Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 49

>∑Ts¡Tyês¡+ e÷]Ã 8, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt >∑{Ϻ |ü+#Y ‘·–*+~. |òü*‘ê\‘√ ~eTà‹]–+~. ‘·|ü\T, bıs¡bÕ≥T¢ yÓs¡dæ ‘·eT Á>∑Vü≤bÕ≥TqT e÷πsÃXÊj·Tì ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ ôd\$#êÃs¡T. j·T÷|”˝À y˚dæq ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T\ qT+∫ bÕsƒê\T H˚s¡TÃ≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T.

<ä &Éغ |æø£ÃsY≈£î ªC≤rj·Tμ >∑T]Ô+|ü⁄ ‹

59e C≤rj·T #·\q∫Á‘· nyês¡T¶\ Á|üø£≥q ‹ C≤rj·T ñ‘·ÔeT q{Ï>± $<ë´u≤\Hé ‹ ñ‘·ÔeT q≥T&ÉT –Øwt ≈£î\ø£]í q÷´&Ûç©¢, e÷]à 7: 59e C≤rj·T #·\q ∫Á‘· nyês¡T¶\qT ãT<Ûäyês¡+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. Væ≤+B ∫Á‘·+ ª<ä &Éغ |æø£ÃsYμ≈£î nyês¡T¶\ |ü+≥ |ü+&ç+~. á ∫Á‘·+ eT÷&ÉT C≤rj·T nyês¡T¶\qT <äøÏÿ+#·T≈£î+~. $<ë´u≤\Hé ñ‘·ÔeT q{Ï>± m+|æø£j·÷´s¡T. ($T>∑‘ê... 2˝À) B+‘√ $<ë´u≤\Hé Vü‰´Á{Ïø˘ kÕ~Û+#ês¡T. es¡Tdü>±

$˝≤¢ bÕ|ü+ MT~ø±<ë?

<Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ n+X¯y˚T

me÷àsY πødüT˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ôV’≤ø√s¡Tº nøÏå+‘·\T bÕ¢≥¢ ]õÁùdºwüq¢qT n&ÉT¶ø√e&Üìï Á|ü•ï+∫q <Ûäsêàdüq+

|ü⁄{ϺeTT+∫+~ ‘·|ü\T ~<äT›≈£î+{≤+ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ≈£L&Ü ø=+|üeTT+∫+~ á |òü*‘ê\T bÕغøÏ >∑TDbÕsƒ¡+ ˝≤+{Ï$ j·T÷|”@ô|’ Á|üuÛ≤e+ ñ+&É<äT Á|ü<Ûëìì e÷πsÃ Ä˝À#·q ˝Ò<äT ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ k˛ìj·÷ $X‚¢wüD

q÷´&Ûç©¢, e÷]à 7: ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ |òü*‘ê\T ‘·eT≈£î >∑TDbÕsƒ¡y˚Tqì ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹, j·T÷|”@ #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ nHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À »]–q bıs¡bÕ≥T¢ ≈£L&Ü eTs√ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì $X‚¢wæ+#ês¡T. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ kÕe÷qT´&ç˝À m+‘·{Ï ndüVü≤Hêìï ô|+∫+<√ ‘Ó*dæ+<äHêïs¡T. ‘êeTT }Væ≤+∫q kÕúsTT˝À »q+ qT+∫ eT<䛑·T \_Û+#·˝Ò<äHêïs¡T. nsTT‘˚ á |òü*‘ê\T j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|üuÀeì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\ rs¡TŒqT •s¡kÕ eVæ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. z≥$T, ¬>\T|ü⁄qT |üø£ÿqu…&ç‘˚, Á|ü‹ mìïø£ ‘·eT≈£î z bÕsƒ¡y˚TqHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ÄyÓT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, j·T÷|”˝À bÕغ eT÷˝≤\T |ü{Ïwüº+>± ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ <ës¡TD |üsêuÛÑe+ m<äT¬s’+<äHêïs¡T. bÕغ ¬>\T|ü⁄ø√dü+ rÁe+>± ÁX¯$T+#êeTì, nsTTHê Á|ü»\T Ä<ä]+#·˝Ò<äHêïs¡T. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ ≈£L&Ü bÕغ z≥$TøÏ ø±s¡DyÓTÆ+<äì $e]+#ês¡T. n$˙‹, nÁø£e÷\≈£î e´‹πsø£+>± ∫‘·ÔX¯ó ~Δ‘√ |üì#˚dæ+<äì ø±+Á¬>dt ˇø£ÿfÒqì k˛ìj·÷ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥qT e÷πsà neø±X¯+ ˝Ò<äì k˛ìj·÷ düŒwüº+#˚XÊs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú>± eTH√àVü≤Hé ñ+{≤sê? nì Á|ü•ï+#·>± düŒ+~+#˚+<äT≈£î ìsêø£]+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Á|ü»\ rs¡TŒqT >ös¡$düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ;md”Œ bÕ\q‘√ $düT>∑T #Ó+~q Á|ü»\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± ($T>∑‘ê... 2˝À) düe÷CŸyê~ bÕغì m+#·T≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ñ‘·ÔsêK+&é˝À

M©q+ dü+|üPs¡í+

#˚‘·ø±≈£î+fÒ Ç+{Ϭøfi¯¢+&ç ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ #·+Á<äu≤ãT $düTs¡T¢ MT #˚‘·>±ì‘·q+ e˝Ò¢ Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T |üesY ôdø±ºsYô|’ ˝À|æ+∫q <ä÷s¡<äèwæº Çø£. sêÁwüº uÛÑ$wü´‘Y n+<Ûäø±s¡y˚T

d”Œø£sY Á|üø£≥H˚ ‘·s¡TyêsTT ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Á|üC≤sê»´+ M\q+ <ë<ë|ü⁄>± |üPs¡ÔsTTq≥Tº>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. $©q+ e´eVü‰s¡+ XÊdüqdüuÛÑ˝À e÷Á‘·y˚T ô|+&ç+>¥˝À ñ+≥÷ e∫Ã+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Çs¡T bÕغ\ H˚‘·\‘√ d”Œø£sY #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. ø±+Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q ø£ècÕí¬s&ç¶, Á|üC≤sê»´+ ‘·s¡|ü⁄q e+>∑ ^‘ê d”Œø£sY e<ä› Vü‰»s¡j·÷´s¡T. B+‘√bÕfÒ M\HêìøÏ düã+~Û+∫q nìï |üÁ‘ê\qT Çs¡T bÕغ\ H˚‘·\T n+<äCÒXÊs¡T. á Á|üÁøÏj·T‘√ Á|üC≤sê»´+ $©q+ |üPs¡ÔsTTqfÒºqì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. sêÁwüº+˝À n≥ºVü‰dü+>± eTT+<äT≈£î e∫Ãq yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ Á|üC≤sê»´+ ø£<∏ä ãT<Ûäyês¡+ n~Ûø±]ø£+>± eTT–dæ+~. Á|üC≤sê»´+ bÕغ XÊdüqdüuÛ≤ |üø£å+ ≈£L&Ü ø±+Á¬>düT ˝…õùd¢#·sY bÕغ (d”m©Œ)˝À n~Ûø±]ø£+>± $©qyÓTÆb˛sTT+~. $©q+ Á|üÁøÏj·T≈£î XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ÄyÓ÷<ä eTTÁ<ä y˚XÊs¡T. B+‘√ ∫s¡+J$ düVü‰ Á|üC≤sê»´+ bÕغ XÊdüqdüuÛÑT´\+‘ê Çø£ ø±+Á¬>düT myÓTà˝Ò´˝… ne⁄‘ês¡T. ø±+Á¬>düT˝À $©HêìøÏ Á|üC≤sê»´+ bÕغ #ê˝≤ s√E\ ÁøÏ‘·y˚T d”Œø£sY≈£î ˝ÒK Ç∫Ã+~. $©Hêìï ÄyÓ÷~dü÷Ô d”m©Œ Ç{°e\ rsêàq+ #˚dæq d”Œø£sY≈£î dü+|æ+∫+~. Á|üC≤sê»´+ bÕغ XÊdüqdüuÛÑT´\ $©q+‘√ XÊdüqdüuÛÑ˝À ($T>∑‘ê... 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« #˚‘·>±ì‘·q+ e˝Ò¢ nìï esêZ\ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡+>±˝À¢ $|òü\eTsTT+<äì, |ü]bÕ\q #˚ùd dü‘êÔ˝Ò≈£î+&˚ ~–b˛yê*‡+~>± Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü»\+fÒ ø£˙ø£s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤]k˛Ô+<äì, $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ J$‘ê\‘√ Ä&ÉTø√e<ä›ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. XÊdüqdüuÛÑ yêsTT<ë|ü&çq ‘·s¡Tyê‘· #·+Á<äu≤ãT {°&ûm©Œ˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. $<äT´‘Y s¡+>∑+ rÁe dü+øå√uÛÑ+˝À ñ+<äHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔqT ≈£L&Ü n+<Ûäø±s¡+ #˚ùd+<äT≈£î Ç|ü&˚ 2016 qT+∫ eTs√ 20 dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î $<äT´‘Y ø=qT>√\T≈£î dü+ã+~Û+∫ nÁ–yÓT+{Ÿ #˚düTø=H˚ Ä˝À#·q˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. n+fÒ eTs√ 29 dü+e‘·‡sê\T sêÁwüº Á|ü»\≈£î

n|üŒ≈£î $eTTøÏÔ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT qT+∫ j·T&É÷´s¡|üŒ≈£î }s¡≥ ˝Àø±j·TTø£Ô m|òt◊ÄsYqT ø=fÒºdæq ôV’≤ø√s¡Tº

CMyK

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY $˝≤¢\T, bÕ¢≥¢ ]õÁùdºwüq¢qT m+<äT≈£î n&ÉT¶≈£îHêïs¡+≥÷ sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘ê«ìï ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü•ï+∫+~. bÕ¢≥T¢, $˝≤¢\qT ø=qT>√\T #˚j·÷\ì #Ó|æŒq MTπs Ç|ü&ÉT ]õÁùdºwüq¢ô|’ nuÛÑ´+‘·s¡+ #ÓãT‘·THêïs¡ì ø√s¡Tº Á|ü•ï+∫+~. $˝≤¢\T, düú˝≤\ ]õÁùdºwüq¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ ì*|æy˚dæ+<ä+≥÷ y˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ ãT<Ûäyês¡+ <Ûäsêàdüq+ $#ês¡D #˚|ü{Ϻ+~. @|”◊◊d” y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY MTHê <äTu≤jYT˝À ¬s+&ÉT $˝≤¢\T n&ç>±s¡ì, Ä ¬s+&ÉT $˝≤¢\T ÇùdÔ e´eVü‰s¡+ |ü]wüÿ]kÕÔqì #ÓbÕŒs¡ì me÷àsY m+õm|òt ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î #ÓbÕŒs¡T. me÷àsY ≈£î+uÛÑø√D+ e´eVü‰s¡+ô|’ n|üŒ{Ï eT+Á‹esêZìï m+<äT≈£î Á|ü•ï+#·&É+ ˝Ò<äì, ÁbÕC…≈£îºô|’ m+<äT≈£î düMTø£å #˚j·T&É+ ˝Ò<ä+≥÷ ôV’≤ø√s¡Tº Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Á|üX¯ï\MT<ä Á|üX¯ï\T y˚dæ+~. bÕ¢≥T¢, $˝≤¢\T ø=qT>√\T#˚dæq j·T»e÷qT\~ ‘·|üŒì‘˚*‘˚ d”;◊ #·÷düT≈£î+≥T+<äì, ˝≤uÛ≤\T, ùws¡¢ $wüj·÷\qT me÷àsY, @|”◊◊d” #·÷düTø√yê\ì dü÷∫+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ]j·T˝Ÿmùdº{Ÿ yê´bÕs¡+ #˚k˛Ô+<äì, ˇ|üŒ+<ä+ y˚Ts¡≈£î $˝≤¢\qT ]õÁùdºwüHé #˚j·T&É+ ˝Ò<äì ø=qT>√\T <ës¡T\T Äs√|æ+#ês¡T. s¡÷. 29 \ø£å\≈£î mø£sê #=|üq me÷àsY≈£î $Áø£sTT+#ês¡ì ø√s¡Tº #Ó|æŒ+~. á πødüT˝À $#ês¡D ãT<Ûäyês¡+‘√ eTT–dæ+~. $˝≤¢\T, düú˝≤\T ø=qïyês¡T qwüºb˛‘·THêïs¡ì yê´U≤´ì+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ]j·T˝Ÿmùdº{Ÿ yê´bÕs¡+ s¡T∫eT]–+<äì ù|s=ÿ+≥÷, ‘·T~rs¡TŒqT ]»sY«#˚dæ+~.

u…+>∑fi¯Ss¡T, e÷]à 7: ø£sêï≥ø£ e÷J eTTK´eT+Á‹ _.mdt. j·T&É÷´s¡|üŒ≈£î }s¡≥ \_Û+∫+~. nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT˝À Äj·Tqô|’ ˝Àø±j·TTø£Ô qyÓ÷<äT #˚dæq m|òt◊ÄsYqT ôV’≤ø√s¡Tº ø={Ϻy˚dæ+~. ˝Àø±j·TTø£Ô ‘·qô|’ qyÓ÷<äT #˚dæq πødüTqT ø={Ϻy˚j·÷\+≥÷ j·T&É÷´s¡|üŒ <ëK\T#˚düT≈£îqï |æ{ÏwüHéô|’ ø√s¡Tº $#ês¡D »]|æ+~. |æ{ÏwüHéqT $#ê]+∫q »dæºdt uÛÑø£Ôe‘·‡\, >√$+<äsêE\‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ m|òt◊ÄsYqT ø={Ϻy˚dæ+~. n<˚$<Ûä+>± Äj·Tqô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ˝Àø±j·TTø£Ô b˛©düT\≈£î >∑es¡ïsY C≤Ø#˚dæq Ä<˚XÊ\qT s¡<äT›#˚dæ+~. nÁø£eT yÓTÆì+>¥ e´eVü‰s¡+˝À j·T&É÷´s¡|üŒ≈£î dü+ã+<Ûä+ ($T>∑‘ê... 2˝À)

ø£¬s+{Ÿ ø£cÕº\T ‘·|üŒeì #ÓbÕŒs¡T. 2013 ‘·s¡Tyê‘· ø£¬s+{Ÿ ø=qT>√\T #˚j·÷\ì ìs¡íj·T+ rdüTø√e&ÜìøÏ M¬ses¡ì #·+Á<äu≤ãT Á|ü•ï+#ês¡T. »\j·T»„+ ÁbÕC…≈£îº\ e÷~]>±H˚ á nÁ–yÓT+{Ÿ ≈£L&Ü sêÁcÕºìøÏ >∑T~ã+&É˝≤ e÷πs Á|üe÷<ä+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. {°&û|” Vü≤j·÷+˝À sêÁwüº+˝À $<äT´‘Y $T>∑T\T ñ+&˚<äì, ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· $<äT´‘Y s¡+>±ìï ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+#ês¡ì u≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. $<äT´‘Y ñ‘êŒ<äqô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eTT+<äT#·÷|ü⁄ ˝Ò<äì, Áô|’y˚≥T dü+düú\‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ, yê{ÏøÏ Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Lπsà $<Ûä+>± nqTeT‘·T*k˛Ô+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. $<äT´‘Y s¡+>∑+ô|’ eTTK´eT+Á‹øÏ, eT+Á‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ˝Ò<äHêïs¡T. #Û·rÔdt|òüT&é, ˇ]kÕ‡ ˝≤+{Ï ∫qï sêÁcÕº\T Á|üD≤[ø£ã<ä›+>± e´eVü≤]dü÷Ô $T>∑T\T $<äT´‘Y kÕ~ÛdüTÔ+&É>± ($T>∑‘ê... 2˝À)

s¡÷. 15 \ø£å\ »]e÷Hê q÷´&Ûç©, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): #Óø˘ uÖHé‡ πødüT˝À eTTsê<ëu≤<é m+|” nC≤s¡TB›Hé≈£î &Ûç©¢ ø√s¡Tº 15 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê $~Û+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø Äj·Tq≈£î HêHéu…sTT\ãT˝Ÿ yê¬s+{Ÿ\T C≤Ø #˚dæHê Vü‰»s¡T ø±ø£b˛e&É+ô|’ yÓTTVü≤à<é n»s¡TB›Héô|’ &Ûç©¢ ø√s¡Tº rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. #Óø˘ uÖHé‡ πødüT˝À Äj·Tq≈£î ø√s¡Tº 15 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê $~Û+∫+~. #Óø˘ uÖHé‡ πødüT˝À ‘·eT eTT+<äT Vü‰»s¡T ø±≈£î+&Ü ‘·eT düeTj·T+ eè<Ûë #˚düTÔHêïs¡ì ø√s¡Tº n»sYô|’ eT+&ç|ü&ç+~. á πødüT˝À n»sY ‘·eT eTT+<äT Vü‰»s¡T ø±ø£b˛e&É+‘√ yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé yÓTõÁùdº{Ÿ $Áø±+‘Y yÓsTT<é Ç+‘·≈£î eTT+<äT HêHé u…sTT\ãT˝Ÿ n¬sdüTº yês¡+{Ÿ C≤Ø #˚XÊs¡T. ø√s¡Tº yÓ\T|ü\ ne>±Vü≤q≈£î ekÕÔeTH˚ kÕ≈£î‘√ Äj·Tq ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äT. ne>±Vü≤q ≈£î<äTs¡TÃø√<ä\T#·T≈£î+fÒ n~ yÓTT<ä{Ï s√EH˚ »s¡>±*‡+<äì yÓTõÁùdº{Ÿ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. n»sYqT ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üs¡TkÕÔqì u≤+&é, ôd≈£L´]{° ($T>∑‘ê... 2˝À)

ôd’øÏ˝Ÿ ‘·T|ü|ü{Ϻ+~ #·+Á<äu≤ãTô|’ eT+&ç|ü&ɶ d”m+ øÏs¡DY sêÁwüº+˝À {°&û|”øÏ n+‘·d”Hé˝Ò<äì yê´K´ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ mìïø£\qT #·÷dæ {°&û|” #·+ø£\T >∑T<äT›≈£î+≥T+<äì, nsTT‘˚ eTq sêÁwüº+˝À ôd’øÏ˝Ÿ≈£î ‘·T|ü |ü{Ϻ+<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ yê´U≤´ì+#ês¡T. Çø£ÿ&É ø±+Á¬>düT bÕغ Á|üC≤s¡+»ø£+>± bÕ\q kÕ–k˛Ô+<äì, n+<äTe\¢ ôd’øÏ˝Ÿ≈£î e#˚à mìïø£˝À¢ #ÛêHé‡ ñ+&É<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À düe÷CŸyêB bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡T. sêÁwüº+ ˝Àq÷ ‘·eTbÕغ ôd’øÏ˝Ÿ ≈£L&Ü $»j·T &ÛÉ+ø± yÓ÷–düTÔ+<äì nq&É+ô|’ eTTK´eT+Á‹ Ä $<Ûä+>± yê´U≤´ì+ #ês¡T. {°&û|” >=|üŒ\T #Ó|üø√e&É+ Vü‰kÕ´kÕŒ<äeTì, sêÁwüº+˝À ôd’øÏ˝Ÿ≈£î ‘·T|ü |ü{Ϻ+<äì, n~ ø£<ä\<äì Äj·Tq nHêïs¡T. mes¡T mø£ÿ&É ≈£Ls√Ãyê\H˚ $wüj·÷ìï Á|ü»\T ìs¡ísTTkÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. »j·÷|ü»j·÷\qT z≥πs¢ ìs¡ísTTkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Çø£ÿ&É #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î Ä |ü]dæú‹ ˝Ò<äì, ‘·<äT|ü] n~Ûø±s¡+ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt bÕغ<˚qì Äj·Tq nHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ Á|ü‹düŒ+~dü÷Ô ø±+Á¬>dt z&çb˛˝Ò<äì, ‘ê‘·ÿ*ø£+>± yÓqøÏÿ ‘·–Z+<äì d”m+ nHêïs¡T. s¡ø£s¡ø±\ |ü]dæú‘·T˝À z≥s¡¢qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕÔj·Tì, j·T÷|”˝À »]–+~ ≈£L&Ü n<˚qì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt mH√ï ˇ~<√&ÉT≈£î\qT m<äTs¡Tÿ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ |òü*‘ê\ Á|üuÛ≤e+ sêÁwüº+˝Àì ñ|ü mìïø£\ô|’ |ü&É<äì ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

www.suvarnavartha.com

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178


2

¬ø¡FyˆLRiV. @NRP‰≤R∂ FyLÌki ™´s˘™´sxqÛs xms…”¡xtÌsQLigS ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ZNP ZNP[aRP™´s LS™´soNRPV ™´sVL][ryLji @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s ªy™´sVV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ {qs»˝¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Fs.zms.Õ‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ™´sWLjiË 7: æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ, lgi÷¡zmsLiøyá¨s ˙xms«¡Ã¡©´sV N][LRiªRΩV©yı©´s¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxms≤T∂LiμR∂Æ©s[ ™yLRiÚÕ˝‹[ ¨s«¡Li¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá BLiøyL`Íi gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿμ`∂ ∏R∂VW{msÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s™yμy¨sı J»¡L˝RiV ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂uÌy©´sLi ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSgS ™´sVL][™´sWLRiV μy»¡Æ™s[}qsLiμR∂VZNP[ ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Gμ][ INRP NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y μy»¡Æ™s[}qs ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáՋ[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki |mnsWLRixmsLS«¡∏R∂VLi xqs™´sWμ≥y©y¨sı xqsW…”¡gS ¬ø¡}msˆ A«ÿμ`∂  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ™´sW˙ªRΩLi æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ALRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Dxms Fy\¤Õ¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. DªRΩÚLRi ˙xmsÆμ∂[a`P, g][™y, xmsLi«ÿÀfiáՋ[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı μy»¡Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki A{mns£qs Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgixqsV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVáƩs[ lgi÷¡zmsLiøyá¨s xmsLS«¡∏R∂VLi ™´sVW»¡NRP»Ì¡VNRPV©´sı NSLi˙lgixqsV, ™´sVfl”·xmspL`i©´sV ºΩLjigji ¤À¡[LRiL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLi @©´sLiªRΩLRiLi A«ÿμ`∂©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂W æªΩáLigSfl·, DªRΩÚLRi A∏R∂V©´s N][LSLRiV. ALi˙μ≥R∂ ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌkiπ∏∂[V @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPVLiμj∂. DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÆμ∂[a`P Fs¨sıNRPá\|ms ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VÆ™s[V≠sV»¡¨s DLiμR∂¨s, A FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVáZNP[ J»¡V Æ™s[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. DªRΩÚLRi ˙xmsÆμ∂[a`P zqsμÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı FyLÌkiÆ©s[ªRΩáV r°¨s∏R∂Wª][ ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s μy¨s¨s μy»¡Æ™s[aSLRiV. Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ALi˙μ≥R∂ ˙xmsÆμ∂[a`P \|ms©´s xms≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s øR¡LjiËLiøyLRiV. J»¡™´sVVá ©´sVLi¿¡ gRiVfl·FyhSáV Æ©s[LRiVËN][™´s≤R∂Li æªΩáLigSfl·\|ms ¬ø¡}msˆÆμ∂[™´sVVLiμj∂.. @NRP‰≤R∂ NSLi˙lgixqsV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ∏R∂VVzmsÕ‹[ xqsLirÛygRiªRΩ Õ‹[Fyá ™´s¤Õ˝¡[ J≤T∂F°∏R∂W™´sV¨s NSLi˙lgi£qsNRPV @á™y¤…¡[©´s¨s NRPW≤y A«ÿμ`∂ @©yıLRiV.

|òü*‘ê\‘√ ‘Ó\+>±D≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 8, e÷]Ã 2012

xqsLixmnsV…”¡ªRΩ aRPNTPÚgS FsμR∂gS÷¡

ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\T

ø=+|üeTT+#êsTT z≥$Tô|’ e÷j·÷e‹ $X‚¢wüD eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ md”Œ bÕ\q sêÁcÕºìøÏ #˚≥ì ôV≤#·Ã]ø£ <ä[‘·T\ eT<䛑·T e˝Ò¢ ¬s+&√kÕúq+ \ø√ï, e÷]à 7: ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” kÕ«s¡ú sê»ø°j·÷\ e˝Ò¢ ‘êeTT z&çb˛j·÷eTì ;md”Œ n~ÛH˚Á‹, j·T÷|” e÷J eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹ Äs√|æ+#ês¡T. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ kÕ«s¡ú+‘√H˚ eTTdæ¢+ z≥T¢ 70 XÊ‘·+ md”ŒøÏ ã~© nj·÷´j·Tì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ Á|üC≤rs¡TŒqT >ös¡$düTÔHêïeTì, bÕغ z≥$TøÏ |üP]Ô u≤<Ûä´‘· ‘·q<˚qì nHêïs¡T. ø±>±, z≥$T U≤sês¡e&É+‘√ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ ÄyÓT sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. >∑es¡ïsY _.m˝Ÿ.CÀwæì ø£*dæ sêJHêe÷ düeT]Œ+#ês¡T. nôd+;¢ì s¡<äT›#˚j·÷\ì dæbòÕs¡T‡#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘·eT bÕغøÏ e´‹πsø£+>± mìïø£\ |òü*‘ê\T e∫Ãq+<äTq $<ÛëqdüuÛÑ s¡<äT› #˚j·÷\ì >∑es¡ïsYqT ø√]q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. yÓTÆHêغ ø√{≤ô|’ ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” #˚dæq sê»ø°j·T+ e˝Ò¢ eTTdæ¢+ z≥T¢ md”ŒøÏ ã~© nj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. nÁ>∑≈£î˝≤\ z≥¢‘√ mìïø£˝À¢ \_Δbı+<˚+<äT≈£î ;CÒ|” ≈£L&Ü Á|üj·T‹ï+∫+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\ m‘·TÔ\T bÕs¡˝Ò<äì m<˚›yê#˚XÊs¡T. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ e\¢ nÁ>∑≈£î˝≤\ z≥T¢ N*b˛j·÷j·Tì, B+‘√ md”Œ ˝≤uÛÑ|ü&ç+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘·eTbÕغøÏ yÓqTï<äqTï>± ì\Tdü÷Ô edüTÔqï <ä[‘·T\T e÷Á‘·+ ;md”ŒøÏ eTs√e÷s¡T eT<䛑·T |ü*ø±s¡ì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüºyê´|üÔ+>± <ä[‘·T\T ;md”ŒøÏ zfÒ¢XÊs¡ì, n+<äTe˝Ò¢ ¬s+&√ kÕúq+˝À ì\e>∑*>±eTì #ÓbÕŒs¡T. ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ø√˝Ÿ¶ k˛ºπsCŸ˝À ô|fÒºdüTÔ+<äì e÷j·÷e‹ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü‹|üø£å bÕغ>± ìsêàD≤‘·àø£ bÕÁ‘· b˛wækÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ bÕغì |ü{Ïwüº+ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±´&ÉsYqT |ü{Ïwüº+ #˚düT≈£îì, Væ≤+<ä÷`eTTdæ¢+\ ◊ø£eT‘ê´ìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔeTHêïs¡T. ◊<˚fi¯¢bÕ≥T ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ πø+Á<ä+ qT+∫ düVü≤ø±s¡+ \_Û+#·ø£b˛>±, πø+Á<ä+ ‘·eT|ü≥¢ Á|ü‹|üø£å bÕÁ‘· eVæ≤+∫+<äì ÄyÓT $eT]Ù+#ês¡T. ◊<˚fi¯¢ ø±\+˝À kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· y˚Ts¡≈£î sêÁcÕº_Ûeè~Δ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#êeTì #ÓbÕŒs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): NRPVá, ™´sVªRΩ , ™´sLÊRi ≠s¤À¡[μyáV ≠ds≤T∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡Ã¡V xqsLixmnsV…”¡ªRΩ\Æ™sV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ @ ¡Ã¡NSμR∂V, xqs ¡Ã¡@¨s, Aμj∂aRPNTPÚ @¨s Æ™sáVlgiºΩÚ øy…ÿá¨s LSxtÌsQ˚ À≥ÿLki xmsLji˙aRP™´sVá aS≈¡™´sVLi˙ºΩ ≤yNÌRPL`i ¤«¡.gkiªylLi≤ÔT∂ zmsáVxmso¨søyËLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s LSxtÌsQ˚ xqs¿¡™yá∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ Dμ][˘gRiVá xqsLiZOP[Q™´sV xqsLixmnsVLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sVz§¶¶¶Œÿ μj∂©Ø[ªRΩ=™´s Æ™s[≤R∂VNRPáNRPV ™´sVLi˙ºΩ ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹¨s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. LS«ÿ˘LigRiLi ALÌjiNRPÕfi 14,15,16 ˙xmsNSLRiLi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV xqs™´sW©´sªRΩ*Li, B™y*á¨s }msL]‰©´sıxmsˆ…”¡NTP xmsoLRiuyμj∂NRP˘ ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ @μj∂ @™´sVáVNS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[ryLRiV. ry*ªRΩLiªRΩ˚Q˘ F°LS»¡LiÕ‹[ xmsoLRiVxtsváª][ xqs™´sW©´sLigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V À≥œ¡V«¡Li, À≥œ¡V«¡Li NRP÷¡zms À≥ÿgRiry*™´sVVáLiVV©yLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsWÚ @LiμR∂VNRPV ˙xmsªRΩ˘QORPQ ¨sμR∂LRi+©´sLi NRP™´sVÕÿÆ©s˙x§¶¶¶®, xqsL][—¡¨ds©y∏R∂VV≤R∂V ÕÿLi…”¡ FsLiμR∂L][ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V D©yıLRi©yıLRiV. A©y≤R∂V Àÿá˘LiÕ‹[ D©´sı BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ xqsz§¶¶¶ªRΩLi xqsx§¶¶¶∏R∂V ¨sLSNRPLRifl·Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRi¨s ry*ªRΩLiªy˚Q˘©´sLiªRΩLRiLi Æμ∂[aRP˙xmsμ≥y¨s @LiVV DNRPV‰ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ @©´sı gRiVLjiÚLixmso F~LiμyLRi©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ ryμj∂NSLjiªRΩ gRiWLjiË ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ Æ©s[…”¡ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV, xqsLixqÛsáV, xqsLixmnsWáV ™yLjiNTP ªRΩgji©´s ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™´s*NRPVLi≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. Æ©s[≤R∂V Æ™sLiVV˘ ™´sVLiμj∂ xmsoLRiVxtsváNRPV 954 ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V D©yıLRiLi¤…¡[ C ªRΩgÊRiVμR∂áNRPV ˙ ¡Wfl· x§¶¶¶ªRΩ˘¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ZNP[™´sáLi ™´sLi…”¡Li…”¡ NRPVLiÆμ∂[áV NSμR∂¨s  ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ ˙xms«ÏÿaS÷¡ @©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡©´sV g_LRi≠sLi¿¡ ry*gRiºΩLiøyá©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡N][xqsLi ™´sLRiNRP»¡ı øR¡»Ì¡Li Àÿᢠ≠s™yx§¶¶¶ øR¡»Ì¡Li, gRiXx§¶¶¶ , z§¶¶¶Lixqs øR¡»Ì¡Li ÕÿLi…”¡ 12 øR¡…ÌÿáV ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NTP G INRP‰ øR¡»Ì¡Li NRPW≤y xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVáV NSNRPF°™´s≤R∂Li ™´sV©´s μ_LS˜ÈgRi˘™´sV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ xms»˝¡ D©´sı \Æ™sVLi≤`∂|qs…fi ™´sWLRiNRPF°™´s≤R∂Æ™s[V©´s©yıLRiV. xmsoLRiVuyμj∂NRP˘ ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ ˙xmsºΩ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ªRΩ©´s ™´s˘QQNTPÚªy*¨sı , ˙xmsºΩÀ≥œ¡©´sV xms…”¡xtÌsQªRΩ©´sV øy»¡V N][™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi FsLiªRΩLiVV©y DLiμR∂©yıLRiV. {qsªRΩNRPV INRPryLji NRPuÌyáV ™´s}qsÚ Æ©s[…”¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ˙xmsºΩL][«¡⁄ NRPuÌy¤Õ¡[©´s©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡#¤Õ¡[¨sÆμ∂[ xmsoLRiVxtsv≤R∂V ¤Õ¡[≤R∂¨s ™´sVz§¶¶¶Ã¡©´sV xmsp—¡Li¿¡©´s ªRΩLS*æªΩ[ xmsoLRiVxtsv≤R∂V xmsp«¡Ã¡LiμR∂VNRPVLi»¡VLRi©yıLRiV. Æ©s[…”¡ xqs™´sW«¡LiÕ‹[ “¡≠sªRΩLi ry{mnsgS rygSáLi¤…¡[ À≥ÿLRi˘À≥œ¡LRiÚáV Dμ][˘gRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ªRΩxmsˆV¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Dμ][˘gRiLi¬ø¡[}qs ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ xms»˝¡ ≠s™´sORPQªRΩ ªRΩgRiμR∂¨s ™yLji¨s g_LRi≠sLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ xqs™´sW«¡Li\|ms DLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ INRP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV

õ˝≤¢˝À ‹wüºy˚dæq nÁ>∑Hêj·Tø£‘·«+ $»j·Ty˚T \ø£å´+>± eP´Vü≤+ b˛s¡T˝À eT+Á‘·T\ CÀs¡T BÛ≥T>± düŒ+~düTÔqï {°&û|” ¬ø¡[zqs©´s ©ygRiLi, «¡⁄xms÷˝¡Ã¡NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV BxqsVÚ©´sı»˝¡Vc {qs{msH xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V LS™´sVNRPXxtÒsQ N]Õ˝ÿxmspL`iÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.…‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji ™´sV˙Lji «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sVV™´sV¯LRi ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`iÕ‹[ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ J L_Li≤`∂ ˙xmsøyLRiLi ™´sVVgjiLiøyLRiV. ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛji lgi÷¡}qsÚ, æªΩáLigSfl· N][xqsLi @μ≥j∂uÓy©´sLi\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPVLS©´sV©´sı»˝¡Vc AÆ™sV }msL]‰©yıLRiV. N]Õ˝ÿxmspL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±søyLÍjigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂ZNP[ @LRiVfl·, ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsªRΩ˘LÛji «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so xqs*˙gS™´sVLiÕ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsxms©´sgRiLi≤˝R∂ ™´sVLi≤R∂áLi «¡»¡˙F°Ã¡V,

s√&Ó¶øÏÿq C≤{Ÿ\T s¡Vü≤<ës¡¢ ~>∑“+<Ûä+ ` Vü≤sê´Hê˝À ñÁ~ø£Ô‘· Væ≤kÕsY, e÷]à 7: Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±˝À¢ ‘·eT esêZìøÏ ]»πs«wüHé ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô C≤{Ÿ\T #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·yÓTÆ+~. Ä+<√fi¯qqT rÁe‘·s¡+ #˚dü÷Ô eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT s¡Vü≤<ës¡¢qT ~>∑“+<Ûä+ #˚XÊs¡T. &ç©¢ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ì |üP]Ô>± eT÷dæy˚j·T&É+‘√bÕ≥T, <˚X¯sê»<ÛëìøÏ yÓfi‚¢ ¬s’˝Ò« Á{≤ø˘\ô|’ u…’sƒêsTT+#ês¡T. B+‘√ s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæq b˛©düT\T Ä+<√fi¯q ø±s¡T\qT #Ó<äs¡>=fÒº Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. á Áø£eT+˝À b˛©düT ø±\TŒ˝À¢ z j·TTe≈£î&ÉTeTs¡DÏ+#ê&ÉT. ]»πs«wüqT¢ ø£*ŒkÕÔeTì #Ó|æŒq eTTK´eT+Á‹ uÛÑ÷|æ+<äsY dæ+>¥ VüQ&Ü ‘·q Vü‰MTì HÓs¡y˚s¡TÃø√yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚, Á|üuÛÑT‘·«+ yê] Ä+<√fi¯qqT nD>∑‘=≈£îÿ‘√+~. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ Vü≤sê´Hê õ˝≤¢˝À sêeTj·THé eTj·÷´sY Á>±eT+˝À b˛©düT\T »]|æq ø±\TŒ˝À¢ dü+B|t (20) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT eTè‹#Ó+<ë&ÉT. á ø±\TŒ˝À¢ eTs√ 25 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. yê]˝À |ü~ eT+~ |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+~. Bìô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚dæq C≤{Ÿ H˚‘·\T, dü+B|t eTè‘·<˚Vü≤+‘√ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ u…’sƒêsTT+#ês¡T. ø±\TŒ\≈£î ø±s¡DyÓTÆq b˛©düT n~Ûø±s¡T\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ es¡≈£î e~˝Ò~ ˝Ò<ä+≥÷ |ü≥ºã{≤ºs¡T.

