Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 109 eT+>∑fi¯yês¡+ y˚T 8, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

|ò”ªE\T+μô|’ ìj·T+Á‘·DÒB? ñqï‘· $<ä´ |ò”E\ô|’ ìj·T+Á‘·D nedüs¡+ ø£fi≤XÊ\\qT eT÷dæy˚kÕÔeTì u…~]+#·&É+ j·÷»e÷Hê´\≈£î ‘·>∑<äT CÒmHé{°j·T÷ kÕï‘·ø√‘·‡e+˝À >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé

eT+Á‘·T\÷ ‘·kÕà‘Y C≤Á>∑‘·Ô neø±XÊ\T <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dæ Vü≤<äT›\T MT]‘˚ #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ #ê˝≤ neø±XÊ*#êÃ+... Çø£ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√+ ÁbÕDVæ≤‘·-#˚yÓfi¯¢≈£î C≤rj·T¨<√ ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔHêï+ n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT |ü<∏äø±˝Ò e÷ Á|ü#êsêÁkÕÔ\T dæø√ÿ\T Á|ü#ês¡+˝À d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶

lø±≈£îfi¯+, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+Á‘·T\T neø±XÊ\T <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dæ Vü≤<äT›\T MT]‘˚ #·s¡´\T ‘·|üŒeì d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\≈£î ˝Àã&ç eT+Á‘·T\T |üì#˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ñ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø=+‘· ø±\+>± d”m+ øÏs¡DY {≤¬sZ{Ÿ>± #˚düT≈£îì rÁe kÕúsTT˝À Äs√|üD\T #˚düTÔqï eT+Á‘·T\ô|’ ‘=*kÕ]>± d”m+ düŒ+~+#ês¡T. eT+Á‘·T\T Vü≤<äT›\T <ë{Ï‘˚ düVü≤+#·eTHêïs¡T. |ü<䛑·T\T e÷s¡TÃø√yê*‡+~>± Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ ($T>∑‘ê 2˝À)

ÇdüTø£ô|’ ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚‘·≈£î

düTÁ|”+ H√

q÷´&Ûç©¢, y˚T 7: ÇdüTø£ ‘·e«ø±\ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #·T¬øÿ<äT¬s’+~. ÇdüTø£ ‘·e«ø±\ ìùw<Ûä+ô|’ ùdº m‹Ôy˚ùd+<äT≈£î düTÁ|”+ ø√s¡Tº ìsêø£]+∫+~. ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq ùdºqT ‘=\–+#ê\ì Á|üãT‘·«+ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæ+~. ìsêàDs¡+>∑+ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+ ≥Tqï≥T¢ Á|üãT‘·«+ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. ÇdüTø£ ‘·e«ø±\ô|’ á eT<Ûë´Vü≤ï+ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À dü¬s’q $es¡D Çe«˝Ò<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº ù|s=ÿ+~. ùdºì m‹Ôy˚j·T&ÜìøÏ ìsêø£]+∫+~. |üsê´es¡D XÊK, Á|ü‹yê~ •ej·T´≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. >∑‘·+˝À ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\ô|’ düyê\T #˚dæq sêh Á|üuÛÑT‘·«+ H˚s¡T>± πø+Á<ä |üsê´es¡D XÊKqT dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷#·q #˚dæ+~. >∑eT÷&ÉT yêsê˝À¢>± sêh Á|üuÛÑT‘·« $»„|æÔì |ü]o*+#ê\ì πø+Á<ä |üsê´es¡D XÊKqT ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. 5 ôV≤ø±ºs¡¢ ø£+fÒ m≈£îÿe düú\+˝À ‘·e«ø±\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï yês¡T nqTeT‘·T\ ø√dü+ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê πø+Á<ä |üsê´es¡D XÊKqT dü+Á|ü~+#ê\ì ‘Ó*|æ+~. á nqTeT‘·T\T eT+ps¡T #˚ùd+<äT≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ z Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±]ì ìj·T$T+#ê\ì ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. ÇdüTø£ nÁø£eT ‘·e«ø±\qT ]esY u…˝Ÿº e÷|òæj·÷>± düTÁ|”+ ø√s¡Tº n_Ûe]í+∫+~.

sêVüQ˝ŸqT Á|ü<Ûëìì #˚j·T&Éy˚T ø±+Á¬>dt \ø£å´+ 3 yÓ’mdt ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£+>± |üì#˚jÓTT<ä›Hêïs¡T: d”m+ øÏs¡DY ˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓT&çø£˝Ÿ, Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ |ò”E\ $wüj·T+˝À K∫Ñ·+>± ìj·T+Á‘·D ñ+&Ü\ ì >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

á $wüj·÷ìï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+∫q≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q CÒmHé{°j·T÷ kÕï‘·ø√‘·‡yêìøÏ >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé ($T>∑‘ê 2˝À)

>±sY yêsTT<ë

nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À

5 ˝ø£å˝À¢|ü⁄ q>∑\ ø=qT>√\Tô|’ m¬ø’‡CŸ düT+K+ ˝Ò<äT >±sY ìã+<ÛäqqT @&Ü~ bÕ≥T yêsTT<ë: Á|üDuŸ |òü*+∫q q>∑\ <äTø±D≤\ j·T»e÷qT\ Ä+<√fi¯q πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+‘√ ø√\T≈£îqï kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢

»>∑Hé≈£î düeTqT¢

q÷´&Ûç©¢, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô) : 5 \ø£å˝À¢|ü⁄ q>∑\ ø=qT>√\T≈£î m¬ø’‡CŸ düT+ø£+ $TqVü‰sTT+|ü⁄ e]ÔdüTÔ+<äì πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® #ÓbÕŒs¡T. >±sY (»qs¡˝Ÿ j·÷+{° myêsTT&ÓHé‡ s¡÷˝Ÿ‡`(õ@@ÄsY)) ìã+<Ûä\qT @&Ü~ bÕ≥T yêsTT<ë y˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq k˛eTyês¡+ ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|üø£{Ï+#ês¡T. q>∑\ô|’ $~Û+∫q ˝…Mì ≈£L&Ü ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+≥THêïeTì eTTKØ® Á|üø£{Ï+#ês¡T. πø+Á<ä+ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+‘√ 5 \ø£å\≈£î ô|’ã&ç q>∑\ ø=qT>√\T≈£î m¬ø’‡CŸ düT+ø£+ e]ÔdüTÔ+~. >∑‘· ã&Ó®{Ÿ˝À >±sY ìã+<Ûäq\≈£î nqTeT‹dü÷Ô πø+Á<ä Ä]úø£eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. B+‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± q>∑\ <äTø±D≤\ j·T»e÷qT\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. πø+Á<ä+ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+ e\¢ ‘·eT yê´bÕsê\T <Óã“‹+{≤j·Tì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ≈£L&Ü b˛‘ês¡ì á $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì yês¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+

3 ˝À d”m+ø√ Hê´j·T+ »>∑Héø√ Hê´j·Te÷? e÷J eT+Á‹ X¯+ø£Ásêe⁄

*+>∑ e÷]Œ&ç X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\≈£î

ìs¡íj·÷ìøÏ ìs¡düq>± nìï sêÁcÕº˝À¢ q>∑\ <äTø±D≤\ j·T»e÷qT\T eT÷&ÉT ~Hê\T ã+<é ≈£L&Ü bÕ{Ï+#ês¡T. dyê´bÕs¡T\ Ä+<√fi¯qqT |ü]o*+∫q πø+Á<ä Ä]úø£eT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® á $wüj·T+ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 5\ø£å\T ô|’ã&ç q>∑\T ø=qT>√\T≈£î m¬ø’‡CŸ düT+ø£+ rdüTø√yê\ì, 5\ø£å˝À¢|ü⁄ q>∑\ ø=qT>√\T≈£î m¬ø’‡CŸ düT+ø£+ qT+∫ $TqVü‰sTT+|ü⁄ Çyê«\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. á $wüj·÷ìï Äj·Tq k˛eTyês¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|üDuŸeTTKØ® Á|üø£≥qô|’ düuÛÑT´\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. q>∑s¡ <äTø±D≤\ j·T»e÷qT\T ≈£L&Ü πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ô|’ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >±sY yêsTT<ë y˚dü÷Ô πø+Á<ä+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+‘√ <˚oj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ø√\T≈£îHêïsTT. ;@d” ôdHÓ‡ø˘‡ 70 bÕsTT+≥¢≈£î ô|’>± ˝≤uÛÑ+˝À ñ+&É>±, mHémdtá ì|ò”º 20 bÕsTT+≥¢≈£î ô|’>± ˝≤uÛÑ|ü&ç+~.

áHÓ\ 28q Vü‰»s¡Tø±yê\ì d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+ Ä<˚X¯+ düeTq¢ C≤_‘ê˝À »>∑Hé‘√ bÕ≥T eT]ø=+<äs¡T eT÷&√ #ê]®w”≥T <ëK\T #˚dæq d”;◊ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+ k˛eTyês¡+ düeTqT¢ C≤Ø #˚dæ+~. á HÓ\ 28q Vü‰»s¡Tø±yê\ì ù|s=ÿ+~. »>∑Héô|’ ‘=* n_ÛjÓ÷>∑|üÁ‘êìï Hê´j·TkÕúq+ d”«ø£]+∫+~. BìøÏ 8/2012 d”d” HÓ+ãs¡TqT πø{≤sTT+∫+~. nsTT‘˚ »>∑Hé‘√bÕ≥T |ü\Te⁄]øÏ ø√s¡Tº düeTqT¢ C≤Ø #˚dæ+~. á C≤_‘ê˝À ôV≤{Ïs√ m+&û lìyêdüsêe⁄, ns¡_+<√ ø£+ô|˙ e÷J ôdÁø£≥Ø ns¡$+<äsêe⁄, ns¡_+<√ m+&û ì‘ê´q+<ä¬s&ç¶, ;|” Ä#ês¡´, @|”◊◊d” e÷J CÀq˝Ÿ y˚TH˚»sY, »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡, »qì ÇHéÁbòÕ, Áf…Æ&Ó+{Ÿ m+&û ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± »>∑nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À d”;◊ k˛eTyês¡+ eT÷&√ #ê]®w”{Ÿ <ëK\T #˚dæ+~. yÓTT‘·Ô+ 142 &Ü≈£î´yÓT+≥T¢, 88 ù|J\‘√ ì+&çq á #ê]®w”≥TqT 72 eT+~ kÕøå±´\‘√ ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫+~. á eT÷&√ #ê]®w”≥T˝À @1>± yÓ’mdt

nÁø£e÷s¡Tÿ\qT

Á|ü»\T qeTàs¡T eT+Á‹ <Ûäsêàq

7 ˝À

q>∑s¡+˝À 3 ˝À ◊|”m˝Ÿ dü+<ä&ç

»>∑ H é y Ó ÷ Vü ≤ Hé ¬ s &ç ¶ ù|s¡TqT #˚]Ã+~. Çø£ @2>± $»j·T ‘·kÕsTT¬s&ç¶, @3 »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡, @4 sê+ø° #Ó’s¡àHé sê$T¬s&ç¶, @5 ◊@mdt n~Ûø±] yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, @6 sê+ø° bòÕsêà Ç+&çj·÷ *$Tf…&é\qT ù|s=ÿ+~. yÓ’mkÕ‡sY Vü≤j·÷+˝À »]–q uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\≈£î Á|ü‹>± »>∑‹ |ü_¢πøwüH釽À sê+ø° s¡÷.20 ø√≥T¢ ô|≥Tºã&ç ô|{Ϻq≥T¢ d”;◊ ù|s=ÿqï~. Ç+ø± |ü\T ø£+ô|˙\ qT+∫ &ÉãT“ »>∑Hé dü+düú\≈£î ‘·s¡*q≥T¢ d”;◊ ìsêΔ]+∫+~. d”;◊ #ê]®w”≥T H˚|ü<∏ä´+˝À ø=ìï ø°\ø£yÓTÆq n¬sdüTº\T »s¡T>∑T‘êj·Tqï }Vü‰>±Hê\T $qã&ÉT‘·THêïsTT. n<˚ »]–‘˚ ‘=\T‘· »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶H˚ n¬sdüTº #˚j·÷*‡ ($T>∑‘ê 2˝À)

ñe÷à¬s&綑√ \>∑&ÉbÕ{Ï uÛÒ{°

ªrkÕÔμ |ü]cÕÿs¡+

2 ˝À

Ç+&çj·÷` ã+>±¢<˚XŸ\ eT<Ûä´ ˙{Ï |ü+|üø£+ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ Vü≤|ò”CŸ düsT÷<éô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T ˝Òe⁄ |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ d”m+ eTeT‘·‘√ Væ≤\¢Ø øÏ¢+≥Hé uÛÒ{°

|üs¡ø±\ ¬>\T|ü⁄ z≥eTT\≈£î

u≤<Ûä´‘·: eT+Á‹ bıHêï\ eTT+ãsTT ôV’≤ø√s¡Tº nqTeT‹ Hê<˚ ◊{° s¡+>∑+˝À ôV’≤<äsêu≤<éqî nqTyÓ’q πø+Á<ä+>± r]Ã~<äT›‘ê+

CMyK

ø£ècÕí »˝≤\ $yê<ä+ô|’ ø£sêí≥ø£ yê<äq\T q÷´&Ûç©¢, y˚T 7: ø£ècÕí $T>∑T\T »˝≤\ $yê<ä+ πødüT˝À Áf…ÆãT´q˝Ÿ m<äT≥ k˛eTyês¡+ ø£sêí≥ø£ ‘·q yê<äq\T $ì|æ+∫+~. »dæºdt ÁãCÒwt ≈£îe÷sY ÁÁf…ÆãT´q˝Ÿ m<äT≥ ‘·q yê<äq $ì|æ+∫+~. Ä\à{Ϻ &Ü´yéT m‘·TÔ 524.256 MT≥s¡T¢>± yÓ\Te]+∫q ìs¡íj·T ÁbÕ‹|ü~ø£qT Áf…ÆãT´q˝Ÿ m<äT≥ ø£sêí≥ø£ ñ+∫+~. 2010 &çôd+ãsY 30 rs¡TŒ n+XÊ\qT eTs√e÷s¡T Áf…ÆãT´q\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢+~. eT+>∑fi¯yês¡+ ≈£L&Ü ø£sêí≥ø£ ‘·q yê<äq\T $ì|æ+#·qT+~. ø£ècÕí »˝≤\ |ü+|æD°ô|’ Áf…ÆãT´q\  E˝…’˝À n+‹eT rs¡TŒ yÓ\Tes¡TdüTÔ+~.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ◊{° s¡+>∑+˝À ôV’≤<äsêu≤<éqT n‘·T´‘·ÔeT nqTyÓ’q πø+Á<ä+>± r]Ã~<ä›&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ◊{° XÊKeT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T dü+düú\T ôV’≤<äsêu≤<é πø+Á<ä+>± ◊{° ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïj·Tì, eT]+‘·>± ô|≥Tºã&ÉT\qT Äø£]¸+#·&ÜìøÏ pHé 21, 22 ‘˚B˝À¢ n+‘·sê®rj·T+>± ◊{° ø£+ô|˙\ d”áy√\‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝À düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊeTì k˛eTyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\≈£î yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ïπø <äTu≤jYT nyÓT]ø±˝À s√&é c˛\T ìs¡«Væ≤+#êeTì, ‘·«s¡˝ÀH˚ Ç+>±¢+&é˝À s√&é c˛ ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘·THêïeTì $e]+#ês¡T. &ÓHêàsYÿ≈£î #Ó+~q ◊{° dü+düú ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ eTT+<äTø=∫Ã+<äì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. á ø£+ô|˙ ◊{° kÕ|òtºy˚sY s¡+>∑+˝À yê´bÕs¡+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ÄdüøÏÔ ø£qã]Ã+<äì, <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ ◊{° ì|ü⁄DT\≈£î ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£\T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ◊{° s¡+>∑+˝À Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ ôV’≤<äsêu≤<é eT÷&Ée q>∑s¡+>± >∑T]Ô+#·ã&ç+<äì, Á|ü|ü+#·+˝Àì ◊{° s¡+>±ìøÏ nqTyÓ’q 41 q>∑sê˝À¢ ôV’≤<äsêu≤<é 17e kÕúq+˝À ì*∫+<äì bıHêï\ \ø£åàj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. |üs¡ø±\˝À ¬>\Tù| \ø£å´+>± ø±+Á¬>dt bÕغ mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~–+<äì bıHêï\ \ø£åàj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ÁX‚DT\T bÕغ nuÛÑ´]úì ¬>*|æ+#·Tø√H˚+<äT≈£î ø£*düø£≥Tº>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘·THêïs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ mìïø£\T, n~Ûø±s¡+ ø√dü+ |ü⁄≥º˝Ò<äì, sê»ø°j·÷˝À¢ mìïø£\T ˇø£ uÛ≤>∑+ e÷Á‘·y˚Tqì $e]+#ês¡T. kÕe÷õø£ ø√D+˝À düe÷àsêe⁄ nuÛÑ´]ú‘ê«ìï bÕغ n~ÛcÕºq+ Ksês¡T #˚dæ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ù|<ä\ Ä‘·<들+<ÛäTe⁄, n≥º&ÉT>∑T esêZ\ ÄXÊ øÏs¡D+>± <˚X¯ sê»ø°j·÷˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ø°\ø£ uÛÑ÷$Tø£ b˛wædüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø=+<ä] n~Ûø±s¡ <ëVü≤+‘√H˚ ñ|ü mìïø£\T e#êÃj·Tì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. |üs¡ø±\ ¬>\T|ü⁄ z≥$T\≈£î ‘êH˚ u≤<Ûä´‘· eVæ≤kÕÔs¡Hêïs¡T.

ø√˝Ÿø£‘ê, y˚T 7: Ç+&çj·÷` ã+>±¢<˚XŸ\ eT<Ûä´ rkÕÔ ˇ|üŒ+<ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q ˙{Ï |ü+|üø£+ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡yÓTÆ+<äì nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ Væ≤\¢Ø øÏ¢+≥Hé ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&ÉT s√E\ uÛ≤s¡‘· |üs¡´≥q≈£î >±qT Ä~yês¡+ Ç+&çj·÷≈£î e∫Ãq Væ≤\¢] k˛eTyês¡+ ø√˝Ÿø£‘êÔ˝Àì ¬s’≥sY‡ _*¶+>¥˝À |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ®‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. M]<ä›] eT<Ûä´ nH˚ø£ n+XÊ\T #·s¡Ã≈£î e#êÃsTT. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&û◊\ sêø£ô|’ ≈£L&Ü M]<ä›] eT<Ûä´ #·s¡Ã »]–+~. ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ ã+>±¢<˚XŸ≈£î ˙{Ï ($T>∑‘ê 2˝À)

u…+>±˝Ÿ˝À ô|≥Tºã&ÉT\≈£î 2 nyÓT]ø± Vü‰MT : d”m+ eTeT‘ê ˝À

CMyK

eTT+ãsTT, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ejÓ÷»qT\T ‘·eT J$‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫ ‘·eT≈£î ì#·Ãq ìs¡íj·÷ìï rdüTø√e&Üìï ìùw~Û+#˚ #·≥ºy˚TB ˝Ò<äì eTT+ãsTT ôV’≤ø√s¡Tº k˛eTyês¡+ düŒwüº+ #˚dæ+~. *+>∑e÷]Œ&ç X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î >öVü≤‹øÏ #Ó+~q _<ëdt ãs¡Tyê(21) nH˚ $<ë´]úøÏ nqTeT‹ì eT+ps¡T #˚dü÷Ô ôV’≤ø√s¡Tº á yê´K´\T #˚dæ+~. ‘êqT |ü⁄s¡Twüß&ç <˚Vü≤+˝À ∫≈£îÿ≈£îì ã‘·T≈£î‘·Tqï Ä&É|æ\¢q˙... *+>∑e÷]Œ&ç X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T n&ÉT¶|ü&É≈£î+&Ü yê]ì ì\Te]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ãs¡Tyê ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. Äj·Tq yê<äq\T $qï ôV’≤ø√s¡Tº <Ûäsêàdüq+ á y˚Ts¡≈£î ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. ãs¡Tyê 21 @fi¯¢ ejÓ÷»qT&É˙, ‘·q≈£î q∫Ãq ìs¡íj·÷ìï rdüTø√>∑\s¡˙ ôV’≤ø√s¡Tº ù|s=ÿ+~. X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ ìs¡uÛÑ´+‘·s¡+>± #˚sTT+#·Tø√e#·Ã+≥÷ nqTeT‹ì∫Ã+~.


2

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ G2 ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V, «¡gRiºdΩ xms’˝¡ZNP[xtsQ©±s= \Æ™s£qs \¬ø¡LRi¯©±s ≠s«¡∏R∂VryLiVVlLi≤ÔT∂ r°™´sV™yLRiLi ©yLixms÷˝¡Õ‹[¨s zqs’¡H N][LÌRiVNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsV ≠søyLRifl· ¨s≠sVªRΩÚLi ≠s«¡∏R∂VryLiVV N][LÌRiVNRPV ™´søyËLRiV. BÆμ∂[ ZNP[xqsVÕ‹[ ¤À¡LiVVÕfi F~Liμj∂©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ≠s«¡∏R∂VryLiVV ª]÷¡ryLjigS r°™´sV™yLRiLi N][LÌRiVNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. C ZNP[xqsVÕ‹[ ™yμ][xms™yμR∂©´sáV ≠s©´sı ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ªRΩμR∂VxmsLji ≠søyLRifl·©´sV CÆ©sá 28NTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. zqs’¡H AL][zmsxqsVÚ©´sı»˝¡VgS @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂ «¡gRi©±s AxqsVÚáV NRPW≤R∂¤À¡»Ì¡¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ªRΩLRixmso ©y˘∏R∂V™yμj∂ N][LÌRiVNRPV æªΩ÷¡FyLRiV. @¨dsı xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «¡gRi©±s NRPLi|ms¨dsáNRPV À≥œ¡W™´sVVáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡LiμR∂¨s, BLiμR∂VÕ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡

»>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT 28øÏ yêsTT<ë @˙NRP™´sWáNRPV ªy™´so¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ¡∏R∂V…”¡ NRPLi|ms¨dsáV «¡gRi©±s xqsLixqÛsÕ˝‹[ ÕÿÀ≥ÿá N][xqsÆ™s[V |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…ÌÿLRi¨s, A NRPLi|ms¨dsá©´sV «¡gRi©±s FsÕÿLi…”¡ ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV gRiVLji ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. NRPLi|ms¨dsá @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV À≥œ¡W™´sVVáV ZNP[…ÿLiVV}qsÚ, @LiμR∂VÕ‹[©´sW «¡gRi©±s ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi DLiμR∂¨s zqs’¡H @©´s»¡Li ≠s≤ÔR∂WLRiLigS DLiμR∂¨s «¡gRi©±s ªRΩLRixmso ©y˘∏R∂V™yμj∂ N][LÌRiVNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ªRΩ©´s xqsLixqÛsÕ˝‹[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…Ì”¡©´s ™yLjiNTP Æ©s[LRiVgS gS¨ds, xmsL][ORPQLigS gS¨ds xqs•¶¶¶∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS «¡gRi©±s G©y≤R∂V ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV

NS¨ds, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá©´sV gS¨ds N][LRi¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s N][LÌRiVNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. «¡gRi©±s ZNP[xqsVÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V N][fl·Li NRPW≤y DLiμR∂¨s, C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı NRPW≤y xmsLjibdP÷¡Liøy÷¡=Liμj∂gS «¡gRi©±s ªRΩLRixmso Õÿ∏R∂VL`i zqs’¡H N][LÌRiV©´sV N][LSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ≠s«¡∏R∂VryLiVVlLi≤ÔT∂NTP zqs’¡H N][LÌRiV B¿¡Ë©´s ¤À¡LiVVÕfi©´sV xqs™yÕfi ¬ø¡[xqsWÚ zqs’¡H r°™´sV™yLRiLi \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLi¿¡Liμj∂. ≠s«¡∏R∂VryLiVVlLi≤ÔT∂ ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, A∏R∂V©´s ¡∏R∂V»¡ DLi¤…¡[ C ZNP[xqsVÕ‹[ ryORPVQ˘Ã¡©´sV ªyLRiV™´sWLRiV ¬ø¡[ryÚLRi¨s zqs’¡H \|§¶¶¶N][LÌRiVNRPV xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. zqs’¡H zms…”¡xtsQ©±s©´sV

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ≠søyLRifl·©´sV CÆ©sá 9NTP ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y zqs’¡H ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ≠s«¡∏R∂VryLiVVNTP ¤À¡LiVVÕfi B™´s*≤R∂Liª][ \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ zqs’¡H zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨s\|ms ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s N][LÌRiV ≠s«¡∏R∂VryLiVVNTP ¤À¡LiVVÕfi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV zqs’¡H ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi }msL]‰©´sı @LiaSá©´sV ªRΩxmsˆVxms…Ì”¡Liμj∂. ≠s«¡∏R∂VryLiVV ¤À¡LiVVÕfi©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s©´sV ºΩLjigji ≠søyLjiLiøy÷¡=Liμj∂gS N][LjiLiμj∂. ≠s«¡∏R∂VryLiVV ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s\|ms xmso©´sLji*øyLRifl· «¡Ljizms©´s zqs’¡H N][LÌRiV ≠s«¡∏R∂VryLiVVNTP ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V NRPW≤y ≠s«¡∏R∂VryLiVVNTP ¤À¡LiVVÕfi B™´s*™´sμÙR∂¨s, A∏R∂V©´s ¤À¡LiVVÕfi©´sV xqsxqsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW ™´sV◊d¡˛ zqs’¡H \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ zms…”¡xtsQ©±s Æ™s[zqsLiμj∂.

eT+>∑fi¯yês¡+, y˚T 8, 2012

dæ+>∑πsDÏ mìïø£˝À¢q÷ ‘Ó\+>±Dy˚T..? u§‘·‡≈£î nìï yê´bÕsê˝À¢ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): zqsLigRilLi[fl· Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW æªΩáLigSfl· ™yμR∂Æ™s[V æªΩLRi\|msNTP ™´sr°ÚLiμj∂. NSLji¯NRPVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V Æ™s©´sNRP ¡≤T∂ F°ªRΩV©yıLiVV. μyμyxmso @¨sı ∏R∂VW¨s∏R∂V©˝´sV ˙xmsμ≥y©´sLigS ªRΩ™´sV Fs¤«¡Li≤yÕ‹[ æªΩáLigSfl·Æ©s[ ¬ø¡[lLi[Ë @™´sNSaSá D©yıLiVV. xqsÆ™sV¯ xqsZNP=£qs μR∂XuÌy˘ CryLji «¡LRiVgRi©´sV©´sı zqsLigRilLi[fl”· gRiV LjiÚLixmso xqsLixmnsVLi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· @LiaRP#Æ™s[V NUPáNRPLi NS©´sV©´sıμj∂. μk∂Liª][ xqsLixmnsWá¨dsı æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigSÆ©s[ D©yı™´sV¨s gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ NSLji¯NRPVá Æ™sLi»¡ ©´s≤T∂øyLiVV. Fs¨sıNRPá |tsQ≤R∂W˘Õfi ≠s≤R∂VμR∂á NS™´s≤R∂Liª][ ªy«ÿ gS xqsLixmnsWá¨dsı ªy ™´sVV æªΩáLigSfl· NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂V, F°LS≤R∂Vªy™´sV¨s NSLji¯NRPVáNRPV xqsLiZNP[ªyáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. zqsLigRilLi[fl”· Fs¨sıNRPáNRPV ©´sgSLS Æ™sWgRi≤R∂Liª][ NSLji¯NRP xqsLixmnsWÕ˝‹[ x§¶¶¶≤y≠s≤T∂ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. «¡⁄©±s 28 ©´s «¡LRiVgRi©´sV©´sı Fs¨sıNRPáNRPV FsÕÿ zqsμÙR∂Li NS™yáƩs[ μy¨s\|ms ∏R∂VW¨s∏R∂V©˝´sÕ‹[ ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ øR¡LRiË «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμj∂.Æ™s[«fi À‹[LÔRiV ™´sVVgRi∏R∂V≤R∂Liª][

zqsLigRilLi[fl”· rÛyLiVV xqs™´sVxqs˘Ã¡V, æªΩáLigSfl· @LiaRPLi, NSLji¯NRP™´sLÊRiLi xmsOSQ©´s ¨sá ¡≤T∂ F°LSÆ≤∂[ xqsLixmnsWáNRPV NSLji¯NRP™´sLÊRiLi ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li B¬ø¡[Ë @™´sNSaSá\|ms NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV @LiªRΩLÊRiªRΩLigS xqs≠dsVORPQáV «¡LRiVxmsoNRPVLi»¡V©yıLiVV. ¨s©´sı…”¡μyNRP Fs ¨sıNRPá x§¶¶¶≤y≠s≤T∂Õ‹[ D©yı xqsLixmnsWáV Fs¨sıNRPáV «¡⁄©±s 28NTP LS™´s≤R∂Liª][ μyμyxmso lLiLi≤R∂V Æ©sáá Fy»¡V ˙xmsøyLRi x§¶‹[ LRiV©´sV N]©´srygjiLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s, ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s @©´sLiªRΩLRiLi NRPW≤y ry™´sV©´s˘LigSÆ©s[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLiVV. Æ™s[V¨s|mnsr̰á GLSˆ»¡Vc, ™´s©´sLRiVá xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡V, FsªRΩVÚáV, @LiªRΩLÊRiªRΩ IxmsˆLiμyáV, @xqs™´sV¯ªRΩVáV, @LiaS¤Õ¡[ ˙Fyμ≥y©´s˘LigS ™´sWLSLiVV. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLi Õ‹[ N]¨sı NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV ™´sW˙ªRΩLi NSLji¯NRP xqsLixmnsWá Fs¨sıNRPáV @Li¤…¡[ NSLji¯ NRP x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ ryμ≥R∂©´s, r¢NRPLS˘Ã¡Æ©s[ ™yμR∂©´s ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV™´sxqsWÚÆ©s[ æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. BNRP ™´sVLjiN]¨sı xqsLixmnsWáV ™´sW˙ªRΩLi ZNP[™´sáLi æªΩáLigSfl·™yμR∂Li\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤R∂VªRΩV©yıLiVV.F~ªRΩVÚá ™´sW»¡NRPV ¬ø¡Ã˝¡V¿d¡…”¡ B¿¡Ë©´s»Ì¡V

e÷y√sTTdüTºH˚‘· Hêsêj·TDY≈£î u…sTT˝Ÿ

ñe÷à¬s&綑√ \>∑&ÉbÕ{Ï uÛÒ{°

q÷´&Ûç©¢, y˚T 7: ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV @˙gRiÆ©s[ªRΩ ©yLS∏R∂Vfl„fi xqs©y˘ÕfiNRPV Æμ∂[aRP xqsL][*©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi xqsV˙{msLiN][LÌRiV r°™´sV™yLRiLi ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ©yLS∏R∂Vfl„fi ªRΩLRixmso ©y˘∏R∂V™yμj∂ μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s\|ms ≠søyLRifl· «¡Ljizms©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi A∏R∂V©´sNRPV ¤À¡LiVVÕfi BxqsWÚ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. ø≥R¡ºdΩÚ£qsxmnsV≤`∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æμ∂[aRP ˙μ][x§¶¶¶Li ZNP[xqsVÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV ©yLS∏R∂Vfl„fi©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´sNRPV N][LÌRiV “¡≠sªRΩ\¤Δ¡μk∂ bPORPQ ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. JFsLi{qs ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s\|ms \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ zqs’¡H ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[ ™yμR∂©´sáV ™´sVVgjiaSLiVV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi CÆ©sá 11NTP ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. gS÷¡NTP ¤À¡LiVVÕfi B™y*á¨s A∏R∂V©´s ªRΩLRixmso Õÿ∏R∂VL`i gRi…Ì”¡gS ™yμj∂LiøyLRiV. gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[}qsÚ C ZNP[xqsVÕ‹[ ryOSQQ˘Ã¡©´sV ªyLRiV™´sWLRiV ¬ø¡[ryÚLRi¨s, gS÷¡NTP ¤À¡LiVVÕfi B™´s*™´sμÙR∂¨s zqs’¡H ™yμj∂Li¿¡Liμj∂. BLRiV™´sLÊSá ™yμR∂©´sáV ≠s©´sı ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºdΩLRiVˆ©´sV Æ™s[V 11NRPV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ @Æ©s[NRPryL˝RiV zqs’¡H ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[ gS÷¡ ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s ºΩLRixqs‰LRifl·NRPV gRiVLRiLiVVLiμj∂. ¤À¡LiVVÕfi N][xqsLi gS÷¡ \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ zms…”¡xtsQ©±s Æ™s[zqs ªRΩLRiV™yªRΩ xqs*øR¡ËLiμR∂LigS DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): …”¡≤T∂zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ D™´sW¯lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiVª][ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Õ‹[¨s D™´sW¯lLi≤ÔT∂ ¨s™yry¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ágRi≤R∂Fy…”¡ øyÕÿ}qsxmso A∏R∂V©´sª][ ™´sVVøR¡Ë…”¡LiøyLRiV. gRiªRΩ N]LiªRΩNSáLigS æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚª][ D©´sı gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ D™´sW¯lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV ágRi≤R∂Fy…”¡ª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV™´s»¡Li LS«¡NUP∏R∂V™´sLÊSQÕ˝‹[ øR¡LRiËNRPV μyLji ºdΩzqsLiμj∂. DμR∂∏R∂VLi ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[¨s D™´sW¯lLi≤ÔT∂ ¨s™yry¨sNTP Æ™s◊˝¡ A∏R∂V©´sª][ ™´sVLiªRΩ©yáV «¡LjiFyLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSxmsoá©´sV ªRΩ™´sV μR∂Lji ¬ø¡[LRiVËNRPVÆ©s[ DÆμÙ∂[aRP˘LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ágRi≤R∂Fy…”¡ A∏R∂V©´s©´sV NRP÷¡zqs DLi…ÿLRiÆ©s[ ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. D™´sW¯lLi≤ÔT∂NTP gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVLi¿¡ FnyÕ‹[ LiVVLig`i DLiμj∂. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSxmso ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xmsμ≥y©´s Æ©s[ªRΩ. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s©´sV ªRΩ™´sV μR∂Lji ¬ø¡[LRiVËNRPV Æ©s[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgixqsV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡VgS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. D™´sW¯lLi≤ÔT∂ @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi  ¡z§¶¶¶LÊRiªRΩLi NSgSÆ©s[ A∏R∂V©´s G ORPQfl·LiÕ‹[\Æ©s©y \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ @™´sNSaSáV

@LiVV˘Liμj∂.˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘, gRiVLjiÚLixmso xqsLi xmnsWáNRPV Æ™s[LRiVÆ™s[LRiVgS Fs¨sıNRPáV «¡LjigjiæªΩ[ xmsáV xqsLixmnsWáª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiÆ≤∂[μj∂. μk∂Liª][ xmsáV ≤T∂≠s«¡©˝´s\|ms xms»Ì¡V D©´sı xqsLixmnsWáª][ F~ªRΩVÚáV |ms»Ì¡VNRPV¨s gRiVLjiÚLixmso xqsLi xmnsVLigS lgiáVF~LiÆμ∂[ ™´sp˘•¶¶¶Ã¡NRPV ¬ø¡N`P |ms…Ì”¡©´s»Ì¡Vc @LiVV˘Liμj∂. ≤T∂≠s«¡©˝´sáՋ[ ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘, gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsWáVgS Æ™s[LRiVÆ™s[LRiVgS Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS FsNRPV‰™´s ≤T∂≠s«¡©˝´sÕ‹[ lgiáVF~Liμj∂ gRiVLjiÚLixmso F~Li μy÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ xqsLixmnsWáNRPV GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μk∂¨s N][xqsLi BxmsˆV…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V, ˙xmsºΩ ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V xms©´sVıªRΩV©yıLRiV. gRiVLjiÚLixmso Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqsLixmnsWá ˙xmsøyLRiLi ≈¡LRiVËá N][xqsLi ¨sμ≥R∂Vá©´sV NRPW≤y xqs™´sVNRPWLRiVËNRPVLi»¡V©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLigS Fs¨sıNRPá ©´sgRiLSª][ Æ™s[VÕ‹‰ ©´sı xqsLixmnsWáV @LiªRΩLÊRiªRΩ ≠sZa˝P[xtsQfl·Ã¡V, LS∏R∂VÀÿLSáª][Æ©s[ NSLS˘øR¡LRifl·©´sV Æ™sVVμR∂áV |ms…Ìÿ LiVV. zqsLigRilLi[fl”· ¡ªRΩNSáLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· LS™yá¨s, @LiμR∂VNRPV F°LSÆ≤∂[ xqsLixmnsWÆ©s[ı lgi÷¡zms™y*áLi»¡W N]¨sı xqsLixmnsWáV ALS»¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS N][≤`∂ A£mns ≤T∂zqszm˝s©±sÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLRiV™yªRΩÆ©s[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ Æ©sLRiÆ™s[LRiNRP F°™´s≤R∂Liª][ xqsLixmnsWáNRPV |msμÙR∂ NRPuÌyáV ™´s¿¡Ëxms≤ÔR∂»Ì¡Vc @LiVV˘Liμj∂.

D©yı∏R∂VÆ©s[ ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ Aμj∂Õ‹[Æ©s[ @ªRΩ©´sV @»¡V \Æ™sxmsoNRPV Æ™sŒ˝œ¡NRPVLi≤y FyLÌki ágRi≤R∂Fy…”¡¨s LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂Li¿¡ DLi»¡VLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. NSgS B…‘¡™´sá ªRΩ©´sNRPV LS«¡˘xqsÀ≥œ¡©´sV B™´s*NRP F°™´s≤R∂Li ª][ D™´sW¯lLi≤ÔT∂ Àÿ ¡V\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚª][ D©yıLRiV. ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi A∏R∂V©´s FyLÌki¨s ºdΩ˙™´sLigS ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. FyLÌkiÕ‹[ NSxmsoáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂¨s, 1983Õ‹[ FyLÌki rÛyzmsLi¿¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV NSxmsoáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ªRΩgÊRiVªRΩW ™´s¿¡ËLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V D™´sW¯lLi≤ÔT∂ ™y˘≈¡˘Ã¡V …”¡≤T∂zmsÕ‹[ NRPáNRPáLi xqsXztÌsQLiøyLiVV. Æ™sLi»¡Æ©s[ FyLÌki ©´sxtÌsQ ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡V ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS Aμj∂™yLRiLi, gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ NSxmso Æ©s[ªRΩáV Àÿ ¡V©´sV NRP÷¡aSLRiV. Àÿ ¡Vª][ ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi ™yLRiV ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. FyLÌkiÕ‹[ NSxmsoáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ¤Õ¡[μR∂©´s»¡LiÕ‹[ ™yxqsÚ™´sLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ 2014 Fs¨sıNRPáՋ[ ™´sVLjiLiªRΩ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™y*á¨s ªy™´sVV Àÿ ¡V©´sV @≤T∂gS™´sV¨s, gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ lLiLi≤R∂V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, INRP FsÆ™sV¯÷d¡= rÛy©´sLi B™y*á¨s N][Lji©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @LiμR∂VNRPV Àÿ ¡V ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRi©yıLRiV. D™´sW¯lLi≤ÔT∂ FyLÌki¨s ≠ds≤R∂LRi¨s, A∏R∂V©´s @LiaRPLi ªRΩ™´sV ™´sVμ≥R∂˘ øR¡LRiËNRPV LS¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

yÓTTu…’˝Ÿ ø√s¡Tº\‘√ ñbÕ~Û nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î •ø£å GáWLRiV, Æ™s[V 7(AL`iFs©±sFs) : }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı«ÿºdΩ∏R∂V DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV, BLiμj∂LRi™´sV¯ gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· xms¥R∂NSÕ˝‹[ Æ©s[LRixqÛsVá©´sV @˙NRP™´sWá©´sV LRi@NTP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV xqsLiøyLRi ©y˘∏R∂VrÛy©yáV LSÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. ™y…”¡¨s xqsªRΩ*LRiÆ™s[V xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂V NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sWªRΩ©´sLigS xqsLiøyLRi ©y˘∏R∂V rÛy©yá©´sV @™´sVáV xmsLRiøR¡©´sVLiμj∂. A∏R∂W xms¥R∂NSÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s @™´sNRPªRΩ™´sNRPá©´sV xmszqsgRi¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ˙xmsºdΩ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. C ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s ZNP[xqsVáV øyÕÿ ™´sLRiNRPV xmsLjixtsQ‰LjiLiøy÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠ds…”¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s ™yLji\|ms ZNP[xqsV áV |ms»Ì¡≤R∂Li, ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ºdΩ˙™´s «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμj∂. C «ÿ xms˘Li ™´sÃ˝¡ ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ ¨sLiμj∂ªRΩVáVgS ¡∏R∂V»¡ xms≤T∂©´s ™yLRiV bPORPQ xms≤R∂NRPVLi≤y ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @™´sNSaS áV D©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiæªΩ[≤yμj∂ AgRixqÌsV 12©´s INRP ALÔjiÆ©s©±s=©´sV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. B…‘¡c™´sá C ALÔjiÆ©s©±s= rÛy©´sLiÕ‹[ INRP øR¡»Ì¡Li AÆ™sWμR∂Li

F~Liμj∂Liμj∂. C øR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi xqsLiøyLRi ©y˘∏R∂VrÛy©yáV ˙xmsºdΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRiWxmsoμyá˩´sV©yıLiVV. C øR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSáV, }msμR∂áNRPV ¬ø¡[LS÷¡= ©´s r~™´sVV¯©´sV μj∂gRi≠sVLigji @μ≥j∂NSLRi μR∂VLji*¨sπ∏∂WgS¨sNTP @≠s¨dsºΩNTP FyáˆÆ≤∂[™yLRiV, ™yLji¨s ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[ ™yLRiV bPOSQL>RiVáV.C N]ªRΩÚ øR¡»Ì¡Li LSNRPª][ @≠s¨dsºΩ xmsLRiVÕ˝‹[ x§¶¶¶≤R∂Õfi xmso»Ì¡VN]r°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLiÕ‹[ áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂VáV gRiÃ˝¡LiªRΩ∏R∂W˘LiVV. NS¨ds @Æ™s[≠dsV ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ ¡ ∏R∂V»¡ xms≤R∂≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. INRP Æ™s[Œœ¡  ¡∏R∂V»¡ xms≤T∂©y LjiNRP™´sLki @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLi»¡VLiμj∂. }msμR∂á NRP≤R∂Vxmso ¨sLiFy÷¡=©´s DFyμ≥j∂ ¨sμ≥R∂VáV N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ @≠s¨dsºΩ xmsLRiVá F~»Ì¡Ã¡V ¨sLixmsoªRΩV©yıLiVV. rÛy¨s NRP ©y∏R∂VNRPVá @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSá©´sV ry*•¶¶¶ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡NRPV C N]ªRΩÚ ≠sμ≥y©´sLiª][ \Æ©s©y ¬ø¡N`P xms≤R∂©´sV©´sıμj∂. DFyμ≥j∂, BLiμj∂LRi™´sV¯ gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· xms¥R∂NSÕ˝‹[ «¡ Ljilgi[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV BNRP\|ms ¬ø¡N`P xms≤R∂©´sVLiμj∂. BLiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C ≠sμ≥y©y¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiμj∂. Æ©s[LRixqÛsV≤R∂V FsLiªRΩ Æ™sVVªRΩÚLi

μR∂VLji*¨sπ∏∂WgS¨sNTP Fyáˆ≤ÔyL][, BLiøR¡V≠sVLiøR¡V @Li ªRΩ Æ™sVVªyÚ¨sı @ªRΩ¨sNTP «¡Lji™´sW©y ≠sμ≥j∂Li¬ø¡[ @™´sNSaS¨sı xqsLiøyLRi ©y˘∏R∂V rÛy©yáNRPV C øR¡»Ì¡Li NRP÷¡ˆxqsVÚLiμj∂. μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRi\Æ™sV©´s ¨sμ≥R∂Vá xmsLji™´sWflÿ¨sı xms LjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s Æ©s[LRixqsVÚ≤T∂NTP lLiLi Æ≤∂[Œ˝œ¡ ™´sLRiNRPV bPORPQ ≠sμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPW≤y C øR¡»Ì¡Li @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆxqsVÚLiμj∂. B»¡Vc™´sLi…”¡ ™y…”¡¨s Æ™s©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠søyLjiLi¿¡ bPORPQ ≠sμ≥j∂LiøR¡≤y¨sNTP ≠dsáVgS ˙xmsºdΩ —¡Õ˝ÿ Õ‹[ INRP…”¡gS¨ds, @LiªRΩNRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s xqsLiøyLRi ©y˘∏R∂V rÛy©yáV Æ©sáN]ሩ´sV©yıLRiV. ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡V @™´sVáV «¡Ljilgi[ ˙xmsºdΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsLiøyLRi ©y˘∏R∂VrÛy©yáV GLSˆ»¡Vc NS©´sV©yıLiVV. INRPxms NRP‰ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLiÕ‹[ {mnsÕfiÔ @zqs|qÌsLi…fiá ª]ágjiLixmso©´sNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li $ NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. ™´sVL][ \Æ™sxmso C xms¥R∂NS Õ˝‹[ «¡Ljilgi[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPá©´sV, @≠s¨dsºΩ¨s @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV C xqsLiøyLRi ©y˘∏R∂V rÛy©yá©´sV @™´sVáV xmsLRiøR¡©´sV©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ G G ry™´sW—¡NRP ªRΩ ¨s–d¡Ã¡V Æ©s[LS¨sı ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSπ∏∂W A ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡©´sV ≠søyLRifl· ¨sÆ™s[μj∂NRPáVgS xmsLjigRifl”·xqsWÚ xqsLiøyLRi ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩVLiμj∂.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

Vü≤<äT› MTs=<äT› neø±XÊ\T Ç#êÃeTì Çø£ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√eTHêïs¡T. bÕغ, ‘êqT e÷{≤¢&ÉTø=ì #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. &ûm˝Ÿ e´eVü‰s¡+ n~ÛcÕºq+ #·÷düT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï d”m+ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ñ|ü mìïø£\ e\¢ me]øÏ Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äì mìïø£\ ø±s¡D+>± sêh+˝À Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T ì*∫b˛j·÷j·Tì #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ e´øÏÔ |ü<äM ø±+ø£åe˝Ò¢ mìïø£\T e#êÃj·Tì Äj·Tq |üs√ø£å+>± »>∑HéqT ñ<˚›•´+#·Hêïs¡T. mìïø£\ ø√&é e\¢ 12 õ˝≤¢˝À¢ 50 s√E\ bÕ≥T n_Ûeè~› |ü<∏äø±\T ì*∫b˛j·÷j·THêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î nuÛÑ´+‘·sê\ô|’ ˇ]kÕ‡ eTTK´eT+Á‹ qMHé |ü{≤ïj·Tø˘‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. b˛\es¡+ô|’ Çs¡TsêÁcÕº\≈£î ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´yÓTÆq |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ d”m+ #ÓbÕŒs¡T. ÁbÕDVæ≤‘· #˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº≈£î ≈£L&Ü C≤rj·T ôVA<ë ø√dü+ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïdüTÔ+<äHêïs¡T. á ÁbÕC…≈£îº\≈£î C≤rj·T ôVA<ë eùdÔ 90 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T πø+Á<ä+ qT+∫ ekÕÔj·Tì øÏs¡DY #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ Ä]úø£ Çã“+<äT\T n~Û>∑$T+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+∫q »\j·T»„+ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì d”m+ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\ Á|üC≤kÕ«eT´+ ˝Ò<äì m|ü⁄Œ&ÉT Ä ≈£î≥T+u≤\≈£î dü+ã+~Û yêπs n<Ûä´≈£åî\T>± ñ+{≤s¡ì d”m+ nHêïs¡T. ø±˙ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ ñ+<äì @ esêZìøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î˝…’q nqTuÛÑe+ Ä<Ûës¡+>± bÕغ |ü<äe⁄\T ekÕÔj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt˝À Hêj·T≈£î\≈£î ùd«#·Ã¤ ñ+~ ø±ãfÒº me¬s’Hê @ $wüj·T+ ô|’HÓ’Hê e´øÏÔ >∑‘· ñ<˚›XÊ´\qT yÓ\TãT#·TÑ·THêïs¡ì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. Ä ¬s+&ÉT bÕغ˝À¢ n~ÛH˚‘·\≈£î Çwüº+ ñqïyêπs bÕغ˝À ø=qkÕ>∑T‘ês¡ì yês¡T yÓT∫Ãq yê]πø |ü<äe⁄\T ekÕÔj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ñ|ü mìïø£˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ¬>*|æ+#ê*‡+~>± Äj·Tq ø√sês¡T. n_Ûeè~› dü+πøåeT |ü<∏äø±\‘√ ñ|ü mìïø£\≈£î yÓfi¯ó‘·THêïeTì Á|ü#ês¡+˝À á

¬s+&ÉT $wüj·÷\‘√H˚ Á|ü»\qT z≥T¢ n&ÉT>∑T‘êeTHêïs¡T. Á|ü»\ n_Ûeè~Δ dü+πøåeT+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&ÉT‘·Tqï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T Çyê«\ì d”m+ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. qs¡‡qïù|≥˝À düuÛÑ »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT es¡¸+ |ü&ÉT‘·Tqï|üŒ{Ïø° ø±s¡´ø£s¡Ô\T #·÷|æ+∫q |ü≥Tº<ä\, ÁX¯<ä› bÕغ $»j·T+ô|’ qeTàø£+ ô|+∫+<äHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &ûm˝Ÿ |üØøå± yêsTT<ë≈£î u≤<ÛäT´\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√qTqï≥T¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T.

ª|ò”Eμ\T+ô|’ ìj·T+Á‘·DÒB? Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ñqï‘· $<ä´˝À ˝ÀbÕ\ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T. m+ôd{Ÿ˝À Js√ e÷s¡Tÿ\T e∫ÃHê d”≥T m˝≤ πø{≤sTTdüTÔHêïs¡ì >∑es¡ïsY Á|üuÛÑT‘ê«ìï, ø£fi≤XÊ\\qT Á|ü•ï+#ês¡T. ns¡Ω‘· |üØø£å˝À ø£˙dü e÷s¡Tÿ\T ≈£L&Ü sêìyês¡T Ç+»˙]+>¥ m˝≤ bÕdüe⁄‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ñqï‘· $<ä´≈£î Á|üe÷D≤\T eTTK´eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. uÀ<Ûäq |ò”E\ #Ó*¢+|ü⁄˝À C≤bÕ´ìï ìs¡dædü÷Ô Áô|’y˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T ø£fi≤XÊ\\qT eT÷dæy˚kÕÔeTì u…~]+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. |ò”E\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê˝Ò ‘·|üŒ $<ë´s¡Tú\ J$‘ê\‘√ Ä&ÉTø√e<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é CÒmHé{°j·T÷≈£î Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± eT+∫ ù|s¡T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. CÒmHé{°j·T÷ nH˚ø£ ø=‘·Ô ø√s¡T‡\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. CÒmHé{°j·T÷ n_Ûeè~ΔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì, BìøÏ ‘·qe+‘·T düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. yÓT&çø£˝Ÿ, Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ\T |ò”E\ $wüj·T+˝À ìj·T+Á‘·D ñ+&Ü\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. CÒmHé{°j·T÷ kÕï‘·ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ÇH√Œ¤dædt e´ekÕú|ü≈£î\T Hêsêj·TDeT÷]ÔøÏ CÒmHé{°j·T÷ >ös¡e &Üø£ºπs{Ÿ Á|ü<Ûëq+ #˚dæ+~. >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé Hêsêj·TDeT÷]ÔøÏ XÊ\Tyê ø£|æŒ düHêàì+∫ &Üø£ºπs{ŸqT n+~+#ês¡T

nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À »>∑Hé≈£î düeTqT¢ ñ+≥T+~. »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ >∑‘· @&Ü~ Ä>∑düTº 17e ‘˚Bq πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq d”;◊, m|òt◊ÄsY˝À yÓTT‘·Ô+ 74 eT+~ ù|s¡¢qT CÀ&ç+∫+~. M{Ï˝À @1>± »>∑Hé ù|s¡TqT Á|ükÕÔ$+#·>± @2>± $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ ù|s¡TqT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

ªrkÕÔμ |ü]cÕÿs¡+ |ü+|üø±ìøÏ |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ® n+^ø£]+#ês¡T. nsTT‘˚ u…+>±˝Ÿ ¬s’‘·T\≈£î qwüº+ ø£\T>∑≈£î+&Ü ˙{Ï |ü+|üø£+ $wüj·T+˝À ìy˚~ø£ Çyê«*‡+~>± Ç|üŒ{Ïπø eTeT‘ê ì|ü⁄DT\ ø£$T{°ì ≈£L&Ü ìj·T$T+#ês¡T. eTeT‘·‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ Væ≤\¢Ø MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. bÕøÏkÕÔHé 26/11 |òüT≥q ø±s¡≈£î&Ó’q Vü≤|ò”CŸ düüsT÷<é ô|’q m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì Væ≤\¢Ø #ÓbÕŒs¡T. düsT÷<é ô|’q #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ ~X¯˝À bÕøÏkÕÔHé Á|üuÛÑT‘·«+ @e÷Á‘·+ eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. düsT÷<éqT ø√s¡Tº˝À ì\u…{≤º\ì Ç≥T uÛ≤s¡‘Y, n≥T nyÓT]ø± ¬s+&ÉT <˚XÊ\T n&ÉT>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° bÕøÏkÕÔHé e÷Á‘·+ düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ bÕøÏkÕÔHéô|’ ‘êeTT ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îekÕÔeTì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. düsT÷<é‘√ bÕ≥T ø±s¡≈£î˝…’q yê]ì uÀqT˝À ì\u…fÒº ~X¯˝À bÕøÏkÕÔHéqT ø√s¡‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. Ä˝ŸU…’<ë H˚‘· Ä˝Ÿ »eVü≤] ≈£L&Ü bÕøÏkÕÔHé˝ÀH˚ m≈£ÿ&√ ñHêï&Éì nyÓT]ø± $X¯«dæk˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À nyÓT]ø±`uÛ≤s¡‘Y <˚XÊ\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\≈£î m+‘√ ÁbÕeTTK´‘· ñ+<äì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ nyÓT]ø±, uÛ≤s¡‘Y\ eT<Ûä´ yêDÏ»´+, ô|≥Tºã&ÉT\ nes√<Ûë\qT n~Û>∑$T+#ê*‡ ñ+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

_HêMT\THêïs¡T: es¡¢ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): gRi ¡˜L`i zqsLig`i zqs¨s™´sW ¨sLS¯ªRΩ  ¡Li≤˝R∂ gRi‚fl·[£tsQ ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgixqsV NRP≠sV…‘¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, LRi™yflÿ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ’¡©y≠dsV @¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Æ©s[ªRΩ ™´sL˝Ri LS™´sV∏R∂V˘ AL][zmsLiøyLRiV. A∏R∂V©´s r°™´sV™yLRiLi …”¡≤T∂zms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. À‹ªRΩ= “¡≠sªRΩÆ™s[V ’¡©y≠dsVá “¡≠sªRΩ™´sV©yıLRiV. À‹ªRΩ=NRPV @¨sı ™y˘FyLSáՋ[ ’¡©y≠dsVáV D©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™´sW™´sVWáV «¡⁄¨s∏R∂VL`i ALÌjiQ£qÌsgS D©´sı gRi‚fl·[£tsQ N][»˝¡V |ms…Ì”¡ zqs¨s™´sWáV FsÕÿ ºdΩxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. À‹ªRΩ=NRPV gRi‚fl·[£tsQ ’¡©y≠dsV @©yıLRiV.  ¡Li≤˝R∂ gRi‚fl·[£tsQ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s À‹ªRΩ= ¬ø¡xmsˆgRiáLS @¨s xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. ºdΩ©±s ™´sWL`i, $©´sV \Æ™s»˝¡ zqs¨s™´sWáNRPV À‹ªRΩ= |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms»Ì¡¤Õ¡[μy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @xqsáV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ GLi «¡LRiVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV NRP ¡Liμ≥R∂ x§¶¶¶ryÚÕ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPVF°LiVV©´s LSuÌy˚¨sı Fs™´sLRiV LRiOTPQLiøyá©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáV ˙FyLiªyá ™yLjigS xmsLiøR¡VN]¨s μ][øR¡VNRPV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™y˘FyLSáV xmsLiøR¡VNRPV©yıLRi©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs ˙FyLiªy¨sNTP J LSORPQxqsV≤T∂ı ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[aS≤R∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. NSLi˙lgixqsV Fyá©´sÕ‹[ NRPLi¬ø¡Æ©s[ ¬ø¡[©´sV©´sV Æ™s[Vr°ÚLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV Fyá©´sÕ‹[ zmnsLS˘μR∂VμyLRiV≤R∂V F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©±sNRPV ™´s¿¡Ë \Æμ≥∂LRi˘LigS zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[}qs xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. gRi‚fl·[£tsQ À‹ªRΩ= }msLRiV ¬ø¡zmsˆ ¤À¡μj∂LjiLixmsoáNRPV Fyáˆ≤Ôy≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. À‹ªRΩ= @Li≤R∂ª][Æ©s[ A∏R∂V©´s \|mns©y¨<s∏R∂VL˝Ri©´sV ¤À¡μj∂LjixqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. gRi‚fl·[£tsQ \|ms©´s zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP FsLiμR∂VNRPV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. gRi‚fl·[£tsQ zqs¨s™´sWá¨sıLi…”¡NUP À‹ªRΩ= ≤R∂ ¡V˜Ã¡V BøyËLRi©yıLRiV. B≠s x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μy lLi≤ÔT∂NTP ¬ø¡ ¡Vμy™´sVLi¤…¡[ AÆ™sVÆ©s[ ≠s™yμyÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂WLRi©yıLRiV. ªRΩ©´s ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V @ryLi{mnsVNRP aRPNRPVÚáª][ ¬ø¡[ªRΩVáV NRP÷¡FyLRi©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ C @LiaSá\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ZNP[™´sáLi ªRΩ©´s xmsμR∂≠s¨s NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRi©yıLRiV. zqs’¡H ≠søyLRifl·Õ‹[ À≥ÿ©´sV NTPLRifl„fi Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáV, @μ≥j∂NSLRiVá }msL˝RiV  ¡∏R∂V»¡|ms…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sL˝Ri LS™´sV∏R∂V˘ À‹ªRΩ=Q\|ms  ¡Li≤˝R∂ gRi‚fl·[£tsQ NRPVLjizmsLi¿¡©´s ˙xmsaRPLixqsá N˝TPzmsˆLig`iá©´sV C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsμR∂Lji+LiøyLRiV.

