂xqsV=NRPV A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹¨s «‹[˘ºΩ ˙xms«¡*á©´s gS≠sLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æμ∂[aRP ¨sLS¯fl·Li Õ‹[ ∏R∂VV™´sªRΩ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQryÚLRi©yıLRiV. Æμ∂[aRP ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ gS¨s ≠s©yaRP©´sLiÕ‹[gS¨s ∏R∂VV™´sªRΩ μj∂ NUPáNRP Fy˙ªRΩ @©yıLRiV. N]¨sı Æμ∂[aSáՋ[ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV ™´sW©´s™´s ÀÿLi ¡VáVgS ™y≤R∂VNRPVLi»¡V©yı LRi©yıLRiV. Æμ∂[aRP ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ ∏R∂VV™´sªRΩ ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP Fy—¡…”¡™±s Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyá©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ∏R∂VV™´sªRΩ ¨sLS¯flÿ ªRΩ¯NRP , Fy—¡…”¡™±s Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyá©yıLRiV. À≥ÿLRiæªΩ[Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @ry=Li LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ∏R∂VV™´sªRΩ DμR∂˘≠sVLi¿¡ @@ry=LigRifl· xmsLjixtsQª`Ω

μy*LS LSuÌy˚¨sı xmsLjiFy÷¡LiøyLRi¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æμ∂[aRPLi @≠s¨dsºΩ xmsLS˘™´sLRifl· xqs™´sVªRΩVá˘Li OUPQfl·ªRΩ @Æ©s[ lLiLi≤R∂V ™´sVV≈¡˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV FsμR∂VL]‰Li…‹[LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yı LRiV. @≠s¨dsºΩ Æμ∂[aRP ™´sVWÕÿ÷¡ı ™´s˘QQNTPÚ ALÛjiNRP \Æ©sºΩNRPªRΩ©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩr°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Àÿ˘LiNRPVáV áV ¨sªRΩ˘NRPXªRΩ˘Q\Æ™sV©´s»˝¡V ˙xmsºΩ ø][»¡ ¨sªRΩ˘xmsμR∂LigS ≠s¨szmsxqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sV©´sLi @≠s¨dsºΩ¨s ™´sV©´s “¡™´s©´sLiÕ‹[ INRP À≥ÿgRiLigS @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s»˝¡V @≠s¨dsºΩ ≠sμ≥y©´sLigS LRiWxmsoμj∂μÙR∂VNRPVLiμR∂¨s, ¨s«ÿLiVVºdΩ Æ™sªRΩVN][‰™y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]LiμR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ NS˘’¡Æ©s…fi ™´sVLi˙ªRΩVáVgS xms¨s¬ø¡[zqs©´s ™yLRiV ≠sry*LÛRiLiª][ ˙xms«ÿ}qs™´s ¬ø¡[aSLRi¨s, NRP¨dsxqsLi Àÿ˘LiNRPV Àÿ˘¤Õ¡©±s= NRPW≤y ¤Õ¡[μR∂¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ©s[≤R∂V B»¡V™´sLi…”¡xmsLjizqÛsªRΩV áV NS©´sLS™´s¨s @©yıLRiV. g˝][ ¡Õfi ™yLjiıLig`i ª][ NRPLjigjiF°LiVV N]¨sı xqsLi™´sªRΩ=LSáՋ[ xmsLS˘™´sLRifl· xqs™´sV˘ªRΩVá˘ªRΩ Æμ∂ ¡˜ºΩ¨s @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V

FsμR∂VL][‰©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. xqsx§¶¶¶«¡ A•¶¶¶LRiLi ¨dsLRiV μ]LRiNRP¨s xmsLjizqÛsºΩ LS©´sVLiμR∂©yıLRiV. B»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV FsμR∂VL]‰¨s xmsLjiuy‰LRiLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s ÀÿμR∂˘ªRΩ ∏R∂VV™´sªRΩ \|msÆ©s[ DLiμR∂©yıLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩxqsøR¡ËáªRΩ , ™´s˘QQNTPÚªRΩ* bdPáLi |msLiF~μj∂LiøR¡VN][™yá¨s ˙NRP™´sVbPORPQfl· , xms»Ì¡VμR∂áª][Æ©s[ Fs»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms©y Aμ≥j∂gRi≠sVLiøR¡ ™´søR¡Ë¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. NRPŒÿaSá ≠sμy˘LÛRiVáV xqsL_©´s ™´sWLÊRiLiÕ‹[ μj∂aS ¨slLÙi[aRP˘Liª][ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ D©´sıªRΩ ™´s˘NRPVÚáVgS Fsμj∂lgi[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiV ry™´sW—¡NRP ÀÿμR∂˘ªRΩª][ xqs™´sW«ÿ¨sNTP ªRΩ©´s xmsLjiμ≥j∂ Æ™s[VLRi ¬ø¡[ªRΩ\Æ©s©´s xqs•¶¶¶∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. r~LiªRΩ ÕÿÀ≥œ¡Li N]LiªRΩ ™´sW©´sVNRPV¨s ªRΩ©´s øR¡V»Ì¡V ™´so©´sı xqs™´sW«ÿ¨sNTP ˙xmsºΩ™yLRiV ªRΩ©´s ™´sLiªRΩV }qs™´s ©´sLiμj∂Liøyá¨s @©yıLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩ «ÿºdΩ∏R∂VÀ≥ÿ™y¨sı |msLiF~μj∂LiøR¡VNRPV¨s ™´sV©´s xmspLki*NRPVáV @Liμj∂Li¿¡©´s ™´sWLÊRiμR∂ LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ©´s≤R∂™yá©yıLRiV.

düqï_j·T´+ô|’ düsêÿsY ˝Ò≥T ìs¡íj·T+ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, «¡⁄\¤Õ¡7(düTes¡íyês¡Ô): xqs©´sı’¡∏R∂V˘Li ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáZNP[ ≠s˙NRPLiVVLiøyá©´sı xqsLS‰L`i ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms |msμR∂≠s ≠sLRiVxqsVÚ©yıLRiV. ’¡∏R∂V˘Li FsgRiV™´sVªRΩVáNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ @©´sV™´sVªRΩVáV B™´s*≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ’¡∏R∂V˘Li |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´sı ≠sÆμ∂[aSáNRPV FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[aSLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ BxmsˆV ≤R∂V ≠sVÃ˝¡L˝RiV |msμÙR∂gS @™´sV¯NSáV ¬ø¡[}qs xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. N]μÙj∂ rÛyLiVVÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ’¡∏R∂V˘Li @™´sV¯NSáV rygRiVªy∏R∂V¨s rÛy¨sNRP ™y˘FyLRiV áV @Li»¡V©yıLRiV. ’¡∏R∂V˘Li FsgRiV™´sVªRΩVáNRPV @™´sNSaRPLi B™´s*NRP™´sVVLiμR∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™sáV™´s≤T∂ DLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™s[VáV «¡Ljigji DLiÆ≤∂[μR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. ≠sVÃ˝¡L˝RiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP B¿¡Ë©´s ¤Õ¡≠ds, NRPxqÌsLi ≠sV÷˝¡Lig`i ¬ø¡[zqs©´s μ≥y©´s˘Li xmsLji™´sWflÿ¨sı ¡…Ì”¡ ’¡∏R∂V˘Li LRi™yflÿNRPV xqsLS‰LRiV @©´sV™´sVºΩLi ¿¡Liμj∂. F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ B¿¡Ë©´s xmsLji¯»˝¡ Æ™s[VLRiNRPV C G≤yμj∂ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 45,793 Æ™sV˙…”¡N`P»¡©´sVıá ’¡∏R∂V˘Li BªRΩLRi LSuÌy˙áNRPV ªRΩLRi÷¡F° LiVV©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≠sÆμ∂[aSáZNP[ NSNRPVLi≤y BªRΩLRi LSuÌy˙áNRPV NRPW≤y ’¡∏R∂V˘Li LRi™yflÿ @™´soª][Liμj∂. ™´sVμ≥R∂˘˙xmsÆμ∂[a`P, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚, NRPLSı»¡NRP, ªRΩ≠sV Œœ¡©y≤R∂V, DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P ªRΩμj∂ªRΩLRi LSuÌy˙áNRPV \lLi¤Õ¡[* ™y˘gji©˝´s μy*LS ’¡∏R∂V˘Li ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. ≠sVÃ˝¡LRiV ¤Õ¡≠dsNTP B¿¡Ë©´s ’¡∏R∂V˘LiÕ‹[ 25 aSªRΩLi LRi™yflÿ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VgS @©´sV™´sVºΩLiøyLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sVÃ˝¡L˝RiNRPV BÆ©s=Li…‘¡™±s xms¥R∂NS¨sı @™´sVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. NRPxqÌsLi ≠sV÷˝¡Lig`i ¬ø¡[zqs©´s μ≥y©´s˘LiÕ‹[ 50 aSªRΩLi ’¡∏R∂W˘¨sı FsgRiV™´sVªRΩVáV ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ≠dsáV NRP÷¡ˆLi¿¡LiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. . F¢LRi xqsLRixmnsLSá NRP≠sVxtsQ©´sL`i @©´sV™´sVªRΩVá Æ™s[VLRiNRPV, —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s zqs≠sÕfi xqsxm˝s∏∫∂V @μ≥j∂NSLRiVáV ’¡∏R∂V˘Li

LRi™yflÿNRPV xmsLji¯»˝¡V «ÿLki ¬ø¡[ryÚLRiV. BÕÿ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 38,745 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ’¡∏R∂V˘Li BªRΩLRi Æμ∂[aSáNRPV FsgRiV™´sVªRΩLiVV˘Liμj∂. BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ NSNTP©y≤R∂, ¬ø¡\Æ©sQı J≤R∂lLi[™´soNRPV LRi™yflÿ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV xmsLji¯»˝¡V BøyËLRiV. {qsF°LÌRiVNRPV μR∂gÊRiLRigS D©´sı —¡Õ˝ÿáª][ F°÷¡ËæªΩ[ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ≠sÆμ∂[aSáNRPV FsgRiV™´sVªRΩπ∏∂[V˘ ’¡∏R∂V˘Li ªRΩNRPV‰Æ™s[©´s¨s ≠sVÃ˝¡L˝RiV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ’¡ ∏R∂V˘Li FsgRiV™´sVªRΩVáNRPV xqsLS‰LRiV ˙gki©±s zqsgRiıÕfi B™´s*≤R∂Liª][ ≠sVÃ˝¡L˝RiV, ¡≤y ™y˘FyLRiVáNRPV xmsLi»¡ xmsLi≤T∂©´s»˝¡LiVVLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ NSμR∂V, BªRΩLRi LSuÌy˙á NRPV, NSNTP©y≤R∂, ¬ø¡\Æ©sQı J≤R∂ lLi[™´soá μy*LS ≠sÆμ∂[aSáNRPV ’¡∏R∂W˘¨sı ªRΩLRi÷¡xqsV Ú©yıLRiV. {qs«¡©´sVÕ‹[ μ≥y©´s˘™´sVLiªy \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ D©´sıxmsˆV≤R∂V xqsLS‰LRiV LRi™yflÿNRPV ALiORPQáV |ms…Ì”¡Liμj∂. μk∂Liª][ μ≥y©y˘¨sNTP NRP¨dsxqs ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi μR∂NRP‰ ¤Õ¡[μR∂V. μ≥y©´s˘Li  ¡≤y ™y˘FyLRiVáV, ≠sVÃ˝¡L˝Ri ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[NTP Æ™sŒ˝œ¡gSÆ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ’¡∏R∂V˘Li LRi™yflÿNRPV æªΩLRi¤Õ¡[zmsLiμj∂. xqsLS‰LRiV ºdΩxqsVNRPV©´sı C ¨sLÒRi∏R∂VLi ≠sVÃ˝¡ L˝RiNRPV,  ¡≤y ™y˘FyLRiVáNRPV NSxqsVáV NRPVLjizmsxqsVÚLi≤R∂gS, ALRiVgSáLi ˙aRP≠sVLi¿¡ μ≥y©´s˘Li xmsLi≤T∂Li¿¡©´s \lLiªRΩ©´sıNRPV ™´sW˙ªRΩLi NRP¨dsıŒ˝œ¡ß ≠sVgji÷¡ËLiμj∂. ’¡∏R∂V˘Li FsgRiV™´sVªRΩVáNRPV æªΩLRi¤Õ¡[xms≤R∂Li rÛy¨sNRP ™´sWlLi‰…fi\|ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™y¨sı øR¡Wxms ≤R∂Liª][ ’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáV @™´sWLiªRΩLi |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ ry™´sW©´sV˘ áV xqs©´sı’¡∏R∂V˘Li N]©´s¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩNTP μj∂gRi«ÿLjiF°ªRΩV©yıLRiV. ZNP[™´sáLi INRP…‘¡ lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[Æ©s[ μ≥R∂LRiáV FsgRiÀÿNRP≤R∂Li Æ™s©´sVNRP @˙NRP™´sV LRi™yflÿ, NRPX˙ºΩ™´sV N]LRi ªRΩ xqsXztÌsQxqsVÚ©yıLRiÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. xqsLS‰LRiV ≠sVÃ˝¡L˝Ri ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV xmsNRP‰©´s ¤À¡…Ì”¡, ry™´sW©´sV˘Ã¡NRPV ’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáV @LiμR∂V Àÿ»¡VÕ‹[NTP æªΩ¬ø¡[ËÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂.

sêj·T\ ‘Ó\+>±D‘√

bÕ\eT÷s¡Tπø qwüº+ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, «¡⁄\¤Õ¡ 7(düTes¡íyês¡Ô): ∏R∂Vá æªΩáLigSfl· ™´s}qsÚ, ™´sVVLiμR∂VgS ©´sxtÌsQ F°π∏∂[Vμj∂ Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿπ∏∂[V©´s¨s …‘¡c¤«¡[G{qs —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LS¤«¡[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· B™y*á¨s ZNP[Li ˙μR∂Li ˙xmsºΩFyμj∂xqsVÚLiμR∂¨s ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚá©´sV A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. NRPLRiWıáV, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿá©´sV æªΩáLigS fl·Õ‹[ NRP÷¡zmsæªΩ[ ™´sVLjiLiªRΩ FsNRPV‰™´sgS Fyá™´sVW LRiV —¡Õ˝ÿ ©´sxtÌsQF° ªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰ ©yıLRiV. LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl·©´sV Fs…Ì”¡xmsLji qÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW IxmsˆVNRPVÆ©s[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s, 1956 ©y…”¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ª][ NRPW≤T∂©´s xmsμj∂ —¡Õ˝ÿá æªΩáLigSfl· ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NS™yá¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´s¬ø¡[Ë™´sLRiNRPV DμR∂˘™´sW ¨sı A}ms ˙xmsxqsZNP [Ú¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Æ≤∂≤`∂ rÌ°lLi[«fiÕ‹[ D©´sı ©ygSLÍRiV©´s rygRiL`i ¨ds…”¡¨s NRPXuÌy Æ≤∂ÕÌÿNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRi¨s, Bμj∂ μyLRiVfl·\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂V™´sV¨s @©yıLRiV. æªΩáLigS fl·NRPV @©´sVNRPWáLigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı {qs{msH¨s ¤«¡[G{qsÕ‹[NTP A•¶¶¶*¨sLiøyá¨s N][LSLRiV.

$<äT´‘Y ø√‘·\≈£î ìs¡düq>± ¬s’‘·T\ <Ûäsêï

f…+&ÉsY e´eVü‰s¡+‘√ Ä–q >∑T&É¢ düs¡|òüsê

C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ì*∫b˛sTTq Á{≤|òæø˘

≈¡™´sV¯Li, «¡⁄\¤Õ¡ 7(düTes¡í yês¡Ô): @LigRi©±s™y≤U∂ ZNP[Li˙μy á NRPV N][≤T∂gRiV≤˝R∂ xqsLRixmnsLSÕ‹[ lLi[»¡V ™´s˘™´s•¶¶¶ LRiLi NSryÚ ™´sVVμj∂Lji FyNS©´s xms≤T∂Liμj∂. ™y˘FyLRiVáV N][LÌRiVNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][ xqs™´sVxqs˘ @xmsLji xtsQ‰QXªRΩLigS ªRΩ∏R∂WLRi LiVV˘Liμj∂. lLi[»¡V |msLi¬ø¡[ @μ≥j∂ NSLRiLi rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRiVá ¬ø¡[ºΩÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ CÆ©sá 1©´sVLi¿¡ @LigRi©±s™y ≤U∂ ZNP[Li˙μyáNRPV gRiV≤˝R∂ xqsLRixmnsLS AgjiF°LiVVLiμj∂. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ N][LÌRiV ≠s™yμR∂Li æªΩ[¤Õ¡[™´sLRiNRPV @LigRi©y*≤U∂ ZNP[Li˙μyáNRPV N][≤T∂gRiV≤˝R∂V @LiÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ H{qs≤U∂Fs£qs D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ø]LRi™´s ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi @π∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. lLi[»¡V ≠s™yμR∂Li BÕÿ DLi¤…¡[ gRiªRΩ G≤yμj∂ xqsLRixmnsLSμyLRiVáª][ NRPVμR∂VLRiVËNRPV©´sı NSLi˙…ÿNÌRPV C G≤yμj∂ ™´sWLjiË 30ª][ ™´sVVgjizqsF°LiVVLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiV≤˝R∂ xqsLRixmnsLSNRPV H{qs≤U∂Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV N]ªRΩÚgS ¤…¡Li≤R∂L˝RiV zms÷¡øyLRiV. rÛy¨sNRP N][≤T∂gRiV≤˝R∂ DªRΩˆºΩÚμyLRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V C ¤…¡Li≤R∂L˝RiÕ‹[ FyÕÊ‹©yá¨s ¨s ¡Liμ≥R∂©´s ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li ≠s™yμyxqsˆμR∂\Æ™sVLiμj∂. C ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV xqs™yÕfi ¬ø¡[xqsWÚ «ÿºdΩ∏R∂V N][≤T∂gRiV≤˝R∂ xqsLixmnsVLi N][LÌRiVNRPV Æ™s◊˝¡Liμj∂. ¬ø¡[}qsμj∂ ¤Õ¡[NRP @μ≥j∂NSLRiVáV gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı μ≥R∂LRiá ˙xmsNSLRiÆ™s[V FyªRΩ NSLi˙…ÿNÌRPL`iª][ «¡⁄©±s 30 ™´sLRiNRPV N][≤T∂gRiV≤˝R∂V xqsLRixmnsLS ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi lLi[»˝¡V |msLRigRi»¡Liª][ FyªRΩ μ≥R∂LRi gji»Ì¡VÀÿ»¡V NSμR∂¨s, c ≠s™yμR∂Li æªΩ[¤Õ¡[™´sLRiNRPV ªy™´sVV N][≤T∂gRiV≤˝R∂V xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂Æ™s[V @LiVV©y.. N][≤T∂gRiV≤ÔR∂VNRPV LRiW.3.80\|msxqsáV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s H{qs≤U∂Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 15 H{qs≤U∂Fs£qs ˙Fy¤«¡NÌRPVá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 3600 @LigRi©±s™y≤U∂ ZNP[Li˙μyáV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. 1.50 áORPQá ™´sVLiμj∂ zmsÃ˝¡Ã¡V C ZNP[Li˙μyáNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. ™yLS¨sNTP lLiLi≤R∂V gRiV≤˝R∂V ø]xmsˆV©´s ™yLS¨sNTP 3 áORPQáV, Æ©sáNRPV 12 áORPQá ™´sLRiNRPV zmsÃ˝¡Ã¡NRPV gRiV≤˝R∂ xmsLizmsfl‘· «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ H{qs≤U∂Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV N][≤T∂gRiV≤ÔR∂V N]©´sVg][áV LRi™yflÿ NRPáVxmsoN]¨s LRiW. 3.25 \|msxqsáV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[™yLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi gRiV≤ÔR∂V μ≥R∂LRi LRiW. 3áNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. LRi™yflÿ ≈¡LRiVËáV NRPW≤y NRPáVxmsoNRPV¨s LRiW.3.80 ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ™y˘FyLRiVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

NRP≤R∂xms, «¡⁄\¤Õ¡ 7(düTes¡íyês¡Ô): NRPlLiLi…fi N][ªRΩNRPV ¨sLRixqs©´sgS \lLiªRΩVáV L][Æ≤Ô∂NS‰LRiV. @˙xmsNRP…”¡ªRΩ N][ªRΩá©´sV FsºΩÚÆ™s[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ aRP¨s™yLRiLi NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ ¿¡LiªRΩN]™´sV¯μj∂Æ©sı xqsÀfi}qÌsxtsQ©±s FsμR∂V»¡ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV μ≥R∂LSıNRPV μj∂gSLRiV. \lLiªRΩVáNRPV G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ D¿¡ªRΩ NRPlLiLi…fi B™y*á¨s, N][ªRΩá©´sV FsºΩÚÆ™s[∏R∂Wá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω @μ≥j∂NSLRiVá ºdΩLRiVNRPV ¨sLRixqs©´sgS NRP≤R∂xms, ¿¡ªRΩWÚLRiV, «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms LSryÚL][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. \lLiªRΩVáNRPV ©´søR¡Ë¤«¡}msˆLiμR∂VNRPV @NRP‰≤T∂NTP ™´s¿¡Ë©´s ≤T∂B xqsVlLi[£tsQ©´sV \lLiªRΩVáV øR¡V»Ì¡V™´sVV…ÌÿLRiV. NRPlLiLi…fi N][ªRΩá\|ms A∏R∂V©´sVı ¨sáμk∂aSLRiV. NRPlLiLi…fi©´sV xqs˙NRP™´sVLigS xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s, ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi≠sVLi øy÷¡=Liμj∂gS ≤T∂B \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡zmsˆ©´sxmsˆ…”¡NUP ™yLRiV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms \lLiªRΩVá ALiμ][Œœ¡©´sª][ LRix§¶¶¶μyLjiNTP BLRiV\Æ™sxmsoá À≥ÿLkigS ˙…ÿzmnsN`P ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS \lLiªRΩV xqsLixmnsVLi Æ©s[ªRΩáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≈¡Lki£mns xmsLi»¡NRPV G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω B¿¡Ë ºdΩLRiVªy™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, A \Æμ≥∂LRi˘Liª][Æ©s[ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVVLiμR∂VgS ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y FsxmsˆV≤R∂Vxms≤T∂æªΩ[ @xmsˆV≤R∂V NRPlLiLi…fi N][ªRΩ ≠sμ≥j∂xqsV Ú©yıLRi¨s, NRPlLiLi…fi xqsLRixmnsLSÕ‹[ |§¶¶¶øR¡V˪RΩgÊRiVá NSLRifl·LigS ≠sμR∂V˘ª`Ω Æ™sW»¡L˝RiV NS÷¡F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡VgS \lLiªRΩVáNRPV ™´s˘™´sry∏R∂V @™´sxqsLSá N][xqsLi G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂ FsNRPV‰™´sgS ¤Õ¡[¨s CL][«¡ŸÕ˝‹[ NRPW≤y \lLiªRΩVáNRPV G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ NRPlLiLi…fi xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[LS @¨s ™yLRiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¨sáμk∂aSLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigSÆ©s[ \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°™y÷¡= ™´sr°ÚLiμR∂¨s ™yLRiV @©yıLRiV. NRPlLiLi…fiN][ªRΩá ™´sÃ˝¡ Æ™s[zqs©´s xmsºΩÚ xmsLi»¡, ™´sLji©yL˝RiV Æμ∂ ¡˜ºΩ©yı∏R∂V¨s, μk∂¨sNTP ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Fs¨sıÀÿμ≥R∂áV ™´s¿¡Ë©y LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ D¿¡ªRΩ NRPlLiLi…fi BryÚ™´sV ¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı ™´sW»¡Ã¡V @™yxqsÚ™´s™´sV¨s, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FsNRP‰≤y G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s NRPlLiLi…fi©´sV ≠sμR∂V˘ª`ΩaS≈¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sL˝RiORPQ ˘Li ≠ds≤T∂ \lLiªRΩV xqsLiZOP[Q™´sVLi\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿá¨s, ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ ºdΩ˙™´s ¨sLRixqs©´s FsμR∂VL][‰™y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ™yLRi©yıLRiV. ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı \lLiªRΩVá©´sV @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ xmsLizmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s F°÷d¡xqsVáNRPV, \lLiªRΩVáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ºdΩ˙™´s ™ygS*μR∂Li «¡LjigjiLiμj∂. @ºΩNRPxtÌsQLi ≠dsVμR∂ \lLiªRΩVá©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLRiV™yªRΩ ˙…ÿzmnsN`P©´sV ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS NRPW≤y \lLiªRΩVáV NRPlLiLi…fi xqsLRixmnsLS\|ms ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ @NRP‰≤R∂NRP‰≤R∂ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NRPlLiLi…fi xqs™´sVxqs˘ BÕÿlgi[ DLi¤…¡[ \lLiªRΩVá A˙gRi•¶¶¶¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiVLji NS™y÷¡= ™´sxqsVÚLiμj∂.

3

u≤düs¡ Ä\j·T n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÜŒ≥T : myÓTà˝Ò´

¬s’‘·T\qT yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï nø±\ eTè‘·T´e⁄

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, «¡⁄\¤Õ¡7(düTes¡íyês¡Ô): ÀÿxqsLRi xqsLRixqs* ºΩ Aá∏R∂W¨sı @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ªRΩ©´s™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ™´sVV¥][Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≤yNÌRPL`i Fs£qs. Æ™s[fl·Vg][FyÕÿøyLji ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ BNRP‰≤R∂ @Æ©s[NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. aRPªyÀÙÿá øR¡Lji˙ªRΩ NRP÷¡gji©´s ÀÿxqsLRi xqsLRixqs*ºdΩÆμ∂[≠s Aá∏R∂VLi Æ™s[μR∂™y˘xqsV¨s xqsXztÌsQgS xmsoLSflÿáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. G…ÿ áORPQá xqsLi≈¡˘Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ @™´sV¯ ™yLji xqs¨sıμ≥j∂Õ‹[ ªRΩ™´sV ¿¡©yıLRiVáNRPV @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqsLi ¬ø¡[LiVVryÚLRiV. À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ G…ÿ ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigji F°ªRΩVLi≤R∂gS @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS GLSˆ»˝¡V xqsLjiF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sxqsºΩgRiXx§¶¶¶Ã¡ N]LRiªRΩ, xqsLjixms≤R∂¨s @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqs ™´sVLi»¡FyáV, NRPW˘Q\¤Õ¡©˝´sV, ¨ds…”¡N]LRiªRΩ ªRΩμj∂ªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡V À≥œ¡NRPVÚáNRPV B ¡˜Liμj∂gS ™´sWLSLiVV. DªRΩ=™yáV, xmsLi≤R∂gRiá LRiμÙk∂ xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ xmsLjizqÛsºΩ μyLRiVfl·LigS DLi»¡VLiμj∂. μR∂OTPQfl· À≥ÿLRiªy™´s¨sÕ‹[ G\ZNPNRP xqsLRixqs*ºdΩ ZOP[Q ˙ªRΩLi NS™´s≤R∂Li, G…ÿ À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ |msLjigjiF°ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ @LiμR∂VNRP©´sVgRiVfl·LigS ZOP[Q ˙ªy¨sı @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLRiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ ÀÿxqsLRi ZOP[Q ˙ªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ™´sWxqÌsL`iF˝y©±s zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μk∂Liª][ ¨sμ≥R∂Vá ≠s≤R∂ ¡VμR∂áª][ Fy»¡V NSLRi˘˙NRP™´sWáV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s ¬ø¡[xms¤…Ì¡[Õÿ ªRΩ©´s™´sLiªRΩVgS ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[ryÚ©´s¨s øyLji @©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡ aSaRP*ªRΩ xmsLjiuy‰LS¨sNTP Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV Aá∏R∂V @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøy LRiV. Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ øR¡LRiËáV «¡LjiFyLRiV. .Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ LRiWF~Liμj∂Li¬ø¡[  ¡Xx§¶¶¶ª`Ω ˙xmsflÿ◊¡NRPÕ‹[ ZOP[Q ˙ªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡ aSaRP*ªRΩ xmsLjiuy‰LS¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRiV. gRiμR∂Vá N]LRiªRΩ ¨s™yLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV À≥ÿLkirÛyLiVVÕ‹[ @¥j∂ºΩgRiX•¶¶¶Ã¡V ¨sLji¯ryÚLRiV. Aá∏R∂VLiÕ‹[ BLRiVNRPVgS ™´sWLji©´s @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqs ™´sVLi»¡FyáNRPV xmsLjiuy‰LRiLigS xmsoxtsQ‰Ljifl”·¨s xmsp≤T∂Ë @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqs ™´sVLi»¡FyáV ¨sLji¯ryÚLRiV. @™´sV¯™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP ¨sLkiOTPQLi¬ø¡[ À≥œ¡NRPVÚá N][xqsLi xqsNRPá ™´sxqsªRΩVáª][ NRPW≤T∂©´s NRPW˘ NSLi|m˝sN`P=áV ¨sLji¯ryÚLRiV. ≠ds…”¡ª][Fy»¡V Aá∏R∂V LRiORPQfl·NRPV, FyLji‰Lig`i, ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRiV. À≥œ¡NRPVÚáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı BªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP \|qsªRΩLi øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠ds…”¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV FsLiªRΩNSáLi xms≤R∂VªRΩVLiμ][ ˙xmsNRP…”¡Liøy÷¡= DLiμj∂. ¨sLÙRiVxtÌsQ ˙xmsflÿ◊¡NRPª][ Fy»¡V, NSÕÿ©´sVgRiVfl·LigS xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ªRΩ©´s™´sLiªRΩV ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[ryÚ©´s¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ øyLji æªΩ÷¡FyLRiV.

Æ™sVμR∂N`P, «¡⁄\¤Õ¡ 7(düTes¡íyês¡Ô): @NSá ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤R∂VªRΩV©´sı \lLiªRΩVá©´sV AμR∂V NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV FsÕÿLi…”¡ ry∏R∂VLi @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ Fs©Ø[ı NRPV»¡VLiÀÿáV @©yμ≥R∂á™´soªRΩV©yıLiVV. \lLiªRΩV øR¡¨sF°æªΩ[ AxmsμR∂˜Liμ≥R∂V ÕÿLi…”¡ xms¥R∂NSáV NRPW≤y AμR∂VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsμ≥y©´sLigS F~áLixms©´sVÕ˝‹[ ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sV©´sxmsˆV≤R∂V Fy™´sVVáV, æªΩ[Œ˝œ¡ß, ™´sL<SNSáLiÕ‹[ zms≤R∂VgRiVFy»¡VNRPV FsLiμR∂L][ ¡Ã¡™´soªRΩV©yıLRiV. ≠sxtsQxqsLSˆÃ¡ NS»¡VNRPV gRiV\lLi øR¡¨sF°ªRΩV©´sı ™yLjiÕ‹[ @μ≥j∂NRPaSªRΩLi \lLiªRΩV¤Õ¡[ DLi»¡V©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V ZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[¨s xms¿¡ËNRP  ¡∏R∂VŒ˝œ¡ª][ Fy»¡V FsLi≤R∂VgRi≤ÔT∂ ™y™´sVVÕ˝‹[ \|qsªRΩLi Fy™´sVVáV \lLiªRΩVá©´sV ªRΩLRiøR¡VgS NS¤…¡[xqsVÚLi…ÿLiVV. @LiVVæªΩ[ Fy™´sVVÕ˝‹[ N]¨sı «ÿªRΩV¤Õ¡[ ≠sxtsQLi NRP÷¡gjiD©´sıxmsˆ…”¡NUP ≠sxtsQLi¤Õ¡[¨s Fy™´sVVáV NRPLRi¿¡©y À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiV\lLi øR¡¨sF°LiVV©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV©yıLiVV. LS˙ºΩLi ¡™´sŒ˝œ¡ß NRPxtÌsQxms≤R∂VªRΩV©´sı \lLiªRΩVáNRPV F~áLi gRi»˝¡Õ‹[ @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y NRPuÌy¤Õ¡[ FsμR∂VLRi ™´soªRΩV©yıLiVV. ™´sL<SNSáLiÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsºΩORPQfl·Li ˙Fyfl·gRiLi≤R∂Æ™s[V. F~áLi xms©´sVÕ˝‹[ ¨s™´sV gRiı™´sVπ∏∂[V˘ \lLiªRΩVáNRPV ≠sxtsQxqsLSˆÃ¡V ©´sVLi¿¡, DLRiV™´sVVáV, Æ™sVLRiVxmsoáª][ Fy»¡V ™´sL<RiLi Æ™s[Œœ¡Õ˝‹[ zms≤R∂VgRiVFy»¡Vc ©´sVLi¿¡ ˙xms™´sWμR∂Li F~Li¿¡Li DLiμj∂. LS˙ºΩxmsp»¡ À‹[LRiVÀÿ™´soá ™´sμÙR∂NRPV Æ™s¤Œ˝¡[ \lLiªRΩVáNRPV Æ©s[á\|ms DLiÆ≤∂[ ≠sμR∂V˘ª`Ω \Æ™sL˝Ri ©´sVLi¿¡, xmsLi»¡Ã¡©´sV ¿d¡≤R∂{ms≤R∂á ©´sVLi¿¡ NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ xmsoLRiVgRiV™´sVLiμR∂Vá ©´sVLi¿¡ \lLiªRΩVá ˙FyflÿáNRPV ™´sVVxmsˆV ™y…”¡÷˝¡ª][Liμj∂. lLi[LiVVLi ¡™´sŒ˝œ¡ß ™´sVXªRΩV˘Æμ∂[™´sªRΩª][ ry™yxqsLi ¬ø¡[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. G≤yμj∂ F~≤R∂VgRiV©y \lLiªRΩVáNRPV NRPuÌy¤Õ¡μR∂VLRi™´soªRΩV©yı ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s ™´sW˙ªRΩLi ORPQfl·ORPQfl·Li ˙Fyfl·gRiLi≤R∂Æ™s[V. \lLiªRΩVáV F~ÕÿÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[}qs xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sL<RiLi NRPVLji}qsÚ ªRΩáμyøR¡V NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ¬ø¡»˝¡NTPLiμR∂, gRiV≤T∂|qsÕ˝‹[NTP Æ™sŒÿÚLRiV. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ zms≤R∂VgRiVFy »¡NRPV gRiV\lLi øR¡¨sF°LiVV©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV Fs©Ø[ı D©yıLiVV. zms≤R∂VgRiVFy»¡V xqsLixmnsV»¡©´sá\|ms \lLiªRΩVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVXªRΩV˘™yªRΩxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BNRP ≠sμR∂V˘ª`Ω Aμ≥yLjiªRΩ À‹[LRiVÀÿ™´soá NTPLiμR∂ rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xmsLi»¡Ã¡NRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LS˙ºΩxmsp»¡ F~Õÿ¨sNTP Æ™s◊˝¡©´s \lLiªRΩVáV ≠sμR∂V˘ª`Ω uyN`PNRPV gRiV\lLi øR¡¨sF°LiVV©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV©yıLiVV. xmsáV ø][»˝¡ Æ©s[áNRPV ªyZNP[ ≠sμR∂V˘ª`Ω ºdΩgRiáV \lLiªRΩVá ˙Fyflÿá©´sV  ¡÷¡g]Li»¡V©yıLiVV. BÕÿLi…”¡ NRPV»¡VLiÀÿá©´sV AμR∂VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂.

ø=+&Éô|’ ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï Äs¡T>∑Ts¡T n¬sdtº m+;d” edü‹ >∑èVü≤+˝À b˛©düT\ k˛<ë\T ºΩLRiVxmsºΩ, «¡⁄\¤Õ¡ 7(düTes¡íyês¡Ô): xms≠s˙ªRΩ\Æ™sV©´s ºΩLRiV™´sVá N]Li≤R∂\|ms μR∂VaRPËLRi˘Ã¡V N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. N]μÙj∂ Æ©sáá NTPLiμR∂»¡ N]Li≤R∂\|ms ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡ ™´sμÙR∂ ™´sVLiμR∂V Àÿ…”¡Œœ¡˛©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sVLRiV™´sNRP™´sVVLiÆμ∂[ BxmsˆV≤R∂V }msNS»¡ A≤R∂VªRΩV ALRiVgRiVLRiV ™´s˘NRPVÚáV F°÷d¡xqsVáNRPV xms»Ì¡V ¡≤ÔyLRiV. N]Li≤R∂\|msNTP ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV @¨sı ≠sμ≥yá ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NTP B»¡V™´sLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRigRi»¡Li ºΩLRiV™´sVá xms≠s˙ªRΩªRΩ©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩxqsVÚ©yıLiVV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y À≥œ¡˙μR∂ªy @μ≥j∂NSLRiVá \Æ™sxmnsÕÿ˘¨sı NRPW≤y  ¡∏R∂V»¡|ms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. $™yLji μR∂LRi+©´sLi N][xqsLi ™´s¿¡Ë©´s ALRiVgRiVLRiV À≥œ¡NRPVÚáV FsLi’¡zqs ™´sxqsºΩ gRiXx§¶¶¶LiÕ‹[ gRiμR∂Vá©´sV ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. μR∂LRi+©´sLi @LiVVF°LiVV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ™yLji gRiμj∂Õ‹[ }msNS»¡ A≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS @xmsˆVÆ≤∂[ ªRΩ¨s–d¡ N][xqsLi ™´s¿¡Ë©´s F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ≠søyLjiLi¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. C ALRiVgRiVLRiV ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s À≥œ¡NRPVÚáVgS F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´s\|ms …”¡…”¡≤T∂ À≥œ¡˙μR∂ªy @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ r°μyáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚÆ©s[ DLi…ÿ™´sV¨s ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. ºΩLRiV™´sVá xms≠s˙ªRΩªRΩ©´sV NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı™´sV¨s ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. N]Li≤R∂\|msNTP ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚá©´sV @¨sı≠sμ≥yá ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[zqs xmsLixmsoªRΩV©yı™´sV¨s, B»¡V™´sLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRigRi»¡Li μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRi™´sV¨s ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ N]LiªRΩNSáLigS N]Li≤R∂\|ms }msNS»¡LS∏R∂VVŒœ¡ß˛ FsNRPV‰™´s∏R∂W˘LRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ «¡Õÿ=á N][xqsLi N]Li≤R∂\|msNTP ™´s¿¡Ë ™´sxqsºΩgRiX•¶¶¶Õ˝‹[ gRiμR∂Vá©´sV @ÆμÙ∂NRPV ºdΩxqsVN]¨s ºΩLRiV™´sVá xms≠s˙ªRΩªRΩ©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qs ≠sμ≥R∂LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLi≤R∂≤R∂Li  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂≤R∂Liª][ …”¡…”¡≤T∂ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. N]Li≤R∂\|ms D©´sı @¨sı ™´sxqsºΩgRiX•¶¶¶Õ˝‹[ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ ≠sμ≥j∂gS ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV.

1431 b˛düTº\≈£î #êHé‡

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, «¡⁄\¤Õ¡ 7 (düTes¡íyês¡Ô):LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS xmsáV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ¡μj∂÷d¡Ã¡N][xqsLi NS©´sV N]¨sı F°xqÌsVá©´sV À˝ÿN`P¬ø¡[zqs©´s FyáNRPVáV ºdΩ˙™´s IºΩÚ≤T∂ LS™´s≤R∂Liª][™y»¡¨sıLi…”¡¨s N_¨s=÷¡Lig`iÕ‹[Æ©s[ À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[aSáV «ÿLki¬ø¡[aSLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ Õ‹[ 1431Δÿ◊d¡Ã¡©´sV \|qsªRΩLi F°zqÌsLig`i r~LiªRΩLi¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi μR∂NRP‰©´sVLiμj∂. øyÕÿNSáLigS ™´sWLRiV™´sVWá ˙FyLiªyÕ˝‹[xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™yLjiNTP, {qs¨s∏R∂VL`i DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV \|qsªRΩLi xqs≠dsVxmsLiÕ‹[NTP ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi á’¡Li øR¡©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ xqsLRi*˙ªy A©´sLiμR∂Li ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 1431™´sVLiμj∂  ¡μj∂÷d¡ N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][gS “¡JLRiμÙR∂VNSNRPVLi¤…¡[ xqsgS¨sNTP\|msgS ©y…fi≠s÷˝¡Lig`iB¬ø¡[Ëzqs FyªRΩ F°xqÌsVÕ˝‹[Æ©s[ N]©´srygjiLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡V NRPV©yıLRiV. ©´sWªRΩ©´sLigS “¡J ≠s≤R∂VμR∂á NS™´s≤R∂Liª][ ˙xmsºΩINRP‰LjiÕ‹[ A©´sLiμR∂Li Æ™s÷˝¡≠sLRiVxqsWÚ N]LiªRΩÕ‹[ N]Li\æªΩ©y ¨s™yxqsgRiX•¶¶¶Ã¡NRPV μR∂gÊRiLjiNTP ¬ø¡[lLi[ @™´sNSaSáV Æ™sVLi≤R∂VgS D©yı∏R∂V¨s ™´sVVLjizqsF°ªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 5210 Fs{qÍs…”¡F°xqÌsVáVLi≤R∂gS, 4260™´sVLiμj∂ ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. 946F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡gS D©yı LiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ª]÷¡AÆμ∂[aSá ˙xmsNSLRiLi zqs,≤T∂ZNP[»¡gjiLkiáVgS ≠sÀ≥œ¡—¡Li¿¡ Æ™sVVªRΩÚLi 580 rÛy©yáNRPV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi øyLRiV. ©´sWªRΩ©´s —¡J ˙xmsNSLRiLi 946 F°xqÌsVáNRPV \|qsªRΩLi rÛy©´s ™´sWLjiˆ≤T∂ F~LiÆμ∂[ @™´sNSaRPLi á’¡LiøR¡©´sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ©´sWªRΩ©´sLigS ≤T∂Fs{qs=Õ‹[FsLizms\ZNP©´s DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ ¬ø¡[LSZNP[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı rÛy©yá©´sV Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨s ¡LiμR∂©´s©´sV |ms…Ì”¡Liμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ N]LiªRΩ ¨sLSaRP FsμR∂VLRi™´soªRΩWÆ©s[ DLiμj∂.

$XÊK ¬s’˝Ò« CÀHé Á|ü‹bÕ<äq≈£î eT+>∑fi¯+..? ≠saS≈¡xms»¡ıLi, «¡⁄\¤Õ¡ 7(düTes¡íyês¡Ô): À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V \lLi¤Õ¡[*Õ‹[ N]ªRΩÚ «‹[©±sá GLSˆ»¡Vc ˙xmsºΩFyμR∂©´sNRPV ªyªy‰÷¡NRPLigS ˙¤À¡[N`P xms≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ ≠saS≈¡ ZNP[Li˙μR∂LigS \lLi¤Õ¡[* «‹[©±s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ NRPW≤y Æ™s©´sNTP‰F°LiVV©´s¤…˝¡[©´s¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sFyıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ N]ªRΩÚ «‹[©±sáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ˙xmsºΩFyμR∂©´s gRiªRΩ HμR∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá ©´sVLi¿¡ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ≠s≠sμ≥R∂ LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı \lLi¤Õ¡[* À‹[LÔRiV INRP NRP≠sV…‘¡¨s ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. A NRP≠sV…‘¡ B…‘¡™´s¤Õ¡[ B¿¡Ë©´s ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ‹[ N]ªRΩÚ «‹[©±sá GLSˆ»¡V ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. μk∂Liª][ ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVV ©´sVLi¿¡ xmsLjizqÛsºΩ¨s Æ™sVLRiVgRiV xmsLRiøyá¨s À‹[LÔRiV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ≤T∂≠s«¡©˝´s xmso©´sLRi*Q˘™´s{qÛsNRPLRifl· ªRΩLRiV™yªRΩ LSuÌy˚á ™yLkigS «‹[©±sá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. ≠ds»¡¨sıLi…”¡¨ds xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV \lLi¤Õ¡[* ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ INRP NRP≠sV…‘¡¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VLigS æªΩ÷¡zqsLiμj∂. N]ªRΩÚ «‹[©±sá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRP©yı, D©´sı \lLi¤Õ¡[* ≤T∂≠s«¡©±sá©´sV xmso©´sLRi*Q˘™´s{qÛsNRPLjiLiøyá¨s \lLi¤Õ¡[* ™´sVLi˙ºΩªRΩ*aS≈¡ AÕ‹[¿¡xqsVÚ©´sı»Ì¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V \lLi¤Õ¡[*Õ‹[ ALÛjiNRPLigS ¡Ã¡xms≤T∂©´s \lLi¤Õ¡[* ≤T∂≠s«¡©±sáV øyÕÿ D©yıLiVV. @Õÿlgi[ ALÛjiNRP B ¡˜LiμR∂VÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s ≤T∂≠s«¡©±sáV NRPW≤y D©yıLiVV. ≠ds…”¡ xms¨sºdΩLRiV©´sV ™´sVVLiμR∂VgS xqs≠dsVOTPQLi¿¡, A ªRΩLRiV™yªRΩ ≤T∂≠s«¡©±sá©´sV xmso©´sLRi*Q˘{qÛsNRPLjiLiøyá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ≤T∂≠s«¡©˝´s xmsLjizqÛsºΩ øyÕÿ ™´sLRiNRPW Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s \lLi¤Õ¡[* aS≈¡ À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æμ∂[aRPLiÕ‹[ N]LiNRPfl„fi \lLi¤Õ¡[*ª][ NRP÷¡zms 17 «‹[©±sáV D©yıLiVV. IN][‰ «‹[©±s lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V LSuÌy˚áNRPV ≠sxqsÚLjiLi¿¡ DLiμj∂. μk∂¨s™´sá©´s ˙FyLiºdΩ∏R∂V, À≥ÿxtsQ, ¨sμ≥R∂Vá xmsLRiLigS @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS ˙FyLiºdΩ∏R∂V ≠s¤À≥¡[μyáV ≤T∂≠s«¡©˝´s @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™y¨sı øR¡WxmsoªRΩV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS ™y¤Õ¡[ÚLRiV ≤T∂≠s«¡©±s Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP Aμy∏R∂W¨sı ALÍjiLi¬ø¡[ ≤T∂≠s«¡©˝´sÕ‹[ @˙gRi rÛy©´sLiÕ‹[ DLiμj∂. C£qÌsN][£qÌs «‹[©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©´sı ™y¤Õ¡[ÚLRiV ≤T∂≠s«¡©±s ˙FyLiºdΩ∏R∂V xmsLRiLigS @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂Vá©´sV FsμR∂VL]‰Li…‹[Liμj∂. N]ªRΩÚ \lLiŒœ¡˛ ˙xmsºΩFyμR∂©´s, }qÌsxtsQ©˝´s @’≥¡™´sXμÙj∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSÕ˝‹[ À≥ÿLki ©´suÌy¨sı øR¡≠søR¡W≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. D©´sı \lLiŒœ¡˛©´sV I≤T∂aS ™´sLRiNRPW ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤R∂Liª][ DªRΩÚLSLi˙μ≥R∂™yxqsVáV ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚª][ D©yıLRiV. »¡Vc™´sLi…”¡ xqs™´sVxqs˘¤Õ¡[ xmsáV «‹[©˝´sÕ‹[D©yıLiVV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡ª][ «‹[©˝´s ¨sLRi*x§¶¶¶fl· À≥ÿLRi\Æ™sVF°LiVVLiμj∂.

