Page 1

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 138 ãT<Ûäyês¡+ pHé 6, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

#·≥º+ ø£å$T+#·<äT d”m+ ne⁄‘ê&Éì nq˝Ò<äT: ÄC≤<é  yÓ’mdtqT ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ d”m+ #˚j·T&Éy˚T ø±+Á¬>dt bÕغ #˚dæq ‘·bÕŒ: øÏs¡DY  Hê ‘·|üe˝Ò¢ á ñ|ümìïø£\T e#êÃsTT: sê»ÃdüuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ∫s¡+J$ ‘·|ü⁄Œ>± ns¡ú+ #˚düT≈£î+<äHêïs¡T. »>∑Hé ø±+Á¬>dt˝À ñHêï.. ˝Ò≈£îHêï »>∑Hé C…’\T¬øfi‚¢ yê&Éì e÷Á‘·y˚T ‘êqT #ÓbÕŒqì e÷≥ e÷sêÃs¡T. ô|’>± ‘·|üŒ+‘ê MT&çj·÷<˚ nqï≥T¢ ‘·q yê´K´\qT MT&çj·÷ eÁø°ø£]+∫+<äì nHêïs¡T. »>∑Hé n¬sdüTº≈£î, ø±+Á¬>dt≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì eTs√e÷s¡T |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. Ä]úø£ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&çq+<äTH˚ Äj·Tq n¬sdüTº nj·÷´s¡Hêïs¡T. mes¡T ‘·|ü⁄Œ #˚dæHê #·≥º+ ø£å$T+#·<äì, »>∑Hé #·{≤ºìøÏ nr‘·T&ÉT ø±<äHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ uÛÑ$wü´‘Y ˝Ò<äHêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ mìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø£∫Ñ·+>± #Ó|üŒ˝ÒeTì z Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T. 18ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ mìï d”≥T¢ ¬>\TkÕÔeTH˚ <ëìô|’ ‘êeTT düπs« #˚sTT+#·˝Ò<äHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\ ‘·sê«‘· sêÁwüº+˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\T sêeì, Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô ø±\+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DYqT e÷πsà Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì ($T>∑‘ê 2˝À)

d”m+ yê´K´\T #·≥º$s¡T<äΔ+: uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμøÏ ád” ø°¢Hé ∫{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, m+|” »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶øÏ 14 @fi¯¢ C…’\T n+≥÷ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ #Ó|üŒ&É+ #·≥º$s¡T<ä›+ nì mìïø£\ dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. d”m+ yê´K´\ô|’ Ç|üŒ{Ïπø |òæsê´<äT n+~+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ìy˚~ø£ ‘Ó|æŒ+#·T≈£î+ ≥THêïeTì, n+<ä>±H˚ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤ eTHêïs¡T. mìïø£\ yê‘êes¡D+ #Ó&çb˛j˚T˝≤ @ Hêj·T≈£î&ÉT e÷{≤¢&É≥+ ‘·>∑<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. »>∑Héô|’ πødüT\T ø√s¡Tº ($T>∑‘ê 2˝À)

»>∑Hé ÄdüTÔ\ kÕ«BÛHêìøÏ

á&û ¬s&Ûû! eT÷&√s√p eTT#ÓÃeT≥˝Ò

CMyK

ÄdüTÔ\ kÕ«BÛHêìøÏ s¡+>∑+ dæ<äΔ+ »>∑HéqT &Ûç©¢ ‘·s¡*+#˚ jÓ÷#·q d”;◊ $#ês¡D ˝≤+#Û·qÁbÕj·Ty˚T? kÕøÏå ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ Ä<Ûësê\‘√ ≈£L|” d”;◊ Á|üX¯ï\‘√ »>∑Hé ñøÏÿ]_øÏÿ] sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, <ë«s¡+|üP&ç\qT Á|ü•ï+∫q d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À »>∑Hé #·T≥÷º ñ#·TÃ_>∑Tk˛Ô+~. u…sTT˝Ÿ≈£î ≈£L&Ü neø±X¯+ Çe«≈£î+&Ü ø£düº&û˝ÀøÏ rdüT≈£îqï d”;◊ n~Ûø±s¡T\T nìï ø√D≤˝À¢ »>∑HéqT Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. »>∑Hé dü+düú˝À¢øÏ yÓ\T¢yÓ‹Ôq nÁø£eT ô|≥Tºã&ÉT ˝ô|’ j·TTeH˚‘·≈£î eTT#ÓÃeT≥\T |ü{ϺdüTÔHêïs¡T. ø±>±, d”;◊ $#ês¡D ˝≤+#Û·qÁbÕj·Ty˚Tqqï ø£<∏äHê\T $ì|ædüTÔHêïsTT. »>∑Hé nÁø£eT+>± ≈£L&Éu…{Ϻq y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\

ÄdüTÔ\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îH˚~X¯>± á&û s¡+>∑+ dæ<äΔ+#˚dæq≥T¢ ‘Ó\T k˛Ô+~. ◊<äTs√E\ d”;◊ ø£düº&û eTT–j·T>±H˚ »>∑HéqT $#ês¡D ì$T‘·Ô+ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì á&û n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. nq+‘·s¡+ Äj·TqqT $#ês¡D˝À uÛ≤>∑+>± &Ûç©¢øÏ ‘·s¡*kÕÔ s¡ì ≈£L&Ü $X¯«dü˙j·T esêZ\<ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>±, ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T »>∑Hé≈£î dü+ã+~Û+∫q ($T>∑‘ê 2˝À)

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

z<ëπsŒ.. XÊ|üe÷?

 sêÁwüº+˝À @‘·|ü »]–Hê »>∑H˚ u≤<ÛäT´&Ü? yÓ’mdt ø=&ÉT≈£î>± |ü⁄≥º&Éy˚T »>∑Hé #˚dæq ‘·bÕŒ? |ü]ÁX¯eT\≈£î sêsTTr\T ø£*Œ+#·&É+ H˚s¡e÷? ø±+Á¬>dt, {°&û|”, d”;◊ô|’ <Ûä«»yÓT‹Ôq $»j·TeTà

 »>∑Hé #·{≤ºìøÏ nr‘·T&ÉT ø±&ÉT  eTTK´eT+Á‹ e÷s¡TŒ Á|üdüπøÔ ñ+&É<äT  øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ |üìrs¡T u≤>∑T+~  ø±+Á¬>dt˝À ñ+fÒ »>∑Hé πø+Á<äeT+Á‹,

ø£s¡÷ï\T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): mes¡T ‘·|ü⁄Œ#˚dæHê #·≥º+ ø£å$T+#·<äì.. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ≈£L&Ü #·{≤ºìøÏ nr‘·T&ÉT ø±&Éì πø+Á<ä eT+Á‹, ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é nHêïs¡T. ‘·|ü⁄Œ mes¡÷ #˚dæHê.. m+‘·{Ï yê¬s’Hê •ø£å nqTuÛÑ$+#˚*‡+<˚qì Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ì e÷πsà Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Äfi¯¢>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, m+|” ∫s¡+J$‘√ ø£*dæ Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T. #ê>∑\eTÁ]˝À ìs¡«Væ≤+∫q s√&éc˛˝À, n+‘·≈£îeTT+<äT MT&çj·÷‘√ ÄC≤<é e÷{≤¢&Üs¡T. »>∑Hé ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ø=qkÕ– ñ+fÒ.. πø+Á<ä eT+Á‹ nj˚T´yês¡ì, eTTK´eT+Á‹ ≈£L&Ü nj˚T´yês¡ì HÓ\÷¢s¡T˝À #˚dæq yê´K´\T ‹]– n$ ‘·eT yÓT&Éπø #·T≥Tºø√e&É+‘√ ÄC≤<é yê{Ïô|’ $es¡D Ç#êÃs¡T. ‘êqT n˝≤ nq˝Ò<äì, ñs¡÷›˝À e÷{≤¢&É&É+ e˝Ò¢ MT&çj·÷

CMyK

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

yÓ÷|æ<˚y˚ u≤<ÛäT´&ÉT ø√H˚s¡T≈£î u…sTT˝Ÿ ìsêø£s¡D ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdt »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ yêHé|æø˘ e´eVü‰sêìøÏ e÷JeT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥ s¡eTD u≤<ÛäT´&Éì d”;◊ yê~+∫+~. yÓ÷|æ<˚$ <ëK\T #˚dæq u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ d”;◊ ‘·q yê<äq\T $ì|æ+∫+~. bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]&ÜsY≈£î ã÷{Ÿ $<ÛëHêìï ‘=\–+#ês¡ì d”;◊ Äs√|æ+∫+~. yÓ÷|æ<˚$ <ëK\T #˚düT≈£îqï u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ ø√s¡Tº˝À yê<äq\T |üPs¡Ôj·÷´sTT. ø√s¡Tº ‘·q ìs¡íj·÷ìï áHÓ\ 7e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. yêHé|æø˘≈£î Á|üjÓ÷»Hê\T ø£*Z+#·&Éy˚T \ø£å´+>± yÓ÷|æ<˚$ |üì#˚XÊs¡ì d”;◊ ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê~ yê~+#ês¡T. yÓ÷|æ<˚$ eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T dü]>± ìs¡«Væ≤+#·˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. yÓ÷|æ<˚$øÏ u…sTT˝Ÿ ÇùdÔ kÕøå±´\T ($T>∑‘ê 2˝À)

nq+‘·|ü⁄s¡+, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): Hê&ÉT n~ÛcÕ˜q+ e÷≥qT ~Ûø£ÿ]+∫ z<ës¡TŒ j·÷Á‘· #˚|ü≥º&É+ e˝Ò¢ Çìï ø£cÕº\T e∫Ã|ü&ܶj·Tì, nsTTHê Á|ü»\ Ä<äsê_Ûe÷Hê\≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì yÓ’ø±bÕ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTà Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À @ ‘·|ü»]–Hê n+<äT≈£î »>∑H˚ u≤<ÛäT´&Ü? ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ‘·qj·TT&ç>± |ü⁄≥º&Éy˚T »>∑Hé #˚dæq bÕ|üe÷? n+≥÷ ø±+Á¬>dt, d”;◊\qT Á|ü•ï+#ês¡T. sê+>√bÕ˝Ÿ es¡àqT »>∑Hé u…~]+#ê&Éì Äs√|ædüTÔHêïs¡ì, ø£sêí≥ø£ eTTK´eT+Á‹ >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶øÏ u…sTT˝Ÿ ø√dü+ eTT&ÉT|ü⁄\T Ç∫Ãq πødüT˝Àq÷ »>∑Héô|’H˚ ì+<ä\T y˚düTÔHêïs¡ì, ˝Àø£+˝À @+ »]–Hê <ëìøÏ »>∑H˚ u≤<ÛäT´&Éì n+≥THêïs¡ì, Ç<Óø£ÿ&É #√<ä´eT+≥÷ eT+&ç|ü&ܶs¡T. »>∑Hé @ ‘·|ü #˚j·Tø£b˛sTTHê $#ês¡D ù|s¡T‘√ n¬sdüTº#˚XÊs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT mqï&É÷ ≈£L&Ü dü∫yê\j·T+ yÓT≥T¢≈£L&Ü mø£ÿ˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. y˚\ ø√≥T¢ dü+bÕ~+#ê&Éì Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì, n+‘·&ÉuÒ“ ñ+fÒ dæyÓT+{Ÿ ø£+ô|˙ì m+<äT≈£î neTTà‘ê&Éì ÄyÓT Á|ü•ï+#ês¡T. ñ|ümìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT nq+‘·|ü⁄s¡+˝À ÄyÓT s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü»\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. d”;◊, ø±+Á¬>dt, {°&û|”\ô|’ rÁekÕúsTT˝À <Ûä«CyÓT‘êÔs¡T.

|ü]ÁX¯eT\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ uÛÑ÷eTT\T, $<äT´‘Y, ˙s¡T πø{≤sTTùdÔ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+, d”;◊ Äj·TqqT n$˙‹|üs¡T&ç>± ∫Árø£]düTÔHêïj·Tì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ç<˚ d”;◊ #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À »]–q πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ m+<äT≈£î $#ês¡D »s¡|ü&É+ ˝Ò<äì ì\BXÊs¡T. |”d”d” N|òt u§‘·‡, {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT #˚dæq nÁø£e÷\T d”;◊øÏ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T. {°&û|” m+|” <˚y˚+<äsY>ö&é≈£î z ($T>∑‘ê 2˝À) Hê´j·T+, ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é≈£î

ª<˚X¯+μ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ

≈£L&ÉT.. >∑÷&ÉT.. Á|ò”

sê»ø°j·T Á|üøå±fi¯q »s¡>±* n$˙‹ »>∑HéqT yÓqπødüTø=düTÔqï ø±+Á¬>dt nq+‘· Á|ü#ês¡+˝À ø±+Á¬>dtô|’ u≤ãT ô|ò’sY Vü≤‘·´\ bÕغ n+≥÷ yÓ’ø±bÕô|’ <Ûä«»+ ø±|ü⁄ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ C…’\T¬øfi¯¢&É+ U≤j·T+ >±* »Hês¡úHé ¬s&ç¶ <˚e⁄&çø° eTT&ÉT|ü⁄*#êÃ&ÉT

nq+‘·|ü⁄s¡+, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑Hé ø±+Á¬>dt˝À ñ+fÒ eTTK´eT+Á‹ nj˚T´yês¡qï ÄC≤<é yê´K´\ô|’ {°&û|” n~ÛH˚‘· rÁe+>± düŒ+~+#ês¡T. n$˙‹ |üs¡T&Ó’q »>∑Héì ÄC≤<é m˝≤ d”m+ #˚kÕÔs¡+≥÷ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. yÓTT<ä{Ï qT+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹ô|’ ñ<ëd”q+>± e´eVæ≤düTÔ+<äì u≤ãT eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À Ä]úø£ e´edüú ≈£î|üŒ≈£L*b˛sTT+<äHêïs¡T. n$˙‹ s¡Væ≤‘· düe÷»+ ø√düy˚T {°&û|” |üì#˚düTÔ+<äì u≤ãT nHêïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+– me¬s’Hê {°&û|”ì M&ç‘˚ #·]Á‘· V”≤qT\T>± $T–*b˛‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø£sêï≥ø£ e÷J eT+Á‹ >±* »Hês¡ΔHé ¬s&ç¶ô|’q #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT eT+>∑fi¯yês¡+ rÁe kÕúsTT˝À $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. Äj·Tq nq+‘·|ü⁄s¡+ sêj·T<äTs¡Z+˝À ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ù|<ä\≈£î ñ∫‘·+>± Çfi¯ó¢ ì]à+∫ _j·T´+ ñ∫‘·+>± ÇkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ >∑TeTà>∑≥º eT+&É\+˝À Äj·Tq

Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT $XÊK qT+∫ nq+‘·|ü⁄s¡+ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt neø±X¯yê<ä sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT $XÊK|ü≥ï+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt kÕ«s¡ú sê»ø°j·÷\qT Á|ü»\T >∑eTì+#ê\Hêïs¡T. »>∑Hé ø±+Á¬>dt˝À ø=qkÕ–‘˚ eTTK´eT+Á‹ nsTT ñ+&˚yês¡ì ø±+Á¬>dt H˚‘· >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é #˚dæq yê´K´\T <ës¡TDeTHêïs¡T. bÕغ˝À ø=qkÕ–‘˚ n$˙‹|üs¡T\qT ≈£L&Ü n+<ä\yÓTøÏÿkÕÔsê nì Á|ü•ï+#ês¡T.

HÓ’J]j·÷ $e÷q Á|üe÷<ä+˝À

<˚X¯+˝À sê»ø°j·T Á|üøå±fi¯q »s¡>±\ì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. n$˙‹, nÁø£e÷\≈£î n&ÉT¶ø£≥º |ü&Ü\+fÒ sê»ø°j·T Á|üøå±fi¯q ˇø£ÿfÒ e÷s¡ZeTì #ÓbÕŒs¡T. bÕ´πøJ\≈£î Äø£]¸‘·T˝…’ me¬s’Hê bÕغì M&ç‘˚ yês¡T #·]Á‘·V”≤qT\T ne⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. sêÁwüºÁ|üjÓ÷»Hê˝Ò \ø£å´+>± |üì#˚düTÔqï bÕغì mes¡÷ M&És¡ì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. u≤u≤ sê+<˚yé, Vü≤C≤πs ñ<ä´e÷˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± n+<äs¡÷ eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n$˙‹˝À eTTì–b˛sTTq ø±+Á¬>dt, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\T <=+<ä÷ <=+<˚qì $eT]Ù+#ês¡T. ¬s+&ÉT bÕغ\T ≈£îeTà¬ø’ÿ sêÁcÕºìï ≈£îø£ÿ\ ∫+∫q $düÔ] #˚XÊj·Tì eT+&ç|ü&ܶs¡T. eT<ä´+, ÇdüTø£ yê´bÕs¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«y˚T dæ+&çπø≥T>±e÷] Á|üC≤<ÛäHêìï ø=\¢>=&ÉT‘√+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. »>∑Hé ø±+Á¬>dt˝À ø=qkÕ–‘˚ eTTK´eT+Á‹ nsTTe⁄+&˚yês¡ì >∑T˝≤+q; ÄC≤<é #˚dæq yê´K´\qT #·+Á<äu≤ãT K+&ç+#ês¡T. Äj·Tq yê´K´\T #ê˝≤ <ës¡TDeTHêïs¡T. bÕغ˝À ø=qkÕ–‘˚ n$˙‹ |üs¡T\qT ≈£L&Ü n+<ä\yÓTøÏÿkÕÔsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. ø£sêí≥ø£ e÷J eT+Á‹ >±* »Hês¡ú¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ ø√dü+ s¡÷. 60 ø√≥T¢ eTT&ÉT|ü⁄\T #Ó*¢+#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Äj·Tq me]¬ø’Hê \+#ê\T ÇkÕÔ&Éì ∫es¡≈£î <˚e⁄fi¯¢q÷ e~*ô|≥º˝Ò<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ‹s¡TeT\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T&çøÏ s¡÷. 45 ø√≥T¢, Áoø±fi¯Vü≤d”ÔX¯«s¡T&çøÏ s¡÷.15ø√≥T¢ Ç#êÃs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. >±* e÷~]>±H˚ ø±|ü⁄ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ ≈£L&Ü C…’\T≈£î yÓfi¯¢&É+ U≤j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dtbÕغøÏ zfÒùdÔ n$˙‹ì Áb˛‘·‡Væ≤+∫qfÒ¢qì nHêïs¡T.

áõ|ü⁄º˝À ∫≈£îÿ≈£îqï

Ç<ä›s¡T uÛ≤s¡rj·TT\T sêÁwüºyêdüT\≈£î $eTTøÏÔ 137 eTè‘·<˚Vü‰\ yÓ*øÏr‘· ˝≤>√dt, pHé 5: HÓ’J]j·÷ $e÷q Á|üe÷<ä eTè‘·T˝À¢ Ç<ä›s¡T uÛ≤s¡rj·TT\T ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. n+<äT˝À ˇø£s¡T πøs¡fi¯≈£î #Ó+~q ø£+|üP´≥sY Ç+õ˙sY ]CÀ ¬ø m˝À›dt. ôV≤#Y.|” ø£+ô|˙˝À |üì#˚ùd ]CÀ.. z dü<ädüT‡ ø√dü+ Ä $e÷q+˝À ˝≤>√dt qe⁄+∫ nãTC≤ yÓfi¯óÔ+&É>± á Á|üe÷<ä+ »]–+~. πøs¡fi¯≈£î #Ó+~q e÷J ôd’ìø±~Ûø±] ø=∫≈£î&ç m˝À›dt≈£î ]CÀ @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT. eTè‘·T\ dü+K´ 200\≈£î #˚πs neø±XÊ\Tqï≥T¢ n~Ûø±s¡ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. ø±>± Ç|üŒ{Ïπø 137 eTè‘·<˚Vü‰\qT yÓ*øÏ rXÊs¡T. uÛ≤Ø esê¸\e\¢ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\≈£î $|òü÷‘·+ ø£\T>∑T‘√+~. $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îH˚ eTT+<äT>± ¬s+&ÉT Ç+õq¢˝À kÕ+πø‹˝À|ü+ ‘·˝…‘·Ô&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ »]–+<äì HÓ’J]j·÷ bÂs¡$e÷qj·÷q dü+düú ù|s=ÿ+~. uÛ≤s¡rj·T ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q <äHê msTTsY $e÷q+ Ä~yês¡+ ˝≤>√dt qT+∫ nãTC≤ yÓfi¯óÔ+&É>± Á|üe÷<ëìøÏ>∑T¬s’+~.

eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏ kÕj·T+‘√ &Ûç©¢ sêø£ edü‹ ø£*Œ+∫q πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ q÷´&Ûç©¢, pHé 5 : z Á{≤yÓ˝Ÿ @C…˙‡ #˚‹˝À yÓ÷düb˛sTT áõ|ü⁄º˝À ∫≈£îÿ≈£îqï sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q 64 eT+~øÏ $eTTøÏÔ \_Û+∫+~. sêÁwüºeT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Û kÕj·T+‘√ eT+>∑fi¯ yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq &Ûç©¢øÏ #˚sês¡T. πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+ XÊU≤ eT+Á‹ mdt.C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ M]øÏ edü‹ ø£*Œ+#ês¡T. u≤~Û‘·T\qT ôV’≤<äsêu≤<é |ü+ù|+<äT≈£î <äøÏåDY mø˘‡Áô|dt˝À

n<äq+>± z uÀ–ì πø{≤sTT+ #·&É+‘√bÕ≥T ÄVü‰sêìï ñ∫‘·+>± n+~+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ¬s’˝Ò«XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ eTTìj·T|üŒ≈£î Äj·Tq ˝ÒK sêXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nœ\ uÛ≤s¡‘· Á¬ø’düÔe düe÷K´ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑<ä›bÕ{Ï $»jYTsêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚T 28q q\¢>=+&É, ø£s¡÷ï\T, es¡+>∑˝Ÿ, HÓ\÷¢s¡T, ø£ècÕí õ˝≤¢\ qT+∫ 64 eT+~ Á¬ø’düÔe rs¡új·÷Á‘·\ ø√dü+ dæøÏ+Á<ëu≤<é≈£î #Ó+~q z Á{≤yÓ˝Ÿ‡ dü+düú <ë«sê áõ|ü⁄º, CÀsê›Hé, ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT


2

»>∑Hé C…’\Tπø |ü]$T‘·+: \>∑&ÉbÕ{Ï ∫‘·÷Ôs¡T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ xmsNS‰Aμ≥yLSáª][ μ]LjiNTPF°∏R∂W≤R∂¨s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi @©yıLRiV. ™y©±szmsN`P À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ «¡gRi©±s LRiW. 800N][»˝¡V μR∂Li≤R∂VNRPV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ ºΩLRiVxmsºΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ NSLi˙lgixqsV @À≥œ¡˘LÛji Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· ªRΩLRixmnsQo©´s ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ «¡gRi©±s\|ms ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ªRΩLi˙≤T∂ }msLRiV©´sV «¡gRi©±s ¡«ÿLRiVNUP≤yËLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. A∏R∂V©´s Fsxmsˆ…”¡NUP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS≤R∂¨s «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ≠søyLRifl·

ôV’≤<äsêu≤<é

Hê´j·Te´edüú Á|üøå±fi¯q »s¡>±*: CÒ|” ø£s¡÷ï\T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ¨sxmsˆVZNP[ ¬ø¡μR∂áV xms≤R∂VªRΩV©´sı xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤Ôy∏R∂V¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl· ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \|§¶¶¶N][LÌRiV ªRΩ©´sNRPV©´sı ≠sxqsÚQXªRΩ @μ≥j∂NSLSá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡≤R∂Li μy*LS ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs ˙xmsOSQŒœ¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @’≥¡˙Fy∏R∂V xms≤ÔyLRiV. LS«¡NUP∏R∂W¨sı ™y˘FyLRiLigS ™´sWlLi[Ëzqs, Õÿ˘Li≤`∂, aS˘Li≤`∂, \Æ™sV©±s , \Æ™s©±s μy*LS μ][øR¡VNRPVLi»¡V©´sı μR∂VLS¯LÊRixmso LS«¡NUP∏R∂V Fyá©´s N]©´srygjiæªΩ[ }msμR∂á zmsÃ˝¡Ã¡V }msμR∂áVgS, N][…‘¡aRP*LRiVá zmsÃ˝¡Ã¡V N][…‘¡aRP*LRiVáVgS ≠sVgji÷¡F°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s @©yıLRiV. Dxms ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ L][≤`∂u°Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. g][Æ©s gRiLi≤˝R∂Õ‹[ L][≤`∂u° xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ¿¡LRiV™y˘FyLRiVáV, NRPW÷d¡Ã¡V BªRΩLRi ™´sXªRΩVÚá ™yLji¨s NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi F°…˝ÿ»¡ª][ Dxms Fs¨sıNRPáV ™´søyË∏R∂V¨s lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ xmsμR∂≠ds NSáLi N][xqsLi HμR∂V N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ≈¡LRiVË |ms…Ì”¡ gRiÆμÙ∂áV FsZNP[‰LiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡V @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤T∂ Fs¨sıNRPá©´sV ™y˘FyLRiLigS ™´sWlLi[Ëzqs©´s Æ©s[ªRΩá xms»˝¡ @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá©yıLRiV. xqs™´sVLÙRiV\¤Õ¡©´s ™yLjiÆ©s[ Fs©´sVıN][™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.

ø±+Á¬>dt≈£î z≥$T uÛÑj·T+: n+ã{Ï ‹s¡T|ü‹, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): NSLi˙lgi£qsÕ‹[ DLi¤…¡[ «¡gRi©±s ™´sVLi˙ºΩ @π∏∂[V˘™yLRi¨s A«ÿμ`∂ ¬ø¡xmsˆ≤y¨sı \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ @Li ¡…”¡ LSLiÀÿ ¡V ªRΩxmsˆVxms…ÌÿLRiV. «¡gRi©±sNRPV @μ≥j∂NSLRiLi NS™yá©´sVNRPVLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[Æ©s[ DLiÆ≤∂[™yLRi¨s  ¡∏R∂V…”¡N]¿¡Ë }msμR∂á xmsOSQá ¨s÷¡¬ø¡[™yLRiV NSμR∂¨s @©yıLRiV. }msμR∂á N][xqsÆ™s[V «¡gRi©±s «¡©´sLiÕ‹[NTP ™´søyËLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯, xtsQLji¯Œœ¡ ˙xmsøyLS¨sNTP ™´sxqsVÚ©´sı «¡©y’≥¡™´sW©´sLi øR¡Wzqs À≥œ¡∏R∂Vxms≤T∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV BxtÌsQÆ™sVV¿¡Ë©´s»˝¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. {qs’d¡H «¡gRi©±s©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ©´s Fy˙ªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s r°¨s∏R∂W I¤…Ì¡[}qsÚ «¡gRi©±s @≠s¨dsºΩ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ˙xms™´sWfl·Li ¬ø¡[ryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV À≥œ¡∏R∂VLi NSLi˙lgi£qs©´sV Æ™s©yı≤R∂Vª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠s«¡∏R∂VLi ªRΩxmsˆμR∂¨s, @Õÿlgi[ NSLi˙lgi£qsNRPV gRiVfl·FyhRiLi NRPW≤y ªRΩxmsˆμR∂¨s @©yıLRiV.

u…~]+|ü⁄ ø±˝Ÿ‡ô|’ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT: sêj·TbÕ{Ï >∑T+≥÷s¡T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): gRiVLi»¡WLRiV FsLi{ms LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´soª][ ªyLS ø_μR∂LjiNTP xqsLi ¡Liμ≥yáV©yı∏R∂V©´sı AL][xmsfl·Ã¡V L][«¡ŸL][«¡ŸN][ ™´sVáVxmso ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ªyLSø_μR∂Ljiª][ LS∏R∂VFy…”¡ D©´sı N]¨sı ≠ds≤T∂π∏∂WáV ªRΩ©´s μR∂gÊRiLRi D©yı∏R∂VLi»¡W.. J AgRiLiªRΩNRPV≤R∂V GNRPLigS FsLi{msÆ©s[ À˝ÿN`P Æ™sVLiVVÕfi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıLiøy≤R∂V. ªy©´sV @≤T∂gji©´s ≤R∂ ¡V˜Ã¡V B™´s*NRPF°æªΩ[ A ≠ds≤T∂π∏∂WáV  ¡∏R∂V»¡|ms≤R∂ªy©´sLi»¡W ¤À¡μj∂LjixqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ≠sxqsVlgiºΩÚ©´s FsLi{ms ¿¡™´sLRiNRPV F°÷d¡xqsVáNRPV A˙aRPLiVVLiøy≤R∂V. gRiªRΩ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡©´sVLi¿¡ ªRΩ©´s |qsÕfiNRPV ™´s¿¡Ë©´s Æ™sV¤«¡[£qsá\|ms F°÷d¡xqsVáNRPV FsLi{ms LS∏R∂VFy…”¡ zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨s\|ms F°÷d¡xqsVáV ALS ºdΩxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ªyLSø_μR∂LjiNTP ¤À¡LiVVÕfi á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ ZNP[xqsV G ™´sVáVxmso ºΩLRiVgRiVªRΩVLiμ][©´s¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

ªeTT+<˚ n¬sdüTº #˚dæe⁄+fÒ ñ|ümìïø£\T e#˚Ã$ ø±e⁄μ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): NSLi˙lgi£qs ¨s«¡LigSÆ©s[ NRPORPQ ryμ≥j∂Lixmso μ≥][LRifl”·NTP Fyáˆ≤T∂ DLi¤…¡[ «¡gRi©±s FsxmsˆV≤][ @lLixqÌsV @π∏∂[V˘™y≤R∂¨s {ms{qs{qs @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. HμR∂V Æ©sáá ™´sVVLiÆμ∂[ «¡gRi©±s©´sV zqs’¡H @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ Dxqs Fs¨sıNRPáV NRPW≤y ™´s¬ø¡[Ë≠s NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. NSLi˙lgixqsVNRPV NRPORPQ ryμ≥j∂Lixmso μ≥][LRifl”· DLiμR∂©´sı AL][xmsfl·©´s©´sV ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. @Æμ∂[ DLi¤…¡[ «¡gRi©±s FsxmsˆV≤][ @lLixqÌsV @π∏∂[V˘™y≤R∂¨s @©yıLRiV. HμR∂V Æ©sáá ™´sVVLiÆμ∂[ «¡gRi©±s©´sV zqs’¡H @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ C Dxms Fs¨sıNRPáV ™´s¿¡Ë DLiÆ≤∂[≠s NS™´s©yıLRiV. xmsLji…ÿá LRi≠dsLi˙μR∂ x§¶¶¶ªRΩ˘ ZNP[xqsVÕ‹[ «¡gRi©±s \|ms©´s zqs’¡H ≠søyLRifl·NRPV \Æ™s∏R∂V£qs AÆμ∂[bP}qsÚ @xmsˆVÆ≤∂LiμR∂VNRPV ªRΩxmsˆV xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. NRPÃ˝¡À‹÷˝¡ ™´sW»¡Ã¡ª][ \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™´sVÀ≥œ¡˘|ms»Ì¡ ™´sμÙR∂¨s N][LSLRiV. @˙NRP™´sWLÍRi©´sNRPV «¡gRi©±s ™´sVWá˘Li ¬ø¡÷˝¡LiøR¡VN][NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

ñ|ümìïø£\ ‘·sê«‘· sêÁwüº|ü‹ bÕ\H˚: Hêsêj·TD es¡+>∑˝Ÿ, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): Dxms Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ™´sxqsVÚLiμR∂¨s {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qs ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xqs*∏R∂VLiNRPXªyxmsLSμ≥R∂Æ™s[V A FyLÌki xmso…Ì”¡ ™´sVVLiøR¡Vª][LiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. xmsLRiNSá Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs …‘¡AL`iFs£qsNRPV ™´sVμÙR∂ºΩ™´s*≤y¨sı ªy™´sVV ry*gRiºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ xmsLRiNSáՋ[ A∏R∂V©´s …‘¡AL`iFs£qs ªRΩLRixmnsQo©´s ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki INRP‰ {qs»¡V NRPW≤y lgiá™´sμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¬ø¡[zqs©´s ªRΩzmsˆμyá ™´s¤Õ˝¡[ A FyLÌki ™´sVV¨sgjiF°π∏∂[V xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s©´sV μR∂WLRiLi ¬ø¡[xqsVN]¨s A FyLÌki øyÕÿ ªRΩzmsˆμR∂Li ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s©´sV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ DLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω DLiÆ≤∂[μR∂©´sı A«ÿμ`∂ ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ©yLS∏R∂Vfl· ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ DLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡™yŒ˝œ¡ß,  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s¤Œ¡[Ú @≠s¨dsºΩ xmsLRiVá™´soªyLS? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¬ø¡[zqs©´s ªRΩzmsˆμyáNRPV A FyLÌki @©´sVÀ≥œ¡≠sLiøR¡NRP ªRΩxmsˆμR∂©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs INRP‰ {qs»¡V NRPW≤y lgiá™´s¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ’d¡¤«¡[{msNTP J»¡V Æ™s[}qsÚ ™´sVªRΩªRΩªRΩ* FyLÌkiNTP J»¡V Æ™s[zqs©´s¤…˝¡[©´s¨s @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ  ¡VLRiμR∂Õ‹[Li¿¡ xmso…Ì”¡©´s FyLÌki \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩV©´sı …‘¡AL`iFs£qs©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s ©yLS∏R∂Vfl· J»¡L˝RiNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

Æ™s[gRi™´sLiªRΩLigS «¡LjigjiæªΩ[ bPORPQ ªRΩxmsˆμR∂¨s, A∏R∂V©´s aSaRP*ªRΩLigS \¤«¡Õ˝‹[Æ©s[ DLi…ÿLRi©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ NSLi˙lgi£qs lgiáVxmso Δÿ∏R∂V™´sV¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki |qsLi…”¡Æ™sVLi»¡V©´sV ©´s™´sVV¯NRPVLiμR∂¨s, C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @μj∂ xms¨s¬ø¡[∏R∂VμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯NRPV μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ™´sVXºΩ\|ms ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ @©´sV™´sW©yáV ªRΩ¤Õ¡ªyÚ∏R∂W? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. N]≤R∂VNRPV ™´sVW»¡Ã¡V æªΩ¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ FsLiμR∂VNRPV @≤R∂gRi¤Õ¡[μR∂¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ ¨sáμk∂aSLRiV. ™yxqsÚ™yá¨dsı ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩáVxqs¨s, C Fs¨sıNRPáV μ≥R∂LS¯¨sNTP @μ≥R∂LS¯¨sNTP, ©´s™´sVV¯NRPV©´sı ™y≤T∂NTP @™´sVV¯NRPV©´sı ™y≤T∂NTP,

|ms¤…Ì¡[™y≤T∂NTP, N]¤…Ì¡[™y≤T∂NTP ™´sVμ≥R∂˘ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Fs¨sıNRPá©yıLRiV. «¡gRi©±s, A∏R∂V©´s |msμÙR∂©´sı gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛs©´sV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRi¨s, @ÕÿLi…”¡μj∂ LS«¡NUP∏R∂V ™´s˘™´sxqÛs©´sV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V≠dsV NSμR∂©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sáxqs Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. ™y©±szmsN`P ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ «¡gRi©±s ™´sVV≤R∂VxmsoáV ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ \¤À¡’¡Õfi\|ms I¤…Ì¡[zqs ¬ø¡xmsˆgRiáLS? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ \¤«¡Ã¡VZNP◊˝¡©´s ™yLjiN][xqsLi G©y≤R∂V AÕ‹[¿¡LiøR¡¨s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯.. «¡gRi©±s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRP¨dsıLRiV NSLRiË≤R∂Li ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ N][xqsÆ™s[V©´s¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, pHé 6, 2012

yÓ’mdt ÄX¯j·÷\≈£î

»>∑Hé ‘·÷≥T¢ bı&ç#ês¡T ñ|ümìïø£˝À¢ n_Ûeè~Δπø |ü≥º+>∑≥º+&ç Äfi¯¢>∑&ɶ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À d”m+ |æ\T|ü⁄ ø£s¡÷ï\T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi NSLi˙lgi£qs©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ J»¡L˝RiNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s øyNRPá™´sV˙Lji, bPLRiVÆ™sŒœ¡˛ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ L][≤`∂u°Ã¡ μy*LS A∏R∂V©´s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. À≥œ¡W™´sW μR∂LixmsªRΩVá ™´sÃ˝¡ ILjilgi[Æμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. ™yLji™´sÃ˝¡ C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP G INRP‰ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRPW≤y ¬ø¡[NRPWLRi¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s \¤«¡Ã¡VNRPV FsLiμR∂VNRPV Æ™sŒÿ˛≤][ AÕ‹[¿¡Liøyá¨s N][LSLRiV. @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xms«¡Ã¡V J¤…¡[zqs ¨dsºΩ¨s lgi÷¡zmsLiøyá¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ªy©´sV Fs™´sLjiNUP À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂©´s¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. NTPLRifl„fi NRPLRiWıáV ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿμ`∂, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ¿¡LRiLi“¡≠sª][ NRP÷¡zqs Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS zqsFsLi ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. L_≤U∂áNRPV, ≈¡W¨dsN][LRiVáNRPV \¤«¡¤Õ¡[ gRiºΩ @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂NTP bPORPQ xms≤yá¨s ªy©´sV N][LRiVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s @lLixqÌsV @LiVVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi NSμR∂¨s, ALÛjiNRP Æ©s[LSá \|ms©´s @©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @π∏∂[V˘LiμR∂VNRPV BLRi\Æ™s HÆμ∂[Œ˝œ¡ß ¨sLkiOTPQLiøyLRi©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs AaRP∏R∂WáNRPV «¡gRi©±s ªRΩW»˝¡V F~≤T∂øyLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. GHzqszqs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ AbdPxqsV=áª][ \Æ™s∏R∂V£qs lLiLi≤R∂VryL˝RiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS @∏R∂W˘LRi©yıLRiV. r°¨s∏R∂W AbdPxqsV=á Æ™s[VLRiZNP[ \Æ™sFs£qs {qsFsLi @∏R∂W˘LRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki D©´sıLiªRΩ NSáLi NSLi˙lgixqsV FyLÌkiπ∏∂[V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

\Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s ¬ø¡[zqs©´s Æ©s[LSá «ÿ’¡ªy ¿¡©´sıÆμ∂[≠dsV NSμR∂©yıLRiV. NRPLSı»¡NRP ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gS÷¡ «¡©yLÙRi©±s lLi≤ÔT∂ ¡LigSLRiV zqsLi•¶¶¶xqs©´sLi ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©yıLRi¨s @©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ gS÷¡ª][, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xmsLji…ÿá LRi≠dsLi˙μR∂ x§¶¶¶ªRΩ˘ ZNP[xqsVÕ‹[ Æ©s[LRixqsVÚáª][ «¡gRi©±sNRPV xqsLi ¡Liμ≥yáV D©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. ªyÆ©s™´sLjiNUP À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs  ¡ºΩNRPVLi¤…¡[ NSLi˙lgixqsVÕ‹[Æ©s[ DLiÆ≤∂[™yLRi©yıLRiV. AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi a][À≥ÿ ©ygji lLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s©´sV INRP‰ LRiWFyLiVV @≤R∂gRi¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LRigSáLi¤…¡[ NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP J»¡V Æ™s[zqs lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV. «¡gRi©±s \¤«¡Ã¡VNRPV FsLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿ≤][ ˙xms«¡Ã¡V AÕ‹[¿¡Liøyá©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ªRΩLRixmnsQo©´s F°LS…ÿáV ¬ø¡[zqs A∏R∂V©´s \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ªRΩ©´sμj∂ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @¨s, NRPryLiVV ™yŒ˝œ¡NRPV ™´sW˙ªRΩLi J¤…¡[∏R∂V™´sμÙR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s @lLixqÌsVª][ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, NSLi˙lgixqsVNRPV FsÕÿLi…”¡ xqsLi ¡LiμR∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. a][À≥ÿ ©ygji lLi≤ÔT∂ LS“¡©y™´sW FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[aSLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs ™´sVLRiflÿ¨sı NRPW≤y LS«¡NUP∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

ø£HÍCŸ ˝À b˛{°øÏ ø±+Á¬>dt <ä÷s¡+

áN]ı[ , «¡⁄©s± 5: DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s NRP©_«fi FyL˝RiÆ™sVLi…fi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP «¡LRiVgRi©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki μR∂WLRiLigS DLi≤R∂©´sVLiμj∂. C Fs¨sıNRPÕ‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. DªRΩÚ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @–¡¤Õ¡[a`P ∏R∂WμR∂™±s xqsºdΩ™´sVfl”· ≤T∂LixmsoÕfi ∏R∂WμR∂™±s BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ xqs™´sW«fi™yμk∂ FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s Fs¨sıNRPá ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ Fs¨sıQQ\ZNP©´s @–¡¤Õ¡[a`P.. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS xmsμR∂≠ds Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s FsLi{ms xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. Δÿ◊d¡ @LiVV©´s NRP©_«fi rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ A∏R∂V©´s À≥ÿLRi˘ ≤T∂LixmsoÕfi©´sV  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂Liøyá¨s xqs™´sW«fi™yμk∂ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso, «¡⁄©±s 24©´s «¡Ljilgi[ C Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ ≤T∂LixmsoÕfi\|ms F°…‘¡ |ms»Ì¡À‹[™´sV¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V A FyLÌki LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPVLSáV Lki…ÿ  ¡x§¶¶¶ßgRiVfl· æªΩ÷¡FyLRiV. 2009Õ‹[©´sW NRP©_«fi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s, BxmsˆV≤R∂V NRPW≤y F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. xqs™´sW«fi™yμk∂¨s ˙xmsxqs©´sıLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ NSLi˙lgi£qs C FsªRΩVÚgRi≤R∂ Æ™s[zqsLiμR∂¨s LS«¡NUP∏R∂V ¨sxmsofl·VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{ms BLiNS @À≥œ¡˘LÛji¨s ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. INRP…”¡, lLiLi˙≤][«¡ŸÕ˝‹[ @À≥œ¡˘LÛji }msLRiV©´sV ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s NRP™´sVá©y¥R∂VáV æªΩ÷¡FyLRiV.

d”;◊ $#ês¡D≈£î düVü≤ø£]kÕÔ: bıHêï\ ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄\˙ï #·≥º|ü]~Û˝ÀH˚ #˚XÊqT πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä+‘√H˚ ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T es¡+>∑˝Ÿ, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): {qs’d¡H ≠søyLRifl·NRPV @¨sı ≠sμ≥yáVgS xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚ©´s¨s H…‘¡ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©sá 7©´s ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s {qs’d¡H ©´sVLi¿¡ ©Ø[…‘¡xqsVáV @Liμy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ¨ds…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoá¨dsı øR¡»Ì¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[Æ©s[ «¡LjigS∏R∂V¨s, FsÕÿLi…”¡ @F°x§¶¶¶Ã¡NRPV, @©´sV™´sW©yáNRPV ªy™´so¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¨ds…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoá\|ms {qs’d¡H ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ≠søyLRifl·Õ‹[ BÆμ∂[ @LiaS¨sı ¬ø¡FyÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªy©´sV øR¡»Ì¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[Æ©s[ ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™s[VLRiZNP[ @¨dsı «¡LjigS∏R∂V¨s, NS˘’¡Æ©s…fi xqs™´sVztÌsQ ¨sLÒRi∏R∂Wá ˙xmsNSLRiÆ™s[V ¨ds…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV «¡LjiFy™´sV¨s, @LiμR∂VÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ @F°x§¶¶¶Ã¡NRPV ªy™´so¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. {qs’d¡H @≤T∂lgi[ @¨sı ˙xmsaRPıáNRPV xqs™´sWμ≥y©´s≠sVryÚ©´s¨s, ≠søyLRifl·NRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚ©´s¨s @©yıLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «ÿLRiºdΩ ¬ø¡[zqs©´s “¡™Ø[áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ZNP[Li˙μR∂ μR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛs ≠søyLRifl· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ™y©±szmsN`PNRPV Æ™s[á FsNRPLSá À≥œ¡W™´sVVá ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠ds¨s ˙xmsbPıLi¿¡ @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s {qs’d¡H.. ªy«ÿgS ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá©´sV ˙xmsbPıLiøR¡©´sVLiμj∂. «¡gRi©±s NRPLi|ms¨dsÕ‹[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…Ì”¡©´s BLi≤T∂∏R∂W zqsÆ™sVLi…fi=NRPV, LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NSgSı ©´sμj∂ ©´sVLi¿¡, ©ygSLÍRiV©´s rygRiL`i μj∂gRiV™´s À≥ÿgRiLiÕ‹[ NRPXuÒy ©´sμj∂ ©´sVLi¿¡ \Æ™sFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ¨ds…”¡¨s ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. @xmsˆ…˝‹[ À≥ÿLki ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS D©´sı F~©yıá ¨ds…”¡¨s ZNP[…ÿLiVVxqsWÚ “¡™Ø[ «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, NSgSı ©´sμj∂ ©´sVLi¿¡ ¬ø¡[zqs©´s ¨ds…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV @LiªRΩ˙LSxtÌsQ˚ IxmsˆLiμyáNRPV ’≥¡©´sıLigS D©yı∏R∂VÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. μk∂¨s\|ms ˙xmsbPıLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV {qs’d¡H C Æ©sá 7©´s N][hjiÕ‹[¨s ªRΩ™´sV NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP LS™yá¨s ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsLiVV©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. ≠sVgji÷¡©´s ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV NRPW≤y ≠søyLjiLiøR¡©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][.. A ™´sVLi˙ªRΩVÕ˝‹[ ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂. \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©´s 26 “¡™Ø[áV ≠s™yμyxqsˆμR∂Li NS™´s≤R∂Liª][.. A “¡™Ø[áV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s ™´sVLi˙ªRΩVÕ˝‹[ gRiV ¡VáV Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. ≠s™yμyxqsˆμR∂ “¡™Ø[á «ÿLkiÕ‹[ ALRiVgRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVá ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi DLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @lLixqÌsV @LiVV©´s Æ™sWzmsÆμ∂[≠sª][ Fy»¡V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂, NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·, gkiªylLi≤ÔT∂, μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´soáV 26 ≠s™yμyxqsˆμR∂ “¡™Ø[á\|ms xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s @lLixqÌsV ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ™´sV xmsLjizqÛsºΩ G≠sV»¡¨s A ™´sVLi˙ªRΩVáV BxmsˆV≤R∂V ªRΩááV xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. #ÓbÕŒs¡T. yÓ’mdtqT eTTK´eT+Á‹ì #˚j·T&Éy˚T ø±+Á¬>dt #˚dæq ‘·bÕŒ? nì Á|ü•ï+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT ˝≤>± »>∑Hé ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt≈£î yÓqTïb˛≥T bı&ç#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. kı+‘· e÷eTH˚ yÓqTïb˛≥T bı&ç∫q |òüT≥q eTs√ Hê´j·Te÷? n+≥÷ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. yÓ’mdt eTTK´eT+Á‹ ø±ø£eTT+<˚ #·+Á<äu≤ãT~ nì d”m+ nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTqT sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&çì »>∑Hé≈£î $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº\T, |ü]ÁX¯eT\T ñHêïj·Tì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. »>∑Hé #˚dæ+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì, Äj·Tq≈£î myÓTà˝Ò´>± {Ϭø{Ÿ Ç∫Ã, eT+Á‹ì z<ës¡TŒ j·÷Á‘·\≈£î ø£≥Tºã&É≥y˚T Çìï düeTdü´\≈£î ø±s¡DeTHêïs¡T. ≈£L&Ü #˚dæ+~ ‘·eT bÕغH˚ì øÏs¡DY #ÓbÕŒs¡T. n+<äTe˝Ò¢ m˙ºÄsY u≤ãT≈£î yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝Àì 26 Jy√\T ‘·|üŒì |æ\¢ì#êÃs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ç{°e˝Ò Äfi¯¢>∑&ɶ˝À Äs¡T Vü≤‘·´\T #ÓãT‘·THêïs¡ì, yê{Ïô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î øö+≥sY »]>±j·Tì >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô.. MT z≥T XÊ+‹ø±? ø£kÕsTTyêfi¯¢ø±? <ëK\T#˚j·T˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. zyÓ’|ü⁄ dü+πøåeT+, nqï~ ìs¡ísTT+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. ‘·eT düuÛÑ\≈£î »q+ eTs√yÓ’|ü⁄ n_Ûeè~Δ‘√ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ sêÁcÕºìï edüTÔHêï.. sêe&É+ ˝Ò<äì ãTø±sTTdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. |ü]bÕ*+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. uÀbò˛sY‡ ≈£î+uÛÑø√D+ ‘·|ü#˚XÊqT.. n+<äTe˝Ò¢ ñ|ümìïø£\T` ∫s¡T ãj·T≥≈£î e∫Ãq|ü⁄&ÉT @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\T ‘êqT ‘·|ü⁄Œ #˚j·T&É+ (XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶øÏ {Ϭø{Ÿ Çe«&É+) e˝Ò¢ k˛ìj·÷>±+BÛ Ç+{À¢ k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+#êsê? eT<ä´+ Äfi¯¢>∑&ɶ≈£î ñ|ü mìïø£\T e#êÃj·Tì, Ä ‘·|ü⁄ŒqT dü]~<äT›≈£îH˚ ≈£î+uÛÑø√D+˝À Äs√|üD\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT u§‘·‡ Ç+{Ïô|’ neø±X¯ + e∫Ã+<ä ì ∫s¡+J$ nHêïs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ eTVæ≤fi¯ ø£<ë <ë&ÉT\T m+<äT≈£î »s¡>∑˝Ò<äT? nì Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜HêìøÏ nì XÀuÛ ≤ Hê–¬ s &ç ¶ ì q$Tà {Ϭø{Ÿ ÇùdÔ.. ÄyÓT ‘·q‘√ bÕ≥T Á|ü»\qT $<Û˚j·TT\T>± ñ+fÒ me]HÓ’Hê e~˝ÒkÕÔs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. yÓ’mdt eTè‹ô|’ nqTe÷Hê\T ñHêïj·Tì, nsTT‘˚ ‘êqT Á|ü‘˚´ø£+>± me]˙ ì+~#·&É+ ≈£L&Ü yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ÄyÓT≈£î á ñ|ü mìïø£˝À¢ ãT~Δ ˝Ò<äì, ‘·q nqTe÷Hê\qT ìeè‹Ô #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· πø+Á<ä, sêÁwüº #ÓbÕŒ\ì z≥s¡¢qT ø√sês¡T. ‘êqT #˚dæq ‘·|ü⁄Œ≈£î eTìï+#ê\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. ≈£îÁ≥#˚düTÔqï bÕغ\≈£î ñ|ümìïø£˝À¢ n|ü⁄Œ&ÉT ¬>*∫q 18 eT+~ myÓTà˝Ò´˝À¢ 17 eT+~ ‘·q yÓ+fÒ ñHêïs¡ì, XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ ˇø£ÿπs »>∑Hé yÓ+≥ yÓfi≤¢s¡Hêïs¡T. »>∑Hé n¬sdüTº yÓqTø£ ≈£îÁ≥ ãT~Δ#ÓbÕŒ\ì Á|ü»\qT nuÛÑ´]ú+#ês¡T. ñ+<äì nq&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. »>∑Hé #·{≤ºìøÏ nr‘·T&ÉT ø±<äHêïs¡T. ∫qï sê»qï sêC≤´ìøÏ Hê+~|ü\ø£+&ç ø±+Á¬>dt bÕغì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫Ã, bÕغøÏ |ü⁄qs¡TJ®e+ ø£*Œ+∫q ‘·|ü⁄Œ #˚ùdÔH˚ ø£]ƒq+>± •øÏåkÕÔs¡ì, n˝≤+{Ï~ y˚\ ø√≥T¢ <√#·T≈£îqï yÓ’mdt ≈£î≥T+ã+ô|’ ø±+Á¬>dt ø£ø£å|üP]‘·+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì yÓ’mdt »>∑HéqT n¬sdüTº #˚ùdÔ ‘·bÕŒ? nì ∫s¡T Á|ü•ï+#ês¡T. ≈£L‘·Ts¡T wü]àfi¯ Äs√|æ+#ês¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ zfÒùdÔ sê»qï sêC≤´ìøÏ Hê+~ |ü*øÏq≥T¢ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. MTs¡T y˚ùdz≥T »>∑Hé ìs√›wæ‘ê«ìøÏ ì<äs¡ÙqeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç$ kÕ<Ûës¡D mìïø£\T ø±eì, <˚X¯yê´|üÔ+>± n+<äs¡÷ á ñ|ümìïø£\qT >∑eTìdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘ês¡Te÷s¡T #˚kÕÔs¡ì d”;◊ ‘Ó*|æ+~. yêHé|æø˘ s¡÷.16 y˚\ ø√≥¢ ÁbÕC…≈£îº nÁø£eT πødüT˝À¢ Ç]øÏ+∫, »>∑Héô|’ ≈£îÁ≥ #˚düTÔqï bÕغ\≈£î ãT~Δ#ÓbÕŒ\ì nì, á e´eVü‰s¡+˝À Ç‘·s¡ eT+Á‘·T\≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì ‘Ó*|æ+~. ‘·eT uÛÑ÷eTT\qT ã\e+‘·+>± ùdø£]+#ês¡ì nH˚ø£ eT+~ ¬s’‘·T\T ÄyÓT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘·eT≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡ì ø√s¡Tº˝À d”;◊ yê~+∫+~. ø±>± me÷àsY ÁbÕ|üغdt ≈£î+uÛÑø√D+ πødüT˝À n¬sdüºsTTq ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é≈£î ø√s¡Tº eT+>∑fi¯yês¡+ u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+∫+~. B+‘√ Äj·Tq eT]ìï s√E\T #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢H˚ ñ+&Ü*‡ ek˛Ô+~. ãj·T≥≈£î eùdÔ ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é ÄC≤<é ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. øÏs¡DY u≤>±H˚ |üì#˚düTÔHêïs¡ì øÏ‘êãTì#êÃs¡T. kÕøå±´\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚kÕÔs¡ì, kÕ≈£åî\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕÔs¡ì d”;◊ yÓ’mdtqT d”m+ #˚j·T&Éy˚T ø±+Á¬>dt ‘·bÕŒ? yê~+∫+~. ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é u…sTT˝Ÿ≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e&É+ Ç~ ◊<√ yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘êqT düNÃ\T&Éì Äj·TH˚ ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\ì kÕ]. ø£sêí≥ø£ e÷JeT+Á‹ >±* »Hês¡úHé ¬s&ç¶ zm+d” nÁø£eTyÓTÆì+>¥ d”m+ øÏs¡DY dü÷∫+#ês¡T. ‘·q ø£+ô|˙˝À¢ nÁø£eT &ÉãT“sêø£b˛‘˚.. πødüT˝À ◊mmdt n~Ûø±] Áo\øÏåà u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéqT ôV’≤ø√s¡Tº eT+>∑fi¯yês¡+ yêdüÔyê\T yÓ\¢&ç+∫ düNÃ\‘·qT ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ª»>∑Hé $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫+~. Bìô|’ $#ês¡DqT ôV’≤ø√s¡Tº ¬s+&ÉT yêsê\T m+<äT≈£î n¬sdüºj·÷´s¡T? ¬s’‘·T\ ø√dü+, ¬s’‘·T ≈£L©\ ø√dü+, yÓTÆHêغ\ bÕ≥T yêsTT<ë y˚dæ+~. zm+d” πødüT˝À ì+~‘·Tsê*>± ÄyÓT Á|üdüTÔ‘·+ ø√dü+ b˛s¡{≤+ #˚dæ n¬sdüTº ø±˝Ò<äT. Ä]úø£ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&çq+<äTπø ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À ñHêïs¡T. Ç~˝≤ e⁄+fÒ, n¬sdüºj·÷´s¡T. n$˙‹ kıeTTà ≈£L&Éu…{Ϻq+<äTπø n¬sdüºj·÷´s¡ìμ nHêïs¡T. nk˛dæj˚Tf…&é yÓTÆì+>¥ ø£+ô|˙ (mm+d”) nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT˝À ø£sêí≥ø£ z≥¢ ø√dü+ d”;◊ì sê»ø°j·T+ #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì dü÷∫+#ês¡T. ˇø£y˚fi¯ e÷J eT+Á‹ >±* »Hês¡ΔHé ¬s&ç¶ E´&çwæj·T˝Ÿ ø£düº&ûì u…+>∑Tfi¯SsY d”;◊ ‘·q ø£+ô|˙˝À¢øÏ nÁø£eT kıeTTà sêø£b˛‘˚ »>∑Hé düNÃ\‘·qT ø√s¡Tº áHÓ\ 18e ‘˚B es¡≈£î bı&É–+∫+~. >±* »Hês¡ΔHé ¬s&綑√ bÕ≥T ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. yÓ’mdt ≈£î≥T+u≤ìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ ◊<äT>∑T]øÏ ø£düº&û bı&É–dü÷Ô ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. m+‘√ #˚dæ+<äì, n~ eT]∫b˛sTT ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>={≤º\ì #·÷düTÔHêï&Éì d”m+ $eT]Ù+#ês¡T. ∫qïHê{Ï qT+∫ yÓ’mdt ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ñHêïs¡ì, Äj·Tq ã‹≈£î+fÒ ‘·eT bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕπ> yês¡ì nHêïs¡T. Äj·TqqT ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTà˝Ò´, m+|”ì, eTTK´eT+Á‹ì #˚dæ+<äì, bÕ\d”ÔHê, C…s¡÷dü˝…+ |üs¡´≥q≈£î yÓfi≤¢s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ˇø=ÿø£ÿ] qT+∫ k˛ìj·÷ Ä<˚XÊ\ e˝Ò¢ Äj·Tq 2004, 09˝À d”m+>± mìïø£j·÷´s¡ì

z<ëπsŒ XÊ|üe÷?

yÓ÷|æ<˚y˚ u≤<ÛäT´&ÉT

#·≥º+ ø£å$T+#·<äT

sêÁwüºyêdüT\≈£î $eTTøÏÔ

s¡÷.70 y˚\T edü÷\T #˚XÊs¡ì, áõ|ü⁄º yÓfi≤¢ø£ Ä kıeTTàqT &Ü\s¡¢˝À e÷]à |ü+|ækÕÔqì Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ìsê«Vü≤≈£î\T #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. yês¡T &ÉãT“ |ü+ø£b˛e&É+‘√ áõ|ü⁄º˝Àì dæã“+~ j·÷Á‹≈£î\ e<ä› kıeTTàqT, bÕdtb˛s¡Tº\qT ˝≤ø=ÿì ¬>+fÒXÊs¡ì $e]+#ês¡T. á $wüj·÷ìï eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯¢>± s¡÷.4.5\ø£å\T n+~+∫ j·÷Á‹≈£î\T <˚XÊìøÏ ‹]– e#˚Ã+<äT≈£î Äj·Tq düVü≤ø£]+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. q˝§Z+&É õ˝≤¢≈£î #Ó+~q u≤~Û‘·T&ÉT ø£s¡TD≤ø£sY>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£˙dü+ eT+∫ ˙fi¯¢≈£î ≈£L&Ü ~≈£îÿ˝Òø£b˛e&É+‘√ u≤Á‘·÷+˝Àì ≈£îfi≤sTT ˙{ÏH˚ ‘ê>±eTì yêb˛j·÷s¡T. Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ìsê«Vü≤≈£î\ qT+∫ ‘·eT q>∑<äTqT ‹]– Ç|æŒ+#·&É+‘√ bÕ≥T yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

d”m+ yê´K¢´\T #·≥º$s¡T<äΔ+ |ü]~Û˝À ñHêïsTT. »>∑Hé <√cÕ, ø±<ë nqï~ ‘˚˝≤Ã*‡+~ ø√s¡Tº˝ÒqHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î nìï bÕغ\ qT+∫ 275 |òæsê´<äT\T mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ n+~q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 117 |òæsê´<äT˝À¢ u≤<ÛäT´\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. 149 |òæsê´<äT\≈£î õ˝≤¢\ qT+∫ $es¡D sêyê*‡ ñ+<äHêïs¡T. 9 |òæsê´<äT\≈£î πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚XÊ*yê«*‡ ñ+<äHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY d”|” #˚dæq 98 |òæsê´<äT˝À¢ 48 |òæsê´<äT\qT |ü]wüÿ]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. {°&û|” 45 |òæsê´<äT*e«>±, 25 |ü]wüÿ]+#êeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt 13 |òæsê´<äT*e«>± 8 |ü]wüÿ]+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 5,143 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ô|sTT&é q÷´dtô|’ õ˝≤¢\ kÕúsTT˝ÀH˚ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. @yÓ’Hê nuÛÑ´+‘·sê\T+fÒ õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ø£$T{°\T |ü]wüÿ]kÕÔj·THêïs¡T.

