Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 2

dü+∫ø£ : 20

Çø£ f…Æ{Ÿ |òæ{Ϻ+>¥ eTs√e÷s¡T ñ<ä´e÷ìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑, ø±]à≈£ dü+|òü÷\T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq düVü‰, ñ<√´>∑T\T &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq ø√dü+ ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑, ø±]àø£ dü+|òü÷\ ◊ø±dü eTs√ ñ<ä´e÷ìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘√+~. Hê+|ü*¢˝Àì {°mHéJy√ Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq ◊ø±dü H˚‘·\T uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. |òæÁãe] 21q ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± nìï Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢ uÛÀ»q $sêeT düeTj·T+˝À ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± 28q ôV’≤<äsêu≤<é‘√bÕ≥T nìï õ˝≤¢˝À¢sê´©\T, e÷]à 3q ø£˝…ø£ºπs≥¢ m<äT≥ <Ûäsêï, e÷]à 5 qT+∫ ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T, ø±]àø£ dü+|òü÷\˙ï esYÿ, s¡÷˝Ÿ bÕ{ÏkÕÔeTì H˚‘·\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. n|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·≈£î+fÒ e÷]à 20q #Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düø£\»qT\ düyÓTà≈£î dü+ã+~Û+∫ 42 s√E\ ø±˝≤ìï ¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚j·÷\ì H˚‘·\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áy˚Ts¡≈£î πs|ü⁄ (>∑Ts¡Tyês¡+) sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]ÙøÏ H√{°düT n+~kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ‘êeTT #˚düTÔqï ñ<ä´e÷ìøÏ H˚‘·\T ø£*dæ sê≈£îHêï b˛sê≥+ e÷Á‘·+ ø=qkÕ–kÕÔeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T.

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 ãT<Ûäyês¡+ |òæÁãe] 8, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

Á|üC≤ùde˝À n\Tô|s¡T>∑ì jÓ÷<ÛäTsê\T.Á|üC≤dü+πøåeT+ yÓqTï#·÷|üì Hêj·T≈£îsê\T. $Á<√VüQ\ u…~]+|ü⁄\≈£î n~]|ü&Éì BÛs¡eì‘·. Ä|ü<ä˝À ñqïyê]øÏ Ä|üqïªVü≤düÔ+μn+~+#˚ ns¡T+<Ûä‹. sê»ø°j·T düeTs¡+˝À z≥$T ms¡T>∑ì HêØeTDÏ. eTT≈£îÿdü÷{Ï ‘·q+ ÄyÓT HÓ’»+. ìC≤\T ìKâ∫Ã>± e÷{≤¢&É≥+ ÄyÓT sTT»+. ˙‹ìC≤sTTr˝≈£î ÄyÓT z ì\Te⁄≥<ä›+. z≥s¡¢qT yÓqTïb˛≥T bı&ç#˚ Hêj·T≈£î\+fÒ ÄyÓT≈£î ndüVü≤´+. Á|ü»*ï eTuÛÑ´ô|≥º&É+ |ü<䛋ø±<äì |ü<˚|ü<˚ u…ãT‘·T+~. q$Tà zfÒ¢dæq Á|ü»\qT qfÒº≥eTT+#˚ yê]ì qj·Te+#·≈£î\qT bÕغ $&ç∫ yÓfi‚fl˝≤ #˚dæq sê»ø°j·T jÓ÷<ÛäTsê\T. ÄyÓT mes√ ø±<äT kÕø屑·TÔ sêÁwüº düe÷#ês¡, bÂs¡dü+ã+<Ûë\ XÊK eT+Á‹ &ûπø Äs¡TD. ñqï~ ñqï≥T¢ eTTU≤q #Ó|üŒ&É+ ÄyÓT ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ n\yê≥T. z≥s¡¢qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·÷ #˚ùd ≈£åîÁ<äsê»ø°j·÷\≈£î ÄyÓT n+<äq+‘· <ä÷s¡+. Á|ü»\≈£î ñ‘·ÔeT bÕ\q n+~+#ê\qï<˚ ÄyÓT dü+ø£\Œ+. ns¡TDeTà ìs¡Tù|<ä\ ø£cÕº\≈£î ÇfÒº ø£]–b˛j˚T düTìï‘· eTqdüÔ‘·«+. nq‹ø±\+˝À õ˝≤¢ sê»ø°j·÷\qT n|üb˛düq |ü{Ϻq $Áø£e÷s¡Tÿsê\T. bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢˝À ndüÔe´düΔ+>± ñqï ø±+Á¬>dt bÕغì @ø£‘ê{Ïô|’øÏ ‘Ó∫Ãq @¬ø’ø£ Hêj·T≈£îsê\T ns¡TDeTà.

2

j·T÷|”˝À H˚&ÉT yÓTT<ä{Ï <äX¯ b˛*+>¥ 55 kÕúHê\≈£î mìïø£\T

3

ã]˝À 862 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T

ªyÓ÷|æμ ≈£L|” ø£~*+~ *ø£ÿsY øÏ+>¥ s¡eTD dü+#·\q yê´K´\T yÓ÷|æ<˚$øÏ |ü~ \ø£å\T \+#·+ Ç#êÃqì yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7 (dües¡íyês¡Ô): eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ sêÁwüº+˝À #Ó\πs–q <ä÷eTs¡+ H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁwüº+˝Àì nìï |ü≥ºD≤\˝À @d”; n~Ûø±s¡T\T eT<ä´+ dæ+&çπø{Ÿ ø±sê´\j·÷\ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæ |ü\Te⁄s¡Tì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À KeTà+˝À n¬sdüºsTTq *ø£ÿsY øÏ+>¥ düTHêï s¡eTD dü+#·\q yê´K´\T #˚XÊ&ÉT.

eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ ø√dü+ sêÁwüº m¬ø’‡CŸ eT]j·TT ÁbıVæ≤_wüHé XÊK eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD≈£î |ü~\ø£å\T s¡÷bÕj·T\T \+#·+ Ç#êÃqì @d”;øÏ Ç∫Ãq yê+>∑Tà\+˝À s¡eTD ‘Ó*bÕ&ÉT. s¡eTDqT >∑‘· yês¡+s√E\ ÁøÏ‘·y˚T @d”; n~Ûø±s¡T\T n¬sdüTº #˚dæ $#ê]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚ s¡eTD |ü\T $wüj·÷\qT @d”;øÏ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*Œq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Ç<˚ $wüj·÷ìï @d”; n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü ì+~Û‘·T&ç ]e÷+&é ]b˛s¡Tº˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

<ëD≤ ≈£î+uÛÑø√D+˝À

nÁø£e÷\T

|ü ü ì μ e T+‘· T \T eTq ◊@mdt \ T 26 eT+~øÏ C…’\T ì»y˚T

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü˝Òì $<Ûä+>± sêh+˝À >∑èVü≤ ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eT+Á‹ ñ‘·Ô+ ≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+Á‹>± u≤<Ûä´\T #˚|ü{Ϻq nq+‘·s¡+ |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD eT+>∑fi¯yês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± ø£*XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ñ‘·Ô+ ≈£îe÷sY¬s&ç¶ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\ ø√dü+ #˚|ü{Ϻq >∑èVü≤ ìsêàD ø±s¡´Áø£e÷ìï |ü{Ïwü˜|üs¡TkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝À >∑èVü≤ ìsêàD≤˝À¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝À ñ+<äHêïs¡T. á >∑èVü≤ ìsêàD≤˝À¢ ‘·˝…‘·TÔ‘·Tqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ìsêàD≤˝À¢ nø£ÿ&Éø£ÿ&É ∫qïbÕ{Ï ˝ÀbÕ\T »s¡T>∑T‘·Tqïe÷≥ ($T>∑‘ê... 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ª◊@mdt\‘√ m˝≤+{Ï Çã“+<äT˝Ò¢yé.. n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ s¡÷˝Ÿ Á|üø±s¡y˚T q&ÉT#·T≈£î+{≤s¡T.. mø£ÿ&√ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT bıs¡bÕ≥T¢ »]>±j·Tì, n+<ä]˙ n<˚ >±{Ïq ø£≥º&É+ eT+∫ |ü<äΔ‹ ø±<äTμ nì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. eTq sêÁwüº+˝Àì ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T m+‘√ Á|ü‹uÛ≤e+‘·T\T, Áø£eT•ø£åD >∑\yês¡ì øÏ‘ê_#êÃs¡T. yê] uÛÑT»düÿ+<ë\ô|’H˚ Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. >±+BÛuÛÑeHé˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘êC≤>± »]–q eT+Á‹es¡Z $düÔs¡Dô|’ ø=+‘· ndü+‘·è|æÔ ñqïe÷≥ yêdüÔey˚TqHêïs¡T. nsTT‘˚ XÊK\ e÷s¡TŒ\ô|’ e÷Á‘·+ me«]ø° m≥Te+{Ï ndü+‘·è|æÔ ˝Ò<äHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘·«s¡˝ÀH˚ n+<ä] düeTdü´\qT, nìï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. sêqTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ nìï d”≥¢˝Àq÷ ø°¢Hé d”«|t #˚düTÔ+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ nìï d”≥T¢ ø±+Á¬>dt bÕغy˚qHêïs¡T. ñ|ü b˛s¡T≈£î bÕغ˝Àì n+<äs¡+ ø£*dæ|üì#˚kÕÔeTHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ |òü*‘ê\T ‘ês¡Te÷s¡T nsTT‘˚ n+<äT≈£î ø±s¡DyÓTÆq ‘·eT ˝ÀbÕ\qT ‘Ó\TdüT≈£î+{≤eTì, yê{Ïì dü]~<äT›≈£îì uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü e´eVü≤]kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ∫s¡+J$øÏ ñ|ü düuÛ≤Hêj·T≈£î&ç Vü≤À<ë Çe«&É+˝À ‘·ù|ŒMT˝Ò<äHêïs¡T.

sê+N, |òæÁãe] 7: ;Vü‰sY˝À 1990˝À »]–q <ëD≤ ≈£î+uÛÑø√D+ πødüT˝À 26 eT+~ ì+~‘·T\≈£î d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+ C…’\T•ø£å $~Û+∫+~. Ç+<äT˝À |üX¯ódü+es¡úø£ XÊK≈£î #Ó+~q 10 eT+~ e÷J n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. kÕVæ≤uŸ >∑+CŸ ø√XÊ>±s¡+ qT+∫ nÁø£eT+>± s¡÷. 67.49 \ø£å\T rdüT≈£îqï πødüT˝À Hê´j·TkÕúq+ M]ì ì+~‘·T\T>± >∑T]Ô+∫+~. Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt õ.¬ø.dæ+>¥ á πødüT $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. e÷J ã&Ó®{Ÿ, >∑D≤+ø±~Ûø±] (@ôV≤#Y&û) ÁãCŸ uÛÑ÷wüDY≈£î ◊<˚fi¯¢ ø£]ƒq ø±sê>±s¡•ø£å, s¡÷. 6 \ø£å\ »]e÷Hê $~Û+#ês¡T. eTs√ ‘=$Tà~ eT+~ @ôV≤#Y&û e÷J n~Ûø±s¡T\≈£î Hê\Tπ>fi¯¢ es¡≈£î C…’\T•ø£å, s¡÷. 5 \ø£å\ es¡≈£î »]e÷Hê $~Û+#ês¡T. $T>∑‘ê 16 eT+~ ì+~‘·T\≈£î @&Ü~ qT+∫ ◊<˚fi¯¢ ˝À|ü⁄ ø±sê>±s¡ •ø£å $~Ûdü÷Ô d”;◊ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô rs¡TŒ #ÓbÕŒs¡T.

nedüsêìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± düeTj·T+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT n+<ä]ø° |ü<äe⁄\T <ä≈£îÿ‘êj·Tì, n|üŒ{Ï es¡≈£î y˚∫ ñ+&Éø£ ‘·|üŒ<äì u§‘·‡ nHêïs¡T. myÓTà˝Ò´ dü‘·´e‹øÏ nHê´j·Ty˚TMT »s¡>∑˝Ò<äì, Hê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|üC≤J$‘·+˝À ñqï yê]ô|’ Äs√|üD\T düVü≤»+>± ekÕÔj·Tì, nsTT‘˚ yê{Ïì ìs¡÷|æ+#·Tø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· yê]ô|’ ñ+≥T+<äHêïs¡T. n+‘˚ø±ì #·+Á<äu≤ãT e÷~]>± ø√s¡Tº¬ø[¢ ùdº ‘Ó#·TÃø√e&É+.. »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ùdº ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#·&É+ dü¬s’q $<ÛëHê\T ø±eHêïs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ n¬sdüTº\ô|’ ‘·qπøMT ‘Ó*j·T<äì, nsTTHê ‘·|ü⁄Œ#˚dæq yês¡T •ø£å nqTuÛÑ$+#·ø£‘·|üŒ<äì, #·≥º+ ‘·q|üì ‘êqT #˚düT≈£îb˛‘·T+<äì, Ç~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚TqHêïs¡T.

NÛ...bÕ&ÉT ªbÂ&ûμ u…+>∑fi¯Ss¡T, |òæÁãe] 7: |ü$Á‘·yÓTÆq #·≥ºdüuÛÑ˝À z eT+Á‹ ndüuÛÑ´ Á|ües¡Ôq düuÛÑ´düe÷C≤ìï eTT≈£îÿqy˚˝ÒdüT≈£îH˚˝≤ #˚dæ+~. u≤<Ûä´‘êj·TT‘·yÓTÆq Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>±, nôd+;¢˝À Äj·Tq #˚dæq |òüTqø±s¡´+ô|’ düs¡«Á‘ê $eTs¡Ù\T #Ó\πs>∑T‘·THêïsTT. nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘·T+&É>± dü<äs¡T eT+Á‹ ôd˝Ÿbò˛Hé˝À ndüuÛÑ´ ∫Á‘ê\T #·÷dü÷Ô m+C≤jYT#˚dü÷Ô MT&çj·÷ ø£+≥|ü&ܶ&ÉT. eT+Á‹ \ø£åàDY bÂ&û $ø±s¡ #˚wüº\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îqï Á|ü»\T Äj·Tqô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. <˚yê\j·T+ ˝≤+{Ï nôd+;¢˝À Ç˝≤+{Ï bÕ&ÉT|üqT\≈£î bÕ\Œ&ɶ Äj·TqqT ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\+≥÷ $|üøå±\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT.

CMyK

CMyK

‘·|ü\T dü]~<äT›≈£î+{≤+ ù|<ä\≈£î ª|üø±ÿμ>± >∑èVü≤ìsêàD+ bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔ ‘Ó\+>±D yê<ëìøÏ e´‹πsø£+ ø±<äT Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº kÕ<Ûäq≈£î X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ#˚kÕÔ: eT+Á‹ ñ‘·Ô+ ≈£îe÷sY ¬s&ç¶

d”;◊ ø√s¡Tº rs¡TŒ

ñ|ü b˛s¡T˝À ø°¢Héd”«|t U≤j·T+ ‘·–q düeTj·T+˝À n+<ä]ø° Hê´j·T+ |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD


2

mìïø£\ n~Ûø±] ã~©ô|’ $eTs¡Ù\T q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 7: ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+~Û n\T¢&ÉT sêãsYº yêÁ<ë yêVü≤q ÁX‚DÏì Ä|æq+<äT≈£î ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] (&çǡ) ˇø£]ì ã<ä© #˚XÊs¡qï yês¡Ô\qT mìïø£\ ø£$TwüHé (Çdæ) eT+>∑fi¯yês¡+ K+&ç+∫+~. ªdæmdtm+ q>∑sY˝À Á|üdüTÔ‘·+ &ûáy√>± $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔqï n~Ûø±] |üeHé≈£îe÷sY ùdHéqT >√yê sêh+˝À ‹]– ìj·T$T+#ê\qï ‘·q ìs¡íj·T+ $wüj·TyÓTÆ MT&çj·÷˝À nyê+∫Û‘· Á|ükÕÔeq\T ø=ìï ø£$TwüHé <äèwæºøÏe#êÃsTTμ nì mìïø£\ ø£$TwüHé ˇø£ Á|üø£≥q˝À

ôV’≤<äsêu≤<é

ø√\T≈£î+≥Tqï >±j·Tì C≤qøÏ ‹s¡T|ü‹, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ‹s¡TeT\˝Àì n‹~∏ >∑èVü≤+˝À <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ C≤] |ü&çq Á|üe÷<ä+˝À dæ˙ >±j·Tì mdt.C≤qøÏ >±j·T|ü&ܶs¡T. ÄyÓT dæ«yéT‡˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ n‹~∏ >∑èVü≤+˝Àì u≤‘Ys¡÷+˝À C≤]|ü&çq <äTs¡È≥q˝À C≤qøÏ ‘·\≈£î rÁe >±j·TyÓTÆ+<äì, Äs¡T ≈£î≥T¢ |ü&ܶj·Tì dæ«yéT‡ yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ;|”, wüß>∑sY ˝…e˝Ÿ‡ ìØí‘· kÕúsTT˝ÀH˚ ñ+&É≥+‘√ ÄyÓT≈£î Ä|üπswüHé nedüs¡+˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ÄyÓT Äs√>∑´+ ì\ø£&É>±H˚ ñ+<äì, kÕj·T+Á‘·+˝À>± &çXÊÃ]® #˚kÕÔeTì yÓ’<äT´\T #ÓbÕŒs¡T.

¬s’\T Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô! ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’\T Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î r|æ ø£ãTs¡T. Çø£MT<ä≥ mes¡T mø£ÿ&çøÏ Á|üj·÷D+ #˚j·÷\Hêï ]»πs«wüHé ø±\|ü]$T‹ì ô|+#·T‘·÷ eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. 90s√E\ {Ϭøÿ≥Tº ]»πs«wüHé ø±\|ü]$T‹ì 120 s√E\≈£î ô|+#·T‘·÷ uÛ≤s¡‘· ¬s’˝Ò« uÀs¡T¶ Á|üø£{Ï+∫+~. á kÂø£s¡´+ e÷]à 10e ‘˚B qT+∫ neT\T˝ÀøÏ sêqTqï≥Tº ‘Ó*|æ+~.

HÓ‘·TÔs√&çq s¡Vü≤<ës¡T¢ y˚πs«s¡T s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ 11 eT+~ eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT sêÁwüºyê´|üÔ+>± »]–q y˚πs«s¡T s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ 11 eT+~ <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ nsê‡|ü*¢ e<ä› »]–q Á|üe÷<ä+˝À ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ◊<äT>∑Ts¡T <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ uÀ<ÛäHé yÓ’|ü⁄ qT+∫ edüTÔqï {Ï|üŒsY`Ä{À &Ûû ø=q&É+‘√ ◊<äT>∑Ts¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTè‘·T\qT ìC≤e÷u≤<é˝Àì eTTC≤Væ≤<é q>∑sY yêdüT\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. eTs√ Á|üe÷<ä+ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ dü<ë•eù|≥ eT+&É\+ Äs¡÷s¡T Á>±eT+ e<ä› C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ »]–+~. á Á|üe÷<ä+˝À eTT>∑TZs¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ês¡T. m<äT¬s<äTs¡T>± edüTÔqï ˝≤Ø, Ä{À &Ûûø=q&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. eTT+u…’ qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é yÓ’|ü⁄ edüTÔqï ˝≤Ø m<äTs¡T>± edüTÔqï Ä{ÀqT &Ûûø=q&É+‘√ Ä{À˝À ñqï eTT>∑TZs¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTè‘·T\+‘ê Äs¡÷s¡T≈£î #Ó+~qyêπs. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT ˝≤Ø\T &Ûûø=qï dü+|òüT≥q˝À ˇø£s¡T eTè‹#Ó+<ä>± eTs√ Ç<ä›s¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. ø±>±, $»j·Tyê&É˝Àì ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ M{°|”mdt ≈£L*+>¥ ¬øHê˝Ÿ e<ä› »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À <∏äs¡à˝Ÿ πø+Á<ä+˝À |üì#˚ùd @á <ä+|ü‘·T\T <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. @á øÏc˛sYu≤ãT, Äj·Tq uÛ≤s¡´ u…’ø˘ô|’ yÓfi¯óÔ+&É>± {≤´+ø£sY &Ûûø=q&É+‘√ yê]<ä›s¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T.

ªÁ|üuÛÑT‘ê«ìï ì\B<ë›+μ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å düe÷y˚X¯+ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ Ä bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ìyêdü+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á HÓ\ 13 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚XÊ˝À¢ nqTdü]+ #ê*‡q eP´Vü≤+ô|’ #·]Ã+#ês¡T. ø°\ø£ düeTj·T+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï á düuÛÑ\qT Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\Bùd+<äT≈£î #·ø£ÿì y˚~ø£>± yê&ÉTø√yê\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ uÛ≤$k˛Ô+~. sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï ø£s¡Te⁄ |üs¡dæú‘·T\T, $<äT´‘Y ø√‘·, $<äT´‘Y #êØ®\ô|+|ü⁄, n$˙‹ Äs√|üD\T, d”;◊ $#ês¡D, ◊@mdt\, eT+Á‘·T\ eT<Ûä´ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï n+‘·s¡´<äTΔ+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT düuÛÑ˝À Á|ükÕÔ$+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\Bj·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. düe÷y˚XÊ˝À¢ $<ë´s¡Tú\ |ò”E ØsTT+ãsY‡ yÓT+{Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫q ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\˝À C≤|ü´+, md”‡, md”º ôdŒwü˝Ÿ bÕ¢Hé ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>∑+, <ë] eT[¢+|ü⁄ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT ≈£L&Ü Á|ükÕÔ$+#· qTHêïs¡T. á XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚XÊ\ y˚~ø£>± Á|ü»˝À¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìï <√wæ>± ì\u…{≤º\ì {°&û|” |üø±ÿ eP´Vü≤+‘√ ø±sê´#·s¡DqT dæ<äΔ+ #˚k˛Ô+~.

ñ|ümìïø£˝À¢

ã*|ü X ¯ ó e⁄qT #˚ X Ês¡ T XÊK˝ ø√‘·ô|’ &ûm˝Ÿ ndü+‘·è|æÔ õ˝≤¢˝À »]π> ñ|ü mìïø£\qT |ü{Ϻ+#·Tø√qT n+‘ê eTTK´eT+Á‘˚ #·÷düT≈£î+{≤s¡T eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ yÓ\¢&ç ø£&É|ü, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£\ô|’ ø£düs¡‘·TÔ #˚j·T≈£î+&Ü ‘·qqT ã*|üX¯óe⁄qT #˚XÊs¡ì eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ yê´U≤´ì+#ês¡T. »>∑Hé sêJHêe÷ #˚dæq ‘·sê«‘· H√{Ï|òæπøwüHé e#˚Ã+‘· es¡≈£î bÕغ ô|<ä›\T ø£düs¡‘·TÔ #˚j·T˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. »>∑Hé es¡Z+ô|’ y˚≥T ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚≥|ü&Ó’Hê nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ ø£düs¡‘·TÔ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ákÕ] ñ|ümìïø£˝§ùdÔ ‘·q˝≤ eTs=ø£]ì ã*#˚j·T≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô rdüTø√yê\Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt <ë«sê \_Δbı+~ |ü<äe⁄\T, &ÉãT“ dü+bÕ~ùdÔ me]HÓ’Hê e´‹πsøÏkÕÔqì nHêïs¡T. eT+Á‹es¡Z+˝À #·]Ã+#·≈£î+&Ü øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·T´+ |ü<∏äø±ìï d”m+ ‹s¡T|ü‹˝À Á|üø£{Ï+#ês¡ì s¡M+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä |ü<∏äø£+ô|’ e∫Ãq $eTs¡Ù\qT #ÓbÕŒH˚>±ì, d”m+qT ‘·|üã≥º˝Ò<äHêïs¡T. ‘·q XÊK |ü]~Û˝Àì ø=ìï $uÛ≤>±\qT Ç‘·s¡ eT+Á‘·T\≈£î πø{≤sTT+#·&Üìï sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ &Üø£ºsY &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ |üP]Ô kÕúsTT˝À Äπøå|æ+ #ês¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·q bÕÁ‘· @MT ñ+&É<äì, ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘· Ç‘·s¡ n+XÊ\qT H˚s¡T>± eTTK´eT+Á‘˚ #·÷düT≈£î+{≤s¡ì eT+Á‹ ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. ‘êqT ‘·qXÊK $<ÛäT\qT düeTs¡ú+>± ìs¡«Væ≤+ #·&É+ ˝Ò<äqï ø±s¡D+‘√ ‘·q eT+Á‹‘·«XÊK˝Àì yÓ’<ä´ $<ä´, 108, 104 $uÛ≤>±\qT ‘=\–+#·˝Ò<äì #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·qT Çyê«\qï ø±s¡D+>±H˚ eTTK´eT+Á‹ n˝≤ #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

sêãsYº yêÁ<ë yêVü≤qÁX‚DÏì Ä|æq+<äT≈£î ø±<äì Ç.dæ. $es¡D ‘Ó*j·TCÒdæ+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï @&ÉT <äX¯\ mìïø£\≈£î eTT+<äT>± nqTeT‹+∫q |ü~ u…’ø˘\ ø£Hêï m≈£îÿe>± yêVü≤Hê\qT ñ|üjÓ÷–+∫q+<äT≈£î Ä õ˝≤¢˝À yêÁ<ëqT n~Ûø±s¡T\T k˛eTyês¡+ ì*|æy˚XÊs¡T. ùdHé ã~© ìs¡íj·÷ìï ªdæmdtm+ q>∑sY˝À ˇø£ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yêÁ<ë≈£î

Á|üy˚Tj·T+ ñqï ˇø£ dü+|òüT≥q˝À mìïø£\ |ü]o\≈£îì Vü≤À<ë˝À ˇø£ n~Ûø±] ìã+<Ûäq\ neT\T≈£î rdüT≈£îqï #·s¡´‘√ ìsê<Ûës¡+>± eTT&çô|{≤ºs¡Tμ nì ø£$TwüHé yê´U≤´ì+∫+~. ªÄ n~Ûø±] #·≥º+ Á|üø±s¡+, uÛ≤s¡‘· mìïø£\ ø£$TwüHé (Çdæ◊) ñ‘·Ôs¡T«\≈£î nqT>∑TD+>± e´eVü≤]+#ês¡T. <äøÏåD >√yê˝À Á|üdüTÔ‘· &ûáy√qT e÷s¡Ãe\dæq nedüs¡+ ñqï <äècÕº´ nø£ÿ&É &ûáy√>± ùdHéqT ìj·T$T+#ê\qï ìs¡íj·T+ yês¡+ s√E\T>± |ü]o\q˝À ñ+~μ nì ø£$TwüHé $e]+∫+~. ª>√yê sêh πø&ÉsY≈£î #Ó+~q ◊mmdt n~Ûø±] ùdHéqT Ä |ü<ä$øÏ n‘·´+‘· ns¡TΩ&Éì >∑T]Ô+#ê+. dæmdtm+ q>∑sY˝À Ä dü+|òüT≥q »s¡>∑&ÜìøÏ #ê˝≤ eTT+<äT>±H˚ ø£$TwüHé Ä Á|üø±s¡y˚T Äj·Tq ìj·÷eTø±ìøÏ Ä<˚•+∫+~μ nì ø£$TwüHé ‘·q Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒdæ+~.

düTes¡íyês¡Ô

y˚T&Üs¡+˝À n–ï Á|üe÷<ä+

ãT<Ûäyês¡+ 8, |òæÁãe] 2012

AL]x[msfl·Ã¡V ¨sLiR Wzms}qsÚ

DlLix[qsVNPR VLi…ÿ

e´ekÕj·T+ ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± e÷s¡Ã+&ç

es¡+>∑˝Ÿ, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&Üs¡+˝À C≤‘·s¡ dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq \&É÷¶\ ‘·j·÷Ø ôw&É¢˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ n–ï Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. ÄdæÔ qwüº+ dü+uÛÑ$+∫+~. n–ïe÷|üø£ X¯ø£{≤\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– eT+≥\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#êÃsTT. á dü+<äs¡“¤+>± –]»qT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düeTàø£ÿ-kÕsê\eTà C≤‘·s¡˝À ˇø£ÿ ã+>±s¡+(u…\¢+) düeT]Œ+#·T≈£îH˚ dü+Á|ü<ëj·T+ ø=ìï dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì, ø=‘·Ô>± á @&Ü~ <˚yê<ëj·T XÊK \&É÷¶\ $Áø£j·÷\qT #˚|ü≥º&É+ e˝Ò¢ á Á|üe÷<ä+ »]–+<äì nHêïs¡T. n˙ï <äTø±D≤\T ñ+&É>± πøe\+ \&É÷¶\ ‘·j·÷Ø πø+Á<ë\˝ÀH˚ n–ï Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düTø√e&É+ n+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. m+‘·{Ï yê¬s’Hê düeTàø£ÿ-kÕsê\eTà Ä»„\qT •s¡kÕ eVæ≤+#ê*‡+<˚qì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê <˚yê<ëj·T XÊK \&É÷¶\ ‘·j·÷Øì, $Áø£j·÷ìï e÷qTø√yê\ì ø√sês¡T. n<˚ $<Ûä+>± M◊|”\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+ @sêŒ≥T¢ ø£*Œ+#·&É+ ‘·>∑<äì yês¡T nHêïs¡T.

G{msHH{qs ™´sW“¡ \¬ø¡LRi¯©±s bP™´sLS™´sV xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 7: ªRΩ©´s\|ms AL][xmsfl·Ã¡©´sV LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[}qsÚ gSLiμ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ DlLi[xqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s G{msHH{qs ™´sW“¡ \¬ø¡LRi¯©±s bP™´sLS™´sV xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li @©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s gSLiμ≥k∂À≥œ¡™´s©±s Õ‹[ ªRΩ©´s©´sV NRP÷¡zqs©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ªy©´sV μR∂VÀÿ∏∫∂VÕ‹[ ≠sÕ˝ÿáV NS™yá¨s N][Lji©´s»˝¡V J ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s, μk∂¨s\|ms FsNRP‰Q\Æ≤∂©y øR¡LRiËNRPV zqsμÙR∂™´sV¨s A∏R∂V©´s xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. Fs™´sW¯L`i ˙FyxmsLÌki£qs NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ZNP[xqsV©´sV xmsNRP‰μyLji xms…Ì”¡Li¬ø¡[LiμR∂VZNP[ ªRΩ©´s\|ms @xqsªRΩ˘Q\Æ™sV©´s AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≠sÕ˝ÿáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s™yLji¨s ≠søyLji}qsÚ Fs™´sW¯L`i ˙FyxmsLÌki£qs NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·LiÕ‹[ Fs™´sLji Fy˙ªRΩ DLiμR∂Æ©s[μj∂  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ªy©´sV gS¨ds, FszmsHHzqs ™´sW“¡ \Æ™sVÆ©s[—¡Lig`i \Æ≤∂lLiNÌRPL`i gS¨ds μR∂VÀÿ∏∫∂VÕ‹[ ≠sÕ˝ÿáV NS™yá¨s N][LS™´sV¨s ¬ø¡[zqs©´s AL][xmsfl·Õ˝‹[ ¨s«¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªy™´sVV μR∂VÀÿ∏∫∂VÕ‹[ ≠sÕ˝ÿáV NS™yá¨s N][Lji©´s»˝¡V Fs™´sW¯L`i ˙FyxmsLÌki£qsNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠s«¡∏R∂VLSxmnsV™´s©±s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V @zmns≤R∂≠s…fi μy≈¡\¤Õ¡LiμR∂¨s ™yLRiÚáV ™´søyË∏R∂V¨s, A ™yLRiÚÕ˝‹[ ¨s«¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): e´ekÕj·÷ìï ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± e÷sêÃ\ì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTqT Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. Á|üdüTÔ‘· ñ‘·Œ‹Ô e´j·÷ìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± ¬s’‘·T≈£î Ä]úø£ kÕj·T+ n+~+∫ e´ekÕj·÷ìï ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± e÷πs˝≤ ø£èwæ#˚j·÷\Hêïs¡T. kÕ«$THê<ÛäHé ø£$TwüHé dæbòÕs¡düT\qT neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯ yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 7: Fs™´sW¯L`i ˙FyxmsLÌki£qs, «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ‘·q ìyêdü+˝À $˝Òø£s¡T˝‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡Te⁄ zqs’¡H Fs™´sLji IºΩÚ≤T∂ª][©´sW xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s zqs’¡H ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ INRPLRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. zqs’¡H xqs*ªRΩLiªRΩ˚Q˘LigSÆ©s[ μR∂LS˘xmsoÚ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ryOTPQ \Æ™s£qs ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü+≥ qwüºb˛sTTq yê]øÏ yÓ+≥H˚ ¬ø¡[xms…Ì”¡LiμR∂¨s, Fs™´sLji AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiN][ ≠søyLRifl·Ã¡V «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \¬ø¡LRi¯©±s ≠s«¡∏R∂V ryLiVVlLi≤ÔT∂ @lLixqÌsV «¡LjigjiLiμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T. e] |ü+≥ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı AL][xmsfl·Ã¡NRPV lLiLi≤][ryLji A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡ ™´søyËNRP, Fs™´sW¯L`i ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sLRiVxqs qwüºb˛sTTqyê]øÏ mø£sêìøÏ 10y˚\ s¡÷bÕj·T\ μk∂»¡VgS C «¡™y ¡V ™´s¿¡ËLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @lLixqÌsVáV «¡LjigSLiVV. Fs™´sW¯L`i ZNP[xqsVÕ‹[ «¡gRi©±s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩV≤T∂gS #=|ü⁄Œq, |ü‹Ô |ü+≥ qwüºb˛sTTq yê]øÏ mø£sêìøÏ zqs’¡H «ÿLiVVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i áOUPQ ¯ ©yLS∏R∂Vfl· ≤≥T∂÷d˝¡ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[Æ©s[ }msLRiVxms≤ÔR∂ xqsV¨dsÕfi lLi≤ÔT∂, ’¡zms AøyLRi˘, ≠s«¡∏R∂V LSxmnsV™´s©±sáV 20y˚\ s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq qwüº|ü]Vü‰s¡+ D©yıLRiV. A∏R∂V©´s ªy«ÿ xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáNRPV @lLixqÌs∏R∂W˘LRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiÆμ∂[ Fs™´sW¯L`i ZNP[xqsVÕ‹[ N][Æ©s[LRiV ˙xmsryμ`∂ n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q 32 eT+~ m+|”\ e\¢ sêÁcÕºìøÏ ˇ]–+<˚MT ≠s™´sLjiLi¿¡©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¤«¡≤T∂ áOUPQ ¯ ©yLS∏R∂Vfl· lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ @lLixqÌs∏R∂W˘LRiV. ˙NTPªRΩLi ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒ˝ÿLRiV. A∏R∂V©´s @NRP‰≤R∂ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV, ª][…”¡ ªy«ÿgS A∏R∂V©´s ™´sVL][ryLji ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒ˝ÿLRiV. gS÷¡ gRi©´sVá ZNP[xqsV, «¡gRi©±s ˝Ò<äHêïs¡T. ˇø£ ¬s’\T, ˇø£ s√&ÉT¶, ˇø£ ÁbÕC…≈£îº @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV™´soªRΩW ’¡“¡’¡“¡gS gRi≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. AxqsVÚá ZNP[xqsV, Fs™´sW¯L`i ZNP[xqsVá©´sV μR∂LS˘xmnsQoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı zqs’¡H rdüT≈£îsê˝Òø£ b˛j·÷s¡Hêïs¡T. sêÁwüº+ô|’ πø+Á<ä+ $eø£å #·÷|ü⁄‘√+<äHêïs¡T. e] |ü+&ç+∫q ¬s’‘·qï≈£î A∏R∂V©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi zqs’¡H r¢ª`Ω «‹[©±s @μ≥j∂NSLRiVá ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ gS÷¡, Fs™´sW¯L`i ZNP[xqsVáՋ[ ø≥yLÍki{tsQ…fi©´sV N][LÌRiVNRPV eT<䛑·T <Ûäs¡ \_Û+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. mø£sêìøÏ 1100 s¡÷bÕj·T\T eT<䛑·T <Ûäs¡>± Á|üø£{ÏùdÔ ¬s’‘·T≈£î FyÕÊ‹©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ CryLji @lLixqÌsV Fs™´sLjiμR∂Æ©s[ E•¶¶¶gS©yáV xqs™´sVLjiˆLi¿¡Liμj∂. «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ø≥yLÍki{tsQ…fi πøe\+ 750 s¡÷bÕj·T\T e÷Á‘·y˚T #˚‹ø£+<äT‘·THêïj·THêïs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ C≤rj·TkÕúsTT˝À LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «‹[LRiVgS ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. A∏R∂V©´s J \Æ™sxmso ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ xqs™´sVLjiˆLiøR¡™´sázqs DLiμj∂. B…‘¡c™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ C ZNP[xqsVá ñ<ä´$T+#˚+<äT≈£î ˇø£ eTTkÕsTT<ëqT s¡÷bı+~düTÔHêïeTì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ’¡“¡gS DLi≤R∂gSÆ©s[ ™´sVL][\Æ™sxmso LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ªRΩμR∂VxmsLji @lLixqÌsV\|ms ≠søyLRifl·©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi NRPW≤y ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠s«¡∏R∂V ryLiVV lLi≤ÔT∂ ©´sVLi≤T∂ ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ¬s’‘·T\ düeTdü´\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì E•¶¶¶gS©yáV «‹[LRiLiμR∂VNRPV©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ ¤«¡≤T∂ áOUPQ ¯ Æ™sVVμR∂áV xqsV¨dsÕfi lLi≤ÔT∂ ™´sLRiNRPV xmsáV™´soLji @lLixqÌsVáV \|qs¤Õ¡Li…figSÆ©s[ Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢øå±´ìøÏ ìs¡düq>± ‘êeTT dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ ñ<ä´eT+ ©yLS∏R∂Vfl· lLiLi≤R∂V ryL˝RiV ≤≥T∂÷d˝¡ xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™s◊˝¡ ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*æªΩ[ «¡Ljigji F°∏R∂WLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ zqs’¡H ¤«¡≤T∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ø=qkÕ–düTÔHêïeTì, e´ekÕj·÷ìï ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± e÷πsÃes¡≈£î ‘êeTT #˚|ü{Ϻq ñ<ä´e÷ìï @lLixqÌsVáV «¡LjigSLiVV. μk∂¨s¨s N]LiμR∂LRiV Dμyx§¶¶¶LRifl·gS øR¡WzmsxqsWÚ ™´søyËNRP @lLixqÌsVá xmsLS*¨sNTP ™´sVL][ryLji æªΩLRi¤Õ¡[™´s ™´søR¡VË©´s¨s, ø=qkÕ–kÕÔeTHêïs¡T. >∑‘· KØ|òt |ü+≥ ø±\+˝À ø£s¡Te⁄ ‘·˝…‹Ô‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT sêÁcÕºìøÏ e∫Ãq πø+Á<ä ªRΩ*LRiÕ‹[ ™´sVLjiN]¨sı @lLixqÌsVáV DLi≤R∂™´søR¡VË©´s¨s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi @LiVVæªΩ[ @≠s Fs™´sLji™´sÆ©s[ ˙xmsaRPıáV xmsáV™´soLjiÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. ãè+<ë\T @$T #˚kÕÔj·Tì Á|ü•ï+#ês¡T. XÊÁd”Ôj·T+>± |ü+≥ qcÕºìï n+#·Hê y˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. HFsFs£qsá AL][xmsfl·Ã¡\|ms NRPW≤y ¤«¡[≤U∂ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáª][ øR¡LjiËLi¿¡ ø√sês¡T. yÓ’mdt ≈£î≥T+ã+ e˝Ò¢ sêÁwüº+ ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻ+<äì, Á|üC≤ <ÛäHêìï <√#·T≈£îHêïs¡ì Äj·Tq ¤«¡≤T∂ áOUPQ ¯ ©yLS∏R∂Vfl· Æ™sVVμR∂…”¡ryLji ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡ ™´søyËNRP, DLi…ÿLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ zqs’¡H ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ C Æ™s[VLRiNRPV Äs√|æ+#ês¡T. sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T\ e\¢ sêÁwüº Á|ü‹wüº ~>∑C≤]b˛sTT+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. #˚XÊs¡T. Á|ü»\≈£î düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ≈£î+&Ü yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé z<ës¡TŒ j·÷Á‘·\T #˚j·T&É+ô|’ Äj·Tq $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. $XÊK, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, ôV’≤<äsêu≤<é˝À¢ á HÓ\ 8e ‘˚B qT+∫ 11es¡≈£î j·TTe‘·s¡+>±\ ù|]≥ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, j·TTe‘·qT ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 7: ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsV˙{msLiN][LÌRiV N][LÌRiV μj∂NRP‰LRifl· ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. \|§¶¶¶ |qsNRPW˘Lji…‘¡ ©´sLi ¡L`i }m˝s»˝¡\|ms #Ó’‘·q´|üs¡TkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. e´ekÕj·T |ü]dæú‹ô|’ |üÁ‹ø£˝À¢ e#˚Ã˝≤ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ\‘√ ™´sVW≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[gS ≠s™´sLSáV B™y*á©´sı xqsV˙{msLi AÆμ∂[aSá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |ms≤R∂¬ø¡≠s©´s |ms…Ì”¡©´sLiμR∂VNRPV ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi düe÷y˚X¯+ »s¡T|ü⁄‘êeTì nHêïs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ¬s’‘·T\≈£î ô|q¸qT¢ ÇkÕÔeTì ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP N][LÌRiV μj∂NS‰LRiLi ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Æ©sLi ¡L`i }m˝s»˝¡\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsLS‰L`i ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV xms≤R∂Vª][Liμj∂. nHêïs¡T. nìï ø√D≤\ qT+∫ ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT |ü]o*düTÔHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. q>∑<äT ã~©ì ≈£L&Ü nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s NSLS˘øR¡LRifl· BLiªRΩ ™´sLRiNRPV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V.

nqï<ë‘·≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+#·+&ç 32 eT+~ m+|”\THêï #˚dæ+~ düTHêï n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ¬s’‘·T\≈£î ô|q¸qT¢ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT yÓ\¢&ç

n¬sdüTº\ yÓqTø£ me] ˇ‹Ôfi¯ó¢ ˝Òe⁄ d”;◊ Á|ü‹ì~Û yÓ\¢&ç

LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsV˙{msLi ©Ø[…‘¡xqsV

ns¡TD πsK

(<ÛëÁ‹ø£ –]u≤ãT`ôV’≤<äsêu≤<é) $<ë´]ú<äX¯˝ÀH˚ &ûπø Äs¡TD sê»ø°j·T bÕsƒê\T neb˛düq|ü{Ϻ+~. ‘·+Á&ç e÷J &ç|üP´{° d”Œø£sY ∫f…º+q]‡¬s&ç¶ n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&ç∫q+<äT≈£î H˚&ÉT sêÁwüº+˝À ø°\ø£ Hêj·T≈£îsê*>± m+~–+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢_Ûeè~Δ ø√dü+ ns¡TDeTà nVü≤]ïwü\T ø£èwæ#˚düTÔHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ø°\ø£ eT+Á‹>± ñ+≥÷H˚ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ìjÓ÷»ø£ es¡Z Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥THêïs¡T. sêÁwüº ∫qï‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\ eT+Á‹>± |üì#˚dæ ÄXÊKπø eHÓï ‘Ó∫Ãq |òüTq‘· ns¡TDeTàπø #Ó*¢+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. nsTT»˝À uÀs¡Tu≤$˝À z ∫Hêï] |ü&çb˛sTTq düe÷#ês¡+ n+<äT≈£î+~. VüQ{≤VüQ{Ïq nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î $wüj·T+ ‘Ó*|æ+~. n+‘·{Ï‘√ Ä>∑ø£ ]dü÷ÿ{°+ düuÛÑT´\≈£î m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T Çdü÷Ô düTe÷s¡T 15>∑+≥\ bÕ≥T nø£ÿ&˚ ñ+~. uÀs¡Tu≤$ ∫≈£îÿ≈£îqï u≤\T&çï düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥≈£î rùdes¡≈£î &ûπø ns¡TD nø£ÿ&˚ ñ+~. dü<äs¡T u≤\T&ç ‘·*¢‘·+Á&ÉT\≈£î m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT <ÛÓ’s¡´+ #ÓãT‘·÷ n+&É>± ì*∫+~. ]dü÷ÿ{°+ u≤\Tìï uÀs¡Tu≤$ qT+∫ düTs¡øÏå‘·+>± rdæq nq+‘·s¡+ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\≈£î n|üŒ{Ï+∫+~. áÁø£eT+˝À &ûπø ns¡TD ‘·q ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À me«s¡T Çã“+<äT\T |ü&çHê n~≈£L&Ü ‘·q≈£î Çã“+<˚qì ‘˚*Ã#Ó|üŒ&É+ ÄyÓT uÛ≤<Ûä´‘·≈£î ì<äs¡Ùq+. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À >∑‘·+˝À dæ+>√≥+ C≤‘·s¡≈£î yÓfi¯ó‘·÷ eT+#ê\ø£≥º e<ä› 60eT+~ »\düe÷~Û nsTTq dü+|òüT≥q #√≥T#˚düT≈£î+~. B+‘√ ø£\‘· #Ó+~q &ûπø Äs¡TD nø£ÿ&É uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ˙{Ï Á|üe÷<ë\T #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü e+‘Óq ìsêàD+ #˚|ü{≤º\ì düsêÿs¡T≈£î dü÷∫+∫+~. n+‘·{Ï‘√ Ä>∑ø£ e+‘Óq ìsêàD≤ìøÏ e´j·÷ìøÏ >±qT s¡÷.42ø√≥¢qT eT+ps¡T #˚sTT+∫+~. düeTdü´ m+‘·{Ï<Ó’q ‘·q es¡≈£î eùdÔ |ü]cÕÿsêìøÏ j·T‹ïkÕÔqì, Á|ü»\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚sTT+#·&É+˝À eTT+<äT+{≤qì ‘·s¡#·÷ nyÓT ìjÓ÷»ø£, õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î Vü‰MT Ç∫Ãq dü+<äsê“\T nH˚ø£+. eT+#ê\ø£≥º e<ä› e+‘Óq ìsêàD+ #˚|ü&ç‘˚ bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢ Á|ü»\T Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi‚fl+<äT≈£î eT]+‘· M\T>±

ñ+≥T+<äqï~ dü‘·´<ä÷s¡+ ø±<äT. n˝≤π> bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢ Á|ü»\qT es¡<ä\T eTT+#Ó‹Ôq|ü⁄Œ&ÉT ôd’‘·+ ÄyÓT yÓTTø£ÿy√ì <ÛÓ’s¡´+ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ˙{Ï Á|üyêVü≤+˝À ø=≥Tº≈£îb˛‘·Tqï yê]ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ uÀ≥¢ ‘·j·÷s¡T #˚sTT+∫ yê]ì Ä|ü<ä˝Àì+∫ ø±bÕ&Üs¡T. eTTK´+>± eTs¡uÀ≥T˝À ns¡TDeTà Á|üj·÷DÏ+∫ es¡<äuÛ≤~Û‘·T\qT düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+∫ Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ Ä|ü<들+<äe⁄sê*>± düTdæús¡kÕúq+ dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± Äضmdt ¬s’‘·T\ ø√dü+ d”eT H˚‘·\‘√ eTTU≤eTTœ ‘·\|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· nqï<ë‘·\≈£î nHê´j·T+ »]–‘˚ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì d”eT H˚‘·\≈£î düyê˝Ÿ $dæsês¡T. Äضmdt π>≥¢qT m‹Ôy˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq d”eTH˚‘·\T ‘√ø£\T eTT&ç#˚˝≤ #˚dæq ns¡TDeTà ùde\qT nqï<ë‘·\T mqï{Ïø° eT]∫b˛˝Òs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü >∑<ë«\ s¡Vü≤<ës¡T\≈£î eTVü≤s¡ΔX¯ |ü{Ϻ+#·&É+˝À ÄyÓT bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆ+~. H˚wüq˝Ÿ ôV’≤y˚ qT+∫ >∑<ë«\≈£î H˚s¡T>± u…’bÕdt s√&ÉT¶qT y˚sTT+#·&É+˝À ns¡D nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+#ês¡T. m≥ºπø\≈£î u…’bÕdt kÕ~Û+∫+~. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ñqï Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ 450 |ü&Éø£\ ôVA<ë ø£*Œ+#·&É+˝Àq÷ ns¡TDeTà ‘·q<Ó’q XË’*˝À ø£wüº|ü&ܶs¡T. ∫qï∫qï s√>±\≈£î ôd’‘·+ Ç≥T ø£s¡÷ï\T, ôV’≤<äsêu≤<é≈£î yÓfi¯ó‘·qï s√>∑T\ dü+πøåeT+ <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì bÕ\eT÷s¡T Á|ü<Ûëq ÄdüT|üÁ‹øÏ 450 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹>± r]Ã~~›+~. {Ï&û|æ ø£+#·Tø√≥>± ñqï bÕ\eT÷s¡T˝À ø±+Á¬>dt qT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&É+˝À ns¡TDeTà bÕe⁄\T ø£~bÕs¡T. õ˝≤¢˝À bÕغ˝À ñ+≥÷ bÕغøÏ yÓqTïb˛≥T bı&ÉTdüTÔqï Hêj·T≈£î\T uÛÑs¡‘·+ |ü{≤ºs¡T. B+‘√ ÄyÓT |üìrs¡T≈£î ‘êfi¯˝Òø£ |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt˝Àì ø√es¡Tº\T bÕغ $&ç∫ Ç‘·s¡ bÕغ˝ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃø√ø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. bÕغøÏ @ø£‘ê{Ïô|’ q&çù|+<äT≈£î Hêj·T≈£î˝À¢ ◊ø£´‘· nedüs¡eTì ì‘·´+ #ÓãT‘·÷ ÄyÓT bÕغ ã˝Àù|‘·+ ø√dü+ #˚düTÔqï ø£èwæøÏ kÕø屑·TÔ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ôd’‘·+ |ü\T e÷s¡T¢ ns¡TDeTà≈£î øÏ‘êãT ìe«&É+ »]–+~.

