Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 79

Ä~yês¡+ @Á|æ˝Ÿ 8, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

ø£\dæø£≥Tº>±

ÁX¯$T<ë›+ ñ|ü mìïø£\ô|’ ø±+Á¬>dt ø£düs¡‘·TÔ wüßs¡÷ düeTq´j·T ø£$T{°‘√ øÏs¡DY, u§‘·‡ uÛÒ{° mìïø£\ ø±sê´#·s¡Dô|’ eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\‘√ #·s¡Ã »>∑Hé $eTs¡Ù\qT ‹|æŒø={≤º\ì H˚‘·\≈£î |æ\T|ü⁄ {Ï`eT+Á‘·T\≈£î ªñ|üμb˛s¡T u≤<Ûä´‘·\ n|üŒ–+‘· düe÷y˚XÊìøÏ ∫s¡+J$, sêj·TbÕ{Ï, &ûm˝Ÿ &ÉTe÷à

Á|üø±X¯+, Áoø±≈£îfi¯+, nq+‘·|ü⁄s¡+, ∫‘·÷Ôs¡T, HÓ\÷¢s¡T, ø£&É|ü õ˝≤¢\ H˚‘·\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ìjÓ÷»ø£esêZ\ yêØ>± @sêŒ≥T #˚dæq düeTq«j·T ø£$T{°\‘√ eTT>∑TZs¡T H˚‘·\ |ü]dæú‹ì düMTøÏå+#ês¡T. πøåÁ‘·kÕúsTT dæú‹>∑‘·T\T, nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£, Á|ü#ês¡+, bÕغ ÁX‚DT\ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À »>∑Hé ÁbÕã\´+ ô|]–b˛e&É+, ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>± e÷]q H˚|ü<∏ä´+˝À bÕغ $»j·T+ H˚|ü<∏ä´+˝À bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+∫ rsê\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

eT<ä´+ e÷|òæj·÷ô|’ j·TT<äΔ+ sêuÀj˚T ñ|ü mìïø£\≈£î Á|ü‹|üø£å {°&û|” eP´Vü≤+ dæ<äΔ+#˚dæ+~. zyÓ’|ü⁄ yÓ’mdt »>∑Hé n$˙‹, nÁø£e÷\ô|’ <ë&ç#˚dü÷ÔH˚, eTs√yÓ’|ü⁄ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt <äTsê>∑‘ê\ô|’ j·TT<äΔ+ Á|üø£{Ï+∫+~. nj·÷∫‘·+>± ø£*dæe∫Ãq eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ ≈£î+uÛÑø√D+‘√ ø±+Á¬>dtqT ≈£îfi¯¢u§&Éyê\ì ìs¡ísTT+∫+~. ø°\ø£yÓTÆq ñ|ü b˛s¡T˝À dü‘êÔ#ê{Ï, n~Ûø±s¡+ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚j·÷\ì #·+Á<äu≤ãT uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

 $»j·Tq>∑s¡+ qT+#˚ ñ<ä´eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+  nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î n+&É>± øÏs¡DY düsêÿs¡T  @d”; $#ês¡DqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äTπø ã~©\T  <√wüß\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î &Ûç©¢ qT+∫ j·T‘êï\T  u§‘·‡qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>∑+  <äeTTà+fÒ #·s¡Ã≈£î s¡+&ç. düsêÿs¡T≈£î u≤ãT düyê˝Ÿ

|ü<∏äø±\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi¯¢+&ç Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤¢\ì dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π>, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ #˚düTÔqï $eTs¡Ù\qT ‹|æŒø={≤º\ì, »>∑Hé nÁø£eT ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£\≈£î ø±+Á¬>dt ø£düs¡‘·TÔ yÓTT<ä˝…’+~. bÕغøÏ, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± e÷]q 18 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt düqï<äΔeTe⁄‘√+~. ˇø£ ˝Àø˘düuÛÑ‘√bÕ≥T 18 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø£˙dü+ dü>∑+ kÕúHê˝À¢HÓ’Hê ¬>\yê\qï \ø£å´+‘√ Á|üD≤[ø£\T s¡∫k˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶, |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äsY sêC≤q]‡+ ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï ìjÓ÷»ø£esêZ\ H˚‘·\‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. Ç{°e* ñ|ü mìïø£˝À¢ z≥$T, ø=Hêïfi¯ó¢>± H˚‘·\ $uÛÒ<ë\T, n+‘·s¡Z‘· ≈£îeTTà˝≤≥\‘√ ≈£î<˚˝…’q bÕغ sêÁwüº Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ n~ÛcÕºq+ ‘·\+≥&É+‘√ y˚T\T≈£îqï bÕغ H˚‘ê>∑D+ mìïø£\ ø±sê´#·s¡DqT dæ<äΔ+ #˚ùd+<äT≈£î á düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. d”m+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À »]–q á düe÷y˚X¯+˝À es¡+>∑˝Ÿ, $XÊK|ü≥ï+, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe], |ü•ÃeT>√<ëe], >∑T+≥÷s¡T,

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹|üs¡T\≈£î n+&É>± ì\Tk˛Ô+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. *ø£ÿsY dæ+&çπø≥¢ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº H˚‘·è‘·«+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï @d”; $#ês¡DqT düsêÿs¡T n&ÉT¶≈£î+{À+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ìC≤sTTr>± |üì#˚ùd n~Ûø±s¡T\ Ä‘·àôd’úsê´ìï <Óã“rùd˝≤ øÏs¡DY düsêÿs¡T e´eVü≤]k˛Ô+<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ˇø£ e´øÏÔì ø±bÕ&˚+<äT≈£î düsêÿs¡T j·T‹ïk˛Ô+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢˝À <√wüß\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î &Ûç©¢ qT+∫ Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. n+<äTπø @d”; n<äq|ü⁄ &Ó’¬sø£ºsY Áoìyêdü¬s&ç¶ì ã~© #˚XÊs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt Á|ü»\ J$‘ê\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+ m˙ºÄsY Á≥düTºuÛÑeHé˝À #·+Á<äu≤ãT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹|üs¡T\≈£î n+&É>± ì\Tk˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. n+<äTπø sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ Jy√\T ‘Ó∫à n~Ûø±s¡T\qT ã~© #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ôV’≤ø√s¡Tº≈£î ìy˚~ø£ düeT]Œ+#˚ düeTj·T+˝À <äsê´|ü⁄Ô n~Ûø±]ì ã~© #˚j·T&É+ <äTsêàs¡ZeTì nHêïs¡T. <äsê´|ü⁄ÔqT |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#˚+<äTπø ($T>∑‘ê 2˝À)

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #ÓbÕŒ*‡q |üì˝Ò<äT 2

e+≥ >±´dt <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê* 5

<ë]Á<ä´πsK dü÷Nô|’ kÕ+πø‹ø£ ø£$T{°? 2

ñ<ä´eT ôd>∑ s¡–*<ë›+

Ä|üπswüHé j·TTe d”m+ yÓ’K]ô|’ eTõ¢dt ø£HÓïÁs¡ d”m+ rs¡Tô|’ ˇyÓ’d” k˛<äs¡T\ ndü+‘·è|æÔ dü+>±¬s&ç¶ |òüT≥q‘√ u…&çdæø={Ϻq ùdïVü≤+! |ü]dæú‹ì k˛ìj·÷≈£î $e]+∫q ndü<äTB›Hé rs¡T e÷s¡TÃø√≈£î+fÒ.. ‘·&ÜU≤ #·÷|ækÕÔeTì ôV≤#·Ã]ø£ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e* dü+>±¬s&ç¶ eT‘·|òüTs¡¸D\T, yê{Ïô|’ e∫Ãq |òæsê´<äT\ô|’ eTTK´eT+Á‹ nqTdü]düTÔqï rs¡Tô|’ eTTdæ¢+ dü+düú\≈£î#Ó+~q Hêj·T≈£î\qT ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T]#˚k˛Ô+~. Bìô|’ eTTdæ¢+ dü+düú\ ˇ‹Ô&ç ô|s¡>∑&É+‘√ eTõ¢dt bÕغ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñ+~. eT‘·|òüTs¡¸D˝À¢ ø±+Á¬>dt XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT »>±Z¬s&ç¶ bÕÁ‘·ô|’ eTTdæ¢+ eT‘· dü+düú\T d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ |òæsê´<äT #˚XÊsTT. ø±>±, á e´eVü‰s¡+ô|’ eTTK´eT+Á‹ ($T>∑‘ê 2˝À) e÷Á‘·+ »>±Z¬s&ç¶ì yÓqπødüTø=∫Ãq≥T¢

j·TTe‘·‘√ e÷y√\≈£î #Óø˘ kÕe÷õø£ e÷s¡TŒ‘√ eTT+<ä&ÉT>∑T düsêÿs¡T ø=‘·Ô |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤eC≤\+, dæ<ëΔ+‘ê\‘√ j·TTe‘·qT Äø£]¸+#·&É+ e÷y√sTTdüTº\ |ü+<∏ë. qø£‡˝Ÿ‡≈£î #Óø˘ ô|fÒº+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|ü⁄Œ&É<˚ |ü+<∏ëqT nqTdü]k˛Ô+~. j·TTe‘·‘√H˚ qø£‡˝Ÿ‡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷s¡TŒ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î düsêÿs¡T ø=‘·Ô|ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Ûk˛Ô+~. ªuÛ≤eC≤\+‘√ e÷y√\T j·TTe≈£î\qT Äø£]¸düTÔHêïs¡T. y˚T+ yê] u≤≥˝ÀH˚ yÓfi≤ÔeTìμ πø+Á<ä Á>±MTD≤_Ûeè~Δ eT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt >∑‘· HÓ\ Á|üø£{Ï+#ês¡T. n+<äTø£qT>∑TD+>±H˚ Áô|’yéT $TqdüºsY‡ s¡÷s¡˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ ô|ò˝Àdt d”ÿyéT nH˚ ù|s¡T‘√ z ø=‘·Ô |ü<∏äø±ìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. X¯ìyês¡+ Ä |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. rÁeyê<ä Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ kÕe÷õø£ e÷s¡TŒq≈£î yêVü≤ø±\T>± j·TTe‘·sêH˚ï Á|üjÓ÷–+#·uÀ‘√+~. e÷y√sTTdüTº\T Á>±MTD j·TTe‘·qT ‘·eT uÛ≤eC≤\+yÓ’|ü⁄ Äø£]¸düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À á |üìì kÕqT≈£L\ <äèø£Œ¤<∏ä+‘√ eT+∫ e÷s¡TŒ ~X¯>± eTqy˚T m+<äT≈£î #˚j·T≈£L&É<äqï Ä˝À#·q‘√ >∑‘˚&Ü~ á |ü<∏äø±ìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻ+~.í 78e÷y√sTTdüTº õ˝≤¢˝À¢ $$<Ûä eè‘·TÔ˝À¢ ì|ü⁄DT˝…’q 22`23 @fi¯¢ eT<Ûä´ ej·TdüTqï 156 eT+~ j·TTe≈£î\T á kÕe÷õø£ ($T>∑‘ê 2˝À)

ã+B\qT $&ç∫ô|≥º+&ç e÷y√\ $&ÉT<ä\≈£î ˇ&çXÊ düsêÿs¡T $»„|æÔ ◊<äT>∑Ts¡T U…’B\qT n|üŒ–+#˚≈£î zπø #Ó|æŒq qMHé|ü{≤ïj·Tø˘ uÛÑTeH˚X¯«sY, @Á|æ˝Ÿ 7: e÷y√sTTdüTº\ &çe÷+&é y˚Ts¡≈£î Äs¡T>∑Ts¡T e÷y√sTTdüTº\qT $&ç∫ ô|fÒº+<äT≈£î ˇ&çXÊ Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]+∫+~. á y˚Ts¡≈£î eTTK´eT+Á‹ qMHé |ü{≤ïj·Tø˘ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT nôd+;¢˝À Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. e÷y√\T Äs¡T>∑T]ì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡ì, nsTT‘˚ ◊<äT>∑T]ì $&ç∫ô|fÒº+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+>± ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Á|üø£≥q‘√ e÷y√\T n+^ø£]kÕÔs¡ì Ä•düTÔqï≥T¢ |ü{≤ïj·Tø˘ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ‘·eTe<ä› ã+B>± ñqï Ç{≤*j·THé≈£î m˝≤+{Ï Vü‰ì ($T>∑‘ê 2˝À)

10 qT+∫ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTj·÷Á‘·: ø√<ä+&Ésê+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó\+>±D bı*{Ïø£˝Ÿ CÒ@d” yÓ\¢&ç+∫+~. @Á|æ˝Ÿ 24 qT+∫ ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s¡+ #˚ùd+<äT≈£î ‘=*$&‘·>± ñ<ä´eT j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±D˝À »s¡>∑T‘·Tqï Ä‘·àVü≤‘·´\ô|’ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚dü÷Ô, ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚ùd~X¯>± ø±sê´#·s¡DqT Á|üø£{Ï+ ∫+~. á HÓ\ 10 qT+∫ ñ<ä´eT j·÷Á‘· #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. 10q #·s¡¢|ü*¢˝À ø±>∑&Ü\ Á|ü<äs¡Ùq, ãdüT‡j·÷Á‘· #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ CÒ@d” #Ó’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ ‘Ó*bÕs¡T. j·÷Á‘· 11‘˚Bq ‘ê+&É÷s¡T, 12, dæ~›ù|≥, 13q Ä~˝≤u≤<é #˚s¡T≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. n<˚ s√E

Ä~˝≤u≤<é˝À eTT–+|ü⁄ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 14q n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± ∫qï sêÁcÕº\ &çe÷+&éqT ø√s¡T‘·÷ Á>±eT+ qT+∫ õ˝≤¢ kÕúsTT es¡≈£L CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´©\T, düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+ #ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT X¯ìyês¡+ CÒ@d” H˚‘·\T ø±sê´\j·T+˝À ø√<ä+&Ésê+ H˚‘·è‘·«+˝À uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡Dô|’ #·]Ã+#ês¡T. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ ø√<ä+&Ésê+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\ düe÷y˚X¯+ ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü]∫+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T düe÷y˚XÊ\T ô|{Ϻ ‘·TdüT‡eTì|æ+#ês¡ì yê´U≤´ì+#ês¡T. ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ ìyêdü+˝À »]–q ($T>∑‘ê 2˝À)

uÛÑÁ<ä‘êe\j·T+˝À nJàsY »sê›Ø |üs¡´≥q H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 7 : bÕøÏkÕÔHé n<Ûä´≈£åî&ÉT ndæ|òt n© uÛ≤s¡‘· |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± |ü{Ïwüº uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. nJàsY˝Àì dü÷|ò” dæj·÷+‘Y ø±«C≤ yÓTTsTTqTB›Hé ∫d”Ô <äsêZqT dü+<ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î »sê›Ø Ä~yês¡+ uÛ≤s¡‘Y≈£î sêqTHêïs¡T. »sê›Ø‘√bÕ≥T Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT _˝≤yé\ uÛÑT{Àº »sê›Ø, bÕø˘ n+‘·s¡Z‘· e´eVü‰sê\ eT+Á‹ ¬sVü‰àHé e÷*ø˘, Ç‘·s¡ãè+<ä+ düuÛÑT´\T nJàsYqT dü+<ä]Ù+#·qTHêïs¡T. düTe÷s¡T 35 ìeTTcÕ\bÕ≥T yês¡T <äsêZ˝À >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡T. bÕø˘ Á|ü‹ì<ÛäT\ ãè+<ä+ eTT+<äT>± Á|ü‘˚´ø£ $e÷q+˝À C…’|üPsY˝Àì dü+>∑MsY $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£î+≥T+~. nø£ÿ&ç qT+∫ ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT


2

@d”;øÏ dü«j·T+Á|ü‹|ü‹Ô ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷..

˝Àø˘dü‘êÔ Hê´j·Tb˛sê≥+

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 7(düTes¡íyês¡Ô): @¨sıFyLÌkiáW ™´sVVNRPÚNRPLihRiLiª][ ™´sμÙR∂¨s N][Lji©y, ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi B¿¡Ë©y ¤Õ¡NRP‰¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ™´sVμR∂˘Li ™´sWzmns∏R∂W\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠søyLRifl· ¡XLiμy¨sNTP ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı G{qs’d¡ @μR∂©´sxmso \Æ≤∂lLiNÌRPL`i N]ªRΩÚN][»¡ $¨s™yxqslLi≤ÔT∂¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂V»¡Li ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı xqsVxmsLjiFyá©´s©´sV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NRP‰»¡Æ™s[V©´s¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki ºdΩ˙™´sLigS gRiL>jiLi¿¡Liμj∂. ¤À¡ÃÌ¡VuyxmsoáV NRP÷d¡Ú, @˙NRP™´sV ™´sVμR∂˘Liª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s áORPQÕÿμj∂ }msμR∂NRPV»¡VLiÀÿá©´sV ©yaRP©´sLi ¬ø¡[xqsWÚ, LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂WáՋ[ ˙À≥œ¡xtÌsvxms…Ì”¡xqsVÚ©´sı ™´sVμR∂˘Li

zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡\|ms Fs»Ì¡ZNP[áNRPV øR¡LRi˘Ã¡V Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘∏R∂V¨s AaRPxms≤R∂VªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ZNP[™´sáLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi A Æ©s[LRixmsLjia][μ≥R∂©yμ≥j∂NSLji¨s ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV  ¡Li≤yLRiV LSÆ™sW¯x§¶¶¶©´sLS™´so, zms. À≥ÿxqs‰LRiLS™´so aRP¨s™yLRiLi BNRP‰≤R∂ FyLÌki ˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP, {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·NRPV ™´sVμ≥R∂˘ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ xqsπ∏∂Wμ≥R∂˘ NRPVμj∂LjiË©´s NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi BNRP

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

$<äT´‘Yô|’ πø_HÓ{Ÿ düuŸø£$T{° uÛÒ{° ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï $<äT´‘Y düeTdü´ô|’ X¯ìyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À $T˙ôV’≤&É˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº\ bÕ\d”ô|’ πø_HÓ{Ÿ düuŸ ø£$T{° uÛÒ{° nsTT+~. düuŸ ø£$T{° uÛÒ{° nq+‘·s¡+ sêÁwüº uÛ≤Ø˙{Ï bÕs¡T<ä\XÊK eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêÁwüº+˝À ñqï ¬øHê˝Ÿ‡ô|’ yÓsTT´yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô kÕ<Ûë´ kÕ<Ûë´\qT |ü]o*+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ ø±\Te\ >∑T]Ô+|ü⁄ø√dü+ C…Héø√, HÓ&éø±´|t n~Ûø±s¡T\T |ü]o\q≈£î yÓfi≤Ôs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüº+˝À 36 $T˙ ôV’≤&É˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ø£sêï≥ø£˝À ñHêï $T˙ôV’≤&É˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº\ |üìrs¡TqT ≈£L&Ü n<Ûä´j·Tq+ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø£sêï≥ø£˝À ôV’≤&É˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº\T $»j·Te+‘·+>± q&ÉTdüTÔHêïj·Tì düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+#ês¡T.

e÷ kı+‘· u≤≥˝À q&ÉTkÕÔ+ d”|”m+ nÁÁ>∑H˚‘· d”‘êsê+ @#·÷] yÓ\¢&ç ø√õø√&é, @Á|æ˝Ÿ 7: #Ó’Hê, ≈£L´u≤, ˝≤{ÏHé nyÓT]ø±, <äøÏåD≤Á|òæø± <˚XÊ\ nqTuÛÑyê\qT, $<ÛëHê\qT ‘êeTT $X‚¢wædüTÔHêïeTì d”|”m+ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT d”‘êsê+ @#·÷] #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ $<Ûëq+ ‘·|ü⁄Œ, eTs=ø£{Ï ˇ|ü⁄Œ nì ‘êeTT uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘êeTT kı+‘· u≤≥˝ÀH˚ q&ÉTkÕÔeTì, eTs=ø£]ì nqTø£]+#·uÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡+ ø√õø√&é˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. d”|”m+ #Ó’Hê ø£eT÷´ìdüTº bÕغ |ü<äΔ‘·T\qT |üø£ÿqô|{Ϻ ˝≤{ÏHé nyÓT]ø± <ë]˝À q&ÉeuÀ‘√+<äqï Á|ü#êsêìï Äj·Tq ø={ϺbÕπsXÊs¡T. uÛ≤s¡‘Y˝Àì yêdüÔe |ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+ >±H˚ ‘·eT ø±sê´#·s¡D ñ+≥T+<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T>± $»è+_ÛdüTÔqï kÕÁe÷»´yê<ä Á|ü|ü+Nø£s¡Dô|’H˚ ‘·eT ôd’<ë›+‹ø£ eTTkÕsTT<ë |üÁ‘·˝À Á|ü<Ûëq+>± #·]Ã+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝À yêeT|üø£å sê»ø°j·T uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√, XÊ+‹j·TT‘· e÷sêZ˝À¢ düe÷C≤ìï ô|≥Tºã&ç<ë] e´edüú qT+∫ kÕeT´yê<ä+ yÓ’|ü⁄ eT[¢+#ê\qï<˚ ‘·eT \ø£å´eTì $e]+#ês¡T. û

Fy…ÿı, G˙zmsÕfi 7: ZNP[Li˙μR∂Li, \|qs©´s˘Li ™´sVμ≥R∂˘ ≠s™yμR∂Li Æ©sáN]LiμR∂©´sı NRP¥R∂©yá\|ms AlLÍi≤U∂ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, ’d¡•¶¶¶L`i ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ÕÿáW˙xmsryμ`∂ ∏R∂WμR∂™±s aRP¨s™yLRiLi ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. \|qs©´s˘LiÕ‹[¨s lLiLi≤R∂V NUPáNRP ≠sÀ≥ÿgSáV Æμ∂[aRPLS«¡μ≥y¨s ≤≥T∂÷d˝¡\Æ™sxmso NRPμj∂÷¡©´s DμR∂LiªRΩLi\|ms ≠dsV≤T∂∏R∂W @©´s™´sxqsLRiLi LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. "μk∂¨sı @©´s™´sxqsLRiLigS LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ˙xms«ÿry*™´sV˘Li FsLiª][ ¡Ã¡\Æ™sV©´sμj∂. FyNTPryÚ©±sÕ‹[ ÕÿgS ™´sV©´sμR∂gÊRiLRi @ÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s' @©yıLRiV. \|qs©y˘¨sNTP, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ FsÕÿLi…”¡ ≠s¤À≥¡[μy¤Õ˝¡[™´s¨s ÕÿáW xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. π∏∂WgS gRiVLRiV ÀÿÀÿ LS™±sVÆμ∂[™±s\|ms B…‘¡™´sá ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms Fn°©±sÕ‹[ ORPQ™´sWxmsfl· N][Lji©´s»˝¡V ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚá©´sV ÕÿáW ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡gS.. ªyÆ©sLiμR∂VNRPV ORPQ™´sWxmsfl· N][LSá¨s FsμR∂VLRiV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ©´s NRPWªRΩVLRiV ≠s™y•¶¶¶¨sNTP A•¶¶¶*¨sLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ LS™±sVÆμ∂[™±sNRPV Fn°©±s ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. LS™±sVÆμ∂[™±sª][ NRP÷¡zqs ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒÿÚLS? @¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. A @™´sNSaRPLi FsLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂¨s ÕÿáW xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

™´sVLiøR¡VøR¡Lji∏R∂Vá NTPLiμR∂ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı FyN`P \|qs¨sNRPVáV Bry˝ ™s´ WÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi 7: ™´sVLiøR¡V øR¡Lji∏R∂VáV ≠sLjigjixms≤R∂≤R∂Liª][ μyμyxmso 135 ™´sVLiμj∂ FyNTPryÚ©±s \|qs¨sNRPVáV ¿¡NRPV‰NRPVF°∏R∂WLRiV. zqs∏R∂W¿¡©±s |qsNÌSL`iÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ™´sVLiøR¡V øR¡Lji∏R∂VáV ≠sLjigjixms≤R∂≤R∂Liª][ ™yLRiLiªy ¿¡NRPV‰NRPVF°∏R∂WLRiV. zqs∏R∂W¿¡©±sÕ‹[¨s gS˘Lki ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ D©´sı ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±s |§¶¶¶≤`∂NS*LÌRiL`i=Q\|ms ™´sVLiøR¡V øR¡Lji∏R∂VáV ≠sLjigjixms≤ÔyLiVV. NRPáıÕfiª][ xqs•¶¶¶ 135 ™´sVLiμj∂ ™´sVLiøR¡VÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPVF°∏R∂WLRiV. ˙xms™´sWμR∂ ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡∏R∂VgSÆ©s[ xqs•¶¶¶∏R∂VNRP zqs ¡˜Liμj∂ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. ˙xms™´sWμR∂Li\|ms gS¨ds, ™´sVXªRΩVá xqsLi≈¡˘ Q\|msgS¨ds ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BLiªRΩ™´sLRiNRPW FsÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V.

¨s™yryá\|msNTP μR∂WxqsVZNP◊˝¡©´s ¤«¡…fi \|mns»¡L`i

™´sLÍki¨s∏R∂W ’d¡ø`¡, G˙zmsÕfi 7: @Æ™sVLjiNS ©_NRPμR∂Œÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s \|mns»¡L`i¤«¡…fi ≠s™´sW©´sLi @μR∂Vxmso ªRΩzmsˆ ¨s™yxqs gRiX•¶¶¶Ã¡ xqs™´sVVμy∏R∂VLi ≠dsVμj∂NTP μR∂WxqsVZNP◊˝¡Liμj∂. ¤…¡[NS£mns @LiVV©´s N]μÙj∂}qsxms…”¡ZNP[ ©´sÃ˝¡…”¡ F~gRi ≠sLRi—¡™´sVV¯NRPVLi»¡W ™´sVLi»¡Ã¡Li»¡VN]¨s ¨s™yxqs gRiX•¶¶¶Ã¡\|ms NRPVxmsˆNRPW÷¡Liμj∂. BμÙR∂LRiV \|msá»˝¡V xqs•¶¶¶ G≤R∂VgjiLjiª][ ©´s™´sÕfi FsLiVVL`i}qÌsxtsQ©±s ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji©´s ≠s™´sW©´sLi N]μÙj∂}qsxms…”¡ZNP[ ™´sVLi»¡Õ˝‹[ ¿¡NRPV‰N]¨s xmspLjiÚgS μR∂x§¶¶¶©´s\Æ™sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[, ˙xms™´sWμR∂Li ©´sVLi¿¡ \|msá»˝¡V ZOP[Q™´sVLigS  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLRiV. ™yLjiª][ Fy»¡V ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ D©´sı HμR∂VgRiVLjiNTP xqs*ሠgS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ™yLRiLiμR∂Lji¨ds rÛy¨sNRP Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @˙xms™´sVªRΩÚQ\Æ™sV©´s @gjiı™´sWxmsNRP  ¡XLiμR∂Li @gjiı™´sWxmsNRP ≠sÀ≥ÿgRiLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[, ≠s™´sW©´sLi NRPW÷¡©´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ¨s™´szqsLi¬ø¡[ μyμyxmso 25 ™´sVLiμj∂ AøR¡WNUP æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™yLRiV FsNRP‰≤R∂V©yıLRiV? xqsVLRiOTPQªRΩLigSÆ©s[ D©yıLS? ¤Õ¡[NRP bP¥j∂Õÿá NTPLiμR∂ ¿¡NRPV‰N]¨s ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLS? @Æ©s[μj∂ BLiNS æªΩ÷¡∏R∂VLS¤Õ¡[μR∂V. ™yLjiN][xqsLi F°÷d¡xqsVáV xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ™yLRiLiªy FsNRP‰≤][ xqsVLRiOTPQªRΩLigS DLi≤T∂ DLi…ÿLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. FsLiª][ @©´sVÀ≥œ¡™´s«Ï¡Ÿ\Æ≤∂©´s \|msá…fi ™´sVL][ bPORPQNRPV¨sª][ NRP÷¡zqs ≠s™´sW©´sLi ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRi¨s ˙xms™´sWμR∂Li FsÕÿ «¡LjigjiLiμ][ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ©_NSμR∂Œœ¡ @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms™´sWμR∂Li\|ms μR∂LS˘xmsoÚ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.

Ä~yês¡+, @Á|æ˝Ÿ 8, 2012

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #ÓbÕŒ*‡q |üì˝Ò<äT

düeTq«j·T uÛÒ{°˝À

uÛÑ>∑TZeTqï $uÛÒ<ë\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): Dxms Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ —¡Õ˝ÿá ryLi ¡bP™´sLS™´so @÷¡gji©´s»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NSgS, ™´sVL][ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs @LiªRΩLÊRiªRΩ ≠s¤À≥¡[μyáV ™´sVL][™´sWLRiV  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLiVV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP gRiVLi»¡WLRiV FsLi{ms LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so •¶¶¶«¡LRiVNSNRPF°gS •¶¶¶«¡\lLi©´s ™´sVL][ FsLi{ms ¤«¡[≤U∂ bdPáLi NSLi˙lgi£qsÕ‹[ N][™´sLÌRiVáV D©yıLRi¨s ÀÿLi ¡V }msÕÿËLRiV. DμR∂∏R∂VLi NSLi˙lgi£qs Fy»¡, LS˙ºΩNTP «¡gRi©±s Fy»¡ Fy≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s bdPáLi ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. LS©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPá\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ≠s¤À≥¡[μyáV  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLiVV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≠saS≈¡xms»¡ıLi, ™´sLRiLigRiÕfi, DÀ≥œ¡∏R∂V g][μy™´sLji, gRiVLi»¡WLRiV, ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s NSLi˙lgixqsV FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáª][ xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´s LS™´so xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRiV NS¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·NRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li BxqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s A˙gRiz§¶¶¶Li¿¡ xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP \lgiQQL>S«¡\lLi©´s»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ xmsμR∂™´soÕ˝‹[ NRPW≤y ªRΩ©´sNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s INTPLiªRΩ A˙gRix§¶¶¶LigS D©yıLRiV. …‘¡…‘¡≤U∂ \¬ø¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s N][xqsLi ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s LS∏R∂VFy…”¡ @μj∂ μR∂NRP‰NRPF°™´s≤R∂Liª][ FyLÌkiÕ‹[ ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V C LRiNRPLigS A∏R∂V©´s xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRiV NSNRPVLi≤y ªRΩ©´s ¨sLRixqs©´s©´sV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsºΩÚFy≤R∂V, ™´sWøR¡L˝Ri aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ rÛy©yáNRPV Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. xmsºΩÚFy≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP ªRΩ©´s©´sV NSNRPVLi≤y ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·©´sV BLiøyLÍkigS ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li\|ms LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so A˙gRix§¶¶¶LigS D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. xmsºΩÚFy≤R∂V, ™´sWøR¡L˝Ri ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV ™´sVLi˙ªRΩVáV NRP©yı áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·©´sV, NSxqsV Æ™sLiNRP»¡ NRPXuÒy lLi≤ÔT∂¨s BLiøyLÍkiáVgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. μk∂Liª][ LS∏R∂VFy…”¡

™´sV©´sμj∂ FyNTPryÚ©±s NSμR∂V..

≠dsV≤T∂∏R∂W ™yLRiÚá©´sV ≈¡Li≤T∂Li¿¡©´s ÕÿáW

LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP øR¡LRi˘¤Õ¡[≠ds ¬ø¡[xms»Ì¡NRPVLi≤y ˙xmsaSLiªRΩLigS LSuÌy˚¨sı μ][øR¡VN][Li≤R∂¨s À‹[μ≥R∂ ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V æªΩ[»¡æªΩÃ˝¡™´sV™´soª][LiμR∂¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ Æ©s[ªRΩáV @©yıLRiV. {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂¨s, ™´sVLi˙ªRΩVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV xqs•¶¶¶ ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV |msμÙR∂á©´sV NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı @μ≥j∂NSLRiVá \Æ©sºΩNRPxqÛsLiVVLS˘¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æμ∂ ¡˜ºdΩr°ÚLiμR∂¨s, @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP xqs*ªRΩLi˙ªRΩ ˙xmsºΩxmsºΩÚ NRP÷¡ˆLi¿¡ Æ©s[LRixmsLjia][μ≥R∂©´s©´sV LS«¡NUP∏R∂V «‹[NRP˘Li ©´sVLi¿¡ ≠s™´sVVNTPÚ ¬ø¡[∏R∂V»¡Li ªRΩxmsˆ μk∂¨sNTP xmsLjiuy‰LRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. $¨s™yxqslLi≤ÔT∂  ¡μj∂÷d¡¨s AFyá¨s G{qs’d¡NTP xqs*∏R∂VLi˙xmsºΩÚ NRP÷¡ˆLiøyá¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki ©y˘∏R∂VF°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ™yLRiV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V NS™´spLji ryLi ¡bP™´s LS™´so NRPW≤y xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRiV NS¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[, ªRΩ©´sNRPV ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ xms©´sVáV D©´sıLiμR∂V©´s LS¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·NRPV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVL][ NSLi˙lgixqsV @˙gRiÆ©s[ªRΩ ¿¡LRiLi“¡≠s NRPW≤y xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP LS¤Õ¡[μR∂V. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ A∏R∂V©´s LS¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¿¡LRiLi“¡≠s ªRΩLRixmnsQo©´s ™´sVLi˙ºΩ gRiLi…ÿ $¨s™yxqs LS™´so xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡Ã¡NRPV xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡cáV ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ ¨sÆ™s[μj∂NRPáV xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s ™yLRiV N][LSLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW lgi÷¡¿¡ ºdΩLSá¨s ™yLRiV —¡Õ˝ÿá ©y∏R∂VNRPVáNRPV ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«ÿxms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙xmsøyLS¨sNTP ™y≤R∂VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. NSgS, Fs{qs= J»¡L˝RiV NSLi˙lgixqsVNRPV μR∂WLRi\Æ™sV, «¡gRi©±s \Æ™sxmso ™´sVŒ˝ÿLRi¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™yLRiV ºΩLjigji NSLi˙lgixqsV \Æ™sxmso LS™´s≤y¨sNTP GLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡Ã¡V «ÿ˙gRiªRΩÚgS @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, À‹ªRΩ= ©y∏R∂VNRPVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. rÛy¨sNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[zqs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLi ¬ø¡[}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsWøR¡©´sáV B™y*á¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡ ºΩLjigji ™´søyËNRP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ NRP÷¡zqs À‹ªRΩ= xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ≤≥T∂÷d˝¡ \Æ≤∂lLiORPQ©±s Æ™s[VLRiZNP[ ™yLRiV NRP÷¡zqs xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @LÙRi™´sV™´soª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ @LiμR∂Lji¨s INRP‰ªy…”¡\|msNTP ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRi¨s ™´sVL][™´sWLRiV LRiV«¡Ÿ™´sLiVVLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ N][™´sLÌRiVáV D©yıLRi¨s FsLi{ms ¤«¡[≤U∂ bdPáLi ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. N]LiμR∂LRiV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ DLi»¡W BNRP‰≤T∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV «¡gRi©±sNRPV ¬ø¡[LRiÆ™s[xqsWÚ A∏R∂V©´s Fy»¡Fy≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s bdPáLi ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. BÕÿLi…”¡ ™yLji¨s gRiVLjiÚLi¿¡ FyLÌkiÕ‹[ μR∂WLRiLi |ms…Ìÿ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.

d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ø√s¡Tº bı&ç–+∫+~. X¯ìyês¡+‘√ ø£düº&û eTT–j·T&É+‘√ u…+>∑fi¯Ss¡T πø+Á<ä ø±sê>±s¡+˝À ñqï >±*, Äj·Tq düVü‰j·T≈£î&çì M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê ø√s¡Tº $#ê]+∫+~. yê]<ä›] E´&çwæj·T˝Ÿ ø£düº&ûì @Á|æ˝Ÿ 17≈£î bı&ç–+∫+~. eT]ø=+‘·ø±\+ u…sTT˝Ÿ $#ês¡D 17øÏ yêsTT<ë yê]<ä›]ì ø£düº&û˝ÀH˚ ñ+#ê\ì d”;◊ |æ{ÏwüHé <ëK\T#˚dæ+~. á u…+>∑fi¯Ss¡T, @Á|æ˝Ÿ 7: nÁø£eTyÓTÆì+>¥ πødüT˝À n¬sdüTº nsTTq |æ{ÏwüHéqT $#ê]+∫q n&çwüq˝Ÿ dæ$˝Ÿ ôdwüHé‡ ø√s¡Tº »&ç®, d”;◊ ø£sêï≥ø£ e÷J eT+Á‹, yÓTÆì+>¥ ãsêHé >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶, Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô ;m+ n+>∑&ç ø£düº&ûì 17≈£î e´øÏÔ>∑‘· düVü‰j·T≈£î&ÉT yÓTVü≤|òüCŸ n©U≤Hé E´&çwæj·T˝Ÿ ø£düº&ûì bı&ç–+#ês¡T.