á&û ¬s&Ûû! $$<Ûä ø£+ô|˙\ô|’ Äsê rdæq d”;◊ n~Ûø±s¡T\T.. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕøÏå ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ Á|ü•ï+#ês¡T. #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T qT+∫ »>∑HéqT ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î ø√]ƒ˝Àì d”;◊ ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T.kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£L d”;◊ n~Ûø±s¡T\T $#ês¡D kÕ–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ‹]– #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. >∑‘·+˝À d”;◊ #˚dæq k˛<ë˝À¢ \_Û+∫q |üÁ‘ê\qT »>∑Hé m<äT≥ ñ+∫ Á|üX¯ï\T dü+~Û+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ô|<ä›m‘·TÔq \_Δbı+~q yêπs ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤˝Ò+≥ì Äsê rsês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ kÕøÏå m&ç{À]j·T˝Ÿ &Ó¬sø£ºsY dü»®\ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, ø±øÏHê&É myÓTà˝Ò´ <ë«s¡+|üP&ç #·+Á<äX‚Ks¡ ¬s&ç¶ì ≈£L&Ü $#ês¡D≈£î |æ*#ês¡T. nsTT‘˚ ‘=\T‘· M]<ä›]ì y˚πs«s¡T>± Á|ü•ï+∫q n~Ûø±s¡T\T.. Ä ‘·sê«‘· »>∑Hé m<äT≥ ≈£Ls√Ãu…{Ϻ |ü\T Á|üX¯ï\T dü+~Û+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. »q˙ ÇHéÁbòÕ, »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡, Ç+~sê f…*$»Hé ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ eTT>∑TZ]ì ø£*|æ Á|ü•ï+#ês¡T. ø=ìï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ #Ó|æŒq »>∑Hé, eT]ø=ìï Á|üX¯ï\≈£î e÷Á‘·+ ‘Ó©<äì <ë≥y˚dæq≥T¢ d”;◊ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. »>∑Hé ø£düº&û >∑Ts¡Tyês¡+‘√ eTT–j·TqT+&É≥+‘√ n~Ûø±s¡T\T <äsê´|ü⁄ÔqT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. á˝À>± »>∑Hé ø£+ô|˙˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻqyê]øÏ \_› #˚≈£LπsÃ˝≤ Jy√\T C≤Ø#˚dæq eT+Á‘·T\ô|’ d”;◊ <äèwæºkÕ]+∫+~. »>∑Hé ø£düº&û eTT–+|ü⁄ s√Eq $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì d”;◊ eT+Á‹ bıHêï\≈£î H√{°düT\T |ü+|æ+~.


|üsê´es¡D≤ìï |ü]s¡øÏå+#·≈£î+fÒ ô|qTeTT|ü : ø£˝…ø£ºsY GáWLiR V, «¡⁄©s± 5 : xmsLS˘™´sLRiflÿ¨sı xmsLjiLRiOTPQLiøR¡NRPF°æªΩ[ ™´sW©´s™´s «ÿºΩNTP |ms©´sVÆ™sVVxmsˆV ªRΩxmsˆμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV —¡. ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ xmsLS˘™´sLRifl· μj∂©Ø[ªRΩ=™´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS rÙy¨sNRP ™´sVLRiËLi…fi= ø≥yLi ¡L`i NRPŒÿ˘fl·™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sVV≈¡˘@ºΩμ≥j∂gS FyÕÊ‹©yıLRiV. xmspLRi*NSáLiÕ‹[ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNS¨sı ˙xmsºdΩ INRP‰LRiW Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS ¬ø¡[xms¤…Ì¡[™yLRi¨s μy¨s™´sÃ˝¡ ™yªy™´sLRifl· xqs™´sVªRΩVá˘ªRΩª][ @Liªy AL][gRi˘LigS “¡≠sLi¬ø¡[™yLRi¨s Aμ≥R∂V¨sNRPªRΩ }msLji»¡ ™´sW©´s™´s«ÿºΩ ≠søR¡ËÈá≠s≤T∂gS NSáVuy˘¨sı |msLi¬ø¡[ ∏R∂VLi˙ªyá ™y≤R∂NRPLi ™´sÃ˝¡ Æ©s[≤R∂V Fs©Ø[ı

@©´sLÙSáNRPV ™´sVWáLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsºdΩ ™´sV¨s{tsQ ˙xmsºdΩ G…ÿ INRP Æ™sVVNRP‰©´sV ©y…”¡ μy¨s xqsLiLRiORPQflÿ À≥ÿμ≥R∂˘ªRΩ NRPW≤y ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ ™yªy™´sLRifl· NSáVuy˘¨sı ªRΩgÊjiLiøR¡™´søR¡VË©´s¨s ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı Æμ∂[aSáՋ[ À≥ÿLRiª`Ω ALRi™´srÙy©´sLiÕ‹[ DLiμR∂¨s ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ ≠s¨sπ∏∂WgRiLi L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW |msLRigRi≤R∂Li™´sÃ˝¡ ≠s©yaRP©y¨sı NRPW≤y ™´sV©´sÆ™s[V N][Lji æªΩøR¡VËNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. xqs™´sW«¡LiÕ‹[ L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW GzqsáV, ˙zmns«fiá ™y≤R∂NRPLi |msLRiVgRiVª][LiμR∂¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡

™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ À‹gÊRiVxmsoáVxqsV ™y∏R∂VV™´so @μ≥j∂NRP\Æ™sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]¨sıLRiNSá “¡™´sLSaRPVáV @LiªRΩLjiLi¿¡F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s BÆμ∂[ xmsLjizqÙsºΩ N]©´srygjiæªΩ[ ™´sW©´s™´s «ÿºΩ ™´sV©´sVgRiÆ≤∂ ˙xmsaSıQLÙRiNRPLigS ™´sWlLi[ ˙xms™´sWμR∂™´sVV©´sıμR∂¨s ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. BLiμ≥R∂©´sF~μR∂Vxmso, ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V BLiμ≥R∂©yáV }msLji»¡ ™´sVV˙μj∂Li¿¡©´s xmsoxqsÚNS¨sı . ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryLRiV. GáWLRiV ©´sgRiLRiFyáNRPxqsLixqÙs NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV G. bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW r¢LRi≠sμR∂V˘ªRΩVÚ r¢NRPLS˘¨sı ry™´sW©´s˘ ™´sW©´s™´so≤T∂NTP NRPW≤y @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[¨sNTP ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[Ë≠sμ≥R∂LigS aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV ˙N]ªRΩÚ ∏R∂VLi˙ªyá©´sV NRP¨s|ms…Ìÿá¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ªRΩgÊji

xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl· N]LiªRΩ™´sLRiNRPW ryμ≥R∂˘xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿ NSáVxtsQ˘ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩflÿ™´sVLi≤R∂÷¡ BLi—¡¨dsLRiV ≤T∂. LRi≠dsLi˙μ≥R∂Àÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ©ybPLRiNRPLi ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ  ¡Ã¡V˜Ã¡V ™yÆ≤∂[ ¡μR∂VáV ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s zqsFs£mns∏R∂VÕfi  ¡Ã¡V˜Ã¡ ™y≤R∂NS¨sı |msLiøyá¨s N][LSLRiV. ≤y*™´sW zms≤T∂ ∏R∂V©±s LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂, —¡Õ˝ÿ xmsLji˙aRP™´sVá ZNP[Li˙μR∂Li «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV C. ˙ºΩ™´sVWLRiVÚáV, ™´s©´s˘˙Fyfl”· xqsLiLRiORPQflÿμ≥j∂NSLji C. ™´sV÷˝¡ΔÿLÍRiV©´s∏R∂V˘, ≤T∂xmsp˘…‘¡ ¿d¡£mns B©´s=|msNÌRPL`i A£mns Fny˘NÌRPLki£qs LS«¡g][FyáLS™´so, Æ©s≤`∂NS˘£ms @μ≥j∂NSLji x§¶¶¶LRi©yμ≥R∂Àÿ ¡V, ≤T∂≠s—¡©´sÕfi ry™´sW—¡NRP @»¡≠ds aSΔÿμ≥j∂NSLji LS™´sWLS™´so, ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, 6 pHé 2012

3

ôV’≤<äsêu≤<é

nÁø£e÷\T ˇø√ÿ{Ï ãj·T≥ø=düTÔHêïsTT : eT+Á‹ Äq+

ø£&É|ü ñ|üb˛s¡T˝À Vü≤√sêVü≤√Ø b˛s¡T NPR ≤∂R xms, «¡⁄©s± 5 : NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ «¡gRi©±s r~LiªRΩ gRi≤ÔR∂ NS™´s≤R∂Liª][ BNRP‰≤R∂ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ™´sVW≤R∂V Dxms Fs¨sıNRPá\|ms BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsáV x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS ªRΩáxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. C Dxms Fs¨sıNRPáV 2014NRPV |qs≠dsV\|mns©´sÕfi= NS™´s≤R∂Li, ™´sVV≈¡˘LigS NRP≤R∂xms \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿ NS™´s≤R∂Liª][ C —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá Dxms Fs¨sıNRPá\|ms©´s NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{msá LSxtÌsQ˚ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩáV ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ «¡gRi©±s μR∂WNRPV≤R∂VNRPV NRP¤Õ˝¡Li Æ™s[∏R∂Wá©´sı ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V xms©´sVıªRΩV©yıLRiV. \Æ™sFs£qsAL`i{qs{ms @À≥œ¡˘LÛRiVáV ™´sW˙ªRΩLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂, μj∂™´sLigRiªRΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂á ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ ªRΩ™´sVNRPV ÀÿgS Õÿ’≥¡xqsVÚLiμR∂©´sı ªRΩáLixmsoª][ D©yıLRiV.DxmsF°LRiV\|ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi, NSLi˙lgi£qs FyLÌkiáV xms»Ì¡V ’¡gjixqsVÚ©yıLiVV. NRP÷¡zqsÆ™s[¬ø¡[Ë @™´sNSaSá¨dsıLi…”¡¨s xqs™´sVNRPWLRiVËN]¨s ¡LjiÕ‹[ ˙xmsºΩxtÌsQ |msLiøR¡VN][™yá¨s NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV.—¡Õ˝ÿÕ‹[ LS«¡Li}ms»¡ FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[¨s LS«¡Li}ms»¡, \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV, LS∏R∂Vø][…”¡ @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá xmsLjizqÛsºΩ NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi…fi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáª][ F°÷¡}qsÚ øyÕÿ ’≥¡©´sıLigS NRP¨szmsxqsVÚLiμj∂. C ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá\|ms ry™´sW—¡NRP ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ÀÿgS øR¡WxmsoªRΩVLiμR∂©´sı @LiøR¡©yáV©yıLiVV. NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[¨s @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáª][ F°÷¡}qsÚ NRPVá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ LS«¡Li}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[xqsWÚ ™´sr°ÚLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V «¡Ljilgi[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y ry™´sW—¡NRP ˙Fy ¡Ã¡˘Æ™s[V FsNRPV‰™´sgS ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©´sı @LiøR¡©yáV xmsLjibdPáNRPVÕ˝‹[ D©yıLiVV. LS«¡Li}ms»¡, LS∏R∂Vø][…”¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs áV IZNP[ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP …”¡ZNP‰»˝¡V BøyËLiVV. μk∂Liª][ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ªRΩ™´sVNRPV C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ ≠sVgji÷¡©´s ry™´sW—¡NRP ™´sLÊSá μy*LS @©´sVNRPWá\Æ™sV©´s xmns÷¡ªyáVLi…ÿ∏R∂V¨s A J…fi Àÿ˘LiN`P \|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡Liμj∂. C lLiLi≤R∂V ø][»˝¡ NRPW≤y ©y©±s lLi≤ÔT∂áNRPV …”¡ZNP‰»˝¡Vc B™´s*≤R∂Liª][ N][≤R∂WLRiV\|ms NRPW≤y C ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ @LiøR¡©yÕ˝‹[ …‘¡≤U∂{ms DLiμj∂. LS«¡Li}ms»¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjigS Æ™s[V≤y ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂ , \Æ™sFsry=L`i FyLÌki Fy @À≥œ¡˘LÛjigS @™´sVL`i©y¥R∂lLi≤ÔT∂áV IZNP[ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡  ¡LjiÕ‹[ DLi¤…¡[ …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛjigS  ¡÷¡«¡ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘  ¡LjiÕ‹[ D©yıLRiV. LS∏R∂Vø][…”¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjigS LSLi˙xmsryμ`∂lLi≤ÔT∂, \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛjigS $NSLiª`ΩlLi≤ÔT∂áV  ¡LjiÕ‹[ DLi¤…¡[  ¡÷¡«¡ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ÀÿáxqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li BNRP‰≤T∂ F°LRiV  ¡LjiÕ‹[ D©yıLRiV.C Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ …‘¡c≤U∂{ms ry™´sW—¡NRP ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi\|ms AaRPáV |ms»Ì¡VcNRPVLiμj∂. BLiμR∂VNRPV ª][≤R∂V FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ —¡Õ˝ÿ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáLiμR∂Lji¨ds …‘¡ciLigS ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs ˙gS™´sV rÛyLiVVÕ‹[ xms»Ì¡Vc ryμ≥j∂Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂NSLRi x§¶‹[μyª][ xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡Liμj∂. FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩáV {qsFsLi, {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·Ã¡V —¡Õ˝ÿ\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. À‹ªRΩ= INRP‰ryLji xmsLRi˘…”¡Li¿¡ Æ™s◊¡æªΩ[ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ lLiLi≤R∂VryL˝RiV xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. ™´sVL][ryLji r°™´sV™yLRiLi LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±søyLÍji gRiVÕÿLi©´s’d¡A«ÿμ`∂, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ¿¡LRiLi“¡≠s¨s Æ™sLi»¡|ms»Ì¡VcN]¨s LS∏R∂Vø][…”¡Õ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV @»¡Vc lLi≤ÔT∂ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊRiLi J»˝¡©´sV B»¡Vc æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki J»¡L˝Ri©´sV ºdΩ÷¡Ë ªRΩ™´sV FyLÌki J»˝¡ª][ NRPáVxmsoN]¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV rylgi[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂.NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms lLiLi≤R∂W NRPW≤y @»¡V ry™´sW—¡NRP xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡ª][ Fy»¡Vc, @Liμj∂™´s¿¡Ë©´s @™´sNSaSá¨dsı @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVËNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi rygjixqsVÚLi¤…¡[ \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVáV ™´sW˙ªRΩLi «¡gRi©±s, \Æ™sFs£qs ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ¨s ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVªy∏R∂V©´sı @LiøR¡©yáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV©yıLRiV. ™´sVLji «¡gRi©±s ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ ≠dsLjiNTP @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVªRΩVLiμy ? ry™´sW—¡NRP F°LRiV ≠dsLjiÕ‹[ gRiV ¡VáV xmso…Ì”¡xqsVÚLiμy Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[.

B…‘¡™´sá \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs {qs’d¡H NRPxqÌs≤T∂NTP B¿¡Ë©´s ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ ªRΩ™´sVNRPV ™´sVLjiLiªRΩ @©´sVNRPW÷¡xqsVÚLiμR∂©´sı @LiøR¡©yÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i @À≥œ¡˘LÛRiVáV D©yı @μj∂ G Æ™s[VLRiNRPV @©´sıμj∂ Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªy¤Õ¡[ æªΩ[ÕÿË÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ CÕ‹[}ms NSLi˙lgi£qs, …‘¡c≤U∂{msá Æ©s[ªRΩáV \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáV «¡gRi©±s ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ\|ms μy≤T∂NTP μj∂gSLRiV. «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ @lLi£qÌs, @LiμR∂VNRPV μyLji ºdΩzqs©´s @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V, {qs’d¡H ≠søyLRifl· ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSáª][ Fy»¡Vc «¡gRi©±s \¤«¡Ã¡VÕ‹[ DLi¤…¡[ A FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ GLi»¡©´sı ≠sμ≥R∂LigS «¡©´sLiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi rygjixqsVÚ©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiVÕ‹[ «¡Ljigji©´s ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠dsV Æ©s[ªRΩ \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝ÿ≤R∂V. BLiNS GLiμj∂ ≠dsVLRiV ™´sW…˝ÿÆ≤∂[μj∂ @Li»¡W «¡gRi©±s @’≥¡™´sW©´sVá gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V, A FyLÌki Æ©s[ªRΩáª][ Fy»¡Vc ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩáV «¡gRi©±sNRPV ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ ™´sxqsVÚLiμR∂Æ©s[ ™yμR∂©´sáV, \Æ™sFs£qsAL`i{qs{ms FsªRΩVÚgRi≤R∂á\|ms©´s μy≤T∂NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. xms¨sÕ‹[ xms¨sgS «¡gRi©±s ªRΩ÷˝¡ ≠s«¡∏R∂VáOTPQ ¯Q \|ms NRPW≤y ≠s™´sVLRi+áV xqsLiμj∂xqsVÚ©yıLRiV. A NRPV»¡VLiÀÿ¨sı ©´s™´sVV¯N]¨s øyÕÿ ™´sVLiμj∂ \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™s◊¡æªΩ[ NRP¨sNRPLRiLi ¤Õ¡[¨s ≠s«¡∏R∂VáOTPQ ¯ N]≤R∂VNRPV©´sV øR¡»Ì¡ ˙xmsNSLRiLi @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs©y AÆ™sV ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ ºdΩLRiV xqsLjigS ¤Õ¡[μR∂Li»¡W ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLigS «¡gRi©±s @À≥œ¡˘LÛRiVáV GμR∂LiVVæªΩ[ ©´s™´sVV¯N]¨s D©yıL][ A ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ\|msÆ©s[ μy≤R∂VáNRPV μj∂gRi≤R∂Li ˙xms«¡Õ˝‹[NTP «¡gRi©±s @≠s¨dsºΩ¨s ºdΩxqsVZNP◊¡˛ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsÕ‹[ C xmsLjizqÛsºΩ FsÕÿLi…”¡ xmsLjiflÿ™´sWáNRPV μyLji ºdΩxqsVÚLiμ][©´s©´sı ALiμ][Œœ¡©´s NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛRiVáV DxmsF°LRiVÕ‹[ FsμR∂VLkiªRΩ ªRΩxmsˆÆμ∂[Æ™sW©´s©´sı ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩW DxmsF°LRiV ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ Æ™s[gRiLi |msLiøR¡≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi.

Æ©sá˝ WLiR V, «¡⁄©s± 5 : «¡gRi©±s @Li≤`∂ N][ @˙NRP™´sWáV IN]‰NRP‰…‘¡ Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. μ]LigRiá ™´sVVhS Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s @¨s, Æ™s[VNRPFy…”¡ ˙ ¡μR∂L`i= ™´sVVhS xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. «¡gRi©±s zqsNTP‰LiÕ‹[ xms™´sL`i F˝yLi…fi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs LRiW.10Æ™s[á N][»˝¡V ©´sxtÌsQLi NRP÷¡gjiLiøyLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi }msL]‰©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsNRPV gRiVfl·FyhRiLi ªRΩxmsˆμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™sV«ÿLÌki rÛy©yáV lgiáVryÚ™´sV¨s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚxmsLjiøyLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ Dxms ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @’≥¡™´sXμÙj∂, xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NS¤Õ¡[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı lgi÷¡zmsryÚ∏R∂V¨s μyÆ™sWμR∂LRi @©yıLRiV. «¡gRi©±s @≠s¨dsºΩ NSLRifl·LigSÆ©s[ \¤«¡Ã¡V ZNPŒÿ˛LRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. «¡gRi©±s ™´sÃ˝¡ LSuÌy˚¨sNTP ILjigjiLiÆμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. A∏R∂V©´s \Æ™sFs£qs }msLRiV©´sV @˙xmsºΩxtÌsQFyáV ¬ø¡[aSLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

q>∑s¡ bÕ\ø£dü+düú˝À¢ ª|ü]#·j·T+μ ø±s¡´Áø£eT+ NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡⁄©±s 5 M LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛsáV, ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ xmsLjiøR¡∏R∂VLi NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ≈¡¿¡ËªRΩLigS @™´sVáV ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ 13™´s ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ÷¡LiN`P |ms»Ì¡≤R∂Liª][ A∏R∂W ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ NRPμR∂÷¡NRP ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @LiVVLiμj∂. ª]áVªRΩgS NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s LS™´sVgRiVLi≤R∂Li ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ‹[ NRP≠dsVxtsQ©´sL`i Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. CNSLRi˘˙NRP™´sVLi μy*LS ¡÷Ù¡∏R∂W zqs ¡˜Liμj∂, ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi, øR¡NRP‰ ¨s xqsLi ¡Liμ≥yáV Æ©sáN]Æ©s[Õÿ øR¡W≤R∂≤R∂Liª][Fy»¡V «¡™y ¡VμyLkiªRΩ©´sLi |msLiøyáƩs[Æμ∂[ ˙xmsμ≥y©´s DÆμÙ∂[aRP˘Li. @LiVVæªΩ[ C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ™´sVV¨s=xmsÕfi @≤T∂¯¨s}tÌsQ˚xtsQ©±s xqsLiøyáNRPVáVgS ÀÿμR∂˘ªRΩáV¬ø¡[xms…Ì”¡©´s «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ª]áVªRΩÆ©s[ AøR¡ LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡gS rÛy¨sNRPVá©´sVLi¿¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLi á’¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ Cxms¥R∂NRPLi NSryÚ ¨dsLRiVgSLRiV F°ªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. ªy«ÿgS ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qs 13ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á NS™yáLi¤…¡[ xmsLjiøR¡∏R∂VLi NSLRi˘˙NRP™´sVLi ªRΩV.øR¡ ªRΩxmsˆNRPVLi≤y @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s DªRΩÚLRiV*áV Æ™sáV™´s≤ÔyLiVV. μk∂Liª][ Fs»¡W FyáVF°¨s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ NRP≠dsVxtsQ©´sL˝RiV zqs ¡˜Liμj∂ª][ xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ™yLji¨s Æ™sW…”¡Æ™s[…fi ¬ø¡[}qsLiμR∂V NRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ª]÷¡≠s≤R∂ªRΩgS LS™´sVgRiVLi≤R∂LiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP NRP≠dsVxtsQ©´sL`i $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. B»¡Vzqs ¡˜Liμj∂, @»¡V˙xms«¡Ã¡™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂VLiNRPVμj∂LjiæªΩ[ @Æ©s[NRP LRiNSá xqs™´sVxqs˘Ã¡V B¤…Ì¡[ ºdΩLRiVªy∏R∂V¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DÆμÙ∂[aRP˘Li. ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ˙xms«¡Ã¡V NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™y…”¡¨s @LiaSá ™yLjigS zqs ¡˜Liμj∂ xmsLjibdP÷¡LiøR¡≤R∂Li, ™y…”¡¨s xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂Li øyÕÿ NRPxtÌsQªRΩLRiLi NS™´s≤R∂Æ™s[V NSNRP, Aáxqs˘Li NRPW≤y @™´soªRΩVLi ≤R∂≤R∂Liª][ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V NRPLixmso N]≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s gRiVLjiÚLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi A∏R∂W ˙FyLiªyáNRPV¬ø¡Liμj∂©´s zqs ¡˜Li μj∂NTP ˙xms«¡Ã¡V Fn°©±s¬ø¡[}qsÚ B¤…Ì¡[ xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqsVáV™´s™´soNS©´sVLiμj∂. Fn°©±s NSÕfi Æ™s÷˝¡©´s gRiLi»¡ lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Õ˝‹[ ¤Õ¡[μy @Æμ∂[L][\¤«¡©y xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV NRPuÌyáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤R∂™´søR¡Ë¨s @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. CNSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ÀÿgRiLigS A∏R∂W ™yLÔRiVáV, ≤T∂≠s«¡©˝´s NRPW≤R∂Œ˝œ¡Õ‹[ FyLjiaRPVμR∂˘Li, \¤Õ¡…”¡Lig`i, ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS zqs ¡˜Liμj∂NTP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSáV |qsÕfi ©´sLi ¡L˝RiV ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡©´sV©yıLRiV. Æ©s[LRiVgS ˙xms«¡Ã¡V A∏R∂W ©´sLi ¡L˝RiNRPV Fn°©±s¬ø¡[}qsÚ øyáV. ™yLÔRiVÕ‹[ «¡Ljilgi[ xmsáVLRiNSá xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV zqs ¡˜Liμj∂¨s •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘Õÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡ª][ Æ©s[LRiVgS xqsLi ¡Liμ≥yáV Æ©sáN]©´s©´sV©yıLiVV. μk∂Liª][Fy»¡V zqs ¡˜Liμj∂NTP ªRΩÕÿ IxmsoxqsÚNRPLi @Liμj∂LiøR¡©´sV©yı LRiV. CxmsoxqsÚNSÕ˝‹[ ™yLRiV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV xqs™´sV∏R∂VLi }msL]‰¨s ˙xms«¡Ã¡ xqsLiªRΩNSáV }qsNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ ™yLji xms¨sºdΩLRiV NRPW≤y B¤…Ì¡[ @LÛRiLi @™´soªRΩVLiμj∂. Cxms¥R∂NRPLiª][\Æ©s©y ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ FyLjiaRPVμR∂˘Li, ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘, ≠dsμ≥j∂ μk∂Fyá xqs™´sVxqs˘ ºdΩLjiæªΩ[ ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«¡Ã¡ NRPV μR∂gÊRiLRi™´soªRΩVLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV xms≤R∂VªRΩV©´sı ªRΩ©´s GÆ™s[VLRiNRPV xqsxmnsáLi @™´soªRΩVLiμ][ NSáƙs[V ¨sLÒRiLiVVxqsVÚLiμj∂

$»j·TeTà Á|ü#ês¡+‘√ e÷s¡T‘·Tqï düMTø£s¡D≤\T !

e÷#·s¡¢ ¬>\T|ü⁄ô|’ {°&û|”˝À BÛe÷

ªRΩááV xms»Ì¡VcNRPVLi»¡Vc©yıLRiV. Õ‹[xmsá À≥œ¡∏R∂VLiª][ ™´sfl”·NTPF°ªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP \|msNTP™´sW˙ªRΩLi lLiLi≤R∂VFyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV Æ™s[VNRPF°ªRΩV gSLi’≥d¡LS˘¨sı ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ™´sVFyLÌki J»¡VcÀÿ˘LiNRPVáNRPV Fs»¡Vc™´sLi…”¡ ≤][NS DLi≤R∂μR∂¨s, Bxmsˆ…”¡ZNP[ G FyLÌkiNTP J»˝¡VcÆ™s[∏R∂Wá©´sıμj∂ J»¡L˝RiV ≤T∂\|qs≤`∂ @LiVV D©´sıLiμR∂V©´s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ xmsLRi˘»¡©´s ™´sÃ˝¡ N]ªRΩÚgS ªRΩ™´sVNRPV ™´s¬ø¡[Ë ©´sxtÌsQÆ™s[V≠sV ¤Õ¡[μR∂¨s NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚ≠dsVμR∂ ˙xmsμ≥y©´s LS«¡NUP∏R∂VxmsOSQáNRPV ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ {mns™´sL`i xms»Ì¡VcNRPVLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ Fs»¡Vc™´sLi…”¡ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V.NSgS, «¡gRi©±s @lLi£qÌsNSNRP ™´sVVLiμR∂V gRiVLi»¡WLRiV LRiWLRiÕfi ≠sV©´s•¶¶¶ ˙xmsºΩÚFy≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ≠sVgji÷¡©´s @¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms ©´sV™y* Æ©s[©y @©´sı»˝¡VcgS x§¶‹[LSx§¶‹[Lki ªRΩáxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. gRiVLi»¡WLRiV LRiWLRiÕfi ™´sW˙ªRΩLi A FyLÌki ÀÿgS ¡Ã¡{§¶¶¶©´sLigS DLiμj∂. @À≥œ¡˘LÛRiVá lgiáVxmso,J»¡™´sVVá©´sV ¨sLÒRiLiVVLi¬ø¡[ gRiVLi»¡WLRiV LRiWLRiÕfi\|ms …”¡≤T∂zms |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsWÚ ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. xqs™´sLjiLi¿¡©´s J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy ˙xmsNSLRiLi ˙xmsºΩÚFy≤R∂V @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 2áORPQá 12Æ™s[á \|ms¿¡Ã¡VNRPV J»˝¡Vc DLi≤R∂gS, INRP‰ gRiVLi»¡WLRiV LRiWLRiÕfiÕ‹[Æ©s[ 78Æ™s[á \|ms¿¡Ã¡VNRPV J»˝¡V D©yıLiVV. «¡gRi©±s @lLi£qÌsNRPV ™´sVVLiμR∂V gRiVLi»¡WLRiV LRiWLRiÕfiÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i, NSLi˙lgi£qs FyLÌkiáV x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS ªRΩáxms≤R∂VªRΩW ™´søyËLiVV. LRiWLRiÕfi ™´sLRiNRPV …”¡≤T∂zms ÀÿgS Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂ DLiμj∂.™´sVV≈¡˘LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ DxmsFs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ˙xmsºΩÚFy≤R∂V, ™´sWøR¡L˝Ri @|qsLi’d˝¡ rÛy©yÕ˝‹[ ˙xmsºΩÚFy≤R∂V\|ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki gRiLi|ms≤yaRPáV |ms»Ì¡VcN]Liμj∂. C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ryLi˙xmsμy∏R∂VLigS …”¡≤T∂zmsNTP NRPLiøR¡VN][»¡ NS™´s≤R∂Li, …”¡≤T∂zmsNTP @©´sVNRPWáLigS D©´sı INRP ry™´sW—¡NRP™´sLÊRiLi J»˝¡Vc |msμÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ DLi≤R∂»¡Liª][ BNRP‰≤R∂ ≠s«¡∏R∂VLi ªRΩ¥R∂˘™´sV©´sı

giR VLi»¡WLiR V, «¡⁄©s± 5 : Fny˘QORPQ©±sª][ ≠szqsgji©´s J»¡L˝RiV ™´sWøR¡L˝RiÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS INRP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ Fs¨sıNRPá LRiLigRiLiÕ‹[ μj∂gRi≤R∂Liª][ AÆ™sVNRPV gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRiV. BNRP‰≤R∂ ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμ`∂ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li N]©´srygji©´sLiªRΩ™´sLRiNRPV …”¡≤T∂zmsNTP ≤≥][NS ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. ™´sWøR¡L˝Ri ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ¡Ã¡\Æ™sV©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLigS D©yı FsNRPV‰™´sryL˝RiV BNRP‰≤T∂ J»¡L˝RiV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÆ©s[ AμR∂LjiLiøyLRiV. G™Ø[ N]¨sı LS«¡NUP∏R∂V NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ≤yNÌRPL`i N][Æ≤∂á ™´sWøR¡L˝Ri ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı ªRΩ©´s μR∂XztÌsQxms¥R∂Li ©´sVLi¿¡ xmsNRP‰©´s |ms»Ì¡≤R∂Liª][ ™´sLRiVxqsgS lLiLi≤R∂VryL˝RiV NSLi˙lgi£qsNRPV lgi÷¡¬ø¡[ @™´sNSaRPLi ™´s¿¡ËLiμj∂. 2004, 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ zmsÆ©sıQ÷˝¡ áOSQQ¯lLi≤ÔT∂¨s, LS™´sVNRPXuÒylLi≤ÔT∂¨s BNRP‰≤T∂ J»¡L˝RiV lgi÷¡zmsLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≤yNÌRPL`i N][Æ≤∂á ™´sV◊d˝¡ LRiLigRi˙xmsÆ™s[aRPLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ lgiáVxmso ªRΩ™´sVÆμ∂[©´s©´sı μ≥k∂™´sW æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki A≠sLS˜È™´sLi 1983 ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPá©´sV xmsLjibdP÷¡}qsÚ ©yáVgRiVryL˝RiV …‘¡≤U∂{ms lgiá™´sgS.., ™´sVW≤R∂VryL˝RiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. 1983Õ‹[ …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji N]˙LRiFy…”¡ xqsVÀÿ˜LS™´soNRPV 26166 J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌkiª][ J»¡L˝RiV xms»Ì¡LiNRP…ÌÿLRiV. 2004 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ zmsÆ©sıQ÷˝¡ áOSQQ¯lLi≤ÔT∂ 32 Æ™s[á J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌki ryμ≥j∂Li¬ø¡[ ™´sLRiNRPV N]˙LRiFy…”¡ xqsVÀÿ˜LS™´soÆμ∂[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP Æ™sV«ÿLÌki. @|qsLi’d˝¡ LRiμÙR∂Vª][ 1985Õ‹[ ºΩLjigji Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRigS.. NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji ©´s»Ì¡V™´s NRPXxtÒsQ xqs≠dsVxms ˙xmsªRΩ˘LÛji …‘¡≤U∂{msNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´s…Ì”¡N]Li≤R∂ «¡∏R∂VLS™´sV∏R∂V˘Q\|ms 1704 J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌki ryμ≥j∂Li¿¡ lgiáVF~LiμyLRiV. A ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sVW≤R∂V Fs¨sıNRPá ™´sLRiNRPV …‘¡≤U∂{ms ºΩLRiVgRiV¤Õ¡[¨s Aμ≥j∂xmsªy˘¨sı ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡Liμj∂. ™´sLRiVxqsgS ™´sVW≤R∂VryL˝RiV lgi÷¡¿¡ •¶¶¶˘˙…”¡N`P LjiNSLÔRiV©´sV ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. 1989Õ‹[ @xmsˆ…”¡ zqs…Ì”¡Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´s»Ì¡V™´s NRPXxtÒsQ\|ms …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂ bP™´sLS™´sVNRPXxtÒsQ˙xmsryμ`∂ 4777 J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌki¨s ryμ≥j∂Li¿¡ lgiáVF~LiμyLRiV. A ªRΩLRiV™yºΩ 1994, 1999 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sWøR¡L˝Ri ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xmspLjiÚgS ≤yNÌRPL`i N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμR∂LS™´so x§¶¶¶™y rygjiLiμj∂. 1994Õ‹[ N][Æ≤∂á ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS lLi≤ÔT∂ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NRPV˙Lji xmso©yılLi≤ÔT∂¨s LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂LiøyLRiV. @»¡V lLi≤ÔT∂, B»¡Vc NRP™´sV¯ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊSáV N][Æ≤∂á ™´sp˘x§¶¶¶Li Æ™s[VLRiNRPV xmso©yılLi≤ÔT∂¨s AμR∂LjiLiøR¡≤R∂Liª][ 6 Æ™s[á J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌkiª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. 1999Õ‹[ N][Æ≤∂á xmso©yılLi≤ÔT∂¨s NSμR∂¨s μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «¡⁄áNRPLi…”¡ ©ygjilLi≤ÔT∂ xqsºdΩ™´sVfl”· μR∂VLÊSLi ¡NRPV {qs»¡V BzmsˆLiøyLRiV. BNRP‰≤y N][Æ≤∂á Fy¿¡NRP FyLjiLiμj∂. μR∂VLÊSLi ¡ 2 Æ™s[á J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌkiª][ zmsÆ©sıQ÷˝¡ áOSQQ¯lLi≤ÔT∂\|ms lgi÷¡F~LiμyLRiV.

giR VLi»¡WLiR V, «¡⁄©s± 5: «¡gRi©±s @lLixqÌs∏R∂W˘NRP «¡©´sLiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ xms™´s©yá©´sV FsÕÿ FsμR∂VL][‰™yÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂V @xtÌsQNRPuÌyáV xms≤R∂VªRΩV©´sı NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáNRPV ªy«ÿgS ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ LRiWxmsLiÕ‹[ N]ªRΩÚ NRPuÌyáV ™´s¿¡Ëxms≤ÔyLiVV. ªy«ÿ LS«¡NUP∏R∂V xmsLjiflÿ™´sWá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ™´sV ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsªRΩ˘LÛji \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[ ™´sp˘x§¶¶¶Li æªΩ÷¡∏R∂VNRP A lLiLi≤R∂V FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV ºdΩ˙™´s @π∏∂W™´sV∏R∂W¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. CÆ©sá 3™´sæªΩ[μk∂©´s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ˙xmsºΩÚFy≤R∂V @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøyNRP C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ xqsˆxtÌsQªRΩ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ˙xmsøyLS¨sNTP «¡©´sLi©´sVLi¿¡ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s á’≥¡xqsVÚ©´sı xqsˆLiμR∂©´s J»˝¡ LRiWxmsLiÕ‹[ ™´sLRi‰™´so…fi @LiVVæªΩ[ xmsLjizqÛsºΩ GLi»¡©´sı @LiaRPLi\|ms NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsÆ©s[ªRΩáV @LiªRΩLÊRiªRΩ øR¡LRiËÕ˝‹[

e÷s¡T‘·Tqï |ü+#êj·Tr eTTK∫Á‘·+ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, «¡⁄©±s 5 : J \Æ™sxmso Dxms Fs¨sıNRPáª][ LSxtÌsQ˚Li Æ™s[Æ≤∂NRPV‰ª][Li¤…¡[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáV xmsLiøy∏R∂VºdΩ «¡xmsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi A∏R∂W FyLÌkiQÕ˝‹[ |ms©´sV™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡Vc ™´sVW≤R∂Li¬ø¡Ã¡ ™´s˘™´sxqÛsZNP[ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sVVgÊRiV øR¡Wxms≤R∂Liª][ rÛy¨sNRPLigS xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡V ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV FsLi{ms…‘¡{qsáV, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qsáVgS D©´sı ™yLRiV xqsLRiˆLiø`¡, ™´sVLi≤R∂Õÿμ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂™´soá\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡ Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. @¨sı FyLÌkiQÕ˝‹[©´sW BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. ryμ≥yLRifl·LigS, xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @À≥œ¡˘LÛji NRPVáLi NRPLi¤…¡[, A∏R∂V©´s ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ gRiVfl·gRiflÿáZNP[ J»¡LRiV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BryÚLRiV. μk∂Liª][, rÛy¨sNRPLigS ªRΩ™´sV BÆ™s[V—¡ |msLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP A∏R∂W FyLÌkiá lLiLi≤][ ZNP[≤R∂L`i Æ©s[ªRΩáV Fsxmsˆ…”¡©´sVLiø][ ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @Õÿlgi[, FsLi{ms…‘¡{qs ™´s˘™´sxqÛsNRPV ™´sVLigRiŒœ¡Li FyÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂≤R∂Liª][, gRiªRΩLiÕ‹[ FsLi{ms{msáVgS xms¨s¬ø¡[zqs©´s xmsáV™´soLRiV ©y∏R∂VNRPVáV NRPW≤y BxmsˆV≤R∂V xqsLRiˆLi¿¡ xmsμR∂≠s N][xqsLi  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂lgi[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVá Fyá©´s N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Li, Fs¨sıNRPáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂VLigS xqsÚ Ù¡ªRΩ GLRiˆ≤ÔR∂ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ¨sxmnsW ™´sLÊSáV rÛy¨sNRP LS«¡NUP∏R∂V @LiøR¡©yáV }qsNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩá xmsμR∂≠dsNSáLi gRiªRΩ AgRixqÌsV 22ª][ ™´sVVgjizqs, Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVá Fyá©´s N]©´srygRiVª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[, rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáNRPV FyáNRP™´sLÊSáV DLi¤…¡[ ªRΩxmsˆ ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ¨sμ≥R∂VáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][, Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLRiVgRiVª][Liμj∂.xmsLiøy∏R∂VºdΩá Lji«¡lLi[*xtsQ©±sá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms N][LÌRiV ZNP[xqsV ©´s≤R∂VxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ Fy»¡Vc, ™´sVz§¶¶¶Œÿ Lji«¡lLi[*xtsQ©±sá\|ms©y BLiNS Fs»¡W æªΩ[áˤա[μR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[, BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s= ™´sLÊSáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ FyLÌkiáV, AaS™´sx§¶¶¶ßá\|ms ALS ºdΩxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][, rÛy¨sNRPLigS AxqsNTPÚ Æ©sáN]Liμj∂. NRPVÕÿáV, FyLÌkiá™yLkigS ≠s™´sLSáV }qsNRPLjixqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[, ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiQ\¤Õ¡©´s NSLi˙lgi£qs, …‘¡AL`iFs£qs, …‘¡≤U∂{ms, ’d¡¤«¡[{msá @μ≥R∂˘QORPVá ≠s™´sLSá©´sV NRPW≤y }qsNRPLjixqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][, rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡NTP Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLiø][ FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ AaRPáV ¿¡gRiVLjixqsVÚ©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[, 1347 ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩáV DLi≤R∂gS, 2006Õ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™sV«ÿLji…‘¡ xmsLiøy∏R∂VºdΩá©´sV NSLi˙lgi£qs μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂.

AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV A FyLÌki DLiμj∂. ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWÕ˝‹[ A FyLÌkiNTP @©´sVNRPWáLigS DLi…ÿ∏R∂V©´sVNRPV©´sı N]¨sı ryLi˙xmsμy∏R∂V J»¡VcÀÿ˘LiNRPVáV NRPW≤y ¡μÙR∂áπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWμR∂Li Æ©sáN]Liμj∂. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsFyLÌki g_LRi™yμ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ≠saS≈¡—¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP @©´sWx§¶¶¶˘ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩá gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ \lLiŒ˝œ¡ß xmsLRiVlgi≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ’¡zqs J»¡L˝RiV ªRΩ™´sV©´sV gRi¤…Ì¡NTP‰ryÚLRi¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsWÚ ™´sxqsVÚLi≤R∂gS, ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWáª][ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ™´sLÊSá J»˝¡NRPV NRPW≤y \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs À≥ÿLkigS gRiLi≤T∂N]¤…Ì¡[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. NSgS, NSLi˙lgi£qsFyLÌkiNTP @©´sVNRPWáLigS DLi…ÿLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı ™´sVL]NRP ry™´sW—¡NRP™´sLÊRi J»¡L˝RiV NRPW≤y ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWlLi[ @™´sNSaSáV NRP¨sˆxqsVÚ©yıLiVV. BNRP ™´sWøR¡L˝Ri @|qsLi’d˝¡ ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ «¡gRi©±s @lLi£qÌsNRPV ™´sVVLiμR∂V μR∂VLÊji, NSLRiLixmsp≤T∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ≈¡¿¡ËªRΩLigS Æ™sV«ÿLji…‘¡c ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı @LiøR¡©y Æ™s[zqs©´s …”¡≤T∂zmsNTP ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWáV ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjixqsVÚ©yıLiVV. ™´sWøR¡L˝Ri xms»Ì¡fl·Li, LRiWLRiÕfiÕ‹[ x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS F°…‘¡c DLi»¡VLiμR∂©´sVNRPV©´sı …”¡≤T∂zms¨s ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWáV ™´sVWLRiËF°π∏∂[VÕÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. NSLi˙lgi£qsFyLÌki ªRΩLRixmso©´s C ™´sVLi≤R∂á Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV {qs¨s∏R∂VL`i ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· ªRΩáZNPªRΩVÚN][™´s≤R∂Li, A∏R∂V©´s ry™´sW—¡NRP™´sLÊRi J»˝¡Vc C ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ À≥ÿLkixqsLi≈¡˘Õ‹[ DLi≤R∂»¡Liª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌki BNRP‰≤R∂ ªRΩ™´sV xqsªyÚøy»¡VcN][™yá¨s ™´sp˘x§¶¶¶LRiøR¡©´s ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LRiWLRiÕfi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[\|qsªRΩLi NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsáV \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsNRPV μR∂LjiμyxmsoÕ˝‹[ NRPW≤y DLiÆ≤∂[ xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨sˆLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

k˛j·÷ dü_‡&ûô|’ ¬s’‘·T˝À¢ Ä+<√fi¯q Aμ∂j ÕÿÀÿμ`∂, «¡⁄©s± 5 : C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV áORPQ 20 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ r°∏R∂W©´sV rygRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTP xqsV ™´sWLRiV 40 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒfiÃ˝¡ r°∏R∂W ≠sªRΩÚ©yáV @™´sxqsLRi™´sV™´soªyLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiªRΩLiÕ‹[ B¿¡Ë©´s 50 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂NTP ¡μR∂VáV BxmsˆV≤R∂V 33 aSªy¨sNTP ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡Vc r°∏R∂W ≠sªRΩÚ©yá μ≥R∂LRi©´sV À≥ÿLkigS |msLi¿¡Liμj∂.  ¡ ∏R∂V»¡ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ 3500 LRiWFy∏R∂VáNRPV μ]LjiZNP[ NTP*Li …ÿáV r°∏R∂W ≠sªRΩÚ©yá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 4000 LRiWFy∏R∂VáNRPV ≠s˙NRPLiVVr°ÚLiμj∂... 33 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂ Àÿ˘LiNRPV ΔÿªyÕ˝‹[ «¡™´sV ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ Àÿ˘LiNRPVá ©´sVLi≤T∂ \lLiªRΩVáV F~Liμj∂ ©´s xmsLi»¡  ¡VVflÿá©´sV LS ¡»Ì¡VcNRPVÆ©s[ μj∂aRPÕ‹[ Àÿ˘LiNRPVáV C xqs’¡=≤U∂á©´sV \lLiªRΩVáNRPV B¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV NRP¨szmsLiøR¡ ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BÆμ∂[ NSNRPVLi≤y xmsLi»¡ ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Lixmsoá©´sV NRPW≤y Àÿ˘LiNRPV Δÿªyá ©´sVLiÆ≤∂[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ gRiæªΩ[≤yμj∂ ¬ø¡[zqs©´s xmsLi»¡  ¡VVflÿá @xmsˆVá©´sV NRPW ≤y Àÿ˘LiNRPVáV LS ¡»Ì¡VNRPVÆ©s[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ D©yıLiVV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s r°∏R∂W \lLiªRΩVáV C π∏∂[V≤yμj∂ r°∏R∂W rygRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPxtÌsQLigSÆ©s[ ™´sWLjiLiμj∂. gRiªRΩ π∏∂[V≤yμj∂ \lLiªRΩVáNRPV xqs’¡=≤U∂\|ms Æ©s[LRiVgS r°∏R∂W ≠sªRΩÚ©yá©´sV @Liμj∂Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C ryLji N]ªRΩÚ Æ™sV÷¡NRP©´sV |ms…Ì”¡Liμj∂. gRiªRΩ π∏∂[V≤yμj∂ 950 LRiWFy∏R∂VáV D©´sı r°∏R∂W 30 ZNP[“¡Ã¡ ≠sªRΩÚ©yá μ≥R∂LRi 50 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂\|ms 475 LRiWFy∏R∂VáZNP[ @Liμj∂Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li CryLji r°∏R∂W 30 ZNP[“¡Ã¡ ≠sªRΩÚ©yá μ≥R∂LRi©´sV 1200 LRiWFy∏R∂VáNRPV

|msLi¿¡Liμj∂. 50 aSªRΩLi D©´sı xqs’¡=≤U∂¨s 33 aSªy¨sNTP ªRΩgÊjiLi¿¡Liμj∂. \lLiªRΩVáNRPV Æ©s[LRiVgS @Liμj∂Li¬ø¡[ xqs’¡=≤U∂NTP ¡μR∂V áV r°∏R∂W ≠sªRΩÚ©yáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs \lLiªRΩVáV C ryLji 1200 LRiWFy∏R∂Vá©´sV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Li Æμ∂[... \lLiªRΩVáNRPV @Liμj∂Li¬ø¡[ 33 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂ ªRΩLRiV™yªRΩ \lLiªRΩVá }msLji»¡ Àÿ˘LiNRPV ΔÿªyÕ˝‹[ «¡™´sV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ π∏∂[V≤yμj∂ ™´sL<SáV LSNRP NRPLRiV™´soÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVáV xmso¤…Ì¡≤R∂V @xmsˆVÕ˝‹[ D©yıLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ Àÿ˘LiNRPVá ©´sVLi≤T∂ ºdΩxqsVNRPV©´sı xmsLi»¡ LRiVflÿá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS LS ¡»Ì¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ C xqs’¡=≤U∂ Æ™sV÷¡NRP©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Àÿ˘LiNRPVáNRPV @Li»¡ gRi…Ì”¡LiμR∂¨s \lLiªRΩVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. r°∏R∂W ≠sªRΩÚ©yáV ©´sÃ˝¡ ¡«ÿL`iNRPV ªRΩLRiáNRPVLi≤y ¨sL][μ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VZNP[ r°∏R∂W ≠sªRΩÚ©yáNRPV xmspLjiÚ lLi[»¡Vc 1200 LRiWFy∏R∂VáV ºdΩxqsVN]¨s xqs’¡=≤T∂ 33 aSªy¨sı \lLiªRΩVá Àÿ˘LiNRPV @N_Li…fiÕ‹[ Æ™s[ryÚ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NTP \lLiªRΩVáNRPV C xqs’¡=≤U∂ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡[LSáLi¤…¡[ Æ©sááV gRi≤R∂™y÷¡=LiÆμ∂[... ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ xqs’¡=≤U∂ Æ©s[LRiVgS B}qsÚ ˙xms π∏∂W«¡©´s NRPLRiLigS DLi»¡VciLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. NSgS D»¡WıL`i ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s \lLiªRΩVáNRPV NS™´s÷¡=©´s ≤U∂G{ms xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BLiªRΩ ™´sLRiNRPV øR¡LRi˘Ã¡©´sV ¬ø¡[xms»Ì¡ ¤Õ¡[μR∂V. G¤«¡¨ds=NTP ≤U∂G{ms BLiªRΩ ™´sLRiNRPV LS NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. zqsLRiWˆL`ic∏R∂VV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ry∏R∂W xmsLizmsfl‘· ZNP[Li˙μy¨sı GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y C ™´sVLi≤R∂á \lLiªRΩVáNRPV NRPW≤y \¤«¡©´sWL`iÕ‹[Æ©s[ xmsLizmsfl‘· ZNP[Li˙μy¨sı

GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ zqsLRiWˆL`ic∏R∂VV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s \lLiªRΩVáV ≠sªRΩÚ©yá N][xqsLi \¤«¡©´sWL`iNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡= DLi»¡VciLiμj∂. gRiªRΩ π∏∂[V≤yμj∂ NRPLRiV™´so Æμ∂ ¡˜ª][ ¿¡ºΩNTP F°LiVV©´s \lLiªRΩVáV C ryLji |msLjigji©´s μ≥R∂LRiáª][ ™´sVLjiLiªRΩ @xmsˆVÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°©´sV©yıLRiV. D»¡WıL`i ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s r° ∏R∂W \lLiªRΩVáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xmsμj∂ Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ r°∏R∂W ≠sªRΩÚ©yáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂W ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyáNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ gRiæªΩ[≤yμj∂ª][ F°÷¡}qsÚ C ryLji xqs’¡=≤U∂ øyÕÿ ™´sLRiNRPV ªRΩgÊjiLiμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V r°∏R∂W ’d¡©±s 30 ZNP[“¡ á ≠sªRΩÚ©yá μ≥R∂LRi xqsV™´sWLRiV 250 LRiWFy∏R∂VáV |msLRigRi≤R∂Li ª][ r°∏R∂W \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. gRiæªΩ[ ≤y μj∂ ≠sªRΩÚ©yáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¬ø¡[Ë 50 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂ F°©´sV ≠sVgjiªy ≤R∂ ¡V˜Ã¡©´sV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ ™yLRiV. xqs’¡=≤U∂ 475 LRiWFy∏R∂Váª][ 30 NTPÕ‹[á r°∏R∂W ≠sªRΩÚ©yáV \lLiªRΩVáNRPV á’≥¡Li¬ø¡[≠s. C ryLji BÆμ∂[ 30 NTPÕ‹[ r°∏R∂W ≠sªRΩÚ©yáNRPV 1200 LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi»¡VciLiμj∂. μk∂¨s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP÷¡ˆxqsVÚ©´sı 33 aSªRΩLi xqs’¡=≤T∂ ªRΩLRiV™yªRΩ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi≤T∂ xqs’¡=≤T∂ μy*LS ≠sªRΩÚ©yáV F~Liμyá©´sVNRPVÆ©s[ \lLiªRΩVáV ªRΩxmsˆ¨s xqsLjigS Àÿ˘LiNRPV Δÿªyá©´sV NRP÷¡gji DLi≤y÷¡= ™´sxqsVÚLiμj∂. gRiªRΩ π∏∂[V≤yμj∂ GLRiˆ≤ÔR∂ NRPLRiV™´soª][ {msNRPÕ‹[ªRΩV @xmsˆVÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s G¤«¡¨ds= \lLiªRΩVáV BxmsˆV≤R∂V Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ ΔÿªyáV ºdΩ{qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqs’¡=≤U∂á N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡W≤y÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+ 6, pHé 2012