‘Ó\+>±Dô|’ : ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À $<ë´s¡Tú\T ÁbÕD≤\]Œ+#·&É+ |ü<䛋ø±<äì ‘˚*Ã#Ó|æŒq ‘=*H˚‘·. nedüs¡yÓTÆ‘˚ y˚Ty˚T nìï $wüj·÷˝À¢ eTT+<äT+{≤eTì $e]+∫ $<ë´s¡Tú˝À¢ sê»ø°j·T H˚‘·\ |ü≥¢ ñqï Äb˛Vü≤\qT ‘=\–+∫+~. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î me«s¡T e´‹πsøÏ+∫Hê b˛s¡T dü*ù|+<äT≈£î dæ<ä›eT+{À+~. uÛÑ$wü´‘·TÔ <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì $<ë´s¡Tú\T m<ä>±\ì, ‘ê´>±\T #˚ùd+<äT≈£î H˚qTHêïqì ÄyÓT ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·q≈£îqï ∫‘·ÔX¯ó~Δ #ê≥T≈£î+~.

nÁø£e÷\T ì»y˚T yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. yêdüÔy˚Tqì eT+Á‹ n+^ø£]+#ês¡T. ˝ÀbÕ\T dü]~~›, >∑èVü‰\T n+~+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T.eTTK´+>± q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغì eT]+‘· |ü{Ïwü˜|ü]#˚+<äT≈£î ‘·q X¯øÏÔy˚Ts¡≈£î ø£èwæ#˚kÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢ H˚‘·\+<ä]‘√ ø£*dæb˛‘êqì, eTTK´+>± õ˝≤¢≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY H˚‘· C≤Hê¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+˝À |üì#˚j·T&ÜìøÏ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝ÒeHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT ù|<ä\≈£î n+~+#·&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì, B+‘√bÕ≥T bÕغ n_Ûeè~Δ ≈£L&Ü ‘·q≈£î eTTK´eTì nHêïs¡T. eT+Á‹ |ü<ä$ bı+~q+‘· e÷Á‘êq ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsøÏì ø±<äHêïs¡T. eT+Á‹>± |üì#˚dü÷ÔH˚ ‘Ó\+>±D yê<ëìï $ì|ækÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. Hê\T>∑T ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT bÕغ n~ÛcÕ˜q+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤Ôqì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. e´øÏÔ>∑‘·+>± ‘êqT ‘Ó\+>±D yê~qì, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T¬ø’ X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ#˚dü÷ÔH˚ eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤kÕÔqì nHêïs¡T.

©_NSμR∂Œœ¡ ≠s©y˘ryáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ALi…‹[¨s ≠saS≈¡xms»¡ıLi, zmns˙ ¡™´sLji 7:  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ªRΩWLRiVˆ , xmsbPË™´sV ©_NSμR∂ŒÿáV xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS ≠s©y˘ryáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV. ˙…‹[|msN`P=c2012 }msLRiVª][ ©_NSμR∂Œœ¡ ∏R∂VVμÙR∂ ≠s©y˘ryáNRPV ªRΩWLRiVˆ ©_NSμR∂Œœ¡Li Æ™s[μj∂NRPLiVVLiμj∂. C ≠s©y˘ryá©´sV ZNP[Li˙μR∂ LRiORPQfl· ™´sVLi˙ºΩ GZNP[ @Li…‹[¨ds ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ©_NSμR∂Œœ¡ ˙xmsμ≥y©yμ≥j∂NSLji @≤T∂¯LRiÕfi ¨sLRi¯Õfi ™´sLRi¯ NRPW≤y •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ªRΩWLRiVˆ ©_NSμR∂Œœ¡LiÕ‹[ HFs£qs Fs£qs bP™y÷¡N`P ∏R∂VVμÙR∂ ©_NRP©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s xqs™´sVV˙μR∂Li \|msNTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. ≠s©y˘ryÕ˝‹[ ªRΩWLRiVˆ, xmsbPË™´sV ©_NSμR∂Œÿá ∏R∂VVμÙR∂ ©_NRPáV, «¡ÕÿLiªRΩLÊS™´sVVáV, ™´sW©´s™´sLRiz§¶¶¶ªRΩ ≠s™´sW©yáV, \Æ™s™´sW¨sNRP μR∂Œÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ∏R∂VVμÙR∂ ≠s™´sW©yáV, N][xqÌsV gSLÔRiV ©_NRPáV FyÕÊ‹©yıLiVV.

myÓTੇ qsꇬs&ç¶øÏ düTÁ|”+˝À #·T¬øÿ<äTs¡T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): myÓTੇ qsꇬs&ç¶øÏ düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äT¬s’+~. yÓ+ø£Á{≤$T ¬s&ç¶ ¬s+&ÉT z≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>\Tbı+~q≥T¢ >∑‘·+˝À ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒô|’ qsꇬs&ç¶ düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À ôdŒwü˝Ÿ ©yé |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\qT qsꇬs&ç¶ düyê˝Ÿ #˚düTÔqï |æ{ÏwüHéqT düTÁ|”+ ø√s¡Tº ‘√dæ|ü⁄#·TÑ·÷ ndü\T $wüj·÷ìï ôV’≤ø√s¡Tº˝ÀH˚ ‘˚\TÃø√yê\ì Ä<˚•+∫+~. á e´eVü‰s¡+˝À 9e ‘˚Bq z≥¢ Ø øö+{Ï+>¥≈£î ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À n+‹eT rs¡TŒ yÓ\Te&çq nq+‘·s¡+ ø±yê\+fÒ n|ü&ÉT düTÁ|”+ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#· e#·Ãì qsꇬs&ç¶øÏ dü÷∫+∫+~.

ñ<ä´eTø±s¡T˝ô|’ πødüT\ m‹Ôy˚‘· &ûJ|”øÏ d”m+ Ä<˚XÊ\T sêÁwüº Á|üjÓ÷»Hê\ <äècÕº´ πø_HÓ{Ÿ $düÔs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ñ<ä´eT ø±s¡T\ô|’ πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì &ûJ|”øÏ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. áHÓ\ 13qT+∫ XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À d”m+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À uÛÑÁ<ä‘ê düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á n+X¯+ô|’ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ósêdü ì\Bùd neø±X¯+ ñqï+<äTq d”m+ á y˚Ts¡≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT+Á‹es¡Z $düÔs¡Dô|’ edüTÔqï ø£<∏äHê\ô|’ düŒ+~+∫q Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT eT{≤¢&ÉT‘·÷.. sêÁwüº Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ø=‘·Ô>± eTT>∑TZ]ì eT+Á‹es¡Z+˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïeTì, bÕ\Hê |üs¡yÓTÆq yÓdüT\T u≤≥T ø√düy˚T πø_HÓ{Ÿ˝À dü«\Œe÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T #˚dæq≥T¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. BìøÏ sê»ø°j·Ts¡+>∑T |ü⁄\yÓTT<ä›ì $»„|æÔ#˚XÊs¡T. XÊK\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ m˝≤+{Ï sê»ø°j·T <äTs¡T<˚›X¯+˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. πø_HÓ{Ÿ {°+ esYÿ‘√ |üì#˚düTÔ+<äì d”m+ ‘Ó*bÕs¡T.


•esêÁ‹ ÁãVü≤√‘·‡yê\≈£î $düÔè‘· @sêŒ≥T¢ $\ZaPáLi, |òæÁãe] 7(düTes¡íyês¡Ô): μy*μR∂aS «‹[˘ºΩL˝jiLigRi $\ZaPá ™´sV•¶¶¶ZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ CÆ©sá 13 ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV 11 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡LRiVgRi©´sV©yı ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂V LSxtÌsQ˚ Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ ≠sxqsÚQXªRΩ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s «¡Ljilgi[ C ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV, $\ZaPáÆμ∂[™´srÛy©´sLi @μ≥j∂NSLRiVáV, ˙»¡xqÌsVÀ‹[LÔRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, NRPLRiWıáV, ˙xmsNSaRPLi ™´sVx§¶¶¶ ¡W

Àfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáª][ A —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i aRPLiNRPL`i ©y∏R∂VN`P $\ZaPáLiÕ‹[ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ ˙ ¡x§¶‹[ªRΩ=™yáNRPV ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚáNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ @r¢NRPLS˘Ã¡V NRPáVgRi NRPVLi≤y NS™´sázqs©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. LS©´sV©´sı À≥œ¡NRPVÚ Ã¡NRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y ªRΩgji©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS NRPW˘Q\¤Õ¡ ©˝´sÕ‹[ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xmsLjizqÛs¨s gRi™´sV¨sLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV …”¡. ≤T∂£qs}m˝s μy*LS

ôV’≤<äsêu≤<é

øR¡W≤R∂»¡Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, FyªyŒœ¡gRiLigRi ™´sμÙR∂ Àÿ˘Lji ZNP[≤T∂Lig`i GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs , À≥œ¡NRPVÚá À≥œ¡˙μR∂ªRΩ N][xqsLi FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ zqs*™´sV¯L`i=¨s ¨s∏R∂V≠sV xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. aS¨s¤…¡[xtsQ©±s , ˙ªygRiV¨ds…”¡\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿ™´sV¨s, C ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáNRPV μyμyxmso 13 ™´sLiμR∂áNRPV \|msgS Fs{msFs£qsAL`i…‘¡{qs  ¡xqsV=áV ™´sryÚ∏R∂V¨s FsNRP‰≤y ˙…ÿzmnsN`P xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y À≥ÿLki À≥œ¡˙μR∂ªRΩª][ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. F°LiVVryLji NRPLi¤…¡[ CryLji 25 aSªRΩLi @μ≥j∂NRPLigS À≥œ¡˙μR∂ªy zqs ¡˜Liμj∂¨s |msLiøR¡VªRΩV©yı™´sV¨s , C ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáՋ[ H.zms.NRPV ˙F°…‹[NSÕfi Fy…”¡xqsWÚÆ©s[ , ry™´sW©´s˘ À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩ™´sVNRPV xqsLjigS μR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[μR∂Æ©s[ {mns÷¡Lig`i NRPáVgRiNRPVLi≤y øR¡W}qsLiμR∂VNRPV ªRΩgji©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ Fs£qszms bP™´s˙xmsryμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

3

ãT<Ûäyês¡+ 8, |òæÁãe] 2012

160™´sVLiμj∂\|ms ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl· Æ™s[»¡V

eT÷HÓïfi¯¢˝À¢ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ sêÁwüº uÛ≤Ø, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ GáWLRiV, |òæÁãe] 7(düTes¡íyês¡Ô): ¡x§¶¶¶ŒÿLÙRiryμ≥R∂NRP F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVá©´sV ™´sVW≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ©´sı»˝¡V LSxtÌsQ˚ À≥ÿLki, ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRi•¶¶¶ ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ zms. xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. |ms©´sVg]Li≤R∂Õ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂iLiÕ‹[ Fs »¡V™´sLi…”¡ A»¡LiNSáV ¤Õ¡[™´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[ryLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥R∂iLigS ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ, ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV NRPW≤y «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[μy á’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ ¿¡©´sı ¿¡©´sı A»¡LiNSáV NRPW≤y FsμR∂VLRiVNSNRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ @¨sı «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVW≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[gS ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂iLiª][ Fy»¡V ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV INRP LRiWxmsLi ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sryÚ™´sV¨s À≥œ¡L][ry BøyËLRiV. C ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVá ¨s≠sVªRΩÚLi ¤…¡Li≤R∂L˝RiNRPV AbPLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡Li¿¡LiμR∂©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ Fs»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV FsLiª][ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BxqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @Õÿlgi[ \lLiªyLigS¨sNTP FsLiª][ Æ™s[VáV ¬ø¡[}qs Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVÕ˝‹[ ©yfl·˘ªRΩNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨søyË™´sV©yıLRiV. C {qs«¡©±sÕ‹[ 280 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá Æ™s[VLRiNRPV xms©´sVáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· ¨s≠sVªRΩÚLi74 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ 150 xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi C

¨sLS¯flÿá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRi¨s Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl·Õ‹[ ≠ds…”¡NTP xqsLji˙N]ªRΩÚ LRiWxmso B™´s*≤R∂iLi μy*LS \lLiªyLigS¨sNTP FsLiª][ Æ™s[VáV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ —¡Õ˝ÿÕ‹[\Æ≤∂Q˚LiVV©˝´s©´sV 300 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][©´sW, NSá*áV, xq˝sWLiVV«fi áV, BªRΩLRi ¨sLS¯flÿá©´sV 200 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][©´sW @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLRiVxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ∏R∂V©´s™´sVμR∂V˙LRiV \Æ≤∂Q˚LiVV©±sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ 80 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yı™´sV¨s @LiVVæªΩ[ ¤…¡Li≤R∂L˝Ri ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ N]LiªRΩ «ÿxms˘Li «¡LRigRi≤R∂iLi ™´sÃ˝¡ xms©´sVáV ≠s≤R∂g]…Ì”¡ ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s @≠s xmspLRiÚπ∏∂[V˘Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. ™´sL<SNSáLi ™´s¬ø¡[ËÕ‹[gS C xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s BLi—¡¨dsLjiLig`i @μ≥j∂NSLRiVá©´sV A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. xms©´sVÕ˝‹[ ©yfl·˘ªRΩNRPV, FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩNRPV |msμÙR∂ {ms»¡ Æ™s[xqsVÚ©yı™´sV¨s ≠ds…”¡Õ‹[ Fs NRP‰Q\Æ≤∂©y ªRΩxmsˆV «¡LjigjiæªΩ[ r~™´sVV¯Ã¡V B™´s*≤R∂iLi «¡LRigRiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VN][™´s≤R∂Æ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s áORPQ ˘™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[ryLRiV. LSxtÌsQ˚ ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáª][ Fy»¡V rygRiV¨ds…”¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ NRP÷¡ˆxqsVÚ©´sıLiμR∂VNRPV ™´sVLi˙ºΩ xqsVμR∂LRi+©´slLi≤ÔT∂NTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. «¡⁄©±s Æ™sVVμR∂…”¡™yLRiLiÕ‹[gS ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáV xmspLRiÚπ∏∂[V˘ÕÿgS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩV xmsORPQFyºΩ @¨s \lLiªRΩVá ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ Fs iLiªRΩ Æ™s[VáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @LiVV©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zqsμÙR∂iLigS DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Æμ∂[™´srÙy©´siLi \¬ø≥¡LRi¯©±s,

™´sVVLiμR∂V ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VÆ™s[V: ≈¡VlLi[{tsQ

LRiryxmsoLRiLi FsLizms NRP©´sV™´sVWLji ÀÿzmsLS«¡Ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW gRiªRΩ 30 GŒ˝œ¡Õ‹[ rygRiV¨ds…”¡ ¨sLS¯flÿá©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs ™´sVLki NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ™´sVÆμ∂[©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s. NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP —¡Õ˝ÿ ªRΩLRixmso©´s NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS DLi˙≤y«¡™´sLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi μR∂Æ™sV¯©´sVıÕ‹[ 14 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ™´s˘∏R∂ViLiª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s NSNRPLRixms˙LRiV ø≥yÕfi Lki\¤…¡¨sLig`i ™yÕfi xms©´sVáV, {qsªyLSLixmsoLRiLiÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Lki\¤…¡¨sLig`i ™yÕfi xms©´sVáNRPV ™´sVLi˙ºΩ xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂ aRPLi≈¡VrÙyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi zqsμÙyLiªRΩLi ™´sμÙR∂ Àÿ˘LiN`P ZNP©yÕfi\|ms ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáV, AøR¡Li»¡ Æ™s[™´sV™´sLRiLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáV ™´sVLi˙ºΩ xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV.

\Æ™sFsry=L`i zqszms xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS gRiVLjiÚLiøR¡Li≤T∂

ìs¡düq\≈£î ~–e∫Ãq e÷©›e⁄\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ™´sW¤Õ¡, zmns˙ ¡™´sLji 7 : ˙xms«ÿry*™´sW˘∏R∂VVªRΩ ¨sLRixqs©´sáNRPV Æμ∂[aSμ≥j∂Æ©s[ªRΩ ªRΩÕ‹gÊRiNRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. ˙xms«¡Ã¡ ¨sLRixqs©´sáª][ \Æ™sμ]ágRiNRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. {qs¨s ∏R∂VL`i ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂ [bPLi¿¡ ≠s™yμR∂LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ™´sW÷dÙ¡™´soáV @μ≥R∂˘ QORPV≤R∂V ™´sVx§¶¶¶™´sV¯μ`∂ ©´s{tsQμ`∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS“¡ ©y™´sW ¬ø¡[aS LRiV. N]μÙj∂ ™yLSáVgS ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ¨sLRixqs©´sáV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩÚ≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s \Æ™sμ]÷¡gSLRi¨s \|qs©´s˘Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sVx§¶¶¶ ™´sV¯μ`∂ ™y{§¶¶ ¶μ`∂ x§¶¶¶ry©±sNRPV xmsμR∂≠ds Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi¬ ø¡[LiμR∂VNRPV ©´s{tsQμ`∂ @LigkiNRPLjiLiøyLRi¨s ˙’¡lgi[≤T∂∏R∂VL`i @x§¶¶¶¯μ`∂ bP∏R∂WLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ¬ø¡Fyˆ LRiV. @LiVVæªΩ[ μk∂¨s\|ms ©´s{tsQμ`∂ ©´sVLi¿¡ FsÕÿLi…”¡ xqsˆLiμR∂©´s LS¤Õ¡[μR∂V. @ªRΩ˘μ≥j∂NRP NSáLi ™´sW÷dÙ¡™´so áV©´sV G÷¡©´s ™´s∞™´sVV©±s @ Ù¡VÕfi ≈¡∏R∂VW˘™±sV©´sV 2011Õ‹[ J≤T∂Li¿¡ ©´s{tsQμ`∂ @μ≥j∂NSLRi Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ìÿ≤R∂V. ™´sW©´s™´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ ™´sW“¡ Æ©s[ªRΩ @LiVV©´s ©´s{tsQμ`∂.. ™yªy™´sLRifl· ™´sWLRiVˆÃ¡V, xqs™´sVV˙μR∂ «¡Õÿ á\|ms ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS ªRΩ©´s ™yμR∂©´s©´sV ≠s¨s zmsLi¿¡ ™´sVLi¿¡ }msLRiV xqsLiFyμj∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, ˙NTP≠sV©´sÕfi N][LÌRiV ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ @ Ù¡VÕ˝ÿ

\Æ™sμ]÷¡gji©´s ©´s{tsQμ`∂

™´sVx§¶¶¶ ™´sV¯μ`∂©´sV \|qs©´s˘Liª][ @lLixqÌsV ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ≠s™y μy¨sNTP A«¡˘Li F°aSLRiV. ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Liª][ ˙xms«¡Õ˝‹[ A˙gRi•¶¶¶Æ™s[aSáV Æ™sVVμR∂á ∏R∂W˘LiVV. ¨sLRixqs©´sáV Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ≠sxqsÚLjiLi øyLiVV. @©y˘∏R∂VLigS @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s «¡≤ÍT∂¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \Æ™s£qs ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi,

Æ≤∂˙•¶¶¶≤R∂W©±s, zmns˙ ¡™´sLji 7 :DªRΩÚLRi≈¡Li≤`∂ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki ™´s˘ºΩLRiNRP NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiÆ©s[ NSLRifl·Liª][ ’d¡¤«¡[{ms 160 ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªRΩá©´sV, NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV ª]ágjiLi¿¡Liμj∂. «¡©´s™´sLji 30 «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌkiNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS xms¨s ¬ø¡[zqs©´s ™yLji\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[zqs©´s»˝¡V ’d¡¤«¡[{ms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ’¡xtsQ©±szqsLig`i ø_FyÕfi ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ FyLÌki Æ©s[ªRΩá ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ¨sÆ™s[μj∂NRPá Aμ≥yLRiLigS ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS FyLÌkiNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS xms¨s ¬ø¡[zqs©´s™yLji¨s gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s.. Æ™sVVªRΩÚLi 160 ™´sVLiμj∂¨s ª]ágjiLi¿¡©´s»˝¡V ’¡xtsQ©±szqsLig`i ¬ø¡FyˆLRiV. μ][LiVV™yÕÿ ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ LRiÆ™s[Va`P F°˙–¡∏R∂WÕfiNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsøyLS¨sNTP Æ™s◊˝¡©´sxmsˆV≤R∂V F°˙–¡∏R∂WÕfi\|ms  ¡VLRiμR∂ «¡Ã˝¡≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s FyLÌki @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki ™´s˘ºΩlLi[NRPVá ™´sÃ˝¡ xmsLRiV™´so F°LiVVLiμR∂¨s.. ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. μk∂Liª][ @μ≥j∂uÌy©´sLi xqsWøR¡©´sáª][ —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. Àÿμ≥R∂V˘Q\¤Õ¡©´s ™yLji¨s gRiVLjiÚLi¿¡ LSxtÌsQ˚ FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLi¿¡Liμj∂. μy¨s ˙xmsNSLRiLi 160 ™´sVLiμj∂\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[aSLRiV.

xqsV˙{msLiN][LÌRiV, x§¶¶¶®˘™´sV©±s \lLi…fi= NRP≠sVxtsQ©±s, «¡Ÿ˘≤T∂ztsQ∏R∂VÕfi xqsLki*|qs£qs NRP≠sVxtsQ©±sá ©´sVLi¬ø¡[ ≠s≠sμ≥R∂ Æμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ IºΩÚ≤T∂ |msLjigjiLiμj∂.™´sVL][\Æ™sxmso, ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ @ Ù¡VÕ˝ÿ @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤ÔyLRi¨s, GNRPxmsORPQ LS«¡NUP∏R∂WáV ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRi¨s ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li AL][zmsLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V, ˙xmsºΩxms OSQáV, @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV GNRP™´sV∏R∂W˘LiVV. ¨sLRixqs©´sá©´sV ™´sVLjiLiªRΩ Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[aSLiVV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi Æμ∂[aRP LS«¡μ≥y¨s ™´sW¤Õ¡[Õ‹[ F°÷d¡xqsVáV |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ gRiV≠sVgRiW≤T∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨sLRixqs©´s ˙xmsμR∂LRi+©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP LRiORPQfl· NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™yLji ALiμ][Œœ¡©´sNRPV ˙xmsºΩxmsOSQáV NRPW≤y ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLiVV. ©´s{tsQμ`∂ μj∂gjiF°™yá¨s xms»Ì¡V ¡»Ì¡≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s μj∂gjiLSNRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. ©´s{tsQμ`∂ \Æ™sμ]áVgRiVªRΩV©yıLRi¨s \|qs©´s˘Li ˙xmsNRP…”¡Li ¿¡Liμj∂.

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi, |òæÁãe] 7(düTes¡íyês¡Ô): Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂VLi≤T∂ ¤Õ¡[μy \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS gRiVLjiÚLiøyáLi»¡W «¡gRi©±s™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiVLSı¥R∂lLi≤ÔT∂ {qsˆNRPL`i ™´sV©Ø[ x§¶¶¶L`i ©´sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgixqsV ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ºdΩLRiV©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´s @≠saS*xqs ºdΩLS¯©y¨sNTP ™´sVμÙR∂ ªRΩVgS ªy™´sVV ≠s£ms μ≥j∂NRP‰LjiLi¿¡ J»¡V Æ™s[aS™´sV¨s, ™´sW\|ms @©´sL>RiªRΩ Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. @©´sL>RiªRΩ Æ™s[»¡Vc Æ™s[∏R∂VLi≤T∂ ¤Õ¡[μy ªRΩ™´sV ©´sV «¡gRi©±s FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡VgS gRiVLjiÚLi¿¡ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP rÛy©yáV ZNP[…ÿ LiVVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±s©´sV FsÕÿ @À≥ÿxqsV FyáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡, FsxmsˆV≤R∂V @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, GHzqszqs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yı LRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs xms¥R∂NSá©´sV NTPLRifl„fi xqsLS‰LRiV ¨dsLRiVgSLRiV r°ÚLiμR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV\|ms @©´sL>RiªRΩ Æ™s[»¡Vc Æ™s[}qsÚ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP ˙xms«¡Ã¡V ˙ ¡x§¶¶¶¯ LRi¥R∂Li xms≤R∂ªy LRi¨s, ªRΩμy*LS ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW÷¡F°ªRΩVLi μR∂¨s NSLi˙lgixqsV À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂Vª][LiμR∂¨s @LiμR∂VZNP[ {qsˆNRPL`i ªRΩ™´sV\|ms @©´sL>RiªRΩ Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂VNRPVLi≤y IºΩÚ≤T∂ æªΩxqsVÚ©yı LRi©yıLRiV.

@Æ™s[V¥k∂, zmns˙ ¡™´sLji 7 :˙zms∏R∂WLiNRPgSLiμ≥k∂ À≥œ¡LRiÚ LS ¡L`Ìi ™y˙μy \¤À¡N`PLS˘÷d¡¨s ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡©´s Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLji¨s ª]ágjiLi¿¡©´s»˝¡V ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚá©´sV FsáORPQ©±s NRP≠sVxtsQ©±s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≈¡Li≤T∂Li¿¡Liμj∂. @™´s¨dsı ¨sLSμ≥yLRi ™yLRiÚá¨s N]…Ì”¡xmsÆ≤∂[zqsLiμj∂. Fs¨sıNRPá ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiZNP[ A @μ≥j∂NSLji xms™´s©±s }qs©±s øR¡»Ì¡ ¡μÙR∂LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRi¨s.. A∏R∂V©´sVı ª]ágjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. μR∂OTPQfl· g][™y —¡Õ˝ÿ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV øR¡WxqsVÚ©´sı }qs©±s @Æ™s[V¥k∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS r°™´sV™yLRiLi ™y˙μy Æ™sW…ÿL`i\|qsNTPÕfi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, }qsáW©±s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsLji≠sVªRΩ xqsLi≈¡˘Õ‹[Æ©s[ ™yx§¶¶¶©yáNRPV @©´sV™´sVºΩ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™y˙μy LS˘÷d¡¨s ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. LS˘÷d¡¨s ¨s÷¡zmsÆ™s[xqsWÚ }qs©±s AÆμ∂[aS÷¡™´s*≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y, rÛy¨sNRP NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjiQ\|ms Fs£mnsHAL`i NRPW≤y ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ }qs©±s©´sV μR∂OTPQfl· g][™yNRPV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠s™yμyxqsˆμR∂\Æ™sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[, r°™´sV™yLRiLi ©y…”¡ xmnsV»¡©´s «¡LRigRiNRP™´sVVLiÆμ∂[ }qs©±s©´sV μR∂OTPQfl· g][™yNRPV xmsLizmsLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V {qsC{qs ≈¡VlLi[{tsQ æªΩ÷¡FyLRiV. μR∂OTPQfl· g][™y Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLji\|ms AL][xmsfl·Ã¡V LS™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s rÛy©´sLiÕ‹[ }qs©±s©´sV ≤T∂xmsp˘…‘¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`igS ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ¨sLÒRiLiVVLiøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiæªΩ[NS¨s ™y˙μy xmnsV»¡©´sNRPV, A∏R∂V©´s  ¡μj∂÷d¡NTP xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.

™´sW™Ø[á À≥ÿLki≤R∂Li£ms ry*μ≥k∂©´sLi ™´sVቩ±sgjiLji(I≤T∂aS), zmns˙ ¡™´sLji 7 : ™´sVቩ±sgjiLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW™Ø[∏R∂VVxqÌsVá À≥ÿLki ≤R∂Lixmso©´sV À≥œ¡˙μR∂ªy  ¡Ã¡gSáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi Fs¨sıNRPá ˙xms˙NTP∏R∂VNRPV ≠sxmnsWªRΩLi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV C ≤R∂Li£ms©´sV ¨sá* ¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. NRP÷¡Æ™s[VŒœ¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ¤…¡[NRPgRiW≤R∂ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ’d¡Fs£qsFs£mnsª][ Fy»¡V LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡Ã¡gSáV xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS NRPWLi’¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLi≤R∂gS À≥ÿLki ≤R∂Li£ms  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liμj∂. 12 FsáNÌSQ˚¨sN`P ≤T∂…‹[Æ©s[»¡L˝RiV, 7 —¡¤Õ¡…”¡©±s zqÌsN`P=, ™´sVLiμR∂VFyªRΩLRiá©´sV }ms¤Õ¡[ËLiμR∂VNRPV Dxmsπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ FsáNÌTPQ˚N`P \Æ™sL˝Ri©´sV  ¡Ã¡gSáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. @Õÿlgi[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá ryz§¶¶¶ªRΩ˘Li, F°xqÌsL˝RiV, Àÿ˘©´sL˝Ri©´sV xmnsV»¡©y xqÛsáLiÕ‹[ á’≥¡Liøy∏R∂V¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂Liª][ ©´sNRP=Õfi= ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NRPWLi’¡Lig`i, |ms˙…‹[÷¡Lig`i ™´sVLjiLiªRΩ DμÙR∂QXªRΩLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW™Ø[áV lLi¿¡ËF°π∏∂[V @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s.. ™yLjiNS @™´sNSaRPLi B™´s*NRPVLi≤y xms…”¡xtÌsQ À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V F°÷d¡xqsV ™´sLÊSáV }msL]‰©yıLiVV.

∏R∂VW{ms Fs¨sıNRPáNRPV GLSˆ»˝¡VxmspLjiÚ Ã¡N][ı, zmns˙ ¡™´sLji 7: DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPáNRPV GLSˆ»˝¡V xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. xmsμj∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s 55 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 862 ™´sVLiμj∂  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡øyLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 7 gRiLi»¡Ã¡NRPV J…”¡Lig`i ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. xqs«ÿ™´sogS Fs¨sıNRPá «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV FsáORPQ©±s NRP≠sVxtsQ©±s @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. ÀÿLS ¡LiNTP, {qsªyxmspL`i, \|mns«ÿÀÿμ`∂, @Li¤À¡[μR∂‰L`i©´sgRiL`i,  ¡˙x§¶¶¶LiVVø`¡, ˙aRP™yzqsÚ,  ¡Ã¡LSLixmspL`i, g][Li≤y, zqsμÙyLÛRi©´sgRiL`i,  ¡{qsÚ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ xms…”¡xtÌsQ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. μyμyxmso 2 áORPQá ™´sVLiμj∂  ¡Ã¡gSá©´sV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s 6,855 F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáV gRiVLjiÚLi¿¡ @NRP‰≤R∂ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRiV. ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 1.70 áORPQá ™´sVLiμj∂ J»¡L˝RiV ªRΩ™´sV J»¡V x§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][©´sV©yıLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV, 31 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, 15 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ªRΩ©´s @μR∂XuÌy¨sı xmsLkiOTPQLiøR¡VN][©´sV©yıLRiV. C Fs¨sıNRPáV Fs{qsˆ, ’d¡Fs{qsˆ, ’d¡¤«¡[{ms, NSLi˙lgi£qsáNRPV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ™´sWLSLiVV. ˙xmsμ≥y©´sLigS NSLi˙lgi£qs xqsLRi*aRPNRPVÚáV I≤ÔR∂Vª][Liμj∂. A FyLÌki ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥k∂ lgiáVxmso Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV À≥œ¡W«ÿ©´s Æ™s[xqsVN]¨s F°LS≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BNRP‰≤T∂ xmns÷¡ªy¤Õ¡[ LSx§¶¶¶ßÕfi xms¨sºdΩLRiV©´sV ˙xmsxqsVˆÈ»¡Li ¬ø¡[ryÚ∏R∂V©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V.

™´sWLjiË 12 ©´sVLi¿¡ ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSáV

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 7 : FyL˝RiÆ™sVLi…fi  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSáV ™´sWLjiË 12 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©yıLiVV. ZNP[Li˙μR∂ ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki ™´sWLjiË 16©´s ryμ≥yLRifl·  ¡Æ≤Í∂…fi©´sV Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂ªyLRiV. ™´sWLjiË 12©´s xqs™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ ª]÷¡L][«¡Ÿ LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsºΩÀ≥ÿ Fy»¡Ã¡V DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Ã¡©´sVÆμÙ∂[bPLi¿¡ ˙xmsxqsLigjiryÚLRiV. ™´sWLjiË 14©´s Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ \lLi¤Õ¡[*  ¡Æ≤Í∂…fi, 15©´s ALÛjiNRP xqslLi[* ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂ªyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV©´s ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ZNP[’¡Æ©s…fi NRP≠sV…‘¡  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSá |tsQ≤R∂W˘Õfi©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sWLjiË 12 ©´sVLi¿¡  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP zqsFnyLRiV= ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V FyL˝RiÆ™sVLi…fi ™´s˘™´s•¶¶¶LSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xms™´s©±s NRPV™´sWL`i  ¡©y=Õfi æªΩ÷¡FyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLi @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ™´sWLjiË 30 ™´sLRiNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sWLjiË 12©´s LSxtÌsQ˚xmsºΩ DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Ã¡©´sVÆμÙ∂[bPLi¿¡ ˙xmsxqsLigjiryÚLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. 14©´s \lLi¤Õ¡[*  ¡Æ≤Í∂…fi, 16 ryμ≥yLRi©´s  ¡Æ≤Í∂…fi ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV.  ¡Æ≤Í∂…fi lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV G˙zmsÕfi 24 ©´sVLi¿¡ Æ™s[V 22 ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP ˙xmsºΩryLji zmns˙ ¡™´sLji ™´sVW≤][ ™yLRiLiÕ‹[  ¡Æ≤Í∂…fi ¨sáVxqsVÚ©yıLiVV. xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂V ©´sVLi¬ø¡[ Æ™s[V≤yLS¨sNTP À≥œ¡NRPVÚá xqs™´sVÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªyLiVV. @LiVVæªΩ[ HμR∂V LSuÌy˚Õ˝‹[ Fs¨sıNRPáV D©´sıLiμR∂V©´s CryLji NSxqsÚ ªyNTP≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™´s ≤R∂Liª][ ˙…ÿÆ™sÕfi=NRPV gjiLSNUP |msLjigjiLiμj∂.™´sVμR∂˘Li Aáxqs˘LigS Æ™sVVμR∂áV NS©´sV©yıLiVV. ™´sWLjiË 9 ™´sLRiNRPV Fs¨sıNRPá N][≤`∂ @™´sVáVÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][.. A ≠s˙NRP∏R∂Wá «‹[£tsQ.. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[…fi μ≥R∂LRiá ¨sLÒRiLiVVLixmsoÕ‹[ μj∂gji ªRΩLS*ªRΩ xqs™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ™´s¿¡Ë©y N]LiμR∂LRiV «ÿªRΩLRi©´sV NS˘£tsQ ¬ø¡[xqsVNRPVLi »¡WÆ©s[ D©yıLRiV. ryμ≥yLRifl· xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ xqsV™´sWLRiV LRiW.4 N][»˝¡NRPV \|msgS ™´sVμR∂˘Li ≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LRiVgRiVªyLiVV. ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 7: ALÛjiNRP ™´sXμÙj∂ lLi[»¡V ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ NRP¨suÌy¨sNTP xms≤T∂F°ªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVVLiμR∂xqsVÚ N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡ ™´sLRiNRPV BLi≤T∂NS NSLRiVNRPV LRiW.2,500 ™´sxqsWá ¬ø¡[zqs©´s @LiøR¡©y Æ™s[zqsLiμj∂. 2011c12 ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ 8.4 aSªRΩLi ™´sXμÙj∂ lLi[»¡V ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩVLiμR∂¨s ˙…ÿÆ™sÕfi= BxmsˆV≤R∂V μk∂¨s¨s lLiLi≤T∂LiªRΩáNRPV |msLiøR¡≤R∂Li \|ms#˚Æ™s[»¡Vc @LiøR¡©y Æ™s[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP.. 6.9 aSªRΩLigS ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩVLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ gRiflÿLiNSá xqsLixqÛs ({qsFs£qsJ) ™yx§¶¶¶©yá «‹[LRiVNRPV ¨sμR∂ LRi+©´sLi. BLi≤T∂NS ™yx§¶¶¶©´sLi μ≥R∂lLi[ BÕÿ DLi¤…¡[ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS ™´sW˘©´sVFnyNRPËLjiLig`i, @˙gjiNRPáËL`i, \Æ™sV¨sLig`i |qsNÌSQL˝RiÕ‹[ AbPLi¿¡©´s B©Ø[ı™y ªRΩμj∂ªRΩLRi \|§¶¶¶N˝S£qs ™yx§¶¶¶©yáNRPV À≥œ¡NRPVÚáV ™´sVW≤T∂LiªRΩáV rÛyLiVVÕ‹[ ™´sXμÙj∂ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ALÛjiNRP ™´sXμÙj∂ lLi[»¡V\|ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiμj∂. 2011c12 ALÛjiNRP FsNRPV‰™´sgS ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= ™´sxqsVÚLiμj∂. @ÆμÙ∂ FsLi\æªΩ©y ¬ø¡÷˝¡μÙy™´sV¨s À≥œ¡NRPVÚáV xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ LRiLigSÕ˝‹[ ™´sXμÙj∂ gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊjiF°LiVVLiμj∂. zqsμÙR∂\Æ™sV©y ™yx§¶¶¶©yáV μ]LRiNRP¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Li»¡VciLiμj∂. xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡ @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLi Bμj∂ 7 aSªRΩLigS, BxmsˆV≤R∂V 2.5 aSªy¨sNTP xms≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVVLiμR∂V ©´sVLi¬ø¡[ @≤y*©±s=áV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ™yx§¶¶¶©yá©´sV  ¡VN`P gRiflÿLiNSá xqsLixqÛs ({qsFs£qsJ) ¨sÆ™s[μj∂NRP æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™´sxqsWÚ ªRΩ∏R∂WLki LRiLigRiLiÕ‹[©´sW BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡Vc©yıLRiV.10©´s rÛy¨sNRP |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, DLi»¡VLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[zqsLiμj∂. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 7.6 aSªRΩLigS DLi≤R∂gS.. BxmsˆV≤R∂μj∂ ˙xmsLiVVÆ™s[…fi NSLS˘Ã¡ ∏R∂WáNRPV ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡V @©´sμ≥j∂NSLRi 3.9 aSªy¨sZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s {qsFs£qsJ }msL]‰Liμj∂. gRiªRΩ Æ©sáՋ[ «¡Ljigji©´s Lji«¡L`i*Àÿ˘LiN`P |qsá™´soáV©´sı xmsLji zqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. «ÿªRΩLRiNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ ™yx§¶¶¶©y¤Õ¡[ ªRΩxmsˆ xmsLjixmsºΩ xqs≠dsVORPQ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «ÿºdΩ∏R∂V Aμy∏R∂V ™´sXμÙj∂ lLi[»¡V 7 aSªRΩLi Æ™s[VLRi |msLRiVgRiVμR∂Vá BªRΩLRi ™yx§¶¶¶©yáV @LiªRΩgS NRP¨szmsLiøR¡™´so. A…‹[áV, μj∂*øR¡˙NRP DLi»¡VLiμR∂¨s {qsFs£qsJ ¨sÆ™s[μj∂NRP æªΩ÷¡zmsLiμj∂. 2011c12 μj∂*ºdΩ∏R∂WLÛRiLiÕ‹[ ™´sXμÙj∂ ™´sVLiμR∂gRi™´sV©´sLiÕ‹[ ™yx§¶¶¶©yá xqsLiøyLRiLi FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂μR∂V. ø_LRiryÚá¨dsı «¡©´s rygRi≤R∂Liª][ «ÿºdΩ∏R∂V xqÛsWá ™´sXμÙj∂ lLi[»¡V 6.9 aSªy¨sZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi NS™ØøR¡Ë¨s ªy«ÿ ¨sÆ™s[μj∂NRP xqsLiøyLRiLi ¤Õ¡[NRP Æ™sá Æ™sáÀ‹[©´sV©yıLiVV. LRiW. 400 N][»˝¡ xqsÚLiÀ≥œ¡©´s @LiøR¡©y Æ™s[zqsLiμj∂. \Æ™sV¨sLig`i LRiLigRiLiÕ‹[ ™´sXμÙj∂ lLi[»¡V 2.2 aSªRΩLi ªRΩgÊRiVμR∂áª][ HÆμ∂[Œ˝œ¡ NRP¨suÌy¨sNTP ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc ©´sgRiLRi™´sVLiªy «ÿªRΩLRi ExmsoÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ xms≤T∂F°ªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™´sVVLiμR∂xqsVÚ @LiøR¡©y ˙xmsNSLRiLi.. ¨sLS¯fl· LRiLigRiLiÕ‹[ NRPW≤y ªRΩgÊRiVμR∂á ™y˘FyLRi Õÿ™yÆμ∂[≠dsá¨sı xqsÚLi’≥¡ryÚLiVV. Fy©±s uyxmso Æ™sVVμR∂áV N]¨s NSL]ˆ lLi[…fi ™y˘FyLRi xqsLixqÛsá¨sı NRPW≤y ™´sVWzqs Æ™s[∏R∂V  ¡≤R∂ªyLiVV. NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. Bμj∂ gRiæªΩ[≤yμj∂ 8 aSªRΩLi ©´sÆ™sWμR∂V NSμy, CryLji 4.8 aSªy¨sZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ ™y˘FyLRiá xqsLixqÛsá μy*LS «¡Ljilgi[ LRiW.100 @™´soªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y. ™yxqsÚ™y¨sNTP 7 aSªRΩLi ™´sXμÙj∂ lLi[»¡V ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP N][»˝¡ ™y˘FyLRiLi xqsÚLi’≥¡xqsVÚLiμj∂. ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc LRiW.400 ˙xms¥R∂™´sWLÛRiLiÕ‹[ 7.3 aSªRΩLi, μj∂*ºdΩ∏R∂WLÛRiLiÕ‹[ 6.9 aSªRΩLi ©´sÆ™sWμR∂V @LiVV˘LiμR∂¨s ˙xmsflÿ◊¡NRP xqsLixmnsVLi N][»˝¡NRPV \|msgS ™y˘FyLRi Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV xqsÚLi’≥¡ ryÚ∏R∂VÆ©s[μj∂ ™y˘FyLRiVá DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sWLi¤…¡N`PzqsLig`i @x§˝¶¶¶®™y÷¡∏R∂W æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVVLiμR∂xqsVÚ @LiøR¡©y ¨sÆ™s[μj∂NRP ˙xmsNSLRiLi.. C G≤yμj∂ NRPlLiLi…fi, gS˘£qs xqsLRixmnsLS ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s @LiøR¡©y. @LiøR¡©y.