ª>±*μ ø£düº&û bı&ç–+|ü⁄

Ä ø£<ä*ø£\T kÕ<Ûës¡D ø£düs¡‘˚Ô ôd’Hê´<Ûä´≈£åî&ÉT dæ+>¥ düŒw”ºø£s¡D q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 7: ¬s+&ÉT ôd’ìø£ j·T÷ì≥T¢ &Ûç©¢yÓ’|ü⁄ ø£<ä\&Üìï nkÕ<Ûës¡D n+X¯+>± |ü]>∑DÏ+#·&Üìï ôd’Hê´<Ûä´≈£åî&ÉT »qs¡˝Ÿ $.¬ø.dæ+>¥ ø={ϺbÕπsXÊs¡T. n~ kÕ<Ûës¡D+>± »]–+<˚qì, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó*j·T CÒj·÷*‡q |üì˝Ò<äì ≈£L&Ü Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. j·T÷ì≥¢ ø£<ä*ø£\ >∑T]+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó*bÕsê? nì MT&çj·÷ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î Äj·Tq ô|’$<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. ª<˚ìø√dü+ ‘Ó*j·T|üsêÃ*? @+ »]–+<äì? n˝≤+{Ï~ y˚TeTT #ê˝≤kÕs¡T¢ #˚XÊ+μ n+≥÷ ã<äT*#êÃs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $es¡D ø√]+<ë nì n&É>±Z, ªn˝≤+{Ï<˚+ ˝Ò<äT. $es¡DÒMT n&É>∑˝Ò<äT. Çe˙ï kÕ<Ûës¡D+>± »]π>y˚. ˇø£{Ï ¬s+&ÉT j·T÷ì≥T¢ me]˙ Çã“+~ ô|&É‘êj·Tì H˚qqTø√qT. yÓTT‘·Ô+ kÕj·TT<Ûäîsƒ¡ &ç$»Hé &Ûç©¢yÓ’|ü⁄ ø£<ä\˝Ò<äT ø£<ë? Ç<ä+‘ê }Vü‰>±q+μ nì nHêïs¡T. ‘êqT düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î yÓfi¯¢&ÜìøÏ, <äfi≤\ ø£<ä*ø£\≈£î eT<Ûä´ m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï uÛÑj·Tô|≥º&Üìø√.. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îe#˚Ã+<äTø√ j·T÷ì≥¢qT &Ûç©¢yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+#ês¡qï yê´K´\qT dæ+>¥ K+&ç+#ês¡T. ªndü\T ¬s+&ç+{Ïø° dü+ã+<Ûä+ m˝≤ ñ+≥T+~. H˚qT düTÁ|”+ ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤¢qT. n˝≤+≥|ü&ÉT Á|üuÛÑT‘ê«ìï uÛÑj·T≥ô|{≤º*‡q |üH˚eTT+~. Çe˙ï ø£≥Tºø£<∏ä\T e÷Á‘·y˚Tμ nì dæ+>¥ yê´U≤´ì+#ês¡T.

<ë]Á<ä´πsK dü÷Nô|’

kÕ+πø‹ø£ ø£$T{°? ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): <ë]Á<ä´πsK dü÷Nô|’ ‘·–q dæbòÕs¡T‡\T #˚ùd+<äT≈£î ‘·«s¡˝À kÕ+πø‹ø£ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ Á|üD≤[ø£ dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT e÷+f…ø˘dæ+>¥ nVüA¢yê*j·÷ #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $~Û$<ÛëHê\ s¡÷|üø£\Œq »s¡T>∑T‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêCÒ+Á<äq>∑sY˝Àì m*$TH˚{Ï e÷<Ûäe¬s&ç¶ sêÁwüº Á>±MTD≤_Ûeè~Δ dü+düú˝À X¯ìyês¡+ »]–q Á|ü<ÛëqeT+Á‹ Á>±MTD≤_Ûeè~Δ ô|ò˝Àwæ|t Á|ü<ëq ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T.nq+‘·s¡+ πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt‘√ ø£*dæ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. <˚X¯+˝À ù|<ä]ø£+ ‘·>∑TZ‘√+<äì nVüA¢yê*j·÷ nHêïs¡T. 2004≈£î eTT+<äT ù|<ä]ø£+ ‘·>∑TZ<ä\ πs≥T @&Ü~øÏ .074XÊ‘·+ ñ+fÒ j·T÷|”@ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· Ç~ 1.5 XÊ‘·+ nsTT+<äHêïs¡T. <˚X¯+˝À 30XÊ‘·+ n+fÒ 36 ø√≥¢eT+~ <ë]Á<ä´πsK≈£î ~>∑Teq e⁄Hêïs¡ì düTπswt f…+&ÉT\ÿsY ø£$T{° ‘˚*Ã+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£s¡e⁄ dü+e‘·‡s¡yÓTÆq 2009`10ì á ø£$T{° ÁbÕ‹|ü~ø£>± rdüT≈£î+<äì, 2011`12qT ÁbÕe÷DÏø£+>± rdüT≈£îqï|ü⁄&ÉT á dü+K´ Ç+ø± ‘·π>Z neø±X¯eTT+<äHêïs¡T. ù|<ä]ø£+ ˝Ò<äì ‘êeTT #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘·>∑TZ<ä\ ñ+<äì e÷Á‘·y˚T #ÓbÕŒeTHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ ndü‘·´ Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+<äHêïs¡T. e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T<ä\ ñ+<äì, j·T÷|”@ nqTdü]düTÔqï düMTø£è‘· n_Ûeè~Δ $<Ûëqy˚T Ç+<äT≈£î <√Vü≤<ä+ #˚k˛Ô+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

u§eTà |ü&ÉT~› ÇcÕºqTkÕs¡+>± ã~© #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n$˙‹|üs¡T\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üyÓ÷wüq¢ ù|s¡T‘√ n~Ûø±s¡T\qT ã~© #˚dæ+<äHêïs¡T. e÷|òæj·÷qT n&ÉT¶≈£îH˚ n~Ûø±s¡T\ #˚‹\T ø£fÒºj·T&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. Áoìyêdü¬s&ç¶ ã~©ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY Á|ü»\≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì u≤ãT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+˝À øÏs¡DY, u§‘·‡ u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹|üs¡T\qT Ábı‘·‡Væ≤k˛Ô+<äì, e÷|òæj·÷qT Á|üyÓ÷{Ÿ #˚k˛Ô+<äì #·+Á<äu≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. yê]ì n&ÉT¶≈£î+≥Tqï n~Ûø±s¡T\qT dæ>∑TZ˝Ò≈£î+&Ü ã~© #˚düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Á|ü»\ s¡ø±Ôìï ‘ê>∑T‘·THêïs¡ì, ù|<ä\qT \÷{° #˚dü÷Ô dü+bÕ~+#·T≈£î+≥THêïs¡ì u≤ãT eT+&ç|ü&ܶs¡T. eT+Á‹øÏ &ÉãT“*#êÃeTì dü«j·T+>± ì+~‘·T˝Ò #ÓãT‘·T+fÒ Ä eT+Á‹ì ‘=\–+#·˝Ò<äHêïs¡T. eT<ä´+ $Áø£j·÷˝À¢ nÁø£e÷\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À @d”; ìs¡«Væ≤+∫q <ë&ÉT˝À¢ nÁø£e÷\T ãj·T≥|ü&ɶ m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT Á|ü•ï+#ês¡T. 202 cÕ|ü⁄˝À¢ e+<ä≈£î ô|’>± ‘Ó\¢ø±s¡T¶<ës¡T\y˚qì yÓ\¢&Ó’+<äì, neìï u§‘·‡ _HêMT˝Òeì <äsê´|ü⁄Ô˝À ‘˚*+<äHêïs¡T. u§‘·‡ ‘·q |üìeTqTwüß\T, Á&Ó’es¡¢‘√ cÕ|ü⁄\T <äøÏÿ+#·Tø=ì, ø√≥T¢ ø=\¢>={≤ºs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\¢ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î cÕ|ü⁄\T <äø£ÿ&É+ô|’ Á|ü•ïùdÔ Ä ø±s¡T¶\T ‘=\–+#ê\ì u§‘·‡ ù|s=ÿq&É+ $&É÷¶s¡eTHêï&ÉT. n˝≤π>, eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T #˚j·T≈£L&É<ë? nì Á|ü•ï+#·&É+ <äTsêàs¡ZeTHêïs¡T. n˝≤+{Ï e´øÏÔì ø±bÕ&ܶìøÏ ìC≤sTTr>± |üì#˚ùd e´øÏÔì ã~© #˚j·T&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ã~© ì*|æy˚j·÷\ì nœ\|üø£å H˚‘·\T $»„|æÔ #˚dæHê d”m+≈£î NeT≈£î{Ϻq≥¢sTTHê ˝Ò<äHêïs¡T. eT<ä´+ ≈£î+uÛÑø√D+˝À 140 eT+~ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î dü+ã+<Ûä+ ñHêï øÏs¡DY #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Bìô|’ Á|üuÛÑT‘·«+‘√ b˛sê&É‘êeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü»\ eTT+<äT <√wüß\T>± ì\u…&É‘êeTHêïs¡T. *ø£ÿsY e÷|òæj·÷ô|’ ‘·eT b˛sê≥+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

<√d”Ô ø£{Ÿ! düe÷#ês¡+. 2011 ôdô|º+ãsY˝À Ä<√ì˝À »]–q eT‘·|òüTs¡¸D\ u≤~Û‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ rÁeC≤|ü´+ #˚j·T&É+ |ü≥¢ ≈£L&Ü ˇyÓ’d” k˛<äs¡T\T ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt rs¡Tô|’ ndü<äTB›Hé ndüVü≤q+‘√ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç<˚|ü]dæú‹ ø=qkÕ–‘˚ sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt‘√ ø£*dæ|üì#˚ùd neø±X¯+ ñ+&É<äì H˚s¡T>± k˛ìj·÷≈£î ndü<äTB›Hé $e]+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

eTõ¢dt, ø±+Á¬>dt bÕغ\ eT<Ûä´ yÓTT<ä{ÏqT+N dü‘·‡+ã+<Ûë˝Ò ñHêïsTT. Ç{°e\ »]–q ñ|ü mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À ;CÒ|” <ä÷≈£î&ÉTô|’ ø±+Á¬>dtqT eTõ¢dt ôV≤#·Ã]+∫+~. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ;CÒ|”ì ‘·≈£îÿe n+#·Hê y˚XÊs¡ì, n+<äTe˝Ò¢ nø£ÿ&É z≥$T m<äT¬s’+<äì eTõ¢dt n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. sêÁwüº+˝À eT‘·|òüTs¡¸D\T ìyê]+#·&É+˝À eTTK´eT+Á‹ $|òü\eTj·÷´s¡ì ndü<äTB›Hé $eT]ÙdüTÔHêïs¡T.

¬s+&ÉT bÕغ\≈£î #Ó+~q ‘Ó\+>±D H˚‘·˝Ò n&ɶ+øÏ>± e÷sês¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt Á|üø£≥q #˚ùdÔH˚ Ä‘·àã*<ëHê\T Ä>∑T‘êj·Tì #ÓbÕŒeTì,nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T <ëìï |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü dü«˝≤uÛÑ+ ø√düy˚T |üì#˚düT≈£î+≥÷ b˛‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\qT eT]∫b˛j·÷s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚ u≤<Ûä´‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغô|’ ≈£L&Ü ñ+<äì ø√<ä+&Ésê+ nHêïs¡T.

ã+B\qT $&ç∫ô|≥º+&ç Ä|üπswüHé ªj·TTeμ

‘·\ô|≥º≈£î+&Ü $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q eTs√e÷s¡T $»„|æÔ#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Á|üø£≥qqT kÕ«>∑‹+∫ Ç{≤*j·THéqT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. n<˚$<Ûä+>± e÷y√\ n<äT|ü⁄˝À ñqï ;CÒ&û myÓTà˝Ò´ õHêï Væ≤ø±ÿø±qT ≈£L&Ü $&ç∫ô|{≤º\ì $»„|æÔ#˚XÊs¡T. Ç{≤*j·THé bÕe⁄˝À uÀdüTø√qT øÏ&Üï|t #˚dæq e÷y√\T, ‘·eT <äfi¯düuÛÑT´\T Äs¡T>∑T]ì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 96 >∑+≥˝À¢>± ‘·eT &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ, ‘·eT e<ä› ã+B>± ñqï bÕe⁄˝ÀqT Vü≤‘·e÷s¡TkÕÔeTì e÷y√sTTdüTº H˚‘· düe´kÕ∫ bÕ+&Ü X¯óÁø£yês¡+ ôV≤#·Ã]+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ˇ‹Ô&ç˝À |ü&çq Á|üuÛÑT‘·«+ U…’B\ $&ÉT<ä\≈£î ~–sêø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT.

uÛÑÁ<ä‘êe\j·T+˝À nJàsY Hê\T>∑T ôV≤*ø±|üºs¡¢˝À nJàsY≈£î #˚s¡T≈£îì, kÕj·T+Á‘·+ 4.10øÏ <äsêZqT <ä]Ù+#·T≈£î+{≤s¡T. nø£ÿ&É Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. <ëj·÷B <˚XÊ~ÛH˚‘· düVü‰ MM◊|”\T edüTÔ+&É≥+‘√ Ç≥T πø+Á<ä+, n≥T sê»kÕúHé Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑÁ<ä‘·qT |ü{Ïwüº+ #˚dæ+~. πø+Á<ä,sêÁwüº ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. >∑T>±sê ôV≤*bÕ´&é qT+∫ nJàsY es¡≈£î 12 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ s√&ÉT¶e÷s¡Z+˝À Á|üj·÷DÏ+#·qTqï M◊|”\≈£î uÛÑÁ<ä‘·qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. <äsêZ˝À Á|ü‘˚´ø£ ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT ÄBÛq+˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. nJàsY ø£˝…ø£ºsY eT+E sêCŸ>√bÕ˝Ÿ, &ç$»q˝Ÿ ø£$TwüqsY n‘·T˝Ÿ X¯s¡à, ◊J|” sêCÒXŸ ìsê«Hé, md”Œ sêCÒXŸ MTHê n‹<∏äT\≈£î ÄVü‰«q+ |ü\T≈£î‘ês¡T. Ç+<äTø√dü+ Ç|üŒ{Ïπø Á≥j·T˝Ÿ s¡Hé ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

e÷s¡TŒq≈£î @C…+≥T¢>± e÷s¡qTHêïs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ neø±XÊ\qT düèwæº+#˚+<äT≈£î, ‘·eT dü‘êÔ #˚fÒ+<äT≈£î j·TTe≈£î\T düqï<ä›eTe⁄Hêïs¡T. Áô|’yéT $TìdüºsY‡ s¡÷s¡˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ d”ÿyéT ù|s¡T‘√ á |ü<∏äø±ìï n~Ûø±]ø£+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 156 kÕúHê\≈£î 8,600 <äs¡U≤düTÔ\T n+<ëj·Tì, <äs¡U≤düTÔ #˚dæq yê]˝À kÕe÷õø£ ùde ø±s¡´ø£s¡Ô\ qT+∫ ◊◊m+ >±´&ÉT´j˚T≥¢ es¡≈£L ñHêïs¡ì Á>±MTD≤_Ûeè~Δ XÊK C…’sê+ s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T. $<˚XÊ˝À¢ kÕ|tºy˚sY ñ<√´>±\qT ôd’‘·+ e<äT\T≈£îì |ü\Te⁄s¡T j·TTe≈£î\T á |ü<∏äø±ìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚j·T&É+ $X‚wü+. @d” ø±sê´\j·÷˝À¢ z ø£+|üP´≥sY eTT+<äT ≈£Ls¡TÃì ø°\ø£ ÁbÕC…≈£îº\qT Ä\y√ø£>± #˚j·T>∑\+... ø±˙ y˚T+ #˚ùd |üqT\ e\¢ <Ûäqe+‘·T\≈£î \_› ø£\T>∑T‘√+~. yê´bÕs¡+ ô|s¡T>∑T‘√+~.. ø±˙ eTq+<ä]ø° ‹+&ç ô|fÒº |ü˝…¢\≈£î ùde\+~+#ê*. Ä Äq+<ä+ ø√dü+ á ñ<√´>±ìï e<äT\Tø√e&É+ >=|üŒ $wüj·T+ ø±<ä+≥THêïs¡T 24 @fi¯¢ kÕ|tºy˚sY Ç+»˙sY $wüßí Hêj·TsY. ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$q #ê˝≤ eT+~ uÛ≤s¡rj·T j·TTe‘· m+‘√ HÓ’|ü⁄D´+ ø£*– ñHêïs¡T. n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´qT yês¡T |ü]wüÿ]+#·>∑\s¡T.

ÁX¯$T<ë›+

ÄdüTÔ\ô|’ $]$>± Á|ü»˝À¢ Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. $<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄ô|’ Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. md”‡, md”º\T y˚πs bÕغ˝ÀøÏ ‘·s¡*b˛‘·THêïs¡qï H˚‘·\ Ä+<√fi¯qqT d”m+ ø={Ϻ|ü&˚XÊs¡T. md”‡, md”º düuŸbÕ¢Héô|’ Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤¢\ì dü÷∫+#ês¡T. 10`15 ‘˚B\ eT<Ûä´ düeTq«j·T ø£$T{°\T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |üs¡´{ÏkÕÔs¡ì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\ düe÷y˚XÊìøÏ ÁÁ|üC≤ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ì<ÛäT\ qT+∫ ô|<ä›>± düŒ+<äq ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. »>∑Hé ÁbÕã\´+ô|’ H˚‘·\ Ä+<√fi¯q B+‘√ ø±+Á¬>dt H˚‘·\ô|’ ø√<ä+&Ésê+ eT+&ç|ü&ܶs¡T. md”‡, md”º z≥T u≤´+≈£î eT[¢b˛‘·T+&É&É+ô|’ |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt H˚‘·\ düe÷y˚X¯+˝À m˝≤+{Ï ø±sê´#·s¡D H˚‘·\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤π>, $<äT´‘Y Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. áHÓ\ 10 #êØ®\T ô|+#·&É+ e\¢ ñqï mìïø£˝À¢ ¬>\Tb˛≥eTT\ô|’ qT+∫ »]π> ñ<ä´eT j·÷Á‘·˝À ø±+Á¬>dt, {°&û|”\qT rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì yêb˛j·÷s¡T. Á|üuÛÑT‘·« m+&É>∑&ÉT‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î á |üìrs¡Tô|’ »q+ ndü+‘·è|æÔ‘√ ñHêïs¡ì, <ëìï

ñ<ä´eT ôd>∑ s¡–*<ë›+

n~Û>∑$T+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT H˚‘·˝À¢ ñqï $uÛÒ<ë\‘√ bÕ≥T øÏ+~ kÕúsTT Hêj·T≈£î\T bÕغøÏ <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡ì Hêj·Tø£‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. Á|ü<Ûëq+>± »>∑Hé qT+∫ Á|üe÷<ä+ bı+∫ ñ+<äì, mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Äj·Tq ÁbÕã\´+ m≈£îÿe>± ø£ì|æk˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hé ÁbÕã˝≤´ìï ‘·–Z+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«, bÕغ |üs¡+>± nedüs¡eTTqï nìï neø±XÊ\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì øÏs¡DY, u§‘·‡ dü÷∫+#ês¡T. ˇø£y˚fi¯ bÕغ z&çb˛‘˚ Ä ‘·sê«‘· »]π> |ü]D≤e÷\ô|’ d”m+, u§‘·‡ dü$es¡+>± bÕغ H˚‘·\≈£î $e]+#ês¡T. á mìïø£˝À¢ z&çb˛‘˚ ø±+Á¬>dt ø√\Tø√e&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì, »>∑Hé eTs]+‘· ã\|ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n+<äTπø bÕغ ÁX‚DT\+‘ê ø£*dæ ø£≥Tº>± ñ+&ç ø±+Á¬>dt $»j·÷ìøÏ bÕ≥T|ü&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. H√{Ï|òæπøwüHé sêø£eTT+<˚ ø±sê´j·Ts¡D yÓTT<ä\T ô|{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä<˚•+ #ês¡T. Á|üC≤Á|ü<∏ëìï Á|ü#ês¡+ ø√dü+ $ìjÓ÷–+ #·Tø√yê\ì d”m+ dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π>, ìjÓ÷»ø£ es¡Z˝À¢ ô|+&ç+>¥˝À ñqï düeTdü´\T, |ü<∏äø±\qT ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì, M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. ø£wüº|ü&˚ Hêj·T≈£î\≈£î bÕغ, Á|üuÛÑT‘·«+˝À ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*ŒkÕÔeTì u§‘·‡ ‘Ó*bÕs¡T.

sêj·TbÕ{Ï, &ûm˝Ÿ &ÉTe÷à ø£\Vü‰\T eT]∫b˛sTT ñ|ü mìïø£\ ø√dü+ ø£*dæ |üì #˚j·T+&Éì n~ÛcÕºq+ ôV≤#·Ã]+∫Hê ø±+Á¬>dt H˚‘·\ rs¡T˝À e÷s¡˝Ò<äT. õ˝≤¢\ yêØ>± »]–q düMTø£å düe÷y˚XÊìøÏ m+|”\T sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄, ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄, eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ &ÉTe÷àø√{≤ºs¡T. |ü‹ÔbÕ&ÉT, e÷#·s¡¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î »]–q düMTøå± düe÷y˚XÊìøÏ sêj·TbÕ{Ï ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡T. |ü‹ÔbÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#·ø£b˛e&É+ô|’ Äj·Tq n\ø£ eVæ≤+∫q uÛÒ{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ eT+Á‹ &ûm˝Ÿ ≈£L&Ü ø£&É|ü õ˝≤¢ düMTø£å≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äT. Äs√>∑´ düeTdü´\ ø±s¡D+>± düe÷y˚XÊìøÏ sê˝Òqì &ûm˝Ÿ eTT+<äT>±H˚ düe÷#ês¡ $T#êÃs¡T. nsTT‘˚, Äj·Tq sêø£b˛e&ÜìøÏ y˚πs ø±s¡D≤\THêïj·Tì &ûm˝Ÿ düìïVæ≤‘· esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. ø=+‘·ø±\+>± eTTK´eT+Á‹ô|’ >∑TÁs¡T>± ñqï eT+Á‹ Äj·Tq‘√ m&ÉyÓTTVü≤+ ô|&ÉyÓTTVü≤+>±H˚ ñ+≥THêï&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À d”m+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À »]π> düe÷y˚XÊìøÏ yÓfi¯¢≈£L&É<äì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï &ûm˝Ÿ nHês√>∑´+ ø±s¡D+ #Ó|æŒ<ä÷s¡+>± ñ+&çb˛j·÷s¡ì ‘Ó*dæ+~. ø±>±, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q eT+Á‘·T\≈£î, myÓTà˝Ò´\≈£î ñ|ü mìïø£\ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. yÓ’mkÕ‡sY õ˝≤¢≈£î eT+Á‹ &ûπø ns¡TD, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ e÷#·s¡¢ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ eT+Á‹ ñ‘·ÔyéT ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì ÇHé#ê]®>± ìj·T$T+#ês¡T.


«¡gRi©±s©´sV ©´s≠sV¯æªΩ[ ©´s¤…Ì¡[»¡ ™´sVV©´sVgRiVªyLRiV: ™´sL˝Ri |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi 7: μj∂™´sLigRiªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs ™´sμÙR∂ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ NSLRi˘μR∂Lji+gS xms¨s¬ø¡[zqs©´s xqsWLki≤R∂V©´sV FsLiμR∂VNRPV ¨sLSμ≥R∂LRifl·NRPV gRiVLji¬ø¡[aSLRi¨s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ ™´sL˝Ri LS™´sV∏R∂V˘ ˙xmsbPıLiøyLRiV. A∏R∂V©´s NRPWªRΩVLRiV |ms◊˝¡ «¡LjigjiæªΩ[ NRPW≤y •¶¶¶«¡LRiV NSNRPVLi≤y \Æ©s«ÿ¨sı øy»¡VNRPV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. «¡gRi©±sNRPV ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s©´sV @©´sVxqsLjiLiøR¡™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV z§¶¶¶ªRΩ™´so ¬ø¡FyˆLRiV. «¡gRi©±s ˙xms™´sLRiÚ©´s @©´sVxqsLRifl·∏R∂VLi NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ÀÿÀÿ∏∫∂V \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂¨s \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s @™´s™´sW¨sLiøyLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP «¡gRi©±s @©´sVøR¡LRiVáV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Li, \Æ™s∏R∂V£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ ™yLji¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøR¡≤R∂Li ™yxqsÚ™´sLi NSμy @¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. «¡gRi©±s ªRΩ©´s ˙xms™´sLRiÚ©´s©´sV FsÕÿ xqs™´sVLÛjiLiøR¡VNRPVLi…ÿLRi¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s Æ™s[VNRP Æ™s[xtsQLiÕ‹[ D©´sı xmso÷¡ @¨s A∏R∂V©´s @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. «¡gRi©±s @ ¡μÙR∂xmso, Æ™sWxqsLi ™´sW»¡Ã¡©´sV ©´s™´sV¯™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡©´sV N][LSLRiV. «¡gRi©±s ™´sW»¡Ã¡V ©´s≠sV¯ Æ™sWxqsF°™´sμÙR∂¨s, “¡≠sªyáV Fy≤R∂V ¬ø¡[xqsVN][™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s z§¶¶¶ªRΩ™´so ¬ø¡FyˆLRiV. «¡gRi©±s ©´s≠sV¯æªΩ[ NRPryLiVV™y≤T∂¨s ©´s≠sV¯©´s¤…˝¡[©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. “¡≠sªy¨sı \Æ™s∏R∂V£qs NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP @LiNTPªRΩLi ¬ø¡[zqs©´s xqsWLki≤R∂V¨s \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂\|ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ™´sL˝Ri LS™´sV∏R∂V˘ ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s xmsμR∂«ÿáLiª][ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. Ä~yês¡+ @Á|æ˝Ÿ 8, 2012

düTes¡íyês¡Ô

$¨s™y£qslLi≤ÔT∂ ¡μj∂÷d¡\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ aRPLiNRPL`iLS™´so |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi 7 : xmsμR∂™´soáV NSFy≤R∂VN][™´s≤R∂Li N][xqsLi @μ≥j∂NSLRiVá©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩgRiμR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPLRiLS™´so @©yıLRiV. Fszqs’¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ÀÿgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ BxmsˆV≤R∂V  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li G Æ™s[VLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP aS≈¡ (Fszqs’¡) zqs…fi ¿d¡£mns $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂¨s  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. xmsμR∂™´soá©´sV NSFy≤R∂VN][™´s≤y¨sZNP[ $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂¨s  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[aSLRi¨s A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ AL][zmsLiøyLRiV. xmsμR∂™´soá©´sV NSFy≤R∂VN][™´s≤y¨sNTP BÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂≤R∂Li xqsLji NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Õ˝‹[ FyLÌkiQ\|ms, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms øR¡VáNRP©´s À≥ÿ™´sLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi «¡Ljigji©´s æªΩáLigSfl· NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VVNRPá xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ªRΩ©´sNRPV A•¶¶¶*©´sLi ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡\|ms ≠søyLRifl·NRPV GLRiˆ≤T∂©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂LS˘xmsoÚ  ¡XLiμR∂Li (zqs…fi)NRPV Æ©s[ªRΩXªRΩ*Li ¬ø¡[xqsWÚ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LS˙ºΩNTP LS˙æªΩ[  ¡μj∂÷d¡ Fszqs’¡ zqsH gRi‚fl·[£tsQ $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂NTP ÷d¡gRiÕfi ©Ø[…‘¡cxqsVáV

xmsLizmsLiøyLRiV. zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· }msLRiV©´sV, A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ }msL˝Ri©´sV ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ‹[ ¬ø¡[LRiˤա[μR∂¨s $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s©´sV μR∂VLS˜ÈxtsQÕÿ≤T∂©´s»˝¡V A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠s™yμR∂Li LRiøR¡ËZNPNTP‰Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂  ¡μj∂÷d¡ «¡LjigjiLiμj∂. $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂¨s Lji÷d¡™±s ¬ø¡[∏R∂V≤y©´sNTP Fszqs’¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i «¡©´sLRiÕfi À≥œ¡WxmsºΩ LS«¡Ÿ ¨sLSNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ xmsLiNRP«fi μj∂*Æ™s[μk∂ «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV.¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV Fy…”¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s À≥œ¡WxmsºΩLS«¡ŸNRPV N˝S£qs ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. C zqÛsºΩÕ‹[ $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂ Fszqs’¡ ©´sVLi¿¡ Lji÷d¡™±s @∏R∂W˘LRiV. μk∂¨s\|ms ˙xmsºΩxmsOSQáª][ Fy»¡V @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgixqsV xmsORPQLiÕ‹[¨s N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ªRΩxmsˆV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ $¨s™yxqslLi≤ÔT∂  ¡μj∂÷d¡\|ms …‘¡≤U∂{ms ªRΩμj∂ªRΩLRi FyLÌkiáV NRPW≤y ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NS™yáƩs[ @ªRΩ≤T∂ı  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡NRPV @Li≤R∂gS ¨sáVr°ÚLiμR∂¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso $¨s™y£qslLi≤ÔT∂  ¡μj∂÷d¡\|ms Æ™sŒœ¡˛≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s NRPW≤y xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡Õ‹[ HÆμ∂NRPLSá©´sV ∏R∂VW¨s…figS gRiVLjiÚLiøy÷¡ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS D©´sı LSxtÌsQ˚ xmsLjizqÛsªRΩVáV

Aμ∂j ÕÿÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi 7(düTes¡íyês¡Ô) : BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqs©´s À≥œ¡W™´sVVáZNP[ NSNRPVLi≤y xms…Ìÿ À≥œ¡W™´sVVáV NRP÷¡gji©´s μR∂◊¡ªRΩVáNRPV \|qsªRΩLi BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ xms¥R∂NRPLi ™´sLjiÚLi¬ø¡[Õÿ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVLi˙ºΩ ™´sWfl”·NRP˘ ™´sLRi™´spxmsryμ`∂NRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V |msμÙR∂xms÷˝¡ FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V “¡ ≠sÆ™s[NS©´sLiμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsÆμ∂NRPLSá©´sV INRP ∏R∂VW¨s…figS ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáNRPV rygRiV¨dsLRiV @LiÆμ∂[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s HÆμ∂NRPLSá©´sV INRP ∏R∂VW¨s…figS ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ xms¥R∂NS¨sı μR∂◊¡ªRΩ \lLiªRΩVáLiμR∂LjiNUP @Liμj∂Li¿¡ ™yLji ™´s˘™´sry∏R∂W’≥¡™´sXμÙj∂NTP ª][≤R∂ˆ≤yá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[, æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS»¡Li N]©´srygjiμÙy™´sV¨s

@©yıLRiV. ¬ø¡©´sWıL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s @Li˙gS«fixms÷˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´sÕ˝ÿá JÆμ∂áVª][ NRP÷¡zqs ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. μR∂◊¡ªRΩVá xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLiª][ μR∂◊¡ªRΩVá ’d¡≤R∂V À≥œ¡W™´sVVáV xqsaRP˘aS˘™´sVáLi NS©´sV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μR∂◊¡ªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @\|qs©±Ôs À≥œ¡W™´sVVá©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ ∏R∂VgS A À≥œ¡W™´sVVáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¿¡ ™yLRiV ALÛjiNS’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPXztsQ ¬ø¡[ r°ÚLiμR∂©yıLRiV.Fs Æ™sV¯¤Õ¡[˘ JÆμ∂áV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ xms¥R∂NS¨sı ALi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ HμR∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩÆ™s[V ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sV©´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ HμR∂V Æ©sáá ªRΩLS*ªRΩ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡LiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms¥R∂NSá @™´sVáVÕ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms ≠s™´sORPQ øR¡Wxms≤R∂Li ¨sLSaRPNRPV gRiVLji ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂◊¡ªRΩ ™y≤R∂Õ˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s, NRPlLiLi»¡Vc¨s÷¡zmsÆ™s[zqs μR∂◊¡ªRΩ ™y≤R∂áV @Liμ≥R∂NSLRiLiÕ‹[ ™´sVlgÊi[Õÿ ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. μR∂◊¡ªRΩ ™y≤R∂Õ˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡©´sV μR∂◊¡ªRΩ \lLiªRΩVáV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s N][LSLRiV.¬ø¡©´sWıL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ INRP…”¡, lLiLi≤][, ™´sVW≤][ ≠s≤R∂VμR∂áՋ[ BŒ˝œ¡ß ¨sLji¯LiøR¡VNRPV©´sı á’Ù¡μyLRiVáNRPV ’¡Ã˝¡Vá ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ x§¶›—¡Lig`i @μ≥j∂NSLRiVáV @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, μk∂ ¨s\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s FsLi{ms¨s N][LSLRiV. BLiμR∂VNRPVgS©´sV ªy©´sV ˙xmsºΩ ˙gS™´sVLi Õ‹[ xqslLi[* ¬ø¡[xms…Ì”¡ @μ≥j∂NSLRiVá @˙NRP™´sWá\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡Vc }msL]‰©yıLRiV.

‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› U≤∞_+<Ó\‘√ eTVæ≤fi¯\ ìs¡düq

u≤˝§ÿ+&É, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤˝§ÿ+&É ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìøÏ X¯ìyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m˙ºÄsY ø±\˙ eTVæ≤fi¯\T ‘·s¡*e∫à ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûës¡ï #˚XÊs¡T. eTVæ≤fi¯\T U≤∞_+<Ó\‘√ ìs¡düq #˚XÊs¡T. m˙ºÄsY ø±\˙˝À >∑T&çôd\T ñqï ÁbÕ+‘·+˝À ˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#ê\ì ÄsY.◊ u≤düÿsY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ‘˚~:23`2`2012Hê&ÉT kÂø£sê´\ $wüj·T+>± ‘Ó*|æq ø±ì ‘·Vü≤d”˝≤›sY |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+, Á|ü‘˚´ø£ bÕ\Hê~Ûø±]>± ñ+&ç ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡ΩeTì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $T˙{≤´+≈£î @sêŒ≥T #˚ùd es¡≈£î Á|ü‹s√E {≤´+ø£sY |ü+bÕ\ì ˙{Ï m<ä›&ç ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\ì ù|s=ÿHêïs¡T. Çø£HÓ’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ m˙ºÄsY ø±\˙˝À ˙{Ï m<ä›&ç ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\ì $q‹ |üÁ‘·+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. á ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+˝À eT<䛑·T ‘Ó*|æq yê]˝À {Ï.&ç.|æ ùdº{Ÿ yÓTÆHê]ºôd˝Ÿ ôdÁø£≥] j·T+.@.Vü≤MT<é, {Ï.&ç.|æ eT+&É\ ø±sê´<ä]Ù sê»>ö&é j·T+.Ç.j·T+ bÕغ u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT #ê+<ébÕwü, {Ï.&ç.|æ eT+&É\ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T #·+Á<äø£fi¯, {Ï.&ç.|æ Hêj·T≈£î\T Vü≤]ø£èwüí, e÷J yês¡T¶yÓT+ãsY ‘√bÕs¡+ Hêsêj·TD,]j·÷CŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi 7: LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı xmsLjizqÛsªRΩVáV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ FsNRP‰≤R∂ ¤Õ¡[™´s¨s LSxtÌsQ˚ xmsLjiFyá©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS D©yı∏R∂V¨s ’¡¤«¡zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ zqs.|§¶¶¶ø`¡. ≠sμy˘rygRiL`i LS™´so @©yıLRiV. INRP\Æ™sxmso zqs’¡H μy≤R∂V ™´sVL][\Æ™sxmso @≠s¨dsºΩ\|ms ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV xqsV˙zmsLiN][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, ™´sVμR∂˘Li NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿá\|ms Fszqs’¡ μy≤R∂VáV , ˙xmsÆ™sWxtsQ©˝´s }msLRiVª][ μR∂LS˘xmsoÚ «¡Lji}ms @μ≥j∂NSLRiVá ¡μj∂÷d¡, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP zmszqszqs Aμ≥R∂˘QORPV¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ \Æ™sLRiVμR∂˘Li , ™´sVLi˙ªRΩVá ™´sVμ≥R∂˘ xqsNRP˘ªRΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, æªΩáLigSfl·, ALi˙μ≥R∂˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV INTPLRiN]NRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s, xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWáV NRPVLi»¡Vxms≤Ôy∏R∂V¨s , xmsμR∂V™´soáV NSFy≤R∂VN][≤y¨sNTP Æ©s[ªRΩá ªyxms˙ªRΩ∏R∂VLi ªRΩxmsˆ ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ©yμ≥R∂V≤R∂V ¤Õ¡[≤R∂©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V ™´sVLi¿¡μR∂©´sıμj∂ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V 18 Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J≤T∂F°ªy∏R∂VÆ©s[ À≥œ¡∏R∂VLi FyáNRP xmsOSQ¨sNTP xms»Ì¡VNRPVLiμR∂©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá NRP©yı ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sÕ˝ÿá¨s FyáNRPxmsORPQLi π∏∂W¿¡r°ÚLiμR∂¨s ≠sμy˘rygRiL`iLS™´so @©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂V¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiá©´sV |msLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡\|ms À≥ÿLRiLi Æ™sWzmsLiμR∂¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ |msLi¿¡©´s μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS DLiμR∂¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms @–¡Ã¡ xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

F¢LRixqsLRixmnsLSá ™´sVLi˙ºΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ ™´sV NTP‰©´s ’¡∏R∂V˘Li xmsLizmsfl‘· NPR Lik Li©s´ giR L`i, G˙zmsÕfi 7 :F¢LRixqsLRixmnsLSá ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ lLi[xtsQ©±s ’¡∏R∂V˘Li ™´sVVNTP‰F°LiVV©´s≠s xqsLRixmnsLS NS™´s≤R∂Li\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. ™´sVVNTP‰©´s ’¡∏R∂V˘Li B}qsÚ ºdΩxqsVN][™´sμÙR∂¨s zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ J™´sWLRiV ™´sVLi˙ºΩ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. @LiVV©y —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáV ˙FyLiªyáNRPV ™´sVVNTP‰©´s ’¡∏R∂V˘Æ™s[V xqsLRixmnsLS @™´soªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 50Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ™´sVVNTP‰©´s, NRPLixmsoN]≤R∂VªRΩV©´sı ©yzqsLRiNRPLi ’¡∏R∂W˘¨sı lLi[xtsQ©±s á’Ù¡μyLRiVáNRPV @Li»¡gRi¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ≠s≠sμ≥R∂ ø_NRP μ≥R∂LRiá μR∂VNSflÿáNRPV ’¡∏R∂W˘¨sı ¬ø¡[LRiÆ™s[aSLRiV. «¡gjiªy˘Ã¡ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ lLi[xtsQ©±s ≤U∂áL˝RiV NSLÔRiV μyLRiVáNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS  ¡ryÚÕ˝‹[ ©yzqsLRiNRPLi, ™´sVVNTP‰©´s, NRPLixmsoN]≤R∂VªRΩV©´sı ’¡∏R∂V˘Li LS™´s≤R∂Liª][ ≤U∂áL˝RiV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂VgS á’Ù¡μyLRiVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. ™´sVVNTP‰©´s ’¡∏R∂V˘Li ™´sWNRPV ™´sμÙR∂¨s ≤U∂áL˝RiQ\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ¬ø¡[}qsÆμ∂[≠sV ¤Õ¡[NRP ™´s¿¡Ë©´s ’¡∏R∂W˘¨sı xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂xms≤R∂gS ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©´s ALÔkiJ, ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL`i @NRP‰≤T∂ ¬ø¡[LRiVN]¨s A ’¡∏R∂W˘¨sı xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. ˙xms«ÿ xmsLizmsfl‘· μy*LS }msμR∂áNRPV @Liμj∂Li¬ø¡[ ’¡∏R∂V˘Li ©yzqsLRiNRPLiª][ ™´sVVNTP‰©´s ™yxqs©´s NRP÷¡gji DLi≤R∂»¡Li á’Ù¡μyLRiVá©´sV ≠sxqs¯∏R∂W¨sNTP gRiVLji¬ø¡[r°ÚLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ μR∂V™´sVV¯, μ≥R∂W◊¡Ã¡ª][ NRPW≤T∂©´s xmsLi«ÿÀfi ’¡∏R∂V˘Li lLi[xtsQ©±s μR∂VNSflÿá μy*LS á’Ù¡μyLRiVáV @Liμj∂Li¿¡ @©yL][gS˘Ã¡

FyáV NS™´s≤y¨sNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xms«¡Ã¡V BLiNS ™´sVLji¿¡F°NRP™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVL][™´sWLRiV ˙xms«ÿxmsLizmsfl‘· ™´s˘™´sxqÛs μy*LS ˙xms«¡Ã¡NRPV ©yzqsLRiNRPLi, ™´sVVNTP‰©´s ’¡∏R∂W˘¨sı xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠s™yμR∂xqsˆμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂.xqs’¡=≤U∂ ’¡∏R∂W˘¨sı N]LiμR∂LRiV ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ lLi[xtsQ©±s ≤U∂áL˝RiV ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ Lki\|qsN˝TPLig`i ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ©yfl·˘ªRΩª][ NRPW≤T∂©´s ’¡∏R∂V˘Li xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[bPxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi g][μy™´sVVÕ˝‹[¨s ©yzqsLRiNRPLi ’¡∏R∂V˘Æ™s[V xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ≠s™´sLRifl· N][LRigS  ¡xmnsL`i rÌyN`P g]Ã˝¡xms÷˝¡ g][μyLiÕ‹[ 12Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡NRPV\|msgS, μ≥R∂LS¯LRiLi g][μyLiÕ‹[ 10Æ™s[áNRPV\|msgS BÆμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ μyμyxmso 50Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ©yzqsLRiNRPLi ’¡∏R∂V˘Li ¨sá*áV }msLRiVNRPVF°∏R∂W©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ 3Æ©s ááN][™´sWLRiV g][μyLi rÌyN`P FyLiVVLi»˝¡ ©´sVLi≤T∂ Æ©s[LRiVgS ø_NRPμ≥R∂LRiá μR∂VNSflÿáV ¬ø¡[LSË÷¡=©´s lLi[xtsQ©±s ’¡∏R∂V˘Li —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS xmsáV g][μyLiÕ˝‹[ ¨sá* ¬ø¡[zqs G≤yμj∂©´sıLRi μy…”¡©y zqs≠sÕfi xqs|mn˝^s @zqs|qÌsLi…fi c¤…¡cNTPıNRPÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVLSNRPF°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ¨sá*áV }msLRiVNRPVF°LiVV A ’¡∏R∂V˘Li ™´sVVNTP‰F°™´s≤y¨sNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s»˝¡Vc @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSá μy*LS æªΩ÷¡r°ÚLiμj∂.