&Ó˝≤º Ä<ÛäT˙ø°ø£s¡D |üqT˝À¢ #˚‹yê≥+

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, «¡⁄\¤Õ¡ 7(düTes¡íyês¡Ô): ™´sLiμR∂áN][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ G™´sW˙ªRΩLi FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩ NRP¨sˆLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. FsNRP‰≤y xms©´sVá ≠s™´sLSáV, ≠sáV™´s, ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV À‹[LÔRiVá LRiWxmsLiÕ‹[ |ms…Ì”¡©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™´so. xmns÷¡ªRΩLigS ˙xms«¡Ã¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xms©´sVá\|ms ≠s™´sLSáV æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[ ≠dsáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáV FsNRP‰≤R∂ FsLiªRΩ ¨sμ≥R∂Váª][ ¬ø¡[xqsVÚ©yıL][, FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[xqsVÚ©yıL][, ©yfl·˘ªy ˙xms™´sWflÿáV G≠sV…‹[ æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiV≤T∂™y≤R∂ Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVá }msLji»¡ ™´sLiμR∂áN][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xms©´sVáV NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV NSxqsVáV NRPVLjizmsxqsVÚ©yıLiVV. μyŒÿ* rygRiVNRPV |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáV @©´sVNRPV©´sı Æ™s[VLRi NS¤Õ¡[μR∂V. ™´sV…Ì”¡ ªRΩ™´s*NSáV, gRi»˝¡ xms…”¡xtÌsQªRΩ, @™´sNRPªRΩ™´sNRPá ™´sV∏R∂VLigS rygRiVªRΩV©yı xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. B…‘¡c™´sá \lLiªRΩV xqsLixmnsWáV Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVá xmsLRi˘Æ™s[ORPQflÿμ≥j∂NSLRiVáV ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s, xmns÷¡ªRΩLigS xms©´sVÕ˝‹[ ©yfl·˘ªRΩ N]LRi™´s≤T∂LiμR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLiVV. μk∂Liª][ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xms©´sVáV áOSQQ˘¨sNTP ≠sLRiVμÙR∂LigS rygRiVªRΩV©yıLiVV. ™´sVL][ \Æ™sxmso LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV, NSLi˙…ÿNÌRPQL˝Riª][ ≠sVÕÿ≈¡ª`Ω NS™´s≤R∂Liª][ xms©´sVÕ˝‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ xms≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. N]¨sıø][»˝¡ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV |msμÙR∂Æ™sVVªyÚÕ˝‹[ ™´sVV≤R∂VxmsoáV ≠sVLigSLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V ≠sxqsÚQXªRΩLigS ˙xmsøyLRiLi «¡LjigSLiVV. BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá\|ms xqs™´sV˙gRi μR∂LS˘xmsoÚ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s NRPW≤y ºdΩLS¯¨sLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLiFyLiVV. ™´sL<SáV NRPVLji}qsÚ gRi»˝¡\|ms Æ™s[zqs©´s ™´sV…Ì”¡ ºΩLjigji NSá*Õ‹[NTP «ÿLRi≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi. xmns÷¡ªRΩLigS NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV BuÌy©´sV ryLRiLigS ™´sV…Ì”¡ ªRΩ≠s* gRi»˝¡ ≠dsVμR∂ Æ™s[zqs xms…”¡xtÌsQªRΩ }msLji»¡ μR∂gS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N]¨sı ø][»˝¡ \|§¶¶¶˙≤y÷¡N`P ¤Õ¡™´sÕfi= xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y FsNRPV‰™´s, ªRΩNRPV‰™´sáV ªRΩ™´s*≤R∂Li ™´sá©´s ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLSNRPV @≤ÔR∂LiNRPVáV GLRiˆÆ≤∂[ xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]Li»¡Vc©yıLiVV. @NRP‰≤R∂NRP‰≤y \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´sáV «¡LRiVxmsoªRΩW @™´sNRPªRΩ™´sNRPá©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yı, ªyªy‰÷¡NRPLigS xms©´sVáV ¨s÷¡zms ™´sV◊d¡˛ @xqsÚ™´s˘xqsÚ ≠sμ≥y©yáƩs[ N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. \lLiªRΩV xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV \|qsªRΩLi ªyªy‰÷¡NRPLigS μR∂XztÌsQ|ms…Ì”¡ AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ Õ‹[ªRΩVgS xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmns÷¡ªRΩLigS Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVá\|ms \lLiªRΩV xqsLixmnsWáV, \lLiªRΩVá ¨sxmnsW N]LRi™´s≤T∂Liμj∂.D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xms©´sVáV @≤ÔR∂g][áVgS «¡LjigjiF°ªRΩV©yıLiVV. ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·LigS ’¡Ã˝¡VáV NRPW≤y @LiVVF°ªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ N]¨sı ø][»˝¡ xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ¤«¡Li≤y FsæªΩ[Ú}qs ˙xms™´sWμR∂Li NRP¨sˆr°ÚLiμj∂. «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xms©´sVá ºdΩLRiV BÕÿ DLi≤R∂gS N]¨sı ø][»˝¡ xms©´sVáNRPV ¤…¡Li≤R∂L˝RiV NRPW≤y zmsá™´s¤Õ¡[μR∂Li»¡V©yıLRiV.

29 qT+∫ |ü$Á‘√‘·‡yê\T

≈¡™´sV¯Li,«¡⁄\¤Õ¡7(düTes¡íyês¡Ô): ˙aS™´sfl· ™´sWxqsLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ xms≠s˙ª][ªRΩ=™yáNRPV ˙xms™´sVV≈¡ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLi À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ™´sVVryÚ ¡™´soª][Liμj∂. ˙xmsºΩ G…ÿ ˙aS™´sfl·™´sWxqsLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ C xms≠s˙ª][ªRΩ=™yÕ˝‹[ ry*≠sV ™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NRPxqsLi≈¡˘Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´sryÚLRiV. $ {qsªyLS™´sVøR¡Li˙μR∂ry*≠sV ™yLji Aá∏R∂VLiÕ‹[C Æ©sá 29 ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá 2 ™´sLRiNRPV xms≠s˙ª][ ªRΩ=™yáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xms≠s˙ª][ªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLi gS ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ry*≠sV™yLjiNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[¨s $LRiLi gRiLi ©´sVLi¿¡ 25 ™´sVLiμj∂ LRiVºΩ*NRPVáV ≠s¬ø¡[Ëzqs ˙xmsºΩL][«¡⁄ ry*≠sV ™yLjiNTP FyLS∏R∂Vfl·Li «¡zmsryÚLRiV. @Õÿlgi[ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS x§¶‹[™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 8, E˝…’ 2012

düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\T ã˝Àù|‘·+ ø±yê* »q+ Hê&ç ì ã{Ï º eTT+<ä T ≈£ î kÕ>±* BLiμj∂LRi™´sV¯ Àÿ»¡ xms≤R∂VªRΩV©´sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡

™´sWLRiVªRΩV©´sı NSÕÿ¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigS xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáV ¡Õ‹[}msªRΩLi NS™yá¨s —¡Õ˝ÿ N][AxmslLi[…”¡™±s @μ≥j∂NSLji øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i }msL]‰©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿ xqsx§¶¶¶NSLRi ZNP[Li˙μR∂ Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ —¡Õ˝ÿ xqsx§¶¶¶NSLRi bPORPQflÿ ZNP[Li˙μR∂iLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ 90 ™´s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xqsx§¶¶¶NSLRi μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi «¡LjigjiLiμj∂ . C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP —¡Õ˝ÿ N][AxmslLi[…”¡™±s @μ≥j∂NSLji øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i ™´sVV≈¡˘ @ºΩμ≥j∂gS FyÕÊ‹¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 1844 xqsLi™´sªRΩ=LRiLi áLi≤R∂©±sÕ‹[ Æ™sVV»Í¡Æ™sVVμR∂…”¡gS xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáV GLRiˆ≤Ôy∏R∂V©yıLRiV. 1904 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sLiμR∂áWLRiVÕ‹[ Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂»¡gS xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsVLi rÛyzmsLiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. A©y…”¡ ©´sVLi¿¡ Æ©s[…”¡ ™´sLRiNRPV \lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿáLiμR∂¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS ™´sLiμR∂ Æμ∂[aSÕ˝‹[ xqsx§¶¶¶NSLRi μj∂©Ø[ªRΩ=™yáV «¡LRiVxmsoNRPVLi»¡V©yıLRi©yıLRiV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi $¨sμ≥j∂ Àÿ˘LiNRPV©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs xqs*∏R∂ViLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsWáNRPV

LRiVflÿáLiμj∂iLiøR¡≤R∂iLiª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP gRiVLjiÚLixmso ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 2500 xqsx§¶¶¶NSLRi ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWá ˙gRiWxmso áV©yı∏R∂V©yıLRiV. ≤T∂AL`i ≤T∂ Gzms≤T∂ g][FyÕfi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiNRPVá©´sV ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV μj∂™´sLigRiªRΩ ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ Æ©s˙x§¶¶¶ß NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. FyLji˙aS≠sVNRP ≠sxm˝s™y¨sNTP xmso…Ì”¡¨sÃ˝¡V BLig˝SLi≤`∂ @¨s @NRP‰≤R∂ xqsx§¶¶¶NSLRi DμR∂˘™´sVLi Æ™sVVμR∂\¤Õ¡LiμR∂©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi FyLji˙aS≠sVNRP xqsLixqs‰QXºΩ, ˙Fyμ≥R∂≠sVNRP xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsVLigS GLRiˆ≤T∂iLiμR∂©yıLRiV. ≠sV÷¡∏R∂V©±s Æ≤∂™´sá£ms Æ™sVLi…fi g][ÕfiÔ= Õ‹[ ≠sμR∂˘ , AL][gRi˘Li , A•¶¶¶LRiLi @Æ©s[ @LiaSá\|ms GLSˆQ\¤…¡LiμR∂©yıLRiV. ≤y*™´sW, Æ™sVFy¯, zms≤T∂áV ∏R∂VμR∂V À≥œ¡WxtsQ©±s lLi≤ÔT∂, xqsVLiμR∂LRiLS«¡Ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 2011c12 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ xms»Ì¡fl· xqsx§¶¶¶NSLRi ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV 11600 GLRiˆ≤Ôy∏R∂V©yıLRiV. xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiV ˙NTP∏R∂WbdPáNRPLigS xms¨s¬ø¡[}qsÚ gRiVLjiÚLixmso ™´soLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨sNTP

FyáNRPVá xqsx§¶¶¶NSLRiLi , xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLi ™´soLi≤yá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂ xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiNRPV «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV xqsx§¶¶¶Æμ∂[™´slLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPuÌyÕ˝‹[ ™´so©´sı ™yLjiNTP xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂iLiøR¡≤R∂Æ™s[V xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiNRPVá©yıLRiV. xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsºΩ INRP‰LRiV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ LSfl”·xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. xqsx§¶¶¶NSLRi μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜LigS \lLiªRΩVáNRPV @μ≥j∂NRP LRiVflÿáLiμj∂iLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiVF~Liμj∂xqsVÚ©yı ™´sV©yıLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xqsx§¶¶¶NSLRi μj∂©Ø[ªRΩ=™´s xqsLiμR∂LRi˜LigS ≤T∂zqsI ¤«¡Li≤y©´sV AxtsQ‰LjiLi¿¡ Æ©s˙x§¶¶¶ß ¿¡˙ªRΩxms…ÿ¨sNTP xmspá™´sWá Æ™s[zqs «‹[˘ºΩ ˙xms«¡*áª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xqsx§¶¶¶NSLRi μj∂©Ø[ªRΩ=™´s xqsLiμR∂LRi˜LigS ≠s≠sμ≥R∂ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiNRPVá\|ms ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™y˘xqsLRiøR¡©´s , ™´sNRPÚQXªRΩ*xmso F°…‘¡Ã¡Õ‹[ lgiáVF~Liμj∂©´s ≠sμy˘ LÛRiVáNRPV ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáV ˙xmsμ≥y©´sLi ¬ø¡[aSLRiV.

xmsLjiry‰LS¨sNTP, ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[LRiV™´s NS™´s≤y¨sNTP Bμ][ ™´sVLi¿¡ @™´sNSaRPLi. ˙xms«ÿNRPL<RiNRP xms¥R∂NSáª][ «¡©y¨sı ©´s≠sV¯Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRP©yı D©´sı xqs™´sVxqs˘Õ˝‹[ N]©´sıLiVV©y ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ ºdΩLRiËgRi÷¡gjiæªΩ[ ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sVV¯ªyLRiV. ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ μj∂NRPV‰ª][øR¡NRPVLi≤y D©´sı \lLiªyLigS¨sNTP ©´s™´sV¯NRPLi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡. ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ N][xqsLi @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV NSLS˘øR¡LRifl· øR¡WFy÷¡. @Õÿ zqsFsLi ªRΩ©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s C @™´sNSaRPLiª][ r~LiªRΩ BÆ™s[V«fi xqsXztÌsQLiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡. «¡∏R∂Wxms«¡∏R∂Wáª][ ¨s≠sVªRΩÚLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ F~…ÿ£tsQ N]LRiªRΩ D©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¤Õ¡[NRPVLi≤y ©´s≠sV¯©´s ≠sμ≥y©yáNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ xms¨s¬ø¡[xqsWÚ, ¿¡©yı ¿¡ªRΩNS \lLiªRΩVáNRPV F~…ÿ£tsQ FsLRiV™´soáV @LiμR∂≤R∂LiÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV gRi™´sV¨sLiøyLRiV. FyªRΩ μ≥R∂LRiÕ˝‹[ D©´sı F~…ÿ£tsQ FsLRiV™´soá©´sV @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLRiVá ≠sxqsÚLRifl·, \¤À¡Fy£qs L][≤ÔR∂Vá ¨sLS¯fl·Li ™´sÃ˝¡ BxmsˆV≤R∂V rÛy¨sNRPLigS DLiÆ≤∂[ xqsLirÛygRiªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡VLi¤…¡[ xmsLjixtsQ‰LjiLi øR¡VNRPVLi»¡W, «¡©´s ¡Õÿ¨sı @ÆxmsLjμi∂[zq≠Ûssμ≥ºΩR∂LigS GLRiˆ≤R∂≤R∂Li, xqsx§¶¶¶NSLRi r~\|qs…‘¡Ã¡ ™´sμÙR∂ F~…ÿ£tsQ μ]LRiNRP‰F°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV B ¡˜LiμR∂VáV ™y˘FyLRiVáV ELji ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. @Õÿlgi[ N]LiμR∂LRiV ™y˘FyLRiLi ©´sVLi¿¡ |msLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVV NSLS˘øR¡LRifl· ¬ø¡[xqsWÚ xms≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. B…‘¡™´sá ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqs≠dsVORPQÕ‹[ NRPW≤y \Æ™sμ]ágS÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ ©ygRixmspL`i ™´sLRiNRPV ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ , Aμj∂Õÿ ™´sVVLiμR∂VNRPVÆ™sŒ˝œ¡≤R∂Æ™s[V AμR∂LRi+™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s ≠sμ≥y©´sLigS À≥ÿ≠sLiøy÷¡. F~…ÿ£tsQ FsLRiV™´soá N]LRiªRΩ\|ms ALS ºdΩaSLRiV. \lLiªRΩVáNRPV F~…ÿ£tsQ FsLRiV™´soáV @LiÆμ∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V Àÿμ`∂ ≠dsVμR∂VgS 44™´s ©´sLi ¡LRiV «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji ©yáVgRiV ¤Õ¡[©˝´sVgS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂≤R∂Li xmsáV™´soLji ΩxqsVN][™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ x§¶‹[Õfi}qsÕfi ≤U∂áL˝Ri ™´sμÙR∂ ™y˘FyLSá©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩzqsLiμj∂. C L][≤ÔR∂V Æ™s≤R∂áVˆ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V ˙xmsμ≥y©´s xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ \¤À¡Fy£qs LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©s[≤R∂V Æ©sáN]©´sı ºdΩ˙™´s ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV, ≠sμR∂V˘ª`Ω ºdF~…ÿ£ tsQ ¨sá*áV D©yı∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ryLS* {qs«¡©´sV ALRiLiÀ≥œ¡Li V ¨sLji¯LiøyLRiV.BLiªRΩ™´sLRiNRPV À≥ÿgSÆ©s[ D©yı ™yx§¶¶¶©yá¨dsı \¤À¡Fy£qsá ≠dsVμR∂VgS ªRΩLRi÷¡F°ªRΩVLi N]LRiªRΩ NRPLi¤…¡c ≠sVLi¿¡ G ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨s\ZNP©y ˙xms«ÿ}qs™´sNRPV @©´sV\Æ™s©´s NS™´s≤R∂Liª][ F~…ÿ£tsQ FsLRiV™´soá N]LRiªRΩ NRPW≤y GLRiˆ≤T∂Liμj∂. C G≤yμj∂ ™´sWL`i‰|mns≤`∂ μy*LS ZNP[™´sáLi L][≤R∂≤R≤∂˝R∂Liª][ A∏R∂W xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ ™y˘ FyLS¤Õ¡ ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiμj∂. «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms LSNRPF°NRPáV xqsLiμR∂LS˜È¤Õ¡[ ™´sVVLi…ÿLiVV? ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs©´s xms©´sVáV 51 »¡©´sVıáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V F~…ÿ£tsQ xqsLRixmnsLS @LiVVLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVá ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. C rygjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá\|ms Aμ≥yLRixms≤T∂ Fs©Ø[ı μR∂LiμyáV ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı xqs™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ \¤À¡Fy£qsáV ifl·LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWÕ˝‹[ F~…ÿ£tsQ FsLRiV™´soá ¨sá*áV ªRΩLjigjiF°∏R∂WLiVV. GLRiˆ≤R∂≤R∂Liª][ @≠s Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. @Õÿlgi[ \¤À¡Fy£qs GLSˆ»¡V ¿¡LRiV ™y˘Fy LSá\|ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y,NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NSLR ™´sVV≈¡˘LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Æ™sV»Ì¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ À‹[LRiV Àÿ™´soá NTPLiμR∂ ryLS* rygRiV «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Li, øR¡WzmsLiμj∂. L][≤ÔR∂V©´s Æ™s¤Œ˝¡[ ™yx§¶¶¶©yá \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiV, N˝UP©´sL˝Riª][ Fy»¡V ™yx§¶¶¶©yÕ˝‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·Li¬ø¡[ ™yLRiV BNRP‰≤R∂ Aμ≥R∂V¨sNRP NSáLiÕ‹[ ¬ø¡Ã˝¡μR∂¨s gRi™´sV¨sLiøy÷¡. «¡©´sLi μR∂Lji˙μR∂LiÕ‹[ xmsLi≤˝R∂ ª][»¡Ã¡NRPV, Fy™´sWLiVVÕfi xmsLi»¡ rygRiVNRPV F~…ÿ£tsQ @™´sxqsLSáV @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ F~…ÿ£tsQ ≠sLS™´sVLi N][xqsLi AgRi≤R∂Liª][ ¿¡LRiV ™y˘FyLRiVáNRPV ÀÿgS NRPázqs ™´s¬ø¡[Ëμj∂. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V DLi≤yá¨s, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ≠szqslLi[ xms¥R∂NSá N][xqsLi øR¡W≤yá¨s N]LRiªRΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWÕ˝‹[ F~…ÿ£tsQ á’≥¡LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ \|ms#˚Q\|msÆ™s[»¡Vc ≤U∂áL˝Ri ™´sμÙR∂ NS™´sWlLi≤ÔT∂, ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ øy∏∫∂Vª][ Fy»¡V ¿¡©´sı ¿¡©´sı x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ß, Fy©±s μR∂VNSflÿáNRPV gjiLSNUP NRP μ≥R∂LRiáNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μyμyxmso 2500 ©´sVLi¿¡ 2800 ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][LiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NS™´sWlLi≤ÔT∂ xms»Ì¡fl·Li, ’≥¡NRP‰©´sWLRiV ™´sVLi≤R∂á LS«¡NUP∏R∂V™yμR∂VáV N][LRiVN][™´s≤R∂Li Fsxmsˆ…”¡NUP ¬ø¡Ã˝¡μR∂V. ªyªy‰÷¡NRP\Æ™sV©´s @μ≥»¡©´sj∂Vıá ™´sLRiNRPV F~…ÿ£tsQ ¨sá*áV D©yı∏R∂V¨s @LiøR¡©y Æ™s[zqs A Æ™s[VLRiNRPV FyªRΩ μ≥R∂LRiÕ˝‹[ D©´sı A ‹[ L][Æ≤˝∂ LRiμÙk∂ FsNRPV‰™´sgS DLi≤T∂, Fs©Ø[ı LRiNSá ™y˘FyLSáV «‹[LRiVgS rylgi[≠s. «ÿºdΩ∏R∂V Fs¨sıNRPá áOSQQ˘Ã¡V, xms¥R∂NSáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSNRP, Æμ∂[aRPÀ≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©´sV FsLRiV™´soá©´sV r~\|qs…‘¡Ã¡NRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[zqs ™y…”¡ μy*LS \lLiªRΩVáNRPV @Liμj∂Liøyá¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ZNP[LRix§Li˙μyÕ˝ ¶¶¶μyLji \¤À¡Fy£qsNRPV ™´sVŒ˝œ¡≤R∂Liª][ FyªRΩ «ÿºdΩ∏R∂VLRix§¶¶¶μyLji\|ms D©´sı N]¨sı D≤T∂zms x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ß, Æ™sV£qsáV, ºdΩLjiËμj∂ÆμÙ∂[ μk∂LÁRiNS÷¡NRP áOSQQ˘Ã¡©´sV NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´sázqs ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ G π∏∂[V xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsW¨sNTP FsLiªRΩ F~…ÿ£tsQ @™´sxqsLRi™´sV™´soªRΩVLiμ][ lLirÌylLiLi…fiáNRPV gjiLSNUP ªRΩgÊjiF°LiVVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV μyÀÿ x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ß ™´sVWªRΩ ¡≤ÔyLiVV. |ms˙…‹[Õfi ªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂V≤y¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRPáV xmsLizmsLiøyá¨s —¡Õ˝ÿ xqsx§¶¶¶NSLRi @μ≥j∂NSLji¨s N][LSLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS Æ™sV»Ì¡  ¡LiNRPVÕ˝‹[ |ms˙…‹[Õfi, ≤U∂—¡Õfi @™´sV¯NSáV À≥ÿLkigS xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. \¤À¡Fy£qs ™´sVWáLigS ™yx§¶¶¶©yáV DLi»¡VLiμj∂. ™´sVVLiμR∂VøR¡Wxmsoª][ ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs©´s xms©´sVáV @Æ©s[NRPLi æ˙FyLiªR ΩLiÕ‹[ F~…ÿ£tsQ xqsLRixmnsLSáV FsNRPV‰™´sgS D©yı∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. Æ≤∂ÕÌÿ NTP LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ |ms˙…‹[Õfi  ¡LiNRPVáV Æ™sáƙsáÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. ©yáVgRiV øR¡˙NRPá ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡V ™y©´sáV Aáxqs˘LigS ™´s}qsÚ ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s}qsÚ BLiNS ryLS* xms©´sVáV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ F~…ÿ£tsQ x™yxms»Ì¡§fl·LiÕ‹[ ¶¶¶©yá Æ™sVNS¨sN`PáNRPV gjiLSNUP xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. rÛy¨s NRPLigS DLiÆ≤∂[ ™yx§¶¶¶©yáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NRPW≤y ≠sá≠sáÕÿÆ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáNRPV @™´sxqsLSáV @LiªRΩgS DLi≤R∂NRPF°™´søR¡VË©´s¨s @μ≥j∂NSLRiVá @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV ™´sxqsVÚ©yıLiVV ªRΩxmsˆ \¤À¡Fy£qs ≠dsVμR∂VgS Æ™s¤Œ˝¡[ ™yx§¶¶¶©yáV xms»Ì¡fl·LiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NSLRiflÿ¤Õ¡[≠sV…‹[ @Æ©s[*ztsQLi¿¡, gRiVfl·FyhSáV xqsW¿¡LiøR¡≤y¨sNTP @μ≥j∂NSLRiFyLÌki ª]≠sV¯μj∂™´sVLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVáª][ ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s ≠sZa˝P[xtsQflÿNRP≠sV…‘¡ B…‘¡™´sá «¡Ljizms©´s ª]÷¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ øR¡LRiËNRPV ™´s¿¡Ë©´s Æ©sáN]©´sı ºdΩ˙™´s ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV ™´sWLRiV™´sVWá©´s ™y≤R∂VªRΩV©´sı ™yLjiNTP IN][‰ |§¶¶¶ø`¡zmsNTP Æ™sLiVV˘LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV @LiaSá©´sV øR¡W}qsÚ LS«¡NUP∏R∂WáՋ[, xmsLjiFyá©´sÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s LSxD©´tsÌsıQ˚LiÕ‹[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥œ¡WgRiLRi˜ «¡ÕÿáV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV @≤R∂V ©´s 5|§¶¶¶ø`¡zms NRPÆ©sORPQ ©˝´sNRPV 2500 LRiWFy∏R∂VáV, 7.5|§¶¶¶ μj∂™yŒÿN][LRiVªRΩ©´sLi Àÿμ≥R∂ NRP÷¡gjixqsVÚLiμj∂. «¡©yNRPL<RiNRP xms¥R∂NSáV ªRΩxmsˆ gRiLi…”¡ F°ªRΩV©yıLiVV. Õ‹[Õ‹[xms÷¡NTP F°ªRΩV©´sı ¨ds…”¡¨s \|msNTP æªΩ¬ø¡[ËLi ø`¡zmsNRPÆ©sORPQ ©˝´sNRPV 3500LRiWFy∏R∂VáV @μR∂©´sLigS ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ™´sVlLi[≠dsV ™´sWLÊRiLi¤Õ¡[©´s»Ì¡V, \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s μR∂VNRPV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂VªyıáV xqsxmnsáLiNSNRP F°™´s≤R∂Liª][ ªRΩááV @μ≥j∂NSLRiVáV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. BÕÿ@μR∂©´sxmso |§¶¶¶ø`¡zmsáV x m s»Ì ¡ VNR P VLi»¡V©yıLR i V. @≤R ∂ VgR i Li…” ¡ F°LiVV©´ s ¨d s …” ¡ ¨s ª][ Æ ≤ ∂[ L iμR ∂ VNR P V ˙x m sx q sVÚ ™y≤R∂VªRΩV©´sı™yLRiV 30Æ™s[á™´sVLiμj∂NTP\|msgSÆ©s[ \lLiªRΩVáV©´sı»˝¡V @μ≥j∂NS xms¥R∂NSá©´sV≠sVLi¿¡©´s ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ Ã¡’Ù¡ NRP÷¡gjiLiøR¡≤R∂Li μy*LS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªRΩLi D©´sı 5|§¶¶¶ø`¡zms Æ™sW…ÿL˝RiV ˙NTPLiμR∂NRPV xms≤T∂F°LiVV©´s ¨ds…”¡¨s \|msNTP LRiVáV ¤Õ¡NRP‰ áV æªΩ[ÕÿËLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV @μ≥j∂NRPLigS ™y≤R∂VNRPV©´sı J»˝¡V ™´sryÚ∏R∂V©´sı»Ì¡V ≠sZa˝P[xtsQflÿNRP≠sV…‘¡ øR¡LRiËáV rygRi≤R∂Li ≠søyLRiNRPLRiLi. FsºΩÚF°∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ Æ™sW…ÿL˝Ri rÛyLiVV¨s |msLiøy ÷¡=©´s ™y…”¡NTP ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s Æ™sVVªyÚ¨sı ªRΩxmsˆNRPVLi≤y C{qs«¡©±sÕ‹[ Æ©s[ ªy¨sxmsˆV≤R∂V©´sı @π∏∂W™´sV∏R∂VzqÛsºΩÕ‹[ LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. @LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ \lLiªRΩVáV ZNP[™´sáLi 5 |§¶¶¶ø`¡ ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ@μ≥j∂NSLRiVáNRPV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá©´sVLi¿¡ z m sNT P ™´ s W˙ªR Ω Æ ™ s[ V @©´ s V™´ s VºΩ DLiμj ∂ . @LiVVæ ª Ω[ @©´ s V™´ s VºΩN][ x q sLi F°NR P VLi AÆμ∂[aSáV ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ xqs©´sıNSLRiV, ¿¡©´sıNSLRiV ˙Fy¥R∂≠sVNSLiaSáƩs[ ™´sVLRi¿¡F°LiVV©´s»Ì¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.AªRΩ¯≠s™´sVLRi+ ≤y øyÕÿ™´sVLiμj∂ @©´sıμyªRΩáV Õ‹[Õ‹[xmsá ªRΩxmsˆ¨sxqsLji xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ \lLiªRΩVá\|ms À≥ÿLRiLi @μ≥j∂NRPLigS xms≤R∂©´sVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ™´sL<SÀ≥ÿ™´sLi NRPW≤y LS«¡NUP∏R∂WáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´sÆμ∂[. J»¡≠sVNTP NSLRiflÿ¤Õ¡[≠sV…‹[ 7.5|§¶¶¶ø`¡zms Æ™sW…ÿL˝Ri ©´sV ™y≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. μk∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω ™´sÃ˝¡ ©´sxtÌsQF°NRPVLi≤y @μ≥j∂NRP|§¶¶¶ø`¡zms Æ™sW…ÿL˝Riª][\Æ©s©y ¨dsŒ˝œ¡©´sV æªΩáVxqsVN][™´sázqsLiÆμ∂[ @LiVV©y μy¨sNUP J x§¶¶¶μÙR∂VLi≤y÷¡. NS¨ds, ’¡Ã˝¡VáV NRPW≤y ªRΩ≤T∂zqsÆ™sW|ms≤R∂V @™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. @μR∂©´sLigS ª][≤R∂VNRPVLiμy™´sV©´sVNRPV©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`ΩN][ªRΩáVNRPW≤y ≠sμ≥j∂LiøR¡ À≥ ÿ LR i Lix m s≤R ∂ VªR Ω V©yı ªR Ω x m sˆ¨sx m sLj i z q Û s ªR Ω VÕ˝ ‹ [ Æ © s[ N]©´ s rygR i VªR Ω V©yıLR i V. ≤R∂Liª][ @©´sı μyªRΩáV ™´s˘™´sry∏R∂VLi rygRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP Æ™sVV©´sı…”¡ Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ J»¡≠sVNTP NSLRiflÿáV À≥œ¡WªRΩμÙR∂Li Æ™s[zqs —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ™sVVªRΩÚLi 74Æ™s[á ™´s˘™´sry∏R∂V NRPÆ©sORPQ©˝´sV©yı LiVV. Æ™sW…ÿL˝RiV F°ªRΩV©yıLRiV. æªΩáVxqsVN][μR∂gÊRi™Ø[, xqsWORPQ ¯μR∂Lji+¨sÕ‹[ øR¡Wzqs NRP©´sVg]©´s™´sázqs©´s™Ø[ NS™´so. ªy™´sVV ºdΩxqsVNRPV©´sı g][ºΩÕ‹[ ªyÆ©s[ xms≤T∂ ≠sá≠sáÕÿ≤R∂VªRΩV©´sı NSLi˙lgi£qsNRPV ªy©´sV ANSaS¨sNTP FsºΩÚ©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂ ˙xmsºΩ}tÓsQ BxmsˆV≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ DxmsNSLRi Æ™s[ªRΩ©yáV xqsNSáLiÕ‹[ ™´sVLi«¡⁄LRiV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ªRΩ©´sNRPV ˙xmsªRΩ˘LÛjigS ™´sWLjiLiμj∂. ªRΩ™´sV FyLÌki Æ©s[ªRΩgS A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s ™´s¿¡Ë©y rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠sμy˘LÛRiVá ΔÿªyÕ˝‹[ «¡™´sV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @≠s¨dsºΩª][Æ©s[ ªy¨sxmsˆV≤R∂V F°LS≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. BxmsˆV≤R∂V \Æ™sFs£qs©´sV ¤Õ¡[μR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso @LRiN]LRigS ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s  ¡Æ≤Í∂…fi©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV NSNRPVLi≤y \|ms#˚Æ™s[»¡V NRPŒÿaSáá ©ygSLÍ R i V©´ s rygR i L`i «¡ÕÿaR P ∏R ∂ VLiÕ‹[ Æ ≤ ∂≤`∂rÌ ° l L i[ “ ¡ ©´ s VLi¿¡ ¨d s …” ¡ ≠s≤R ∂ VμR ∂ á ™´ s ˘™´ s •¶¶¶LR i Li Bx m sˆV≤R ∂ V —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ LS«¡NU P ∏R ∂ V ¿¡øR ¡ VË xmspLjiÚgS r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVN][©´sW ¤Õ¡[NRPVLi≤y, xmspLjiÚgS iZNP[ ™´sVVLiμR∂VgS ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV ˙aRPμÙR∂ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRi©´sı l L i[ x m soª][ L iμj ∂ . NR P XuÒ y Æ ≤ ∂ÕÌ ÿ Õ‹[ ©yLR i V™´ s VŒ˝ œ ¡ N][ x q sLi rygR i L`i ¨d s LR i Liμj ∂ x q sVÚ © yı™´ s VLi»¡V©´ s ı ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li rygR i L`i Fs≤R ∂ ™´ s VNSáV™´ s ™´sμR∂VáVN][¤Õ¡[NRPVLi≤y xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ∏R∂WLRiLiVV˘Liμj∂. . NRPhji©´s\Æ™sV©´s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ \lLiªRΩVá ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡NRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ≠sxqs¯LjiLiøR¡≤R∂Li ≠s™´sORPQªRΩ NSμy ™yLj AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV.μk∂Liª][ Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ DxmsNSLRi Æ™s[ªRΩ©yáV LSNRP,  ¡NS ≈¡¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™´sázqs©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáՋ[ ¤À¡[ágS @Li»¡V …”¡AlLi£qs ≠s™´sVLji+xqsWÚ «¡©´sLiÕ‹[NTP μR∂WxqsVZNPŒœ¡ßªRΩVLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS «ÿ©ylLi≤ÔT∂ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™s≈¡Lji¨s LiVVáV }msLRiVNRPVF°ªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡μR∂V™´soáV ™´sW©´sVN]¨s ALiμ][Œœ¡©´s ≠sVgRiá≤R∂™´sVLi¤…¡[, @μj∂ LS«¡NUP∏R∂VFyLÌkiNTP gRi≤ÔR∂VNSáƙs[V. xmsLjiFyá©´sÕ‹[ xqs™´sVLÙjiLi¬ø¡[Õÿ ™´sW…˝ÿ ≤R∂»¡Li æªΩáLigSfl· ™yμR∂VÕ˝‹[ A˙gRi•¶¶¶Æ™s[aSá©´sV LRigji÷¡xqsVÚLiμj∂. …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩáV rygRiL`i ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á Àÿ»¡ xms…Ìÿ÷¡=™´sr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ gjiLji«¡©´s ªRΩxmsˆV ¡≤R∂VªRΩV @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qs, ˙xmsºΩxmsORPQ …”¡≤T∂zmsáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLizmsáV, ≠sμy˘LÛRiVáV xmsxqsVÚáVLi≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. . C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @Æ©s[NRP™´sVLiμj∂ ry™´sVLÛSQ˘¨sı, ry™´sW—¡NRP ˙ZaP[π∏∂W μR∂XztÌsQ¨s ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡gRi÷¡gjiæªΩ[, Æ™s[lLi[ ¨sLÒFsÆ™RisV¯¤∏R∂W¨sı Õ¡[˘Ã¡V ™´s∞©´sLigS DLi≤R∂»¡Li xms»˝¡ «‹[LRiVgS ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆxqsVÚ©yıLRiV. Æ≤∂≤`∂rÌ°lLi[“¡¨s ¤Õ¡NRP‰¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y rygRiL`i ¨sLRiV}msμR∂ gjiLji«¡©´sVáV D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘NRPV μR∂WLRi\Æ™sVF°ªRΩV©yıLRiV. gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV ˙xmsæªΩ[˘NRP xms¥R∂NSáV @™´sxqsLRiLi DLi≤R∂μR∂V. «¡©´sLiÕ‹[ AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂©´s ©´sVLi≤T∂ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsWÚ —¡Õ˝ÿª][ Fy»¡Vc «¡Li»¡©´sgRiLSá ˙xms«¡Ã¡NRPV GFs™´sW¯Lkiˆ μy*LS ªygRiV¨dsLRiV @LiμR∂NRPVLi≤y aS≈¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 21 xqs*∏R∂VLi Fy÷¡ªRΩ (Fs£qsFsLi) ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡V D©yı xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sW\¤Õ¡©y NRP≠sV…‘¡Ã¡ øR¡LRiËá©´sVLi¿¡, LS«¡NUP∏R∂VÆ©s[ªRΩá ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiLi»¡Vc gRiVÕÿ’d¡ Æ©s[ªRΩVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ≠s™´sVLRi+á μy≤T∂ rygjixqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ©´sxtÌsQLi ¬ø¡[NRPWlLi[Ë≠sμ≥R∂LigS LiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ 3Æ™s[áNRPV \|msgSÆ©s[ ≠sμy˘LÛRiVáV DLi»¡V©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¬ø¡[Ë iVªRΩV©´sı ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á\|ms —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩVáV, ZNP.«ÿ©ylLi≤ÔT∂, DªRΩÚ™±sVNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ª][ Fy»¡V …”¡.NSLi˙lgi£qs, …”¡.…”¡≤T∂zms ry‰Ã¡L`iztsQxmsˆVª][ C ZNP[Li˙μyá©´sV ≠sμy˘LÛRiV¤Õ¡[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VN][™y÷¡= DLi»¡VLiμj∂.  ¡V˙LRiá ©´sVLi¿¡ xmso»Ì¡VNRPVLS¤Õ¡[μR∂¨s gRiVLjiÚLiøy÷¡. Fs¨dÌs∏R∂WL`i Æ™sVVμR∂»¡ rygR FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V FsLiμR∂VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Li»¡Vc A lLiLi≤R∂V FyLÌkiá Æ©s[ªRΩá \Æ™s≈¡LRiVá©´sV FsLi≤R∂gRi≤R∂VªRΩV …”¡AL`iFs£qs @LiVVæªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsNSáLiÕ‹[ DxmsNSLRi Æ™s[ªRΩ©yáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s»¡Liª][ lLiLi≤R∂V LRiWFy∏R∂VáNRPV NTPÕ‹[’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRPLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂Vc ˙xms«ÿLiμ][Œœ¡©´sá©´sV rygjixqsVÚLiμj∂. …”¡AL`iFs£qs, zqszmsFsLiá ALiμ][Œœ¡©´sáª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ BLRiVNRPV©´s xms≤T∂Liμj∂. NRPXuÒy @xmsˆVgS æªΩøR¡VËNRPV©´sı xqsLRiVNRPVá ’¡Ã˝¡VáV ªRΩ≤T∂zqs Æ™sW|ms≤R∂™´soªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ NRP¨dsxqs A•¶¶¶LRiÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ Æ©s[ªRΩ ™´søyË≤R∂¨s «¡©´sLi Æ≤∂ÕÌÿ ©yLRiV™´sV≤R∂VáNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQáV  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡}qsÚÆ©s[ xqsLRiVNRPVáV BryÚ™´sVLi»¡W μR∂VNSfl·μyLRiVáV ¬ø¡xmsoªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ Õ‹[LkiºΩÕ‹[ DμR∂˘™´sWá©´sV DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı LiVV. NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿNRPV rygRiL`i ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV ºdΩ˙™´sLigS ˙xmsºΩxmnsV…”¡xqsVÚ©´sı xmsxqsVÚáVLi≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡Õ‹[ ™´sLi≤R∂VN]¨s ºΩ©´s≤y¨sNTP xqsLRiVNRPV À≥ÿ≠sLiøyLRiV. ™´sV◊d˝¡ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ ªRΩLRiV™yªRΩ A∏R∂VÆ©s[ ∏R∂W\¤À≥¡LRiWFy∏R∂VáNRPV ªR…”¡ΩAL`iFs£ qs ™´sLRiVxqs ALiμ][Œœ¡©´sáª][ ˙xms«ÿF°LS»¡Ã¡©´sV DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ªRΩá©ØzmsˆgS áV ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Liª][ N]LiμR∂LRiV ºΩLjigji BLi…”¡μyLji xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVV©y H…‘¡≤U∂G •¶¶¶L`i=xms™´sL`i ≠sμR∂V˘ª`Ω BryÚ©´s¨s ™ygÙS©´sLi ¬ø¡[zqs©´sxmsˆV≤R∂V, ™´sWLjiLiμj∂. $\ZaPáLi Lji«¡LS*∏R∂VL`i ©´sVLi≤T∂ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ™´sμÙR∂Li»¡Vc LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, NRPXuÒyÆ≤∂ÕÌÿ x§¶¶¶NRPV‰ @μ≥j∂NSLRiVáV BÆ™s[≠dsV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. xqsLRiVNRPVáNRPV xqsNSáLiÕ‹[ ≤R∂ ¡V˜ ™´sVμR∂˘¨s}tsQμ≥R∂Li @™´sVáV¬ø¡[ryÚ©´s ©´sıxmsˆV≤R∂V ©y…”¡ \lLiªyLigRiLiÕ‹[©´sV, «¡Õÿá ≠s≤R∂VμR∂áNRPV ALi˙μ≥R∂ ˙FyLiªy ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLiøR¡VªRΩV ªRΩ™´sV ˙FyLiªy ˙xmsπ∏∂W«¡©yá ¬ø¡÷˝¡}qsÚ C xqs™´sV}qs˘ DªRΩˆ©´sıLi NSμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.•¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡\|ms H…‘¡≤U∂G LRiORPQfl·NRPV N][xqsLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ …”¡.NSLi˙lgi£qs ™´sVLi˙ªRΩVáV, …”¡.…”¡≤T∂zms Fn°LRiLi Æ©s[ªRΩáV ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ™´sV —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVá xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Li ™´s¤Õ˝¡[ BÕÿLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Õ˝‹[©´sV D©´sı ANSLiORPQá gRiVLjiÚLixmso NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂.2004Õ‹[ xN][msLjxqisLi, æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ N][xqsLi rygRiL`i ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á @©y˘∏R∂V™´sVLi»¡Vc ™´sW…˝ÿ≤R∂NRPF°™´s≤y¨sı gRiVÕÿ’d¡ gRiªRΩ G≤yμj∂ À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li Àÿ÷¡NRPá, ÀÿáVLRi •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s gjiLji«¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáV D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ Fs¨sıNRPá ™ygÙS©´sLigS ¬ø¡[zqs©´sx Æ©s[ªRΩáV xqsW…”¡gS ˙xmsbPıxqsVÚLi≤R∂»¡Li …”¡.NSLi˙lgi£qs, …”¡.…”¡≤T∂zms Fn°LRiLi Æ©s[ªRΩáNRPV ≠sVLigRiV≤R∂Vxms≤R∂¨s xmsLjiflÿ™´sVLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. @Æ©s[NRP ryL˝RiV H…‘¡≤U∂G NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsμR∂V»¡ μ≥R∂LSı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. msˆV≤R∂Vc @μj∂ Fs™´sLji  ¡V˙LRiÕ‹[©Ø[ Æ™sVLjizqs©´s DFy∏R∂VLi NSμR∂V. ™´s˘™´sry ∏R∂VLi, ™´sVV≈¡˘LigS Æ™sV»Ì¡ ˙FyLiªyá ™´s˘™´sry ∏R∂VLi ºdΩ˙™´sxqsLiO][Q À≥œ¡LiÕ‹[NTP Æ™s◊˝¡ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV À≥ÿLRiLi @LiVV©´s xqs™´sV∏R∂VLi Õ‹[ «¡©´sLi ™´sV©´sx qsV=Õ‹[ D©´sı ANSLiJNRPV ˙xmsºΩLRiWxmsLigS NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. «¡©´s“¡ ™´s©y¨sNTP μR∂gÊRiLRigS Æ™s◊˝¡æªΩ[ G≠sV ¬ø¡[}qsÚ ™yLjiNTP ªRΩORPQfl· DxmsaRP™´sV©´sLi NRPáV gRiVªRΩVLiμ][ æªΩáVxqsVÚLiμj∂. «¡©y¨sNTP G≠sV NS™yÕ‹[, FsLiμR∂VNRPV NS™yÕ‹[ Bμj∂|msμÙR∂ xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. xqsLixmnsV»¡ ¨sLÙSLRifl· ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiªRΩ…”¡ª][Æ©s[ ™´ s LiμR ∂ Õÿμj ∂ ™´ s VLiμj ∂ ª][ NT P »¡NT P »¡Õÿ≤R ∂ VªR Ω V©´ s ı ™´ s VLi¿¡LS˘Ã¡ Ax q sVx m s˙ªR Ω VáV ©´s\|ms D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá AÆμ∂[aSáƙs[VLRiNRPV Fs¨s≠sV AgRiNRPVLi≤y ˙xmsNRP‰©´sV©´sı NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™s◊˝¡ æªΩáVxqsVN][NRPF°æªΩ[, ªRΩ≠sVŒœ¡ Æ©s[ªRΩÕ˝ÿ xms¨sNTP™´sW÷¡©´s μj∂L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V ≠søyLRifl·«¡Ljizms©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡XLi FyLji˙aS≠sVNRP ˙FyLiªRΩ\Æ™sV©´s LS™´sVgRiVLi≤R∂Li, ™´sVLi¥R∂ AÕ‹[øR¡©´s¤Õ¡[ xms¥R∂NS\¤Õ¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sryÚ∏R∂V¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. ≤R∂ ¡V˜Ã¡V gRiVLi«¡ŸªRΩW NRPŒ˝œ¡ß™´sVWxqsVNRPV¨s xmns÷¡ªyáV ¬ø¡xmsoÚ©´sı \Æ™s©´sLi μR∂Li zmsFs©±s≤T∂…”¡∏R∂WNÌRPV˙NTPLiμR∂ ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ¨s, |msμÙR∂xms÷˝¡, μ≥R∂LRi¯xmsoLji, «¡gjiªy˘Ã¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi

bı{≤wt ø=s¡‘·ô|’ ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q

C≤rj·T s¡Vü≤<ë] $düÔs¡D˝À

<Óã“‹qï yê´bÕs¡T\T

n&ÉT>∑+{Ïq uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T: e´ekÕj·T+ kÕ>∑T #˚ùd<Ó˝≤...˙s¡T ô|’øÏ ‘Ó#˚Ã<Ó˝≤

{°ÄsYmdt <ä÷≈£î&ÉT‘√

kÕÿ\sYwæ|t\ eT+ps¡T˝À ìs¡¢ø£å´+

Ä‘·às¡ø£åD˝À ø±+Á¬>dt,{°&û|”

ø±düT\T ≈£î]|ædüTÔqï *+>∑ìsêΔs¡D |üØø£å\T

eTT+|ü⁄ Á>±e÷˝À¢ ñbÕ~Û ã+<é ˙gS≠dsVfl·˙FyLiªyÕ˝‹[ xms©´sVáVNRPLRiV\Æ™s©´s ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV, ™´s˘™´sry∏R∂V NRPW÷d¡Ã¡NRPV DFyμ≥j∂ xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms …Ì”¡Liμj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @LiVVæªΩ[NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙Fy¤«¡NÌRPVá ¨sLS¯fl·Li™´sÃ˝¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVáV, BŒ˝œ¡ß N][Õ‹[ˆªRΩV©´sı≠s øyÕÿÆ©s[ D©yıLiVV. BLiªRΩ™´sLRiNRPV N]©´srygRiVªRΩV©yı @μ≥j∂NSLRiVáV INRP‰ryLjigS DFyμ≥j∂ xms©´sVá©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[aSáV«ÿLki¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ¨sLS*zqsªRΩVáV¨sLki*LRi˘Li @LiVVF°ªRΩV©yıLRiV. @»¡V xmsLji•¶¶¶LRiLi xmspLjiÚ gS @LiμR∂NRP, B»¡VDFyμ≥j∂¤Õ¡[NRP lLiLi…”¡NTP¬ø¡≤ÔR∂lLi[™´s≤T∂Õÿ ™´sWLjiLiμR∂¨s ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ ©yıLRiV. ≠sV≤`∂ ™´sWÆ©s[L`i ¨sLS*zqsªRΩ ˙FyLiªy\¤Õ¡©´s À‹[LiVV©±sxms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiN]μR∂VLRiVFyNRP, ¨dsÕ‹[«fixms÷˝¡, ™´sW©y*≤R∂, ™´sLRi μR∂Æ™s÷˝¡, aSÀ≥ÿ£tsQxms÷˝¡, Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi @©´sVxmsoLRiLi, LRiV˙μR∂™´sLRiLi, xqsLiZNPxms÷˝¡, N][≤R∂V™´sVVLi«¡, AlLixms÷˝¡, zqsLjizqsÃ˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi ¿d¡L˝Ri™´sLiøR¡, ¿¡LiªRΩÕfihSflÿ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂NTP @μ≥j∂NSLRiVá ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ DFyμ≥j∂ xms©´sVáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. IN][‰˙gS™´sVLiÕ‹[ NRP¨dsxqsLi 180©´sVLi¿¡ 800 ™´sVLiμj∂NTP «ÿÀfigS˘LRiLi…‘¡ NSLÔRiVáV F~Liμj∂ D©yıLRiV. gRiªRΩxqsLi™´sªRΩ=LRiÆ™s[V xms©´sVáV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂VgS ˙xms«ÿ˙xms ºΩ¨sμ≥R∂Vá IºΩÚ≤T∂ Æ™s[VLRiNRPV N]©´srygjiLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NTP, G≤yμj∂ ºΩLRigRiNRP ™´sVVLiÆμ∂[ xms©´sVáV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ NRPW÷d¡Ã¡V @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡NUP BŒ˝œ¡NRPV, À≥œ¡W™´sVVáNRPV N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLji•¶¶¶LRiLi LS©´sLiμR∂V©´s ªRΩ™´sVNRPV xms©´sVáV N]©´srygjiLiøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáøR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRiV. D©´sı ªyμ≥j∂NS LRiVá AÆμ∂[aSáƙs[VLRiZNP[ ¨s÷¡zmsÆ™s[aS™´sV¨s rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰©´s≤R∂Liª][ ™yLji xmsLRi˘»¡©´s ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂V á BŒ˝œ¡NRPV ™´sWLjiLiμj∂.lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s Àÿ»¡ NRPW≤y xms…Ìÿá¨s ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV.

LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSμR∂V..NSμR∂V..Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ÷¡LigRi¨s LÙSLRifl·Ã¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡ ©´sxmsˆ…”¡NTP ™´sWLRiV™´sVWá Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ªRΩWLRiVˆ —¡Õ˝ÿgS ≠sLS—¡Ã˝¡VªRΩV©´sı ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ≤R∂ ¡V˜Ã¡NRPV NRPNRPV‰QQLjiÚxms≤T∂ ¤«¡[ ¡VáV ¨sLixmsoNRPVLi»¡V©yıLRiV. FyáNRPVáV FsLiªRΩNRPhji©´sLigS øR¡…ÌÿáV ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NTP \|ms#˚Æ™s[…fi AxqsVxms˙ªRΩV áV ™´sW˙ªRΩLi ™y…”¡¨s ª][zqsLS «¡Li»¡W ÷¡LigRi¨sLÙSLRifl· øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩW xmns÷¡ªyá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sW∏R∂V NRPVá©´sVLi ¿¡ Æ™s[Õÿμj∂LRiWFy∏R∂VáV gRiVLi«¡ŸNRPVLi»¡WÆ©s[ D©yıLRiV. BμR∂LiªyNRP¤Õ˝¡μR∂V¤…¡[ «¡LRiVgRiVªRΩV©yı NRPW≤y ¨sL][μ≥j∂Liøy ÷¡=©´s @μ≥j∂NSLRiVáV NRPŒ˝œ¡ß™´sVW xqsVNRPV ºΩLRigRi≤R∂Li xqsLRi*˙ªy ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. gRiLRi˜Liμy÷¡Ë©´s ˙xmsºΩ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ NRPV ©yáVg][Æ©sáՋ[ ry‰¨sLig`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\Æ™sμR∂V˘Ã¡ ˙xmsμ≥y©´s≠sμ≥j∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡|msLRiVgRiVªRΩV©´sı FyF°, ÀÿÀ‹[™yLji FsμR∂V gRiVμR∂á©´sV ORPVQflÒ·LigS æªΩáVxqsV NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV, Õ‹[FyáVLi¤…¡[ xqs™´sLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV

¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV C≠sμ≥y ©y¨sı Fy…”¡Liøy÷¡.@LiVVæªΩ[ ™´sVLi¿¡LS˘ \Æ™sμR∂V˘Ã¡V, ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L˝Ri ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ™´sW˙ªRΩLi Æ™s[Õÿμj∂ LRiWFy∏R∂V áV gRiVLi«¡ŸªRΩW {qs˙ZNP…figS DLiøy÷¡=©´s ÷¡LigRi¨sLÙSLRifl· xmsLkiORPQá xmns÷¡ªyá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ©´sáV ™´sVWáá ©´sVLi¬ø¡[ NSNRPVLi≤y ˙xmsNRP‰©´sV©´sı NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ©´sVLi¿¡ \|qsªRΩLi ¨sªRΩ˘Li ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ZNP[Li˙μy¨sNTP Æ™s◊˝¡ ªRΩ™´sVNRPV©´sı @©´sV™´sW©yá©´sV ¨s™´sXºΩÚ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W ˙À≥œ¡Wfl·x§¶¶¶ ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. FsLiª][ g][xms˘LigS DLiøy÷¡=©´s ÷¡LigRi¨sLÙSLRifl·¬ø¡[xqsWÚ zmsFs©±s≤T∂…”¡ ∏R∂WNÌRPVNRPV ªRΩW»˝¡V F~≤R∂VxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLi NRPLÒRi™´sW≠sV≤T∂NTP ¬ø¡Liμj∂©´s J™´sVz§¶¶¶Œœ¡ lLiLi≤][ryLji gRiLRi˜Liª][ LSgS ry‰¨sLig`i ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. lLiLi≤][ryLji NRPW≤y A≤R∂zms¤Õ˝¡[ @¨sæªΩ[á≤R∂Liª][ @ÀÿL`<i©´sV ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPV»¡VLi ¡Li\Æ™sμR∂V˘Ã¡©´sV A˙aRPLiVVLi¿¡Liμj∂. C˙NRP™´sVLi Õ‹[ ªRΩ÷˝¡ª][Fy»¡V zmsLi≤R∂LiNRPW≤y øR¡¨sF°LiVVLiμj∂.

N][LÌRiVÕ‹[ ZNP[xqsV©´sV Ary‰¨sLig`i |qsLi»¡L`i\|ms©´s \Æ™sμR∂V˘LS÷¡\|ms©y ©´sÆ™sWμR∂V¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂—¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ ª]÷¡ ZNP[xqsV NS™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. øR¡»Ì¡Li™´s¿¡Ë BÆ©s[ıŒ˝œ¡ßgRi≤R∂VxqsVÚ©yı ZNP[™´sáLilLiLi≤R∂Li¤…¡[ lLiLi≤R∂V ry‰¨sLig`i ZNP[Li˙μyá\|msÆ©s[ ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©y øR¡LRi˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ \Æ™sμy˘μ≥j∂ NSLRiVáNRPV GÆ™s[VLRiNTP ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ DLiμ][ @LÛRiLi @™´soª][Liμj∂.¨s ¡Liμ≥R∂ ©´sá©´sV gS÷¡NTP™´sμj∂¤Õ¡[xqsWÚ @ÕÌÿ˚ry‰¨sLig`i ZNP[Li˙μyá©´sV ©´sLji=Lig`ix§¶‹[Liá \Æ™sμR∂V˘Ã¡V¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. BÆ™s[ NSNRPVLi ≤y \|ms#˚Æ™s[…fi≠s NRPW≤y ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ∏R∂W\¤À¡NTP \|msgSÆ©s[ Æ™sáaSLiVV. ≠dsLRiLiªy ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμj∂ BÕÿLi…”¡ μR∂VLS¯ LÊRixmso xmsÆ©s[.gRiV»Ì¡VøR¡xmsˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y ÷d¡N`P ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Æ™s[Ã¡Õ˝‹[ LRiWFy ∏R∂VáV μR∂Li≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ Õ‹[¨s xmsáV˙FyLiªyá©´sVLi¿¡ AzqsFnyÀÿμ`∂,NSgRi«fi©´sgRiL`i, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡,™´sVLi μR∂™´sV˙Lji, ¨sLRi¯Õfi,\¤À¡Liry, ªRΩμj∂ªRΩLRi xms»Ì¡ flÿáª][Fy»¡V —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV™´soLRiV \|qsªRΩLi ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡NRPV xms¨sgRi»Ì¡VNRPV¨s ™´sVLki ™´s¿¡Ë ry‰¨sLig`i ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV¨s ÷¡LigRi

˙FyLiªyá©´sVLi¿¡ \|qsªRΩLi gRiLji˜fl‘·Ã¡©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRP ™yx§¶¶¶©yÕ˝‹[ ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë ™´sVLki xmsLkiORPQáV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV¨s Æ™sáVÚ©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáV N][N]Ã˝¡ áVgS «¡LRiVgRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. @ÕÌÿ˚r°¨sN`P ∏R∂VLi˙ªyá©´sV \lgi©´sNSá—¡xqÌsVáV, |ms≤T∂∏R∂W˙…”¡ztsQ ∏R∂V©˝´sV, r°©yá —¡xqÌsVáV, xqsLÍRi©±sá xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·Õ‹[ «¡LRiVgS÷¡= DLi≤R∂gS }msLRiVNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V À‹[LÔRiVá\|ms |qsˆxtsQ÷¡xqÌsVá }msL˝RiV LSLiVVLi øR¡VNRPV¨s Õ‹[Õ‹[xmsá ™´sW˙ªRΩLi ¤…¡NUPıztsQ ∏R∂V©˝´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ xmns÷¡ªyá©´sV ¡z§¶¶¶LÊRiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVgRibPaRPV™´so @LiVVæªΩ[ Æ™sLiVV˘©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂VÆ™s[áV, A≤R∂bPaRPV™´so @LiVVæªΩ[ 500 @LiªRΩNRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´sgS gRiLji˜fl”·Ã¡ NRPV»¡VLi ’d¡NRPVá©´sVLi¿¡ gRiVLi«¡ŸªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. N]¨sı ZNP[Li˙μyÕ˝‹[\Æ©sæªΩ[ ÷¡LigRi¨sLÙSLRifl· øR¡»Ì¡≠sLRiVμÙR∂Li @¨s ªy…”¡NS∏R∂VLiªRΩ À‹[LÔRiVáV NRPW ≤y |ms…Ì”¡ ™´sVLki ÷d¡N`PáV ¬ø¡[xqsWÚ ¤«¡[ ¡VáV ¨sLixmso N][™´s≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂VLi. —¡Õ˝ÿ\Æ™sμy˘μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩLRi øR¡W μy≤R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ BÕÿLi…”¡ ZNP[Li˙μyá À≥œ¡LRiªRΩLixms»Ì¡NRP F°æªΩ[ ˙À≥œ¡Wfl·x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V |msLjigjiF°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li N]©´srygRi©´sVLiμj∂.


eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìøÏ

me÷àØŒmdt Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+: C…+&Ü Ä$wüÿs¡D

áf…\ Ä]úø£ düVü‰j·T+

MDe+ø£ p˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : MDe+ø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T 19e Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì X¯ìyês¡+Hê&ÉT C…+&Ü Ä$wüÿs¡D>±$+#ês¡T. m+ÄsY|æmdt e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T eT+<äø£èwüí e÷~>∑ |ü⁄{Ϻq s√EqT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. πøø˘ ø£{Ÿ #˚dæ |ü+|æDÏ #˚dæq Hêj·T≈£î\T eØZø£s¡D ø√dü+ 18 dü+e‘·‡sê\T>± ñ<ä´eT+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï eTVü‰ Hêj·T≈£î&ÉT ø£èwüíe÷~>∑ nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± VüQEsêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êsY® >±E\ kÕ+ãj·T´, Hêj·T≈£î\T >±E\ sêeTj·T´, ˇ&Ó¶|ü*¢ lìyêdt, uÀsTTì düeTàj·T´, n+u≤\ eT<ÛäTqj·T´, <ëkÕs¡|ü⁄ düeTàj·T´, J&ç ‹s¡T|ü‹, |ü⁄* Á|üø±wt, ≈£îe÷sY, Äq+<é, sêCÒwt, düT<Ûëø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

MDe+ø£ p˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) :MDe+ø£ eT+&É\+˝Àì eT\¢qï |ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u§ã“\ Ä~¬s&ç¶ nH˚ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î&ÉT >∑‘· yês¡+s√E\ ÁøÏ‘·+ nHês√>∑´+‘√ eTè‹#Ó+<ä>± X¯ìyês¡+ VüQEsêu≤<é myÓTà˝Ò´ áf…\ sêCÒ+<äsY eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+∫ 10y˚\ s¡÷bÕj·T\ Ä]úø£kÕj·TeT+~+#ês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T u§_“* eT\¢eTà`Áù|e÷q+<ä+, yÓ÷≥+ yÓ+ø£fÒwt, ¬>\T¢ eT\¢j·T´, ∫Hê\ nsTT\j·T´, z¬s+ *+>∑j·T´, qπswtj·÷<äyé\‘√ bÕ≥T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, E˝…’ 8, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

‘·ø£åDy˚T f…{ŸqT s¡<äT› #˚j·÷* ùdïVü≤ kıôd’{°˝À |ü+&É¢ |ü+|æD° sssìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): f…{Ÿ‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü &çmd”‡øÏ ns¡Ω‘· ø£*Œ+#ê\ì q>∑s¡+˝Àì kÕ úìø£ ÄsY n+&é _ edü‹ >∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä\÷s¡T >∑+>±¬s&ç¶ ‘Ó*bÕ s¡T. <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü á f…{Ÿ $<Ûëqy˚T ˝Ò<äì, f…{Ÿ eT÷\+>± ñbÕ<Ûë´j·T •ø£åD bı+~qyê]ì ñ<√´>±\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+#·T‘·T Hêïs¡Hêïs¡T.f…{Ÿ $<ÛëqeTT |üP]Ô>±˝À|ü ãVæ≤wüº+>± ñ+<äHêïs¡T.6e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î Væ≤+B uÛ≤wüqT uÀ~ÛdüTÔHêïs¡T.ø±˙ yê]øÏ Væ≤+B kÕVæ≤‘·´+ô|’ f…düTºqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Væ≤+~Û uÛ≤wü≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Òì >∑DÏ‘·eTT, ôd’Hé, Ä+>∑¢eTT, kÕ+|ò”Tø£ XÊÁdüÔeTT\˝À Á|üX¯ï\T n&ÉT>∑T‘ês¡T.á f…düTº Ä+Á>∑+˝À ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.Væ≤+B |ü+&ç‘·T\≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ f…{Ÿ˝À kÕ+|ò”Tø£ XÊÁdüÔ+˝À 90 e÷s¡Tÿ\T, Ç+^¢wt˝À 30 e÷s¡Tÿ\T, Væ≤+BÛøÏ @ $<Ûä+>±qT dü+ã+<Ûä+ ˝Òìeì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.yÓTT‘·Ô+ 150 e÷s¡Tÿ\≈£î >±qT 120 e÷s¡Tÿ\T dü+ã+<Ûä+ ˝Òìeì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.$T–‘ê 30 e÷s¡Tÿ\˝À Væ≤+BÛøÏ dü+ã+~Û+∫q nuÛÑ´]ú ns¡Ω‘· \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. ô|{Ÿ\≈£î f…{Ÿ |üØø£å $<ÛëqeTT ˝Ò<äHêïs¡T.ø±˙ ô|{Ÿ ôd˝…ø˘º nsTTq yês¡T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ |ü<√qï‹ì bı+<äT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.Çø£ÿ&É f…{Ÿ≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ˝Ò<äT, n+<äTπø f…{Ÿ $<ÛëqeTT ˝À|ü ãVæ≤wüºs¡÷|ü+ <ëìì rdæy˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\÷s¡T >∑+>±¬s&ç¶, sêÁwüº Hêj·T≈£î\T ø=‘·÷Ôs¡T \øå±à¬s&ç¶, ø£+#˚{Ï sêeTT\T, |üè‹«sêCŸ, düTõ‘Ydæ+>¥ sƒê>∑÷sY, Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì ùdïVü≤ kıôd’{°˝À C≤q|ü<ä ø£fi≤ø±s¡T&ÉT dü+^‘· ø£\Ãs¡˝Ÿ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø£$Hêj·Tø˘ 30e |ü⁄{Ϻq s√&ÉT dü+<äs¡“+>±s X¯ìyê s¡+ s√Eq $ø£˝≤+ >∑T\ eT<Ûä´ |ü⁄{Ϻq s√EqT »s¡T|ü⁄≈£îHêï s¡T.nq+‘·s¡+ $ø£ ˝≤+>∑T\≈£î |ü+&É¢qT n+<äCÒ XÊs¡T.$ø£˝≤+>∑T\sTTq+‘· e÷Á‘êHê Ä<ÛÓ’s¡´ |ü&É≈£î+&Ü <ÛÓ’s¡´+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±\Hêï s¡T.∫s¡Tyê´bÕs¡+ #˚düTÔqï ‘√{Ï $ø£˝≤+>∑T\ ≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê nìï kÂø£sê´\qT n+<äCÒj·÷\ì á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á |ü⁄{Ϻq s√EqT $ø£˝≤+>∑T\‘√ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï+<äT≈£î ‘√{Ï $ø£˝≤+>∑T&Ó’q Hê≈£î #ê˝≤ dü+‘√ wü+>± ñ+<äHêïs¡T.$ø£˝≤+>∑T\eTì Ä<ÛÓ’s¡´|ü&É≈£î+&Ü Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ eTT+<äT≈£î yÓ[fl‘˚ @<Ó’Hê eTq+ kÕ~Û+#·>∑\T>∑T‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ eTìwæ˝À @<√ ˇø£ ø£fi¯ <ë–ñqïfÒ¢ $ø£˝≤+ >∑T&ç˝À ôd’‘·+ @<√ z ø£fi¯ <ë– ñ+≥T+<äHêïs¡T.Ä ø£fi¯\qT <ÛÓ’s¡´+>± eTT+<äT≈£î Á|ü<ä]Ù+ ∫q|ü&˚ ø£qï‘·*¢ _&ɶ\T>± >∑T]Ô+#·ã&ÉT‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ’<ä´+ ˝Òø£ Á>±MTD Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Áô|’eT] ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sY\T ñqï|üŒ{ÏøÏ Ä dæã“+~ eT+<äT\T ø=s¡‘· ø±s¡D+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ñÁ|ü»\T düø±\+˝À yÓ’<ä´+ n+<äø£ yê´<ÛäT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì mHédæ|æ bÕغ sêÁwüº j·TTe»q n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç.kÕsTTHê<∏é Ä<Ûä«s¡´+˝À $ÄsYy√≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ñqï dæã“+~≈£L&Ü $<ÛäT\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ Á|ü»\T nH˚ø£ kÕ<Ûäø£ u≤<Ûä\T m<äTs=ÿ+≥T Hêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Ç{°e\ dæ]ø=+&É eT+&É\+ sêe⁄≥¢ Á>±eT+˝À ø£©Ô ˙s¡T ‘ê– Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á|ü»\T e+<ä eT+~øÏ ô|’>± nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T.nsTTHê ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´y˚T Á>±eTdüTú\ nHês√>±´ìøÏ ø±s¡DeTHêïs¡T.yê´<ÛäT\ |ü≥¢ ne>±Vü≤qø£*Œ+#·&É+˝À nø£ÿ&ç yÓ’<ä´ dæã“+~ |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+∫+<äHêïs¡T.ˇø£ sêe⁄≥¢ Á>±eT+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢˝À e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\T ø£\Twæ‘· ˙s¡T ‘ê– yê´<ÛäT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. düs¡Œ+#Y |ü<ä$ ø±\+ eTT–dæq ‘·sê«‘· ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T>± ìj·T$T+#·&É+ yês¡T Á>±e÷\ $wüj·T+˝À |ü]X¯óÁuÛÑ‘·

eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ

düuŸø£˝…ø£ºsY

$wüj·T+˝À |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&Éy˚T Á|ü»\T yê´<ÛäT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.Áô|’eT] ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sY\˝À dæã“+~, eT+<ä\T ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À mHédæ|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTì˝ŸHêj·Tø˘, B|üø˘|üfÒ˝Ÿ, _.X¯+ø£sY, X‚KsY, Vü≤qà+&ÉT¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

me÷àØŒmdt C…+&Ü Ä$wüÿs¡D ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ 19e n$sꓤe ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± ìC≤e÷u≤<é |ü≥ºD+˝Àì H˚ÁVüQ bÕs¡Tÿ˝À m+ÄsY|æmdt C…+&ÜqT õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T mÁs¡ sê+#·+<äsY Ä$wüÿ]+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± sê+#·+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, md”‡ e]Zø£s¡D ø√dü+ kÕ<Ûäq ø√düy˚T ø±≈£î+&Ü md”‡, md”º Á|üyÓ÷wüHé‡ ø√dü+ $ø£˝≤+>∑T\≈£î Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ >∑T+&Ó»ãT“ |æ\¢\ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚dæ Vü≤≈£îÿ\T kÕ~Û+∫q |òüTq‘· eT+<äø£èwüí e÷~>∑<äì yês¡T >∑Ts¡TÔ #˚kÕs¡T.md”‡ e]Zø£s¡D≈£î bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#˚ es¡≈£î e÷ b˛sê≥+ Ä>∑<äì ‘Ó*bÕs¡T.yÓ+≥H˚ e]Zø£s¡D≈£î bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À πsqT≈£î+≥, Hê+|ü*¢, $T≥º|ü*¢ $»j·Te÷<ë|üPsêj·TT\T, düTπswt, ÁbÕHédædt øÏc˛sY, uÛÑ÷wüHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü‰sY¶ ø√sY $<ë´s¡Tú\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]s#ê* : mdt|”&û ñcÕsêDÏ

5

eT<ä÷ïsY, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): uÀ<ÛäHé &ç$»Hé düuŸø£˝…ø£ºsY ø±]Ôø˘$TÁkÕ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ |üs¡´≥q #˚XÊs¡T. |üs¡´≥q‘√ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì n~Ûø±s¡T \T Vü≤&É˝…‹Ôb˛j·÷s¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î n~Ûø±s¡T\T ‘·eT ø±sê´\j·T+˝À nf…+&ÓHé‡ Ç#êÃs¡T.düuŸø£˝…ø£ºsY ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À ñqï ]ø±sY¶ >∑~, ø£+|üP´≥sY >∑~ì dü+<ä]Ù+#ês¡T. &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY sê+u≤ãT‘√ ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìøÏ #Ó+~q $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. düuŸø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\≈£î düeTj·TbÕ\q #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.

uÀ<ÛäHé˝À 923e s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï ‘Ó\s>±D Bø£å\T

j·T<Û˚#·Ã¤>± nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤

e]ï, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ‹e÷à|üPsY Ä≥$ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ÇdüTø£ s¡yêD≤ m<˚#·Ã>± kÕ>∑T‘·T+~.Ä≥$ ÁbÕ+‘·+˝À ñqï yê>∑T˝À HêD´yÓTÆq ÇdüTø£ \_ÛdüTÔ+&É&É+‘√ nÁø£e÷s¡Tÿ\T Ä ÇdüTø£qT nÁø£eT+>± ‘·$« Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡T.Ä≥$ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ÇdüTø£qT ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ M\T>± uÛ≤Ø eèøå±\qT q]øÏ s¡Vü≤<ë]ì ôd’‘·+ ì]à+ #ês¡T.Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeHê\, eTs¡eTà‘·TÔ |üqT\T ìs¡«Væ≤+#˚ >∑T‘˚Ô<ës¡T\T Á|ü<Ûëq+>± á ÇdüTø£ô|’qH˚ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·THêïs¡T.n≥$ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ÇdüTø£ nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔHêïs¡ì n≥$ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*dæq yês¡T @$T ‘Ó*j·Tq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡H˚ Äs√|üD\T $ì|ædüTÔ HêïsTT.nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤ e\¢ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T n&ÉT>∑+≥&Éy˚T ø±ø£ nbÕs¡yÓTÆq eèø£å dü+|ü<ä ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·T+~.Ç|üŒ{Ϭø’Hê n≥$, ¬syÓq÷´ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

eT÷&ÉT Á>±e÷˝À¢ es¡TDj·÷>∑+ e]ï, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): düø±\+˝À esê¸\T ≈£îs¡Teø£b˛e&É+‘√ esê¸\T ≈£îs¡Tyê\ì eT+&É\+˝Àì >√ePs¡T, #·+<ä÷sY, ∫+‘·≈£î+≥ Á>±e÷˝À¢ es¡TD j·÷>∑+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Á>±eT+˝Àì Á>±eT<˚e‘·\ $Á>∑Vü‰\≈£î ˙{Ï‘√ n_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+∫ düø±\+˝À esê¸\T ≈£îs¡Tyê\ì |üP»\T #˚XÊs¡T.>√e⁄s¡T Á>±eT+˝À ø£+<ä≈£î]Ô˝Àì Á‹y˚DÏ dü+>∑eT+ qT+∫ rdüT≈£îe∫Ãq »˝≤\‘√ Á>±eT<˚e‘·\≈£î n_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á>±eTdüTú\T ô|<ä›m‘·TÔq ‘·s¡*e∫à n_Ûùwø£+, |üP»\T #˚XÊs¡T.

#Ó&ÉTe´düHê\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü* e]ï, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì j·TTe‘· #Ó&ÉTyÓdüHê\≈£î <ä÷s¡+>± ñqï|ü&˚ Á>±e÷_Ûeè~› »s¡T>∑T‘·T+<äì e]ï môd’‡ Vü≤qà+‘·T ù|s=ÿHêïs¡T.eT+&É\+˝Àì u§bÕŒ|üPsY Á>±eT+˝À b˛©düT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á>±eTdüuÛÑ˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T.b˛©dt #·{≤º˝À¢ bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.j·TTe‘· Á>±e÷_Ûeè~›˝À u≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eTô|<ä›\T, Á>±eTdüTú\T, ø±ìùdºãT˝Ÿ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|<ä› e÷˝¢¬s&ç¶ Á>±eT+˝À #Ó≥Tº≈£î ñ]y˚düTø=ì e´øÏÔ eTè‹ _Ûø£ÿq÷sY, p˝…’ 6 (düTes¡íyês¡Ô): ô|<ä›e÷˝≤¢¬s&ç¶ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ô|]ø£ n+»j·T´ (54) X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ bÕ\≈£î+≥ MT<ä ñqï ‘·TeTà #Ó≥Tº≈£î ñ]y˚düTø=ì #·ìb˛j·T&Éì _Ûø£ÿq÷sY môd’‡ >∑+>±<ÛäsY sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. môd’‡ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ n+»j·T´ eT‹ dæú$T‘·+ ˝Òø£ #·ìb˛j·÷&Éì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T&çøÏ uÛ≤s¡´ XÀuÛÑ, Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. X¯yêìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+, ø±e÷¬s&ç¶ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ |ü+|æ+∫ πødüT <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqïeTì môd’‡ >∑+>±<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T.

eT+&É\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\‘√ f…©ø±qŒ¤¬sHé‡ _Ûø£ÿq÷sY, p˝…’ 6 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ s√E sêÁwüº nø± &É$Tø˘ Äq≥]+>¥ ôdÁø£≥] düTπs+Á<äu≤ãT Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\‘√ f…*ø±ìŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ã&ç ãj·T≥ ñqï |æ\¢\qT ã&ç˝À#˚]Œ+#ê\ì, j·T÷ìbòÕ+\T, bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T düø±\+˝À n+<äCÒj·÷\ì $<ë´s¡Tú\≈£î dü¬s’q $<ä´qT n+~+#ê\ì bÕsƒ¡XÊ\\qT X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#ê\ì @<Ó’q düeTdü´\T ñ+fÒ $<ë´~Ûø±]øÏ |òæsê´<äT #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø £eT+˝À m+Çz uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, m+ÄsY|æ\T j·÷<ä–], yÓ+ø£fÒXŸ, <˚yêsêCŸ, eT+&É\+˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

9 qT+∫ 16 es¡≈£î |ü#·Ã<äq+, |ü]X¯óÁuÛÑ‘· _Ûø£ÿq÷sY, p˝…’ 6 (düTes¡íyês¡Ô): _Ûø£ÿq÷sY Á>±eT+˝À á HÓ\ 9 qT+&ç 16e ‘˚~ es¡≈£î |ü#·Ã<äq+ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ me÷às√« lìyêdt ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ Á>±eT |ü+#êj·T‹ ø±sê´\j·÷˝À¢ X¯ìyês¡+ s√E Äe>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À¢ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á>±eT+˝À |ü]X¯óÁuÛÑ‘·ô|’ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ÁX¯<ä› eVæ≤+∫ eTT]øÏ ø±\Te\T ñ+&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, n˝≤π> $<äT´‘Y BbÕ\T dü]>∑Z |üì#˚ùd≥T≥Tº dæã“+~ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @mHéj·T+\T ñbÕ~Û Vü‰$T dæã“+~, Á>±eT áz Hêπ>X¯«sYsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

me÷àØŒmdt 18e yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê\T <Ûäs¡Œ*¢, eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á>±eTø£$T{° eTT+<äT e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D #˚XÊs¡T.e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T eT+<äø£èwüí e÷~>∑ <ä+&√s¡ ñ<ä´e÷ìï kÕú|æ+∫ 18 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô nsTTq dü+<äs¡“+>± C…+&Ü m>∑Ts¡y˚dæ dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T uÀ+|ü*¢ qs¡‡j·T´, e÷J n<Ûä´≈£åî\T m+õ u≤ãTsêe⁄, #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\ <ä+&√s¡ Hêj·T≈£î\T á 18e yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

myÓTà˝Ò´ wæ+&˚ n~Ûø±s¡T\‘√ ]eP´ düe÷y˚X¯+ uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), p˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\s>±D kÕ<Ûäq ø√düs uÀ<ÛäHé˝À #˚|ü&ÉT ‘·Tqï Bø£å\T X¯ìyês¡s Hê{ÏøÏ 923e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á y˚Ts¡≈£î |ü≥ºD s≈£î #Ós~q ÁX¯<ÛäΔ bÕsƒ¡XÊ\ $<Ûë´s¡Tú\T Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. M]øÏ C…mdæ Hêj·T≈£î\T ‘·q düs|ò”TuÛ≤yêìï ‘Ó*bÕs¡T.

9 qT+∫ $<ë´ |üøå√‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

ìC≤+kÕ>∑sY, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ Á|üC≤|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À Eø£ÿ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Ywæ+&˚ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT n~Ûø±s¡T\‘√ ]eP´ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À myÓTà˝Ò´ wæ+&˚ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ür n~Ûø±] n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç Á|ü»\≈£î Á|üuÛÑT ‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq >∑èVü≤ìsêàD+ _\T¢\T düø±\+˝À #Ó*¢+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ì Á|ü»\ e< ä›≈£î #˚sêÃ\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.Vü≤Ödæ+>¥ esYÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY s¡y˚Twt Vü≤Ödæ+>¥ _\T \T #Ó*¢+|ü⁄˝À C≤|ü´+ #˚düTÔHêïs¡ì Á|ü»\T Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± Vü≤Ödæ+>¥ esYÿÇHé‡ô|ø£ºsY s¡y˚Twtô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.$~Û ìsê«Vü≤D˝À ‘·eT |ü<䛋 e÷s¡ø£b˛‘˚ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.ø=+<äs¡T $ø£˝≤+>∑T\T dü<äs¡Hé ø±´+|ü⁄\ <ë«sê ‘·eT≈£î |æ+#Û·Hé\T ‘=\ –+#ês¡ì Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± ns¡TΩ˝…’q $ø£˝≤+>∑T\≈£î |æ+#Û·Hé n+<˚˝≤ n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì Äj·Tq nHêïs¡T.Á|ü‹ Á>±eT+˝À bÕ]X¯ó<ä´+, eT+∫˙{Ï ø√¢πswüHé, $$<Ûä n+XÊ\ô|’ n~Ûø±s¡T\T #·]Ã+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY Hêsêj·TD, Ç+#êsY® m+|æ&çy√ kÕj·÷>ö&é, dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ u≤˝Ÿdæ+>¥, |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±] &Üø£ºsY j·T÷qTdt, nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, Hêj·T≈£î\T $qjYT≈£îe÷sY, Hêsêj·TD, $sƒ¡˝Ÿ, Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT e÷–˝À equÛÀ»Hê\T

ìC≤+kÕ>∑sY, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì e÷– Á>±eT+˝À Ä~yês¡+ s√Eq equÛÀ»Hê\ |ü+&ÉT>∑ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ e÷~]– dü+eè~›>± esê‡\T ≈£î]dæ düø£\ Á|ü»\qT ø±bÕ&Ü\ì Á>±eT+˝À >∑\ eq<˚e‘·\≈£î ñ<äj·T+ qT+&ç uÛÑøÏÔÁX¯<ä›\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.

uÀ<ÛäHé˝À |òüTqs>± me÷àØŒmdt Ä$sꓤe ~H√‘·‡es uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), p˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô), Á>±e÷\˝À Çsø± $T–*q Vü‰sY¶ø√sY $ <Ûë´s¡Tú\ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\T <äèwæº kÕ]s∫, yê]ì bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œs#ê \ì mdt|æ&ç ñcÕsêDÏ Ä<˚•s#ês¡T. X¯ìyês¡s uÀ<ÛäHé eTs&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·Ts˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ã&çu≤≥ ø±s¡´Áø£eTs ô|’ f…*ø±qŒ¤¬sHé‡ »]–s~. á düs<äs¡“¤s>± mdt|æ&ç ñ cÕsêDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ã&ç˝À #˚]Œs∫q |æ\¢\‘√ bÕ≥T Çsø± $T–*b˛sTTq $<Ûë´s¡Tú\qT ôd’‘·s ã&ç˝À #˚]Œs#ê\ Hêïs¡T. á HÓ\ 9e ‘˚B qT s&ç 21e ‘˚B es¡≈£î ø=qkÕ¬π> Á|ü‘˚´ø£ ã&çu≤≥qT $»j·T es‘·s #˚j·÷\Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚|üfÒº nsXÊ\ô|’ ôd’‘·s ñbÕ<Ûë´j·TT\T <äèwæºkÕ]s#ê\ì ÄyÓT nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À eTs&É\ $<ë´~Ûø±]DÏ |ü<äà», me÷ïØŒ\T düsJyé, nqTsê<Ûä, $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ós~q ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\ bÕ]X¯ó<äΔ´+ |üqT\qT |ü]o*+∫q myÓTà˝Ò´ ìC≤+kÕ>∑sY, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+ X¯ìyês¡+ s√Eq ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\ qT Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T.düÁø£eT+>± $<ë´s¡Tú\≈£î uÛÀ»Hê\T n+~düTÔHêïsê ˝Ò<ë nì $<ë´s¡Tú\qT H˚s¡T>± n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.kÕúìø£ Á|æì‡bÕ˝Ÿ≈£î, $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTqT Á|üø±s¡+ uÛÀ»q+ n+~+#ê\ì kÕúìø£+>± ñ+‘·&Ü\ì yê¬s¶Hé >∑+>∑j·T|üŒ≈£î Ä<˚•+#ês¡T.Á|ü‹ yês¡+ø= ø£kÕ] $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T.nq+‘·s¡+ ã+CÒ|ü*¢˝À bÕ]X¯ó<ä´+ |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T.Á>±eT+˝À eTT]øÏø±\Te\T X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#ê\ì, Á>±eT+ ˝À <√eT\ ìyês¡D ø=s¡≈£î ;¢∫+>¥ bÂ&ÉsY yê&Ü\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+#êsY® m+|æ&çy√ kÕj·÷>ö&é, ‘·Vü≤o˝≤›sY Hêsêj·TD, dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ u≤˝Ÿdæ+>¥, Hêj·T≈£î\T Hêsêj·TD, $qjYT≈£îe÷sY, $sƒ¡˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\TñHêïs¡T.

MDe+ø£ p˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) :á HÓ\ 9 qT+&ç $<ë´ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘·Tqï $<ë´ |üøå√‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ø± qTHêï sTT. X¯ìyês¡+ ùdº{Ÿ ÁbÕC…ø˘º &Ó’¬sø£ºsY ñcÕsêDÏ f…*ø±qŒ¤¬sH釽À yÓ\¢&ç+#ês¡T. 9 qT+&ç 21 es¡≈£î Á|ü‹s√E ˇø√ÿ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±q¸¬sqT‡˝À m+ǡ sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, m+ÄsY|æ\T u≤˝≤õ, dü<ëq+<ä+, Hê–¬s&ç¶, bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T kÕ+ãj·T´, s¡+>±¬s&ç¶, ø£+<ë\ sê»eTÚ[‘√ bÕ≥T ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ &Ûû: ˇø£] eTè‹ uÛ…’+kÕ, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ &Ûû ø=q&É+‘√ ˇø£] eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ #√≥T #˚düTø=+~.á dü+|òüT≥q˝À ‘√{≤yêsY Hêsêj·TD(42) nH˚ e´øÏÔ á dü+|òüT≥q˝À eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T.á dü+|òüT≥q mHéôV≤#Y 22 XÊ+uÛÑ$ <ëu≤ düMT|ü+˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ &Ûûø=q&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT.Ä eTè‘·<˚Vü‰ìï X¯ìyês¡+ uÛ…’+kÕ @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ s¡÷s¡˝Ÿ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), p˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô)uÀ<ÛäHé eTs&É\s˝À X¯ìyês¡s me÷àØŒmdt Ä$sꓤe ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T |òüTqs>± ìs¡«Væ≤s#ês¡T. á düs<äs¡“¤s>± me÷àØŒmdt uÀ<ÛäHé &ç$»Hé Hêj·T≈£î&ÉT &É|ü⁄Œ\ #·sÁ<äj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, md”‡ eØZø£s¡D ø√düs me÷àØŒmdt >∑‘· 18 düse‘·‡sê\ qTs&ç n\Tô|s¡>∑≈£îs&Ü b˛sê&ÉT‘·Ts<äHêïs¡T. yÓTT<ä≥ <äX¯ ñ<ä´eTs 1994 qTs&ç yÓTT<ä˝…’ 1999 düse‘·‡s¡s es¡≈£î ø=qkÕ– $»j·Ts kÕ~Ûs∫s<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ düTÁ|”s ø√s¡Tº eØZø£s¡DqT ø={Ϻ y˚j·T&És »]–s<äHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· ôd’‘·s me÷àØŒmdt Ç|üŒ{Ï es¡≈£î b˛sê≥s ø=qkÕ–düTÔs<äHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î md”‡\ eØZø£s¡D kÕ~Ûs#˚ es¡≈£î ‘·eT ñ<ä´eTs Ä>∑<äì &É|ü⁄Œ\ #·sÁ<äj·T´ düŒwüºs #˚XÊs¡T. uÀ<ÛäHé eTs&É\s˝Àì ≈£îeTàHé|ü*¢ Á>±eTs˝À ôd’‘·s Ä$sꓤe y˚&ÉTø£\qT Hêj·T≈£î\T |òüTqs>± ìs¡«Væ≤s#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT s˝À uÀ<ÛäHé |ü≥ºD Hêj·T≈£î\T >∑s<Ûäe÷\ #· sÁ<äj·T´, ñ|ü⁄Œ sêeTø£èwüí, y˚Tø£\ Ìlìyêdt, eT˝≤´\ X¯sø£sY, ø£˝…¢|ü*¢ sêeTø£èwüí, øÏs¡DY ≈£îe÷sY, ≈£îeTàHé |ü*¢ Á>±eT me÷ïØŒmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT Äe⁄\ ôd’<äj·T´, >∑ s>∑Hé b˛XË{Ϻ, Á|üuÛÑT <˚yê, ˝≤\j·T´, ∫qï ôd’<äj·T´, Vü≤Hêàs&ÉT¢, Á|üuÛ≤ø£sY, kÕsTT\T, ns¡T®Hé, |üs¡«j·T´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘·+>± e÷]q mHéôV≤#Y 22 s√&ÉT¶ >∑T+‘·\T|ü&çHê |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T uÛ…’+kÕ, p˝…’ 7(düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À mHéôV≤#Y 22 s√&ÉT¶ Hê+<˚&é düMT|ü+˝À e+‘Óq <ä>∑Zs¡ ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘·+>± e÷]q sêÁ‹ <äTs¡às¡D+ #Ó+~q dü+|òüT≥q Ä‘·à#Ó’s¡àHé Äq+<ésêe⁄ |üfÒ˝ŸqT ø£\es¡+ ô|{Ϻ+~,n|üŒ&çπø Äj·Tq s√&ÉT¶ s¡Vü≤<ë] &çÇ eT˝≤¢¬s&ç¶ì dü+Á|ü~+#·>± ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘êìï á s√E düŒ+~+∫ ‘ê‘êÿ*ø£+>± eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{Ϻq n~ esê¸ìøÏ ø=≥Tº≈£îb˛‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T XÊX¯«‘·+>± eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚dæ Á|üe÷<ë\T n]ø£{≤º*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.


