Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 349 X¯óÁø£yês¡+ »qe] 6, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• dü+<äs¡“¤+>± ‹s¡TeT\˝À b˛f…‹Ôq uÛÑø£Ô»q+

u≤ãT |üs¡´≥q H˚|ü<∏ä´+˝À ñ‘·ÿ+sƒ¡ H˚&ÉT es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ ã+<é≈£î CÒ@d” |æ\T|ü⁄ uÛ≤Ø>± yÓ÷Vü≤]+∫q b˛©düT ã\>±\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ‘Ó\+>±D yê<äT\ n¬sdüTº\T ‘Ósêdü H˚‘·\ ã\e+‘·|ü⁄ n¬sdüTº, >∑èVü≤ìs¡“+<Ûä+ U≤ø°\ <Ís¡®q´+ô|’ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ ÄÁ>∑Vü≤+

es¡+>∑˝Ÿ, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ‘·\ô|{Ϻq ¬s’‘·T b˛s¡Tj·÷Á‘· ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <ë]rk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D sêÁwüº@sêŒ≥Tô|’ düŒwüºyÓTÆq Vü‰MT Çe«ì #·+Á<äu≤ãT≈£î ‘Ó\+>±D˝À ‹]π>Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì ‘Ó\+>±D yê<äT\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ |üs¡´≥q ‘˚B Ksê¬s’q Hê{ÏqT+∫ u≤ãT j·÷Á‘·qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì ‘Ósêdü ÁX‚DT\T ôV≤#·Ã]dü÷Ô edüTÔHêïsTT. n<˚ düeTj·T+˝À Äs¡T q÷¬s’Hê j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+∫ rs¡T‘êeTì #·+Á<äu≤ãT‘√bÕ≥T, {°&û|” ÁX‚DT\T |ü≥Tº<ä\‘√ ñHêïsTT. >∑‘· yês¡+ s√E\T>± Çs¡T bÕغ\ eT<Ûä´ e÷≥\j·TT<äΔ+ ≈£L&Ü ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚]+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTqï Áø£eT+˝À b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô>± õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ‘Ósêdü, CÒ@d” Hêj·T≈£î\qT ô|<ä› dü+K´˝À n¬sdüTº #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ósêdü ns¡“Hé ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq myÓTà˝Ò´ $qjYTuÛ≤düÿsY, {ÏÄsYmdt H˚‘· düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, eTs√ eTT>∑TZ]ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚j·T&É+‘√ |ü]dæú‘·T\T ñÁ~ø£Ô+>± e÷sêsTT. Ä|ò”düT˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï e´≈£îÔ\qT n¬sdüTº #˚ùd+<äT≈£î b˛©düT\T sêe&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te⁄s¡T ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\qT >∑èVü≤ ìs¡“+<Ûä+ #˚XÊs¡T. ¬s#·Ã>=fÒº yê´K´\T #˚düTÔHêïs¡+≥÷ ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T #˚dæq |òæsê´<äTô|’ düTuÒ<ë] b˛©düT ùdºwüHé˝À mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ô|’ πødüT qyÓ÷<Ó’+~. Äj·TqTï yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì ‘Ósêdü, CÒ@d” Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. u≤ãT es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ j·÷Á‘·qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì {°ÄsYmdt, CÒ@d” @~@yÓTÆHê j·÷Á‘· »]|ærs¡T‘êeTì {°&û|” ÁX‚DT\T |ü+‘ê\T |ü{Ϻ+|ü⁄\≈£î b˛e&É+‘√ |ü]dæú‘·T\T ñÁ~ø£Ô+>± e÷sêsTT. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ósêdü H˚‘·\ <Ûäsêï\T, ìs¡düq\T, n¬sdüTº\‘√ õ˝≤¢ n+‘ê y˚&ÓøÏÿ+~. Hêj·T≈£î\qT mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É b˛©düT\T >∑èVü≤ìs¡“+<Ûä+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±>± πs|ü{Ï j·÷Á‘·≈£î b˛©düT\T nìï s¡ø±\T>± eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü ($T>∑‘ê... 2˝À)

e÷J m+.|æ. ª‘√≥μ eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ø±øÏHê&É e÷J m+.|æ., yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT ‘√≥ >√bÕ\ø£èwüí >∑Ts¡Tyês¡+ ø£qTïeT÷XÊs¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± Äj·Tq ndü«düú‘√ ñHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq≈£î ìyéT‡ ÄdüŒÁ‹˝À u…’bÕdt düs¡®Ø »]–+~. Äs√>∑´+ ø=+‘· ø°åDÏ+#·&É+‘√ yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ πøsY ÄdüŒÁ‹˝À #˚sêÃs¡T. nø£ÿ&É ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ Äj·Tq á ñ<äj·T+ eTs¡DÏ+#ês¡T. Äj·Tq≈£î uÛ≤s¡´, ≈£îe÷s¡T&ÉT, ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ øÏs¡¢+|üP&ç >√bÕ\ø£èwüí dü«düú\+. ø±øÏHê&É qT+∫ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ç>±, ô|<ë›|ü⁄s¡+ qT+∫ ˇø£kÕ] myÓTà˝Ò´>± mìïø£j·÷´s¡T. >√bÕ\ø£èwüí eTè‹‘√ Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À $cÕ<ä+ n\TeTT≈£î+~. n+<ä]‘√ düìïVæ≤‘·+>± ñ+&˚yês¡ì Á|ü»\T Äj·Tq eTs¡D+ |ü≥¢ $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq eTè‹øÏ |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. >√bÕ\ø£èwüí eTè‹ |ü≥¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé ~Á>±“¤+‹ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. u…’bÕdt düs¡®Ø‘√ Äj·Tq ø√\T≈£î+{≤s¡ì Ä•+#êeTì, Äj·Tq Vü≤sƒêqàs¡D+ yê] ≈£î≥T+u≤ìπøø±ø£, ‘·eT bÕغøÏ ≈£L&Ü m+‘√ qwüºeTì »>∑Hé nHêïs¡T. Äj·Tq eTè‹øÏ rÁe dü+‘ê|ü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq ø£≥T+ã düuÛÑT´\qT bò˛Hé <ë«sê |üsêeT]Ù∫, Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± á ñ<äj·T+ πøsY ÄdüŒÁ‹˝À eTs¡DÏ+∫q >√bÕ˝Ÿø£èwüí eTè‘·<˚Vü‰ìï ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T dü«düú\+ øÏs¡¢|üP&çøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ n+‘·´ÁøÏj·T\T »s¡T>∑T‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓ’mkÕ‡sY bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑Hé Vü‰»s¡j˚T´ neø±XÊ\T ñHêïsTT.

ª>∑T˝≤+ª≈£î |òæsê´<äT\ dü˝≤+ ãs¡›Hé ø± u≤‘Y ôV’≤

CMyK

Á|ü»\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T j·T÷|”@, m˙¶j˚T\T $|òü\ Á|üjÓ÷>±\T d”|”◊ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ãs¡›Hé ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ˝ÖøÏø£, Á|üC≤‘·+Á‘· X¯≈£îÔ\‘√ ≈£L&çq eT÷&√ Á|ü‘ê´e÷ïj·÷ìï Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì d”|”◊ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m._. ãs¡›Hé nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eTK÷›+ uÛÑeHé˝À »]–q d”|”◊ C≤rj·T øöì‡˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. πø+Á<ä+˝Àì n~Ûø±s¡ j·T÷|”@, Á|ü‹|üø£å+ @˙¶j˚T Á|üC≤düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝À $|òü\eTj·÷´j·Tì nHêïs¡T. <˚X¯+˝À n$˙‹ì ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î |ü{ÏwüºyÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î Ä ¬s+&ÉT |üøå±\T ˇ|ü⁄Œø√e&É+ ˝Ò<äì, ˝Àø˘düuÛÑ˝À _\T¢ ÄyÓ÷~+#˚ düeTj·T+˝À yêeT|üøå±\T Ç∫Ãq dü÷#·q\qT n~Ûø±s¡ Á|ü‹|üøå±\T rÁe+>± e´‹πsøÏ+#·&Üìï Á|ü»\T >∑q$T+#ê\Hêïs¡T. sê»´düuÛÑ˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äø£b˛e&ÜìøÏ n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üøå±˝Ò ø±s¡DeTHêïs¡T. á $wüj·T+˝À Ä ¬s+&ÉT |üøå±\T ≈£îeTàø£ÿj·÷´j·Tì Äs√|æ+#ês¡T. <˚X¯+˝À nìï esêZ\T ñ<ä´e÷\T #˚ùd dæú‹˝ÀH˚ ñHêïj·Tì, ø±]àø£, ñ<√´>∑ esêZ\T ‘·eT Bs¡Èø±*ø£ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ á HÓ \23q <˚X¯ yê´|üÔ+>± kÕs¡«Á‹ø£ düyÓTà #˚düTÔ+&É>± j·TTe≈£î\T ñ<√´>±\ ø√dü+, eTVæ≤fi¯\T ($T>∑‘ê... 2˝À)

\ø°åàHêsêj·TD, e÷J eT+Á‘·T\T CÒd” ~yêø£sY ¬s&ç¶, wü;“sY n© ‘·~‘·s¡T\T ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. bÕغ˝À d”ìj·Ts¡¢≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T ÄC≤<é≈£î |òæsê´<äT#˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ‘√bÕ≥T, bÕ\q≈£L&Ü >±&ç‘·|æŒ+<äì yês¡T Äj·Tq≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ◊<˚fi¯ó¢>± Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\T uÛÑØÔ#˚j·T˝Ò<äì, Ç˝≤ nsTT‘˚ e#˚à mìïø£˝À¢ Hêj·T≈£î\T |üP]ÔkÕúsTT˝À |üì#˚j·T˝Òs¡ì á dü+<äs¡“¤+>± ÄC≤<é <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«ìø°, bÕغøÏ eT<Ûä´ düeTq«j·T˝À|ü+ ñ+~ Á|üdüTÔ‘êìøÏ mC…+&Ü ˝Ò<äT nedüs¡yÓTÆ‘˚ 15 s√E˝ø=ø£kÕ] düeTq«j·T uÛÒ{°: ÄC≤<é ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dtbÕغøÏ, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ n+‘·>± ˝Ò<äì sêÁwüº ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é nHêïs¡T. bÕغ` Á|üuÛÑT‘·«+ eT<Ûä´ eT]+‘· düeTq«j·T+ ø√düy˚T á düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç~ ‘=* düe÷y˚X¯y˚T ø±ã{Ϻ Á|ü‘˚´ø£ mC…+&Ü n+≥÷ @MT˝Ò<äì ÄC≤<é ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>±, ÄC≤<é‘√ |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T uÛÒ{° nj·÷´s¡T. ˝Òø˘eP´ n‹~∏>∑èVü≤+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. n+‘·ø£+fÒ eTT+<äT ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, |”d”d” N|òt u§‘·‡, eT+Á‘·T\T &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶, ^‘ê¬s&ç¶,ø£Hêï

πø+Á<ëìøÏ ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): z;d” ø√{≤ 27XÊ‘·+ qT+∫ eTTdæ¢+\≈£î 4.5 XÊ‘·+ ]»πs«wüq¢T πø{≤sTT+#·&Üìï düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´ <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéqT sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+ $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫+~. eT‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#·&Üìï düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô ø£èwüíj·T´ ôV’≤ø√s¡Tº˝À Á|üC≤Á|üjÓ÷»Hê\ yê´»´+ <ëK\T #˚XÊs¡T. |æ˝Ÿ $#ês¡D dü+<äs¡“¤+>± m˝≤+{Ï H√{Ï|òæπøwüqT¢ ø±ì, n&çàwüqT¢ø±ì #˚|ü≥ºe<ä›ì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. ˇø£y˚fi¯ Ç|üŒ{Ïπø á ]»πs«wüqT¢ ÁbÕ‹|ü~ø£q ìj·÷eTø±\T, n&çàwüqT¢ #˚|ü&ç‘˚ n$ ø√s¡Tº ‘·T~ rs¡TŒq≈£î ˝Àã&˚ ñ+{≤j·Tì ù|s=ÿ+~. ø±>± á HÓ\ 26˝À>± Bìô|’ øö+≥sY <ëK\T #˚j·÷\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+~. Ç{°e˝Ò πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ z;d” ]»πs«wüq¢ ø√{≤ 27XÊ‘·+ qT+∫ eTTdæ¢+ yÓTÆHê]{°\≈£î 4.5 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ πø{≤sTT+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

>±+BÛ dü÷Œ¤]Ô‘√ eTT+<äT¬øfi≤¢* <˚X¯+ ø√dü+, <˚X¯ Á|ü»\ ø√dü+ >±+BÛ #·÷|æq u≤≥ Ä<äs¡Ù˙j·TeTì, Äj·Tq #Ó|æŒq dü÷≈£îÔ\T n»sêeTs¡eTì >±+BÛ >√¢ã˝Ÿ bòÕ´$T© n+‘·sê®rj·T n<Ûä´≈£åî\T,@◊d”d” e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é nHêïs¡T. >±+BÛ >√¢ã˝Ÿ bòÕ´$T© sêÁwüºXÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡÷bı+~+∫q 2012 dü+e‘·‡s¡ &Ó’Øì ÄC≤<é >±+BÛuÛÑeHé˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·´+ ø√dü+ #˚dæq b˛sê≥+, uÛ≤s¡‘·C≤‹ mqï&É÷ eTs¡∫b˛˝Ò<äì, Äj·Tq dü÷Œ¤]Ô H˚{Ï j·TTe‘·≈£î Ä<äs¡Ù˙j·TeTHêïs¡T. e+<ä dü+e‘·‡sê\≈£î ($T>∑‘ê... 2˝À)

ìj·T+‘· b˛ø£&É Ç˝≤ nsTT‘˚ bÕغ |ü‘·qy˚T d”m+ô|’ ÄC≤<é≈£î |”d”d” ø±s¡´<äs¡TÙ\ |òæsê´<äT

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü¬s’q >∑T]Ô+|ü⁄˝Ò<äì eTTK´eT+Á‹ì |ü<ä$ qT+∫ ‘=\–+∫ bÕغì s¡øÏå+#ê\ì |”d”d” ø±s¡´<ä]Ù >öØX¯+ø£s nHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ |üs¡´≥q ì$T‘·Ô+ ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq sêÁwüº ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é m<äT≥ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ düèwæº+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À ÄC≤<éqT ø£*dæ ø±+Á¬>dtbÕغì s¡øÏå+#ê\ì Äj·Tq≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. bÕغ ø√dü+ ø£wüº|ü&ç |üì#˚düTÔqï ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü¬s’q >∑T]Ô+|ü⁄qT Çe«&É+˝Ò<äì ($T>∑‘ê... 2˝À) ÄC≤<é≈£î

s¡÷.229 ø√≥¢‘√ ªÁ|üVü≤]μ

e÷s¡Héô|’ d”;◊ ø£s¡TD!

ÁbÕC…≈£îºqT ÁbÕs¡+_Û+∫q Vü≤√+eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+

düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À Á|üC≤Á|üjÓ÷»q yê´»´+ d”;◊, á&û\≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº H√{°düT\T

q÷´&Ûç©¢, »qe] 5(düTes¡íyês¡Ô): s¡÷.299 ø√≥¢ e´j·T+‘√ ì]à+∫q Ç+≥sYHÓ{Ÿ ÁbÕC…ø˘º ªÁ|üVü≤]μì πø+Á<ä Vü≤√+ XÊU≤eT+Á‹ |æ.∫<ä+ãs¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|üVü≤] ÁbÕC…ø˘º e\¢ ìs¡íj·÷\T ‘·«s¡>± rdüTø√e&É+ ≈£î<äTs¡T‘·T+<äì, Ä|ò”dt e´eVü‰sê\qT #·ø£ÿu…≥º&É+ düT\Te⁄ ne⁄‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üVü≤] ÁbÕC…≈£îº‘√ 237 ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï ;mHém|òt »yêqT¢ ‘˚*ø£>± ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· düe÷#êsêìï HÓ{Ÿ˝À #·÷düTø√ >∑\T>∑T‘ês¡T. πø+Á<ä Vü≤√+eT+Á‹‘·« XÊK á ÁbÕC…≈£îºqT eT+ps¡T #˚dæ+~. mHé◊◊{° f…ø±ï\JHé *$Tf…&é á ÁbÕC…≈£îºqT ì]àk˛Ô+~. Ä]úø£ eqs¡T\T, kÕe÷Á– »e÷|ü<äT›, <äfi≤\ e´øÏÔ>∑‘· düe÷#ês¡+, ;mHém|òt ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T Ç+<äT˝À ñ+{≤sTT. düe÷#ês¡ πø+Á<ë\T ≈£L&Ü Ç+<äT˝À ñ+{≤sTT. ø±–‘·+ ñ|üjÓ÷>±ìï ‘·–Z+#˚+<äT≈£î á ÁbÕC…ø˘º <√Vü≤<ä |ü&ÉT‘·T+~. Ç+<äTø√dü+ 150 eT+~ ñ<√´>∑T\≈£î ◊{°˝À •ø£åD ÇkÕÔs¡T.

q÷´&Ûç©¢, »qe] 5: ≥÷ J ≈£î+uÛÑø√D+˝À Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï πø+Á<ä e÷JeT+Á‹ <äj·÷ì~Ûe÷s¡Héô|’ <äsê´|ü⁄Ôq≈£î dü+ã+~Û+∫ d”;◊ n+{° eTT≥ºq≥Tº>± e´eVü≤]k˛Ô+<äqï n_ÛjÓ÷>∑+MT<ä d”;◊, mdtbò˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ\qT düTÁ|”+ø√s¡Tº H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+~. |ü~s√E˝À¢>± $es¡D Çyê«\ì Ä<˚•+∫+~. Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q yê´»´ πø+Á<ä+ nH˚ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ »dæºdt õ.mdt.dæ+|ò”T«, »dæºdt m.¬ø.>∑+>∑÷©\‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ >∑Ts¡Tyês¡+ $#ês¡D #˚|ü{Ϻ+~. dü«#·Ã¤+<ä dü+düú ‘·s¡T|ü⁄q Á|üeTTK Hê´j·Tyê~ Á|üXÊ+‘YuÛÑ÷wüDY yê<äq\T $ì|ædü÷Ô, >∑‘· @&Ü~ nø√ºãsY 9q e÷s¡Héô|’ m|òt◊ÄsY <ëK\T #˚j·T&É+ $TqVü‰ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î d”;◊ @MT ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

bÕغ\ eT<Ûä´ b˛s¡T>± e÷]q ª¬s’‘·Tb˛s¡Tμ


2

mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ Vü≤C≤πs <ä÷s¡+ |üPD…, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ j·T÷|”@≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\qï nHêï Vü≤C≤πs dü+ø£\Œ+ HÓs¡y˚πs˝≤ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï Äj·Tq <ë<ë|ü⁄>± Á|ü#êsêìøÏ <ä÷s¡yÓTÆqfÒ¢qì nHêï ãè+<ä+ düuÛÑT´sê\T øÏs¡DYuÒ&û #ÓbÕŒs¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï Vü≤C≤πs Áø£eT+>± ø√\T≈£î+≥THêïs¡ì, yÓ’<äT´\ dü\Vü‰y˚Ts¡≈£î eT]+‘· $ÁXÊ+‹ rdüTø√qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ªnHêï Vü≤C≤πs≈£î |üP]Ô$ÁXÊ+‹ nedüs¡+. Á|üj·÷D+ #˚j·Te<ä›ì yÓ’<äT´\T

dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. nHêï $ÁXÊ+‹ rdüTø√yê\qï<˚ Hê n_ÛÁbÕj·T+ ≈£L&Ü. n+<äTe\¢ Äj·Tq Á|üj·÷D+ >±ì, Á|ü#ês¡+ >±ì #˚j·TuÀs¡Tμ nì øÏs¡DYuÒ&ç #ÓbÕŒs¡T. ‘êeTT Á|ü‹bÕ~+∫q »Hé ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT e´‹πsøÏ+∫q bÕغ\≈£î e´‹πsø£+>± ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ, ñ‘·ÔsêK+&é, |ü+C≤uŸ, >√yê, eTDÏ|üPsY\˝À Á|ü#ês¡+ #˚j·T>∑\eTì nHêï ãè+<ä+ u…~]+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. eTTK´+>± ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\qï~ nHêï ãè+<ä+ \ø£å´+. á ◊<äT sêÁcÕº\˝À XÊdüqdüuÛÑ\≈£î á HÓ\ 28,

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

#·+Á<äu≤ãT ÄdüTÔ\ πødüT $#ês¡D ã~© q÷´&Ûç©¢, »qe] 5: {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ÄdüTÔ\ πødüT $#ês¡DqT eTs√ <ÛäsêàdüHêìøÏ ã~© #˚dü÷Ô »dæºdt <ä©«sY ã+&Ü], »dæºdt B|üø˘es¡à\‘√ ≈£L&çq düTÁ|”+ø√s¡Tº <Ûäsêàdüq+ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~. #·+Á<äu≤ãT ÄdüTÔ\ô|’ <äsê´|ü⁄Ô #˚j·÷\+≥÷ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTà sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ˝Ÿ <ëK\T #˚XÊs¡T. Bìô|’ d”;◊ $#ês¡D≈£î ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. á Ä<˚XÊ\ô|’ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T ôV’≤ø√s¡Tº qT+∫ ùdº ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äTyês¡T ùdºø√dü+ düTÁ|”+qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº˝À Hê´j·T+ »s¡>∑ø£b˛‘˚ düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î sêe#·Ãqì, á $wüj·T+ô|’ ôV’≤ø√s¡TºH˚ ÄÁX¯sTT+#ê\ì düTÁ|”+ <Ûäsêàdüq+ yê]øÏ dü÷∫+∫+~. B+‘√ yês¡T ôV’≤ø√s¡Tº˝À »dæºdt s√Væ≤DÏ <Ûäsêàdüq+ qT+∫ ùdº bı+<ës¡T. Bìô|’ $»j·TeTà düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫ ôV’≤ø√s¡Tº˝À ‘·q |æ{ÏwüHé≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äqï qeTàø£+ ˝Ò<äì y˚πs sêÁcÕºìøÏ $#ês¡DqT ã~© #˚j·÷\ì düTÁ|”+ø√s¡TºqT ø√sês¡T. á |æ{ÏwüHéô|’ »dæºdt <ä©«sY ã+&Ü], »dæºdtes¡à‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ $#ês¡D #˚|ü{Ϻ+~. á dü+<äs¡“¤+˝À d”ìj·TsY øöHÓ‡˝Ÿ Vü≤Øwt kÕ˝Ò« e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ]\j·THé‡ Á|ü‹yê~>± ñqï πødüTqT #˚|ü≥ºuÀqì >∑‘·+˝À ã+&Ü] #˚dæq yê´K´\qT Á|ükÕÔ$+#ês¡T. B+‘√ »dæºdt ã+&Ü] á πødüT $#ês¡DqT eTs√ <ÛäsêàdüHêìøÏ ã~© #˚XÊs¡T.

kÕsTT¬s&ç¶ |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡D 19øÏ yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À dæ_◊ ‘·q |ü]~Û$T+∫ e´eVü≤]k˛Ô+<äì »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡ yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ øö+≥sY <ëK\T #˚j·÷\ì ôV’≤ø√s¡Tº d”;◊ì Ä<˚•+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT á |æ{ÏwüHéqT ôV’≤ø√s¡Tº <Ûäsêàdüq+ $#ês¡D≈£î #˚|ü{Ϻ+~. ‘·q |æ{ÏwüHéô|’ eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\TC≤Ø #˚j·÷\qï kÕsTT¬s&ç¶ nuÛÑ´s¡úqqT ôV’≤ø√s¡Tº ‘√dæãT∫Ã+~. ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT ø√s¡Tº 19e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~.

u≤ãT j·÷Á‘·≈£î Ç+‘· uÛÑÁ<ä‘Ó+<äT≈£î? ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·Tb˛s¡Tu≤≥ ù|]≥ {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=&ÉT‘·THêïs¡ì, yê] eTH√uÛ≤yê\T <Óã“‹H˚˝≤ {°&û|” H˚‘·\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ‘Ó\+>±D q>±sêH˚‘· Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\T b˛©düT\‘√ j·÷Á‘·\T #˚dü÷Ô ‘Ó\+>±D yê<ä+ ˝Ò<äì Á|ü#ês¡+ #˚ùd+<äTπø Äj·Tq j·÷Á‘·\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D yê<ëìï nD>∑<=ø±ÿ\ì #·÷düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü<Ûëì, sêh|ü‹ |üs¡´≥q\ ø£+fÒ #·+Á<äu≤ãT j·÷Á‘·≈£î b˛©düT\T m≈£îÿe uÛÑÁ<ä‘·qT ø£*ŒdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT j·÷Á‘·≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY düVü≤ø£]düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Äj·Tq #˚düTÔqï j·÷Á‘·\T ¬s’‘·T j·÷Á‘·˝≤ ˝Ò<äì ‘Ó\+>±Dô|’ <ë&ç#˚düTÔqï≥Tº>± ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä sö&û\T, b˛©düT\ düVü≤ø£sê+‘√ #·+Á<ä<ä+&ÉT #˚düTÔqï j·÷Á‘· ‘Ó\+>±Dô|’ <ä+&Éj·÷Á‘· nì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] #ÓbÕŒπø #·+Á<äu≤ãT nsTTHê, »>∑Hé nsTTHê á ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{Ï+#ê\ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D {°&û|” bò˛s¡+ H˚‘·\T ã\e+‘·+>± #·+Á<äu≤ãT‘√ es¡+>∑˝Ÿ˝À j·÷Á‘· #˚sTTdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. nø£ÿ&É »s¡>∑sêì |ü]D≤e÷\T »]–‘˚ n+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT, Äj·Tq ‘={Ϻ>±´+π> u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. j·÷≈£LuŸ¬s&ç¶ πødüTqT d”;◊ $#ê]+#ê\qï ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒqT kÕ«>∑‹düTÔHêïeTì Hê>∑+ #ÓbÕŒs¡T. á rs¡TŒ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ô|’ <ë&ÉT\T #˚düTÔqï b˛©düT\≈£î ø£qT$|ü⁄Œø±yê\ì nHêïs¡T.

H˚&ÉT ‹s¡TeT\≈£î

Á|üDuŸ, d”m+ sêø£

∫‘·÷Ôs¡T, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s. NTPLRifl„fi NRPV™´sWLRilLi≤ÔT∂ ZNP[Li˙μR∂ ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki C Æ©sá 6,7 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ºΩLRiVxmsºΩ, ºΩLRiV™´sVáՋ[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©´sıLiμR∂V©´s NSLRi˘˙NRP™´sV ≠s«¡∏R∂W¨sNTP @μ≥j∂NSLRiVáLiμR∂LRiW xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ NRPXztsQ¬ø¡[∏R∂Wá¨s «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs.|§¶¶¶ø`¡.≠s«¡∏R∂VÆ™sWx§¶¶¶©±s æªΩ÷¡FyLRiV. rÛy¨sNRP ALÛki™Ø NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi @μ≥j∂NSLRiVáª][ GLSˆ»˝¡\|ms @μ≥j∂NSLRiVáª][ A∏R∂V©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ 6™´s æªΩ[μj∂ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 1.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV lLi[fl”·gRiVLi»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRi¨s, @Æμ∂[ L][«¡Ÿ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5.55 gRiLi»¡Ã¡NRPV lLi[fl”·gRiVLi»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡V©´sı ZNP[Li˙μR∂ ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩNTP ry*gRiªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi©yıLRiV. ™yx§¶¶¶©yá GLSˆ»¡V, ry¨s¤…¡[xtsQ©±s, ¨sLRiLiªRΩLRi ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS, @Li ¡V¤Õ¡©±s= GLSˆ»¡V, FyxqsVá ™´sVLi«¡⁄LRiV ªRΩμj∂ªRΩLRi GLSˆ»˝¡\|ms xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV BøyËLRiV. LRiW.30 áORPQáª][ ¨sLji¯Li¿¡ ∏R∂V£qs.≠s. Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS¤Õ¡[—¡ øyLji˙ªyªRΩ¯NRP ALki˨s ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLRi¨s @©´sLiªRΩLRiLi ∏R∂V£qs.≠s Æ™sV≤T∂NRPÕfi A≤T∂…‹[Lji∏R∂ViLiÕ‹[ ≤yNÌRPL˝RiV, ©´sLRiV=áV, xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ª][ ™´sVV≈¡™´sVV–¡ «¡LRiVxmsoªyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

dü+Áø±+‹ ‘·sê«‘˚ $düÔs¡D: ∫s¡T ‹s¡TeT\, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ ‘·sê«‘· eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D≈£î neø±X¯+ ñ+<äì ‹s¡T|ü‹ myÓTà˝Ò´ ∫s¡+J$ #ÓbÕŒs¡T. á $düÔs¡D˝À ‘·eTyê]øÏ |ü<äe⁄\T \_Û+#·&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. eTTø√ÿ{Ï dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq Áoyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ïπø ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ z ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ã+<äì ∫s¡T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eTyê]øÏ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ∫s¡+J$ e÷≥‘√ eT+Á‹es¡Z $düÔs¡Dô|’ düôdŒq¸Hé≈£î ‘Ós¡|ü&çq≥¢sTT+~. Ç~˝≤e⁄+&É>±, áj˚T&Ü~ dæìe÷ #˚kÕÔsê nqï Á|üX¯ï≈£î Äj·Tq düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô, ‘·q≈£î q∫Ãq ø£<∏ä <=]øÏ‘˚ ‘·|üŒ≈£î+&Ü dæìe÷ #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T.

e÷]à 3 eT<Ûä´ mìïø£\T »s¡>∑qTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. #Ûêr dü+ã+~Û‘· s¡T>∑à‘·‘√ nHêï Vü≤C≤πs &çôd+ãsY 31 qT+∫ |ü⁄D…˝Àì kÕ+#Ó{Ï ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. ‘·eT uÛÑ$wü´‘Y eP´Vü≤+ s¡÷|üø£\Œq ø√dü+ ø√sYø£$T{° H˚‘·è‘·«+˝À X¯ìyês¡+ düe÷y˚X¯+ ø±>∑\<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. nHêï nHês√>∑´+ ø±s¡D+>± &çôd+ãsY 28 qT+∫ eTT+ãsTT˝À ‘êqT ìs¡«Væ≤+#·<ä\∫q eT÷&ÉT s√E\ ìsêVü‰s¡ Bø£åqT eT<Ûä´˝ÀH˚ $s¡$T+#·e\dæ e∫Ã+~. ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+~Û, ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ÉT, bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêVüQ˝Ÿ >±+~Û ìyêkÕ\ yÓ\T|ü\ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤kÕÔqì ≈£L&Ü Vü≤C≤¬s u…<ä]+#ês¡T. ø±ì Ä ø±s¡´Áø£e÷ìï ≈£L&Ü Äj·Tq ‘·q ndü«düú‘· ø±s¡D+>± s¡<äT› #˚düTø√e\dæ e∫Ã+~.

X¯óÁø£yês¡+ 6, »qe] 2012

12 qT+∫ zm+d” πødüT $#ês¡D ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): zãT˝≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ ø£+ô|˙ πødüT $#ês¡DqT á HÓ\ 12e ‘˚Bq Hê+|ü*¢ dæ_◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº ÁbÕs¡+_Û+#·qT+~. á πødüT≈£î dü+ã+~Û >∑‘·HÓ\ 3q <ëK\T #˚dæq #ê]®w”{ŸqT n~Ûø±]ø£+>± |ü]>∑DÏ+∫+~. á πødüT≈£î dædæ q+ãsY 01/12 πø{≤sTT+∫+~. 156 ù|J\ #ê]®w”≥T‘√bÕ≥T 62 |üÁ‘ê\qT dæ_◊ ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫+~. <ë<ë|ü⁄ HÓ\ s√E\bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº M{Ïì |ü]o*+∫+~. áHÓ\ 12qT+∫ πødüT$#ês¡D ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. #ê]®w”≥T˝À @-1 lìyêdü¬s&ç¶, @-2 >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶, @-3 sê»>√bÕ˝Ÿ, @-4 zm+dæ, @-5>± nq+‘·|ü⁄s¡+ >∑qT\XÊK ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY *+>±¬s&ç¶ (áj·Tq eTs¡DÏ+#ês¡T) ù|s¡TqT #˚]Ã+~. yÓTT‘·Ô+ 201 kÕ≈£åî\qT ù|s¡¢qT ù|s=ÿ+~. ‘=*kÕøÏå>± πø+Á<ä >∑qT\XÊK e÷J ø±s¡´<ä]Ù nì˝Ÿ düTÁãVü≤àD´+qT ù|s=ÿ+~. ¬s+&Ée kÕøÏå>± yÓ+ø£≥|üŒ Ä+»H˚j·T( zm+d” e÷J ñ<√´–), eT÷&Ée kÕøÏå>± ‘·bÕ\ @ø±ãs¡+, Äs¡e kÕøÏå>± ø=+&ܬs&ç¶ì ù|s=ÿqï d”;◊ 49, 52 kÕ≈£åî\T>± <äj·÷ø£sY¬s&ç¶, yÓ+ø£≥düTã“\qT ù|s=ÿ+~. 53e kÕøÏå>± n|üŒ{Ï >∑qT\ XÊKeT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì ù|s=ÿ+~. d”;◊ 120, 409, 420, 468, 469, 471, 13(1) ôdø£åq¢

øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ+~. ‘·q #ê]®w”≥T˝À >∑qT\XÊK ø±s¡´<ä]Ù, ◊mmdt n~Ûø±] l\øÏåà bÕÁ‘·qT Á|ükÕÔ$+∫+~. >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶, lìyêdt¬s&綑√ ø£*dæ n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì d”;◊ Äs√|æ+∫+~.

ø=‘·Ô &çdæº\Ø\≈£î

nqTeT‹e«˝Ò<äT: d”m+z ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): &çdæº\Ø\ @sêŒ≥Tô|’ edüTÔqï yês¡Ô\˙ï nyêdüÔyê\ì eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T+ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À K+&ç+∫+~. áy˚Ts¡≈£î ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ø=‘·Ô&çdæº\Ø\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï nqTeT‘·T\T Çe«˝Ò<äì Ä Á|üø£≥q ù|s=ÿ+~. n<äq|ü⁄ ñ‘·Œ‹ÔøÏ ˝…’ôdHé‡ bı+<ë*‡ ñ+≥T+<äì ù|s=ÿ+~. &çdæº\Ø\ ˝…’ôdHé‡ kÕeTs¡Δ´+ eTT–XÊø£ n<äq|ü⁄ ø√{≤qT Çe«&É+ kÕ<Ûës¡DyÓTÆq $wüj·TeTì, düs¡|òüsê, &çe÷+&é eT<Ûä´ n+‘·sêìï ‘·–Z+#˚+<äTπø n<äq|ü⁄ ø√{≤≈£î nqTeT‹ Ç#êÃs¡ì ù|s=ÿ+~. eT<ä´+ n<äq|ü⁄ ø√{≤≈£î nqTeT‹ Çe«&É+ ø=‘·Ô$wüj·Ty˚T$T ø±<äì, á Á|üÁøÏj·T kÕ<Ûës¡D+>± »]π><˚qì Ä Á|üø£≥q ù|s=ÿ+~.

j·÷≈£LuŸô|’ <ë&çπødüT <ë&ç|òüT≥qô|’

d”;◊ $#ês¡D Ä<˚X¯+

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ø±ø£rj·T j·T÷ìe]‡{° ØôdsYà kÕÿ\sY j·÷≈£LuŸ¬s&ç¶ô|’ b˛©düT\ #·s¡´\qT ôV’≤ø√s¡Tº ìs¡dæ+∫+~. Äj·Tqô|’ b˛©düT\T »]|æq <ë&çøÏ dü+ã+~Û+∫ d”;◊‘√ $#ês¡D #˚j·÷\ì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. »dæºdt >∑T˝≤+ nVü≤à<é, »dæºdt πø.J. X¯+ø£sY‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ >∑Ts¡Tyês¡+ á Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæ+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Z+≥Tqï H˚‘·\ô|’ b˛©düT\T <ës¡TD+>± Væ≤+düTÔHêïs¡ì, yê] ÁbÕD≤\T Vü≤]+#˚˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. Bìô|’ $#ês¡D #˚|ü{Ϻq <Ûäsêàdüq+ j·÷≈£LuŸô|’ <ë&ç |òüT≥qô|’ d”;◊ $#ês¡D #˚j·÷\ì Ä<˚•+∫+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± es¡+>∑˝Ÿ˝À eT+Á‹ bıHêï\ Ç+{Ïô|’ ñ<ä´eTø±s¡T\T <ë&ç#˚XÊs¡T. á |òüT≥q˝À j·÷≈£LuŸ ¬s&ç¶ì b˛©düT\T ì+<ä‘·T&ç>± n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n|üŒ{Ï &ûmd”Œ ¬ø. yÓ+ø£≥qs¡‡j·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·÷≈£LuŸ¬s&ç¶ì $$<Ûä b˛©düTùdºwüq¢ #·T≥÷º

‹|ü⁄Œ‘·÷ $#·ø£åD s¡Væ≤‘·+>± Äj·Tqô|’ ˝≤؃ Á|üjÓ÷–+#ês¡ì CÒ@d” H˚‘·\T ôV’≤ø√s¡Tº≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. b˛©düT\ <äeTqø±+&É≈£î >∑T¬s’q j·÷≈£LuŸ ¬s&ç¶øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. Äj·Tq ø±\T, øÏ&ûï u≤>± <Óã“‹Hêïj·Tì ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. j·÷≈£LuŸ ¬s&ç¶ô|’H˚ ø±ø£ ‘Ó\+>±D yê<äT\+<ä]ô|’ b˛©düT\T <ë&ÉT\T #˚düTÔHêïs¡ì CÒ@d” H˚‘·\T Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘· @&Ü~ Ä>∑düTº 7q j·÷≈£LuŸ¬s&ç¶ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

ø√s¡Tºrs¡TŒô|’ ‘Ósêdü Vü≤s¡¸+ Ç~˝≤e⁄+&É>± j·÷≈£LuŸô|’ b˛©düT\ <ë&ç |òüT≥qqT d”;◊ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫q ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ|ü≥¢ {°ÄsYmdt Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. Ä bÕغH˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒqT kÕ«>∑‹düTÔ HêïeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\qT y˚~ÛdüTÔqï d”e÷+Á<Ûä b˛©düT\≈£î ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ #Ó+|üô|≥Tº nì yê´U≤´ì+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hêb˛©düT\T ø£fi¯ó¢ ‘Ós¡yê\ì, $#·ø£åD‘√ e´eVü≤]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

\lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V ºdΩLRiËNRPF°æªΩ[

˙xmsÀ¡œ≥ Vªy*áNPR V ™s´ V©s´ VgiR ≤∂R aPR W©s´ ˘Li ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô):ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á ¨sL˝RiORPQ ˘ \Æ™s≈¡Lji ™´sVWáLigS Æ©s[≤R∂V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s ’¡¤«¡zms NTPry©±sÆ™sWLSË ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[zqsLiμj∂. Æ™sWLSË LSxtÌsQ˚ NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLi gRiVLRiV™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sWLSË LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡™´sVV¯Ã¡ aS˘LiNTPa][L`i @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s «¡LjigjiLiμj∂. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP FyLÌki LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ’¡. NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹¨s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. INRP\Æ™sxmso ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmnsá˘Li, ™´sVL][\Æ™sxmso ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sVWáLigS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPLRiV™´so GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s, μk∂¨sÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 360 ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS gRiVLjiÚLi¿¡©y ™yLjiNTP Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV FsÕÿLi…”¡ xqs•¶¶¶∏R∂VLi @Liμj∂LiøR¡NRP F°™´s≤y¨sı ªRΩxmsˆV  ¡…ÌÿLRiV. ≠ds…”¡\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[zqs ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLixms≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV ©´suÌy¨sı À≥œ¡LjiLi¿¡ \lLiªRΩVáV ºΩLjigji xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[}qs ≠sμ≥R∂LigS ˙F°ªRΩ=•¶¶¶¨sı @Liμj∂Liøyá¨s N][LSLRiV. Fs¨sı |qs«fiáV, xmsLji˙aRP™´sVáV GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s \lLiªRΩV©´suÌy¨sı, A•¶¶¶LRi N]LRiªRΩ©´sV ºdΩLRiˤա[μR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV gRiVLjiÚLiøyá©yıLRiV.

ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ Ä≥˝§<äT› ‘Ósêdü H˚‘·\≈£î mÁs¡u…*¢ Væ≤‘·e⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·TdüeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ø£èwæ#˚dü÷Ô ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ kÕ–düTÔqï #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT j·÷Á‘·qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T eT‹ ÁuÛÑ$T+∫q≥Tº e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó\+>±D {°&û|” bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T sê»ø°j·T Hê≥ø±˝≤&ÉT ‘·THêïs¡ì, yê] #·s¡´\qT Á|ü»\T ndüVæ≤´+#·T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. ôd+{ÏyÓT+{ŸqT yê&ÉT≈£î+≥÷ ‘Ó\+>±D yê<ëìï neTTà≈£îqï e´≈£îÔ\T {°ÄsYmdt H˚‘·\ì mÁs¡u…*¢ $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D|ü≥¢ Ä H˚‘·\≈£î ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î $düÔè‘· CÒ@d”ì, sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì mìïkÕs¡T¢ ø√]Hê düŒ+<äq ˝Ò<äHêïs¡T. <äeTTà+fÒ Ç|üŒ{Ϭø’Hê #·s¡Ã≈£î sêyê*q düyê˝Ÿ $dæsês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î n&ÉT¶|ü&ɶ >∑T˝≤+q; ÄC≤<éqT n&ÉT¶ø√≈£î+&Ü, #·+Á<äu≤ãTqT n&ÉT¶ø√yê\ì |æ\T|ü⁄ìe«&É+ dæ>∑TZ#˚{Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥qqT n&ÉT¶≈£î+fÒ ¬s’‘·T Á|üjÓ÷»Hê\qT n&ÉT¶≈£îqïfÒºqì nHêïs¡T. Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=≥º&É+ ‘·eT $<Ûëq+ ø±<äHêïs¡T. {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î˝Ò $<ë´s¡Tú\qT, Á|ü»\qT ¬s#·Ã>={Ϻ yê]ì Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ñ<ä´eT+ ù|s¡T‘√ πød”ÄsY ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T <ä+&ÉT≈£îHêïs¡ì, Äj·Tq sê»ø°j·T+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø√<ä+&Ésê+ ≈£L&Ü {°ÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô>± πød”ÄsY≈£î ‘=‘·TÔ>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. M] e÷≥\qT qyÓTTà<ä›ì Á|ü»\≈£î $»„|æ #˚XÊs¡T. M] Hê≥ø±\qT Á>∑Væ≤+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|ü»\ eT<䛑·T #·+Á<äu≤ãT≈£î \_ÛdüTÔ+<äqï <äT>∑›‘√H˚ Äj·Tq |üs¡´≥qqT n&ÉT¶ø√yê\ì {°ÄsYmdt #·÷k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. @~ @yÓTÆHê ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î ‘êeTT ñ<ä´$Tdü÷ÔH˚ ñ+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q »]– rs¡T‘·T+<äHêïs¡T.