ì|ü⁄DT\ ø√dü+ uÛ≤s¡‘YyÓ’|ü⁄ #·÷düTÔqï Á|ü|ü+#·+: |ü⁄s¡+<˚X¯«] $XÊK|ü≥ï+, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡)Ô: ì|ü⁄DT˝…’q y˚T<Ûëe⁄\ ø=s¡‘· Á|ü|ü+#·+˝À Ç+ø± ñ+<äì πø+Á<ä e÷qeeqs¡T\ XÊK eT+Á‹ |ü⁄s¡+<˚X¯«] nHêïs¡T. n˝≤+{Ï yê] ø√dü+ Á|ü|ü+#·+ uÛ≤s¡‘YyÓ’|ü⁄ #·÷k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T e÷s¡Tÿ\T, yÓT&É˝Ò‡ ø±≈£î+&Ü <˚XÊ_Ûeè~Δ ô|’Hê <äèwæº kÕ]+#ê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ $XÊKb˛s¡Tº ùdº&çj·T+˝À »]–q <ä Ç+»˙]+>¥ #Ûê+|æj·THé‡ 2012 ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÄyÓT eTTK´n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ì|ü⁄DT˝…’q e÷qe eqs¡T\ ø√dü+ Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ Ç+&çj·÷ yÓ’ù| #·÷k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n~ >∑Ts¡TÔ+#·T≈£îì Á|ü‹ $<ë´]ú ‘·eT HÓ’|ü⁄D≤´\qT Á|ü‹uÛ≤bÕ≥yê\qT >∑D˙j·T+>± yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·T≈£î+fÒ n<äT“‘·yÓTÆq uÛÑ$wü´‘·TÔqT n+~|ü⁄#·TÃø√eÃHêïs¡T. B+‘√bÕ≥T <˚X¯ nedüsê\qT ≈£L&Ü >∑T]Ô+∫ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± ‘·eT e´øÏÔ‘ê«\qT r]Ã~<äT›ø√yê\ì, Á|üC≤ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§ZHê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À 40 ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q 651 eT+~ Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üX¯+kÕ|üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. $<ë´s¡Tú\+<ä]ø° dü÷Œ]Ôì#˚à ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚dæq+<äT≈£î dæ+ãjÓ÷dædt f…ø±ï\Jdt d”áy√ qπswt≈£îe÷sYqT ÄyÓT n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\T ø£fi≤XÊ\\ n<Ûë´|ü≈£î\T ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä<ä´+‘·+ ø±s¡´Áø£eT+ ñ‘ê‡Vü≤+>± ø=qkÕ–+~.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ñ+<äì ˝Àø±j·TTø£Ô ìy˚~ø£ yÓ\¢&ç+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ qT+∫ yÓ’<=\–q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ˝Àø±j·TTø£Ô dü+‘√wt ôV≤π>¶ >∑‘· E˝…’ 17q ø£sêï≥ø£˝À nÁø£eT yÓTÆì+>¥ô|’ ìy˚~ø£ düeT]Œ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä ìy˚~ø£˝À eTTK´eT+Á‹ j·T&û¶ &ÉãT“ rdüT≈£îì nÁø£e÷\≈£î düVü≤ø£]+#ês¡ì ôV≤π>¶ ù|s=ÿHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ qT+∫ yÓ’<=\>±\qï ;CÒ|” n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊ\‘√ Äj·Tq E˝…’ 31q sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· ø=Hêïfi¯¢bÕ≥T C…’\T J$‘·+ >∑&ç|æ, Ç{°e˝Ò u…sTT˝Ÿô|’ ãj·T≥≈£î e#êÃs¡T. eT∞¢ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ø√dü+ n~ÛcÕºq+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îedüTÔqï j·T&É÷´s¡|üŒ≈£î ‘êC≤ rs¡TŒ eT]+‘· ã˝≤ìïe«qT+~.

ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæTùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ MT&çj·÷≈£î ád” ãq«sY˝≤˝Ÿ ôV≤#·Ã]ø£

LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s ¬ø¡[zqs g_LRi≠sLi¿¡©´s xmnsV©´sªRΩ ™´sV©´sÆμ∂[aS¨sZNP[ μR∂NTP‰LiμR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V {qsˆNRPL`i FyáNRPxmsORPQLi, ˙xmsºΩxmsORPQ ©y∏R∂VNRPVáVgS, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáVgS Æ©s[≤R∂V Æμ∂[aRPLiÕ‹[ LS¨sxqsWÚ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV©´sı g_LRi™y¨sı B©´sV™´sV≤T∂Lixms¤«¡[ryLRi¨s, Bμj∂ ™´sVz§¶¶¶ŒÿÕ‹[NS¨sNTP gRiLRi*NSLRifl·Li @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ N][xqsLi Fs©Ø[ı xms¥R∂NSáV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡ ™´sVz§¶¶¶Œÿryμ≥j∂NSLjiNRPªRΩ N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ≤y*˙NS ˙gRiWxmsoáNRPV 20 Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ @LiμR∂VÕ‹[ 10 Æ™s[á N]»˝¡V ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ™´s≤ÔU∂¤Õ¡[¨s LRiVflÿáª][Fy»¡V {qsÚQ˚ ¨sμ≥j∂ μy*LS LRiVflÿáV @Liμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. BLiªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NTP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Õ˝‹[ \Æ™sVLi≤`∂|qs…fi ™´sWLRiNRPF°™´s≤R∂Li ÀÿμyNRPLRi™´sV©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ @Li¤…¡[ NRP»Ì¡V, À‹»Ì¡V, ryLi˙xmsμy∏R∂WáNRPV ˙xmsºdΩNRP @©yıLRiV. ªy©´sV ≠sÆμ∂[aSáՋ[ øR¡μj∂≠s, Dμ][˘gRiLi ¬ø¡[zqs©y ªRΩ©´sNRP»Ì¡V À‹»Ì¡V ryLi˙xmsμy∏R∂VLiÕ‹[ ™´sWLRiVˆLS¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. NS¨ds B…‘¡™´sá N]LiμR∂LRiV ªRΩ©´sNRP»Ì¡V À‹»Ì¡V\|ms ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li FsLiª][ Àÿμ≥R∂NRP÷¡gjiLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsVLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡¬ø¡[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ©´sXªy˘Ã¡V, ryLizmnsVNRP ©y»¡NSáV , NRP≠sªRΩáV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡Õ‹[ AÕ‹[øR¡©y lLi[ZNPºΩÚLiøyLiVV. @©´sLiªRΩLRiLi ryLixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV ™´sVLi˙ºΩ, gkiªylLi≤ÔT∂ ¬ø¡[ªRΩáV≠dsVμR∂VgS xqsªRΩ‰LjiLiøyLRiV. xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPVLSáV ’¡. ¨sLRi¯Ã¡ @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s «¡Ljigji©´s C Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ zqs¨dsx§¶¶¶xqs˘©´s»¡V≤R∂V gRiVLi≤R∂V x§¶¶¶©´s¯LiªRΩLS™´so, xqsLixmnsVLi DFyμ≥R∂˘QORPVLSáV BLiμj∂LSLSfl”·, NSLRi˘μR∂Lji+, ≠s. áOUPQ ¯ xqsVÕ‹[øR¡©´s, aSLRiμyLi ¡ NRPXxtÒsQÆ™s[fl”· ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

N]xmsˆV©´sWLRiV, ¤À¡ZNP‰Liª][ Fy»¡Vc «¡⁄xms÷˝¡ xqs*˙gS™´sVLi |msμÙR∂μR∂gRi≤R∂Õ‹[ r°™´sV™yLRiLi ˙xmsøyLRiLi N]©´srygjiLi¿¡©´s AÆ™sV, «¡⁄xms÷˝¡\|ms ªRΩ©´s\Æμ∂©´s \ZaP÷¡Õ‹[ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS xms¨s¬ø¡[zqs©´s A∏R∂V©´s («¡⁄xms÷˝¡), r~LiªRΩ ELjiÕ‹[, bP¥j∂Õÿ™´sxqÙsÕ‹[ D©´sı Æμ∂[™yá∏R∂W¨sı NRPW≤y xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. @øR¡ËLi}ms»¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS™´sVVáV |msμÙR∂N]ªRΩÚxms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi NRPá*N][áV, ¬ø¡©´sıxmsoLS™´soxms÷˝¡, ºΩLSıxms÷˝¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡cAL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛji, ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so N][Æ≤∂[LRiV ™´sVLi≤R∂áLi ©´sLS=∏R∂Vxms÷˝¡Õ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV.’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV ¡μÙR∂Li ÀÿÕfilLi≤ÔT∂, μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji π∏∂VÆ©sıLi $¨s™yxqslLi≤ÔT∂NTP ™´sVμÙR∂ªRΩVgS Fsμj∂lLiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. NRPVáxqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl· ™´s}qsÚÆ©s[ ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRi™´sV™´soªy∏R∂V¨s }msL]‰Li»¡W, ’d¡¤«¡[{ms @À≥œ¡˘LÛji¨s lgi÷¡zms}qsÚ æªΩáLigSfl· ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. …‘¡c≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji zms.øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i xms»Ì¡fl·LiÕ‹[, x§¶¶¶©y*≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi N]ªRΩÚ}ms»¡Õ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs, …‘¡cAL`iFs£qsáV Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿d¡ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂ NS™yáLi¤…¡[, ªRΩ©´s©´sV lgi÷¡zmsLiøyá©yıLRiV. …‘¡c≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V {qsªRΩ μR∂∏R∂WNRPL`ilLi≤ÔT∂ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV.

n|üŒ≈£î $eTTøÏÔ

bÕ{Ï+#·+&ç

xqs™´sW«¡Li \Æ™sVLi≤`∂|qs…fi ™´sWLjiæªΩ[Æ©s[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV gRiVLjiÚLixmso {qsªRΩNRPV INRPryLji NRPuÌyÕ‹}qsÚ Æ©s[…”¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ˙xmsºΩL][«¡⁄NRPuÌy¤Õ¡[ ™´sVz§¶¶¶Œÿμj∂©Ø[ªRΩ=™´s Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ ™s´ VLi˙ºΩ gik ªylLi≤∂TÔ

Fyá™´sVWLRiVÕ‹[ Fs¨sıNRPá N][Õÿx§¶ ¶Ã¡Li ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, ™´sWLjiË 7: —¡Õ˝ÿÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRixmsLRi*Li ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. xmsLRixqsˆLRi ≠s™´sVLRi+áV, ™ygÙS©yáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiáLiVV©´s NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms, ’d¡¤«¡[{ms, …‘¡AL`iFs£qsáª][ Fy»¡V Õ‹[N`PxqsªyÚ, {qs{msFsLi, xqs*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥œ¡˘LÛRiVáV ˙xmsøyLRiLi ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV.˙xmsøyLRiLRi¥yáª][ Fy»¡V BLi…”¡Li…”¡NTP Æ™s◊˝¡ J»¡V N][xqsLi @À≥œ¡˘LÛjixqsVÚ©yıLRiV. FyLÌkiá ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩáV, @À≥œ¡˘LÛRiVáV, ™yLji @©´sVøR¡LRiVáª][ NRPμR∂÷¡LS™´s≤R∂Liª][ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, N]Õ˝ÿxmspL`i, ©ygRiL`iNRPLRiWıáV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[¨s xms¤Õ˝¡{qs™´sVÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá N][Õÿx§¶¶¶Ã¡Li Æ©sáN]Liμj∂. J»¡V N][xqsLi @»¡V Æ©s[ªRΩáV, B»¡V ™yLji @©´sVøR¡LRiVáV μR∂Li≤yáV |ms≤R∂VªRΩW ™yLji¨s ˙xmsxqs©´sıLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, gRiªRΩ Æ©sá 27©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLji\|ms μR∂VLRiVxqsVgS ˙xms™´sLjiÚLiøyLRi©´sı AL][xmsfl·\|ms …‘¡cAL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPV≤R∂V BLiºΩ∏R∂W«fi »¡W …›©±s F°÷d¡xqsVáNRPV Õ‹LigjiF°∏R∂WLRiV. A∏R∂V©´s©´sV Æ™sV—¡}qÌs˚»¡Vc ™´sVVLiμR∂V •¶¶¶«¡LRiVxmsLRiøR¡gS ¤À¡LiVVÕfi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. A∏R∂V©´s©´sV æªΩáLigSfl· «ÿgRiXºΩ @μ≥R∂˘QORPVLSáV NRP≠sªRΩ, …‘¡cAL`iFs£qs aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsORPQ Æ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ r°™´sWLRixmso xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV »¡W …›©±s }qÌsxtsQ©±sNRPV Æ™s◊˝¡ xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. {qs{msH ©y∏R∂VNRPVáV N]Õ˝ÿxmspL`iÕ‹[ «¡⁄xms÷˝¡NTP ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi LS“¡©y™´sW

d”«j·Tìj·T+Á‘·D

s¡÷. 15\ø£å\ »]e÷Hê yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. Ç∫à $|òü\yÓTÆq Äj·Tq $TÁ‘·T&çøÏ yÓTõÁùdº{Ÿ \ø£å s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê $~Û+#ês¡T. eTT+u…’˝Àì ‘·q ù|s¡TMT<ä, ‘·q uÛ≤s¡´ ù|s¡T MT<ä C≤sTT+{Ÿ>± ñqï 4.5 \ø£å\ $\Te ùdùd ÄdæÔì ne÷à\ì n»sY nqT≈£îHêï&Éì, <ëìï ø=q&ÜìøÏ n&Ü«Hé‡>± 1.5\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#êqì, $yê<ä+ ø±s¡D+>± <ëìï neTà&ÜìøÏ n»Hé ìsêø£]+∫, n&Ü«Hé‡ ‹]– ÇkÕÔqì #ÓbÕŒs¡ì, n+<äT≈£î n»Hé Ç∫Ãq #Ó≈£îÿ\T #Ó\¢˝Ò<äì &Ûç©¢øÏ #Ó+~q yê´bÕs¡y˚‘·Ô dü+»jYT k˛\+øÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á πødüT˝À $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡T ø±yê*‡ ñqï n»s¡TB›Hé mìïø£\ Á|ü#êsêìï ø±s¡D+>± #·÷|æ ‘·|æŒ+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç~ ø√s¡Tº≈£î ÄÁ>∑Vü≤+ ø£*–+∫+~.

#˚‘·ø±≈£î+fÒ Ç+{Ϭøfi¯¢+&ç

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. sêÁwüº+˝À e÷Á‘·+ n˝≤+{Ï<˚$T ˝Ò<äHêïs¡T. n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´yÓTÆq $<äT´‘Y XÊK≈£î eT+Á‹ ˝Òø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ |üesY ôdø±ºsY˝À nqTuÛÑe+ ˝Ò<äì #Ó|æŒHê Äj·Tq ns¡ú+ #˚düTø√e&É+ ˝Ò<äì u≤ãT Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ‘·q sê»ø°j·T #·]Á‘·˝À Ç+‘· u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘·´+>± e´eVü≤]düTÔqï d”m+qT #·÷&É˝Ò<äì u≤ãT nHêïs¡T. düuÛÑ »s¡>∑ìj·T´≈£î+&Ü yêsTT<ë\T y˚düTø√e&É+ e\¢ Á|üC≤düeTdü´\ô|’ #·s¡Ã »s¡>∑≥+ ˝Ò<äì u≤ãT nHêïs¡T. {°&û|” Vü≤j·T+˝À me¬sìï #Ó|æŒHê <ÛÓ’s¡´+>± sêÁcÕº_Ûeè~Δì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì dü+düÿs¡D\≈£î Hê+~ |ü*ø±eTì, n+<äTe˝Ò¢ sêÁwüº+ Ç|ü&ÉT n_Ûeè~Δ |ü<Ûä+˝À q&ÉTdüTÔ+<äì u≤ãT #ÓbÕŒs¡T. ÄHê&ÉT ‘êeTT ¬s’‘·T\≈£î 9>∑+≥\ ø£¬s+{Ÿ Ç∫à dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T #˚ùdÔ {°&û|” Ç|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡+˝À ñ+&˚<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±˙ sêÁwüº uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ÄHê&ÉT ø=ìï $<ÛëHê\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ì#êÃeTì, n+<äTe˝Ò¢ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´+ nì #·+Á<äu≤ãT #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº+˝À $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔqï ø£+ô|˙\T ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î sêÁwüº nedüsê\≈£î $<äT´‘YqT πø{≤sTT+#ê\ì, nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ e#êÃø£ Ä ø£+ô|˙\≈£î ìã+<Ûäq\qT dü&É*+∫+<äì, <ë+‘√ Ä ø£+ô|˙\T Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î $<äT´‘YqT neTTà≈£î+≥÷ eTq≈£î πø{≤sTT+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eTq sêÁwüº Á|ü»\≈£î ø±\Twü´+, ã÷&ç<˚ $T>∑T\T‘·T+<äì u≤ãT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<äT´‘Y s¡+>∑+ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ sêÁwüº Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì u≤ãT nHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): z≥s¡¢qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T&É+˝À MT&çj·÷bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆq<äì, mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q yês¡Ô\T sêùd≥|ü⁄&ÉT d”«j·Tìj·T+Á‘·D bÕ{Ï+#ê\ì mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿ dü÷∫+#ês¡T. ô|sTT&é Ä]ºø£˝Ÿ‡ô|’ ãTsƒ¡O<Ûäyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À MT&çj·÷ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ @sêŒ≥T#˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ô|sTT&é Ä]ºø£˝Ÿ‡ô|’ <˚X¯yê´|üÔ+>± |òæsê´<äT\ô|’ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé #˚dæq e÷s¡Z<äs¡Ùø£ dü÷Á‘ê\qT Äj·Tq $e]+#ês¡T. z≥s¡¢qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd yês¡Ô\T sêdæ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Á|ü#ês¡ kÕ<ÛäHê\T>± e÷s¡e<ä›ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. mìïø£\ $wüj·T+˝À z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´+ #˚j·T&ÜìøÏ nedüs¡eTj˚T´ düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì ø√sês¡T. nuÛÑ´]ú >∑T]+∫ zô|Hé>± ¬>’&é #˚ùd yês¡Ô\˙ï ô|sTT&é Ä]ºø£˝Ÿ‡ øÏ+<äπø ekÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ô|sTT&é Ä]ºø£˝ŸŒ≈£î dü+ã+~Û+∫ ád” s¡÷bı+~+∫q ìj·Te÷\T ñ\¢+|òæT+∫q MT&çj·÷ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. s¡÷ 16 \ø£å\T $T+∫ nuÛÑ´]ú Ks¡TÃ#˚ùdÔ n‘·ìï Äs¡T dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T nqs¡TΩ&ç>± Á|üø£{Ï+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ô|sTT&é Ä]ºø£˝Ÿ‡qT |ü]o*+#·&ÜìøÏ õ˝≤¢ kÕúsTT˝À n~Ûø±s¡T\T, MT&çj·÷ düuÛÑT´\‘√ ø£$T{° ñ+≥T+<äHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± b˛*+>¥ eTT–dæq ‘·sê«‘˚ m–®{Ÿb˛˝Ÿ‡qT yÓ\¢&ç+#ê\ì, eTT+<äT>± $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ M˝Ò¢<äì #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± MT&çj·÷ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ‡‘√ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ‘·s¡|òü⁄q mes¡÷ Vü‰»s¡Tø±ø£b˛e&É+ |ü≥¢ ãq«sY˝≤˝Ÿ ˇøÏ+‘· ndüVü≤q+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT...

<ä &Éغ |æø£ÃsY≈£î C≤rj·T >∑T]Ô+|ü⁄ eT÷&ÉT kÕs¡T¢ bÕ, Çwæÿj·÷, <ä &Éغ |æø£ÃsYμ dæìe÷\≈£î >±qT C≤rj·T nyês¡T¶\qT n+<äT≈£îHêïs¡T. y˚T eT÷&Ée ‘˚Bq á nyês¡T¶\qT Á|ü<Ûëq+ #˚j·TqTHêïs¡T. <äøÏåD≤~ ‘ês¡ dæ˝Ÿÿdæà‘· bÕÁ‘·≈£î Je+ b˛dæq $<ë´u≤\Hé C≤rj·T ñ‘·ÔeT q{Ï nyês¡T¶qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. cÕs¡÷ø˘U≤Hé q{Ï+∫q sê.eHéμ ∫Á‘·+ ôdŒwü˝Ÿ mô|òø˘º‡ nyês¡T¶qT kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. ñ‘·ÔeT q≥T&ÉT>±` –Øwt ≈£î\ø£]í (eTsê؃ ∫Á‘·+), ñ‘·ÔeT q{Ï>± `$<ë´u≤\Hé (<ä &Éغ |æø£ÃsY), ñ‘·ÔeT e÷≥\ s¡#·sTT‘·` –Øwt ≈£î\ø£]í, ñ‘·ÔeT >±j·T˙ `Äq+<é u≤{°, s¡÷bÕ >∑+>∑÷©, ñ‘·ÔeT u≤\\ ∫Á‘·+ ` ∫\¢s¡ bÕغ, ñ‘·ÔeT dæ˙ $eTs¡Ù≈£î&ÉT ` eTH√CŸ |üPC≤], ñ‘·ÔeT Væ≤+B ∫Á‘·+ ` ◊ j·÷yéT, ñ‘·ÔeT ø=]jÓ÷Á>∑|ò” ` d”»sY (õ+<ä^ Hê $T˝Ò^ <äTu≤sê), ñ‘·ÔeT eTfi¯j·÷\ ∫Á‘·+ ` Ç+&çj·THé s¡÷|”, sê.eHé ∫Á‘êìøÏ ôdŒwü˝Ÿ mô|òø˘º‡ nyês¡T¶ <äøÏÿ+~. ñ‘·ÔeT ^‘· s¡#·sTT‘· ` n$T‘Y uÛÑ{≤º#ês¡´, ñ‘·ÔeT |ü⁄düÔø£+ ` Äض ãs¡àHé(<ä e÷´Hé, eT÷´õø˘), ñ‘·ÔeT m&ç{Ï+>¥ ` Á|üMDY ¬ø.m˝Ÿ\≈£î nyês¡T¶\T <äø±ÿsTT.

|ü⁄{ϺeTT+∫+~ Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. >√yê˝À Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£‘· e˝Ò¢ z&çb˛j·÷eTHêïs¡T. z≥$TøÏ |ü\T ø±s¡D≤\T ñHêïj·Tì, Äj·÷ sêÁcÕº\ qT+∫ ìy˚~ø£ø£\T ‘Ó|æŒ+#·T≈£îì yê{ÏøÏ nqT>∑TD+>± q&ÉT#·T≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. >∑T»sê‘Y, ø£sêí≥ø£, Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ mìïø£\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïeTì k˛ìj·÷ ‘Ó*bÕs¡T. 2014 mìïø£\≈£î Ç+ø± düeTj·T+ ñ+<äì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\T |üPs¡ÔsTTq sêÁcÕº\ bÕغ\ qT+∫ ìy˚~ø£\T ø√s¡T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Äy˚TB∏, sêj·Tãπs©˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À bıs¡bÕ≥T¢ »]>±j·Tì ÄyÓT nHêïs¡T. |ü+C≤uŸ˝À ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T <Óã“rXÊs¡ì, Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ z≥T¢ N\&É+ e\¢ ‘êeTT ¬>\e˝Òø£ b˛j·÷eTì ÄyÓT nHêïs¡T. n$˙‹ô|’ rÁe+>± b˛sê&ç+~ ˇø£ÿ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T.

ôd’øÏ˝Ÿ ‘·T|ü|ü{Ϻ+~ Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. eTs√ 17 kÕúHê\≈£î »]π> ñ|ü mìïø£\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ nuÛÑ´s¡Tú\qT ìs¡ísTTkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î ñ|ü mìïø£\≈£î düã+<Ûä+ ˝Òq~ Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. bÕغ ã\+>± ñ+fÒH˚ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ mìï |ü<Ûäø±\T neT\T #˚dæHê bÕغ yê{Ïì Á|ü»˝À¢øÏ ã\+>± rdüT≈£îì yÓfi¯¢ø£b˛‘˚ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ ø£wüºeTì Äj·Tq nHêïs¡T. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛøÏ Ç~ H˚s¡TÃ≈£îH˚ düeTj·Ty˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. z≥$Tì $X‚¢wæ+#·T≈£îì 2014 mìïø£˝À¢ $»j·÷ìøÏ u≤≥\T y˚düT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü»\qT yÓT|æŒ+#˚˝≤ |üì#˚j·T&É+ nedüs¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. mìïø£\ düeTj·÷ìøÏ |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ Á|ü»\T zfÒ¢kÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ 3`4 kÕúHê˝À¢ $»j·÷ìøÏ #˚s¡Te>± ñHêïeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ mìïø£\ z≥$T qT+∫ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ bÕsƒê\T H˚s¡TÃø=ì eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó‘·T+<äì nHêïs¡T. mìïø£\T ø±+Á¬>dt≈£î ø=‘·Ôø±<äì ≈£L&Ü Äj·Tq $X‚¢wæ+#ês¡T.

$©q+ dü+|üPs¡í+ ø±+Á¬>düT ã\+ 154≈£î ô|]–+~. ìC≤ìøÏ, ∫s¡+J$ì sê»´düuÛÑ≈£î Hê$TH˚{Ÿ #˚dæq ‘·sê«‘· $©q+ Á|üÁø£j·TqT |üP]Ô #˚j·÷\ì nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙, ‘êC≤ |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À Ä Á|üÁøÏj·TqT <ëìøÏ eTT+<˚ |üP]Ô #˚XÊs¡T. Çø£ qT+∫ Á|üC≤sê»´+ bÕغ XÊdüqdüuÛÑT´\T XÊdüqdüuÛÑ˝À ø±+Á¬>düT XÊdüqdüuÛÑT´˝Ò ne⁄‘ês¡T. e#˚à sê»´düuÛÑ mìïø£˝À¢ ∫s¡+J$ì sê»´düuÛÑ≈£î |ü+|æ+#˚ @sêŒ≥T¢ düT>∑eT+ nsTTq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|üdüTÔ‘·+ ñqï ã\+ y˚Ts¡≈£î Hê\T>∑T sê»´düuÛÑ d”≥T¢ <äπøÿ neø±X¯+ ñ+~.


Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV «¡gRi©±sNRPV @©´sVNRPWá\Æ™sVæªΩ[ NSLi˙lgi£qsNRPV Æ≤∂[Li«¡lLi[ |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, ™s´ WLij Ë 7 : Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá ªRΩLRiV™yªRΩ «¡gRi©±s bP’¡LS¨sNTP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ™´sáxqs |msLjilgi[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. N][™´spLRiV Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂}qsÚ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms μy¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμj∂. @Õÿlgi[ ™´sVL][ 17 {qs»˝¡NRPV «¡Ljilgi[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ gRiLixmsgRiVªRΩÚgS «¡gRi©±s lgiáVøR¡VNRPVLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ©´sxtÌsQÆ™s[V©´s¨s NSLi˙lgi£qsNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. «¡gRi©±s JμyLRiVˆ ∏R∂W˙ªRΩáNRPV ™´sxqsVÚ©´sı «¡©y¨sı ¡…Ì”¡ øR¡W}qsÚ Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV «¡gRi©±sNRPV @©´sVNRPWáLigS DLi…ÿπ∏∂[VÆ™sW©´s©´sı ALiμ][Œœ¡©´s Æ™s÷¡ ¡VøR¡V˪RΩV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso @©´sWx§¶¶¶˘LigS ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂ {qsFsLiNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y «¡gRi©±sNRPV @©´sVNRPWáLigS ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ «¡gRi©±sNRPV @©´sVNRPWá xmns÷¡ªyáV ™´s}qsÚ μyμyxmso 70 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V

«¡gRi©±s\Æ™sxmso Æ™sŒœ¡ªyLRi¨s A∏R∂V©´s @|qsLi’d˝¡ Õÿ’d¡Õ˝‹[ ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. N]LiªRΩNSáLi ˙NTPªRΩLi \Æ™s.Fs£qs.«¡gRi©±s ©´sV ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLji+Li¿¡©´s LRi≠dsLi˙μR∂ lLi≤ÔT∂ BxmsˆV≤R∂V «¡gRi©±s NRPV @©´sVNRPWá\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ NRPW≤y @Æμ∂[ μ≥][LRifl”· ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚ©yıLRiV. ªy«ÿgS A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s INRP ˙xmsNRP»¡©´s NSLi˙lgi£qs ™´sLÊSá©´sV AaRPËLRi˘xmsLRiVr°ÚLiμj∂. @Ã˝¡V≤R∂V NRPW≤y @LiVV©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gSÆμ∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ NRPV™´sWLRiV≤T∂NTP ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ xmsLRiWËLRiV …”¡ZNP‰…fi «¡gRi©±s FyLÌki ªRΩLRixmso©´s Δÿ∏R∂VLi @Li»¡W ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ ≤T∂.FsÕfi. Õ‹[ C ™´sWLRiVˆ ™´s¿¡ËLiμy @©´sı ˙xmsaRPı LS«¡NUP∏R∂V™´sLÊSáՋ[ ™´sr°ÚLiμj∂. «¡gRi©±s @LiμR∂VNRPV xqs™´sVLÙRiV\Æ≤∂©´s Æ©s[ªRΩ @¨s ≠dsLRiV À≥ÿ≠sxqsWÚ DLi≤R∂™´søR¡VË. @LiμR∂VZNP[ ™yLRiV «¡gRi©±sNRPV @©´sVNRPWá\Æ™sV©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLS @©´sıμj∂ NRPW≤y gRi™´sV¨sLiøy÷¡=©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi.

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, 8 e÷]Ã 2012

eTTdæ¢+\≈£î 4% ]»πs«wüHé ø£*Œ+∫+~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚T... yÓTÆHê]º\ düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–+∫q eT+Á‹ düT<Ûäs¡ÙHé ¬s&ç¶ ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, 07 (düTes¡íyês¡Ô): yÓTÆHê]º\≈£î 4% ]»πs«wüHé\T n~ø£+ #˚dæq~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì yÓ’<ä´ XÊK eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ nHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ πsDTø£ <˚$ ø£fi≤´DeT+&É|ü+˝À ãT<äyês¡+ @sêŒ≥T#˚dæq yÓTÆHê]º\ düe÷y˚X¯+˝À eTTK´n~∏‹>± Vü≤»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T.Ç+<äT˝À u≤>∑+>± eTTdæ¢+\T Ä]Δø£+>± mqTø£ã&ܶs¡ì yê]øÏ 4% ]»πswüHé ø£*Œ+∫ ñqï‘· |ü<äe⁄\qT #˚|ü≥º&ÜìøÏ e÷õ eT+Á‹ wü;“sY n© m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T.2007 qT+&ç 2012 es¡≈£î m+_m, Ç+»˙]+>¥, _Ç&ç, m+__mdt, m+f…ø˘ e+{Ï nH˚ø£ $<ë´neø±XÊ\˝À 4% ]»πs«wüHé ø£*Œ+#·&É+‘√ eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T ñqï‘· $<ë´qT nuÛÑ´dæ+∫ neø±XÊ+ e∫Ã+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.Ç˝≤ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫q yê]øÏ Á|ò” ]+j·T+u…sYyÓT+{Ÿ‡ ÁøÏ+<ä 4,500qT+&ç 55,000 es¡≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+∫q >∑q‘· wü;“sYn©<˚ nì Äj·Tq eTs√kÕ] >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ m+|æ düTπswt wü≥ÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷

ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD≤ìøÏ ‘ê>∑T˙{Ï edü‹¬ø’ ø√≥¢\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï |ü‘·ø±ìï ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD Á|ü»\≈£î n+~+∫q |òüTq‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚qì Ç+<äT˝À eTTK´bÕÁ‘· wü;“sY n©<˚qì Äj·Tq nHêïs¡T.ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À wü;“sYn© Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢, s√&ÉT¢, eè<ë›|ü´ |æ+#·Hé\T e+{Ï mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.|ü≥ºD≤ìï ôd+≥sY ˝…’{Ï+>¥ <ë«sê ˇø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó∫Ãq Hêj·T≈£î\T>± wü;“sYn© m+‘√ ø°\ø£ bÕÁ‘· eVæ≤+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.Á|ü‹ s¡+>∑+˝À nìï ≈£î˝≤\ yê]øÏ, nìï eT‘ê\yê]øÏ |üì ø£*Œ+#·T≥‘√ bÕ≥T |ü\T n_eè~› |üqT\T #˚|üŒ{Ϻq |òüTq‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚qì Äj·Tq nHêïs¡T.Çìï n_Ûeè~›|üqT\T #˚|üŒ{Ϻq ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú m&É¢sêõ¬s&ç¶ì m+m˝Ÿm>± ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\qT,eTTdæ¢+k˛<äs¡T\qT Äj·Tq ø√sês¡T.e÷õeT+Á‹ wü;“sY n© e÷õ m+m˝Ÿm »Hês¡ΔHé>ö&é ,u≤˝Ÿø=+&É m+m˝Ÿm ás¡eÁ‹nì˝Ÿ, õ˝≤¢ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑&ÉT>∑T

LSx§¶¶¶ßÕfi ºdΩLRiV x§¶¶¶ßLiμygS DLiμj∂: ≠ds|§¶¶¶ø`¡ |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, ™s´ WLij Ë 7 : ∏R∂VW{ms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥k∂ x§¶¶¶ßLiμygS ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂V™´sV¨s LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠s.x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩLS™´so @©yıLRiV. J»¡≠sV¨s ∏R∂VV™´sÆ©s[ªRΩ x§¶¶¶ßLiμygS @LigkiNRPLjiLiøyLRi¨s ≠s|§¶¶¶ø`¡ @©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ ˙g_Li≤`∂ Lji∏R∂W÷dÌ¡ æªΩáVxqsVNRPV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P aS©´sxqsxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms A∏R∂V©´s ¡Vμ≥R∂™yLRiLi A ≠sμ≥R∂LigS ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ∏R∂VV™´sÆ©s[ªRΩáV @©´sVÀ≥œ¡™yáª][Æ©s[ LS»¡V Æμ∂[áVªyLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sVNTP Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´sLiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂¨s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. Æμ∂[aRP À≥ÿ≠s ˙xmsμ≥y¨s LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂π∏∂[V©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ FyLÌki¨s  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. HμR∂V LSuÌy˚á Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ∏R∂VVzmsFs\|ms xms≤R∂À‹[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVF°»¡™´sVVáV xqsx§¶¶¶«¡™´sV¨s, J»¡≠sV¨s @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V r°ˆLÌji™±sgS ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li g]xmsˆªRΩ©´sLi @©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VNRPVLi¤…¡[ xqsLjiF°μR∂¨s, FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVá©´sV À≥ÿgRiry*™´sVVá©´sV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ms÷¡¿¡©y, zmsáV™´sNRPF°LiVV©y ªy©´sV Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP Æ™sŒÿÚ©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xms«¡Ã¡V J¤…¡[ryÚLRi¨s ªy©´sV À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡Vc A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

>∑+|ü>√es¡úHéqT ¬>*|æ+#·+&ç`n\÷] >∑+>±¬s&ç¶

‘ê>∑T˙{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{Ϻq ø£˝…ø£ºsY

»eTà\eT&ÉT>∑T, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D #˚|ü≥ºì mø£ÿ&É á düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î&É<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î 100s√E\T |üìø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ÄsY&ûy√ ø±sê´\j·T+ j·T+<äT á düe÷y˚X¯+ »]–+<äHêïs¡T. á düuÛÑ˝À eTq õ˝≤¢≈£î Á|üdüTÔ‘·+ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T ì<ÛäT\THêïj·Tì #·s¡´\T yÓ+≥H˚ #Ó|ü{≤º\ì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À ˇø√ÿ {≤´+ø£s¡T≈£î 150s¡÷bÕj·T\T, Á|üdüTÔ‘·+ 200s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. n˝≤π> ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ e⁄qï Á>±e÷\qT >∑T]Ô+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·T+ô|’ ‘=+<äs¡>± #·s¡´\T #Ó|ü{≤º\ì ø√sês¡T. á düuÛÑ˝À |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº b˛©düTXÊK˝À dü+düÿs¡D\ ø√dü+ $$<Ûä ø£$T{°\T @sêŒ≥T#˚dü÷Ôqï≥Tº sêÁwüº &ûJ|” ~H˚XŸ¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\T dü+düÿs¡D\ô|’ düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, ôd’ãsêu≤<é ø£$Twüqπs{Ÿq\T @ø£+ #˚dæ ø=‘·Ô ø£$TwüqsY{Ÿ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. d”ìj·TsY ◊|”mdt n~Ûø±s¡T\ H˚‘·è‘·«+˝À á q÷‘·q ø£$Twüqπs{Ÿ |üì#˚düTÔ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± b˛©düTùdºwüq¢ Ä<äT˙ø£s¡D≈£î eTs√ ø£$T{°ì ìj·T$TdüTÔqï≥Tº Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑+>±<äsY, e÷õeTTì‡bÕ˝Ÿ #Ó’¬sàHé ¬ø’˝≤dtlìyêdt sêe⁄, >±+<Ûë] Ä≈£î\ lqT, |ü+&É¢sêE,|ü≥ºD n<Ûä´ø£å\T nq«sY, dü©yéT, ø±s¡+>∑T\ nXÀø˘¬s&ç¶, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, eTTdæ¢+k˛<äs¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

≈¡Li≤T∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ Æ™sLi»¡ «¡©´sLi ¤Õ¡[LRi¨s $ F~…Ì”¡ $LS™´sVVáV Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ N]™´sp*LRiV Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. B©yıŒ˝œ¡® JμyLRiVˆ ∏R∂W˙ªRΩáNRPV «¡©y¨sı ºdΩxqsVNRPV Æ™s◊˝¡©´s «¡gRi©±s, BxmsˆV≤R∂V Fs¨sıNRPá N][≤`∂ D©´sıLiμR∂V©´s ºdΩxqsVN]¨s Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. áORPQ N][»˝¡V ºΩ©´sı @≠s¨dsºΩxmsLRiV≤T∂NTP J»˝¡V Fs™´sLRiW Æ™s[∏R∂VLRi¨s @©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ «¡gRi©±sNRPV ˙xms«¡Ã¡V ¡VμÙj∂¬ø¡ ¡VªyLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ, @˙NRP™´sWá©´sV LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡V xqsz§¶¶¶LiøR¡LRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.

‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêeT #˚dæq yê]øÏ eT<䛑·T`C…mdæ.. uÀ>∑dt sêJHêe÷\T #˚dæq yê]øÏ ãT~›#ÓbÕŒ*.. ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ&É\+fÒ sê»ø°j·T dü+πøåeT+ düèwæº+∫ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ‘Ó\+>±D C…mdæ nìï bÕغ\≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. ø£Ø+ eTs¡D≤q+‘·s¡+ »]–q |ü]D≤e÷\ e\¢ Ä‘·à$eTs¡Ù #˚düT≈£îqï >∑+|ü>√es¡úHé ‘·q |ü<ä$øÏ ‘·q bÕغøÏ sêõHêeT #˚dæq $wüj·T+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑Ts¡TÔ≈£î‘Ó#·TÃø√yê*.‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt eT+Á‘·T\T, m+m˝Ÿm\T ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêõHêeT #˚j·Tì yês¡T, Á|üdüTÔ‘·+ yÓTy˚T ‘Ó\+>±D yê<äT\eTì Á|ü»\qT ‘·|ü<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡T._Ûø£ÿq÷sY C…mdæøÏ sêõHêeT |üÁ‘ê\qT n+~+∫q m&É¢ sêõ¬s&ç¶, ã˝≤´˝ πsK, Ç+Á<äø£s¡DY ¬s&ç¶ ˝≤+{Ï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæ n<˚ |ü<äe⁄˝À¢ ø√qkÕ–q $wüj·T+ Á|ü»\T eT]Ãb˛˝Ò<äHêïs¡T. uÀ>∑dt sêõHêeT\T #˚dæq Hêj·T≈£î\≈£î á ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·–q ãT~› #˚|üŒ&ÜìøÏ Á|ü»\T dæ<ä›+>± ñHêïs¡T.>∑+|ü>√es¡úHé C…mdæ ã\|ü]∫q nuÛÑ´]ú ñ|ü mìïø£˝À¢ b˛{Ï #˚düTÔHêï $wüj·T+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑eTì+#ê\ì, sêõHêeT #˚dæq yê]øÏ C…mdæ eT<䛑·T ñ+≥T+<äì eTs√kÕ] Hêj·T≈£î\T nHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À C…mdæ ø£˙«qsY »>∑Hêï‘·+, ø±´‘·+ dæ~›sêeTT\T, l<äsY, q+<äs¡y˚Twt, >∑»®\ _ø£å|ü‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

mìïø£\ kÕ<ës¡D |ü]o\≈£îì>± <ÛäπsàÁ<ÛäÁ|ü‘ê|t ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ ñ|ü mìïø£\≈£î dü+ã+~+∫ mìïø£\ kÕ<ës¡D |ü]o\≈£îì>± <Ûäπsà+Á<ÛäÁ|ü‘ê|tqT πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ ìj·T$T+∫+<äì mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] düT<ëø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.<Ûäπsà+Á<ÛäÁ|ü‘ê|t j·÷<äyé ‘·$Tfi≤Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·« ]õÁùdºwüHé XÊK˝À ÇHé‡ôdŒø£ºsY »qs¡˝Ÿ>± |üì#˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

{ÏÄsYmdt˝À |ü\Te⁄] #˚]ø£ ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡úHéqT ¬>*|æ+#ê\ì n\÷] >∑+>±¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>± kÕúìø£ {ÏÄsYmdtbÕغ ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>±Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 60 dü+e‘·‡sê\T>± |ü]bÕ*+∫q Ä+Á<äbÕ\≈£î\T eTq ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ õ˝≤¢>± n_Ûeè~› #Ó+<ä&É+ q#·Ãø£ Ä+Á<äHêj·T≈£î\T yÓ÷dü+ #˚dæ ìC≤+ wüß>∑sY ø£sêà>±s¡ n_eè~›¬ø’ 16 y˚\ mø±ºs¡¢ uÛÑ÷$Tì düeT≈£L]à ø√ìy˚XÊs¡T.#·+Á<äu≤ãT nj·÷+˝À ø±]à≈£î\qT m+‘√ yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. {Ï&ç|æ Äj·T+˝À wüß>∑sYbÕ´ø£ºØ |ü]ø£sê\qT e+<ä ø√≥¢ $\TyÓ’q kÕe÷Á–ì >√ø£sêE>∑+>±sêE≈£î #·+Á<äu≤ãT nyÓTàXÊ&Éì Äj·Tq nHêïs¡T. uÛÑ÷eTT\T ôd’‘·+ ¬s’‘·T\≈£î n+<ä˝Òø£b˛j·÷sTT, ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶MT<ä |ü&˚|ü]dæú‘·T\T ñHêïj·THêïs¡T. n<˚$<ä+>± kÕs¡ bòÕ´ø£ºØì ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT Äj·TeT+˝À &çdt˝Ò] |ü]ø£sê\qT n$Tàq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n~≈£L&Ü HêeTs¡÷bÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì nHêïs¡T.dæ+>¥ÁbÕC…≈£îº 2\ø£å\≈£î ô|’>± ˙s¡T n+~+#˚ ÁbÕC…≈£îº u≤´˝ÒHé‡ ÁbÕC…≈£îº>± @s¡Œ]∫Hês¡ì nHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î #·Tø£ÿ˙s¡T n+~+#·ø£b˛e&É+ Ä+Á<äHêj·T≈£î\ yÓ÷kÕ˝Òqì Äj·Tq nHêïs¡T.ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î Ç+‘·yÓ÷dü+ #˚dæq>±ì eTq‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T |ü<äe⁄\ ø√dü+ b˛s¡{≤\T #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó\+>±D sêh+ ø√s¡≈£î b˛sê≥+ #˚j·T&É+˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T.‘Ó˝+>±Dsêh+ ô|’ ∫‘·ÔX¯ó~›ñ+fÒ k˛ìj·÷>±+BÛì πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+˝À ‘Ó\+>±D sêh+ø√s¡≈£î _\T¢ ô|≥ºeTì ÄyÓTqT &çeT+&é #˚dæ n&É>±\ì nHêïs¡T. {Ï&ç|æ , ø±+Á¬>dt bÕغ\T ≈£îeTà¬ø’ ‘Ó\+>±D sêh+≈£î yÓ÷dü+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T.‘Ó\+>±D Á<√VüQ\≈£î eT<䛑·T Çe«≈£î&É<äì ‘Ó\+>±D sêh+ ø√dü+ m+m˝Ÿm |ü<ä$øÏ sêõHêeT #˚dæq ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡ΔHéqT nK+&É yÓTC≤]º‘√ ¬>*|æ+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À eT˝Ò¢wtj·÷<äyé,s¡y˚Twt>∑TbÕÔ,eTVü≤à<é»MT<é, eTTõuÀ~›Hé, Eø£+{Ï Á|üuÛ≤ø£sY,ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

b˛©düT dü+düÿs¡D\ ø√dü+ ø£$T{°\ @sêŒ≥T: ~H˚XŸ ¬s&ç¶

sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt≈£L n<˚ >∑‹ : eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, ™s´ WLij Ë 7 : HμR∂V LSuÌy˚á Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP |mnsWLRi xmsLSÀ≥œ¡™´sLi FsμR∂VLRiLiVVLiμR∂¨s, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 2014Õ‹[ «¡Ljilgi[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP @Æμ∂[ gRiºΩ xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s …‘¡≤U∂{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ gS÷¡ ™´sVVμÙR∂VNRPXxtÒsQ™´sV©y∏R∂VV≤R∂V «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. HμR∂V LSuÌy˚á Fs¨sıNRPáՋ[ ªy™´sVV |mnsLiVVÕfi @∏R∂W˘™´sV¨s GHzqszqs ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂π∏∂[V IxmsˆVNRPV©yıLRi¨s, NS¨ds BNRP‰≤R∂ ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgixqsV NRP≠sV…‘¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, LRi™yflÿ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sW˙ªRΩLi ’d¡LSáNRPV F°ªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ™sLi…”¡¤Õ¡»¡L`i ≠dsVμR∂ ©´s≤R∂Vr°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. DªRΩÚLRi ˙xmsÆμ∂[a`P Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgixqsV |mnsWLRi \Æ™sxmnsá˘Li ªRΩLS*ªRΩ NSLi˙lgixqsV©´sV ™´sμj∂÷¡LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ∏R∂VVzmsG À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsOSQáV ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËZNP[ ALÌkizqs ©´suÌyÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPV F°ª][LiμR∂©yıLRiV. \|ms#˚Æ™s[…‘¡NRPLRifl· π∏∂WøR¡©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sW©´sVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ …”¡≤T∂zms DμR∂˘≠sVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ALÌkizqs NSLji¯NRPVá©´sV lLigRiV˘Ã¡\lLi«fi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ NSLi˙lgixqsV FyLÌki ©´sVLi≤T∂ xqsV™´sWLRiV 70 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒœ¡ªyLRi©´sı ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μy lLi≤ÔT∂ ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV À‹ªRΩ= FsLiμR∂VNRPV

3

_Ûø£ÿq÷sY, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ø±\˙˝Àì $$<ä bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T ãT<äyês¡+ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡úHé, sêhHêj·T≈£î\T eTTõu§~›Hé,Hêj·T≈£î\T, eT˝Ò¢wtj·÷<äyé, kÕõ‘Y, Ä<ä«s¡´+˝À {ÏÄsYmdt rs¡Ô+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T.$]˝À Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ø±\˙ Ä\j·Tø£$T{Ï #Ó’¬sàHé dæôV≤#Y øÏs¡DY,uÀsY¶ Á|üdæ&Ó+{Ÿ u≤\j·T´, ø±s¡´<Ûä]Ù s¡$, Á|üø±wt\‘√bÕ≥T eT]ø√+<äs¡T {ÏÄsYmdt˝À #˚sês¡T.

eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+#·+&ç ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì XÊ_›|üPsY Á>±eT+˝Àì uÀs¡TyÓ÷≥sY #Ó&çb˛sTT eè<ë>± ñ+~.Bì‘√ á uÀs¡TqT+&ç mdæ‡ø±\˙˝Àì yê≥sY {≤´+≈£î≈£î ˙{Ï düsê|òüsê Ä–b˛sTT ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ rÁeyÓTÆ+<äì ø±\˙ yêdüT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.á uÀs¡T˝À ‘ê>∑T˙s¡T |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïj·Tì n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ á uÀs¡TyÓ÷≥sY≈£î eTs¡eT‘·TÔ\T #˚sTT+#ê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.eTT<äTs¡T‘·Tqï m+&É\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T ø√s¡≈£î Á>±eTdüTÔ\T kÕúìø£ uÀs¡Tu≤e⁄\ e<ä›≈£î yÓ*¢ ‘ê>∑T˙{Ïì rdüT≈£îsêe&É+ Çã“+~>± ‘·j·÷s¡sTT´+<äì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.

Á|ü#êsêìøÏ e∫Ãq zj·TT C…mdæ H˚‘·\T ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ ñ|ü mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√s¡úHé ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ zj·T÷ C…mdæH˚‘·\T 40 eT+~ ‘·s¡*e∫Ãq≥T¢ {ÏÄsYmdt$ sêh ñbÕ<Ûë´≈£åî\T #·+<äT ‘Ó*bÕs¡T. zj·T÷ C…mdæ Hêj·T≈£î\T sêπøwt, s¡y˚Twt\‘√ bÕ≥T 40 eT+~ e#êÃs¡ì yês¡T kÕúìø£+>± mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝ÀZ+≥THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.{ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡úHéqT ¬>*|æ+#ê\ì #·+<äT Á|ü»\qT ø√sês¡T.

mìïø£\ kÕ<ës¡D |ü]o\≈£îì>± <ÛäπsàÁ<ÛäÁ|ü‘ê|t ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ ñ|ü mìïø£\≈£î dü+ã+~+∫ mìïø£\ kÕ<ës¡D |ü]o\≈£îì>± <Ûäπsà+Á<ÛäÁ|ü‘ê|tqT πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ ìj·T$T+∫+<äì mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] düT<ëø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.<Ûäπsà+Á<ÛäÁ|ü‘ê|t j·÷<äyé ‘·$Tfi≤Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·« ]õÁùdºwüHé XÊK˝À ÇHé‡ôdŒø£ºsY »qs¡˝Ÿ>± |üì#˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

{ÏÄsYmdt˝À |ü\Te⁄] #˚]ø£ _Ûø£ÿq÷sY, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ø±\˙˝Àì $$<ä bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T ãT<äyês¡+ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡úHé, sêhHêj·T≈£î\T eTTõu§~›Hé,Hêj·T≈£î\T, eT˝Ò¢wtj·÷<äyé, kÕõ‘Y, Ä<ä«s¡´+˝À {ÏÄsYmdt rs¡Ô+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T.$]˝À Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ø±\˙ Ä\j·Tø£$T{Ï #Ó’¬sàHé dæôV≤#Y øÏs¡DY,uÀsY¶ Á|üdæ&Ó+{Ÿ u≤\j·T´, ø±s¡´<Ûä]Ù s¡$, Á|üø±wt\‘√bÕ≥T eT]ø√+<äs¡T {ÏÄsYmdt˝À #˚sês¡T.

N][™´spLRiVÕ‹[ «¡gRi©±sNRPV @LiªRΩ {qs©±s ¤Õ¡[μR∂V: ¤«¡zqs |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, ™s´ WLij Ë 7 : NRP≤R∂xms Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ™´s¿¡Ë©´s AμR∂LRifl· N][™´spLRiV Fs¨sıNRPÕ‹[ DLi≤R∂μR∂¨s NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ¤«¡[{qs μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. N][™´spLRiV Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP @LiªRΩ {qs©±s ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NRP≤R∂xmsÕ‹[ D©´sıLiªRΩ |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi xms¨s ¬ø¡[∏R∂VμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ xqsÀ≥œ¡©´sV ©´s≤T∂zmsLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @μ≥j∂NSLRi xmsORPQLiQ\|ms DLiÆ≤∂[μR∂¨s, NS¨ds BxmsˆV≤R∂V ˙xmsºΩxmsOSQá\|ms DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ºdΩLS¯©yá\|ms xmsÆμ∂[ xmsÆμ∂[ LRiøR¡Ë ¬ø¡[xqsWÚ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡©´sV ™yLiVVμy xmsÆ≤∂[Õÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠sxmsOSQá ºdΩLRiV©´sV ªRΩxmsˆV xms…ÌÿLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂\|ms ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ ªRΩgÊjiF°ª][LiμR∂©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ xqsÀ≥œ¡Ã¡NRPV, ˙xmsøyLRi ∏R∂W˙ªRΩáNRPV ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiV @LiμR∂LRiW J»¡V Æ™s[∏R∂VLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSgS «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ ∏R∂W˙ªRΩá ™´sÃ˝¡ A∏R∂V©´sNRPV ≈¡LRiVË À≥ÿLRiLi ≠sVgRiá≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVlLi[ ÕÿÀ≥œ¡™´sVVLi≤R∂μR∂¨s ¤«¡zqs @©yıLRiV.  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Ã¡NRPV «¡©yá©´sV ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´sLiªRΩ ™´sW˙ªyÆ©s[ J»˝¡V LSá™´s¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Ã¡NRPV ÕÿLkiÕ˝‹[,  ¡xqsV=Õ˝‹[ «¡©yá©´sV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[ ≠sμ≥y©y¨sNTP xqs*zqsÚ xmsáNS÷¡=©´s A™´saRP˘NRPªRΩ DLiμR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ N]LiμR∂LRiV LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá xqsÀ≥œ¡Ã¡NRPV À≥ÿLkigS «¡©yáV ™´s¿¡Ë©y, A rÛyLiVVÕ‹[ J»˝¡V xms≤R∂NRP A∏R∂W FyLÌkiá @À≥œ¡˘LÛRiVáV J≤T∂F°LiVV©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV D©yı∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV.

{ÏÄsYmdt ø±+Á¬>dt ndüeTs¡ú‘˚ {°&û|”ì ¬>*|ædüTÔ+~. ì≥Tºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄.. <√eTø=+&É, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À u≤>∑+>± <√eTø=+&É eT+&É\+ n+u≤]ù|{Ÿ, ø√Hê|üPsY, sê+#·+Á<ë|üPsY, j·÷&Üs¡+, eT˝≤ÿ|üPsY, ‘·TC≤˝Ÿ|üPsY, dæ] ;_ù|{Ÿ\˝À ì≥Tºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt ndüeTs¡ú‘˚ qqTï ¬>*|ædüTÔ+<äì n+u≤]ù|≥ Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À nHêïs¡T.2009˝À »]–q≥Te+{Ï kÕ<ës¡D mìïø£\˝À {Ï&ç|æ ‘·s¡|ü⁄q b˛{Ï #˚dæq >∑+|ü>√es¡úHéqT {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚dæ sêh kÕúsTT˝ÀH˚ n‘·´~>± yÓTC≤]º‘√ ¬>*|æ+#ê\ì sê»ø°j·T »qàì∫à 2 kÕs¡T¢ m+m˝Ÿm >± m+|æ>± #˚dæq {Ï&ç|æ bÕغì e~* bÕغøÏ Á<√Vü≤+#˚dæ ¬ødæÄsY‘√ ˝ÀbÕsTTø±] z|üŒ+<ä+ #˚düTø√ì ø±e÷¬s&ç¶ ÁbÕ+‘·+˝À n_eè~Ô ≈£î+≥T |ü&˚˝≤ #˚dæq e´øÏÔ eT*¢ Á|ü»\ e<ä›≈£î edüTÔHêï&Éì Äj·Tìï Á|ü»*ï >∑eTìdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.Á|ü‹ 5 dü+e‘·‡sê\ ø√ø£kÕ] e#˚à mìïø£\qT 3 dü+e‘·‡sê\πø rdüT≈£îe∫Ãq |òüTq‘· Äj·Tqπø #Ó+~+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T.ø±e÷¬s&ç¶ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü ôV’≤Á<ëu≤<é˝À ñ+&ç ˇø£ düTìï‘·yÓTÆq n+XÊìï eTT+<äT≈£î ‘Ó∫à ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔ ¬ødæÄsY >∑+|ü Hê≥ø±\&ÉT‘·THêïs¡ì yês¡T nHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eT+∫˙s¡T, ø£¬s+{Ÿ e´ekÕjÓT‘·s¡ |üqT\qT ≈£î+≥T |ü&˚˝≤ #˚dæq {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dtbÕغ\≈£î ãT~›#ÓbÕŒ\ì Äj·Tq ø√sês¡T.n_Ûeè~› #˚j·Tì >∑+|ü>√es¡ΔHé≈£î ‘·–q ãT~›#ÓbÕŒ\Hêïs¡T.7 dü+e‘·‡sê\ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À n_Ûeè~› ≈£î+≥T |ü&ç+<äì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äTne⁄‘·THêïj·Tì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·T+˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ n+fÒ m+{À eT]∫b˛jÓ÷ dæú‹e∫Ã+<äHêïs¡T.{Ï&ç|æ >∑‘· 9 dü+e‘·‡sê\ bÕ\q ø±\+˝À u≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ sêh+ eT+#· >∑T]Ô+|ü⁄ ‘˚#·TÃ≈£î+<äì eTVæ≤\\≈£î,&Ü«Áø±. ìs¡Tù|<ä\≈£î ñbÕ~Vü‰$T e+{Ï |üqT\qT #˚|ü≥º&É+ »]–+<äìø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<∏äø±\ ù|s¡Te÷]à n$˙røÏ Ä»´+ bıdæ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.#·+Á<äu≤ãT @Hê&ÉT ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsK+ ø±<äìÄj·Tq nHêïs¡T. ø±e÷¬s&綽À H˚qT 15 dü+e‘·‡sê\T>± øöì‡\sY>± |üì #˚düTÔ Á|ü‹ kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T Ä<ës¡ n_e÷qT\qT bı+<ëqìÄj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.>∑+|ü>√es¡úHé Á|ü»\ô|’ u≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì á $wüj·÷ìï Á|ü»\T >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ Hê≈£î ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T.

#·*y˚+Á<ä+ ÁbÕs¡+_Û+∫q dæ◊ <√eTø=+&É, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Áô|+&é‡j·T÷‘Y Ä<ä«s¡´+˝À _Ûø£ÿq÷sY dæ◊ ø£s¡TD≤ø£sY¬s&ç¶ #·*y˚+Á<ä+ ÁbÕs¡+_+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£s¡TD≤ø£sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á y˚dü$ ø±\+˝À <ëVü≤]Ôì rπsÃ+<äT≈£î ÁbÕs¡+_+#˚ #·*y˚+Á<ä+ Á|ü»\≈£î, Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î m+‘√ ñ|üjÓT>∑|ü&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.j·TTe‘· Ç˝≤+{Ï ùdyêÁ<äTø£Œ‘·+‘√ #˚düTÔqï |üqT\ e\q düe÷C≤ìøÏ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì á ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚dæq Áô|+&é‡j·T÷‘Y düuÛÑT´\qT Äj·Tq n_q+~+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£eTeTT\ e\q düe÷C≤ìøÏ eT+∫ #˚j·÷\ì ñ<˚›X¯+ n\yê≥T |ü&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕwü, ôV’≤eT<é, $H√<é|üfÒ˝Ÿ, ns¡T®Hé, s¡y˚Twt, kÕõ‘Y, n|ü‡sY,n]wt, ‘·ôV≤sY\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

4 >∑Ts¡T u…’+&√esY <√eTø=+&É, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 18 »s¡T>∑qTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ u≤>∑+>± m\+{Ï ne+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑ìj·T´≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î eTT+<ädüTÔ #·s¡´˝À u≤>∑+>± <√eTø=+&É |ü]~˝À, ;_ù|{Ÿ |ü]~˝À Ç<ä›]ì <√eTø√+&É ‘·Vü≤dæ˝≤›sYeTT+<äT u…’+&=esY #˚dæq≥T¢ mmdt◊ j·÷<ä–] >ö&é _;ù|{Ÿ mdt◊ ndæuŸ\T‘Ó*bÕs¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+ 8 e÷]Ã 2012

μyμyxmso 15 N][»˝¡ ™´sVLiμj∂ ˙xms«ÿ¨dsNRPLi À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ¨sLÒRiLiVVLi¬ø¡[ LRiuy˘ @μ≥R∂˘QORPQ Fs¨sıNRPáV @ªRΩ˘LiªRΩ ≠s™yμyxqsˆμR∂LigS «¡LjigSLiVV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LRiuy˘ ˙xms«¡Ã¡ @Æ™sVLjiNS ™´s˘ºΩlLi[NRP |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV xmsoºΩ©±s ªRΩ©´s ˙xmsøyLS¨sNTP ÀÿgS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s ALÛjiNRP, ry™´sW—¡NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡¨dsı @Æ™sVLjiNS «‹[NRP˘Liª][ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´sÆ™s[©´s¨s A∏R∂V©´s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. 1990Õ˝‹[ r°≠s∏R∂V…fi LRiuy˘ ≠s¿¡ËÈ©´sıQQ\Æ™sV©´s @©´sLiªRΩLRiLi ºdΩ˙™´s ALÛjiNRP, ry™´sW—¡NRP xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©´sı LRiuy˘©´sV ºΩLjigji ¨sá¤À¡»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ xmsoºΩ©±s øyÕÿ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLRiV. @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS xms¨s¬ø¡[zqs©´s NSáLiÕ‹[ A∏R∂V©´s Æμ∂[aRP À≥›g][◊¡NRP xqs™´sV˙gRiªRΩ©´sV xqsLiLRiOTPQLiøyLRiV. Æμ∂[aRP xqÛsWá «ÿºdΩπ∏∂WªRΩˆºΩÚ 72 aSªRΩLi |msLi¿¡, μyLjiμy˘Q˚¨sı xqsgS¨sNTP\|msgS ªRΩgÊjiLiøR¡≤y¨sNTP A∏R∂V©´s NRPXztsQ ¬ø¡[aS≤R∂V.Æ©sá “¡ªRΩLi 80 ≤yáL˝Ri©´sVLi¿¡ 640 ≤yáL˝RiNRPV |msLjigjiLiμj∂. xqÛsWá ALÛjiNRP ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·Õ‹[©´sV, |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂Vá©´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[NTP ANRPL<jiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[©´sV, NRPhji©´s\Æ™sV©´s ˙μR∂™´s˘ ≠sμ≥y©y¨sı @™´sVáV¬ø¡[ zqs, ALiVVÕfi μ≥R∂LRiá©´sV ÕÿÀ≥œ¡μy∏R∂VNRPLigS ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ A∏R∂V©´s Fy˙ªRΩ ¬ø¡xmsˆVN][μR∂gji©´sμj∂.

LRiuy˘Õ‹[ ™´sV◊d¡˛ xmsoºΩ©±s aRPNRPLi xqsV™´sWLRiV N][…”¡ Æ≤∂\¤À¡Q˜È áORPQá øR¡μR∂LRixmso NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ μyμyxmso 15 N][»˝¡ ™´sVLiμj∂ ˙xms«ÿ¨dsNRPLi À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ¨sLÒRiLiVVLi¬ø¡[ LRiuy˘ @μ≥R∂˘QORPQ Fs¨sıNRPáV @ªRΩ˘LiªRΩ ≠s™yμyxqsˆμR∂LigS «¡LjigSLiVV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LRiuy˘ ˙xms«¡Ã¡ @Æ™sVLjiNS ™´s˘ºΩlLi[NRP |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV xmsoºΩ©±s ªRΩ©´s ˙xmsøyLS¨sNTP ÀÿgS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s ALÛjiNRP, ry™´sW—¡NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡¨dsı @Æ™sVLjiNS «‹[NRP˘Liª][ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´sÆ™s[©´s¨s A∏R∂V©´s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. xmsoºΩ©±s ryLRiμ≥R∂˘LiÕ‹[¨s @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ LRiuy˘ FyLÌkiNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xms«¡Õ˝‹[ Æ©sáN]©´sı @xqsLiªRΩXzmsÚ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A∏R∂V©´s N]¨sı ø][»˝¡ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ r~LiªRΩ FyLÌki¨s \|qsªRΩLi ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQLi NRP™´sVW˘¨sxqÌsV FyLÌki ˙xms«¡Ã¡ ≠saS*xqsLi øR¡WLRig]©´s≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂.gRiªRΩLiÕ‹[ r°≠s∏R∂V…fi LRiuy˘ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹[Lji£qs Fs÷¡=©±s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s }qs*øyËÈ ™yfl”·«¡˘ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡ ™´sÃ˝¡ ÕÿÀ≥œ¡xms≤T∂©´s DμyLRi ˙xms«ÿry*≠sVNRP FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ≠sV\¤Δ¡Õfi ˙F~Δ‹L]™±s @Æ™sVLjiNS @©´sVNRPWá ≠sμ≥y©yá\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ DLiμj∂. 1990Õ˝‹[ r°≠s∏R∂V…fi LRiuy˘ ≠s¿¡ËÈ©´sıQQ\Æ™sV©´s @©´sLiªRΩLRiLi ºdΩ˙™´s ALÛjiNRP, ry™´sW—¡NRP xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©´sı LRiuy˘©´sV ºΩLjigji ¨sá¤À¡»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ xmsoºΩ©±s øyÕÿ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLRiV. @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS xms¨s¬ø¡[zqs©´s NSáLiÕ‹[ A∏R∂V©´s Æμ∂[aRP À≥›g][◊¡NRP xqs™´sV˙gRiªRΩ©´sV xqsLiLRiOTPQLiøyLRiV. Æμ∂[aRP xqÛsWá «ÿºdΩπ∏∂WªRΩˆºΩÚ 72 aSªRΩLi |msLi¿¡, μyLjiμy˘Q˚¨sı xqsgS¨sNTP\|msgS ªRΩgÊjiLiøR¡≤y¨sNTP

A∏R∂V©´s NRPXztsQ ¬ø¡[aS≤R∂V. A∏R∂V©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ Æμ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡ xqsgRi»¡Vc Æ©sá “¡ªRΩLi 80 ≤yáL˝Ri©´sVLi¿¡ 640 ≤yáL˝RiNRPV |msLjigjiLiμj∂. xqÛsWá ALÛjiNRP ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·Õ‹[©´sV, |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂Vá©´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[NTP ANRPL<jiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[©´sV, NRPhji©´s\Æ™sV©´s ˙μR∂™´s˘ ≠sμ≥y©y¨sı @™´sVáV¬ø¡[ zqs, ALiVVÕfi μ≥R∂LRiá©´sV ÕÿÀ≥œ¡μy∏R∂VNRPLigS ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ A∏R∂V©´s Fy˙ªRΩ ¬ø¡xmsˆVN][μR∂gji©´s μj∂. LRiuy˘ ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs ˙xmsμ≥y©´sLigS BLiμ≥R∂©´s FsgRiV™´sVªRΩVá\|ms Aμ≥yLRixms≤T∂ DLiμj∂.áORPQÕÿμj∂ LRixtsQ˘©±s NSLji¯NRPVá ¨s«¡ Æ™s[ªRΩ©yáV Æ™s[gRiLigS OUPQfl”·xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV ˙NRP™´sVLigS ≠s¿¡ËÈ©´sı™´sV™´s≤R∂Li, Dμ][˘gRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ N]LRi™´s≤R∂≤R∂Li \|ms xqsLRi*˙ªy Æ©sáN]©´sı @xqsLiªRΩXzmsÚ ªRΩμj∂ªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV xqs\lLi©´s xmsLjiuy‰LSá©´sV xqsW¿¡Li¿¡ ˙xms«¡Ã¡©´sV LRiuy˘ ˙xmsºΩxmsOSQáV J»¡L˝Ri©´sV Æ™sVzmsˆLiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLiVV.C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 2008 @μ≥R∂˘QORPQ Fs¨sıNRPáª][ F°÷¡}qsÚ ALRiV aSªRΩLi ªRΩNRPV‰™´sgS 64 aSªRΩLi F°÷¡Lig`i ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. LRiuy‰ ™´sWLRiV‰ ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sNTP øyLji˙ªRΩNRP ˙xmsºdΩNRPgS C Fs¨sıNRPáV ¨s÷¡øyLiVV. xmsoºΩ©±s ˙xmsªRΩ˘LÛRiV\¤Õ¡©´s NRP™´sVW˘¨sxqÌsV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛjiNTP 17.7 aSªRΩLi J»˝¡V LSgS, ™´sVL][ ˙xmsªRΩ˘LÛji DμyLRi ˙xms«ÿry*≠sVNRP ™yμj∂, aRPªRΩN][…‘¡caRP*LRiV≤R∂V, D©´sıªRΩ ™´sLibdPNRPV≤R∂V @LiVV©´s ≠sV\¤Δ¡Õfi ˙F~Δ‹L][™±sNRPV 9.2 aSªRΩLi J»˝¡V ™´søyËLiVV.LRiuy˘ @μ≥R∂˘QORPQ {mshS¨sı ™˝yμj∂≠sVL`i xmsoºΩ©±s ™´sVVøR¡Ë»¡gS ™´sVW≤][ryLji @μ≥j∂ztÓsQLiøyLRiV. LRiuy˘ ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩgS xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xmsoºΩ©±s 65 aSªRΩLi J»˝¡ª][ @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[ Aμj∂™yLRiLi xqsVμk∂LÁRiLigS 21 gRiLi»¡Ã¡Fy»¡Vc rygji©´s F°÷¡Lig`iÕ‹[ xmsoºΩ©±s ™´sLÊki∏R∂VVáV À≥ÿLkigS @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡Vc AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ LRiuy˘ FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji xmsoºΩ©±s FsLizmsNRP ≠s™yμyxqsˆμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. gRiªRΩ ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ «¡Ljigji©´s

FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmsoºΩ©±s @μ≥j∂NSLRi μR∂VLji*¨sπ∏∂WgS¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRiLi»¡W Æμ∂[aRP ™y˘xmsÚLigS |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚQ\Æ™sV©yLiVV. C @xqsLiªRΩXzmsÚ «ÿ*áá ™´sÃ˝¡ @μ≥R∂˘QORPQ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmsoºΩ©±sNRPV gRi…Ì”¡ Æμ∂ ¡˜ ªRΩgRiVáVªRΩVLiμR∂¨s @LiμR∂LRiW AbPxqsVÚ©´sıLiªRΩÕ‹[Æ©s[ A∏R∂V©´s ™´sVL][ryLji @μ≥j∂NSLRi {mshS¨sı c\ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩáV, Fs¨sıNRPá xmsLjibdPáNRPVáV NRPW≤y Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmsoºΩ©±s ™´sLÊki∏R∂VVáV ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤R∂≤y¨sı ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyLRiV. ∏R∂VWLRi£msÕ‹[¨s ˙xms«ÿry*™´sV˘ xqsLi˙xmsμy∏R∂WáNRPV ’≥¡©´sıLigS LRiuy˘ @μ≥R∂˘QORPQ Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi≤R∂Li\|ms xqsLRi*˙ªy ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. LRiuy˘ ™y˘xmsÚLigS ª]Li\¤À≥¡ Æ™s[á F°÷¡Lig`i  ¡Wª`ΩáՋ[, 20 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ Fs¨sıNRPá xmsLjibdPáNRPVáV, áORPQ Æ™sÀfi ZNPÆ™sVLSá ryOTPQgS F°÷¡Lig`i xms˙NTP∏R∂V «¡LjigjiLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS ≈¡¨s«¡, BLiμ≥R∂©´s ™´s©´sLRiVáV©´sı LRiuy˘ @ºΩ |msμÙR∂ øR¡™´sVVLRiV DªRΩˆºΩÚμyLRiV, lLiLi≤R∂™´s @ºΩ|msμÙR∂ xqsx§¶¶¶«¡™y∏R∂VV DªRΩˆºΩÚμyLRiV. @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP @NRP‰≤R∂ ˙xms«¡Ã¡ “¡™´s©´s˙xms™´sWflÿáV |mnsWLRiLigS xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s @≠s¨dsºΩ, øR¡»Ì¡≠sLRiVμÙR∂ªRΩ, ¨sLRiLiNRPVaRP xmsμÙR∂ªRΩVá NSLRifl·LigS xmsoºΩ©±s\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ gRiW≤R∂V NRP»Ì¡VNRPVLiμj∂.˙xmsøR¡ËÈ©´sı∏R∂VVμÙR∂ NSáLiÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ aRPNTPÚ™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s LRiuy˘ gRiW≤≥R∂øyLji xqsLixqÛs ZNP—¡’¡ @μ≥j∂xmsºΩgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xmsoºΩ©±s 2000c08 ™´sVμ≥R∂˘NSáLiÕ‹[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV A Æμ∂[aRP @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS xms¨s¬ø¡[aSLRiV. ™´sVW≤R∂™´sryLji F°…‘¡NTP LS«ÿ˘LigRiLi @©´sV™´sVºΩLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s ªRΩ©´s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩV\Æ≤∂©´s Æ™sVÆμ∂*Æμ∂™±s©´sV @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ¬ø¡[zqs ªy©´sV ˙xmsμ≥y¨sgS xms¨s¬ø¡[aSLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ LS«ÿ˘LigS¨sı xqs™´sLjiLi¿¡ xmsoºΩ©±s ™´sVW≤R∂™´sryLji @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV.