6

≠ds¤Œ˝¡[μR∂©yıLRiV. xmsO][QªRΩ=™yÕ˝‹[ IN][‰ L][«¡Ÿ IN][‰ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ L][\¤«¡©´s 9™´s æªΩ[μk∂ ≠sNRPÕÿLigRi zmsÃ˝¡Ã¡NRPV DxmsNRPLRiflÿáV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s, 10™´s æªΩ[μk∂ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´s∞◊¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Wá NRPሩ´s\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyá¨s, 11™´s æªΩ[μk∂ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV B©±s\|qs#ˆL`i ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. 12™´s æªΩ[μk∂©´s Àÿ÷¡NS ≠sμy˘ μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, 13™´s æªΩ[μk∂ ÀÿáVLRi AL][gRi˘ μj∂©´sLigS©´sV, 16™´s æªΩ[μk∂ ≠sμy˘ x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLigS©´sV, 17™´s æªΩ[μk∂ xqsLRi*«¡¨ds ©´sÆ™sWμR∂V NSLRi˘˙NRP™´sVLigS©´sV, 18™´s æªΩ[μk∂©´s ©´sW˘ Fs÷¡Æ™sVLi»¡Lki \|qsNTPÕfi Æ≤∂[gS©´sV, 19™´s æªΩ[μk∂ ™´sxqsºΩ gRiXx§¶¶¶ μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLigS©´sV, 20™´s æªΩ[μk∂ xmsLS˘™´sLRifl· @™´sgSx§¶¶¶©´s μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLigS©´sV, 21™´s æªΩ[μk∂©´s FyhRi˘xmsoxqsÚNSá xmsLizmsfl‘· μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLigS©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s A∏R∂V©´s

≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yá©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶ ¶Liøy÷¡: NRP¤Õ¡NÌRPL`i $NSNRPVŒœ¡Li, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô)≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yá©´sV C Æ©sá 9 ©´sVLi≤T∂ 21™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i r¢LRiÀ≥fi g_L`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C xmsO][QªRΩ=™yÕ˝‹[ ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV xmspLjiÚgS À≥ÿgRiry*™´sVVá©´sV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©´sWªRΩ©´sLigS ¨sLji¯Li¿¡ @¨sı FyhRiaSáá À≥œ¡™´s©yáV, @μR∂©´sxmso À≥œ¡™´s©yáV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠sμy˘ xmsO][Qªy=™yá\|ms —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂ViLiÕ‹[ aRP¨s ™yLRiLi DμR∂∏R∂ViLi xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LjigjiLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¡≤T∂ C≤R∂VgRiá zmsÃ˝¡Ã¡V Fs™´sLRiW  ¡≤T∂  ¡∏R∂VV»¡ DLi≤R∂…ÿ¨sNTP

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @LigRi©±s™y≤U∂ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[gRiá zmsÃ˝¡Ã¡LiμR∂LRiW INRP»¡™´s ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ ¬ø¡[LS÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂ xmsLjizqÛsºΩ¨s Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiøyá¨s A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙ªygRiV ¨dsLRiV, ≠sμR∂V˘ª`Ω, {qs÷¡Lig`i Fny˘©±sáV, ªRΩμj∂ªRΩLRi r¢NRPLS˘Ã¡V ≠sμj∂gS xqs™´sVNRPWLSËá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. FyLjiaRPVμR∂˘ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ˙NTPLiμR∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRiW. 16 N][»˝¡V ¨sμ≥R∂VáV áÀ≥œ¡˘LigS D©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ≠sμy˘ ˙xms™´sWflÿáV Æ™sVLRiVgRiV xmsLRiøyá¨s @©yıLRiV. FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÙjicDFyμ≥y˘∏R∂V ¨sxtsQˆºΩÚ ªRΩNRPV‰™´sgS D©´sıLiμR∂V©´s μR∂XztÌsQ ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøyá¨s @©yıLRiV. ™´sVLi¿¡ @L>RiªRΩgRiá DFyμ≥y˘∏R∂VVáV D©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yÕ˝‹[gS¨s ¤Õ¡[μy BªRΩLRi L][«¡ŸÕ˝‹[gS¨s ¡≤T∂  ¡∏R∂V»¡gRiá zmsÃ˝¡Ã¡V NRP¨szms}qsÚ ™yLji¨s Æ™sLi»¡Æ©s[  ¡≤T∂Õ‹[ ¬ø¡[LSËá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. G aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV, zqs ¡˜LiQ\Æμ∂©y xqslLi[ C xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

Ä~yês¡+, E˝…’ 8 2012

¡μj∂÷d¡Õ˝‹[ \|msLRi≠dsáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLS¯flÿáNRPV áORPQ NRPW˘’¡N`P ≠dsV»¡L˝Ri BxqsVNRP xqsLRixmnsLS: ¤«¡[{qs 10e ‘˚B es¡≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\ ã~© øöHÓ‡*+>¥ : &ûáy√ lLiÆ™s©´sW˘Õ‹[ @™´sW˘™´sW˘Ã¡ g][á Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô)˙gS≠dsVfl· ˙FyL iªyÕ˝‹[ Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sá©´sV @Liμj∂Li øR¡≤R∂ Æ™s[VNSNRP, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSá©´sV ˙xmsºΩINRP‰LjiNTP ¬ø¡[LRiÆ™s[}qs NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLi øy÷¡=©´s lLiÆ™s©´sW˘ Dμ][˘gRiVáV, @μ≥j∂NSLRiVáV \|msLRi ≠dsáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩW F°zqÌsLi g`iÕ˝‹[ @™´sW˘ ™´sW˘Ã¡NRPV ªy≠sxqsVÚ©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V ≠s¨szms xqsVÚ©yıLiVV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ {qs¨s∏R∂WLÌki NRP÷¡gji D©´sı ≤T∂xmsp˘…‘¡ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL˝RiNRPV xmsμ][©´sıºΩ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gS©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ \Æ™sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 8™´sVLiμj∂ ≤T∂xmsp˘…”¡ ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL˝RiNRPV xmsμ][©´sıºΩ á’≥¡Li øR¡gS 7gRiVLjiNTP F°zqÌsLig`iáV B¬ø¡[ËLiμR∂V NRPV NRP¤Õ¡ NÌRPlLi[…fizqs ¡˜Liμj∂ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV zqsμÙR∂Li¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C˙NRP™´sVLiÕ‹[—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 35™´sVLiμj∂ ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL˝Ri©´sV \|qsªRΩLi  ¡μj∂÷d¡¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`ixqs•¶¶¶ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. μk∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPV áV, Dμ][˘gRixqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV «‹[NRP˘Li¬ø¡[xqsVNRPV¨s C∏R∂V©´s™´sV©´s™yÆ≤∂[ xmsÕÿ©y ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP F°zqÌsLig`i B™´s*Li ≤R∂Li»¡W zqsFnyLRiV=áV¬ø¡[xqsWÚ IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sW øyLRiLi. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS Æ©s[≤R∂V À≥œ¡W @˙NRP™´sWá xmsLRiLixmsLRi N]©´s rygRiVª][Liμj∂. μk∂¨s¨s ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL˝RiV NUPáNRPLi. xms¨sºdΩLRiVÕ‹[ AL][xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı ™yLRiV \|qsªRΩLi ªRΩXfl·Æ™sW, xmnsfl·Æ™sW ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ zqsFnyLRixqsVáV NRPW≤y ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ÕÿÀ≥œ¡ ry…”¡ F°zqÌsLig`iáN][xqsLi IºΩÚ≤T∂ |msLRigRi≤R∂Liª][ ˙NTPLiμj∂rÛyLiVV zqs ¡˜Liμj∂ª][Fy»¡V, NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩááV xms»Ì¡V NRPVLi»¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿBLiøyL`Íi ™´sVLi˙ºΩª][Fy»¡V, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLizmsáV, FsÆ™sV¯÷d¡=áV, }msLRiV©´sı @μ≥j∂NSLRiFyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV \|qsªRΩLi BLiμR∂VÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©´sı»˝¡V AL][xmsfl·Ã¡V ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. \|msLRi≠dsáª][ F°zqÌsLigRiVáV F~Liμj∂ ©´s @μ≥j∂NSLRiVáV G≠sμ≥R∂LigS NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ¬ø¡[ryÚL][ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáZNP[ æªΩ÷¡∏R∂W÷¡ ™´sVLji @¨s Æ™s[Vμ≥y™´soáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV.

«¡∏R∂V @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsV xmsμ][ æªΩ[μk∂NTP ™yLiVVμy ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô)ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsV ≠søyLRifl·©´sV aRP¨s™yLRiLi ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVÕ‹[¨s {qs’d¡H ˙xmsæªΩ[˘NRP ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi «¡⁄\¤Õ¡ xmsμ][ æªΩ[μk∂NTP ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. |qsˆxtsQÕfi xms’˝¡N`P ˙FyzqsNRPW˘»¡L`i ’d¡≠ds AøyLRi˘ @©yL][gRi˘Liª][ D©yıLRi¨s, N]LiªRΩ gRi≤R∂V≠s™y*á¨s N][LRi≤R∂Liª][ N][LÌRiV ≠søyLRifl·©´sV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. ˙xmsºΩ™yμR∂Vá ™yμR∂©´sáV ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ @zqs|qÌsLi…fi |qsˆxtsQÕfi xms’˝¡N`P ˙FyzqsNRPW˘»¡L`i xqsLiÆμ∂[a`P ø_ªy AøyLRi˘ @©yL][gS˘¨sı N][LÌRiV μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ™´sV ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøR¡≤y¨sNTP «¡⁄\¤Õ¡ 9 ™´sLRiNRPV ≠søyLRifl·©´sV ™yLiVVμy Æ™s[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. @LiVVæªΩ[, C ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sVL][ ¨sLiμj∂ ªRΩVLS\¤Õ¡©´s aRPbPNRPŒœ¡ ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yμj∂ ™´sVfl”· aRPLiNRPL`i, {qs¨s∏R∂VL`i N_¨s=Õfi ’¡.NRPV™´sWL`i @À≥œ¡˘ LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. A L][«¡Ÿ©´s ªy™´sVV ¬ø¡\Æ©sQı N][LÌRiVÕ‹[ ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøy÷¡= DLiμR∂¨s, @Li μR∂VZNP[ ≠søyLRifl·©´sV «¡⁄\¤Õ¡ 11, 12 æªΩ[μk∂áNRPV ™y LiVVμy Æ™s[∏R∂Wá¨s N][LÌRiV©´sV N][LSLRiV.@LiVVæªΩ[, A lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ≠søyLRifl· ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s xqsLiÆμ∂[a`P ø_ªy ™yμj∂LiøyLRiV. ÀÿL`i N_¨s=Õfi xqsÆ™sV¯ DLiμR∂¨s, @Õÿlgi[ «¡⁄\¤Õ¡ 13©´s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ «¡Ljilgi[ |qsLi ˙»¡Õfi Õÿ NRP≠sVxtsQ©±s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV AøyLRi˘ Æ™sŒ˝ÿ÷¡= DLiμR∂¨s N][LÌRiV μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsV NRPV™´søyËLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV «¡⁄\¤Õ¡ 10 æªΩ[μk∂©´s ≠søy LRifl·NRPV FsÕÿLi…”¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s BLRiVxmsOSQá ™yLRiV @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][.. N][LÌRiV AL][«¡ŸNRPV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂.

∫Hêïs¡T\≈£î, >∑]“¤D°\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ;s¡÷ÿsY,E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô)eT+&É\ πø+Á<ä+ ˝Àì n+>∑Héyê&ç ôd+≥sY`46 ∫Hêïs¡T\≈£î, >∑]“¤D° Ád”Ô\≈£î ;s¡÷ÿsY ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+ Á<ä+ @mHém+\T yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡« Væ≤ +#ês¡T.>∑]“¤D°\≈£î s¡ø£Ô|üØø£å, m‘·TÔ, ãs¡Te⁄, _|æ ˝≤+{Ï |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.∫Hêïs¡T\≈£î Äj·÷ dü+e‘·‡sê\≈£î nqT>∑TD+>± _dæõ, &ç|æ|æ b˛*jÓ÷ {°ø£\T y˚XÊs¡T.∫Hêïs¡T\T rdüT≈£îH˚ ÄVü‰s¡+ô|’ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì @mHém+ |ü<äà dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À @mHém+ düs¡dü«‹, |ü<ëà, n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô \ø°Î, >∑]“¤D° Ád”Ô\T, ∫Hêïs¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

GáWLRiV,E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ NRP»Ì¡≤yá ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi áORPQ NRPW˘’¡N`P ≠dsV»¡L˝Ri BxqsVNRP©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV …”¡..Àÿ ¡VLS™´so©y∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáNRPV BxqsVNRP xqsLRixmnsLS @LiaRPLi\|ms ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP A∏R∂V©´s @μ≥R∂˘QORPQªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW AgRixqÌsV 24 ™´sæªΩ[μk∂™´sLRiNRPW ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*xmsLRiLigS ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ NRP»Ì¡≤yá ¨sLS¯flÿ¨sNTP BxqsVNRP©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP @©´sV™´sVºΩ DLiμR∂¨s μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s A∏R∂W aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ™´sV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ NS™´sázqs©´s BxqsVNRPNRPV xqsLi ¡Liμj∂iLi¿¡ ˙xmsºΩFyμ≥R∂©´sáV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s @LiμR∂¤«¡[}qsÚ BxqsVNRP xqsLRixmnsLSNRPV @™´sNSaRPLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 12 À‹[»˝¡©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡ Àÿ˘lLi[—¡ Lji«¡LS*∏R∂VL`i ©´sVLi≤T∂ BxqsVNRP©´sV ºdΩxqsVNRPV LS™´s≤R∂iLi «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s, @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ C À‹[»˝¡©´sV 50 NTP |msLi¿¡ ™´sVLjiLiªRΩ Fs NRPV‰™´s xmsLji™´sWfl·LiÕ‹[ BxqsVNRP©´sV ºdΩxqsVNRPV ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. BLjilgi[xtsQ©±s, \Æ™sV¨sLig`i aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLRixqsˆLRiLi xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsμ≥R∂NSáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s BxqsVNRP©´sV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¤«¡.zqs AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 1500 NRPW˘’¡N`P ≠dsV»¡L˝Ri BxqsVNRP N][xqsLi ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáª][ Fy»¡V r~™´sVV¯©´sV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s μk∂¨sÕ‹[ 550 NRPW˘’¡N`P ≠dsV»¡L˝Ri BxqsVNRP©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. BLjilgi[xtsQ©±saS≈¡

200 NRPW˘’¡N`P ≠dsV»¡L˝RiV, AL`i ≤R∂ ˝¡V˘∏R∂V£qs 300 NRPW˘’¡N`P ≠dsV»¡L˝RiV ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ BLi«¡¨dsLjiLigRiV ≠sÀ≥ÿgRiLi 180 NRPW˘’¡N`P ≠dsV»¡L˝RiV BxqsVNRP©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. GáWLRiV NSL]ˆlLi[xtsQ©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ≠s≠sμ≥R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáNRPV 1000 NRPW˘’¡N`P ≠dsV»¡L˝Ri BxqsVNRP @™´sxqsLRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsºΩFyμj∂iLiøyLRi¨s, μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμj∂iLi¿¡ μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi, r~™´sVV¯ ¬ø¡÷˝¡Li¿¡»˝¡LiVVæªΩ[ ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s BxqsVNRP xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s μ≥R∂LRiá Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsxqsVÚªRΩLi NRPW˘’¡N`P≠dsV»¡LRiVNRPV 285 LRiWFy∏R∂VáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂ NSNRPVLi≤y {qslLi[—¡ NTPLiμR∂ 42.80 LRiWFy∏R∂VáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[ryÚLRi¨s, μk∂¨sÕ‹[ 40 LRiWFy∏R∂VáV ¤«¡≤`∂.zmsNTP , 80 \|msxqsVáV \Æ™sV¨sLig`i aS≈¡NRPV, lLiLi≤R∂V LRiWFy∏R∂VáV ™y˘…fi …ÿN`P= NTPLiμR∂ øR¡Õÿ©´sV ºdΩzqs μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚª][ Fy»¡V ©Ø[≤R∂Õfi @μ≥j∂NSLjigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı BLjilgi[xtsQ©±s ∏R∂V£qs. BNTP xmsLizmsæªΩ[ A∏R∂V©´s ™y…”¡¨s xmsLjibdP÷¡Li¿¡ \Æ™sV¨sLig`i Fs≤T∂NTP xmsLixmsoªyLRi¨s A∏R∂V©´s xmsLjibdPá©´s @©´sLiªRΩLRiLi ªyªy‰÷¡NRP xmsLji¯»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[ryÚLRi¨s ¤«¡.zqs ™´sLjiLiøyLRiV. A∏R∂W aS≈¡Ã¡V ªy™´sVV xmsLi}ms ˙xmsºΩFyμR∂©´sáՋ[ G ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ G xms¨s ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂, μy¨sNTP G xmsLji™´sWfl·LiÕ‹[ BxqsVNRPV @™´sxqsLRi™´sVV™´soªRΩVLiμj∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ≠s™´sLSáª][ Fy»¡V xqsLi ¡Liμj∂ªRΩ xms¨s¨s xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¬ø¡[ @μ≥j∂NSLji }msLRiV NRPW≤y μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLSË÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. AL`i ≤R∂ ˝¡V˘∏R∂VV£qs ∏R∂V£qs.B LS≠sVlLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªyªy‰÷¡NRP xmsLji¯»˝¡V F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV gRi≤R∂V™´so Fs NRPV‰™´s xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s, C ≠sμ≥y©y¨sı xqsLRi◊d¡NRPXªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV.

™´sVLi¿¡¨dsLRiV NRPáVztsQªRΩLi NSNRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡: NRP¤Õ¡NÌRPL`i Æ™sVμR∂N`P,E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥ÿLkigS ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s NRPáVztsQªRΩ ¨ds…”¡ μy*LS ™y˘μ≥R∂VáV ˙xms ¡¤Õ¡[ @™´sNSaRP™´sVV©´sıLiμR∂V©´s ªRΩgji©´s ™´sVVLiμR∂xqsVÚ «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ™´sVLi≤R∂á ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVáNRPV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Fs.μj∂©´sNRPL`i Àÿ ¡V AÆμ∂[bPLiøyLRiV. aRP ¨s™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ™´sVLi≤R∂á ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVáª][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙gS™´sWáՋ[ ˙xmsæªΩ[˘NRP aS¨s¤…¡[xtsQ©±s \Æ≤∂Q˚™±s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ™´sVVLRiVgRiV NSá*áV aRPV˙À≥œ¡xmsLRiË≤R∂iLi, ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ …ÿ˘LiNRPVáՋ[ N˝][LjiÆ©s[xtsQÆ©s[ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi, ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ \|msxmsoá ÷d¡ZNP[“¡Ã¡©´sV ALjiNRP»Ì¡≤R∂iLi, ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s NS¿¡ øR¡Õ˝ÿLji©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ˙ªygRi≤R∂iLi, xmsLjixqsLSá ˙FyLiªyáՋ[ ¨ds…”¡ ¨sá* ¤Õ¡[¨s gRiVLiªRΩáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡WxqsVN][™´s≤R∂iLi, N] ¡˜Lji ¿¡xmsˆÃ¡V, NRPWáL˝RiV, FyªRΩ gS«¡Ÿ ™´sVVNRP‰ {qsryáV xmsLjixqsLSá ˙FyLiªyáՋ[ ¨ds…”¡ ¨sá* DLi≤R∂NRPVLi≤y øR¡WxqsVN][™yá¨s, ˙xmsºΩ aRPV˙NRP™yLRiLi \Æ≤∂Q˚ μj∂©´sLigS Fy…”¡Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. @¨sı aS≈¡Ã¡ xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yáV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ≠sμR∂˘ xmsO][QªRΩ=™yáV C Æ©sá 9 ˙xmsæªΩ[˘NRP @™´sxqsLSáV gRiá zmsÃ˝¡Ã¡ μj∂©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, @LiμR∂VÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP @™´sxqsLSá gRiá ≠sNRPÕÿLigRiVá zmsÃ˝¡Ã¡NRPV DxmsNRPLRiflÿá xmsLizmsfl‘·, ≠sNRPÕÿLigRiVá gRiVLjiÚLixmso bP’¡LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡©´s ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V, LS˘Lixmsoá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. 10©´s ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVá μj∂©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ 282 @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiªRΩVáV, ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V, ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ ™´sxqsªRΩVáV, LS˘Lixmsoá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s, @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáNRPV, ˙xms•¶¶¶Lki g][≤R∂áV, NRPxqsWÚLkiÀ≥ÿ gSLiμ≥k∂ Àÿ÷¡NRPá ≠sμy˘Ã¡∏R∂W À≥œ¡™´s©yá

¨sLS¯flÿáNRPV aRPLi≈¡VrÛyxms©´s gS≠sLiøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. 11 AL`i.FsLi.Fs£qs.Fs. μj∂©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ 17 AL`i.FsLi.Fs£qs.Fs. À≥œ¡™´s©yá ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=Li, B©±s}mnsL`i @™yLÔRiVáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRi ˙xmsflÿ◊¡NRP, FyhRiaSá rÛyLiVV ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂iLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂ViLi\|ms øR¡LjiËLiøyá¨s, 12 Àÿ÷¡NRPá ≠sμR∂˘ μj∂©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ Àÿ÷¡NRPáNRPV ≠sμR∂˘Q\|ms @™´sgS•¶¶¶©´s |msLiF~Liμj∂iLiøyá¨s, @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ aS¨s»¡Lji ©y˘£msNTP©±s= xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, 03c05 xqsLi™´sªRΩ=LSá ¿¡©yıLRiVá Æ™s[VŒÿ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, 13 AL][gRi˘ μj∂©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ FyhRiaSáá©´sV aRPV˙À≥œ¡xmsLRiVËN][™´s≤R∂iLi, @™´sgRi•¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂iLi, ¡ZNP‰»˝¡V, ™´sVgÊRiVáV, xqs ¡V˜Ã¡V xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, 16©´s ≠sμy˘ •¶¶¶NRPV‰ μj∂©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ FyhRiaSá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. 17 ∏R∂VW¨s™´sLRi+Õfi Fs©±sL][ÕfiÆ™sVLi…fi μj∂©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡  ¡≤T∂ ™´s∏R∂VxqsV= gRiá zmsÃ˝¡Ã¡LiμR∂Lji¨s 100 aSªRΩLi FyhRiaSáՋ[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi, 5™´s ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ™yLjiNTP 6™´s ªRΩLRigRiºΩÕ‹[NTP, 7™´s ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ™yLjiNTP 8™´s ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ 100 aSªRΩLi ¬ø¡[LjiˆLiøyá¨s, 18 ©´s ©´sW˘ Fs÷¡Æ™sVLi»¡Lki μj∂©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ 99 ˙Fy¥R∂≠sVN][©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ 8™´s ªRΩLRigRiºΩ¨s ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s, 19©´s ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡ μj∂©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ xms»Ì¡flÿáՋ[ ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂iLi gS øR¡W≤yá¨s, 20©´s xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl· μj∂©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…ÿá¨s, xmsLjixqsLSá©´sV xmsLjiaRPV˙À≥œ¡LigS DLiøR¡≤R∂iLi, 21 Fs©±s\¤…¡…”¡ÕfiÆ™sVLi…fi μj∂©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ∏R∂VW¨sFnyLSáV, FyhS˘xmsoxqsÚNSáV, A»¡ ™´sxqsVÚ™´soáV ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´sxqsVÚ™´soá©´sV ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsW¿¡LiøyLRiV.

\lLiªRΩVáV ˙≤R∂™±sV {qs≤R∂L`i©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™y÷¡: NRP¤Õ¡NÌRPL`i NRPLkiLi©´sgRiL`i, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s \lLiªRΩVáV NRPW÷d¡Ã¡ @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y Æ™sVVáZNPºΩÚ©´s ™´sLji ≠sªRΩÚ©yá©´sV Æ©s[LRiVgS ≠sªRΩVÚN]iLiμR∂VNRPV ˙≤R∂™±sV {qs≤R∂L`i©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVáՋ[ ™´s˘™´sry∏R∂ViLiÕ‹[ NRPW÷d¡Ã¡ N]LRiªRΩ DLi≤R∂»¡Li, @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂iLi ™´sá©´s ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVáNRPV A»¡LiNRPLi GLRiˆ≤R∂»¡Li «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s, ™´sVLi¿¡ ™´sL<SáV xms≤R∂ªy∏R∂V©´sVN]¨s \lLiªRΩVáV ™´sVVLiμR∂VgS ©yL˝RiV F°xqsVN]¨s, xqsNSáLiÕ‹[ ™´sL<SáV xms≤R∂NRP À‹[L˝RiÕ‹[, Àÿ™´soáՋ[ xqs\lLi©´s ¨dsLRiV ¤Õ¡[NRP F~áLi ªRΩ∏R∂WLki Aáxqs˘Li @™´s»¡Li, xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ©y»˝¡V Æ™s[∏R∂VNRPF°™´s»¡Li xmns÷¡ªRΩLigS μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ªRΩgÊRi»¡Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLiøR¡≤y¨sNTP, ¨dsLRiV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sıxmso≤R∂V xqs™´sV∏R∂ViLi ™´sXμ≥yNSNRPVLi≤y, ©yLRiV ™´sV≤T∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y Æ©s[LRiVgS ™´sLji xmsLi»¡ xmsLi≤T∂iLiøR¡VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ˙≤R∂™±sV {qs≤R∂L`i μy*LS Æ©s[LRiVgS ™´sLji ≠sªRΩÚ≤R∂iLi @Æ©s[ xmsμÙR∂ºΩ øyÕÿ @©´sVNRPWá\Æ™sVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ NRPW÷d¡Ã¡ @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y \lLiªRΩV, @ªRΩ¨s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRP÷¡zqs Æ™sVVáZNPºΩÚ ™´sLji ≠sªRΩÚ©yá©´sV Æ©s[LRiVgS ≠sªRΩVÚ N][™´søR¡Ë¨s }msL]‰©yıLRiV. ˙≤R∂™±sV {qs≤R∂L`i @Æ©s[ ∏R∂ViLi˙ªRΩLi øyÕÿ æªΩ[÷¡\ZNP©´sμR∂¨s, ZNP[™´sáLi 8 NTPÕ‹[á  ¡LRiV™´so ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi»¡VLiμR∂¨s, \lLiªRΩVáV Æ™sWxqsVN]¨s F°™´søR¡VË ¤Õ¡[μy \|qsNTPÕfi \|ms NRPW≤y INRP F~áLi ©´sVLi≤T∂ ™´sVL][ F~Õÿ¨sNTP ºdΩxqsVN]¨s Æ™sŒ˝œ¡™´søR¡Ë¨s æªΩ÷¡FyLRiV. INRP FsNRPLRiLi ™´sLji ≠sªRΩÚ≤y¨sNTP ZNP[™´sáLi BμÙR∂LRiV xqsLjiF°ªyLRi¨s, ≠sªRΩÚ≤y¨sNTP 2 ©´sVLi≤T∂ 3 gRiLi»¡Ã¡ ™´s˘™´sμ≥j∂xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s, ≠sªRΩÚ©´sLi FsNRPLSNRPV 10 ©´sVLi≤T∂ 12 NTPÕ‹[áV

@™´sxqsLRiLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. $™´sLji xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ™´sWμj∂LjigS ˙≤R∂™±sV {qs≤R∂L`i xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ¨dsLRiV |ms…Ìÿ÷¡= ™´soLi»¡VLiμR∂¨s, ≠sªRΩÚ©´sLi Æ™s[zqs©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ F~»Ì¡ μR∂aRP ™´sLRiNRPV F~áLiÕ‹[ ¨dsLRiV ¨sáV™´s DLi≤R∂NRPVLi≤y ZNP[™´sáLi ALRiVªRΩ≤T∂gS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiøyá¨s xmns÷¡ªRΩLigS Æ™s[L˝RiV AL][gRi˘™´sLiªRΩLigS |msLjigji Æ™sVVNRP‰Õ‹[ FsNRPV‰™´s zmsáNRPáV ™´sryÚ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C xmsμÙR∂ºΩ¨s \lLiªRΩVáV Fy…”¡LiøR¡»¡Li ™´sá©´s NRPW÷d¡Ã¡ @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y \lLiªRΩV ªRΩ©´s F~áLiÕ‹[ ªyÆ©s[ ≠sªRΩVÚN][™´søR¡VË©´s¨s, ≈¡LRiVË ªRΩgÊRiVªRΩVLiμR∂¨s, G ™´sLji LRiNRPLi @LiVV©y 7 ©´sVLi≤T∂ 10 L][«¡ŸÃ¡V ™´sVVLiμR∂VgS N][ªRΩNRPV ™´sxqsVÚLiμR∂¨s, C μR∂XuÌy˘ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s \lLiªRΩVáV ˙≤R∂™±sV {qs≤R∂L`i μy*LS ≠sªRΩVÚ N][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. BLiμR∂VNRPVgS©´sV 500 ˙≤R∂™±sV {qs≤R∂L`i ∏R∂VW¨s»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøy™´sV¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩLi 100 ∏R∂VW¨s»˝¡V zqsμÙR∂iLigS D©yı∏R∂V¨s , INRP ∏R∂VW¨s…fi μ≥R∂LRi 5000LRiW.áV NSgS BLiμR∂VÕ‹[ 50 aSªRΩLi @©´sgS 2500 LRiW.áV xqs’¡=≤U∂ DLi»¡VLiμR∂¨s @Li¤…¡[ ZNP[™´sáLi \lLiªRΩV 2500 LRiW.áV À≥œ¡Lji}qsÚ xqsLjiF°ªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NS™y÷¡= \lLiªRΩVáV xqs≠dsVxms ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLji NSLS˘Ã¡∏R∂ViLiÕ‹[ xqsLi˙xmsμj∂iLiøyá¨s, ≠s™´sLSáV F~LiμR∂™´søR¡V˨s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 80,000 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ˙≤R∂™±sV {qs≤R∂L`i xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ \lLiªRΩVáVrygRiV ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[Õÿ ˙F~ªRΩ=z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \lLiªRΩVáV C @™´sNSaS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s, ˙≤R∂™±sV {qs≤R∂L`i xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ Æ©s[LRiVgS ™´sLji ≠sªRΩVÚ©´sV ≠sªRΩVÚN][™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i N][LSLRiV.

@≠s¨dsºΩ¨s xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s xqsLS‰LRiV ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ¨s∏R∂W™´sVNRPLi\|ms μ≥R∂*«¡Æ™sVºΩÚ©´s ’d¡¤«¡[{ms

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô)∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LS«ÿ˘LigRi ≠sLRiV FsÕÿ ¨s∏R∂V≠sVryÚLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. |qsˆNÌRPQ˚™±sV NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li\|ms BLiNS μÙR∂LigS ˙xms™´sLjir°ÚLiμR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms μR∂V∏R∂V˘ ¡…Ì”¡Liμj∂. @≠s¨dsºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ©y˘∏R∂V ≠søyLRifl· N]©´srygRiVª][LiμR∂¨s, C ZNP[xqsVÕ‹[ AL][xmsfl·Ã¡V ˙xmsÀ≥ÿ™´s™´sLiªRΩLigS xms¨s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. ¤…¡÷¡NSLi |qsˆNÌRPQ˚Li FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı ¿¡μR∂Li ¡LS¨sNTP N˝UP©±s¿¡…fi LSNRP™´sVVLiÆμ∂[.. ryμ≥j∂NSLRi ZNP[…ÿLiVVLixmsoá @LiaRPLi\|ms GLSˆQ\¤…¡©´s ™´sVLi˙ªRΩVá ryμ≥j∂NSLRiªRΩ  ¡XLiμy¨sNTP  ¡XLiμy¨sNTP \¬ø¡LRi¯©±sgS ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. 2“¡ \¬ø¡LRi¯©±sgS ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LS¨sı ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li\|ms NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·LiÕ‹[ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi NRPW≤y ¨sLiμj∂ªRΩVÆ≤∂[©´s¨s, @xmsˆ…˝‹[ ALÛjiNRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s A∏R∂V©´s.. 2“¡ μ≥R∂LRi ¨sLÒRiLiVVLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ NUPáNRPLigS ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂xms≤T∂Liμj∂. FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki «¡™y ¡VμyLkiªRΩ©y¨sı xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[}qsLiμj∂. aRP¨s™yLRiLi ¨sºΩ©±sgRi≤y‰Lki Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ @LiμR∂VZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≈¡«ÿ©yNRPV À≥ÿLkigS ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡LiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV©´s ’d¡¤«¡[{ms N][L`i NRP≠sV…‘¡.. LSxtÌsQ˚xmsºΩ, Dxms LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRP, FsLiVVL`i|qsÕfic™´sWNTP=£qs IxmsˆLiμR∂Õ‹[ NRPW≤y À≥ÿLkigS @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V xqsLiO][QÀ≥œ¡Li, ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ¨s∏R∂W™´sVNRPLiá\|ms «¡LjigS∏R∂V¨s, μk∂¨s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ øR¡LjiËLi¿¡Liμj∂. ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ¨s∏R∂W™´sVNS¨sı ºdΩ˙™´sLigS ªRΩxmsˆV ¡…Ì”¡Liμj∂. N][L`i ¬ø¡[aSLRiV. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩ©´sV øy»¡VN][™yá¨s, ;s¡÷ÿsY, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô)eT+&É\+˝Àì NRP≠sV…‘¡ ¤À≥¡[…‘¡ ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ’d¡¤«¡[{ms @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ LRi≠saRPLiNRPL`i ˙xm- øR¡»Ì¡ ¡μÙR∂LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @≠s¨dsºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ‹e÷à|üPsY Á>±eT+˝À ¬s’‘·T\ ne>±Vü≤q sryμ`∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. 2“¡ ZNP[xqsVÕ‹[ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi NRPW≤y ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s xqsLS‰LRiV ˙xmsÀ≥ÿ™´s™´sLiªRΩLigS xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s LRi≠saRPLiNRPL`i˙xmdü<ädüT‡˝À @Çy√ ÁX¯eDY≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¨sLiμj∂ªRΩVÆ≤∂[©´s¨s, A∏R∂V©´s©´sV ™´sVLi˙ªRΩVá ryμ≥j∂NSLRiªRΩ  ¡XLiμy¨sNTP \¬ø¡LRi¯©±sgS sryμ`∂ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¬s’‘·T\T uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T #˚düTø√yê\ì, Bìï dü+Á|ü~+#·≈£î+&Ü eT÷&ÉT #·{≤º\qT rdüTø=∫à Hê´j·Tyê<äT\≈£î e\q |ü+≥ ~>∑Tã&ç n+#·Hê y˚j·Te#·Ãì nHê´j·T+ #˚dæ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.á eT÷&ÉT #·{≤º\qT Hê´j·T ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> ¬s’‘·T\T s¡kÕj·Tìø£ ms¡T e⁄\≈£î ã<äT\T, ø£èÁ‹eT ms¡Te⁄\T yê&É≥+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô)ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝Àì yê<äT\T |üP]Ô>± e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. u≤sYøöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷qT e\q |ü+≥ ~>∑Tã&ç ‘·>∑TZ‘·T+<äì ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·Tyê<äT\ u≤sYøöì‡˝Ÿ dü+|òüT+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ dü+Á|ü~+#·≈£î+&Ü á eT÷&ÉT #·{≤º\qT m˝≤ rdüTø£kÕÔs¡ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À @Çy√ düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù u≤düÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á HÓ\ 11,12 ‘ê«ìï Á|ü•ï+#ês¡T ÁXÊeDY≈£îe÷sY, Á>√yÓ÷sY y˚TH˚»sY eTV”≤+<ÛäsY, ‘˚~˝À¢ Hê´j·Tyê<äT\+<äs¡T ø£*dæ $<ÛäT\qT ãVæ≤ wüÿ]+∫ á#·{≤º\qT yÓ+≥H˚ ñ|üdü+ Vü≤]+ #·Tø√ø£b˛‘˚ \ø£å ˝≤~ eT+~ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T |üs¡TX¯ósê+, >∑Hédæ+>¥, ¬s’‘·T e÷qeeqs¡T\ XÊK eT+Á‹ ø£|æ\ dæ+ã˝Ÿ ~wæ˜u§eTàqT <äVü≤q+ Hê´j·Tyê<äT\‘√ &Ûç©¢˝À <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ u≤sY øöì‡˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT *+u≤>ö&é, &ç.s¡$, Áo<ÛäsY, #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. \T bÕ˝§ZHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+&çj·THé u≤sY øöì‡˝ŸqT mHé.s¡‘êïø£sY, ‘·~‘·s¡ Hê´j·T yê<äT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\T uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T #˚düTø√+&ç

11,12 ‘˚~\˝À¢ Hê´j·Tyê<äT\ $<ÛäT\ ãVæ≤wüÿs¡D

∫‘·÷Ôs¡T, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq ∫‘·÷Ôs¡T |ü≥ºD+˝Àì wüs¡àHé u≤*ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À á HÓ\ 3e ‘˚B qT+∫ ñbÕ<Ûë´j·TT\ ã~© øöHÓ‡*+>¥qT $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á øöHÓ‡*+>¥ 10e ‘˚B es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+<äì &ûáy√ Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 3e ‘˚Bq Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ øöHÓ‡*+>¥ |üP]Ô nsTT´+<äì, 5q dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+≥T¢, k˛wü˝Ÿ, ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B, ãj·÷\J, Ç+–¢wt, m˝Ÿm|òtôV≤#YmyéT øöHÓ‡*+>¥ |üP]Ô nsTT´+<äì ‘Ó*bÕs¡T. m˝≤+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü á ã~©\ øöHÓ‡*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì &ûáy√ ‘Ó*bÕs¡T.

ª#·∫‘·÷˝Ôs¡TÀ, E˝…ôV’≤’ 7<ä(düsTes¡êu≤<é μ »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç: @◊{°j·T÷d” íyês¡Ô) : áHÓ\ 10e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤+#· ‘·\ô|{Ϻq ª#Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<éμ ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì @◊{°j·T÷d” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T mdt.Hê>∑sê»Hé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ ∫‘·÷Ôs¡T >±+BÛ $Á>∑Vü≤+ m<äT≥ ª#Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<éμ ø±s¡´Áø£eT yê˝Ÿb˛düºs¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hê>∑sê»Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\≈£î nìï $<Ûë\ nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\ e\¢ ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\T rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ø±]à≈£î\≈£î HÓ\≈£î s¡÷.10 y˚\T ø£˙dü y˚‘·q+>± #Ó*¢+#ê\ì, ne⁄{Ÿ k˛]‡+>¥ ø±]à≈£î\qT ¬s>∑T´\¬s’CÒwüHé #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T dü‘·´eT÷]Ô, X¯+ø£sY, ns¡TD≤¬s&ç¶, u≤˝≤Jsêe⁄, $»j·THê] ‘·<ä‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

ìC≤sTTr>± e´eVü≤]+#·+&ç..Á|ü»\ |üøå±q ì\e+&ç ∫‘·÷Ôs¡T, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ø√s¡Tº πødüT\T |ü]cÕÿs¡+˝À Hê´j·Tyê<äT\T eè‹Ô HÓ’|ü⁄D≤´\qT eT]+‘·>± yÓTs¡T>∑T |üs¡TÃø√yê\ì õ˝≤¢ »&ç® s¡$u≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ Hê´j·T ùdyê~Ûø±s¡ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À Hê´j·Tùdyê~Ûø±s¡ dü+düú düe÷y˚X¯eT+~s¡+˝À |ü\T Hê´j·Tùde\ô|’ õ˝≤¢ ø√s¡Tº˝Àì d”ìj·TsY, pìj·TsY Hê´j·Tyê<äT\≈£î |ü⁄q' düMTø£å ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT õ˝≤¢ »&ç® ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚&ÉT Hê´j·Tyê<äT\T m≈£îÿe>± yê] e´øÏÔ>∑‘· dü+bÕ<äq Ä<ëj·T+ô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡ì, Bìe\¢ πødüT\ yê<äq˝À Á|ü»\≈£î |üP]Ô Hê´j·T+ »s¡>∑ø£b˛>±, Ä πødüT\T ã˝Àù|‘êìπø Hê´j·Tyê<äT\T yê<äq\qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´øÏÔ #˚XÊs¡T. n˝≤ ø±≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î dü‘·«s¡+ yê] πødüT\ |ü]cÕÿsêìøÏ e÷Á‘·y˚T Hê´j·Tyê<äT\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. ìC≤sTTr>±, <ÛÓ’s¡´+>± πødüT\qT m<äTs√ÿyê\ì Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”ìj·TsY, pìj·TsY, dæ$˝Ÿ »&ç®\T, Hê´j·Tyê<äT\T $.düTπs+Á<ä≈£îe÷sY, s¡$X‚KsY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@◊{°Ïj·T÷d”æ Ä<Ûä«s¡´+˝À >√&É Á|ü‘·T\ $&ÉT<ä\ uÛ≤qT‡yê&É,E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì @◊{Ïj·TTdæ ø±sê´\j·T+˝À ôV’≤<ä sêu≤<é˝À »q>∑qTqï ÁXÊ$Tø£ »q >∑s¡®q >√&ÉÁ|ü‘·T\qT X¯ìyês¡+ @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ ñbÕ<ä´ ≈£åî&ÉT <äTu≤wt sêeTT\T Ä<ä«s¡´+˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·T á ø±s¡´Áø£e÷ìï ø±]à≈£î\ ø£˙dü y˚‘·q+ HÓ\≈£î 10,000s¡÷bÕj·T\T Çyê« \ì,ø±+Á{≤≈£îº W{Ÿk˛]‡+>¥ $<ëHêìï s¡<äT› #˚dæ,yê]ì |üs¡àHÓ+{Ÿ #˚j·÷\ì,n˝≤¬> Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ |ü]ÁX¯eT\ qT+&ç ô|≥Tºã&ÉT\ ñ|üdü+Vü≤s¡D ì*|æy˚j·÷\ì ‘·~‘·s¡ &çe÷ +&é\‘√ á HÓ\10e ‘˚Bq »s¡>∑qTqï #·˝À ôV’≤<äsêuÛ≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü‹ ø±]àø£,ÁXÊ$T≈£î\T ‘·s¡* e∫à ÁXÊ$Tø£ »q >∑s¡®q˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´ Áø£eT +˝À u≤qT‡yê&É Vü≤e÷* dü+|òüT+ |ü≥ºD n<ä´≈£åî&ÉT U≤õ,sêE,‘êVü≤s¡TB›Hé,kÕj·TT\T, dæì◊ Hêj·T≈£î\T, dü+>∑y˚TX¯«sY,uÛÑ÷e÷>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

™´sW™´sVWŒ˝œ¡ ™´sVªRΩVÚÕ‹[ xmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLRiVáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS ¤Õ¡[ K»˝¡V Æ™sáVxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ™´sW ™´sVWŒ˝œ¡ß ºdΩxqsVNRPV©´sı xmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´s∞©´sLigS DLi»¡V©yıLRiÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV xms»Ì¡fl· bP™yLRiVÕ˝‹[ @˙NRP™´sV ¤Õ¡[K»˝¡V Æ™sáVxqsVÚ©yı @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ˙xms«¡Ã¡V ªRΩLRi™yªRΩ Æ™sWxqsF°ªRΩV©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáV ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[ F˝y»˝¡©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Liª][ ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s @˙NRP™´sV ¤Õ¡[ K»˝¡V Æ™s÷¡aSLiVV. ¨sLRi¯Õfi bP™yLRiVÕ‹[ xmsμR∂VáV xqsLi≈¡˘Õ‹[, \¤À¡Liry, ÀÿxqsLRiª][Fy»¡V xmsáV ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s @˙NRP™´sV ¤Õ¡[ K»˝¡Vc Æ™s÷¡zqs©´sxmsˆ…”¡NUP, Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV INRP‰ @˙NRP™´sV ¤Õ¡[ K…fi©´sV LSŒ˝œ¡©´sV ª]ágjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V.—¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂\Æ™sV©´s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ bP™yLRiVª][Fy»¡Vc Bø][Ë≤R∂, ¨sLRi¯Õfi, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡, \¤À¡Liry, NSgRi«fi©´sgRiL`i, D»¡WıLRiV, AzqsFnyÀÿμ`∂, À‹[¥`∂, ™´sVV¥][Õfi, ÀÿxqsLRi, áZOPQQ…Ì”¡}ms»¡, NRPÆ≤∂Li, Δÿ©yxmspL`i ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ Lji∏R∂VÕfi Fs}qÌs…fi ™y˘FyLRiVá @˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[ K»˝¡ ©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs F˝y»˝¡©´sV ≠s˙NRPLiVVLiøyLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVáV F˝y »˝¡VcgS ™´sWLjiF°ªRΩV©yıLiVV. Lji∏R∂VÕfi Fs}qÌs…fi ™y˘FyLRiVáV ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS @˙NRP™´sV ¤Õ¡[ K»˝¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP —¡Õ˝ÿ xmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ ™´sVªRΩVÚÕ‹[ xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ @˙NRP™´sV ¤Õ¡[ K»˝¡V Æ™s÷¡zqs©´sxmsˆ…”¡NUP xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sWLRiV™´sVWá ˙FyLiªyÕ˝‹[ @˙NRP™´sV ¤Õ¡[ K»˝¡©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s —¡Õ˝ÿ xmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLRiVáV ≤U∂{msJ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP NRPWªRΩÆ™s[»¡Vc μR∂W LRiLiÕ‹[ Æ™s÷¡zqs©´s @˙NRP™´sV ¤Õ¡[K»˝¡©´sV NRPW≤y xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ N]¨sı À≥œ¡™´s©yáV, g][μy™´sVVáV @©´sV™´sV ºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¨sLji¯Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[ K»˝¡©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs©´s Lji∏R∂VÕfi Fs}qÌs…fi ™y˘FyLRiVáV IN][‰ F˝y»¡V©´sV áORPQÕÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáNRPV ≠s˙NRPLiVVxqsWÚ @˙NRP™´sVLigS N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá©´sV @LÍjixqsVÚ©yıLRiV.