y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡˝À CÀs¡T>± u…\¢+ neTàø±\T ™´sLRiLigRiÕfi, |òæÁãe] 7(düTes¡íyês¡Ô): «‹[LRiVgS ¤À¡Ã˝¡Li ≠s˙NRP∏R∂WáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ¤À¡Ã˝¡Li @™´sV¯NSáV «‹[LRiVgS rygRiV ªRΩV©yıLiVV. ™y˘FyLRiVáNRPV ¤À¡Ã˝¡Li @™´sV¯NSáV ¤«¡[ ¡VáV ¨sLixmsoªRΩVLi≤R∂gS μ≥R∂LRiáª][ À≥œ¡NRPVÚáV ¤À¡Li¤À¡[ ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLRiV. «ÿªRΩLRiNRPV xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂V ©´sVLi¬ø¡[ ¤À¡Ã˝¡Li @™´sV¯NSáV |msLjigSLiVV. ©´sgRiLRiLi Õ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s |qsLi»¡L˝RiÕ‹[ ™y˘FyLRiVáV ªyªy‰ ÷¡NRP GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[xqsVN]¨s ™y˘FyLSáV N]©´s rygji xqsVÚ©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi 5 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¬ø¡[ BNRP‰≤R∂ ¤À¡Ã˝¡Li N][xqsLi À≥œ¡NRPVÚáV \¤Õ¡©˝´sV NRP≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. LS˙ºΩ 10 gRiLi»¡Ã¡V μy…ÿNRP NRPW≤y ™y˘FyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ ©´sgRiLRiLi Õ‹[ ™´sVW≤R∂V N][»˝¡NRPV \|msgS ™y˘FyLRiLi rygRiVªRΩV©´sı»˝¡Vc ™y˘Fy LRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. «ÿªRΩLRi ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPV Æ™sVVªRΩÚLigS LRiW.50 N][»˝¡NRPV \|ms ™´sW¤…¡[. «ÿªRΩLRi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLi≤R∂gS ©´sgRiLRiLi ©´sáV\Æ™sxmsoÕÿ À≥œ¡NRPÚ «¡©´s xqsLiμ][x§¶¶¶Æ™s[V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. «ÿªRΩLRiNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ ALÌki{qs  ¡xqsV=áV, \|ms#˚Æ™s[…fi ™yx§¶¶¶ ©yá «‹[LRiVª][ ©´sgRiLRi L][≤˝R∂V LRiμÙk∂gS ™´sWLSLiVV. ©´sgRiLRiLi ™yfl”·«¡˘ ZNP[Li˙μR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. ¤À¡Ã˝¡Li, ™´sVμR∂˘Li, ™´sWLixqsLi, ™´sryÚQ˚áV,  ¡LigSLRiLi ªRΩμj∂ªRΩLRi ry™´sV˙gji N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ExmsLiμR∂VNRPV©yıLiVV. N][»˝¡ Õ‹[ ™y˘FyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. ™y˘FyLRi xqsLixqÛsáV NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ¤À¡Ã˝¡Li ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sWLixqs ≠s˙NRP∏R∂Wá «‹[LRiV DLiμj∂. NTPÕ‹[ N][≤T∂ ™yxqsÚ™´s μ≥R∂LRi LRiW.70 DLi≤R∂gS «ÿªRΩLRi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LRiW.100NRPV \|msgS xmsáVNRPV ª][Liμj∂. INRP‰ L][«¡Ÿ ªRΩLRiV™yªRΩ C μ≥R∂LRi LRiW. 200NRPV ¬ø¡[Lji©y AaRPËLRi˘F°©´s™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ¿¡ZNP©±s |qsLi»¡L˝Ri¨dsı NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂V ªRΩV©yıLiVV. INRP L][«¡Ÿ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ¿¡ZNP©±s ™y˘FyLRiVáV …‹[ZNP©˝´sV NRPW≤y @LiμR∂¬ø¡[xqsVÚ©yı LRiLi¤…¡[ N][Œ˝œ¡ ™y˘FyLRiLi G rÛyLiVVÕ‹[ «¡LRiVgRiV ªRΩVLiμ][ Ez§¶¶¶LiøR¡™´søR¡VË. ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ N][Œ˝œ¡ ≠s˙NRP∏R∂Wá ™y˘FyLRiLi LRiW.50 áORPQ áNRPV \|msgSÆ©s[ DLi»¡VciLiμR∂¨s @LiøR¡©y. «ÿªRΩLRi ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPV LRiW. 5 N][»˝¡ ™´sLRiNRPV DLiÆ≤∂[

™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ NRP¨suÌy¨sNTP «ÿºdΩ∏R∂V ALÛjiNRP™´sXμÙj∂

@™´sNSaSáV©yıLiVV.©´sgRiLRiLiÕ‹[Æ©s[ LRiW.2 N][»˝¡ ™y˘FyLRiLi DLi»¡VciLiμj∂. ©´sgRiLRiLiÕ‹[Æ©s[ LRiW.5 N][»˝¡NRPV \|msgS ™´sVμR∂˘Li ≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LRiV gRiVªRΩV©´sı»˝¡Vc @LiøR¡©y. ™´sVL][ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sVLjiLiªRΩ |msLRiVgRiV ªy∏R∂V¨s ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.  ¡LigSLRiLi μ≥R∂LRi øR¡VNRP‰Ã¡V @Li…”¡©´s ˙NRP™´sVLiÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ NRPLi¤…¡[ C ryLji «ÿªRΩLRiNRPV  ¡LigSLS¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ ªRΩgÊjiLiμR∂¨s  ¡Li gSLRiLi ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ «ÿªRΩLRi ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPV  ¡LigSLRiLi @™´sV¯NSáV NRPW≤y N][»˝¡Õ‹[Æ©s[ DLi»¡VμR∂Li»¡V ©yıLRiV.˙…ÿÆ™sÕfi=NRPV ∏R∂V™´sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ «ÿªRΩLRiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s @LiaRPLi LRi™yflÿ. ALÌkizqs  ¡xqsV=áª][ F°…‘¡cgS ˙xmsLiVVÆ™s[…fi ™yx§¶¶¶©yáV


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, 8 |òæÁãe] 2012

«qï+>± ‘·j·÷s¡T ø±e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. áÁø£eT+˝À @ sê»ø°j·T bÕغ nsTTHê düπs ˇø£ Ä+<√fi¯q #˚|ü&ç‘˚ Äj·÷ esêZ\qT Äø£]¸+#·&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚Tqì ‘˚≥‘Ó\¢eTe⁄‘√+~. Ç{°e\ ø±\+˝À u≤~Û‘·T\≈£î uÛÑs√kÕ Çe«&É+˝À j·TTeH˚‘· »>∑Hé ‘·q<Ó’q XË’*ì Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. ‘·q≈£î n~Ûø±s¡+ n|üŒ–ùdÔ nìï düeTdü´\ô|’ ‘=*dü+‘·ø£+ #˚kÕÔqì Vü‰MT >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. nqï<ë‘·\ düeTdü´\T, pìj·TsY &Üø£ºs¡¢ &çe÷+&É¢ô|’, $<ë´s¡Tú\ |ò”E ]j·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ ‘·~‘·s¡ esêZ\ >=+‘ÓeTà ø√¬sÿ\ ô|ò’fi¯¢ô|’ ‘=*dü+‘·ø£+ #˚kÕÔqì ãVæ≤s¡+>∑+>± ‘˚*Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. ø±˙ ¬s’‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰MT Çe«&É+ ˝Ò<äT. Ä ‘·s¡Vü‰ ô|ò’\T ‘·j·÷s¡T #˚dæ ‘=*dü+‘·ø£+ #˚kÕÔqì Vü‰MT Çe«&É+ ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ nqï<ë‘· |ü]dæú‹ neTàuÀ‘˚ n&É$...ø=quÀ‘˚ ø=]$ nqï #·+<ë>± ‘·j·÷¬s’+~ ¬s’‘·T |ü]dæΔ‹. ¬s’‘˚ sêE nqï e÷≥\T πøe\+ ˙{Ï eT÷≥\T>±H˚ $T>∑T\T‘·THêïsTT.

H˚‘·\ z≥T j·÷Á‘·\T sê»ø°j·T bÕغ\T ¬s’‘·T\ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. ˇø£s¡T ¬s’‘·Tb˛s¡T ù|]≥. eTs=ø£s¡T ¬s’‘·Tj·÷Á‘· ù|]≥ eTTeTàs¡+>± |üs¡´≥q\T b˛sê{≤\T #˚düTÔH˚ ñHêïs¡T. πøe\+ ¬s’‘·T\ z≥T¢ <ä+&ÉT≈£îH˚+<äTπø á ‘·s¡Vü‰ j·÷Á‘·\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡qï~ »>∑yÓT]–q dü‘·´+. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É>± ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T ìyê]+# ·˝Òìyês¡T, Äô|’ ¬s’‘·T\T πøe\+\ mø˘‡Áπ>wæj·÷ ø√dü+ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì #Ó|æŒq yês¡T H˚&ÉT ¬s’‘·T\ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚j·T&É+ $∫Á‘·+>± ñ+~. ¬s’‘·T \ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì, ¬s’‘·qï\ ÁX‚j·TdüT‡ ø√|ü+ bÕ≥T|ü&É‘êeTì eTs√ sê»ø°j·T bÕغ ‘êC≤>± ñ<ä´eT+ #˚|ü{Ϻ+~. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T, dü_‡&û $‘·ÔHê\T, u≤´+≈£î s¡TD≤\T nqï<ë‘·\≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<äqï~ M] Äy˚<äq. $<ë´s¡Tú\ ø√dü+, ¬s’‘·T\ ø√dü+, yê´bÕs¡T\ø√dü+ , ñ<√´>∑T\ ø√dü+ $$<Ûä s¡ø±\T ñ<ä´e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï M] Äø±XÊqï+≥T‘·Tqï n~Ûø£ <Ûäs¡\ô|’ ≈£L&Ü Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêïs¡T. e÷¬sÿ{À¢ <Ûäs¡\T ô|]–‘˚ |üs√ø£å+>± ¬s’‘·T≈£î ˝≤uÛÑy˚T. nsTT‘˚ ô|]–q <Ûäs¡\ô|’ Ä+<√fi¯q #˚|ü&ç‘˚

<Ûäs¡\T ~–b˛‘˚ ‹]– ¬s’‘·T |ü]dæú‹ Ä<Ûë«qï+>± ‘·j·÷s¡T ø±e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. áÁø£eT+˝À @ sê»ø°j·T bÕغ nsTTHê düπs ˇø£ Ä+<√fi¯q #˚|ü&ç‘˚ Äj·÷ esêZ\qT Äø£]¸+#·&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚Tqì ‘˚≥‘Ó\¢eTe⁄‘√+~. Ç{°e\ ø±\+˝À u≤~Û‘·T\≈£î uÛÑs√kÕ Çe«&É+˝À j·TTeH˚‘· »>∑Hé ‘·q<Ó’q XË’*ì Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. ‘·q≈£î n~Ûø±s¡+ n|üŒ–ùdÔ nìï düeTdü´\ô|’ ‘=*dü+‘·ø£+ #˚kÕÔqì Vü‰MT >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. nqï<ë‘·\ düeTdü´\T, pìj·TsY &Üø£ºs¡¢ &çe÷+&É¢ô|’, $<ë´s¡Tú\ |ò”E ]j·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ ‘·~‘·s¡ esêZ\ >=+‘ÓeTà ø√¬sÿ\ ô|ò’fi¯¢ô|’ ‘=*dü+‘·ø£+ #˚kÕÔqì ãVæ≤s¡+>∑+>± ‘˚*Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. ø±˙ ¬s’‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰MT Çe«&É+ ˝Ò<äT. Ä ‘·s¡Vü‰ ô|ò’\T ‘·j·÷s¡T #˚dæ ‘=*dü+ ‘·ø£+ #˚kÕÔqì Vü‰MT Çe«&É+ ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ nqï<ë‘· |ü]dæú‹ neTàuÀ‘˚ n&É$...ø=quÀ‘˚ ø=]$ nqï #·+<ë>± ‘·j·÷¬s’+~ ¬s’‘·T |ü]dæΔ‹. ¬s’‘˚ sêE nqï e÷≥\T πøe\+ ˙{Ï eT÷≥\T>±H˚ $T>∑T\T‘·THêïsTT. düsêÿs¡T ¬s’‘·T\≈£î ÇdüTÔqï ãs√kÕ z >√dü>± e÷s¡T‘√+~. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\≈£î ˝Òø£ ¬s’‘·T\T –\–\ ø=≥Tº≈£î+≥T Hêïs¡T. düsêÿs¡T n+~düTÔqï dü_‡&û πøe\+ ]ø±s¡T¶\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘√+~. ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q <ÛëHê´ìï <ë#˚+

<äT≈£î >√<ëeTT\T ˝Òø£ ¬s’‘·T\ |ü+≥ esê¸s¡ŒD+ ne⁄ ‘√+~. <ëq´+ ùdø£s¡Dô|’ düsêÿs¡T <ë´dü ô|≥º&É+ ˝Ò<äT. ∫es¡≈£î Äs¡T>±\+ ø£wæº+#˚ nqï<ë‘· nsêΔø£*‘√ n\eT {ÏdüTÔHêï&ÉT. @{Ïπø‘·+ y˚dæ yÓsTT|ü⁄≥T¢ |ü+&ç+#˚ ¬s’‘·T\T >∑+õ‘√ dü]ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. #ÓeT≥‘√ #˚qT ‘·&çù| ¬s’‘·T\ ã‘·T≈£î\T ∫‹øÏb˛‘·÷H˚ e⁄HêïsTT. @{≤ e´ekÕ j·T p<ä+˝À ¬s’‘·T\Tz&çb˛‘·÷H˚ e⁄Hêïs¡T. ¬s’‘·T\ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·TeT+≥÷ düsêÿs¡T nqï<ë‘· J$‘ê\‘√ Ä&ÉT≈£î+{À+~. $‘·ÔHê\T ø√dü+ ¬s’‘·qï\T s√&Ó¶πøÿ |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. dü_‡&û $‘·ÔHê\ ø√dü+ ¬s’‘ê+>∑ ø£fi¯¢˝À¢ ˇ‘·TÔ\T y˚düT≈£îì m<äTs¡T #·÷k˛Ô+~. dü_‡&û $‘·ÔHê\T sêÁ‹øÏsêÁ‘˚u≤¢ø˘e÷¬sÿ{Ÿ≈£î #˚s¡T≈£î+≥T HêïsTT. <˚X¯ Á|ü»\≈£î $$<Ûä |ü<∏äø±˝À¢ 80y˚\ ø√≥T¢ dü_‡&û ÇdüTÔHêïeTì >=|üŒ>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï πø+Á<ä Á|üuÛÑT ‘·«+ ¬s’‘·T\ ø√dü+ πøe\+ 3XÊ‘êìï ≈£L&Ü πø{≤sTT+ #·&É+ ˝Ò<äT. Ç‘·s¡ <˚XÊ\‘√ b˛©ùdÔ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ¬s’‘ê+>∑+ ÁX‚j·TdüT‡ø√dü+ Á|üuÛÑT‘ê«\T ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ |üì #˚dæq <ëU˝≤\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. eTTK´+>± Ä+Á< ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\T H˚s¡T>± e÷¬sÿ{Ÿ≈£î #˚s¡&É+ ˝Ò<äT. sêÁwüº+˝À <ëq´+ ùdø£s¡D, ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· ˝≤+{Ï ø°\ø£ $wüj·÷˝À¢ <äfi≤Ø e´edüú bÕ‘·≈£îb˛sTT+~.

e÷¬sÿ≥¢˝À <äfi≤s¡T\ bÕ\q kÕ>∑T‘√+~. <äTøÏÿ<äT qï≈£î+&Ü, Hê>∑* |ü≥º≈£î+&Ü, ms¡Te⁄ yÓj·T´≈£î+&Ü <äfi≤ s¡T\T ¬s’‘·T\ ø±cÕºìï <√#·T≈£î‹+≥THêïs¡T. n&ÉT>∑&ÉT >∑THê ¬s’‘·T\T <äfi≤s¡T\ #˚‘·T˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îb˛‘·÷H˚ e⁄Hêïs¡T. düsêÿs¡T <äfi≤Ø e´edüúqT ìs¡÷à*+#·&É+˝À ÁX¯<ä› ø£q|üs¡Ã&É+ ˝Ò<äqï~ düŒwüº+>± ø£ì|ædü÷ÔH˚ ñ+~. sêÁwüº+˝À <ë<ë|ü⁄ 60qT+∫ 70 XÊ‘·+ es¡≈£î e´ekÕj·T+ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêïs¡T. áÁø£eT+˝À KØ|òt, s¡; d”»q¢˝À ¬s’‘·T\T @ ‘·s¡Vü‰ |ü+≥\T |ü+&ç+#ê*. yês¡T u≤´+≈£î s¡TD≤\T m˝≤ bı+<ë*. kÕ>∑T $wüj·÷˝À¢ ¬s’‘·T\T dü÷#·q*e«&É+˝Àq÷ Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. s¡÷.780 Á|üø±s¡+ dü_‡&û $‘·ÔHê\T düsêÿs¡T düs¡|òüsê #˚j·÷*‡ ñ+&É>± n$ø±düÔ <äfi≤s¡T\T, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ #˚‘·T˝À¢ yÓ[flb˛‘·THêïsTT. ¬s’‘·T dü+πøåeT |ü<∏äø±\T ôd’‘·+ H˚s¡T>± ¬s’‘·T\≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<äqï~ dü‘·´<ä÷s¡+ ø±ì $wüj·T+. ¬s’‘·T\≈£î düø±\+˝À dü_‡&û $‘·ÔHê\T n+<äì ø±s¡D+>± u≤¢ø˘e÷¬sÿ{À¢ y˚\≈£î y˚\T ô|{Ϻ ø=qT>√\T #˚düTÔHêïs¡T. düeTdü´\ düT&ç>∑T+&É+˝À ñqï nqï<ë‘·\ z≥T¢ ø±CÒùd+<äT≈£î nìï bÕغ\T ø±#·T≈£Ls¡TÃHêïj·Tq&É+˝À dü‘·´<ä÷s¡+ ø±<äT eT]..!

ù | s¡ T ≈£ î b˛‘· T qï yÓ T T+&ç ã ø±sTT\T ø£sêï≥ø£ ˝Àø±j·T ø£Ô ªã]μ˝À qT+∫ ãq÷ïsYeTsƒY $s¡eTD lø£èwüí ù|s¡TqT |ü]o*düTÔqï sêh Á|üuÛÑT‘·«+

|ü+‘·+ HÓ–Z+#·T≈£îqï >∑es¡ïsY uÛÑs¡<ë«CŸ! ø£sêï≥ø£ ˝Àø±j·TTø£Ô ìj·÷eTø£+ $wüj·TyÓTÆ sêh >∑es¡ïsY ôV≤#YÄsY uÛÑs¡<ë«CŸ ‘·q |ü+‘·+ HÓ–Z+#·T ≈£îHêïs¡T. ˝Àø±j·TTø£Ô>± »dæºdt mdtÄsY ãq÷ïsYeTsƒY ù|s¡TqT dæbòÕs¡T‡ #˚dü÷Ô sêh Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+|æq ô|ò’\TqT ‹|æŒ|ü+bÕs¡T. n$˙‹ ìs√<Ûäø£ ÁbÕ~Ûø±s¡ dü+düú ˝Àø±j·TTø£Ô≈£î kÕs¡<∏ä´+ eVæ≤+#˚+<äT≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº e÷J Hê´j·TeT÷]Ô _mHé lø£èwüí ù|s¡TqT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|ü&ÉT |ü]o* düTÔqï≥T¢ $ìøÏ&ç. á dü+<äs¡“¤+>± ÄdüøÏÔ<ëj·Tø£yÓTÆq ˇø£ |ü]D≤ eT+˝À »dæºdt ãq÷ïsYeTsƒY sêh Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+|æq dæbòÕs¡T‡ |üÁ‘·+˝À qT+∫ ‘·q ù|s¡TqT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ìs¡ísTT+#·T ≈£îqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚, á ìs¡íj·÷ìøÏ ø±s¡D≤\qT $e]+#·&ÜìøÏ Äj·Tq ìsêø£]+#ês¡T. ãVüQXÊ Äj·Tq ‘·q ìs¡ íj·T+ >∑T]+∫ MT&çj·÷≈£î $&ç>± $e]+#·e#·TÃ. sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, >∑es¡ïsY≈£î eT<Ûä´ Á|üdüTÔ‘·+ kÕ>∑T‘·Tqï dü+|òüTs¡¸D‘√ $düT¬>‹Ô b˛sTTq »dæºdt ãq÷ïsYeTsƒY á $yê<ëìøÏ <ä÷s¡+>± »s¡>±\ì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïs¡T. n_Û»„ esêZ\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, ˝Àø±j·TTø£Ô>± ‘·qqT ìj·T

$T+#ê\+≥÷ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ düeT]Œ+∫q dæbòÕs¡T‡ |üÁ‘·+˝À qT+∫ ‘·q ù|s¡TqT ñ|üdü+ Vü≤]+#·e\dæ+~>± »dæºdt ãq÷ïsYeTsƒY ˇø£ ˝ÒK˝À eTTK´eT+Á‹ &ç$ dü<ëq+<ä >ö&É≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· sêh Á|üuÛÑT‘·«+ á $yê<ëìøÏ eTT–+|ü⁄ |ü\ø£&Üì¬ø’ »dæºdt ãq÷ïsYeTsƒY ìs¡íj·÷ìï sêCŸ uÛÑeHé≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ+~. ˝Àø± j·TTø£Ô |ü<ä$øÏ ãq÷ïsYeTsƒY ù|s¡TqT >∑es¡ïsY ˝≤+#Û·q+>± ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢ sêCŸ uÛÑeHé k˛eTyê s¡+ sêÁ‹ ˇø£ |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒdæ+~. ªø£sêï≥ø£ ˝Àø±j·TTø£Ô>± »dæºdt mdtÄsY ãq÷ïsYeTsƒY ìj·÷eTø£+ $wüj·TyÓTÆ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù <ë«sê sêh Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ n+~q Á|ü‹bÕ<äqqT |ü]o*+∫q, >∑es¡ïsY≈£î, eTTK´eT+Á‹øÏ eT<Ûä´ ‘·s¡Tyê‘· »]–q ñ‘·Ôs¡ Á|ü‘·T´‘·Ôsê\qT |ü]>∑D q˝ÀøÏ rdüT≈£îqï ø£sêï≥ø£ >∑es¡ïsY á $wüj·T+˝À eTTK´eT+Á‹ Ç∫Ãq dü\Vü‰qT ˝≤+#Û·q+>± ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Ä ô|ò’\TqT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‹|æŒ|ü+ |ü&ÉyÓTÆ+~μ nì Ä Á|üø£≥q $e]+∫+~. Vü≤Ödæ+>¥ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ #·{≤ºìï ñ\¢+|òæT+∫ u…+>∑fi¯S

|üdüT|ü⁄ |ü+≥≈£î <Ûäs¡\ eT+≥

@ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ HμR∂VÆ ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ xmsxqsVxmso xmsLi»¡©´sV rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ ©yıLRiV. 2009c10 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ xmsxqsVxmsoNRPV ™´sWlLi‰…fi NTP*Li…ÿáVNRPV LRiW.16Æ™s[á ™´sLRiNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV DLiÆ≤∂[μj∂. 2010c11 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ LRiW.12Æ™s[á ™´sLRiNRPV NTP*Li…ÿáVNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV A xmsLi»¡\ Æ™sxmso Æ™sVVgÊRiVøR¡WFyLRiV. xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNTP LSgSÆ©s[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ LRiW.300 ©´sVLi¿¡ 4000 ™´sLRiNRPV NTP*Li…ÿáVNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi á’≥¡r°ÚLiμj∂. xmsxqsVxmso xmsLi»¡ rygRiV¬ø¡[zqs À≥œ¡W≠sV ©´sVLi¿¡ ºdΩzqs D≤R∂NRP|ms…Ì”¡ ™´sWlLi‰…fiNRPV ªRΩLRi÷¡Li ø¡[LiμR∂VNRPV \lLiªRΩVNRPV LRiW.60 Æ™s[áNRPV \|msgS FsNRPLSNRPV ≈¡LRiVË @™´soªRΩVLiμj∂. INRP FsNRPLSNRPV xmsxqsVxmso 1 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ™´sLRiNRPV μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´sxqsVÚLiμj∂. μk∂Liª][ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ D©´sı lLi[»¡Vc ˙xmsNSLRiLi LRiW.72Æ™s[áNRPV \|msgS ™´sxqsVÚ©yı, ÕÿÀ≥œ¡Li ™´sW˙ªRΩLi @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigS DLiμj∂. C ÕÿÀ≥œ¡Li NRPW≤y NRPW÷d¡ ≈¡LRiVËáV, LRi™yflÿ, BªRΩLS˙ªRΩ ≈¡LRiVËáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡ ≤R∂LiÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV ≠sVgji¤Õ¡[μj∂ G≠sV ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáNRPV LRi™yflÿ ≈¡LRiVËáV @μR∂©´sxmso ™´s˘∏R∂VLi gS

™´sWLRiVªRΩV ©yıLiVV. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS xmsxqsVx msoNRPV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRiÕ‹[ μyμyxmso 200 aSªRΩLi OUPQfl·ªRΩ DLi≤R∂gS, @Æμ∂[ xqs™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ xmsLi»¡ rygRiVNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™´s˘™´sry ∏R∂V xqsLRiVNRPVá©´sV @LiæªΩ[ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ μ≥R∂LRiáV |msLji gSLiVV. μk∂Liª][ xmsxqsVxmso xmsLi»¡ Æ™s[zqs©´s \lLiªRΩVáNRPV ™´s˘∏R∂VÀ≥ÿLRiÆ™s[V ªRΩFyˆ ≠sVgji¤Õ¡[μj∂ @Li»¡W DLi≤R∂»¡Li¤Õ¡[μR∂V. xmsLi»¡ ≠s{qsÚLÒRiLi DªRΩˆºΩÚ |msLji gji©y \lLiªRΩVáNRPV ™´sW˙ªRΩLi ÕÿÀ≥ÿáV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂Li¿¡ «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂Õ‹[ xmsxqsVxmso ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiV©´sV GLSˆ»¡Vc¬ø¡[zqs rÛy¨sNRP \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂. NSgS «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsxqsVxmsoNRPV ™´sWlLi‰…fi xqsμR∂VFy∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ¨s«ÿ™´sW Àÿμ`∂, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚, NRPLÒS»¡NRPáNRPV \lLiªRΩVáV xmsxqsV xmso©´sV ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ≠s˙NRPLiVVLiøR¡VN][™y÷¡= DLi»¡VLiμj∂. \lLiªRΩVáNRPV zqsLRiVáV NRPVLjizmsLi¬ø¡[ xmsøR¡Ë ¡LigSLRi\Æ™sV xmsxqsVxmso xmsLi»¡\|ms ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi xmsgRi ¡…Ì”¡Liμj∂. |msLjigji©´s rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi, À≥ÿLkigS xms≤T∂F°LiVV©´s μ≥R∂LRiáV \lLiªRΩVá©´sV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLji¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsxqsVxmso xmsLi»¡NRPV |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ ™´s˘∏R∂VLi |msLRiVgRiVª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ LS ¡≤T∂ ™´sW˙ªRΩLi @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLigS DLi…‹[Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ xmsxqsVxmsoNRPV ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ™´sVLi¿¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ DLi≤R∂ »¡Liª][ \lLiªRΩVáV xmsxqsVxmso xmsLi»¡©´sV rygRiV¬ø¡[}qsLi μR∂VNRPV Æ™sVVgÊRiVøR¡WFyLRiV. xmsLi»¡ ≠sxqsÚLRifl· |msLRigRigSÆ©s[ μ≥R∂LRi ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂V ªRΩV©yıLRiV. «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsxqsVxmso ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ BªRΩLRi ˙FyLiªy áNRPV ºdΩxqsVZNP◊˝¡ @™´sVV¯N][™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVNRPV gji»Ì¡VcÀÿ»¡Vc NS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. rygRiV ™´s˘∏R∂VLi ≈¡LRiVËáV |msLjigji\lLiªRΩV@xmsˆVÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPV F°™y ÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsμj∂Æ™s[á FsNRPLSáՋ[ xmsxqsVxmso xmsLi»¡©´sV rygRiV¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩáVxmsoªRΩV©yıLRiV.

s¡T˝À ˇø£ düú˝≤ìï ø£*– ñHêïs¡H˚ Äs√|üD\ô|’ »dæºdt •esêCŸ bÕ{Ï˝Ÿ >∑‘· ôdô|º+ãsY˝À ˝Àø±j·TTø£Ô |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæq|üŒ{Ï qT+∫ Ä |ü<ä$ U≤∞>± ñ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ dæbòÕs¡T‡ #˚dæq nuÛÑ´]ú »dæºdt ãq÷ïsYeTsƒY ≈£L&Ü $eTs¡Ù\T m<äTs=ÿHêïs¡T. Äj·Tq ≈£L&Ü ny˚ ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæT+∫ ˇø£ düú˝≤ìï ø£*– ñHêïs¡H˚ Äs√|üD\T e#êÃsTT. »dæºdt ãq÷ïsYeTsƒY ù|s¡TqT Á|üuÛÑT‘·«+ dæbòÕs¡T‡ #˚j·T&É+, >∑es¡ïsY <ëìì ‹s¡düÿ]+#·&É+... Ç˝≤ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT kÕs¡T¢ »]–+~. á $wüj·T+˝À uÛÑs¡ <ë«CŸ sê»ø°j·T+ #˚düTÔHêïs¡H˚ Äs√|üD\T ≈£L&Ü $qe#êÃsTT.

xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixqÛsáV, xqsLixmnsWáNRPV LRiVflÿáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂VgS ≠ds…”¡Õ‹[ øyÕÿ™´sLRiNRPV LS«¡NUP∏R∂V ™ØºΩÚŒœ¡˛ª][ B¿¡Ë©´s LRiVflÿ¤Õ¡[ @μ≥j∂NRPLi. LRiVflÿáV B™´s*≤R∂LiÕ‹[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´sLiªRΩ øR¡VLRiVgÊS Àÿ˘LiNRPV ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¡NSLiVVá ™´sxqsWŒœ¡˛Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. LRiVflÿáV F~Liμj∂©´s xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixqÛsáV, xqsLixmnsWáV GŒœ¡˛ªRΩLRi ¡≤T∂ @xqsáV, ™´s≤ÔU∂áV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPF°LiVV©y ≤U∂{qs{qs’d¡ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi {qsLji∏R∂V£qsgS xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ZNP[™´sáLi ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS ¤Õ¡[≈¡Ã¡V ˙™y∏R∂V≤R∂Liª][Æ©s[ xqsLji|ms»Ì¡VNRPVLi…‹[LiμR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ZNP[™´sáLi 10c15 GŒœ¡˛Õ‹[Æ©s[ ≤U∂{qs{qs’d¡NTP LRiW. 72 N][»˝¡NRPV \|msgS LRiVfl·  ¡NSLiVVáV ™´sxqsWáV NSNRPVLi≤y ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS ≠s≠sμ≥R∂ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixqÛsáNRPV, xqsLixmnsWáNRPV B¿¡Ë©´s N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá LRiVflÿáV ºΩLjigji ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≤U∂{qs{qs’d¡ Dμy{qs©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. Àÿ˘LiNRPV ©´sVLi¿¡ LRiVflÿáV F~Liμj∂©´s xmsáV xqsLixqÛsáV, xqsLixmnsWáV @xqsáV xqsLigRiºΩ @Õÿ ™´soLi¿¡ ™´s≤ÔU∂áV NRPW≤y ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C ≠sμ≥R∂LigS ≤U∂{qs{qs’d¡ B¿¡Ë©´s LRiVflÿáV ™´s≤ÔU∂áª][ NRP÷¡zms LRiW. 72 N][»˝¡NRPV \|msgS ºΩLjigji ™´sxqsWáV NSNRPVLi≤y |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ ™´so©yıLiVV. LRiVflÿáV F~Liμj∂©´s N]¨sı xqsLixqÛsáV, xqsLixmnsWáV øyÕÿ GŒœ¡˛˙NTPªRΩÆ™s[V ™´sVWªRΩxms≤R∂≤R∂Liª][ ™y…”¡ ©´sVLi¿¡  ¡NSLiVVáV ™´sxqsWáV NS™´s≤R∂Li μyμyxmso @ryμ≥R∂˘™´sVÆ©s[ À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @ªRΩ˘LiªRΩ ÕÿÀ≥ÿÕ˝‹[ ™´soLi≤T∂©´s xqsx§¶¶¶NSLRi Æ≤∂LiVVLki ˙NRPÆ™s[V{ms ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡Li Õ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV¨s xmsÆμ∂[Œœ¡˛ NTPLiμR∂»¡ ™´sVWªRΩxms≤T∂©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂Liª][ @xqsáV xqsLigRiºΩ @Õÿ ™´soLi¿¡ NRP¨dsxqsLi ™´s≤ÔU∂áV NRPW≤y LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. N]¨sı xqsLixqÛsáV xqs˙NRP™´sVLigS xms¨s¬ø¡[xqsWÚ ÕÿÀ≥ÿáV ALÍjixqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ≤U∂{qs{qs’d¡NTP  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ¨sL˝RiORPQ ˘Li NRP©´s ¡LRiVxqsVÚ©yıLiVV. ÕÿÀ≥ÿáV ALÍjixqsVÚ©´sı xqsLixqÛsá ©´sVLi¿¡ NRPW≤y ≤U∂{qs{qs’d¡ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi NRP¨dsxqsLi ™´s≤ÔU∂á©´sV NRPW≤y ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[¨s μR∂VzqÛsºΩÕ‹[ ™´soLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ }msL]Liμj∂©´s xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixqÛsáV, xqsLixmnsWáՋ[ IN]‰NRP‰…‘¡c ™´sVWªRΩxms≤R∂VªRΩV©´sı

Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≤U∂{qs{qs’d¡ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi LRiVfl· ¡NSLiVVá ™´sxqsWŒœ¡˛Q\|ms xqsNSáLiÕ‹[ Æ™s[VÕ‹‰©´s¨s xmsORPQLiÕ‹[ Àÿ˘LiNRPV \|qsªRΩLi ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sı FsμR∂VL]‰Æ©s[ ˙xms™´sWμR∂Li ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. |msμÙR∂ Æ™sVVªyÚáՋ[  ¡NSLiVV xms≤T∂™´soLi≤R∂ ≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿá μR∂XuÌy˘ Æ≤∂LiVVLki ©´sVLi¿¡ LRiVfl·  ¡NSLiVVáV ™´sxqsWáV NS™´s≤R∂Li μyμyxmso @ryμ≥R∂˘LigSÆ©s[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ GŒœ¡˛ªRΩLRi ¡≤T∂ ALÛjiNRP xmsLjixmsoztÌsQNRP÷¡gji xqs˙NRP™´sVLi gS ©´s≤R∂VxqsVÚLi≤T∂©´s @Æ©s[NRP xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixqÛsáV, xqsLixmnsW áV øR¡WxqsVÚLi≤R∂gSÆ©s[ xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV¨s ™´sVWªRΩ xms≤ÔyLiVV. Dμyx§¶¶¶LRifl·NRPV ¿¡ªRΩWÚLRiV …›©±s Àÿ˘LiNRPV, ¿¡ªRΩWÚLRiV xqsx§¶¶¶NSLRi Æ≤∂LiVVLkiáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVWªRΩxms≤R∂ gS xqsx§¶¶¶NSLRi ™´sWlLi‰…”¡Lig`i r~\|qs…‘¡c, xqsx§¶¶¶NSLRi øR¡ZNP‰LRi Fny˘NÌRPLki ™´sLi…”¡≠s ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xmsáV xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixqÛsáV, xqsLixmnsWáNRPV μ≥yLSŒœ¡LigS LRiVflÿáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s ≤U∂{qs{qs’d¡  ¡NSLiVVá ™´sxqsWŒœ¡˛©´sV ™´sW˙ªRΩLi xmspLjiÚgS ≠sxqs¯LjiLi¿¡Liμj∂. xmsLjizqÛsºΩ BÕÿlgi[ N]©´srygjiæªΩ[ ≤U∂{qs{qs’d¡ \|qsªRΩLi ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPVÆ©s[ ˙xms™´sWμR∂Li ™´soLiμj∂.—¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS xmsáV ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáNRPV ≤U∂{qs{qs’d¡ B¿¡Ë©´s LRiVflÿáV ºΩLjigji ™´sxqsWáV NS¤Õ¡[μR∂V. xmsoªRΩWÚLRiV, ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡, $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ, ©´sgRiLji, ºΩLRiVxmsºΩ, NRPVxmsˆLi ˙FyLiªyáՋ[¨s 45 ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáNRPV ≤U∂{qs{qs’d¡ 2008Õ‹[ NS˘£tsQ ˙ZNP≤T∂…fi NTPLiμR∂ LRiVflÿáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠ds…”¡Õ‹[ ZNP[™´sáLi 12 xqsLixmnsWáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqs˙NRP™´sVLigS NRPLiªRΩVáV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚLi≤R∂gS, ≠sVgji÷¡©´s 32 xqsLixmnsWáV lLi©´sV˘™´sÕfi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLiVV. C xqsLixmnsWá ©´sVLi¿¡ LRiW. 5 N][»˝¡Vc ™´sxqsWáV NS™y÷¡=™´soLiμj∂. @Õÿlgi[ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS xqsWxmsL`i  ¡«ÿL˝RiV, zqsLigjiÕfi ≠sLi≤][á μy*LS μk∂LÁRiNS÷¡NRP ™´s˘™´sry∏R∂V LRiVflÿáV, xmsLi»¡ LRiVflÿáV, \Æ≤∂lLiN`ÌP LRiVflÿá NTPLiμR∂ ≤U∂{qs{qs’d¡ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s LRiW. 15.41 N][»˝¡Vc NRPW≤y ™´sxqsWáV NSNRPVLi≤y GŒœ¡˛ªRΩLRi ¡≤T∂ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ ™´so©yıLiVV.

Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À yÓ÷&ç>±* $k˛Ô+~ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V Æ™sW≤U∂ gS÷¡ ≠dsr°ÚLiμj∂. ¨s«ÿLiVVºdΩ xmsLRiV\Æ≤∂©´s, xqs™´sVLRiVÚQ\Æ≤∂©´s zqsFsLigS }msLRiV xqsLiFyμj∂LiøR¡VNRPV©´sı gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Æ™sW≤U∂ ªRΩμR∂VxmsLji Æμ∂[aRP ˙xmsμ≥y¨sgS ªRΩgji©´s ™´s˘QQNTPÚ @¨s B…‘¡™´s÷¡ xqslLi[*áV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. J xms˙ºΩNRP ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqslLi[* ˙xmsNSLRiLi Æ™sW≤U∂ @LiμR∂LjiNUP AÆ™sWμR∂π∏∂WgRiV˘Q\Æ≤∂©´s, xqs™´sVLÛRiV\Æ≤∂©´s ˙xmsμ≥y¨sgS lLi[xqsVÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS C xqslLi[*ª][ BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qsÕ‹[ gRiV ¡VáV Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. ∏R∂VV™´sÆ©s[ªRΩ LSx§¶¶¶ßÕfi }msLRiV Æ™s©´sNRP DLi≤R∂≤R∂Li A FyLÌki Æ©s[ªRΩ r°¨s∏R∂WNRPV “¡LÒjiLiøR¡VN][¤Õ¡[¨s ≠sxtsQ∏R∂VLi. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ’¡¤«¡zmsÕ‹[ N]ªRΩÚ Dªy=•¶¶¶¨sı ¨sLizmsLiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ’¡¤«¡zms Æ™sW≤U∂ }msLRiV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ Æ™sW≤U∂¨s FsLiªRΩgS Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂Wá¨s ∏R∂VWzmsFs ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ NSLi˙lgi£qs ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqs©y Æ™sW≤U∂ ˙xmsºΩÀ≥œ¡©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. Æ™sW≤U∂ Fyá©´sNRPV Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ NSNRPVLi≤y ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ \|qsªRΩLi NTPªy ¡V ™´sr°ÚLiμj∂. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ @™´sVá™´soªRΩV©´sı xms¥R∂NSáV ™´sVlLiNRP‰≤y @™´sVáV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BNRP ’¡¤«¡zms NRPW≤y 2014 Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sW≤U∂¨s ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ GLSˆ»˝¡Õ‹[ DLiμj∂. Æ™sW≤U∂ @À≥œ¡˘LÛjiªRΩ*LiQ\|ms @≠s¨dsºΩ Fs¤«¡Li≤ygS ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPá©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV ’¡¤«¡zms ˙xmsflÿ◊¡NRP zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @μy*¨ds LRi¥R∂∏R∂W˙ªRΩ ªRΩLS*ªRΩ BNRP ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y©´s Fs¤«¡Li≤y, Fs¨sıNRPá xqs™yÕfi GLi»¡©´sıμj∂ @LÛRiQ\Æ™sVF°LiVVLiμj∂. Æ™sW≤U∂¨s ’¡¤«¡zms ªRΩ™´sV©y∏R∂VNRPV≤T∂gS ˙F~¤«¡N`ÌP ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ Fy»¡V BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´sNRPV |msLRiVgRiVªRΩ©´sı AμR∂LRifl· NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ©´sV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLji ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. Æ™sW≤U∂ ˙xms«ÿNRPL<Rifl· NRP÷¡gji©´s Æ©s[ªRΩgS Bxmsˆ…”¡ZNP[ @μy*¨ds ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ LSuÌy˚á Fyá©´s\|ms ¤À¡[Lki«¡Ÿ Æ™s[zqs©´sxmsˆV≤R∂V Æ™sW≤U∂ ™´sVVLiμR∂VLi≤R∂gS ªRΩμR∂VxmsLji ’d¡•¶¶¶L`i zqsFsLi ¨sºdΩ£tsQ NRPV™´sWL`i ¨s÷¡øyLRiV. μk∂Liª][ J \Æ™sxmso Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiQ\|ms Æμ∂[aRP ˙xms«¡Õ˝‹[ AaRPáV NRPW≤y |msLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV.