Ä$wüÿè‘·+ ne⁄‘·Tqï X¯óÁø£ Á>∑Vü≤ n+‘·sê´q+ n+‘·]ø£å+˝À H˚&ÉT ns¡T<Ó’q |òüT≥º+ - Á|ü»\ Mø£åD ø√dü+ HÓ¬ø¢dt s√&ÉT¶˝À @sêŒ≥T¢ #˚dæq »q$C≤„q y˚~ø£

Hê´j·Te´edüú n$˙‹øÏ nr‘·+ ø±<ë..? {qs’d¡H ˙xmsæªΩ[˘NRPN][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ INRPLRiV ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV Õ‹[\Æ©s gRi©´sVá NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·LiÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂NTP ¤À¡LiVVÕfi BøyËLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V LS™´s≤R∂Li μj∂gS˜ÈQ˚LiºΩNRPLRiLi. xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ≠sáV™´sáV xmsªRΩ©´s\Æ™sVF°ªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs NRPW≤y BLiμR∂VNRPV @ºdΩªRΩLi NSμR∂¨s B…‘¡™´s÷¡ N]¨sı DμR∂LiªyáV ¨sLRiWzmsxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsμ≥y¨s xmsμR∂≠sÕ‹[ D©´sı @ªRΩ˘LiªRΩ aRPNTPÚ™´sVLiªRΩVLSáV BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂NTP À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂NRPVLi≤y, AÆ™sV Fs¨sıNRP ¬ø¡Ã˝¡μR∂Li»¡W 1975 «¡⁄©±s 12 ™´s æªΩ[μk∂©´s ºdΩLRiVˆ B¿¡Ë©´sμj∂ ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ zqs©>y. @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS F°LS≤R∂VªRΩV©´sı aSLiºΩ À≥œ¡WxtsQfl„fi BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ Fs¨sıNRPáՋ[ @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRi¨s @ᕶ¶¶Àÿμ`∂ \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ A©y≤R∂V ™yμj∂Li¿¡ lgi÷¡øyLRiV. C ºdΩLRiVˆ A ªRΩLRiV™yªRΩ BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ FsÆ™sÍV¨ds= ≠sμ≥j∂LiøR¡≤y¨sNTP NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV Fs™´sLjiNUP Õ‹LigRiNRPVLi≤y ¨s…ÿLRiVgS ¨s÷¡¿¡©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV @Æ©s[NRPLi D©yıLiVV gRi©´sVNRPÆ©s[ Bxmsˆ…”¡NUP ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛs ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ©´sV NSFy≤R∂VNRPVLi»¡V©´sıμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ry™´sW—¡NRP áOSQQ˘Ã¡©´sV Dμ][˜μ≥j∂xqsWÚ, ªRΩgRiV LkiºΩÕ‹[ LS«ÿ˘LigS¨sı ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV D©yıLRiV. Fs©±sN_Li»¡L˝Ri©´sV NRPW≤y x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡VgS gRiVLjiÚxqsWÚ F°÷d¡xqsVá©´sV «¡™y ¡VμyLkigS ¬ø¡[}qs ºdΩLRiVˆ, xqsÕÿ*«¡Ÿ≤R∂VLi }msLRiVª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V \|ms#˚Æ™s[»¡Vc \|qs©y˘¨sı F°ztsQLi¿¡©´s \Æ™s©y¨sı ªRΩxmsˆV xms≤R∂VªRΩW Æ™sáV™´sLjiLi¿¡©´s ºdΩLRiVˆ, 2—¡ |qsˆNÌRPQ˚™±sV NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ZNP[xqsVÕ‹[ ˙xmsNRPXºΩ ™´s©´sLRiVá\|ms x§¶¶¶NRPV‰ ˙xms«¡Ã¡Æμ∂[ @Li»¡W xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s ºdΩLRiVˆcB™´s¨dsı B…‘¡™´s÷¡Æ™s[. ™´sV©´s ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛs K©´sıªy˘¨sNTP @μÙR∂Li xms¤…Ì¡[ ºdΩLRiVˆ÷¡≠s. B»¡V™´sLi…”¡ ºdΩLRiVˆ¤Õ¡[ Bxmsˆ…”¡NUP ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs g_LRi™y¨sı NSFy≤R∂VªRΩV©yıLiVV. «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚá @≠s¨dsºΩNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ B…‘¡c™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ @Æ©s[NRP AL][xmsfl·Ã¡V ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ ˙xms™´sWflÿá©´sV xmsLjiLRiOTPQLi¿¡, «¡™y ¡VμyLkiªRΩ©´sLi DLiÆ≤∂[Õÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Fs…˝ÿ @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV FsLiª][ NSáLigS øR¡LRiË NRPW≤y rygRiVªRΩV©´sıμj∂. @ᕶ¶¶Àÿμ`∂ \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ FsLiª][ ™´sVLiμj∂ ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV ©y˘∏R∂V™yμR∂Váª][ NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘LRi¨s xqsV˙{msLi N][LÌRiV μ≥R∂LS¯xqs©´sÆ™s[V ªRΩxmsˆV xms…Ì”¡Liμj∂. ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚá  ¡Liμ≥R∂V™´soáV @Æμ∂[ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[ @≤R∂*ZNP[»˝¡VcgS DLi≤R∂»¡Li @˙xmsºΩxtÌsQ©´sV æªΩ¿¡Ë |ms≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. μk∂¨s¨s '@LiNRPVÕfi «¡Æ≤Í∂£qs' gS @’≥¡™´sLÒjixqsVÚ©yıLRiV. C @LiNRPVÕfi «¡Æ≤Í∂£qs LRiVgRi¯ªRΩ øR¡Li≤U∂gRi≤≥`∂, \¤«¡xmspL`i, zqs™´s˝W ªRΩμj∂ªRΩLRi ©y˘∏R∂VrÛy©yáՋ[ NRPW≤y ˙xms ¡Ã¡LigS DLiμR∂¨s AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. NRPáNRPªyÚ \|§¶¶¶N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ r¢≠sV˙ªy }qs©±s, NRPLÒS»¡NRP \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚgS μj∂©´sNRPLRi©±s, xmsLi«ÿÀfic x§¶¶¶LS˘©y \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ¨sLRi¯Õÿ∏R∂WμR∂™±s ªRΩμj∂ªRΩLRiVá DμR∂LiªRΩLi ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛsNRPV ™´sVøR¡Ë æªΩ¬ø¡[Ë≠sgS ™´sWLSLiVV. xqsV˙{msLi N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «¡zqÌs£qs ≠s.LS™´sVry*≠sV¨s FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vac @’≥¡aRPLizqsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá\Æ™sV DLi≤R∂™´søR¡VË. NS¨ds A NRPŒœ¡LiNRPLi ª]ágjiF°π∏∂[Vμj∂ NSμR∂V. xqsV˙{msLiN][LÌRiV ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV xqsÀ≥œ¡LS*Õfi, ÀÿáNRPXxtÒsQ©±sáV NRPW≤y AL][xmsfl·Ã¡NRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. ©y˘∏R∂V ™´sVWLRiVÚáV @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡NRPV ZNP[Li˙μR∂ ’¡LiμR∂V™´so NS™´s≤R∂Li ALiμ][Œœ¡©´sNRPLRi xmsLjiflÿ™´sVLi. @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP F°LS»¡Li «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı ˙xms™´sVV≈¡ ©y˘∏R∂VN][≠sμR∂V≤R∂V ˙xmsaSLiª`Ω À≥œ¡WxtsQfl„fi 2009 |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ æªΩ|§¶¶¶Õÿ‰ xms˙ºΩNRPNRPV B¿¡Ë©´s INRP BLi»¡LRiW*Q˘Õ‹[ ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚá @≠s¨dsºΩ\|ms ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V xqsLiøR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLiøyLiVV. gRiªRΩ 16 ™´sVLiμj∂ xqsV˙{msLi N][LÌRiV ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáՋ[ Fs©´s™´sVLi≤R∂VgRiVLRiV @≠s¨dsºΩxmsLRiVá¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li xms»˝¡ A∏R∂V©´s\|ms N][LÌRiV μ≥j∂NS‰LRiLi ZNP[xqsV xms≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ ˙xmsaSLiª`Ω À≥œ¡WxtsQfl„fi ªRΩLi˙≤T∂, á Ù¡ ˙xmsºΩxtÌsv≤R∂V aSLiºΩ À≥œ¡WxtsQfl„fi NRPW≤y LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚÕ˝‹[ @≠s¨dsºΩ xmsLRiVáV©yıLRiÆ©s[ ™yμR∂©´s©´sV xqs™´sVLÛjixqsWÚ ªRΩ©´s©´sV NRPW≤y C ZNP[xqsVÕ‹[ ¬ø¡[LRiVËN][™´sázqsLiμj∂gS N][LSLRiV. ˙xmsxmsLi¿d¡NRPLRifl· ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs\|ms©´s NRPW≤y xms≤T∂Liμj∂. C xmsLjiflÿ™´sW¨sı G ≠sμ≥R∂LigS ¨sL][μ≥j∂LiøyáƩs[Æμ∂[ ˙xmsaRPı. ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛs ˙xms™´sWflÿáV NSFy≤T∂, «¡™y ¡VμyLkiªRΩ©´sLi |msLiøR¡≤y¨sNTP aSxqs©´s xmsLRiLigS ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ øR¡LRi˘Ã¡V AøR¡LRifl·Õ‹[ Fs»¡Vc™´sLi…”¡ xmns÷¡ªyáV BryÚπ∏∂W æªΩáV™´sμR∂V. ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs «¡™y ¡VμyLkiªRΩ©´sLi |msLi¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs xqs*ªRΩLi˙ªRΩªRΩ Æμ∂ ¡˜ºΩ©yı ˙xms™´sWμR∂Æ™s[V. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs ˙xmsOSQŒœ¡©´s @Æ©s[μj∂ ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV, ©y˘∏R∂V™yμR∂Vá μy*LSÆ©s[ «¡LRigS¤Õ¡. BLiμR∂VNRPV ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛsÕ‹[¨s |msμÙR∂¤Õ¡[ xmsp©´sVN][™y¤Õ¡. gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂NTP ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ xms…Ìÿ’≥¡LS™´sWLS™´so ¤À¡LiVVÕfi B™´s*≤R∂LiÕ‹[ N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡[ªRΩVáV ™´sWLS∏R∂V¨s {qs’d¡H zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ryNRPá˘LigS xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s \|§¶¶¶N][LÌRiV A∏R∂V©´s©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sıμj∂. gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ™´sLi…”¡ xmnsV©´sV≤T∂NTP ¤À¡LiVVÕfi B¿¡Ë©´sxmsˆVÆ≤∂[ AaRPËLRi˘F°LiVV©´s ™yLRiV©yıLRiV. gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ™´sÃ˝¡ ˙Fyfl·À≥œ¡∏R∂VLi D©´sıμR∂¨s BªRΩLRi \Æ™sV¨sLig`i NRPLi|ms¨dsá ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV À≥œ¡∏R∂VxmsÆ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩ DLiμR∂Li¤…¡[ @ªRΩ≤T∂ xms…ÿ…‹[xmsLi FsLiªRΩgS rygjiLiμ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C ¨sLiμj∂ªRΩV≤T∂NTP ¤À¡LiVVÕfi B™´s*≤R∂Li xqs™´sVLÛRi¨ds∏R∂VLi NSμR∂V. @LiVVæªΩ[ μk∂¨s Æ™s©´sVNRP ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂¨s ™´sW˙ªRΩLi ˙xms«¡Ã¡V NS¨ds, Æ™s[Vμ≥y™´soáV NS¨ds Æ™sVVμR∂»¡ aRPLiNTPLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs\|ms D©´sı ©´s™´sV¯NRPLi ™´sÃ˝¡ C@©´sV™´sW©yáNRPV Ary‰LRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡NUP xms…Ìÿ’≥¡LS™´sWLS™´so ZNP[xqsV ≠søyLRifl·Õ‹[ D©´sıμj∂. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ªRΩ*LRixms≤T∂ ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ryμ≥R∂˘Li NSμR∂V. @LiVVæªΩ[ ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ NRPW≤y @≠s¨dsºΩ ˙xms ¡÷¡ F°ªRΩV©´sıμR∂Æ©s[μj∂ NSμR∂©´s¤Õ¡[¨s xqsªRΩ˘Li.

≈¡g][Œœ¡LiÕ‹[ ™´sVL][ ≠sLiªRΩ ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][À‹[ª][Liμj∂. ≠saRP* LRix§¶¶¶ry˘Ã¡©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚ¤Õ¡[ gSNRP ≠s«Ïÿ©´sªRΩXxtÒsQ NRP÷¡gji©´s Kªy=z§¶¶¶NRPVáV, ANSaRP μR∂LRi+NRPVáV, ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡V 6©´s @LiªRΩLjiORPQLiÕ‹[ @LRiVμR∂VgS «¡Ljilgi[ xmnsV»¡©´s©´sV øR¡W≤R∂©´sV©yıLRiV. A @LRiV\Æμ∂©´s xmnsV»¡©´s aRPVNRP˙gRix§¶¶¶ @LiªRΩLS˘©´sLi ¡Vμ≥R∂™yLRiLi A≠sxtsQ‰QXªRΩLi NS©´sVLiμj∂. C xmnsV»¡©´s ™´sV◊d˝¡ 105 xqsLi™´sªRΩ=LSá ªRΩLS*æªΩ[ NRP¨szmsxqsVÚLiμj∂. aRPVNRP˙gRix§¶¶¶ @LiªRΩLS˘©´sLi À≥œ¡W≠sV, xqsWLRiV˘≤T∂NTP ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ aRPVNRP˙gRix§¶¶¶Li IZNP[ xqsLRiŒœ¡# lLi[≈¡Õ‹[NTP ™´s¿¡Ë xqsWLRi˘ ’¡LiÀÿ¨sı μy»¡VNRPVLi»¡W J ¿¡©´sı ©´sÃ˝¡¨s øR¡VNRP‰Õÿ NRP¨szmsxqsWÚ ˙xms∏R∂Wfl”·LiøR¡≤y¨sı aRPVNRP˙gRix§¶¶¶ @LiªRΩLS˘©´sLi @Li…ÿLRiV. aRPV˙NRP ˙gRix§¶¶¶ NRPOSQQ˘™´sWLÊRiLi, À≥œ¡W NRPOSQQ˘ ™´sWLÊRiLiª][ 3.40 N][fl·Liª][ ™´sLixmso©´sV NRP÷¡gji™´soLi»¡VciLiμj∂. μyLiª][ À≥œ¡W≠sV, xqsWLRiV˘Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ aRPV˙NRPV≤R∂V μy…”¡©´sxmso≤R∂V lLiLi≤T∂Li…”¡ NRPOSQQ˘ªRΩÕÿáV ≈¡Li≤T∂LiøR¡VNRPVÆ©s[ rÛy©yá ™´sμÙR∂ B™´s¨dsı IZNP[ xqsLRiŒœ¡#lLi[≈¡\|ms D©´sıxmsˆV≤R∂V @Liªy˘LRi©´sLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμj∂. Bμj∂ @LRiVμR∂VgS «¡Ljilgi[ xqsLixmnsV»¡. @LiæªΩ[gSNRP @LiªRΩLS˘©´sLi ˙xmsºdΩryLji IZNP[ ™´sWLÊRiLiÕ‹[ «¡LRigRiμR∂V. aRPVNRP˙gRix§¶¶¶ @LiªRΩLS˘©´sLi  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 6.30 ©´sVLi¿¡ 10.30 ™´sLRiNRPV GLRiˆ≤R∂©´sVLiμj∂.aRPVNRP˙gRix§¶¶¶ @LiªRΩLS˘©yáV ˙xmsºΩ 243 xqsLi™´sªRΩ=LSá NSá ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ ZNP[™´sáLi ©yáVgRiVryL˝RiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμj∂. @LiªRΩLjiORPQLiÕ‹[ ˙gRi•¶¶¶Ã¡V, ©´sORPQ ˙ªyá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[ ¤…¡÷¡r°‰xmsoá A≠sxtsQ‰LRifl· @©´sLiªRΩLRiLi Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV G≤R∂VryL˝RiV 1631, 1639, 1769, 1874, 1882, 2004Õ‹[ aRPVNRP˙gRix§¶¶¶ @LiªRΩLS˘©´sLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. CÆ©sá 6©´s @LRiV\Æμ∂©´s @LiªRΩLS˘©´sLi GLRiˆ≤R∂©´sVLiμj∂. INRP øR¡˙NUP∏R∂V xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ 243 xqsLi™´sªRΩ=LSáNRPV @LiªRΩLS˘©´sLi xmso©´sLS™´sXªRΩLi @™´soªRΩVLiμj∂. @LiªRΩLS˘©yá ™´sVμ≥R∂˘ NSá ™´s˘™´sμ≥j∂ Fs¨s≠sVμj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSáV, 121.5 xqsLi™´sªRΩ=LSáV, 8 xqsLi™´sªRΩ=LSáV, 105.5 xqsLi™´sªRΩ=LSá ø]xmsˆV©´s 243 GŒ˝œ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ ©yáVgRiVryL˝RiV GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμj∂. À≥œ¡W≠sV, øR¡Li˙μR∂V≤R∂V, xqsWLRiV˘≤R∂V IZNP[ xqsLRiŒœ¡#lLi[≈¡Õ‹[ LS™´s≤R∂Liª][ xqsWLRi˘˙gRix§¶¶¶fl·Li GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμj∂. À≥œ¡W≠sV ©´sVLi¿¡ øR¡Li˙μR∂V≤R∂V, xqsWLRiV˘Ã¡ μR∂XaRP˘ ™y˘ryáV xqs™´sW©´sLigS NRP¨szmsryÚLiVV. @LiμR∂VZNP[ ˙gRix§¶¶¶fl· xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂’¡Li ¡Li xqsWLRiV˘≤T∂¨s NRP}msˆ}qsÕÿ DLi»¡VciLiμj∂. μyLiª][ FyOTPQNRP, xqsLixmspLÒRi, @LigRiVŒÿ˘NSLRi ˙gRix§¶¶¶flÿáV

GLRiˆ≤R∂ªyLiVV. @LiªRΩLS˘©´sLi NRPW≤y ˙gRix§¶¶¶fl·Li ÕÿLi…”¡Æμ∂[. À≥œ¡W≠sV, xqsWLRiV˘≤T∂NTP ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ @LiªRΩL`i ˙gRi•¶¶¶\¤Õ¡©´s ¡Vμ≥R∂, aRPV˙NRP ˙gRi•¶¶¶Ã¡V IZNP[ xqsLRiŒœ¡ lLi[≈¡Õ‹[ ™´s}qsÚ @LiªRΩLS˘©´sLi @Li…ÿLRiV. C ˙gRi•¶¶¶Ã¡ μR∂XaRP˘ ™yryáV øR¡Li˙μR∂V≤T∂ @LiªRΩ |msμÙR∂gS DLi≤R∂™´so. ¿¡©´sıgS DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xqsWLRiV˘≤T∂ ≠dsVμR∂ ¿¡©´sı ’¡LiμR∂V™´soÕÿ μy»¡VªRΩW NRP¨szmsryÚLiVV. \¤À¡©yNRPV˘Ã¡L`i, ¤…¡÷d¡r°‰£msá©´sVxmsπ∏∂WgjiLi¿¡ xqsWLRi˘’¡LiÀÿ¨sı æªΩLRi\|ms ˙xmsxqsLjiLixms¤«¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS øR¡W≤]øR¡VË. ÀÿÕfi≠sV˙LRiL`i xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ xqsWLRi˘’¡LiÀÿ¨sı xmsLS™´sLRiÚ©´sLi ¬ø¡μj∂LiøR¡≤R∂Li μy*LS æªΩLRi\|ms øR¡W≤]øR¡VË. 14™´s Æ©sLi ¡LRiV Æ™sÃÔ¡L`i g˝S£qs xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ @LiªRΩLS˘©y¨sı ≠dsOTPQLiø]øR¡VË. À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙μ≥R∂V≠dsNRPLjiLi¿¡©´s r°ÕÿL`i zmnsÃÌ¡L`iáª][©´sW ºΩáNTPLiøR¡™´søR¡VË. @Æμ∂[xms¨sgS øR¡W≤R∂NRPVLi≤y ™´sVμ≥R∂˘™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPVLi»¡W @LiªRΩLS˘©y¨sı ≠dsOTPQLiøR¡™´søR¡VË. @LiªRΩLS˘©´sLi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xqsWLRiV˘≤T∂¨s Æ©s[LRiVgS øR¡W≤R∂NRPW≤R∂μR∂V. \¤À¡©yNRPV˘Ã¡L`i, ¤…¡÷d¡r°‰£msáª][ NRPW≤y xqsWLRiV˘≤T∂ı Æ©s[LRiVgS øR¡W≤]μÙR∂V. FsN`P=F°«fi ¬ø¡[zqs©´s FsN`P=lLi[ zmnsÃ˝¡VáV, ™´sVzqsxmspzqs©´s @μÙyáV, xqs©±s g˝S|qs£qs, ˙μ≥R∂V™´sfl· zmnsÃÌ¡L˝Riª][, ¨ds…”¡ ™´sWμ≥R∂˘™´sVLi μy*LS, LRiLigRiVá zmnsÃ˝¡Vá μy*LS NRPW≤y xqsWLRiV˘≤T∂¨s Æ©s[LRiVgS øR¡W≤]μÙR∂V. xmsoLSfl·, BºΩ•¶¶¶ryá ˙xmsNSLRiLi aRPVNRP˙gRi•¶¶¶¨sı IN][‰ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ IN][‰ ≠sμ≥R∂LigS ALSμ≥j∂LiøyLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVá ˙xmsNSLRiLi aRPV˙NSøyLRiV˘

≤R∂V(aRPV˙NRPV≤R∂V) À≥œ¡XgRiV™´sVx§¶¶¶L<ji NRPV™´sWLRiV≤R∂V. Æμ∂[™´s∏R∂W¨sNTP ªRΩLi˙≤T∂. LSORPQ xqsVáNRPV gRiVLRiV™´so. ∏R∂VWL][zms∏R∂V©˝´s ˙xmsNSLRiLi aRPVNRP˙gRix§¶¶¶fl·Li J {qsÚQ˚. ˙gkiNRPVá ˙xmsNSLRiLi G˙F°\Æ≤∂…figS zms÷¡¬ø¡[ J {qsÚQ˚ Æμ∂[™´sªRΩ. Æμ∂[™´sªRΩ©´sV L][™´sV ©˝´sV ≠ds©´s£qs @¨s zms÷¡¬ø¡[™yLRiV. AÆ™sV r¢LiμR∂LS˘¨sNTP Aμj∂ Æμ∂[™´sªRΩ. xqs™´sVV ˙μR∂ }mns©´sLi (Æμ∂[™´sªRΩ) ©´sVLi¿¡ «¡¨s¯Li¿¡LiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩVLi…ÿLRiV. aRPV˙NRP @Li¤…¡[ æªΩáVxmso. aRPVNRP˙gRix§¶¶¶fl·Li @Li¤…¡[ μR∂™´sŒœ¡ ™´sLÒRi ˙gRix§¶¶¶Li @¨s @LÛRiLi. xmsoLSfl· NSረsNRPáV FsÕÿ D©´sıxmsˆ…”¡NUP aRPVNRP˙gRix§¶¶¶Æ™sVVNRP xqsVLiμR∂ LRi˙gRix§¶¶¶Li. ANSaRPLiÕ‹[ xqsWLRi˘ øR¡Li˙μR∂Vá ªRΩLS*ªRΩ @ºΩ ˙xmsNSaRP ™´sLiªRΩLigS NRP¨szmsLi¬ø¡[ ˙gRix§¶¶¶Li.aRPV˙NRP ˙gRix§¶¶¶ @LiªRΩLS˘©´sLi 12 15xqsLi™´sªRΩ=LSá ªRΩLS*ªRΩ 2004 «¡⁄©±s8©´s ™´s¿¡ËLiμj∂. ™´sV◊d˝¡ C Æ©sá 6©´s GLRiˆÆ≤∂[ @LiªRΩLS˘©y¨sı øR¡W≤R∂¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ ™´sV©´s “¡≠sªRΩ NSáLi Õ‹[ C μR∂XaS˘¨sı ™´sV©´sLi øR¡W≤R∂¤Õ¡[™´sVV. Fs¨s≠sVμj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSá N][ryLji gRigRi©´sªRΩáLiÕ‹[ NRP¨szmsLi¬ø¡[ aRPV˙NRP˙gRix§¶¶¶Li CÆ©sá 6©´s NRP¨szmsLi øR¡À‹[ªRΩVLiμj∂. xqsWLRiV˘¨s øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©´sı aRPV˙NRP˙gRix§¶¶¶Li À≥œ¡W≠sVNTP xqsWLRiV˘¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘©´sV©´sı xqsLRiŒœ¡#lLi[≈¡©´sV 24 ’¡ xqsLi™´sªRΩ=LRi™´sVVáN][ryLji μy»¡VNRPVLi»¡W lLiLi≤R∂VryL˝RiV Fs¨s≠sVμj∂ xqsLi™´sªRΩ=LRi™´sVVá NSáxmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Æ™sŒœ¡ßÚLiμj∂. 2004 «¡⁄©±s 8©´s ™´sW©´s™´sÕ‹[NRPLi aRPV˙NRP˙gRi•¶¶¶¨sı ANSaRPLiÕ‹[ ≠dsOTPQLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. ™´sVLRiÕÿ 8 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiá @©´sLiªRΩLRiLi BxmsˆV ≤R∂V «¡⁄©±s 6©´s ≠dsOTPQLiøR¡À‹[ªRΩV©yıLi DμR∂∏R∂VLi 3.39 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ 10.19 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV xqsWLRiV˘¨s\|ms ©´sÃ˝¡¨s øR¡VNRP‰LRiWxmsLiÕ‹[ aRPV˙NRP ˙gRix§¶¶¶Li G™´sV¨sxqsVÚLiμj∂ C @LRiV\Æμ∂©´s xqsLixmnsV»¡©´s©´sV CÆ©sá 6©´s ≠dsOTPQLi øR¡NRPF°æªΩ[ ºΩLjigji ™´sVLRiá 2017 ≤T∂|qsLi ¡L`i 11 ™´sLRiNRPV AgS÷¡=LiÆμ∂[ C ˙gRix§¶¶¶Li ≠dsOTPQLiøR¡≤y¨sNTP «¡©´s≠s«Ïÿ©´s Æ™s[μ≥j∂NRP ºdΩxqsVN][™´sázqs©´s «ÿ˙gRi ªRΩÚá©´sV ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. C ˙gRix§¶¶¶¨sı ≠dsOTPQLiøR¡μR∂á¿¡©´s™yLRiV Æ©s[LRiVgS xqsW LRiV˘¨sı øR¡W≤R∂LSμR∂V, ˙lgi[≤`∂ 14 Æ™sÕfi≤R∂L`ig˝SxqsVNRPV Dxmsπ∏∂WgjiLi øR¡VN][™y÷¡ xqsWLRi˘’¡LiÀÿ¨sı æªΩÃ˝¡¨s æªΩLRi\|ms ¤Õ¡[μy g][≤R∂\|ms xmsÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤y÷¡ ™´sVzqsxmspzqs©´s @μÙR∂Li, FsN`P=lLi[áV, LRiLigRiV NSgjiªyá ©´sVLi≤T∂ øR¡W≤R∂LSμR∂V. BLiμR∂VNRPV «¡©´s ≠s«Ïÿ©´s Æ™s[μ≥j∂NRP, ™´sW©´s™´s ≠sNSxqs Æ™s[μ≥j∂NRP xqsLixqÛsáV ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P N_¨s=Õfi A£mns \|qs©´sV= @Li≤`∂ ¤…¡NSıá“¡ xqsx§¶¶¶ ∏R∂VLiÕ‹[ Æ©sZN˝P£qslLi≤`∂Õ‹[¨s {msxmso Õfi= F˝y«ÿÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ≠sμy˘LÛRiVáV ≠dsOTPQLiøR¡≤y¨sNTP GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V «¡©´s≠s«Ïÿ©´s Æ™s[μ≥j∂NRP LSxtÌsQ˚ NRP¨ds*©´sL`i …”¡.≠s. LS™´so æªΩ÷¡FyLRiV.

Ä ¬s+&ÉT ñ|ü mìïø£\≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ —¡Õ˝ÿÕ‹[ C Æ©sá 12 ™´s æªΩ[μk∂©´s ©´sLS=xmsoLRiLi, F°Ã¡™´sLRiLi ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊSáNRPV «¡LRigRi©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPáNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLji ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. rÛy¨sNRP NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi Õ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá GLSˆ»˝¡©´sV xms˙ºΩNS ≠s¤Õ¡[ ≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. CxqsLiLRiμR∂˜LigS ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW , ©´sLS=xmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ 161 F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáV, F°Ã¡™´sLRiLiÕ‹[ 213 F°÷¡Lig`i }qÌsxtsQ©˝´sÕ‹[ F° ÷¡Lig`i ˙xms˙NTP∏R∂V «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. F°÷¡Lig`i N][xqsLi ¨s∏R∂V ≠sVLi¿¡©´s ˙zms\|qs≤T∂Lig`i @zqs|qÌsLi…fi ˙zms\|qs≤T∂Lig`i @μ≥j∂NSLRiVáNRPV F°÷¡Lig`i ˙xms˙NTP∏R∂V\|ms 2 ≠s≤R∂ªRΩáVgS bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. F°÷¡Lig`i N][xqsLi ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s zqs ¡˜Liμj∂NTP G F° ÷¡Lig`i }qÌsxtsQ©±s ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi F°÷¡Lig`iNRPV ™´sVVLiμR∂V L][\¤«¡©´s 11™´s æªΩ[μj∂©´s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sáVgRiVLRiV xmsLjibdPáNRPVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡LiμR∂¨s, ©´sLS=xmsoLRiLi, F°Ã¡™´sLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV IN]‰NRP‰LRiV ø]xmsˆV©´s «¡©´sLRiÕfi xmsLjibdPáNRPVáV, @À≥œ¡˘LÛRiVá Fs¨sıNRPá

≈¡LRiVË©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV FsZNP=QˆLi≤T∂øR¡L`i xmsLjibdPáNRPVáV, aSLiºΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩáNRPV F°÷d¡£qs xmsLjibdPáNRPVá©´sV Fs¨sıNRPá NRP≠dsVxtsQ©±s ¨s∏R∂V≠sVLi ¿¡LiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ F°÷¡Lig`i ˙xms˙NTP∏R∂V ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsºdΩ F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[©´sV F°÷¡Lig`i ˙xms ˙NTP∏R∂V©´sV ≠ds≤T∂π∏∂W ¿¡˙ºdΩNRPLRifl· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @LiæªΩ[ NSNRP ˙xmsºdΩ F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[©´sV \Æ™sV˙N][ @¤ÀÍ¡LRi*L˝Ri©´sV Fs¨sıNRPá NRP≠dsV xtsQ©´sL`i ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqs™´sVry¯ ªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s 182 F°÷¡Lig`i ˙xmsÆμ∂[aSáՋ[ F°÷¡Lig`i ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV Æ™sÀfi ZNPÆ™sVLSá μy*LS Fs¨sıNRPá NRP≠dsVxtsQ©±s xmsLjibdP÷¡xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ μ≥R∂©´sLi, ™´sVμ≥R∂˘Li ˙xms™yx§¶¶¶Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y xmspLjiÚrÛyLiVV øR¡LRi˘ áV ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, —¡Õ˝ÿÕ‹[ @˙NRP™´sV μ≥R∂©´sLi, ™´sVμR∂˘Li xmsLizms fl‘·¨s @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV 20 ¬ø¡N`PF°xqÌsVá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLi μR∂©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ 12, ©´sLS=xmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRiLiÕ‹[ 8 ¬ø¡N`PF°xqÌsVáV GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. C ¬ø¡N`PF°xqÌsVá μy*LS Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 3.5 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV, 5 Æ™s[á @˙NRP™´sV ™´sVμR∂˘Li Àÿ…”¡Œ˝œ¡©´sV {qs«fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. @LiæªΩ[

NSNRP ©y»¡VryLS ªRΩ∏R∂WLkiNTP Dxmsπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ 1.60 áORPQá ÷d¡»¡L˝Ri ¤À¡Ã˝¡Li E»¡©´sV μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ¡xqsV=áV, \lLiQŒ˝œ¡ μy*LS NRPW≤y Fs™´sLRiW @˙NRP™´sVLigS ©´sgRiμR∂V©´sV ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒ˝œ¡NRPVLi≤y ¨sxmnsW |msLiøy™´sV©yıLRiV. @˙NRP™´sV ™´sVμR∂˘Li, ©´sgRiμR∂V©´sV Æ™s[lLi[ LRiW»˝¡ μy* LS ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂≤R∂Liª][ ,™y…”¡¨s ¨s™yLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ™sVV\¤À¡Õfi ¬ø¡N`PF°xqÌsVá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs, ©´sgRiμR∂V, ™´sVμR∂˘Li xmsLizmsfl‘·¨s ™´sVLjiLiªRΩgS ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¬ø¡FyˆLRiV.{qs«fi ¬ø¡[zqs©´s ©´sgRiμR∂V©´sV B©±sNRPLi …ÿN`P= @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjibdP÷¡ryÚLRi¨s , ©´sgRiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s μ≥R∂X™´sxms˙ªyáV xqs™´sVLjiˆ}qsÚ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV D©´sı ©´sgRiμR∂V©´sV Fs¨sıNRPá @©´sLiªRΩLRiLi @μ≥j∂ NSLRiVáV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™´s˘NRPVÚáV, xqsLixqÛsáNRPV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiV ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. Àÿ˘LiNRPVá μy*LS |msμÙR∂Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ©´sgRiμR∂V©´sV ≠sª`Ω˙≤y ¬ø¡[}qs ™yLji\|ms NRPW≤y ¨sxmnsW GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, @LiæªΩ[NSNRP A©±s\¤Õ¡©±s Àÿ˘LiNTPLig`i μy*LS áORPQ LRiWFy∏R∂VáNRPV ≠sVLi¿¡ ©´sgRiμR∂V©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[}qs @N_‰Li»˝¡©´sV NRPW≤y xmsLjibdP÷¡LiøR¡≤R∂Li «¡LRiV gRiVªRΩVLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¬ø¡FyˆLRiV.

e´ekÕj·T |üqT\T Ä–Hê yÓTs¡T>∑e«ì $<äT´‘Y ≠sxmsLkiªRΩ\Æ™sV©´s FsLi≤R∂áNRPV ª][≤R∂V ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ ˙xms«¡Ã¡V DNTP‰Lji’¡NTP‰Lji @™´soªRΩV©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVáV xmspLRiÚLiVV©´sxmsˆ…”¡NUP ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂Õ‹[ G™´sW˙ªRΩLi ™´sWLRiVˆ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. \|msgS |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂ ©´sV @ μ≥j∂gRi≠sVLi¬ø¡[ μj∂aRPgS ≠sμR∂V˘ª`Ω ∏R∂VLi˙ªyLi gRiLi NSLS˘øR¡LRifl· LRiWF~Liμj∂LiøR¡VN][¤Õ¡[NRP F°ª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ »¡Vc ¬ø¡[zqs©´s μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáNRPV μ≥k∂»¡VcgSÆ©s[ ≠sVÃ˝¡L˝RiV μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NRP©´sı xmsμj∂ LRiWFy∏R∂VáV Fs NRPV‰™´sgSÆ©s[ ≠sVÃ˝¡L˝RiV \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ xms iLi»¡ F~Õÿá ™´sμÙR∂Æ©s[ μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][ áV ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS N]LiªRΩÕ‹[ N]LiªRΩ Æ™sVLRiVgRi™´soªRΩVLiμR∂Æ©s[ AaRPª][ ≠sVÃ˝¡ L˝RiV |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[Æ©s[ μ≥y©´s˘Li ºdΩxqsVN] ¿¡Ë ≠sVÃ˝¡Vá ™´sμÙR∂ ¨sá* DLiøR¡VNRPV©yıLRiV.«¡⁄\¤Õ¡ Æ©sÕÿ≈¡LRiV ™´sLRiNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá xmsLjizqÛsºΩ BÕÿlgi[ DLi »¡VLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™´sL<SáV xms≤T∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ªRΩgÊjiæªΩ[ ªRΩxmsˆ Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV≤R∂V DªRΩˆºΩÚ Æ™sVLRiVgRiπ∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 5.3 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂ DLi≤R∂gS @LiVVμR∂V ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ Æ™s[VLRiZNP[\|ms ©´sVLi¿¡ xqsLRixmnsLS @™´soª][Liμj∂.\Æ©sLRiVºΩ LRiVªRΩVxms™´s©yá ˙xmsÆ™s[aRPLiª][ ª]áNRPLji xmsáVNRPLjiLiøy÷¡= DLi≤R∂gS ºdΩ˙™´s\Æ™sV ©´s DuÒ°˙gRiªRΩª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ≠sxtsQ≠sVxqsWÚÆ©s[ DLiμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ªRΩgÊji F°LiVV©´s ˙xmsxqsVÚªRΩ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[©´sW ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ @≤ÔR∂g][áVgS FsÕÿ ≠sμ≥j∂ryÚLRiLi»¡W ™yLRiV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. Æ™sVV©´sı…”¡ μyNS ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sVÆ©s[ ™´sLiNRPª][ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV xqsLRixmnsLS\|ms xqs™yáORPQ ALiORPQáV ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s ˙…ÿ ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiV

@\÷s¡T Á_&ç®øÏ yêdüTÔ<√wü+ áORPQá LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ ¨sLji¯Li¿¡©´s N]ªRΩÚ ™´sLiæªΩ©´s FsLiμR∂VNRPV xms¨sNTPLSNRPVLi≤y ªRΩ∏R∂WLRi LiVV˘Liμj∂. ¨sZOP[QxmsLiÕÿ N]ªRΩÚ ˙’¡≤ÍT∂ ¨sLS¯fl·Li «¡Lji gji©y, Fy≤R∂V ¡≤ÔR∂ FyªRΩ ˙’¡≤ÍT∂ ≠dsVÆμ∂[ A ©´sgRiLRi ˙xms«¡Ã¡V LSNRPF°NRPáV rygjixqsVÚ©yıLRiV. GáWLRiVÕ‹[ ¨sLji¯Li ¿¡©´s J Æ™sLiªRΩ©´s ™yxqsVÚμ][xtsQLi NSLRifl·LigS ˙FyLRiLi À≥‹[ªRΩ=™y¨sNTP ©Ø[øR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡ Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂Li GáWLRiVÕ‹[¨s FyLi≤R∂VLRiLigRi zqs¨ds μ≥j∂π∏∂[V »¡L`i xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s xmsoLSªRΩ©´s ™´sLiæªΩ©´s bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ μk∂¨sNTP xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ N]ªRΩÚ ™´sLiæªΩ©´s ¨sLji¯Li øyLRiV. 12 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ™´s˘∏R∂VLiª][ ¨sLji¯Li ¿¡©´s C ™´sLiæªΩ©´sNRPV ©yáVlgi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi @xmsˆ…”¡ ™´sVLi ˙ºΩ $¨s™y£qs aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, ™´s LiæªΩ©´s ¨sLS¯fl·Li «¡Ljigji ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™y¨sNTP zqsμÙR∂ ™´sV∏R∂W˘NRP, ™´sLiæªΩ©´sNRPV ™yxqsVÚμ][xtsQLi DLiμR∂¨s ™´sμR∂Li ºΩ Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. C Æ™sLiªRΩ©´s\|ms ˙xms∏R∂Wfl”·Li ¿¡©y, LSNRPF°NRPáV rygjiLi¿¡©y aRPVÀ≥œ¡NSLS˘Ã¡V «¡LRi gRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ≠s™y•¶¶¶Ã¡V NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s rÛy¨s NRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ ªyÆ™sV™´s*LRiLi N]ªRΩÚ ™´sLiæªΩ©´s©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s @Li»¡V ©yıLRiV. ™´sLiæªΩ©´s ¨sLS¯fl·Li ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´sxmsˆVÆ≤∂[ ™yxqsVÚ øR¡WxqsVNRPV¨s ¨sLji¯}qsÚ C μR∂VzqÛsºΩ ™´s¬ø¡[Ëμj∂ NSμR∂¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙’¡≤ÍT∂¨s xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi øy÷¡=©´s @μ≥j∂NSLRiVáV, NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV μk∂¨s\Æ™sxmso NRPÆ©sıQªRΩÚLiVV©y øR¡W≤R∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ™s¿¡ËLi¿¡©´s ¨sμ≥R∂Vá¨dsı  ¡W≤T∂μR∂Õ‹[ F°zqs©´s xms¨dsıLRiLiVV˘LiμR∂¨s ©´sgRiLRi ˙xms«¡Ã¡V A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

áV ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsºΩ\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ D©yıLRiV. ¬ø¡Fyˆ |ms»Ì¡NRPVLi≤y N][ ªRΩ ≠sμ≥j∂xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ A ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi \lLi£qs≠sVÃ˝¡V ∏R∂VLi˙ªyá\|ms xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s, Æ™sVV ªyÚ¨sNTP L][«¡Li ªy NRP¨dsxqsLi xmsμj∂ ©´sVLi¿¡ 12 ryL˝RiV NRPlLiLi»¡Vc F°™´s≤R∂Liª][ DªRΩˆºΩÚ \|ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™y¨sı øR¡WxmsoªRΩV©´sı»˝¡Vc æªΩ÷¡FyLRiV. \lLi£qs ≠sVÃ˝¡VáV xmnsQo≤`∂ ˙Fy|qszqsLig`i xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ALiORPQáV ¤Õ¡[™´s¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP A xmsLji˙aRP™´sVáV ºdΩ˙™´s xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sı øR¡≠s øR¡WxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsºdΩ G…ÿ LRi’d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ N][ªRΩáV xmspLjiÚ NSgSÆ©s[ μ≥y©´s˘Li ≠sVÃ˝¡VáNRPV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS N]LiªRΩÕ‹[ N]LiªRΩ Æ™sVLRiVgRiπ∏∂[V˘μj∂. ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[©´sW ™´sWLRiVˆÃ¡V NRP¨szmsLi¬ø¡[≠s. NS¨ds, C G≤y μj∂ A xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ≠sVÃ˝¡L˝Ri xmsLjizqÛsºΩ @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sW LjiLiμj∂.À≥ÿLRiªRΩ A•¶¶¶LRi xqsLixqÛsª][ IxmsˆLiμR∂Li Æ™s[VLRiNRPV ’¡∏R∂V˘Li ¤Õ¡≠dsNTP B™´s*≤y¨sNTP gRi≤R∂V™´so xqs≠dsVzmsxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ≠sVÃ˝¡VáV @©´sVNRPV©´sıLiªRΩgS ©´s≤R∂V™´s¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLiVV. Fs≤y|ms≤y N][ªRΩáª][ gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ ≠sVÃ˝¡VáV ™´sVWªRΩxms≤T∂ DLi»¡V©yı LiVV. μk∂Liª][ xqsV™´sWLRiV 40 ©´sVLi¿¡ 50 aSªRΩLi Æ™s[VLRiNRPV DªRΩˆºΩÚ ªRΩgÊjiF°LiVV©´s»˝¡Vc ≠sVÃ˝¡L˝RiV áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡Vc©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ A•¶¶¶LRi xqsLixqÛsNRPV ¤Õ¡≠ds B™´s*≤R∂Liª][ Fy»¡V BªRΩLRi Æμ∂[aSáNRPV μ≥y©´s˘Li FsgRiV™´sVªRΩVá\|ms FsÕÿLi…”¡ ALiORPQáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][  ¡≤y ™y˘FyLRiVáV ªRΩ™´sV ≠sVÃ˝¡VÕ‹[ DªRΩˆºΩÚ @LiVV©´s ’¡∏R∂W˘¨sı BªRΩLRi Æμ∂[aSáNRPV FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. NS¨ds, NRPlLiLi»¡V N][ªRΩª][ ≠sVÃ˝¡VáV ©´s≤R∂V™´s¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚ≤R∂Liª][ ≠sVÃ˝¡L˝RiV μj∂NRPV‰ª][øR¡¨s xmsLjizqÛsºΩ¨s FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV.

Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± |üs¡ø±\ ñ|ü mìïø£ xmsLRiNSá xmns÷¡ªRΩLi Fs…˝ÿ DLi»¡VLiμj∂? @¨s ZNP[™´sáLi æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ Æ©sáN]©´sı DªRΩ‰LihRi NSμR∂V ˙xmsxmsLi øR¡™y˘xmsÚLigS ™´sVV≈¡˘LigS æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV FsLiª][ AxqsNTPÚª][ gRi™´sV¨sr°Ú©´sı rÛy©´sLi xmsLRiNSá. Fs¨sıNRPá ¡LjiÕ‹[ D©´sı FyLÌkiáV ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛRiV÷¡ı FsÕÿ lgi÷¡zmsLiøR¡VN][™y÷¡? FsμR∂V…”¡ FyLÌki @À≥œ¡˘ LÛRiVá©´sV Fs…˝ÿ ™´sV…Ì”¡NRPLjizmsLiøy÷¡? @LiμR∂VNRPV @©´sVxqs LjiLiøy÷¡=©´s ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V G≠sV…‘¡c? Æ™s[∏R∂W÷¡=©´s ™´sááV, Fs»¡Vc©´sVLi¿¡ Fs»¡Vc\Æ™sxmso @©´sı ’d¡“¡Õ‹[ FyLÌkiáV, ©y∏R∂VNRPVáV xms≤T∂F°∏R∂WLRiV.@Æμ∂[rÛyLiVVÕ‹[ @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNUP C Fs¨sıNRP ¨sLRi*x§¶¶¶fl· NRPºΩÚ≠dsVμR∂ ry™´sVVÕÿ ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. Æ™sWx§¶¶¶LjiLi ¿¡©´s @¨sı FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV, ™yLji ™yLji NRPμR∂÷¡NRPáV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV ¨sbPªRΩLigS xmsLjibdP÷¡xqsWÚ Fs¨sıNRPá ˙xms™´sLRiÚ©y ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s ªRΩWøR¡ ªRΩxmsˆ NRPVLi≤y Fy…”¡¬ø¡[Li μR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ xqs©´sıQμÙR∂Li @™´soª][Liμj∂. xmsLRiNSá Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ μyμyxmso 2500 ™´sVLiμj∂ F° ÷d¡xqsVáV xmsxqsVÚªy¨sNTP) zqsμÙR∂LigS DLiøR¡VN]¨s ¨sπ∏∂W «¡NRPLÊRiLi øR¡V»Ì¡W 27 ¬ø¡N`PF°xqÌsVáV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqsLiμj∂ F°÷d¡xqsV ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi. xmsLRiNSá Dxms Fs¨sıNRP LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáZNP[ NSμR∂V xqsLS‰LRiVNRPW xqs™yÕfigS ™´sWLjiLiμj∂.

eTVæ≤ø√ $‘·Ôq+ \_Û+#˚Hê... ˝≤≥Ø |ü<äΔ‹˝À ≈£î<˚\e⁄‘·Tqï nqï<ë‘·\T LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS DªRΩÚLRi æªΩáLigSflÿ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶N][, ’¡…”¡xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yáNRPV©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ™´sVlLi[BªRΩLRi ≠sªRΩÚ ©yáNRPV ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ ©´s™´sV¯¤Õ¡[NRPF°LiVV©y Bμj∂ ©´sgRiıxqsªRΩ˘Li.C≠sªRΩÚ©yáN][xqsLi @©´sıμyªRΩáV Æ™s[Õÿμj∂ LRiWFy∏R∂V\¤Õ¡©y ≈¡LRiVˬø¡[}qsLiμR∂VNRPV Æ™s©´sVNS≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ ª]÷¡ ˙xms∏R∂VªRΩıLigS —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xqs™´sVNRPWLjiË©´s ≠sªRΩÚ©yá ©´sV F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV Gπ∏∂[V…”¡NSπ∏∂[V≤R∂V ©y©y ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. \lLiªRΩVá©´sVLi¿¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLRigRi≤R∂Li ™´sVL][\Æ™sxmso N][…ÿ ªRΩNRPV‰™´sgS LS™´s≤R∂Liª][ GLi ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ FyáV F°¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ \lLiªRΩVá ™´sVμR∂˘ F°…‘¡ªRΩªy*¨sı Õÿ»¡Lki xmsμÙR∂ºΩª][ ºdΩLSËáƩs[ AÕ‹[øR¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV Õÿ»¡Lki μy*LS @μ≥R∂XuÌy¨sı xmsLkiOTPQLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS xqsV™´sWLRiV 6.10áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ xmsºΩÚ rygRiV¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi 8áORPQá xqsLiøR¡Vá ≠sªRΩÚ©yáV @™´sxqsLRi ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRPxqs™´sVLjiˆLi¿¡Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ 78Æ™s[áÀÿ˘gRiVáNRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´sgS xqs™´sV NRPWLRiˤա[™´sV¨s ™´sVz§¶¶¶N][ NRPLi|ms¨dsæªΩ[÷¡Ë¬ø¡zmsˆLiμj∂. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 48Æ™s[áFy˘ZNP»˝¡V™´sW˙ªRΩÆ™s[V —¡Õ˝ÿNRPV™´søyËLiVV.™´sVL][ ©yáVgRiV Æ™s[á Fy˘ZNP»˝¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶N][ NRPLi|ms¨ds BryÚ™´sV©´sı78Æ™s[áVNRPW≤yB™´s*¤Õ¡[©´s¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV GLi¬ø¡[∏R∂WÕ‹[©´s¨s ™´sVμ≥R∂©´sxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.@LiμR∂V Àÿ»¡VÕ‹[D©´sı 48Æ™s[áÀÿ˘gRiVá©´sV IN][‰ ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP 800©´sVLi¿¡ 900 xqsLiøR¡Vá©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. μk∂Liª][ A ≠sªRΩÚ©yá©´sV ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV Õÿ»¡LkixmsμÙR∂ºΩ¨s @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV.

BLiμR∂VN][xqsLi 7™´sæªΩ[μk∂©´sVLi¿¡ ˙gS™´sWá™yLjigS ˙xmsflÿ◊¡NRPá©´sV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. ˙gS™´sVLi∏R∂VW¨s…figS©´sV xmsLizmsfl‘·¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRi LiVVLiøR¡gS BLiμR∂VÕ‹[ Fs{qs=, Fs{qÌsáNRPV ∏R∂W\¤À≥¡aSªRΩLi ≠sVgji÷¡ ™y…”¡Õ‹[ ’¡zqs, JzqsáNRPV @Liμj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiV áV æªΩ÷¡FyLRiV.BLiμR∂VN][xqsLi ™´sVLi≤R∂árÛyLiVVÕ‹[ ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL`i,FsLizms≤T∂J, ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLji, Fs\|qs#=ª][ NRPW≤T∂©´s NRP≠sV …”¡¨s, ˙gS™´sVrÛyLiVVÕ‹[ xmsLiøyLiVVºdΩNSLRi˘μR∂Lji+, ≠sAL][*,GBJª][Fy»¡V NRP≠sV…‘¡¨s¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. ˙gS™´sWá™yLjigS ≠sªRΩÚ©yáV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ \lLiªRΩVá Fy£qsxmsoxqsÚNSá —¡LSN`P= ˙xmsªRΩVá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡ xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ≠dsVμR∂¤…¡[ \lLiªRΩVá }msL˝Riª][ Õÿ»¡LkiºdΩzqs xmsLizmsfl‘·¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVz§¶¶¶N][ xmsºΩÚ≠sªRΩÚ©yáN][xqsLi \lLiªRΩVáV F°…‘¡xms≤ÔyLRiV. Æ™s[NRPV™´s «ÿ™´sVV©´sVLi¬ø¡[ ™´s˘™´sry∏R∂V NSLS˘Ã¡∏R∂WáV, μR∂VΔÿflÿáFsμR∂V»¡ ÀÿLRiVáV ºdΩLSLRiV. xmsáVø][»˝¡ ALiμ][Œœ¡©´sáV, ª][xmso Õÿ»¡Ã¡V ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV¨s D˙μj∂NRPÚªRΩNRPV μyLjiºdΩaSLiVV. μk∂Liª][ F°÷d¡£qs ¡Liμ][ ¡xqsVÚ™´sVμR∂˘ N]¨sıø][»˝¡ F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©˝´s Õ‹[Æ©s[ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. CryLji @ÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩ LSNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂VªyıáV G Æ™s[VLRiNRPV xqsxmnsáLi @™´soªyπ∏∂W Æ™s[¿¡øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[™´s z§¶¶¶N][ NRPLi|ms¨dsNTP¬ø¡Liμj∂©´s ≤yNÌRPL`i ˙¤…¡Li…fi, ¨dsLRi«fi 7351 LRiNSá©´sV \|qsªRΩLi \lLiªRΩVáV @μ≥j∂NRPLigSÆ©s[ N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠sªRΩÚ©´s≠sxmsªRΩVÚ©´sV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ xms÷¡gRi…Ì”¡©´s ™y˘FyLRiV áV,μR∂ŒÿLRiVáV ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚©´sVLi¿¡ ≠sªRΩÚ©´sxqsLiøR¡VáV μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s À˝ÿN`P ¬ø¡[aSLRiV. ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV  ¡…Ì”¡ x§¶¶¶ßryı Àÿμ`∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ 2600LRiWFy∏R∂VáNRPV, zqsLjizqsÃ˝¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ 1600NRPV ≠s˙NRPLiVVxqsWÚ r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV.


ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |üqT\qT |ü]o*+∫q Äضy√ uÀ<ÛäHé s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): uÀ<ÛäHé eT+&É\+˝Àì Ä#·Hé|ü*¢, msêCŸ|ü*¢ Á>±e÷\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Äضy√ dürwt#·+Á<ä ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø±ìï ≈£L©\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T.#Ós¡Te⁄\˝À #˚|ü&ÉT‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |üqT\˝À ¬s’‘·T\T #Ós¡Te⁄ eT{Ϻì bı˝≤\≈£î ‘·s¡*+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ≈£L©\≈£î n~Ûø±s¡T\T nìï edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì m+|æ&çy√ y˚DT>√bÕ˝ŸqT Ä<˚•+#ês¡T.uÀ<ÛäHé eT+&É\ ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+ @|æy√

eTH√Vü≤sY rs¡Tô|’ Äضy√ dürwt#·+Á<ä rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.@sêCŸ|ü*¢ Á>±eT+˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |üqT\T mø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·THêïjÓ÷ nqï $wüj·T+ @|æy√≈£î ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+ô|’ Äضy√ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> ≈£L©\≈£î ≈£L© &ÉãT“\ $wüj·T+˝À dü¬s’q ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+˝À @|æy√ $|òü\+ ø±e&É+, ≈£L©\T ì\Bj·T&É+‘√ Äضy√ @|æy√ eTH√Vü≤sYô|’ rÁe ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Äضy√ yÓ+≥ m+|æ&çy√ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, @|æy√ eTH√Vü≤sY, {Ï@ \ø£åàDY, msêCŸ|ü*¢ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ düTC≤‘·\T ñHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, 6 pHé 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

ø=‘·Ô ¬s’‘·T\≈£î n|ü |ü⁄fÒºHê.... H˚{Ïø° u≤´+≈£î\ yÓTTVü≤+ #·÷&Éì yês¡T 80 XÊ‘·+ eT+~ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. N]ªRΩÚ \lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿáV B™´s*…ÿ¨sNTP @»¡V ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLiVV. CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi@μR∂©´sLigS ™´sLiμR∂N][»˝¡V ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 5 (düTes¡íyês¡Ô) iM ˙xmsºΩG…ÿ N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá©´sV \lLiªRΩVáNRPV ≠s≠sμR∂ xmsLi»¡Ã¡N][xqsLi LRiVflÿáV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP, @≠s NSgjiªyáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @™´soªRΩV©´sı»˝¡V ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVá ≠s™´sLSáV xmsLjibdP÷¡}qsÚ B¤…Ì¡[ @LÛRiLi @™´soª][Li μj∂. ˙xmsºΩG≤R∂W N]ªRΩÚQ\lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿáV B™y*áƩs[μj∂ áORPQ ˘Li NSgS Æ©s[…”¡NTP —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 80aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩV áV Àÿ˘LiNRPVáƙsVVx§¶¶¶Æ™s[V øR¡W≤R∂¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ ©´s™´sV¯aRPNRP˘LigS ¤Õ¡[NRPF°LiVV©´sxmsˆ…”¡NTP ™´sVV™´sW¯…”¡NTP ¨s«¡Li. Æ©s[…”¡NTPxqs©´sı,¿¡©´sı NSLRiV \lLiªRΩVáNRPV ™´s≤ÔU∂ ™y˘FyLRiV¤Õ¡[ μj∂NRPV‰gS ¨sáV™´s≤R∂Li zqsgÊRiV¬ø¡[»¡V. ™yL<jiNRP LRiVfl·˙xmsflÿ◊¡NRPá }msLRiVª][ NSgjiªyÕ˝‹[ N][…˝ÿμj∂LRiWFy∏R∂VáV øR¡WzmsxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NTP ZNP[™´sáLixmsμj∂aSªRΩLi xqsLixms©´sı \lLiªRΩVáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáV r°ÚLiμj∂. xmsLi»¡LRiVflÿáV ≠sLji≠sgSBxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Àÿ˘LiNRPL˝Ri, @μ≥j∂NSLRiVá ˙xmsNRP»¡©´sáV ¨dsŒ˝œ¡≠dsVμR∂ ™´sVW»¡gSÆ©s[ ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. ™yL<jiNRPLRiVfl·˙xmsflÿ◊¡NRP Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ \lLiªRΩVáLRiVflÿáV |msLRiVgRiVªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP \lLiªRΩVáxqsLi≈¡˘ ™´sW˙ªRΩLi |msLjigji©´s μy≈¡ÕÿáV

™yfl”·«¡˘Àÿ˘LiNRPV áV gS¨s, B»¡V xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiNRPVáVgS¨s AxqsNTPÚ øR¡WzmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. øyÕÿ™´sLRiNRPV ¡VN`P @≤ÍR∂£qÌs Æ™sVLi…fi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s áOSQQ˘Ã¡V ryμ≥j∂Li¿¡©´s»˝¡VgS LjiNSLÔRiVáV LSxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. BLRi\Æ™s aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ™´sVμR∂˘ªRΩLRigRiºΩ \lLiªRΩVáV, xmsáVNRPV ¡≤T∂ gRi÷¡gji ©´s ™yLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ LRiVflÿáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V ¤Õ¡NRP‰Ã¡V øR¡WzmsxqsVÚ©yıLiVV. LjiNRP™´sLki xqs™´sVxqs˘Ã¡VLi…ÿ ∏R∂V¨s ¬ø¡xmsoªRΩW N]ªRΩÚQ\lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿ÷¡¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV Àÿ˘LiNRPL˝RiV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂Æ©s[μj∂ ©´sgRiıxqsªRΩ˘Li. N]ªRΩÚgS LRiVflÿáN][xqsLi Àÿ˘LiNRPVáNRPV Æ™s◊˝¡æªΩ[ Gμ][ INRP N]˙Lki |ms…Ì”¡ ™´sVLki ºΩxmsˆVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, μk∂Liª][Æ©s[ xms©´sVáV ™´sμR∂V áVNRPV¨s ºΩLRigRi≤R∂Li NRPLi¤…¡[ \|ms#˚Æ™s[…fi ™´s˘NRPVÚá ™´sμÙR∂ LRiWFyLiVV lLiLi≤R∂V FsNRPV‰™´sLiVV©y xmnsLS*¤Õ¡[μR∂V NS¨s xqsNSáLiÕ‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ @»¡V\Æ™s}ms øR¡WxqsVÚ©yıLRiV @©´sıμyªRΩáV. 2012c13 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ @μR∂©´sLigS 218 N][»˝¡ LRiVflÿá©´sV B™y*á¨s áORPQ ˘LigS ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. gRiªRΩ≈¡Lki£mnsÕ‹[ 900N][»˝¡V B™y*á¨s áORPQ ˘LigS ¨sLÒRiLiVVLi¿¡ ©´sxmsˆ…”¡NUP 50aSªRΩLiÀÿ˘LiNRPV\¤Õ¡©y

B™y*á©´sVNRPVLi »¡VLi≤R∂gS Æ™sLiVV˘ N][»˝¡NRPV áOSQQ˘¨sı |msLi¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ LRi’d¡ xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NSgS \lLiªRΩVáV FsLRiV™´soáV,≠sªRΩÚ©yá N]©´sVg][áVN][xqsLi ªRΩLi…ÿáVxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[™y…”¡NTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´sLRiVflÿáV™´sW ˙ªRΩLi ZNP[™´sáLi60N][»˝¡NRPV ≠sVLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s Àÿ˘LiNRPL˝Ri¤Õ¡NRP‰¤Õ¡[ ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLiVV.C≠sμ≥R∂LigS LRiVflÿáxmsLizmsfl‘· N]©´srygjiæªΩ[ Æ™sLiVV˘ N][»˝¡ áORPQ ˘Li FsÕÿ ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿL][ ™yLjiZNP[ æªΩ÷¡∏R∂W÷¡ ™´sVLji. —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ø]LRi™´s øR¡Wzms Æ™sLi»¡xms≤T∂æªΩ[ ªRΩxmsˆ LRiVflÿ áVB¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV Àÿ˘LiNRPL˝RiV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂Æ©s[≠s™´sVLRi+ xqs*∏R∂VLigS —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPL`i ©Ø[…”¡©´sVLi¿¡ ™´s¿¡ËLi μR∂Li¤…¡[ BLiªRΩNRPLi¤…¡[ |mnsWLRi\Æ™sV©´s @xms˙xmsμR∂ Àÿ˘LiNRPL˝RiNRPV BLiN][…”¡ @™´sxqsLRi™´sW AÕ‹[¿¡LiøR¡Li≤T∂ Àÿ˘LiNRPL˝RiW...ªRΩ™´sVNRPV©´sı @μ≥j∂NSLSá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡ xqs©´sı, ¿¡©´sıNSLRiV \lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿ÷¡¿¡Ë AμR∂VNRPVLi¤…¡[ ªRΩxmsˆ áORPQ ˘Li ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂ ™´sVW, B»¡V ™´sW©´s™´sªRΩ*Li ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡©´s ™yLRi™´soªyLRiV ™´sVLji....

|ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ;Û+>∑˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù ;Û+>∑˝Ÿ, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ;Û+>∑˝Ÿ Á>±eT |ü+#êsTTrø±s¡´<ä]Ù>± Äq+<é eT+>∑fi¯yês¡+ |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T.Çø£ÿ&É |üì #˚dæq ø±s¡´<ä]Ù ø=j·T´\ Ms¡|üŒ ;Û+>∑˝Ÿ &ç|üP´fÒwüHé ô|’ Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ e#êÃs¡T.k˛eTyês¡+ Hê&ÉT &ç|æz ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚kÕs¡T.nsTT‘˚ Ms¡|üŒ≈£î yÓ\÷ŒsY eT+&É\+ |ü#·Ã\q&ÉTÿ&É Á>±e÷ìøÏ ¬s>∑÷´\sY ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T$Tdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚kÕs¡T.;Û+>∑˝Ÿ˝À ø=‘·Ô>± |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫Hê Äq+<é Äs¡÷àsY eT+&É\+ Ä\÷sY Á>±eT |ü+#êsTTr˝À ø±s¡´<ä]Ù>± |üì #˚kÕs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ôdø£¸Hé m‹Ôy˚j·÷* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ôdø£åHé ù|s¡T‘√ ø£fi≤XÊ\\T m‹Ôy˚‘· ìs¡íj·÷ìï $s¡$T+|ü#˚düTø√yê\ì @◊mdtm|òt sêÁwüº ø£$T{° |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑T\¢|ü*¢ sêC≤>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡+>±ìï ìs¡¢ø£å´+ #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ $<ä´qT ù|<ä\≈£î n+<ä≈£î+&Ü #˚düTÔ+<äHêïs¡T.eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nsTTq|üŒ{Ï qT+&ç $<ë´s¡+>±ìï |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+ #˚dü÷Ô |ò”CŸ ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ, kÕÿ\sYwæ|t\ $<ÛëHê\qT m‹Ôy˚j·÷ \ì ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·THêïs¡Hêïs¡T.n<˚ $<Ûä+>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+≥sYuÀsY¶ n~Ûø±s¡T\T $<ë´s¡Tú \T Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ‘·≈£îÿe ñHêïs¡ì, Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\≈£î sêe&É+ ˝Ò<äH˚ kÕ≈£î‘√ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 462 Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À <ë<ë|ü⁄ 40 y˚\ d”{Ÿ\qT m‹Ôy˚‘· ø±s¡´Áø£e÷ ìï #˚|ü{Ϻ $<ë´s¡Tú\≈£î rs¡ì nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T.Bìï e\¢ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 40 y˚\ eT+~ ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹, <ä[‘· $<ë´s¡Tú\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡Hêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊ s¡T.á ìs¡íj·T+ e\¢ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 18 e+<ä\ eT+~ ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡sY\T ‘·eT ñ<√´>±\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T.ns¡#˚‹˝À dü«s¡Z+ #·÷|ædüTÔqï dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ù|<ä, <ä[‘· $<ë´s¡Tú\‘√ ìs¡T<√´>∑T\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊mdtm|òt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêE>ö&é, n<Ûä´≈£åî&ÉT m˝Ÿ.<äX¯s¡<∏é, ‘·~‘·s¡ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£˙dü edü‘·T\T ˝Òì &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\ nqTeT‹ì s¡<äT› #˚j·÷* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Áô|’y˚{Ÿ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ø£˙dü edü‘·T\T ø£*Œ+#·≈£î+&Ü &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï ø£fi≤XÊ\\qT yÓ+≥H˚ nqT eT‹ì s¡<äT› #˚j·÷\ì _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.j·T÷ìe]‡{° ìã+<Ûä q\qT bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\T j·T÷ìe]‡{° nqTeT‹ì s¡<äT› #˚j·÷\ì _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Áoìyêdt>ö&é ù|s=ÿHêïs¡T.ÄsYº‡ Á>∑÷|ü⁄\≈£î |üP]ÔkÕúsTT uÀ<Ûäq dæã“+ ~ì ìj·T$T+#·&É+ ˝Ò<äì, ôd’Hé‡ Á>∑÷|ü⁄\≈£î ˝≤´uŸ\T n+~+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêï s¡T.Çeìï+{Ïì ˇπø >∑~˝À ñ+#˚ $<ë´s¡Tú\≈£î rs¡ì nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêï s¡T.ìã+<Ûäq\≈£î e´‹πsK+>± q&ÉTdüTÔqï ø£fi≤XÊ\\ô|’ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ‘Ó\+>±D j·T÷ìe]‡{° n~Ûø±s¡T\T M≥ìï+{Ïì >∑eTì+∫ nqTeT‹ì s¡<äT› #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\ •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ ;s¡÷ÿsY, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô):;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì ÅbÕ<∏ä$Tø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î q÷‘·q+>± ‘·j·÷¬s’q ‘Ó\T>∑T, >∑D°‘·+, Ä+>∑¢ uÛ≤wü bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\ô|’, $<ë´s¡Tú\ Å|ü>∑‹ uÛ≤cÕ kÕe÷sê´›\ô|’ •ø£åD ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.m+Çz >√bÕ˝Ÿ sêyé, m+ÄsY|æ\T sê+XË{Ϻ, uÛÑ÷wüHé, q]‡+\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ùì ì\Bdæq Á>±eTdüTú\T ;s¡÷ÿsY, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Å>±eT |ü+#êj·T‹˝À y˚j·÷*‡q sêfi¯flqT eT+&É\ πø+Å<ë\ìøÏ #Ó+~q ˇø£ ø±+Å{≤ø£ºsY #Ó|æŒq düú\yÓTÆq yÓ’mdtÄsY ø±\˙˝À y˚j·T&É+ô|’ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q dæ|æ◊ q÷´ &ÓyÓ÷Åø£dæ Hêj·T≈£î\T mHé. kÕsTT\T, |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<ä]Ù sêeTø£èwüíqT ì\Bj·T>±, ‘·qπø+ ‘Ó*j·T<äì, |ü+#êj·T‹ dæã“+~ <ë«sê bıs¡bÕ≥T »]–+<äì, qqTï ø£å$T+#·&Éì Äj·Tq düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À •e, sêeTT, nXÀø˘, |ü+&É], m+. s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+<ä˝ŸyêsTT Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+#·qTqï

õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç#Y|ü*¢, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô):&ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Ç+<ä˝ŸyêsTT Á>±e÷ìøÏ edüTÔqï≥T¢ eT+&É\ |ü]wü‘Y n_Ûeè~› n~Ûø±] ˝Àø£ô|<ä› eT˝≤¢¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<ä˝ŸyêsTT˝À |ü\T n_Ûeè~› |üqT\≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚j·TqTHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> Ç+<ä˝ŸyêsTT˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nÁø£eT q\¢eT{Ϻ s¡yêD≤ì ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ ‘·ìFì #˚j·T&ÜìøÏ edüTÔqï≥T¢ eT+&É\ Á|üC≤|ü]wü‘Y n_Ûeè~› n~Ûø±] ˝Àø£ô|<ä› eT˝≤¢¬s&ç¶, @|æy√ qs¡‡j·T´\T ‘Ó*bÕs¡T.

◊¬ø|æ πø+Á<ë\qT

‘·ìF #˚dæq Ø»q˝Ÿ |æ&ç &Ó’¬sø£ºsY &ç#Y|ü*¢, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): &ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ◊¬ø|æ uÛÑeq ìsêàD |üqT\qT eTVæ≤fi¯\πø bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\ >∑T]+∫ ◊¬ø|æ @|æm+qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.n˝≤π> Ç+Á<äÁø±+‹ |ü<∏ä+˝À ns¡TΩ˝…’q ù|<ä\≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\T dü«j·T+düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\≈£î n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì @|æm+ nì˝Ÿ≈£î dü÷∫+#ês¡T.n˝≤π> Ç|üŒ{Ï qT+&ç $ø£˝≤+>∑T\ô|’ ÁX¯<ä› rdüTø=ì yêfi¯fl jÓTTø£ÿ Á|ü‹bÕ~ø£qT ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT Á|üuÛ≤ø£sY düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì @|æm+ nì˝ŸqT dü÷∫+#ês¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø±]à≈£î\ düyÓTà

¬s+»˝Ÿ, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ¬s+»˝Ÿ ˙˝≤ Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\T Ø˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT.Á>±eT |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+ eTT+<äT f…+{Ÿ\T y˚dæ 56 s√E\T >∑&ç∫q |ü{Ϻ+#·Tø=H˚ Hê<∏äT&ÉT˝Ò&Éì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T b˛#ês¡+ kÕsTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üuÛÑT‘·«eTT Á|üø£{Ï+∫q Jy√ Á|üø±s¡eTT bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.Á|üdüTÔ‘·eTT s¡÷.1500 s¡÷bÕj·T\T dü]b˛efÒ¢<äì ‘Ó*bÕ s¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY n<äq+>± Jy√ Á|üø±s¡eTT bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê\T Çyê«\ì ÁøÏ‘·eTT yÓ\¢&ç+#ê&Éì ‘Ó*bÕs¡T.|ü\T Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<ä´eTT mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É e⁄+&É≥+‘√ ø±\˙ yêdüT\T nHês√>±´\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.Çø£HÓ’Hê n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø=ì e÷ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+ #ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.b˛#·sê+ kÕsTT\T, >∑+>±sê+, n+»j·T´, ‘·~‘·s¡T\T ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å˝À¢ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T.

esê¸\ ø=dü + ¬ s ’ ‘ · T \ m<ä T s¡ T #· ÷ |ü ⁄ \T ¬s+»˝Ÿ, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T esê¸\ ø√düeTT m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T.Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡eTT s√Væ≤DÏ ø±¬s’˝À Äø±\ esê¸\T |ü&˚eì á dü+e‘·‡s¡+ es¡¸ø± \eTT <ä>∑Zs¡|ü&ɶ esê¸\T Ç|üŒ{ÏøÏ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Äø±X¯+ yÓ’|ü⁄ m<äTs¡T #·÷|ü⁄\T #·÷düTÔHêïeTì Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T.e´ekÕj·T bı˝≤˝À¢ $‘·ÔHê\T y˚<ä›eTqT≈£î+fÒ ˙s¡T˝Òø£ yÓj·T˝≤ e<ä› nH˚ Ä˝À#·q˝À e⁄Hêïs¡T.>√<ëeTT\˝À $‘·ÔHê\T e∫ÃHê rdüTø√e&ÜìøÏ yÓqøÏÿ edüTÔ Hêïs¡T.<˚e⁄&ÉT ø£s¡TDÏùdÔ m+‘·ùd|ü⁄ |ü≥º<äì n+≥THêïs¡T.>√<ëe]˝À ˙s¡T ˝Òø£b˛e&ÉeTT e\q #Ós¡Te⁄\ qT+&= ˇø£ #·Tø£ÿ˙s¡T ≈£L&Ü ãj·T≥≈£î b˛ìj·T≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+ ≥THêïs¡T.KØ|òt |ü+≥ $‘·ÔHê\T#·\T¢ø√e&ÜìøÏ ˙{Ïì e<ä˝≤\ì Á|ü»\T n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.

md”Œ Äø£dæàø£ ‘·ìF

dæ ] ø=+&É ˝ À π s DTø£ m\¢ e Tà ≈ £ î Á | ü ‘ ˚ ´ ø£ |ü P »\T ì<ÛäT\T ˝Òø£ ˙s¡dæ+∫q |ü+#êsTTr\T dæ]ø=+&É, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): dæ]ø=+&Ü eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >ö&É dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À πsDTø£ m\¢eTà≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ |òüTq+>± ñπs–+#ês¡T. á dü+e‘·‡s¡+ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]dæ düeTè~›>± |ü+≥\T |ü+&ç ‘·eT‘√ bÕ≥T ‘·eT |æ\¢C…\¢, >√&ÉT¶ >√<ä #·\¢+>± #·÷&ÉT ‘·*¢ n+≥T eTVæ≤fi¯+<äs¡T uÛÑøÏÔ X¯Á<Ûä›\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ qT+&˚ Ä\j·T+˝À ø√\Te⁄B]q m\¢eTà≈£î eTVæ≤fi¯\+<äs¡T |üP\‘√ Ä\ø£s¡D #˚dæ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äq+‘·s¡+ Á>±eT Á|ü<Ûëq M<ÛäT\ >∑T+&Ü ñπs–düTÔ uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ uÛÑ»q bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ ‘·qej·T+‘·Ô˝À eTTì–‘˚˝≤s¡T.

5

LRiLigSlLi≤ÔT∂, «¡⁄©±s 5(düTes¡íyês¡Ô): Æ™sV«ÿLÌki ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáV ¨sμ≥R∂VáV ¤Õ¡[NRP øR¡ºΩNTPáxms≤ÔyLiVV. @»¡Vc™´sLi…”¡ ™y…”¡NTP ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂VáV ˙xmsμ≥y©´s Aμ≥yLRiLi. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @≠s NRPW≤y ≠s≤R∂VμR∂á NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¿¡©´sıFy…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V NRPW≤y xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V.˙xmsμ≥y©´sLigS 13™´s ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂Váª][ ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s FyLjiaRPVμ≥R∂˘Li, ªygRiV¨ds…”¡ xms©´sVáV @»¡ZNPNS‰LiVV. C ¨sμ≥R∂Vá©´sV ˙gSxms xmsLiøyºdΩ∏R∂VÕ˝‹[¨s «¡©yÀ≥ÿ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s ZNP[…ÿLiVVxqsWÚ, G…ÿ lLiLi≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV FyáNRP ™´sLÊRiLi D©´sıQ»˝¡LiVVæªΩ[ xqsLRiˆLiø`¡Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[zqs C ¨sμ≥R∂Vá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[ ™yLRiV. FyáNRP™´sLÊSáV ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s LRiW. 5.50 N][»˝¡ ¨sμ≥R∂VáV BLiªRΩ™´sLRiNRPV ≠s≤R∂VμR∂á NS¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ AgRixqÌsV 22©´s xmsLiøy∏R∂VºdΩá FyáNRP™´sLÊSá xmsμR∂≠dsNSáLi ™´sVVgjizqsLiμj∂. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáNRPV Fs¨sıNRPáV FsxmsˆV≤R∂V «¡LRiVgRiVªyπ∏∂[V ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]©´sıμj∂. μk∂Liª][ FyLjiaRPVμ≥R∂˘Li, ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ AgjiF°∏R∂WLiVV. ALÛjiNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ Ã¡NRPV A∏R∂VVxms»Ì¡VcÕÿ À≥ÿ≠sLi¬ø¡[ 13™´s ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂áπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi NRP¨sˆLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. zmns˙ ¡™´sLji, ™´sWLjiËÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂áV NS™y÷¡=©´s C ¨sμ≥R∂Vá\|ms Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ FsÕÿLi…”¡ xqsˆLiμR∂©´s ¤Õ¡[μR∂V. D©´sı™y…”¡ª][Æ©s[ Gμ][Õÿ NSáLi Æ™sŒ˝œ¡μk∂∏R∂Wá¨s xqsW¿¡xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @xqs¤Õ¡[ ¨sμ≥R∂VáV N]LRiªRΩ, ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá @xqsÚ™´s˘xqsÚ Fyá©´sª][ NRPV©yLjiÃ˝¡VªRΩV©´sı xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ ¿¡©´sıFy…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V NRPW≤y xmsLjiuy‰ LRiLi @™´soªy∏R∂V©´sı ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. —¡Õ˝ÿNRPV 2011c 12 ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[¨s lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ LRiW. 5.50 N][»˝¡ ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á NS™y÷¡= DLiμj∂. xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV FyáNRP™´sLÊSáV D©´sıQ»˝¡LiVVæªΩ[ C ¨sμ≥R∂Vá N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ¿¡Ë ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[ ™yLRiV. ™´sV◊d˝¡ N]ªRΩÚ FyáNRP™´sLÊSáV GLRiˆ≤T∂æªΩ[Æ©s[NS¨s C ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂áπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 705 ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáV D©yıLiVV.™y…”¡Õ‹[ G≤R∂V Æ™s[V«¡L`i ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáV, ≠sVgRiªy™´s¨dsı \Æ™sV©´sL`i xmsLiøy∏R∂VºdΩáV D©yıLiVV. Fs¨sı xmsLiøy∏R∂VºdΩáV D©yı ALÛjiNRPLigS ¨sáVμ]NRPV‰NRPVÆ©s[≠s øyÕÿ ªRΩNRPV‰™´sgS D©yıLiVV. C ¨sμ≥R∂VáV ≠ds…”¡NTP ªRΩxmsˆ ™´sVlLi[ xms©´sVáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡LSμR∂V. ªygRiV ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘NRPV aSaRP*ªRΩ xmsLjiuy‰LRiLi øR¡W}ms ™´sWLÊSáV D©´sıxmsˆ…”¡NUP ¨sμ≥R∂Vá N]LRiªRΩª][ @™´sVáV «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ À‹[L˝RiV FsLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. Æ™sW»¡L˝RiV NS÷¡F°∏R∂WLiVV. ≠ds…”¡NTP ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ¨sμ≥R∂VáV ¤Õ¡[NRP ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡Vc©yıLRiV. ©´sgRiLRi bP™yLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ D©´sı N]¨sı xmsLiøy∏R∂VºdΩáV ªRΩxmsˆ ≠sVgRiªy≠s xqs™´sVxqs˘Ã¡ xqsV≤T∂gRiVLi≤R∂Õ‹[ N]»Ì¡Vc≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV FyáNRP™´sLÊSáV ™´sVVgjizqs©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[¨s ™´sVVLRiVgRiV NSáV™´sÕ˝‹[ xmsp≤T∂NRPáV }msLRiVNRPV©yıLiVV. ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVáV D©yı ≠ds…”¡ «‹[÷¡NTP Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. NSáV™´sÕ˝‹[ ’d˝¡¿¡Lig`i xms©´sVáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. À‹[L˝RiV, ©´sÕ˝ÿáV, \|msxmso \¤Õ¡©˝´sV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[}qs μj∂NRPV‰ ¤Õ¡[μR∂V. rÛy¨sNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ©y¥R∂VÆ≤∂[ NRPLRiV™´s∏R∂W˘LRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS μyμyxmso 40 J|§¶¶¶ø`¡Fs£qsAL`i …ÿ˘LiNRPVáV ¨sLji¯Li¿¡, \|msxmso\¤Õ¡©±sáV, ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ©˝´sV ™´sVLjiøyLRiV. C ¨sμ≥R∂VáV D©´sıQ»˝¡LiVVæªΩ[ A …ÿ˘LiN`P ™´sμÙR∂NRPV \|msxmso\¤Õ¡©˝´sV Æ™s[zqs©´s»˝¡LiVVæªΩ[ ˙xms«¡Ã¡ μy•¶¶¶LjiÚ¨s ºdΩLRiË≤y¨sNTP Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[≠s.@LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¤«¡≤U∂ˆ ryμ≥yLRifl· ¨sμ≥R∂VáV LRiW. 8 N][»˝¡ª][ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ g]LiªRΩV ªRΩ≤T∂}msLiμR∂VZNP[ C ¨sμ≥R∂VáV xqsLjiF°ªRΩV©yıLiVV.

qMù|{Ÿ, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À b˛©dt ùdºwüHéqT õ˝≤¢ md”Œ $Áø£yéTõ‘Y<äT>∑Z˝Ÿ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î qMù|{Ÿ b˛©dtùdºwüHé≈£î e∫à ]ø±s¡T¶\T ‘·ìF #˚dæ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ môd’‡ düT<Ûëø£sY ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´s¡Tú\ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø£èwæ nedüs¡+ qMù|{Ÿ, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À <äsê´|üPsY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± m+Çy√ dü+Je¬s&ç¶ Á|üdü+–dü÷Ô $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T K∫Ñ·+>± &Ó’Ø ñ|üjÓ÷–+#ê\ì, ‘·s¡>∑‹øÏ ‘·–q kÕe÷sê´ú\qT eTTÁ~+|ü⁄ #˚j·T&ÜìøÏ á &Ó’Ø\T m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·Tì ñbÕ<Ûë´j·TT\T uÀ~Û+∫q n+XÊ\T $<ë´ s¡Tú\T Áø£eT•ø£åD‘√ #˚dæq|ü&˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\T$»j·Te+‘·+ ne⁄‘ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ ñqï‘·kÕúsTT ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø√s¡T‡&Ó’¬sø£ºsY düT≈£îHé, &çÄsY|æ\T >∑D|ü⁄s¡+ <˚y˚+<äsY, >√es¡úHé, <ädüÔ–], düTeTHé, <˚y˚+<äsYsêe⁄, Ä©, ‘Ó\T>∑T, Ç+^¢wt ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìs¡ø£åsêdü´‘·qT ìs¡÷à*+#ê* qMù|{Ÿ, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y õ˝≤¢ dü÷|üsYyÓ’»sY õm+ X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á>±e÷\˝À ñqï Á|ü»\+<äs¡T #·<äTe⁄≈£îH˚˝≤ nø£åsêdüT´\T>± ñ+&Ü\ì $<ä´e\¢ <˚X¯+ n_Ûeè~› e÷s¡Z+˝À |üj·TìdüTÔ+<äì <˚X¯sêÁwüº|ü‹ ≈£L&Ü ˇø£ eTVæ≤fi¯ nì eTVæ≤fi¯\T |ü⁄s¡Twüß\ ø£Hêï 22 XÊ‘·+ #·<äTe⁄˝À yÓqTø£ã&ç ñHêïs¡ì eTVæ≤fi¯\T |ü⁄s¡Twüß\‘√ düe÷q+>± nø£åsêdü´‘·qT kÕ~Û+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y eT+&É\ n~Ûø±] X¯+ø£sY, |ü+≥\ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚\+ bÕ≥ qMù|{Ÿ, pHé 5(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À bÕ‘· me÷às√«, m+|æ&çy√ Ä|ò”dt ‘·\T|ü⁄\T, øÏ{Ïø°\T, ÇqT|ü kÕe÷Á–ì y˚\+ bÕ≥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á y˚\+ bÕ≥˝À 9 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.á y˚\+bÕ≥˝À eTTJuŸ nH˚ e´øÏÔ 65 y˚\≈£î y˚\+ bÕ≥˝À HÓ>±Zs¡T.Ç~ m+|æ&çy√ Hêsêj·TD Ä<Ûä«s¡´+˝À ø=qkÕ–+~.

ÄXÊes¡ ÿ s¡ T ¢ , mmHé m +\≈£ î ne>±Vü ≤ q dü < ä d ü T ‡ ;s¡÷ÿsY, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô) ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì ÅbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Å<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ÄXÊ es¡ÿs¡¢≈£î, mmHém+\≈£î sêuÀj˚T esê¸ø±˝≤ìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ô|’ yÓT&çø£˝Ÿ n~Ûø±] sêeTT ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± sêuÀj˚T esê¸ø±\+˝À eT+&É\+˝Àì Å|ür Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– »«s¡+ ñqï yê]ì >∑T]Ô+∫ yê] e<ä› qT+&ç s¡ø£Ô|üP‘·qT ùdø£]+#ê\ì, eT˝Ò]j·÷ yê´~Û Å|üã\≈£î+&Ü <√eT ‘Ós¡\T yê&Ü\ì, Å|ü»\≈£î ‘Ó\bÕ\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ ôd’eTHé, ñ<äj·T \ø°åà, sê<Ûë≈£îe÷], ÄXÊ es¡ÿs¡T¢, mmHém+\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãVüQeTTK b˛{°‘√ y˚&Ó≈£îÿ‘·Tqï |üs¡ø±\ ™´sLRiLigRiÕfi, «¡⁄©±s 5(düTes¡íyês¡Ô) : ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ F°…‘¡ª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLji©´s xmsLRiNSá Dxms Fs¨sıNRP BNRP ™´sVLjiLiªRΩ LRiNTPÚNRP»Ì¡À‹[ª][Liμj∂. xmsáV FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @˙gRi Æ©s[ªRΩáV ™´sLRiVxqsgS BNRP‰≤T∂ ˙xmsøyLS¨sNTP LS™´s≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV NSLRifl·Li NSÀ‹[ª][Liμj∂. …”¡AL`iFs£qs ’¡¤«¡zms A˙gRiÆ©s[ªRΩáμj∂™´sLRiZNP[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ Æ™sŒœ¡˛gS NSLi˙lgi£qs, zqszmsH, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiá Æ©s[ªRΩá LSNRPNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂\Æ™sVLiμj∂. Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xmsÆμÙ∂¨s≠sVμj∂ rÛy©yá¨dsı ˙ºΩ™´sVV≈¡ F°…‘¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi NSgS xmsLRiNSá ™´sW˙ªRΩLi  ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ F°…‘¡NTP Æ™s[μj∂\ZNPLiμj∂. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ NUPáNRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı …”¡AL`iFs£qs, ’¡¤«¡zmsáª][ Fy»¡V @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qs,

uÛ≤qT&ç Á|ü‘êbÕìøÏ eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·Tqï #˚|ü\T |æ≥¢+, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Å<ä+˝À >∑\ #Ós¡Te⁄\˝À #˚|ü\T eTè‘·T´yê ‘· |ü&ÉT‘·THêïj·Tì Å>±eT+˝À >∑\ ô|<ä› #Ós¡Te⁄˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 5 \ø£å\ #˚|ü $‘·ÔHê \T y˚XÊeTì, s√E s√E≈£î ô|s¡T>∑T ‘·Tqï ñc˛íÅ>∑‘· ø±s¡D+>± yê‘êes¡D+˝À y˚&ç ô|s¡>∑&É+ e\¢ #Ós¡Te⁄˝À ñqï ˙s¡T ≈£L&Ü y˚&ç>± e÷s¡&É+ e\¢ #˚|ü\T eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïj·Tì >∑+>∑|ü⁄Å‘·T\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. #˚|ü $‘·ÔHê\T y˚dæq #Ós¡Te⁄\˝À ôd’‘·+ nqT ≈£îqï kÕúsTT ø£+fÒ ˙s¡T ‘·>∑Z&É+ e\¢ á |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. #˚|ü $‘·ÔHê\T y˚dæq rs¡T˝À düTe÷s¡T Ç|üŒ{Ïπø \ø£å≈£î ô|’>± #˚|ü\T eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶj·Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ‘·eT≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’>± qwüº+ yê{Ï*¢+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á d”»Hé≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+#êeTHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ø±s¡´Åø£eT+ ˝À >∑+>∑|ü⁄Å‘· dü+|òüT n<Ûä´≈£åî&ÉT n+»j·T´, dü+|òüT+ düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

…”¡≤T∂zms, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki÷¡NRP‰≤R∂ @≠dsVªRΩV≠dsVNTP μj∂gSLiVV. @˙gRiÆ©s[ªRΩá©´sV LRizmsˆLiøR¡≤R∂Li μy*LS ˙xms«¡Ã¡NRPV ANRPL<jiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @¨sı FyLÌkiáV FsªRΩVÚ÷¡ı @™´sVáV xmsLRiVxqsVÚ©yıLiVV. …”¡¤«¡Fszqs B¿¡Ë©´s uyN`PNRPV ¡μR∂VáV ºdΩLRiVËN][™yá¨s øR¡WxqsVÚ©´sı ’¡¤«¡zms ˙xmsøyLS¨sı Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªRΩ ˙xmsNSa`P «¡™±sÆμ∂[NRPL`iª][ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. NRP™´sVá©y¥R∂VáV, LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ xmsLRiNSáՋ[Æ©s[ ™´sVNSLi Æ™s[zqs ˙xmsøyLRiLi xqsLRi◊¡¨s xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRiV. xqsVuy¯ xqs*LS«fi©´sV LRizmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRP™´sVá©y¥R∂VáV \¤…¡Q˚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i, x§¶¶¶Lkia`PLS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRi gRiVÕÿ’d¡ μR∂Li≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sN][ NUPáNRP Æ©s[ªRΩ©´sV

˙xmsøyLRi xmsLRi*LiÕ‹[NTP μj∂LizmsLiμj∂. ZNPzqsAL`i©´sV LRizmsˆLi¿¡ À≥ÿLki ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ªRΩá|ms…ÌÿLRiV. gRiVÕÿ’d¡ FyLÌki ªRΩLRixmso©´s ˙xmsøyLS¨sNTP FsLi{ms ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ, zqszmsH ©yLS∏R∂Vfl· LS©´sV©yıLRiV. ™´sVμÙR∂ºΩ¿¡Ë©´s …”¡¤«¡Fszqs ªRΩLRixmso©´s N][μR∂Li≤R∂LSLilLi≤ÔT∂, áORPQ ¯∏R∂V˘Ã¡©´sV ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s …”¡AL`iFs£qs N][LjiLiμj∂. xmsLRiNSá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V©´sı N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ BLi…”¡Li…”¡NTP Æ™s◊¡˛ J»¡L˝Ri©´sV NRPáVxqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯, AÆ™sV NRPWªRΩVLRiV xtsQLji¯Ã¡©´sV LRizmsˆLiøyá¨s π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sı N]Li≤y μR∂LixmsªRΩVáV.. æªΩáLigSflÿ™yμR∂Li  ¡Ã¡LigS ™´so©´sı xmsLRiNSáՋ[ ™yLji LSNRP FsÕÿLi…”¡ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsoªRΩVLiμ][©´s¨s À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ™´sVL][\Æ™sxmso NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLRixmso©´s {qsFsLi NTPLRifl„fi lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ xmsLRi˘»¡©´sNRPV LS©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩV÷¡μÙR∂LRiV BNRP‰Æ≤∂[ ™´sVNSLi Æ™s[zqs ˙xmsøyLS¨sı xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki \|qsªRΩLi A˙gRiÆ©s[ªRΩá©´sV LRizmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂.

sêJHêe÷ #˚ùdÔ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<ë

ñ|ü mìïø£\T »]π> ÁbÕ+‘ê˝À¢

ZNP[{qsAL`iNRPV NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ xqsW…”¡˙xmsaRPı

>∑{Ϻ uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢

™´sLRiLigRiÕfi, «¡⁄©±s 5(düTes¡íyês¡Ô): NSLi˙lgi£qs, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiáV ©yflÿ¨sNTP À‹™´sV¯, À‹LRiVxqsV ÕÿLi…”¡μR∂¨s ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. C lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV ˙xms«ÿ μ≥R∂©y¨sı áW…‘¡ ¬ø¡[aS∏R∂V¨s ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRi LS™´so©´sV Fsμj∂LjiLi¬ø¡[ rÛyLiVV ªRΩ©´sNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ @©yı LRiV. A∏R∂V©´s ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ xmsLRiNSá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ªRΩxmsˆ»¡≤R∂VgRiVáV Æ™s[zqs æªΩáLigSfl·™yμy¨sNTP ©´sxtÌsQLi NRP÷¡gjixqsVÚ©yı LRi¨s æªΩLSxqs©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @LiμR∂Lji¨ds @©´sV™´sW¨s}qsÚ æªΩáLigSfl· Fs™´sLji μy*LS ™´sxqsVÚLiμ][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s æªΩLSxqs Æ©s[ªRΩáNRPV xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ZNPzqsAL`i •¶¶¶≠dsV B}qsÚ ªRΩORPQfl·Æ™s[V LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP zqsμÙR∂LigS D ©yı©´s¨s A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV @™´sVV¯NRPVÆ©s[ øR¡Lji˙ªRΩ …”¡AL`iFs£qsμR∂¨s, A @™´sxqs LRiLi ’¡¤«¡zmsNTP ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. gRiªRΩ FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V @™´sVV¯≤R∂V F°LiVV©´s xqsLigRiºΩ Fs™´sLjiNTP æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ’¡¤«¡zms ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V aRPNTPÚgS FsμR∂gRi≤y¨sı …”¡AL`iFs£qs ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμR∂¨s @©yıLRiV. G FyLÌkiª][ NRPV™´sV¯NRP‰π∏∂[V˘ @™´sxqsLRiLi ’¡¤«¡zmsNTP ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV æªΩLSxqs Æ©s[ªRΩáV gRi÷d˝¡ rÛyLiVV ÷d¡≤R∂LRi©´sı ¡Wª`Ω rÛyLiVV ÷d¡≤R∂LRi©yı xmnsLS*¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªRΩ©´s LS“¡©y™´sWª][ æªΩáLigSfl· ™´sxqsVÚLiμR∂Li¤…¡[ ªy©´sV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNPzqsAL`i NRPV»¡VciLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ªRΩ©´s\|ms ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ≠s™´sVLRi+áV FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[xqsVÚ©yıL][ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @™´sVV¯≤R∂VF°π∏∂[V @á™y»¡Vc ªRΩ™´sVNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s, ’¡¤«¡zms¨s ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ \Æ©sºΩNRP x§¶¶¶NRPV‰ æªΩLSxqsNRPV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s FyLÌkiª][ NRPV ™´sV¯NRPV‰ NS™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ªRΩ™´sVNRPV @LiªRΩNRP©yı ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ, @˙NRP™´sWáՋ[ NSLi˙lgixqsV, \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV À‹™´sW¯ À‹LRiVxqsVÕÿLi…”¡™´s©yıLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV @™´sVV¯ NRPVÆ©s[ øR¡Lji˙ªRΩ æªΩLSxqsÆμ∂[©´s¨s, ªRΩ™´sVNRPV @ÕÿLi…”¡ øR¡Lji˙ªRΩ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ’¡¤«¡zms ˙xmsªy˘ ™´sWı∏R∂V aRPNTPÚgS FsμR∂VgRiVª][LiμR∂Æ©s[ @©´s™´sxqsLRi AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. HNSxqs ©´sVLi≤T∂ L][«¡ŸN][ FyLÌki¨s  ¡∏R∂V»¡NRPV xmsLizmsæªΩ[ æªΩáLigSfl· FsÕÿ ryμ≥j∂ryÚLRi¨s @©yıLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 5(düTes¡íyês¡Ô) : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡⁄©±s 12 «¡LRigRi©´sV ©´sı Dxms Fs¨sıNRPáNRPV gRi…Ì”¡ À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ á¨s LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©´s @μ≥j∂NSLji À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi }msL]‰ ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV F°÷d¡xqsV xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li»˝¡Vª][ ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©±s= ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW FsNRP‰≤R∂NRPW≤y LkiF°÷¡Lig`iNRPV Ary‰LRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y gRi…Ì”¡ À≥œ¡˙μR∂ªy øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV J»¡L˝RiV©´sV ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV gRiVLji¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y øR¡W≤yá©yıLRiV. J»¡LRiV }qs*øyË∏R∂VVªRΩLigS J»¡V Æ™s[xqsVN] Æ©s[Õÿ r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™sV˙N][ @ Í¡LRi* L`iáV ¨slLÙi[bPLiøR¡ ¡≤T∂©´s 37 @LiaSá©´sV ORPVQflÒ·LigS xmsLjibdP÷¡Li¿¡, ¨sÆ™s[μ≥j∂NRP©´sV xmsLizmsLiøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPá N][≤`∂ DÃ˝¡LixmnsV©´s\|ms μR∂XztÌsQryLjiLiøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ∏R∂VLi.zqs. ∏R∂VLi.zqs, ˙xmsºΩL][«¡Ÿ ˙zmsLi»¡V ≠dsV≤T∂∏R∂W, FsáNÌSQ˚¨sN`P ≠dsV≤T∂ ∏R∂WÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s @LiaSá\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨s\|ms $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV —¡.Æ™sLiNRP˙…ÿ™±sV lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sLRixqs©´sı}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi Dxms Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 226 F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáV ™´sμÙR∂ Æ™sÀfi ZNPÆ™sVLSáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. F°÷¡Lig`i zqs ¡˜Liμj∂NTP, N_Li…”¡Lig`i zqs ¡˜Liμj∂NTP bPORPQfl· B¬ø¡[Ë NSLRi˘˙NRP™´sVLi xmspLRiÚLiVV©´s»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. J»¡LRiV gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. «¡⁄©±s 7™´s æªΩ[μk∂©y…”¡NTP C NSLRi˘˙NRP™´sVLi xmspLjiÚ NS©´sV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV.


24>∑+≥\ yÓ’<ä´+ n+<äì ø£˝ÒHê...

6

ù|s¡Tπø 24>∑+≥\ yÓ’<ä´+ mø£ÿ&Ü n+<äTu≤≥T˝À˝Òì yÓ’<ä´+ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 5iM LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV |msLRiVgRiVªRΩV©´sı \|ms#˚Æ™s[…fi AxqsVxms˙ªRΩVá ªyNTP≤T∂ ™´sÃ˝¡ ¨sLRiV}msμR∂áNRPV xqs\lLi©´s xqsVáV\Æ™s©´s \Æ™sμR∂˘Li @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[μR∂¨s gRiVLjiÚLi¿¡©´s FyáNRPVáV N]¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ 24 gRiLi»¡Ã¡V L_Li≤`∂ μR∂ N˝SN`P }qs™´sá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡ }qs™´sá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ C}qs™´sáV ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ ™´sWLSLiVV.24gRiLi»¡Ã¡V

}qs™´sáLiμj∂Li¬ø¡[ AxqsVxms˙ªRΩVáV, AÕfiFsÕfi∏R∂VVÕ˝‹[ NRP¨dsxqsr¢NRPLS˘Ã¡V NRPW≤y NRPLRiV\Æ™s \Æ™sμR∂˘Li @LiμR∂¨s ˙μyORPQgSÆ©s[ ≠sVgRiVáVª][Liμj∂. Fs©±sAL`i|§¶¶¶ø`¡FsLi, AL`izqs|§¶¶¶ø`¡c2, ∏R∂VWL][zms∏R∂V©±s xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ BLRi\Æ™s©yáVgRiVgRiLi»¡Ã¡ \Æ™sμR∂˘}qs™´sá©´sV —¡Õ˝ÿÕ‹[29AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. Cxms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ \Æ™sμR∂V˘ ≤R∂V, rÌy£mns©´sL`i=, @¤…¡Li≤R∂L`iáV ≠sμR∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡=DLiμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¨sLRiV}msμR∂áNRPV \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáV xqsVáÀ≥œ¡LigS @LiμR∂≤R∂Æ™s[VNSNRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ ˙xmsxqs™yáV |msLRiVgRiVªy∏R∂V¨s AbPLiøyLRiV. 2011c12 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V™´sLiμR∂á˙xmsxqs™yáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s áORPQ ˘LigS ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ }qs™´sáV xmspLjiÚgS ¨sLki*LRi˘Q\Æ™sV F°LiVV©´s»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡NRP‰Ã¡©´sV B ¡˜≤T∂™´sVV ¡˜≤T∂gS |msLi¿¡ ¬ø¡xmso ªRΩV©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡VNRPW≤y D©yıLiVV. ˙xmsxqs™yáN][xqsLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s r¢NRPLS˘¤Õ¡[≠ds @NRP‰≤R∂ ¤Õ¡[NRP F°™´s ≤R∂Li

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, pHé 6, 2012

GáWLiR V, «¡⁄©s± 5 : xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc @™´sVáVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. μk∂Liª][ ≠sVgRiVáV ≠sμR∂V˘ª`Ωª][ LS˙ºΩxmsp»¡ gRiXx§¶¶¶ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV ≠sμR∂V˘ª`ΩN][ªRΩÕ˝‹[ Æ™sxqsVáVÀÿ»¡Vc NRP÷¡ˆLiøyLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP N][ªRΩáV ≠sxmsLkiªRΩLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSNRPV NRPW≤y G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡Vc N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV.—¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS xmsLjizqÛsºΩ xmsLjibdP÷¡}qsÚ L][«¡Ÿ™yLki N][…ÿ 9.4 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡Vc NSgS ˙xmsxqsVÚªRΩLi N][ªRΩáV F°©´sV 10.5 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡V ≠s¨sπ∏∂WgRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ryμ≥yLRifl·LigS 13 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡NRPV \|msgS ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi DLiμR∂¨s @LiøR¡©y.@Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS IZNP[ryLji ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 1300 Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚNTP A»¡LiNRPLi GLRiˆ≤R∂»¡Liª][ C xmsLjizqÛsªRΩVáV ªRΩ¤Õ¡ªyÚLiVV. Gμj∂ G\Æ™sV©y xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ™yLRiLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li μy*LS ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá©´sV ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjiLiøR¡≤y¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ ©´s≤R∂VLi ’¡gjiLi¿¡Liμj∂. DuÒ°˙gRiªRΩáV ºdΩ˙™´sªRΩ ªRΩgÊjiæªΩ[ B ¡˜LiμR∂VáV ºdΩlLi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS LRiVªRΩVxms™´s©yáV xqsNSáLiÕ‹[ ™´s}qsÚ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV LRiμÙR∂V ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. xmsLji˙aRP™´sVáNRPV N][ªRΩ ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡Vc zqs¨s™´sW •¶¶¶Œ˝œ¡ß, NRP™´sVL<ji∏R∂VÕfi NSLi|m˝sN`P=áNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. gRiXx§¶¶¶

≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[©´sW, ™´s˘™´sry∏R∂V ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSÕ‹[©´sW Fs»¡V™´sLi…”¡ A»¡LiNSáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá©´sV ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjixqsVÚ©yıLRiV. L][«¡Ÿ™yLki N][…ÿNRPV, ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂NRPV ™´s˘ªy˘xqsLi @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂»¡Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ALRiV gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡Vc ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ @LiªRΩLS∏R∂VLi GLRiˆ≤T∂æªΩ[ @˙xmsNRP…”¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ @™´sVáV ryμ≥yLRifl·Æ™s[V. @ªRΩ˘™´sxqsLRi Õ‹[≤`∂ Lji÷d¡£mns }msLRiVª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ≠sμ≥j∂Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡Vc @˙xmsNRP…”¡ªRΩ N][ªRΩ ≠sμ≥j∂ryÚLRiV. xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV

Á>±eTø±s¡´<äs¡TÙ\ m+|æø£ »]π>Hê.. Aμ∂j ÕÿÀÿμ`∂, «¡⁄©s± 5 M LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Δÿ◊d¡gSD©´sı ˙gS™´sVNSLRi˘μR∂LRiV+á F°xqÌsVá À≥œ¡LkiÚNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[aSáV «ÿLki¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NTP ¨s∏R∂W™´sVNRP ˙xms˙NTP∏R∂V LRiWxmsoμj∂μÙR∂VN][NRP F°™´s≤R∂Liª][ @Æ©s[NRP LRiNSá @©´sV™´sW©yáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. ¨s∏R∂W™´sVNSáV «¡LjigjiæªΩ[ ªRΩxmsˆ ˙gS™´sVrÛyLiVVÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV¬ø¡[xqsVÚ©´sı xms¥R∂NSáV ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ »¡VÕ‹[NTP LS™´sÆ©s[μj∂ «¡gRiÆ™sVLjigji©´s xqsªRΩ˘Li. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li G…ÿN][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[LRiV™´s NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V gRiVxmsˆV™´sVLi»¡V©yıLiVV. ˙gS™´sVxmsLjiFyá©´s xqs«ÿ ™´sogS rygSáLi¤…¡[ xmsLiøyLiVVºdΩNSLRi˘μR∂LRiV+¤Õ¡[ ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩμyLRiV áV. C@LiaS¨sı gRiVLjiÚLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sWLRiV™´sVWá Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 224™´sVLiμj∂ NSLRi˘μR∂LRiV+á ¨s∏R∂W ™´sVNS¨sNTP @©´sV™´sVºΩ¨s¿¡ËLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 27Æ™s[V«¡L`i, 839 \Æ™sV©´sL`i ˙gS™´sVxmsLiøyLiVVºdΩáª][ NRPáVxmsoNRPV¨s Æ™sVVªRΩÚLi 866 xmsLiøyLiVVºdΩáV©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ ZNP[™´sáLi 225™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V lLigRiV˘Ã¡L`i

xmsLiøyLiVVºdΩ NSLRi˘μR∂LRiV+áV©yıLRiV. ≠sVgRiªy 641F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡gSÆ©s[ D©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ 571 rÛy©yÕ˝‹[ BLiøyL`ÍiáV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ Æ©sáN]©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV gRiVLjiÚLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS 2677™´sVLiμj∂ NSLRi˘μR∂LRiV+á ¨s∏R∂W™´sVNS¨sNTP G˙zmsÕfi 2™´sæªΩ[μk∂©´s @©´sV™´sVºΩ¨s¿¡ËLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ÀÿgRiLigS Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 244F°xqÌsVáV ™´sVLi«¡⁄LRiV @™´so ªy∏R∂VÆ©s[ xqs™´sWøyLRiLi. ¨s∏R∂W™´sV NSá˙xms˙NTP∏R∂V©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=DLi≤R∂gS Æ©s[…”¡NTP˙FyLRiLi À≥œ¡LiNSNRP F°™´s≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂VLi. @LiVVæªΩ[ ˙gS™´sVxmsLiøyLiVVºdΩÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ’¡ÕfiNRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV, NSL][ÀÿL˝RiV, Fs©±sFsLiAL`iáV Æ™sLiVV˘™´sVLiμj∂NTP\|msgSÆ©s[ D©yı LRiV. BLiμR∂VÕ‹[ lLiLi≤R∂V™´sLiμR∂á ™´sVLiμj∂NTP \|msgS ˙gS™´sVNSLRi˘μR∂LRiV+áVgS xmsμ][©´sıºΩNTP @L>RiªRΩry μ≥j∂Li¿¡ D©yıLRiV. ≠dsLji¨s ˙lgi[≤`∂c4 NSLRi˘μR∂LRiV+áVgS ¨s∏R∂V≠sVLiøy÷¡= DLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ Æ©s[LRiVgS ¨s∏R∂W™´sVNSáV ¬ø¡[}qsÚ ≠dsLjiNTP @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ DxmsFs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiV ªRΩV©´sıLiμR∂VÆ©s[ ¨s∏R∂W™´sVNSá ˙xms˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NTP xmsμ][©´sıºΩ F~Liμj∂©´s ™yLji À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ™´sW˙ªRΩLi Bxmsˆ…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li æªΩ[áËNRP F°™´s≤R∂Liª][ ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂.

≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li μy*LS L][«¡Ÿ™yLki 200 Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω Aμy @™´soªRΩVLiμj∂.@LiVVæªΩ[ G{msC{ms≤U∂{qsFsÕfi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s @¨sı —¡Õ˝ÿáNRPV C ≠sVgRiVáV ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiryÚLRiV. ¨s©´sı Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV ˙gS™´sWÕ˝‹[ 16 gRiLi»¡Ã¡V, xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ xmsμj∂ gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡Vc ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s xqsLigRiºΩ @LiμR∂LjiNUP ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂ ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLRigRi≤R∂Li, ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ IZNP[ryLji |msμÙR∂Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ xms≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ C xmsLjizqÛsªRΩVáV FsμR∂VLRi∏R∂W˘∏R∂V¨s —¡Õ˝ÿ ≠sμR∂V˘ª`Ω D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. •¶¶¶xqsˆ»¡Õfi=NRPV ™´sW˙ªRΩLi xmsgRi…”¡xmsp»¡ NRPlLiLi»¡Vc ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ Æ™sxqsVáVÀÿ»¡Vc NRP÷¡ˆLiøyLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS N][ÕfiÔ rÌ°lLi[«fiá ™yLRiV NRPW≤y xmsgRi…”¡xmsp»¡ NRPlLiLi»¡Vc ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´søR¡VË. ˙F¢÷d̡áNRPV ™´sW ˙ªRΩLi 70 aSªRΩLi ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´søR¡VË. {msN`P Õ‹[≤`∂Õ‹[ xmsμj∂ aSªRΩLi \¤Õ¡…”¡Lig`i ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyLRiV. GáW LRiV ©´sgRiLRiLiª][ Fy»¡Vc xms»Ì¡flÿáV, ™´sVLi ≤R∂á ZNP[Li˙μyáV, ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ALRiV gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡Vc ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ xmsgRi…”¡xmsp»¡ @™´sVáVÕ‹[ DLi»¡VciLiμj∂. G{msC{ms≤U∂{qsFsÕfi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ L][«¡Ÿ™yLki 1500 Æ™sVgS™y»˝¡Vc ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi NSgS ZNP[™´sáLi Æ™sLiVV˘ Æ™sVgS™y»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS NS™´s≤R∂Liª][ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªyÚLiVV.

n+<ä]ø° $<ä´ n+<˚Hê... Aμ∂j ÕÿÀÿμ`∂, «¡⁄©s± 5 M ™´sWLRiV™´sVWá ˙FyLiªRΩLigS DLi≤R∂≤R∂Æ™s[VNSNRP @ORPQLSxqs˘ªRΩÕ‹[ NRPW≤y AbPLi¿¡©´s rÛy©´sLiÕ‹[ ¤Õ¡[¨sAμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsºΩG≤R∂V ≠sμy˘Àÿ˘xqsLi @’≥¡™´sXμÙj∂ @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLiμj∂. ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂NTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Æ©s[NRP xms¥R∂NSáV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı xmns÷¡ªyáV ™´sW˙ªRΩLi Æ™sVLRiVgRiV xms≤R∂NRPF°™´s≤R∂Li AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLRiV¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sμy˘x§¶¶¶NRPV‰ øR¡…Ìÿ¨sı @™´sVáV¬ø¡[∏R∂Wá¨s \|§¶¶¶N][LÌRiV DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ μy¨sNTP NRPW≤y xqs™´sV˙gRi ˙xmsflÿ◊¡NRP zqsμÙR∂Li NSNRP F°™´s≤R∂Li AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLji¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. CøR¡»Ì¡Li ˙NTPLiμR∂ ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáV, xmnsLkiıøR¡L`i, À≥‹[μR∂©y xmsLjiNRPLSáV xqs™´sVNRPWLSË÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Gπ∏∂[V…”¡NSπ∏∂[V≤R∂V B≠s |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[Æ©s[ DLi»¡V©yıLiVV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ D©´sı 300FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáV, ˙ªygRiV¨dsLRiV, ˙xms•¶¶¶Lji g][≤R∂áV, ™´sVLRiVgRiV μ]≤˝R∂V, ™´sVμy˘x§¶¶¶ıÀ≥‹[«¡©yá ªRΩ∏R∂WLjiNTP ™´sLi»¡ gRiμR∂VáV ¨sLji¯Liøy÷¡= DLiμj∂. gRiVæªΩ[ÚμyL˝Ri ¨sL˝RiORPQ ˘Li J\Æ™sxmso N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V øR¡WxmsoªRΩVLi¤…¡[ ™´sVL][\Æ™sxmso øy÷d¡ øyá¨s ¨sμ≥R∂VáV Æ™sNTP‰LjixqsWÚÆ©s[ D©yıLiVV. FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. N]¨sıø][»˝¡ ≠dsV»¡L˝RiV ’¡gjiLi¿¡©y, ™´sVLjiN]¨sıø][»˝¡ NRPÆ©sORPQ©˝´sV ™´sVLjiøyLRiV. μk∂Liª][ Cxms¥R∂NRPLi ¨dsLRiVgSLjiF°ªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 86 ™´sVμy˘x§¶¶¶ı À‹[«¡©´s ™´sLi»¡gRiμR∂VáV ¨sLji¯Liøy÷¡= DLi≤R∂gS FsNRP‰≤y xmspLjiÚNS¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ ™´sLi»¡gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L˝RiV NRPW≤y @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li Æ™sNTP‰Ljir°ÚLiμj∂. @Æ©s[NRP FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sVW˙ªRΩaSááV ¨sLji¯Li¿¡©y ¨sLS*x§¶¶¶fl· Õ‹[xmsLi NSLRifl·LigS ™´sXμ≥ygS D©yıLiVV. ™´sVLjiN]¨sıø][»˝¡ bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. ∏R∂VVμÙR∂˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáV ø][»˝¡ ¨sLS¯flÿáV¬ø¡[xms…Ì”¡©´sxmsˆ…”¡NUP @≠s @xqsLixmspLjiÚgSÆ©s[ ™´sμj∂¤Õ¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xqs™´sVxqs˘ ™´sVLjiLiªRΩ «¡hjiáLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡N][xqsLi À‹[L˝RiV Æ™s[zqs©y …ÿ˘LiNRPVáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, …ÿ˘LiNRPVáV©yı ≠sμR∂V˘ª`Ω r¢NRPLRi˘Li xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. xmsáVø][»˝¡ \|qs©±s=xmsLjiNRPLSáV, …‘¡≠sáV N]©´sVg][áVN][xqsLi ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©y @™´sVáVNRPV ©Ø[øR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. INRP‰™´sW»¡Õ‹[ ¬ø¡FyˆÃ¡Li¤…¡[ G INRP‰ FyhRiaSá NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s NRP¨dsxqs xqsW˙ªyá©´sV Fy…”¡xqsWÚ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV r¢NRPLS˘Ã¡ª][ NRPW≤T∂©´s ≠sμR∂˘ @LiμR∂¨s ˙μyORPQgSÆ©s[ ≠sVgRiVáVª][Liμj∂. FyáNRPVáV GÆ™s[VLRiNRPV xqsˆLiμj∂ryÚL][, N][LÌRiV xqsWøR¡©´sáV FsÕÿ @™´sVáV¬ø¡[ryÚL][ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[ ™´sVLji....

düyÓTà n&Ü«Hé‡ e÷|ò”j˚T Á|ü<Ûëq Vü‰MT ;{° $‘·ÔHê\ô|’ ¬s’‘·T˝À¢ ne>±Vü≤q dæ+>∑πsDÏ mìïø£˝À¢ dü+|òü÷\ <äèwæº NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡⁄©±s 5 M ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘LiªRΩ ÕÿÀ≥œ¡μy∏R∂VNRP\Æ™sV©´s xqsLixqÛsgS gRiVLjiÚLixmso F~Liμj∂©´s zqsLigRilLi[fl”· NSáLki£qs xqsLixqÛs Fs¨sıNRPáՋ[ xqsLixmnsWáNRPV JA∏R∂VVμ≥R∂Li ˙xmsμ≥y©´s@xqsÚQ˚LigS á’≥¡Li¿¡Liμj∂. NRPLkiLi©´sgRiL`i, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sLRiLigRiÕfi, ≈¡™´sV¯Li—¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ≠sxqsÚLjiLi¿¡ D©´sı zqsLigRilLi[fl”· xqsLixqÛsÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 65Æ™s[á ™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáV ¨sªRΩ˘Li xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NSLji¯NRP øR¡…Ìÿ áNRPV Õ‹[ ¡≤T∂ ˙xmsºΩG…ÿ «¡Ljilgi[ gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsVLi Fs¨sıNRPá©´sV CÆ©sáՋ[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Fs¨sıNRP áNRPV ™´sVVLiÆμ∂[˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩG…ÿ NSLji¯NRPVáNRPV xqsLixqÛs ÕÿÀÿÕ˝‹[ B¬ø¡[Ë ™y…ÿá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li, BªRΩLRi˙ªy xqs™´sV xqs˘¤Õ¡[≠s NS™´sV©±s≠s ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°™´s≤R∂Liª][ NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV BLiªRΩNSáLi ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ GLi ¬ø¡xmsˆVN][™yÕ‹[ FyáV F°¨sxmsLjizqÛsºΩÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤yLiVV. @LiVVæªΩ[C™y…ÿ ≤R∂ ¡V˜Ã¡©´sV\|qsªRΩLi ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li CÆ©sá 15™´sæªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ NSLji¯NRPVá Àÿ˘LiNRPVΔÿªyÕ˝‹[ «¡™´sV¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ NSLji¯NRPxqsLixmnsWáNRPV ™´sVL][ Æ™sáNS‰∏R∂V xms≤ÔR∂»Ì¡LiVVLi μj∂.Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©´sı@¨sı NSLji¯NRPxqsLixmnsWáNRPV ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsøyLSxqsÚQ˚Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[  ¡LigS LRiV ÀÿªRΩVÕÿNSLji¯NRPVáNRPV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s @≤y*©±s= LRiμÙR∂V @LiaS¨sı æªΩLRi\|msNTPæªΩøyËLiVV. ˙xmsæªΩ[˘NRPæªΩáLigSflÿN][xqsLi 35 L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V «¡Ljigji©´s xqsNRPá«¡©´sVáxqsÆ™sV¯ @©´sLiªRΩLRiLixqsLixqÛs ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ˙xmsºΩNSLji¯NRPV≤T∂NTP 25 Æ™s[á LRiWFy∏R∂V á©´sV @≤y*©±s=gS ¬ø¡÷˝¡Li¿¡Liμj∂. CÆ™sVVªyÚ¨sı 9™´sÆ™s[ªRΩ©´s xqs™´sLRifl·xqsLixmnsVLi ªRΩLS*ªRΩ™´s¬ø¡[Ë Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[Li¿¡ ªRΩgÊjiLiøR¡V N][™yá¨s A©y≤R∂VIxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıLiμR∂V©´s N][≤`∂ @™´sVáVÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li ª][ LRiμÙR∂V˙xmsNRP»¡©´s©´sV ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV ¤Õ¡[™´s¨s, @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ ªRΩxmsˆNRPVLi≤y LRiμÙR∂V ¬ø¡[LiVVryÚ ™´sV¨s xqsLixmnsWáV ªRΩ™´sVªRΩ™´sV ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. @≤y*©´sV=á LRiμÙR∂V ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ IzmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsV\Æ™sV©´s GH…”¡∏R∂VVzqs Æ©s[ªRΩáV NRPáV™´sgS, @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qsFyLÌki NSLji¯NRP ≠sÀ≥ÿgRiLi @LiVV©´s HFs©±s…”¡∏R∂VVzqs Æ©s[ªRΩáV FsÆ™sV¯÷d¡= Æ™sLiNRP˙…ÿ™±s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV NRP÷¡zqs ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. @Õÿlgi[ \¬ø¡LRi¯©±sgS ÀÿμR∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s À≥œ¡…ÌÿøyLRi˘©´sV \|qsªRΩLi NRP÷¡aSLRiV. LRiμÙR∂VNRPV •¶¶¶≠sVBøyËLRi¨s ¬ø¡xmsoªRΩV©´sıxmsˆ …”¡NTP Fs¨sıNRPáV xmspLRiÚ∏R∂W˘NRP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™yLji ™´sW»¡Ã¡NRPV xmns÷¡ªRΩLi NRP¨szmsLiøR¡©´sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠dsLji ™´sW»¡Ã¡©´sV NSLji¯ NRPVáV GÆ™s[VLRiNRPV ©´s™´sVV¯ªyL][, J»˝¡V FsÕÿ LSáVªyπ∏∂W Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[....

≈¡™s´ V¯Li, «¡⁄©s± 5 : ¨dsLRi«¡ xmsªRΩª`ΩB ≠sªRΩÚ©yáƩs[ \lLiªRΩVáV ©´s™´sVV¯N][™´s≤R∂Liª][ ™y…”¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ªRΩgÊjiLiøyá¨s —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂.. @¨sı NRPLi|ms¨dsá ’d¡…‘¡c ≠sªRΩÚ©yáV IZNP[ μj∂gRiV ¡≤T∂ BryÚ∏R∂V©´sı ©´s™´sV¯NRPLi \lLiªRΩVÕ˝‹[ NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. \lLiªRΩVÕ˝‹[ @ ™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiF~Liμj∂LiøR¡»¡Æ™s[V xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiuy‰LRi™´sV¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s ™´s˘ ™´sry∏R∂V aS≈¡ ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRP rygRiV©´sV FsLiøR¡VNRPVLiμj∂. INRP…”¡ lLiLi≤R∂V {qs«¡©˝´sÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsªRΩ˘QORPQ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆ}qsÚ A…‹[Æ™s[V…”¡N`PgS xqs™´sVxqs˘ ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ¨dsLRi«¡ ≠s ªRΩÚ©y¤Õ¡[ NS™yá¨s xms»Ì¡Vxms≤R∂VªRΩW —¡ Õ˝ÿÕ‹[ \lLiªRΩV ALiμ][Œœ¡©´sáV Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. LS©´sV©´sı L][«¡Ÿ Õ˝‹[ xqs™´sVxqs˘ ™´sVLjiLiªRΩ Dμ≥R∂XªRΩ™´sVπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWμR∂Li NRPW≤y DLiμj∂. ≤T∂™´sWLi≤`∂ LRiNSá ≠sªRΩÚ©yáNRP μk∂»¡VgS xmsºΩÚ μj∂gRiV ¡≤T∂ ryμ≥j∂LiøR¡»¡Li Æμ≥∂[˘∏R∂VLigS ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. μyμyxmso ™´sLiμR∂ NRPLi|ms¨dsá ’d¡…‘¡ ≠sªRΩÚ©yáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D ©yı \lLiªRΩVáV INRP…”¡ lLiLi≤R∂V NRPLi|ms¨dsáƙs[ NS ™yá¨s xms»Ì¡Vc xms≤R∂VªRΩVLi≤R∂»¡Li —¡ Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP ªRΩá©ØzmsˆgS ™´sWLRiVª][Liμj∂. B…‘¡c™´sá «¡Ljigji©´s \lLiªRΩV \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ∏R∂W˙ªRΩá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @¨sı LRiNSá ’d¡…‘¡ ≠sªRΩÚ©yá xqs™´sW©´sÆ™s[V©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´sxmsˆ…”¡NUP \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sV ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´sW LRiVËN][NRP F°™´s»¡Liª][ ˙xmsªRΩ˘QORPQ ≠sμ≥y©´sLi μy*LS \lLiªRΩVÕ˝‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiF~Liμj∂Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV.\lLiªRΩVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqs©´s LRiNSáNRPV xqs™´sW©´sLigS BªRΩLRi LRiNSáª][ @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤T∂ ryμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsªRΩ˘QORPQ @™´sgSx§¶¶¶ ©´s NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP NRP¨dsxqsLi xmsμj∂ FsNRPLSá©´sV ºdΩxqsVN]¨s ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRP rygRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. xmsμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[ xmsμj∂ LRiNSá NRPLi|ms¨dsáNRPV ¬ø¡Li μj∂©´s ’d¡…‘¡c xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yáV rygRiV ¬ø¡[zqs @¨sıLi…”¡Õ‹[©´sW @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤T∂ ºdΩ ∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV.BLiμR∂V N][xqsLi xmsºΩÚ rygRiV @μ≥j∂NRPLigS DLiÆ≤∂[ N]fl”·«¡L˝Ri, \Æ™sLS, ªRΩÕ˝ÿ≤R∂, «¡⁄áWLRiV Fy ≤R∂V, øR¡Li˙μR∂Vg]Li≤R∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRPLigS FsLiøR¡VNRPVLiμj∂. AμR∂LRi+ \lLiªRΩVáV, @À≥œ¡V˘μR∂∏R∂V \lLiªRΩVá xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ xqs* ∏R∂VLigS NS¨ds ¤Õ¡[NRP \lLiªRΩVá μy*LS NS¨ds ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRP rygRiVNRPV xmsp©´sVN][©´sVLiμj∂. ™´sLiμR∂ ryL˝RiV ¬ø¡xmsˆ»¡Li NRP©yı INRP‰ryLji øR¡WzmsLiøR¡»¡Li μy*LS @μ≥j∂NRP xmns÷¡ªRΩLi DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsªRΩ˘QORPQ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡©´sV©yıLRiV. ¨dsLRi«¡, ™´sV÷˝¡NRP ≠sV©´s•¶¶¶ BªRΩLRi LRiNSá ’d¡…‘¡ ≠sªRΩÚ©yáª][ r~LiªRΩLigS xmsºΩÚ rygRiV ¬ø¡[zqs μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ¨sLRiWzmsLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. INRP…”¡ lLiLi≤R∂V LRiNSá ≠sªRΩÚ©yá ™´s¤Õ˝¡[ @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤T∂ ryμ≥R∂˘™´sV©´sı ©´s™´sV¯NRPLiÕ‹[ ™yxqsÚ™´sLi ¤Õ¡[μR∂¨s —¡Õ˝ÿ ¤«¡[≤U∂G @©yıLRiV. ≠sªRΩÚ©yÕ˝‹[ æªΩ[≤y DLi≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s ≠sªRΩÚ©´s xqs™´sVxqs˘Q\|ms A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV.

ÇdüTø£ ˝≤Ø\qT ~>∑$T+–q 9ø√≥T¢ m|ü⁄Œ&ÉT »eT nj˚T´H√... n&ɶ–+∫q Á>±eTdüTú\T ;s¡÷ÿsY, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ãs¡+>¥ m&çZ Å>±eT qT+&ç ;s¡÷ÿsY MT<äT>± n~Ûø£ ˝À&é‘√ yÓfi¯ó‘·Tqï ÇdüTø£ ˝≤Ø\qT Å>±eTdüTú\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü]$T‹øÏ $T+∫ ÇdüTø£ s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·Tqï+<äT e\¢ s√&ÉT¢ #Ó&çb˛‘·THêïj·Tì, <ëì e\¢ nH˚ø£ s√&ÉT¶ Å|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Å>±eTdüTú\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ÇdüTø£ s¡yêD≤ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À qÅs¡ kÕsTT\T, yÓTT>∑T\j·T´, sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT |ü]o*+∫q &Ü«e÷ |”&û

$<äT´‘Y ø√‘·\‘√ kÕe÷qT´\ Ä+<√fi¯q

|ü]bÕ\q yÓTs¡T>∑T|ü&˚<Ó|ü⁄Œ&√ eT+p¬s’Hê... ìj·÷eTø±˝ÒM

N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. AxmslLi[xtsQ©±s ¥j∂π∏∂[V»¡L˝RiV©´sıxmsˆ…”¡NTP xmsLjiNRPLSáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, ANTP=«¡©±s xqsLRixmnsLS ™´s˘™´sxqÛs, ¤À¡[’d¡ZNP[L`i ∏R∂VW¨s…fiáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* áOSQQ˘Ã¡V Æ©sLRiÆ™s[LRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[μj∂ ™yxqsÚ ™´sLi. gRiLji˜fl‘·Ã¡©´sV AxqsVxms˙ªRΩVáNRPV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV 108 }qs™´sáV ≠sxqsÚLjiLiøR¡≤R∂Liª][ øyÕÿ ˙FyLiªyá™yLRiV xms»Ì¡flÿ Õ˝‹[¨s \|ms#˚Æ™s[…fi AxqsVxms˙ªRΩVá \Æ™s}ms Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. N]¨sı gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩ Æ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ªRΩVá©´sV A˙aRPLiVVxqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sμR∂˘Li @LiμR∂NRP F°™´s≤R∂Liª][ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ \|qsªRΩLi \|ms#˚Æ™s[…fi \Æ™sμR∂˘}qs™´sáV ™´sVLjiLiªRΩgS |msLjigji F°ªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. 24gRiLi»¡Ã¡ \Æ™sμR∂˘ }qs™´sá\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ \Æ™sμR∂V˘Ã¡V, @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sxmnsáLi NS™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ AxqsVxms˙ªRΩVáV À‹[zqsF°ªRΩV©yı∏R∂VÆ©s[μj∂ ™yxqsÚ™´sLi @LiVVæªΩ[ C≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sW˙ªRΩLi @μ≥j∂NSLRiVáV IxmsˆVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂VLi.

¨s«ÿ™s´ WÀÿμ`∂, «¡⁄©s± 5 M ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV @™´sVáV¬ø¡[xqsVÚ©´sı DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠sV xms¥R∂NRPLi xms©´sVá˙NTPLiμR∂ ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s ≤R∂ ¡V˜Õ˝‹[ N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV @μ≥j∂NSLRiVáV, gRiVæªΩ[ÚμyLRiVáV μj∂gRi≠sVLigSLRi¨s xmsáV ≠søyLRifl·Ã¡VæªΩ[÷¡Ë©´sxmsˆ…”¡NTP ™y…”¡¨s LjiNRP™´sLki ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V gRiVxmsˆV™´sVLi»¡V©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 9N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV NS¤«¡[aSLRi¨s xmsáV ø][»˝¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡V æªΩ[»¡æªΩÃ˝¡Li ¬ø¡[aSLiVV. ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sNTP ¨sáV™´so»¡μÙR∂LigS ¨s÷¡¿¡©´s ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡¨s @μ≥j∂NSLRiVáV, —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @xms•¶¶¶xqs˘Li FyáV¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂VÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂—¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiVxmsˆV™´sVLi»¡V©yıLiVV. xmsNRP≤R∂˜Liμk∂ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáª][ DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠sV xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ F~LiμR∂VxmsLjiË©´sxmsˆ…”¡NUP @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡{ms≤R∂ ªRΩxmsˆ»¡Li¤Õ¡[μR∂V. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sÕ˝‹[ D©´sı Õ‹[»¡VFy»˝¡©´sV r~™´sVV¯¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsºΩINRP‰LRiV Æ≤∂[gRiÕ˝ÿ Æ™s[¿¡ øR¡WaSLRiV. Cxms¥R∂NRPLi @™´sVáVÕ‹[ {mnsÃÔ¡V @zqs|qÌsLi»˝¡V, Æ™s[V»˝¡V, ¤…¡NTPıNRPÕfi @zqs|qÌsLi»˝¡V, ’d¡zmsFsLiáV, NRPLixmsp˘»¡L`i AxmslLi[»¡L˝RiV, Czms AxmslLi[»¡L˝RiV, ™´sL`i‰ B©±s=|msNÌRPL˝RiV, GBáV, GzmsFsLiáV, FsLizms≤T∂JáV NSlLi™´sLRiW ry*•¶¶¶NRPV @©´sL>RiLi @©´sıøR¡LiμR∂LigS BxtÌsQÆ™sVV¿¡Ë©´s LkiºΩÕ‹[ μ][øR¡VNRPVLi»¡WÆ©s[ D©yıLRiV. ªRΩxmsˆV≤R∂V ™´sVxqÌsL˝RiV,

ªRΩxmsˆV≤R∂V LjiNSLÔRiVáV, @˙NRP™´sV ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV, μ]≤ÔT∂μyLji ™´sxqsWŒ˝œ¡ß, BÕÿ @Æ©s[NRP LkiªRΩVÕ˝‹[ @˙NRP™´sWáV «¡LjigjiF°ªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. FsLiªRΩ}qsxmso xmsoL][gRiºΩ\|ms xqs≠dsVOTPQLi¬ø¡[ @μ≥j∂NSLRiVáV @˙NRP™´sWá©´sV ¨s™yLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sW˙ªRΩLi ˙aRPμÙR∂ øR¡WzmsLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ xqs™´sVxqs˘ ™´sVLjiLiªRΩ «¡…”¡Ã¡LigS DLiμj∂. BNRP‰≤R∂ J ¤Õ¡NRP‰©´s ¨sL˝RiORPQ ˘Li «¡LRiVgRiVªRΩWÆ©s[ D©yı ˙ ¡•¶¶¶¯xqsÚQ˚LigS ™´sWLji©´s ry™´sW—¡NRPªRΩ¨s–d¡NTP ªRΩÕ‹gÊRiNRP ªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. BNRP‰≤R∂ NRPW≤y ¨sμ≥R∂VáV μj∂gRi≠sVLigji©´s ™yLRiV Fs™´sLRiÆ©s[ @LiaRPLi æªΩ[»¡æªΩÃ˝¡Li @™´soªRΩV©yı ™yLji©´sVLi¿¡ LjiNRP™´sLki ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ≠dsV©´sÆ™s[VuyáV ¤Õ¡NTP‰LiøR¡≤R∂Æ™s[V ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLRiVª][Liμj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ 7©´sıLRi N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV μj∂gRi≠sVLigSLRi¨s ¤Õ¡NRP‰Ã¡V xqsˆxtÌsQLigS æªΩ[÷¡©´sxmsˆ…”¡NUP LjiNRP™´sLki ™´sW˙ªRΩLi @LiμR∂¨s ˙μyORPQgSÆ©s[ ≠sVgji÷¡F°ª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 8.72N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV @˙NRP™´sWá Fy\¤Õ¡©´s»˝¡V gRiVLjiÚLi¿¡©y LjiNRP™´sLji @LiVV©´s Æ™sVVªyÚ¨sı xmsLjibdP÷¡}qsÚ ˙xmsºΩINRP‰LRiW ©´s≠s*F°μR∂VLRiVgSNRP. ZNP[™´sáLi 85.56áORPQáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LjiNRP™´sLji @LiVV©´s»˝¡V ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLiVV. BLiNS 7.81N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV LjiNRP™´sLki ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. x§¶¶¶LigRiW ALS˜…ÿáª][ ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV @˙NRP™´sWáNRPV gRiV\lLi©´s»˝¡V æªΩ[÷¡©´sxmsˆ…”¡NUP Lji™´sNRP™´sLki NSNRPF°™´s≤R∂Li Æ™s©´sVNRP xmsáV @©´sV™´sW©yáV ªyÆ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV.

u≤qT‡yê&É, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT eT+>∑fi¯yês¡+ &Ü«e÷ |æ&ç Msê#ê] |ü]o*+#ês¡T. Äj·TqqT ñbÕ~Û Vü‰MT Ç+#êØ®>± _#·Tÿ+ <ä eT+&É˝≤ìøÏ ìj·T$T+∫q dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì ø£eTà] #Ós¡Te⁄ ≈£î+≥ ÅbÕ+‘·+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ≈£L©\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì, ø=\‘·\ Å|üø±s¡+ |üqT\T |üP]Ô #˚dæ dü¬s’q ≈£L©ì bı+<ë\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ m+|æ&çz |üs¡«qï, ñbÕ~Û Vü‰MT m|æz‘√ bÕ≥T dæã“+~ ñHêïs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY ÇHé#êØ® m+|æ&çzqT ìj·T$T+#·+&ç ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY m+|æ&çz s¡e÷<˚$ >∑‘· 15 s√E\ ÅøÏ+<ä≥ ¬s+&ÉT HÓ\\ bÕ≥T Bs¡Èø±\ ôd\e⁄ô|’ yÓfi≤fls¡T. >∑‘· 15 s√E\ qT+&ç m+|æ&çz u≤<Ûä´‘·\T me]øÏ n|üŒ–+#·ø£b˛e&É+‘√ eT+&É\+˝Àì |ü\T n_Ûeè~› |üqT\T ≈£î+≥T|ü&ÉT‘·THêïsTT. Ç{Ϻ $wüj·T+ô|’ ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ Å|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] Vü≤qà+‘Y sêyé eT+>∑fi¯yês¡+ s√E eT+&É\ Å|üC≤|ü]wü‘Y ø±sê´\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìC≤+kÕ>∑sY m+|æ&çz ˝Òø£b˛e&É+‘√ ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\≈£î düTe÷s¡T 70 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ≈£L© &ÉãT“\T #Ó*¢+#·˝Ò<äì, Å|üdüTÔ‘·+ eT+&É\+˝À 6100 eT+~ ñbÕ~Û ≈£L©\T |üì #˚düTÔHêïs¡ì, Ç{Ϻ $wüj·T+ô|’ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç ìC≤+kÕ>∑sY m+|æ&çz>± u≤<Ûä´‘·\T n|üŒC…ù|Œ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT <ë«sê nìï Å>±e÷\˝À #Ós¡Te⁄\, ≈£î+≥\˝À eT{Ϻì Å{≤ø£ºs¡¢ <ë«sê ¬s’‘·T\ bı˝≤\≈£î |ü+|æq≥¢sTT‘˚ ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ ~>∑Tã&ç edüTÔ+~. #Ós¡Te⁄˝À eT{Ϻ |üP&çø£ rj·T&É+ e\¢ #Ós¡Te⁄\˝À ˙{Ï kÕe÷s¡´›+ ô|]– ˙{Ï ì\« m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì, Ç{Ϻ ø±s¡´Åø£e÷ìï |üø£&É“+~>± #˚|ü{≤º\ì dü+ã+~Û‘· dæã“+~øÏ Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À Çz |æÄsY&ç u≤˝Ÿdæ+>¥, eT+&É\ ÄsY◊ s¡»ì, Çõmdt dæã“+~ #·+Å<äX‚KsY, s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nuÛÑj·TVü≤düÔ+ \_Δ<ës¡T\ m+|æø£ |æ≥¢+, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô) : |æ≥¢+ eT+&É\+˝À ◊¬ø|æ <ë«sê 40 eT+~ \_›<ës¡T\qT >∑T]Ô+∫q≥T¢ ◊¬ø|æ dæm e+o<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À >∑\ Äj·÷ Å>±e÷\ qT+&ç yê]ì >∑T]Ô+∫ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ãjÓ÷yÓTÅ{Ïø˘ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ãjÓ÷yÓTÅ{Ïø˘ ìs¡«Væ≤+∫q yê]øÏ e#˚à HÓ\ qT+&ç ô|q¸qT¢ ekÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ns¡TΩ˝…’ ñ+&ç, nuÛÑj·TVü≤düÔ+˝À #˚sê\qT≈£îH˚ Å>∑÷|ü⁄\T ‘·eT≈£î dü+Å|ü~+#ê\ì ◊¬ø|æ dæã“+~ ø√sês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À e+o<ÛäsY‘√ bÕ≥T nuÛÑj·TVü≤düÔ+ \_›<ës¡T\THêïs¡T.

ø£u≤® uÛÑ÷$Tì kÕ«BÛq |üs¡TÃø√yê\ì ]˝Ò Bø£å ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì ã+C≤|ü*¢ •yês¡T˝À 433 düπs« HÓ+ãsY˝À 10 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì Å|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\ì eT+&É\ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T »j·T Å|üB|t Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغ n+&É‘√ Å|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ÷$T 10 mø£sê\qT e÷J »&çŒ{Ïdæ >=Ŭs ø£ècÕí¬s&ç¶ 15 @fi¯fl qT+&ç ø£u≤® #˚düTø√ì &Ü+ãsY bÕ¢+≥T q&ÉT|ü⁄‘·THêï&Éì, Bìô|’ ˇ&Ó¶ yÓ+ø£j·T´ nH˚ e´øÏÔ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£MTwüqsY≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>±, yês¡T Ä<˚•dü÷Ô Ç{Ϻ uÛÑ÷$Tì kÕ«BÛq |üs¡TÃø√yê\ì ‘Ó*|æHê uÀ<ÛäHé Äضz dürwt #·+Å<ä ìs¡¢ø£å´ <√s¡DÏ ne\+_Ûdü÷Ô Ç{Ϻ uÛÑ÷$Tì kÕ«BÛq |üs¡TÃø√e&É+ ˝Ò<äì, Ç{Ϻ uÛÑ÷$Tì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îH˚ es¡≈£î ‘êeTT ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å ø=qkÕ–kÕÔeTì, yÓ+≥H˚ Ç{Ϻ uÛÑ÷$Tì kÕ«BÛq+ #˚düTø√ì eT+&É˝≤ìøÏ e´ekÕj·T düuŸ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶≈£î πø{≤sTT+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á Bø£å˝À Hêj·T≈£î\T düyêjYT dæ+>¥, sêCÒX¯«sY >ö&é b˛‘ê >ö&é ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î jÓ÷>∑ô|’ •ø£åD u≤˝§ÿ+&É,pHé5 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì $<ë´eqs¡T\ ø±sê´\j·T+˝À ñbÕ<ë´j·TT\≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ s√Eq jÓ÷>∑ô|’ •ø£åD Ç#êÃs¡T. jÓ÷>∑ •ø£å≈£î&ÉT ø£s¡ÔHé >∑+>±<ÛäsY ñbÕ<ë´j·TT\+<ä]#˚‘· jÓ÷>∑ ndüHê\qT y˚sTT+#ês¡T. Á|ü‹s√E ñbÕ<ë´j·TT\T jÓ÷>∑ #˚j·T&É+ e\¢ Äs√>∑´+ Äq+<äeTj·T+ #˚düTø√e#·Ãì Ä<˚$<ä+>± bÕsƒ¡XÊ\\T ≈£L&Ü $<ë´s¡Tú\≈£î jÓ÷>±ìï H˚]Œ+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ $<ë´~Ûø±] $H√<ésêyé, ñbÕ<ë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\T>∑T |ü⁄düÔø£+ Ä$wüÿs¡D u≤˝§ÿ+&É,pHé5 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢|ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ s√Eq 6,7‘·s¡>∑‘·T\≈£î #Ó+~q q÷‘·q ‘Ó\T>∑T |ü⁄düÔø±ìï eT+&É\ $<ë´~Ûø±] $H√<ésêyé Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q÷‘·q |ü⁄düÔø£+ô|’ &çÄØŒ\T ÇdüTÔqï •ø£åDqT #·ø£ÿ>± ne>±Vü≤q #˚düTø√ì bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î uÀ~+#ê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√sY‡ &Ó’s¡ø£ºsY d”‘êj·T´, ‘Ó\T>∑T bÕsƒ¡´+XÊ\qT uÀ~düTÔqï ñbÕ<ë´j·TT\T, &çÄØŒ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#Ó≥Tºô|’ qT+∫ |ü&ç ˇø£] eTè‹ u≤˝§ÿ+&É,pHé5 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤˝§ÿ+&É b˛©dtùdºwüHé |ü]~˝Àì øÏkÕHéq>∑sY Á>±eT•yês¡T˝À >∑\ ‘√≥˝À #Ó≥TºqT ø√dü÷Ô Á|üe÷<ÛäeX¯‘·TÔ <ä+&ÉT>∑T\ *+>∑+ (45)ÄH˚ e´øÏÔ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ u≤˝§ÿ+&É môd’‡ Á|ü‘ê|t*+>∑+ eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. #Ó≥T¢ ø√‘·≈£î ~qdü] ≈£L©øÏ yÓ[fl #Ó≥Tºô|’ yÓøÏÿ $<äT´‘Y s¡+|ü+‘√ ø√düTÔ+&É>± s¡+|ü+ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ ‘·q≈£î ‘·>∑\&É+‘√ #Ó≥Tºô|’ qT+&ç |ü&ç m≈£îÿe s¡ø£Ô ÁXÊe+ ø±e&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.X¯yêìøÏ |ü+#·HêeT ìs¡«Væ≤+∫ b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√ì <Ûäs¡´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

düe÷<ÛäT\ düú\+ø√dü+ #Ó\πs–q $yê<ä+ Çs¡TesêZ\‘√ #·]ÃdüTÔqï m+|æ&çy√ øÏwüHé u≤˝§ÿ+&É,pHé5 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì k˛Héô|{Ÿ, b˛#·+bÕ&é ¬s+&ÉT Á>±eT\ eT<Ûä´ ñqï ˇø£ esêZìøÏ #Ó+~q düe÷<äT\ düú˝+ø√dü+ $yê<ä+ #Ó\πs–+~. kÕúì≈£î\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ b˛#·+bÕ&é˝Àì ˇø£ esêZìøÏ #Ó+~q yês¡T düTe÷s¡T 30dü+e‘·‡sê\ qT+&ç X¯yê\ n+‹eT düeTdüÿsê\T ìs¡«Væ≤+#Ó+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï düú\+˝Àì ø=~› eTT+<äT uÛ≤>∑+˝À Ç+ø√ esêZìøÏ #Ó+~qyês¡T ˙{Ïì ì\« #˚j·T&ÜìøÏ ñbÕ~Vü≤$T |üqT\˝À uÛÑT>∑s¡“¤ »˝≤\T ô|]¬>+<äT≈£î ∫qï #Óø˘&Ü´+qT ì]à+#ês¡T. B+‘√ düe÷<äT\ düú\+˝ÀøÏ ˙s¡T ñ_øÏ e∫à düe÷<äT\T n+‹ düeTdüÿsê\T #˚j·T&ÜìøÏ nqTe⁄>± ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì B+‘√ Çs¡T esêZ\ eT<Ûä´ $yê<ä+ #˚\πs–+~. kÕúì≈£î\T Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î m+|æ&çy√ øÏwüDY, ‘·Vü≤d”˝≤›sY u≤ej·T´, dæ.◊ dü+Áø±+‹ s¡$≈£îe÷sY, môd’‡ Á|ü‘ê|t*+>∑+ Çs¡T esêZ\+‘√ #·]Ã+∫ #Óø˘ &Ü´+qT ‘=\–+#·≈£î+&Ü, eT∞fl #Óø˘ &Ü´+ |üqT\qT |ü⁄q:ÁbÕs¡+_+#·≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ sêJ ≈£î~]à düeTdü´qT |ü]wüÿ]+∫ yê]ì XÊ+‹+|üCÒXÊs¡T.

nj·T|üŒ Ä\j·T+˝À |òüTq+>± e÷k˛‘·‡e+ Ä\j·T+˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔqï <äèX¯´+.. u≤˝§ÿ+&É,pHé5 (düTes¡íyês¡Ô):u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Äj·T|üŒ Ä\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ s√Eq |òüTq+>± eTk˛‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·T+˝À 18|ü&ç$T≥¢qT yÓ*–+∫ Äj·T|üŒ≈£î |òüTq+>± |üP»\qT #˚XÊs¡T. Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ Á>±eT\ qT+&ç ‘·s¡*e∫à |üP» ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\T|ü+#·Tø√ì nq+‘·s¡+ Äqï<Ûëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.


n+&ÉsY 19 Ädæj·÷ø£|t≈£î dü+B|üHé <ëdt, XÊ+düHé ¤À¡LigiR Œ¡œ ®L`i, «¡⁄©s± 5 : Azqs∏R∂W NRP£msÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ @Li≤R∂L`i 19 À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V©´sV ’d¡{qs{qsH ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ¤À¡LigSÕfi Àÿ˘…fi=™´sV©±s xqsLiμk∂xms©±s μy£qs , ZNP[LRiŒœ¡ ≠sZNP…fi NUPxmsL`i xqsLi«¡Ÿ aSLixqs©±sáNRPV C «ÿ’¡ªyÕ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. 15 ™´sVLiμj∂ «ÿ’¡ªyÕ‹[ C lLiLi≤R∂V ™´sWLRiVˆ¤Õ¡[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. ˙xmsaSLiª`Ω ø][˙Fy , NRPV™´sWL`i ≤T∂π∏∂W˙Àÿª`Ω , NRPVáμk∂£ms∏R∂WμR∂™±sá\|ms Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. C ™´sVVgÊRiVLRiW G˙zmsÕfiÕ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ «¡Ljigji©´s NS*˙≤yLigRiV˘Ã¡L`i zqsLki£qsÕ‹[ A≤yLRiV. aSLixqs©±s H{msFsÕfiÕ‹[ N][ÕfiNRPªyÚ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= «¡»Ì¡VÕ‹[ D©yı≤R∂V.

@LiVVæªΩ[ Hμ][ {qs«¡©±sÕ‹[ INRP‰ ™´sW˘ø`¡ NRPW≤y A≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ≤≥T∂÷d˝¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s D©´sV¯QQN`PÚ øyLiμ`∂ «¡»Ì¡V ryLRi¥j∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡©´sVLi≤R∂gS... @ORPQμk∂£ms©y¥`∂ \Æ™s£qs ZNP|mÌs©±sgS ªRΩ©´s rÛy©´sLi ¨sáVxmsoNRPV©yı≤R∂V. gRiªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ øyLiμ`∂ «¡»Ì¡V ≠s«¡∏R∂WáՋ[ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøy≤R∂V. |qs|mÌsLi ¡L`i 2011 ©´sVLi≤T∂ ZNP|mÌs©±sgS DLi…‹[©´sı D©´sV¯QQN`PÚ G˙zmsÕfiÕ‹[ «¡Ljigji©´s NS*˙≤yLigRiV˘Ã¡L`i zqsLki£qsáՋ[ «¡»Ì¡V©´sV lgi÷¡zmsLiøy≤R∂V. Azqs∏R∂WNRP£msNRPV ™´sV¤Õ¡[ztsQ∏R∂W AºΩ¥R∂˘≠sVr°ÚLiμj∂. «¡⁄©±s 23©´s «¡Ljilgi[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω Æ©s[FyÕfiª][ A≤R∂©´sVLiμj∂. À≥ÿLRiª`Ω , Æ©s[FyÕfiª][ Fy»¡V FyNTPrÛy©±s , $áLiNRP ,  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, pHé 6, 2012

mHêïfiÀ¢ y˚∫q ñ<äj·T+... m≥ºπø\≈£î $+&ûdt C≤rj·T »≥Tº˝À π>\ 15 Æ©sáá ¨sLkiORPQfl·NRPV æªΩLRixms≤T∂Liμj∂. Fs»Ì¡ZNP[áNRPV rÌyL`i Àÿ˘…fi=™´sV©±s ˙NTP£qs lgi[ÕfiNRPV Æ™szqÌsLi≤U∂£qs |qsáNÌRPL˝RiV zmsáVxmso¨søyËLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂ª][ «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsNRPV @ªRΩ¨sı FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. ≠sLi≤U∂£qs ªRΩLRixmso©´s lgi[Õfi A≤T∂©´s 15 Æ©sááV @LiVVLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ™´sÆ©Ôs[ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ©´sVLi≤U∂ lgi[Õfi , ≠sLi≤U∂£qs À‹[LÔRiV ™´sVμ≥R∂˘ ≠s™yμR∂Li ©´s≤R∂Vr°ÚLiμj∂. ªRΩ©´s©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V©´sLiμR∂VNRPV lgi[Õfi J lLi[≤T∂π∏∂W BLi»¡LRiW˘Õ‹[ À‹[LÔRiV\|ms ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aS≤R∂V. μk∂¨sNTP À‹[LÔRiV NRPW≤y ºdΩ˙™´sLigSÆ©s[ xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. lgi[Õfi ™y˘≈¡˘Ã¡ ªRΩLS*ªRΩ @ªRΩ¨sı «¡»Ì¡V FsLizmsNRPÕ‹[NTP xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ™´sWÆ©s[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ H{msFsÕfiÕ‹[ xmsLRiVgRiVá ™´sLRiμR∂ FyLjiLi¿¡ ™´sV◊d¡˛ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VN][™yá¨s lgi[Õfi À≥ÿ≠sLiøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ @ªRΩ©´sV À‹[LÔRiVNRPV ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡}msˆ ™´sLRiNRPW «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVÆ©s[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ≠sLi≤U∂£qs |qsáNÌRPL˝RiV æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ Æ™szqÌsLi≤U∂£qs }m˝s∏R∂VL`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ø]LRi™´sª][ lLiLi≤R∂V ™´sLÊSáNRPW xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡Ljigji©y xmns÷¡ªRΩLi LS¤Õ¡[μR∂V. ªRΩLS*ªRΩ ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV ™´sV◊d¡˛ lgi[Õfi ™´sVVLiμR∂VN]¿¡Ë©y ≠sLi≤U∂£qs À‹[LÔRiV ™´sW˙ªRΩLi xqs}qs≠dsV©y @©´s≤R∂Liª][ @ªRΩ¨s NRPμ≥R∂ ™´sVVgjizqs©´s¤…Ì¡[©´s¨s @Liªy À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sLi≤U∂£qsÕ‹[¨s @’≥¡™´sW©´sVáV lgi[ÕfiNRPV ™´sVμ≥ÙR∂ªRΩVgS ¨sá™´s≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂.@xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤U∂ lgi[Õfi ≠s≠sμ≥R∂ Æμ∂[aSá ≤]Æ™sVzqÌsN`P …‹[LkiıáV A≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. B…‘¡™´sá H{msFsÕfi Hμ][ {qs«¡©±sÕ‹[ ™´sV◊d¡˛ xmsLRiVgRiVá ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLi¿¡©´s C ≠sLi≤U∂£qs J|ms©´sL`i «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂LigS D©yı©´s¨s ˙xmsNRP…”¡Liøy≤R∂V. μk∂¨sNTP ªRΩgÊRi»Ì¡VgSÆ©s[ r°™´sVL`i|qs…fiª][ ªRΩ©´s IxmsˆLiμy¨sı LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. μk∂Liª][ BLig˝SLi≤`∂ª][ ¤…¡£qÌs zqsLki£qsNRPV FsLizmsNRP™´soªy≤R∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©y @μj∂ «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V. lgi[Õfi ™´s˘™´sx§¶¶¶LRi\ZaP÷¡Õ‹[ ™´sWLRiVˆNRPV @»¡V ≠sLi≤U∂£qs À‹[LÔRiV NRPW≤y Æ™sVªRΩÚ ¡≤T∂Liμj∂. |qsáNÌRPL˝RiV xqsVμk∂LÁRiLigS øR¡LjiËLi¿¡ BLig˝SLi≤`∂ª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsNRPV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ 15 ™´sVLiμj∂ «ÿ’¡ªyÕ‹[ lgi[ÕfiNRPV ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. 2011 ªRΩLS*ªRΩ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[NTP FsLizmsNRP™´s≤R∂Li lgi[ÕfiNTPÆμ∂[ ª]÷¡ryLji. lgi[Õfi À‹[LÔRiV\|ms DLi¿¡©´s ©´s™´sV¯NS¨sı xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s , gRiªRΩLiÕ‹[ÕÿÆ©s[ @ªRΩ©´sV «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VNRPV ªRΩ©´s }qs™´sáLiμj∂ryÚ≤R∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»Ì¡V ≠sLi≤U∂£qs À‹[LÔRiV æªΩ÷¡zmsLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ lgi[Õfiª][ Fy»¡V ÷¡LiÆ≤˝∂[ zqs™´sV¯©±s=NRPV NRPW≤y ≠sLi≤U∂£qs |qsáNÌRPL˝RiV zmsáVxmso¨søyËLRiV. A{qs£qsª][ xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sÆ©Ôs[áNRPV @ªRΩ©´sV «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. @Õÿlgi[ H{msFsÕfi Hμ][ {qs«¡©±s ™´sVVgjiLiøR¡VNRPV©´sı ≤R∂*∏R∂W©±s ˙¤À¡[™Ø[ , NTPLRifl„fi F~Õ˝ÿL`Ôi , ALi˙≤U∂ LRi|qs=Õfi NRPW≤y «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºΩLjigji ™´søyËLRiV. ™´sVW≤R∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qsÕ‹[ À≥ÿgRiLigS BLig˝SLi≤`∂ª][ ª]÷¡ ™´sÆ©Ôs[ «¡⁄©±s 16©´s r¢ªyLixmÌs©±sÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂.

_õHÓdt ô|Á{À |üqTï\qT 25 XÊ‘·+ ‘·–Z+#ê* : $‘·ÔeT+Á‹ Á|üDuŸ <˚X¯+˝À uÛ≤Ø>± ô|]–q ô|Á{À <Ûäs¡\ qT+∫ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ñ|üX¯eTq+ ø£*–+#˚+<äT≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T edü÷\T #˚düTÔqï |üqTï˝À¢ 25 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ‘·–Z+#ê\ì πø+Á<ä $‘·ÔeT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Bìô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üqTï\ ‘·–Z+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ nìï sêÁcÕº\ eTTK´eT+Á‘·T\≈£î ˝ÒK\T sêdæq≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ô|Á{À <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·÷ b˛‘˚ yê{Ïì ìj·T+Á‹+ #·&ÜìøÏ ‘·–q j·T+Á‘ê+>±ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ˝ÒK˝À ø√sês¡T. ô|Á{À ñ‘·Œ‘·TÔ\ <Ûäs¡\≈£î ø£fiË¢+ y˚j·T&ÜìøÏ sêÁcÕº\T |üqTï\ Ä<ëj·÷ìï ‘ê´>∑+ #˚j·÷\ì Ä ˝ÒK˝À d”m+\qT ø√]q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

dü«\Œ ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæq ôdHÓ‡ø˘‡ uÛ≤s¡rj·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ eT+>∑fi¯yês¡+ dü«\Œ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–XÊsTT. ;mdtá 32 bÕsTT+≥T¢ ô|]– 16,020 e<ä› eTT–j·T>±, ì|ò”º 15 bÕsTT+≥T¢ ô|]– 4,863 e<ä› eTT–dæ+~. ˇø£<äX¯˝À ˇø£ XÊ‘·+ ˝≤uÛ≤\‘√ e÷¬sÿ{Ÿ˝À sê´© ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>± ã\V”≤q+>± ñqï áj·T÷ &˚{≤, s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te˝À ôV≤#·TÑ·>∑TZ\T e÷¬sÿ{Ÿô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷bÕsTT.

, AxmnÁs¨srÛy©±s , ™´sV¤Õ¡[ztsQ∏R∂W , ≈¡ªyL`i «¡»˝¡V μk∂¨sÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLiVV. AgRi£tÌsQÕ‹[ «¡Ljilgi[ ™´sLRiÕfiÔNRP£msNRPV ™´sVVLiμR∂V A ∏R∂W «¡»˝¡NRPV C …‹[Lkiı ™´sVLi¿¡ ˙zmsxmslLi[xtsQ©±s NS©´sVLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV ™´sVVLiμR∂V À≥ÿLRiªRΩ @Li≤R∂L`i 19 «¡»Ì¡V NRPW≤y Azqs∏R∂WNRP£ms lgi÷¡¿¡ xqsªyÚ øy…ÿá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. Azqs∏R∂WNRP£msNRPV À≥ÿLRiª`Ω @Li≤R∂L`i 19 «¡»Ì¡V iM D©´sV¯QQN`PÚ øyLiμ`∂ (ZNP|mÌs©±s) , @ORPQμk∂£ms ©y¥`∂ (\Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s) , ™´sW©´s©±s ™Ø[˙•¶¶¶ , @–¡Õfi |§¶¶¶LS*≤R∂‰L`i , @xmsLS—¡ª`Ω ÀÿÀÿ , ≠s«¡∏∫∂V «‹[Õfi , xqsLiμk∂xms©±s μy£qs , ≠sNS£qs ≠sV˙aS , xqsLiμk∂£ms aRPLRi¯ , LRiV£tsQ NRPÕÿLji∏R∂W , Æ™sWzqs©±s xqs∏R∂V˘μ`∂ , zqs¯ª`Ω xms¤…¡[Õfi , x§¶¶¶Lki¯ª`ΩzqsLig`i , NRP™´sVÕfi xms{qs= , xqsLi«¡Ÿ aSLixqs©±s

7 ôV’≤<äsêu≤<é

˝≤≥Ø ø={Ϻq ã+>±¢<˚XŸ ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶ ]ø±sY¶ kÕúsTT˝À kÕŒq‡sYwæ|t ˇ|üŒ+<ä+ ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV\|ms NSxqsVá ™´sL<RiLi NRPVLRi™´s©´sVLiμj∂. ªRΩ™´sV ˙NTPZNP…fi øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s≠sμ≥R∂LigS  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ryˆ©´s=L`iztsQ£ms N]¤…Ì¡[zqsLiμj∂. À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VNRPV ryˆ©´s=L`igS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°Ú©´sı xqs•¶¶¶LS BLi≤T∂∏R∂Wª][ IxmsˆLiμR∂Li NRPVμR∂VLRiVËNRPVLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´s ryˆ©´s=L`iztsQ£msª][ ≠sVgji÷¡©´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sW μyμyxmso 14 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´sNRPV NSLi˙…ÿN`ÌP ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. C rÛyLiVVÕ‹[ IxmsˆLiμR∂Li «¡LRigRi≤R∂Li  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ BÆμ∂[ ª]÷¡ryLji. xqs•¶¶¶LS BLi≤T∂∏R∂W xmsLji™yL`iª][ Fy»¡V @NTP=™±sV ¤…¡NSıá“¡£qs C ’¡≤˝R∂V μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLiVV. 2011ª][ ˙gS≠dsVfl„fiFn°©±s IxmsˆLiμR∂Li ™´sVVgjizqsF°™´s≤R∂Liª][ xqs•¶¶¶LS BLi≤T∂∏R∂W gRiªRΩ ™yLRiÆ™s[V ’¡zqs’d¡ª][ xqsLi ¡Liμ≥y¨s\ZNP AxqsNTPÚ øR¡WzmsLiμj∂. Azqs∏R∂W rÛyLiVVÕ‹[ ªRΩ™´sV xmsLjiμ≥j∂¨s |msLiøR¡VN][™´s≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS xqs•¶¶¶LS C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. NSgS 2003 ©´sVLi≤T∂ 2011 ™´sLRiNRPW  ¡Lig˝Sª][ ˙gS≠dsVfl„fiFn°©±s IxmsˆLiμR∂Li ≠sáV™´s 6 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. A xqsLixqÛs NRPLi¤…¡[ 3.4 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´sV FsNRPV‰™´s B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV xqs•¶¶¶LS zqsμ≥ÙR∂\Æ™sVLiμj∂. N]ªRΩÚ IxmsˆLiμR∂Li ˙xmsNSLRiLi xqs•¶¶¶LS xqsLixqÛs  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡V , «ÿºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi @NS≤R∂≠dsVª][ Fy»¡V \¤…¡…”¡Õfi ryˆ©´s=L`iztsQ£ms μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. NSgS ≠ds…”¡ª][ Æ©s[xtsQ©´sÕfi ˙NTPZNP…fi @NS≤R∂≠dsVNTP @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ’¡≤`∂ μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s G\ZNPNRP NRPLi|ms¨ds xqs•¶¶¶LSÆ©s[. G≤yμj∂NTP 130000 ≤yáL˝RiV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV A xqsLixqÛs ™´sVVLiμR∂VN]¿¡ËLiμj∂. ™´sVL][ NRPLi|ms¨ds @NTP=Æ™sW NRPW≤y  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ryˆ©´s=L`iztsQ£msÕ‹[ À≥ÿgRi\Æ™sVLiμR∂gji. ’¡Æ™s[lLi¤«¡£qs , …”¡ZNP‰…fi x§¶¶¶NRPV‰Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 2012 ©´sVLi≤T∂ 2015 ™´sLRiNRPW C IxmsˆLiμR∂Li N]©´srygRiVªRΩVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ªy«ÿ IxmsˆLiμR∂Liª][ ªRΩ™´sV ˙NTPZNP…fi LRiWxmsolLi[≈¡¤Õ¡[ ™´sWLjiF°ªy∏R∂V¨s ’¡zqs’d¡ À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·r°Ú©´sı  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sVLjiN]¨sı xqsLiøR¡Ã¡©yáV xqsXztÌsQLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV©´sı»Ì¡V @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sWLjiËÕ‹[ r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms «¡Ljigji©´s Azqs∏R∂WNRP£msÕ‹[ \|mns©´sÕfi ¬ø¡[Lji øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztÌsQLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ  ¡Lig˝SNRPW ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLjigji©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @™´soªRΩV©yı≤R∂V. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ NRPW≤y @≤R∂VgRiV|ms…Ì”¡ zqsNRP=L˝Ri ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøyá¨s ¤À¡LigiR Œ¡œ ®L`i, «¡⁄©s± 5 : …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ≤yztsQLig`i Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s BaSLiª`Ω ANSLiOTPQLi øy≤R∂V. gRiªRΩ ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i Fny˘©±s=NRPV gRiV≤`∂ ©´sW˘£qs... NS˘©´s=L`i G≤yμj∂ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xqsLi ¡Liμ≥j∂LiªRΩ ™y˘μ≥j∂ ©´sVLi≤T∂ N][áVNRPV©´sı ∏R∂VV≠ds ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ˙NTPZNP…fi EzmsLjiºΩªRΩVÚá xqs™´sVxqs˘ª][ B ¡˜Li {mnsÕfiÔÕ‹[NTP @≤R∂VgRiV|ms»Ì¡©´sV©yı≤R∂V. …”¡*»Ì¡L`i μy*LS μj∂ xms≤Ôy≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ NS˘©´s=L`i @’≥¡™´sW©´sVáNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi…‹[©´sı ∏R∂VV™´sLS«fi ªy«ÿgS gS æªΩ[á≤R∂Liª][ @Æ™sVLjiNSÕ‹[¨s ªRΩ©´s zmns…fiÆ©s£qsNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ INRP F°£qÌs |ms…Ìÿ≤R∂V. B™yŒœ¡ À‹[xqÌs©±sÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= ºdΩxqsVNRPV¨s gRiªRΩ ™´sVLi¿¡L][«¡Ÿ... ©y  ˝¡≤`∂ LjiF°L`Ìi , ry‰©±s LjiF°L`Ìi @¨dsı ™´sVLi¿¡ Æ©sáՋ[Æ©s[ xqs*Æμ∂[aS¨sNTP ºΩLjigji ™´søyË≤R∂V. ™´sV◊d¡˛ @ªRΩ¨s zqÛsºΩÕ‹[ D©yıLiVV. ™´sV◊d¡˛ ©yLRi¯Õfi NRPLi≤U∂xtsQ©±sNRPV AL][gRi˘Li xmso©´sLSgRi™´sV©´sLi FsxmsˆVÆ≤∂xmsˆV≤y @¨s FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı ¬ø¡[LRiVN][™´s≤R∂Li A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂¨s ∏R∂VV≠ds F°xqÌsVÕ‹[ æªΩ÷¡Fy≤R∂V. @’≥¡™´sW©´sVáNRPV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V gRiV≤`∂ ©´sW˘£qs @Liμj∂xqsWÚ ™yLjiNTP ˙xmsxqsVÚªRΩLi ∏R∂VV≠ds ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i Æ©s[xtsQ©´sÕfi ˙NTPZNP…fi @NS≤R∂≠dsVÕ‹[ ¬ø¡[LRiV™´sÕ‹[ DLi»¡V©yı≤R∂V. ªy«ÿgS zmns…fiÆ©s£qs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xmso©´sLS™yxqsLiÕ‹[ D©yı≤R∂V. gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ N][áVNRPVLi…‹[©´sı xqsLiª][xtsQLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s ∏R∂VV≠ds ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ Lki FsLi˙…‘¡ B¬ø¡[Ë BaSLiª`ΩaRPLRi¯ª][ NRP÷¡zqs zmns…fiÆ©s£qs bP’¡LRiLiÕ‹[ LjiÕÿN`P= @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

∏R∂VV≠ds ™´s¬ø¡[ËxqsVÚ©yı≤R∂V...