AμR∂LRi+ FyhRiaSááNRPV ≠s≤R∂VμR∂á NS¨s ™´sW˘¿¡Lig`i ˙gSLi…fi NRP≤R∂xms,E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˘¿¡Lig`i ˙gSLi»˝¡Vc ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ™sW ≤R∂Õfi xqsW‰Õfi ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV @»¡ZNPNS‰LiVV.—¡Õ˝ÿÕ‹[ aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[zqs©´s FyhRiaSááV —¡Õ˝ÿÕ‹[ áNTP‰lLi≤ÔT∂xms¤Õ˝¡, Δÿ“¡}ms»¡, ™´sÃ˝¡WLRiV, NSbP©y∏R∂V©´s, LS™´sWxmsoLRiLi, LS∏R∂Vø][…”¡, xqsLi¤À¡[xms÷˝¡, ¬ø¡©´sWıLRiV, |ms©´sgRiáWLRiV, xmsoÃ˝¡Li}ms»¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ aRPLiNRPVrÛyxms©´s «¡Ljigji©y xms©´sVáNRPV ©Ø[øR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. μk∂Liª][ D©´sıªRΩ ˙xms™´sWflÿáª][ xqsLS‰Lki ≠sμR∂˘ ©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩá|ms…Ì”¡©´s Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Õfi= A»¡ZNPNS‰LiVV. NSL]ˆlLi[…fi FyhRiaSááNRPV μk∂»¡VgS xqsLS‰Lki FyhRiaSááV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂.ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sμ≥R∂Váª][ ≠saSá\Æ™sV©´s FyhRiaSááV ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[zqsLiμj∂. LS{tÌsQ˚∏R∂V ™´sWμR∂˘≠sVNRP bPOSQ @’≥¡∏R∂W©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿNRPV 29 Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Õfi= ™´sVLi«¡⁄LRiV @∏R∂W˘LiVV. INRP‰ FyhRiaSáNRPV LRiW.3.31 N][»˝¡Õ‹[ ¨sLji¯Liøyá¨s ªRΩá|ms…ÌÿLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sμy˘xmsLRiLigS Æ™s©´sVNRP ¡≤ÔR∂ 29 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Õfi GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩá|ms…Ì”¡Liμj∂. HμR∂V FsNRPLSá xqÛsáLiÕ‹[ @¨sı ™´sxqsªRΩVáª][ NRPW≤T∂©´s À≥œ¡™´s©yá©´sV ¨sLji¯Liøyá¨s xqsLiNRP÷¡ˆLiøyLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩgS —¡Õ˝ÿNRPV 11 Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Õfi= ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV @∏R∂W˘LiVV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ À≥œ¡™´s©yá©´sV ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sVLi˙ªRΩVáV @»Ì¡•¶¶¶xqsLigS aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV.

¨ds…”¡\|msxmsoá ªRΩ™´s*NSáª][ LSVü≤μyLRiVáV @xqsÚ™´s˘xqÛsLi gRiVLi»¡WLRiV,E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô)æªΩ©y÷¡Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi xms©´sVá NSLRifl·LigS ˙xms«¡Ã¡V @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi xms©´sVáՋ[ À≥ÿgRiLigS xmsáV ø][»˝¡ L][≤˝R∂V xmsgRiVáN]…Ì”¡ \|msxmso\¤Õ¡©˝´sV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. C xms©´sVáV ˙xmsflÿ◊¡NS ¡μÙR∂LigS ¤Õ¡[NRP F°™´s»¡Li, @μ≥j∂NSLRiVá xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· N]LRi™´s≤R∂»¡Liª][ NSLi˙…ÿNÌRPL`i BuÌyLS«¡˘LigS ™´sWLjiLiμj∂. ˙…ÿzmnsN`P©´sV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ™´sWLÊRiLi μy*LS ™´sV◊˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NS¨ds, ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NS¨ds F°÷d¡xqsVáV FsLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLi ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xms»Ì¡fl·™yxqsVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. . μyμyxmso L][≤ÔR∂V©´sV xmspLjiÚgS ™´sV…Ì”¡ª][ ™´sVWzqsÆ™s[zqs ˙xms«¡Ã¡©´sV ºdΩ˙™´s @r¢NRPLS˘¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[zqs©´s ™´sVV¨s=Fy÷dÌ¡Õ‹[ NRPW≤y G ™´sW˙ªRΩLi øR¡Ã¡©´sLi ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Li ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. aS≈¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂V Õ‹[xmsLi C xms©´sVáՋ[ xqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. AL`iAL`i ©´sgRiL`i lLiLi≤R∂V lgi[»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ L][≤ÔR∂VÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi «¡Ljigji©´s \|msxmso\¤Õ¡©±s xms©´sVáV ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´sLRiNRPLi øR¡WzmsLiøyLiVV. \|msxmso\¤Õ¡©±s N][xqsLi ™´sWLÍji©±s©´sV FsN`P=NRPÆ™s[»¡L`iª][ ªRΩ≠s* A ™´sV…Ì”¡¨s L][≤ÔR∂VNRPV @≤ÔR∂LigS F°aSLRiV. μk∂¨sª][ ™yx§¶¶¶©yáV Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáV¤Õ¡[NRP ©y©y @™´sxqÛsáV xms≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂.NRP¨dsxqsLi FyμR∂øyLRiVáV ©´s≤T∂¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPW≤y ≠ds¤Õ˝¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. ¨sªRΩ˘Li ˙…ÿzmnsN`Pª][ ¨sLi≤T∂ DLiÆ≤∂[ L][≤ÔR∂VÕ‹[ ™yx§¶¶¶©yáV ÀÿLRiVáV ºdΩLji ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV.


@NRP¯ÕfiNRPV |”d”; \|mns©´sÕfi ™yLjiıLig`i Õÿx§¶‹[L`i FyNTPrÛy©±s ≠sZNP…fi NUPxmsL`i NRP˙™´sW©±s @NRP¯Õfi ™´sVLji¨sı ¿¡NRPV‰Õ˝‹[ xms≤Ôy≤R∂V. ˙Æ≤∂zqs=Lig`i ™yªy™´sLRifl·Li ¬ø¡≤R∂g]¤…Ì¡[ xmsμ≥ÙR∂ºΩ ™´sWLRiVËN][NRPVLi¤…¡[ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[NTP FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V©´s¨s FyN`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV @ªRΩ¨sı |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ≠s™yμR∂LiÕ‹[ @NRP¯Õfi©´sV BLi…”¡˙gji…‘¡ NRP≠sV…‘¡ ≠søyLjir°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ ˙gRiWxmso LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ @ªRΩ©´sV ™´sVVLiμR∂VLi…ÿ≤R∂¨s

zmnsLS˘μR∂VáV LS™´s≤R∂Liª][ zmszqs’d¡ \|mns©´sÕfi ™yLjiıLig`i B¿¡ËLiμj∂. ˙Æ≤∂zqs=Lig`i LRiW™±sVª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[¨s ™´s˘NRPVÚáª][©´sW , «¡»Ì¡VÕ‹[ ˙gRiWxmsoáV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡≠s ™´sW©´sVN][NRPVLi¤…¡[ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ BNRP ø][»¡V μR∂NRP‰μR∂¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡zmsˆLiμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y @ªRΩ¨s\|ms BÕÿLi…”¡ ≠s™´sVLRi+áV ™´søyËLiVV. ˙Æ≤∂zqs=Lig`i LRiW™±sVÕ‹[ DLi»¡W  ¡∏R∂V…”¡ ™´s˘NRPVÚáª][ ªRΩLRiøR¡VgS xqsLiÀ≥ÿztsQxqsVÚLi≤R∂≤R∂Li\|ms xqsx§¶¶¶øR¡LRi ˙NTPZNP»¡L˝RiV À‹[LÔRiVNRPV

¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V C NSLRiflÿáª][Æ©s[ @NRP¯Õfi «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. @LiVVæªΩ[ zmnsNTP=Lig`i ≠s™yμR∂LiÕ‹[ N˝UP©±s ¿¡…fi LS™´s≤R∂Liª][ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s 30 ™´sVLiμj∂ ˙Fy ¡ ¡VÕfi= «ÿ’¡ªyÕ‹[ NRPW≤y @NRP¯ÕfiNRPV ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. zmszqs’d¡ BLi…”¡˙gji…‘¡ NRP≠sV…‘¡ NRPW≤y @NRP¯Õfi }msLRiV©´sV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ N˝UP©±s¿¡…figS ˙xmsNRP…”¡}qsÚ Ã¡LiNRPª][ «¡Ljilgi[ ™´sÆ©Ôs[ , …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡NRPV FsLizmsNRPπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi NRPW≤y DLiμR∂¨s À‹[LÔRiV ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. @LiVVæªΩ[ «¡»Ì¡VÕ‹[ }qsıx§¶¶¶xmspLRi*NRP ™yªy™´sLRiflÿ¨sNTP @ªRΩ©´sV ≠sxmnsWªRΩLi NRP÷¡gjixqsVÚ©yı≤R∂©´sı xqs™´sWøyLRi≠sVøyËLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ zmnsNTP=Lig`i ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ AL][xmsfl·Ã¡ª][ ™´sVL][ryLji @ªRΩ¨s À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ xqsLiμj∂gÙRiLiÕ‹[ @NRP¯Õfi }msLRiV ≠s¨szmsLi¿¡Liμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ NRP£ms ªRΩLS*ªRΩ Fny™±sVÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, E˝…’ 8 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRPÕ‹[ À≥ÿLRiª`ΩcFyN`P zqsLki£qs ? Æ©s[©´sÕÿ @Æ©˝s[μR∂V... ≠dsV≤T∂∏R∂W\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ |qs•¶¶ *g`i ªRΩ*LRiÕ‹[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sV©´sı ’d¡{qs{qsH , |”d”; ™´sVVLi\¤À¡ ¿¡LRiNSá ˙xmsªRΩ˘LÛRiVáV À≥ÿLRiª`ΩcFyNTPrÛy©±s ™´sVμ≥R∂˘ ˙NTPZNP…fi xqsLi ¡Liμ≥yá xmso©´sLRiVμ≥ÙR∂LRifl· ExmsLiμR∂VNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS FyN`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªyıáNRPV ªRΩgji©´s xmns÷¡ªRΩLi ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ \Æμ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Liμ≥yáV ™´sV◊d˝¡ Æ™sVLRiVgRiVxmsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV B…‘¡™´s¤Õ¡[ ≠sÆμ∂[aSLigRiaS≈¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ øR¡LRiËáV «¡LjigSLiVV. @»¡V LS«¡NUP∏R∂Wáª][ Fy»¡V ˙NUP≤yxqsLi ¡Liμ≥yá\|ms©y lLiLi≤R∂V ™´sLÊSáV μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLiVV. ˙NTPZNP…fi xqsLi ¡Liμ≥yá xmso©´sLRiVμ≥ÙR∂LRifl·\|ms À‹[LÔRiVáÆμ∂[ ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂V™´sV¨s lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ≠sÆμ∂[aSLigRiaS≈¡ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi≤T∂ |qsNRPW˘Lji…‘¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ªRΩxmsˆ ≠sVgji÷¡©´s ™y…”¡Õ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV ¤Õ¡[™´s¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡zmsˆLiμj∂. μk∂Liª][ BLRiV Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ xmsLji≠sVªRΩ J™´sL˝Ri zqsLki£qs ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms ¨sLkiORPQfl·NRPV ªRΩ*LRiÕ‹[ æªΩLRixms≤R∂©´sV©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ |qsNRPW˘Lji…‘¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡ μR∂XuÌy˘ ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRP\|msÆ©s[ AÆ≤∂[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V À≥ÿLRiª`Ω ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ BLRiV Æμ∂[aSá NRPLi¤…¡[ ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂\ZNPæªΩ[ Fs»¡V™´sLi…”¡ B ¡˜Liμj∂ DLi≤R∂μR∂¨s À‹[LÔRiV ™´sLÊSáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLiVV. μy¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´sÆ≤∂[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. ªy«ÿgS FyNTPrÛy©±s ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ |qs˙NRP»¡Lki «¡÷d¡Õfi @Àÿ˜£qs BLRiV Æμ∂[aSáW ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRP\|ms AÆ≤∂[ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C zqsLki£qs μy*LRi lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ }qsı•¶¶¶xmspLRi*NRP ™yªy™´sLRifl·Li Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂≤R∂Liª][ Fy»¡V zmszqs’d¡NTP ALÛjiNRPxmsLRi\Æ™sV©´s B ¡˜LiμR∂VáV ª]ágjiF°ªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩ™´sVNRPV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂©´sı zmszqs’d¡ ¤…¡÷¡NSzqÌsLig`i , ≠sVgji÷¡©´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ ≠sxtsQ∏R∂WáՋ[ ™y…ÿ NS™yá¨s N][LjiLiμj∂. μk∂¨s\|ms ’d¡{qs{qsH BLiNS Fs»¡V™´sLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. ™´sVVLi\¤À¡ μy≤R∂Vá ªRΩLS*ªRΩ FyNTPrÛy©±sª][ À≥ÿLRiª`Ω xqsLi ¡Liμ≥yáV xmspLjiÚgS æªΩgjiF°∏R∂WLiVV. BLRiV «¡»˝¡W ZNP[™´sáLi ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRP\|ms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V A≤R∂VªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩ G≤yμj∂ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ |qs≠dsV\|mns©´sÕfi ™´sW˘ø`¡ N][xqsLi FyN`P Æ™sVV•¶¶¶÷d¡ ™´s¿¡ËLiμj∂. @Õÿlgi[ C G≤yμj∂ ™´sWLjiËÕ‹[ ≤≥yNS Æ™s[μj∂NRPgS Azqs∏R∂WNRP£msÕ‹[ BLRiV «¡»˝¡W ªRΩáxms≤ÔyLiVV. gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS À≥ÿLRiª`Ωª][ ˙NTPZNP…fi xqsLi ¡Liμ≥yá xmso©´sLRiVμ≥ÙR∂LRifl·\|ms FyN`P À‹[LÔRiV \¬ø≥¡LRi¯©±s @˙uy£mns ºdΩ˙™´sLigS

˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. ’d¡{qs{qsH |msμÙR∂á©´sV NRP÷¡zqs INRP zqsLki£qs AÆ≤∂[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi FyN`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV ALÛjiNRPxmsLRiLigS B ¡˜LiμR∂VÕ˝‹[ DLiμj∂. À≥œ¡˙μR∂ªy xmsLRi\Æ™sV©´s NSLRiflÿáª][ G «¡»Ì¡V NRPW≤y FyN`PÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ZNP[™´sáLi ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRP\|msÆ©s[ zqsLki£qsáV A≤R∂Vª][©´sı zmszqs’d¡ xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi «¡LRigRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ ©´suÌyáV øR¡≠søR¡WzqsLiμj∂. μy¨s ©´sVLi≤T∂ gRi¤…Ì¡ZNP[‰LiμR∂VNRPV À≥ÿLRiª`Ωª][ zqsLki£qs ˙xmsμ≥y©´s áORPQ ˘LigS zmszqs’d¡ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiVáV ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRP\|ms øR¡LjiËLi¿¡ ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sV©yıLiVV. @Õÿlgi[ À≥ÿLRiª`Ω «¡»Ì¡VNRPV ’¡“¡ |tsQ≤R∂W˘Õfi μR∂XuÌy˘ ZNP[™´sáLi ™´sVW≤R∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qs ™´sW˙ªRΩÆ™s[V AÆ≤∂[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

À≥ÿLRiª`Ω zqs¯™´sV¯L`NRPV áLi≤R∂©±s ¤À¡L`iÚ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, À≥ÿLRiªRΩ zqs*≠sV¯Lig`iNRPV áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ @©´sWx§¶¶¶˘LigS ¤À¡L`iÚ μR∂NTP‰Liμj∂. zmns©y ¨s©´sı ªRΩVμj∂ «ÿ’¡ªy ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂V INRP‰ À≥ÿLRiªRΩ zqs*™´sV¯L`i NRPW≤y @L>RiªRΩ ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P= zqs*≠sV¯Lig`iÕ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQ\Æ™sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ À≥ÿLRiªRΩ zqs*≠sV¯Lig`i @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ˙xmsæªΩ[˘NRP N][LjiNRP Æ™s[VLRiNRPV ∏R∂VW¨s™´sLS=÷¡…‘¡ N][…ÿÕ‹[ INRP ¤À¡L`iÚ ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. NRPLÒS»¡NRPNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqs*™´sV¯L`i gRigRi©±s Fszms DÕÿ™´sVª`ΩNRPV C ¤À¡L`iÚ μR∂NTP‰Liμj∂. gRigRi©±s 1500 ≠dsV»¡L˝Ri ˙{mns |qÌ^sÕfi CÆ™sLi…fiÕ‹[ FyLÌjizqs}ms…fi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yı≤R∂V. C ryLji I÷¡LizmsN`P=NRPV ≠dsL`iμ≥y™´sÕfi ≈¡Æ≤∂[ (100 ≠dsV»¡L˝Ri ˙{mns|qÌ^sÕfi) , xqsLiμk∂£ms |qs«ÿ*Õfi (100 ≠dsV»¡L˝RiV , 200 ≠dsV»¡L˝Ri ˙¤À¡£qÌs rÌ°˚N`P) , AL][©±s ≤T∂r¢«ÿ (200 ≠dsV»¡L˝Ri ˙{mns |qÌ^sÕfi) r¢LRiÀ≥fi xqsLilgi[*NRPL`i (1500 ≠dsV»¡L˝Ri ˙{mns |qÌ^sÕfi) ÕÿLi…”¡ rÌyL`i zqs*™´sV¯L˝RiV Fs™´s*LRiW NRPW≤y NS*÷¡\|mns NS¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. @LiVVæªΩ[ @©´sWx§¶¶¶˘LigS gRigRi©±sNRPV ¤À¡L`iÚ μR∂NRP‰≤R∂Li @LiμR∂Lji¨ds AaRPËLRi˘xmsLji¿¡Liμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP gRigRi©±s NRPW≤y I÷¡LizmsN`P

NS*÷¡zmnsZNP[xtsQ©±s \¤…¡™±sVNRPV ¬ø¡[LRiVN][¤Õ¡[NRPF°LiVV©´sxmsˆ»¡NUP ¤À¡L`iÚ LS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ™´sLRiÕfiÔ ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ZNPLkiL`iÕ‹[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV \¤…¡≠sVLig`i ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[}qsÚ ∏R∂VW¨s™´sLS=÷¡…‘¡ N][…ÿ NTPLiμR∂ I÷¡LizmsN`P ¤À¡L`iÚ μR∂NRPV‰ªRΩVLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ 15000 ≠dsV»¡L˝Ri ˙{mns |qÌ^sÕfiÕ‹[ gRigRi©±s 8 ¨suyá 21 |qsNRP©˝´s \¤…¡≠sVLig`i ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li NRP÷¡r~¿¡ËLiμj∂.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ZNP|mÌs©±s ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds\|ms ªy©´sV ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≤yztsQLig`i J|ms©´sL`i ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i ∏R∂VW »¡L`iı ºdΩxqsVNRPV©yı≤R∂V. ªRΩ©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´s˙NUPNRPLjiLi¿¡LiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂ xms≤Ôy≤R∂V. ≠dsV≤T∂∏R∂W ªRΩ™´sVNRPV NS™y÷¡=©´s»Ì¡V ™´sVáVøR¡VNRPV¨s ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+Liøy≤R∂V. …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ˙xmsxmsLiøR¡ NRP£ms lgiá™´s≤R∂LiÕ‹[ ZNP|mÌs©±s μ≥][¨ds INRP‰Æ≤∂[ NSLRifl·Li NSμR∂¨s , ™´sVLi¿¡ «¡»Ì¡V D©´sıLiμR∂VÆ©s[ ø≥yLizms∏R∂V©±sgS ¨s÷¡øy™´sV¨s ¨s©´sı ≠dsLRiW INRP \|ms#˚Æ™s[…fi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. μ≥][¨dsNTP ™´sVLi¿¡ «¡»Ì¡V μ]LjiNTPLiμR∂¨s , @ªRΩ¨sNTP ≠s«¡∏R∂WáV xqsV©y∏R∂WxqsLigSÆ©s[ @Liμj∂©´s»Ì¡V @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. ≠dsLRiW ¬ø¡[zqs©´s C ™y˘≈¡˘Ã¡V INRP‰ryLjigS NRPáNRPáLi lLi[FyLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ μ≥][¨dsª][ ≠s¤À≥¡[μyáVLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ ™´sLRiVxqs NRP¥R∂©yáV ™´søyËLiVV. μ≥][¨dsNTP , ≠dsLRiW ™´sVμ≥R∂˘ xqs\lLi©´s xqsLi ¡Liμ≥yáV ¤Õ¡[™´s¨s C ≠s™´sVLRi+á μy*LS @LÛRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s øyÕÿ ™´sVLiμj∂ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. μk∂Liª][ ªRΩ©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ≠dslLi[Li˙μR∂V≤R∂V ≠s™´sLRifl· BøR¡VËNRPV©yı≤R∂V. ZNP|mÌs©±s μ≥][¨dsª][ Fy»¡V @LiμR∂LRiW ≠s«¡∏R∂W¨sNTP NSLRifl·Æ™s[V©´s¨s ªy©´sV @©yıÆ©s[ ªRΩxmsˆ Æ™s[lLi[ DÆμ≥Ù∂[aRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ F°£qÌs ¬ø¡[aS≤R∂V. ≠dsV≤T∂∏R∂W BxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»Ì¡V ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS ™yLRiÚ©´sV ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤Ôy≤R∂V. ¨s«ÿ¨sNTP gRiªRΩ A{qs£qs xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[Æ©s[ μ≥][¨ds , ≠dsLRiWá ™´sVμ≥R∂˘ xqsLi ¡Liμ≥yáV ¬ø¡≤T∂©´s»Ì¡V ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. {qs¨s∏R∂VL˝RiNRPV L]¤…¡[xtsQ©±s xmsμ≥ÙR∂ºΩ @™´sáLi’≥¡LiøR¡≤R∂Li\|ms @xmsˆ…˝‹[ ≠s¤À≥¡[μj∂Li¿¡©´s |qs•¶¶¶*g`i NSLRifl·LigS «¡»Ì¡VÕ‹[ lLiLi≤R∂V ˙gRiWxmsoáV xmso»Ì¡VN]øyËLiVV. ªRΩLS*ªRΩ ≠dsLjiμÙR∂Lji ™´sVμ≥R∂˘ LS“¡ NRPVμR∂VlLi[ËLiμR∂VNRPV ’d¡{qs{qsH ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y xqsZNP=£qs NS¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. Azqs∏R∂WNRP£msNRPV |qs•¶¶¶*g`i μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘NRP.. C ≠s™yμy¨sNTP ªyªy‰÷¡NRP æªΩLRi xms≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ªRΩ*LRiÕ‹[ áLiNRPª][ zqsLki£qs ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©±s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVL][ryLji ≠dsLRiW ™yªy™´sLRiflÿ¨sı BÕÿLi…”¡ ≠s™yμyáV Æμ∂ ¡˜ºdΩryÚ∏R∂V©´sı ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ≠s™yμy¨sı æªΩLRi\|msNTP æªΩøyËLiVV. «¡»Ì¡VÕ‹[ ™yμR∂©´sª][ |qs•¶¶¶*g`i ™´sV◊d˝¡ ≠s™´sLRifl· BøR¡VËNRPV©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi.

G≤][ ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s\|ms NRPÆ©s[ızqs©´s |mnsμR∂LRiL`i áLi≤R∂©±s, lLiLi≤R∂V ™yLSáVgS @’≥¡™´sW©´sVá©´sV @áLjir°Ú©´sı ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s …‹[Lkiı ¿¡™´sLji μR∂aRPNRPV ™´s¬ø¡[ËzqsLiμj∂. xmsoLRiVxtsvá zqsLigjiÕfi= \|mns©´sÕfiÕ‹[ zqs*£qs ¥R∂Li≤R∂L`i L][«¡L`i |mnsμR∂LRiL`i , ˙’¡»¡©±s xqsLiøR¡Ã¡©´sLi ALi≤U∂ ™´sVV˙lLi[ ªRΩáxms≤R∂©´sV©yıLRiV. |mnsμR∂LRiL`i lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s \|mns©´sÕfi ¬ø¡[LRigS... @»¡V 74 GŒœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s \|mns©´sÕfi ¬ø¡[Lji ˙’¡»¡©±s A»¡gS≤T∂gS ™´sVV˙lLi[ LjiNSLÔRiVáZNPNS‰≤R∂V. ™´sVLji ≠dsLjiμÙR∂LjiÕ‹[ \¤…¡…”¡Õfi Fs™´sLjiμ][...}mns™´slLi…fi |mnsμR∂LRilLi[... iMøyÕÿ NSáLi ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d¡˛ Fny™±sVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s |mnsμR∂LRiL`iÆ©s[ \|mns©´sÕfiÕ‹[ }mns™´slLi…figS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. μyμyxmso G≤yμj∂ ≠sLS™´sVLi ªRΩLS*ªRΩ ˙gSLi≤`∂a˝S™±sVNRPV @≤R∂VgRiV μR∂WLRiLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡©´s |mns≤R∂N`P= ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s lgi÷¡}qsÚ xmsáV LjiNSLÔRiVáV @LiμR∂VNRPVLi…ÿ≤R∂V. G≤R∂V ryL˝RiV ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ª]÷¡ A»¡gS≤T∂gS øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztÌsQryÚ≤R∂V. @Õÿlgi[ 17™´s ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV NRPW≤y @ªRΩ¨s ΔÿªyÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªRΩVLiμj∂. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V À‹[©´s£qsgS lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d¡˛ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s LS˘LiN`P |mnsμR∂LRiL`i r~LiªRΩ™´sV™´soªRΩVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ Fny™±sV øR¡W}qsÚ \¤…¡…”¡Õfi lLi[xqsVÕ‹[ ™´sVV˙lLi[ NRPLi¤…¡[ |mnsÆ≤∂N`P= ™´sVVLiμR∂V©yı≤R∂V. ˙|mnsLiø`¡ J|ms©±s |qs≠dsV£qsÕ‹[Æ©s[ ¨sxtsQ‰Q˚≠sVLi¿¡©´s C zqs*£qs ¥R∂Li≤R∂L`i ≠sLi ¡VÃÔ¡©±sÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi «‹[LRiV ≠dsVμR∂V©yı≤R∂V. ™´sVV≈¡˘LigS |qs≠dsV\|mns©´sÕfiÕ‹[ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s }m˝s∏R∂VL`i , ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±s ©Ø[™´sN`P «‹N][≠sø`¡NRPV ˙¤À¡[N`P Æ™s[aS≤R∂V. ©yáVgRiV |qs»˝¡ Fy»¡V «¡Ljigji©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ @ªRΩ¨sı ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[aS≤R∂V. ˙gS£qs N][LÌRiV\|ms ™´sVLi¿¡ LjiNSLÔRiV NRP÷¡gji D©´sı |mnsμR∂LRiL`i μy¨s¨s N]©´srygjixqsVÚ©´sıQ¤…Ì¡[ NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. «¡N][≠sø`¡\|ms ™´sVLi¿¡ LjiNSLÔRiV ¤Õ¡[NRPV©yı CryLji ™´sW˙ªRΩLi @μR∂LRig]…Ìÿ≤R∂V. \|mns©´sÕfi NS¨s \|mns©´sÕfigS @’≥¡™´sLÒjiLi¿¡©´s |qs≠dsV£qsÕ‹[ Fs™´sLRiV lgi÷¡}qsÚ ™yLjiÆμ∂[ \¤…¡…”¡Õfi @¨s ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. μy¨sNTP ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[ ªRΩVμj∂ F°LRiVNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı |mnsμR∂LRilLi[

≠s¤«¡[ªRΩgS ¨sáVryÚ≤R∂¨s øyÕÿ ™´sVLiμj∂ μ≥k∂™´sWgS D©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW ZNPLkiL`iÕ‹[ G≤R∂V ryL˝RiV \|mns©´sÕfiNRPV ¬ø¡[Lji©´s zqs*£qs ¥R∂Li≤R∂L`i ZNP[™´sáLi INRP‰ryLji ™´sW˙ªRΩÆ™s[V J≤y≤R∂V.@Li≤R∂L`i ≤yg`i ™´sVV˙lLi[ iM™´sVL][\Æ™sxmso ˙’¡»¡©±s xqsLiøR¡Ã¡©´sLi ALi≤U∂ ™´sVV˙lLi[ @Li≤R∂L`i ≤yg`igS ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yı≤R∂V. ZNPLkiL`iÕ‹[ INRP‰ ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV NRPW≤y Æ©sgÊRi¨s ™´sVV˙lLi[ ª]÷¡ryLjigS ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s \|mns©´sÕfiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yı≤R∂V. ªRΩμy*LS 74 GŒ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ C xmnsV©´sªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡©´s ª]÷¡ ˙’¡»¡©±s A»¡gS≤T∂gS LjiNSLÔRiVáZNPNS‰≤R∂V. |qs≠dsV£qsÕ‹[ ™´sVV˙lLi[ ˙Fny©±s= }m˝s∏R∂VL`i r°LigS\|ms lgi÷¡øy≤R∂V. …‹[Lkiı ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi≤U∂ ªRΩ©´s\Æμ∂©´s A»¡ºdΩLRiVª][ ªRΩVμj∂ F°LRiVNRPV μR∂WxqsVN]¿¡Ë©´s ™´sVV˙lLi[ |mnsμR∂LRiL`i©´sV ¨sá™´sLjiLiøR¡≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V.. gRiªRΩ LjiNSLÔRiVá©´sV øR¡W}qsÚ... ™´sVV˙lLi[NRPV Bμj∂ ©yáVg][ ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV \|mns©´sÕfi. gRiªRΩLiÕ‹[ 2008 ∏R∂VVFs£qs J|ms©±s , 2010 , 2011 A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s J|ms©±s \|mns©´sÕfiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı C ˙’¡»¡©±s AaSNTPLRifl·Li lLiLi≤R∂V ryL˝RiV |mnsÆ≤∂N`P= ¬ø¡[ºΩÕ‹[Æ©s[ xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘≤R∂V. INRPryLji «‹N][≠sø`¡ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ J≤T∂F°∏R∂W≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxmsLiøR¡ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ 4™´s rÛy©´sLiÕ‹[ D©´sı ™´sVV˙lLi[ r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms \¤…¡…”¡Õfi ryμ≥j∂Liøyá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı≤R∂V. |mnsμR∂LRiL`i\|ms LjiNSLÔRiV ÀÿgS ¤Õ¡[NRPV©yı... @LiøR¡©yáNRPV ≠sVLi¿¡ LSfl”·}qsÚ ™´sW˙ªRΩLi xmns÷¡ªRΩLi LS™ØøR¡Ë¨s ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ \|mns©´sÕfi GNRPxmsORPQLigS rygRiNRPVLi≤y gRi…Ì”¡F°…”¡¨s™y*á¨s ™´sVV˙lLi[ zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soªRΩV©yı≤R∂V. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ |mnsμR∂LRiL`iÆ©s[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´sVLiμj∂ }mns™´slLi…figS À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sıxmsˆ»¡NUP... ALi≤U∂ ™´sVV˙lLi[ NRPW≤y gRi…Ì”¡F°…‘¡¨s}qsÚ Aμj∂™yLRiLi @’≥¡™´sW©´sVáNRPV @xqs\¤Õ¡©´s ¤…¡¨sı£qs ™´sV«ÿ @Liμj∂xqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡F~ˆøR¡VË.

_õHÓ d t Á _ {≤ìj· ÷ ‘√ ‘· « s ¡ ˝ À d” d ” m ˝Ÿ ˇ|ü Œ + <ä + Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± πs|ü⁄ Ç+≥¬sï{Ÿ ã+<é Ç+≥sYHÓ{Ÿ ùde\T ã+<é ø±qTHêïsTT. Ç+≥sYHÓ{Ÿ Á{≤|òæø˘qT <ë] eT[¢+#˚ yÓ’s¡dt e\¢ áHÓ\ 9q Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± \ø£å˝≤~ ø£+|üP´≥s¡T¢ Á|üuÛ≤$‘·eTj˚T´ Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&ç+~. >∑‘· @&Ü~ &ûmHémdt #˚+»sY yÓ’s¡dt $»è+_Û+#·&É+‘√ ø=ìï düs¡«s¡¢qT nyÓT]ø± e÷dæy˚dæ+~. yÓ’s¡dt k˛øÏq ø£+|üP´≥s¡¢qT dü]#˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T ‹ïk˛Ô+~. nsTT‘˚ ‘ê‘êÿ*ø£ düs¡«s¡¢ ø±\ |ü]$T‹ πs|ü{Ï‘√ eTT>∑TdüTÔ+&É≥+‘√ n~ Ûø±s¡T\T yê{Ïì ì*|æy˚j·TqTHêïs¡T. B+‘√ eTT|ü⁄Œ ‘·|üŒø£b˛e#·Ãì HÓ{Ï»qT¢ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. <˚oj·T+>± &ûmHémdt #˚+»sY yÓ’s¡dt u≤]q |ü&çq 20,000 ø£+|üP´≥s¡¢≈£î k˛eTyês¡+ qT+∫ Ç+≥¬sï{Ÿ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Éø£b˛e#·TÃqì yÓuŸ ôd≈£L´]{° kı\÷´wüHé‡ n+~+#˚ yÓTø±|ò” ‘Ó*|æ+~. n+‘·sê®rj·T+>± 3 \ø£å\ ô|’>± |”d”\≈£L Ç<˚ eTT|ü⁄Œ bı+∫ ñ+<äì ù|s=ÿ+~. Á|üdüTÔ‘·+ nyÓT]ø±, Ç≥© ‘·sê«‘· n‘·´~Ûø£+>± uÛ≤s¡‘Y˝Àì |”d”˝Ò Bì u≤]q |ü&çq≥T¢ yÓTø±|ò” ‘Ó*|æ+~. n˝≤π> @&Ü~ ÁøÏ‘·+ n+‘·sê®rj·T Vü‰´ø£s¡T¢ yê´|æÔ #˚dæq e÷˝Ÿy˚sY yÓ’s¡dt ø±s¡D+>± Ç+≥sYHÓ{Ÿ ùde˝À¢ düeTdü´\T ñ‘·Œqï+ ø±qTHêïsTT. á yÓ’s¡dt düTHê$T‘√ ø£+|üP´≥s¡¢≈£î eTT|ü⁄Œ ‘·|üŒ<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nyÓT]ø±˝À e÷Á‘·+ y˚\ ø£+|üP´≥s¡T¢ á e÷˝Ÿy˚sY yÓ’s¡dt‘√ Ç+≥¬sï{Ÿ j·÷¬ø‡dt ø√˝ÀŒj˚T neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.ø±˙ e÷˝Ÿy˚sY yÓ’s¡dt qT+∫ ø£+|üP´≥s¡¢qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î eTT+<ädüTÔ #·s¡´\‘√ ‘êeTT dæ<ä›+>± ñqï≥T¢ Ç+≥¬sï{Ÿ ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. á yÓ’s¡dt‘√ ô|<ä› Á|üe÷<äy˚TMT ñ+&ÉuÀ<äì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T.

nyÓT]ø±≈£î n<äq|ü⁄ #·¬øÿs¡ m>∑TeT‘·T\T nyÓT]ø±≈£î Á|üdüTÔ‘· e÷¬sÿ{Ÿ dü+e‘·‡s¡+˝À 4,476 ≥qTï\ n<äq|ü⁄ #·¬øÿs¡ m>∑TeT‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ Ç∫Ã+~. &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ »qs¡˝Ÿ Ä| òtbòÕ¬sHé ÁfÒ&é (&ûJm|òt{°) ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. Á|æ|òü¬sì¸j·T˝Ÿ ø√{≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q uÛ≤s¡‘Y Ç|üŒ{Ïπø nyÓT]ø±≈£î 8,300 ≥qTï\ eTT&ç #·¬øÿs¡qT m>∑TeT‹ #˚dæ+~. n~Ûø£ ñ‘·Œ‹Ô ø±s¡D+>± j·T÷s√|æj·THé j·T÷ìj·THéqT ≈£L&Ü Á|æ|òü¬sì¸j·T˝Ÿ ø√≥ øÏ+<ä #·¬øÿs¡qT m>∑TeT‹ #˚k˛Ô+~. yê]¸ø£ &çe÷+&é 22 $T*j·THé ≥qTï\T ø±>± ,2011`12 e÷¬sÿ{Ï+>¥ Çj·TsY ˝À <˚X¯+ 26 $T*j·THé ≥qTï\ #·¬øÿs¡qT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·TqTqï≥T¢ n+#·Hê y˚dæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À yÓTT‘·Ô+MT<ä 3 $T*j·THé ≥qTï m>∑TeT‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ì∫Ã+~.

ÇHékÕº+{Ÿ ø±|ò” ‘·j·÷Ø˝À ñqï d”d”m˝Ÿ Ábı&Éø˘º‡ ‘·«s¡˝À Á_{≤ìj·÷ Ç+&ÉÁd”ºdt‘√ e÷¬sÿ{Ï+>¥ ˇ|üŒ+<ä+ #˚düTø√qT+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± uÛ≤s¡rj·T e÷¬sÿ≥¢˝À d”d”m˝Ÿ kı+‘· Áu≤+&é ø±|ò”ì uÛ≤>∑kÕ«eT´ ø£+ô|˙ e÷¬sÿ{Ÿ #˚j·TqT+~. Á_{≤ìj·÷‘√ bÕ≥T neTT˝Ÿ, bÕπs¢ e+{Ï ø£+ô|˙\T ≈£L&Ü b˛{°˝À ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. m≈£îÿe ñ‘·Œ‘·TÔ\qT Ä|òüsY #˚ùd m|òtm+d”J ø£+ô|˙‘√ Bs¡Èø±*ø£ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃø√e&É+ <ë«sê <˚oj·T ø±|ò” s¡+>∑+˝À bÕ>± y˚j·÷\ì d”d”m˝Ÿ uÛ≤$k˛Ô+~. Ç+<äTø√dü+ e÷¬sÿ{À¢ ñqï ø±|ò” ø£Hêï 15 qT+∫ 20 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ñ‘·Œ‘·TÔ\T $Áø£sTT+#·qT+~. d”d”m˝Ÿ düs¡|òüsê #˚ùd ø±|ò”ì 64 <˚XÊ˝À¢ì 100≈£î ô|’>± ø£+ô|˙\T $$<Ûä Áu≤+&É¢‘√ $Áø£sTTdüTÔHêïsTT. d”d”m˝Ÿ Çø£ÿ&ç e÷¬sÿ{À¢ Á|üy˚•ùdÔ ø±|ò” <Ûäs¡\T >∑D˙j·T+>± ‘·π>Z neø±X¯+ ñ+~. uÛ≤s¡rj·T ø±|ò” e÷¬sÿ{Ÿ |ü]e÷D+ 8 qT+∫ 9 XÊ‘·+ eè~› πs≥T‘√ düTe÷s¡T s¡÷.15,000 es¡≈£î ñ+~. ø±>± ‘·eT bÕغ>± ùde\+~düTÔqï d”d”m˝Ÿ, kı+‘· Áu≤+&é‘√H˚ e÷¬sÿ{À¢ ø£+ô|˙‘√ ø£*dæ uÛ≤>∑kÕ«eT´ ø£+ô|˙( CÒM) @sêŒ≥T #˚ùd Áu≤+&é‘√ ø±|ò”ì e÷¬sÿ{Ÿ #˚kÕÔeTì m|òtm+d”J ø£+|ü˙\T n&ÉT>∑T ô|fÒº+<äT≈£î bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘√+~. Ç+<äTø√dü+ neø±X¯eT÷ ˝Òø£b˛˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.¬s+&ÉT eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ d”d”m˝Ÿ≈£î Á|ü‹bÕ<äq #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïπø <∏äsY¶ nedüs¡yÓTÆ‘˚ m|òtm+d”J ø£+ô|˙‘√ ø£*dæ uÛ≤>∑kÕ«eT á Á|üÁøÏj·T z ø=*øÏÿ e#˚à neø±X¯+ ñ+~.

Ä>∑düTº˝À düT»Hê Á>∑÷|ü⁄ nyês¡T¶\T HêHé u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+˝ÀøÏ C…’Hé Ç]π>wüHé düT»Hê Á>∑÷|ü⁄ ø£+ô|˙\ yê´bÕs¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫ 25 @fi¯ó¢ |üPs¡Ôe⁄‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± s¡»‘√‘·‡yê\T ìs¡« Væ≤düTÔqï≥T¢ düT»Hê Á>∑÷|ü⁄ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT düT»Hê #Í<äØ ‘Ó*bÕs¡T. s¡»‘√‘·‡yê\ dü+ <äs¡“¤+>± ◊<äT s¡+>±˝À¢ Á|ü‹uÛ≤e+‘·T\qT m+|æø£ #˚dæ dü‘·´]+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á m+|æø£ ø£$T{°øÏ Á|üeTTK XÊgy˚‘·Ô m+mdt kÕ«$THê<∏äHé n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. e´ekÕj·T+, $<ä´` nø£åsê dü´‘·,yê´bÕs¡+, ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q`Á>±MTD≤_Ûeè~ , Ç+»˙]+>¥ s¡+>±˝À¢ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚dæq yê]øÏ düT»Hê Á>∑÷|ü⁄ s¡»‘√‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± \ø£å s¡÷bÕ j·T\ q>∑<äT‘√ bÕ≥T C≤„|æø£‘√ dü‘·ÿ]kÕÔeTì #ÓbÕŒ s¡T.í Ç+<äT≈£î mì$T~ eT+~ Á|üeTTKT\‘√ ˇø£ ø£$T {°ì @sêŒ≥T #˚dæ m+|æø£ $<Ûëq+ ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä>∑düTº˝À $CÒ‘·\qT Á|üø£{ÏkÕÔeT˙, ôdô|º +ãsY˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]π> s¡»‘√‘·‡e ø±s¡´ Áø£eT+˝À ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. n+<ëj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. m+|æø£ ø£$T{° yê{Ïì |ü]o nyês¡T¶\ø√dü+ Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT≈£î 250 <äs¡U≤düTÔ\T *düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

e´ekÕj·T s¡+>∑ dü+ã+~Û‘· ñ‘·Œ‘·TÔ\ ‘·j·÷Ø dü+düú ‘êC≤>± HêHé u≤´+øÏ+>¥ ô|ò’Hêì‡+>¥ ø£+ô|˙ì ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*|æ+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ]»sY« u≤´+≈£î qT+∫ nqTeT‘·T\T \_Û+∫q≥T¢ #Ó|æŒ+~. düT\TyÓ’q |ü<䛑·T˝À¢ πøe\+ ¬s’‘·T\≈£î e÷Á‘·y˚T s¡TD≤\T n+~+#˚ ñ<˚›X¯´+‘√ á HêHé u≤´+øÏ+>¥ yê´bÕs¡ $uÛ≤>∑+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ dü+düú ù|s=ÿ+~. düôd’ºqãT˝Ÿ ÄÁ>√ ¬ø$Tø£˝Ÿ ô|ò’HêHé‡ *$Tf…&é ù|s¡T‘√ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï á mHé;m|òtd”˝À Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î Á|ü‹ì~Û nsTTq Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ô|ò’HêHé‡ ø±s√ŒπswüHé ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«$T>± ñ+&ÉqT+<äì ‘Ó*|æ+~. eTTqTà+<äT eT]ìï u≤´+≈£î\T, Ç‘·s¡ ô|ò’Hêì‡j·T˝Ÿ dü+düú\T ≈£L&Ü á uÛ≤>∑kÕ«eT´+˝À #˚πs neø±XÊ\THêïj·Tì yÓ\¢&ç+∫+~. eTTK´+>± Á>±MTD, ∫qï |ü≥ºD≤˝À¢ e÷Á‘·y˚T XÊK\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. eTT+u…’ Á|ü<Ûëq πø+Á<ä+>± q&ç#˚ á dü+düú ‘=\T‘· eTVü‰sêh˝À yê´bÕs¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ù|s=ÿ+~. ô|’\{Ÿ ÁbÕC…≈£îº>± eTVü‰sêh˝À yê´bÕs¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T $»j·Te+‘·+ nsTTq ‘·sê«‘· $T>∑‘ê sêÁcÕº˝À¢øÏ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îekÕÔeTì ‘Ó*|æ+~.


C M Y K

8

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, E˝…’ 8, 2012

ø£<∏ä, ø±´¬sø£ºsY Äø£≥Tº≈£îHêïj·T≥ tˇø£ ô|<ä› Væ≤{Ÿ eùdÔ, me¬s’Hê düπs yÓ+≥H˚ <ëìì ø±´wt #˚düT≈£î+{≤s¡T. V”≤s√sTTq¢sTT‘˚ á $wüj·T+‘√ z Ä≈£î m≈£îÿy˚ #·~yês¡T. yÓ+≥H˚ |òü≥|òü{≤ ◊<ës¡T dæìe÷\T ˇù|Œ düT≈£îì ø√≥T¢ yÓqπødüT≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚, X¯è‹Vü‰düHé e÷Á‘·+ H˚{Ï ø£<∏ëHêsTTø£\≈£î _Ûqï+>± ø£ì|æk˛Ô+~. ª>∑ã“sY dæ+>¥μ ˝≤+{Ï ô|<ä› Væ≤≥Tº e∫Ãq|üŒ{Ïø° ≈£L&Ü á ø√eT ˝≤+– X¯è‹Vü‰düHé e÷Á‘·+ Ä∫ ‘·÷∫ n&ÉT π>k˛Ô+~. ‘·q≈£î &ÉãT“ eTTK´+ ø±<ä˙, ¬øØsY ˝≤+–${° e÷Á‘·y˚T Á|ü<ÛëqeT˙ #ÓãT‘√+~. n+<äTπø, ª>∑ã“sY dæ+>¥μ ‘·sê«‘· Ç|üŒ{Ï es¡≈£î πøe\+ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT dæìe÷\H˚ n+^ ø£] +∫+~. ‘êC≤>± ‘·$Tfi¯+˝À eTs√ dæìe÷≈£î ôd’Hé #˚k˛Ô+<äì düe÷#ês¡+. $»jYT V”≤s√>± >ö‘·yéTMTqHé s¡÷bı +~+#·qTqï Á|ü‹cÕº‘·àø£ ∫Á‘·+ ªjÓ÷Vü‰Héμ˝À ø£<∏ëHêsTTø£>± ÄyÓTqT m+|æø£ #˚düTÔqï≥T¢ yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. ∫Á‘· ø£<∏ä‘√ bÕ≥T n+<äT˝Àì ‘·q bÕÁ‘· X¯è‹ Vü‰düHéqT m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£îHêïj·T˙, ‘·«s¡ ˝ÀH˚ ÄyÓT á dæìe÷qT n+^ø£]+∫ ôd’Hé #˚düTÔ+<äì ø√©e⁄&é esêZ\ düe÷#ês¡+.