NSLi˙lgi£qsÕ‹[ «¡gRi©±s N][™´sLÌRiVáV Fs™´sLRiV? |§¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi 7: NSLi˙lgi£qs Õ‹[ N][™´sLÌRiVáV D©yıLRi©´sı ¤«¡[≤U∂ bdPáLi ˙xmsNRP»¡©´s ™´sÃ˝¡ BxmsˆV≤R∂V ™ylLi™´sLRi©´sı @LiaRPLi ˙xmsμ≥y©´sLigS øR¡LRiË NSÀ‹[ªRΩVLiμj∂. «¡gRi©±s N][™´sLÌRiVáV D©yıLRi©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sÃ˝¡ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙xmsºΩxtÌsQ ¡«ÿLRiVZNPNRPV‰ªRΩVLiμj∂ ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂¨s N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV @Li»¡V©yıLRiV. J LRiNRPLigS C ™y˘≈¡˘ ™´sÃ˝¡ «¡gRi©±s  ¡Õ‹[}msªRΩ\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS ™´sLÒjiLi¿¡©´s»Ì¡V @™´soªRΩVLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. NSgS N][™´sLÌRiVá©´sV NRP¨s|ms»Ì¡≤R∂Li ™´sLRiNRPV NSLi˙lgi£qs NRPV NRPxtÌsQÆ™s[VÆ©s[Æ™sW©´s¨szmsxqsVÚLiμj∂. Fs™´sLRiV N][™´sLÌRiV, Fs™´sLRiV NSμR∂V @©´sıμj∂ æªΩ[÷¡ËæªΩ[ B ¡˜Liμj∂ DLi≤R∂μR∂V. NS¨s @Æμ∂[ |msμÙR∂ xqs™´sVxqs˘

@™´soªRΩVLiμj∂.FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ ¨s©´sıÆ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV «¡gRi©±s NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™yLRiV NRPW≤y BNRP‰≤R∂ D©´sı™ylLi[. Fs»¡V ÀÿgRiVLiμR∂¨s @©´sVNRPVLi¤…¡[ @»¡V FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ Æ™s¤Œ˝¡[F°π∏∂[V xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yıLiVV.øyÕÿ™´sVLiμj∂ g][≤R∂≠dsVμR∂ NRPWLRiV˨s D©yıLRiV. C xmsLjizqÛsªRΩVáՋ[ NSLi˙lgi£qs N][™´sLÌRiVáª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V. ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂á AÆμ∂[aSáª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ xmso©´sLRiVæªΩ[Ú«¡Li ºdΩxqsVNRPV LS™´s≤y¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·Ã¡V NRPXztsQ ALRiLi’≥¡Li¿¡©y @μj∂ xqsªRΩˆÈ÷¡ªy÷¡xqsVÚLiμy @©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi @©´sV™´sW©´sÆ™s[V. A∏R∂W

—¡Õ˝ÿá ™yLji xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ Dxms Fs¨sıNRPáNRPV FyLÌki ˙ZaP[fl·Vá©´sV ™yLRiV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™yLRiV NSLi˙lgi£qs Õ‹[ N][™´sLÌRiVá gRiVLjiLi¿¡ À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsμ≥R∂NSá gRiVLjiLi¿¡ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NTPLRifl„fi N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sμR∂V˘ª`Ω ø≥yLÍkiá |msLixmso @¨s™yLRi˘ªRΩ gRiVLjiLi¿¡ NRPW≤y ¬ø¡FyˆÃ¡¨s @Li»¡Vc©yıLRiV. C FyLiVVLi»¡VcÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsORPQLi Æμ∂ ¡˜ºΩÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. «¡©´sLi Fs™´sLRiW NRPW≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω ø≥yLÍkiá©´sV |msLiøyá¨s N][LRiVN][LRiV

3 ôV’≤<äsêu≤<é

≠sμ≥R∂VÕ˝‹[Æ©s[ D©yı©´sV : G{qs’d¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi 7 : ªy©´sV |qsá™´so\|ms Æ™s◊¡˛©´s»Ì¡V ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚá©´sV G{qs’d¡ ≤U∂“¡ ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı»˝¡V ªy©´sV |qsá™´so\|ms Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[μR∂¨s ryμ≥yLRifl·LigSÆ©s[ ≠sμ≥R∂VáNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘©´s¨s G{qs’d¡ ≤U∂“¡ À≥œ¡WxmsºΩÀÿ ¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi  ¡μj∂÷d¡ @LiVV©´s @μ≥j∂NSLji gRiVLjiLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LjiFy©´s¨s, μy¨sNTP μR∂VLRiVÆμÙ∂[aSáV AFyμj∂Liø]μÙR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ μR∂LS˘xmsoÚ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s, Aμ≥yLSáV Fs™´sLji¨ds ≠s≤T∂¿¡ |ms¤…Ì¡[ ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[μR∂¨s À≥œ¡WxmsºΩÀÿ ¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsryLRi ryμ≥R∂©yÕ˝‹[ ™´sxqsVÚ©´sı @©´s™´sxqsLRi NRP¥R∂©yá ™´sÃ˝¡ G{qs’d¡ xms¨sºdΩLRiV\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. BÕÿLi…”¡ NRP¥R∂©yáV ˙xmsøR¡VLjiLi¬ø¡[ ™´sVVLiμR∂V ªRΩ™´sV©´sV xqsLi˙xmsμj∂Liøyá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≠sμ≥j∂¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[  ¡μj∂÷d¡Ã¡V DLi…ÿ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠ds…”¡¨s ªRΩxmsˆVgS øR¡W≤R∂≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡\|ms μR∂LS˘xmsoÚ ™´sVV™´sV¯LRiLigS rygRiVª][LiμR∂¨s @©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ @©´sV™´sW©yáNRPV ªy™´so¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ ZNP[xqsVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Fs™´sLji¨ds ™´sμj∂÷¡|ms»Ì¡À‹[™´sV¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡LiÕ‹[ xmnsV©´sLigS øR¡˙NRPryı©´sLi ≈¡™´sV¯Li, G˙zmsÕfi 7 : ˙xms™´sVV≈¡ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩ\Æ™sV©´s À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡LiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi ry*≠sV™yLjiNTP xmsofl·˘g][μy™´sLji©´sμj∂Õ‹[ øR¡˙NRPryı©´s xmnsV»Ì¡Li xmnsV©´sLigS «¡LjigjiLiμj∂. DμR∂∏R∂VLi ry*≠sV ™yLji¨s Aá∏R∂Vxqs¨sıμ≥j∂ ©´sVLi¿¡ ™´splLi[gjiLixmsogS g][μy™´sLji ºdΩLS¨sNTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡ xmso©´sLRi*xqsV ™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ xmsLiøy™´sVXªyáª][ @’≥¡}tsQNRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLigRiŒœ¡™yμy˘Ã¡V, Æ™s[μR∂ xmsLi≤T∂ªRΩVá ™´sVLi˙ª][øyËÈLRifl·Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ xmsofl·˘ºdΩLÛRi ryı©´sLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Æ©s[…”¡ª][ ry*≠sV™yLji ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV ™´sVVgji∏R∂V©´sV©yıLiVV. LS˙ºΩ G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV xmsoLÒSx§¶¶¶ßºΩ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. À≥œ¡NRPVÚáV $LS™´sV ©y™´sVxqs¯LRifl· ¬ø¡[xqsWÚ g][μy™´sLjiÕ‹[ ryı©yáV ¬ø¡[zqs $ {qsªyLS™´sVVá μR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS g][μy≠s ºdΩLÛRiLi À≥œ¡NRPVÚá N][Õÿx§¶¶¶Ã¡Liª][ xmsoáNTPLi¿¡F°LiVVLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ C NSLRi˘˙NRP™´sVLiª][ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV ™´sVVgRiVryÚLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso @ºΩLS˙ªRΩLi N][xqsLi GLRiˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C Æ©sá 21 ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V ™´sLRiNRPV «¡Ljilgi[ @ºΩLS˙ªRΩLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV.

xqs¤Õ¡[aRP*LRi «ÿªRΩLRiÕ‹[ ª]NTP‰xqsÕÿ»¡ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, G˙zmsÕfi 7 : ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqs¤Õ¡[aRP*LRi «ÿªRΩLRiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ª]NTP‰xqsÕÿ»¡Õ‹[ 20 ™´sVLiμj∂ gS∏R∂Vxms≤T∂©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. G…ÿ \¬ø¡˙ªRΩ F¢LÒRi≠sV xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS BNRP‰≤R∂ «¡Ljilgi[ «ÿªRΩLRiNRPV ˙xms«¡Ã¡V ªRΩLi≤][xmsªRΩLi≤yáVgS ªRΩLRi÷¡™´sryÚLRiV. Fsæª^ΩQÚ©´s N]Li≤R∂á ©´s≤R∂V™´sV xmsøR¡Ë¨s ¬ø¡»˝¡V, «¡Ã¡FyªRΩáª][ x§¶¶¶XμR∂˘LigS DLiÆ≤∂[ BNRP‰≤T∂ ™yªy™´sLRifl·Li ˙xmsNRPXºΩ ˙}ms≠sVNRPVá©´sV NRP…Ì”¡ xmsÆ≤∂[xqsVÚLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ C «ÿªRΩLRiNRPV ˙xms«¡Ã¡V FsNRPV‰™´sgS •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRiV. «ÿªRΩLRi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS INRPLji©ØNRPLRiV ª][xqsVN][™´s≤R∂Liª][ ª]NTP‰xqsÕÿ»¡ «¡LjigjiLiμj∂. ™yLRiLiμR∂LjiNUP ˙Fy¥R∂≠sVNRP ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji©´s F°÷d¡xqsVáV, Aá∏R∂V zqs ¡˜Liμj∂ À≥œ¡NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV NRPágRiNRPVLi≤y NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

ºΩLRiV™´sVáՋ[ ªRΩgÊRi¨s À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ ºΩLiR V™s´ Vá, G˙zmsÕfi 7 : NRP÷¡∏R∂VVgRi \Æ™sNRPVLihRiLi ºΩLRiV™´sVá À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ ªRΩgÊRi¤Õ¡[μR∂V xqsLjiNSμy |msLRiVgRiVª][Liμj∂. NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[VLRi NRPW˘Q\¤Õ¡©˝´sV NRP»Ì¡≤R∂Liª][ NRPLiFyLRi…fiÆ™sVLi»˝¡V μy…”¡ NRPW˘ \¤Õ¡©˝´sV ¡∏R∂V»¡NRPV ™´søyËLiVV. $™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP Æ™s[Õÿμj∂gS À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡LS™´s≤R∂Liª][ ºΩLRiV™´sVá xmsLjixqsLSáV LRiμÙk∂gS ™´sWLSLiVV. ZNP[™´sáLi 24 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ μyμyxmso 70 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡NTP Æ™sVVªRΩÚLi 31 NRPLiFyLÌRiVÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV ry*≠sV™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP Æ™s[¿¡™´so©yıLRiV. xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP μyμyxmso 22 gRiLi»¡Ã¡V xms≤R∂Vª][Liμj∂. ™´sLRiVxqs |qsá™´soáV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi ™´sLRiNRPW C LRiμÙk∂ N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ*LRigS μR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLkiORPQáV ™´sVVgjiLixmso μR∂aRPNRPV LS™´s≤R∂Li NRPW≤y LRiμÙk∂NTP NSLRifl·™´sV¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ π∏∂WgS¥y©±sNRPV ≠sZaP[xtsQxqsˆLiμR∂©´s ˙xmsxmsLiøR¡ AL][gRi˘ μj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s μj∂ AL`Ìi A£mns ÷¡≠sLig`i Fn¢LiÆ≤∂[xtsQ©±s μy*LS ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s π∏∂WgSμ≥y©±sNRPV ≠sZaP[xtsQ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡Li¿¡Liμj∂. rÛy¨sNRP ™´sVV¨szqsxmsÕfi NSLS˘Ã¡∏R∂V A™´sLRifl·Õ‹[ «¡Ljigji©´s C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xmsoLRiVxtsváV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ª][ Fy»¡V zmsÃ˝¡Ã¡V NRPW≤y Dªy=x§¶¶¶LigS FyÕÊ‹©yıLRiV. 108 ryL˝RiV xqsWLRi˘©´s™´sVry‰LSáV ¬ø¡[aSLRiV. π∏∂WgS μy*LS aRPLkiLRiLi DæªΩ[Ú—¡ªRΩ\Æ™sV ™´sW©´szqsN][Õ˝ÿxqsLi F°Liμy™´sV¨s ©´sgRiLRi ™yxqsVáV }msL]‰©yıLRiV. ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡Õ‹[©´sW C π∏∂WgSμ≥y©±sNRPV ™´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡Li¿¡Liμj∂.

≤≥T∂÷d˝¡ ∏R∂WNTP=Æ≤∂Li…fi\|ms ˙xms«¡Ã¡ A˙gRix§¶¶¶Li ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , G˙zmsÕfi 7 : ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s @™´sV©±s≠s•¶¶¶L`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi z§¶¶¶LiryªRΩ¯NRP xmnsV»¡©´sáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. N][F°˙μj∂NRPVÚQ\¤Õ¡©´s ˙xms«¡÷¡ı ¬ø¡μR∂LRig]»Ì¡≤y¨sNTP F°÷d¡xqsVáV gS÷¡Õ‹[NTP NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLRiV. ÀÿxtsQˆ™y∏R∂VV™´so ˙xmsπ∏∂WgjiLiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi Æ™sW»¡L`i \|qsNTPÕfi\|ms xqsW‰Ã¡V ZNPŒœ¡ßÚ©´sı ™yLji¨s ˙…ÿNÌRPLRiV ≤≥U∂N]©´s≤R∂Liª][ INRP Àÿ÷¡NRP @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. ™´sVL][ Àÿ÷¡NRP ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. N][F°˙μj∂NRPVÚQ\¤Õ¡©´s rÛy¨sNRPVáV ˙…ÿNÌRPLRiV©´sV μR∂gÙRiLi ¬ø¡[aSLRiV. L][≤ÔR∂V ≠dsVμR∂ \¤À¡hSLiVVLi¿¡ ¨sLRixqs©´s ˙xmsμR∂LRi+©´sNRPV Dxms˙NRP≠sVLiøyLRiV. μyLiª][ F°÷d¡xqsVáV «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPV¨s xmsLjizqÛsºΩ¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP æªΩøyËLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ÕÿhkiøyLÍki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xmsáV™´soLjiNTP gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. @Õÿlgi[ gS∏R∂Vxms≤ÔR∂™yLji¨s Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. xmsLjizqÛsºΩ @μR∂VxmsoÕ‹[ DLiμR∂¨s F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLji INRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV.

ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáNRPV {qsFsLi ≠sLiμR∂V |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi 7 : ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ LSuÌy˚¨sNTP @μ≥j∂NSLjiNRP xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, ˙xmsflÿ◊¡NS xqsLixmnsVLi DFyμ≥R∂˘QORPVá g_LRi™yLÛRiLi aRP¨s™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ªRΩ©´s @μ≥j∂NSLRi ¨s™yxqsLiÕ‹[ ≠sLiμR∂V BøyËLRiV. ˙gS≠dsVfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @μ≥j∂NSLjiNRP NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´s≤y¨sNTP LSuÌy¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ZNP[Li˙μR∂ ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ , ZNP[Li˙μR∂ xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NTPu°L`iøR¡Li˙μR∂ Æμ∂[™±s, ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsflÿ◊¡NS xqsLixmnsVLi DFyμ≥R∂˘QORPVáV ≤yNÌRPL`i ™´sWLi¤…¡N`P zqsLig`i @x§˝¶¶¶ß™y÷¡∏R∂Wáª][ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ C ≠sLiμR∂V xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LSxtÌsQ˚ ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LS™´sV©yLS∏R∂Vfl· lLi≤ÔT∂, xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ZNP. «ÿ©ylLi≤ÔT∂ ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sWfl”·NRP˘™´sLRi˙xmsryμ`∂, ™´sVz§¶¶¶Œÿ, bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sVLi, xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsWá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªyáOSQQ¯lLi≤ÔT∂ gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ DªRΩÚ™±sVNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ C ≠sLiμR∂V xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. {qs¨s∏R∂VL`i H.G.Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV ALÛjiNRP aS≈¡ ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl”· À≥ÿxqs‰L`i, ˙xmsflÿ◊¡NS aS≈¡ ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ Fs©±s.zms. »¡NRP‰L`i, ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXμÙj∂ ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ lLi≤ÔT∂ xqsV˙ ¡™´sVfl·˘Li xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ zqs.AL`i.’¡ry*Õfi , gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· aS≈¡ ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i, ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ NSLRi˘μR∂Lji+ ≠sNS£qsLS«fi , ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ ªRΩμj∂ªRΩ©´s GxmsNRPxmsªyμ≥j∂NSLRiVáV •¶¶¶«¡\lLi©´s™yLjiÕ‹[ D©yıLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi LSxtÌsQ˚ LS«¡μ≥y¨sNTP xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, G.H.zqszqs ©y∏R∂VNRPVáV Ary‰L`i |mnsLSıLiÆ≤∂«fiNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ªRΩ©´s @μ≥j∂NSLRi ¨s™yxqsLiÕ‹[ @Õÿˆ•¶¶¶LRi ≠sLiμR∂V BøyËLRiV.

e´ekÕj·÷ìøÏ ìs¡+‘·s¡+ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·÷* u≤˝§ÿ+&É, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô) :ìs¡+‘·s¡+ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T |ü+&ç+#˚ |ü+≥\‘√ qwüºb˛yê*‡ edüTÔ+<äì, e´ekÕj·÷ìøÏ 7>∑+≥\ $<äT´‘Y düs¡|òüsê nsTTq #˚j·÷\ì, ìs¡+‘·s¡+ $<äT´‘Y düs¡|òüs¡ #˚j·÷\ì {Ï.ÄsY.mdt ¬s’‘·T $uÛ≤>∑+ sêh ø±s¡´<ä]Ù ãT˝…º{Ÿ sê+¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«+ nì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ düeTdü´\ |ü≥¢ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ |üdüT|ü⁄ |ü+≥ |ü+&ç+∫q ¬s’‘·T\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·ø√b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T qwüºb˛j·÷s¡ì, e] |ü+≥≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê ìs¡+‘·s¡+ #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ $<äT´‘Yø√‘·\T #˚düTÔ+&É&É+‘√ ¬s’‘·T\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. #˚‹ø=düTÔqï e] |ü+≥‘√ ¬s’‘·T\T qwüºb˛≈£î+&Ü ìs¡+‘·s¡+ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 8, @Á|æ˝Ÿ 2012

J|ms©±sNS£qÌsáª][ ˙xms«¡Ã¡ ¡ªRΩVNRPV  ¡VgÊji NTP≤yı£msáª][ áOSQQ˘¨sı ryμ≥j∂Li¿¡©´s ™´sW™Ø[áV øyÕÿNSáLi ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d˝¡ ™´sW™Ø[áV NTP≤yı£ms ªRΩLi˙ªy¨sNTP I≤T∂gRi…ÌÿLRiV. @xmsˆVÆ≤∂xmsˆV≤][ gRiVlLi[Ú≤R∂VÕ‹[ HFsFs£qsá NTP≤yı£ms xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V I≤T∂uyÕ‹[ ºΩLjigji @Æμ∂[ ™´sp˘•¶¶¶¨sı @©´sVxqsLjiLiøR¡≤R∂Li μy*LS ªRΩ™´sV @©´sVøR¡LRiVá©´sV ≠s≤T∂zmsLiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi Æ™sVVμR∂áV |ms…ÌÿLRiV. C FsªRΩVÚNRPV J LRiNRPLigS I≤T∂uy xqsLS‰L`i ¿¡ªRΩÚLiVV©´s¤…˝¡[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡. ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV ™´sVL][ryLji NTP≤yı£ms @ryÚQ˚¨sı ˙xmsπ∏∂WgjiLi¿¡ ªRΩ™´sV xmsLiªRΩLi Æ©sgÊjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. xmsORPQLi L][«¡ŸÃ¡NRPV \|msgS ©´s≤T∂¿¡©´s C NTP≤yı£ms DªRΩ‰LihRiNRPV ™´sVVgjiLixmsogS Fs¨s≠sVμj∂ ™´sVLiμj∂ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV lgiLjiÕ˝ÿá©´sV, 19 ™´sVLiμj∂ ø≥y{qs ™´sVV÷¡∏R∂W Aμj∂™y{qs xqsLi£mnsV (zqsFsLiFsFs£qs) xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV I≤T∂aS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsV™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. I≤T∂aS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* øR¡LRi˘Ã¡NRPV ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøR¡gRiáLRi¨s @LiμR∂LRiW @bPxqsVÚ©yıLRiV. ™´sWLjiË 14©´s I≤T∂aSÕ‹[¨s NRPLiμ≥R∂™´sWÕfi ™´sμÙR∂ xmsLRi*ªyL][x§¶¶¶fl· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Fy™ØÕ‹ À‹xqsVr~‰, N˝S≤T∂π∏∂W N]ÕÿLi¤«¡Õ‹ @Æ©s[ BμÙR∂LRiV B»¡÷d¡ Æμ∂[aRPxqsVÚá©´sV, N][LSxmso…fi —¡Õ˝ÿÕ‹[ áNTPLixmspL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ —¡©yı z§¶¶¶NSNRP©´sV ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s {msxmsoÕfi= ÷¡ ¡lLi[xtsQ©±s lgiLjiÕ˝ÿ ALki¯ (zmsFsÕfi—¡Fs) μR∂ŒÿáV ≠s≤T∂≠s≤T∂gS @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLiVV. A ªRΩLS*ªRΩ B»¡÷d¡ Æμ∂[aRPxqsVÚ≤R∂V N]ÕÿLi¤«¡Õ‹©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLiVV.G≤yμj∂ ˙NTPªRΩLi I≤T∂aSÕ‹[¨s ™´sVቩ±sgjiLji —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i LSÆ™s÷˝¡ ≠s¨dsÕfi NRPXxtÒsQª][Fy»¡Vc «¡⁄¨s∏R∂VL`i BLi—¡¨dsL`i xms≠s˙ªRΩ Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´sVLji&Vá©´sV ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV @xmsx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. @©y≤R∂V ™´sVV≈¡˘LigS AxmslLi[xtsQ©±s ˙gki©±sx§¶¶¶Li…fi©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s, GJ’d¡ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı NRPWLi’¡Lig`i©´sV AzmsÆ™s[∏R∂Wá¨s, @≤R∂≠s, ¨dsLRiV, Æ©s[á N][xqsLi DμR∂˘≠sVLi¿¡ I≤T∂aS \¤«¡Œœ¡˛Õ‹[ ™´sVgÊRiVªRΩV©´sı G≤R∂V ™´sLiμR∂á ™´sVLiμj∂ Aμj∂™y{qsá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠s¨dsÕfi NRPXxtÒsQ ≠s≤R∂VμR∂áN][xqsLi xms…ÿı∏R∂VN`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáª][ N]¨sı ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚ™´sV¨s IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[xqsVN]¨s ™´sW»¡ ªRΩzmsˆLiμj∂. \¤«¡Œœ¡˛Õ‹[¨s @™´sW∏R∂VNRP Aμj∂™y{qsá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VNRPF°gS, øyÕÿ™´sVLiμj∂¨s ™´sV◊d¡˛ @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ @Æ™s[ ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ª][ GJ’d¡ NRP≠sV…‘¡c Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[¨s zmsFsÕfi—¡Fs Fs˙LRi \|qs©´s˘ μR∂ŒÿáV ™´sVL][ryLji NTP≤yı£msNRPV ryx§¶¶¶zqsLiøyLiVV. ™´sVቩ±sgjiLjiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s G≤R∂V ™´sLiμR∂á ™´sVLiμj∂ Aμj∂™y{qsáª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«ÿry*≠sVNRP ≠sμ≥y©´sLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ DLi¤…¡[, BÕÿLi…”¡ NTP≤yı£msáNRPV @™´sNSaRP™´sVVLiÆ≤∂[μj∂ NSμR∂¨s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ ©y∏R∂VNRPVáV ™y˘Δÿ˘¨sxqsVÚ©yıLRiV.NRPLiμ≥R∂™´sWÕfiÕ‹[ ≠sÆμ∂[aRPxqsVÚá NTP≤yı£ms «¡Ljigji©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[Æ©s[ N][LSxmso…fi —¡Õ˝ÿÕ‹[ z§¶¶¶NSNRP NTP≤yı£ms, ™´sVቩ´sgjiLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ zmsFsÕfi—¡Fs μy≤T∂Õ‹[ INRP zqsH øR¡¨sF°™´s≤R∂Li ÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LjigSLiVV. ≠sÆμ∂[bdP∏R∂VVá NTP≤yı£ms\|ms ™´sVμ≥R∂˘™´sLjiÚªRΩ*Li «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV ≠sVỡLki øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂≤R∂Liª][ N]LiªRΩ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li GLRiˆ≤T∂©´sxmsˆ…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá ≠s≤R∂VμR∂áNRPV zqsμÙR∂xms≤R∂»¡Liª][ NRP¥R∂ xqsVΔÿLiªRΩLi NS©´sVLiμj∂. ≠sÆμ∂[aRPxqsVÚá©´sV ILjiry= LSxtÌsQ˚ ALÊRiQ\Æ©s—¡Lig`i NRP≠sV…‘¡c Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[¨s μR∂ŒÿáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][gS, ’¡«¡⁄ «¡©´sªy μR∂Œfi (’¡¤«¡≤T∂) FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ z§¶¶¶NSNRP©´sV ALi˙μ≥R∂ I≤T∂aS ÀÿLÔRiL`i (GJ’d¡) |qsˆxtsQÕfi «‹[©±s NRP≠sV…‘¡cNTP ¬ø¡Liμj∂©´s lgiLjiÕ˝ÿ μR∂ŒÿáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLiVV. ≠sÆμ∂[ bdP∏R∂VV≤T∂¨s  ¡Liμk∂gS xms»Ì¡VcNRPV©´sı I≤T∂aS NRP≠sV…‘¡c ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV Æ©s[ªRΩ xqs™´s˘ry¿¡ xmsLi≤y À≥ÿLRi˘ aRPVÀ≥œ¡$ μy£qsª][ xqs•¶¶¶ G≤R∂VgRiVLRiV ™´s˘NRPVÚá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. z§¶¶¶NSNS©´sV NTP≤yı£ms ¬ø¡[zqs©´s GJ’d¡ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV μR∂Œœ¡Li zqsFsLiGFs£qs xqsLixqÛs NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV, I≤T∂aS \¤«¡Œœ¡˛Õ‹[ ™´sVgÊRiVªRΩV©´sı ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ Aμj∂™yxqsVáª][ xqs•¶¶¶ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV NRPW≤y ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ©´s≠ds©±s xms…ÿı∏R∂VN`P ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ Æ©s[ªRΩáV ’¡≤T∂ aRPLRi¯, μR∂Li≤R∂Fyfl”· ™´sVx§¶¶¶LiªRΩVáV ™´sVμ≥R∂˘™´sLjiÚªRΩ*Li Æ©sLjiFyLRiV.gRiªRΩLiÕ‹[ {msxmsoÕfi=™yL`i ˙gRiW£ms }msLRiVª][ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV 1987 ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ 7 ™´sVLiμj∂ HGFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáª][ Fy»¡V 11 ™´sVLiμj∂ D©´sıªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*μ≥j∂NSLRiVá©´sV NTP≤yı£ms ¬ø¡[aSLRiV. ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV ˙xms«ÿ∏R∂VVμÙR∂Li }msLji»¡ ry£mnÌs …ÿlLÊi…fiá©´sV ¨sLS∏R∂VVμ≥R∂V\¤Õ¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*μ≥j∂NSLRiVáV, LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV, ≠sÆμ∂[bdP∏R∂VVáV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV áORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVN][LSμR∂V. INRPÆ™s[Œœ¡ «¡LRigRiNRPW≤R∂¨s≠s G\Æ™s©y «¡LjigjiæªΩ[ ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´sVLjiLiªRΩ ¬ø¡≤ÔR∂}msLRiV©´sV ™´sVW»¡gRi»Ì¡VNRPVLi…ÿLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s ™yLji¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ Fy˙ªRΩ, ø]LRi™´s @μ≥j∂NRPLigS DLiÆ≤∂[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi DLi≤y÷¡. »¡V¨dsztsQ∏R∂W, C—¡xmÌso ªRΩμj∂ªRΩLRi @LRiÀfi Æμ∂[aSÕ˝‹[ B…‘¡™´sá |msÃ˝¡V’¡NTP©´s ˙xms«ÿDμR∂˘™´sWá ©´sVLi¿¡ gRiVfl·FyhRiLi ºdΩxqsVN][™´sázqs DLi»¡VLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡Li NSLRifl·LigS GLRiˆ≤T∂©´s ˙xms«ÿ DμR∂˘™´sV xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV xqs™´s˘LigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN]¨s {msNRPáՋ[ªRΩV @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s À≥ÿLRiªRΩ LS«¡NUP∏R∂V ∏R∂V™´s¨sNRPÕ‹[ xqs™´s˘Q\Æ™sV©´s øyLji˙ªRΩNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ™yLRiV ≠sxmnsá\Æ™sV©yLRi¨s Æ™s[Vμ≥y™´soáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

™´sVLi≤R∂VªRΩV©´sı FsLi≤R∂áª][ ry™´sW©´sV˘Ã¡ ≠sá≠sá ™´sVLi≤T∂F°ªRΩV©´sı FsLi≤R∂á μ≥y…”¡NTP ry™´sW©´s˘ NRPW÷d¡Ã¡V, ryμ≥yLRifl· \lLiªRΩVáV, ∏R∂WøR¡NRPVáV, ™´sXμÙR∂VáV, zmsÃ˝¡Ã¡ xmsLjizqÛsºΩ @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS xmsLkiORPQá {qs«¡©±sÕ‹[ zmsÃ˝¡Ã¡V ¨dsLRixqsLigS @xqs*xqÛsªRΩNRPV Õ‹[\Æ©s r~™´sV¯zqs÷˝¡F°ªRΩV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ ™´soLi¤…¡[ gRiªRΩ xmsORPQLi L][«¡ŸÕ˝‹[Æ©s[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsLi≤R∂á μ≥y…”¡NTP ™´s≤R∂Æμ∂ ¡˜NRPV Õ‹[\Æ©s G≤R∂VgRiVLRiV ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤ÔR∂ xqsLixmnsV»¡©´s ˙xmsºdΩ INRP‰Lji¨s NRPá™´sLRi|ms…Ì”¡r°ÚLiμj∂. xmsgRi…”¡ xmsp»¡ rygRiVªRΩV©´sı Fs£qsFs£qszqs, ≤T∂˙gki xmsLkiORPQáNRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı ≠sμy˘LÛRiVáV Àÿ÷¡NRPáV ªRΩáNRPV LRiORPQfl·gS LRiV™´sWáV, g]≤R∂VgRiVáV, FsLi≤R∂ ©´sVLi≤T∂ NSFyÆ≤∂[ ™´sxqsVÚ™´soá©´sV ™y≤R∂VªRΩW DxmsaRP™´sV©´sLi F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV .À≥ÿ©´sV≤T∂ ˙gkixtsQ¯ªyFy¨sNTP —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩÃ˝¡≤T∂÷˝¡F°ªRΩV©yıLRiV. G˙zmsÕfi Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[Æ©s[ FsLi≤R∂áV xqsá xqsÕÿ NSgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xms«ÿ¨dsNRPLi BLi…”¡ ©´sVLi≤T∂  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒœ¡˛¤Õ¡[NRP DNTP‰Lji ’¡NTP‰LjiNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms©´sVÕ˝‹[ áOSQ 50 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ NRPW÷d¡Ã¡V Æ™s[xqs≠s ˙xmsªyFy¨sNTP À≥œ¡∏R∂Vxms≤T∂ NRPW÷d¡ xms©´sVáNRPV Æ™sŒœ¡˛≤y¨sNTP «¡LiNRPVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ xms©´sVá¨dsı FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ xqÛsLi’≥¡Li¿¡F°ªRΩV©yıLiVV. FsLi≤R∂á ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™yªy™´sLRifl· xmsLjizqÛsªRΩVá Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ ™´sWLRiV™´sVWá ˙gS™´sWÕ˝‹[ μ][™´sVá Æ™sWªRΩ ™´sVLjiLiªRΩ @μ≥j∂NRP\Æ™sV ˙xms«¡Ã¡V «¡*LSá À≥ÿLji©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BxmsˆVÆ≤∂[ FsLi≤R∂á xmsLjiªyxmsLi BÕÿ ™´soLi¤…¡[ ™´sVV©´sV¯LiμR∂V xmsLjizqÛsºΩ G ≠sμ≥R∂LigS ™´soLi»¡VLiμ][©´s¨s ˙xms«¡Ã¡V Ez§¶¶¶LiøR¡VN]Li»¡W NRPá™´sLRixms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xmsgRi…”¡ DuÒ°˙gRiªRΩ 41 ≤T∂˙gkiáV @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS ©´sÆ™sWμR∂V NSgS, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ LjiNSLÔRiV DuÒ°˙gRiªRΩáV ¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡ºΩÚxqsVÚ©yıLiVV.. BNRP ªRΩWLRiVˆ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s zqsLigRilLi[fl”· N][Õfi¤À¡ÕfiÌ GLji∏R∂WÕ‹[ Æ™s[xqs≠s ºdΩORPQfl·ªRΩ @NRP‰≤T∂ ˙FyLiªRΩ™yxqsVá¨s ™´sfl”·NTPr°ÚLiμj∂. ™´sVLiÆ≤∂[ FsLi≤R∂áNRPV ª][≤R∂V xmsgRi…”¡ xmsp»¡ À≥œ¡LjiLiøR¡¤Õ¡[¨s DNRP‰F°ªRΩ BLi…˝‹[ ™´soLiÆ≤∂[ ˙xmsºdΩ INRP‰LjiNTP DNTP‰Lji ’≥¡NTP‰LjiNTP gRiVLji ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. zmsÃ˝¡Ã¡ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ μyLRiVfl·LigS ™´sWLjiLiμj∂. Æ™s[xqs≠s ˙xmsªyxmsLi —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡NRPV aSxmsLiÕÿ xmsLjifl·≠sVr°ÚLi¤…¡[ g][LRiV øR¡V»Ì¡W L][NRP÷¡ F°»¡VcÕÿ ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ NRPlLiLi»¡Vc N][ªRΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV @gjiıxmsLkiORPQgS ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsºΩ¨sªRΩ˘Li xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ 5 ©´sVLi≤T∂ ALRiV gRiLi»¡Ã¡V, ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ 8 ©´sVLi≤T∂ 10 gRiLi»¡Ã¡V NRPlLiLi»¡Vc N][ªRΩª][ @Õ˝ÿ≤T∂F°ªRΩVLi¤…¡[, FsLi≤R∂á ˙xmsªyxmsLi NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡NRPV μj∂NRPV‰ª][øR¡¨s xmsLjizqÛsºΩgS ™´sWLjiLiμj∂.