@LiVVæªΩ[ @LiªRΩNRP©yı ™´sVVLiÆμ∂[ @Æ™sVLjiNS G¤«¡¨ds=áV Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPV≤R∂™´soªRΩV©yı≤R∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡≤R∂Liª][ Bxmsˆ≤R∂V Æμ∂[aRPLiÕ‹[ øR¡LRiË Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. J \Æ™sxmso ™´sVøR¡Ë¤Õ¡[¨s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li, ™´sVL][\Æ™sxmso AL`iFs£qsFs£qs @Li≤R∂, ™´sVL][\Æ™sxmso @μy*¨ds xqsLiNRPáˆLi Æ™sLRizqs BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][ xqs™´sVLÛRiV\Æ≤∂©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s ’¡¤«¡zms ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[xqsVN][gRi÷¡gjiLiμj∂. 2“¡ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li Æ™sVVμR∂áV @©yı DμR∂˘™´sVLi, æªΩáLigSfl· F°LS»¡Li ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Ljiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ’¡¤«¡zmsNTP ˙xms«ÿμR∂LRifl· |msLRiVgRiVª][Liμj∂. ™´sLRixqs xmsLS«¡∏R∂Wáª][ NRPVÆμ∂[áLiVV©´s À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki BLiªRΩNSáLi ©y∏R∂VNRPªRΩ* xqs™´sVxqs˘©´sV FsμR∂VL]‰Li…‹[Liμj∂. μj∂aS¨slLÙi[aRPLi ¬ø¡[}qs ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ øR¡VNS‰¨s ¤Õ¡[¨s ©y™´sÕÿ ’¡¤«¡zms xms∏R∂V©´sLi rygRiVª][LiμR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV ™´søyËLiVV. AlLi[Œ˝œ¡Fy»¡V @μ≥j∂NSLS¨sı øR¡≠søR¡Wzqs©´s C FyLÌkiÕ‹[ ∏R∂VV™´s ©y∏R∂VNRPªy*¨sNTP N]μR∂V™´s GLRiˆ≤T∂LiμR∂©´sı @À≥ÿLi≤yáV xms≤ÔyLiVV. C μR∂aRPÕ‹[ Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPV\Æ≤∂æªΩ[Æ©s[ ’¡¤«¡zms gRi¤…Ì¡NRPV‰ªRΩVLiμR∂©´sı AÕ‹[øR¡©´sáV ˙xms«¡Õ˝‹[ ©´sVLi¬ø¡[ ¡∏R∂VáV Æμ∂[LSLiVV. ˙xms«¡Õ˝‹[ Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiQ\|ms øR¡LRiË «¡LRiVgRiVªRΩW ™´s¿¡ËLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @LiªRΩNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ’¡¤«¡zmsÕ‹[ D™´sV¯≤T∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li FyLÌki¨s xqs\lLi©´s μj∂aRPÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV ©´s≤T∂zmsr°ÚLiμj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ xqsVuy¯ xqs*LS«fi, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ @LRiVfl„fi \¤«¡…˝‘¡Ã¡V ªRΩ™´sV ™yNRPˆ…”¡™´sVª][ LSfl”·xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLjiNTP ª][≤R∂V FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ @μy*¨ds ªRΩ©´s ™´sp˘x§¶¶¶LRiøR¡©´sáª][ FyLÌki xms¨sºdΩLRiV©´sV xmsμR∂VÆ©sNTP‰xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ Fy»¡V Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªy*¨sı AL`iFs£qsFs£qs xmspLjiÚgS ≠saRP*zqsLiøR¡≤R∂Li ’¡¤«¡zmsNTP NRPázqs™´s¬ø¡[Ë @LiaRPLi. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ Æ™sW≤U∂NTP, ’d¡•¶¶¶L`iÕ‹[ ¨sºdΩ£tsQ NRPV™´sWL`iNRPVá’≥¡xqsVÚ©´sı AμR∂LRifl· NRPW≤y Fs©±s≤T∂FsNRPV ÀÿgS NRPázqs ™´sr°ÚLiμj∂.INRPμR∂aRPÕ‹[ ™y«fi}msLiVV ¨sxtsQ‰Q˚™´sVfl·ª][ @xqsáV ’¡¤«¡zmsÕ‹[ FyLÌki¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡gRi÷¡lgi[ Æ©s[ªRΩáV D©yıLS @©´sı xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li NRP÷¡gjiLiμj∂. A

ªRΩLS*ªRΩ NSáLiÕ‹[ ™y«fi}msLiVV AL][gRi˘Li OUPQfl”·Li¿¡ A∏R∂V©´s LS«¡NUP∏R∂WáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ NRPW≤y xmsLjizqÛsªRΩVáV NRPázqsLS¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ ’¡¤«¡zms ªRΩ©´s z§¶¶¶LiμR∂VªRΩ* ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡NRPV ’¡¤«¡zms\|ms NRPW≤y ˙À≥œ¡™´sVáV ª]÷¡gSLiVV.@Õÿlgi[ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V gRi≤R∂‰Lki ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá©´sV xmsLRi˘…”¡xqsWÚ FyLÌki¨s ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ |msLjigjiF°LiVV©´s @≠s¨dsºΩ ™´sÃ˝¡ @©yı DμR∂˘™´sVLiª][ ∏R∂VV™´sªRΩ ≠sxmsLkiªRΩLigS ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi @™´soª][Liμj∂. ≠dsLji¨s ANRP»Ì¡VNRPV¨s F°LS≤R∂≤R∂LiÕ‹[ NRPW≤y ’¡¤«¡zms ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßª][Liμj∂. ™´sLRiVxqs NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿÕ˝‹[ BLRiVNRPV‰F°LiVV©´s ∏R∂VWzmsFs xqsLS‰L`i μ≥R∂LRiá©´sV NRPW≤y ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLiøR¡VªRΩW @¨sı ™´sLÊSá\|ms xms©´sVı F°»¡V©´sV |msLi¿¡Liμj∂. ≠ds»¡¨sı…”¡¨s ¨sáμk∂∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V @©yı DμR∂˘™´sW¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨sá™´s≤R∂Liª][ FyL˝RiÆ™sVLi…fi Õ‹[xmsÕÿ Æ™sáVxmsÕÿ xqsLS‰L`i©´sV EzmsLji xqsáxmsNRPVLi≤y @™´soª][Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi ’¡¤«¡zms @©´sı ™yμR∂©´sáV æªΩLRi\|msNTP ™´søyËLiVV. ∏R∂VWzmsFs @xqs™´sVLÛRi Fyá©´sª][ Æμ∂[aRPLi  ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©yı xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡¤Õ¡[¨s μR∂VzqsÚºΩÕ‹[ DLiμj∂. ZNP[™´sáLi LSx§¶¶¶ßÕfi©´sV ˙xmsμ≥y¨s¨s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ˙xms«¡Ã¡V “¡LRi¨ÒsLiøR¡VN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. B™´s¨dsı NRPW≤y ’¡¤«¡zmsNTP NRPázqs ™´s¬ø¡[Ë @LiaSáVgS ™´sWLSLiVV.


ns¡TΩ\+<ä]ø° ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T –]»qT\ dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ u≤\sêE Áoø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ns¡TΩ˝…’q $<ë´s¡Tú\+<ä]ø° ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ n+<äCÒkÕÔqeTì õ˝≤¢ ÇHé#ê]® eT+Á‹, –]»q dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ |üdüT|ü⁄˝Ò{Ï u≤\sêE nHêïs¡T. kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y eT+&É\+˝À ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q md”‡, md”º, ;d”, á ;dæ, $ø£˝≤+>∑T\, yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T ÄHé˝…’Hé˝À bı+<äT|üs¡Ã&É+ô|’ »]–q düMTø£å düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T n+<˚˝≤ n~Ûø±s¡T\T, ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì nHêïs¡T. |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î dü+Áø£eT+>± #˚sê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ $esê\qT q÷s¡T XÊ‘·+ ÄHé˝…’Hé˝À bı+<äT|üsêÃ\ì nHêïs¡T. ôw&É÷´˝Ÿ, ≈£L˝≤\, ‘Ó>∑\ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Ä<ëj·T |ü]$T‹ì ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêh s¡Vü≤<ës¡T\

uÛÑeHê\ XÊK eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T düø±\+˝À n+<˚˝≤ j·÷»eTHê´\T ø£èwæ #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\\ j·÷»eTHê´\T Á|üuÛÑT‘·« düVü≤ø±sêìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ. yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 44y˚\ 584 <äs¡U≤düTÔ\T sê>± 6y˚\ 150 ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì nHêïs¡T. ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ Áô|’y˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À myÓTà˝Ò´ ˙\ø£+sƒ¡+Hêj·TT&ÉT, m+m+md” n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëyÓ÷<äsY, ◊{Ï&çm ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] düT˙˝ŸsêCŸ≈£îe÷sY, õ˝≤¢ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT n~Ûø±]DÏ Ä~‘·´ \ø°Î ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

XÊK˝ ø√‘·ô|’ &ûm˝Ÿ ndü+‘·è|æÔ õ˝≤¢˝À »]π> ñ|ü mìïø£\qT |ü{Ϻ+#·Tø√qT eTTK´eT+Á‘˚ #·÷düT≈£î+{≤s¡T eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ yÓ\¢&ç düeTs¡ú+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+˝Ò<äqï ø±s¡D+‘√ ‘·q eT+Á‹‘·« XÊK˝Àì yÓ’<ä´ $<ä´, 108, 104 $uÛ≤>±\qT ‘=\–+#·˝Ò<äì #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·qT Çyê«\qï ø±s¡D+>±H˚ eTTK´eT+Á‹ n˝≤ #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ, ‘·q≈£î eT<Ûä´ m˝≤+{Ï $uÛÒ<ë\T ˝Òeì nHêïs¡T. n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡πøeT+Á‹ es¡Z m+|æø£ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. XÊK\ πø{≤sTT+|ü⁄ ≈£L&Ü n~ÛcÕºq+ dü÷#·q y˚Ts¡πø »]– ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ˇø£ düeTTÁ<ä+˝≤+{Ï<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&É&É+ ˝Ò<äqï @¬ø’ø£ ø±s¡D+‘√H˚ ‘êqT |ü<∏äø±\ |ü≥¢ nsTTwüº‘·qT e´ø£Ô+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ ‘·qqT #˚düTÔHêïì #ÓbÕŒs¡T.nsTT‘˚ eTTK´eT+Á‹ u≤<Ûäô|≥º&É+˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T.

$XÊK mdt;◊ @y√ j·T÷ì{Ÿπø ñ‘·ÔeT Á|ü<äs¡Ùq $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡rj·T ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ ñ<√´>∑T\≈£î ñ‘·Ôs¡ ø√kÕÔ |ü]~Û˝À ìs¡«Væ≤+∫q kÕ+düÿè‹ø£ Áø°&Ü b˛{°˝À¢ $XÊK|ü≥ºD+ uÛ≤s¡rj·T ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ n&çàìÁùdº{Ïyé Ä|ò”dt Á|ü<ä]Ù+∫q eTqdüT\T ø£*ùdÔ Hê{Ïø£ ñ‘·ÔeT Á|ü<äs¡Ùq>± m+|æ¬ø’ sêh kÕúsTT b˛{°\≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫+~. Çø£ÿ&ç Äq+<ä>∑»|ü‹ Ä&ç{À]j·T+˝À »]–q á b˛{°˝À¢ $»j·Tq>∑s¡+ XÊK\ ‘·s¡T|ü⁄q Á|ü<ä]Ù+∫q ø±≥T ~«rj·T ñ‘·ÔeT Á|ü<äs¡Ùq>± m+|æ¬ø’+~. á b˛{°˝À¢ X¯óuÛÀ<äj·T+ Hê{Ïø£˝À ¬s’‘·T bÕÁ‘·<Ûë] ¬ø.mdt X¯+ø£sY ñ‘·ÔeT q≥Tì>±, ø±≥T Hê{Ïø£˝À $¬ø sêCÒX¯«sY ñ‘·ÔeT düVü‰j·Tq≥Tì>±, nqø±|ü*¢ XÊK Á|ü<ä]Ù+∫q ≈£îø£ÿ‘√ø£ e+ø£s¡ Hê{Ïø£˝Àì &Ó’¬sø£ºsY bÕÁ‘·<Ûë] #Ó’‘·q´ ñ‘·ÔeT Vü‰dü´ q≥T&ç>± m+|æø£j·÷´s¡T. $∫Á‘· y˚wü<Ûës¡D b˛{°˝À¢ ns¡úHêπsX¯«s¡Tì bÕÁ‘·<Ûës¡DÏ m+_$mHé dü÷s¡´\ø°Î Á|ü<∏äeT

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À

eTT>∑TZ] eTè‹ dü+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): dü<ë•e eT+&É\+ Äs¡÷sY Á>±eT+ qT+&ç »V”≤sêu≤<é≈£î yÓfi¯óÔqï Ä{À≈£î y˚>∑+>± m<äTs¡T>± edüTÔqï ˝≤Ø &Ûûø=≥º&É+‘√ eTT>∑TZs¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. á dü+|òüT≥q eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ »]–+~. á Á|üe÷<ä+˝À Äs¡÷sY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑TsêHé (18), e&Ó¶ Hêsêj·TD (19), e&Ó¶ lqT (25) nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. dü<ë•eù|≥ dæ◊ q\¢eT\¢ s¡$ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

ãVüQeT‹ì kÕ~Û+#·>±, yê˝ÒÔs¡T XÊK≈£î #Ó+~q eTTs¡∞≈£îe÷sY Ä+Á<äC≤\] Á|ü<ä]Ù+∫ ~«rj·T ãVüQeT‘·T\qT n+<äT≈£îHêïs¡T. @ø£bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ b˛{°˝À¢ bÕ‘· |ü≥ºD+ Áu≤+#Y≈£î #Ó+~q yÓ÷Vü≤Hé<ëdt Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹, $»j·Tq>∑s¡+ <ëdüqïù|≥≈£î #Ó+~q Hêsêj·TD ~«rj·T ãVüQeT‹ kÕ~Û+#ês¡T. \*‘· dü+^‘·+˝À >∑»|ü‹q>∑s¡+ Áu≤+#Y≈£î #Ó+~q Ádüe+‹ Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹, $XÊK CÀHé ø±sê´\j·÷ìøÏ #Ó+~q eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé ~«rj·T ãVüQeT‹, yêsTT<ë´ b˛{°˝À¢ $XÊK dædæ|ædæ Áu≤+#Y≈£î #Ó+~q mmdt <Ûäq«+‘·] Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ kÕ~Û+∫q≥T¢ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mdtmdt Hêj·TT&ÉT, sêh ø±s¡´<ä]Ù dü÷s¡´\øÏåà ‘Ó*bÕs¡T. $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒdæ sêhkÕúsTT b˛{°\≈£î |ü+|ædüTÔqï≥T¢ Ms¡T ‘Ó*bÕs¡T.

$»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY, &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº Ä<Ûë´|ü≈£î\T ñ<√´>∑T\T uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å eT+>∑fi¯yêsêìøÏ 6e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. H˚{ÏøÏ 12 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\qT ¬s>∑T´\sY #˚j·T≈£î+&Ü m|æ|æmdæ‡ <ë«sê Äs¡T y˚\ b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥T¢ Ä]úø£ XÊK ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·T&É+ XÀ#·˙j·TeTì dü+|òüT Hêj·T≈£î\T dü÷s¡´Hêsêj·TD, ˇπøwüq˝Ÿ >√$+<äsêe⁄, >√|æ, dü‘·´+\T nHêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\qT ¬s>∑T´\sY

ø±s¡D≤\qT CÒdæ $#ê]kÕÔs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. 8q k˛yéTù|≥ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\ j·T+˝À ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\ qT+∫ $#ês¡D »s¡>∑qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. dü+ã+~Û‘· |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘Ó*dæq e´≈£îÔ\T $#ês¡ D≈£î Vü≤»¬s’ $esê\T n+~+#ê\ì ø√sês¡T.

‹s¡THêfi¯¢≈£î @sêŒ≥T¢ y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷* >∑T+≥÷s¡T, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ø√≥|üŒø=+&É ‹s¡THêfi¯¢ @sêŒ≥¢qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì Äضy√ ns¡TDYu≤ãT n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á HÓ\ 10e ‘˚B es¡≈£î |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î m≥Te+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\>∑≈£î+&Ü nìï @sêŒ≥T¢ #˚j·T≥+˝À n~Ûø±s¡T\T düeTq« j·T+‘√ |üì #˚j·÷\Hêïs¡T. kÕúìø£ Äضy√ ø±sê´\j·T+˝À »]–q ‹s¡THêfi¯¢ @sêŒ≥¢ô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ‘ê>∑T˙s¡T, bÕ]X¯ó<äΔ´+, yÓ’<ä´, Äs√>∑´+, s√&ÉT¢, s¡yêD≤ n+XÊ\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê\ì Äضy√ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. #˚|ü{Ϻq ‹s¡THêfi¯¢ @sêŒ≥¢qT á HÓ\ 9q πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |ü]o*+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. 19, 20, 21 ‘˚B\˝À ø√≥|üŒø=+&É ÁbÕ+‘·+˝À eT<ä´+

øÏs√dæHé ø√{≤ $&ÉT<ä\ ìC≤e÷u≤<éé, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): |òæÁãe] HÓ\≈£î #Ó+~q øÏs√dæHé ø√{≤qT $&ÉT<ä\ #˚dæq≥Tº C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡ΔHé ‘Ó*bÕs¡T. 1406.577 øÏ˝À©≥s¡¢ øÏs√dæHéqT $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì 6,78,563 ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î øÏs√dæHé qT |ü+|æD° #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. s¡#·Ãã+&É˝À eT+ps¡T #˚dæq \øå± @&ÉT y˚\ ‘ê‘êÿ*ø£ ø±s¡T¶\≈£î ≈£L&Ü øÏs√dæHé düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé ø±s¡T¶ <ës¡T\≈£î eT÷&ÉT ©≥s¡T¢, eTTì‡bÕ*{°, eT+&É\ πø+Á<ë\T, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ yê]øÏ ¬s+&˚dæ ©≥s¡¢ #=|ü⁄Œq n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á HÓ\ 20es¡≈£î øÏs√dæHé Äj·÷ #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D≤\ <ë«sê bı+<ë\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

e÷|òüT bÂs¡í$T kÕïHê\T ˇø£] eTè‹

@e÷Á‘·+

$»j·Tyê&É, |òæÁãe] 7 (m|æÇm+mdt): e÷|òüT bÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± kÕ>∑s¡dü+>∑ eTyÓTÆq ø£ècÕíõ˝≤¢ Vü≤+dü\B$ e<ä› eT+>∑fi¯yês¡+ |ü⁄D´kÕïHê\T Ä#·]+#·&ÜìøÏ y˚\ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›ì n+#·Hê y˚dæ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äغd” yês¡T Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

ø£Ø+q>∑sY d”|”æ◊ düuÛÑ\ yê˝Ÿb˛düºsY Ä$wüÿs¡D $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ sêh 24e eTVü‰düuÛÑ\T á HÓ\ 21 qT+∫ 24e ‘˚B es¡≈£î ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+‘√ #ê]Á‘·ø£ H˚|ü<∏ä´+ ø£*–q dæ|æ◊ bÕغ eTVü‰düuÛÑ\T ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤+#·T ø√e&É+ $X‚wüeTì nHêïs¡T. sêh+˝À mqï&É÷ ˝˚ì $<Ûä+>± nì•Ã‹ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì, Bq+‘·{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï yÓ’Kπsqì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ‘=$Tà~ eT+~ ◊mmdt\T n$˙‹ πødüT˝À¢ Çs¡Tø=ÿì dæ_◊ $#ês¡D m<äTs=ÿe&É+ XÀ#·˙j·TeTì nHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï á eTVü‰düuÛÑ˝À¢

sêh+˝À uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À bÕغ |üs¡+>± #˚j·÷*‡q ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ #·]Ã+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. u§>∑TZ Ä<Ûë]‘· $<äT´‘Y πø+Á<ë\T @ sêh+˝ÀH˚ ˝Òì $<Ûä+>± Ä+Á<Ûë sêh+˝ÀH˚ ñHêïj·THêïs¡T. ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿ k˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\qT ¬s>∑T´\sY #˚j·T≈£î+&Ü ø=‘·Ô>± ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ #˚j·T&É+ Vü‰MT\≈£î ‘·÷≥T¢ bı&Ée&Éy˚Tqì nHêïs¡T. eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ õ˝≤¢ Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘=\T‘· eTVü‰düuÛÑ\≈£î dü+ã+~Û+∫ >√&É|üÁ‹ø£qT bÕغ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ãT>∑‘· dü÷]u≤ãT, nXÀø˘, ‘êe÷&É sêeTT, s¡+õ‘Y ≈£îe÷sY\‘√ ø£*dæ Ä$wüÿ]+#ês¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢ Bø£å õ˝≤¢ u≤ø£‡s¡¢ Á|ü‹uÛÑ

uÒ˝≤ b˛©dt ø±\TŒ\ô|’ 8q $#ês¡D Áoø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): k˛yéTù|≥ eT+&É\+ uÒ˝≤ ÁbÕ+‘·+˝À >∑‘ê&˚~ p˝…’ 14q »]–q b˛©düT ø±\TŒ\ô|’ yÓTõd”º]j·T˝Ÿ $#ês¡D #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T q÷s¡TuÛ≤cÕ U≤d”+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø±\TŒ\T »s¡>∑&ÜìøÏ >∑\

$»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ‘Ó\>∑ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À $TyéT‡ yÓ’<äT´\#˚ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ Çø£ÿ&ç ÄsY¬ø bÕ´˝…dt Äes¡D˝À ñ∫‘· H˚Á‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ »]–+~. düTe÷s¡T e+<ä s√>∑T\T e#˚Ãdæ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡T. Ä|üπswüqT¢ nedüs¡yÓTÆq yê]ì m+|æø£ #˚kÕÔeTì dü+|òüT Hêj·T≈£î\T |ü⁄e⁄«\ Áoìyêdüsêe⁄, Hêsêj·TDsêe⁄, X¯+ø£sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, 8 |òæÁãe] 2012

ø£&É|ü, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·q XÊK |ü]~Û˝Àì ø=ìï $uÛ≤>±\qT Ç‘·s¡ eT+Á‘·T\≈£î πø{≤sTT+ #·&Üìï sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ &Üø£ºsY &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë ¬s&ç¶ |üP]Ô kÕúsTT˝À Äπøå|æ+#ês¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·q bÕÁ‘· @MT ñ+&É<äì, ìs¡«Vü≤D≤u≤<Ûä´‘· Ç‘·s¡ n+XÊ\qT H˚s¡T>± eTTK´eT+Á‘˚ #·÷düT≈£î+{≤s¡ì eT+Á‹ ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. ‘·q dü«Á>±eTyÓTÆq U≤õù|≥˝À eT+Á‹ eT+>∑fi¯yês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘êqT ‘·q XÊK $<ÛäT\qT

100 eT+~ s√>∑T\≈£î ñ∫‘· yÓ’<ä´ ùde\T

ìùw<Ûëìï neT\T#˚j·÷\Hêïs¡T. ‹s¡THêfi¯¢ @sêŒ≥¢≈£î $&ÉT<ä˝…’q ì<ÛäT\‘√ ø=+&Éô|’q ≈£L´ ø±+ô|¢ø˘‡ j·÷Á‹≈£î\≈£î $ÁXÊ+‹ eT+~s¡+, bÕ‘· ø√≥j·T´kÕ«$T Ä\j·T+ e<ä›≈£î ‘ê>∑T ˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’Hé, Ád”Ô\ ø√dü+ kÕïHê\ >∑<äT\T ì]àdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq áy√ nqï|ü⁄¬s&ç¶ sêeTø√{Ϭs&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡THêfi¯¢ Á|üXÊ+‘·+>± »]ù|+ <äT≈£î eTT+<ädüTÔ #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± ¬s+&ÉT y˚\eT+~ b˛©düT\‘√ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ &çmd”Œ yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡THêfi¯¢≈£î 490 ãdüT‡\T @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Äغdæ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡THêfi¯¢ @sêŒ≥T¢ ø√dü+ ø=+&É ÁbÕ+‘·+˝Àì $$<Ûä |ü+#êsTTr\ qT+∫ s¡÷.6.30\ø£å\T edü÷\T #˚dæq≥T¢ &çm˝Ÿ |æy√ uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á ì<ÛäT\T Äضy√≈£î n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

#˚j·÷\ì, ˝Ò≈£î+fÒ ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêh yê´|üÔ+>± ‘=$Tà~ y˚\ eT+~ ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\T ñ+&É>±, õ˝≤¢˝À 220 eT+~ n<Ûë´|ü≈£î\T $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹, eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢>±, Bìô|’ düuŸ ø£$T{° y˚j·TqTqï≥T¢ >∑‘· @&Ü~ qe+ãsY 30q Á|üø£{Ï+#ês¡ì, nsTTq|üŒ{ÏøÏ Ç+‘·es¡≈£î m≥Te+{Ï düŒ+<äq sêø£b˛>±, Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô>± Äs¡Ty˚\ eT+~ì uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#·&É+ <ës¡TDeTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á düyÓTà˝À ô|<ä›m‘·TÔq ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áoø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): $XÊK|ü≥ºD+˝À »]–q zô|Hé pìj·TsY u≤øχ+>¥ b˛{°˝À¢ õ˝≤¢ u≤ø£‡s¡T¢ Á|ü‹uÛÑ ø£qã]#ês¡T. |ü\T |ü<∏äø±\qT ¬øedü+ #˚düT≈£î Hêïs¡T. á b˛{°\T Ç{°e\ ◊<äT s√E\ bÕ≥T »]>±j·Tì õ˝≤¢ u≤øχ+>¥ nk˛dæ j˚TwüHé ø±s¡´<ä]Ù \ø£åàD<˚yé ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°˝À¢ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q &ç.eTH√CŸ≈£îe÷sY ˝…’{Ÿ yÓ\¶sY y˚{Ÿ $uÛ≤>∑+˝À dü«s¡í|ü‘êø£+, n|üŒ\sêE.|æ ù||üsY y˚{Ÿ $uÛ≤>∑+˝À s¡õ‘· |ü‘êø£+, ÄsY.>∑DÒwt ˝…’{Ÿ˝Ò{Ÿ, |æ.|üèBÛ« u≤≥yéTy˚{Ÿ, |æ.Hêì ˝…’{Ÿ ù|òy˚{Ÿ $uÛ≤>∑+˝À ø±+dü´ |ü‘·ø±\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü‘·ø±\qT kÕ~Û+∫q Áø°&Üø± s¡T\qT |ü\Te⁄s¡T n_Ûq+~+#ês¡T.

Væ≤yéT u≤~Û‘·T\qT Ä<äTø√yê* : {°&û|” ˇ+>√\T, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ø£wüº|ü&ç dü+bÕ~+#·T≈£îqï kıeTTàqT b˛>=≥Tº≈£îqï Væ≤yéT u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Ms¡ÁãVü≤à+ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·eT &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Væ≤yéT u≤~Û‘·T\T #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT<䛑·T>± Vü‰»¬s’ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Äs¡T>±\+ ø£wüº|ü&ç dü+bÕ~+#·T≈£îqï #ê˝≤eT+~ ù|<ä\T Væ≤yéT dü+düú˝À &ÉãT“ ô|{≤ºs¡ì, ‹]– sêø£b˛e&É+‘√ rÁe Ä]úø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥T

Hêïs¡Hêïs¡T. 15 s√E\T>± düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Væ≤yéT u≤~Û‘·T\T kÕúìø£ Äضy√ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ XÊ+‹j·TT‘·+>± Ä+<√fi¯q\T #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ Ä+<√fi¯q ø£*–+#˚ $wüj·T+ nì nHêïs¡T. e÷sêÿ|ü⁄s¡+ &ç$»Hé˝À ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Væ≤yéT dü+düú ùdø£]+∫+<äì á &Éã“+‘ê ‹]– u≤~Û‘·T\≈£î n+~+#˚es¡≈£î ‘·eT bÕغ u≤~Û‘·T\ |üøå±q ì\ã&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü Ä+<√fi¯q ≈£L&Ü #˚|ü&É‘êeTì Ms¡ÁãVü≤à+ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü{Ϻq ¬s’‘·T\T $»j·Tyê&É, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\ ø±s¡D+>± ‘·&çdæq, s¡+>∑Te÷]q <ÛëHê´ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T ø=qT>√\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô #·\¢|ü*¢˝À ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ qT+&ç yês¡T ìsêVü‰s¡Bø£å\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT, yÓTÆ\es¡+ XÊdüqdüuÛÑT´&Ó’q <˚$H˚ì ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, myÓTੇ u≤ãT sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é ¬s’‘·T\≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. Ä|ü<ä˝À ñqï ¬s’‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+

Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À nôd+;¢ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\qT düÔ+_Û+|ü #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±>± Ç{°e\ ø√&É÷s¡T˝À Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T uÛÑ÷wüD+ ≈£î≥T+u≤ìï {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T |üsêeT]Ù+#ês¡T. bÕغ ‘·s¡|òü⁄q ø=~›bÕ{Ï Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï yês¡T eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìøÏ n+<äCÒXÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+‘√ b˛sê&ç ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ Ç|æŒkÕÔeTì, mes¡÷ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì á dü+<äs¡“¤+>± <˚$H˚ì ñe÷ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

5

düTes¡íyês¡Ô

ì»yÓTÆq »qH˚‘· »>∑H˚ $qTø=+&É, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ, nìï esêZ\ yê]øÏ n+&É>± ì\Tdü÷Ô Ä<äsê_Ûe÷Hê\T bı+<äT‘·THêï yÓ’mdt »>∑Hé ì»yÓTÆq »qH˚‘· nì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT &ç.u≤∫ nHêïs¡T. md”º, md”‡, ;d”, yÓTÆHêغ\ Vü≤≈£îÿ\qT |ü]cÕÿ]+#ê\+fÒ »>∑Hé‘√ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T |ü≥ºD+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq dü+<äs¡“¤+>± u≤∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVü‰H˚‘· yÓ’mdtÄsY Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Á|üC≤ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. sê»X‚KsY¬s&ç¶ eTs¡D≤ q+‘·s¡+ sêh+ n+<Ûäø±s¡+˝ÀøÏ HÓ{Ϻy˚XÊs¡ì ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |üPs¡« yÓ’uÛ≤e+ sêyê\+fÒ »>∑HéqT eTTK´eT+Á‹ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, n_Ûe÷qT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÁdæŒ+ø£¢s¡T¢ eT+ps¡T $qTø=+&É, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): 12ôd≥¢ ÁdæŒ+ø£¢s¡T¢ eT+ps¡T nsTTq≥T¢ XÊe˝≤´|ü⁄s¡+ eT+&É\ @y√ es¡\ø°Î ‘Ó*bÕs¡T. ◊<Óø£sê\ uÛÑ÷$Tì kÕ>∑T#˚düTÔqï ¬s’‘·T\≈£î 50 XÊ‘·+ sêsTTrô|’ M{Ïì n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. ns¡TΩ˝…’q ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ÁdæŒ+ø£¢s¡¢‘√ ‘·≈£îÿe ˙{Ï‘√ m≈£îÿe $d”Ôs¡í+ kÕ>∑T #˚düTø√e#·Ãì, n˝≤π> ˙{Ïì eè<Ûë #˚j·T≈£î+&Ü nedüs¡yÓTÆq y˚Ts¡≈£î ˙{Ïì ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì nHêïs¡T. $TqTeTT, ô|düs¡, X¯q>∑ |ü+≥\≈£î ø±\«\ <ë«sê M{Ïì |ü+&çùdÔ |üP‘· sê* ~>∑Tã&ç ‘·π>Zneø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ø£qTø£ ÁdæŒ+ø£s¡T¢ ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e\¢ n~Ûø£ ~>∑Tã&ç e#˚à neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. eØà ø£+b˛düTº ø±yê*‡q ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T ø±sê´\j·÷˝À¢ dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

|ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* Áoø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): C≤rj·T |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± á HÓ\ 19q »s¡>∑qTqï |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ. yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À »]–q õ˝≤¢ kÕúsTT |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ düeTq«j·T düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. @&Ü~øÏ ¬s+&ÉT $&É‘·\T eTs√ eT÷&˚fi¯¢ bÕ≥T á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤ùdÔ uÛ≤s¡‘Y b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· <˚X¯+>± e÷s¡T‘·T+<äì nHêïs¡T. Ä ÄX¯j·T kÕ<Ûäq≈£î õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ‘·eT e+‘·T düVü≤ø±s¡+ düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. yÓ’<ä´, $<ä´, ◊dæ&çmdt n~Ûø±s¡T\+‘ê á ùde˝À ÁX¯<äΔ eVæ≤+#ê\ì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\‘√ sê´©\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´e+‘·T\T>± #˚j·÷\ì nHêïs¡T. dü«#·Ã+<Ûä dü+düú\qT $düèÔ‘·+>± uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´ÁeTø£+˝À n<äq|ü⁄ CÒd” ÄsYmdt sêCŸ≈£îe÷sY, &çm+ôV≤#Y &Üø£ºsY XÊs¡<ä, &çÄsY&çm |æ&ç s¡õìø±+‘êsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæø√ÿ\T dü+usê\≈£î 11 qT+∫ ãè+<ë\ m+|æø£ Áoø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ø=~› s√E˝À¢ »s¡>∑qTqï dæø√ÿ\T dü+ãsê˝À¢ bÕ˝§ZqTqï ãè+<ë\ m+|æø£ á HÓ\ 11, 12 ‘˚B˝À¢ »s¡bÕ\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê$T¬s&ç¶ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ‘·q ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T\+˝À »]–q dü+ãsê\ ñ|üø£$T{°\ Á|ü‹ì<ÛäT\ düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± |ü\T $<ë´dü+düú\T ø±s¡´Áø£e÷\ ìsê«Vü≤D≈£î ÄdüøÏÔ‘√ <äs¡U≤düTÔ #˚j·÷\ì nìï ãè+<ë\≈£î neø±X¯+ Ç#˚à |ü]dæú‹ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ñ‘·ÔeT ãè+<ë\qT m+|æø£ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#êeTì nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì u≤|üPJ ø£fi≤eT+~sY, ;ÄsY Ä+uÒ<äÿsYY Ä&ç{À]j·T+˝À »]– m+|æø£ b˛{°\qT Hê´j·T ìπsí‘·\qT dü«j·T+>± ‹\øÏ+∫ ‘·T~ C≤_‘ê ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. õ˝≤¢ yÓ’uÛ≤yêìï #êfÒ+<äT≈£î á ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·qTq´q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À n<äq|ü⁄ CÒdæ sêCŸ≈£îe÷sY. &çÄsYy√ U≤d”+, &çsYÄsY&çm |æ&ç n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À 79 b˛wüø±Vü‰s¡ πø+Á<ë\T Áoø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ‘=*kÕ]>± q+~Á>±eT+, J$•>∑&É+ s¡Ddüú\+, ˝≤y˚s¡T, Ms¡>∑≥º+, eT+&É˝≤˝À¢ 79 b˛wüø±Vü‰s¡ πø+Á<ë\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Ä |ü<∏äø£+ õ˝≤¢ Áb˛Á>±yéT n~Ûø±] s¡$≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. >±s¡ eT+&É\+ πø+Á<ä+˝Àì eTT\T>∑T ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á πø+Á<ë˝À¢ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ù|<ä\≈£î b˛wüø±Vü‰sêìï n+~düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. dü+ã+~Û‘· Á>±eT dü+|òüT+ ìsê«Vü≤D˝À @sêŒf…Æq düuŸ ø£$T{°, ôV≤˝ŸÔ Ä&É«sTT»sY á πø+Á<ëìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì, ñ<äj·T+ y˚fi¯ bÕ\T, Á>∑T&ÉT¢ ÇkÕÔs¡ì, eT<Ûë´Vü≤ï+ Ä≈£î≈£Ls¡\‘√ b˛wüø±Vü‰sêìï n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À >∑T]Ô+∫q 19 |æy√|æ ( ìs¡Tù|<ä\T) eT+&É˝≤˝À¢ e÷]à ‘·sê«‘· ã&˚®{ŸqT nqTdü]+∫ b˛wüø±Vü‰s¡ πø+Á<ë\qT ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òüT+ düuÛÑT´\ $esê\qT ÄHé˝…’Hé˝À bı+<äT|üsêÃeTì, uÛÑ$wü´‘Y˝À u≤´+≈£î *+πøõ, bÕe\ e&û¶, Ç‘·s¡ dü<äTbÕj·÷\ìï düuÛÑT´\≈£î düe÷#êsêìï n+~kÕÔeTì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ªÇ+Á<äμ ãdüT‡ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Áoø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Áoø±≈£îfi¯+ qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Ç+Á<ä @d”æ ãdüT‡qT Äغdæ n~Ûø±s¡T\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Áoø±≈£îfi¯+˝À s√E kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+≥\≈£î ãj·T\T<˚] eTs¡Tdü{Ï s√E ñ<äj·T+ 6.30 >∑+≥\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #˚s¡T‘·T+~.$XÊK|ü≥ºD+, sê»eT+Á&ç, $»j·Tyê&É, dü÷s¡´ù|≥, MT<äT>± ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #˚s¡≈£î+≥T+~. eT<Ûä´˝À á Hê\T>∑T |ü≥ºD≤˝À¢ e÷Á‘·y˚T Ä>∑T‘·T+~. Á|üj·÷D°≈£î\≈£î yê≥sY, <äT|üŒ{Ïì n+<äCÒkÕÔs¡T. ¬s+&ÉT m˝Ÿdæ&ç {°M\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. $XÊK|ü≥ºD≤ìøÏ 132 s¡÷bÕj·T\T, sê»eT+Á&ç 395, $»j·Tyê&É≈£î 591, dü÷s¡´ù|≥≈£î 759, ôV’≤<äsêu≤<é≈£î 917 s¡÷bÕj·T\T>± {Ϭøÿ≥Tº <Ûäs¡≈£î ìs¡ísTT+∫q≥T¢ Áoø±≈£îfi¯+ 1e &çb˛ y˚TH˚»sY m+.eTT≈£î+<äs¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+{Ï |üqTï edü÷fi¯¢qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷* ˇ+>√\T, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±e÷˝À¢ Ç+{Ï|üqTï edü÷fi¯ó¢ y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì kÕúìø£ m+|æ&çz dæôV≤#Y $»j·T\ø°Î Äj·÷ Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\qT Ä<˚•+#ês¡T. m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+|æ&çy√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ç+{Ï |üqTï edü÷\T 46 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T nsTT´+<äì á HÓ˝≤U≤s¡T≈£î $T>∑‘ê 60 XÊ‘·+ |üP]Ô #˚j·÷\ì, e÷]à HÓ\˝À|ü⁄ e+<ä XÊ‘·+ |üP]Ô #˚j·÷\ì ø√sês¡T. eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤\T e÷]à 31e ‘˚B˝À>± |üP]Ô nj˚T´≥≥T¢ #·÷&Ü\ì ˝Òø£b˛‘˚ eT+p¬s’q &ÉãT“\T yÓq≈£îÿ |ü+|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø=‘·Ô ô|q¸Hé<ës¡T\≈£î ø±˙ bÕ‘· ô|q¸Hé <ës¡T\≈£î ø±˙ kÕàsYº ø±s¡T¶\T ˝Òø£b˛‘˚ ø±s¡´<äs¡TÙ\T <ä>∑Zs¡T+&ç ô|q¸Hé<ës¡T\≈£î kÕàsYºø±s¡T¶\T Ç#˚à $<Ûä+>± ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ô|<ä›yê]bÕ˝…+ Á>±eT #Ós¡e⁄˝À ˙s¡T ˝Òø£ n&ÉT>∑+{Ï+<äì kÕ>∑sY C˝≤\‘√ ì+bÕ\ì Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´<äs¡TÙ\T s¡y˚Twt, |üPs¡í≈£îe÷], sêE, Hêsêj·TD, uÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

ns¡TΩ\T nuÛÑj·TVü≤kÕÔìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* bÕ≥T ns¡yÓ’ @fi¯ó¢ ì+&çq eTVæ≤fi¯\+<ä]øÏ s¡÷.500\ #=|üq nuÛÑj·TVü≤düÔ+ |ü<∏äø£+ <ë«sê ô|q¸qT¢ n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. nqs¡TΩ˝…’q yê] ô|q¸qT¢ ‘=\–kÕÔ eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”&ûy√ s¡y˚TXŸ, @|”m+ sêyÓ÷àVü≤Hé, @|”y√ #·+Á<äj·T´, ◊¬ø|” dæã“+~ dü+^‘·, sêCÒX¯«], yÓ+ø£fÒX¯+, nXÀø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç\¢+‘·≈£î+≥ , |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi¯ düe÷K´ dü+|òü÷˝À¢ |üì #˚düTÔ 60 dü+e‘·‡sê\T ô|’ã&çq eTVæ≤fi¯\+<ä]øÏ ô|q¸qT¢ n+~+#·&Éy˚T Á|üuÛÑT‘·« <˚´j·TeTì &Ü«e÷|”&û qMHé≈£îe÷sY nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eTVæ≤fi¯ düe÷K´ uÛÑeq+˝À nuÛÑj·TVü≤düÔ+ ô|q¸q¢ <Ûäs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+ #ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |”&û qMHé≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\≈£î e&ç¶ ˝Òì s¡TD≤\‘√

ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, 8 |òæÁãe] 2012

yêdüÔ$ø£ <äèø£Œ<∏ä:‘√ |ü]o*+∫ ø±s¡´#·s¡D Á|üD≤[ø£ ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): e#˚à ◊<äT dü+e‘·‡sê˝À¢ õ˝≤¢ n_Ûeè~›ì Á|ü<Ûëq+>± <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì @j˚T s¡+>±\˝À _ÄsYõm|òt ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ nedüs¡yÓ÷, yêdüÔ$ø£ <äèø£Œ<∏ä+‘√ |ü]o*+∫ ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+ #ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é n~Ûø±s¡T \qT dü÷∫+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À e#˚à 5 dü+e‘·‡sê\≈£î dü+ã+~Û+∫ _ÄsYõm|òt Äø£åHé bÕ¢Hé s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq+>± 9 n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫ XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±s¡T\T /Á>±eT |ü+#êj·T‹\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å »]|æ |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, πø+Á<ä Á|üuÛÑ‘·T«+ _ÄsYõm|òt ÁøÏ+<ä Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ 220 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚ùd neø±X¯eTTqï+<äTq Á|ü<Ûëq+>± 9 dü+πøåeT XÊK\ <ë«sê Á>±eT kÕúsTT qT+&ç õ˝≤¢ kÕúsTT es¡≈£î ô|<ä› m‘·TÔq eTÚ[ø£

dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·T≈£î+≥T n_Ûeè~› dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT neT\T #˚j·Te\dæ ñqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ìy˚~ø£ s¡÷|üø£\Œq˝À Á|ü<Ûëq+>± Á>±eT kÕúsTT˝À nø£åsêdü´‘· XÊ‘êìï, e÷qe eqs¡T\ n_Ûeè~›ì, yÓ’<ä´`Äs√>∑´eTT, bÕ]X¯ó<ä´eTT, eTTs¡T>∑T ø±\Te\T ìsêàDeTT, bÂwæºø±Vü‰s¡ düs¡|òüsê, ÄdüT|üÁ‘·T˝˝ÀH˚ Á|üdüyê\T, kÕe÷õø£ n_Ûeè~›ì dü÷∫ø£\T>± |ü]>∑q˝ÀøÏ rdüTø=ì Á>±eT kÕúsTT˝À Á|ü»\ düeTø£å+˝À #·]Ã+∫ ìy˚~ø£\T s¡÷bı+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À nø£åsêdü´‘· XÊ‘êìï ô|+#·&Üìø£, ìs¡“+<ä $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ Á|üø±s¡+ 170 ø√≥¢‘√ nìï bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ô|<ä› m‘·TÔq eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·T\T n+~düTÔHêï eTHêïs¡T. e#˚à dü+e‘·‡s¡+ eTs√ 100 ø√≥¢‘√ Ks¡Tà #˚kÕÔeTHêïs¡T. ÄdüT|üÁ‘·T\˝À &Üø£ºs¡T¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ eTTK´eTì ‘Ó\T|ü⁄‘˚, e÷qe eqs¡T\ ø=s¡‘·qT n~Û>∑$T+#ê*‡ ñqï<äì, ÄdüT|üÁ‘·T \˝ÀH˚ Á|üdüyê\T ô|<ä›

Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ìsêàD≤ìøÏ eT+p õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): õ˝≤¢˝À sêJyé $<ë´ $TwüHé <ë«sê Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 869 n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T ìsêàD≤ìøÏ eT+pØ \_Û+∫+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À •~Û˝≤edüú˝À ñqï 1205 ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ kÕúq+˝À n<˚ dü+K´˝À ‘·s¡>∑‹, >∑<äT\T ìsêàD≤ìøÏ $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ÁøÏ+<ä ‘·>∑T eT+pØ C≤Ø #˚j·Te\dæq~>± sêÁwüº |ü<∏äø£ dü+#ê\≈£î\T, sêJyé $<ë´ $TwüHé ôV’≤<äsêu≤<é >±]øÏ &çz ˝ÒK <ë«sê Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æ+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. á Á|ü‹bÕ<äq≈£î »yêãT>± 2012`13 dü+e‘·‡s¡eTT˝À bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#·&É+˝À uÛ≤>∑+>± ø=‘·Ô>± 293 n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ eT+pØ #˚j·TeTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡Hêïs¡T. •~∏˝≤edüú˝À ñqï 1205 ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T ã<äT\T>± 576 n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T ìsêàD≤ìø£ ≈£L&É eT+pØ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·TqTHêïeTì sêÁwüº sêJyé $<ë´ $TwüHé |ü<∏äø£ dü+#ê\≈£î\T ‘Ó*bÕs¡Hêïs¡T. 529 bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Á|üVü‰] >√&É\T ì]à+#·&ÜìøÏ ≈£L&É Á|ü‹bÕ<äq\T düeT]Œ+#êeTì ø£˝…ø£ºsY Ä Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

m‘·TÔq Áb˛‘·‡Væ≤+#· e\dæq nedüs¡eTT+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT e\¢ ‘·*¢, _&ɶ Äs√>∑´+>± ñ+&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü e÷‘ê, •X¯ó eTs¡D≤\T ‘·>∑TZ‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. nìï Á>±e÷\˝À ô|<ä› m‘·TÔq s¡øÏå‘· Á‘ê>∑T˙{Ï dü<äTbÕj·÷\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ì∫Ã, XÊX¯«‘· eqs¡T\T ø£*Œ+#ê&ÜìøÏ eT]ìï ì<ÛäT\T yÓ∫Ã+#ê*‡ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT kÕúsTT˝À ø£˙dü+ 5 <äTø±D\ düeTT<ëj·÷\qT ì]à+#·&É+ e\¢ Á>±eT |ü+#êj·T‹øÏ Ä<ëj·T eqs¡T\T ô|s¡>∑&Éy˚T ø±≈£î+&Ü #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±DeTT, Ç‘·s¡ Á|üCÀ|üjÓ÷>∑ $Áø£j·T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚düTø√e&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äHêïs¡T. n˝≤π> ô|<ä› |ü≥ºD≤\˝À 100 <äTø±D≤\ düeTT<ëj·÷ìï ì]à+#·&É+ e\¢ Á>±e÷\˝À ô|<ä› m‘·TÔq >√<ëeTT\T ìsêàDeTT #˚|ü≥º&É+ e\q ¬s’‘·T\T ‘·eT ñ‘·Œ‘·TÔq\T M\TqT ã*º eT+∫ <Ûäs¡ e∫Ãq|ü⁄&˚ neTTàø=H˚ yÓdüT\Tu≤≥T ø£\T>∑T‘·T+<äì, ‘·<ë«sê ¬s’‘·T\T Ä]úø£+>±

|ü⁄s√_Ûeè~› #Ó+<ä&ÜìøÏ neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á ìy˚~ø£\T |òæÁãe] ∫e]ø£˝≤¢ n+~+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT kÕúsTT Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT Bs¡Èø±\+ Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+&˚ |üqT\H˚ >∑T]Ô+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY lsê+ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á>±e÷\˝À dü+|üPs¡í bÕ]X¯ó <ë´ìøÏ, e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘·ìyê«\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘·<ë«sê Á>±e÷\ Äs√>∑´ø£s¡+>± ñ+&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü n+≥T s√>±\T Á|üã\≈£î+&Ü ìyê]+#·e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ.».dæÇz ø£ècÕí¬s&ç¶, õ˝≤¢ |ü+#êj·T‹ n~Ûø±s¡ düTπswtu≤ãT, ÄsY&ÉãT¢´mdt/mdtÇ Ç+Á<äùdHé, Vü≤Öõ+>¥ |æ&ç s¡y˚Twt, ◊dæ&çmdt/|æ&ç düs¡fi¯≈£îe÷], &çm+ n+&é ôV≤#Yz Vü≤]Hê<∏é, &Ü«e÷/◊¬ø|æ |æ&ç\T Msê#ê], yÓ+ø£fÒX¯+ bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·THémyéTÄsY ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê*yê«* dæ◊{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï e÷≈£L¢sY, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï |ü]~Û˝À düTe÷s¡T 40 eT+~ ø±]à≈£î\T ~qdü] y˚‘·q+ ÁøÏ+<ä >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\T>± |üì#˚düTÔqï m≥Te+{Ï ø£˙dü ≈£L©øÏ H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. õy√ HÓ+.333 Á|üø±s¡+ 223 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#ê\ì ø±]à≈£î\+<ä]ì ¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚j·÷\ì, |æm|òt Çj·Tdt◊ ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ dæ◊{Ïj·TT q>∑s¡ ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ #Ó’s¡àHé qπ>wt ¬s&ç¶øÏ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒj·T&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± dæ◊{Ïj·TT q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù eT˝≤´\ >√es¡úHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\T>± @fi¯¢‘·s¡ã&ç |üì#˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ m≥Te+{Ï ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äT, n* ‘·≈£îÿe y˚‘·Hê\T Çe«&É+ e\¢ ≈£î≥T+u≤\qT HÓ≥Tº≈£î sê˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. |üì #˚ùd Á|ü<˚X¯+˝À Á|üe÷<ë\T »]–Hê m≥Te+{Ï qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<ä≥+ ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ mHémyéTÄsY ø±]à≈£î\ ø√dü+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Jy√ HÓ+.333ì yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì, ø±]à≈£î\≈£î >∑Ts¡TÔ+|ü⁄ ø±s¡T¶\T, Çyê«\ì >∑‘·+˝À #Ó*¢+∫q $<Ûä+>±H˚ @]j·Tdt #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé qπ>wt ¬s&ç¶ ø±]à≈£î\T düeTdü´\ô|’ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~düTÔ e÷]à HÓ\˝À

Äs¡÷àsY˝À »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘· Äs¡÷àsY, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì sêC≤sê+ q>∑sY ø±˝≤˙˝À Äs¡÷àsY meTà˝Ò´ nqï|üPs¡íeTà »q #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± |üs¡´{Ï+#ês¡T. ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T ø±+Á¬>dt bÕغ, {ÏÄsYmdt bÕغ\T |ü<äe⁄\ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&ÉT+<äì ∫‘·ÔX¯ó~›˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+ nì ÄyÓT yêU≤´ì+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø±˝≤˙yêdüT\T |ü\T düeTdü´\qT myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À øÏc˛sY ¬s&ç¶, õ$.q]‡+Vü≤ ¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ X¯s¡à, b˛˝≤ düT<Ûäø£sY, ÁøÏwüí |ü+&ç‘Y, >∑+>±yÓ÷Vü≤Hé #·Á≈£î, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±eT ùde≈£î\ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ Äs¡÷àsY, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY eT+&É\+˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ s√E Á>±eT ùde≈£î\ düe÷y˚eX¯+ ìs¡«Væ≤+∫ q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îHêïs¡T. n<Ûä´≈£åî\T>± ˙s¡&ç kÕj·Tqï, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T>± <Ûäπsà+<äsY, ø±s¡´<ä]Ù >∑+>±sê+, ø√XÊ~Ûø±] >√s¡{Ϻ >∑+>±sê+, eT+&É\ ø£˙«qsY dü‘·´+, dü\Vü‰<ës¡T&ÉT sê≥+ eT\ÿqï\T @ø£Á^e+>± mqTïø√ã&ܶs¡T.

$<äT´‘Y cÕø˘‘√ ¬s’‘·T eTè‹ ìC≤+kÕ>∑sY, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À eT\T¢sY Á>±eT+˝À $<äT´‘Y cÕø˘‘√ e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. b˛©düT\ $esê\ Á|üø±s¡+ >∑T+&É¢ kÕsTT\T (42) nH˚ ¬s’‘·T ‘·q e´ekÕj·T bı\+˝À e´ekÕj·T |üqT\T #˚düTÔqï düeTj·T+˝À $<äT´‘Y uÀsY yÓ÷{≤sY≈£î düs¡|òüsê nj˚T´ ø£¬s+{Ÿ yÓ’sYqT ¬øõ M˝Ÿ Á{≤q‡|òüsY≈£î yÓ’s¡T ‘·>∑T\T‘·Tqï ñ<˚›X¯+‘√ ø£Ás¡ kÕj·T+‘√ düØ«dt yÓ’sY ô|’øÏ m‘·Ô>± Á|üe÷<äe XÊ‘·TÔ yÓ’s¡T ‘˚– cÕø˘≈£î >∑T¬s’ nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ìC≤+kÕ>∑sY ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ KÁyÓ÷~Hé ‘Ó*bÕs¡T. |ü+#êHêeT ìs¡«Væ≤+∫ u≤qT‡yê&É @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

s√&ÉT¶ |üqT\qT |ü]o*+∫q áá ìC≤+kÕ>∑sY, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY #Ís¡kÕÔ qT+&ç q]‡+>¥ sêe⁄ |ü*¢ #Ís¡kÕÔ es¡≈£î 60 \ø£å\ e´j·T+‘√ ì]àdüTÔqï s√&ÉT¶ |üqT\qT ÄsYn+&é_ áá $»j·T uÛ≤s¡‹ eT+>∑fi¯yês¡+ |ü]o*+#ês¡T. |üqT\T HêD´‘·>± #˚j·÷\ì HêD´‘· ˝Ò≈£î+fÒ #·s¡´\T rdüTø£+{≤eTì s√&ÉT¶ |üqT\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |üs¡´y˚øÏådüTÔ düÁø£eT+>± |üqT\T #˚ùd $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì kÕúìø£ &çÇ, C…Ç<ës¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T Ç#êÃs¡T. dü+ã+~Û‘· ø±+Á{≤ø£ºsY |üqT\T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛‘˚ _\T¢qT ì*y˚kÕÔeTì ÄyÓT nHêïs¡T.

ms¡T>∑≥¢˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ yÓ÷sêÔ&é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+ ms¡T>∑≥¢ Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY düT<äs¡ÙHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ms¡T>∑≥¢ Á>±eT+˝À uÛÑ÷ düeTdü´\ |ü]wüÿs¡+ ø√dü+ ¬s’‘·T\T #˚düT≈£îqï <Ûäs¡U≤düTÔ\qT ì]í‘· >∑&ÉTe⁄˝À>± |ü]wüÿ]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eTdüTÔ\T á ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT #·ø£ÿ>± $ìjÓ÷–+ #·Tø√e&É #·÷ùdÔ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì e÷s¡Z+ düT>∑eTeT+ ne⁄‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´ ÁeT+˝À ¬syÓq÷´ <ä‘·ÔÁ‹, $Äs√«\T s¡$ ≈£îe÷sY, øÏs¡DY, neTè‘Y, ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): yÓ÷sêÔ&é eT+&É˝+˝Àì 18 Á>±e÷\˝À á HÓ\ 19q ìs¡«Væ≤+#˚ |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yÓ’<ä´ n~Ûø±] &Ü.s¡M+<ÛäsY, dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq yÓ÷sêÔ&é 30 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹˝À dæã“+~‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. 5 dü+e‘·‡sê˝˝À|ü⁄ |æ\¢\+<ä]øÏ |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+∫ á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*‡q uÛ≤<ä´‘· ‘·eTô|’ ñ+<äì nHêïs¡T. &çj·T+ôV≤#Yz Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷qT |üø£&É“~+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT eTTeTàs¡+>± #˚|ü{≤º\ì yÓ÷sêÔ&é˝À ãkÕº+&é ÁbÕ+‘·+˝À, eT+~sê\ <ä>∑Zs¡, $$<Ûä ≈£L&É\¢ e<ä› »q dü+#ês¡+ mø£ÿ&É m≈£îÿe>± ñqï nø£ÿ&É Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚sTT+∫ |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ô|’ Á|ü»\≈£î $e]+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± dæã“+~øÏ Á|ü‘˚´ø£+>± •ø£åDqT n+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’<Ûë´~Ûø±s¡T\T &Ü. sê~Ûø£, &Ü.sêCÒXŸ, @mHéj·T+\T, ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

dü+πøåeT+ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ø£s¡Te⁄ Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ dü+πøåeT |ü<∏äø±\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~›˝Ò<äì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫\Ty˚s¡T dü+‘√wt¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä Á|ü»\ nuÛÑT´qï‘˚ \ø£å´+>± ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ yê{Ïì ìs¡¢ø£å´+ #˚k˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. yÓ’mkÕ‡sY |ü<∏äø±\T Á|ü»\≈£î n+<ë\+fÒ »>∑Hé Hêj·Tø£‘·«+ nedüs¡eTì nHêïs¡T.

yÓ’s¡dt yê´<ÛäT\‘√ C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü* ˇ+>√\T, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ $y˚ø±q+<ä $<ë´|”sƒ¡+ q+<äT bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+∫q #Ó≈£îeTTøÏ {≤˝…+{Ÿf…düTº ãVüQeT‹ Á|ü<ëH√‘·‡e+ »q$C≤„q y˚~ø£ |ü≥ºD ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ä bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T kÕsTT©\ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’q Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<äT´\T e+oø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’s¡dte\q e#˚à yê´<ÛäT\ qT+∫ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì, 6 qT+∫ 13 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT >∑\ |æ\¢˝À¢ ‘·s¡#·÷ »\TãT, >∑Ts¡ø£, Äj·÷dü+ e+{Ï$ sêe&ÜìøÏ ø±s¡D+ yÓ’s¡dt nì nHêïs¡T. o‘·\ bÕìj·÷\T, ◊dt e+{Ï |ü<ësêú\T ‹q&É+ e\q >∑*ø£\T ekÕÔj·Tì Bì e\q yê´~Û ìs√<Ûäø£X¯øÏÔ ‘·>∑TZ‘·T+<äì nHêïs¡T. CÒ$$ ø£˙«qsY @qT>∑T\ s¡$≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê‘êes¡D˝À esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T, ñc˛íÁ>∑‘· ô|s¡>∑&ÜìøÏ zCÀHéb˛s¡ ø°åDÏ+#·&Éy˚Tqì Bìì düeT‘·T\´+ #˚düTø√e&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ yÓTTø£ÿ\T Hê{≤\ì nHêïs¡T. C…$$ Hêj·T≈£î\T ‹s¡TeT\Hêj·TT&ÉT, @&ÉTø=+&ÉT, &ç¬ø ‘êEB›Hé, ÁoìyêdüT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é˝À s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+

◊<äT>∑Ts¡T <äTs¡às¡D+ ìC≤e÷u≤<éé, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡ •yês¡T˝À eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q |òüTÀs¡ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ◊<äT>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. n+‘·´ÁøÏj·T\ ø√dü+ yÓfi¯ó‘·T+&É>± á <äTs¡È≥q »]–+~. $esê*˝≤ ñHêïsTT. ìC≤e÷u≤<é eT+&É\+ kÕs¡+>±|üPsY Á>±eT+˝À ùwø˘ eTTJuŸ nH˚ e´øÏÔ >∑‘· sêÁ‹ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. B+‘√ n‘·ì ã+<ÛäTe⁄\T eT+>∑fi¯yês¡+ ìC≤e÷u≤<é qT+∫ Ä{À˝À yÓfi¯ó‘·T+&É>± •yês¡T˝À m<äTs¡T>± e∫à {Ï|üŒsY &Ûûø=≥º&É+‘√ q\T>∑Ts¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>± eTs=ø£s¡T ÄdüŒÁ‹˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. ùwø˘ eT≈£î“˝Ÿ VüQùd‡Hé(45), ùwø˘ nã®˝Ÿ(42), eTTø£ÔsY(35), C≤ø°sY VüQùd‡Hé(45) dü+|òüT≥q düú\+˝ÀH˚ eTè‹ #Ó+<ä>±, ùwø˘ eTT˙sY Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. ùwø˘ eV”≤<é nH˚ e´øÏÔ á Á|üe÷<ä+ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îHêïs¡T. q>∑s¡ b˛©düT\T eTè‘· <˚Vü‰\qT b˛düTº e÷s¡ºyéT ì$T‘·Ô+ ìC≤e÷u≤<é ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ d”◊ ôd’<äj·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

ndü‘·´ Äs√|üD\T e÷qTø√yê* õy√ Á|üø±s¡+ y˚‘·Hê\T Ç#˚à $<Ûä+>± ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ¬s>∑T´\¬s’CŸ $wüj·T+ |æmyé, Ç‘·s¡ düeTdü´\T ø£MTwüqsY kÕúsTT˝À ñ+&É≥+ e\q yê]øÏ ìy˚~kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T ø£sƒê] sêeTT\T, j·÷<äj·T´, e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ ~qdü] y˚‘·q ø±]à≈£î\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt, ø±s¡´<ä]Ù _Ûø£å|ü‹, ø±]à≈£î\T u≤\j·T´, >∑+>±<ÛäsY, ¬ø.øÏwüHé, Á|üø±XŸ, qs¡‡j·T´, ÁøÏwüíj·T , sê»>√bÕ˝Ÿ, \ø£åàDY, eTDÒeTà, düT>∑TD, \*‘·, qs¡‡eTà, ^‘·, $»j·T, uÛÑ÷eTj·T´, ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

XÊK˝ ø√‘·ô|’ u≤<Ûä|ü&Ü*‡q |üì˝Ò<äT eT+Á‹ dæ.sêeT#·+Á<äj·T´

ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡sY‡ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À ø±+Á{≤ø˘º |ü<䛋˝À |üì #˚düTÔqï ˝…ø£ÿs¡sY‡ yÓ+≥H˚ ¬s>∑÷´\¬s’CŸ #˚dæ, düyÓTà $s¡$T+#˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì uÛ≤s¡‘· $<Ûë´]ú ô|ò&ÉπswüHé (mdtm|òt◊) õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T >∑+Á&É qMHé, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù •e X‚KsY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± >∑‘· 6 s√E\T>± ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡sY‡ düyÓTà #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+, >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç #ê*#ê\ì y˚‘·Hê\‘√ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À ñ<√´>±\T #˚düTÔ mdæ‡, mdæº, _dæ ù|<ä $<ë´s¡Tú\ nuÛÑT´qï‹øÏ ø£èwæ #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. nsTT‘˚ m|ü&ÉT ñ<√´>∑+ qT+&ç rdæy˚kÕÔs√qì ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡sY‡ Ä uÛÑÁ<ä‘· uÛ≤e+‘√ |üì #˚düTÔHêïs¡ì, M]ì

>∑T+≥÷s¡T, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ì <Óã“rj·T&Éy˚T \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïj·Tì Ä bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT, e÷J myÓTà˝Ò´ »+>± ø£èwüíeT÷]Ô nHêïs¡T. ÄsY n+&é _ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, k˛ìj·÷ >±+BÛ e<ä› yÓT|ü⁄Œbı+<ä&ÜìøÏ Ä bÕغ eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T »>∑Héô|’ Ädü‘·´ Á|ü#êsê\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ô|’ ≈£L&Ü Ädü‘·´ Äs√|üD\T #˚j·T&É+ e÷qTø√yê\ì ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î Væ≤‘·e⁄#ÓbÕŒs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ »>∑Héì m<äTs=ÿH˚ dü‘êÔ ˝Òø£H˚ Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J m+|æ{Ïdæ düuÛÑT´&ÉT ùwø˘ wüØ|òt, ø£ècÕí¬s&ç¶, ‘·<ä‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ+≥H˚ πs>∑÷´\¬s’CŸ #˚dæ, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ m{≤ \ø£å ñ<√´>±\T ÇkÕÔeT+≥T ìs¡T<√´>∑T\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·T+<äì, ñqï ñ<√´>±\qT rùdj·÷\ì Á|üj·÷‹ïdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ø±+Á{≤ø˘º |ü<䛑·˝À |üì #˚düTÔqï $$<Ûä $uÛ≤>±\ yê]q+<ä]ì ¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. á HÓ\ 10 qT+&ç Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ÁbÕøϺø£˝Ÿ |üØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïj·Tì, Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À¢ ø±+Á{≤ø£º ˝…ø£Ãs¡sY‡ ˝Ò≈£î+&Ü |üØø£å\T ìs¡«Vü≤D ø£wüº kÕ<Ûä´eTì, Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ M] düeTdü´\ |ü]wüÿ]+∫ düyÓTà $s¡eTD≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ˝Òø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘Y ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡sY‡, $<ë´s¡Tú\‘√ ø£*dæ ñ<ä´$TkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ø£&É|ü, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D XÊK\ πø{≤sTT+|ü⁄ eTTK´eT+Á‹ $#·ø£åD≤~Ûø±sê\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+<äì sêÁwüº <˚yê<ëj·T , <Ûäsêà<ëj·T XÊK eT+Á‹ dæ. sêeT#·+Á<äj·T´ nHêïs¡T. ø£&É|ü˝À Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶øÏ XÊK˝À ø√‘· $~Û+#·&É+ô|’ mes¡÷ u≤<Ûä|ü&Ü*‡q nedüs¡+˝Ò<äHêïs¡T. bÕ\Hê|üs¡yÓTÆq n+XÊ\T, Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\ e\¢ XÊK˝À¢ e÷s¡TŒ\T #˚düT≈£îH˚ $#·ø£åD≤~Ûø±s¡+ eTTK´eT+Á‹øÏ ñ+<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. bÕغ n_Ûeè~ΔøÏ, düeTwæº>± ø£èwæ #˚kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

¬s+&ÉT yês¡T¶\≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T ª<˚X¯+μ˝À #˚]ø£ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À 9, 10e yês¡T¶\≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ bÕغ b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T, $»j·Tq>∑s¡+ myÓTà˝Ò´ |üPdübÕ{Ï ÄXÀø˘>∑»|ü‹sêE Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. >∑‘· øöì‡\sY mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú ø√sê&É dü÷s¡´Á|ü‹uÛ≤e‹ô|’ b˛{°#˚dæ n|ü»j·T+ bÕ˝…’q sö‘·T q]‡+>∑sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T {Ï&ç|æ˝À #˚]q yê]˝À ñHêïs¡T. M]ì |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T Á|ükÕ<äT\ sêeTø£èwüí, Á|ükÕ<äT\ ø£qø£eTVü‰\ø°Î ø£+&ÉTyê\T y˚dæ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T <ë«s¡|ü⁄¬s&ç¶ »>∑Bwt, ◊$|æ s√E, sêe÷sêe⁄, ø±–‘· Áoìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n$˙‹ n~Ûø±s¡T\qT düôdŒ+&é #˚j·÷* m+|æ¬ø’q b˛©dt nuÛÑ´s¡Tú\≈£î e÷]à 19q |üØø£å

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡ ø±s√ŒπswüHé˝À ø°\ø£yÓTÆq {ÖHé bÕ¢ì+>¥ $uÛ≤>∑+˝À n$˙‹øÏ bÕ\Œ&˚ yê]ì yÓ+≥H˚ $<ÛäT\ qT+&ç ‘=\–+#ê\ì uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· j·TTe»q düe÷K´ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ôV≤#Y. >∑D|ü‹ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY>± uÛÑ<ä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ø£˝…ø£ºsY ìC≤e÷u≤<é ø±s=ŒπswüHé˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹ uÛ≤>√‘·+ô|’ yÓ+≥H˚ dü‡+~+#ê*, n$˙‹øÏ bÕ\Œ&˚ n~Ûø±s¡T\T e\¢ n≥T ø±s=ŒπswüHé≈£î Ä<ëj·T+ sêe&É+ ˝Ò<äT. Ç≥T

Á|ü»\T HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. uÛÑeq ìs¡TàD≤ Vü≤≈£îÿ\≈£î nqT>∑TD+>± ˝Òì nbÕs¡TºyÓT+{Ÿ\T, Áô|’y˚{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ, ø£fi≤XÊ\\T, ÄdüT|üÁ‘·T\T Ç˝≤+{Ï yês¡T n&ɶ<ës¡T˝À¢ ìsêàD≤\T #˚|ü{Ϻq n~Ûø±s¡T\T #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+ &ÉãT“\T rdüTø=ì n$˙‹øÏ bÕ\Œ&É&É+ <ëìøÏ |üs¡´y˚øÏå+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£ b˛‘˚ á n$˙‹ ô|]– eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHéqT ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+#·&É+ <ës¡TD+, ø±e⁄q yÓ+≥H˚ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~+#ê\ì, ˝Ò<ä+fÒ Ä+<√fi¯q ø±sê´Áø£e÷\T #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

e+≥ ø√dü+ dü<äTbÕj·T\T ø£*Œ+#ê* yÓ÷sêÔ&é, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+˝Àì 18 Á>±e÷\˝À >∑\ bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûä´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìï eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·T\T ø£*Œ+#ê\ì e+≥ @C…ì‡\ eTVæ≤fi¯\T eT+>∑fi¯yês¡+ j·T+áz ø√sês¡T. á dü+<äs¡“+>± e+≥ eTVæ≤fi¯\T |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+e‘·‡s¡+˝À 12 HÓ\\ yÓ‘·Hê\T Çyê«\ì, ‘·eT≈£î yÓT&çø£˝Ÿ ;Ûe÷ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#ê\ì yês¡T n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìï dü«#·Ã+<ä dü+düú\≈£î n|üŒC…|üŒ\qï Á|üuÛÑT‘·« jÓ÷#·qqT $s¡$T+#·Tø=yê\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T.

$»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ìj·T$T+#·qTqï b˛©dt ø±ìùdºãTfi¯¢ ñ<√´>±\T ns¡Ω‘· |üØø£å nsTTq |üs¡T>∑T |ü+<Ó+˝À |ü⁄s¡Twü, eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´s¡Tú\T 12,213 eT+~ ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡ì õ˝≤¢ md”Œ ø±]Ôπøj·T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À >∑\ dæ$˝Ÿ, ÄsYà&é, eTVæ≤fi≤ ø±ìùdºãT˝Ÿ‡‘√ ø£\T|ü⁄ø=ì ôV’≤<äsêu≤<é˝À U≤∞>± ñqï $$<Ûä ùdºwüq¢˝À 5958 U≤∞\ uÛÑØÔøÏ dü+ã+~Û+∫ |ü⁄s¡Twü nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ 15,707, eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ 1,704 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·THêïs¡T. m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î e÷]à 19 qT+∫ XÊØs¡ø£ <Ûäèe|üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT≈£î>±qT Ç|üŒ{Ïπø Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ≥T¢ C≤Ø #˚XÊeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À <ä+|ü‘·T\ eTè‹ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À $<äT´‘Y Ç+»˙sY <ä+|ü‘·T\T <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´s¡T. ${Ï|æmdt˝À Ç+»˙sY>± |üì#˚düTÔqï »>∑BXŸ #·+Á<äÁ|ükÕ<é eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q uÛ≤s¡´‘√ ø£*dæ yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿô|’ yÓfi¯óÔ+&É>± ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ ôd+≥sY˝À ˝≤Ø ˇø£{Ï Ä yêVü≤Hêìï &Ûûø=qï~. B+‘√ yê]<ä›s¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T eTè‘·<˚Vü‰\qT b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ $»j·Tyê&É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Ç+»˙sY eTè‹ yês¡Ô ‘Ó*j·T>±H˚ ${Ï|æmdt ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, ø±]à≈£î\T Á|üe÷<ädüú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. M] eTè‹ |ü≥¢ yês¡T Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.


DFyμ≥j∂ xms©´sVÕ˝‹[ N]ªRΩÚgS ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[LRiVˆÃ¡V |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂|òæÁãe]7(düTes¡íyês¡Ô):DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsVÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı Fs{qs=, Fs{qÌs NSá¨dsá xqs™´sVOTPQgS’≥¡™´sX xms©´sVá ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSÕ˝‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡Vc ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. B…‘¡c™´sá ™´sW“¡Ã¡VgS ™´sWLji©´s Fs{qs=, Fs{qÌs ˙xms«ÿ™´spxmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV ™´s L`i‰ FsgÍjiNRPW˘…”¡™±s Æ™sVLi ¡L˝RiVgS FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªy«ÿgS DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂.N]LiμR∂LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ªRΩ™´sV @©´sVøR¡LRigRiflÿ¨sZNP[ C xms©´sV áV @xmsˆgjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ xqs™´sVOTPQgS’≥¡™´sXμÙj∂NTP FsLizms\ZNPc©´s ˙gS™´sWá ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ¿¡Ë ºdΩLS¯©yáV BzmsˆLiøyLRi¨s, @Æ©s[NRP xmsLiøy∏R∂VºdΩá ©´sVLi¿¡ xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi CCáNRPV C ºdΩLS¯©yáV @Liμj∂LiøyLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. ˙gS ™´sV xqsÀ≥œ¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPVLi≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ¿¡Ë ºdΩLS¯©yáV BzmsˆLiøyLRiÆ©s[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i {qsLji∏R∂V£qsgS ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV {msAL`i CCáNRPV B¿¡Ë©´s ºdΩLS¯©yá¨sıLi…”¡¨s LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsWÚ N˝SLjizmnsZNP[xtsQ©±s N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV.Fs{qs=, Fs{qÌs NSá¨dsá xqs ™´sVOTPQgS’≥¡™´sXμÙj∂NTP DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV ¨sμ≥R∂Vá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsWÚ gRiªRΩ G≤yμj∂ ≤T∂|qsLi ¡L`i 9©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡J ©´sLi ¡L`i 39¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. “¡JÕ‹[ }msL]‰©´sı ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSá ˙xmsNSLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 52 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ IN][‰ ™´sVLi ≤R∂Õÿ¨sNTP 3 ˙gS™´sWá ø]xmsˆV©´s 156 ˙gS™´sWáV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. A ˙gS™´sWá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s Fs{qs=, Fs {qÌs NSá¨dsá©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ? 43.3 N][»˝¡ ™´sLRiNRPV @LiøR¡©yáV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV ™´sW LÊRiμR∂LRi+NSáNRPV xqsLjiF°Ã¡¨s NSLRifl·LigS ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP INRP ˙gS™´sVLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s gRiªRΩ Æ©sá 20©´s xmsLiøy∏R∂VºdΩ LS«fi {qsC AÆμ∂[aSáV B™´s*≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s N]LiμR∂LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ºdΩ˙™´s @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV æªΩ÷¡FyLRiV. 2011c12 ©´sVLi¿¡ 2013c14 ™´sLRiNRPV N]©´srylgi[ C xms¥R∂NRPLi μy*LS ˙NRP™´sVLigS @¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s Fs{qs=, Fs{qÌs NSá¨dsá ©´sV xqs™´sVOTPQgRiLigS @’≥¡™´sXμÙj∂ xmslLi[Ë @™´sNSaSáV D©´sıLiμR∂V©´s Æ™sVVμR∂…”¡ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩÕ‹[ IN][‰ ˙gS™´sW¨sı ™´sW˙ªRΩÆ™s[V FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ™yLjiNTP ©´søR¡Ë¬ø¡}msˆ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV.

ãT<Ûäyês¡+, 8 |òæÁãe] 2012

˙s¡T |ü≥Tº≈£îH˚<˚˝≤...? eT<ä÷ïsY, |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):Á|üuÛÑT‘·«+ sêqTqï y˚dü$ ø±\+˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTì #ÓãT‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ Á>±e÷ \˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´≥≥Tº ø£qã&É&É+ ˝Ò<äT.eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì md”‡ ø±\˙˝À z #˚‹ |ü+|ü⁄ #˚&çb˛sTT eTs¡eTà ‘·TÔ\≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT.n+‘˚ ø±≈£î+&Ü #˚‹ |ü+|ü⁄ |üø£ÿ≈£î >∑\ s√&ÉT¶ m‘·TÔ |üP]Ô>± ô|]–b˛e&É+‘√, #˚‹ |ü+|ü⁄ |üP]Ô>± uÛÑ÷$T nqTø=ì ˙fi¯ófl |ü≥Tºø√˝Òì $<Ûä+>± ñ+~. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T ‘·THêïs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À <äs¡U≤düTÔ\≈£î |ü]wüÿs¡+ ;s¡÷ÿsY, |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+ &É\+˝Àì dü+ã|üPsY Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ‘·Vü≤o˝≤›sY Áo<ÛäsY Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+< äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yÓTT‘·Ô+ 24 <äs¡U≤düTÔ\T sê>± yê{Ï˝À 5 <äs¡U≤düTÔ\≈£î ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝ÀH˚ |ü]wüÿ]+∫q≥T¢ $T–‘ê 19 <äs¡U≤düTÔ\qT ‘·«s¡˝À |ü]wüÿ]kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsYy√ Áo<ÛäsY, dæ<ä›j·T´, $ÄsYy√ X¯+ø£sY, Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ndüÔe´düÔ+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï

n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\T ;s¡÷ÿsY, |æÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì dü+u≤|üPsY Á>±eT+˝À n+>∑ Héyê&ç πø+Á<ä+ ndüÔe´düÔ+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ◊dæ&çmdt dü÷|üsYyÓ’»sY XÊ+‘· <äèwæº πø+Á~ø£ ]+#ê&É+ ˝Ò<äì dü+u≤|üPsY Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T.Bì˝À uÛ≤>∑+>± n+>∑Héyê&ç πø+ Á<ëìï n<Ó› uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü ‘· eT dü«+‘· uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤düTÔ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ∫Hêïs¡T\≈£î Ä≥bÕ≥\T H˚s¡Œe\dæq n+>∑ Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô ˝Òø£b˛e&É+˝À Äj·÷H˚ n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô>± $<ÛäT\T ìs¡«$TdüTÔ n+>∑Héyê&ç πø+Á<ëìï ø=qkÕ–+#·&É+ >∑eT qs¡Ω+.eT+&É\+˝À n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T düÁø£eT+>± ]ø±s¡T¶\T Ä≥bÕ≥\T H˚]Œ+ #·&É+˝À yÓqø£ã&ç ñqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

dü_‡&û k˛˝≤sY ø£+#Ó\T eT+ps¡T <äTeP«s¡T, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): |ü+&É¢ ‘√≥\≈£î, n≥M ÁbÕ+‘·+˝Àe⁄qï uÛÑ÷eTT\≈£î »+‘·Te⁄\ qT+&ç bı˝≤\qT ø±bÕ&ÉT ø=H˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«eTT sêÅw”ºj·T ø£èwæ $ø±dt jÓ÷»q <ë«sê ¬s’‘·T\≈£î dü_‡&û s¡÷|ü+˝À k˛˝≤sY ø£+#Ó\qT eT+ps¡T #˚düTÔqï<äì e´ekÕj·T n~Ûø±] neTsYHê<Ûé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. e], #Ós¡≈£î, yÓTTø£ÿC§qï e+{Ï nìï s¡ø±\ |ü+≥ bı˝≤\≈£î, #˚|ü, s=j·T´ #Ós¡Te⁄\T, –&ɶ+>∑T\T, ã‘êÔsTT, e÷$T&ç, C≤eT, ìeTà e+{Ï |ü+&É¢ ‘√≥\qT, qs¡‡Ø\ ø=s¡≈£î k˛˝≤sY ø£+#ÓqT dü÷s¡´s¡•à‘√ |üì#˚ùd $<Ûä+>± ø£+#Ó\qT ˇø=ÿø£ÿ ¬s’‘·T≈£î ˇø£ÿ ôV≤ø±ºs¡T≈£î #=|üq s¡÷ˆˆ 27,500/`\T e÷Á‘·y˚T dü_‡&û Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\ qT+&ç mÁ|æ˝Ÿ 1 qT+&ç <äs¡U≤düTÔ\qT rdüT≈£î+ {≤eT Hêïs¡T. ø±e\dæq ¬s’‘·T\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√ yê\ì e´ekÕj·T n~Ûø±] ø√sês¡T.

Á>±yÓ˝Ÿ Á{≤ø£ºs¡¢≈£î »]e÷Hê

;s¡÷ÿsY, |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düsY sêeTT Ä<Ûä«s¡´+˝À |òü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝À yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\qT Ç≥Tø£ ã{Ϻ˝À |üì #˚düTÔqï ∫Hêïs¡T\≈£î, eT+&É\+˝À qT+&ç 5 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ ∫Hêïs¡T\≈£î |òü˝Ÿ‡ bò˛©jÓ÷ #·Tø£ÿ\qT á HÓ\ 19,20,21 ‘˚~\˝À ìs¡«Væ≤+#˚ |òü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ìs¡÷à\q ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ÄX¯es¡ÿsY\T, Hêj·T≈£î\T, dü÷|üsYyÓ’»sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

eTT–dæq bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT »q $C≤„q y˚~ø£ {≤˝…+{Ÿ f…düTº

#êbÕ&ÉT, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ yê´|üÔ+>± eT+>∑fi¯yês¡+ »q $C≤„q y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\≈£î |üsê´es¡D, $<äT´‘Y bı<äT|ü⁄ô|’ #êbÕ&ÉT ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À {≤˝…+{Ÿ f…dtº ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á {≤˝…+{Ÿ f…dtº C…$$ eT+&É ˝≤<Ûä´≈£åî\T eTTs¡∞ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤eTT>± eT+&É \+˝Àì qs¡Vü≤]|ü⁄s¡+ ø£dü÷Ôsê“ ñqï‘· bÕsƒ¡ XÊ\, #êbÕ&ÉT ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\, \ø°åàù|≥ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´]ú˙, $<ë´ s¡TÔ\T á b˛{° |üØø£å˝À bÕ˝§Zq>± Ç+<äT˝À 28 eT+~ á HÓ\ 14e ‘˚Bq #êbÕ&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ j·T+<äT »]π> eT+&É\ kÕúsTT b˛{° |üØø£å≈£î mìï¬ø’q≥T¢ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

|üdüT|ü⁄ |ü+≥≈£î øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î 15 y˚\s¡÷bÕj·T\T eT<䛑·T <Ûäs¡ Çyê«* ‘ê>∑T˙{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê* |üdüT|ü⁄¬s’‘·T dü+|òüT+ &çe÷+&é ` ‘·Vü≤∞˝≤›sY≈£î $q‹ yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): sêÅwüº yê´|üÔ+>± |üdüT|ü⁄ |ü+&çq ¬s’‘·T\T ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ ˝Òø£ qwüºb˛‘·THêïs¡ì, |üdüT|ü⁄ øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î 15 y˚\ s¡÷bÕj·T\ ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡‘√ e÷sYÿô|ò&é <ë«sê ø=qT>√\T #˚j·÷\ì |üdüT|ü⁄≈£î Á|ü‘˚´ø£ uÀs¡T¶ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, sêÅwüº yê´|üÔ+>± |üdüT|ü⁄ |ü]o\Hê πø+Á<ë\˝À eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\˝À HÓ\ø=˝≤Œ\ì sêj·T\d”eT |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT j·T˝Ÿ. yÓ+ø£≥¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤eTT>± Äj·Tq yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ‘·Vü≤o˝≤›s¡T≈£î |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\ ø£wüº, qcÕº\qT >∑T]+∫ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. sêÅwüº yê´|üÔ+>± |üdüT|ü⁄ |ü+&ç+∫q ¬s’‘·T\≈£î yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T nqT≈£L*+#·ø£ ‘Ó>∑Tfi¯ófl k˛øÏ |ü+≥ ~>∑Tã&ç ‘·–Z ms¡Te⁄\T, |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\ <Ûäs¡\T ô|]– ≈£L©\ πs≥T¢ ô|]–b˛e&É+‘√ |üdüT|ü⁄ |ü+&ç+#˚ ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î 1 \øå± 50 y˚\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ne⁄‘·T+~. nsTT‘˚ |ü+&ç+#˚ |üdüT|ü⁄ |ü+≥qT ¬s’‘·T\T ne÷à\+fÒ 60 y˚\ qT+&ç

70 y˚\ s¡÷bÕj·T\T e÷Á‘·y˚T edüTÔ+<äì Bì e\q ¬s’‘·T\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì yês¡Hêïs¡T. πø+Á<ä, sêÅwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ ndüÔe´düú m>∑TeT‘·T\ eT÷\+>± yê´bÕs¡T\T dæ+&çπø≥T¢>±e÷] ¬s’‘·T\qT <√#·T≈£î+≥THêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£îe∫à e÷sYÿô|ò’&é <ë«sê ø=qT>√\T #˚j·÷\ì, á dü+e‘·‡s¡+ »qe] 4, 5 ‘˚B\˝À sêÅwüº sê»<Ûëì˝Àì Ç+~sê bÕs¡Tÿ e<ä› y˚˝≤~ÛeT+~ ¬s’‘·T\T 2 s√E\bÕ≥T eTVü‰<Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eTTK´eT+Á‹‘√ nœ\|üø£å ¬s’‘·T dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘·eT &çe÷+&É¢qT HÓs¡y˚sêÃ\ì ø√]q|üŒ{Ïø° eTTK´eT+Á‹ C≤|ü´+ #˚düTÔHêïs¡ì n+<äTe\q sêÅwüº Á|üuÛÑT‘·«+ e‹Ô&ç rdüTø=ìe∫à ‘·eT &çe÷+&É¢qT HÓs¡y˚sêÃ\ì ø√s¡T‘·÷ 2012e dü+e‘·‡s¡+ |òæÁãe] 7e ‘˚Bq sêÅwüº yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯Hê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

◊<˚fi¯¢˝À|ü⁄ |æ\¢\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·÷* ñbÕ~ÛVü‰MT n~Ûø±s¡T\ô|’ sêÁwüºø±«*{° e÷#ê¬s&ç¶, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : ◊<˚fi¯¢ ˝À|ü⁄ |æ\¢\+<ä]ø° |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·÷\ì yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düsY eT<äTdüT<äHé nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ì ÄXÊ, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. ◊<˚fi¯¢ ˝À|ü⁄ yês¡+<ä]ø° #·Tø£ÿ\T y˚ùd˝≤ ø±s¡´ø£s¡Ô\T #=s¡e rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 19, 20, 21 ‘˚~˝À¢ |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò ø±ø£ |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T >∑eTì+∫ yê]yê] |æ\¢\≈£î |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ÄXÊø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£+Á{À˝Ÿ n~Ûø±] ÄÁ>∑Vü≤+

¬s’‘·T\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ dü<ë•eq>∑sY, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\qT |üP]Ô>± Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚düTÔ+<äì _C…|æ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ã&Ü\ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«eTì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ ¬s’‘·T\qT |üP]Ô>± <ä>± #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\T ÇkÕÔeTì #Ó|æŒ Ç+‘· es¡≈£L s¡TD≤\T Çe«˝Ò<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. HÓ\\ ‘·s¡ã&ç u≤´+≈£î\, ‘·Vü≤d”˝Ÿ ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º ‹s¡>∑&ÜìøÏ ¬s’‘·T\T dü]b˛‘·THêïπs ‘·bÕŒ yê]øÏ s¡TD≤\T ø£*Œ+∫q <ëK˝≤\T ˝Òeì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ |ü≥¢ $eø£å #·÷|ü⁄‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. yÓ+≥H˚ ¬s’‘·T\≈£î Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü s¡TD≤\T n+<äCÒj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À 65 <äs¡U≤düTÔ\T dü<ë•eq>∑sY, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì yÓ÷&Ó>±+ Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À 65 <äs¡U≤düTÔ\T e∫Ãq≥T¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY <ä‘êÔÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± ‘·Vü≤d”˝≤›sY <ä‘êÔÁ~ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\T ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. @yÓ’Hê düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ ‘˚yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ÷$T Vü≤<äT›\T, |ü{≤ºe÷]Œ&ç ‘·~‘·s¡ yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊, $ÄsYz\T, Á>±eTdüTÔ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±\uÛ…’s¡ekÕ«$T Ä\j·T+˝À |òüTq+>± |üP»\T

dü<ë•eq>∑sY, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì Çdüqï|ü*¢, sêe÷¬s&ç¶ Á>±eT+˝Àì lø±\uÛ…’s¡ekÕ«$T Ä\j·T+˝À eT+>∑fi¯XÊs¡+ |òüTq+>± |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø±e&É+‘√ Ä\j·T+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. ñ<äj·T+ qT+#˚ uÛÑ≈£îÔ\T Ä\j·÷ìøÏ uÛ≤Ø dü+K´˝À #˚s¡Tø=ì Á|ü‘˚´ø£ |üP» ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T j·T»„ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·÷ìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü Ä\j·Tø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÂø£sê´\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·Tø£$T{° #Ó’s¡àHé ¬ø’˝≤dt sêCÒX¯«sYsêe⁄, y˚TH˚»sY düT<äs¡ÙHé, dæã“+~, Á|üuÛÑT, lìyêdtX¯s¡à, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<√eTø=+&É, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : <√eTø=+&É eT+&É\ ñbÕ~ÛVü‰MT n~Ûø±s¡T\ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁwüº ø±«*{° ø£+Á{À˝Ÿ n~Ûø±] n&Ü«¬s&ç¶ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\ j·T+ ˝Àì ñbÕ~ÛVü‰MT $uÛ≤>±ìï Äj·Tq 11 >∑+≥\≈£î dü+< ä]Ù+#ês¡T. 11 >∑+≥\T nsTTHê ñbÕ~ÛVü‰MT n~Ûø± s¡T\T mes¡÷ ˝Òø£b˛e&É+ |ü≥¢ Äj·Tq rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT eT+&É\ n~Ûø±s¡T\≈£î á $wüj·TyÓTÆ dü«j·T+>± n&Ü«¬s&ç¶ bò˛Hé #˚dæHê edüTÔHêïeT+≥÷ düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. eT+&É\ Çõmdt n~Ûø±s¡T\T rs¡T e÷s¡TÃø√yê\ì ôV≤#·Ã¤] +#ês¡T. Ç˝≤π> e´eVü≤]ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê*‡ edüTÔ+<äì dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Çõmdt ø±sê´\j·T+˝Àì ñbÕ~ÛVü‰MTøÏ dü+ã+~Û+∫q m+_ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T. áj·Tq yÓ+≥ {Ïm\T, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

yêVü≤Hê\≈£î »]e÷Hê eT<ä÷ïsY, |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì dü˝≤uÛÑ‘Y|üPsY e<ä› >∑\ ÄsY{Ïy√ #˚ø˘b˛düTº >∑T+&Ü ø±≈£î+&Ü n&ɶ<ës¡T\ >∑T+&Ü yÓfi¯óÔqï yêVü≤Hê\≈£î n~Ûø±s¡T\T »]e÷Hê\T $~Û+#ês¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ m+$◊ øÏwüHé 17 yêVü≤Hê\qT |ü≥Tºø=ì \ø£å 60 y˚\ s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê\qT $~Û+#ês¡T.á yêVü≤Hê\˝À ø=+<äs¡T <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T, {≤´≈£î‡ #Ó*¢+∫qyês¡T, nÁø£eT e÷sêZ\ >∑T+&Ü ÇdüTø£qT ‘·s¡*düTÔqï yê{ÏøÏ »]e÷Hê\T $~Û+#êeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.|üø£ÿ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î dü]Vü≤<äT›˝À ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚dæ yê{Ïì |ü≥Tº≈£îHêïeTHêïs¡T.