‘Ó\+>±Dô|’ @<√ ˇø£{Ï ‘˚\Ã+&ç: ∫s¡+J$ k˛ìj·÷qT ø√]q ∫s¡+J$ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡=Liμj∂gS NSLi˙lgi£qs FsLi{ms ¿¡LRiLi“¡≠s A FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂¨s N][LSLRiV. @LiμR∂VNRPV r°¨s∏R∂W ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s»˝¡V ¿¡LRiLi“¡≠s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP 2014 μyNS AgS÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s ªy©´sV r°¨s∏R∂Wª][ ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiμR∂VNRPV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ ry©´sVNRPWáLigS ˙xmsºΩxqsˆLiμj∂Li¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms FyLÌki @μ≥j∂uÌy©´sLi G ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı μy¨sNTP ªy©´sV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ©´s¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘©´sV xqsªRΩ*LRiÆ™s[V xmsLjixtsQ‰LjiLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaS¨sı Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y ¿¡LRiLi“¡≠s r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂¨s, LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂¨s N][LSLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s xqs\Æ™sVNRP˘™yμy¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yıLRiV. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS D©´sıxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V xms˙NTP∏R∂V©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsWÚ xqs\Æ™sVNRP˘™yμy¨sı  ¡Ã¡xmsLRiVxqsWÚ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ xmsLRi˘»¡©´sáV NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚Li NRP÷¡}qs DLi≤yá¨s A∏R∂V©´s gRi…Ì”¡gS ™yμj∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V ™´sW˙ªRΩLi ry™´sW—¡NRP æªΩáLigSfl·NRPV ªy©´sV ™´sVμÙR∂ªRΩV BryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩgji©´s xmns÷¡ªyáV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¿¡LRiLi“¡≠s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V ¬ø¡ ¡VªyLRiV. æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘©´sV ©y©´sVxqsWÚ DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @zqÛsLRiªRΩ Æ©sáN]Li…‹[LiμR∂¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVáV NRPW≤y À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘ ™´sÃ˝¡ LSuÌy˚¨sNTP LS™y÷¡=©´s |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV AgjiF°ªRΩV©yı∏R∂V¨s ™yLRiV ™yμj∂xqsVÚ©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘™yμy¨sı xqs™´sVLÛjixqsWÚÆ©s[ æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘©´sV ªRΩ*LRigS xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s ™yLRiV NSLi˙lgixqsV @μ≥j∂uÌy©y¨sı N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

u…+>±˝Ÿ˝À ô|≥Tºã&ÉT\≈£î nyÓT]ø± Vü‰MT : d”m+ eTeT‘ê ø√˝Ÿø£‘êÔ, y˚T 7 : |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À nyÓT]ø± ô|≥Tºã&ÉT\≈£î Ä <˚X¯ $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ Væ≤\¢Ø øÏ¢+≥Hé Vü‰MT Ç#êÃs¡ì |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ® ‘Ó*bÕs¡T. u…+>±˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ |üìrs¡TqT ÄyÓT Á|üX¯+dæ+∫q≥Tº eTeT‘ê #ÓbÕŒs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ø√˝Ÿø£‘êÔ˝Àì ¬s’≥sY‡ _*¶+>¥˝À eTeT‘·qT nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ Væ≤\¢Ø øÏ¢+≥Hé ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. düTe÷s¡T >∑+≥ ùd|ü⁄ Çs¡Te⁄s¡T H˚‘·\T #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. nq+‘·s¡+ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ® MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. düe÷y˚X¯+ kÕqT≈£L\ yê‘êes¡D+˝À »]–+<äì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. ìsêàD≤‘·àø£ dü÷#·q\T #˚XÊs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·eT eT<Ûä´ m|òt&û◊\ >∑T]+∫ ø±˙, rkÕÔ »˝≤\ e´eVü‰s¡+ô|’ >±˙ #·s¡Ã »s¡>∑˝Ò<äì eTeT‘ê nHêïs¡T. Væ≤\¢ØøÏ ‘êqT, sƒê>∑÷sY, kÕ«$T $y˚ø±q+<ä, sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü\ J$‘· #·]Á‘·\ |ü⁄düÔø±\qT ãVüAø£]+#êqì eTeT‘ê #ÓbÕŒs¡T. Væ≤\¢Ø ≈£L&Ü ‘·q≈£î sƒê>∑÷sY ∫Á‘·+ ñqï ãVüQeT‹ Ç#êÃs¡ì eTeT‘ê u…qØ® ‘Ó*bÕs¡T.

s¡cÕ´ n<Ûä´≈£åî&ç>± ‹]– |ü⁄‹Hé Á|üe÷D+ e÷k˛ÿ, y˚T 7: s¡cÕ´ n<Ûä´≈£åî&ç>± yê¢~$TsY |ü⁄‹Hé k˛eTyês¡+ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. eTT#·Ã≥>± eT÷&√kÕ] Äj·Tq |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á|ü<Ûëì |ü<ä$˝À ñqï Äj·Tq ‹]– n<Ûä´≈£åî&ç>± mìïø£j·÷´s¡T. s¡cÕ´ n<Ûä´≈£åî&ç>± yÓT<ä«<˚yé |ü<ä$ ø±\+ eTT–j·T&É+‘√ bÕ≥T, |ü⁄‹Hé n<Ûä´≈£åî&ç>± Ç{°e˝Ò mìïø£j·÷´s¡T. s¡cÕ´ sêC≤´+>∑+ Á|üø±s¡+ es¡Tdü>± ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T e÷Á‘·y˚T n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚ùd neø±X¯+ ñ+≥T+~. B+‘√ >∑‘·+˝À ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚dæq |ü⁄‹Hé Á|ü<Ûëì>± ø±\+ yÓ\¢BXÊs¡T. ‘·q≈£î nqT≈£L\T&Ó’q yÓT<ä«<˚yéqT ˇø£ |üsê´j·T+ s¡cÕ´ n<Ûä´≈£å |ü<ä$˝À ≈£Ls√Ãu…{≤ºs¡T. ‹]– |ü⁄‹Hé eTs√ ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T n<Ûä´≈£åî&ç>± mìïø£j˚T´ neø±X¯+ sêe&É+‘√ Äj·Tq Ç{°e\ n<Ûä´ø£å b˛{°øÏ ì\ã&ç ¬>*#ês¡T. nsTT‘˚ |ü⁄‹Hé mìïø£ô|’ s¡cÕ´˝À ìs¡düq\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. Äj·Tq nÁø£eT+>± ]–Z+>¥ #˚dæ ¬>*#ês¡ì $|üøå±\T Äs√|æ+#êsTT. Ç|üŒ{ÏqT+∫ n<Ûä´ø£å |ü<ä$˝À Äj·Tq 2018 es¡≈£î |ü⁄‹Hé ø=qkÕ>∑qT+&É&É+‘√ Äj·Tq≈£î e´‹πsø£+>± s¡cÕ´˝À ìs¡düq\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. b˛©düT\T Ä+<√fi¯qø±s¡T\ô|’ ˝≤؃#êØ® »]|æ #Ó˝≤¢#Ó<äTs¡T#˚dæ, ø=+<ä]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ø±>± ákÕ¬s’Hê |ü⁄‹Hé bÕ\q˝À s¡cÕ´ Ä]úø£ |ü]dæú‹ yÓTs¡T>∑T |ü&ÉT‘·T+<äì ø=+<äs¡T n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

pHé 6q Äø±X¯+˝À ns¡T<Ó’q n<äT“¤‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): Mqdt Á>∑Vü≤+ pHé 6q dü÷s¡´Á>∑Vü‰ìï <ë≥qT+<äì á |òüT≥qô|’ Á|ü»˝À¢ nH˚ø£ nqTe÷Hê\T ñHêïj·Tì zj·T÷ ÄÁkÕºqMT Ábıô|òdüsY $y˚ø±q+<äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïì m˝≤ <ä÷s¡+ #˚j·÷˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î zj·TT ÄÁkÕºqMT XÊK, $C≤„HéÁ|ükÕsY Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ esYÿcÕ|t ìs¡«Væ≤+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä sêÁcÕº\ Ábıô|òdüs¡T¢, ôd’+{ÏdüTº\T áesYÿcÕ|ü⁄˝À bÕ˝§ZHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 2004˝À Mqdt Á>∑Vü≤+ dü÷s¡T´ìï <ë{Ï yÓ[¢+<äì eT∞¢ pHé 6e ‘˚Bq n<˚ $<Ûä+>± »s¡>∑qT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eT∞¢ á dü+|òüT≥q 122 dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡Tyê‘· dü+uÛÑ$düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á n<äT“¤‘·+ pHé 6q ñ<äj·T+ 3.39 ìeTTcÕ\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq 10.20 ìeTTcÕ\≈£î eTT–j·TqTqï<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Bìï Á|ü»\T f…*k˛ÿ|t‘√ #·÷&Ée#·Ãì nHêïs¡T.


»>∑Héô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ɶ ø±+Á¬>dt |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™sV[ 7: NRP≤R∂xms FsLi{ms, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂\|ms NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV μR∂gÊRiLRixms≤R∂V ªRΩV©´sı N]μÙj∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV «¡gRi©±s\|ms ≠s™´sVLRi+á©´sV FsNRPV‰™´s ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±s AL][xmsfl·Ã¡NRPV xqs™´sWμ≥y©´s≠sV}qsÚÆ©s[ ˙xms«¡Ã¡V AÕ‹[ ¿¡ryÚLRi¨s @μ≥j∂uÌy©´sLi |msμÙR∂áV xqsW¿¡LiøR¡≤R∂Liª][ Aμj∂aRPgS ©y∏R∂V NRPVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLigRi◊¡ NRPXxtÒsQª][ ªRΩ©´sNRPV FsÕÿLi…”¡

xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı «¡gRi©±s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV {ms{qs{qs @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂, ™´sVXªRΩV˘Li«¡∏R∂V ª][zqsxmsoøyËLRiV. r°™´sV™yLRiLi ™yLRiV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´sVLigRi◊¡ NRPXxtÒsQª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s «¡gRi©±s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ™´sVV™´sW¯ …”¡NTP xms¿¡Ë @ ¡μÙR∂™´sV©yıLRiV. «¡gRi©±s ©´s™´sV¯NRP˙μ][•¶¶¶¨sNTP BÆμ∂[ ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. ™y◊¡˛μÙR∂Ljiμj∂ 18GŒ˝œ¡ gS≤y©´sV ¡Liμ≥R∂™´sV¨s NRPXxtÒsQ «¡gRi©±s @©´sVøR¡LRiVÆ≤∂[©´s¨s gRiªRΩLiÕ‹[

¬ø¡zmsˆ©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLigRi◊¡ NRPXxtÒsQª][ xqsLi ¡Liμ≥yáV ¤Õ¡[™´s¨s «¡gRi©±s \¤À¡’¡Õfi\|ms ˙xms™´sWfl·Li ¬ø¡[∏R∂VgRiá≤y @¨s ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sVLi¿¡ @Liªy ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂Æμ∂[©´s¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡W @≠s¨dsºΩ, Æ©s[LRixmspLjiªRΩ AL][xmsfl·Ã¡V ™´s}qsÚ ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s @©´s»¡Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs ¡ ¡¨s ™´sVL][Æ©s[ªRΩ ™´sVXªRΩV˘Li«¡∏R∂VLi ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ªRΩxmsˆVáV «¡LjigjiæªΩ[ @LiμR∂VNRPV A∏R∂VÆ©s[ Àÿμ≥R∂V˘≤R∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡ æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩLi˙≤T∂ \Æ™sFs£qs aRP™y¨sı xmsNRP‰©´s¤À¡»Ì¡VN]¨s xqsLiªRΩNSá }qsNRPLRifl· ¬ø¡[zqs©´s™´s˘QQNTPÚ «¡gRi©±s @¨s xtsQ’d¡˜L`i AZOP[QzmsLiøyLRiV.

æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩNTP ZNP[™´sáLi Fs¨sıNRPáV, NRP¤Õ¡ORPQ Æ©˝s[ NS™yá¨s xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡ AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂NTP …”¡AL`iFs£qs ¬ø¡[zqsLiÆμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V \lLiªRΩVá N][xqs™´sVLi»¡W gRiªRΩLiÕ‹[ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms @≠saS*xqsLi |ms≤T∂æªΩ[ ™´sWLS≤R∂¨s À≥ÿ≠sLiøy™´sV¨s, NS¨ds …”¡≤T∂zms ºdΩLRiV NRPVNRP‰ ª][NRPLRi ™´sLiNRPlLi[ @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V lLiLi≤R∂VryL˝RiV Lji«¡N`ÌP ¬ø¡[zqs©´s …”¡≤T∂zmsNTP  ¡VμÙj∂ LS¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ c ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms @©´s™´sxqsLRi LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, @©´s™´sxqsLRi ≠s™´sVLRi+áV ™´sW©´sVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. C ˙Fy¤«¡NÌRPV μy*LS æªΩáLi gSfl·NRPV á’Ù¡ ¬ø¡[NRPWLRiVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+, 8 y˚T 2012

sêVüQ˝ŸqT Á|ü<Ûëìì #˚j·T&Éy˚T ø±+Á¬>dt \ø£å´+

;CÒ|” øÏkÕHéyÓ÷sêà ìsêVü‰s¡ Bø£å\T

yÓ’mdt ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£+>± |üì#˚jÓTT<ä›Hêïs¡T: d”m+ øÏs¡DY

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, y˚T7 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤C≤bÕ øÏkÕHéyÓ÷sêà nqï<ë‘·\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡y˚T <Û˚´j·T+>± 24 >∑+≥\ ìsêVü‰s¡ Bø£å\qT #˚|ü{Ϻ+~. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ì ø£˝…ø√ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ õ˝≤¢ ¬s’‘ê+ >∑ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡y˚T Á|ü<Ûëq &çe÷+&é>± á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± øÏkÕHéyÓ÷sêà õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·˝≤¢ <ëyÓ÷ <äsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüºyê´|üÔ+>± nqï <ë‘·\T düeTdü´\ düT&ç>∑T+&Üq ≈£Ls¡T≈£îb˛ j·÷s¡Hêïs¡T. >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£ ¬s’‘·qï\T e\dü u≤≥ |ü&ÉT‘·THêï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT ≈£î{Ϻq≥¢ sTTHê ˝Ò<äHêïs¡T. <ÛëHê´ìøÏ eT<䛑·T <Ûäs¡ Á|üø£ {Ï+#·&É+˝Àq÷, ø£˙dü+ Á|üø£{Ï+∫q <Ûäs¡≈£î Ä <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚j·T&É+˝Àq÷ Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T |üøå±q ì* ∫, ‘êeTT b˛s¡T dü\TŒ‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã ]+#ês¡T. Ä yÓ÷sêà sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT sêeTeT~›˝Ò{Ϭs&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« nÁX¯<Ûä› |òü*‘·+>± nqï<ë‘·\≈£î $‘·ÔHê\T \_Û+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. $‘·ÔHê\ ø√dü+ nqï<ë‘·\T Á|üuÛÑT ‘·« ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ |ü&ç>±|ü⁄\T |ü&Ü*‡q <äTdæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. nqï<ë‘· ø£wüº+ <˚XÊìπø qwüºeTì, Ä <äTdæú‹ì m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ øÏkÕHéyÓ÷sêà düVæ≤+#·uÀ<äHêïs¡T. ¬s’‘·qï\≈£î Ä+<ë*‡q ms¡Te⁄\T, u≤´+≈£î s¡TD≤\T, düÁø£eT+>± n+<˚es¡≈£î øÏkÕHéyÓ÷sêà nedüsêìï ã{Ϻ $q‹ |üÁ‘ê\ düeTs¡ŒD, Á|ü<äs¡Ùq\T, <Ûäsêï\qT #˚|ü&ÉTÔ+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

sê»eT+Á&ç, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt bÕغ j·TTeH˚‘· sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì Á|ü<Ûëq eT+Á‹ì #˚j·T≥y˚T ø±+Á¬>dt bÕغ \ø£å´eTì d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ >√<ë e] õ˝≤¢˝À¢ ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ñqï Äj·Tq k˛eTyês¡+ sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ ìjÓ÷ »ø£es¡Z+˝À Á<ëøå±sêeT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#ês¡T. ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£+>± @ |üì #˚jÓTT<ä›ì ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ sê» X‚KsY¬s&ç¶ ‘·q≈£î nH˚ø£ dü+<äsê“\˝À dü÷∫+ #ês¡ì øÏs¡DY nHêïs¡T. yÓ’mdt Á|üe÷<ëìøÏ >∑Ts¡j˚T´ ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT ≈£L&Ü ‘·q‘√ Ç<˚ $wüj·T+ #ÓbÕŒs¡ì n|ü⁄Œ&ÉT »>∑Hé ≈£L&Ü nø£ÿ&˚ ñHêïs¡ì Äj·Tq m+<äT≈£î yÓ’mdt e÷≥ \T $düà]+#ê&√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+ø£å‘√H˚ »>∑Hé ø±+Á¬>dt qT+∫ ãj·T≥≈£î e#êÃ&Éì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ @Hê&ÉT ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ e´‹πsø£+>± |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì d”m+ øÏs¡DY #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î n+&É>± ñ+&˚ bÕغ ø±+Á¬>dt bÕغj˚T nì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· eTVæ≤fi≤uÛÑT´<äj·÷ìøÏ m+‘·>±H√ ø£èwæ #˚dæ+ <äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝À eTπs sêh+ Çe«˝Òq≥Te+{Ï e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\TqT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eTVæ≤fi¯\≈£î n+~düTÔ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î s¡TD≤\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ u≤´+≈£î\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. yÓTÆÁø√ ô|ò’HêHé‡ dü+düú\ qT+∫ eTVæ≤fi¯\≈£î s¡øÏå+#˚+

<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì Ä j·Tq nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± u≤´+≈£î\T @sêŒ≥T #˚dæq sêh+ <˚X¯+˝À eT ¬sø£ÿ&Ü˝Ò<äHêïs¡T. n_Ûeè~› dü+πøåeT+‘√ sêÁcÕº ìï n_Ûeè~› |ü<ä+˝À q&ç|ædüTÔqï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düVü≤ø£]+#ê\ì d”m+ øÏs¡DY ø√sês¡T. n_Û eè~Δ #·÷dæ ø±+Á¬>dt≈£î z≥T y˚j·÷\ì Äj·T q nHêïs¡T. sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ nuÛÑ´]ú ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\qT ¬>\T|æ+#·Tø√yê*‡q ÄeX¯´ø£ ‘·qT d”m+ $e]+#ês¡T. ø±+Á¬>dt≈£î z≥T y˚ùdÔH˚ Ä z≥T≈£î $\Te ñ+≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. yÓ’mdt ÄX¯j·÷\qT , Äj·Tq dü+πøåeT n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qkÕ– düTÔ+<äì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. eT+Á‹ u§‘·‡ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ »>∑Héô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. »>∑Hé z |æ]øÏ|ü+<ë nHêïs¡T. »>∑Hé Ç|üŒ{Ïø° ‘êqT \ø£å ø√≥T¢ m˝≤ dü+bÕ~+#ê&√ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Òø£b˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. ¬s+&˚fi¯¢ Á|üC≤ J$ ‘·+˝À n‘·´+‘· <Ûäqe+‘·T&ç>± m<ä>±\ì »>∑Hé Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. n˝≤+{Ï e´øÏÔøÏ Á|ü»\T m˝≤ n~Ûø±s¡+ n|üŒ–kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. k˛ìj·÷ >±+BÛ, @◊d”d” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ\qT #·÷dæ »>∑Hé H˚s¡TÃø√yê\Hêïs¡T. yês¡T Á|ü<Ûëì |ü<ä$ì ôd’‘·+ e<äT\T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. ndü\T »>∑Hé≈£î eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ #˚|üfÒº+<äT≈£î ns¡Ω‘· @$T ≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. Äj·Tq≈£î @+ ns¡Ω‘· ñ+<äì d”m+ |ü<ä$ #˚|ü&É‘ês¡Hêïs¡T. düe÷»+, Á|üC≤ düeTdü´\ |ü≥¢ »>∑Hé≈£î @e÷Á‘·+ ne>±Vü≤q

d”m+ø√ Hê´j·T+... »>∑Héø√ Hê´j·Te÷? X¯+ø£sYsêe⁄ |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™sV[ 7: «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ zms…”¡xtsQ©±s Æ™s[zqs©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPL`i LS™´so BxmsˆV≤R∂V «¡gRi©±sNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LS«¡NUP∏R∂V™´sLÊSQÕ˝‹[ øR¡LRiËáNRPV æªΩLRi ¤Õ¡[xmsoªRΩV©yıLRiV. ºΩLRiV™´sVá ≠s™yμR∂Li ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ «¡gRi©±sNRPV aRPLiNRPLRi LS™´so xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡FyLRiV. aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡, «¡gRi©±s ºΩLRiV™´sVá ≠s™yμy¨sı BLiªRΩ…”¡ª][ xmso÷¡rÌy£ms |ms»Ì¡≤R∂Li NSLi ˙lgi£qsNRPV ™´sVLi¿¡μR∂¨s xqsW¿¡Li¿¡©´s aRPLiNRPL`LS™´so r°™´sV ™yLRiLi BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fi©´sV …ÿlLÊi…figS ¬ø¡[xqsVN]¨s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. «¡gRi©±s ªRΩLi˙≤T∂ ¤Õ¡[¨s zmsÃ˝¡™y≤R∂V @Li»¡W AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ºΩLRiV™´sVáՋ[ ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±s \|ms©´s LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı A∏R∂V©´s ªRΩxmsˆV xms…ÌÿLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ xqsºdΩ™´sVfl”·, zmsÃ˝¡Ã¡V ˙NTPzqÌs∏R∂VÆ©˝s[©´s¨s, ™yLRiV $ Æ™s[LiNRP¤…¡[aRP*LRi ry*≠sV ™yLjiNTP xms»Ì¡Vc ™´sryÚQ˚áV xqs™´sVLjiˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡©´sxmsˆV≤R∂V ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±s LSzqsøyËLS @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™yLRiV ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±s B™´s*¨s xmsORPQLiÕ‹[ «¡gRi©±sN][ J ©y˘∏R∂VLi zqsFsLi À≥ÿLRi˘NRPV ™´sVL][ ©y˘∏R∂V™´sW @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ J ¡øyË @Li»¡W ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ FyLÌki @μ≥j∂uÌy©´sLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s, ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgixqsV NRP≠sV…‘¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, LRi™yflÿ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·©´sV BLi…”¡NTP xmsLizmsxqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 2014 ™´sLRiNRPV NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂π∏∂[V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS DLi¤…¡[ NSLi˙lgixqsV ry¯LRiNRP À≥œ¡™´s©´sLi NRP»Ì¡VN][ ™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ «¡gRi©±s FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zmsLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS NTPLRifl„fi øR¡LRi˘Ã¡V D©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. DxmsFs¨sıNRPáV ™´sVV™´sW¯…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP LjixmnslLiLi≤R∂Æ™s[V @¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´sxmsˆV≤R∂V ˙xmsxqsVÚªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂π∏∂[V «¡gRi©±s©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVL][ryLji AL][zmsLiøyLRiV. NSgS ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μy lLi≤ÔT∂, aRPLiNRPLRi LS™´soáV ¨sªRΩ˘Li ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ ºΩLRiV™´sVá ≠s™yμR∂Li ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ©s[ªRΩáV «¡gRi©±s\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ aRPLiNRPLRi LS™´so A∏R∂V©´sNRPV ™´sVμÙR∂ºΩ™´s*≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. r~LiªRΩFyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠s™´sVLRi+á\|ms r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi $NSNRPVŒœ¡LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ {qsLji∏R∂V£qsgS xqsˆLiμj∂Li¿¡ @μ≥j∂uÌy©´sLi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsV NRPVLi»¡VLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ NRPW≤y aRPLiNRPL`iLS™´so {qsFsLi©´sV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi.

eTTdæ¢+ yÓTÆHê]{°\+

ø±+Á¬>dt bÕغøÏ n+&É>± ñ+{≤+: Vü≤»s¡‘Y <˚XÊjYT

˝Ò<äHêïs¡T. sê»ø°j·T |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄≈£îH˚+<äTπø »>∑Hé bÕغì kÕú|æ+#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. »>∑Hé≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ @+ qwüº+ #˚dæ+<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. Äj·TqqT ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ Á|ü»\T bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´ì>± ¬>*|æùdÔ Á|ü»\≈£î @+ #˚XÊs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. »>∑Hé ˇø£ eT‘êìøÏ, ≈£î˝≤ìøÏ ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤+#ê\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡Hêïs¡T. <˚X¯+˝À n‹ô|<ä› ÁøÏdæºj·THé k˛ìj·÷ >±+BÛ nHêïs¡T. ÄyÓTqT ø±<äì »>∑Hé≈£î ÁøÏdæºj·TqT¢ zfÒkÕÔsê nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\qT ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‘·T\T <Ûäsêàq, $X¯«s¡÷|t, ‘√≥q]‡+Vü≤+, m+|” Vü≤s¡¸≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\≈£î {°JM ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé m\¢y˚fi¯˝≤ n+&É>± ñ+≥T+~

ø£s¡÷ï\T sê»$Vü‰sY y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\≈£î {Ïõ$ ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé m\¢y˚fi¯˝≤ n+&É>± ñ+≥T+<äì {Ïõ$ Á>∑÷|t‡ j·T+.&ç. {Ï.õ. uÛÑs¡‘Y ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ m+|æ|æ Vü‰\T˝À ¬ø. X‚wü–]XË{Ϻ n<Ûä´ø£å´‘·q »]–q uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\ q>∑s¡ »qs¡˝Ÿ u≤&û düe÷y˚X¯+˝À {Ï.õ. uÛÑs¡‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\≈£î Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ$ùdÔ yê] ≈£î≥T+u≤\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T] ø±e\dæ edüTÔ+<äì, ø±]à≈£î\T |üì#˚ùd dü+<äs¡“+>± ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘·eT j·T÷ìj·THé düuÛÑT´\≈£î Çq÷‡¬sqT‡ #˚ùd ~X¯>± eTT+ <äT≈£î yÓfi¯‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. {Ïõ$ ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé düuÛÑT´\T ø±]à≈£î\+<ä]ø° Ä<äs¡Ù+>± ì\yê \ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ sêj·T\d”eT Vü≤≈£îÿ\ ◊ø£´ y˚~ø£ ø£˙«qsY sêe÷+»H˚j·TT\T, {Ïõ$ ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T u≤\j·T´, e÷J ø±s√Œπs≥sY m+.dæ. qs¡dæ+VüQ\T, mdt. XÊ\Tu≤wü, eTTdüÔbòÕ, düTu≤Hé, ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ _*¶+>¥ es¡ÿsY‡‘√bÕ≥T>± {Ïõ$ {Ïj·TT q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T >√bÕ˝Ÿ dæ+>¥, ÁøÏwüí, $»jYTu≤ãT, ;ÛeTqï, &çwt yÓ+ø£fÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. _*¶+>¥ es¡ÿsY‡ q÷‘·q ø£$T{° mìïø£ : e]ÿ+>¥ Á|üdæ&Ó+{Ÿ>± ¬ø. X‚wü–]XË{Ϻ, >ös¡e n<Ûä´≈£åî&ç>± mdt. u≤\j·T´, n<Ûä´≈£åî&ç>± mdt.XÊ\Tu≤wü, ø±s¡´<ä]Ù>± mdt.düTu≤Hé, ø√XÊ~Ûø±]>± eTTdüÔbòÕ ‘√bÕ≥T 70 eT+~‘√ q>∑s¡ uÛÑeq, Ç‘·s¡ ìsêàD ø±]àø£ dü+|òüT+ ({Ïõ$ {Ïj·TT) ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~.

yÓHêï&ÉT‘√qï ôd’«Hé|òüP¢ uÛÑ÷‘·+ 13≈£î #˚]q nqTe÷ì‘·T\ πødüT\T ? 3≈£î #˚]q eTè‘·T\ dü+K´ Ä+<√fi¯q e<ä›+{Àqï n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+

ø£s¡÷ï\T, y˚T 7 : düTes¡íyês¡Ô: ø±+Á¬>dt eTTdæ¢+ yÓTÆHê]{° õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± mdt. Vü≤»s¡‘Y <˚XÊjYT mìïø£j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTdæ¢+\T ø±+Á¬>dt bÕغì qeTTà≈£îì bÕغøÏ n+&É>± ñ+≥THêïs¡T. m|üŒ{Ϭø’Hê eTTdæ¢+\T ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\T|ü⁄q≈£î <√Vü≤<ä|ü&É‘ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£\˝À Äfi¯fl>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£esêZ\ z≥s¡¢qT Äj·Tq ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. q+<äes¡+ eT+&É\+, Hê>∑\~HÓï Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q mdt. Vü≤»s¡‘Y <˚XÊjYT >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\T>± ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ùde\+~+#ês¡T. áj·Tq ùde\qT >∑T]Ôdü÷Ô 2 dü+e‘·‡sê\T ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ eTTdæ¢+ yÓTÆHê]{° ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>±, 1 dü+e‘·‡s¡+ Ç+#ê]® #Ó’¬sàHé>± ìj·T$T+#ês¡T. áj·Tq ùde\T eT ]+‘· yÓTs¡T>±Z ø±+Á¬>dt bÕغ n+<äTø√yê\ì Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± mqTï≈£îHêïs¡T. ø√≥¢ ≈£î≥T+ã+ e\¢H˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À ã\+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ˇø£ C≤rj·T bÕغ Bìì mes¡T ã\V”≤q+ #˚j·T˝Òs¡T. eT<ä´˝À e∫Ãq ÁbÕ+rj·T bÕغ\T eT<ä´˝ÀH˚ b˛‘êj·THêïs¡T. ñ|ü mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\TkÕÔs¡ì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ yÓTÆHê]{° ôd˝Ÿ $uÛ≤>±ìøÏ n<Ûä´≈£åî\T>± mdt. Vü≤»s¡‘Y<˚XÊjYT mìï¬ø’q+<äTq õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, õ˝≤¢ eTTdæ¢+ Hêj·T≈£î\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T mdt. Vü≤»s¡‘Y<˚XÊjYT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛ìj·÷>±+BÛøÏ, eTTK´eT+Á‹øÏ, yÓTÆHê]{° sêh n<Ûä´≈£åî\T m+.&ç. dæsêEB›HéøÏ, |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T #ê+<éu≤cÕ, m+.&ç. ÇkÕàsTT˝Ÿ,q Vü≤s¡THé, n˝ŸVü≤CŸ sêh düuÛÑT´\T m+.&ç. yÓTTVü≤eT÷<ébÕcÕ, eø˘Œ¤uÀs¡T¶ Á|üdæ&Ó+{Ÿ, mdt. #ê+<éu≤wü, s¡»ø£ dü+|òüT+ düuÛÑT´ \T dæ. eT~›˝Ò{Ï, s¡»ø£ dü+|òüT+ ‘·s¡|ü⁄q mdt. Vü≤»s¡‘Y <˚XÊjYT≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

ø£s¡÷ï\T , y˚T 7(düTes¡íyês¡Ô): μ ôd’«Hé |òüP¢ yê´~Û |ü≥¢ m˝≤+{Ï Ä+<√fi¯Hê e<äT›, >±* <ë«sê k˛πø á yê´~Û yÓ’s¡dt yê´|æÔ #Ó+<ä≈£î+&Ü ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T #˚|ü{≤º+ μ nì dü«j·T+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ @Á|æ˝Ÿ 26q MT&çj·÷≈£î ‘Ó*|æ 10 s√E˝Ò nsTT+~. kÕø屑·÷Ô õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿq&É+‘√ ø=+‘· }|æ] |”\TÃ≈£îqï õ˝≤¢ yêdüT\≈£î Ä }s¡≥ m+‘√ ø±\+ ì\eH˚ ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À ôd’«Hé|òüP¢ yê´~Û uÛÑj·T+ rÁe‘· n+‘·ø£+‘·≈£L ô|]–b˛‘·÷H˚ ñ+~. >∑‘· 10 s√E\T>± á yê´~Û \ø£åD≤\‘√ õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÄdüT|üÁ‘·T\H˚ ø±≈£î+&Ü, õ˝≤¢j˚T‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘√qï yê´~ÛÁ>∑düTú\ dü+K´ ô|]–b˛‘·÷H˚ ek˛Ô+~. õ˝≤¢˝À 12eT+~ á yê´~Û dü+ã+~Û‘· \ø£åD≤\‘√ Ç+‘·es¡≈£L ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ ∫øÏ‘·‡\T bı+<äT‘·T+&É>±, ‘êC≤>± ‘·T>∑Z*øÏ #Ó+~q eTs√ ÄqTe÷ì‘· πødüT qyÓ÷<Ó’q≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√qï H˚|ü<Ûä´+˝À kÕúì≈£î˝À¢ rÁe Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ä~yês¡+ q+<ë´\≈£î #Ó+~q z e´øÏÔ Ç<˚ yê´~Û \ø£åD≤\‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì z ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ø√\Tø√˝Òø£ eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À ˇø£s¡T, zs¡«ø£\T¢ eT+&É\+ ˝§~›|ü˝…¢˝À ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ä>± ‘êC≤>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À q+<ë´\≈£î #Ó+~q e´øÏÔ eTè‹‘√ á yê´~Û eTè‘·T\ dü+K´ õ˝≤¢˝À 3≈£î #˚]+~. á yê´~Û|ü≥¢ Ä+<√fi¯q e\<äì, e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·‘√ á yê´~Û sê≈£î+&Ü #·÷düTø√e#·Ãì, yÓTTU≤\≈£î e÷dtÿ\T <Ûä]+#ê\ì n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ #ÓãT‘√+~. B+‘√ bÕ≥T »qdüeTàs¡Δ+ ñ+&˚ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‹s¡T>±&˚ dü+<äsꓤ˝À¢ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê\ì Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‘·T\T á yê´~Û nqTe÷ì‘· πødüT\T+fÒ kÕj·T+Á‘·+˝À>± ìy˚~ø£\T, $esê\qT |ü+|æ+#ê\ì #ÓãT‘·Tqï≥T¢ &çm+n+&éôV≤#ÛYz ø√sês¡T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T m+‘· #ÓãT‘·THêï á yê´~Û rÁe‘· |ü≥¢ e÷Á‘·+ uÛÑj·÷+<√fi¯\T õ˝≤¢ yêdüT˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. ÁbÕD≤+‘·ø£+>± |ü]D$Tk˛Ôqï á yê´~Û k˛ø£≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î ‘·–q eT+<äT\qT n+<äCÒj·T&É+‘√ bÕ≥T, á yê´~Û \ø£åD≤\ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*Œdü÷Ô, ìyês¡D≈£î rdüTø√yê*‡q eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô\qT eT]+‘· $düèÔ‘· kÕúsTT˝À Á|ü»˝À¢ Á|ü#ês¡+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äqï~ ì]«yê<ë+X¯+.

3

ôV’≤<äsêu≤<é

nÁø£e÷s¡Tÿ\qT Á|ü»\T qeTàs¡T: <Ûäsêàq LS«¡™s´ VLi˙≤∂T , Æ™sV[ 7: \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂\|ms ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so ºdΩ˙™´sLigS ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÙyLRiV. ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹ ©´sı μ≥R∂LS¯©´s «¡gRi©±s\|ms ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±s J zmsLjiNTPxmsLiμy @©yıLRiV. «¡gRi©±s Bxmsˆ…”¡NUP ªy©´sV áORPQ N][»˝¡V FsÕÿ xqsLiFyμj∂Liøy©Ø[ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRi©yıLRiV. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ ˙xms«ÿ “¡≠sªRΩLiÕ‹[ @ ªRΩ˘LiªRΩ μ≥R∂©´s™´sLiªRΩV≤T∂gS FsμR∂gSá¨s «¡gRi©±s ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™´s˘QQNTPÚNTP ˙xms«¡Ã¡V FsÕÿ @μ≥j∂NSLRiLi @xmsˆ gjiryÚLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. GHzqszqs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂, GHzqszqs ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂á©´sV øR¡Wzqs «¡gRi©±s Æ©s[LRiVËN][™yá ©yıLRiV. ™yLRiV ˙xmsμ≥y¨s xmsμR∂≠s¨s \|qsªRΩLi ™´sμR∂VáVNRPV ©yıLRi©yıLRiV. @xqsáV «¡gRi©±sNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV @L>RiªRΩ G≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLi øyLRiV. A∏R∂V©´sNRPV GLi @L>RiªRΩ DLiμR∂¨s zqsFsLi xmsμR∂≠s ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRi©yıLRiV.xqs™´sW«¡Li, ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xms»˝¡ «¡gRi©±sNRPV G™´sW˙ªRΩLi @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V xms ¡˜Li gRi≤R∂VxmsoNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ «¡gRi©±s FyLÌki¨s rÛyzmsLiøyLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. «¡gRi©±sNRPV NSLi˙lgixqsV FyLÌki GLi ©´sxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. A∏R∂V©´s©´sV lLiLi≤R∂V ryL˝RiV ˙xms«¡Ã¡V FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘¨sgS lgi÷¡zms}qsÚ ˙xms«¡Ã¡NRPV GLi ¬ø¡[aSL][ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. «¡gRi©±s INRP ™´sVªy¨sNTP, NRPVÕÿ¨sNTP ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @ºΩ|msμÙR∂ ˙NTPzqÌs∏R∂V©±s r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ @©yıLRiV. AÆ™sV©´sV NSμR∂¨s «¡gRi©±sNRPV ˙NTPzqÌs∏R∂V©˝´sV J¤…¡[ryÚLS @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV @À≥œ¡˘LÛji ª][»¡ ˙ºΩ™´sVWLRiVÚáV©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ FyÕÊ‹©yıLRiV.

ñ+&ÉTHê.. eT+∫ ø±\+ eTT+<äT, eTT+<ä÷Hê ? }Vü≤(ÄX¯)\ |ü\¢øÏ˝À m$Tà>∑q÷s¡T z≥s¡T¢ _.dæ.\T, #˚H˚‘·˝À¢ μ∫s¡Tμ ÄX¯\T ø£s¡÷ï\T , y˚T 7(düTes¡íyês¡Ô): ñ+~˝Ò.. eT+∫ ø±\+. . eTT+<äT, eTT+<ä÷Hê nqï~ $Hêï+ ø±˙. . Ç<˚+{Ï ? ñ+&ÉTHê.. eT+∫ ø±\+ eTT+<ä÷, eTT+<ä÷Hê ? nì ÄX¯´s¡´ b˛‘·THêïsê ? nø£ÿ&˚ ñ+~ ndü\T eT‘·\ãT eT].. ne⁄qT. . Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z z≥s¡T¢ ‘·eTøÏø£ eTT+<äT sêqTqï~ eT+∫ ø±\y˚THê ? nì dü+<˚Vü≤+>± y˚∫ #·÷düTÔHêïs¡T. ¬>*#˚ nuÛÑ´]ú @ bÕغøÏ #Ó+~q yê¬s’Hê ‘·eTø°kÕ¬s’Hê ‘·–q Á|üjÓ÷»Hê\T n+~ ekÕÔj·÷ nì nqTe÷q+>± m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. düTBÛs¡Èø±\+>± H˚‘·\ Vü‰MT˝À¢ ‘·&ç∫, eTT<ä›sTT, Äqø£ mìï μø£\μ ø±\+ ø±kÕÔ ÇfÒº eTT–dæ b˛j·÷ø£ e>∑dü÷Ô ek˛Ôqï Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À á kÕ] z≥s¡T¢ z yÓ’|ü⁄ ÄX¯\ |ü\¢øÏ˝À }πs>∑T‘·÷H˚.. eTs√yÓ’|ü⁄ sê»ø°j·T yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ[˝À eTs√kÕ] ‘·eT |ü]dæú‹ m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘√+<ë nqï dü+<˚Vü‰düŒ<ä |ü]dæú‘·T˝À¢ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘√H˚ ñ|ü b˛s¡T˝À ‘·eT rs¡TŒqT Ç#˚Ã+<äT≈£î düqï<Ûä›eTe⁄‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À m$Tà>∑q÷s¡T, Äfi¯¢>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑T‘√qï $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. |üs¡Te⁄ ì\T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄>± nìï bÕغ\T, |ü≥Tº ì\T|ü⁄≈£îì, sêqTqï 2014 mìïø£˝À¢ ‘·eT ÁbÕuÛÑyêìï Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î H˚‘·\T n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± á ñ|ü mìïø£\≈£î düqï<Ûä›eTj·÷´s¡T. á ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ˇø£f…Æq m$Tà>∑ q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À ñ|ü mìïø£\ ã]˝À n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q m$Tà>∑q÷s¡T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sYº e÷J #ÛÓ’¬sàHé s¡TÁ<ä>ö&é, yÓ’ø±bÕ qT+∫ ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ mÁs¡ø√≥ #ÓqïπøX¯ e¬s&ç¶, ‘˚<˚bÕ qT+∫ e÷J eT+Á‹, Ä bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT _.$. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶\T nuÛÑ´s¡Tú \T>± Ksês¡sTT, Á|ü#ês¡ |üsê«ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À ‘˚<˚bÕ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á< äu≤ãT Hêj·TT&ÉT >∑‘· HÓ\ 30e ‘˚Bq m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ kÕúìø£ H˚‘·˝À¢ ñ‘˚ÔC≤ìï ì+bÕs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À ìs¡«Væ≤+∫q |ü\T s√&éc˛˝À¢ |ü\T kÕe÷õø£ esêZ\ô|’ esê\ »\T¢\T ≈£î]|æ+#ês¡T. ø=ìï Á|ü‘˚´ø£ kÕe÷õø£ esêZ\ ≈£î dü+ã+~Û+∫ e&û¶˝Òì s¡TD≤\T, ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹, ‘·~‘·s¡ Vü‰MT\‘√ kÕúìø£ z≥s¡¢qT Äø£≥Tº ≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡T. B+‘√ bÕ≥T Ä bÕغ ‘·s¡|ü⁄q á ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ã]˝À ~–q nuÛÑ´]ú 5 |üsê´j·÷\T myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫q |òüTq‘· ñ+&É&É+‘√ á kÕ] ôd’‘·+ Á|ü‘˚´ø£ kÕe÷õø£ esêZ\≈£î ì\j·TyÓTÆq m$Tà >∑q÷s¡T ñ|ü b˛s¡T˝À ‘·eTnuÛÑ´πsú$»j·T&ÛÉ+ø±qT yÓ÷–kÕÔ&Éqï n_ÛÁbÕj·÷\T Ä bÕغ esêZ˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. n+‘˚ ø±ø£ n~ÛH˚‘· |üs¡´≥q‘√ ‘˚<˚bÕ ÁX‚DT˝À¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£ÔeTe⁄‘·T+&É>±, y˚T HÓ\ ~«rj·÷s¡Δ+˝À yÓ’ø±bÕ n~ÛH˚‘·, mMTŒ yÓ’.mdt. »>∑Hé |üs¡´≥q ôd’‘·+ Ksês¡e&É+‘√ Ä bÕغ esêZ\T ôd’‘·+ BÛe÷>±H˚ ñ+≥THêïsTT. ‘·eT n~ÛH˚‘· »Hêø£s¡¸ø£ X¯øÏÔ‘√ bÕ≥T, kÕúìø£ nuÛÑ´]ú mÁs¡ø√≥ ‘êC≤ e÷J ø±e&É+ ˝≤_ÛdüTÔ+<äqï ÄXÊuÛ≤yêìï Ä es¡Z+ H˚‘·\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú‘·«+ $wüj·T+˝À ø£s¡÷ï\T mMTŒ ø√≥¢, sêÁwüº ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt\ eT<Ûä´ HÓ\ø=qï n>±<Ûä+, Ä nuÛÑ´]ú |üsê»j·T+ bÕ˝…’‘˚ eT+Á‹>± ‘·q yÓT&É≈£î mø£ÿ&É #·T≥Tº≈£î+≥T+ <√qqï uÛ≤eq‘√ eT+Á‹ {Ï.õ. ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äqï $eTs¡Ù\T Çø£ÿ&É rÁeeTj·÷´sTT.