À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiáÆμ∂[ AμR∂LRifl· N][Õ‹[ˆªRΩV©´sı FsºΩÚF°ªRΩá «¡Ã¡FyªRΩLi ˙FyÀ≥œ¡™´sLi x§¶¶¶xqsÚ"gRiªRΩÆ™s[V' ™y≤T∂F°ªRΩV©´sı NRP™´sVáLi «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkiá ˙FyÀ≥ÿ™´sLi N]≤T∂gRi≤R∂Vª][Liμy? LS©´sV©´sı NSáLiÕ‹[ ™y…”¡ ™´sV©´sVgRi≤R∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLi NS©´sVLiμy? Æμ∂[aRP LS«¡NUP∏R∂V ™´sVV≈¡¿¡˙ªRΩLi xmspLjiÚgS ™´sWLRiÀ‹[ª][Liμy? ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiáÆμ∂[ x§¶¶¶™y N]©´srygRi©´sVLiμy? @Li¤…¡[.. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi Æ™sáV™´s≤T∂©´s HμR∂V LSuÌy˚á xmns÷¡ªy¤Õ¡[ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡ ¡VªyLiVV. A HμR∂V LSuÌy˚á Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá©´sV ¨sbPªRΩLigS gRi™´sV¨s}qsÚ.. ™´sWLRiVªRΩV©´sı LS«¡NUP∏R∂WáV xqsˆxtÌsQLigS g][øR¡LjixqsVÚ©yıLiVV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P, xmsLi«ÿÀfi, g][™y, DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂, ™´sVfl”·xmspL`i xmns÷¡ªyáV «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkiá ™´sV©´sVgRi≤R∂©´sV ˙xmsaSıQLÛRiNRPLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ªy«ÿgS Æ™sáV™´s≤T∂©´s xmns÷¡ªy¤Õ¡[ NSμR∂V.. gRiæªΩ[≤yμj∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPá©´sV ºdΩxqsVNRPV©´sı BÆμ∂[ @LiaRPLi ™´sV©´sNRPV μ][˘ªRΩNRP™´sV™´soªRΩVLiμj∂. Æμ∂[aRP LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV "¬ø¡[ªRΩ'xms…Ì”¡ J Æ™sáVgRiV Æ™s÷¡gji©´s FyLÌkiá xmsLjizqÛsºΩ FsLiμR∂VNTPÕÿ μj∂gRi«ÿLjiLiμj∂? x§¶¶¶xqsÚLi FsLiμR∂VNRPV ™´sVxqsNRPÀÿLRiVª][Liμj∂? NRP™´sVáLi FsLiμR∂VNRPV ™y≤T∂F°ª][Liμj∂? @Li¤…¡[ @μj∂ A∏R∂W FyLÌkiá xqs*∏R∂V LiNRPXªyxmsLSμ≥R∂Æ™s[V. aRPªyÀÙÿ¨sNTP \|msgS @©´sVÀ≥œ¡™´s™´sVV©´sı NSLi ˙lgi£qs.. ªRΩ©´s NRPuÌyá©´sV ªyÆ©s[ N]¨sæªΩøR¡VËN]Liμj∂. ∏R∂VW{msGc2 @μ≥j∂ NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ A FyLÌki ™´sVLjiLiªRΩ μj∂gRi«ÿLjiLiμj∂. ªy«ÿ xmns÷¡ªyá©´sV ≠sZa˝P[ztsQ}qsÚ.. @≠s¨dsºΩ Fyá©´s, μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á, NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáª][ Fy»¡V GNRPø≥R¡˙ªyμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRPW≤y NSLi˙lgi£qs©´sV @μ≥j∂NSLS¨sNTP μR∂WLRiLi ¬ø¡[aSLiVV. BNRP, À≥ÿLRi™´sVLiªy ∏R∂VV™´sÆ©s[ªRΩ\|msÆ©s[ Æ™s[zqs {qs¨s∏R∂VL˝Ri©´sV ≠sxqs¯LjiLiøR¡≤R∂Li, ©y∏R∂VNRPVá ªRΩÕ‹[μyLji |mnsWLRi J»¡≠sV¨s æªΩ¿¡Ë|ms…ÌÿLiVV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @Æμ∂[ ˙xmsxqsVˆÈ»¡\Æ™sVLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV xqsÕÿ¯©±s ≈¡VL<kiμ`∂, ¤À¡[fl‘· ˙xmsryμ`∂ ™´sLRi¯ª][ Fy»¡V μj∂gji*«¡∏∫∂V ÕÿLi…”¡ {qs¨s∏R∂VL˝RiV ¬ø¡[zqs©´s ≠s™yμyxqsˆμR∂ ™y˘≈¡˘Ã¡V A FyLÌki¨s ©´s¤…Ì¡[…ÿ ™´sVVLiøyLiVV. INRPxmsˆV≤R∂V ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[, @¨sı LSuÌy˚Õ˝‹[ @μ≥j∂NSLS¨sı x§¶¶¶xqsÚ"gRiªRΩLi' ¬ø¡[xqsVN]¨s x§¶¶¶™y rygjiLi¿¡©´s NSLi˙lgi£qs.. ˙NRP™´sVLigS ªRΩ©´s ˙xmsÀ≥ÿ™y¨sı, ˙FyÀ≥ÿ™y¨sı N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. xqsgS¨sNTP \|msgS LSuÌy˚Õ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiLi NSμR∂V NRPμy.. NRP¨dsxqsLi ˙xmsºΩxmsORPQ x§¶‹[μy μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[

¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li A FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ¨s øy…”¡¬ø¡ ¡Vª][Liμj∂. xmsbPË™´sV¤À¡LigSÕfi, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P, «¡™´sVW¯NSbdP¯L`i, ’d¡•¶¶¶L`i, ¤À¡LigSÕfi, «ÿLÂRiLi≤`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi LSuÌy˚Õ˝‹[ ™´sLiÆμ∂[Œ˝œ¡ NSLi˙lgi£qsNRPV r~LiªRΩgS @μ≥j∂NSLRiLi F°…‘¡ ¬ø¡[}qs  ¡Ã¡Li,  ¡Ã¡gRiLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. IN][‰ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLS¨sNTP μR∂WLRi\Æ™sV.. BxmsˆV≤R∂V GNRPLigS ªRΩ©´s NRPLiøR¡VN][»¡Ã¡Æ©s[ «ÿLRi≠s≤R∂VøR¡VNRPVLiμj∂. ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiáª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN]¨s, 10c20 rÛy©yáV lgiáVøR¡VN]¨s @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Li A FyLÌki μR∂∏R∂V¨ds∏R∂V xmsLjizqÛsºΩNTP @μÙR∂Li xms≤R∂Vª][Liμj∂. INRP‰ LS«¡rÛy©±s, FyLi≤T∂¬ø¡[ËLji, ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V A FyLÌki r~LiªRΩ  ¡Ã¡Liª][ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ DLiμj∂. ™yxqsÚ™y¨sNTP ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sıμj∂ xqsLiNUPLÒRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LigSÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV xqsLjixms≤y Æ™sV«ÿLÌki ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 154 {qs»˝¡ À‹…ÿÀ‹[…‘¡ Æ™sV«ÿLÌkiª][ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NUP ˙xmsæªΩ[˘NRP DμR∂˘™´sVLi, \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ LS“¡©y™´sWáª][ @μ≥j∂NSLRi xmsORPQ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ xqsLi≈¡˘ 130NTP μj∂gRi«ÿLjiLiμj∂. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki¨s ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[xqsVN]¨s, FsLiHFsLi ™´sVμÙR∂ªRΩVª][ N]©´srygRiVªRΩV©´sı LSxtÌsQ˚ xqsLS‰LRiV©´sV xqsLiNUPLÒRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LigS À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ªRΩxmsˆV¤Õ¡[μR∂V. BNRP, À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ ºdΩxqsVNRP¤…Ì¡[. NSLi˙lgi£qs ™´s»¡™´sXORPQLi Æ™s[LRiVxms≤T∂ «¡©´sªy FyLÌkigS.. xmsLjiflÿ™´sV ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{msgS LRiWFyLiªRΩLRiLi ¬ø¡Liμj∂©´s A FyLÌkiμj∂ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLjizqÛsæªΩ[. INRPxmsˆV≤R∂V Æμ∂[aRP LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV xqs™´sVWáLigS ™´sWLjiË©´s NRP™´sVá©y¥R∂VáV ªRΩLS*ºΩ NSáLiÕ‹[ ªRΩ™´sV x§¶¶¶™y©´sV N]©´srygjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ xqs™´sVztÌsQgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. NSLi˙lgi£qsNRPV ˙xmsªy˘™´sVªRΩıLi ªyÆ™s[V©´s¨s ˙xms«¡Õ˝‹[ ≠saS*xqsLi NRP÷¡gjiLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li, @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s z§¶¶¶LiμR∂VªRΩ* @LiaRPLi.. ˙xmsºΩNRPWáLigS ™´sWLRi≤R∂Li, ™y«fi}ms∏∫∂V ™yLRixqsV≤R∂V Fs™´sLRiÆ©s[μj∂ æªΩ[áNRPF°™´s≤R∂Li, ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩá ™´sVμ≥R∂˘ @LiªRΩLÊRiªRΩ ≠s¤À≥¡[μyáV, FyLÌki xqsLirÛygRiªRΩ xms…”¡xtÌsQªRΩ\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li.. BÕÿ Fs©Ø[ı

NSLRiflÿáV ’d¡¤«¡[{ms¨s N][áVN][¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. "¬ø¡['«ÿLji©´s @μ≥j∂NSLji¨sı xms»Ì¡VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRP™´sVá©y¥R∂VáNRPV ªy«ÿ xmns÷¡ªyáª][ ©´s™y*Õ‹[ G≤y*Õ‹[ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ. xmsLi«ÿÀfiª][ Fy»¡V g][™yÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NUP.. A FyLÌki ryμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s«¡∏R∂WáV ©y™´sV™´sW˙ªRΩÆ™s[V. xmsLi«ÿÀfiÕ‹[ @NS÷d¡μR∂Œfi 56 {qs»˝¡V ryμ≥j∂}qsÚ.. ’d¡¤«¡[{ms lgi÷¡¿¡Liμj∂ 12 rÛy©yÕ˝‹[Æ©s[. BNRP g][™yÕ‹[©´sW @Æμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ. 40 @|qsLi’d˝¡ {qs»˝¡NRPV gS©´sV .. A FyLÌki lgi÷¡¿¡Liμj∂ 16 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[Æ©s[. FsLi“¡{msª][ F~ªRΩVÚ NSLRifl·LigS @NRP‰≤R∂ @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms»Ì¡©´sVLiμj∂. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ¡Ã¡xms≤yá©´sı NRP™´sVáLi AaRPáV @≤T∂∏R∂WaRPá∏R∂W˘LiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ xqsLi≈¡˘ ªRΩgÊRi≤R∂Li A FyLÌki ˙ZaP[fl·VáNRPV AaRPËLRi˘Li NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. BNRP DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiLi ¨sá¤À¡ »Ì¡VN][ ™´s≤R∂LiÕ‹[©´sW, ™´sVfl”·xmspL`iÕ‹[ NSLi˙lgi£qs©´sV gRiÆμÙ∂ μj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[©´sW ’d¡¤«¡[{ms ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂. gRiV«¡LSª`Ω, ™´sVμ≥R∂˘˙xmsÆμ∂[a`P, NRPLÒS»¡NRPáª][ @μ≥j∂NSLRiLi Æ™ságRi¤À¡≤R∂VªRΩV©yı.. A FyLÌki 2014Õ‹[ Æ™sV«ÿLÌki rÛy©yáV ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂©´sıμj∂ @©´sV™´sW©´sÆ™s[V. LSuÌy˚Õ˝‹[ ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiá x§¶¶¶™y N]©´srygRiVªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms, NSLi ˙lgi£qsáNRPV ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ r~LiªRΩgS @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ @™´sNSaSáV μyμyxmso ™´sVXgRi˘Q\Æ™sV©´s¤…˝¡[. ™yxqsÚ™y¨sNTP «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkiQ\¤Õ¡©´s NSL i˙lgi£qs, ’d¡¤«¡[{ms ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ªRΩzmsˆμy¤Õ¡[ ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiá x§¶¶¶™y N]©´srygRi≤y¨sNTP NSLRifl·™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ˙xms«¡Ã¡©´sV ≠sxqs¯LjiLiøR¡≤R∂Li, rÛy¨sNRP |qsLi…”¡Æ™sVLi»˝¡©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li, N]¨sı ˙FyLiªyá©´sV ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li.. ªRΩμj∂ªRΩLRi NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiáV xmso»Ì¡VN]xqsVÚ©yıLiVV. ≠sZaP[xtsQÆ™s[V™´sVLi¤…¡[.. A∏R∂W FyLÌkiá ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë©´s ™ylLi[ ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiá©´sV rÛyzmsLiøR¡≤R∂Li, ™´sWªRΩXFyLÌkiá©´sV Æμ∂ ¡˜N]»Ì¡≤R∂Li. @LiμR∂VNRPV FsLiμR∂L][ Æ©s[ªRΩáV, Fs©Ø[ı FyLÌki¤Õ¡[ ¨sμR∂LRi+©´sLi. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkiáV ªRΩ™´sV \Æ™sxmnsÕÿ˘¨sı ≠sZa˝P[ztsQLiøR¡VN]¨s, ˙xmsflÿ◊¡NRP ˙xmsNSLRiLi ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡NRPF°æªΩ[.. ™y…”¡ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ˙xmsaSıQLÛRiNRPÆ™s[V.

@™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[¨s LRiVflÿáª][ ©´sxtÌsQF°ªRΩV©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V }msLRiVNRPV Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ @LiVV©y ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ C ™´s≤ÔU∂ ©´s≤ÔT∂ ≠sLji¿¡Liμj∂. ZNP[™´sáLi N]¨sı xqsLixmnsWáZNP[ Fy™´soÕÿ ™´s≤ÔU∂ ™´s¿¡ËLiμj∂. ©´sW…”¡NTP ª]Li\¤À≥¡ xqsLixmnsWáV FsNRPV‰™´s ™´s≤ÔU∂ ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ ™´s ¿¡ËLiμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ @™´sW∏R∂VNRPªRΩ*Li, øR¡»Ì¡LiÕ‹[ Õ‹xqsVgRiVáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ Àÿ˘Li NRPVáV μk∂¨sı AxqsLS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ xqsLixmnsWáZNP[ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s LRiVflÿáV B¿¡Ë™´s≤ÔU∂áV μR∂Li≤R∂VNRPV©yıLiVV.μk∂Liª][ N]¨sı ˙gRiW£msáNRPV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV LRiVflÿ¤Õ¡[ B™´s*¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ NSμR∂V. {qsÚQ˚¨sμ≥j∂ μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨sı ˙gRiW£msáNRPV LRiVflÿáV BryÚ™´sV¨s, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ N][xqsÆ™s[V Bμj∂ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Àÿ˘LiNRP¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. NS¨ds, LRiVfl·Li F~LiμR∂≤y¨sNTP Fs©Ø[ı @L>RiªRΩáV ¨sLÙSLjiLi¿¡ F~™´sV¯©´sNRPVLi≤yÆ©s[ F~gRi |ms…Ì”¡Liμj∂. «¡©´s™´sLji ©´sVLi¿¡ {qsÚQ˚¨sμ≥j∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´sxmsˆ…”¡NUP Bxmsˆ…”¡ ™´s LRiNRPV μk∂¨s NTPLiμR∂ |msμÙR∂gS LRiVflÿáV B™´s*¤Õ¡[μR∂V. xqsLixmnsVLi xms¨s ºdΩLRiV©´sV ¡…Ì”¡ ˙lgi[ ≤`∂áV BøyËLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿNRP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li g]xmsˆ xms¥R∂NS¨sı ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡ËLiμR∂¨s, μk∂ ¨s\|ms ≠sxqsÚQXªRΩ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ áV |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ™´s≤ÔU∂ ¤Õ¡[¨s LRiVflÿáV F~LiμR∂™´søR¡VË©´s¨s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV LRiW.44 N][»˝¡Vc BryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. NS¨ds, Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV LRiW.1.4 N][»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩÆ™s[V μk∂¨s N][xqsLi ™´sVLi«¡⁄Lji ¬ø¡[zqs ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPV©yıLRiV. ˙lgi[≤T∂Lig`iáª][ NRPæªΩÚLRi |ms¤…Ì¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 41,428 ˙gRiW£msáV DLi≤R∂gS BLiμR∂VÕ‹[ 3,61,873 ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V©yıLRiV. {qsÚQ˚¨sμ≥j∂ ™´sÃ˝¡ ˙xmsºΩ ˙gRiW £msNRPV Æ™s[VáV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V FsLiª][ AaRPª][ øR¡WaSLRiV. @LiVVæªΩ[, @μj∂ Æ©sLRiÆ™s[lLi[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V gRiªRΩ N]¨sı xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS Àÿ˘LiNRPVá ©´sVLi¿¡ LRiVflÿáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ™´sXªRΩVÚá }msLRiV ≠dsVμR∂ Àÿ˘LiNRPVá ™yLjiNTP LRiVflÿáV B¿¡Ë LjiNRP™´sLki ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. \Æ™sFs£qs ™´s¿¡Ë©´s ªRΩ LS*ªRΩ Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ LRiVflÿá©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…ÌÿLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı 36 ™´sVLi≤R∂Õÿá ©´sV {qsÚQ˚¨sμ≥j∂ NTPLiμR∂ gRiVLjiÚLi¿¡ ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP LRiW.1.5 N][»˝¡Vc

ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. 21 ™´sVLi≤R∂ÕÿáV Gc˙lgi[≤`∂Õ‹[ D©´sı»˝¡Vc ¨s Æ™s[μj∂NRP LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. Gc˙lgi[≤`∂Õ‹[ D©´sı ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV 31 N][»˝¡Vc ZNP[…ÿLiVV iLiøyLRiV. ’¡c˙lgi[≤`∂Õ‹[ D©´sı 11 ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV N][…”¡ LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV©´s ZNP[ …ÿLiVVLiøyLRiV. {qsc˙lgi[≤`∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV 50 áORPQá ø]xmsˆV©´s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. NS¨ds, μk∂¨s ™´sÃ˝¡ @¨sı ˙gRiW£msáNRPV LRiVflÿáV ™´s¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s xqsLi xmnsWá xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™yF°ªRΩV©yıLRiV.xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsWá xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV Aμy∏R∂VLi |msLixmso NTPLiμR∂ gRiLjixtÌsQLigS IN]‰NRP‰LjiNTP LRiW.15 Æ™s[á ™´sLRiNRPV LRiVfl·Li BryÚLRiV. ™´s˘™´sry ∏R∂V, ™y˘FyLRi, xmsaRPVF°xtsQfl· NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV μk∂¨sı Dxmsπ∏∂WgjiLiøy÷¡. 12 ™y LiVVμyáՋ[ ºΩLjigji C Æ™sVVªyÚ¨sı ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡. ≠sμR∂˘ N][xqsLi NRPW≤y {qsÚQ˚¨sμ≥j∂Õ‹[@ xmsˆV BryÚLRiV. xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLi xmnsWá xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V IN]‰NRP‰LjiNUP LRiW.25 Æ™s[ á ™´sLRiNRPV zmsÃ˝¡Ã¡ øR¡μR∂V™´soá N][xqsLi LRiVflÿ áV BryÚLRiV. 24 ™yLiVVμyáՋ[ ºΩLjigji μk∂¨sı ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡. μk∂¨sNTP @Æ©s[NRP ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV DLi…ÿLiVV. AL][gRi˘Li N][xqsLi NRPW ≤y LRiW.15 Æ™s[á ™´sLRiNRPV @xmsˆV BryÚLRiV.μk∂¨sı NRPW≤y 24 ™yLiVVμyÕ˝‹[ ¬ø¡÷˝¡Liøy ÷¡. xqsLixmnsWá

xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ NRPV»¡VciLi ¡ xqs À≥œ¡V˘Ã¡ ≠s™y•¶¶¶¨sNTP LRiW.25 Æ™s[á ™´sLRiNRPV @xmsˆV BryÚLRiV. μk∂¨sı NRPW≤y 24 ™yLiVVμyÕ˝‹[ ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡. ˙gS™´sV xqs™´sW≈¡˘Ã¡ NRPV B¬ø¡[Ë Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ 75 aSªy¨sı A μy∏R∂VLi |msLixmso N][xqsLi 25 aSªy¨sı ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ @™´sxqsLSáNRPV B™y*÷¡. ≠sμR∂˘, AL][gRi˘Li, ≠s™yx§¶¶¶Li N][xqsLi B¬ø¡[Ë @xmsˆVá©´sV ≠s¨s™´sV∏R∂V @xmsˆVá NTPLiμR∂ ¬ø¡[ LSË÷¡. NS¨ds, @¨sı LRiNSá @xmsˆVá\|ms 14aSªRΩLi ™´s≤ÔU∂ ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi»¡VciLiμj∂. IN]‰NRP‰ xqsLixmnsVLiÕ‹[ ALRiVgRiVLRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ZNP[ {qsÚQ˚¨sμ≥j∂ LRiVfl·Li F~LiÆμ∂[ @L>RiªRΩ DLi »¡VciLiμR∂Æ©s[μj∂ N]xqsÆ™sVLRiVxmso. ˙xmsºΩ π∏∂[V…ÿ Àÿ˘LiNRPVáV LRiW.300 N][»˝¡ ™´s LRiNRPV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ xqsLixmnsWáNRPV LRiVflÿáV B xqsVÚ©yıLiVV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ LRiVflÿáNRPV NRPW≤y ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ NRP÷¡ˆxqsVÚ©yıLiVV.@xmsˆVáNRPV ZNP[»¡gjiLkiáV.. {qsÚQ˚¨sμ≥j∂ Àÿ˘LiNRPV NRPW≤y N][cAxmslLi[…”¡ ™±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. {qsÚQ˚¨sμ≥j∂ ˙ZNP≤T∂…fi N][cAxmslLi[…”¡™±s |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s ÷¡≠sVc¤…¡c≤`∂ }msLRiV ≠dsVμR∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP xqsLixqÛs©´sV G LSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘rygRiL`ilLi≤ÔT∂ μk∂¨sNTP Æ™s[VÆ©s[—¡Lig`i \Æ≤∂lLiNÌRPL`igS D©yıLRiV. @xmsˆV áV B™´s*≤y¨sNTP N]¨sı ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV.

˙xmsNRPXºΩ @Liμyá ©´s≤R∂V™´sV FsºΩÚF~ªRΩá «¡Ã¡FyªRΩLi xmsLS˘»¡NRPVáNRPV NRP©´sV ≠sLiμR∂V ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS ™´sL<SNSáLiÕ‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´sı BNRP‰≤R∂ @LiμyáV ≠sLRi ¡WryÚLiVV. Æ™s[Õÿμj∂gS xmsLS˘»¡NRPVáV ªRΩLRi÷¡ ™´sxqsVÚ©yı μk∂¨s gRiVLjiLi¿¡ Fs™´sLRiW |msμÙR∂gS xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso BNRP‰≤R∂ @r¢NRPLS˘ NSLRifl·LigS AμR∂LRifl· ªRΩgÊRiVª][Liμj∂. C «¡Ã¡Fyªy¨sı «ÿºdΩ∏R∂V xmsLS˘»¡NRP ZNP[Li˙μR∂LigS gRiVLjiÚLiøyLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V xmsLS˘»¡NRP ZNP[Li˙μR∂LigS gRiVLjiÚLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP xmsLS˘»¡NRPVáNRPV BNRP‰≤R∂ xqs\lLi©´s ™´sxqsºΩ r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[™´so. À≥‹[«¡©´s xqsμR∂VFy∏R∂VLi ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s C @ºΩ¥j∂ gRiXx§¶¶¶Li Dxmsπ∏∂WgRiLi @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. C «¡Ã¡Fyªy¨sNTP ¬ø¡[LRiVN][™´s≤y¨sNTP ryμ≥yLRifl· ∏R∂W˙ºΩNRPVáNRPV ˙xms∏R∂Wfl· r¢NRPLRi˘Li¤Õ¡[μR∂V. BNRP‰≤T∂NTP LS™yáLi¤…¡[ r~LiªRΩ™yx§¶¶¶©yáV DLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μj∂. rygRiL`i LRix§¶¶¶μyLjiNTP 4 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ C FsºΩÚF~ªRΩá «¡Ã¡FyªRΩLi D©´sıμj∂. LS™´sW∏R∂Vfl· NSáLiÕ‹[ Bμj∂ À≥œ¡NRPÚ aRP ¡Lji A˙aRP™´sV ˙FyLiªRΩ™´sV¨s øyÕÿ™´sVLiμj∂ ©´s™´sVV¯ªyLRiV. ∏R∂VªRΩVáV ªRΩxmsxqsV= ¬ø¡[zqs©´s ˙FyLiªRΩLi NRP©´sVNRP μk∂¨s }msLRiV ∏R∂VªRΩVá ªRΩáF°ªRΩáVgS

}msLRiVF~Liμj∂Liμj∂. NSá˙NRPÆ™s[Vflÿ C }msLRiV FsºΩÚF°ªRΩá «¡Ã¡FyªRΩLigS ™´sWLjiLiμj∂.øR¡Li˙μR∂™´sLiNRP ©´sμk∂ «¡ÕÿáV FsºΩÚF°ªRΩá ™´sμÙR∂ ©´sVı LSºΩN]Li≤R∂á ≠dsVμR∂ ©´sVLi¿¡ xqsV™´sWLRiV 80 @≤R∂VgRiVá FsªRΩVÚ ©´sVLi¿¡ N]Li≤R∂ øR¡Lji∏R∂Vá ≠dsVμR∂VgS NTPLiμR∂NRPV μR∂WNRPVªRΩW xmsLRi™´sŒ˝œ¡ß ª]NRPV‰ªRΩVLi…ÿLiVV. rygRiL`iNRPV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ≠s«¡∏R∂VxmsoLji r¢ª`ΩNRPV μR∂gÊRiLRigS D©´sı FsºΩÚF°ªRΩá «¡Ã¡FyªRΩLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s μR∂LRi+¨ds∏R∂V xqÛsÕÿÕ˝‹[ INRP…”¡. xmsá©y…”¡ N]Li≤R∂Õ˝‹[ «¡¨s¯Li¿¡ xmsá©y…”¡ ˙FyLi ªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ˙NTPuÒy©´sμj∂Õ‹[ xqsLigRi≠sVxqsVÚ©´sı øR¡Li˙μR∂™´sLiNRP ©´sμj∂NTP øyLji˙ªyªRΩ¯NRPLigS FsLiª][ ˙Fy™´sVV≈¡˘Li D©´sıμj∂.øR¡Li˙μR∂™´sLiNRP ©´sμj∂ Æ©sá™´sLiNRP ANSLRiLiÕ‹[ ™´sLixmsoáV ºΩLjigji μyμyxmso 2 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLi ™´sLRiNRPV Õ‹[∏R∂V ™´sWLÊRiLi gRiVLi≤y ˙xms™´sz§¶¶¶xqsWÚ FsºΩÚF°ªRΩá ™´sμÙR∂ NRPáVxqsVÚLiμj∂. øR¡Li˙μR∂™´sLiNRP ¨dsLRiV xqsx§¶¶¶«¡ zqsμÙR∂LigS GLRiˆ≤T∂©´s C LRi™´sVfl‘·∏R∂V xqs“¡™´s ¿¡˙ªRΩLi xmsLS˘»¡NRPVáNRPV C ˙FyLiªRΩLi A•˝¶¶¶μy¨sı NRP÷¡ˆxqsVÚ©´sıμj∂. «¡©´s “¡™´s©y¨sNTP μR∂WLRiLigS D©´sı C FsºΩÚF°ªRΩá «¡Ã¡FyªRΩLi ™yªy™´sLRifl· NSáVxtsQ˘Li ÀÿLji©´s xms≤R∂NRPVLi≤y ªRΩ©´s r~gRi\|qs©´s r°∏R∂VgSáª][ øR¡WxmsLRiVá©´sV ™´sVLi˙ªRΩ ™´sVVgÙRiV÷¡ı ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂.Æ™sVVxqsŒ˝œ¡ |msLixmsNS¨sNTP BLiªRΩ @©´sVNRPWá\Æ™sV©´s ˙FyLiªRΩLi μR∂OTPQfl· À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sVlLiNRP‰≤y ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s BNRP‰≤T∂NTP ™´s¿¡Ë©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @©´sı ™´sW»¡÷¡≠s.. «¡Ã¡FyªRΩLi μR∂WNRPVªRΩV©´sı ˙xmsÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sV≤R∂VgRiV Õ‹[ªRΩV ªRΩNRPV‰™´s ˙FyLiªRΩLi, A ªRΩLS*ªRΩ ºdΩLRi ˙FyLiªRΩLi NRP÷¡gji Æ™sVVxqsŒ˝œ¡ |msLixmsNS¨sZNP[ Bμj∂ FsLiª][ @©´sVNRPWáLigS D©´sıμj∂. C Õ‹[∏R∂V gRiVLi≤y ˙xms™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı øR¡Li˙μR∂™´sLiNRP NRPXuÒy©´sμj∂ ™´sLRiNRPV Æ™sVVxqsŒ˝œ¡ß ºΩLRiVgRiVªRΩVLi…ÿLiVV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y @»¡≠ds, »¡WLji«¡Li aS≈¡Ã¡V xqsˆμj∂Li¿¡ ªRΩgji©´s r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆ}qsÚ xmsLS˘»¡NRPVá xqsLi≈¡˘ ™´sVLjiLiªRΩ |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi D©´sıμj∂. @»¡≠dsaS≈¡ 1976™´s xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ μk∂¨s¨s Æ™sVVxqsŒ˝œ¡ |msLixmsNS¨sNTP @©´sV\Æ™s©´s ˙xmsÆμ∂[aRPLigS gRiVLjiÚLi¿¡Liμj∂. Æ™sVVxqsŒ˝œ¡ |msLixmsNRPLiÕ‹[ ¨sxmsofl·V\Æ≤∂©´s ¡xqÌsL`Ìi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s Æ©s˙x§¶¶¶® «¡LiªRΩV ˙xmsμR∂LRi+©´s aSá ©´sVLi¿¡ ©yáVgRiV Æ™sVVxqsŒ˝œ¡ zmsÃ˝¡Ã¡©´sV æªΩ¿¡Ë BNRP‰≤R∂ ™´sμj∂Õÿ≤R∂V.