ãs¡›Hé ø± u≤‘Y ôV’≤ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... düe÷q‘·«+ ø√dü+, $<ë´s¡Tú\T ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\T, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ e+{Ï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡Hêïs¡T. <˚X¯+˝À ã÷s¡T®yê bÕغ\ bÕ\q˝À Hê´j·T+ »s¡>∑<äì <ë<ë|ü⁄>± ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃs¡ì yêeT|üø£å, Á|üC≤‘·+Á‘· X¯≈£îÔ\T Áø°j·÷o\ø£ uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+#ê\ì m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡ì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. e#˚à 5sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ d”|”◊, yêeT|üø£å Á|üC≤‘·+Á‘· X¯≈£îÔ\‘√ bı‘·TÔ\T ≈£î<äTs¡TÃ≈£îì b˛{° #˚düTÔ+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. d”|”◊ C≤rj·T eTVü‰düuÛÑ\T e÷]à ∫e] yês¡+˝À bÕ{≤ï˝À

»s¡T>∑T‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À Ä eTVü≤düuÛÑ˝À¢ #·]Ã+#ê*‡q n+XÊ\T, eTTkÕsTT<ë\qT á C≤rj·T øöì‡˝Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ ìs¡ísTT+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á eTTkÕsTT<ë\qT, rsêàHê\qT <˚X¯+˝Àì nìï Á>±eT bÕغ XÊK\≈£î |ü+|ækÕÔeTì, eT+&É\, Á>±eT, õ˝≤¢ sêÁwüº kÕúsTT˝À¢ #·]Ã+#·&É+ MT<ä≥ e∫Ãq n_ÛÁbÕj·÷\qT πø+Á<ä ø£$T{° |ü]o*+∫ eTVü‰düuÛÑ˝À¢ #˚j·÷*‡q rsêàHê\qT s¡÷bı+~kÕÔeTì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ ã<äΔ+>± bÕغ˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿ] n_ÛÁbÕj·÷\≈£î $\Te ìyê«\H˚<˚ ‘·eT ñ<˚›X¯eTHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ »]π> á düe÷y˚XÊ˝À¢ uÛÑ$wü´‘Y Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~kÕÔeTì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ãs¡›Hé yÓ+≥ d”|”◊ C≤rj·T ñ|ü Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´&ÉT &ç.sê» ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

¬s’‘·T j·÷Á‘· ø±<äT.. ‘Ó\+>±Dô|’ <ä+&Éj·÷Á‘· u≤ãT j·÷Á‘·ô|’ ø√<ä+&Ésê+ $eTs¡Ù es¡+>∑˝Ÿ, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À |ü]dæú‘·T\T meT¬s®˙‡Hê{Ï |ü]dæú‘·T\ ø£+fÒ <ës¡TD+>± ñHêïj·Tì, n|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï yê‘êes¡D+˝Ò<äì ‘Ó\+>±D CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&ÉsêyéT nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. »q>±+ ÁbÕ+‘·eT+‘ê ÄÁø£$T‘· ÁbÕ+‘·+>± ñ+<˚ ‘·|üŒ Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+˝À ñqï Á>±eT+˝≤>± ˝Ò<äì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ j·÷Á‘·qT n&ÉT¶ø√yê\ì ø√<ä+&ÉsêyéT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. #·+Á<äu≤ãT j·÷Á‘·≈£î ìs¡düq>± ‘Ó\+>±Dyê´|üÔ+>± X¯óÁø£yês¡+ ìs¡düq\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. CÒ@d”, {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\qT n¬sdüTº #˚j·T&Üìï Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY, &ûJ|”\‘√ ø£*dæ #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±Dyê<ëìï nD∫y˚ùd+<äT≈£î ≈£îÁ≥ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. e÷}s¡T sêe<ä›+≥THêï #·+Á<äu≤ãT ã\e+‘·|ü⁄ j·÷Á‘· #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT #˚düTÔqï ¬s’‘·Tb˛s¡Tj·÷Á‘· ø±<äì n~ ‘Ó\+>±Dô|’ <ä+&Éj·÷Á‘·ì ø√<ä+&ÉsêyéT $eT]Ù+#ês¡T. u≤ãT j·÷Á‘·≈£î ìs¡düq>± X¯óÁø£yês¡+ #˚|ü{Ϻq õ˝≤¢ ã+<éqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+ô|’ ‘·eT≈£î $XÊ«dü+ ñ+<äHêïs¡T. n+<äTπø Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<äΔ‹˝À ìs¡düq\T ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ ñ<ä´e÷\qT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T >ös¡$kÕÔs¡ì nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh+ e#˚Ã+‘·es¡≈£î düyÓTÆø£´yê<äT\ Á|üj·T‘êï\qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTHêïs¡T. ÄK] s¡ø£Ô+u§≥Tºes¡≈£î ‘·eT Á|üC≤kÕ«eT´ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔeTì ø√<ä+&ÉsêyéT nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT HêsTTì qs¡dæ+Vü≤¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ es¡+>∑˝Ÿ˝À b˛©düT\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï <äeTqø±+&Éô|’ eT+Á‘·T\T bıHêï\ \ø£åàj·T´, kÕs¡j·T´\T düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. á |ü]D≤e÷\˙ï+{ÏøÏ yêπs u≤<Ûä´‘·eVæ≤+#ê\ì nHêïs¡T. düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] Á|üø£{Ï+#˚ es¡≈£î ‘Ó\+>±D˝À ‹]π> Vü≤≈£îÿ #·+Á<äu≤ãT˝Ò<äHêïs¡T. nyê≈£î\T #·yê≈£î\T ù|\T‘·Tqï πse+‘Y¬s&ç¶ z ã#êÃ, n‘·&ÉT H√s¡T n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tºø√yê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

p&Ü\ düyÓTà ñ<Ûäè‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): sêhyê´|üÔ+>± pìj·TsY &Üø£ºs¡¢ düyÓTà ñ<Ûäè‘·eTe⁄‘√+~. ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì p&Ü CÒ@d” Äs√|æk˛Ô+~. ‘·eT ôd’º|òü+&éqT düø±\+˝À #Ó*¢+#ê\ì Áø£eTãBΔø£]+#ê\ì ø√s¡T‘·THêï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì CÒ@d” $eT]Ù+∫+~. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘êeTT düyÓTà #˚j·T&É+, Á|üuÛÑT‘·«+ Vü‰MT Çe«&É+‘√H˚ dü]b˛‘√+~ ‘·|üŒ neT\T≈£î H√#·Tø√e&É+˝Ò<äì Äs√|æ+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø 12 s√E\T>± $XÊK|ü≥ï+, >∑T+≥÷s¡T ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ p&Ü\T $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]+∫ Ä+<√fi¯q\T #˚düTÔHêïs¡T. B+<√ Äj·÷ ÄdüT|üÁ‘·T\˝À s√>∑T\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT Ä+<√fi¯qqT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ düyÓTàqT ñ<Ûäè‘·+ #˚j·÷\ì p&Ü CÒ@d” ìs¡ísTT+∫+~. p&Ü\ Ä+<√fi¯q≈£î Vü≤Ödt düs¡®qT¢ ≈£L&Ü eT<䛋#êÃs¡T. Á|ü‹ eT÷&ÉT, Hê\T>∑T HÓ\\≈£î ˇø£ÿkÕ] ‘·eT ôd’º|òü+&é ø√dü+ n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷º ‹s¡>±*‡ edüTÔ+<äì yê]ì _#·ÃyÓT‘êÔ*‡q |ü]dæú‹ ‘·˝…‹Ô+<äì p&Ü CÒ@d” yêb˛sTT+~. >∑‘·+˝À 15XÊ‘·+ n<äq+>± ô|+#·T‘êeTì Vü‰MT Ç∫ÃHê H˚{ÏøÏ neT\T ø±˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘êeTT düyÓTà #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTTkÕÔeTì #ÓãT‘ês¡T, Ä‘·sê«‘· ã&Ó®{Ÿ ˝Ò<äì n+≥THêïs¡T, Ç~ ‘·eTqT ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&Éy˚Tqì p&Ü CÒ@d” Äs√|æ+∫+~. ‘·eTqT n\TdüT>± rdüT≈£î+≥THêïs¡ì pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ Äs√|æ+#ês¡T. ‘êeT+fÒ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m+<äT≈£î Ç+‘· n\düì yês¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·ø£åDy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ôd’º|òü+&éqT Çyê«\ì yês¡T ø√sês¡T. ˝Òì|üø£å+˝À düyÓTàqT ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

e÷s¡Héô|’ d”;◊ ø£s¡TD! yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. mkÕ‡sY, \÷|t dü+düú\ $wüj·T+˝Àq÷ d”;◊ e´eVü‰s¡XË’* Ç<˚ $<Ûä+>± #ê˝≤HÓeTà~>± ñ+<äì, Ä ø£+ô|˙\T 2J ≈£î+uÛÑø√D+˝À nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ܶj·Tì düŒwüºyÓTÆq Ä<Ûësê\THêï d”;◊ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. kÕ«dt, ]\jÓTHé‡ ø£+ô|˙\ô|’ #ÛêØ®w”≥T <ëK\T #˚dæq d”;◊ mkÕ‡sY, \÷|t\≈£î dü+ã+~Û+∫ e÷Á‘·+ #·÷d”#·÷&Éq≥T¢>± ñ+&É{≤ìøÏ πø+Á<ä Hê´j·TXÊK eT+Á‹ dü˝≤àdtKTظ<é CÀø£´y˚T ø±s¡DeTì Äs√|æ+#ês¡T. d”;◊, á&ûøÏ H√{ÏdüT*dü÷Ô <Ûäsêàdüq+, $#ês¡DqT áHÓ\ 20øÏ yêsTT<ë y˚dæ+~.

ª>∑T˝≤+μ≈£î |òæsê´<äT\ dü˝≤+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. |üPs¡«+ e+<ä dü+e‘·‡sê\ uÛÑ$wü´‘Y≈£î Äj·Tq #·÷|æq u≤≥ m+‘√ dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£eTì nHêïs¡T. Äj·Tq #Ó|æŒq e÷{˝À¢ 10XÊ‘·+ bÕ{Ï+∫Hê Á|ü‹ e´øÏÔJ$‘·+ <Ûäq´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. 2012 dü+e‘·‡s¡+ sêÁwüº Á|ü>∑‹øÏ <√Vü≤<ä|ü&É>∑\<äqï ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. á dü+e‘·‡s¡+˝À ¬s’‘·T\T, j·TTe≈£î\‘√bÕ≥T nìï esêZ\ yês¡T düTKdü+‘√cÕ\‘√ J$+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |”d”dü N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, >±+BÛ Á≥düTº sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶,kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\T dæ.$.#ê], e÷J eT+Á‹ ∫Hêï¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T..

b˛s¡T>∑\T¢ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊeTì bÕ\≈£î]Ô˝À >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±] ˇø£s¡T #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ md”Œ, eTT>∑TZs¡T mmd”Œ\T, 7eT+~ &ûmd”Œ\T 20 eT+~ d”◊\T, 50 eT+~ môd’‡\T, yÓsTT´eT+~ ø±ìùdºãTfi¯ó¢, 500 eT+~ Vü≤À+>±s¡T¶\T, 300 eT+~ eTVæ≤fi≤ b˛©düT\T, 150 eT+~ Áôd’ºøÏ+>¥ b˛sY‡, 420 eT+~ õ˝≤¢ >±sY¶‘√bÕ≥T 5 ø£+ô|˙\ sê´|æ&é j·÷ø£åHé b˛sY‡, eT÷&ÉT ø£+ô|˙\ dæÄsY|æ <äfi≤\qT s¡+>∑+˝À ~+∫q≥Tº Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É Á|ü‘˚´ø£+>± #Óø˘b˛düTº\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì, m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü nìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä uÛ≤Øm‘·TÔq b˛©düT ã\>±\ yÓ÷Vü≤]+|ü⁄‘√ bÕ\≈£î]Ô‘√ bÕ≥T es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ j·TT<äΔ yê‘êes¡D≤ìï ‘·\|æk˛Ô+~.

ìj·T+‘· b˛ø£&É

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. $e]+#ês¡T. j·T÷|”@ #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷ >±+BÛô|’ »>∑Hé #˚düTÔqï $eTs¡Ù\qT ‹|æŒø=≥º˝Òì ndüeTs¡Tú&Ó’q eTTK´eT+Á‹ì |ü<ä$ qT+∫ ‘=\–+#ê\ì yês¡T ÄC≤<é≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Ç˝≤+{Ï ndüeTs¡ú eTTK´eT+Á‹ >∑‘·+˝À me«s¡÷ ˝Òs¡ì >öØX¯+ø£sY |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\ uÛÑØÔ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï C≤|ü´+ô|’ ≈£L&Ü yês¡T |òæsê´<äT#˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ nqT≈£L\s¡Tπø ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔHêïπs ‘·|üŒ ø£wüº|ü&ç|üì#˚ùd ø±s¡´ø£s¡Ô\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì yês¡T eTTK´eT+Á‹ô|’ Äs√|üD\T >∑T|æŒ+#ês¡T. kÕe÷q´ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î eTTK´eT+Á‹ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É&É+˝Ò<äì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Ç<˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕ–‘˚ mìïø£˝À¢ bÕغøÏ $»j·T neø±XÊ\T \_Û+#·&É+ ø£wüºeTì $e]+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ì e÷]à |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~<ë›\ì, ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ Á|ü»˝À¢ bÕغô|’ $XÊ«dü+ ø£*–+#ê\ì n|ü⁄Œ&˚ bÕغ $»j·÷eø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T|ü&É‘êj·Tì ÄC≤<é‘√ nHêïs¡T. >±+BÛuÛÑeHé˝À ≈£L&Ü ø=+<äs¡T d”ìj·Ts¡T¢ Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\ô|’ ÄC≤<é e<ä› |òü÷≥T>±H˚ düŒ+~+#ês¡T. á b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ Ç+¬ø+‘· ø±\+ C≤|ü´+#˚kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. y˚T+ #·#êÃø£ |ü<äe⁄\T uÛÑØÔ #˚kÕÔsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. B+‘√ ÄC≤<é ø=+‘· H=#·TÃ≈£îqï≥Tº ø£qã&ܶs¡T. ‘êqT ã‹øÏe⁄+&É>± me]˙ #êeìe«uÀqì ‘·«s¡˝ÀH˚ n+<ä]ø° Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑T˝≤+q; ÄC≤<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ bÕغøÏ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ≈£î~πsÃ+<äT≈£î düeTq«j·T ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø£$T{° @s¡Œ&çq ‘·s¡Tyê‘· yÓTT<ä{Ï kÕ]>± »]π> á düe÷y˚X¯+ Ç<˚ ø±ã{Ϻ BìøÏ Á|ü‘˚´ø£ mC…+&Ü n+≥÷ @MT ˝Ò<äHêïs¡T. ‘·s¡Tyê‘· »]π> ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À Á|ü‘˚´ø£ mC…+&ÜqT s¡÷bı+~kÕÔeTì ÄC≤<é ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î düeTq«j·T+ nedüs¡eTì ÄC≤<é nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD‘√ bÕ≥T, eT+Á‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


>√bÕ\ø£èwüí eTè‹ rs¡ì˝À≥T: |üfi¯¢+ sêE ø±øÏHê&É, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): NSNTP©y≤R∂ ™´sW“¡ FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, |msμÙyxmsoLRiLi ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ª][»¡ g][FyáNRPXxtÒsQ ™´sVXºΩ —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂V LRiLigS¨sNTP ºdΩLRi¨s Õ‹[»¡¨s ZNP[Li˙μR∂ LRiORPQfl· aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ ≤y.FsLi.FsLi.xmsŒ˝œ¡LiLS«¡Ÿ }msL]‰©yıLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi NSNTP©y≤R∂ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi ≠sμ≥y©´s g_ªRΩ≠sVÕ‹[ ≠s—¡¤Õ¡©±s= @Li≤`∂ ™´sW¨s»¡LjiLig`i NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ª][»¡ g][FyáNRPXxtÒsQ ™´sVXºΩ ™yLRiÚ æªΩ÷¡∏R∂VgSÆ©s[ lLiLi≤R∂V ¨s≠sVuyáV ™´s∞©´sLiFy…”¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSNTP©y≤R∂ FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, |msμÙyxmsoLRiLi

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Äj·Tq ñqï+‘· es¡≈£î ‘Ó\+>±D sê<äT }düs¡yÓ*¢ sê»ø°j·÷˝À¢ |òüTqT&ÉT ‘Ó\+>±D≈£î |ü{Ϻq #Ó<ä|ü⁄s¡T>∑T Ç|üŒ{Ϭø’Hê Äj·Tq ì»dü«s¡÷|ü+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Á>∑Væ≤+#ê* πød”ÄsYô|’ <äTyÓTà‹Ôb˛dæq yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüºdü$T‹ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY <äTsêàs¡TZ&Éì, Äj·Tq ñqï+‘· es¡≈£î ‘Ó\+>±D sê<äì {°&û|” myÓTà˝Ò´ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T |òü÷≥T>± $eT]Ù+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πød”ÄsY nôd+;¢˝À e÷{≤¢&çq d”&û ø±|”ì $&ÉT<ä\#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ bÕ≥T|ü&çq »j·TX¯+ø£sY ˝≤+{Ï e´øÏÔì ‘·ìïq |òüTq‘· πød”ÄsYπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T. πød”ÄsY sê»ø°j·T >∑Ts¡Te⁄ m˙ºÄsY $Á>∑Vü≤+ô|’H˚ πød”ÄsY <ë&ÉT\T #˚sTT+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. eT÷&ÉT|üP≥˝≤ eT+<äT |ü⁄#·TÃ≈£îH˚ πød”ÄsY ‘Ó\+>±DqT ‘êø£≥Tº ô|&É‘ê&Éì Äs√|æ+#ês¡T. neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\qT ªbÕ¢{Ÿ bòÕ+ >∑s¡˝Ÿμ nì yê´U≤´ì+∫q |òüTq‘· ≈£L&Ü πød”ÄsYπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì Äy˚X¯+>±

nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î |ü{Ϻq #·<ä|ü⁄s¡T>∑T πød”ÄsY nì, πød”ÄsY J$‘·+ <=+>∑‘·Hê\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ª‘êπ>~ ‘Ó\+>±D s¡ø£Ô+.. bÕ&˚~ Ä+Á<Ûä bÕ≥μ nì πød”ÄsYô|’ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. πød”ÄsY, $»j·TXÊ+‹ eTTe÷à{Ïø° Ä+Á<ÛäÁbÕ+‘· yêπsqì H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T. 2004 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dtbÕغ‘√ »‘·ø£{Ϻ πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$ bı+~q πød”ÄsY ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T >∑&ç+#ê&Éì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêyê\+fÒ Äj·TqqT, Äj·Tq ≈£î≥T+u≤ìï ‘Ó\+>±D qT+∫ ‘·]$Tø={≤º\ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ‘êqT ø±fi¯ó¢yÓTTøÏÿ #ÓãT‘·THêïì, πød”ÄsY, Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T #˚düTÔqï yÓ÷kÕ\T ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á>∑Væ≤+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D eTTdüT>∑T˝À <√#·T≈£î+≥Tqï ãT*¢ù|≥ ãT˝À¢&ç>± n_Ûe]í+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï yê&ÉT≈£î+≥÷ }düs¡yÓ*¢>± sê»ø°j·÷˝À¢, yê´bÕsê˝À¢ πød”ÄsY Ä]‘˚sês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sê<äì Á|ü<Ûëì‘√ Á|üø£≥q #˚sTT+∫+~ πød”Äπsqì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ <äTj·T´ã{≤ºs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº f…+&És¡¢qT <äøÏÿ+#·T≈£îqï nq+‘·s¡y˚T

Vü≤<äT›MT]‘˚ ˝…’ôdqT‡ s¡<äT› #·+Á<äu≤ãT Äs√|üD\T ì»+ ø±<äT me÷àØŒ <Ûäs¡\ø£+fÒ m≈£îÿe≈£î n$Tà‘˚ #·s¡´\T m¬ø’‡CŸ bÕ\d”˝À e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îekÕÔ+ eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢˝À n~Ûø£uÛ≤>∑+ {°&û|” H˚‘·˝y˚ eT<ä´+ nÁø£e÷\ô|’ eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ $es¡D

‹s¡T|ü‹, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s Fs™´sW¯Lkiˆ μ≥R∂LRiáZNP[ ™´sVμy˘¨sı ≠s˙NRPLiVVLiøyá¨s, @Õÿ NSNRPVLi≤y FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáNRPV ≠s˙NRPLiVV}qsÚ ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV @ºΩ˙NRP≠sVLi¿¡©´s ™yLjiNTP áORPQ LRiWFy∏R∂Vá «¡Lji™´sW©y, ™yLji \¤Õ¡|qs©±s= NRPW≤y LRiμÙR∂V¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ºΩLRiVxmsºΩ ™´s¿¡Ë©´s ™´sVLi˙ºΩ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· ˙|ms£qsN˝RPÀfiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´sVμR∂˘Li ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡V

FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS ª][»¡ g][FyáNRPXxtÒsQ @Liμj∂Li¿¡©´s }qs™´sáV —¡Õ˝ÿNRPV Fsxmsˆ…”¡NUP ™´sVLRiV™´s¤Õ¡[¨s™´s¨s, A∏R∂V©´s ™´sVLRifl·Li —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂V LRiLigS¨sNTP ºdΩLRi¨s Õ‹[»¡¨s }msL]‰Li»¡W A∏R∂V©´s NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ªRΩ©´s ˙xmsgS≤≥R∂ ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. @™´sVÕÿxmsoLRiLi FsLi.zms. —¡..x§¶¶¶L<RiNRPV™´sWL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ª][»¡ g][FyáNRPXxtÒsQ ™´sVLi¿¡ ©y∏R∂VNRPV≤R∂¨s, @LiμR∂Ljiª][ xqs≈¡˘ª][ xqsLiª][xtsQLigS DLiÆ≤∂[ ™´sV¨sztsQ¨s N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂iLi Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= À‹≤ÔR∂V À≥ÿxqs‰LRiLS™´sWLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 30 xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS ª][»¡

g][FyáNRPXxtÒsQ ªy©´sV LS«¡NUP∏R∂V LRiLigRiLiÕ‹[ D©yı™´sV¨s, A∏R∂V©´s ™´sVLi¿¡ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPV≤R∂©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ zms÷˝¡ xqsVÀ≥ÿ£tsQøR¡Li˙μR∂À‹[£qs ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿ ™´sVLi¿¡ ©y∏R∂VNRPVflÒ”· N][Õ‹[ˆLiVVLiμR∂¨s, FsxmsˆV≤R∂W xqsLiª][xtsQLigS @LiμR∂Ljiª][ NRPáVxmsog][áVgS øR¡Õ‹[NRPVÚáª][ @LiμR∂Lji¨ds ©´s≠s*Li¬ø¡[ ©y∏R∂VNRPV≤R∂©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s.…”¡. LS™´sWLS™´so @≤R∂NRPV‰Li≤y NSNTP©y≤R∂ FsLizms …”¡ZNP‰…fi BøyËLRi¨s, lLiLi≤R∂V ryL˝RiV NSNTP©y≤R∂ FsLizmsgS, INRP ryLji |msμÙyxmsoLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sVLi¿¡ }qs™´sáLiμj∂LiøyLRi©yıLRiV. zmshSxmsoLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sLigS gkiªRΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿ ™´sVLi¿¡ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVflÒ”· N][Õ‹[ˆLiVVLiμR∂¨s, G\Æμ∂©y xqs™´sVxqs˘Q\|ms D©´sıμj∂ D©´sı»Ì¡VgS ¨sL]¯x§¶¶¶™´sW»¡LigS ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ ™´s˘QQNTPÚ ª][»¡ g][FyáNRPXxtÒsQ @¨s @©yıLRiV.

ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s, ™´sVμy˘¨sı Aμy∏R∂V ™´s©´sLRiVgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NRP÷d¡Ú ryLS, NRP÷d¡Ú ™´sVμR∂˘Li ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[ ™yLji\|ms NRPW≤y NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. «¡⁄©±s ¤Õ¡[μy «¡Ÿ\¤Õ¡ Æ©sáՋ[ Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ ©´sWªRΩ©´s ≠sμ≥y©y¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂ªy™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLiD©´sı Fyá{qsÕ‹[ N]¨sı ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[™yá∏R∂WáNRPV, FyhRiaSááNRPV, Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV 500 ≠dsV»¡L˝Ri xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©´sı ™´sVμR∂˘Li uyxmsoá©´sV xmspLjiÚgS ¨s}tsQμ≥j∂ryÚ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ AÆμ∂[aS÷¡øyË™´sV¨s, A AÆμ∂[aSáV ≈¡¿¡ËªRΩLigS @™´sVáπ∏∂[V˘Õÿ øR¡WryÚ™´sV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ©yáVgRiV ™´sVμR∂˘Li ≤T∂xqÌsáLkiáNRPV @©´sV™´sVªRΩV÷¡øyËLRi©´sı ™´sW»¡Õ˝‹[ ™yxqsÚ™´sLi¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ D©yıLRi©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡\|ms G{qs’d¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVμR∂˘Li ªRΩ∏R∂WLki @©´sV™´sVªRΩVÕ˝‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ rÛyLiVV©´sVLi¿¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sLRiNRPV ™´sVV≤R∂VxmsoáV ™´sVV…Ìÿ∏R∂V©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V AL][xmsfl·Ã¡©´sV ™´sVLi˙ºΩ ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV.

xqsLixqs‰QXªRΩ ™y˘zmsÚNTP NRPXztsQ: ˙xmsμ≥y¨s ø±s¡TuÀ˝≤Ô.. q\T>∑T] eTè‹

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, «¡©´s™´sLji 5: xqsLixqs‰QXªRΩLi À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aS¨sNTP AªRΩ¯™´sLi…”¡μR∂¨s ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i @©yıLRiV. ˙Fy¿d¡©´s À≥ÿxtsQNRPV xqs™´sVV©´sıªRΩ rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ryLixqs‰QXªRΩLi xmsLjiLRiORPQfl·, @’≥¡™´sXμÙj∂, ™y˘zmsÚNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≠sμ≥R∂ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][©´sVLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ «¡Ljigji 15™´s ˙xmsxmsLiøR¡ xqsLixqs‰QXªRΩ À≥ÿuy xqsμR∂xqsV=Õ‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ©ygRiLjiNRPªRΩ Õÿlgi[ xqsLixqs‰QXªRΩLi NRPW≤y INRP ˙xmsæªΩ[˘NRP\Æ™sV©´s «ÿºΩN][, ™´sVªy¨sN][, ˙FyLiªy¨sN][ ¬ø¡Liμj∂©´sμj∂ NSμR∂©yıLRiV. G ™´sVªy¨sNTP, ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡LiμR∂¨s ryLixqs‰QXªy¨sNTP À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ©ygRiLjiNRPªRΩÕ‹[ ≠sbPxtÌsQ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ DLiμR∂©yıLRiV. N_…”¡Ã¡V˘≤R∂V, øR¡LRiNRPV≤R∂V, xqsV˙aRPVªRΩV≤R∂V, ALRi˘À≥œ¡»Ì¡, ™´sLRix§¶¶¶≠sVz§¶¶¶LRi, ˙ ¡x§¶¶¶¯gRiVFyÚ, À≥ÿxqs‰LRiøyLji ™´sLi…”¡ LRiøR¡LiVVªRΩáV, aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV FsLiμR∂L][ xqsLixqs‰QXªRΩ ™y˘zmsÚ NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. gRifl”·ªRΩ, \Æ™sμR∂˘, “¡™´s, LRiry∏R∂V©´s aSryÚQ˚á¨sıLi…”¡NUP xqsLixqs‰QXªRΩÆ™s[V ™´sVWá™´sV¨s ˙xmsμ≥y¨s æªΩ÷¡FyLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V À≥ÿxtsQá ™y˘zmsÚNTP, ªRΩLÍRiV™´sWNRPV @™´sxqsLRi™´sVπ∏∂[V˘ ry£mnÌsÆ™s[L`i, BªRΩLRi NRPLixmsp˘»¡L`i ˙F°˙gS™±sVá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP C xqsμR∂xqsV= xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂xqsVÚLiμR∂¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVá @’≥¡™´sXμÙj∂ ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡, BLi»¡lLiıxtsQ©´sÕfi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s A£mns xqsLixqs‰QXºΩ xqÌs≤U∂£qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ALRiV L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡LRigRi©´sV©´sı C xqsμR∂xqsV=Õ‹[ 32 Æμ∂[aSá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. NRP≠sªRΩ*Li, ©y»¡NRPLi, aS{qsÚQ˚∏R∂V ryz§¶¶¶ªRΩ˘Li, ˙FyLiºdΩ∏R∂V À≥ÿxtsQáV, Æ™s[μyáV BªRΩLRi @LiaSá\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV.

|ü‹ÔbÕ&ÉT, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·÷s¡TŒ >√<ëe]õ˝≤¢ |ü‹ÔbÕ&ÉT eT+&É\+ <Ûäs¡àes¡+ düMT|ü+˝À C≤rj·Ts¡Vü≤<ë]ô|’ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T eTè‹#Ó+<ës¡T. $XÊK õ˝≤¢ ‘êfi¯¢|üP&çøÏ #Ó+~q ãè+<ä+ ô|[¢ ì•Ã‘êsêΔìøÏ yÓfi¯ó Ô+&É>± á Á|üe÷<ä+ »]–+~. C≤rj·Ts¡Vü≤<ë]ô|’ yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝ŸqT ‘·|æŒ+#˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ø±s¡T &çyÓ’&ÉsY møÏÿ uÀ˝≤Ô|ü&ç+~. Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+∫q yês¡+‘ê $XÊKõ˝≤¢ ‘êfi¯¢|üP&çøÏ #Ó+~qyês¡T. >√–H˚ì Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#·>±, q+ã÷] eTùV≤XŸ, »j·Tu≤ãT Á|ü‹ÔbÕ&ÉT ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·÷ eTs¡DÏ+#ês¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 6, »qe] 2012

Á|ü<Ûëì‘√ Á|ü≥ø£q #˚sTT+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. <=+>∑Bø£å\T #˚dæ ‘·qe˝Ò¢ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<äqï ÁuÛÑeTqT ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ ø£*Œ+#ês¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. πød”ÄsY dü+bÕ~+∫q 50y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT neTs¡T˝…’q ‘Ó\+>±D ≈£î≥T+u≤\≈£î |ü+∫ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À C…’ ‘Ó\+>±D, q÷´ &Ûç©¢˝À HÓ’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ πød”ÄsY }düs¡yÓ*¢˝≤ Á|üe]ÔdüTÔHêï&Éì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ Äs√|æ+#ês¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTqT ‘Ó\+>±D˝À |üs¡´{Ï+#·e<ä›qï HÓ’‹ø£Vü≤≈£îÿ πød”ÄsY≈£î, {°ÄsY mdt H˚‘·\≈£î mø£ÿ&ç<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\T, Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ ˇø£ÿHê&Ó’Hê H√s¡TyÓT<ä|üì πød”ÄsY ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=&ÉT‘·÷ \_Δbı+<äT‘·THêï&Éì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ $eT]Ù+#ês¡T. ‘·q Áu≤+&é e÷]Ãq+‘· düT\Te⁄>± πød”ÄsY e÷≥\T e÷s¡TkÕÔs¡ì, Ç~>√ ‘Ó\+>±D n~>√ ‘Ó\+>±D n+≥÷ Á|ü»\qT $eT]Ù+#ês¡T. 700 eT+~ ne÷j·T≈£î\ ÁbÕD≤\qT ã*rdüT≈£îqï πød”ÄsY |ü⁄s¡T>∑T\T|ü&ç #·kÕÔs¡ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ XÊ|üHêsêú\T ô|{≤ºs¡T. ‘Ó\+>±D sêyê\qï ∫‘·ÔX¯ó~Δ πød”ÄsY˝À @e÷Á‘·+ ñHêï bÕغ\≈£î nr‘·+>± b˛sê&˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ düyê˝Ÿ#˚XÊs¡T.

Æ\™sV©yLikÌ Ã¡ @’¡≥ ™s´ Xμ∂jÙ NPT NPR »¡Ì V ¡≤∂T D©yıLi:{qsFsLi

|ü{Àfi¯¢ >√es¡úHé Vü≤‘·´πødüT˝À

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s \Æ™sV©yLÌkiá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiμR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. \Æ™sV©yLÌkiá N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV, @’≥¡™´sXμÙj∂ xms¥R∂NSáV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμR∂¨s, ™y…”¡Õ‹[≠sμR∂˘, Dμ][˘gSÕ˝‹[ Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV, x§¶¶¶«fix§¶›£qs ¨sLS¯flÿ¨sNTP 10FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV ZNP[…ÿLiVVLixmso ™´sLi…”¡≠s D©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[aSLRiV. Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ªRΩLRigRiªRΩVá xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ  ¡xqs™´sLS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s A∏R∂V©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ \Æ™sV©yLÌki ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xmsoLRiVxtsváV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi NS˘Lixmso A{mnsxqsVNRPV¬ø¡[LRiVNRPV¨s ªRΩ™´sVNRPV BŒ˝œ¡ß ¨sLji¯Li¿¡ B™y*á¨s N][LSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™yLji©´sVÆμÙ∂[bPLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, ¨sLRiV}msμR∂á N][xqsLi 52áORPQá BŒ˝œ¡©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLji¯LiøR¡μR∂¨s, ™´sVL][ 6 áORPQá BŒ˝œ¡ß ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ xmspLjiÚ ¬ø¡[}qs ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, @L>RiV\¤Õ¡©´s™yLRiLiμR∂LjiNUP ™´sLRiLigRiÕfi xmsLjixqsLSÕ˝‹[ xqÛsá áÀ≥œ¡˘ªRΩ©´sV øR¡WxqsVNRPV¨s BŒ˝œ¡©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xmsLjibdP÷¡ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[aSLRiV.

◊<äT>∑Ts¡T ˝§+>∑Tu≤≥T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sW“¡ ©´sNRP=Q\¤Õ¡»¡V, ≠sxm˝s™´s Æμ∂[aRPÀ≥œ¡NRPÚ xmsoáVáV ™´s˘™´srÛyxmsNRP @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V xms…‹[Œ˝œ¡ g][™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂ x§¶¶¶ªRΩ˘ ≠sVxqÌsLki ≠ds≤T∂Liμj∂. xms…‹[Œ˝œ¡©´sV ªyÆ™s[V øR¡LiFy™´sVLi»¡W HμR∂VgRiVLRiV ¨sLiμj∂ªRΩVáV gRiVLRiV™yLRiLi F°÷d¡xqsVáNRPV Õ‹LigjiF°∏R∂WLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ N]ªRΩWÚLRiV ™´sVLi≤R∂áLi ¤«¡[{ms μR∂LÊS ™´sμÙR∂ ≠dsLji¨s F°÷d¡xqsVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™yLji¨s F°÷d¡xqsVáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ¨sLiμj∂ªRΩVáV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ F°÷d¡xqsVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi B¿¡Ë Õ‹LigjiF°LiVV©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™yLRiLiL][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ xms©´sVá ≠dsVμR∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ™´s¿¡Ë©´s xms…‹[Œ˝œ¡ g][™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂¨s @’¡≤`∂= ™´sμÙR∂ x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V. A∏R∂V©´s ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı A…‹[©´sV Azms μR∂VLi≤R∂gRiVáV @LiªRΩ˘LiªRΩ NTPLSªRΩNRPLigS Æ™s[»¡ N]≤R∂™´sŒ˝œ¡ª][ ©´sLjiNTP øR¡LiFyLRiV. xms…‹[Œ˝œ¡ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ xqs•¶¶¶∏R∂VNRPV≤R∂V @¨sÕfi ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s N][™´sLÌRiVgS ™´sWLRi»¡Li ™´s¤Õ˝¡[ xms…‹[Œ˝œ¡ x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. Æ™sVVμR∂»¡ gRiVLRiVÚ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘QQNTPÚgS ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sVXªRΩV≤T∂ı xms…‹[Œ˝œ¡ g][™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂gS gRiVLjiÚLiøyLRiV. ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVN]¨s μR∂LS˘xmsoÚ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV xms»Ì¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV …ÿ£qs‰Fn°L`i= F°÷d¡xqsVáV HμR∂V …‘¡™´sVVáVgS GLRiˆ≤ÔyLRiV. xms…‹[Œ˝œ¡©´sV A∏R∂V©´s @©´sVøR¡LRiV¤Õ¡[ @LiªRΩÆ™sVVLiμj∂Li¿¡©´s»˝¡V ™yLRiÚáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. N]LiªRΩNSáLigS Lji∏R∂VÕfi μR∂LiμyáV N]©´srygjixqsVÚ©´sı xms…‹[Œ˝œ¡ g][™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂NTP, @©´sVøR¡LRiVáNRPV DxmsˆÕfiÕ‹[ À≥œ¡W≠s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≠s™yμR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. BÆμ∂[ x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV μyLjiºdΩzqsLiμR∂¨s @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV.

eTs√ yÓsTT´ yÓT&çø£˝Ÿ d”≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): e#˚à $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ sêh+˝À n<äq+>± yÓsTT´ yÓT&çø£˝Ÿ dæ≥T¢ ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ˝Òø˘eP´¬>dtº Vü≤Ödt˝À >∑÷˝≤+ q; ÄC≤<é‘√ uÛÒ{Ï nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü~ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\˝À¢ ˇø√ÿ ø£fi≤XÊ\≈£î 50d”≥T¢ #=|ü⁄Œq ô|+#ê\H˚ Á|ü‹bÕ<äqqT πø+Á<ä yÓ’<ä´ $<Ûëq eT+&É*øÏ |ü+|æ+#êeTHêïs¡T. yê] dü÷#·q y˚Ts¡≈£î Äj·÷ ø£fi≤XÊ\˝À¢ uÀ<Ûäq dæã“+~, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é˝À @sêŒ≥j˚T´ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\˝À e+<äd”≥T¢, ôV’≤<äsêu≤<é˝À ¬s+&ÉT, $XÊK |ü≥ï+˝À @sêŒ≥j˚T´ ˇø£ Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À 300 d”≥T¢ #=|ü⁄Œq eT+ps¡T ø±qTqï≥T¢ eT+Á‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T. eTs√ 100d”≥T¢ Ç|üŒ{Ïπø @sêŒf…Æq Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À¢ düs¡T›u≤≥T ne⁄‘êj·THêïs¡T. mHéÄsYôV≤#Ym+ |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± πø+Á<ä+ eT+ps¡T #˚dæq 14 e+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷˝À¢ sêh+ yê{≤ øÏ+<ä 272 ø√≥T¢ ekÕÔj·Tì &ûm˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. n+<ä]ø° Äs√>∑´ l |ü<∏äø£+˝À yÓ’<ä´ n+~+#˚+<äT≈£î n<Ûä´j·T+ #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Äs√>∑´l ø√düy˚T #ê˝≤eT+~ πswüHé ø±s¡T¶\qT rdüT≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. n+<ä]ø° Äs√>∑´lì e]Ô+|ü #˚ùdÔ πswüHéø±s¡T¶\T ‘·–Zb˛‘êj·Tì nHêïs¡T. πswüHé ø±s¡T¶\ e\¢ &û\s¡¢πø \_Δ#˚≈£Ls¡T‘√+<äì nHêïs¡T. øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·T´+ |ü<∏äø£+ e\¢ &û\s¡¢πø ˝≤uÛÑ+ ø£\T>∑T‘√+<äì nHêïs¡T.

3

2013 qT+∫ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ.. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dæbòÕs¡düT ˇø√ÿ ø£fi≤XÊ\˝À ô|s¡>∑qTqï 50 d”≥T¢ q˝§Z+&É˝À ìyéT‡≈£î 100 ø√≥T¢ ø√sê+: &ûm˝Ÿ

&Ûç©¢ $e÷HêÁX¯j·T+˝À

n–ïÁ|üe÷<ä+ 20 ø±sê´\j·÷\T ãT–ZbÕ\T ø√≥¢ s¡÷bÕ\ ÄdæÔ qwüº+ ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , «¡©s´ ™´sLij 5: Æμ∂[aRP LS«¡μ≥y¨s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿLki @gjiıQ˙xms™´sWμR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[¨s NSLÊ][ ¤…¡Lji¯©´sÕfiÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ À≥ÿLki AzqsÚ©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liμj∂. NSLÊ][ ¤…¡Lji¯©´sÕfiÕ‹[¨s Æ™sVVμR∂…”¡ @LiªRΩxqsVÚÕ‹[ D©´sı 20 FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s= NSLS˘Ã¡∏R∂WáV, |qs¤Õ¡’d¡ |§¶¶¶ø`¡AL`i ≠sÀ≥ÿgRiLi xmspLjiÚgS ¡W≤T∂μR∂∏R∂W˘LiVV. @LiVVæªΩ[ NSLÊ][NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ FsÕÿLi…”¡ ©´sxtÌsQLi «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. G…‘¡{qs ZNP[Li˙μy¨sNTP xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı C¤…¡Lji¯©´sÕfiÕ‹[¨s Æ™sVVμR∂…”¡ @LiªRΩxqsVÚÕ‹[ @LÙRiLS˙ºΩ 12.45c1.00 gRiLi»¡ ™´sVμ≥R∂˘ ™´sVLi»¡Ã¡V ¬ø¡Ã¡lLi[gS∏R∂V¨s ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂V ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ FsLiVVLjiLi≤T∂∏R∂W, FsLiVVL`i $áLiNRPª][Fy»¡V Æ™sVVªRΩÚLi 20BLi»¡lLi[ıxtsQ©´sÕfi FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s= NSLS˘Ã¡∏R∂WáV ™´sVLi»¡Õ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©yıLiVV. @gjiı™´sWxmsNRP zqs ¡˜Liμj∂ øyÕÿ}qsxmso ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡ ©´sxmsˆ…”¡NUP ™´sVLi»¡Ã¡V @μR∂VxmsoÕ‹[NTP LS¤Õ¡[μR∂V. 33 \|mnsLjiLi«¡©˝´sª][ μyμyxmso HμR∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV \|msgS ˙aRP≠sVLi¿¡ 6.30 ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLi»¡Ã¡©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP æªΩ[gRi÷¡gSLRiV. @LiVVæªΩ[ NSLÊ][NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ FsÕÿLi…”¡ ©´sxtÌsQLi ™y…”¡Ã˝¡¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂V @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLi»¡Ã¡V ¬ø¡Ã¡lLi[gji©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Fs™´sLRiW |msμÙR∂ ˙xms™´sWμR∂Li ªRΩzmsˆLiμR∂¨s, C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ Fs™´sLRiW gS∏R∂Vxms≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLÊ][ ¤…¡Lji¯©´sÕfiÕ‹[¨s ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ™´sVLi»¡Ã¡V ¬ø¡Ã¡lLi[gRi≤R∂Liª][ ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xms™´sWμy¨sNTP gRiá NSLRiflÿá©´sV @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. uyL`ÌixqsLRiW‰Q˘…fi ™´s¤Õ˝¡[ ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

À≥ÿLRiªRΩ ™´sLRiÚNRPVáV ZOP[Q™´sVÆ™s[V ≠sÆμ∂b[ Pd ™s´ VLi˙ºΩªΩR * aS≈¡ ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , «¡©s´ ™s´ Lij 5: \¬ø¡©yÕ‹[¨s B™´soÕ‹[ ¡Liμk∂áVgS D©´sı BμÙR∂LRiV À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ™´sLRiÚNRPVáV ZOP[Q™´sVLigSÆ©s[ D©yıLRi¨s ≠sÆμ∂[bdP ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡ gRiVLRiV™yLRiLi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™yLRiV uyLi\|mnsVÕ‹[ D©yıLRi¨s, ©y˘∏R∂VxmsLRi\Æ™sV©´s @LiaSá¨dsı xmspLRiÚLiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ™yLRiV À≥ÿLRiª`ΩNRPV ™´sryÚLRi¨s }msL]‰Liμj∂.  ¡Liμk∂áVgS D©´sı ™´sLRiÚNRPVáV ˙xmsxqsVÚªRΩLi uyLi\|mnsV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ D©yıLRi¨s, ™yLjiª][ ªy™´sVV xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LRiVxmsoªRΩV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™yLRiV ZOP[Q™´sVLigSÆ©s[ D©yıLRi¨s.. ™yLjiNTP ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ Æ™s[VLRiNRPV xqs•¶¶¶∏R∂VLi @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV©´s ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡ ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. xmsLjizqÛsºΩ¨s Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ORPVQflÒ·LigS xqs≠dsVOTPQxqsVÚ ©yı™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. ™yfl”·«¡˘xmsLRi\Æ™sV©´s ™y˘«¡˘Li ™yLRiV ¿¡NRPV‰NRPV©yıLRi¨s.. μy¨s\|ms ≠søyLRifl· xmspLjiÚNSgSÆ©s[ ™y˘FyLRiVáV À≥ÿLRiª`ΩNRPV ºΩLjigji ™´sryÚLRi¨s }msL]‰Liμj∂. gRiªRΩ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS B™´soÕ‹[  ¡Liμk∂áVgS D©´sı À≥ÿLRiªRΩ ™´sLRiÚNRPVáV μk∂xmsN`P LRi}§¶¶¶«ÿ, aS˘™±sVxqsVLiμR∂L`i @gRiLS*Õfiá©´sV À≥ÿLRiªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≠s≤T∂zmsLi¿¡ uyLi\|mnsV ©´sgRiLS¨sNTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.

Çsêø˘˝À u≤+ãT ù|\Tfi¯ó¢ 26 eT+~ eTè‹

q˝§Z+&É õ˝≤¢ ;;q>∑sY˝Àì ìyéT‡ ÄdüT|üÁ‹øÏ e+<ä ø√≥T¢ n<äq+>± πø{≤sTT+#ê\ì ÄC≤<éqT ø√sêeTì eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. ‘·«s¡˝À Ábıô|òdüs¡¢≈£î Á|üyÓ÷wüqT¢ \_Û+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì nHêïs¡T. áHÓ\ 10˝À>± myéTd”◊øÏ Ábıô|òdüs¡¢ C≤_‘êqT |ü+|ü⁄‘êeTì eT+Á‹ &ûm˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ &çm+ôV≤#Yzô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ÄyÓT ‘·q≈£î \+#·+ ÇkÕÔqì e÷Á‘·y˚T #ÓbÕŒs¡ì ‘·q fÒãT˝Ÿ MT<ä &ÉãT“ ô|{≤º˝Ò<äì &ûm˝Ÿ düŒwüº+#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ dü∫yê\j·T+˝Àì ‘·q #Ûê+ãsY˝À sêh yÓ’<ä´ dæã“+~ &Ó’Øì Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Ä$wüÿ]+#ês¡T.

Ç#êÃ|ü⁄s¡+ #˚]q ã+>±¢<˚XŸ C≤\s¡T¢

ÄØàN|òt nH˚«wüD˝À s¡ø£åDXÊK

Ç#êÃ|ü⁄s¡+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): #˚|ü\y˚≥≈£î ãj·T\T<˚]q 19 eT+~ ã+>±¢<˚XŸ C≤\s¡T¢ Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ Ç#êä|ü⁄s¡+ eT+&É\+ <=+≈£Ls¡T #˚s¡T≈£îHêïs¡T. 26 s√E\ øÏ+<ä≥ ¬s+&ÉT eTs¡uÀ≥¢˝À 36 eT+~ C≤\s¡T¢ #˚|ü\y˚≥≈£î ãj·T\T<˚sês¡T. eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T y˚≥kÕ–+∫, #˚|ü\‘√ yÓfi¯óÔ+&É>± yês¡T <ë]‘·bÕŒs¡T. <ë]‘·|æŒq M]ô|’ düeTTÁ<ä<=+>∑\T <ë&ç#˚dæ ÄVü‰s¡|ü<ësêú\T, ÄsTT˝ŸqT <√#·T≈£îHêïs¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ düTe÷s¡T 23 s√E\T>± düeTTÁ<ä+˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛sTTq Ms¡T >±*yê{≤ìøÏ |üj·Tq+ kÕ–+#ês¡T. á Áø£eT+˝À ÄVü‰s¡+ ˝Òø£ 14 eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡T. $T–*qyês¡T uÀ≥T˝À ñ+&É>±, $XÊK≈£î #Ó+~q C≤\s¡T¢ M]ì >∑eTì+∫ Ç#êÃ|ü⁄s¡+ eT+&É\+ <äT+≈£Ls¡T˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ #˚sêÃs¡T. ã+>±¢<˚XŸ C≤\s¡T¢#Ó|æŒq ø£<∏äq+ô|’ n+ãT&é‡yÓTHé <ë«sê ìC≤ìC≤\T ìsê›]+∫ #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì d”◊ õ.$. s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T.

q÷´&Ûç©¢, »qe] 5: ÄØàN|òt |ü<ä$øÏ ø=‘·Ô n~Ûø±]ì ìj·T$T+#˚+<äT≈£î s¡ø£åD eT+Á‹‘·«XÊK nH˚«wüD ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ ÄØàN|òt>± |üì#˚düTÔqï Mπø dæ+>¥ |ü<äMø±\+ Á|üuÛÑT‘·« >∑D≤+ø±\ y˚Ts¡≈£î @Á|æ˝Ÿ˝À eTT–j·TqT+~. nsTT‘˚ Äj·Tq »qà~q+ $wüj·TyÓTÆ ø√s¡Tº˝À πødüT q&ÉTk˛Ô+~. Hê´j·TkÕúq+˝À Äj·Tq yê<äq ¬>*ùdÔ eTs√ j˚T&Ü~bÕ≥T Äj·TH˚ ÄØàN|òt>± ø=qkÕπ>+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+~. ˝Òì|üø£å+˝À eTs=ø£]ì ìj·T$T+#ê*‡ e⁄+≥T+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q|üì ‘êqT #˚düT≈£îb˛‘√+~. »qs¡˝Ÿ Mπødæ+>¥ yê<äq≈£î eT<䛋dü÷Ô düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À ˇø£ Á|üC≤Á|üjÓ÷»q yê´»´+ ≈£L&Ü <ëK˝…’+~. <ä Á¬>H˚&çj·TsY‡ nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt s√Vü≤‘·ø˘ »qs¡˝Ÿ Mπø dæ+>¥ |ü⁄{Ϻqs√E y˚T 1951>± |ü]>∑DÏ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Hê´j·TkÕúq+˝À <äs¡U≤düTÔ #˚dæ+~.