}|ü+<äT≈£î+≥Tqï.. Á|ü#ês¡ μ|üs¡«+μ eTT–dæq {°&û|”, ;CÒ|” n~ÛH˚‘·\ |üs¡´≥q\T á HÓ\ 12 qT+∫ yÓ’ø±bÕ n~ÛH˚‘· |üs¡´≥q 13q |”d”d” N|òt u§‘·‡ sêø£ sêqTqï ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· &Üø£ºsY »j·TÁ|üø±wt Hês¡j·TDY ø£s¡÷ï\T, y˚T 7(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ñ|ü mìïø£\ düeTs¡ uÛÒØ yÓ÷–q H˚|ü<Ûä´+˝À bÕغ\, nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü#ês¡ |üs¡«+ Áø£eT+>± }|ü+<äT≈£î+{À+~. Äj·÷ ìjÓ÷»ø£ esêZ\≈£î bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#·ã&É&É+‘√ Á|ü#ês¡ |üsê«q nuÛÑ´s¡Tú\+‘ê ‘·\eTTq ø£\e⁄‘·THêïs¡T. yê]øÏ |ü\Te⁄s¡T kÕúìø£ H˚‘·\T ‘·eT n+&É, <ä+&É\qT n+<äCÒdüTÔ+&É>± bÕغ\ n~ÛH˚‘·\T ø=+<äs¡T Ç|üŒ{Ïπø Ä, j·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á|ü#êsêìï eTT–+#·T≈£îì yÓfi¯¢>±, sêqTqï s√E˝À¢ ‘·eT bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+∫, z≥s¡¢qT Äø£]¸+#˚+<äT≈£î n‹s¡<Ûä, eTVü‰s¡<∏äT˝…’q≥Te+{Ï |ü\T bÕغ\ H˚‘·\T ôd’‘·+ Ä, j·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |üs¡´{Ï+#·qT Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À m$Tà>∑q÷s¡T, Äfi¯¢>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑qTqï $wüj·T+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~‘·y˚T. á H˚|ü<Ûä´+˝À m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yÓ’ø±bÕ qT+∫ ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ mÁs¡ø√≥, ‘˚<˚bÕ qT+∫ e÷J eT+Á‹ _.$. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt qT+∫ s¡TÁ<ä>ö&é, uÛ≤C≤bÕ qT+∫ qø£ÿ\$T≥¢ lìyêdt, ˝Àø˘dü‘êÔ qT+∫ ¬ø. edü+‘Y≈£îe÷sY\T ã]˝À ì*#ês¡T. me]øÏ yês¡T ‘·eTH˚ ¬>*|æ+#ê\ì Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô z≥s¡¢qT nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. Äfi¯¢>∑&ɶ qT+∫ yÓ’ø± bÕ qT+∫ ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ XÀuÛ≤ Hê–¬s&ç¶, ‘˚<˚bÕ qT+∫ Ç]¬>\ sê+|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt qT+∫ >∑+>∑T\ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶\ nuÛÑ´]ú‘ê«\T Ksês¡e>±, yês¡T ôd’‘·+ Á|ü#êsê\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ä ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ kÕúìø£ mMTŒ\T, H˚‘·\T Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ‘·eT eT<䛑·TqT Á|üø£{ÏdüTÔ+&É>± m$Tà>∑q÷s¡T˝À eT+Á‹ {Ï.õ. s¡TÁ<ä>ö&é ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#êsêìï ‘êC≤>± #˚|ü{≤ºs¡T. nsTT‘˚ Äfi¯¢>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú >∑+>∑T\≈£î sêÁwüº Hê´j·T XÊU≤ eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ n+{° eTT≥ºq≥T¢>± e´eVü≤]düTÔqï≥T¢ u≤Vü‰≥+>±H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. õ˝≤¢ ñ|ü mìïø£\ ¬>\T|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\qT ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛHêj·Tø£‘·«+ õ˝≤¢ eT+Á‘·T *<ä›] uÛÑT»düÿ+<ë\ô|’ yÓ÷|æHê, >∑+>∑T\≈£î eT+Á‹ @sêdüT≈£î q&ÉTeT ‘·–q düK´‘· ˝Ò<äqï yê<äq \T $qedüTÔHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ MT<ä á ñ|ü mìïø£˝À¢ ¬>*∫, ‘·eT dü‘êÔ #êfÒ+<äT≈£î bÕغ\T, H˚‘·\T X¯‘·<Ûë j·T‹ïdüTÔqï H˚|ü<Ûä´+˝À Ä, j·÷ bÕغ\ n~ÛH˚‘·\T ôd’‘·+ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. @Á|æ˝Ÿ HÓ˝≤Ks√¢ ‘˚<˚bÕ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Äfi¯¢>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. á HÓ\ 6e ‘˚Bq uÛ≤C≤bÕ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ m$Tà>∑ q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. n+‘˚ ø±ø£ á HÓ\ 12e ‘˚B qT+∫ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T yÓ’ø±bÕ n~ÛH˚‘· yÓ’.mdt. »>∑Hé m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+ #·qTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq Äfi¯¢>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àq÷ |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. &Üø£ºsY »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TDY ôd’‘·+ m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+ 8, y˚T 2012

—¡Õ˝ÿÕ‹[ \lLiªRΩVá AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ™´s˘™´sry∏R∂VLi @©´sıμyªRΩáV LSáVªRΩV©yı μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡¨s xqsLS‰L`i |qsLi»¡L`i A£mns μj∂ @˙…ÿORPQ©±s Æ™sW≤U∂ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ Fs©±szqs…”¡\|ms «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[™´sLiÕ‹[ ™´sVL][™´sWLRiV gRiV«¡LSª`Ω zqsFsLi ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ |qsLi»¡L`i A£mns @˙…ÿORPQ©±sgS ¨s÷¡øyLRiV. ™´sV©´s {qsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS A∏R∂V©´sª][ NRPLSøR¡Ã¡©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ LSuÌy˚á zqsFsLiáV, ¡W˘L][˙NS»˝¡V \|qsªRΩLi A∏R∂V©´sª][ NRPLSøR¡Ã¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. A∏R∂V©´s C Æμ∂[aS¨sNTP À≥ÿ≠s Æ©s[ªRΩgS À≥ÿ≠sLi¿¡ ≠dsLRiLiªy NRPLSøR¡Ã¡©´sLi ¬ø¡[aSLRi¨s À≥ÿ≠sLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´sÕ‹[ Gμ][ @˙…ÿORPQ©±s DLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩLi Fs™´sLjiNTP ™ylLi[ IxmsˆVN][NRP ªRΩxmsˆμR∂V. ’¡¤«¡zms @˙gRi ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li μR∂XztÌsQÕ‹[ Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘QQLjiÚgS D©yıL][ ¤Õ¡[μ][ NS¨ds BxmsˆV≤R∂V Æμ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡ μR∂XztÌsQÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛjigS ™´sVV˙μR∂ Æ™s[xqsVNRPV©yıLRiV. BNRP ’¡¤«¡zmsNTP Æ™sW≤U∂π∏∂[V μj∂NRPV‰ @©´sı ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøR¡≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s @LiVVæªΩ[Æ©s[ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s |msLRiVgRiVªRΩV©´sı μ≥R∂LRiáª][ ≠szqsgji F°LiVV©´s ry™´sW©´sV˘≤T∂ ¨s»Ì¡WLRiVˆ. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @’≥¡™´sXμÙj∂ ry™´sW©´sV˘≤T∂ NRPŒ˝œ¡ ™´sVVLiμR∂V NRPμR∂Õÿ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ @LiμR∂LRiW xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ A \Æ™sxmso AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ NSLi˙lgi£qs NRPV NRPW≤y BxmsˆV≤R∂V Æ™sW≤U∂ À≥œ¡∏R∂VÆ™s[V xms»Ì¡VNRPVLiμj∂. ¨s«¡LigSÆ©s[ ’¡¤«¡zms \Æμ≥∂LRi˘Li ¬ø¡[zqs Æ™sW≤U∂¨s 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙F~¤«¡N`ÌP ¬ø¡[xqsVÚLiμy @©´sıμj∂ @©´sV™´sW©yÆ™s[V. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS NSLi˙lgi£qs ™´s˘ºΩlLi[NRP xms™´s©yáV ≠dsxqsVÚ©´sıLiμR∂V™´sÃ˝¡, NSLi˙lgi£qs xms»˝¡ ˙xms«ÿ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRigRiáμR∂Æ©s[ ©´s™´sV¯NRPLi À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌkiÕ‹[  ¡Ã¡xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡Vc NRP©´sxms≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V μR∂FnyáVgS gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgRi÷¡gji©´s ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ NRPW≤y BÆμ∂[ ©´s™´sV¯NRPLiª][ «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVV LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ˙xmsÆ™s[bPLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV AL`iFs£qsFs£qs NRPW≤y ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶r°ÚLiμj∂. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki ™´sV◊d˝¡ z§¶¶¶LiμR∂WªRΩ* À≥ÿ™´s«ÿáLiÕ‹[NTP xms∏R∂V¨sLiøyá©´sVN][™´s≤R∂Æ™s[V. C Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xms«¡Õ˝‹[ z§¶¶¶LiμR∂WªRΩ* À≥ÿ™yá©´sV ™´sV◊d˝¡ ˙}mslLi[zmsLi¿¡ À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aS¨sı z§¶¶¶LiμR∂WÆμ∂[aRPLigS ™´sWLSËá¨s LS{tÌsQ˚∏R∂V xqs*∏R∂VLi }qs™´sN`P xqsLi£mnsV NRPLi»¡V©´sı NRPá÷¡ı ryNSLRiLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ INRP ©y∏R∂VNRPV≤R∂VgS @™´sªRΩLjiLiøyLRi©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ ¤Õ¡[μR∂V. 1990áՋ[ LRi¥R∂∏R∂W˙ªRΩ «¡Ljizms©´s @μy*¨ds\|ms INRPxmsˆV≤R∂V AL`iFs£qsFs£qs AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©´sıμj∂. @’≥¡©´s™´s xqsLÙSL`i xms¤…¡[ÕfigS, Õ‹[x§¶¶¶xmsoLRiV£tsQgS }msLRiVF~Liμj∂©´s @μy*¨ds @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ ªRΩ©´s À≥ÿ™´s«ÿÕÿ¨sı @LiªRΩgS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. @»¡Õfi ’¡•¶¶¶Lki ™y«¡}msLiVV @LixmsaRP∏R∂V˘Æ©sNTP‰©´s ªRΩLS*ªRΩ A∏R∂V©´s ™´sWLÊRiLiÕ‹[ xms∏R∂V¨sLiøyá¨s ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡ @μy*¨ds xqsLi£mnsV xmsLji™yL`iNRPV μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LRiV. Æμ∂[aRP xmsLjiFyá©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi £qsNRPV ’≥¡©´sıQQ\Æ™sV©´s \|qsμÙyLiºΩNRP À≥ÿ™yáV©´sıxmsˆ…”¡NUP C Æμ∂[aS¨sı Fy÷¡LiøyáLi¤…¡[ Õ›NTPNRP™yμy¨sı LS«¡NUP∏R∂V zqsμÙyLiªRΩLigS {qs*NRPLjiLiøyá¨s @μy*¨ds ˙gRiz§¶¶¶LiøyLRiV. FyN`PÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ —¡©yı©´sV ˙xmsaRPLizqs¿¡©´sLiμR∂VNRPV @μy*¨ds ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ N][Õ‹[ˆLiVV ªRΩ©´s áOSQQ˘¨sı ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV NS¨s, ’¡¤«¡zms BxmsˆV≤R∂V©´sı rÛyLiVVÕ‹[ Fsμj∂lgi[LiμR∂VNRPV ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·\Æ™sV©´s @μy*¨ds Æμ∂[aRP LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ øyLji˙ªRΩNRP\Æ™sV©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLRiV. ™y«¡}msLiVV, @μy*¨ds ªRΩ©´sNRPV F°…‘¡c NS©´sLiμR∂V™´sÃ˝¡ «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[NTP LS™´s≤y¨sNTP Bμj∂ @μR∂V\Æ©s©´s xqs™´sV∏R∂VLi @¨s ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ AaRPËLRi˘Li ¤Õ¡[μR∂V. 2001Õ‹[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV ™´sÃ˝¡ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s ZNP[aRPVÀ≥ÿLiVVxms¤…¡[Õfi rÛy©´sLiÕ‹[ @μy*¨ds Æ™sW≤U∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. @xmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Æ™sW≤U∂ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ FyLÌki ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+. @a][NS L][≤`∂Õ‹[¨s FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s @LiμR∂Ljiª][ NRP÷¡zqs Æ™sV÷¡zqs ºΩLjilgi[™yLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™´s˘QQNTPÚ gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @LiVV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ NRPLRi≤R∂VgRi…Ì”¡©´s z§¶¶¶LiμR∂WªRΩ* ™yμj∂gS ™´sWLRiªyLRi¨s @©´sVN][¤Õ¡[μR∂V.gRiV«¡LSª`Ω ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sVáVøR¡VN][gRi÷¡gji©´s Æ™sW≤U∂ @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚá©´sV NRPW≤y ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVËNRPV©yıLRiV. ™y˘FyLS¨sNTP, |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂NTP Õ›NTPNRP ™yμR∂Liª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ¨s«ÿ¨sNTP D©´sı ≠sáV™´sá©´sV ≠sμ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[zqs©´sVˆÆ≤∂[ ™y˘FyLRiLi, |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ ™´sLÙjiÃ˝¡VªyLiVV. ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ D©´sı NRPLi|ms¨dsá¨dsı @NRP‰≤R∂ ™yÕÿLiVV. @≠s Æ™sW≤U∂ FsμR∂gRi ≤y¨sNTP ªRΩ™´sV™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[aSLiVV. BxmsˆV≤R∂V ™y…”¡ ™´sVμÙR∂ªRΩVª][Æ©s[ A∏R∂V©´s «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ ˙xmsÆ™s[bPLiøR¡≤y¨sNTP zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV.™´sVLji Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s NSgRiáLS? @©´sı ˙xmsaRPıNRPV xqs™´sWμ≥y©´sLi ™´s¬ø¡[Ë lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qs @©´sVxqsLjiLi¬ø¡[ ™´sp˘•¶¶¶¨sı  ¡…Ì”¡ DLi»¡VLiμj∂. BxmsˆV\Æ≤∂æªΩ[ @μj∂ Æ™sW≤U∂¨s ≠sxqs¯LjixqsVÚ©´sı»˝¡Vc ©´s…”¡r°ÚLiμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿá ™´sÃ˝¡ NSLi˙lgi£qs ˙xmsºΩxtÌsQ xms≤T∂F°LiVV©´s ™´sW»¡ ¨s«¡Æ™s[V NS¨s @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP F°LS…ÿ¨sı lLiLi≤][ ry*ªRΩLiªRΩ˘Q˚ F°LS»¡LigS @’≥¡™´sLÒjiLiøR¡≤R∂Li, C F°LS»¡LiÕ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VªRΩ @Æ©s[μj∂ @≠s¨dsºΩ¨s ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¬ø¡[ áORPQfl·LigS ™´sWLRiË≤R∂Li, ˙xms«¡÷¡ı ˙ºΩ™´sLÒRi xmsªyNSá©´sV μ≥R∂LjiLiøR¡≤R∂™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li INRP ≠s¿¡˙ªRΩ xmsLjiflÿ™´sVLi. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VªRΩ©´sV z§¶¶¶LiμR∂WªRΩ*NRPV xqs™´sWLiªRΩLRiLigS ™´sWLRiË≤R∂Li ’¡¤«¡zmsNTP, xqsLi£mnsV xmsLji™yL`iNRPV Aμj∂©´sVLi¿¡ @’¡˜©´s ≠sμR∂˘. C ≠sμR∂˘Õ‹[ Æ™sW≤U∂ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂ryÚLS @©´sıμj∂ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡= DLiμj∂. @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ DμR∂˘™´sVLiª][ ™´sVLjiLiªRΩ ™´sVxqsNRPÀÿLji©´s NSLi˙lgi£qs©´sV ºΩLjigji ™´sVW≤][ryLji gRiÆμÙ∂ Æ©sNTP‰}qsÚ C Æμ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡©´sV BNRP A À≥œ¡gRi™´sLiªRΩV≤R∂V NRPW≤y NSFy≤R∂¤Õ¡[≤R∂V.

|msLjigji©´s μ≥R∂LRiáª][ NRPμR∂á¨s BLiμj∂LRi™´sV¯

xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRiáV á’≥¡LiøR¡NRP, @xmsˆVáV ºdΩLRiˤա[NRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 50 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. xmsLi»¡Ã¡V ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë N]μÙk∂ ©´suÌyá xmsLjizqÛsºΩ æªΩ[÷¡F°LiVVLiμj∂. xmsLRixmsºΩ N][Õ‹[ˆLiVV©´s \lLiªRΩ©´sı @xmsˆVáV æªΩ¿¡Ë©´s ø][»¡ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. \lLiªRΩVá AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ xmsLjizqÛsºΩ¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP æªΩ¿¡Ë©y ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLi≤R∂Õÿá ©´sVLi¿¡ ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL˝RiV ¨sÆ™s[μj∂NRPá©´sV NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiNRPV xmsLixms»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. lLiLi≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩLi ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤T∂©´s \lLiªRΩVá NRPV»¡VLiÀÿáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı \lLiªRΩVNRPV»¡VLiÀÿá©´sV AμR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. A •¶¶¶≠dsV ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ @™´sVáV NS™´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. lLiLi≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩLi ™´sVVFyˆŒ˝œ¡ ™´sVLi≤R∂áLi ™´sWμR∂áՋ[ ’d¡{qs ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s \lLiªRΩV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV F°xqÌsV™´sWLÌRiLi ¬ø¡[aSLRiV. BLiªRΩ ™´sLRiNRPV ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i ©´sVLi¿¡ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiNRPV ¨sÆ™s[μj∂NRP LS¤Õ¡[μR∂V. ¨sÆ™s[μj∂NRP xmsLixms…ÿ¨sNTP NRPW≤y ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ zqs ¡˜Liμj∂ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂V.—¡Õ˝ÿÕ‹[ 42 ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRi™´so ˙FyLiªyáVgS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @Æ©s[NRP ™´s˘∏R∂V ˙xms∏R∂Wxqsá N][LjiË \lLiªRΩVáV xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤T∂LiøyLRiV. \lLiªRΩV ¬ø¡[ºΩN]¬ø¡[ËxqsLjiNTP xmsLi»¡Ã¡ μ≥R∂LRiáV gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊSLiVV. gRiªRΩ G≤yμj∂ ≠sVLjiË NTP*Li…ÿÕfi LRiW.

9©´sVLi¿¡ 13Æ™s[áV DLi≤R∂gS C G≤yμj∂ LRiW. 3 ©´sVLi¿¡ 6 Æ™s[áNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. xmsºΩÚ gRiªRΩ G≤yμj∂ NTP*Li…ÿÕfi LRiW. 5©´sVLi¿¡ 7 Æ™s[áV @™´sV¯gS C G≤yμj∂ LRiW.3 ©´sVLi¿¡ 4 Æ™s[áNRPV xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. xmsxqsVxmso gRiªRΩ G≤yμj∂ NTP*Li…ÿ LRiW. 13 ©´sVLi¿¡ 16Æ™s[áV DLi≤R∂gS C G≤yμj∂ LRiW.3 ©´sVLi¿¡ 4Æ™s[áV DLiμj∂. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS D÷˝¡, NRPLiμR∂, ™´sLji, @xmsLSá μ≥R∂LRiáV xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. ≈¡LRiVËáV 50 aSªRΩLi |msLjigji μ≥R∂LRiáV 50 aSªRΩLi ªRΩgÊRi»¡Liª][ \lLiªRΩVáV ©´suÌyá E’¡Õ‹[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂WLRiV. FsLRiV™´soá μ≥R∂LRiáV 300 aSªRΩLi |msLjigSLiVV. |ms˙…‹[Õfi, ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiáV |msLRigRi»¡Liª][ \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS DLiμj∂. C G≤yμj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V DªRΩˆªRΩVÚá μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊRi»¡Liª][ \lLiªRΩVáV LRiW. 3Æ™s[á N][»˝¡Vc ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. 4.5 áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ xmsºΩÚ, 1.65 áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ ≠sVLjiË, 50Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ xmsxqsVxmso, 8 áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji, 20Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ D÷˝¡, 20Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ NRPLiμR∂, 50Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ @xmsLSáV rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. xmsºΩÚNTP FsNRPLS¨sNTP xqsgRi»¡V©´s LRiW. 25Æ™s[áV, ≠sVLjiË, xmsxqsVxmsoNRPV FsNRPLS¨sNTP xqsgRi»¡Vc©´s LRiW. 30Æ™s[á ø]xmsˆV©´s \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. ™´sLji \lLiªRΩVáNRPV NRPW≤y ©´suÌy¤Õ¡[ ≠sVgjiÕÿLiVV. @¨sı LRiNSá xmsLi»¡Ã¡NRPV gRiªRΩ G≤yμj∂ μ≥R∂LRiá©´sV F°Ã¡VËNRPVLi¤…¡[ xqsV™´sWLRiV LRiW. 3Æ™s[á N][»˝¡NRPV\|msgS ©´sxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 3 áORPQá ™´sVLiμj∂ N_áV \lLiªRΩVáV D©yıLRiV. ≠dsLRiV xqsV™´sWLRiV 10 áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSá xmsLi»¡Ã¡©´sV xmsLi≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. C G≤yμj∂ ™yfl”·«¡˘ xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[zqs©´s

\lLiªRΩVáNRPV À≥ÿLkigS ©´suÌyáV ™´søyËLiVV. xmsºΩÚ, ≠sVLjiË, xmsxqsVxmso Æ™s[zqs©´s \lLiªRΩVáV FsNRPLS¨sNTP ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ LRiW. 10 ©´sVLi¿¡ 25Æ™s[á ™´sLRiNRPV N_áV ¬ø¡÷˝¡LiøyLRiV. ©´suÌyáV LS™´s≤R∂Liª][ N_áV \lLiªRΩVá AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V FsNRPV‰™´sgS D©yıLiVV. μk∂Liª][ N_áV \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ Ez§¶¶¶LiøR¡¨s ≠sμ≥R∂LigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. æªΩ¿¡Ë©´s @xmsˆVáV ºdΩLRiˤա[NRP, xqsLixmnsVLiÕ‹[ xmsLRixmsºΩ N][Õ‹[ˆLiVV©´s \lLiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 50 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V gRiªRΩ G≤yμj∂ FsLRiV™´soá μ≥R∂LRiáV 300 aSªRΩLi |msLjigSLiVV. |ms˙…‹[Õfi, ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiáV |msLRigRi»¡Liª][ μy¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLi\|ms 25 aSªRΩLi xms≤T∂Liμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂V DªRΩˆªRΩVÚá μ≥R∂LRiáV gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊRi»¡Liª][ N_áV \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRiV. C G≤yμj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ N_áV \lLiªRΩVáV LRiW. 3Æ™s[áN][»˝¡Vc ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. xmsºΩÚ, ≠sVLjiË, xmsxqsVxmso, D÷˝¡, NRPLiμR∂, @xmsLSáV, μ≥y©´s˘Li μ≥R∂LRiáV μyLRiVfl·LigS ªRΩgÊji F°∏R∂WLiVV. NRPLRi™´so, ¥yÆ©s[ ªRΩVFy©´sV, @NSá ™´sL<SáV ™´s˘™´sry∏R∂V DªRΩˆªRΩVÚá ©yfl·˘ªRΩ©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩaSLiVV. μR∂VNTP‰ μR∂VÆ©s[ı ˙…ÿNÌRPL˝RiV, BªRΩLRi ryLiZNP[ºΩNRP xmsLjiNRPLSáNRPV |ms˙…‹[Õfi, ≤U∂—¡Õfi ≈¡LRiVËáV |msLjigSLiVV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V NRPW÷d¡Ã¡ ≈¡LRiVË NRPW≤y lLi…Ì”¡Lixmso @LiVVLiμj∂. xqsNSáLiÕ‹[ ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP NRPLRi™´so ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. xmsLi»¡Ã¡©´sV NSFy≤R∂VN][™´s…ÿ¨sNTP \lLiªRΩVáV ALiVVÕfi BLi«¡©˝´s μy*LS LRiW. Æ™s[áV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs ¨dsLRiV |ms…Ì”¡LiøyLRiV.

xmso©yμR∂VáVNRPW≤y μy»¡¨s Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Œœ¡ß xmso©yμj∂ μy»¡¨s FyhRiaSáá À≥œ¡™´s©yáV Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Œ˝œ¡ß C ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi¬ø¡[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™y÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV Æ©sá©´sıLRi L][«¡ŸÃ¡ xqs™´sV∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi≤R∂gS FyhRiaSáá À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯flÿáV xmso©yμR∂VáV NRPW≤y μy»¡¤Õ¡[μR∂V. ¡©´sgS©´sxms¤Õ˝¡, N]÷¡≠sVgRiVLi≤˝R∂Õ‹[ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl·Li xmso©yμR∂VÕ˝‹[Æ©s[ D©yıLiVV. ˙gS≠dsVfl· ≠sμy˘LÛRiVáNRPV 6c11 ªRΩLRigRiªRΩVá ™´sLRiNRPV ALig˝Ri™´sWμ≥R∂˘™´sVLiÕ‹[ ≠sμR∂˘©´sLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][ …˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá ™´s˘∏R∂VLiª][ Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Œ˝œ¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRiW. 108.72 N][»˝¡ª][ Æ™sVVªRΩÚLi 36 Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Œ˝œ¡ ¨sLS¯flÿ¨sNTP gRiªRΩ G≤yμj∂ «¡⁄©±s 25©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂  ¡©´sgS©´sxms¤Õ˝¡ Õ‹[ aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ 36 FyhRiaSááNRPV ¤…¡Li≤R∂LRiV xms˙NTP∏R∂V xmspLRiÚLiVV 28 FyhRiaSááV ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ D©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ «¡⁄©±s Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯flÿáV xmspLRiÚπ∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ≤U∂Fs{qs= xmspLjiÚ NSNRPVLi≤yÆ©s[..Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Œ˝œ¡Õ‹[ À‹[μ≥j∂LiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ≤U∂Fs{qs= ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. C ≤U∂Fs{qs=

xmsLkiORPQ CÆ©sá 11™´s æªΩ[μk∂©´s «¡LRigS÷¡= DLiμj∂. ZNP[™´sáLi Æ©sá©´sıLRi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ≤U∂Fs{qs= xmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡, @μ≥y˘xmsNRPVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡ ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ryμ≥R∂˘™´sVπ∏∂[V˘ xmsÆ©s[©y @©´sıμj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLi. INRPÆ™s[Œœ¡ @¨dsı @©´sVNRPV©´sı»˝¡Vc «¡Ljigji x§¶¶¶≤y™´so≤T∂gS Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Œ˝œ¡ß ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©y ≠sμy˘LÛRiVáNRPV NSL]ˆlLi[…fi rÛyLiVV ≠sμR∂˘ @LiÆμ∂[©y @©´sı @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ≤U∂Fs{qs=Õ‹[ FsLizms\ZNP Æ™s©´sVÆ™sLi»¡Æ©s[ @μk∂ N]ªRΩÚgS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩV©´sı ALig˝Ri™´sWμ≥R∂˘™´sV FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ FsÕÿLi…”¡ bPORPQfl· ¤Õ¡[NRPVLi≤y DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV ªRΩáNRPV≠sVLi¿¡©´s À≥ÿLRiÆ™s[V @™´soªRΩVLiμj∂. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y NSL]ˆlLi[…fi rÛyLiVV ≠sμR∂˘ @LiμyáLi¤…¡[ D©´sıªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøy÷¡= DLiμj∂. BLiNS À≥œ¡™´s©yáV NRPW≤y xmspLjiÚNS¨s FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ G Æ™s[VLRiNRPV ™´sxqsªRΩVáV DLi…ÿ∏R∂V©´sıμj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. ≤U∂Fs{qs=Õ‹[ æªΩáVgRiV ≠dsV≤T∂∏R∂VLi @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV NRPW≤y @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s Æ™s[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ DLiμj∂. CÆ©sá 10™´s æªΩ[μk∂Õ‹[gS N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´s≤R∂NRPF°æªΩ[ ∏R∂V¥y≠sμ≥j∂gS ≤U∂Fs{qs= «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ N][LÌRiV æªΩáVgRiV ≠dsV≤T∂∏R∂VLi

@À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV @©´sVNRPWáLigS ºdΩLRiVˆB¿¡Ë©´s xmsORPQLiÕ‹[ ≤U∂Fs{qs= ™yLiVVμy xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi ™´soLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ ≤U∂Fs{qs= ™yLiVVμy xms≤T∂æªΩ[ @μ≥y˘xmsNRPVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y FyhRiaSáá©´sV FsÕÿ ©´s≤R∂VxmsoªyLRi©´sıÆμ∂[ ˙xmsaRPı. ¡©´sgS©´sxms¤Õ˝¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[  ¡©´sgS©´sxms¤Õ˝¡, ¤À¡[ªRΩLi¬ø¡L˝Ri, @™´soNRPV, N]÷¡≠sVgRiVLi≤˝R∂, xqsLi«ÿ™´sVá ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Œ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. @™´soNRPV, xqsLi«ÿ™´sVá, ¤À¡[ªRΩLi¬ø¡L˝Ri ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xqÛsÕÿá FsLizmsNRP xms˙NTP∏R∂V NRPW≤y xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 36 Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰ Œ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRiV NSgS ZNP[™´sáLi 15 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ FyhRiaSááNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V G˙zmsÕfi 23 ©´sVLi¿¡ Æ™s[V 23™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ≤U∂C™Ø[  ¡V øR¡Ë∏R∂V˘ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NRPÃ˝¡WLRiV, JLRi*NRPÃ˝¡V, zqs ¤À¡Œœ¡gRiÕfi, gRiW≤R∂WLRiV, g][Æ©sgRiLi≤˝R∂, AáWLRiV, ≠sV≤R∂VªRΩWLRiV, Fy™´sVVáFy ≤R∂V, ™´sV•¶¶¶©´sLiμj∂, Æ™sáVg][≤R∂V, g][ryˆ≤R∂V, bPLjiÆ™sŒœ¡˛, Fyfl·˘Li, xmsºΩÚN]Li≤R∂, ™´sVμÙj∂ZNPLRi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Œ˝œ¡NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. μk∂Liª][ ≠sVgRiªy ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s ≠sμy˘LÛRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂.

ILig][áV ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©´sı Æ©s[ªRΩáV ILig][áVÕ‹[ J\Æ™sxmso FsLi≤R∂áV ™´sVLi≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ ™´sVL][\Æ™sxmso LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsøyLRiLi ™´sVLjiLiªRΩ Æ™s[≤T∂¨s xmso…Ì”¡r°ÚLiμj∂. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ÀÿáƩs[¨s $¨s™yxqslLi≤ÔT∂ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmso©´s BNRP‰≤R∂ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÙjigS μy™´sVøR¡L˝Ri «¡©yLÙRi©±s ¡LjiÕ‹[ D©yıLRiV. ≠dsLjiμÙR∂LRiV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiÆμ∂[ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÙjigS ™´sWgRiVLi»¡ FyLRi*ªRΩ™´sV¯©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y \|mns©´sÕfigS BLiNS ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ AÆ™sV @À≥œ¡˘LÙjiªy*¨sı ILig][áV FsLi{ms, xqs*∏R∂VLigS AÆ™sVNRPV ™´sVLjiμj∂ @LiVV©´s $¨s™yxqsVáVlLi≤ÔT∂ ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRiV. ™´sWgRiVLi»¡ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP D©´sı xmsLRixmsºΩ¨s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NS˘£tsQ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s NSLi˙lgi£qs øR¡Wr°ÚLiμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V CÆ©sá 10,11 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ILig][áV, NRPLiμR∂VNRPW LRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV ©yıLRiV. ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…‘¡c ({ms{qs{qs) @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS ∏R∂Vfl· CÆ©sá 12©´s ILig][áV LS©´sV ©yıLRiV. @Õÿlgi[ \Æ™sFsry=L`i {qs{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ CÆ©sá 24,25 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂Liª][ ILig][áV @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ™yªy™´sLRifl·Li Æ™s[Æ≤∂NTP‰Liμj∂. ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiáV «¡©´sLi Àÿ»¡ xms…ÌÿLiVV. J»¡L˝Ri©´sV ANRPL<jiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV FsªRΩVÚáV\|msFsªRΩVÚáV Æ™s[xqsVÚ©yıLiVV. DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiNRPV NSLRi˘ NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aSáV, ry™´sW—¡NRP™´sLÊSá™yLki ¤À≥¡[…‘¡Ã¡V, ˙xmsøyLRi NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ A∏R∂W FyLÌkiá ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩáLiªy ’¡“¡’¡“¡gS DLi»¡V©yıLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS

NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, }qsız§¶¶¶ªRΩVáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. ILig][áV @|qsLi’d˝¡ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsμ≥y©´s ™´sVW≤R∂V FyLÌkiQ\¤Õ¡©´s æªΩÆμ∂[Fy, NSLi˙lgi£qs, \Æ™sFsry=L`i @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLi zmsNRP INRP N]÷¡NTP‰ LSgS @À≥œ¡˘LÛRiVáV A∏R∂W FyLÌkiá ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩáV, Fs¨sı NRPá ˙xmsøyLRiLi\|ms xmspLjiÚgS μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ˙xmsøyLRi NSLRi˘˙NRP™´sVLi ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. ™´sVW≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiá @À≥œ¡˘ LÛRiVáV, ©y∏R∂VNRPVáV ORPQfl·Li ºdΩLRiNRP ¤Õ¡[NRPVLi ≤y ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ™´sVVgji¨sF°∏R∂WLRiV. NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji ™´sWgRiVLi»¡ FyLRi*ªRΩ ™´sV¯NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS BNRP‰≤T∂ ≤U∂{qs{qs NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ILig][áV ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRi NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LjigjiLiμj∂. —¡Õ˝ÿ B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩ ≤]NS‰ ™´sW fl”·NRP˘™´sLRi˙xmsryμ`∂ ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹©´sgS, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V —¡.≠s.ZaP[xtsv, ’¡.Fs©±s. ≠s«¡∏R∂VNRPV™´sWL`i, Aμj∂™´sVW áxmso xqsVlLi[£tsQ, ≤yNÌRPL`i D˙gRi ©´sLRizqsLi •¶¶¶lLi≤ÔT∂áª][ Fy»¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s INRP…‹[ ™yLÔRiV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s xmsáV bP™yLRiV NSá¨dsÕ˝‹[ FyLRi*ªRΩ™´sV¯ BLi…”¡Li…”¡ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV æªΩÆμ∂[Fy, \Æ™sFsry=L`i{qs{ms @À≥œ¡˘LÛRiVáV μy™´sV øR¡L˝Ri «¡©yLÙRi©±s, Àÿ÷¡Æ©s[¨s $¨s™yxqslLi≤ÔT∂ ™´sVV™´sV¯LRi ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS.. @À≥œ¡˘LÛji ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s «ÿxms˘Liª][ NSLi˙lgi£qs A ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ N]μÙj∂gS Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi @μ≥j∂uÓy©´sLi ™´sWgRiVLi»¡ FyLRi*ªRΩ™´sV¯ }msLRiV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂VgS aRP¨s™yLRiLi A FyLÌki NRPW≤y ILig][áVÕ‹[ À≥ÿLki NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li μy*LS ˙xmsøyLS¨sNTP $NSLRiLi xms÷¡NTPLiμj∂. NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ Dªy= •¶¶¶¨sı ¨sLizmsLiμj∂. FyLRi*ªRΩ™´sV¯ Aμj∂ ™yLRiLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Æ©s[ªRΩáV

INRPLji\|ms INRP LRiV ≠s™´sVLRi+áV, ˙xmsºΩ ≠s™´sVLRi+áV NRPW≤y ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV.\Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji Àÿ÷¡Æ©s[¨s $¨s™yxqslLi≤ÔT∂, A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠sxqsÚQXªRΩ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ™´sVL][ \Æ™sxmso æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ˙xmsøyLS¨sı ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @À≥œ¡˘LÛji μy™´sVøR¡L˝Ri «¡©yLÙRi©±sª][ Fy»¡Vc FyLÌki ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩáV NRPLRifl·Li  ¡Ã¡LS ™´sVNRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ, bPμÙy LSxmnsV™´sLS™´so, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V CμR∂LRi x§¶¶¶Lji Àÿ ¡VáV NRP÷¡zqs xmsáV NS LRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS {qs{msFsLi ™´sVμÙR∂ªRΩVª][ Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s F°…‘¡c ¬ø¡[xqsVÚ©´sı AÃ˝¡V bP™´s LRiÆ™s[V£tsQ lLi≤ÔT∂ À≥ÿgRi˘ ©´sgRiL`iÕ‹[ ˙xmsøyLRi NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi* z§¶¶¶LiøyLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V BLRiV FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV BNRP‰≤T∂ {qs{msFsLi NSLS˘ á∏R∂VLiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV FyLÌki Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi NSLRi˘˙NRP™´sVLi\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki NSLRi˘˙NRP™´sWáV @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms NSLi˙lgi£qs ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS, \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡ L`i lLi≤ÔT∂ @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá\|ms \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙xmsμ≥y©´s μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡Liμj∂. @Æμ∂[ xqs™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @xqs™´sVLÛRiªRΩ, «¡gRi©±s @≠s¨dsºΩ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV æªΩÆμ∂[Fy Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ˙xms™´sVV≈¡LigS ˙xmsryÚ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ¨dsºΩ™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s xqs™´sW«¡Li, xqsVxmsLjiFyá©´s @LiaSáVgS Õ‹[N`PxqsªyÚ @À≥œ¡˘LÛji ˙xmsøyLRiLi N]©´srygRiVªRΩV©´sıμj∂.Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS ™´sVW≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @μ≥j∂Æ©s[ªRΩá xmsLRi˘»¡©´s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≈¡LSLRiV NS™´s≤R∂Liª][ ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·LigS GLSˆ»˝¡\|ms NRPW≤y A∏R∂W FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV.

\|qs©´s˘LiÕ‹[ ¬ø¡[Ljiª][ Æμ∂[aS¨sNTP }qs™´s ¬ø¡[π∏∂VVøR¡VË ™´s˘™´sry∏R∂V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ N][ªRΩá FsºΩÚÆ™s[ªRΩ

BxqsVNRP, zqsÆ™sVLi…fi, {qÌsÕfi μ≥R∂LRiá |msLixmsoª][ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡NRPV ˙gRix§¶¶¶fl·Li xms…Ì”¡Liμj∂. ™´sVLi«¡⁄LRiLiVV©´s BŒ˝œ¡©´sV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¤Õ¡[NRP á’Ù¡μyLRiVáV Æ™s©´sNTP‰ F°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¬ø¡[Ë ≤R∂ ¡V˜Ã¡V xmso©yμR∂VáZNP[ xqsLjiF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ Õ‹[ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿáNRPV ˙gRix§¶¶¶fl·Li xms»Ì¡VNRPV©´sıμj∂. BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs HμR∂V ™´sWryáV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı xmsμj∂ aSªRΩLi BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿáV NRPW≤y ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS¤Õ¡[μR∂V. BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿáNRPV B¬ø¡[Ë r~™´sVV¯ |msLi¿¡©y NRPW≤y BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS BŒ˝œ¡©´sV ALRiLi’≥¡LiøR¡NRPVLi¤…¡[ LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡W Bxmsˆ…”¡ZNP[ gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV á’Ù¡μyLRiVáNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. @LiVV©y ˙xmsgRiºΩÕ‹[ Fs ÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¤Õ¡[™´so. ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s BŒ˝œ¡Õ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS Fs{qs=, Fs{qÌsáª][ Fy»¡Vc \Æ™sV©yLÌki á’Ù¡μyLRiV¤Õ¡[ D©yı LRiV. gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯flÿáNRPV B¬ø¡[Ë ’¡Ã˝¡V Æ™sVVªyÚ¨sı |msLi¿¡©y NRPW≤y ¨sLS¯flÿáV ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªRΩ Ã¡’Ù¡μyLRiVáNRPV 48,050 LRiWFy∏R∂VáV, xms»Ì¡fl· ˙FyLiªRΩ Ã¡’Ù¡μyLRiVáNRPV 55 Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV BxqsVÚ©yıLRiV. Fs{qÌs, Fs{qÌs á’Ù¡μyLRiVáNRPV @μR∂©´sLigS 20 Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ’¡Ã˝¡VáV BxqsVÚ©yı NRPW≤y á’Ù¡μyLRiVáV ¨sLS¯flÿáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV á’Ù¡μyLRiVáNRPV BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿá gRiVLjiLi¿¡, |msLi¿¡©´s ’¡Ã˝¡Vá gRiVLjiLi¿¡ gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· aS≈¡ @μ≥j∂NSLRi zqs ¡˜Liμj∂ xqs\lLi©´s @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿáNRPV NS™y÷¡=©´s BxqsVNRP μ]LRiNRPNRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BxqsVNRP LRi™yflÿ\|ms N][LÌRiV ¨s}tsQ μ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂.{qÌsÕfi, zqsÆ™sVLi…fi μ≥R∂LRiáV @μ≥j∂NRPLigS |msLRigRi≤R∂Li ™yLjiNTP À≥ÿLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso... C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿá©´sV ALRiLi’≥¡LiøR¡NRPVLi¤…¡[ LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ á’Ù¡μyLRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ªRΩ NRPV‰™´s ≈¡LRiV˪][ BŒ˝œ¡ß ¨sLji¯LiøR¡VNRPVÆ©s[ ≠sμ≥R∂LigS á’Ù¡μyLRiVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Liª][Fy»¡Vc BxqsVNRP N][xqsLi ªRΩgji©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[}qsÚ gS¨ds BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿáV ™´sVVLiμR∂VNRPV rylgi[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. ©´s™´sLi ¡L`iÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLjiNTP BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP 2 Æ™s[á ø]xmsˆV©´s 26 Æ™s[á BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. ≠ds…”¡¨s @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS Fs{qs=, Fs{qÌsáV, \Æ™sV©yLÌkiá NRPV ¨sxtsQˆºΩÚ ˙xmsNSLRiLi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡J 30 μy*LS ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂.FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s á’Ù¡μyLRiVáNRPV lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙F~{qs≤T∂LigRiVáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ*LjiªRΩ gRiºΩ©´s BŒ˝œ¡©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s á’Ù¡μyLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ZNP[™´sáLi 1148 BŒ˝œ¡ß ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ALRiLi’≥¡LiøyLRiV. μ≥R∂LRiá NSLRifl·LigSÆ©s[ B≠s ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂.

\|qs©´s˘LiÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Fs©Ø[ı Dxmsπ∏∂WgSáV D©yı∏R∂V¨s, INRP\Æ™sxmso Æμ∂[aRP LRiORPQfl·ª][Fy»¡V ™´sVL][\Æ™sxmso ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS “¡≠sªRΩLiÕ‹[ zqÛsLRixmsÆ≤∂[ ≠dsáVNRPW≤y NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ALki¯ Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi …‘¡Li ≤T∂xmsp˘…‘¡ \Æ≤∂lLiNÌRPLRiV «¡©´sLRiÕfi xmsLiNRP«fi zqs©>y ¬ø¡FyˆLRiV. rÛy¨sNRP @Ã˝¡WLji {qsªyLS™´sVLS«¡Ÿ }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ gRiªRΩ 5 L][«¡ŸÃ¡VgS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ALki¯ Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi ≠s™´sLSá©´sV r°™´sV™yLRiLi FsFs£qsAL`i }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s xms˙ºΩNS ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS zqs©>y ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW , \|qs©´s˘ xqsLixmsºΩÚÕ‹[ ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[¨ds ™´sV©´s Æμ∂[aRP \|qs©´s˘Li @μj∂ |msμÙR∂μR∂©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ∏R∂VV™´sªRΩNRPV G…ÿ 4 ©´sVLi≤T∂ 5 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV ™´sV©´s BLi≤T∂∏R∂V©±s ALki¯Õ‹[ Dμ][˘gRi @™´sNSaSáV NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ALki¯Õ‹[ ¨s∏R∂W™´sVNRPLi ˙xms˙NTP∏R∂V ZNP[™´sáLi ∏R∂VVμÙR∂LRiLigRiLiÕ‹[¨s \|qs¨sNRPVáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSμR∂¨s, ≠s≠sμ≥R∂ ≠sÀ≥ÿgSáՋ[¨s ¤…¡NTPıNRPÕfi, ©´sLji=Lig`i , NRPLixmsp˘»¡L`i, ≠sV¨ds{qÌsLji∏R∂Vá ≠sÀ≥ÿgSáՋ[ zqs ¡˜Liμj∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ALki¯Õ‹[ ¬ø¡[lLi[ ™yLjiNTP Fs©Ø[ı À≥‹[«¡©´sLi, ™´sxqsºΩ, μR∂VxqsVÚáV , \Æ™sμR∂˘Li D¿¡ªRΩ LRi™yflÿ r¢NRPLS˘Ã¡ª][Fy»¡VgS , zmsÃ˝¡Ã¡NRPV D¿¡ªRΩLigS ≠sμR∂˘ @Liμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá©´sV xqs’¡=≤U∂ª][ @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ Fs©Ø[ı r¢NRPLS˘Ã¡©´sV Dμ][˘gjiª][Fy»¡VgS NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV NRPW≤y D¿¡ªRΩLigS NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. B¨sı r¢NRPLS˘Ã¡©´sV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ∏R∂VV™´sªRΩ ™´sVVLiμR∂VNRPVLS™yá©yıLRiV. BLi≤T∂∏R∂V©±s ALki¯Õ‹[ ¨s∏R∂V™´sVNS¨sNTP ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªRΩ ∏R∂VV™´sªRΩÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gjiLiøR¡™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. ALki¯Õ‹[ ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s= ≠sμ≥y©´sLi ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s , r°ÃÍ¡L`igS «ÿLiVV©±s @LiVV©´s ™´s˘QQNTPÚ @L>RiªRΩáV NRP÷¡gji DLi¤…¡[ «¡©´sLRiÕfi rÛyLiVV ™´sLRiNRPV Æ™sŒ˝œ¡™´søR¡Ë©yıLRiV. ALki¯Õ‹[ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ FsLizmsNRP «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s , LjiNRP™´sVLiÆ≤∂[xtsQ©˝´sV, @≠s¨dsºΩNTP Ary‰LRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s , ¨s∏R∂W™´sVNRPLi ˙xms˙NTP∏R∂V @Liªy FyLRiμR∂LRi+NRPLigS «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ALki¯ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ FsLizmsNRP «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s , LjiNRP™´sVLiÆ≤∂[xtsQ©˝´sV, @≠s¨dsºΩNTP Ary‰LRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s , ¨s∏R∂W™´sVNRPLi ˙xms˙NTP∏R∂V @Liªy FyLRiμR∂LRi+NRPLigS «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ALki¯ Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fiÕ‹[ @≠s¨dsºΩNTP @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s, Dμ][˘gRiLi @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV áLiøR¡Li @≤T∂gjiæªΩ[ Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩ©´s μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s , @»¡V™´sLi…”¡ @≠s¨dsºΩxmsLRiVá\|ms Æ™sLi»¡Æ©s[ øR¡»Ì¡xmsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi LS˘÷d¡Õ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ {mns«¡Ÿ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ˙Fy¥R∂≠sVNRP xmsLkiORPQ \¤Õ¡©´s xmsLRiVgRiV, zmns…fiÆ©s£qs, Æ™sV≤T∂NRPÕfi ¤…¡£qÌsáՋ[ @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLjiNTP ˙™yªRΩxmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. BLi≤T∂∏R∂V©±s ALki¯Õ‹[ ¨s∏R∂W™´sVNS¨sNTP •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘ @À≥œ¡˘LÛRiVá aRPLkiLSá\|ms Fs»¡V™´sLi…”¡ xmsøR¡ËÀ‹»Ì¡V D©yı @©´sL>RiVá¨s zqs©>y ¬ø¡FyˆLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ALki¯ Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi LS˘÷d¡NTP ™´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡xqsVÚ©´sıμR∂¨s, ∏R∂VV™´sªRΩ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s LS˘÷d¡Õ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRi©yıLRiV. GáWLRiVÕ‹[ ALki¯ Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi LS˘÷d¡NTP —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, @À≥œ¡˘LÛRiVáV Fs»¡V™´sLi…”¡ @r¢NRPLS˘¨sNTP gRiVLjiNSNRPVLi≤y ¬ø¡[zqs©´s GLSˆ»˝¡NRPV zqs©>y —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[™yLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li ALki¯ Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi @μ≥j∂NSLji ≠s.ZNP. zqsLig`i |qs…fi|msÕfi zqsB™Ø[ FsLi≤T∂ Æ™sVx§¶¶¶˙LS«fi, GáWLRiV …›©±s ™´sVVLRi◊d¡NRPXxtÒsQ, ˙xmsÀ≥œ¡XªRΩVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

LRi’d¡ xmsLi»¡Ã¡V ¬ø¡[ºΩN]xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂ μyμyxmso xmspLjiÚgS ªRΩgÊjiF°LiVVLiμj∂. μyLiª][ gRiX•¶¶¶™´sxqsLSáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV FsºΩÚÆ™s[aSLRiV. ¨s©´sıÆ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ 4, ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 6, xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ 8 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡Vc N][ªRΩ ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yı™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP @©´sμ≥j∂NSLjiNRPLigS —¡Õ˝ÿ ZNP[Li ˙μR∂LiÕ‹[ 5 ©´sVLi¿¡ 6 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡Vc, ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 8, ˙gS™´sWÕ˝‹[ 10 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡Vc ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂Liª][ Fy»¡Vc ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[, ˙gS™´sWÕ˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ©´sV FsºΩÚÆ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigS¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂ ™´sWLi≤`∂ ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s FsLi≤R∂á NSLRifl·LigS N][ªRΩáª][ @Ã˝¡≤T∂©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV DxmsaRP™´sV©´sLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. @LiVV©y ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂ ªRΩgÊRi¤Õ¡[μR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. DuÒ°˙gRiªRΩª][ @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡V EzmsLji{msáVËNRPV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ™´sVLi≤R∂VªRΩV©´sı FsLi≤R∂áNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ª][≤R∂™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V ©´sLRiNRP∏R∂WªRΩ ©´s @©´sVÀ≥œ¡≠sLiøyLRiV. ™´sWLjiË Æ©sá ©´sVLi¬ø¡[ C G≤R∂V FsLi≤R∂áV ºdΩ˙™´sªRΩLRi™´sV™´s≤R∂Li, ™´sVL][ \Æ™sxmso ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V ©y©y B ¡˜LiμR∂VáV xms≤ÔyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigS¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂ ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ©´sV FsºΩÚ Æ™s[aS LRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 52 áORPQá ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠s μR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ©´sV FsºΩÚ Æ™s[aSLRiV.gRiªRΩLiÕ‹[ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ™´sVW≤R∂V L][ «¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s xms™´sL`i•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ ©´sV ˙xmsxqsVÚªRΩLi lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡NRPV ™´sW ˙ªRΩÆ™s[V NRPVμj∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsºΩ L][ «¡Ÿ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ LS ˙ºΩ 10 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ©´sV ∏R∂V¥y≠sμ≥j∂gS N]©´srygjiLiøR¡©´sV©yıLRiV.  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s¤Œ¡[Ú FsLi≤R∂, BLi…˝‹[ DLi¤…¡[ DNRP‰F°ªRΩª][ BLiªRΩNSáLi ˙xms«¡Ã¡V DNTP‰Lji’¡NTP‰LRi∏R∂W˘LRiV. Bμj∂ ™´sVLjiN]LiªRΩ NSáLi ªRΩxmsˆμR∂¨s ™yªy™´sLRifl·‡· aRPYNRP @Li…‹[Liμj∂. DuÌ°˙gRiªRΩáV 42 ≤T∂˙gkiáV μy»¡Vª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿNRPV Æ™s[xqs≠s Õ‹[ 56 áORPQá ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω @™´sxqsLRiLi NSgS 52 áORPQá ∏R∂VW¨s»˝¡©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS ¬ø¡[aSLRiV. INRP \Æ™sxmso ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP @μ≥j∂NRPLigS ≠s μR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi NS™´s≤R∂Li, ™´sVL][ \Æ™sxmso FsLi≤R∂ Æ™s[≤T∂NTP G{qsáV, NRPWáL˝RiV, Fny˘©˝´sV ©´s≤R∂™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ 52 áORPQá ∏R∂VW¨s»˝¡Vc xqsLjiF°¤Õ¡[μR∂V. μyLiª][ gRiX•¶¶¶™´sxqsLSáª][Fy»¡Vc xmsLji˙aRP™´sVáNRPV \|qsªRΩLi ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V xms™´sL`i•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ\|ms B…‘¡™´s á «¡Ljigji©´s ≤U∂AL`i{qs xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V A˙gRix§¶¶¶Li \|qsªRΩLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

ªygRiV¨ds…”¡ ºΩxmsˆÃ¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s ˙xms«ÿxms¥R∂Li ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP gS©´sV …ÿ˘LiNRPL˝Ri μy*LS ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV, ©y∏R∂VNRPVáV B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVáV ¨ds…”¡™´sVW»¡Ã¡™´soªRΩV©yıLiVV. xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩáVxqsVNRPV¨s xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ ˙xms«ÿxms¥R∂Li }msLRiVª][ ˙gS™´sWáՋ[ NSLRi˘˙NRP ™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s g]xmsˆÃ¡V ¬ø¡zmsˆ ªRΩ™´sVNRPV AaRPáV |ms…ÌÿLRi©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NSLRiVáV •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë xmsORPQLiL][«¡ŸÃ¡V gRi≤T∂¿¡F°LiVV©y ªRΩ™´sV ˙gS™´sWáՋ[ …ÿ˘LiNRPL˝Ri «ÿ≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. …ÿ˘LiNRPL˝Ri μy*LS ¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s.. ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ @μ≥j∂NSLRiVáV, ©y∏R∂VNRPVáV NRPV™´sV¯NRP‰LiVV À‹[gRi£qs LjiNSLÔRiVáV ¬ø¡[xqsVN]¨s ¨sμ≥R∂VáV ry*•¶¶¶ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s xmsáV™´soLRiV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡ ºdΩ˙™´s ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ GLRiˆ≤T∂©´s ˙gS™´sWáՋ[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ≠s«Ï¡zms¬ø¡[aSLRiV.