ôV’≤<äsêu≤<é

lø±+‘Y, nø£å »+≥>± ªX¯Á‘·Te⁄μ

lø±+‘Y, nø£å »+≥>± MmdtÄsY Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ mHémdtÄsY Á|ükÕ<é <äs¡Ùø£‘·«+˝À Mmdt.sê$T¬s&ç¶ ì]àdüTÔqï uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ ∫Á‘êìøÏ ªX¯Á‘·Te⁄μ f…Æ{Ï˝Ÿ Ksês¡T #˚XÊs¡T. á ∫Á‘·+ ‘êC≤ ôw&É÷´˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, Hêqø˘sê+>∑÷&É˝Àì sêe÷Hêj·TT&ÉT dæ˙ $˝ÒCŸ˝À »s¡T>∑T‘√+~. á ôw&É÷´˝Ÿ nq+‘·s¡+ u≤´+ø±ø˘˝À »]π> ôw&É÷´˝Ÿ‘√ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ |üPs¡Ôe⁄‘·T+~. u≤´+ø±ø˘˝À ¬s+&ÉT bÕ≥\‘√ bÕ≥T ø=ìï ø°\ø£ düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]kÕÔs¡T. Ä&çjÓ÷qT

Á• j·T

Ä>∑düTº ¬s+&√yês¡+˝À $&ÉT<ä\ #˚dæ, dæìe÷qT ôdô|º+ãsY˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. f…Æ{Ï˝Ÿ Ksês¡T #˚dæq dü+<äs¡“¤+>± V”≤s√ lø±+‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªá dæìe÷≈£î ªX¯Á‘·Te⁄μ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ dü]>±Z ≈£î~]+~. nsTT‘˚ me]øÏ mes¡T X¯Á‘·Te⁄ nH˚~ dæìe÷ #·÷dæ ‘Ó\TdüTø√yê*‡+<˚. #ê˝≤ eT+∫ Ádæÿ|tº‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï dæìe÷ Ç~μ nHêïs¡T. ìsêà‘· Mmdt sê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªe÷ V”≤s√ lø±+‘Y>±] ø√|üπswüHé‘√ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ düC≤e⁄>±, kÕ|ò”>± kÕ–b˛‘√+~. #ê˝≤ f…Æ{Ï˝Ÿ‡ |ü]o*+∫.. #ê˝≤ s√E\T ‘·s¡®quÛÑs¡®q |ü&çq ‘·sê«‘· ô|ò’q˝Ÿ>± ªX¯Á‘·Te⁄μ f…Æ{Ï˝Ÿ Ksês¡T #˚XÊ+. u≤´+ø±ø˘˝À »]π> ôw&É÷´˝Ÿ‘√ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ |üPs¡Ôe⁄‘·T+~. Ä>∑düTº ¬s+&√ yês¡+˝À Ä&çjÓ÷qT $&ÉT<ä\ #˚dæ, ôdô|º+ãsY˝À dæìe÷qT Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêï+μ nHêïs¡T. ¬sVü≤e÷Hé, –]u≤ãT, ÁãVü‰àq+<ä+, s¡|òüTTu≤ãT, #Ó’‘·q´ eT+‘·, y˚DTe÷<Ûäyé, C≤ø°, Á|üuÛ≤ø£sY, <äTyê«dæ yÓ÷Vü≤Hé ‘·~‘·s¡T\T eTTK´ ‘êsê>∑D+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ ∫Á‘êìøÏ dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”: sêVüQ˝Ÿ, dü+^‘·+: >∑D— m&ç≥sY: $.Hê–¬s&綗 ÄsYº: MmHé.kÕsTTeTDÏ— kÕVæ≤‘·´+: #·+Á<äuÀdt, kÕVæ≤‹— ø=]jÓ÷Á>∑|òæ: dü«s¡í— Ábı&Éø£åHé m–®≈£L´{Ïyé: |æ.$.XÊÁdæÔ— ìsêà‘·: Mmdt.sê$T¬s&綗 ø£<∏ä`Ád”ÿHéù|¢`<äs¡Ùø£‘·«+: mHémdtÄsY.Á|ükÕ<é.

d”Á¬ø{Ÿ @C…+{Ÿ>± ø£ì|æ+#·qTqï ªu≤<ë¸μ

∫e]‘·s¡+ sê»≈£îe÷]>± s¡÷bÕ nj·T´sY s¡÷bı+~düTÔqï ª#·+Á<äμ ∫Á‘ ·+˝À n+<ë\ Á•j·T sê»≈£îe÷]>± ‘·q n_Û qj·T+‘√ n\]+#·qT+~. ∫e] ‘·s¡+ sê» ≈£îe÷] J$‘· ø£<∏ä‘√ á ∫Á‘· ø£<∏ä kÕ>∑T ‘·T+~. dæìe÷˝À Ä sê#·ØƒM.. Ä <äs¡Œ+... ø£q|ü&É&É+ ø√dü+ ø=+‘· wüO{Ï+>¥qT Ç|ü&ÉT yÓTÆdü÷sY bÕ´˝…dt˝À #˚düTÔHêïs¡T. Ç~ z sê» ≈£îe÷] ø£<∏ä nsTTq|üŒ{Ïø°, düeTø±©q yê‘ê es¡D≤ìï ≈£L&Ü á ∫Á‘·+ Á|ü‹_+_düTÔ+<äì <äs¡Ù≈£îsê\T s¡÷bÕ nj·T´sY #ÓãT‘√+~. sê#· ]ø£|ü⁄ yê‘êes¡D+ ø£ì|æ+#·&É+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ nqTeT‹ rdüT≈£îì yÓTÆdü÷sY bÕ´˝…dt, u…+>∑fi¯Ss¡T bÕ´˝…dt\‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï

Çø£ô|’ q≥q‘√ ÁX‚j·T>√wü˝Ÿ

m˙ºÄsY ∫Á‘·+ ªu≤<ë¸μ. Ç≥©˝À E˝…’ 9 qT+∫ ∫Árø£s¡D yÓTT<ä\T ô|≥Tºø√qT+~. lqTyÓ’≥¢ #ÓHÓ’ï˝À |òæ*+ù|òsY nyês¡T¶ |òü+ø£åHé˝À bÕ˝§Zì, nø£ÿ&É qT+∫ H˚s¡T>± Ç≥© |üj·TqeTe«qTHêïs¡T. á nyês¡T¶ |òü+ø£åHé˝À Äj·Tq ª<ä÷≈£î&ÉTμ ∫Á‘êìøÏ >±qT ñ‘·ÔeT <äs¡Ù≈£î&ç>± Hê$TH˚{Ÿ nj·÷´s¡T. á nyês¡T¶ Äj·TqH˚ e]+#˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À lqTyÓ’≥¢‘√ bÕ≥T >√|æyÓ÷Vü≤Hé, eTùV≤wtu≤ãT bÕ˝§Z+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ lqTyÓ’≥¢ ‘·q ‘·sê«‹ dæìe÷ ªu≤<ë¸μ ∫Árø£s¡D ø√dü+ Ç≥© ãj·T\T<˚s¡qTHêï&ÉT. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç≥©˝À »]ù| á ôw&É÷´˝Ÿ˝À ¬s+&ÉT bÕ≥\‘√ bÕ≥T ø=ìï düìïy˚XÊ\qT 25 s√E\ bÕ≥T ∫Árø£]+#·qTHêïs¡T. ø±»˝Ÿ á ∫Á‘·+˝À ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔ+&É>±, >∑DÒwtu≤ãT á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. >√|æyÓ÷Vü≤Hé, ø√q yÓ+ø£{Ÿ ø£<∏äqT n+~+#·>±, ‘·eTHé.mdt dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. m˙ºÄsY á ∫Á‘·+˝À d”Á¬ø{Ÿ @C…+{Ÿ>± ø£ì|æ+#·qTHêï&Éì Ä eT<Ûä´ e∫Ãq yês¡Ô\qT dü«j·T+>± ø£<∏ë s¡#·sTT‘·˝À¢ ˇø£¬s’q ø√q yÓ+ø£{Ÿ düŒwüº+ #˚j·T>±, m˙ºÄsY ≈£L&Ü K+&ç+#ês¡T. á ∫Á‘·+ $H√<ä+‘√ bÕ≥T j·÷ø£åHé $T*‘·yÓTÆq ø£<∏ë+X¯+‘√ ñ+≥T+<ä≥.

‘·q >±Á‘· e÷<ÛäTs¡´+‘√ ÇHêïfi¯S¢ eTq*ï ø£{ϺbÕπsdüTÔqï u≤©e⁄&é >±j·Tì ÁX‚j·÷|òüTÀwü˝Ÿ, ‘·q s¡÷|ü˝≤eD≤´ìï ‘Ós¡ô|’ Á|ü<ä]Ù+∫ eTq*ï eT]+‘·>± eT+Á‘· eTT>∑TΔ*ï #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·T+<ä≥. ÁX‚j·÷ eT+∫ kÂ+<äs¡´e‹ ø±e&É+‘√, #ê˝≤ ø±\+ ÁøÏ‘·+ qT+#˚ ÄyÓT≈£î q{Ï>± |ü\Te⁄s¡T Ä|òüs¡T¢ ÇdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚, ‘êqT >±j·Tì>±H˚ ø=qkÕ>∑T‘êq˙, ‘Ós¡ô|’øÏ e#˚à Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À¢q÷ á n+<ë\ >±j·Tì #Ó|æŒ+~. nqï≥Tº>±H˚ ø=Hêïfi¯ó¢>± n≥T u≤©e⁄&é˙, Ç≥T {≤©e⁄&é˙ >±j·Tì>± ‘·q<Ó’q >±Á‘·+‘√ yÓT|æŒdü÷ÔH˚ ñ+~. m≥Te+{Ï bÕ≥¬ø’Hê düπs ‘·q >±Á‘· e÷<ÛäTs¡´+‘√ ÁbÕD+ b˛k˛Ô+~. nsTT‘˚, Ç{°e\ ÄyÓT eTqdüT q≥q MT<ä≈£î eTfi¯ó¢‘√+<äì u≤©e⁄&é esêZ\ düe÷#ês¡+. n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>±H˚ yêDÏ»´ Á|üø£≥q˝À¢ q{Ï+∫, Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. ªCÀjYT n\÷ø±dtμ ÄuÛÑs¡D≤\ dü+düú≈£î ÄyÓT #˚dæq Á|ü#ês¡ ∫Á‘êìøÏ eT+∫ düŒ+<äq e∫Ã+~. <ë+‘√ ìsêà‘·\T ÄyÓTô|’ Ç|ü&ÉT eT]+‘· ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡≥. ‘êqT ≈£L&Ü V”≤s√sTTHé>± e÷s¡&ÜìøÏ e÷qdæø£+>± dæ<äΔyÓTÆ+<ä˙, Á|üdüTÔ‘·+ |òæ{ŸHÓdt MT<ä <äèwæº ô|&ÉT‘√+<äì n+≥THêïs¡T. eT+∫ Ä|òüsY #·÷düT≈£îì ‘Ós¡ô|’øÏ ns¡+π>Á≥+ #˚j·TqT+<ä≥.

n\T¢ •ØwtøÏ >ös¡e+ <äπøÿHê

eT+E\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ª|òæ*+ Çìdæº≥÷´{Ÿμ..?

sê»ÁbÕkÕ<ë\˝À ≈£L&Ü wüO{Ï+>¥ #˚düTÔ HêïeTì s¡÷bÕ ‘Ó*|æ+~. Ç+<äT˝À sê» ≈£îe÷] Áù|eTø£<∏äqT ø=ìï bÕ≥\ <ë«sê #Ó|üŒ&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT #Ó|æŒ+~.

ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì |òæ*+ dü÷º&çjÓ÷\˙ï Ç|ü⁄Œ&ÉT ª|òæ* Çìdæº≥÷´{Ÿ‡μì HÓ\ø=˝ÒŒ ~X¯>± |üj·TìdüTÔHêïsTT. á ø√e˝À Ç|üŒ{Ïπø sêyÓ÷J |òæ*+dæ{°, sêe÷Hêj·TT&ÉT dü÷º&çjÓ÷, nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷.. n<ÛäTHê‘·q |ü<äΔ‘·T˝À¢ |òæ*+ •ø£åD≤\ j·÷\qT ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. M{ÏøÏ $<ë´s¡Tú\ qT+∫ eT+∫ düŒ+<äq ≈£L&Ü \_Ûk˛Ô+~. Bìì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì dü÷|üsY kÕºsY ø£èwüí ≈£L‘·Ts¡T, eTùV≤wtu≤ãT k˛<ä] nsTTq eT+E\ ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À z |òæ*+ Çìdæº≥÷´{Ÿ HÓ˝ø=˝ÒŒ jÓ÷ #·q #˚düTÔqï≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘·eT |ü<ëà\j·T dü÷º&çjÓ÷ ‘·s¡|òü⁄q á •ø£åD≤\j·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ eT+ E\ ñqï≥T¢ düìïVæ≤‘·T\ düe÷#ês¡+. Ç+<äT≈£î ‘·>∑Z Á|üj·T‘êï\T Ç|üŒ{Ïπø yÓTT<ä\j·÷´j·T˙, ñqï‘· Á|üe÷D≤ \‘√ Bìì ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡˙ n+≥THêïs¡T. eTùV≤wtu≤ãT ≈£L&Ü á ÁbÕC…≈£îº˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· eVæ≤+#·qTHêï&É≥. eT+E\ Ç|üŒ{Ïπø dæìe÷˝À¢ m+Á{° Çe«&É+‘√ bÕ≥T ìsêàD s¡+>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ä ¬s+&ç+{Ï˝Àq÷ eT+E\ ô|<ä›>± sêDÏ+#·˝Òø£b˛sTT+~. B+‘√ eT+E\ <äèwæº ‘êC≤>± j·÷øϺ+>¥ dü÷ÿ˝Ÿô|’ |ü&ç+~. dæìe÷ yê´bÕs¡+ s√E s√E≈£î $düÔ]düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À n+<äT˝À Á|üy˚•+#˚ yês¡T ≈£L&Ü m≈£îÿy˚ nj·÷´s¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À kı+‘·+>± z j·÷øϺ+>¥ dü÷ÿ˝Ÿ ÁbÕs¡+_Û+#ê\H˚ jÓ÷#·q˝À ñ+<ä≥ eT+E\. eT+E\ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ªø±yê´dt &Ó’Øμ, ªc˛μ, ªÄ¬s+CŸμ e+{Ï ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫+~. ìsêà‘·>± ªHêìμ, ªb˛øÏ]μ, ªø±yê´dt &Ó’Øμ, ª@e÷j·T #˚kÕy˚μ, ªc˛μ ∫Á‘ê\qT Ábı&É÷´dt #˚dæ+~. yê{Ï ‘·sê«‘· #ê˝≤ ø±\+ bÕ≥T dæìe÷ e´eVü‰sê\≈£î <ä÷s¡+>± ñqï ÄyÓT ‘êC≤>± #˚düTÔqï dü]ø=‘·Ô Ä˝À#·q\T @ y˚Ts¡≈£î |òü*kÕÔjÓ÷ #·÷&Ü*.

nqï ã˙ï u≤≥˝ÀH˚ ø£eT]¸j·T˝Ÿ dæìe÷ &Ó’¬sø£ºsYì ø±≈£î+&Ü ôdì‡ãT˝Ÿ dæìe÷ &Ó’¬sø£ºsYì ‘·q |ü]#·j·T dæìe÷ ª>ös¡e+μ ø√dü+ m+#·T≈£îì n+<äØï ÄX¯Ãs¡´|ü]#ê&ÉT n\T¢ •Øwt. ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT sê<ÛëyÓ÷Vü≤HéøÏ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘·+>± _>¥ Væ≤{Ÿ Ç∫Ãq #·]Á‘· ˝Ò<äT. >∑‘·+˝À n‘·qT H˚s¡T>± ‘Ó\T>∑T˝À rdæq ªeTT<äT›\ ø=&ÉT≈£îμ |òüTÀs¡+>± |üsê »j·T+ bı+<ä>±, »>∑|ü ‹u≤ãT‘√ ø=ìï d”qT¢ rdæ, ‘Ó\T>∑T˝À $&ÉT<ä\ #˚dæq ªÄø±X¯eT+‘·μ ø±˙, Hê>±s¡T®q Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· <Ûë]>± s¡÷bı+~+∫q ª>∑>∑q+μ ø±˙ ø£eT]¸ j·T˝Ÿ>± Væ≤{Ÿ ø±˝Ò<äT. n‘·qT ‘·$Tfi¯+˝À s¡÷bı+ ~+∫q dæìe÷\ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü n+‘˚. á H˚| ü<∏ä´+˝À •Øwt Äj·TqqT m+#·Tø√e&É+ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡y˚T n+≥THêïs¡T. &É÷´jÓT{Ÿ eT÷Mdt u≤´qsYô|’ Á|üø±XŸsêCŸ ì]àdüTÔqï á ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ ~«uÛ≤cÕ ∫Á‘·+˝À •Øwt düs¡düq j·÷MT >ö‘·yéT HêsTTø£>± q{Ïk˛Ô+~. ‘·eTHé dü+^‘·+ düeT≈£Ls¡TdüTÔHêï&ÉT. s¡#·sTT‘· qT+∫ &Ó’¬sø£ºsY>± e÷] ªyê+f…&éμ dæìe÷qT s¡÷bı+~+∫q ;Mmdt s¡$ á dæìe÷ Ádæÿ|tº˝À bÕ\T |ü+#·T≈£î+≥THêï&ÉT. á dæìe÷‘√ •Øwt dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ V”≤s√>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃø√yê\ì uÛ≤$düTÔHêï&Ü, ˝Òø£ q≥T&ç>± eT+∫ ù|s¡T bı+<ë\ì nqT≈£î+≥THêï&Ü? nqï dü+<˚Vü‰\T dæ˙esêZ˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïj·Tì düe÷#ês¡+.

ùdïVü‰, Á|üdüqï\ ªôd|üπswüHéμ _øÏ˙øÏ ‘·>∑Z≥Tº>±H˚ &çC…’Hé #˚XÊ |ü⁄{Ϻ+{Ï yêfi¯ó¢ rdüT≈£îb˛‘ês¡T. n˝≤, Ä HÓ\ s√E\÷ m&Éu≤≥T ‘·|üŒ<äqïe÷≥. <ëìì H˚|ü<∏ä´+>± rdüT≈£îì, Ç˝≤ M]<ä›s¡÷ $&çb˛sTTq|üŒ{Ïø°.. yê[¢<ä›]˙ á yÓTTu…’˝Ÿ m|üŒ{Ïø° ø£*ù| ñ+#·T‘·T+~.. nqï~ Ä n&É«sYf…ÆCŸyÓT+{Ÿ kÕsê+X¯+. ôV≤&ç¶+>¥ #·÷dæ ø£+>±s¡T|ü&çq n_Ûe÷qT\T, ∫e]øÏ ndü\T $wüj·T+ #·<äTe⁄≈£îì Vü‰sTT>± qe⁄«≈£î+≥THêïs¡≥.

Ç{°e˝Ò n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ô|[¢ #˚düT≈£îì <ä+|ü‘·T˝…’q ùdïVü‰, Á|üdüqï »+≥, $&çb˛j·÷s¡+≥÷ ô|<ä› ô|<ä› nø£åsê\‘√.. #ÓHÓ’ï q>∑s¡+ n+‘·{≤ ‘êC≤>± Á|ü‘·´ø£åyÓTÆq b˛düºs¡T¢ yêfi¯¢ n_Ûe÷qT\qT ˇø£ÿkÕ]>± cÕø˘≈£î >∑T]#˚XÊsTT. ‘·sê«‘· ndü\T $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îì.. ‘Ó>∑ qe⁄«≈£îHêïs¡T. Ç+‘·ø° ndü\T $wüj·T+ @$T≥+fÒ.. á dæ˙ »+≥ ø=‘·Ô>± z yÓTTu…’˝Ÿ ø£+ô|˙øÏ Áu≤+&é n+u≤dæ&És¡T¢>± m+|æø£j·÷´s¡T. ÄcÕ&É e÷dü+ dü+<äs¡“¤+>± Ä ø£+ô|˙ $q÷‘·ïyÓTÆq yêDÏ»´ Á|üø£≥q‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT Äø£≥Tº≈£î+~. ndü\T $wüj·Ty˚T+≥+fÒ, eTq˝≤π>, ‘·$Tfi¯ dü+Á|ü<ëj·T+ Á|üø±s¡+ ≈£L&Ü ø=‘·Ô>± ô|fi¯¢sTTq <ä+|ü‘·T\T ÄcÕ&É e÷dü+˝À ø£*düT+&É{≤ìøÏ M˝Ò¢<äT. ô|[¢≈£L‘·T]ï

u≤©e⁄&é ã÷´{° B|æø± |ü<äTø=H˚ e<ä› ª_øÏ˙μ nqï |ü<ä+ Á|ükÕÔ$ùdÔ #ê\T, Ä| ü≈£î+&Ü >∑+≥ùd|üHêï ˝…ø£ÃsY <ä+# ˚j·T>∑\<äT. _øÏ˙ >±¢eTsY >∑T]+∫ ‘êqT ØôdsYà #˚ùdXÊqì #Óù|ŒdüTÔ+≥T+~ B|æø£. ‘·q ‘êC≤ dæìe÷ ªø±ø˘f…sTT˝Ÿμ ø√dü+ eTs√e÷s¡T yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ _øÏ˙˝À ø£ì|æ +#·qTqï B|æø± |ü<äTø=H˚, á dæìe÷˝À ‘·q ø√dü+ yÓ¬s’{° _øÏ˙ì <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T bÕ¢Hé #˚XÊs¡˙, n<˚+≥qï~ Á|üdüTÔ‘êìøÏ düôdŒH˚‡qì #Ó|æŒ+~. yêdüÔyêìøÏ Ç+ &ç j·THé eTVæ≤fi¯\ |òæõø˘ _øÏ˙øÏ ‘·>∑Z≥Tº>± ñ+ &É<ä˙, ‘êqT e÷Á‘·+ _øÏ˙˝À e÷–®eTyéT >±¢eTsY ˇ\ø£uÀùd˝≤ ‘·q X¯Øsêìï ‘·q≈£î ‘êqT>± &çC…’Hé #˚düT≈£îHêïq˙ n+{À+~ B|æø± |ü<äTø=H˚. B|æø£, á yê´K´\T #˚j·T &É+ Ç<˚MT ø=‘·Ô ø±<äTø±˙, _øÏ˙ >∑T]+∫ ‘·q≈£î #ê˝≤ ‘Ó\Tdü+≥÷ ‘·q ‘√{Ï V”≤s√ sTTq¢qT ÄyÓT ∫qïãT#·Ã&É+ô|’ u≤©e⁄&é˝À düs¡«Á‘ê $eTs¡Ù\T yÓ\T¢e⁄‘·THêïj·T≥. _øÏ˙ $wüj·T+˝À B|æø£øÏ BÛ≥T>± u≤© e⁄&é˝Àì #ê˝≤ eT+~ eTT<äT›>∑TeTà\T n<äTsY‡ nì|æ+#·T≈£îHêïs¡+≥÷ nqT≈£î + ≥THêïs¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


uÀHê\ C≤‘·s¡ dü+<äs¡“¤+>± b˛‘·sêE\‘√ qè‘·´+ #˚düTÔqï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT n+»Hé≈£îe÷sY j·÷<äyé.

Ä~yês¡+, 8 E˝…’ 2012

ù|J\T : 8

ã+<äT\qT ã+<é #˚j·T+&ç ã+<é\≈£î ìs¡düq>± $<ë´s¡Tú\ sê´© $<ë´dü+düú\qT mkÕà |ü]~Û˝ÀøÏ ‘˚yê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷#·q

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7, düTes¡íyês¡Ô: ¡Liμ`∂á ©´sVLi¿¡ ≠sμy˘xqsLi xqÛsáNRPV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmsoáV B™y*á¨s N][LRiVªRΩW aRP¨s™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂Õ‹[ FyhRiaSá ≠sμy˘LÙRiVáV LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Àÿg`i÷¡Li gRiLixms÷˝¡Õ‹[¨s xqsVLiμR∂LRi∏R∂V˘ ≠s«Ïÿ©´s ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ BLiμj∂LSFyLRiV‰ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s À≥ÿLki LS˘÷d¡Õ‹[ xmsáV \|ms#˚Æ™s[…fi ≠sμR∂˘ xqsLixqÛsá ≠sμy˘LÙRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.  ¡Liμ`∂áV ™´sμÙR∂¨s ™yLRiV ¨s©yμyáV ¬ø¡[aS LRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠sμy˘LÙRiVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sLRiVxqs  ¡Liμ`∂á NSLRifl·LigS ≠sμy˘LÙRiVáNRPV ºdΩ˙™´s ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s, øR¡μR∂V™´so ªRΩLRiV™yæªΩ[ G\Æμ∂©y @¨s ™yLRi©yıLRiV. gRiªRΩ ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ xqsgRiLi L][«¡ŸÃ¡V  ¡Liμ`∂á ™´sÃ˝¡ ©´sxtÌsQF°∏R∂W™´sV¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.  ¡Liμ`∂á ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi @LiμR∂LjiNRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s ≠sμy˘LÙRiVá \|msÆ©s[ xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s, C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂VFyLÌkiáV, BªRΩLRi xqsLixmnsWáV AÕ‹[¿¡Li¿¡ ≠sμy˘LÙji Õ‹[NS¨sNTP @©´sVNRPWáLigS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][ ™yá©yıLRiV.  ¡Liμ`∂áV «¡LjizmsæªΩ[ ≠sμy˘ xqsLixqÛsáNRPV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmsoáV B™y*á¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘xqsLixqÛsá©´sV Fsry¯ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP æªΩ[™yá¨s, ≠sμy˘xqsLixqÛsá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LSLRiV.  ¡Liμ`∂áV ™´sμÙR∂¨s gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sW©´s™´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ xqsLixmnsW¨sı, \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NTP ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRPágRi¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs™´sLRiV  ¡Liμ`∂ ¬ø¡[zqs©´s Æ™sVVμR∂»¡ FyhRiaSáá ™´sμÙR∂ZNP[ ™´s¿¡Ë ™´sVWzqs Æ™s[LiVVxqsVÚ©yıLRi¨s, Bμj∂ ™´sVLi¿¡xmsμÙR∂ºΩ NSμR∂©yıLRiV. ≠sμy˘LÙRiVá “¡≠sªyáª][ A≤R∂VN][™´sμÙR∂¨s ™yLRiV xqsW¿¡LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩáVgRiV≠dsV≤T∂∏R∂VLi FyhRi˘xmsoxqsÚNSá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ G’¡≠szms aRP¨s™yLRiLi æªΩáVgRiV @NS≤R∂≠dsV NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. z§¶¶¶™´sW∏R∂Vª`Ω©´sgRiL`iÕ‹[¨s NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sVVLiμR∂V À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ ≠sμy˘LÙRiVáV G’d¡≠ds{ms NSLRi˘NRPLRiÚáV \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. xmsoxqsÚNSá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ xmsoxqsÚNSá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @NS≤R∂≠dsV \Æ≤∂lLiNÌRPL`i •¶¶¶≠dsV B™´s*≤R∂Liª][ ALiμ][Œœ¡©´s©´sV ≠sLRi≠sVLiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ NSL]ˆlLi[…fi FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ À≥ÿLkigS {mns«¡ŸÃ¡V ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı |§¶¶¶ø`¡ALki= xqsVÆ™sW…‹[gS {qs*NRPLjiLi¿¡Liμj∂. μk∂¨s\|ms AgRixqÌsV 14Õ‹[gS ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≤T∂BIáNRPV |§¶¶¶ø`¡ALki= aRP¨s™yLRiLi ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂.

H˚{Ï qT+∫ \wüÿsY uÀHê\T

sê‹ ÇdüTø£ e#˚Ã<Ó|üŒ&ÉT.! ˆ ˆ

ˆ ˆ

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡í ñ»®sTTì eTVü≤+ø±[ yês¡Ô): \wüÿsY uÀHê\ C≤‘·s¡≈£î uÀHê\≈£î düs¡«+ dæ<äΔ+ düs¡«+ dæ<äΔyÓTÆ+~. »+≥q>∑sê˝À¢ ñ‘·‡yêìøÏ uÛ≤Ø b˛©dt n‹ô|<ä› C≤‘·s¡>± ù|s=+~q ã+<√ãdüTÔ dæøÏ+Á<ëu≤<é ñ»®sTT˙ eTVü≤+ø± ∞ neTàyê] uÀHê\ ñ‘·‡yê\‘√ á ÁbÕ+‘·+ Ä<Ûë´‹àø£ XÀuÛÑqT dü+‘·]+#·T ø√qT+~. ‘Ó\+>±D dü+düèÿ‹, dü+Á|ü<ëj·÷\qT Á|ü‹ _+_dü÷Ô ñ‘·‡yê\T Ä~, k˛eTyêsê˝À¢ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. neTàyê] uÀHê\T, s¡+>∑+ ø±s¡´Áø£e÷\ ø√dü+ @sêŒ≥T¢ |üPs¡Ô j·÷´sTT. ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 10\ø£å\ ($T>∑‘ê 8˝À)

ˆ

eT<Ûä´˝À ì*∫b˛sTTq ìsêàD≤\T Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢, dü÷ÿ˝Ÿ uÛÑeHê\T eTT+<äT≈£î kÕπ>Hê.. ø±«Ø\T >∑T]Ô+∫Hê |üqT˝À¢ C≤|ü´+ Á|üuÛÑT‘·«+ MTqy˚TcÕ\T ˝…øÏÿ+#·&É+ dü]ø±<äT ‘·«s¡>± ÇdüTø£ |üqT\T #˚|ü{≤º\ì ìsêàD <ës¡T\ $qï|ü+

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7, düTes¡íyês¡Ô: ÇdüTø£ ‘·e«ø±\‘√ uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T n&ÉT>∑+{Ïb˛ ‘·THêïj·Tì, ÇdüTø£ s¡yêD≤≈£î ÁuÒø˘ |ü&É&É+‘√ ìsêàD s¡+>∑+ mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É düÔ+_Û+∫b˛sTT+~. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ ìsêàD≤\÷ ì*∫b˛sTT

n_Ûeè~Δ |üqT\T eTT+<äT≈£î kÕ>∑&É+˝Ò<äT. Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢, yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯ó¢ yÓTT<ä\Tø=ì dü÷ÿ˝Ÿ uÛÑeHê\ ìsêàD≤\T, n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD≤\T, eTs¡eTà‘·T\T, Ç˝≤ @ |üqT\T kÕ>±\Hêï ÇdüTø£ nìyês¡´+>± e÷]+~. @Á|æ˝Ÿ 1q ì*∫b˛sTTq ÇdüTø£ s¡yêD≤‘√ mø£ÿ&ç |üqT\ø£ÿ&˚ ì*∫b˛j·÷sTT. nsTT‘˚

‘êC≤>± Á|üuÛÑT‘·«+ Ç≥T uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î ÇdüTø£≈£î XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ #·÷ù|+<äT≈£î sêø˘kÕ´+&é (sê‹ ÇdüTø£)qT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó∫Ã+~. yÓTT<ä≥>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì 7 eT+&É˝≤˝À¢ ø±«Ø\T @sêŒ≥T #˚düTø=ì sê‹ ÇdüTø£qT ‘·j·÷s¡T #˚j·÷*‡+>± Ä<˚XÊ*∫Ã+~. ø°düs¡, ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 8, E˝…’ 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

sê‹ ÇdüTø£ e#˚Ã<Ó|üŒ&ÉT.! Vü≤j·T‘Yq>∑sY, XÊMTsYù|≥, düs¡÷sYq>∑sY, |òüT{ŸπødüsY\‘√ bÕ≥T ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ ÁbÕ+‘ê˝…’q X¯+cÕu≤<é, ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY eT+&É˝≤˝À¢ ø±«Ø\T @sêŒ≥T #˚düTø√e#·Ãì dü÷∫+∫+~. m≈£îÿe>± ø=+&É ÁbÕ+‘ê\Tqï~ á eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝ÀH˚ ø±e&É+‘√ á y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. nsTT‘˚ X¯+cÕu≤<é, ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY eT+&É˝≤˝À¢ ìyêdü ÁbÕ+‘ê\T n~Ûø£+>± ñ+&É&É+‘√ nø£ÿ&É ø±«Ø\ @sêŒ≥Tô|’ yÓTÆHé‡ n~Ûø±s¡T\T düπs«\T #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~+#·qTHêïs¡T. 50≈£î ô|’>± ø±«Ø\T õ˝≤¢˝À dü÷∫+∫q @&ÉT eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À <ë<ë|ü⁄ 50 qT+∫ 60 es¡≈£î ø±«Ø\T @sêŒ≥T #˚j·Te#·Ãì yÓTÆHé‡ n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê≈£î e#êÃs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêø˘kÕ´+&é ‘·j·÷ØøÏ $ìjÓ÷–+#˚ $TwüHé≈£î s¡÷.12 ø√≥¢ es¡≈£î Ks¡Ãe⁄‘·T+<äì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ¬s+&ÉT ø±«Ø\≈£î ø£*|æ ˇø£ÿ $TwüHéqT ≈£L&Ü $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T˝À Bìï ì]à+#˚+<äT≈£î düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï+<äTq, Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ j·TT<äΔÁbÕ‹|ü~ø£q ÇdüTø£qT ‘·j·÷s¡T #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&çq+<äTq |ü{≤º uÛÑ÷eTT˝À¢H˚ ø±«Ø\ @sêŒ≥T≈£î n~Ûø±s¡T\T yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. me]¬ø’Hê kı+‘· uÛÑ÷$T ñHêï.. ˝Ò<ë ø=+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢ me]<Ó’Hê nedüs¡+ y˚Ts¡≈£î uÛÑ÷$Tì ø=qT>√\T #˚dæ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£î+fÒ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ nqTeT‘·T\ ø√dü+ |ü+|ü⁄‘êeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø... uÛÑ÷>∑s¡“¤ ÇdüTø£‘√ b˛*Ñ˚ sê‹ ÇdüTø£ <ë<ë|ü⁄ dü>±ìøÏ dü>∑+ <Ûäs¡πø edüTÔ+<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. &Ûç©¢, eTT+u≤jYT e+{Ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ sê‹ ÇdüTø£ $ìjÓ÷>∑+ #ê˝≤ ø±\+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. õ˝≤¢˝À ≈£L&Ü kÕ¢uŸ\≈£î sê‹ ÇdüTø£qT $ìjÓ÷–+∫Hê.. ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢, _\¶s¡T¢ ô|<ä›>±

BìyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ Çø£ y˚πs <ë] ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘·|üŒìdü]>± sê‹ ÇdüTø£H˚ $ìjÓ÷–+#ê*‡ edüTÔ+~. nsTT‘˚ á Á|üÁøÏj·T |üP]Ôø±e&ÜìøÏ Ç+ø=+‘· ø±\+ |üfÒº neø±X¯+ ñ+~. Ç|üŒ{Ïπø uÛÑeq ìsêàD s¡+>∑+ ≈£î<˚\e«&É+‘√ s√EyêØ ≈£L©\ |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+~. eTs√|üø£ÿ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T n≥¬øø±ÿsTT. ÄsYn+&é;, |”ÄsY, ÄsY&Éã÷¢´mdt, @|”&Éã÷¢´◊&ûd”, ÄØ«m+.. Ç˝≤ nìï XÊK˝À¢ |üqT\T ì*∫b˛j·÷sTT. Ç|üŒ{Ïπø á XÊK\ n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ j·T+Á‘êìøÏ ÇdüTø£ m+‘· nedüs¡eTT+<√ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ˝ÒK\T sêXÊs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ j·T+Á‘ê+>∑+ @|” $Tqs¡˝Ÿ‡ n+&é &Óe\|tyÓT+{Ÿ≈£î ˝ÒK sêdæHê.. Ç+‘·es¡≈£î düŒ+<äq ˝Ò<äT. #˚ùd<˚MT ˝Òø£ XÊK\ yê]>± |üqT\T Äù|dæ n~Ûø±s¡T\ MTq y˚TcÕ\T ˝…øÏÿdüTÔHêïs¡T. ÇB nedüs¡+ sêJyé $<ë´$TwüHé≈£î 21,451 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ÇdüTø£ nedüs¡+ ø±>±, n‘·´edüs¡+>± 10y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T ø±yê*. |ü+#êj·TrsêCŸ≈£î 35,752 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ÇdüTø£ nedüs¡+ ø±>±, n+<äT˝À n‘·´edüs¡+>± 10 y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T nedüs¡+. @|”&Éã÷¢´◊&ûd”($<ä´)≈£î 45y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T nedüs¡+ ø±>±, Ç+<äT˝À n‘·´edüs¡+>± ø±yê*‡+~ 15y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ÇdüTø£. ÄsY&Éã÷¢´mdtXÊK≈£î 2y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T nedüs¡+ ø±>±.. 15y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T n‘·´edüs¡+>± ø±yê*. ÄsYn+&é;øÏ 14,50 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T, nedüs¡+ ø±>±, 5 y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T n‘·´edüs¡+.ÄsYn+&é; (dæ{° s√&É¢ ø√dü+) 2,500 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T n‘·´edüs¡+ ñ+~. yÓTT‘·Ô+>± õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 1,27,553 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ÇdüTø£ nedüs¡+>± ø±>±.. Ç+<äT˝À 57,500 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ÇdüTø£ n‘·´edüs¡+. nsTT‘˚ sê‹ ÇdüTø£ ‘·j·÷Ø Á|üÁøÏj·T |üP]Ô nsTT #˚‹ø£+<˚ dü]ø£˝≤¢ eTs√ |ü~s√E\T |ü≥ºe#·Ãì ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÆHé‡ n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

˝≤≥Ø øÏ≈£îÿ≈£î eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T &û˝≤... eTT+<˚ dæ+&çπø≥T>± e÷]q yÓ’q+ Ä∫‘·÷∫ <äs¡U≤düTÔ\T #˚dæq yê´bÕs¡T\T ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢... πøe\+ 290 eT<ä´+ <äTø±D≤\T m+|æø£ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô Ç+ø± $T–*b˛sTTq <äTø±D≤\T 120 ‘·«s¡˝ÀH˚ eT∞¢ $T>∑‘·yê{ÏøÏ H√{Ï|òæπøwüHé...! s¡+>±¬s&ç¶, p˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ä´+ yê´bÕs¡+˝À nÁø£e÷\qT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ ‘Ós¡rdæq ø=‘·Ô m¬ø’‡CŸ bÕ\d” $<Ûëq+ Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&çø=&ÉT‘·T+~. ákÕ] ˝≤≥Ø $<Ûëq+˝À eT<ä´+ <äTø±D≤\ m+|æø£ »]–q|üŒ{Ïø°...Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q ˝…’ôdqT‡ |ò”E\‘√ <Ûäs¡U≤düTÔ\ #˚düTø√yê\+fÒH˚ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T »+≈£î‘·THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~Ûø£ ˝…’ôdqT‡ |ò”E\qT uÛ≤Ø>± ô|+#·&É+‘√ eT<ä´+ <äTø±D≤\ ø√dü+ <Ûäs¡U≤düTÔ\T ÄXÊyêVüQ\ qT+∫ ‘·≈£îÿe>± e#êÃsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Áπ>≥sY, u…≥Tº @]j·÷ |ü]~Û˝À ˝…’ôdqT‡ |ò”EqT ø√{ÏøÏ ô|’>± ô|+#·&É+‘√...¬s+&ÉT $&É‘·\T>± H√{Ï|òæπøwüqT¢ C≤Ø #˚dæì Ç+ø± #ê\ <äTø±D≤\≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ sêø√b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+.Ä$esê\T MTø√dü+.... 390 <äTø±D≤˝À ...290øÏ˝…’ôdqT‡\T eT+ps¡T : Á|üüuÛÑT‘·«+ eT<ä´+ yê´bÕs¡+˝À dæ+&çπø{Ÿ e´edüúqT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ q÷‘·q m¬ø’‡CŸ bÕ\d”ì ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á$<Ûëq+˝À eT<ä´+ <äTø±D≤\≈£î πø{≤sTT+#·&ÜìøÏ ˝≤≥Ø $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~.n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ õ˝≤¢˝À 390 eT<ä´+ <äTø±D≤\≈£î yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± ˝≤≥Ø rXÊs¡T. >∑‘·HÓ\ 26q õ˝≤¢˝Àì eT<ä´+ <äTø±D≤\ m+|æø£ ø√dü+ q>∑s¡+˝Àì <Ûäsêà¬s&ç¶ >±¬s¶H釽À ˝≤≥Ø rXÊs¡T. Ç+<äT˝À õ˝≤¢˝Àì 390 <äTø±D≤\≈£î>±qT ...274 eT<ä´+ <äTø±D≤\πø 2,750 <Ûäs¡U≤düTÔ\T e#êÃsTT. $T>∑‘ê 116 eT<ä´+ cÕ|ü⁄\≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ\T sê˝Ò<äT. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À πøe\+ 270 <äTø±D≤\≈£î ˝≤≥Ø $<Ûëq+˝À m+|æ¬ø’q yê]øÏ ˝…’ôdHé‡\T eT+ps¡T #˚XÊs¡T. eTTK´+>± •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ì eT<ä´+ <äTø±D≤\πø <Ûäs¡U≤düTÔ\T sê˝Ò<äT. nsTT‘˚ ¬s+&√ $&É‘·˝À <Ûäs¡U≤düTÔ\T sê˙ 120 <äTø±D≤\ ˝…’ôdqT‡\ eT+pØ ø√dü+ H√{Ï|òæπøwüHé y˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À πøe\+ 120 <äTø±D≤\≈£î>±qT 28 <Ûäs¡U≤düTÔ\T e#êÃsTT. Ç+<äT˝À πøe\+ 20 <äTø±D≤\ πø{≤sTT+|ü⁄qT |üP]Ô #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À 270 <äTø±D≤\≈£î, eT* $&É‘·˝À 20 <äTø±D≤\≈£î e÷Á‘·y˚T ˝≤≥Ø˝À m+|æ¬ø’q yê]øÏ <äTø±D≤\qT πø{≤sTT+#ês¡T.

&çyÓ’&ÉsYqT &Ûûø=qï ø±s¡T: ˇø£] eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7, düTes¡íyês¡Ô: Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+ ô|<ä›n+ãsYù|≥ e<ä› z ø±s¡T n<äT|ü⁄‘·|æŒ &çyÓ’&ÉsYqT &Ûûø={Ϻ+~. á |òüT≥q˝À ˇø£s¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. Ç<ä›]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. ø±s¡T KeTà+ qT+∫ e÷<ë|üPsY edüTÔ+&É>± á Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. ø£å‘·>±Á‘·T\qT düMT|ü ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

sö&û w”≥sYô|’ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7, düTes¡íyês¡Ô: eTÚ˝≤*˝À sö&ûw”≥sYô|’ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ »]–+~. ∫Hêï nH˚ sö&ûô|’ <ë&ç #˚j·T&É+‘√ rÁe>±j·÷\j·÷´sTT. Äj·Tq |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+&É≥+‘√ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Á|ü‘·´s¡TΔ˝Ò <ë&ç #˚dæ ñ+{≤s¡ì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

dü∫yê\j·T+˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7, düTes¡íyês¡Ô: d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q X¯ìyês¡+ sêÁwüº düNe⁄\T ø=\Te⁄B] ô|ò’sYùd|ò”ºô|’ #·]Ãk˛Ôqï düeTj·T+˝À dü∫yê\j·T+˝À |òüTÀs¡ n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. eTVü‰sêÁwüº dü∫yê\j·T+˝À »]–q n–ï Á|üe÷<ä+ eTs¡∫b˛ø£eTT+<˚ eTq sêÁwüº dü∫yê\j·T+ n–ï ø°\˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îì yês¡Ô˝À¢ ø=∫Ã+~. X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eTTK´eT+Á‹ n<Ûä´ø£å‘·q sêÁwüº düNe⁄\T düe÷y˚X¯yÓTÆ n–ï Á|üe÷<ë\ ìyês¡Dô|’ #·]Ãk˛Ôqï düeTj·T+˝ÀH˚ |òüTÀs¡ Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. ; u≤¢ø˘˝Àì Äs√ n+‘·düTú˝À n–ï øÏ\\T m>∑dæ|ü&ܶsTT. B+‘√ ñ<√´>∑T\T ãj·T≥≈£î |üs¡T>∑T\T rXÊs¡T. Çs¡yÓ’ ø£+|üP´≥s¡T¢ <ä>∑úeTj·÷´j·Tì, $<äT´‘Y cÕsYº düs¡÷ÿ´{Ÿ »s¡>∑&Éy˚T Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DeTì n–ï e÷|üø£ n~Ûø±s¡T\T ÁbÕ<∏ä$Tø£ ìsêΔs¡Dø=#êÃs¡T.

>√&É≈£L* ∫Hêï] eTè‹.. ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ JMπø e÷˝Ÿ e<ä› X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ >√&É≈£L* z ∫Hêï] eTè‹ #Ó+<ä>±, eTVæ≤fi¯ rÁe+>± >±j·T|ü&ç+~. yÓ+≥H˚ ÄyÓTqT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ìsêàD+˝À ñqï uÛÑeq+˝À á Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~.

≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝À Ç<ä›s¡T <=+>∑\T n¬sdtº yÓTT‘·Ô+ 390 <äTø±˝À¢ ¬s+&ÉT$&É‘·T\ H√{Ï|òæπøwüq¢˝À πøe\+ 290 eT<ä´+ <äTø±D≤\ m+|æø£H˚ |üP]Ô nsTT+~. Ç+ø± 120 <äTø±D≤\ m+|æø£ »s¡T>±*‡ ñ+~. M{ÏøÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ eT∞¢ eTs√ H√{Ï|òæπøwüHé Á|üø£{ÏkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ Á|üø£{Ï+∫Hê... Ç+ø± H√{Ï|òæπøwüHé sêø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. ˝…’ôdqT‡ |ò”E\‘√ u…+u…˝…‹Ôq eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T: ˝…’ôdqT‡ |ò”E $esê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T 392˝À bı+<äT|ü]Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Bì Á|üø±s¡+ |ü~y˚\ »HêuÛ≤ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT<ä´+ <äTø±D≤ìøÏ ˝…’ôdqT‡ |ò”E 32.50˝ø£å\T, |ü~y˚\ qT+∫ 50 y˚\ es¡≈£î »HêuÛ≤ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˝…’ôdqT‡ |ò”E s¡÷.34˝ø£å\T>±, j·÷u…’ qT+∫ eT÷&ÉT ˝ø£å\T ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ s¡÷.42 \ø£å\T>±, eT÷&ÉT qT+∫ ◊<äT \ø£å\T »HêuÛ≤ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ò”E 46\ø£å\T>±, ◊<äT qT+∫ 20 \ø£å\T »HêuÛ≤ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ s¡÷64˝ø£å\T, 20 \ø£å\≈£î $T+∫ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ <äTø±D+ ˝…’ôdqT‡ |ò”E s¡÷.1.04 ø√≥T¢>± ìs¡ísTT+#ês¡T. nsTT‘˚ B+‘√H˚ õ˝≤¢˝À ∫≈£îÿ e∫Ã+<äH˚~ düe÷#ês¡+. õ˝≤¢˝Àì JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝À õ˝≤¢ m¬ø’‡CŸ XÊK øÏ+<ä 167 <äTø±D≤\T, u…\Tº @]j·÷ |ü]~Û˝À õ˝≤¢ m¬ø’‡CŸ XÊK øÏ+<ä eTs√ 91 <äTø±D≤\T ñHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ 258 <äTø±D≤\T ñHêïsTT. yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì eT<ä´+ cÕ|ü⁄\≈£î <äøÏÿ+#·Tø√e&ÜìøÏ ˇø√ÿ <äTø±D≤ìøÏ |ü<äT\ dü+K´˝À b˛{Ï |ü&çq|üŒ{Ïø°...u…\Tº @]j·÷, Áπ>≥sY |ü]~Û˝Àì <äTø±D≤\≈£î ˇø√ÿ <äTø±D≤ìøÏ ˇø£{Ï qT+∫ ¬s+&ÉT #=|ü⁄Œq e÷Á‘·y˚T <Ûäs¡U≤düTÔ\T e#êÃsTT. Áπ>≥sY, u…\Tº @]j·÷í |ü]~Û˝À ˝…’ôdqT‡ |ò”E uÛ≤Ø>± ñ+&É≥+‘√ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T eTT+<˚ dæ+&çπø{Ÿ>± e÷] <Ûäs¡U≤düTÔ\T y˚j·T≈£î+&Ü ñHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+‘·≈£îeTT+<äT ñqï eT<ä´+ $<Ûëq+ ø£+fÒ q÷‘·q m¬ø’‡CŸ $<Ûëqy˚T |æ+&çπø≥T\≈£î nqT≈£L\+>± ñ+<äH˚ $eTs¡Ù\T $q|ü&ÉT‘·THêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ q÷‘·q m¬ø’‡CŸ bÕ\˙ $<Ûëq+‘√ uÛ≤Ø>± Ä<Ûëj·÷ìøÏ sêã≥º&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T #˚dæHê... n$ u…&çdæ ø={≤ºj·TH˚ $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT.

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝À <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ &ÉT‘·Tqï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. <=+>∑\ qT+∫ 50 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, ˇø£ ˝≤´|t{≤|t kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

18 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï me÷àØŒmdt y˚T&ÉÃ˝Ÿ, p˝…’ 7 düTes¡íyês¡Ô: md”‡ eØZø£s¡D kÕ<∏äq ø√dü+ eT+<äø£èwüí e÷~>∑ kÕs¡<Ûä´+˝À Ä$s¡“¤$+∫q e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ (me÷à]Œmdt) X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 18 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô#˚düT≈£î+~. |ü<Ó›ì$T~ @fi¯ó¢>± md”‡eØZø£s¡D kÕ<Ûäq &çe÷+&é‘√ ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+|òüT+ p˝…’ 7q 19e dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+~. á dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü+|òüT+ Ä$sꓤe ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dü+|òüT+ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT πø. Á|üuÛ≤ø£sY Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\+˝Àì ø£+&É¢ø√j·T,øÏcÕº|üPsY Á>±e÷˝À¢ me÷]Œmdt C…+&Ü\T m>∑Ts¡y˚dæ, Ä$sꓤe ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘=\T‘· md”‡ eØZø£s¡D ø√dü+ @s¡Œ&çq dü+|òüT+ ø±˝≤qT>∑TD+>± nH˚ø£ kÕe÷õø£ ñ<ä´e÷\T #˚|ü{Ϻ+<äHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\T, ∫qï|æ\¢\ >∑T+&Ó Ä|üπswüq¢ ñ<ä´e÷\T #˚dæ $»j·T+ kÕ~Û+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ç<˚ Áø£eT+˝À kÕ~Û+#·T≈£îqï md”‡ eØZø£s¡D ≈£L&Ü ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\ kÕ«s¡ú+ eT÷\+>± düTÁ|”+ø√s¡Tº ø={Ϻy˚dæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. md”‡ eØZø£s¡D ù|s¡T‘√ ø±+Á¬>dt H˚‘·è‘·«+˝Àì πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷~>∑\ z≥T¢ <ä+&ÉT≈£îHêïsTT ø±˙, Hê´j·T+ #˚j·T˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ md”‡ eØZø£s¡D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêuÀj˚T ø±\+˝À eØZø£s¡D kÕ<Ûäqø√dü+ ñ<ä´$T+#·&ÜìøÏ e÷~>∑\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T e÷J m+|”{°d” <äj·÷q+<é, j·÷<ä–], q]‡+>∑sêe⁄, sêeTT\T, C…. Á|üuÛ≤ø£sY, $.u≤ãT, yÓ’. u≤\ø£èwüí, ÄsY. |üs¡TX¯ósê+, düT<Ûä, {Ï. u≤\ø£èwüí, eT<ÛäT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


Ä~yês¡+, E˝…’ 8, 2012

myÓTà˝Ò´ #˚‘T· \ MT<äT>± |ü⁄düøÔ ±\ |ü+|æD°

$<ë´s¡Tú\≈£î |ü⁄düÔø±\qT |ü+|æD° #˚düTÔqï myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’7 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 129 &ç$»Hé˝Àì mdtÄsY Hêj·Tø˘ q>∑sY˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À lìyêdt Ä<Ûä«s¡´+˝À 1e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ 5e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± H√≥T |ü⁄düÔø±\qT, ô|ì‡fi¯flqT, ô|qTï\qT kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é #˚‘·T\ MT<äT>± |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T myéTmdt.yêdüT, >∑Tã“\ \øÏÎHêsêj·TD, Á|ükÕ<é, düTπswt, #ê], Hêj·TT&ÉT, Hê>∑•s√eTDÏ, yÓ+ø£≥s¡‘·ï+, X‚cÕsêe⁄, lìyêkÕ#ê], eT˝≤¢¬s&ç¶, s¡eTD, dü‘·´Hêsêj·TD, »>∑‘·j·T´, ‹\ø˘, >√bÕ\ø£èwüí, yÓ+ø£Á{≤eT¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± H√≥T |ü⁄düÔø±\T Çe«&É+ $<ë´<ëq+‘√ düe÷qeTì nHêïs¡T. n˝≤π> Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\≈£î BÛ≥T>± $<ë´s¡Tú\≈£î $<ë´ uÀ<Ûäq #˚j·÷\ì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtÄsY.Hêj·Tø˘q>∑sY yÓ˝ÒŒ¤sY düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+|” düπs« ~wæºu§eTà <äVü≤q+

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é $<ë´s¡Tú\≈£î H√≥T e÷´Hé¨fi¯¢ô|’ eT÷‘·\ @sêŒ≥T≈£î ‘·ø£åD #·s¡´\T |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° #·+<ëq>∑sY, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : Äj·÷ dü]ÿfi¯¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. n+<äTe\¢ Á|ü»\≈£î ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): dü÷sês¡+ ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ 129 &ç$»Hé n|ü⁄s¡÷|üø±\˙˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± H√≥T |ü⁄düÔø±\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düTπswt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄≈£îH˚+<äT≈£î ‘·–q Áb˛‘·‡Vü‰ìï n+~+#ê\Hêïs¡T. nìï <ëHê˝À¢ ø£+fÒ $<ë´ <ëq+ #ê˝≤ >=|üŒ<äì, n+<äTe\¢ ù|<ä $<ë´s¡Tú\T $<ë´|üs¡+>± n_Ûeè~Δ #Ó+<˚+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï|üŒ¬s&ç¶, neTsYH.ê<∏é¬s&ç¶, $TkÕ\¬s&ç¶, {Ï.y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, düTu≤“¬s&ç¶, yÓ’.myéT.¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü]~Û˝À nìï e÷´H騽Ÿ‡ô|’ eT÷‘·\ @sêŒ≥T≈£î ‘·ø£åD #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yÓdtºCÀHé ø£$TwüqsY n©+ u≤cÕ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢˝Àì Äj·Tq ø±sê´\j·T+˝À X‚]*+>∑+|ü*¢, #·+<ëq>∑sY dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ esê¸ø±\+˝À Á|üeVæ≤+#˚ es¡<ä ˙{Ï‘√ eT÷‘·˝Òì e÷´H騽Ÿ‡ e\¢ Á|ü»\T Á|üe÷<ë\ uÛ≤Øq

$<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± H√≥T |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì <ä÷\|ü*¢˝À >∑\ õ˝≤¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\, eT+&É\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\‘√ bÕ≥T ãVü≤<ä÷sY|ü*¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔqï $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± ø=\Hé Vü≤qà+‘·¬s&ç¶ bòÂ+&˚wüHé #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº <ë«sê Ä Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé nsTTq e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘·¬s&ç¶ >±s¡T H√{Ÿ |ü⁄düÔø±\qT $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± n+<äCÒj·T&É+ »]–+~. bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\ ñrÔs¡í‘êXÊ‘êìï #·÷dæ n+<äTø√dü+ ø£èwæ ø±s¡´Áø£eT+˝À qπs+<äsYsêE, m\¢j·T´, Á|ükÕ<é, #˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\qT, bÕsƒ¡XÊ\ lìyêdt, ø£eT˝≤ø£sY, düTã“\øÏÎ, sê»X‚KsYsêe⁄, ÁbÕ<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\qT Äj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T. á >ödt, düTπswt, sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹ $<ë´]úøÏ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ n+<ë* ª<ä[‘·T\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûqä ø√dü+ b˛sê&Ü*μ

m+|” düπs« ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚düTÔqï <äèX¯´+ uÛÀ»q edü‘·T\qT |ü]o*düTÔqï ø=\Hé Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : 128 &ç$»Hé yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø£˙«qsY _.Hê>∑sêE, md”‡ ôd˝Ÿ ø£˙«qsY Á|ü‘ê|t, sêE, XÊ´+ sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ >±E\ sêe÷s¡+ Áø±dt s√&ÉT¶˝À yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ >±] $Á>∑Vü≤+ e<ä› düπs« dü‘·´Hêsêj·TD yÓ’mkÕ‡sYd”|” bÕغì ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&çq e÷≥\qT K+&çdü÷Ô m+|” düπs« dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚j·T&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ø£˙«qsY s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ dü÷sês¡+ ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ù|s¡T #Ó|ü⁄Œø=ì mìïø£˝À¢ ¬>*∫, Äj·Tq ù|s¡T‘√ e∫Ãq m+|” d”≥T bı+~, Äj·Tq >∑T]+∫ e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&É≥+ e÷qe‘ê«ìøÏ dæ>∑TZ #˚≥ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n˝≤+{Ï e÷≥\T e÷qTø√ø£b˛‘˚ ‘·–q ãT~› #ÓãT‘êeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø£˙«qsY _.Hê>∑sêE, md”‡ ôd˝Ÿ ø£˙«qsY Á|ü‘ê|t sêE, XÊ´yéTsêE, eTVæ≤fi≤ ø£˙«qsY |ü<äà, CÀ´‹, \ø°Î, Hê>∑eTDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªÄ{À Á&Ó’es¡T¢ ìC≤sTTr‘√ |üì #˚j·÷*μ >∑∫ÃuÖ*, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä{À Á&Ó’es¡T¢ ìC≤sTTr, ìã<äΔ‘·‘√ |üì #˚ùdÔ düe÷»+˝À eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+≥T+<äì ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T >∑+>=\ q]‡+Vü≤j·÷<äyé nHêïs¡T. ø=+&Ü|üPsY ãkÕº+&é˝Àì Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢≈£î ◊mHé{°j·T÷d” Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢ düVü≤ø±s¡+ düe÷C≤ìøÏ m+‘√ nedüs¡eTì q]‡+Vü‰j·÷<äyé nHêïs¡T. yês¡T Á|üj·÷DÏ≈£î\ |ü≥¢ ìC≤sTTr‘√, $qj·T $<Û˚j·T\‘√ yÓT\>∑&É+‘√ q>∑sêìøÏ e#˚à ≥÷]düTº\≈£î eTq ÁbÕ+‘· dü+düÿè‹ kÕ+Á|ü<ëj·÷\ |ü≥¢ >ös¡e+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø=+&Ü|üPsY Ä{ÀkÕº+&é˝Àì 28 eT+~ Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ nqTã+<Ûä dü+|òüT+ nsTTq≥Te+{Ï ◊mHé{°j·T÷d” ø±]àø£ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T Äj·Tq |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT >∑+>∑T\ sê<Ûëø£èwüíj·÷<äyé, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwüí, nq«sY, øÏs¡DY,sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü yê{Ï @sêŒ≥T˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ eVæ≤+#ê\Hêïs¡T. eTs√ 3 HÓ\˝À¢ e÷<ë|üPsY˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï Jyê yÓ’$<Ûë´ dü<ädüT‡ q$T‘·Ô+ &çyÓ’&És¡T¢, M~Û BbÕ\T @sêŒ≥T‘√ bÕ≥T bÕ]X¯ó<äΔ´ ìsê«Vü≤D˝À Á|üD≤[ø£ ã<äΔ+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À X‚]*+>∑+|ü*¢, #·+<ëq>∑sY ñ|ü ø£$Twüqs¡T¢ düTπsXŸsêe⁄, eTH√Vü≤sY, áá\T sêC≤sê+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+ù|{Ÿ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\qT X¯ìyês¡+ ø=\Hé lìyêdt¬s&ç¶ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nø£ÿ&É ñqï≥Te+{Ï ∫qï ∫qï düeTdü´\qT n‹ ‘=+<äs¡˝À rs¡TkÕÔqì, eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ Á|ü‹ $<ë´]úø° n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTøÏ dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> |ü<äe ‘·s¡>∑‹˝À eT+∫ e÷s¡Tÿ\‘√ ñrÔs¡Tí˝…’q yê]øÏ πømdtÄsY Á≥dtº ‘·s¡|òü⁄q Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕÔeTì n˝≤π> Ç‘·s¡ m≥Te+{Ï düVü‰j·TyÓTÆHê $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ m\¢y˚fi¯˝≤ eTT+<äT+{≤qì Vü‰MT Ç∫Ãq yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T, πømdtÄsY Á≥dtº n~ÛH˚‘· ø=\Hé lìyêdt¬s&ç¶ nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ≈£îe÷sY j·÷<äyé, q]‡+VüQ\T, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T s¡$#·+Á<äX‚KsY, ñbÕ<Ûë´j·TT˙, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eP´Vü≤‘·àø£+>± sêh @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ X‚]*+>∑+|ü*¢, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ |ü]~Û˝Àì ‘êsêq>∑sY e÷¬sÿ{Ÿ˝À {°ÄsYmdt bÕغ ;d” ôd˝Ÿ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·÷<ä–] j·÷<äyé Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕغ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt bÕغ X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÇHé#ê]® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é bÕ˝§Zì bÕغ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T≈£î ñ<ä´eT+ #˚|ü{Ϻ sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î πø+Á<ä+ n+^ø£]+#˚ $<Ûä+>± sê»ø°j·T+>±, kÕe÷õø£+>± |ü]dæú‘·T\qT eP´Vü‰‘·àø£+>± sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚ùd $<Ûä+>± #˚XÊs¡Hêïs¡T. eTTqTeTT+<äT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À nìï &ç$»Hé\˝À bÕغ C…+&Ü\T m>∑s¡y˚dæ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ‘ê‡Vü≤|üs¡TkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt j·TTe»q $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑+>±s¡+ dü+>±¬s&ç¶, kÕsTTu≤u≤, eT˝≤¢¬s&ç¶, q]‡+>∑sêe⁄, Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥kÕ«$T, u≤˝ŸsêCŸ, #Óqï+sêE, >√$+<ë#ê], eTTs¡[, düTπsXŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$Tj·÷|üPsY, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : <ä[‘·T\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ b˛sê≥+ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T eTT+<äT≈£î sêyê\ì X‚]*+>∑+|ü*¢ me÷àØŒmdt n<Ûä´≈£åî\T {Ï.yêdüT<˚yé e÷~>∑ nHêïs¡T. eØZø£s¡D ø√dü+ Äj·÷ bÕغ\T <ä[‘·T\qT yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√zdü+ j·TTe‘· eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. n<˚$<Ûä+ >± yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêj·T<äTs¡Z+, U≤C≤>∑÷&É, $T j·÷|üPsY MT<äT>± uÛ≤Ø sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ >∑T≥º\ uÒ>∑+ ù|≥˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À <ä[‘·T\ |ü≥¢ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\ qT n]ø£fÒº+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´≈£åî\T >∑]>∑ lø±+‘Y, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û XÊ´yéTy˚{Ÿ bÕ+&ÉT, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T zs¡T>∑+{Ï nXÀø˘, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù <äTqïb˛‘·T\ »Hês¡ΔHé‘√ bÕ≥T düTe÷s¡T 50 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s√&ÉT¶ |üqT\qT |ü]o*+∫q myÓTà˝Ò´ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : #Ó+–#·s¡¢˝À ø=‘·Ô>± ì]à+∫q Äغd” &çb˛ø√dü+ ‘êC≤>±y˚düTÔqï s√&ÉT¶ |üqT\qTy˚T&ÉÃ˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT ¬ø. \øå±à¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |ü]o*+#ês¡T. s√&ÉT¶ |üqT˝À¢ HêD´‘ê˝ÀbÕ\T˝Ò≈£î+&Ü s√&ÉT¶|üqT\qT |ü]o*düTÔqï myÓTà˝Ò´ #·÷&Ü*‡+~>± >∑T‘˚Ô<ës¡TqT Ä<˚ ¬ø.\ø屬s&ç¶ •+#ês¡T. s√&ÉT¶ |üqT˝À¢ m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T ñ+&Ésê<äHêïs¡T. |üqT˝À¢ bÕs¡<äs¡Ùø£‘·qT bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T. düüTe÷s¡T s¡÷. ø√{°50 \ø£å\ e´j·T+ ‘√ ì]àdüTÔqï s√&ÉT¶ |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô#˚ùdÔ Äغd” &çb˛qT ÁbÕs¡+ _ÛkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\ s¡yêD kÂø£sê´\T rπsÃ+<äT≈£î ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT ãdüT‡&çb˛\qT @sêŒ≥T#˚dæq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ #Ó+–#·s¡¢ &çb˛qT ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. myÓTà˝Ò´ πøm˝≤¢sY yÓ+≥ |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ ø±+Á¬>dtbÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ã<ä›+ j·÷<ä–]¬s&ç¶, e÷J m+|”|” eT*ô|~›düTBÛsY¬s&ç¶, Hês¡|ü*¢ e÷J düs¡Œ+∫ &ç.sêCÒwtH˚‘·, eT+&É\ j·TTe»qø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, $$<ÛäÁ>±e÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\TbÕ˝§ZHêïs¡T.

|òæsê®~>∑÷&É˝À H˚&ÉT uÀHê\T uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : |òæsê®~>∑÷&É Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~ Û˝Àì lsê+q>∑sYø±\˙˝Àì lq\¢b˛#·eTà neTàyê] Ä\j·T Á|ü<ÛäeT yê]¸ø√‘·‡yê\qT|ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ä~yês¡+ uÀHê\ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä\ j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô\ eT+&É* Á|ü‹ì<ÛäT\T ¬ø. n+»j·T´>ö&é, _.u≤\ø£èwüí, yÓ+ø£ {Ÿ#ê], sêõ¬s&ç¶\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î Ä\j·T+˝À neTà yê] ø£˝≤´D√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+∫ 11 >∑+≥\qT+∫ neTàyê]øÏ uÀHê\ düeTs¡ŒD ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü&É‘êeTì Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.


4

Ä~yês¡+ E˝…’ 8, 2012

me]øÏ yês¡T ˇ+≥]>± ø±≈£î+&Ü ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T n+<äs¡÷ düTÔ‹dü÷Ô ñ‘˚Ô»]#˚˝≤ ñ+{≤sTT. Ä bÕ≥\≈£î ‘êfi¯+ y˚dü÷Ô ∫+<äT\T y˚j·Tø£ ‘·|üŒ<äT. m≥Te+{Ï ns¡eT]ø£\T ˝Ò≈£î+&Ü n+<äs¡÷ ø£*dæ »s¡T|ü⁄≈£îH˚ |ü+&ÉT>∑ Ç~. neTà ‘·q _&ɶ\+<ä]˙ m+‘√ Áù|eT>± #·÷düTÔ+~. n˝≤π> ‘·|ü⁄Œ #˚ùdÔ eT+<ä*düTÔ+~. nsTTHê düπs $q≈£î+fÒ <ä+&çdüTÔ+~. n|ü&ÉT Ä _&ɶ ‘·q ‘·|ü⁄Œ ‘Ó\TdüT≈£îì dü]jÓÆTq e÷s¡Z+˝À |üj·TìkÕÔ&ÉT. n<˚ neTà≈£î, |æ\¢\≈£î ñqï nqTã+<Ûä+. n<˚ $<Ûä+>± Á|üø£è‹e÷‘· ˝Ò<ë Ä neTà\>∑qïj·TeTà≈£î ø√|ü+ eùdÔ ≈£L&Ü eTqì <ä+&çdüTÔ+~. Á|üø£è‹ $\j·T‘ê+&Ée+ #˚düTÔ+~. mH√ï nqsêú\T »s¡T>∑T‘êsTT. n+≥Ts√>±\T Á|üã\T‘êsTT. 1869e dü+e‘·‡s¡+˝À ôV’≤<äsêu≤<é, dæøÏ+Á<ëu≤<äT »+≥q>∑sê\˝À Ç˝≤π> eT˝Ò]j·÷ yê´~Û Á|üã* »q+ rÁe qwüº+ »]–+~. neTà≈£î ø√|ü+ e∫Ã+<äì uÛ≤$+∫q Á|ü»\T ÄyÓTqT Á|üdüqï |üs¡#·&ÜìøÏ ñ‘·‡yê\T, C≤‘·s¡ »]|æ+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. n<˚ uÀHê\T. á |ü+&ÉT>∑qT ÄcÕ&ÛÉ e÷dü+˝À »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, dæøÏ+Á<ëu≤<é˝ÀH˚ ø±ø£ eT]ø=ìï ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘ê\˝À á |ü+&ÉT>∑ #ê˝≤ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. á |ü+&ÉT>∑ eTTK´ ñ<˚›X¯´+ ø£\sê, ù|¢>∑T, eTX¯S∫ e+{Ï n+≥Tyê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü, Á|üø£è‹ ;uÛÑ‘ê‡\T »s¡>∑≈£î+&Ü, bÕ&ç|ü+≥\qT, ‘·eT |æ\¢\qT #·\¢>± #·÷&ÉeTì ÄyÓT≈£î uÀq+ düeT]ŒkÕÔs¡T. ñ>±~ ‘·sê«‘· #ê˝≤ s√E\≈£î e#˚à yÓTT<ä{Ï |ü+&ÉT>∑ Ç<˚. uÛÀq+ uÛÀ»q+. X¯ó∫>± nqï+ e+&ÉT≈£îì <ëìì |òüT≥+˝À n+fÒ eT{Ϻ≈£î+&É ˝Ò<ë Ç‘·Ô&ç >∑T+&ç>∑˝À ñ+∫ <ëìøÏ |üdüT|ü⁄, ≈£î+ø£eT\‘√ n\+ø£]+∫, y˚bÕ≈£î ‘√s¡D≤\T ø£&É‘ês¡T. nqï+˝À |üdüT|ü⁄ ˝Ò<ë bÕ\T, #·¬øÿs¡ ø£*|æ HÓ’y˚<ä´+ ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. Ä bÕÁ‘·ô|’q ˇø£ Á|ü$T<ä˝À B|ü+ ô|{Ϻ Ç+{Ï Ç˝≤¢\T ˝Ò<ë Ä&É|ü&ÉT#·T |ü≥Tºã≥º\T ø£≥Tº≈£îì, |üP\T, q>∑\T n\+ø£]+#·T≈£îì dü+‘√wü+>± Ä uÀHêìï ‘·eT ‘·\ô|’ ô|≥Tº≈£îì eT+>∑fi¯ yêsTT<ë´\T, &É|ü⁄Œ\ eT<Ûä´ }πs–+|ü⁄>± yÓ[fl neTà≈£î düeT]ŒkÕÔs¡T. á }πs–+|ü⁄˝À dü+ÁbÕ<ëj·Tø£ qè‘ê´\T #˚kÕÔs¡T. Á|ür düeT÷Vü≤+ yÓ<äTs¡Tã<ä›\T, s¡+>∑T ø±–‘ê˝‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ‘=f…º\qT (}j·T\) ≈£L&Ü neTàyê]øÏ düeT]ŒkÕÔs¡T. neTà≈£î uÀHê\T, ‘=f…º\T düeT]Œ+∫ ø£\T¢‘√ kÕø£ô|&ç‘˚ neTà XÊ+‹+∫ ‘·eTqT, ‘·eT |æ\¢\qT #·\¢>± #·÷düTÔ+<äì n+<ä] qeTàø£+. m+<äTø£+fÒ n|ü⁄Œ&˚ yêHêø±\+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. á düeTj·T+˝À yê‘êes¡D e÷s¡TŒ e\¢ ≈£L&Ü n+≥Ts√>±\T e#˚à Á|üe÷<ä+ m˝≤>∑÷ ñ+≥T+~. uÀHêìï ‘·\¬ø‘·TÔ≈£îqï eTVæ≤fi¯\T Ä neTàjÓTTø£ÿ X¯øÏÔ, n+X¯ nì

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

5

dü+ãsê\˝À eTTK´bÕÁ‘· ã*wüߺ&Ó’q e´øÏÔ ˇfi¯fl+‘ê |üdüT|ü⁄ sêdüT≈£îì, y˚bÕ≈£î eT+&É\T ø£≥Tº≈£îì, qT<äT≥ ≈£î+≈£îeT u§≥Tº‘√, ø±*øÏ >∑C…®\‘√ ø=s¡&Ü s¡aT*|ædü÷Ô |üPqø£+ e∫Ãq≥Tº Ä&ÉT‘·÷ ñ+{≤&ÉT. neTàyê]øÏ düeT]Œ+#˚ |òü\Vü‰s¡|ü⁄ ãfi¯flqT n‘·H˚ eTT+<äT+&ç q&ç|ækÕÔ&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é, dæøÏ+Á<ëu≤<äT˝À á |ü+&ÉT>∑ y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê\˝À y˚πs«s¡T s√E\˝À »s¡T>∑T‘·T+~. uÀHê\ |ü+&ÉT>∑ ÄcÕ&ÛÉ e÷dü+˝Àì Ä~yês¡+ s√CÒ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. á |ü+&ÉT>∑ ÄcÕ&ÛÉ e÷dü+ yÓTT<ä{Ï Ä~yês¡+ s√E >√˝§ÿ+&É ø√≥˝Àì »>∑<ä+ã Ä\j·T+˝À yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. ìC≤+ qyêãT\ ø±\+ qT+∫ á ÄqyêsTTr ø=qkÕ>∑T‘·÷ edüTÔ+~. ¬s+&√ Ä~yês¡+ dæøÏ+Á<ëu≤<äT˝Àì ñ»®sTT˙ eTVü≤+ø±∞ eT+~s¡+˝À »s¡T>∑T‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT dæøÏ+Á<ëu≤<äT yêdüT\+<äs¡÷ á |ü+&ÉT>∑ dü+ãsê\˝À ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Z+{≤s¡T. eT÷&Ée Ä~yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\˝À á |ü+&ÉT>∑ ñ‘ê‡Vü≤+>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. Á|ür M~Û ø£fi¯ø£fi¯˝≤&çb˛‘·T+~. ∫e] Ä~yês¡+ >∑HébòÂ+Á&ç˝À á |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. Bì‘√ uÀHê\ |ü+&ÉT>∑≈£î ‘Ós¡|ü&ÉT‘·T+~. @ |ü+&ÉT¬>’Hê Á|ü»\+‘ê ˇπøs√E »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. ø±˙ uÀHê\ |ü+&ÉT>∑qT e÷Á‘·+ yêsêìø√ ÁbÕ+‘·+˝À HÓ\+‘ê ≈£L&Ü m+‘√ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. neTàyê]ì mH√ï ù|s¡¢‘√ ø=\TkÕÔs¡T. yÓTÆdüeTà, b˛#·eTà, jÓT\¢eTà, ô|<ä›eTà, &=ø£ÿ\eTà, n+ø±\eTà, b˛˝Òs¡eTà, e÷¬seTà... ny˚Tà ø£<ë! á ù|s¡T‘√ |æ*∫Hê |ü\T≈£î‘·T+~. ‘·eTì Ä<äT≈£î+≥T+~ nì Á|ü»\ Á|ü>±&ÛÉ $XÊ«dü+. Ä~yês¡+ uÀHê\T düeT]ŒkÕÔs¡T. Ç+‘·{Ï‘√ |ü+&ÉT>∑ nsTTb˛˝Ò<äT. eTs¡THê&ÉT ñ<äj·T+ s¡+>∑+ nH˚ ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+~. s¡+>∑+ #Ó|üŒ&ÉeT+fÒ neTàyês¡T ˇø£ n$yêVæ≤‘· X¯Øsêìï ÄeVæ≤+∫ ÄyÓT <ë«sê q>∑s¡ Á|ü»\≈£î sêuÀj˚T @&Ü~˝À »s¡>∑uÀj˚T eT+∫ #Ó&ÉT\qT #ÓãT‘·T+~. s¡+>∑+ #Óù|Œ eTVæ≤fi¯ >∑sꓤ\j·T+ eTT+<äT ˇø£ |æ∫Ã≈£î+&Éô|’ ì\ã&ç, |üPqø£+‘√ }– b˛‘·÷ uÛÑ$wü´‘·TÔ #ÓãT‘·T+~. n˝≤π> Á|ü»\T n&çπ> Á|üX¯ï\≈£î ≈£L&Ü »yê_ÛdüTÔ+~. y˚˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T á uÛÑ$wü´yêDÏ $q&ÜìøÏ >∑T+|ü⁄ ø£&É‘ês¡T. uÀHê\ dü+ãsê\˝À ∫e] n+ø£+ |òüT≥+ }πs–+|ü⁄. s¡+>∑+ ‘·sê«‘· kÕj·T+Á‘·+ Á|ür ÁbÕ+‘·+ qT+∫ y˚πs«s¡T |òüT{≤\ }πs–+|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì bÕ‘·ãd”Ô˝À M<ÛäT\˙ï uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘êsTT. n\+ø£]+∫q yêVü≤Hê\ô|’ neTàyê]ì |òüT≥+ s¡÷|ü+˝À ñ+#·T‘ês¡T. }πs–+|ü⁄>± yÓfi≤Ôs¡T. ˇø£ÿ{§ø£ÿ{Ï>± nìï |òüT{≤\ }πs–+|ü⁄\T ø£*dæb˛sTT ˇø£ÿ{Ï>± kÕ>∑T‘êsTT. á }πs–+|ü⁄˝À $$<Ûä y˚wü<Ûës¡D\T, bÕ≥\T, Hê{≤´\T, >∑TÁsê\T ≈£L&Ü ø√\Vü≤\+ düèwæºkÕÔsTT. á ¬s+&ÉT s√E\T m+‘√ dü+<ä&ç>± ñ+≥T+~. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D C≤q|ü<ä ^‘ê\T Á|üeTTKyÓTÆq$. $qïyês¡+<ä]ì ∫+<äT˝ÒsTT+#˚ bÕ≥\T mH√ï &É|ü⁄Œ\ <äs¡Te⁄‘√ kÕ–b˛j˚T ø√&ç u≤jÓT \#·ÃeTàB, #·T≥÷º #·Tø£ÿ\ #·÷&ÉT, neTà ãj·T˝…*¢ Hê<˚.. Ä≥bÕ≥\‘√ kÕ–b˛sTTq á |òüT{≤\ìï+{Ïì qj·÷|üPsY˝Àì eTTd”q~˝À ìeT»®q+ #˚j·T&É+‘√ uÀHê\ |ü+&ÉT>∑ dü+ãs¡+ ¬>’s¡$dü÷Ô Á|ü»\T Ä eTVæ≤fi¯ ø±fi¯flMT<ä ˙fi¯ófl b˛kÕÔs¡T. n˝≤ #˚ùdÔ neTà XÊ+‹düTÔ+<äì yêfi¯fl qeTàø£+. n<˚ø±ø£ Á|ü‘˚´ø£+>± #·÷düT≈£îqïfÒº Á|ü»\+<äs¡÷ yÓ[fl ÄyÓTqT <ä]Ù+∫ Áù|eT>± uÛÀ»q+ ô|&É‘ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T eTT>∑TdüTÔ+~. Çø£ dü+e‘·‡s¡eT+‘ê ‘·eT |ü+≥\qT, |æ\¢\qT Ä neTà #·\¢>± #·÷düT≈£î+≥T+~ nì ì•Ã‘·+>± eTs√ qeTàø£+ ≈£L&Ü ñ+~. ÄcÕ&ÛÉe÷dü+˝À neTà ‘·q |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ edüTÔ+~. ‘·eT ≈£L‘·Tfi¯ófl |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ eùdÔ neTàyê]ì ‘·eT ‘·*¢>±, Ç+{Ï Ä&É|ü&ÉT#·T>± uÛ≤$+∫ |üPõkÕÔs¡T. neTàyê] k˛<äs¡T&Ó’q b˛‘·TsêE~ á Çfi¯fl≈£î ‹]– yÓfi¯‘ês¡T uÛÑ≈£îÔ\T.

uÛ≤s¡‘êeì˝À |ü+&ÉT>∑\≈£î z Á|ü‘˚´ø£ kÕúq+ ñ+~. Á|ü‹ |ü+&ÉT>∑ yÓqTø£ z ÁbÕeTTK´‘· ñ+≥T+~. |ü+&ÉT>∑\T eTq dü+düèÿ‹, dü+Á|ü<ëj·÷\T, Ä#êsê\qT Á|ü‹_+_kÕÔsTT. M{Ïì Á|ü»\T Äq+<ä+>±, ñ˝≤¢dü+>± uÛÑøÏÔÁX¯<äΔ\‘√ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. n≥Te+{Ï ˇø£ eTTK´yÓTÆq |ü+&ÉT>∑ uÀHê\T. ‘Ó\T>∑Tyês¡T eTTK´+>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\T n‘·´+‘· uÛÑøÏÔÁX¯<äΔ\‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚ |ü+&É>∑ uÀHê\ |ü+&É>∑. uÀHê\ |ü+&É>∑ nq>±H˚ ø√˝≤Vü≤\+, ñs¡ø£˝…‘˚Ô dü+‘√wü+, ø=‘·Ôã≥º\T, |üdüT|ü⁄ ≈£î+≈£îeT\T, y˚bÕ≈£î ‘√s¡D≤\T, Á|ür M~Û˝Àì neTàyê] Ä\j·÷\T uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·T+{≤sTT.sêÁwüº sê»<Ûëì j·÷+Á‹ø£ J$‘·+˝À n\düfÒ ‘·|üŒ ÄVü‰¢<ä+ ˝Òì ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D+ ÄcÕ&ÛÉ+ e#˚Ãdü]øÏ Äq+<ä+‘√ >∑+‘·T˝Ò y˚düTÔ+~. eTVü‰q>∑sêìï ˇø£ÿkÕ]>± |ü˝…¢ yê‘êes¡D+ ø£y˚TàdüTÔ+~. Á>±eT<˚e‘·\T ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘êsTT. dü+‘√wü+‘√ dü+ã+sê\T #˚düT≈£î+{≤s¡T. C≤q|ü<äT\T ‘·eT kÕ+düèÿ‹ø£ $X¯«s¡÷bÕìï Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T. <ëìù|s¡T uÀHê\T.. á uÀHê\ |ü+&ÉT>∑ Á|ü<Ûëq+>± ôV’≤<äsêu≤<é, dæøÏ+Á<ëu≤<äT eT]j·TT ‘Ó\+>±D, sêj·T\d”eT˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝À »s¡T|ü⁄ø√ã&ÉT‘·T+~.


6

Ä~yês¡+, E˝…’ 8, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

düuŸC…’\T n~Ûø±s¡T\ ã~© ãq>±q|ü˝…¢, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì düuŸC…’\T ø±sê´\j·T+˝À >∑‘· Äs¡T dü+e‘·‡sê\T>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ôV≤&éyês¡¶sY ÄsY. zãT˝Ÿ¬s&ç¶, |æ düTÁãe÷D´+, õ ÁøÏwüíeT÷]Ô nqT eTT>∑Zs¡T ã~©ô|’ yÓfi¯óÔqï≥T¢ düuŸC…’\T dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Áù|yéT≈£îe÷sY X¯ìyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Áù|yéT≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· Äs¡T dü+e‘·‡sê\T>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô n+<ä] eTqïq\qT bı+<ës¡ì, Ms¡T #˚dæq ùde\T eTs¡e˝Òìeì yês¡T mø£ÿ&É $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫q M]øÏ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ b˛+<äT‘ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á n~Ûø±s¡T\ ã~© $&√ÿ\T düuÛÑ≈£î eTTK´n‹~Û>± kÕúìø£ môd’‡ <˚y˚+Á<ä≈£îe÷sY bÕ˝§Zì ã~* ne⁄‘·Tqï n~Ûø±s¡T\≈£î XÊ\Te\‘√ düHêàq+ #˚XÊs¡T. ã~*

düuŸC…’\T n~Ûø±s¡T\qT düHêàìdüTÔqï <äèX¯´+ nsTTq yê]˝À zãT˝Ÿ¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é #·s¡¢|ü˝…¢ U…’~\ e´ekÕj·T πøåÁ‘êìøÏ, düTÁue÷D´+ q+<ë´\ düuŸC…’\T≈£î, ÁøÏwüíeT÷]Ô Äfi¯fl>∑&ɶ düuŸC…’\T≈£î ã~* nsTTq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ u≤ø£‡s¡¢≈£î ã+>±s¡T, ø±+dü´ |ü‘·ø±\T

|ü‘·ø±\T kÕ~Û+∫q u≤ø£‡s¡¢‘√ Áø°&Ü~Ûø±] $.Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 1 qT+&ç 4e ‘˚~es¡≈£î $XÊK|ü≥ºD+ q+<äT ìs¡«Væ≤+∫q 28e düuŸpìj·TsY‡ u≤\Ts¡ u≤øχ+>¥ #ê+|æj·THé wæ|t b˛{°\j·T+<äT bÕ˝§Zqï »≥Tº≈£î ÁbÕ‹ì‘·´+ eVæ≤+∫q ôV≤#Y.ø£èwüí≈£î 42 πøõ˝ $uÛ≤>∑+˝À ã+>±s¡T |ü‘·ø£+, ¬ø.eTVü≤ãTuŸ uÛ≤wü≈£î 32 ¬øJ\˝À, $. Mπswt≈£î 36 ¬øJ\˝À, m. n\¢|üŒ≈£î 40 ¬øJ\˝À ø±+dü´ |ü‘·ø±\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. |ü‘·ø±\T kÕ~Û+∫q õ˝≤¢ u≤ø£‡s¡¢≈£î ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ u≤ø£‡s¡¢ dü+|òüT+ kÕúìø£ ne⁄{Ÿ &√sY ùdº&çj·T+ q+<äT n_Ûq+<äq düuÛÑqT X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á düuÛÑ≈£î eTTK´ n‹~∏>± õ˝≤¢ Áø°&Ü~Ûø±] $.Hê>∑sêE, õ˝≤¢ u≤øχ+>¥ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT mdt$.>∑+>±<ÛäsY >ö&ÉT bÕ˝§Zì õ˝≤¢ u≤ø£‡s¡¢qT dü‘·ÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düuŸpìj·TsY $uÛ≤>∑+˝À õ˝≤¢≈£î Hê\T>∑T |ü‘·ø±\T sêe&É+ Äq+~+#·‘·>∑Z$wüj·T+ nì yês¡T nHêïs¡T. ô|’ø± dü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡ Áø°&É\j·T+<äT u≤øχ+>¥ Áø°&É ñ+<äì ø±e⁄q õ˝≤¢j·T+<ä* Á|üuÛÑT‘·«, Á|üy˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷Ce÷Hê´\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì õ˝≤¢≈£î u≤øχ+>¥ $uÛ≤>∑+˝À eT]ìï |ü‘·ø±\T ‘Óyê\Hêïs¡T. M]øÏ õ˝≤¢ u≤øχ+>¥ Áø°&Ü_Ûeè~Û›øÏ dü+|üPs¡í düVü≤ø±sê\T n+~kÕÔeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± u≤øχ+>¥ ]+>∑TqT ùdº&çj·T+˝À @sêŒ≥T #˚ùdÔ á Áø°&Ü Ç+ø± n_Ûeè~ÛΔ #Ó+<äT‘·T+<äHêïs¡T. õ˝≤¢≈£î |ü‘·ø±\T ‘Ó∫Ãq Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ÇdüTÔqï e÷J ôd’ìø£ ñ<√´–, yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT nsTTq _. düTπs+Á<äqT n_Ûq+~+#ês¡T. u+>±s¡T |ü‘·ø£+ kÕ~Û+∫q ôV≤#Y ø£èwüí≈£î $XÊK|ü≥ºD+ q+<äT ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD≤q+‘·s¡+ eTT+u≤sTT˝À ìs¡«Væ≤+#˚ C≤rj·T düuŸpìj·TsY‡ u≤øχ+>¥ #ê+|æj·THéwæ|t˝À e#˚ÃHÓ\ Ä>∑düTºHÓ\˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì õ˝≤¢ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù |æ. $»j·T≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

|ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° &√Hé, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD+˝Àì ¬s’˝Ò« ø±\˙˝À ñqï ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À s√≥Ø ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òæ, >±\ø°‡ »Vü≤+^sY Ä]úø£ k»q´+‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î 3y˚\ s¡÷bÕj·T\ |ü⁄düÔø±\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òæ, »Vü≤+^sY\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä $<ë´s¡Tú\T |ü⁄düÔø±\T ø=q˝Òø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e«&Éy˚T ø±ø£ $<ä´≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î düVü≤j·T+ #˚dæ yê] $<ë´u≤´kÕìøÏ ‘√&ÜŒ≥Tq+~düTÔqï+<äT≈£î dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·T&É+ uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ ùde #˚j·T&É+‘√ düe÷q+>± uÛ≤$düTÔHêïeTì, düuÛÑT´\T eT]ø=+<äs¡T eTT+<äT≈£î e∫à ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘·eT e+‘·T düVü‰j·÷ìï n+~düTÔqï+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |òüDÏ<äsY¡u≤ãT, |æ.$.s¡+>∑j·T´, ø£+dü\ Hê>∑sêE, düTã“j·T´, düTã“sêj·TT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î Ä]úø£ düVü‰j·T+ ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ _sê¢ ø±+bÂ+&é $wüßí nbÕ sYºyÓT+{Ÿ q+<äT >∑\ »+bÕ\ n_Ûq+<äq #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº ø±sê´\ j·T+˝À »]–q z ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ês¡T. »+bÕ\ n_ÛqjYT #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº y˚TH˚õ+>¥ Á≥dtº »+bÕ\ eT<ÛäTdü÷<ÛäHésêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á Á≥düTºqT ‘·eT ≈£îe÷s¡T&Ó’q »+bÕ\ n_ÛqjYT ù|s¡Tq kÕú|æ+#·ã&ç+<äì, á Á≥düTº Ä<ä«s¡´+˝À |ü\T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥ºuÀ‘·THêïeTì, Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î Ä]úø£ düVü‰j·T+>± ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷. 5000 #=|ü⁄Œq |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äCÒj·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á s√E Ä]úø£ düVü‰j·T+ bı+~q $<ë´s¡Tú\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT+∫ kÕúsTT˝ÀøÏ e∫à yês¡T ≈£L&Ü Ç<˚$<Ûä+>± Ç‘·s¡T\≈£î düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº ø±sê´\j·T dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É˝≤ìøÏ q÷‘·q m+áz q+<äes¡+, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ $<ë´~Ûø±]>± uÛÑ>∑eHé<ëdt X¯ì yês¡+ ìj·÷eTø£eTj·÷´s¡T. Äj·Tq øö‘ê\+ eT+&É\ m+áz>± |üì#˚dæ, q+<äesêìøÏ ã~©ô|’ e#êÃs¡T. Çø£ÿ&É Á|üdüTÔ‘·+ ÇHé#ê]® m+áz>± |üì#˚düTÔqï n©esY kÕúìø£ õ˝≤¢|ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T>± ø=qkÕ>∑T‘·T Hêïs¡T. ø=‘·Ô>± ìj·÷eTø£+ nsTTq uÛÑ>∑e Hé<ëdt m+|æ&çz sêCÒX¯«s¡sêe⁄ Ä<ä«s¡´+ ˝À |ü<äM u≤<ä´‘·\T #Ó|ü{≤ºs¡T. nq+‘· s¡+ uÛÑ>∑eHé<ëdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $\Te\‘√ ≈£L&çq $<ä´qT n+~+#·&ÜìøÏ Hê e+‘·T ø£èwæ ‘·|üŒø£ #˚kÕÔqHêïs¡T.