xmsºΩÚQ\lLiªRΩVáNRPV NRP¨dsıŒ˝œ¡ß |ms…Ì”¡xqsVÚ©´sı μ≥R∂LRiáV ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP ¨sáV™´so©y ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV ™´sVμÙR∂ ªRΩV μ≥R∂LRiáV NRPW≤y μR∂NRP‰NRP F°™´s≤R∂Li ª][ NRP¨dsıQŒ˝œ¡ xmsLRi˘LiªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ NTP*Li…ÿáV xmsºΩÚ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS 7 Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV, 4,500 LRiWFy ∏R∂VáNRPV ªRΩNRPV‰™´s gSNRPVLi≤y μ≥R∂LRiáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Liª][ C G≤yμj∂ xmsºΩÚ rygRiV©´sV |msLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ ryμ≥yLRifl· rygRiV 1,73,924 |§¶¶¶NÌSQL˝RiNRPV gS©´sV 2,34,556 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. xqsV™´sWLRiV 45 áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ xmsºΩÚ μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ™´sryÚ∏R∂V¨s ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ @LiøR¡©y Æ™s[zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ©sáN]©´sı ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá ™´sÃ˝¡ 1,16,917 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsºΩÚ xmsLi»¡ FsLi≤T∂F° LiVVLiμj∂.FsNRPLS¨sNTP NRP¨dsxqsLi 3 NTP*Li …ÿŒ˝œ¡ xmsºΩÚ NRPW≤y LS¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ™´sWlLi‰»˝¡NRPV ™´s¿¡Ë©´s xmsºΩÚ 6 áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡NRPV ≠sVLiøR¡ ¤Õ¡[μR∂V. @Li¤…¡[ xmsºΩÚ μj∂gRiV ¡≤R∂VáV G rÛyLiVV Õ‹[ ªRΩgÊSπ∏∂W μk∂¨s¨s  ¡¤…Ì¡[ æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ BLiNS 2 áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ™´sLRiNRPV xmsºΩÚ μj∂gRiV ¡≤R∂VáV DLi≤R∂™´søR¡Ë¨s @LiøR¡©y. ¿¡™´sLji xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xmsºΩÚ μ≥R∂LRiáV xmsªRΩ©´sLi NS™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. FsNRPLS¨sNTP 15 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ 18 Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV |ms…Ì”¡©´s \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQ F°∏R∂WLRiV. xmsºΩÚ ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRiáV xms≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ ™´sVLjiLiªRΩ NRPVLigji F° ªRΩV©yıLRiV.xmsºΩÚ μ≥R∂LRiáV xmsªRΩ©´s™´sV∏R∂W˘LiVV. ≠sÆμ∂[aSáNRPV xmsºΩÚ FsgRiV™´sVªRΩVá©´sV ZNP[Li ˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s÷¡zms Æ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ INRP‰ryLjigS ™´sWlLi‰»˝¡Õ‹[ μ≥R∂LRiáV xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáV xmsáNRP≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV. ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRiáNRPV ªRΩNRPV‰™´sgS ™y˘FyLRiVáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gS÷¡=©´s NS»¡©±s NSL]ˆlLi[xtsQ©±s A£mns BLi≤T∂∏R∂W xmsªyÚ ¤Õ¡[μR∂V. xms≤T∂F°LiVV©´s μ≥R∂LRiáª][ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá ™´sÃ˝¡ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂ F°LiVV |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV, μj∂gRiV ¡≤R∂Vá©´sV N][ Õ‹[ˆLiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV @Liª][, BLiª][ ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¿¡Ë©´s xmsLi»¡NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi áV NRPW≤y μR∂NRP‰NRP F°™´s≤R∂Liª][ @©´sıμyªRΩ NRPVÆμ∂[ á™´so ªRΩV©yı≤R∂V.|ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá N][xqsLi ¬ø¡[zqs ©´s @xmsˆVáV ºdΩlLi[ËμyLji ¤Õ¡[NRP Bxmsˆ…”¡ZNP[ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV AªRΩ¯ x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. xmsLi»¡ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s 1,76,959 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV 70 N][»˝¡ 7 áORPQá

LRiWFy∏R∂Vá xmsLji•¶¶¶LRiLi N][xqsLi —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP xmsLizmsLiøyLRiV. ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV xmsºΩÚ μ≥R∂LRiáV |msLRiVgRiVªy∏R∂V¨s AaRP xms≤ÔR∂ \lLiªRΩVá AaRPáV A≠sLRi∏R∂W˘LiVV. ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRiáV μR∂NRP‰¨s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gS÷¡=©´s Fs£mns{qsH N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ¬ø¡[xms»Ì¡NRPVLi≤y ø][μR∂˘Li øR¡WxqsVÚ©´sıμj∂.C {qs«¡©±sÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Fs£mns{qsH A∏R∂W ™´sW lLi‰»˝¡Õ‹[ ZNP[™´sáLi 6,443 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ xmsºΩÚ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ªRΩORPQfl·Æ™s[V —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩ, NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsˆLi μj∂Li¿¡ xmsºΩÚ \lLiªRΩVáNRPV gji»Ì¡VcÀÿ»¡Vc μ≥R∂LRiáV NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS ™y˘FyLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ øR¡LRi˘ áV ¬ø¡[xms…Ì”¡ \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ \lLiªRΩVáV ©´suÌyá E’¡Õ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ NRPWLRiVNRPV F°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s xmsºΩÚ ™´sWlLi‰»˝¡LiVV©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i, |msμÙR∂xms÷˝¡, «¡≠sV¯NRPVLi»¡Õ‹[ μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…ÌÿLiVV. NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ ™´sW≤R∂Õfi μ≥R∂LRi 3,200 LRiWFy∏R∂VáV, gRiLjixtÌsQ μ≥R∂LRi 3,450, NRP¨sxtÌsQ μ≥R∂LRi 3 Æ™s[áV xms÷¡NTPLi μj∂. |msμÙR∂xms÷˝¡Õ‹[ ™´sW≤R∂Õfiμ≥R∂LRi 3,200, gRiLjixtÌsQ 3,400, NRP¨sxtÌsQ 3 Æ™s[áV, «¡≠sV¯NRPVLi»¡Õ‹[ ™´sW≤R∂Õfi μ≥R∂LRi 3,270, gRiLjixtÌsQ μ≥R∂LRi 3,420, NRP¨sxtÌsQ μ≥R∂LRi 3,250 xms÷¡NTPLiμj∂. ZNP[™´sáLi ©yáV\lgiμR∂V ¡ryÚáZNP[ gRiLjixtÌsQ μ≥R∂LRi ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ ™y˘FyLRiVáV @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS ™´sW≤R∂Õfi μ≥R∂LRiNRPV ≠sVLi¿¡ FsNRPV‰™´sgS N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂VLRiV. ™´sW≤R∂Õfi μ≥R∂LRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sV μÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´sNRPV xms≤T∂ F°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡Li μR∂VªRΩV©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sLRiNRPV gRiLji xtÌsQ 3,600, NRP¨sxtÌsQ 3 Æ™s[á LRiWFy∏R∂V á ™´sLRiNRPV μ≥R∂LRiáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s ™y˘FyLRiVáV ≠sÆμ∂[aSáNRPV FsgRiV™´sVªRΩVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s÷¡zms Æ™s[zqsLiμR∂¨s μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLiøyLRiV.


‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷ #˚dæq yê]øÏ eT<䛑·T`C…mdæ eTs¡eT‘·TÔ\T #˚sTT+#·+&ç ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ&É\+fÒ sê»ø°j·T dü+πøåeT+ düèwæº+∫ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ‘Ó\+>±D C…mdæ nìï bÕغ\≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. ø£Ø+ eTs¡D≤q+‘·s¡+ »]–q |ü]D≤e÷\ e\¢ Ä‘·à$eTs¡Ù #˚düT≈£îqï >∑+|ü>√es¡úHé ‘·q |ü<ä$øÏ ‘·q bÕغøÏ sêõHêeT #˚dæq $wüj·T+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑Ts¡TÔ≈£î‘Ó#·TÃø√yê*.‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt eT+Á‘·T\T,

m+m˝Ÿm\T ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêõHêeT #˚j·Tì yês¡T, Á|üdüTÔ‘·+ yÓTy˚T ‘Ó\+>±D yê<äT\eTì Á|ü»\qT ‘·|ü<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡T. _Ûø£ÿq÷sY C…mdæøÏ sêõHêeT |üÁ‘ê\qT n+~+∫q m&É¢ sêõ¬s&ç¶, ã˝≤´˝ πsK, Ç+Á<äø£s¡DY ¬s&ç¶ ˝≤+{Ï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæ n<˚ |ü<äe⁄˝À¢ ø√qkÕ–q $wüj·T+ Á|ü»\T eT]Ãb˛˝Ò<äHêïs¡T. uÀ>∑dt sêõHêeT\T #˚dæq Hêj·T≈£î\≈£î á ñ|ü mìïø£˝À¢

‘·–q ãT~› #˚|üŒ&ÜìøÏ Á|ü»\T dæ<ä›+>± ñHêïs¡T.>∑+|ü>√es¡úHé C…mdæ ã\|ü]∫q nuÛÑ´]ú ñ|ü mìïø£˝À¢ b˛{Ï #˚düTÔHêï $wüj·T+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑eTì+#ê\ì, sêõHêeT #˚dæq yê]øÏ C…mdæ eT<䛑·T ñ+≥T+<äì eTs√kÕ] Hêj·T≈£î\T nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À C…mdæ ø£˙«qsY »>∑Hêï‘·+, ø±´‘·+ dæ~›sê eTT\T, l<äsY, q+<äs¡y˚Twt, >∑»®\ _ø£å|ü‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 8 e÷]Ã 2012

Äq+<√‘·‡yê\ eT<Ûä´ s¡+>√∞ ô¨© ;s¡÷ÿsY,e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô);s¡÷ÿsY eT+&É \+˝Àì øÏcÕº|üPsY, <ëeTs¡+#·, ¬s’‘·q>∑sY, ∫+#=*¢ Å>±e÷\ Å|ü»\T ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yê s¡TC≤eTTq ø£qTeTqT ø±*à ôVA∞ |ü+&ÉT>∑qT s¡+>∑T\eTj·T+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£qTeT y˚<ä eT+Å‘√#·Ãs¡D≤\‘√ ø±\Ã&É+ »]–+<äì Å>±eT ô|<ä›\T ‘Ó*bÕs¡T. ∫qï |æ\¢ \qT yÓTT<ä\Tø=ì ô|<ä› yê] es¡≈£î á ôVA ∞ì |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·eT≈£î es¡Tôd’q yê]ô|’ s¡+>∑T\T #·\T¢‘·÷ m|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT J$‘ê\T s¡+>∑T\ eTj·T+>± ñ+&Ü\ì Äq+ <√‘·‡yê\ eT<Ûä´ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $+<äT $H√<ë\‘√ bÕ≥T nHê~Ûø£ edüTÔqï ôVA∞ ≈£î&ÉTø£, #·¬øÿs¡ <ä+&É\qT y˚düTø√ì ôVA∞ kÕ+Å|ü<ëj·÷ìï #ê{≤s¡T.

áHÓ\ 10q yÓ÷sêÔ&é yÓ+ø£qï C≤‘·s¡ yÓ÷sêÔ&é, e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì l\ø°åà yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«MT C≤‘·s¡ áHÓ\10q X¯ìyês¡+ s√Eq Äs¡›sêÁ‹ ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î sê<∏√‘·‡e+ <ë«s¡ ìs¡«Væ≤ +#·ã&ÉT‘·T+<äì Á>±eT_Ûeè~›ø£MT{Ï ‘Ó*|æ+~. á dü+<äs¡“¤+>± Ä<Ûä´≈£åî&ÉT m˝≤\ sêy˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 8q ñ<äj·T+ ì‘·´Vü≤√eT+, uÛÑ© Vü≤s¡D+, kÕj·T+Á‘·+ &√˝À‘·‡e+ sêÁ‹ ì‘·´ Vü≤√eT+ X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥ \≈£î |üs¡´≥ùde sêÁ‹ >√|æø£+, 10q Äs¡›sêÁ‹ 2>∑+≥\ 12ì$TcÕ\≈£î kÕ«MTyê] s¡<∏√ ‘·‡e+,11q VüQs¡íVüQ‹, #·Áø£‹s¡ú+, Hê>±yÓ[fl, mø±+‘·ùde ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤ +#·ã&ÉT‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. s¡<∏√‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï Ä kÂø£sê´\T ø£\T>∑≈£î+&Ü ‘·–q @sêŒ≥¢qT #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£MT{Ï düuÛÑT´\T, |üP»], Á|üMHé≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì XÊ_›|üPsY Á>±eT+˝Àì uÀs¡TyÓ÷≥sY #Ó&çb˛sTT eè<ë>± ñ+~.Bì‘√ á uÀs¡TqT+&ç mdæ‡ø±\˙˝Àì yê≥sY {≤´+≈£î≈£î ˙{Ï düsê|òüsê Ä–b˛sTT ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ rÁeyÓTÆ+<äì ø±\˙ yêdüT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.á uÀs¡T˝À ‘ê>∑T˙s¡T |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïj·Tì n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ á uÀs¡TyÓ÷≥sY≈£î eTs¡eT‘·TÔ\T #˚sTT+#ê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.eTT<äTs¡T‘·Tqï m+&É\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T ø√s¡≈£î Á>±eTdüTÔ\T kÕúìø£ uÀs¡Tu≤e⁄\ e<ä›≈£î yÓ*¢ ‘ê>∑T˙{Ïì rdüT≈£îsêe&É+ Çã“+~>± ‘·j·÷s¡sTT´+<äì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ñbÕ~Û Vü‰$T ≈£L©\ XÊ‘êìï ô|+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê*:õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é

ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ~Û Vü‰$T ≈£L©\T #˚j·T>∑*π> |üqT\H˚ >∑T]Ô+∫ ≈£L©\ XÊ‘êìï ô|+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT _#·Tÿ+<ä, eT<ä÷ïsY eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+, Á‘ê>∑T ˙s¡T ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ dü+ã+~Û‘· eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] ø±sê´\j·÷\ düe÷y˚X¯ eT+~sê˝À¢ @sêŒ≥T #˚dæq düMTø£å düe÷y˚XÊìøÏ ø£˝…ø£ºsY eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT\˝À ≈£L©\T ‘·–Zb˛e&ÜìøÏ yê]øÏ #Ó*¢+#˚ ≈£L© düø±\+˝À Çe«ø£b˛e&Éy˚T Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì nHêïs¡T. yê]øÏ yês¡+˝À>± ≈£L©\T #˚‹øÏ n+<˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, C≤|ü´+ ñ+&É{≤ìøÏ M\T˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eTTK´+>± #Ós¡Te⁄\ |üP&çø£ rj·T&É+, |üP&çø£ rdæq eT{Ϻì mdæ‡, mdæº, ∫qï düqïø±s¡T ¬s’‘·T\T yê] yê] b˛˝≤˝§¢ y˚düT≈£îH˚ $<Ûä+>± Á{≤ø£ºs¡¢‘√ s¡yêD≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì, Ç+<äT≈£î ‘√&ÉT>± ¬s’‘·T\T düVü‰ø±s¡+ ≈£L&Ü ñ+&Ü\ì $e]+#ês¡T. #Ós¡Te⁄\ |üP&çø£ rj·T&É+ e\q Ç≥T ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T ø£\T>∑&Éy˚T ø±≈£î+&Ü n≥T uÛÑ÷>∑s¡“ »˝≤\T ô|+b˛+<äT‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ns¡Ω‘· >∑\ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢, ø£+|üP´≥sY n|üπs≥s¡¢qT kÕúìø£+>± ìj·T$T+#·Tø=ì ñbÕ~Û Vü‰$T ≈£L©\ dü+K´qT ô|+#˚ $<Ûä+>± ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü≥Tº≥≈£î j·T+|æ&çz\T, Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì

ñ<√“~Û+#ês¡T. ≈£L©\≈£î eT]+‘· nqT≈£L\+>± |üqT\T ø£*Œ+#·T≥¬ø’ #Ós¡Te⁄\˝À eT{Ϻ rj·T&É+‘√ bÕ≥T ˙{Ï ¬øyêfi¯¢ eTs¡eTà‘·TÔ\T, |ò”&ÉsY #êqfi¯ó¢, s√&É¢ ìsêàD+, uÛÑ÷$T n_Ûeè~›, bı<ä\ ‘=\–+|ü⁄, uÛÑ÷$T #·<äTqT#˚j·T&É+ ˝≤+{Ï |üqT\qT >∑T]Ô+∫ eT]+‘· m≈£îÿe ≈£L© n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 4 y˚\ 500 #Ós¡Te⁄\˝À |üqT\T #˚|ü{Ϻq $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eT{Ϻ ‹j·T&É+ e\¢ #Ós¡Te⁄\≈£î qwüº+ ø£\T>∑T‘·T+<äH˚ nb˛Vü‰\qT ‘=\–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ‘·<ë«sê &çôd+ãs¡T 2010 qT+&ç &çôd+ãs¡T 2011 es¡≈£î 3 n&ÉT>∑T\ y˚Tsê uÛÑ÷>∑s¡“ »˝≤\T n_Ûeè~› #Ó+~q $wüj·÷ìï Á|ü»\T >∑eTì+#ê\Hêïs¡T. Á>±e÷\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\qT ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT\T, Á‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsêô|’ |üs¡´y˚øÏå+#·T≥¬ø’ yê]ø£ yêVü≤Hê\ @sêŒ≥T¢ #˚kÕÔeTì, Á|ü‹ Á>±eT+˝À >∑\ eT+∫˙{Ï {≤´+≈£î\qT ø√¢]H˚wüHé #˚sTT+∫ Á|ü»\≈£î eT+∫˙s¡T n+~+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T ¬>’ø√Hê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\T ˙{Ï nedüsê\T rs¡Ã{≤ì¬ø’ ÄsY&ÉãT¢´j·Tdt n~Ûø±s¡T\T ‘·–q #=s¡e #·÷bÕ\ì, mø£ÿ&Ó’‘˚ uÀs¡Tu≤e⁄\˝À ˙s¡T sê≈£îqï#√ nø£ÿ&É uÀs¡T |òü¢wæ+>¥, &û|üì+>¥ #˚j·÷\ì, Á{≤ø£ºs¡¢‘√ ˙{Ï düs¡|òüsê >±$+#ê\ì, Á{≤ø£ºsY yÓfi¯¢ì Á>±e÷\≈£î m&É¢ ã+&ç <ë«sê dæ+f…ø˘‡ {≤´+≈£î\‘√ ˙s¡T düs¡|òüsê #˚j·÷\ì, Á|ü»\T ˙{Ϭø’ m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T |ü&Ésê<äì dü÷∫+#ês¡T. _#·Tÿ+<ä˝À uÀs¡Tu≤e⁄\˝À bò˛¢¬s’&é ˙s¡T edüTÔqï+<äTq eT+Jsê ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚sTT+∫ yê]ì Ä<äTø√yê\ì ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ns¡Ω‘· >∑\ Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ πswüHéø±s¡T¶ ñ+&Ü\H˚<˚ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´eTì n~Ûø±s¡T\T Ä ~X¯>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T Ç+ø± $T–* ñ+fÒ Ä ≈£î≥T+u≤\≈£î πswüHéø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ü«e÷/|æ&ç Msê#ê], uÀ<ÛäHé ÄsY&çz dürwt#·+Á<ä, _#·Tÿ+<ä, eT<ä÷ïsY eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] X¯+ø£sY¬s&ç¶, ‹s¡à\Á|ükÕ<é, eT+&ç|æz\T j·T+&ç Vü≤ø°yéT, q≥sêCŸ, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ sê»q]‡+\T, yÓø£≥j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

CÒ d æ ◊ Ç+<ä ÷ s¡ T Ä<Û ä « s ¡ ´ + ˝À $<ë´ s ¡ T ú \ ≈£ î |ü Ø ø£ å \ uÛ Ñ j · ÷ ìï ‘=\–+#˚ ø±s¡ ´ Á ø £ e T+ e÷eTTfi¯ófl rdüTø√ì ÄÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≈£î nqTeT‘·T\T yÓ÷sêÔ&é, e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô)yÓ÷sêÔ&é eT+ &É\+ düT+¬ø{Ÿ, <√qÿ˝Ÿ, Á>±e÷\ |ü]~ Û˝Àì ô|<ä›yê>∑TqT+&ç ÇdüTø£ ÄÁø£eT s¡yêD »s¡| ü&ÜìøÏ ÇdüTø£yê´bÕs¡T\ qT+&ç Ä~Ûø± ns¡T\T e÷eTTfi¯ófl edüT\T¢ #˚dæ ÇdüTø£ s¡yêD≤≈£î ÄqTe÷‹ Ç#êÃs¡ì |ü\Te⁄s¡T ô|s√ÿHêïs¡T. ø±>± ¬s’˝Ò« ˝…’Hé |üqT\ ù|]≥ ÇdüTø£ s¡yêD≤≈£î ˇø=ÿ {Ï|üŒsY qT+&ç s√E≈£î 2y˚\ s¡÷bÕj·T\ #√|ü⁄Œq 15s√E\≈£î >±qT 30y˚\ s¡÷bÕ j·T\T edüT\T #˚dæq≥T¢ düe÷ #ês¡+ 6{Ï|üŒs¡¢≈£î >±qT 1\ø£å 20y˚\ s¡÷bÕ j·T\qT edüT\T #˚dæ 15s√E\≈£î nqTe÷‹ \_Û+#˚˝≤ eT+&É˝≤~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY qT+&ç nqTe÷‹ Ç|æŒ+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ á $wüj·TyÓTÆ düTes¡íyês¡Ô yÓ÷sêÔ&é ‘·Vü≤d”˝≤›sYqT $es¡D ø√s¡>± me] e<ä› &ÉãT“\T edüT\T #˚j·T˝Ò<äì ‘·eTô|’ <äèdüŒ #ês¡+ #˚j·T&ÜìøÏ ø=+<äs¡T yê´bÕs¡T\T |üì >∑≥Tºø=ì nãdüT bÕ\T #˚düTÔqïsêì ‘‘·Vü≤d ”˝≤›s¡Hé düT<äs¡ÙHé ô|s√ÿHêïs¡T. m~myÓTÆq Á|ü»\ nqTe÷Hê\T rs¡Ã&É+ õ˝≤¢ Ä~Ûø±s¡T\ uÛ≤<ä´‘· nì ‘Ó*dæq mes¡T düŒ+~+ #·ø£b˛ e&É+ $#ês¡ø£s¡e÷ì |ü\Te⁄s¡T yê´K´ ìdüTÔ Hêïs¡T. eT+&É\+˝À ø=ìï #√≥¢ ÇdüTø£ &É+|üP\T ñqï|üŒ{ÏøÏ Ä~Ûø±s¡\≈£î ‘Ó*dæq Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T.

Á|ü#êsêìøÏ e∫Ãq

zj·TT C…mdæ H˚‘·\T ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ ñ|ü mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√s¡úHé ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ zj·T÷ C…mdæH˚‘·\T 40 eT+~ ‘·s¡*e∫Ãq≥T¢ {ÏÄsYmdt$ sêh ñbÕ<Ûë´≈£åî\T #·+<äT ‘Ó* bÕs¡T. zj·T÷ C…mdæ Hêj·T≈£î\T sêπøwt, s¡y˚ Twt\‘√ bÕ≥T 40 eT+~ e#êÃs¡ì yês¡T kÕúì ø£+>± mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝ÀZ+ ≥THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.{ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+| ü>√es¡úHéqT ¬>*|æ+#ê\ì #·+<äT Á|ü»\qT ø√sês¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, e÷sYà 07(düTes¡íyês¡Ô):CÒdæ◊ Ç+<ä÷s¡T, CÒdæ¬se]+>¥ dü+j·TTø£Ô+>± ãT<Ûäyês¡+ ¬s+&ÉT #√≥¢ $<ë´s¡Tú\≈£î |üØø£å\+fÒ uÛÑj·÷ìï ‘=\–+#˚ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥º&É+ »]–+~.kÕúìø£ $X¯«XÊ+‹ ôV’≤dü÷ÿ\T˝Àì 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î CÀHé Á≥sTTqsY &Üø£ºs¡T >√|æø£èwüí n˝≤π> |ü<äàXÊ* ôV’≤dü÷ÿ\T˝Àì 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î •ø£å≈£î&ÉT #·+Á<äX‚KsY#˚ •ø£åD Ç|æŒ+#·&É+ »]–+~.ÁbÕC…≈£îº #Ó’s¡àHé>± ns¡T>∑T\ yÓ+ø£fÒwt e´eVü≤]+#ês¡T.CÀHéÁ≥sTTqs¡T &Üø£ºs¡T >√|æø£èwüí Á|üdü+–dü÷Ô @~ kÕ~Û+#ê* nHêï Äs√>∑´+ n‹eTTK´eTì,

#ê˝≤ eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\ düeTj·T+˝À m≈£îÿe düeTj·T+ #·<äTe⁄#·THêïeTT ø£<ë nì m≈£îÿe kÕs¡T¢ ‹Hê\ì uÛ≤$dü÷Ô ‹+≥T+{≤s¡ì n+<äT#˚ ñã“s¡+, yê+‘·T\T yÓTT<ä˝…’q nJs¡í düeTdü´\T m<äTs¡sTT #·<äTe⁄ô|’ <äèwæº kÕ]+#·˝Òs¡ì, ˇø=ø£ÿkÕ] yê´~Û ñ<äè‘·yÓTÆ‘˚ |üØø£å\≈£î ≈£L&Ü Vü‰»s¡T ø±˝Òs¡ì, n+<äT#˚ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\ düeTj·÷˝ÀqT, n+‘·≈£îeTT+<äT 15 s√E\˝ÀqT ‘˚*>∑ø± Js¡íqTjÓ÷´ kÕ‹«ø±Vü‰s¡eTTq≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çdü÷Ô #·<äTe⁄, Äs√>∑´ ¬s+&ç+{Ïô|’q düeT÷q ÁX¯<ä›ì eVæ≤+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.nq+‘·s¡+ CÒdæ◊ Ç+<ä÷s¡T n<Ûä´≈£åî\T m+.yêdüT Á|üdü+–dü÷Ô Ç+‘· es¡≈£î 15 dü÷ÿfi¯fl˝Àì $<ë´ s¡Tú\≈£î |üØø£å\+fÒ ø£*π> düVü‰» uÛÑj·÷ìï ‘=\–+∫, Ä‘·àdüúsTTsêìï ø£*–+#·T≥≈£î e÷ •ø£å≈£î\T ñ∫‘·+>± •ø£åD Çe«&É+ »]–+<äì, Ç+ø± me¬s’q dü÷ÿ\T j·÷»e÷Hê´\T ‘·eT $<ë´s¡Tú\≈£î |üØø£å\ uÛÑj·÷ìï ‘=\–+#·T≥≈£î ñ∫‘· •ø£åD Ç|æŒ+#·<ä\#·T≈£îqï≥¢sTT‘˚ á n<Ûä´≈£åî\T m+.yêdüT`9848344121, &Ó’¬sø£ºs¡T #·+Á<ä X‚KsY`9246544134, ø£˙«qsY $qjYT`9440404073 HÓ+ãsY\≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.yêdüT, $»j·÷q+<é, #·+Á<äX‚KsY, &Üø£ºs¡T >√|æø£èwüí, Msê#ê], ns¡>∑T\ yÓ+ø£fÒwt, Ms¡ÁãVü≤à+, $qjYT, yÓ+ø£≥s¡eTD≤>ö&é, |üPs¡í#·+<äsY, dæ~›sêeTT\T, neTπs+<äsY, j·T÷düT|òt e÷<ä$, ˝≤eD´, w”˝≤, n+»*, dü]‘·, ©˝≤ qs¡à<ä, kÕsTTÁ|ükÕ<é, $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

5 ôV’≤<äsêu≤<é

mìïø£\ kÕ<Ûës¡D |ü]o\≈£îì>± <Ûäπsà+Á<ä Á|ü‘ê|t

ìC≤e÷u≤<é, e÷sYà 07(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z ñ|ü mìïø£≈£î dü+ã+~Û+∫ mìïø£\ kÕ<Ûës¡D |ü]o\≈£îì>± ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·« ]õÁùdºwüHé XÊK˝À ÇHé‡ô|ø£ºsY »qs¡˝Ÿ>± |üì #˚düTÔqï <Ûäπsà+Á<Ûä Á|ü‘ê|t j·÷<äyé ◊mmdtqT (9491784923) πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ ìj·T$T+∫+<äì mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] m.düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT eTVæ≤fi¯ ~H√‘·‡e+ ø√≥–], e÷sYà 07(düTes¡íyês¡Ô):n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± e÷]à 8q |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T.Ád”Ô\ Vü≤≈£îÿ\ |üØs¡ø£åD ~H√‘·‡e+>± düe÷C≤ìøÏ z y˚T\Tø=\T|ü⁄>± yê] yê] kÕúsTT˝À »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.eTVæ≤fi¯\≈£î eT]+‘· y˚T\T ø£*–+#˚ $<Ûä+>± Á|üD≤[ø£\T Ä#·s¡D≈£î H√#·Tø√e≥+ ˝Ò<äT.ˇø£yÓ’|ü⁄ |ü⁄s¡Twüß\≈£î BÛ≥T>± nH˚ø£ s¡+>±\˝À sêDÏdüTÔHêï, n‘ê´#êsê\ dü+K´ s√E s√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·TH˚ ñHêïsTT.>∑èVü≤Væ≤+dü sêqTsêqT |ü\T#√≥¢ $T‹MTs¡T‘·T+~.$<ë´]úqT\ ô|’ Áù|eT ù|s¡T‘√ j·÷dæ&é <ë&ÉT\T $T‹MTs¡T‘·THêïsTT.düèwæºøÏ eT÷\+ Ä&É<˚ nsTTq H˚{Ï ø±\+˝À Ád”Ô ˇø£ Ä≥ edüTÔe⁄>± e÷]+~.Ä&É~ |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ï qT+&ç yÓT{Ϻ+{ÏøÏ yÓ[flq s¡ø£s¡ø±\ Væ≤+dü\‘√ >±j·T|ü&ÉT‘·TH˚ ñ+~.õ˝≤¢˝À á dü+e‘·‡s¡+ Ád”Ô\ Vü≤‘·´\T $|üØ‘·+>± »]–q Ä&Éyê]øÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#·˝Òø£b˛j·÷sTT.á #·{≤º\T |ü⁄{Ϻ+~ Ä&É|æ\¢ nì ‘Ó*j·T>±H˚ eTT<ë›&Ée\dæq Ä #˚‘·T˝Ò ø£s√ÿwüø£+>± eT{Ϻ˝À ø£*ù|düTÔHêïs¡T.eTT]øÏ ø±\Te\˝À, #Ó‘·Ô ≈£î+&ç\˝À Ä&É •X¯óe⁄\ eTè‘· <˚Vü‰\T ãj·T≥|ü&ÉT‘·TH˚ ñHêïsTT.Ä&Éyê]ô|’ Á|üy˚T ù|s¡T‘√ e\ $dæ] yê]ì düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î rdüT¬ø[fl ‘·eT ø±eT yê+#· rs¡TÃø=ì Vü≤‘·´\T #˚dæq dü+|òüT≥q\T õ˝≤¢˝À ãj·T≥|ü&çq Ád”Ô\qT ø±bÕ&É˝Òø£b˛‘·THêïsTT.eTq #·{≤º\T, ôV’≤f…ø˘ n\T¢fi¯ófl ô|[fl ù|s¡T‘√ $<˚XÊ\≈£î rdüT¬ø[fl nø£ÿ&É ∫Á‘·Væ≤+dü\≈£î >∑T] #˚düTÔ düuÛÑ´düe÷»+ ‘·\~+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± Ád”Ô C≤‹ì nee÷ìdüTÔHêïs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’q eTVæ≤fi¯ dü+πøåeT+ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘ê«\T ø£èwæ #˚kÕÔjÓ÷ ˝Ò<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.eTVæ≤fi¯ Vü≤≈£îÿ\T ‘Ó*ùd˝≤ eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yê\qT Á|ü‹ Á>±eT kÕúsTT˝À »]ù|˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì eTVæ≤fi¯\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

m&ÉŒ*¢˝À |òüTq+>± ¨© |ü+&ÉT>∑ y˚&ÉTø£\T m&ÉŒ*¢, e÷sYà 07(düTes¡íyês¡Ô):bòÕ\TZD bÂs¡í$Tì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ m&ÉŒ*¢ eT+&É\+˝À ôVA[ |ü+&É>∑qT Á|ü»\T |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.eT+&É\+˝Àì ø±eTTì e<ä› Á>±eT ô|<ä›\T kÕ+Á|ü<ëj·Tã<ä›+>± |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ ø±eT<äVü≤q+ #˚XÊs¡T.ôVA∞ |ü+&É>∑ dü+<äs¡“+>± |ü\T Á>±e÷\˝À Á>±eTdüTÔ\T ≈£îdæÔ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Á>±eTdüTú\T, Á>±eT ô|<ä›\T bÕ˝§Zì j·TTe≈£î\‘√ |ü+&É>∑qT |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

s√&ÉT¶ |üqT\qT |ü]o*+∫q ÇÇ ìC≤+kÕ>∑sY,e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô)ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Å<ä+ qT+&ç q]‡+>¥sêyé |ü*¢ #ÍsêkÕÔ es¡≈£î 60 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ #˚|ü{Ϻq ‘ês¡Ts√&ÉT¶ |üqT\qT ÄsYn+&é_ ÇÇ »j·TuÛ≤s¡‹ ãT<Ûäyês¡+ |ü]o*+#ês¡T. á |üqT˝À¢ HêD´‘· ˝À|æ+∫+<äì kÕúìø£ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T »j·T Å|üB|t *œ‘· |üPs¡«ø£+>± |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ÄyÓT á dü+<äs¡“¤+>± s√&ÉT¶ |üqT\T düÅø£eT+>± kÕπ>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì, Çs¡T|üø£ÿ\ yÓTTs¡+ y˚sTT+∫ ˙{Ï‘√ bò˛¢]Hé #˚sTTdüTÔHêïeTì, á s√&ÉT¶ |üqT˝À¢ HêD´‘· ˝À|æùdÔ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î dü+ã+~Û‘· ø±+Å{≤ø£ºπs eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+#ê\ì, ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À ‘·«s¡˝À d”Œ&é ÅuÒÅø£sY\T @sêŒ≥T #˚sTTkÕÔeTì ÄyÓT yÓ+≥ ÄsYn+&é_ ÇÇ n+»j·T´ ñHêïs¡T.