ô|q¸Hé |üπscÕHé eT<ä÷ïsY, |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):Á|üuÛÑT‘·«+ eè<äT›\≈£î ô|q¸Hé\T n+~düTÔHêïeTì >=|üŒ\T #ÓãT‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ ô|q¸Hé n+<ä≈£î+&Éb˛‘·T+~.Ä |ü+&ÉT{≤≈£î\T ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑˝Òø£b˛‘·THêïs¡T.n˝≤π> ø=+<äs¡T e´j·TÁ|üj·÷dü\ø=]à õ˝≤¢ πø+Á<ä+ qT+∫ yÓ’ø£\´ <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\T ‘Ó#·TÃø=ì <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï |òæ+#·qT¢ eT+ps¡T ø±˝Ò<äT.á bÕ+Á‘·+˝Àì $ø£˝≤+>∑T\T <äèMø£s¡D |üÁ‘·+ bı+<ë\+fÒ ìC≤e÷u≤<é, u≤qT‡yê&É≈£î yÓfi≤fl*‡+<˚.eT÷&ÉT HÓ\\≈£î ˇø£kÕ¬s’Hê kÕúìø£+>± •_sê\T @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.eT+&É\+˝À yÓTT‘·Ô+ 6200 eT+~ ô|q¸Hé <ës¡T\THêïs¡T.eT+&É\+˝À yÓTT‘·Ô+ 1900 eT+~ $ø£˝≤+>±, $‘·+‘·T ô|q¸Hé ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>± πøe\+ 350 eT+~øÏ ô|q¸Hé eT+p¬s’+~.n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ ≈£L©øÏ ñbÕ~Û ≈£L© |üqT\T ø£*ŒkÕÔeTì #˚ãT‘·THêï ø=ìï Á>±e÷\˝À Ç+‘·es¡≈£î ñbÕ~Û |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±˝Ò<äT.eT+&É\+˝À eT‘·Ô+ 23 Á>±eT |ü+#êsTTr˝À>±qT 12 Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.yÓTT‘·Ô+ 645 ÁX¯eTX¯øÏÔ dü+|òü÷\˝À 6240 eT+~ ≈£L©\T+&É>± Á|üdüTÔ‘·+ 198 ÁX¯eTX¯øÏÔ dü+|òü÷\˝Àì 1469 eT+~ ≈£L©\≈£î |üqT\T ø£*Œ+#ês¡T.ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘, ≈£L©\≈£î &ÉãT“\ #Ó*¢+|ü⁄\T u≤>±H˚ ñqï|üŒ{ÏøÏ |üqT\T ø£*Œ+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTe⁄‘·THêïs¡T.

e\dü\≈£î #Óø˘

<äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+

nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï q÷ø£\T |ü{Ϻy˚‘·

eT<ä÷ïsY, |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ bÕsƒ¡XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ yê{Ï ìsê«Vü≤DqT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT.eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì b˛#·eTà>∑©¢˝À >∑\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ #·T≥Tº eTTfi¯fl bı<ä\T, eTT]øÏ ˙s¡T, ≈£îø£ÿ\T, |ü+<äT\T dü+#·]+#·&É+‘√ Á|ü‹ s√p $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T mH√ï nedüú\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.bÕsƒ¡XÊ\ e<ä› <äTs¡Z+<ä+ yÓ<ä»\T¢‘·T+&É&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T Äs√>∑´+ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì, Á|ü»\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

Çfi¯¢ düú˝≤\ ø√dü+ ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î $q‹|üÁ‘·+

_Ûø£ÿq÷sY, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : _Ûø£ÿq÷sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ‘·eT≈£î eT+ p¬s’q Çfi¯¢ düú˝≤\qT yÓ+≥H˚ ‘·eT≈£î πø{≤sTT+#ê\ì \_Δ<ës¡T\T eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY q]‡ +\T≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ 12 mø£sê\ düú\+ ø=ì 322 eT+~ \_Δ<ës¡T\qT m+|æø£ #˚dæHê Ç|üŒ{Ï es¡≈£L yê{Ï >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ø£s¡Tej·÷´&Éì u≤~Û‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î yÓ+≥H˚ Çfi¯¢ düú˝≤\T *+>∑+ù|{Ÿ, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : *+>∑+ù|{Ÿ eT+&É\+˝Àì uÀHê˝Ÿ, yÓT+>±s¡+ πø{≤sTT+∫ ‘·eTqT Ä<äTø√yê\ì m+ÄsYzqT ø√sês¡T. Á>±e÷˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\qT eT+>∑fi¯yês¡+ m|æz eT+>∑÷‘YHêj·Tø˘ |ü]o*+#ês¡T. uÀHê˝Ÿ Á>±eT+˝À mdtdæ, mdt{Ï\ uÛÑ÷eTT\ n_Ûeè~Δ |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± yÓT+>±s¡+˝À mdtdæ, mdt{Ï\ uÛÑ÷eTT\ n_Ûeè~Δ |üqT˝‘√bÕ≥T bòÕπsàwüHé s√&ÉT¶ |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L©\T _Ûø£ÿq÷sY, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : _Ûø£ÿq÷sY düeTj·Ty˚fi¯\T bÕ{Ï+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ≈£L©\ Vü‰»s¡T≈£î eT+&É\+˝Àì ÄdüøÏÔ>∑\ eTVæ≤fi¯\ qT+∫ f…Æ\]+>¥˝À dü+ã+~Û+∫q eTdüºs¡¢qT |ü]o*+#ês¡T. ≈£L©\T ø=\‘·\ Á|üø±s¡+ |üqT\T #˚j·÷\ì •ø£åD ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ _Ûø£ÿq÷sY dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À áj·Tq yÓ+≥ {Ïm\T n+C≤>ö&é— ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. m|æm+ düs¡fi¯ ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&ÉT HÓ\\ bÕ≥T •ø£åD ñqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ>∑\ eTVæ≤fi¯\T áHÓ\ 12e ‘˚~ es¡≈£L ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T+˝À <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. ø±e÷¬s&ç¶{ÖHé, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ $»j·T Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï eTDB|t nH˚ $<ë´]ú ˝≤Ø &Ûûø=ì eTè‹ #Ó+~ dü+e‘·‡s¡+ ø±e&É+‘√ $<ë´]úøÏ {ÏÄsYmdt$ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± ìyêfi¯ó¢ n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ _Ûø£ÿq÷sY, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·÷ÁbòÕHé qT+∫ ¬s+&ÉT ìeTTcÕ\T eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ãdüT‡ edüTÔ+&É>± eTDB|tqT ˝≤Ø ìC≤e÷u≤<é≈£î nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï q÷ø£\‘√ yÓfi¯óÔqï &Ûûø=q&É+ #ê˝≤ u≤<Ûëø£s¡eTì eTDÏB|t #·<äTe⁄˝À eTT+<äT+&˚yê&Éì á dü+<äs¡“+>± ¬s+&ÉT ˝≤Ø\qT dæ$˝Ÿ dü|ü¢sTT+>¥ n~Ûø±s¡T\T {ÏÄsYmdt$ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T nì˝Ÿj·÷<äyé >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´]Ôì, eT+>∑fi¯yês¡+ _Ûø£ÿq÷sY eT+&É\+˝Àì bı+<äT]Ô $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. #Óø˘b˛düTº e<ä› |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï dæ$˝Ÿdü|ü¢sTT+>¥ n~Ûø±s¡T\T kÕúìø£ bı+<äT]Ô #Óø˘b˛düTº e<ä› eTø±+ y˚dæ ñ<äj·T+ 8 ø±e÷¬s&ç¶, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : nœfi¯u≤s¡‹ $<ë´]ú|ü]wü‘Y ø±e÷¬s&ç¶XÊK yê] >∑+≥\≈£î ¬s+&ÉT ˝≤Ø˝À¢ ‘·s¡*düTÔqï nÁø£eT q÷ø£\ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ ø£s¡¸ø˘ _Ç&ç ø£fi≤XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ ãkÕÔ\ ˝≤Ø\qT |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. q÷ø£\ $\Te e÷¬sÿ{À¢ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T m_$|æ $uÛ≤>¥ Á|üeTTUŸ s¡+õ‘Y≈£îe÷sY düTe÷s¡T s¡÷. 4 \ø£å\T ñ+≥T+<äì dæ$˝Ÿ dü|ü¢sTT+>¥ bÕ˝§Zì ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ... mHébò˛sY‡yÓT+≥T mmdtz dü<ëq+<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. $y˚ø±q+<ä, düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdtqT j·TTe≈£î\T Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê\Hêïs¡T. n˝≤+{Ï |ü≥Tº≈£îqï ˝≤Ø\qT d”CŸ #˚dæ |ü+#·HêeT ìs¡«Væ≤+∫ yê] »qà~H√‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì m_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·TTe»q eTôVA‘·‡yê\T dæ$˝Ÿ dü|ü¢sTT+>¥≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. <˚X¯+˝À HÓ\ø=qï n$˙‹ì ìs¡÷à*+∫ <˚X¯ dü+d”ÿ‹, |ü{Ϻy˚‘·˝À n~Ûø±s¡T\T •esê»j·T´, eT÷]Ôõ\T kÕ+Á|ü<ëj·T\qT, Hê>±]ø£‘·qT ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· Á|ür ˇø£ÿ j·TTe‘·ô|’ ñ+<äì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt ∫qï‘·q+ bÕ˝§ZHêïs¡T. qT+#˚ <˚X¯+ |ü≥¢ m+‘√ >ös¡e+ ø£*– ñHêï&Éì H˚{Ï j·TTe‘· bÕXÊÑ·´ kÕ+düèÿ‹ø£ kÕ+Á|ü<ëj·T\≈£î n\yê≥T |ü&ç dü«<˚• dü+düèÿ‹ì eT]∫b˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. $<˚o dü+düèÿ‹ì M&ç dü«<˚o dü+düèÿ‹ì n\es¡TÃø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e´ekÕú Á|üeTTUŸ qπswt, |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù $qjYT, |ü≥ºD ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Á|ükÕ<é, ÇHé#Ûê]® <√eTø=+&É, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : ¬s’‘·T\ uÛÑ÷ Mπswt, &ç$CHé Vü‰düº˝Ÿ ÇHé#Ûê]® <ëdüT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&Üìπø Á|üuÛÑT‘·«+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì ÇHé#Ûê]® m+ÄsYz _Ûø£ÿq÷sY, |òæÁãe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì _Ûø£ÿq÷sY, sê»+ù|{Ÿ |æôV≤#Ydæ\˝À e÷s¡T‹sêe⁄ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\+˝Àì eT+>∑fi¯yês¡+ ÄXÊ&˚ dü+<äs¡“¤+>± ≈£îwüߺs√>∑ ìyês¡D, |òæÁãe] 19q |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ »q>±+ Á>±eT|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì d”‘ês¡+|ü*¢˝À ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ ÄXÊ, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, mmHém+\≈£î dü÷|üsYyÓ’»s¡¢≈£î eT+&É\ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ¬s’‘·T\T @yÓ’Hê ôV≤˝ŸÔ m¬ø‡f…q¸Hé Ä|ò”düsY nì|òü⁄˝≤¢U≤Hé Ä<ä«s¡´+˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düeTdü´\T ñ+fÒ <äs¡U≤düTÔ #·πsdüTø√yê\ì nHêïs¡T. ≈£îwüߺs√>∑ ìyês¡D ~H√‘·‡yê\T eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+ |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÄXÊes¡ÿs¡¢qT dæ<äΔ+ #˚XÊeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓT&çø£˝Ÿ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á dü<ädüT‡˝À ÄsY◊ XÊ+‘·,‘√bÕ≥T Ä|ò”düsY edü+‘Y, sê<Ûës¡y˚Twt, dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢, ÄXÊes¡ÿs¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. $ÄsYz\T, Á>±eTdüTÔ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\ |ü]o\q

m_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëH√‘·‡e+

¬s’‘·T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&Üìπø

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T

|ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ìyês¡Dô|’ ÄXÊes¡ÿs¡¢≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

eT<ä÷ïsY, |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):sêqTqï y˚dü$ ø±\+ <äècÕ˜´ Á>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] ‹s¡TeT\ Á|ükÕ<é dü÷∫+#ês¡T.eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ Äj·Tq eT+&É\ nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq düMTø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.Á>±e÷˝À¢ #˚‹ |ü+|ü⁄\T, uÀs¡Tu≤e⁄\ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝Àì 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø±¢düT\T ìs¡«Væ≤+∫ 100 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ê\ì m+.\ø£åàj·T´≈£î dü÷∫+#ês¡T.eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ô|’ ‘·ìF\T #˚|ü&É‘êeTì yÓTqT Á|üø±s¡+ uÛÀ»q+ n+~+#ê\Hêïs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ+ø£≥j·T´, m+|æ&çy√ q≥sêCŸ, nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT<ä÷ïsY, |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+ qT+&ç ñbÕ~Û ø√dü+ >∑‘·+˝À Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü yÓfiËflyês¡T.ø±ì õìï+>¥ $T\T¢\T @s¡Œ&çq Hê{Ï qT+&ç e\dü\T Ä–b˛j·÷sTT.Á|ü‹ d”ÿHé˝À kÕúìø£+>±H˚ ñbÕ~Û bı+<äT‘·THêïs¡T.|ü‹Ô |ü]ÁX¯eT\≈£î eT<ä÷ïsY Á|üdæ~›.35 @fi¯fl>± Çø£ÿ&É |ü‹ÔøÏ uÛÑ˝Ò &çe÷+&é, B+‘√ Çø£ÿ&ÉT 22 õìï+>¥ $T\T¢\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT.|òü*‘·+>± ø±]à≈£î\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T y˚Ts¡T>∑j·÷´sTT.¬s’‘·T\≈£î s¡yêD Ks¡TÃ\T $T–˝≤sTT.n<˚ düeTj·T+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ j˚T≥ Ä<ëj·T+ düeT≈£Ls¡T‘·T+~.á |ü]ÁX¯eT˝À düTe÷s¡T Äs¡T y˚\ eT+~øÏ ñbÕ~ÛìdüTÔHêïs¡T.1975 qT+&ç eT<ä÷ïsY˝À |ü‹Ô yê´bÕs¡+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~.n|üŒ{Ï qT+&ç á ÁbÕ+‘·+˝À |ü‹Ôì n~Ûø£+>± |ü+&ç+#˚yês¡T.kÕ>∑T ô|s¡>∑&É+‘√ |ü‹Ô |ü]ÁX¯eT\T yÓ\TdüTÔ e#êÃsTT.á $T\T¢\T Äø√ºãsY HÓ\˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ y˚T HÓ\ ∫e] es¡≈£î q&ÉTkÕÔsTT.á d”»Hé˝À |ü‹Ô #˚fi¯fl˝À |üì #˚j·T&ÜìøÏ ≈£L©\T ≈£L&Ü <=s¡ø£&É+ ø£wüº+>± ñ+≥T+~.|ü‹Ô |ü]ÁX¯eT @&Ü~ bı&ÉTe⁄Hê q&Éeø£b˛e&É+‘√ á ÁbÕ+‘·+ n+‘·>± n_Ûeè~› #Ó+<ä˝Ò<äT.d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç yê´bÕs¡T\T e∫à |ü‹Ô ø=qT>√fi¯óflqT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T.eT<ä÷ïsY˝À ñqï 22 |ü‹Ô |ü]ÁX¯eT˝À¢ eT÷&ÉT $TqVü‰ nìï kÕúìπø‘·s¡T\$.${Ï˝À n~Ûø£+>± eTVü≤sêÁwüº≈£î #Ó+~q yê]$ ñHêïsTT.eT<ä÷ïsY˝Àì e÷¬sÿ{Ÿ≈£î Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç |ü‹Ô n~Ûø£+>± edüTÔ+~.e÷¬sÿ{Ÿ≈£î Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç |ü‹Ô n~Ûø£+>± edüTÔ+~.á |ü]ÁX¯eT\ <ë«sê düTe÷s¡T Äs¡Ty˚\ eT+~ ≈£L©\T>±, >∑TeTkÕÔ\T>±, |òæ≥ºsY, Á^dtyÓTHé\T>± ñbÕ~Û bı+<äT‘·T+&É>±, eT]ø=+‘· eT+~ |üs√ø£å+>± ñ+&˚ ôVA≥fi¯ófl, s¡yêD <ë«sê eT] ø=+‘· eT+~ ñbÕ~Û bı+<äT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˇø£ XÊ‘·+ |üqTï \_ÛdüTÔ+~.B+‘√ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T Ä<ëj·T+ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ek˛Ô+~.n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ø±]àø£ dü+|òü÷\ ø±s¡D+>± ≈£L©\≈£î |üìøÏ ‘·>∑Z≥Tº y˚‘·q+ \_ÛdüTÔ+~.|ü‹Ô |ü]ÁX¯eT\ <ë«sê kÕúì≈£î\πø ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ ≈£L©\≈£î ≈£L&Ü ñbÕ~Û neø±XÊ\T \_ÛdüTÔHêïsTT.yê´bÕs¡T\T ø=qT>√\T #˚dæq |ü‹Ôì $T\T¢\≈£î ‘·s¡*kÕÔs¡T.eTT&ç|ü‹Ô qT+&ç –+»\qT y˚s¡T #˚dæ s¡÷sTT (–+»\T ˝Òì |ü‹Ô)ì ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T.Ç˝≤+{Ï |ü‹Ôì ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, >∑T+≥÷sY, es¡+>∑˝Ÿ, ø√j·T+ã‘·÷ÔsY, eTÁ<ëdt, $T\T¢\≈£î ‘·s¡*kÕÔs¡T.

$<ë´]úøÏ |òüTq ìyê[

<äTeP«s¡T, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì dæ+>∑q|ü˝…¢ Á>±eT bı˝≤\ qT+&ç nÁø£eT+>± mÁs¡eT{Ϻ ‘·s¡*düTÔqï Á{≤ø£ºs¡¢qT j·Tdt◊ j·TT>∑+<ÛäsY kÕ«BÛq |üs¡T#·T≈£îHêïs¡T. n˝≤π> ¬syÓq÷´ dæã“+~eTs√ 2 Á{≤ø£ºs¡¢qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. M{Ïì ˇø=ÿø£ÿ Á{≤ø£ºs¡T≈£î s¡÷ˆˆ 500\T j·Tdt◊ j·TT>∑+<ÛäsY »]e÷Hê $~Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤eTT>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nÁø£eT+>± m˝≤+{Ï |ü]à≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü s¡yêD≤ #˚ùdÔ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì n˝≤π> Å&Ó’es¡T¢ ˝…’ôdqT‡ ø£*– yêVü≤Hê\qT q&ÉbÕ\Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.

7

Ç~ bÕsƒ¡XÊ\H˚...!

Á>±eT |ü+#êj·Tr ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫q &çm˝Ÿ|æy√ m&ÉŒ*¢, |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):m&ÉŒ*¢ eT+&É\ ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ &ç$»q˝Ÿ |ü+#êsTT‹ n~Ûø±] düTπs+<äsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 14 Á>±eT |ü+#êsTT‹ ø±sê´\j·÷\ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T.õ˝≤¢ |ü+#êsTTr n~Ûø±] Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î uÀ<ÛäHé &ç$»Hé˝Àì 12 eT+&É˝≤˝À >∑\ Á>±eT |ü+#êsTTr ]ø±s¡T¶\qT ‘·ìF #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T +<ä Hêïs¡T.ø±s¡´<äs¡TÙ\T |ü+#êsTT‹øÏ dü+ã+~Û+∫q 18 ]õkÕºs¡¢qT ‘·eT ø±sê´\j·T+˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·Tø√yê\Hêïs¡T.]ø±s¡T¶\ rs¡T düÁø£eT+>± ñ+&Ü\ì |ü+#êsTT‹ ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î dü÷∫+#ês¡T.Äj·Tq yÓ+≥ d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ »Hês¡úHé, pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ sê» ñHêïs¡T.

ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\qT dü+<ä]Ù+∫q Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] m&ÉŒ*¢, |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):m&ÉŒ*¢ eT+&É\+˝Àì b˛#ês¡+ Á>±eT+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\qT k˛eTyês¡+ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] ÁoVü≤] dü+<ä]Ù+#ês¡T.bÕsƒ¡XÊ\˝Àì düeTdü´\qT ÁbÕ<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTìøÏ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.bÕsƒ¡XÊ\˝À eT÷Á‘·XÊ\\T eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T Çã“+~ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ñbÕ<Ûë´j·TT\T n~Ûø±] <äèwæºøÏ rdüTø£#êÃs¡T.nq+‘·s¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À m+|æ&çy√ Hêπ>X¯«sYsêe⁄, ÄsY&ÉãT¢´mdt @Ç \ø°ÎHêsêj·TD‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.y˚dü$ ø±\+ <äèwüº´ Á>±e÷\˝À ˙{Ï m<ä›&ç e⁄qï #√≥ Á|ü»\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ≈£î+&Ü eTT+<äT ìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ uÀ<ÛäHé CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T k˛eTyês¡+ Hê{ÏøÏ 77e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT.Bø£å˝À |ü≥ºD+˝Àì nC≤+>∑+&é Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\ \ø£åàDY, kÕsTTHê<∏é, q]‡+>¥, sêE\T, ≈£Ls¡TÃHêïs¡T.M]øÏ CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»Hêìï |ü]o*+∫q ‘·Vü≤d”˝≤›sY ;s¡÷ÿsY, |òæÁãe] 07(düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì dü+u≤|üPsY Á>±eT+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»Hêìï ‘·Vü≤o˝≤›sY Áo<ÛäsY |ü]o*+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq $<ë´s¡Tú\≈£î dü]|ü&Ü uÛÀ»q+ n+~+#· ˝Òq+<äT≈£î @C…ì‡ ìsê«Vü≤≈£îsê\T s¡TøÏàìô|’ bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‹ì eT∞fl »s¡>∑ìe«eTì bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TTìøÏ, @C…˙‡ ìsê«Vü≤≈£îsê*øÏ dü÷∫+#ês¡T.


8

‘·$Tà˝Òs¡T u≤~Û‘·T\+<ä]ø° |üø±ÿ Çfi¯ó¢: myÓTà˝Ò´ Hêì GáWLiR V, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 7: ªRΩ≠sV¯¤Õ¡[LRiV G…”¡ Õ‹[xmsá BŒ˝œ¡ß ˙xms™´sWμyáNRPV ¨sá∏R∂Wá¨s, Bxmsˆ…”¡ZNP[ G…”¡gRi»Ì¡V\|ms ¨s™´szqsxqsVÚ©´sı ©yáVgRiV Æ™s[á 500 }msμR∂ NRPV»¡VLiÀÿáNRPV BŒ˝œ¡xqÙsÕÿáV B™´s*≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s BLiNS Fs™´s\lLi©y G…”¡ Õ‹[xmsá ¨s™´szqsxqsVÚLi¤…¡[ ™yLRiLiμR∂LRiNUP BLi…”¡ xqÙsÕÿáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ @NRP‰≤T∂©´sVLi≤T∂ ª]ágjiLiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s aSxqsxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V AŒ˝œ¡ ©y¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[ryLRiV. GáWLRiV @a][N`P©´sgRiL`i Õ‹[ HμR∂V áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ™´s˘∏R∂VLiª][ ¨sLji¯Li¬ø¡[ NRP™´sVW˘¨s…”¡•¶¶¶Ã¡VNRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©y¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ¬ø¡[ªRΩ aRPLi≈¡VrÙyxms©´s ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©y¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW G…”¡gRi»Ì¡V ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s }msμR∂áLiμR∂LRiNUP aSaRP*ªRΩ gRiXx§¶¶¶r¢NRPLS˘¨sı NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s

ªRΩ≠sV¯¤Õ¡[LRiV LRiORPQfl· g][≤R∂ ¨sLS¯fl·xms©´sVáV NRPW≤y xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s CzqÙsºΩÕ‹[ BLiNS N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ªRΩ≠sV¯¤Õ¡[LRiV G…”¡Õ‹[xmsá BŒ˝œ¡ß Æ™s[xqsVNRPV¨s DLi≤R∂≤R∂iLi ˙xms™´sWμR∂NRPLRi™´sV¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. A˙FyLiªRΩLiÕ‹[ “¡≠sLi¬ø¡[ }msμR∂áNRPV NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøyá©´sı ™´sLRiμR∂ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ LRiORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yı NRPxtÌsQ ryμ≥R∂˘™´sV¨s NS™´so©´s BLiNS G…”¡Õ‹[xmsá ¨s™´szqsLi¬ø¡[ ™yLji¨s gRiVLjiÚLi¿¡ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ BŒ˝œ¡xqÙsÕÿáV @Liμj∂ryÚ™´sV¨s ©y¨s •¶¶¶≠sV BøyËLRiV. @a][N`P©´sgRiL`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xqÙsáLi FsLiª][ ≠sáV\Æ™s©´sμR∂¨s ≠saSá\Æ™sV©´s xqÙsáLiÕ‹[ NRP™´sVW˘¨s…”¡•¶¶¶Ã¡Vª][ Fy»¡V FyLRiV‰©´sV NRPW≤y @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[zqs C˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ r¢NRPLS˘LÙRiLi ºdΩLjiËμj∂μÙR∂Vªy™´sV¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

ãT<Ûäyês¡+, 8 |òæÁãe] 2012

@a][N`P©´sgRiL`i ˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP N][…”¡ LRiWFy∏R∂VáV ¨sμ≥R∂VáV Æ™s¿¡ËLiøR¡©´sV©yı™´sV¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. L][≤˝R∂V \Æ≤∂Q˚LiVV©˝´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ª][Fy»¡V ≠dsμ≥j∂\¤Õ¡»˝¡ r¢NRPLS˘¨sı NRPW≤y NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @a][N`P©´sgRiL`i ZNPzms≤T∂…”¡ NS¤Õ¡[“¡ FsμR∂VLRiVxqsLiμR∂VÕ‹[ ˙N]ªRΩÚgS ¨sLji¯xqsVÚ©´sı \Æ≤∂Q˚LiVV©˝´sVÕ‹[ ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á ¤Õ¡[NRP μR∂VLÊRiLiμ≥R∂ ™yxqs©´s Æ™sáV™´s≤R∂V ª][LiμR∂¨s rÙy¨sNRPVáV ©y¨s μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂Liª][ ©y¨s A \Æ≤∂Q˚LiVV©±s©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ªRΩORPQfl·Æ™s[V ¤Õ¡Æ™sÕfi= xqsLji¬ø¡[∏R∂Wá¨s \Æ≤∂Q˚LiVV©˝´sVÕ‹[ ¨dsLRiV ¨sá* DLi≤R∂NRPVLi≤y ªRΩgRiV ™y»¡Li DLiÆ≤∂[Õÿ BLi—¡¨dsLjiLig`i @μ≥j∂NS LRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s ©y¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LSLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

@\÷s¡T ]»sY« b˛©dt ˝…’Hé˝À

y˚eTT\yê&É Ä\j·T ø£$T{° ø√dü+ H˚‘·\ m<äTs¡T#·÷|ü⁄

s¡÷. 25 \ø£å\‘√ Ä<ÛäTìø£ bÕs¡Tÿ

•esêÁ‹øÏ eTT+<˚ ø£$T{° @sêŒ≥T≈£î eT+Á‹ Á|üj·T‘·ï+

GáWLiR V, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 7: GáWLRiV Lji«¡L`i* F°÷d¡£qs \¤Õ¡©±sÕ‹[ 25 áORPQá LRiWFy ∏R∂Vá ™´s˘∏R∂VLiª][ Aμ≥R∂V¨sNRP FyL`i‰©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V aSxqs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V AŒ˝œ¡ ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP 27™´s ≤T∂≠s«¡©±s Fy£qsF°L`Ìi NSLS˘ á∏R∂VLi ™´sμÙR∂ ¨sLji¯Li¬ø¡[ C FyLRiV‰NRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi —¡Õ˝ÿ @≤T∂ztsQ©´sÕfi Fs £qszms Fs©±s. xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· aRPLi≈¡VrÙyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©y¨s ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW F°÷d¡£qs \¤Õ¡©±sÕ‹[¨s NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ry∏R∂ViLi xqs™´sV∏R∂ViLiÕ‹[ Ax§˝¶¶¶μR∂NRPLRi ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]¤Õ¡[ˆLiμR∂VNRPV C FyLRiV‰©´sV Aμ≥R∂V¨sNRP ¤…¡NSıá“¡ª][ @’≥¡ ™´sXμÙj∂ xmsLRiVryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ ©´s≤R∂NRPNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ |msLjigjiLiμR∂¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s L][≤˝R∂\|ms ©´s≤R∂™´s≤y¨sNTP @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yı∏R∂V¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. N]¨sı xqs™´sV∏R∂WáՋ[ g]áVxqsV μ]LigRiªRΩ©yáV NRPW≤y «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s ™yx§¶¶¶©yáV ≤≥U∂N]©´s≤R∂iLi Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s B ¡˜LiμR∂VáV D©´sı μR∂XuÌy˘ F°÷d¡£qs \¤Õ¡©±s FyLRiV‰Õ‹[ Aμ≥R∂V¨sNRP ™yNTPLig`i ˙…ÿN`P©´sV NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ¨sLRi˜È∏R∂ViLigS DμR∂∏R∂ViLi, ry∏R∂ViLi˙ªRΩLi ©´s≤R∂NRP C FyLRiV‰Õ‹[ rygjiLiøR¡VN][™´søR¡VË©´s¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Lji«¡L`i* F°÷d¡£qs\¤Õ¡©±sÕ‹[ NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRP F°÷d¡£qs NRPV»¡VLiÀÿáV xms≤R∂VªRΩV©´sı Àÿμ≥R∂áV xqs*∏R∂ViLigS øR¡Wry©´s¨s N][…”¡ LRiWFy∏R∂VáV ™´s˘∏R∂ViLiª][ F°÷d¡£qs \¤Õ¡©±sÕ‹[ NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøR¡≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C˙FyLiªRΩLi xmspLjiÚgS F°÷d¡xqsVá LRiORPQfl·Õ‹[ DLi»¡VLi©´sıLiμR∂V©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V }qs*øR¡ËÈgS C FyLRiV‰Õ‹[ A©´sLiμR∂iLigS N]LiªRΩ xqs™´sV∏R∂W¨sı gRi≤R∂xms ≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. F°÷d¡£qs NRPV»¡VLiÀÿáV Dμ][˘gRiLkiªy˘ C˙FyLiªRΩLiÕ‹[ DLi»¡V©yıLRi¨s ™yLji r¢NRPLS˘Ã¡V øR¡W≤y÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂gS ªRΩ™´sV\|ms D©´sıμR∂¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. F°÷d¡£qs\¤Õ¡©±sÕ‹[

\Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡ ™´s˘™´sxqÙs©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ ™´sVVLRiVgRiV¨dsLRiV ªRΩ*Lji ªRΩgRiºΩ©´s ¡∏R∂V»¡NRPV F°™´s≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿ @≤T∂ztsQ©´sÕfi Fs £qszms xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F°÷d¡£qs NRPV»¡VLiÀÿáV N][xqsLi áORPQÕÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ¨sμ≥R∂VáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V NRPሩ´sNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı ©y¨s¨s @’≥¡©´sLiμj∂iLiøyLRiV. xqsx§¶¶¶«¡LigS F°÷d¡xqsVáLi¤…¡[ Fs ™´sLRiW NRPW≤y xms…Ì”¡LiøR¡VN][LRi¨s @»¡V™´sLi…”¡ zqÙsºΩÕ‹[ ©y¨s F°÷d¡£qs NRPV»¡VLiÀÿáV xms≤R∂VªRΩV©´sı B ¡˜LiμR∂Vá gRiVLjiÚLi¿¡ N][…”¡ LRiWFy∏R∂VáV ¨sμ≥R∂VáV C˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™s¿¡ËLiøR¡≤R∂Li x§¶¶¶L<Rifl‘·∏R∂V™´sV¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP ™´sVLiÕ‹[ FsFsLizqs \¬ø≥¡LRi¯©±s xms»¡gRiL˝Ri LSÆ™sV¯x§¶¶¶LS™´so, ™´sW“¡ Æ™s[V∏R∂VLRiV ªy≤T∂gRi≤R∂xms LS™´sWLS™´so, GáWLRiV ©´sgRiLRiFyáNRPxqsLixqÙs NRP≠sVxtsQ©´sL`i G.bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂, ™´sW“¡ NSL][ˆlLi[»¡L˝RiV $™´sVºΩ À‹˙LS Æ™sLiNRP»¡Ã¡OUPQ ¯ x§¶¶¶©´sV™´sW©±s ™´sWNTP¨s Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so, gRiV≤T∂Æμ∂bP áOUPQ ¯ aSLRiμR∂, ¤À≥¡[ªRΩxmsp≤T∂ ™´sVV≈¡LÍji, NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVLi¬ø¡xms÷˝¡ $¨s™y£qs, ™yfl”·$, NSL][ˆlLi[xtsQ©±s GB áV NRPLkiLi ™´sVVÕ˝ÿ, ©yLS∏R∂Vfl·, zmsJ zms. x§¶¶¶LjiÀÿ ¡V, ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. ª]áVªRΩ ≤T∂zmsAL`i J NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ˙xmsNRP‰ ™´sVVzq˝sLiá N][xqsLi HμR∂V áORPQáª][ NRP™´sVW˘¨s…”¡ •¶¶¶Ã¡V ¨sLji¯xqsVÚ©´sı»˝¡V aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V AŒ˝œ¡ ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVVzq˝s™±sV ˙xms«¡Ã¡ r¢NRPLS˘LÙRiLi FsμR∂V LRiVgS D©´sı ™´sV{qsμR∂VÕ‹[ ˙FyLÙRi©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VNRPV¨s aRPVÀ≥œ¡NSLS˘Ã¡ xqsLiμR∂ LRi˜ÈLigS xqsÀ≥œ¡Ã¡V xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP C NRP™´sVW˘¨s…”¡•¶¶¶Ã¡V FsLiª][ μ][x§¶¶¶μR∂xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C NRP™´sVW˘¨s…‘¡ •¶¶¶Ã¡VNRPV HμR∂V áORPQáLRiWFy∏R∂VáV ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs ©y¨s¨s ™´sVVzq˝s™±sV ˙xms™´sVV≈¡VáV @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV.

KeTà+ õ˝≤¢˝À øÏwüHé¬s&ç¶øÏ |òüTq kÕ«>∑‘·+

NRPLkiLi©´sgRiL`i, zmns˙ ¡™´sLji 7: æªΩáLigSfl·Õ‹[ ˙xms™´sVV≈¡ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLigS ≠sázqsÃ˝¡VªRΩV©´sı Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ Aá∏R∂W¨sNTP ¨sªRΩ˘Li À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ @μ≥j∂NRPLigSÆ©s[ DLi»¡V μj∂. xmsLi≤R∂VgRiá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqsLi≈¡˘ áORPQ Õ˝‹[ DLi»¡VLiμj∂. øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ —¡ Õ˝ÿáV, LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ NRPW≤y LS«¡©´sı μR∂LRi+©y¨sNTP À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´sxqsVÚLi…ÿLRiV. ™yLRiLiμR∂LjiNUP xqsμR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li INRP ≠sμ≥R∂LigS NRPºΩÚ ≠dsVμR∂ ry™´sVV. ™´sxqs ºΩ, μR∂LRi+©´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS À≥œ¡NRPVÚá NRPV Fs»¡Vc™´sLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W}qsLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLiª][ Fy»¡V FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡¨s NRPW≤y Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ ¨s∏R∂V≠sVLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. BLiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ $LS«¡ LS¤«¡[aRP*LRi ry*≠sV Æμ∂[™´srÛy©´sLi FyáNRP ™´sVLi≤R∂÷¡¨s ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[gS ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂ C NRP≠sV…‘¡ ¨s∏R∂W™´sVNS¨sNTP ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ bP™´s LS˙ºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «ÿªRΩLRi NRP≠sV…‘¡¨s ¨s∏R∂V≠sVLi ¿¡©y A ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d¡˛ aSaRP*ªRΩ NRP≠sV…‘¡c GLSˆ»¡V «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V. C Æ©sá 20©´s ™´sV•¶¶¶bP™´s LS˙ºΩ xmsLRi*μj∂©y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s GLSˆ»˝¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· N][xqsLi «ÿªRΩLRi NRP≠sV…‘¡¨s ¨s∏R∂V≠sVLi øy÷¡= DLiμj∂. «ÿªRΩLRi NRP≠sV…‘¡NTP  ¡μR∂VáVgS aSaRP*ªRΩ NRP≠sV…‘¡ ¨s∏R∂W™´sVNS¨sNTP ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V

{°ÄsYmd”« Ä<Ûä«s¡´+˝À sêkÕÔs√ø√

{°&û|”, ø±+Á¬>dt\ô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]–q øÏwüHé¬s&ç¶ ≈¡™s´ V¯Li, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 7: À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s æªΩáLigSfl· F°LRiV∏R∂W˙ªRΩ bP™yLRiV —¡Õ˝ÿ ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡Liμj∂. ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ F°LRiV∏R∂W˙ªRΩ ™´sVVgjiLiøR¡VNRPV©´sı NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi Æ©s[áN]Li≤R∂xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi, \|ms©´sLixms÷˝¡ ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂NTP ’¡¤«¡zms ˙ZaP[fl·VáV, ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩáV xmnsV©´sLigS ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLiVV. \|ms©´sLixms÷˝¡ ©´sVLi¿¡ Æ©s[áN]Li≤R∂xms÷˝¡ ™´sLRiNRPV LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi DμR∂XªRΩLigS DLiμR∂©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV æªΩáLigSfl·Õ‹[ ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi ¤Õ¡[μR∂¨s, æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. F°LS…ÿá xmsoLji…”¡gRi≤ÔR∂ ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ DμR∂˘™´sV xmso©yμR∂VáV xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáNRPV æªΩ÷¡∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs FyLÌkiá\|ms A∏R∂V©´s ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. æªΩáLigSfl· Aáxqs˘™´sV™´s≤y¨sNTP …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs FyLÌki¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ A lLiLi≤R∂V FyLÌkiáNRPV ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s, æªΩáLi gSfl·\|ms IZNP[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂ ’¡¤«¡zmsπ∏∂[V©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. 2014 Õ‹[xmso NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi¤…¡[ ’¡¤«¡zms æªΩáLigSfl·©´sV ˙xmsNRP…”¡xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRP FyLÌkiáNRPV ˙xms«¡Ã¡V ≈¡¿¡ËªRΩLigS  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V |ms…Ì”¡ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩ©´s ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s øy»¡VN][™yá¨s ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≤T∂|qsLi ¡L`i 2009 ˙xmsNRP»¡©´sNRPV @©´sVgRiVfl·LigS Æ™sLi»¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV |ms…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxmns∏R∂VLiÕ‹[ C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡©´sV ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[zqs©´s FyLÌki NSLi˙lgi£qs @¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤yáLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı FyLÌki ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ’¡Ã˝¡V |ms…Ìÿ÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs Æ™sLi»¡Æ©s[ ’¡Ã˝¡V |ms…Ì”¡ ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ øy»¡VN][™yá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ’¡¤«¡zms F°LRiV∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms…Ì”¡LiμR∂¨s, æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı Æ©sºΩÚZNPªRΩVÚNRPV©´sıμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V áORPQ ˘LigS FyLÌki FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki Æ©s[ªRΩ xqsVuy¯xqs*LS«fi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VN][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V |ms≤T∂æªΩ[ ™´sVμÙR∂ºΩryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©y NRPW≤y NSLi˙lgi£qs NRPxmsˆμy»¡V ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiª][ C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩxmsˆVμ][™´sV xms…Ì”¡r°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV LSNRPVLi¤…¡[ ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡¤«¡zmsπ∏∂[V æªΩáLigSfl· B¿¡Ë ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ D©´sı 17 FsLi{ms {qs»˝¡ª][ æªΩáLigSfl· LSμR∂¨s, ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ ªRΩxmsˆ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FsLiHFsLi NRPW≤y J≤T∂ F°ªRΩVLiμR∂¨s, 17 {qs»˝¡V ryμ≥j∂Li¿¡ ªyÆ™s[V æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿá ZNP[xqsVÕ˝‹[ ™´sVVLiμR∂VgS ™´sVLi˙ªRΩVáƩs[ @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @≠s¨dsºΩ @˙NRP™´sWáNRPV ™´sVLi˙ªRΩVáLiμR∂LjiNUP Àÿμ≥R∂˘ªRΩ DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. zqs’¡H ™´sVVLiμR∂VgS ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ˙xmsbPıLiøyá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms ≠søyLRifl· @©´sLiªRΩLRiLi HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki gjiLji«¡©´s ªRΩLi≤yá©´sV ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáVgS gRiVLjiÚryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡ËLiμR∂¨s, A •¶¶¶≠dsV Æ™s[VLRiNRPV 500á gjiLji«¡©´s ªRΩLi≤yá©´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáVgS gRiVLjiÚLiøyá¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ F°LRiV∏R∂W˙ªRΩNRPV …‘¡AL`iFs£qs, ©´sW˘Æ≤∂Æ™sW˙NRP{qs, ¤«¡[G{qs ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV À≥ÿLkixqsLi≈¡˘Õ‹[ ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. F°LRiV∏R∂W˙ªRΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[ ˙FyLiªyÕ˝‹[ F°÷d¡xqsVáV gRi…Ì”¡  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.

