Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 198 Ä~yês¡+ Ä>∑düTº 5, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

|ü‘·ø£+ ` 3

Çø£..eTq≈£î Nø£fÒ¢ sêÁwüº+ yê{≤˝À ø√‘·` eTVü‰sêÁwüº≈£î n<äq|ü⁄ ø√{≤ s¡‘·ï–] $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº≈£î >±´dt πø{≤sTT+|ü⁄qT

düeT]ú+#·T≈£îqï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁwüº Á|üjÓ÷»Hê\ô|’ #˚‘·T˝…‘˚Ôdæq πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘êC≤ πø{≤sTT+|ü⁄˝À ‘·q Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò<äì yÓ\¢&ç C≤rj·T Á|üjÓ÷»Hê\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ìkÕÔqqï C…’bÕ˝Ÿ Á|ü<Ûëì nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ ø√]q d”m+ øÏs¡DY πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ <äTyÓTà‹Ôb˛düTÔqï $|üøå±\T

ôV’≤<äsêu≤B cÕºsY wü≥¢sY ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ ˇ*+|æø˘‡˝À |ü‘·ø£+ kÕ~Û+∫+~. ô|ò’q˝Ÿ≈£î #˚s¡Tø√e&É+˝À $|òü\yÓTÆq ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ X¯ìyês¡+ »]–q e÷´#Y˝À HÓ–Z ø±+kÕ´ìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. >±j·T+ ø±s¡D+>± e÷´#Y eT<Ûä´˝À JHé yê+>∑T ‘·|üø√e&É+‘√ ôd’Hê $»j·T+ kÕ~Û+∫q≥T¢ ]|òüØ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

Ä]úø£ dæús¡‘·«+‘√H˚ <˚XÊ_Ûeè~Δ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): Ä]úø£ e´edüú dæús¡+>± ñ+fÒH˚ <˚XÊ_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´yÓTÆe⁄‘·T+<äì uÛ≤s¡rj·T ]»s¡T«u≤´+ø˘ >∑es¡ïsY <äTeP«] düTu≤“sêe⁄ nHêïs¡T. uÛ≤s¡rj·T u≤´+≈£î\T ñ‘·Œ‹Ô s¡+>±\ô|’ <äèwæº ô|&ç‘˚H˚ eTqT>∑&É kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ôd+≥sY |òüsY mø£Hê$Tø˘ n+&é k˛wü˝Ÿ düº&ûdt (ôddt) »]|æq ]dtÿ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿô|’ dü<ädüT‡˝À <äTeP«] bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. Á|ü|ü+#·+˝À nìï <˚XÊ\T Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+˝À ñHêïj·Tì, eTq <˚X¯+ ≈£L&Ü Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ |ü]dæú‘·T˝À¢H˚ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘√+<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTq <˚X¯+˝À C≤rj·T u≤´+≈£î\T |ü{Ïwüº+>± ñ+&É{≤ìøÏ Á|ü»\ dü+|üPs¡í $XÊ«dü+, Çø£ÿ&É Ä]úø£ eT÷\ dü÷Á‘ê˝Ò ø±s¡DeTì Äj·Tq $X‚¢wæ+#ês¡T. C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\T uÛ≤s¡rj·T $|üDÏô|’ ÇfÒº Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·THêïj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. düMT|ü uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ñ‘·Œ‹Ô s¡+>±\ô|’ u≤´+≈£î\˙ï <äèwæº ô|{≤º*‡q nedüs¡+ ñ+<äì <äTeP«] dü÷∫+#ês¡T. ‘·<ë«sê ìs¡T<√´–‘·qT ‘·–Z+#·e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. dü+øå√uÛÑ |ü]dæú‘·T\Tqï|üŒ{Ïø° uÛ≤s¡rj·T u≤´+≈£î\T >∑&ç∫q ◊<˚fi¯¢˝À 5e+<ä\ _*j·THé s¡÷bÕj·T\ yê´bÕs¡+ ($T>∑‘ê 2˝À)

$#ês¡D ‘·sê«‘˚ yêdüÔyê\T yÓ\¢&Ée⁄‘êj·Tqï πø+Á<ä ¬s’˝Ò« düVü‰j·TeT+Á‹ eTTìj·T|üŒ ‹s¡T|ü‹, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): HÓ\÷¢s¡T ¬s’\T Á|üe÷<ä+ yÓqTø£ ≈£îÁ≥ ñ+<äì πø+Á<ä ¬s’˝Ò« XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ eTTìj·T|üŒ nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏåkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT mø˘‡Áô|dt Á|üe÷<ä |òüT≥qô|’ <äsê´|ü⁄Ô eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘√+<äHêïs¡T. n~ Á|üe÷<äe÷? $Á<√Vü≤ #·sê´? nqï~ $#ês¡D˝À ‘˚\T‘·T+<äHêïs¡T. ¬s’fi¯¢˝À uÛÑÁ<ä‘·qT eT]+‘· |ü{Ïwüº+ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T |òüT≥q H˚|ü<∏ä´+˝À e#˚à ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ <˚X¯+˝Àì Á|ü<Ûëq ¬s’˝Ò«ùdºwüq¢‘√ bÕ≥T ¬s’fi¯¢˝À uÛÑÁ<ä‘·qT ô|+#·T‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. X¯ìqyês¡+ lyê] <äs¡ÙHês¡ú+ ‹s¡TeT\ e∫Ãq eTTìj·T|üŒ ñ<äj·T+ düTÁ|üuÛ≤‘· ùde˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï Äj·Tq≈£î ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): >∑èVü≤, bÕ]ÁXÊ$Tø£ nedüsê\≈£î dü]|ü&Ü $<äT´‘Y ˝Òø£ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*+~. eTq sêÁcÕºìøÏ ÇdüTÔqï >±´dt πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ ø√‘· $~Û+∫ eTVü‰sêÁwüº˝Àì s¡‘·ï–] $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº≈£î n<äq|ü⁄ >±´dt πø{≤sTT+|ü⁄ »s¡T|ü⁄‘·÷ πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. B+‘√ sêÁwüº+ eT]+‘· n+<Ûäø±s¡+˝ÀøÏ HÓ≥ºã&˚ dü÷#·q˝Ò ø£ì|ædüTÔHêïsTT. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T‘·T˝‘√ »\$<äT´‘Y πø+Á<ë˝À¢ ñ‘·Œ‹Ô ì*∫b˛sTTq H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä ìs¡íj·T+ sêÁcÕºìøÏ XÊ|ü+>± e÷πsneø±X¯+ ø£ì|æk˛Ô+~. Ç~˝≤

e⁄+&É>± s¡‘·ï–]øÏ n<äq|ü⁄ >±´dt πø{≤sTT+|ü⁄ ìs¡íj·÷ìï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düeT]ú+#·T≈£î+~. 2008˝À u…sTT˝Ÿ ne⁄{Ÿ bÕ´πøJ˝À uÛ≤>∑+>± s¡‘·ï–] $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº≈£î >±´dt πø{≤sTT+|ü⁄ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ »]–+<äì πø+Á<ä+ ù|s=ÿ+~. s¡‘·ï–] $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº≈£î |òü]º˝…’»sY bÕ¢+{Ÿ Vü≤√<ë ø£*Œdü÷Ô Hê{Ï rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ |òü*‘·y˚T H˚{Ï πø{≤sTT+|ü⁄\qT ‘Ó*|æ+~. Ç~˝≤e⁄+&É>± πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+ XÊK eTsÁ‹>± sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q m+|” C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ñqï|üŒ{Ïø° sêÁcÕºìøÏ nHê´j·T+ »s¡>∑&É+ô|’ $|üøå±\T rÁekÕúsTT˝À $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüTÔHêïsTT. Bìô|’ C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷..

20˝À>± ‘˚\Ã+&ç . .˝Ò<ä+fÒ ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‘·+ ` πø+Á<ëìøÏ πød”ÄsY &Ó&é˝…’Hé ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dô|’ áHÓ\ 20e ‘˚B˝À>± ‘˚˝≤Ã\ì πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY &Ó&é˝…’Hé $~Û+#ês¡T. ‘Ó\+>±D |ü≥¢ πø+Á<ä+ qT+∫ kÕqT≈£L\ yÓ’K]ø√dü+ eTs√ |ü~ôV’≤qT s√E\T y˚∫#·÷kÕÔeTì, Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü kÕqT≈£L\ düŒ+<äq sê≈£î+fÒ ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTq πød”ÄsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêe&É+ ‘·<∏ä´eTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D m˙®y√\dü+|òüT+ qT+∫ |ü<äM $s¡eTD #˚dæq kÕ«$T>ö&é >ös¡yês¡ú+ X¯ìyês¡+ »]–qí düuÛÑ˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. >∑eT´+ #˚s¡T≈£îH˚ <ëø± $ÁX¯$T+#˚~ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕ«$T>ö&éqT Äj·Tq ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø kÕ«$T>ö&é ‘·q n+&É<ä+&É\T n+~düTÔHêïs¡ì,Ç|ü⁄Œ&ÉT bÕغ˝À #˚sê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· kÕ«$T>ö&é eT+Á‹ ne⁄‘ês¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.sêh+ @s¡Œ&çq

‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ ñ+{≤j·Tì, πø+Á<ä ñ<√´>∑T\ y˚‘·Hê\≈£î düe÷q+>± sêh ñ<√´>∑T\ y˚‘·Hê\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D ô|’ n+<äs¡+ Ä˝À∫+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q+‘·≥ ‘êqT ‘Ó\+>±D ÇdüTÔ+<äì nqTø√e&É+ ˝Ò<äì, ◊<äT |ü~ s√E\T y˚∫

#·÷<ë›eTì Äj·Tq nHêïs¡T. Çø£ bÕغ˝Ò¢e⁄, C…+&Ü˝Ò¢e⁄ nì Äj·Tq nHêïs¡T. πød”ÄsY ¬s+&ÉT HÓ\\ qT+∫ eTÚq+>± ñ+≥THêïs¡ì nqT≈£î+ ≥THêïs¡ì, n˝≤+{Ï<˚MT ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. mø£ÿ&É <Óã“ ô|{≤º˝À nø£ÿ &É ô|{≤º\ì |üH˚ï+&˚fi¯ó¢>± ñ<ä´eT+ #˚düTÔHêïeTì, m|ü⁄Œ&ÉT @+ #˚j·÷˝À ‘·eT≈£î ‘Ó\TdüTqì Äj·Tq nHêïs¡T. πød”ÄsY eTÚq+>± ñ+fÒ @<√ »s¡T>∑T‘√+<äì d”e÷+Á<ÛäT\T uÛÑj·T|ü&É≥+ düVü≤»eTHêïs¡T. πød”ÄsY eTÚq+>± ñ+fÒ @+ #˚j·÷˝À Ä˝À∫düTÔHêïs¡ì nqTø√yê\ì nHêïs¡T. πød”ÄsY≈£î ‘Ó\+>±Dô|’ @$<ÛäyÓTÆq dü+πø‘ê\T ˝Òeì nqï $»j·Tyê&É ø±+Á¬>dt m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿô|’ Äj·Tq rÁe yê´K´\T #˚XÊs¡T. \>∑&ÉbÕ{ÏøÏ <äe÷ø˘ ˝Ò<äHêïs¡T. dæ>∑ï˝Ÿ –>∑ï˝Ÿ @<Ó’Hê ñ+fÒ ñ<ä´eT H˚‘·≈£î edüTÔ+~ >±˙ \>∑&ÉbÕ{ÏøÏ m+<äT≈£î edüTÔ+<äHêïs¡T.

ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘· _\T¢˝À e÷s¡TŒ\T ‘˚yê*‡+<˚ CMyK

Á|ü<ÛëìøÏ yêeT|üøå±\ $»„|æÔ q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 4: Á|üC≤ |ü+|æD° e´edüú˝À düeTÁ>∑ e÷s¡Œ\T rdüT≈£îsêyê\ì Hê\T>∑T yêeT|üø£å bÕغ\T &çe÷+&é #˚XÊsTT. n˝≤π>, ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘ê _\T¢˝À |ü\T e÷s¡TŒ\T #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊsTT. á y˚Ts¡≈£î Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#êsTT. ◊<äT s√E\ qT+∫ Bø£å »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› Bø£å ìs¡«Væ≤düTÔqï yêeT|üø£å bÕغ\ H˚‘·\T X¯ìyês¡+ Á|ü<Ûëìì Äj·Tq ìyê+dü˝À ø£*XÊs¡T. ‘·eT &çe÷+&É¢ô|’ z $q‹|üÁ‘êìï Äj·Tq≈£î

‘êC≤ ìs¡íj·T+˝À ‘·q Á|üy˚Tj·T+ @MT ˝Ò<äHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ á πø{≤sTT+|ü⁄\ ìs¡íj·T+ eTTs¡∞ <˚esê Vü≤j·÷+˝À »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >±´dt πø{≤sTT+|ü⁄\T sêÁcÕº\ Á|üjÓ÷»Hê\ Ä<Ûës¡+>± »s¡>∑eì, nsTTHê á πø{≤sTT+|ü⁄\qT eT+Á‘·T\ kÕ~Ûø±s¡ ø£$T{° e÷Á‘·y˚T #˚düTÔ+<äì Äj·Tq $es¡D Ç#êÃs¡T. 2008 Hê{Ï ˇ|üŒ+<ä+˝À uÛ≤>∑+>± s¡‘·ï–]øÏ >±´dt πø{≤sTT+|ü⁄\T »s¡bÕ\+≥÷ wæ+&˚ e÷]Ã˝À ‘·eT≈£î ˝ÒK sêXÊs¡ì, sêÁwüº Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Ç|üŒ{Ï es¡≈£L Ä ìs¡íj·÷ìï yêsTT<ë y˚XÊqì C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ nHêïs¡T. $<äT´‘Y ($T>∑‘ê 2˝À)

düeT]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T Á|ü<Ûëì ìyêdü+ ãj·T≥ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. dü÷ú\ <˚ojÓ÷‘·Œ‹Ô˝À ø£˙dü+ ˇø£ XÊ‘·+ ≈£L&Ü ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘·≈£î πø{≤sTT+#·ø£b˛e&É+ô|’ yêeT|üøå±\T Á|üø±XŸ ø±s¡‘Y eT+&ç|ü&ܶs¡T. kÕ<Ûës¡D bÂs¡T&çô|’ yê]≈£îqï Áù|eT @bÕ{Ï<√ B+‘√H˚ ns¡úeTe⁄‘√+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\qT Á|üuÛÑT‘·«+ düÁø£eT+>± düs¡|òüsê #˚j·T≈£î+&Ü... yê{Ïì |üX¯ó<ÛëHê´\T>± e÷]à m>∑TeT‹ #˚düTÔHêïj·Tì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. nedüs¡yÓTÆq, ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ πswüHéø±s¡T¶\T n+~+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\eTsTT+<äì ($T>∑‘ê 2˝À)

ø£s¡÷ï\T˝À u…’¬s&ç¶

ªy˚T\Tø=\T|ü⁄μ

d”eT ø√dü+ ÁbÕD≤‘ê´>±ì¬ø’Hê dæ<äΔy˚T.. ‘Ó\+>±D≈£î ôd’ n+fÒ {°&û|”øÏ sêJHêe÷ u…’¬s&ç¶ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Á|üø£≥q X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq 92>∑+≥\ Bø£å ø£s¡÷ï\T, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): sêj·T\d”eT Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ ÁbÕD‘ê´>±ì¬ø’Hê dæ<äΔy˚Tqì sêj·T\d”eT |ü]s¡ø£åD dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT, {°&û|” H˚‘· u…’¬s&ç¶ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêÁwüº+ ñ+fÒ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü\ì, ˝Ò<ä+fÒ eT÷&ÉT sêÁcÕº\T (‘Ó\+>±D, Ä+Á<Ûä, sêj·T\d”eT)>± $uÛÑõ+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ eT∞¢ ns¡ΔsêÁ‹ ‘Ó\+>±D Á|üø£≥q #˚ùdÔ d”eT Á|ü»\T mø£ÿ&É≈£î b˛yê\ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. Çø£HÓ’Hê sêj·T\d”eT H˚‘·\T y˚T\Tø√yê\ì, sêj·T\d”eT ø√dü+ bÕغ\ø£r‘·+>± H˚‘·\+‘ê ø£*dæ b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D n+fÒ d”eT j·TTe≈£î\T #Ó|ü\‘√ ø=&É‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·q ñ<ä´e÷ìøÏ, {°&û|”øÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± {°&û|” ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ... sêJHêe÷ #˚ùd+<äT≈£L dæ<äΔy˚Tqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêj·T\d”eT Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ u…’¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ 92>∑+≥\ Bø£å ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. sêj·T\d”eT y˚T\Tø=\T|ü⁄ nqï ù|s¡T‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫q Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T ø=qkÕ>∑qT+~. n+‘·≈£î Äj·Tq Áoø£ècÕí<˚esêj·T\T $Á>∑Vü‰ìøÏ bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Vü≤+ÁBq~ rs¡+˝À Bø£å≈£î ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. d”eT Á|ü»\qT #Ó’‘·q´e+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ‘ê˙ Bø£å #˚|ü{≤ºqì Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. Bø£å y˚~ø£ ô|’qT+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêj·T\d”eT sêÁwüº+ sê≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D H˚‘·\T n&ÉT¶|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. d”eT H˚‘·\T ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\≈£î ‘=‘·TÔ\T>± ñ+&É≈£L<äHêïs¡T. d”eT Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ d”eT H˚‘·\+‘ê ø£*dæ ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. πø+Á<ä+ eT∞¢ ns¡ΔsêÁ‹ ‘Ó\+>±D Á|üø£≥q #˚ùdÔ d”eT ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

Á|üe÷<ä+ yÓqTø£ ≈£îÁ≥

ªu…sTT˝e⁄{Ÿ bÕ´πøJ˝À uÛ≤>∑+>± s¡‘·ï–] ÁbÕC…≈£îº≈£î 2008˝À >±´dt πø{≤sTT+|ü⁄ ˇ|üŒ+<ä+ »]–+~. s¡‘·ï–] $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº≈£î |òü]º˝…’»sY bÕ¢+{Ÿ Vü≤√<ë ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ πø{≤sTT+|ü⁄ »s¡bÕ\ì e÷]Ã˝ÀH˚ wæ+&˚ ˝ÒK sêXÊs¡T. sêÁwüº m+|”>± πø{≤sTT+|ü⁄qT Ç|üŒ{Ï es¡≈£î yêsTT<ë y˚j·T>∑*>±qT. Ç|ü&ÉT πø{≤sTT+#·ø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. á $wüj·T+˝À Hê Á|üy˚Tj·T+˝Ò<äT.. eTTs¡∞ <˚esê Vü≤j·÷+˝ÀH˚ ˇ|üŒ+<ä+ »]–+~. nsTTHê sêÁcÕº\T Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\ô|’ <äèwæºkÕ]+#ê*. @|”øÏ ¬>sTT˝Ÿ <ë«sê n<äq+>± >±´dt Ç|æŒdüTÔHêï+μ ÇB sêÁwüº m+|”>± eTq≈£î »s¡>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ô|’ ô|Á{À*j·T+ eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ yê´K´.


2

‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ_Ûeè~Δ˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáVgRiV©´sV, æªΩáVgRiV À≥ÿxtsQ©´sV @¨sıLRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li N][xqsLi @¨sı ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡©´sV LS«¡NUP∏R∂VLigS, ryLixqs‰QXºΩNRPLigS ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPVF°™´s≤R∂Li N][xqsLi gRiªRΩ 56 xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi LSxtÌsQ˚LigS GLRiˆ≤T∂©y A áORPQ ˘ryμ≥R∂©´sÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV xmspLjiÚgS ≠sxmnsá\Æ™sV©y∏R∂V¨s ’¡¤«¡zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. C Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ C ≤T∂|qsLi ¡L`i Æ©sáՋ[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsxmsLiøR¡ æªΩáVgRiV ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ \Æ©sºΩNRP

x§¶¶¶NRPV‰ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ≠ds…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP  ¡z§¶¶¶LRiLigRi¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. ™´sV©´sª][Fy»¡V GLRiˆ≤T∂©´s F~LRiVgRiV LSuÌy˚áLiVV©´s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, NRPLSı»¡NRP LSuÌy˚áՋ[ ™y…”¡ À≥ÿxtsQ©´sV @¨sı ≠sμ≥yá @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVNRPVF°ªRΩVLi≤R∂gS ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ÀÿxtsQ©´sV xmspLjiÚgS ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. B…Ì”¡ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV æªΩáVgRiV À≥ÿuyμR∂˘™´sVNSLRiVáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP FsLiªRΩ Æ™sVVLRi|ms»Ì¡VNRPV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV.

BLiμR∂VNRPV ˙xmsμ≥y©´s NSLRiNRPVáV Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV LSuÌy˚¨sı Fy÷¡Li¿¡©´s LS«¡NUP∏R∂VFyLÌkiáV, ™y…”¡ Æ©s[ªRΩá¨s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @¨sı rÛyLiVVÕ˝‹[ @μ≥j∂NSLRi À≥ÿxtsQgS æªΩáVgRiV©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NRPLÒS»¡NRP, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V LSuÌy˚á ™´sWμj∂LjigS æªΩáVgRiVÀ≥ÿxtsQ LRiORPQfl·, @’≥¡™´sXμÙj∂\ZNP ˙xmsæªΩ[˘NRP ™´sVLi˙ºΩªRΩ*aS≈¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, —¡Õ˝ÿrÛyLiVV ™´sLRiNRPV @¨sı ©y˘∏R∂VrÛy©yÕ˝‹[ æªΩáVgRiVÕ‹[ N][LÌRiV ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, @μ≥j∂NSLRi À≥ÿuy xqsLixmnsW¨sNTP ≠sxqsÚQXªRΩ @μ≥j∂NSLSáV B™y*á¨s, æªΩáVgRiV À≥ÿuy xqsLixqs‰QXªRΩVá ™y˘zmsÚ N][xqsLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V æªΩáVgRiV ZNP[Li˙μy¨sı ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ Æ™s[LRiV¬ø¡[zqs xqs*ªRΩLi˙ªRΩ ˙xmsºΩxmsºΩÚª][ NRP¨dsxqsLi 100 N][»˝¡V ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, Ä>∑düTº 5, 2012

XÊdüqeT+&É* uÛÑeHêìøÏ

eTq m+|”\T ndüeTs¡Tú\T ø=‘·Ô Vü≤+>∑T\T dü«Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ sêÁwüº ÁX‚j·TdüT‡ ‘êø£≥Tº Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\≈£î ìs¡düq>± Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ b˛sê≥+ m+|”\T sêÁwüº Á|üjÓ÷»Hê\qT ø±bÕ&É˝Òø£b˛‘·THêïs¡T: mÁs¡Hêïj·TT&ÉT

$»j·Tyê&É, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«ÿ™´s˘ºΩlLi[NRP ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡W ry™´sW©´s˘ ˙xms«ÿ¨dsNS¨sı B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLji¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s, ˙xms«¡Ã¡ª][ NRP÷¡zqs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms F°LS»¡Li ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki zqsμÙR∂LigS DLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ Fs˙LRi©yı∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. xqsLiZOP[Q™´sVLi }msLRiVª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* |msμÙR∂áV LSxtÌsQ˚ ≈¡«ÿ©y©´sV μ][øR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s —¡Õ˝ÿ FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV NSFy≤R∂»¡LiÕ‹[ FsLi{msáV xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ LSuÌy˚¨sNTP LS™´s÷¡=©´s ¨sμ≥R∂Vá©´sV, ˙Fy¤«¡NÌRPVá©´sV, BLjilgi[xtsQ©±s @©´sV™´sVªRΩVá©´sV

ºdΩxqsVNRPVLS™´s»¡LiÕ‹[ xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRi©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s…ÿ¨sNTP LSxtÌsQ˚Æ™s[V NUPáNRP™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL˝RiV LSxtÌsQ˚LiQ\|ms ZNP[Li˙μR∂Li ¿¡©´sıøR¡Wxmso øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ FsLiμR∂VNRPV ELRiVNRPVLi »¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. xqs*˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsÆ™s[V ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPVLS™´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´s™´sV™´s≤R∂Liª][ xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sVWªRΩxms≤T∂ DFyμ≥j∂ N][Õ‹[ˆªRΩVLi¤…¡[ FsLi{msáV @xqs™´sVLÛRiVÕ˝ÿ ø][μR∂˘Li øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩÆμ∂[Fy x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP ª]≠sV¯μj∂ gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V ¨sLRiLiªRΩLS∏R∂VLi gS xqsLRixmnsLS ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. 400 Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ©´sV LRiªRΩıgjiLji ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV G ≠sμ≥R∂LigS @xmsˆ¤«¡FyˆL][ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqs™´sWμ≥y©´s≠sV™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ˙xms«ÿ™´s˘ºΩlLi[NRP ¨sLÒRi∏R∂Wá\|ms LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡V ºΩLRiVgRiVÀÿ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPLRi™´so xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV ZNP[Li˙μy¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂VNRPF°™´s»¡Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[zqs©´s |mnsWLRiªRΩzmsˆμR∂™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS LRiW. 2700N][»˝¡V BªRΩLRi LSuy¤Õ¡NRPV ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLigS ZNP[Li˙μR∂Li ZNP[…ÿLiVV}qsÚ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ¤Õ¡[¨s NSLRifl·LigS LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¿¡÷˝¡gRi™´s* NRPW≤y LS¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Æ©sáNRPV ©yáVgRiV,HμR∂V ryL˝RiV ≤≥T∂÷d˝¡ øR¡V»Ì¡W ˙xmsμR∂ORPQfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, BªRΩLRi ™´sVLi˙ªRΩVáV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsºΩ\|ms ZNP[Li˙μy¨sNTP xqsNSáLiÕ‹[ ¨sÆ™s[μj∂NRP B™´s*¤Õ¡[NRPF°∏R∂W©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙μR∂

™´sVLi˙ºΩ aRPLRiμ`∂xms™yL`i ªRΩ©´s r~LiªRΩ LSxtÌsQ˚Li ™´sVx§¶¶¶LSxtÌsQ˚NRPV á’Ù¡«¡Ljilgi[Õÿ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s, @»¡V™´sLi»¡xmsˆV≤R∂V ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVáV, FsLi{msáV GLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s Fs˙LRi©yı∏R∂VV≤R∂V ˙xmsbPıLiøyLRiV. r~LiªRΩ ™y˘FyLSáV øR¡WxqsVNRPVLi»¡W ªRΩ™´sVNRPV, ªRΩ™´sV ™y˘FyLSáNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV LSNRPVLi≤y xmsμR∂™´soá©´sV @≤ÔR∂V|ms»Ì¡VN]¨s ZNP[Li˙μR∂Li ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V ™´sV©´s FsLi{msáV, ™´sVLi˙ªRΩVáV, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ª][NRP ExmsoªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Fs»¡V™´sLi…”¡ F°LS…ÿá\ZNP©y zqsμÙR∂LigS DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sVV©´sı…”¡™´sLRiNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[zqs©´s \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki, A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂áª][ ™´sVLiªRΩ©yáV «¡LjiFyNRP \Æ™sNSFyÕ‹[ ≠sLiªRΩμ≥][LRifl”· NRP©´sxms≤R∂Vª][LiμR∂©yıLRiV. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki¨s ¿¡LRiLi“¡≠s NSLi˙lgi£qsFyLÌkiÕ‹[ NRP÷¡zms©´sLiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLi NRPW≤y \Æ™sNSFyNRPV xms»Ì¡μR∂©yıLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æμ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sW ™´sV}§¶¶¶aRP*LRiLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPXuÒyÆ≤∂ÕÌÿNRPV rygRiV¨dsLRiV, ªygRiV¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sVVμÙR∂V ¨s˙μR∂≠ds≤T∂ CÆ©sá 6©´s \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿ ¨ds…”¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRiVxmso©´s xqs\lLi©´s ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿ \lLiªRΩVáNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiæªΩ[ ªRΩgji©´s ≠sμ≥R∂LigS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s, C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV @ºdΩªRΩLigS \lLiªRΩVá xmsOSQ©´s F°LS≤R∂Vªy™´sV¨s Æμ∂[≠sÆ©s[¨s @©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVL][ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ LRiWxmsolLi[≈¡Ã¡V xmspLjiÚgS ™´sWLjiF°©´sV©yıLiVV. |msLRiVgRiVªRΩV©´sı @™´sxqsLSáV, aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ GLSˆ»¡Vª][ @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS BNRP N]ªRΩÚ À≥œ¡™´s©´s xqs™´sVVμy∏R∂VLi @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP LS©´sVLiμj∂. ™´sVLi≤R∂÷¡NTP xqsLjiN]ªRΩÚ x§¶¶¶LigRiVáª][ ©´sWªRΩ©´s À≥œ¡™´s©´sLi ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV {qsˆNRPL`i @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s GLSˆQ\¤…¡©´s NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. FyL˝RiÆ™sVLi…fi |qsLi˙»¡Õfi •¶¶¶Õfi ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ C À≥œ¡™´sLiºΩ ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ FyL˝RiÆ™sVLi…fi À≥œ¡™´s©y¨sı xqsLiμR∂Lji+Li¿¡©´s N]LiμR∂LRiV xmsáV xqsWøR¡©´sáV NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i NRPW≤y NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV ªRΩgÊRi»˝¡VgS À≥œ¡™´s©yáV DLi≤yá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s À≥œ¡™´s©´s ˙Fy¥R∂≠sVNRP ˙xmsflÿ◊¡NRP ™´sVVryLiVVμyNRPV AÆ™sWμR∂™´sVV˙μR∂ xms≤T∂Liμj∂. aSxqs©´s xqsÀ≥ÿxmsºΩ ©yLiÆμ∂≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sVLi≤R∂÷¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s øR¡˙NRPFyfl”·, L][≤˝R∂V À≥œ¡™´s©yá aS≈¡™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so, xmsáV™´soLRiV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáª][ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ μk∂¨sNTP AÆ™sWμR∂Li á’≥¡Li¿¡Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ˙FyLigRifl·LiÕ‹[Æ©s[ N]ªRΩÚÀ≥œ¡™´s©´sLi

Á>∑÷|t`4 |üØø£å≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): Á>∑÷|t`4 |üØø£å ìs¡«Vü≤D≈£î dü+ã+~Û+∫ @|”|”md”‡ nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæ+~. áHÓ\ 11q á |üØø£å »s¡>∑qT+~. |üØø£å ìs¡«Vü≤D ø√dü+ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 2629 |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ @|”|”md”‡ ø±s¡´<ä]Ù |üPq+ e÷\ø=+&Éj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. á |üØø£å≈£î 9,58,333 eT+~ Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ õ˝≤¢ nuÛÑ´]ú Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝À¢ |üØø£å sêùdÔ Ä $esê\T |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢ $esê\T qyÓ÷<äT #˚j·Tø£b˛‘˚ HêHé˝Àø£˝Ÿ>± |ü]>∑DÏ+ #ê*‡ e⁄+≥T+<äì ø±s¡´<ä]Ù yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø=‘·Ô>± 107 |”|”&ûz b˛düTº\≈£î, #Ó’˝Ÿ¶ &Óe\|tyÓT+{Ÿ Ä|ò”düsY b˛düTº\≈£î ‘·«s¡˝À H√{Ï|òæπøwüHé Çe«qTqï≥T¢ ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T.