eT+&É\ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìC≤+kÕ>∑sY,e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô)ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ s√Eq ¬syÓq÷´ n~Ûø±] k˛y˚TX¯«sY eT+&É\ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ ø±s¡´Åø£eT+ eT+&É\+˝À 9 Å>±e÷\˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì, $T–*q Å>±e÷\T @Å|æ˝Ÿ 31es¡≈£î |üP]Ô #˚j·÷\ì Äj·Tq dü+ã+~Û‘· ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. e#˚à y˚dü$ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì Å>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙{Ïô|’ Å|ü‘˚´ø£ #·s¡´\TrdüTø√yê\ì, eT+∫˙{Ïì ø√¢]H˚wüHé #˚dæ Å|ü»\≈£î n+~+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì Ç≥Tø£ ã{°º\ j·T»e÷qT\T nqTeT‹ bı+~ ã{°º\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì ˝Òì jÓT&É\ XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À ã{°º ìsê«Vü≤≈£î\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó ’ y êHé |ü + |ü ⁄ \ ø√dü + <ä s ¡ U ≤dü T Ô #˚ d ü T ø√+&ç >∑+|ü>√es¡úHéqT ¬>*|æ+#·+&ç`n\÷] >∑+>±¬s&ç¶ ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 07 (düTes¡íyês¡Ô): »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡úHéqT ¬>*|æ+#ê\ì n\÷] >∑+>±¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>± kÕúìø£ {ÏÄsYmdtbÕغ ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>±Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 60 dü+e‘·‡sê\T>± |ü]bÕ*+∫q Ä+Á<äbÕ\≈£î\T eTq ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ õ˝≤¢>± n_Ûeè~› #Ó+<ä&É+ q#·Ãø£ Ä+Á<äHêj·T≈£î\T yÓ÷dü+ #˚dæ ìC≤+ wüß>∑sY ø£sêà>±s¡ n_eè~›¬ø’ 16 y˚\ mø±ºs¡¢ uÛÑ÷$Tì düeT≈£L]à ø√ìy˚XÊs¡T.#·+Á<äu≤ãT nj·÷+˝À ø±]à≈£î\qT m+‘√ yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. {Ï&ç|æ Äj·T+˝À wüß>∑sYbÕ´ø£ºØ |ü]ø£sê\qT e+<ä ø√≥¢ $\TyÓ’q kÕe÷Á–ì >√ø£sêE>∑+>±sêE≈£î #·+Á<äu≤ãT nyÓTàXÊ&Éì Äj·Tq nHêïs¡T. uÛÑ÷eTT\T ôd’‘·+ ¬s’‘·T\≈£î n+<ä˝Òø£b˛j·÷sTT, ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶MT<ä |ü&˚|ü]dæú‘·T\T ñHêïj·THêïs¡T. n<˚$<ä+>± kÕs¡ bòÕ´ø£ºØì ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT Äj·TeT+˝À &çdt˝Ò] |ü]ø£sê\qT n$Tàq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n~≈£L&Ü HêeTs¡÷bÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì nHêïs¡T.dæ+>¥ÁbÕC…≈£îº 2\ø£å\≈£î ô|’>± ˙s¡T n+~+#˚ ÁbÕC…≈£îº u≤´˝ÒHé‡ ÁbÕC…≈£îº>± @s¡Œ]∫Hês¡ì nHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î #·Tø£ÿ˙s¡T n+~+# ·ø£b˛e&É+ Ä+Á<äHêj·T≈£î\ yÓ÷kÕ˝Òqì Äj·Tq nHêïs¡T.ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î Ç+‘·yÓ÷dü+ #˚dæq>±ì eTq‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T |ü<äe⁄\ ø√dü+ b˛s¡{≤\T #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó\+>±D sêh+ ø√s¡≈£î b˛sê≥+ #˚j·T&É+˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T.‘Ó˝+>±Dsêh+ ô|’ ∫‘·ÔX¯ó~›ñ+fÒ

eT<ä÷ïsY,e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô)eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì ¬s’‘·T\T ‘Ó’yêHé |ü+|ü⁄\T nedüs¡+ ñ+fÒ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì mÇz \Tø± ‘Ó*bÕs¡T. Å|üuÛÑT‘·«+ j·÷uÛ…’ XÊ‘·+ dü_‡&çô|’ á |ü+|ü⁄\qT, ‘ê{Ï |üÅ‹\qT n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó’yêHé |ü+|ü⁄\T πøe\+ mdæ‡, mdæº ¬s’‘·T\≈£î dü_‡&ç b˛qT 7040 s¡÷bÕj·T\≈£î n+~düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ‘ê&é |üÅr\qT nìï s¡ø±\ esêZ\ yê]øÏ dü_‡&ç b˛qT 1160 s¡÷bÕj·T\≈£î n+~düTÔHêïs¡ì, nedüs¡yÓTÆq yês¡T e´ekÕj·T ø±sê´\j·T+˝À ‘·eT bÕdtãTø˘ õsêø˘‡ ø±|”\‘√ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T.

eTVæ ≤fi¯ dü+|òü÷\≈£î s¡TD≤\T Çe«&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñHêï+ eT<ä÷ïsY,e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô)eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\≈£î nedüs¡yÓTÆq

k˛ìj·÷>±+BÛì πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+˝À ‘Ó\+>±D sêh+ø√s¡≈£î _\T¢ ô|≥ºeTì ÄyÓTqT &çeT+&é #˚dæ n&É>±\ì nHêïs¡T. {Ï&ç|æ , ø±+Á¬>dt bÕغ\T ≈£îeTà¬ø’ ‘Ó\+>±D sêh+≈£î yÓ÷dü+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T.‘Ó\+>±D Á<√VüQ\≈£î eT<䛑·T Çe«≈£î&É<äì ‘Ó\+>±D sêh+ ø√dü+ m+m˝Ÿm |ü<ä$øÏ sêõHêeT #˚dæq ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√ es¡ΔHéqT nK+&É yÓTC≤]º‘√ ¬>*|æ+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À eT˝Ò¢wtj·÷<äyé,s¡y˚Twt>∑TbÕÔ,eTVü≤à<é»MT<é, eTTõuÀ~›Hé, Eø£+{Ï Á|üuÛ≤ø£sY,ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTTdæ¢+\≈£î 4% ]»πs«wüHé ø£*Œ+∫+~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚T yÓTÆHêغ\ düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–+∫q eT+Á‹ düT<Ûäs¡ÙHé ¬s&ç¶ ]»πs«wüHé\T n~ø£+ #˚dæq~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì yÓ’<ä´ XÊK eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ nHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ πsDTø£ <˚$ ø£fi≤´DeT+&É|ü+˝À ãT<äyês¡+ @sêŒ≥T#˚dæq yÓTÆHê]º\ düe÷y˚X¯+˝À eTTK´n~∏‹>± Vü≤»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T.Ç+<äT˝À u≤>∑+>± eTTdæ¢+\T Ä]Δø£+>± mqTø£ã&ܶs¡ì yê]øÏ 4% ]»πswüHé ø£*Œ+∫ ñqï‘· |ü<äe⁄\qT #˚|ü≥º&ÜìøÏ e÷õ eT+Á‹ wü;“sY n© m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T.2007 qT+&ç 2012 es¡≈£î m+_m, Ç+»˙]+>¥, _Ç&ç, m+__mdt, m+f…ø˘ e+{Ï nH˚ø£ $<ë´neø±XÊ\˝À 4% ]»πs«wüHé ø£*Œ+#·&É+‘√ eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T ñqï‘· $<ë´qT nuÛÑ´dæ+∫ neø±XÊ+ e∫Ã+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.Ç˝≤ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫q yê]øÏ Á|ò” ]+j·T+u…sYyÓT+{Ÿ‡ ÁøÏ+<ä 4,500qT+&ç 55,000 es¡≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+∫q >∑q‘· wü;“sYn©<˚ nì Äj·Tq eTs√kÕ] >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ m+|æ düTπswt wü≥ÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD≤ìøÏ ‘ê>∑T˙{Ï edü‹¬ø’ ø√≥¢\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, 07 (düTes¡íyês¡Ô): yÓTÆHê]º\≈£î 4% |ü‘·ø±ìï ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD Á|ü»\≈£î n+~+∫q |òüTq‘· ø±+Á¬>dt

Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚qì Ç+<äT˝À eTTK´bÕÁ‘· wü;“sY n©<˚qì Äj·Tq nHêïs¡T.ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À wü;“sYn© Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢, s√&ÉT¢, eè<ë›|ü´ |æ+#·Hé\T e+{Ï mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.|ü≥ºD≤ìï ôd+≥sY ˝…’{Ï+>¥ <ë«sê ˇø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó∫Ãq Hêj·T≈£î\T>± wü;“sYn© m+‘√ ø°\ø£ bÕÁ‘· eVæ≤+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.Á|ü‹ s¡+>∑+˝À nìï ≈£î˝≤\ yê]øÏ, nìï eT‘ê\yê]øÏ |üì ø£*Œ+#·T≥‘√ bÕ≥T |ü\T n_eè~› |üqT\T #˚|üŒ{Ϻq |òüTq‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚qì Äj·Tq nHêïs¡T.Çìï n_Ûeè~›|üqT\T #˚|üŒ{Ϻq ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú m&É¢sêõ¬s&ç¶ì m+m˝Ÿm>± ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\qT,eTTdæ¢+k˛<äs¡T\qT Äj·Tq ø√sês¡T.e÷õeT+Á‹ wü;“sY n© e÷õ m+m˝Ÿm »Hês¡ΔHé>ö&é ,u≤˝Ÿø=+&É m+m˝Ÿm ás¡eÁ‹nì˝Ÿ, õ˝≤¢ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑&ÉT>∑T >∑+>±<äsY, e÷õeTTì‡bÕ˝Ÿ #Ó’¬sàHé ¬ø’˝≤dtlìyêdt sêe⁄, >±+<Ûë] Ä≈£î\ lqT, |ü+&É¢sêE,|ü≥ºD n<Ûä´ø£å\T nq«sY, dü©yéT, ø±s¡+>∑T\ nXÀø˘¬s&ç¶, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, eTTdæ¢+k˛<äs¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

s¡TD≤\qT Çe«&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñHêïeTì mdt_ôV≤#Y &çõm+ düTÅãVü≤àD´+ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì u≤´+≈£î˝À ãT<Ûäyês¡+ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\‘√ Ç+~sê Åø±+‹ |ü<∏ä+ n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ n_Ûeè~› ø√dü+ s¡TD≤\T n+~+#˚+<äT≈£î ø±yê*‡q Å|üD≤[ø£\T ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.Ç+‘· es¡≈£î eT+&É\+˝Àì 107 dü+|òü÷\≈£î 2 ø√≥¢, 32 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ s¡TD≤\qT n+~+#êeTì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T >∑‘·+˝À rdüT≈£îqï s¡TD≤\qT düø±\+˝À #Ó*¢+∫ eT]ìï m≈£îÿe s¡TD≤\qT bı+<ë\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À mdt_ôV≤#Y mõm+ Vü≤]Hê<∏é, y˚TH˚»sY øÏwüHé sêyé, eT+&É\ Å|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] ‹s¡TeT\ Å|ükÕ<é, ◊¬ø|æ m|æm+ eT\¢j·T´ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

$<äT´‘Y ø√‘·\‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î ‹|üŒ\T eT<ä÷ïsY,e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô)Å{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ eT÷˝≤q $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ $<ë´ s¡Tú\≈£î n≥T yê´bÕs¡düTú\≈£î rÅe Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Å|üdüTÔ‘·+ Ç+≥sY MT&çj·T{Ÿ |üØø£å\T ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>±, eTs√ Çs¡yÓ’ s√E˝À¢ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T düMT|ædüTÔ+&É&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄ø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. B+‘√ ñqï‘·yÓTÆq e÷s¡Tÿ\qT kÕ~Û+#·˝Òø£b˛‘êeTì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T e÷Å‘·+ $<äT´‘Y ø√‘·\T ñ+&Éeì #ÓãT‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ ø√‘·\T $~ÛdüTÔHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ |üØø£å\T eTT–ùd es¡≈£î $<äT´‘Y ø√‘·\T $~Û+#·e<ä›ì $<ë´s¡Tú\T yê] ‘·*¢<ä+Å&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

me÷à]Œmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡e~Ûø£ düyÓTà eT<ä÷ïsY,e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô)mdæ‡ eØZø£s¡D≈£î bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#ê\ì πø+Å<ä, sêÅwüº Å|üuÛÑT‘ê«\qT &çe÷+&é #˚dü÷Ô eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T Äes¡D˝À ãT<Ûäyês¡+ m+ÄsY|æmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡e~Ûø£ düyÓTà #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+ÄsY|æmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT X‚cÕsêyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mdæ‡ ]»πs«wüq¢ eØZø£s¡D ø√dü+ m+ÄsY|æmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À 18 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç n\Tô|s¡>∑ì b˛sê≥+ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. e÷~>∑\T ñ|ü ≈£î˝≤\T ø√˝ÀŒsTTq Vü≤≈£îÿ\qT, neø±XÊ\qT kÕ~Û+#·Tø√e&É+ ø√düy˚T ‘·|üŒ, m+ÄsY|æmdt @ kÕe÷õø£ esêZìøÏ e´‹πsø£+ ø±<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Å|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ mdæ‡\ eØZø£s¡D |ü]cÕÿ]+#ê\ì ˝Òì#√ Ä+<√fi¯q #˚|ü&ÉT‘êeTì nHêïs¡T. á düyÓTà m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T uÛÑT»+>¥, ‘·Tø±sê+ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

{ÏÄsYmdt ¬>\yê\ì •yê\j·T+˝À |üP»\T ;s¡÷ÿsY,e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô)eT+&É\+˝Àì k˛y˚TX¯«sY •yê\j·T+˝À {ÏÄsYmdt bÕغ nuÛÑ´]ú >∑+|ü >√es¡ΔHé uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>\yê\ì ø√s¡T‘·÷ k˛y˚TX¯«sY •yê\j·T+˝À {ÏÄsYmdt mdæ‡ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓTÆX¯j·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Å|ü‘˚´ø£ sêÅcÕºìï ø√s¡T‘·÷ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düTe÷s¡T 700 eT+~ ‘·eT $\TyÓ’q ÅbÕD≤\qT e~˝≤s¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÅwüº kÕ<ÛäqqT |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D sêÅwüº+˝Àì myÓTà˝Ò´\T, m+|æ\T d”e÷+Å<Ûä Å|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À qs¡Vü≤], {ÏÄsYmdt Å>±eT n<Ûä´≈£åî&ÉT Å|ükÕ<é >ö&é, eT+>∑[ $sƒ¡˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

ªmd”‡ eØZø£s¡D≈£î #·≥ºuÛÑ<äΔ‘· ø£*Œ+#ê*μ

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï me÷àØŒmdt ]˝Ò Bø£å\T

Äs¡÷àsY e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ md”‡ eØZø£D≈£î #·≥ºuÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì me÷àØŒj·Tdt sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ø=¬øÿs¡ uÛÑ÷eTqï ãT<Ûäyês¡+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝Àì ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ me÷àØŒj·Tdt Ä<ä«s¡´+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ]˝Ò ìs¡Vü≤s¡Bø£å\T ãT<Ûäyês¡+ 12es√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á Bø£å˝À me÷ØŒj·Tdt Hêj·T≈£î\T yÓTÆ˝≤s¡+ u≤\T, ◊&çj·÷ sêE, ‘Ó&ÉT¶s¡$øÏs¡DY, eTT‘ÓÔqï, eTDÏø£´+, sêCÒ+<ÛäsY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 8 e÷]Ã 2012

düTes¡íyês¡Ô

dü_‡&ûô|’ >∑&ç¶ $‘·ÔHê\T

Äs¡ÃØj˚T n‘·ì Äs√ ÁbÕD+ Äs¡÷àsY Á|ü‹ì~Û, e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô) : u≤\´+ qT+&ç $\T$<ä´ô|’ eT≈£îÿe ô|+#·T≈£îqï Ä |ü˝…¢ u≤\T&ÉT ìs¡+‘·s¡+ kÕ<Ûäq, ‘·|üq‘√ ˇ*+|æø˘ >∑eT´+ yÓ’|ü⁄ e&çe&ç>± Ä&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêï&ÉT, q+~ù|≥ eT+&É\+ ‘=+&É≈£LsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q m+.eTTs¡[ Äs¡e ‘·s¡>∑‹ qT+&˚ Äs¡ÃØ \ø£å´+ d”«ø£]+#ê&ÉT. dæÄsY ≈£î]à •ø£åD˝À eTTs¡[ ÄH˚ø£ C≤rj·T kÕúsTT b˛{°˝À¢ |ü‘·ø±\T kÕ~Û+#ê&ÉT. 2000dü+e‘·‡s¡+˝À &çôd+ãsY 25qT+&ç 31es¡≈£î |ü+C≤uŸ sêh+˝Àì bÕ{Ïj·÷˝À »]–q C≤rj·T düuŸpìj·TsY Äs¡ÃØ b˛{°˝À¢ eTTs¡fi¯v bÕ˝§Zì ‘·q Áø°&Ü J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. 2001 »qe] 5 qT+∫ 7es¡≈£î ø√˝Ÿø£‘ê˝À »]–q C≤rj·Tdü÷ÿ˝Ÿ Áø°&Üb˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì ø±+düj·T |ü‘·ø±ìï 2002es¡≈£î ø√˝Ÿø£‘ê˝ÀH˚ »]–q H˚wüq˝Ÿdü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡˝À eT∞fl {°+#Ûê+|æj·THéwæ|t˝À s¡»‘· |ü‘·ø±ìï kÕ~Û+#ê&ÉT. 2003 »qe] 3qT+∫ 5es¡≈£î »sêâ+&é sêh+˝Àì {≤{≤ q>∑sY˝À »]–q C≤rj·T Äs¡ÃØ b˛{°˝À¢ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#ê&ÉT. eT∞fl 2003 16 »qe] qT+∫ 18es¡≈£î ø√˝Ÿø£‘·Ô˝ÀH˚ »]–q H˚wüq˝Ÿdü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡˝À |ü\T $uÛ≤>±˝À¢ bÕ˝§Zì Hê\T>∑T ã+>±s¡T |ü‘·ø±\qT ¬s+&ÉT s¡»‘· |ü‘·ø±\qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. 2004˝À eTVü≤sêh˝Àì kÕ+–¢˝À »]–q b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì {°+ #Ûê+|æj·THéwæ|t˝À ˇø£ ã+>±s¡T |ü‘·ø±ìï kÕ~Û+#ê&ÉT. n˝≤π> 2005˝À ø√˝Ÿø£‘ê˝Àì CÀø£ e<ä› »]–q b˛{°˝À¢ s¡»‘· |ü‘·ø±ìï kÕ~Û+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü |òæÁãe] 11qT+∫ 14es¡≈£î πøs¡fi¯ sêh+˝Àì ø√∫˝À ìs¡«Væ≤+∫q 25e d”ìj·TsY H˚wüq˝Ÿ #Ûê+|æj·THéwæ|t˝À bÕ˝§Zì Hê\Ze kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. @Hê{Ϭø’Hê uÛ≤s¡‘Y ‘·s¡|ü⁄q ˇ*+|æø˘ b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì Äs¡ÃØ˝À |ü‘·ø£+ kÕ~Û+#·&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì eTTs¡[ ‘·q ÄX¯j·T+ yÓ\¢&ç+#ê&ÉT. õ˝≤¢

1

ø£eTàsY|ü*¢,e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ ¬s’‘·T\≈£î |üX¯óÁ>∑dü ì$T‘·Ô+ dü;‡&çô|’ >∑&ç¶ $‘·ÔHê\T |ü+|æDÏøÏ dæ<ä›+>± ñqïj·÷ì |üX¯óyÓ’<ä´~Ûø±] õ.uÛ≤s¡‹ ‘Ó*bÕs¡T. ø£eTàsY|ü*¢, #Í{Ÿ|ü*¢, e÷Hê\ |üX¯óe⁄\ ÄdüT|üÁ‹˝À >∑&ç¶ $‘·ÔHê\T dæ<ä›+>± $‘·ÔHê\T ø£e*‡q ¬s’‘·T\T ‘·eT bÕdt |ü⁄düÔø±\ õsêø˘‡ ø±|ò”\qT rdüT≈£îs¡yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

Á{≤Hé‡bÕs¡àsY @sêŒ≥T¬ø’ Á|ü‹bÕ<äq\T

qT+&ç C≤rj·TkÕúsTT |ü‘·ø±\T kÕ~Û+∫q eTTs¡[ n+‘·sê®rj·T b˛{°\≈£î #˚s¡Tej·÷´&ÉT. á <äX¯˝À ˇ*+|æø˘˝À |ü‘·ø£+ kÕ~Û+#·&É+ ‘·q \ø£å´eTì Á|üø£{Ï+∫q eTTs¡[ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+, Äos¡«~+#·&É+ ô|<ä›\ ø£˙dü u≤<Ûä´‘·. e÷J XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY ¬ø.ÄsY.düTπsXŸ¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z ìyêdæ nsTTq eTTs¡[øÏ Äj·Tq‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ eT+Á‘·T\T, XÊdüqdüuÛÑT´\T, Ä~Ûø±s¡T\T, Áø°&Ü s¡+>∑ ô|<ä›\T #˚j·T÷‘·ìyê«*‡ e⁄+~. ˇ*+|æø˘˝À Ç+<ä÷s¡T ‘ês¡ yÓ\T>∑T\T $s¡õeTTà‘·T+<äì Äo<ëΔ+!

ø£eTàsY|ü*¢,e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+ •yês¡T˝Àì >±+~q>∑sY˝À $<äT´‘Y düeTdü´ |ü]wüÿs¡+ ø√dü+ Á|ü‘˚ÿø£ Á{≤Hé‡bÕs¡+ @sêŒ≥T≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æq≥T¢ m+|æ&çy√ Á|üMHé≈£îe÷sY ‘Ó* bÕs¡T. ø±\˙˝À¢ $<äT´‘Y düeTdü´ rÁe+>± ñ+<äì B+‘√ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T qïe÷ì ‘·ø£åDy˚T |ü]ø£å]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ k˛eTyês¡+ ø±\˙yêdüT\T ‘·Vü≤d”˝≤›sY m+|æ&çy√\≈£î $qï$+∫q $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. á y˚Ts¡≈£î ÄsY&Éã÷¢´mdt &çá øÏwüHé, Ç+#ê]® má ÇXÊ´ø˘n©\‘√ m+|æ&çy√ düe÷y˚X¯yÓTÆ düeTdü´ |ü]wüÿsêì¬ø’ 5\ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ Á{≤Hé‡bÕs¡àsY @sêŒ≥T≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æ+#ês¡T.

‘ê>∑T˙{ÏøÏ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeT+≥÷ &ûm˝Ÿ|”y√≈£î $q‹|üÁ‘·+ b˛s¡Te÷$Tfi¯fl, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô) : b˛s¡Te÷$Tfi¯fl eT+&É\+˝Àì nø£ÿ\¬s&ç¶|ü˝…¢ e÷~>∑ yê&É˝À Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ mH√ï Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì ãT<Ûäyês¡+ b˛s¡Te÷$Tfi¯fl≈£î e∫Ãq sê»+ù|≥ &çm˝Ÿ|”y√ ~yêø£sY¬s&ç¶øÏ nø£ÿ&ç <ä[‘· Á|ü»\T &ç.uÛÑ÷wüj·T´, &ç.nÁãVü≤+ ‘·~‘·s¡T\ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &ûm˝Ÿ|”y√‘√ <ä[‘·T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, nø£ÿ\¬s&ç¶|ü˝…¢ Á>±eT <ä[‘·yê&É˝À e÷\,e÷~>∑\T 350 ≈£î≥T+u≤\T ìedædüTÔHêïj·Tì, nø£ÿ&É #˚‹|ü+|ü⁄ uÀs¡T¢ Hê\T>∑T y˚XÊs¡Hêïs¡T. ø±˙ eT÷&ÉT uÀs¡T¢ |üP]Ô>± |üì #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, n+<äT˝À ˇø£ÿ{Ï e÷Á‘·y˚T |üì #˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. n+<äTe\q ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ mH√ï nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïeTì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. m+&Üø±\+˝À ñqï uÀs¡T ≈£L&Ü n&ÉT>∑+{Ïb˛sTT ˙fi¯ófl sêø£ rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T]ø±yê*‡ edüTÔ+<äHêïs¡T. e÷\ yê&É˝À e÷Á‘·y˚T uÀs¡T ñ+<äì, e÷~>∑ yê&É˝À Ç+‘· es¡≈£î uÀs¡T ˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. á Á>±eT+˝À »HêuÛ≤ m≈£îÿe XÊ‘·+ ñqï+<äTq ˙{Ï ø√dü+ nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïeTì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. á y˚Ts¡≈£î &ûm˝Ÿ|”y√

|ü˝…¢˝À¢ Vü≤√∞ |ü+&ÉT>∑ dü+ãsê\T

b˛s¡Te÷$Tfi¯fl, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô) : me÷àØŒmdt e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î sêÁwüºyê´|üÔ+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Bø£å\ H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤>∑+>± b˛s¡Te÷$Tfi¯fl eT+&É\ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ me÷àØŒmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü&ÉT‘·Tqï ]˝Ò Bø£å\T ãT<Ûäyês¡+ Hê{ÏøÏ @&Ée s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á Bø£å˝À me÷àØŒmdt eT+&É\ ø£˙«qsY dü–*.>∑Ts¡|üŒ, n<Ûä´≈£åî&ÉT á], sê»X‚KsY, ø£fi≤ ãè+<ä+ ø√`Ä]¶H˚≥sY &ç.b½Ÿ s¡y˚Twt, m+mdtm|òt ø√`Ä]¶H˚≥sY ¬ø.∫qïj·T´, {°&û|” mdtd”mdt Hêj·T≈£î\T m+. dü‘·´sêCŸ dü–* s¡y˚Twt, u§&ÉT¶ s¡y˚Twt, qs¡dæ+VüQ\T, $»jYT≈£îe÷sY\T Bø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ eØZø£s¡D düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eØZø£s¡D #˚j·Tì m&É\ á Bø£å\T Ç˝≤H˚ ø=qkÕ–kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

$<äT´‘Y ø√‘·ô|’ &ûá ø±sê´\j·T+ eTT≥º&ç yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, e÷]à 7 ,düTes¡íyês¡Ô: $<äT´‘Y ø√‘·\T ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô d”|”◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ &ûá ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìs¡+‘·s¡ $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ |ü≥ºD yêdüT\T #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì bÕغ Hêj·T≈£î\T yêb˛j·÷s¡T. yÓTÆ<äT≈£Ls¡T |ü≥ºD+ eTTì‡|ü˝Ÿ>± e÷]q|üŒ{Ïø° $<äT´‘Y ø√‘·\T $~ÛdüTÔHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ #Ó+<ës¡T. ndü˝Ò m+&Üø±\+ ø±e&É+‘√ dü¬s’q düeTj·T+˝À $<äT´‘Y ˝Òø£b˛e&É+‘√ yê´bÕs¡T\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ∫qï |ü]ÁX¯eT\qT qeTTà≈£îì ã‹πø yês¡T Á|üuÛÑT‘·« düeTj·TbÕ\q ˝Òì $<äT´‘Y ø√‘·\ e\¢ qwüºb˛‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ s√p >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ø√‘·\T $~Û+#·&É+ e\¢ |ü≥ºD yêdüT\T HêHê Çã“+<äT\T |ü&Ü*‡ edüTÔ+<äì bÕغ Hêj·T≈£î\T s¡eTD,uÛ≤düÿsY, nãT˝≤¢\T #ÓbÕŒs¡T. ø±>± |üØø£å\ d”»Hé ø±e&É+‘√ sêÁ‹+ãefi¯ó¢ düeTj·TbÕ\q ˝Ò≈£î+&Ü ø√‘·\T $~Û+#·&É+ $<ë´s¡Tú\ #·<äTe⁄\≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. düeTj·÷ìøÏ ø£¬s+≥T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ |ü≥ºD+˝À ˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·TÔ‘·T+<äHêïs¡T. |ü≥ºD yêdüT\ düeTdü´\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì $<äT´‘Y y˚fi¯˝À¢ e÷s¡TŒ\T #˚j·T&É+‘√ ø√‘·\T $~Û+#·≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. n~Ûø±s¡T\ düŒ+~+#·ì |üø£å+˝Àe y˚˝≤~eT+~ |ü≥ºDyêdüT\‘√ Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

|ü‘êqedüú˝À ø±+Á¬>dt: Vü≤|ò”E˝≤¢ ø£&É|ü, e÷]à 7, düTes¡íyês¡Ô: ◊<äT sêÁcÕº˝À¢ yÓ\Te&çì mìïø£\ |òü*‘ê\qT #·÷ùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü‘·q+ U≤j·TeTì yÓ’mkÕ‡sYø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T Vü≤|ò”E˝≤¢ Äs√|æ+#ês¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü‘·q+ ø±e&ÜìøÏ s√E\T <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·THêïj·Tì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. m˝≤¬>’q n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\ì ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À Á|ü#ês¡+ #˚dæq sêVüQ˝Ÿ, k˛ìj·÷ >±+BÛ\ Á|üj·T‘êï\T u…&çdæø={≤ºj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯ Á|ü»\T ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü≥¢ e´‹πsø£+>± ñHêïs¡qï $wüj·÷ìï ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T Á>∑Væ≤+#ê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ |òü*‘ê\T #·÷ùdÔ ÁbÕ+rj·T bÕغ\ yÓ’ù| Á|ü»\T yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. 2004,2009\˝À ~e+>∑‘· H˚‘· sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ eT÷\+>±H˚ sêh+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+<äqï $wüj·÷ìï ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ >∑T]Ô+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± neT\T #˚j·T≈£î+&Ü yê{Ïì s¡<äT› #˚j·T&ÜìøÏ dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ $düT¬>+~q Á|ü»\T »>∑HéqT eTTK´eT+Á‹>± #·÷&Ü\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·eT bÕغ Hêj·T≈£î\T n‘·´~Ûø£ yÓTC≤Ø®‘√ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡ì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

#·*y˚+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q mdt◊ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, e÷]à 7 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ πø+Á<ä+˝À J|ü⁄ zqsY‡ nk˛dæj˚TwüHé‡, Á&Ó’es¡¢ nk˛dæj˚TwüHé‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq #·*y˚+Á<ëìï mdt◊ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. m+&É\T eT+&ÉT‘·Tqï eTT<äTs¡T‘·T+&É≥+‘√ Á|ü»\ <ëVü‰]Ôì rs¡Ã&ÜìøÏ #·*y˚+Á<ä+ @sêŒ≥T≈£î J|ü⁄ Á&Ó’es¡T¢ eTT+<äT≈£î sêe&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì mdt◊ nHêïs¡T. Á|ü‹ j·T÷ìj·THé yês¡T Ç˝≤+{Ï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ e#˚à Á|ü»\T <ëVü‰]Ôì rs¡TÃø√e&ÜìøÏ #·*y˚+Á<ëìï $ìjÓ÷–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±ìùdºãTfi¯ó¢ lqT, s¡$, eT<äHé, J|ü⁄ zqs¡T¢, Á&Ó’es¡T¢ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, k˛eTj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. düŒ+~dü÷Ô yÓ+≥H˚ ÄsY&Éã÷¢´mdt, @á >∑T]$¬s&綑√ bò˛Hé dü+uÛ≤wüD˝À yê] düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Ä Á>±eT+˝Àì Á|ü»\≈£î ˙{Ï düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü |ü]wüÿ]+#ê\ì, Ç+<äTø√dü+ mdæºy˚T{Ÿ y˚dæ ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+ù|˝≤ #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. eTTK´+>± Á>±e÷\˝À ˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø=ì ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#ê\ì ø√sês¡T.

#·*y˚+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

;ÛeT *+π>X¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T+˝À #·+&çj·÷>∑+ <äTe⁄«s¡÷, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): <äTe⁄«s¡T düMT|ü+˝À yÓ\dæq ;eT*+π>X¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T+˝À Á|üeTTK y˚<ä |ü+&ç‘·T\T yÓ+ø£≥düTã“j·T´ XÊÁd”Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À πs|ü⁄ #·+&ûj·÷>∑+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä\j·T |üPC≤] düTã“qs¡düj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. á #·+&ûj·÷>∑+˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

U≤Jù|≥˝À n+ø±\eTà $Á>∑Vü‰ Á|ü‹wüº U≤Jù|≥, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): U≤Jù|≥ eT+&É\+˝Àì <äT+|ü\>∑&ɶ Á>±eT+˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q n+ø±\eTà Ä\j·T+˝À á HÓ\ 15 qT+∫ 17e ‘˚B es¡≈£î $Á>∑Vü‰ eTVü≤√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ {°&û|” H˚‘· ¬s&É´+ #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á ñ‘·‡e+˝À uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡T bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T.

ø±+Á¬>dt H˚‘·qT |üsêeT]Ù+∫q myÓTà˝Ò´ ø£\dübÕ&ÉT, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£\dübÕ&ÉT |ü+#êsTTr ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT Hê>∑sêE nHês√>√´ ø±s¡D≤\ e\¢ ôV’≤<äsêu≤<é πøsY ÄdüT|üÁ‹ q+<äT ∫øÏ‘·‡ b˛+<äT#·THêï&ÉT. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ø£eT\eTà ìqï kÕj·T+Á‘·+ ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓ[¢ n‘·ìì |üsêeT]Ù+∫ e#êÃs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ Á|üuÛ≤ø£sY sêEbÕ˝…+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

u≤˝§ÿ+&É, e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô): |ü˝…¢˝À¢ Vü≤√∞ |ü+&ÉT>± dü+ãsê\T ãT<Ûäyês¡y˚T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹πø ø±e÷<äVü≤q+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT&É\+˝Àì ø=ìï Á>±e÷˝À¢ kÕs¡eTà nH˚ }s¡T<˚e‘· ñqï Á>±e÷˝À¢ Vü≤√∞ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Á>±e÷˝À¢ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ˇø£s√E eTT<äT>±H˚ Vü≤√∞ì »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. |æ\¢\T ô|<ä›\T Äq+<ä+>± s¡+>∑T\T #·\T¢≈£î+{≤s¡T. |æ\¢\T, ô|<ä›\T Äq+<ä+>± s¡+>∑T\T #·\T¢≈£î+≥THêïs¡T. ø£eTàì |æ+&ç e+≥\T #˚düT≈£îì ≈£î≥T+uÛÑdüuÛÑT´\+‘ê ˇø£#√≥ #˚] dü+‘√wü+>± Äs¡–+#ês¡T. |ü˝…¢\T yÓTT‘·Ô+‘√ s¡+>∑T\‘√ ì+&çb˛j·÷sTT. |òüTq+>± Vü≤√∞ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î ejÓ÷»q $<Ûä´ ÁbÕs¡+uÛÑ+ u≤˝§ÿ+&É, e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+ Hê>±|üPsY Á>±eT+˝À ñbÕ~ÛVü≤MT ≈£L©\≈£î ejÓ÷»q $<ä´qT ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á>±eT ø√ˆˆÄ]¶H˚≥sY\T u≤\>∑+>∑T, nãT›˝Ÿ U≤*ø˘\T á ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ¬s+&√<äX¯ Áb˛>±+˝À ejÓ÷»q πø+Á<ë˝Ò ø±≈£î+&Ü ñbÕ~Û ≈£L©\T |üì#˚ùd Á|ü<˚X¯+˝À uÛÀ»q $sêeT+˝À $<ä´ H˚s¡TŒ‘êeTì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. B+‘√ ñ<äj·T+ 11qT+∫ 12es¡≈£î $<ë´uÀ<Ûäq »]–+~. Á>±e÷ìøÏ 5πø+Á<ë˝À¢ ¬s+&ÉT πø+Á<ë\T ø√ˆˆÄ]¶H˚≥s¡T¢ |üs¡´y˚øÏåùdÔ eTs√ eT÷&ÉT πø+Á<ë\qT |ò”\T¶ ndæôdº+{Ÿ\T ˝Ò<ë ◊.¬ø.|æ.dæ.m \T |üs¡´y˚øÏå+#ê*.