MDe+ø£ |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· ◊<äT s√E\T>± ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡sY‡ düyÓTà #˚düTÔ+&É≥+‘√ $<ë´s¡Tú\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì ìs¡dædü÷Ô eT+>∑fi¯yês¡+ MDe+ø£ eT+&É\ {ÏÄsYmdt$ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï, sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {ÏÄsYmdt$ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Äyê\ Vü≤]u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡sY‡ düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+ #ê\ì, $<ë´s¡Tú\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. MDe+ø£ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À 9eT+~ ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ ñ+&É≥+‘√ >∑‘· ◊<äT s√E\T>± $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡Tø±q+<äTq dæ\ãdt ≈£î+≥T|ü&ÉT‘√+<äì nHêïs¡T. düø£\»qT\ düyÓTà ø±\+˝À rÁe+>± qwüºb˛sTTq $<ë´s¡Tú\T Ç|ü⁄Œ &ÉT »]π> düyÓTà‘√ $<ë´s¡Tú\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äHêïs¡T. MDe+ø£` »$Tà≈£î+≥ s¡Vü≤ <ë]ô|’ $<ë´s¡Tú\T <Ûäsêï≈£î ~>∑&É+‘√ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. düTe÷s¡T >∑+≥bÕ≥T yêVü≤Hê\T ì*∫b˛j·÷sTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt$ Hêj·T≈£î\T n|üŒì Vü≤Øwt, ≈£îe÷s ¡kÕ«$T, lìyêdt, nì˝Ÿ, düTeTHé, eTH√CŸ ‘·<ä‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ eT+Á‹ |ü<ä$|ü≥¢ Vü≤s¡¸+ MDe+ø£ |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ >∑èVü≤ìsêàD XÊK eT+Á‹ |ü<ä$ Çe«&É+ |ü≥¢ MDe+ø£ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q˝§Z+&É õ˝≤¢ VüQpsYq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüqdüuÛÑT´\T ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&É+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· eVæ≤+#ê&Éì, Äj·Tq ùde\qT >∑T]Ô+∫ sêh eT+Á‹ øÏs¡D ≈£îe÷sY¬s&ç¶ eT+Á‹ |ü<ä$ Çe«&É+ |ü≥¢ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\ πø+Á<ä+˝À d”«≥¢ |ü+|æDÏ#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷kÕ&ç e÷<Ûäesêe⁄, >∑+>±&ç sêõ¬s&ç¶, kÕeT eT\¢j·T´, m+&ç >ödtu≤u≤, düeTàj·T´, Hê>∑sêE, z¬s+ düTeT‹ ‘·~ ‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ ¨sπ∏∂W«¡ NRP™´sLÊRi ZNP[Li˙μR∂Li NSgS B…‘¡™´s÷¡ ™´sLRiNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP |msμÙR∂ μj∂NRPV‰gS D©´sı Aμj∂ $¨s™y£qs \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[NTP ™´sWLRi≤R∂Liª][ A ˙FyLiªRΩ ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ N]LiªRΩ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sá N]©´sıμj∂. xmsLjizqÛsºΩ¨s øR¡NRP‰μj∂ÆμÙ∂[LiμR∂VNRPV FsLi{ms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i B…‘¡™´s¤Õ¡[ NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ xmsμR∂™´soá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi «¡LRigRiNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ @xqsLiªRΩXzmsÚ LRigRiVáVª][LiμR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚQ\ Æ™sVLiμj∂. Aμj∂ $¨s™y£qs rÛy©´sLiÕ‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±søyLÍji ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s \Æ™sV©´s Aá∏R∂V NRP≠sV…‘¡c, ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡ ¨s∏R∂W™´sVNRPLi «¡LRigRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™y…”¡\|ms AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©´sı ™yLRiLiμR∂LRiW ™´sVLi˙ºΩ, FsLi{ms øR¡V»Ì¡W ˙xmsμR∂OTPQfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.@LiVVæªΩ[ N]LiªRΩNSáLigS C ¨s∏R∂W™´sVNRPLi «¡LRigRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVá xms¨sºdΩLRiV gS≤T∂ ªRΩzmsˆLiμj∂. À≥œ¡NRPVÚáNRPV ¡μR∂VáV ≠dsH{msá }qs™´sÕ‹[Æ©s[ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩLjixqsVÚ©yıLRi¨s, ˙xms«ÿμ≥R∂©´sLi μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRi ™´sV™´soªRΩV©´sıμR∂Æ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V ™´sxqsVÚ©yıLiVV. FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRi FyLÌki ™´sLÊSáNRPV NRPW≤y Aá∏R∂V ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP ≠dsáV ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°LiVVLiμj∂. Bμj∂

rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ @xqsLiªRΩXzmsÚNTP NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂.xmsμR∂™´soá N][xqsLi HÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS μj∂*ºdΩ∏R∂V ˙ZaP[fl”· Æ©s[ªRΩáV FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yı xmsáV NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ¨s∏R∂W™´sVNSáV ™yLiVVμy xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. xmsLjizqÛsªRΩVáV xqsμÙR∂V™´sVfl·gRi≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW≤y ©y≠sVÆ©s[c¤…¡c≤`∂ xmsμR∂™´soá ¨s∏R∂W™´sVNS¨sNTP μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡ ¨s∏R∂W™´sVNSá «ÿ’¡ªyá©´sV æªΩzmsˆLiøR¡V NRPVLi»¡Vc©´sıμj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ C ¨s∏R∂W™´sVNSáV NRPW≤y ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. Aμj∂™yLRiLi ©´sgRiLS¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V ™yLRiLi Õ‹[gS bP™´sLS˙ºΩ «ÿªRΩLRi NRP≠sV…‘¡ª][ Fy»¡Vc ©y≠sV Æ©s[¤…¡≤`∂ xmsμR∂™´soá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi NRPW≤y ªRΩ*LRiÕ‹[ ¬ø¡[xms≤R∂Vªy™´sVLi»¡W xqsLiZNP[ªyáV B™´s*≤R∂Liª][ NSLi ˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ N]ªRΩÚ AaRPáV ¿¡gRiVLjixqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmsNRP≤R∂˜Liμk∂ GLSˆ»˝¡Vc¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV gS©´sV NRP≠sV…‘¡c ¨s∏R∂W™´sV NS¨sı Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. «ÿªRΩLRi NRP≠sV…‘¡c¤Õ¡[NRP aSaRP*ªRΩ NRP≠sV…‘¡¨s ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[gS ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVLi˙ºΩ xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Liª][ NRP≠sV…‘¡Õ‹[ xmsμR∂ ™´soá©´sV N][LRiVNRPVLi»¡V©´sı ™yLjiÕ‹[ ™´sV◊d¡˛ AaRPáV lLi[ZNPªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xmsáV ©y≠sVÆ©s[c¤…¡c≤`∂ xmsμR∂™´soá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi NRPW≤y ªRΩ*LRiÕ‹[ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂.

–≥Tºu≤≥T <Ûäs¡˝Òø£ ‘·>∑TZ‘·Tqï |üdüT|ü⁄ $d”Ôs¡í+ Äs¡÷àsY, |òæÁãe] 7(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´~Ûø£+>± |üdüT|ü⁄ |ü+≥qT |ü+&çdüTÔqï <˚XÊ\˝À uÛ≤s¡‘Y nÁ>∑kÕúHêq ì\TdüTÔ+~.Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± »]π> ñ‘·Œ‹Ôì <ë<ë|ü⁄ 90 XÊ‘·+ |üdüT|ü⁄ ñ‘·Œ‹Ô eTq<˚X¯+˝ÀH˚ ne⁄‘·T+~.|üdüT|ü⁄ |ü+&ç+#˚ sêÁcÕº\˝À j·TTesêÁwüº+ Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ñ+~.$d”Ôs¡í+˝À yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ñqï|üŒ{ÏøÏ, ~>∑Tã&ç˝À e÷Á‘·+ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|ü<∏äeT kÕúD+˝À ñ+~.eTqsêÁwüº+˝Àì ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À n‘·´~Ûø£ $d”Ôs¡í+˝À |üdüT|ü⁄ |ü+&çdüTÔHêïs¡T.eTq <˚X¯+ ˝À |ü+&˚ |üdüT|ü⁄ yÓTT‘·Ô+˝À <ë<ë|ü⁄ 40 XÊ‘·+ |üdüT|ü⁄ ˇø£ÿ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝ÀH˚ |ü+&˚~.n≥Te+{Ï õ˝≤¢˝À |üdüT|ü⁄ |ü+≥ $d”Ôs¡í+ Áø£eT+>± ‘·–Zb˛‘√+~.|ü+≥ $d”Ôs¡í+ ‘·>∑TZ‘·T+ <ä+fÒ ¬s’‘·T\T |ü+≥ y˚j·T&É+ ‘·–ZdüTÔHêïs¡ì uÛ≤$+#·e#·TÃ.|üdæ&ç|ü+≥>± uÛ≤$+#˚ |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\T |ü+≥ y˚j·T&É+ ‘·–ZdüTÔHêïs¡+fÒ |ü+≥ y˚j·T&É+ e\¢ nqT≈£îqï Ä<ëj·T+ sê≈£î+&Ü ◊Hê ñ+&Ü*.nM ø±≈£î+fÒ b˛yê˝À¢ |üdüT|ü⁄ |ü+&Éø£b˛e&É+ nsTTHê ñ+&ç ñ+&Ü*.ø±s¡D+ @yÓTÆHê ø±e#·Tà |üdüT|ü⁄ |ü+≥ $d”Ôs¡í+ õ˝≤¢˝À ‘·–Zb˛‘√+~.ˇø£yÓ’|ü⁄ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± |üdüT|ü⁄ ñ|ü jÓ÷>±\qT eTTK´+>± ÄVü‰s¡, Äs√>∑´, Wwü<ä, bÕ]ÁXÊ$Tø£ ñ|üjÓ÷>±\qT >∑T]Ô+∫ |üdüT|ü⁄ yê&Éø£+ ô|+#ê\ì Ä˝À∫düTÔq&ÉT eTq+ |ü+≥qT m+<äT≈£î ‘·–Z+#·Tø√e\dæ edüTÔ+~.$d”Ôs¡í+ ‘·>∑Z&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT, |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT n<Ûë´j·Tq+ #˚j·T&ÜìøÏ dü«<˚XÊC≤>∑s¡D eT+#Y ãè+<ë\T Ç+<ä÷s¡T õ˝≤¢˝Àì Äs¡÷àsY, »Áø±Hé|ü*¢, ø£eTàsY|ü*¢, u≤˝§ÿ+&É, yÓ÷sêÔ&é, y˚\÷ŒsY, dæ]ø=+&É, |ü+≥ |üdüT|ü⁄ n~Ûø£+>± |ü+&ç+#˚ eT+&É˝≤˝À¢ì nH˚ø£ Á>±e÷˝À¢ uÛ≤´+ø£s¡T¢, Ä]¶ø˘$X‚¢wü≈£î\T, Á|üeTTKT\T, e´ekÕj·T ì|ü⁄DT\T, yêDÏ»´, yê´bÕs¡ y˚‘·Ô\T bÕ˝§Z+≥÷ ¬s’‘·T\qT ø£\TdüTø=ì n<ä´j·Tq+ »]bÕs¡T.|üdüT|ü⁄ |ü+≥ $d”Ôs¡í+ ‘·>∑Z{≤ìøÏ ø±s¡D+ |ü+≥≈£î ‘·–q –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ sêø£b˛e&Éy˚T nì ‘Ó*+~.ø±\Áø£y˚TD |üdüT|ü⁄ |ü+≥≈£î ¬s’‘·T ô|fÒº Ks¡Tà $|üØ‘·+>± ô|]–b˛sTT+~.<äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ e÷¬sÿ{Ÿ X¯≈£îÔ\ e÷j·÷C≤\+ e\¢ |üdüT|ü⁄ ø=eTTà\≈£î <Ûäs¡|ü\ø£&É+ ˝Ò<äT.b˛sTTq @&Ü~ øÏ«+{≤\T |üdüT|ü⁄≈£î 15 qT+&ç 18 y˚\ s¡÷bÕj·T\T ø±>± Ç|ü&ÉT 5300 qT+&ç 6500 es¡≈£î <Ûäs¡ |ü\ø£&É+‘√ ¬s’‘·T\T Äy˚<äq˝À |ü&ܶs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ X¯≈£îÔ\T m+‘·|ü]wüº+>±, e´eVü‰‘·àø£+>± ¬s’‘·T\qT <√#·T≈£î+≥THêïs√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ.kÕ<Ûës¡D+>± |ü+≥ ~>∑Tã&ç ô|s¡>∑&É+ e\¢ ø±˙, $d”Ôs¡í+ ô|s¡>∑&É+ e\¢ ø±˙, m≈£îÿe |ü]e÷D+˝À edüTÔe⁄\T e÷¬sÿ{Ÿ≈£î #˚]q|ü&ÉT, e÷¬sÿ{Ÿ˝À ø=qT>√\T <ës¡T\T Ç+#·T $T+#·T >∑‘·+˝À ñqï eT+<˚ ñ+{≤s¡T. ø±ã{Ϻ <Ûäs¡ ‘·π>Z neø±X¯+ ≈£L&Ü ñ+~.◊‘˚ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± |üdüT|ü⁄ $ìjÓ÷>∑+ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·qï<äì >∑D≤+ø±\T ‘Ó*j·T#˚düTÔHêïsTT.>∑‘· dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î ô|s¡T>∑T‘·÷ e∫Ãq |üdüT|ü⁄ $ìjÓ÷>∑+, á dü+e‘·‡s¡+ |ü+≥ #˚‹øÏ e#˚Ã≥ |üŒ{ÏøÏ ‘·–Zb˛sTT+<äì nqTø√>∑\e÷? n+<äTπø dü«<˚• C≤>∑s¡D eT+#Y ø√≥bÕ{Ï e÷sYÿ|òæ&é <ë«sê |üdüT|ü⁄qT ø=qT>√\T #˚dæ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì <Ûäsêï\T ≈£L&Ü #˚düTÔHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ø£fi¯ófl‘Ós¡∫ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

πs≈£î\ ôw&é ≈£L* eTVæ≤fi¯ eTè‹ MDe+ø£ |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì eT˝≤¢¬s&ç¶|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£Á¬s dü$‘·(31) nH˚ eTVæ≤fi¯ k˛eTyês¡+ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ πs≈£î\ ôw&ÉT¶ ≈£L* eTè‹ #Ó+~+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eT˝≤¢¬s&ç¶|ü*¢øÏ #Ó+~q ø£Á¬s kÕsTT\T uÛ≤s¡´ düe‘· πs≈£î\ ôw&éô|’ >∑\ edüTÔe⁄\qT rdüTÔqï düeTj·T+˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ôw&é ≈£L* düMTbÕq >∑\ ã+&ÉsêsTTô|’ |ü&É&É+‘√ ‘·\≈£î rÁe+>± >±j·÷\T ø±>± ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<ä´˝À eTè‹ #Ó+~q≥T¢ Ç+#êsY® mdtôV≤#Yˇ •eÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·Tsê*øÏ uÛÑs¡Ô‘√bÕ≥T ≈£L‘·Ts¡T nq÷wü, ø√&ÉT≈£î Áù|yéTkÕ>∑sY\THêïs¡T.

¬s+&ÉT Á>±e÷˝À¢ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡

9q mdt{°j·T÷ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+

>±+<Ûë], |òæÁãe] 7(düTes¡íyês¡Ô): >±+<Ûë] eT+&É\+˝Àì ¬s+&ÉT Á>±e÷˝À¢ eT+>∑fi¯yês¡+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± yÓTT<ä≥ sêyéT\ø£åàDY|ü*¢ Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q dü<ädüT‡˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY øÏwüHé ¬syÓq÷´ e´edüúô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ á ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º |üqT\T #˚düTø=H˚ yê]ì Á|üdüTÔ‘·+ MT e<ä› πø‘êeTT e∫à |üqT\T #˚düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. uÛÑ÷eTT\≈£î ]õÁùdºwüHé 5. b‹ 7. nôd’+&é uÛÑ÷$Tø√dü+ 062, |ü+|üø±\T 2. ÁãVü≤àDY|ü*¢˝À b‹ 14, kÕ<äu…’düe÷\T 14, nôd’+&é uÛÑ÷eTT\T 59, |ü+|üø±\T ˇø£s¡T <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T.

∫‘·÷Ôs¡T {ÖHé, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁc˛ºbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ (mdt.{Ï.j·TT) õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ á HÓ\ 9e ‘˚~ >∑Ts¡Tyês¡+ 9>∑+≥\≈£î ‹s¡T|ü‹ u…’sê–|üf…º&É˝À >∑\ >∑+<ÛäeTH˚ì •ej·T´uÛÑeHé˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì mdt.{Ï.j·TT õ˝≤¢XÊK n<Ûä´≈£åî\T >∑+{≤yÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·TH=ø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dü÷Ô, á dü+<äs¡“¤+>± ªmdt.{Ï.j·TT uÛÑeHéμ ìsêàD≤ìøÏ X¯+KTkÕú|üq ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eTTK´ n‹<∏äT\T>± mdt.{Ï.j·TT sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T ø£‹Ô qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶, ø±]àø£H˚‘· &܈ˆ¬ø.Hêsêj·TD bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nìï eT+&É˝ XÊK\ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ bÕ≥T, õ˝≤¢ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ düuÛÑT´\T, kÕqTuÛÑ÷‹|üs¡T\T Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T.

»$Tà≈£îs≥, |òæÁãe] 7(düTes¡í yês¡Ô): »$Tà≈£îs≥ |ü≥ºDs˝Àì l |ü<ëàer, >√<ë düy˚T‘· l yÓsø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T <˚yê\j·Ts˝À »s¡T>∑T‘·Tqï #·s¡T‘·ú ÁãôVA‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑s>± eTs>∑fi¯yês¡s kÕeT÷Væ≤ø£ \ø°åà |üP»\qT ìs¡«Væ≤s#ês¡T. ñ<äj·Ty˚T ÁbÕ‘·sê<Ûäq, ùdyêø±\s, u≤\uÛÀ>∑s, eTs> ∑fi≤XÊdüqs, XÊ‘·TÔyÓTT¬s’, <Ûä«C≤s√Vü≤DeTT, j·÷>∑XÊ\ Á|üy˚X¯ s, n–ï Á|ü‹wüº, >√|üP» ‘·~‘·s¡ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤s#ês¡T.

ÇHé düØ«düT {°#·s¡¢≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷*

bÕ]X¯ó<äΔ´ ø±]à≈£î&çøÏ >±j·÷\T

ñbÕ~Û |üqT\T dæ<äΔ+ >±+<Ûë], |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): >±+<Ûë] Ä&É$ πs+õ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷˝À¢ >∑\ n≥$ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñbÕ~Û |üqT\T dæ<ä›+>± ñqï≥T¢ kÕ+πø‹ø£ düVü‰j·T≈£î&ÉT X¯+ø£sYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± πs+õ |ü]~Û˝Àì >∑Tsê®˝Ÿ, dæ+–‘·+, ;{Ÿ\˝À |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T.#·<äà˝Ÿ, H˚s¡˝Ÿ, Hê>∑÷¢sY, e÷‘·Tdü+¬>+, ù|{Ÿ dü+¬>+, Á>±e÷˝À¢ì n≥$ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üqT\T dæ<ä›+>± ñHêï j·THêïs¡T.ìs¡e~ø£ ø£+<äø±\T dæ<ä›+>± ñqï≥T¢ X¯+ø£sYsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T.á |üqT\≈£î Vü‰»¬s’q ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ e÷~]>±H˚ø=\‘·\T Ç‘·sêÁ‘· kÂø£sê´\T ñ+≥j·÷qïs¡T.á |üqT\qT ≈£L©\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

∫‘·÷Ôs¡T {ÖHé, |òæÁãe] 7(düTes¡íyês¡Ô): ñqï‘· $<ë´s¡Ω‘·\‘√ düTBs¡È uÀ<ÛäHêqTuÛÑe+>∑\ ÇHédü؇í«düT {°#·s¡¢≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ rÁe nHê´j·T+ #˚k˛Ô+<äì mdt.{Ï.j·TT õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T >∑+{≤ yÓ÷Vü≤Hé, õ˝≤¢ ns¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁ¬ø≥Ø düVü≤<˚eHêj·TT&ÉT $eT]Ù+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î yês=ø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dü÷Ô ns¡TΩ˝…’q dü÷ÿ˝Ÿ nìôdº+≥¢≈£î pìj·TsY ˝…ø£Ãs¡s¡T¢>± |ü<√qï‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì ‘·<ë«sê &çmd”‡˝À U≤∞\ dü+K´ ô|]– ìs¡T<√´>∑T\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯fl˝À ÇHédüØ«dt {°#·s¡¢≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

pyê«&ç˝À {°&û|” düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT

dü+πøåeT Vü‰düº˝Ÿ ìs¡«Vü≤D ÄHé˝…’Hé˝À ñ+#ê*

>±+<Ûë], |òæÁãe] 7(düTes¡íyês¡Ô): >±+<Ûë] eT+&É\+ pyê«&ç Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó<˚bÕ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T.á dü+<äs¡“+>± bÕغ j·TTe»q õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù dü+|òüTj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‹]– düuÛÑ´‘ê«ìï qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± Eyê«&ç, >∑Tsê®˝Ÿ Á>±e÷˝À¢ á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. yÓTT<ä{ ÁøÏj·÷o\ düuÛÑT´\T>± 120 eT+~ì kÕ<Ûës¡D düuÛÑT´\T>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï≥T¢ dü+>∑j·T´ ù|s=ÿHêïs¡T.>∑Tsê®˝Ÿ Á>±eT+˝À 30 eT+~ ÁøÏj·÷o\ düuÛÑT´\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï≥T¢ dü+>∑j·T´ ù|s=ÿHêïs¡T.

∫‘·÷Ôs¡T {ÖHé, |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì nìï dü+πøåeT Vü‰düº˝Ÿ‡\ $esê\T ø£+|üP´ ≥Øø£s¡D sêÁwüº _.dæ.dü+πøåeTXÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø m.¬ø.ô|]&Ü ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç nìï õ˝≤¢ _.dæ.$˝ÒºsY ªedü‹ >∑èVü≤ n~Ûø±s¡T\‘√μ dæã“+~‘√ $&çjÓ÷ ø£HÓŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m.sY.ô|]&û e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+πøåeT Vü‰düº˝Ÿ‡ ìs¡«Vü≤D $esê\T yÓTdt ‘·~‘·s¡ n+XÊ\‘√ bÕ≥T yê¬s¶Hé, $<ë´yê\+{°s¡¢ |üì rs¡T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT bı+<äT|üs¡#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.

yÓsø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <˚yê\j·Ts˝À kÕeT÷Væ≤ø£ \ø°åà |üP»\T

»$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), |òæÁãe] 7 (düTes¡í yês¡Ô): eTs&É\ |ü]~Û˝Àì ø=‘·Ôô|*¢ Á>±eTs˝À bÕ]X¯ó <äΔ´ ø±]à≈£îì>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï uÀsTTì <˚y˚s<äsY eTs>∑fi¯yês¡s |ü≥ºDs˝Àì ¬s’˝Ò« Á{≤ø˘ <ë≥T‘·Ts&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ Á{≤ø˘˝À |ü&É≥s‘√ ‘·\≈£î rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT. ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ôs <˚y˚s<äsYqT Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*s∫q≥T¢ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T.

$Á>∑Vü‰\qT ≈£L\Ã&É+ ˙#·yÓTÆq #·s¡´ MDe+ø£ |òæÁãe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): C≤rj·T Hêj·T≈£î˝…’q &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY, >±+BÛ, CÀ´‹sêe⁄|ü⁄˝Ò $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãy˚j·T&É+ ˙‹ e÷*q #·s¡´>± Á|üC≤ dü+|òü÷\ C≤ø˘ rÁe+>± K+&ç+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+ ø√dü+ ÁbÕD≤\T n]Œ+∫q H˚‘·\ $Á>∑Vü‰\T ≈£L\Ã&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»dü+ nì, $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãq Á<√VüQ\qT >∑T]Ô+∫ yê]ì <˚X¯ Á<√VüQ\T>± |ü]>∑DÏ+∫ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√sês¡T. <Ûä«+dü+ #˚dæq $Á>∑Vü‰\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T |ü⁄q:ìsêàD+ #˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üC≤ dü+|òü÷\ C≤ø˘ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù kÕeT eT\¢j·T´, m+&ç >ödtu≤u≤, düeTàj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


|msL`i,Ú zmsn ˙ ¡™s´ Lij 7: NS˘©´s=L`i ™y˘μ≥j∂ª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂Vª][©´sı ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i ªRΩ*LRigS N][áVN][™yá¨s À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V AbPr°ÚLiμj∂. lLi[xmso $áLiNRPª][ lLiLi≤][ ™´sÆ©Ôs[ xqsLiμR∂ LRi˜ÈLigS ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s \Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i ∏R∂VV≠ds ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ N][áVNRPV¨s «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºΩLjigji ™´sryÚ≤R∂¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. «¡»Ì¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡LiμR∂LRiW ∏R∂VV≠ds N][áVN][™yá¨s ≠s|tsQ£qs ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V ≠dsLRiW æªΩ÷¡ Fy≤R∂V. @»¡V xmsáV™´soLRiV Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ªyLRiáª][ Fy»¡V LS«¡NUP∏R∂V ˙xms™´sVV≈¡VáV NRPW≤y ∏R∂VV™´sLS«fi N][áVN][™yá¨s

j·TTesêCŸ≈£î {°$T+&çj·÷ $ôwdt ANSLiOTPQxqsVÚ©yıLRiV. ∏R∂VV≠ds r~LiªRΩ LSxtÌsQ˚Li xmsLi«ÿÀfiÕ‹[ B™yŒœ¡ xmsáV xqsW‰Õfi‰NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÛRiVáV ∏R∂VV≠ds N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ˙FyLÛRi©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ NS˘©´s=L`i ÀÿLji©´sxms≤T∂ N][áVNRPV©´sı ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝RiV Æ≤∂[™±s N]Õ˝ÿ©±s, ¤«¡˙{mns Àÿ∏∫∂VNS…fi ∏R∂VV≠dsNTP ™´sVμ≥ÙR∂ªRΩVgS ¨s÷¡øyLRiV.

Fy—¡…”¡™±s μR∂XNRPˆ¥R∂Liª][ DLi≤yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. BNRP $áLiNRP «¡»Ì¡Vª][ lLi[xms…”¡ ™´sW˘ø`¡\|ms ≠dsLRiW μ≥k∂™´sWgS D©yı≤R∂V. ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ J≤T∂©´sxmsˆ»¡NUP áLiNRP\|ms lgi÷¡¿¡ zqsLki£qsÕ‹[ ≠s«¡∏R∂Wá Àÿ»¡ xms≤R∂ªy™´sV¨s |qs•¶¶¶*g`i ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V\|ms BLiNS Fs»¡V™´sLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ xqs•¶¶¶LSª][ ’d¡{qs{qsH ≠s™yμR∂Li\|ms NRPW≤y ≠dsLRiW xqsˆLiμj∂Liøy≤R∂V. xqs•¶¶¶ LSª][ «¡»Ì¡V ˙NTPZNP»¡L˝RiLiμR∂LjiNUP ™´sVLi¿¡ @©´sV ¡Liμ≥R∂Li DLiμR∂¨s ™yLji ¨sLÒRi∏R∂W¨sı g_LRi ≠sryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ øR¡LRiËá μy*LS xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRi\Æ™sVæªΩ[ @LiμR∂LjiNUP xqsLiª][ xtsQÆ™s[V©´s¨s ™y˘Δÿ˘ ¨sLiøy≤R∂V.

ãT<Ûäyês¡+, 8 |òæÁãe] 2012

Çø£ #·s¡Ã˝Ò ‘·s¡TyêsTT

e#˚à yês¡+˝À düe÷y˚X¯+ ™s´ VVLi¤\À¡ ,zmsn ˙ ¡™s´ Lij 7: À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi NRPLi˙…‹[Õfi À‹[LÔRiV, xqs•¶¶¶LS BLi≤T∂∏R∂W ™´sVμ≥R∂˘ Æ©sáN]©´sı ≠s™yμR∂Li xqs™´sVzqsF°π∏∂[VLiμR∂VNRPV lLiLi≤R∂V ™´sLÊSáV xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS©´sV©yıLiVV. ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi ˙xmsNSLRiLi zmns˙ ¡™´sLji 9 ªRΩLS*ªRΩ ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[ ’d¡{qs{qsH ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi $¨s™yxqs©±s , xqs•¶¶¶LS BLi≤T∂∏R∂W @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ™´sVμ≥R∂˘ øR¡LRiËáV «¡Ljilgi[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. B…‘¡™´sá H{msFsÕfi AORPQ©±s «¡LRigRi≤y¨sNTP lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ ™´sVVLiμR∂V xqs•¶¶¶LS, À‹[LÔRiVª][ @¨sı IxmsˆLiμyáV LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s ≠s™yμR∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. @LiVVæªΩ[ xqs•¶¶¶LS INRP‰ryLji IxmsˆLiμy¨sı LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ ’d¡{qs{qsH μyμyxmso 2200 N][»˝¡\|msÆ©s[ ©´sxtÌsQF°©´sVLiμj∂. μk∂Liª][ Æ™sV»Ì¡V μj∂gji™´s¿¡Ë©´s À‹[LÔRiV xqs•¶¶¶LSª][ øR¡LRiËáV «¡Lji}msLiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ™yLRiV ªRΩ™´sVª][ μyμyxmso 12 xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS xqsªRΩ=Li ¡Liμ≥yáV NRP÷¡gji D©yıLRi¨s , ª]LiμR∂LRixms≤T∂ ≠s≤T∂F°™´sV¨s À‹[LÔRiV ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi $¨s™yxqs©±s r°™´sV™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ¬ø¡FyˆLRiV. @»¡V xqs•¶¶¶LS BLi≤T∂∏R∂W NRPW≤y ’d¡{qs{qsH øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi NRPLi˙…‹[Õfi À‹[LÔRiVNRPV , ryˆ©´s=L`i=NRPV ™´sVμ≥R∂˘ zmns˙ ¡™´sLji 12©´s ≠dsV…”¡Lig`i GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı»Ì¡V xqs•¶¶¶LS \¬ø≥¡LRi¯©±s xqsV˙ ¡ª][ LS∏∫∂V æªΩ÷¡FyLRiV. ªy©´sV H{msFsÕfi \¬ø≥¡LRi¯©±s LS“¡™±saRPVN˝S , ’d¡{qs{qsH ˙¤…¡«¡LRiL`i@«¡∏∫∂V ztsQlLi[‰ª][ ™´sW…˝ÿ≤y©´s¨s, ™yLjiμÙR∂Lji\|ms ©´s™´sV¯NRP™´sVVLiμR∂¨s LS∏∫∂V ™y˘Δÿ˘ ¨sLiøyLRiV. B™yŒœ¡, lLi[xmso øR¡LRiËáV «¡Ljilgi[ æªΩ[μk∂\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso xqs•¶¶¶LSª][ øR¡LRiËáV rygjixqsWÚÆ©s[ N]ªRΩÚ ryˆ©´s=L`iÆ™s[»¡Õ‹[ ’d¡{qs{qsH xms≤T∂Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V NSNRPV©yı À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ xqs•¶¶¶LS NSLRifl·LigS BÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚ™´søR¡ËÆ©s[ DÆμ≥Ù∂[aRPLiÕ‹[ ryˆ©´s=L`i©´sV Æ™sªRΩVNRPVªRΩV©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VNRPV D©´sı ˙ZNP[«fi μR∂XuÌy˘ ™´sW˘ø`¡NRPV 3.5 N][»˝¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Li |msμÙR∂ NRPLi|ms¨dsáNRPV @LiªRΩ NRPxtÌsQLi NSμR∂©´sıμj∂ À‹[LÔRiV @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. μk∂Liª][ N]ªRΩÚ ryˆ©´s=L`i lLi[xqsVÕ‹[ FsLiVVL`i¤…¡Õfi , {§¶¶¶L][x§¶‹[Li≤y , Ljiá∏R∂V©±s= }msL˝RiV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. xqs•¶¶¶LSª][ øR¡LRiËáV xmns÷¡LiøR¡NRPF°æªΩ[... H{msFsÕfi ªRΩLS*ªRΩ ©´sVLi≤T∂ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ¤«¡Lki=Q\|ms C ™´sVW≤R∂V NRPLi|ms¨dsáՋ[ INRP }msLRiV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ H{msFsÕfi ˙FnyLi\¬ø¡“¡ xmnsQo‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i= ™´sW˙ªRΩLi À‹[LÔRiVNRPV ªRΩá©ØzmsˆgS ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´s ryˆ©´s=L`i©´sV Æ™sªRΩV NRPV‰©yı... xmso‚fl·[ ˙FnyLi\¬ø¡“¡¨s @™´sV¯ ≤R∂Li @LiªRΩ C“¡ NSμR∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ xqs•¶¶¶LS μyμyxmso 1700 N][»˝¡ª][ C ˙FnyLi\¬ø¡“¡ N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqsLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]¿¡Ë »¡xqs‰ L`=Q\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[zqs N][LÌRiV ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiª][ B ¡˜LiμR∂VÕ˝‹[ D©´sı À‹[LÔRiVNRPV xmso‚fl·[ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ≠sVLigRiV≤R∂Vxms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xqs•¶¶¶LSª][ øR¡LRiËá μy*LS xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRi\Æ™sVæªΩ[ @Liªy xqs™´sVzqsF°LiVV ©´s¤…Ì¡[... ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ À‹[LÔRiVNRPV B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩxmsˆ™´so. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ @»¡V À‹[LÔRiVª][©´sW, B»¡V xqs•¶¶¶LS xqsLixqÛs ª][©´sW ™´sVLi¿¡ xqsLi ¡Liμ≥yáV NRP÷¡gji D©´sı À≥ÿLRiªRΩ ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s r¢LRi™±s gRiLigRiW÷d¡ C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂ π∏∂[V»¡L`igS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡ ©´sV©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi.

Áf…Æ dæØdt˝À eTs√ b˛s¡T≈£î dæ<äΔyÓTÆq uÛ≤s¡‘Y l\+ø£‘√ ‘·\|ü&ÉqTqï {°$T+&çj·÷ |msL`i,Ú zmsn ˙ ¡™s´ Lij 7: ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W ¬ø¡[ºΩÕ‹[ xmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡©´s À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V BxmsˆV≤R∂V $áLiNRPª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂. A{qs£qs\|ms ™´sp˘x§¶¶¶ LRiøR¡©´sÕ‹[ μ≥][¨ds xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘≤R∂V. ™´sVV≈¡˘LigS ≤yztsQLig`i J|ms©´sL`i |qs•¶¶¶*g`i©´sV ªRΩzmsˆLiøR¡≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP#\Æ™sVLiμj∂. ≠s«¡∏R∂WáNRPV μR∂WLRi\Æ™sVF°LiVV©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsLRiWNTP lLi£qÌs B™´s*≤R∂Li\|ms ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV.@Õÿlgi[ }ms£qsNRPV @©´sVNRPW÷¡r°Ú©´sı zmsø`¡\|ms ™´sVVgÊRiVLRiV zqsˆ©´sıQL˝Riª][  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi≤y¨sı NRPW≤y ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV ªRΩxmsˆV ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ áLiNRP\|ms |qs•¶¶¶*g`i A≤R∂≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLi≤R∂gS.. ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡\|ms ™´sW˙ªRΩLi xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[μR∂V. À›÷¡Lig`iÕ‹[ BLSˆÈ©±s xmshS©±sNRPV ø][»¡V μR∂NRP‰≤R∂Li\|ms BLiNS xqsLiμj∂gÙRiªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. INRP zqsˆ©´sıL`i©´sV ªRΩzmsˆLi¿¡ @ªRΩ¨s rÛy©´sLiÕ‹[ xmshS©±s A≤T∂Liøyá¨s ™´sW“¡Ã¡V xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. @Õÿlgi[ |msL`iÚ zmsø`¡©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s DÆ™s[Va`P ∏R∂WμR∂™±sNRPV ø][»¡V μR∂ZNP[‰ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ Àÿ˘…fi=™´sV©±s ™´sW˙ªRΩLi gS≤T∂©´sxms≤R∂NRPVLi¤…¡[ zqsLki£qsÕ‹[ ª]÷¡ ≠s«¡∏R∂VLi @LiμR∂VN][™´s≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V. A{qs£qs\|ms À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP»¡L˝RiV A≤T∂©´s ºdΩLRiV G ™´sW˙ªRΩLi rÛyLiVVNTP ªRΩgji©´s»Ì¡V ¤Õ¡[μR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ $áLiNRP\|ms ™´sV©´s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s Àÿ˘…fiNRPV xms¨s¬ø¡xmsˆNRP ªRΩxmsˆμR∂V. ™´sVV≈¡˘LigS A{qs£qs »¡WL`iÕ‹[ J|ms©´sL˝RiV …‘¡ »¡*Li…‘¡Õ‹[ ªRΩzmsˆ}qsÚ xqs\lLi©´s ALRiLiÀ≥ÿ¨sı™´s*¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. ≠sV≤T∂ÕÿLÔRiL`iÕ‹[ N][{§˝¶¶¶ , \lLi©y , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯Ã¡\|ms À≥ÿLki @LiøR¡©yáV©yıLiVV. A{qs£qs\|ms ≠dsLRiV K\¤…¡©´s ºdΩLRiV\|ms ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso gRiªRΩ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms \|mns©´sÕfiÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω ¬ø¡[ºΩÕ‹[ J≤T∂©´s áLiNRP ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ ™´sVLi¿¡ Fny™±sVÕ‹[ DLiμj∂. B…‘¡™´s¤Õ¡[ r¢ªy˙zmnsNS\|ms A «¡»Ì¡V Æ™sVLRiVgÊS LSfl”·Li¿¡Liμj∂. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ xqsLigRiNRP‰LS , «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[áª][ Fy»¡V μj∂Õ<ÿ©±s , ªRΩLRiLigSá\|ms @LiøR¡©yáV©yıLiVV. Õ‹[∏R∂VL`i ALÔRiL`iÕ‹[ NRPW≤y Àÿ˘…”¡Lig`i ¬ø¡[}qs A»¡gSŒœ¡ß˛Li≤R∂≤R∂Li áLiNRPNRPV xm˝s£qs FyLiVVLi…fi. @»¡V À›÷¡Lig`iÕ‹[ }ms£qs @xqsÚQ˚Li ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigS\|msÆ©s[ áLiNRP AaRPáV |ms»Ì¡VNRPVLiμj∂. ™´sV÷¡LigSª][ Fy»¡V ©´sV™y©±s NRPVáZaP[≈¡LRi, zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿ gRiLiÕ‹[ LRiLigRi©´s |§¶¶¶LSª`Ω xqsªyÚ øy…ÿá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ¿¡™´sLji ryLjigS gRiªRΩ G≤yμj∂ ™´sLRiÕfiÔNRP£ms \|mns©´sÕ˝‹[ ªRΩáxms≤T∂©´s lLiLi≤R∂V «¡»˝¡Õ‹[ LjiNSLÔRiVá xmsLRiLigS øR¡W}qsÚ À≥ÿLRiª`ΩZNP[ @≤y*Li¤…¡[«fi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

lLi[xms…”¡ ™´sW˘ø`¡NRPV «¡»˝¡ @LiøR¡©y i Àÿ≥ LiR ª`Ω: ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i , xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i , g_ªRΩLi gRiLi’≥d¡L`i , ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶ , L][z§¶¶¶ª`Ω aRPLRi¯ , FsLiFs£qs μ≥][¨ds , LRi≠dsLi˙μR∂ «¡Æ≤∂[«ÿ ¤Õ¡[NRP BLSˆÈ©±s xmshS©±s , DÆ™s[Va`P ∏R∂WμR∂™±s , LSx§¶¶¶ßÕfiaRPLRi¯ , ˙xms≠dsfl„fi NRPV™´sWL`i , ≠s©´s∏∫∂V NRPV™´sWL`i $áLiNPR : ºΩáNRPLRiæªΩ[ı μj∂Õ<ÿ©±s, DxmsoÕfi ªRΩLRiLigS, NRPV™´sWLRi xqsLigRiNRP‰LS, ™´sV}§¶¶¶Œœ¡ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[, μj∂Æ©s[£tsQ øR¡Liμj∂™´sWÕfi, @¤Õ¡Lig][ ™´sW¥R∂W˘£qs, ºΩLji™´sVÆ©s[ı, ºΩuyLS |msLkiLS, ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigRi, ©´sV™y©±s NRPVáZaP[≈¡LRi, LRiLigRi©´s |§¶¶¶LSª`Ω

9 ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+>±¢+&é eH˚¶ »≥Tº qT+∫ u…˝Ÿ W{Ÿ FyNTPrÛy©±sª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsNRPV BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V

ã≥¢sY, &Ü˙ Á_>¥‡≈£î #√≥T áLi≤∂R ©s± , zmsn ˙ ¡™s´ Lij 7: FyNTPrÛy©±sª][ «¡LRigRi©´sV©´sı ©yáVgRiV ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qsNRPV BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ Fny™±sV N][Õ‹[ˆLiVV©´s B∏R∂W©±s ¤À¡Õfi\|ms Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. gRiªRΩ 14 B¨sıLig`i=áՋ[©´sW ¤À¡Õfi ZNP[™´sáLi IZNP[ INRP •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. @Õÿlgi[ FyN`Pª][ ™´sVVgjizqs©´s ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[©´sW @ªRΩ©´sV rÛyLiVVNTP ªRΩgji©´s»Ì¡V LSfl”·LiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. μk∂Liª][ ¤À¡Õfi\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[zqs©´s BLig˝SLi≤`∂ |qsáNÌRPL˝RiV N]ªRΩÚgS «ÿ£qs  ¡»˝¡L`i, ≤y¨ds ˙’¡g`i=áNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. ≠dsLjiμÙR∂LRiW @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sÆ©Ôs[ «¡»Ì¡VNRPV ª]÷¡ryLjigS FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. 21 GŒœ¡˛  ¡»˝¡L`i r°™´sVL`i|qs…fi ªRΩLRixmso©´s @μR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·xqsVÚ©yı≤R∂V. B…‘¡™´sá BLi g˝SLi≤`∂ á∏R∂V©±s=NRPV A≤T∂©´s  ¡»˝¡L`i $áLiNRP Fs «¡»Ì¡V\|ms gRiªRΩ HμR∂V B¨sıLi g`i=áՋ[ lLiLi≤R∂V |qsLiøR¡LkiáV , INRP •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. μk∂¨sÕ‹[ INRP |qsLiøR¡Lki ZNP[™´sáLi 56  ¡LiªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. @»¡V »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Õ˝‹[©´sW ™´sVLi¿¡ z§¶¶¶»Ì¡L`igS }msLRiV æªΩøR¡VËNRPV©yı≤R∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso 20 GŒœ¡˛ ¤Õ¡£mnÌs AL`i¯ zqsˆ©´sıL`i ˙’¡g`i= •¶¶¶˘Li£ms\|tsQL`i ªRΩLRixmso©´s A≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi BLig˝SLi≤`∂ xmsLRi˘…”¡r°Ú©´sı ∏R∂VVFsB r˝° zmsø`¡Ã¡\|ms ˙’¡g`i= LSfl”·ryÚ≤R∂¨s |qsáNÌRPL˝RiV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. BNRP ≠sVgji÷¡©´s «ÿ’¡ªyÕ‹[ |msμÙR∂gS ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[μR∂V. gS∏R∂W¨sNTP xqsLÍRiLki ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[ NSLRifl·LigS BLig˝SLi ≤`NRPV Æ™s◊¡˛F°LiVV©´s …”¡™±sV ˙¤À¡xqsı©±s©´sV NRPW≤y FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ zmns…fiÆ©s£qs ryμ≥j∂}qsÚÆ©s[ zqsLki£qsÕ‹[ ˙¤À¡xqsı©±s A≤R∂ªy≤R∂V. ©y…”¡Lig`i•¶¶¶˘Li£ms\|tsQL`i Àÿ˘…fi=™´sV©±s @¤Õ¡N`P= }§¶¶¶Õfi= …‘¡ »¡*Li…‘¡ «¡»Ì¡VNRPV FsLizmsNRP™´sgS...@¤Õ¡xqÌsL`i NRPVN`P , «‹©y¥R∂©±s ˙…ÿ…fi xqs*Æμ∂[aS¨sNTP ºΩLjigji LS©´sV©yıLRiV. …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡NRPV xqÌsV™´sL`Ìi ˙Àÿ≤`∂ ryLRi¥j∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡©´sVLi≤R∂gS... ™´sÆ©Ôs[ «¡»Ì¡V ZNP|mÌs©±sgS @¤Õ¡xqÌsL`i NRPVN`P N]©´srygRiVªy≤R∂V. NSgS ™´sÆ©Ôs[ , »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ FnylLi[¯»˝¡NRPV ªy™´sVV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s «¡»˝¡Õ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V @©´sVÀ≥œ¡™´sLi NRP÷¡gji©´s ˙NTPZNP»¡L˝Riª][ Fy»¡V N]ªRΩÚgS ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝RiNRPW ™´sVLi¿¡ @™´sNSaRPLi B¿¡Ë©´s»Ì¡V BLig˝SLi≤`∂ Æ©s[xtsQ©´sÕfi |qsáNÌRPL`i ¤«¡£mns ≠sVÃ˝¡L`i ¬ø¡FyˆLRiV. Dxms≈¡Li≤R∂xmso zmsø`¡Ã¡V DLiÆ≤∂[ ∏R∂VVFsBÕ‹[ FyNTPrÛy©±sª][ A≤R∂≤R∂Li INRP xqs™yÕfigS @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sVLi¿¡ LjiNSLÔRiV D©´sı BLig˝SLi≤`∂ ≠sÆμ∂[aSáՋ[ @μj∂ NRPW≤y Dxms≈¡Li≤R∂xmso zmsø`¡Ã¡\|ms @LiªRΩgS LSfl”·LiøR¡¤Õ¡[NRPF°ª][Liμj∂. B…‘¡™´s¤Õ¡[ FyNTPrÛy©±sª][ ™´sVW≤R∂V ¤…¡xqÌsVá zqsLki£qs©´sV 0c3ª][ N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ HμR∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡W J≤T∂ F°LiVVLiμj∂. @Õÿlgi[ {qs¨s∏R∂VL`i ˙NTPZNP»¡L˝RiV NRPW≤y AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ LSfl”·LiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. FyNTPrÛy©±sª][ BLig˝SLi≤`∂ ©yáVgRiV ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qs zmns˙ ¡™´sLji 13 ©´sVLi≤T∂ @ ¡Vμy’d¡Õ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμj∂. ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs ªRΩLS*ªRΩ BLRiV «¡»˝¡W ™´sVW≤R∂V »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡V NRPW≤y A≤R∂©´sV©yıLiVV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsNRPV ™´sVVLiμR∂V BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V, BLig˝SLi≤`∂ á∏R∂V©±s=ª][ ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡ A≤R∂VªRΩVLiμj∂.