>∑÷sêâ˝≤+&é≈£î s¡÷.200 ø√≥¢ πø+Á<ä bÕ´πøJ &Ü]®*+>¥, Ä>∑düTº 4: q÷‘·q+>± @sêŒf…Æq >∑÷sêâ˝≤+&é ÁbÕ<˚•ø£ dü+düú (J{°@)≈£î s¡÷.200 ø√≥T¢ Çe«qTqï≥T¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. Ç+ø± yÓTs¡T>±Z |üì #˚ùdÔ eT]ìï ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·qTqï≥T¢ Vü‰MT Ç∫Ã+~. >∑÷sêâ˝≤+&é ÁbÕ<˚•ø£ dü+düú≈£î s¡÷.200 ø√≥T¢ πø{≤sTTdüTÔqï≥T¢ πø+Á<ä Vü≤√+ eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïì düeTs¡úe+‘·+>± $ìjÓ÷–+∫, |üs¡«‘· ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~Δ |ü]ùdÔ.. eT]ìï ì<ÛäT\T πø{≤sTTkÕÔeTì Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. J{°@≈£î mìï¬ø’q 45eT+~ düuÛÑT´\T X¯ìyês¡+ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ wæ+&˚‘√ bÕ≥T sêÁwüº >∑es¡ïsY m+πø Hêsêj·TDHé, eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ®, &Ü]®*+>¥ m+|” »X¯«+‘Y

dæ+>¥, πø+Á<ä Vü≤√+XÊK ø±s¡´<ä]Ù ÄsY πø dæ+>¥ ‘·~‘·s¡T\T eTTK´n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. dü+Á|ü<ëj·T <äTdüTÔ\T <Ûä]+∫q kÕúìø£ Á|ü»\T uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s¡*e#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± wæ+&˚ Á|üdü+–dü÷Ô.. J{°@ @s¡Œ&É&É+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫q eTeT‘·qT Á|üX¯+dü\‘√ eTT+#Ó‘êÔs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ø£*dæ ÄyÓT #ê]Á‘·ø£ ìs¡íj·÷ìï rdüT≈£îHêïs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. |üs¡«‘· ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~Δ #˚j·T&É+˝À J{°@ô|’ n‹ô|<ä› u≤<Ûä´‘· ñ+<äHêïs¡T. Á|ü»\T Ä•+∫q y˚Ts¡≈£î >∑Tsêâ˝≤+&é ÁbÕ<˚•ø£ dü+düú |üì #˚düTÔ+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Bìô|’ Ç|üŒ{Ïπø ‘êqT J{°@ N|òt ;eT˝Ÿ >∑Ts¡T+>¥‘√ e÷{≤¢&Üqì $e]+#ês¡T. |üs¡«‘· ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT ≈£L&Ü b˛©düT

ã\>±˝À¢øÏ rdüTø√yê\ì ;eT˝Ÿ $»„|æÔì |ü]o*kÕÔeTì wæ+&˚ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. >∑÷sêâ˝≤+&é ÁbÕ+‘· n_Ûeè~Δ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ nìï $<Ûë\T>± düVü≤ø£]düTÔ+<äì eTTK´eT+Á‹ eTeT‘·u…qØ® Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç|üŒ{Ïπø s¡÷.84 ø√≥T¢ Ç#êÃeTì, eTs√ s¡÷.23 ø√≥T¢ Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑÷sêâ˝≤+&é ÁbÕ+‘·+˝À q÷‘·q j·T÷ìe]‡{°‘√ bÕ≥T eT÷&ÉT ◊{°◊\T, ¬s+&ÉT bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\\T @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ eTeT‘· Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π>, ¬s+&ÉT ôd’ìø˘ dü÷ÿfi¯ó¢ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTHêïs¡T. j·T÷ìe]‡{° @sêŒ≥T≈£î uÛÑ÷eTT\qT |ü]o*+#ê\ì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. |üs¡«‘· ÁbÕ+‘· j·TTe‘·qT b˛©dt XÊK˝Àì rdüT≈£îH˚ Á|üÁøÏj·T Ç|üŒ{Ïπø ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì eTeT‘· ‘Ó*bÕs¡T. >

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT Á|ü‹bÕ<äq\T e÷qTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D n+fÒ d”eT j·TTe≈£î\T #Ó|ü\‘√ ø=&É‘ês¡ì #˚XÊj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝À u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. dü+‘·è|æÔø£s¡+>± ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç‘·s¡ <˚XÊ\‘√ b˛*ùdÔ {°&û|”øÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT.. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ C≤rj·T u≤´+≈£î\T eè~Δ|ü<∏ä+˝À ñHêïj·Tì ‘·q Bø£å≈£î, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì u…’¬s&ç¶ Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï Ä]úø£ $<ÛëHê\T ≈£L&Ü sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D bÕغ H˚‘·\ e÷~]>± u≤´+øÏ+>¥ e´edt<∏ä eTqT>∑&É≈£î ˇø£ ø±s¡DeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\j·÷ìï ‘·q ñ<ä´e÷ì ø√dü+ X¯óÁø£yês¡+ $XÊK˝À ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Äj·Tq yê&ÉTø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. bÕغøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ‘êqT u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+˝À kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ ø±s¡D+>± ñ<ä´$TdüTÔHêïqì #ÓbÕŒs¡T. sêj·T\d”eT ñ<ä´e÷ìï bÕغ n~ÛH˚‘· U≤‘ê<ës¡T\≈£î u≤´+≈£î\T n‘·T´‘·ÔeT ùde\qT n+~düTÔHêïj·Tì #·+Á<äu≤uÒ #˚sTTdüTÔHêïs¡H˚ ‘·|ü&ÉT Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. <äTeP«] #ÓbÕŒs¡T. u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï kÕ+πø‹ø£ ‘·q Bø£å yÓqø£ #·+Á<äu≤ãT ñHêï&Éqï Äs√|üD\qT Äj·Tq |ü]C≤„q+ s√E s√E≈£î ø=‘·Ô düyê˝Ÿì eTT+<äT≈£î rdüTø=k˛Ô+<äì K+&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï ñ|üjÓ÷–dü÷Ô bÕغ πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK sêùdÔ.. sêj·T\d”eT sêÁwüº+ ø±yê\ì ≈£L&Ü U≤‘ê<ës¡T\≈£î ñ‘·ÔeT ùde\+~düTÔqï |ü\T u≤´+≈£î\qT ÄsY;◊ ˝ÒK sêj·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘·q ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ >∑es¡ïsY u≤´+øÏ+>¥ f…ø±ï\J mø˘‡˝…Hé‡ nyês¡T¶ 2011`2012‘√ dæ<ëΔ+‘êìï e÷s¡TÃø√yê\ì ñ+fÒ düyÓTÆø£´+ ˝Ò<ë eT÷&ÉT ø£fi¯¢ dü‘·ÿ]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ |ü]dæú‘·T\ qT+∫ ø=‘·Ô dæ<ëΔ+‘êìï neT\T #˚j·÷*ì ø√sês¡T. •e⁄&çøÏ eT÷&ÉT ø£fi¯ó¢ n<Ûä´j·THê\T, |ü]XÀ<Ûäq\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì <äTeP«] ñ+{≤j·Tì, n˝≤π> sêÁwüº+ u≤ãT eT÷&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ëΔ+‘·+‘√ düTu≤“sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+≥sYHÓ{Ÿ, yÓTTu…’˝Ÿ u≤´+øÏ+>¥ ùde\T ñ+&Ü\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± {°&û|” ìs¡íj·T+ e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷\≈£î rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î u≤´+≈£î\T eT]+‘· rdüT≈£î+fÒ.. bÕغ qT+#˚ yÓ’<=*π> Ä˝À#·q #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. m≈£îÿe>± #=s¡e #·÷bÕ*‡ ñ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. kÕ+πø‹ø£ Bø£å≈£î bÕغ\ qT+∫ eT<䛑·T ˝Ò<äqï $eTs¡Ù\qT Äj·Tq uÛÑÁ<ä‘·, s¡ø£åD‘√ ≈£L&çq ùde\T n+~+#·&É+ u≤´+≈£î\ ø£˙dü K+&ç+#ês¡T. ‘êqT Hêj·T≈£î\qT, bÕغ\qT qeTTàø√˝Ò<äì.. u≤<Ûä´‘·ì <äTeP«] >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. sêj·T\d”eT eTT<äT›_&ɶ\qT qeTTà≈£îHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕD+ b˛j˚T es¡≈£L ‘·q ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

Ä]úø£ dæús¡‘·«+‘√H˚ <˚XÊ_Ûeè~Δ

ªy˚T\Tø=\T|ü⁄μ Á|ü»\+‘ê mø£ÿ&É≈£î b˛yê\ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. Ä~qT+N nìï s¡+>±˝À¢ ‘·eT≈£î nHê´j·Ty˚T »s¡T>∑T‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ä+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D H˚‘·\T d”eTô|’ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#ês¡ì, n+<äTπø $T>∑‘ê ÁbÕ+‘ê\ ø£Hêï d”eT yÓqø£ã&ç ñ+<äHêïs¡T.

nsTT‘˚ ˇø£{Ï, ˝Ò≈£î+fÒ eT÷&ÉT.. sêÁwüº+ ñ+fÒ ˇø£ÿ{Ï>± ñ+&Ü\ì, ˝Ò≈£î+fÒ eT÷&ÉT sêÁcÕº\T>± $&çb˛yê\ì u…’¬s&ç¶ nHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì uÛ≤$ùdÔ.. sêj·T\d”eTqT ≈£L&Ü sêÁwüº+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁcÕºìï ñ+∫‘˚ düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\ì, ˝Ò<ä+fÒ eT÷&ÉT sêÁcÕº\≈£î $uÛÑõ+#ê\ì ø√sês¡T. Ç<˚ &çe÷+&é‘√ uÛ≤Ø ñ<ä´e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. ÁbÕD+ b˛j˚T es¡≈£L Bìï ø=qkÕ–kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. ‘·q <ÛÓ’sê´ìï X¯+øÏ+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|”, {°ÄsYmdt, ;CÒ|”, ˝Àø˘dü‘êÔ ‘·~‘·s¡ bÕغ\ìï ‘Ó\+>±Dô|’ e÷{≤¢&ç‘˚ dü]b˛<äì, sêj·T\d”eTô|’ ≈£L&Ü n_ÛÁbÕj·÷\T Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D ˝≤+{Ï |æ∫à |æ∫Ã

ñ<√´>∑+ ø£*ŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. eTè‘·T\ ã+<ÛäTe⁄\≈£î mø˘‡Áππ>wæj·÷ n+<äT‘·Tqï e÷≥ yêdüÔey˚Tqì Äj·Tq n+^ø£]+#ês¡T. nsTT‘˚ Çø£ qT+∫ n˝≤+{Ï |òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTHêïs¡T. ¬s’\T Á|üe÷<ë\ ìyês¡Dô|’ rÁe+>± <äèwæº kÕ]+∫q≥T¢ eTTìj·T|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤˝…e˝Ÿ ø£$T{° dü÷#·q y˚Ts¡≈£î Á|üj·÷DÏ≈£î\ uÛÑÁ<ä‘·≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. Ç‘·s¡ yÓTs¡T¬>’q ùde\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì Á|ü<Ûëìì ø√sêeTì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ <˚X¯yê´|üÔ+>± ¬s’\T Á|üe÷<ë\ ìyês¡D≈£î |ü{ÏwüºyÓTÆq #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘êeTHêïs¡T. ¬s’\T Á|üe÷<ë\ ìyês¡D≈£î dæ>∑ï˝Ÿ e´edüúqT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’˝Ò« XÊK˝À ñqï U≤∞\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]Ô #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ã&Ó®{Ÿ˝À Á|üø£≥q ø=‘·Ô ¬s’fi¯¢qT 2013 ˝À|ü⁄ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì eTTìj·T|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. lø±fi¯Vü≤dæÔ` q&ç≈£î&ç e÷s¡Z+˝À ¬s’˝Ò« |üqT\≈£î nqTeT‹ì#êÃeTì, ‘·«s¡˝À |üqT\ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘· _\T¢˝À e÷s¡TŒ\T ‘˚yê*‡+<˚

eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üC≤ |ü+|æD° e´edüúqT Á|üuÛÑT‘·«+ ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+∫+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘ê _\T¢˝À düeT÷\ e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îsêyê\ì Á|ü<Ûëìì ø√]q≥T¢ ø±s¡‘Y ‘Ó*bÕs¡T. 35 øÏ˝À\ ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\qT s¡÷.3 #=|ü⁄Œq Çyê«\qï ìã+<ÛäqqT e÷]Ã, s¡÷.2 #=|ü⁄Œq Çyê«\ì ø√sêeTHêïs¡T. ‘·eT &çe÷+&É¢ô|’ Á|ü<Ûëì kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì, yê{Ïì |ü]o*kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ø±s¡‘Y #ÓbÕŒs¡T. d”|”m+ b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´sê\T ãè+<ë ø±s¡‘Y, d”|”◊ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù neTsYõ‘Y, ÄsYmd”Œ H˚‘· Ä\j·T |üPC≤s¡T\T kÕ«$T Á|ükÕ<ëìï n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ Áù|eT#·+Á<äHé, @◊m|òt; m+|” qs¡Vü≤] eTVü≤‘√ ‘·~‘·s¡T\T >∑‘· Äj·Tq |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ◊<äT s√E\T>± »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› ìs¡X¯q Bø£å #˚|ü{Ϻq dü+>∑‹ HÓ\÷¢s¡T Á|üe÷<ä+˝À eTè‘·T\ dü+K´ 28 e÷Á‘·y˚Tqì düŒwüº+ ‘Ó*dæ+<˚. #˚XÊs¡T. á Á|üe÷<ä+˝À eTè‘·T\T, ø£å‘·>±Á‘·T\ dü+K´ô|’ HÓ\ø=qï nqTe÷Hê\qT Äj·Tq ìeè‹Ô #˚XÊs¡T. Á|üe÷<ä+ »]–q|ü⁄Œ&ÉT mdt`11 uÀ–˝À 65 eT+~ Á|üj·÷DÏdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yê]˝À ø=s¡‘·ô|’ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷sêZ\qT 28 eT+~ eTè‹ #Ó+<ës¡ì, eTs√ 28 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡ì #·÷düTø√yê\ì Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ÄsY◊m˝Ÿ qT+∫ $<äT´‘Y $e]+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡T Á|üe÷<ä+ô|’ <äsê´|ü⁄Ô eTTeTàs¡+>± ø=qT>√\T #˚j·÷\ì sêÁcÕºìøÏ dü÷∫+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ¬>sTT˝Ÿ kÕ>∑T‘√+<äHêïs¡T. Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡D+ cÕsYºdüs¡Tÿ´{≤? ˝Ò<ë qT+∫ n<äq+>± >±´dt ø=qT>√fi¯¢≈£î düVü≤ø£]+#êeTì Äj·Tq ù|\T&ÉT |ü<ësêú˝≤ nH˚ <ëìô|’ ì|ü⁄DT\ ãè+<ä+ #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä eT+Á‹>± C≤rj·T Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ‘êqT |üì#˚j·÷*‡ e⁄+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±>±, Á|üdüTÔ‘· |ü]o*k˛Ô+<äHêïs¡T. <äsê´|ü⁄Ô |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘˚ Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ |ü]dæú‹ô|’ Á|ü<Ûëì‘√ #·]Ã+#ê\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ø±s¡D≤\qT #Ó|üŒ>∑\eTì z Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T. ìs¡ísTT+#ês¡T. Á|ü<Ûëì‘√ uÛÒ{° nj˚T´+<äT≈£î nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ nsTT‘˚ Bì yÓqTø£ ≈£îÁ≥ ñ+<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ø√]q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêÁwüº Á|üjÓ÷»Hê\ $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷. 5 \ø£å\ mø˘‡Áπ>wæj·÷‘√ bÕ≥T ˇø£]øÏ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷k˛Ô+<äqï $wüj·T+ eTs√kÕ] düŒwüºyÓTÆ+~.

Á|üe÷<ä+ yÓqTø£ ≈£îÁ≥

ªeTVü‰μ <ä>±

¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ À≥œ¡™´s©´sLi Õÿ’d¡Ã¡ xmsNRP‰Æ©s[ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ |qsLi˙»¡Õfi •¶¶¶Õfi ¨sLji¯ryÚLRiV. μk∂Li…˝‹[Æ©s[ ™´sVLi˙ªRΩVá ø≥yLi ¡L˝RiV, DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V©´sı @¨sı LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQá aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ xmsORPQ NSLS˘Ã¡∏R∂WáV, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£msáV, NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±sá NSLS˘Ã¡∏R∂WáV, ˙gRiLi¥yá∏R∂VLi, xmnsᕶ¶¶LRiaSá DLi…ÿLiVV. μy¨s xmsNRP‰Æ©s[ ™´sVLi≤R∂÷¡ N][xqsLi ©´sWªRΩ©´s À≥œ¡™´s©´sLi ¨sLji¯ryÚLRiV. xqsLjiN]ªRΩÚ x§¶¶¶LigRiVáª][ ≠saSáLigS r¢NRPLRi˘™´sLiªRΩLigS DLiÆ≤∂[Õÿ μk∂¨s F˝y©±s ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sNTP J \Æ™sxmso©´s 750 NSL˝RiV ¨s÷¡}msLiμR∂VNRPV ≠dsáVgS ™´sVL][  ¡x§¶¶¶ßŒœ¡ @LiªRΩxqsVÚá ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS FyLji‰Lig`i\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡ C À≥œ¡™´s©y¨sı LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi C ™´sVW≤R∂V À≥œ¡™´s©yá©´sV @©´sVxqsLiμ≥y¨sryÚLRiV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡¨ds NRPáVxmsoªRΩW ANRPL<Rifl‘·∏R∂V\Æ™sV©´s LRiWxmsLi ™´s¬ø¡[ËÕÿ ©´sWªRΩ©´s À≥œ¡™´s©´sLi ¨sLji¯Liøyá¨s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. μyμyxmso lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ NSáLiÕ‹[ μk∂¨sı ¨sLji¯Liøyá¨s {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Bμj∂ @ªRΩ˘LiªRΩ Aμ≥R∂V¨sNRP xmsμÙR∂ºΩÕ‹[©´sW, LRiORPQfl·xmsLRiLigS ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ≠sμ≥R∂LigS LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV.

‘·$Tfi¯Hê&ÉT mø˘‡Áô|dt Á|üe÷<ä eTè‘·T\T 28 eT+~ ‹s¡TeT\, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V FsN`P=˙|ms£qs ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ™´sVXªRΩVá xqsLi≈¡˘ 28 ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @¨s ZNP[Li˙μR∂ \lLi¤Õ¡[* aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ ™´sVV¨s∏R∂Vxmsˆ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. $™yLji μR∂LRi+©yLÛRiLi aRP¨s™yLRiLi ºΩLRiV™´sVáNRPV ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s DμR∂∏R∂VLi xqsV˙xmsÀ≥ÿªRΩ }qs™´sÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æ©sÃ˝¡WLRiVÕ‹[ «¡Ljigji©´s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V FsN`P=˙|ms£qsÕ‹[ ™´sVXªRΩVáV, ORPQªRΩgS˙ªRΩVá xqsLi≈¡˘Õ‹[ D©´sı @©´sV™´sW©yá©´sV A∏R∂V©´s ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVXªRΩVáNRPV LRiW. 5áORPQá ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLiª][ Fy»¡V Dμ][˘gRi @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s ™´sVV¨s∏R∂Vxmsˆ •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. Fs£qs 11 À‹[gkiÕ‹[ ˙xms™´sWμy¨sNTP NSLRifl·Li uyL`Ìi xqsLRiW‰Q˘…fi ¤Õ¡[μy }msáV≤R∂V xmsμyLÛSÕÿ @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ¨sxmsofl·Vá ¡XLiμR∂Li xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©´sıμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS \lLiáV ˙xms™´sWμyá ¨s™yLRifl·NRPV xms…”¡xtÓsQ\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂Vªy™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ∏R∂VaRP*Liª`ΩxmspL`i c NS¿¡gRiW≤R∂ FsN`P=˙|ms£qsÕ‹[ ryLiZNP[ºΩNRP Õ‹[xmsLi ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLiÕ‹[ 2 gRiLi»¡Ã¡VgS \lLiáV ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Liª][ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂¨s ryLiZNP[ºΩNRP xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ™sVNS¨sN`P gRiVLiªRΩNRPÕfi ©´sVLi¿¡ LS™yá¨s \lLi¤Õ¡[* @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá zmsÃ˝¡Fyxmsáª][ @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

yÓ’ø±bÕ yÓ’K]˝À e÷s¡TŒ: ø√&Ó˝ >∑T+≥÷s¡T, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™´sVLiªRΩ©yáV «¡LjigSNRP \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ≠sLiªRΩμ≥][LRifl”· NRP©´sxms≤R∂Vª][LiμR∂¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩ, ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμR∂LS™´so @©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ A FyLÌki NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi NSgRiáμR∂©yıLRiV. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki¨s ¿¡LRiLi“¡≠s NSLi˙lgi£qsFyLÌkiÕ‹[ NRP÷¡zms©´sLiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLi NRPW≤y \Æ™sNSFyNRPV xms»Ì¡μR∂©yıLRiV. ZNP[xqsVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs , \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsá ™´sVμ≥R∂˘ @™´sgSx§¶¶¶©´s D©´sı»˝¡V @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. gS˘£qs ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ LSuÌy˚¨sNTP @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li @©y˘∏R∂V™´sV©yıLRiV. …”¡≤T∂zms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP ª]≠sV¯μj∂ gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V ¨sLRiLiªRΩLS∏R∂VLigS xqsLRixmnsLS ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. 400 Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ©´sV LRiªRΩıgjiLji ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV G ≠sμ≥R∂LigS @xmsˆ¤«¡FyˆL][ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqs™´sWμ≥y©´s≠sV™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ˙xms«ÿ™´s˘ºΩlLi[NRP ¨sLÒRi∏R∂Wá\|ms LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡V A˙gRix§¶¶¶LigS D©yıLRi¨s ªRΩgji©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™yLRiV ¡VμÙj∂¬ø¡xmsˆ≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. NRPXuÒyÆ≤∂ÕÌÿNRPV rygRiV¨dsLRiV, ªygRiV¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sVVμÙR∂V ¨s˙μR∂≠ds≤T∂ CÆ©sá 6©´s \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿ ¨ds…”¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRiVxmso©´s xqs\lLi©´s ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

sêÁwüºÁ|üjÓ÷»Hê\qT ø±bÕ&É+&ç dm” + NPR V LSxmsn V™s´ oáV ¤Õ¡≈[ ¡

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ LSuÌy˚¨sNTP LS™y÷¡=©´s ©y˘∏R∂VxmsLRi\Æ™sV©´s ™y…ÿ ºdΩxqsVNRPV ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™yá¨s {qs{msFsLi LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ LSxmnsV™´soáV @©yıLRiV. LSuÌy˚¨sNTP ©y˘∏R∂VLigS LS™y÷¡=©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω, gS˘£qs ™y…ÿáV xmsNRP‰ LSuÌy˚áNRPV ªRΩLRi÷¡F°ªRΩV©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV NSFy≤R∂…ÿ¨sNTP ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™yá¨s N][LRiVªRΩW ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP {qs{msFsLi LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ’¡.≠s.LSxmnsV™´soáV ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. Fs©±s.…”¡.zms.zqs ©´sVLi¿¡ gS˘£qs B™´s*≤y¨sNTP @LigkiNSLRiLi NRPVμj∂LjiLiμR∂¨s «¡Ÿ\¤Õ¡ 18©´s {qsFsLi ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s DºΩÚÆμ∂[©´s¨s À≥ÿ≠sLiøy÷¡= ™´sr°ÚLiμR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s @μR∂©´sxmso ≠sμR∂V˘ª`Ω, gS˘£qs LSNRPF°gS xmsLji%`¡¥R∂zqsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ μj∂gRi«ÿLjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ }msL]‰©yıLRiV. ZNP[Li˙μy¨sNTP ¤Õ¡[≈¡Ã¡V, ≠s«Ï¡xmsoÚáª][ NSáZOP[QxmsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ C xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ N][ªRΩáª][ xmsLji˙aRP™´sVÕ˝‹[ DªRΩˆºΩÚ NRPVLi»¡Vxms≤T∂ xqsV™´sWLRiV 40Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá Æ™s[VLRiNRPV ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡©´s»˝¡V @LiøR¡©y DLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi L][«¡ŸNRPV 46≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ N]LRiªRΩ DLiμR∂©yıLRiV. ªy«ÿgS ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚NRPV gS˘£qs ªRΩLRi÷¡F°ªRΩV©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ø][μR∂˘Li øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BLiªRΩ @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩV©yı LSxtÌsQ˚Li ©´sVLi¿¡ FsLizms\ZNP©´s 31™´sVLiμj∂ FsLi{msáV ˙}msORPQNRP Fy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. LSxtÌsQ˚ FsLi{msá\|ms @¨sı ˙xmsºΩxmsOSQáV μR∂VÆ™sV¯ºΩÚF°xqsVÚ©yıLiVV. NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVáV NRPW≤y FsLi{ms ºdΩLRiV, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @áxqsªRΩ*LiQ\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚NRPV gS˘£qs ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms |ms˙…‹[÷¡∏R∂V ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡ aRP¨s™yLRiLi ≠s™´sLRifl· B¿¡ËLiμj∂.


nHêï sê»ø°j·T ìs¡íj·T+ô|’ ìs¡düq\T b˛düºs¡T¢ ‘·>∑\u…{Ϻq Vü≤C≤πs eT<䛑·T<ës¡T\T q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 4: LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsªyı™´sVı∏R∂VLi \Æ™sxmso @≤R∂VgRiVáV Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V x§¶¶¶«ÿlLi[ ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms A∏R∂V©´s ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVá ©´sVLi¿¡ ºdΩ˙™´s ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚQ\Æ™sVLiμj∂. LS«¡NUP∏R∂Wá \Æ™sxmso Æ™sŒ˝ÿá¨s ¨sLRiıLiVVLiøR¡≤R∂Li A∏R∂V©´s ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVÕ˝‹[ A˙gRix§¶¶¶Li æªΩzmsˆLi¿¡Liμj∂. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP LS©´sV©´sı»˝¡V @©yı ¡XLiμR∂Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ºΩ L][¤«¡[

xmsáVø][»˝¡ A∏R∂V©´s ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáV ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi xqsWLRiª`ΩÕ‹[ xmsáV™´soLRiV @©yı ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáV x§¶¶¶«ÿlLi[ª][ Fy»¡V BLi≤T∂∏R∂W FslgiÆ©s£qÌs NRPLRixm<s©±sá F°xqÌsL˝Ri©´sV ªRΩgRiVá¤À¡…ÌÿLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki |ms…Ìÿá©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı Æ™s©´sNRPV‰ ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso

x§¶¶¶«ÿlLi[ LS«¡NUP∏R∂V ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms ≠sV˙aRP™´sV xqsˆLiμR∂©´s ™´s˘QQNRPÚQ\Æ™sVLiμj∂. @©yı ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiV¤Õ¡[ NSNRPVLi≤y.. @©yı ¡XLiμR∂Li N][L`i NRP≠sV…‘¡Õ‹[, BLi≤T∂∏R∂W @lgiÆ©s£qÌs NRPLRixm<s©±s xqsLixqÛsÕ‹[©´sW ’≥¡©yı’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @©yı μk∂ORPQÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı 50 ™´sVLiμj∂NTP \|msgS ªRΩ™´sV gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVá©´sV ºΩLjigji B¬ø¡[ËaSLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki |ms…Ìÿá©´sı Bª][øR¡©´s

≠sLRi≠sVLiøR¡VN][™yá¨s ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. x§¶¶¶«ÿlLi[, A∏R∂V©´s ¡XLiμR∂Li LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki |ms≤T∂æªΩ[ ªy©´sV ™´sVμÙR∂ºΩ™´s*À‹[©´s¨s N][L`i NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V xqsLiª][£tsQ |§¶¶¶lgÔi[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP LS©´sV©´sı»˝¡V aRPV˙NRP™yLRiLi μk∂ORPQ ≠sLRi™´sVfl· xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS x§¶¶¶«ÿlLi[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsªy˘™´sVı∏R∂VLiª][Æ©s[ Õ‹[N`PFyÕfi ryμ≥R∂˘™´sV¨s, @LiμR∂VZNP[ ªy™´sVV @»¡V\Æ™sxmso @≤R∂VgRiVáV Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙xms«¡¤Õ¡[ ªRΩ™´sV \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ @¨s, @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ™ylLi[ ¨sLÒRiLiVVryÚLRi¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[, @©yı ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms ry*≠sV @gjiıÆ™s[a`P, $$ LRi≠saRPLiNRPL`i ˙xmsryμ`∂ ÕÿLi…”¡ ™yLRiV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyLRiV. @gjiıÆ™s[a`P @LiVVæªΩ[ x§¶¶¶«ÿlLi[\|ms ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, Ä>∑düTº 5 2012

‘Ó\+>±D _\T¢ ø√dü+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À b˛sê≥+: m+|æ sê<∏√&é …‘¡AL`iFs£qs¨s ™´sWLjiË N]≤R∂VNRPV ZNP[…‘¡AL`i, n~˝≤u≤<é, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): ªRΩ*LRiÕ‹[ NRPWªRΩVLRiV NRP≠sªRΩ, Æ™s[V©´sÃ˝¡V≤R∂V x§¶¶¶Lki£tsQLS™´soáV «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs™´sWÆ™s[aSáՋ[ LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ª][ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ª][ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V |ms¤…Ì¡[Õÿ ZNP[Li˙μy¨sı A≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRi©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ FsLi{ms, DμR∂˘™´sVLi ™y˘FyLRiLi NSμR∂¨s, LS«¡NUP∏R∂VáV …‘¡≤U∂{ms F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V LS¥][≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V™´sμÙR∂¨s, ˙xms«¡Ã¡V  ¡VμÙj∂ ¬ø¡}msˆ L][«¡ŸÃ¡V LRiÆ™s[V£tsQ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s FsLi{msáV, μR∂gÊRiLRixms≤Ôy∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· BxmsˆVÆ≤∂[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V IZNP[ ªy…”¡\|msNTP LS™y÷¡=©´s ™´sxqsVÚLiμR∂Li»¡W ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩxmsˆVμ][™´s xms…Ì”¡xqsVÚ©´sı @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s …‘¡cAL`iFs£qs @ μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`iLS™´so xms»˝¡ 17 ™´sVLiμj∂ FsLi{msáV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´s™´sV¯NRPLi F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV F°…‘¡ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V N][xqsLi ªRΩ*LRiÕ‹[ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y DLi≤yá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍkiNTP æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ZNP[{qsAL`i r~ªRΩVÚNSμR∂V, …‘¡AL`iFs£qs LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki @¨s μk∂¨s¨s ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯™´sμÙR∂¨s, @™´sNSaRP™yμR∂VáV Fs™´sL][ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ ¤Õ¡[≈¡ B™´s*©´sV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáVxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi©yıLRiV. ZNP[{qsAL`i NRPV»¡VLi ¡ ™´s˘™´sxqÛsgS LS∏R∂Vá{qs™´sV xmsLjiLRiORPQfl· Æ©s[ªRΩ \¤À¡lLi≤ÔT∂ LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ

ñ‘·ÔsêK+&é˝À es¡<ä\≈£î |ü~eT+~ ã* q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 4: DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂Õ‹[ À≥ÿLki ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s ANRPzqs¯NRP ™´sLRiμR∂Õ˝‹[ 10 ™´sVLiμj∂ ™´sLRiNRPV ™´sVLRifl”·LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVLjiN]LiªRΩ™´sVLiμj∂ NRPW≤y ™´sVLRifl”·Li¿¡ D©yı xqs™´sWøyLRiLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVL][ 53 ™´sVLiμj∂ AøR¡WNUP æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ≠dsLjiN][xqsLi gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘Ã¡©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. DªRΩÚLRiNSbdPÕ‹[¨s lLiLi≤R∂Vø][»˝¡, øR¡Æ™sW÷d¡ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRPVLiÀ≥œ¡™´sXztÌsQ NRPVLRiVxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ N]Li≤R∂øR¡Lji∏R∂VáV ≠sLjigjixms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. BŒ˝œ¡ß N]»Ì¡VNRPVF°™´s≤R∂Liª][ rÛy¨sNRPV¤Õ¡[ NSNRP ∏R∂W˙ºΩNRPVáV NRPW≤y B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gRiLigRi, À≥ÿgkiLRi¥j∂ ©´sμR∂VÕ˝‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A∏R∂W ©´sμR∂Vá ºdΩLRi˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ≠s«¡∏∫∂V  ¡x§¶¶¶ßgRiVfl· xqs•¶¶¶∏R∂V øR¡LRi˘Ã¡©´sV xqs*∏R∂VLigS xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá©´sV, —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩORPQfl· xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. øyL`iμ≥y™±sV ∏R∂W˙ªRΩ©´sV NRPW≤y ™yLiVVμyÆ™s[aSLRiV.∏R∂W˙ºΩNRPVáV «ÿ˙gRiªRΩÚgS DLi≤yá¨s, @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ¿¡©yÕ‹[¨s x§¶¶¶Lig`i…ÿLig`iÕ‹[ À‹gÊRiV gRi©´sVÕ˝‹[ ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ 8 ™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáV ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. —¡Liμy N][Õfi \Æ™sV¨sLig`i NSL]ˆlLi[xtsQ©±s ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ NRPLi|ms¨dsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NSLji¯NRPVáV ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ DLi≤R∂gS  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y≤R∂V ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ ™yLRiV gRi©´sVÕ˝‹[ BLRiVNRPV‰F°∏R∂WLRiV. xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV aRP¨s™yLRiLi Fs¨s≠sVμj∂™´sVLiμj∂ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV Æ™s÷¡NTP ºdΩryLRiV. C ˙xms™´sWμR∂Li ©´sVLi¿¡ ©´sáVgRiVLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsVLRiOTPQªRΩLigS  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLRiV. ™yLRiV xqs≠dsVxms AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.

@’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV æªΩáVxmsoªRΩV©yıLRi¨s, …‘¡≤U∂{ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Ljiª][ æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiμR∂©yıLRiV.LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @xqs™´sVLÛRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]©´srygRiVª][LiμR∂¨s, @≠s¨dsºΩÕ‹[ ™´sVV¨sgjiF°LiVV©´s LSuÌy˚¨sı ˙xms«¡Ã¡V NSFy≤R∂VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ¨s FsμR∂VL][‰™´s≤R∂Li øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ’d¡{qsáNRPV …‘¡≤U∂{ms LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sLiμR∂ {qs»˝¡Vc ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡LiμR∂¨s, ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ F°xqÌsVÕ˝‹[ NRPW≤y 33 aSªRΩLi À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. Fs{qs=á ™´sLÊkiNRPLRifl· ©y˘∏R∂V\Æ™sVLiμR∂¨s, Fs{qs=, Fs{qÌsá ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[Æ©s[ ’d¡{qs «¡©yÀ≥ÿNRPV ªRΩgÊRi»Ì¡VgS ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á NS™´s÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s, \Æ™sV©yLÌkiáNRPV \|qsªRΩLi ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV …‘¡≤U∂{ms NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRiáV LSNRP B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRi¨s xmsLi»¡ ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi @Liμj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV.

Væ≤+<ä÷j·÷Á‹≈£î\ ø√dü+ s¡÷. 1.25 ø√≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄: »j·T\*‘· #ÓHÓ’ï, Ä>∑düTº 4: ¨sLRiV}msμR∂ z§¶¶¶LiμR∂W ∏R∂W˙ºΩNRPVá N][xqsLi ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms∏R∂Wfl· ≈¡LRiVËáV À≥œ¡LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VN]¿¡ËLiμj∂. ™´sW©´sxqs xqsL][™´sL`i, ™´sVVNTPÚ©y¥`∂ xqsLiμR∂LRi+©´sNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ }msμR∂ z§¶¶¶LiμR∂V™´soáNRPV ry∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi G…ÿ LRiW. 1.25 N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøR¡©´sV©yıLRiV. ™´sW©´sxqs xqsL][™´sL`iNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ 250 ™´sVLiμj∂ ∏R∂W˙ªRΩVNRPVáNRPV IN]‰NRP‰LjiNTP LRiW. 40 Æ™s[á ø]xmsˆV©´s ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sW©´sxqs xqsL][™´sL`i ∏R∂W˙ªRΩNRPπ∏∂[V˘ ≈¡LRiVËÕ‹[ Bμj∂ 40 aSªRΩLi. @Õÿlgi[, ™´sVVNTPÚ©y¥`∂ xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ ™yLjiNTP LRiW.10 Æ™s[á ø]xmsˆV©´s ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVNS‰ xqsLiμR∂LRi+©´sNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ ™´sVVzq˝sLi r°μR∂LRiVáNRPV G…ÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ry∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[,˙NTPzqÌs∏R∂V©±s r°μR∂LRiVáV NRPW≤y G…ÿ ¤«¡LRiWry¤Õ¡Li Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmnsQo©´s ry∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s gRiªRΩ Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ «¡∏R∂V •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ™´sVW≤][ryLji ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s AÆ™sV.. A •¶¶¶≠dsV¨s @™´sVÕ˝‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. ªy«ÿgS, }msμR∂ z§¶¶¶LiμR∂V™´soá N][xqsLi ry∏R∂VLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VN]øyËLRiV.

uÛÑÁ<ëÁ~ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ Ä+<√fi¯q KeTà+, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @π∏∂Wμ≥R∂˘ ªRΩLRiV™yªRΩ @LiªRΩ…”¡ ˙xmszqsμÙj∂gSLi¿¡©´s À≥œ¡˙μy˙μj∂ LS™´sWá∏R∂VLiÕ‹[.. À≥œ¡˙μR∂ªRΩ Æ©s[ºΩ’d¡LRiNS∏R∂VÕ‹[ Æ©sLiVV˘ øR¡LiμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ªRΩLRi÷¡™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚáV, ∏R∂W˙ºΩNRPVáª][ Fy»¡Vc @ ryLizmnsVNRP aRPNRPVÚáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂Æ©s[ @©´sV™´sW©´sLiª][ F°÷d¡xqsV ¨sxmnsW ™´sLÊSáV Aá∏R∂V À≥œ¡˙μR∂ªRΩ\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ¨sáFyá¨s GŒ˝œ¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ xqsW¿¡xqsVÚ©yı @≠s NSgjiªyáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @™´soªRΩV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS Aá∏R∂V ˙xmsÆ™s[aRP,  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s¤Œ˝¡[ ™´sWLÊSáV øyÕÿ NRP»Ì¡Vcμj∂»Ì¡LigS DLiøyá¨s, ¨sªRΩ˘Li @©´sV™´sW¨sªRΩVá\|ms ¨sxmnsW DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV {qs{qs ZNPÆ™sVLSáV FsLiª][ NUPáNRP™´sV¨s BLiμR∂VNRPV N]¨sı ˙xmsæªΩ[˘NRP rÛy©yá©´sV \|qsªRΩLi ¨sxmnsW ™´sLÊSáV xqsW¿¡LiøyLiVV. @LiVV©y @μ≥j∂NSLRiVáV A μj∂aRPgS ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªyıáV ¤Õ¡[™´s¨s ¬ø¡xmsˆNRP

ªRΩxmsˆμR∂V. ™´sVL][ ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li xmsLRi˘»¡©´sNRPV LS©´sV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ Aá∏R∂V À≥œ¡˙μR∂ªRΩ\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV G ™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li xms»˝¡ AZOP[Qxmsfl·Ã¡V ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. B»¡V Æμ∂[™´srÛy©´sLi, @»¡V F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáV LRiORPQfl· ≠sxtsQ∏R∂W¨sı G ™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li FsLiªRΩ ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV¨s À≥œ¡NRPVÚáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS À≥œ¡˙μy˙μj∂ LS™´sWá∏R∂W¨sı A∏R∂V©´s xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ LS™´sV∏R∂V˘ μR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[xqsVN][©´sV©yıLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Aá∏R∂VLiÕ‹[ N]LRi™´s≤T∂©´s À≥œ¡˙μR∂ªy øR¡LRi˘Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjixqsVÚ©yıLiVV. B…‘¡™´sá BLi…”¡÷¡¤«¡©±s= ≤U∂Fs{qsˆ LS™´sWá∏R∂W¨sı xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xmsáV NUPáNRP xqsWøR¡©´sá©´sV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVV©y @μ≥j∂NSLRiVáV ™y…”¡\|ms μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂VLi.

ôdCŸ\ ù|s¡T‘√

düVü≤» eqs¡T\ <√|æ&û ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): xmsμj∂ FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ø][»¡ HμR∂V™´sLiμR∂á FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s }qsNRPLjixqsVÚ©yıLRi¨s Bμj∂ Fs»¡V™´sLi…”¡ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NSLRifl·Æ™sW ˙xms«¡Ã¡V gRiVLjiÚLiøyá¨s xmsáV™´soLRiV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. |msμÙR∂áNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s øR¡…ÌÿáV LRiWF~Liμj∂LiøR¡VN]¨s ™yLji ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV NSFy≤R∂VN][™´s≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V©´sı ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. À≥œ¡W≠sV, ¨dsLRiV @≤R∂™´soá©´sV NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms«¡Ã¡Liªy HNRP˘F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s BNRP‰≤T∂NTP ™´s¿¡Ë©´s xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV zmsáVxmso¨sxqsVÚ©yıLRiV. . @LiμR∂VNRPV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡#¤Õ¡[ ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyá¨s A∏R∂V©´s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ¡≤y Æ©s[ªRΩá ˙xmsπ∏∂W«¡©yáNRPV DÆμÙ∂[bPLi¿¡©´s |qs«fi©´sV ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LRiW HNRP˘LigS xqsLjix§¶¶¶μÙR∂Vá A™´sªRΩáNRPV ªRΩLji≠sVN]…Ìÿá¨s BLi≤T∂∏R∂V©±s r°xtsQÕfi ∏R∂WORPQ©±s Fn°LRiLi (B©±saS£mns) ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ¿¡ªRΩÚLRiLi«¡©±szqsLig`i zmsáVxmso¨søyËLRiV. ªRΩ™´sV xqsLixqÛs ˙xmsxmsLi¿d¡NRPLRifl·, ™´sVª][©y¯μR∂Li, |qs«fi ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS xmsμj∂}§¶¶¶©´sV LSuÌy˚Õ˝‹[ NSLRi˘NRPÕÿFyá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμR∂©yıLRiV. Àÿμ≥j∂ªRΩ \lLiªyLigS¨sNTP @Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV¨s, \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘©´sV «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒÿÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @Æ©s[NRP LSuÌy˚Õ˝‹[ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ |qs«fiáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs μ≥R∂¨sNRPVáV, @μ≥j∂NSLRiVáV, ©y∏R∂VNRPVáV

3

˙ºΩN][fl·LigS GLRiˆ≤T∂ ˙xmsNRPXºΩ ™´s©´sLRiVá©´sV ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS μ][øR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. g][LRiΔfixmspL`i @fl·VLji∏R∂WNÌRPL`i GLSˆ»¡VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V NRP˙LRiáV ¬ø¡[ªRΩxms…Ì”¡ F°LS»¡Li ¬ø¡[aSLRi¨s, μy¨s xmns÷¡ªRΩLigS @©´sVLji∏R∂WNÌRPL`i©´sV Æ™s[lLi[ ˙FyLiªy¨sNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRi¨s, μk∂¨s¨s xqsWˆÈQ LjiÚgS ºdΩxqsVN][™yá¨s™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ªRΩ©´s  ¡XLiμR∂Liª][ NRP÷¡zqs —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s |qs«fi ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙gS™´sW\¤Õ¡©´s ª]Li≤R∂Ligji ™´sVLi≤R∂áLi g]LRixqsFy¤Õ¡Li, FyªRΩ ø][≤T∂xms÷˝¡}ms»¡Õ‹[, N]ªRΩÚxms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi LRi™´sVfl·NRP‰}ms»¡Ã¡Õ‹[ A∏R∂V©´s xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xmsNRPXºΩ xqsLixmsμR∂\¤Õ¡©´s À≥œ¡W≠sV, @≤R∂™´soáV ≈¡¨s«ÿáV, ≠søR¡Ëá ≠s≤T∂gS μ][zms≤T∂NTP gRiVLRi™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s LRiOTPQLiøy÷¡=©´s FyáNRPVáV ˙xms«¡Ã¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV ≠sxqs¯LjiLi¿¡ |msμÙR∂á ˙xmsπ∏∂W«¡©´sÆ™s[V áORPQ ˘LigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤`∂Õ‹[ ˙xmsNRPXºΩ ™´s©´sLRiVá©´sV μ][øR¡VN]¨s ©yáVgRiV áORPQá ™´sVLiμj∂¨s ¨sLS˙aRP∏R∂VVá©´sV ¬ø¡[aSLRi¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Fs£qsC¤«¡≤`∂ ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı F°LS»¡Li BªRΩLRi ˙FyLiªyá |qs«fi Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV AμR∂LRi+™´sV©yıLRiV. xqsLi™´sªRΩ=LSá NSáLigS Fs»¡Vc™´sLi…”¡ z§¶¶¶LiryªRΩ¯NRP xqsLixmnsV»¡©´sáNRPV ªy™´so¤Õ¡[NRPVLi≤y DμR∂˘™´sW¨sı ©´s≤R∂xms≤R∂Li @’≥¡©´sLiμj∂LiøR¡ªRΩgÊRi ≠sxtsQ∏R∂V©yıLRiV.

psê\ ¬s’‘·T˝À¢

Ä+<√fi¯q eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): «¡⁄LSá ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ ¨dsLRiV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ NRPV≤T∂, Fs≤R∂™´sV NSá*á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ áOSQ7Æ™s[á @μ≥j∂NSLjiNRP A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsºΩL][«¡Ÿ áORPQ NRPV˘|qsNRPV‰Ã¡ ™´sLRiμR∂¨dsLRiV NRPLÒS»¡NRP ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP 10 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc ¬ø¡[LjiæªΩ[ ªRΩxmsˆ ™y…”¡©´sVLi¿¡ «¡⁄LSáNRPV ¨dsLRiV™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NRPLÒS»¡NRP, ™´sV•¶¶¶LSuÌy˚Õ˝‹[ @LiVV©y ™´sL<SáV NRPVLjixqsVLi¤…¡[ «¡⁄LSáNRPV N]Li\æªΩ©y ¨dsL]¬ø¡[Ëμj∂. NS¨ds @NRP‰≤R∂ NRPW≤y ™´sL<SáV xms≤R∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ NRPLÒS»¡NRPÕ‹[¨s Aᯅ̔¡, ©yLS∏R∂Vfl·xmspL`i ˙Fy¤«¡NÌRPVáV \|qsªRΩLi xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ¨sLi≤R∂¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NRPXuÒy©´sμj∂\|ms Æ™sVVμR∂…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVgS D©´sı «¡⁄LSáNRPV Bxmsˆ…˝‹[ «¡Ã¡NRPŒœ¡ ¤Õ¡[©´s¤…˝¡[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ™´sL<SNSáLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV Æ©sáL][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂VxqsVÚ©yı ™´sL<SáV xqsLjigS NRPVLRi™´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP øR¡VNRP‰¨dsLRiV NRPW≤y ¬ø¡[LRi¤Õ¡[μR∂V. NRP¨dsxqsLi «¡⁄LSáՋ[ ˙NRP£qÌslgi[»˝¡ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVá }msLRiVª][ gRiæªΩ[≤yμj∂ D©´sı ¨dsLRiV ™´sμj∂ÕÿLRiV. @LiVV©y ˙NRP£qÌslgi[»˝¡ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ {qs}mns£qs μy*LS ¨dsLRiV÷d¡ZNP[—¡ @LiVV ©´sμj∂Õ‹[NTP Æ™s◊˝¡F°ªRΩV©yıLiVV. ˙NRP£qÌslgi[»˝¡ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV «¡Ljigji DLi¤…¡[ N]μÙ][g]F°ˆ ¨dsLRiV ¨sá* DLi≤T∂ ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ß F°xqsVN][™´s≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi DLiÆ≤∂[μj∂.Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV «¡⁄LSáNRPV B©±sFn˝° ¤Õ¡[NRPF°gS NRPV≤T∂, Fs≤R∂™´sV NSá*áNRPV 50NRPV˘|qsNRPV‰Ã¡ ø]xmsˆV©´s ™´sμR∂VáVªRΩV©yıLRiV. ©yLS∏R∂Vfl·xmspL`iNRPV B©±sFn˝° 1713 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡V, Aᯅ̔¡NTP 5276 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡V DLiμj∂. @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP @≠s Bxmsˆ…˝‹[ ¨sLiÆ≤∂[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

#·Ts¡T≈£î>±Z ø£<äT\T‘·Tqï s¡T‘·T|üeHê\T $XÊK|ü≥ï+, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[

¬s’‘·T\≈£î Ä<ÛäTìø£ |ü]ø£sê\T n+~kÕÔ+: ø£˝…ø£ºsY

\Æ©sLRiVºΩ LRiVªRΩVxms™´s©yáV øR¡VLRiVgÊS NRPμR∂VáVªRΩV©yıLiVV. ≠ds…”¡ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´sÃ˝¡ N][ryÚLi˙μ≥R∂, æªΩáLigSfl·Õ˝‹[ xmsáVø][»˝¡, LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ @NRP‰≤R∂NRP‰≤y ™´sL<SáV ¤Õ¡[μy DLRiV™´sVVáª][ NRPW≤T∂©´s «¡Ã˝¡VáV NRPVLji}qs @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. LSgRiá 24 gRiLi»¡Õ˝‹[ N][ryÚLi˙μ≥R∂, æªΩáLigSfl·Õ˝‹[ xmsáV ø][»˝¡ ™´sL<SáV NRPVLji}qs @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V ªRΩVFy©´sV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá ZNP[Li˙μR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™y∏R∂VV™´s˘ ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s DxmsLjiªRΩá A™´sLRiÚ©´sLi ˙xmsxqsVÚªRΩLi I≤T∂aScgS˘Lig`i»¡N`P, xmsbPË™´sV ¤À¡LigSÕfi ºdΩLS¨sNTP A©´sVNRPV¨s zqÛsLRiLigS N]©´srygRiVª][Liμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V I≤T∂aS ©´sVLi¿¡ μR∂OTPQfl· ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ™´sLRiNRPV GLRiˆ≤T∂©´s @áˆ{ms≤R∂©´s ˙μ][fl”·  ¡Ã¡xms≤T∂Liμj∂. N][ryÚLi˙μ≥R∂ ºdΩLRiLi Æ™sLi ¡≤T∂ xmsbPË™´sV μj∂aRP ©´sVLi¿¡ gRiLi»¡NRPV 45 ©´sVLi¿¡ 50 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[gRiLiª][  ¡Ã¡\Æ™sV©´s CμR∂VLRiV gSáVáV ≠dsxqsVÚ©yıLiVV. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ xqs™´sVV˙μR∂Li @Ã˝¡NRPÕ˝‹[áLigS DLi»¡VLiμj∂. xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[NTP Æ™s[»¡NRPV Æ™s¤Œ˝¡[ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. ™y∏R∂VV™´s˘  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s DxmsLjiªRΩá A™´sLRiÚ©´sLi  ¡Ã¡xms≤T∂æªΩ[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVLji¨sı ™´sL<SáV NRPVLji}qs @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V ¨sxmsofl·VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.

@\÷s¡T, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ \lLiªyLigS¨sNTP 50 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ™´s˘∏R∂ViLiª][ Aμ≥R∂V¨sNRP ™´s˘™´sry∏R∂V ∏R∂VLi˙ªyá©´sV @Liμj∂iLiøR¡≤y¨sNTP xqs™´sV˙gRi ˙xmsflÿ◊¡NRP zqsμÙR∂iLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP NRP¤Õ¡NÌRPLRiV NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂ViLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVá xqsLixmnsV ©y∏R∂VNRPVáV NRP¤Õ¡NÌRPLRiV©´sV NRP÷¡zqs xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi æªΩ÷¡FyLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©y¨sı |msLiF~Liμj∂iLiøR¡VNRPV¨s Aμ≥R∂V¨sNRP ∏R∂ViLi˙ªyá ™y≤R∂NRPLiÕ‹[ xmsbPË™´sV \lLiªyLigRiLi Æμ∂[aS¨sZNP[ AμR∂LRi+LigS ¨s÷¡¬ø¡[ ≠sμ≥R∂iLigS ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. Aμ≥R∂V¨sNRP ™´s˘™´sry∏R∂V ∏R∂ViLi˙ªyáV \lLiªRΩVáNRPV @Liμj∂iLiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ALRiVN][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s @LiVVæªΩ[ 50 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂Vá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi≤T∂ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[LiVVryÚ™´sV¨s, CÆ™s[VLRiNRPV \lLiªRΩVá @™´sxqsLSá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ GG ∏R∂ViLi˙ªyáV \lLiªRΩVáNRPV @™´sxqsLRiÆ™sW ªRΩgRiV ˙xmsflÿ◊¡NRP zqsμÙR∂iLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV N][LSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s ALRiVN][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂Vá©´sV C Æ©sáՋ[gS \lLiªRΩVáNRPV Aμ≥R∂V¨sNRP ∏R∂ViLi˙ªyá N]©´sVg][áV N][xqsLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, @μR∂©´sxmso ¨sμ≥R∂Vá©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[LiVVryÚ™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Aμ≥R∂V¨sNRP ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©y¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´s≤R∂iLiÕ‹[ xmsbPË™´sV \lLiªyLigRiLi Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VÆ≤∂[ ≠sμ≥R∂iLigS ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP bPORPQfl· \lLiªRΩVáNRPV B™y*á¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV N][LSLRiV. LSuÌy˚¨sZNP[ μ≥y©y˘gSLRiLigS ˙xmszqsμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂©´s xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©´sLiª][ ™´sVLjiLiªRΩ

@’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥j∂iLi¿¡ @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤R∂VáV F~Liμyá¨s Cμj∂aRPgS ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV ZOP[Q ˙ªRΩrÙyLiVVÕ‹[ ≠sZaP[xtsQ NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆ™sV xqsW¿¡LiøyLRiV. xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ N_áV\lLiªRΩVáNRPV ©yáVgRiV ™´sLiμR∂áN][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV LRiVfl·xqs•¶¶¶∏R∂W¨sı @Liμj∂iLiøR¡≤y¨sNTP LSxtÌsQ˚ Àÿ˘LiNRPL˝Ri xqsLi˙xmsμj∂iLixmsoá NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡LiμR∂¨s, CÆ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N_áV\lLiªRΩVáNRPV @μ≥j∂NRPxqsLi≈¡˘Õ‹[ LRiVflÿáV @Liμj∂iLiøR¡≤y¨sNTP ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyá¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ©sá 7™´s æªΩ[μk∂ ’≥d¡™´sV™´sLRiLiÕ‹[ |msμÙR∂Fs ªRΩVÚ©´s \lLiªRΩVáNRPV LRiVfl·Æ™s[VŒÿ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s, 8™´s æªΩ[μk∂ ©´sLRiryxmsoLRiLiÕ‹[ NRPW≤y \lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿáV, DxmsNRPLRiflÿáV @Liμj∂ryÚ™´sV¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´s˘™´sry∏R∂V ∏R∂WLi˙ºdΩNRPLRifl· xms©´sVáV øR¡VLRiVNRPVgS «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, }qsLi˙μk∂∏R∂V ™´s˘™´sry∏R∂V ≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡ NRPW≤y @μ≥j∂NRPÕÿÀ≥ÿáV ALÍjiLiøR¡≤y¨sNTP @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s, —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLi»¡™´sWLjiˆ≤T∂ ≠sμ≥y©y¨sı @©´sVxqsLji}qsÚ @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤T∂ ryμ≥j∂iLiøR¡™´søR¡Ë¨s, ™yxqsÚ™y¨sı \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ªRΩNRPV‰™´s ¨ds…”¡ª][ @μ≥j∂NRP μj∂gRiV≤T∂ ryμ≥j∂iLi¿¡ \lLiªRΩVáª][ BªRΩLRi \lLiªRΩVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiF~Liμj∂iLiøyá¨s AÆ™sV xqsW¿¡LiøyLRiV. ∏R∂ViLizms≤T∂J xmsLRiÆμ∂[bPNRPV™´sWL`i ¬ø¡[zqs©´s AL][xmsfl·Ã¡©´sV ªy©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂iLi ¤Õ¡[μR∂¨s ªRΩ©´s\|ms FsLiª][ ≠saS*xqsLiª][ ™´s¿¡Ë @Li≤R∂gS ¨sá ¡≤R∂ªy™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂iLi ªRΩ©´sNRPV A©´sLiμy¨sı NRP÷¡gjiLi¿¡LiμR∂¨s, C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVLRi¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi\|ms ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV ™´sVLjiLiªRΩ lLi…Ì”¡Lixmso Dªy=x§¶¶¶Liª][ xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV N][LSLRiV.

mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\ kÕ«BÛq+ ∫‘·÷Ôs¡T, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ μy≤R∂VáV N]©´srygRiVªRΩV©yı Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μ]LigRiáV ªRΩ™´sV ™´sWLÊSQÕ˝‹[ NRPáxms©´sV @˙NRP™´sV LRi™yflÿ ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ ¨sxmnsW |msLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP μ]LigRi ™´sWLÊSQÕ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiáV NRPŒ˝œ¡ßgRizmsˆ NRPáxms©´sV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. zmsLiøR¡ @»¡≠ds xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s —¡¤Õ˝¡Ã˝¡™´sVLiμR∂ ’d¡…fiÕ‹[ 15 Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRi÷¡ı ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVN]¨s BμÙR∂Lji¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[aS™´sV¨s @»¡≠ds @μ≥j∂NSLji $LS™´sVVáV æªΩ÷¡FyLRiV. xms»Ì¡V ¡≤T∂©´s ¨sLiμj∂ªRΩVáV ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ ¬ø¡[≠dsxm˝s¤Õ¡ ™´sVLi≤R∂áLi ©´sWªRΩ©´s NSá* ™Ô´sÆ≤∂xms÷˝¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s ¿¡©´sı lLi≤ÔR∂xmsˆ, LRi™´sVfl·Ã¡VgS ≠søyLRifl·Õ‹[ æªΩ[÷¡LiμR∂©yıLRiV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ μy≤R∂VáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqs©y NRPáxms xqs¯g˝jiLig`iNRPV N]ªRΩÚ FsªRΩVÚgRi≤R∂áV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.

»j·Ts¡+»Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé ø={Ϻy˚‘· ø£q÷ïs¡T, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): x§¶¶¶ªy˘ZNP[xqsVÕ‹[ @lLixqÌsV @LiVV©´s {qs{msFsLi Æ©s[ªRΩ zms.«¡∏R∂VLRiLi«¡©±sNRPV ¤À¡LiVVÕfi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV N][LÌRiV ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. A∏R∂V©´s Æ™s[zqs©´s ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s©´sV N]…Ì”¡Æ™s[zqsLiμj∂. BLi≤T∂∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s ™´sVVzq˝sLi ÷d¡g`i NSLRi˘NRPLRiÚ x§¶¶¶ªy˘ ZNP[xqsVÕ‹[ «¡∏R∂VLRiLi«¡©±s©´sV C Æ©sá 1©´s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ¤À¡LiVVÕfi B™y*á¨s A∏R∂V©´s Æ™sVVμR∂…”¡ xmns£qÌs N˝S£qs «¡Ÿ˘≤T∂ztsQ∏R∂VÕfi Æ™s[V—¡}qÌs˚…fi N][LÌRiVÕ‹[ zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. BLi≤T∂∏R∂V©±s ™´sVVzq˝sLi ÷d¡g`i, NSLi˙lgi£qs NRP÷¡zqs ªRΩ©´s©´sV NS™yáƩs[ C ZNP[xqsVÕ‹[ BLjiNTPLiøy∏R∂V¨s, ™yLji IºΩÚ≤T∂ Æ™s[VLRiZNP[ F°÷d¡xqsVáV ªRΩ©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ªRΩ©´s @lLixqÌsV @˙NRP™´sV™´sV¨s, ¤À¡LiVVÕfi B™y*á¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, C ZNP[xqsVÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ 10 ™´sVLiμj∂ xmsLSLkiÕ‹[ D©yıLRi¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ A∏R∂V©´sNRPV ¤À¡LiVVÕfi B}qsÚ.. ≠søyLRifl·NRPV A»¡LiNRPLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ˙FyzqsNRPW˘xtsQ©±s ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yμj∂ ™yμj∂LiøyLRiV. Aμ≥yLSá©´sV ©yaRP©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V ryORPVá©´sV ¤À¡μj∂LjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂V©´s ™yμR∂©´sª][ GNUPÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s N][LÌRiV ¤À¡LiVVÕfi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s©´sV N]…Ì”¡Æ™s[xqsWÚ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. NTPLiμj∂ N][LÌRiV ¨sLÒRi∏R∂W¨sı \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ xqs™yÕfi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V {qs{msFsLi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV.

Ç+~s¡eTà u≤≥˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt ø±s¡´Áø£e÷\≈£î e÷´|t ¬s&û KeTà+, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ {qsFsLi BLiμj∂LRi™´sV¯Àÿ»¡ xmsLRi˘»¡©´s©´sV ZNP[™´sáLi @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáV, aRPLiNRPVrÛyxms©´sáV, ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™yáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y FyLÌki ZNP[≤R∂L`iÕ‹[ ≠saRP*xqs¨dsªRΩ∏R∂V©´sV |msLi¬ø¡[Õÿ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s rÛy¨sNRP Æ©s[ªRΩáV NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.{qsFsLi xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiªRΩLRiVxmso©´s ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV @μ≥j∂NSLjiNRP xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ≠s™´sLjiLi¿¡ ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·LigS @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV, xqs™´sV∏R∂VÆ™s[Œœ¡Ã¡©´sV ¨sLÒRiLiVVLiøy÷¡= DLiμj∂. ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡V «¡Lji}ms BLiμj∂LRi™´sV¯Àÿ»¡Õ‹[ FyLÌki™´sWLRiV‰ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV NRPW≤y ¬ø¡[LSËá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS xqsx§¶¶¶xmsLiNTPÚ À≥‹[«¡©yáV, NSLRi˘NRPLRiÚáª][ øR¡LjiËLiøR¡≤R∂Li, @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ø][»¡ NSLRi˘NRPLRiÚáª][ xqs™´sWÆ™s[aSáV, ¿¡™´sLjiL][«¡Ÿ —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS xqs™´sWÆ™s[aRPLi BLiμj∂LRi™´sV¯ Àÿ»¡Õ‹[ ¬ø¡[LSËá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ Fy»¡VgS {qsFsLi BLiμj∂LRi™´sV¯Àÿ»¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ @»¡V @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLRiLigS @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi »¡WL`i ˙F°˙gSLi©´sV ¨sLÒRiLiVV}qsÚ FyLÌkixmsLRiLigS {qsFsLi »¡WL`i |tsQ≤R∂W˘Õfi, xqs™´sV©´s*∏R∂VLi, ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWøyLRiLi, ªRΩμj∂ªRΩLRi Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV @Liªy FyLÌki —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´s©´s™´sW Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´soNRPV @xmsˆgjiLi¿¡©´s»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. BLiμj∂LRi™´sV¯Àÿ»¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLi @»¡V @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLiZOP[Q™´sVLi, B»¡V FyLÌki xms…”¡xtÓsQªRΩ ZNP[≤R∂L`iÕ‹[ Dªy=x§¶¶¶Li ¨sLi}msÕÿ «¡LRiFyá¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. μk∂¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigS INRP ZNP[áLi≤R∂L`i©´sV NRPW≤y LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV.

≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\‘√ j·TTe≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ $»j·Tyê&É, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): NRPV»¡VLi ¡NRPᕶ¶¶Ã¡ª][ J ™´s˘QQNTPÚ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. |msŒ˝œ¡LiVV©´s ALRiVÆ©sááZNP[ @ªRΩ©´sV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ ≠suyμR∂ø≥y∏R∂VáV @á™´sVVNRPV©yıLiVV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ™yLi¤À¡[ NSá¨dsÕ‹[¨s  ¡øR¡Ëá ©´slLi[£tsQ (25) @©´sV™´sW©yxqsˆμR∂ zqÛsªRΩÕ‹[ºΩÕ‹[ DlLi[xqsVN]¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤Ôy≤R∂V. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ NRPÃ˝¡WLjiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s μR∂VLÊSÀ≥œ¡™y¨sª][ BªRΩ¨sNTP ALRiV Æ©sáá ˙NTPªRΩLi ≠s™yx§¶¶¶\Æ™sVLiμj∂. lLiLi≤R∂V ™yLSá ˙NTPªRΩLi ˙aS™´sfl· aRPV˙NRP™yLRiLi NS™´s≤R∂Liª][ À≥ÿLRi˘ xmso…Ì”¡Li…”¡NTP Æ™s◊˝¡Liμj∂. aRP¨s™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s BLi…˝‹[ Fs™´sLRiW ¤Õ¡[¨s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¿d¡LRiª][ DlLi[xqsVN]¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ NRPV»¡VLi ¡NRPᕶ¶¶¤Õ¡[ NSLRifl·\Æ™sV DLi…ÿ∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

uÛ≤Ø esê¸\≈£î <Óã“‹qï s√&ÉT¢ n~˝≤u≤<é, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): ©yzqsLRiNRPLi ¨sLS¯flÿáª][Æ©s[ NRPá*LÌRiVáV, ™´sLiæªΩ©´sáV bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[LRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s xmsáV™´soLRiV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáNRPV ≠s≠sμ≥R∂ LRix§¶¶¶μyLRiVÕ˝‹[ D©´sı NRPá*LÌRiVáV, ™´sLiæªΩ©´sáV N][ªRΩNRPV gRiVLRi™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V A ˙FyLiªyÕ˝‹[ |msμÙR∂ gRiVLiªRΩáV GLRiˆ≤T∂ ™´sVXªRΩV˘NRPV•¶¶¶LSáVgS ™´sWLSLiVV. μk∂Liª][ A∏R∂W LRix§¶¶¶μyLRiVágRiVLi≤y ˙xms∏R∂Wfl”·Li¬ø¡[ ™yx§¶¶¶©´s ø][μR∂NRPVáV À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VøR¡V©yıLRiV. ¬ø¡©´sWıL`i ©´sVLi¿¡ N][»¡xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s xmsáV ˙gS™´sWáV ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQNRPV Æ™s ¤Œ˝¡[ ˙xmsμ≥y©´s LRix§¶¶¶μyLji @ZNP‰xms÷˝¡c¿¡LiªRΩáxms÷˝¡ ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ D©´sı NRPá*LÌRiV BLRiV\Æ™sxmsoÕÿ N][ªRΩNRPV gRiV\lLi |msμÙR∂gRiVLiªRΩáV GLRiˆ≤ÔyLiVV. LRix§¶¶¶μyLji gRiVLi≤y ˙xms∏R∂Wfl”·Li¬ø¡[ ™yx§¶¶¶ ©´sø][μR∂NRPVáV NRPá*LÌRiV ≠dsVμR∂VgS ˙xms∏R∂Wfl”·LiøyáLi¤…¡[Æ©s[ «¡LiNRPVªRΩV©yıLRiV. FsμR∂VlLiμR∂VLRiVgS ™yx§¶¶¶©yáV ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V A gRiVLiªRΩÕ˝‹[ xms≤T∂ ˙xms™´sWμyáV «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´sáV N][N]Ã˝¡Ã¡VgS D©yıLiVV. LS˙ºΩ Æ™s[Ã¡Õ˝‹[ A LRix§¶¶¶μyLji gRiVLi≤y ˙xms∏R∂Wfl·Li ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ ©´sLRiNRP ∏R∂WªRΩ©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ À≥ÿLki ™´sL<SáNRPV NRPá*LÌRiV N]»Ì¡VcNRPVF°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡ N][ªRΩNRPV gRiVLRi™´soøR¡V©´sı NRPá*LÌRiVáV, ˙’¡≤ÍT∂áNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ: eT+Á‹ nVü≤à<äT˝≤¢ ø£&É|ü, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): ≠sμy˘Ã¡∏R∂Wá @’¡™´sXμÙj∂NTP ªRΩ©´s ™´sLiªRΩV aS∏R∂VaRPNRPVÚÕÿ NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s LSxtÌsQ˚ \Æ™sV©yLÌki xqsLiZOP[Q™´sVLi , ™´sN`Pˆ DLÙRiV @NS≤R∂≠dsV aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ •¶¶¶—¡Æ™sVVx§¶¶¶¯μ`∂ @x§¶¶¶¯μR∂VÕ˝ÿ }msL]‰©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ¬ø¡™´sVV¯≠sV∏R∂W }ms»¡ , NSgjiªyá|msLi»¡, ©ygRiLS«¡Ÿ }ms»¡Ã¡Õ‹[ LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s xmsμ≥R∂NRPLi NTPLiμR∂ LRiW 61.20 áORPQáª][ ¨sLji¯Li¿¡©´s @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩgRiμR∂Vá©´sV ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¬ø¡™´sVV¯ ≠sV∏R∂W }ms»¡ Õ‹[¨s gRiLigSÀ≥œ¡™y©´s™´sV¯ «¡≤U∂ˆ Àÿ÷¡N][©´sıªRΩ FyLRiaSáՋ[ 16 áORPQáª][ ¨sLji¯Li¿¡©´s 4 @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáV, NSgjiªyá|msLi»¡ «¡≤U∂ˆ D©´sıªRΩ DLÙRiV D©´sıªRΩFyhRiaSáՋ[ 20.40 áORPQáª][ 4 @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáV, ©ygRiLS«¡Ÿ}ms»¡ Õ‹[ ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs D©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ 12.40 áORPQáª][ 2 @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩgRiμR∂VáV, @Æμ∂[ xqsW‰Õfi Õ‹[ ˙Fyμ≥R∂≠sVNRP FyhRiaSá Õ‹[ 12.40 áORPQáª][ 2 @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩgRiμR∂VáV, ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ LS«¡Li}ms»¡ Õ‹[ DLÙRiV ™´sVz§¶¶¶Œÿ •¶¶¶xqÌsÕfi GLSˆ»¡VNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ μR∂gÊRiLRi ™´so©yı∏R∂V¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºdΩ AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zms Æ™sLi»¡Æ©s[ xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ …ÿ∏∫∂V ¤Õ¡…fi=, NSLiF¢Li≤`∂ ™yÕfi= xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV @μj∂NSLRiVáª][ øR¡LjiËLi¿¡ xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. @¨sı FyhRiaSááNRPV ™yø`¡ Æ™sV©±sáV ¤Õ¡[LRi¨s μk∂¨s ™´sá©´s FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´so©´sı NRPLixmsp˘»¡L˝RiV ªRΩμj∂ªRΩLRi ry™´sW˙gji μ]Ligji÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRP™´sVVLi»¡VLiμR∂¨s ™yø`¡ Æ™sV©±sá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s Fy˙ºΩZNP[∏R∂VVáV ™´sVLi˙ºΩ μR∂XztÌsQNTP æªΩ[gS C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩª][ øR¡LjiËryÚ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. FyhRiaSá ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ∏R∂VW¨sFnyLiáV NRPW≤y @Liμj∂xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩlLi[ËLiμR∂VNRPV ˙ªygRiV ¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[¨s FyhRiaSá Õ˝‹[ ≠sV¨ds ™y»¡L`i F˝yLi…fi GLSˆ»¡VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáª][ øR¡LjiËLi¿¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV

¡xqsV= NTPLiμR∂ xms≤T∂ ¿¡©yıLji ™´sVXºΩ nq+‘·|ü⁄s¡+, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ μ≥R∂LRi¯™´sLRiLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ INRP ¿¡©yıLji ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. ©´sLRi=Lki ≠sμy˘LÛji xqsV ¡˜Ã¡OTPQ ¯ aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi FyhRiaSá  ¡xqsV= NTPLiμR∂ xms≤T∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂Liμj∂.FyhRiaSáNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ C ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. C xmnsV»¡©´sª][ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV a][NRPxqsLi˙μR∂LiÕ‹[ ™´sVV¨sgjiF°∏R∂WLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ xqsW‰Ã¡VNRP¨s Æ™s◊˝¡©´s ¿¡©yıLji øR¡¨sF°™´s≤R∂Liª][ ™yLji L][μR∂©´sNRPV @LiªRΩV¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. Fyxms ™´sVLRifl·Liª][ FyhRiaSáՋ[ ≠suyμR∂ø≥y∏R∂VáV @á™´sVVNRPV©yıLiVV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 5, Ä>∑düTº 2012