πø+Á<ä bÕ\ø£ eT+&É* düuÛÑT´ì>± &çdæ.>√$+<ë¬s&ç¶ u≤˝§ÿ+&É, e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+˝Àì ø=&ç#Ós¡¢ Á>±eT+˝À kÕúìø£ ¬s&ç¶dtj·T÷‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ #·*y˚+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. u≤˝§ÿ+&É môd’‡ Á|ü‘ê|t*+>∑+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. j·TTe»qdü+|òü÷\T y˚dü$˝À Á|ü»\ <ëVü≤]Ôì rs¡TÃ≥≈£î #·*y˚+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T.Á|ü»\T ≈£L&Ü ˙{Ïì bı<äT|ü⁄>± $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷Jdüs¡Œ+#Y yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ.Hêj·T≈£î\T yÓ\÷ŒsY lìyêdt¬s&ç¶ j·T÷‘Y düuÛÑT´\T Á>±eTdüTú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤√© Vü≤√fi¯eTà Vü≤√© #·eTàπø∞øÏ Vü≤√©

e]˝À ‘Ó>∑Tfi¯fl ìyês¡D≈£î #·s¡´\T #˚Ó|ü{≤º*

eTT]øÏ ≈£LbÕ\ô|’ <äèwæº ô|≥º+&ç yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝Àì eTT]øÏ ≈£LbÕ\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ Á|üC≤ Äs√>±´ìï ø±bÕ&Ü\ì ø√s¡T‘·÷ á s√E Hêj·T≈£î\T nãT›˝≤¢, s¡Vü≤‘·T˝≤¢ eTTì‡bÕ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$+#ês¡T. Ábı<äT›≥÷s¡T s√&ÉT¶˝Àì eTBHê eTd”<äT ÁX¯<ä› ã<˚«˝Ÿ s√&ÉT¶˝À •e⁄ì e÷q´+ e<ä› Ç$ ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

<ëVü≤]Ôì rs¡Ã&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+

y˚\÷ŒsY,e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ Á>±e÷˝À¢ kÕ>∑e⁄‘·Tqï e] |ü+≥≈£î Á|üdüTÔ‘·+ Ä–Z‘Ó>∑T\T¢, yÓ÷–*|ü⁄s¡T>∑T, ‘Ó>∑T\T¢ yê´|æ+#êj·Tì ¬s’‘·T\T ‘·ø£åDy˚T yê{Ï ìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì eT+&É\ e´ekÕj·T~Ûø±] lìyêdtsêyé dü÷∫+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ y˚\÷ŒsY˝À ¬s’‘·T\T kÕ>∑T#˚düTÔqï e] |ü+≥qT Äj·Tq |ü]o*+∫ nq+‘·s¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.

Ábı<äT›≥÷s¡T, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ\ãkÕº+&ÉT˝Àì J|ü⁄ zqs¡T¢ eT]j·TT es¡ÿs¡T¢ @sêŒ≥T #˚dæq #·* y˚+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ Äj·Tq #˚‘·T\ MT<äT>± »s¡>∑&É+ Vü≤s¡¸˙j·TeTHêïs¡T. á #·*y˚+Á<ëìï Á|ü»\ø√dü+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+ nHêïs¡T. á #·*y˚+Á<ä+ m+&É\T ‘·π>Zes¡≈£î ñ+{≤j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TT>∑+<ÛäsY u≤ãT, Hê´j·Tyê~ dæ$.düTπswt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä÷|tdæ+>¥ Hêj·Tø˘ Ä\j·T+˝À ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ »Áø±Hé|ü*¢,e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì dæøÏ+Á<ä|üPsY Á>±eT düMT|ü+˝À 44e C≤rj·Ts¡Vü≤<ë] Á|üø£ÿq ñqï <ä÷|tdæ+>¥ Hêj·Tø˘ Ä\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ –]»qT\T uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Ä\j·T+˝À –]»qT\T HÓ’yÓ<ä´\T düe÷]Œ+∫ yÓTT≈£îÿ\T #Ó*¢+#ês¡T. Á|ü‹ @&Ü~ Ä\j·T+˝À á ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì –]»qT\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTT|üŒ\|ü*¢ ‘ê+&É –]»qT\T düTπswtHêj·Tø˘, q÷sYdæ+>¥, ‘ê+&É ô|<ä›\T, –]»q eTVæ≤fi¯\T Ä~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£\dübÕ&ÉT, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ã<˚«˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® &çdæ.>√$+<ä¬s&ç¶øÏ yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ πø+Á<äbÕ\ø£ eT+&É* düuÛÑT´ì>± ìj·T$T+#ês¡T. yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ »>∑Hé n<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î bÕغ˝À πø+Á<äbÕ\ø£ eT+&É* düuÛÑT´ì>± ìj·T$T+∫ kÕúq+ ø£*Œ+#·&É+ |ü≥¢ sê_s¡T|ü⁄ ˙{Ï dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T sêeTÁøÏwüí ¬s&ç¶ e÷J düs¡Œ+#Y |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ ¬s&ç¶, ø£˙«qsY düT<äs¡ÙHé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

eØZø£s¡D »]π> es¡≈£î b˛sê≥+ u≤˝§ÿ+&É, e÷]à 7(düTes¡íyês¡Ô): Vü≤√∞ Vü≤√fi¯eTà Vü≤√∞ #·eTàπø∞øÏ Vü≤√∞ n+≥÷ |ü˝…¢˝À¢ #·|üŒ≥T¢ y˚dü÷Ô eTVæ≤fi¯\T bÕ≥\T bÕ&Üs¡T. Vü≤√∞ |ü+&ÉT>∑≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± eTVæ≤fi¯\T #·|üŒ≥T¢, bÕ≥T\T bÕ&ÉT‘·÷ &ÉãT“ edü÷\T #˚kÕÔs¡T. u≤yê\T, u≤eeTs¡T›\≈£î, eTs¡T<ä\¢≈£î s¡+>∑T\T b˛dü÷Ô, ø£{≤ï\T düeT]ŒkÕÔs¡T. ø=+<äs¡T eTVæ≤fi¯\T ≈£L&Ü ‘Ó*dæqyê] e<ä› qT+&ç yê] ù|s¡¢‘√ bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ ø£{≤ï\T bı+<äT‘·THêïs¡T. n˝≤ ãT<Ûäyês¡+ eTVæ≤fi¯\T bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ n\]+#ês¡T. bÕ≥T\ bÕ&ÉT‘·÷ Vü≤√∞ |ü+&ÉT>∑qT dü+‘√wü+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

U≤Jù|≥, e÷]à 7 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡ eØZø£s¡D≈£î dü+ã+~Û+∫ nH˚ø£kÕs¡T¢ πø+Á<äsêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ <äèwæºøÏ ‘Ó*j·T|ü]∫q Hê´j·T+ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ Á|ü‘·´ø£å b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì b˛sê≥ dü$T‹ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, Hê>∑sêE\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 12 s√E\T>± eØZø£s¡D #˚j·÷\+≥÷ kÕúìø£ myéTÄs√« ø±sê´\j·T+ e<ä› Bø£å˝À bÕ˝§ZHêï+. á $wüj·T+ düã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïπø |ü\T ø£MTwüqT¢ ìy˚~ø£\T düeT]Œ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. á Bø£å˝À myéTÄsY|æmdt H˚‘·\T eT]j·TT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


kÕºHébò˛sY¶≈£î 20 @fi¯fl C…’\T •ø£å áLi≤∂R ©s± , ™s´ WLij Ë 7 : ¤…¡NS=£qs ’¡÷¡∏R∂V¨dsL`i @¤Õ¡©±s rÌy©±sFn°L`ÔiNRPV \¤«¡Ã¡V bPORPQ xms≤T∂Liμj∂. BÆ©s*xqÌsL˝Ri©´sV ™´sV÷dÌ¡ ’¡÷¡∏R∂V©±s ≤yáL˝Ri ry‰™±sVÕ‹[ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VNRPV gS©´sW rÌy©±sFn°L`ÔiNRPV 20 GŒœ¡˛ \¤«¡Ã¡V bPORPQ ≠sμ≥j∂xqsWÚ Ã¡Li≤R∂©±s N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ ¬ø¡zmsˆLiμj∂. ˙NTPZNP…fi @≤T∂¯¨s}qÌs˚»¡L`igS @LiμR∂LjiNUP xmsLjiøR¡∏R∂V™´sVV©´sı rÌy©±sFn°L`Ìi 2008 ©´sVLi≤T∂ μy¨s @’≥¡™´sXμ≥Ùj∂ N][xqsLi N]¨sı ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRi¿¡Liøy≤R∂V. ALi…”¡gS*Õ‹[ ªRΩ©´s }msLRiVª][ INRP ˙g_Li≤`∂ NRPW≤y ¨sLji¯Liøy≤R∂V. @Õÿlgi[ ˙xmsºdΩ G≤yμj∂ À≥ÿLki \|ms#˚«fi™´sV¨dsª][ ≤]Æ™sVzqÌsN`P ˙NTPZNP…fiÕ‹[ …‹[LkiıáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS≤R∂V. 2008Õ‹[ BLig˝SLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV BªRΩ¨sª][

Æ™szqÌsLi≤U∂£qs , BLig˝SLi≤`∂ «¡»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ HμR∂V »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV IxmsˆLiμR∂Li NRPVμR∂VLRiVËNRPVLiμj∂. lLiLi≤R∂V «¡»˝¡Õ‹[ xmsáV™´soLRiV rÌyL`i ˙NTPZNP»¡L˝RiV A≤yLRiV. C ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV @ªRΩ©´sV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂\Æ™sV©´s \|ms#˚«fi™´sV¨ds μyμyxmso 20 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´sV. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ rÌy©±sFn°L`ÔiQ\|ms xmsáV AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. @ªRΩ¨s ˙xmsμ≥y©´s xqsLixqÛs rÌy©±sFn°L`Ôi \|mns©y¨<s∏R∂VÕfi μy*LS øyÕÿ ™´sVLiμj∂¨s Æ™sWxqsLi ¬ø¡[ry≤R∂©´sıμj∂ ˙xmsμ≥y©´s AL][xmsfl·. xqsLixqÛs D©´sı ≠sáV™´s NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s Æ™sVVªyÚ¨sı ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ øR¡WzmsLi¿¡ ™´sVVμR∂VxmsoμyLRiVá©´sV ANRPL<jiLiøy≤R∂¨s , ªRΩμy*LS

>∑Ts¡Tyês¡+, 8 e÷]Ã 2012

À≥ÿLkigS |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV F~Liμj∂©´s»Ì¡V ≠søyLRifl·Õ‹[ æªΩ[÷¡Liμj∂. μk∂Liª][ @ªRΩ¨sı @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li , ZNP[xqsV ≠søyLRifl· @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤U∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. C ZNP[xqsV ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ Czqs’d¡ @ªRΩ¨sª][ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı IxmsˆLiμyá©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi 14 ZNP[xqsVáNRPV gS©´sW xmsμR∂™´sVW≤T∂Li…”¡Õ‹[ Æ©s[LRiLi LRiV«¡Ÿ™´so NS™´s≤R∂Liª][ rÌy©±sFn°L`ÔiNRPV bPORPQ ≈¡LS\lLiLiμj∂. C ZNP[xqsVÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 113 Æμ∂[aSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 30 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ BÆ©s*xqÌsL˝RiV Àÿμ≥j∂ªRΩVágS D©yıLRiV. 7 ’¡÷¡∏R∂V©˝´s ™´sLRiNRPW Æ™sWxqsLi «¡Ljigji©´s»Ì¡V @LiøR¡©y. ZNP[xqsV ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´sLjiLi¿¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ rÌy©±sFn°L`Ôi ¨saRP Ù¡LigS μy¨s¨s ≠s©yıLRiV. N][LÌRiV gS˘Ã¡LkiÕ‹[ NRPWLRiVË©´sı N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ BÆ©s*xqÌsL˝RiV ªRΩ™´sVNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡Ljigji©´s»Ì¡V À≥ÿ≠sxqsWÚ A©´sLiμR∂Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 62 GŒ˝œ¡ rÌy©±sFn°L`Ìi BLiNS 20 xqsLi™´sªRΩ=LSá©´sV \¤«¡Ã¡VÕ‹[Æ©s[ gRi≤R∂xms©´sV©yı≤R∂V.

7

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ary*μj∂Li¿¡©´sLiªRΩ NSáLi A≤R∂VªRΩWÆ©s[ DLi≤R∂V

me]<√ Áf…Æ dæØdt... A{qs£qsNRPV áLiNRP ™´sVL][ uyNTPxqsVÚLiμy? NS™´sV©±sÆ™sÕfiÚÀÿ˘LiN`P \¤…¡Q˚ zqsLki£qsNRPV lLi[xms…”¡ª][ æªΩLRixms≤R∂©´sVLiμj∂. μyμyxmso Æ©sáL][«¡ŸÃ¡VgS @’≥¡™´sW©´sV á©´sV @áLjir°Ú©´sı C zqsLki£qs ªRΩVμj∂F°LRiV lLi[xmso «¡LRigRi©´sVLiμj∂. ÷d¡g`i μR∂aRP rygji©´s ºdΩLRiVÕ‹[Æ©s[ ¤À¡£qÌs A£mns ˙ºdΩ \|mns©´sÕfi= NRPW≤y «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Li @’≥¡™´sW©´sVáNRPV @xqsáV ˙NTPZNP…fi ™´sV«ÿ @Liμj∂r°ÚLiμj∂. ª]÷¡ \|mns©´sÕ˝‹[ A{qs£qs lgi÷¡}qsÚ... lLiLi≤][ \|mns©´sÕ˝‹[ áLiNRP lgi÷¡¿¡ ¤Õ¡NRP‰ xqs™´sVLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. BNRP lLi[xmso «¡Ljilgi[ A≈¡Lji \|mns©´sÕfi \¤…¡…”¡Õfi ≠s¤«¡[ªRΩ©´sV æªΩ[á˩´sVLiμj∂. zqsLki£qs ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ J»¡™´sVVáª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ\Æ™sV ªRΩLS*ªRΩ @©´sWx§¶¶¶˘LigS xmsoLi«¡ŸNRPV©´sı $áLiNRP\|msÆ©s[ BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂Lji @LiøR¡©yáV D©yıLiVV. xqsWˆÈQ LjiÚμy∏R∂VNRP\Æ™sV©´s A»¡ºdΩLRiVª][ NRPLigSLRiWáNRPV ™yLji r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|msÆ©s[ ¬ø¡N`P |ms≤R∂Vª][©´sı áLiNRP gRiVLRiV™yLRiLi ™´sW˘ø`¡Õ‹[ lgi÷¡¿¡ zqsLki£qsNRPV xmnsV©´s\Æ™sV©´s ™´sVVgjiLixmso¨s™y*á¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A{qs£qs\|ms áLiZNP[∏R∂VVáV AμR∂˘LiªRΩLi Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡LjiøyLRiV. {mns÷Ô¡Lig`iÕ‹[ xmsáV NS˘ø`¡Ã¡V ™´sμj∂¤Õ¡[zqs©´sxmsˆ»¡NUP... À›÷¡Lig`iÕ‹[©´sW , Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[©´sW NRPLigSLRiWáNRPV NRPLigSLRiV xmso…Ì”¡LiøyLRiV. À›÷¡Lig`iÕ‹[ ™´sV÷¡LigRi , ™´sVx§¶¶¶LRiW£mns ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li , Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ μj∂Õ<ÿ©±s , ªRΩLRiLigS , «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[áV Fny™±sVÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li áLiNRPNRPV NRP÷¡r~¬ø¡[Ë @LiaRPLi. \¤…¡Q˚ zqsLki£qsÕ‹[ A{qs£qs\|ms $áLiNRP LjiNSL`Ôi @μR∂V˜ÈªRΩLigS DLiμj∂. ™´sLRiVxqsgS •¶¶¶˘˙…”¡N`P ≠s«¡∏R∂Wáª][ Fy»¡V Æ™sVVªRΩÚLi ©yáVgRiVryL˝RiV ™yLjiNTP ¬ø¡N`P |ms…Ì”¡Liμj∂. @≤T∂\¤Õ¡≤`∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s lLiLi≤][ \|mns©´sÕ˝‹[ μj∂Õ<ÿ©±s , «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ A≤T∂©´s ºdΩLRiV @μR∂V˜ÈªRΩ™´sVÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. A{qs£qs À›Ã¡L˝RiQ\|ms FsμR∂VLRiVμy≤T∂NTP μj∂gji 272 xmsLRiVgRiVá áOSQQ˘¨sı xqsV©y∏R∂WxqsLigS ¬ø≥¡[μj∂LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ªRΩ™´sV LjiNSLÔRiVá©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ {mns÷Ô¡Lig`iÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi áLiNRP Æ™sVLRiVgRi™y*÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ ˙xmsªRΩ˘LÛji NRPLi¤…¡[ Àÿ˘…”¡Lig`i , À›÷¡Lig`i ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ INRP ¬ø¡[LiVV \|msgSÆ©s[ áLiNRP DLiμj∂. BÆμ∂[ Dªy=x§¶¶¶Liª][ lLi[xms…”¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A{qs£qs©´sV ¨sá™´sLjiLiøyá¨s áLiNRP ryLRi¥j∂ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı≤R∂V. ªy™´sVV ™yLji\|ms ©yáVgRiV ™´sW˘ø`¡Ã¡V

lgi÷¡¿¡©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s A{qs£qs©´sV ªRΩNRPV‰™´s @LiøR¡©y Æ™s[∏R∂V≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V. gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ {mns÷Ô¡Lig`i ªRΩzmsˆμyá ©´sVLi≤T∂ gRiVfl·FyhRiLi Æ©s[LRiVËNRPV©yı™´sV¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. áLiNRP ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ ™´sW¥R∂W˘£qs BLiNS N][áVN][NRPF°™´s≤R∂Li áLiNRPNRPV ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. @ªRΩ©´sV A≤R∂≤R∂Li\|ms ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiμR∂V ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ 100 aSªRΩLi zmns…figS DLi¤…¡[Æ©s[ ™´sW¥R∂W˘£qs©´sV A≤T∂ryÚ™´sV¨s ZNP|mÌs©±s ™´sV}§¶¶¶Œÿ æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. μk∂¨sª][ Fy»¡V ˙xmsμ≥y©´s À›Ã¡L`i ™´sV÷¡LigRi ¨s©´sı…”¡ ™´sW˘ø`¡ ¿¡™´sLji J™´sL˝RiÕ‹[ NSxqsÚ B ¡˜Liμj∂xms≤Ôy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ™´sVW≤][ \|mns©´sÕfiNRPV @ªRΩ©´sV xmspLjiÚ zmns…figS DLi…ÿ≤R∂¨s AbPxqsVÚ©´sı»Ì¡V «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms ªRΩ™´sVNRPV NRPLigSLRiW xmso…Ì”¡r°Ú©´sı $áLiNRPNRPV ¿¡™´sLji ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ¬ø¡N`P |ms…Ìÿá¨s A}qÌs˚÷¡∏R∂W xms»Ì¡VμR∂ágS DLiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ \|mns©´sÕ˝‹[ áLiNRP©´sV J≤T∂Li¿¡©y... ™yLRiV @LiªRΩ C“¡gS Õ‹LigRiNRPF°™´s≤R∂Li , lLiLi≤][ \|mns©´sÕ˝‹[ xmspLjiÚgS

Ädædt‘√ d”Ødt≈£î $+&ûdt »≥Tº˝À {ÏH√ _dtº

ªRΩ™´sV\|ms Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡LRiøR¡≤R∂Li A{qs£qsNRPV BLiNS ≠sVLigRiV≤R∂Vxms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVL][ ALRiV J™´sL˝RiVLi≤R∂gSÆ©s[ áOSQQ˘¨sı ¬ø≥¡[μj∂LiøR¡≤R∂Liª][ ªRΩ™´sV À›÷¡Lig`i BLiNS gS≤T∂©´s xms≤y÷¡= DLiμR∂¨s A{qs£qs Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ lLiLi≤][ \|mns©´sÕ˝‹[ @©´sVNRPV©´sı rÛyLiVVÕ‹[ xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li NRPW≤y NRPLigSLRiWá ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiμj∂. J|ms©´sL`i Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i , ZNP|mÌs©±s \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ BμÙR∂LRiV |qsLiøR¡LkiáV ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ»¡NUP... r°‰L`i 271 xmsLRiVgRiVáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sVLiμj∂. x§¶¶¶{qs= ˙ ¡μR∂L`i= ≠sxmnsá™´sV™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V Àÿ˘…”¡Lig`i xms™´sL`i }m˝s©´sV xqsLjigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li μk∂¨sNTP NSLRifl·LigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. @Õÿlgi[ À›÷¡Lig`iÕ‹[ xmsáV ©Ø[ÀÿÕfi= Æ™s[∏R∂V≤R∂Li NRPW≤y ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiμj∂. lLi[xms…”¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ B≠s Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VNRPVLi¤…¡[ áLiNRP©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li |msμÙR∂ NRPxtÌsQLi NSμR∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ \¤…¡…”¡Õfi xmns÷¡ªy¨sı æªΩ[¤Õ¡[Ë ™´sVW≤][ \|mns©´sÕfiNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ A{qs£qsNRPV FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. |qsLiøR¡Lkiª][ Fny™±sVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ZNP|mÌs©±s \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ lLi[xms…”¡ ™´sW˘ø`¡NRPV μR∂WLRiLi NS©´sV©yı≤R∂V. gS∏R∂VLiª][ ÷d¡g`i μR∂aRPÕ‹[ ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPV©´sı N˝SL`i‰ xmspLjiÚgS ªRΩgÊRiNRPVLi≤yÆ©s[ A≤R∂≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ™´sVWá˘Li ¬ø¡÷˝¡LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. μk∂Liª][ ™´sVW≤][ \|mns©´sÕ˝‹[ A{qs£qsNRPV }tsQ©±s™y»¡=©±s ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøR¡©´sV©yı≤R∂V. μk∂Liª][ ≠sV≤T∂ÕÿLÔRiL`iÕ‹[ {ms»¡L`i FnylLi£qÌsNRPV ø][»¡V μR∂NRP‰©´sVLiμj∂. @Õÿlgi[ À›÷¡Lig`iÕ‹[ ¤«¡[™±sV= Fy…”¡©±sxqs©±s NRPW≤y gS∏R∂VLiø][ μR∂WLRi™´sV™´s≤R∂Li A{qs£qsNRPV ™´sVL][ Æμ∂ ¡˜. μk∂Liª][ @ªRΩ¨s rÛy©´sLiÕ‹[ z§¶¶¶¤Õ¡ˆÈ©y£qs , Õÿ˘©±sáՋ[ INRPLjiNTP ø][»¡V NRP÷¡ˆLiøR¡©´sV©yıLRiV. zmsø`¡ r˝°gS DLiÆ≤∂[ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s @LiøR¡©y. A}qÌs˚÷¡∏R∂W «¡»Ì¡V (@LiøR¡©y) iM Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i , ™´sW¥R∂W˘ Æ™s[≤`∂ (≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , }tsQ©±s ™y»¡=©±s (ZNP|mÌs©±s) , {ms»¡L`i FnylLi£qÌs , \Æ™sVZNP[Õfi x§¶¶¶{qs= , Æ≤∂[≠s≤`∂ x§¶¶¶{qs= , ≤y¨s∏R∂VÕfi ˙NTPzqÌs∏R∂V©±s , ˙¤À¡…fi÷d¡ , ©y¥R∂©±s Õÿ˘©±s ¤Õ¡[NRP ¤À¡©±s z§¶¶¶¤Õ¡ˆÈ©y£qs , N˝TPLi…fi Æ™sVN`PZNP[ , «ÿ≠s∏R∂VL`i ≤]|§¶¶¶LÌji. $áLiNRP «¡»Ì¡V (@LiøR¡©y) iM ™´sV}§¶¶¶Œœ¡ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ (ZNP|mÌs©±s) , ºΩáNRPLRiæªΩ[ı μj∂Õ<ÿ©±s , NRPV™´sWLRi xqsLigRiNRP‰LS (≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , μj∂Æ©s[£tsQ øR¡Liμj∂™´sWÕfi , áz§¶¶¶LRiV ºΩLji™´sVÆ©s[ı , DxmsoÕfi ªRΩLRiLigS , øR¡™´sVLRi NRPxmsogRiμR∂lLi[ ¤Õ¡[NRP @Lilgi[Õ‹[ ™´sW¥R∂W˘£qs , xmslLi[*«fi ™´sVx§¶¶¶LRiW£mns , ©´sV™y©±s NRPVáZaP[≈¡LRi , ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigS , LRiLigRi©´s |§¶¶¶LSª`Ω.

_õHÓdt

ø=‘·Ô>± C≤q‡Hé #Ûê¬s¢dt≈£î #ÛêHé‡ «¡Æ\™sVNS, ™s´ WLij Ë 7 : A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs N][xqsLi Æ™szqÌsLi≤U∂£qs «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. 13 ™´sVLiμj∂ «ÿ’¡ªyÕ‹[ Fny£qÌs À›Ã¡L`i …”¡©Ø[ ’¡£qÌsNRPV |qsáNÌRPL˝RiV zmsáVxmso¨søyËLRiV. @Õÿlgi[ N]ªRΩÚgS «ÿ©´s=©±s ø≥ylL˝i£qsNRPV ø][»¡V NRP÷¡ˆLiøyLRiV. ≠dsLjiª][ Fy»¡V gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ N][áVNRPV©´sı ≤R∂*∏R∂W©±s ˙Àÿ™Ø[ NRPW≤y «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºΩLjigji ™´søyË≤R∂V. @LiVVæªΩ[ xmsáV™´soLji A»¡gSŒœ¡ß˛ gS∏R∂Wáª][ μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LRiV. Fny£qÌs À›Ã¡L`i LRi≠s LSLiFyÕfi , Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ÷¡LiÆ≤˝∂[ zqs™´sV¯©±s= , @˙≤T∂∏R∂V©±s À≥œ¡LRiª`Ω μR∂WLRi\Æ™sV©´s ™yLjiÕ‹[ D©yıLRiV. «¡»Ì¡V FsLizmsNRPÕ‹[ zmnsÆ≤∂Õfi Fs≤R∂*L`ÔiQ=©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP#\Æ™sVLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´s ≤yLi«ÿ •¶¶¶˘ª`Ω , ¤Õ¡g`izqsˆ©´sıL`i ALiμ≥][¨s ™´sWLÌji©±s , A£mns zqsˆ©´sıL`i «ÿxqs©±s ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂á\|ms©y Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. NSgS «ÿ©´s=©±sNRPV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ™´sVL][ @™´sNSaRPLi B¿¡Ë©´s»Ì¡V ≠sLi≤U∂£qs |qsáORPQ©±s Fy˘Æ©sÕfi \¬ø≥¡LRi¯©±s ZN˝^P≤`∂  ¡…fi= ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ @ªRΩ©´sV »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡V A≤y≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂ª][ «¡Ljigji©´s lLiLi≤R∂V …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡NRPV @ªRΩ¨sı FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ ≤]Æ™sVzqÌsN`P ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·r°Ú©´sı NSLRifl·LigS ’¡£qÌsNRPV ø][»¡V NRP÷¡ˆLi¿¡©´s»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ zmnsÆ≤∂Õfi Fs≤R∂*L`ÔiQ=©´sV ¤…¡xqÌsVáNRPV , »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ FnylLi[¯…fiNRPV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. 2009 Æ™s[V Æ©sá ©´sVLi≤T∂ Fs≤R∂*L`ÔiQ= ≠sLi≤U∂£qs ªRΩLRixmso©´s INRP‰ ™´sÆ©Ôs[ NRPW≤y A≤R∂¤Õ¡[μR∂V. A{qs£qsNRPV gRi…Ì”¡F°…‘¡¨s™´s*gRi÷¡ZNP[ «¡»Ì¡VÆ©s[ FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V ≠sLi≤U∂£qs ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. HμR∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qsÕ‹[ ª]÷¡ ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sÆ©Ôs[ ™´sWLjiË 16©´s «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂.

<˚oj·T e÷¬sÿ{À¢øÏ bò˛sY¶ ø±s¡T

<˚oj·T e÷¬sÿ{À¢øÏ bò˛sY¶ ∫qï ø±s¡T sêqT+~. C…˙yê˝À »s¡T>∑T‘·Tqï 82e yÓ÷{≤sY c˛˝À bò˛sY¶ ∫qïø±s¡TqT Ä$wüÿ]+∫q ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·«s¡˝À Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ{À¢ ≈£L&Ü Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q ∫qï ø±s¡T _`e÷ø˘‡qT Ä$wüÿ]+∫q ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T <ëì |üìrs¡TqT $e]+#ês¡T. yÓ÷{≤sY c˛˝À Á|ü<äs¡Ùq≈£î ñ+∫q á ø±s¡TqT uÛ≤s¡‘Y düVü‰ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á @&Ü~ ∫es√¢ Bì ñ‘·Œ‹Ô yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äì ø£+ô|˙ Áô|dæ&Ó+{Ÿ, d”áy√ ˝…Hé eTT˝≤© ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘Y‘√ düVü‰ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ø±s¡TqT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\H˚~ ‘·eT n_ÛeT‘·eTì Äj·Tq nHêïs¡T. ∫qï ø±s¡¢ ‘·eT ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï _`e÷ø˘‡ eT+∫ Á|üuÛ≤yêH˚ï #·÷|ü>∑\T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

|ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ $~Û+∫q ìùw<Ûä+ $wüj·T+˝À |ü⁄q:|ü]o*+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ nHêïs¡T. |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ πø+Á<ä yêDÏ»´ XÊK $~Û+∫q $<˚o m>∑TeT‘·T\ô|’ |ü⁄q:|ü]o\q #˚j·÷\ì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ eT+Á‘·T\ ñ|ü dü+|òü÷ìøÏ ˝ÒK sêXÊs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À <˚oj·T+>± |ü‹ÔøÏ &çe÷+&é ô|s¡>∑&É+‘√ <Ûäs¡\T ô|]–b˛j·÷sTT. B+‘√ |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ πø+Á<ä yêDÏ»´ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚dæ+~. Bìô|’ |ü‹Ô |ü+&ç+#˚ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q eTTK´eT+Á‘·T\T rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü\T sêÁcÕº\ eTTK´eT+Á‘·T\T Á|ü<ÛëìøÏ ˝ÒK sêXÊs¡ì ‘Ó*dæ+~. >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&ç Á|ü<ÛëìøÏ ˝ÒK sêXÊs¡T. |ü‹Ô $<˚o m>∑TeT‘·T\ô|’ $~Û+∫q ìùw<Ûä+ô|’ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+#ê\ì ‘·eT ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. |ü‹Ôì n~Ûø£+>± |ü+&ç+#˚ sêÁcÕº\‘√ e÷≥e÷Á‘·+ ≈£L&Ü dü+Á|ü~+#·≈£î+&Ü @ø£|òüø£å+>± ìùw<Ûä+ m˝≤ $~ÛkÕÔs¡ì Äj·Tq Á|ü<Ûëìì Á|ü•ï+#ês¡T. Bìô|’ Á|ü<Ûëì CÀø£´+ #˚düT≈£îì, ìùw<Ûä+ô|’ |ü⁄qsê˝À#·q #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûä+ ø=qkÕ–ùdÔ |ü‹Ô yê´bÕs¡T\T qcÕº\qT #·$#·÷ùd neø±XÊ\T ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. yês¡+s√E˝À¢>± |ü]o*+∫ ìs¡íj·T+ yÓ\¢&ç+#ê\ì >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ Á|ü<Ûëìì ø√sês¡T. n˝≤π> uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À {≤{≤ HêH√ ø±s¡TqT &ûõ˝Ÿ, m\ÁøϺø˘ yÓs¡¸Hé˝À rdüT≈£îì sêqTqï≥T¢ {≤{≤ Á>∑÷|ü⁄ dü+düú #Ó’s¡àHé s¡‘·Hé{≤{≤ ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À HêH√qT X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq , Äø£s¡í˙j·TyÓTÆq yêVü≤q+>± r]Ã~<ë›\qï dü+ø£\Œ+‘√ ñqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ &ûõ˝Ÿ, m\ÁøϺø˘ yÓs¡¸Hé\‘√ bÕ≥T eT]ìï ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ‡qT e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ rdüTø=kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. 624d” ô|Á{À˝Ÿ Ç+»Hé ø£*–q HêH√qT |üesY˝ÀøÏ n|tÁπ>&é #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. $$<Ûä s¡ø±\ yÓ÷&Éfi¯fl˝À HêH√qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì uÛ≤$düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À n~Ûø£ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Ç+»Hé, &ûõ˝Ÿ Ç+»Hé m\ÁøϺø˘ Ç+»Hé ø£*–q yÓ÷&É˝Ÿ‡qT e÷¬sÿ{À¢ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îekÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. {≤{≤ ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ nj˚T´ Á|ü‹ yÓ÷&É˝Ÿ˝Àq÷ á ¬s+&ÉT Ç+»Hé\T ñ+&˚ $<Ûä+>± Á|ü‹bÕ<äq\T #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

eT]+‘· ø°åDÏ+∫q s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te

≤ylLi©±s ry≠sV (ZNP|mÌs©±s) , μj∂Æ©s[£tsQ LS™±sVμj∂©±s (\Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s) , …”¡©Ø[ ’¡£qÌs , Æμ∂[Æ™s[Li˙μR∂ ’¡xtsw , ≤ylLi©±s ˙¤À¡[™Ø[ , ≤R∂*∏R∂W©±s ˙¤À¡[™Ø[ , «ÿ©´s=©±s ø≥ylL˝i£qs , xqsV¨dsÕfi ©´s\lLi©±s , NTPLRifl„fi F~Õ˝ÿL`Ôi , NTPLRifl„fi FyÆ™sÕfi , NUP™´sVL`i L][ø`¡ , ALi˙≤U∂ LRi|qs=Õfi , ™´sWL˝][©±s aS™´sVW˘Õfi=. B©±s iM «ÿ©´s=©±s ø≥ylL˝i£qs , …”¡©Ø[ ’¡£qÌs , Æμ∂[Æ™s[Li˙μR∂ ’¡xtsw , ≤R∂*∏R∂W©±s ˙¤À¡[™Ø[ K…fi iM @˙≤T∂∏R∂V©±s À≥œ¡LRiª`Ω , ≤yLi«ÿ •¶¶¶˘ª`Ω , ALi¥][¨s ™´sWLÌji©±s , «ÿxqs©±s ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ , LRi≠s LSLiFyÕfi , ÷¡LiÆ≤˝∂[ zqs™´sV¯©±s=.