DªRΩˆºΩÚ Ã¡OSQQ˘Ã¡V |msLjigjiF°™´s≤R∂Liª][ Fy»¡Vc, N]ªRΩÚ À‹gÊRiV gRi©´sVáՋ[ FsNRPV‰™´s À≥ÿgRiLi J|ms©±s NSxqÌsV NS™´s≤R∂Liª][ xmsLS˘™´sLRifl· ≠sμ≥R∂*LixqsLi |msLjigjiF°ªRΩV©´sıμj∂. μk∂Liª][ EŒœ¡˛NRPV EŒœ¡ß˛ NRP©´sV™´sVLRiV gRi™´soªRΩV©yıLiVV. À≥œ¡W ¨sLS*zqsªRΩVáNRPV B¬ø¡[Ë Dμ][˘gSáV NRPW≤y NRPLi|ms¨ds LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. B»¡Vc À≥œ¡W™´sVVáV F°LiVV, @»¡Vc ¡ªRΩVNRPVÆμ∂LRiV™´soF°LiVV ANRP÷¡NTP ™´sW≤T∂ xqs¬ø¡[Ë L][«¡ŸÃ¡V ™´søyËLiVV. øyÕÿ ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ™´sáxqs NRPW÷d¡Ã¡VgS ™´sWLjiF°∏R∂WLRiV. ≤T∂|msLiÆ≤∂Li»¡Vc NTPLiμR∂ NSLji¯NRPVá zmsÃ˝¡Ã¡NRPV B¬ø¡[Ë Dμ][˘gSáV NRPW≤y ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. INRP©y≤R∂V xms¤Õ˝¡ ©´sVLi¿¡ zqsLigRilLi[fl”·  ¡ªRΩVNRP ™´s¿¡Ë©´s™yŒ˝œ¡ß B™y*Œœ¡ ™´sV◊d˝¡ zqsLigRilLi[fl”· ™´sμj∂÷¡ DªRΩÚ ¬ø¡[ªRΩVáª][ xms¤Õ˝¡Àÿ»¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sáxqs FyáNRPVá ≠s™´sORPQ NSLRifl·LigSÆ©s[ æªΩáLigSfl· xmsxm˝spáV, @≤R∂™´soáV ©yaRP©´s™´sV∏R∂W˘LiVV. C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡  ¡ªRΩVNRPVáV ¿≥¡˙μR∂™´sV∏R∂W˘LiVV. 610 “¡™Ø[ zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ BLiªRΩ™´sLRiNRPV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. ¨s∏R∂W™´sVNSá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V N]ªRΩÚ LRiWÕfi= |ms…Ì”¡ rÛy¨sNRPVáNRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS @μ≥j∂NSLRiVáՋ[ 0 aSªRΩLi, xqsWxmsL`i\Æ™s«¡Lki \Æ™s…fi NSáL`i Dμ][˘gSáՋ[ 60 aSªRΩLi, NSLji¯NRPVáՋ[ 40 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ALi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ ™ylLi[ ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LSLRiV. NSLji¯NRPVáՋ[ NRPW≤y æªΩ[÷¡c\ZNPc©´s xms©´sVáՋ[ ALi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLi ™yŒ˝œ¡ßLi≤R∂gS, ˙xms™´sWμR∂À≥œ¡LjiªRΩ\Æ™sV©´s NRPxtÌsQªRΩLRi\Æ™sV©´s xms©´sVáՋ[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLji¯NRPV áV xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[, ˙xmsÆ™sWxtsQ©˝´sÕ‹[™´spFyLiºdΩ∏R∂V ≠s™´sORPQ ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS N]©´srygRiVªRΩV©´sıμj∂. xmns÷¡ªRΩLigS À‹gÊRiV Àÿ≠s ˙xms™´sWμyáՋ[ øR¡¨sF°π∏∂[V™yŒœ¡ß˛, ≠dsAL`iFs£qsá }msLRi  ¡Ã¡™´sLiªRΩxmso Lji¤…¡Liø`¡Æ™sVLi»˝¡Vc @π∏∂[V˘™yLjiÕ‹[ C ˙FyLiªRΩLi ™y¤Œ¡[˛ ©´sW…”¡NTP ª]Li\¤À¡ aSªRΩLi DLi»¡Vc©yıLRiV.zqsLigRilLi[fl”· 2011c12 ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s 51 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá DªRΩˆºΩÚ¨s HμR∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ @μ≥j∂gRi≠sVLi¿¡Liμj∂. zqsLigRilLi[fl”· ÕÿÀ≥ÿáՋ[NTP LS™´s≤R∂Li Bμj∂ xmsμ][ryLji xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨slLÙi[bPLi¿¡©´sμy¨sNRP©yı xqsLixqÛs1.21

≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá @μ≥j∂NRP DªRΩˆºΩÚ ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. 123 xqsLi™´sªRΩ=LSá zqsLigRilLi[fl”·NTP æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s≤R∂μk∂∏R∂VLS¨s ¡Liμ≥R∂Li DLiμj∂.zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi 65 Æ™s[á™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C xqsLi≈¡˘©´sV 35 Æ™s[áNRPV ªRΩgÊjiLiøyáƩs[ ∏R∂VªyıáV rygRiVªRΩV©yıLiVV. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ zqsLigRilLi[fl”· 123 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[NTP @≤R∂VgRiV|ms…Ì”¡Liμj∂. gRiªRΩ G≤y μj∂ zqsLigRilLi[fl”· μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS DFyμ≥j∂NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ FsÕÿLi…”¡ NSLRi˘QOTPQNRP™´sW¨sı ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ @LiμR∂LRiV ¨sLSaRP ¬ø¡LiμyLRiV. 199c90 ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ zqsLigRilLi[fl”· aRPªRΩ ™yL<jiN][ªRΩ=™yá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS 2015 ©y…”¡NTP 45 Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP Dμ][˘gSáV B¬ø¡[Ë ˙xmsflÿ◊¡NRP ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. 5 ©´sWªRΩ©´s gRi©´sVá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Liøy÷¡= DLiμj∂. ©´sWªRΩ©´s FyLjiOTPQaS≠sVNRP ≠sμ≥y©yáV, g˝][ ¡\¤Õ¡¤«¡[xtsQ©±s xmns÷¡ªRΩLigS BÆ™s[≠sV @™´sVáV NS¤Õ¡[μR∂V. \|msgS 'g][¤ÕÔ¡©±s }tsQN`P •¶¶¶˘Li≤`∂'ª][ NSLji¯NRPVá©´sV BLi…”¡NTP xmsLiFyLRiV. G…ÿ Æ™s[áN][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ÕÿÀ≥ÿáV gRi≤T∂xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ≠ds…”¡Õ‹[ xqsV™´sW LRiV 00 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV gRiªRΩLiÕ‹[ B¿¡Ë©´s @xmsˆVá\|ms ™´s≤ÔU∂á ™´sxqsWŒ˝œ¡ß, xms©´sVıáV, ≤T∂≠sÆ≤∂Li…fiá LRiWxmsLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμj∂. NS¨ds 15 GŒœ¡ß˛gS ZNP[Li˙μR∂Li À‹gÊRiV xqsLixqÛsá ≠dsVμR∂ |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩLiÕ‹[ À‹gÊRiV gRi©´sVá NTPLiμR∂ À≥œ¡W™´sVVáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s ™yŒœ¡˛NRPV, æªΩáLigSfl·Õ‹[ rygRiV¨ds…”¡ ™´sxqsºΩ NRPLRiV\Æ™s ™´s˘™´sry∏R∂VLi gji»Ì¡VÀÿ»¡VcNS¨s \lLiªRΩVáNRPV, NRPW÷d¡Ã¡NRPV zqsLigRilLi[fl”· Õ‹[ DFyμ≥j∂ μ]LjiNTPLiμj∂. xqsLixqÛsÕ‹[ @Li≤R∂L`iOTPQg_Li≤`∂ ≠sμ≥y©´sLi μy*LS DªRΩˆºΩÚ «¡Ljilgi[μj∂. A DªRΩˆºΩÚÕ‹[ ™´sW©´s™´s˙aRP™´sV ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[μj∂. μk∂Liª][ 1990 ™´sLRiNRPV DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV Æ™sVLRiVgÊS DLiÆ≤∂[≠s. @Li≤R∂L`i˙g_Li≤`∂ ≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡ øR¡V»Ì¡Vc xmsNRP‰Ã¡ ˙gS™´sWáՋ[¨s ™´s˘™´sry∏R∂VLi ≠dsVμR∂ μR∂VxtsQˆQ˚À≥ÿ™´sLi ªRΩNRPV‰™´sgS DLiÆ≤∂[μj∂. @LiVVæªΩ[ ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sWLji©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sμ≥y©yáª][ C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV, xmsLS˘™´sLRiflÿ¨sNTP, xqsLixqÛsÕ‹[ xms¨s ¬ø¡[}qs NSLji¯NRPVáNRPV ©´sxtÌsQLi ™y…”¡Ã˝¡≤R∂Li

˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. J|ms©±s NSxqÌsVá }msLRi, ∏R∂WLi˙ºdΩNRPLRifl· }msLRi ˙xms«¡Ã¡ ˙Fyflÿá≠dsVμj∂NTP æªΩøyËLRiV. μk∂Liª][ DªRΩˆºΩÚ gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLjigji©y DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV |msLRigRi¤Õ¡[μR∂V. D©´sı NSLji¯NRPVáƩs[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ª]ágjiLiøyLRiV.Æμ∂[aRPLiÕ‹[ 2012c17 xmsLiøR¡™´sL<Ri ˙xmsflÿ◊¡NRP ©y…”¡NTP Æ™sLiVV˘ ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá À‹gÊRiV @™´sxqsLRiLi DLi»¡VciLiμj∂. NS¨ds Æμ∂[aRPLiÕ‹[ 750 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıáNRPV ≠sVLi¿¡ À‹gÊRiV DªRΩˆºΩÚ «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂V. 250 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá ™´sLRi NRPV μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡= DLi»¡VLi μj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xmsºΩπ∏∂[V…ÿ ≠sμR∂V˘ª`Ω @™´sxqsLSáV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V Fs¨s≠sVμj∂ aSªRΩLi ™´sLRiNRPV |msLRiVgRiVªRΩW Æ©s[ D©yıLiVV. À‹gÊRiV DªRΩˆºΩÚ G≤R∂V aSªRΩLi |msLRiVgRiVªRΩV©´sıμj∂. ≤T∂™´sWLi≤`∂NRPV ªRΩgÊRi»Ì¡Vc xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[μR∂V. 2011Õ‹[ 60 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá À‹gÊRiV @™´sxqsLRiLi DLi≤R∂gS 630 »¡©´sVıáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DªRΩˆºΩÚ «¡LjigjiLiμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ LS©´sV©´sı L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ À‹gÊRiVNRPV B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRiπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ N]ªRΩÚgS xqsV™´sWLRiV 163 gRi©´sVáV ≠sxqsÚLjiLiøR¡≤R∂Li N][xqsLi N][÷¡Li≤T∂∏R∂W ˙xms∏R∂VªyıáV Æ™sVVμR∂áV|ms…Ì”¡Liμj∂. BLiμR∂VN][xqsLi 42Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV Æ™s¿¡ËLiøR¡©´sV©´sıμj∂. C xmsLjizqÛsªRΩVáՋ[ 390.24 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá À‹gÊRiV ¨sZOP[QFyá D¨sNTP¨s N]ªRΩÚgS zqsLigRilLi[fl”· FsN`P=Fs%`¡Õ‹[lLi[xtsQ©±s aS≈¡ C G≤yμj∂ ¬ø¡[zqs©´s ˙≤T∂÷˝¡Lig`iÕ‹[ NRP©´sVg]©´sıμj∂. μk∂¨sª][ g][μy™´sLjiÕ‹[∏R∂V 977 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá À‹gÊRiV D¨sNTP¨s NRP÷¡gji D©´sıμj∂. 2011c12 ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ FsN`P=F˝~lLi[xtsQ©±s aS≈¡ áORPQ ≠dsV»¡L˝Ri ˙≤T∂÷˝¡Lig`i «¡LjizmsLiμj∂. C ˙≤T∂÷˝¡Lig`i xms©´sVáV BLiNS N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yı LiVV. C G≤yμj∂ 53.1 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıáNRPV À‹gÊRiV áOSQQ˘¨sı ¨slLÙi[bPLiøR¡VN]¨s NSLji¯NRPVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ D©´sı À‹gÊRiVª][ ª]≠sV¯μj∂ LSuÌy˚áNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ @™´soªRΩVLi≤R∂gS C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ D©´sı ™yLjiNTP ALRiV ©´sVLi¿¡ xmsμj∂ gRiLi»¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ @©y˘∏R∂VLi NSNRP ™´sVlLi[™´sV™´soªRΩVLiμj∂.

F°÷d¡xqsVáNRPV xqs™yÕfigS ™´sWLji©´s H|”FsÕfi ¤À¡…Ì”¡Lig`áV BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i {mns™´sL`i —¡Õ˝ÿ©´sV NRPW≤y xms»Ì¡VNRPVLiμj∂. μk∂Liª][ ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV «‹[LRiVgS rygRiVªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. F°÷d¡xqsVaS≈¡NRPV @ªRΩV˘©´sıªRΩ ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©´sLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ |qsÕfiFn°©±s, BLi»¡lLiı…fiá AxqsLSª][ rygRiVªRΩV©´sı C μR∂Liμy\|ms F°÷d¡xqsV aS≈¡ xmspLjiÚ rÛyLiVV ¨s xmnsW Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°ªRΩVLiμj∂. @≤R∂FyμR∂≤R∂Fy Àÿμ≥j∂ªRΩVá ©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©´sı zmnsLS˘μR∂Váª][Æ©s[ F°÷d¡xqsVaS≈¡ N]LiªRΩ x§¶¶¶≤y™´so≤T∂ ¬ø¡[zqs ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPVLi…‹[Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ À‹[μ≥R∂©±s, NS™´sWlLi≤ÔT∂, ALRiW¯L`iª][ Fy»¡V ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[©´sW ˙NTPZNP…fi ™´sW˘ø`¡Ã¡\|ms ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV ¬ø¡[}qs ™´sVVhSáV gRiªRΩ G≤yμj∂ NSáLigS ªRΩ™´sV ™y˘FyLS ¨sı @©´sWx§¶¶¶˘LigS ≠sxqsÚLjiLiøyLiVV. A»¡ª][Fy¤…¡[ A»¡ Æ™s©´sVNRP D©´sı ¿d¡NRP…”¡ ™y˘FyLSáW ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá »¡L][ı™´sL`iª][ rylgi[ C A»¡Õ‹[ æªΩLRi Æ™s©´sVNRP rygRiVªRΩV©´sı ™y˘FyLRi Õÿ™yÆμ∂[≠sá©´sV @LiªRΩNRPLi¤…¡[ lLiLi≤T∂LiªRΩá ≤R∂ ¡V˜ »¡L][ı™´sL`i «‹[LRiVgS rygRiVª][Liμj∂. H{msFsÕfi ™´sW˘ø`¡Ã¡\|ms ¤À¡…Ì”¡Lig`iá ™y˘FyLRiLi A»¡ Æ™sVVμR∂…”¡ L][«¡Ÿ ©´sVLi¬ø¡[ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. ™´sV•¶¶¶©´sgRiLSáV, NSL]ˆlLi[…fi ©´sgRiLSáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV D©´sı ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV BxmsˆV≤R∂V ¿¡©´sıFy…”¡ xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ \|qsªRΩLi ≠sxqsÚLjiLi¿¡Liμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ™´sLRiÕfiÔ NRP£ms ©´sVLi¿¡ ˙NTPZNP…fi ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS rygRiVªRΩV©yıLiVV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s Fy™´sVVá ¡{qsÚNTP ¬ø¡Liμj∂©´s BNS˜Õfi \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙NTPZNP…fi ¤À¡…Ì”¡Lig`iáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS ©´sgRiLRi F°÷d¡xqsVáV xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV.@ªRΩ¨sı ≠søyLjiLiøR¡≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @Æ©s[NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[©´sW ¤À¡…Ì”¡Lig`i rygRiVªRΩV©´sı»˝¡V Æ™s Ã˝¡\Æ≤∂Liμj∂. ™´sV…ÿ‰©´sV ªRΩÃ˝¡μR∂Æ©s[ı LkiºΩÕ‹[ H{msFsÕfi

¤À¡…Ì”¡Lig`i rygRiVªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]LiªRΩ NSáLigS gRiV »Ì¡VcgS rygRiVªRΩV©´sı ™´sV…ÿ‰ ™y˘FyLRiLi \|qsªRΩLi H{msFsÕfi ¤À¡…Ì”¡Lig`iáª][ ªRΩgÊjiF°LiVV iLiμj∂. ™´sV…ÿ‰ LS∏R∂VVŒœ¡ß˛ ˙NTPZNP…fi ¤À¡…Ì”¡Lig`i á \Æ™s}ms AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ™´sV…ÿ‰ @≤Ôyá¨s Æ™sáƙsáÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS ∏R∂VV™´sNRPVáV ˙NTPZNP…fi ¤À¡…Ì”¡Lig`iáNRPV Æ™s[áLi Æ™s˙LkigS ™´sWLSLRiV. BÆμ∂[ @μR∂V©´sVgS À≥ÿ ≠sxqsVÚ©´sı ¤À¡…Ì”¡Lig`i ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV gRiV»Ì¡Vc øR¡xmsˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y ªRΩ™´sV μR∂Liμy©´sV ry gjixqsVÚ©yıLRiV. IN][‰ LRiWFyLiVVNTP LRiW.4 ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s ˙xmsÕ‹[ ¡|ms…Ì”¡ ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV ¤À¡…Ì”¡Lig`iá \Æ™sxmso ANRPL<jixqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsºdΩ  ¡ iLiºΩNTP ¤À¡…Ì”¡Lig`i, ™´sVLi¿¡ À›÷¡Lig`i, zqsN`P=, Fn°L`iáNRPV, ™´sW˘ø`¡ lgiáVxmso, J»¡≠sVá\|ms ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV rygRiVªRΩV ©yıLiVV .™´sVVLiÀÿLiVV, ©yg`ixmspL`i, ©yLiÆμ∂[≤`∂, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ˙FyLiªyá©´sV ZNP[Li˙μR∂LigS ¬ø¡[xqsVNRPV ¨s C ™´sVVhSáV ¤À¡…Ì”¡Lig`iá©´sV «‹[LRiVgS rygjixqsVÚ©yıLRiV. ™´sW˘ø`¡ Æ™sVVμR∂…”¡  ¡LiºΩ ©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂áVN]¨s ¿¡™´sLji  ¡LiºΩ μyNS ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV rygRiVªyLiVV. ALRiW¯L`i xms»Ì¡fl·Li ˙NTPZNP…fi ¤À¡…Ì”¡Lig`iá©´sV ªRΩ™´sV ™y˘FyLRiLigS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s Õÿ™yÆμ∂[≠sáV rygjixqsVÚ©yıLRiV. x§¶‹[»¡Œœ¡ß˛ ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ ™´s˘™´sry∏R∂V ZOP[Q ˙ªRΩÕ˝‹[©´sW ™´sVNSLi Æ™s[zqs C μR∂Liμy rygjixqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]LiªRΩ NSáLigS  ¡LigSLRiLi ™y˘FyLRiLi\|ms ¤À¡…Ì”¡Lig`i BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ rygRiVª][Liμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiªRΩ N] μÙj∂ NSáLigS ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS rygRiVªRΩV©´sı ™´sV…ÿ‰ \|qsªRΩLi ¤À¡…Ì”¡Lig`iá ™´sVVLiμR∂V  ¡ ÕÿμR∂WL`i @™´soª][Liμj∂. ™´sW˘ø`¡ Æ™sVVμR∂…”¡ L][¤«¡[ ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s rygRi≤R∂Li ª][ ™´sV…ÿ‰ @≤ÔyáV \|qsªRΩLi Æ™sáƙsáÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. 20 L][«¡ŸÃ¡VgS

¡LigSLRiV ™´s LRiÚNRP ™y˘FyLRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][  ¡LigSLRiLi μ≥R∂LRiá\|ms ¤À¡…Ì”¡Lig`i ¬ø¡[}qs ™y LRiV \|qsªRΩLi ˙NTPZNP…fi ¤À¡…Ì”¡Lig`i \Æ™sxmso μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. @Õÿlgi[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡⁄μR∂Li N˝RPÀfiá\|ms NRPW≤y F°÷d¡xqsVá xmsLRiLixmsLRi N] ©´srygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ A∏R∂W \|ms#˚Æ™s[…fi N˝RP Àfiá ¨sLS*x§¶¶¶ NRPVáV \|qsªRΩLi H{msFsÕfi ¤À¡ …Ì”¡Lig`iá\|ms Æ™sW«¡Ÿ |msLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s H{msFsÕfi c 5 ˙NTPZNP…fi ™´sW˘ø`¡Ã¡\|ms ¤À¡…Ì”¡Lig`i «‹[LRiVgS rygRiVª][Liμj∂. |qsÕfiFn°©±s áV, BLi»¡lLiı…fiá ry∏R∂VL iª][ ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV C μR∂Liμy rygjixqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠dsLji D¨sNTP¨s gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li F°÷d¡xqsVáNRPV xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. ¤À¡…Ì”¡Lig`iáՋ[ |msμÙR∂ Æ™sVV ªRΩÚLiÕ‹[ ©´sxtÌsQF°ªRΩV©´sı Àÿμ≥j∂ªRΩV¤Õ¡[ @ ≤R∂FyμR∂≤R∂Fy ¨sLS*x§¶¶¶NRPVá\|ms xqs™´sWøy LRiLi @Liμj∂xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ™yLji¨s lLi≤`∂•¶¶¶˘ iLiÆ≤∂≤`∂gS xms»Ì¡VcN][™´s≤y¨sNTP F°÷d¡xqsVáV ©y©y ºΩxmsˆÃ¡V xms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. ™´sW˘ø`¡ ªRΩμR∂©´s LiªRΩLRiÆ™s[V ªRΩ™´sV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ æªΩ[÷¡F°ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V …‘¡≠ds ™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVNSLi Æ™s[zqs ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáª][ |qsÕfiFn°©±sÕ‹[ »¡ø`¡Õ‹[ DLi »¡W ¤À¡…Ì”¡Lig`iáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, NS™´sWlLi≤ÔT∂, À‹[μ≥R∂©±s, A LRiW¯L`i ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ H{msFsÕfi ¤À¡ …Ì”¡Lig`iáՋ[ ª]÷¡ L][¤«¡[ áORPQÕÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá »¡L][ı™´sL`i «¡Ljigji©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Æ©sá L][«¡ŸÃ¡NRPV \|msgS «¡Ljilgi[ C ™´sW˘ ø`¡Õ˝‹[ ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV ™´sVLji¨sı |msLjilgi[ @™´sNS aRPLi DLiμR∂¨s ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. L][«¡Ÿ ™yLki ™´s˘™´s•¶¶¶LSá¨dsı ORPQfl·Li ºdΩLjiNRP ¤Õ¡[NRPVLi≤y DLiÆ≤∂[ F°÷d¡xqsVáV N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá »¡L][ı™´sL`iª][ rygRiVªRΩV©´sı ¤À¡…Ì”¡Lig`i μR∂Liμyá\|ms xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ¨s xmnsW DLiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV.

ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xms«ÿLiμ][Œœ¡©´s xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩLSËáLi»¡W ˙gS≠dsVfl·VáV ¬ø¡[∏R∂V¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¤Õ¡[μR∂V. Æ™sVVLRi|ms»Ì¡VN][¨s L][«¡⁄ ¤Õ¡[μR∂V. ¿¡™´sLRiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨sLRi˜ÈLiμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡Vc, ™´sVV≈¡˘ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ ¨sμ≥R∂Vá©´sV ¨sáμk∂aSLRiV NRPW≤y. B…‘¡™´sá A™´sV©±sgRiÕfi ™´sVLi≤R∂á xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™s◊¡˛©´s FsLi{ms «¡gRi©yı¥`∂ FsμR∂V»¡ ™´sVVÆμ∂[*Õfi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V Δÿ◊d¡ ’¡LiÆμ∂áª][ ¨sLRixqs©´s ˙xmsμR∂LRi+©´s «¡Ljizms©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ¨sμ≥R∂Vá N]LRiªRΩ, ¨sLRi*x§¶¶¶fl· Õ‹[xmsLi, @μ≥j∂NSLRiVáV, zqs ¡˜Liμj∂ @áxqsªRΩ*Li NSLRifl·LigS ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´s™´sV™´soª][Liμj∂. @ÆμÙ∂ À‹[L˝RiV, …ÿ˘LiNRPL˝Ri μy*LS LRi™yflÿ ™´sLi…”¡ ªyªy‰÷¡NRP øR¡LRi˘Ã¡V ˙gS≠dsVfl·Vá NRPuÌyá©´sV AbPLi¿¡©´s Æ™s[VLRi ºdΩLRiË≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. LRiW.145N][»˝¡ ˙xmsxmsLiøR¡ Àÿ˘LiNRPV ¨sμ≥R∂VáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS, FyLjiaRPVμ≥R∂˘ ˙Fy¤«¡NÌRPV NTPLiμR∂ LRiW.145 N][»˝¡ª][ ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NSáNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV.Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ 73 ˙gS™´sWáNRPV xms©´sVá©´sV ˙xmsºΩFyμj∂LiøR¡gS, 66 ˙gS™´sWáNRPV xmsLjiFyá©´s xmsLRi\Æ™sV©´s AÆ™sWμR∂Li á’≥¡Li¿¡Liμj∂. ≠ds…”¡Õ˝‹[ 63 xms©´sVáNRPV c¤…¡ciLi≤R∂L˝RiV zms÷¡øyLRiV. lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ 143 ˙gS™´sWáV, ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ ™´sVL][ 141 ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NSá @LiøR¡©yá ªRΩ∏R∂WLki Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV

NRPÆ©s=¤ÕÌ¡¨ds=NTP @xmsˆgjiLiøyLRiV. @áLixmspL`i ™´sVLi≤R∂áLi ¡VNS‰xmspL`i ˙gS™´sVLi NRPXuÒy©´sμk∂ ºdΩLS¨sNTP NTPÕ‹[≠dsV»¡LRiV NRPW≤y DLi≤R∂μR∂V. A ˙gS™´sV™yxqsVáª][ Fy»¡V øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰ ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ªygRiV¨ds…”¡NTP ºdΩ˙™´s B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. HÆμ∂[Œœ¡˛ NTPLiμR∂ ™´sVW≤R∂V©´sıLRiN][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá @LiøR¡©yª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s J ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi @ºdΩgRiºdΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°™´s≤R∂Liª][ rÛy¨sNRPVáNRPV ¨ds…”¡ NRP»¡NRP»¡ ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.ºdΩLRi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV, rÛy¨sNRPVá BNRP‰»˝¡V BÕÿ DLi¤…¡[, —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠sVgRiªy ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLjizqÛsºΩ xqslLi[xqsLji. —¡Õ˝ÿNRPV ˙Fyflÿμ≥yLRiLigS N]©´srygRiVªRΩV©´sı LS™´sV©±sFy≤`∂ {qs‰Li ¨sLRi*x§¶¶¶fl· \Æ™sxmnsÕÿ˘¨sNTP INRP Dμyx§¶¶¶LRifl·gS ¨s áVr°ÚLiμj∂. @øR¡ËLi}ms»¡, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfi, ™´s©´sxmsLjiÚ, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂NTP ªygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[ C xms¥R∂NRPLiÕ‹[ ªRΩLRiøR¡W \|msxmso\¤Õ¡©˝´sV xmsgji÷¡F°™´s≤R∂Li, Æ™sW…ÿL˝RiV NS÷¡F°™´s≤R∂Li, Õ‹[J¤ÕÌ¡[“¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡ NSLRifl·LigS, L][«¡Ÿ≠s≤T∂¿¡ L][«¡Ÿ  ¡μR∂VáV, IN][‰ryLji ™yLRiLiL][«¡ŸÃ¡N][ryLji ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS @™´soª][Liμj∂. NRPXuÒy ºdΩLSÆ©s[ı ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ™´sVL][ xms¥R∂NRPLi ’d¡ø`¡xms÷˝¡ {qs‰Li. ™´sVWÆ≤∂[Œœ¡˛ NTPLiμR∂ bPÕÿxmnsáNRPLi Æ™s[zqs©´s C ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NS¨sNTP, Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿d¡ zqs¨s™´sW NRPuÌy¤Õ¡[

æªΩLRiVøR¡VNRPV©´sı E´Æ™sáLki uyxmsoáV ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…Ì”¡©´s ¡LigSLRiLi μ≥R∂LRi ™´sVW≤R∂V ™yLSá ALiμ][Œœ¡©´sáNRPV æªΩLRixms≤T∂Liμj∂.  ¡LigSLRiLi uyxmsoáNRPV ™´sV◊d˝¡ N]ªRΩÚ NRPŒœ¡ xqsLiªRΩ LjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. ™y˘FyLRiVá ≤T∂™´sWLi≤˝R∂NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩÕ‹gÊRi≤R∂Liª][ 21 L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLS*ªRΩ «¡ŸÆ™s[áLki uyxmsoáV æªΩLRiVøR¡VNRPV©yıLiVV.  ¡V÷¡∏R∂V©±s ˙¤…¡[≤R∂L`i=,  ¡LigSLRiLi ™y˘FyLRiVáV aRP¨s™yLRiLi ªRΩ™´sV ™y˘FyLSá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. 2012c13  ¡Æ≤Í∂…fi ˙xmsºΩFyμR∂©´sÕ˝‹[ ZNP[Li˙μR∂Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©y©±sc˙ÀÿLiÆ≤∂≤`∂ «¡ŸÆ™sáLki\|ms Fs\ZNPQQ=«fi xqsVLiNRPLi ≠sμ≥j∂Lixmso,  ¡LigSLRiLi μj∂gRiV™´sVºΩ xms©´sVı©´sV |msLiøR¡≤y¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ  ¡V÷¡∏R∂V©±s ˙¤…¡[≤R∂L`i=,  ¡LigSLRiLi ™y˘FyLRiVáV 21 L][«¡ŸÃ¡VgS ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP  ¡Liμ`∂ Fy…”¡Li¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[, ˙xmsºΩFyμj∂ªRΩ xms©´sVıá©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøyá©´sı ™y˘FyLRiVá ≤T∂™´sWLi≤˝R∂\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™s©´sNRPV‰ ªRΩgÊjiLiμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ, ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍkiª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV©´s «¡ŸÆ™sáL`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV  ¡Liμ`∂©´sV ≠sLRi≠sVxqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂Liª][ 21 L][«¡ŸÃ¡VgS ™´sVWªRΩ ¡≤T∂©´s uyxmsoáV aRP¨s™yLRiLi æªΩLRiVøR¡VNRPV©yıLiVV. N]©´sVg][áVμyLRiVáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤yLiVV. ªRΩ™´sV zmsáVxmso Æ™s[VLRiNRPV 154 «¡ŸÆ™sáLki @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s=NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s uyxmsoá¨dsı æªΩLRiVøR¡VNRPV©yı∏R∂V¨s @–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ xqsLRiFny @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øyLiμ`∂ \¤«¡©±s æªΩ÷¡FyLRiV.  ¡LigSLRiLi ™y˘FyLRiVá ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP xqsÆ™sV¯ª][ μyμyxmso LRiW.20 Æ™s[á N][»˝¡ Æ™s[VLRi N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP μj∂gRiV™´sVºΩ xqsVLiNRPLi NTPLiμR∂ LS™y÷¡=©´s μyμyxmso LRiW.1200 N][»˝¡ Aμy∏R∂VLi LSNRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. ™y˘FyLRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi≠sVLiøR¡≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li EzmsLji {msáVËNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[, ˙xmsºΩFyμj∂ªRΩ xms©´sVıá©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡NRPVLi¤…¡[ ™´sV◊d˝¡ xqsÆ™sV¯NRPV μj∂gRiVªy™´sV¨s ™y˘FyLRiVáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. INRPaSªRΩLi Fs\ZNPQQ=«fi xms©´sVı©´sV ª]ágjixqsVÚ©´sı»˝¡V FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡NRPVLi¤…¡[.. ALiμ][Œœ¡©´sáV ªRΩxmsˆ™´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsfl·Àfi •¶¶¶≠dsV Æ™s[VLRiV.. Æ™s[V 11 ™´sLRiNRPW ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP xqsÆ™sV¯©´sV ªyªy‰÷¡NRPLigS ¨s÷¡zmsÆ™s[aS™´sV¨s \¤«¡©±s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™s[V Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[xmso Fs\ZNPQQ=«fi xqsVLiNRPLi\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRi¨s.. AÕ‹[gS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][NRPVLi¤…¡[, xqsÆ™sV¯ ªRΩxmsˆμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, øyÕÿL][«¡ŸÃ¡ ªRΩLS*ªRΩ uyxmsoáV æªΩLRiVøR¡VN][™´s≤R∂Liª][ ™y˘FyLRiLi ™´sVLiμR∂N]≤T∂gS rygjiLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso  ¡LigSLRiLi μ≥R∂LRi NRPW≤y ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…Ì”¡Liμj∂. uyxmsoáV ™´sVWªRΩ ¡≤T∂©´s ™´sWLjiË 16©´s 10 ˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiLi μ≥R∂LRi LRiW.28,410gS DLi≤R∂gS, aRP¨s™yLRiLi LRiW.28,140 xms÷¡NTPLiμj∂. ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[ LRiW.28,115 Æ™s[VLRi ©´sÆ™sWμR∂V NSgS, ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[ LRiW.27,760 xms÷¡NTPLiμj∂.

FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji xmsNRP‰©´s \|msxmso \¤Õ¡©´sV N][xqsLi @©´sV™´sVºΩÕ‹[ «ÿxms˘Li Æ™sVVμR∂áVN]¨s, ≤U∂c31 ZNP©yÕfi ™´sμÙR∂ xms©´sVá ™´sLRiNRPV @ryμ≥yLRifl·LigS Aáxqs˘Li NS™´s≤R∂Liª][, 33 ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡ μy•¶¶¶LjiÚ ºdΩLRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C xms¥R∂NS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s INRP Àÿ≠s 2009 @NÌ][ ¡L`i ™´sLRiμR∂Õ˝‹[ ™´sVV¨sgjiF°™´s≤R∂Liª][ xms©´sVÕ˝‹[ ™´sVLjiN]LiªRΩ Aáxqs˘Q\Æ™sVLiμj∂.™´sVL][\Æ™sxmso, bPÕÿxmnsáNSáV Æ™s[xqsVNRPV©´sı xms¥R∂NSáV GŒœ¡˛ ªRΩLRi ¡≤T∂ ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVªRΩV©yıLiVV.¨sμ≥R∂Vá ¤Õ¡[≠sVª][ N]¨sı, ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ©˝´sV B™´s*NRP, \|msxmso\¤Õ¡©˝´sV Æ™s[∏R∂VNRP F°™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ ¿¡©´sı¿¡©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ ™´sVLjiN]¨sı xms¥R∂NSáV @xqsLixmspLjiÚgS ≠sVgji÷¡F°ªRΩV©yıLiVV. xmns÷¡ªRΩLigS N][…˝ÿμj∂ ¨sμ≥R∂VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs©y, ˙gS≠dsVfl·Vá μy•¶¶¶LjiÚ ™´sW˙ªRΩLi ºdΩLRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso —¡Õ˝ÿ xmspLjiÚgS ˙gS\Æ©s…fi «‹[©±s NS™´s≤R∂Liª][ NRPXuÒy, ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ¨ds…”¡¨s Aμ≥yLRiLigS ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP LRiW.700N][»˝¡Vc @™´sxqsLRi™´sV¨s AL`i≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sÆ™s[μj∂NRP LRiW F~Liμj∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizms©y, ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂.

xqsx§¶¶¶NSLRi ¨sμ≥R∂Vá ry*•¶¶¶\|ms øR¡LRi˘Ã¡NRPV ™´sVLigRiŒœ¡Li ≠sLi≤][Õ˝‹[ G…ÿ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ A≤T∂…fi, ˙xmsæªΩ[˘NRP ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ C @≠s¨dsºΩ, @˙NRP™´sWáV @Æ©s[NRPLi ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLiVV. @LiVVæªΩ[ ¨sLki˜ÈºΩgS ¨sμ≥R∂VáV ry*•¶¶¶ ¬ø¡[zqs©´s |msμÙR∂á©´sVLi¿¡ A r~™´sVV¯ LjiNRP™´sLki ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP xqsx§¶¶¶NSLRi @μ≥j∂NSLRiVáV GŒ˝œ¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı.. ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¤Õ¡[NRPF°ª][Liμj∂. ™´sVμR∂©´sxms÷˝¡ ≤T∂≠s«¡©˝Ø[ N][…”¡ LRiWFy∏R∂Vá Àÿg][ªRΩÆ™s[V BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. —¡Õ˝ÿ xqsx§¶¶¶NSLRiaS≈¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡, ¿¡ªRΩWÚLRiV, ºΩLRiVxmsºΩ ≤T∂≠s«¡©˝´sÕ‹[ 76 zqsLigjiÕfi≠sLi≤][áV D©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS 33 ≠sLi≤][áV DLi≤R∂gS, ≠ds…”¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s @LiVVμR∂V ˙Fy¥R∂≠sVNRP ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLRixmsºΩ xqsLixmnsWÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV N][…”¡ LRiWFy∏R∂VáNRPV\|msgS ry*•¶¶¶ @LiVV©´s»Ì¡V Bxmsˆ…”¡ZNP[ @μ≥j∂NSLRiVáV ≠søyLRifl·Õ‹[ æªΩ[÷¡Liμj∂. C r~™´sVV¯©´sV LjiNRP™´sLki ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV A aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV LjiNSLÔRiVáV ¬ø¡[ªRΩxms»Ì¡VNRPV¨s ¨sªRΩ˘Li NSLS˘Ã¡∏R∂Wá øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yı.. zqsLigjiÕfi≠sLi≤][ NSLRi˘μR∂LRiV+áV xmsμR∂≠dsNSáLi ™´sVVgjizqs©´s FyáNRP™´sLÊSáV ™yLji¬ø¡[ºΩNTP ¿¡NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BNRP¬ø¡[}qsμj∂ ¤Õ¡[NRP ≠søyLRifl· @μ≥j∂NSLRiVáV \|qsªRΩLi ≠sV©´sıNRPVLi≤T∂F°ªRΩV©yıLRiV BLiμR∂VNRPV ÀÿμR∂V˘Q\¤Õ¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sZOP[QxmsLigS D©yı ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. ¨sμ≥R∂VáV Æ™sVNTP‰©´s™yLjiÕ‹[ FyáNRPVáV LS«¡NUP∏R∂V @Li≤R∂ª][ ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi »¡VLi≤R∂gS, ™yLjiNTP xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡©´s, @≠s¨dsºΩÕ‹[ FyáVxmsLiøR¡VNRPV©´sı Dμ][˘gRiVáV N]LiμR∂LRiV μR∂LÍSgS A∏R∂W NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[Æ©s[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV  ¡μj∂÷d¡Ã¡\|ms BªRΩLRi aS≈¡Ã¡NRPV Æ™s◊˝¡ μR∂LÍSgS DLi»¡V©yıLRiV. \lLiªRΩV @À≥œ¡V˘©´sıºΩNTP Fy»¡Vxms≤y÷¡=©´s N]¨sı xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáV @≠s¨dsºΩ, @˙NRP™´sWáNRPV @≤ÔR∂gS™´sWLSLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ \lLiªRΩVáNRPV LS™y÷¡=©´s ≠s≠sμ≥R∂ xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV, ¨sμ≥R∂Vá©´sV FyáNRPVáV, xqsx§¶¶¶NSLRi Dμ][˘gRiVáV ’¡©y≠dsV }msL˝Riª][ ry*•¶¶¶ ¬ø¡[}qsaSLRiV. FyáNRPVáV, @μ≥j∂NSLRiVáV NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰ xmsNS‰ ˙xmsflÿ◊¡NRPª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* r~™´sVV¯©´sV @xmsˆ©´sLigS À≥‹[Li¬ø¡[zqs©´s»˝¡V @xmsˆ…”¡ LjiNSLÔRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. C NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @gjiıQ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ LjiNSLÔRiVáV NS÷¡F°LiVV©´s»Ì¡Vc N]LiμR∂LRiV ¬ø¡ ¡VªRΩVLi≤R∂gS, ªRΩxmsˆVáV NRPzmsˆxmso¬ø¡[ËLiμR∂VZNP[ C @xmnsWLiVVªy˘¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. .¨sμ≥R∂Vá ry*•¶¶¶∏R∂Vfl·LiÕ‹[ {ms¤Õ¡[LRiV xqsÀfi≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s ¿¡©´sıg]…Ì”¡gRiÃ˝¡V, L]Lizms¬ø¡L˝Ri, NRPVxmsˆLi xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s GNSL˝Rixms¤Õ˝¡, ≠s.N][»¡, ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡ xqsÀfi≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s |msμÙR∂ºΩxmsˆ xqs™´sVV˙μR∂Li zqsLigjiÕfi≠sLi≤][áV @˙gRigS≠sVgS D©yıLiVV. ¿¡©´sıg]…Ì”¡gRiÃ˝¡V zqsLigjiÕfi ≠sLi≤][Õ‹[ xqsV™´sWLRiV LRiW.50 áORPQáV ry*•¶¶¶ @LiVV©´s»Ì¡V @μ≥j∂NSLjiNRP ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. L]Lizms¬ø¡L˝Ri zqsLigjiÕfi≠sLi≤][Õ‹[ xqsV™´sWLRiV LRiW.50áORPQáNRPV \|msgS ¨sμ≥R∂VáV μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRi™´sV∏R∂W˘LiVV. @xmsˆ…”¡ ≠søyLRiflÿμ≥j∂NSLji $x§¶¶¶Lji Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ @LiVVμR∂V™´sVLiμj∂ª][ NRPW≤T∂©´s ≠søyLRifl·  ¡XLiμy¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠s.N][»¡ ≠sLi≤][Õ‹[ xqsV™´sWLRiV LRiW.40áORPQáNRPV\|msgS μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRi\Æ™sV©´s»˝¡V ≠søyLRiflÿμ≥j∂NSLji @øR¡V˘ªyÆμ∂[≠s, r~\|qs…‘¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NSLRi˘μR∂Lji+Q\|ms D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáNRPV B¿¡Ë©´s ˙Fy¥R∂≠sVNRP ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. zqsLigjiÕfi≠sLi≤][ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ¬ø¡[zqs©´s FsLRiV™´soáV, zqsÆ™sVLi…fi ™y˘FyLS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s LjiNSLÔRiVáV xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[™´s¨s æªΩ[÷¡Liμj∂. r~\|qs…‘¡Õ‹[¨s ¨sμ≥R∂VáNRPV, LjiNSLÔRiVáNRPV F~LiªRΩ©´s¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV ≠søyLRifl·Õ‹[ Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ NRPW≤y ≠søyLRifl· xqs˙NRP™´sVLigS rygRi¤Õ¡[μR∂¨s, ªRΩ™´sV©´sV xqsLi˙xmsμj∂LiøR¡NRPVLi≤y ¨sÆ™s[μj∂NRP B¬ø¡[ËaSLRi¨s Àÿμ≥j∂ªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. NRPVxmsˆLi ™´sVLi≤R∂áLi GNSL˝Rixms¤Õ˝¡ zqsLigjiÕfi≠sLi≤][Õ‹[ ¨s©´sı…”¡ ≈¡Lki£mnsÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s Æ™s[LRiVaRP©´sgRiNS∏R∂Vá©´sV N]LiμR∂LRiV NRPLÒS»¡NRPNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡ r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»˝¡V ≠s—¡¤Õ¡©±s= @μ≥j∂NSLRiVáV ≠søyLRifl·Õ‹[ æªΩ[÷¡Liμj∂.


\j·THé‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· ø£+{Ï |üØø£å\T yÓ÷sêÔ&é, @Á|æ˝Ÿ 07 (düTes¡íyês¡Ô): \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ yÓ÷sêÔ&é eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ˝À ñ∫‘· ø£+{Ï |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± \j·THé‡ &Ü.>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ñ∫‘· ø£+{Ï |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤+∫ yÓ÷‹_+<äTe⁄ >∑\ yê]øÏ ìC≤e÷u≤<é ø£+{Ï yÓ’<ä´XÊ\≈£î ]|òüsY #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø£+{Ï |üØø£å\≈£î 50 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T, eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’<ä´ n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T @mHéj·T+\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

á HÓ\ 14q n+uÒ<äÿsY nø£ås¡ ÄVü‰«q >∑+≥ ø±s¡´Áø£eTeTT ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 07 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): õ˝≤¢ ˝Àø˘ •øå± dü$T‹ ø±sê´\j·TeTT ìC≤e÷u≤<é˝À »]–q õ˝≤¢˝Àì eT+&É\ ø√`Ä]¶H˚≥sY\ e÷dü düe÷y˚X¯eTTq≈£î ÁøÏcÕí¬s&ç¶ dæÇz õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ìC≤e÷u≤<é eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’Hês¡T. á düe÷y˚X¯eTT {Ï.$πsX¯eTT, ñ|ü dü+#ê\≈£î\T ejÓ÷»q $<ë´ ÇHé#ê]® õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T#·Tqï kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø±s¡´Áø£eTeTT >∑T]+∫ $e]+#ês¡T.sêÁwüºeTT˝À nìï õ˝≤¢˝ ø£+fÒ eTq õ˝≤¢ kÕ<Ûës¡D ø£+fÒ m≈£îÿe>± ñqï<äì, á HÓ\ 14e ‘˚~ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#˚ n+uÒ<äÿsY nø£ås¡ ÄVü‰«q >∑+≥ ø±s¡´Áø£eTeTT >∑T]+∫ m˝≤ ìs¡«Væ≤+#ê* nH˚ $wüj·TeTT >∑T]+∫ $e]+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, 8 @Á|æ˝Ÿ 2012

ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\≈£î ìs¡düq>± sêkÕÔs√ø√ ~wæ˜u§eTà <äVü≤q+ u≤˝§ÿ+&É, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) :sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\≈£î ìs¡düq>± eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ eT+&É\ Hêj·T≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\T yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+˝Àì eTTbÕÿ˝Ÿ u…’bÕ dts√&ÉT¶ C≤rj·Ts¡Vü≤<ë] ô|’ u…’sƒêsTT+∫ ìs¡düq\T, sêkÕÔs√ø√\T #˚dæ dæ.m+ ~wæºu§ eTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. dæm+,&ÍHé&ÍHé nì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä≈£î\ ∫qïsê»qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<äT´‘Y #êØ®\T , ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T ô|+∫ kÕeTq´ Á|ü»\≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·T+<äHêïs¡T. yÓ+≥H˚ $<äT´‘Y #êØ®\T ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mkÕ‡sY dæ.|æ yÓ÷sêÔ&é eT+&É\ Ç+#ê]® sêC≤¬s&ç¶, yÓ’mkÕÔsY dæ.|æ eT+&É\ j·TTe»q n<Ûä´≈£åî&ÉT ã<ä›+ qsꇬs&ç¶, Hêj·T≈£î\T $»jYT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°ÏÄsYmdt eT+&É\ Hêj·T≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝ÀsêkÕÔs√ø√ u≤˝§ÿ+&É, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) :sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô {ÏÄsYmdtbÕغ eT+&É\ Hêj·Tø£\ Ä<ä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ s√Eq eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eHÓï˝Ÿ ªªmø˘‡μμ s√&ÉT¶ e<ä› bÕ‘· C≤rj·T s¡Vü≤<ë]|ü HÓ+ãsY 7 s√&ÉT¶ô|’ u…’sƒêsTT+∫ ns¡>∑+≥ùd|ü⁄ sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. mø£ÿ&ç yêVü‰Hê\T nø£ÿ&˚ ns¡>∑+≥ùd|ü⁄ q*∫b˛j·÷sTT. dæm+ &ÍHé&ÍHé nì, ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\T yÓ+≥H˚ ‘·–Z+ #ê\ì, ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ìHê<ë \‘√ ìs¡düq sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± {ÏÄsYmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT kıe TyÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<äT´‘Y #êØ®\qT ‘·–Z+#˚ es¡≈£î Ä+<√fi¯q ø=qdü >∑T‘√+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q kÕeTq´ Á|ü»\ô|’ ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T ô|+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ ô|+∫ $<äT´‘Y #êØ®\T ‘·–Z+ #ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêkÕÔs√ø√ e<ä›≈£î b˛©düT\T #˚s¡T≈£îì $s¡$T+|üCÒXÊs¡T. á sêkÕÔs√ø√˝À {ÏÄsYmdt ¬s’‘·T $uÛ≤>∑+ sêh ø±s¡´<ä]Ù ãT˝…¢{Ÿ sêyéT¬s&ç¶, eT+&É\ ñbÕ <Ûä´≈£åî&ÉT XÊ´yéT, Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·Ts¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á ø±s¡´Áø£eTTq≈£î Vü‰»¬s’q ÁøÏcÕí¬s&ç¶ dæÇz eTTK´ n‹~∏>± n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·TeTT ≥T m&É÷´πøwüHé ~ |üs¡‡Hé‡ nì $e]+#ês¡T. #·<äTe⁄ e\q #·{≤º\T, $<ÛäT\T, u≤<Ûä´‘·\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø=ì n|ü&˚ eTìwæ ñqï‘· kÕúsTTøÏ m<äT>∑T‘ê&Éì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ eTìwæ |üì#˚j·÷\+fÒ ‘·|üq, ñ‘ê‡Vü≤+ ñqï|ü&˚ $»j·Te+‘·eTT ne⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ñ‘ê‡Vü≤+>± ‘·|üq‘√ á kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y ø±s¡´Áø£eTeTT˝À |üì#˚ùd $»j·Te+‘·eTT #˚j·÷\ì #Ó|æŒHês¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À düVü‰j·T ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T, |üs¡´y˚ø£å≈£î\T, õ˝≤¢ ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢, 36 eT+&É\ ø√`Ä]¶H˚≥s¡T¢ Vü‰»¬s’Hês¡T.

&ÉãT“ dü+bÕ~+#ê\+fÒ... yÓ÷dü+ #˚j·÷*‡+<˚ yÓ÷kÕ\≈£î ≈£L´ ø£&ÉT‘·Tqï ∫{°º yê´bÕs¡düTÔ\T MDe+ø£, @Á|æ˝Ÿ7 (düTes¡íyês¡Ô) : J$‘·+˝À m˝≤¬>’Hê &ÉãT“ dü+bÕ~Û+#ê\qï <äTs¡T“¤~Δ‘√ ø=+<äs¡T |òüTsêHê yÓ÷dü>±fi¯ófl s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝À Ç~ z es¡TdüÁø£eT+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° ne÷j·T≈£î˝…’q ø=+<äs¡T yê]H˚ q$Tà yÓ÷düb˛‘·THêïs¡qï $wüj·T+ &ÉãT“‘√ ñ&ÜsTT+∫q dü+|òüT≥q <ë«sê eTs√kÕ] s¡TEyÓ’+~. $esê˝À¢¬øfi‚Ô.. eT+&É\ πø+Á<ä+‘√ bÕ≥T #·\÷¢s¡T, e÷$T&Ü\|ü*¢, ¬s&ç¶|ü*¢, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ì ∫s¡T yê´bÕs¡T\T ‘·eT &ÉãT“qT »eT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î >±qT ∫{°º yê´bÕs¡T\ uÒ‘·T˝À¢ ô|{Ϻ yÓ÷kÕìï es¡+‘·≥yêπs ø=ì‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. ∫{°º\ ù|s¡T‘√ ø=+<äs¡T yê´bÕs¡+ #˚dü÷Ô.. ø£MTwüq¢ MT<ä dü+bÕ~+#·T≈£î+≥÷ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À &ÉãT“ düeT≈£Lπs es¡≈£î m<äTs¡T#·÷dæ ‘·<äq+‘·s¡+ düeT≈£L]q &ÉãT“‘√ ñ&ÜsTT+∫ yÓ÷dü+ #˚dæq <ëK˝≤\T #ê˝≤H˚ ñHêïsTT. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ\T #ê˝≤H˚ »]>±sTT. ∫s¡T yê´bÕs¡T\T s√pyê] Ä<ëj·T+˝À ø=+‘· yÓTT‘êÔìï b˛>∑T #˚düTø=ì @<√ X¯óuÛÑø±sê´ìø√, nedüsê\ ì$T‘·Ô+ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î

>±qT <ë#·T≈£îqï &ÉãT“qT <√#·Tø=ì yÓ÷kÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+‘√ yês¡T Ç+ø± ¬s∫Ãb˛‘·THêïs¡T. n≥Te+{Ï yê] ìj·T+Á‘·D $wüj·T+˝À #˚|ü≥ºe\dæq #·s¡´\T ø£s¡Tej·÷´sTT. m˝≤+{Ï nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü ô|ò’HêHé‡ Ç#˚à Ä|ò”düT\T |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T˝≤¢ |ü⁄≥Tºø=düTÔHêïsTT. yÓ÷dü|üP]‘·+>± dü+bÕ~+∫q kıeTTàqT eTs=ø£] nøö+≥¢˝À y˚j·T&É+, qwüºb˛j·÷eTì #Ó|æŒ ne÷j·Tø£ »HêìøÏ ◊|” ô|{Ϻ, Ç#˚à es¡≈£î y˚∫ ñ+&˚˝≤ ñ‘·Ôs¡T«\T rdüT≈£îsêe&Éy˚T ø±≈£î+&Ü dü+bÕ~+∫q kıeTTà‘√ düTK:e+‘·yÓTÆq J$‘·+ nqTuÛÑ$+#·&É+ yÓ÷dü>±fi¯¢≈£î |ü]bÕ{Ï>± e÷]+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T ‘·eT<Ó’q XË’*˝À ∫{°º yê´bÕs¡düTÔ\ô|’ ø=s¡&Ü s¡aT[|æ+∫, ne÷j·Tø£ »Hêìï ø±bÕ&Ü*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü, ≈£î|üŒ\T ‘Ó|üŒ\T>± yÓ\Tdü÷Ô, Á|ü»\T #·eT{À&çà dü+bÕ~+∫q ø£cպخ‘·+‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘·Tqï yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

á HÓ\ 12 qT+&ç mdtÄsYmdæŒ |üP&çø£ rùd |üqT\≈£î #·s¡´\T

õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é

ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 07 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): lsê+ kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº |üP&çø£ rùd |üqT\qT @Á|æ˝Ÿ 12 qT+&ç yÓTT<ä\T ô|≥º&ÜìøÏ ô|<ä› m‘·TÔq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é dü+ã+~‘· m+|æ&çz\qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºsY ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·TeTT˝À mdtÄsYmdt|æ |üP&çø£ rùd |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±sê´#·s¡Dô|’ &Ü«e÷ n~Ûø±s¡T\T, m+|æ&çz\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, mdtÄsYmdt|æ |üP&çø£qT rdæ 5 øÏ.MT. |ü]~Û˝À|ü\ mdtdæ/mdt{Ï\ uÛÑ÷eTT\≈£î ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ Á>±MTD_Ûeè~› XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø dü÷Á‘·ÁbÕj·T+>± n+^ø£]+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á |üP&çø£ eT{Ϻì mdtdæ/mdt{Ï uÛÑ÷eTT\˝À yÓ<ä»\¢≥+ e\q Ä uÛÑ÷eTT\T kÕs¡e+‘·+ ne⁄‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á eT{Ϻì 5 øÏ.$T |ü]~Û˝Àì e´edüj·T+ uÛÑ÷eTT\≈£î ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq ]õwüºs¡T Á{≤ø£ºs¡¢qT ñ|üjÓ÷–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 9 k˛eTyês¡+ qT+&ç

q+~ù|≥ eT+&É\+˝Àì 9 Á>±e÷\ qT+&ç Äs¡÷àsY eT+&É\+˝Àì 3 Á>±e÷\ qT+&ç, qMù|≥ eT+&É\+˝Àì 5 Á>±e÷\T, ¬s+»˝Ÿ eT+&É\+˝Àì 3 Á>±e÷\T, u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+˝Àì 3 Á>±e÷\ qT+&ç ø£˙dü+ 5 y˚\ eT+~ ≈£L©\qT m+|æø£ #˚dæ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± @Á|æ˝Ÿ 12 qT+&ç ø£˙dü+ 10 y˚\ ≈£L©\≈£î ‘·>∑Z≈£î+&Ü nìï Á>±e÷\˝À #Ó’‘·q´|üs¡∫ Vü‰»s¡j˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Bìì ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕ»≈£îº>± >∑T]Ô+∫, Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± neT\T #˚dæ ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ;&ÉT uÛÑ÷eTT\qT kÕs¡e+‘·+>± r]à ~<ä›&É+‘√bÕ≥T uÛÑ÷kÕs¡+ ô|s¡T>∑T<ä\ e\¢ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~Û+#·e#·TÃqì, ÁbÕC…≈£îº˝À ô|<ä› m‘·TÔq |üP&çø£ rj·T&É+ e\q ÁbÕC…≈£îº˝À ˙{Ï kÕeTs¡ú´eTT ô|s¡T>∑T‘·T+<äì, ‘·<ë«sê ∫e] Äj·T≈£≥Tº≈£î ≈£L&Ü kÕ>∑T˙{Ï düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü n~Û>∑$T+#·e#·TÃqì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À eT+&É˝≤_Ûeè~› n~Ûø±s¡T\T dü«j·T+>± dü+<ä]Ù+∫ ≈£L©\ $esê\T ùdø£]+#ê\ì, |üP&çø£ eT{Ïºì ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ ns¡TΩ˝…’q ¬s’‘·T\qT >∑T]Ô+∫ $esê\T n+~+#ê\ì, nedüs¡yÓTÆq ]õïÁùdºwüHé bı+~q Á{≤ø£ºs¡¢ $esê\T ùdø£]+#ê\ì, á ÁbÕC…≈£îº˝À |üì #˚ùd n~Ûø±s¡T\T n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√, ñ‘ê‡Vü≤+>± eTT+<äT≈£î e∫Ãq|ü⁄&˚ Ä•+∫q |òü*‘ê\qT kÕ~ÛkÕÔeTì, ø±e⁄q ìkÕ«s¡ú+>± n_Ûeè<˚› \ø£å´+>± ‘·eT ùde\T n+~+#ê*‡q >∑Ts¡T‘ês¡ uÛ≤<ä´‘· eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äì dü÷∫+#ês¡T. ≈£L©\\≈£î @ $<ÛäyÓTÆq Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü ˙s¡T, ˙&É, yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T ô|<ä› m‘·TÔq @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &Ü«e÷ |æ&ç Msê#ê], m+|æ&çz\T >√bÕ˝Ÿsêe⁄, düTÁãVü≤àD´+, n+»H˚j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

ªB|ü+ |ü<∏äø£+μ \_›<ës¡T\≈£î >±´dt dæ*+&És¡T¢ |ü+|æD°

»$Tà≈£î+≥, @Á|æ˝Ÿ 7, düTes¡íyês¡Ô: |ü≥ºD+, eT+&É\+ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\ B|ü+ |ü<∏äø£+ \_›<ës¡T\≈£î >±´dt ø£HÓø£åqT¢ myÓTà˝Ò´ áf…\ sêC…+<äsY #˚‘·T\ MT<äT>± n+<äCÒXÊs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ ‘·Vü≤dæ˝≤¶sY X¯+ø£s¡j·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ ¬øMπø ôd$THêsY Vü‰˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À |ü<∏äø£+ \_›<ës¡T\≈£î >±´dt ø£HÓø£åq¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± e∫Ãq kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ áf…\ sêC…+<äsY eT+&É\+˝Àì <ë<ë|ü⁄ 56 Á>±e÷˝À¢ì eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î #Ó+~q ns¡TΩ\≈£î ø£HÓø£åqT¢ n+<äCÒXÊs¡T. »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD |ü]~Û˝À 135 eT+~øÏ >±´dt ø£HÓø£åqT¢ Çe«>±, eT+&É\+ yÓTT‘·Ô+ ø£\T|ü⁄≈£îì 565 eT+~øÏ yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À uÛ≤>∑+>± |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´‘√ bÕ≥T {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T bÕqT>∑+{Ï eT\¢j·T´, ø£qTyêfi¯¢ >∑D|ü‹, ns¡T≈£î\ $πsX¯*+>∑+, H˚¬sfi¯¢ sêj·TeT\T¢, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T, Á|ü»\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü÷s¡´s¡<∏√‘·‡yêìøÏ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô »$Tà≈£î+≥ s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ7, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Ç\¢+‘·T≈£î+≥ ld”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T <˚ekÕúq+˝À kÕ«$T yê] ÁãôVAà‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ sêÁ‹ 9 >∑+≥\ qT+∫ kÕ«$Tyê] ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ∫qï s¡<∏ä+ô|’ kÕ«$Tyês¡¢qT ñ+∫ |ü⁄s¡M<ÛäT\ >∑T+&Ü }πs–kÕÔeTì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. ñ‘·‡yê\≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üD≤[ø£ ã<ä›+>± ˙{Ï düs¡|òüsê #˚j·÷* ∫‘·÷Ôs¡T, @Á|æ˝Ÿ 7, düTes¡íyês¡Ô: s√E s√E≈£î rÁeeTÚ‘·Tqï ˙{Ï düeTdü´qT rs¡Ã&ÜìøÏ Á|ü»\ nedüsê\≈£î nqT>∑TD+>± Á|üD≤[ø± ã<ä›+>± düs¡|òüsê #˚j·÷\ì kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ d”πø u≤ãT eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ |ü≥ºD+˝Àì <äTsêZq>∑sY ø±\˙˝À ¬s+&ÉTuÀs¡T¢, u≤˝≤Jø±\˙,X¯+ø£s¡j·T´ >∑T+≥, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À myÓTà˝Ò´ uÀs¡TyÓ÷≥s¡¢qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ nedüsê\≈£î nqT>∑TD+>± düÁø£eT+>± ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ô|’|t˝…’Hé ©πøJ\T ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. kÕúìø£ #êeT+‹|ü⁄s¡+˝À ñqï Hê\T>∑T uÀs¡T¢ m+&çb˛e&É+‘√ ˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ kÕúì≈£î\T, n~Ûø±s¡T‘√ #·]Ã+#ês¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY mdtmdt es¡TÔ, @á eTùV≤wt\‘√ myÓTà˝Ò´ düTBÛs¡È+>± #·]Ã+#ês¡T. <äTsêZø±\˙˝À ◊mHé{°j·T÷d” Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä{ÀkÕº+&ÉTqT d”πøu≤ãT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´qT kÕúìø£ Á|ü»\T |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø°¢ì+>¥ ø±+Á{≤ø£ºsY |”M s¡eTD, ˙{Ï düs¡|òüsê ÇHé#êØ® edü+‘·ùdHé, e÷õ øöì‡\s¡T¢ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, Ç‘·s¡ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

˙{Ï m<ä›&çì n~Û–+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ ∫‘·÷Ôs¡T, @Á|æ˝Ÿ 7, düTes¡íyês¡Ô: eT+&ÉTf…+&É˝À¢ ˙{Ï m<ä›&çì m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î dæ<äΔ+ #˚j·T&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÕ\àHé Äs√>∑´sêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&Üs¡T. m+&É\T n~Ûø£eTe&É+, esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À >∑&ç∫q HÓ\s√E˝À¢ õ˝≤¢˝Àì |ü&ÉeT{Ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ 330 uÀs¡T¢ m+&çb˛j·÷j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î sêh eTTK´eT+Á‹ õ˝≤¢ |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± s¡÷. 6ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> d”ÄsYm|òt, @d”&û|” ì<ÛäT\‘√ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T.í ø±>± Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ, C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û |ü<∏äø£+ <ë«sê sêqTqï ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê˝À¢ õ˝≤¢˝À md”‡,md”º \≈£î #Ó+~q 50 y˚\ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì n_Ûeè~Δ #˚j·TqTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~ΔøÏ Á|ü‘˚´ø£+>± ì<ÛäT\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ X¯‘ê_› ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç∫Ãq Vü‰MT\˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É\ πø+Á<ä˝À¢ Ád”Ô X¯øÏÔ uÛ≤eq\qT >∑T]ÔdüTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. düe÷y˚X¯+˝À $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«+ e+≥>±´dt <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê*: áf…\

C…dæ◊ Ç+<ä÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ ~q+ ãdüT‡\T |ü⁄qs¡T<ë›]+#ê\ì {°Ï&ûç|”æ sêkÕÔs√ø√ e÷≈£î¢sY, @Á|æ˝Ÿ 07 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ ~q+ dü+<äs¡“+>± C…dæ◊ Ç+<ä÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ K©˝Ÿyê&ç >∑\ ù|s¡* qs¡‡j·T´ #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº uÛÑeqeTT˝À s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. á •_s¡eTT˝À eTT+<äT>± CÀHé u…¢&é &√H˚wüHé #Ó’s¡àHé ã+>±] Ms¡ ÁãVü≤à+ s¡ø£Ô<ëq+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ #ê] yÓTT<ä˝…’q CÒùddt düuÛÑT´\T Ç‘·s¡T\T s¡ø£Ô<ëq+#˚j·T&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ »]–q düe÷y˚X¯+˝À CÀHé u…¢&é &√H˚wüHé #Ó’s¡àHé ã+>±] Ms¡ÁãVü≤à+ ˙&é u…¢&é, ø±dt CÒùddt nH˚ dæºø£ÿs¡TqT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+~. nq+‘·s¡eTT yês¡T Á|üdü+–düTÔ Á|üe÷<ë\ düeTj·T+˝À ‘·–q s¡ø£Ô+ \_Û+#·ø£ y˚˝≤~ eT+~ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì, Á|üe÷<ä düeTj·T+˝À s¡ø£Ô<ëq+ ‘·|üŒ eTπs~ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&É˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. C…dæ◊ Ç+<ä÷sY s¡ø£Ô<ëq+ $\TeqT Á>∑Væ≤+∫, Çj·÷sY ˝≤+>¥ u…¢&é &√H˚wüHé Áb˛Á>±+ ìs¡«Væ≤düTÔqï+<äT≈£î CÀHé`12 ‘·s¡|ü⁄q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ã+>±] Ms¡ÁãVü≤à+, yÓ+ø£≥ s¡eTD>ö&é, $»j·÷q+<é, $qjYT, #ê], *+>±¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T&É+ »]–+~.

|æ\¢\T ñ+&Ü*‡+~ |üì˝À ø±<äT ã&ç˝À CÒ…MM õ˝≤¢ ôd’Hé‡ ø£˙«qsY ¬ø.>∑+>±øÏwüHé ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 07 (düTes¡íyês¡Ô): sêJyé $<ë´$TwüHé (ÄsY$j·T+) düVü≤ø±s¡+‘√ »q$C≤„q y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À &Ó’{Ÿ ø£fi≤XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ôdŒwü˝Ÿ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ Áf…Æì+>¥ ôd+≥sY (ÄsYmdt{Ïdæ)˝À X¯ìyês¡+ eTT>∑TZs¡T ∫‘·TÔ ø±–‘ê\T @s¡T≈£î+≥Tqï u≤\ ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+∫ ÄsY$j·T+mHédæm˝Ÿ|æ ôV≤˝ŸŒ &Ódtÿ Ç+#êØ® õ.<äX¯s¡<∏é Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚]Œ+#·&É+ »]–+~. yÓTT<ä≥ |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ C…$$ õ˝≤¢ ôd’Hé‡ ø£˙«qsY ¬ø.>∑+>±øÏwüHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄsY{Ïá`2009 #·≥º+ Á|üø±s¡+ 6 qT+∫ 14 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ >∑\ |æ\¢\T K∫Ñ·+>± #·<äTe⁄ø√yê\ì M]ø√düy˚T á ÄsYmdt{Ïdæ\T @s¡Œ&ܶj·Tì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ e÷sê\+fÒ Á|ü‹ |æ\¢yê&ÉT $<ë´e+‘·T&ÉT ø±yê\ì Bìø√dü+ |æ\¢\T |üì˝ÀøÏ ø±≈£î+&Ü ã&ç˝ÀøÏ yÓfi≤fl\ì dü÷∫+#ês¡T. u≤\ø±]à≈£î\ ìs¡Tà\q≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·q u≤<Ûä´‘·>± ø£èwæ #˚j·÷\ì u≤\ø±]àø£ e´edüúqT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ yê]ô|’ #·≥ºØ‘·´ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. mø£ÿ&Ó’q ã˝≤ø±]à≈£î\T, ÄHê<Ûäu≤\\T, eT<Ûä´˝À ã&çe÷ìy˚dæq ù|<ä $<ë´s¡Tú\T ñ+fÒ ‘·eT ÄsYmdt{Ïdæ˝À #˚]Œ+#ê\ì Bìø√dü+ á bò˛Hé HÓ+ãs¡¢≈£î 9848219365, 8886479020≈£î bò˛Hé #˚j·÷*‡+~>± dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsYmdt{Ïdæ ñbÕ<Ûë´j·TT\T Hê>∑sêCŸ, ns¡TDY, yÓ÷Vü≤Hé, lìyêdt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@;M|”æ Ä<Ûä«s¡´+˝À {Ï{Ïdæ ñ∫‘· •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\≈£î n<äq uÀ<ä≈£î&ÉT ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 07 (düTes¡íyês¡Ô): nœ˝ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y Ç+<ä÷sY XÊU≤ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï {Ï{Ïdæ ñ∫‘· •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\≈£î n<äq uÀ<Ûä≈£î&ç>± {Ï{Ïdæ |üØø£å $<Ûëq+˝À ø±e÷¬s&ç¶ Á|üD‹ ø√∫+>¥ n~ÛH˚‘· $<ë´s¡Tú\≈£î #·ø£ÿì |üØø£å |üÁ‘· $es¡D, |üØø£å düeTj·T+˝À bÕ{Ï+#ê*‡q HÓ’|ü⁄D≤´\qT uÛÀ~+∫ Á|ü‹ $<ë´]ú düeTdü´\≈£î, dü+<˚Vü‰\≈£î düe÷<ëHê\T Ç∫à yê]ì #·ø£ÿ{Ï á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ‘Ó\Œ&É+ »]–+~. Á|ü‹ $<ë´]úì ø£wüº|ü&ç #·~$ á neø±XÊìï #·ø£ÿ>± $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ‘Ó\Œ&É+ »]–+~. |üØø£å düeTj·÷ìï m˝≤ ñ|üjÓ÷–+#ê* |üØø£å düeTj·T+˝À bÕ{Ï+#ê*‡q $<ÛëHê\qT, |üØø£å düeTj·T+˝À ñ|üjÓ÷–+#ê*‡q HÓ’|ü⁄D≤´\qT ‘Ó\Œ&É+ »]–+~. >∑‘· HÓ\ 26e ‘˚~q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ñ∫‘· •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\≈£î $<ë´s¡Tú\T 150 eT+~ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±e&É+ õ˝≤¢ #·]Á‘·˝ÀH˚ $X‚wü+ nì ‘Ó\Œ&É+ »]–+~. m_$|æ ìs¡«Væ≤düTÔqï ñ∫‘· •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î ùde\+~+#·&É+˝À eTT<ä+»˝À ñ+<äq&ÜìøÏ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± nÁ>∑>±$T>± ì\TdüTÔ+<äì ‘Ó\Œ&É+ »]–+~.