»qs¡˝Ÿ Mπø dæ+>¥ »qà~q+ô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï düôdŒHé‡

ÀÿgSÙ μ`∂, «¡©s´ ™s´ Lij 5: BLSN`PÕ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sLRiVxqs ÀÿLi ¡V }msáVŒ˝œ¡Õ‹[ 26 ™´sVLiμj∂ μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ÀÿgÙSμ`∂Õ‹[¨s ztsQ∏R∂WáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s lLiLi≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ C }msáVŒ˝œ¡ß ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yı∏R∂V¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. xqs≤R∂L`i zqs…‘¡Õ‹[ ª]áVªRΩ «¡Ljigji©´s }msáV≤R∂VÕ‹[ 12 ™´sVLiμj∂ øR¡¨sF°∏R∂WLRiV. L][«¡⁄ NRPW÷d¡Ã¡Liªy gRiV≠sVNRPWÆ≤∂[ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™sW»¡L`i \|qsNTPÕfiª][ Fy»¡V L][≤ÔR∂V xmsNRP‰©´s ÀÿLi ¡VáV |ms…ÌÿLRi¨s F°÷d¡xqsVáV ¬ø¡FyˆLRiV. }msáV≤R∂V «¡Ljigji©´s ˙FyLiªRΩ™´sVLiªy ’≥d¡ªy™yx§¶¶¶LigS ™´sWLjiLiμj∂. 12™´sVLiμj∂NTP \|msgS øR¡¨sF°gS, øyÕÿ ™´sVLiμj∂ gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. xmsNRP‰Æ©s[ FyL`i‰ ¬ø¡[zqs©´s NSL˝RiV NS÷¡  ¡W≤T∂μR∂∏R∂W˘LiVV. Bμj∂ «¡Ljigji©´s @LRigRiLi»¡NRPV øy∏∫∂V μR∂VNSfl·LiÕ‹[ @™´sVLjiË©´s ÀÿLi ¡V }msá≤R∂Liª][ ™´sVL][ ™´s˘QQNTPÚ ™´sVLRifl”·Liøy≤R∂V. ™´sVL][ lLiLi≤R∂V ø][»˝¡ @™´sVLjiË©´s ÀÿLi ¡Vá©´sV ¨sLki*LRi˘Li ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. C xmnsV»¡©´s «¡Ljigji©´s lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLS*ªRΩ NS—¡≠sV∏R∂W —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡Ljigji©´s }msáV≤R∂VÕ‹[ 14 ™´sVLiμj∂ μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. μR∂VLi≤R∂gRiVáV NSLRiVÕ‹[ ÀÿLi ¡V @™´sVLjiË }msáV≤R∂VNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ 60 ™´sVLiμj∂NTP \|msgS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. BLSN`PÕ‹[ N]μÙj∂L][«¡ŸÃ¡gS ztsQ∏R∂W, xqsV¨sıá ™´sVμ≥R∂˘ @LiªRΩLRiV˘μÙR∂Li N]©´srygRiVªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ztsQ∏R∂Wá©´sV ™´sV»Ì¡V¤À¡¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV C }msáVŒ˝œ¡NRPV Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV.

øÏå|üDT\ ø=qT>√fi¯¢≈£î

s¡÷. 6500 ø√≥¢ ˇ|üŒ+<ä+ q÷´&Ûç©¢, »qe] 5: >∑>∑q‘·\+ qT+∫ >∑>∑q‘·\+ \øå±´\T #Û˚~+#·>∑\ 490 øÏå|üDT\ ø=qT>√\T≈£î dü+ã+~Û+∫q düTe÷s¡T s¡÷ 6,500 ø√≥¢ ˇ|üŒ+<ëìøÏ πø+Á<ä+ n+^ø±s¡+ ‘Ó*|æ+~. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ H˚‘·è‘·«+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq eT+Á‹es¡Z ø£$T{° á ˇ|üŒ+<ëìøÏ |ü#·ÃC…+&Ü }|æ+<äì s¡ø£åD eT+Á‹‘·«XÊK esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Áô|ò+#Y dü+düú m+;&û@ á øÏå|üDT\qT s¡÷bı+~k˛Ô+~. M{Ïì 51 $TπsCŸ 2000˝À bı+<äT|üs¡#·qTHêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+, 6 »qe] 2012

düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº+˝À n≥T sê»ø°j·T+ nìï bÕغ\T dü+ø£≥ dæú‹ì m<äTs=ÿ+≥THêïsTT. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À |”d”d”øÏ d”m+≈£î eT<Ûä´ ñqï eTqdüŒs¡ú\T ãVæ≤s¡+>∑eT e⁄‘·THêïsTT. áÁø£eT+˝À ø=+<äs¡T u§‘·‡ eØZj·TT\T >∑T˝≤+q; ÄC≤<é m<äT≥ ‘·eT nø£ÿdüT yÓfi¯¢>∑πøÿXÊs¡T. sêÁwüº+˝À ø°\ø£ |ü<äe⁄\T, Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\T eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ‘·q nqT+>∑T\πø ø£≥ºu…&ÉT ‘·THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T nC≤<äT≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. e#˚à ñ|ü mìï ø£\ Hê{ÏøÏ ø±´&ÉsYqT ã˝Àù|‘·+ #˚ùd ~X¯>± ø±+Á¬>dt n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eT+Á‹es¡Z$düÔs¡D, |”ÄØŒ myÓTà˝Ò´\˝À ø=+<ä]øÏ eT+Á‹ |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…≥º&É+,Äô|’ ndü+ ‘·è|ü⁄Ô\≈£î Hê$TH˚f…&é |ü<äTe⁄\T Çyê«\qï<˚ ø±+Á¬>dt ã&Ü H˚‘·\ dü+ø£\Œ+.

>∑+<äs¡>√fi¯+ sêÁwüº+˝À n≥T sê»ø°j·T+ nìï bÕغ\T dü+ø£≥ dæú‹ì m<äTs=ÿ+≥THêïsTT. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À |”d”d”øÏ d”m+≈£î eT<Ûä´ ñqï eTqdüŒs¡ú\T ãVæ≤s¡+>∑eT e⁄‘·THêïsTT. áÁø£eT+˝À ø=+<äs¡T u§‘·‡ eØZj·TT\T >∑T˝≤+q; ÄC≤<é m<äT≥ ‘·eT nø£ÿdüT yÓfi¯¢>∑πøÿXÊs¡T. sêÁwüº+˝À ø°\ø£ |ü<äe⁄\T, Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\T eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ‘·q nqT+>∑T\πø ø£≥ºu…&ÉT ‘·THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T nC≤<äT≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. e#˚à ñ|ü mìï ø£\ Hê{ÏøÏ ø±´&ÉsYqT ã˝Àù|‘·+ #˚ùd ~X¯>± ø±+Á¬>dt n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eT+Á‹es¡Z$düÔs¡D, |”ÄØŒ myÓTà˝Ò´\˝À ø=+<ä]øÏ eT+Á‹ |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…≥º&É+,Äô|’ ndü+ ‘·è|ü⁄Ô\≈£î Hê$TH˚f…&é |ü<äTe⁄\T Çyê«\qï<˚ ø±+Á¬>dt ã&Ü H˚‘·\ dü+ø£\Œ+. á H˚|ü<∏ä´+˝À eT+Á‹ es¡Z $düÔs¡D≈£î &Ûç©¢ ô|<ä›\T yêsTT<ë y˚j·T&É+‘√ sêÁwüº+˝À Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\ |ü+|üø£+ô|’ eTTK´eT+Á‹ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À ø±+Á¬>dt Ç∫Ãq |ü<ä

e⁄\˝À ø°\ø£ |ü<äe⁄\T øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘·q es¡Z+ yê]πø ÇdüTÔHêïs¡ì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T yêb˛j·÷s¡T. sêÁwüº+˝À »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ ¬>\Tù| eTTK´+ø±<äì, ‘·eT≈£î 2014 mìïø£˝Ò ¬s|òü¬s+&É+ nì ù|s=ÿ+≥Tqï d”m+, |”d”d”\ eT<Ûä´ Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\ |ü+|üø£+˝À ‘˚&Ü\T e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. áÁø£eT+˝À sêÁwüº+˝À $yê<ädüŒ<ä yê´K´\T #˚ùd+<äT≈£î u§‘·‡ @e÷Á‘·+ yÓqT ø±&É≥+ ˝Ò<äT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ç{°e\ ø±\+˝À #√≥T#˚düT≈£îqï eT<ä´+ dæ+&çπø≥T¢, yÓTÆ\es¡+ |òüT≥ q\≈£î dü+ã+~Û+∫ u§‘·‡ |òü÷f…Æq yêK´˝Ò #˚XÊs¡T. ø£©Ô eT<ä´+ ùd$+∫ eTè‹ #Ó+~q yê]<˚ Á|ü<Ûëq ‘·|üŒ qï≥T¢ #˚dæq yê´K´\T ô|<ä›m‘·TÔq <äTe÷sêH˚ï πsbÕsTT. ˇø£yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt z≥T u≤´+≈£îqT ô|+#˚$<Ûä+>± ‘êqT e´eVü≤] düTÔ+&É>±, ø±+Á¬>dt Á|ü‹wüº≈£î eTs¡ø£\T n+fÒ $<Ûä+>± |”d”d” u§‘·‡ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì kÕø屑·TÔ eTTK´eT+Á‹ ÄC≤<é m<äT≥ yêb˛sTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± bÕغ˝À $©qyÓTÆHê |ü<äTe⁄\ $wü j·T+˝À ‘·eTô|’ <äèwæº kÕ]+#·˝Ò<ä+≥÷ |”ÄØŒ myÓTà ˝Ò´\ ∫s¡+J$ e<ä› ‘·s¡#·÷ yêb˛‘·÷H˚ e⁄Hêïs¡T. áÁø£eT+˝À »s¡T>∑uÀe⁄ ñ|ü mìïø£˝À¢

yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø£&É|ü |òü*‘ê\qT |ü⁄Hês¡eè‘·+ #˚ùdÔ |”ÄØŒ myÓTà˝Ò´\T j·TTeH˚‘· »>∑Hé˙&É≈£î #˚πs neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D˝À bÕ<ä+ yÓ÷ù|+<äT≈£î j·TTeH˚‘· y˚düTÔqï m‘·TÔ\T |òü*düTÔHêïj·Tì #Ó|üŒe#·TÃ. eTTK´+>± ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘ê´>∑+ #˚dæq myÓTà˝Ò´ kÕúHê\˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ã]˝ÀøÏ ~+|üeTqï »>∑Hé ìs¡íj·÷ìï ‘Ó\+>±D yê<äT\T Vü≤]¸+#·ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Ç~es¡˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À j·TTeH˚‘· #˚|ü{Ϻq z<ës¡TŒ j·÷Á‘·≈£î ‘Ó\+>±q yê<äT\T $|òü÷‘·+ ø£*Z+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\+>±D˝À ‘·q bÕغ H˚‘·˝À¢ q÷‘·H√‘ê‡Vü≤+ ì+ù|+<äT≈£î, bÕغøÏ »edü‘ê«\T rdüTø=#˚Ã+<ä≈£î j·TTeH˚‘· eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]düTÔqï≥T¢ ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±˙ j·TTeH˚‘· rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\ô|’ |ü\Te⁄s¡T |ü\Ts¡ø±\T>± nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚dü÷Ôe#êÃs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±DsêÁwüº dü$Tr‘√ bı‘·TÔ kÕ–düTÔ+<äì, Ç~es¡˝À bÕs¡¢yÓT+≥T˝À düyÓTÆø£´yê~>± |ü¢ø±s¡T¶\T Á|ü<ä]Ù+∫q »>∑Hé‘√ ‘Ósêdü m˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢q÷

bı‘·TÔ ø=qkÕ–+#˚ Á|üdüøÏÔ˝Ò<äqï yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïsTT. bı‘·TÔ ‘Ós¡\qT ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· ‘Ós¡rXÊ&ÉT. ñ|ü mìïø£˝À¢ |üs¡ø±\˝À ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘ês¡ì ‘˚*Ã#Óù|ŒXÊ&ÉT.B+‘√ ‘Ó\+ >±D˝Àì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ˇø£ÿkÕ]>± ñ*øÏÿ|ü&Éø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. n˝≤π> ‘Ó\+>±q˝À ã\+>± bÕ>± y˚ùd+<äT≈£î $|òü\ j·T‘êï\T #˚düTÔqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ô|’ ‘Ósêdü H˚‘·\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. H˚&ÉT zs¡T>∑\T¢˝À »]π> ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ j·÷Á‘·qT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î nìï $<Ûë\ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. áÁø£eT+˝À ‘Ó\+>±q Á<√Væ≤>± πød”ÄsYqT ∫Árø£]+#˚+<äT≈£î bÕ‘· ∫Á‘ê\qT ôd’‘·+ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. n+‘·{Ï‘√ Ä>∑ø£ ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q yê&Éì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\T Á|ü#ês¡+ ôd’‘·+ #˚|ü{≤ºs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ $»j·T<äT+<äT_ yÓ÷–+#ê\+fÒ πød”ÄsYqT Áãwüߺ|ü{Ϻ+#ê\qï ‘Ó\T>∑T‘·eTTàfi¯¢ j·T‘êï\T kÕ–dü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡T. sêÁwüº+˝À Á|ü<Ûëq bÕغ\˙ï |ü\T s¡ø±\ düeTdü´˝À¢ eTTì–‘˚\T‘·÷H˚ e⁄HêïsTT eT]..!

zs¡Tª|òTü §\T¢eT+{À+~μ ø£©Ôø£\T¢ô|’ ì|òü÷ kÕ]+#ê* #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥qô|’ eT+&É|ü&ÉT‘·Tqï ‘Ósêdü H˚‘·\T

JLRiVgRiÃ˝¡V |mnsVVÃ˝¡V ™´sVLi…‹[Liμj∂. ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[}qs }qs*øR¡ËÈ NRPW≤y ¤Õ¡[μy @¨s |mnsWztsQr°ÚLiμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmsLRi˘»¡©´s N][xqsLi xqsLS‰L`i @™´sáLi’¡xqsVÚ©´sı ºdΩLRiV μyLRiVfl·LigS DLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆNRP ªRΩxmsˆμR∂V. \lLiªRΩVáNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V G≠sV ILRigRi¤À¡…Ìÿ≤R∂¨s \lLiªRΩV∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[∏R∂W÷¡. ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ Fs™´sLRiV FsNRP‰Q\Æ≤∂©y xmsLRi˘…”¡LiøR¡™´søR¡VË. C Æμ∂[aRPLiÕ‹[ xmnsÕÿ©y ™´s˘NRPVÚáV xmnsÕÿ©y ø][…”¡NTP Æ™sŒ˝œ¡NRPW≤R∂μR∂¨s ¬ø¡}msˆ x§¶¶¶NRPV‰ Fs™´sLjiNTP ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©´sı ¨sLRixqs©´sáV Æ™s[LRiV. æªΩáLigSfl·\|ms BLiªRΩgS ˙}ms™´sV IáNRPÀ‹[xqsVÚ©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BLiªRΩ D˙μj∂NRPÚ xmsLjizqsÚªRΩVÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Liøyá©´sı xms»Ì¡VμR∂á ™´sVLi¿¡μy @©´sıμj∂ A∏R∂VÆ©s[ AÕ‹[¿¡LiøR¡VN][™y÷¡. BLiªRΩ™´sVLiμj∂ ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yı Æ™sVVLi≤T∂gS xmsLRi˘»¡©´s ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li A∏R∂V©´s μj∂gRi«ÿLRiV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂WáNRPV xmsLSNSxtÌsQgS ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. J @LiaRPLi\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ≠sμ≥y©´sLi ¤Õ¡[¨s Æ©s[ªRΩgS BxmsˆV≤y∏R∂V©´s ≠sVgji÷¡F°∏R∂WLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWá™´sVLi»¡W gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V FsLiμR∂VNRPV ™´sW»¡ ™´sWLSËL][ «¡™y ¡V B™y*÷¡. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı JLRiVgRiÃ˝¡V ˙xms«¡Ã¡V ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. μy¨sNTP

xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Àÿ ¡VNRPV ª]ªRΩVÚáVgS ™´sWLji æªΩáLigSfl· ™yLji\|msÆ©s[ μy≤R∂VáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μyLRiVfl·Li. BNRP \lLiªRΩVá gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı øR¡Li˙μyÀÿ ¡V Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ªy©´sV xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´s —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡V G≠sV…‹[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. Gπ∏∂[V —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ \lLiªRΩVáNRPV G Æ™s[VLRiNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩ{qsDNRPV©yıLRiV ¤Õ¡[μy G\Æμ∂©y ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqs™´sVLjiˆLiøyLS ¬ø¡Fyˆ÷¡. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ™´sW…˝ÿ≤T∂ ¤Õ¡[μy IºΩÚ≤T∂ æªΩ¿¡Ë ™yLjiNTP G\Æμ∂©y Fy˘ZNP[“¡ BzmsˆLiøyLS ¬ø¡Fyˆ÷¡. \lLiªRΩVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ©´s Fyá©´sÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂VLi μR∂Li≤R∂gRi @©´s≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y ™yLji¨s μR∂gS ¬ø¡[aSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi, ™´sVμR∂˘Li ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ C LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡©´sV ÀÿgS Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´s Æ™sVVμR∂…”¡, ¿¡™´sLji ™´s˘QQNTPÚ NRPW≤y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. Fs¨dÌsLS™´sWLS™´so J ≠saSá μR∂XNRPˆ¥R∂LiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´s ™´sVμR∂˘Fy©´s ¨s}tsQμ≥y¨sı ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NS‰LRiV. @˙NRP™´sV ™´sVμR∂˘Li FyLRiNRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡=©´s Àÿ ¡V Aμy∏R∂VLi N][xqsLi ™´sVμR∂˘ ¨s}tsQμ≥y¨sı FsæªΩ[Úzqs©´s xmnsV©´sV≤R∂V. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V F°LS≤T∂ ryμ≥j∂LiøR¡VNRPV©´sı ¨s}tsQμ≥y¨sı FsæªΩ[Úzqs øyLji˙ªRΩNRP ˙μ][•¶¶¶¨sNTP Fyáˆ≤ÔR∂ ™´s˘QQNTPÚ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. @ÕÿLi…”¡ ™´s˘QQNTPÚ B™yŒœ¡ \lLiªRΩVáV @¨s ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms≤T∂ªRΩV Fs™´sLRiV ©´s™´sVV¯ªyLRiV. @Õÿlgi[ ™´sVμR∂˘LiQ\|ms ™´sW…˝ÿ≤T∂æªΩ[ NRPW≤y ©´s™´so*NRPVLi…ÿLRi©´sı μ≥y˘xqs NRPW≤y ¤Õ¡[¨s Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. μR∂gSxms≤ÔR∂ \lLiªRΩV N][xqs™´sVLi»¡W øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmsLRi˘…”¡ryÚ©´s©´sgSÆ©s[ Fs˙LRi ¡÷˝¡ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FsLiμR∂VNRPV Dªy=x§¶¶¶Li øR¡WxmsoªRΩV©yıL][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s Æ™s˙Lji «¡©´sLi ¤Õ¡[LjiNRP‰≤R∂. BLiªRΩgS LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[zqs «¡©y¨sı Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sW©´sVNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μj∂. N]LiªRΩLiVV©y ¨s«ÿLiVVºdΩ ˙xmsμR∂Lji+}qsÚ ™´sVLi¿¡μj∂. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ AL][gRi˘NRPLRi ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Li»¡VLiμj∂.™´sVL][™´sWLRiV μR∂gSxms≤ÔR∂ \lLiæªΩ[ ªRΩ©´sN][xqsLi Æ©s[ªRΩáV Gμ][ ¬ø¡[ryÚLRi©´sı ≠saS*ry¨sı N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ™yLjiμj∂ NRPxms»¡ ˙}ms™´sV @©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™yLRiV ˙gRiz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. xmsLRi˘»¡©´sáV, FyμR∂∏R∂W˙ªRΩáV @¨dsı NRPW≤y FnyL`i= @©´sı ˙À≥œ¡™´sV

NRPáVgRiVª][Liμj∂. \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ELRiW™y≤R∂ ElLi[gji©´s Æ©s[ªRΩáV Æ™sVV©´sı…”¡ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ GLi¬ø¡[aSL][ æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂V. @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ™yLiVVμy xms≤Ôy xmnsLRi™y¤Õ¡[μR∂V NS¨ds ªRΩ™´sV xmsLiªRΩLi Æ©sgÊSá©´sı μ≥][LRifl”· ˙xmsμR∂ Lji+Li¿¡ \lLiªRΩVNRPV ©y™´sVLi |ms…ÌÿLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ªRΩ™´sV xqs™´sV xqs˘Ã¡V ˙xmsryÚ≠sLi¿¡, øR¡LjiËLi¿¡ ry∏R∂VLi @Liμj∂ryÚLRi©´sı ©´s™´sV¯NRPLi \lLiªRΩVÕ˝‹[ ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°LiVVLiμj∂. gRiªRΩ @|qsLi’d˝¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV øR¡W}qsÚ ≠sxmsOSQ¨sNTP, @μ≥j∂NSLRi xmsOSQ¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsLi ¿¡Liμj∂. μk∂¨sı ¡…Ì”¡ NRPLRiV™´so, \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡V, NRPlLiLi …fi N][ªRΩ Ã¡V, NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá\|ms øR¡LRiË «¡LRiNRP‰ F°gS ©´s∏R∂W\ |msry \lLiªRΩVNRPV ry∏R∂VLi @LiμR∂¤Õ¡[μR∂V. @NRP‰Æ≤∂[ G≠dsV ¬ø¡[∏R∂V¤ Õ¡[NRPF°LiVV©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V ™´sLRiLigRiÕfi ™´s¿¡Ë Gμ][ ¬ø¡[ryÚLRi©´sVNRPVLi¤…¡[ F~LRiFy¤…¡[. Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xqsLS‰L`i Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ry∏R∂VLi @Liμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨s\|ms xqsLS‰L`i©´sV ¨sáμk∂ryÚ ™´sV©´sı …”¡≤T∂zms @≠saS*xqsLi\|ms øR¡LRiË xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡gRi©±s  ¡Ã¡Æ™sVLiª][  ¡∏R∂V»¡ |ms»Ì¡≤R∂Li μy*LS LS«¡NUP∏R∂VLi ˙xmsμR∂ Lji+Li¿¡LiÆμ∂[ ªRΩxmsˆ \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms |msμÙR∂gS μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡¤ Õ¡[μR∂©´sıμj∂ «¡gRiÆ™sVLjigji©´s xqsªRΩ˘Li. NRPLRiV™´so LRiNRP‰zqsª][ N]»Ì¡V ≠sV…ÌÿÆ≤∂[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki |mnsWLRiLi. ™´sáxqsá —¡Õ˝ÿgS }msLRiVF~Liμj∂©´s Fyá™´sVWLRiV, @©´sLiªRΩxmspL`ª][ Fy»¡V BxmsˆV≤R∂ NRPLRiWıáV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ªRΩ™´sV À≥œ¡W™´sVVá©´sV ™´sμj∂÷¡ Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyáNRPV ™´sáxqsáV F°∏R∂WLRiV. ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP, Æ™s[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi LSNRP ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ NRPW÷d¡Ã¡VgS ™´sWLjiF° ∏R∂WLRiV. ≠dsLjiNTP …”¡≤T∂zms @Li≤R∂gS DLi≤T∂ ¬ø¡[zqsLiÆμ∂[≠sV…‹[ ˙xmsNRP…”¡Li øy÷¡. ™yLji N][xqsLi FsÕÿLi…”¡ NSLS˘øR¡LRifl· ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμ][ ¬ø¡Fyˆ÷¡. @LiVVæªΩ[ ≠ds…”¡NTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sμÙR∂ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¤Õ¡[μR∂V. ZNP[™´sáLi @μ≥j∂NSLRiÆ™s[V xmsLRi™´sW™´sμ≥j∂gS A∏R∂V©´s ˙xmsNRP »¡©´sáV, xmsLRi˘»¡©´sáV D©yıπ∏∂[V ªRΩxmsˆ \lLiªRΩVá\|ms ˙}ms™´sVª][ NSμR∂V. ™´sLRiLigRiÕfi xmsLRi˘»¡©´sá NRPW≤y C LS«¡NUP∏R∂VLiÕ‹[ J À≥ÿgRiÆ™s[V. @LiμR∂VZNP[ ˙xms«¡Ã¡V ¨sáμk∂xqsVÚ©yıLRi¨s gRiVLjiÚ}qsÚ Àÿ ¡VZNP[ ™´sVLi¿¡μj∂.

—¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPW≤y ™´sLiμR∂á xqsLi≈¡˘Õ‹[ \¤Õ¡|qs©±s=áV ¤Õ¡[¨s NRPÃ˝¡V μR∂VNSflÿáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ N][»˝¡V gRi≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. ¨s«ÿ™´sW Àÿμ`∂Õ‹[©´sW gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V Æ©sáá NSáLiÕ‹[ μyμyxmso ©´sáVgRiVLRiV ™´s˘NRPVÚáV NRP ÷d¡ÚNRPÃ˝¡VNRPV ¡Ã¡∏R∂W˘LRiV. NS¨ds FsNRP‰≤R∂ NRPW≤y ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V NS¤Õ¡[μR∂V. ˙Fyflÿá©´sV x§¶¶¶LjiLi¬ø¡[ ™´sVªRΩVÚ™´sVLiμR∂Vª][ ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[xqsVÚ ©´sı C NRPÃ˝¡VNRPV }msμR∂áV Àÿ¨sxqsáVgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLRiV. N][…˝ÿ μj∂ LRiWFy∏R∂Vá ™y˘FyLRiLi rygRiVªRΩV©´sı C μR∂LiμyÕ‹[ @˙NRP™´sWáNRPV @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ ÀÿxqsVáVgS DLi»¡V©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáNRPV NSxqsVá xmsLi»¡ xmsLi≤T∂xqsVÚ©´sıμj∂. LRiry∏R∂V©´s ≠sxtsQxmsμyLÙSáª][ NRPÃ˝¡V ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[zqs @™´sV¯NSáV rygjixqsVÚ©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV BNRP‰≤R∂ NRPW≤y NRPŒ˝œ¡ß ™´sVWxqsVNRPV¨s áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ }msμR∂á ˙Fyflÿáª][ ¬ø¡Ã¡gS»¡Li A≤R∂VªRΩV©yıLRiV. NRP÷d¡Ú NRPÃ˝¡VNRPV @á™y»¡V xms≤T∂©´s ∏R∂VV™´sªRΩ, NRPW÷d¡Ã¡V μk∂¨sNTP Àÿ¨sxqsáVgS ™´sWLjiF°ªRΩV ©yıLRiV. NRP÷d¡ÚNRP Ã˝¡V ™´sVLRiflÿá\|ms ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV N]LiμR∂LRiV F°LS»¡Li NRPW≤y rygjiLiøyLRiV. μy¨s xmns÷¡ªRΩLi NRP¨szmsLiøR¡NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ NRPÃ˝¡V NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiVgS ™´sWLRi≤R∂Liª][ ™yLji™´sVVLiμR∂V @LiμR∂LRiW J≤T∂F°ªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ELRiWLS NRPÃ˝¡V @™´sV¯NSáV rygRiVªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS xmsáV ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ NRPÃ˝¡V ≤T∂F°Ã¡V D©yıLiVV. ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[©´sW ≤T∂F°Ã¡V GLSˆ»¡Vc¬ø¡[zqs ÕÿLkiá μy*LS NRPÃ˝¡V©´sV ELRiWLS xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi NRPÃ˝¡V ≤T∂F°Ã¡V GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂V. N]¨sı ø][»˝¡ @©´sV™´sVºΩ B¿¡Ë©y @≠s rÛy¨sNRPLigS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂W÷¡. ÕÿLkiá N]áμj∂ NRPÃ˝¡V ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ≠dsáV¤Õ¡[μR∂V. NS¨ds Bμj∂ FsNRP‰≤y @™´sVáV NS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂ ©´s INRP  ¡≤y Æ©s[æªΩ[ ÷¡NRP‰L`i μR∂Liμyª][ xqsLi ¡LiμR∂Li DLi≤R∂≤R∂Liª][ NRP ÷d¡Ú NRPÃ˝¡V ™y˘FyLRiLi NRPW≤y ™´sVW≤R∂V xmso™´so*áV ALRiV NS∏R∂VáV gS rygjixqsVÚ ©yı≤R∂V. xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ {qsryNRPV 10 LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV©´s, ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ 5c10 LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV {qsry NRPÃ˝¡V ≠s˙NRPLiVVLi¿¡ r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V ©yıLRiV .NRP÷d¡Ú @˙NRP™´sV ™y˘FyLRiLiÕ‹[©´sW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ªRΩzmsˆμR∂Li xqsˆxtÌsQ™´s∞ªRΩV©´sıμj∂. @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡NRPV EªRΩ≠sV¬ø¡[Ë Fyá{qsáV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xm-

Ädæús¡‘· ~X¯>± n&ÉT>∑T˝ÒdüTÔqï ª<ëj·÷~μ G≤yμj∂ Æ™s[V 2©´s @Æ™sVLjiNS \|qs¨sNRP ¡Ã¡gSáV @Õfi\¤Δ¡μy @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ Iry’¡©±s ÕÿÆ≤∂©±s©´sV x§¶¶¶ªRΩLi ¬ø¡[zqs©´sˆ…”¡©´sVLi¿¡ FyN`P @μ≥j∂NSLRi ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ˙xmsNRPLixms©´sáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. @À‹[…ÿÀÿμ`∂Õ‹[ ’¡©±s ÕÿÆ≤∂©±s ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ @Æ™sVLjiNScFyNTPrÛy©±s Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ xqsLi ¡Liμ≥yáV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxms≤ÔyLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS A Æμ∂[aRP \|qs©y˘¨sNTP @Æ™sVLjiNSNRPV ™´sVμ≥R∂˘ μR∂WLRiLi |msLjigjiLiμj∂. @Æ™sVLjiNS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ÕÿÆ≤∂©±s AxmslLi[xtsQ©±s FyNTPrÛy©±s ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ºdΩ˙™´s ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´s˘QQNRPÚQ\Æ™sVLiμj∂. FyN`P ryLRi* À≥›™´sV ªy*¨sı «¡LÙSLkigjiÕÿ¨ds ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, \|qs©´s˘Li, HFs£qsHáV ™´sVLi»¡gRi÷¡Fy∏R∂V©´sı ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. ÕÿÆ≤∂©±s ™´sVLRifl·Li @©´sLiªRΩLRiLi A Æμ∂[aRP \|qs©y˘¨sNTP, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ ™´sV©´sxqsˆLÙRiáV xqs©´sıgS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV Æ™sVÆ™sWlgi[…fiª][ xmsLSNSxtÓsQNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. \|qs©´s˘Li øR¡…Ìÿ¨sNTP Õ‹[ ¡≤T∂ DLi≤yá¨s FyN`P ˙xmsμ≥y¨s ∏R∂VWxqs£mns gjiÕÿ¨ds FyL˝RiÆ™sVLi…fi ˙xmsxqsLigRiLi NRPVLi≤R∂ ¡μÙR∂áVN]…Ì”¡©´s»˝¡V ¬ø¡xmsˆ≤R∂LiÕ‹[ A lLiLi≤R∂V ™´s˘™´sxqÛsá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s™yμR∂Li ÀÿgS ™´sVVμj∂Lji©´s»˝¡V ™´s˘QQNRPÚ™´sV ™´soª][Liμj∂. C DμR∂LiªRΩLi ryNRPVgS F¢LRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ LS«ÿ˘μ≥j∂NSLS¨sı FyN`P \|qs©´s˘Li x§¶¶¶xqsÚgRiªRΩLi ¬ø¡[xqsV N][À‹[™´s≤y¨sı ¨sL][μ≥j∂Liøyá¨s @À≥œ¡˘LÛjixqsWÚ IÀÿ™´sW ˙xmsÀ≥œ¡V

ªy*¨sNTP @Æ™sVLjiNSÕ‹[¨s FyNTPrÛy©±s LS∏R∂VÀÿLji x§¶¶¶ß}qs=©±s x§¶¶¶NS‰¨ds LSzqs©´s Æ™sVÆ™sWLSLi≤R∂Li xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. \|qs¨sNRP ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi\|ms FyN`P F¢LRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms»Ì¡V N]©´srylgi[ ≠sμ≥R∂LigS xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s @LiμR∂VÕ‹[ @À≥œ¡˘ LÛjiLiøyLRiV.ÕÿÆ≤∂©±sx§¶¶¶ªRΩ˘ª][ FyNTPrÛy©±sÀÿx§¶¶¶˘ ryLRi*À≥› ™´sVªRΩ*Li Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı»˝¡VgS À≥ÿ≠sLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP, FyN`P F¢LRi˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @LiªRΩLÊRiªRΩ ryLRi*À≥›ªRΩ*Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ @ÕÿLi…”¡ μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s LRiORPQfl· aS≈¡ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. Æμ∂[aRP ryLRi*À≥›™´sWμ≥j∂NSLRi ZNP[Li˙μR∂LigS F¢LRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DLi≤y÷¡. @LiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS Æμ∂[aRPLiÕ‹[  ¡x§¶¶¶ßŒœ¡ LS«ÿ˘μ≥j∂NSLRi ZNP[Li˙μyáV DLi≤R∂≤R∂Li NSLRifl·LigS ªRΩLRiøR¡W LS«¡NUP∏R∂V @zqÛsLRiªRΩ GLRiˆ≤R∂Vª][LiμR∂¨s A aS≈¡ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. \Æ™sμR∂˘Li N][xqsLi «¡LÙSLki μR∂VÀÿ∏∫∂VNRPV Æ™sŒœ¡˛≤R∂LiÕ‹[ Gμ][ NRPV˙»¡ «¡LRiVgRiÀ‹[ª][LiμR∂©´sı @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV ™´soªRΩV©yıLiVV. ™´sVL][ N]ªRΩÚ NUPáVÀ‹™´sV¯ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡VNRPV FyN`P \|qs©´s˘Li LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. LS«ÿ˘LigS¨sNTP Õ‹[ ¡≤T∂ xms¨s¬ø¡[∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigSáV D©´sıLiªRΩ ™´sLRiNRPV LS«¡NUP∏R∂V @zqÛsLRiªRΩ N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLi»¡VLiμj∂. FyN`P \|qs©´s˘Li D˙gRi™yμR∂ Æ©s…fi™´sL`i‰Ã¡©´sV, —¡•¶¶¶μk∂ ˙gRiWxmsoá©´sV ¨sLRiW¯÷¡LiøR¡©´sLiªRΩ™´sLRiNRPV A Æμ∂[aS¨sNTP @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V

xqs™´sW«¡LiÕ‹[ B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRi™´soªRΩWÆ©s[ DLi…ÿLiVV. xmsLRi˘™´sry©´sLigS ≠sÆμ∂[bdP ™´sVμR∂VxmsoμyLRiVáV FyLjiF°™´s≤R∂Liª][, xqsVμk∂LÁRiNSáLigS xqs*∏R∂VLi xqs™´sVXμÙR∂\Æ™sV©´s ALÛjiNRP ≠sμ≥y©´sLi¤Õ¡[¨s FyN`P ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs N][áVN][¤Õ¡[¨s xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[NTP NRPWLRiVNRPV F°LiVVLiμj∂. C xmsLjiflÿ™´sWá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ μR∂OTPQflÿzqs∏R∂WÕ‹[ aSLiºΩ, ALÛjiNRP ≠sNSryá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s FyNTP rÛy©±sª][ À≥ÿLRiªRΩ Æμ∂[aRPLi A¿¡ªRΩW¿¡ @≤R∂VgRiV Æ™s[∏R∂W÷¡. μyLiª][ ˙xmsªRΩ˘QORPQ Fyá©´s NRPLi¤…¡ NUPáVÀ‹™´sV¯ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VZNP[ \|qs©´s˘Li Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©´sı»fiÃ˝¡V NRP¥R∂©yáV Æ™sáV™´s≤R∂VªRΩV©yıLiVV. FyN`P F¢LRi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, \|qs©y˘¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Aμ≥j∂xmsªRΩ˘ F°LRiVÕ‹[ Æ™sVVÆ™sWlgi[…fi ÕÿLi…”¡ LRiNRPLRiNSá —¡≠sV¯NRPV‰Ã¡V ™´sVVLiμR∂V N]xqsVÚ©yı∏R∂V©´sı ≠s™´sVLRi+á©´sV @LiªRΩ æªΩ[÷¡NRPgS N]…Ì”¡ Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[™´sVV. \|qs©´s˘Li ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS Fyá©´s N]©´srygjiLiøR¡¤Õ¡[¨s NSLRifl·LigS Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ryLRi*˙ªRΩNRP Fs¨sıNRPáV LSÀ‹[ªRΩV©yı ∏R∂V©´sı E•¶¶¶gS©yáV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsøR¡ËÈ©´sı ∏R∂VVμÙR∂ NSáLiÕ‹[ LS«ÿ˘μ≥j∂ NSLS¨sı x§¶¶¶xqsÚgRiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ \|qs©y˘¨sNTP @Æ™sVLjiNSª][ xqs•¶¶¶ FyaS˪RΩ˘ Æμ∂[aSá ™´sVμÙR∂ªRΩV á’≥¡Li¬ø¡[μj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩ À≥›g][◊¡NRP LS«¡NUP∏R∂V ∏R∂V™´s¨sNRPÕ‹[ \|qs©y˘¨sNTP @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sVμÙR∂ªRΩV á’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂V.

\|msgS @FnÁy¨srÛy©±sÕ‹[¨s x§¶¶¶NS‰¨ds D˙gRi™yμR∂ Æ©s…fi™´sL`i‰NRPV FyN`P \|qs©´s˘Li, HFs£qsHá ™´sVμÙR∂ªRΩV DLiμR∂¨s @Æ™sVLjiNS gRiV˙LRiVgS DLiμj∂. μy¨sNTPª][≤R∂V @FnÁy©±s xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[¨s FyN`P \|qs¨sNRP K…fiF°£qÌs\|ms @Æ™sVLjiNS \Æ™s™´sW¨sNRP μy≤T∂ «¡LRixms≤R∂Liª][ FyN`P \|qs¨sNSμ≥j∂NSLRiVáNRPV, @Æ™sVLjiNSNRPV ™´sVμ≥R∂˘ xqsLi ¡Liμ≥yáV ÀÿgS Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV.Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´s˘™´s{qÛsNRPXªRΩ\Æ™sV©´s @≠s¨dsºΩ, ALÛjiNRP NRP≤R∂gRiLi≤˝R∂ NSLRifl·LigS «¡LÙSLki ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms»˝¡ FyN`P ˙xms«¡Õ˝‹[ ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ Æ©sáN]¨s D©´sıxmsˆ…”¡NUP \|qs©´s˘Li @μ≥j∂NSLS¨sı x§¶¶¶xqsÚgRiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ryx§¶¶¶xqsLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[¨s μR∂VzqÛsºΩÕ‹[ DLiμj∂. FyNTPrÛy¨ds À≥œ¡˙μR∂ªy ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi —¡x§¶¶¶μk∂á xms»˝¡ Æ™sVªRΩNRP \Æ™s≈¡Lji @™´sáLi ’¡xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ D˙gRi™yμR∂ μy≤R∂VáV Æμ∂[aS¨sı DNTP‰Lji’¡NTP‰Lji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. FyN`P LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá ¨sı…”¡Õ‹[ \|qs©´s˘Li

s«¡Ã¡ ˙FyflÿáNRPV À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NRP÷d¡Ú ryLS ™´sVLRiflÿáª][ Fy»¡V NRP÷d¡Ú NRPÃ˝¡V ™´sVLRiflÿáV C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. ELRiWLS ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V NRP÷d¡Ú NRPÃ˝¡V @™´sV¯≤y¨sNTP NRPW≤y μyLji øR¡WzmsLiøyLiVV. gkiªRΩ NSLji¯NRPVáNRPV B™y*÷¡=©´s \¤Õ¡|qs©±s=á©´sV  ¡≤y NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV @xmsˆgjixqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sN]NRP NRP÷d¡Ú NRPÃ˝¡V ≤T∂F°©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ÕÿLkiá N]áμj∂ NRPÃ˝¡V©´sV EL˝RiNRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂ @˙NRP™´sVÆ™s[V @LiVV©y NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV NSxqsVá xmsLi»¡ xmsLi≤T∂LiøR¡≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP BÆμ∂[ Fyá{qsgS ™´sWLjiLiμj∂. \¤Õ¡|qs ©´sV= D©yı ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y ÕÿLkiáՋ[ NRPÃ˝¡V ˙gS™´sWáNRPV ¬ø¡[LRiVªRΩV©´sıμj∂. L][«¡ŸNRPV N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá NRPÃ˝¡V @™´sV¯NSáV rygRiVªRΩV©yıLiVV. μyμyxmso 20Æ™s[á ™´sVLiμj∂ gkiªRΩ NSLji¯NRPVáV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS áORPQ ™´sLRiNRPV ªy…”¡, CªRΩ¬ø¡»˝¡Vc D©´sı»˝¡Vc gkiªRΩ NSLji¯NRP xqsLixmnsVLi Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV. C ¤Õ¡NRP‰ ˙xmsNSLRiLi L][«¡ŸNRPV áORPQ ÷d¡»¡L˝Ri NRPÃ˝¡V ªRΩ∏R∂WLRiπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. NS¨ds —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi L][«¡ŸNRPV 10c20 áORPQá ÷d¡»¡L˝Ri NRP Ã˝¡V @™´sV¯NSáV rygRiVªRΩV©yıLiVV. C gRiflÿLiNS¤Õ¡[ NRP÷d¡ÚNRPÃ˝¡V Àÿ g][ªRΩLi gRiV»Ì¡V©´sV  ¡∏R∂V»¡|ms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ¬ø¡ »Ì¡VcNRPÃ˝¡V©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @™´sW¯Ã¡¨s ¨s ¡LiμR∂©´sáV ¬ø¡xmsoªRΩV©yı LiVV. NS¨ds Bμj∂ FsNRP‰≤y @™´sVáVNS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. IN]‰NRP‰ ≤T∂F° Õ‹[ áORPQá ÷d¡»¡L˝Ri NRPÃ˝¡V ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[zqs ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. NRP÷d¡Ú ryLSÕÿgS NRP÷d¡Ú NRPÃ˝¡V ™´sVLRiflÿáV «¡LRiNRP‰ ™´sVVLiÆμ∂[ @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™s[VÕ‹‰©y÷¡.

x§¶¶¶xqsÚLi ªRΩxmsˆNRP DLi»¡VLiμj∂. C ™´sVμ≥R∂˘ NSáLiÕ‹[ ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´sVLi¿¡ xmsáVNRPV ¡≤T∂¨s ryμ≥j∂Li¿¡©´s B˙™´sW©±sΔÿ©±s FyLÌki NRPW≤y @LiμR∂VNRPV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso NSμR∂V. @Æ™sVLjiNS NSLRi˘NRPÕÿ Fyá©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı B˙™´sW©±s Δÿ©±s \|qs©´s˘Li ™´sVμÙR∂ªRΩVª][ NRPLS¿d¡Õ‹[ À≥ÿLki ˙xmsμR∂LRi+©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. μyLiª][ N]ªRΩÚ LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsVNRPLRiflÿáV LSÀ‹[ªRΩV©yıLiVV.  ¡μÙR∂™´s˘ºΩ lLi[NRPV\¤Õ¡©´s ˙xms™´sVV≈¡ ˙NTPZNP»¡L`i B˙™´sW©±sΔÿ©±s, FyN`P ™´sW“¡ \|qs¨sNRP FyáNRPV≤R∂V xmslLi[*«fi ™´sVVxtsQLRi£mnsá ™´sVμ≥R∂˘ F~ªRΩVÚNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯ LRi™´sV∏R∂W˘LiVV. xqs™´sVNS÷d¡©´s xmsLjizqÛs ªRΩVáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS B˙™´sW©±s Δÿ©±sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki æªΩ˙z§¶¶¶N`P Fs B©y=£mns, ™´sVVxtsQLRi£mnsNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s AÕfi FyNTPrÛy©±s ™´sVVzq˝sLi ÷d¡g`i FyLÌkiáV ªRΩ*LRiÕ‹[ INRP HNRP˘Æ™s[μj∂NRP©´sV GLRiˆøR¡©´sV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. 2009Õ‹[ @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s ©´sVLi¿¡ \Æ™sμ]ágji©´s ©y…”¡©´sVLi¿¡ ˙xms™yxqs“¡≠sªy¨sı gRi≤R∂VxmsoªRΩV©´sı ™´sVVxtsQLRi£mns C Æ©sá 8™´s æªΩ[μj∂©´s xqs*Æμ∂[aS¨sNTP LS©´sV©yıLRiV. \|qs©´s˘Li, HFs£qsHá ≠dsVμR∂ F¢LRi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP FsÕÿLi…”¡ xms»Ì¡V ¤Õ¡[μR∂¨s FyNTPrÛy©±s LRiORPQfl· aS≈¡ A Æμ∂[aRP xqsV˙{msLi N][LÌRiVNRPV æªΩ÷¡zmsLiμj∂. Æ™sVÆ™sWlgi[…fi DμR∂LiªRΩLi Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ «¡LÙSLki ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «ÿºdΩ∏R∂V À≥œ¡˙μR∂ªRΩ \|ms 17 ™´sVLiμj∂ª][ NRPW≤T∂©´s FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki NRP≠sV…‘¡¨s ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. @Æ™sVLjiNSÕ‹[¨s FyN`P LS∏R∂VÀÿLji x§¶¶¶NS‰ ¨ds¨s xmsμR∂≠s ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLi¿¡Liμj∂. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sVÆ™sWl gi[…fi ≠s™yμR∂Li\|ms xqsV˙{msLiN][LÌRiVÕ‹[ zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V @LiVVLiμj∂. Æ™sVVªyÚ¨sNTP BxmsˆV≤R∂V FyN`Õ‹[ @zqÛsLRiLS«¡NUP∏R∂WáV Æ™sVVμR∂á ∏R∂W˘LiVV. @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi @˙LRiVáV øyxqsVÚ©´sı \|qs©y˘ μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRP∏R∂W¨ds FsxmsˆV≤R∂V G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s μR∂WNRPV≤R∂V ˙xmsμR∂Lji+ ryÚ≤][©´s¨s FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV.


˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ sêh|ü‹øÏ _C…|æ |òæsê´<äT q÷´&Ûç©¢, »qe] 5 : ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ ªbÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúsTTì ~>∑C≤]Ã+<äμì |òæsê´<äT #˚j·T&Üì¬ø’ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ) n<Ûä´≈£åî&ÉT ì‹Hé >∑&Éÿ], yÓ≥s¡Hé m˝Ÿ¬ø n<ë«˙‘√ düVü‰ bÕغ nÁ>∑ H˚‘·\T >∑Ts¡Tyês¡+ sêh|ü‹ Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝ŸqT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. sêh|ü‹ uÛÑeHé˝À Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝Ÿ‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ sê»´düuÛÑ˝Àì Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT ns¡TDY C…’{°¢ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªy˚TeTT

sêh|ü‹ì ø£\TdüT≈£îì, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ e´edüúqT øÏ+#·|üs¡#·&É+ >∑T]+∫ |òæsê´<äT #˚XÊ+μ nì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝Àì Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£îsê\T düTcÕà dü«sêCŸ, bÕغ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<∏é dæ+>¥, m+ yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT, nq+‘Y ≈£îe÷sY, mdtmdt nVüA¢yê*j·÷, s¡$X¯+ø£sY Á|ükÕ<é ≈£L&Ü sêh|ü‹ì ø£\TdüT≈£îqï _C…|æ Á|ü‹ì~Ûes¡Z+˝À ñHêïs¡T. sê»´düuÛÑ˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT ÄyÓ÷~+#·ì $wüj·÷ìï _C…|æ H˚‘·\T

X¯óÁø£yês¡+, 6 »qe] 2012

Á|ükÕÔ$+∫, sêh|ü‹ CÀø±´ìï n]ú+∫q≥T¢ n<ë«˙ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ªCÀø£´+ #˚düTø√e\dæ+~>± ÄyÓT≈£î $»„|æÔ #˚XÊ+. sê»´düuÛÑ˝À |ü]D≤e÷\ô|’H˚ e÷ |òæsê´<äT, ndü+‘·è|æÔ ≈£L&Üμ nì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\qT eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T bı&ç–+∫q ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT m>∑Te düuÛÑ˝À ÄyÓ÷~+# ·˝Òø£b˛j·÷s¡T. _\T¢ô|’ #·s¡Ã nq+‘·s¡+ y√{Ï+>¥ »s¡|ü≈£î+&ÜH˚ sê»´düuÛÑqT &çôd+ãsY 29 ns¡ΔsêÁ‹ ìs¡e~Ûø£+>± yêsTT<ë y˚dæq $wüj·T+ $~‘·y˚T. á ñ<ä+‘êìï ªÁ|üC≤kÕ«eT´+ Vü≤‘·´μ>± _C…|æ n_Ûe]í+∫+~. ø±+Á¬>dt bÕغ ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>±H˚ á Á|üÁøÏj·TqT C≤|ü´+ #˚dæ+<äì _C…|æ Äs√|æ+∫+~.

ôV’≤<äsêu≤<é

5 düTes¡íyês¡Ô

…‘¡…‘¡≤U∂ ºdΩLRiV\|ms Æ™sWx§¶¶¶©±sÀÿ ¡V μ≥R∂*«¡Li

<ä÷e÷s¡+ ˝Ò|ü⁄‘·Tqï πød”ÄsY yêK´\T |üsêø±\˝À b˛{°. »>∑Hé‘√ yÓTÆÁ‹ &ÍfÒ. ! ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D˝À »]π> ñ|ü mìïø£\¢ b˛{° ô|≥ºuÀeTqï yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé Á|üø£≥q‘√ düMTø£s¡D≤\T e÷s¡T‘êj·TqT≈£îqï sê»ø°j·T ∫Á‘·+ {°ÄsYmdt |üs¡ø±\˝À b˛{° #˚kÕÔeTqï Á|üø£≥q‘√ >∑+<äs¡>√fi¯+>± e÷]+~. ‘Ó\+>±D˝À ø±\\T≈£î+≥Tqï »>∑Hé nø£ÿ&ç Á|ü»\ eTqdüT‡ <√#·T≈£îH˚+<äT≈£î #˚dæq Á|üj·T‘·ïy˚T á Á|üø£≥q nì {°ÄsYmdt uÛ≤$k˛Ô+~. eTTK´+>± |üs¡ø±\˝À ø=+&Ü düTπsKqT ¬>*|æ+#·T≈£îH˚+<äTπø Äj·Tq á Á|üø£≥q #˚XÊs¡H˚ yê<äq $ì|æk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷ #˚dæq e´≈£îÔ\qT ‹]– ¬>\T|æ+#·T≈£îH˚ \ø£å´+‘√ {°ÄsYmdt |üø£&É“+B ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. @ ∫qï neø±XÊìï Á|ü‘·´s¡Tú\≈£î e<ä\≈£L&É<äqï Ø‹˝À |ü{Ïwüº eP´Vü‰ìï s¡÷bı+~+∫+~. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY |ü˝…¢u≤≥ ÇHé#ês¡T®\ düe÷y˚X¯+˝À dü+#·\q Á|üø£≥q#˚dæ sê»ø°j·T esêZ\qT #·s¡Ã˝À¢ eTT+#Ó‘·TÔ‘·THêïs¡T. ‘·«s¡˝À »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY bÕغ‘√ |üs√ø£å+>± d”≥¢ düs¡T›u≤≥T #˚düT≈£î+{≤s¡+≥÷ edüTÔqï yês¡Ô\qT Äj·Tq ‘Ó*$>± ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ñ|ü mìïø£\T »]π> Ä~˝≤u≤<é, ø±e÷¬s&ç¶, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ùdºwüHé >∑D|üPsY, ø=˝≤¢|üPsY, kÕúHê\‘√ bÕ≥T |üs¡ø±\˝À ≈£L&Ü {°ÄsYmdt b˛{° #˚düTÔ+<äì Á|üø£{Ï+#ês¡T. B+‘√ yÓ’mkÕ‡sY bÕغ‘√ m≥Te+{Ï dü+ã+<Ûë\qT ø=qkÕ–+#˚ Á|üdüπøÔ˝Ò<äì ‘˚*Ã#Ó|æŒq≥¢sTT+~. |üs¡ø±\≈£î ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤düTÔqï ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ ø=+&Ü

düTπsK ‘·«s¡˝À»]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘êqT Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚kÕÔq+≥÷ Á|üø£{Ï+∫+~. yÓ’mkÕ‡sY bÕغøÏ ˇπø mìïø£\ >∑Ts¡TÔ e#˚à neø±X¯+ ˝Òq+<äTq, ‘êqT ‘Ó\+>±Dø√dü+ sêJHêe÷ #˚dæq+<äTq dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT ≈£L&Ü $e]+∫+~. B+‘√ {°ÄsYmdt ‘·s¡T|òü⁄q nø£ÿ&É nuÛÑ´]úì ì\|üø£b˛e#·Ãì , ˇø£ y˚fi¯ ì*|æHê ã\V”≤qyÓTÆq nuÛÑ´]úì b˛{°øÏ ~+|ü&É+ <ë«sê |üs√ø£å+>± ø=+&Ü düTπsK $»j·÷ìøÏ {°ÄsYmdt ø£èwæ #˚düTÔ+<äqï yê<äq\T $qedüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À πød”ÄsY Á|üø£≥q dü+#·\qyÓTÆ+~. πøe\+ Hê>∑sYø£s¡÷ï\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e÷Á‘·+ Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶øÏ e´‹πsø£+>± bÕغ nuÛÑ´]úì s¡+>∑+˝À ~+#·uÀeTì ≈£L&Ü πød”ÄsY Á|üø£{Ï+#ês¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT‘√ $uÛÒ~+∫ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ sêJHêe÷ #˚dæq Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶øÏ |üP]ÔkÕúsTT˝À düVü≤ø£]kÕÔeTì >∑‘·+˝À ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç+<äT≈£î nqT>∑TD+>±H˚ πød”ÄsY ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\T »]π> Hê\T>∑T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ á HÓ\ 7, 8, 9 ‘˚B˝À¢ |ü˝…¢u≤≥ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ê\ì {°ÄsYmdt ìs¡ísTT+∫+~. e+<ä eT+~ z≥s¡¢≈£î ˇø£ ÇHé#ê]®ì ìj·T$T+#ê\ì CÒ@d” Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T, ø±]àø£ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\qT, $<ë´s¡Tú\TqT, j·TTe»q dü+|òü÷\qT ñ|ü mìïø£˝À¢ ñ|ü jÓ÷–+#·Tø√yê\ì yê] düVü‰j·÷ìï n]ú+#ê\ì

™´sVVN][‰…”¡ GNSμR∂bPNTP F°¤…¡ºΩÚ©´s À≥œ¡NRPVÚáV

≈£L&Ü πød”ÄsY ìs¡ísTT+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î |ü˝…ºu≤≥ ÇHé#ês¡T®\≈£î ~XÊ ìπs›X¯+ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ »]–q u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕغ nuÛÑ´]ú b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ ¬>*∫Hê yÓTC≤]{° ‘·>∑Z&É+ Á|ü‘·´]úøÏ &çbÕõ{Ÿ sêe&É+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT |ü]>∑Dq\øÏ rdüTø√yê\ì, Ç|ü⁄Œ&ÉT »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ @ø£|üø£å+>± {°ÄsYmdt≈£î nqT≈£L\+>± |òü*‘ê\T ñ+&˚˝≤ Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì πød”ÄsY yê]øÏ dü÷∫+#ês¡T.@~ @yÓTÆHê ñ|ü mìïø£\ ìs¡íj·T+ yÓ\Te&Éø£eTT+<˚ πød”ÄsY πøåÁ‘· kÕúsTT˝À bÕغ |ü{Ïwüº‘·ô|’, ñ|ü mìïø£˝À¢ ¬>\T|ü⁄ô|’ |ü<∏äø£ s¡#·q˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T.

ªø£fi¯+øÏ‘·μ H˚‘·\≈£î bÕغ rs¡ú+ e<äT› ej·TdüT‡ô|’ $yê<ä+ ˝Ò<äT

q÷´&Ûç©¢, »qe] 5 : ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À ø=‘·Ô Hêj·T≈£î\qT uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ) m+|æø£ #˚düTÔqï rs¡T sêÁw”ºj·T dü«j·T+ùdeø˘ dü+|òtT (ÄsYmdtmdt)≈£î q#·Ã˝Ò<äT. ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\Tqï ˝Ò<ë ‘·s¡#·T>± bÕغ\T |òæsêsTT düTÔ+&˚ #·]Á‘· ñqï nuÛÑ´s¡Tú\qT mqTïø√e<ä›ì ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ Á|ü»\qT ÄsYmdtmdt ‘·q Væ≤+B |üÁ‹ø£ ªbÕ+#·»q´μ˝À ˇø£ dü+bÕ<äø°j·T+˝À ø√]+~. sê»ø°j·T bÕغ\ìï{Ï˝À n+‘·s¡Z‘· Á|üC≤kÕ«eT´+ ø=s¡e&ç+<äì dü+|òtT yê´U≤´ ì+∫+~. ãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕغ (_mdt|æ) Hêj·T≈£î\T u≤ã÷ dæ+>¥ ≈£îcÕ«Vü‰, u≤<ë¸ dæ+>¥\qT bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£îqï+<äT≈£î Ç|üŒ{Ïπø $eTs¡Ù\qT m<äTs=ÿ+≥Tqï _C…|æì ÄsYmdt mdt #˚dæq á yê´K´\T Çs¡ø±≥ dæú‹˝ÀøÏ HÓ≥ºe#·TÃ. yê]<ä›]ø° n$˙‹ Äs√|üD\ô|’

j·TT|æ eTTK´eT+Á‹, _mdt|æ n<Ûä´≈£åîsê\T e÷j·÷e‹ ñ<ë«düq |ü*ø±s¡T. _C…|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT ì‹Hé >∑&Éÿ] rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢>± uÛ≤$düTÔqï á ìs¡íj·T+ _C…|æì ¬s+&ÉT •_sê \T>± N*Ã+~. ˇø£ •_s¡+ ªkÕe÷õø£ Ç+» ˙]+>¥μ ø±s¡D≤\‘√ >∑&Éÿ]ì düeT] údüTÔ+&É>± ¬s+&Ée •_s¡+ Bìì e´‹πsøÏ düTÔqï~. n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± bÕغ ô|<ä› m‘·TÔq kÕ–düTÔqï Á|ü#ês√<ä´e÷ìøÏ Ç~ $|òü÷‘·+ ø£*–düTÔ+<äì ¬s+&Ée •_s¡+ uÛ≤$düTÔqï~. Ç‘·s¡ yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\≈£î (ˇ_dæøÏ) #Ó+~q Hêj·T≈£î&ÉT ≈£îcÕ«Vü‰. j·÷<äy˚‘·s¡ ˇ_dæ y√≥¢qT, eTTK´+>± yÓTÆHê]{°\˝À yÓqT ø£ã&çq esêZ\≈£î ‘·eT ø√{≤qT ø=+‘· es¡≈£î ˇ_dæ\T ø√˝ÀŒsTTq <äècÕº´ Ä y√≥¢qT <äøÏÿ+#·Tø√e#·Ãì _C…|æ Ä•k˛Ô+~. ˇ_dæ yê{≤qT yÓTÆHê]{°\≈£î Çe«&ÜìøÏ ‘êqT e´‹πsøÏqì ≈£îcÕ«Vü‰ dü«j·T+>± Á|üø£{Ï+ #ês¡T. Çø£ n$˙‹ô|’ m≥Te+{Ï <äsê´|ü⁄Ô q¬ø’Hê ‘êqT dæ<äΔy˚Tqì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊ s¡T. nsTT‘˚, ªm+|æø£ #˚dæq ø=+‘· eT+~ô|’H˚μ dæ_◊ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘√+<äì Äj·Tq Äs√ |æ+#ês¡T. Çø£ u≤<ë¸ dæ+>¥ j·TT|æ˝Àì ãT+<˚ ˝ŸK+&é ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q sƒê≈£LsY. sêVüQ˝Ÿ >±+~Û Áø£eT+>± u\+ ô|+#·Tø√ e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔqï ÁbÕ+‘·+ ãT+<˚˝Ÿ K+&é. j·TT|æì Hê\T>∑T sêÁcÕº\T>± #˚j·÷ \qï ‘·q Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤>∑+>± ãT+<˚ ˝ŸK+&é≈£î sêh Á|ü‹|ü‹Ô ø£*Œ+#·>∑\eTì e÷j·÷e‹ Á|üø£{Ï+ #ês¡T ≈£L&Ü.

™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, «¡©´s™´sLji 5(düTes¡íyês¡Ô): ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiá |msLixmso ˙xmsºΩFyμR∂©´s FyLji˙aS≠sVNSμ≥j∂xmsªRΩVá©´sV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLji ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. INRP\|msxmso G{ms ˙…ÿ©±s=N][ N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂x qsVÚLi¤…¡[... ™´sVL][\Æ™sxmso ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiáV |msLi øR¡VªRΩW ™yªRΩáV |ms»Ì¡À‹[ªRΩV©´sıμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı N][ªRΩá ™´sÃ˝¡ DªRΩˆªRΩVÚáV ªRΩgÊji, ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ™´s˘∏R∂VLi |msLRiVgRiVªRΩV©´sıμR∂¨s ALi μ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ N]ªRΩÚ ˙xms ºΩFyμR∂©´sáV @™´sVÕ˝‹[NTP ™´s}qsÚ xmsLji˙aRP™´sVá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂¨s FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV ALiμ][ Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.DªRΩˆªRΩVÚá©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩxqsVÚ©´sı N][ªRΩáV FyLji˙aS≠sVNRP DªRΩˆªRΩVÚá©´sV ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV Æμ∂ ¡˜ºdΩxqsVÚ ©yı∏R∂V¨s FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ªRΩgÊjiLiμR∂©´sı Æ©sxmsLiª][ ™yLS¨sNTP lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V xmsLji˙aRP™´sVáNRPV N][ªRΩ©´sV ≠sμ≥j∂xqsVÚ ©yıLRiV. ≠sVgji÷¡©´s @LiVVμR∂V L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ ©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[xqsVÚ©yıLRiV. xmsLji˙aRP ™´sVáNRPV ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı N][ªRΩ Ã¡ ™´sÃ˝¡ DªRΩˆªRΩVÚáV ªRΩgÊji, ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ™´s˘∏R∂VLi |msLRiVgRiVªRΩV©´sıμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS ryˆLi«fi HLRi ©±s, HLRi©±s, @LiVVÕfi xmsLji˙aRP™´sVáNRPV À≥ÿLki ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩ©´sıμR∂¨s FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá ™´sÃ˝¡ NSLji¯NRPVáNRPV xms¨s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™´sWLRiVªRΩV©´sıμR∂¨s @Æ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLji˙aRP™´sVá\|ms øyLÍkiá Æ™sWªRΩ

ºΩLRiV™´sVá, «¡©´s™´sLji 5(düTes¡íyês¡Ô): ºΩLRiV™´sVá μR∂LRi+©´sLi\|ms ™´sW“¡ FsLi{ms,zqs¨ds©´s»¡V≤R∂V Æ™sWx§¶¶¶©±sÀÿ ¡V |msμR∂≠s ≠sLjiøyLRiV. ºΩLRiV™´sVáՋ[ @μ≥j∂NSLRiVá ºdΩLRiV xqsLjigS ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ©ØøR¡VËNRPV©yıLRiV. ™´sVVN][‰…”¡ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ªRΩ©´s ™´sV©´sxqsVÕ‹[¨s ™´sW»¡©´sV  ¡∏R∂V»¡|ms…ÌÿLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá ºdΩLRiV\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. \Æ™sNRPVLihRi GNSμR∂bP xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ºΩLRiV™´sVá $™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV BLi…˝‹[™yLji¨s g_LRi≠sLiøR¡NRPVLi≤y ≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[ D©´sı™yLji¨s g_LRi≠sxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Æ™sVVμR∂»¡ BLi…˝‹[™yLji¨s g_LRi≠sLiøyá¨s, ™´sV©´s÷¡ı ™´sV©´sLi g_LRi≠sLiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Fs™´sLji¨s g_LRi≠sxqsVÚ©yıL][ øR¡WxqsWÚÆ©s[ D©yı™´sV¨s, BNRP‰≤T∂ ºdΩLRiV øR¡Wzqs ™´sV©´sxqsV NRPxtÌsQLigS DLiμR∂¨s, Æ™sVVμR∂…”¡ ryLji ™´sV©´sxqsV NRPxtÌsQ|ms»Ì¡VNRPV¨s Æ™sŒœ¡ßÚ©yı©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, J xmsμÙR∂ºΩ DLi≤yá¨s ™´sVLi˙ºΩ …”¡—¡ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ NRPW≤y @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂¨s Æ©s[LRiVgS Õ‹[¨sNTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li\|ms, À≥œ¡NRPVÚá©´sV gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ A}ms∏R∂V≤R∂Li\|ms ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. Æ™sVVμR∂…”¡ ryLji ªy©´sV ºΩLRiV™´sVáNRPV ™´s¿¡Ë ™´sV©´sxqsV©´sV Àÿμ≥R∂ |ms»Ì¡VcNRPV¨s Æ™sŒœ¡ßÚ©yı©´s¨s A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ @©yıLRiV. ªy©´sV Gμj∂ ™´sW…˝ÿ≤T∂©y ≠s™yμR∂Æ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ªy©´sV G≠dsV ™´sW…˝ÿ≤R∂À‹[©´s¨s, ªRΩ©´s©´sV ™´sμj∂¤Õ¡[}qsÚ xqsLiª][ztsQryÚ©´s¨s @Li»¡WÆ©s[ A∏R∂V©´s …”¡…”¡≤T∂ ºdΩLRiV\|ms ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªy©´sV ¨s«ÿ¤Õ¡[ ™´sW…˝ÿ≤R∂Vªy©´sV NS ¡…Ì”¡ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂NTP LRiV¿¡LiøR¡μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiVV©y J ¨s«¡Li ¬ø¡FyÚ©´s¨s @Li»¡W A∏R∂V©´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sHzms μR∂LRi+©´sLi Fs™´sLjiNTP NRP÷¡ˆxqsVÚ©yıL][ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, …‘¡≤U∂{ms ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ªRΩáry¨s $¨s™y£qs∏R∂WμR∂™±s @©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W BÕÿ «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ™yF°∏R∂WLRiV. μR∂LRi+©´sLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVá ºdΩLRiV©´sV A∏R∂V©´s ªRΩxmsˆVxms…ÌÿLRiV.

»qs¡˝Ÿ $¬ø dæ+>¥ düŒw”ºø£s¡D q÷´&Ûç©¢, »qe] 5 : ‘·q ej·TdüT‡≈£î dü+ã+~Û+∫q $yê<ëìøÏ ÁbÕeTTK´+ Çe«qedüs¡+ ˝Ò<äì ôd’ìø£ <äfi¯ Á|ü<ÛëHê~Û|ü‹ »qs¡˝Ÿ $¬ø dæ+>¥ nHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ ‘·q≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ÄÁ>∑Vü≤y˚TB ˝Ò<äì »qs¡˝Ÿ dæ+>¥ >∑Ts¡Tyês¡+ $düŒwüº+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. »qs¡˝Ÿ dæ+>¥ ìÁwüÿ$T+∫Hê ˝Òø£ Äj·Tq |ü<äM ø±\|ü]$T‹ eTT–ùd ˝À|ü\ ø√s¡Tº Äj·Tq nuÛÑ´s¡úqqT ‹s¡düÿ]+∫Hê >∑+<äs¡>√fi¯ dæú‹ HÓ\ø=q≈£î+&Ü ìyê]+#·&ÜìøÏ s¡ø£åD eT+Á‹‘·«XÊK ôd’ìø£ <äfi¯ ø=‘·Ô Á|ü<ÛëHê~Û|ü‹ ø√dü+ nH˚«wüDqT n|ü&˚ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. e÷eT÷\T |ü]dæú‘·T˝˝À es¡Ôe÷q ôd’Hê´~Û |ü‹ |ü<äM $s¡eTD #˚j·T&ÜìøÏ ¬s+&ÉT HÓ\\T eTT+<äT>± ø=‘·Ô n~Û|ü‹ ù|s¡TqT Á|üø£{ÏdüTÔ+ {≤s¡T. »qs¡˝Ÿ dæ+>¥ á dü+e‘·‡s¡+ @Á| æ˝Ÿ˝À ]f…Æs¡e⁄‘ês¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘·Tqï~. ø±ì ‘·q »qà ‘˚Bì ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ yÓqT ø£≈£î e÷s¡Ã&É+ ø√dü+ Äj·Tq ø√s¡Tº πødüT˝À b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤ ‘˚Bì e÷]Ãq≥¢sTT‘˚ Äj·Tq eTs=ø£ dü+e‘·‡s¡+ |ü<ä$˝À ø=qkÕ >∑T‘ês¡T. »qs¡˝Ÿ dæ+>¥ yê<ëìï düeT]údü÷Ô e÷J ôd’ì≈£î\ mHéõˇ düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À ˇø£ Á|üC≤ Á|üjÓ÷»ø£ yê´»´+ (|æ◊m˝Ÿ - |æ˝Ÿ)qT <ëK\T #˚dæ+~. »qs¡˝Ÿ dæ+>¥ »qà ‘˚Bì 1951 y˚T>± düTÁ|”+ ø√s¡Tº ìsêΔ]+#ê\ì $»„|æÔ #˚dü÷Ô s√Vü≤Ôø˘ Á¬>H˚&çj·TsY‡ nk˛dæ

Æ©sÃ˝¡WLRiV,«¡©´s™´sLji 5 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sNRPVLihRi GNSμR∂bP (™´sVVN][‰…”¡) xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı \ZaP™´sZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ μy*LRi μR∂LRi+©yáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiVÕ‹[¨s LRiLigRi©y¥R∂ry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ \Æ™sNRPVLihRi μy*LS¨sı BªRΩÚ≤T∂ ª][≤R∂VgRiVª][ ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV ry*≠sV™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV¨s ºdΩLÙRiQ˙xmsryμyáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V A©´sLi ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂lLi≤ÔT∂, $μ≥R∂L`i, NRPXuÒylLi≤ÔT∂ , F°÷d¡£qs aS≈¡, Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»˝¡©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠dsH{msá ªyNTP≤T∂ FsNRPV‰™´s NS™´s≤R∂Liª][ ry™´sV©´s˘ À≥œ¡NRPVÚáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @LÙRiLS˙ºΩ ©´sVLiÆ≤∂[ NRPW˘Q\¤Õ¡©±sÕ˝‹[ À≥œ¡NRPVÚáV ry*≠sV™yLji μR∂LRi+©´sLi N][xqsLi Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. @á∏R∂Wá©´sV ≠sμR∂V˘ª`Ω μk∂Fyáª][ @áLiNRPLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s |msLiøR¡Ã¡N][Æ©s[ ZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ ™´sLiμR∂Õÿμj∂™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV ry*≠sV™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı \ZaP™´sZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ DªRΩÚLRiμy*LRi μR∂LRi+©´sLi «¡LjigjiLiμj∂. À≥œ¡NRPVÚáNRPV @r¢NRPLS˘Ã¡V NRPágRiNRPVLi≤R∂ F°÷d¡£qs @μ≥j∂NSLRiVáV, Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡WaSLRiV.

À‹ªRΩ= ™y˘≈¡˘Ã¡V Àÿμ≥R∂˘ªyLSz§¶¶¶ªRΩ˘Li ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, «¡©´s™´sLji 5 (düTes¡íyês¡Ô): NRP÷d¡Ú ™´sVμR∂˘LiQ\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sVxqsLjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV Àÿμ≥R∂NRPLRi™´sV¨s {qs{msH NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. ªygji©´s™yLjiÆμ∂[ ªRΩxmsˆ©´sı LkiºΩÕ‹[ Æ©s[ªRΩáV ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRi™´sV¨s @©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV A∏R∂V©´s ªRΩxmsˆV xms…ÌÿLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVμR∂˘Li ™´sWzmns∏R∂W©´sV xqs™´sVLÙjiLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS À‹ªRΩ= ™y˘≈¡˘Ã¡V D©yı∏R∂V¨s, A∏R∂V©´s ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiLiÕ‹[ D©yıLRiV NS ¡¤…Ì¡[ ™y˘FyLRix qsVÚáNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sW…˝ÿ≤yLRi¨s ©yLS∏R∂Vfl· ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP μR∂™´sVV¯Li¤…¡[ \Æ™sVá™´sLRiLi xmnsV»¡©´s Æ™s©´sVNRP G FyLÌki x§¶¶¶xqsÚLi DLiμ][  ¡∏R∂V»¡ |ms…Ìÿá©yıLRiV. NRP÷d¡Ú ryLS xmnsV»¡©´s\|ms \Æ©sºΩNRP Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsWÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ Æ™sLi»¡Æ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVμR∂˘Li ªylgi[™yLjiÆμ∂[ ªRΩxmsˆV, @Æ™s[V¯ ™yLjiμj∂ NSμR∂¨s A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s»˝¡V øR¡WaS©´s¨s, BÕÿlgi[Æ©s[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿÆ≤∂[μj∂ @Li»¡W A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. BÕÿLi…”¡ ™yLRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s @©yıLRiV. ªRΩ∏R∂WLkiμyLRiVá©´sV bPOTPQLiøy÷¡=Liμj∂F°LiVV Àÿμ≥R∂˘ªy LRiz§¶¶¶ªRΩLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. BÕÿLi…”¡™yLRiV ©y∏R∂VNRPVáVgS DLi≤R∂≤R∂Li μR∂VLRiμR∂XxtÌsQ NRPLRi™´sV©yıLRiV. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi NRP÷d¡Ú ™´sVμR∂˘Li Àÿμ≥j∂ªRΩVá©´sV ©yLS∏R∂Vfl· xmsLS™´sVLji+LiøyLRiV.

Fs¨dÌsAL`iÀ≥œ¡™´s©±sNRPV ˙ÀÿLiμj∂À≥œ¡™´s©±sgS ©y™´sVNRPLRifl·Li

j˚TwüHé ˇø£ |æ˝ŸqT <ëK\T #˚dæ+~. Á|ü<Ûëì, s¡ø£åD XÊK eT+Á‹ ãT<Ûäyês¡+ á $wüj·TyÓTÆ #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. »qs¡˝Ÿ dæ+>¥ »qà dü+e‘·‡sêìï 1950>± |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT ø√yê\H˚ ‘·q yÓ’K]øÏ s¡ø£åD eT+Á‹‘·«XÊK ø£≥Tºã&ç ñ+<äì n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó*j·T CÒXÊsTT. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>±, »qs¡˝Ÿ dæ+>¥ á ñ<ä+‘êìøÏ ÁbÕeTTK´+ Çe«qedüs¡+ ˝Ò<äì, ‘·q≈£î Á|üuÛÑT‘·«+‘√ m≥Te+{Ï $yê<äeT÷ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. »qs¡˝Ÿ dæ+>¥ ˇø£ MT&çj·÷ Á|ü‹ì~Û‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªm≥Te+{Ï $yê<äeT÷ ˝Ò<äT. m≥Te+{Ï |òüTs¡¸D≤ ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«y˚T qqTï ìj·T$T+ ∫+<äì, Á|üuÛÑT‘·«+ ø√düy˚T H˚qT |üì #˚j·÷\ì dü<ë uÛ≤$düTÔ+{≤qTμ nì #ÓbÕŒs¡T. ªÇ+<äT˝À $yê<äy˚T$T ñqï~? Hê´j·T kÕúHêìï ÄÁX¯sTT+#ê\H˚ Ä˝À#·q Hê≈£î sê˝Ò<äTμ nì Äj·Tq nHêïs¡T..

ºΩLRiVxmsºΩ, «¡©´s™´sLji 5(düTes¡íyês¡Ô):μj∂™´sLigRiªRΩ Fs¨dÌs LS™´sWLS™´so ™´sVμR∂˘ ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂}qsÚ μy¨sı ¨dsLRiV gSLjiË ™´sVμy˘¨sNTP lgi[»˝¡V æªΩLji¿¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVμR∂˘Li gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ Æ™sWzmsÆμ∂[≠s Æ™sLiNRP»¡ LRi™´sVfl· @©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, …‘¡≤U∂{ms ≠s™´sVLRi+á©´sV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. Fs¨dÌsAL`i AaRP∏R∂WáNRPV ªRΩW»˝¡V F~≤T∂¿¡©´sLi μR∂VNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡xmsˆVN][™yá¨s, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLi Fs¨dÌsAL`i À≥œ¡™´s©´sLi }msLRiV©´sV ˙ÀÿLiμj∂ À≥œ¡™´s©´sLigS ™´sWLji}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V\|ms ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤ÔyLRiV. xqs*LÊki∏R∂V ©´sLiμR∂™´sVWLji ªyLRiNRP LS™´sWLS™´so ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá©´sV ¨s}tsQμ≥j∂}qsÚ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™y…”¡¨s ÀÿL˝S æªΩLjiøyLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Àÿ ¡V ªy©´sV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ @LiVVæªΩ[ ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li FsºΩÚ Æ™s[aSL][ @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoáV |msLjigS∏R∂V©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌkiQ\|ms ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøR¡≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. BNS©y*∏∫∂V ™´sVVLiμR∂V \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. NSLi˙lgixqsV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVμR∂˘Li }msLRiVª][ ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V μR∂Li≤R∂VNRPVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgixqsVNRPV LSuÌy˚¨sı Fy÷¡Li¬ø¡[ x§¶¶¶NRPV‰ ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xmsLjizqÛsºΩ @μR∂Vxmso ªRΩxmsˆNRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV …”¡≤T∂zms NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV ¬ø¡μR∂LRig]…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ N]μÙj∂}qsxmso D˙μj∂NRPÚªRΩ Æ©sáN]Liμj∂.

8©´s gRiVLRi«ÿ≤R∂ xqs*LÒ][ªRΩ=™yáV NSNTP©y≤R∂, «¡©´s™´sLji 5 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ryLixqs‰QXºΩNRP ™´sVLi≤R∂÷¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sV•¶¶¶NRP≠s gRiVLRi«ÿ≤R∂ xqs*LÒ][ªRΩÚLRi aRPªy’Ù¡ DªRΩ=™yá©´sV C Æ©sá 8™´s æªΩ[μk∂ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡NRPV rÛy¨sNRP @Li¤À¡[μR∂‰L`i À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i, —¡Õ˝ÿ ryLixqs‰QXºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s FsLi.LRi≠søR¡Li˙μR∂ æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. C DªRΩ=™yáՋ[ À≥ÿgRiLigS gRiVLRi«ÿ≤R∂ xmsoLRiry‰LRi ˙gRi{§¶¶¶ªRΩ\¤Õ¡©´s ≤y.zms.Fs©±s.AL`i.™´sVWLjiÚ (™´sV•¶¶¶NRP≠s gRiVLRi«ÿ≤R∂ ™yLji ™´sVV¨s ™´sV©´s™´sáV), ˙xms™´sVV≈¡ NRP≠s, ≠s™´sVLRi+NRPVáV (ryz§¶¶¶ªRΩ˘Li) ≤y.@ÆμÙ∂xms÷˝¡ LS™´sVÆ™sWx§¶¶¶©±sLS™´so, ˙xms™´sVV≈¡ NRP™´sLiVV˙ºΩ, ≠sμy˘ Æ™s[ªRΩÚ (ryz§¶¶¶ªRΩ˘Li) ≤y.zms.¿¡LRiLi“¡≠s¨dsNRPV™´sWLji, ˙xms™´sVV≈¡ ©´s»¡VáV À‹Õ˝ÿ˙xmsgRi≤R∂ ©yLS∏R∂Vfl·™´sVWLjiÚ, ˙xms™´sVV≈¡ ©´s…”¡ ÀÿμR∂iLi xqsV ¡˜Ã¡OTPQ ¯, Æμ∂™´soáxms÷˝¡ ˙xmsÀ≥ÿ NRPL`i («¡LRiı÷¡«¡Li)á©´sV xqs©y¯¨sLiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. NSgS —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i FsLi.LRi≠søR¡Li˙μR∂ @μ≥R∂˘QORPQªRΩ «¡Ljilgi[ DªRΩ=™yáՋ[ LSxtÌsQ˚ ryLixqs‰QXºΩNRP ™´sVLi≤R∂÷¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s AL`i.. LRi™´sVfl·™´sVWLjiÚ ™´sVV≈¡˘ @ºΩμ≥j∂gS FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i Àÿ ¡V Fs, @μR∂©´sxmso «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ’¡.LS™´sWLS™´so, —¡Õ˝ÿ lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLji ’¡.∏R∂WμR∂gjiLji ≠sbPxtÌsQ @ºΩμ≥R∂VáVgS©´sW, NSNTP©y≤R∂ AL`i.≤T∂.J. —¡.zqs. NTPa][L`iNRPV™´sWL`i g_LRi™´s @ºΩμ≥j∂gS©´sW FyÕÊ‹Li…ÿLRiV.

$<äT´‘Y ô|+|ü⁄ô|’ düs¡«Á‘ê ìs¡düq ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂zqÌs˚ ¡WxtsQ©±s NRPLi|ms¨ds ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ≠sμR∂V˘ª`Ω ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· xqsLixqÛs ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ xmsLji˙aRP™´sVá\|ms øyLÍkiá Æ™sWªRΩ ™´sVLjiLiªRΩgS |msLRiVgRiVªRΩVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi INRP ∏R∂VW¨s…fiNRPV LRiW. 4.10 ©´sVLi¿¡ LRiW.4.45 xmsLji˙aRP™´sVá ∏R∂W«¡™´sW©´sVáV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ ©yıLRiV. N]ªRΩÚ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ˙xmsºΩ ∏R∂VW¨s…fi\|ms LRiWFyLiVV ©´sVLi ¿¡ LRiW.1.30 |msLiøyá¨s, |msLi¿¡©´s øyLÍkiá©´sV G˙zmsÕfi ©´sVLi¿¡ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂xqs‰™±sV áV ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi uyμ`∂©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ L][«¡⁄ 25 áORPQá ∏R∂VW¨s »˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV xmsLji˙aRP™´sVáNRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ™´sVL][ 25áORPQá ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS @™´soªRΩV©´sıμj∂. uyμ`∂©´sgRiL`i @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡™´sLÊRiLiÕ‹[¨s xmsLji˙aRP™´sVá ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩ Æ©sá

26 ©´sVLi¿¡ 30 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiá NTPLiμR∂ ™´sxqsW áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS xmsLji˙aRP™´sVá ©´sVLi¿¡ μyμyxmso LRiW.50 N][»˝¡V™´sxqsWá™´soªRΩV©yıLiVV. N]ªRΩWÚL`iÕ‹[¨s J ryˆLi«fiHLRi©±s xmsLji˙aRP™´sV ©´sVLi¬ø¡[ ˙xmsºΩÆ©sá 2.50N][»˝¡ LRiVFy∏R∂Vá©´sV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≤T∂xqs‰™±sVá ˙xmsºΩFy μR∂©´sá©´sV ∏R∂Vμy≠sμ≥j∂gS @™´sVÕ˝‹[NTP ™´s}qsÚ —¡ Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS D©´sı xmsLji˙aRP™´sVá ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩÆ©sá @μR∂©´sLigS 10 N][»˝¡ Æ™s[VLRiNRPV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= ™´sxqsVÚLiμj∂.FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚá ALiμ][Œœ¡©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLixqÛsáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ¨sLÒRi∏R∂Wáª][ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. J \Æ™sxmso ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá ™´sÃ˝¡ ªy™´sVV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°ªRΩV ©yı™´sV¨s A Æ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N][ªRΩáª][ xms¨s «¡LRigRiNRPV©yı NSLji¯NRPVáNRPV Æ™s[ªRΩ©yáV B™y*÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. ™yLS¨sNTP

lLiLi≤R∂V L][ «¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc N][ªRΩ©´sV ≠sμ≥j∂Li¿¡ ™´sVW≤R∂™´s L][«¡Ÿ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yı ºΩLjigji DªRΩˆªRΩVÚáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™´s≤y¨sNTP INRP L][«¡Ÿ xms¨s ™´sXμ≥y @™´soªRΩVLiμR∂¨s ™yLRiV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ªRΩgÊRiVªRΩV©´sı DªRΩˆªRΩVÚáNRPV μ≥R∂LRiáV |msLiøy÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV, øyLÍkiá Æ™sWªRΩá ™´sÃ˝¡ xmsLji˙aRP™´sVá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· |ms©´sVÀ≥ÿLRiLigS ™´sWLRiVªRΩV©´sıμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li xmsLji˙aRP™´sVá ˙ZaP[∏R∂VxqsV=, NSLji¯NRPVá DFyμ≥j∂, ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá\|ms xms≤R∂V ªRΩV©´sı À≥ÿLS¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá©´sV FsºΩÚÆ™s[∏R∂Wá¨s, øyLÍkiá À≥ÿLS¨sı Æ™sWxms™´sμÙR∂¨s FyLji˙aS≠sV NRPÆ™s[ªRΩÚáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. lLiLi≤R∂V áORPQá ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂zqÌs˚ ¡WxtsQ©±s NRPLi|ms¨ds ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ≠sμR∂V˘ª`Ω ¨s ∏R∂VLi˙ªRΩfl·

xqsLixqÛs ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ —¡ Õ˝ÿÕ‹[ lLiLi≤R∂V áORPQá ™´sVLiμj∂ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá\|ms μk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá ©´sVLi¿¡ Æ©sáNRPV LRiW. 16 N][»˝¡ ≠sμR∂V˘ ª`Ω Aμy∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiμj∂. gRiXx§¶¶¶ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV xqsLi ¡Li μ≥j∂Li¿¡ —¡ Õ˝ÿÕ‹[ 4.14 áORPQá ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ©˝´sV D ©yıLiVV. @LiμR∂VÕ‹[ 0c50 ∏R∂VW¨s»˝¡Õ‹[xmso ≠sμR∂V˘ª`Ω ™yÆ≤∂[ ™yLji xqsLi≈¡˘ 2.55 áORPQáVgS DLiμj∂. ≠dsLji\|ms FsÕÿLi…”¡ À≥ÿLRiLi DLi≤R∂À‹[μR∂V. 50 ∏R∂VW¨s»˝¡V \|ms ¡≤T∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ 1.49 áORPQá ™´sVLiμj∂ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá\|ms ≠sμR∂V˘ª`Ω Æ™sWªRΩ Æ™sWgRi©´sVLiμj∂. ≠dsLjiª][ Fy»¡VNRP™´sVL<ji∏R∂VÕfi ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂W gRiμyLRiVá\|ms NRPW≤y À≥ÿLkigS À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ 50 ∏R∂VW¨s»˝¡ Õ‹[xmso ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ ™yLRiV 28 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ D©yıLRiV. ≠dsLji\|ms @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi xms≤R∂À‹[μR∂V. 50 ∏R∂VW¨s»˝¡ \|ms ¡≤T∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[™yLRiV 16 Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP \|msgS D©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi≠dsVμR∂ —¡Õ˝ÿ ≠s¨sπ∏∂WgRi μyLRiVá\|ms N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VÕ˝‹[ @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ NRP©yı ≠s¨sπ∏∂WgRiLi FsNRPV‰™´s NS™´s≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂©´sLi μR∂VÆ©s[ øyLÍkiáV |msLiøR¡V ªRΩV©´sı»˝¡V@μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ˙xmsºΩL][«¡Ÿ 12 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[…ÿLiVVLiøR¡gS, 14 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ NRP©yı FsNRP‰™´s ≠sμR∂V˘ª`Ω ™y≤R∂VªRΩV©yıLRiV. N][ªRΩá NSLRifl·LigS INRP ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ™y≤R∂NS¨sı ªRΩgÊjiLiøyLRiV.