~>∑TeT‹<ës¡T\ qT+∫ &Ü\s¡¢≈£î &çe÷+&é ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te eT]+‘· ø°åDÏ+∫+~. &Ü\sY‘√ b˛\TùdÔ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ 52 ô|’dü\T ‘·–Z Äs¡T yêsê\ ø£ìwüº kÕúsTTøÏ |ü&çb˛sTT+~. ø°\ø£yÓTÆq s¡÷. 50 kÕúsTTì <ë{Ï eT]+‘· ø°åDÏ+∫ 50.37 e<ä› eTT–dæ+~. $<˚o ì<ÛäT\ Á|üyêVü≤+ ‘·>∑Z&É+‘√ bÕ≥T,$<˚XÊ˝À¢ &Ü\sY ã\|ü&ÉT‘·T+&É≥+ ≈£L&Ü s¡÷bÕsTT ø°åD‘·≈£î ø±s¡D+>± bÕ¬sø˘‡ &û\s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düMT|ü uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À nì•Ã‘· uÛÑj·÷\‘√ $<˚o |òü+&ÉT¢ <˚oj·T kÕºø˘‡˝À ‘·eT bıõwüq¢qT ‘·–Z+#·T≈£îH˚ neø±XÊ\ q&ÉTeT sêqTqï ø=~› s√E˝À¢ s¡÷bÕsTT eT]+‘· ã\V”≤q|ü&=#·Ãì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+≥sY u≤´+ø˘ bòÕ¬sø˘Œ e÷¬sÿ{À¢ ÁøÏ‘· eTT–+|ü⁄ 49.84 ø£Hêï ø±düÔ ã\V”≤q+>± 49.9 ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ Ä ‘·sê«‘· ˇø£ <äX¯˝À 50.39øÏ |ü&çb˛sTT+~. ∫e]øÏ ø=+‘· ø√\T≈£îì 1.04 XÊ‘·+ qwüº+‘√ 50.37 e<ä› eTT–dæ+~. s¡÷bÕsTT |ü]dæú‹ ¬s+&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤ eT<Ó›\ <äs¡Te⁄˝≤>± e÷]+<äì Ç+&çj·÷ bòÕ¬sø˘‡ n&Ó’›»sY d”áy√ n_Ûùwø˘ >√j·T+ø± n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. nsTT‘˚ düMT|ü uÛÑ$wü´‘·TÔ˝Àq÷ Ç<˚$<Ûä+>± s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te |ü&çb˛‘˚ ~>∑TeT‘·T\T ‘·–Zb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

≤y≥ NS, ™s´ WLij Ë 7 : ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiVÕ‹[ @LiªRΩLÊSªRΩ ≠s¤À≥¡[μyáV  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLiVV. ªy«ÿgS  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi ¿d¡£mns |qsáNÌRPL`i @˙NRP™±sV Δÿ©±s ªRΩ©´s xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. Azqs∏R∂WNRP£msNRPV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s «¡»Ì¡VÕ‹[ À‹[LÔRiV |msμÙR∂á «‹[NRP˘Li ≠sVºΩ≠dsVLRi≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. B…‘¡™´sá ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s «¡»Ì¡V FsLizmsNRPÕ‹[ @˙NRP™±sV Δÿ©±s xqsWøR¡©´sáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li ≠s™yμy¨sNTP NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. À‹[L`Ôi ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi ™´sVVryÚFny NRP™´sVÕfi FsLizmsNRPÕ‹[ «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPV¨s J|ms©´sL`i ªRΩ≠dsV™±sV @NS˜Õfi\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[aS≤R∂V. 15 ™´sVLiμj∂ª][ «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRP™´sVV©´sıxmsˆ»¡NUP... 14 ™´sVLiμj∂ª][Æ©s[ xqsLji|ms»Ì¡≤R∂Li NRPW≤y C xmsLjizqÛsºΩNTP NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. ªRΩ≠dsV™±sV zmns…figS D©yı≤R∂≠sV zmns—¡π∏∂W ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ @˙NRPLi Δÿ©±s @ªRΩ¨sı FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ»¡NUP... ™´sVVryÚFny NRP™´sVÕfi ™´sW˙ªRΩLi μy¨s¨s ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøy≤R∂V. μk∂Liª][ ªRΩ©´s xqsWøR¡©´sá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][©´sxmsˆV≤R∂V A xmsμR∂≠sÕ‹[ N]©´srygRi≤R∂Li ™´sXμ≥y @Li»¡W @˙NRP™±sV Δÿ©±s LS“¡©y™´sWNRPV ≠s™´sLRifl· BøyË≤R∂V. gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y øyÕÿryL˝RiV «¡»Ì¡V FsLizmsNRPÕ‹[ ™´sVVryÚFny «‹[NRP˘Li ≠sVºΩ≠dsVLjiLiμR∂¨s , @˙uyxmnsQoÕfi©´sV ªRΩzmsˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ A∏R∂VÆ©s[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøy≤R∂¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. gRiªRΩLiÕ‹[  ¡Lig˝SÆμ∂[a`PNRPV ryLRi¥j∂ D©´sı @˙NRP™±sV 1999 ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV NS*÷¡\|mns NS™´s≤R∂LiÕ‹[ NUP L][Õfi }m˝s ¬ø¡[aS≤R∂V.  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ªRΩLRixmso©´s 8 ¤…¡xqÌsVáV , 44 ™´sÆ©Ôs[áV A≤y≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms ªRΩLS*ªRΩ  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiVÕ‹[ ¿d¡£mns |qsáNÌRPL`igS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V.

ALi…¡” gS* , ™s´ WLij Ë 7: ™´sÆ©Ôs[ ˙NTPZNP…fi ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μR∂Li»¡W ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+á FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı ™´sWxqÌsL`i À˝ÿxqÌsL`i xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`iNRPV Æ™szqÌsLi≤U∂£qs μj∂gÊRi«¡Li xqsL`i ≠s≠s∏R∂V©±s LjiøR¡L`ÔiQ= ™´sVμ≥ÙR∂ªRΩVgS ¨s÷¡øy≤R∂V. A»¡©´sV Ary*μj∂Li¿¡©´sLiªRΩ NSáLi ˙NTPZNP…fiÕ‹[ N]©´srygRi™´sV¨s xqs¿¡©±s NRPV xqsW¿¡Liøy≤R∂V. B™yŒœ¡ 60™´s xmso…Ì”¡©´sL][«¡Ÿ «¡LRiVxmso NRPVLi…‹[©´sı C ≠sLi≤U∂£qs ¤Õ¡¤«¡Li≤`∂ ™´sWxqÌsL`i\|ms ™´sr°Ú©´sı ≠s™´sVLRi+áNRPV xqsˆLiμj∂Liøy≤R∂V. μyμyxmso lLiLi≤R∂V μR∂aSÀÙÿáNRPV \|msgS ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ Fs©Ø[ı LjiNSLÔRiVáV ryμ≥j∂Li¿¡©´s ™´sWxqÌsL`i INRP‰ryLjigS …ÿlLÊi…fi @™´s≤R∂Li\|ms LjiøR¡L`ÔiQ= @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @ªRΩ©´sV gRi≤ÔR∂VNSáLi FsμR∂VL]‰Li»¡V©yı≤R∂¨s , @LiVVæªΩ[ A»¡©´sV Ary*μj∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°LiVV©´s L][«¡Ÿ©´s xqs¿¡Æ©s[ ˙NTPZNP…fiNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡ ¡Vªy≤R∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. C Õ‹[xmso @©´s™´sxqsLRiLigS xmsáV™´soLRiV FsLiμR∂VNRPV ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıL][ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms lgi÷¡¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ INRP‰ |qsLiøR¡Lki NRPW≤y ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°LiVV©´s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i øyLji˙ªRΩNRP ™´sLiμ][ aRPªRΩNRPLi gRiVLjiLi¿¡ FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚÆ©s[ D©yı≤R∂V. ™´sWxqÌsL`i ¿¡™´sLji ryLjigS 99™´s aRPªRΩNS¨sı ™´sWLjiË 12©´s r¢ªy˙zmnsNS\|ms ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ™´sLiμ][ |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©´sı ™´sWxqÌsL`iNRPV @Li≤R∂gS ¨sá™y÷¡=©´s xqs™´sV∏R∂VLi BμR∂¨s LjiøR¡L`ÔiQ= ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. ˙NTPZNP…fiNRPV FsLiª][ }qs™´s ¬ø¡[zqs©´s ™´sWxqÌsL`i©´sV BÕÿ ≠s™´sVLRi+áª][ ªRΩxmsˆVN][™´sV©´s≤R∂Li xqs\lLi©´sμj∂ NSμR∂©yı≤R∂V. A xqs™´sV∏R∂VLi ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V ™´sLiμ][ aRPªRΩNRPLi NSμR∂V ™´sVLjiN]¨sı ¬ø¡[∏R∂VgRiá xqsªyÚ @ªRΩ¨sÕ‹[ DLiμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiÕ‹[NTP @≤R∂VgRiV|ms…Ì”¡©´s ª]÷¡©yŒœ¡˛Õ‹[ LjiøR¡L`Ôi©´sV ™´sWxqÌsL`i @’≥¡™´sW¨sLi¬ø¡[™y≤R∂V. A∏R∂V©´sª][ NRP÷¡zqs AÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi LSNRPF°™´s≤y¨sı xmsÆμ∂[ xmsÆμ∂[ ˙xmsryÚ≠sLi¬ø¡[™y≤R∂V. BxmsˆV≤R∂V @Æμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı LjiøR¡L`ÔiQ= NRPW≤y ™´sW…˝ÿ≤y≤R∂V. xqs¿¡©±sNRPV ªy©ØNRP |msμÙR∂ @’≥¡™´sW¨s @¨s , @ªRΩ¨sª][ NRP÷¡zqs AÆ≤∂[ @™´sNSaS¨sı N][Õ‹[ˆ∏R∂W©´s¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. ZNP[™´sáLi A»¡xmsLRiLigSÆ©s[ NSNRPVLi≤y ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS xqs¿¡©±s ˙xms™´sLRiÚ©´s , x§¶¶¶ßLiμyªRΩ©´sLi ªRΩ©´sNRPV FsLiª][ ©´søyË∏R∂V¨s LjiøR¡L`ÔiQ= ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ˙F~|mnsxtsQ©´s÷¡«ÿ¨sNTP @xqsáV zqsxqsáV Dμyx§¶¶¶LRifl· À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi Æμ∂[™´soÆ≤∂[©´sLi»¡W LjiøR¡L`ÔiQ= ™´sWxqÌsL`i©´sV ˙xmsaRPLizqsLiøy≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms lgiá™´s≤R∂Li μy*LS xqs¿¡©±s ªRΩ©´sNRPV ≠sVgji÷¡©´s \¤Õ¡£mns \¬ø¡™±sV Fs¿≥d¡™±sÆ™sVLi…fi©´sV NRPW≤y @LiμR∂VNRPV©yı≤R∂¨s , @ªRΩ©ØNRP g]xmsˆ ™´s˘QQNRPÚ¨s LjiøR¡L`Ôi @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V.

|ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ ìùw<Ûä+ô|’ |ü⁄q : |ü]o*+#ê*

A{qs£qsª][ ™´sVW≤R∂V ™´sÆ©Ôs[áNRPV ≠sLi≤U∂£qs «¡»Ì¡V iM

¡Lig˝SÆμ∂[a`P ¿d¡£mns |qsáNÌRPL`i LS“¡©y™´sW

xqs¿¡©±sNRPV ≠sLi≤U∂£qs μj∂gÊRi«¡Li LjiøR¡L`ÔiQ= xqsWøR¡©´s

ô|]–q {≤{≤d”º˝Ÿ <Ûäs¡\T

{≤{≤ d”º˝Ÿ ‘·q ñ≈£îÿ <Ûäs¡\qT uÛ≤Ø>± ô|+∫+~. ñ‘·Œ‹Ô e÷s¡ø£+, s¡yêD≤ Ks¡TÃ\T ‘·~‘·sê\T ô|]–q H˚|ü<∏ä´+˝À ñ≈£îÿ <Ûäs¡\qT ≥qTï≈£î s¡÷. 1000 es¡≈£î ô|+∫+~. ˝≤+>¥ Ábı&Éø˘º\ô|’ e÷]à 1 qT+∫ <Ûäs¡\qT ô|+∫ q≥T¢ {≤{≤ d”º˝Ÿ m+&û ôV≤#YmyéT HÓs¡÷s¡ÿsY ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ ñ‘·Œ‘·TÔ\\≈£î &çe÷+&é u≤>∑T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˇ&çXÊ˝Àì ø£*+>∑q>∑sY˝À ÁbÕC…≈£îº >∑T]+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. nø£ÿ&É bÕ¢+≥T @sêŒ≥T≈£î y˚>∑+>± |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T.»qe]` e÷]à 2014 eT<Ûä´ Ä bÕ¢+≥TqT ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ ÁbÕC…≈£îº e´j·T+ s¡÷. 36,000 ø√≥T¢ ø±>± 2014 ø£˝≤¢ s¡÷. 24,000 ø√≥¢ y˚Ts¡ e´j·T+ #˚j·TqTqï≥T¢ ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘=* <äX¯˝À ábÕ¢+≥T kÕeTs¡Δ´+ 3.5 $T*j·THé ≥qTï\T>± ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+∫ bÕ¢+≥T˝À ñ‘·Œ‹Ôì ô|+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T‘· rdüT≈£î+{≤eTì yÓ\¢&ç+#ês¡T.


C M Y K

8

>∑Ts¡Tyês¡+, e÷]Ã 8, 2012

düTes¡íyês¡Ô

eT <äT $T ‘·

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä dæìe÷ Hê≈£î ˇø£ >∑TDbÕsƒ¡+

<ä>∑TZu≤{Ï sêHê, C…˙*j·÷ »+≥>± q{Ï+∫q ªHê Çwüº+μ dæìe÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêuÀ‘√+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø£*dæq MT&çj·÷‘√ |üPØ»>∑Hêï<∏é‘√ ‘êqT #˚dæq ªH˚qT Hê sêø£ådæμ dæìe÷ ‘·qì #ê˝≤ Çã“+~ ô|{Ϻ+<äì ÇHé&Ó’¬sø˘º>± <äs¡Ù≈£î&ÉT |üPØ»>∑Hêï<∏éô|’ u≤D≤\T dü+~Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sêHê e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªá dæìe÷ $X‚cÕ\‘√ bÕ≥T, |üPØ »>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À #˚dæq ªH˚qT Hê sêø£ådæμ dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q dü+>∑‘·T\qT Á|ükÕÔ$+#ês¡T. Ä dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫ Äj·Tq düŒ+~dü÷Ô ªHê U≤‘ê˝À ˇø£ bòÕ¢|t dæìe÷ ≈£L&Ü ñ+~. Ä dæìe÷ Hê≈£î eT+∫ >∑TDbÕsƒ¡+ H˚]Œ+~. Ä dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q ‘·qøÏ #Ó|æŒq ø£<∏ä ˇø£f…Æ‘˚, ‘Ós¡ MT<äøÏ e#˚Ãdüs¡øÏ yÓTT‘·Ô+ ø£<∏ä e÷]b˛sTT+<äì nHêïs¡T. nÁ>∑ ìsêà‘·>± ø=qkÕ>∑T‘√qï ‘·q ‘·+Á&çø°, nÁ>∑ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± sêDÏdüTÔqï ‘·q u≤u≤jYT yÓ+ø£fÒwtøÏ ≈£L&Ü e÷]b˛sTTq á dæìe÷ ø£<∏ä, z |ü{≤ºq ø=s¡T≈£î&ÉT |ü&É˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. düπs dæìe÷ ∫Árø£s¡D |üPs¡ÔsTT+~ ø£<ë nqT≈£î+fÒ <ëìï e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ m˝≤ rdüT¬øfi≤¢\H˚ &Ó’\e÷˝À |ü&çb˛j·÷+. nsTT‘˚ dæìe÷ |òükÕº|òt e÷Á‘·+ ÁãVü‰à+&É+>± e∫Ã+~. ø±˙ Ä ‘·sê«‘˚ dæìe÷ mø£ÿ&çø√ yÓ[¢b˛sTT+~. dæìe÷qT ~∏j˚T≥s¡¢˝À #·÷düTÔqï »Hê\T |òükÕº|òt #·÷ùd≥|ü&ÉT Hê≈£î bò˛Hé #˚dæ Væ≤{Ÿ U≤j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç+≥¬s«˝Ÿ ‘·sê«‘· ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü bò˛Hé #˚j·T˝Ò<äT. ªH˚qT Hê sêø£ådæμ >∑T]+∫ Ç+‘·≈£î $T+∫ @+ #Ó|üŒ>∑\qTμ nHêïs¡T. Ç+ø± á dæìe÷ $wüj·T+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <äs¡Ù≈£î&ÉT #˚dæq Á|üjÓ÷>∑+ ø±s¡D+>±H˚ Ä dæìe÷ ôdø£+&ÛÜ|òt ‘˚*b˛sTT+<ä˙, eT]∫b˛˝Òì >∑TD bÕsƒêìï H˚]Œ+<äì nHêïs¡T. Çø£ ªHê Çwüº+μ dæìe÷ $wüj·÷ìø=ùdÔ, ø£<∏ä, ø£<∏äq+, ∫Árø£s¡D‘√ á dæìe÷ nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î*ï Äø£≥Tº≈£î+≥T+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À #˚j·Tì $<Ûä+>± á dæìe÷˝À ‘Ó>∑ &Ü´qT‡\T #˚XÊqì, n_Ûe÷qT\≈£î n$ m+‘·>±H√ q#·TÑêj·Tì nHêïs¡T. düs¡<ë düs¡<ë>± kÕ–b˛j˚T á dæìe÷ ‘·|üŒø£ $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äH˚ qeTàø£+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Çø£ düìe÷ |ü]uÛ≤wü˝À #ÓbÕŒ\+fÒ H˚qT ‘=*kÕ]>± q{ÏdüTÔqï ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘·+ Ç<˚ nqT+≈£î{≤ n+≥÷ ªHê Çwüº+μ dæìe÷ >∑T]+∫ #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> ‘êqT ‘Ó\T>∑T |ü]ÁX¯eTqT zesY \Tø˘ #˚j·T≈£î+&Ü u≤©e⁄&éô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì nqT≈£î+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ªHêÇwüº+μ dæìe÷ dü+>∑‹ n˝≤ ñ+∫‘˚.. n|ü&Ó|ü&√ e∫Ãq ªH˚qT Hê s¡ø£ådæμ dæìe÷ >∑T]+∫ sêHê Ç|ü&Ó+<äT≈£î düŒ+~+#ê&√.. Ç˝≤ m+<äT≈£î Á|ükÕÔ$+#ê&√ nH˚~ dæ˙esêZ˝À¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~.

>±¢eTsY n+>±+>∑ Á|ü<äs¡Ùq ø±<äT

ÄÁ˝≤ºyÓ÷&É˝Ÿ bÕÁ‘·˝À q$T‘· q$T‘· Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q z ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À $T&É‘·μ ù|s¡T‘√ nqTyê<ä+ ø±uÀ‘√+~. ‘·$Tfi¯+˝À ¬ø.sêCÒX¯«sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ªÇ+~s¡ $s¡aμ nH˚ á ∫Á‘êìï \øÏÎ<äTsêZ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ HÓ’Hê\ kÕsTTsêyéT ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTe~düTÔHêïs¡T. yÓTT<ä≥>± u≤©e⁄&é˝À e∫Ãq ª◊‘YsêCŸμ dæìe÷ Áù|s¡D‘√ á dæìe÷ s¡÷bı+~+#ês¡T. n<˚ ∫Á‘êìï Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTe~ÛdüTÔHêïs¡T. q$T‘· Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À ø£ì|ædüTÔqï á ∫Á‘·+˝À lsêyéT V”≤s√>± q{ÏdüTÔ+&É>± s¡>∑dü´ ôdø£+&é V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\ >∑T]+∫ ìsêà‘· yÓ\¢&çdü÷Ô...ª $T&É‘·˝…|ü&É÷ B|ü+ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ ñ+{≤sTT. Ç+<äT˝À q$T‘· bÕÁ‘· ≈£L&Ü n˝≤π> ñ+≥T+<ä≥. &ÉãT“ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ &ÉãT“ ø√dü+ m+‘·¬ø’Hê ‘Ó–+#˚ bÕÁ‘·˝À ÄyÓT ø£ì|æ+#·qT+<ä≥. á ∫Á‘·+˝À ÄyÓT ÄÁ˝≤º yÓ÷&É˝Ÿ bÕÁ‘·˝À ‘·q >±¢eTsY‘√ n+<ä+>± ø£ì|ækÕÔs¡T. dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ >±¢eTs¡dt>± ñ+≥T+~. lsêyéT bÕÁ‘· ∫Árø£s¡D ≈£L&Ü Äø£≥Tº≈£î+≥T+~. ø£<∏ä, ø£<∏äHê\T, bÕ≥\T, $H√<ä+, uÛ≤y√<˚«>±\T n˙ï Ç≥T ø±¢dt, n≥T e÷dt nì ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£]¸kÕÔsTT. q$T‘· n_Ûe÷qT\qT á ∫Á‘·+ $|üØ‘·+>± Äø£≥Tº≈£î+≥T+~. nqTyê<äq ø±s¡´Áø£e÷\T |üPs¡Ôj·÷´sTT. Á|üdüTÔ‘·+ $Tøχ+>¥ »s¡T>∑T‘√+~. á HÓ\˝ÀH˚ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ dü+dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ˝À düìe÷qT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ∫Á‘·+˝Àì Á|ü<Ûëq ‘êsê>∑D+>± Hê»sY, $y˚ø˘, sê<Ûäs¡$ eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘êìï j·Trwt düeT≈£Ls¡TdüTÔHêïs¡T.

¬ø’¢e÷ø˘‡˝À s¡$‘˚» ª<äs¡Te⁄μ e÷dt eTVü‰sê» s¡$‘˚» V”≤s√>±, ‘ê|”‡ »+≥>± q{ÏdüTÔqï ‘êC≤ ∫Á‘·+ ª<äs¡Te⁄μ(kÂ+&é Ä|òt e÷dt). á ∫Á‘·+ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï ∫Árø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>± ¬ø’¢e÷ø˘‡øÏ #˚s¡T≈£î+~. á ∫Á‘· ¬ø’¢e÷ø˘‡ wüO{Ï+>¥ì ôV’≤<äsêu≤<é •yês¡T ÁbÕ+‘·+˝À »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. lyÓ+ø£fÒX¯«s¡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ Á|üeTTK ìsêà‘· ã÷s¡T>∑T|ü*¢ •esêeTø£èwüí ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ •e <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ìsêà‘· ã÷s¡T>∑T|ü*¢ •esêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªu≤´+ø±ø˘˝À ôw&É÷´˝Ÿ »s¡T|ü⁄≈£îqï ‘·sê«‘· |òæ*+ dæ{°˝À z ôw&É÷´˝Ÿì |üP]Ô #˚XÊeTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ∫Á‘·+˝Àì Á|ü<Ûëq ‘êsê>∑D+ bÕ˝§Z+≥Tqï ¬ø’¢e÷ø˘‡ düìïy˚XÊ\qT uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. e÷]à 16‘√ á ôw&É÷´˝Ÿ |üPs¡Ôe⁄‘·T+~. e#˚à HÓ\˝À b˛dtº Ábı&Éø£åHé ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô #˚dæ, y˚T4e ‘˚Bq Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. s¡$‘˚» ¬øØsY˝ÀH˚ Ç<=ø£ &ç|òü¬s+{Ÿ ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘·+>± nìï esêZ\qT n\]düTÔ+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Áù|ø£å≈£î\qT e+<ä XÊ‘·+ m+≥sYf…ÆHé #˚j·T>∑\ ˇø£ eT+∫ ∫Á‘·$T<äì nHêïs¡T.

s=e÷+{Ïø˘ d”q¢H˚ Çwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡T u≤©e⁄&é Vü‰{Ÿ ˝Ò&û mes¡+fÒ @e÷Á‘·+ Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü _bÕkÕ ãdüT nì j·TTe ‘·s¡+ #ÓãT‘ês¡q&É+˝À @e÷Á‘·+ dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. n+‘·˝≤ ≈£îÁs¡ø±s¡T Vü≤è<äj·÷˝À¢øÏ #=#·TÃ≈£îb˛sTT+~ _bÕkÕ ãdüT. á neTà&ÉT ‘·q e÷J Á|æj·TT&ÉT C≤Hé nÁã Vü≤+‘√ $&çb˛j·÷ø£ ˇ+≥]>±H˚ ñ+≥Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. n‘·&ç‘√ ø£*dæ ñqï |ü&ÉT ˝…’|òtqT m+‘· m+C≤jYT #˚dæ+<√.. ˇ+≥] J$‘êìï ≈£L&Ü n<˚ πs+CŸ˝À m+C≤jYT #˚k˛Ô+<ä≥. dæìe÷˝À¢øÏ e∫Ãq ø=‘·Ô˝À Á|æj·TT&ÉT C≤Hé nÁãVü≤+‘√ n≥T ÄHé Ád”ÿHé ˝Àq÷, Ç≥T Ä|òt Ád”ÿHé˝Àq÷ *|t ˝≤ø˘ øÏdt\qT u≤>± |ü+&ç+∫+<äì #Ó|ü⁄Ô+{≤s¡T. á eT<Ûä´ Ä d”q¢+fÒ $düT≈£î +{À+~. eTT<äT› d”qT¢ #˚j·T&É+ n+fÒ ‘·q≈£î #ê˝≤ uÛÑj·T+. ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ nsTT‘˚ Çã“+~ |ü&ÉT ‘·÷H˚ n˝≤+{Ï d”qT¢ #˚düTÔHêï.. n+≥÷ #Ó|ü≈£î+≥÷ ek˛Ô+~. ‘êC≤>± _bÕkÕ ãdüT #ÓãT‘·Tqï e÷≥ ª\yé d”qT¢ n+ <ä+>± sêe&ÜìøÏ eTT<äT› d”qT¢ e÷Á‘·y˚T ñ+&É qø£ÿπs¢<äT.. ôdø°‡>± s=e÷Hé‡ #˚dü÷Ô ≈£L&Ü ∫Árø£ ]+#=#·TÃ. H˚HÓ’‘˚ n˝≤+{Ï yê{Ïì Á|æ|òü sY #˚kÕÔq+{À+~. Áù|ø£å≈£î\T ≈£L&Ü eTT<äT› d”q¢ ø£+fÒ s=+e÷+{Ïø˘ eT÷&é ‘Ó#˚à d”q¢H˚ Çwüº|ü &ÉT‘·THêïs¡ì n+{À+~ á eTT<äT›>∑TeTà. Á|üdüTÔ‘·+ _bÕkÕ ãdüT dæ+>∑T˝≤]{°, ªsêCŸ`3μ, ªπsdt`2μ, ª>∑j·÷˝Ÿ ]≥sY‡ μ nH˚ u≤©e⁄&é ∫Á‘ê˝À¢ q{Ïk˛Ô+~. _|t‡ q{Ï+∫q ªù|¢j·TsY‡μ, ªCÀ&û ÁuÒø£sY‡μ e+{Ï ∫Á‘ê\T á dü+e‘·‡s¡+ $&ÉT<ä˝…’ z yÓ÷düÔs¡T>± Ä&ÜsTT.

ª|ü⁄*μ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq mHêï¬s’ ã÷´{° ìø°cÕ |üfÒ˝Ÿ, ‘=* dæìe÷ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› uÀ˝≤Ô ø=≥º&É+‘√, {≤©e⁄&é qT+∫ #ÓHÓ’ïøÏ eTø±+ e÷πsÃdæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ á uÛ≤eT≈£î ‘Ó\T>∑T˝À n+‘·>± neø±XÊ\T ˝Òe⁄ ø±˙, ‘·$Tfi¯+, ø£qï&É dæìe÷\‘√ e÷Á‘·+ _J>± ñ+~. ø£fi≤´DYsêyéT düs¡düq ªz+μ dæìe÷˝À ìø°cÕ |üfÒ˝Ÿ q{ÏdüTÔHêï, Ä dæìe÷ ndü‡\T yês¡Ô˝À¢ ñ+&É&É+˝Ò<äT. <ë+‘√, ìø°cÕ >∑T]+∫ ‘Ó\T>∑T˝À |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚yêπs ø£s¡ej·÷´s¡T. nsTT‘˚, ‘êqT {≤©e⁄&éøÏ ≥#Y˝ÀH˚ ñHêïqì, ø£<∏ä\T $+≥÷H˚ ñHêïqì, q∫Ãq ø£<∏ä <=s¡ø£>±H˚ zπø #˚kÕÔqì ìø°cÕ|üfÒ˝Ÿ #Ó|üø=∫Ã+~. ‘·$Tfi¯, ø£qï&É dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À¢ eT+∫ Ä|òüs¡T¢ ñHêïj·Tì, nø£ÿ&ç dæìe÷\‘√ _J>± ñHêïqì ìø°cÕ|üfÒ˝Ÿ #ÓãT‘√+~. ‘·$Tfi¯+, ø£qï&É dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫Hê, ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eTì eT]Ãb˛q+{Àqï ìø°cÕ, ‘·q ‘=* ÁbÕ<Ûëq´‘· {≤©e⁄&éπøqì Ä ‘·sê«‘˚ eTπs |ü]ÁX¯yÓTÆHê nì düŒwüº+ #˚dæ+~. ‘·q˝À ‘·q≈£î q#˚Ã~ qy˚«qì, ‘·q qe⁄« ‘·q ø£fi¯ófl #ê˝≤ ôdø°‡>± ñ+{≤j·Tì, ‘·q˝À ôdø£‡|”Œ˝Ÿ ‘·q qy˚«qì #ê˝≤eT+~ s¡ø£s¡ø±\T>± ø±+|æ¢yÓT+{Ÿ‡ ÇdüTÔHêïs¡ì #ÓãT‘√+~. >±¢eTsY n+>±+>∑ Á|ü<äs¡Ùq˝À ñ+≥T+<äì ‘êqT nqTø√e&É+˝Ò<äì, düìïy˚XÊìøÏ ‘·>∑Z Á&Ódt y˚düTø√e&É+˝À ‘·ù|ŒMT ˝Ò<äì, n+‘·e÷Á‘êq e˝≤Z]{° ‘êqT ˇ|ü≈£îH˚~ ˝Ò<äì ìø°cÕ |üfÒ˝Ÿ n‹ ‘Ó*$>± düe÷<Ûëq+ #Ó|æŒ+~.

ø√s¡Tº #·T≥÷º wüø°˝≤ ‘·q X¯è+>±s¡ $Hê´kÕ\‘√ ≈£îÁs¡ø±s¡TqT ˇø£ }|ü⁄ }|æq wüø°˝≤ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø√s¡Tº #·T≥÷º ‹s¡>±*‡q |ü]dæú‹ e∫Ã+~. BìøÏ ø±s¡D+ ÄyÓT >∑‘·+˝À #˚dæq dæìe÷˝Ò ÄyÓTbÕ*≥ XÊ|ü+>± ‘·j·÷¬s’ ‘·q≈£î eTqXÊÙ+‹ ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïsTT. <ë<ë|ü⁄ mì$T~ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ 2003˝À wüø°˝≤ q{Ï+∫q z ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ªÇfi¯yÓTÆ ø=+&Ü≥yéTμ dæìe÷ $wüj·T+˝À ÄyÓT ‹s¡Teq*¢ ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤¢*‡ e∫Ã+~. Ä ∫Á‘·+˝À ÄyÓT q÷´&é>± ø£ì|æ+∫q d”Hé‡ ñHêïj·Tì ÄyÓTô|’q, Ä ∫Á‘·+ Á|ü<ä]ÙdüTÔqï ~∏j˚T≥sY zqsYô|’Hê, Ä|üπs≥sY ô|’q πødüT ô|{≤ºs¡T. n|ü&ÉT ô|{Ϻq πødüT Ç|üŒ{Ïø° n˝≤ q&ÉTk˛Ô+~. Çø£ Ä ∫Á‘·+ bÕ\j·T+ ªø={≤ºj·T+μ˝Àì z bÕ|ü⁄\sY ~∏j˚T≥sY˝À Ä&ÉT‘·T+&É>± dæìe÷≈£î dü+ã+<Ûä+˝Òì |üP]Ô q÷´&é‘√ ñqï d”Hé‡ e#êÃj·Tì, yê{Ï‘√ ‘êeTT #ê˝≤ Çã“+~øÏ >∑T] nj·÷´eTì Ä πødüT˝À $e]+#ês¡T. Çø£ Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT Vü‰dü´ q{Ï>± ªwüDTà>∑|ü⁄s¡+μ ∫Á‘·+ #˚k˛Ô+~. n+<äT˝À ÄyÓT ˇø£ bÕ≥ ≈£L&Ü #˚k˛Ô+~. Çø£b˛‘˚ ø£qï&É+˝À ◊<äT ∫Á‘ê\T #˚düTÔHêïqì ‘Ó*|æ+~. eT\j·÷fi¯+˝À eTs√ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\T #˚düTÔHêïqì ≈£L&Ü #Ó|æŒ+~. Ä eT<Ûä´q ô|[¢ #˚düT≈£î+{À+~. ˝…’|òt˝À ôd{Ï˝Ÿ ne⁄‘√+<äì $qïe˙ï s¡÷eTsY‡ nì ø={ϺbÕπsdæ+~. yÓTT‘êÔìøÏ n_Ûe÷qT\πø ÄyÓT n+øÏ‘·eTqï dü+>∑‹ ns¡úyÓTÆb˛sTT+<äì n+≥THêïs¡T. n˝≤π> ÄyÓT Øôd+{Ÿ>± ˇø£ ø=‘·Ô ne‘ês¡+ ≈£L&Ü m‹Ô+~. eT∞¢ @+ ne‘ês¡eTì nqT≈£î+≥THêïsê..? n<˚q+&û ÄyÓT ‘·q >±j·Tì>± ≈£L&Ü ne‘ês¡+ m‹Ô+~. wüDTà>∑|ü⁄s¡+μ ∫Á‘·+ ø√dü+ ÄyÓT z bÕ≥ ≈£L&Ü bÕ&ç+~.

me¬s’Hê q{Ï+#·&ÜìøÏ dæ<äΔ+ |üesYkÕºsY |üeHéø£fi≤´DY |üPØ»>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTμ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ ø√dü+ Á|üdüTÔ‘·+ V”≤s√sTTq¢qT yÓ‹πø |üì˝À |ü&ܶs¡T <äs¡Ùø£,ìsêà‘·\T. |üesYkÕºsY Çy˚TCŸ‘√ bÕ≥T, V”≤s√sTTHé ô|sꌤ¬sàHé‡, >±¢eTsY ≈£L&Ü dæìe÷≈£î eTTK´+ ø±ã{Ϻ ôd\ø£åHé #˚j·T&É+˝À #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥THêï&É≥ |üeHé. ª|ü⁄*μ, ª|ü+C≤μ ∫Á‘ê˝À¢ ø=‘·Ô V”≤s√sTTHé‡ì m+|æø£ #˚düT≈£îqï |üesYkÕºsY, Ä ∫Á‘ê\T u≤ø±‡|ò”dt e<ä› uÀ˝≤Ô ø=≥º&É+‘√ ø√\Tø√˝Òì <Óã“‹Hêï&ÉT. nsTT‘˚ á kÕ] n˝≤ ø±≈£î+&Ü ñ+&É{≤ìøÏ d”ìj·÷غ ñqï V”≤s√sTTq¢ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê&ÉT. ìHêï yÓTTqï{Ï es¡≈£î á ∫Á‘·+˝À ø±»˝ŸqT m+|æø£ #˚ùd Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡ì yês¡Ô\T $ì|æ+∫Hê.. ‘êC≤>± nqTwüÿ, qj·Tq‘ês¡ ù|s¡¢qT ≈£L&Ü |ü]o*düTÔHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. á eTT>∑TZs¡T V”≤s√sTTq¢≈£î Á|üdüTÔ‘·+ eT+∫ ÁπøCŸ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À M]˝À me]‘√ s=e÷Hé‡ #˚j·T&Üì¬ø’Hê ¬s&û nì <äs¡Ù≈£îìøÏ |üesYkÕºsY #ÓbÕŒs¡ì |òæ˝Ÿàq>∑sY˝À #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡ì düe÷#ês¡+. |üPØ»>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À ¬s&û neqTqï á ∫Á‘·+˝À |üeHéø£fi≤´DY m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ »s¡ï*düTº>± ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêï&ÉT. y˚T HÓ\˝À á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. >∑‘·+˝À ã+>±s¡+ dæìe÷˝Àq÷ |üeHéø£fi≤´DY MT&çj·÷ »s¡ï*düTº bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. j·T÷ìes¡‡˝Ÿ MT&çj·÷ u≤´qsYô|’ &ç$$ <ëqj·T´ á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. y˚T˝À wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT, <ädüsê |ü+&ÉT>∑ Hê{ÏøÏ á dæìe÷ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î e#˚à neø±X¯+ ñ+~.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.

C M Y K

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 08-03-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you