ôd˝Ÿbò˛q¢ <Ûäs¡\≈£î ¬sø£ÿ\T &Ü\sY $\Te ô|s¡>∑&É+‘√ ôd˝Ÿbò˛Hé <Ûäs¡\≈£î ¬sø£ÿ\T edüTÔHêïsTT. s¡÷bÕsTT |ü‘·q+ ôd˝Ÿbò˛Hé ø£+ô|˙\≈£î eTT#Óà eT≥\T |ü{Ϻk˛Ô+~. pHé qT+∫ ôd˝Ÿ bò˛Hé <Ûäs¡\qT 10 XÊ‘·+ ô|+#ê\ì <˚oj·T Áu≤+&é\T Ä˝À∫düTÔHêïsTT. ˝≤uÛ≤\T Vü≤]+#·T≈£îb˛e&É+‘√ ‘·j·÷Ø uÛ≤s¡eTe⁄‘√+<äì, <Ûäs¡ ô|+#·ø£b˛‘˚ eTqT>∑&˚ ø£wüºeTe⁄‘·T+<äì ø£+ô|˙\T #ÓãT‘·THêïsTT. >∑‘· @&Ü~ Ä>∑düTº qT+∫ Ç|üŒ{ÏøÏ s¡÷bÕsTT‘√ b˛*ùdÔ &Ü\sY $\Te 20 XÊ‘·+ ô|s¡>∑ &É+‘√, ~>∑TeT‘·T\ô|’H˚ n~Ûø£+>± Ä<Ûës¡|ü&çq <˚oj·T dü+düú\ ˝≤uÛ≤\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+~. >∑‘· &çôd+ãsY ÄKs¡T≈£î &Ü\sY $\Te s¡÷. 53≈£î #˚]q|ü⁄Œ&ÉT ø=ìï yÓ÷&Éfi¯¢ <Ûäs¡\qT ô|+#êsTT. eT∞¢ á @&Ü~ »qe], |òæÁãe] HÓ\˝À¢ &Ü\sY $\Te 48`49øÏ sêe&É+‘√ yÓTTu…’˝Ÿ ø£+ô|˙\≈£î }s¡≥ \_Û+∫+~. e÷]à qT+∫ &Ü\sY $\Te ô|s¡T>∑T‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷.55 <ë≥&É+,düMT|ü uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À &Ü\sY $\Te 52 qT+∫ 53 øÏ $T+∫ ‘·>∑Z<äì uÛ≤$düTÔqï+<äTq ôd˝Ÿbò˛Hé <Ûäs¡\T ô|+#·ø£ ‘·|üŒ<äì ø£+ô|˙\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. |üØø£å |òü*‘ê\T e∫Ã, $<ë´s¡Tú\T q÷‘·q $<ë´dü+düú˝À¢ #˚πs düeTj·T+ ø±e&É+‘√ y˚T, pHé HÓ\˝À¢ ôd˝Ÿbò˛Hé $Áø£j·÷\T u≤>∑T+{≤sTT. Á|ü‹HÓ˝≤ ÄK]yês¡+˝À &çÁdæºã÷´≥s¡T¢ m≈£îÿe>± düs¡≈£î _*¢+>¥ #˚sTT+#·T≈£îì yÓfi¯óÔ+{≤s¡T. yÓ+≥H˚ <Ûäs¡\T ô|+∫‘˚ Ä Á|üuÛ≤e+ $Áø£j·÷\ô|’ |ü&ÉT‘·T+<äH˚ Ä˝À#·q‘√ pHé yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À ô|+#˚+<äT≈£î ø£+ô|˙\T dæ<ä›eTe⁄‘·THêïsTT.

e÷s¡T‹ düTEøÏ m]º>± m+|”M <Ûäs¡ ô|]π> neø±X¯+

HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï Ç+<Ûäq <Ûäs¡\‘√ n˝≤¢&çb˛‘·Tqï yê]øÏ e÷s¡T‹ düTEøÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ z #·Ts¡ø£ n+{Ï+#˚+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘√+~. <˚X¯|ü⁄ nÁ>∑>±$T ø±s¡¢ ø£+ô|˙ Ç{°e˝Ò e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ãVüQfi¯ Á|üjÓ÷»q yêVü≤q (myéT|”M) e÷s¡T‹ düTEøÏ m]º>± <Ûäs¡qT ô|+#˚+<äT≈£î ø£+ô|˙ düHêïVü‰\T #˚düTÔ+~. e#˚à E˝…’ Hê{ÏøÏ m]º>± <Ûäs¡qT düe]kÕÔ eTì ø£+ô|˙ ñqï‘ê~Ûø±] ˇø£s¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. myéT|”M ôd¬>à+{Ÿ˝À düs¡düyÓTÆq <Ûäs¡πø \_Û+#˚ ø±s¡T>± $&ÉT<ä˝…’q e÷s¡T‹ düTEøÏ m]º>±≈£î <˚oj·T e÷¬sÿ{Ÿ qT+∫ nX‚wü Ä<äs¡D \_ÛdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ $&ÉT<ä˝…’q yÓTT<ä{Ï HÓ\˝ÀH˚ 32,000 j·T÷ì≥¢≈£î ô|’>± ãTøÏ+>¥\qT ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£î+~. eT]ø=~› HÓ\˝À¢H˚ m]º>± myéT|”M <Ûäs¡qT düe]kÕÔeTì e÷s¡T‹ düTEøÏ e÷¬sÿ{Ï+>¥ ôV≤&é eTj·÷+ø˘ bÕØø˘ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Bìì ã{Ϻ #·÷düTÔ+fÒ, e÷ s¡T‹ düTEøÏ m]º>±≈£î e÷¬sÿ{Ÿ˝À &çe÷+&é ø£*Œ+#˚+<äT≈£î>±qT ÁbÕs¡+uÛÑ <Ûäs¡\πø (Ç+Á≥&Éø£ºØ Áô|’dt) ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç<˚ ø£qTø£ »]–‘˚, e÷s¡T‹ düTEøÏ m]º>± m+|”M <Ûäs¡\T s¡÷.10,000 qT+∫ s¡÷.20,000 eT<Ûä´ ô|]π> ÄkÕÿs¡+ ñ+~. nsTT‘˚, Á|üdüTÔ‘·+ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T Äø±X¯qï+≥T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À πøe\+ &ûõ˝Ÿ y˚]j·T+{Ÿ m]º>± <Ûäs¡\qT e÷Á‘·y˚T e÷s¡T‹ düTEøÏ ô|+#˚ neø±X¯+ ñqï≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~.

‘·>∑ZqTqï e&û¶πs≥T: ÄØ“◊ &ç|üP´{° >∑es¡ïsY >√ø£sYï 14 XÊ‘·+ ô|]–q y=&Übò˛Hé ˝≤uÛÑ+

dü÷ú\ <˚ojÓ÷‘·Œ‹Ô J&û|” eè~Δπs≥T\ ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\ ø£ìcÕºìøÏ |ü&çb˛e&É+‘√ eè~Δπs ≥TqT >±&ç˝À ô|fÒº+<äT≈£î uÛ≤s¡‘· ]»s¡T« u≤´+≈£î #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± áHÓ\ 18e ‘˚Bq Á<äe´|üs¡|ü‹ $<Ûëq düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À ø°\ø£ e&û¶ πs≥¢qT ‘·–Z+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ÄsY;◊ &ç|üP´{° >∑es¡ïsY düT;sY >√ø£sYï dü÷#·q ÁbÕj·T+>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢ eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡\T ‘·>∑Z&É+ ≈£L&Ü ø£*kı#˚à n+X¯y˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. eè~Δπs≥T eT+<ä–+ #·&É+.. eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡\T ‘·>∑Z&É+ ¬s+&ÉT n+XÊ\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îì e&û¶πs≥¢ ‘·–Z+#˚ $wüj·÷ìï |ü]o*kÕÔ eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±>±, e÷]Ñ√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷kÕìøÏ eè~Δπs≥T πøe\+ 5.3 XÊ‘·+>± qyÓ÷<äT ø±>±, >∑‘· ‘=$Tà~ HÓ\˝À ø±\+˝À n‘·´\Œ+ Ç<˚ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+.

uÛ≤s¡‘Y˝À f…*ø±+ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ 2012 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À y=&Übò˛Hé ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ 14 XÊ‘·+ eè~›‘√ s¡÷. 9,749 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£îqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. >∑&ç∫q Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À dü+düú≈£î $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T yêsTTdt`ø±˝Ÿ $Tq{Ÿ‡ |ü⁄+Eø√e &É+‘√ ˝≤uÛÑ+ eè~Δ #Ó+~+<äì dü+düú ‘Ó*|æ+~. >∑&ç∫q Ä]úø£ dü+e‘·‡ s¡+˝À ø£+ô|˙ Ä<ëj·T+ dü«\Œ+>± |ü⁄+E≈£îì 4.26 _*j·THé bÂ+&ÉT¢ >± qyÓ÷<Ó’+<äì yÓ\¢&ç+ ∫+~. B+{À¢ düØ«düT\ qT+∫ Ä<ëj·T+ 19.4 XÊ‘·+ eè~› #Ó+<ä>± , ø£düºeTs¡T¢ 11.8 XÊ‘·+ y˚Ts¡ ô|]>±s¡ì ‘Ó*|æ+~. f…*ø±+ s¡+>∑+˝À Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\ qT+∫ b˛{° ô|s¡>∑&É+‘√ <Ûäs¡\ j·TT<ä›+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì dü+düú ‘Ó*|æ+~. 2012 e÷]à Hê{ÏøÏ dü+düú yÓTT‘·Ô+ $ìjÓ÷ >∑<ës¡T\ dü+K´ 15.05 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+<äì $e]+∫+~. M]‘√ bÕ≥T &˚{≤ düØ«düT\qT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥Tqï eTs√ 3.54 ø√≥¢ eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ñHêïs¡ì yÓ\¢&ç+∫+~. 2011`12˝À dü+düú Ä|üπs{Ï+>¥ ÁbÕ|òæ{Ÿ Hê\T>∑T ¬s≥T¢ ô|]– 60 $T*j·THé bÂ+&É¢≈£î #˚s¡T≈£î+~.uÛ≤s¡‘Y ,≥Øÿ <˚XÊ˝À¢ dü+düú≈£î ø£düºeTs¡T¢ ô|s¡>∑&É+‘√ Ä<ëj·T+ 1.2XÊ‘·+ eè~›‘√ 46.4 _*j·THé bÂ+&É¢≈£î #˚s¡T≈£î+~.dü+düú ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T $düÔ]+#·&É+í ,&˚{≤ düØ«düT\ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|≥º&É+ e\¢H˚ ø£+ô|˙ yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\T kÕ~Û+∫+<äì dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T.


C M Y K

8

C M Y K

kÕ« ‹

ãT<Ûäyês¡+, pHé 6, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

yÓT>±|üesYkÕºsY sêyéT #·s¡DY, ñbÕdüq pHé 14q ô|[¢ <ë«sê @ø£eTe«uÀ‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äTø√dü+ uÛ≤Ø>± @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T yÓT>± ≈£î≥T+;≈£î\T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î {≤©e⁄&é #·]Á‘·˝À ø£˙ $˙ ms¡T>∑ì Ø‹˝À Á>±+&é>± á $yêVü‰ eTôVA‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. ‘êC≤>± n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+.. ô|[¢øÏ eTT+<äT pHé 11 »]π> dü+^‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À {≤©e⁄&é kÕºsY‡ n\T¢ ns¡T®Hé, Áoj·T, ‘·eTHêï\T ‘·eT qè‘ê´\‘√ dü+<ä&ç #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çø£ n© K»sêπs kÕ+>∑T≈£î ôdº|ü⁄Œ\T y˚dü÷Ô Vü‰kÕ´ìï |ü+&ç+#·qTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ms¡T &ÜHé‡ ÁbÕø°ºdt ≈£L&Ü #˚düTÔHêïs¡≥. kÕ<Ûës¡D+>± dü+^‘· ø±s¡´Áø£eT+ nH˚~ ñ‘·Ôsê~ dü+Á|ü<ëj·T+. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT á kÕ+Á|ü<ëj·T+ <äøÏåD≤~øÏ ≈£L&Ü bÕøÏ+~. #ÓÁØ ô|[¢‘√ {≤©e⁄&é˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á b˛ø£&É.. Çø£ eTT+<äT ø£+{Ïq÷´ ø±e&É+ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~. ô|[¢ ì$T‘·Ô+ sêyéT#·s¡DY Ç|üŒ{Ïπø dæìe÷\≈£î ÁuÒø˘ Ç#êÃs¡T. ô|[¢øÏ eTT+<äT ¬s+&ÉT yêsê\T.. ô|[¢ ‘·sê«‘· eTs√ ¬s+&ÉT yêsê\T #ÓÁØ |üP]Ô>± wüO{Ï+>¥\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&ç ô|[¢ dü+ãs¡+˝À eTTì– ‘˚\qTHêï&ÉT. pHé 14e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 7 qT+∫ 8>∑+≥\ eT<Ûä´ $yêVü‰+ »s¡>∑qT+~. yÓ÷sTTHêu≤<é˝Àì ñbÕdüq ≈£î≥T+;≈£î\≈£î dü+ã+~Û+∫q bòÕ+ Vü≤Ödt˝À ô|[¢ y˚&ÉTø£ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á y˚&ÉTø£≈£î πøe\+ Çs¡T ≈£î≥T+u≤\ ã+<ÛäT$TÁ‘·T\T, sê»ø°j·T, dæ˙ Á|üeTTKT\≈£î e÷Á‘·y˚T Á|üy˚X¯+. Ç+<äTø√dü+ m\Áø±ºìø˘ m+Á≥Hé‡ ø±s¡T¶\qT ‘·j·÷s¡T #˚sTT+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n_Ûe÷qT\ ø√dü+ ô|[¢ ‘·sê«‘· s√E ôV’≤<äsêu≤<é˝À uÛ≤Ø $+<äT ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ #ÓÁØ, ñbÕdüq‘√ bÕ≥T yÓT>± ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q V”≤s√\+‘ê Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. Çø£ #ÓÁØ, ñbÕdüq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T á y˚&ÉTø£ ø√dü+ #˚düTÔqï @sêŒ≥T¢ #·÷düTÔ+fÒ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚düTÔqï≥T¢ düŒwüº+ ne⁄‘√+~.

>=&Ée\‘√ yÓTT<ä\T ø=uÀ‘·Tqï p.m˙ºÄsY ªu≤<é cÕμ j·T+>¥ f…Æ>∑sY pìj·TsY m˙ºÄsY, ÁoqT yÓ’≥¢ ø±+_H˚wüH√¢ s¡÷bı+<äuÀ‘·Tqï j·÷ø£åHé n+&é ø±yÓT&û eT÷M ªu≤<é cÕμ ∫Á‘·+ pHé 15 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝À wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄ø√uÀ‘·T+~. e÷sYÃ˝À ˝≤+#Y #˚j·Tã&ɶ ∫Á‘·+ ÁoqT yÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À Áo |üs¡y˚TX¯«s¡ ÄsYº‡ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ ã+&É¢ >∑DÒwt á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À á ∫Á‘·+ ‘=* ôw&É÷´˝Ÿ Ç≥©˝À bÕ¢Hé #˚dæq≥T¢ yês¡Ô\T e∫ÃHê.. ‘êC≤>± j·÷ø£åHé d”¬ø«H金√ ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ yÓTT<ä\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ‘=* ôw&É÷´˝Ÿ $\q¢‘√ >=&Ée\T |ü&ÉT‘·÷ ∫Árø£]+#˚ düìïy˚XÊ\‘√ yÓTT<ä\T ø±qT+~. ô|ò’{Ÿ e÷düºsY $»j·THé n+&é {°+ ô|ò’{Ÿ‡ ø£+b˛CŸ #˚j·TqTHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ pHé HÓ\˝ÀH˚ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q bÕ≥\T ø£+b˛õ+>¥qT dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT <∏äeTHé |üP]Ô

#˚j·TqTHêïs¡T. >∑‘·+˝À ¬s&û, <ä÷≈£î&ÉT ˝≤+{Ï $»j·Te+‘·yÓTÆq m+≥sYf…ÆHÓà+{Ÿ ∫Á‘ê\qT s¡÷bı+~+∫q ÁoqTyÓ’≥¢ ªu≤<é cÕμ ∫Á‘êìï ≈£L&Ü Væ≤˝À¢]j·THé, n+&é j·÷ø£åHé m*yÓT+{Ÿ‡ ‘√ s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. dæìe÷˝À |ü+#Y

&Ó’˝≤>∑T\T, ø±yÓT&û d”qT¢ u≤>± <ä{Ϻ+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü <äTeTTàπsù| j·÷ø£åHé düìïy˚XÊ\T ≈£L&Ü bÕ¢Hé #˚XÊs¡T. ø√q yÓ+ø£{Ÿ, >√|æyÓ÷Vü≤Hé Ádæÿ|ü⁄º s¡#·sTT‘·\T>± |üì #˚düTÔHêïs¡T. ÁπøJ ø±+_H˚wüHé, <ä÷≈£î&ÉT ∫Á‘êìøÏ |üì #˚dæq kÕ+πø‹ø£ es¡Z+ á ∫Á‘êìøÏ |üì #˚düTÔ+&É≥+‘√ dæìe÷ô|’ eT+∫ n+#·Hê\THêïsTT. á dæìe÷ eTs√ <ä÷≈£î&ÉT ne⁄‘·T+<äì, Ä πs+õì <ë{ÏHê ÄX¯Ãs¡´b˛qø£ÿπs¢<äì n+≥THêïs¡T. á ∫Á‘·+ |üP]ÔkÕúsTT˝À m+≥sYf…ÆHÓà+{Ÿ‘√ ì+&ç ñ+≥T+<äì ‘·eTHé Vü‰MT ÇdüTÔHêïs¡T. Äj·Tq á ∫Á‘·+ ø£<∏ä $ì {°«{Ÿ #˚dæ m˙ºÄsY n_Ûe÷qT\qT Äq+~+#ês¡T. ‘·eTHé {°«{Ÿ˝À ªu≤<é cÕμ Ádæÿ|ü⁄º dü÷|üsY >∑T&é.. ô|ò+{≤dæºø˘ m+≥sYf…ÆHÓà+{Ÿ. #ê˝≤ mqØ®‘√ ñ+≥T+~ nì {°«{Ÿ #˚XÊs¡T.

eT∞¢ ‘Ós¡ô|’øÏ uÛÑ÷$Tø£! n+<ë\ ø£<∏ëHêsTTø£>±.. n_Ûqj·T+ ‘Ó*dæq ø£<∏ëHêsTTø£>± n+<ä] eTqdüT\T <√#·T≈£îqï Hêp≈£î kÂ+<äs¡´+ uÛÑ÷$Tø£. ªKTw”μ, ªdæ+Vü‰Á~μ e+{Ï Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\‘√ ≈£îÁs¡ø±s¡T Áù|ø£å≈£î\ qT+∫ e÷s¡Tÿ\T ø=fÒºdæq uÛÑ÷$Tø£, ô|[¢ #˚düT≈£îì ø=+‘· ø±\+>± dæìe÷˝ÀøÏ <ä÷s¡yÓTÆ+~. ‘êC≤>± ÄyÓT »>∑|ü‹u≤ãT CÀ&û>± ª@Á|æ˝Ÿ |òüP˝Ÿμ ∫Á‘·+ <ë«sê eTs√kÕ] Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTøÏ sêuÀ‘·T+~. düT<Ûë m+≥sYf…ÆHÓà+{Ÿ ø£s¡‘êfiŸ Ábı&Éø£åHé‡ dü+j·TTø£Ô+>± ì]àk˛Ôqï á dæìe÷øÏ ø£èwüíkÕ«$T Áoø±+‘Y nj·T´+>±sY <äs¡Ù≈£î&ç>± e´eVæ≤düTÔHêïs¡T. á dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q f…Æ{Ï˝Ÿ ˝À>√qT eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Ä|ò”düT ø±sê´\j·T+˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T.

á dü+<äs¡“¤+>± ìsêà‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s+&ÉT ôw&É÷´˝Ÿ‡˝À á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒñ. á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ yÓTT‘·Ô+ ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ »s¡T|ü⁄‘êeTì , bÕ≥\ ]ø±]¶+>¥ ≈£L&Ü yÓTT<ä˝…’+<äì nHêïs¡T. $_ÛqïyÓTÆq ø£<∏ë+X¯+‘√ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï á dæìe÷ nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î\ì Ä\]düTÔ+<äH˚ qeTàø£eTT+<äì #ÓbÕŒs¡T.

∫Árø£]+#˚ ô|ò’{Ÿ‘√ ∫Árø£s¡D |üPs¡Ôe⁄‘·T+~μ nHêïs¡T. $»jYT≈£îe÷sY, düTπswt, $H√<é≈£îe÷sY, ø√≥ Áoìyêdüsêe⁄, ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé, ÄVüQ‹Á|ükÕ<é, <Ûäs¡àes¡|ü⁄ düTÁãVü≤àD´+, m+mdt Hêsêj·TD, sêC≤ s¡M+Á<ä, <äTyê«dæ yÓ÷Vü≤Hé, sêe⁄ s¡y˚Twt,

mdt.mdt sê»eTÚ[ ªá>∑μ ∫Á‘·+ ]©CŸ ˝Ò≥e⁄‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. $&ÉT<ä\ ‘˚B ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘· ªá>∑μ $&ÉT<ä\ es¡Tdü>± yêsTT<ë |ü&ÉT‘√+~. kÕºsY &Ó’¬sø£ºsY sê»eTÚ[ dæìe÷ ø±e≥+‘√ á ∫Á‘·+ ]©CŸ &˚{Ÿ Á|üø£{Ï+∫q n|ü⁄Œ&É˝≤¢ $T>∑‘ê dæìe÷\ $&ÉT<ä\ yêsTT<ë |ü&ÉT‘·÷ edüTÔ+~. ‘=\T‘· @Á|æ˝Ÿ˝À ]©CŸ #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q ìsêà‘·\T Ç|ü⁄Œ&ÉT pHé HÓ˝≤Ks¡Tq ≈£L&Ü #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì düe÷#ês¡+. BìøÏ Ø»Hé @$T{Ï nH˚~ n+<ä] eT~˝À ø£*π> dü+<˚Vü≤+. $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ªá>∑μ Ä\kÕ´ìøÏ ø±s¡D+ Á>±|òæø˘ esYÿ |üP]Ôø±ø£b˛e&Éy˚Tqì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝À dæ+Vü≤uÛ≤>∑+ Á>±|òæø˘‡‘√ ì+&ç ñ+≥T+~. <ë+‘√ á Á>±|òæø˘ |üìì $uÛÑõ+∫ |ü\Tes¡TøÏ n|üŒC…bÕŒs¡T. M]˝À ø=+<äs¡T |üP]Ô #˚ùdÔ eT]ø=+‘· eT+~ düø±\+˝À |üP]Ô #˚j·Tø£ b˛e&É+‘√ esYÿ Ç+ø± u≤´˝…Hé‡ ñ+&É≥+‘√ düeTdü´ e∫Ã+~. á ø±s¡D+>± pHé˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ ≈£L&Ü ø£wüºeTì düe÷#ês¡+. Çø£ á>∑ ∫Á‘·+ ø£<∏ä >∑T]+∫ sê»eTÚ[ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ NeT`@qT>∑T eT<Ûä´ >=&Ée »]–‘˚ mes¡T ¬>\TkÕÔs¡T? <√eT‘√ dæ+Vü≤+ ô|ò’{Ï+>∑T≈£î ~–‘˚ @+ »s¡T>∑T‘·T+~? ¬s+&ÉT Á|üX¯ï\≈£î ˇø£fÒ düe÷<Ûëq+. n\ŒÁbÕDT\ô|’ ã\e+‘·T\<˚ sê»´+. nsTT‘˚

á nVü≤+ø±s¡+, n‹ $XÊ«dü+ n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ #˚≥T rdüTø=düTÔ+~. Ä ø£<∏ä ‘êuÒ\T, ≈£î+<˚\÷ |üs¡T>∑T|ü+<Ó+˝≤ ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É ≈£L&Ü z ªá>∑μ eTìwæô|’ b˛{°øÏ ~–+~. eT] ¬>*∫+<ë? ˝Ò<ë? á $wüj·÷\T ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ ªá>∑μ dæìe÷ #·÷&Ü*‡+<˚. ªz <äTsêàs¡TZ&ç‘√μ ªá>∑μ #˚dæq b˛sê≥+ á ø£<∏ä. n˝≤>∑ì á>∑ì Äø±X¯eT+‘· ô|<ä›~>± #·÷|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. <ëìπø+ n<äT“¤‘· X¯≈£îÔ*ï ÄbÕ~+#· ˝Ò<äT. kÕ<Ûës¡D |ü]e÷D+˝ÀH˚

ñ+≥T+~. nsTTHê b˛sê&ÉT‘·T+~. $Ee˝Ÿ mô|òø˘º‡øÏ ô|<ä›|”≥ y˚XÊ+. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+˝À ˇπøkÕ] $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. mdtmdt sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘·+˝À Hêì, düeT+‘·, düTB|t Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·<Ûës¡T\T. kÕsTT ø=Ás¡bÕ{Ï ìsêà‘·. Á|üdüTÔ‘·+ ìsêàD≤q+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á dæìe÷≈£î dü+^‘·+: m+.m+.ø°s¡yêDÏ, #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+: ôd+~∏˝Ÿ≈£îe÷sY, düeTs¡ŒD: &ç.düTπswtu≤ãT.

10q ª‘·÷˙>∑ ‘·÷˙>∑μ Ä&çjÓ÷

eT˝Òwæj·÷ uÛ≤eT\‘√ eTC≤ #˚j·TqTqï u≤\j·T´! u≤\ø£èwüí q{ÏdüTÔqï n&Ó«+#·s¡dt Á~∏\¢sY ªÁoeTHêïsêj·TDμ. Äj·Tq ôd’º˝À¢ e⁄+≥÷H˚ Äj·Tìï ø=‘·Ô ø√D+˝À Ä$wüÿ]+#˚ ∫Á‘·$T~. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ eT˝Òwæj·÷˝À »]ù|+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. eT˝Òwæ j·÷˝À n+<äyÓTÆq ;#Y\˝À u≤\j·T´, ÇcÕ#êyê¢\ô|’ z bÕ≥qT ∫Árø£]+#·qTHêïs¡T. n+‘·ø£+fÒ eTT+<äT j·T÷s¡|òt˝À ô|+&ç+>∑T˝À ñqï bÕ≥\qT |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. n≥T ø±¢dtqT, Ç≥T e÷dtqT n\]+#˚ n+XÊ\˙ï á dæìe÷˝À e⁄Hêïj·Tì nHêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT s¡$≈£îe÷sY #êe*. Ç+<äT˝À bÕs¡«‹yÓT\ºHé, ÇcÕ#êyê¢ ø£<∏äHêsTT ø£\T. m˝À¢ |òüesY‡ |ü‘êø£+ô|’ s¡y˚Twt |ü⁄bÕŒ\ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêï&ÉT. Ä eT<Ûä´ ìsêà‘· ∫Á‘· $X‚cÕ\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô ªu≤\ø£èwüíqT ø=‘·Ô |ü+<∏ë˝À #·÷|æ+#˚ ∫Á‘·$T~. $_ÛqïyÓTÆq ø£<∏ä, ø£<∏äHê\‘√ kÕπ> á ∫Á‘·+ u≤\ø£èwüí n_Ûe÷qT\≈£î dü]ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‹ì ø£*–düTÔ+~. Ç{°e\ u≤\ø£èwüí, bÕs¡«‹yÓT\ºHé, ÇcÕ#êyê¢ô|’ |ü<ëà\j·÷ dü÷º&çjÓ÷dt˝À z VüQcÕ‹Ô+#˚ ^‘êìï ∫Árø£]+#ê+. #·ÁøÏ #·ø£ÿì dü+^‘êìï n+~+#ê&ÉT. bÕ≥\˙ï #ê˝≤ n<äT“¤‘·+>± e#êÃsTT. j·T÷s¡|t˝À eT÷&ÉT bÕ≥\T ∫Árø£s¡D ‘·sê«‘· eT˝Òwæj·÷˝À

ªá>∑μ Ä\kÕ´ìøÏ ndü\T ø±s¡D+

Hê^˙&ÉT, düTÁ|”‘Y, düT<Ûä, dü‘·´ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ #·ÁøÏ, e÷≥\T b˛\÷s¡T |òüT{Ïø±#·\+, ¬øyÓTsê {Ï.düTπs+<äsY¬s&ç¶, m&ç{Ï+>¥ >ö‘·yéTsêCŸ, ìsêà‘· s¡y˚Twt|ü⁄bÕŒ\, ø£<∏ä`ø£<∏äq+`<äs¡Ùø£‘·«+ s¡$≈£îe÷sY #êe*.

‘Ó\T>∑T kÕºsY V”≤s√\T Á|üuÛ≤dt, eTùV≤wt Ç<ä›s¡÷ ¬>dtº\T>± z |òü+ø£åHé˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. Ä |òü+ø£åHé eTπs<√ ø±<äT ª‘·÷˙>∑ ‘·÷˙>∑μ Ä&çjÓ÷ |òü+ø£åHé. Á|üeTTK ìsêà‘· myÓTàdt sêE ‘·q j·TT&ÉT düTeT+‘Y Ä•«Hé V”≤s√>± s¡÷bı+ <äT‘·Tqï ∫Á‘·+ ‘·÷˙>∑ ‘·÷˙>∑. myÓTàdt sêE á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£&ÉT. e÷>∑+{Ï sêyéT#·+Á<äHé (sêyéTJ) ìsêà‘·. ~˝ŸsêE düeTs¡Œ≈£î&ÉT. ]j·÷ V”≤s√sTTHé>± #˚düTÔqï á ∫Á‘·+ô|’ eT+∫ n+#·Hê˝Ò ñHêïsTT. á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ pHé 10q »s¡>∑qT+~. ø±ØÔø˘ sêC≤ á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ n+~düTÔHêï&ÉT. Çø£ myéTmdt sêE u≤´qsY <ë«sê e∫Ãq ˇø£ÿ&ÉT ∫Á‘·+‘√ eTùV≤wt≈£î dü÷|üsY Væ≤{Ÿ \_Û+∫+~. n˝≤π> es¡¸+ ∫Á‘·+‘√ es¡dü ô|òsTT\÷´sY\˝À ñqï Á|üuÛ≤dt ¬øØsY˝À ø£<ä*ø£ e∫Ã+~. <ë+‘√ á Ç<ä›s¡÷ ‘·eT≈£î z s¡ø£+>± ¬øØsY Ç∫Ãq myéTmdt sêE |òü+ø£åHéøÏ Vü‰»s¡e«{≤ìøÏ Á^Hédæ >∑ï˝Ÿ Ç#êÃs¡ì düe÷#ês¡+. myéTmdt sê E >∑‘·+˝À ì]à+∫q dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘·+ ªeT qdü+‘ê qTy˚«μ˝Àì ª‘·÷˙>∑ ‘·÷˙>∑ m+<ëø£ |ü]¬>&É‘êyÓμ bÕ≥˝Àì |ü<ë\‘√ á f…Æ{Ï˝Ÿì ôd+{ÏyÓT+{Ÿ>± ô|{≤ºs¡T. Çø£ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ #ê˝≤ ø±\+>± »s¡T>∑T‘√+~. ô|òs¡ ô|òø£åHéøÏ n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#˚à myéTmdt sêE ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT ∫Á‘êìï •\Œ+ #ÓøÏÿq≥T¢ #Ó≈£îÿ‘·THêïs¡ì $ìøÏ&ç. n˝≤π> ‘·eT u≤´qsY˝À es¡¸+, eTqdü+‘ê qTy˚«, qTy=«kÕÔq+fÒ H˚ e<ä›+{≤Hê e+{Ï mH√ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ‡ Ç∫à ñ+&É≥+‘√ á dæìe÷ ≈£L&Ü eT+∫ \yék˛ºØ nì n+#·Hê\T ñHêïs¡T. Çø£ myéTmdt sêE yêq ∫Á‘·+‘√ &Ó’¬sø£ºsY>± e÷sês¡T. ìsêà‘· e÷>∑+{Ï sêyéT#·+Á<äHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\

yês¡+ s√E\ bÕ≥T dü+|ò”T f…+|ü⁄˝Ÿ˝À ∫Árø£]+∫q ¬ø’¢e÷ø˘‡ düìïy˚XÊ\‘√ wüO{Ï+>¥ bÕsYº |üPs¡ÔsTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ b˛dtº Ábı&Éø£åHé esYÿ »s¡T>∑T‘·T+~. á HÓ\˝ÀH˚ Ä&çjÓ÷qT, e#˚à HÓ\˝À dæìe÷qT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔ+ nHêïs¡T.

n˝≤π> ‘ê‘·>±¬s’q e÷>∑+{Ï s¡M+Á<ä Hê<∏é#Í<ä], áMM dü‘·´Hêsêj·TD ÄodüT‡\‘√ ìsêàDs¡+>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºqì, düTeT+‘Y dæ+–˝ŸfÒø˘ Ä]ºdtº nì ìsêà‘· Á|üX¯+dæ+#ês¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


#Ós¡Te⁄\qT s¡øÏå+#·Tø√yê* Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\≈£î düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔ+: ø£èwüíu≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ©´sgRiLRiLiÕ‹[ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi…”¡ F°NRPVLi≤y DLi≤yáLi¤…¡[ ¬ø¡LRiV™´soá©´sV xmsLjiLRiOTPQLiøy÷¡= Àÿμ≥R∂˘ªRΩ FsLi\æªΩ©y @™´sxqsLRi™´sV¨s —¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs NRP≠dsVxqs©´sL`i NRPXxtÒsQÀÿ ¡V @©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ xmsLS˘™´sLRifl· μj∂©Ø[ªRΩ=™´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmsáV H…‘¡ NRPLi|ms¨dsá —¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs À≥ÿgRiry*™´sV˘Liª][ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y¤…¡[ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡Õÿá©´sV |msLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP BLiNRPV≤R∂V gRiVLiªRΩá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s, μk∂¨sNTP —¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs ªRΩgji©´s xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s @˙NRP™´sVfl·Ã¡NRPV gRiV\lLiªRΩV©´sı ¬ø¡LRiV™´soá©´sV NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV |ms¨s=Lig`i GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][Fy»¡V , NRPÀÍÿμyLRiVá\|ms NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

ãT<Ûäyês¡+, 6 pHé 2012

ù|J\T : 8

#˚|üÁ|ükÕ<ä+ |ü+|æD°

M\Tø±<äT @&Ü<Ó’Hê m˙ºÄsY $Á>∑Vü‰ìøÏ ‘=\>∑ì eTTdüT>∑T ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ H√#·Tø√ì yÓ’q+ H˚‘·\T ÁX¯<äΔ #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯¢ >∑TÁs¡T Ç|üŒ{Ïes¡≈£L $Á>∑Vü≤ •*ŒøÏ &ÉãT“ #Ó*¢+#·ì H˚‘·\T $Á>∑Vü‰ìï m‘·TÔ¬øfi‚¢+<äT≈£î j·T‹ï+∫q •*Œ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯¢≈£î $Á>∑Vü≤ yÓ’sê>∑´+ e∫Ãq≥Tº+~. {°&û|” e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ô|’ Áù|eTqT #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î @&Ü~ ÁøÏ‘·+ Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. @eTsTT+<√ @yÓ÷ø±˙ Ç+‘·es¡≈£L Ä $Á>∑Vü≤+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡ yêìøÏ H√#·Tø√˝Ò<äT. nqï>±] eTTdüT>∑T ndü\T ‘=\T>∑T‘·T+<√ ˝Ò<√ nì |ü\Te⁄s¡T $düàj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. $Á>∑Vü≤ @sêŒ≥T˝À ø£qã]Ãq ÁX¯<äΔqT ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡

e+˝À #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì yêb˛‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É eTs√ {Ï«dtº ñ+~. $Á>∑Vü≤ •*ŒøÏ Ç+‘·es¡≈£L &ÉãT“ #Ó*¢+#·˝Ò<äT. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚... y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝Àì mdt;ôV≤#Y <ä>∑Zs√¢ì $y˚ø±q+<ä $Á>∑Vü≤+ e<ä› @&Ü~ ÁøÏ‘·+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\T m˙ºÄsY $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ n~ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ H√#·Tø√˝Ò<äT. á $wüj·T+ô|’ {°&û|” eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.lìyêdü ¬s&ç¶ô|’ ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯ó¢ >∑TÁs¡T>± ñHêïs¡T. ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ Äj·Tq ÁX¯<äΔ #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì, $Á>∑Vü≤+ ô|{≤ºe÷ ($T>∑‘ê 2˝À)

uÛÑÁ<ä‘· ø±s¡D≤\ <äècÕº´ nqTyÓ’q Á|ü<˚XÊ\T ø±e⁄ ã‹Ôq k˛<äs¡T\T ø√]q $<Ûä+>± @sêŒ≥T¢ #˚j·T˝Ò+ ‘˚*Ã#Ó|æŒq õ˝≤¢ ÇHé#ê]® ø£˝…ø£ºsY, ôd’ãsêu≤<é &ûd”|”

s¡+>±¬s&ç¶, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À sêCÒ+Á<äq>∑sY eT+&É\+˝Àì düπs« HÓ+.49 n<˚ $<Ûä+>± eTs√ düπs« HÓ+. 48˝Àì ø±fÒ<ëHé ùdº&çj·T+˝Àì #˚|ü eT+<äT |ü+|æD° kÕ<Ûä´|ü&É<äì ã‹Ôq Vü≤]Hê<∏é>ö&é k˛<äs¡T\≈£î õ˝≤¢ Ç+#êØ® ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì dü÷Œ]ÔuÛÑeHé˝À #˚|üÁ|ükÕ<ä+ |ü+|æD°øÏ dü+ã+~Û+∫ ã‹Ôq k˛<äs¡T\T, b˛©dt, ¬syÓq÷´, ÄsY n+&é _, dü«#·Ã+<ä dü+düú\‘√ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Ç+#êØ® ø£˝…ø£ºsY b˛©dt XÊK ô|’q ‘Ó*|æq ¬s+&ÉT Á|ü<˚XÊ˝À¢ uÛÑÁ<ä‘ê ø±s¡D≤\ <äècÕº´ #˚|ü eT+<äT |ü+|æD°øÏ nqTyÓ’q düú\+ ø±<äì uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+ nkÕ<Ûä´eTì ìy˚~ø£ Ç#êÃs¡ì, n+<äTe\¢ ã‹Ôq ($T>∑‘ê 2˝À)

u…+uÒ˝…‹ÔdüTÔqï |üdæ&ç

H˚&ÉT X¯óÁø£Á>∑Vü≤+ <äs¡Ùq+

q>∑s¡+˝À 10Á>±eTT\î s¡÷. 30,330

Mø£å≈£î\ ø√dü+ HÓ¬ø¢dts√&é˝À »q$C≤„q y˚~ø£ @sêŒ≥T¢

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): xmszqs≤T∂ μ≥R∂LRi |msLRigRi≤R∂Liª][ ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ, FsgRiV™´s ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ ™´sLÊSáNRPW @LiμR∂NRPVLi≤yF°ªRΩVLiμj∂. μ≥R∂LRi |msLRigRi≤R∂Liª][ N]©´sVg][Œ˝œ¡ß øyÕÿ™´sLRiNRPV ªRΩgÊS∏R∂V¨s ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. LRiWFyLiVV ™´sWLRiNRP ≠sáV™´s xms≤T∂F°™´s≤R∂Li, }tsQL`i ™´sWlLi‰…fi ≤_©±s NS™´s≤R∂Li NRPW≤y  ¡LigSLRiLi μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂áNRPV NSLRifl·LigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. |ms◊˝¡Œ˝œ¡ß, aRPVÀ≥œ¡NSLS˘Ã¡ {qs«¡©±s Õ‹[ NRPW≤y xmszqs≤T∂ @™´sV¯NSáV AaS«¡©´sNRPLigS ¤Õ¡[™´sLi»¡V©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ 10 ˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiLi LRiW.30,330(’¡xqs‰…fi), LRiW.30,000 (ALRiıÆ™sVLi»¡Õfi), NTPÕ‹[ Æ™sLi≤T∂ LRiW.55,000 xms÷¡NTPLiμj∂. BÕÿlgi[ |msLjigjiæªΩ[  ¡Li gSLRiLi ZNP[™´sáLi xqsLixms©´sı ™´sLÊSáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV @’≥¡™´spFy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.@LiVVæªΩ[ ≠s˙NRP∏R∂WáV |msLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP ™y˘FyLRiVáV ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. |ms◊˝¡Œ˝œ¡ {qs«¡©±sÕ‹[ N]©´sVg][áVμyLRiVá©´sV ANRPL<jiLiøR¡≤y¨sNTP Fs¨sı Axmns L˝RiV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y Dxmsπ∏∂WgRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°LiVVLiμj∂. 10 ˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiLi N]Li¤…¡[ ªRΩ∏R∂WLki ø≥yLÍkiáV D¿¡ªRΩLi @¨s, AÀ≥œ¡LRiflÿáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ™yLjiNTP AxmnsL˝RiV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiVV©y μ≥R∂LRi |msLRigRi≤R∂Liª][ @©´sVNRPV©´sıQrÛyLiVVÕ‹[ @™´sV¯NSáV «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.  ¡LigSLRiLi μ≥R∂LRi Bxmsˆ…˝‹[ μj∂g]¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi NRP¨szmsLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V \|qsªRΩLi AÀ≥œ¡LRiflÿá N]©´sVg][Œ˝œ¡\|ms AxqsNTPÚ NRP©´s ¡LRiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.˙xmsxqsVÚªRΩLi À≥œ¡W™´sVVáV, }tsQL˝RiQ\|ms |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV |ms»Ì¡≤y¨sNTP Fs™´sLRiW ™´sVVLiμR∂VNRPVLS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.  ¡LigSLRiLi μ≥R∂LRiáV ™´sW˙ªRΩLi ©yáVlgi[Œ˝œ¡ßgS |msLRiVgRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. INRPÆ™s[Œœ¡ ªRΩgÊji©y lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V ™´sLiμR∂áV ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): Fs¨s≠sVμj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSá N][ryLji gRigRi©´sªRΩáLiÕ‹[ NRP¨szmsLi¬ø¡[ aRPV˙NRP˙gRix§¶¶¶Li CÆ©sá 6©´s NRP¨szmsLiøR¡À‹[ªRΩVLiμj∂. xqsWLRiV˘¨s øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©´sı aRPV˙NRP˙gRix§¶¶¶Li À≥œ¡W≠sVNTP xqsWLRiV˘¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘©´sV©´sı xqsLRiŒœ¡#lLi[≈¡©´sV 24 ’¡ xqsLi™´sªRΩ=LRi™´sVVáN][ryLji μy»¡VNRPVLi»¡W lLiLi≤R∂VryL˝RiV Fs¨s≠sVμj∂ xqsLi™´sªRΩ=LRi™´sVVá NSáxmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Æ™sŒœ¡ßÚLiμj∂. 2004 «¡⁄©±s 8©´s ™´sW©´s™´sÕ‹[NRPLi aRPV˙NRP˙gRi•¶¶¶¨sı ANSaRPLiÕ‹[ ≠dsOTPQLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. ™´sVLRiÕÿ 8 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiá @©´sLiªRΩLRiLi BxmsˆV≤R∂V «¡⁄©±s 6©´s ≠dsOTPQLiøR¡À‹[ªRΩV©yıLi DμR∂∏R∂VLi 3.39 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ 10.19 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV xqsWLRiV˘¨s\|ms ©´sÃ˝¡¨s øR¡VNRP‰LRiWxmsLiÕ‹[ aRPV˙NRP˙gRix§¶¶¶Li G™´sV¨sxqsVÚLiμj∂ C @LRiV\Æμ∂©´s xqsLixmnsV»¡©´s©´sV CÆ©sá 6©´s ≠dsOTPQLiøR¡NRPF°æªΩ[ ºΩLjigji ™´sVLRiá 2017 ≤T∂|qsLi ¡L`i 11 ™´sLRiNRPV AgS÷¡=LiÆμ∂[ C ˙gRix§¶¶¶Li ≠dsOTPQLiøR¡≤y¨sNTP «¡©´s≠s«Ïÿ©´s Æ™s[μ≥j∂NRP ºdΩxqsVN][™´sázqs©´s «ÿ˙gRiªRΩÚá©´sV ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. C ˙gRix§¶¶¶¨sı ≠dsOTPQLiøR¡μR∂á¿¡©´s™yLRiV Æ©s[LRiVgS xqsWLRiV˘¨sı øR¡W≤R∂LSμR∂V, ˙lgi[≤`∂ 14 Æ™sÕfi≤R∂L`ig˝SxqsVNRPV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™y÷¡ xqsWLRi˘’¡LiÀÿ¨sı æªΩÃ˝¡¨s æªΩLRi\|ms ¤Õ¡[μy g][≤R∂\|ms xmsÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤y÷¡ ™´sVzqsxmspzqs©´s @μÙR∂Li, FsN`P=lLi[áV, LRiLigRiV NSgjiªyá ©´sVLi≤T∂ øR¡W≤R∂LSμR∂V. BLiμR∂VNRPVgS©´sV «¡©´s ≠s«Ïÿ©´s Æ™s[μ≥j∂NRP, ™´sW©´s™´s ≠sNSxqs Æ™s[μ≥j∂NRP xqsLixqÛsáV ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P N_¨s=Õfi A£mns \|qs©´sV= @Li≤`∂ ¤…¡NSıá“¡ xqsx§¶¶¶∏R∂VLiÕ‹[ Æ©sZN˝P£qslLi≤`∂Õ‹[¨s {msxmsoÕfi= F˝y«ÿÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ≠sμy˘LÛRiVáV ≠dsOTPQLiøR¡≤y¨sNTP GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V «¡©´s≠s«Ïÿ©´s Æ™s[μ≥j∂NRP LSxtÌsQ˚ NRP¨ds*©´sL`i …”¡.≠s. LS™´so æªΩ÷¡FyLRiV.


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 6, pHé 2012

bıHêï\ Ç+{Ïø± C…’\óø±..? sêÁcÕºìï ≈£î~ù|düTÔqï nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À¢ ◊mmdt n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ïπø #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’fi¯ó¢˝À }#·\T ˝…ø£ÿô|&ÉT‘·THêïs¡T.n&ɶ>√\T>± n$˙‹ bÕ\Œ&ç Á|ü»\ kıeTTàqT <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚XÊs¡ì $|üø£å bÕغ\T <äTyÓT‹Ô b˛düTÔHêïsTT.n~Ûø±s¡T˝Ò ø±≈£î+&Ü yÓ’mkÕ‡ÄsY eT+Á‹es¡Z+˝À |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü Bì˝À u≤>∑kÕ«eTT˝Òqì,yês¡+<ä]ì •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT. Ç<˚ e´eVü‰s¡+˝À yêHé|æø˘ ø£+ô|˙øÏ y˚\ @ø£sê\T uÛÑ÷eTT\T n|üŒ–+#ês¡q Äs√|üDô|’ Ç|üŒ{Ïπø e÷JeT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD C…’fi¯ó¢˝À J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T.Äj·Tq ‘·sê«‘· eT∞¢ »\j·T»„+ ù|s¡TMT<ä nÁø£eT ˙{Ï‘·s¡*+|ü⁄≈£î Jy√\T C≤Ø #˚XÊs¡ì eT+Á‹ bıHêï\ ˝ø£åàj·T´ πs|ü⁄ d”;◊ $#ês¡D m<äTs=ÿquÀ‘·THêïs¡T.

πs|ü⁄ d”;◊ $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡T $T>∑‘ê q\T>∑Ts¡T eT+Á‘·T˝À¢ >∑TãT\T yÓ÷|æ<˚$ |ü]dæú‹ sê≈£î+&Ü ô|’s¡M\T d”;◊øÏ düVü≤ø£]+∫ ãj·T≥|ü&˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T ø£fi¯+øÏ‘· eT+Á‘·T\≈£î ø£fiË¢+ y˚j·÷\+≥Tqï ª<˚X¯+μ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 6 (düTes¡íyês¡Ô): eT+Á‹bıHêï\ \ø£åàj·T´qT »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À $#ês¡D≈£î |æ*∫+~ d”;◊.~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mkÕ‡sY Vü≤j·÷+˝À $&ÉT<ä˝…’q 26 $yê<ädüŒ<ä Jy√\≈£î dü+ã+~Û+∫q d”;◊,bıHêï\ \ø£åàeTj·T´qT $#ê]+#·qT+~. bıHêï\‘√ bÕ≥T ,|ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T Çy˚ Çs¡yÓ’ Äs¡T $yê<ädüŒ<ä Jy√\≈£î dü+ã+~Û Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Ç˝≤H˚ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD ≈£L&Ü d”;◊ $#ês¡D≈£î Vü‰»¬s’ Á|üdüTÔ‘·+ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’fi¯ó ¢ }#·˝…ø£ÿô|&ÉT‘·÷ <äj·T˙j·T dæú‹˝À |ü&ܶs¡T. eT] bıHêï\ \ø£åàj·T´ |ü]d曋 @eTe⁄‘·T+~.. áπs|ü⁄ d”;◊ $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡Te⁄‘êq+{Àqï bıHêï\ \ø£åàj·T´ d”;◊ $#ês¡D≈£î Vü‰»¬s’ yê]øÏ dü+‘·è|æÔø£s¡ düe÷<ÛëHê\T ÇkÕÔsê.. ˝Òø£ ‘·˝≤ ‘√ø± ˝Òì düe÷<Ûëì*∫à n¬sdüTºe⁄‘êsê

nqï~ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã˙j·÷+X¯eTsTT´+~. »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT eT+Á‘·T\ yÓT&É≈£î #·T≥Tº≈£î+≥T+<äH˚~ Ç|üŒ{Ïyê<äq ø±<äT. #êHêïfi¯ó¢>± áyê<äqqT Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ódü÷ÔH˚ñ+~. n|üŒ{À¢ m<äTs¡T<ë&ç‘√ dü]ô|{Ϻq n~Ûø±s¡ |üø£å+ Ç|üŒ&ÉT ˇø£s=ø£s¡T>± eT+Á‘·T*ï d”;◊øÏ n|üŒ–+#·ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. yêHé|æø˘ e´eVü‰s¡+˝À yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTºsTT‘˚ »\j·T»„+˝À nÁø£e÷\≈£î dü+ã+~Û+∫ bıHêï\ ∫≈£îÿ˝À¢ ≈£Ls¡Tø£b˛eTj˚T neø±XÊ\THêïsTT. <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄, ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, ^‘ê¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡ eT+Á‘·T\T »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. »>∑Hé n¬sdüTº≈£î eTT+<˚ yÓ÷|æ<˚$ n¬sdüTº #˚dæ e⁄´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü‰]+∫q d”;◊ »>∑Hé n¬sdüTº ‘·sê«‘· eT+Á‘·T*ï ˇø£s=ø£]>± |æ*∫ $#ês¡D ôdwüHé Á|æù|sY #˚dæq≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. Çø£ô|’ eT+Á‘·T\T m+‘·eT+~ n¬sdüTºe⁄‘ês√ >±˙.. sêÁwüº Á|ü‹wüº e÷Á‘·+ »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT |ü⁄D´e÷ nì ~>∑C≤]b˛‘·T+~. Çø£ÿ&√ $X‚wüy˚T+≥+≥fÒ »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ »qì ÇHéÁbÕ˝À ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ ø±øÏHê&É myÓTà˝Ò´ <ë«s¡+|üP&ç #·+Á<äX‚KsYì d”;◊ $#ês¡D≈£î |æ*∫+~. <ë«s¡+|üP&ç yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt rs¡Δ+|ü⁄#·TÃø√e&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñqï$wüj·T+ $~‘·y˚T.. Ç+‘·ø° bıHêï\ n¬sdüTºe⁄‘êsê.. d”;◊øÏ ‘·–q düe÷#ês¡$T∫à VüQ+<ë>± ãj·T≥ø=kÕÔsê y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚...