6

yÓ’≈£î+sƒ¡ sêeTTì <äs¡Ùq+ uÛÑø£Ôø√{Ï |üs¡eX¯+ KeTà+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) Ä+Á<ÛäT\ Äsê<ÛÓ’´ <Ó’e+ n+<äTHê yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• |üs¡«~q+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ø£qTï\ |ü+&ÉTπ>. >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTT qT+#˚ y˚˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T uÛÑÁ<ë#·\+˝Àì |ü$Á‘· >√<ëe] q~˝À |ü⁄D´kÕïHê\T Ä#·]+∫ yÓ’≈£î+sƒ¡ sêeTTì kÕø屑êÿs¡+ ø√dü+ m+‘√ ÄÁ‘·+>± ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. C…’ lsê+.. C…’C…’ lsê+ n+≥÷ yês¡T #˚dæq ìHê<ë\≈£î sêe÷\j·T+ ÁbÕ+‘·eT+‘ê e÷s¡TyÓ÷–b˛sTT+~. Ç+‘·˝À uÛÑ≈£îÔ\+‘ê m+‘√ ÄX¯>± m<äTs¡T#·÷dæq eT<ÛäTs¡ø£åD+ sêH˚e∫Ã+~. á düeTj·T+˝À >∑+≥\Hê<ë\T e÷s¡TyÓ÷>∑T‘·T+&É>± y˚<ä|ü+&ç‘·T\ eT+Á‘√#êÃs¡D\T, uÛÑ≈£îÔ\ »j·T»j·T <Ûë«Hê\ eT<Ûä´ ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡#·Tø√e&É+‘√ n˝yÓ’≈£î+sƒêìï ‘·\|æ+#˚ $<Ûä+>± <Ûä÷|üBbÕ\ eT<Ûä´ >∑s¡T&ÉÉyêVü≤q s¡÷&ÛÉT&Ó’q yÓ’≈£î+sƒ¡sêeTT&ÉT kÕø屑·ÿ]+#·&É+‘√ á n|ü⁄s¡÷|ü <äèXÊ´ìï ø£qT˝≤sê ø±+∫q uÛÑø£Ô»q+ ‘·qàj·T‘·«+‘√ |ü⁄\ø£]+∫b˛j·÷s¡T. #·÷ùd+<äT≈£î ¬s+&ÉT ø£qTï\T #ê\&É+ ˝Ò<äì uÛÑ≈£îÔ\T yê´U≤´ì+#·T≈£îHêïs¡T. ¬s+&ÉT #˚‘·T\T ô|’øÏ CÀ&ç+∫ C…’lsê+, C…’C…’ lsê+ n+≥÷ Äq+<ä bÕs¡eX¯´+‘√ Hê≥´+ #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, 6 »qe] 2012

7q ªj·T>∑fi¯¢μ |ü⁄s¡kÕÿsê\ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)

j·T>∑fi¯¢ sêeTø£èwüí, &Üø£ºsY |ü<äà kÕVæ≤‘·´ ùdyê ø£fi≤|ü⁄ s¡kÕÿs¡ dü+düú j·T>∑fi¯¢ bòÂ+&˚wüHé 12 yê]¸ø√ ‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± á HÓ\ 7e ‘˚Bq j·T>∑fi¯¢ |ü⁄s¡kÕÿsê\ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ »s¡T> ∑qT+~. j·T>∑fi¯¢ d”‘êsêeTeT÷]Ô kÕVæ≤‘·´ |ü⁄s¡ kÕÿs¡+ ø£$ •yê¬s&ç¶øÏ, j·T>∑fi¯¢ düTo\ kÕVæ≤‘·´ |ü⁄s¡ kÕÿs¡+ ø£<∏ëqe˝≤ s¡#·sTT‘· #·+Á< äX‚Ks¡ sêe⁄øÏ, j·T>∑fi¯¢ sêeTø£èwüí, |ü<äà ø£fi≤ |ü⁄s ¡kÕÿ s¡+ s¡#·sTT‘·, <äs¡Ù≈£î&ÉT e+oøÏ Çe« qTqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó* bÕs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT |ü⁄düÔø£ Á|ü<äs¡Ùq, kÕ Væ≤r dü<ädüT‡ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± 9 eT+~ $•wüº e´≈£îÔ\qT dü‘·ÿ] +# ·qTqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

ãT<Ûäyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ <ë{Ïq ‘·sê«‘· Ä\j·T ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡∫ nqyêsTTr Á|üø±s¡+ sêÁ‹ 12.30 >∑+≥\ qT+&ç 1.30 >∑+≥\ es¡≈£î ¬syÓq÷´ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À sêeTj·T´≈£î n_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ eTs√ >∑+≥ ùd|ü⁄ <˚ekÕúq+ Ä]®‘· n_Ûùwø±\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq 3.30 >∑+≥\≈£î bÕ\uÀ>∑+, rs¡úÁ|ükÕ<ä $ìjÓ÷>∑+ ‘·sê«‘· lkÕ«$Tyê]ì >∑s¡T&ÉÉ yêVü≤q+ô|’ n~Ûwæ˜+|ü#˚dæ yÓqTø£qT+∫ ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#˚ eTTVüAs¡Ô düeTj·T+ es¡≈£î uÛÑøÏÔs¡+»ì ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• ÁbÕX¯düÔ´+ >∑T]+∫ <˚ekÕúq y˚<ä|ü+&ç‘·T\T eTTs¡[ø£ècÕí#ês¡T´\T $e]+#ês¡T. dü]>±Z ◊<äT>∑+≥\T ø±>±H˚ CÒ>∑+≥\ >∑D>∑DHê<ë\‘√ y˚<ä|ü+&ç‘·T\ eT+Á‘√#êÃs¡D\ eT<Ûä´ uÛÑ≈£îÔ\ »j·T»j·T <Ûë«Hê\ eT<Ûä´ ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡T#·T≈£îHêïsTT. ˇø£ >∑+≥ ùd|ü⁄ ñ‘·Ôs¡<ë«s¡+˝À uÛÑ≈£îÔ\ <äs¡Ùq+ ø√dü+ kÕ«$Tì ñ+∫ Ä ‘·sê«‘· eT+>∑fi¯yêsTT<ë´\ eT<Ûä´ kÕ«$Tì ‹s¡TM~Û ùde≈£î rdüT¬øfi≤¢s¡T.

<˚yê\j·÷\˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\ øÏ≥øÏ≥ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä•ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì õ˝≤¢˝Àì yÓ’wüíyê\j·÷\˙ï uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÜsTT. HÓ\÷¢s¡T˝Àì ø£\Œ–] s¡+>∑Hê<∏ä <˚yê\j·T+, sê|üPs¡T eT+&É\+ #Ó+#·\ø√q˝Àì \ø°åàq]‡+Vü≤kÕ«$T <˚ekÕúq+, HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+˝Àì <˚es¡bÕ˝…+ Á>±eT+˝À >∑\ y˚<ä–] \ø°åàq]‡+Vü≤kÕ«$T <˚yê\j·T+, dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥˝Àì n\>∑eTHêïsY <˚yê\j·T+ Ç˝≤ õ˝≤¢˝Àì <˚yê\ j·÷\˝À á s√E ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTqT+#˚ ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ <äs¡Ùq+ #˚düT≈£îì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. <äøÏåD ls¡+>∑+>± #Ó|üŒã&˚ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì ø£\Œ–] s¡+>∑Hê<∏ä <˚yê\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 4.30 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ <äs¡ÙHêìøÏ y˚\ dü+K´˝À <äs¡Ùq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. sê»>√|ü⁄s¡+ qT+∫ düTe÷s¡T 2 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ uÛÑ≈£îÔ\T ≈£L´˝À ì\T#·Tì kÕ«$T <äs¡Ùq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ls¡+>∑+ ‘·s¡Tyê‘· HÓ\÷¢s¡T˝Àì dü«\Œ–] s¡+>∑Hê<∏ä <˚yê\j·÷ìøÏ n+‘·{Ï ÁbÕeTTK´‘· ñ+~. ls¡+>∑+˝À e÷~]>±H˚ Çø£ÿ&ç

s¡+>∑Hê<∏ä<˚yê\j·T+˝Àì eT÷\es¡T\T X¯j·Tq s¡+>∑Hê<ÛäT&ç>± ÁãVü≤à+ Hê_Û kÕúq+˝À <Ûä]+∫ l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düMT<ÛäT&Ó’ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$TdüTÔ+{≤s¡T. ls¡+>∑+˝À kÕ«$Tì ùd$+∫q yês¡T ø£∫Ñ·+>± HÓ\÷¢s¡T˝Àì dü«\Œ–] s¡+>∑Hê<∏äkÕ«$Tì <ä]Ù+#·Tø√e&É+ ÄqyêsTTr>± edüTÔqï+<äTe\¢ n+‘·{Ï ÁbÕeTTK´‘· ñ+~. yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä•ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì <˚yê<ëj·T, <Ûäs¡à<ëj·T XÊK ø±s¡´ìs¡« Vü≤D≤~Ûø±] lìyêdüT\T¬s&ç¶ H˚‘·è‘·«+˝À uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. e÷eT÷\T s√E˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T sê»>√|ü⁄s¡+ qT+∫ Ä\j·T+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ <ä]Ù+#·T≈£îH˚ ÄqyêsTTr ñ+&É>± ˇø£ÿ yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• s√Eq e÷Á‘·+ kÕ«$Tì ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+ qT+∫ Á|üy˚•+∫ <äs¡Ùq+ #˚düT≈£î+{≤s¡T. n+<äTø£H˚ Bìì ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ <äs¡Ùq+>± |æ\T|ü⁄kÕÔs¡T. HÓ\÷¢s¡T Á>±MTD XÊdüqdüuÛÑT´\T Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ l<Ûäs¡ø£ècÕí¬s&綑√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\¢yê s¡TC≤eTTD kÕ«$T <äs¡Ùq+ #˚düT≈£îì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

18 qT+∫ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T uÛÑ÷ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T HÓ\÷¢s¡T, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ á HÓ\ 18 qT+∫ õ˝≤¢˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ j·T+Á‘ê+>∑+ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ Á|üj·T‘êï\qT yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. uÛÑ÷$T dü+ã+<ÛäyÓTÆq düeTdü´\T, q>∑sê\˝À Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ìsêàD≤ìøÏ düú˝≤\ πø{≤sTT+|ü⁄, s¡#·Ãã+&É˝À d”«ø£]+∫q $$<Ûä nØ®\ |ü]cÕÿs¡+ ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ s¡TD≤\T, øö\T ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\T e+{Ï |ü]bÕ\q≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï n+XÊ\qT á dü<ädüT‡˝À¢ ≈£L\+ø£wü+>± #·]Ã+#·&É+‘√ Á>±eT düuÛÑ\ <ë«sê Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À Á|üC≤ düeTdü´\≈|ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ 6e $&É‘· uÛÑ÷$T |ü+|æD°øÏ dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\ô|’ ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]ø° 6e $&É‘· uÛÑ÷ |ü+|æD°˝ÀH˚ uÛÑ÷eTT\qT Ç#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Á>±e÷\ yêØ>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï ô|q¸qT¢, πswüHé ø±s¡T¶\T, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, bı<äT|ü⁄ \øÏåà Á>∑÷|ü⁄\≈£î s¡TD≤\ πø{≤sTT+|ü⁄, ‘·~‘·s¡ düeTdü´\qT Á|ü<Ûëq+>± Á|ükÕÔ$+∫ |ü]wüÿ]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) õ˝≤¢˝Àì md”‡, md”º uÛÑ÷eTT\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ q&É+_–+∫+~. mH√ï @fi¯ó¢>± uÛÑ÷ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±ø£b˛&É+‘√ Á|ü»\T mH√ï Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ¬s+&ÉTHÓ\bÕ≥T õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤+#êqTHêïs¡T. á HÓ\ 18 ‘˚B qT+∫ e÷]à 17e es¡≈£î á dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. Á|ü‹ ¬syÓq÷´ Á>±eT+˝À á dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ‘Ó*ùd$<Ûä+>± Á|ü#ês¡+ #˚ùd+<äT≈£î 10 \ø£å s¡÷bÕj·T\qT eT+ps¡T #˚dæ+~. á ì<ÛäT\‘√ yê˝Ÿb˛düºs¡T¢, ø£s¡ |üÁ‘ê\T, ô|ò¢ø°‡\ <ë«sê Á|ü#êsêìï #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. Á|ü‹ ¬syÓq÷´ Á>±e÷ìøÏ ˇø£ $˝ÒCŸ bÕsTT+{Ÿ |üs¡‡HéqT ìj·T$T+∫ yê]øÏ •ø£åD Çe«qTHêïs¡T. á ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ <ë«sê uÛÑ÷eTT\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·qTHêïs¡T. á dü<ädüT‡˝À ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\‘√bÕ≥T n≥M n~Ûø±s¡T\T, m+&√yÓT+{Ÿ, eø˘Œ¤uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZqqTHêïs¡T.

ôV≤#Y◊M u≤~Û‘·Tsê*øÏ Çfi¯¢ düú\+ πø{≤sTT+|ü⁄ 8q f…{Ÿ |üØø£å≈£î düs¡«+ dæ<äΔ+ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) >∑‘· HÓ\˝À yÓ+ø£fÒX¯«s¡|ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q z eTVæ≤fi¯≈£î Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt <ë«sê ôV≤#Y◊M ‘√ ≈£L&çq s¡ø±Ôìï düs¡|òüsê #˚dæq H˚|ü<∏ä´˝À $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ <ëì‘√bÕ≥T eTVæ≤fi¯qT Ä<äTø√yê\ì Ä<˚•+∫+~. á Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY eTVæ≤fi¯ ìedæ+#˚ ÁbÕ+‘·+˝À 9 n+ø£D≤\ düú˝≤ìï πø{≤sTT+#·&É+‘√bÕ≥T dü+ã+~Û‘· |ü{≤ºqT ≈£L&Ü n+<äCÒXÊs¡T. Ç$ ø±ø£ \øå± 50y˚\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü n+<äCÒXÊs¡T. eTVæ≤fi¯ ≈£î≥T+u≤ìøÏ n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶qT @sêŒ≥TqT #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ eTVæ≤fi¯≈£î nìï $<Ûë\ Ä<äT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯≈£î s¡ø£Ô+ düs¡|òüsê #˚dæq $wüj·T+˝À Ç|üŒ{Ïπø ôV’≤|üesY ø£$T{° düeT]Œ+∫q ìy˚~ø£ ‘·q≈£î n+~+<äì, n‹ ‘·«s¡˝À á ìy˚~ø£ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø HÓ\÷¢s¡T˝À Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt Ä<Ûä«s¡´+˝À q&ÉTdüTÔqï ã¢&é u≤´+≈£îqT d”CŸ #˚dæ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#êeTì, ‘·«s¡˝À Ç+<äT≈£î u≤<ÛäT´˝…’q yê]ô|’ ≈£L&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |üØø£å (f…{Ÿ)≈£î |üø£&É“+B>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÄXÀø˘ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á |üØø£åqT á HÓ\ 8e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 10279 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T á |üØø£å≈£î Vü‰»s¡T ne⁄‘·THêïs¡ì M] ø√dü+ Ä~˝≤u≤<é˝À 48 |üØø£å πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï ù||üsY ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\ qT+∫ 12 >∑+≥\es¡≈£î »s¡π> |üØø£å≈£î 1912 eT+~ Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡ì eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30 >∑+≥\ qT+∫ 5 >∑+≥\ es¡≈£î »]π> ¬s+&Ée |üØø£å≈£î 8,367 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡ì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. á |üØø£å\≈£î 45 eT+~ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢, 48 eT+~ &çbÕsYº yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T, 559 eT+~ Çì«õ˝Ò≥s¡T¢, 88 eT+~ Vü‰˝Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢, 11 ô|ò’¢sTT+>¥ kÕÿ«&é ãè+<ë\qT ìj·T$T+#êeTì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T.

>=\TdüTø£≥Tº @C…+≥¢≈£î á HÓ˝≤Kπs &Ó&é˝…’Hé

Ä~˝≤u≤<é,»qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï Ä~˝≤u≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z ñ|ü mìïø£≈£î Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï ø√s¡T‘·÷ {°&û|” bÕغ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ, myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ CÀ>∑T sêeTqï sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ á ñ|ü mìï\ nìyês¡´+ nsTT+~. sêJHêe÷ #˚dæq|üŒ{Ï qT+∫ sêeTqï Á>±eTÁ>±eTq ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü»\qT ø£\TdüT≈£îì ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ eTeTàs¡+>± |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ bÕغì, |ü<ä$ì ‘ê´>∑+ #˚XÊqì {°&û|” ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ëΔ+‘·+ q#·Ãø£H˚ sêJHêe÷ #˚dæ {°ÄsYmdt bÕغ˝À #˚sêqì Á|ü»\≈£î $e]düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ @ ‘ê´>±ìøÏ ≈£L&Ü dæ<äΔy˚Tqì Á|ü»\T düVü≤ø£]ùdÔ eT]+‘ê ñ<Ûäè‘·+>± ñ<ä´e÷ìï ì&ç|ækÕÔeTì sêeTqï Á|ü»\≈£î $e]düTÔHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\T <äèwæº˝À ù|≥Tº≈£îì {°&û|” ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. {°&û|” #Ó+~q Ä~˝≤u≤<é m+|” s¡y˚Twtsê<∏√&é Ä bÕغ nuÛÑ´]ú>± mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·TqTqï bÕj·T\ X¯+ø£sY bÕغ ÁX‚DT\‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À $düèÔ‘·+>± |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. ;CÒ|” á ñ|ü mìïø£\˝À b˛{° #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫ Á|ü#êsêìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘·T+&É&É+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À sê»ø°j·T+ y˚&ÓøÏÿ+~. n~Ûø±s¡ bÕغ nsTTHê ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú $wüj·T+˝À m≥÷ ‘˚\TÃø√ø£b˛e&É+‘√ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ düÔ㛑· HÓ\ø=+~. á mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D @ ÁbÕ<Ûäq nÁdüÔ+>± e÷s¡&É+‘√ nìï bÕغ\T á ~X¯>± Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ã\+>± ñqï {°&û|” sêeTqï sêJHêe÷‘√ ¬s+&ÉT esêZ\T>± N*b˛&É+, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‘·+>± »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À mìïø£\T bÕغ\≈£î düyê\T>± e÷]+~. Á|ü#êsêìï eT]+‘ê ñ<Ûäè‘·+ #˚dæ ‘Ó\+>±D yê<ëìï >∑{Ϻ>± $ì|æ+#˚+<äT≈£î {°ÄsYmdt bÕغ á HÓ\ 7 qT+∫ |ü˝…¢u≤≥ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ;CÒ|”\T ≈£L&Ü Á|ü#ês¡ $wüj·T+˝À eP´Vü≤s¡#·q˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T.

HÓ\÷¢s¡T, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) eT˙ düs¡Tÿ´˝ÒwüHé d”ÿ+ ù|s¡T‘√ Á|ü»\ qT+∫ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚dæq Äj·÷ dü+düú\ @C…+≥T¢ á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± ˝§+–b˛sTT &ÉãT“qT yê|üdt#˚j·÷\ì, ˝Òì |üø£å+˝À n¬sdüTº #˚kÕÔeTì d”;d”◊&û &ûmd”Œ $»j·T≈£îe÷sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ eT˙ düs¡Tÿ´˝ÒwüHé ù|s¡T‘√ õ˝≤¢˝À @s¡Œ&ɶ $$<Ûä ø£+ô|˙\T HÓ\÷¢s¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À ø£*|æ Á|ü»\ qT+∫ 500 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT edü÷fi¯ó¢ #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. >∑‘· ˇø£{Ïqïs¡ dü+e‘·‡s¡+>± á ‘·+‘·T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. ‘=\T‘· á πødüTqT #˚|ü{Ϻq õ˝≤¢ b˛©düT\T sê»ø°j·T ˇ‹Ô&ÉT\T ô|s¡>∑&É+‘√ πødüTqT d”;d”◊&ûøÏ ã~© #˚XÊs¡T. πødüTqT fÒø£|t #˚dæq d”;d”◊&û b˛©düT\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 20 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ @C…+≥¢ qT+∫ edü÷\T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ˝…ø£ÿ≈£î $T+∫ @C…+≥¢ ñ+&É&É+ e\¢ Ms¡+<ä]˙ $#ê]+#·&É+ kÕ<Ûä´+ø±ø£b˛e&É+‘√ á HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î @C…+≥¢≈£î >∑&ÉTe⁄ Ç#êÃs¡T. Á|ü»\ qT+∫ edü÷\T #˚dæq &ÉãT“ n+‘ê @C…+≥T¢ ø£+ô|˙\≈£î #Ó*¢+#·˝Ò<äì, yê] e<ä› ñ+#·T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. Bìì d”]j·Tdt>± rdüT≈£îqï d”;d”◊&û á y˚Ts¡≈£î düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~.

eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìï Vü‰düºfi¯¢˝ÀH˚ neT\T »s¡bÕ* ˇ+>√\T, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìï bÕsƒ¡XÊ\˝À ø±≈£î+&Ü m|üŒ{Ï˝≤π> Vü‰düºfi¯¢˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤+#ê\ì m◊mdtm|òt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üuÛ≤ø£sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Vü‰düºfi¯¢˝À ø±≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ uÛÀ»Hê\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\q $<ë´s¡Tú\≈£î nH˚ø£ s¡ø±˝…’q Çã“+<äT\T e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì ø£qTø£ Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì Á|üuÛ≤ø£sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ô|≥º&É+ e\q >±¢düT\T, ù|¢≥T¢, |ü⁄düÔø±\‘√ bÕ≥T Vü‰düº˝Ÿ‡ qT+∫ yÓ+≥ rdüT¬øfi≤¢*‡q |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&É‘êj·Tì B+‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î uÛ≤s¡+>± ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q+ #˚sTT+#ê\H˚ ìs¡íj·÷ìï n~Ûø±s¡T\T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì, Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰düºfi¯¢˝ÀH˚ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»Hê\T ìs¡«Væ≤+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|üuÛ≤ø£sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Á|ü»\ |üø£åbÕ‹ ø£eT÷´ìdüTº bÕغ ˇ+>√\T, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ |üø£åbÕ‹ uÛ≤s¡‘·ø£eT÷´ìdüTº bÕغ nì eT+&É\ d”|”◊ @]j·÷ ø±s¡´<ä]Ù mdt&ç eTÚ˝≤* nHêïs¡T. uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥XÊK M~Û düe÷y˚X¯+ yÓ+ø£≥kÕ«$T n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± eTÚ˝≤* e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤˙ø£+ ‘·s¡T|òü⁄q mH√ï b˛sê{≤\T #˚dü÷Ô ˙‹ ìC≤sTTr>± ñ+&˚ bÕغ ˇø£ÿ ø£eT÷´ìdüTº bÕغj˚Tqì nHêïs¡T. á HÓ\ 10e ‘˚Bq e>∑Z+|ü*¢˝À eT+&É\ eTVü‰düuÛÑ |òæÁãe] 7,8 ‘˚B˝À¢ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ bÕeT÷s¡T˝À »s¡T>∑T‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥XÊK q÷‘·q ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. ø±s¡´<ä]Ù>± Hêj·TuŸsYdü÷˝Ÿ, düVü‰j·Tø£ ø±s¡´<ä]Ù>± d”‘êsêeTj·T´, eTs√ ◊<äT eT+~ ø£$T{°‘√ mqTï≈£îHêïs¡T.

ñ|ü mìïø£‘√ Ä~˝≤u≤<é˝À y˚&ÓøÏÿq sê»ø°j·T+

Hêj· T ≈£ î \ kÕ« s ¡ ú sê»ø° j · ÷ \ e˝Ò ¢ ª‘Ó \ +>±Dμ Ä\dü ´ + Ä~˝≤u≤<é,»qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å¯qT >∑T]Ô+#·≈£î+&Ü πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì ◊ø±dü H˚‘·\T Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä~˝≤u≤<é˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï Ø˝Ò Bø£å\T >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ 732e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Bø£å •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+∫q nq+‘·s¡+ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´eT+ »s¡T>∑T‘·Tqï 700 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Ä‘·àã*<ëHê\T #˚dæHê πø+Á<ä+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì nìï bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘·eT kÕ«s¡ú sê»ø°j·÷\ ø√dü+ |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√H˚ sêÁwüº @sêŒ≥T˝À C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Bìì kÕ≈£î>± rdüT≈£îì πø+Á<ä+ #·s¡Ã\ ù|]≥ eT]+‘· C≤|ü´+ #˚k˛Ô+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚ es¡≈£î ñ<ä´eT+ ø=qkÕ–kÕÔeTì yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

yÓ’uÛÑy√ù|‘·+>± yÓ’≈£î+sƒ¡sêeTT&ç ‹s¡TM~Û ùde KeTà+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)uÛÑÁ<ë#·\+˝À eTTø√ÿ{Ï yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä•ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T∫Ãq ld”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ‹s¡TM~Û ùde yÓ’uÛÑy√ù|‘·+>± sê#·M~Û˝À }πs–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ y˚Tfi¯‘êfi≤\T, uÛÑ≈£îÔ\ »j·T»j·T <Ûë«Hê\ eT<Ûä´ ld”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$Tì |ü≥ºD |ü⁄s¡M<ÛäT˝À¢ }πs–+#ês¡T. ‹s¡TM~Û ùde˝À ‘=\T‘· #·\Te #·≥ºs¡+ô|’ Äfi≤«sY, n+&ÜfiŸ neTàyês¡T Ä+»H˚j·TkÕ«$T yêVü≤q+ô|’, sêC≤~Ûsê» yêVü≤q+ô|’ d”‘·eTàyês¡T >∑s¡T&ÉÉyêVü≤q+ô|’ yÓ’≈£î+sƒ¡sêeTT&ÉT ‹s¡TM~Û ùde≈£î yÓfi≤¢s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± y˚˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·Tø=ì rs¡úÁ|ükÕ<ë\T d”«ø£]+#ês¡T.

Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î düú˝≤\qT πø{≤sTT+#ê* |üs¡íXÊ\˝À yÓ’uÛÑe+>± ñ‘·Ôs¡<ë«s¡ <äs¡Ùq+ ˇ+>√\T, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) uÛÑ÷ ø£u≤®≈£î >∑T¬s’q uÛÑ÷eTT\qT yÓ+≥H˚ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î πø{≤sTT+#ê\ì Ä{À Á&Ó’es¡T¢ ø√s¡T‘·THêïs¡T. düú˝≤\ ø√dü+ kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\qT #˚|ü{≤ºs¡T. á ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T ¬s+&Ée s√E≈£î #˚sêsTT. |ü≥ºD+˝À #ê˝≤#√≥¢ Á|üuÛÑT‘·«, Ç‘·s¡ dü+πøåeT dü+|òü÷\≈£î #Ó+~q uÛÑ÷eTT\qT ø=+‘· eT+~ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ <ës¡T\T ø£*dæ ø£u≤®\T #˚dæ bÕ¢≥T¢ y˚dæ \ø£å\≈£î ô|’>± neTTà≈£î+≥THêïs¡ì Ä{À Á&Ó’es¡T¢ Äs√|ædüTÔHêïs¡T. uÛÑ÷ ø£u≤® nsTTq uÛÑ÷eTT\qT ‘·ø£åDy˚T n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdü≈£îì Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î Ç+{Ï düú˝≤\T, kÕe÷õø£ esêZ\≈£î ≈£L&Ü Ç+{Ï düú˝≤\T πø{≤sTT+#ê\ì Ä{À j·T÷ìj·THéyês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

me÷àØŒ <Ûäs¡\πø eT<ë´ìï $Áø£sTT+#ê* ˇ+>√\T, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) Nsê\ |ü≥ºD+˝À me÷àØŒ <Ûäs¡\πø eT<ë´ìï $Áø£sTT+#ê\ì {°&û|” Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡düq sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕúìø£ m¬ø’‡CŸ ø±sê´\j·÷ìøÏ Nsê\ |ü≥ºD ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü÷ÿ≥sY sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Nsê\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì y˚≥bÕ˝…+, Nsê\ |ü≥ºD+, eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eT<ä´+ <äTø±D≤˝À¢ <Ûäs¡\T me÷àØŒ <Ûäs¡\ ø£+fÒ <ë<ë|ü⁄ 35 XÊ‘·+ n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. eT<ä´+ πs≥¢qT me÷àØŒ <Ûäs¡\πø ne÷à\ì á dü+<äs¡“¤+>± ˇø£ $q‹|üÁ‘êìï m¬ø’‡CŸ b˛©düT ùdºwüHé˝À $q‹|üÁ‘êìï n+~+#ês¡T.

KeTà+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) uÛÑÁ<ë#·\+˝Àì ld”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T <˚ekÕúHêìøÏ nqTã+<Ûä Ä\j·TyÓTÆq 35 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À >∑\ |üs¡íXÊ\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq ◊<äT>∑+≥\≈£î ñ‘·Ôs¡<ë«s¡+˝À ld”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T <äs¡Ùq+ Ç#êÃs¡T. eTTø√ÿ{Ï ñ‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |üs¡íXÊ\˝Àì >√<ëe] q~˝À ‘Ób˛Œ‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ kÕ«$Tyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]|æ |æeTà≥ kÕ«$Tyês¡T ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. n<˚$<Ûä+>± uÛÑÁ<ë#·\+˝Àì yÓ’≈£î+sƒ¡ sêeTT&çì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î e∫Ãq y˚˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T |üs¡íXÊ\≈£î e∫à sêeTT\ yê]ì <ä]Ù+#·Tø=ì ‹]– dü«düú˝≤\≈£î yÓfi≤¢s¡T.

d”|”◊ì M&˚~ ˝Ò<äT ˇ+>√\T, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) mH√ï dü+e‘·‡sê\ qT+∫ e÷≈£î n+&É>± ñ+≥÷ nH˚ø£ düeTdü´\ô|’ b˛sê{≤\T #˚düTÔqï uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغì M&˚~ ˝Ò<äì kÕúìø£ md”º ø±\˙øÏ #Ó+~q <ëdü] >√<ëe], \ø°åà, s¡eTDj·T´ yÓ+ø£≥j·T´ ‘·~‘·s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY bÕغ˝À #˚]q≥T¢ ø=ì |üÁ‹ø£\˝À ndü‘·´ Á|ü#ês¡+ sêe&Üìï yês¡T K+&ç+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘·eT ø±\˙øÏ yÓ’mdtÄsY bÕغ Hêj·T≈£î\T e#êÃs¡ì ˇ+>√\T˝À ìs¡«Væ≤+#˚ |ò”E <Ûäsêï≈£î sêyê\ì ÄVü‰«ìdü÷Ô ø=+<ä]øÏ ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ yÓfi≤¢s¡ì, n+‘˚ ‘·|üŒ e÷≈£î yÓ’mdtÄsY bÕغøÏ m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì yês¡T >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

|üsê´es¡D $<Ûä«+kÕìπø nDT$<äT´‘Y πø+Á<ä+ Áoø±≈£îfi¯+,»qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) s¡Ddüú\+ eT+&É\+ ø=yê«&É˝À ì]à+#· ‘·\ô|{Ϻq 6y˚\ yÓT>±yê≥¢ nDT$<äT´‘Y πø+Á<ä+ @sêŒ≥T‘√ |üsê´es¡D $<Ûä«+dü+ »s¡T>∑T‘·T+<äì »q$C≤„q y˚~ø£ e´ekÕú|üø£ Hêj·T≈£î\T CÀ>±sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. Áoø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ mHéõVü≤À+˝À ø=yê«&É nDT$<äT´‘Y πø+Á<ä+ @sêŒ≥T Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ |üsê´es¡D $<Ûä«+kÕìπø nH˚ >√&É|üÁ‹ø£qT y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï CÀ>±sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ïπø s¡kÕj·THê\T, eT+<äT\ |ü]ÁX¯eT\‘√ Áoø±≈£îfi¯+ qT+∫ ô|’&ç;ÛeTes¡+ es¡≈£î $wüyêj·TTe⁄\, e´sêú\‘√ uÛÑ÷$T, »\yêj·TT ø±\Twü´+ Á|ü»\ Äs√>±´ìï <Óã“ rdüTÔ+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ Á|ü»\T yÓT‘·Ôìyês¡ì, @+ #˚dæq #Ó\T¢‘·T+<äH˚ <Û√s¡DÏ‘√ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T e´eVü≤] düTÔHêï j·THêïs¡T. Áoø±≈£îfi¯+ dæ{°»Hé bò˛s¡+ n<Ûä´≈£åî\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï CÀ>±sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ïπø s¡kÕj·THê\T, eT+<äT\ |ü]ÁX¯eT\‘√ Áoø±≈£îfi¯+ qT+∫ ô|’&ç;ÛeTes¡+ es¡≈£î $wüyêj·TTe⁄\, e´sêú\‘√ uÛÑ÷$T, »\yêj·TT ø±\Twü´+ Á|ü»\ Äs√>±´ìï <Óã“rdüTÔ+<äHêïs¡T. eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑T\ ø£˙«qsY s¡$≈£îe÷sY, |”|ü⁄˝Ÿ‡ |òüsY Ç+&çj·÷ ø£˙«qsY ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄, düuÛÑT´\T eT÷]Ô, dü+Jeì |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD dü$T‹ ùdyê dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |üØø£å≈£î 57 πø+Á<ë\T Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |üØø£å (f…{Ÿ 2012)qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY ÄsYmdt sêCŸ≈£îe÷sY Ä<˚•+#ês¡T. á HÓ\ 8q 57 |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ 15,363 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å sêj·TqTHêïs¡T. nìï πø+Á<ë\ e<ä› >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝Àì ‘·q #Ûê+ãs¡T˝À m|æ ôd{Ÿ2012ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ n<äq|ü⁄ CÒd” düMTøÏå+#ês¡T. nìï |üØø£å πø+Á<ë\ e<ä› 144 ôdø£åHé neT˝À¢ ñ+≥T+<äì @CÒd” #ÓbÕŒs¡T. |üØø£å≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T düø±\+˝À Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î M\T>± Äغd” ãdüT‡\T q&ÉbÕ\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü‹ πø+Á<ä+˝À Á‘ê>∑T˙s¡T, yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. $<ë´XÊK≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Òì dæã“+~ì |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î $ìjÓ÷–kÕÔeTHêïs¡T. 57 eT+~ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ\T, 57 eT+~ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#êeTì, 600 eT+~ Çì«õ˝Ò≥s¡T¢, 15 eT+~ ô|’¢sTT+>¥ kÕ«ÿ&é\qT y˚XÊeTHêïs¡T. |üØø£å\ düeTj·T+˝À õsêø˘‡ ôd+≥s¡T¢ eT÷ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì b˛©düTXÊKqT Ä<˚•+#ês¡T.

|ü≥Tºã&çq _HêMT &û\sY Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢˝À yÓTs¡T|ü⁄ <ë&ÉT\T ìs¡« Væ≤+#ês¡T. m˝ŸmHéù|≥ πs–&ç- ÄeT<ë\e\dü, Ms¡|òüT≥º+, dü+‘·ø£${Ï, bÕ\ø=+&É ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ πswüHé &çb˛\qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. m˝ŸmHéù|≥, πs–&ç- ÄeT<ë\e\dü eT+&É˝≤˝À¢ ¬s+&ÉT &çb˛ &û\s¡¢ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. düs¡≈£î\T, ]ø±s¡T¶\qT d”CŸ #˚XÊs¡T. $esê\qT $õ˝…Hé‡ d”◊ n+uÒ<äÿsY yÓ\¢&ç+#ês¡T. m˝ŸmHéù|≥ eT+&É\+ sê$#·+Á~ Á>±eT+˝À ø£s¡D+ q÷ø£sêE ù|s¡T MT<ä ñqï πswüHé &çb˛˝À n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dæ]|ü⁄s¡|ü⁄ ‘·${ÏHêj·TT&ÉT nH˚ _HêMT &û\sY neTàø±\T #˚düTÔqï≥T¢ dæ◊ ‘Ó*bÕs¡T. »qe] HÓ\≈£î dü+ã+~Û+∫ 62.87 øÏ«+{≤fi¯¢ _j·T´+ $&ç|æ+#·>± 28 øÏ«+{≤\T e÷Á‘·y˚T ñHêïj·Tì $T–*q 34.87 øÏ«+{≤fi¯¢ _j·T´+ neTàø±\T #˚dæq≥T¢ ]ø±s¡T¶˝À¢ ˝Ò<äì nHêïs¡T. _j·T´+ |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻq≥T¢ ‘Ó\T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. $T>∑T\T _j·T´+, ]ø±s¡T¶\qT ÄsY◊ X¯+ø£s¡sêe⁄≈£î n|üŒ–+#ês¡T. ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î _j·T´+ n+<äCÒXÊs¡ì |ü\Te⁄s¡T Á>±eTdüTú\T $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T <äèwæºøÏ ‘Ó∫ÃHê ]ø±s¡T¶˝À¢ qyÓ÷<äT #˚j·T≈£î+fÒ, _j·T´+ |üø£ÿ<ë] |ü{ϺqfÒºqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. πs–&ç ÄeT<ë\e\dü eT+&É\+ yÓHÓï\ Á>±eT+˝Àì πswüHé &çb˛˝À düs¡≈£î\ ì\«˝À¢ ‘˚&Ü\T ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. nø£ÿ&É ≈£L&Ü neTàø±\T #˚dæq≥T¢ ]ø±s¡T¶˝À¢ ˝Òeì #ÓbÕŒs¡T. &û\s¡T¢ ø£s¡D+ q÷ø£sêE, dæ+>∑e\dü s¡eTHêïj·TT&ÉTô|’ 6@ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ CÒd” ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |üs¡#ê\ì Äj·÷ ‘·Vü≤o˝≤›sY\≈£î n|üŒ–+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ãdüT‡ &Ûûø=ì >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ eTè‹ Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) ÄeT<ë\e\dü |ü≥ºD+˝Àì ø£+Á&Éù|≥ ≈£L&É* e<ä› Äغd” ãdüT‡ &Ûûø=ì >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. s√&ÉT¶ |üø£ÿq q&ÉTdüTÔ+&É>± Áoø±≈£îfi¯+ qT+∫ ÄeT<ë\ e\dü yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï Äغd” ãdüT‡ yÓqTø£ #·Áø£+ øÏ+<ä ‘·÷– |ü&É≥+‘√ á Á|üe÷<ä+ »]–q≥T¢ kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓqT#·Áø£+ eTè‘·T&ç ‘·\ô|’ qT+∫ yÓfi¯¢&É+‘√ qTE®qTE® nsTT+~. n‘·&ÉT ø£\ø£‘êÔ qT+∫ ÄeT<ë\e\dü e∫Ãq≥T¢ CÀãT˝À ¬s’\T {Ϭøÿ≥TºqT ã{Ϻ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á dü+|òüT≥qô|’ ÄeT<ë\e\dü ùdºwüHé môd’‡ y˚DÒ>√bÕ\sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ãdüT‡ Á&Ó’esY Á|üdüTÔ‘·+ |üsê]˝À ñqï≥T¢ b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T.

¬s&éÁø±dtμ≈£î s¡÷.10 \ø£å\ $sêfi¯+ Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) õ˝≤¢ ¬s&éÁø±dt dü+düú≈£î eT>∑≥|ü*¢ yÓ+ø£≥s¡eTDeT÷]Ô s¡÷.10 \ø£å\qT $sêfi¯+>± n+<äCÒXÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À s¡eTDeT÷]Ô #Ó≈£îÿqT ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶øÏ n+<äCÒXÊs¡T. u≤\ dü<äq+qT ¬s&éÁø±dt dü+düú <ë«sê |ü≥ºD+˝À @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY uÛ≤$+#ês¡T. á Ä˝À#·q≈£î eTT+<äT≈£î e∫à yÓ+ø£≥s¡eTDeT÷]Ô ‘·q≈£î |ü≥ºD+ q&çu§&ÉT¶q ñqï bÕ‘·uÛÑeHêìï $Áø£sTT+∫ ‘·<ë«sê e∫Ãq yÓTT‘êÔìï $sêfi¯+>± n+<äCÒùd+<äT≈£î ìX¯ÃsTT+#ês¡T. uÛÑeq+ $Áø£j·T+ <ë«sê s¡÷.52.50 \ø£å\T edüTÔ+<äì n+<äT˝À yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± s¡÷.10 \ø£å\qT n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. u≤\\ dü<äHêìøÏ XÊ+‘·-ø£˝≤´DY nqTsê>∑ ì\j·T+>± HêeTø£s¡D+ #˚j·÷\ì eT÷]Ô dü÷∫+#ês¡T. eTs¡DÏ+∫q ‘·q uÛ≤s¡´ XÊ+‘·≈£îe÷], ≈£îe÷s¡T&ÉT ø£˝≤´DY\ C≤„|æø±s¡ú+ $sêfi¯+>± Ç#êÃs¡Hêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\ dü<äq+ (∫Á\¶Hé Vü≤ÀyéT)qT kÕú|æ+#ê\H˚ Ä˝À#·q sê>±H˚ s¡eTDeT÷]Ô eTT+<ä≈£î sêe&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T.

»+_¢+>¥ $<Ûëq+˝À MÄsYz, MÄsY@ |üØø£å\T Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±], ¬syÓq÷´ düVü‰j·T≈£î\ b˛düTº\ ìj·÷eTø±\T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î »+_¢+>¥ $<Ûëq+˝À sê‘· |üØø£å ñ+≥T+<äì ¬syÓq÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. ø£˝…ø£ºsY, CÒd”\‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq M&çjÓ÷ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ejÓ÷|ü]$T‹ ô|+#·T‘·÷ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+‘√, n+<ä]ø° ns¡Ω‘· ø£*Œ+#˚+<äT≈£î eTs√ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. »qe] 18e ‘˚B es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÄHé˝…’Hé #˚düTø√e#·Ãì, 27 qT+∫ e#˚à HÓ\ 6e ‘˚B es¡≈£î Vü‰˝Ÿ{Ïø£ÿ≥T¢ &ÍHé˝À&ÉT #˚düTø√e#·ÃHêïs¡T. |òæÁãe] 12e ‘˚Bq sê‘· |üØø£å ñ+≥T+<äì $e]+#ês¡T. |òæÁãe] 29q |òü*‘ê\ Á|üø£≥q, e÷]à 8e ‘˚Bq ìj·÷eTø±\T ñ+{≤j·Tì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. »qe] 18 qT+∫ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\TeT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Áo<ÛäsY, &çÄsYz q÷sY u≤cÕU≤d”+, n<äq|ü⁄ CÒd” ÄsYmdt sêCŸ≈£îe÷sY, Äضy√\T dü‘·´Hêsêj·TD, $X‚X¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e&û¶˝Òì s¡TD≤\≈£î s¡÷.40 ø√≥¢ sêsTTr

&çÄsY&çm |æ.&ç. s¡»˙ø±+‘·sêe⁄

Áoø±≈£îfi¯+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) e&û¶˝Òì s¡TD≤\ ø√dü+ õ˝≤¢≈£î s¡÷.40 ø√≥¢ es¡≈£î sêsTTr ì<ÛäT\T e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì, Bìô|’ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î |üP]ÔkÕúsTT ne>±Vü≤q ø£*–kÕÔeTì &çÄsY&çm |æ&ç s¡»˙ø±+‘·sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. k˛+ù|≥ eT+&É\+˝Àì sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+˝À Äj·Tq kÕúìø£ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ <ë«sê Ç|üŒ{Ï es¡≈£î õ˝≤¢˝À 5y˚\ eT+~ es¡≈£î ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À 42y˚\ eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T ñqï≥T¢ düπs«˝À ‘Ó*+<äHêïs¡T. H˚s¡T>± nuÛÑ´]úπø ø£+ô|˙\ qT+∫ ø±˝Ÿ ˝…≥s¡T¢ e#˚à $<Ûä+>± @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. u≤´+≈£î *+πøJ s¡TD≤\T s¡÷.370 ø√≥T¢ \ø£å´+ ø±>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡÷.155 ø√≥T¢ Ç#êÃeTHêïs¡T. eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ $T–*q \ø£å´+ kÕ~ÛkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. e&û¶˝Òì s¡TD+ bı+<˚+<äT≈£î ns¡Ω‘·\qT |üP]Ô>± ‘Ó\TdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. yêsTT<ë\T ø£¬s≈£îº>± #Ó*¢+∫q yê]πø á dü<äTbÕj·÷\T n+<äT‘·T+<äHêïs¡T. bÕe˝≤e&û¶ øÏ+<ä õ˝≤¢˝À s¡÷.10.40 ø√≥T¢ #Ó*¢+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. e&û¶˝Òì s¡TD≤\ $wüj·T+˝À dü+|òü÷\T |üP]ÔkÕúsTT˝À ne>±Vü≤q ô|+#·Tø=ì Á|üjÓ÷»q+ bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T.


yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Ä\j·T+˝À ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ <äs¡Ùq+ X¯ã]eT˝…’øÏ ãj·T\T<˚]q nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T

u≤qT‡yê&É, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ø√≥ >∑*¢ ÅbÕ+‘·+˝Àì l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Ä\j·T+˝À Å|ür dü+e‘·‡s¡+ e˝Ò ìs¡«Væ≤+#˚ ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ <äs¡Ùq+ >∑Ts¡Tyês¡+ <Ûäq÷sêàdü yÓ’ø£+sƒ¡ @ø±<ä• dü+<äs¡“¤+>± ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ eT<ä÷ïsY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)eT+&É\+˝Àì nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T >∑Ts¡Tyês¡+ <äs¡ÙHêìï uÛÑ≈£îÔ\≈£î ø£*Œ+#ês¡T. yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• s√Eq uÛÑ>∑eHêïsêj·TDT&ÉT eTTø√ÿ{Ï <˚e‘·\≈£î yÓ’≈£î+sƒ¡+˝À Çs¡TeTT&ÉT\qT rdüTø√ì ¬øs¡fi¯ sêÅwüº+˝Àì X¯ã]eT˝…’øÏ ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T. eT+&É\+˝Àì <äs¡Ùq$T#˚Ãs√E>± ÅãVü‰àH√‘·ÔeTT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Å|ür dü+e‘·‡s¡+ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+˝À dü˝≤ã‘Y|üPsY Vü≤qTe÷Hé Ä\j·T+˝À >∑D|ü‹, nj·T´|üŒ, düTÅãVü≤àD´ kÕ«$T $Å>∑Vü‰\≈£î ôd’‘·+ <Ûäq÷sêàdü+˝À yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• s√Eq ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+ <ë«sê uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡ÙHêìï ø£*Œ+#·&É+ ÄqyêsTT‹>± kÕ«eTT\T Å|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ >∑Ts¡TkÕ«eTT\T >∑+>±sê+, \ø£åàHé, edüTÔ+<äì, á dü+<äs¡“¤+>± ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+˝À nH˚ø£ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T á <äs¡ÙHêì¬ø’ ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± q]‡+\T>ö&é\ Ä<Ûä«s¡´+˝À 30 eT+~ kÕ«eTT\≈£î Çs¡TeTT&ÉT\qT ø£{≤ºs¡T. á ‘·s¡*edüTÔ+{≤s¡qï~ bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~Û‘·y˚T.u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝À ø√≥ >∑*¢ ÅbÕ+‘·+˝À yÓ\dæq yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Ä\j·T+˝À dü+<äs¡“¤+>± kÕ«eTT\T uÛÑ»q\T #˚dü÷Ô bÕ≥\T bÕ&É&É+‘√ Ä\j·T+˝À Ä<Ûë´‹àø£ dü+<ä&ç Ç<˚ rs¡Tq Å|ür dü+e‘·‡s¡+ u≤qT‡yê&É |ü≥ºD Å|ü»\≈£î yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• s√Eq ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ <äs¡Ùq ø±s¡´Åø£e÷ìï HÓ\ø=+~. 41 s√E\ bÕ≥T Bø£åqT |üP]Ô #˚düT≈£îqï ø£HÓï,ø£‹Ô, >∑+≥, >∑<Ûä, Å‹|ü⁄˝Ÿ |òüTq+>±ìs¡«Væ≤+∫ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ <äs¡ÙHêìï ø£*ŒkÕÔs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡Tyês¡+ Ä\j·T ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡TkÕ«eTT\T Ä&û bÕ&û nj·T´|üŒ≈£î @sêŒ≥T #˚dæq 18 yÓT≥¢≈£î ø£s¡÷Œsêìï yÓ\–+∫ ÅbÕ|üÔ ø±\eTTq 4.30 ì$TcÕ\≈£î |ü+#êeTè‘ê_Ûùwø£+, $X‚wü |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ Vü‰s¡‹ì#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ kÕ«eTT\≈£î, uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á HÓ\ 9e ‘˚~ es¡≈£î ¬øs¡fi≤˝Àì <äs¡ÙHêìï ø£*Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ+ø£fÒX¯«s¡ eT÷\ $sê{Ÿ≈£î Å|ü‘˚´ø£ |ü⁄cÕŒ\+ø£s¡D ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\≈£î m]yÓT* #˚s¡Tø√ì nø£ÿ&ç qT+&ç ô|<ä›bÕ<ä+ q&ç∫ nj·T´|üŒ CÀ´‹ <äs¡Ùq+ #˚düT≈£î+{≤eTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø£qTï\ $+<äT>± >±$+∫+~.