Á–&é yÓ’|òü˝≤´\ô|’ düMTøÏå+#·T≈£î+fÒH˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ $wü‘·T\´ bÕ\‘√ ø±´q‡sY..? FyáV ªygjiæªΩ[ NS˘©´s=L`i ™´sxqsVÚLiμy ..? @Li¤…¡[ @™´so©´sLi»¡V©yıLRiV. ¨s xmsofl·VáV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi FyáV xmspLjiÚgS NRP÷d¡ÚNS™´s≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV NSLRifl·LigS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. xmnsNRPVÚ ™y˘FyLRiμ≥][LRifl”·Õ‹[ D©´sı N]LiμR∂LRiV ˙xms«¡Ã¡V G™´sVLiVVæªΩ[ ™´sWZNP[Li»¡©´sı μ≥][LRifl”·Õ‹[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ FyáV ≠sxtsQªRΩVá˘Li @™´soªRΩV©yıLiVV. FyÃ¡Õ˝‹[ NRP÷d¡Ú rÛyLiVVNTP ≠sVLiøR¡ ≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ˙xms«¡Ã¡ AL][gRi˘LiQ\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxmsoª][Liμj∂. NS˘©´s=L`i ÕÿLi…”¡ ™y˘μ≥R∂VáV μyxmsoLji xqsVÚ©yı∏R∂V©´sı ¨s«¡Li BxmsˆV≤R∂V ˙xms«¡Ã¡ gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ \lLiŒ˝œ¡ß xmsLRiVlgi…Ì”¡r°ÚLiμj∂. ™y˘FyLRiVáV Fyá NRP÷d¡ÚÕ‹[ øyÕÿ μyLRiVfl·LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s gRiVLjiÚLiøR¡NRPVLi≤y ªygjiæªΩ[ NS˘©´s=L`i, “¡LÒSaRP∏R∂V xmsoLi≤˝R∂V ™´sLi…”¡ |msμÙR∂ ™y˘μ≥R∂Vá ÀÿLji©´s xmsÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. FsNRPV‰™´s}qsxmso ¨sá* DLi≤R∂≤R∂Li N][xqsLi \|§¶¶¶˙≤][«¡©±s |msLS\ZNPQQ=≤`∂ NRPáVxmsoªRΩV©yıLRiV. BLiNS ™´sLi»¡ r°≤y, øR¡ZNP‰LRi, zmsLi≤T∂, DxmsˆV, ¨dsŒ˝œ¡ß, ∏R∂VWLji∏R∂W ™´sLi…”¡≠s NRPW≤y FyáՋ[ NRP÷¡zms NRP÷d¡Ú ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xm˝s¤Õ¡Õ˝‹[ \lLiªRΩVáV Fyá©´sV ºdΩ}qs xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ aRPV˙À≥œ¡ªRΩ Fy…”¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ Àÿ˘NÌUPLji∏R∂W @μ≥j∂NRPLigS DLi…‹[Liμj∂. G{ms Æ≤∂LiVVLki Æ©s[LRiVgS ªRΩ™´sV \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ }qsNRPLjixqsVÚ©´sı FyáՋ[Æ©s[ BÕÿLi…”¡≠s gRiVLjiÚr°ÚLiμj∂. ªRΩ™´sV \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s FyáV ©yfl·˘ªRΩ ¤Õ¡[¨s™´s¨s æªΩ[÷¡æªΩ[ ™y…”¡Õ‹[ Àÿ˘NÌUPLji∏R∂W F°π∏∂[VμyNS aRPVμÙj∂ ¬ø¡[zqs Æ™s©´sı ™´sW˙ªRΩLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. Æ™s©´sı ¤Õ¡[¨s Fyá©´sV xqs™´sW≈¡˘  ¡∏R∂V»¡ FyLRiÀ‹[r°ÚLiμj∂. \|ms#˚Æ™s[»¡V Æ≤∂LiVVLkiá ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ™y…”¡¨s Æ™s©´sNTP‰ ºΩzmsˆ xmsLixmsoªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Æ≤∂LiVVLkiNTP xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı N]LiμR∂LRiV Æ©s[LRiVgS xms»Ì¡flÿ áNRPV ªRΩLRi÷¡xqsWÚ NRP÷d¡Ú¬ø¡[zqs©´s Fyá©´sV @™´sVV¯ªRΩV©yıLRiV. xmsLjixmspLÒRi A•¶¶¶LRiLigS @™´sVXªRΩªRΩVá˘LigS À≥ÿ≠sLi¬ø¡[ Fyá©´sV NRPW≤y ˙xms™´sWμR∂NRPLRiLigS ™´sWlLi[Ë∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ BxmsˆV≤R∂V ˙xms«ÿL][gRi˘Li ¿¡NRPV‰Õ˝‹[ xms≤T∂Liμj∂. ¿¡©´sı¿¡©´sı \|ms#˚Æ™s[»¡V Æ≤∂LiVVLkiáV, FyáZNP[Li˙μyá ™yLRiV N]LiμR∂LRiV ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS FyáV NRP÷d¡Ú ¬ø¡[zqs @Æ™s[V¯xqsVÚ©yıLRiV. xqsLiFyμR∂©´s, ry*LÛRi¿¡LiªRΩ©´s xqs™´sW«¡LiÕ‹[ @Æ©s[NRP μR∂VxtsQˆÈ÷¡ªyáNRPV μyLjiºdΩr°ÚLiμj∂. NS˘©´s=L`i ™´sLi…”¡ ™y˘μ≥R∂VáV BLiªRΩgS ˙xms ¡÷¡F°ªRΩVLi≤R∂≤y¨sNTP Bμk∂ J NSLRifl·Æ™s[V©´sÆ©s[ ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fyá NRP÷d¡ÚQ\|ms Õ‹[ªRΩVgS ALSºdΩ}qsÚ @Æ©s[NRP ≠sxtsQ∏R∂WáV  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ¿¡©´sı¿¡©´sı ™y˘FyLRiVáV @μ≥j∂NRP Fyá DªRΩˆºΩÚ N][xqsLi xmsaRPV™´soáNRPV ˙xms™´sWμR∂NRPLRi\Æ™sV©´s BLi«¡ORPQ©˝´sV ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS, ¿¡©´sı¿¡©´sı Æ≤∂LiVVLkiáV ©´s≤T∂}ms™yLRiV ˙xms™´sWμR∂NRPLRi LRiry∏R∂V©yáª][ Fyá©´sV NRP÷d¡Ú ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLi«¡ORPQ ©˝´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi gRiªRΩLiÕ‹[ xmsáV™´sWL˝RiV ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ ™´s¿¡Ë©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |msμÙR∂gS xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™yLRiV ªRΩ™´sV NRPNRPV‰QQLjiÚ¨s N]©´srygjixqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ Fy≤T∂ xmsLji˙aRP™´sW’≥¡™´sXμÙj∂ xqsx§¶¶¶NSLRi xqs™´sW≈¡˘ (G{ms Æ≤∂LiVVLki) }qsNRPLjixqsVÚ©´sı FyáՋ[ áORPQÕÿμj∂ ÷d¡»¡L˝RiV NRP÷d¡Ú ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V Æ©sáƩsÕÿ gRiVLjiÚxqsVÚ©yıLRiV. BÕÿ gRiVLjiÚLi¿¡©´s Fyá …ÿ˘LiNRPL˝Ri©´sV xqs™´sW≈¡˘ ºΩLRixqs‰LjixqsVÚLi≤R∂gS, ¿¡©´sı Æ≤∂LiVVLkiá™yLRiV ™y…”¡¨s Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ºΩLjigji Æ©s[LRiVgS ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ @Æ™s[V¯xqsVÚ©yıLRiV. ™y…”¡¨s ªygji©´s ryμ≥yLRifl· ˙xms«¡Ã¡ AL][gRi˘Li gRiVÃ˝¡™´soª][Liμj∂.C ≠sxqs∏R∂VLi Fs™´sLjiNUP æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y ™y˘FyLRiVáV xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ≠ds…”¡¨s ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. FyáFy˘ZNP»˝¡ NRP©yı  ¡˙lLi FyáV Æ™s[Vá¨s À≥ÿ≠sLi¬ø¡[ xms»Ì¡fl· ˙xms«¡Ã¡V NRP÷d¡Ú¨s gRiVLjiÚLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™yLjiNTP ™´sLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. Æ©s[LRiVgS  ¡˙lLiFyáV NS™yá©´sVNRPV©´sı ™yLRiV Æ©s[LRiVgS xms»Ì¡flÿáNRPV NRP÷d¡Ú Fyá©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. G{ms Æ≤∂LiVVLki L][«¡⁄ 4 áORPQá ÷d¡»¡L˝Ri μyNS Fyá©´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s˙NRPLiVVr°ÚLiμj∂. \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡, ¿¡©´sı \|ms#˚Æ™s[»¡V Æ≤∂LiVVLkiá ©´sVLi¿¡ ™y…”¡¨s }qsNRPLjir°ÚLiμj∂. L][«¡ŸNRPV 30 ©´sVLi¿¡ 40 …ÿ˘LiNRPL˝Ri FyáV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ÕÿÕÿgRiW≤R∂Õ‹[¨s Æ≤∂LiVVLki |qsLi»¡L`iNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡V©yıLiVV. …ÿ˘LiNRPL`i LSgSÆ©s[ ©´s™´sVW©y ºdΩxqsVNRPV¨s xqs™´sW≈¡˘Õ‹[ ©yfl·˘ªy ≠sÀ≥ÿgRiLi xmsLjibdP÷¡xqsVÚLiμj∂. NRP÷d¡Ú™´s¨s æªΩ[÷¡æªΩ[ ™y…”¡¨s ºΩLRixqs‰xqsVÚLiμj∂. @™´s¨dsı ºΩLjigji ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ @™´sV¯NS¨sNTP Æ™s◊˝¡F°ªRΩV©yıLiVV. NRP÷d¡Ú ¤Õ¡[μy ©yfl·˘ªRΩ ¤Õ¡[¨s FyáV @¨s gRiVLjiÚLi¿¡ ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡©´s ªRΩLRi™yªRΩ @≠s ºΩLjigji FsNRP‰≤T∂NTP Æ™sŒœ¡ßªRΩV ©yıπ∏∂W ªRΩ™´sVNRPV æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s xqs™´sW≈¡˘ ¬ø¡ ¡Vª][Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ øR¡LiFy}ms»¡Õ‹[¨s J \|ms#˚Æ™s[»¡V Æ≤∂LiVVLki ©´sVLi¿¡ Fyá …ÿ˘LiNRPV ™´s}qsÚ LRiV¿¡ øR¡W≤R∂gSÆ©s[ @≠s aRPV˙À≥œ¡LigS ¤Õ¡[™´s¨s, Àÿ˘NÌUPLji∏R∂W DLiμR∂¨s gRiVLjiÚLi¿¡ Æ™s©´sNTP‰ xmsLiFyLRiV. BÕÿ ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿá©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s @Æ©s[NRP Fyá©´sV NRP÷d¡Ú≠sgS D©´sı»˝¡V gRiVLjiÚLiøyLRiV. BÕÿ ≠s«¡∏R∂W Æ≤∂LiVVLkiNTP ™´s¿¡Ë©´s Fyá≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ B≠s gRiVLjiÚLiøyLRiV. BÕÿ Æ≤∂LiVVLkiNTP LSNRPVLi≤y áORPQÕÿμj∂ ÷d¡»¡L˝Ri FyáV ≠s≠sμ≥R∂ Æ≤∂LiVVLkiáV @™´sVV¯ªRΩV ©yıLiVV.

düVü≤ø±s¡ s¡TD≤\ ø√dü+ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ˇ‹Ô&ç áORPQ ™´sLRiNRPV “¡L][ ™´s≤ÔU∂ @LiVVæªΩ[ LRiW.áORPQ ©´sVLi¿¡ LRiW.3 áORPQá ™´sLRiNRPV LRiVfl·Li F~Liμj∂æªΩ[ 25 \|msxqsá™´s≤ÔU∂ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡™´sázqs DLi»¡VLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV gRi™´sV¨s}qsÚ “¡L][ ™´s≤ÔU∂ F~LiμR∂≤y¨sNTP CryLji \lLiªRΩVáV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©´sı»Ì¡V xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. N]μÙj∂L][«¡ŸÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @©´sV™´sVºΩ ™´søyËNRP C LRiVflÿá ™´sVLi«¡⁄LRiV ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP Fs¨sıNRPá ™´sVW Æ≤∂[Œœ¡˛Õ‹[xmso ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s 1995Õ‹[ LRiLigRiLS«¡©±s NRP≠sV…‘¡ ¨sÆ™s[μj∂Li¿¡Liμj∂. Fs ¨sıNRPáV xqsNSáLiÕ‹[ «¡LRigRiNRPF°æªΩ[ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWÕ˝‹[ @≠s¨dsºΩ |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s NRPW≤y |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP ¬ø¡[zqsLiμj∂. A xmsLjizqÛsºΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @Æ©s[NRPø][»˝¡ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. r~\|qs…‘¡Ã¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s @≠s¨dsºΩ\|ms ≠søyLRifl·Ã¡V NRPW≤y «¡LjigSLiVV. C zqsFnyLRiV=áV @™´sVáV¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ NRPW≤y @μ≥j∂NSLRiVáՋ[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ r~\|qs…‘¡Õ‹[ @≠s¨dsºΩ |msLjigjiF°ªRΩVLiμR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWá μy*LS ™´s≤ÔU∂ ¤Õ¡[¨s LRiVflÿáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩ B™´s*≤R∂Liª][ C xmsLi»¡ NSÕÿ¨sNTP |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s LRiVfl·Li F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV zqsμÙR∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FyªRΩ LRiVflÿáV ™´s≤ÔU∂ª][ xqs•¶¶¶ ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ gRi≤R∂V™´so ™´sVVgjizqsLiμj∂. ™´s≤ÔU∂, @xqsáV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s ™yLjiNTP áORPQ LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV ™´s≤ÔU∂ ¤Õ¡[¨s LRiVfl·Li BxqsWÚ gRiæªΩ[≤yμj∂ ©´s™´sLi ¡L`i ©´sVLi¿¡ @™´sVáVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂Liª][ C xmsLi»¡ ©´sVLi¿¡ |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ™´s≤ÔU∂ ¤Õ¡[¨s LRiVfl·Li F~LiμR∂≤y¨sNTP \lLiªRΩVáV AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ @™´sVáVÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLi xmnsWá ©´sVLi¿¡ LRiW.450 N][»˝¡Vc \|msgS LRiV fl·Li F~LiÆμ∂[™yLRiV. @xmsˆ…˝‹[ LRiVfl· xmsLji≠sVºΩ IN][‰ \lLiªRΩVNRPV LRiW.50 Æ™s[á ™´sLRiNRPV LRiVfl· xmsLji≠sVºΩ DLiÆ≤∂[μj∂. BxmsˆV≤R∂V ™´s≤ÔU∂¤Õ¡[¨s LRiVfl·Li B™´s*≤R∂Li INRP Fsæª^ΩQÚæªΩ[ LRiVfl·xmsLji≠sVºΩ áORPQNRPV NRPW≤y |msLiøyLRiV.C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ xmsLi»¡ LRiVfl·Li F~LiÆμ∂[ xqsLi≈¡˘ gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ lLi…Ì”¡Lixmsπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWÕ˝‹[  ¡Æ≤Í∂…fi BxmsˆV≤R∂V øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS DLiμj∂. r~\|qs…‘¡Ã¡ ™´sμÙR∂ D©´sı ¨sá*á ©´sVLi¿¡ C LRiVflÿáV B™y*÷¡= DLiμj∂. ªRΩμR∂VxmsLji ≤U∂{qs{qs’d¡ μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiVflÿáNRPV ˙gSLi»¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVVLiμR∂xqsVÚgS A∏R∂W xqsLixmnsWáNRPV ™´s≤ÔU∂¤Õ¡[¨s LRiVflÿá  ¡Æ≤Í∂…fi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[}qsÚ \lLiªRΩVáNRPV FsLiª][ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi DLi»¡VLiμR∂¨s, @»¡V xqsLixmnsWáNRPV NRPW≤y B ¡˜Liμj∂ DLi≤R∂μR∂¨s \lLiªRΩV xqsLixmnsWáV N][LRiVªRΩV©yıLiVV.Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ B…‘¡c™´sá ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´s≤ÔU∂ gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C G≤yμj∂ @xqsáV LRiVfl·Li ™´s≤ÔU∂ NRP≤T∂æªΩ[ ªRΩ*LRiÕ‹[ \lLiªRΩVáV NRP…Ì”¡©´s ™´s≤ÔU∂¨s ™yLji ΔÿªyÕ‹[NTP «¡™´sV ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡W ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NS ¡…Ì”¡ \lLiªRΩVáV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ™´s≤ÔU∂ª][xqs•¶¶¶ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡™´sázqs ™´s¿¡ËLiμj∂. BNRP C G≤yμj∂ ©´sVLi¿¡ ª]÷¡ryLjigS ryLS* xmsLi»¡NSÕÿ¨sNTP \lLiªRΩVáV ™´s≤ÔU∂¤Õ¡[¨s LRiVfl·Li F~LiμR∂≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi ™´s¿¡ËLiμj∂.

≠sμR∂V˘ª`Ω ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á ¨sL˝RiORPQ ˘ \Æ™s≈¡lLi[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sNTP NSLRifl·LigS ≠sZa˝P[xtsQfl·Ã¡V ™´sxqsVÚ©yıLiVV. BLiªRΩ…”¡ |ms©´sV˙xms™´sW¨sı Ez§¶¶¶LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V, xqsNSáLiÕ‹[ xqsˆLiμj∂Li¿¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsáLi NS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡V ©y©y∏R∂WªRΩ©´s xms≤ÔyLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ ZNPÕ˝ÿ @ºΩ |msμÙR∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω \Æ™sxmnsá˘Li NSLRifl·LigS 70 N][»˝¡ ™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡©´sV NRPlLiLi»¡V NRPuÌyáV øR¡V»Ì¡Vc™´sVV…ÌÿLiVV. ≤≥T∂÷d˝¡ª][ xqs•¶¶¶ DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P, x§¶¶¶LS˘©y, LS«¡rÛy©±s, xmsLi«ÿÀfi, «¡™´sVW¯cNSbdP¯L`i LSuÌy˚áV N][…ÿNRPV ≠sVLi¿¡ @μR∂©´sLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡≤R∂Liª][ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ˙gji≤`∂áV ˙…”¡£ms @LiVV DªRΩÚLSμj∂ LSuÌy˚áª][ Fy»¡V ªRΩWLRiVˆ, CaS©´s˘ LSuÌy˚Õ˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω ˙gji≤`∂á©´sV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y≤R∂V ºΩLjigji xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP DªRΩÚLSμj∂ ˙gji≤`∂ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s LSuÌy˚áV ™´sV◊d¡˛ ªRΩ™´sV N][…ÿNRPV ≠sVLi¿¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡ ≤R∂Li ≠søyLRiNRPLRiLi. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω @LiªRΩLS ∏R∂VLiª][ Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s xqsgRiLi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ FyLji˙aS≠sVN][ªRΩˆºΩÚ NRPVLi»¡Vcxms≤R∂≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[»¡Vc xqsLixqÛsáV @Li μj∂Li¬ø¡[ @ªRΩ˘™´sxqsLRi }qs™´sá¨dsı xmspLjiÚgS ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. C \Æ™sxmnsá˘Li À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sNTP INRP |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPgS gRiVLjiÚLiøy÷¡. INRP\Æ™sxmso N][…˝ÿμj∂ ™´sVLiμj∂ NRPlLiLi»¡V NRPuÌyáª][ @ªRΩÕÿNRPVªRΩá™´sV™´soªRΩVLi≤R∂gS ZNP[Li˙μR∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[©´sV x§¶‹[Li aS≈¡NRPV ™´sWLjiË, A aS≈¡©´sV ≠dsLRixmsˆ Æ™sVV LiVV÷d¡NTP @xmsˆgjixqsWÚ ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. ztsQLiÆ≤∂[ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ xqsVμk∂LÁRiNSáLigS N]©´srygRiVªRΩV©´sı ≠sμR∂V˘ª`Ω LRiLigRi xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRi\Æ™sV gRifl·¨ds∏R∂V\Æ™sV©´s ™´sWLRiVˆ¤Õ¡[≠ds ø][»¡V¬ø¡[xqsV N][¤Õ¡[μR∂V. ≠sμ≥y©´sxmsLRi\Æ™sV©´s Õ‹xqsVgRiVá©´sV @Õÿlgi[ N]©´srygjixqsWÚ

™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ™´sWLjiË©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s G LRiLigRiLiÕ‹[\Æ©s©y gRiVflÿªRΩ¯NRP xmsLjiflÿ™´sWáV ø][»¡Vc ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ∏R∂V¨s AbPLiøR¡¤Õ¡[™´sVV. ™´sVLi˙ªRΩ¨s ™´sV∏R∂WLjiË©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sWLRiVªy∏R∂V©´sVNRPLi¤…¡[ F~LRiFy»¡V ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂V. ≠sμR∂V˘ª`Ω N]LRiªRΩ NSLRifl·LigSÆ©s[ xqsLRixmnsLS xqs™´sVxqs˘Ã¡V ºdΩ˙™´s LRiWxmsLi μyáVxqsVÚ©yı∏R∂V¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩ xqsLiO][QÀ≥œ¡Li NRPW≤y A NSLRifl·LigSÆ©s[ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s ¨sxmsofl·VáV @’≥¡ ˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω LRiLigRiLiÕ‹[ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡ @™´sxqsLS¨sı C ˙gji≤`∂ \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP æªΩxqsVÚ©yı LiVV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ ™´s©´sLRiVá μy*LS DªRΩˆºΩÚ @π∏∂[V˘ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ©´sV A∏R∂W LSuÌy˚á ™´s˘™´sry∏R∂V, FyLji˙aS≠sVNRP ªRΩμj∂ªRΩLRi LRiLigSá @™´sxqsLSá Lkiªy˘ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqs™´sV˙gRi ˙xmsflÿ◊¡ NRP©´sV ZNP[Li˙μR∂Li LRiWF~Liμj∂Liøy÷¡. Æμ∂[aRP gRiLjixtÓsQ ™y≤R∂NRP xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂ 12 aSªRΩLi N]LRiªRΩÕ‹[ DLiμj∂. À≥ÿLRiªRΩ F¢LRi @fl·V IxmsˆLiμR∂Li ˙xmsNSLRiLi 2050 ©y…”¡NTP @fl·V ≠sμR∂V˘ª`Ω μy*LS Æμ∂[aRP @™´sxqsLSÕ˝‹[ 25 aSªRΩLi ºdΩlLi[ Õ‹[xmso À‹gÊRiV, gS˘£qs ™´sLi…”¡ xqsLi˙xmsμy∏R∂V BLiμ≥R∂©yá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡ ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[}qs ¥R∂LRi¯Õfi ≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μyá©´sV ¨sLji¯Li¿¡ Æ©s»Ì¡VNRPVLS™´sázqs DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ G≤yμj∂ @μR∂©´sLigS 20Æ™s[á Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚ ry™´sVLÙSQ˘¨sı ryμ≥j∂Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP BLiμ≥R∂©´s N]LRiªRΩ NSLRifl·LigS ≠sμR∂V˘ ªRΩVÚ N]LRiªRΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂.À‹gÊRiV, gS˘£qs, ©yFnyÚ ªRΩμj∂ªRΩLSá N]LRiªRΩ©´sV, ≠sμR∂V˘ª`Ω ø_LRi˘Li, xqsLRixmnsLS ©´suÌyá xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂Li μy*LS©´sV, ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS r¢LRi, xms™´s©´s, «¡Ã¡ ≠sμR∂V˘μR∂V ªyˆμR∂©´s μy*LS©´sV N]LRiªRΩ xqs™´sVxqs˘©´sV INRPÆ™s[VLRiNRPV @μ≥j∂gRi≠sVLi øR¡™´søR¡VË. BLiμ≥R∂©´s N]LRiªRΩª][ ™´sVWá©´sxms ≤R∂VªRΩV©´sı ¥R∂LRi¯Õfi ZNP[Li˙μyáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s À‹gÊRiV, xqsx§¶¶¶«¡™y∏R∂VV™´so ªRΩμj∂ªRΩLSá

e]$‘·Ôq ø=s¡‘·‘√ ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q

ZNP[…ÿLiVVLixmsoá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsx§¶¶¶«¡™y∏R∂VV™´so ¨sZOP[QFyá©´sV Ljiá∏R∂V©±s= ¤«¡[ ¡VÕ‹[©´sV, À‹gÊRiV ¨sZOP[QFyá©´sV, μj∂gRiV™´sVªRΩVá©´sV À‹gÊRiV™´sWzmns∏R∂W gRiV|msˆ…˝‹[©´sV |ms»Ì¡≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ºdΩ˙™´sªRΩLRi\Æ™sVLiμj∂. ºdΩ˙™´s ≠sμR∂V˘ª`Ω N]LRiªRΩª][ Fy»¡V ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[xmsLi NRPW≤y Æ™sLi…ÿ≤R∂Vª][Liμj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[»¡Vc ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚ F˝yLi»˝¡Vc, xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´sV, xqsLRixmnsLS \¤Õ¡©˝´sV Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s ™y…”¡©´s¨sı…”¡¨ds @©´sVxqsLiμ≥y¨sLiøR¡≤y¨sı ˙gji≤`∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRiV. ªRΩWLRiVˆ, xmsbPË™´sV, DªRΩÚLRi, μR∂OTPQfl·, CaS©´s˘ HμR∂V ˙FyLiºdΩ∏R∂V ˙gji≤`∂á μy*LS ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s FyLji˙aS≠sVNRP @™´sxqsLSá Lkiªy˘ @μR∂©´sxmso ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV xqsVáÀ≥œ¡LigS ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV C HμR∂V ˙gji≤`∂á©´sV @©´sVxqsLiμ≥y¨sLiøyá¨s ZNP[Li˙μR∂Li ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ μR∂OTPQflÿμj∂ ˙gji≤`∂ @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi Aáxqs˘Li NS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚ ≠sμR∂V˘ª`Ω @™´sxqsLSá N][xqsLi BªRΩLRi LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂W™´sV¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ C ≠sxmsªRΩVÚ©´sVLi¿¡ ªyªy‰÷¡NRPLigS ªRΩzmsˆLiøR¡VN][gRiágRi≤R∂Liª][ N]LiªRΩ ELRi»¡ NRP÷¡gjiLiμj∂. ˙gji≤`∂ \Æ™sxmnsá˘LiÕ‹[ ™´sVLRi¯Æ™s[V≠dsV ¤Õ¡[μR∂V. ≠sμR∂V˘ª`Ω LRiLigRiLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V «‹[NRP˘Li |msLjigji xqsLRixmnsLS ™´s˘™´sxqÛs @μ≥y*©´sıLigS ™´sWLRi≤R∂Liª][ C μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂.C G≤yμj∂ ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá ™´sÃ˝¡ «¡Ã¡ ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚ ªRΩgÊRi≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y ™´s˘™´sry∏R∂V @™´sxqsLSá N][xqsLi ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ÀÿgS |msLjigjiLiμj∂. ryμ≥yLRifl·LigS ≠sμR∂V˘ª`Ω N]LRiªRΩ©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı LSuÌy˚áV BªRΩLRi LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ˙gji≤`∂á ©´sVLi¿¡ @˙NRP™´sVLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω ™y≤R∂NS¨sNTP Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLiVV.

˙{Ï ø=s¡‘·‘√ Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\ô|’ e´ekÕj·TXÊK ø£düs¡‘·TÔ

@ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS ™´sLjirygRiV ¬ø¡[}qs \lLiªRΩVáV \|ms#˚Æ™s[…fi ™´s˘NRPVÚá ™´sμÙR∂ ≠sªRΩÚ©yá N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©´sLiμy˘Ã¡ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[gRiá ™´sV•¶¶¶©´sLiμj∂, ¡Li≤T∂AªRΩ¯NRPWLRiV, Fyfl·˘Li, gRi≤T∂Æ™s[™´sVVá,  ¡©´sgS©´sxms¤Õ˝¡, ©´sLiμy˘Ã¡Õ‹[¨s ™´sVLi≤R∂Õÿá \lLiªRΩVáNRPV ≠sV©´sV™´sVVáV, zms÷˝¡|msxqsLRi, NRPLiμR∂VáV @™´sxqsLRiLi NSgS @LiμR∂VÕ‹[ 10 aSªRΩLi ≠sªRΩÚ©yáV NRPW≤y xqs’¡=≤U∂ª][ @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS Æ™s¿¡ËLi¿¡ \|ms#˚Æ™s[…fi ≤U∂áL˝Ri ™´sμÙR∂ ≠sªRΩÚ©yáV N]¨s Æ™sWxqsF°ªRΩV©yıLRiV. Æ™sLiVV˘ NTP*Li…ÿŒ˝œ¡NRPV \|msgS Æ™s[LRiVaRP©´sgRi ≠sªRΩÚ©yáV @™´sxqsLRiLiNSgS BLiμR∂VÕ‹[ 300 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Æ™s[LRiVaRP©´sgRi ≠sªRΩÚ©yáV xqs’¡=≤U∂ª][ @Liμj∂LiøyLRiV. ©´sLiμy˘Ã¡ ™´s˘™´sry ∏R∂V aS≈¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ xqs’¡=≤U∂ ≠sªRΩÚ©yáV ªRΩgji©´sLiªRΩ LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ≠sªRΩÚ©´s gRiLi≤R∂Li FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. xqs’¡=≤U∂ ≠sªRΩÚ©yá N]LRiªRΩ ºdΩ˙™´sLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠sªRΩÚ©yá N][xqsLi Fs©Ø[ı Fy»˝¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. @μR∂V©´sVÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV ≠sªRΩÚ©yáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. B…‘¡™´sá NRPVLjizqs©´s ™´sL<Sá™´sÃ˝¡ μR∂VNTP‰ μR∂V¨sı©´s F~ÕÿÕ˝‹[ ≠sªRΩÚ≤y¨sNTP zqsμÙR∂LigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP ≠sªRΩÚ©yáV á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.™´sV•¶¶¶©´sLiμj∂,  ¡Li≤T∂AªRΩ¯NRPWLRiV, ©´sLiμy˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ˙gS ™´sWáV æªΩáVgRiVgRiLigRi, ZNP[{qs ZNP©yÕfi NSá*á NTPLiμR∂ 4 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLjirygRiV ¬ø¡[ryÚLRiV. ™´sLjixmsLi»¡Õ‹[ xms¿¡ËL]»Ì¡ FsLRiV™´soáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ “¡Ã¡VgRiá©´sV ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ªRΩNRPV‰™´sgS @Liμj∂Li¿¡Liμj∂. ≠sªRΩÚ©yá N]LRiªRΩ ºdΩ˙™´sLigS DLi≤R∂≤R∂Li ª][ ™´sVL][ 150 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ≠sªRΩÚ©yáV æªΩzmsˆLiøyLRiV. 3 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ NRPLiμj∂rygRiV ¬ø¡[}qs \lLiªRΩVáNRPV 50 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ NRPLiμj∂ ≠sªRΩÚ©yáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BøyËLRiV. ™´sLji ≠sªRΩÚ©yáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ ∏R∂V≤y¨sNTP 30 ˙gS™´sWá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs ˙gS™´sW¨sNTP 25 ™´sVLiμj∂NTP ™´sW˙ªRΩ Æ™s[V ™´sLji≠sªRΩÚ©yáV @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV.

™´sLji≠sV©´s•¶¶¶ ™´sVL][ xmsLi»¡NRPV Ary‰LRiLi ¤Õ¡[¨s Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ rygRiV¨ds…”¡ N]LRiªRΩ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ™´sLjirygRiV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ xqsW¿¡r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[, ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ C xmsμÙR∂ªRΩVá\|ms \lLiªRΩVáNRPV ªRΩgji©´s ™´sWLÊRi¨slLÙi[aRP©´sLi N]LRi™´s≤T∂Liμj∂. ™´s˘™´sry ∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV NRPLRixms˙ªyáV, ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRP ZOP[Q ˙ªRΩ ˙xmsμR∂LRi+©´sá μy*LS ™´sLjirygRiV\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı Bμj∂ N]¨sı ˙FyLiªyáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´s∞ª][Liμj∂. rygRiV Aáxqs˘™´s∞ªRΩV©´sı N]μÙk∂ @¨sı ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ IZNP[ xmsLS˘∏R∂VLi ¨ds…”¡ N][xqsLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLjilgi[ xmsLjizqÛsºΩ ™´sr°ÚLiμj∂. À≥œ¡W™´sVVáV N_áVNRPV ºdΩxqsVNRPV©´sı \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. N_áV ™´sμR∂VáVN][™yÕ‹[, rygRiV ¬ø¡[}qs xmsLjizqÛsºΩ ™´sxqsVÚLiμ][ LSμ][ ™yLjiNTP @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. FsμR∂ xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ™´sLji rygRiVNRPVÆ≤∂ÕÌÿÕ‹[ @¨sı À≥œ¡W™´sVVáV @©´sV™´sogS ¤Õ¡[NRP F°™´s»¡Li \lLiªRΩVáNRPV aSxmsLigS ™´sWLjiLiμj∂.μk∂Liª][ Æ≤∂ÕÌÿNRPV rygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS FsxmsˆV≤R∂V G ≠sμ≥R∂LigS DLi»¡VLiμ][ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ \lLiªRΩVÕ˝‹[ FsxmsˆV≤R∂W ¤Õ¡[¨s ALiμ][Œœ¡©´s Æ©sáN]Liμj∂. ˙xmsNSaRPLi Àÿ˘lLi[“¡ ©´sVLi¿¡ xmsbPË™´sVÆ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡≠s≤R∂VμR∂á xqs*áˆLigS |msLjigjiLiμj∂. Àÿ˘lLi[“¡NTP ™´sL<Rixmso ¨ds…”¡ LSNRP |msLRigRi»¡Liª][ 200 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡V @μR∂©´sLigS |msLi¿¡ 816 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨ds…”¡¨s BxqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s¨s NRPW≤y ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSáZNP[≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyá¨s xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. Àÿ˘lLi[“¡NTP ™´s¬ø¡[Ë ™´sL<Rixmso ¨ds…”¡\|msÆ©s[ Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ rygRiV Aμ≥yLRixms≤y÷¡=©´sxmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS rygRiV¨ds…”¡ xqsLiO][QÀ≥œ¡Li GLRiˆ≤T∂Liμj∂. gRiªRΩ Æ©sáՋ[ Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨dsLji¿¡Ë©y @μj∂ ÕÿLiø≥R¡©´sÆ™s[V @LiVVLiμj∂. xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á «¡Ljigji©´s L][«¡ŸÆ©s[ rygRiL`i «¡Õÿá\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiV DªRΩÚLRiV*áV Æ™sáV™´s≤ÔyLiVV. rygRiL`i ©´sVLi¿¡ Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. ™´sLji ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ß, ©y»˝¡V Æ™s[∏R∂W÷¡=©´s ˙xmsxqsVÚªRΩ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ \lLiªRΩVáV rygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡W≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. NRPXuÒy «¡Õÿá ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ Æ≤∂ÕÌÿNRPV Æ™sVVμR∂…”¡ ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™´s*≤R∂Li 150 xqsLi™´sªRΩ=LSáNRPV \|msgS N]©´srygRiVª][Liμj∂. C G≤yμj∂ N][LÌRiV DªRΩÚLRiV*á Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Æ≤∂ÕÌÿNRPV rygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. INRP\Æ™sxmso ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sNRPV @μR∂©´sV μy…”¡ F°ªRΩV©yı rygRiV¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á\|ms xqsLiμj∂gÙRiLi N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. rygRiV¨ds…”¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsLRiLi gS À≥œ¡L][ry ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. xmns÷¡ªRΩLigS @LiVVμR∂V áORPQá FsNRPLSáՋ[ ™´sLjirygRiV ˙xmsaSıQLÛRiNRPLi NS©´sVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ß Æ™s[zqs ¨ds…”¡N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©´sı \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ B ¡˜Liμj∂NRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂.

Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î düTs¡øÏå‘· eT+∫˙s¡T ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[¨s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xqsVLRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨dsLRiV @Liμj∂iLiøyáƩs[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ LRiW.15 áORPQáª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqsVLRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ LRiWLRiÕfi ™y»¡L`i ≠sVxtsQ©±sá©´sV ¿¡ªRΩWÚLRiV FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V Fs©±s. .bP™´s˙xmsryμ`∂, —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Fs£qs.ryᯩ±s AL][NRP˘LS«fi ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂ViLi rÛy¨sNRP ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡, gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s xqsVLRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ LRiWLRiÕfi ™y»¡L`i ≠sVxtsQ©±sá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS ¿¡ªRΩWÚLRiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªy©´sV 8 ™´s ªRΩLRigRiºΩ¨s •¶¶¶xqÌsÕfi Õ‹[ øR¡μR∂V™´soNRPV©yı©´s¨s æªΩáVxmsoªRΩW ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s ™´so©´sıLiμR∂V©´s xqsVLRiOTPQªRΩ LRiWLRiÕfi ™y»¡L`i©´sV ™´sxqsºΩgRiX•¶¶¶Õ˝‹[¨s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV @Liμj∂iLiøyáƩs[ DÆμÙ∂aRP˘Liª][ ¿¡ªRΩWÚLRiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s 91 ’¡.zqs., Fs£qs.zqs., Fs£qs.…”¡. ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡Õ‹[ 6 ©´sVLi≤T∂ 10 ™´s ªRΩLRigRiºΩ ™´sLRiNRPV øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáNRPV FsLi.zms.Õÿ≤`∂= ¨sμ≥R∂Vá ©´sVLi≤T∂ LRiW.15 áORPQáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs ≠sV©´sLRiÕfi ™y»¡L`i ≠sVxtsQ©±sá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩViLiμR∂¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ ™´sVL][ LRiW.11 áORPQáª][ ™´sxqsºΩ gRiXx§¶¶¶ ≠sμy˘LÛRiVá r¢NRPLS˘LÛRiLi ™y»¡L`i …ÿ˘LiNRPVá N˝UP¨sLig`i, »¡™´sÕfi= xqsLRixmnsLS ª][ Fy»¡V Æ≤∂iLi»¡Õfi xmsLkiORPQáV ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @μ≥j∂NSLRiVáV •¶¶¶xqÌsÕfi= Õ‹[ ¨s˙μR∂¬ø¡[∏R∂V≤R∂™´sVÆ©s[μj∂ aRPVÀ≥œ¡ xmsLjiflÿ™´sV©yıLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW gRiªRΩ™yLRiLiÕ‹[ Æ™sμR∂VLRiVNRPVxmsˆLi •¶¶¶xqÌsÕfi Õ‹[ ¡xqs ¬ø¡[zqs©´sxmsˆV≤R∂V ≠sμy˘LÛRiVáV ªRΩ™´sVNRPV •¶¶¶xqÌsÕ˝‹[ FsÕÿLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ¤Õ¡[™´s¨s NRPLixmsp˘»¡L`i NS™yá¨s N][LSLRi¨s @©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xqsˆLiμj∂xqsWÚ Æ™sμR∂VLRiV NRPVxmsˆLi, ¿¡ªRΩWÚLRiV •¶¶¶xqÌsŒœ¡˛NRPV 2 NRPLixmsp˘»¡L˝RiV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[ryÚ©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

Á|üã\T‘·Tqï &Éj˚T]j·÷

uÛÑÁ<ä‘· ˝Òì

Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\T

gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS @ºΩryLRi ™y˘μ≥j∂ ÀÿLji©´sxms≤T∂©´s ™yLjiNTP \Æ™sμR∂˘}qs™´sáV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ zqs ¡˜Liμj∂ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ L][gRiVáNRPV Àÿμ≥R∂áV ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™yLiªRΩVáV, ≠slLi[øR¡©yáª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩW Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ ¬ø¡[LRigS BNRP‰≤T∂ \Æ™sμR∂˘ zqs ¡˜Liμj∂ xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ≤R∂π∏∂[VLji∏R∂W Àÿμ≥j∂ªRΩVá xqsLi≈¡˘ |msLjigjiF°ª][Liμj∂. μk∂Liª][ A∏R∂W ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ FyLjiaRPVμ≥R∂˘ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· Õ‹[xmsLi, NRPáVztsQªRΩ¨dsLRiV ªygRi≤R∂Li™´sÃ˝¡ ≤R∂π∏∂[VLji∏R∂W ˙xms ¡Ã¡VªRΩV©´sı»˝¡V gRiVLjiÚLiøyLRiV. ≤R∂π∏∂[VLji∏R∂W r°NRP≤R∂Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[Æ©s[ ™´sVLiøyáV Æ™s[zqs ¿¡NTPªRΩ=áV @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. C ≠sμ≥R∂LigS INRP‰ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩÕ‹[Æ©s[ L][«¡ŸNRPV BμÙR∂Lji ©´sVLi¿¡ ™´sVVgÊRiVLRiV ≤R∂π∏∂[VLji∏R∂W Àÿμ≥j∂ªRΩVáV LS™´s≤R∂Li xms»˝¡ ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. {qs«¡©´sÕfi ™y˘μ≥R∂Vá xms»˝¡ \Æ™sμR∂˘ zqs ¡˜Liμj∂, @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ C ≠sμ≥R∂LigS «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ N˝][LjiÆ©s[xtsQ©±s, \|ms£ms\¤Õ¡©±s ÷d¡ZNP[“¡Ã¡V, FyLjiaRPVμ≥R∂˘ xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WáV, AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ @gjiı ˙xms™´sWμR∂Li xqsLiÀ≥œ¡≠s}qsÚ ªRΩORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡NRPV @™´sNSaSáV ¤Õ¡[™´s¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @xmsˆV≤R∂xmsˆV≤R∂W «¡Ljilgi[ ˙xms™´sWμyá©´sV gRi™´sV¨s}qsÚ BNRP‰≤T∂ ˙xmsÀ≥œ¡DªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WáV FsLiªRΩ ≤]Ã˝¡gS D©yıπ∏∂W æªΩáVxqsVÚLiμj∂. NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[¨s xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLi, C≠dsFsLiá g][μy™´sVV, ˙¤…¡«¡Lki NSLS˘Ã¡∏R∂Wá ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgRiªy @¨sı NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ @gjiı ˙xms™´sWμyáV xqsLiÀ≥œ¡≠s}qsÚ ¨s™yLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV FsÕÿLi…”¡ ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ GLSˆ»˝¡V ¤Õ¡[™´so. ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s aS≈¡Ã¡¨dsı NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi ˙FyLigRifl·LiÕ‹[Æ©s[ D©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sL˝RiORPQ ˘Li, @μ≥j∂NSLRiVá @áxqsªRΩ*Li ™´sÃ˝¡ @gjiı ˙xms™´sWμyá ¨s™yLRifl·NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. NRP¨dsxqs ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©´sı AÕ‹[øR¡©´s @»¡V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, B»¡Vc @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP NRPágRiNRP F°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. uyL`ÌixqsLRiW‰Q˘…fiª][gS¨ds, BLiNS BªRΩLRi NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ @gjiı ˙xms™´sWμyáV ø][»¡Vc¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ ≠sáV\Æ™s©´s \|mnsŒ˝œ¡ß, ≤yNRPV˘Æ™sVLi»˝¡V NS÷¡ ¡W≤T∂μR∂π∏∂[V˘ @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂Wá À≥œ¡™´s©´s xqs™´sVVμy∏R∂VLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgRiªy @¨sı aS≈¡Õ˝‹[©´sW @gjiı ˙xms™´sWμyá ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡V ¤Õ¡[™´s¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂.N]¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[\Æ©sæªΩ[ ≠sμR∂V˘ª`Ω \Æ™sL˝RiV Æ™s[Õÿ≤R∂VªRΩW ˙xms™´sWμy¨sı xqsW¿¡xqsVÚ©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS F¢LRi xqsLRixmnsLSá aS≈¡, gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· xqsLixqÛs, xqsLiZOP[Q™´sV À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[¨s ≤U∂AL`i≤U∂G NSLS˘Ã¡∏R∂VLi, r°xtsQÕfi Æ™s¤Õ¡[ˆÈL`i, ’d¡{qs NSL]ˆlLi[xtsQ©˝´sÕ‹[ \Æ™sL˝Ri¨dsı @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS Æ™s[Õÿ≤R∂VªRΩW NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μR∂™yΔÿ©y, BªRΩLRi xmsáV AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ @gjiı ˙xms™´sWμyá ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡V aRPW©´s˘LigS D©yıLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WáV, AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ ˙xms™´sWμyáV xqsLiÀ≥œ¡≠s}qsÚ AaRPáV ™´sμR∂VáVN][™y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ DLiμj∂.


>ös¡e y˚‘·q+ yÓsTT´.. eT+&Éì bısTT´ uÛ…’+kÕ, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô): ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ yÓqTø£ã&çq |æ\¢\˝À nø£åsêdü´‘· ô|+#·&ÜìøÏ, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À e+<ä XÊ‘·+ $<ë´s¡Tú\ ì\ø£&É kÕ~Û+#·&ÜìøÏ dü<äT›<˚›wü´+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq myéT&çmyéT |ü<∏äø£+ m+‘√ nÁ|üÁX¯ó‘·T\ bÕ\e⁄‘·T+~.eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ 2003 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç ø±]à≈£î\T #ê\ ‘·≈£îÿe y˚‘·Hê\‘√ e+&ç ô|&ÉT‘·THêïs¡T.@C…˙‡\ yê]øÏ Ç|üŒ{ÏøÏ dü¬s’q düeTj·÷ìøÏ ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê\T sêe&É+ ˝Ò<äT.>∑‘·+˝À yêsêìøÏ >∑T&ÉT¢ düs¡|òüsê #˚düTÔ+&É>± ˇø=ø£ÿ Á>∑T&ÉT¶ 1 s¡÷bÕsTT 85 ô|’dü\T ‘·s¡Tyê‘· 3.45 qT+&ç 3.84 ô|’dü\≈£î ô|]–+~.$<ë´s¡Tú\ ø=s¡≈£î yêsêìøÏ

ˇø£ÿkÕ] ¬s+&ÉT Á>∑T&ÉT¶ ô|{≤º*‡+~.Á|üuÛÑT‘·«+ õy√ Á|üø±s¡+ Á>∑T&ÉT¶ 4 s¡÷bÕj·T\T e÷]à 2012 qT+&ç Çyê«\ì Ä<˚•+∫+~, ø±ì ‘·s¡Tyê‘· düe]+∫ p˝…’ qT+&ç ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\≈£î Hê\T>∑T s¡÷bÕj·T\T ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\≈£î ˇø=ø£ÿ Á>∑T&ÉT¶ 4.60 ô|’dü\T Çyê«* ø±ì >∑‘· 3 HÓ\\ qT+&˚ M]øÏ sêyê*‡q ãø±sTT\T sê˝Òe⁄.2009e dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç @C…˙‡ yê]øÏ >ös¡e y˚‘·q+ ÇdüTÔ+~.>∑‘·+˝À m+&çmyéT e+&É{≤ìøÏ mes¡T ÁX¯<ä› #·÷|ü˝Òs¡T.m|ü&Ó’‘˚ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T >ös¡e y˚‘·q+ eT+ps¡T #˚dæ+<√ n|üŒ{Ï qT+&ç #ê˝≤ eT+~ eTT+<äTø=düTÔ, bÕ‘· yê] ø£&ÉT|ü⁄ô|’

ø=&ÉT‘·THêïs¡T.sêÁwüº+˝À 1124 eT+&É˝≤˝À¢ ø£˙dü eT+&É˝≤ìøÏ 200 eT+~ ø±]à≈£î\T |üì˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø=+<äs¡T myéTÇy√\‘√ ÁbÕ<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\‘√ ø=+‘· eT+~ dü÷ÿ˝Ÿ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£$T{° yÓ’dt #Ó’s¡àHé, #Ó’s¡àHé eTì #ê˝≤ #√≥¢ ø±]à≈£î\qT e÷s¡TdüTÔHêïs¡T.#Ó’s¡àHé\T ø±≈£î+&Ü ø=ìï Á>±e÷\˝À¢ sê»ø°j·T+>± ø±]à≈£î\ eT<Ûä´ ∫#·Tà s¡>∑&É\T e÷]à eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ø±]à≈£î\qT eTuÛÑ´ô|≥Tº‘·÷ ‘=\–+#·&É+, ø=‘·Ô yê]ì ìj·T$T+#·&É+ |ü≥¢ $<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûë´uÛÑï uÛÀ»q+ n+<ä&É+ ˝Ò<äì |ü\T bÕsƒ¡XÊ\˝Àì $<ë´s¡Tú\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+~s¡eTà ø£\\T ì»+ #˚j·T&Üìπø Ç+~s¡eTà u≤≥ - πøåÁ‘·kÕúsTT˝À dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T #˚j·÷* ` kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡j·T´ eT+∫sê´\, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): Ç+~s¡eTà ø£\\qT ì»+ #˚j·T&Üìπø sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ mHé. øÏs¡DY≈£îe÷sY Ç+~s¡eTà u≤≥ qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì sêÁwüº kÕ+|ò”Tø£, dü+πøåeT XÊK eT+Á‹, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ Ç+#ê]® eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡j·T´ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ eT+∫sê´\˝À |ü\T n_Ûeè~› ø±s¡´ Áø£e÷\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q nq+‘·s¡+ kÕúìø£ |ü<äàHêj·Tø£ ø£fi≤´ DeT+≥|ü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\‘√ Ç+~s¡eTàu≤≥ düHêïVü‰ø£ düMTø£å düe÷ y˚XÊìøÏ eTTK´n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY n<Ûä´ø£å‘ ·q ìs¡«Væ≤+∫q düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á HÓ\ ∫es¡˝À eTTK´eT+Á‹ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À Ç+~s¡eTà u≤≥qT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡ì nHêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À nj·÷ eT+&É˝≤˝À¢ì n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ ø£*dæ düeTq«j·T+‘√ |üì #˚dæ Á|ü»\ düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ |ü]wüÿ]+ #ê\ì dü÷∫+#ês¡T. nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\≈£î »yê ãT<ë]‘·q+>± |üì #˚j·÷\ì n|ü⁄Œ&˚ Á|ü»\≈£î düeTdü´\T dü‘·«s¡+ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êj·Tì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À n|ü]wüÿè ‘·+>± ñqï Vü≤Öõ+>¥, m\ÁøϺdæ{Ï, e´ekÕj·T XÊK˝À¢ ñqï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ yÓ+≥H˚ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚j·÷\ì

BìøÏ nedüs¡yÓTÆ‘˚ dü+ã+~Û‘· XÊK\T, Äj·÷ ìjÓ÷»ø£ esêZ\ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ düVü≤ø±sêìï rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. kÕe÷q´ Á|ü»\ ø£cÕº\T ‘Ó\TdüT≈£îì yê] düeTdü´\T |ü]wüÿ ]+#·&ÜìøÏ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç+~s¡eTà ø£\\T ì»j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ Ç+~s¡eTà u≤≥‘√ Á|ü»\ e<ä›≈£î edüTÔHêïs¡ì Bìï õ˝≤¢˝Àì n~Ûø±s¡T\+<äs¡T $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢˝Àì n~Ûø±s¡T\T ø£wüº|ü&ç |üì #˚düTÔ Hêïs¡T ø±˙ Á|ü»˝À¢øÏ yê{Ïì rdüT≈£îyÓfi¯fl˝Òø£ b˛‘·THêïs¡ì n+<äTπø yê]ô|’ sêfi¯ófl |ü&ÉT‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ yêsêìøÏ ˇø£ kÕ] ˇø√ÿ XÊKqT m+#·T≈£îì ]eP´ ìs¡«Væ≤+∫ Ä XÊK n~Ûø±s¡T\ eTT+<äTqï düeTdü´\qT ‘=*–+#˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑eT+‘ê dü$Twæº>± ø£èwæ #˚dæ Á|ü»˝À¢øÏ Á|üuÛÑT ‘·«+ ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT rdüT≈£îyÓfi≤fl\ì ø√sê s¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT eT+Á‹ m|æ mø˘‡Áô|dt˝À eT+∫sê´\≈£î #˚s¡T≈£îì kÕúìø£ mdt_ôV≤#Y |üø£ÿq q÷‘·q+>± ì]à+∫q ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nø£ÿ&˚ uÛÑ>∑e+‘·+yê&É˝À q÷‘·q+>± ñs¡T›bÕsƒ¡XÊ\ n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, eTs√ ¬s+&ÉT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹ Äes¡D˝À

@C…˙‡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ’<ä´ùde\qT n+~+#˚+<äT≈£î M\T>± @sêŒ≥T #˚dæq eT÷&ÉT yê´Hé\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n˝≤π> ÄdüT|üÁ‹˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq Äs√>∑´lyês¡T¶\qT ã¢&éu≤´+ø˘˝À m+dædæ düVü‰j·T+‘√ @sêŒ≥T #˚dæq s¡ø£Ôø£Hê\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ |ü]ø£sêìï ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À s√>∑T\≈£î n+<äT‘·Tqï yÓ’<ä´+ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ô|<ä›|ü*¢ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT õ.$y˚ø˘, myÓTੇ\T Áù|+kÕ>∑sYsêe⁄, |æ.yÓ+ø£Á{≤e⁄, eT+∫sê´\ myÓTà˝Ò´ >∑&ɶ+ ns¡$+<ä¬s&ç¶, #Óq÷ïsY myÓTà˝Ò´ q˝≤¢\ z<Ó\T, dæs¡÷ŒsY myÓTà˝Ò´ ø±y˚{Ï düeTàj·T´, ÄdæbòÕu≤<é myÓTà˝Ò´ ÄÁ‘·+ dü≈£îÿ, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Ms¡eT\T¢, n&çwüq˝Ÿ C…dæ düTC≤‘·X¯s¡à, ◊{Ï&çm |æz eTT‘ê´\sêE‘√ bÕ≥T õ˝≤¢˝Àì nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

5

Ä~yês¡+, Ä>∑düTº 5 2012

sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ uÛ…’+kÕ, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+ kÕ qT+&ç eTVü‰sêÁwüº dü]Vü≤<äT› ì>±« Á>±e÷ìøÏ >∑‘·yês¡+ s√E\ qT+&ç sêø£b˛ø£\≈£î n+‘ ·sêj·T+ ø£*–+~.uÛ…’+kÕ qT+&ç ì>±« Á>±e÷ìøÏ s√&ÉT¶ y˚dæq *+–, ì>±« eT<Ûä´˝À eT˝≤¢s¡+ eT<Ûä´ >∑&Ó¶qïe>∑T ÁbÕC…≈£îº eT˝≤ ¢s¡+ Á_&ç®≈£î+–b˛e&É+‘√ |ü\T Á>±e÷\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–q n~Ûø±s¡T\T ìÁ<äeT‘·TÔ˝À ø=qkÕ >∑T‘·THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T Á>±eTdüTú\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.ì>±«, bÕ+>∑sYbÕ&é , ~$• ‘·~‘·sê\ Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛e&É+‘√ n‘·´edüs¡ düeTj·T+˝À ÁbÕD≤\T bı>=≥Tº≈£îH˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì |ü\T Á>±eTdüTú\T n~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+∫q |ü{Ϻ+∫q <ëK˝≤\T ˝Òeì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’Hê eT˝≤¢s¡+ Á_&ç® ‘ê‘êÿ*ø£+>± ì]à+∫ sêø£b˛ø£\ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

uÀ<ÛäHé eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·Ts m<äT≥ >ö&É ≈£î\düTÔ\ <Ûäsêï

¬s’‘ês>∑ düeTdü´\ô|’ dü‘·«s¡s düŒs~s#·s&ç $yê<ëdüŒ<ä düú˝sô|’ e&ܶ|ü*¢ Á>±eTdüTú\T ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): uÀ<ÛäHé &ç$»Hé˝Àì ¬s’‘ês>∑s m<äTs=ÿs ≥Tqï düeTdü´\ô|’ dü‘·« s¡s düŒs~s∫ yê]øÏ Hê´j·Ts #˚j·÷ \ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºq »&é #√s>∑÷Ô düŒwüºs #˚XÊ s¡T. X¯ìyês¡s uÀ<ÛäHé eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\ j·Ts˝À uÀ<ÛäHé &ç$»Hé ˝Àì nìï eTs &É˝≤\ ≈£î #Ós~q ‘·Vü≤o˝≤› sY\‘√ düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤s#ês¡T. á düs<äs¡“s>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü»\T m<äTs=ÿs≥Tqï düeTdü´\ô|’ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ m|üŒ{Ï≈£|ü⁄Œ&ÉT <äèwæºkÕ]s∫ yê] kÕ<Ûäø£u≤<Ûä\ô|’ Äsê rj·÷\Hêïs¡T. kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î ôd’‘·s dü‘·«s¡ Hê´j·Ts ns~s#˚ $<Ûäs>± n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. eTØ eTTK´s>± uÛÑ÷$T ÄÁø£eTD\T ñqï≥¢ sTT‘˚ yÓs≥H˚ |ü]cÕÿs¡s #·÷|æs∫ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T, b˛s¡suÀ≈£î uÛÑ÷eTT\qT ø±bÕ&Ü\ì ÄyÓT nHêïs¡T. ù|<ä ¬s’‘·T\≈£î nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\qT Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚ Ç‘·s¡T\T yê{Ïì nqTu ÛÑ$düTÔsfÒ |æz{Ï #·≥ºs Á|üø±s¡s ‹]– yê]πø uÛÑ÷$Tô|’ Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œs#ê\Hêïs¡T. nìï Á>±e÷\˝À πswüHé ø±s¡T¶\ |üP]Ô $esê\T ùdø£]s∫ πswüHé ø±s¡T¶ bıs<äT≥≈£î ns¡TΩ\ C≤_‘êqT dæ<ä›s #˚j·÷\ Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï ns¡TΩ˝…’q \_›<ës¡T\ ù|s¡¢qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~s#·&És »]–qs<äTq Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ πswüHé ø±s¡T¶\qT ns~s#ê\Hêïs¡T. MT ùdyê <ë«sê nuÛÑ´s¡Tú\T n&ç–q 24 >∑s≥˝À¢ù| dü]º|òæπø≥¢qT ns~s #˚$<Ûäs>± ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]s#ê\Hêïs¡T. n˝≤π> Á|üdüTÔ‘·s esê¸ø±\s <äècÕº´ bÕ]X¯ó<Ûä´sô|’ Á|ü‘˚´ø£s>± düMTø£å\T ìs¡«Væ≤s#·T≈£îì |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛÑs>± ñs#˚$<Ûäs>± #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á düMTøå± düe÷y˚X¯s˝À uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁXÊ, uÀ<ÛäHé Çs#ê]® eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY eT˝≤¢¬s&ç¶ \‘√ bÕ≥T uÀ<ÛäHé &ç$»Hé˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): e]ï eTs&É\s e&ܶ|ü*¢ •yês¡T eT˝≤¢s¡s |üs#êsTTr |ü]~Û˝Àì düàXÊqyê{Ïø£ düΔ\sô|’ X¯ìyês¡s e&ܶ|ü*¢ Á>±eTdüTú\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #√s>∑÷Ô≈£î $e]s#ês¡T. Á>±eTdüTú\ ø£<∏äqs Á|üø±s¡s $esê\T á$<Ûäs>± ñHêïsTT. e]ï eTs&É\s e&ܶ|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ós~q Á>±eTdüTú\≈£î eT˝≤¢s¡s Á>±eT |üs#êsTTr |ü]~Û˝À ¬ss&ÉT mø£sê\T düàXÊqyê{Ïø£ ñs~. nsTT‘˚ á uÛÑ÷$Tì ns‘·|üPsY ‘·s&Ü≈£î #Ós~q yês¡T ÄÁø£$Ts#·T≈£îì e´ekÕj·Ts #˚ùds<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. ø±>±, á uÛÑ÷$T $wüj·TyÓTÆ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT düsÁ|ü~s∫q e&ܶ|ü*¢ Á>±eTdüTú\T ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Vü≤<äT›\qT ôd’‘·s bÕ‘·&És »]–s~. Ç~ J]ís#·Tø√ì ‘·s&Ü yêdüT\T Vü≤<äT›\qT ôd’‘·s #Ó]ù|dæq≥T¢ Á>±eTdüTú\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î $e]s#ês¡T. <ës‘√ düŒs~s∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á>±eTs˝À Á>±eT düuÛÑqT ìs¡«Væ≤s∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]s#·&És‘√ bÕ≥T ÄÁø£eTD≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ‘·Vü≤o˝≤›sYqT Ä<˚•s#ês¡T.

˝§+–b˛sTTq <äfi¯düuÛÑT´sê*øÏ 2\ø£å\ ]yêsY¶qT n+<äCÒdæq πs+CŸ &û◊J ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô): 2011 Ä>∑wüߺ HÓ\˝À ˝§+–b˛sTTq <äfi¯dü uÛÑT´sê\T sê»eTDÏøÏ ìC≤e÷ u≤<é πs+CŸ &ç◊õ mHé.dü+» jYT X¯ìyês¡+ s√Eq ñ<ä j·T+ 10 >∑+≥\≈£î 2 \ø£å\ q>∑<äT ]yêsY¶qT n+<äCÒXÊ s¡T.á dü+<äs¡“+>± πs+CŸ &ç◊õ ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·T q e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ˝§+– b˛sTTq e÷y√sTTdüTº <äfi¯düuÛÑT´ sê\T KeTà+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q yÓ+ø £{≤|ü⁄s¡+ <äfi¯+˝À |üì #˚dü÷Ô, ìC≤e÷u≤<é, ø±e÷¬s&綽À ôd’‘·+ |üì #˚dæ+<äì &ç◊õ ‘Ó*bÕ s¡T.sê»eTDÏ e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\+ nqïes¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~+<äì &ç◊õ

qMù|{Ÿ, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝À Áo sê+‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q yÓ÷Vü≤Hé X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT.Á>±eTdüTú\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT.Áosê+‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q q\T>∑Ts¡T j·TTe≈£î\T b˛‘·+>∑˝Ÿ Á>±eT #Ós¡Te⁄˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ #˚|ü\ y˚≥≈£î ~>±s¡T.>∑eTì+∫q uÒdüÔyê s¡T n<˚ s√E sêÁ‹ Ä q\T>∑T]ì |ü≥Tºø=ì Á>±eT+˝ÀøÏ rdüTø=#êÃs¡T.#Ós¡Te⁄ qT+∫ Á>±e÷ ìøÏ e#˚Ã+‘· es¡≈£î yês¡T ns¡úq>∑ï+>± ñHêïs¡T.n˝≤π> ≈£Ls√Ãu…{Ϻ s¡Vü≤dü´+>± #˚|ü\ y˚≥qT Á|ü•ï+#ês¡T.düe÷#êsêìï ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘ê+&Ü yêdüT\T b˛‘·+>∑˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T.uÒdüÔs¡T\‘√ e÷{≤¢&ç X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ e÷{≤¢&ÉT<ëeTì dü]›#Ó|æŒ Ä q\T>∑Ts¡T j·TTe≈£î\qT rdüT¬øfi≤fls¡T.ns¡úq>∑ï+>± ≈£Ls=Ãu…≥º&Üìï J]í+#·Tø√˝Òì yÓ÷Vü≤Hé nH˚ j·TTe≈£î&ÉT Ç+{Ϭøfi≤flø£ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê>±&ÉT.>∑eTì+∫q Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T yês¡T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.|ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+<äì ‘·+&Ü yêdüT\T ù|s=ÿHêïs¡T.b˛©dt\qT dü+Á|ü~+#·>± ‘·eTøÏ˝≤+{Ï |òæsê´<äT sê˝Ò<äHêïs¡T. qMù|{Ÿ, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝À »HÓï|ü*¢ dæ+&çπø{Ÿ u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY $<ë´kÕ>∑sYqT X¯ìyês¡+ u≤´+ø˘ dæã“+~ U≤‘ê<ës¡T\T düHêàì+#ê s¡T.ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Á|ü<Ûëq Áu≤+#Y≈£î $<ë´kÕ>∑sY ã~©ô|’ yÓfi≤fls¡T.¬s’‘·T\≈£î düø±\+˝À s¡TD≤*#êÃs¡ì Äj·Tq ùde\qT U≤‘ê<ës¡T\T ø=ìj·÷&Üs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ndæôdº+{Ÿ u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY XË’˝Ò+Á<ä≈£îe÷sY, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ Á|ükÕ<é, ø±´wæj·TsY b˛XË{Ϻ, »HÓï|ü*¢, Hêsêj·TDY|üPsY e÷J düs¡Œ+#Y\T s¡#·Ã düT<äs¡ÙHé, ∫qTïu≤ãT, d”ìj·TsY U≤‘ê<ës¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑ÷\øÏåàø±´s|ü⁄ |üX¯óyÓ’<ä´ nf…s&ÉsYô|’ $#ês¡D

s¡+C≤Hé |ü+&ÉT>∑≈£î eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T rdüTø√yê*

@j·÷\ì, s√&É¢ô|’ >∑T+‘·\T |üP&çÃy˚j·÷\ì, s¡Vü≤<ës¡T\qT dü]#˚j·÷\ì, ã+<√ãdüTÔ, ô|Á{À*+>¥ ìs¡+‘·sêj·T+>± ø=qkÕ–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.ÁbÕs¡úq düú˝≤\ e<ä› nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü ì|òü÷ ø£]ƒq‘·s¡+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\qT eTT+<äT>±H˚

j·TTe≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+

u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY≈£î düHêàq+

‘Ó*bÕs¡T. ˝§+–b˛sTTq <äfi¯düuÛÑT´sê*ô|’ m≥Te+{Ï πødüT\T qyÓ÷<äT ø±q+<äTq Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡≈£î •ø£å nq+‘·s¡+ ‘·q≈£î 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT ]yês¡T¶qT n+~+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á dü+< äs¡“+>± <äfi¯düuÛÑT´sê\T sê»eTDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 2003 ˝À e÷y√sTTdüTº Á|ü»\qT ñ‘˚Ô»|ü]#˚ bÕ≥\qT $ì dæ|æ◊ e÷y√sTTdtº ø±s¡´es¡Z+˝À düuÛÑT´sê*>± #˚sêqì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T.>∑‘· dü+e‘·‡s¡+ nHês√>∑´ ø±s¡D+ e\q ˝§+–b˛j·÷qì #Ó|æŒ+~.•ø£åqT nqTuÛÑ$+∫ á HÓ\ 4e ‘˚~q $&ÉT<ä˝…’ Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê 2 \ø£å\ Ä]úø£ düVü‰j·T+ bı+<ëqì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

ìC≤e÷u≤<é, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): n‹ düMT|ü+˝À s¡+C≤Hé |ü+&ÉT>∑ ñqï+<äTq nìï ÁbÕ+‘ê˝˝À, eTo<äT\T, á<ëZ\ <ä>∑Zs¡ Á|ü‘˚´ø£ bÕ]X¯ó<ä´ ø±s¡´Áø£e÷\T, ìs¡+‘·sê j·T+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê, eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, |ü+&ÉT>∑qT XÊ+‹j·TT‘·+>±, düTVü≤è<ë“e yê‘êes¡D+˝À »s¡T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é#√+>∑÷Ô dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.X¯ìyês¡+ Hê&ÉT kÕj·T+Á‘·+ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À ¬syÓq÷´, |ü⁄s¡bÕ\ø£, b˛©düT, $<äT´‘·TÔ, Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê, s√&É¢ uÛÑeHê\T, bÂs¡düs¡|òüsê\T, yÓ’<ä´ Äs√>∑´+, ‘·~‘·s¡ XÊK\‘√ s¡+C≤Hé |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± #˚j·Te\dæq eTT+<ädüTÔ @sêŒ≥¢ >∑T]+∫ düMTøÏå+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, q>∑s¡+˝À bÕ]X¯óÁuÛÑ‘· |üP]Ô>± ˝À|æ+∫+<äì, ˇø=ÿ CÀHéqT ˇø£ n~Ûø±] u≤<Ûä´‘· rdüTø=ì s¡+C≤Hé |ü+&ÉT>∑qT |òüTq+>± »s¡T|ü⁄ø√e{≤ìøÏ n+<ä+>± r]Ã~<ë›\ì dü÷∫+#ês¡T.Á|ü‹ s√E nìï eTo<äT\qT ìs¡+‘·sêj·T+>± |ü]o*dü÷Ô, bÕ]X¯ó ÁuÛÑ‘· ø±s¡´Áø£e÷\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡Tdü÷Ô, <√eT\T, Ç‘·s¡ ÁøÏeTT\T yê´|æ+#·≈£î+&Ü ø√¢]H˚wüHé, ;¢∫+>¥, yÓ<ä»˝≤¢\ì, #Ó‘·ÔqT @ s√E≈£î Ä s√E ‘=\–+#ê\ì, eTTs¡T>∑T ø±\Te\T X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#ê\ì, bòÕ–+>¥ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.Á|ü‹ #√≥ ˝…’{Ï+>¥ @sêŒ≥T

uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô) uÀ<ÛäHé |ü≥ºDs˝Àì >ö&É ≈£\T¢ ^‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´ \qT |ü]wüÿ]s#ê\ì &çe÷s&é #˚dü÷Ô X¯ìyês¡s >ö&É ≈£î\düTÔ\T ô|<ä› m‘·TÔq uÀ<ÛäHé eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·Ts #˚s¡Tø=ì <Ûäsêï ìs¡«Væ≤s#ês¡T. |ü≥ºDs˝Àì 20e yês¡T¶˝À >∑\ 1e HÓs ≈£\T¢ <äTø±Ds 1973 düse‘·‡s¡s qTs&ç ø=qkÕ>∑T‘·Ts&É>± Á|üdüTÔ ‘·s n~ ø±\˙yêdüT\≈£î Çã“s~ >± ñs<äs≥÷ düuŸ ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡Hêïs¡T. <ës‘√ uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁXÊ <äTø±D≤ìï eT÷dæy˚sTTs#·&És »]–s<äHêïs¡T. n|üŒ{Ï qTs&ç >ö&É ≈£î\düTú\ ≈£î≥Tsu≤\T M~Ûq |ü&Ü*‡ e∫Ãs<äHêïs¡T. ø±>±, uÀ<ÛäHé≈£î ÄsÁ<Ûä ÁbÕs‘·s qTs&ç e\dü e∫Ãq z ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕ] 1e HÓs <äTø±D≤ìï U≤∞ #˚ùds<äT≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&És »]–s<äHêïs¡T. á <äTø±Ds m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ ìj·TeT ìãs<Ûäq\≈£î ˝Àã&˚ Çø£ÿ&É yê´bÕs¡s #˚düTÔHêïeTH˚ $wüj·÷ìï Á>∑Væ≤s∫ 1e HÓs cÕ|ü⁄qT ‘Ó]#˚s<äT≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì >ö&É ≈£î\düTú\T ø√sês¡T. nqs‘·s¡s mz qJyÓ÷B›Hé≈£î $q‹ |üÁ‘êìï ns~s#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À |ü≥ºD >ö&É düs|òüTs n<Ûä´≈£åî&ÉT m X¯sø£sY>ö&é, {Ï{Ïdæmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT {Ï sêe÷>ö&é, &Ó’s¡ø£ºs¡T¢ ãTs¡ÿ X¯sø£sY>ö&é, s¡Ms<äsY >ö&é, mdt u≤˝≤>ö&é, &ç kÕj·÷>ö&é, ∫qï Vü≤Hêà>ö&é, ms. ø£˝…s<äsY >ö&é, |æ s¡Ms<äsY>ö&é, mdt sêC≤>ö&é, ¬ø lìyêdt >ö&é\‘√ bÕ≥T >ö&É ≈£î\düTú\T n~Ûø£ düsK´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T]Ô+∫ n<äq|ü⁄ ã\>±\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.|ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± n<äq+>± ì‘ê´edüs¡ düs¡≈£î\T n+~+#·{≤ìøÏ #·¬øÿs¡, øÏs√dæHé, eT+∫q÷HÓ, >√<äTeT\T, nedüs¡yÓTÆq ì\Te\T |ü+|æD°øÏ dæ<ä›+>± ñ+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.yês¡T¶\ yê]>± á @sêŒ≥T¢ ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\T n+<äs¡T Á>∑÷|ü⁄\T>± @s¡Œ&ç düeTq«j·T ø£$T{° düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚düTø=ì Á|ü‹ ÁbÕ+‘êìï dü+<ä]Ù+#ê\ì, @ $<ÛäyÓTÆq ˝À≥TbÕ≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Ä<˚•+#ês¡T.k˛eTyês¡+ Hê{ÏøÏ á @sêŒ≥T¢ |üP]Ô ø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T.Á|ü‘˚´ø£ yÓ’<ä´ ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ø±s¡´Áø£e÷\qT yÓTs¡T>∑T|üsêÃ\ì dü÷∫+#ês¡T.qe÷CŸ, ÁbÕs¡úq\≈£î e#˚à eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\≈£î @ $<ÛäyÓTÆq Çã“+<äT\T sê≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, |òæsê´<äT\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·e<ä›ì dü÷∫+#ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé, uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·÷ $TÁXÊ, &çÄsYz »>∑BX¯«sê#ê], &çj·Td”Œ sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, ø±e÷¬s&ç¶ ÄsY&çy√ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, &çj·T+ n+&é ôV≤#Yz Vü≤]Hê<∏é, mdtÇ/ÄsY&ÉãT¢´mdt Ç+Á<äùdHé, &çmdtz ø=+&É˝Ÿsêe⁄, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY sêeTø£ècÕísêe⁄, ø±e÷¬s&ç¶ eTTì‡|ü˝Ÿ Ç+#ê]® ø£MTwüqsY düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY dæsêCÀ~›Hé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): uÀ<ÛäHé eTs&É\s uÛÑ÷\ø°åàø±´s|ü⁄ nf…s&ÉsYô|’ X¯ìyês¡s |üX¯óyÓ’<ä´ m&ç ø±s‘·j·T´ $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. Á>±eTs˝À >∑‘· ø=ìï s√E\ qTs&ç π><Ó\T eTs¡DÏdüTÔHêïj·Tì á $wüj·Ts˝À nf…s&ÉsY ôd’‘·s ¬s’‘·T\≈£î dü¬s’q Ø‹˝À düŒs~s#·&És ˝Ò<äì Á>±eTdüTú\T |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡s. <ës‘√ H˚&ÉT m&ç Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îì dü<äs¡T nf…s&ÉsY rs¡Tô|’ $#ês¡D #˚|ü{Ϻq≥T¢ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. eTTqTàs<äT Á>±eTs˝À |üX¯óe⁄\T eTs¡DÏs#·≈£îs&Ü ñs&˚s<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£îs{≤eTì m&ç ø±s‘·j·T´ $e]s#ês¡T. m&ç yÓs≥ Çs#ê]® |üX¯óyÓ’<Ûë´~Ûø±] düTπswt ≈£îe÷sY ñHêïs¡T.