á HÓ \ 16 qT+&ç Hê≥ø£ s¡ + >± ~H√‘· ‡ yê\T e÷≈£î¢sY. @Á|æ˝Ÿ 07 (düTes¡íyês¡Ô ): ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑ |æ‘êeTe⁄\T ≥+>∑T≥÷] MπsX¯*+>∑+ |ü+‘·T\T »qà ~H√‘·‡e+qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø√ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ @Á|æ˝Ÿ 16q ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑ ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄‘·Tqï~. á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&É á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢˝Àì ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>±ìøÏ $•wüº ùde\T n+~+∫q 5>∑Ts¡T ø£fi≤ø±s¡T\qT >∑T]Ô+∫ q>∑<äT bÕ]‘√wæø£+‘√ bÕ≥T XÊ\Te, yÓTyÓ÷+{À\‘√ dü‘·ÿ]+#·&ÜìøÏ ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T &ç.es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. Hê≥ø£ s¡+>∑+˝À $•wüº ø£èwæ #˚dæq ø£fi≤_Ûe÷qT\T, W‘·‡Væ≤≈£î\T, ø£fi≤|æbÕdüT\T yê] |üP]Ô $esê\‘√ @Á|æ˝Ÿ 12e ‘˚~˝À>± õ˝≤¢ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] ø±sê´\j·TeTT˝À <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T dü÷∫+#ês¡T. á dü‘êÿsê\qT >∑‘·+˝À bı+<äì ø£fi≤ø±s¡T\T e÷Á‘·y˚T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)ìC≤+kÕ>∑sY Äغdæ ãkÕº+&é≈£î s¡<ä›sTTq ãdüT‡\qT |ü⁄qs¡T<ë›]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ eT+&É\ {Ï&ç|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêkÕÔs√ø√ »]–+~. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\+˝Àì q]‡+>¥ sêyé|ü*¢ #ÍsêkÕÔ e<ä› eT+&É\ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T sêkÕÔs√ø√ ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é1, ôV’≤<äsêu≤<é2, Hê+<˚&é, eTVü‰sêÅwüº &çb˛\≈£î #Ó+~q ø=ìï ãdüT‡ düØ«düT\T ìC≤+kÕ>∑sY sêyê*‡q ñ+&É>±, q]‡+>¥sêyé|ü*¢ #ÍsêkÕÔ qT+&ç sêø£b˛ø£\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡ì, >∑‘·+˝À s√&ÉT¶ u≤>± ˝Ò<äqï kÕ≈£î‘√ á ãdüT‡ düØ«düT\qT Äj·÷ &çb˛\ n~Ûø±s¡T\T s¡<äT› #˚XÊs¡ì, Å|üdüTÔ‘·+ s√&ÉT¶ u≤¬>’q+<äTq ãdüT‡\qT |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì, ãdüT‡\T sêø£b˛e&É+ e\¢ Å|üj·÷D°≈£î\T rÅe Çã“+<äT\T m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡ì {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. sêkÕÔs√ø√ ø±s¡D+>± yêVü≤Hê\T C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ì*∫b˛e&É+‘√ Å{≤|òæø˘ düeTdü´ m<äT¬s’+~. ø=ìï ãdüT‡ düØ«düT\qT Hêj·T≈£î\T ìC≤+kÕ>∑sY yÓ’|ü⁄ eT[fl+#ês¡T. kÕúìø£ mdt◊ qπswt nø£ÿ&É≈£î #˚s¡Tø√ì dü+ã+~Û‘· &çb˛ y˚TH˚»sY\‘√ e÷{≤¢&É&É+‘√ Hêj·T≈£î\T sêkÕÔs√ø√ $s¡$T+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À eT+&É\ e÷J »&çŒ{Ïdæ $qjYT ≈£îe÷sY, eT+&É\ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T sêE, <äTsêZ¬s&ç¶, yÓ÷Væ≤CŸ, $sƒ¡˝Ÿ, Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT≥º&çì $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç ìC≤+kÕ>∑sY, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)Å>±eT |ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√s¡T‘·÷ á HÓ\ 9q õ˝≤¢ πø+Å<ä+˝Àì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT≥º&çì »j·TÅ|ü<ä+ #˚j·÷\ì eT+&É\ dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T Å|üuÛ≤ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT düeTdü´\qT mìï kÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$+∫q |òü*‘·+ ˝Òì ø±s¡D+>±H˚ á eTT≥º&çì ìs¡ísTT+#êeTì eT+&É\+˝Àì |ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\T n+<äs¡T düø±\+˝À Vü‰»¬s’ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T eTT≥º&çì »j·TÅ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

eT+&ÉTf…+&É˝À¢ ‘·|üŒì ‹|üŒ\T |æ≥¢+, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)eT+&ÉTf…+&É˝À¢ ø=ìï ø±\˙\˝À ˙{Ï ‹|üŒ\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. |æ≥¢+˝À >∑\ sêJyé >±+BÛ ø±\˙, ãT>∑T>∑ »+>∑+ ø±\˙, b˛‘·T¬s&ç¶|ü*¢ ‘ê+&É\˝À ˙{Ï düs¡|òüsê ì$T‘·Ô+ ≈£îfi≤sTT\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. @sêŒ≥T #˚dæq ≈£îfi≤sTT\≈£î H˚s¡T>± uÀs¡TyÓ÷≥s¡T qT+&ç ø£HÓø£åqT¢ Ç#êÃs¡T. Ç˝≤ Çe«&É+ e\¢ ø±\˙ yêdüT\≈£î, ‘ê+&Ü yêdüT\≈£î ø£¬s+≥T ñqï düeTj·T+˝À ‘·|üŒ ˙s¡T n+<ä&É+ ˝Ò<äT. ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ø£¬s+≥T b˛e&É+ e\¢ dü]|ü&ÉT ˙s¡T ø±\˙ yêdüT\≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<äT. eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ qT+&ç 2 >∑+≥\ es¡≈£î ø£¬s+≥T ñ+&É&É+‘√ Ä düeTj·T+˝À ñ+&˚ eT+&ÉTf…+&ÉqT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü ≈£îfi≤sTT\ e<ä› u≤s¡T\T rs¡T‘·THêïs¡T. |æ≥¢+ Å>±e÷ìøÏ ˙s¡+~+#·&ÜìøÏ eT÷&ÉT yê≥sY {≤´+≈£î\T ñqï|üŒ{ÏøÏ yê{Ï ˙s¡T nìï ø±\˙\≈£î n+<äø£b˛e&É+ e\¢ H˚s¡T>± |ü+|æ+>¥ e´edüúqT Å>±eT |ü+#êj·T‹ yês¡T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ìs¡+‘·s¡ $<äT´‘Y ø√‘· e\¢ á e´edüú ≈£L&Ü ˙s¡T ø±]b˛e&É+‘√ ø±\˙\˝À ˙{Ï düeTdü´ n~Ûø£+ ne⁄‘·T+~. ˙{Ï düeTdü´ ìyê]+#·&ÜìøÏ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ uÀs¡TyÓ÷{≤sY qT+&ç ˙{Ï düs¡|òüsê #˚ùd $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø±\˙\ yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

m+m˝Ÿmdt bÕsTT+{Ÿ Ç+#êØ® ã~© _#··Tÿ+<ä, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\T>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï VüQôd‡HéqT Äs√>∑´+ u≤>± ˝Òq+<äT e\¢ n‘·ìï Çø£ÿ&ç qT+&ç ã~© #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq kÕúq+˝À eT<ä÷ïsY m+ÄsY◊>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï lìyêdtqT ìj·T$Tdü÷Ô Ç+#êØ® u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–düTÔqï≥T¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY sê»qs¡T‡ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY kÕsTT\T, ¬syÓq÷´ ÇHé‡ô|ø£ºsY sê»X‚KsY, ¬syÓq÷´ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

MDe+ø£, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\≈£î ì‘·´edüs¡ eTT&çdüs¡T≈£î>± e÷]q e+≥>±´dt <Ûäs¡\qT ù|<ä ¬s’‘·T\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê\ì myÓTà˝Ò´ áf…\ sêCÒ+<äsY nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕsTT ‹s¡TeT\ >±´dt @C…˙‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À B|ü+ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä eT+p¬s’q >±´dt ø£HÓø£¸q¢qT ù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î n+~+#ês¡T. >±´dt @C…˙‡ &û\sY düeTàø£ÿ düeTø£å+˝À @sêŒ≥T #˚dæq |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ myÓTà˝Ò´ áf…\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. e+≥ >±´dt nH˚~ Á|ü»\≈£î ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄>± e÷]q|üŒ{Ïø°, ø=+<ä]øÏ e+≥ >±´dt nH˚~ n+<äì Á<ëø£å>±H˚ $T–*b˛sTT+<äì nHêïs¡T. Á|ür Ç+{ÏøÏ >±´dt ø£HÓø£¸Hé n+~+#˚˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ môd’‡ Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ù|<ä Á|ü»\T eTT+<äT>± >±´dt yê&Éø£+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·Tø√yê\ì, >±´dt $ìjÓ÷>∑+ô|’ ne>±Vü≤q sêVæ≤‘·´+‘√ ø=+<äs¡T yÓ÷{≤s¡T yêVü≤Hê\ yê]øÏ, ¨≥fi¯¢≈£î $Áø£sTT+#·Tø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü $ìjÓ÷>∑+ |ü≥¢ ne>±Vü≤q #˚düTø=ì yê&Éø±ìï Ä#·s¡D˝À ô|{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY {Ï.ø£èwüí, $õ˝…Hé‡ n~Ûø±] düT<Ûëø£sY‘√ bÕ≥T Hêj·T≈£î\T myéT.düeTàj·T´, eT\¢j·T´, e÷≥+ yÓ+ø£fÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTÆqsY u≤\Ts¡T\ ìs¡“¤+<Ûä+:j·T»e÷ì ø√dü+ es¡ÿs¡T¢ ã*

3s√E\T>± ñ|üyêdü+

MDe+ø£, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì z ¨≥˝Ÿ ìsê«Vü≤≈£î&ÉT #˚dæq |òüTsêHê yÓ÷kÕìøÏ Ç<ä›s¡T yÓTÆqsY es¡ÿs¡T¢ eT÷&ÉT s√E\T>± ìs¡“¤+<ä+˝À ñqï $wüj·T+ Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì l\ø°Î $˝≤dt ñ&ç|æ ¨≥˝Ÿ ìsê«Vü≤≈£î&ÉT >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ¨≥˝Ÿ q&ÉT|ü⁄‘·÷ Jeq+ kÕ–dü÷Ô, ∫{°º\T q&ÉT|ü⁄‘·÷ yê´bÕs¡+ kÕ–+#˚yê&ÉT. á Áø£eT+˝À düTe÷s¡T 10 \ø£å\ es¡≈£î »eT #˚dæq kıeTTà‘√ j·T»e÷ì ñ&ÜsTT+#·&É+‘√ Ä j·T»e÷ìøÏ n|ü Ç∫à yÓ÷düb˛sTTq u≤~Û‘·T\T »]–q yÓ÷kÕìï Á>∑Væ≤+∫, n‘·ì ¨≥˝À¢ |üì #˚ùd X¯+ø£sY(13)‘√ bÕ≥T eTs√ u≤\T&çì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì 3 s√E\T>± ìs¡“¤+~+#ês¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T Ä u≤~Û‘·T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T..nq+‘·s¡+ Ä Ç<ä›s¡T u≤\Ts¡¢qT $&ç|æ+#ês¡T. Ä |æ\¢\qT $˝ÒKs¡T\T Á|ü•ï+#·>± n|ü #˚dæ yÓ[¢b˛sTTq j·T»e÷ìì e~˝Òdæ eTeTTà\qT ã+~Û+∫ 3 s√E\T>± |üdüTÔ\T ñ+#ês¡ì yêb˛j·÷s¡T.

$»j·Te+‘·+>± düTes¡í ÁbÕX¯DYø±´+|t Äs¡÷àsY, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): y˚\÷ŒsY eT+&É\+ |ü#·Ã\q&ÉT≈£î&É Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q düTes¡íÁbÕX¯DY Äj·TTπs«<ä •_s¡+ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. Á>±eT+˝Àì dü∫yê\j·T+ e<ä› á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±´+|ü⁄ <ë«s¡ Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T ‘·eT _&ɶ\≈£î yê´øχHé ø√qT>=\T #˚XÊs¡T. á ø±´+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± y˚THÓ»sY qπs+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á yê´øχHé e\¢ |æ\¢\≈£î ãT~›ã\+, Äs√>∑´+, m<äT>∑T<ä\ ñ+≥T+<äì sêuÀj˚T ø±\+˝À m≥Te+{Ï yê´<ÛäT\T sê≈£î+&Ü Ä]ø£&ÉT‘·T+<äì Bì e\¢ @≥Te+{Ï ôd’&émô|òø˘º‡ sêeì ìs¡“¤j·T+>± á yê´øχHéqT yê&Ée#·TÃqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtj·T+\T qMHé, s¡y˚Twt,m|òty√\T düTeT\‘·, e÷eT‘·, l\‘·, u≤düÿsY, eTÚìø£, düTd”à‘·, ìs¡», edü+‘Ysêyé, Á>±eTø£$T{° düuÛÑT´\T øÏwüºj·T´, &Üø£ºsY Á|üB|t, ôdÁø£≥] <Ûäs¡à¬s&ç¶, Á>±eTÁ|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


˝Òì $<Ûä+>± $<ä´≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çk˛Ô+ <äHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |æ\¢\≈£î #·<äTe⁄#Ó|æŒ yê]ì ñ‘·ÔeT bÂs¡T\T>± r]Ã~ <ë›\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥s¡T¢ s¡$+< äsYeTT~sêCŸ, Äe⁄\ dü‘·´Hêsêj·TD, »>∑BX¯«sY, <äXÊ bòÂ+&˚wüHé #ÛÓ’¬sàHé düTÁãeTD´+, Hêj·T≈£î\T s¡$≈£îe÷sYj·÷<äyé, {Ï.ø£èw üísê>∑+,Hêπ>+<äs Yj·÷<äyé, ø£s¡TD≤ø£sY>ö&é, $H√ <ésêe⁄, q]‡+Vü‰ j·÷<äyé, >√bÕ˝Ÿ eTT~sêCŸ, sêE eTT~sêCŸ, sê<Ûëø£è cÕíj·÷<äyé, $Áø£+, |ü<äà, πsDTø£, πsK ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹uÛÑ ñ+fÒ me¬s’Hê sêÁwüº|ü‹, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±y=#·TÃ: πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): @d” dü÷ÿ˝À¢ #·~$Hê, #Ó≥TºøÏ+<ä ã&ç˝À #·~$Hê Á|ü‹uÛÑ ñ+fÒ me¬s’Hê á <˚X¯+˝À sêÁwüº|ü‹, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ kÕúsTTøÏ m<ä>∑e#·Ãì πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+ XÊK eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Á|ü‹uÛÑ, Á|ü»„ me] kı+‘·+ ø±<äì, $<ë´s¡Tú\T Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ eTT+<äT¬øfi≤¢\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ø=+&Ü|üPsY eTd”<é ã+&É Á|üuÛÑT‘·«+ bÕsƒ¡XÊ\˝À s¡÷.36 \ø£å\‘√ ì]à+∫q q÷‘·q uÛÑeHêìï kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ m+._Ûø£å|ü‹j·÷<äyé‘√ ø£*dæ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø=‘·Ô>± #˚|ü&ÉT‘·Tqï n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ J$‘·+˝À #·<äTe⁄ø£+fÒ eTTK´yÓTÆ+~ @B ˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü‹uÛÑ πøe\+ dü+|üqTï\ |æ\¢\≈£î ˝Ò<ë @<√ø£ eT‘êìøÏ, ≈£î˝≤ìøÏ kı+‘·+ ø±<äì n+<äs¡÷ >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ |æ\¢˝À¢ Á|ü‹uÛ≤bÕsƒ¡yê\T m≈£îÿe>± ñ+{≤j·Tì, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·~y˚ |æ\¢\T <˚X¯+ >∑]«+#·<ä–q XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T>± m<ä>∑e#·ÃHêïs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À mqï&É÷

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, 8 @Á|æ˝Ÿ 2012

ÇdüTø£ ˝≤Ø |ü{Ϻy˚‘· u≤qT‡yê&É, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)eT+&É\ dü]Vü≤<äT›˝Àì mdtmHém s¡Vü≤<ë]ô|’ nÅø£ eT+>± n~Ûø£ ˝À&é ‘·s¡\T‘·Tqï ÇdüTø£ ˝≤Ø \qT m+$◊ s¡M+<äsY ¬s&ç¶ |ü≥Tºø√ì 28 ˝≤Ø \≈£î >±qT 3.40 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ »]e÷ Hê\T $~Û+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nÅø £eT+>± ÇdüTø£ ‘·s¡*ùdÔ ø£Øƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì, eT+&É\ dü]Vü≤<äT› ÅbÕ+‘·+˝À Å|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ πø+Å<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó* bÕs¡T.

À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡LiÕ‹[ xmnsV©´sLigS

øR¡˙NRPryı©´sLi ≈¡™´sV¯Li, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xms™´sVV≈¡ xmsofl·˘ QZOP[Q ˙ªRΩ\Æ™sV©´s À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡LiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi ry*≠sV™yLjiNTP xmsofl·˘g][μy™´sLji©´sμj∂Õ‹[ øR¡˙NRPryı©´s xmnsV»Ì¡Li xmnsV©´sLigS «¡LjigjiLiμj∂. DμR∂∏R∂VLi ry*≠sV ™yLji¨s Aá∏R∂Vxqs¨sıμ≥j∂ ©´sVLi¿¡ ™´splLi[gjiLixmsogS g][μy™´sLji ºdΩLS¨sNTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡ xmso©´sLRi*xqsV ™´sVLi ≤R∂xmsLiÕ‹[ xmsLiøy™´sVXªyáª][ @’≥¡}tsQNRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶ LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLigRiŒœ¡™yμy˘Ã¡V, Æ™s[μR∂ xmsLi≤T∂ªRΩVá ™´sVLi˙ª][øyËÈLRifl·Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ xmsofl·˘ºdΩLÛRi ryı©´sLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Æ©s[…”¡ª][ ry*≠sV™yLji ˙ ¡x§¶‹[¯ ªRΩ=™yáV ™´sVVgji∏R∂V ©´sV©yıLiVV. LS˙ºΩ G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV xmsoLÒSx§¶¶¶ßºΩ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. À≥œ¡NRPVÚáV $LS™´sV ©y™´sVxqs¯LRifl· ¬ø¡[xqsWÚ g][μy™´sLjiÕ‹[ ryı©yáV ¬ø¡[zqs $ {qsªyLS™´sVVá μR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS g][μy≠s ºdΩLÛRiLi À≥œ¡NRPVÚá N][Õÿx§¶¶¶Ã¡Liª][ xmsoáNTP Li¿¡F° LiVVLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ C NSLRi˘˙NRP™´sVLiª][ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV ™´sVVgRiVryÚLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso @ºΩLS˙ªRΩLi N][xqsLi GLRiˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C Æ©sá 21 ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V ™´sLRiNRPV «¡Ljilgi[ @ºΩLS˙ªRΩLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV.

@»¡≠ds DªRΩˆªRΩVÚá }qsNRPLRifl·Õ‹[

ôV’≤<äsêu≤<é

gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· NSLji¯NRPVáNRPV BxqsVNRP F°»¡V ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): BxqsVNRP ªRΩ™´s*NSáV AgjiF°™´s≤R∂Liª][ ªy™´sVV L][≤ÔR∂V©´s xms≤Ôy™´sV¨s gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· NSLji¯NRPVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ NRPW÷d¡Ã¡NRPV DFyμ≥j∂ NRPLRiV\Æ™sLiμj∂. xms©´sVá N][xqsLi Æ™s[V{qsÚQ˚á øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRiV. NRPW÷¡ r~™´sVV¯ª][ “¡™´s©´sLi rygjiLi¬ø¡[ NRPW÷d¡Ã¡ xmsLjizqÛsºΩ μyLRiVfl·LigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. @LÙSNRP÷¡ª][ @á™´sV…”¡xqsVÚ©yıLRiV. gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯flÿá ¨s≠sVªRΩÚLi BxqsVNRP ª][áVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩ B™y*÷¡=Liμj∂gS xmsáV™´soLRiV lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. \|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[aSá ™´sÃ˝¡ ªy™´sVV ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gjiLiÆμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiLi»¡V©yıLRiV. BxqsVNRP Lkiø`¡Ã¡Õ‹[ BLiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V «¡Ljigji©´s @˙NRP™´sWá©´sV, @≤ÔR∂W @μR∂Vxmsp ¤Õ¡[NRPVLi≤y «¡Ljigji©´s ªRΩ™´s*NSá©´sV ¨sL][μ≥j∂LiøR¡»¡LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmnsá\Æ™sV©´sLiμR∂V©´s \|§¶¶¶N][LÌRiV ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiμj∂Li¿¡LiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV @Li»¡Vc©yıLRiV. Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· NSLji¯NRPVáV L][≤ÔR∂V©´s xmsÆ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩ μyxmsoLjiLi¿¡LiμR∂¨s xmsáV ∏R∂VW¨s∏R∂V©˝´s ©y∏R∂VNRPVáV AÆ™s[μR∂©´s Æ™s÷¡ ¡VøyËLRiV. BxqsVNRP gRiVLjiLi¿¡ CÆ©sá ª]≠sV¯μj∂©´s \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ ≠søyLRifl· «¡LRigRi©´sV©´sıμj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[ xqs™´sVxqs˘

xmsLjiuy‰LRiLi @™´soªRΩVLiμR∂©´sı AaSÀ≥ÿ™y¨sı xmsáV™´soLRiV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NRPLi¿¡NRPøR¡L˝Ri ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPXuÒy ºdΩLRiLiÕ‹[ \|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ BxqsVNRP ªRΩ™´s*NSáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ¬ø¡Liøy BxqsVNRP μ]LRiNRP»¡Li øyÕÿ NRPxtÌsQLi gS DLiμj∂. À˝ÿN`PÕ‹[ áÀ≥œ¡˘™´sV™´soªRΩV©´sı BxqsVNRPNRPV ™´sVW≤R∂V ©yáVgRiV lLi»˝¡V @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRi ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV N]©´s¤Õ¡[NRP ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV, ’¡ÃÔ¡L˝RiV À≥œ¡™´s©yá ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. @ºΩ N]μÙj∂ ™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩLi ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV xms©´sVáV ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©yıLRiV. «¡gÊRi∏R∂V˘}ms»¡, ©´sLiμj∂gS™´sV, NRPLi¿¡NRPøR¡L˝Ri ˙FyLi ªyÕ˝‹[ ¨sLS¯fl· LRiLigRiLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiVgS 20 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sVLjiË N][ªRΩáV ªRΩzmsˆæªΩ[ ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVáV NRPW≤y xmspLjiÚgS @LiVVF°∏R∂WLiVV. Æ™s[xqs≠s NSáLiÕ‹[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ NRPW÷d¡Ã¡V ¨sLS¯fl· LRiLi gRiLi xms©´sVáNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩVLi…ÿLRiV. @ÕÿLi…”¡μj∂ BxqsV NRP ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Liª][ ¨sLS¯fl· xms©´sVáV FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ¨s÷¡¿¡F°∏R∂W LiVV.NRPW÷d¡Õ˝‹[ @ºΩN]μÙj∂ ™´sVLiμj∂NTP ™´sW ˙ªRΩÆ™s[V xms ©´sVáV μ]LRiVNRPVªRΩV©yıLiVV.

xmsLi»¡Ã¡NRPV ¨ds…”¡ N][xqsLi L][Æ≤Ô∂NTP‰©´s \lLiªRΩVáV ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,@Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): xmsLi»¡Ã¡V ¿¡™´sLji μR∂aRPNRPV LS™´s≤R∂Liª][ ¨dsLRiLiμR∂NRP \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´sáNRPV μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][ Æ©sá L][«¡ŸÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡V ¬ø¡[ºΩN]¬ø¡[Ë xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSryÚ ¨dsLRiLiμj∂©y xmsLi»¡Ã¡V NRP AFy≤R∂VN][gRiáVgRiVªy™´sV¨s \lLiªRΩVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ALRiVgSáLi NRPxtÌsQxms≤T∂ Æ™s[Õÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤T∂LiøR¡VNRPVLi¤…¡[, F°øyLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌPÕ‹[ ¨dsLRiVLi≤T∂ NRPW≤y @μ≥j∂NSLRiVáV ¨ds…”¡¨s @Liμj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsáLi NS™´s≤R∂Liª][ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°ªRΩV©yı∏R∂VLi»¡W, NRP≤R∂Vxmso NS÷¡©´s \lLiªRΩ©´sıáV L][Æ≤Ô∂NS‰LRiV. μyμyxmso lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V NS™´s≤R∂Liª][ NTPÕ‹[≠dsV»¡LRiV Æ™s[VLRiNRPV ™yx§¶¶¶©yáV ¨s÷¡¿¡F°LiVV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VLRiV xms≤ÔyLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS ALÔkiJ, ¤Õ¡[μy NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV ªy™´sVV ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi™´sVLiøR¡À‹[™´sV©´sı \lLiªRΩVáV, ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá BNRP‰»˝¡©´sV gRi™´sV¨sLi¿¡ xqs*øR¡ËÈLiμR∂LigS ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi≠sVLiøyLRiV. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV EzmsLji {msáVËNRPV¨s ˙…ÿzmnsN`P N˝TP∏R∂VL`i ¬ø¡[aSLRiV. F°øyLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi FsÕ˝ÿlLi≤ÔT∂, ÷¡LigSlLi≤ÔT∂}ms…fi, NRPÕÿ˘fl”·, LRiªyıxmspL`i, @≤T∂*÷¡LigSÕfi ˙gS™´sWáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s \lLiªRΩVáV FsÕ˝ÿlLi≤ÔT∂ ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ FsμR∂VLRiVgS FsÕ˝ÿlLi≤ÔT∂ c \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ LRix§¶¶¶μyLjiÕ‹[ LSryÚL][N][ ¬ø¡[xms…Ì”¡ ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. . \lLiªRΩVáV

FsLi≤T∂©´s Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡ª][ xqs•¶¶¶ ™´sVVLiμR∂VgS ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ ≤T∂xmsp˘…‘¡c BB NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ Fs™´sLRiW @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV L][Æ≤Ô∂NS‰LRiV. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáV=xqsVNRPV©´sı …”¡≤T∂zms , …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV \lLiªRΩVáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨s÷¡¿¡ \lLiªRΩVáª][ Fy»¡Vc LSryÚL][N][Õ‹[ NRPWLRiVË©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, ¨ds…”¡FyLRiVáμR∂á aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS \lLiªRΩVáV ¨s©yμyáª][ ™´sWLRiVÆ™sWgjiLiøyLRiV. LSryÚL][N][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s gRiLi»¡NRPV xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂VNRPV©´sı FsÕ˝ÿlLi≤ÔT∂ F°÷d¡xqsVáV ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVá ™´sμÙR∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. \lLiªRΩVá ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ FsLi≤T∂F°LiVV©´s Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV øR¡Wzqs©´s F°÷d¡xqsVáV øR¡÷¡Li¿¡F°∏R∂WLRiV. \lLiªRΩVá ALiμ][Œœ¡©´sNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS LSryÚL][N][Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı ™yLjiª][ øR¡LRiËáV «¡LjiFyLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV ™´s¿¡Ë ªRΩ™´sVNRPV ¨ds…”¡¨s @Liμj∂ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV ªy™´sVV ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi≠sVLiøR¡À‹[™´sV¨s \lLiªRΩVáV ’≥d¡ztsQ¯LiøR¡VNRPV¨s NRPWLRiVË©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá •¶¶¶≠dsV Æ™s[VLRiNRPV \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sV Æ™sLi»¡ æªΩ¿¡Ë©´s FsLi≤T∂©´s Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡©´sV @NRP‰Æ≤∂[ μR∂gÙRiLi ¬ø¡[zqs, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsWÚ ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi≠sVLiøyLRiV.

DFyμ≥j∂ xms©´sVÕ˝‹[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ™´sWLRiVˆ

˙F°ªy=x§¶¶¶Li NRPLRiV™´so Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi 7(AL`iFs©±sFs): @μR∂XuÌy¨sı ©´s™´sVV¯N]¨s @≤R∂™´soá Æ™sLi»¡ Bxmsˆxmso™´so* }qsNRPLRifl· N][xqsLi xmsLRiVgRiV ºdΩxqsV©yıLRiV. LS˙ºΩÆ™s[Œœ¡Õ˝‹[ Bxmsˆxmso™´so* ºΩ©´s≤y¨sNTP FsáVgRiV ¡Li»˝¡Vc \|qsªRΩLi Bxmsˆxmso™´s* ¬ø¡»˝¡™´sμÙR∂NRPV ™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ @xmsˆV ≤R∂xmsˆV≤R∂V ˙xms™´sWμyáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. μR∂»Ì¡\Æ™sV©´s @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙NRPWLRi™´sVXgSáV \|qsªRΩLi xqsLiøR¡LjiryÚ∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı N]LiμR∂LRiV gjiLji«¡©´sVáV @≤R∂™´soÕ˝‹[NTP Æ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP À≥œ¡∏R∂Vxms ≤R∂VªRΩV©yıLRiV.@≤R∂™´so¤Õ¡[ Aμ≥yLRiLigS “¡≠sxqsVÚ©´sı @≤R∂≠s ’¡≤ÔR∂áNRPV Bxmsˆxmso™´so* }qsNRPLRifl· ˙xms ªyı™´sW¯∏R∂V Aμ≥yLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. —¡ Õ˝ÿÕ‹[¨s gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V Æ™s[xqs≠sNSáLiÕ‹[ @≤R∂™´soáՋ[ á’≥¡Li¬ø¡[ Bxmsˆxmso™´so*, BxmsˆxmsLRiNRP }qsNRPLRifl·Õ‹[ ’¡“¡gS DLi…ÿLRiV. DμR∂∏R∂VLi ¨s˙μR∂©´sVLi¿¡ ¤Õ¡[¿¡LiÆμ∂[ Æ™sVVμR∂áV gRiLixms, ¨ds…”¡ Àÿ…”¡Õfi øR¡LiNRP©´s Æ™s[xqsVN]¨s @≤R∂™´soáՋ[¨s BxmsˆVxmso™´so* }qsNRPLRifl·N][xqsLi ¬ø¡»˝¡ Æ™sLi»¡ xmsLRiVgRiVºdΩxqsVÚ©yıLRiV. gjiLji«¡©´s xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixqÛs NTPÕ‹[ Bxmsˆxmso™´so* μ≥R∂LRi LRiW.7ZNP[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS μR∂ŒÿLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi LRiW.8 ©´sVLi¿¡ 10 ™´sLRiNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡÷˝¡gjiLi«¡Ã¡V, “¡≤U∂gjiLi«¡Ã¡V, æªΩ[Æ©s[, —¡gRiV LRiV, ryLRi xmsáVNRPVáV ™´sLi…”¡ DªRΩˆªRΩVÚáV NRP©´sV™´sVLRiVgRi™´soªRΩV©´sı “¡{qs{qs @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRPLi xms»˝¡ Dªy=x§¶¶¶Li øR¡WzmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsNRPXºΩI≤T∂Õ‹[ @≤R∂≠s ’¡≤ÔR∂áNRPV @≤R∂™´soáՋ[ á’≥¡xqsVÚ©´sı @»¡≠ds DªRΩˆªRΩVÚá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡ N]LiμR∂LRiV gjiLji«¡©´sVáV @™´sVV¯NRPVLi»¡VLi≤R∂gS ˙xmsªyı™´sW¯ ∏R∂V @»¡≠ds DªRΩˆªRΩVÚá |msLixms NRPLi N][xqsLi @»¡≠dsaS≈¡ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV @μ≥j∂NSLRiV áV, “¡{qs{qs @μ≥j∂NSLRiVáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. D»¡WıL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s øy˙Fyá @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Bxmsˆxmso™´so* }qsNRPLRifl· NRPV gjiLji«¡©´sVáV NRPμR∂áNRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsaRPV™´soáV Bxmsˆxmso™´so*©´sV Æ™s[VxqsVÚ©yıLiVV.gjiLji«¡©´s xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixqÛs ˙xmsºΩπ∏∂[V»¡ Bxmsˆxmso™´so* N]©´sVg][áVNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV Li»¡Vc©´sıxmsˆ…”¡NUP Bxmsˆxmso™´so* Æ™sVVNRP‰Ã¡V |msLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiª][Fy»¡Vc @»¡≠ds DªRΩˆªRΩVÚá Æ™sVVNRP‰ áV |msLiøR¡≤y¨sNTP xqs©´sıQμÙR∂Li NSNRPF°™´s≤R∂Li ª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyáՋ[ @»¡ ≠ds DªRΩˆªRΩVÚáV @μR∂XaRP˘™´sV™´soªRΩV©yıLiVV.™´sVLjiN]LiμR∂LRiV D»¡Wı L`i, BLi˙μR∂Æ™s÷˝¡, ©yLRiWıL`i, \¤«¡©´sWL`i, zqs LRiWˆL`i(∏R∂VW) ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ D©´sı Aμj∂™y{qs gjiLji«¡©´sVáª][ Fy»¡Vc áLiÀÿ≤R∂ gjiLji«¡©´sVáV, gjiLji«¡Æ©s[ªRΩLRi NRPW÷d¡Ã¡V \|qsªRΩLi Bxmsˆxmso™´so* }qsNRPLRifl·Õ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV™´soªRΩV©yı LRiV. gjiLji«¡©´sVáV }qsNRPLjiLi¬ø¡[ Bxmsˆxmso™´so* N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP gjiLji«¡©´s xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixqÛs @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ μ≥R∂LRiáV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚLi≤R∂gS μR∂ŒÿLRiVáV BxmsˆryLRi NS¬ø¡[™yLji N][xqsLi @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRi áV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ Bxmsˆxmso™´so* N]©´sVg][áV ¬ø¡[ xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ @≤R∂≠s ’¡≤ÔR∂áV μR∂ŒÿLRiVáNRPV ªRΩ™´sV @»¡≠ds DªRΩˆªRΩVÚá©´sV @™´sVV¯ªRΩV©yı LRiV.gjiLji«¡©´sVáV BxmsˆxmsˆV™´soª][ xqs*ªy•¶¶¶gS ryLS NSøR¡VN]¨s ªylgi[ @á™y »¡Vc ªRΩ™´sV xmspLki*NRPá ©´sVLi¿¡ LS™´s≤R∂Liª][ gjiLji«¡©´sVáV Bxmsˆxmso™´so*©´sV ryLS NSøR¡VN][™´s≤y¨sNTP N]LiμR∂LRiV BŒ˝œ¡Õ‹[ ¨sá* ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLi≤R∂gS ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV @™´sVV¯NRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @»¡≠ds DªRΩˆ ªRΩVÚá©´sV }qsNRPLjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ˙F°ªy=x§¶¶¶Li NRPLRiV\Æ™sLi μR∂¨s ™yLRiV ™yF°ªRΩV©yıLRiV.

™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,@Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLiÕ‹[ ™´sVL][ 30 xms©´sVá©´sV ¬ø¡[LSËLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V, ™´s˘™´sryπ∏∂[VªRΩLRi xms©´sVá©´sV ªy«ÿgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩLi¿¡Liμj∂.rÛy¨sNRP @™´sxqsLSá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı C xms©´sVáª][ BNRP NRPW÷d¡Ã¡NRPV ¬ø¡[ºΩ¨sLi≤y xms¨s μ]LRiVNRPVªRΩVLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ˙aRP™´sVaRPNTPÚ xqsLixmnsWáV, A©±s\¤Õ¡©±s ™´s˘™´sxqÛs ªRΩμj∂ªRΩLRi NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ C xms¥R∂NRPLi AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi¤Õ¡[μR∂V. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV zqs ¡˜Liμj∂ xqsÆ™sV¯ @©´sLiªRΩLRiLi ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı C xms©´sVáª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV Æ™sVLRiVgRiV xmsLRiøR¡≤R∂Æ™s[VgSNRP NRPW÷d¡Ã¡NRPV ¬ø¡[ºΩ ¨sLi≤y xms¨s NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªy«ÿ ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ NRPW÷d¡Ã¡NRPV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ xms¨sNRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. μk∂Liª][ C xms¥R∂NRPLi INRP @≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂VNRPV lLiLi≤R∂≤R∂VgRiVáV Æ™s©´sNRPNRPV @©´sı øR¡LiμR∂LigS ©´sªRΩÚNRPV ©´s≤R∂NRPÆ©s[LjiˆLi¿¡Liμj∂. rÛy¨sNRPLigS NRPW÷d¡Ã¡NRPV DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi ≠sxmnsáLi NS™´s≤R∂Liª][ NRPW÷d¡Ã¡V ™´sáxqs Àÿ»¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. DFyμ≥j∂ xms©´sVÕ˝‹[ NRPW÷¡ gji»Ì¡VcÀÿ»¡Vc NS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLji N]LiμR∂LRiV A μyLjiÕ‹[ xms∏R∂V¨sxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi AbPLi¿¡©´s xmns÷¡ªyáV B™´s*≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ¨sLÙSLRifl·NRPV ™´s¿¡Ë©´s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2012c13

@LÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLiÕ‹[ xqs™´sVWá ™´sWLRiVˆÃ¡NRPV $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. ªy«ÿ ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 4 áORPQá ™´sVLiμj∂ NRPW÷d¡Ã¡NRPV DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV Æ™sVLRiVgRiV xms≤R∂©´sV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsVÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV D©yıLiVV. BªRΩLRi xms©´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ≠dsáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y DLiμj∂. rÛy¨sNRP @™´sxqsLSáV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV LRiWF~Liμj∂LiøR¡≤R∂Liª][ ˙gS™´sWáՋ[ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms©´sVáV AbPLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªy«ÿ ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ C xms¥R∂NRPLiÕ‹[ FyªRΩ xms©´sVáNRPV ª][≤R∂V @μR∂©´sLigS ™´s˘™´sry∏R∂V @©´sV ¡Liμ≥R∂ xms©´sVá©´sV ¬ø¡[LjiË DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsVNTP N]ªRΩÚ «¡™´sxqsªy*áV xqs™´sVNRPWLjiËLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªy«ÿ ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ NRPW÷d¡Ã¡NRPV ¬ø¡[ºΩ ¨sLi≤y xms¨s μ]LRiNRP©´sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1.60 áORPQá «ÿÀfi NSLÔRiVáV D©yıLiVV.4áORPQá 25 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ NRPW÷d¡Ã¡V ©´sÆ™sWμR∂∏R∂W˘LRiV. 16 Æ™s[á ˙aRP™´sVaRPNTPÚ xqsLixmnsWáV D©yıLiVV. rÛy¨sNRPLigS xms©´sVáV NRP÷¡ˆLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ NRPW÷d¡Ã¡V ™´sáxqs Àÿ»¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªy«ÿgS xms¥R∂NRPLiÕ‹[ @μR∂©´sLigS ™´sVL][ 30 xms©´sVá©´sV ¬ø¡[LjiËLiμj∂. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¨s ºdΩLRiV ™´sWLRi©´sVLiμj∂.