X¯óÁø£yês¡+, 6 »qe] 2012

düTes¡íyês¡Ô

7 ôV’≤<äsêu≤<é

¬s’‘·T ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ÄVü≤]ïwü\T ø£èwæ:eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ |òüTq+>± <ÛäqTsêàdüñ‘·‡yê\T

ìC≤e÷u≤<éé, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ |üP]Ô>± e´ekÕj·T+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äì, ¬s’‘·T\ ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ÄVü‰]ïX¯\T ø£èwæ #˚düTÔ+<äì, *|òü⁄º Ç]π>wüHé dü+ã+~Û+∫q ¬øHê˝Ÿ eTs¡eTà‘·TÔ\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì sêÁwüº uÛ≤Ø, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+ #ês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT qMù|≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì {Ï{Ï&ç ø£fi≤´DeT+&É|ü+˝À uÀ<ÛäHé ìjÓ÷»ø£ es¡Z+≈£î dü+ã+~Û+∫q ¬s’‘·T\‘√ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤ +#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ ¬s’‘·T+<äs¡T |üP]Ô>± e´ekÕj·T+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Jeq+

mHémdtmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü]X¯óÅuÛÑ‘· |æ≥¢+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)|æ≥¢+ eT+&É\ +˝Àì ‹e÷àq>∑sY Å>±eT+˝À >∑\ $Hêj·T≈£îì Ä\j·T+ e<ä› ñqï #Ó‘êÔ #Ó<ësêìï mHémdtmdt Å|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ yê\+{°s¡¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+ #ês¡T.n<˚ $<Ûä+>± msTT&é‡ ne>±Vü≤q ø£*Œ dü÷Ô Å>±eT+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yê´~Û sê≈£î+&Ü rdüTø√yê*‡q C≤Å>∑‘·Ô\qT $e] +#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À mHémdtmdt Åb˛Å>±+ j·T÷ì{Ÿ n~Ûø±] Ä+»H˚j·TT\T, j·T÷|æmdt Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶, dæã“+~ sêE, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕ>∑sY eT+&É\+˝À Å>±eT düuÛÑ\T ìC≤+kÕ>∑sY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô) ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì ˇ&Ó¶|ü*¢, eT\÷¢sY Å>±e÷\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ s√E Å>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düuÛÑ˝À¢ Å|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] &Üø£ºsY j·T÷qTdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ø=qkÕ>±sTT. á düuÛÑ˝À Äj·÷ Å>±eT |ü+#êj·T‹\≈£î dü+ã+ ~Û+∫q »eT Ks¡Tà $esê\T, Å>±e÷˝À¢ ñqï düeTdü´\ô|’ #·]Ã+∫ Å>±e÷˝À¢ m˝≤+{Ï Çã“+ <äT\THêï n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq Å|ü»\qT ø√sês¡T.ˇ&Ó¶|ü*¢ Å>±eT+\ U≤∞>± ñqï ø±s√u≤sY kÕúHêìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À ø±s¡´<ä]Ù Ç*j·÷CŸ, $mdtmdt #Ó’¬sàHé sê+#·+<äsY ¬s&ç¶, &Ü«Åø± eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕ–düTÔHêïs¡ì, |ü+≥\T |ü+&ç+#·Tø=ì ≈£î≥T+ u≤\qT #·\¢>± ø±bÕ&ÉTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.á dü+e‘·‡s¡+˝À #ê˝≤ s√E\ qT+&ç esê¸\T |ü&É&É+ ˝Ò<äì ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº qT+&ç e#˚à ˙{Ïì eè<ë#˚j·T≈£î+&Ü ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô‘√ |ü+≥\T |ü+&ç+ #·Tø√yê\Hêïs¡T.á e÷]à Hê{ÏøÏ |ü+≥\T |üP]Ôø±>±H˚ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï #Ós¡Te⁄\T, ¬øHêfi¯¢ eTs¡eTà‘·TÔ |üqT\qT |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T Çe«&É+ »]–+ <äHêïs¡T.¬s’‘·T\T á $wüj·÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì |ü+≥\ ìØí‘· ø±\+˝À |ü+&ç+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.sêÁwüº+˝ÀH˚ ìC≤e÷ u≤<é õ˝≤¢≈£î n‘·´~Ûø£+>± #Ós¡Te⁄\T, ¬øHêfi¯¢ eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î düTe÷s¡T 7 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Hêfi‚X¯«sY, q+~>±eT, j·T+#·, ‘ê&é_˝À* ‘·~‘·s¡ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+≈£î dü+ã+~Û+∫ ¬s’s‘·T\T m˝≤+{Ï düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥THêïs√ n&ç–‘Ó\T düT≈£î Hêïs¡T.m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£ eTTqï Á|ü‹ Á>±eT+˝À ¬øHêfi¯¢qT, #Ós¡Te⁄\qT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚ùd+<äT≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕ s¡T.e#˚à KØ|òt Hê{ÏøÏ á |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.á eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î ¬s’‘·T\T ôd’‘·+ 10 XÊ‘·+ &ÉãT“\qT ùdø£]+∫ M{ÏøÏ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+

#ês¡T.Hêfi‚X¯«sY≈£î 2.39 \ø£å\T, ìC≤+|üPsY≈£î 1.68 \ø£å\T, q+~>±eT≈£î 52 \ø£å\T, j·T+#·≈£î 1.31 \ø£å\T, ‘ê&é_˝À* 97 \ø£å\ #=|üq eT+ps¡T #˚kÕeTì ‘Ó*bÕs¡T.¬s’‘·T\T ø£$T{°\qT y˚düTø=ì M{Ï eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.n+‘·≈£îeTT+<äT uÀ<ÛäHé ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ dædæ s√&É¢≈£î, e÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯¢≈£î eT+Á‹ X¯+KTkÕú|üq\T #˚XÊs¡T.qMù|≥ eT+&É\+ nu≤“|üPsY Á>±eT+˝À >∑+>∑|ü⁄Á‘· dü+|òüT+ uÛÑeq+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+, nuÛÑ+>∑|ü≥ï+˝À 10 \ø£å\‘√ dædæ s√&É¢≈£î X¯+KTkÕú|üq, ‘ê&ÉZ+˝À ø√{Ï s¡÷bÕj·T\‘√ dædæ s√&ÉT¢, qMù|≥, ¬s+»˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ ì]à+#·uÀj˚T e÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯¢≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T.ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î 16 e÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯ó¢ eT+ps¡T ø±>± n+<äT˝À ¬s+&ÉT uÀ<ÛäHé ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ eT+ps¡T nsTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.ˇø=ø£ÿ e÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯¢ ìsêàD+ ø=s¡≈£î düTe÷s¡T 3 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.M{Ï ìsêàD+ dü+e‘·‡s¡+˝À>± |üP]Ô #˚dæ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\‘√ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m|æmdt◊&çdæ/j·T+&ç s¡‘êï≈£îe÷sY, Ç]π>wüHé ôdŒwü˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø m¬ø C…’Hé, mdtÇ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, &çdædæ_ #Ó’s¡àHé m&É¢ sêõ¬s&ç¶, »&ûŒ e÷J yÓ’dt #Ó’s¡àHé ‘êôV≤sY_Hé Vü≤+<ëHé, ÄsY&Ûçz\T Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, dürwt#·+Á<ä, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, j·T+|æ&çy√\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@]j·÷ ÄdüŒÁ‹˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#ê* ø±e÷¬s&ç¶, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ø±e÷¬s&ç¶ @]j·÷ ÄdüŒ Á‹˝À rÁe+>± ñqï eT+∫˙{Ï düeTdü´qT ˇø£ yês¡eTT ˝À>± |ü]wüÿ ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsYqT Ä<˚• +#ês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT @]j·÷ ÄdüŒÁ‹ì ‘·ìœ #˚dæq nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄdüŒÁ‹ Äes¡D˝À 2 ˝Ò<ë 3 eTTì‡|ü˝Ÿ q˝≤¢\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì n˝≤π> ÄdüŒÁ‹ Äes¡D˝À ˇø£ uÀs¡T y˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.ÄdüŒÁ‹˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ ìyês¡D≈£î m+‘· Ks¡Tà nsTTHê ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.ÄdüŒÁ‹˝À n+<äTu≤≥T˝À ñqï s¡÷.7.50 \ø£å\≈£î n<äq+>± ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTì eT+∫˙{Ï kÂø£sê´eTT @sêŒ≥T #˚j·TT≥≈£î m+‘· Ks¡Tà nsTTq #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºs¡T á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T.|òæÁãe] HÓ\˝À eTs√kÕ] dü+<äs¡Ùq≈£î ekÕÔqì n|üŒ{Ï es¡≈£î á |üqT\T nìï |üP]Ô #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.ÄdüT|üÁ‹˝À z|æ s√>∑T\ dü+K´ 200\≈£î $T+#·&ÉeTT ˝Ò<äì s√>∑T\ dü+K´qT ô|+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿì Ä<˚•+ #ês¡T. ÄdüŒÁ‹˝À ÇHé ù|ôw+≥¢dü+K´ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ñqï<äì ø±s¡D≤\qT ‘Ó\TbÕ\ì &Üø£ºs¡¢qT n&ÉT>∑>±Ä|t d”»Hé nì ‘Ó*|æHês¡T.ÄdüŒÁ‹ Äes¡D˝À z|æ˝À ù|ôw+≥T¢ ì\ã&É&Üìï >∑eTì+∫ >∑]“¤D° Ád”Ô\T ˝…’Hé˝À >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ì\ã&ç‘˚ Ç‘·s¡ düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘êj·Tì n+<äTe\q yê]øÏ ≈£Ls√Ãe&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ìdü÷∫+#ês¡T.s√>∑T\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î K∫Ñ·yÓTÆq düeTj·T+ Ç∫à yês¡T 2,3 kÕs¡T¢ ‹s¡T>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, ø£˝…ø£ºs¡T á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T.ÄdüT|üÁ‹˝À @yÓ’Hê U≤∞>± ñqï yÓ’<äT´\ b˛düTº\qT yÓ+≥H˚ uÛÑØÔ #˚j·TT≥≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY &çm+ n+&é ôV≤#YqT Ä<˚•+#ês¡T.ÄdüŒÁ‹ Äes¡D˝À bÕ]X¯ó<ä´eTT dü]>± ˝Ò<äì πs|ü{Ï qT+&ç Á|ü‘˚´ø£ Á&Ó’yé <ë«sê #Ó‘·ÔqT ‘=\–+#ê\ì eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsYqT Ä<˚•+#ês¡T.ÄdüŒÁ‹˝À yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\ #Ó‘·ÔqT, Ç‘·s¡ #Ó‘·ÔqT ù|s¡T ù|s¡T>± y˚j·÷\ì, yÓ+≥ yÓ+≥H˚ ‘=\–+#·T≥≈£î #·s¡´\T

rdüTø√yê\ì nHêïs¡T.ÄdüŒÁ‹˝À e÷s¡TÃ´Ø >∑~ ìs¡«Vü≤D dü]>±>∑ ˝Ò<äì <ëìøÏ Á|üVü‰Ø>√&ÉqT ì]à+∫ nìï edü‘·T\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T.ø±e÷¬s&ç¶ @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ Ç+‘·≈£î eTT+<äT u…dtº ÄdüŒÁ‹>± ù|s¡T ñ+&˚<äì Ç|ü&ÉT Ä |ü]dæú‹ ˝Òø£ b˛e&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì dü+ã+~Û‘· &Üø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T.ù|<ä\≈£î yÓ’<ä´ düVü‰eTT n+~+#·T≥˝À &Üø£ºs¡T¢ eTT+<äT+&Ü\ì ø£˝…ø£ºsY á dü+<äs¡“+>± &Üø£ºs¡¢≈£î Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.n+‘·≈£î eTT+<äT ø£˝…ø£ºsY ÄdüŒÁ‹˝Àì n‘·´edüs¡ $uÛ≤>±ìï, z|æ $uÛ≤>∑+, »qs¡˝Ÿ $uÛ≤>∑+, Á|üdü÷‹ $uÛ≤>±ìï ‹]– s√>∑T\≈£î n+<äT‘·Tqï yÓ’<ä´ ùde\ >∑T]+∫ yê]ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&Ûçz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ÄdüŒÁ‹ ÄsYm+z s¡eTD≤ <˚$, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY kÕsTT¬s&ç¶, &çm+ n+&é ôV≤#Yy√ Vü≤]Hê<∏é, &çdæôV≤#Ymdt &Ü.‘·T\dæu≤sTT, ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]+ f…+&Ó+{Ÿ ÁXÊeDY≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nsTT´+<äHêïs¡T.Á|ü»\ Jeq $<ÛëHê\≈£î, düeTdü´\≈£î, Çã“+<äT\≈£î MT&çj·÷ <äs¡ŒD+ |ü&ÉT‘√+<äì, á $wüj·T+˝À MT&çj·÷ bÕÁ‘· m+‘√ n_Ûq+<ä ˙j·TeT Hêïs¡T. n+<äT ≈£qT>∑TD+>± Á|ü»\ Jeq $<ÛëHê\qT r]Ã~<äT›≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.n<˚ $<Ûä+>± |üÁ‹ø£˝À¢ Á|ü‹_+ _+#˚ Á|ü»\ Çã“+ <äT\qT, düeTdü´\qT, u≤<Ûä\qT ‘Ó\TdüTø=ì n+<äTø£qT>∑TD+>± Á|üuÛÑT‘ê«\T, Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>±\T yê] düeTdü´\ |ü]cÕÿ sêìøÏ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT #·s¡´\T rdüTø=ì $$<Ûä |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.Á|ü»\ eT<Ûä´ ñ+&˚ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, eT+Á‘·T\T ø=ìï ø=ìï dü+<äsê“˝˝À Á|ü»\ düeTdü´\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ nÁX¯<ä› ø£qã]∫q≥T¢ uÛ≤$+∫q|ü&ÉT Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ ˝ÀbÕ\T dü]~<äT ›ø√e&ÜìøÏ ø±dæ+‘· ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚j·T&É+, eT+<ä*+#·&É+ kÕ<Ûës¡D+>± »]π> $wüj·Ty˚Tqì ù|s=ÿHêïs¡T.Ç˝≤+{Ï yês¡Ô\qT Á|üC≤ ø√D+˝À kÕ<Ûës¡D+>±H˚ uÛ≤$+#ê\ì, n˝≤+{Ï e÷≥\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«&É+ uÛ≤e´+ ø±<äHêïs¡T.õ˝≤¢ »s¡ï*düTº\ düeTdü´\T rs¡Ã&ÜìøÏ m\¢ y˚fi¯˝≤ ‘·q düVü≤ø±s¡+ ñ+≥T+ <äHêïs¡T.Áô|dt ø£¢uŸ uÛÑeq+ ∫e] <äX¯ |üP]Ô

ìC≤+kÕ>∑sY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì Å|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î ø£+{Ï n<ë›\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø£+{Ï |üØø£å\T #˚düTø√ì nedüs¡eTTqï yê]øÏ n<ë›\qT ñ∫‘·+>± |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À \j·THé‡ n<Ûä´≈£åî&ÉT \ø£åàj·T´, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT n+C≤>ö&é, Å|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT*¢ø±s¡T®Hé, düuÛÑT´\T Hêsêj·TD, sê+ yÓ÷Vü≤Hé, &Üø£ºsY $»j·T sêCŸ, ø£+{Ï yÓ’<ä´ Å|ü‘˚´ø£ ì|ü⁄DT\T eT˝Ò¢wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Å>±eT düuÛÑ\T eT<ä÷ïsY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)eT+&É\+˝Àì ô|<ä› ‘·&É÷ZsY, Äe˝Ÿ>±yé, yÓTT>± Å>±e÷\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Å>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\T Å>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+∫ Å>±eTdüTú\ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ‘ê>∑T˙s¡T, bÕ]X¯ó<ä›´+, ñbÕ~Û Vü‰MT n+XÊ\ô|’ #·]Ã+∫ ‘·«s¡˝À düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±ì Å|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤düTÔqï Å>±eT düuÛÑ\≈£î Å|ü»\T Vü‰»s¡Tø±e&É+ ˝Ò<äT. n~Ûø±s¡T\T Å|ür dü+e‘·‡s¡+ Å>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì #Ó|üŒ&Üìπø dü]b˛‘·T+<äì düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±e&É+ ˝Ò<äì Å|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.

eT+∫sê´\,»qe] 5(düTes¡íyês¡Ô): eT+∫sê´\ eT+&É\+˝Àì >∑T&çù|≥ Á>±eT+˝À C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ì ÄqT≈£îì ¬s+&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡≈£î ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. õ˝≤¢ ñbÕ~Û Vü‰MT n~Ûø±] Ä<˚XÊqTkÕs¡+ eT+&É\+˝Àì >∑T&çù|≥ Á>±eT+˝À á s√&ÉT¶ |üìøÏ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+~ ¬s+&ÉT \ø£å\ 30 y˚\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T nj·÷´sTT. á ì<ÛäT\T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 75 eT+~ ≈£L©\T |üqT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝À $T–‘ê Á>±e÷˝À¢ ≈£L&Ü ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ düÁø£eT+>± neT\T #˚ùdÔ ≈£L©\≈£î #˚‹ì+&Ü |üì ñ+≥T+<äì mø£ÿ&çøÏ e\dü yÓfi≤fl*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì ≈£L©\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

n$˙‹ s¡Væ≤‘· düe÷C≤ìï kÕú|æ+#·&É+ <ë«sêH˚ Á|ü>∑‹ Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), »qe]5 (düTes¡íyês¡Ô): n$˙‹ s¡Væ≤‘· düe÷» kÕú|üq≈£î $<ë´s¡Tú\T bÕ≥T |ü&Ü\ì ©&é Ç+&çj·÷ õ˝≤¢ ø√`n]¶H˚≥sY dæ+>∑eTsêE nHêïs¡T. Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À C≤rj·T ùdyê |ü<∏äø£+ (mHémdtmdt) Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï j·TTeHêj·Tø£‘·« •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ¬s+&Ée s√E eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹ s¡Væ≤‘· düe÷C≤ìï kÕú|æ+#·&É+ <ë«sêH˚ <˚XÊìï Á|ü>∑‹ |ü<∏ä+˝À q&É|ü>∑\eTì nHêïs¡T. <˚XÊ_Ûeè~ΔøÏ j·TTe Hêj·Tø£‘·«+ m+‘√ nedüs¡eTì nHêïs¡T. ùdyê uÛ≤e+ ô|+bı+~+#·Tø√e&ÜqøÏ mHémdtmdt eT+∫ neø±XÊìï ø£*ŒdüTÔ+<äì $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ ñqï‘· kÕúsTTøÏ m<ä>±\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mø£Hê$Tø˘‡ bò˛s¡+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T H˚<äTq÷] ø£qTø£j·T´, mHé.mdt.mdt Áb˛Á>±+ Ä|ò”düs¡T¢ ¬ø. $»jYTs¡|òüTTq+<äHé, sêCŸ≈£îe÷sY, ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ düTπswt≈£îe÷s¡T, n<Ûä´|ü≈£î\T sêeTø£èwüí, dürwt, mHé.mdt.mdt yê\+{°s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), »qe]5 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\≈£î dü+πøåeT |òü˝≤\T n+~+∫q |òüTq‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚qì |ædædæ _dæôd˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ ø£˙«qsY ø£*ÿ¬s&ç¶ Äq+<é≈£îe÷sY j·÷<äyé nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ e´ekÕj·T πøåÁ‘ê\˝À ¬s’‘·T\ e<ä›≈£î H˚s¡T>± yÓ[fl KØ|òt |ü+≥\ >∑T]+∫ ~>∑Tã&ÉT\ >∑T]+∫ $esê\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ø£+fÒ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ ø√dü+ ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ ¬s+&ç+‘·\T ô|+∫<äHêïs¡T. eTs√kÕ] eT<䛑·T <Ûäs¡ e]øÏ s¡÷.1200, |ü‹ÔøÏ s¡÷.4500 ô|+#Ó+<äT≈£î Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. eT+&É\ ¬s’‘·T\ kÕ<Ûäø£ uÛ≤<äø±\qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $e]kÕÔqì nHêïs¡T.

sêÁwüº uÛ≤Ø eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤e÷‘·T´\T |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶

\j·THé‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£+{Ï n<ë›\ |ü+|æD°

ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

¬s’‘·T\ ø√dü+ ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ ¬s+&ç+‘·\T ô|+#ê+

Á|üC≤ J$‘·+˝À |üÁ‹ø£ ˇø£ uÛ≤>∑y˚T

ìC≤e÷u≤<é, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):Á|ü»\T $C≤„qe +‘·T\e⁄‘·THêïs¡ì, Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ |üÁ‹ø£\T #·<äTe ⁄‘·THêïs¡ì, yêdüÔ$ø£ <äèø£Œ<∏ä+ Á|ü‹_+_+#˚˝≤ yês¡Ô\T sêj·÷\ì sêÁwüº uÛ≤Ø eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤e÷‘·T´\T |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ MT&ç j·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î dü÷∫+#ês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ q÷‘·q n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq ìC≤e÷u≤<äT Áô|dtø£¢uŸ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z Á|üe÷q d”«ø£sê eTôVA‘·‡yêìøÏ eT+Á‹ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±˝≤qT>∑TD+>± edüTÔqï e÷s¡TŒ\ ø±s¡D+>± nø£åsêdü´‘· ô|s¡T>∑T‘√+<äì, Á|ü»\T Á|ü‹s√p ˝Òe>±H˚ |üÁ‹ø± |üsƒ¡q+ #˚j·T&É+ |ü]bÕ{Ï

eT+∫sê´\,»qe] 5(düTes¡íyês¡Ô): eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä• dü+<äs¡“¤+>± eT+∫sê´\ eT+&É\+˝Àì >∑T&çù|≥ Á>±eT+˝Àì >√$+<äπøåÁ‘· Ä\j·T+˝À 13e u…{≤*j·THé ø£e÷+&Ó+{Ÿ düTπs+<äsY Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·T+˝À @ø±<ä•ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ñ‘·Ôs¡<ë«sêìï Ä\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTTø=ÿ{Ï @ø±<ä• s√Eq ñ|üyêdü+ ñ+&É≥+‘√ bÕ≥T ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+ <ë«sê <Ó’e<äs¡Ùq+ #˚düT≈£î+fÒ eTTøÏÔ \_ÛdüTÔ+<äH˚ qeTàø£+ ñ+~. B+‘√ >∑T&çù|≥ Á>±eT Á|ü»\‘√ bÕ≥T u…{≤*j·THé˝Àì b˛©düT\T yê] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T <Ó’e<äs¡Ùq+ #˚düT≈£îì |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

#˚düTø=qT≥≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ <ë«sê 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ #Ó≈£îÿqT Áô|dtø£¢uŸ n<Ûä´≈£åîìøÏ eT+Á‹ n+<ä#˚XÊs¡T.n<˚ $<Ûä+>± »s¡ï*düTº\ dü+πøåeT dü+|òü÷ìøÏ eTs√ 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ês¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷#·, õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ Á|ü»\≈£î MT&çj·÷ ˇø£ yês¡~Û>± Á|üX¯+kÕ|üPs¡«ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔqï<äHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T#˚j·T&É+‘√ yê{Ïô|’ Á|üC≤ düŒ+<äq\T n+~+#·&É+˝À MT&çj·÷ bÕÁ‘· n_Ûq+ <ä˙j·TeTHêïs¡T.|üÁ‹ø± Á|ü‹ì<ÛäT\T Ç+{Ï düú˝≤\T eT+ps¡T #˚j·T&ÜìøÏ Hê´j·T|üs¡yÓTÆq ∫≈£îÿ\Tqï+<äTq, n$ ‘=\–b˛>±H˚ yê{Ïì n+~+#·&ÜìøÏ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì, nsTT‘˚ j·T÷ìj·THé ‘·s¡|ü⁄q ns¡TΩ˝…’q |üÁ‹ø± Á|ü‹ì<ÛäT\ C≤_‘ê‘√ rsêàq+ |ü+|æ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.mdt|æ sêeTø£èwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüú˝À |üÁ‹ø£\≈£î m+‘√ >ös¡e+ ñ+<äì, Bìì ø=qkÕ–+#·T≥≈£î MT&çj·÷ VüQ+<ë>± e´eVü≤]+#·e\dæq nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.m+m˝Ÿdæ n]¬ø\qsꇬs&ç¶, $õ >ö&é, m+m˝Ÿ@ eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄, e÷J m+m˝Ÿ@ Ä≈£î\ \*‘·, Áô|dtø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî&ÉT C≤M<é bÕcÕ, ø±s¡´<ä]Ù Á|üyÓ÷<é ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üdü+–+#ês¡T.@|æj·TT&ÉãT¢´C… n<Ûä´≈£åî&ÉT u§_“* qs¡‡j·T´, ø±s¡´<ä]Ù n+–πs≈£î\kÕsTT\T, ùdº{Ÿ øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´&ÉT ∫+‘·\ >∑+>∑<ëdt ‘·~‘·s¡T\T, Á|üC≤ Hêj·T≈£î\T, bÕغ\ Hêj·T≈£î\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

mmHém+\ düe÷y˚X¯+

ìC≤+kÕ>∑sY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì Å|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÅ‹˝À mmHém+\ düe÷y˚XÊìï kÕúìø£ yÓ’<ë´~Ûø±] $»j·T sêCŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Å|ür mmHém+ ‘·eT Å>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫ Å|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç yÓ’<ä´ ùde\+~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. mmHém+\ô|’ m˝≤+{Ï |òæsê´<äT\T e∫Ãq XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ô|]–q |ü‹Ô <Ûäs¡\T eT<ä÷ïsY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï˝À >∑Ts¡Tyês¡+ |ü‹Ô <Ûäs¡\T ô|]>±sTT. _{Ï s¡ø£+ |ü‹Ô >∑‘· yês¡+ s√E\ ÅøÏ‘·+ øÏ«+{≤\T≈£î 3700 <Ûäs¡ |ü\Tø£>± Å|üdüTÔ‘·+ øÏ«+{≤\T≈£î 4074 s¡÷bÕj·T\ <Ûäs¡ |ü*øÏ+~. <˚os¡ø£+ |ü‹Ô øÏ«+{≤\T≈£î 4200 <Ûäs¡ |ü\Tø£>±, Å|üdüTÔ‘·+ øÏ«+{≤\T≈£î 4551<Ûäs¡ |ü*øÏ+~. |ü‹Ô <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ ¬s’‘·T\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTVü‰sêÅwüº, ø£sêí≥ø£ ÅbÕ+‘ê\ qT+&ç ¬s’‘·T\T uÛ≤Ø>± |ü‹Ôì e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É&É+‘√ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{ÏøÏ Ä<ëj·T+ #˚≈£Ls¡T‘·T+~.

C≤qø£+ù|{Ÿ˝À ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T m&ÉŒ*¢, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô):m&ÉŒ*¢ eT+&É\+ C≤qø£+ù|{Ÿ Á>±eT+˝À ~e>∑+‹ H˚‘· e÷J düs¡Œ+#Y ø√≥ >∑+>±<ÛäsY>ö&é kÕàs¡ø£ y˚T>± ÁøϬø{Ÿ õ˝≤¢ kÕúsTT b˛{°\qT ìs¡«Væ≤ düTÔHêïs¡T.e+<˚e÷‘·s¡+ j·TTe»q dü+|òüT+ düuÛÑT´\T, Äs¡ZHÓ’»sY ∫\Tø£ Á|üMHé≈£îe÷sY, õø£ÿ+ sêE\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.á HÓ\ 8e ‘˚~˝À>± õ˝≤¢˝Àì ÄdüøÏÔ >∑\ ÁøϬø{Ÿ {°eT+ Áø°&Üø±s¡T\T ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ìs¡«Vü≤≈£î\T ø√sês¡T.á b˛{°\qT C≤qø£+ù|{Ÿ ¬s’˝Ò«π>{Ÿ düMT|ü+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.m+Á{° |ò”E 500 s¡÷bÕj·T\qT #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T.á b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q Á|ü<ÛäeT »≥Tº≈£î s¡÷.6666, ~«‹j·T »≥Tº≈£î 4444 s¡÷bÕj·T\T ãVüQeT‘·T\T n+<ä#˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

m&ÉŒ*¢, eT+>∑fiŸbÕ&é˝À Á>±eTdüuÛÑ\T m&ÉŒ*¢, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô):Á>±e÷\˝À HÓ\ø=ì ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á>±eT |ü+#êsTTr Á>±eT düuÛÑ\qT @sêŒ≥T #˚dæ+<äì, m&ÉŒ*¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] ns¡Ãq nHêïs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ eT+>∑fiŸbÕ&é Á>±eT+˝À m+|æ&çy√ Hêπ>X¯«sYsêe⁄ Á>±eT düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·>± m&ÉŒ*¢˝À m+ÄsYy√ ns¡Ãq ìs¡«Væ≤+#ês¡T.m&ÉŒ*¢˝À $<äT´‘Y düeTdü´ e⁄+<äì kÕúìø£ Á|ü»\T n~Ûø±]DÏ <äèwæºøÏ rdüTø√#êÃs¡T.qj·÷u≤~˝À >∑\ ≈£îeTà] yÓ+ø£qï Ç+{Ï e<ä› ø£\«s¡Tº |üqT\T ô|<ä› yê≥sY {≤´+≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·÷\ì düuÛÑ˝À rsêàì+#ês¡T.nq+‘·s¡+ n+>∑Héyê&ç, ñbÕ~Û Vü‰MT, kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹ XÊK\ |üì rs¡Tô|’ e÷{≤¢&Üs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\T e÷J düs¡Œ+#Y m\¢j·T´ j·÷<äyé, Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D+ ‘·ìF

m&ÉŒ*¢, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô):m&ÉŒ*¢ eT+&É\+ eT+>∑fiŸbÕ&é Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ¬syÓq÷´ ÇHé‡ô|ø£ºsY $»j·T\ø°Î #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D≤ìï ‘·ìF #˚XÊs¡T.s¡#·Ãã+&É˝À eT+p¬s’q 99 πswüHé ≈£L|üqT¢ yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q _j·T´+ |ü+|æD° $wüj·TyÓTÆ &û\sY >∑+>±<ÛäsYqT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.<äTø±D+ e<ä› e⁄qï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î _j·T´+ |ü+|æDÏ düÁø£eT+>± »s¡T>∑T‘·+<ë ˝Ò<ë nì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.&û\s¡T |üì rs¡Tô|’ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

{À¬øqT¢ Ç#êÃs¡T..ìj·÷eTø±\T eT]#ês¡T ;s¡÷ÿsY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô);s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À >∑‘·+˝À »]–q ôVA+ >±s¡T¶ $uÛ≤>∑+˝Àì ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥sY\T, Å&Ó’esY b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ >±qT nuÛÑ´s¡Tú\ qT+&ç <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+∫ yê]øÏ {À¬øq¢qT n+<äCÒXÊs¡T. {À¬øq¢qT n+~+∫ ◊<äT HÓ\\T ø±edüTÔHêï n~Ûø±s¡T˝À¢ m˝≤+{Ï düŒ+<äq ˝Òø£b˛e&É+‘√ ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ |üP]Ô kÕúsTT˝À ìj·÷eTø±\T #˚|ü{≤º\ì j·TTe≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eè<Ûë>± b˛‘·Tqï |ò”\ºsY yê≥sY ;s¡÷ÿsY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô);s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì ÅbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Å<ä+ Å|üVü‰] >√&É |üø£ÿqT+&ç yÓfi¯ó‘·Tqï |òæ\ºsY yê≥sY ô|’|ü⁄˝…’Hé |ü–* HÓ\ s√E\T ø±edüTÔHêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Å>±eTdüTú\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. |ü+#êj·T‹ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eè<Ûë>± b˛‘·Tqï ˙{Ïì n]ø£fÒº $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+&É\ Å|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

X¯ã]eT\≈£î ‘·s¡*q nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T ;s¡÷ÿsY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô);s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À 41 s√E\ bÕ≥T ìj·TeT ìwüº\‘√ Bø£å\qT |üP]Ô #˚düTø√ì ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ëìøÏ #Ó+~q nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T Çs¡TeTT&ç <Ûä]+∫ nj·T´|üŒ düìï<ëHêìøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ;s¡÷ÿsY˝À nqï<ëq ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+ Å|üMDY, u≤\T, Å|üuÛÑT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À >∑Ts¡T kÕ«eTT\T ø=≥÷º] lìyêdt, *+>∑+, Å>±eT Å|ü»\‘√ bÕ≥T Äj·÷ Å>±e÷\ Å|ü»\T uÛ≤Ø dü+K´˝À bÕ˝§Zì nj·T´|üŒ kÕ«eTT\≈£î M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T.

ãdt ôw\ºsY≈£î uÛÑ÷$T|üP» |æ≥¢+, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)\j·THé‡ ø£¢uŸ Ä|òt |æ≥¢+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ì]àdüTÔqï ãdt ôw\ºsY ø√dü+ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT q]‡+>¥sêyé |ü*¢ #ÍsêkÕÔ˝À uÛÑ÷$T |üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ãdüT‡ ôw\ºsY ì]à+#·&É+ e\¢ |æ≥¢+ qT+&ç Ç‘·s¡ Å>±e÷\≈£î yÓfi‚fl Å|üj·÷D°≈£î\≈£î #ê˝≤ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+≥T+<äì \j·THé‡ düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. q]‡+>¥sêyé |ü*¢ Å>±eTdüTú\T \j·THé‡ ø£¢uŸ düuÛÑT´\≈£î n_Ûq+<Ûäq\T ‘Ó*bÕs¡T. ôw\ºsY ìsêàD≤ìøÏ |üP]Ô Ks¡TÃqT >∑+>∑ lìyêdt ùd{Ÿ, |ü⁄{≤ï\ \ø°ÎHêsêj·TD\T n+~düTÔqï≥T¢ \j·THé‡ düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À CÀq˝Ÿ #Ó’¬sàHé sêCÒ+Å<ä Å|ükÕ<é, |æ≥¢+ \j·THé‡ n<Ûä´≈£åî&ÉT dü+Jyé ¬s&ç¶, düuÛÑT´\T Hêsêj·TD ¬s&ç¶, dü+‘√wt ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.


8

ø±s√ŒπswüHé e÷düºsY bÕ¢Hé≈£î Á|üuÛÑT‘··« nqTeT‹ eT<ä´+ô|’ ‘Ó<˚bÕ u…’ø˘ sê´© : m¬ø’‡CŸ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ø£&É|ü, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) ø£&É|ü q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú≈£î dü+ã+~Û+∫q e÷düºsY bÕ¢Hé≈£î &Ó’¬sø£ºsY n+&é eTTì‡|ü˝Ÿ n&çàìÁùdºwüHé nqTeT‹ \_Û+∫+~. á y˚Ts¡≈£î Jz HÓ+. 555qT Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚XÊs¡T. s¡M+Á<äHê<∏ä¬s&ç¶ º˚Ty˚Tj·TsY>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT s¡÷bı+~+∫q á »qs¡˝Ÿ {ÖHé bÕ¢ì+>¥ d”ÿ+ (e÷düºsY bÕ¢Hé)qT n|üŒ{Ï bÕ\ø£ es¡Z+ q>∑s¡+˝À $$<Ûä esêZ\ qT+&ç nuÛÑ´+‘·sê\T d”«ø£]+∫ ăyÓ÷~+∫+~. yês¡T ăyÓ÷~+∫q e÷düºsYbÕ¢HéqT n˝≤π> &çm+@≈£î |ü+bÕs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á&Ü|òü⁄º e÷düºsYbÕ¢Hé≈£î nqTeT‹dü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Bìô|’ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ≈£L&Ü eTs√kÕ] q>∑s¡+˝Àì &Óe\|üsY‡, düú˝≤\ j·T»e÷qT\T, ¬s’‘·T\T e+{Ï $$<Ûä esêZ\ yê]‘√ düe÷y˚˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#˚ neø±X¯eTT+~. ‘·<ë«sê á e÷düºsYbÕ¢Héô|’ nuÛÑ´+‘·sê\T d”«ø£]+∫ H√{Ï|òæπøwüHé Çe«qTHêïs¡T. 164.25 #·.MT. \ $d”Ôs¡í+˝À ñqï ø£&É|ü q>∑s¡+˝À á @ ÁbÕ+‘ê\T ìyêdü ÁbÕ+‘ê\T>± ñHêïsTT, @ ÁbÕ+‘ê\T ø£eT]¸j·T˝Ÿ, Ç+&ÉÁd”ºj·T˝Ÿ, eT©º|üs¡Œdt, ôdMT|üs¡Œdt ÁbÕ+‘ê\T>± ñHêïjÓ÷ e÷düºsYbÕ¢Hé ìsêΔ]düTÔ+~. n+<äTe\¢ Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ \_Û+∫q e÷düºsYbÕ¢Héô|’ me¬s’Hê nuÛÑ´+‘·sê\Tqï ‘·eT düú˝≤\ $ìjÓ÷>±ìï e÷s¡TÃø√ƒyê\qT≈£îqï Á&Ü|òü⁄º H√{Ï|òæπøwüHé e#êÃø£ sê‘·|üPs¡«ø£+>± ‘Ó\T|ü⁄ø√e#·TÃ. {ÖHébÕ¢ì+>¥ n~Ûø±s¡T\T á nuÛÑ´+‘·sê\qT &çm+@≈£î |ü+|ækÕÔs¡T. Ç+<äT˝À dü¬s’q ø±s¡D≤\T ñqïyê{Ïì &çm+@ d”«ø£]+∫ ô|ò’q˝Ÿ e÷düºsYbÕ¢Hé s¡÷bı+~düTÔ+~.

X¯óÁø£yês¡+, 6 »qe] 2012

ø£&É|ü, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) eT<ä´+ yê´bÕs¡+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nÁø£e÷\≈£î mø£ÿ&É|ü&ç‘˚ nø£ÿ&É $#·Ã\$&ç>± $Áø£sTT+#·&ÜìøÏ e´‹πsø£+>± >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó<˚bÕ Ä<Ûä«s¡´+˝À u…’ø˘ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á u…’ø˘ sê´© n\+U≤Hé|ü*¢ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ m¬ø’‡CŸ &ç|üP´{° ø£MTwüqsY ø±sê´\j·T+ es¡≈£î sê´©ì »]–+#ês¡T. ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ‘Ó<˚bÕ yês¡T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <Ûäsêï˝À bÕ˝§Zqï ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eT<ë´ìï $#·Ã\$&ç>± sêh+˝À Á|üeVæ≤+|üCÒk˛Ô+<äì, Bì <ë«sê Ä<ëj·T+ düeTè~Δ>± bı+<ë\ì Ä‘·è‘· |ü&ÉT‘√+<äHêïs¡T. á eT<ä´+ ø±s¡D+>± ù|<ä, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nH˚ø£eT+~ Hê≥TkÕsê≈£î ã*ne⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. sêh+˝À eT<ä´+ e÷|òæj·÷ >±´+>¥ q&ç|æ+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T ≈£L&Ü ñHêïs¡Hêïs¡T. #ê˝≤ eT+~ eT+Á‘·T\≈£î Ç+<äT˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ñ+<äì ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ø£fi¯ófl ‘Ós¡∫ eT<ä´+ nÁø£e÷\qT ìs√~Û+#ê\Hêïs¡T. á <Ûäsêï˝À ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T mdt. >√es¡ΔHé¬s&ç¶, |ü⁄‘êÔ qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶, nMTsYu≤ãT, õ˝≤˙ u≤wü, düTuÛ≤Hé u≤wü, |ü˝≤¢ sêeTT, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

|ü{Ϻ |ü≥ºq≥T¢ ]yéT‡ &Üø£ºs¡¢ ùde\T: ù|<ä\≈£î ø£s¡TyÓ’q yÓ’<ä´ ùde\T $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#=<äT›...dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T düTπswt>=+&É ø£&É|ü , »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) ø£&É|ü ]yéT‡˝Àì |üì#˚düTÔqï ø=+<äs¡T &Üø£ºs¡T¢ yÓ’<ë´ìï yê´bÕs¡+>± #·÷düTÔHêïs¡T. eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt.sê»X‚KsY¬s&ç¶ m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± @sêŒ≥T #˚dæq á ÄdüT|üÁ‹ ø°]Ô Á|ü‹wüº\T ô|+#˚ ~X¯>± ø£èwæ #˚j·÷*‡+~ b˛sTT Áô|’y˚≥T>± ÄdüT|üÁ‘·T\T ô|≥Tºø=ì ª]yéT‡ &Üø£ºsYμ nì #Ó|üø= +≥÷ \ø£å\T Ä]®+#·&É+ ô|’H˚ m≈£îÿe <äèwæº πø+ÁBø£]düTÔHêïs¡T. eTVü‰H˚‘· &Üø£ºsY yÓ’mdt.sê»X‚KsY¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dæq Äπsfi¯fl ø±\+˝À ø£&É|ü ]yéT‡qT õ˝≤¢≈£î ø£*øÏ‘·TsêsTT>± r]Ã~ <ä›&É+˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ rdüT≈£îHêïs¡T. ôdMT n{≤qeTdtqT ø£*Œ+∫ <˚X¯ q\TeT÷\\ qT+∫ dæã“+~ì |æ*|æ+∫ |üì#˚sTT+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq õ˝≤¢ |üs¡´≥q≈£î e∫ÃHê, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ôV’≤<äsêu≤<äT≈£î yÓ[flHê ]yéT‡ >∑T]+∫ K∫Ñ·+>± Á|ükÕÔ$+#˚yês¡T. ]yéT‡ n_Ûeè~ΔøÏ ì<ÛäT\T ‘·≈£îÿyÓ’‘˚ n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT m|”ôV≤#Ym+◊&ûd” <ë«sê ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚sTT+∫ ø£åD≤˝À¢ |üqT\T #˚sTT+#˚yês¡T. q>∑s¡ •yês¡¢˝À ø£&É|ü≈£î <ë<ë|ü⁄ Äs¡T øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï ]yéT‡≈£î yÓfi‚fl+<äT≈£î s√>∑T\T Çã“+~|ü&É≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì n|üŒ{Ï ø£|ü⁄Œ&ÉT bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\‘√ e÷{≤¢&ç ãdüT‡\qT $sêfi¯+>± n+<äCÒsTT+#ês¡T. Á|ü‹ $uÛ≤>∑+˝Àq÷ ámHé{°, X¯g ∫øÏ‘·‡, yÓT&çø£˝Ÿ $uÛ≤>∑+, &Éj·÷>√ïdæºø˘ $uÛ≤>±˝À¢ nìï |ü]ø£sê\q÷ düeT≈£LsêÃs¡T. n˝≤+{Ï eTVü‰H˚‘· ÄX¯j·÷ìï neT\T |üs¡#·&É+˝À ]yéT‡˝À |üì#˚düTÔqï ø=+‘·eT+~ &Üø£ºs¡T¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤ <ÛäHêìï y˚‘·Hê\T>±

|òüTq+>± eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä• |üP»\T ã<˚«\T, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) ã<˚«\T eT+&É\+ \øÏåà bÕfiË+ Á>±eT+˝À yÓÓ*dæe⁄qï Áo \øÏåà Á|üdüqï yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+˝À >∑Ts¡Tƒyês¡+ eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä• |üP»\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤ +#ês¡T. e+<ä˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T y˚˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§Zì |üP»\T #˚|ü{≤ºs¡T. |ü\Te⁄s¡T uÛÑ≈£îÔ\T yÓTT≈£îÿã&ÉT\T düeT]Œ+∫ ‘·\˙˝≤\T n]Œ+ #ês¡T. ã<˚«\T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡* e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\≈£î Ä\j·T #Ó’s¡àHé qs¡dæ+ Vü‰sêe⁄ <ä+|ü‘·T\T nìï kÂø£sê´\T ø£*Œ+ #ês¡T. kÕ«$T yê] <äs¡Ùq+ #˚düT≈£îqï yê]øÏ rs¡ú Á|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTTK <ë«s¡ <äs¡ÙHêìï Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

Äغd” á&û>± X‚wü–]sêe⁄

u≤<Ûä´‘·\ d”«ø£s¡D ø£&É|ü, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) @|”md tÄsY{°á ø£&É|ü CÀHé m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY X‚wü–]sêe⁄ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<ä s¡“+>± á&û e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæã“+~ ∫‘·ÔX¯ó ~›‘√ ø£wüº|ü&ç |üì#˚dæ dü+düú≈£î eT+∫ ù|s¡T rdüT≈£î sêƒyê\Hêïs¡T. Á|üj·÷ D°≈£î\T dü¬s’q düeTj·T+˝À >∑eT´kÕú HêìøÏ #˚πs˝≤ #·÷&Ü \Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ Áô|’y ˚≥T Á{≤yÓÓ˝Ÿ‡ qT+&ç b˛{° n~Ûø£+>± ñ+<äì, Ç≥Te+{Ï düeTj·T+˝À Á|ü»\ eTqïq\T bı+<˚˝≤ ñ‘·ÔeT ùde\T n+~+ #ê\Hêïs¡T. ãdüT‡˝À¢ì Á|üj·÷D°≈£î\ |ü≥¢ eTsê´<ä |üPs¡«ø£+>± yÓT\>±\Hêïs¡T. ‘·eT Á|ües¡Ôq <ë«sêH˚ Á|üj·÷D°≈£î\qT Äø£]¸+ #·>∑\ eTHêïs¡T. Bì <ë«sê dü+düú qcÕº˝À¢ qT+∫ ãj·T≥|ü&ç n+<äs¡÷ dü+‘√wü+>± ñ+&É> \eTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ |ü\T j·T÷ìj·Tq¢≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, dæã“+~ á&ûì eTsê´<ä |üPs¡«ø£+>± ø£\TdüT≈£îì X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

ñ‘··Ôs¡ <ë«s¡+˝À Áo kÂeT´Hê<∏äkÕ«$T q+<ä\÷s¡T, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) Áo<˚$ uÛÑ÷<˚$ dü y˚T‘· Áo kÂeT´Hê<∏äkÕ«$T >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ’ Ó’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• |üs¡«~q dü+<äs¡“+>± ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+ <ë«sê uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. á dü+< äs¡“+>± ø£*j·T>∑ <Ó’e+ Áo kÂeT´Hê <∏äkÕ«$Tì <ä]Ù+#·T ≈£îH˚+<äT≈£î ø£&É|ü≈£î #Ó+~q πseq÷s¡T sê+Á|ükÕ<é $‘·s¡D‘√ @&ÉT yÓ’Ó≈£î+sƒ¡ <ë«sê \qT n‘·´+‘· düT+<äs¡+>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ne<Ûëì düTã“q s¡dæ+Vü≤X¯s¡à Ä<Ûä«s¡´+˝À \ø£å ‘·T\dæ ns¡Ãq ø±s¡´Áø£e÷ìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚˚&ÉTø£˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+ #·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ô|<ä› m‘·TÔq nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·T ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ nìï dü<äTbÕj·÷\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á y˚&ÉTø£˝À¢ sê»+ù|≥ XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT ÄπøbÕ{Ï neTs YHê<∏é¬s&ç¶, &ûmd”Œ s¡»ì, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T ≈£î\T m<äT›\ düTã“sêj·TT&ÉT, |òüT+{≤ yêdüT <˚ej·T´, ø=+&É|ü*¢ düTã“sêj·TT&ÉT, düTeTHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫q &çm+ôV≤#Yz ˇ+{Ï$T≥º, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) ˇ+{Ï $T≥º ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝Àì ]ø± s¡T¶\qT >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ &çm+ôV≤#Yz &Üø£ºsY Á|üuÛÑT<ëdt |ü]o*+∫ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äs√>∑´ dæã“+~ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤ ≥T˝À ñ+&ç ùde\T #˚ùdÔ >∑T]Ô+|ü⁄ edüTÔ+ <äHêïs¡T. Á>±e÷\˝À bÕ] X¯ó<ä´+ bÕ{Ï+ #˚˝≤ dü÷#·q\T Çyê« \Hêïs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À ndæôdº+{Ÿ &çm+ ôV≤#Yˇ &Üø£ºsY ô|+#·\j·T´, yÓ’<ë´~Ûø±] uÛÑyêì X¯+ø£sY, d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ sêeTø£èwüí, {ÏôV≤ #Yˇ lìyêdüT\T, eT]j·TT dæã“+~ bÕ˝§ ZHêïs¡T.

bı+<äT‘·÷ Áô|’y˚{Ÿ øÏ¢ìø˘\ <ë«sê yÓ’<ä´ yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïs¡T. ìã+<Ûäq\T >±*ø=~˝≤s¡T : ôdMT n{≤qeTdt &Üø£ºs¡T¢>± |üì #˚düTÔqï yê]˝À Ábıô|òdüs¡¢≈£î HÓ\≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\T, nk˛dæj˚T{Ÿ Ábıô|òdüs¡¢≈£î s¡÷. 70 y˚\T, ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY≈£î s¡÷.40 y˚\T, ≥÷´≥sY≈£î s¡÷.30 y˚\T, d”@mdt\≈£î s¡÷. 25 y˚\T y˚‘·Hê\T ÇdüTÔHêïs¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ Ms¡T ]yéT‡˝ÀH˚ |üì#˚dü÷Ô ø±«s¡ºsY‡˝ÀH˚ J$+#ê*‡ ñqï|üŒ{Ïø° ø=+<äs¡T ø£&É|ü˝À øÏ¢ìø˘\T ô|≥Tºø=ì j·T<˚#·Ã¤>± yÓ’<ä´ yê´bÕs¡+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. X¯g ∫øÏ‘·‡\ $wüj·T+˝À Äs√úô|&çø˘, »qs¡˝Ÿ düs¡®Ø $uÛ≤>±\ yês¡T z e÷~]>± |üì #˚düTÔHêï ámHé{°, ÄbÕÔ*àø˘ $uÛ≤>±ìøÏ #Ó+~q &Üø£ºs¡T¢ ˇø£{°, nsê ‘·|üŒ n+‘·ø£Hêï m≈£îÿe #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. ámHé{° $uÛ≤>∑+˝À 2009˝À ñ<√´>∑ $s¡eTD #˚dæ ôdMT n{≤qeTdt øÏ+<ä eT∞fl nk˛dæj˚T{Ÿ Ábıô|òdüsY>± |üì #˚düTÔqï z &Üø£ºsY bÕ‘· eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ m<äTs¡T>± ñqï ‘·q øÏ¢ìø˘H˚ ø£\Œeèø£å+>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ]yéT‡ z|”˝À ¬s+&ÉT >∑+≥\T e÷Á‘·y˚T |üì#˚dü÷Ô HÓ\≈£î s¡÷.70 y˚\ qT+∫ s¡÷. 90 y˚\ <ëø± n|üŒq+>± rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Äj·Tq 209 ôdô|º+ãs¡T qT+∫ 2011 qe+ãsY es¡≈£î ]yéT‡˝À ∫qï ∫qï Ä|üπswüqT¢ 20 e÷Á‘·y˚T #˚XÊs¡T. n+fÒ HÓ\ø=ø£ÿ ∫qï Ä|üπswüHé ≈£L&Ü #˚j·T˝Ò<äT. ÄbÕÔ*àø˘ $uÛ≤>∑+˝À Á|üuÛÑT‘·« |ü]~Û˝À Ábıô|òdüsY>± |üì#˚düTÔqï eTs√ &Üø£ºsY 2009 ôdô|º+ãsY qT+∫ 2011 qe+ãsY es¡≈£î 15 ô|<ä› Ä|üπswüqT¢, 11 ∫qï Ä|üπswüqT¢ e÷Á‘·y˚T #˚XÊs¡T. Äj·Tq HÓ\ø=ø£ Ä|üπswüHé e÷Á‘·y˚T #˚XÊs¡T.