>∑èVü≤ ìsêàD XÊK≈£î eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œ+#ê\ì

Ä<˚XÊ\qT C≤Ø #˚dæq eT+Á‹

ìC≤e÷u≤<é, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À ìsêàD+ #˚|ü{Ϻq 61 Ç+~s¡eTà >∑èVü≤ ìsêàD ø±\˙\≈£î ‘·ø£åD+ $<äT´‘Y ø£HÓø£åHé\qT düeT≈£LsêÃ\ì sêÁwüº uÛ≤Ø, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T.X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ dü∫yê\j·T+˝Àì ‘·q #ê+ãsY˝À ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ >∑èVü≤ ìsêàD XÊK ø±sê´ø ˝≤bÕ\qT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡¢‘√ ø£*dæ düMTøÏå+#ês¡T.>∑èVü≤ ìsêàD+ ø±\˙\≈£î eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\‘√ bÕ≥T $<äT´‘Y, Á‘ê>∑T˙s¡T, s√&É¢ edü‹ì ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.61 Ç+~s¡eTà ø±\˙\ $<äT´BÛø£s¡D ì$T‘·Ô+ >∑èVü≤ ìsêàD XÊK s¡÷.183.05 \ø£å\qT $<äT´‘Y XÊK≈£î #Ó*¢+#·&É+ »]–+<äì á dü+<äs¡“+>± n~Ûø±s¡T¢ eT+Á‹ <äèwæºøÏ ‘˚e&É+ »]–+~.á $wüj·TyÓTÆ eT+Á‹ Á{≤Hé‡ø√ es¡+>∑˝Ÿ ÁbÕ+rj·T n~Ûø±]‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘·ø£åD+ Ç+~s¡eTà ø±\˙\≈£î $<äT´‘Y ø£HÓø£åHé\qT düeT≈£LsêÃ\ì Ä<˚•+#ês¡T.õ˝≤¢˝Àì 203 >∑èVü≤ ìsêàD ø±\˙˝À¢ C≤rj·T Á>∑±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä s√&É¢ ìsêàD≤*ï #˚|ü{≤º\ì eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T.106 ø±\˙˝À¢ Á‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê |ü<∏äø±\ ìsêàD+ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê s¡÷.20.73 ø√≥¢ ì<ÛäT\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ düe÷y˚X¯+˝À n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.eTs√ 36 ø±\˙\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê |ü<∏äø±\ eT+ps¡T ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚j·T&É+ »]–+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.


≈¡Lki£mns xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms ZNP[Li˙μy¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP:™´sVLi˙ºΩ NRP©yı

6

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô ™´sL<Riμ≥yLjiªRΩ ˙FyLiªyáª][ Fy»¡V, rygRiV¨ds …”¡FyLRiVμR∂á r¢NRPLRi˘Li D©´sı ˙FyLiªyáՋ[ Æ©sáN]©´sı ªy«ÿ xmsLjizqÛsºΩ\|ms J xqs™´sV˙gRi\Æ™sV©´s ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ZNP[Li˙μy¨sNTP xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩ ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVV≈¡˘NSLRi˘μR∂Lji+ ≠s.©ygjilLi≤ÔT∂ BªRΩLRi D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. CÆ©sá 3™´s æªΩ[μk∂©y…”¡NTP @Liμj∂©´s xqs™´sWøyLRiLi Æ™s[VLRiNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s 332 ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ \Æ™sV©´s£qs 20 ©´sVLi¿¡ \Æ™sV©´s£qs 59 aSªRΩLi ™´sL<RiFyªRΩLi ªRΩNRPV‰™´sgS ©´sÆ™sWμR∂V @LiVVLiμR∂¨s, @Õÿlgi[ 40 ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ \Æ™sV©´s£qs 60 ©´sVLi¿¡ 99 aSªRΩLi @ºΩ

Ä~yês¡+, Ä>∑düTº 5 2012

yêVü≤Hê\ ‘·ìF

¬s+»˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô):¬s+»˝Ÿ eT+ &É\+˝Àì #ê{≤|üPsY ‘Ó\+>±D #Ís¡kÕÔ e<ä› X¯ìyês¡+ b˛©dt\T yêVü≤Hê\ ‘·ìF ìs¡«Væ≤ +#ês¡T.yêVü≤q<ës¡T\ e<ä› <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T, Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡\T ˝Ò≈£î+&Ü q&ÉT|ü⁄ ‘·Tqï 40 yêVü≤Hê\≈£î 4,250 s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê $~Û+∫q≥T¢ môd’‡ Áo<ÛäsY¬s&ç¶ ‘Ó* bÕs¡T.

kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T ìsêàD≤ìøÏ uÛÑ÷$T |üP» #˚dæq myÓTà˝Ò´

;s¡÷ÿsY , Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô) eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì u≤C…Hé #Ós¡Te⁄ ø£≥º ÁbÕ+‘·+˝À kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ X¯qyê s¡+ ñ<äj·T+ kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T ìsêàD≤ìøÏ uÛÑ÷$T |üP» #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ø±eT|üŒ #Ís¡kÕÔ˝À >∑\ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ì |ü]o *+∫, n~Ûø±s¡T\ |üìrs¡Tô|’ ndü+‘·è|æÔ e´ ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <ëeTs¡+#· Á>±eT+ qT+&ç bı‘ ·+>∑˝Ÿ Á>±eT+ es¡≈£î q÷‘·q+>∑ ìsêàD≤ìøÏ $&ÉT<ä˝…’q 2ø√≥¢ 40 ˝ø£å\ ì<ÛäT\T $&ÉT <ä˝…’q≥T¢ s¡Vü≤<ës¡T\T ndüÔe´düú+>∑ ñ+ &É&É+‘√ |üqT\T y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì ÄsY n+&é _ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. ø±s¡´ Áø£eT+˝À ô|s¡Tø£ lìyêdt, ‘√≥ kÕsTT\T, e÷<äyéj·÷<Ûäyé, dürwt , bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

\j·THé‡ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘·*¢bÕ\ yês√‘·‡yê\T

;s¡÷ÿsY , Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô) ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝À ø£\ n+>∑Hé yê&ç πø+Á<ä+˝À Äj·÷ Á>±e÷\˝À ø£\ n+>∑Hé yê&ç πø+Á<ë\˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ neTàø=+>∑T ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>∑ >∑]“¤D°\≈£î , u≤*+‘·\≈£î, ‘·*¢bÕ\ ÁbÕeTTK´‘·qT $e]düTÔ yÓ’<ä´ dæã“+~ |ü\T dü÷#·q\T ‘Ó*bÕs¡T. _&ɶ |ü⁄{Ϻq >∑+≥ ˝À|ü⁄ ‘·*¢ bÕ\T Á‘ê–+#ê\ì , ‘·*¢ qT+&ç e#˚à eTTÁs¡TbÕ\ e\q |æ\¢\≈£î yê´~Û H√s¡<äø£ X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. Äs¡T HÓ\\ qT+&ç 2 dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î ‘·*¢ ÁbÕ\T Á‘ê–+#ê\ì yês¡Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷|üsYyÓ’»sY ñ<äj·T\øÏÎ, j·÷<äeTà, XÊs¡<ä, \j·THé‡ ø£¢uŸ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ+ø£qï ø=+&Éô|’ eTVü‰ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+

;s¡÷ÿsY , Ä>∑wüߺ 4 ( düTes¡íyês¡Ô ) ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á>±eT •yês¡T˝À >∑\ yÓ+ø£qï ø=+&Éô|’ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ eTVü‰ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÁXÊeD e÷dü+˝À ∫e] X¯ìyês¡+ ø±e&É+‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ nqï<ë‘·\T dürwt, $sƒ¡˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+&É\+˝Àì uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚dæq+<äT≈£î yê]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷õ düs¡Œ+sY sê+u≤ãT, ‘√≥ kÕsTT\T, ô|s¡ø£ lqT, z+ø±sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

~«#·Áø£ yêVü≤q <=+>∑\ n¬sdüTº ìC≤+kÕ>∑sY , Ä>∑wüߺ 4 ( düTes¡íyês¡Ô ) dæì |üøÏÿ˝À ~«#·Áø£ yêVü‰Hê\qT <=+>∑‘·q+ #˚düTÔqï ˇø£ eTTsƒêqT ìC≤+kÕ>∑sY mdt◊ qπswt X¯óÁø£yês¡+ |ü≥Tº≈£îHêï&ÉT. Äj·Tq ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ >∑‘· 30e ‘˚~q eT+&É\+˝Àì eTVü≤à<éq>∑sY Á>±e÷ìøÏ#Ó+ ~q <ëdü] kÕsTT\T nH˚ e´øÏÔøÏ #Ó+~q {Ï$mdt m¬ø‡˝Ÿ ~«#·Áø£yêVü‰q+ ‘·q Ç+{Ï eTT+<äT ô|{Ϻ ìÁ~düTÔqï düeTj·T+˝À ‘êfi≤\T |ü>∑\ø={Ϻ <=+>∑*+#ês¡T. kÕsTT\T |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü>∑ ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À <äT]ÿ Á>±eT+˝À á eTTsƒêqT |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ <ä+&É¢ m\¢j·T´, <ä+&É¢ kÕsTT\T nH˚ yê]ì n<äT|ü⁄˝À rdüTø=ì $#ê]+#·>∑ eTs√ e´øÏÔ >ösês¡+ kÕsTT\T |üsêØ˝À ñqï≥T¢ Ms¡T eTT>∑TZs¡T ø£*dæ ø√fi¯fl <=+>∑‘·q+ e÷~]>∑ Á>±e÷\T ‹s¡T>∑T‘·T <=+>∑ ‘·Hê\T #˚düTÔ |ü≥Tºã&ܶs¡ì M]ì X¯ìyês¡+ s√Eq ]e÷+&é #˚dæ u≤qT‡yê&É ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡T |üs¡TdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T mmdt◊ \ø£åàj·T´, dæã“+~ ñHêïs¡T.

ªRΩNRPV‰™´s ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂LiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVLi˙ºΩNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C ™´sVLi≤R∂Õÿáª][ Fy»¡V $LSLirygRiL`i, $\ZaPáLi, ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPV A∏R∂VNRP»Ì¡V NRPXxtÒsQ Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ rygRiV xmsLjizqÛsºΩ\|ms xqs™´sV˙gRi\Æ™sV©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≈¡Lki£mns xmsoL][gRiºΩ\|ms Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ZNP[Li˙μy¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRPáV xqs™´sVLjiˆxqsWÚÆ©s[ D©yı™´sV¨s, @LiVVæªΩ[ N]¨sı xms˙ºΩNRPáՋ[ ZNP[Li˙μy¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚáV @™yxqsÚ™´s™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVLi˙ºΩNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ˙FyºΩxmsμj∂NRPÕ‹[ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ G INRP‰ —¡Õ˝ÿ NRPW≤y ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ B…‘¡™´sá ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s NRPLRi™´so —¡Õ˝ÿá

düTes¡íyês¡Ô

«ÿ’¡ªyÕ‹[ ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. «¡⁄\¤Õ¡ 15™´sLRiNRPV 50aSªRΩLi NRP©yı ªRΩNRPV‰™´s ™´sL<RiFyªRΩLi D©´sı —¡Õ˝ÿáª][ Fy»¡V A∏R∂W LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV Bμj∂™´sLRiZNP[ NRPLRi™´so ˙FyLiªyáVgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s —¡Õ˝ÿáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NRPLRi™´so —¡Õ˝ÿá «ÿ’¡ªyÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. AgRixqÌsV 15™´sLRiNRPV AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ ™´sL<SáV NRPVLRi™´sNRPF°æªΩ[ NRPXxtÒsQ A∏R∂VNRP»Ì¡VÕ‹[gS¨s BªRΩLRi ˙FyLiªyáՋ[gS¨ds, ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsLi»¡Ã¡ rygRiVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsLi»¡Ã¡ rygRiV\|ms \lLiªRΩVá©´sV NRPW≤y zqsμÙR∂Li ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ≠dsV≤T∂∏R∂W, xms˙ºΩNRPáV, NRPLRixms˙ªyá μy*LS ˙xmsøyLRiLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Gπ∏∂[V —¡Õ˝ÿÕ‹[ Gπ∏∂[V xmsLi»¡Ã¡ rygRiVNRPV @©´sVNRPWáLi @©´sı @LiaSá\|ms NRPW≤y ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRPLSı»¡NRP, ™´sVx§¶¶¶LSxtÌsQ˚áՋ[ NRPLRi™´so xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©´sıLiμR∂V©´s $\ZaPáLi, ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i «¡ÕÿaRP∏R∂VLiª][ Fy»¡V $LSLirygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPVáNRPV ¨dsŒœ¡ß˛ ™´s¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s C ˙Fy¤«¡NÌRPVá NTPLiμR∂ xqsV™´sWLRiV 10 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV @π∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V,

ôV’≤<äsêu≤<é

dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ neT\T rs¡Tô|’ Á|ü‘·´ø£å+>± Á|ü»\‘√ e÷{≤¢&Ü*

C≤rj·T Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 1.60 ø√≥T¢ ì<ÛäT\ eT+ps¡T e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé õ.$sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶

|òæsê´<äT\T d”«ø£]+∫ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê* á HÓ\ 6 qT+∫ 9e ‘˚B es¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ]X¯ó<äΔ´ ø±s¡´Áø£e÷\T j·T÷]j·÷ düÁø£eT |ü+|æD°ø° #·s¡´\T rdüTø√yê* Á|üC≤yêDÏ |òæsê´<äT\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+∫ ÄHé˝…’Hé˝À qyÓ÷<äT #˚j·÷* edü‹ >∑èVü‰\T, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ dü¬s’q |ü<äΔ‹˝À ìs¡«Vü≤D #˚j·÷*

uÛ…’+kÕ, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô):e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé õ.$sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì uÛ…’+kÕ, eTT<∏√˝Ÿ, ≈£î;sY, ‘êqTsY, ˝ÀπøX¯«s¡+, ≈£î+{≤\ eT+&É˝≤\≈£î Á|ü»\ ‘ê>∑T˙{Ï <ëVü≤+ rs¡Ã{≤ìøÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ C≤rj·T Á>±MTD ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä 1.60 ø√≥¢ eT+ps¡T #˚dæ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Äs¡T eT+&É˝≤\≈£î >∑&Ó¶qï ÁbÕC…≈£îº <ë«sê ô|’|t˝…’Hé <ë«sê ˙{Ïdüs¡|òüsê ‘·«s¡˝À n+~kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T.˙{Ï düs¡|òüsê ø=s¡≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ 1.60 ø√≥¢ eT+ps¡T #˚dæq+<äT≈£î Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥, sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, |ü+#êsTTrsêCŸ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ Ç+#êsY® eT+Á‹ ãdü«sêCŸ, eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T, ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘êq÷sY |æmdtmdt #Ó’s¡àHé Hêsêj·TDsêe⁄ |üfÒ˝Ÿ, Vü≤+b˛* (_) ~>±+ãsY |üfÒ˝Ÿ, bÕ+>∑sYbÕ&é sêeTsêe⁄ |üfÒ˝Ÿ, ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): eT+&É\ dü÷|üsYyÓ’»sY n~ø±s¡T\T>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔqï n~Ûø±s¡T\T Çø£ eTT<äT Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ |üP≥ ‘·|üŒìdü]>± ˇø£ Á>±e÷ìï Äø£dæàø£+>± |üs¡´{Ï+∫ Ä Á>±eT+˝À neT\T #˚düTÔqï $$<Ûä dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ neT\T rs¡Tô|’ Á|ü‘·´ø£å+>± Á|ü»\‘√ e÷{≤¢&ç Á|üC≤ düŒ+<äq ]b˛s¡Tº n+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê »&é #√+>∑÷Ô dü÷|üsYyÓ’»sY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Á|ü>∑‹ uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À yêsê+‘·|ü⁄ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫, $$<Ûä dü+πøåe÷ ø±s¡´Áø£e÷\ neT\TqT düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü÷|üsYyÓ’»sY n~Ûø±s¡T\≈£î ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq #Óø˘*düTºqT Çe«≥+ »]–+<äì, n+<äT˝À bı+<äT|üs¡∫q dü+πøåeT |òü˝≤\T Á|ü»\≈£î @ rs¡T˝À n+<äT‘·THêïjÓ÷ Á|üXÊïe[˝À Ç∫Ãq n+XÊ\≈£î m<äTs¡T>± düe÷<ÛëHê\‘√ bÕ≥T, Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\T ≈£L&É ùdø£]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT+&É\ kÕúsTT˝À Á|üq»\ qT+&ç |òæsê´<äT\T d”ÿ]+∫ yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. #Óø˘*düTº˝À #·÷|æq n+XÊ\≈£î nedüs¡yÓTÆq düe÷<ÛëHê\≈£î dü+ã+~Û+∫q ]b˛s¡Tº\T dæ|æz≈£î n+<ä#˚j·÷\ì, Ä ‘·<äT|ü] yê{Ïì õ˝≤¢ kÕúsTT˝À dæ|æz ìy˚~Ûø£ ‘·j·÷s¡T #˚dæ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑ìøÏ n+~+#·>±H˚ nedüs¡yÓTÆq |ü]cÕÿsê\T #·÷|ækÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´\T e∫Ãq|ü&ÉT ≈£åîDº+>± Äs¡ú+ #˚düTø√yê\ì, Á|ü»\˝À dü+‘·è|æÔ ø£*–+#˚˝≤ |ü]cÕÿsê\T n+~+#ê\ì, πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |üì#˚düTÔqï n~Ûø±s¡T\ô|’ dü¬s’q |üs¡´y˚ø£åD »s¡>∑{+ e\¢ n+<äs¡T n~Ûø±s¡T\T $<äT\≈£î düÁø£eT+>± Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝À esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔqï+<äTq ˙s¡T s√&É¢ô|’q, Çs¡TyÓ’|ü⁄\, $<ÛäT\˝À ì\Te&É+ e\¢ bÕ]X¯óÁuÛÑ‘· ˝À|ædüTÔ+<äì, ˙s¡T ø£\Twæ‘·+ ne⁄‘·T+<äì, n+≥Tyê´<ÛäT\T Á|üã˝Ò neø±X¯+ ñqï+<äTq ô|<ä› m‘·TÔq á HÓ\ 6 qT+&ç 9 es¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ]X¯ó<ä´ ø±s¡´Áø£e÷\qT eTs=ø£s¡ kÕ] ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\˝À ≈£L&É á ø±s¡´Áø£eT+ |üs¡´y˚øÏå+#·{≤ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\≈£î u≤<Ûä´‘·\T n+~kÕÔeTì, yês¡T¶\ yê]>± XÊìfÒwüHé ø±s¡´Áø£e÷\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î j·T÷]j·÷ düs¡|òüsê #˚j·T≥+˝À ø=+‘· y˚Ts¡ |ü+|æD°˝À e´‘ê´dü+ ø£q|ü&ÉT‘·Tqï<äì, Á>±e÷\˝À ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\ C≤_‘êqT s¡÷bı+~+∫ |ü{≤º<ës¡T bÕdt|ü⁄düÔø±\qT |ü]o*+∫, qyÓ÷<äT #˚dæ ms¡Te⁄\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì, ô|<ä› ¬s’‘·T\qT m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À ms¡Te⁄\T n+~+#·&É+˝À n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«e<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ |ü+|æD° #·≥º+˝À ms¡Te⁄\T ≈£L&É ˇø£ uÛ≤>∑y˚Tqì ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ ≈£L&É

ø£+ø£s¡ s√&ÉT¶‘√ ø£cÕº\T

á #·≥º+ Á|üø±s¡+ j·T÷]j·÷ düÁø£eT |ü+|æD°øÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î nHê´j·T+ »]–‘˚ düVæ≤+#·eTì, j·T÷]j·÷ |ü+|æD°ô|’ Á|ü‘˚´ø£ |üs¡´y˚ø£åD ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ô|<ä› m‘·TÔq yÓTTø£ÿ\qT HêfÒ ø±s¡´Áø£e÷ìï neT\T |üs¡TdüTÔqï+<äTq, u≤qT‡yê&É, |æ≥¢+, ¬sks¡+»˝Ÿ eT+&É˝≤\˝À Ä•+∫q y˚Ts¡ |ü⁄s√>∑‹ ˝Òq+<äTq e#˚à düMTøå± Hê{ÏøÏ \øå±´ìï n~Û>∑$T+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. MT ùde <ë«sê 17 s¡ø±\ ùde\T n+~düTÔHêïeTì, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ˇø£ \ø£å e´eVü≤]ø£ |üqT\T »]–Hêj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ø±˝≤qT>∑TD+>± z≥s¡¢ C≤_‘ê dües¡D≈£î Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– ùdø£]+#˚ düe÷#ês¡+˝À õ˝≤¢ yÓqTø£ã&ç ñqï<äì, 24 >∑+≥\T wæ|ü⁄º\ yê]>± dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚dæ á $esê\T |üP]Ô kÕúsTT˝À ÄHé˝…’Hé qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T qT+&ç Ä+>∑¢+˝ÀìøÏ $esê\qT ‘·s¡T®eT #˚j·T&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, á HÓ\ 31˝À>± á $esê\qT Ä|t&˚{Ÿ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|üC≤yêDÏ |òæsê´<äT\qT yÓ+≥ yÓ+≥ |ü]wüÿ]+#·&É+‘√ bÕ≥T Ä $esê\qT ÄHé˝…’Hé˝À qyÓ÷<äT #˚j·÷\Hêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é b˛©düT, ÄsY&çz, ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷˝À πødüT\T n~Ûø£+>± ô|+&ç+>∑T˝À ñHêïj·THêïs¡T. edü‹ >∑èVü‰\T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, eT÷Á‘·XÊ\\T dü¬s’q |ü<䛋˝À ìs¡«Vü≤D #˚j·÷\ì, $<ë´s¡Tú\≈£î Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, á $wüj·T+˝À Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\, kÕ≈£î\T #Ó|üŒe<ä›Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡›Hé, n<äq|ü⁄ C…dæ lsê+ ¬s&ç¶, düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·÷ $TÁXÊ, &çÄsYz »>∑BX¯«sê#ê], ø±e÷¬s&ç¶ ÄsY&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, dæ|æz q;, C…&çm <ÛäsêàHêj·Tø˘, ◊¬ø|æ/|æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, &Ü«e÷/|æ&ç Msê#ê], &çdæz lVü≤], &çyÓ’&ÉãT¢´z kÕsTT\T, &çdæôV≤#Ymdt ‘·T\dæu≤sTT, &çj·T+ n+&é ôV≤#Yz Vü≤]Hê<∏é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕغ\≈£î nr‘·+>∑ Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìï n_Ûeè~› #˚<ë›+:myÓTੇ sêCÒX¯«sYsêe⁄ |æ≥¢+,Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô)Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï eT+&É ˝≤\qT n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#·&ÜìøÏ ‘·q e+‘·T $~Û>∑ ø£èwæ #˚kÕÔqì myÓTੇ sêCÒX¯«sYsêe⁄ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À $$<Ûä XÊK\≈£î #Ó+~q õ˝≤¢ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+˝À \#·ÃHé Á>±eT+˝À »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Ç∫Ãq Vü‰MT\≈£î |üqT\T eT+ps¡j·÷´j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Vü‰MT\˝À u≤>∑+>∑ |æ≥¢ eT+&É\ Á‘ê>∑T˙s¡T $wüj·TyÓTÆ ÄsY&ÉãT¢´mdt Ç]π>wüHé n~ø±s¡T\‘√ |üqT\≈£î dü+uÛÑ+~Û+∫q düπs« #˚sTT+#êeTHêïs¡T. á düπs«qT dü+uÛÑ+~‘· XÊK≈£î |ü+|üqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á‘ê>∑T ˙s¡T $wüj·T+˝À eT+&É\+˝À >∑\ 26 Á>±e÷\≈£î |ü~ùV≤qT ø√≥¢ s¡TbÕj·T\ ì<äT\qT eT+ps¡T#˚sTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<Û˚ $<ä+>∑ |æ≥¢+ eT+&É\+˝À ¬s’‘·T\T esê¸<Ûës¡+ô|’q, e´ekÕj·T uÀs¡¢ô|’q Ä<ës¡|ü&ç e´ekÕj·T+ #˚düTÔHêïs¡ì |æ≥¢+ eT+&É\ Á|ü»\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î |æ≥¢+ eT+&É˝≤ìï X¯X¯´XÊeT\+ #˚j·T&ÜìøÏ >±qT eT+Jsê qT+&ç *|tº Ç]π>wüHé<ë«sê 16 Á>±e÷\≈£î

kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚ ø±s¡´Áø£eT+ ø=s¡≈£î düπs« #˚sTT+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á *|òtº Ç]π>wüHé <ë«sê 16 Á>±e÷\˝Àì #Ós¡Te⁄\qTì+ù| ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ¬s+&ÉT |ü<∏äø±\T |üP]Ô #˚dæ eT+&É\+˝À HÓ\ø=qï kÕ>∑T˙s¡T, Á‘ê>∑T˙s¡T düeTdü´\qT ìyê]kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À mdtd” ø±\˙˝À #˚|ü&ÉT‘·Tqï n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\qT |ü] o*+∫ Ç+ø± @yÓTÆq düeTdü´\T ñ+f… ‘·q <äèwæºøÏ rdüTø£eôdÔ ‘êqT yê{Ïì |ü]wüÿ]kÕÔqì Äj·Tq ø±\˙ yêdüT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. nq+ ‘·s¡+ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\≈£î yÓ[fl $<ë´s¡Tú\≈£î düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T ‘·eT ø±˝Òõ øÏ dü«+‘· uÛÑeq+ ˝Òì ø±s¡D+>∑ dü]|ü&É ‘·s¡>∑‹>∑<äT\T ˝Òeì Äj·Tq≈£î ‘Ó\|ü>∑ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ≈£î M{Ï $wüj·TyÓTÆ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ ø£fi≤XÊ\ q÷‘·q uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´ Áø£eT+˝À ÄsY&ÉãT¢´mdt ñqï‘ê~ø±s¡T\T, ◊_ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, ¬syÓ q÷´ dæã“+~, mm+d” #Ó’¬sàHé sêeTøÏwüºj·T´, e÷õ C…&é|æ{Ïdæ düuÛÑT´\T ≈£îeTà] sêeTT\T , |æ≥¢+ u≤¢ø˘ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT <˚y˚+<äsY¬s&ç¶, e÷õ m+|æ|æ eTVæ≤bÕ˝Ÿ>ö&é, q]‡+Vü‰¬s&ç¶, yÓ÷Vü‰Hé¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ZNP[xqsVá xmsLjiuy‰LRiLi\|ms F°÷d¡xqsVáV μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿ÷¡:—¡Õ˝ÿ «¡≤ÍT∂ LRiÆ™s[V£tsQ Àÿ ¡V GáWLRiVÄ>∑wüߺ 04 (düTes¡íyês¡Ô: xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ aSLiºΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩáV xqsLiªRΩXzmsÚNRPLRiLigS D©´sı ZNP[xqsVá xmsLjiuy‰LRiLi @π∏∂[V˘ ™´sLRiNRPW F°÷d¡£qs @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s —¡Õ˝ÿ «¡≤ÍT∂ zms. LRiÆ™s[V£tsQÀÿ ¡V ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP —¡Õ˝ÿ ˙xms«ÿxmsLjixtsQªRΩVÚ xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿ ∏R∂V£qszms ∏R∂ViLi. LRiÆ™s[V£tsQ @μ≥R∂˘QORPQªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s @LÙRixqsLi™´sªRΩ=LRi Æ©s[LRi xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @ºΩμ≥j∂gS FyÕÊ‹©yıLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW A∏R∂W ZNP[xqsVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ N]¨sı ø][»˝¡ ø≥yLÍji {tsQ»˝¡V μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLiª][ ªRΩ™´sV xms¨s @LiVV©´s»˝¡V xqsLji|ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, A ≠sμ≥R∂iLigS NSNRPVLi≤y A ZNP[xqsV xmsLjiuy‰LRiLi @π∏∂[V˘ ™´sLRiNRPW @μ≥j∂NSLji ªRΩ™´sV μR∂LS˘xmsoÚ ≠søyLRifl·Õ‹[ @˙xms™´sVªRΩÚLigS D©´sıxmsˆVÆ≤∂[ ªRΩgji©´s ©y˘∏R∂VLi @Liμj∂iLiøR¡gRiá™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©y˘∏R∂V≠sÀ≥ÿgRiLi, F°÷d¡£qs, lLiÆ™s©´sW˘ aS≈¡Ã¡ xqs™´sV©´s*∏R∂VLiÕ‹[ B»¡V™´sLi…”¡ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRigRi≤R∂iLi xqsLiª][xtsQμy∏R∂VNRP™´sV©yıLRiV. F°÷d¡£qs, ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÙsá ™´sVμ≥R∂˘ @≠s©yÀ≥ÿ™´s xqsLi ¡Liμ≥R∂iLi DLiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠søyLRifl·, μR∂LS˘xmsoÚá ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ Æ©s[LRiLi «¡Ljigji©´s N]¨sı gRiLi»¡Õ˝‹[ Æ©s[LRixqsVÚá©´sV xms»Ì¡VNRPV¨s —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsVáV øR¡Wzms©´s ˙xmsºΩÀ≥œ¡©´sV ªy™´sVV gRiVLjiÚLiøy™´sV©yıLRiV. B…‘¡™´sá «¡LigSlLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂iLi, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂áՋ[ «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡¤Õ¡[ BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨dsı N][LÌRiVáՋ[NRP÷¡zms ˙xmsºdΩÆ©sÕÿ xmsμj∂Æ™s[á ZNP[xqsVáV xmsLjixtsQ‰LjixqsVÚ©yı™´sV¨s, ˙N]ªRΩÚgS 13 Æ™s[á ZNP[xqsVáV μy≈¡Ã¡V @™´soªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. μk∂iLiª][ 41 Æ™s[á FyªRΩZNP[xqsVáV @xmsLjixtsQ‰QXªRΩLigS DLi»¡V©yı∏R∂V¨s, C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ \|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV CÆ©sá 11™´s æªΩ[μk∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVgSÕ‹[N`P @μyáª`ΩáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ «¡≤ÍT∂ LRiÆ™s[V£tsQÀÿ ¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C @μyáª`ΩáՋ[ ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ™´sLRiNRPW NSLiF¢Li≤`∂ ZNP[xqsVá©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡gRi÷¡gjiæªΩ[ F°÷d¡£qs, ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÙs\|ms N]LiªRΩ IºΩÚ≤T∂ ªRΩgÊRiVªRΩVLiμR∂¨s μk∂iLiª][ ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s ZNP[xqsVá\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ©y©±s ¤À¡LiVVÕfi ¡VÕfi ™ylLiLi»˝¡ ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ \|§¶¶¶N][LÌRiV C ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLi¿¡LiμR∂¨s }qÌsxtsQ©±sá ™yLkigS∏R∂V©±s’¡≤R∂ ˝¡V˘Ã¡©´sV xqs≠dsVOTPQr°ÚLiμR∂¨s F°÷d¡£qs aS≈¡ C ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ «ÿgRiVLRiWNRPªRΩª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. GáWLRiV lLi[Li«fi ≤T∂H—¡ xqsWLRi˘˙xmsNSaRPLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @¨dsı aS≈¡Ã¡©´sV%¡V NRPáVxmsoNRPV¨s B»¡V™´sLi…”¡ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂iLi xms»˝¡ —¡Õ˝ÿ ∏R∂V£qszms LRiÆ™s[V£tsQ©´sV A∏R∂V©´s @’≥¡©´sLiμj∂iLiøyLRiV. B»¡V™´sLi…”¡ ≠s©´sWªRΩı NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ªRΩ™´sV xmspLjiÚ xqsx§¶¶¶NSLRiLi

DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. F°÷d¡£qs ™´s˘™´sxqÙs xms¨sºdΩLRiV ™´sVLjiLiªRΩ Æ™sVLRiVgRiVxmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsºdΩ F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©±sÕ‹[ Lji|qsxm<s©±s |qsLi»¡L˝RiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s, @LiVVæªΩ[ ™y…”¡ xms¨sºdΩLRiV AbPLi¿¡ ©´s ≠sμ≥R∂iLigS AaS«¡©´sNRPLigS NRP©´sxms≤R∂¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @≠s Fs xmsˆV\Æ≤∂æªΩ[ xqs˙NRP™´sVLigS xms¨s¬ø¡[ryÚπ∏∂W @xmsˆV≤R∂V ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsªRΩ*LRi ©y˘∏R∂VLi @Liμj∂iLiøR¡gRiáVgRiVªy™´sV©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂ViLiÕ‹[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ∏R∂V£qsHáV, zqsHáV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂™´sz§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≤T∂—¡zms AbPxqsVÚ©´sı ≠sμ≥R∂iLigS F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©±sNRPV Fs ™´s\lLi©y ™´s}qsÚ ™yLji xqs™´sVxqs˘ ¬ø¡xmsˆVN]™´s≤y¨sNTP ≠dsáV NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ ™´sVLi¿¡ ™yªy™´sLRifl·Li DLi≤yá©yıLRiV. xmsáV ZNP[xqsVá xqsªRΩ*LRi xmsLjiuy‰LRiLiÕ‹[ BªRΩLRi aS≈¡Ã¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLi NRPW≤y Fs iLiª][ @™´sxqsLRi™´sV©yıLRiV. ©y˘∏R∂V, F°÷d¡£qs, lLiÆ™s©´sW˘ aS≈¡Ã¡V xqs≠sVztÌsQgS xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ øyÕÿ F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©±sá À≥œ¡™´s©yáNRPV xqÙsáLi @™´sxqsLRiLi @¨s BLiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV©´sV ≤T∂H—¡ N][LSLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©±sá©´sV A˙aRPLiVVLi¬ø¡[™yLjiNTP N_¨s=÷¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi μy*LS 50 aSªRΩLi \ZNPQQ˚™±sV lLi[»¡V©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡™´søR¡Ë©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP B»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sV©´s*∏R∂V xqs™´sWÆ™s[aRPLi FsLiª][ μ][x§¶¶¶μR∂xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s C xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLS*x§¶¶¶fl·\|ms ªRΩ A©´sLiμy¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ¨sLRiLiªRΩLRiLi xmsáV xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V FsμR∂VLRiV‰Li»¡V©yıLRi©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ALÙjiNRPLigS FsLiªRΩ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡©y ™´sW©´szqsNRP ˙xmsaSLiªRΩªRΩ ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VL][‰™y÷¡= DLi»¡VLi©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP —¡Õ˝ÿ, ™´sVLi≤R∂á, ˙gS™´sV rÙyLiVVáՋ[ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRi NRP≠sV…‘¡Ã¡©´sV, D¿¡ªRΩ NRPV»¡VLi ¡ xqsᕶ¶¶ ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsºdΩ xmsμj∂}§¶¶¶©´sV L][«¡ŸÃ¡N]NRPryLji CNRP≠sV…‘¡Ã¡V xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ∏R∂V¨s @Æμ∂[≠sμ≥R∂iLigS —¡Õ˝ÿ rÙyLiVVÕ‹[ ˙xmsºdΩ Æ©sÕÿ 11, 12 æªΩ[μk∂áՋ[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. {qsÚQ˚á ¨sLÒRi∏R∂WªRΩ¯NRP aRPNTPÚ¨s |msLiøR¡≤R∂iLiÕ‹[ NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ }msμR∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV xqs™´sW©´srÙyLiVV, xqs™´sW©´s™y…ÿ ryμ≥j∂iLiøR¡≤R∂iLiÕ‹[ D¿¡ªRΩ NRPV»¡VLi ¡ xqsᕶ¶¶ NRP≠sV…‘¡Ã¡V NUPáNRP\Æ™sV©´s Fy˙ªRΩ©´sV F°ztsQxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. B≠s ™´sVLjiLiªRΩ xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩLigS xms¨s¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV F°÷d¡£qs ™´s˘™´sxqÙs \Æ©sºΩNRP™´sVμÙR∂ªRΩV @Liμj∂iLiøyá¨s ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ry©´sVNRPWá μR∂XNRPˆμ≥R∂iLiª][ xmsLjibdP÷¡Li¿¡ xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s N][LSLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, Àÿáá @˙NRP™´sV LRi™yflÿ ¨sL][μ≥y¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Liøyá©yıLRiV.

dü<ë•eq>∑sY, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì neTs¡¢ã+&É Á>±eT Á|ü»\T ø£+ø£s¡ s√&ÉT¶‘√ |ü&Ésêì ø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.dü<ë•eq>∑sY eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·÷ìøÏ düTe÷s¡T 5,6 øÏ˝À MT≥sY <ä÷s¡+˝À >∑\ neTs¡¢ã+&É≈£î <Ûäsêàsêe⁄ù|{Ÿ Á>±eTMT<äT>± yÓfi≤fl*.nsTT‘˚ C≤rj·T s¡Vü≤<ë] qT+&ç <Ûäsêàsêe⁄ù|{Ÿ Á>±eT+ es¡≈£î s√&ÉT¶ u≤>∑T+~.nø£ÿ&ç qT+&ç neTs¡¢ã+&É Á>±eT+ es¡≈£î ø£+ø£s¡ ‘˚* >∑T+‘·\‘√ Á|üe÷<äø£s¡+>± ñ+~.Á>±eT+˝À @<Ó’Hê X¯ó uÛÑø±s¡´+ »]–q, @ Ç‘·s¡ yêVü≤Hê\T Á>±eT+˝ÀøÏ sêyê\qï yêVü≤q <ës¡T\T ‘·eT yêVü≤Hê\T #Ó&çb˛‘êj·Tì nø£ÿ&çøÏ sêe&ÜìøÏ yÓqø±&ÉT‘·THêïs¡T.K∫Ñ·yÓTÆ @<Ó’Hê düeTj·T+˝À yêVü≤q+ nedüs¡yÓTÆ‘˚ m≈£îÿe>± yêVü≤q øÏsêsTT‘√bÕ≥T <ë]˝À @<Ó’Hê nsTT‘˚ Ks¡Tà uÛÑ]kÕÔeTì yêVü≤q<ës¡T\≈£î ˇ‹Ô&çøÏ rdüT¬øfi¯óÔHêïeTì Á>±eTdüTú\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.mH√ïkÕs¡T¢ Hêj·T≈£î\≈£î, n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓ[flq @˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äì á esê¸ø±\+˝À s√&ÉT¶ |üP]Ô>± #Ó&çb˛sTT q&Ée&ÜìøÏ ≈£L&Ü ø£wüº+>± e÷πs neø±X¯+ ñ+<äì Ç|üŒ{Ϭø’Hê s√&ÉT¶ u≤>± #˚sTT+#ê\ì Á>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

esê¸\ ø√dü+ dü|üÔuÛÑ»q ¬s+»˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Vü≤qTe÷Hé Ä\j·T+˝À Á>±eTdüTú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À 7 s√E\ bÕ≥T dü|üÔuÛÑ»q #˚düTÔHêïs¡T.esê¸\T düø±\+˝À sêe≥+ ˝Òø£b˛e&É+ e\q dü|üÔ uÛÑ»q ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T.dü|üÔ uÛÑ»q n|ü≈£î+&Ü Vü≤qTe÷Hé >∑s¡“>∑T&ç #·T≥Tº Á|ü<äø£åD≤\T #˚kÕÔs¡T.2 >∑+≥\≈£î Ç<ä›] #=|üq uÛÑ»q #˚kÕÔs¡T.7 s√E\bÕ≥T sêÁ‹ |ü>∑\T uÛÑ»q #˚kÕÔeTHêïs¡T.Ç˝≤ #˚dæq#√ esê¸\T ≈£î]dæ |ü+≥\T |ü+&É‘êj·Tì Á|ü»\T yê´<ÛäT\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü e⁄+{≤s¡ì |üX¯óe⁄\≈£î ≈£L&Ü m˝≤+{Ï yê´<ÛäT\T sê≈£î+&Ü e⁄+&˚+<äT≈£î uÛÑ>∑e+‘·Tìï HêeTdüàs¡D #˚düÔeTHêïs¡T.Á>±eT Á|ü»\T ‘·eT≈£î ‘√∫q $<Ûä+>± &ÉãT“\T (e+≥ kÕe÷Á–) _j·T´eTT, |ü|ü\T, ~qTdüT\T n+~+#ê\ì ø√sês¡T.ÄK] s√Eq nqï<ëqeTT ñ+≥T+<äHêïs¡T.Á>±e÷ \j·T ø£$T{° yês¡T dü|üÔ uÛÑ»q #˚düTÔqï yê]øÏ düVü≤j·TeTT n+~düTÔHêïs¡Hêïs¡T.>√≈£î˝≤wüº$T Hê{ÏøÏ ÄK] s√E ø±e⁄q Á>±eTdüTú\T ÄKiÏ s√Eq Á>±eT+˝À uÛÑ>∑e+‘·Tìï HêeTdüàs¡D #˚dü÷Ô |ü⁄s¡$<ÛäT\ >∑T+&Ü ‹s¡T>∑T#·÷ Vü≤qTe÷Hé Ä\j·÷ìï #˚s¡T≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\T uÛÑ»q eT+&Éfi¯fl yês¡T bÕ˝§ZHê\ì uÛÑ≈£îÔ\T ø√sês¡T.

kÕ{≤|üPsY dü+‘·˝À edü‘·T\T ≈£s¡Te⁄ ¬s+»˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 4(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì kÕ{≤|üPsY Á>±eT+˝À »]π> dü+‘· ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À ô|<ä›~>± Á|üdæ~› #Ó+~q~.Çø£ÿ&É |üX¯óe⁄\ $Áø£j·÷\T, ≈£Ls¡>±j·÷\T Ç‘·s¡ yê´bÕsê\T Á|ü‹ X¯ìyês¡+ dü+‘· »s¡T>∑T‘·T+~.\ø£å\˝À¢ yê´bÕsê\T kÕ>∑T‘êsTT.dü+‘· e\q Á>±eT |ü+#êsTTr ø±sê´\j·÷ìøÏ f…+&És¡¢ <ë«sê \ø£å\ Ä<ëj·T+ düeT≈£Ls¡TkÕÔs¡T.dü+‘·˝À e÷Á‘·eTT edü‘·T\T e÷Á‘·+ n+‘·+‘·>±H˚ e⁄+{≤j·Tì Á|ü»\T ù|s=ÿHêïs¡T.∫qïbÕ{Ï esê¸\T ≈£î]j·T&É+‘√ dü+‘· yÓTT‘·ÔeTT ∫‘·Ô&ç>± e÷] Á|ü»\≈£î nkÂs¡´eTT ø£\T>∑T‘·T+<äì yêb˛j·÷s¡T.dü+‘·˝À ôw&ÉT¶\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì n˝≤π> Á‘ê>∑T˙s¡T n+~+#ê\ì $$<Ûä esêZ\ yê´bÕs¡düTú\T Á>±eT |ü+#êsTTr yê]øÏ mìïkÕs¡T¢ $qï$+∫Hê |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&ÉT ø£s¡Tej·÷´s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.kÕ{≤|üPsY dü+‘·≈£î ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ø±≈£î+&Ü n~˝≤u≤<é, _˝À*, ø=+&É˝Ÿyê&ç, <Ûäsêàu≤<é, Hê+<˚&é, eTVü‰sêÁwüº qT+&ç yê´bÕs¡düTú\T kÕ{≤|üPsY dü+‘·≈£î ekÕÔeTì n≥Te+{Ï e÷≈£î Çø£ÿ&É e÷\eT÷Á‘·XÊ\\T ≈£L&Ü ˝Òeì ãV”≤s¡+>∑ Á|ü<˚X¯+˝À #˚j·Te\dæ edüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø=ì düT<äTs¡eTT qT+&ç e#˚à yê´bÕs¡düTú˝…’q e÷≈£î dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.

e÷J düs¡Œ+#Y eTè‹ ø±+Á¬>dt≈£î rs¡ì ˝À≥T:myÓTੇ sêCÒX¯«sY \ìC≤+kÕ>∑sY ,Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt ndüHé|ü*¢ e÷õ düs¡Œ+#Y Hêsêj·TD¬s&ç¶ eTè‹øÏ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ rs¡ì ˝À≥ì myÓTੇ sêCÒX¯«sY nHêïs¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡+ ndüHé|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ $#˚Ãdæ eTè‹ #Ó+~q Hêsêj·TD¬s&ç¶ ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+#ês¡T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #·Ts¡T¬ø’q Hêj·T≈£î&ç>∑ ñ+&ç 30 dü+e‘·‡sê\T>∑ Á>±eT Á|ü»\≈£î nìï $<Ûë\T>∑ Ä<äT≈£îHêï&Éì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T Hêj·T≈£î\T eT*¢U≤s¡T®Hé , \øå±à¬s&ç¶ , kÕsTT\T, ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

|æ≥¢+ \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£+{Ï yÓ’<ä´ •_s¡+ |æ≥¢+,Ä>∑wüߺ 4 ( düTes¡íyês¡Ô )|æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì ø±fÒ|ü*¢ Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’<ä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤+∫q≥T ¢ |æ≥¢+ \j·THé‡ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTs¡Z\ y˚DT ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T n+<Ûä‘·« ìyês¡D ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>∑ ø±fÒ|ü*¢ Á>±eT+˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\≈£î ø£+{Ï |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì yÓTT‘·Ô+ 95 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î |ü]o*+#·>∑ ø£+{Ï n<ë›\T nedüs¡+ ñqï 9eT+~ $<ë´s¡Tú\qT >∑T]Ô+#êeTì , eTs√ Ç<ä›s¡T $<ë´s¡Tú\≈£î ø£+{Ï∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ôV’≤<äsêu≤<é |ü+|æ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£+{ÏyÓ’<äT´\T eT˝Ò¢wü+, CÀHé \j·THé‡ ø£¢uŸ #Ó’¬sàHé dü+Jyé¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u…\Tº cÕ|ü⁄\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï eT<ää´+ yê´bÕs¡T\T

|ü{Ϻ+#·Tø√ì m¬ø’‡CŸ XÊK n~Ûø±s¡T\T u≤qT‡yê&É ,Ä>∑wüߺ4 ( düTes¡íyês¡Ô ) u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T Á>±e÷\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï u…\T¢ cÕ|ü⁄\ <ë«sê ‘·eT yê´bÕsêìï $düÔ]+#·T≈£î+≥Tqï m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝À 5 eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T ˝≤≥Ø |ü<䛋 <ë«sê m+|æø£ #˚dæq|üŒ{ÏøÏ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T ‘·eT neTàø±\qT ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î >±qT <=&ç¶ <ë]˝ÀyÓ‘·T≈£î‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>∑ Á>±e÷\˝À >∑‘·+˝À ìs¡«Væ≤+∫q u…\T¢ cÕ|ü⁄\ yê]ì dü+Á|ü~+∫ yê]øÏ cÕ|ü⁄\qT+&ç eT<ä´+ düs¡|òüsê #˚düTÔqï≥T¢>∑ düe÷#ês¡+. á $wüj·T+ô|’ m¬ø’‡CŸ XÊK n~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·+ ì|òü÷ ô|≥º≈£î+&Ü eT<ä´+ yê´bÕs¡T\≈£î ø=eTTà ø±düTÔHêïs¡T. Á>±eTÁ>±e÷\˝À u…\Tº cÕ|ü⁄\T $düÔ]düTÔqï|üŒ{ÏøÏ dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á>±e÷\˝À eT<Ûä´+ Á|æj·TT\T ‘·eT CÒãT\≈£î ∫\T¢\T y˚düT≈£î+≥T eT<Ûä´+ ø=s¡≈£î |üs¡T>∑T\TrdüTÔHêïs¡qï Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Çø£HÓ’Hê u…\T¢ cÕ|ü⁄\qT n]ø£{Ϻ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ |üs¡T>∑T\≈£î ø£fiËfl+ y˚j·÷\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

dæ]dæ\¢˝À eTs√ H˚‘· ø±]à≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ NRPLkiLi©´sgRiL`i,Ä>∑wüߺ4 (düTes¡íyês¡Ô): ALÛjiNRP Àÿμ≥R∂áV ™´sVL][ Æ©s[ªRΩ©´sı©´sV ¡÷¡g]©yıLiVV. @xmsˆVá Àÿμ≥R∂áV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP Æ©s[ªRΩ©´sı ªRΩ©´sV™´so øy÷¡Liøy≤R∂V. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ zqsLjizqsÃ˝¡Õ‹[¨s μR∂VÀÿ£qs©´sgRiL`iÕ‹[ xqs ¡˜¨s $¨s™y£qs @Æ©s[ Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPV≤R∂V DLji Æ™s[xqsVNRPV¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤Ôy≤R∂V. ™´sVLRi™´sVgÊSáNRPV xms¨s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @xmsˆVáV |msLjigjiF°LiVV @©yL][gS˘¨sNTP gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V. J \Æ™sxmso @xmsˆVá ™yŒœ¡ÕfiD Æ™s[μ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V FsÕÿLi…”¡ ˙F°ªy=x§¶¶¶Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsxqsVÚáVLi≤y÷¡=©´s xmsLjizqsÚºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. @©yL][gRi˘Li Fyá∏R∂W˘NRP ≈¡Lki\Æμ∂©´s \Æ™sμR∂˘Li ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][Æ©s[ ALÛjiNRP rÛ°™´sVªRΩ ¤Õ¡[NRP ™´sV©´sryÚFy¨sNTP gRiV\lLi AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. \Æ™sμy˘¨sNTP NRPW≤y Fs™´sLRiW ™´sVVLiμR∂VNRPV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´s @©yL][gS˘¨sNTP gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V. BNRP ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂©´sVNRPV¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤Ôy≤R∂V. @ªRΩ≤T∂ ™´sVLRifl·Liª][ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ºdΩ˙™´s øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLi @LiVV˘Liμj∂. B…‘¡™´sá ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ μk∂ORPQ ¬ø¡[xms…ÌÿNRP NRPW≤y NSLji¯NRPVá gRiVLjiLi¿¡ Fs™´sLRiW xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ™yLRiV Àÿμ≥R∂áV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s Æ©s[ªRΩ©´sıáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.


dü«s¡í+ ø√dü+ wüs¡b˛yê, ôdπsHê\ eT<Ûä´ b˛s¡T \+&ÉHé, Ä>∑düTº 4: LRiuy˘ @Liμyá À≥ÿ™´sV ™´sVLji∏R∂W xtsQLRiF°™y áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P= ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ zqsLigjiÕfi=Õ‹[ \|mns©´sÕfiNRPV μR∂WxqsVZNP◊¡˛Liμj∂. GNRPxmsORPQLigS rygji©´s |qs≠dsV£qsÕ‹[ AÆ™sV 6c2 , 6c3 æªΩ[≤yª][ ™´sVLji∏R∂W NTPL˝jiLiN][\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. xtsQLRiF°™y ZNPLkiL`iÕ‹[ I÷¡LizmsN`P= \|mns©´sÕfiNRPV ¬ø¡[LRi≤R∂Li BÆμ∂[ ª]÷¡ryLji. B…‘¡™´sá ˙|mnsLiø`¡ J|ms©±s lgi÷¡¿¡ Fny™±sVÕ‹[ D©´sı C LRixtsQ˘©±s ¡W˘…‘¡ áLi≤R∂©±sÕ‹[©´sW ªRΩ©´s «‹[LRiV N]©´srygjir°ÚLiμj∂. |qs≠dsV£qsÕ‹[ NTPL˝jiLiN][\|ms xmspLjiÚ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡Lji¿¡ C“¡ ≠sNÌRPLki N]…Ì”¡Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi

xtsQLRiF°™y \|mns©´sÕfiNRPV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ xmsªRΩNRPLi Δÿ∏R∂V\Æ™sV©y... ªy©´sV xqs*LÒRiLi lgiá™´s≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPV©´sı»Ì¡V AÆ™sV ¬ø¡zmsˆLiμj∂. @»¡V ™´sVL][ |qs≠dsV\|mns©´sÕfi NRPW≤y GNRPxmsORPQLigSÆ©s[ rygjiLiμj∂. @Æ™sVLjiNS ©´sÃ˝¡NRPáV™´s |qslLi©y ≠s÷¡∏R∂V™±sV= 6c1 , 6c2 æªΩ[≤yª][ ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s ≠sNÌ][Lji∏R∂W @«¡lLiLiNS\|ms lgiáVF~Liμj∂Liμj∂. …ÿ£ms {qs≤`∂gS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s @«¡lLiLiNS C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ |qslLi©yNRPV G™´sW˙ªRΩLi F°…‘¡¨s™´s*¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. AÆ™sV xms™´sLRixmnsQoÕfi uy»˝¡NRPV xqsV©y∏R∂WxqsLigS ªRΩá™´sLi¿¡Li¿¡Liμj∂. ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s N][LÌRiVáՋ[ ™´sVLi¿¡

LjiNSLÔRiV D©´sı |qslLi©y gRiªRΩ Æ©sá ©´sVLi≤T∂ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 12 ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ ™´sLRiVxqs ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. HμR∂V L_Li≤˝R∂Õ‹[ ZNP[™´sáLi 16 lgi[™±sV= ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. zqsLigjiÕfi=Õ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW I÷¡LizmsN`P Æ™sV≤R∂Õfi lgiá™´s¨s |qslLi©y gRiªRΩLiÕ‹[ ªRΩ©´s ¬ø¡÷˝¡ ≠ds©´s£qsª][ NRP÷¡zqs ≤R∂ ¡VÕfi= xqs*LÒSáV ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. 2000 , 2008 I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ ≠s÷¡∏R∂V™±sV= zqsxqÌsL`i= «‹[≤U∂  ¡LigSLRiV xmsªRΩNSáV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ZNPLkiL`iÕ‹[ 14 ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV \¤…¡…”¡Õfi= ryμ≥j∂Li¿¡©´s |qslLi[©y BNRP I÷¡LizmsN`P xqs*LÒRiLiQ\|msÆ©s[ gRiVLji |ms…Ì”¡Liμj∂. \|mns©´sÕfiÕ‹[ xqs*LÒRiLi N][xqsLi AÆ™sV xtsQLRiF°™yª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂. ≠dsLjiμÙR∂Lji ™´sVμ≥R∂˘ «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sW˘ø`¡ AxqsNTPÚNRPLRiLigS rygRi≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, Ä>∑düTº 5 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

y˚~ø£ e÷]Hê b˛s¡T Ä Ç<ä›] eT<Û˚´

sêDÏ+b˛sê&ç ∫q q<Û‹]eTHÓ √˙, >∑ï, +;sY

n+‹eT $»j·÷ìøÏ ô|ò<äs¡sY`eTTÁπs dæ<äΔ+

\+&ÉHé, Ä>∑düTº 4: áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P= ¤…¡¨sı£qsÕ‹[ ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s \|mns©´sÕfi Lji{ms…fi NSÀ‹[ª][Liμj∂. ˙’¡»¡©±s xqsLiøR¡Ã¡©´sLi ALi≤U∂™´sVV˙lLi[ ™´sVL][ryLji |mnsμR∂LRiL`iª][ xqs™´sVLS¨sNTP zqsμ≥ÙR∂™´sV∏R∂W˘≤R∂V. xmsoLRiVxtsvá zqsLigjiÕfi= |qs≠dsV\|mns©´sÕfiÕ‹[ ™´sVV˙lLi[ 7c5 , 7c5 æªΩ[≤yª][ ™´sW“¡ ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s ©Ø[™´sN`P «‹N][≠sø`¡\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s |qsLi»¡L`i N][LÌRiVÕ‹[ lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V «¡Ljigji©´s AxqsNTPÚNRPLRi\Æ™sV©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ™´sVV˙lLi[ @μR∂V˜ÈªRΩLigS A≤y≤R∂V. ZNPLkiL`iÕ‹[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV ˙xmsμR∂LRi+©´s NRP©´s ¡Lji¿¡ |qsLji˜∏R∂V©±s rÌyL`iNRPV ¬ø¡N`P |ms…Ìÿ≤R∂V. «‹N][≠sø`¡ª][ «¡Ljigji©´s gRiªRΩ 13 ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ Fs¨s≠sVμj∂ ™´sW˘ø`¡Ã¡V J≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ C |qs≠dsV£qsÕ‹[ ™´sVV˙lLi[\|ms @LiøR¡©yáV ¤Õ¡[™´so. @LiVVæªΩ[ B…‘¡™´sá ≠sLi ¡VÃÔ¡©±sÕ‹[ ˙xmsμR∂LRi+©´s xqsWˆÈQ LjiÚ¨s¿¡ËLiμ][ GÆ™sW «‹N][≠sø`¡©´sV ¨sáV™´sLjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ xqsZNP=xqs∏R∂W˘≤R∂V. @LiªRΩ æªΩ[÷¡gÊS xms»Ì¡V™´sμR∂á¨s |qsLji˜∏R∂W ≠dsLRiV≤R∂V NRPW≤y ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPW F°LS≤T∂©y... x§¶‹[Li @≤y*Li¤…¡[«fiª][ ™´sVV˙lLi[ lLi¿¡ËF°∏R∂W≤R∂V. μk∂Liª][ I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ ª]÷¡ g][ÕfiÔ Æ©sgÊSá©´sVNRPV©´sı «‹N][≠sø`¡ AaRPáNRPV ˙¤À¡[N`P

7

Æ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V |mnsμR∂LRiL`iª][ F°LRiVNRPV lLi≤U∂ @∏R∂W˘≤R∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ ≠sLi ¡VÃÔ¡©±s \|mns©´sÕfiÕ‹[ |mnsÆ≤∂N`P=Q\|ms F°LS≤T∂ J≤T∂©´s ™´sVV˙lLi[ I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ xqs*LÒRiLiQ\|ms gRiVLji|ms…Ìÿ≤R∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso lLiLi≤][ |qs≠dsV£qsÕ‹[ |mnsμR∂LRiL`iNRPV gRi…Ì”¡F°…‘¡ FsμR∂V\lLiLiμj∂. @lLÍiLi…‘¡©y }m˝s∏R∂VL`i ™´sWLÌji©±s Æ≤∂ÕfiF~˙…‹[ Ez§¶¶¶LiøR¡¨s ≠sμ≥R∂LigS |mnsÆ≤∂N`P=NRPV ¬ø¡™´sV»¡Ã¡V xms…Ì”¡Liøy≤R∂V. ©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V rygji©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ zqs*£qs rÌyL`i 3c6 , 7c6 , 19c17 æªΩ[≤yª][ ¬ø¡™´sV…‹[≤T∂Ë lgi÷¡øy≤R∂V. ª]÷¡ |qs…fi©´sV 36 ¨s≠sVuyÕ˝‹[ N][Õ‹[ˆLiVV©´s |mnsμR∂LRiL`i... lLiLi≤][ |qs…fiÕ‹[©´sW Æ™s©´sVNRP ¡≤Ôy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ A≈¡Lji lgi[™±sVÕ‹[ xqsLki*£qs©´sV ¨sáVxmsoN][™´s≤R∂Li μy*LS ™´sW˘ø`¡ FyLiVVLi…fi NSøR¡VNRPV©yı≤R∂V. \¤…¡ ˙¤À¡[N`PNRPV μyLjiºdΩzqs©´s |qs…fiÕ‹[ ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s 7c5 æªΩ[≤yª][ lgi÷¡¿¡ r°‰L`i xqs™´sVLi ¬ø¡[aS≤R∂V. NUPáNRP\Æ™sV©´s ™´sVW≤][ |qs…fi @’≥¡™´sW©´sVáՋ[ DªRΩ‰LihRi lLi[zmsLiμj∂. C INRP‰ |qs…fi μyμyxmso lLiLi≤R∂V©´sıLRi gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V ©´s≤T∂¿¡Liμj∂. BμÙR∂LRiW ¬ø¡L]NRP FyLiVVLi…fi lgiáVøR¡VNRPVLi»¡W Æ™sŒœ¡˛≤R∂Liª][ xmns÷¡ªRΩLi ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV øyÕÿ xqs™´sV∏R∂VLi xms…Ì”¡Liμj∂. ¿¡™´sLRiNTP 17 FyLiVVLi»˝¡ μR∂gÊRiLRi r°‰L`i xqs™´sVLi ¬ø¡[zqs©´s |mnsÆ≤∂N`P= ™´sLRiVxqsgS lLiLi≤R∂V FyLiVVLi»˝¡V ryμ≥j∂Li¿¡ \|mns©´sÕfi ¤À¡L`iÚ μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW I÷¡LizmsN`P Æ™sV≤R∂Õfi lgiá™´s¨s |mnsμR∂LRiL`i , ªRΩVμj∂ F°LRiVÕ‹[ Õ‹[NRPÕfi rÌyL`i ALi≤U∂ ™´sVV˙lLi[ª][ ªRΩáxms≤R∂ªy≤R∂V.

Á|”ø±«s¡ºsY‡≈£î ªeTDÏ|üP]μ dæ<äΔ+ \+&ÉHé, Ä>∑düTº 4: áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV ≈¡¿¡ËªRΩLigS Æ™sV≤R∂Õfi ™´s¬ø¡[Ë CÆ™sLi…fi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ÀÿNTP=Lig`i... I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ ª]÷¡ryLjigS ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ÀÿNTP=Lig`iÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω ©´sVLi≤T∂ Æ™s[VLkiN][™±sV ¡LjiÕ‹[ DLiμj∂. HμR∂VryL˝RiV ˙xmsxmsLiøR¡ ø≥yLizms∏R∂V©±sgS ¨s÷¡¿¡©´s C ™´sVfl”·xmspLki ÀÿNRP=L`i\|ms À≥ÿLki @LiøR¡©yáV D©yıLiVV. C lgi[™±sV=Õ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©´sı ≠sVgji÷¡©´s ÀÿNRP=L˝Ri NRPLi¤…¡[ AÆ™sVNRPV ™´sVLi¿¡ LjiNSLÔRiV DLi≤R∂≤R∂Liª][ À≥ÿLRiª`ΩNRPV ≈¡¿¡ËªRΩLigS Æ™sV≤R∂Õfi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. BμÙR∂LRiV zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ªRΩ¤Õ˝^¡©´s Æ™s[VLki ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ F°Ã¡Li≤`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NRPL][÷¡©yª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂. gRiªRΩ 12 GŒœ¡ß˛gS I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ ÀÿNTP=Lig`i N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡Wr°Ú©´sı Æ™s[VLkiN][™±sV ªRΩ©´s NRPá©´sV xqs*LÒRiLiª][ xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s FsμR∂VLRiVøR¡Wr°ÚLiμj∂. μy¨sNTP ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[ gRiªRΩ N]¨sı Æ©sááVgS ™´sVV™´sV¯LRi ryμ≥R∂©´s ¬ø¡[zqsLiμj∂. B…‘¡™´sá GztsQ∏R∂V©±s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ÀÿNTP=Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms©´sV NRPW≤y ryμ≥j∂Li¿¡©´s C À≥ÿLRiªRΩ ÀÿNRP=L`i áLi≤R∂©±sÕ‹[ g][ÕfiÔ\|ms gRiVLji |ms…Ì”¡Liμj∂.