@¤Õ¡xqÌsL`i NRPVN`P (ZNP|mÌs©±s) , ¤«¡[™±sV= ALi≤R∂LRi=©±s , «ÿ¨ds ¤À¡LiVVL`irÌ° (≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , LRi≠ds À‹FyLS , …”¡™±sV ˙¤À¡xqsı©±s , ≤y¨ds ˙’¡g`i= , xqÌsV™´sL`Ìi ˙Àÿ≤`∂ , «ÿ£qs ¡»˝¡L`i , Æ≤∂L`iıÀÿø`¡ , {qÌsÆ™s©±s zmns©±s , ˙ZNPLiVVg`i NTP*|qs»Ì¡L`i (≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , FsLiVV©±s Æ™sWLÊS©±s , xqs≠sV¯ª`Ω xms¤…¡[Õfi , ZNP≠s©±s {ms»¡LRi=©±s , ˙lgi[™±sV ry*©±s, «‹©y¥R∂©±s ˙…ÿ…fi

FyNTPrÛy©±sª][ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡NRPV BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V xqÌsV™´sL`Ìi ˙Àÿ≤`∂ (ZNP|mÌs©±s) , ¤«¡[™±sV= ALi≤R∂LRi=©´s , «ÿ¨ds ¤À¡LiVVL`irÌ° (≠sZNP…fi NUPxmsL`i), LRi≠s À‹FyLS , …”¡™±sV ˙¤À¡xqsı©±s, ≤y¨ds ˙’¡g`i= , «ÿ£qs ¡»˝¡L`i , Æ≤∂L`iıÀÿø`¡ , {qÌsÆ™s©±s zmns©±s , @¤Õ¡N`P= }§¶¶¶Õfi= , ˙ZNPLiVVg`i NTP*|qs»Ì¡L`i ( ≠sZNP…fi NUPxmsL`i), FsLiVV©±s Æ™sWLÊS©±s , xqs≠sV¯ª`Ω xms¤…¡[Õfi , ZNP≠s©±s {ms»¡LRi=©±s , ˙lgi[™±sV ry*©±s.

áLi≤R∂©±s, zmns˙ ¡™´sLji 7 : ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV ˙NUP≤yNSLRiVáNTP¬ø¡[Ë ÕÿLji∏R∂V£qs @™yLÔRiV©´sV |qsLji˜∏R∂W xqsLiøR¡Ã¡©´sLi ©Ø[™´sN`P «‹ N][≠sø`¡ \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. «‹N][≠sø`¡ ÕÿLji∏R∂V£qs r°ˆL`ÌiQ= xmsLRi=©±s A£mns μj∂ B∏R∂VL`igS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. 2011Õ‹[ «‹N][≠sø`¡ @μR∂V˜È ªRΩLigS LSfl”·Liøy≤R∂V. A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s J|ms©±s, ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s, ∏R∂VVFs£qs J|ms©±s \¤…¡…”¡Õfi= ryμ≥j∂Li øy≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ @ªRΩ¨s ≠s¨sıLig`i= LjiNSL`Ôi 70c6gS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. áLi≤R∂©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ C @™yLÔRiVáV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. |qsLji˜∏R∂V©±s rÌyL`iNRPV ryNRPL`i A»¡gS≤R∂V \¤Õ¡©Ø[Õfi Æ™sV{qs= ©´sVLi≤T∂ F°…‘¡ FsμR∂V\lLi©y ≠s«¡∏R∂Wá aSªRΩLi Aμ≥yLRiLigS @™yLÔRiV «‹N][≠sø`¡Æ©s[ ™´sLjiLi¿¡Liμj∂. ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯ NRP\Æ™sV©´s ÕÿLji∏R∂V£qs @™yLÔRiV©´sV @LiμR∂VNRPV©´sıLiμR∂VNRPV øyÕÿ A©´sLi μR∂LigS DLiμR∂¨s «‹N][≠sø`¡ ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. NSgS ÕÿLji∏R∂V£qs …‘¡™±sV A£mns μj∂ B∏R∂VL`i @™y LÔRiV©´sV ÀÿLji=Õ‹[©y lgiáVøR¡VNRPVLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ÀÿLji=Õ‹[©y ryˆ¨s£tsQ ÷d¡g`i \¤…¡…”¡Õfiª][ Fy»¡V ø≥yLizms∏R∂V©±s= ÷d¡g`i \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. BNRP ZNP©y˘ ≤T∂|qÌs©±s= LRi©´sıL`i ≠s≠s∏R∂V©±s ¬ø¡LRiVπ∏∂W…fi r°ˆL`ÌiQ= ™´so™´sV©±s A£mns μj∂ B∏R∂VL`i @™yLÔRiV ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. AÆ™sV gRiªRΩ G≤yμj∂ 5 Æ™s[á ≠dsV»¡L˝RiV, 10 Æ™s[á ≠dsV»¡L˝RiÕ‹[ ™´sLRiÕfiÔ ø≥yLizms∏R∂V£msztsQ£ms lgiáVøR¡VNRPVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ NRP™±sV Àÿ˘N`P A£mns μj∂ B∏R∂VL`i @™yLÔRiV©´sV g][áˆÈL`i ≤ylLi©±s N˝SL`i‰ μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. 43 GŒœ¡˛ N˝SL`i‰ 2011Õ‹[ ˙’¡…‘¡£tsQ J|ms©±s \¤…¡…”¡Õfi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. ˙¤À¡[N`P ˙ªRΩW A£mns μj∂ B∏R∂VL`igS 22 GŒœ¡˛ g][áˆÈL`i L][Lki Æ™sVN`PÕ‹[Lki lgiáVøR¡VNRPVLiμj∂. ÀÿLki øyL`˝i»¡©±sNRPV \¤Õ¡£mns \¤…¡Li Fs¿≥d¡™±sÆ™sVLi…fi @™yLÔRiV μR∂NTP‰Liμj∂. @ªRΩ¨s ªRΩLRixmso©´s ™´sWLi¬ø¡xqÌsL`i ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ Æ™s[VÆ©s[«¡L`i @¤Õ¡N`P= |mnsLÊRiV˘xqs©±s @™yLÔRiV©´sV @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. ≠sNRPÕÿLigRi ˙NUP≤yNSLRiVá ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ¤À˝¡[≤`∂ LRi©´sıL`i Ary‰L`i zmsrÌ°Lji ∏R∂V£qsNRPV @™yLÔRiV μR∂NTP‰Liμj∂.

ñ+≥T+~. VüQ´+<ëjYT ◊10 385 $T.MT. b˛&Ée⁄qT, 2380 $T.MT. M˝ŸuÒdtqT ø£*– ñ+≥T+~. <ë<ë|ü⁄>± VüQ´+<ëjYT ◊10˝À ñ+&˚ nìï |ò”#·s¡T¢ |æø±+{À˝À ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. {≤|t m+&é y˚]j·T+{Ÿ |æø±+{À˝À d”º]+>¥ M˝Ÿô|’ Ä&çjÓ÷ ø£+Á{À˝Ÿ‡, Ä{Ày˚T{Ïø˘‡ ¬ø¢y˚T{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ, m\Áø±ºìøÏ ôd’&é eP´$T Ás¡sY‡, ]j·TsY yÓ’|üsY n+&É &çbÕ>∑ZsY. á_&ç‘√ ≈£L&çq @_mdt. &É÷´jÓT˝Ÿ Á|òü+{Ÿ msTTsYu≤´>¥‡ e+{Ï |ò”#·s¡¢qT mø˘‡ô|ø˘º #˚j·T e#·TÃ. |æø±+{À Vü‰´#Yu≤´ø˘qT øÏj·÷ Á|”$Tj·T+ Vü‰´#Yu≤´ø˘ ôd¬>à+{À¢ VüQ´+<ëjYT ◊10≈£î m>∑Teq Á|üy˚X¯ô|fÒº neø±X¯+ ñ+~. Çø£ Bì <Ûäs¡ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ s¡÷.3.5 \ø£å\ qT+&ç s¡÷.6 \ø£å\ πs+CŸ˝À ñ+&=#·Ãì n+#·Hê.

_õHÓdt ôd’˝…+{Ÿ>± ‘·y˚sê ìjÓ÷3ì

e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæq #Óeπs¢ »qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡≈£î #Ó+~q Áu≤+&é #Óeπs¢ #·&ç #·|ü&ÉT ˝Ò≈£î+&Ü dü]ø=‘·Ô ª‘·y˚sê ìjÓ÷3μ myéT|æ$ (eT©º|üs¡‡dt yÓVæ≤ø£˝Ÿ) e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. n‘·´+‘· b˛{°≥‘·«|ü⁄ <Ûäs¡‘√ ø£+ô|˙ á yÓ÷&É˝ŸqT <˚oj·T $|üDÏ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. >∑&É∫q HÓ\˝À »]–q 11e &Ûç©¢ Ä{À mø˘‡b˛˝À #Óeπs¢ ‘·eT dü]ø=‘·Ô ‘·y˚sê myéT|æ$ì Á|ü|ü+#êìøÏ |ü]#·j·T+ #˚dæ+~. ø=‘·Ô ]Áô|òwt¶ y˚]j·T+{Ÿ #Óeπs¢ ‘·y˚sê ìjÓ÷3˝À Ç+{ÏÁπ>&é ôd’&é Ç+&çπø≥sY‡ ø£*–q dü]ø=‘·Ô ôV≤&é˝…’{Ÿ‡ &çC…’Hé. Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq Á|òü+{Ÿ Á–˝Ÿ. Á|òü+{Ÿ bòÕ>¥ ˝≤´+|t‡ e+{Ï nH˚ø£ |ò”#·s¡¢qT ø£*– ñ+~. á ôd¬>à+{À¢ <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï {§jÓ÷{≤ ÇH√ïyê≈£î BÛ≥T>± ñ+&˚˝≤ dü]ø=‘·Ô ‘·y˚sê ìjÓ÷3ì #Óeπs¢ r]Ã~~›+~. Bì Ç+{°]j·TsY‡ eT]+‘· kÂø£s¡´e+‘·+>±, $XÊ\+>± ñ+&˚˝≤ r]Ã~<ë›s¡T. Ç+<äT˝À &Ó’¬sø˘º Ç+C…ø£åHé f…ø±ï\J‘√ ≈£L&çq 2.0 ©≥sY &ûõ˝Ÿ Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. Ç~ 105 _ôV≤#Y|æ\ X¯øÏÔì, 264 mHémyéT\ {≤sYÿHé $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+ ~. Á|üdüTÔ‘·+ Ç~ _mdt3, _mdt4 y˚]j·T+≥¢˝À 6,7,8,9,10 d”≥sY Ä|ü¸Hé\‘√ \_ÛdüTÔ+~. <ä÷s¡ Á|üj·÷D≤\T (˝≤+>¥ Á{Ï|t‡) m≈£îÿe>± #˚ùdyês¡T. ô|<ä› ≈£î≥T+ã+ (_>¥ bòÕ´$T©) ø£*– ñqï yê]øÏ Ç~ #·ø£ÿ&Ü dü]b˛‘·T+~. Çø£b˛‘˚, Bì <Ûäs¡ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ m+Á{° ˝…e˝Ÿ, 10`d”≥sY ‘·y˚sê ìjÓ÷3 <Ûäs¡ s¡÷.6.72 \ø£å\T (mø˘‡`c˛s¡÷yéT, &Ûç©¢) >±q÷, {≤|t m+&é y˚]j·T+{Ÿ, 7`d”≥sY ‘·y˚sê ìjÓ÷3 <Ûäs¡ 10.02 \ø£å\T (mø˘‡`c˛s¡÷yéT, &Ûç©¢) >±q÷ ñHêïsTT.

C§ø√$#Y, u≤]‡˝ÀHê≈£î ˝≤]j·Tdt nyêsY¶‡

s¡÷.2 \ø£å\≈£î ô|s¡>∑qTqï

Ä<ëj·T |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ |ü]$T‹? Ä<ëj·T|üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ |ü]$T‹ ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T>± ô|+#ê\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ n+#·Hê y˚düTÔ+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\T ã&Ó®{Ÿ |ü{Ϻø£˝À yÓ\Te]+∫+~. ø±>± Ä<ëj·T |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷.1.8 \ø£å\T>± ñ+~. á sêsTTrì ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T>± ô|+#ê\ì bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° eT<äΔ‘·T Ç∫Ã+~. Ç+ø± |ü~ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’ã&çq Ä<ëj·÷ìøÏ, 30 XÊ‘·+ Ä<ëj·T|üqTï $~Û+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ ‘·+ mì$T~ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’ã&çq Ä<ëj·÷ìøÏ á 30 XÊ‘·+ |üqTï $~Û+#·ã&ç ñ+~. Çø£ uÛ≤s¡rj·T |ü]ÁX¯eT\ ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt »qs¡˝Ÿ #·+Á<äõ‘Y u…qØ® e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e´øÏÔ>∑‘· Ä<ëj·T |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ |ü]$T‹ ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T>± ô|+#ê\Hêïs¡T. Ç+ø± s¡÷.2.5 \ø£å\ qT+∫ Äs¡T \ø£å\ es¡≈£î |ü~ XÊ‘·+>±qT, Äs¡T \ø£å\ qT+∫ |ü~ \ø£å\ es¡≈£î 20 XÊ‘·+>±qT, |ü~ \ø£å\≈£î ô|’ã&çq Ä<ëj·÷ìøÏ 30 XÊ‘·+ |üqTï $~Û+#ê\ì u…qØ® yÓ\¢&ç+#ês¡T.

s¡÷.5 \ø£å\ ø√≥¢qT <ë≥qTqï

b˛{°ì Á|ü<ä]ÙdüTÔ+{≤sTT. Ç{°e˝Ò ãC≤CŸ Ä{À e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæq ø=‘·Ô &çdüÿesY 125d”d” u…’ø˘ ø√dü+ ø£+ô|˙ ø=‘·Ô f…*$»Hé yêDÏ»´ Á|üø£≥qqT s¡÷bı+~+∫+~. á Á|üø£≥q˝À H˚s¡T>± V”≤s√ ôdŒ¢+&ÉsY u…’ø˘qT ‘·≈£îÿe #˚dæ #·÷|ædü÷Ô, &çdüÿesY 125d”d” u…’ø˘qT m≈£îÿe #˚dæ #·÷|æ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. ãC≤CŸ Ä{À $&ÉT<ä\ #˚dæq ø=‘·Ô f…*$»Hé yêDÏ»´ Á|üø£≥q˝À V”≤s√ ôdŒ¢+&ÉsY u…’ø˘ kÕ<Ûës¡D ¬s’&é ø√s¡T≈£îH˚ yê]ø√düy˚Tqì, ô|sꌤyÓTHé‡ $wüj·T+˝À düs¡T›≈£îb˛jÓ÷ yê] ø√düy˚Tqqï≥T¢>± ø£+ô|˙ #·÷|æ+∫+~. n~Ûø£ |üesY, ô|sꌤyÓTHé‡ ø±yê\qT≈£îqT yês¡T &çdüÿesY 125d”d” u…’ø˘qT ø√s¡T≈£î+{≤s¡ì ø£+ô|˙ ∫Árø£]+∫+~. á Á|üø£≥q >∑T]+∫ dæ+|ü⁄˝Ÿ>± #ÓbÕŒ\+fÒ ôdŒ¢+&é πøe\+ q&ÉT düTÔ+<äì &çdüÿesY 125 |üs¡T>∑T\T rdüTÔ+<äì ‘Ó*j·TC…ù|Œ Á|üj·T‘·ï+ #˚dü÷Ô V”≤s√≈£î ãC≤CŸ Ä{À #·Ts¡ø£\+{Ï+~. &çdüÿesY 125d”d” u…’ø˘ ªj˚T #·˝≤Ô qV”≤ <Í&é‘ê ôV’≤μ nH˚ B∏yéT H˚|ü<∏ä´+˝À á Á|üø£≥q kÕ>∑T‘√+~. eT] á Á|üø£≥qô|’ V”≤s√ yÓ÷{Àø±sY‡ m˝≤ düŒ+~düTÔ+<√ ˝Òø£ ãC≤CŸ Á|üø£≥q≈£î øö+≥ sY>± V”≤s√ @<Ó’Hê dü]ø=‘·Ô ø±HÓ‡|tº‘√ ≈£L&çq Á|üø£≥qqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡ ñ+~.

ã+>±s¡+ ~>∑TeT‹

|æø±+{À Vü‰´#Yu≤´ø˘ <ë«sê

ÄsTT˝Ÿ dü+düú\≈£î uÛ≤Ø qwüº+

Ç+&çj·÷≈£î sêqTqï øÏj·÷

ÄsTT˝Ÿ e÷¬sÿ{Ï+>¥ dü+düú\T 2011`12 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ yÓTT<ä{Ï ‘=$Tà~ HÓ\\ ø±\+˝À s¡÷.97,300 ø√≥T¢ Ä<ëj·÷ìï qwüºb˛sTT+~. ø±>± ÄsTT˝Ÿ e÷¬sÿ{Ï+>¥ dü+düú˝…’q Ç+&çj·THé ÄsTT˝Ÿ(◊zd”), Væ≤+<äTkÕúHé ô|Á{À*j·T+ (ôV≤#Y|æd æm˝Ÿ), uÛ≤s¡‘Y ô|Á{À*j·T+ (_|ædæm˝Ÿ), Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q dü_‡&û <Ûäs¡\ô|’ &ûõ˝Ÿ, øÏs√dæHé, m˝Ÿ|æõ neTàø±\ e\¢ 2011`12 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ s¡÷.97,300 ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î Ä<ëj·÷ìï qwüºb˛j·÷sTT. >∑‘· j˚T&Ü~ @Á|æ˝Ÿ`&çôd+ãsY HÓ\\ ø±˝≤ìøÏ Ç+<Ûäq dü_‡&ç øÏ+<ä yÓTT‘·Ô+ s¡÷.36,900 ø√≥T¢ #Ó*¢+#ê\ì πø+Á<ä düsêÿs¡T zmHéõdæ ‘·~‘·s¡ n|tÁd”ºyéT ÄsTT˝Ÿ dü+düú*ï ø√]q≥T¢ ñqï‘ê~Ûø±] ˇø£s¡T ù|s=ÿHêïs¡T. |æmdtj·TT\≈£î s¡÷.30y˚\ ø√≥¢ es¡≈£î qcÕºìøÏ |ü]Vü‰s¡+ n+~+∫+~. n|tÁd”ºyéT ø£+ô|˙˝…’q mmHéõdæ, ÄsTT˝Ÿ Ç+&çj·÷, ¬>sTT˝Ÿ Ç+&çj·÷ á j˚T&Ü~ Á|ü<∏äe÷sêúìøÏ Ç+<Ûäq dü_‡&ç ø√dü+ 33.33 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î |ü]Vü‰s¡+ n+~+#êsTT. Ç<˚$<Ûä+>± ÄsTT˝Ÿ Ç+&çj·÷ yÓTT<ä{Ï ‘=$Tà~ HÓ\\ ø±˝≤ìøÏ dü_‡&û øÏ+<ä s¡÷.4478 ø√≥T¢ #Ó*¢+∫e\dæq ñ+&É>± Á|ü<∏äe÷s¡ú+˝À s¡÷.2625 ø√≥T¢ e÷Á‘·+ #Ó*¢+∫+~. Ç+ø± ¬>sTT˝Ÿ yê{≤ s¡÷.2120 ø√≥T¢>± ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ÄsTT˝Ÿ XÊK n~Ûø±] yÓ\¢&ç+#ês¡T.

s¡÷.◊<äT \ø£å\ ø√≥¢qT ã+>±s¡+ ~>∑TeT‹ <ë≥qT+~. e#˚à 2015`16e dü+e‘·‡s¡+˝À <˚X¯+˝Àì ã+>±s¡+ ~>∑TeT‹ ◊<äT \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T (10,000 ø√≥¢ &Ü\sY) <ë≥T‘·T+<äì n+#·Hê y˚j·Tã&ç+~. Ç~ >∑‘· 2010`11e Ä]Δø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 1,69,000 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T (3,380 ø√≥¢ &Ü\sY)>± ñ+~. >∑‘· 1999`2000 qT+∫ 2010`11e dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î >∑\ ø±\+˝À dü>∑≥T eè~Δ πs≥T Ä<ës¡+>± e#˚à 2015`16e dü+e‘·‡s¡+˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ã+>±s¡+ ~>∑TeT‹ 10,000 ø√≥¢ &Ü\sY <ë≥T‘·T+<äì n+#·Hê y˚j·Tã&ç+~. ô|’>± ã+>±s¡+, yÓ+&çô|’ ~>∑TeT‹, ñ‘·Œ‹Ô |üqTï ô|s¡>∑&É+‘√ <Ûäs¡\T ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ã+>±sêìï ~>∑TeT‹ #˚ùd <˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡‘Y≈£î n‘·T´qï‘· kÕúq+ ñ+~. Ç+ø± 2001`02 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 410 ø√≥¢ &Ü\s¡T>± ñqï ã+>±s¡+ ~>∑TeT‹, >∑‘· 2010`11e Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 3,380 ø√≥¢ &Ü\s¡T¢>± ô|]–+~.

VüQ´+<ëjYT≈£î #Ó+~q Á|üeTTK ø=]j·THé Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ Áu≤+&é øÏj·÷ uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ ø±\TyÓ÷ù|+<äT≈£î ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘√+~. >∑‘·+˝ÀH˚ øÏj·÷ uÛ≤s¡‘· bÕ´dæ+»sY e÷¬sÿ{À¢øÏ Á|üy˚•+#ê\ì uÛ≤$+∫q|üŒ{ÏøÏ $$<Ûä ø±s¡D≤\ e\q n~ kÕ<Ûä´+ ø±˝Òø£ b˛sTT+~. nsTT‘˚, Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êC≤>± øÏj·÷ s¡÷bı+~+∫q ∫qï ø±s¡T ª|æø±+{Àμ #ÓHÓ’ï s√&É¢ô|’ |üs¡T>∑T\T rdüTÔ+&É{≤ìï ã{Ϻ #·÷ùdÔ, á kÕ] K∫Ñ·+&Ü nqT≈£îqï düeTj·T+ ø£+fÒ eTT+<äT>±H˚ øÏj·÷ Ç+&çj·÷˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚ neø±X¯+ ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. VüQ´+<ëjYT Ç+&çj·÷≈£î ◊10 Vü‰´#Yu≤´ø˘ ø±s¡T bÕ|ü⁄\sY øÏj·÷≈£î |æø±+{À ø±s¡T ≈£L&Ü n+‘˚ bÕ|ü⁄\sY. øÏj·÷ Á|üdüTÔ‘·+ á ø±s¡TqT uÛ≤s¡‘· s√&É¢ô|’ f…dtº s¡Hé ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. Ç~ >∑qTø£ $»j·Te+‘·yÓTÆ‘˚ |æø±+{À ∫qï ø±s¡TqT uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ <ë«sê ø£+ô|˙ <˚oj·T $|üDÏ˝ÀøÏ n~Ûø±]ø£+>± Á|üy˚•+#·qT+~. |æø±+{À, VüQ´+<ëjYT ◊10 ø±s¡T¢ ¬s+&É÷ ≈£L&Ü ø±eTHé bÕ¢{ŸbòÕyéT Ä<Ûës¡+>± ì]à+# ·ã&ܶsTT. øÏj·÷ |æø±+{À 3536 $T.MT. b˛&Ée⁄qT, 200 ©≥s¡¢ uÛ≤s¡‘· ~«#·Áø£ yêVü≤q e÷¬sÿ{À¢ V”≤s√ yÓ÷{≤ø£sY‡, ãC≤CŸ ã÷{ŸùdŒdtqT ø£*– ñ+&ç, 2700 $T.MT. M˝ŸuÒdtqT ø£*– Ä{À\≈£î düMT|ü b˛{Ï ñqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ñ‘·Œ‘·TÔ\qT ñ+≥T+~. b˛&Ée⁄˝À ◊10 ø£Hêï m≈£îÿe M˝ŸuÒdtqT ø£*– Á|üy˚X¯ô|≥º&É+, <Ûäs¡\T ìs¡ísTT+#·&É+˝À á ¬s+&É÷ m|ü&É÷ ñ+≥T+~. VüQ´+<ëjYT ◊10 ø£Hêï m≈£îÿe M˝ŸuÒdtqT ø£*–

ôdŒ¢+&ÉsY y˚dtº.. &çdüÿesY u…dtº.. ãC≤CŸ ø=‘·Ô {Ï$dæ

2011`12 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À


C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, |òæÁãe] 8, 2012

ø√{Ï nsTTHê ø±<ä+{À+<ä≥

u…*¢j·÷Hê...Ç*j·÷Hêμ n+≥÷ ‘·$Tfi¯ ‘·+_\T Ç*j·÷Hê yÓTÆø£ +˝À ‘Ó>∑ m+C≤jYT #˚ùddüTÔHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± u§<äT›>± ñ+&˚ uÛ≤eT \H˚ Çwüº|ü&˚ ‘·$Tfi¯ Áù|ø£å≈£î\T, Ç* j·÷Hê $wü j·T+˝À e÷Á‘·+ ‘·eT n_Ûs¡T∫ì e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡H˚ #ÓbıŒ #·TÃ. ªqq“Héμ dæìe÷‘√ ‘·$Tfi¯ Áù|ø£å≈£î*ï n+‘·>± Äø£≥Tº≈£îqï Ç* j·÷Hê, ‘·$Tfi¯+ qT+∫ ek˛Ôqï Ä|òüs¡¢qT e÷Á‘·+ ø±<äH˚k˛Ô+<ä≥. {≤©e⁄&éô|’H˚ m≈£îÿe>± <äèwæº kÕ]+#ê\H˚ ø√D+˝À, ‘·$Tfi¯+ qT+∫ e#˚à dæìe÷\qT Ç* j·÷Hê ‹s¡düÿ] k˛Ô+<ä +≥÷ ‘·$Tfi¯ dæ˙ »q+ yêb˛‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ Ç*j·÷Hê e÷Á‘·+ á yês¡Ô\ô|’ düŒ+~+ #·&É+˝Ò<äT. u≤©e⁄&é˝À Ç*j·÷Hê q{Ï+∫q ªãØŒ¤μ dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔ+>± ñ+~. ‘Ó\T>∑T˝À n\T¢ ns¡T®Hé V”≤s√>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï dæìe÷˝À Ç*j·÷Hê q{Ïk˛Ôqï $wüj·T+ ‘Ó* dæ+<˚. ø√©e⁄&é˝À Á|üdüTÔ‘·+ Ç* j·÷HêøÏ ø√{Ï Ä|òüsY edüTÔHêï, m+<äTø√ ÄyÓT ‘·$Tfi¯+ô|’ ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ #·÷|ü&É+˝Ò<äT. >∑‘·+˝À Ç* j·÷Hê ªπø&çμ nH˚ ˇø£ ‘·$Tfi¯ dæì e÷˝À q{Ï+∫+~. Ä dæìe÷˝À Ç*j·÷Hê‘√ bÕ≥T, ‘·eTHêï ≈£L&Ü q{Ï+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. nsTT‘˚ ‘·eTHêï ôd’‘·+ ø√©e ⁄&éø£Hêï, {≤©e⁄&éô|’H˚ eT≈£îÿe m≈£îÿe>± ô|+#·Tø√e&É+ »s¡T >∑T‘√+~.

|òæÁãe] 10q ªmdtm+mdtμ dü÷|üsY>∑T&é |òæ*yéT‡ u≤´qsYô|’ dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüí bòÕ´$T* qT+∫ edüTÔqï eTs√ V”≤s√ düTBsYu≤ãT. ªmdtmyéTmdt (•e eTqdüT˝À X¯è‹)μ ∫Á‘·+‘√ V”≤s√>± ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚j·TuÀ‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ Ç{°e˝Ò ôdHê‡sY ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô #˚düT≈£î+~. ôdHê‡sY düuÛÑT´\T á ∫Á‘êìøÏ >±qT j·TT/@ dü]º|òæ¬ø{Ÿ Çe«&É+ »]–+~. ªmdtmyéTmdtμ ∫Á‘êìï á HÓ\ 10e ‘˚Bq $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+˝À düqï<ä›eTj·÷´s¡T <äs¡Ùø£,ìsêà‘·\T. ôd\« >∑DÒwt dü+^‘·+ n+~+∫q á ∫Á‘êìøÏ >∑‘·+˝À ª;Û$T* ø£ã&û¶ »≥Tºμ nH˚ ∫Á‘·+ rdæ $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£îqï ‘ê‹H˚ì dü‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. πsJHê V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ z s=e÷+{Ïø˘ \yé k˛ºØ>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+~. á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À e∫Ãq ª•e eTqdüT˝À X¯è‹μ ∫Á‘êìøÏ ]y˚Tø˘>± s¡÷bı+~+~. á ∫Á‘· Á|üyÓ÷wüHé˝À uÛ≤>∑+>± Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘· ìsêà‘·\T mdtmyéTmdt eT÷M ø±+f…dtº ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á ø±+f…dtº Áb˛yÓ÷˝À düTBÛsYu≤ãT y˚dæq &Ü´Hé‡ ôdº|t\qT MTs¡T ≈£L&Ü y˚j·T>∑*–‘˚ <ëìì ]ø±sY¶ #˚dæ d”&û\qT ª8`2298/82/m|òt/&ç`7, |òæ˝Ÿàq>∑sY, p;¢Væ≤˝Ÿ‡, ôV’≤<äsêu≤<é`33μ nH˚ nÁ&Édt≈£î |ü+|æ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À u≤>± #˚dæq Ç<ä›]ì m+|æø£ #˚dæ yê]ì <äTu≤jYT˝À á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£îqï Á|ü<˚XÊ\≈£î rdüT≈£îyÓfi¯‘ês¡T.

ø£ Á‹ Hê ¬ø’ |òt

ôV’≤<äsêu≤<é

k˛wü˝Ÿ bòÕ´+≥d” ∫Á‘·+˝À qπswt >∑‘·+˝À ‘·q‘√ ªu…{Ϻ+>¥ ã+>±ÁsêEμ nH˚ ∫Á‘·+ s¡÷bı+~+∫q Ç.dü‹Ôu≤ãT <äs¡Ùø£ ‘·«+˝À eTs√ ∫Á‘·+ s¡÷bı+ <äqT+~. #·+{Ï n&ܶ\ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ e÷]à 17q ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. á dæìe÷ $esê\qT ìsêà‘· #·+{Ï n&ܶ\ yÓ\¢&çdü÷Ô` ªø=+‘· $sêeT+ ‘·sê«‘· e÷ dü+düú qT+∫ edüTÔqï dæìe÷ Ç~. á ∫Á‘·+ qπswt ¬øØsY˝ÀH˚ ôV’≤ ã&Ó®{Ÿ ∫Á‘·+>± ne⁄‘·T+~. kÕ+πø‹ø£+>± n<äT“¤‘·+ nì|æ+#˚ ñ+≥T+~. |üP]Ô $H√<äuÛÑ]‘·+>± á ∫Á‘êìï dü‹Ôu≤ãT s¡÷bı+~+#·qTHêïs¡T. á ø£<∏ä $ì qπswt m+‘√ Á~∏˝Ÿ nj·÷´s¡T. yÓ+≥H˚ zπø #Óù|ŒXÊs¡T. á ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·˝À qπswt q{Ï+#·&É+ Ç<˚ Á|ü<∏äeT+. á dæìe÷ ø√dü+ mì$T~ uÛ≤Ø ôd{Ÿ‡ ì]à+#·qTHêï+μnHêïs¡T. n˝≤π> ªlsêeTsê»´+μ ∫Á‘êìøÏ ø£fi≤<ä s¡Ù≈£îì>± |üì #˚dæq øÏs¡DY≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À á ôd{Ÿ‡ ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·T+~. á dæìe÷øÏ ø√{Ï dü+^‘·+ n+~kÕÔs¡T. n˝≤π> ø£<∏ä |üs¡+>± Á>±|òæø˘‡øÏ ≈£L&Ü m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´‘· ñqï ∫Á‘·$T~ n+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT HÓ\\ qT+∫ Á>±|òæø˘‡ esYÿ »s¡T>∑T‘√+~. Ks¡TÃ≈£î yÓqTø±&É≈£î+&Ü uÛ≤Ø kÕúsTT˝À y˚T+ #˚düTÔqï á Á|üj·T‘·ï+ Áù|ø£å≈£î\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü q∫à rs¡T‘·T+<äì e÷ qeTàø£+μnì #ÓbÕŒs¡T. Ç+ø± á ∫Á‘êìøÏ f…Æ{Ï˝Ÿ ìs¡ísTT+#·ì á ∫Á‘·+˝À düTeTHé, qπswt, ø√≥ lìyêdüsêe⁄, ÁãVü‰àq +<ä+, <Ûäs¡àes¡|ü⁄ düTÁãeTD´+, wæj·÷Jwæ+&˚, myÓTàdt Hêsêj·TD, #·\|ü‹sêe⁄, e÷düºsY uÛÑs¡‘Y ‘·~‘·s¡T\T Ç‘·s¡ bÕÁ‘·<Ûës¡T\T. ¬øyÓTsê: ¬ø.s¡M+Á<äu≤ãT— m&ç{Ï+>¥: >ö‘·+sêE— ìsêàD+:Áô|ò+&û¢ eT÷&ûdt. $\ø£åDyÓTÆq bÕÁ‘·\T, $_ÛqïyÓTÆq q≥q ø£\sTT ø£j˚T dü÷s¡´ nì Äj·Tq n_Ûe÷ qT\T n+≥T +{≤s¡T. ªj·TTeμ, ªÄs¡Tμ, ª>∑õìμ, ªs¡ø£Ô#·]Á‘·μ, ªôdyÓHéÔ ôdHé‡μ e+{Ï dæì e÷\qT |ü]o*ùdÔ Ä $wüj·T+ ì»y˚T qì|ædüTÔ+~. m|üŒî&É÷ dæìe÷\‘√ _J _J>± ñ+&˚ dü÷s¡´ Øôd+{Ÿ>± ª˙+> ∑\÷yéT yÓ\¢˝≤+ ˇs¡T ø√&çμ nH˚ ˇø£ {°M c˛ #˚j·T uÀ‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À n$T ‘êuŸ #˚dæq ªøöHé ãH˚>± ø£s√&é |ü‹μ ˝≤+{Ï π>yéT c˛ Ç~. V”≤s√>± eT+∫ e÷¬sÿ{Ÿ ñqï düeT j·T+˝À Äj·Tq á ìs¡íj·T+ rdüTø√ e&É+ |ü≥¢ #ê˝≤eT+~ ÄX¯Ãsê´ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ~∏j˚T≥sY‡øÏ e∫à dæìe÷ #·÷ùd yês¡T ø√{ÏøÏ ô|’H˚ ñ+{≤s¡ì, n<˚ {°Mì n+{Ïô|≥Tº≈£îì ≈£Ls¡TÃH˚ yês¡T Äs¡T ø√≥¢øÏ ô|’H˚ ñ+{≤ s¡+≥÷ dü÷s¡´ ˝…ø£ÿ\T #Ó|üŒ&É+‘√ n+<äs¡÷ H√fi¯ófl yÓfi¯flu…{≤ºs¡≥. ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTøÏ yÓfi≤¢\H˚ ñ<˚›X¯ +‘√H˚ ‘êqT á c˛øÏ n+^ø £]+∫q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. n_Ûe÷qT\ ø√dü+ Ç˝≤ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚dæq rs¡T u≤>±H˚ ñ+~ ø±˙, n+<äT≈£î |ü⁄#·TÃ≈£î+≥Tqï bÕ] ‘√wæø£+ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+#·ø£b˛e&É+ u≤>± ˝Ò<ä+≥÷ nqT≈£î+≥THêïs¡T.

Áù| ø£å ≈£î \ eTT + <äT ≈£î sê yê \ H˚

Á|üeT K >±j·Tì C≤qøÏ ‘·\≈£î >±j·T+ ‘·q dü«s¡+‘√ dæ˙ dü+^‘· n_Ûe÷qT\qT $|üØ‘·+>± Ä≈£≥Tº≈£îqï ø√øÏ\ Á|üeTTK >±j·Tì mdt.C≤qøÏ. Ç{°e\ ‹s¡T|ü‹ e∫Ãq C≤qøÏ >±] ‘·\≈£î rÁe >±j·TyÓTÆ+~. C≤qøÏ k˛<ä] ≈£îe÷s¡T&Ó’q >∑]yÓTfi¯¢ u≤\ø£èwüíÁ|ükÕ<é kÕúìø£ eTVü≤‹ ø£fi≤ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±s¡´Áø£ eT+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ C≤qøÏ ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ‹s¡T|ü‹ e#êÃs¡T. ‹s¡T|ü‹ e∫Ãq C≤qøÏ ¨≥˝Ÿ ;Ûe÷dt˝À ãdü #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ s√E ñ<äj·T+ ‘êqT ãdü #˚dæq ¨≥˝Ÿ u≤‘Ys¡÷yéT˝À ÄyÓT Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ C≤]|ü&É&É+‘√ ‘·\ ≈£î rÁe >±j·TyÓTÆ+~. yÓ+≥H˚ VüQ{≤ VüQ{Ïq ÄyÓTqT |ü≥ºD+˝Àì dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüT|üÁ‹ dæ«yéT‡≈£î ‘·s¡* +#ês¡T. ÄyÓT ‘·\≈£î >±j·T+ ø±e&É+‘√ @&ÉT ≈£î≥T¢ |ü&ܶj·Tì dæ«yéT‡ q÷´s√düs¡®Hé &Üø£ºsY s¡+>∑eTà ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ m≥Te+{Ï Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, d”{° kÕÿHé Hês¡à˝Ÿ>± ñ+<äì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. nedüs¡yÓTÆq kÕÿì+>¥ |üØø£å\T rdæ, ∫øÏ‘·‡ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. C≤qøÏ Á|üe÷ <ä yês¡Ô nìï ‘Ó\T>∑T {°M\˝À Á|üeTT K+>± Á|ükÕs¡+ ø±e&É+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± ÄyÓT n_Ûe÷qT\T Ä+<√fi¯q˝À ñHêïs¡T.

Áù|eTø£<∏ä\+fÒ –≥ºe⁄ ‘êqT me]‘√q÷ &˚{Ï+>¥ #˚j·T&É+˝Ò<äì q{Ï k˛qyéT ø£|üPsY ‘Óπ>dæ #ÓãT‘√+~. ‘êqT cÕVæ≤<é ø£|üPsY‘√q÷, <äs¡Ù≈£î&ÉT |ü⁄˙‘Y eT˝ÀΩÁ‘ê‘√q÷ &˚{Ï+>¥ #˚dæq≥T¢ e∫Ãq yês¡Ô\qT ÄyÓT K+&ç+∫+~. eT˝ÀΩÁ‘ê <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ˇø£ dæìe÷˝À 26 @fi¯¢ k˛qyéT ø£|üPsY q{Ï+∫+~. ‘·q≈£î Áù|eTø£<∏ä\+fÒ ndüVü≤´eTì N<ä]k˛Ô+~. ªeTÚdüyéTμ dæìe÷˝À cÕVæ≤<é ø£|üPsY‘√ q{Ï+#·&É+‘√ yê]<ä›] eT<Ûä´ Áù|e÷j·TD+ kÕ>∑T‘√+<äH˚ }Vü‰>±Hê\T #Ó\πs>±sTT. ‘·q >∑T]+∫ n‘·´+‘· Vü‰kÕ´düŒ<äyÓTÆq }Vü‰>±Hê\T #Ó\πs>∑T‘·THêïj·Tì, ‘êqT <∏ëjYT\+&é˝À ñHêïqì, }Vü‰>±Hê\T qe⁄« ‘Ó|æŒ+#˚$>± ñHêïj·Tì ÄyÓT {°«{Ÿ #˚dæ+~. cÕVæ≤<éø£|üPsY $wüj·T+˝À >±˙, |ü⁄˙‘Y eT˝ÀΩÁ‘ê $wüj·T+˝À >±˙ ‘êqT |æ∫à <ëìï ø±˝Ò<äì #Ó|æŒ+~. ‘·q |üH˚<√ ‘êqT #˚düT≈£î+≥÷ b˛‘·THêïH˚ ‘·|üŒ me«]‘√q÷ m≥Te+{Ï Áù|e÷,<√e÷ e+{Ïy˚MT ô|≥Tºø√e&É+˝Ò<äì, n+‘·≈£î $T+∫ @MT ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚dæ+~.

Hê≈£L <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ê\qT+~

ª<Û√˙μ dæìe÷‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± ‘·q n<äècÕºìï |üØøÏå+ #·Tø√ uÀ‘·THêï&ÉT ø±´¬sø£ºsY Ä]ºdtº Á|üø±wtsêCŸ. á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ kÕŒ{Ÿ˝À uÛÑs¡ÔøÏ yÓqï+fÒ ñ+&ç..n˙ï >∑eTì+#êqì #ÓãT‘·T+~ Á|üø±wtsêCŸ uÛ≤s¡´ b˛˙es¡à. yÓTT<ä{Ï uÛ≤s¡´‘√ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£îì, b˛˙es¡àqT Á|üø±wtsêCŸ $yêVü≤e÷&çq $wüj·T+ $~‘·y˚T. u≤©e⁄&é˝À ù|òeTdt ø=]jÓ÷Á>±|òüsY nsTTq b˛˙ es¡à, ‘êq÷ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ê\qT≈£î+≥THêïqì Á|üø£{Ï+∫+~. nB ˇø£ |üø±ÿ e÷dt ø£eT]¸j·T˝Ÿ m+≥sYf…ÆqsY>± ˇø£ ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+ #ê\qT≈£î+≥THêïqì, Ç+<äTø√dü+ u≤´ø˘Á>ö+&é esYÿ yÓTT<ä\T ô|{≤ºqì b˛˙ es¡à #ÓãT‘√+~. ‘·q ‘=* &Ó’¬sø√º]j·T˝Ÿ yÓ+#·sY u≤©e⁄&é˝ÀH˚ ñ+≥T +<äì, eTT+<äT eTT+<äT <äøÏåD≤~ dæìe÷\≈£î |üì #˚ùd neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì b˛˙es¡à #Ó|üŒîø=∫Ã+~. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K

ePaper|Suvarna Vartha Telugu Daily | 08-02-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh,Hyderabad, ePaper, Online Telugu News Paper, Net News, Thaja Varthalu.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you