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

u…+uÒ˝…‹ÔdüTÔqï |üdæ&ç ªRΩgÊRiVªRΩV©yıLiVV. |msLjigjiæªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi Æ™s[áNRPV Æ™s[áV |msLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ¡Li gSLRiLi\|ms |ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms…Ì”¡©´s™yŒ˝œ¡ß FsNRPV‰™´s Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ÕÿÀ≥ÿáV ALÍjiLiøR¡≤R∂Liª][ ≠sVgRiªy™yŒ˝œ¡ß NRPW≤y  ¡LigSLRiLi\|ms |ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms»Ì¡≤y¨sNTP AxqsNTPÚ NRP©´s ¡LRiVxqsVÚ©yıLRiV.À≥œ¡W™´sVVá μ≥R∂LRiáV IZNP[ryLji |msLjigji ™´sV◊d˝¡ ªRΩgÊRiV™´sVV ≈¡Li xms»Ì¡≤R∂Liª][ À≥œ¡W™´sVVá\|ms |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ |ms»Ì¡≤R∂Li ˙ZaP[∏R∂Vxqs‰LRiLigS À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.  ¡LigSLRiLi\|ms |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV |ms»Ì¡≤R∂Li @©´sVNRPWá™´sV¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s™yŒ˝œ¡ß |msμÙR∂Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[  ¡LigSLRiLi N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ Æ™sLi≤T∂\|ms FsNRPV‰™´sgS |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV |ms…Ì”¡©´s ™´sLÊSáV Æ™sLi≤T∂ μ≥R∂LRiáV ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigji ™´sV◊d˝¡ ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms»Ì¡≤R∂Li, ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sV◊d˝¡ |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ Æ™sLi≤T∂ NRPLi¤…¡[ NRPW≤y  ¡LigSLRiLi\|ms |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ |ms»Ì¡ ¡Æ™s[V ˙ZaP[∏R∂Vxqs‰LRi™´sV¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

#˚|üÁ|ükÕ<ä+ |ü+|æD° M\Tø±<äT k˛<äs¡T\T ø√]q $<Ûä+>± õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·s¡|ü⁄q @sêŒ≥T¢ #˚j·T˝ÒeTì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. nqTyÓ’q Á|ü<˚XÊìï m+#·Tø√+&ç: Ç+#êØ® ø£˝…ø£ºsY #˚|ü Á|ükÕ<ä+≈£î >∑\ $•wüº‘· <äècÕº´ <˚X¯+˝Àì $$<Ûä sêÁcÕº\ qT+∫ á eT+<äTqT d”«ø£]+#·&ÜìøÏ Á|ür @{≤ \ø£å˝≤~ eT+~ ekÕÔs¡ì Ç+‘· uÛ≤Ø dü+K´˝À »q+ edüTÔqï+<äTq nìï s¡ø±\ nqTyÓ’q y˚~ø£qT Ç+<äT≈£î $ìjÓ÷–+#ê\ì Ç+#êØ® ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ düe÷y˚X¯+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|ükÕ<ä+ |ü+|æD°øÏ nedüs¡yÓTÆq kÂø£sê´\T nø£ÿ&É ˝ÒeHêïs¡T. eTTK´+>± uÛÑÁ<ä‘ê |üs¡+>± b˛©düT XÊK á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<Ûëq uÛ≤>∑kÕ«eT´+ eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+<äì, á XÊKH˚ ‘êeTT ÄÁbÕ+‘ê\qT e´øÏÔ>∑‘·+>± ‘·ìF#˚dæ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·˝ÒeTì düŒwüº+>± #Ó|æŒq+<äTq ‘êeTT á eT+<äT |ü+|æD°øÏ m≥Te+{Ï düVü≤ø±s¡+ n+<ä#˚j·T˝ÒeTì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á @&Ü~ ≈£L&Ü >∑‘·+˝À e÷~]>±H˚ m–®_wüHé Á>ö+&釽À #˚|üeT+<äT |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ê*‡+~>± Ç+#êØ® ø£˝…ø£ºsY ã‹Ôì k˛<äs¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À á n+XÊ\ìï+{Ïì $e]dü÷Ô b˛©düT XÊK Ç∫Ãq ìy˚~ø£ ≈£L&Ü »‘·|üs¡Tdü÷Ô kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\q XÊK\≈£î ˝ÒK sêkÕÔeTì

‘Ó*bÕs¡T. á@&Ü~ #˚|ü eT+<äT y˚ùd ø±s¡´Áø£e÷ìï >∑‘·+˝À>±H˚ m^®_wüHé Á>ö+&é˝À ø=qkÕ–+#ê*‡+~>± Ä˝ÒK˝À ø√s¡‘êeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

uÛÑÁ<ä‘ê|üs¡+>± Ä Á|ü<˚XÊ\T nqTyÓ’q$ø±<äT: &ûd”|” düTBÛsYu≤ãT ø±s¡´Áø£eT+˝À ôd’ãsêu≤<é &ûd”|” düTBÛsYu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷... sêCÒ+Á<äq>∑sY˝À ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+∫ uÛÑÁ<ä‘ê |üs¡+>± #˚|üeT+<äT |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î nqTyÓ’eìø±<äì, ìsêΔs¡D ‘·s¡Tyê‘· &ûJ|”øÏ ìy˚~ø£ n+<ä#˚kÕÔeTHêïs¡T. #˚|üeT+<äT(Á|ükÕ<ä+)ô|’ e´øÏÔ>∑‘·+>± ‘·q≈£î qeTàø£+, $XÊ«dü+ ñqï|üŒ{Ïø° u≤<Ûä´‘· >∑\ b˛©düT n~Ûø±]>± dü+<äs¡Ù≈£î\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê*‡ ñqï+<äTq áø±s¡´Áø£eT+ M\T|ü&É<äì #Ó|ü⁄ŒHêïy˚T ‘·bÕŒ, Á|ükÕ<ä+ |ü+|æD°øÏ e´‹πsø£+ ø±<äHêïs¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À &ûÄsYy√ e÷DÏø±´\sêe⁄, #˚yÓfi¯¢ Äضy√ s¡M+<äsY ¬s&ç¶, sêCÒ+Á<äq>∑sY &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY eTT≈£î+<ä¬s&ç¶, $$<Ûä dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTTdüT>∑T˝À nqï˝≤≥ ˝Ò<ë nqï≥Tº>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ‘·eTTàfi¯ó¢ eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± $Á>∑Vü≤ •*ŒøÏ s¡÷.50 y˚\T n&Ü«Hé‡ #Ó*¢+#ês¡T. $T>∑‘ê &ÉãT“\T #Ó*¢+#·ø£b˛e&É+‘√ Äj·Tq $Á>∑Vü≤+ rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î dæ<äΔeTj·÷´s¡T. ◊<ës¡T HÓ\\ ÁøÏ‘·+ ÁπøHéqT rdüTø=∫à m˙ºÄsY $Á>∑Vü‰ìï rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. B+‘√ {°&û|” eT+&É\ ÇHé#ê]® qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY>ö&é •*Œ‘√ e÷{≤¢&ç q#·ÃC…bÕŒs¡T. nsTTHê Ç|üŒ{Ï es¡≈£L •*ŒøÏ |üP]Ô>± &ÉãT“ #Ó*¢+#·˝Ò<äì düe÷#ês¡+. ndü\T $Á>∑Vü‰ìï ô|{Ϻ <ëìï ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚j·Tø£b˛e&É+ m˙ºÄsYô|’ kÕúìø£ H˚‘·\≈£îqï ∫‘·ÔX¯ó ~Δì ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+<äì |ü\Te⁄s¡T n+≥THêïs¡T. $Á>∑Vü≤+ m+&É≈£î m+&ÉT‘·÷, yêq≈£î ‘·&ÉTdü÷Ô ∫es¡≈£î •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£î+fÒ ‘·|üŒ ÁbÕs¡+_Û+#·πsyÓ÷qì m<˚›yê #˚düTÔHêïs¡T. m˙ºÄsY |üs¡Te⁄ rdüTÔHêïs¡ì ø=+<äs¡T Äj·Tq n_Ûe÷qT\T yêb˛‘·THêïs¡T. Çø£ ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯ó¢ á $wüj·T+ô|’ d”]j·Tdt>± ñHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê kÕúìø£ H˚‘·\T düŒ+~+∫ $Á>∑Vü≤ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ |üPqTø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. H˚‘·\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê m˙ºÄsYô|’ ñqï eTTdüT>∑T ‘=\–kÕÔs√ ˝Ò<√ #·÷&Ü*.

nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À e´øÏÔ eTè‹ q\T>∑T]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì ‘√≥π>]øÏ #Ó+~q qs¡dæ+VüQ\T (40) nH˚ e´øÏÔ nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹ <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´&ÉT. b˛©düT\T ‘Ó*|æq y˚Ts¡≈£î á dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT.. ˝≤Ø Á&Ó’esY>± |üì#˚düTÔqï qs¡dæ+VüQ\T $<ÛäT\T uÛ≤>∑+>± 10 s√E\ ÁøÏ‘·+ ø£\ø£‘êÔ≈£î yÓfi≤¢&ÉT. nsTT‘˚ nø£ÿ&É @$T »]–+<√ @yÓ÷ ‘Ó*j·T<äT ø±ì düVü≤#·s¡ ø°¢qsY qs¡dæ+VüQì eTè‘·<˚Vü‰ìï Ç+{ÏøÏ rdüT≈£îsêe&É+‘√ ã+<ÛäTe⁄\T ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡j·÷´s¡T. ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ‘·eT‘√ bò˛Hé˝À πøåeT düe÷#ês¡+ $HêïeTì nsTT‘˚ ñqï≥T¢+&ç X¯eyÓTÆ sêe&É+ô|’ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT eTè‘·T&ç yÓqTø£uÛ≤>∑+˝À X¯Øs¡+ ø±*q Äqyêfi¯ó¢, eTTU≤ìøÏ >±j·÷\T ñ+&É{≤ìï #·÷dæ yês¡T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. B+‘√ môd’‡ lVü≤] eTè‘·<˚Vü‰ìï |ü]o*+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> nqTe÷ì‘·T\T>± ù|s=ÿqï ˝≤Ø zqsY »*˝Ÿ, øÏ¢qsY nãT›˝Ÿe÷*ø˘, >ödt nH˚ e´øÏÔ‘√ bÕ≥T Á≈£LdüsY Á&Ó’esYô|’ 174 ôdø£åHé øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ø±>± me] CÀ*øÏ yÓfi¯¢ì ‘·q uÛÑs¡Ôô|’ mes√ Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì eTè‘·Tì uÛ≤s¡´ \øÏåà<˚$ ù|s=ÿ+~. ø£˙dü+ eTè‹#Ó+~q $wüj·T+ ≈£L&Ü #Ó|üŒ≈£î+&Ü ‘·q uÛÑs¡Ô qs¡dæ+VüQìøÏ Äs√>∑´+ u≤>√˝Ò<äì &Üø£ºsYqT rdüTø=kÕÔq+≥÷ ø°¢qsY #ÓbÕŒ&Éì yÓ\¢&ç+∫+~. nsTT‘˚ n|üŒ{Ïπø eTè‹#Ó+~q ‘·q uÛÑs¡Ô eTs¡D≤ìï ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒj·Tø£b˛e&É+ |ü≥¢ ÄyÓT rÁe nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. rÁe+>± >±j·T|ü&ɶ ‘·q uÛÑs¡Ô X¯Øsêìï #·÷ùdÔ K∫Ñ·+>± Vü≤‘˚´ »]–+<äì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. Ç<ä›s¡T ≈£îe÷¬sÔ\T ñqï ‘·q ≈£î≥T+u≤ìøÏ b˛©düT\T Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ÄyÓT ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡T nj·÷´s¡T.

nqTe÷HêdüŒ<ädæú‹˝À

>∑èVæ≤DÏ eTè‹ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À z >∑èVæ≤DÏ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. d”◊ sê+¬s&ç¶ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ã+&Ée÷<ës¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düT˙‘·(33), u≤ãTsêe⁄ uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\T. nsTT‘˚ düT˙‘· nHês√>∑´+ ø±s¡D+>± k˛eTyês¡+ sêÁ‹ düeTj·T+˝À @y√({≤u…¢{Ÿ‡)eT+<äT\T $T+–+~. B+‘√ ÄyÓTqT q>∑s¡+˝Àì >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± eT<ä´˝ÀH˚ eTè‹ #Ó+~+~. áy˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

»>∑Hé bÕغ˝ÀøÏ yÓfi‚¢~ ˝Ò<äT: ‘·÷s¡TŒ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s©´sV NRPW≤y FyLÌkiÕ‹[NTP A•¶¶¶*¨sLiøyLRi¨s xqsLigSlLi≤ÔT∂ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ªRΩWLRiVˆ «¡∏R∂V˙xmsNSa`P lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qs©´sV ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡xqsVÚ ªRΩ©´s©´sV A•¶¶¶*¨sLiøR¡≤y¨sı FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. ªy©´sV Fsxmsˆ…”¡NTP NSLi˙lgi£qsÕ‹[Æ©s[ DLi…ÿ©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @˙NRP™´sV xqsLiFyμR∂©´s NSFy≤R∂VN][™´s≤R∂Li N][xqsÆ™s[V «¡gRi©±s FyLÌki |ms…ÌÿLRi©yıLRiV. «¡gRi©±s ªRΩLi˙≤T∂ @μ≥j∂NSLS¨sı @≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VN]¨s @≤ÔR∂LigS xqsLiFyμj∂LiøyLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™´s˘QQNTPÚ Æ™sLi»¡ Æ™s¤Œ¡[˛ ˙xmsZaP[ı ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNPzqsAL`i ≤R∂ ¡V˜ N][xqsÆ™s[V æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRi©yıLRiV. ZNPzqsAL`i AxqsVÚá\|ms zqs’¡H ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ZNPzqsAL`i ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· LSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.


ãT<Ûäyês¡+ pHé 6, 2012

yÓ÷|æ<˚$ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé: rs¡TŒ πs|ü{ÏøÏ yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ™y©±szmsN`P ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ @lLixqÌsLiVV©´s Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s\|ms ºdΩLRiVˆ©´sV ©yLixms÷˝¡ N][LÌRiV C Æ©sá 7™´s æªΩ[μk∂NTP ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ gRiªRΩ Æ©sá ¿¡™´sLji ™yLRiLiÕ‹[ @lLixqÌsV @LiVV©´s Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ¤À¡LiVVÕfi B™y*á¨s ©yLixms÷˝¡ N][LÌRiVÕ‹[ zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. r°™´sV™yLRiLi A∏R∂V©´s ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yμj∂ ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøR¡gS.. {qs’d¡H ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ªRΩ©´s ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLi¿¡Liμj∂. ™y©±szmsN`PNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS Æ™sWzmsÆμ∂[≠s xms¨s ¬ø¡[aSLRi¨s {qs’d¡H ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yμj∂ ™yμj∂LiøyLRiV. Æ™sWzmsÆμ∂[≠s ™´sVLi˙ºΩgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV xqsLjigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. A∏R∂V©´sNRPV ¤À¡LiVVÕfi B}qsÚ ryOSQQ˘Ã¡V ªyLRiV™´sWLRiV ¬ø¡[ryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™y©±szmsN`P LRiW.16 Æ™s[á N][»˝¡ ˙Fy¤«¡N`ÌP @¨s, C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ BªRΩLRi ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV NS¨ds, ™´sVLi˙ºΩ™´sVLi≤R∂÷¡NTP NS¨ds xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV À≥œ¡W™´sVVá©´sV  ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS }qsNRPLjiLiøyLRi¨s @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sVNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRi¨s N][LÌRiV μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. ™´sVLi˙ºΩgS ™y©±szmsN`P ˙Fy¤«¡N`ÌPÕ‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV ªRΩ©´s μR∂XztÌsQNTP ™´s¿¡Ë©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsπ∏∂W«¡©yá xmsLjiLRiORPQfl· μj∂aRPgS Æ™sWzmsÆμ∂[≠s NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ™yμj∂LiøyLRiV. A∏R∂V©´s Æ©s[LS¨sNTP Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V Aμ≥yLSáV©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. 2008 «¡⁄©±s 30©´s «¡Ljigji©´s ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLi ™y©±szmsN`P ˙Fy¤«¡N`ÌP©´sV " ¡W…fi' xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ @xmsˆgjiLiøyá¨s zqsFnyLRiV= ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, @LiVVæªΩ[,

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

LSLiVVºdΩ IxmsˆLiμR∂LiÕ‹[ J≤R∂lLi[™´soá ™´sLRiNRPW ¡W…fi xmsμÙR∂ºΩ, FyLji˙aS≠sVNRP ™y≤R∂NRPV " ¡W' xmsμÙR∂ºΩª][ Fy»¡V xmsáV LSLiVVºdΩáV NRP÷¡ˆxqsWÚ ™´sVLi˙ºΩ “¡™Ø[ «ÿLki ¬ø¡[aSLRi¨s N][LÌRiV μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. ™y©±szmsN`P ˙Fy¤«¡N`ÌPNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ZNP[’¡Æ©s…fi Æ™sVÆ™sWLSLi≤R∂LiÕ‹[ NUPáNRP ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV A∏R∂V©´s DÆμÙ∂[aRPxmspLRi*NRPLigS ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøyLRi¨s {qs’d¡H ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yμj∂ }msL]‰©yıLRiV. BªRΩLRiVáª][ NRPV˙»¡ xms¨sı xmsLRixqsˆLRi ≠sLRiVμÙR∂\Æ™sV©´s ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáª][ D©´sı NS˘’¡Æ©s…fi Æ™sVÆ™sWLSLi ≤R∂Li, LSLiVVºdΩ IxmsˆLiμy¨sı ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi ™´sVVLiμR∂VLiøyLRi¨s,  ¡z§¶¶¶LRiLigRi≠sμ≥y©´sLi μy*LS NSNRPVLi≤y ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂ ˙xmsryμ`∂NRPV ˙Fy¤«¡N`ÌP @xmsˆgjiLiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqs¿¡™yá∏R∂V ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi «¡Ljigji©´s @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV ™´sVLi˙ºΩÆμ∂[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, ™y©±szmsN`P IxmsˆLiμR∂Li\|ms @xmsˆ…”¡ ™´sVLi˙ºΩ™´sVLi≤R∂÷¡ xqs™´sVztÌsQgS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμR∂¨s, @LiμR∂VNRPV Æ™sWzmsÆμ∂[≠s¨s INRP‰≤T∂¨s Àÿμ≥R∂V˘≤T∂¨s xqsLjiNSμR∂¨s A∏R∂V©´s ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yμj∂ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂LÁRiNSáLi ™´sVLi˙ºΩgS D©´sı ™´s˘QQNTPÚNTP ¤À¡LiVVÕfi B}qsÚ A∏R∂V©´s ryORPVá©´sV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[∏R∂VgRiáLRi¨s, @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´sNRPV ¤À¡LiVVÕfi B™´s*™´sμÙR∂¨s ©y˘∏R∂VrÛy©y¨sNTP ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. AL][gRi˘ NSLRiflÿá LkiªyÚ ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s, \¤«¡Ã¡VÕ‹[©´sW Æ™sVLRiV\lgi©´s \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLRiVxmsOSQá ™yμR∂©´sáV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ xmsoÃ˝¡∏R∂V˘ ºdΩLRiVˆ©´sV C Æ©sá 7™´s æªΩ[μk∂NTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV.

ª»>∑Hé$ ˙‹e÷*q sê»ø°j·÷\Tμ y y y y y y

≈£î≥T+u≤ìøÏ ˙&Éì∫Ãq bÕغ ø±+Á¬>dt bÕغH˚ì n˝≤+{Ï Á|ü»\ kıeTTàqT n&ɶ>√\T>± <√#·T≈£îHêï&ÉT bÕغì $eT]Ù+∫ |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄ø√yê\ì ≈£ î Á≥|ü q Tï‘· T Hêï&É ì Äj· T q nHêïs¡ T . »>∑ Hé bÕغ H˚‘·\T ø±+Á¬>dt bÕغ <ë«sêH˚ |ü<äe⁄\T bı+<ës¡T mìï õ$T≈£îÿ\T #˚dæ <Ûäsêe‘Y ≈£L&Ü <äø£ÿ<äì, n˝≤+{Ï bÕغô|’ »q+ yÓTT>∑TZ #·÷|üe<ä›ì Væ≤‘·Te⁄ |ü*ø±s¡T. Á|ü<Ûëì ‘ê´>±\≈£î ∫s¡THêe÷ k˛ìj·÷, sêVü‰˝Ÿ>±+BÛ\T |ü<ä$ì ‘ê´>∑+ #˚dæHê k˛ìj·÷>±+Bì $eT]ÙdæùdÔ ndü˝…’q |ü+&ÉT>∑ mìïø£\ ‘·sê«‘· ñ+≥T+~ düVæ≤+#˚~˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nÁø£e÷düTÔ\T ≈£L&Éu…≥Tº≈£îq+<äπø »>∑Hé C…’fi¯ó¢≈£î yÓfi≤¢&Éì, n$˙‹ n$˙‹ |üs¡T\qT ‘·]$Tø={≤º* bÕ\Œ&çq m+‘·{Ïyê¬s’Hê düπs #·≥º+ eTT+<äT düe÷qy˚TqHêïs¡T. ndü˝…’q |ü+&ÉT>∑ mìïø£\ |òü*‘ê\ m$Tà>∑q÷s¡T düuÛÑ˝À eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘·sê«‘· ñ+≥T+<äì mes¡T z&çb˛‘ês√ Á|ü»˝Ò rs¡TÃÇkÕÔs¡ì, ôd+{ÏyÓT+≥T‘√ z≥T¢ ø=\¢>={≤º\qTø√e&É+ ø£s¡÷ï\T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY bÕغ H˚‘·\T z≥¢ø√dü+ ˙‹e÷*q sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì eTTK´eT+Á‹ ÁuÛÑy˚Tqì yê´U≤´ì+#ês¡T. yÓTTdü* ø£˙ïs¡T ô|fÒº <=+>∑ Hêj·T≈£î\qT øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. j·TTeH˚‘· »>∑Hé Á|üC≤dü+πøåe÷ìøÏ q$Tà yÓ÷düb˛e<ä›ì øÏs¡DY≈£îe÷sY dü÷∫+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æùdÔ bÕ≥T|ü&Üqì >=|üŒ\T #Ó|üŒ‘·T z≥¢ø√dü+ ø£≈£îÿ]Ô |ü&ÉT‘·THêï&Éì m<˚›yê eT]ìï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ sêÁcÕºìï n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝ÀøÏ #˚XÊs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºD+˝À X‚s¡TM~Û yÓTÆ<ëq+ q&ç|ækÕÔeTHêïs¡T. »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Äj·Tq yÓ’mkÕ‡sYô|’ $s¡T#·Tø£|ü&ܶs¡T. ˇø£ e´øÏÔ n<˚$<Ûä+>± sê»´düuÛÑT´&ÉT $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;d”\+‘ê sêJHêe÷ #˚dæyês¡T Hêj·T≈£î\T ø±s¡T yês¡T kÕ«s¡Δ Á|üjÓ÷»q+ ø√dü+ ◊ø£´+>± ñ+&ç m$Tà>∑q÷s¡T nuÛÑ´]Δ s¡TÁ<ä>ö&éqT n‘·´~Ûø£ z≥¢ sêJHêe÷ Á&Üe÷˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì yê]øÏ á ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·–q ãT~› yÓTC≤]{°‘√ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. n$˙‹ bÕغ\≈£î neT&É<ä÷s¡+ #ÓbÕŒ\ì ù|s=ÿHês¡T. Á|üC≤dü+πøåeT+ ø√dü+ sêÁwüº+ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ ñ+#ê\ì ù|s=ÿHês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T ø√≥¢ #˚düTÔ+<äì,ù|<ä\≈£î eT+∫ |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ zs¡«˝Òø£ »>∑Hé bÕغô|’ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶, e÷J myÓTà˝Ò´ düTC≤‘·eTà, s¡TÁ<ä>ö&é õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T Á|üuÛÑT‘·«+ ˝Òìb˛ì $eTs¡Ù\T #˚düTÔ&ÉHêïs¡T.yÓ’mkÕ‡ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶øÏ,yê] |ü\Te⁄s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T ne⁄≈£î, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô) : 2012-13 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ #Ó+~q bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #˚]q≥T¢ m+áz ¬ø.dæ. Msê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T˝‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É˝≤ìøÏ 30 y˚\ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T nedüs¡+ ø±>± 16220 bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T e÷Á‘·y˚T e#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q$ 6,7 ‘·s¡>∑‘·T\ dæ\udt e÷]q ø±s¡D+>± á HÓ\ ∫e]ø£+‘ê ekÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\qT |ü+|æD° #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

#Ó’Hê ø£sêfÒ b˛{°\≈£î $<ë´]úì m+|æø£ ne⁄≈£î, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô) : áHÓ\ 8,9,10 ‘˚B˝À¢ #Ó’Hê˝À »s¡T>∑T ø£sêfÒ b˛{°\≈£î ne⁄≈£î≈£î #Ó+~q sêCÒX¯«] nH˚ $<ë´]úì m+|æ¬ø’q≥T¢ Ä $<ë´]úì ‘·+Á&ç düTÁãVü≤àD´+ ‘Ó*bÕs¡T. á $<ë´]úì ãq>±q|ü˝…¢˝Àì HÓÁVüA bÕsƒ¡XÊ\˝À @&Ée ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü πøs¡fi¯, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁcÕº˝À¢ bÕ˝§Zì u≤¢ø˘u…˝Ÿº kÕ~Û+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä Á|ü‹uÛÑ≈£î >∑Ts¡TÔ>± #Ó’Hê˝À »]π> ø£sêfÒ b˛{°\≈£î neø±X¯+ sêe&É+‘√ $<ë´]úì #Ó’Hê≈£î yÓ[¢+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nø£ÿ&É ≈£L&Ü $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì ø√sês¡T.

bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T |ü+|æD°øÏ dæ<äΔ+ ø=*$T>∑T+&É¢, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\˝À ñqï eT+&É\ |ü]wü‘Y, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 1 qT+∫ 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î ‘Ó\T>∑T, Ç+^¢wüß MT&çj·T+ |ü⁄düÔø±\T |ü+|æD°øÏ dæ<ä›+>± ñqï≥T¢ m+áz eTH√Vü≤sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á |ü⁄düÔø±\T á HÓ\ 12e ‘˚B qT+∫ |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T. eT+&É˝≤ìøÏ yÓTT‘·Ô+ 18,175 ôd≥¢ |ü⁄düÔø±\T e∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

»>∑Hé n¬sdüTº≈£î ìs¡düq>± eTVæ≤fi¯\T ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\T Ä\÷s¡T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’.mdt. »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ n¬sdüTº≈£î ìs¡düq>± eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yÓ’ø±bÕ eTVæ≤fi≤ ø±s¡´ø£s¡Ô\T kÕúìø£ b˛©dtùdºwüHé m<äTs¡T>± ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚kÕs¡T. nÁø£eT ÄdüTÔ\ πødüT˝À »>∑HéqT nHê´j·T+>± n¬sdüTº #˚kÕs¡ì, ñ|ü mìïø£˝À¢ »>∑HéqT m<äTs=ÿH˚ <äeTTà, <ÛÓ’s¡´+ ˝Òø£H˚ Ç˝≤+{Ï ˙#·yÓTÆq #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì yÓTT\>∑e*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTkÕÔHé;, sêeT*+>∑eTà, yÓ+ø£≥ ˙\+ <˚eeTà, eq÷ïsY;, ñX‚Hé;, bòÕ‹e÷ ‘·~‘·s¡T\T nHêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ nìï kÕúHê\qT yÓ’ø±bÕ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’ø±bÕ Ä\÷s¡T eT+&É\ ø£˙«qsY ∫qï ás¡qï, sêeTeT÷]Ô, sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<äT, uÛ≤düÿsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê‘êes¡D+, e´ekÕj·T dü÷#·q\T >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± õ˝≤¢˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&É ñs¡TeTT\‘√ ≈£L&çq ‘˚*ø£bÕ{Ï esê¸\T ≈£î]kÕsTT. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 38 qT+∫ 40 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ eT]j·TT sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 25 qT+∫ 27 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+ yês¡T n+~+∫q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, sêuÀe⁄ ◊<äT s√E\˝À yê‘êes¡D+ bı&ç>± ñ+&Ée#·TÃqT. <äøÏåD ~X¯ qT+∫ >±\T\T >∑+≥≈£î 06`11 øÏ.MT. y˚>∑+‘√ Mj·Te#·TÃqT. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 40 qT+∫ 41 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ eT]j·TT sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 30 qT+∫ 31 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñ+&Ée#·TÃqT. yê‘êes¡D≤<Ûës¡yÓTÆq e´ekÕj·T dü\Vü‰\T e] e]˝À Ä≈£îeTT&É‘· |ü⁄s¡T>∑T ñìøÏì >∑eTì+∫qf…Æ¢‘˚ ìyês¡D≈£î, 2.5 $T.© ø√¢]ô|ò’]bòÕdt ˝Ò<ë 2 Á>± ø±sêº|t ôV’≤Á&√ø√¢¬s’&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≈£Ls¡>±j·T\T eT]j·TT |ü+&É¢‘√≥\T Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T r>∑C≤‹ ≈£Ls¡>±j·T\T eT]j·TT ≥e÷≥ ô|’ Ä≈£îeT#·Ã eT]j·TT Ä≈£îe÷&ÉT ‘Ó>∑Tfi¯ófl k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+. ‘Ó>∑Tfi¯ófl >∑eTì+∫q#√ ìyês¡D≈£î, 2.5 Á>± e÷+ø√C…uŸ eT+<äTqT

©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. $Ts¡|ü˝À ‘êeTs¡|ü⁄s¡T>∑T\T, q*¢ eT]j·TT ø±H=bòısê ø=eTà ≈£îfi¯ófl ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq$. ìyês¡D≈£î, ‘êeTs¡|ü⁄s¡T>∑T\T 1.5Á>± mìù|ò{Ÿ ˝Ò<ë 2 $T.©. |òæÁbıì˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. q*¢ 2$T.©. bòı»˝ÀHé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±H=bòısê ø=eTà ≈£îfi¯ófl ‘Ó>∑T\T 30Á>±. ø±|üsY Äø°‡ ø√¢¬s’&éG1Á>±. bÕ¢+{≤yÓTÆdæHé eT+<äTqT 10©≥s¡¢ ˙{ÏøÏ ø£*|æ yês¡+ s√E\ e´e~Û˝À 2kÕs¡T¢ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±´uÒJ eT]j·TT ø±©|òü¢esY˝À ù|qTã+ø£ >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î 2$T.© e÷˝≤B∏j·÷Hé ˝Ò<ë &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<∏Ó’˝Ÿ z &ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≥e÷≥˝À kÕŒf…&é $˝Ÿ¶yÓ’s¡dt ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, ‘Ó>∑T\T k˛øÏq yÓTTø£ÿ\qT @]y˚dæ HêX¯qeTT #˚j·÷* ‘Ó>∑T\TqT yê´|æÔ #Ó+~+#˚ ‘êeTs¡ |üs¡T>∑T\ ìyês¡D≈£î 2$T.©. &Ó’$T<Û√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<Ó’˝Ÿ z &ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ

|æ∫ø±] #˚j·÷*. |ü+~] C≤‹ ≈£Ls¡>±j·T\˝À eTõ®>∑ ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, 2Á>±, e÷+ø√C…uŸ ˝Ò<ë Ábı|æHÓuŸ ˝Ò<ë 2$T.©. &Ó’ô|òHéø=HêCÀ˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø√fi¯fl j·÷»e÷q´+ y˚&ç yê‘êes¡D≤ìï ‘·≥Tºø=qT≥≈£î, á ÁøÏ+~ j·÷»e÷q´ |ü<䛑·T\T #˚|ü{≤º*. ôw&É¢˝À¢ bòÕ´q¢qT eT]j·TT bòÕ>∑sY‡qT neTsêÃ*. ôw&É¢qT e]>∑&綑√ ø£|æŒ Ádæ+ø£¢s¡¢qT neTsêÃ*. ø√fi¯ófl m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À ‹qT≥≈£î nqT>∑TD+>± yÓT‘·Ô{Ï <ëHêqT ô|{≤º*. Á‘ê>∑T≥≈£î #·\¢˙ ˙{Ïì b˛j·÷*. |üX¯ób˛wüD Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T Äe⁄\T eT]j·TT π><Ó\˝À >±*≈£î+≥T yê´~Û, >=Á¬s\˝À neTàyês¡T yê´~Û ø√fi¯fl˝À ø=¬øÿs¡ ‘Ó>∑T\T k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+ M{Ï ìyês¡D≈£î, {°ø±\T y˚sTT+#ê*.


4

ãT<Ûäyês¡+ pHé 6, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

z{Ÿ MT˝Ÿ Äs√>∑´ Á|üjÓ÷»Hê\T! MT _&ɶ yÓT<ä&ÉT≈£î ÄVü‰s¡+?

Á|üø£è‹ $+‘·\ K»Hê

{≤+C≤ìj·÷ Á|üø£è‹˝Àì n<äT“¤‘ê\T, eTVü‰ $+‘·\qT #·÷&Ü\ì|æùdÔ ≥+C≤ìj·÷ yÓfi¯¢+&ç. nø£ÿ&ç kÂ+<äsê´\qT #·÷ùdÔ MT≈£î nø£ÿ&˚ ñ+&çb˛yê\ì|ædüTÔ+~. {≤+C≤ìj·÷ ‘·÷s¡TŒ ÄÁ|òæø±˝Àì n‹ ô|<ä›<˚X¯+. Çø£ÿ&É s¡ø£s¡ø±\ eq´ÁbÕD≤\qT #·÷&Ée#·TÃ. eq´ÁbÕDT\‘√ bÕ≥T düT+<äs¡ düeTTÁ<ärsê\≈£î ≈£L&Ü {≤+C≤ìj·÷ Á|üdæ~Δ>±+∫+~. n+‘˚ø±<äT Çø£ÿ&É ñqï #·]Á‘· |üPs¡«j·T÷>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|ü<˚XÊ\T, sêfi¯¢ô|’ #ÓøÏÿq •˝≤Œ\T, ÁbÕNq #ê]Á‘êø£ q>∑s¡+, bÕ‘· eTd”<äT, #·]à á <˚X¯+˝Àì 120øÏ ô|’>± kÕúìø£ ‘Ó>∑\ C≤q|ü<ä ^‘ê\T, qè‘ê´\T Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± |üsê´≥≈£î\qT Äø£]¸+#˚ n+XÊ\T. \ø£å˝≤~ eT+~ |üsê´≥≈£î\T Çø£ÿ&çøÏ ÄÁ|òæø± dü÷s√´<äj·T+, dü÷sê´düÔeTj·÷\ ø£eT˙j·T nqTuÛÑ÷‹ì bı+<ä&ÜìøÏ edüTÔ+{≤s¡T. eTq+ ≥+C≤˙j·÷ |üs¡´≥qqT á <˚X¯ sê»<Ûëì <ësY`m`dü˝≤yéT qT+∫ yÓTT<ä\T ô|&É<ë+. <ësY`m`dü˝≤yéT n+fÒ XÊ+‹ dü«s¡Z+. Ç~ ˇø£ Ä<ÛäTìø£ q>∑s¡+. Çø£ÿ&É ˇø£ Á|üeTTKyÓTÆq Ä<ÛäTìø£ z&Éπse⁄ ≈£L&Ü ñ+~. á ø±s¡D+>± á <˚X¯+ Ä]úø£ ˝≤yê<˚M\≈£î ˇø£ Á|ü<Ûëq πø+Á<ä+>± e÷]+~. Ä]úø£ ˝≤yê<˚M\‘√bÕ≥T {≤+C≤ìj·÷ Á|üeTTK kÕ+düèÿ‹ø£ •ø£åD πø+Á<ä+>± uÛ≤dæ\T¢‘√+~. Çø£ÿ&É mH√ï $X¯«$<ë´j·÷\T ñHêïsTT. M{Ï˝À eTTK´yÓTÆq~. <ësY`m`dü˝≤yéT $X¯«$<ë´\j·T+. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Ç~ ÄÁ|òæø± $X¯«$<ë´\j·T+˝À uÛ≤>∑+>± ñ+&˚~. yÓTÆfi¯¢ø=B› yê´|æ+∫q |ü∫Ãø£ ãj·Tfi¯ó ¢, |ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq á $X¯«$<ë´\j·T|ü⁄ |ü]düsê\qT #·÷dæ eTq+ |üs¡e•+∫ b˛‘ê+. Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq •ø£åD≤ dü+düú˝À¢ ª{≤+C≤ìj·÷ zô|Hé j·T÷ìe]‡{°μ, ªÇ+≥πsïwüq˝Ÿ yÓT&çø£˝Ÿ n+&é f…ø±ï˝≤õø£˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°μ, ª~ VüA´ãsYº øö]ø˘ yÓ÷yÓ÷]j·T˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°μ\T eTTK´yÓTÆq$. H˚#·Ts¡˝Ÿ Væ≤düºØ eT÷´õj·T+ {≤+C≤ìj·÷ #·]Á‘· |üPs¡«j·TT>∑+ qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î dü+düèÿ‹ì <ä]Ù+#ê\+fÒ H˚#·Ts¡˝Ÿ Væ≤düºØ eT÷´õj·T+ #·÷&É&ÜìøÏ ‘·|üŒ≈£î+&Ü y˚fi≤¢*. á dü+Á>∑Vü‰\j·T+˝À y˚˝≤~ ÄdæÔ|ü+»sê\T, •˝≤C≤\T, Je neX‚cÕ\T ùdø£]+∫ ô|{≤ºs¡T. n–ï|üs¡«‘·+ ã÷&ç<äô|’ ìyêdüeTTqï ˇø£ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q 35 \ø£å\ dü+e‘·‡sê\ Hê{Ï ÁbÕNq neX‚cÕ\T, ∫Vü‰ï\T Ç+<äT˝À ñHêïsTT. á dü+Á>∑Vü‰\j·T+˝À 3e n+‘·düTÔ˝À ‹s¡>∑&É+ eTq≈£î ˇø£ eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‹ì $T>∑T\TÑ·T+~. \ø£å˝≤~ dü+e‘·‡sê\ |ü⁄sê‘·q neX‚cÕ\qT #·÷düTÔ+fÒ eTq+ ≈£L&Ü mH√ï X¯‘·u≤›\T yÓqøÏÿ yÓ[¢b˛‘ê+. Ä~eT j·TT>∑+˝ÀøÏ yÓfi≤¢e÷ nqï nqTuÛÑ÷‹ ø£\T>∑T‘·T+~. á neX‚cÕ\T πøe\+ {≤+C≤ìj·÷ô|’ e÷Á‘·y˚T ø±<äT, yÓTT‘·Ô+ e÷qeC≤‹ |ü⁄s√>∑eTq Á|üÁøÏj·Tô|’ <äèwæº kÕ]kÕÔsTT. Bì <ä>∑Zπs eTs√ dü+Á>∑Vü‰\j·T+ ñ+~. Ç+<äT˝À á <˚X¯|ü⁄ $$<Ûä ‘Ó>∑\ dü+düèÿ‹, ø£fi¯\T, Jeq $<ÛëHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q mH√ï edüTÔe⁄\qT #·÷&Ée#·TÃ. n˝≤π> á <˚X¯|ü⁄ eq´ÁbÕDT\ô|’ ≈£L&Ü ˇø£ <äèwæºkÕ]+#·e#·TÃ.

5

s¡ø£s¡ø±\ #˚|ü\T <ësY`m`dü˝≤yéT˝Àì Ç‘·s¡ <äs¡Ù˙j·T düú˝≤˝À¢ C≤rj·T dü+Á>∑Vü‰\j·T+, Á>±eT dü+Á>∑Vü‰\j·T+, |ü⁄sê‘·q sê»ø°j·T uÛÑeq+, ns¡ãT“\T ì]à+∫q |ü⁄sê‘·q eTd”<äT, Ä+π>¢j·TT\ ø±\+Hê{Ï ˇø£ #·]Ã, u§{≤ìø£˝Ÿ >±¬s¶q¢qT Çø£ÿ&É Á|ü‘˚´ø£+>± ù|s=ÿqe#·TÃ. <ësY`m`dü˝≤yéT düMT|ü+˝Àì e÷]Œ¤j·÷ B«|ü+˝À $$<Ûä s¡ø±\ #˚|ü\T \_ÛkÕÔsTT. j·T÷s¡|t |üsê´≥≈£î\T πøe\+ á #˚|ü\qT |ü≥Tºø√&ÜìøÏ nø£ÿ&çøÏ yÓfi¯‘ês¡T. <ësY`m`dü˝≤yéT˝Àì Á|üU≤´‹ >±+∫q #˚|ü\ e÷¬sÿ{Ÿ˝À á B«|ü+ qT+∫ |ü≥Tº≈£îe∫Ãq #˚|ü\qT neTTà‘ês¡T. q>∑s¡+ eT<Ûä´ ñ‘·Ôs¡+ yÓ’|ü⁄ <ë<ë|ü⁄ 10 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï s¡÷s¡˝Ÿ eT÷´õj·T+˝À {≤+C≤ìj·÷≈£î #Ó+~q $$<Ûä ‘Ó>∑\ Çfi¯ó¢ ñHêïsTT. ª˙ ñ+u≤ j·÷kÕHêμ nq>± ø£fi≤uÛÑeq+. Ç~ ñbÕ+>± M~Û˝À ñ+~. Çø£ÿ&ç qT+∫ MTs¡T á <˚X¯|ü⁄ dü+Á|ü<ëj·T ø£fi≤ø£è‘·T\T, eÁkÕÔ\T, kÕe÷Á–, ÄuÛÑs¡D≤\T yÓTT<ä\>∑T yê{Ïì ø=qT>√\T #˚j·Te#·TÃ. kÕúìø£ ø£fi≤ø±s¡T\T, #˚‹eè‘·TÔ\ yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏá ø£fi≤uÛÑeHêìï Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæ+~. Çø£ÿ&É MT≈£î #·eø£˝À edüTÔe⁄\T \_ÛkÕÔsTT. MTs¡T ÄÁ|òæø± ÄuÛÑs¡D≤\qT ø=qT>√\T #˚j·T<ä*ùdÔ Ç+~sê>±+BÛ M~Û˝À ñqï ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î yÓfi¯¢e#·TÃ. Çø£ÿ&É s√&ÉT¶≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ 50øÏ ô|’>± q>∑\ <äTø±D≤\THêïsTT. ø°|æjÓ÷ ;#Y q>∑sêìøÏ ø=ìï yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+˝À <äøÏåD+ yÓ’|ü⁄ <ësY`m`dü˝≤yéT ¬s+&Ée Á|üU≤´‹ >±+∫q düeTTÁ<ä rs¡+ ªø°|æjÓ÷ ;#Yμ ñ+~. Çø£ÿ&ç qT+∫ MTs¡T HÍø£ô|’ ˇø£ ìs¡®q B«bÕìøÏ yÓfi¯¢e#·TÃ. Çø£ÿ&É Á|ü»\ n<äT“¤‘· ø√s¡˝Ÿ Ø|òt ªk˛ïsYπø*+>¥μ Ä≥ #·÷&Ü*‡+<˚. á Ä≥˝À Á|ü‘˚´ø£ <äTdüTÔ˝À¢ düeTTÁ<ä+˝À &Ó’$+>¥ #˚dü÷Ô ø£ì|ædüTÔ+{≤s¡T. <ësY`m`dü˝≤yéT˝À Ç+&çj·THé ø±+{ÏHÓ+≥˝Ÿ, Ç‘·s¡ ¬skÕº¬s+≥T¢ mH√ï n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. Çø£ÿ&É ÇwüºyÓTÆq e+≥ø±\qT s¡T∫ #·÷&Ée#·TÃ. q>∑s¡+˝À eT<Ûä´˝À ñqï á ¬skÕº¬s+≥¢‘√ bÕ≥T mH√ï HÓ’{Ÿ ø£¢uŸ\T, u≤sY\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. Çø£ÿ&É kÕj·T+Á‘êìï m+‘√ Vü‰sTT>± >∑&É|üe#·TÃ. »+C≤u≤sY˝À \e+>±\T ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘êsTT. MTs¡T nø£ÿ&çøÏ yÓ[‘˚ \e+>±\qT ø=q&É+ eTs¡∫b˛≈£+&ç. Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\‘√ b˛*ùdÔ Çø£ÿ&É eT+>±|üyê˙ düeTTÁ<ä rs¡+ #·÷&É&É+ ˇø£ eT]∫b˛ì nqTuÛÑ÷‹. eTq+ á <˚X¯|ü⁄ eq´ ÁbÕD≤\qT #·÷&Éø£b˛‘˚ eTq {≤+C≤ìj·÷ j·÷Á‘· eè<Ûë ne⁄‘·T+~. eq´ÁbÕD≤\≈£î ôd]+π>‹, eTqj·÷sê »\bÕ‘·+, ns¡TXÊ, $T≈£î˙ ‘êsê+>±j·TsY, >√+uÒ Á|ü<˚XÊ\T Á|üdæ~›>±+∫q$. á Á|ü<˚XÊ˝À¢ 500 #·<äs¡|ü⁄ yÓTÆfi¯¢ qT+∫ 5000 #·<äs¡|ü⁄ yÓTÆfi¯¢ es¡≈£î yê´|æ+∫q nuÛÑj·÷s¡D´+˝À ˝…ø£ÿ≈£î $T+∫q eq´ ÁbÕDT\T ñHêïsTT. á nuÛÑj·÷s¡D≤´\T, ñ<ë´qeHê˝À¢ |ü⁄\T\T, dæ+Vü‰\T, @qT>∑T\T, n&É$ <äTqï\T, õsê|ò”\T, K&ÉZeTè>±\T, ∫s¡T‘· |ü⁄\T\T ˝≤+{Ï y˚˝≤~ eq´ ÁbÕDT\T düVü≤» yê‘êes¡D+˝À ‹s¡>∑&Üìï eTq+ #·÷&Ée#·TÃ. MTs¡T ø±s¡TqT n<Ó›≈£î rdüT≈£îì ˝Ò<ë {≤ø°‡˝À á Á|ü<˚XÊ\≈£î yÓfi¯¢e#·TÃ. ø±s¡T n<ë›\qT ô|’øÏ ˝Ò|æ r]ø£>±, ìs¡“¤j·T+>± á eq´ ÁbÕDT\ düMT|ü+˝À Äq+<ëìï ÄqTuÛÑ$+#·e#·TÃ. n˝≤π> q>√q>√sê nH˚ ˇø£ m‘·ÔsTTq Á|ü<˚X¯+ {≤+C≤ìj·÷˝Àì eTs√ Á|üeTTK q>∑s¡+. á q>∑s¡+ ns¡TXÊ≈£î düMT|ü+˝À ñ+~. á Á|ü<˚XÊìï >∑T]+∫ ˇø£ Á|ü|ü+#· Á|üdæ~Δ >±+∫q s¡#·sTT‘· ˇø£s¡T ªn–ï|üs¡«‘· eTTK <ë«s¡+ô|’ ñqï á Á|ü<˚X¯|ü⁄ Á|üø£è‹ yÓ’uÛÑyêìï e]í+#·&É+ e÷≥\‘√ kÕ<Ûä´+ ø±<äTμ nì e]í+#ê&ÉT. Bì‘√ b˛\Ã<ä–q Á|ü<˚X¯+ Á|ü|ü+#·+˝À eT¬sø£ÿ&Ü ˝Ò<äT. ÄÁ|òæø±˝Àì Ç‘·s¡ @ nuÛÑj·÷s¡D´+˝À ≈£L&Ü ˇπø Á|ü<˚X¯+˝À Çìï Á|ü‘˚´ø£‘·\qT #·÷&É&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT.

MT &Ó’{Ï+>¥ ÄVü≤sê\˝À –+» <ÛëHê´\T ‘·|üŒø£ e⁄+{≤sTT. Äs√>∑´ø£s¡ ÄVü≤s¡+ @<Ó’q|üŒ{ÏøÏ –+»<ÛëHê´\‘√ eTT&ç|ü&ç e⁄qï<˚. u≤Ø¢, >√<ÛäTeT, yÓTTø£ÿC§qï ˝Ò<ë z{Ÿ MT˝Ÿ e+{Ï$ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ eT+∫ b˛wüø±Vü≤sê\T>± ‹+≥÷ Äs√>∑´+ bı+<äT‘ês¡T. Äs√>∑´+ ø±yê\qT≈£îH˚yês¡+‘ê –+»<ÛëHê´\T ‘·eT ÁuÒø˘ bòÕdüTº˝À ‹+{≤s¡T. á –+»<ÛëHê´\T ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü≥y˚T ø±ø£, πø\Ø\T ≈£L&Ü ‘·≈£îÿe>±H˚ e⁄+{≤sTT. yê{Ï˝À z{Ÿ MT˝Ÿ ‘·|üŒø£ ‹qe\dæq ÄVü≤s¡y˚T. eT] z{Ÿ MT˝Ÿ n+<ä]øÏ ÇwüºyÓTÆq~>± @ s¡ø£yÓTÆq Á|üjÓ÷»Hê\T ø£*–e⁄+<√ |ü]o*+#·+&ç. z{Ÿ MT˝Ÿ Äs√>∑´ Á|üüjÓ÷»Hê\T ` nìï{Ïø£+fÒ >=|üŒ Á|üjÓ÷»q+ n+fÒ <ëìì ø£åD≤\˝À ‘·j·÷s¡T #˚j·Te#·TÃ. |üì˝ÀøÏ ‘=+<äs¡>± yÓfi‚fl yês¡T yÓTÆÁø√y˚yé ˝À z{Ÿ MT˝Ÿ ‘·j·÷s¡T #˚dæ ¬s&û>± ‹H˚j·Te#·TÃ. düºyé ô|’q ≈£L&Ü |ü~ ì$TcÕ\‘√ ‘·j·÷¬s’b˛‘·T+~. Øôds¡Ãs¡¢ y˚Ts¡≈£î, Bì˝Àì ø£]π> |”#·T, j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ #Ó&ÉT ø=˝…düºsê˝Ÿ >∑T+&Ó yê´<ÛäT\qT Á|ü‘˚´øÏ+∫ b˛≥T ø£*–+#˚ u≤¢≈£î\qT s¡ø£ÔHêfi≤\˝À ‘·–ZdüTÔ+~. z≥T¢ ¬s>∑T´\sY >± ‘·+fÒ #Ó&ÉT ø=˝…¢düºsê˝Ÿ ì\Te e⁄+&É<äT. Bì˝À e⁄+&˚ |”#·T |æ+&ç |ü<ësêú\ Js¡íÁøÏj·TqT HÓj·T´y=düT›y=. ˇy= s¡ø£›‘ÓH= wüß>∑sY ì\«\T ìj·T+Á‹düTÔ+~. &Éj·÷u…{Ïø˘ s√>∑T\≈£î eT+∫ ÄVü≤s¡+>± nyÓT]ø£Hé &Éj·÷u…{°dt nk˛dæj˚TwüHé dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+~. s¡ø£Ôb˛≥T, ˇ‹Ô&ç ‘·–Z+#·Tø√&ÜìøÏ z{Ÿ MT˝Ÿ ‹qe#·TÃ. nqï+, >√<ÛäTeT, yÓTTø£ÿC§qï e+{Ï ne÷sê\‘√ b˛*ùdÔ M{Ï˝À ô|ò’{À ¬ø$Tø£˝Ÿ‡, yÓT^ïwæj·T+ eT]j·TT ø£]π> |”#·T e+{Ï$ n~Ûø£+. πøq‡sY sê≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT. X¯Øs¡+˝Àì $wü|ü<ësêú\qT ‘=\–kÕÔsTT. BìøÏ ø±s¡D+ Ç+<äT˝À e⁄+&˚ ø£]π> |”#·T nì #ÓbÕŒ*. ñ<äj·T+y˚fi¯ Ä˝≤ŒVü≤s¡+>± z≥T¢ eT+∫ ÄVü≤s¡+ nì b˛wüø±Vü≤s¡ ì|ü⁄DT\T dü\Vü≤ìkÕÔs¡T. z≥T¢ m≈£îÿe s¡T∫ ø£*– e⁄+&Ée⁄ ø£qTø£ yê{Ïì s¡T∫>± #˚j·÷\+fÒ ` bÕ\˝À ø£*|æ ‹Hê*. Ç+<äT˝À e⁄+&˚ |”#·T á ø£&ÉT|ü⁄ u≤>± ì+|æ ‘·«s¡>± eTs¡\ Äø£* ø±≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. ø£qTø£ yÓqï rdæq bÕ\˝À z≥T¢ y˚düTø=ì ‹q+&ç. r|æ ÇwüºyÓTÆ‘˚, z≥¢qT ‘˚HÓ˝À y˚düTø=ì ≈£L&Ü ‹qe#·TÃ. wüß>∑sY ≈£î ã<äT\T>± ‘˚HÓ yê&ç‘˚ eT+∫ b˛wüø±\qT ≈£L&Ü bı+<˚ neø±X¯+ e⁄+≥T+~. ‘˚HÓ˝À e⁄+&˚ j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ X¯ØsêìøÏ m+‘√ y˚T\T #˚kÕÔsTT. eTs√ s¡ø£+>± z≥¢qT |ü+&É¢‘√ ≈£L&Ü ø£*|æ, n+<äT˝À ‘·>∑Te÷Á‘·+ bÕ\T y˚dæ ≈£L&Ü ‹qe#·TÃ. z≥¢‘√ m+&ÉT |òü˝≤\T ≈£L&Ü ø£*|æ ‹+fÒ s¡T∫>±H˚ e⁄+{≤sTT. u≤<ä+ |ü|ü⁄Œ\T, J&ç|ü|ü⁄Œ\T, øÏdt $Tdt e+{Ï$ ˇ≥¢‘√ ø£*|æ‘˚ s¡T∫ø£s¡+>± e⁄+{≤sTT. z≥¢qT ô|s¡T>∑T ‘√ ≈£L&Ü ø£*|æ ‹qe#·TÃ.

MT |æ\¢yê&ÉT á kÕ] |üØø£å\˝À u≤>± Áyêj·÷\qT≈£î+≥THêïsê? MT |æ\¢yê&ÉT u≤>± #·<äe≥y˚T ø±<äT, eT+∫ ‘Ó*$ ‘˚≥\qT Ç#˚à ÄVü≤sê\qT ≈£L&Ü ‹Hê*. m+<äTø£+fÒ, eTq+ ‹H˚ ÄVü≤s¡+ eTq X¯Øsêìπø ø±<äT. ‘Ó*$ ‘Ó≥\qT n~Ûø£+ #˚ùd eTq Áu…sTTHé ≈£î ≈£L&Ü ø±yê*. yÓT<ä&ÉT ÄVü≤s¡+ MT yÓTyÓTTØì ô|+∫ HÓ’|ü⁄D≤´ìï n~Ûø£+ #˚düTÔ+~. MT |æ\¢yê&ÉT n~Ûø£ $wüj·÷\T >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. MT _&ɶ yê{Ïì ‹q˝Òø£b˛e#·Tà ø±ì ì<ëq+>± Ä ÄVü≤sê\qT n‘·ì ~qdü] ÄVü≤s¡+˝À #˚s¡Ã+&ç. eT] MT |æ\¢yê&çì #·Ts¡T≈£î>± e⁄+∫ n‘·&ÉT eT]+‘· ‘Ó*$ ‘˚≥\T Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î @ ÄVü≤sê\T ‹Hê\H˚~ |ü]o*+#·+&ç. bÕ\T, ô|s¡T>∑T eT]j·TT Ç‘·s¡ &Ó’Ø ñ‘·Œ‘·TÔ\T ` bÕ\T Ç‘·s¡ &Ó’Ø ñ‘·Œ‘·TÔ\˝À Ábı{°qT¢, ø±*¸j·T+, bı{≤wæj·T+, $≥$THé &ç n~Ûø£+>± e⁄+{≤sTT. á Á|ü<Ûëq b˛wüø±\˙ï Áu…sTTHé ˝Àì q÷´s√ eTdüTÿ\sY dædüº+, q÷´s√Á{≤ì‡à≥s¡T¢, m+C…’eTT\T eT]j·TT Áu…sTTHé {ÏwüO´\T nuÛ§eè~Δ #Ó+<˚+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. ô|]π> |æ\¢\T, ô|<ä›\≈£î á b˛wüø±\T ø±yê*. nìï s¡ø±\ u…ÁØ\T ` ÁkÕº u…ÁØ\T, #ÓÁØ\T, ã÷¢ u…ÁØ¢\T, u≤¢ø˘ u…ÁØ\T, Çe˙ï Áu…sTTHé ≈£î ø±e\dæq b˛wüø±˝Ò, M{Ï˝À j·T+{° Äøχ&Ó+≥T¢ n~Ûø£+>± e⁄+{≤sTT. ˇ‹Ô&ç ‘·–Z+#˚ $≥$THé dæ e⁄+≥T+~. ˇy˚T>± 3 bòÕ´{° j·÷dæ&ÉT¢ e⁄+{≤sTT. Áu…sTTHé ø£D≤\ yÓ\T|ü* bıs¡qT Ç$ @s¡Œs¡TkÕÔsTT. >∑T&ÉT¢, m+&ÉT |òü˝≤\T ` >∑T&ÉT¢, Á&Ó’ Á|òüP{Ÿ‡ ˝À uÀ˝…’Hé nH˚ |ü<ës¡ú+ yÓTyÓTTØ ôdºyéT ôd˝Ÿ‡ qT n_Ûeè~Δ #˚düTÔ+~. Áu…sTTHé ˝À á ø£D≤\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. Ç$ n\dü≥ bı>=&É‘êsTT. $≥$THé &ç ≈£L&Ü n~Ûø£ kÕúsTT˝À e⁄+≥T+~. –+»<ÛëHê´\T ` –+»<ÛëHê´\˝À $&É$THé _ eT]j·TT >∑÷¢ø√CŸ e⁄+{≤sTT. Ç$ øÏyê\+fÒ z≥T¢, ÁuÖHé ¬s’dt e+{Ï$ ‹Hê*. Ç$ MT _&ɶ≈£î eT+∫ Áu…sTTHé ÄeTs¡+. –+»\T Ç#˚à >∑÷ÿ\ø√CŸ X¯ØsêìøÏ m+‘√ nedüs¡+. $≥$THé _ qsê\ e´edüú≈£î s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D n~Ûø£+ #˚düTÔ+~. X¯Øs¡+˝Àì Áu…sTTHé ‘√ düVü≤ nìï nej·Tyê\T s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D u≤>± kÕπ>˝≤ #˚düTÔ+~. Áu…sTTHé ≈£î eT]ìï ÄVü≤sê\T ø±yê\+fÒ s¡+>∑T s¡+>∑T\T ø£\ ≈£Ls¡>±j·T\T, ≥e÷{≤, ‘√≥≈£Ls¡, >√+>∑÷s¡, πøs¡≥T¢, ;Hé‡, <ëìeTà yÓTT<ä˝…’q$ m+#·Tø√+&ç. á ÄVü≤sê\T MT _&ɶ Á|ü‹s√p ‹+≥÷ e⁄+fÒ n‘·ì Áu…sTTHé m+‘√ #·Ts¡T≈£î>± |üì #˚düTÔ+~. eT+∫ C≤„|üø£ X¯øÏÔì ø£*– e⁄+≥T+~.