F¢LRixqsLRixmnsLSá ™´sVLi˙ºΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ ™´sVVNTP‰©´s ’¡∏R∂V˘Li xmsLizmsfl‘· NRPLkiLi©´sgRiL`i,@Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô):F¢LRixqsLRixmnsLSá ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ lLi[xtsQ©±s ’¡∏R∂V˘Li ™´sVVNTP‰F°LiVV©´s≠s xqsLRixmnsLS NS™´s≤R∂Li\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. ™´sVVNTP‰©´s ’¡∏R∂V˘Li B}qsÚ ºdΩxqsVN][™´sμÙR∂¨s zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ J™´sWLRiV ™´sVLi˙ºΩ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. @LiVV©y —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáV ˙FyLiªyáNRPV ™´sVVNTP‰©´s ’¡∏R∂V˘Æ™s[V xqsLRixmnsLS @™´soªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 50Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ™´sVVNTP‰©´s, NRPLixmsoN]≤R∂VªRΩV©´sı ©yzqsLRiNRPLi ’¡∏R∂W˘¨sı lLi[xtsQ©±s á’Ù¡μyLRiVáNRPV @Li»¡gRi¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ≠s≠sμ≥R∂ ø_NRP μ≥R∂LRiá μR∂VNSflÿáNRPV ’¡∏R∂W˘¨sı ¬ø¡[LRiÆ™s[aSLRiV. «¡gjiªy˘Ã¡ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ lLi[xtsQ©±s ≤U∂áL˝RiV NSLÔRiV μyLRiVáNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS  ¡ryÚÕ˝‹[ ©yzqsLRiNRPLi, ™´sVVNTP‰©´s, NRPLixmsoN]≤R∂VªRΩV©´sı ’¡∏R∂V˘Li LS™´s≤R∂Liª][ ≤U∂áL˝RiV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂VgS á’Ù¡μyLRiVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. ™´sVVNTP‰©´s ’¡∏R∂V˘Li ™´sWNRPV ™´sμÙR∂¨s ≤U∂áL˝RiQ\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ¬ø¡[}qsÆμ∂[≠sV ¤Õ¡[NRP ™´s¿¡Ë©´s ’¡∏R∂W˘¨sı xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂xms≤R∂gS ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©´s ALÔkiJ, ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL`i @NRP‰≤T∂ ¬ø¡[LRiVN]¨s A ’¡∏R∂W˘¨sı xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. ˙xms«ÿ xmsLizmsfl‘· μy*LS }msμR∂áNRPV @Liμj∂Li¬ø¡[ ’¡∏R∂V˘Li ©yzqsLRiNRPLiª][ ™´sVVNTP‰©´s ™yxqs©´s NRP÷¡gji DLi≤R∂»¡Li á’Ù¡μyLRiVá©´sV ≠sxqs¯∏R∂W¨sNTP gRiVLji¬ø¡[r°ÚLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ μR∂V™´sVV¯, μ≥R∂W◊¡Ã¡ª][ NRPW≤T∂©´s xmsLi«ÿÀfi ’¡∏R∂V˘Li lLi[xtsQ©±s μR∂VNSflÿá μy*LS

á’Ù¡μyLRiVáV @Liμj∂Li¿¡ @©yL][gS˘Ã¡ FyáV NS™´s≤y¨sNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xms«¡Ã¡V BLiNS ™´sVLji¿¡F°NRP™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVL][™´sWLRiV ˙xms«ÿxmsLizmsfl‘· ™´s˘™´sxqÛs μy*LS ˙xms«¡Ã¡NRPV ©yzqsLRiNRPLi, ™´sVVNTP‰©´s ’¡∏R∂W˘¨sı xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠s™yμR∂xqsˆμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂.xqs’¡=≤U∂ ’¡∏R∂W˘¨sı N]LiμR∂LRiV ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ lLi[xtsQ©±s ≤U∂áL˝RiV ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ Lki\|qsN˝TPLig`i ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ©yfl·˘ªRΩª][ NRPW≤T∂©´s ’¡∏R∂V˘Li xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[bPxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi g][μy™´sVVÕ˝‹[¨s ©yzqsLRiNRPLi ’¡∏R∂V˘Æ™s[V xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ≠s™´sLRifl· N][LRigS  ¡xmnsL`i rÌyN`P g]Ã˝¡xms÷˝¡ g][μyLiÕ‹[ 12Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡NRPV\|msgS, μ≥R∂LS¯LRiLi g][μyLiÕ‹[ 10Æ™s[áNRPV\|msgS BÆμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ μyμyxmso 50Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ©yzqsLRiNRPLi ’¡∏R∂V˘Li ¨sá*áV }msLRiVNRPVF°∏R∂W©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ 3Æ©sááN][™´sWLRiV g][μyLi rÌyN`P FyLiVVLi»˝¡ ©´sVLi≤T∂ Æ©s[LRiVgS ø_NRPμ≥R∂LRiá μR∂VNSflÿáV ¬ø¡[LSË÷¡=©´s lLi[xtsQ©±s ’¡∏R∂V˘Li —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS xmsáV g][μyLiÕ˝‹[ ¨sá* ¬ø¡[zqs G≤yμj∂©´sıLRi μy…”¡©y zqs≠sÕfi xqs|mn˝^s @zqs|qÌsLi…fi c¤…¡cNTPıNRPÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVLSNRPF°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ¨sá*áV }msLRiVNRPVF°LiVV A ’¡∏R∂V˘Li ™´sVVNTP‰F°™´s≤y¨sNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s»˝¡Vc @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSá μy*LS æªΩ÷¡r°ÚLiμj∂.

BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡Õ‹[ HÆμ∂NRPLSá©´sV ∏R∂VW¨s…figS gRiVLjiÚLiøy÷¡: FsLizms Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,@Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqs©´s À≥œ¡W™´sVVáZNP[ NSNRPVLi≤y xms…Ìÿ À≥œ¡W™´sVVáV NRP÷¡gji©´s μR∂◊¡ªRΩVáNRPV \|qsªRΩLi BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ xms¥R∂NRPLi ™´sLjiÚLi¬ø¡[Õÿ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVLi˙ºΩ ™´sWfl”·NRP˘ ™´sLRi™´spxmsryμ`∂NRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V |msμÙR∂xms÷˝¡ FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V “¡ ≠sÆ™s[NS©´sLiμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsÆμ∂NRPLSá©´sV INRP ∏R∂VW¨s…figS ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáNRPV rygRiV¨dsLRiV @LiÆμ∂[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s HÆμ∂NRPLSá©´sV INRP ∏R∂VW¨s…figS ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ xms¥R∂NS¨sı μR∂◊¡ªRΩ \lLiªRΩVáLiμR∂LjiNUP @Liμj∂Li¿¡ ™yLji ™´s˘™´sry∏R∂W’≥¡™´sXμÙj∂NTP ª][≤R∂ˆ≤yá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[, æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS»¡Li N]©´srygjiμÙy™´sV¨s @©yıLRiV. ¬ø¡©´sWıL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s @Li˙gS«fixms÷˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´sÕ˝ÿá JÆμ∂áVª][ NRP÷¡zqs ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. μR∂◊¡ªRΩVá xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLiª][ μR∂◊¡ªRΩVá ’d¡≤R∂V À≥œ¡W™´sVVáV xqsaRP˘aS˘™´sVáLi NS©´sV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μR∂◊¡ªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @\|qs©±Ôs À≥œ¡W™´sVVá©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ ∏R∂VgS A À≥œ¡W™´sVVáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¿¡ ™yLRiV ALÛjiNS’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPXztsQ ¬ø¡[ r°ÚLiμR∂©yıLRiV.Fs Æ™sV¯¤Õ¡[˘ JÆμ∂áV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ xms¥R∂NS¨sı ALi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ HμR∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩÆ™s[V ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sV©´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ HμR∂V Æ©sáá ªRΩLS*ªRΩ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡LiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms¥R∂NSá @™´sVáVÕ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms ≠s™´sORPQ øR¡Wxms≤R∂Li ¨sLSaRPNRPV gRiVLji ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂◊¡ªRΩ ™y≤R∂Õ˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s, NRPlLiLi»¡Vc¨s÷¡zmsÆ™s[zqs μR∂◊¡ªRΩ ™y≤R∂áV @Liμ≥R∂NSLRiLiÕ‹[ ™´sVlgÊi[Õÿ ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. μR∂◊¡ªRΩ ™y≤R∂Õ˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡©´sV μR∂◊¡ªRΩ \lLiªRΩVáV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s N][LSLRiV.¬ø¡©´sWıL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ INRP…”¡, lLiLi≤][, ™´sVW≤][ ≠s≤R∂VμR∂áՋ[ BŒ˝œ¡ß ¨sLji¯LiøR¡VNRPV©´sı á’Ù¡μyLRiVáNRPV ’¡Ã˝¡Vá ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ x§¶›—¡Lig`i @μ≥j∂NSLRiVáV @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, μk∂ ¨s\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s FsLi{ms¨s N][LSLRiV. BLiμR∂VNRPVgS©´sV ªy©´sV ˙xmsºΩ ˙gS™´sVLi Õ‹[ xqslLi[* ¬ø¡[xms…Ì”¡ @μ≥j∂NSLRiVá @˙NRP™´sWá\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡Vc }msL]‰©yıLRiV.

6

FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NSáª][

xqsxqs˘aS˘™´sVáLi ™´sLRiLigRiÕfi, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NSáª][ À≥œ¡WFyáxms÷˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı xqsxqs˘aS˘™´sVáLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡Vc rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¿d¡£mns≠s£ms gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡ LRi™´sVflÿ≤ÔT∂ @©yıLRiV. Æ™sWLRiLiøR¡, øR¡÷¡™ygRiV, ™´sWÆ©s[LRiV ™ygRiVá ¨ds…”¡¨s ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊRi ˙gS™´sWáNRPV ™´sV÷˝¡Li¿¡ ™´s˘™´sry ∏R∂W’≥¡™´sXμÙj∂ ª][Fy»¡Vc \lLiªRΩV NRPW÷d¡Ã¡NRPV aSaRP*ªRΩ DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøR¡©´sV©´sı»˝¡Vc A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLi øyLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ¬ø¡LRiV™´soá ™´sVLRi™´sV¯ ªRΩVÚáNRPV LRiW.16 N][»˝¡Vc ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aS™´sV¨s gRiLi˙≤R∂ @©yıLRiV. gRifl·xmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi ¬ø¡Ã¡WˆLRiVÕ‹[ LRiW.7 N][»˝¡ 4 áORPQá 75 Æ™s[áª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NS¨sı A∏R∂V©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiLi˙≤R∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¿¡…ÿ˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s Æ™sLiNRP»¡ LS™´soxms÷˝¡Õ‹[ ¡VÆμÙ∂™´sVVªyÚLRiLi, \Æ©s©±sFyNRP, Æ™sVVgRiV Œœ¡˛xms÷˝¡, ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s LRiLigSxmsoLRiLi, lLi[g]Li≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s lLi[FyNRP, NRP¨sxmsLjiÚ ˙gS™´sWÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV LRiW. 40 N][»˝¡ª][ FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NS¨sı ¨sLji¯xqsVÚ©´sı»˝¡Vc æªΩ÷¡FyLRiV.

Ä+»H˚j·T kÕ«$T e\H˚ H˚qT »ìà+#ê...myÓTà˝Ò´ wæ+<˚ u≤qT‡yê&É, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)dü˝≤ã‘Y|üPsY Vü≤qTe÷Hé e\H˚ H˚qT »ìà+#êqì Eø£ÿ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Y wæ+<˚ ù|s=ÿHêïs¡T.eT+&É\+˝Àì dü˝≤ã‘Y|üPsY e<ä› >∑\ Vü≤qTe÷Hé Ä\j·÷ìï X¯óÅø£yês¡+ Vü≤qTe÷Hé »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq <ä]Ù+#·Tø√ì Å|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷ neTà H˚qT |ü⁄≥ºø£eTT+<äT Çø£ÿ&ç Vü≤qTe÷Hé Ä\j·÷ìøÏ e∫à >∑\ _&ɶ ø±yê\ì yÓTT≈£îÿ≈£îHêïs¡ì nq+‘·s¡+ H˚qT |ü⁄{≤ºqì wæ+<˚ ù|s=ÿHêïs¡T.n+<äTø£ì ‘·q ù|s¡TqT Vü≤qà+‘Y nì e÷ ‘·*¢<ä+Å&ÉT\T ù|s¡T ô|{≤ºs¡ì nHêïs¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç H˚qT Å|ür dü+e‘·‡s¡+ mø£ÿ&É ñHêï ø±ì Vü≤qTe÷Hé»j·T+‹ Hê&ÉT Çø£ÿ&É≈£î e∫à |üP»\T ìs¡«Væ≤kÕÔqHêïs¡T. Çø£ÿ&É e∫à uÛÑ≈£îÔ\T @<Ó’q ø√s¡T≈£î+fÒ ‘·|üŒ≈£î+&Ü H˚s¡y˚s¡T‘êj·THêïs¡T. áj·Tq‘√ bÕ≥T Ä\j·T #Ó’¬sàHé n˙˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ, ø±s¡´<ä]Ù Vü≤qà+&ÉT¢, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T düTπswt, Vü≤qà+&ÉT¢, q]‡+\T >ö&é ñHêïs¡T.

|üØø£å πø+Å<ë\qT ‘·ìF #˚dæq ‘·Vü≤o˝≤›sY _#·Tÿ+<ä, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)_#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Å<ä+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å πø+Å<ë\qT kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY sê»qs¡T‡, m+|æ&çz |üs¡«qï, m+Çz e÷<Ûäyé sêyé |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. |üØø£å˝À¢ m˝≤+{Ï e÷dt ø±|æsTT+>¥ »s¡>∑≈£î+&Ü nìï s¡ø±\ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì, nedüs¡yÓTÆqy˚Ts¡≈£î b˛©dt XÊK yê] düVü‰j·T düVü‰ø±sê\T rdüT≈£î+≥THêïeTì á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

≈£L©\≈£î ñbÕ~Û |üqT\T ÅbÕs¡+uÛÑ+...m+|æ&çz _#·Tÿ+<ä, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)_#·Tÿ+<ä eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Å>±e÷\˝À yÓTT‘·Ô+ ÅX¯eT X¯øÏÔ dü+|òü÷\≈£î >±qT 4200 eT+~ ≈£L©\T ñbÕ~Û |üqT\T #˚düTÔqï≥T¢ m+|æ&çz |üs¡«qï ‘Ó*bÕs¡T. $T>∑‘ê ≈£L©\≈£î >±qT m+◊ u≤´+≈£î\≈£î dü+ã+~Û+∫q≥T e+{Ï ìy˚~Ûø£qT dæ<ä›+ #˚dæ ñ+#êeTì, ø±e⁄q $T>∑‘ê yê]øÏ ≈£L&Ü á ìy˚~Ûø£\ Ä<Ûës¡+>± n+<ä]øÏ ≈£L© ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTì á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

dæ◊{Ïj·TT eT+&É\ ø£$T{Ï @sêŒ≥T _#·Tÿ+<ä, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì dæ◊{Ïj·TT eT+&É\ ø£$T{Ïì @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z Ç+#êØ® düTπswt >=+&É ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£$T{Ï yês¡T ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\≈£î m˝≤+{Ï $TqVü‰sTT+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü Äs√>∑´ ;Ûe÷, J$‘· ;Ûe÷, ô|q¸Hé e+{Ï kÂø£sê´\‘√ kÕe÷õø£ uÛÑÅ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì, m˝≤+{Ï $TqVü‰sTT+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü ø±]àø£ #·{≤º\qT neT\T #˚j·÷\ì ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì, @]j·TsY‡ Çyê«\ì á dü+<äs¡“¤+>± rsêàDÏ+#ês¡T. ø£$T{Ï˝À >ös¡e n<Ûä´ø£åì>± düTπswt >=+&É, n<Ûä´≈£åî\T>± dæ. Ms¡j·T´, ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T>± >∑+>∑e«, Å|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± nqdü÷j·T, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± wüØ|òt, düuÛÑT´\T>± kÕ$Å‹, XÀuÛÑ, qJyé, düTo˝≤ u≤sTT, sêeTT\T, Vü≤qà+&ÉT¢ ‘·~‘·s¡T\qT á ø£$T{Ï˝À mqTï≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n+>∑Hé yê&ç, Vü≤e÷© dü+|òüT+, Å>±eT |ü+#êj·T‹ bÕ]X¯ó<ä›´ dü+|òüT+ ‘·~‘·s¡ ø±]à≈£î\‘√ ø£*dæ á ø£$T{Ï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±]à≈£î\ ÅX‚j·TdüT‡ ø=s¡≈£î ‘êeTT m\¢|ü⁄Œ&ÉT ø£$T{Ï düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T me]øÏ m˝≤+{Ï nHê´j·T+ »]–Hê ø±ì düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ #˚j·T&ÜìøÏ á ø£$T{Ï |üì #˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À ø±]à≈£î\T Eø£ÿ˝Ÿ, eT<ä÷ïsY, _#·Tÿ+<ä dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, n<Ûä´≈£åî\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊¬ø|æ mìy˚T≥s¡¢ düyÓTàqT »j·TÅ|ü<ä+ #˚j·T+&ç Eø£ÿ˝Ÿ, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)Ç+~sê Åø±+‹ |ü<∏äø£+ mìy˚T≥s¡¢ |ü≥¢ sêÅwüº Å|üuÛÑT‘·«+ ne\+_ÛdüTÔqï ìs¡¢ø£å´ yÓ’K]ì ìs¡dædü÷Ô á HÓ\ 9e ‘˚B qT+&ç ÅbÕs¡+_Û+#˚ mìy˚T≥s¡¢ ìs¡e~Ûø£ düyÓTàqT »j·TÅ|ü<ä+ #˚j·÷\ì dæ◊{Ïj·TT Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z ø£˙«qsY düTπswt >=+&É ù|s=ÿHêïs¡T. sêÅwüº+˝À düTe÷s¡T 36 y˚\ eT+~ mìy˚T≥s¡¢ |üì #˚düTÔHêï yê] düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+&ç sêÅwüº Å|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\+ #Ó+~+<äì, <ëìøÏ ìs¡düq>± sêÅwüº yê´|üÔ+>± ñqï 36 y˚\ eT+~ mìy˚T≥s¡¢‘√ düyÓTàqT #˚ùd+<äT≈£î sêÅwüº |æ\T|ü⁄ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î düyÓTàqT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì, á düyÓTàqT $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ◊¬ø|æ |ü<∏äø£+˝À |üì #˚düTÔqï Å|ür mìy˚T≥sY á düyÓTà˝À bÕ˝§Zì mìy˚T≥s¡¢ dü‘êÔqT sêÅwüº Å|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #ê{≤\ì Äj·Tq ø√sês¡T. düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ì |üø£å+˝À πø+Å<ä Å|üuÛÑT‘·« kÕúsTT es¡≈£î ‘·eT düeTdü´qT ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. 12 dü+e‘·‡sê\T>± |üì #˚düTÔqï mìy˚T≥s¡¢ô|’ Å|üuÛÑT‘·«+ @e÷Å‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ H˚&ÉT mìy˚T≥s¡¢ düeTdü´\T #ê˝≤ es¡≈£î ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì, düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ >∑‘· Hê\Tπ>fi¯ófl>± sêÅwüº kÕúsTT˝À b˛sê&çHê ù|s¡T≈£î e÷Å‘·y˚T Vü‰MT*∫à sêÅwüº Å|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø√ì Å|üdüTÔ‘·+ Ä düeTdü´\T rs¡Ã&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\+ #Ó+<ä&É+ |ü≥¢ ‹]– düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 9e ‘˚B qT+&ç ìs¡e~Ûø£ düyÓTàqT #˚|üfÒº+<äT≈£î ìs¡ísTT+#êeTì düyÓTà˝À uÛ≤>∑+>± 9 &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq mC…+&Ü‘√ ìs¡e~Ûø£ düyÓTàqT #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\T ÅbÕs¡+_Û+∫q |üì ø£*Œ+#·+&ç...m+|æ&çz Eø£ÿ˝Ÿ, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì 22 Å>±eT |ü+#êj·T‹\ |ü]~Û˝À >∑\ nìï Å>±e÷\˝À k˛eTyês¡+ qT+&ç ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T ø=qkÕπ>˝≤ #·÷&Ü\ì Eø£ÿ˝Ÿ m+|æ&çz lìyêdt sêyé ‘Ó*bÕs¡T. Å|üdüTÔ‘·+ y˚dü$ ø±\+ <äècÕº´ ≈£L©\≈£î m˝≤+{Ï |üqT\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ <ëì‘√ bÕ≥T e´ekÕj·T |üqT\T ‘·–Zb˛e&É+‘√ ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û ø£s¡Te⁄ ø±e&É+‘√ <ëìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø√ì Å>±e÷\˝À ≈£L©\T ø√]q |üqT\qT >∑T]Ô+∫ Ä |üqT\T #˚|ü{≤º\ì πøåÅ‘· düVü‰j·T≈£î\qT Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. Å>±e÷˝À¢ #˚ùd |üqT\≈£î >±qT yÓqTyÓ+≥H˚ ≈£L©\≈£î &ÉãT“\T #Ó*¢+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. |üì n&çπ> Å|ür ≈£L©øÏ ≈£L© ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Å>±e÷˝À¢ πøåÅ‘· düVü‰j·T≈£î\T ≈£L©\≈£î |üì ø£*Œ+#·q≥T¢ ≈£L©\ <ë«sê |òæsê´<äT e∫Ãq≥¢sTT‘˚ yê]ì yÓ+≥H˚ ‘=\–+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Bìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø√ì πøåÅ‘· düVü‰j·T≈£î\+<äs¡T Å>±eT+˝Àì Å|ür ≈£L©øÏ ≈£L© |üì ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ø=+&É>∑≥Tº≈£î ãj·T\T<˚]q kÕ«eTT\T u≤qT‡yê&É, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô)eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì Vü≤qTe÷Hé kÕ«eTT\T X¯ó Åø£yês¡+ ø=+&É>∑≥Tº Ä+»H˚j·T kÕ«$T e<ä›≈£î ãj·T\T<˚] yÓfi≤fls¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ >∑HéXË{Ϻ Vü≤qTe÷Hé Ä\j·T+˝À kÕ«eTT\T Å|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ >∑Ts¡T kÕ«eTT\T Vü≤qTe÷Hé kÕ«eTT\≈£î Çs¡TeTT&ç ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Vü≤qTe÷Hé kÕ«eTT\T 41 s√E\T Bø£å ø±˝≤ìï |üP]Ô #˚düT≈£îì ø=+&É>∑≥Tº Vü≤qTe÷Hé Ä\j·T+˝À Bø£å $s¡$T+|ü#˚kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

;s¡÷ÿsY˝À s¡<∏√‘·‡e+ ;s¡÷ÿsY, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô);s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À C≤‘·s¡ |òüTq+>± »]–+~. Vü≤qTe÷Hé »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ uÛÑ»Héø£≥º qT+&ç Vü≤qTe÷Hé Ä\j·T+ es¡≈£î eTTkÕÔãsTTq s¡<∏ä+ nX‚wü uÛÑ≈£îÔ\ eT<Ûä´ q&ç∫+~. kÕj·T+Å‘·+ ã+&É¢ Å|ü<äs¡Ùq »]–+~. Å>±eT Å|ü»\T ‘·eT ã+<ÛäTe⁄\T C≤‘·s¡ y˚&ÉTø£qT ÄVü‰¢<äø£s¡+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. C≤‘·s¡˝À |æ\¢\ Ä≥ edüTÔe⁄\T, >±E\T Ç‘·s¡ <äTø±D≤\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~.á dü+<äs¡“¤+>± Ä~yês¡+ Hê&ÉT ≈£îd”Ôb˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢, ø±e⁄q eT\¢jÓ÷<ÛäT\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*sêyê\ì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

dü˝≤ã‘Y|üPsY˝À ≈£îd”Ô b˛{°\T u≤qT‡yê&É, @Å|æ˝Ÿ 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ dü]Vü≤<äT›˝Àì dü˝≤ã‘Y|üPsY Vü≤qTe÷Hé Ä\j·T+˝À X¯ìyês¡+ s√Eq ≈£îd”Ô b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ≈£îd”Ô b˛{°\˝À Ä+Å<Ûä, eTVü‰sêÅwüº, ø£sêí≥ø£ ÅbÕ+‘ê\ eT\¢jÓ÷<ÛäT\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§Zì b˛{≤ b˛{°>± s¡düe‘·Ôs¡+>± ≈£îd”Ô b˛{°\T »]>±sTT. á ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ _#·Tÿ+<ä dæ◊ •e X¯+ø£sY |üs¡´y˚ø£åD˝À m˝≤+{Ï n\¢s¡T¢ ø±≈£î+&Ü ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ä\j·T ø£$T{Ï #Ó’¬sàHé n˙˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À á b˛{°\qT KÅbÕs¡+_Û+#ês¡T. ≈£îd”Ô b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zq&ÜìøÏ $#˚Ãdæq eT\¢jÓ÷<ÛäT\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\≈£î >∑T] ø±≈£î+&Ü Ä\j·T dæã“+~ edü‘·T\T ø£*Œ+#ês¡T. b˛{≤ b˛{°>± kÕ>∑T‘·Tqï á b˛{°\T ∫e]øÏ 2001 s¡÷bÕj·T\‘√ <Ó>∑÷¢sY eT\¢jÓ÷<ÛäT&ÉT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. Ç‘·ìøÏ Ä\j·T ø£$T{Ï dæã“+~ q>∑<äTqT n+<äCÒdü÷Ô n_Ûq+<Ûäq\T ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\qT MøÏå+#·&ÜìøÏ n_Ûe÷qT\T, eT\¢jÓ÷<äT\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü _#·Tÿ+<ä, dæ◊ •e X¯+ø£sY, eT<ä÷ïsY mdt◊ dü‘·´Hêsêj·TD ì|òü÷qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.


j·TTesêCŸ Ä>∑eTq+! nyÓT]ø±˝À πøq‡sY≈£î ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îqï ÁøϬø≥sY j·TTesêCŸdæ+>¥ uÛ≤s¡‘Y ‹]–sêqTHêï&ÉT. πs|ü⁄ j·TT$ uÛ≤s¡‘Y˝À n&ÉT>∑Tô|≥ºqTHêï&ÉT. ¬s+&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· n+fÒ 11e ‘˚Bq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉqTHêï&ÉT. }|æ]‹‘·TÔ\ ø±´q‡sY≈£î nyÓT]ø±˝À ø°yÓ÷<∏Ós¡|” ∫øÏ‘·‡ bı+~q MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ∫øÏ‘·‡ $esê\T, ‘·q

uÛÑ$wü´‘Y Á|üD≤[ø£qT $e]kÕÔ&Éì düe÷#ês¡+.

j·TTMøÏ ÄsYàÁkÕº+>¥ M&çjÓ÷ dü+<˚X¯+ uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ ÄXÊeVü≤ <äèø£Œ<∏ä+‘√ q&ÉT&ÉTø√yê\ì dü÷∫dü÷Ô j·TTesêCŸ≈£î ôd’øÏ¢+>¥ ~>∑Z»+ ÄsYàÁkÕº+>¥ M&çjÓ÷ dü+<˚XÊìï |ü+|æ+#ê&ÉT. á $wüj·÷ìï j·TTM dü«j·T+>± {Ï«≥ºsY˝À ‘Ó*bÕ&ÉT. ªHê ]j·T˝Ÿ

7

˝…’|òt V”≤s√ qT+∫ dü÷Œ]Ôì#˚à dü+<˚X¯+ n+~+<äμì ù|s=ÿqï j·TTM Ä yÓTùdCŸqT {Ï«≥ºsY˝À bòÕs¡«sY¶ #˚XÊ&ÉT. M&çjÓ÷˝À 19 ôdø£q¢ bÕ≥T ø£ì|æ+∫q ÁkÕº+>¥ j·TTMì Çø£ yÓqøÏÿ ‹]–#·÷&É≈£î+&Ü dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ ¬øØsY ø=qkÕ–+#ê*‡+~>± X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕ&ÉT. ÄsYà ÁkÕº+>¥ ≈£L&Ü ø±´q‡sY u≤]q |ü&ç ∫øÏ‘·‡ m<äTs=ÿì ì\ã&çq yê&˚.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, @Á|æ˝Ÿ 8, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ e÷´#Y˝À

¬>\T|ü⁄ô|’ ø√˝Ÿø£‘ê <äèwæº &Ûç©¢ô|’ u…+>∑fi¯Ss¡T 20 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ ¬>\T|ü⁄ e÷´Hé Ä|òt ~ e÷´#Y &ç $*j·TsY‡ u…+>∑fi¯Ss¡T: ◊|”m˝Ÿ`5˝À u…+>∑fi¯Ss¡T sêj·T˝Ÿ #ê˝…+»sY‡ X¯ó uÛ≤s¡+uÛÑ+ #˚dæ+~. X¯ìyês¡$Tø£ÿ&É »]–q e÷´#Y˝À &Ûç©¢ì 20 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ z&ç+∫+~. u…+>∑fi¯Ss¡T ìπs›•+∫q 158 |üs¡T>∑T\ \øå±´ìï #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î ã]˝ÀøÏ ~–q &Ûç©¢ 20 zes¡¢˝À 7 $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 137 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. |òæ+#Y 25, HêeTHé zC≤ 33, ÇsꌤHé |üsƒêHé 22, y˚DT>√bÕ˝sêe⁄ 18 |üs¡T>∑T\T #˚XÊs¡T. ôdVü‰«>¥ &Éøö≥j·÷´&ÉT. eTTs¡∞<äs¡Hé (3/25) e÷j·÷C≤\+‘√ &Ûç©¢ Ä≥>±fi¯ó¢ es¡Tdü>± ô|$*j·Tq≈£î es¡Tdüø£{≤ºs¡T. ãV”≤sYU≤Hé, yÓTø˘&=Hê˝Ÿ¶, yÓ{À] ˇø√ÿ $¬ø{Ÿ rXÊs¡T. {≤dt z&çb˛sTT eTT+<äT>± u≤´{Ï+>¥ #˚dæq u…+>∑fi¯Ss¡T ìØí‘· 20 zes¡¢˝À 8 $¬ø≥T¢ qwüºb˛sTT 157 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. dü+øÏå|üÔ+>± k˛ÿsYuÀsY¶... u…+>∑fi¯Ss¡T sêj·T˝Ÿ #ê˝…+»sY‡ Çìï+>¥‡: (20 zes¡¢˝À 8 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ) 157. &Ûç©¢ &˚sY &Ó$˝Ÿ‡ Çìï+>¥‡:(20 zes¡¢˝À 7 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ) 137.

◊|”m˝Ÿ`2012 ≥«+{°`20 ÁøϬø{Ÿ {À]ï˝À uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡, ø√˝Ÿø£‘ê HÓ’{Ÿ ¬s’&ÉsY‡ »≥T¢ ‘·\|ü&ÉqTHêïsTT. á e÷´#Y˝À sê»kÕúHé »≥Tºô|’ ø√˝Ÿø£‘ê HÓ’{Ÿ ¬s’&ÉsY‡ »≥Tº $»j·T+ ø√dü+ <äèwæº kÕ]+∫+~. >∑‘· >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q ÁbÕs¡+uÛÑ e÷´#Y˝À ø√˝Ÿø£‘ê »≥Tºô|’ &Ûç©¢ &˚sY&Ó$˝Ÿ‡ »≥Tº nq÷Vü≤´+>± mì$T~ $¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>\Tbı+~q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTs√yÓ’|ü⁄ u…+>∑Tfi¯Ss¡T sêj·T˝Ÿ #Ûê˝…+»sY‡ »≥Tº qT+∫ yÓ’<=\– sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ »≥Tº≈£î Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é kÕs¡<∏ä´+˝Àì »≥Tº ‘·q ‘=* e÷´#Y˝À øÏ+>¥‡ ˝…eHé |ü+C≤uŸ »≥Tºô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Ç<˚ $»j·Tø±+ø£åqT ø=qkÕ–+#ê\ì sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é »≥Tº uÛ≤$k˛Ô+~. eTs√yÓ’|ü⁄ sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡≈£î #Óø˘ ô|{Ϻ ‘=* $»j·÷ìï qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\qï ‘·|üq‘√ ø√˝Ÿø£‘ê »≥Tº ñ+~.

ˇ*+|æø˘‡ &Ó’eT+&é ©>¥≈£î ÄVü‰«q+: ø£èwüí |üPìj·÷ ø±eTHÓ«˝ŸÔ π>yéT‡˝À e´øÏÔ>∑‘· $uÛ≤>∑+˝À dü«s¡í+ ¬>*∫q ‘=* uÛ≤s¡‘· &çdüÿdt Á‘√j·TsY>± ]ø±s¡T¶˝À¢¬øøÏÿq n<∏Ó¢{Ÿ ø£èwüí |üPìj·÷ nyÓT]ø±˝À »]π> &Ó’eT+&é ©>¥˝À¢ bÕ˝§ZqqT+~. nyÓT]ø± ˝À y˚T{Ï b˛{° á yÓ+≥¢sTTq á ©>¥˝À¢ bÕ˝§ZHê*‡+~>± uÛ≤s¡‘· &çdüÿdt Á‘√j·TsY |üPìj·÷≈£î ÄVü‰«q+ \_Û+∫+~. ø£èwüí |üPìj·÷ Á|üdüTÔ‘·+ \+&ÉHé yÓT>± áyÓ+{Ÿ ø√dü+ dü+dæ<äΔeTe⁄‘√+~. á dü+<äs¡“¤+>± |üPìj·÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇ*+|æø˘‡≈£î &Ó’eT+&é ©>¥\T #·ø£ÿì düHêïVü≤ø£ y˚~ø£\T>± uÛ≤$düTÔHêïqHêïs¡T. Ç+<äT˝À bÕ˝§ZHê*‡+~>± ÄVü‰«q+ sêe&É+ ns¡T<Ó’q neø±X¯+ nì nHêïs¡T. á \+&ÉHé yÓT>± áyÓ+{Ÿ ø√dü+ b˛sYº˝≤+&é˝Àì ø±Hé ø=]¶j·÷ j·T÷ìe]‡{°˝À e÷J ˇ*+|æø˘ #ê+|æj·THé e÷ø˘ $*ÿHé‡ e<ä› eT÷&ÉT HÓ\\ bÕ≥T •ø£åD rdüTø√qT+~. ˇ*+|æø˘‡ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD≈£î πø+Á<ä Áø°&ÜeT+Á‹‘·« XÊK ÄyÓT≈£î Ä]úø£ kÕj·T+ #˚dæ+~.

e÷ »≥Tº ã\+ j·TTe Ä≥>±fi‚¢: &ûd” ¬øô|ºHé HÓ’{Ÿ

‘·eT »≥Tº ã\eT+‘ê j·TTe Ä≥>±fi¯¢ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äì ôV’≤<äsêu≤<é &Óø£ÿHé #Ûês¡®sY‡ »≥Tº ¬øô|ºHé ø±yÓTs¡÷Hé HÓ’{Ÿ nHêï&ÉT. Bìô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT »≥Tº j·TTe Ä≥>±fi¯¢‘√ ì+&ç e⁄+~. »≥Tº $»j·÷ìøÏ Ç≥Te+{Ï Ä≥>±fi¯ófl m+‘Ó’Hê

nedüs¡eTHêï&ÉT. $XÊK˝Àì @d”@`M&ûd”@ ùdº&çj·T+˝À ‘·q ‘=* e÷´#YqT #ÓqïjYT dü÷|üsY øÏ+>¥‡ »≥Tº‘√ #Ûês¡®sY‡ »≥Tº Ä&ÉqT+~. á dü+<äs¡“¤+>± HÓ’{Ÿ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »≥Tº˝À j·TTe≈£î\‘√ bÕ≥T •KsY <∏ëeHé, bÕ]úyé |üfÒ˝Ÿ e+{Ï d”ìj·Ts¡T¢ ≈£L&Ü ñ+&É&É+ e\q »≥Tº≈£î eT]+‘· ã˝≤ìï #˚≈£Ls¡TÑ√+<äì nHêï&ÉT. ‘=* e÷´#Y≈£î dü+>∑ø£ÿs¡ »≥Tº˝À ˝Òø£b˛e&É+ ø=+‘· ˝ÀfÒqì, d”»Hé˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ ñHêï+. ø±ã{Ϻ, á e÷´#Yô|’ n+‘·+>± ˇ‹Ô&ç ñ+&É<äHêï&ÉT. ‘·eT ÁbÕs¡+uÛÑ e÷´#Y˝ÀH˚ >∑{Ϻ Á|ü‘·´s¡Tú˝…’q #ÓHÓ’ï, eTT+u…’ »≥¢‘√ ‘·\|ü&É&É+ e\q á e÷´#Y\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ô|]–+<äì nHêï&ÉT. á ¬s+&ÉT e÷´#Y˝À¢ ¬>*#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì nHêï&ÉT. ùdº&çj·T+ |æ#Y #ê˝≤ n<äT“¤‘·+>± ñ+<äì Á|üX¯+dæ+#ê&ÉT.