às¡T¢ ø±*b˛≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ ø£¬s+≥T MT≥sY ñ+&Ü*:@&ç düTu≤“¬s&ç¶. bòrdüÕs¡Tø√yê\Hêïs¡ T. ˇø£ Á{≤Hé‡ bòÕs¡àsY ø±*b˛‘˚ <ëì ø=*$T>∑T+&É¢, y˚T 07 düTes¡íyês¡Ô.eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì $<äT´‘Y ø±sê´\j·T+ q+<äT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $<äT´‘Y ˝…’HéyÓTHé\qT @&ç düTu≤“¬s&ç¶ düe÷y˚X¯ |ü]#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ MTÁ>±eT+˝À mìï πswüHé ø±s¡T¶\T ñHêïjÓ÷ nìï $<äT´‘Y MT≥s¡T¢ ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. n˝≤ ˝Òì Çfi¯¢≈£î $<äT´‘Y MT≥s¡T¢ Ç#˚à $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£îHê\ì ˝…’HéyÓ÷Hé\≈£î dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì Á|ü»\≈£î MT≥s¡T ø±yê\+fÒ ˝…’HéyÓTHéqT dü+Á|ü~+∫ md”‡, md”º ≈£î˝≤\ yês¡T s¡TdüTeTT s¡÷. 225, Ç‘·s¡ ≈£î˝≤\ yês¡T s¡÷. 445 #Ó*¢+∫ MT≥s¡TqT y˚sTT+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\˝À $<äT´‘Y Á{≤Hé‡

$\Te dü÷e÷s¡T 12 y˚\qT+&ç 18 y˚\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á|ü»\≈£î ø£¬s+≥T >±*, ˙s¡T ˝≤π> ì‘·´edüs¡eTHêïs¡T. ø£¬s+≥T ˝Òø£ b˛‘˚ Á|ü»\T #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e‘ês¡Hêïs¡T. $<äT´‘Y 200 j·TTì≥¢ ø£+fÒ m≈£îÿe>± ø±*q Çfi¯¢qT |ü]o*+#ê\ì ˝…’HéyÓTHé\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ˇπø &√sY HÓ+ãsY MT<ä ¬s+&ÉT düØ«düT\T ñqï Çfi¯¢≈£î ˇø£ düØ«düTqT ‘=\–+#ê\Hêïs¡T. eT+&É\+˝Àì e«ekÕj·÷ìøÏ @&ÉT >∑+≥\T ø£¬s+≥TqT e<ä˝≤\Hêïs¡T. n˝≤ e<ä\ø£b˛‘˚ n~Ûø±s¡T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À @á nì˝Ÿ ≈£îe÷sY, ˝…’HéyÓTHé\T »j·THêj·Tø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

k˛eT|üŒ q>∑sY˝À {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ m$Tà>∑q÷s¡T, y˚T 07 düTes¡íyês¡Ô.kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì 28, 29, 30 yês¡T¶\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ∫qï ˙{ÏXÊKbÕs¡T<ä\ eT+Á‹es¡T´\T {Ïõ yÓ+ø£fÒwt, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú yÓ’. s¡TÁ<ä>ö&ÉT, ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T, mø˘‡ øö˙‡\s¡T¢, b˛<äT|ü⁄ eTVæ≤fi¯\T eT]j·TT Äj·÷ yês¡T¶\˝Àì ø±\˙ yêdüT\T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹es¡T´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ mH√ï n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. eTq ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú s¡TÁ<ä>ö&ÉT #ê˝≤ kÂeTT´\T Äj·Tq≈£î z≥T y˚dæ ¬>*|æùdÔ m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºD+ n_Ûeè~› #˚dæ #·÷|ækÕÔ&ÉHêïs¡T. BìøÏ eT+Á‹>± H˚qT n+&É>± ñ+{≤qì, n˝≤π> s¡TÁ<ä>ö&ÉT ¬>\T|ü⁄≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ m$Tà>∑q÷s¡T˝À Ä<√ì u…’bÕdüT s√&ÉT¶q+<äT ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ<˚›•+∫ eT+Á‹ õ˝≤¢|ü]wü‘Y bò˛sY ©&ÉsY _yÓ’ sêeTj·T´ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úì ¬>*|æ+#·&ÜìøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+, 8 y˚T 2012

◊¬ø|æ j·÷ìy˚T≥sY‡˝À Äq+<ë\ yÓ\T¢e ;s¡÷ÿsY, y˚T 07 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏äø£+ ø±s¡´\j·T+˝À @Á|æ˝Ÿ 9 qT+&ç »s¡T>∑T‘·Tqï düyÓTà≈£î á HÓ\ 4q $eTTøÏÔ \_Û+∫+<äì, ◊¬ø|üì e÷ìy˚T≥sY‡ ø£˙dü >ös¡e y˚‘·q+, neT\T e÷ìy˚T≥sY‡ì j·TT@z\T>± Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]ÔdüTÔqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·« Á>±MTD≤ n_Ûeè~› eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.düTÁãeTD´+ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± ‹]– e÷ìy˚T≥sY‡ k˛eTyês¡+ s√E qT+&ç $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

n_Ûeè~› |üqT\qT |ü]o*+∫q eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] |ü⁄s¡TcÕÁ‹ ;s¡÷ÿsY, y˚T 07 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì <äT]ÿ, $Tsê®|üPsY, dü+|òüT+, HÓeT* Á>±e÷\˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] |ü⁄s¡TcÕÁ‹ |üs¡´{Ï+∫ Äj·÷ Á>±e÷˝˝À >∑\ ìsêàD+ |üqT\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. Á&Ó’H˚õ\ ìsêàD+˝À HêD´‘· ˝À|ü+ ñ+&É≥+‘√ |æÄsY@á *+>∑+ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ düeTdü´\qT |ü]wüÿs¡+ #·÷|ü⁄‘êeTì Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î Vü‰$T#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz dü÷|òæ, |æÄsY@á *+>∑+, eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT |ü]o*+∫q m+|æ&çz ;s¡÷ÿsY, y˚T 07 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì $Tsê®|üPsY yÓ[¢ e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT\T k˛eTyês¡+ m+|æ&çz dü÷|òæ |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<äj·T+ ‘=+<äs¡>± e#˚à ≈£L©\≈£î ≈£L* &ÉãT“\T m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À ekÕÔj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ≈£L©\≈£î m+&É qT+&ç ùd<ä rs¡TÃø√e&ÜìøÏ f…+≥T\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz dü÷|òæ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄÁø£eT+>± ÇdüTø£ ‘·s¡*düTÔqï Á{≤ø£ºsY d”CŸ ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 07 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É eT+&É\+ ‘·÷»e Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTTsê] kÕ´eTøÏ #Ó+~q Á{≤ø£ºsY HÓ+ãsY @|æm1575 >∑\ Á{≤ø£ºsY˝À nÁø£e÷+>± ÇdüTø£ ‘·s¡*düTÔ+&É>± X¯ìyês¡+ Äs¡úsêÁ‹ 12 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À |ü≥Tºø=ì yê\º j·÷≈£îº øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ;;ù|{Ÿ b˛©dt ùdºwüHé˝À ‘·s¡*+∫q≥T¢ $Äs√« dæ<ä›j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üC≤yêDÏ˝À ¬s+&ÉT |òæsê´<äT\T ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 07 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À k˛eT yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s+&ÉT |òæsê´<äT\T e#êÃj·Tì ñ|ü‘·Vü≤o˝≤›sY e÷s¡T‹sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. n–b˛sTTq |òæ+#·Hé Ç|æŒ+#·e\dæ+~>± bÕ<äT\ düs¡dü«‹ |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ n˝≤π> ‘·q≈£î |òæ+#·Hé eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·T j·÷#·øÏwüºj·T´ Á|üC≤yêDÏ˝À |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

m;M|”æ ø±e÷¬s&ç¶ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À {°Ï{°Ïd”æ yÓ÷&É˝Ÿ f…dtº ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 07 (düTes¡íyês¡Ô): nœ˝≤ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y ø±e÷¬s&ç¶ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À {Ï{Ïdæ e÷&É˝Ÿ f…dtº ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø±e÷¬s&ç¶ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘·+˝Àì ÄdüøÏÔ >∑\ $<ë´]úì $<ë´s¡Túfi¯ó á HÓ\ 10q ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç 12 >∑+≥\ es¡≈£î kÕúìø£ >ö‘·yéT e÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À á e÷&É˝Ÿ f…dtºqT ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø±e⁄q ÄdüøÏÔ >∑\ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T Vü‰»¬s’ ‘·eT yÓT<ädüT‡qT ‘Ó\TdüTø√yê\ì eT] n<˚ $<Ûä+>± á {Ï{Ïdæ e÷&É˝Ÿ f…dtº≈£î Vü‰»¬s’ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì m_$|æ $»„|æÔ #˚düTÔ+~.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eè<ÛäTΔìøÏ >±j·÷\T q+<ë´\ (Ŭø’+) düTes¡íyês¡Ô :` q+<ë´\ {ÖHé kÕúìø£ $»j·Tq>∑sY ø±\˙øÏ #Ó+~q eTVü≤à <éVüQùdHé (54), kı+‘·|üqT\ ì$T‘·Ô+ Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ qT+&ç s√&ÉT¶ô|’ yÓfi¯óÔ+&É>± >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ e∫à &Ûû ø=ì+~. düèVü≤ø√˝ÀŒsTT ÁøÏ+<ä |ü&çb˛sTTq n‘·&çì kÕúì≈£î\T >∑eTì+∫ yÓ+≥H˚ 108 ≈£î bò˛Hé#˚dæ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

]j·÷\ºs¡¢≈£î }&ç>∑+ #˚düTÔqï ø£\÷¢s¡T ‘·Vü≤o˝≤›sYqT düôdŒ+&é #˚j·÷*

e÷≈£ L¢sY˝À |òüTq+>± n\÷¢] d”‘êsêe÷sêE 88e es¡ú+‹ e÷≈£L¢sY, y˚T 07 (düTes¡íyês¡Ô): e÷≈£L¢sY eT+&É\ ˇ&Ü´{Ÿ|ü*¢ Á>±eT+˝À n\÷¢] d”‘êsêe÷sêE

ù|<ä\T kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï uÛÑ÷eTT\≈£î |ü{≤º\T eT+ps¡T #˚j·÷*

88e es¡ú+‹ dü+<äs¡“+>± Á|ü>∑‹ •\ j·TTe»q dü+|òüT+ |æyÓ’j·T˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À es¡ú+‹ >∑D˙j·T+>± »]–+~. BìøÏ |æyÓ’j·T˝Ÿ Hêj·T≈£î&ÉT kÕsTT\T n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± eT+&É\ |æyÓ’j·T˝Ÿ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù <äT&ÉT¶ >∑+>±<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 25e dü+e‘·‡sê\ edüT‡˝ÀH˚ eTq´+ Á|ü»\qT dü$Tø£]+∫ n‹dü«\ŒyÓTÆq <äfi¯+‘√ Á_{Ïwt Á|üuÛÑT‘ê«ìï >∑&É>∑&É˝≤&ç+∫q Ms¡T&ÉT sêe÷sêE 27e dü+e‘·‡s¡ ej·TdüT‡˝ÀH˚ <˚X¯+ ø√dü+ ÁbÕD+ n]Œ+∫q Ms¡T&ÉT n\÷¢] d”‘êsêe÷sêE kÕ«‘·+Á‘√´<ä´eT #·]Á‘·˝À $|ü¢e CÀ´‹, nj·Tq $|ü¢e+ Hê »qàVü≤≈£îÿ nì ‘Ó\T>∑T >∑&ɶô|’ >∑]®+∫q Ms¡T&ÉT, Ms¡T&ÉT eTs¡DÏ+∫q $s¡‘·«+ eTs¡DÏ+#·<äT uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘·˝ÀH˚ sêeTsêE bÕÁ‘· n»s¡eTyÓTÆ ì*∫ b˛‘·T+~. dü÷s¡´#·+Á<äT\T ñqï+‘· es¡≈£î n‘·ì XÖs¡´ |üs¡Áø£eT\ ‘Ó»düT‡ ì*∫ ñ+≥T+~. ‘·q ns¡TD≤ ø±+‘·T\Tqï ø°]Ô˝À XÊX¯«‘·+>± ì*∫ b˛‘ê&ÉT, kÕ«‘·+Á‘√´<ä´eT #·]Á‘·˝À $|ü¢eCÀ´‹ n\÷¢] d”‘êsêeTsêE bÕÁ‘· Ä+Á<Ûä sêÁwüºìøÏ >∑s¡«ø±s¡D+ nj·Tq Á_{Ïwt ‘Ó\¢<=s¡qT yÓ\¢>={Ϻ eTq<˚X¯+ eTqy˚T bÕ*+#·\ì ø√s¡T≈£îHêï&ÉT. Äj·Tq @ Á|ü»\ $eTTøÏÔøÏ b˛sê&Ü&√ Ä Á|ü»\ Ä]úø£ kÕ+|òæTø£ $eTTøÏÔ uÛ≤s¡‘· kÕ«‘·+Á‘√´<ä´+ e∫Ãq H˚s¡yÓs¡˝Ò<äT. <˚X¯+˝À <ë]Á<ä´+,ÄC≤„Hê\T ‘=\–b˛yê\ì ‹+&ç, ã≥º, Ç\T¢ n+<ä]øÏ ñ+&Ü\qï kÕ«‘·+Á‘·´ \ø£å´\T H˚s¡y˚sê˝Ò<äT. n+<äTø£ì kÕeTs¡•\ b˛sê≥\T #˚j·T´\ì n\÷¢] es¡düT\T>± kÕÁe÷C≤´ yê<ëìøÏ e´‹πsø£+&Ü b˛s¡&Ü\ì nHêïs¡T. j·TTe≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T #Ó&ÉT n\yê≥¢≈£î, eT<Ûä´+≈£î u≤ìdü≈£î <äTs¡+>± ñ+&Ü\ì kÕeT•\ b˛sê{≤\T #˚j·÷´\ì j·TTe‘·≈£î Äj·Tq |æ\T|ü⁄ ì#êÃ&ÉT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üu≤ø£sY, kÕj·TT\T, s¡y˚Twt, u≤\T kÕ«$T, sêCÒXŸ, øÏwüHé, sêeTT, ø£~sY, {Ï.>∑+>±<ÛäsY, XÊ´eTT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ y˚T 7 : düTes¡íyês¡Ô n$˙‹ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ø£\÷¢s¡T ‘·Vü≤o˝≤›sY n+»Hê<˚$ì düôdŒ+&é #˚j·÷\ì, <ä÷bÕ&ÉT Á>±eT+˝Àì düπs« q+ãsY 139 ã+»s¡T uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï ù|<ä Á|ü»\≈£î |ü{≤º\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì Á|üC≤ dü+|òü÷\ ◊ø£´ y˚~ø£ &çe÷+&é #˚dæ+~. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs≥T m<äT≥ Á|üC≤dü+|òü÷\ ◊ø£´ y˚~ø£ Ä<ä«s¡´+˝À <ÛäsêïqT #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± dæ|æj·T+ bÕغ sêh ø£$T{° düuÛÑT´\T wüÁ&Éø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£\÷¢s¡T eT+&É\ ø±sê´\j·÷ìï n$˙‹øÏ πøsê|òt nÁ&Édt>± e÷sêÃs¡ì, n$˙‹ì Ä<ësê\‘√ ìs¡÷|ædü÷Ô ‘·Vü≤o˝≤›sYô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì sêh Á|üuÛÑT‘·« Hêj·T≈£î\≈£î õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± $q‹|üÁ‘ê\T düeT]Œ+∫Hê #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À C≤|ü´+ eVæ≤düTÔHêïs¡Hêïs¡T.

‘·Vü≤o˝≤›sY n$˙‹ì e´‹πsøÏ+#·&É+ u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ nsTT‘˚ n$˙‹ n~Ûø±s¡T\qT yÓqπødüT≈£îsêe&Üìï @eT+{≤s¡ì, ndü‘·´ Äs√|üD\T e÷qT≈£îì ìC≤sTTr>± n$˙‹ b˛sê{≤˝À¢ @ø£+ø£+&Éì n+»Hê<˚$ì düeT]›düTÔqï Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\qT ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ]j·÷\ºs¡¢≈£î n+≥>∑&ÉT‘·÷ kıeTTà #˚düT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£î\ $eø£å b˛sê≥ dü$T‹ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Äq+<éu≤ãT, <ä[‘· dü+|òüT Hêj·T≈£î\T o\qï, dæ|æj·T+ bÕغ bÕD´+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù sêeTÁøÏwüí, eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, d”◊{Ïj·TT q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù >√bÕ˝Ÿ, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù n+õu≤ãT, ¬ø$|æj·Tdt $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù Á|üMDY, X‚wüj·T´, kÕsTTu≤u≤, ∫qïeTà, \øÏåà, <ä÷bÕ&ÉT Á>±eTdüTú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á HÓ\ 10q ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\T ˙{Ï düeTdü´qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T:Ä]¶z ìC≤e÷u≤<é, y˚T 07 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 10 qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T, |ü+≥\ e÷]Œ&ç, n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*–+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\T, ¬s’‘·T dü<ädüT‡\ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á HÓ\ 10 qT+&ç 31 es¡≈£î õ˝≤¢˝Àì nìï Á>±eT |ü+#êj·T‹˝À¢ ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\T, pHé 2 qT+&ç 6 es¡≈£î &ç$»Hé πø+Á<ë\˝À ¬s’‘·T dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. á #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\˝À ¬s’‘·T\≈£î nes¡düs¡yÓTÆq ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T, |ü+≥ ãTTD≤\ eT+pØ, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT ¬s’‘·T\≈£î $e]kÕÔeTHêïs¡T. uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T, kÕ>∑T#˚ùd |ü+≥\T, |ü]dæú‘·T\ø£qT>∑TD+>± |ü+≥\ e÷]Œ&ç ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. ˙{Ï \uÛÑ´‘·, $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê $wüj·÷\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì |ü+≥\T kÕ>∑T#˚düTø√yê˝À ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*‡ ñ+<äì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. |ü+≥\ e÷]Œ&ç e\¢ uÛÑ÷kÕs¡ |ü]dæú‘·T\T, ‘·<ë«sê »]π> Á|üjÓ÷»Hê\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ≈£åîDí+>± $e]+#ê\Hêïs¡T. <ÛëHê´ìøÏ e÷¬sÿ{Ÿ˝À \_Û+#˚ &çe÷+&éqT ¬s’‘·T≈£î e]Ô+#˚ ˝≤uÛ≤\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì @ |ü+≥\T y˚ùdÔ ¬s’‘·T\≈£î n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T #˚≈£Ls¡T‘êj˚T Ä $wüj·÷\ô|’ ¬s’‘·T\qT #Ó’‘·q´ |üsêÃ\Hêïs¡T. @ |ü+≥\≈£î m+‘· u≤´+≈£î ãTTD≤\T n+~kÕÔs√ ‘Ó\bÕ\Hêïs¡T. Ç+‘· es¡≈£î ãTTD≤\T bı+<äì ¬s’‘·T\T C≤_‘ê dæ<ä›+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À¢ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\qT uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚dæ ø±s¡´Áø£e÷\ düÁø£eT ìs¡«Vü≤D≈£î ¬s’‘·T\≈£î nedüs¡yÓTÆq dü÷#·q\T n+~+#·&ÜìøÏ yê] düVü‰j·T, düVü≤ø±sê\T d”«ø£]+#ê\Hêïs¡T. e´ekÕj·T, nqTã+<Ûä XÊU≤\ìï+{Ïì uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚düTÔ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À ãè+<ë\T>± @s¡Œ&ç á j·÷Á‘·˝À ìs¡«Væ≤kÕÔs¡Hêïs¡T. $‘·ÔHê\T dü«j·T+>± dæ›<ä+ #˚düTø√e&É+, nedüsê\ y˚Ts¡≈£î ms¡Te⁄\ yê&Éø£+, n+<äTu≤≥T˝À ñqï eqs¡T\qT $ìjÓ÷–+#·Tø=ì eT+∫ |ü+≥\qT bı+<ä&É+ ‘·~‘·s¡ $<ëHê\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. ø£+b˛dtº ms¡Te⁄qT ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îH˚ $<Ûëq+ ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+˝À ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT $X¯Bø£]+#ê\Hêïs¡T. ‘·≈£îÿe Ks¡TÃ\‘√ m≈£îÿe ~>∑Tã&É\T kÕ~Û+#˚ $<ÛëHê\T, Äj·÷ yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\ø£qT>∑TD+>± @ |ü+≥\qT m+|æø£ #˚düTø√yê˝À dü÷#·q\T n+~+#ê\Hêïs¡T. dü¬s’q uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T

ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 07 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ Ä]¶z yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷\˝À ˙{Ï düeTdü´\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø=ì Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ˙{Ï m<ä›&ç >∑\ ÁbÕ+‘ê\˝À ˙{Ï kÂø£sê´+ ø£*Œ+#ê\ì ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ n~Ûø±s¡T\qT ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé˝À ˙{Ï m<ä›&çì rs¡TÃ≥≈£î nedüs¡+ ñHêï#√≥ yê≥sY {≤+´ø£\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì ø=‘·Ô>± uÀs¡T\T y˚sTTdüTÔ ô|’|ü⁄˝…’Hé\T y˚sTTkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. <√eTø=+&É eT+&É\+˝Àì ∫+‘·j·THé|ü*¢ ø√Hê|üPsY, eT+<ë|üPsY Á>±eT\˝À ˙{Ï m<ä›&çì >∑\ ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+#êeTì Á>±e÷\˝À Á|ü»\≈£î ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·TT≥≈£î yê≥sY {≤´+≈£î\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. eT+&É\+˝À 34 uÀs¡T\qT Áô|wæ+>¥ #˚sTT+#êeTì, 17 uÀs¡T\qT eT]+‘· ˝À‘·T≈£î Á&ç*¢+>¥ #˚sTT+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ‘·Vü≤o˝≤›sY e÷s¡T‹sêe⁄, XÊ+‘·, >∑+>∑<ÛäsY, ¬syÓq÷´ dæã“+~,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#˚H˚‘·\ düeTdü´\ô|’ ;CÒ|”æ b˛sê≥+ ìs¡«Væ≤+#·Tø√≈£î+&Ü n+<äT≈£î ‘·–q |ü+≥\qT kÕ>∑T #˚j·T&ÜìøÏ ã<äT\T Ç‘·s¡ |ü+≥\qT kÕ>∑T #˚j·T&É+ e\¢ e#˚à qcÕº\qT $e]+#ê\Hêïs¡T. |ü+≥\ e÷]Œ&ç $<ÛëqeTT, n+‘·s¡ |ü+≥\ ùd<ä´eTT, eT+∫ sêã&ç, ∫s¡T <ÛëHê´\T, |ü|ü~qTdüT\T ùd<ä´+ e\¢ e#˚à n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\qT $e]+#ê\Hêïs¡T. uÛÑ÷$T˝Àì eT{Ϻ qeT÷q\qT ùdø£]+∫ |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤+∫ uÛÑ÷$T˝À >∑\ qÁ‘·»ì, uÛ≤dü«s¡+, b˛{≤wt, ‘·~‘·s¡ q÷´{°j·Tq¢ ìwüŒ‘·TÔ\qT $e]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ÁX¯eTqT ‘·–Z+∫ ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À m≈£îÿe $d”Ôs¡í+˝À |ü+≥\ kÕ>∑T≈£î n~Ûø£ ñ‘·Œ‹Ôì kÕ~Û+#·&ÜìøÏ j·T+Á‘ê\ ñ|üjÓ÷>±ìï ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. j·T+Á‘ê\ ø=qT>√\T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï dü_‡&ç\qT, ãTTD≤\ô|’ dü$es¡+>± ‘Ó\TbÕ\Hêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î e&û¶˝Òì ãTTD≤\T n+~düTÔqï+<äT≈£î n+<äs¡T ¬s’‘·T\T á ãTTD≤\qT bı+<ä&ÜìøÏ e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T ¬s’‘·T\≈£î nedüs¡yÓTÆq $esê\T n+~+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…&çm y˚DT>√bÕ\Hêj·TT&ÉT, dæ&ç\T yÓ+ø£fÒX¯+, Msê#ê], |üX¯ó dü+es¡Δø£ XÊK Ç+#ê]® C…&ç X¯+ø£sY¬s&ç¶, ñ<ë´qeq XÊK m&ç lìyêdüT\T, Ä‘·à |æ&ç. &çm|òtz,|ü≥Tº |ü]ÁX¯eT m&ç, m˝Ÿ&çj·T+ eT÷]Ô, |æ&ç m|æm+◊|æ, ÄÁ>√dt ÄsYj·T+, eT‘·‡´XÊK &çj·T+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæ.m+. øÏs¡DY ndüeTs¡Tú&ÉT

q>∑s¡+˝À ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄q≈£î nqTeT‹yê«* m$Tà>∑q÷s¡T yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú mÁs¡ø√≥ ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ ©&ÉsY yÓTÆì+>¥ @.&ç. #·+Á<äeTÚ[ ø£+Á{≤ø£ºs¡¢‘√ ˝≤\÷∫ |ü&ç ø√≥T¢ ≈£L&É>∑{≤º&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Éì |ü+#êj·T‹sêCŸ @á @&ç n$˙‹ô|’ @dæ_ ì<ä›s√‘√+<ë ? ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 07 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É ≈£L©\, ìs¡T<√´>∑T\ bı≥º>=≥º&É+ Hê´j·Te÷ ? eT+&É\+˝À \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T ì<ÛäT\‘√ mH√ï |üqT\qT »s¡T>∑T‘·Tqï eT+&É\ |ü+#ê ñ|ü, 2014 mìïø£˝À¢ Á|ü»˝Ò ãT~Û› #ÓãT‘ês¡T j·T‹sêCŸ @á Vü≤Hêà>ö&é n+<äTu≤≥T˝À bÕÁ‹πøj·TT\‘√ ‘˚<˚bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yê´K´\T ˝Ò≈£î+&Ü eT+&É\+˝À 17 Á>±eT |ü+j·÷ sTT‘·T\T |ü]~Û˝À 21 Á>±e÷\ìï+{Ï Á>±eT +˝À |ü<∏äø±\ <ë«sê uÛÑeHê\T kÕeTTVæ≤ø£ uÛÑeHê\T eTT]øÏ ø±\Te\T bÕsƒ¡XÊ\\ >∑<äT\T ìsêàD+˝À HêD´‘· >∑T]+∫ #·÷&É*‡q Ç+ »˙sY H˚\˝À 2 kÕs¡T¢ eT+&É˝≤ìøÏ e∫Ãq≥T¢ _C…|æ Hêj·T≈£î\T ô|’ n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T ‘·THêïs¡T.

5

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, y˚T 07(düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ z ndüeTs¡Tú&Éì ‘˚<˚bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ yê´U≤´ì+#ês¡T. ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄ $wüj·T+˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± HÓ\ø=qï dü+øå√uÛ≤ìøÏ dæm+ yÓ’Kπs ø±s¡DeTHêïs¡T. n+‘˚ ø±ø£ dü¬s’q eTT+<äT#·÷|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü, yêdüÔyê\T Hê´j·TkÕúHêìøÏ ìy˚~+#·≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ ôd’‘·+ ≈£L©\T, ìs¡T<√´>∑T\ bı≥º >=&ÉT‘√+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. k˛eTyês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì sê»$Vü‰sY ôd+≥s√¢ ñqï ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÇdüTø£qT n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î <=+>∑‘·q+>±

neTTà≈£î+{Àqï ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ô|’ #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü ≈£L©\qT bı≥º>=fÒº #·s¡´\T Á|üuÛÑT‘·« #˚‘·ø±ì‘·HêìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À HÓ\≈£î 10 \ø£å\ ≈£L´_ø˘ MT≥s¡¢ ÇdüTø£ nedüs¡eTT+&É>± ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄ Ä–b˛e&É+‘√ ìsêàD ø±s¡´Áø£e÷\T düú+_Û+∫b˛j·÷j·THêïs¡T. B+‘√ B+‘√ ≈£L©\T e\dü\T yÓfi≤¢*‡q <äTs¡edüú <ë|ü⁄]+∫+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTø£ $wüj·T+˝À mH√ï >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêï õ˝≤¢˝À sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+<äHêïs¡T. yÓTÆì+>¥ @.&ç. #·+Á<äeTÚ[ ÇdüTø£ nÁø£eTs¡yêD≤<ës¡T\‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ s¡÷.10 ø√≥T¢ >∑&ç+#ê&Éì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. @dæ_ n~Ûø±s¡T\T Ç|ü⁄Œ&ÉT <ë&ÉT\T #˚dæHê s¡÷.10 ø√≥T¢ @.&ç. #·+Á<äeTÚ[ qT+∫ kÕ«BÛq+ #˚düTø√e#·ÃHêïs¡T. eT] @dæ_ ì<ä›s√‘√+<ë nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. m$Tà>∑q÷s¡T yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú mÁs¡ø√≥ ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ ©&És¡ì, Äj·Tq Á|ü‹s√p á ÇdüTø£ s¡yêD≤‘√ s¡÷.4 \ø£å\qT Ä]®düTÔHêï&ÉHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø£fi¯ó¢ ‘Ós¡∫ yêdüÔyê\qT Hê´j·TkÕúHê\≈£î ìy˚~+∫, ø£s¡÷ï\T˝À ÇdüTø£ s¡yêD≤≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì, ˝Òì |üø£å+˝À ≈£L©\qT, Á{≤ø£ºs¡¢ j·T»e÷qT\qT düMTø£]+∫ b˛sê{≤\T #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘˚<˚bÕ q>∑sê<Ûä´≈£åî&ÉT _.@.πø. |üπs«CŸ bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTdü´\ô|’ düŒ+~+#·ì n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ Ä\÷s¡T, y˚T 07 düTes¡íyês¡Ô.Á|ü‹ k˛eTyês¡+ eT+&É\ n_Ûeè~› ø±sê´\j·T+˝Àì ìs¡«Væ≤+#·T Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eTTq≈£î Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] ¬ø. eT*¢ø±s¡T®q n<Ûä´ø£å‘·q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î Á|ü»\T Ç∫Ãq düeTdü´\ô|’ Äj·Tq $#ês¡D ìs¡«Væ≤+∫ ‘·>∑T Hê´j·TeTT #˚kÕÔeTì Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± Á|üC≤<äsê“s¡T≈£î ø=+‘·eT+~ n~Ûø±s¡T\T Vü≤»s¡T ø±ø£b˛e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤eTT e´ø£ÔeTT #˚XÊs¡T. Çø£ô|’ Á|ü‹ XÊK≈£î dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±] Á|ü‹k˛eTyês¡eTT 11 >∑+≥\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü Á|üC≤<äsê“sY≈£î Vü≤»s¡T ø±yê\ì n˝≤ ø±≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T ‘·eT øÏ+~kÕúsTT n~Ûø±s¡T\qT Á|üC≤<äsê“sY≈£î |ü+|æ‘˚ n≥Te+{Ï yê]ô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î |æsê´<äT #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Á>±e÷\˝Àì düeTdü´\ô|’ n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ düeTdü´qT rsêÃ\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sY VüQùd‡Hé, m+|æ&çz #·+Á<äX‚Ks¡j·T´, eT+&É\ e´ekÕj·T n~Ûø±] ùV≤eT\‘·, eT+&É\ Ç+õ˙s¡T Hê>∑qï, m+áz »>∑Bwt≈£îe÷sY, ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø±s¡T\T, Á>±eT|ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊¬ ø |æ j· ÷ ìy˚ T ≥s¡ ¢ $»jÓ ÷ ‘· ‡ e sê´© Ä\÷s¡T, y˚T 07 düTes¡íyês¡Ô.kÕúìø£ eT+&É\ πø+Á<äeTT˝À >∑‘·HÓ\˝À Ç+~s¡Áø±+‹ |ü<∏äø£eTT˝À |üì#˚düTÔqï j·÷ìy˚T≥s¡T¢ ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø=s¡≈£î ]˝ÒìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü≥º&ÉeTT $~‘·y˚T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«eTT düŒ+~+∫ yê] ø√]ø£\qT rs¡TkÕÔeTì Vü≤MT Çe«&ÉeTT‘√ j·÷ìy˚T≥s¡T¢ dü+‘√cÕìï ‘·eT >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T Hêsêj·TDkÕ«$T n<Ûä´ø£å‘·q |ü≥ºDeTT˝À uÛ≤Ø ñπs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+∫ e´ø£Ô |ü]#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊ø£´eT‘·´eTT‘√ b˛sê≥eTT #˚ùdÔ kÕ~Û+#·˝Òì~ @$T ˝Ò<äHêïs¡T. b˛sê{≤\ <ë«sê mH√ï düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTj·÷´j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T ◊¬ø|æ j·÷ìy˚T≥s¡¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T es¡\ø°Î, ø±s¡´<ä]Ù ñs¡T≈£î+<ä|üŒ, >√bÕ\ÁøÏwüí, s¡y˚Twt, <˚eeTà, qs¡düeTà, Hê>∑y˚DÏ, ‹eTà|üŒ, X‚KsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛sê{≤\ <ë«sêH˚ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ m$Tà>∑q÷s¡T, y˚T 07 düTes¡íyês¡Ô.b˛sê{≤\ <ë«sêH˚ düeTdü´\ |ü]wüÿs¡eTT ne⁄‘êj·Tì dæ|æm+ &ç$»Hé ø√ø£˙«qsY lsêeTT\T >ö&é, dæ◊{Ïj·TT &ç$CHé ø±s¡´<ä]Ù _.sêeTT&ÉT, ◊¬ø|æ j·÷ìy˚T≥sY‡ ñ<√´>±\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ düVü≤j·T ø±s¡´<ä]Ù sêeT*+>∑|üŒ, e÷J õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ñs¡T≈£î+<äT, &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T j·÷|æ\j·T´ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. k˛eTyês¡eTT Hê&ÉT kÕúìø£ dæ◊{Ïj·TT ø±sê´\j·T+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ◊¬ø|æ j·÷ìy˚T≥s¡¢ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À $»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊¬ø|æ ìs¡Tù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î ìs¡+‘·s¡ ùde\T n+~düTÔHêïs¡ì yês¡T m≥Te+{Ï bÕ]‘√wüø£+ ˝Ò≈£î+&Ü >∑‘· 12 dü+e‘·‡sê\T>± ùde\T n+~düTÔHêïs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ◊¬ø|æ dædæ\T »Hês¡úHé, »j·TsêE, eTTø£ÿqï, m|æ◊¬ø|æ dü+|òüT+ ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î\T ˝Àø˘Hê<∏é¬s&ç¶, ‹ø£ÿqï, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T ñs¡T≈£î+<äT, dü‘·´qï, sêeT\ø£åàq¬s&ç¶, <äX¯s¡<∏ä¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ y˚T 7 : düTes¡íyês¡Ô <˚X¯+˝Àì #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ Ä<ä«s¡´+˝À 8e ‘˚B ø=‘·Ô &Ûç©¢˝Àì ‘·˝§ÿ{Àsê ùdº&çj·T+˝À düeTs¡ X¯+U≤sêe+ ù|s¡T‘√ C≤rj·T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ _C…|æ m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú qø£ÿ\$T≥º lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚dæ eTT&çdüs¡T≈£î\ ø=qT>√\T˝À eT÷&ÉT XÊ‘·+ yê]¸ø£ e&û¶‘√ s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. H˚‘·qï\≈£î ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø±ìï e]Ô+|üCÒdæ, C≤rj·T Äs√>∑´ |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± #˚H˚‘·\≈£î ;Ûe÷ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. <˚X¯ yê´|üÔ+>± #˚H˚‘· |ü]ÁX¯eTqT |ü⁄qs¡T<ä›]+#˚+<äT≈£î #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ J$‘ê\˝À yÓ\T>∑T ì+ù|+<äT≈£î _C…|æ ñ<ä´eT u≤≥ |ü&ÉT‘·T+<äì ø±e⁄q #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T á dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

eTVæ≤fi¯ ô|’ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\ <ë&ç q+<ë´\ (Ŭø’+) düTes¡íyês¡Ô :` eTVü‰q+~ eT+&É\+ j·TT. u§\¢es¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡Væ≤e÷Hé; nqT eTVæ≤fi¯qT Ç+{Ï<ä>∑Zs¡ e⁄+&É>± Ç+{À¢ mes¡T˝Òì düeTj·T+˝À <äT+&É>∑T\T Ç+{À¢ Á|üy˚•+∫ #˚‘·T\‘√, ø£ÁÁs¡\‘√, <ë&ç#˚dæ rÁe+>± >±j·T|ü]#ês¡T. u≤~Û‘·Tsê\T Äs¡ÔHê<Ûë\T $qï Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑Tyês¡T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø√>±H˚ <äT+&É>∑T\T nø£ÿ&çqT+&ç bÕ]b˛ j·÷s¡T. ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T yÓ+fH˚ ∫øÏ‘·‡ ø=s¡≈£î q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ q+<ë´\ (Ŭø’+) düTes¡íyês¡Ô :` q+<ë´\ {ÖHé Á|æj·÷+ø£q>∑sY≈£î #Ó+~q u≤wü (35), >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ e⁄+&˚yê&ÉT. H=|æŒ m≈£îÿeø±e&É+‘√ H=|æŒøÏ ‘êfi¯˝Òø£ dü+Jeq>∑sY sêe÷\j·T+ düMT|ü+˝À |ü⁄s¡T>∑T\eT+<äT ùd$+#ê&ÉT. kÕúì≈£î\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. n|üŒ{Ïπø |ü]dæú‹ $wüeT+>± e⁄+&É&É+‘√ yÓ’<äT´\ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

e÷¬sÿ{Ÿ ôd≈£L´]{°Ï >±s¡T¶\≈£î ñ<Û√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãkÕº+&é y˚T 7 düTes¡íyês¡Ô:e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ\˝À |üì#˚ùd ôd≈£L´]{Ï >±s¡T¶\≈£î ñ<Û√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì m|æ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ôd≈£L´]{Ï >±s¡T¶‡ j·TTìj·THé dæ.◊.{Ï.j·TT. õ˝≤¢ >ös¡e<ë´≈£åî\T {Ï. #·+Á<äT&ÉT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúìø£ ø±]àø£ ø£s¡Ùø£ uÛÑeD+ q+<äT õ˝≤¢ ø£$T{° düe÷y˚X¯eTT õ.kÕ«eTT\T n<ä´ø£å‘·q »]–q~. á dü+<ä“+>± {Ï.#·+Á<äT&ÉT düe÷y˚X¯eTTqT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT¬sÿ≥¢˝À U≤© nsTTq b˛düTº\≈£î ns¡Ω‘· ñqï ôd≈£L´]{° >±s¡T¶‡qT |üs¡àH˚+{Ÿ #˚j·T\ì Ç+≥sY, &çÁ^ ns¡Ω‘· ñqï ôd≈£L´]{° >±s¡T¶‡≈£î Á|üyÓ÷wüqT¢ Çyê«\ì ø=sês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m˝≤+{Ï uÛ≤s¡+ |ü&É≈£î+&Ü ôd≈£î´]{Ï >±s¡T¶‡qT ,¬s>∑T´\sY #˚j·T&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+<äì ô|s√ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |æ.j·T|òt‘√ ø£*|æ s¡÷. 6800 y˚\ y˚‘·Hê\qT ÇdüTÔHêïs¡ì, Ä<äqeTT>± @$T uÛ≤s¡+ |ü&É<äì ô|s√ÿHêïs¡T. j·TTìj·THé õ˝≤¢ ñbÕ<ë´≈£åî\T u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôd≈£L´]{°>±s¡T¶≈£î HÓ\≈£î 4 s√E\T ôd\e⁄\T Çe«&É+ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ¬s>∑T´\sY e÷¬sÿ≥¢\˝À ôd\e⁄\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·T+˝À ø±]àø£ XÊK n~Ûø±s¡T\T CÀø£´+ #˚düTø=ì ôd\e⁄\T Ç|æŒ+#·˝Òø£ b˛‘˚ Ä+<√fi¯q #˚|ü≥ºe\dæ edüTÔ+<äì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À j·TTìj·THé Hêsêj·TD Ä#ê], eT<ÛäT, XÊ+‘·qï, eTTs¡∞, õ˝≤˙, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+&ÉT md”º, md”‡ πødüT\qT $#ês¡D #˚dæq &ûmd”Œ. uÒ‘·+#·s¡¢, y˚T 07 düTes¡íyês¡Ô.kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì b˛*dt ùdºwüHé˝À k˛eTyês¡+ &√Hé &ûmd”‡ ¬s+&ÉT md”‡, md”º πødüT\qT $#ês¡D #˚dæ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ôV≤#Y ø={≤º\ düMT|ü+˝À >∑T≥T|ü*¢ ÁøÏwüí nH˚ e´øÏÔ |ü+<äT\ yê´bÕs¡+ #˚düTÔ Jeq+ kÕ–+#˚yês¡T. nsTT‘˚ q+<ë´\ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q md”‡ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q Ms¡j·T´ nH˚ e´øÏÔ |ü+<äT\qT n|üVü≤]+#·&ÜìøÏ e#êÃ&ÉHêï ñ<˚›´X¯+‘√ n‘·ìô|’ <ë&ç #˚j·T>± uÛ≤~‘·Tì |æsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± ãT>∑Zq |ü*¢ Á>±eT+˝À md”‡ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q u≤*ø£ô|’ n<˚Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u≤\yÓ÷Vü≤Hé nH˚ j·TTe≈£î&ÉT ndüuÛÑ´ø£s¡+>± Á|üe]Ô+#·&É+‘√ u≤*ø£ |æsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝À eT{≤ÿ, p<ä+, kÕsê, ‘·~‘·s¡ yê{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ ñ+#ê\ì dæ◊ eTùV≤X¯«¬s&ç¶, môd’‡ »j·Tqï\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. $<ÛäT\qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤ùdÔ md”Œ qT+&ç ]yês¡T¶\qT n+<ä#˚kÕÔeTì b˛*dt dæã“+~øÏ ‘Ó*bÕs¡T.

ñdüTs¡T rdüq düs¡<ë:ùdïVæ≤‘·Tìï ø±bÕ&ÉuÀsTT. . ‘êqT ôd’‘·+

Ç<ä›] eTè‘·<˚Vü‰\qT yÓ*øÏrdæq b˛©düT\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, y˚T 07(düTes¡íyês¡Ô) : á‘· ø={≤º\qï düs¡<ëj˚T yê] ñdüTs¡T rdæ+~. kÕj·T+ dü+<Ûä´y˚fi¯ düs¡<ë>± |üsê´≥ø£ πø+Á<äyÓTÆq »>∑Hêï<∏ä >∑≥Tº n+<ë\qT MøÏåkÕÔeTì e∫Ãq eTT>∑TZs¡T u≤\Ts¡˝À Ç<ä›s¡T $>∑‘·Je⁄˝…’, ‘˚˝≤s¡T. Ä~yês¡+ ø£s¡÷ï\T >∑DÒwtq>∑sY 2 ≈£î #Ó+~q düTuÛÑø£πswt(15), ˝Àπøwt(15), eTH√CŸj·÷<äyé(15)\T ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ »>∑Hêï<∏ä>∑≥Tº≈£î e#êÃs¡T. nø£ÿ&É ñqï ø√H˚s¡T˝À ˙s¡T #·÷dæ, düs¡<ë>± á‘· ø=&É<ëeTì ìs¡ísTT+#·≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä eTT>∑TZ]˝À ˇø£&Ó’q eTH√CŸ ‘·q≈£î á‘· sê<äì >∑≥Tº ô|’H˚ ñ+&çb˛j·÷&ÉT. ø√H˚{Ï yÓT≥¢ ÁbÕ+‘·+˝À á‘· ø=&ÉT‘√qï ˝Àπøwt ˝À‘Ó’q ÁbÕ+‘·+˝ÀøÏ yÓ[¢b˛e&É+‘√ uÛÑj·T+‘√ πøø£\T y˚kÕ&ÉT. á H˚|ü<Ûä´+˝À ‘·q ùdïVæ≤‘·T&çì s¡øÏå+#˚+<äT≈£î yÓ[¢q düTuÛÑø£πswt ôd’‘·+ eTTì– b˛j·÷&ÉT. B+‘√ uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î >∑T¬s’q yê] ùdïVæ≤‘·T&ÉT eTH√CŸ πøø£\T y˚dæHê |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. kÕúì≈£î\T Ä ø√H˚{Ï ÁbÕ+‘·+˝À Ç<ä›] <äTdüTÔ\T, bÕ<äs¡ø£å\T >∑T]Ô+∫, ñ*¢+<äø=+&É b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+eT+~+#·&É+‘√ b˛©düT\T $#ês¡D ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á Áø£eT+˝À Ä ø√H˚{Ï˝À >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü≥º>± Ç<ä›] eTè‘·<˚Vü‰\T \_Û+#êsTT. B+‘√ môd’‡ düTÁãVü≤àD´+ n<Ûä«s¡´+˝À Ä eTè‘·<˚Vü‰\qT b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ e÷s¡TÃØøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. eTè‘·T*<ä›s¡÷ uÛ≤wü´+ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T>± b˛©düT esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT.


Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ì Á|üC≤|ü<∏ä+

6

Äs¡÷àsYy˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ |ü≥º s¡#·Ãã+&Ü ¬sy˚q÷´dü<ädüT‡\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\‘√ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À »s¡>∑uÀj˚T mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Ç˝≤+{Ï$ Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>±\T ˝Òì ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡« Væ≤düTÔHêïπs ‘·|üŒ Á|ü»\T M{Ï‘√ yÓ\ dü+K´˝À πswüHé ø±s¡T¶\T, ìs¡Tù|<ä\≈£î ne düs¡+ ñqï|ü{Ïø° eT+&É˝À¢ ÄeT\T #˚XÊs¡T. n{≤¢π> ô|]ÿ{Ÿ,ø√{≤s¡÷àsY, e÷$T &ç|ü*¢, Äs¡÷àsY ù|<ä Á|ü»\≈£î y˚\ dü+K´˝À¢ Ç+&ÉT¢ nedüs¡+ ñ+<äì dæ.|æ.◊ Hêj·T≈£î\Hêïs¡T. á düeTdü´\ô|’ dæ|æ◊ bÕغ‘√ düVü≤ Ç‘·s¡ yêeT|üø£å bÕغ\T ìs¡+‘·s¡+>± b˛{Ï #˚düTÔHêïsTT. >∑‘· 20dü+e‘·‡sê\ qT+&ç {Ï&ç|æ qT+&ç ø±˙ H˚{Ï ø±+Á¬>dt bÕغ bÕ\≈£î\ es¡≈£î Ç+‘· es¡≈£î á düeTdü´\ qT+&ç ù|<ä

Á|ü»\≈£î Ç+~s¡eTà Ç+&É¢ düú˝≤\T >±˙ yê{ÏøÏ#˚à Ç+~s¡eTà ˝ÀHé‡ >±˙ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |üø£&É“¤+~>± #˚j·T˝Ò<äT. yês¡T n|ü⁄Œ\T #˚dæ s√&É¢ ô|’øÏ e#êÃs¡ì ô|]ÿ{Ÿ mdæ‡,_dæ ø±\˙˝À ø√{≤s¡÷àsY nqï|üPs¡í ø±\˙˝À s√&ÉT¢, Á&Ó’H˚õ eTT]øÏ ø±\T e\T eT+∫ ˙{Ï, M~ BbÕ\T düeTdü´ Áre+>± ñ+~. Ç<˚ ø±≈£î+&Ü e÷$T &ç|ü*¢, Äs¡÷àsY yês¡T¶˝À¢ düeTdü´\T rÁe+>± ‘ê+&É$düTÔHêïj·Tì Äs¡TΩ˝…’q eè<äT› \≈£î á dü<ädüT‡˝À ô|{Ϻq ô|+ø£åHé Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ÄeT\T ø±e&É+ ˝Ò<äT. M{Ï ÄeTs¡T\T kÕ<Ûäq¬ø’ dæ|æ◊ bÕغ eTT+<äT eTT+<äT ô|<ä› m‘·TÔq ñ<Ûä´eT+ #˚j·T &ÜìøÏ ÄX¯qïyÓTÆ‘√+<äì ‘·«s¡˝ÀH˚ dæ.|æ.◊ bÕغ‘√ Äs¡÷àsY ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&çkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

$<ÛäT˝À¢ #˚]q ◊πø|” j·÷ìy˚T≥s¡T¢

ôV’≤<äsêu≤<é

K‘Y>±+˝À b˛©dt Á>±eT düuÛÑ _#·Tÿ+<ä, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì K‘Y>±+ Å>±eT+˝À k˛eTyês¡+ _#·Tÿ+<ä mdt◊ s¡$ ≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛© dt Å>±eT düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Å>±eT+˝À Å>±eTdüTú\ düVü‰ø±s¡+‘√ >∑d”Ô<äfi≤\T @sêŒ≥T #˚düTø√ yê\ ì j·TTe≈£î\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T.n˝≤π> eT<Ûä´+ ãVæ≤s¡+>∑ Å|ü<˚XÊ\˝À ùd$ùdÔ ø£Øƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, ø±e⁄q u…\Tº cÕ|ü⁄˝À¢ eT<Ûä´+ neTà≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√ yê\ì Å>±eT+˝À me¬s’Hê ù|ø±≥ Ä&ç‘˚ b˛©düT\≈£î düVü≤ø£]+∫ düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì Å>±eT düTú\qT ø√sês¡T. n~Ûø±s¡T\ Ä<˚ XÊ\ y˚Ts¡≈£î K‘Y>±+ Å>±e÷ìøÏ b˛©dt ø±ìùdºãT˝ŸqT ìj·T $TdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

>∑dæÔ <äfi≤\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔ+: môd’‡ Ädæ|òt

ø√≥>∑*¢ yêdüT\ düeTdü´\T

ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É eT+&É\+˝Àì ;;ù|≥ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì Á>±eT+˝À Á>±eTdüTÔ\T düVü≤ø±s¡+‘√ düe÷y˚XÊ\T »]|æ yê]ì #Ó’‘·q´e+‘·T\T>± #˚kÕÔeTì ;;ù|≥ môd’‡ j·T+&ç. Ädæ|òt ‘Ó*bÕs¡T. y˚dü$˝À <√|æ&ç\T m≈£îÿe>± »]π> neø±XÊ\T ñqï+ <äTq Á|ü»\T j·TTe≈£î\T b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À >∑dæÔ <äfi≤\T>± @s¡Œ&ç sêÁ‹ y˚fi¯˝À yÓT\Tø=ì e+‘·T\Tyê]>± ‹s¡>±\ì ø√‘·Ôyês¡T ø£ì|æùdÔ Á>±e÷\˝À b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì nìï Á>±eT+˝À j·TTe≈£î\≈£î $e]düTÔHêïeTì môd’‡ nHêïs¡T. nìï Á>±eT+˝À j·Te≈£î\T #˚‘· >∑dæÔ <äfi¯\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

|ü{Ϻ+#·Tø√ì Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\T

Hê´yêq+~˝À >∑T&çôd <ä>∑Δ+ düTe÷s¡T 3 \ø£å\ ÄdæÔ qwüº+ dæ]ø=+&É, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): dæ]ø=+&É eT+&É\+˝Àì Hê´yêq+~ Á>±eT+˝À k˛eTyês¡+ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ìyêdüT&ÉT >∑T&çùd≈£î ì|üŒ+≥Tø=ì |üP]Ô>± <ä>∑›+ ø±>± s¡÷. düTe÷s¡T 3 \ø£å\ ÄdæÔ qwüº+ yê{Ï*¢+~. Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*|æq dü+|òüT≥q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. Hê´eHê+~ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q n+>√* *+u≤>ö&é k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ‘·q >∑T&çùd≈£î ‘êfi¯+ y˚dæ dü«+‘· |üqT\ ì$T‘·ÔyÓTÆ Á>±eT+˝ÀøÏ yÓ˝≤¢&ÉT. Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ >∑T&çùd≈£î ì|ü+≥Tø=ì eT+≥\T sêe&É+‘√ Çs¡T>∑Tb˛s¡T>∑T yês¡T >∑eTì+∫ VüQ{≤VüQ{Ïq dü+|òüT≥q düú˝≤ì #˚s¡Tø=ì eT+≥\ ns¡Œ&ÜìøÏ $X¯«Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. Çs¡T>∑Tb˛s¡T>∑T yês¡T ÁX¯$T+∫ n~ |òü*‘·+ <äø£ÿ≈£î+&Ü >∑T&çùd |üP]Ô>± <ä>∑›+ nsTT´+~. eT+≥\T #˚˝≤πs– düeTj·T+˝À kÕúì≈£î\T Ä–ïe÷|üø£ X¯‘êøÏì düeT#ês¡+ n+~+#·>± X¯ø£≥+ e#˚Ã˝Àù| >∑T&çùd |üP]Ô>± <ä>∑›yÓTÆ ≈£î|üŒ ≈£L*+~.

ø√&ç |ü+<˚\˝À ‘=$Tà~ eT+~ n¬sdüTº ∫|üŒ–] y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ã+≥qVü≤˝Ÿ Á>±eT bı˝≤\˝À k˛eTyês¡+ ø√&ç |ü+<˚˝≤&ÉT‘·Tqï s¡Vü≤dü´ kÕúesê\ô|’ b˛©düT\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ 9 eT+~ì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ môd’‡ düT_“sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ã+≥qVü≤˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡Væ≤e÷Hé, n˙|òt, Ä©yéT, \ø£åàqï, Á|üø±wt, Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, |òæs√CŸu≤wü, eT÷]Ô\qT n¬sdüTº #˚dæ M] e<ä› qT+∫ s¡÷. 28 y˚\T, ◊<äT ôd˝Ÿbò˛qT¢ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. M]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ $˝ÒKs¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

{°&û|”˝À e+<ä eT+~ #˚]ø£ m$Tà>∑q÷s¡T y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì eTd”<äT|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e+<ä eT+~ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ‘Ó<ÓbÕ˝À #˚sês¡T. eT+Á‘ê\j·T+ ìjÓ÷Cø£es¡Z+ ‘Ó<ÓbÕ Ç+#ê]® _.{Ï.Hêj·TT&ÉT düeTø£å+˝À k˛eTyês¡+ yês¡T ‘Ó<ÓbÕ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“+>± _.{Ï.Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ mì$T<˚fi¯¢ bÕ\q˝À |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì, ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ nd üeTs¡›‘· ø±s¡D+>± Á|ü»\≈£î m≥Te+{Ï Hê´j·T+ »s¡>∑˝Ò<äì, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\ |üø£åbÕ‘· <Û√s¡DÏ e\q Á|ü»\≈£î πswüHéø±s¡T¶\T, |æ+#·qT¢, ‘·~‘·s¡ yê{Ïô|’ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]dü÷Ô ¬s’‘·T\≈£î düø±\+˝À ms¡Te⁄\T, kÕ>∑T˙s¡T n+<äø£ |ü+≥\T m+&çb˛‘·THêïj·THêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq Hêj·T≈£î\≈£î ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ ‘Ó<ÓbÕ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »j·THêπ>X¯«s¡¬s&ç¶, _.$.yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, eTd”<äT|ü⁄s¡+ Á>±eT ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä{À uÀ˝≤Ô... Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T ne⁄≈£î y˚T 7 : düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ |ü≥ºD≤ìøÏ düMT|ü+˝Àì ø√yÓ\≈£î+≥¢ s√&ÉT¶, ne⁄≈£î Á_&ç® <ä>∑Zs¡ k˛eTyês¡+ Ä{À uÀ˝≤Ô |ü&çq Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. $esê˝À¢øÏyÓ[‘˚ <=]ïbÕ&ÉT eT+&É\+ X¯+ø£sêC≤j·TT\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡y˚Twt, eTùV≤X¯«s¡T&ÉT\T Äfi¯fl>∑&ɶ qT+∫ ne⁄≈£î≈£î Ä{À˝À f…+ø±j·T\T ‘ÓdüTÔ+&É>± ne⁄≈£î Á_&ç® <ä>∑Zs¡≈£î sê>±H˚ f…ÆsY |ü+#·sY ø±e&É+‘√ f…+ø±j·T\ ˝À&é m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ e\q Á|üø£ÿ≈£î <ä÷düT≈£îb˛sTT uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. á |òüT≥q˝À yê]<ä›]ø° rÁe >±j·÷\T ø±e&É+‘√ nø£ÿ&ÉTqï kÕúì≈£î\T 108 yêVü≤HêìøÏ düe÷#ês¡+ n+~+#·>± ãq >±q|ü˝…¢ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·\]+#ês¡T.

s√≥Ø ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À

b˛©düT ≈£î≥T+u≤\≈£î ñ∫‘· yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄ ãq>±q|ü˝…¢ y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì s√≥Ø ø£¢uŸ q+<äT 3 eT+&É˝≤\ b˛©düT ≈£î≥T+ u≤\≈£î ñ∫‘· yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~∏>± &√Hé &çmd”Œ ‹s¡TeT˝ÒX¯«s¡¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\T |ü≥ºD≤\≈£î dü+ã+~+∫q &Üø£ºs¡T¢ sêeT Hê<ä+, ñcÕsêDÏ, düTC≤‘·, s¡‘·ï≈£îe÷], s¡$≈£îe÷sY, sêCÒwt, ^‘·\T bÕ˝§Zì b˛©düT ≈£î+≥T+ u≤\≈£î s¡ø£Ô|üØø£å\T, ø£+{Ï, _|æ, ‘·~‘·s¡ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M]˝À düeTdü´\T ñqïyê]øÏ ñ∫ ‘·+>± eT+<äT\T ≈£L&Ü n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s√≥Øø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T j·÷<ä+XË{Ϻ y˚DT >√bÕ˝Ÿ, q÷ø£\ $»jYT≈£îe÷sY, ã\sê+, sêeTø£èwüí, ã#·Tà s¡y˚Twt, ‘·~‘·s¡T\T |ü˝§ZHêïs¡T.

{°&û|”˝À #˚]q yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTú\T

y˚\÷ŒsY, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): y˚\÷ŒsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À j·T+&çy√ ø±sê´\j·T+˝À j·T+&çy√ n<Ûä´ø£å‘·q düe÷y˚XÊeTT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î ‘·–q #·s¡´\T ‘·ø£åDy˚T #Ó|ü{≤º\ì, Á>±eT+˝Àì ˙{Ï ø√¢]Hé dü]>± #·÷düTø√yê\ì, yê≥sY düs¡|òüs¡ ne⁄‘·T+<ë!˝Ò<ë! m<ä›&ç ìyês¡D≤ ñ+fÒ ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î yÓqTyÓ+≥H˚ düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´ <äs¡TÙ\T, Á>±eTÁ|ü»\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+, 8 y˚T 2012

u≤˝§ÿ+&É,y˚T7(düTes¡íyês¡Ô): 26 s√E\ düTBs¡Z düyÓTà #˚dæq ◊πø|æ j·÷ìy˚T≥s¡T¢ düyÓTà $s¡$T+∫ k˛eTyês¡+ $<ÛäT˝À¢ #˚sês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± j·÷ìy˚T≥s¡¢ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´ <ä]Ù uÒ>∑] l<˚$ e÷{≤¢&ÉT‘·T ôV’≤<äsêu≤<é ˝À X¯óÁø£yês¡+ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ôdÁ¬øÁ{Ï düTÁãeTD´+‘√ C]–q #·s¡Ã\T dü|òü\yÓTÆHêj·Tì, ø£˙dü y˚‘·q+ 3900 s¡TbÕj·T\T ÇkÕÔeTì Vü‰MT ÇdüTÔ 95 36 HÓ+ãsY dü]ÿ\sY C≤] #˚j·T&É+ »]–+ <äì, e÷düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚dæq Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ Äy˚T ø£è‘·»í‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T ø±•sê+, lìyêdt, s¡e÷<˚$, s¡õì ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï ìyês¡D≈£î ø±s¡´<äs¡TÙ\ düe÷y˚X¯+

u≤qT‡yê&É, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ø√≥>∑*¢ yêdüT\ $<äT´‘Y >∑T&ç¶ BbÕ\ eT<Ûä´ >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± ø±\+ yÓfi¯flBdüTÔHêï yê] düeTdü´\T |ü≥ºq≥T¢>± Å{≤Hé‡ n~Ûø± s¡T\T ìy˚~Ûø£\‘√ ø±\j·÷|üq #˚düTÔHêïs¡T. ø√≥>∑*¢ yêdüT\ >∑&ç¶ BbÕ\ eT<Ûä´ J$‘êìï yÓfi¯flB düTÔqï $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À HêD´‘· ˝Òø£b˛e&É+‘√ ø√≥>∑*¢ yêdüT\T mH√ï Çã“+<äT\ bÕ\e⁄ ‘·THêïs¡T. ø√≥>∑*¢ yêdüT\ Çfi¯fl˝À >∑‘· ø=~› dü+e‘·‡sê\T>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê HêD´‘· ˝Òø£b˛e &É+‘√ sêÅ‘·sTT+<ä+fÒ >∑T&ç¶ BbÕ\T>± $<äT´‘Y BbÕ\T yÓ\T>∑T‘·T+fÒ yê] |æ\¢\T #·<äTe⁄\T #·<äTe⁄ø√e&ÜìøÏ n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T‘·T+<äì, n˝≤π> ˙{Ï düeTdü´ ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Åø£e÷˝À¢ n+‘· sêj·T+ ø£*– m˝≤+{Ï |üqT\T ìs¡«Væ≤+#·˝Òø£b˛‘·THêïeTì yês¡T ‘·eT Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ Å{≤Hé‡ø√ mÇì $es¡D ø√s¡>± Å>±eT |ü+#êj·T‹˝À >∑‘·+˝À myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫q düeTj·T+˝À ìy˚~Ûø£\T ‘·j·÷s¡T #˚dæ n+#·Hê $\Te\‘√ Å{≤Hé‡ø√ mdtÇ ìC≤e÷u≤<é yê]øÏ ìy˚~Ûø£\T |ü+bÕeTì á $wüj·T+ô|’ nø£ÿ&ç qT+&ç eT+ps¡T nsTTq ‘·sê«‘· Å{≤Hé‡ bòÕsêàsY y˚dæq nq+‘·s¡+ ø√≥>∑*¢ yêdüT\ düeTdü´\T rs¡T‘êj·Tì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î á düeTdü´ô|’ m˝≤+{Ï $#ês¡D »s¡|üì mÇ ø√≥>∑*¢ ÅbÕ+‘·+˝À $<äT´‘Y düeTdü´ ˝Ò<äì, $<äT´‘Y düs¡|òüsê HêD´‘· ˝À|ü+>± ˝Ò<äì ø√≥>∑*¢ Å{≤Hé‡ bòÕsêàsYô|’ m˝≤+{Ï ˝À&é ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊeTì ÄKs¡Tq ñqï yê]øÏ e÷Å‘·y˚T HêD´‘· ˝À|ü+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê »s¡T>∑T‘·T+<äì #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡+. á $wüj·T+ düTes¡íyês¡Ô u≤qT‡yê&É Å|ü‹ì~Û $es¡D ø√]q nq+‘·s¡+ Äj·Tq ˝…’Héy˚THéqT |ü+|æ á $wüj·T+ô|’ Äsê rkÕÔqq&É+ Å{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢øå±´ìøÏ ns¡Δ+ |üs¡Δ+ ˝Ò<äT. ø√≥>∑*¢ ÅbÕ+‘·+˝À eT<Ûä´˝ÀH˚ $<äT´‘Y HêD´‘· ˝À|ü+>± düs¡|òüsê »s¡>∑T‘·T+fÒ u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì $<äT´‘Y düeTdü´\ |ü≥¢ |ü{Ϻ+#·T ø√yê*‡q ñqï‘ê~Ûø±] u≤qT‡yê&É eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì ø√≥>∑*¢ ÅbÕ+‘·+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï á ‘·+‘·TqT ‘êqT $#ês¡D »s¡|ü≈£î+&Ü á $<Ûä+>± e÷{≤¢&É&É+ô|’ ø√≥>∑*¢ yêdüT\T ‘·eT Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± $<äT´‘Y HêD´‘· ˝À|ü+‘√ düs¡|òüsê »s¡T>∑T‘·THêï n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£b˛>± Ç˝≤+{Ï yêK´\T #˚j·T&É+ düeT+»dü+ ø±<äì yês¡+≥THêïs¡T.