ìã<äΔ‘· >∑\ yÓ’<äT´\T : ámHé{° $uÛ≤>∑+˝À 2011 pHé˝À #˚]q z d”@mdt qe+ãsY es¡≈£î 38 ô|<ä› Ä|üπswüqT¢, 35 ∫qï Ä|üπswüqT¢ #˚XÊs¡T. n+fÒ 5 HÓ\˝À¢ 73 Ä|üπswüqT¢ #˚XÊs¡T. Äj·Tq y˚‘·q+ HÓ\≈£î s¡÷. 25 y˚\T e÷Á‘·y˚T. n˝≤π> n<˚ $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚düTÔqï eTs√ Ç<ä›s¡T Á|üuÛÑT‘·« &Üø£ºs¡T¢ 2009 qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 375 ô|<ä› Ä|üπswüqT¢, 432 ∫qï Ä|üπswüqT¢ ~–«»j·T+>± |üP]Ô#˚XÊs¡T. M{Ï˝À ˇø£ &Üø£ºsY 273 ô|<ä› Ä|üπswüqT¢, 180 ∫qï Ä|üπswüqT¢ #˚j·T>±, eTs√ &Üø£ºsY 102 ô|<ä›, 252 ∫qï Ä|üπswüqT¢ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄbÕÔ*àø˘ $uÛ≤>∑+˝À |üì #˚düTÔqï Ç<ä›s¡T &Üø£ºs¡T¢ 2009 qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 1,223 ø£+{Ï Ä|üπswüqT¢ #˚XÊs¡T. yê]˝À ˇø±j·Tq ô|<ä› Ä|üπswüqT¢ 701, ∫qï$ 50 #˚XÊs¡T. eTs√ &Üø£ºsY ô|<ä›$ 448, ∫qï$ 24 #˚XÊs¡T. ]yéT‡ ÄdüT |üÁ‹˝À πøe\+ U…’B\ nHês√>∑´+ <äècÕº´ ôV’≤<äsêu≤<äT≈£î ¬s|òüsY #˚dæq $wüj·T+˝ÀH˚ #·s¡´\T rdüT≈£îqï yÓ’<ä´$<ë´XÊK ñqï‘ê ~Ûø±] y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\ J‘ê\T rdüT≈£î+≥÷ |üì <=+>∑˝…’q yÓ’<äT´\ $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚. düeTÁ>∑+>± $#ê]kÕÔ+ : &Ó’¬sø£ºsYX¯g ∫øÏ‘·‡\T, &Üø£ºs¡¢ |üìrs¡Tô|’ ]yéT&Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY dæ<ä›|üŒ >ös¡yé düŒ+~dü÷Ô &Üø£ºs¡¢ |üìrs¡Tô|’ düeTÁ>∑+>± $#ê]+∫ yê]MT<ä ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤eTHêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)ø±+Ŭ>dt Å|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· mìïø£\ yÓTìô|òk˛º˝À Å|üø£{Ï+∫q $<Ûä+>± 2014 es¡≈£î m˝≤+{Ï $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·eTqï Vü‰MTì ì\u…≥Tºø√ø£b˛e&Üìï Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± K+&ç+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Y, >∑èôVA|üø£s¡D≤\≈£î >∑\ $<äT´‘Y\ #êØ®\qT $$<Ûä |ü<䛑·T\˝À ô|+#·&ÜìøÏ $<äT´‘Y XÊK rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\qT Äj·Tq ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. ø±+Ŭ>dt Å|üuÛÑT‘·«+ s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ Ç∫à $T>∑‘ê düs¡T≈£î\ πs≥T¢ nH˚ø£ $<Ûä+>± ô|+#˚dæ+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Ŭ>dt bÕغ rdüT≈£îH˚ Å|üC≤ Å|üjÓ÷>±\ <äèwüº´ Ç˝≤+{Ï ìs¡íj·÷\≈£î dæ|æm+ bÕغ e´‹πsø£eTì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À dæ|æm+ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑‘· HÓ\˝À _#·Tÿ+<ä, u≤qT‡yê&É eT+&É˝≤\≈£î >∑\ s√&ÉT¶ $wüj·T+ô|’ 18 øÏ˝À MT≥s¡¢ ‘·eT bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚dæq bÕ<äj·÷Å‘·ô|’ n≥T Å|üuÛÑT‘·«+ ø±ì, Ç≥T kÕúìø£ Å|üC≤ Å|ü‹ì<ÛäT\T ø±ì düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ô|+∫q ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì á dü+<äs¡“¤+>± Å|üuÛÑT‘ê«ìï Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À Äj·Tq‘√ bÕ≥T j·÷<äyé u≤ãT, m. u≤ãT, >∑D|ü‹, ÄsY. X¯+ø£sY, mdt. >∑+>±sê+, dæ|æm+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ã]eT\≈£î ‘·s¡\qTqï kÕ«eTT\T _#·Tÿ+<ä, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì nj·T´|üŒ e÷\ <Ûä]+∫q uÛÑ≈£îÔ\T H˚&ÉT X¯ã]eT\ j·÷Å‘·≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îqï≥T¢ >∑Ts¡TkÕ«eTT\T <äX¯s¡‘Y kÕ«$T, u≤˝ŸsêCŸ kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü Å>±e÷\ qT+&ç ôd’‘·+ nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\T nj·T´|üŒ düìï<ëìøÏ #˚s¡Tø√ì |ü\T |üPC≤ ø±s¡´Åø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zì kÕ«eTT\≈£î X¯ã]eT\ j·÷Å‘· $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô #˚düTø√ì e#˚à $<Ûä+>± ÅbÕ]ú+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

uÛ≤Ø yêVü≤Hê\‘√ Å{≤|òæø˘ Çã“+<äT\T eT<ä÷ïsY, »qe] 5 (düTes¡íyês¡Ô)eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Å<ä+ >∑T+&Ü yÓfi‚fl sêÅwüº s¡Vü≤<ës¡T˝À¢ ì‘·´+ uÛ≤Ø yêVü≤Hê\T yÓfi¯óÔ+&É&É+‘√ Å{≤|òæø˘≈£î rÅe Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘·THêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Å<ä+ >∑T+&Ü >∑Ts¡Tyês¡+ z uÛ≤Ø yêVü≤q+ eT<Ûä´Å|ü<˚XŸ≈£î z uÛ≤Ø j·T+Å‘êìï rdüT¬øfi¯óÔ+&É&É+‘√ Å{≤|òæø˘≈£î Çã“+<äT\T m<äTs¡j·÷´sTT. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ s√&ÉT¶ yÓ&É\TŒ #˚ùdÔ Çã“+<äT\T ‘·|ü⁄Œ‘êj·Tì Å|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

n+<Ûä‘ê«ìï »sTT+∫q @düqï |òüTq+>± eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä• y˚&ÉTø£\T ø±\˙ yêdüT\≈£î nìï ‘êHÓ’ nìï edü‘·T\T düeT≈£Ls¡TÃ≈£îqï n+<Ûä Hêj·T≈£î&ÉT

H˚&ÉT \÷sT÷ Áu…sTT© es¡›+‹ dü+<äs¡“+>± Á|ü‘·´ø£ ø£<∏äq+ ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) ø£eT˝≤|ü⁄s¡+˝Àì @ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\ j·T+˝ÀHÓ’Hê, eT+&É\ kÕúsTT˝À @ n~Ûø±]HÓ’Hê n&ç–Hê @düqï ‘Ó*j·Tì yês¡T+&És¡T. 50 @fi¯¢ n+<Ûä‘·«+ >∑\ @düqï ‘·q düVü≤#·s¡ n+<ÛäT\¬ø’ b˛sê{≤\T #˚dæ nìï edü‘·T\T düeT≈£LsêÃ&ÉT. ø£fi¯ó¢ ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{ÏøÏ nìï $esê\qT ‘Ó\TdüTø=ì n≥T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î, Ç≥T n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘·eT düeTdü´\qT kÕ~Û+#·T≈£î+{≤&ÉT. n+<ÛäT\ Äsê<ÛäT´&ÉT \÷sT÷ Áu…sTT© es¡›+‹ dü+<äs¡“+>± n‘·ì $»j·÷\T n‘·ì e÷≥˝À¢H˚.. Hê ù|s¡T #·Tø£ÿ\÷s¡T @düqï. e÷ }] ù|s¡T ≈£L&Ü Hê Ç+{Ïù|πsq+&√jYT. ‘ê&ç|üÁ‹ düMT|ü+˝Àì #·Tø£ÿ\÷s¡T e÷ dü«Á>±eT+. e÷ neTà Hêqï ô|<ä› q\¢|üŒ, eT]j·TeTà\≈£î Äs¡T eT+~ Ä&É|æ\¢\T |ü⁄{Ϻ #·ìb˛j·÷ø£ H˚qT @&Ée dü+‘êq+>± |ü⁄{≤ºqT. |ü<äe ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·~ƒyêqT. ø±\Áø£eT+˝À »«s¡+ e∫à ‘·<äq+‘·s¡+ ø£+{Ï #·÷|ü⁄ ø√˝ÀŒj·÷qT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø±\>∑s¡“¤+˝À ø£\dæb˛j·÷s¡T. düVü≤#·s¡ n+<ÛäT\‘√ ø£\dæ ¬s’fi¯¢˝À bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ |üP≥ >∑&ÉT|ü⁄ø=H˚ yêDÏí. n˝≤+{Ï ‘·s¡TD+˝À 1995˝À ø£eT˝≤|ü⁄s¡+˝Àì n+<ÛäT\ |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>± ñ+<äì ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. n|ü⁄Œ&ÉT yê]øÏ @<√ ˇø£{Ï

#˚j·÷\ì ø±fi¯¢]π>˝≤ n~Ûø±s¡T\T #·T≥÷º ‹]– m+|”&ûz ø±sê´\j·T düMT|ü+˝À n+<ÛäT\≈£î düú˝≤\T kÕ~Û+#êqT. n|üŒ{Ï sê»ø°j·T+ Hêj·T≈£î\ e\q Ä düú˝≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+ eT∞¢ yÓÓq≈£îÿ rdüT≈£î+~. B+‘√ Hê˝À eT]+‘· |ü≥Tº<ä\ ô|]–+~. 1996˝À HÓ\ s√E\ bÕ≥T ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚kÕqT. |òü*‘·+ ˝Ò<äT. ◊<äT s√E\ bÕ≥T ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å #˚kÕqT. Ä <Óã“≈£î n|üŒ{Ï ÄsY{Ïz düTã“sêeTj·T´ düŒ+~+∫ Ç~>√ Çø£ÿ&É düú˝≤\T Ç#êÃs¡T. M{Ï ‘·sê«‘· ˇø=ÿø£ÿ]øÏ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, s√&ÉT¢, Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+, Á&Ó’H˚J ø±\Te\T @sêŒ≥T #˚sTT+#·T≈£îHêïqT. Á|üdüTÔ‘·+ 50 n+<ÛäT\ ≈£î≥T+u≤\‘√ bÕ≥T, Ç‘·s¡T\T ≈£L&Ü e÷ ø±\˙˝À ñHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ #·]à ì]à+#ê\ì ‘·\ô|{≤ºqT. |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#êqT. <ë‘·\T düVü≤ø£]ùdÔ #·]à ìsêàD+ ≈£L&Ü |üP]Ô #˚kÕÔqqï qeTàø£+ Hê≈£î+~. mø£ÿ&çøÏ yÓ[¢Hê Hê ∫s¡ø±\ $TÁ‘·T&ÉT s¡$ düVü‰j·T+ ‘·|üŒì dü]>± rdüT≈£î+{≤qT. 15 @fi¯¢ qT+∫ ˇø£]ì $&ç∫ ˇø£s¡+ ñ+&É˝ÒeTT. Á|üdüTÔ‘·+ 25 eT+~øÏ |æ+#Û·qT¢ edüTÔHêïsTT. $T–*q yê] ø√dü+ b˛sê{≤\T #˚düTÔHêïqT. yê]øÏ ≈£L&Ü |æ+#Û·Hé e#˚à es¡≈£î $ÁX¯$T+#·qT. yês¡T qqTï qeTTà≈£îHêïs¡T. yê]ì ‘·|üŒø£ Ä<äT≈£î+{≤qT. @düqï ˝Òì<˚ y˚TeTT ˝ÒeTT : @düqï ˝Òì<˚ y˚TeTT ˝ÒeTT. @ düeTdü´ e∫Ãq eTT+<äT>± @düqï <ä>∑Z]øÏ yÓfi≤ÔqT. Äj·Tq≈£î düeTdü´ #Ó_‘˚ Äj·TH˚ <ëìï |ü]wüÿ]kÕÔ&ÉT. ø±\˙ @s¡ï&ç+<ä+fÒ @düqï #·\Ty˚ n+≥÷ >∑+>±, Hê>∑eTà nH˚ n+<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. n+<ÛäT\ ø±\˙ @sêŒ≥T @düqï<˚ : ø£eT˝≤|ü⁄s¡+˝À n+<ÛäT\ ø±\˙ @sêŒ≥T »]–+<ä+fÒ <ëì yÓÓqTø£ @düqï ø£èwæ #ê˝≤ ñ+~. @ nedüs¡+ e∫Ãq @düqï‘√ #Ó|æŒ #˚sTT+#·T≈£î+{≤+. Á|üdüTÔ‘·+ ø±\˙˝À nìï edü‘·T\THêïsTT. Çø£ #·]à ≈£L&Ü |üP]Ô #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì Hêsêj·TDeTà nH˚ n+<ÛäTsê\T ‘Ó*|æ+~.

yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·ì 30 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹ $<ÛäT\≈£î sêì yÓ’<ä´ dæã“+~

ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñqï düuŸ ôd+≥s¡T¢ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï 30 |ü&Éø£\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À dü¬s’q yÓ’<ä´ùde\T ˝Òø£ s√>∑T\≈£î dü¬s’q eT+<äT\T Çe«ø£b˛e&É+‘√ s√>∑T\T Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. ˇø£ |üø£ÿ yÓ’<ä´ùde\T düÁø£eT+>± n+<ä≈£î+&Ü ñ+fÒ eTs√|üø£ÿ Á>±eT+˝À ñqï Äs√>∑´ düuŸ ôd+≥s¡¢≈£î ‘·eT dæã“+~ düÁø£eT+>± sêø£ b˛e&É+‘√ Äs√>∑´ düuŸôd+≥s¡T¢ ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñHêïsTT. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑‘·+˝À ñqï ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü≤Vü‰+˝À ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚dæ 30 |ü&É\ø£\ ÄdüŒÁ‹ì ì]à+#ês¡T. ø±˙ n+<äT˝À dü¬s’q edü‘·T\T ø£s¡TyÓ’j·÷´sTT. e∫Ãq s√>∑T\≈£î ≈£L&Ü n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T yÓ’<ä´ùde\T n+<äT‘·THêïsTT. Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\T \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T edüTÔHêï.. Ä ì<ÛäT\T @eTÚ‘·THêïjÓ÷ >±˙.. dü¬s’q eT+<äT\T Çe«&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T s√>∑T\T yêb˛‘·THêïs¡T. ÄdüŒÁ‹øÏ e∫Ãq s√>∑T\≈£î dü¬s’q edü‘·T\T ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ù|s¡Tπø 30 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹ ‘·|üŒ yÓ’<ä´ ùde\T n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T ñ+≥THêïj·Tì |ü˝…¢\ qT+&ç e∫Ãq s√>∑T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT] b˛s¡Te÷$Tfi¯¢˝À Á|ü<Ûëq+>± ñqï 30 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹ |ü]~Û˝À 7 Äs√>∑´ düuŸôd+≥s¡T¢HêïsTT. n+<äT˝À b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ -1, 2, s¡+>∑düeTTÁ<ä+, |ü⁄*M&ÉT, á<äTfi¯¢ |ü˝…¢, ø£e\≈£î+≥¢, nø£ÿ\¬s&ç¶|ü˝…¢ Á>±e÷\˝À düuŸôd+≥s¡T¢HêïsTT. Ä ôd+≥s¡¢≈£î mmHém+ ‘√ bÕ≥T $T>∑‘ê dæã“+~ ñ+&Ée\dæ ñ+~. ø±ì @ ˇø£ÿs¡÷ ≈£L&Ü

n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É≥+˝Ò<äT. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢˝ÀH˚ ñ+≥÷ $<ÛäT\qT eT]∫ b˛‘·THêïs¡T. á dæã“+~, düuŸôd+≥s¡¢ |ü]~Û˝Àì #·T≥Tº Á>±e÷\≈£î yÓ[¢ s√>∑T\qT dü+<ä]Ù+∫ eT+<äT\T Çe«e\dæ ñ+~. ø±˙ dæã“+~ e÷Á‘·+ düÁø£eT+>± $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±e&É+˝Ò<äT. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T Á|ü<Ûëq+>± ñqï Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ >±˙ Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\≈£î e∫à yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì |ü˝…¢ Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Çø£ b˛‘˚ fÒ≈£Ls¡T ù|≥ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ <äTdæú‹ n<Ûë«qï+>± e÷]+~. ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î ≈£L&Ü ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡∫q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. B+‘√ |ü˝…¢ qT+&ç e∫Ãq Á|ü»\T Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. á πø+Á<ä |ü]~Û˝À Hê\T>∑T Äs√>∑´ düuŸôd+≥s¡T¢HêïsTT. n+<äT˝À fÒ≈£Ls¡Tù|≥, dæ<ä›es¡+, #·\¢–]¬>\, >±qT>∑ô|+≥ Á>±e÷˝À¢ düuŸôd+≥s¡T¢HêïsTT. á düuŸ ôd+≥s√¢ |üì#˚düTÔHêï dæã“+~ ≈£L&Ü Á>±e÷\≈£î yÓ[¢q <ëK˝≤\T ø£ìŒ+#·&É+˝Ò<äT. á dæã“+~ ˇø£ y˚fi¯ $<ÛäT\qT b˛sTTHê yÓ’<ä´ ùde\T ≈£L&Ü HêeTe÷Á‘·+>± #˚düTÔHêïs¡ì e∫Ãq s√>∑T\T #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. eT] s√>∑T\+<ä]øÏ ‘Ó\¢ e÷Á‘·\T Ç∫à #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. ø±˙ á düuŸ ôd+≥sY |ü]~Û˝À |üì#˚düTÔqï dæã“+~ô|’ ô|’ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. ‘·eT düuŸ ôd+≥s√¢ |üì#˚j·Te\dæq dæã“+~ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ Á|ü<Ûëq Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À ñ+≥THêïs¡T. nsTTHê n~Ûø±s¡T\T ‘·eT dæã“+~ ø£ìŒdüTÔHêï me«s¡÷ H√s¡T yÓT~|æq <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+‘√H˚ øÏ+~kÕúsTT dæã“+~ $<ÛäT\≈£î m>∑HêeT+ ô|&ÉT‘·THêïs¡T. n+<äTe\¢ s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´ ùde\T ø£s¡Tej·÷´sTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Á>±e÷˝À¢ì s√>∑T\≈£î Á|ü‹ düuŸ ôd+≥s√¢ dü¬s’q yÓ’<ä´+ n+<˚˝≤ #·÷&Ée\dæq u≤<Ûä´‘·\T m+‘Ó’Hê ñ+~.

&Üø£ºsY ø£Hêï Á&Ó’eπs $Tqï:ñ‘··ÔeT Á&Ó’es¡¢≈£î ãVüQeT‘··T\ Á|ü<Ûëq+ ø£&É|ü, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) Äغd”˝Àì düT•≈£åî‘·T˝…’q Á&Ó’es¡T¢ &Üø£ºs¡¢ ø£Hêï >=|üŒyês¡ì ø£&É|ü CÀHé m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY |æ.X‚wü–]sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘êyês√‘·‡ƒyê\ dü+<äs¡“+>± ø£&É|ü &çb˛ >±´πsJ˝À »]–q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±´q‡sY, ø£åj·T ˝≤+{Ïyê´<ÛäT\ e\¢ #·ìb˛‘·Tqï Á|ü»\ ø£+fÒ Á|üe÷<ë\ e\¢ eTè‹ #Ó+<äT‘·Tqïyê] dü+UÒ´ m≈£îÿe>± ñ+<äHêïs¡T. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T »s¡>∑≈£î+&Ü Á&Ó’es¡T¢ Á|ü‹ ø£åD+ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. áHÓ\ 5e ‘˚~q sêÁwüº kÕúsTT˝À ôV’≤<äsê u≤<äT˝À ìs¡«Væ≤+#˚ s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘ê yês√‘·‡ƒyê\\˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ø£&É|ü CÀHé kÕúsTT qT+∫ eTT>∑TZs¡T Á&Ó’es¡¢qT m+|æø£ #˚XÊeTHêïs¡T. M]˝À ø£&É|ü CÀHé˝Àì ø£&É|ü &çb˛≈£î #Ó+~q Á&Ó’esY mdtmdte©, ø£s¡÷ï\T-1&çb˛≈£î #Ó+~q Á&Ó’esY eTVü≤eTà<é Ä»+, sêj·T#√{Ï &çb˛˝À Á&Ó’esY>± |üì#˚dæq J@ s¡dü÷˝Ÿ ñHêïs¡Hêïs¡T. ø£&É|ü Øõq˝Ÿ y˚TH˚»sY düT<Û˚wt≈£îe÷sY, nq+‘·|ü⁄s¡+ ÄsYm+ j·÷<ä–]\T eT{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üe÷ <ë\ dü+K´˝À eTq <˚X¯+ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ nÁ>∑kÕúq+˝À ø=qkÕ >∑T‘√+<äHêïs¡T. eTTK´+>± Äغd” ãdüT‡˝À¢ Á|üj·÷D+ #˚j·T&É+ e\¢

Á|üe÷<ë\T »s¡>∑eH˚ qeTàø±ìï Á|üj·÷D°≈£î\≈£î ø£*Œ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ Á&Ó’esYô|’ ñ+<äHêïs¡T.ø£s¡÷ï\T Øõq˝Ÿ y˚TH˚»sY ø£èwüíƒyÓ÷Vü≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+düú≈£î Á|üj·÷D°≈£î˝Ò <˚e⁄fi¯¢ì, ãdüT‡ mìïø£ Á|üj·÷D°≈£î&çøÏ Á&Ó’eπs <˚e⁄&ÉHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø£&É|ü &çb˛˝À s¡÷bı+~+∫q ãdüT‡\ y˚fi¯\T, ø±´˝…+&ÉsY-2012qT á&û Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT ø£&É|ü &çb˛ >±´πsJì á&û X‚wü–]sêe⁄ |ü]o*+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{° d”{°m+ dü‘·´Hêsêj·TD, CÀq˝Ÿ esYÿcÕ|t Ç+»˙sY ^‘·, m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé, mHém+j·T÷ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|üe÷<ä s¡Væ≤‘·· Á&Ó’es¡¢≈£î düHêàq+: 25 dü+e‘··‡sê\T>± Äغd”˝À Á&Ó’es¡T>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ôdü÷Ô m˝≤+{Ï Á|üe÷<ë\T »s¡>∑≈£î+&Ü Á|üe÷<ä s¡Væ≤‘·· Á&Ó’es¡T¢>± ø°]Ô>±+∫q Á&Ó’es¡T¢ á&û #˚‘·T\ MT<ë>± düHêàq+, Á|üX¯+kÕ|üÁ‘··+, q>∑<äT |ü⁄s¡kÕÿs¡+ n+<äT≈£îHêïs¡T. yê]˝À ø£&É|ü &çb˛≈£î #Ó+~q ¬ø.Á|ükÕ<é, πøCÒ sêE, Ábı<äT›≥÷s¡T≈£î #Ó+~q J&û –], yÓTÆ<äT≈£Ls¡T &çb˛≈£î #Ó+~q MM ¬s&ç¶, CÒmdt áX¯«s¡j·T´, dæ.áX¯«s¡j·T´\T ñHêïs¡T.

MDe+ø£, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) düTes¡íyês¡Ô :eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì l y˚+ø£fÒX¯«sê\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT ñ‘·Ôs¡ <ë«sê <äs¡Ùq+ dü+<äs¡“¤+>± eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä• y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± »]|æ+#ês¡T. dü+e‘·‡s¡+˝À 24 @ø±<äX¯ó\T edüTÔqï ‘·s¡TD+˝À <ÛäqTsêàdü+˝Àì @ø±<ä•øÏ Á|ü‘˚´ø£ kÕúq+ ø£\<äì Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T dürwtX¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·T+˝À ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡<äs¡Ùq+, düVü≤Ádü BbÕ\+ø£s¡D, |ü⁄cÕŒ\+ø£s¡D, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >√$+<ä HêeTdüàs¡D‘√ Ä\j·T+ ÁbÕ+>∑D+ e÷s¡TÁyÓ÷–+~. Ä\j·T+˝À uÛ≤Ø dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T ‘·eT yÓTT≈£îÿ\qT #Ó*¢+#·T≈£îHêïs¡T.

•˝≤ŒsêeT+˝À C≤q|ü<ä ø£fi¯\≈£î neø±X¯$Te«+&ç d”m+≈£î ªd”eTμ ø£fi≤ø±s¡T\ $»„|æÔ ø£&É|ü, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) ‹s¡T|ü‹, ø£&É|ü, |ü⁄*yÓÓ+<äT\ •˝≤Œsêe÷\˝À sêj·T\d”eT C≤q|ü<ä ø£fi≤ø±s¡T\≈£î neø±XÊ*yê«\ì sêj·T\d”eT C≤q|ü<ä ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ø=+&É|ü*¢ X‚wü–] eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq≈£î $q‹|üÁ‘êìï bòÕ´ø˘‡ <ë«sê |ü+bÕs¡T. sêj·T\d”eT˝À ÁbÕNq dü+Á|ü<ëj·T ø£fi¯˝…’q ãTÁs¡ø£<∏ä, #Óø£ÿ uÛÑ»q, j·Tø£å>±q+, ‘√\T u§eTà˝≤≥, #Ó+#·T Hê≥ø£+ ‘·~‘·s¡ ø£fi≤ s¡÷bÕ\THêïj·Tì, Ç{°e\ yê{ÏøÏ Ä<äs¡D ‘·>∑Z&É+‘√ Ä ø£fi≤ø±s¡T\≈£î »s¡T>∑Tu≤fÒ ø£wüº+>± ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. •˝≤ŒsêeT\˝À Áø±|òtºy˚Tfi≤\T, dü+Áø±+‹ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ dü+<äs¡“¤+>± á ø£fi≤ ãè+<ë\≈£î neø±X¯$T∫à Ä<ä]+∫, Ä<äTø√yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø£&É|ü •˝≤ŒsêeT+ mø£ÿe>± bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\ dæ˙ qè‘ê´\ ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äHêïs¡T. C≤q|ü<ä ø£fi≤ Á|ü<äs¡Ùq\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿy˚˚qì bÕ]‘√wæø£+ ≈£L&Ü ‘·≈£îÿe>±H˚ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£˙dü+ Á|ü‘˚´ø£ ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>±HÓ’Hê sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q C≤q|ü<ä ø£fi≤ Á|ü<äs¡Ùq\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. eTq dü+düèÿ‹ì uÛ≤$‘··sê\≈£î n+<äCÒj·T>∑*π> á C≤q|ü<ä ø£fi≤ s¡÷bÕ\qT, ø£fi≤ø±s¡T\qT Ä<äTø√yê\ì eTTK´eT+Á‹ì ø√sês¡T.

πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ qT+∫ yÓ+ø£fÒXŸj·÷<äyé≈£î ÄVü‰«q+ ø£&É|ü, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ s¡÷|üø£\Œq≈£î Á|ü‹ dü+e‘··‡s¡+ |ü\T XÊK\ ì|ü⁄DT\T, Äj·÷ s¡+>±˝À¢ ìcÕíDT‘··T˝…’q e´ekÕj·T, nqTã+<Ûä XÊK\≈£î dü+ã+~Û+∫ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\qT πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹‘··«XÊK rdüTø√e&É+ ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À ø£&É|ü õ˝≤¢≈£î #Ó+~q õ˝≤¢ >=Á¬s\ ø±|üs¡T\ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ã&ÉT>∑T yÓÓ+ø£fÒXŸ j·÷<äyé≈£î πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® qT+∫ ÄVü‰«q+ n+~+~. á dü+<äs¡“+>± ø£&É|ü˝Àì õ˝≤¢ |üX¯ó dü+es¡›ø£XÊK CÒ&û ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷ƒy˚X¯+˝À ã&ÉT>∑T yÓÓ+ø£fÒXŸ j·÷<äyé e÷{≤¢&Üs¡T. áHÓ\ 11e ‘Ó~q πø+Á<ä Ä]úø£eT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® @sêŒ≥T #˚j·TqTqï düe÷y˚XÊìøÏ sêƒyê\ì ÄVü‰«q+ n+~+<äì ‘ÓÓ*bÕs¡T. <˚X¯ kÕúsTT˝À mHéd”&ûd” <ë«sê õ˝≤¢˝Àì >=Á¬s\ ô|+|üø£+ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\≈£î s¡÷. 3 ø√≥¢ s¡TD≤\T rdüTø=#êÃeTHêïs¡T. á s¡TD≤\‘√ dü+|òü÷\qT ã˝Àù|‘··+ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. á ns¡T<Ó’q neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì sêÁwüº+˝Àì >=Á¬s\ dü+|òü÷\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\T ǃyê«\ì, >=Á¬s\≈£î ;e÷ yÓTT‘êÔìï ô|+#ê\ì, >=Á¬s\ ø±|üs¡T\≈£î ;e÷ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì nìï õ˝≤¢˝À¢ì &ç$»q¢˝À yÓTTu…’˝Ÿ yê´Hé ÄdüT|üÁ‘·T\T nìï kÂø£sê´\‘√ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü y˚dü$ø±\+˝À e÷]à qT+∫ y˚T es¡≈£î 20 XÊ‘··+ dü_‡&û‘√ >=Á¬s\≈£î <ëD≤ düs¡|òüsê #˚j·÷\H˚ ‘··~‘··s¡ &çe÷+&É¢qT πø+Á<ä eT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® m<äT≥ $ì|ækÕÔeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

Ç+≥sY e]Ù{° u≤´&çà+≥Hé b˛{°\≈£î yÓ’ÓMj·T÷ »≥Tº

ø£&É|ü, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô)‘··$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº+˝Àì y˚\÷s¡T M◊{° j·T÷ìe]Ù{°˝À »]π> nœ\ uÛ≤s¡‘· n+‘··sY $X¯«$<ë´\j·T wü{Ï˝Ÿ b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚ »≥TºqT m+|æø£ #˚XÊs¡T. b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚ Áø°&Üø±s¡T\≈£î yÓ’ÓMj·T÷ Á|æì‡bÕ˝Ÿ Ä#ês¡´ {Ï.yêdü+‹ j·T÷ìbòÕ+ n+<˚XÊs¡T. nq+‘··s¡+ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘··÷ e÷´#Y\T Ä&ç düeTj·T+˝À »≥Tº düuÛÑT´\T dü+j·TeTq+ bÕ{Ïdü÷Ô ‘··eT Áø°&Ü HÓ’|ü⁄D≤´ìï Á|ü<ä]Ù+∫ ø£*dæø£≥Tº>± Ä&ç õ˝≤¢ eT+∫ù|s¡T ‘˚\Hêïs¡T. ∫qï∫qï ‘··|ü⁄Œ\T »]–‘Ó yÓÓ+≥H˚ düe]+#·T≈£îì sêDÏ+#ê\Hêïs¡T. ‘·sê«‘·· »≥Tº düuÛÑT´\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yê´j·÷eTXÊÁdüÔ $<ë´ $uÛ≤>∑+ ø√ Ä]¶H˚≥sY sêeTdüTu≤“¬s&ç¶, ôdÁø£≥Ø #ê+<éu≤wü, »≥Tº y˚TH˚»sY eT<äHé≈£îe÷sY, ø√#Y eT<ÛäTdü÷<äqu≤ãT, |”Äs√« &Üø£ºsY eT÷\ eT*¢ø±s¡T®q¬s&ç¶ ‘··~‘··s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+◊m+ nuÛÑ´]ú y˚Tj·TsY>± mìï¬ø’q dü+<äs¡“+>± dü+ãsê\T ø£&É|ü, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) ø=H˚ïfi¯¢ ‘··sê«‘·· sêÁwüº sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<äT≈£î yÓTT<ä{ÏkÕ]>± m+◊m+ nuÛÑ´]ú eTVü≤eTà<é eTJ<é y˚Tj·TsY>± mìï¬ø’q dü+<äs¡“+>± ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T dü+ãsê\T #˚düT≈£îHêïs¡T. q>∑s¡+˝Àì Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ eTõ¢dt @ Ç‘˚˚ÔVü≤<äT˝Ÿ eTTdæ¢MTHé õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À q>∑s¡ XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT ùwø˘ eTVü≤eTà<é n© πøø˘ ø£{Ÿ #˚dæ n+<ä]ø° |ü+∫ ô|{≤ºs¡T. sêÁwüº+˝Àì eTTdæ¢+\ nuÛÑT´qï‹øÏ, ôV’≤<äsêu≤<é˝À m+◊m+ bÕغ Á|ü>∑‹øÏ ‘··eTe+‘··T ø£èwæ #˚dæ eTqïq\T bı+<ë\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú mìïø£˝À¢ nìï &ç$»q¢˝À m+◊m+ nuÛÑ´s¡Tú\qT b˛{°øÏ ì\T|ü⁄‘êeTì ‘ÓÓ*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T eTVü≤ã÷uŸu≤wü, VüQùdHéu≤wü, Ç*j·÷dt, eTkÕÔHé, eTVü≤ã÷uŸ, s¡eP|òt, >ödtu≤wü, nø£“sY ‘··~‘··s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n+‘··≈£îeTT+<äT |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≥bÕdüT\T ù|*à dü+ãsê\T #˚düT≈£îHêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï d”|”◊ Bø£å\T

ã<˚«\T, »qe] 05(düTes¡íyês¡Ô) ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ Çfi¯¢ |ü{≤º*ƒyê«\ì d”|”◊ Hêj·T≈£î\T #˚|ü{Ϻq Bø£å\T >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£L&Ü ø=qkÕ>±sTT. á dü+<äs¡“+>± Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä\T Ç\T¢ ˝Òø£ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêï bÕ\≈£î\≈£î NeT≈£î{Ϻq≥T¢ ≈£L&Ü ˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ù|<ä Çã“+<äT\T >∑T]Ô+∫ yê]øÏ Çfi¯¢ |ü{≤º\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á Bø£å\˝À d”|”◊ Hêj·T≈£î\T sêeTsêE, #·+Á<äX‚KsY, »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé, Á|ü‘ê|t, sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, XÖ]\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶, ã<˚«\T d”|”◊ @]j·÷ ø±s¡´<ä]Ù yÓÓ+ø£≥ düTã“j·T´, #·+Á<ä, ¬s&Ó¶eTà, yÓ+>∑eTà, n#·ÃeTà ‘··~‘··s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


¬øô|º˙‡ô|’ $düT>=∫Ã+~ ™´sV◊d¡˛ ªRΩ©´s ˙NUP≤y“¡≠sªRΩLiÕ‹[ «¡»Ì¡VNRPV ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøR¡©´s¨s FyNTPrÛy©±s AÕfiL_Li≤R∂L`i uyz§¶¶¶μ`∂ @˙zmnsμj∂ @©yı≤R∂V. ZNP|mÌs¨ds=Q\|ms ªRΩ©´sNRPV ≠sLRiNTPÚ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V.—¡∏R∂W ©´sW˘£qsNRPV B¿¡Ë©´s BLi»¡LRiW˘Õ‹[ xmsáV AxqsNTPÚNRPLRi ≠sxtsQ∏R∂WáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. À‹[LÔRiV ZNP|mÌs¨ds= @™´sNSaRPLi B¿¡Ë Fs…Ì”¡ xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[ ºdΩxqsVN][©´s¨s æªΩ[÷¡Ë

X¯óÁø£yês¡+, 6 »qe] 2012

¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi A»¡gS≤T∂gSÆ©s[ ªy©´sV ˙NTPZNP…fi©´sV Ary*μj∂xqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡Fy≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ≠s™yμyáVª][Æ©s[ ªRΩ©´s ™´sV©´sxqsV ≠sLjigjiF°LiVVLiμR∂¨s Æ™s[μyLiªRΩ μ≥][LRifl”·Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤y≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡»Ì¡VÕ‹[ INRP ryμ≥yLRifl· A»¡gS≤T∂gSÆ©s[ DLi≤R∂»¡Æ™s[V BxtÌsQxms≤R∂VªRΩV©´sı»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @˙zmnsμj∂

A}qÌs˚÷¡∏R∂W Æμ∂[aRP™y◊d¡ …‹[Lkiı ’¡g`iÀÿ£tsQÕ‹[ A≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ N][ø`¡ ™´sNSL`i ∏R∂VW¨s£qsª][ @˙zmnsμj∂NTP @’≥¡˙Fy∏R∂V¤À¡[μyáV LS™´s≤R∂Li , ™y…”¡ gRiVLjiLi¿¡ ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ ˙xmsNRP»¡©´s÷¡™´s*≤R∂Liª][ @˙zmnsμj∂¨s ZNP|mÌs¨ds= ©´sVLi≤T∂ ª]ágjiLi¿¡Liμj∂. ªRΩLS*ªRΩ @˙zmnsμj∂ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @LiæªΩ[NSμR∂V À‹[LÔRiV\|ms xmsáV ≠s™yμyxqsˆμR∂ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aS≤R∂V. μk∂Liª][ À‹[LÔRiV @ªRΩ¨s\|ms ˙NRP™´sVbPORPQfl· øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. ªRΩLS*ªRΩ xmsáV™´soLRiV ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝Ri xqsWøR¡©´sª][ @˙zmnsμj∂ À‹[LÔRiVª][ LS“¡xms≤Ôy≤R∂V. C xmsLjixqÛsVªRΩVá ªRΩLS*ªRΩ gRiªRΩ G≤yμj∂ @NÌ][ ¡L`iÕ‹[Æ©s[ ™´sV◊d¡˛ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VNRPV FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. @NRP‰≤R∂ ©´sVLi≤T∂ @μR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·r°Ú©´sı @˙zmnsμj∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi A»¡\|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡©´s»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V.