C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêï yÓTT{ÏeT\T ‘·>∑Zø£b˛‘˚..? {°H˚»sY‡ì uÛÑj·Tô|fÒº yê{Ï˝À¢ yÓTT{ÏeT\πø ô|<ä›|”≥. q÷{ÏøÏ 99XÊ‘·+ eT+~øÏ yÓTT{ÏeT\T ekÕÔsTT. yÓTT{ÏeT\T sêe&ÜìøÏ ej·TdüT‡ ˇø£ÿfÒ ø±s¡D+ ø±<äT. õ&ÉT¶ #·s¡à+, ÄsTT˝Ÿ dæÿHé ø£\yêπs Bì u≤]ì m≈£îÿe |ü&ÉT‘·T+&É>± $T>∑‘ê yês¡T ≈£L&Ü ø=ìï |ü]dæú‘·T\˝À á düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. BìøÏ yÓ’<ä´+ ˝Òì düeTdü´ @e÷Á‘·+ ø±<äT. ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T, <ëìøÏ ‘·–q eT+<äT\T yê&ç‘˚ düø±\+˝À yÓTT{ÏeT\qT m<äTs=ÿe#·TÃ. ndü\T yÓTT{°eT\T m˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ekÕÔsTT. 1.yÓTT{ÏeT\T kÕ<Ûës¡D+>± ˇ‹Ô&ç, n\dü≥, ˙s¡dü+ e+{Ï$ yÓTT{ÏeT\T sêe&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT. 2.#·sêàìøÏ |ü&Éì kÂ+<äs¡´kÕ<ÛäHêñ ñ|üjÓ÷–+∫q|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü yÓTT{ÏeT\T e#˚à neø±X¯+ e⁄+~. ø=ìï s¡ø±\ kÕ<ÛäHê\T n+<ä]ø° |ü&Ée⁄. yê{Ï >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü yê&É&É+ ≈£L&Ü Á|üe÷<äy˚T. 3.Vü‰s√àq¢˝À düeT‘·T\´+ ˝À|æ+∫q|ü⁄Œ&ÉT yÓTT{ÏeT\ u≤<Ûä m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. yÓTH√bÕCŸ <äX¯≈£î #˚s¡T≈£îqï Ád”Ô\T ≈£L&Ü ø=ìï kÕs¡T¢ M{Ï u≤Øq |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. nÁ&√C…Hé ñ‘·Œ‹Ô Ä–b˛sTTq|ü⁄Œ&ÉT ‘·|üŒìdü]>± yÓTT{ÏeT\T ekÕÔj·Tì ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. 4.$≥$THé ;12 ˝À|ü+‘√ u≤<Ûä|ü&˚ yê]˝À m≈£îÿe>± ø£ì|ækÕÔsTT. eTTK´+>± Ád”Ô\˝À á ˝À|ü+ n~Ûø£+>± ø£|ü&ÉT‘·T+~. 5.m≈£îÿe y˚&ç, #ÓeT≥ yÓTT{ÏeT\T sêe&ÜìøÏ ø±s¡D+ ø±e#·TÃ. 6.eTTK´+>± Ád”Ô\T e+{Ï+{À¢ m≈£îÿe ùd|ü⁄ bı>∑, q÷HÓ eT<Ûä´ >∑&çù| yê]øÏ yÓTT{ÏeT\T e#˚à neø±X¯eTT+<äì düπs«\T ‘˚\TdüTÔHêïsTT.

yÓTT{ÏeT\ ìyês¡D Ç˝≤.. eT+<äT\T, Ád”ÿHé Á{°{ŸyÓT+{Ÿ rdüTø√e&É+ <ë«sê M{Ï qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√e#·TÃ. M{Ï‘√bÕ≥T ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+ ‘·|üŒìdü]. ny˚+≥+fÒ yÓTT<ä≥>± yÓTT{°eT\qT –\¢&É+, –#·Ã&É+ #˚j·T≈£L&É<äT. >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ s√E≈£î 4 qT+∫ 6 kÕs¡T¢ X¯ó ÁuÛÑ|üs¡T#·Tø√yê*. &Üø£ºsY dü\Vü‰ ˝Ò≈£î+&Ü s¡ø£s¡ø±\ Áø°eTT\qT, ˝ÀwüHé\qT yê&É≈£L&É<äT. düTìï|æ+&ç‘√ eTTU≤ìï X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√e&É+ #ê˝≤ eT+∫~. s√E≈£î dü]b˛j˚T+‘·>± ìÁ<äb˛yê*. ø£˙dü+ Äs¡T>∑+≥\T ìÁ<äb˛yê*. bòÕdtº|ü⁄&é‡, ÄsTT˝Ÿ|ü⁄&é‡, d”«≥T¢, ì\« ñqï ÄVü‰s¡|ü<ësêú\T ‹q≈£L&É<äT. Á|üø£è‹ dæ<äΔyÓTÆq bÂwæºø±Vü‰sêìï rdüTø√yê*. yÓTT\¬ø‹Ôq $‘·ÔHê\T, Ä≈£î≈£Ls¡\T, |ü+&ÉT¢, ø±j·T>∑÷s¡\T m≈£îÿe>± rdüTø√yê*. e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çì ‘·–Z+#·Tø√yê*. Á|ü‹s√p $~Û>± ø=+‘· düeTj·T+ jÓ÷>±, yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ e\¢ n~Ûø£ Á|üjÓ÷»q+ bı+<äe#·TÃ. 1.q÷HÓ dü+ã+~Û‘· Áø°eTT\T, ÄsTT+f…à+≥T¢ yê&É≥+ |üP]Ô>± e÷qTø√yê*. 2.eTTK+ MT<ä ∫qï bı≈£îÿ\T ø£ì|æ+∫q yÓ+≥H˚ <ëìì ∫<äeT&É+ ø±˙, –\¢&É+ ø±˙ #˚j·T≈£L&É<äT. 3.#·sêàìï ‘·s¡#·÷ >√s¡T yÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. 4.ˇ‹Ô&çì ‘·–Z+#·Tø√H˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï j·T»„+˝≤ #˚|ü≥º+&ç. 5.rdüTø=H˚ ÄVü‰s¡+˝À $≥$THé _12 ‘·|üŒìdü]>± rdüTø√H˚≥≥T¢ #·÷düTø√yê*. 6.q÷HÓ‘√ #˚dæq |ü<ësêú\qT $T‘·+>± rdüTø√yê*. ˝Ò<ë |üP]Ô>± e÷H˚j·T&Éy˚T eT+∫~. 7.C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêï yÓTT{ÏeT\T ‘·>∑Zø£b˛‘˚ yÓ+≥H˚ dü+ã+~Û‘· yÓ’<äT´&çì dü+Á|ü~+#ê*.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ª|üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T bÕ≥T|ü&Ü*μ Ä‘·à≈£Ls¡T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô) : |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T bÕ≥T|ü&Ü\ì Ä‘·à≈£Ls¡T d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® nãT“˝Ÿ, &çm|òtz $»j·T≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Á|ü|ü+#· |üsê´es¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ n≥M XÊK ø±sê´\j·T+˝À sêyéTø° bòÂ+&˚wüHé düVü≤ø±s¡+‘√ ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T n&Ée⁄\T, eq´ÁbÕDT\T, |üsê´es¡D≤ìøÏ |ü]s¡øÏå+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç~ Á|ü‹ bÂs¡T&çøÏ ÁbÕ<Ûä$Tø£ u≤<Ûä´‘· nì #ÓbÕŒs¡T. n&ÉTe⁄\T ` eq´ÁbÕDT\T ã+>±s¡T >∑T&ÉT¶ ô|fÒº u≤‘·T˝≤¢+{Ïeì yê{Ïì HêX¯q+ #˚ùdÔ ã‘·Tπø uÛ≤s¡+>± e÷s¡T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± >∑‘·+˝À q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ n≥M dü+|ü<ä $kÕÔs¡+>± e⁄+&˚<äì nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ n+‘·]düTÔ+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç<˚ ø√e˝À <äøÏåD≤Á|òæø±, q$T_j·÷ <˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü HÓ\ø=ì e÷qe eTqT>∑&ÉH˚ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+<äì #Ó|ü⁄Œø=düTÔHêïs¡T. |üsê´es¡D ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´ø£+>± ˇø£ yÓTTø£ÿqT Hê{Ï dü+s¡øÏå+#ê\ì ø√sês¡T. ‘·Vü≤d”˝≤›sY sêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q\¢eT\ n&Ée⁄\T ‘·eT ÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡Te˝À e⁄+&É≥+ >=|üŒ$wüj·TeTì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï q\¢eT\ dü+|ü<äqT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

¬s’‘·T bÕغ _C…|”H˚

mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T >√HÓ>∑+&É¢, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì y˚eTT>√&ÉT, |ü⁄≥ºbÕX¯+, ôV≤#Y ¬ø’s¡yê&ç Á>±e÷\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ _C…|æ πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, sêh eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê\T düs¡fi¯≈£îe÷], m$Tà>∑q÷s¡T _C…|æ nuÛÑ´]ú qø£ÿ\ $T≥º lìyêdüT\T\T ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _C…|æ ¬s’‘·T bÕغ nHêïs¡T. ¬s’‘·T dü+πøåeTy˚T <˚´j·T+>± |üì #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D+˝À eTTì–b˛sTT+ <äHêïs¡T. Á|ü»\≈£î y˚T\T »s¡>±\+fÒ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt\≈£î z≥T <ë«sê ãT~› #ÓbÕŒ\ì _C…|æ nuÛÑ´]ú qø£ÿ\$T≥º lìyêdüT\T nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV≤#Yd”j·T÷˝À HêHé {°∫+>¥ ñ<√´>±\ <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°˝À ◊<äT HêHé{°∫+>¥ ñ<√´>±\ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø=H˚ >∑&ÉTe⁄qT áHÓ\ 20 es¡≈£î bı&ç–+∫q≥T¢ ]õÁkÕºsY ‘Ó*bÕs¡T. j·T÷ìe]‡{° ˝…’ÁuÒ]j·THé, dædüºyéT‡ n&çàìÁùdº≥sY, Væ≤+B Ä|ò”düsY, HÓ{Ÿ e]ÿ+>¥ Ç+»˙sY, ôd’+{Ï|òæø˘ Ä|ò”düsY b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ >∑‘·+˝À j·T÷ìe]‡{° H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚dæ+~. @Á|æ˝Ÿ 30 ‘˚BøÏ <äs¡U≤düTÔ\T rdüTø=H˚ ÄKs¡T ‘˚B eTT–dæ+~. ø±>± Bìì áHÓ\ 20e ‘˚B es¡≈£î bı&É–dü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤πs #˚XÊs¡T. eT]ìï $esê\≈£î www.uohyd.ac.in qT dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ÁuÀ#·sYqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï <äèX¯´+

sêÁwüºyê´|üÔ C≤uŸ ô|òsTTsY 16 qT+∫

nq+‘·s¡+ |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD≈£î dü+ã+~Û+∫q ÁuÖ#·s¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT $<ë´s¡Tú\#˚ |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À πs+CŸ n~Ûø±s¡T\T lìyêdüT\T, <Ûäs¡às¡øÏå‘Y, sêyéTø° bòÂ+&˚wüHé dæã“+~ ÇsꌤHéu≤wü, Vü≤], @&ÉT ø=+&É\T, ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): bòÕ´|”‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï C≤uŸô|òsTTsY 2012 áHÓ\ 7 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê*‡ ñ+&É>±, 16≈£î yêsTT<ë |ü&ç+~. sêÁwüº uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\ XÊK eT+Á‹ &Üø£ºsY ^‘ê¬s&ç¶ á ô|òsTTsYqT ôV’≤<äsêu≤<é˝À ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 21q ÇÁãV”≤+|ü≥ï+, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢, p˝…’ 2q es¡+>∑˝Ÿ, p˝…’ 7 $»j·Tyê&É, 26q eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, 28q ≈£s¡÷ï\T, 31q ø£Ø+q>∑sY, Ä>∑wüߺ 3, 4 ‘˚B˝À¢ ‹]– ÇÁãV”≤+|ü≥ï+˝À ì]«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+<ä Hêïs¡T. ìs¡T<√´>∑T\‘√ eTTU≤eTTœ Ç+≥s¡÷«´\T ñ+{≤j·THêïs¡T. düTe÷s¡T 500 dü÷ø£åà, ∫qï eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹, uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\, ø£sêà>±sê\T, Vü‰düŒ≥˝Ÿ\T, Vü≤√≥˝Ÿ\T ‘·~‘·s¡ ùdyê s¡+>∑dü+düú\T, C≤uŸù|òsTTsY˝À bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø£˙dü+ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üP]Ô #˚dæq ìs¡T<√´>∑T\T yÓTT<ä\Tø=ì Ç+»˙]+>¥, yÓT&çø£˝Ÿ, ◊{°◊, m+;@, m+d”@, ;f…ø˘ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Zqe#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. $esê\≈£î bò˛Hé HÓ+ãsY 04023395515˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

ªñ|ü mìïø£˝À¢ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\TkÕÔ+μ ø£s¡÷ï\T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’.mdt. »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ n¬sdüTº≈£î ìs¡düq>± eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T ‘Ó¬sïø£˝Ÿ düTπs+Á<ä ¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À Bø£åqT sêh yÓTÆHê]{° H˚‘·, e÷J myÓTੇ s¡Væ≤e÷Hé, e÷J myÓTੇ md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á Bø£å˝À mdt. nãT ›˝Ÿs¡Væ≤e÷Hé, mHé.eTVü≤eTà<é ‘ê|ò”ø˘, yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T &ç.¬ø. sê»X‚KsY, dæ. ø£s¡TD≤ø£sY¬s&ç¶, |ü+#·*+>±\ õe÷˝Ÿ, <ä÷<é|”sê ø£è|üqï, s¡|ò”ø˘, >=+~ |üs¡¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, mÁs¡qï, >√$+<äT, >∑+>±<ÛäsY, ñs¡T≈£î+<äT, \ø°åàq>∑sY ø±s¡´ø£s¡Ô\T nãT›˝≤¢, ôd’|òt, ùwø˘cÕe*, u≤ãT, ô|ò’s√CŸ, K©˝Ÿ, ns¡¸<é, ]C≤«Hé, s¡Væ≤e÷Hé\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷J myÓTੇ md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ rs¡TqT, yês¡T #˚dæq nÁø£eT n¬sdüTºqT K+&ç+#ês¡T. nq+‘·s¡+ s¡Væ≤e÷Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<∏äø±\T k˛ìj·÷>±+BÛeì sê»X‚KsY¬s&ç¶$ ø±<äì #˚dæq yê´K´\qT K+&ç+#ês¡T. »eTTà˝À eTTK´eT+Á‹>± ñqï|ü⁄&ÉT á dü+πøåeT |ü<∏äø±\T m+<äT≈£î neT\T #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. ˙ ˝≤+{Ï ÄC≤<é\T e+<ä eT+~ Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ≈£î e∫ÃHê yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ jÓTTø£ÿ >ös¡e+ dü&É\<äHêïs¡T. ‘·eT bÕغ

ãT<Ûäyês¡+ pHé 6, 2012

ø±]¶j·÷\J kıôd’{° Ä|òt Ç+&çj·÷ düe÷y˚X¯+ 9 qT+∫ Bø£å #˚düTÔqï õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T nuÛÑ´s¡Tú\T ñ|ü mìïø£˝À¢ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<äT‘ês¡ì nHêïs¡T. á Bø£å≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+∫q yê]˝À sêh eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê\T ns¡TDeTà, e÷J ø±s√Œπs≥sY ‘√≥ yÓ+ø£≥ ÁøÏcÕí¬s&ç¶, <ä[‘· Hêj·T≈£î\T dæ.ôV≤#Y. eT<ä›j·T´, $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY ÄsY. sêπøwt¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªÁø°&É\T ùdïVü≤uÛ≤yêìï ô|+bı+~kÕÔsTTμ Ä‘·à≈£Ls¡T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô) : Áø°&É\T ùdïVü≤ uÛ≤yêìï ô|+bı+~kÕÔj·Tì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T uÛÑTeH˚X¯«s¡¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+#Y >√$+<ä¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Áø°&ÜyÓTÆ<ëq+˝À •˝≤Œ #·Áø£bÕDϬs&ç¶ bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ÁøϬø{Ÿ b˛{°\qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&É\T ùdïVü≤ uÛ≤yêìï ô|+bı+~+ #·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìï , XÊØs¡ø£ <Ûës¡T&Ü´ìï yÓTs¡T>∑T|ü]#˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü C≤„|üø£X¯øÏÔ ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± Á>±MTD j·TTe≈£î\ Áø°&Ü_Ûeè~Û› ø√dü+ lXË’\+ ìjÓ÷»ø£es¡Z {°&û|” Ç+#êsY® •˝≤Œ #·Áø£bÕDϬs&ç¶ Ç˝≤+{Ï Áø°&Üb˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ >=|üŒ $wüj·TeTì ù|s=ÿHêïs¡T. j·TTe≈£î\T ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT #ê≥Tø=ì ñqï‘· kÕúsTTøÏ m<ä>±\ì

b˛{°\qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï <äèX¯´+ Äø±+øÏå+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Áø°&Üø±s¡T\qT |ü]#·j·T+ #˚düTø=ì b˛{°\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ôV≤#Ym+ yÓ+ø£≥düTã“eTà, {°&û|” Hêj·T≈£î\T n+C≤<én*, ∫{≤´\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, ø£èwüí>ö&é, u≤\kÕ«$Tj·÷<äyé, ø£èwüíj·÷<äyé, dæ+>¥, ìsê«Vü≤≈£î\T q_s¡dü÷˝Ÿ, nãT›˝≤¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªn&É+>∑˝Ÿ qyÓ÷<äTqT y˚>∑e+‘·+ #˚j·T+&çμ Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, pHé 5, (düTes¡íyês¡Ô) : n&É+>∑˝Ÿ qyÓ÷<äTqT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì ‘·Vü≤d”˝≤›sY sêeTø£èwüí nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\+˝À Äj·÷ Á>±e÷\ Ms√«\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. uÛÑ÷]ø±s¡T¶\ $esê\qT n&É+>∑˝Ÿ y˚>∑e+‘·+>± qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> nH˚»sY `2 <äs¡U≤düTÔ e\¢ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì nHêïs¡T.

ø±>± Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\ìï+{Ïì |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. á HÓ\ 8˝À>± |üP]Ô kÕúsTT˝À düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫, n&É+>∑˝Ÿ qyÓ÷<äT #˚|ü{Ϻ ìy˚~ø£\T düeT]Œ+#ê\ì Äضz Ä<˚•+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. $<ÛäT˝À¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ K∫Ñ·+>± #·s¡´\T e⁄+{≤j·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &ç|üP´{° ‘·Vü≤d”˝≤›sY X‚wü|òüDÏ, MÄs√«\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡rj·T >∑T+&Ó »ãT“\ ìyês¡D dü+düú ôV’≤<äsêu≤<é XÊK 17e yê]¸ø£ düe÷y˚X¯+ X¯ì, Ä~yêsê˝À¢ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü+düú q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤√≥˝Ÿ y˚T]>√˝Ÿ¶ Á^HébÕsYÿ˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï á düe÷y˚XÊìï >∑es¡ïsY ámdtm˝Ÿ q]‡+Vü≤Hé ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì, Ç+<äT˝À eT÷&ÉT e+<ä\ eT+~ >∑T+&Ó »ãT“\ ∫øÏ‘·‡ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. >∑T+&Ó≈£î dü+ã+~Û+∫q s¡ø£Ô+ düs¡|òüsê˝À >∑\ Ä≥+ø±\T, s¡ø£ÔHêfi≤\˝À dü+ø√#·, yê´ø√#ê\T, mø˘‡πs, $<äT´‘Y, $$<Ûä |ü<䛑·T\ <ë«sê ìyês¡D e+{Ï n+XÊ\ô|’ á düe÷y˚X¯+˝À #·]ÃkÕÔs¡ì nHêïs¡T.

8q ªe+<˚e÷‘·s¡+μ Á|ü‹uÛ≤ |ü⁄s¡düÿsê\T ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\ düeTÁ>∑ $ø±kÕìøÏ #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤>∑+>± e+<˚e÷‘·s¡+ bòÂ+&˚wüHé Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q $<ë´s¡Tú\≈£î X¯óÁø£yês¡+ s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 >∑+≥\≈£î |ü⁄s¡kÕÿsê\T Á|üø£{Ï+#·&É+‘√bÕ≥T $» j·÷\≈£î ø±s¡≈£î˝…’q Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT dü‘·ÿ]+#· qT+~. |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ n‘·´~Ûø£ Áπ>&ç+>¥ kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\qT õ˝≤¢≈£î Ç<ä›s¡T #=|ü⁄Œq m+|æø£ #˚j·TqT+~. n˝≤π> õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+˝À n‘·´~Ûø£ $<ë´s¡Tú\ dü+K´ ø£*– e+<äXÊ‘·+ |òü*‘ê\T kÕ~Û+∫q Ç<ä›s¡T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\qT m+|æø£ #˚dæ yê]ì dü‘·ÿ]+#·qT+~. M{Ï‘√bÕ ≥T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ |ü]s¡ø£åD≈£î ø£èwæ #˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T, dü« #·Ã+<ä ùdyê dü+düú\≈£î ùdyê |ü⁄s¡kÕÿsê\T Á|ü<ëq+ #˚j·TqT+~. n<˚ s√E ñ<äj·T+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ |ü]s¡ø£åD dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ e+<˚e÷‘·s¡+ bòÂ+&˚wüHé ø±s¡´<ä]Ù e÷<Ûäe¬s&ç¶ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

ÇdüTø£ ø=s¡‘·qT ìyê]+#·+&ç ø£s¡÷ï\T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À ÇdüTø£ ø=s¡‘·qT ìyê]+#ê\ì d”◊{Ïj·TT q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T Ç.|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+ &é #˚XÊs¡T. ø£\÷¢s¡T dü÷s¡´Hêsê j·TD uÛÑeHé˝À 31, 32 X¯Øq q>∑sY ôd+ Á{Ï+>¥ ø±]à≈£î\ düe÷y˚X¯+ õ.@düT n<Ûä´ø£å´‘·q »]–+~. á dü+<ä s¡“+>± d”◊{Ïj·TT q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T Ç.|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, uÛÑeq ìsêàD ø±]àø£ dü+ |òüT+ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. düT<Ûëø£s¡|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À ÇdüTø£ ø=s¡‘· e\¢ uÛÑeq ìsêàD≤\T Ä–b˛sTT ø±]à≈£î\≈£î |üì˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·Tqï<äì yÓ+≥H˚ ÇdüTø£ düs¡|òüsê≈£î #·s¡´\T rdüTø=ì ø±]à≈£î\≈£î |üì ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·÷ s√Eø√ eT+Á‹ C…’\T≈£î yÓfi¯óÔHêïs¡Hêïs¡T. yÓ+≥H˚ ø£˝…ø£ºs¡T CÀø£´+ #˚düTø=ì ÇdüTø£ ø=s¡‘·qT ìyê]+#ê\ì ˝Ò≈£î+fÒ ø±]à≈£î\qT düMTø£]+∫ b˛sê{≤\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ q÷‘·q ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T >± |üs¡y˚Twt, n<Ûä´≈£åî\T>± mdt. e÷düT+, ø±s¡´<ä]Ù>± ¬ø. ÁøÏwüí, ñbÕ<Ûä´≈£åî \T>± >√|æ, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± qπswt, ø√XÊ~Ûø±]>± yÓ+ø£fÒwt‘√ bÕ≥T sêE, •e, eTH√Vü≤sY, n$T<é, u≤wü \qT mqTï≈£îHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ pHé 6, 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

z≥sY >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ ˝Ò<ë bòı{À z≥sY dæ¢|t ñ+fÒH˚ z≥T≈£î nqTeT‹ ø£˝…ø£ºs¡¢ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À sêh Á|ü<Ûëq mìïø£\ n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ @ Ç‘·s¡ Á|ü‘ê´e÷ïj·T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\÷ #Ó\¢e⁄ &ÉãT“, eT<ä´+ |ü+|æD°\ô|’ ì|òü÷qT ô|+#·+&ç ô|sTT&é q÷´dtô|’ ì|òü÷ ô|≥º+&ç Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+fÒ ø£]ƒq #·s¡´\T ìwüŒø£åbÕ‘·+>± mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·+&ç Á|ü‹ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À yÓTÆÁø√ nã®s¡«sY, yÓuŸ ø±dæº+>¥, M&çjÓ÷ ¬øyÓTsê ‘·|üŒì dü] ø£s¡÷ï\T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 12q »s¡T>∑qTqï ñ|ü mìïø£\ b˛*+>¥ s√E mìïø£\ bò˛{À z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ ˝Ò<ë z≥s¡T dæ¢|ü⁄\T ñqï z≥s¡¢qT e÷Á‘·y˚T z≥T y˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹+#ê\ì, @ Ç‘·s¡ Á|ü‘ê´e÷ïj·T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T #Ó\¢eì á n+X¯+ô|’ z≥s¡¢≈£î, nuÛÑ´s¡Tú\≈£î, sê»ø°j·T bÕغ\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì sêh Á|ü<Ûëq mìïø£\ n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ñ|ü mìïø£\ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡T¢, md”Œ\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡˝À düŒwüº+ #˚XÊs¡T. m\ø£åHé ø£MTwüHé Ä<˚XÊ\ H˚|ü<∏ä´+˝À ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï ìjÓ÷»ø£esêZ˝˝À &ç|æm˝Ÿ πø+Á<ë\ <ë«sê m|æm˝Ÿ ø±s¡T¶\T ˝Òì bÕ‘·, ø=‘·Ô z≥s¡¢≈£î $]$>± m|æø˘ ø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚sTT+#·&É+‘√ bÕ≥T Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ ã÷‘Y ˝…e˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT |ü+|æ+∫ bò˛{À z≥s¡T dæ¢|t\qT á HÓ\ 9e ‘˚B˝À|ü⁄ e+<äXÊ‘·+ |ü+|æD° #˚sTT+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢qT uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ Ä<˚•+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± b˛*+>¥ ‘˚B #ê˝≤ <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘√+<äì á yês¡+ m+‘√ ø°\ø£eTì n+<äTe\¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢, mdt|æ\T ì|òü÷qT eT]+‘· rø£åD+ #˚dæ mìïø£\ dü+<äs¡“+>± &ÉãT“, eT<ä´+, Ç‘·s¡ |ü+|æD°\T »s¡T>∑≈£î+&Ü ìs√~Û+#ê\ì uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ Ä<˚•+#ês¡T. ˇø£y˚fi¯ me¬s’Hê &ÉãT“, eT<ä´+ Ç‘·s¡ ãVüQeT‘·T\qT |ü+|æD° #˚dü÷Ô ñ+fÒ yÓ+≥H˚ d”CŸ #˚dæ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ãTø˘ #˚j·÷\ì

Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> z≥s¡T¢ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT ìs¡“j·T+>±, ùd«#·Ã>± $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± z≥s¡¢qT C≤>∑è‘·+ #˚j·÷\ì ≈£L&Ü Äj·Tq ø£˝…ø£ºs¡¢qT ø√sês¡T. mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ ñ\¢+|òüTqô|’ e#˚à |òæsê´<äT\qT yÓ+≥H˚ $#ês¡D »]|æ ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. ñ|ü mìïø£\˝À me¬s’Hê Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, n~Ûø±s¡T\T bÕغ\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+fÒ ø£]ƒq #·s¡´\qT #˚|ü{≤º\ì uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> ñ|ü mìïø£˝À¢ &ÉãT“, eT<ä´+, Ç‘·s¡ Á|ü˝ÀuÛ≤\ |ü+|æD°ô|’ ì|òü÷qT eT]+‘· ô|+∫ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>±, $»j·Te+‘·+>± »]π>˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø£˝…ø£ºs¡¢qT, md”Œ\qT uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ Ä<˚•+#ês¡T. ñ|ü mìïø£\ b˛*+>¥ kÕe÷Á–ì yÓTT‘·Ô+ dæ<ä›+ #˚düTø√yê\ì, Á|ü‹ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À ˇø£ M&çjÓ÷ ¬øyÓTsê, yÓTÆÁø√ nã®s¡«sYqT, yÓuŸ ø±´dæº+>¥qT ‘·|üŒì dü]>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, mìïø£\ dæã“+~øÏ, yÓTÆÁø√ nã®s¡«\≈£î, CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î, M&çjÓ÷ Á>±|òüs¡¢≈£î •ø£åDqT |üP]Ô #˚j·÷\ì uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> õ˝≤¢ MT&çj·÷ e÷ì≥]+>¥, MT&çj·÷ dü]º|òæπøwüHé ø£$T{Ï <ë«sê nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü#·T]+#˚ n&É«¬s’ºCŸyÓT+≥T¢, ô|sTT&é q÷´dtô|’ ì|òü÷qT ô|+#ê\ì uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ø√sês¡T. mdtm+mdt\ <ë«sê Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e#·Ãì Ä Ks¡TÃqT nuÛÑ´]ú Ks¡TÃ˝À ˝…øÏÿ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nsTT‘˚ ˇø£ nuÛÑ´]úì ˝Ò<ë bÕغì øÏ+#·|üs¡Tdü÷Ô me¬s’Hê mdtm+mdt\T #˚ùdÔ n≥Te+{Ï yê]ô|’ yÓ+≥H˚ ÁøÏ$Tq˝Ÿ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+‘√ bÕ≥T dü<äs¡T düe÷#êsêìï ‘·q≈£î |ü+bÕ\ì uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ mdt|æ\qT Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ \ø£å s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’>± ˝Ò<ë \ø£å s¡÷bÕj·T\≈£î <ä>∑Zs¡>± me¬s’Hê u≤´+≈£î qT+∫ q>∑<äTqT $‘Y Á&Ü #˚ùdÔ dü<äs¡T ˝≤yê<˚M\ô|’ ì|òü÷qT ñ+∫ nqTe÷ì‘·T\ $esê\qT mHéø£+ {≤´ø˘‡ XÊK yê]øÏ n+~+#ê\ì, u≤´+≈£î m{Ïj·T+ <ë«sê ñ|ü mìïø£\T »]π> ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À |ü~ y˚\ ø£+fÒ n~Ûø£ yÓTT‘êÔ\˝À ì<ÛäT\T Á&Ü #˚ùd ˝≤yê<˚M\ô|’ ≈£L&Ü ì|òü÷ y˚dæ ñ+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡¢qT, md”Œ\qT Ä<˚•+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY eT]j·TT õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À ñ|ü mìïø£\qT ìwüŒø£åbÕ‘·+>±, ùd«#·Ã>±, $»j·Te+‘·+>± mìïø£\ ø£MTwüHé ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î

n~Ûø£ <Ûäs¡\ $Áø£j·÷\ô|’ d”|”◊ ìs¡düq ø£s¡÷ï\T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Äغd” ãkÕº+&ÉT˝À ñqï <äTø±D≤˝À¢ n~Ûø£ <Ûäs¡\ $Áø£j·÷\ô|’ dæ|æ◊ ìs¡düq ‘Ó*|æ+~. á y˚Ts¡≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Ä bÕغ Á|ü‹ì<äT\T õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT mdt.eTTHÓ|üŒ, õ. #·+Á<äX‚KsY, q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T &ç.lìyêdüsêyé, lqT\T ãkÕº+&ÉT˝Àì <äTø±D≤˝À¢ $Áø£sTTk˛Ôqï edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT |ü]o*+#ês¡T. nø£ÿ&ç ‹qTã+&Üsê\ <äTø±D+˝À ‹qTã+&Üsê\ <Ûäs¡\T, $X¯«kÕsTT <äTø±D+˝À ©≥sY ˙fi¯¢ u≤{Ï˝Ÿ <Ûäs¡ s¡÷. 20 \T>±, <√X¯\ <Ûäs¡\T s¡÷.20\T>±, ô||”‡ o‘·\ bÕ˙j·T+ <Ûäs¡ s¡÷. 32\T>±, eTõ®>∑ <Ûäs¡ s¡÷. 7\T>± n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTdüTÔqï≥T¢ dæ|æ◊ ãè+<ä+ <äèwæºøÏ e∫Ã+~. á dü+<äs¡“+>± Ä bÕغ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãkÕº+&ÉT˝À Á|üj·÷D°≈£î\T @<Ó’Hê ø=ì ‹Hê\+fÒ yê] CÒãT\≈£î ∫\T¢\T |ü&ÉT‘·THêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. õ˝≤¢j˚T‘·s¡ yêdüT\T ôd’‘·+ á ãkÕº+&ÉT≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À edüTÔ+{≤s¡ì ÄsTT‘˚ á n~Ûø£ <Ûäs¡\T yê] >∑T+&Ó\T >∑TuÛÒ˝ŸeTH˚˝≤ #˚düTÔHêïj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. yÓ+≥H˚ Á|ü‹ <äTø±D+˝À edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\ |ü{Ϻø£\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, me÷àØŒ <Ûäs¡\πø nìï edüTÔe⁄\ $Áø£j·÷\T »]π>˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì nj·Tq Äغd”

ãkÕº+&ÉT˝Àì <äTø±D≤\˝À <Ûäs¡\qT |ü]o*düTÔqï <äèX¯´+ n~Ûø±s¡T\qT &çe÷+&é #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äغd” n~Ûø±s¡T\T <äTø±D≤\ j·T»e÷qT\≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚kÕÔeTì, <Ûäs¡\ |ü{Ϻø£\qT @sêŒ≥T #˚sTTkÕÔeTì, ìã+<Ûä\q\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì yê] ˝…’ôdqT‡\qT s¡<äT› #˚sTTkÕÔeTì dæ|æ◊ ãè+<ëìøÏ Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

ñ|ü mìïø£\ nq+‘·s¡+ ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ U≤∞j˚T sêj·T\d”eT »q‘ê bÕغ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT ø=‘·÷Ôs¡T dü‘·´+ ø£s¡÷ï\T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑qTqï ñ|ü mìïø£\ nq+‘·s¡+ sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷s¡T ø±qT+<äì sêj·T\d”eT »q‘ê bÕغ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT ø=‘·÷Ôs¡T dü‘·´+ #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº eT+Á‘·T\T C…’\T bÕ˝…’ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£î|üŒ≈£L*b˛‘·T+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L*b˛j·÷ø£ sêÁwüº|ü‹ bÕ\q e#˚à neø±XÊ\T ñHêïj·Tì, á ñ|ü mìïø£˝À¢ bÕغ\T e´eVü≤]k˛Ôqï rs¡T‘√ z≥s¡T¢ njÓ÷eTj·T+ bÕ\j·÷´s¡Hêïs¡T. 2014˝À m˙¶j˚T Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì _C…|æ #˚k˛Ôqï yê´K´\qT Äj·Tq rÁe+>± K+&ç+#ês¡T.

ø£sêí≥ø£˝À j·÷&É÷´s¡|üŒ ˝≤+{Ï yês¡T sêJHêe÷ #˚kÕs¡ì, <˚X¯yê´|üÔ+>± uÛ≤C≤bÕ |ü]dæú‹ n˝≤π> ñ+<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ m˙¶j˚T m˝≤ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï uÛ≤C≤bÕ eT÷&ÉT sêÁcÕº\qT @sêŒ≥T #˚dæ, n~Ûø±s¡+ ˝À ˝Òq|ü⁄&ÉT ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTq&É+ Vü‰kÕ´düŒ<äeTHêïs¡T. sêj·T\d”eT sêÁwüº+ô|’ @ bÕغ ≈£L&Ü düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚j·T˝Ò<äì, Ç~ #ê˝≤ $#ês¡ø£s¡yÓTÆq |ü]dæú‘·ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø=+<äs¡T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ÉT sêj·T\d”eT Hêj·T≈£î\T, Hêj·T≈£îsê\¢ô|’ H√s¡T bÕπsdüTø√e&É+ e÷qTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï <äèX¯´+ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ nìï @sêŒ≥¢qT |üP]Ô #˚dæq≥T¢ uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ≈£î $e]+#ês¡T. á HÓ\ 25es¡≈£î düe]+∫q z≥s¡T C≤_‘ê Á|üø±s¡+ Äfi¯fl>∑&ɶ˝À yÓTT‘·Ô+ 2,02,977 z≥s¡T¢Hêïs¡ì, m$Tà>∑q÷s¡T˝À 1,99,600 z≥s¡T¢Hêïs¡ì ø£˝…ø£ºs¡T $e]+#ês¡T. Äfi¯fl>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T˝À 14 &ç|æm˝Ÿ πø+Á<ë\qT ô|{Ϻ z≥s¡¢≈£î m|æø˘ ø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚sTTdüTÔHêïeTì n˝≤π> Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ z≥s¡¢≈£î z≥sY dæ¢|t\ |ü+|æD°ì yÓTT<ä\T ô|{≤ºeTì á HÓ\ 9˝À|ü⁄ |ü+|æD° #˚sTTkÕÔeTì, Á|ü‹ b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ ˇø£ M&çjÓ÷ ¬øyÓTsê, ˇø£ yÓTÆÁø√ nã®s¡«sYqT, yÓuŸ ø±´dæº+>¥ @sêŒ≥T #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTì ø£˝…ø£ºs¡T $e]+#ês¡T. Äfi¯fl>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 4 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À yÓuŸ ø±´dæº+>¥ kÂø£s¡´+ ˝Ò<äì nø£ÿ&É M&çjÓ÷ ¬øyÓTsê\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì ø£˝…ø£ºs¡T $e]+#ês¡T. mìïø£\ dæã“+~øÏ ¬s+&Ée $&É‘· •ø£åDqT eT+>∑fi¯yês¡+ #˚|ü{≤ºeTì ø£˝…ø£ºs¡T $e]+#ês¡T. n˝≤π> z≥s¡¢qT ≈£L&Ü ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT ìs¡“j·T+>± m≥Te+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´|üs¡TdüTÔqï≥T¢ ø£˝…ø£ºs¡T $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À yÓ÷&É˝Ÿ ø√&éqT |üø£&É“+BÛ>± neT\T #˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTì, b˛©düT XÊK <ë«sê s¡÷bÕj·T\T 1.87 ø√≥¢ q>∑<äTqT, 3.50 πøJ\ ã+>±sêìï, 14,370 ©≥s¡¢ ◊&ç*ø£ÿs¡TqT, 800 ©≥s¡¢ ◊m+m|òtm˝Ÿ *ø£ÿs¡TqT d”CŸ #˚kÕeTì ø£˝…ø£ºs¡T $e]+#ês¡T. ô|sTT&é q÷´dtô|’ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T n<Ûä´ø£å´‘·q @s¡Œ&çq m+dæ m+dæ ø£$T{° <ë«sê |ü]o\q #˚sTTdüTÔHêïeTì ø£˝…ø£ºs¡T $e]+#ês¡T. 11 ø£+ô|˙\ πø+Á<ä uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\T e#êÃj·Tì eTs√ 3 ø£+ô|˙\ uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\qT |ü+|æ+#ê\ì uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ≈£î ø£˝…ø£ºs¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt m+. CÀ´‹, &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Áf…Æ˙ ÄsY&çz #·Áø£<ÛäsY, ø£s¡÷ï\T &çmd”Œ \‘êe÷<ÛäT], m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢ πsDTø£, lìyêdüT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q>∑sêìøÏ sêqTqï eTT>∑TZs¡T »>∑<äTZs¡Te⁄\T ø£s¡÷ï\T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ á HÓ\ 7e ‘˚Bq eTT>∑TZs¡T »>∑<äTZs¡Te⁄\T sêqTHêïs¡T. l »>∑<äTZs¡T πsDTø±~ |ü+#ê#ês¡´ j·TT>∑e÷H√‘·‡e ø£$T{Ï, ø£s¡÷ï\T yê] ÄVü‰«q+ y˚Ts¡≈£î leT‘Y ñ»®sTT˙ dü<Ûäs¡à dæ+Vü‰düHêBÛX¯«s¡ lll 1008 »>∑<äTZs¡T l dæ<Ûä›*+>∑ •yê#ês¡´ eTVü‰kÕ«eTT\T, ñ»®sTT˙, leT‘Y lXË’\ dü÷s¡´ dæ+Vü‰düHêBÛX¯«s¡ lll 1008 »>∑<äTZs¡T l &Üø£ºsY #Óqï dæ<Ûä›sêeT |ü+&ç‘êsê<Ûä´ •yê#ês¡´ eTVü‰kÕ«eTT\T, lXË’\+, leT‘Y ø±o C≤íq dæ+Vü‰düHêBÛX¯«s¡ lll 1008 »>∑<äTZs¡T l &Üø£ºsY #·+Á<äX‚Ks¡ •yê#ês¡´ eTVü‰kÕ«eTT\T, yês¡D≤dæyês¡T sêqTHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ leT‘Y »>∑<äTZs¡Te⁄\ kÕeT÷Væ≤ø£ Çwüº*+>∑ eTVü‰|üP», nj·÷´#ês¡eTT, *+>∑Bø£å kÕeT÷Væ≤ø£ bÕ<ä|üP», ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T á dü+<äs¡“+>± |òüTq+>± »s¡T>∑qTHêïsTT. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î l \ø°åà qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T ø£fi≤´DeT+&É|ü+, ô|<ä›e÷¬sÿ{Ÿ qT+∫ >∑s¡Te⁄\qT »+>∑eT, Ms¡XË’e⁄\+‘ê q+~ø√fi¯XÊe‘√ }πs–+|ü⁄>± dæ.ø±´+|ü⁄ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ es¡≈£î rdüT≈£îsêqTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&É <Ûë]àø£ kÕe÷õø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, eT<Ûë´Vü≤ï+ >∑Ts¡Te⁄\ Äos¡«#·Hê\T, Á|üe#·q ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑qTHêïsTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ms¡XË’e⁄\+<äs¡÷ n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì lll 1008 »>∑<äTZs¡T πsDTø±~ |ü+#ê#ês¡´ j·TT>∑e÷H√‘·‡e ø£$T{Ï Á|ü‹ì~ eT*¢U≤s¡T®q ø√sês¡T.

ø£¬s+≥T ø√‘·‘√ Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ ø£≥ø£≥ Ä\÷s¡T, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À $|üØ‘·+>± $<äT´‘Y ø√‘·\T ñ+&É&É+‘√ Á|ü»\T ‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+ yÓ[¢ >∑T¬øÿ&ÉT ˙fi¯ó¢ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. ø£¬s+≥T˝Òø£ b˛‘˚ ‘êeTT @MT #˚j·T˝ÒeTì ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·Tqï≥T¢ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ ‘·eT düeTdü´qT ‘Ó*j·TCÒùdÔ yÓTsTTHé düô|’¢ ˝Ò<ä+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ ‘·eT ø£cÕº\qT me]øÏ #Ó|ü⁄Œø√yê˝À ‘Ó*j·Tø£ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ø£¬s+≥T ø√‘·\qT ìyê]+∫ ‘ê>∑T˙s¡T düÁø£eT+>± n+~+#ê\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 6, pHé 2012

ô|]–q |üesY ø£{Ÿ.. ˙{ÏøÏ ø£{ø£{ #Ós¡Te⁄\ ÄÁø£eTD\ô|’ |ü{Ïwüº #·s¡´\T

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): $<äT´‘Y Á|üuÛ≤e+ ˙{Ï düs¡|òüsêô|’ ≈£L&Ü |ü&ÉT‘√+~. B+‘√ q>∑s¡+˝Àì Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙{Ï düs¡|òüsê düeTj·T+ ‘·>∑TZ‘√+~. Áπ>≥sY |ü]~Û˝À n~Ûø±]ø£+>± ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T $<äT´‘Y ø√‘· ñqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±˙ nq~Ûø±]ø£+>± eTs√ >∑+≥ bÕ≥T $<äT´‘Y ø√‘· ñ+{À+~. Áπ>≥sY nedüs¡sê\≈£î s√E≈£î 340 $T*j·THé >±´\q¢ ˙{Ïì yÓTÁ{Àyê≥sYuÀs¡T¶ n+~k˛Ô+~. Á{°{Ÿ yÓT+{ŸbÕ¢+{Ÿ e<ä› ø£¬s+{Ÿ düeTdü´˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±˙ ‘·s¡T#·÷ $<äT´‘Y düs¡|òüsê\˝À ôV≤#·TÑ·>∑TZ\T, yÓ÷{≤s¡T¢ eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î >∑T]ø±e&É+ e\¢ ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î ø√‘·|ü&ÉT‘√+~. n+‘·s¡Z‘· düs¡|òüsê (Ç+≥s¡ï˝Ÿ &çÁdæºã÷´wüHé)ô|’ e÷Á‘·+ $<äT´‘Yø√‘· Á|üuÛ≤e+ ñ+<äì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ Á>±${° <ë«sê ˙{Ïì n+~+#˚ ÁbÕ+‘ê\ô|’ Á|üuÛ≤e+ ñ+&É&É+ ˝Ò<äT. ø±˙ |ü+|æ+>¥ <ë«sê düs¡|òüsê »]π> ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<äT´‘Y ø√‘· e\¢ |üP]ÔkÕúsTT˝À ˙{Ïì n+~+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. n˝≤π> ]»sê«j·Ts¡¢≈£î ˙{Ï düs¡|òüsê »]π> düeTj·T+˝Àq÷ ø£¬s+{Ÿø√‘· e\¢

düeTdü´\TedüTÔHêïsTT. düs¡|òüsê˝À 30 XÊ‘·+ qwüº+! »+≥q>∑sê\T, •yês¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 340 m+J&û\ ˙{Ïì n+~düTÔHêïeTì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±˙ ˇø£ |üø£ÿ ©πøJ\T, eTs√|üø£ÿ ø£¬s+{Ÿ ø√‘· e\¢ <ë<ë|ü⁄ 30XÊ‘·+ ˙s¡T |ü+|æD°˝À ˝≤dt ñqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ©πøJ\qT n]ø£≥º&É+˝À HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·Tqï yê≥sY uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT $<äT´‘Y ø√‘· ˙{Ï düs¡|òüsê |ü&ÉT‘√+~. >∑èVü≤$ìjÓ÷>∑ <ës¡T\T, yêDÏ»´ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ≈£L&Ü ø£¬s+{Ÿ ø√‘·‘√ Çã“+<äT\T m<äs¡e⁄‘·THêïsTT. ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡, p_¢Væ≤˝Ÿ‡, e+{Ï ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ $<äT´‘Y ø√‘·\ e\¢ ˙{Ï düs¡|òüsê Ä\dü´+ ø±e&É+, ø=ìïkÕs¡T¢ düs¡|òüsê˝Àq÷ ø√‘· |ü&É&É+, eT]ø=ìïkÕs¡T¢ @ø£+>± n~Ûø±]ø£+>±H˚ ø√‘·\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. BìøÏ ø±s¡D+ $<äT´‘Y ø√‘·˝Òqì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. ø£ècÕí ˙{Ïì q\¢>=+&É õ˝≤¢˝Àì ø√<ä+&É|üPsY e<ä› ñqï Á{°{ŸyÓT+{Ÿ bÕ¢+{Ÿ <ë«sê q>∑sêìøÏ ‘·s¡*düTÔHêïs¡T.

@◊mdtm|òt, @;M|” <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ |qsORPQ©±sáV FsºΩÚÆ™s[∏R∂Wá©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[≈¡LigS @–¡Ã¡À≥ÿLRiªRΩ ≠sμy˘LÛji xqs™´sW≈¡˘ GHFs£qsFs£mns ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gjiLiμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s BLi»¡L`i ≠sμy˘ NRP≠sVxtsQ©´sL`i NSLS˘Ã¡∏R∂V ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP ≠sμy˘LÛRiVáV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ FyhRiaSááV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩV©yı Bxmsˆ…”¡NUP \|ms#˚Æ™s[»¡V xqsW‰Œ˝œ¡Õ‹[ 25 aSªRΩLi Lji«¡lLi[*aRP©˝´s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s G’¡≠szms ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩV©yı Bxmsˆ…”¡NUP \|ms#˚Æ™s[»¡V xqsW‰Œ˝œ¡Õ‹[ 25 aSªRΩLi Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s G’¡≠dszms ©y∏R∂VNRPVáV AL][zmsLiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ ≤T∂CJ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøR¡≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[zqs©´s ≠sμy˘LÛRiVá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. \|ms#˚Æ™s[»¡V xqsW‰Œ˝œ¡Õ‹[ {mns«¡ŸÃ¡V ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V }msμR∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV 25 aSªRΩLi {qs»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[Õÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘ºdΩxqsVN][™yá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

ø±+Á¬>dt bÕغ ñ|ü mìïø£\ ø√`Ä]¶H˚≥s¡T¢ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡LRiVgRi©´sV©´sı Dxms Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSá N][cALÔjiÆ©s[»¡L˝Ri©´sV zmszqszqs ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. Æ©sÃ˝¡WLRiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V rÛy©y¨sNTP N][cALÌjiÆ©s[»¡L`igS ™´sWμyxqsV gRiLigSμ≥R∂L`i©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ 18 aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡ rÛy©yáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ IN]‰ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP BμÙR∂LRiV ø]xmsˆV©´s N][cALÌjiÆ©s[»¡L˝Ri©´sV ¨s∏R∂V≠sVxqsWÚ zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ©´sLRi=©´sı}ms»¡NRPV ˙ºΩxmsoLS©´s Æ™sLiNRP»¡LRiªRΩıLi, Fs©±s . g][FyÕfi, Fy∏R∂VNRPLS™´so}ms»¡NRPV FsLi. LRi«¡¨dslLi≤ÔT∂, ™´sV—Í¡ aSLRiμ≥R∂, LS™´sVøR¡Li˙μyxmsoLRiLiNRPV ’¡. ™´sV}§¶¶¶£tsQNRPV™´sWL`i g_≤`∂, xms¤Õ˝¡ áORPQ ¯fl„fi LS™´so g_≤`∂, ©´sLS=xmspL`iNRPV N]»Ì¡V xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·,  ¡xqs*LS«fi $¨s™y£qs F°Ã¡™´sLRiLiNRPV ¤«¡. g_ªRΩLi, zms. r°™´sV©y∏R∂VV≤R∂V, xmsºΩÚFy≤R∂VNRPV AL`i.≤T∂. ≠sá=©±s, zqs.|§¶¶¶ø`¡ ÀÿáLS«fi, ™´sWøR¡L˝RiNRPV FsLi. xqsWLS˘©y∏R∂VN`P r°™´sVgRi‚fl·[£tsQlLi≤ÔT∂, ILig][áVNRPV ≤T∂. x§¶¶¶LjiLRi™´sWÆμ∂[≠s, Æ©s[lLiŒœ¡˛aSLRiμR∂ , ºΩLRiVxmsºΩNTP øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂, LS«¡Li}ms»¡NRPV …”¡. ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i, xms…Ì”¡ Æ™sLiNRP©´sı, LS∏R∂Vø][…”¡NTP Fs£qs.≠s. LRix§¶¶¶™´sW©±s, μyxqsLji LS™´sVV , }tsQN`P ©´s“¡L`i Ax§¶¶¶™´sV¯μ`∂, DμR∂∏R∂VgjiLjiNTP FsLi.AL`i.—¡ ≠s©Ø[μ`∂lLi≤ÔT∂, ™´sVÃ˝¡V LRiÆ™s[V£tsQ, @©´sLiªRΩxmsoL`iNRPV zmnsL][«fi ¤À¡[gRiLi, μj∂÷d¡£msøR¡˙NRP™´sLjiÚ, LS∏R∂VμR∂VLÊRiNRPV Fs£qs. áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·, ZNP. ™´sV¤Õ˝¡[£tsQ, xmsLRiNSáNRPV Fs£qs. «¡gRiμk∂aRP*L`ilLi≤ÔT∂, Fs£qs. «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±sLS™´so, …”¡. ¨sLRiLi«¡©±s LS«fi , LSF°Ã¡V «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ LS™´sVÀ≥œ¡˙μR∂∏R∂V˘, N][≤R∂WLRiVNRPV FsLi. ºΩxmsˆry*≠sV , Fs©±s .$¨s™yxqsVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV.

j·T<∏˚#·Ã¤>± ms¡Te⁄\ neTàø£+ $ø±sêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À ms¡Te⁄\T ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT\T j·T<˚#·Ã>± n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Ç{°e\ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì wüe÷ @»˙‡˝À $‘·ÔHê\qT n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTT+#·>± ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T XÊK ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À e´ekÕj·T XÊK eT+&É\ n~Ûø±] $qjYT ≈£îe÷sY, ¬s$q÷´ n~ø±] <äTø±D≤ìï dü+<ä]Ù+∫ cÕ|ü⁄qT d”CŸ #˚XÊs¡T.¬s’‘·T\≈£î ms¡Te⁄\T,$‘·ÔHê\ d”»Hé nsTTq á ø±\+˝À |ü&Éã“+~>± e´eVü≤]+#ê*‡q e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T HêeT e÷Á‘·+>± e´eVü≤]+#·≥+ |ü≥¢ ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.Ç{°e\ »]–q ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡\ ÁbÕs¡+uÛÑ ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ¬s’‘·T\≈£î düø±\+˝À m≥Te+{Ï ms¡Te⁄\ ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTqï|üŒ{ÏøÏ Ä#·s¡D˝À mø£ÿ&Ü neT\T ø±e≥+ ˝Ò<äT.dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T ÁX¯<ä› eVæ≤+∫ ms¡Te⁄\ ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

rdüTø√yê*: CÒd” »>∑Hêï<∏ä+ s¡+>±¬s&ç¶, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤Á<ëu≤<é q>∑s¡+ #·T≥÷º >∑\ eTTìŒ|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì #Ós¡Te⁄\≈£î m|òt{°m˝ŸqT ìsêú]+∫ $˝Òõe÷´|t˝À dü÷∫+#˚ $<Ûä+>± dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤d”˝≤ús¡T¢ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY »>∑Hêï<∏ä+ Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ‘·q #ê+ãsY˝À q>∑sêìøÏ #·T≥÷º ñqï eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À>∑\ #Ós¡Te⁄\ m|òt{°m˝Ÿô|’ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... #Ós¡Te⁄\ ÄÁø£eTD\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï+<äTq m|òt{°m˝ŸqT ìπs›•+∫ yê{Ïô|’ |òæ˙wæ+>¥ yÓ+≥H˚ ì]à+#ê\Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø $$<Ûä eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì #Ós¡Te⁄\˝À¢ 50 #Ós¡Te⁄\≈£î m|òt{°m˝Ÿ |òæ˙wæ+>¥qT ì]à+#·&É+ »]–+<äì. $T>∑‘ê yê{Ïì ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ ì]à+∫ yê{Ï e÷´|ü⁄\qT $˝ÒJ

e÷´|ü⁄˝À bı+<äT|üsêÃ\Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± &çõ≥˝Ÿ˝À #˚πsà $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. #Ós¡Te⁄\ m|òt{°m˝Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫ ìj·T$T+#·ã&çq n~Ûø±s¡T\ ãè+<ë\T Äj·÷ |ü]~Û˝Àì #Ós¡Te⁄\qT ‘·ìF#˚dæ m|òt{°m˝Ÿ e÷´|ü⁄\qT ìπsΔ•+∫ |òæ˙wæ+>¥ @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑ÷|ü]s¡ø£åD ôdŒwü˝Ÿ Áπ>&é &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, düπs« n+&é ˝≤´+&é ]ø±s¡T¶‡ ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY eTTkÕÔbòÕn©, uÛÑ÷|ü]s¡ø£åD ‘·Vü≤d”˝≤úsY sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, düs¡÷sYq>∑sY, |òüT{ŸπødüsY, Vü≤j·T‘Yq>∑sY, ñ|üŒ˝Ÿ, X‚]*+>∑+|ü*¢, eT˝≤ÿõ–], u≤˝≤q>∑sY &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºs¡T¢, ‘·Vü≤d”˝≤Δs¡T¢, Ç]π>wüHé XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üs¡ø±\˝À n&ÉT¶≈£î+{≤: zj·T÷ CÒ@d” $»j·TeTà ~wæºu§eTà <äVü≤q+ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki g_LRi™yμ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ xmsLRiNSá xmsLRi˘»¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s I∏R∂VV ¤«¡Fszqs ©y∏R∂VNRPVáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. xmsLRiNSá xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¬ø¡[Ë ™´sVVLiμR∂V ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ æªΩáLigSfl·\|ms ªRΩ©´s \Æ™s≈¡Lji Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯Q\|ms I∏R∂VV ¤«¡Fszqs ©y∏R∂VNRPVáV ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤T∂æªΩ[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV æªΩáLigSfl·NRPV Æ™sŒ˝ÿáLi¤…¡[ ≠dsry @™´sxqsLRi™´sVLi»¡W æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRP ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ À‹™´sV¯ª][ ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ xmsLRiNSáNRPV FsÕÿ ™´sryÚLRi¨s ™yLRiV @≤T∂gSLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ xmsLRiNSáՋ[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡≤y¨sNTP ™´s}qsÚ \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±sNRPV xms…Ì”¡©´s gRiæªΩ[ xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ™yLRiV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. AL`ÌiQ= NRPŒÿaSá ™´sVVLiμR∂V ≠sμy˘LÛRiVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi

\Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯©´sV μR∂gÙRiLi ¬ø¡[aSLRiV. AÆ™sVNRPV, \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™yLRiV ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS xmsLRiNSáՋ[ ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ xmsLRi˘…”¡}qsÚ ºdΩ˙™´s xmsLjiflÿ™´sWáVLi…ÿ∏R∂V¨s I∏R∂VV ¤«¡Fszqs ©y∏R∂VNRPVáV @©yıLRiV. xmsLRiNSá \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ aS©´sxqsxqsÀ≥ÿ xqsÀ≥œ¡˘ªy*¨sNTP æªΩáLigSfl· N][xqsLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s, \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s N][xqsLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRi¨s ™yLRi©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV, aS©´sxqsxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VciLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂Õ‹[ @©yıLRiV.

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 06-06-2012  
ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 06-06-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.