ø±s¡T, ˝≤Ø &Ûû ˇø£] eTè‹ ìC≤+kÕ>∑sY, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì ‘·Tìÿ|ü*¢ Å>±eT π>≥T düMT|ü+˝À k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq s√&ÉT¶ Å|üe÷<ä+˝À ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+~q≥T¢ kÕúìø£ mdt◊ \ø£åàHé ø£<∏äq+ Å|üø±s¡+.... m˝≤¢ ¬s&ç¶ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q ms¡¢ uÛ≤düÿsY (32) nH˚ e´øÏÔ >±+<Ûë]˝À ‘·q j·T»e÷ì |üì ì$T‘·Ô+ yÓfi¯ó‘·÷ #·+<ä÷sY˝À j·T»e÷ìì ~+|æ m˝≤¢¬s&ç¶ edüTÔ+&É>± ‘·Tìÿ|ü*¢ π>≥T e<ä› m˝≤¢¬s&ç¶ qT+&ç u≤qT‡yê&É yÓ’|ü⁄ dæyÓT+{Ÿ ˝À&é‘√ yÓfi¯ó‘·Tqï ˝≤Ø m|æ 16 ¬øyÓ’ 5289 HÓ+ãsY >∑\ ˝≤Ø, m|æ 09mmHé 1072 HÓ+ãsY >∑\ e÷s¡T‹ ø±s¡TqT &Ûû ø=q&É+‘√ uÛ≤düÿsY nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. sêÅ‹ y˚fi¯˝À Å|üe÷<ä+ »s¡>∑&É+‘√ mes¡T >∑T]Ô+#·˝Ò<äT. ñ<äj·T+ >∑eTì+∫q kÕúì≈£î\T b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#·&É+‘√ dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ yÓ[fl X¯yêìï u≤qT‡yê&É @]j·÷ ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

n_Ûeè~Δ |üqT\qT |ü]o*+∫q ‘·Vü≤d”˝≤›sY ;s¡÷ÿsY, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì <äT]ÿ, $Tsê®|üPsY, dü+¬>+, HÓ$T¢ Å>±e÷\˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ eT+&É\ Å|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] |ü⁄s¡TcÕÅ~ Äj·÷ Å>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+∫ Å>±e÷ \˝À >∑\ Å&Ó’H˚J\T, ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´, dædæ s√&É¢ ìsêàD|ü⁄ |üqT˝qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. Å&Ó’H˚ J\ ìsêàD+˝À HêD´‘· ˝À|ü+ ñ+&É&É+‘√ |æÄsYmÇ *+>∑+ô|’ ÄÅ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Å>±e÷\˝À >∑\ düeTdü´\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü⁄‘êeTì Å>±eT Å|ü»\≈£î Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À m+|æ&çz dü÷|òæ, |æÄsYmÇ *+>∑+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\qT |ü]o*+∫q m+|”&ûz ;s¡÷ÿsY, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì $Tsê®|üPsY yÓfi‚fl e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT k˛eTyês¡+ eT+&É\ n~Ûø±] dü÷|ò” |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<äj·T+ ‘·«s¡>± e#˚à ≈£L©\≈£î ≈£L© &ÉãT“\T m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+ ˝À ekÕÔj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ≈£L©\T m+&ÉqT+&ç ùd<ä rs¡TÃø√e&ÜìøÏ f…+≥T¢, yê≥sY u≤{Ïfi¯fl qT Äj·Tq @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À m+|æ&çz dü÷|ò” dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

MÄsYz\ düMTø£å düe÷y˚X¯+ _#·Tÿ+<ä, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À $ÄsYz\ düMTø£å düe÷y˚X¯+ k˛eTyês¡+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ‘·Vü≤o˝≤›sY >∑DÒwte÷{≤¢&ÉT‘·÷ Å>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T Å>±eT Å|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç, m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, düeTdü´ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> e] <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Å<ë\˝À j·T+Å‘ê\T dü]>±Z |üì #˚j·Tø£b˛e&É+ e\¢ ø=~›>± Ä\dü´+ ø±e &Üìï ¬s’‘·T\T >∑eTì+∫ n~Ûø±s¡T\≈£î düVü‰ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY‘√ bÕ≥T &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY kÕsTT\T, $ÄsY◊ yÓ+ø£{Ÿ sê+ ¬s&ç¶, eT+&É\ Å>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚˝≤~ eT+~ Á|ü»\ Äs√>∑´+

ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔqï áf…\: ;CÒyÓ’m+ <Ûä«»+ »$Tà≈£î+≥, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD+˝Àì HêsTTì #ÓiTe⁄qT ]»sê«j·TsY>± #˚j·÷\ì >∑‘· eT÷&ÉT e÷kÕ\T>± ;CÒ|” Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ HêsTTì #ÓiTe⁄ X¯óÁuÛÑ+>± ˝Ò<äì |òæ\ºsY u…&éì Ç\¢+‘·≈£î+≥ #ÓiTe⁄≈£î e÷πsà Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&Éì Á|ü»\ u≤>√>∑T\T |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ myÓTà˝Ò´ |ü≥ºD+˝Àì HêsTTì #ÓiTe⁄˝ÀøÏ }]˝À+∫ e#˚à eTT]øÏ ˙{Ïì |ü+|æ+#˚ $<Ûä+>± Á&Ó’H˚J\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq |üqT\T #˚dü÷Ô #Ó‘êÔ #Ó<ës¡+ n+‘ê #ÓiTe⁄˝À |ü&˚ùd $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêï&Éì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê #ÓiTe⁄˝ÀøÏ eTT]øÏ ˙s¡T #˚s¡≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√ yê\ì, n<˚ $<Ûä+>± |ü≥ºD ∫e] uÛ≤>∑+>± #Ó‘·Ô≈£î &É+|æ+>¥ bÕsTT+{ŸqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, HêsTTì #ÓiTe⁄qT ]»sê«j·TsY>± e÷s¡Ã{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê\ì ø√sês¡T. ˝Òì |üø£å+˝À Á|üC≤+ <√fi¯q\T rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì ;CÒyÓ’m+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Ä≈£î\ sêCÒ+<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\, bÕ\≈£î\ yÓ’|òü\´+ e\q q>∑s¡ |ü+#êj·Tr ÇwüºyÓTT∫Ãq Ø‹˝À #Ós¡Te⁄˝À #Ó‘êÔ#Ó<ës¡+ b˛j·T&É+ e\q #ÓiTe⁄˝Àì ˙s¡T ø£\Twæ‘·+ nsTT |ü≥ºD Á|ü»\T nHês√>∑´+ bÕ\e⁄‘·THêïs¡ì, eTs√yÓ’|ü⁄ uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T n&ÉT>∑+{Ïb˛‘·THêïj·Tì, á $<Ûä+>± eT÷&ÉT HÓ\\T>± Á|üC≤+<√fi¯q\T »s¡T>∑T ‘·THêï #Ós¡Te⁄˝À #Ó‘êÔ &É+|æ+>¥ #˚j·T&É+‘√ k˛eTyês¡+ s√E ;CÒyÓ’m+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Ä≈£î\. sêCÒ+<äsY Ä<Ûä«s¡´+˝À Á{≤ø£ºs¡¢qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;CÒ|” eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T mÁs¡u…*¢ dü+|ü‘Ysêe⁄, øÏkÕHé yÓ÷s¡Ã õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´ ≈£åî\T >∑÷&É÷]. lìyêdt¬s&ç¶, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T es¡>∑+{Ï. dü<ëq+<ä+, |ü≥ºD ñbÕ<Ûä´≈£åî\T CÒ&ç. eT˝Ò¢wt, ñ|ü\ s¡y˚Twt, n|üŒ+ eT<ÛäT, ã÷s¡T>∑TyÓ*¢ øÏs¡DY, ¬ø.s¡$, sêCÒX¯«sYsêe⁄, sêE, ø=+&É|ü]Ô Á|üMDY, s¡$ sƒê>∑÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±e÷\˝Àì düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê*

u≤˝§ÿ+&É, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Äìï Á>∑e÷˝À Á|üC≤|ü<∏ä+˝À e∫Ãq Á|üC≤ düeTdü´ \qT |ü]wüÿ]+#ê\ì m+|”&ûz øÏwüHé nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ eT+&ÉeT n_eè~› ø±sê´\j·T+˝§ msêŒ≥T #˚dæq Á>±eTø±s¡´<äs¡TÙ\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À ù|s¡T≈£î b˛sTTq #Ó‘êÔ #Ó<ës¡+, eTT]øÏ ø±\Tyê\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+#ê\ì,‘ê>∑T ˙{Ï m<ä›&ç ˝Ò≈£î+&É #·T&Ü\ì, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\≈£î n]®\T ô|≥Tº≈£îqï yê{Ïì |ü]o*+∫ C≤_‘· ‘·j·Ts¡T #˚j·÷\Hêïs¡T. $<ÛäT\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£¸´+ eVæ≤+#·sê<äì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´<äs¡TÙ\T Á|üø±wt, >∑+>± <ÛäsY, Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊πø|” j·÷ìy˚T≥s¡¢ Äq+<ë\ yÓ\T¢e ;s¡÷ÿsY, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì Ç+~sê Åø±+‹ |ü<∏äø£+ ø±sê´\ j·T+˝À >∑‘· HÓ\ 9e ‘˚B qT+&ç »s¡T>∑T‘·Tqï düyÓTà≈£î á HÓ\ 4q $eTTøÏÔ \_Û+∫+<äì ◊¬ø|æ j·÷ìy˚T≥s¡T¢ nHêïs¡T. ø£˙dü >ös¡e y˚‘·q+ neT\T, j·÷ìy˚T≥s¡¢qT $mz\T>± Å|üuÛÑT‘·«+ >∑T]ÔdüTÔqï≥T¢ Å|üuÛÑT‘·« Å>±MTD≤_Ûeè~› eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. düTÅãVü≤àD´+ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‹]– ◊¬ø|æ j·÷ìy˚T≥s¡T¢ 7e ‘˚B qT+&ç $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ |üÅ‹ø± Å|üø£≥q <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± u≤sY Äkıdæj˚TwüHé mìïø£\ eTT–+|ü⁄ Äs¡÷àsY {ÖHé,y˚T7(düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝À eTTì‡|òt ø√s¡Tº˝À H˚&ÉT Á|üXÊ+‘·+>± ø√s¡Tº mìïø£\T eTT–kÕsTT. ø√s¡Tº u≤sY Äkıdæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T ‘·Tfi¯dæ<ëdtÁø±+‹, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+¬ø.qπs+<ÛäsY, ø√XÊ~Ûø±] {Ï.¬ø.ø√q÷ïsY, ˝…’Áã] ôdÁø£≥] ¬ø.ø£èwüíDYsêCŸ, Ms¡T mìïø£j·÷´s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤sYnkıdæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\ ‘·Tfi¯dæ<ëdtÁø±+‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·{≤ºìøÏ nqT>∑TD+>±, Hê´j·÷ìøÏ nqT>∑TD+>± eè‹Ô<Ûäs¡à˝À Hêe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì Hê‘√{Ï Hê´j·Tyê<äT\+<äs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\T eTeTà©ï ñ<˚›•+#·T ø√yê\ì Á|ü»\≈£î ‘·–q Hê´j·T+ #˚≈£îs¡TkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q‘√{Ï Hê´j·Tyê<äT\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ˝…’Áu…Ø ôdÁø£≥] ø£èwüíDYsêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê´j·T, nHê´j·T\qT |ü]o *+∫ Hêe+‘·T Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔqì Hê‘√{Ï Hê´j·Tyê<äT\T düVü≤ø£]+#ê\ì Hê´j·T yê<äT\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*CÒdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Á|ü»˝À¢ uÛÑj·÷ìï b˛¬>f…º+<äTπø |ü˝…¢ ìÁ<ä y˚\÷ŒsY, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): |ü#·Ãq&ÉT≈£î&É Á>±eT+˝À |ü˝…¢ ìÁ<ä ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü»˝À¢ ñqï uÛÑj·÷ìï b˛>={Ϻ Á|ü»˝‘√ eTyÓTø£+ ø±e&Éy˚T |ü˝Ò¢ ìÁ<ä ñ<˚›XÊeTì y˚\÷ŒsY môd’‡ »>∑BXŸ nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì |ü#·Ãq&ÉT≈£î&É k˛eTyês¡+ sêÁ‹ |ü˝Ò¢ ìÁ<ä ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq Á>±eTdüTú\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ ø£wüº|ü&ç |üì #˚dæ e∫Ãq &ÉãT“\‘√ >∑T≥Tø£ bÕ˙j·T\T, #˚&ÉT n\yê≥¢≈£î bÕ≥T|ü&Ée<ä›ì , n+‘˚ø±≈£î+&Ü |æ\¢\≈£î eT+∫ #·<äTe⁄\qT #·~$+∫ yê]ì ˇø£ ñqï‘· kÕúsTTøÏ ‘Óyê\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. #˚&ÉT n\yê≥¢≈£î |ü&ç ‘·eT ì+&ÉT õ$‘ê\qT uÛÑ* #˚düTø√e<ä›ì |ü#·Ãq&ÉT≈£î&É j·TTe≈£î\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. m˝≤+{Ï düeTdü´ e∫Ãq b˛©dtùdºwüHé≈£î e∫à ‘·eT düeTdü´qT ìs¡“¤j·T+>± |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì yês¡Hêïs¡T.á ø±s¡´ÁeT+˝À b˛©dt dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ˇø£]øÏ >±j·÷\T ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É eT+&É\ j·÷&Üs¡+ Á>±eT+˝À #Ós¡Te⁄ ø£≥ºô|’øÏ yÓfi¯ó Ôqï Á{≤ø£ºsY k˛eTyês¡+ uÀ˝≤Ô |ü&É≥+‘√ Á&Ó’esY {Ï.lVü≤] >±j·÷\Tø±>± ˇø£ ø±\T $]–+<ä+ì Á>±eTdüTÔ\T <ë«sê ‘Ó*dæ+~.

ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì {Ï&ç|æ ø±sê´\j·T+ q+<äT ‘Ó<ÓbÕ ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Ç+#ê]® _dæ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å´‘·q k˛eTyês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTú\T 200 eT+~ ø±+Á¬>dtqT M&ç ‘Ó<ÓbÕ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“+>± _dæ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä Á|ü»\qT Ä<äT≈£îH˚~ ‘Ó<ÓbÕ nHêïs¡T. $|üØ‘·+>± ì‘·´edüs¡ <Ûäs¡\T ô|+∫ ù|<ä Á|ü»\ q&ç¶ $s¡TdüTÔqï~ ø±+Á¬>dt bÕغ nì, ù|<ä yê&çøÏ mø£ÿ&É nHê´j·T+ »]–Hê ‘Ó<ÓbÕ yê]ì Ä<äT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. bÕغ Á|ü»\T #˚düTÔqï ùde\qT #·÷dæ yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷ ìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘Ó<ÓbÕ˝À #˚sês¡ì M]øÏ m˝≤+{Ï düeTdü´ e∫ÃHê Hê kı+‘· ‘·eTTàfi¯¢˝≤ #·÷kÕÔqHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ø£+&ÉTyê\T y˚dæ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeTÁøÏwüí, |æ+&ç sêeTT&ÉT, Hê>∑sêE,sê<ÛäÁøÏwüí, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+<ä]Ù+∫q ‘·Vü≤d”˝≤›sY

10 qT+∫ <√eTø=+&É düuŸ &ç$»Hé˝À

_#·Tÿ+<ä, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì $TwüHé ø£˝≤¢* Å>±e÷ìï _#·Tÿ+<ä eT+&É\ Å|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] >∑DÒwt k˛eTyês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Å>±eTdüTú\T Äj·Tq <äèwæºøÏ eT+∫˙{Ï düeTdü´ ‘˚e&É+‘√ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ì<ÛäT\ qT+&ç yê≥sY {≤´+≈£î eT+p¬s’+<äì, yÓ+≥H˚ ô|’|t˝…’Hé |üP]Ô #˚dæ düeTdü´ |ü]wüÿ]kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T Å>±eT |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<ä]Ù ñkÕàHé, Å>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±] øÏwüºj·T´, Å>±eT ô|<ä›\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\T

s¡$ mìïø£ |ü≥¢ ùdº&çj·T+ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ düuÛÑT´\ Vü≤s¡¸+

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û |üqT\T

ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ùdº&çj·T+ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ #Ó’¬sàHé s¡$|üP≥÷¢] nyÓT]ø± <˚X¯eTTq+<ä* Áπ>≥sY &Ó*y˚Ø yê´* ÁbÕ+‘· ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T>± mìïø£ ø±e&É+ |ü≥¢ ≈£s¡÷ï\T ùdº&çj·T+ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T sê»X‚UsY, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T |æ. $»j·T≈£îe÷sY, ø±s¡´<ä]Ù &ç. y˚DT>√bÕ˝Ÿ, düuÛÑT´\T ¬ø. bÕ˝Ÿ$»jYT≈£îe÷sY, j·T+.j·T+.&ç. u≤wü\T Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+∫, n_Ûq+<äq\T Ç.yÓTsTT˝Ÿ <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡T nyÓT]ø± <˚X¯+˝À Ç+ø± nH˚ø£ ñqï‘· |ü<äe⁄\qT n\+ø£]+∫ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\≈£î yê] ùde\T $düè‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

$TwüHé ø£˝≤¢* Á>±e÷ìï

_#·Tÿ+<ä, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T ø=qkÕ>±sTT. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\T #√≥¢ m+|æ&çz, dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§Zì ñbÕ~Û |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+|æ&çz |üs¡«qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 8044 eT+~ ≈£L©\T H˚&ÉT Vü‰»s¡j·÷´s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø=\‘·\ Å|üø±s¡+ ≈£L© &ÉãT“\T #Ó*¢+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ø±e⁄q ≈£L©\+<äs¡T ø=\‘·\ Å|üø±s¡+ |üqT\T #˚dæ y˚‘·Hê\T bı+<ë\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T m|æz sêE, f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+≥T¢, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): <√eTø=+&É düuŸ&ç$»Hé e´ekÕj·T dü+#ê\≈£î\T ø±sê´\j·T\ |ü]~Û˝Àì _Ûø£ÿq÷sY, <√eTø=+&É, e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\˝À 10 qT+&ç ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘ê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï @&ç@ X¯•<ÛäsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. 10q <√eTø=+&É eT+&É\ ∫+qj·THé|ü*¢, e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\+ \#êÃù|{Ÿ, _Ûø£ÿq÷sY eT+&É\ \øÏå<˚ì|ü*¢ 11q eTT‘·´+ù|{Ÿ, |òüTHé|üPsY, k˛eTyês¡+ù|{Ÿ, »+>∑+|ü*¢, 14q *+>∑T|ü*¢, uÛÑ+»|ü*¢, bı+<äT]Ô, •yêsTT|ü*¢, 15q <√eTø=+&É s¡‘·ï–]|ü*¢, m\¢+ù|{Ÿ, sê»+ù|{Ÿ, dæ<ä›sTT|ü*¢, 16q >√{ϺeTT≈£îÿ\, nø£‡|üPsY, ‘·T\eT&É¢, Ĭs|ü*¢, 17q dü+>∑y˚TX¯«sY, nHêïs¡+, eT~›≈£î+&É, sêy˚TX¯«sY|ü*¢ 18q e÷+<Ûä|üPsY, ¬s&ç¶ù|{Ÿ, b˛ #ês¡+, ‹|üŒ|üPsY, 19q n+u≤]ù|{Ÿ, ÇkÕsTTù|{Ÿ, ã+&Üsêy˚TX¯«sY|ü*¢, ÇbÕsTTù|{Ÿ, uÛÑkÕ« |üPsY, 21q ø√Hê|üPsY, |ü]›ù|{Ÿ, sê´>∑≥¢|ü*¢, >∑Ts¡TÃ≈£î+≥, 22q n+#·q÷sY, »q>±eTyê&ç, ø±#ê |üPsY, 23q d”‘êsê+|ü*¢, j·÷&Üs¡+, yÓ\TŒ>√+&É, ô|<ä› eT˝≤¢¬s&ç¶, 24q sê+¬s&ç¶|ü*¢, b˛˝≤«+#·, eT\T¢|ü*¢, 25q ;;ù|{Ÿ, <˚e⁄ì, ø£+#·s¡¢, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À »s¡T>∑T‘·T+~.


&Ó˝ŸbıÁ{À<˚ mk˛º]j·T˝Ÿ zô|Hé... s¡qïs¡|t>± ì*∫q >±ôdÿ«{Ÿ ˙Fyn ©s± =, Æ™sV[ 7: @lLÍiLi…‘¡©y A»¡gS≤R∂V «ÿ©±s ™´sWLÌji©±s Æ≤∂Õfi F~˙…‹[ FsrÌ°Lji∏R∂VÕfi J|ms©±s \¤…¡…”¡Õfi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. \|mns©´sÕ˝‹[ Æ≤∂ÕfiF~˙…‹[ 6c4 , 6c2 æªΩ[≤yª][ LjiøR¡L`Ôi gS|qs‰Q*…fi\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. …ÿ£ms {qs≤`∂gS ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s C @lLÍiLi…‘¡©y A»¡gS≤T∂NTP \|mns©´sÕ˝‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ F°…‘¡ FsμR∂VLRiVNS¤Õ¡[μR∂V. C \¤…¡…”¡Õfiª][ @ªRΩ©´sV @LRiV\Æμ∂©´s LjiNSLÔRiV ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. ™´sLRixqsgS lLiLi≤R∂VryL˝RiV FsrÌ°Lji∏R∂VÕfi J|ms©±s lgiáVøR¡VNRPV©´sı ™´sVW≤][ @lLÌiLi…‘¡©y A»¡gS≤T∂gS LjiNSLÔRiVáZNPNS‰≤R∂V. gRiªRΩLiÕ‹[ ¥y™´sV£qs ™´sVVxqÌsL`i 1995 , 1996 Õ‹[©´sW , @¤Õ¡˜L`Ìi Æ™sWLi¤…¡[©±s= 2009,2010Õ‹[©´sW ™´sLRiVxqsgS \¤…¡…”¡Õfi= ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xmsxmsLiøR¡ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ 12™´s LS˘LiNRPVÕ‹[ D©´sı Æ≤∂ÕfiF~˙…‹[ 2011Õ‹[ NRPW≤y FsrÌ°Lji∏R∂VÕfi lgiáVøR¡VNRPV©yı≤R∂V. @Õÿlgi[ C {qs«¡©±sÕ‹[ @ªRΩ¨sNTPμj∂ lLiLi≤][ \¤…¡…”¡Õfi.. NSgS

J™´sLSÕfi ZNPLkiL`iÕ‹[ 11™´sμj∂. F~˙…‹[ 2009 ∏R∂VVFs£qs J|ms©±s lgiáVøR¡VNRPV©yı≤R∂V. ALRiV ™yLSá ˙NTPªRΩLi ZN˝P[ N][LÌRiV\|ms Æ≤∂[≠s£qsNRP£msÕ‹[ ™´sVVLiμR∂Li«¡ Æ™s[zqs©´sxmsˆ»¡NUP ªRΩ©´sNRPV @LiªRΩ xqsLiª][ xtsQLigS ¤Õ¡[μR∂¨s , @LiVVæªΩ[ C ≠s«¡∏R∂VLi FsLiª][ ELRi»¡¨s¿¡ËLiμR∂¨s Æ≤∂ÕfiF~˙…‹[ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ LRi©´sıLRi£msgS ¨s÷¡¿¡©´s gS|qs‰Q*…fiNRPV G…‘¡{ms \¤…¡…”¡Õfi ≠s«¡∏R∂VLi BLiNS ELji xqsWÚÆ©s[ DLiμj∂. 2010 Æ™s[V ªRΩLS*ªRΩ LjiøR¡L`Ôi gS|qs‰Q*…fi INRP‰ \¤…¡…”¡Õfi NRPW≤y lgiá™´s¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. ªy«ÿ J»¡≠sVª][ @LRiV\Æμ∂©´s LjiNSLÔRiV©´sV @LiμR∂VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi C ˙Fny©±s= A»¡gS≤R∂V N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. 1990 ªRΩLS*ªRΩ FsrÌ°Lji∏R∂VÕfi \¤…¡…”¡Õfi Æ©sgÊji©´s Æ™sVVμR∂…”¡ ˙Fny©±s= }m˝s∏R∂VL`igS LjiNSLÔRiV xqsXztÌsQLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi gS|qs‰Q*…fiNRPV ¬ø¡[«ÿLjiLiμj∂.

eT+>∑fi¯yês¡+, y˚T 8, 2012

düTes¡íyês¡Ô

q>∑s¡+˝À ◊|”m˝Ÿ dü+<ä&ç CÀs¡T>± {Ϭøÿ≥¢ neTàø£+... H˚&ÉT |ü+C≤uŸ‘√ #ês¡®sY‡ b˛s¡T |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™sV[ 7: ©´sgRiLRiLiÕ‹[ H{msFsÕfi xqsLiμR∂≤T∂ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. •¶¶¶…fi xqs™´sV¯L`iÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ {§¶¶¶…fi |msLiøR¡Vª][©´sı H{msFsÕfi ™´sW˘ø`¡Ã¡V \|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂NRPV NRPW≤y ™´s¬ø¡[ËaSLiVV. Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= BNRP‰≤R∂ ©yáVgRiV ™´sW˘ø`¡Ã¡V A≤R∂©´sVLiμj∂. ™´sVLigRiŒœ¡ ™yLRiLi «¡Ljilgi[ ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ NTPLig`i= Fs¤Õ¡™´s©±sª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLi≤R∂gS... gRiVLRiV™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi= ª][©´sW , Æ™s[V 18©´s LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi=ª][©´sW, Æ™s[V 20©´s ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li «¡L`i=ª][©´sW A≤R∂©´sVLiμj∂. C ™´sW˘ø`¡Ã¡ N][xqsLi DxmsˆÕfiÕ‹[¨s LS“¡™±sgSLiμ≥k∂ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi }qÌs≤T∂∏R∂VLi ªRΩVμj∂ Æ™sVLRiVgRiVáV μj∂μÙR∂VNRPVLi…‹[Liμj∂. }qÌs≤T∂ ∏R∂VLiÕ‹[ \|msNRPxmsˆV ¨sLS¯fl·Li «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ¤…¡˙LRi£qs gS˘Ã¡Lki …”¡ZNP‰»˝¡V @™´sV¯≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ }qÌs≤T∂∏R∂VLi ZNPFyzqs…‘¡ 32 Æ™s[áNRPV ªRΩgÊjiLiμj∂. @’≥¡™´sW©´sVáNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[≠sμ≥R∂LigS …”¡ZNP‰»˝¡ μ≥R∂LRiá©´sV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. 400 LRiWFy ∏R∂Vá ©´sVLi≤T∂ 25 Æ™s[á ™´sLRiNRPW á’≥¡xqsVÚ©yıLiVV. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V NSL]ˆlLi[…fi ÀÿNRPV=áV NRPW≤y @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıLiVV. Æ≤∂NRP‰©±s ˙NS¨sNRPÕfi A{mns£qs, DxmsˆÕfi }qÌs≤T∂∏R∂VLiª][ Fy»¡V ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´sVL][ ©yáVgRiV ø][»˝¡ …”¡ZNP‰…fi N_Li»¡L`i=©´sV GLSˆ »¡V ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡NRPV xqsLi ¡Li μ≥j∂Li¿¡©´s …”¡ZNP‰»˝¡ @™´sV¯NRPLi «‹[LRiVgS rygRiVª][Liμj∂. @’≥¡™´sW©´sVáNRPV Fs»¡V ™´sLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV NRPáVgRiNRPVLi≤y @¨sı GLSˆ»˝¡W ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= \Æ≤∂lLiNÌRPL`i Æ™sLiNRP…filLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. ø≥yLÍRiL`i= x§¶‹[Li˙g_Li≤`∂Õ‹[ @¨sı ™´sW˘ø`¡Ã¡W lgiáVxqsVÚLiμR∂©´sı AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @»¡V À≥œ¡˙μR∂ªy xmsLRiLigS NRPW≤y F°÷d¡xqsVáV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ≤yg`iry‰Q*≤`∂ª][ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyLRiV. ™´sW˘ø`¡Ã¡ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmsáV™´soLRiV |qsá˙’¡…‘¡Ã¡V NRPW≤y ™´sxqsVÚLi≤R∂ ≤R∂Liª][ À≥ÿLkigS  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso gRiªRΩ {qs«¡©±s μy*LS x§¶‹[Li ˙g_Li≤`∂ ªRΩ™´sVNRPV @¿¡ËLSμR∂©´sı @xms™yμR∂V©´sV ¬ø¡Lji}mszqs©´s Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= C ryLji NRPW≤y xqsªyÚ øy…ÿá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. μy¨sNTP ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[ @’≥¡™´sW©´sVáNRPV @xqsáV zqsxqsáV …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sV«ÿ©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS zmsø`¡©´sV LRiWF~Li μj∂xqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i ©´sVLi≤T∂ B™yŒœ¡ ©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı xmsLi«ÿÀfi «¡»Ì¡V ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ˙FyNÌUP£qs ¬ø¡[∏R∂V ©´sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[

7

’¡“¡ |tsQ≤R∂W˘Õfi μR∂XuÌy˘ Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= A»¡gSŒœ¡ß˛ x§¶‹[»¡Õfi=ZNP[ xmsLji™´sVªRΩLi NS©´sV©yıLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= ™´sW˘ø`¡Ã¡V Æ™s[V 8 c Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= NTPLig`i= Fs¤Õ¡™´s©±s xmsLi«ÿÀfi LS˙ºΩ 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV Æ™s[V 10 c Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= c ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi= ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4 gRiLi»¡Ã¡NRPV Æ™s[V 18 c Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= c LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= LS˙ºΩ 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV Æ™s[V 20 c Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= c ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i= ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4 gRiLi»¡Ã¡NRPV

<äøÏåD≤Á|òæø±πø Hê yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´+: &=Hê˝Ÿ¶ ã+>±¢<˚XŸ ø√#Y πsdüT˝À ˝Òqqï e÷J dübòÕØ uÖ\sY

ôV’≤<äsêu≤<é

ôdVü‰«>¥ e¬s‡dt >∑+;ÛsY

|òæs√CŸ cÕ ø√{≤¢˝À &Ûç©¢ Ms¡T\ düeTs¡+ ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , Æ™sV[ 7: H{msFsÕfiÕ‹[ B™yŒœ¡ BLi˙¤…¡zqÌsLig`i ™´sW˘ø`¡ «¡LRigRiÀ‹[ª][Liμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡ ≠dsLRiVáV ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i, g_ªRΩ™±sV gRiLi’≥d¡L`i ˙xmsªRΩ˘LÛRiVáVgS ªRΩáxms≤R∂À‹[ªRΩV©yıLRiV. |qs•¶¶¶*g`i ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi=NRPV ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚLi≤R∂gS...gRiLi’≥d¡L`i N][ÕfiNRPªyÚ ryLRi¥R∂˘ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV øR¡WxqsVÚ©yı≤R∂V. À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡VÕ‹[ ™´sVLi¿¡ J|ms¨sLig`i «‹[≤U∂gS }msLRiV©´sı ≠dsLjiμÙR∂LRiW C {qs«¡©±sÕ‹[ ª]÷¡ryLji ˙xmsªRΩ˘LÛRiVáVgS F°…‘¡xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. lLiLi≤R∂V «¡»˝¡W ™´sLRiVxqs ≠s«¡∏R∂Wáª][ «‹[LRiV ≠dsVμR∂VLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sW˘ø`¡\|ms À≥ÿLki @LiøR¡©y áV©yıLiVV. C x§¶‹[LSx§¶‹[Lki ™´sW˘ø`¡NRPV ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s zmnsL][«fi uy N][…˝ÿ }qÌs≤T∂∏R∂VLi Æ™s[μj∂NRPgS ¨sáVr°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi FyLiVVLi»˝¡ xms…Ì”¡NRPÕ‹[ C lLiLi≤R∂V «¡»˝¡NRPW ZNP[™´sáLi IZNP[ FyLiVVLi…fi æªΩ[≤yª][ DLiμj∂. Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi= 10 ™´sW˘ø`¡ áՋ[ 8 ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂Li¿¡ 16 FyLiVVLi»˝¡ª][ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ DLi≤R∂gS... \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= 6 ≠s«¡∏R∂Wáª][ 13 FyLiVVLi»˝¡V ryμ≥j∂Li¿¡ lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ DLiμj∂. ≠sZaP[xtsQÆ™s[V≠sV»¡Li¤…¡[ gRiªRΩ ©yáVgRiV ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[©´sW lLiLi≤R∂V «¡»˝¡W ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li ¬ø¡xmsˆVN][μR∂gji©´s @LiaRPLi. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ …ÿ£ms }m˝s£qsÕ‹[ D©´sı ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi=NRPV Àÿ˘…”¡Lig`i @ºΩ |msμÙR∂ @≤y*Li¤…¡[«figS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. J|ms©´sL`i NRP™±sV ZNP|mÌs©±s ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i , «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ , {ms»¡LRi=©±s , LS£qs ¤…¡[áL`i , ©´s™´sV©±s J«ÿ ÕÿLi…”¡ rÌyL`i Àÿ˘…fi=Æ™sV©±sª][ ™yLji Àÿ˘…”¡Lig`i \¤Õ¡©´s£ms @ªRΩ˘LiªRΩ xms…”¡xtÌsQLigS DLiμj∂. ™´sLRiVxqs •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lkiáª][ |qs•¶¶¶*g`i xqsWxmsL`i Fny™±sVÕ‹[ DLi≤R∂gS..{ms»¡LRi=©±s Æ™sVLRiVxmsoáV NRPLi…”¡©´sW˘ @™´soªRΩV©yıLiVV. …‹[LkiıÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP xmsLRiVgRiVá ≠dsLRiV≤T∂NTP B¬ø¡[Ë AlLiLi«fi NS˘£ms @LiμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV |qs•¶¶¶*g`i ™´sVL][ 18 xmsLRiVgRiVá μR∂WLRiLiÕ‹[ D©yı ≤R∂V. À›÷¡Lig`iÕ‹[ BLSˆÈ©±s xmshS©±s , Æ™sWLkiı Æ™sWlLi‰Õfi , DÆ™s[V£tsQ ∏R∂WμR∂™±sª][ Fy»¡V Æ©s[gji , ©´sμk∂™±sV LSfl”·xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li NRP÷¡r~xqsVÚLiμj∂. @¨sı ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[©´sW \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= NRPLi¤…¡[ Æ≤∂≠sÕfi=Æμ∂[ \|ms ¬ø¡[LiVVgS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. |qs•¶¶¶*g`iNRPV J|ms©´sL`igS B™yŒœ¡ Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i B¨sıLig`i= ALRiLi’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV ©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso N][ÕfiNRPªyÚ©´sV NRPW≤y G ™´sW˙ªRΩLi ªRΩNRPV‰™´s @LiøR¡©y Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ≠dsáV¤Õ¡[μR∂V. ªy«ÿgS xmsp‚fl·[\|ms ≠s«¡∏R∂VLiª][ ™yLji NS¨sˆÈÆ≤∂©±s= ™´sVLjiLiªRΩ |msLjigjiLiμj∂. A ™´sW˘ø`¡Õ‹[ 150 xmsLRiVgRiVá áOSQQ˘¨sı NSFy≤R∂V N][™´s≤R∂LiÕ‹[ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= xqsZNP=£qs @LiVVLiμj∂. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ gRiLi’≥d¡L`i xqsWxmsL`i Fny™±sVÕ‹[ DLi≤R∂gS... NRP÷˝¡£qs , Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV DLi≤R∂Æ©s[ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ∏R∂VWxqs£mns xmshS©±s Æ™sVLRiVxmsoáV ™´sW˙ªRΩLi @’≥¡™´sW©´sVáV øR¡W≤R∂¤Õ¡[NRPF° ªRΩV©yıLRiV. C {qs«¡©±sÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW INRP‰ ™´sW˘ø`¡Õ‹[©´sW ∏R∂VWxqs£mns Àÿ˘…fiª][ ≠s«¡XLi’≥¡Li¿¡Liμj∂ ¤Õ¡[μR∂V. B™y÷Ì¡ ™´sW˘ø`¡ª][\Æ©s©y ∏R∂VWxqs£mns xmshS©±s gS≤T∂Õ‹[ xms≤R∂ªy≤R∂¨s N][ÕfiNRPªyÚ Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. @»¡V À›÷¡Lig`iÕ‹[ BNS˜Õfi @ Ù¡VÕ˝ÿ , ≤T∂ÕÿLilgi[ , xqsV¨dsÕfi ©´s\lLi©±sª][ Fy»¡V NRP÷˝¡£qsáV ˙xmsªRΩ˘LÛji¨s NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms ≤≥T∂÷d˝¡¨s ≠dsLRiV FsLiªRΩ™´sLRiNRPW NRPLi˙…‹[Õfi ¬ø¡[∏R∂VgRiáVgRiVªyL][ @©´sıμj∂ AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. C {qs«¡©±sÕ‹[

_õHÓdt uÛ≤Ø ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæq kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢

xmso‚fl·[ ,Æ™sV[ 7: ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V N][ø`¡ xmsμR∂≠s lLi[xqsVÕ‹[ ªy©´sV D©yı©´sLi»¡W ™´sr°Ú©´sı ™yLRiÚá©´sV μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS À›÷¡Lig`i N][ø`¡ @¤Õ¡©±s ≤]©yÕfiÔ ≈¡Li≤T∂Liøy≤R∂V. ªy©´sV  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P N][ø`¡ N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s , μk∂¨s\|ms Fs™´sLRiW ªRΩ©´s©´sV xqsLi˙xmsμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. μR∂OTPQflÿ˙zmnsNSZNP[ ªRΩ©´s Æ™sVVμR∂…”¡ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩgS ¬ø¡zmsˆ©´s ≤]©yÕfiÔ r~LiªRΩ …‘¡™±sVNRPV N][¿¡Lig`i B™´s*≤R∂Li\|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ|ms…Ì”¡©´s»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V.  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙xmsxqsVÚªRΩ N][ø`¡ xqÌsV™´sL`Ìi Õÿ NSLi˙…ÿN`ÌP «¡⁄©±sª][ ™´sVVgji∏R∂V©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ @ªRΩ¨s rÛy©´sLiÕ‹[ xmsáV™´soLji }msL˝RiV æªΩLRi\|msNTP ™´søyËLiVV. ™y…”¡Õ‹[ ≤]©yÕfiÔ }msLRiV NRPW≤y DLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ «¡⁄©±sÕ‹[ r¢ªy˙zmnsNS «¡»Ì¡V À›÷¡Lig`i N][ø`¡gS ≤]©yÕfiÔ FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. gS˘Lki NTPLji|qÌs©±s ˙xmsμ≥y©´s N][ø`¡gS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ xqs•¶¶¶∏R∂VNRP zqs ¡˜Liμj∂Õ‹[ ≤]©yÕfiÔ , ™y©±s—¡Õfi }msL˝Ri©´sV @ªRΩÆ©s[ ˙xmsºΩFyμj∂Liøy≤R∂V. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≤]©yÕfiÔ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ NSLi˙…ÿNÌRPV ™´sVVgjiLixmso μR∂aRPÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ Æ™sLi»¡Æ©s[ r~LiªRΩ…‘¡™±sVNRPV ™´s¬ø¡[ËaS≤R∂V. ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ «¡»Ì¡Vª][ IxmsˆLiμy¨sı NRPW≤y ¿¡™´sLji μR∂aRPÕ‹[ LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. C r¢ªy˙zmnsNS Fny£qÌs À›Ã¡L`i gRiªRΩLiÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂ À›÷¡Lig`i NRP©´s=¤ÕÌ¡Li…figS©´sW , —¡LiÀÿ¤À¡[*NRPW xms¨s ¬ø¡[aS≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi H{msFsÕfiÕ‹[ xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i= À›÷¡Lig`i N][ø`¡gS ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjixqsVÚ©yı≤R∂V.  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV ≤]©yÕfiÔª][ Fy»¡V ≠sÆ©s=Li…fi ÀÿL`iıQQ=Q\|ms©y NRPÆ©s[ızqsLiμj∂. 2003 ©´sVLi≤T∂ r¢ªy˙zmnsNS «¡»Ì¡VNRPV bPORPQfl· Br°Ú©´sı ™´sW“¡ À›Ã¡L`i ≠sÆ©s=Li…fi N][xqsLi ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ©y…”¡Lig`i•¶¶¶Li£ms\|tsQL`i ˙NTPZNP…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ≠sVN`P ¨sÆ™sÕfi  ¡Lig˝S Æμ∂[a`P N][ø`¡ xmsμR∂≠s lLi[xqsVÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. 47 GŒœ¡˛ ¨sÆ™sÕfi gRiªRΩLiÕ‹[ ©y…”¡Lig` x§¶¶¶Li£ms\|tsQL`iNRPV N_Li…‘¡ ø≥yLizms∏R∂V ©±sztsQ£ms \¤…¡…”¡Õfi @Liμj∂Liøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P À‹[LÔRiV ©´sVLi≤T∂ ªRΩ©´s©´sV Fs™´sLRiW xqsLi˙xmsμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s, ªy©´sV NRPW≤y μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ¨sÆ™sÕfi ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. NS¨ds ªRΩ©´sNRPV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V N][ø`¡gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»Ì¡V ¬ø¡Fyˆ≤R∂V.

Vü≤yêjYT˝À eP$Tj·÷ dü]ø=‘·Ô C≤rj·T ]ø±sY¶ x§¶¶¶™y∏∂∫ V ,Æ™sV[ 7: NS™´sV©±sÆ™sÕfiÚlgi[™±sV= g][ÕfiÔ Æ™sV≤R∂÷¡£qÌs , ≤T∂xqs‰£qs ˙ª][™´sL`i NRPXxtÒsQ xmsp¨s∏R∂W xqsLjiN]ªRΩÚ «ÿºdΩ∏R∂V LjiNSL`Ôi Æ©sáN]÷¡ˆLiμj∂. x§¶¶¶™y∏∫∂VÕ‹[ «¡LRiVgRiVª][©´sı @÷Ì¡£qs ˙…ÿN`P ˙NRPW ˙ª][≤_©±s ≠dsV…fiÕ‹[ Æ™sLi≤T∂ xmsªRΩNRPLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. I÷¡LizmsN`P=NRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ @L>RiªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡©´s xmsp¨s∏R∂W 64.76 ≠dsV»¡L˝RiV ≠szqs¨s zqsá*L`i Æ™sV≤R∂Õfiª][ Fy»¡V {qs™´sW @Li¥j∂Õfi LjiNSLÔRiV©´sV ˙¤À¡[N`P ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ {qs™´sW 64.64 ≠dsV»¡L˝RiV ≠szqsLjiLiμj∂. C CÆ™sLi…fi Æ™sVVμR∂…”¡ @™´sNSaRPLiÕ‹[ Fn¢Õfi ¬ø¡[zqs©´s xmsp¨s∏R∂W ªRΩLS*ªRΩ ™´sW˙ªRΩLi ˙xms μR∂LRi+©´s©´sV @μR∂V˜ÈªRΩLigS Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VNRPVLiμj∂. HμR∂V @™´sNSaSáՋ[ AÆ™sV ˙xmsμR∂LRi+©´s 56.96 , 64.76 , 62.68 , 61.55 , 63.68 gS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. NSgS I÷¡LizmsN`P ø≥yLizms∏R∂V©±s @Æ™sVLjiNS ˙NUP≤yN SLjifl”· |qÌsFny¨ds ˙À›©±s ¡LigSLRiV xmsªRΩNRPLi lgiáVøR¡VNRPVLiμj∂. AÆ™sV 66.86 ≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLi ≠szqsLjiLiμj∂. @Õÿl gi[ 63.97 ≠dsV»¡L˝RiV ≠szqsLji©´s áWLiVW£qs ry¯Õfi™´so≤`∂ NSLixqs˘Liª][ xqsLji|ms»Ì¡VNRPVLiμj∂.À≥ÿLRiªRΩ ≤T∂xqs‰£qs ˙ª][∏R∂VL`i @Æ™sVLjiNSÕ‹[ «¡Ljigji©´s zmn˝sLiμ`∂ ˙ª][ ≠dsV…fiÕ‹[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV ˙xmsμR∂LRi+©´s μy*LS áLi≤R∂©±s I÷¡Li zmsN`P=NRPV gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ NS*÷¡\|mns @LiVVLiμj∂. NSgS I÷¡LizmsN`P=NRPV ™´sVVLiμR∂V xmsp¨s∏R∂W 65 ≠dsV»¡L˝RiV ≠sxqs LRi≤R∂Li áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPV©´sı»Ì¡V AÆ™sV À≥œ¡LRiÚ , N][ø`¡ ≠dslLi[LiμR∂L`i xmsp¨s∏R∂W Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.

>±sY ì+ã<Ûäq\ neT\TqT @&Ü~bÕ≥T y˚düTÔqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT uÛ≤s¡‘· kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ uÛ≤Ø ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–kÕsTT. kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ qeTàX¯ø£´+ø±ì Ø‹˝À ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT. ñ<äj·T+ 300 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTTq ôdHÓ‡ø˘‡ ø√¢õ+>¥˝À 81 bÕsTT+≥T¢ ô|]– 16,912 e<ä› eTT–dæ+~. ì|”º ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À 100 bÕsTT+≥¢ es¡≈£î |ü&ç+~. ∫es¡≈£î 5,114 e<ä› eTT–dæ+~. >±sY ìã+<Ûäq\ neT\TqT @&Ü~bÕ≥T yêsTT<ë y˚düTÔqï≥T¢ Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ e÷¬sÿ≥T¢ |ü⁄+E≈£îHêïsTT. $<˚o ÇHÓ«düºs¡T¢ |üqTï m>= Z≥º≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î >±sY ìã+<Ûäq©ï á ã&Ó®{Ÿ˝À Á|üDuŸ Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. á Á|ü‹bÕ <äqô|’ m|òt◊◊\T rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ã&Ó®{Ÿ <ä>∑Zs¡ qT+∫ e÷¬sÿ≥T¢ |ü&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. >±sY ìã+<Ûäq*ï yêsTT<ë y˚j·T&É+‘√ ÇHÓ«düºs¡T¢ uÛ≤Ø>± cÕsYº ø£e]+>¥ #˚XÊs¡T. |òü*‘·+>± ø±´|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡,|üesY, yÓT≥˝Ÿ ùws¡T¢ uÛ≤>± ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT. m|òtm+d”J, ÄsTT˝Ÿ n+&é >±´dt, ◊{° ùws¡T¢ qwüºb˛j·÷sTT. Á>∑÷|ü⁄˝À @˝À C…mdt&Éã÷¢ d”º˝Ÿ,;ôV≤#YÇm˝Ÿ,˝≤´+ø˘ ÇHéÁbòÕ, ;|”d”m˝Ÿ,]\j·THé‡ |üesYùws¡T¢ 5 qT+∫ 8 XÊ‘·+ ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT. {Ï{°πø Á|”d”ºCŸ 14 XÊ‘·+, ◊ÄsY; ÇHéÁbòÕ 7 XÊ‘·+, j·T÷ìf…ø˘ 6 XÊ‘·+, ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+≈£î, n\Vü‰u≤<é u≤´+≈£î 4.4 XÊ‘·+ qwüºb˛sTT {≤|t \÷»sY‡>± ì\#êsTT.

ÇH√Œ¤dædt Hêsêj·TDeT÷]ÔøÏ &Üø£ºπs{Ÿ ÇqŒ¤πsàwüHé f…ø±ï\J ~>∑Z»+ ÇH√Œ¤dædt e´ekÕú|ü≈£î&ÉT mHéÄsY Hêsêj·TDeT÷]ÔøÏ CÒmHé {°j·T÷ $X¯«$<ë´\j·T+ >ös¡e &Üø£ºπs{Ÿ Á|ü<ëq+ #˚dæ+~. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT »]–q j·T÷ ìe]‡{° kÕï‘·ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq≈£î &Üø£ºπs{Ÿ Ç∫à dü‘·ÿ]+#ês¡T. kÕï‘·ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêsêj·TDeT÷]Ô eTTK´n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· Ç+» ˙s¡¢≈£î e÷s¡Zìπs›X¯ø£+ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T |ü≥Tº<ä\‘√ ÁX¯$T+∫ nqT≈£îqï \øå±´ìï kÕ~Û+ #ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ÇsêHé qT+∫ Á≈£L&é ~>∑TeT‘·T\T ‘·–Z+#ê* X¯Á‘·T <˚X¯yÓTÆq ÇsêHé qT+∫ #·eTTs¡T ~>∑TeT‘·T\T ‘·–Z+#·Tø√e&ÜìøÏ uÛ≤s¡‘Yô|’ nyÓT]ø± eT]+‘· ˇ‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã+<äT≈£îí Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. á ~X¯>± Á|üj·T‘êï\T kÕ–+#˚ ñ<˚›X¯´+‘√H˚ nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ Væ≤\¢sY øÏ¢+≥Hé uÛ≤s¡‘Y e∫Ãq≥T¢ ø£ìŒk˛Ô+~. eT÷&ÉT s√E\ Ç+&çj·÷ |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± øÏ¢+≥Hé ø√˝Ÿø£‘ê≈£î e#êÃs¡T. ÇsêHéqT ‘·q ÄBÛq+˝ÀøÏ ‘Ó#·Tà ≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï˝À¢ uÛ≤>∑+>± #·eTTs¡T ~>∑TeT‹ô|’ Ä+ø£å\T $~Û+∫q nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ $T>∑‘ê <˚XÊ\qT ≈£L&Ü ÇsêHé‘√ dü+ã+<Ûë\qT ‘·–Z+#·T≈£îH˚˝≤ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. nDT |üØø£å˝À¢ n+‘·sê®rj·T Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#˚˝≤ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ÇsêHé qT+∫ #·eTTs¡T ~>∑TeT‘·T\qT ‘·–Z+#·Tø√yê\ì uÛ≤s¡‘Y‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ <˚XÊ\qT ø√s¡T‘√+~.

zmnsL][«fi uy N][…˝ÿÕ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ ZNP[™´sáLi INRPμy¨sÕ‹[Æ©s[ ≤≥T∂÷d˝¡ J≤T∂F°LiVVLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ x§¶‹[Li ˙g_Li≤`∂Õ‹[ }mns™´slLi…figS ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVª][©´sı ≤≥T∂÷d˝¡ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= \¤«¡˙ªRΩ∏R∂W˙ªRΩNRPV ˙¤À¡[N`P Æ™s[xqsVÚLiμy.. GÆ™sW Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡. ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi= (@LiøR¡©y) ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i (ZNP|mÌs©±s) , Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i , {ms»¡LRi=©±s , LS£qs ¤…¡[áL`i ,©´s™´sV©±s J«ÿ , π∏∂Wlgi[£tsQ ©´sgRiL`i , BLSˆÈ©±s xmshS©±s , Æ©s[gji , Æ™sWLkiı Æ™sWlLi‰Õfi , ©´sμk∂™±sV , DÆ™s[Va`P ∏R∂WμR∂™±s N][ÕfiNRPªyÚ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= (@LiøR¡©y) g_ªRΩLi gRiLi’≥d¡L`i (ZNP|mÌs©±s) , Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV , ∏R∂VWxqs£mns xmshS©±s , NRP÷˝¡£qs , μy£qs ,aRPVN˝S, ™´sV©Ø[«fi ºΩ™yLki , xqsV¨dsÕfi ©´s\lLi©±s , À≥ÿ…”¡∏R∂W , ≤T∂ÕÿLilgi[ , BLS˜Õfi @ Ù¡VÕ˝ÿ.