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

ø√V”≤¢øÏ ø√(yê)‘· zqs≤U∂ı ¤…¡xqÌsVÕ‹[ @xqs¤Õ¡[ NRPuÌyÕ˝‹[ D©´sı À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VNRPV ¨sLSaRP NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ ™´sVL][ ™yLRiÚ... ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L`i ≠sLS…fiN][{§˝¶¶¶ ˙NRP™´sVbPORPQfl· øR¡LRi˘NRPV gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V. ˙}msORPQNRPVáNRPV @xqsÀ≥œ¡˘NRPLRiLigS Æ™s[áV øR¡WzmsLi¿¡©´s NSLRifl·LigS LjixmnsLki N][{§˝¶¶¶ ™´sW˘ø`¡ {mns«¡ŸÕ‹[ 50 aSªRΩLi N][ªRΩ ≠sμ≥j∂Liøy≤R∂V. lLiLi≤][L][«¡Ÿ A»¡Õ‹[ C xqsLixmnsV»¡©´s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙}msORPQNRPVáV ªRΩ©´s©´sV lLiøR¡Ëg]…Ì”¡©´s NSLRifl·LigSÆ©s[ ªy©´sV A ≠sμ≥R∂LigS ˙xms™´sLjiÚLi¿¡©´s»Ì¡V N][{§˝¶¶¶ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı≤R∂V. ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV @xqsÀ≥œ¡˘ xmsμR∂«ÿáLiª][ μR∂WztsQLiøyLRi¨s , μy¨sNTP xqs™´sWμ≥y©´sLigSÆ©s[ Æ™s[áV øR¡WzmsLi¿¡©´s»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ H{qs{qs ¨s ¡Liμ≥R∂©´s ¤Õ¡Æ™sÕfi 1 ˙xmsNSLRiLi BÕÿ ˙xms™´sLjiÚLiøR¡≤R∂Li ªRΩxmsˆV. @xqsÀ≥œ¡˘ xmsμR∂«ÿáLi ™y≤T∂©y , @ÕÿLi…”¡ xqsLi«Ï¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©y ™´sW˘ø`¡ {mns«¡ŸÕ‹[ N][ªRΩ ≠sμ≥j∂ ryÚLRiV. NSgS N][{§˝¶¶¶ H{qs{qs ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV DÃ˝¡LizmnsVLiøR¡≤R∂Li BÆμ∂[ Æ™sVVμR∂…”¡ryLji NSμR∂V. gRiªRΩLiÕ‹[ ≠sLi≤U∂£qsª][ «¡Ljigji©´s ™´sVW≤][ ™´sÆ©Ôs[Õ‹[ @Li\|msL`i ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂Liª][ ™´sVLiμR∂÷¡Lixmso©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V.

|qs≠dsV£qsÕ‹[ LS«¡rÛy©±s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ª][ ™´sW˘ø`¡ ˙≤y xqsLiøR¡Ã¡©y¤Õ¡[≠dsV ©´sÆ™sWμR∂V NS¤Õ¡[μR∂V... @Liªy Ez§¶¶¶Li¿¡©´s¤…Ì¡[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ «¡»Ì¡V LRiLi“¡ Fs\¤Õ¡…fi NS*LÌRiL`i=Õ‹[Æ©s[ BLi…”¡μyLji xms…Ì”¡Liμj∂. LS«¡rÛy©±sª][ ™´sW˘ø`¡©´sV ˙≤ygS ™´sVVgjiLi¿¡Liμj∂. ≠sZNP…fi ©´sxtÌsQF°NRPVLi≤y 138 xmsLRiVgRiVá J™´sL`i\Æ©s…fi r°‰L`iª][ B™yŒœ¡ B¨sıLig`i= N]©´srygjiLi¿¡©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ J|ms©´sL˝RiV |qsLiøR¡Lkiáª][ ¬ø¡Ã¡lLi[gjiF°∏R∂WLRiV. ¬ø¡[ªRΩVáV NSÕÿNRP... ryÆ™sVª`Ω øR¡LiμR∂LigS FnyÕ‹[A©±sÕ‹[ ÀÿgS A≤yLRiV. ªRΩμy*LS À≥ÿLkir°‰L`i ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLRiV. @OTPQª`ΩlLi≤ÔT∂ 15 Fn°L˝RiV , 3 zqsNRP=L˝Riª][ 151 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs K»¡∏R∂W˘≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ xqsV™´sV©±s NRPW≤y μ≥y…”¡gS A≤T∂ •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ r°‰L`i xqsV©y∏R∂WxqsLigS 400 xmsLRiVgRiVáV μy…”¡Liμj∂. xqsV™´sV©±s 59 LRi©±s=NRPV K»¡∏R∂W˘NRP...NS}qsxms…”¡ ªRΩLS*ªRΩ ZNP|mÌs©±s LRi≠sæªΩ[«¡ B¨sıLig`i= ≤T∂ZN˝P[L`i ¬ø¡[aS≤R∂V. @xmsˆ»¡NTP r°‰L`i 2 ≠sZNP»˝¡NRPV 438 xmsLRiVgRiVáV. Aμ≥j∂NRP˘Li 154 xmsLRiVgRiVáV DLiμj∂. LRi≠sæªΩ[«¡ 12 Fn°L˝Riª][ 185 , xqsLiμk∂£ms 18 xmsLRiVgRiVáª][ ©y…›…figS ¨s÷¡øyLRiV. @LiVVæªΩ[ 35 J™´sL˝RiÕ‹[ 155 xmsLRiVgRiVá …ÿlLÊi…fiª][ ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s LS«¡rÛy©±s |qs≠dsV£qs @™´sNSaSáV Æ™sVLRiVgÊS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ¨sμy©´sLigS A≤T∂Liμj∂. ≠sZNP…fi N][Õ‹[ˆNRPW≤R∂μR∂Æ©s[ DÆμ≥Ù∂[aRPLiª][ 20 J™´sL˝RiÕ‹[ ZNP[™´sáLi 25 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsªRΩ˘LÛjiNTP FnyÕ‹[A©±s B™´s*≤R∂Li μy*LS LS«¡rÛy©±s |qs≠dsV£qsNRPV @L>RiªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso LRiLi“¡ }m˝s…fi ≤T∂≠s«¡©±sNRPV NS*÷¡\|mns ryμ≥j∂Li¿¡©´s ªRΩXzmsÚª][ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ «¡»Ì¡V {qs«¡©±s©´sV ™´sVVgjiLi¿¡Liμj∂.

¬ø¡\Æ©sQı J|ms©±sÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω A»¡gSŒœ¡ß˛ ™´sVVLiμR∂Li«¡ r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms «¡LRiVgRiVª][©´sı ¬ø¡\Æ©sQı J|ms©±sÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ A»¡gSŒœ¡ß˛ ™´sVVLiμR∂Li«¡ Æ™s[aSLRiV. zqsLigjiÕfi=Õ‹[ AaRPáV gRiÃ˝¡Li\æªΩ©y ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi μR∂WxqsVZNPŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. xmsoLRiVxtsvá ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ À≥œ¡WxmsºΩcÀ‹[xms©´sı «‹[≤T∂ª][ Fy»¡V }ms£qsc…”¡Fy=lLi≠sN`P NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygji©´s F°LRiVÕ‹[ À≥œ¡WxmsºΩcÀ‹[xms©´sı 5c7 , 6c3 , 10c5 æªΩ[≤yª][ ™´sV÷¡zqs=cxqsV‰{ms‰ «‹[≤U∂\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ |qs…fi N][Õ‹[ˆLiVV Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´sxmsˆ»¡NUP ªRΩLS*ªRΩ @©´sWx§¶¶¶˘LigS xmsoLi«¡ŸNRPV©´sı À≥ÿLRiªRΩ «‹[≤T∂NTP ¿¡™´sLji |qs…fiÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ F°…‘¡ FsμR∂V\lLiLiμj∂. ¬ø¡L][ |qs…fi lgiá™´s≤R∂Liª][ \¤…¡˙¤À¡[N`P ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. \¤…¡ ˙¤À¡[N`PÕ‹[ F~LRiFy»˝¡NRPV ªy≠s™´s*NRPVLi≤y À≥œ¡WxmsºΩcÀ‹[xms©´sı ™´sW˘ø`¡ \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ™´sVL][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ }ms£qsc…”¡Fy=lLi≠sN`P 6c3 , 4c6 , 10c7 r°‰L`iª][ ZNP©´s≤yNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s \lLi©Ø[N`P «‹[≤T∂\|ms lgi÷¡¿¡Liμj∂. C ™´sW˘ø`¡ NRPW≤y ©´sV™y* Æ©s[©y @©´sı»Ì¡V rygjiLiμj∂. ª]÷¡ |qs…fi©´sV xqsV©y∏R∂WxqsLigS Æ©sgÊji©´s }ms£qs «‹[≤T∂ ªRΩLS*ªRΩ ™´sW˙ªRΩLi xms»Ì¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ \¤…¡ ˙¤À¡[N`PÕ‹[ \|ms ¬ø¡[LiVV ryμ≥j∂Li¿¡ NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfi ¤À¡L`iÚ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. B…‘¡™´s¤Õ¡[ }ms£qscÀ≥œ¡WxmsºΩ ≠s≤T∂F°LiVV... N]ªRΩÚ A»¡gSŒœ¡˛ª][  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. }ms£qs , …”¡Fy=lLi≠sN`Pª][ «¡ªRΩ NRP≤T∂æªΩ[... À≥œ¡WxmsºΩ , L][x§¶¶¶©±s À‹[xms©´sıª][ NRP÷¡zqs A≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V.

FnyÕ‹[A©±s A≤R∂Vª][©´sı $áLiNRP

dæ&ûï˝À ]ø±s¡T¶\ yÓ÷‘· ø±¢sYÿ Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ôd+#·Ø Vü≤d”‡ 150 |üs¡T>∑T\T Äd”dt 659&çπø¢sY uÛ≤s¡‘Y ¬s+&Ée Çìï+>¥‡ 114/2 ôdVü≤«>¥ 4|üs¡T>∑T\T W{Ÿ Á<ë$&é 29 W≥K >∑+;ÛsY 68 u≤´{Ï+>¥ dü∫Hé 8 u≤´{Ï+>¥ zqs≤U∂ı ¤…¡xqÌsVÕ‹[ \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ ˙…”¡xmsoÕfi |qsLiøR¡Lkiª][ ¬ø¡Ã¡lLi[gS≤R∂V. lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡NRPV \|msgS ˙NUP«¡ŸÕ‹[ D©´sı N˝SL`i‰ À≥ÿLRiªRΩ À›Ã¡L˝RiQ\|ms xmspLjiÚ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡Ljiøy≤R∂V. xqsx§¶¶¶øR¡LRiVáª][ øR¡NRP‰¨s À≥ÿgRiry*™´sW˘Ã¡V ¨sLji¯Li¿¡ À≥ÿLkir°‰LRiVNRPV Àÿ»¡Ã¡V Æ™s[aS≤R∂V. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ xmsáV LjiNSLÔRiVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aS≤R∂V. ZNPLkiL`iÕ‹[ ª]÷¡ ˙…”¡xmsoÕfi |qsLiøR¡Lki ryμ≥j∂Li¿¡©´s N˝SL`i‰ C xmnsV©´sªRΩ F~Liμj∂©´s AL][ A{qs£qs ˙NTPZNP»¡L`igS LjiNSLÔRiVáZNPNS‰≤R∂V. @Õÿlgi[ r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms ≤y©±s ˙Àÿ≤`∂™´sV©±s LjiNSLÔRiV©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLiøy≤R∂V. 1936Õ‹[ ˙Àÿ≤`∂™´sV©±s @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS 270 xmsLRiVgRiVáV ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. BxmsˆV≤R∂V N˝SL`i‰ A LjiNSLÔRiV©´sV ˙¤À¡[N`P ¬ø¡[aS≤R∂V. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω , A{qs£qs ™´sVμ≥R∂˘ ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ r°‰LRiV©´sV N˝SL`i‰ ˙¤À¡[N`P

ø±¢(e÷)sYÿ

u≤´{Ï+>¥ Áu≤&éeTHé ]ø±s¡T¶ ÁuÒø˘

¬ø¡[aS≤R∂V. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW N][ÕfiNRPªyÚÕ‹[ ≠s≠sFs£qs áORPQ ¯fl„fi ¬ø¡[zqs©´s 281 xmsLRiVgRiVáZNP[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ r°‰LRiV LjiNSLÔRiVgS DLiÆ≤∂[μj∂. BNRP zqs≤U∂ı ˙NTPZNP…fi ˙g_Li≤`∂Õ‹[ «¡LRiVgRiVª][©´sı C ™´sLiμ][ ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ˙…”¡xmsoÕfi |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ N˝SL`i‰NRPV ˙}msORPQNRPVáV ¤Õ¡[¿¡ ¨sá ¡≤T∂ @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. N˝SL`i‰ FyLi…”¡Lig`iª][ 288 xmsLRiVgRiVáV , \Æ™sVN`P x§¶¶¶{qs=ª][ NRP÷¡zqs @¤«¡[∏R∂VLigS 300 xmsLRiVgRiVá À≥ÿgRiry*™´sV˘Li Æ©sáN]Õÿˆ≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W ªRΩLRixmso©´s @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ r°‰L`i ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi N˝SL`i‰ N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. A LjiNSLÔRiVNRPV HμR∂V xmsLRiVgRiVá μR∂WLRiLiÕ‹[ B¨sıLig`i= ≤T∂ZN˝P[L`i ¬ø¡[ry≤R∂V. BLiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ™´sWL`i‰ ¤…¡[áL`i , ˙Àÿ≤`∂™´sV©±s 334 xmsLRiVgRiV¤Õ¡[ LjiNSLÔRiVgS D©yıLiVV.

ø=‘·Ô 125d”d” u…’ø˘ ªV”≤s√ Ǭ>’ï≥sYμ nH˚ yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝ŸqT ≈£L&Ü ø£+ô|˙ e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. á eT÷&ÉT yÓ÷&Éfi¯¢qT ≈£L&Ü V”≤s√ Áu≤+&é ù|]fÒ ø£+ô|˙ $Áø£sTT+#·qT+~. eT]ø=~› HÓ\˝À¢H˚ Ç$ yêDÏ»´|üs¡+>± e÷¬sÿ{À¢ \uÛÑ´+ ø±qTHêïsTT. M{Ï <Ûäs¡\T Ç‘·s¡ $esê\qT yêDÏ»´|üs¡+>± e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæq ‘·sê«‘· yÓ\¢&çkÕÔeTì ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚, Çø£ÿ&É ndü\T $wüj·T+ @+≥+fÒ, V”≤s√ e÷Ák˛º dü÷ÿ≥sY, V”≤s√ Ǭ>à≥sY u…’ø˘\T ùdyéT ≥T ùdyéT VüA+&Ü qT+&ç ø±|” ø={Ϻqy˚, VüA+&Ü n+~düTÔqï 11d”d” dü÷ÿ≥sY @$j˚T≥sY˝À ø=~›>± e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T #˚dæ <ëìì e÷Ák˛º ù|]≥, n˝≤π> VüA+&Ü n+~düTÔqï 125 d”d” u…’ø˘ düºqïsYqT ù|s¡T e÷]à Ǭ>’ï≥sY ù|]≥ V”≤s√ yÓ÷{Àø±sYŒ $Áø£sTT+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+~. á ¬s+&ÉT yÓ÷&Éfi¯ó¢ ≈£L&Ü VüA+&Ü qT+&ç e÷¬sÿ{À¢ n≥ºsY bÕ¢|t nsTTq yÓ÷&Éfi‚¢. eT] V”≤s√ Áu≤+&é ù|]{ $Áø£sTTùdÔ m+‘· e÷Á‘·+ dü¬øÿdt ne⁄‘êjÓ÷ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚. ø±ã{Ϻ Ç+<äT˝À ø=‘·Ô>± #Ó|üŒø√<ä–q yÓ÷&É˝Ÿ n+fÒ, V”≤s√ bÕ´wüHé Áb˛ mø˘‡ e÷Á‘·y˚T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À ‘·eT dü+düú eT]+‘·>± Á|ü»˝À¢øÏ #=#·Ã≈£î b˛‘·T+<äqï $XÊ«dædüTÔHêïeTì, ÄsY á 60 |ò”#·s¡T¢ ` $•wüº‘·\TãC≤CŸ ÄsYá 60 >∑&É∫q dü+e‘·‡s¡+˝À »bÕHé uÛ≤>∑kÕ«$T VüA+&Ü qT+&ç $&çb˛sTT ‘·eT Áu≤+&é ù|s¡TqT e÷]à q|üŒ{ÏøÏ Á|ü»˝À¢ ø±s¡T |ò”#·s¡T¢: Ä<äs¡D m+‘· e÷Á‘·eT÷ ‘·>∑Z˝Ò<äì V”≤s√ yÓ÷{Àø±sYŒ 1 200d”d” Ç+»Hé y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY |üeHé eTT+C≤˝Ÿ nHêïs¡T. ø±>±.. »qe] 2. dæ{° Á{≤|òæø˘\≈£î, s√&É¢≈£î #·ø£ÿ>± dü]b˛‘·T+~. >∑]wüº y˚>∑+ HÓ\˝ÀH˚ V”≤s√ e÷´Ák˛º dü÷ÿ≥sY $&ÉT<ä\ ø±qT+~. yêdüÔyêìøÏ >∑+≥≈£î 70 øÏ.MT V”≤s√ yÓ÷{Àø±sYŒ≈£î Ç+ø± dü¬s’q kÕ+πø‹ø£ uÛ≤>∑kÕ«$T 3. Á|üø£è‹ kÕìïVæ≤‘·´yÓTÆq~ (mø√`Áô|ò+&û¢) \_Û+#·˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ VüA+&Ü‘√ 2014 es¡≈£L f…ø±ï\J 4. bò˛sY d”≥sY (q\T>∑Ts¡T Á|üj·÷DÏ≈£î\T düT\Te⁄>± ùw]+>¥ ˇ|üŒ+<ä+ ñ+~ ø±ã{Ϻ VüA+&Ü f…ø±ï\Jì V”≤s√ Á|üj·÷Dv+#·e#·TÃ) yê&ÉT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. ø±ã{Ϻ, V”≤s√ qT+&ç 5. ø±s¡T bı&Ée⁄IyÓ&É\TŒIm‘·TÔ: 2752 $T.MT I Ç|üŒ{ÏøÏ|ü&ÉT eTq+ z ø=‘·Ô ñ‘·Œ‹Ô }Væ≤+#·˝Ò+. ˇø£ y˚fi¯ 1312MT.MT.I1650 $T.MT. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ø=‘·Ô yÓ÷&Éfi¯ó¢ e∫ÃHê.. n$ VüA+&Ü yÓ÷&Éfi¯¢ 6. ø±s¡T yÓTT‘·Ô+ ãs¡Te⁄ : 400 πøJ\T C…sêø˘‡ ø±|ò”\T nsTT ñ+&˚ ÄkÕÿs¡+ ñ+~. 7. ø£˙dü ≥]ï+>¥ πs&çj·Tdt ` 3.5 MT≥s¡T¢ 8. \π>CŸ (ã÷{Ÿ) ùdŒdt ` 44 ©≥s¡T¢ 9. <Ûäs¡ s¡÷. 1 \ø£å qT+&ç s¡÷. 1.25 \ø£å\ eT<Ûä´˝À (mø˘‡`c˛s¡÷yéT) Ç~˝≤ ñ+&É>±.. Á|üdüTÔ‘·+ q÷´&Ûç©¢˝À u≤©e⁄&é ‘ês¡\T d”ì »s¡T>∑T‘·Tqï 11e n+‘·sê®rj·T Ä{À mø˘‡ b˛qT Á|ü‘·´ø£å+>± e÷˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü ‘·eT ø£esY #˚ùd+<äT≈£î e÷ Á&Ó’yé kÕŒsYÿ {°yéT Ç|üŒ{Ïπø q÷´&Ûç©¢˝Àì kÕ<Ûës¡D JeqXË’*˝˝À Á|ü>∑‹ yÓTÆ<ëHé≈£î #˚s¡T≈£î+~. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› Ä{À $_Ûqï‘·qT, $˝≤kÕ\qT c˛\˝À ˇø£f…Æq á 2012 &Ûç©¢ Ä{À mø˘‡b˛≈£î dü+ã+~Û+∫q ø√s¡T≈£î+≥T+{≤s¡T. eT]ìï ‘êC≤ n|t&˚≥¢ ø√dü+ Á&Ó’yé kÕŒsYÿ yÓuŸôd’{ŸqT MøÏådü÷ÔH˚ dæìe÷\ ‘·sê«‘· Ms¡T ñ+&É+&ç.eT÷&ÉT ø=‘·Ô ñ‘·Œ‘·TÔ\qT e÷¬sÿ{À¢øÏ ‘Ó∫Ãq V”≤s√ m≈£îÿe>± Çwüº|ü&˚~ ø±s¡T¢. yÓ÷{Àø±sYŒ V”≤s√ yÓ÷≥{Àø±sYŒ (>∑‘·+˝À V”≤s√ VüA+&Ü) <˚X¯ $<˚XÊ\ qT+∫ u…’ø˘\+fÒ Çwüº|ü&˚ yê]øÏ á yês¡Ô z ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡ ø±qTø£ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îqï ø±s¡T¢, ˝≤+{Ï+~. m|üŒ{Ïø£|ü&É÷ q÷‘·q ñ‘·Œ‘·TÔ\qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·÷ $˝≤dü e+‘·yÓTÆq ø±s¡¢˝À ‘·q e÷¬sÿ{Ÿ kÕúHêìï |ü~\+ #˚düT≈£î+≥Tqï V”≤s√ yÓ÷{Àø±sYŒ Ms¡T ‘·eT ~qdü] ‘êC≤>± eTs√ eT÷&ÉT ñ‘·Œ‘·TÔ\qT <˚oj·T e÷¬sÿ{Ÿ≈£î Á|üj·÷D≤\qT |ü]#·j·T+ #˚dæ+~. ø£+ô|˙ qT+&ç n‘·´~Ûø£+>± #˚düTÔ+{≤s¡T. eT] @ kÕºsY neTà&ÉT|ü⁄‘·Tqï 100d”d” yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ bòÕ´wüHé Áu≤+&é˝À m˝≤+{Ï ø±s¡T ñ+<√ ªbÕ´wüHé Áb˛ mø˘‡μ nH˚ z ø=‘·Ô y˚]j·T+{ŸqT V”≤s√ yÓ÷{Àø±sYŒ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ á e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. n˝≤π>, >∑&É∫q dü+e‘·‡s¡+˝À ø£<∏äHêìï #·<äyê*‡+<˚..! u≤©e⁄&é˝À ‘·qø£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£ \+&ÉHé˝À ‘·eT ø=‘·Ô Áu≤+&é ˝À>√ Ä$wüÿs¡D dü+<äs¡“¤+>± Áu≤+&é Çy˚TCŸ @s¡Œs¡#·T≈£îqï _>¥ _ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé e<ä› z Á|ü<ä]Ù+∫q 110d”d” dü÷ÿ≥sY ªV”≤s√ e÷Ák˛ºμ‘√ bÕ≥T>± z ô|<ä› ñqï ø±s¡¢‘√ z ∫qï ôd’E ø±sY eT÷´õj·T+qT @sêŒ≥T

_õHÓdt ãC≤CŸ ãTõ® ø±s¡T

_>¥ _ ø±sY ø£˝…ø£åHé‘√ z ∫qï ôd’E eT÷´õj·T+

r¢ªy˙zmnsNSª][ «¡LRiVgRiVª][©´sı ¿¡™´sLji ¤…¡xqÌsVÕ‹[ $áLiNRP NRPuÌyÕ˝‹[ xms≤T∂Liμj∂. xqsFnyLki À›Ã¡L˝Ri μ≥y…”¡NTP ª]÷¡ B¨sıLig`i=Õ‹[ 239 xmsLRiVgRiVáZNP[ NRPVxmsˆNRPW÷¡ FnyÕ‹[A©±s A≤R∂Vª][Liμj∂. μj∂Õ<ÿ©±s 78 . øR¡Liμj∂™´sWÕfi 35 , xqsLigRiNRP‰LS 35 ªRΩzmsˆ}qsÚ ≠sVgRiªy Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s @Liªy ªRΩNRPV‰™´sr°‰L`iZNP[ |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. r¢ªy˙zmnsNS }ms£qs À›Ã¡L˝RiV Æ≤∂[Õfi |qÌsLiVV©±s , zmns¤Õ¡Li≤R∂L`i ™´sVL][ryLji áLiNRP©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩaSLRiV. ¬ø¡L][ ™´sVW≤R∂V ≠sZNP»˝¡V ºdΩzqs©´s ≠dsLjiμÙR∂LRiNUP Æ™sWlLi‰Õfi , ªy{§¶¶¶L`i ©´sVLi≤T∂ øR¡NRP‰¨s xqsx§¶¶¶NSLRiLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi lLiLi≤][ B¨sıLig`i= A≤R∂Vª][©´sı áLiNRP 12 xmsLRiVgRiVáZNP[ ª]÷¡ ≠sZNP…fi N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. 5 LRi©±s= ¬ø¡[zqs©´s μj∂Õ<ÿ©±s©´sV zmns¤Õ¡Li≤R∂L`i K…fi ¬ø¡[aS≤R∂V. NRP≤R∂xms…”¡ xqs™´sWøyLRiLi ˙xmsNSLRiLi A «¡»Ì¡V 10 J™´sL˝RiÕ‹[ ≠sZNP…fi ©´suÌy¨sNTP 30 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. xqsLigRiNRP‰LS 9 , ºΩLji™´sVÆ©s[ı 10 xmsLRiVgRiVáª][ ˙NUP«¡ŸÕ‹[ D©yıLRiV. $áLiNRP B¨sıLig`i= xmsLS«¡∏R∂VLi ªRΩzmsˆLiøR¡VN][™yáLi¤…¡[ BLiNS 311 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. ™´sVL][ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ A»¡ ≠sVgji÷¡ D©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ áLiNRP «¡»Ì¡V J»¡≠sV Fyá™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

9

#˚j·Te#˚ÃyÓ÷. _>¥ _ e<ä› düTe÷s¡T 25 ø±s¡¢ es¡≈£î ñHêï≥T¢ düe÷#ês¡+. M{Ï˝À Hê\T>∑T yÓT]‡&Ódt u…+CŸ ø±s¡T¢ ñHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü.. \+uÀ]Zì, b˛πs¸, u…+{°¢, s√˝Ÿ‡ sêsTTdt, bò˛sY¶ ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q $˝≤düe+‘·yÓTÆq ø±s¡¢‘√ bÕ≥T>± VüQ´+<äjYT, {§jÓ÷{≤, VüA+&Ü e+{Ï ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q kÕ<Ûës¡D ø±s¡T¢ ≈£L&Ü ñHêïsTT. eT] _>¥ _Hê eTC≤ø±!

qcÕº\‘√ eTT–dæq ôdHÓ‡ø˘, ì|”º

u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ $TÁX¯eT |òü*‘ê\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. ÁfÒ&ç+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ˝≤uÛÑ|ü&çq ôdHÓ‡ø˘‡, ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡Tø£b˛sTT+~. ‘·<ë«sê ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ ôdHÓ‡ø˘ 26 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT, 15,857bÕsTT+≥T¢ ôddüÿqT ‘êøÏ+~. n˝≤π> ì|”º ≈£L&Ü qcÕº\‘√ 4,750 bÕsTT+≥¢ e<ä› dæús¡|ü&ç+~. eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ô|≥Tºã&ÉT\qT yÓqøÏÿ rdüTø√e&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷s¡Tÿ{Ÿ qwüºb˛sTT+~. ÄsTT˝Ÿ, >±´dt, ]j·÷©º, yÓT≥˝Ÿ ùws¡T¢ qwüºb˛e&É+‘√ bÕ≥T ø±´|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡, Ä{Àùws¡T¢ neTàø±\ ˇ‹Ô&çøÏ >∑T]ø±e&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ qwüºb˛sTT+~. Çø£b˛‘˚.. ¬>sTT˝Ÿ Ç+&çj·÷, ôV≤#Y|”d”m˝Ÿ, ;|”d”m˝Ÿ e+{Ï ø£+ô|˙\T qwüºb˛>±, m¬ø’‡&é Ç+&ÉÁd”ºdt, ãC≤CŸ Ä{À, nb˛˝À ≥j·TsY‡, nXÀø˘ ˝Ò˝≤+&é, {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ e+{Ï dü+düú\T ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT.

s¡÷bÕsTT |ü‘·q+‘√ ÄVü‰s¡ edüTÔe⁄\ ~>∑TeT‹øÏ <Óã“! &Ü\sY‘√ b˛*Ñ˚ s¡÷bÕsTT ne÷+‘·+>± |ü‘·qeTe&É+‘√ ÄVü‰s¡ edüTÔe⁄\ ~>∑TeT‹<ës¡T\≈£î ø£wüºyÓTT∫Ã|ü&ç+~. |ü|ü ~qTdüT\T, e+≥ q÷HÓ , Ä|æ˝Ÿ ‘·~‘·s¡ edüTÔe⁄\T ~>∑TeT‹ #˚ùd yê´bÕs¡T\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡T. n<˚ düeTj·T+ _j·T´+, yÓTTø£ÿC§qï ‘·~‘·s¡ edüTÔe⁄\qT m>∑TeT‹ #˚ùdyês¡T m≈£îÿe ˝≤uÛÑ+ Ä]®düTÔHêïs¡ì nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q j·TT.mdt.{°.m dü+düú ‘Ó*j·TCÒdæ+~. >∑‘· Hê\T>∑T HÓ\\T>± &Ü\s¡T &çe÷+&é ô|]–b˛‘√+~. nsTT‘˚ s¡÷bÕsTT $\Te e÷Á‘·+ &Ü\s¡T‘√ b˛*Ñ˚ 20 XÊ‘·+ ø£åD°+∫+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 2011˝À s¡÷bÕsTT <Ûäs¡ . 53.10>± ñ+&É>±, eTTqTô||ü&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± >∑‘· &çôd+ãs¡T 15e ‘˚B˝À s¡÷bÕsTT $\T s¡÷. 18.79 XÊ‘·+ ‘·–Z 54.30 s¡÷bÕj·T\T>± ‘·–Zq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.


C M Y K

Ár wü düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, »qe] 6, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

Hêsê s√Væ≤‘Y, ì‘·´MTqHé\T »+≥>± z ∫Á‘·+ Hêsê s√Væ≤‘Y, ì‘·´MTqHé »+≥>± >∑T˝≤_ eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ lìyêdt sê>∑ <äs¡Ùø£‘·«+˝À Á|üeTTK ìsêà‘·, s¡#·sTT‘· dæ$.¬s&ç¶ ì]àdüTÔqï Ábı&Éø£åHé HÓ+.3 ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á ∫Á‘·+ $X‚cÕ\qT ìsêà‘· dæ$.¬s&ç¶ ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô, Hêsê s√Væ≤‘Y, ì‘·´MTqHé\‘√ s¡÷bı+~düTÔqï \yé, bòÕ´$T©, j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY Ç~. s√Væ≤‘Y Ç+‘·≈£îeTT+<äT #˚dæq ¬s+&ÉT dæìe÷\≈£î |üP]Ô _ÛqïyÓTÆq ø±´¬sø£ºsY á ∫Á‘·+˝À #˚düTÔHêïs¡T. ô|sYbòÕ¬sàHé‡øÏ k˛ÿ|t ñqï ø±´¬sø£ºsY˝À ì‘·´MTqHé q{ÏdüTÔHêïs¡T. n˝≤π> Hê>∑u≤ãT ≈£L&Ü á ∫Á‘·+˝À z ø°\ø£yÓTÆq bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&ÉT. ªø£<∏äμ ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q lìyêdt sê>∑ #˚düTÔqï ¬s+&√ ∫Á‘·$T~. eT+∫ ø£<∏ä, ø£<∏äHê\‘√ Ä<ä´+‘·+ Äø£≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± lìyêdt á düu…®ø˘ºì ¬s&û #˚XÊs¡T. á ∫Á‘·+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü n+<ä]ì Äø£≥Tº≈£î+≥T+<äqï qeTàø£+ Hê≈£î ñ+~. á ∫Á‘·+ ôw&É÷´˝Ÿ‡ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ »qe] 5 qT+∫ 9 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø=ìï eTTK´yÓTÆq düìïy˚XÊ\ ∫Árø£s¡D »s¡T>∑T‘·T+~. Ä ‘·sê«‘· |òæÁãe] 15 qT+∫ e÷]à 5 es¡≈£î ns¡≈£î˝À ôw&É÷´˝Ÿ #˚kÕÔeTì, á ôw&É÷´˝Ÿì ø£+{Ïq÷´ #˚dü÷Ô ôV’≤<äsêu≤<é dæ{°˝À, sêyÓ÷J |òæ*+dæ{°˝À dæìe÷ |üPs¡Ôj˚T´es¡≈£î wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. nìï ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô #˚dæ y˚T ∫e] yês¡+˝À>±˙, pHé yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À>±˙ ∫Á‘êìï ]©CŸ #Ój·÷´\ì bÕ¢Hé #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. Hêsê s√Væ≤‘Y, ì‘·´MTqHé, ø√≥ lìyêdüsêe⁄, myÓTàdt.Hêsêj·TD, ÁãVü‰àq+<ä+, #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, Hê>∑u≤ãT, düT<Ûä, õ.$.dæï>∑Δ, ‘·~‘·s¡T\T eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”: Ä+Á&É÷— m&ç{Ï+>¥: e÷sêÔ+&é ¬ø.yÓ+ø£fÒwt— ÄsYº: Hêπ>+Á<ä— ô|ò’{Ÿ‡: >∑DÒwt: ìsêà‘·: dæ$.¬s&綗 ø£<∏ä`Ád”ÿHéù|¢`<äs¡Ùø£‘·«+: lìyêdt sê>∑.

ªnj·÷´πsμ ¬s+&ÉT ø£$T{°\‘√ ôdHê‡sY |üP]Ô wüO{Ï+>¥ #ê˝≤ s√E\ ÁøÏ‘·y˚T |üP]ÔsTT+~. nsTT‘˚ ˇø£ kÕ«MTJ y˚dæq πødüTe\¢ $&ÉT<ä\ Ä\dü´yÓTÆ+~. ø√s¡Tº dü÷#·q y˚Ts¡≈£î ôdHê‡sY uÀs¡T¶ ¬s+&ÉT ø£$T{°\ @sêŒ≥T #˚dæ+~. m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·sê\T ˝Òeì Ä ø£$T{°\T düŒwüº+ #˚XÊsTT. <ë+‘√ e÷ ∫Á‘êìøÏ ôdHê‡sY øÏ¢j·T¬sHé‡ <=]øÏ+<äì n+≥THêïs¡T ìsêà‘·\T _.düT<Ûë ø£sYu≤ãT, s¡+>∑q n#·Ã|üŒ\T. yês¡T ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªnj·÷´πsμ $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔyÓTÆ+~. sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é, •yêJ V”≤s√\T>± q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ªnj·÷´πsμ. n˙cÕ dæ+>¥ ø£<∏ëHêsTTø£>± |ü] #·j·TeTe⁄‘√+~. áHÓ\ 20q á ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüTø=kÕÔs¡T. ôdø˘‡ kÕÿyéT˝À Çs¡T≈£îqï kÕ«$T ì‘ê´q+<ä ‘·s¡Vü‰ ¬>≥|t‘√ sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é dæº˝Ÿ‡ $&ÉT<ä\ #˚j·T≥+‘√ ∫Á‘·+ ôdHê‡sY˝À Çs¡T≈£îÿ+~. <ë+‘√ Ç+‘· ˝Òf…Æ+~. Çø£ ∫Á‘·+ >∑T]+∫ <äs¡Ù≈£î&ÉT kÕ>∑sY #·+Á<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @{°myéT >±s¡T¶, yÓ÷≥sY yÓTø±ìø˘\ eT<Ûä´ q&ç#˚ ø£<∏ä Ç~. nqTø√ì |ü]dæú‘·T˝À¢ yê]˝À ˇø£s¡T Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄>± ne‘ês¡yÓT‘êÔ*‡ edüTÔ+~. nø£ÿ&ç qT+∫ n‘·qT #·÷|æ+#˚ ©\\T @$T≥qï~ ‘Ós¡ MT<˚ #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. kÕ«MTJ>± sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é n_Ûqj·T+ Áù|ø£å≈£î\qT eT+Á‘·eTT>∑Tú*ï #˚düTÔ+~. Ä ¬>≥|t˝À ‘Ós¡MT<ä Äj·TqqT #·÷&É>±H˚ Áù|ø£å≈£î\ ô|<äe⁄\ô|’ ∫s¡Tqe⁄«\T $s¡ã÷j·T&É+ U≤j·T eTHêïs¡T. Ä ÄÁX¯j·T+ m|æk˛&é Ä<Ûä´+‘·+ ‘·e÷cÕ>±, m+≥sYf…Æì+>¥>± ñ+≥T+<äì ‘Ó* bÕs¡T. düT˙˝Ÿ ø±X¯´|t n+~+∫q dü+^‘·+ á ∫Á‘êìøÏ ôV’≤˝…’{Ÿ. kÕsTT≈£îe÷sY, n˙cÕdæ+>¥, &Ü.•eÁ|ükÕ<é, myÓTàdt Hêsêj·TD, n©, Vü≤s¡¸es¡úHé ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ e÷≥\T: ìyêdt— ¬øyÓTsê: uÛ≤düÿsY kÕeT\— ÄsYº: bÕs¡úkÕs¡~Û es¡à— Ábı&Éø£åHé m–®≈£L´{Ïyé: _ø£å|ü‹ ‘·TeTà\.

Ä yês¡Ô\T qyÓTTà<äT› eTùV≤wt düs¡düq ª<ä÷≈£î&ÉTμ dæìe÷˝À q{Ï+∫ Ä ∫Á‘·+ ã+|üsY Væ≤{Ÿ ø±e&É+‘√ j·TeT <ä÷≈£î&ÉT>± ñqï düeT+‘· eTùV≤wt düs¡düq eTs√ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·qT+~. nsTT‘˚ Ä ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ç{°e* ø±\+˝À ø=ìï yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. n$ ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ ∫Á‘·+ qT+∫ düeT+‘·qT ‘=\–+#ês¡ì, ÄyÓT &˚{Ÿ‡ n&Ó®dtº ø±ø£b˛e&É+‘√ eTùV≤wtu≤ãT Çã“+~ |ü&É≈£î+&Ü á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº Ä eT <Ûä´yês¡Ô\T e∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á yês¡Ô\ô|’ düeT+‘· düŒ+~dü÷Ô, m<äT >∑T‘·Tqï yê]ô|’ >±* yês¡Ô\T sêe&É+ dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À düs¡« kÕ<Ûës¡DyÓTÆb˛sTT+~. á eT<Ûä´ $»j·÷\ u≤≥˝À |üj·TìdüTÔqï Hêô|’ Á|üdüTÔ‘·+ ø=ìï >±* yês¡Ô\iT |ü⁄≥Tºø= düTÔHêï sTT. n˝≤+{Ï yês¡Ô\T $qï|ü⁄Œ&ÉT yê{Ïì #·÷dæ ‘Ó>∑ qe⁄«≈£î +{≤qTμn+{À+~ düeT +‘·. &˚{Ÿ‡ düs¡T›u≤≥T ø±e&É+˝Ò<äì edüTÔqï yês¡Ô\ô|’ düeT+‘· ‘·q<Ó’q XË’*˝À düŒ+~dü÷Ôª~˝Ÿ sêE ì]à+#·qTqï ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ ∫Á‘·+˝À H˚qT q{Ï+#·&É+˝Ò<äì »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+˝À m˝≤+{Ï yêdüÔe+˝Ò<äT. á ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ Hê≈£î m˝≤+{Ï &˚{Ÿ‡ düeTdü´\T ˝Òe⁄. ‘·«s¡˝À wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§Z+{≤qì düŒwüº+ #˚dæ+~. n≥T ìsêà‘· ~˝Ÿ sêE ≈£L&Ü á yês¡Ô\T K+&ç+#ês¡T. düeT+‘·qT ‘=\–+∫q≥T¢ edüTÔqï yês¡Ô˝À¢ @e÷Á‘·+ ì»+˝Ò<äHêïs¡T. á dæìe÷˝À yÓ+ø£fÒwt düs¡düq q{Ï+#˚ V”≤s√sTTHéqT ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üø£{ÏkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

&É_“+>¥˝À ªm+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥μ

j·TTe‘·s¡+ V”≤s√ sêyéT düs¡düq $T©ÿ yÓ’{Ÿ ã÷´{° ‘·eTHêï »+≥>± q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ªm+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥μ. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q &É_“+>¥ ø±s¡´ Áø£e÷\T X¯u≤›\j·T dü÷º&çjÓ÷dt˝À ÁbÕs¡+ uÛÑeT j·÷´sTT. ø£s¡TD≤ø£s¡Hé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤ +∫q á ∫Á‘·+ s=e÷+{Ïø˘ m+≥ sYf…Æq sY>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+~. j·T÷s¡|t˝À ˝≤+>¥ ôw &É÷´˝Ÿ »s¡T|ü⁄≈£îì n+<äyÓTÆq ˝§πøwüHé\˝À ∫Árø£]+#ês¡T. Ádüe+‹ s¡$øÏc˛sY ì]à+ ∫q á ∫Á‘êìøÏ õ.$.Á|üø±wt≈£îe÷sY dü+^ ‘·+ n+~+#ês¡T. ø√qyÓ+ø£{Ÿ Ádæÿ|tº n+~ +#ês¡T. ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q |òüdtº \Tø˘ $&ÉT<ä\ #˚j·T>± Áù|ø£å≈£î\ qT+∫ eT+∫ düŒ+<äq \_Û+ ∫+~. Ç+&ÉÁd”º esêZ\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ø£s¡TD≤ø£s¡Hé ÁfÒ&é e÷sYÿ‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿq≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç{°e˝Ò sêyéT q{Ï+∫q ªø£+~Ø>∑μ ∫Á‘·+ $»j·T+ kÕ~Û+#·>± á ∫Á‘·+ ≈£L&Ü $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì Ä•<ëΔ+.

m≥÷ ‘˚\TÃø√˝Òø£b˛‘·THêï bòÕ´$T© ø£<∏ë ∫Á‘ê\ ø£<∏ëHêsTTø£ ùdïVü≤ Ç|üŒî&ÉT m≥÷ ‘˚\Tà ø√˝Òø£b˛‘√+~. Ç≥T dæìe÷˝À? n≥T ô|fi≤¢? nqï $wüj·T+˝À dü+~>∑Δ+˝À |ü&çb˛sTT+<ä≥. ªsê»qïμ dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’‘˚ ‘Ó\T>∑T˝À eT∞fl dæìe÷ Ä|òüsY‡ ekÕÔj·Tì ÄX¯|ü&ɶ ùdïVü≤≈£î ìsêX‚ m<äTs¡e⁄‘√+~. ªsê»qïμ ÄyÓT≈£î eT+∫ q{Ï>± ù|s¡T ‘Ó∫Ã+~ ø±˙, dæìe÷ ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± e÷Á‘·+ dü¬ø‡dt ø±˝Òø£b˛ e&É+ ‘√ ÄyÓT≈£î ø=‘·Ô dæìe÷\T sêe &É+˝Ò<äT. ‘·$Tfi¯+˝À e÷Á‘·+ s¡»˙øÏ #Ó*¢>± ªø=#êÃ&çj·÷Héμ dæìe÷˝À q{Ï düTÔ+~. B+‘√ @+ #˚j·÷˝À ÄyÓT≈£î bÕ\T b˛e&É+˝Ò<ä≥. Ç~˝≤ ñ+∫‘˚, ‘êeTT ‘·«s¡˝À ô|[¢ #˚düT≈£î+≥THêïeTì Ç|üŒ{Ïπø ÄyÓT Á|æj·TT&ÉT, ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT Á|üdüqï Á|üø£ ≥q Ç#˚ÃXÊ&ÉT. eTs√|üø£ÿ n‘·qT ùdïVü≤qT ô|[¢øÏ ‘=+<äs¡ô|&ÉT‘·THêï&Éì ≈£L&Ü ø√©e⁄&é˝À Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. ô|[¢ #˚düT≈£î+fÒ Çø£ dæìe÷ ¬øØsYøÏ X¯óuÛÑ+ ø±s¡T¶ |ü&çqfÒ¢ nqï $wüj·T+ ÄyÓT≈£î ‘Ó\TdüT. n+<äTπø á $wüj·T+˝À Ç|üŒî&ÉT ÄyÓT @ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Òø£b˛‘√+<ä≥.

Hê ¬øØsY˝ÀH˚ _¬>Zdtº dæìe÷ ªsê»qïμ dæìe÷‘√ Á|üjÓ÷>∑+ #˚dæq Hê>±s¡T®q $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü˝…’‘˚ <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT >±˙, q≥T&ç>±, ìsêà‘·>± Ä dæìe÷‘√ ø£eT]¸j·T˝Ÿ dü¬ø‡dtì kı+‘·+ #˚düTø√˝Òø£b˛j·÷&ÉT. Çø£ ‘·q ‘·<äT|ü] dæìe÷ ª&ÛÉeTs¡Tø£+μ dæìe÷ >∑T]+∫ Hê>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, j·÷ø£åHé düìïy˚XÊ\T, ø±yÓT&û‘√ bÕ≥T, e÷dt eTkÕ˝≤ yÓT#˚à n+XÊ\T ≈£L&Ü $T*‘·yÓTÆ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ, s=e÷Hé‡\‘√ ≈£L&ÉTø=ì nìï esêZ\ yê]ì Äø£≥Tº≈£îH˚ ø£<∏ë+X¯+‘√ á dæìe÷ ñ+≥T+<äì n+≥THêï&ÉT. ej·TdüT≈£î ‘·>∑Z VüQ+<ë‘·q+‘√ eTT+<äT¬øfi≤fl*‡ ñ+≥T+~. ø£qTø£ #˚ùd dæìe÷\ $wüj·T+˝À m≈£îÿe C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥THêïqT. kıôd’{°øÏ m+‘√ ø=+‘· eT+∫ #ÓbÕŒ\qï ñ<˚›X¯´+‘√H˚ yÓTùdCŸ z]jÓT+f…&é dæìe÷\T, Á|üjÓ÷>±‘·àø£ dæìe÷\÷ #˚kÕÔqì Hê>¥ #Ó|üŒîø=#êÃ&ÉT. ª&ÛÉeTs¡Tø£+μ dæìe÷ ‘·q ¬øØsY˝ÀH˚ _¬>Zdtº ø£eT]¸j·T˝Ÿ Væ≤{Ÿ ne⁄‘·T+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT Hê>±s¡T®q. ª&ÛÉeTs¡Tø£+μ sêuÀj˚T düeTàsY˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+~. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K

ePaper|Suvarna Vartha Telugu Daily | 06-01-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh,Hyderabad, ePaper, Online Telugu News Paper, Net News, Thaja Varthalu.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you