ãè+<ëeHé |ü≥ºuÛÑÁ<äT\≈£î n_Ûq+<äq düuÛÑ ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ ãè+<ëeHé Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À yÓTT<ä{Ï u≤´#Y $<ë´s¡Tú\T ‘·eT 4 dü+e‘·‡sê\ Ç+»˙]+>¥ ø√s¡T‡qT, $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô #˚dæq dü+<äs¡“+>± yê] n_Ûq+<äq düuÛÑqT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq nq+‘·|ü⁄s¡+ C…mHé{Ïj·TT &Ó’¬sø£ºsY, nø£&É$Tø˘ bÕ¢ì+>¥ &Üø£ºsY ¬ø. ùV≤eT#·+Á<ë¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î Ä‘·à$XÊ«dü+ eTTK´eTHêïs¡T. ã\V”≤q‘·\ì n~Û>∑$T+∫ eTT+<äT≈£î kÕ>∑&É+, J$‘·+˝À bÕõ{Ïyé ~∏+øÏ+>¥ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]+#ês¡T. ø£fi≤XÊ\ #Ó’¬sàHé sêeTdüTu≤“¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ‘·ÔeT ÄX¯j·÷\‘√ kÕú|æ+#·ã&çq á ø£fi≤XÊ\ ~q~q Á|ües¡úe÷qyÓTÆ áHê&ÉT ‘·q yÓTT<ä≥ yÓTÆ\T sêsTTì n~Û>∑$T+∫+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± $<ë´s¡Tú\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À uÛ≤<ä´‘êj·TT‘·yÓTÆq HÓ’‹ø£ Á|ües¡Ôq ø£*–q e´≈£îÔ\T>± m~–, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TD+>± Á|üe]Ô+#·eTì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. á dü+<äs¡“+>± 2011-12 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ >±q÷ ãè+<ëeHé $<ë´s¡Tú\T 50 eT+~øÏ ô|’>± ø±´+|üdt ôd\ø£åH釽À m+|æø£ nsTTq yê]ì ô|<ä›\T n_Ûq+~+#ês¡T. 12øÏ ô|’>± C≤rj·T, ãVüQ\ C≤‹ dü+düú˝…’q Á|üeTTK kÕ|òtºy˚sY dü+düú˝…’q Ç+≥sYÁ>±|òt- ôV’≤<äsêu≤<é, ø£Héô|ò’ì+>¥ dædüºyéT‡ (Áô|’)*- ôV’≤<äsêu≤<é, m˝Ÿ-≈£L´uŸ- #ÓHÓ’ï, mdt.{Ï. f…ø±ï\Jdt #ÓHÓ’ï, m|òtmHé{Ï kÕ|òtºy˚sY kı\T´wüHé‡- u…+>∑Tfi¯Ss¡T\‘√ bÕ≥T Á|üeTTK ìsêàD s¡+>∑ dü+düú _mdtdæ|æm˝Ÿ- ôV’≤<äsêu≤<é ÄHé ø±´+|üdt˝Àq÷ Ä˝Ÿ d” f…ø±ï\J- #ÓHÓ’ï, ôV≤#Yõmdt- ôV’≤<äsêu≤<é, @Çõ◊mdt -

ø£fi≤XÊ\ dæã“+~‘√ Ç+»˙]+>¥ yÓTT<ä{Ï u≤´#Y $<ë´s¡Tú\T ôV’≤<äsêu≤<é, ‘·~‘·s¡ ôd\ø£åq¢˝À 50 eT+~øÏ ô|’>± $<ë´s¡Tú\T m+|æø£j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+, #Ó’¬sàHé sêeTdüTu≤“¬s&ç¶, ôdÁø£≥Ø sêeTuÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ø√XÊ~Ûø±] düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY¬s&ç¶, nø£&É$Tø˘ &Ó’¬sø£ºsY •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶, #Ó’¬sàHé –Øwt ¬s&ç¶, m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºs¡T¢ s¡y˚Twt¬s&ç¶, Hêsêj·TD¬s&ç¶, Ç‘·s¡ dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± $<ë´s¡Tú\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT $<Ûë´u≤´dü+ Ç+‘· nqTuÛÑeE„˝…’q n<ë´|ü≈£î\T, eT]j·TT düVü≤è<äj·T‘·, eTT+<äT#·÷|ü⁄ ø£\>∑\dæq j·÷»e÷q´+ q&çù| á ø£fi≤XÊ\˝À »s¡>∑&É+ e÷ n<äèwüºeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T ˇø£]H=ø£s¡T ÄbÕ´j·T+>±, Áù|eT>± |ü\ø£]+#·T≈£îì M&ÉTø√\T rdüT≈£îHêïs¡T.

ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ H√#·Tø√ì n<äq|ü⁄ >∑<äT\T

u≤*ø£\ n+‘·sY õ˝≤¢ ÁøϬø{Ÿ b˛{°˝À¢ ø£s¡÷ï\T »≥Tº |òüTq$»j·T+

ø=*$T>∑T+&É¢, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À sêh e÷<ä´$Tø£ $<ë´$TwüHé <ë«sê 33 \ø£å\ ì<äT\‘√ ì]à+∫q bÕsƒ¡XÊ\ n<äq|ü⁄ >∑<äT\T ‘·j·÷¬s’ HÓ\ s√E\≈£î ô|’>± ne⁄‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ H√#·Tø√˝Ò<äT. X¯ìyês¡+ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT&çì $˝ÒKs¡T¢ $es¡D n&ÉT>∑>± ô|<ä›\T ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ sêø£b˛ e&É+ e\q C≤|ü´+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑<äT\T dæ<ä›+>± ñqï|üŒ{ÏøÏ $<ë´s¡Tú\qT πs≈£î\ ôw&ÉT¶˝À, bÕsƒ¡XÊ\ es¡+&Ü˝À ≈£îs√Ãu…{Ϻ bÕsƒê\T #Ó|üŒ&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+» düeTì, ø£qTø£ n~Ûø±s¡T\T >±˙, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T >±ì yÓ+≥H˚ #=s¡e rdüT≈£îì ‘·«s¡>± n<äq|ü⁄ >∑<äT\T ÁbÕs¡+_+∫ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT ø±bÕ&Ée*‡q u≤<ä´‘· M]ô|’ ñ+<äì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ìs¡T<√´>∑T\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô

ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ÁøϬø{Ÿ nk˛wæj˚TwüHé yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À n+&ÉsY`16 u≤*ø£\ n+‘·sY õ˝≤¢ {Às¡ïyÓT+{ŸqT ‹s¡T|ü‹˝Àì ‘·TeTà\>∑T+≥ Á>±eT+˝Àì ÁøϬø{Ÿ nk˛wæj˚TdüHé Áø°&ÜyÓTÆ<ëq+˝À »s¡>∑qTqï b˛{°\ |òü*‘ê\qT ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ÁøϬø{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. <˚y˚+Á<ä>ö&é ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 5q »]–q ø£s¡÷ï\T, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢\ eT<Ûä´ »]–q yÓTT<ä{Ï e÷´#Y˝À ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ 159 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. yÓTT<ä≥ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ »≥Tº {≤dt ¬>*∫ u≤´{Ï+>¥qT m+#·T≈£î+~. nq+‘·s¡+ u≤´{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫q ø£s¡÷ï\T »≥Tº ìØí‘· 50 zes¡¢˝À 6 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 370 |üs¡T>∑T\qT kÕ~Û+∫+~. nq÷wü 147 |üs¡T>∑T\T, edüT+<Ûäs¡ 52, #·+Á<ä˝ÒK 36 |üs¡T>∑T\T, ˝≤eD´ 30 |üs¡>∑T\qT kÕ~Û+∫ »≥Tº $»j·T+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. uÛ≤Ø \ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q ∫‘·÷Ôs¡T »≥Tº ìØí‘· zes¡¢˝À 5 $¬ø≥T¢ qwüºb˛sTT z{$T bÕ\sTT+~. 6e ‘˚~ ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+ eT<ä´ »]–q e÷´#Y˝À 380 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ ø£s¡÷ï\T »≥Tº |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. yÓTT<ä≥ u≤´{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫q ø£s¡÷ï\T »≥Tº ìØí‘· 50 zes¡¢˝À 3 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 454 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. #·+Á<ä˝ÒK 207 Hê{Ö{Ÿ, n+»* 88 Hê{Ö{Ÿ, ÁXÊeDÏ 55 |üs¡T>∑T\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ u≤´{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫q nq+‘·|ü⁄s¡+ »≥Tº ìØí‘· zes¡¢˝À 114 |üs¡T>∑T\πø ≈£î|üŒ≈£î*+~. #·+Á<ä˝ÒK 3, X¯s¡D´ 3, Øj·÷ 2 $¬ø≥¢qT rXÊs¡T.

ne⁄≈£î, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ìs¡T<√´>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô. &çÄsY&çm eT]j·TT Çõm+m+ m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ »qπswüHé eT]j·TT e÷¬sÿ{Ï+>¥ $TwüHé <ë«sê ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À Á>∑÷|t 4 ôd≈£î´]{° >±sY¶ ôd\ø£åHé‡ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± •ø£åD Ç∫à yê]øÏ ñ<√´>∑+ ø£*ŒkÕÔs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T ˇ]õq˝Ÿ dü]º|òæ¬ø≥T¢ rdüTø=ì yÓ\T>∑T ø±sê´\j·T+ q+<äT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. BìøÏ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ bÕôd’ ñ+&Ü\ì, ej·TdüT‡ 18 dü+e‘·‡sê\T ñ+&Ü\ì, m‘·TÔ 5.8 ôd+{°MT≥s¡T¢, ãs¡Te⁄ 50 πøJ\T ñ+&Ü\Hêïs¡T. ôd\ø£åqT¢ »s¡T>∑T ‘˚B\T 9-7-2012 ne⁄qT yÓ\T>∑T ø±sê´\j·T+˝À, 10-7-2012 ãq>±q|ü˝…¢ yÓ\T>∑T ø±sê´\j·T+˝À, 11-7-2012 ø=*$T>∑T+&É¢ yÓ\T>∑T ø±sê´\j·T+˝À »s¡T>∑TqT. ø±e⁄q ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T dü]º|òæ¬ø≥T¢ rdüTø=ì ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì, Ç‘·s¡ $esê\≈£î ne⁄≈£î yÓ\T>∑T ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#ê\ì, ôd˝Ÿ HÓ+ãsY 9160204746 ≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì yÓ\T>∑T ø±sê´\j·T+ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.


Ä~yês¡+, E˝…’ 8, 2012

es¡DT&ç ø√dü+ ñ|üyêdü ÁbÕs¡úq\T ÄdüŒ], E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): ÄdüŒ] eT+&É\ |ü]~Û˝À ø£s¡TeT+∫ ø±|üeT+∫ Á>±eT+ q+<äT m_m+ #·ØÃ˝À Á|ü‘˚´ø£ ñ|üyêdü ÁbÕs¡úq\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ bÕdüºsY bÕ˝Ÿ yÓ÷CÒwt ‘Ó*bÕs¡T. ø±\qT>∑TD+>± s¡T‘·Te⁄\ Áø£eT+˝À esê¸\T ≈£îs¡Tyê\ì #·ØÃ˝À ÁbÕs¡úq\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. uÛÑ÷$T Äø±XÊ\T <Ó’yêBÛq+˝À |üì#˚kÕÔj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. e÷qe⁄ì ‘·|æŒ<ë\T <Ó’e<äèwæºøÏ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´\T>± ø£*Œ+∫q|ü⁄Œ&ÉT <Ó’yêÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T¬s’‘˚ á $<Ûä+>± »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. <Ó’yê ÇkÕºqTkÕs¡+>± j·÷e‘Y e÷qeø√{Ï »qT\T q&ÉT#·T≈£îqïf…Æ¢‘˚ ãTT‘·TÁø£eT+ düÁø£eT+>± bÕ&ç|ü+≥\‘√ e÷qe⁄\T e]ú\T¢‘ês¡ì á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ÁbÕs¡úq˝À¢ Ç+#·T$T+#·T>± 100 eT+~ Vü≤»s¡T ne⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ìsêÙVüQ\T Mπswt, dü+|òüTô|<ä›\T qs¡‡qï <˚e<ëdüT, eT]j·TeTà, |æ.|ü<äà, düTes¡í, sêDÏ, düT+<äs¡eTà, »j·÷ø£sY, y˚DT, ñX‚ì, sêe÷+õì, ≈£îÁsê&ÉT, e÷s¡Tÿ, <ëM<äT, s¡$, <√ùd|ü⁄, qjÓ÷$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä+&√s¡ 19e Ä$sꓤe ~q+

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

7

q>∑s¡ düeTdü´\ô|’ d”|”æ◊ q>±sê ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 14e ‘˚B qT+∫ 16e ‘˚B es¡≈£î q+<ë´\˝À »]π> sê»ø°j·T bÕsƒ¡XÊ\≈£î q>∑s¡+ qT+∫ n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ dæ.ÄsY. uÛÑeHé, dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+ q+<äT dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T $. düT+ø£qï n<Ûä´ø£å´‘·q »]–+~. á dü+<äs¡“+>± mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡+˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ á HÓ\ 18qT+∫ 21e ‘˚B es¡≈£î q>∑s¡+˝À Á|ü#ês¡ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ê\ì düe÷y˚X¯+ rsêàDÏ+∫+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“+>± 23e ‘˚Bq ø£s¡÷ï\T eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. eT+∫˙s¡T, s√&ÉT¢, M~Û˝…’≥T¢ ˝Òø£ Ç|üŒ{Ïø° nH˚ø£ ø±\˙\ Á|ü»\T HêHê Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. q>∑s¡+˝À s√&É¢ yÓ&É\TŒ ø±s¡´Áø£e÷ìï y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì, ô|s¡T>∑T‘·Tqï s¡B› <äècÕº´ sê»$Vü‰sY, ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT, »qs¡˝Ÿ Vü‰düŒ≥˝Ÿ e<ä› yêø£sY Á_&é‡ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì #Ó|æŒq Vü‰MT Ç+ø± HÓs¡y˚s¡˝Ò<äì ‘·ø£åD+ Á;&é‡ @sêŒ≥T#˚j·÷\Hêïs¡T.

ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï mdt.mHé.s¡dü÷˝Ÿ Ç+{Ïdüú˝≤\T, Ç+{Ï |ü{≤º\T, πswüHéø±s¡T¶\T ˝≤+{Ï nH˚ø£ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+, dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T #=s¡e rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T mdt. eTTHÓ|üŒ, dæ. Ms¡qï, Á|üMT\eTà, |æ. >√$+<äT, $. Hê>∑sêE, U≤C≤VüQôdHé, #·+Á<äX‚KsY, mdt. –&ɶj·T´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

l#Ó’‘·q´ f…ø√ï bÕsƒ¡XÊ\˝À ¬s&éø£\sY &˚ y˚&ÉT≈£\T C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚düTÔqï Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£ es¡Z Hêj·T≈£î\T ÄdüŒ], E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): ÄdüŒ] eT+&É\ |ü]~Û˝À ¬ø’s¡T|üŒ\ Á>±eTeTT q+<äT md”‡ ø±\˙˝À m+ÄsY|æmdt Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£ es¡Z Hêj·T≈£î\T ãC≤s¡|üŒ e÷~>∑ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á>±eTô|<ä›\ düeTø£å+˝À ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î <ä+&√s¡ C…+&ÜqT ãC≤s¡|üŒ e÷~>∑ m>∑Ts¡y˚j·T&É+ »]–+~. X¯ìyês¡eTT Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ e÷~>∑ _&ɶ\≈£î, Ä‘·à>ös¡e+ ô|]–+<äì e÷~>∑\T e÷Á‘·y˚Tø±ø£ yÓqTø£ ã&çq nìï kÕe÷õø£ esêZ\ yês¡T ≈£L&É #˚j·T÷‘·ìe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± $ôV≤#Y|æmdt sêhHêj·T≈£î\T m+.<˚y˚+Á<äj·T´ eTTK´n~∏‹>± bÕ˝§Zì 13, 14e ‘˚~q ø£s¡÷ï\T˝À »s¡T>∑T sêh dü<ädüT‡qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ôV≤#Y|æmdt Hêj·T≈£î\T sêe÷+»H˚j·TT\T, ‹ø£ÿj·T´, düT+<äs¡sêE, u≤düT, |üs¡y˚TdüT, #Óqï+ \ø£åàqï\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£dü÷Ôsꓤ >±+BÛ bÕsƒ¡XÊ\˝À n<äq|ü⁄ d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê*

$<ë´s¡Tú\‘√ ø£\dæ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï @◊mdtm|òt ø±s¡´ø£s¡Ô\T <˚eqø=+&É, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): <˚eqø=+&É ø£dü÷Ô]uÛ≤ >±+BÛ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À n<äq|ü⁄ d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì m◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› $<ë´s¡Tú\‘√ <äsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <äsêïqT ñ<˚›•+∫ m◊mdtm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T Mπswt, X¯+ø£sY\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä u≤*ø£\qT ø£dü÷Ô]uÛ≤ >±+BÛ bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#·T≈£îì 20 s√E\ ‘·s¡Tyê‘· d”≥T¢ ˝Òeì Ç+{ÏøÏ |ü+|æ+#·&É+ dü¬s’q $<ëq+ ø±<äHêïs¡T. u≤*ø£\˝À nø£åsêdü´‘·qT ô|+bı+~+|ü#˚j·T&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ s¡ø±˝ edü‘·T\T ø£*ŒdüTÔ+<äHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï ‘·s¡TD+˝À ø£dü÷Ô]uÛ≤ bÕsƒ¡XÊ\˝À n<äq|ü⁄ d”≥T¢ ô|+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊mdtm|òt eT+&É\ Hêj·T≈£î\T bÕ+&ÉT, $wüßí, Äq+<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ l #Ó’‘·q´ f…ø√ï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ¬s&é ø£\sY &˚ y˚&ÉTø£\T m+‘√ |òüTq+>± »]>±sTT. X¯ìyê s¡+ ñ<äj·T+ bÕsƒ¡XÊ˝˝À »]–q y˚&ÉTø£\≈£î l #Ó’‘·q´ $<ë´dü+düú\ ndæôdº+{Ÿ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚» s¡T õ. düTπswt #Í<ä] Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<ä s¡“+>± $<ë´s¡Tú\qT<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ H˚{Ï Ä<ÛäTìø£ ø±\+˝À s¡+>∑T\ ÁbÕ<Ûëq´‘· ‘·–Zb˛‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ms¡T|ü⁄s¡+>∑T $»j·÷ ìøÏ ∫Vü≤ïeTì, Á|üe÷<ëìøÏ dü÷∫ø£>± $ìjÓ÷ –kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ∫Hêïs¡T\T ms¡T|ü⁄s¡+>∑T yÓ’uÛÑ yêìï ‘Ó\TdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ∫Hêïs¡T˝À¢ <ë–e⁄+&˚ düè»Hê‘·àø£‘·qT yÓ*øÏ rùd+<äT≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ m+‘√ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì ‘Ó* bÕs¡T. Ç+&çj·÷˝À ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T ôd’ì≈£î\≈£î ∫

∫Hêïs¡T\‘√ ñbÕ<Ûë´j·T ãè+<ä+

bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~

Vü≤ïeTì, #Ó’Hê˝À @ |üìHÓ’Hê ÁbÕs¡+_Û+#˚ eTT+ <äT yês¡T ms¡T|ü⁄ s¡+>∑TqT ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. »bÕ Hé˝À $q÷‘·ï+>± ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T|ü⁄ $cÕ<ëìøÏ ∫Vü≤ï+>± uÛ≤$kÕÔs¡ì ‘Ó* bÕs¡T. Á|ü|ü+#·eTT˝À @ C≤rj·T C…+&Ü #·÷dæHê ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T ø£*Z

ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ ∫Hêïs¡T\#˚ Á|ü<ä]Ù+#·ã&çq kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îHêï sTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\\ Á|æì‡bÕfi¯ó¢, n&çàìÁùdº{Ïyé Ä|ò”düs¡T¢, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀ»q+˝À ªVü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê*μ ìs¡¢ø£å´+ e<äT› m+|”&ûz q+<äes¡+, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ë´Vü≤ï+ uÀ»q |ü<∏äø£+ neT\T˝À ìs¡¢ø£å´+ e<ä›ì e+≥ mCÒì‡\ô|’ m+|æ&çz sêCÒX¯«s¡sêe⁄ X¯ìyês¡+ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\˝À >∑‘· yês¡+ CÀE\ qT+&ç eT<ë´Vü≤ï+ uÀ»q+ bÕsƒ¡XÊ\ ‘·ìF\˝À u≤>∑+>± q+<äes¡+ ôV≤&é ø±«≥sY˝À md”‡, _dæ ø±\˙\˝À ‘·ìøÏ \T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+∫ eT<ë´Vü≤ï uÀ»q+ düÁø£eT+>± ô|≥º&É+ ˝Ò<äì, B+‘√ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç<˚$<ä+>± e´eVü≤]ùdÔ mCÒì‡\qT+&ç ‘=\–kÕÔeTì m+|æ&çz yê]ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+áz uÛÑ>∑eHé<ëdt, Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À n|ü]wüè‘·+>± ñqï _dæ Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\T õ˝≤¢ _dæ dü+πøåeT XÊK ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+#ês¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. Äq+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì, $<ë´s¡Tú\ dü+πøåe÷ìï $düà]+∫ KC≤Hê ì+|ü⁄ø√e&É+˝À ìeT>∑ïyÓTÆ+<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü‹ $<ë´]úøÏ Vü‰düº˝Ÿ d”≥T πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚j·T>± Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±] &ç_dæ&Éã÷¢z edü‹ ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Çã“+~ e⁄qï<äì ø±e⁄q 100 eT+~πø |ü]$T‘·+

#˚XÊeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù s¡+>∑&ÉT, ø£s¡TD≤ø£sY, $<ë´s¡Tú\T lìyêdüT\T, Á|ükÕ<é, <äTsêZHêj·TT&ÉT, eT<ÛäT, X¯+ø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nìï esêZ\ ◊ø£eT‘·´+‘√H˚ sêC≤´~Ûø±s¡+ <˚eqø=+&É, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡, md”º, _d”, yÓTÆHêغ esêZ\ ◊ø£´eT‘·´+‘√H˚ sêC≤´~Ûø±s¡+ kÕ~Û+#·Tø√e#·Ãì õ˝≤¢ m+ÄsY|æmdt ø£MT{Ï düuÛÑT´\T düT<Ûëø£sY, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T \ø£åàqï e÷~>∑\T ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq <˚eqø=+&É˝À eT+<äø£èwüí e÷~>∑ »qà~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT |òüTD+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± <˚eqø=+&É, e÷#ê|ü⁄s¡+ Á>±e÷

C…+&Ü m>∑Ts¡y˚düTÔqï <äèX¯´+

\˝À m+ÄsY|æmdt C…+&Ü$wüÿs¡D #˚XÊs¡T. áHÓ\ 13, 14 ‘˚B˝À¢ sê»ø°j·T bÕغ Ä$sê“e ~H√‘·‡eeTT »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T˝À »]π> á ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î m+ÄsY|æmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*sêyê\ Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T ãfi≤¢] •e|üŒ, bı≥¢bÕ&ÉT #êπs¢dt, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hê>∑sêE, eT~›˝Ò{Ï\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

H˚{Ï qT+∫ \wüÿsY uÀHê\T

yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT... eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 4.08 >∑+≥\≈£î eTVü‰≈£î+uÛÑ Vü‰s¡‹‘√ ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qT HêïsTT. ÄcÕ&ÛÉe÷dü+˝À |òüT{≤\ m<äTs√ÿ\T‘√ ÁbÕ s¡+uÛÑyÓTÆ uÀHê\T, kÕø£, >±e⁄ |ü≥º&É+, n+ãØ }πs –+|ü⁄, kÕ>∑q+|ü⁄≈£î uÛ≤Ø düqïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. s¡÷.22\ø£å\‘√ |üqT\T... ñ‘·‡yê\≈£î dü+ã+~Û+∫ JôV≤#Ym+d” n~Ûø±s¡T\T s¡÷.22 \ø£å\‘√ |ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\qT #˚|ü{≤ºs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq#√≥ uÛ≤Ø πø&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ä\j·T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓTTu…’˝Ÿ {≤sTT˝…≥¢qT dæ<äΔ+ #˚XÊs¡T. »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T ìs¡+‘·s¡ ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. Á&Ó’H˚J ì*∫b˛≈£î+&Ü @sTTsYf…ø˘ j·T+Á‘ê\qT, n–ïe÷|üø£ X¯ø£{≤\qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü $<äT´‘Y n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î yÓTTu…’˝Ÿ Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. uÀHê\T rdüTø=ì e#˚à yê]‘√ bÕ≥T eTs√ düVü‰j·T≈£îDÏï á Á|ü‘˚´ø£ ≈£L´˝ÀøÏ nqTeT‹kÕÔs¡T. $ø£˝≤+>∑T\T, eè<äTΔ\≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± <äs¡Ùq+ #˚sTT+#˚+<äT @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T yê\+≥Ø¢‘√ ø£*dæ Á|ü»\≈£î düVü‰j·T+ n+~+#˚+<äT≈£î dæ<äΔeTj·÷´sTT. eTVü≤+ø±[ ñ‘·‡e $X‚cÕ\qT ìs¡+‘·s¡+ n+~+#˚+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯¢˝À yÓTÆ≈£î\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç{°e\ ñ‘·Ôs¡ eT+&É\+ &ûd”|” Áoø±+‘Y n<Ûä´ø£å‘q ìs¡«Væ≤+∫q düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À q>∑s¡ b˛©dt ø£MTwüqsY nqTsê>¥X¯s¡à bÕ˝§ZHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Ä\j·T áz ÄXÀø˘¬s&ç¶ á $wüj·÷ìï yÓ\¢&ç+#·&É+‘√ ;CÒ|” Hêj·T≈£î&ÉT uÛÑesY˝≤˝Ÿes¡à‘√ bÕ≥T e÷J ø±s=Œπs≥sY o\+ Á|üuÛ≤ø£sY, {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ø£f…º\ Áoìyêdtj·÷<äyé, eTH√CŸ≈£îe÷sY e´‹πsøÏ+#ês¡T. B+‘√ M◊|” <äs¡Ùq+ $wüj·T+˝À &ûd”|”‘√ #·]Ã+#ê\ì q>∑s¡ ø£$TwüqsY

dü÷∫+#ês¡T. H˚{Ï qT+∫ Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T: »qs¡˝ŸãC≤sY, bı>±≈£î ãC≤sY\ qT+∫ eTVü≤+ø±[ <˚yê\j·÷ìøÏ yÓfi‚¢ s¡Vü≤<ës¡T\qT |üP]Ô>± eT÷ùdkÕÔs¡T. yêVü≤Hê\qT m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢ nqTeT‹+#·uÀs¡T. düTuÛ≤wts√&é˝Àì u≤{≤ Áø±dts√&é qT+∫ sê+>√ bÕ˝Ÿù|≥ b˛©dt ùdºwüHé es¡≈£L ñqï s¡Vü≤<ë]˝À yêVü≤Hê\≈£î nqTeT‹ ˝Ò<äT. bÕ<ä#ês¡T\T e÷Á‘·y˚T sêyê*. »qs¡˝Ÿ ãC≤sY qT+∫ eTVü≤+ø±[ <˚yê\j·T+ es¡≈£L yÓfi‚¢ >∑©¢˝À¢ì s√&É¢ìï+{Ï˝Àq÷ yêVü≤Hê\qT nqeT‹+#·s¡T. eTVü≤+ ø±[ Ä\j·T+ qT+∫ n&Éej·T´ Áø±dts√&é‡ es¡≈£L ñqï s¡Vü≤<ë]ì |üP]Ô>± eT÷ùdj·TqTHêïs¡T. ~«#·Áø£yêVü≤Hê\qT ≈£L&Ü nqTeT‹+#·s¡T. Á{≤|òæø˘ eT[¢+|ü⁄\T sêD°>∑+CŸ Áø±dts√&é‡: ø£s¡“˝≤yÓTÆ<ëHé qT+∫ e#˚à Äغd” ãdüT‡\T, yêVü≤Hê\qT sêD°>∑+CŸ Áø±dts√&é‡ e<ä› eT[¢+#·qTHêïs¡T. $TìdüºsY s√&é, s¡dü÷˝Ÿ|ü⁄sê Áø±dts√&é‡ qT+∫ d”{°y√ MT<äT>± yÓfi≤¢*. ¬s’˝Ò«ùdºwüHé qT+∫ {≤´+ø˘ ã+&é MT<äT>± ‹]– yÓfi‚¢ Äغd” ãdüT‡\T Ä˝≤Œ¤ Vü≤√≥˝Ÿ qT+#˚ yÓfi≤¢*. bÕ‘·>±+BÛ ÄdüT|üÁ‹, dü»®Hé˝≤˝Ÿ d”ºÁ{Ÿ, eTVü≤+ø±[ Á{≤|òæø˘ b˛©dtùdºwüHé, |òü÷dteT+&ç, u…’_˝Ÿ Vü≤Ödt ¬s’˝Ò« Á_&ç®, ø£s¡“˝≤ yÓTÆ<ëHé MT<äT>± yÓfi≤¢*. ¬s’˝Ò« ùdºwüHé qT+∫ ‘ê&éãHé, uÒ>∑+ù|≥ MT<äT>± ‹]–yÓfi‚¢ Äغd” ãdüT‡\T ø±¢ø˘≥esY bÕ{°ï Áø±dts√&é‡, yÓ’m+d”@ Áø±dts√&é‡, md”“ôV≤#Y Áø±dts√&é‡ MT<äT>± yÓfi≤¢*. |òü÷dteT+&ç Áø±dts√&é‡: u…’_˝Ÿ Vü≤Ödt qT+∫ e#˚à yêVü≤Hê\qT |òü÷dteT+&ç Áø±dts√&é‡ qT+∫ dü»®Hé˝≤˝Ÿ Ád”º{Ÿ MT<äT>± eT[¢kÕÔs¡T. bÕ´{°ï Áø±dts√&é‡: md”“ôV≤#Y Áø±dts√&é‡ qT+∫ sêÁwüº|ü‹ s√&éyÓ’|ü⁄ e#˚à Á{≤|òæø˘qT ø±¢ø˘≥esY MT<äT>± e#˚à kÕ<Ûës¡D Á{≤|òæø˘qT bÕ´{°ï Áø±dts√&é‡ e<ä› eT[¢kÕÔs¡T. bÕ´s¡&Ó’CŸ Áø±dts√&é‡: d”{°y√ »+ø£åHé, m+Js√&é qT+∫ e#˚à kÕ<Ûës¡D Á{≤|òæø˘qT bÕ´s¡&Ó’CŸ e<ä› eT[¢kÕÔs¡T. ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+ø˘, dæ+<Ûéø±\˙, $TìdüºsY s√&é MT<äT>± yêVü≤Hê\T yÓfi≤¢*.

‘Ó\T>∑T nø±&É$Tì eTT≥º&ç+∫q @;M|” ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7, düTes¡íyês¡Ô: BLi»¡L`i æªΩáVgRiV≠dsV≤T∂∏R∂VLi FyhRi˘ xmsoxqsÚNSá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ G’d¡≠ds{ms æªΩáVgRiV @NSÆ≤∂≠dsV¨s ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ z§¶¶¶™´sW∏R∂Vª`Ω©´sgRiL`iÕ‹[¨s @NSÆ≤∂≠dsV NSLS˘Ã¡∏R∂VLi™´sVVLiμR∂V À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáV \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. NRPŒÿaSááV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©y BLiNS xmsoxqsÚNSáV ≠s≤R∂VμR∂ NSNRP ≠sμy˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá ºdΩLRiV NSLRifl·LigS BLi»¡L`i ≠sμy˘LÛRiVáV ˙xmsºΩπ∏∂[V…ÿ B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™yLRiLiÕ‹[ xmsoxqsÚNSáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @NSÆ≤∂≠dsV \Æ≤∂LRiNÌRPL`i •¶¶¶≠dsV B™´s*»¡Liª][ ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi≠sVLiøyLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá ALiμ][Œœ¡©´sª][ N]μÙj∂}qsxmso ˙…ÿzmnsN`PNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiμj∂. F°÷d¡xqsVá «‹[NRP˘Liª][ xmsLjizqÛsºΩ xqsμÙR∂V™´sVfl”·gjiLiμj∂.

ø£~*q õ˝≤¢ Äs√>∑´ XÊK j·T+Á‘ê+>∑+ Äغd”˝À ø±\˙˝À $düèÔ‘·+>± |üs¡´{Ï+∫q &ûm+ôV≤#Yy√ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ esêZ\ ìs¡¢ø£å´+ô|’ ‘Ósêdü ndü+‘·è|æÔ &ûm+ôV≤#Yy√ô|’ ‘Ósêdü H˚‘· dü‘·´Hêsêj·TD ÄÁ>∑Vü≤+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, p˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì Äغd” ø±\˙˝À »q+ &Ó+>∑÷´ yê´~Û‘√ Á|ü»\T eDÏøÏb˛‘·THêïs¡ì ªdüTes¡íyês¡Ôμ ø£<∏äq+ Á|ü#·T]+∫+~. ª&Ó+>∑÷´‘√ eDÏøÏb˛‘·Tqï Á|ü»\Tμ nH˚ o]¸ø£‘√ yês¡ÔqT sêdæ+~. B+‘√ ø£~*q õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ j·T+Á‘ê+>∑+ X¯ìyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì Äغd” ø±\˙˝À $düèÔ‘· |üs¡´≥q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á|üs¡´≥q˝À õ˝≤¢ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±] yÓ+ø£{≤|ü‹, õ˝≤¢ eT˝Ò]j·÷ n~Ûø±] z+Á|üø±wt, y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ yÓ’<ä´ n~Ûø±] Äq+<äsY ñHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± yÓ+ø£{≤|ü‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À &Ó+>∑÷´ ñ+<äì |üÁ‹ø£˝À¢ yês¡Ô ø£<∏äHê\T sêe&É+‘√ Çø£ÿ&ç sêe&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dæq

Ä~yês¡+ 8, E˝…’ 2012

$<äT´‘Y MT≥s¡¢¬ø’ ù|<ä\ <Ûäsêï ¬s+&ÉT yêsê˝À¢ MT≥s¡T¢ neTs¡TÑêeTì Vü‰MT ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7, düTes¡íyês¡Ô: DxmsˆÕfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ™´sVVLjiNTP™y≤R∂áV ™´sVV≈¡˘LigS 199 xqslLi[*Æ©sLi ¡L`iÕ‹[ ¨s™´szqsxqsVÚ©´sı }msμR∂áNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω≠dsV»¡L˝RiV @™´sVLSËá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ’¡¤«¡zms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ DxmsˆÕfi ˙NS£qs L][≤`∂ ™´sμÙR∂ ˙…ÿ©±s=N][ A{mnsxqsV ™´sμÙR∂ ™´sV•¶¶¶μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ Fs©±s.≠s.Fs£qs.Fs£qs. ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqslLi[* Æ©sLi ¡L`i 199Õ‹[ xqsV™´sWLRiV Æ™sLiVV˘ ™´sVLiμj∂ \|msgS ¨sLRiV}msμR∂áV ¨s™´szqsxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ≠dsLRiLiμR∂LRiW æªΩÃ˝¡lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáV©´sı ™y\lLi©´sxmsˆ…”¡NTP ≠dsLjiNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ ≠dsV»¡L˝RiV @™´sVLRiËNRPF°™´s≤R∂Li ™´sá©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω ¤Õ¡[NRP @Liμ≥R∂NSLRiLiÕ‹[ ™´sVgÊRi™´sázqs ™´sxqsVÚLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V C ˙FyLiªRΩLi @Liμ≥R∂NSLRiLiÕ‹[ DLi»¡VLiμR∂¨s, μk∂¨sª][ Fy™´sVVáV, æªΩ[Œœ¡ß˛ ≠sxtsQ «¡LiªRΩV™´soá ÀÿLji©´sxms≤T∂ ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆ™´sázqs ™´sxqsVÚLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. μk∂¨sNRPLiªRΩ…”¡NTP rÛy¨sNRP aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V NSLRifl·™´sV¨s AL][zmsLiøyLRiV. }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡ J»˝¡ª][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @LiVV Æ©s[≤R∂V ™yLji¨s ≠sxqs¯LjiLiøR¡≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V «¡Ljigji©´s C μ≥R∂LSıÕ‹[ 700 ™´sVLiμj∂ \|msgS }msμR∂áV FyÕÊ‹©yıLRiV. }msμR∂á xms»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ @™´sáLi’≥¡xqsVÚ©´sı \Æ™s≈¡LjiNTP ¨sLRixqs©´sgS |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨s\|ms μj∂gji™´s¿¡Ë©´s ≤T∂.B. NRPLRiVflÿNRPL`i ™yLjiª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW lLiLi≤R∂V ™yLSÕ˝‹[ @LiμR∂LjiNUP NRPÆ©sORPQ©˝´sV BryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsV Æ™s[VLRiNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂VNRPF°æªΩ[ ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP μ≥R∂LSı©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

m˙ºÄsY Á≥dtºuÛÑeHé e<ä› e÷\ eTVü‰Hê&ÉT <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : e÷\eTVü ‰ Hê&É T ø±s¡´ø£s¡Ô\T m˙ºÄsY Á≥dtº uÛÑeHé eTT+<äT Ä+<√fi¯q≈£î ~>± s¡T. <ä[‘·T\ ◊ø£´ ‘·qT <Óã“rdü÷Ô $uÛÑõ+#·T, bÕ*+∫ dü÷Á‘êìï #·+Á<ä u≤ãT neT\T #˚düTÔHêïs¡ì e÷\eTVü‰Hê&ÉT sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù #Óqïj·T´ Äs√|æ+#ês¡T. md”‡ eØZø£s¡D≈£î nqT≈£L\+>± ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\H˚ Ä˝À#·qqT M&Éø£b˛‘˚ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ‘Ó<˚bÕ ø±sê´\j·÷\qT eTT≥º&çkÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ m˙ºÄsY Á≥dtºuÛÑeHé˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi‚¢+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·>± b˛©düT\T yê]ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

ø±s¡´<ä]Ù |ü<ä$ me]ø√... ôV≤#Yd”@ mìïø£\T

yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄˝À 55 eT+~ s¡ø£ÔqeT÷Hê\T ùdø£]+#êeTì, n+<äT˝À @ ˇø£ÿ]øÏ &Ó+>∑÷´ ñ+<äì ìsêús¡D ø±˝Ò<äHêïs¡T. πøe\+ esê¸ø±\+ ø±e&É+‘√ |ò”esY, »\TãT ˝≤+{Ï$ e÷Á‘·y˚T ñHêïj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. yê´<ÛäT\≈£î Á|üdüTÔ‘·+ d”»Hé ø±e&É+ e\q Á|ü»\T, yÓ’<ä´ dæã“+~ bÕ]X¯óuÛÑ´‘·qT bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T. eTTs¡T>∑T˙s¡T ñqï #√≥ yÓ’<ä´ dæã“+~ Á|ü‘˚´ø£+>∑ ÁX¯<äΔ rdüTø√yê\Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü &ûôV≤+m#Yy√ ô|’ ‘Ósêdü H˚‘· ÄÁ>∑Vü≤+: Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À ø£˙dü+ m˝≤+{Ï kÂø±s¡´\T ˝Òq+<äTe\q Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì kÕúìø£ ‘Ósêdü H˚‘· dü‘·´Hêsêj·TD &ûm+ôV≤#Yy√ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. kÕúìø£+>± ñqï Á|ü»\T #ê\ s√E\ qT+∫ nHês√>∑´+ uÛ≤Øq |ü&çHê Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À #˚s¡TÃø√e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 7, düTes¡íyês¡Ô: ≠s™yμyáNRPV ¨sá∏R∂V\Æ™sV©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ˙NTPZNP…fi @r°zqsπ∏∂[V xtsQ©±sNRPV lLi[xmso Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. @μ≥R∂˘QORPV ¨sgS —¡.≠s©Ø[μ`∂ GNRP˙gki™´sLigS Fs¨sıNRP™´s≤R∂Liª][ BNRP NSLRi˘μR∂Lji+ , \Æ™s£qs ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi xmsμR∂™´soá\|ms©y @LiμR∂Lji μR∂X{tÌsQ Æ©sáN]¨s DLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS |qs˙NRP»¡Lki F°xqÌsVNRPV «¡LRigRi©´sV©´sı F°…‘¡ AxqsNTPÚ¨s lLi[ZNPºΩÚr°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NSLRi˘μR∂Lji+gS D©´sı øR¡Ã¡xmsºΩ , ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L`i FsLi.≠ds.$μ≥R∂L`i lLi[xqsVÕ‹[ D©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ øR¡Ã¡xmsºΩNTP bP™±sÕÿÕfi ∏R∂WμR∂™±s ™´sLÊRiLi ™´sVμ≥ÙR∂ºΩr°ÚLiμj∂. |§¶¶¶ø`¡zqsFsÕ‹[ øyÕÿ GŒœ¡ß˛gS GNRPø≥R¡˙ªyμj∂xmsªRΩ˘Li ¬ø¡ÕÿLiVVr°Ú©´sı bP™±sÕÿÕfi ™´sLÊRiLi ™´sVL][ryLji xqsªyÚ øy…ÿá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. ™´sVL][ lLiLiÆ≤∂[Œœ¡ß˛ FsμR∂VLRiVøR¡W≤yá¨s $μ≥R∂L`i©´sV N][Lji©y... ≠s©´sNRPF°™´s≤R∂Liª][Æ©s[ Fs¨sıNRP «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s bP™´sÕÿÕfi ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ≠dsLji ™´sLÊRiLi ©´sVLi≤T∂ «ÿLiVVLi…fi |qs˙NRP»¡LkiáVgS Æ™sLiNRP¤…¡[ aRP*L`i , ≠s«¡∏R∂W©´sLiμ`∂.. \Æ™s£qs ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi xmsμR∂≠sNTP bP™´sÕÿÕfi ∏R∂WμR∂™±s , ≠sμR∂V˘ª`Ω «¡∏R∂VzqsLi•¶¶¶ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @»¡V |qs˙NRP»¡Lki xmsμR∂≠sNTP F°…‘¡ ¬ø¡[r°Ú ©´sı $μ≥R∂L`iNRPV ≠s©Ø[μ`∂ Fy˘Æ©sÕfi ™´sVμ≥ÙR∂ºΩr°ÚLiμj∂. \Æ™s£qs ˙|mszqsÆ≤∂Li»˝¡VgS Æ™sLiNRP»¡xmsºΩ LS«¡Ÿ , Æ™sLiNRP…filLi≤ÔT∂ ... «ÿLiVVLi…fi |qs˙NRP»¡LkiáVgS ZaP[£tsQ©yLS∏R∂Vfl„fi  ¡LjiÕ‹[ D©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ ZNP[™´sáLi Æ™sLiNRP»¡xmsºΩLS«¡Ÿ , Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ , bP™´sÕÿÕfiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V

xqsV©y∏R∂W xqsLigS lgi÷¡¬ø¡[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. |qs˙NRP»¡Lki Fs¨sıNRP x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygRiVªRΩVLiμR∂¨s , ≠sVgji÷¡©´s xmsμR∂™´soáNRPV gRi…Ì”¡ F°…‘¡ DLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP gRiªRΩ Æ©sá 27Æ©s[ Fs¨sıNRPáV «¡LRigS÷¡= D©´sıxmsˆ»¡NUP.... ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi , |qs˙NRP»¡Lki xmsμR∂™´soá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≠s™yμR∂Li ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμj∂. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Lji»¡LjiıLig`i A{mnsxqsL`igS ¨s∏R∂V™´sWNRP\Æ™sV©´s ¨dsLRiÀfi NRPV™´sWL`i ªy©´sV A Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ºdΩxqsVN][¤Õ¡[©´sLi»¡W ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ Fs¨sıNRPáV ™yLiVVμy xms≤R∂NRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. C @¨sbPËºΩª][ FyªRΩ NSLRi˘™´sLÊRiLi gRi≤R∂V™´so ™´sVVgjizqs©y... Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V. ªRΩLS*ªRΩ FsáORPQ©±s Lji»¡LjiıLig`i @μ≥j∂NSLjigS ÀÿL`i N_¨s=Õfi \¬ø≥¡LRi¯©±s ©´sLRizqsLi•¶¶¶lLi≤ÔT∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. ªRΩ©´s xmsμR∂≠s ™´sVL][ lLiLiÆ≤∂[Œœ¡ß˛ DLiμR∂Li»¡W øR¡Ã¡xmsºΩ N][LÌRiVZNP◊¡˛©y @NRP‰≤R∂ øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. μk∂Liª][ ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi xmsμR∂≠s ªRΩxmsˆ ≠sVgji÷¡©´s @¨sı F°xqÌsVáNRPW Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV ©yıLiVV. gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS ≠s«¡∏R∂VLi N][xqsLi lLiLi≤R∂V ™´sLÊSáW ≠sLiμR∂V LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı LiVV. Fs™´sLjiNTP ™ylLi[ ªRΩ™´sV Æ™s[V¨s|mnsr̰á©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs N˝RP ¡V˜Ã¡©´sV ANRPL<jiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩLRi Æ™s©´sVNRP ≤R∂ ¡V˜ xmsLixmsNSáV rygji©´s»Ì¡V NRPW≤y æªΩáVr°ÚLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ lLi[xmso DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ «¡©´sLRiÕfi Àÿ≤U∂ ≠dsV…”¡Lig`i «¡LRiVgRiV ªRΩVLiμj∂. ªRΩLS*ªRΩ Fs¨sıNRPá ªRΩLiªRΩV , N_Li…”¡Lig`i DLi…ÿLiVV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi xmns÷¡ªyáV ˙xmsNRP…”¡ryÚLRiV.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 08-07-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

Advertisement