Ädæj·÷˝À n‘·T´‘·ÔeT ø£+ô|˙>± {≤{≤ Á>∑÷|t HêH√ ÁbÕC…≈£îº‘√ n+‘·sê®rj·T >∑T]Ô+|ü⁄qT bı+~q {≤{≤ Á>∑÷|t eTs√ Á|ü|ü+#· ]ø±s¡T¶qT kÕ~Û+∫+~. HêH√ ø±s¡T Ä$ wüÿs¡D‘√ j·÷e‘Y Á|ü|ü+#· <äèwæºì ∫qïø±s¡T ô|’øÏ eTs¡*+∫q {≤{≤ Á>∑÷|t Ädæj·÷ <˚XÊ˝À¢ n‘·T´‘·ÔeT Hêj·Tø£‘·«+ ø£*–q |ü~ ø£+ô|˙˝À¢ ˇø£{Ï>± ì*∫+~. y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£qŒ˝…º˙‡ dü+düú ùV≤ Á>∑÷|t ªn‘·´+‘· qe´‘·‘√ ≈£L&çq Ä$wüÿs¡D\Tμ ÁbÕ‹|ü~ ø£q ìs¡«Væ≤+∫q düπs«˝À Ädæj·÷ <˚XÊ ˝À¢ì |ü~ n‘·T´‘·ÔeT Hêj·Tø£‘·«+ ø£+ô|˙\ C≤_‘ê˝À uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ #Ó+~q {≤{≤ Á>∑÷|t ˇø£ÿ <ëìπø kÕúq+ \_Û+∫+~. á C≤_‘ê˝À {≤{≤ Á>∑÷|t ◊<√ kÕúq+˝À ì*∫+~. yÓTT<ä{Ï kÕúHêìï kÕyéTdü+>¥ <äøÏÿ+#·T≈£î+~. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT kÕúHê˝À¢ es¡Tdü>± {§jÓ÷{≤ yÓ÷{≤sY‡ ,j·T÷˙©esY ì*#êsTT. Ç{°e˝Ò ¬>˝≤ø°‡ {≤uŸ ø£+|üP´≥sYqT kÕyéTdü+>¥ e÷¬sÿ{À¢øÏ ‘˚e &É+‘√ á n<äT“‘·yÓTÆq q÷‘·q Ä$wüÿs¡D≈£î >±qT á ø£+ô|˙øÏ yÓTT<ä{Ï kÕúq+ <äøÏÿ+~. $T>∑‘ê Ädæj·÷ {≤|t 10 ø£+ô|˙˝À¢ HÓùd¢, ◊;m+, k˛˙ ø±sY‡, Áb˛ø£ºsY n+&é >±´+ãT˝Ÿ, ø√ø±`ø√˝≤ , ô|Á{À e+{Ï ø£+ô|˙\T ñHêïsTT. ùV≤ Á>∑÷|t n<Ûä´j·Tq+ Á|üø±s¡+ n‘·T´‘·ÔeT ø£+ô|˙\T q÷‘·q Ä$wüÿs¡D\≈£î ô|<ä› |”≥ y˚XÊsTT. Ädæj·÷˝Àì 90 XÊ‘·+ ø£+ô|˙\T ¬s>∑T´\sY>± ‘·eT ÇH√ïy˚wüHé≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔHêïsTT. ø±>± 71 XÊ‘·+ Ädæj·÷ n‘·T´‘·ÔeT ø£+ô|˙\T ‘·eT dü«\Œø±*ø£ ˝≤uÛ≤\qT Ä$wüÿs¡D\ ø√dü+ yÓ∫ÃdüTÔHêïsTT. nÁ>∑kÕúsTT 10 ø£+ô|˙˝À¢ 81 XÊ‘·+ eT+~ ñ<√´>∑T\T ø£düºeTs¡¢ uÛÑ$wü´‘Y >∑T]+#˚ ‘·s¡#·÷ #·]ÃdüTÔqï≥T¢ yÓ\¢&Ó’+~. ‘·eT ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü‹≈£L\ düŒ+<äq, düeTdü´\≈£î Ms¡T ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔHêïs¡T. ø±>± Hêj·Tø£‘·«+ $wüj·T+˝À Ädæj·÷ ø£+ô|˙\T Ç+ø± yÓqTø£ã&˚ ñqï≥T¢ n<Ûä´j·Tq+ ù|s=ÿ+~. á n<Ûä´j·Tq+˝À 103 <˚XÊ˝À¢ì <ë<ë|ü⁄ @&ÉT y˚\ eT+~ e´≈£îÔ \T, 2, 300 ø£+ô|˙\T bÕ˝§ZHêïj·Tì ùV≤ Á>∑÷|t yÓ\¢&ç+∫+~.

ô|≥Tºã&ÉT\qT Äø£]¸+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º* <˚X¯+˝ÀøÏ uÛ≤Ø>± ô|≥Tºã&ÉT\qT Äø£]¸+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Ä]úø£ ùde\ ø£+ô|˙ H√eTTsê Ç+&çj·÷ dü÷∫+∫+~. sêqTqï dü+e‘·‡sê˝À¢ eè~› ≈£î+≥T|ü &É≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î >±qT Ç~ m+‘·>±H√ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì, ˝Òì |üø£å+˝À eè~› πs≥T eT]+‘· ø°åDÏ+#˚ Á|üe÷<äeTT+<äì ôV≤#·Ã]+∫+~. ¬s+&√ <äbòÕ dü+düÿs¡D\ neT\T≈£î ned üs¡yÓTÆq ô|≥Tºã&ÉT\qT Äø£]¸+#ê\+fÒ uÛ≤Ø m‘·TÔq #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡ ñ+<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. ô|≥Tºã&ÉT\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º&É+‘√ Ç|üŒ{Ïπø dæús¡ eè~›πs≥T 45 XÊ‘·+ ‘·>∑Z>± yÓTT‘·Ô+ ñ‘êŒ<äø£‘· 40 XÊ‘·+, ñ<√´–‘ê eè~›πs≥T 15 XÊ‘·+ ‘·–Zq≥T¢ ‘·eT düπs«˝À yÓ\¢&Ó’+<äì H√eTTsê Ç+&çj·÷ Á|ü<Ûëq Ä]úø£y˚‘·Ô k˛Hê˝Ÿ es¡à ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 8.4 XÊ‘·+>± J&û|” eè~›πs≥T 2012 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 6.9 XÊ‘·+>± ñ+≥T+<äì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡ì,Çø£ Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Ç~ eT]+‘· ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò‘·ì #ÓãT‘√+~. >∑&ç∫q Hê\Tπ>fi¯¢˝À eè~›πs≥T ø°åDÏ+#·&É+, Á<äy√´\“D≤ìøÏ n&ÉT¶ø£≥º y˚j·Tø£b˛e&É+ düVü‰ Á<äe´, ø£¬s+{Ÿ nøö+{Ÿ ˝À≥T‘√ <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú |òü+&ÉyÓT+≥˝Ÿ‡ <ës¡T D+>± <Óã“‹Hêïj·Tì H√eTTsê ìy˚~ø£ yÓ\¢&ç+∫+~. BqTï+∫ ãj·T≥|ü&É{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚dæq|üŒ{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï #·eTTs¡T <Ûäs¡\T, n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢ HÓ\ø=qï nì•Ã‹ Ç+<äT≈£î m+‘· e÷Á‘·+ düVü≤ø£]+#·˝Ò<äì $e]+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ Bì qT+∫ ãj·T≥ |ü&É{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ neø±X¯+ e∫Ã+<äì ‘Ó*|æ+~. ô|≥Tºã&ÉT\ es¡<äô|’H˚ |ü{ÏwüºyÓTÆq J&û|” eè~›πs≥T Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äì H√eTTsê ‘Ó*|æ+~. >∑&ç∫q Hê\Tπ>fi¯¢ ø±\+˝À yêdüÔe ô|≥Tºã&ÉT\ eè~› n+‘·>± ˝Ò<äì dü>∑≥Tq @{≤ Ç~ 6 XÊ‘·+>± ñ+<äì, Ç<˚ kÕúsTT˝À ô|≥Tºã&ÉT\T eùdÔ eè~›πs≥T 7 XÊ‘·+ ~>∑Te≈£î |ü&çb˛e&É+ U≤j·TeTì ≈£L&Ü ôV≤#·Ã]+∫+~. yê]¸ø£ eè~›πs≥T 7.5 XÊ‘·+>± ñ+&Ü\+fÒ yêdüÔe ô|≥Tºã&ÉT\ eè~› 10XÊ‘·+>± ñ+&Ü\ì dü÷∫+∫+~.

ìsêX¯|ü]∫q Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î yê]¸ø£ |òü*‘ê\T Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î yê]¸ø£ |òü*‘ê\T ìsêX¯|ü]#êsTT. Hê\T>√ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î 8.6 XÊ‘·+ eè~›‘√ s¡÷. 340 ø√≥¢ ìø£s¡˝≤uÛÑ+ qyÓ÷<äT #˚dæ+~. 2011`12 ˝À 6.1 XÊ‘·+ eè~›‘√ s¡÷.1,345 ø√≥¢ ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ Ä]®+∫+~. 2011`12˝À yÓTT‘·Ô+ yê´bÕs¡+ s¡÷. 1.90 \ø£å\ ø√≥T¢ ñ+<äì u≤´+≈£î Á|üø£{Ï+∫+~. n˝≤π> Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À $$<Ûä s¡ø±\ 2,400 b˛düTº\T uÛÑØÔ #˚kÕÔeTì u≤´+≈£î Á|üø£{Ï+∫+~.


C M Y K

8

eT+>∑fi¯yês¡+, y˚T 8, 2012

q$T‘· düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

nø£åjYT MT<ä n_Ûe÷q+‘√H˚..! s¡$‘˚», sê»eTÚ[ ø±+_H˚wüHé˝À s¡÷bı+~q dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘·+ ª$Áø£e÷s¡Tÿ&ÉTμ. á ∫Á‘êìï Øy˚Tø˘>± Á|üuÛÑT<˚yê ªsö&û sê<∏√sYμ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+˝À ªõ+‘êø±..μ bÕ≥≈£î >±q÷ ‘·$Tfi¯ nÁ>∑V”≤s√˝À¢ ˇø£¬s’q k‘Y dü÷|üsYkÕºsY V”≤s√ $»jYTì Ä bÕ≥˝À rdüT≈£îHêïs¡T. nø£åjYT≈£îe÷sY, k˛HêøÏå dæHêΩ »+≥>± q{ÏdüTÔqï ªsö&û sê <∏√sYμ˝À z bÕ≥˝À n‘·qT ôdŒwü˝Ÿ n|”Œj·T¬sHé‡>± q{Ï+#ê&ÉT. eTT+u…’˝Àì |òæ˝Ÿàdæ{°˝À ∫Árø£]+∫q á bÕ≥˝À ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T bÕ˝§Zqï $»jYT Ä bÕ≥˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î >±qT m≥Te+{Ï ¬seTT´qπswüHé rdüTø√≈£î+&Ü ñ∫‘·+ >±H˚ q{Ï+#ês¡T. ìsêà‘·\T ¬seTT´qπswüHé #Ó*¢+#·&ÜìøÏ dæ<äΔyÓTÆHê $»jYT <ëìï düTìï‘·+>± ‘√dæ|ü⁄∫à yês¡Ô˝À¢ ¬øø±ÿ&ÉT. á $wüj·TyÓTÆ $»jYT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªnø£åjYT≈£îe÷sY q{Ï+∫q ªœ˝≤&ûμ ø±\+ qT+N H˚qT Äj·Tq≈£î ô|<ä› n_Ûe÷ìì. ªsö&û sê<∏√sYμ Áb˛yÓ÷dt #ê˝≤ Ç+Áf…dæº+>¥>± ñHêïsTT. #ê˝≤ ø±\+ ‘·sê«‘· nø£åjYT eT∞¢ j·÷ø£åHé V”≤s√ ne‘ês¡+˝À ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêï&ÉT. n+<äTπø á dæìe÷ ø√dü+ ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T#·÷düTÔHêï. Ç+<äT˝À z bÕ≥˝À ø£ì|æ+#ê*‡+~>± Á|üuÛÑT<˚yê n&ç–q yÓ+≥H˚ düπsqì ˇ|ü≈£îHêï. Mfi¯¢+‘ê m+‘√ ùdïVü≤+>± eTdü\T≈£îHêïs¡T. Bìï m|üŒ{Ïø° H˚qT eTs¡eqTμ nì nHêï&ÉT $»jYT. á bÕ≥˝À $»jYT‘√ bÕ≥T nì˝Ÿø£|üPsY, >√$+<ë ≈£L&Ü ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. Çø£ á ∫Á‘·+ Ç {°e˝Ò ‘·$Tfi¯+˝À ø±ØÔ V”≤s√>± ∫s¡T‘Ó’μ nH˚ ∫Á‘·+>± Øy˚Tø˘ nsTT´+~. Ç|ü&ÉT Væ≤+B˝À Øy˚Tø˘ nsTT´ $&ÉT<ä\≈£î ¬s&û ne⁄‘√+~. Á|üuÛÑT<˚yê <äs¡Ùø£‘·«+˝À dü+»jYT ©˝≤ uÛÑHꇩ á ∫Á‘êìï ì]à+∫q á

∫Á‘·+ eT+∫ _õHÓdt »]–+<äì düe÷#ês¡+. b˛øÏ]μì ªyê+f…&éμ>± e÷]à u≤©e⁄&é˝À Væ≤{Ÿ ø={Ϻq Á|üuÛÑT<˚yêô|’ qeTàø£+‘√ á ÁbÕC…≈£îºì n|üŒ#Ó|æŒq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. k˛HêøÏå dæHêΩ á ∫Á‘·+˝À nq÷wüÿ bÕÁ‘·qT #˚dæ+~. á ∫Á‘·+ |üø±ÿ e÷dt eTkÕ˝≤ ∫Á‘·+>± s¡÷bı+~+#·{≤ìøÏ Á|üuÛÑT<˚yê #ê˝≤ s√E\ bÕ≥T Ádæÿ|tºô|’ ø£düs¡‘·TÔ\T #˚dæ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. nø£åjYT≈£îe÷sY ôd’‘·+ #ê˝≤ s√E\ ‘·sê«‘· ‘êqT Ç˝≤+{Ï e÷dt V”≤s√ bÕÁ‘· #˚j·T&É+‘√ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñHêï&ÉT. Çø£ $»jYT á ∫Á‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ø±s¡D+... u≤©e⁄&éøÏ ‘·qqT ‘êqT n˝yê≥T #˚düTø√e&Üìπø n+≥THêïs¡T. uÛÑ$wü´‘Y˝À u≤©e⁄&é˝À ≈£L&Ü dæìe÷\T ]©CŸ #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q˝À $»jYT ñqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, $»jYT, ø±»˝Ÿ »+≥>± q{ÏdüTÔqï ª‘·TbÕøÏμ ∫Á‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ ∫≈£îÿ˝À¢ |ü&ç+~. á dæìe÷˝À V”≤s√ $»jYT dæ>∑¬s{Ÿ ø±\Tdü÷Ô ñqï bò˛Eì b˛düºs¡¢ô|’ eTTÁ~+∫, #ÓHÓ’ï q>∑s¡+ n+‘·{≤ dæìe÷ ø√dü+ |ü_¢dæ{° #˚j·T&Éy˚T á dæìe÷≈£î Ç|ü&ÉT ∫ø=ÿ∫Ã|ü&ç+~. á b˛düºsY uÛ≤s¡‘· bı>±≈£î #·{≤ºìï ñ\¢+|òæTk˛Ô+<ä+≥÷, kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô $.ôd\«≈£îe÷sY |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ ∫Á‘· ìsêà‘· ñ*øÏÿ|ü&ܶs¡≥. bı>±≈£î #·≥º+ Á|üø±s¡+ Ç˝≤+{Ï <äèXÊ´\qT ãVæ≤s¡+>∑ Á|ü<˚XÊ˝À¢ Á|ü<ä]Ù+#·&É+ H˚s¡eTì ù|s=ÿ+≥÷, dü+ã+~Û‘· e´≈£îÔ\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± ø√s¡T‘·÷ ôd\«≈£îe÷sY #ÓHÓ’ï q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. eT], b˛©düT\T m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s√ #·÷&Ü*. á ª‘·TbÕøÏμ dæìe÷ eTTs¡T>∑<ëdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·T+~. ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü n<˚ ù|s¡T‘√ $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T.

<ä÷≈£î&ÉT>± u≤\ø£èwüí u≤\ø£èwüí ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± q{ÏdüTÔqï ªleTHêïsêj·TDμ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ #ê˝≤ y˚>∑+>± »]–b˛‘√+~. n|ü&˚ {≤ø° <ë<ë|ü⁄ |üPs¡ÔsTTb˛q≥Tº ∫Á‘·+ j·T÷ì{Ÿ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. k˛eTyês¡+ qT+∫ ¬ø’¢e÷ø˘‡ <äèXÊ´\ ∫Árø£s¡DqT ôV’≤<äsêu≤<é >∑∫ÃuÖ©˝Àì n\÷´$Tìj·T+ bòÕ´ø£ºØ˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ¬ø’¢e÷ø˘‡ |üPs¡Ôe>±H˚ z j·÷ø£åHé m|æk˛&éqT eT˝Òdæj·÷˝À ∫Árø£]+#·&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚XÊs¡T. n~ |üPs¡ÔsTT‘˚, Çø£ eT÷&ÉT bÕ≥\ ∫Árø£s¡D e÷Á‘·+ $T–* ñ+≥T+~. yê{Ïì e#˚à HÓ\˝À j·T÷s¡|t˝Àì n+<äyÓTÆq ˝§πøwüq¢˝À ∫Árø£]kÕÔs¡T. s¡$ #êe* <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘·+˝À u≤\ø£èwüí »s¡ï*düTº bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. m˝À¢ |òü¢esY‡ n~ÛH˚‘· s¡y˚Twt |ü⁄bÕŒ\ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À u≤\ø£èwüí düs¡düq bÕs¡«ryÓT\ºHé, ÇcÕ #êyê¢ V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T.

ø=‘·Ôyê]øÏ neø±X¯+...! sêyÓ÷J |òæ*+ dæ{°˝À ªE˝≤sTTμ ∫s<äT\T ôd’º*wt kÕºsY n\T¢ ns¡T®Hé, >√yê ã÷´{° Ç*j·÷Hê »+≥>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ªE˝≤sTTμ. á ∫Á‘·+ ø√dü+ Ç{°e˝Ò ª<äTu≤sTTμ yÓ[¢q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nø£ÿ&É ø=ìï bÕ≥\ ∫Árø£s¡D ø√dü+ yÓ[¢q ∫Á‘· ãè+<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é ‹]– e∫Ã+~. nq+‘·s¡+ ôd’º©wt kÕºsY n\T¢ ns¡T®Hé Á|üeTTK ø=]jÓ÷Á>±|òüsY C≤˙ e÷düºsY Ä<Ûä«s¡´+˝À &Ü´Hé‡ #˚j·T qTHêï&ÉT. ªE˝≤sTTμ dæìe÷ ø√dü+ sêyÓ÷J |òæ*+ dæ{°˝À Á|ü‘˚´ø£+>± y˚dæq ôd{À¢ á HÓ\ 9e ‘˚B qT+∫ z bÕ≥qT ∫Árø£]+#·qTHêïs¡T. C≤˙ e÷düºsY Ç{°e˝Ò ªs¡#·Ãμ dæìe÷˝À &ç\¢≈£î &ç\¢≈£î...μ nH˚ bÕ≥øÏ ø=]jÓ÷Á>∑|ò” n+~+#ê&ÉT. á bÕ≥ m+‘· Væ≤{Ÿ nsTT+<√ Á|ü‘˚´ø£+>± #Ó|üŒqø£ÿπs¢<äT. Ç{°e˝Ò <äTu≤jYT˝À bÕ≥\ ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄≈£îqï á ∫Á‘·+ {≤ø° bÕsYº yÓTT‘·Ô+ |üP]Ô #˚düT≈£îì b˛dtº Ábı&Éø£åHé |üqT\T ≈£L&Ü »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+~. <˚$lÁ|ükÕ<é dü+^‘·+ n+~+∫q á dæìe÷˝À n\T¢ ns¡T®Hé düs¡düq Ç*j·÷Hê V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔqï á dæìe÷øÏ e÷≥\ e÷+Á‹≈£î&ÉT Á‹$Áø£yéT lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>±, &ç$$.<ëqj·T´ ì]àdüT ÔHêï&ÉT. á HÓ\ ¬s+&Ée yês¡+˝À á ∫Á‘· Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

ø±\+ ø£*dæsêyê*>±

yÓTT<ä≥ uÛÑj·Ty˚Tdæ+~...!

<˚e<ëdüTμ ∫Á‘·+ <ë«sê ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ ns¡+ π>Á≥+ #˚dæ $»j·÷ìï <äøÏÿ+#·T≈£î+~ Ç* j·÷Hê. Ä ‘·sê«‘· ªb˛øÏ]μ‘√ ‘·q≈£î m<äTs¡T ˝Òs¡ì|æ+#·T≈£î+~. u≤&û ôd’E*ï ø£¬sø˘º>± yÓTsTTHéf…sTTHé #˚ùd @¬ø’ø£ V”≤s√sTTHé nì #Ó|üø√e#·TÃ. yÓ÷&É*+>¥ qT+∫ sêe&É+‘√ ‘·q u≤&û ôd’E*ï @e÷Á‘·+ ‘·>∑Zì e«<äT..ô|s¡>∑ìe«<äT. Çø£ ndü\T $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. Ç*j·÷Hê ‘·q dæìe÷ ˝…’|òt >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷.. 18 ej·TdüT˝À ñqï|ü&ÉT ‘·q nqT uÛÑyêìï #ÓãT‘·÷.. ªH˚qT 18 dü+e‘·‡sê\πø dæìe÷˝À¢øÏ e#êÃqT. n|ü&ÉT yÓTT<ä{Ï kÕ]>± wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§Zqï|ü&ÉT H˚qT y˚düT≈£îqï Á&Ódt rdæ <äs¡Ù≈£î&ÉT #Óù|Œ ø±dü÷º´yéT‡ y˚düTø√eTqï|ü&ÉT Hê≈£î #ê˝≤ uÛÑj·Ty˚Tùd~. m+<äTø£+fÒ ô|’H=ø£{Ï øÏ+<=ø£{Ï e÷Á‘·y˚T ñ+&˚~. H˚qT yÓ÷&É*+>¥ qT+∫ e∫ÃHê ≈£L&Ü m+<äTø√ dæìe÷˝À¢ø=#˚Ãdüs¡TÇøÏ #ê˝≤ uÛÑj·Ty˚Tùd~. V”≤s√ mø£ÿ&É #ÓsTT´ y˚kÕÔ&√qH˚ ø£+>±πs m≈£îÿe>± ñ+&˚~. ª<˚e<ëdüTμ˝À <ë<ë|ü⁄ ≈£îs¡#· <äTdüTÔ˝Ò m≈£îÿe>± <Ûä]+#êqT. 75 XÊ‘·+ wüO{Ï+>¥ nj˚T´es¡≈£î Á&Ódt e÷sêÃ\+fÒ uÛÑj·Ty˚Tùd~. ‘·sê«‘· ‘·sê«‘· n\yê≥sTT´+~μ n+≥÷ ‘·q yÓTT<ä{Ï nqTuÛÑyêìï #ÓãT‘√+~. ªãØŒ¤μ‘√ Ç*j·÷Hê u≤©e⁄&é˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘√+~. Ç+<äT˝À q≥q≈£î ÄkÕÿs¡+ ñqï bÕÁ‘·qT #˚k˛Ô+~. Ç+<äT˝À s¡DY;sYø£|üPsY V”≤s√>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. á ∫Á‘êìï rùd nqTsê>¥‘√ #ê˝≤ ùd|ü⁄ #·]Ã+#˚, n‘·qT |üP]Ô uÛÑs√kÕ Ç#êÃπø ∫Á‘·+ ø√dü+ dü+‘·ø£+ #˚dæ+<ä≥ Ç*j·÷Hê. á ∫Á‘·+˝À Á|æj·÷+ø±#√ÁbÕ yÓTsTTHé V”≤s√ sTTHé>± q{ÏdüTÔ+~. eT+∫ s=e÷+{Ïø˘ \yé k˛ºØ nì #ÓãT‘√+~ >√yê ã÷´{° Ç*j·÷Hê. u≤©e⁄&é˝À yÓTT<ä{Ï dæìe÷‘√H˚ eT+∫ >∑T]Ô +|ü⁄ ‘Ó#·TÃø√yê\ì ÄX¯|ü&ÉT‘√+~. #·÷<ë›+

á dü+e‘·‡s¡+ ª_õHÓdte÷´Héμ, ª|üP\s¡+>∑&ÉTμ, ª\yé©μ e+{Ï dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘ê\qT n+~+∫q ÄsYÄsY.eT÷M y˚Tø£sY‡ n~ÛH˚‘· &Ü. yÓ+ø£{Ÿ ‘·«s¡˝À &ÛÉeTs¡Tø£+μ, ªleTHêïsêj·TDμ, ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´μ, ªô|’kÕμ e+{Ï uÛ≤Ø ∫Á‘ê\qT düeT]ŒdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ◊‘˚ ÄsYÄsY.eT÷M y˚Tø£sY‡ u≤´qsYô|’ uÛ≤Ø ∫Á‘ê\‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô q{°q≥T\‘√ ∫qï ∫Á‘ê\qT ì]à+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ìsêà‘· &Ü.yÓ+ø£{Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªVü≤+>±e÷ qT+∫ es¡Tdü>± ÄsYÄsY.eT÷M y˚Tø£sY‡ ì]à+∫q ∫Á‘ê\qT dü÷|üsY &É÷|üsY Væ≤{Ÿ #˚dæq Áù|ø£å≈£î\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïqT. á eT<Ûä´ ªøÏø˘μ, ª&ÜHéoqTμ, ª$Ts¡|üø±jYTμ, ªÁù|eTø±yê*μ, ª_õHÓdty˚THéμ, ª|üP\s¡+>∑&ÉTμ, ª\yé©μ... Ç˝≤ es¡Tdü $»j·÷*ï Áù|ø£å≈£î\≈£î n+~+∫q ñ‘ê‡Vü≤+‘√ eT]ìï uÛ≤Ø ∫Á‘ê\qT ì]à+#·&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚XÊs. dü]ø=‘·Ô ø£<∏ë +XÊ\‘√, |üø±ÿ uÖ+&é Ádæÿ|tº‡‘√ ∫Á‘ê\T #˚j·T&ÜìøÏ ¬s&û>± ñqï q÷´ {≤˝…+{Ÿì Áb˛‘·‡ Væ≤+ #·&ÜìøÏ ÄsY.ÄsY.eT÷M y˚Tø£sY‡ dü+düú dæ<äΔ+>± ñ+~. mìï eT+∫ düu…®≈£îº\T <=]øÏ‘˚ nìï ∫Á‘ê*ï ì]à+#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚dü÷ÔHêï+. ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î\T, ø=‘·Ô q{°q≥T\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*‡+~>± ø√s¡T‘·THêï+. Çø£ô|’ ÄsYÄsY.eT÷M y˚Tø£sY‡ u≤´qsYô|’ z yÓ’|ü⁄ uÛ≤Ø ∫Á‘ê*ï ì]àdü÷ÔH˚, eTs√ yÓ’|ü⁄ HêHékÕº|t>± ∫qï ∫Á‘ê\qT ôd’‘·+ ì]àkÕÔ+. Ç|üŒ{Ïπø düu…®ø˘º‡ ôd˝…ø£åHé˝À ñHêï+μ nHêïs¡T.

‘·«s¡˝À ôd{Ÿ‡ô|’øÏ ªkÕs=kÕÔs¡Tμ yÓ’»j·T+r eT÷Mdt u≤´qsYô|’ s¡$‘˚» V”≤s√>± z uÛ≤Ø u&Ó®{Ÿ ∫Á‘·+ s¡÷bı<äT‘√qï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷øÏ ªkÕs=kÕÔs¡Tμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿì |ü]o*düTÔqï≥Tº #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø°, n<˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ø£HꌤsYà nsTT+<äH˚ yês¡Ô\T |òæ˝Ÿàq>∑sY˝À $ì|ædüTÔHêïsTT. |üs¡X¯ósê+ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤k˛Ôqï á dæìe÷ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ á HÓ\ 23 qT+∫ »s¡T>∑qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á dæìe÷˝À Á‹wü` neT˝≤bÕ˝Ÿ ø£<∏ëHêsTTø£\T>± ø£qT$+<äT #˚j·TqTHêïs¡T. >∑‘·+˝À ªø£èwüíμ dæìe÷˝À s¡$‘˚C≤‘√ »‘· ø£{Ϻq Á‹wü, á dæìe÷‘√ eTs√kÕ] n‘·ì‘√ Ä&çbÕ&ÉqT+~. ø±>±, s¡$‘˚C≤ ª<äs¡Te⁄μ á HÓ\ 18q $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘·T+&É>±, ª<˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß\Tμ Ç|üŒ{Ïπø {≤ø° bÕsYºì |üP]Ô #˚düT≈£î+~. á ¬s+&ÉT dæìe÷\ ‘·sê«‘· s¡$‘˚C≤ #˚k˛Ôqï dæìe÷ Ç<˚. >∑‘·+˝À ªÄ+»H˚j·TT\Tμ ∫Á‘·+ <ë«sê s¡$‘˚»øÏ |òüTÀs¡yÓTÆq bòÕ¢|ü⁄ì∫Ãq |üs¡X¯ósê+, á dæìe÷ì z düyê˝Ÿ>± rdüT≈£îHêï&Éì n+≥THêïs¡T. Çø£ ªX¯øÏÔμ ∫Á‘·+‘√ |üsê»j·÷ìï #·$#·÷dæq yÓ’»j·T+r eT÷Mdt, á dæìe÷‘√ m˝≤¬>’Hê Væ≤{Ÿ ø={≤º\ì #·÷k˛Ô+~. á dæìe÷øÏ neT˝≤bÕ˝Ÿ Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D ne⁄‘·T+<äH˚ {≤ø˘ dæ˙esêZ˝À¢ $ì|æk˛Ô+~.

ªy˚<ä+μ dæìe÷˝À Bøå±ùd<∏éì #·÷dæ q yêfi¯¢+‘ê ˇø£ÿkÕ]>± ø£fi¯fl |üŒ– +#ês¡T. Hêp¬ø’q n+<ä+‘√ ≈£L &çq uÛ≤Ø n+<ë\≈£î |üs¡e •+ ∫b˛‘·÷H˚ M˝…’qìï m≈£îÿe e÷ s¡Tÿ\T y˚XÊs¡T. <ë+‘√ á eTT<äT› >∑TeTà ª$Ts¡|üø±jYTμ ∫Á‘·+‘√ eTs√ kÕ] ‘·q kı>∑ôd’q n+<ä+‘√ ≈£îÁs ¡ø±s¡T Áù|ø£å≈£î\qT ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚dæ+ ~ á bı&ÉT>∑T ø±fi¯¢ düT+<ä]. Çø£ á n»+‘ê •\Œ+˝≤+{Ï uÛ≤eT nÁ>∑ ø£<∏ëHêsTTø£ ø±e&É+ U≤j·T eTì n+<äs¡÷ nqT≈£î+≥Tqï düeT j·T+˝À, ªyê+f…&éμ, ªì|üμ e+{Ï ∫Á‘ê\T |üsê»j·T+ bÕ˝…’ ÄyÓT‘√ bÕ≥T ÄyÓT n_Ûe÷qT\q÷ ìsê X¯≈£î >∑T]#˚XÊsTT. <ë+‘√ n+‘·{Ï n+<ëìøÏ n<äèwüº+ ‘√&ÉTø± ø£b˛e&É+‘√, ÄqyêsTTr>± ◊¬sHé ˝…>¥ nH˚ eTTÁ<äqT uÛÑ]+#·ø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT Bøå±. á ˝À>± Bøå± ˇ|ü ≈£îqï dæìe÷\T wüO{Ï+>¥ |üs¡+>± q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑&É+ ≈£L&Ü ÄyÓT ¬øØsYøÏ yÓTÆqdt nsTT´+~. zyÓ’|ü⁄q ‘√{Ï ø£<∏ëHêsTTø£\T ]e⁄«q <ä÷düT≈£îb˛‘·T+fÒ, ‘·qøÏ ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ Ä f…Æ+ edüTÔ+<äì Bøå± eTqdüTøÏ dü]Δ #Ó|ü≈£î+≥T+<ä≥. ‘·«s¡˝ÀH˚ Væ≤≥Tº ø={Ϻ #·÷|æ+#ê\H˚ |ü≥Tº<ä\‘√ ÄyÓT ñqï≥Tº düìïVæ≤ ‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á düT+<ä] ª¬sã˝Ÿμ, ª}ø=&É‘êsê ñ*øÏÿ |ü&É‘êsêμ ∫Á‘ê˝À¢ q{Ïk˛Ô +~. á dæìe÷˝À¢ @ ˇø£ÿ{Ï Væ≤{Ÿ ø={ϺHê... Çø£ <äX¯ ‹]– ÄyÓT ¬øØsY }|ü+<äT≈£î+≥T+<äì dæìe÷ |ü+&ç ‘·T\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.

C M Y K


Á{≤|òæøÏ+>¥≈£î m|òt◊ÄsY ìy˚~ø£ ‘·|üŒìdü] düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 7, (düTes¡íyês¡Ô): Á{≤|òæøÏ+>¥≈£î (nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï) >∑T¬s’q|üŒ{Ïø° m|òt◊ÄsY\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òì ø±s¡D+>± |ü]Vü‰sêìï bı+<äì 54 ($T>∑‘ê 2˝À)

eT+>∑fi¯yês¡+, 8 y˚T 2012

ù|J\T : 8

&ûyÓ’d”˝À

|òæsê´<äT\ yÓ\T¢e kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düe÷y˚XÊ\T düC≤e⁄>± »s¡T>∑T‘êj·÷ ◊<äT ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷\‘√ n~Ûø±s¡T\T s¡÷bı+~+∫q Áπ>≥sY? n~Ûø±s¡T\T yÓT≥Tº ~– düuÛÑT´\qT ‘·ìF\qT rdüT≈£îyÓ&É‘êsê, ˝Ò<ë? ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7, (düTes¡íyês¡Ô): Áπ>≥sY ã*Δj·÷˝À düK´‘· ≈£î<äs¡&É+ ˝Ò<äT...kÕΔìø£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T,n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ˝À|ü+ düèwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~. |òü*‘·+>± ùwø˘ù|{Ÿ Hê˝≤qT ‘·ìœ #˚j·÷\qï kÕº+&ç+>¥ ø£$T{Ï es¡≈£L |üs¡´≥q eTTVü≤Ös¡Ô+ Ç+ø± Ksês¡T ø±˝Ò<äT.á H˚|ü<Ûä´+˝À ø£$T{° düe÷y˚XÊ\T düC≤e⁄>± »s¡T>∑T‘êj·÷? nqï dü+<˚VüQ\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± ùwø˘ù|{Ÿ Hê˝≤ |üs¡´≥q≈£î n~Ûø±s¡T\T sêq+‘· es¡≈£L kÕº+&ç+>¥ ø£$T{Ï düe÷y˚XÊ\qT »s¡>∑ì#˚Ã~ ˝Ò<ä+≥÷ düuÛÑT´\T ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T.eTTK´+>± ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q kÕº+&ç+>¥ ø£$T{Ï düuÛÑT´˝Ò á Ä+X¯+ô|’ Á|ü<Ûëq+>± |ü≥Tºã&ÉT‘·T+&É&É+ $X‚wü+.á H˚|ü<Ûä´+˝À düe÷y˚XÊ\≈£î |ü{Ϻq Á>∑Vü≤D≤ìøÏ Ç|üŒ{À¢ ‘Ós¡|ü&˚ |ü]dæΔ‘·T\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT.‘·ìF\T »s¡>∑ì

ø±s¡D+>±H˚ >∑‘· yês¡+˝À »s¡>±*´q düe÷y˚X¯+ yêsTT<ë |ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.eTs√kÕ] düe÷y˚X¯+ >∑&ÉTe⁄ düMT|æk˛Ô+~.nsTT‘˚ á kÕ¬s’Hê düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+<ë?nqï nH˚e÷q+ ‘·˝À‘·TÔ‘√+~. n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q ˇø£ _\¶sY ùwø˘ù|{Ÿ Hê˝≤qT ø£u≤®#˚dæ n‹ô|<ä› nbÕs¡TºyÓT+{Ÿ ì]à+∫q≥T¢ kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Bìô|’ |üP]ÔkÕúsTT˝À $#ês¡D »]|æ+#ê\ì ¬s+&ÉT yêsê\ ÁøÏ‘·+ »]–q kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À düuÛÑT´\T rsêàì+#ês¡T. nsTT‘˚ dü<äs¡T _\¶sY eTVü‰sêÁwüº≈£î #Ó+~q ˇø£ e÷J ◊@mdt n~Ûø±] ø±e&É+ e\¢ ìsêàD≤\ $wüj·T+˝À dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T n+‘·>± |ü{Ϻ+#·T≈£îqï≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ô|’>± ø£u≤® #˚dæq Hê˝≤≈£î ]≥]ï+>¥ yê˝Ÿ ìsêàD+ ø√dü+ ($T>∑‘ê 2˝À)

|òæsê´<äT\qT |ü]o*düTÔqï ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+ *+>±|üPsY Á>±eT+ |ü+≥qwüº |ü]Vü‰s¡+˝À ‘·q y˚qT+∫ z ¬s’‘·T bò˛Hé#˚dæ |ü+≥qwüº |ü]Vü‰ ù|s¡T #˚s¡Ã˝Ò<äì z ¬s’‘·T |òæsê´<äT s¡+˝À ‘·q ù|s¡TqT #˚s¡Ã˝Ò<äì |òæsê´<äT düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢ >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝ÀH˚ C≤_‘êqT #˚&ÉTX‘·Ês¡÷T.... BìøÏ >∑‘· qe+ãsY˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝ÀH˚ |ü+≥qwüº s¡÷bı+~+#ê+ dü+ã+~Û+∫q C≤_‘êqT nsTTHê |ü]o*kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY |ü‘·]jVü·÷‰s¡sêìøÏ T #˚j·T&É+ »]–+<äì, Bìï dü+ã+~Û‘· ¬s’‘·T\ düe÷#êsês¡úyÓTÆ Á>±eT düe÷<Ûëq+ düuÛÑ˝À yÓ\¢&ç+#ês¡Hêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): |ü+≥ áπødüTqT |ü]o*kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. qwüº|ü]Vü‰sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q C≤_‘ê˝À s¡;˝À qwüºb˛j·÷eTì |òæsê´<äT: <Ûës¡÷sY me]ù|s¡T¢Hêïj˚T ‘Ó*ù|+<äT≈£î M\T>± eT+&É\+ ø√{Ÿ|ü*¢ Á>±eT+ qT+∫ Äj·÷ C≤_‘ê\qT Á>±eT düuÛÑ˝À yÓ\¢&ç+ X¯+ø£sYsêe⁄ nH˚ e´øÏÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ∫q ‘·sê«‘·H˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æ+#·&É+ ø√{Ÿ|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä s¡;˝À y˚dæq e]øÏ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ù|s=ÿHêï dü]>±Z ˙fi¯¢+<äø£ m+‘√ qwüºb˛j·÷ s¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q eTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ y˚T HÓ\˝À #˚|üfÒº ¬s’‘·T &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À¢ ($T>∑‘ê 2˝À)

ñ|ü Á|üD≤[ø£ ì<ÛäT\ Ks¡TÃô|’ esYÿcÕ|ü⁄\T: &ç|üP´{° d”m+ q>∑s¡+˝À uÛ≤Ø #√Ø ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7, (düTes¡íyês¡Ô): Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfiF˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá©´sV ™yLji xqsLiZOP[Q™´sW¨sZNP[ Dxmsπ∏∂WgjiLi¬ø¡[Õÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. A μj∂aRPgS xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV NRPW≤y LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfiF˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá ≈¡LRiVË ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NS˘’¡Æ©s…fi xqsÀfi NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s xqsWøR¡©´sá\|ms gRiªRΩLiÕ‹[ @Æ©s[NRPryL˝RiV NS˘’¡Æ©s…fi xqsÀfiNRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVLiVVLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ NS˘’¡Æ©s…fi xqsÀfi NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ($T>∑‘ê 2˝À)

md”‡, md”º düuŸbÕ¢Héô|’ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï &ç|üP´{° d”m+

-$esê\T 8˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 8, y˚T 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

≈£î<äs¡ì düK´‘· ◊<äT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ n~Ûø±s¡T\T s¡÷bı+~+∫q Á|ü‹bÕ<äq\T ≈£L&Ü düuÛÑT´\≈£î rÁe ndü+‘·è|æÔì, ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊìøÏ >∑T] #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À Hê˝≤qT ‘·ìF #˚dæq MT<ä≥H˚ ]≥]ï+>¥ yê˝Ÿô|’ ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ sêyê\ì düuÛÑT´\T |ü≥Tºã&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ‘·ìF\≈£î ‘˚B\qT Ksês¡T #˚dæq|üŒ{Ïø° n~ ∫e] ì$Twü+˝À yêsTT<ë |ü&ç+~. ø±>± ‘êC≤>± k˛eT, eT+>∑fi¯yêsê˝À¢ @<Ó’Hê ˇø£ s√E |üs¡´≥q »]π> neø±X¯eTTqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü kÕ>∑T‘√+~. nsTT‘˚ |üs¡´≥q≈£î ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T e#˚à neø±X¯+ nqTe÷qy˚Tqqï Á|ü#ês¡+ $ì|æk˛Ô+~. B+‘√ sêqTqï >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq »s¡>±*‡q kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ »s¡>∑&É+ô|’ dü+<˚Vü≤+ HÓ\ø=+~. yêdüÔyêìøÏ $$<Ûä n+XÊ\ô|’ Á|ü‹ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ $~Û>± »s¡>±*‡ ñ+≥T+~. |ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ‘˚>±˙ yÓ÷ø£å+ \_Û+#·<äT. ô|’>± bÕ\Hê|üs¡+>± |ü\T ø°\ø£yÓTÆq ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îH˚~ ≈£L&Ü Çø£ÿ&˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‹ yês¡+ kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+≥T+~. n|ü&˚ |ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î nqTeT‘·T\T \_Û+#·qTHêïsTT. ø±˙ n~Ûø±s¡T\T, kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\ eT<Ûä´ ‘·s¡T#·÷ ‘·˝…‘·TÔ‘·Tqï $uÛÒ<ë\ ø±s¡D+>± ‘·s¡T#·T yêsTT<ë|ü&ÉT‘·THêïsTT. Çs¡T esêZ\ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ≈£î~]‘˚ ‘·|üŒ kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düe÷y˚XÊ\≈£î yÓ÷ø£å+ \_Û+#˚ |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À n~Ûø±s¡T\T yÓT≥Tº~– düuÛÑT´\qT ‘·ìF\≈£î rdüT≈£îyÓfi¯‘êsê? ˝Ò<ë? nqï~ ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ‘˚\qT+~.

|òæsê´<äT\ yÓ\T¢e ¬s’‘·T\T @ |ü+≥\T y˚j·÷*, m|ü⁄Œ&ÉT y˚j·÷\H˚ e+{Ï n+XÊ\ô|’ ¬s’‘·T\qT #Ó’‘·q´ |üsêÃ\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç+ø± |ü+≥e÷]Œ&çô|’ ≈£L&Ü ne>±Vü≤q ø£*–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\ dü+<äs¡“¤+>± ¬s’‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ür n+X¯+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. yÓ÷$THéù|{Ÿ eT+&É\+ qT+∫ ze´øÏÔ bò˛Hé #˚dæ #Ós¡Te⁄˝À |üP&çø£r‘· |üqT\T #˚|ü≥º&É+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Ç{°e\H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ~ÛVü‰$T øÏ+<ä |üqT\≈£î nqTeT‹+∫q+<äTq yÓ+≥H˚ #˚|ü≥ºe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. bÕe˝≤e&û¶, B|ü+ ø£HÓø£åq¢ô|’ düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT: XÊMTsYù|{Ÿ eT+&É\+˝Àì \øå±à|üPsY Á>±eT+ qT+∫ Mz $»j·T˝ø°åà e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Ç{°e\ ‘·eT Á>±e÷ìøÏ eT+pπs #˚dæq bÕe˝≤e&û¶, B|ü+ ø£HÓø£åqT¢ô|’ ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Çø£ô|’ ‘·>∑T düe÷#êsêìï n+~kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY ÄyÓT ã<äT*#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ndæôdº+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY nÁeTbÕ*, &ûÄsYy√ e÷DÏø±´\sêe⁄, kÕ+|ò”Tø£

dü+πøåeT XÊK CÒ&û dæ<ë›s¡úHé ¬s&ç¶, &ûmdty√ q]‡+Vü‰à¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ Á|üC≤<äsê“sY˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq Á|ü»\ qT+∫ $q‹ |üÁ‘ê\T d”«ø£]+#ês¡T.

ñ|ü Á|üD≤[ø£ ì<ÛäT\ Ks¡TÃô|’ esYÿcÕ|ü⁄\T: &ç|üP´{° d”m+ ™´sL`i‰uyxmsoáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. C Æ©sá 16©´s ©´sÕÊ‹Li≤R∂Õ‹[, 18©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ , 23©´s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[, 25©´s ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`iÕ‹[ ™´sL`i‰uyxmsoáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ æªΩ÷¡FyLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs Dxms ˙xmsflÿ◊¡NRP @™´sVáV\|ms 40 L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi Dxms xqsLixmnsVLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfiF˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá©´sV Fs{qs=, Fs{qÌsáZNP[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂WÕÿ øR¡…Ìÿ¨sı NRPW≤y ºdΩxqsVNRPVLS™yáƩs[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ D©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NS˘’¡Æ©s…fi xqsÀfi NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRPW≤y •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ¤Õ¡[FyOTPQ x§¶¶¶ÀfiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥œ¡W™´sVVáV ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms ≠s™´sVLRi+áV LS™´s≤R∂Liª][ ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfi F˝y©±s xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡\lLi©´s A∏R∂V©´s C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. G DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ @LiVVæªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPLi|ms¨dsáNRPV À≥œ¡W™´sVVáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμ][ A DÆμÙ∂[aRP˘Li Æ©sLRiÆ™s[LRi©´sxmsˆV≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥œ¡W™´sVVáV Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVN][™yá¨s @©yıLRiV. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ªy©´sV gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y ¬ø¡Fyˆ©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV Fy…”¡LiøR¡¨s NRPLi|ms¨dsNTP ©Ø[…‘¡xqsVáV B¿¡Ë ≠s™´sLRifl· N][Lji ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A À≥œ¡W™´sVVá©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

Á{≤|òæøÏ+>¥≈£î m|òt◊ÄsY ‘·|üŒìdü] eT+~ eTVæ≤fi¯\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ nqTeT‹¬ø’ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕ\ì es¡ø£≥ï ìùw<ä #·≥º+, n‘ê´#ês¡ ìs√<Ûäø£ ø£$T{° õ˝≤¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡ísTT+∫+~.s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ es¡ø£≥ï ìùw<ä #·≥º+, n‘ê´#ês¡ ìs√<Ûäø£ ø£$T{° k˛eTyês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ n<Ûä´ø£å‘·q düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. ádü+<äs¡“¤+>± Á{≤|òæøÏ+>¥≈£î >∑T¬s’q eTVæ≤fi¯\≈£î ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î πs.10 y˚\qT qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\+fÒ m|òt◊ÄsY ìy˚~ø£ ‘·|üŒìdüs¡ì, ø±ì $$<Ûä ø±s¡D≤\e\qn{Ϻ ìy˚~ø£\T ˝Òì πødüT\T 54 ñqï+<äTq yê]øÏ qwüº|ü]Vü‰sêìï #Ó*¢+#˚+<äT¬ø’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &ûy√ ˝ÒK <ë«sê ìy˚~+∫ Á|ü‘˚´ø£ nqTeT‹ bı+<ë\ì ø£$T{° rsêàì+∫+~. á y˚Ts¡≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T ‘·j·÷s¡T#˚j·÷*‡+~>± õ˝≤¢ ø£$T{° ø£˙«qsYqT Ä<˚•+∫+~. m|òt◊ÄsY‘√ bÕ≥T nìï $esê\T >∑\ 52 πødüT\ |ü]Vü‰sêì¬ø’, Ç<˚ ø±≈£î+&Ü es¡ø£≥ï #êe⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫ eT÷&ÉT πødüT\ |ü]Vü‰sêì¬ø’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕ\ì ø£$T{° rsêàì+∫+~. ádüe÷y˚X¯+˝À ø£$T{° ø£˙«qsY, ◊d”&ûmdt ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY Ç+~s¡, ôd’ãsêu≤<é &ûd”|” s¡+>±¬s&ç¶, Á>±MTD md”Œ ø±sê´\j·T+ Á|ü‹ì~Û j·÷<äj·T´, md”‡ ø±s=ŒπswüHé á&û ñe÷ eTùV≤X¯«Ø, dü«<ÛësY Vü≤√+( ø£dü÷Ô]uÛ≤ yÓ÷yÓ÷]j·T˝Ÿ Á≥düTº) ìsê«Vü≤≈£îsê\T |ü<ëà|ü‹, ôV’≤<äsêu≤<é d”{° ñyÓTHé yÓ˝ÒŒ¤sY øöì‡˝Ÿ(dü«<ÛësY) dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªÁbÕ<Ûëq´‘· Áø£eT+˝À düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+μ s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e* Á|üC≤|ü <∏ä+˝À e∫Ãq Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\ |òæsê´<äT\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘·ì∫à dü‘·«s¡y˚T düeTdü´ |ü]wüÿ]+∫ ˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs≥T˝Àì ø√s¡Tº Vü‰˝À¢ õ˝≤¢˝Àì Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D, u≤ø°º]j·÷, bı¢¬s’&é |üØø£å\ô|’ Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ »]–q Á|üC≤| ü<∏ä+˝À Á|ür Á>±eT+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ô|’ nH˚ø£ |òæsê´<äT\T n+<ëj·Tì yê{Ïì ÁbÕ<Ûäq´‘· Áø£eT+˝À düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ #˚j·÷\ì, Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\≈£î ø±e\dæq ì<ÛäT\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì yê{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ô|’|t˝…’q¢ ©πøJ\T, uÀs¡¢ eTs¡eTà‘·TÔ\‘√ bÕ≥T yÓ÷{≤sY ø£HÓø£åq¢qT yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T #˚dæ Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#ê\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á‘ê>∑T˙{Ïô|’ e∫Ãq

|òæsê´<äT\ $esê\qT ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ‘·q eTT+<äT+#ê*‡+~>± Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á|ür Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~ÛøÏ Á‘ê>∑T˙{Ïì |üØøÏå+#˚+<äT≈£î yê˝Ÿ‡ nH˚ |ü]ø£s¡+ düs¡|òüsê>±ã&ÉT‘·T+<äì Bì <ë«sê u≤ø°º]j·÷, bı¢¬s’&é\T ø£*– ñqï~ ˝Òì~ >∑T]Ô+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á‘ê>∑T˙{Ïì |üØøÏå+#˚ yê˝Ÿ‡ |ü]ø£sêìï Á|ür Á>±eT |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]ÙøÏ n+~+#ê*‡+~>± dü+ã+~Û‘· &ç|æzqT ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. C≤rj·T Á>±MTD Á‘ê>∑T˙{Ï ø±s¡´Áø£eT+ øÏ+<ä õ˝≤¢≈£î 26y˚\ yê˝Ÿ‡ |ü]ø£sê\T düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »]–+<äì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ Á>±e÷\≈£î Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑+ yês¡T ø£\Twæ‘·, u≤ø°º]j·÷, bı¢¬s’&é‘√ ≈£L&çq Á‘ê>∑T˙{Ïô|’ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·>∑T #·s¡´ rdüTø=ì Ä Á>±e÷\≈£î dü«#·ÃyÓTÆq eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ @sêŒ≥T #˚j·÷*‡+~>± Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&ÉãT¢´mdt mdtÇ »>∑BX¯«sY ¬s&ç¶, &ç|æz Hêj·Tø˘, ÄsY&ÉãT¢´mdt ÇÇ\T yÓ+ø£≥s¡eTD, Áoìyêdü¬s&ç¶, &ç|üP´{° ÇÇ, mÇ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£+~Ø>∑ &Ó’¬sø£ºsYô|’ u…\¢+ø=+&É düTπswt <ë&ç ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7, düTes¡íyês¡Ô: ø£+~Ø>∑ <äs¡Ù≈£î&ÉT dü+‘√wt Áoìyêdtô|’ eTs√ <äs¡Ù≈£î &ÉT u…\¢+ø=+&É düTπswt <ë&ç #˚XÊs¡T. ¬seT÷´ qπswüHé $wüj·T+˝À >=&Ée |ü&ç dü+‘√wtô|’ u…\¢+ø=+&É düTπswt #˚sTT #˚düT≈£îqï≥Tº ‘Ó* dæ+~. á |òüT≥qô|’ <äs¡Ù≈£î\ dü+|òü÷ìøÏ dü+ ‘√wt |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

áHÓ\ 8q sê»jÓ÷>∑+, jÓ÷>± •_s¡+ $ø±sêu≤<é, y˚T 7, düTes¡íyês¡Ô: ÁãVü≤à≈£îe÷ Ødt áX¯«Øj·T $X¯«$<ë´\j·T+ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 8e ‘˚~ qT+&ç sê»jÓ÷>∑+,jÓ÷>∑ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ πø+Á<ä+ ìsê«Vü≤≈£î\T _πø.eT<ÛäT ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À ÄyÓT kÕπø‘Y q>∑sY˝Àì >ö*ø£sY |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ mdt|æ sê»≈£îe÷] bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.ñ<äj·T+ kÕj·T+Á‘·+ »]π> •_s¡+˝À n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

˝≤Ø &Ûûçø=ì e´øÏÔ eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7, düTes¡íyês¡Ô: >∑∫ÃuÖ* ô|ò’¢zesYô|’ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ˝≤Ø &Ûûø=ì z e´øÏÔ eTè‹#Ó+~q |òüT≥q sêj·T<äTs¡Z+ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. mdt◊ m+.eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ eT<äq|ü*¢øÏ #Ó+~q ø£HÓï\÷] $Áø£yéT(25) ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì nb˛˝À ˝≤´uŸ˝À |üì#˚dü÷Ô ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ~˝Ÿwüßø˘q>∑sY˝À ìyêdü+ ñ+≥THêï&ÉT. k˛eTyês¡+ ñ<ä j·T+ $T˙ ˝≤Ø eT{Ϻ ˝À&ÉT‘√ >∑∫ÃuÖ* ô|ò’¢zesYô|’ qT+∫ J|”ÄsY@ ø±«s¡ºsY‡≈£î yÓfiÀÔ+~. ˝≤Ø˝À kÕ+πø‹ø£ ˝À|ü+ ø±s¡D+>± Á&Ó’esY ˝≤Øì ]esY‡ #˚düTÔ+&É>± yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿô|’ edüTÔqï ˝≤Øì >∑eTì+ #·ø£b˛e&É+‘√ yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ`˝≤Ø &Ûûø=HêïsTT. B+‘√ $Áø£ yéT ˝≤Ø øÏ+<ä |ü&ç q*– nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. eTè‘·T&çøÏ uÛ≤s¡´, ¬s+&˚fi¯¢ bÕ|ü ñ+~. b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ eTè‘·<˚Vü‰ìï ñkÕàì j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô˝À ñ+~.

eè<äTΔsê\T n<äèX¯´+ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 7, düTes¡íyês¡Ô: ≈£îe÷¬sÔ Ç+{ÏøÏ yÓ[¢ ekÕÔqì #Ó|æŒyÓ[¢q zeè<äTúsê\T HÓ\s√E\T>± ø£ìŒ+#·≈£î+&Ü b˛sTTq dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. |òæsê®~>∑÷&É sê<Ûëø£èwüíø±\˙˝À ìyêdü+ ñ +≥Tqï ùwø˘ eTVü≤ã÷uŸ, ùwø˘ #êHé;(90)\T uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T. >∑‘·HÓ\ n+ãsYù|≥˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï ‘·q ≈£îe÷¬sÔqT #·÷dæ ekÕÔq+≥÷ Ç+{À¢+∫ yÓ[¢+~. ≈£îe÷¬sÔ Ç+{ÏøÏ #˚s¡Tø√ø£b˛>± kı+‘· Ç+{ÏøÏ sê˝Ò<äT. B+‘√ ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ÉT ùwø˘ ÇÁãV”≤+ k˛eTyês¡+ y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\qT ÄÁX¯ sTT+#ê&ÉT. ÇHéôdŒø£ºsY mdt.ø£èwüíÁ|ükÕ<é n<äèX¯´+ πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

≈£îe÷¬sÔ ì•Ã‘êsêúìøÏ yÓ[¢ edü÷Ô.. eTè‘·T´ˇ&çøÏ.. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 7, düTes¡íyês¡Ô: ≈£îe÷¬sÔ ì•Ã‘êsêúìøÏ yÓ[¢ edü÷Ô z ‘·+Á&ç eTè‘·T´ˇ&çøÏ #˚]q dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À k˛eTyês¡+ »]–+~.b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ eT+Á‘ê\j·T+ eT+&É\+ dæ]|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q mdtπø e©(48) |òæsê®~>∑÷&É dæ]|ü⁄]ø±\˙˝À ìyêdü+ ñ+≥÷ e´ekÕj·T |üqT\T #˚düTÔ+{≤&ÉT. áHÓ\ 2q kı+‘·÷]˝À ≈£îe÷¬sÔ≈£î ô|[¢ ì•Ã‘ês¡ú+ #˚dæ ‹s¡T>∑TÁ|üj·÷D+˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ñ|üŒ˝Ÿ q\¢ #Ós¡Te⁄ ø£≥º e<ä› ãdüT‡~– Ä{À˝À yÓfi¯ó‘·T+&É>± kÕúìø£ >√¢ã˝Ÿ Ç+&çj·THé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ e<ä› |üs¡«‘ê|üPsY qT+∫ñ|üŒ˝Ÿ yÓ’|ü⁄≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï Á{≤© Ä{À &Ûûø=+~. á <äTs¡È≥q˝À mdtπø e© nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. b˛©düT\T eTè‘·<˚Vü≤ìï b˛düTº e÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ >±+BÛ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T.

≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝À Ç<ä›s¡T <=+>∑\ n¬sdtº uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 7, düTes¡íyês¡Ô: q>∑s¡+˝Àì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝À #√Ø\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. M] qT+∫ 80 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, s¡÷.70 y˚\T q>∑<äT, ˇø£ ø±s¡TqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

s√&ÉT¶ ìsêàD≤ìøÏ myÓTà˝Ò´ X¯+≈£îkÕú|üq ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): $y˚ø±q+<äq>∑sY &ç$»Hé˝À myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé‘√ ø±s=Œπs≥sY e÷<Ûäes¡+ s¡+>±sêe⁄ ø£*dæ $y˚ø±q+<äq>∑sY ø±\˙˝À d”d” s√&ÉT¶ ìsêàD≤ì¬ø’ 35\ø£å\T, 7.5\ø£å\T Á|ü>∑‹q>∑sY ø±\˙øÏ j·T÷dæ&ç, d”d” s√&ÉT¶ ìsêàD≤ìøÏ >±qT 17\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ø±s=Œπs≥sY ã&Ó®{Ÿ qT+∫ yÓTT‘·Ô+ 60\ø£å\ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T dü+Je¬s&ç¶, yês¡T¶yÓT+ãsY sê<Ûëu≤sTT, ;ÛeTj·T´kÕ>∑sY, u≤ãTsêe⁄, •e, \øÏåàHêsêj·TD, yÓ+ø£≥j·T´, >∑D|ü‹, q]‡+Vü≤à, |ü<äà, ÁoqT, uÛ≤düÿsY, s¡$, yÓ+ø£qï $y˚ø±q+<äq>∑sY yÓ˝ÒŒ¤sY Hêj·T≈£î\T ÁøÏwüí¬s&ç¶, sêeTÁøÏwüí, Msê¬s&ç¶, •yê¬s&ç¶ ‘··~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ y˚T 8, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±DÁ<√VüQ\T Mπs..! e÷eTTfi¯¢ eT‘·TÔ˝À n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T $ø±sêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): n≥M XÊU≤~Ûø±s¡T\T e÷eTTfi¯¢ eT‘·TÔ˝À eTTì– n≥$ dü+s¡ø£åDqT |üP]Ô>± $düà]+#ês¡T. HÓ\, HÓ˝≤ e#˚à e÷eTTfi¯¢ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]+∫q <ë+{À¢ dü>∑+ n≥$ dü+s¡ø£åDô|’ πø{≤sTTùdÔ m+‘√ Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡T‘·T+~. |ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À nq+‘·–], <Ûës¡÷sY\ eT<Ûä´ ô|<ä› n&É$ ñ+~. $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À >∑\ n≥$ XÊK ø±sê´\j·T+ e÷eTTfi¯ó¢ e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î n&ܶ>± e÷]+~.sêÁ‹ y˚\˝À¢ ˝≤Ø\ ø=~› ø£\|ü Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î j·T<˚#·Ã>± s¡yêD≤ ne⁄‘·Tqï dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. n≥$ dü+s¡ø£åD ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq n≥$ XÊU≤ n+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± |üì#˚düTÔ+~. $ø±sêu≤<é düMT|ü+˝Àì bÕ]ÁXÊeT yê&É˝À ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± ø£\|üqT ñ|üjÓ÷–+#˚ bòÕ´ø£ºØ\ qT+&ç y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\ e÷eTTfi¯¢qT d”«ø£]düTÔ ‘·eTπø bÕ|ü+ ‘Ó*j·T<äqï $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. á bòÕ´ø£ºØ\‘√ bÕ≥T $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À >∑\ kÕMTfi¯¢ qT+&ç e÷eTTfi¯ó ¢,e+Á&É+– |üì#˚ùd yê] qT+&ç e÷eTTfi¯¢qT d”«ø£]düTÔHêïs¡T. á XÊK˝À e÷eTTfi¯¢qT edü÷\T #˚j·T≥+ ø√dü+ z e´øÏÔ Á|ü‘˚´ø£+>± ñHêï&Éqï á XÊK |üìrs¡T m˝≤ ñ+<√ ns¡ú+ ne⁄‘·T+~. nq+‘·–]˝À >∑\ bòÕ¬sdtº ¬>dtº Vü≤ÖdtqT Á|üsTTy˚{Ÿ e´≈£îÔ\≈£î Çe«≈£L&É<äH˚ ìã+<äq ñqï|üŒ{ÏøÏ yê]

e<ä› qT+&ç ø=+‘· yÓTT‘êÔìï d”«ø£]+∫ bòÕ¬sdtº ¬>dtº Vü≤ÖdtqT düVæ≤‘·+ kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.HêeT e÷Á‘·+>± Á|ü‹ HÓ\ m+‘√ ø=+‘· |üì#˚dæq≥T¢ ]ø±s¡T¶\T #·÷sTT+#·&ÜìøÏ ø=ìï ˝≤Ø\ ø£\|üqT ]ø±s¡T¶ #˚düTÔ e+<ä˝≤Ø\ dü]Vü≤<äT›\T <ë{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q z Hêj·T≈£îì ù|s¡TqT düVæ≤‘·+ n≥$ XÊU≤~Ûø±s¡T\T $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡+fÒ Ms¡T @ y˚Ts¡≈£î e÷eTTfi¯¢\˝À ÁbÕMD´+ dü+bÕ~+#ês√ ns¡ú+ ne⁄‘·T+~. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, ÄsY&çy√ ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]+∫q e÷~]>± nÁø£eT ø£\|ü s¡yêD≤,n≥$ XÊK ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]ùdÔ mH√ï ìC≤\T yÓ\T>∑T #·÷ùd neø±X¯+ ñ+~.

$ø±sêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤≈£î Á<√Vü≤+ #˚j·T≥+˝À ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT yÓTT<ä{Ï Á<√Væ≤ ø±>±, ¬s+&Ée Á<√Væ≤ _C…|æ H˚‘· yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT nì, eT÷&Ée eTT<ë›sTT m˝Ÿπø n<ë«ì nì {°ÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T mdt.sê+\T Hêj·Tø˘ Äs√|æ+#ês¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+ ˝À 2009 mìïø£\˝À sê»ø°j·T \_› ø√dü+ {°ÄsYmdt ‘√ »‘· ø£{Ϻ nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D≤ sêÁcÕºìï n&ÉT¶≈£î qï #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Hê\T >∑Tqïs¡ ø√≥¢ eT+~ <äèwæº˝À Á<√Væ≤ nì nHêïs¡T. ˇø£ z≥T ¬s+&ÉT sêÁcÕº\+≥T ø±øÏHê&É˝À rsêàD+ #˚sTT+ ∫q _C…|æ H˚‘· yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT nq+‘·s¡+ @s¡Œ&ɶ eT÷&ÉT sêÁcÕº\ @sêŒ≥T˝À ìs¡¢ø£å+ #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. n~ø±s¡+ sêø£ eTT+<äT e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· eTs√ e÷≥

d”◊>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q \#êÃHêj·Tø˘ $ø±sêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sê u≤<é dæ◊>± \#êÃHêj·Tø˘ Ä~yês¡+ |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É |ü ì#˚dæq Á|ükÕ<é sêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sê ìøÏ ã~© ø±>±, \#êÃHêj·Tø˘ eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY õ˝≤¢ qT+&ç ã~* ô|’ e#êÃs¡T.

eTVæ≤fi≤ dæ◊>± düTì‘· $ø±sêu≤<é eTVæ≤fi≤ dæ◊>± düTì‘· u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. >∑‘·+˝À $ø±sêu≤<é eTVæ≤fi≤ b˛*dt ùdºwüHé˝À mdt◊>± πsDTø£ >∑\ b˛*dt ùdºwüHé≈£î dæ◊>± düTì‘· ìj·÷eTø£+ »]–+~.

‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À $<ë´s¡Tú˝Ò ø°\ø£+ $ø±sêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À $<ë´s¡Tú\~ ø°\ø£ bÕÁ‘· nì Hê{Ï qT+&ç m+‘√ eT+~ $<ë´s¡Tú\T ‘Ó\+>±D ø√dü+ neTs¡T˝…’Hês¡ì Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ~– e∫à ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Á|üø£{Ï+#ê\ì {°ÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T e÷J eT+Á‹ &Üø£ºsY #·+Á<äX‚KsY nHêïs¡T. Ä~yês¡+ ‘·q ìyêdü+˝À <Ûës¡÷sY eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q $<ë´]ú C…mdæ Hêj·T≈£î\T ≈£îeTà] lìyêdt |üü\Te⁄s¡T {°ÄsYmdt˝À #˚]q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ $$<Ûä sê»ø°j·T |üøå±\T düŒwüº‘· ˝Ò≈£î+&Ü ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À $<ë´s¡Tú\T ìkÕ«s¡ú+>± ñ<ä´e÷ìï uÛÑTC≤q y˚düT≈£îì eTT+<äT≈£î q&çbÕs¡ì nHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ‘Ó\+>±D≤ yê<ä+ ˝Ò<äH˚ yê]øÏ ãT~Δ e#˚Ã˝≤ {°ÄsYmdt 11e yê]Ùø√‘·‡yêìï Ç{°e\ $ø±sêu≤<é˝À $»j·T+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·≥+ »]–+<äì nHêïs¡T. Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT >∑T]Ô+#·ì πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø£+&ÉT¢ ˝Òyê nì Äj·Tq #·+Á<äX‚KsY düeTø£å+˝À {°ÄsYmdt˝À #˚]q <ës¡÷sY eT+&É\ Hêj·T≈£î\T Á|ü•ï+#ês¡T.<Ûës¡÷sYeT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q ≈£îeTà] lìyêdtqT {ÏÄsYmdt$ ñbÕ<Ûä´≈£åîì>±,<Ûës¡÷sY eT+&É\ Ç+#ê]®>± ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ $ø±sêu≤<é õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T düTπswt,<Ûës¡÷sYeT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶, |ü≥ºD+˝Àì Ä\+|ü*¢øÏ #Ó+~q eT+>∑* sêEqT |ü≥ºD Á|ü<Ûëq •eÁ|ükÕ<é ø£ècÕí, ÄX¯+, sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ _.ø£èwüíj·T´ yÓ+ø£≥j·T´, ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt$ •yêq+<é, $s¡÷bÕøÏå ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dtqT |ü{Ïwüº |ü]#˚+<äT≈£î ø£èwæ: ìœ˝Ÿ≈£îe÷sY $ø±sêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt bÕغì |ü{Ïwüº dæú‹˝À ñ+#ê\qï sêVüA˝Ÿ >±+B |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î j·TTe»q ø±+Á¬>dtqT |ü{Ïwüº |ü]#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì #˚y˚fi¯¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z mìïø£\ |ü]o\≈£î\T ìœ˝Ÿ ≈£îe÷sY dæ+>¥ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T j·TTe»q ø±+Á¬>dt mìïø£\qT |üø£&É“+~>± XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D+˝À ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥T¢

$˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tï ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]o\≈£î\T ìœ˝Ÿ ≈£îe÷sY dæ+>¥

‘Ó*bÕs¡T. á mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+∫ ã÷‘Y kÕúsTT˝À |ü{Ïwüº |ü]∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ø±+Á¬>dt bÕØºì ‹s¡T>∑T ˝Òì X¯øÏÔ>± r]Ã~<äT›‘êeTì nHêïs¡T.mìïø£\qT ôd+Á≥˝Ÿ ø√&é Ä|òt ø£+&Éø˘º ìã+<äq\ y˚Ts¡≈£î ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T.á mìïø£\qT á HÓ\ 19,20 ‘˚~\˝À 8 >∑+≥\ qT+&ç 3 >∑+≥\ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T düT<ëø£sY ¬s&ç¶,sê»X‚UsY ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&çq _C…|æ H˚‘· n<ë«ì ‘Ó\+>±D≤≈£î eT÷&Ée Á<√Væ≤ nHêïs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, Mπs+<äsY ¬s&ç¶, $sƒ¡\j·T´, eTT‘·´+ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚≈£Ls¡TdüTÔqï MT`ùde πø+Á<ë\T $ø±sêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): MT ùde πø+Á<ë\ @sêŒ≥T e\q Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î m+‘√ y˚T\T #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì ,M{Ï <ë«sê 30 s¡ø±\ ùde\qT Á|ü»\T bı+<äe#·Ãì |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù {Ï.sê+yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ |ü]– eT+&É\ |ü]~Û˝Àì s¡+>±|üPsY Á>±eT+˝À Äj·Tq MTùdyê πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±$TD ÁbÕ+‘· Á|ü»\T s√E\ ‘·s¡ã&ç Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ #·T≥Tº ‹s¡>∑≈£î+&Ü MT ùdyê <ë«sê H˚s¡T>± |ü~ ì$TcÕ\˝À dü]º|òæπø{Ÿ\T bı+<äe#·Ãì nHêïs¡T.á πø+Á<ëìï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #ê+<é, Ädü<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T

$<ë´]ú ñ<ä´eT+‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´+ $ø±sêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): $<Ûë´]ú ñ<ä´eT+‘√H˚ ‘Ó\+>±D≤ kÕ<Ûä´eTì {°ÄsYmdt$ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ≈£îeTà] lìyêdt ù|s√ÿHêïs¡T.k˛eTyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq ‘Ó\+>±D≤˝Àì Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ Äø±+ø£å\qT >∑T]Ô+#·˝Òì πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n~ø±s¡+˝À ø=qkÕπ> HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêh kÕ<ÛäH˚ @¬ø’ø£ \ø£å´+>± eTT+<äT≈£îkÕ>∑T‘·Tqï {°ÄsYmdt ‘√H˚ ‘Ó\+>±D≤ kÕ<Ûä´eTì u≤$+∫ {°ÄsYmdt$˝À #˚]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. {°ÄsYmdtM õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ≈£îeTà] lìyêdt ‘Ó\+>±D≤≈£î e´‹πsK+>± düyÓTÆU≤´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·TÔ>± ñqï ø±+Á¬>dt {Ï&ç|æ\≈£î ãT~› #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. Á>±eT Á>±e÷q |üs¡´{Ï+∫ {°ÄsYmdt$ì |ü{Ïwüº|üs¡Ã≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

Áø°&É\‘√ e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+ $ø±sêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): Áø°&É\ <ë«sê e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+‘√ bÕ≥T Ä‘·àdüúsTTs¡´+ ô|+b˛+<äT‘·T+<äì ã÷#·Hé |ü*¢ e÷J düs¡Œ+#Y s¡M+<äsY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eTs¡ï*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À sê+|üPsY Á|”$Tj·TsY ©>¥ ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“+>± Äj·Tq b˛{°˝À ¬>\Tbı+~q eTs¡Œ*¢ »≥Tº e÷{≤¢&ÉT‘·T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À Áø°&É\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì nHêïs¡T.á {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À bÕ˝ÀZqï eTs¡Œ*¢ »≥Tº 12 zes¡¢˝À 89 |üs¡T>∑T\T #˚j·T>± sê+|üPsY »≥Tº 43 |üs¡T>∑T\πø Ä˝Ö{Ÿ nsTT+~.á ø±s¡´Áø£eT+˝À »Hês¡›Hé ¬s&ç¶, sê∫¬s&ç¶, sê|òüTy˚+<äsY, eTT‘·TÔ s¡y˚Twt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ y˚T 8, 2012 øÏ Á|üø£è‹ Á|ükÕ~+∫q |ün|ü+⁄&És¡÷T¢ |üye÷qe⁄&ç ÓTÆq es¡+ Äj·÷ d”»q¢˝À |ü+&˚ |ü+&É¢qT Äs¡–+#·&É+ eTq≈£î ‘·s¡‘·sê\T>± ‘Ó\TdüT» nqï+‘√ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üø£è‹dæ<äΔyÓTÆq |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T Ç‘·s¡ ‘·èD <ÛëHê´\qT ÄVü≤s¡+>± rdüT≈£îì J$+∫q≥¢sTT‘˚ X¯ØsêìøÏ ø±e\dæq nìïs¡ø±\ b˛wüø±\T \_ÛkÕÔj·Tì, Ç<˚ ndü\T ñ‘·ÔeTyÓTÆq Jeq $<ÛëqeTì Á|üø£è‹ yÓ’<äT´\T Á|ü # ês¡ + #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\˝À ñ+&˚ b˛wüø£ $\Te\T X¯ØsêìøÏ m+‘·>±H√ y˚T\T #˚kÕÔj·Tì XÊÁdü |ü]XÀ<Ûäq\T ≈£L&Ü <ÛäèMø£]düTÔHêïsTT. |ü+&É¢˝À |üqdü|ü+&ÉT˝À eTq≈£î >∑]wüº kÕúsTT˝À Äs√>∑´+ \_ÛdüTÔ+<äì ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. |üqdü|ü+&ÉTqT ã+>±¢<˚XŸ C≤rj·T |òü\+>± Á|üø£{Ï+∫+~. nø£ÿ&ç Á|ü»\T á |òü˝≤ìï Çwüº+>± Äs¡–kÕÔs¡T. Ç~

‘·\H=|æŒ ‘·–Z+#˚ kÕ<Ûës¡D Wwü<Ûë\T!! ‘·

KEs¡Vü≤√ Á|ü|ü+#·+˝Àì

nìï+{Ïø£Hêï ô|<ä› ôdø˘‡ |ü⁄düÔø£+ ªKEsêVü≤√μ˝À nì n+fÒ n~ n‹jÓ÷X¯øÏÔø±<äT. á ˝…’+–ø£ $C≤„q |ü⁄düÔø±ìï #·<äe&É+ ø±<äT #·÷&Ü*‡+<˚. Ä\j·Ty˚T Bì ù|J\T. X¯è+>±s¡+˝À ©qyÓTÆq eT÷s¡TÔ˝Ò

|üqdü uÛÑ˝Ò |üdü+<äT y˚˝≤~ dü+e‘·‡sê\T>± n\sês¡T‘·÷ e÷qyê[øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘√+~ |üqdü Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´+‘· uÛ≤Ø |òü\+, |üqdü #Ó≥TºqT dü]>± b˛wæùdÔ n~ <ë<ë|ü⁄ e+<ä dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T eT<ÛäTs¡|òü˝≤\qT n+~düTÔ+~. ã+>±¢<˚XŸ˝À |üqdü #Ó≥T¢ ô|s¡>∑&ÜìøÏ nqTyÓ’q yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\Tqï+<äTq nø£ÿ&É m≈£îÿe>± á ‘√≥\qT ô|+#·T‘·THêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L&Ü |üqdü #Ó≥T¢ m≈£îÿe>± ø£ì|ækÕÔsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT $$>± |üqdü|ü+&ÉT¢ \_ÛdüTÔHêïsTT. |üqdü˝À mH√ï b˛wüø£ $\Te\T ñ+&É&Éy˚T ø±<äT. Bì ô|+|üø±ìøÏ ô|<ä›>± Ks¡Tà ≈£L&Ü ñ+&É<äT. s¡T∫`|ü⁄wæº ` |üqdü ‘√q\T ‹ì Äq+~+#·&É+ m≈£îÿeeT+~øÏ ‘Ó\TdüT. nsTT‘˚ n+<äT˝À ñ+&˚ b˛wüø£ $\Te\ >∑T]+∫. yê{Ï<ë«sê ø£*π> Äs√>∑´+˝≤+{Ï $wüj·÷\T n+‘·>± ‘Ó*j·Te⁄. |üqdü˝À m≈£îÿe XÊ#·T´y˚f…&é bòÕ{Ÿ, ø±˝…ÁkÕº˝Ÿ |ü<ësêú\T ñ+{≤sTT. n<˚ düeTj·T+˝À $≥$THé m, $≥$THé dæ, ~∏j·÷$THé, ]uÀbòÕ¢$Hé, ø±´*¸j·T+, bı{≤wæj·T+, ◊s¡Hé k˛&çj·T+, õ+ø˘, ìj·÷dæHé ‘·~‘·s¡ nH˚ø£ $≥$TqT¢, b˛wüø±\T ñ+&ç, Äs√>±´ìï ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. n˝≤π> ‘·≈£îÿe πø\Ø\T ñqï+<äTq Ç<ë m+‘√ Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆ+~. e+<äÁ>±eT\ düqdü˝À πøe\+ 94 πø\Ø\T e÷Á‘·y˚T ñ+{≤sTT. n+<äTe\¢ X¯Øs¡ ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑≈£î+&Ü ñ+≥T+~. ø=+<äs¡T ˙{Ïyêdüq dü]>± |ü&É<äì uÛ≤$+#˚yês¡T ôd’‘·+ Ç+<äT˝À >∑\ $\TyÓ’q b˛wüø±\qT ‘Ó\TdüT≈£îì Çwüº+ ô|+#·T≈£î+{≤s¡T. Çø£ |üqdü ‘√q˝À¢ ñ+&˚ –+»\T kÕºsYà m≈£îÿe>±, ◊s¡Hé, ø±´*¸j·T+ ‘·≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. |üqdü|ü+&ÉT˝À <ë<ë|ü⁄ 100 qT+∫ 500 es¡≈£î ‘=q\T+{≤sTT. kÕ<Ûës¡D+>± Ç$ ø=+#Ó+ ã+ø£>± ñ+{≤sTT. ø=+‘·eT+~ –+»\qT m+&ç+∫, <ë#·T≈£îì yê&ÉT≈£î+{≤s¡T. M{Ïì q÷HÓ\T, dæs¡|t\˝À ≈£L&Ü ø£\|ü&É+ »s¡T>∑T‘·+~. ãVüQfi¯ Á|üjÓ÷»qø±] ‘=ø£ÿ ` |üqdü|ü+&ÉT ô|’q <äfi¯dü]>± ñ+&˚ ‘=ø£ÿ ø±düÔ eTTfi¯ófl eTTfi¯fl>± ø£ì|ædüTÔ+~. á |ü+&ÉT¢ ø√ùdyês¡T eTT+<äT>± #˚‘·T\≈£î, ø£‹ÔøÏ ø±düÔ y˚s¡TXËq>∑ q÷HÓ sêdüT≈£îì ø=dæ ‘=q\T ãj·T≥≈£î rj·T&É+ eTq≈£î ø£ì|ædüTÔ+~. |òæ*ô|’ ‡Hé˝À #Óø£ÿ\ô|’ ∫Á‘ê\T, q–|ò”\T #Óπøÿ yê]˝À düè»Hê‘·àø£‘·≈£î, }Vü≤\≈£î |üqdü eT+∫ eqs¡T>± Á|üdæ~Δ nø£ÿ&É |üqdü|ü+&ÉT u§eTàqT #·÷dæ uÖ˝Ÿ‡ ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔs¡T. ø£+&É ` |üqdü|ü+&ÉT˝À u≤>± s¡T∫ø£s¡yÓTÆ+~ düTyêdüq yÓ<ä»˝Ò¢~, Çwüº+>± ‹H˚~ ø£+&É, Ç+<äT˝À ô|ò’ãsY #ê˝≤ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. eT\ã<äΔø£+‘√ u≤<Ûä|ü&˚yê]øÏ Ç~ u≤>± y˚T\T #˚düTÔ+~. –+»\T ` |üqdü –+»\T ôd’‘·+ m≈£îÿe |òüãsYqT n+~kÕÔsTT. M{Ïì y˚sTT+∫ ‹+fÒ #ê˝≤ s¡T∫>± ñ+{≤sTT ˝Ò<ë ñ&çøÏ+∫ ≈£L&Ü ‹qe#·TÃ. nsTT‘˚ y˚sTT+∫ ˝Ò<ë ñ&çøÏ+∫ ‹q&É+ø£+fÒ –+»\qT bı&ç #˚dæ ‹qï≥¢sTT‘˚ ô|ò’ãsY XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T ‘·T+<äì ‘êC≤ |ü]XÀ<Ûäq\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. b˛wüø£ düeTè<äΔ+ ` bı{≤wæj·T+ düeTè~Δ>± \_Û+#·&É+ e\¢ |üqdü n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥TqT ‘·–Z+#·&É+˝À |üì#˚düTÔ+~. ` |üqdü#Ó≥Tº y˚s¡T »«s¡+, &Éj˚T]j·÷ s¡T>∑à‘·\≈£î |üì#˚düTÔ+<äì $X¯«dækÕÔs¡T. ` Bì˝À ñ+&˚ ô|ò’{À`q÷´Á{Ïj·TH麇 ø±´q‡sY qT+∫ ôV’≤|üsY f…q¸Hé\qT ‘·–Z+#·&É+˝À ñ|üø£]kÕÔsTT. n˝≤π> ÄdüÔe÷‘√ u≤<Ûä|ü&˚yê]øÏ |üqdü y˚s¡T Á|üjÓ÷»q+ ø£*–düTÔ+~. y˚s¡TqT u≤>± ñ&çøÏ+∫, <ëìqT+∫ e#˚Ãs¡dü+ rdüT≈£î+fÒ ÄdüÔe÷ n<äT|ü⁄˝À ñ+{Ï+~. n˝≤π> |üqdü y˚s¡T #·s¡à yê´<ÛäT\˝Àq÷ #·ø£ÿ>± |üì#˚düTÔ+~. ` Ç+<äT˝À j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢, j·÷+{° n\‡sY >∑TD≤\THêïsTT. X¯ØsêìøÏ Vü≤ì ø£*–+#˚ Á|ò” sê&çø£˝Ÿ‡ qT+∫ ø±bÕ&É&É+˝À dæ $≥$THé j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ>± |üì#˚düTÔ+~. n+‘˚ø±<äT, dæ $≥$THé eTq X¯Øs¡+˝À ø£DC≤˝≤ìï ø£*|æ ñ+#·&É+˝À s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·&É+˝À, <ä+‘ê\T ∫>∑Tfi¯ófl Äs√>∑´+>± ñ+&˚+<äT≈£î u≤>± |üì#˚düTÔ+~. #·s¡à Äs√>±´ìï ø£*–+#·>∑\ ø£D≤\T ‘·«s¡>± q•+#·≈£î+&Ü |üqdü ø±bÕ&ÉT‘·T+Ä~. n˝≤π> Ç+<äT˝À ej·TdüT eTfi‚fl \ø£åD≤\T ‘·–Z+#˚ >∑TD≤\T ñHêïsTT. eT+∫ Äs√>±´ìøÏ |üqdü m+‘√ y˚T˝…’+~.

nø£åsê\T. ãT+<˚˝ŸK+&é ÁbÕ+‘·+˝Àì #Û·‘·s¡|ü⁄sY õ˝≤¢ KEsêVü≤√≈£î Á|ü|ü+#· |üs¡´≥q˝À ˇø£ Á|üeTTKyÓTÆq kÕúq+ ñ+~. <˚X¯, $<˚XÊ\ qT+∫ \ø£å˝≤~ |üsê´≥≈£î\T dü+e‘·‡s¡+ bı&Ée⁄Hê Çø£ÿ&çøÏ edüTÔ+{≤s¡T. á Ä\j·÷\ >√&É\ô|’ #ÓøÏÿq X¯è+>±s¡ eT÷s¡TÔ\qT #·÷dæ ìX‚Ãwüߘ\e⁄‘ês¡T. ñ‘·èÿwüºyÓTÆq •\Œdü+|ü<ä, }Vü‰X¯øÏÔ‘√ u≤≥T, X¯è+>±sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q $_Ûqï uÛÑ+–eT\T BìøÏ ø±s¡D+. ôdø˘‡ ˇø£ X¯øÏÔ nì, Á|üyêVü≤ Äq+<ä+ nì #ÓãT‘ês¡T. ôdø˘‡ πøe\+ dü+‘êH√‘·Œ‹ÔøÏ kÕ<Ûäq+ nì uÛ≤$+#˚ yê]øÏ á KEsêVü≤√ •˝≤Œ\ qT+∫ |òü÷f…Æq »yêãT \_ÛdüTÔ+~. 9e X¯‘êã›+ qT+∫ 11e X¯‘êã›+ es¡≈£î á ÁbÕ+‘êìï |ü]bÕ*+∫q #·+<˚˝Ÿ bÕ\≈£î\T á Ä\j·÷\qT ì]à+∫q≥T¢ #·]Á‘· u…ãT‘√+~. C…’q eT‘· Á|üuÛ≤e+˝À |ü&ç j·TTe‘· düHê´dü+ yÓ’|ü⁄ eTfi¯ófl‘·T+fÒ yê]øÏ >∑èVü≤düú J$‘·+ $\Te ‘Ó*j·T#Ó|üŒ&ÜìøÏ á eT÷s¡TÔ\qT #Óø±ÿs¡ì ø=+<äs¡T #ÓbÕŒs¡T. X¯è+>±s¡+ mìï s¡ø±\T>± ñ+≥T+<√ Çø£ÿ&ç eT÷s¡TÔ˝À¢ düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~.

ø£+<ë]j·÷ eTVü‰<˚e Ä\j·T+ á Ä\j·T+ Á|üy˚X¯ <ë«s¡+ ˇø£ >∑TVü≤˝≤>± ñ+≥T+~. Áø°.X¯. 1065˝À $<ë´<ÛäsY es¡à á Ä\j·÷ìï ì]à+#ê&ÉT. á Ä\j·T+˝À ‘Ó\¢ì #·\TesêsTT •e*+>∑+ ñ+~. á Ä\j·T+ ãj·T{Ï >√&É\ô|’ X¯è+>±s¡+˝À ©qyÓTÆq •˝≤Œ\T eTq≈£î ø£ì|ækÕÔsTT. Ç$ yê‘ê‡j·Tq ø±eTdü÷Á‘ê\qT ‘Ó*j·T#˚düTÔ+{≤sTT. Çø£ÿ&É ø=ìï #√≥¢ nkÕ«uÛ≤$ø£ uÛÑ+–eT˝À •˝≤Œ\T ø£ì|ækÕÔsTT. \ø£åàDY Ä\j·T+ KEsêVü≤√˝À ñqï Ä\j·÷˝À¢ \ø£åàD Ä\j·T+ H˚{Ïø° |ü~\+>± eT+∫ dæú‹˝À ñ+~. Bìï Áø°.X¯.930˝À sêC≤ j·TXÀes¡àHé ì]à+#ê&ÉT. Ç‘·ìøÏ \ø£åàDY nH˚ ù|s¡T ñ+~. á Ä\j·÷ìøÏ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. á Ä\j·T ìsêàD ø√dü+ j·TXÀes¡àdt eT<∏äTs¡ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 16y˚\ eT+~ •\TŒ\qT |æ*+|æ+#ê&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T n‘·ì yÓT<ä&ÉT˝À ñqï •\Œ Ä˝À#·q kÕø±s¡yÓTÆ+~. #ÍHé‡{Ÿ jÓ÷–ì Ä\j·T+ Äs¡e X¯‘êã›+˝À ì]à‘·yÓTÆq á #ÍHé‡{Ÿ jÓ÷–ì Ä\j·T+ KEsêVü≤√˝Àì |ü⁄sê‘·q Ä\j·T+. á Ä\j·T+ e÷+Á‹≈£î\T |üP»\T #˚düTÔ+&˚yês¡T. Ä düeTj·T+˝À eT+Á‘· ‘·+Á‘ê\ ˝≤+{Ï eT÷&ÛÉqeTàø±\T u≤>± Á|ü#ês¡+˝À ñ+&˚eì ‘Ó\TdüTÔ+~. ∫Á‘·>∑T|üÔ Ä\j·T+ KEsêVü≤√˝À ñqï ˇπø ˇø£ÿ dü÷s¡´ Ä\j·÷ìøÏ ∫Á‘·>∑T|üÔ Ä\j·TeTì m+<äT≈£î ù|s¡T e∫Ã+<√ H˚{Ïø° ì]›wüºyÓTÆq ø±s¡D+ ‘Ó*j·T<äT. Ä\j·T >∑s¡“¤>∑èVü≤+˝Àì eT÷\ $Á>∑Vü≤ #˚‘·T˝À¢ ô|qTï ñqï ø±s¡D+>± Ç~ ∫Á‘·>∑T|ü⁄Ô&ç Ä\j·TeTì nqT≈£î+≥THêïs¡T. q>∑s¡ XË’*˝À s¡÷bı+~q á Ä\j·÷ìï 11e X¯‘êã›+˝À sêC≤ >∑+&é<˚yé ì]à+#ê&ÉT. Ä\j·T+ ãj·T{Ï >√&É\qT #·÷dæ yê]øÏ düVü≤»+>±H˚ Áù|s¡D ø£\T>∑T‘·T+~. BìøÏ ø±s¡D+ zs¡˝Ÿ ôdø˘‡ Á|ü<ä]Ù+#˚ •˝≤Œ˝Ò. á •˝≤Œ\qT #·÷dæq ‘·sê«‘· ˇø£ HêsTTø£ ªX¯è+>±s¡ n_Ûe´øÏÔμ nq&ÜìøÏ ã<äT\T Bìï ªø±eT n_Ûe´øÏúμ n+fÒ u≤>∑T+≥T+<˚yÓ÷. $X¯«Hê<Ûä Ä\j·T+ Áø°.X¯.1002˝À á Ä\j·÷ìï <Ûä+>¥<˚yé es¡àHé ì]à+#ê&ÉT. |ü+#êsTT‘·Hé XË’*˝À ì]à+∫q $X¯«Hê<Ûé Ä\j·T+˝À 2 ñ|ü Ä\j·÷\T ñHêïsTT. Ä\j·T+ eTT+<äT q+~ ø£ì|ædüTÔ+~. ø±o $»j·T+ dü+<äs¡“¤+>± Bìï <Ûä+>¥<˚yé es¡àHé Á|ü‘˚´ø£+>± ì]à+#ê&ÉT. <äT˝≤Ω<˚yé Ä\j·T+ q>∑s¡ XË’*˝À ì]à+∫q á Ä\j·÷ìï #·+<˚˝Ÿ bÕ\≈£î\T Áø°.X¯.1100 qT+∫ ìsêàD|ü⁄ |üì yÓTT<ä\T ô|{≤º&ÉT. n~ Áø°.X¯. 1500˝À |üP]Ô nsTT´+~. Ä\j·T+˝Àì >∑s¡“¤ >∑èVü≤+˝À düVü≤ÁdüeTTK •e*+>∑+ ñ+~. á •e*+>∑ô|’ 1000 eTs√ ∫qï •e*+>±\T ñHêïsTT. |òüT+{≤sTT Ä\j·T+ •~∏˝≤edüú˝À ñqï á Ä\j·T düèwæº ns¡ú+ ø±ì~. KEsêVü≤√ <äøÏåD e÷s¡Z+˝À ñqï á Ä\j·T+ >=\TdüTô|’ Áy˚˝≤&É Bdæq >∑+≥\ ø±s¡D+>± Äø£]¸düTÔ+~.

\H=|æŒ #ê˝≤eT+~øÏ kÕ<Ûës¡D Äs√>∑´ düeTdü´. me]¬ø’Hê, s√E˝À m|ü⁄Œ&Ó’Hê düπs Ç~ e#˚ÃdüTÔ+~. ˇ‹Ô&ç, ùV≤+>√esY, ìÁ<ä dü]˝Ò≈£î+&É≥, yÓTÆπ>Hé e+{Ï ø±s¡D≤\T+&Ée#·TÃ. eT] Bì qT+∫ $eTTøÏÔ bı+<ë\+fÒ kÕ<Ûës¡D+>± Á|ü‹yês¡T 4n\yê≥T¢ Ä#·]kÕÔs¡T. ø±|ò”`‘·\H=|æŒ e∫Ã+<ä+fÒ, ø±|ò” ‘êπ>kÕÔs¡T. ø±˙ Ç~ qsê\ e´edüúqT ñÁ<˚ø£|üs¡#˚ ˇø£ Wwü<Ûä+. ‘ê–q ‘·sê«‘· eT÷Á‘·+ b˛ùddæHê düπs <ëì Á|üuÛ≤e+ 5>∑+≥\ô|’Hê e⁄+≥T+~. n+<äs¡÷ ¬s+&ÉT ø£|ü⁄Œ\T ‘êπ>ùdÔ ‘·\H=|æŒ bı‘·T+<äqT≈£î+{≤s¡T. ø±˙, ‘ê‘·ÿ*ø£+>± ‘·–Z+∫Hê n~ eTs¡\ ô|+#·T‘·T+~. n+‘˚ø±<äT ø±|ò” n~ø£yÓTÆ‘˚ X¯Øs¡+ &ûôV’≤Á&˚wüHé≈£î ˝Àqe⁄‘·T+~. ø£qTø£ ‘·\H=|æŒøÏ ø±|ò” ‘ê>∑≥+ #Ó&ÉT n\yêfÒ. {°`Ç~ ≈£L&Ü ˇø£ ôV≤s¡“˝Ÿ yÓT&çdæHé Á|ü‘ê´e÷ïj·T+. @ |üì˝À e⁄Hêï ‘·\H=|æŒ e∫Ã+<ä+fÒ #êjYT ‘·π>kÕÔs¡T. |üìˇ‹Ô&çøÏ eT+∫ eT+<äT>± uÛ≤$kÕÔs¡T. nsTT‘˚ Á^Hé {° ˇø£ ø£|ü⁄Œ es¡≈£î eT+∫ ]©|òt ÇdüTÔ+~. n~Ûø£yÓTÆ‘˚, Bì‘√ ≈£L&Ü düeTdü´˝Ò. X¯Øs¡+ &ûôV’≤Á&˚{Ÿ ne≥+, nJs¡í+, j·T÷]ø˘ j·÷dæ&é @s¡Œ&É≥+ e+{Ï$ e⁄+{≤sTT. #ê¬ø¢{Ÿ `‘·\H=|æŒ ‘·>±Z\ì kÕ<Ûës¡D+>± ˇø£ #ê¬ø¢{Ÿ ‹+{≤s¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ eTVæ≤fi¯\T &ÜsYÿ #ê¬ø¢{Ÿ ‹+{≤s¡T. &ÜsYÿ #ê¬ø¢{Ÿ ˝À e⁄qï ø√ø√ bÂ&ÉsY ]©|òt ÇdüTÔ+~. ø±˙ n~Ûø£+>± á #ê¬ø¢{Ÿ\T ‹+fÒ ‘·\H=|æŒ ô|s¡T>∑T‘·T+~. yê˝Ÿ q{Ÿ‡` yê{Ÿ q{Ÿ Äs√>∑´ø£s¡y˚T ø£qTø£ eT+∫ n\yêfÒ. M{Ï˝À ˇy˚T>± 3 bòÕ´{° j·÷dæ&ÉT¢ ñ+{≤sTT. Ç$ &çÁô|wüHé, ‘·\H=|æŒ e+{Ï qT+∫ <ä÷s¡+ #˚dæ #·Ts¡T≈£î>± e⁄+#·T‘êsTT. nsTT‘˚ Ç$ n~Ûø£+>± ‹+fÒ, ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑≥+, $πs#·Hê\T, nJs¡í+ e+{Ï$ @s¡Œ&É‘êsTT.

ø=e⁄«|üfÒº ÄVü‰sê\T ‹qø£+&ç! y˚

»>∑<ë+ã Ä\j·T+ yêdüÔe+>± Ç~ $wüßíe⁄ Ä\j·T+. Bìì >∑+&é<˚yé es¡àHé ì]à+#ê&ÉT. 1880˝À #Û·‘·s¡|ü⁄sY sêE eTìj·÷|üPsY Á>±eT+ qT+∫ MdüTø=ì bÕs¡«‹ $Á>∑Vü‰ìï Çø£ÿ&É Á|ü‹wæº+#ê&ÉT. n+<äTπø BìøÏ »>∑<ë+ã Ä\j·T+ nì ù|s¡T e∫Ã+~. Ä\j·T+ ãj·T{Ï >√&É\ô|’ X¯è+>±s¡+˝À ©qyÓTÆq Ád”Ô, |ü⁄s¡Twüß\ •˝≤Œ\T mH√ï ø£ì|ækÕÔsTT. C…’q Ä\j·T+ C…’q Ä\j·÷\ ìsêàD+˝À Ç‘·s¡ Ä\j·÷\ ø£+fÒ m≈£îÿe>± Ç≥Tø£\T, düTqï+ ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. á Ä\j·T+˝À bÕs¡Ù«Hê<Ûä, Ä~Hê<Ûä XÊ+‹Hê<ä $Á>∑Vü‰\T ñHêïsTT. M{Ï >∑T]+∫ ø=+<ä]øÏ nqTe÷q+ ñ+~. Ä\j·T+ ãj·T{Ï >√&É\ô|’ X¯è+>±s¡+˝À ©qyÓTÆq HêsTTø±, Hêj·T≈£î\T uÛÑ+–eT\T ¬s#·Ã>=fÒº $<Ûä+>± ø£ì|ækÕÔsTT. á <äèXÊ´\T C…’q eT‘· eT÷\ dæ<ëΔ+‘ê\‘√ dü]b˛e⁄. Çø£ÿ&É ˇø£ eT÷´õj·T+ ñ+~ Ç+<äT˝À á ÁbÕ+‘·+˝À \_Û+∫q $Á>∑Vü‰\qT ñ+#ês¡T. eTTK´ $esê\T KEsêVü≤√ Ä\j·÷\qT dü÷sê´düÔeTj·T+ ø±>±H˚ eT÷dæy˚kÕÔs¡T. ‘·sê«‘· |üsê´≥≈£î\T q>∑s¡+˝À ‹s¡T>∑T‘·÷ ø£ì|ækÕÔs¡T. Çø£ÿ&É Á|ü|ü+#·+˝Àì nìï <˚XÊ\ uÛÀ»q+ \_ÛdüTÔ+~. Çø£ÿ&É ñ+&˚ ¬>’&é\T nìï uÛ≤wü˝À¢ nqs¡Zfi¯+>± e÷{≤¢&É‘ês¡T. kÕúìø£ uÛ≤wü˝À M]ì ª\|üπøμ n+{≤s¡T. $<˚o |üsê´≥≈£î\T KEsêVü≤√øÏ m≈£îÿe>± edüTÔ+{≤s¡T.

dü$ n+fÒ, ôd\e⁄\T, bÕغ\T, ˇø£] Ç+{ÏøÏ eTs=ø£s¡T kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯ yÓ[fl >∑&É|ü{≤\T e+{Ïyê{Ï‘√ Äq+<ä+ n<äT“¤‘·+>± e⁄+≥T+~. #Ó|t‡, Ç‘·s¡ y˚|ü⁄&ÉT |ü<ësêú\T, ≈£L˝Ÿ Á&ç+≈£î\T e+{Ï$ ‹+≥÷ n+<äeP ø£\dæ Äq+~kÕÔs¡T, nsTT‘˚, MTs¡T rdüT≈£îH˚ á ÄVü≤sê\T, MT ãs¡Te⁄ n~Ûø£+ #˚j·T≈£î+&Ü #·÷düTø√+&ç. y˚dü$˝À eTq+ ‹H˚ ÄVü≤s¡+˝À ø=ìï ÄVü≤sê\T m˝≤ ãs¡Te⁄ ô|+#˚kÕÔjÓ÷ #·÷&É+&ç. MTs¡T ø£qTø£ MT XÊØs¡ø£ s¡÷|ü ˝≤eD≤´\|ü≥¢ C≤Á>∑‘·Ô |ü&˚yê¬s’‘˚, á y˚dü$ ÄVü≤sê\T ‘·|üŒø£ e<ä\+&ç. ◊dt Áø°yéT ` y˚&ç>± e⁄+&˚ á s√E˝À¢ Á|ü‹ Ç+{Ï˝ÀqT ◊dt Áø°yéT e⁄+≥T+~. eTq+ yê]+{ÏøÏ yÓ[flHê, yês¡T eTq Ç+{ÏøÏ e∫ÃHê, ˝Ò<ë @<Ó’Hê bÕغ e+{Ï$ »]–Hê, ˝Ò<ë kÕj·TÁ‘·+ wæø±s¡T˝À ◊dt Áø°+ ‹q≥+ ‘·|üŒìdü] nsTTb˛‘·T+~. ◊dtÁø°yéT ˝Àπø\Ø\T n~Ûø£+. X¯Øs¡+˝À ø=e⁄« ì\«\T @s¡Œ&É‘êsTT. kÕïø˘‡ ` MTs¡T ‹H˚ ∫s¡T‹+&ç, r|æ ˝Ò<ë ñ|ü⁄Œ @<Ó’q|üŒ{ÏøÏ n~ ø=e⁄« #˚πsÃ<˚, y˚dü$˝À kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ kÕïø˘‡ n+≥÷ ∫s¡T‹+&ç ‹+≥÷H˚e⁄+{≤s¡T. MTs¡T ‹H˚ á ∫s¡T‹+&ç q÷HÓ˝À y˚sTT+∫q~ nsTT‘˚, ãs¡TyÓø£ÿ≥+ eT]+‘· ‘˚*ø£ ∫¬øHé y˚|ü⁄&ÉT, Áô|+∫ Áô|ò’\T, @<Ó’q|üŒ{ÏøÏ n~ ø=˝…düºsê˝Ÿ, πø\Ø\T ø£*–düTÔ+~. >∑T+&Ó≈£î nHês√>∑´+ ø£*–düTÔ+~. y˚|ü⁄&ÉT\≈£î ã<äT\T, ñ&çøÏ+∫q |ü<ësêú\T ‹q+&ç. ≈£L˝Ÿ Á&ç+≈£î\T ` M{ÏøÏ @ s¡ø£yÓTÆq b˛wüø£ $\Te\T e⁄+&Ée⁄. ø±ì #·\¢>± e⁄+&É≥+ #˚‘· ‘êπ>kÕÔeTT, Ç$ ãs¡Te⁄ ô|+#·T‘êsTT. r|æ Á&ç+ø˘, wüs¡“‘Y, e+{Ïyê{Ï˝À wüß>∑sY n~Ûø£+>± e⁄+&ç πø\Ø\T e⁄+{≤sTT. n$ ãs¡TyÓøÏÿkÕÔsTT. ø£qTø£ ≈£L˝Ÿ Á&ç+ø˘ \≈£î ã<äT\T, ‘êC≤ |ü+&É¢ s¡kÕ\T ‘êÇ X¯ØsêìøÏ Äs√>∑´+ #˚≈£Ls¡Ã+&ç. #ê¬ø¢{Ÿ \T ` #ê¬ø¢{Ÿ \T m|üŒ{Ïø£ Ç ñwüºyÓTÆqy˚ ø±\+ @<Ó’Hê M{Ïì ‹q{≤ìøÏ n+<äs¡÷ Çwüº|ü&É‘ês¡T nsTT‘˚ düeTàsY n+≥÷ ø=˝Ÿ¶ #ê¬ø¢{Ÿ ‹+fÒ n~ Äs√>±´ìøÏ Vü≤ì ø£*–+#˚<˚, Ç$ n~Ûø£+>± ‹+fÒ, ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑≥+ >±´e+{°. ø=ã“] ˙s¡T ` ø=ã“] ˙s¡T ‘·>∑Te÷Á‘·+>± m|ü⁄Œ&É÷ eT+∫<˚, ø±ì ø=ã“] q÷HÓ \‘√ #˚dæq ÄVü≤sê\T, ø=ã“] uÀ+&Ü+ ˝Àì ˝Ò‘· ø=ã“] e+{Ï$ ‘·>∑Te÷Á‘·+>± e÷Á‘·y˚T ‹q+&ç. e÷$T&ç |ü+&ÉT¢ ` ‹+fÒ Äs√>±´ìøÏ #ê˝≤ eT+∫y˚. nsTT‘˚, ÄÁ|òæø£Hé y˚T+>√ e+{Ï$ ãs¡Te⁄≈£L&Ü ‘·–ZkÕÔsTT. nsTT‘˚ M{Ïì wüß>∑sY, d”«f…qsY e+{Ï yê{Ï‘√ #˚]à ˝Ò<ë Ç‘·s¡ Á&ç+≈£î\‘√ #˚]à ‘ê–‘˚, ˝Ò<ë ‹+fÒ, ãs¡Te⁄ ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ä]º|òæwæj·T˝Ÿ d”«f…qs¡T¢ X¯Øs¡ ãs¡Te⁄ ‘·|üŒø£ ô|+#·T‘êsTT. ø£qTø£ y˚dü$˝À ÄVü≤sê\T rdüT≈£îH˚ $wüeT+˝À ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+∫ X¯Øs¡ Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉTø√+&ç.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

m≥ºπø\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq |æ+#Û·q¢ |ü+|æD° uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä\≈£î sêh Á|òüuÛÑT‘·«+ HÓ\HÓ˝≤ n+<äCÒdüTÔqï |æ+#Û·q¢ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ m≥ºπø\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. HÓ\HÓ˝≤ 1‘êØ≈£î qT+∫ 5e ‘êØ≈£î es¡≈£î n+~+#ê*‡q |æ+#Û·qT¢ Á|ü‹ HÓ˝≤ Äπs&ÉT ‘êØKT\qT+∫ yÓTT<ä\e⁄‘·THêïsTT. k˛eTyês¡+ q>∑s¡ •yês¡T Á>±e÷˝…’q uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, |òæsê®~>∑÷&É, |üs¡«‘ê|üPsY, #Ó+–#·s¡¢ Á>±e÷˝À¢ |ü+|æD° yÓTT<ä˝…’+~. y˚T&ç|ü*¢ Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À e+<ä˝≤~ eè<äTú\T, \_›<ës¡T\T |æ+#Û·q¢ø√dü+ |ü&ç>±|ü⁄\T |ü&ܶs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ ‘·sê«‘· |æ+#Û·q¢ |ü+|æD°ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eè<äTú\T, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·T\T, eè‹Ô |æ+#Û·q¢ |ü+|æD°øÏ Á|ü‹HÓ˝≤ ˇø£{À ‘êØ≈£îqT+∫ n+<äCÒj·T&É+ ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+~. >∑‘· ø=ìï e÷kÕ\T>± |æ+#Û·q¢ n+<äCÒ‘·qT Äπs&ÉT ‘êØ≈£î\≈£î e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T.B+‘√ HÓ\ ÁbÕs¡+uÛÑ+‘√H˚ eè<äTú\T \_›<ës¡T\T Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+ e<ä› |æ+#Û·qT¢ |ü+|æD° #˚düTÔqï <äèX¯´+ |æ+#Û·q¢ø√dü+ ì‘·´+ |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·÷\ #·T≥Tºsê Á|ü<äøÏåD\T #˚düTÔHêïs¡T. eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+ Çyê«*‡q n~Ûø±s¡T\T Hê\T>∑Ts√E\TbÕ≥T Äj·÷ Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·÷\T, ø£ìŒ+#·≈£î+&Üb˛e&É+‘√ \_›<ës¡T\T Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ e<ä› |æ+#Û·qT¢ n+~+#·qTqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

n~Ûø±s¡T\qT ìs¡“+~Û+∫q >∑èVü≤ø£\Œ \_Δ<ës¡T\T J&çyÓT≥¢, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): dü÷sês¡+ ø±\˙ sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ \_›<ës¡T\T ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\qT k˛eTyês¡+ ìs¡“¤+~Û+#ês¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Vü≤Ödæ+>¥uÀs¡T¶ ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘êfi¯+ y˚dæ n~Ûø±s¡T\qT ˝À|ü\ ô|{≤ºs¡T. b˛©düT\ CÀø£´+ #˚düTø√e&É+‘√ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\≈£î ≈£L©\qT ‘·≈£îÿe>± #Ó*¢düTÔHêïs¡+≥÷ sêeTqï>∑÷&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£L©\T eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT yêsê\T>± |üì#˚düTÔ+fÒ s√p ≈£L© s¡÷.48 e÷Á‘·y˚T #Ó*¢düTÔHêïs¡+≥÷ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìπs›•+∫q ø=\‘·\ Á|üø±s¡+ |üqT\T #˚dæHê ≈£L© &ÉãT“\T m+<äT≈£î ‘·≈£îÿe>± #Ó*¢düTÔHêïs¡+≥÷ ‘·Vü≤dæ˝≤›sYqT Á|ü•ï+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç«&É+‘√ ≈£L©\T Ä+<√fi¯q $s¡$T+#ês¡T.