_õHÓdt

es¡Ô≈£î\ düyÓTà $s¡eTD‘√ ‘Ós¡T#·T≈£îqï ã+>±s¡+ cÕ|ü⁄\T

ôV≤#Ym+{° |ü⁄qs¡T<ä›s¡D≈£î s¡÷. 950 ø√≥¢ bÕ´πøJ Ä]úø£ Çã“+<äT\‘√ U≤sTT˝≤|ü&ɶ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú ôV≤#Ym+{° *$Tf…&éqT eT∞¢ |ü{≤º˝…øÏÿ+#˚+<äT≈£î e÷s¡Z+ düT>∑TeT+ ne⁄‘√+~. ôV≤#Ym+{° |ü⁄qs¡T<äΔs¡D ø√dü+ s¡÷. 950 ø√≥¢ bÕ´πøJ Çyê«*Œ+~>± Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\ |ü⁄qs¡T<ä›s¡D uÀs¡T¶ (;ÄsY|”mdtá) πø+Á<ëìøÏ dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+~. Ä]úø£ |ü⁄qsYe´ed”úø£s¡D, kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï yÓTs¡T>∑T|ü#·&É+, bÕ¢+{Ÿ`yÓTwæqØ\ Ä<ÛäT˙ø£s¡D, yÓTs¡T>∑T<ä\ \ø£å´+>± á bÕ´πøJì dü÷∫+∫q≥T¢ ;ÄsY|”mdtá n~Ûø±] ˇø£s¡T ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√bÕ≥T ø£+ô|˙ e<ä› n<äq+>± ñqï düú˝≤ìï $Áø£sTT+#·&É+ <ë«sê eTs√ s¡÷. 400 ø√≥T¢ \_Û+#˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ø±>± ø£+ô|˙ ñ<√´>∑T\ |ü<äM $s¡eTD ej·TdüT‡qT Ç|ü⁄Œ&ÉTqï 58 qT+∫ 60 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|+#ê\ì ≈£L&Ü uÀs¡T¶ dü÷∫+∫+~. n˝≤π> dæã“+~øÏ 2007 y˚‘·q ùdÿ\T≈£î nqT>∑TD+>± ù| ]$»Hé,

bÕ´πøõì neT\T #˚j·÷\ì uÀs¡T¶ dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ôV≤#Ym+{° ñ<√´>∑T˝À¢ #ê˝≤ eT+~øÏ 1992 y˚‘·q ùdÿ\T Á|üø±s¡+ J‘ê\T n+~düTÔHêïs¡ì ‘Ó*|æ+~. uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\ XÊK ÄBÛq+˝À ñqï ôV≤#Ym+{° *$Tf…&é ôVA*¢+&é ø£+ô|˙ ø±>±, Bì øÏ+<ä ôV≤#Ym+{° yê#Ódt, yÓTw”Hé ≥÷˝Ÿ‡, uÒ]+>¥‡, Ç+≥πsïwüq˝Ÿ nH˚ 5 dü_‡&ÉØ\T ñHêïsTT. ôV≤#Ym+{° Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ˇø£ÿfÒ Á|üdüTÔ‘·+ ˝≤uÛ≤˝À¢ q&ÉTk˛Ô+~. $T>∑‘ê yê{Ïì ≈£L&Ü ˝≤uÛ≤˝À¢ q&ç|æ+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥T¢ ;ÄsY|”mdtá n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Hê>∑|üPsY˝À uÛ…˝Ÿ bòÕ´Á_πøwüHé j·T÷ì{Ÿ @sêŒ≥T Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú uÛ≤s¡‘Y ôV≤M m\ÁøϺø£˝Ÿ *$Tf…&é (uÛ…˝Ÿ) eTVü‰sêh˝Àì Hê>¥|üPsY≈£î düMT|ü+˝Àì uÛÑ+&Üsê õ˝≤¢ düø√©˝À ˇø£ bòÕ´Á_πøwüHé j·T÷ì{ŸqT @sêŒ≥T #˚j·TqT+~. á $wüj·÷ìï uÛ…˝Ÿ $<äT´‘Y $uÛ≤>∑+ n~Û|ü‹ ¬ø.mdt .e÷<ÛäTsY ‘Ó*bÕs¡T. 200 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì ùdø£]+#˚ |üì˝À ‘·eT dü+düú ñ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. uÛÑ÷ùdø£s¡D Á|üÁøÏj·T Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝ÀH˚ ˇø£ ø=*øÏ edüTÔ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· bÕ¢+≥T @sêŒ≥T≈£î |üqT\T yÓTT<ä\e⁄‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ç≥Te+{Ï ˇø£ bÕ¢+≥TqT Á‹N˝À @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À ñ‘·Œ‹Ô ≈£Lc&Ü »s¡T>∑T‘√+<äì e÷<ÛäTsY #ÓbÕŒs¡T. uÛÑ+&Üsê õ˝≤¢˝Àì j·T÷ì{Ÿ eT<Ûä´ uÛ≤s¡‘·+˝À HÓ\ø=H˚ ø±s¡D+>± ÁbòÕÁ_πø{Ÿ #˚dæq uÛ≤>±\≈£î ‘·«s¡>± |ü+|æD° #˚j·T>∑\T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT ø£+ô|˙ yê´bÕs¡+ 2011`12 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À n+‘·ÁøÏ‘·+ dü+e‘·‡s¡+‘√ b˛*ùdÔ 22 XÊ‘·+ n~Ûø£+>± s¡÷. 1,480 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+<äì $e]+#ês¡T. ñ‘·Œ‹Ô kÕeTsêú´ìï 6,000 yÓT>±yê≥¢ qT+∫ 20,000 yÓT>± yê≥¢≈£îí ô|+∫q|üŒ{Ïø° Ç+ø± &çe÷+&ÉT≈£î, düs¡|òüsê≈£î eT<Ûä´ 20 XÊ‘·+ n+‘·s¡+ ñ+<äì e÷<ÛäTsY ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± sêuÀj˚T ¬s+&ÉT eT÷&˚fi¯¢˝À düø√©˝À bÕ¢+≥T ìsêàD+ |üqT\T |üP]Ô ø±e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T.

$<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT uÛ≤Ø>± Äø£]¸+#·qTqï uÛ≤s¡‘Y $T>∑‘ê <˚XÊ\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ uÛ≤s¡‘Y n‘·´~Ûø£+>± $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT Äø£]¸düTÔ+<äì Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT&ÉT, \+&ÉHé≈£î #Ó+~q bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô ˝≤sY¶ dü«sêCŸbÕ˝Ÿ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ◊{° ìã+<Ûäq\ e÷s¡TŒ‘√ Ç{°e\ y=&Übò˛Hé πødüT˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\ e\¢ Bs¡Èø±\ Á|üuÛ≤e+ ñ+&ÉuÀ<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. @ <˚X¯+˝ÀHÓ’Hê ø=ìï Çã“+<äT\T ñ+&É≥+ düVü≤»y˚Tqì nHêïs¡T. Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï $<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ\T #˚j·T&É+‘√ eTTqTà+<äT ô|≥Tºã&ç<ës¡T\‘√ qeTàø£+ eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ô|≥Tºã&ÉT\T πøe\+ |üqTï\T ô|+#·&É+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+&Éeì, Á|ü»\T ≈£L&Ü ô|≥Tºã&ÉT\‘√ bÕ≥T ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø√dü+ #·÷düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· HÓ\˝À Á|üDuŸ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ã&Ó®{Ÿ uÛÒwt nì dü«sêCŸbÕ˝Ÿ øÏ‘ê_#êÃs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤s¡‘Y Ä]úø£ s¡+>∑+ eT+<ä–+#·&É+‘√ ˇπøkÕ] nìï düeTdü´\T rs¡Ã&É+ ndü+uÛÑeeTì nHêïs¡T. 2013 dü+e‘·‡s¡+˝À uÛ≤s¡‘Y yê´bÕs¡+ s¡÷. 500 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äì n+#·Hê y˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ãT*j·THé es¡Ô≈£î\ düyÓTà $s¡eTD‘√ <˚X¯ yê´|üÔ+>± ã+>±s¡+ cÕ|ü⁄\T |üP]Ô kÕúsTT˝À ‘Ós¡T#·T≈£îHêïsTT. X¯óÁø£yês¡+ πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ®‘√ es¡Ô≈£î\T »]|æq #·s¡Ã\T dü|òü\+ ø±e&É+‘√ düyÓTà $s¡eTD≈£î yê´bÕs¡T\T ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq≈£î eT+Á‹ Vü‰$T Çe«&É+‘√ düyÓTà $s¡eTD≈£î yê´bÕs¡T\T düTeTTK+ #·÷bÕs¡T. B+‘√ X¯ìyês¡+ qT+∫ <˚X¯yê´|üÔ+>± ã+>±s¡+ cÕ|ü⁄\T Ô‘Ós¡T#·T≈£îHêïsTT. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\‘√ cÕ|ü⁄\T ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·THêïsTT. ÄHéÁu≤+&Ó&é ÄuÛÑs¡D≤\ô|’ m¬ø’‡CŸ düT+ø±\ m‹Ôy˚‘· n+XÊìï |ü]o*kÕÔeTì πø+Á<ä+ Vü‰$T Çe«&É+‘√ E´jÓT≥s¡T¢ 21 s√E\T #˚dæq düyÓTàqT $s¡$T+∫ cÕ|ü⁄\T ‘Ós¡TkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ Vü‰$TøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+&Éø£b˛‘˚ e#˚à HÓ\ 11 qT+∫ eT∞¢ düyÓTà≈£î ~>∑T‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ø±+Á¬>dt n~ÛH˚‘· k˛ìj·÷>±+BÛ, Á|üDuŸeTTKØ®‘√ »]|æq düe÷y˚X¯+˝À e#˚à HÓ\ ‘=* yês¡+˝À>± m¬ø’‡CŸ düT+ø£+ m‹Ôy˚‘·, ø£düºyéT‡ düT+ø±\ ‘·–Z+|ü⁄ n+X¯+ô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì Ä]úø£ eT+Á‹ Vü‰$T Ç#êÃs¡ì Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ C…yéT‡ n+&é E´jÓT\Ø ÁfÒ&é ô|ò&ÉπswüHé &Ó’¬sø£ºsY ~H˚wt C…’Hé ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ ˇø£y˚fi¯ m¬ø’ŒCŸ düT+ø±\ Á|ü‹bÕ<äqqT e#˚à HÓ\ bÕs¡¢yÓT+≥T eTT+<äTø=#˚à Ä]úø£ _\T¢˝À ‘=\–+#·ì |üø£å+˝À eT∞¢ düyÓTà≈£î ~>∑T‘êeTì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. n+<äTπø e#˚à HÓ\ 11 es¡≈£î düyÓTàqT ‘ê‘êÿ*ø£+>± $s¡$TdüTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± düyÓTà ø±s¡D+>± <˚X¯+˝À |ü]ÁX¯eT Ç|üŒ{Ïes¡≈£î s¡÷. 20,000 ø√≥T¢ qwüºb˛>±, Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷. 1,200 ø√≥¢ Ä<ëj·T+ ø√˝ÀŒsTT+<äì @õCÒ{°m|òt #Ó’s¡àHé ã#YsêCŸ ãeT˝≤¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ã&Ó®{Ÿ˝À Á|üuÛÑT‘·«+ nHéÁu≤+&Ó&é E´jÓT\Øô|’ ˇø£ÿ XÊ‘·+ y˚Ts¡ m¬ø’‡CŸ düT+ø±\qT $~Û+#·&É+‘√ bÕ≥T |ü⁄‘·Ô&çô|’ ø£düºyéT‡ düT+ø±ìï ô|+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. Bìï e´‹πsøÏdü÷Ô E´jÓT\Ø >∑‘· HÓ\ 17q düyÓTà≈£î ~>±s¡T. nsTT‘˚ &çe÷+&é≈£î ‘·>∑Z ì\«\T |ü⁄wüÿ\+>± ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À ã+>±s¡+ ~>∑TeT‘·T\T uÛ≤Ø>± ô|s¡>∑ø£b˛e#·Ãì ãT*j·THé es¡Ô≈£î\T n+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 5`10 ≥qTï\ y˚Ts¡ ã+>±s¡+ ì\«\T ñHêïj·Tì u≤+uÒ ãT*j·THé nk˛dæj˚TwüHé Áô|dæ&Ó+{Ÿ |üèB∏«sêCŸ ø=sƒê] ‘Ó*bÕs¡T. düyÓTà |òü*‘·+>± »qe]`e÷]à Á‘Ó’e÷dæø£+˝À >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ ø±\+‘√ b˛*ùdÔ ã+>±s¡+ ~>∑TeT‘·T\T 56 XÊ‘·+ ‘·–Z 125 ≥qTï\≈£î |ü]$T‘·+ ø±y=#·Ãì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± ‘·eT &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq≈£î kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫q πø+Á<ä+ ‘·eTô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü<äH˚ qeTàø£eTT+<äì nœ\ uÛ≤s¡‘· s¡‘êï\T, ÄuÛÑs¡D≤\ yêDÏ»´ düe÷K´ &Ó’¬sø£ºsY yÓ÷Vü≤Hé˝≤˝Ÿ C…’Hé ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\ ‘·eT &çe÷+&É¢ |ü]cÕÿsêìøÏ πø+Á<ä+ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ ª≈£î&ÉT+≈£îfi¯+μ ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì ‹s¡Tq˝Ò«* düMT|ü+˝Àì ≈£L&ÉT+≈£îfi¯+˝À s¡cÕ´ düVü≤ø±s¡+‘√ ì]àdüTÔqï nDT$<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº yÓTT<ä{Ï <äX¯ |üP]Ô ø±qT+~. ÁbÕC…≈£îº yÓTT<ä{Ï <äX¯ |üqT\T ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ |üP]Ô ne⁄‘êj·Tì πø+Á<ä düVü‰j·T eT+Á‹ $.mHé.Hêsêj·TD kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä{Ï <äX¯ |üqT\T |üP]Ô nsTTq yÓ+≥H˚ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>∑\<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø 99 XÊ‘·+ |üqT\T |üP]Ô nsTTq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. j·TTπsìj·T+ ˝À&é #˚j·T&Éy˚T $T–* ñ+<äHêïs¡T. ¬s+&Ée j·T÷ì{Ÿ |üqT\T 5 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T |üP]Ô nj·÷´j·Tì #ÓbÕŒs¡T. ìsê“D |üqT\T |üP]Ô nsTTq ‘·s¡Tyê‘· á <äX¯ |üqT\T ≈£L&Ü

»s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L&É+≈£îfi¯+˝À ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ yÓTT‘·Ô+ ‘·eTπø ø±yê\ì ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæq nuÛÑ´s¡úqqT πø+Á<ä+ |ü]o*k˛Ô+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº |üqT\T |üP¬s’Ô $<äT´‘·Œ‹Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj˚T´˝À>± πø+Á<ä+ ‘·eT ìs¡íj·T+ yÓ\¢&çdüTÔ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


C M Y K

8

Ä~yês¡+, @Á|æ˝Ÿ 8, 2012

C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ªE˝≤sTTμ |òüdtº\Tø˘ n<äTsY‡ n\T¢ ns¡T®Hé, Á‹$Áø£yéT ø±+_H˚wüHé˝À Ç*j·÷Hê V”≤s√sTTHé>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘êìøÏ ªE˝≤sTTμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ Usês¡T #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫ |òüdtº \Tø˘ $&ÉT <ä˝…’+~. á ∫Á‘·+ |òüdtº \Tø˘ n~Ûø±]ø£+>± á HÓ\ 8q(H˚&ÉT) ã˙ï |ü⁄{Ϻqs√Eì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì <äs¡Ùø£,ìsêà‘·\T Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø°.. <äs¡Ù≈£î&ÉT sê»eTÚ[ yÓTÆÁø√u≤¢–+>¥ ôd’{Ÿ˝À ã˙ï ªE˝≤sTTμ b˛düºsY <äs¡Ùq$T∫Ã+~. n|ü&˚ á |òüdtº \Tø˘ qT #·÷dæq Ä&çj·THé‡ qT+∫ $|üØ‘·yÓTÆq ¬skÕŒHé‡ edüTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. f…Æ{Ï˝Ÿ &çC…’Hé‘√ bÕ≥T Ä f…Æ{Ï˝ŸøÏ ‘·–q≥Tº>±H˚ n\T¢ ns¡T®Hé ¬>≥|t`ôd’º˝Ÿ ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì, á dæìe÷ j·T÷‘Yì nq÷Vü≤´yÓTÆq kÕúsTT˝À Äø£≥Tºø√e&É+ U≤j·TeTH˚ e÷≥\T Ç+&ÉÁd”º˝À $ì|ædüTÔHêïsTT. yÓTT<ä{À¢ á dæìe÷øÏ ªVü≤˙μ n˙, ªbÕsYºqsYμ nì $$<Ûä s¡ø±\ ù|s¡¢qT ô|{Ϻq≥Tº yês¡Ô\T wæø±s¡T #˚XÊsTT. nsTT‘˚ yê{Ï˝À yêdüÔe+ ˝Ò<ä+≥÷, á eT<Ûä´H˚ ªE˝≤sTTμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿì Ksês¡T #˚XÊs¡T. s=e÷+{Ïø˘ m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á dæìe÷˝À ns¡T®Hé düs¡düq ‘=*kÕ]>± >√yê ã÷´{° Ç*j·÷Hê q{ÏdüTÔqï

dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ä Ç<ä›] eT<Ûä´ Ç{°e\ z s=e÷+{Ïø˘ düìïy˚XÊìï Á‹$Áø£eT+ ∫Árø£]+#ê&ÉT. n+<äT˝À ns¡T®Hé, Ç*j·÷Hê\ eT<Ûä´ >±&ÛÉ #·T+ãq <äèX¯´+ ≈£L&Ü ñ+<äì j·T÷ì{Ÿ esêZ\ <ë«sê ‘Ó*dæq düe÷#ês¡+. ô|[¢ ‘·sê«‘· ns¡T®Hé bÕ˝§Zqï ‘=* eTT<äT› düìïy˚X¯+ Ç<˚. á ∫Á‘·+˝À k˛q÷dü÷<é yÓTsTTHé $\Hé bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêï&ÉT. <˚$lÁ|ükÕ<é dü+^‘·+ düeT≈£Ls¡TdüTÔqï bÕ≥\T ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁXÀ‘·\ eTT+<äT≈£î sêqTHêïsTT. ã˙ï Ç~ es¡≈£î ªãÁBHê<∏éμ ∫Á‘·+ }Væ≤+∫q |òü*‘ê\qT Çe«ø£b˛e&É+‘√ ø±düÔ yÓqTø£ã&ɶ ã˙ï eT∞¢ e÷dt Ä&çj·THé‡qT, j·T÷‘YqT ‘·q yÓ’|ü⁄ ‹|üø√e&ÜìøÏ ªE˝≤sTTμ ne‘ês¡yÓT‘êÔ&ÉT. n\T¢ ns¡T®Hé` Ç*j·÷Hê »+≥>± #˚düTÔqï á ∫Á‘·+˝À ã˙ï ¬øØsY˝ÀH˚ u…dtº ø±´¬sø£ºsY ne⁄‘·T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. u≤©e⁄&é ¬øyÓTsêy˚THé nyÓ÷˝Ÿ sê|òüTÀ&é á ∫Á‘êìøÏ |üì #˚düTÔ+&É≥+ á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q eTs√ Á|ü‘˚´ø£‘·. &ûMM.<ëqj·T´ düeTs¡ŒD˝À Vü‰]ø£ ÁøÏj˚TwüHé‡ u≤´qsYô|’ sê<Ûëø£èwüí á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T.

Vü≤ ì‡ ø£

‘·&çn+<ë\‘√ ø£{Ϻ|ü&˚kÕÔ m|ü&Ó’‘˚ l<˚$, m˙ºÄsY‘√ es¡¸+˝À ªÄ≈£î #ê≥T |æ+<Ó‘·&ç#Ó...μ n+≥÷ ∫+<äT˝Òdæ+<√ n|üŒ{Ï qT+∫ Á|ü‹ V”≤s√sTTHé ‘·q dæìe÷˝À ‘·eT≈£î es¡¸+ kÕ+>¥ ô|{≤º\+≥÷ <äs¡Ù≈£î\ e<ä› >√\ #˚ùdyês¡≥. n+‘·>± Äø£]¸+∫+~ Ä es¡¸|ü⁄ bÕ≥\T. m+<ääTø£+fÒ ‘·&ç n+<ë\‘√ Áù|ø£å≈£î\qT ‘·eTyÓ’|ü⁄≈£î ‹|üø√e&É+˝À Ä f…øÏïø˘ n<äT“¤‘·+>± es¡ÿe⁄{Ÿ ne⁄‘·T+<äqï qeTàø£+ yê]˝À @s¡Œ&ç+~. á $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ Ç|üŒ{Ï V”≤s√sTTqT¢ n+<äs¡÷.. es¡¸+˝À ‘·&çdæq <˚Vü≤+‘√ ‘·eT ‘·&ç n+<ë\‘√ Áù|ø£å≈£î\qT ‘·eTyÓ’|ü⁄≈£î m˝≤ ‹|üø√yê˝À l<˚$ì #·÷ùd #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. Ç{°e˝Ò e∫à |ü\T dæìe÷˝À¢q÷, Øôd+{Ÿ>± ≈£L&Ü #ê˝≤eT+~ V”≤s√sTTHé\T ;#Y\ e<ä›, dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ e<ä› bòı{À\T ~>∑T‘·÷ |üÁ‹ø£\≈£î Vü‰{ŸVü‰{Ÿ>± e<äT\T‘·THêïs¡T. Ç{°e\ e÷<Ûä$\‘· ≈£L&Ü á s¡ø£yÓTÆq bòı{À wüO{Ÿì ìs¡«Væ≤+∫ Áù|ø£å≈£î\qT ø£qT$+<äT #˚ùd+<äT≈£î bòı{À\qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. á$&É #ê˝≤ s¡ø±\T>± dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À ì\<=≈£îÿø√yê\ì m+‘·>±H√ Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. ø±˙ ø±\+ ø£*dæsêø£ ô|<ä›>± $»j·÷\T <äø£ÿ&É+˝Ò<äT. nsTTHê |ü≥Tºe<ä\≈£î+&Ü ‘·q ‘·&ç n+<ë\‘√ Áù|ø£å≈£î\qT Ä≈£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdü÷ÔH˚ ñ+~.

X¯k‘Y+düø£÷s|üsY YkdæÕºsìY s¡e÷˝À B|æø£ |ü<äTø=H˚..? »˙ø±+‘Y‘√ es¡Tdü>± ¬s+&ÉT dü÷|üsYVæ≤{Ÿ dæìe÷\T s¡÷bı+~+∫q ‘·sê«‘· X¯+ø£sY &Ó’¬sø˘º #˚dæq ªÁr Ç&çj·T{Ÿ‡μ Øy˚Tø˘ ‘·$Tfi¯+˝À u≤>±H˚ Ä&ç+~. ø±˙ ‘Ó\T>∑T˝À e÷Á‘·+ uÀ˝≤Ô ø={Ϻ+~. Ç|ü&ÉT X¯+ø£sY ‘·q ‘·<äT|ü] dæìe÷ |üqT˝À¢ ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. ákÕ] s¡»˙ø±+‘Y, ø£eT˝ŸVü‰düHé e+{Ï d”ìj·Ts¡¢‘√ ø±≈£î+&Ü yê] ‘·s¡Tyê‹ ‘·s¡+, n+fÒ ø±düÔ j·T+>¥ V”≤s√dt‘√ dæìe÷ì #˚j·÷\ì X¯+ø£sY ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡ì düe÷#ês¡+. ªÁr Ç&çj·T{Ÿ‡μ ∫Á‘êìï ‘·$Tfi¯+˝À dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ>± Øy˚Tø˘ #˚dæHê ø±˙ X¯+ø£sY kÕúsTT <äs¡Ù≈£î&ç qT+∫ z Øy˚Tø˘ ∫Á‘êìï Äj·Tq n_Ûe÷qT\T Ä•+#·&É+ ˝Ò<äT. X¯+ø£sY eTTÁ<ä ñ+&˚ uÛ≤Ø ∫Á‘·+ ø√dü+ yês¡T y˚∫ #·÷düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq n<˚ |üì˝À ñHêïs¡T. dü÷s¡´ ø±˙, $Áø£yéT‘√ ø±˙ Äj·Tq eT* ∫Á‘·+ ñ+≥T+<äì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. V”≤s√ $wüj·T+˝À Ç+ø± z ìs¡íj·÷ìøÏ sêø£b˛sTTq|üŒ{Ïø°, ‘·qT s¡÷bı+~+#·uÀj˚T ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé>± e÷Á‘·+ B|æø± |ü<äTø=H˚ì X¯+ø£sY |òæø˘‡ #˚düT≈£îHêïs¡≥. Ç|üŒ{Ïπø ÄyÓT‘√ e÷≥ |üPs¡«ø£ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£L&Ü #˚düT≈£îHêïs¡ì ‘·$Tfi¯esêZ\ düe÷#ês¡+. n+fÒ s¡»˙‘√ #˚düTÔqï ªø=#êÃ&Éj·÷Héμ dæìe÷ ‘·sê«‘· B|æø£ |ü<äTø=H˚ yÓ+≥H˚ #˚j·TuÀj˚T Ç+ø√ k‘Y dæìe÷ Ç<˚ nqïe÷≥.

ª>ös¡e+μ me]øÏ <ä¬øÿqT nøÏÿH˚ì j·TTe V”≤s√ Hê>∑#Ó’‘·q´ ø√©e⁄&é &Ó’¬sø£ºsY sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª>ös¡e+μ nH˚ ∫Á‘êìøÏ ø£$T{Ÿ nsTTq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+˝À ˇπøkÕ] ∫Árø£]+∫ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘êC≤>± n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ á ∫Á‘·+ qT+∫ Hê>∑#Ó’‘·q´ ‘·|ü≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø=ìï s√E\ ÁøÏ‘·+ sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hé ª>ös¡e+μ ∫Á‘·+ >∑T]+∫ n|ò”wæj·T˝Ÿ Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. á ∫Á‘·+˝À Hê>∑#Ó’‘·q´, X¯s¡‘Y≈£îe÷sY ‘·qj·T es¡\øÏÎ V”≤s√,V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ |ü]ÁX¯eTesêZ\ qT+∫ $ì|ædüTÔqï yês¡Ô\qT ã{Ϻ ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ Hê>∑#Ó’‘·q´ á ÁbÕC…≈£îº qT+∫ ‘·|ü≈£îHêïs¡ì, Hê>∑#Ó’‘·q´ kÕúq+˝À ã˙ï k˛<äs¡T&ÉT n\T¢ •Øwt qT m+|æø£ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. ª>ös¡e+μ ∫Á‘êìï &É÷´jÓT{Ÿ eT÷Mdt Ábı&É÷´dt #˚k˛Ô+~. y˚T 16q á ∫Á‘·+ ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. ªn_Ûqj·TTyéT HêqTyéTμ nH˚ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘êìøÏ |üì #˚dæq dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY Á|”‘· á ∫Á‘êìøÏ |üì #˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Hê>∑#Ó’‘·q´ <˚yêø£≥º <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´μ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥˝À _J>± >∑&ÉT|ü⁄‘·THêï&ÉT. düeT+‘· V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìï ÄsY.ÄsY.eT÷M y˚Tø£sY‡, e÷ø˘‡ Ç+&çj·÷ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ yÓ+ø£{Ÿ, n∫ìs&ç¶ Ábı&É÷´dt #˚düTÔHêïs¡T. nq÷|t s¡÷u…Hé‡ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± |üì #˚düTÔHêï&ÉT. á ∫Á‘êìøÏ m&ç{Ï+>¥: >ö‘·+sêE— dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”: lø±+‘Y Hês√CŸ.

ìÁ<ä˝Ò$T sêÁ‘·T˝ÒMT >∑&É|ü&É+ ˝Ò<äT ÄyÓT πøe\+ ◊≥+ >∑sY¢>± #˚k˛Ô+~. H˚qT z ø° s√˝Ÿ #˚düTÔHêïqT.. Hê≈£L ÄyÓT≈£î b˛{°Hê n+{À+~ eT<ÛäTXÊ*ì. sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à ‘êC≤ ∫Á‘·+ &çbÕsYºyÓT+{Ÿμ˝À q{ÏdüTÔqï eT<ÛäTXÊ*ì, Ç|ü&ÉT Áu…õ˝Ÿ uÛ≤eT q‘ê*j·÷ d”Hé˝ÀøÏ sêe&É+‘√ ÇHé ôd≈£L´]{°>± |ò”\e⁄‘·Tqï≥T¢+<äì n+≥THêïs¡T. ÄyÓTqT MT&çj·÷ yês¡T Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ Á|ü•ï+#·>± á dæìe÷˝À ÄyÓT πøe\+ ◊≥+ >∑sY¢>± e÷Á‘·y˚T #˚k˛Ô+~. ø±˙ H˚qT á dæìe÷˝À ø° s√˝Ÿ˝À q{ÏdüTÔHêïqTμ n+≥÷ düŒ+~+∫+~. n˝≤π> ÄyÓT ø√dü+ H˚qT ìÁ<ä˝Ò$T sêÁ‘·T\T >∑&ÉbÕ*‡q |üì˝Ò<äT nì ‘˚˝ÒÃdæ+~. nsTT‘˚ ÄyÓT Vü‰{Ÿ nq&É+˝À e÷Á‘·+ dü+<˚Vü≤+ @MT ˝Ò<äì, <ëì‘√fÒ ÄyÓT MT&çj·÷˝À yÓTÆ˝ÒJ kÕ~Û+∫+<äì n+~. n˝≤π> q<∏ë*j·÷ πøe\+ ◊≥+ >∑sY¢>± e÷Á‘·y˚T ø±ø£ es¡à s¡÷bı+~+#˚ eTs√ ∫Á‘·+ ªn+<ä+μ˝Àq÷ V”≤s√sTTHé>± #˚j·T&É+ >∑T]+∫ eT{≤¢&ÉT‘·÷.. eT+∫<˚.. Hê≈£L u≤©e⁄&é qT+∫ Ä|òüsY‡ uÀ˝…&ÉT edüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ H˚qT eT+∫ bÕÁ‘·‘√ bÕ≥T ø£<∏ä, u≤´qsY nì nìï $wüj·÷˝À¢q÷ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥÷ m+#·T≈£î+≥THêïqT n+~. ‘·qqT m¬ø’‡{Ÿ #˚j·T˝Òì ÁbÕC…ø˘º ø£$T≥e≥+ Çwüº+˝Òø£ @ ø=‘·Ô dæìe÷q÷ ˇ|üø√˝Ò<äì n+~. nsTT‘˚ ‘·|üŒ≈£î+&Ü u≤©e⁄&é˝À ô|<ä› u≤´qsY‡˝À dæìe÷\T #˚kÕÔqì qeTàø£+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. eT] eT+#·T \øÏÎøÏ ≈£L&Ü q<∏ë*j·÷ b˛{°>± e÷s¡T‘·T+<ë n+fÒ.. ªeT+#·T \øÏÎ, H˚qT Ç<ä›s¡+ q≥q MT<ä, ô|òsꌤ¬sàHé‡ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ¬øØsY ì]à+#·T≈£î+≥THêï+. dæìe÷ $&ÉT<ä\ nj·÷´ø£ »q+ me]ì yÓT#·TÃ≈£î+{≤s√ #·÷&É+&çμnì #Ó|æŒ+~. n|üŒ{Ï es¡≈£L á ø=‘·Ô ◊≥+ >∑sY¢ì m+C≤jYT #˚j·Tìe«+&ç n+~. n+‘˚>±ø£ ø=~› ø±\+ ˝…’yéT ˝…’{Ÿ ñ+&É≥+ @ Ä]ºdüTº¬ø’Hê eT+∫<˚. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT Ä |”]j·T&é˝ÀH˚ ñ+~ nì #Ó|æŒ+~.

˝≤e⁄ ô|]–Hê ÁbÕã¢+ ˝Ò<äT n+<äyÓTÆq Ä&É|æ\¢ ∫qï‘·q+ qT+∫ ns¡yÓ’ @fi¯ó¢ e#˚à es¡≈£L $$<Ûä <äX¯˝À¢ ‘·q n+<ä#·+<ë\qT ø=‘·Ô>± #·÷|ædü÷ÔH˚ ñ+≥T+~. f…HéÔ ø±¢dt˝À ñqï |üdæ‘·q+, Ç+≥sY˝À ø£ì|æ+#·<äT. Ç+≥sY˝À ñqï k˛j·T>∑+ &çÁ^˝À eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤ Ä&É|æ\¢\T Á|ü‹ s√p ø=‘·Ô>±H˚ ø£ì|ækÕÔs¡+{À+~ C…˙*j·÷. ªu§eTà]\T¢μ dæìe÷‘√ C…˙*j·÷ ‘Ó\T>∑Tyê] >∑T+&Ó˝À¢ >∑÷&ÉTø£≥Tº≈£î+~. ≈£L´{ŸHÓdt n+fÒH˚ C…˙*j·÷. Ç+‘· kı>∑düT ÄyÓT≈£î m˝≤ kı+‘· eTsTT´+~. ì»+>± n~ ÄyÓT n<äèwüº+. n˝≤+{Ï C…˙*j·÷ eTsê؃ yê] ø√&É˝…’b˛j·÷ø£ Çø£ ÄyÓT dæ˙ #·]Á‘· eTT–d æb˛‘·T+<äì #ê˝≤eT+~ nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙, ªHê ndü˝…’q dæ˙ J$‘·+ Ç|ü&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~ #·÷&É+&çμ n+≥÷ C…˙*j·÷ #ÓãT‘·T+~. qqTï ô|[¢ #˚düT≈£îqï~ ≈£L&Ü dæìe÷ V”≤s√H˚ ø±ã{Ϻ H˚qT q{Ï+#·&ÜìøÏ m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·sê\T ô|fº˝Ò<äT. ô|[¢øÏ eTT+<äT ˇ|ü≈£îqï ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô #˚j·T´&Éy˚Tø±≈£î+&Ü Ç+ø± ø=ìï ø=‘·Ô dæìe÷\≈£î ≈£L&Ü ôd’Hé #˚dæ+<ä≥. m˝≤ y˚TH˚CŸ #˚kÕÔs¡T f…Æ+ì nì n&ç–‘˚..ªHê uÛÑs¡ÔqT ôd{À¢πø |æ*∫ ø±|ü⁄s¡+ #˚düT≈£î+{≤qTμ n+≥÷ CÀø˘\T ≈£L&Ü y˚k˛Ô+~ C…˙*j·÷. Ç+ø± #ÓãT‘·÷ ªô|fi¯¢sTTq ne÷àsTT n‘·Ôyê]+{À¢ ¬sdtº rdüT≈£î+≥÷ uÛÑs¡Ô‘√ m+C≤jYT #˚dü÷Ô Á&ÉeTTà˝≤¢ ‘·j·÷ s¡e⁄‘·T+{≤s¡T #ê˝≤eT+~. Hê $wüj·T+˝À n˝≤ ø±<äT. H˚qT dü«‘·Vü‰>±H˚ ø£Ás¡˝≤ ñ+{≤qT. Ç|ü&ÉT ô|[¢ e\¢ e#˚à u…Hé|òæ{Ÿ‡‘√ H˚qT Ç+ø±düÔ˝≤e⁄ nsTTHê ÁbÕã¢+ ñ+&É<äT. m+<äTø£+fÒ Hê≈£î n~ n<äq|ü⁄ n+<ëìï ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·T+~. H˚qT eTØ n+‘· ˝≤e⁄ø±qT ø±˙ n+<ëìøÏ nedüs¡yÓTÆq+‘· e÷Á‘·+ K∫Ñ·+>± ne⁄‘êqì #ÓãT‘·T+~ C…˙ï.

|ü_¢dæ{° ø√düy˚THê..? yÓT>± |üesYkÕºsY sêyéT#·s¡DY ‘·«s¡˝À e+o ô|’&ç|ü*¢ <äs¡«ø£‘·«+˝À ªme&ÉTμ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·qTqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ªeT<äsêdüT |ü≥ºD+μ nH˚ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ <ë«sê uÛ≤s¡rj·T yÓ+&ç‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq Á_≥Hé yÓ÷&É˝Ÿ nMTC≤ø£‡Hé ªme&ÉTμ ∫Á‘·+˝À ôdø£+&é V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. ‘êC≤>± nMTC≤ø£‡Hé≈£î dü+ã+~Û+∫q z yês¡Ô MT&çj·÷˝À #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. >ö‘·yéTMTqHé s¡÷bı+~+∫q Væ≤+B ∫Á‘·+ ª@ø˘ ~yêHê <∏ëμ˝À u≤©e⁄&é q≥T&ÉT Á|ü‹ø˘ãã“sY‘√ ø£*dæ q{Ï+∫q á uÛ≤eT n‘·ì‘√ Áù|e÷j·TD+ q&ÉT|ü⁄‘√+<äì >∑‘· ø=ìï s√E\T>± yês¡Ô\T $ì|ædü÷ÔH˚ ñHêïsTT. nsTT‘˚ ‘êC≤>± á Ç<ä›]øÏ ô|[¢ ≈£L&Ü »]–+<äH˚ >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Ç<ä›s¡÷ s¡Vü‰dü´+>± ô|[¢ #˚düT≈£îHêïs¡ì, ‘·eT $yêVü‰ìï ]õdüºsY ≈£L&Ü #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. ‘·«s¡˝À á uÛ≤eT #ÓÁØ düs¡düq q{ÏdüTÔ+&É≥+‘√ Ç≥T yÓT>± n_Ûe÷qT\T ≈£L&Ü á e´eVü‰sêìï ÄdüøÏÔ>± >∑eTìdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ á ô|[¢ yês¡Ô\ yÓqTø£ eTs√ Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü ñ+~. Á|ü‹ø˘`nMT q{Ï+∫q ª@ø˘ ~yêHê <∏ëμ ∫Á‘·+ bòÕ¢|t ø±e&É+‘√.. |ü_¢dæ{° ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ Ç˝≤+{Ï s¡÷eTs¡¢qT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘ÓdüTÔHêïs¡ì, mô|ò’s¡¢‘√ Á|ü#ês¡+ ô|+#·T≈£îì dæìe÷\ neø±XÊ\T <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ u≤©e⁄&é˝À m|üŒ{Ï qT+#√ q&ÉTdüTÔqï Áf…+&é nì, Ç|ü&ÉT Á|ü‹ø˘`nMT\T n&ÉT>∑T\T y˚dü÷Ô Á|ü#êsêìï ô|+#·Tø√e&É+ ø√dü+ yê] u≤≥˝ÀH˚ q&ÉTdüTÔHêïs¡+≥THêïs¡T. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 08-04-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you