6q »\eT+&É* ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ <Ûäsêï\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À \ø£å˝≤~ eT+~ ìedæ+#˚ eTT]øÏyê&É\ n_Ûeè~ΔøÏ @{≤ JôV≤#Ym+d” ã&Ó®{Ÿ˝À 40 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T πø{≤sTTdüTÔHêï.. 10 XÊ‘·+ ≈£L&Ü Ks¡TÃø±e&É+ ˝Ò<äì d”|”m+ e÷J m+|” eT<ÛäT n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. eTT]øÏ yê&É˝Ò¢ì q>∑s¡+>± ôV’≤<äsêu≤<éqT r]Ã~<äT›‘êeTqï ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mkÕ‡sY V”≤$Tì Ç|üŒ{Ïes¡≈£î |ü≥º+#·Tø√˝Òq~ $eT]Ù+#ês¡T. ãw”sYu≤>¥ Áô|dtø£¢uŸ˝À Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ bò˛s¡+ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü<ädüT‡ »]–+~. BìøÏ Vü‰»¬s’q eT<ÛäT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #Ó‘·Ô, M~ÛBbÕ\T, s√&ÉT¢, Çfi¯¢ düeTdü´\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ñHêï |ü{Ϻ+#·Tø√H˚ Hê<∏äT&˚ ˝Òs¡Hêïs¡T. bò˛s¡+ n<Ûä´≈£åî&ÉT Áoìyêdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕe÷qT´\≈£î Çã“+~>± e÷]q ˙{Ï#êØ®\ ô|+|ü⁄qT e´‹πsøÏdü÷Ô áHÓ\ 16q »\eT+&É* &ç$»Hé ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

eT©ºMT&çj·÷˝À <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): H˚wüq˝Ÿ ôd+≥sY |òüsY eT©ºMT&çj·÷ n+&é j·÷ìy˚TwüHé‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT©ºMT&çj·÷ ø√s¡T‡\˝À •ø£åD ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêïeTì &Ó’¬sø£ºsY yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. &çbı¢e÷, |”J &çbı¢e÷, ÇHé eT©ºMT&çj·÷, j·÷ìy˚TwüHé ø√s¡T‡\‘√ bÕ≥T ;md”‡ myéTmd”‡ ø√s¡T‡\˝À •ø£åDìdüTÔHêïeTì, Ä]úø£+>± yÓqTø£ã&çq md”‡, md”º, ;d” $<ë´s¡Tú\≈£î 50 XÊ‘·+ sêsTTr ÇdüTÔHêïeTHêïs¡T. Bìì $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. <äs¡U≤düTÔ\qT y˚T 15 es¡≈£î düeT]Œ+#ê\ì $esê\≈£î 9347525728, 95736236398 HÓ+ãs¡¢\˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

13q ªC…’ ñkÕàìj·÷μ ø£$‘ê dü+ø£\q+ Ä$wüÿs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 13q ãw”sYu≤>¥ Áô|dtø£¢uŸ˝À ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î ‘·+¬>fi¯¢|ü*¢ ø£qø±#ê] s¡#·q ªñkÕàìj·÷μ ø£$‘ê dü+ø£\q+ Ä$wüÿs¡D düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ s¡sTT‘·, ø±eTHé &Éj·÷dt ø£ì«qsY ‘·+¬>fi¯¢|ü*¢ ø£qø±#ê] z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D ‘·*¢ $Á>∑Vü‰ s¡÷|ü •*Œ ;MÄsY #ê]ì düHêàì+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ø±eTHé &Éj·÷dt, $X¯«ø£s¡à s¡#·sTT‘·\T, ø£fi≤ø±s¡T\T y˚~ø£ ªs¡T+»μ\ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Væ≤düºØ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT Ábıô|òdüsY õ.yÓ+ø£≥sê»+, qeTùdÔ ‘Ó\+>±D |üÁ‹ø£ dü+bÕ<ä≈£î\T n\¢+ Hêsêj·TD, zj·T÷ Ábıô|òdüsY &Üø£ºsY dü÷s¡´ <ÛäqT+»jYT, dü∫yê\j·T+ ‘Ó\+>±D n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\T dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü<ëà#ê], ‘Ó\+>±D s¡#·sTT‘·\ y˚~ø£ ø±s¡´<ä]Ù p\÷] >ö] X¯+ø£sY, ø£e⁄\T s¡y˚TXŸ Vü≤C≤], Ç+Á<äyÓ*¢ s¡y˚TXŸ, $X¯« ÁãVü≤àD Á|ü‹ì~Û {°MmdtmHé Ä#ês¡´, >∑HébÕs¡Tÿ neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ s¡÷|ü•*Œ mø±ÿ j·÷<ä–] eTTø£´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á düuÛÑ≈£î s¡T+» n<Ûä´≈£åîsê\T »«*‘· n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤kÕÔs¡Hêïs¡T.

Á|üC≤<äsê“sY˝À 12 <äs¡U≤düTÔ\T

áHÓ\ 11q yê©u≤˝Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ

|ü]– y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): m+|æ&ûz ø±s¡´\j·T+˝À Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ÷‘·Ô+ 12 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì |ü]– eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~ø±] yÓ+ø£fÒX¯«sY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À πswüHé Á|üC≤<äsê“sY˝À eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡T¶\ ø=s¡≈£î 03, Ç+&É¢ø=s¡≈£î n~ø±] yÓ+ø£fÒX¯«sY ¬s&ç¶ 05, ô|q¸Hé‡ ø=s¡≈£î 03, s¡÷s¡˝Ÿ yê≥sY düô|’¢ ø=s¡≈£î 01 <äs¡U≤düTÔ\T, e#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&ûz. $»j·T|üŒ, ÁøÏwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 6 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |üP&É÷s¡T Á>±eT+˝À yê©u≤˝Ÿ {Às¡àyÓT+{ŸqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 11q ÄÁ>±eT+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\≈£î yê©u≤˝Ÿ b˛{°\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·THêïs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ »≥Tº düuÛÑT´\T ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e&ÜìøÏ eTT+<äT>± m+Á{° |ò”E s¡÷.300 #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ø£\÷¢] sêeT#·+Á<äj·T´ bòÕ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á {Às¡ïyÓT+{Ÿ≈£î y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ {°&û|” n<Ûä´≈£åî\T m+.Áoìyêdt ¬s&ç¶ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á{Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À $CÒ‘·>± ì*∫q »≥Tº≈£î s¡÷.5y˚\ ãVüQeT‹ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Ç+ø± Ç<˚ HÓ\ 10q kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T>∑+≥\≈£î Á&Ü rdæq nq+‘·s¡+ eTs¡Tdü{Ï s√E b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·THêïs¡T. dü+Á|ü~+#ê*‡q HÓ+ãs¡T¢ kÕsTT, 9640040020, \ø£åàDY`9912561272

eT+>∑fi¯yês¡+ y˚T 8, 2012

H˚&ÉT Äràj·TT\≈£î düHêàqdüuÛÑ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): <ä[‘· n_Ûeè~Δ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ñ<ä´e÷\T #˚düTÔqï Ç≥Tø£ sêE e÷~>∑≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ <ä[‘· j·TTes¡‘·ï nyês¡T¶ n+<äCÒj·T&É+ dü+‘√wüø£s¡eTì me÷àØŒdt ø£+{ÀHÓà+{Ÿ ÇHé#ê]® $»j·Tsêe⁄e÷~>∑ nHêïs¡T. &Üø£ºsY _.ÄsY.n+uÒ<äÿsY, u≤ã÷ »^®eHésêyéT »j·T+‹ì ñ‘·‡yê\T dü+<äs¡“¤+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·« me÷àØŒmdt q>∑s¡ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Ç≥Tø£ sêE≈£î <ä[‘· j·TTes¡‘·ï nyês¡T¶qT n+<äCÒj·T&É+ »]–+<äì, á dü+<äs¡“¤+>± ás√Eq ø£+{ÀHÓà+{Ÿ˝Àì u≤\+sêsTT n+uÒ<äÿsYq>∑sY ãd”Ô o‘·\ b˛#·eTà <˚yê\j·T+ e<ä› Äràj·TT\ düHêàqdüuÛÑ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ me÷àØŒmdt ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® q*yÓT* $»j·TsêeTsêE, Ç≥Tø£ >√|æ e÷~>∑, C…]b˛‘·T\ kÕj·Tqï e÷~>∑\T z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ q>∑s¡ q\TeT÷\\ qT+∫ <ä[‘·T\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zq\Hêïs¡T.

C≤rj·TkÕúsTT nyês¡T¶\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ @&Ü~ Á|ü<Ûëq+ #˚ùd C≤rj·TkÕúsTT Á|ü‹uÛ≤|ü⁄s¡kÕÿsê\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì ªn]Œ‘·μ kÕVæ≤‘·´, kÕ+düèÿ‹ø£ ùdyê dü+düú ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√]+~. düe÷»ùde, |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD, $~Û ìs¡«Vü≤D, $<ä´, yÓ’<ä´+, ø£fi¯, Áø°&É, kÕVæ≤ ‘·´+, Ä<Ûë´‹àø£+, XÊÁd”Ôj·T dü+^‘·+ kÕVü≤dü+ ø±]àø£ Hêj·Tø£‘·«+, |ü] ÁX¯eT\T, e´ekÕj·T+, ñbÕ~Ûø£\Œq e+{Ï s¡+>±˝À¢ Á|ü‹uÛ≤ >∑\ yês¡T ªÄ+Á<Ûäs¡‘·ï+μ |ü⁄s¡düÿsêìøÏ ns¡TΩ\ì dü+düú ø±sêÿìs¡«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù uÛÑyêì ‘Ó*bÕs¡T. ªÄ+Á<Ûäu≤\s¡‘·ïμ |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ J¬ø, qè‘·´+, ∫Á‘·˝ÒK q+, Áø°&É, ø£fi¯\T ‘·~‘·s¡ s¡+>±˝À¢ì $<ë´s¡Tú\T ns¡TΩ\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕ s¡T. $X‚wü Á|ü‹uÛÑ>∑\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T 10 eT+~ C≤rj·TkÕúsTT ª&Üø£ºsY düπs«|ü*¢ sê<Ûëø£èwüíμ nyês¡T¶≈£î m+|æø£ ne⁄‘ês¡ì, n‘·T´qï‘· ùde\≈£î q\T>∑T]ì ª˝…’|tf…Æ+ nNyéyÓT+{Ÿμ |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ >∑T]ÔkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. m+|æ¬ø’q Á|ü‹uÛÑ >∑\ ìs¡Tù|<ä\≈£î q>∑<äT, Á|üX¯+kÕ|üÁ‘·+, XÊ\Te‘√ dü+ã+~Û‘· nyês¡T¶\ Á|ü<Ûëq+ #ÓkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 20˝À>± n]Œ‘· kÕ+düèÿ‹ø£ dü+düú, dü‘·´ ÁoìyêkÕ mHéπø¢yé, &√sYHÓ+ @.18`93/ 1, @|òt, @|òt`2 eT<ÛäTs¡yê&É, $XÊK|ü≥ï+`530048 ∫s¡THêe÷≈£î 3 bÕdtb˛s¡Tº ôd’CŸ bò˛{À\‘√ <äs¡U≤düTÔ |ü+|æ+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

H˚&ÉT ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): C≤HéôV≤Á˙ »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ás√E ¬s&é Áø±dt ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄ø√qTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± uÀsTTHé|ü*¢˝Àì ¬s&éÁø±dt ÄdüŒÁ‹˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´•_sêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2es¡≈£î á •_s¡+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Ç+<äT˝À kÕ<Ûës¡D, ø£+{Ï, Ád”Ô\ dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫ eTT>∑TZs¡T yÓ’<äT´\T |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. s√>∑T\≈£î ñ∫‘·+>± eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚kÕÔs¡T.

ªìC≤+μ˝À j·T÷J ø√s¡T‡\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+ ø£fi≤XÊ\˝À 2012`13 $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ j·T÷Jø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊ\≈£î <äs¡U≤düTÔ\≈£î ÄVü‰«ìdüTÔHêïs¡T. ;md”‡ |òæõø£˝Ÿ ôd’Hé‡ $uÛ≤>∑+˝À m+|”d”, m+ád”, m+|”á, m+mdtd”, m+d” ôV≤#Yd” ø√s¡T‡\≈£î, ãj·T˝≤õø£˝Ÿ ôd’Hé‡ $uÛ≤>∑+˝À ;C…&éd”, m+;Jd”, ;{°;d”, ;{°C…&éd” ø√s¡T‡\≈£î, ;ø±+ ¬s>∑T´\sY n+&é á ø±eTsY‡ ø√s¡T‡\≈£î, ;@˝Àì ‘Ó\T>∑T Ç+^¢wt MT&çj·T+ ø√s¡T‡\≈£î ÄdüøÏÔ>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·Ãì Á|æì‡bÕ˝Ÿ Hêj·TT&ÉT ÄXÀø˘ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n|üsê<Ûä s¡TdüT+ ˝Ò≈£î+&Ü pHé 8 es¡≈£î, s¡÷.350 s¡TdüT+‘√ pHé 13 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·TÃ. ãw”sYu≤>¥˝Àì ◊z;˝À s¡÷.250 #Ó*¢+∫ <äs¡U≤düTÔ bòÕsêìï bı+<äe#·TÃ. <äs¡U≤düTÔ\≈£î ˇø√ÿ ø√s¡T‡≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± düeT]Œ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. $esê\≈£î ø£fi≤XÊ\˝Àì H√{°dt uÀs¡T¶˝À bı+<äT|ü]#êeTì $e]+#ês¡T.

12q Ç+&√`s¡wü´Hé dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&√ Á|ü|ü+#·j·TT<äΔ+`k˛$j·T{Ÿ $»j·T+˝À uÛ≤s¡‘Y bÕÁ‘·ô|’ ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°˝À áHÓ\ 12q Ç+&√ s¡wü´Hé n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç+&√ s¡wü´Hé ø£\Ãs¡˝Ÿ n+&é Áô|ò+&éwæ|t kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À »]π> á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊ÄsYd” j·T÷m|òtmdt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.‘·+>∑|üŒHé, ø√Ä]¶H˚≥sY n≈£îÿ˝Àyê zø±‡Hê, ôV≤#Yd”j·T÷ yÓ’dt#êHé‡\sY Vü≤]u≤ãT bÕ˝§Z+{≤s¡T. Ç+<äT˝À Çs¡T <˚XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü\T n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã\T, bòı{À m–®_wüHé ñ+{≤sTT.


eT+>∑fi¯yês¡+ y˚T 8, 2012

Ä{À\ e\¢ ÁbÕD≤\T >√$+<ë! q+<ë´\ {ÖHé y˚T 7 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡+˝À dü+#·]+#·T#·Tqï Ä{Àyê\\ Vü‰˝Ÿ#·˝Ÿ. |ü]$T‹øÏ $T+∫ Å|üj·÷DÏ≈£î\‘√ Å|üe÷<äø£s¡+>± Å|üj·÷DÏdüTÔHêï, yê]ì ìj·T+Å‹+#˚ #·s¡´\Te÷Å‘·+ Ä&É|ü<ä&ÉbÕH˚ kÕ>∑T ‘·T+{≤sTT. eT∞fl ªj·T<ÛësêC≤μ ‘·<ë Ä{ÀsêC≤μH˚. ˇø£Ä{À˝À q\T>∑Ts¡T e÷Å‘·y˚T Å|üj·÷DÏ+#ê\H˚ Å|üuÛÑT‘·« ìuÛÑ+<Ûäq\Te⁄Hêï, yê{Ïì uÒU≤‘·s¡T #˚j·T≈£î+&Ü $TìãdüT‡˝À Å|üj·÷DÏ≈£î\qT møÏÿ+∫q≥T¢14,16, eT+~ì ≈£î≈£îÿ‘·THêïs¡T. q+<ë´\ &ç$»Hé |ü]BÛ˝Àì Äfi¯fl>∑&ɶ, ø√yÓ\≈£î+≥¢, ãq>± q|ü˝…¢, eTVü‰q+~, •]yÓfi¯fl, bÕD´+, ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤\ qT+&ç Å|ü»\T q+<ë´\≈£î Ä{À˝À ì‘·´+ Å|üj·÷DÏdüTÔ+{≤s¡T. eT+&É˝≤\˝Àì ø=ìï Å>±e÷\e<ä› ÄغdækÕº|òt ˝Òø£b˛e&É+ e\q, ñHêï Ä|ü≈£î+&É yÓ[fl b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ Å|ü»\T ‘·|üŒø£ áÄ{À\˝À Å|üj·÷DÏdüTÔ+ {≤s¡T. sêÅ‹y˚fi¯˝À¢ Å|üj·÷DÏ≈£î\ <ä>∑Zs¡qT+&ç n~Ûø£+>± #êØ®\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. sêÅ‹ 9>∑+ˆˆ <ë{Ï<ä+fÒ#ê\T á‘·+‘·T yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. ÇùdÔ Çe⁄« ˝Ò≈£î+fÒ q&ÉT#·T≈£î+≥Tb˛ &ÉãT“\T $T>∑T\T‘êsTT nH˚ yÓø£*düe÷<ÛëHê\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ø=+<äs¡T ≈£î≥T+ã b˛wüDø√dü+ Ä{À yê˝≤\T>± e÷]‘˚, m≈£îÿeXÊ‘·+ »˝≤‡\≈£î, #Ó&ÉT y˚‘·Hê\≈£î u≤ìdü

\T>±e÷] Ä{Àyê\\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. |ü≥ºD+˝À ñ∫‘·+>± eè<äTΔ\ qT, >∑Ø“¤DÏÅd”Ô\qT >∑eT´kÕúHêìøÏ #˚πsà ªÄ{Àu≤cÕμ\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. Äø£‘êsTT Ä{ÀÅ&Ó’es¡T¢ #˚ùd Ä>∑&Ü\≈£î yÓTT‘·Ô+ Ä{À Å&Ó’es¡¢πø #Ó&ɶù|s¡T ek˛Ô+~. Ä{À, eTπs Ç‘·s¡yêVü≤q+ &Ûûø=≥Tº≈£îHêï, yÓTT<ä≥‘·|üqT uÛÑ÷‘·<ä›+˝À #·÷|æ+#˚~ Ä{ÀÅ&Ó’esY<˚. Ä.. ø£∫Ñ·+>± Ä{ÀÅ&Ó’eπs n&ɶ ~&ɶ+>± q&ç|æñ+{≤&ÉT nH˚ n_ÛÅbÕj·T+ Å|ü»˝À¢, n~Ûø±s¡T˝À¢ Hê≥T ≈£îb˛sTT+~. &ç$»Hé˝À dü+#·]düTÔHêï Ä{À\T q&ÉT|ü⁄ ‘·Tqï Å&Ó’es¡¢øÏ n~Ûø£XÊ‘·+ ˝…’ôdqT‡\Te⁄+&Ée⁄. Ä{À≈£îdü+uÛÑ+~‘· <äèe |üÅ‘ê\T e⁄+ &Ée⁄. >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T e⁄+&Ée⁄. n+‘˚ø±ø£ eT<Ûä´+ùd$+∫ Ä{À\Tq& çù| Å&Ó’es¡T¢ ø√ø=\¢\T. ‘·|üŒø£ Å|üj·÷D+ #˚j·÷*‡sêe&É+ e\q Å|ü»\T áÄ{À\qT ÄÅX¯sTTdüTÔHêïs¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\T<äTdæú‹ m+‘· n<Ûë« qï+>± ‘·j·÷¬s’+<√ eTq+#·÷dü÷ÔH˚ e⁄Hêï+. n˝≤+{Ï #√≥≈£L&Ü zesY fÒ≈£î\T#˚dü÷Ô <ä÷düT≈£îb˛‘·T+{≤s¡T. |ü≥ºD|ü]~Û˝À ì‘·´+ @<√ˇø£ÅbÕ+ ‘·+˝À Ä{Àyê\\ Å|üe÷<ë\>∑T]+∫ $+≥TH˚ e⁄Hêï+. Å|üuÛÑT‘·« ÄsY.{Ï. @ n~Ûø±s¡T\T, Å{≤|òæø˘b˛©düT\T, ˝…’ôdqT‡˝Òì Ä{ÀÅ&Ó’es¡¢≈£î, <äèMø£s¡D |üÅ‘ê\T˝Òì Ä{À\ <ä÷≈£î&ÉT≈£î Äqø£≥ºy˚j·÷\ì Ä•<ë›+.

ôd’«Hé |òüP¢ ìs√<Ûäø£ eT+<äT\ |ü+|æD° >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 7 (düTyês¡íyês¡Ô): õ˝≤¢qT eDÏøÏdüTÔqï ôd’«Hé |òüP¢ yê´~Û ìyês¡D≈£î yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T ìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ _dæ ø±\˙˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ nes¡D+˝À |æôV≤#Ydæ &Ü.. s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶, j·TTHêì yÓ’<ë´~Ûø±] wüuÛ≤Hê n<Ûä«s¡´+˝À ôd’«Hé |òüP¢ ìs√<Ûäø£ eT+<äT\qT |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± &Ü. wüuÛ≤Hê $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ zs¡«ø£\T¢ eT+&É\+ ˝§~›|ü˝…¢ ø£s¡÷ï\T˝Àì Mø£sY ôdø£åHé ø±\˙øÏ #Ó+~q e´øÏÔ ôd’«Hé |òüP¢ k˛øÏ eTs¡DÏ+∫q≥T¢ ìsêús¡ ø±e&É+‘√ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± ôd’«Hé |òüP¢ kıø£≈£î+&Ü Äj·TTπs«<ä eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T á eT+<äT\qT yê&É\Hêïs¡T. ôd’«Hé |òüP¢ \ø£åD≤\T $|üØ‘·+>± ‘·TeTTà\T, <ä>∑TZ, »«s¡+, y=fi¯ófl H=|ü⁄Œ\T, }|æ] |”\TÃø=e{≤ìøÏ ÇãÃ+~>± ñ+&É≥+.48 >∑+≥\T <ë{ÏHê ‘·>∑Zø£ b˛e&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T ñ+{≤j·TTHêïs¡T.yÓ+≥H˚ eT+<äT\T |ü+|æD° #˚düTÔqï yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+∫ ‘·>∑T ∫øÏ‘·‡ #˚düTø=yê\Hêïs¡T.ÄsTTdt n<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‹ |æôV≤#Ydæ ‘√ eT+<äT\T ñ∫‘·+>± \_ÛkÕúj·Tì ø±s¡´Áø£eTeTT˝À Äj·TTπs«<ä #·qT>=+&É¢ &Ü. eTkÕÔHé kÕôV≤uŸ ‘·T>∑Zì, ‘Ó*bÕs¡T.&Üø£ºsY s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æôV≤#Ydæ |ü]~Û˝À ÄXÊ &Üø£ºsY eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. es¡ÿs¡¢ <ë«sê Ç+{Ï+{ÏøÏ á eT+<äT\T |ü+|æD° #˚sTTdüTÔHêïs¡T.á >∑eTìø£ : bò˛{À |ü+|ü⁄‘ê+ Á|ü#·T]+#·>∑\s¡T.

&û|”z ø±sê´\j·T+ eTT≥º&çì ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç

»j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT, y˚T 7 (düTyês¡íyês¡Ô): Á>±eT |ü+#êsTTr ø±]à≈£î\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Vü‰MT\qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì y˚T 9q &ç|æz ø±sê´\j·T+ eTT≥º&çì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì m|æ Á>±eT |ü+#êsTTr m+bÕ¢sTTdt es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å´, ø±s¡´<äs¡TÙ\T mdt. U≤C≤, {Ï. #·+Á<äT&ÉT\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. HÓ\\ ‘·s¡ã&ç y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·≈£î+&Ü Çã“+<äT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &ç|æz kÕúsTT˝À mìïkÕs¡T¢ $qï$+#·T≈£îHêï ø£˙dü y˚‘·Hê\T, »ql ;Ûe÷|ü<∏äø£+, >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T, yêsê+‘·|ü⁄ ôd\e⁄\T mø£ÿ&Ü neT\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü+#êsTTr ø±]à≈£î\+fÒ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü≥º&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ôd’«Hé|òüP¢ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì, n+<äT˝À |üì#˚ùd bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\≈£î HÓ\\ ‘·s¡ã&ç J‘ê\T ˝Ò≈£î+&Ü m{≤¢ |üì#˚j·÷\ì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. y˚‘·Hê\T Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê C≤Ø #˚dæHê |ü+#êsTTr\˝À Ä<ëj·÷\T ˝Òeì y˚‘·Hê\T ô|+#·≈£î+&Ü HêHê Çã“+<äT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£˙dü y˚‘·Hê\T neT\T #˚j·Tø£b˛‘˚ ìs¡e~ø£ düyÓTà #˚j·Te\dæ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T oqT, s¡y˚Twt, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ÄdüŒ], y˚T 7 (düTyês¡íyês¡Ô): áHÓ\ 10e ‘˚~ qT+∫ 30e ‘˚~ es¡≈£î eT+&É\+˝À »]π> #Ó’‘·q´j·÷Á‘·qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì eT+&É\ e´ekÕj·T n~Ûø±] nø£“sYuÛ≤wü ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ e«ekÕj·T ø±sê´\j·T+˝À »]–q Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\ düe÷y˚X¯+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. á ¬s’‘·T #Ó’‘·q´j·÷Á‘·˝À ¬s’‘·T\≈£î e«ekÕj·T kÕ>∑T˝À ¬s’‘·T\T yÓT\≈£îe\T, ms¡Te⁄\ yê&Éø£+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ $e]düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. sêuÀe⁄ KØ|òt d”»Hé˝À ¬s’‘·T\≈£î ¬øJ ¬øJ s¡ø£+ y˚s¡TX¯q>∑ $‘·ÔHê\T dü;‡&û ÁøÏ+<ä Çe«ã&É‘êj·Tì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡+>∑kÕ«$T, qs¡dæ+VüQ\T, •eeT÷]Ô, yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, ÁbÕ˙‡dt, ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\ eTT+–fÒ ªªMT`ùdyêμμ

MT`ùdyê πø+Á<ëìï |ü]o*düTÔqï õ˝≤¢ ø√`Ä]¶H˚≥sY zãT˝ÒdüT >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 7 (düTyês¡íyês¡Ô): MT`ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê Á|ü»\ eTT+–{Ïπø |ü]bÕ\q sêqTqï<äì ôdŒwü˝Ÿ ø£˝…ø£ºsY zãT˝ÒdüT nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì á`ùdyê πø+Á<ëìï |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± MT`ùdyê õ˝≤¢ ø√`Ä]¶H˚≥sY zãT˝ÒdüT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ ñqï á`ùdyê πø+Á<ë\qT MT`ùdyê πø+Á<ë\T>± e÷s¡T‘·THêïj·Tì á πø+Á<ä+˝À 17 s¡ø±\ dü]º|òæπø≥T¢ bı+<äe#·TÃHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ≈£î\, Ä<ëj·T ìyêdüdüú\ dü]º|òæ¬ø≥T¢‘√ bÕ≥T düuŸ]õwüºs¡T ø±sê´\j·T+˝À Ç∫à Ç.dæ. ]õÁùdºwüHé &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ j·T|òt.j·T+._. ‘√ bÕ≥T ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À \_Û+#˚ n&É+>∑˝Ÿ ◊_ ã÷ ø=\‘·\T ‘·~‘·s¡ dü]º|òæπø≥T¢ \_ÛdüTÔHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î e´ekÕ´j·T Ä<ëj·T dü]º|òæ¬ø≥T¢πø bÕ\T nìï ùde\T \_ÛdüTÔj·THêïs¡T. á dü]º|òæπø≥T¢qT sêÁwüº+˝À MT ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê bø£ÿ&Ó’Hê bı+<äe#·TÃHêïs¡T. Bì <ë«sê Á|ü»\T ø±s¡´\j·÷\ #·T≥÷º ‹]π> nedüs¡+ ñ+&É<äì πøe\+ 15 ì$TcÕ\˝À¢ dü]º|òæ¬ø≥T¢ bı+<äe#·TÃqqï MT`ùdyê πø+Á<ëìï |ü]o*+∫ dü+‘·è|æÔ #Ó+<ës¡T. ìs¡«Vü≤≈£î&ÉT ãdüesêEqT ‘·>∑T dü÷#·q\T Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T.

eT+∫˙{Ï düeTdü´, |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡ ¬s’‘·T\≈£î

Hê´j·T+ #˚j·T+&ç ÄdüŒ], y˚T 7 (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\˝À HÓ\ø=qï eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì n˝≤π> |ü+≥qwüº |ü]Vü‰s¡ |ü+|”DÏ $wüj·T+ô|’ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À q>∑s¡÷s¡T Á>±eTdüTú\T Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯¢>± ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ <ä>∑Zs¡ kÕúìø£ ¬s’‘·T\T, Hêj·T≈£î\T Ä+<√fi¯q\T #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·÷ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡ C≤_‘ê˝À ¬s’‘·T\T ù|s¡T¢ dü]>±˝Òq+<äTq ‘·|ü⁄Œ ‘·&Éø£\T>± ñHêïj·THêïs¡T. n˝≤π> C≤_‘ê˝À ñqï _Hê$T ¬s’‘·T\ ù|s¡¢qT ‘=\–+#ê\ì nHêïs¡T. Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ô|’ mìï kÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î ‘Ó*|æHê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ä+≥T yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêE>√bÕ\T, Hê>∑|üŒ, eTVü≤q+~, m+ÄsY|æmdt dü+»qï, dü‘·´qï, \ø£åàqï, Hê>∑sêE, áX¯«sY, eT*¢ø±s¡T®q, u≤\T, #·+Á<äX‚KsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäqô|’ düe÷y˚X¯+

27q ñ∫‘· ‘=>∑≥Ms¡ ø£åÁ‹j·T e<Ûä÷es¡T\ |ü]#·j·T y˚~ø£ ø£s¡÷ï\T, y˚T 7 (düTyês¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì ‘=>∑≥Ms¡ ø£åÁ‹j·T e<ÛäTes¡T\ ñ∫‘· |ü]#·j·T y˚~ø£ á HÓ\ 27q @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ¬ssTTHéuÀ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ìsê«Vü≤≈£î\T ô|s¡Te÷fi¯fl s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ HÓ˝≤ ÄK] Ä~yês¡+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ¬ssTTHéuÀ yÓ÷&É˝Ÿdü÷ÿ˝Ÿ &Üø£ºsY‡ ø±\˙˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. e<ÛäTes¡T\T |üP]Ô $esê\T qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‹ s√E ñ+≥T+<äì ¬ssTTHéuÀ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À $esê\T n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9390775465, 8019943926, 08518- 232967 q+ãs¡¢≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

n‹‘·≈£îÿe |ò”E‘√ •ø£åD≤ ø√s¡T‡\T

düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï ‘ê\Tø± ñbÕ<Ûë´j·TT\T

ø£s¡÷ï\T $<ä´, y˚T 7 (düTyês¡íyês¡Ô): nqTs¡÷|t #ê]ºãT˝Ÿ Á≥düTº Ä<ä«s¡´+˝À eè‹Ô $<ë´ ø√s¡T‡˝À n‹‘·≈£îÿe |ò”E‘√ H˚]Œ+#·ã&ÉTqì Ä dü+düú y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY |æ. sê|òüTy˚+Á<ä ‘Ó*bÕs¡T. á dü+düú <ë«sê ø=ìï ø√s¡T‡\T, ˝Ò&çdt f…Æ\sY, C…+{Ÿ‡ f…Æ\sY, m\ÁøϺø£˝Ÿ‡, &ûõ˝Ÿ yÓTø±ìø˘, |òæ≥ºsY, Ä|òtôd{Ÿ|òæ\ºsY‡, &ç{Ï|æ ù|CŸ y˚Tø£sY‡, bò˛{≤dtkÕº|t, bÕsê yÓT&çø£˝Ÿ ø√s¡T‡\˝À ˝≤´uŸ f…øÏïwæj·THé‡, mmHém+, m+|æôV≤#Y&Éã÷¢, ‘·~‘·s¡ yê{Ï˝À •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø√s¡T‡˝À #˚]q yê]øÏ ù|¢dtyÓT+{Ÿ ≈£L&É #·÷|üã&ÉTqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À l$<ä´ m&ÉT´πøwüHé kıôd’{° ‘·s¡T|ü⁄q &Ü\T •eÁøÏwüí, |æ. eT˝Ò¢X¯«], düT<Ûä, •ØcÕ, ;ÛeTqï, yÓ+ø£fÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. $esê\ ø√dü+ 08518 - 232967, 8686968830, 8019943929 q+ãs¡¢≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

Ä\÷s¡T, y˚T 7 (düTyês¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq Ä\÷s¡T˝À k˛eTyês¡eTT Ä\÷s¡T ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\j·T+<äT ‘ê\Tø± ñbÕ<Ûë´j·T\ düe÷y˚X¯eTTq≈£î eTTK´ n~∏‹>± m|æmdt{Ïj·TT sêh n<Ûäq|ü⁄ ø±s¡´<ä]Ù Ç. wüD÷à]Ô Vü≤»¬s’ ñbÕ<Ûë´j·TT\ &çe÷+&é\qT Á|üuÛÑT‘·«eTT |ü]wüÿ]+#˚ es¡≈£î b˛sê≥eTT\T »s¡bÕ\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T dæ.s¡y˚Twt,sêh ô|ò’Hêì‡yÓT+ãs¡T wü|ò” eT]j·TT mdt{Ïj·TT õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY #·Á‘·|üŒ eT]j·TT dü+|òüTdüuÛÑT´\T bÕ˝§Zì ‘·eT &çe÷+&é\qT C≤ø√º Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düeT]Œ+∫q düeTdü´\˝À uÛ≤>∑+>± ‘·eT &çe÷+&é\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

kÕs¡÷..&çÁ^ ø±˝ÒJ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 7, (düTes¡íyês¡Ô): q>∑sêìøÏ ÄeT&É <ä÷s¡+˝À ñqï y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝Òø£b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\ qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. eTTK´+>± Á|ü‹ @&Ü~ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üP]Ô nsTTq $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· #·<äTe⁄\≈£î <ä÷s¡+ ne⁄‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ |ü≥ºD |ü]~Û˝À ø±s=Œπs{Ÿ ø£fi≤XÊ\\ Vü≤yê ø=qkÕ>∑T‘·THêï...ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄ uÛ≤s¡+>± e÷]+~. Ç{°e\H˚ Ç+≥sY ~«rj·T @&Ü~ |üP]Ô |òü*‘ê\T e∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á|òü*‘ê˝À¢ ñrÔs¡Tí˝…’q ù|<ä $<ë´s¡Tú\ |ü]dæú‹ e÷Á‘·+ njÓ÷eTj·T+>± e÷]+~.Ä]úø£+>± ñqïyês¡T nsTT‘˚ Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À¢ #˚] ‘·eT \øå±´\qT HÓs¡y˚s¡TÃ≈£î+ ≥THêïs¡T. n<˚ ù|<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄ uÛ≤s¡+ ø±e&É+‘√ kÕúìø£+ >± ñqï ◊{°◊ ø£fi≤XÊ\˝À #˚] ∫qï ∫‘·ø± Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙˝À¢ #˚] J$‘êìï yÓfi¯¢BdüT ›Hêïs¡T. Bìô|’ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‘˚´ø£ ø£<∏äq+.... Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷]q...&çÁ^ ø£fi≤XÊ\≈£î ~≈£îÿ˝Ò<äT: @fi¯ó¢ >∑&ç#êsTT, bÕ\≈£î\T e÷sês¡T, n~Ûø±s¡T\T Vü‰MT\πø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡T ø±ì y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À e÷Á‘·+ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ HÓs¡y˚s¡&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ $<ë´s¡Tú\T ø=+‘· eT+~ ◊{Ï◊ ø√s¡T‡ #˚dü÷Ô #·<äTe⁄\T ø=qkÕ–düTÔ+&É>± eT]ø=+<äs¡T ø±]à≈£î\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì 350 eT+~øÏ ô|’>± $<ë´s¡Tú\T Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ pìj·TsY ø£fi≤ XÊ\˝À #˚s¡T‘·T+&É>± eTs√ 400 eT+~øÏ ô|’>± $<ë´s¡Tú\T Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\\qT ÄÁX¯sTTdüTÔ Hêïs¡T. Çø£ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ˝Àì |ü\T eT+&É˝≤\T $<ë´s¡Tú\T Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ #·<äTe⁄ ø√dü+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î edüTÔ+{≤s¡T. ø±>± Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üP]Ô ø±>±H˚ M]˝À dü>∑+ eT+~øÏ ô|’>± #·<äTe⁄\≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡T. ø=+<äs¡T ô|’ #·<äTe⁄\≈£î q>∑sêìøÏ yÓ[fl #·<äTe⁄\T ø=qkÕ– düTÔHêïs¡T. Çø£ $<ë´]ú˙\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À &çÁ^ ø£fi≤ XÊ\ ˝Òø£b˛e&É+‘√ q>∑sêìøÏ yÓ[fl #·<äTe⁄≈£î H˚+<äT≈£î Ç+{À¢ yês¡T ˇ|ü⁄Œø√ø£b˛e&É+‘√

ñqï‘· $<ä´≈£î H√#·Tø√˝Òø£b˛‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì $q‹ |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ\≈£î\T e÷]q ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T≈£î ~≈£îÿ˝Ò<äT Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ #·<äTe⁄\πø |ü]$T‘·eTe‘·T Hêïs¡T. Çø£ eT]ø=+‘· eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î q>∑sêìøÏ yÓ[fl #·<äTe⁄≈£îH˚ Ä]úø£ k˛úeT‘· ˝Òø£ ø=+‘· eT+~ ◊{°◊\qT ÄÁX¯sTTdüTÔ+&É>± eT]ø=+‘· eT+~ ø±]à≈£î\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. HêHê{ÏøÏ kÕ+πø‹ø£ s¡+>∑+˝À n_Ûeè~Δ kÕ~ÛdüTÔ+&É>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ $<ë´s¡Tú\T e÷Á‘·+ ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·<äTe⁄≈£î+<ëeT+fÒ ø£fi≤XÊ\\T ˝Òø£ yÓqø£&Éã&ÉT‘·THêïs¡T. kÕ+πø‹ø£ s¡+>∑+ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· #·<äT e⁄\T kÕ–düTÔ+&É>± Ç‘·s¡ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄\πø <ä÷s¡eTe‘·THêïs¡T. @fi¯fl ‘·s¡ã&ç ø£fi≤XÊ\ ø√dü+ $<ë´s¡Tú\T yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, $<ë´]ú dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T b˛sê{≤\T #˚düTÔHêï H˚{ÏøÏ ø£fi≤XÊ\ ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã˝Ò<äT. 1975˝À Hê {Ï eTTK´eT+Á‹ eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝À |ü~ mø£sê\ düú\+˝À pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ ‘√ bÕ≥T &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Hê{Ï qT+∫ b˛sê {≤\T #˚düTÔHêï $<ë´s¡Tú\ ∫s¡ø±\ yê+#Û· H˚{Ïø° HÓs¡y˚s¡&É+ ˝Ò<äT. $<ë´s¡Tú\ #·<äTe⁄‘√H˚ <˚X¯ n_Ûeè~Δ kÕ<ä´eTe⁄ ‘·T+<äì ì‘·´+ Á|üø£≥q #˚ùd Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î e÷Á‘·+ eT+&É\ Á|ü»\, $<ë´s¡Tú˝ Äy˚<äq≈£î e÷Á‘·+ ø±s¡´s¡÷ |ü+ <ë\Ã˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘· myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï >±] \øå±à¬s&ç¶ ôd’‘·+ ©&é Ç+&çj·÷ 2020 ù|s¡T ‘√...$<ë´s¡Tú\#˚ Á|ü#ês¡+ #˚sTTdüTÔHêï... ‘·q

dü«+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀH˚ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ ≥T≈£î ø£èwæ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Äs√|üD\T ôÁ|ü»\ qT+∫ ô|<ä› m‘·TÔq $ì|ædüTÔ HêïsTT. d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ dü\Vü‰\ $wüj·T+˝À kÕj·T+ #˚kÕÔs¡ì MT&çj·÷˝À ø£<∏ä Hê\T Á|ükÕs¡+ nsTTq dü+>∑‹ $~Û‘·y˚T. nsTT Hê düeTdü´ô|’ myÓTà˝Ò´ dü]jÓÆTq <äèwæº kÕ]+ #·&É+ ˝Ò<äì Ç≥T $<ë´]ú dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, n≥T $<ë´s¡Tú\T ôd’‘·+ Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Vü‰MT\πø |ü]$T‘·yÓTÆq Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T 1990˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ qT+∫ myÓTà˝Ò´>± mìï¬ø’ eT+Á‹>± |üì#˚dæq ñe÷yÓ+ø£{Ÿsê+¬s&ç¶ì |ü\Te÷s¡T¢ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì eT+&É\yêdüT\T ø√s¡>± |ü\Te÷s¡T¢ ø£fi≤XÊ\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔqì Vü‰MT\T Ç#êÃ&ÉT. 1994, 1999, 2004˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ myÓTà˝Ò´>±, eT+Á‹>± |üì#˚dæq <˚y˚+<äsY>ö&é |ü\T e÷s¡T¢ ø£fi≤XÊ\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔqì Vü‰MT\T Ç∫à ‘·q |ü<äM ø±\+ yÓfi¯flBdüT≈£îHêï&˚ ‘·|üŒ ø£fi≤XÊ\qT @sêŒ ≥T #˚j·T˝Ò<äT. >∑‘·+˝À $<ë´XÊK eT+Á‹ >± ñqï Áo<ÛäsYu≤ãT y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î e∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ mdt m|òt◊ Hêj·T≈£î\ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#·>± Äj·Tq ≈£L&Ü e÷≥˝À¢H˚ #ÓbÕŒ&˚ ‘·|üŒ #˚‘·˝À¢ e÷Á‘·+ #·÷|ü˝Ò<äT. Çø£ Á|üdüTÔ‘· myÓTà˝Ò´ \øå±à¬s&ç¶ $<ë´]ú n_Ûeè<˚› <˚X¯ n_Ûeè~Δ nì Á≥dtº ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚dæ |ü<äe‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î ‘·q Á≥dtº <ë«sê $<ë´q+~ düTÔqï|üŒ{Ïø° Äj·Tq &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï $<ë´s¡Tú\ Äy˚<äq ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. \øå±à¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´>± mìï¬ø’q|üŒ{Ï qT+∫ Äj·Tq mH√ï kÕs¡T¢ $q‹ |üÁ‘ê\qT Ç∫à ‘·eT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dæHê Äj·Tq |ü\Te÷s¡T¢ Vü‰MT\T Ç∫à Ç~>√ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\qT ‘Ó#˚ÃkÕ n~>√ ‘Ó#˚ÃkÕ d”m+ e<ä› ô|ò’˝Ÿ ñ+~ n+≥÷ >∑&ÉT‘·THêïs¡ì kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· myÓTà˝Ò´ e÷Á‘·+ ø£fi≤XÊ\ >∑T]+∫q ˙\Bdæq Á|ü‹kÕ] e÷{≤˝À eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡ì $$<Ûä $<ë´]ú dü+|òü÷\ H˚‘·\T yêb˛‘·THêïs¡T. eT] ø=+‘· eT+~ $<ë´s¡Tú\T e÷Á‘·+ #˚ùd~ @$T ˝Òø£ ◊{Ï◊ e+{Ï ø√s¡T‡\T #˚düTÔ+&É>± eT]ø=+ <äs¡T $<ë´s¡Tú\T ø±]à≈£î\T e÷s¡T‘·THêïs¡T. eT] M] ∫s¡ø±\ yê+#Û· m|ü⁄Œ&ÉT HÓs¡y˚s¡qT+<√...

y˚T&ÉÃ˝Ÿ ø√s¡TºqT dü+<ä]Ù+∫q |òüTq+>± ;s¡|üŒ kÕ«$T ø£˝≤´D√‘·‡e+ ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô

eT+>∑fi¯yês¡+ 8, y˚T 2012

eT<ä´+ ‘ê– yêVü≤Hê\T q&ç|æqyê]øÏ b˛©düT\ øöHÓ‡*+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7, (düTes¡íyês¡Ô): X¯ì, Ä~yêsê\T eT<ä´+ ‘ê– yêVü≤Hê\T q&ÉT|ü⁄‘·÷ |ü≥Tº|ü&çqyê]øÏ dæøÏ+Á<ëu≤<é uÒ>∑+ù|≥ Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T Á|ü‘˚´ø£ øöHÓ‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üe÷<ë\ <äèXÊ´\qT yê]øÏ #·÷|ædü÷Ô ‘ê– yêVü≤Hê\T q&ç|æ‘˚ m˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\T m<äTs¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+<√ ns¡úeTj˚T´˝≤ $e]+#ês¡T. ‘ê– yêVü≤Hê\qT q&ç|æ ≈£î≥T+u≤\≈£î <ä÷s¡+ ø±e<ä›ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT<ä´+ ‘ê– yêVü≤q+ q&ç|æq+<äT≈£î »]e÷Hê ø£≥º&ÜìøÏ |ü\Te⁄s¡T k˛eTyês¡+ b˛©dtùdºwüHé e<ä› ≈£L´ ø£{≤ºs¡T.

pHé 6q

Äø±X¯+˝À ns¡T<Ó’q n<äT“¤‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7, (düTes¡íyês¡Ô): Mqdt Á>∑Vü≤+ pHé 6q dü÷s¡´Á>∑Vü‰ìï <ë≥qT+<äì ns¡T<Ó’q á |òüT≥qô|’ Á|ü»˝À¢ nH˚ø£ nqTe÷Hê\T ñHêïj·Tì zj·T÷ ÄÁkÕºqMT Ábıô|òdüsY $y˚ø±q+<äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïì m˝≤ <ä÷s¡+ #˚j·÷˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î zj·T÷ ÄÁkÕºqMT XÊK, $C≤„HéÁ|ükÕ<é Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ esYÿcÕ|t ìs¡«Væ≤+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä sêÁcÕº\ Ábıô|òdüs¡T¢, ôd’+{ÏdüTº\T á esYÿcÕ|ü⁄˝À bÕ˝§ZHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 2004˝À Mqdt Á>∑Vü≤+ dü÷s¡T´ìï <ë{Ï yÓ[¢+<äì eT∞¢ pHé 6e ‘˚Bq n<˚ $<Ûä+>± »s¡>∑qT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eT∞¢ á dü+|òüT≥q 122 dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡Tyê‘· dü+uÛÑ$düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á n<äT“¤‘·+ pHé 6q ñ<äj·T+ 3.39 ìeTTcÕ\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 10.20 ìeTTcÕ\≈£î eTT–j·TqTqï<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Bìï Á|ü»\T f…*k˛ÿ|t‘√ #·÷&Ée#·Ãì nHêïs¡T.

eT÷&ÉT HÓ\\T>± eT+∫˙s¡T n+<ä&É+ ˝Ò<äT |üC≤<äsê“sY˝À $qï$+∫q u≤~Û‘·T\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ,y˚T 7 düTes¡íyês¡Ô: ‘·eT ø±\˙øÏ eT+∫˙s¡T n+<ä&É+ ˝Ò<äì, ‘·ø£åDy˚T ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì k˛eTyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY˝À øÏcÕº|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q md”‡ ø±\˙ yêdüT\T n~Ûø±s¡T\≈£î $qï|æ+#ês¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\≈£î #Ó+~q yê] qT+∫ yÓTT‘·Ô+ 6 |òæsê´<äT\T n+~q≥T¢ m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. s√&ÉT¶ ìsêàD |üqT˝À¢ Çfi¯ó¢ ø√˝ÀŒsTTq yê]øÏ Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«\ì |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q dü+‘√wt≈£îe÷sY |òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. $ø£˝≤+>∑T\ |æ+#Û·Hé ø£*Œ+#ê\ì øÏcÕº|üPsY≈£î #Ó+~q |æ. dü+‘√wt, ls¡+>∑es¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q &ç. »>∑Bwt\T n~Ûø±s¡T\≈£î $qï|æ+#ês¡T. eT+∫˙{Ïì H˚s¡T>± |ü+|æ+>¥ #˚j·T≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì øÏcÕº|üPsY≈£î #Ó+~q $.q]‡+Vü‰¬s&ç¶ |òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. n˝≤π> >ö&Ée*¢ Á>±eT+˝Àì ô|<ä›#Ós¡Te⁄ uÛÑ÷$T˝À ìsêàHê\T »s¡>∑≈£î+&Ü n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷\ì õ. qπs+<äsY¬s&ç¶ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊ&ÉT. Á|ü»\ qT+∫ d”«ø£]+∫q |òæsê´<äT\qT |ü]o*+∫ yê{Ï |ü]ø£cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ‘√ bÕ≥T áy√ÄsY&û CÀ´‹, ‘·Vü≤dæ˝≤›sY myéT.J uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] &ç. s¡y˚Twt, nìï Á>±e÷\ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q>∑s¡+˝À uÛ≤Ø #√Ø y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 7 düTes¡íyês¡Ô: ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô q]‡+Vü‰¬s&ç¶, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Hê´j·TeT÷]Ô myéTmdtπø »kÕ«˝Ÿ\T k˛eTyês¡+ kÕúìø£ ø√s¡TºqT dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T ø√s¡Tº˝À edü‘·T\ ø£\Œq≈£î rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\ô|’ n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ô|+&ç+>¥˝À ñqï πødüT\qT yêsTT<ë\ |ü<䛋˝À ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ø√s¡Tº≈£î ˇø£ yÓ’|ü⁄ qT+#˚ Á|üy˚X¯<ë«s¡+ ñ+&É≥+‘√ ø√s¡Tº≈£î e#˚Ãyê] Çã“+<äT\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü ¬s+&√ yÓ’|ü⁄q ≈£L&Ü π>≥T @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹ Ç#êÃs¡T. ø√s¡Tº q÷‘·q uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ‘·Vü≤dæ˝≤›sY myéTJ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ø√s¡Tº n~Ûø±s¡T\T, u≤sYnk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚DTsêCŸj·÷<äyé, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T yÓ+ø£fÒwt j·÷<äyé, düuÛÑT´\T Vü≤]Hê<∏é¬s&ç¶,uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ yÓ+≥ñHêïs¡T.

;s¡|üŒ kÕ«$T ø£˝≤´D√‘·‡e+˝À bÕ˝§Zqï {°ÄsYmdt Hêj·Tø£\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 7 düTes¡íyês¡Ô: |ü≥ºD πø+Á<ä+˝Àì lsêeT*+π>X¯«s¡ Ä\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ;s¡|üŒ kÕ«$T ø£˝≤´D√‘·‡yê\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄqyêsTT‹>± Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ kÕ«$Tyê] ø£˝≤´D√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Ä\j·T |üPC≤s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. {°ÄsYmdt düq‘Yq>∑sY &ç$»Hé ÇHé#êØ® ø£f…º\ lìyêdtj·÷<äyé, ;C…yÓ’myéT sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±dü+ yÓ+ø£fÒwt\T eTTK´ n‹<∏äT\T>± bÕ˝§Zì kÕ«$T ø£˝≤´D√‘·‡yêìï ‹\øÏ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕ«$Tyê] ÄodüT‡\T bı+<ës¡T. |ü≥ºD+˝Àì uÛÑ≈£îÔ\T $#˚Ãdæ kÕ«$Tyê] nqTÁ>∑Vü≤+ d”«ø£]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T uÛ≤düÿsY j·÷<äyé, {°ÄsYmdt |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T $wüßí#ê], sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT*¢U≤s¡T®Hé , dü‘·´Hêsêj·TD, sêeTT\T, q]‡+>¥ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 7, (düTes¡íyês¡Ô): LS«¡μ≥y¨s ©´sgRiLRiLiÕ‹[ xms»Ì¡xmsgRiáV À≥ÿLki ø][Lki «¡LjigjiLiμj∂. ¿¡NRP‰≤R∂xms÷˝¡Õ‹[¨s AL`iFs£qsAL`i «¡Ÿ˘Æ™sáLkiÕ‹[ LRiW.2 N][»˝¡V ≠sáV\Æ™s©´s ¡LigSLRiV AÀ≥œ¡LRiflÿáV, ™´s˙«ÿá©´sV μR∂VLi≤R∂gRiVáV @xmsx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. gRiªRΩ @LÙRiLS˙ºΩ μR∂VLi≤R∂gRiVáV uyxmso g][≤R∂©´sV ªRΩ≠s* ÕÿNRPL`i©´sV FsªRΩVÚZNPŒ˝ÿLRiV. Àÿμ≥j∂ªRΩVá zmnsLS˘μR∂V Æ™s[VLRiNRPV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s F°÷d¡xqsVáV μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. Bμj∂ @LiªRΩ˙LSxtÌsQ˚ μ]LigRiá ™´sVVhS xms¨sgS F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. uyxmso©´sV ¨sbPªRΩLigS xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s, gRiV»Ì¡V æªΩ÷¡zqs©´s ™ylLi[ C ø][LkiNTP Fyáˆ≤ÔR∂»Ì¡V F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BLiμR∂VÕ‹[  ¡LigSLRi™´sVV, ™´s˙«ÿá ≠sáV™´s xmsμj∂N][»˝¡ ™´sLRiNRPV DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. xqsV™´sWLRiV lLiLi≤R∂V©´sıLRi NTPÕ‹[á  ¡LigSLRi™´sVV, ™´s˙«ÿáV ø][LkiNTP gRiV\lLi©´s»Ì¡V À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. μ][™´sVágRiW≤R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xqsVμ≥k∂L`i, LRi≠s NRP÷¡zqs N]LiªRΩNSáLigS  ¡LigSLRiLi ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLRiV ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂  ¡LigSLRiV μR∂VNSflÿáNRPV ©´sgRiáV, ™´s˙«ÿáV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚLRiV. Aμj∂™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ gRiVLRiVÚ æªΩ÷¡∏R∂V¨s μR∂VLi≤R∂gRiVáV NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ªyŒœ¡Li xmsgRiVág]…Ì”¡ ÕÿNRPL`i©´sV FsºΩÚZNP◊¡˛©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. F°÷d¡xqsVáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji N˝RPW£qs…‘¡Liª][ μR∂LS˘xmsoÚ Æ™sVVμR∂áV |ms…ÌÿLRiV.

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 08-05-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.