_õHÓdt ôdŒÁø£ºyéT ]»s¡T« <Ûäs¡ s¡÷.14 y˚\ ø√≥T¢>± ìs¡ísTT+∫q πø+Á<ä+ m≥ºπø\≈£î 2J ôdŒÁø£ºyéT y˚\+bÕ≥ ø£˙dü _&ç¶+>¥ <Ûäs¡qT πø+Á<ä πø_H˚{Ÿ ìs¡ísTT+∫+~. 1800 yÓT>±ôV≤{Ÿ® u≤´+&é˝À 5 yÓT>±ôV≤{Ÿ® ôdŒÁø£ºyéTqT bı+<˚+<äT≈£î f…*ø£+ dü+düú\T s¡÷. 14 y˚\ ø√≥T¢ ]»s¡T« <Ûäs¡ s¡÷|ü+˝À #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. f…*ø£+ kÕ~Ûø±s¡ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ #˚dæq Á|ü‹bÕ<äq Ä<Ûës¡+>± Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ Ä<Ûä«s¡´+˝Àì ø£$T{° á <Ûäs¡qT ìs¡ísTT+∫+~. πø_H˚{Ÿ ÄyÓ÷~+∫q <Ûäs¡ ø£+fÒ f…*ø£+ s¡+>∑ ìj·T+Á‘·D dü+düú Á{≤jYT Á|ü‹bÕ~+∫q <Ûäs¡ ø£+fÒ 22 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe. πø+Á<ä f…*ø£+ XÊK e÷J eT+Á‹ @ sêC≤ Ä<Ûä«s¡´+˝À 2008 dü+e‘·‡s¡+˝À ˝…’ôdqT‡\T πø{≤sTT+∫q|ü⁄Œ&ÉT ìs¡ísTT+∫q ø£˙dü <Ûäs¡ ø£+fÒ @&ÉT ¬s≥Tº m≈£îÿe. f…*ø£+ dü+düú\˙ï ôdŒÁø£ºyéT ]»s¡T« <Ûäs¡ô|’ rÁe ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT. y˚\+bÕ≥ ø£˙dü _&ç¶+>¥ <Ûäs¡ô|’ πø+Á<ä+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ rÁe ndü+‘·è|æÔøÏ >∑T]#˚düTÔ+<äì ôd\÷´˝≤sY Ä|üπs≥sY‡ nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ sê»Hé e÷<∏ä÷´dt ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä ìs¡íj·T+‘√ <˚oj·T f…*ø£+ s¡+>∑+ô|’ s¡TD uÛ≤s¡+ eTs√ s¡÷. 3.20 \ø£å\ ø√≥T¢ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 2J ˝…’ôdqT‡\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒ‘√ U≤∞ neqTqï 122 ˝…’ôdqT‡\ ôdŒÁø±ºìøÏ eT∞¢ y˚\+bÕ≥qT ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ‘√ U≤∞ nj˚T´ ôdŒÁø£ºyéT‘√ bÕ≥T 800 yÓT>±ôV≤{Ÿ® u≤´+&é˝À ôdŒÁø£º+ πø{≤sTT+|ü⁄\ ø√dü+ <Ûäs¡qT kÕ~Ûø±s¡ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ Á|ü‹bÕ~+∫q <Ûäs¡H˚ πø_H˚{Ÿ ø£$T{° Ksês¡T #˚dæ+~. 800 yÓT>±ôV≤{Ÿ® u≤´+&é ôdŒÁø£ºyéT <Ûäs¡qT 1800 yÓT>±ôV≤{Ÿ® ôdŒÁø£ºyéT <Ûäs¡≈£î 1.3 ¬s≥T¢>± ìs¡ísTT+#ê\ì kÕ~Ûø±s¡ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ Á|ü‹bÕ~+∫+~. ]»sY« <Ûäs¡ô|’ πø_H˚{Ÿ ø£$T{° rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï ã{Ϻ 800 yÓT>±ôV≤{Ÿ® u≤´+&é ø√dü+ <˚X¯ yê´|üÔ _&ç¶+>¥ <Ûäs¡ s¡÷.18,200 ø√≥¢e⁄‘·T+~. n˝≤π> kÕ~Ûø±s¡ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ Á|ü‹bÕ~+∫q ôdŒÁø£ºyéT yê]¸ø£ j·T÷ùdCŸ #êØ®\qT ≈£L&Ü πø+Á<ä ø±´_H˚{Ÿ ÄyÓ÷~+∫+~. j·T÷ùdCŸ #êØ®\T ø£+ô|˙\ Ä<ëj·T+˝À 3 qT+∫ 8XÊ‘·+ eT<Ûä´˝À ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. ø±>± ôdŒÁø£ºyéT ]»s¡T« <Ûäs¡qT ô|+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À yÓTTu…’˝Ÿ ø±˝Ÿ #êØ®\T ì$TcÕìøÏ 30 ô|’dü\ es¡≈£î ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì msTTsYf…˝Ÿ, y=&Übò˛Hé, dü+düú\+≥THêïsTT. y˚\+bÕ≥˝À bÕ˝§ZHê\qT≈£î+fÒ >∑‘·+˝À ø£+fÒ uÛ≤Ø>± yÓ∫Ã+#ê*‡ ñ+≥T+<äì, ˇø£y˚fi¯ ôdŒÁø£ºyéT <äøÏÿ+#·T≈£îqï|üŒ{Ïø° yê´bÕsêìï eTT+<äT≈£î kÕ–+#ê\+fÒ ø±˝Ÿ #êØ®\T ô|+#·&É+ ‘·|üŒ<äì f…*ø£+ dü+düú\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT.

zô|qsY >ö‘·+ >∑+;sY ì\ø£&Ó’q Çìï+>∑T‡, eTùV≤+Á<ä dæ+>¥, ÇsêŒHé |üsƒêHé <ä÷≈£î&ÉT‘√ uÛ≤s¡‘Y l\+ø£ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï ◊<√ eHÓ¶ e÷´#·T˝À uÛ≤Ø k˛ÿs¡T kÕ~Û+∫+~. @&ÉT $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 294 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~.$»j·÷ìøÏ l\+ø£ 295 |üs¡T>∑T\T #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. ôdVü‰«>¥ kÕúq+˝À ‘·T~ »≥Tº˝ÀøÏ e∫Ãq s¡Vü≤H˚ $|òü\yÓTÆHê >ö‘·+ >∑+;sY eT+∫ Ä≥ rs¡TqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. s¡Vü‰H˚ 9 |üs¡T>∑T\T,$sê{Ÿ ø√V”≤¢\T 23 |üs¡T>∑T\T #˚dæ ne⁄f…ÆHê uÛ≤s¡‘Y düúsTTsê´ìï ø√˝ÀŒ˝Ò<äT. >∑+;sY (88), eTH√CŸ ‹yêØ0 (65 n<äT“‘·yÓTÆq Ä≥rs¡TqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Hê\T>√ $¬ø{Ÿ≈£î Ms¡<ä›s¡T 110 |üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#ês¡T. >∑+;ÛsY≈£î eH˚¶˝À Ç~ 33e ns¡úôd+#·Ø. s√Væ≤‘Y X¯s¡à eTs√kÕ] ìsêX¯|ü]#ê&ÉT. n‘·qT Hê\T>∑T |üs¡T>∑T\T e÷Á‘·y˚T #˚XÊ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· ¬øô|ºHé <Û√ì,ÇsêŒHé |üsƒêHé <ä÷≈£î&ÉT>± Ä&ç Çìï+>∑T‡qT dü]~<ë›s¡T. <Û√ì 58 |üs¡T>∑T\T #˚j·T>±, ÇsꌤHé 29 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. @&√ $¬ø{Ÿ≈£î M]<ä›s¡T 77 |üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#ês¡T. l\+ø£ uÖ\s¡¢˝À eT*+>∑ eT÷&ÉT $¬ø≥T¢ rdüTø√>±, Á|üB|t ¬s+&ÉT $¬ø≥T¢ rXÊ&ÉT. ô|¬ssê, ôdHêHêj·Tπø #Ós√ $¬ø{Ÿ rdüT≈£îHêïs¡T. {≤dt ¬>*∫ uÛ≤s¡‘Y u≤´{Ï+>¥qT m+#·T≈£î+~. ◊<äT eH˚¶\ dæØdt˝À uÛ≤s¡‘Y Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT e÷´#·T\T ¬>\T#·T≈£îì 3`1 k˛ÿs¡T‘√ Ä~Ûø£´+˝À ñ+~. {≤dt ¬>*∫ u≤´{Ï+>¥ m+#·T≈£îqï uÛ≤s¡‘Y Ä~˝ÀH˚ z $¬ø{ŸqT ø√˝ÀŒsTT+~. Mπs+Á<ä ôdVü‰«>¥ kÕúq+˝À ‘·T~ »≥Tº˝ÀøÏ e∫Ãq s¡Vü≤H˚ ìsêX¯ |ü]#ê&ÉT.>ö‘·+ >∑+;sY‘√ bÕ≥T Çìï+>¥‡qT ÁbÕs¡+_Û+∫q s¡Vü≤H˚ 9 |üs¡T>∑T\ e´øÏÔ>∑‘· k˛ÿs¡T e<ä› ne⁄≥j·÷´&ÉT. eH˚¶˝À¢ >ö‘·+ >∑+;ÛsY ◊<äT y˚\ |üs¡T>∑T\T yÓTÆ\T sêsTTì #˚s¡T≈£îHêï&ÉT. X¯ìyês¡+ l\+ø£‘√ |ü˝…¢¬ø˝… ˝À »]–q ◊<äe eH˚¶˝À ¬>\Tbı+~, dæØdt‘√ bÕ≥T {°$T+&çj·÷ eH˚¶ sê´+øÏ+>¥˝À HÓ+ãsY 2 kÕúq+ô|’ {°$T+&çj·÷ e÷´#Y\T Ä&Üs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À l\+ø£,{°$T+&çj·÷ ‘·q Á|ü‘·´]úô|’ ÄÁùdº*j·÷, ã+>±¢<˚XŸô|’ yÓTT‘·Ô+ ‘=$Tà~ e÷´#Y\T Ä&Üs¡T. M{Ï˝À¢ l\+ø£ ¬s+&ÉT $»j·÷\qT qyÓ÷<äT #˚j·T>±.. {°$T+&çj·÷ n‘·´~Ûø£+>± Äs¡T $»j·÷\qT ‘·q Á|ü‘·´]úô|’ qyÓ÷<äT #˚dæ+~. 295 |üs¡T>∑\ \ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q l\+ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTHé l\+ø£ ‹]eTHÓï (96 ã+‘·T˝À¢ 81— 6I4, 3I6) b˛sê&Ü&ÉT.

ˇ*+|æø˘‡ u≤øχ+>¥˝À eTs√ $yê<ä+ ¬>*∫ z&çq ø£èwüíHé \+&ÉHé, Ä>∑düTº 4: áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ ≠s™yμyá xmsLRiLixmsLRi N]©´srygRiVª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV ˙NUP≤R∂áՋ[ «¡≤ÍU∂á ºdΩLRiVˆÃ¡V ≠s™yμyxqsˆμR∂™´sV™´s≤R∂Li , zmnsNTP=Lig`i μR∂V™´sWLRiLi ¬ø¡Ã¡lLi[gRi≤R∂Li ™´sLi…”¡≠s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLi¤…¡[... ªy«ÿgS ÀÿNTP=Lig`iÕ‹[©´sW BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsæªΩ[ Æ©sáN]Liμj∂. C ryLji NRPW≤y ¡\¤Õ¡Liμj∂ À≥ÿLRiªRΩ ÀÿNRP=lLi[... xmsoLRiVxtsvá 69 ZNP[“¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ≠sNS£qs NRPXxtÒsQ©±s ™´sW˘ø`¡ xmns÷¡ªRΩLi |msμÙR∂ μR∂V™´sWLRiLi lLi[zmsLiμj∂. ™´sVVLiμR∂V ≠sNS£qs lgi÷¡¿¡©´s»Ì¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s «¡≤ÍU∂á ¨sLÒRi∏R∂VLi NSμR∂Li»¡W LjixmnsLki , FsH’¡Fs ªRΩáμR∂WLjiË xmns÷¡ªy¨sı ™´sWlLi[ËaSLRiV. @Æ™sVLjiNS ÀÿNRP=L`iª][ ªRΩáxms≤T∂©´s ≠sNS£qs 13c11 ª][ Æ©sgÊji NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfi ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı»Ì¡V «¡≤ÍU∂áV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @Æ™sVLjiNS Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi C xmns÷¡ªy¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡Liμj∂. À≥ÿLRiªRΩ ÀÿNRP=L`i Fn¢Õfi= ¬ø¡[aS≤R∂¨s , ªRΩ™´sV ÀÿNRP=lLi[ lgi÷¡øy≤R∂Li»¡W x§¶¶¶LigS™´sW ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji©´s LjixmnsLki ≠ds≤T∂π∏∂W xmnsQo¤…¡[«fi Aμ≥yLRiLigS ≠sNS£qs J≤T∂F°∏R∂W≤R∂¨s ™´sV◊d¡˛ ˙xmsNRP…”¡Liøy≤R∂V. @ªRΩ©´sV ¬ø¡[zqs©´s ª]≠sV¯μj∂ Fn¢Õfi=©´sV «¡≤ÍU∂áV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s ,, @LiμR∂VZNP[ @Æ™sVLjiNS ÀÿNRP=L`i J≤T∂©´s»Ì¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRi¨s ≠s™´sLRifl· BøyË≤R∂V. @LiæªΩ[ NSNRPVLi≤y ™´sW˘ø`¡ xmns÷¡ªy¨sı ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s «¡≤ÍU∂á©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C xmsLjiflÿ™´sVLiª][ ≠sxqsVÚF°LiVV©´s À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. GNRPLigS ª]≠sV¯μj∂ Fn¢Õfi= ¬ø¡[aS≤R∂¨s ¬ø¡ ¡Vª][©´sı LjixmnsLki\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sVLji «¡≤ÍU∂áV GLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiLi»¡W ˙xmsbPıLiøyLRiV. C ≠s™yμR∂Li\|ms @»¡V À≥ÿLRiªRΩ I÷¡LizmsN`P xqsLixmnsVLi NRPW≤y @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi

¬ø¡[zqsLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsV≠sVª`Ω xqsLixmnsW*©±s ™´sW˘ø`¡ xmns÷¡ªRΩLi NRPW≤y ≠s™yμyxqsˆμR∂LigSÆ©s[ Æ™sáV™´s≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ ≠sNS£qs xmns÷¡ªRΩLi\|ms gRi…Ì”¡gS F°LS≤yá¨s À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms I÷¡LizmsN`P= ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáNRPV , «¡⁄˘Lki Fy˘Æ©sÕfiNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. Fs…Ì”¡xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[©´sW LjixmnsLki ºdΩLRiVˆ©´sV @LigkiNRPLjiLiøR¡™´sV¨s À≥ÿLRiªRΩ ¿d¡£mns μj∂ ≠sVxtsQ©±s LS«ÿ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @Æ™sVLjiNS IºΩÚ≤T∂NTP ªRΩÕ‹gÊji LjixmnsLki C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV.

ùws¡¢˝À ô|≥Tºã&ÉT\≈£î s¡TD≤\T rdüTø√e<äT› : ôd; ùwsYe÷¬sÿ≥¢\˝À n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T ekÕÔj·Tqï ñ<˚›X¯´+‘√ n|ü⁄Œ\T #˚dæ eTØ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&É+ eT+∫~ ø±<äì ôd; ‘·÷s¡TŒ Øõj·THé N|t »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ $XÊK|ü≥ï+˝À »]q Ø»q˝Ÿ ÇHÓ«düºsY‡ ôd$THêsY ÄHé ôd≈£L´]{°dt e÷¬sÿ{Ÿ n+&é <ä ø±eTHé e÷´Hé ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. Bs¡È ø±\+˝À eT+∫ ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+#ê\qT≈£îH˚ ô|≥Tºã&ç <ës¡T\≈£î kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ eT+∫ Ä<ëj·T eqs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. @j˚T ø£+ô|˙˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤º* nqï $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ ôd; n+~+#˚ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düe÷#êsêìï ˇø£ÿkÕ] |ü]o*+#·Tø√e&É+ eT+∫<äì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± Ä]úø£ e÷+<ä´+ |ü\T <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæHê, uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{Ÿ düT_Ûø£å+>± ñ+&É{≤ìøÏ

ôd; nqTdü]düTÔqï ø£]ƒq ìj·T+Á‘·D $<ÛëHê˝Ò ø±s¡DeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊|”m|òt |æ. yêdüT<˚eHé#·, nX¯ó‘√wt yêÁπø, n_õ‘Y yÓ’<ä´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±>± ø±´|æ≥˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ ìj·T+Á‘·D dü+düú ôd≈£L´]{° mπø‡+CŸ uÀs¡T¶ Ä|òt Ç+&çj·÷ (ôd;) 19 $T&éø±´|t dü+düú\qT ôd≈£L´]{°dt e÷¬sÿ{À¢øÏ Á|üy˚•+#·&É+ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+∫+~. á eT<Ûä´ø±\+˝À á dü+düú\ ùws¡¢ <Ûäs¡\T ˇø£ÿkÕ]>± |ü&çb˛e&É+ô|’ ÁbÕ<∏ä$Tø£ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ä+ »]|æ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. á $wüj·T+˝À düeTÁ>∑ kÕúsTT <äsê´|ü⁄ÔqT ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]Ô #˚kÕÔeTì ôd; yÓ\¢&ç+∫+~. n+‘·es¡≈£î ôd≈£L´]{°dt e÷¬sÿ{À¢ á ø£+ô|˙\T ˝≤yê<˚M\T »s¡|üsê<äì Ä<˚•+∫+~. ìùw<Ûä+ $~Û+∫q C≤_‘ê˝À bÕs¡ÙHê<∏é, ‘·T*|t , |æbÕyêyé &çô|òHé‡ dü+düú\T ≈£L&Ü ñHêïsTT.

‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ô|]–q mdt;ôV≤#Y ˝≤uÛ≤\T

BbÕe[øÏ ¬sH√ kÕÿ˝≤ ø±s¡T $&ÉT<ä\

sêh+˝À n‹ô|<ä› Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î nsTTq ùdº{Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt ôV’≤<äsêu≤<é (mdt;ôV≤#Y) ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À eT+∫ eè~›ì kÕ~Û+∫+~. ‘=* Á‘Ó’e÷dæø±qøÏ dü+ã+~Û+∫ 335.17 ø√≥¢ ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ Á|üø£{Ï+∫+~. >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ düeTj·T+‘√ b˛*Ñ˚ u≤´+≈£î ˝≤uÛÑ+˝À 18.04 XÊ‘·+ eè~› ø£ìŒ+∫+~. uÛ≤Ø>± ô|]–q ìø£s¡ e&û¶ Ä<ëj·T+ ˝≤uÛ≤\T |ü⁄+E≈£îH˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&ç+<äì u≤´+≈£î $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+<ä. ìs¡s¡úø£ ÄdüTÔ\ <ë«sê @s¡Œ&˚ ˝À≥TqT |üP&˚Ã+<äT≈£î πø{≤sTT+#˚ ì<ÛäT\qT ô|+∫q|üŒ{Ïø° Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À mdt;ôV≤#Y e&û¶\ <ë«sê e#˚à ìø£s¡ Ä<ëj·T+ 34.14 XÊ‘·+ eè~› πs≥T‘√ s¡÷. 962.60 ø√≥T¢>± qyÓ÷<Ó’+~. n~Ûø£ e&û¶ Ä<ëj·T+ ø±s¡D+>± ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ìø£s¡ e&ûZ e÷]®Hé 3.59 XÊ‘êìøÏ ô|]–+<äì u≤´+≈£î ‘Ó*|æ+~. á á dü+e‘·Œs¡+ pHé 30‘√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæø£+˝À mdt;ôV≤#Y yê´bÕs¡+ >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ ø±\+˝À b˛*ùdÔ 14.64 XÊ‘·+ eè~› #Ó+~ s¡÷. 1,82,092 ø√≥¢≈£î ô|]–+~. u≤´+≈£î &çbÕõ≥T¢ 12.20 XÊ‘·+ eè~› πs≥T‘√ s¡÷. 1,03,909 ø√≥¢≈£î ô|s¡>∑>±,n&Ü«qT‡\T 18.06 XÊ‘·+ eè~› #Ó+<ësTT.

ìkÕ‡Hé yÓTÆÁø± Vü‰´#Yu≤´ø˘ bÕ¢{ŸbòÕyéT Ä<Ûës¡+>± #˚düT≈£îì Áô|+#Y ø±s¡T y˚Tø£sY n+~düTÔqï ¬sH√ |ü˝Ÿ‡ e÷~]>±H˚, ìkÕ‡Hé dü˙ï bÕ¢{ŸbÕyéT Ä<Ûës¡+>± #˚düT≈£îì z ôd&ÜHéqT ø£+ô|˙ ‘·j·÷s¡T #˚k˛Ô+~. ¬sH√ kÕÿ˝≤ nH˚ ù|s¡T‘√ <˚oj·T $|üDÏ˝ÀøÏ sêqTqï á ôd&ÜHé <ë<ë|ü⁄>± ìkÕ‡Hé dü˙ï ôd&ÜHé e÷~]>±H˚ ñ+&ÉqT+~. Ç+»Hé |üs¡+>± m˝≤+{Ï kÕ+πø‹ø£ e÷s¡TŒ\T ñ+&Éø£b˛e#·Ãì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ mø°‡º]j·T˝Ÿ, Ç+{°]j·Ts¡¢˝À e÷Á‘·+ ø=~›bÕ{Ï e÷s¡TŒ\T ñ+&=#·Ãì n+#·Hê eTTK´+>± Á|ü+{Ÿ ã+|üsY, –˝Ÿ, Áø√yéT Ádæº|t‡, dü]ø=‘·Ô n˝≤¢jYT M˝Ÿ‡ e+{Ï Á|ü<Ûëq e÷s¡TŒ\T ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. ìkÕHé dü˙ï ôd&ÜHé˝À ñ|üjÓ÷–+∫q 1.5 ©≥s 85 ;ôV≤#Y|” &ûõ˝Ÿ Ç+»Hé#˚ ¬sH√ kÕÿ˝≤ ôd&ÜHé˝À ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–+#˚ neø±X¯+ ñ+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘· e÷¬sÿ{Ÿ Áf…+&éqT ã{Ϻ #·÷düTÔ+fÒ ¬sH√ Ç+&çj·÷ ‘=\T‘· &ûõ˝Ÿ yÓs¡¸Hé kÕÿ˝≤qT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>± Á|üdüTÔ‘êìøÏ ô|Á{À˝Ÿ yÓs¡¸Hé ¬sH√ kÕÿ˝≤qT $&ÉT<ä\ #˚ùd $wüj·T+ô|’ ø£+ô|˙ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚˝≤ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{Ÿ˝À ¬sH√ Ç+&Éej·T< Á|”$Tj·T+ Áu≤+&é>±

e´eVü≤]+#ê\qT≈£î+≥T+~. ø±ã{Ϻ ¬sH√ kÕÿ˝≤ ôd&ÜHé <Ûäs¡ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Ç~ ìkÕ‡Hé dü˙ï ôd&ÜHé ø£Hêï ø±düÔ+‘· n~Ûø£+>± ñ+&˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ¬sH√ kÕÿ˝≤ ôd&ÜHé ¬sH√ Ç+&çj·÷ qT+∫ edüTÔqï ◊<äe ñ‘·Œ‹Ô ø±e≥+ $X‚wü+. ìkÕHé ¬sH√ uÛ≤>∑kÕ«eT´+˝À #ÓHÓ’ï˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·Tqï bòÕ´ø£ºØ˝À ¬sH√ kÕÿ˝≤ ôd&ÜHéqT ø£+ô|˙ ñ‘·Œ‹Ô #˚j·TqT+~. ìkÕ‡Hé dü˙ï ôd&ÜHé e÷~]>±H˚ ¬sH√ kÕÿ˝≤ ≈£L&Ü Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ{Ÿ qT+∫ m>∑TeT‹ nj˚T´ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ¬sH√ Ç+&çj·÷ |ü˝Ÿ‡ Vü‰´#Yu≤´ø˘ Á|”$Tj·T+ ôd&ÜHé |üP¢jÓTHé‡, Á|”$Tj·T+ mdtj·T÷M ø=*jÓ÷dt, mdtj·T÷M &ÉdüºsY ñ‘·Œ‘·TÔ\qT n+~k˛Ô+~.


C M Y K

8

C…ì*j·÷ düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, n>∑düTº 5, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

n\¢] qπswt ø=‘·Ô ∫Á‘·+ f…Æ{Ï˝Ÿ ªj·TeTT&çøÏ yÓTT>∑T&ÉTμ? {≤©e⁄&é n\¢s√&ÉT qπswt ‘·«s¡˝À yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ q{Ï+∫q eT÷M f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêuÀ‘·THêï&ÉT. n\¢] qπswt V”≤s√>± Ç.dü‹Ôu≤ãT <äs¡Ùø£‘·«+˝À Áô|ò+&û¢ eT÷Mdt dü+düú ì]àdüTÔqï uÛ≤Ø k˛wæjÓ÷ bòÕ+≥d” ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ÁoeT‹ n&ܶ\ <Ûäq\øÏåà düeTs¡ŒD˝À #·+{Ï n&ܶ\ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À ]#ê |üqjYT ø£<∏ëHêsTTø£. á ∫Á‘êìøÏ ªj·TeTT&çøÏ yÓTT>∑T&ÉTμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ |ü]o*düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘·+˝À Ç<˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|’ ∫s¡+J$ ∫Á‘·+ e∫Ã+~. 1988˝À e∫Ãq Ä dæìe÷ n|üŒ{À uÛ≤Ø $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. f…Æ{Ï˝Ÿ ø±´N>± ñ+&É≥+‘√ BH˚ï Ksês¡T #˚ùd ~X¯>± <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ ø√dü+ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿà dæ{°˝À yÓTT‘·Ô+ 11 uÛ≤Ø ôd≥T¢ y˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À j·TeTTì>± wæj·÷J wæ+&˚, n‘·ì uÛ≤s¡´>± s¡eT´ø£èwüí q{Ïk˛Ô+<äì, d”ìj·TsY qπswt, –]u≤ãT, #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ, @Mmdt, #·\|ü‹sêe⁄, s¡|òüTTu≤ãT, ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé, uÛÑs¡‘Y, düT<Ûä, Ç‘·s¡ eTTK´ ‘êsê>∑D+. ø£<∏ä »j·Tdæ<äTΔ, e÷≥\T Áø±+‹¬s&ç¶ düøÏHê\, dü+^‘·+ ø√{°, ìsêà‘· #·+{Ï n&ܶ\, Ád”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+, Ç.dü‹Ôu≤ãT.

‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ eTs√ düôdŒHé‡ Á~∏\¢sY! ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡øÏ düôdŒHé‡ Á~∏\¢sY‘√ ≈£L&çq ø£<∏ë+XÊ\T ø=‘·Ô ø±ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø°, Ä e÷s¡Z+˝À me]øÏ ‘√∫q yÓ’$<Ûë´ìï yêfi¯ó¢ ø£qã]#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. Ä ‘·s¡Vü‰˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï eTs√ düôdŒHé‡ Á~∏\¢sY ªôV’≤<äsêu≤<é ≥÷ yÓ’C≤>¥μ. mdtmdtmdt eT÷M ÁøÏj˚TwüHé‡ u≤´qsYô|’ edü+‘· es¡Á|ükÕ<é <äs¡Ùø£ ìsêà‘·>± e´eVü≤]k˛Ôqï á dæìe÷ wüO{Ï+>¥, X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é sêe÷Hêj·TT&ÉT dü÷º&çjÓ÷˝À ˝≤+#Û·q+>± yÓTT<ä˝…’+~. ‘=* düìïy˚XÊìøÏ eTTs¡∞ yÓ÷Vü≤Hé ø±¢|t Çe«>±.. sêe÷Hêj·TT&ÉT ¬øyÓTsê dæ«#êÃHé #˚j·T>±.. ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«C≤ >ös¡e <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± <äs¡Ùø£ ìsêà‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bòÕdtº ø£\ÃsY ù|s¡T‘√ ô|&É‘√e|ü&ÉT‘√qï j·TTe‘·ì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì á dæìe÷ì ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ø=+‘·eT+~ j·TTerj·TTe≈£î\T ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ yÓ’C≤>¥ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. n+<äT≈£î ø±s¡Dy˚T$T{Ï? nø£ÿ&É yêfi¯ó¢ @+ #˚kÕÔs¡T? yê{Ï |üs¡´ekÕHê\T m˝≤ ñ+{≤sTT? nH˚ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq ø£<∏ë+X¯+‘√ á dæìe÷qT s¡÷bı+~düTÔHêïeTì nHêïs¡T. á düôdŒHé‡ Á~∏\¢sY <ë«sê q÷‘·q q{°q≥T\qT |ü]#·j·T+ #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. á HÓ˝≤Ks¡T qT+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<ä˙.. ¬s+&√ ôw&É÷´\T‘√ ∫Árø£s¡D |üP]Ô ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T.

Á‹wü b˛*πø mdüs¡T ô|{Ϻ+<ë? Á|üuÛÑT<˚yê #ÓHÓ’ï ≥T eTT+u…’ eTìwæì b˛*q eTìwæ ñ+&É≥+˝À ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT>±˙.. Ä eTìwæ z Á|üeTTK e´øÏÔì b˛* ñ+fÒ e÷Á‘·+ n~ z $X‚wü+ øÏ+<˚ n+‘ê #Ó|ü⁄Œ≈£î+{≤s¡T. ªá s√E˝À¢μ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡øÏ πscÕà |ü]#·j·TyÓTÆq|ü&ÉT Ç˝≤+{Ï |ü] dæú‘˚ m<äT¬s’+~. πscÕà Á‹wü ˝≤ ñ+&É≥+ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|ü]∫+~. á ne÷à sTTì #·÷dæ Á‹wü ≈£L&Ü cÕø˘ nsTT+<äì n+<äs¡÷ #Ó|ü≈£îHêïs¡T. nÁ>∑ ø£<∏ëHê sTTø£>± yÓ\T>=+<äT‘√qï Á‹wü‘√ ‘·qì b˛\Ã&É+‘√, πscÕà Äq+<ëìøÏ ne<ÛäT\T ˝Ò≈£î+&Üb˛j·÷sTT. Çø£ es¡T düu…{Ϻ ‘·qì neø±XÊ\T yÓ<äT ≈£îÿ+≥÷ e#˚ÃkÕÔj·Tì nqT≈£î+~. nsTT‘˚ ª\yé ôd’øÏ˝Ÿμ nH˚ z ∫qï ∫Á‘·+ ‘·|üŒ, eTs√ neø±X¯+ @B yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ e∫Ãq bÕbÕq b˛˝Ò<äT. Ç˝≤ e∫Ãq yêfi¯ó¢ n˝≤ _J nsTTb˛‘·T+fÒ, ‘êqT e÷Á‘·+ U≤∞>± ñ+&É{≤ìøÏ ø±s¡Dy˚T $T≥ì neTà&ÉT Äsê rùdÔ, Á‹wü˝≤ ñ+& É≥y˚Tqqï düe÷<Ûëq+ sêe&É+‘√ bÕ| ü+.. ‘Ó\¢uÀsTT+<ä≥. nsTTHê Á‹wüH˚ me s¡÷ |ü{Ϻ#·T ø√e&É+˝Ò<äT.. Çø£ ÄyÓT b˛* ø£\‘√ ñqï á ne÷àsTTì mes¡T |ü{Ϻ+ #·T≈£î+ {≤s¡H˚ >∑Tdü>∑Tdü\T |òæ˝Ÿà q>∑s√¢ $ì|ædüTÔHêïsTT.

ø=]jÓ÷Á>±|òüsY ≥sYï&é &Ó’¬sø£ºsY Á|üuÛÑT <˚yê eTø±+ #ÓqïjYT qT+∫ eTT+u…’øÏ e÷πsÃXÊ&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ Væ≤+B dæì e÷\‘√ _J>± ñqï Á|üuÛÒ<˚yê, eTT+ u…’øÏ eTø±+ e÷πsÃj·T&Üìï ø£Hé|òüsYà #˚XÊ&ÉT ≈£L&Ü. n<˚eTì n&ç–‘˚, es¡T dü>± Væ≤+B˝À dæìe÷\T #˚düTÔqï +<äTq, ¬s>∑T´\sY>± #ÓqïjYT ≥T eTT+u…’ wü{Ï˝Ÿ #˚j·T&É+ ø£wüº+>± e⁄+<ä˙, n+<˚πø ø=Hêïfi¯ófl eTT+u…’˝ÀH˚ ôd{Ï ˝…’b˛yê\qT≈£î+≥THêïqì Á|üuÛÑT<˚yê düe÷<Ûëq$T#êÃ&ÉT. eTs√|üø£ÿ Ç|ü⁄Œ &ç|ü⁄Œ&˚ Væ≤+B˝À #·ø£ÿ>± e÷{≤¢&˚ düTÔ Hêï&ÉT ≈£L&Ü Á|üuÛÑT<˚yê. ª@;d”&ûμ nH˚ dæìe÷˝À q{Ïk˛Ôqï Á|üuÛÑT<˚yê, á dæì e÷ì Væ≤+B, ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T, ø£qï&É, eT\j·÷fi¯ uÛ≤wü˝À¢ $&ÉT<ä\ #˚j·T &ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêï&ÉT. k‘Y˝À dæìe÷\T #˚j·T&É+ >∑T]+∫ n&ç–‘˚, Á|üdüTÔ‘êìøÏ Væ≤+B dæìe÷\‘√ _J>± ñHêïq˙, k‘Y˝À dæìe÷\T #˚ùd r]ø£ ‘·q≈£î ˝Ò<äì Á|üuÛÑT<˚yê #Ó|üŒ&É+ >∑eTHês¡Ω+. qj·Tq‘êsê‘√ mô|ò’sY >∑T]+∫ Á|ü•ïùdÔ e÷Á‘·+, ªH√ ø±+ yÓT+{Ÿμ nì dæ+|ü⁄˝Ÿ>± ‘·|æŒ+#˚düT ≈£î+ ≥THêï&ÉT Á|üuÛÑT<˚yê.

Ç<ä›s¡T ne÷àsTT˝À¢ ‘ê|”‡ n\T¢ ns¡T®Hé V”≤s√>± |üPØ »>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<˚ ∫Á‘·+ ôdô|º+ ãsY 20q yÓTT<ä\T ø±qT+~. á ∫Á‘êìøÏ ã+&É¢ >∑DÒwt ì]àdüTÔHêï&ÉT. BìøÏ ªÇ<ä›s¡T ne÷àsTT\‘√μ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ Ksês¡T #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À q{Ï +#˚ z ne÷àsTT>± ‘ê|”‡ Ksê¬s’+~. eTs√ V”≤s√sTTHéì Ç+ø± Ksês¡T #˚j·T˝Ò<äT. ‘ê|”‡<˚ yÓTsTTHé s√˝Ÿ nì ‘Ó*dæ+~. ‘ê|”‡øÏ Ç{°e\ #ê˝≤ eT+ ∫ Ä|òüsY‡ edüTÔHêïsTT. >∑‘· @&Ü~˝À |üsê»j·÷\T #·$#·÷dæHê ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÜyÓT #˚‹˝À ¬s+&ÉT mÁ{≤øϺyé ÁbÕC…ø˘º‡ ñHêïsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT n\T¢ ns¡T®Hé‘√ q{Ï+#˚ neø±XÊìï ¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+ <ë«sê j·T+>¥ kÕºsY V”≤s√\ <äèwæºì ÄyÓT Äø£≥T ºø√> ∑\T>∑T‘·T+~. ª$TdüºsY |üsYô|òø˘ºμ $TqVü‰ Ç+‘·≈£îeTT+<äT es¡≈£î ÄyÓT #˚dæq dæìe÷˝Ò$ dü]>± Ä&É˝Ò<äT. nsTTHê ø±˙ ‘ê|”‡øÏ Ä|òüsY‡øÏ ˝À≥T ˝Ò<äT. yÓ+ ø£fÒwt‘√ cÕ&√, #·+Á<äX‚KsY @˝Ò{°`>√|”#·+<é ∫Á‘·+˝À q{Ïdü÷Ô ÄyÓT _J>± ñ+~. ‘·$Tfi¯+˝À ≈£L&Ü ÄyÓTøÏ ô|<ä› ÁbÕC…ø˘º‡˝À #ÛêHé‡\T edüTÔ HêïsTT. ªÇ<ä›s¡T ne÷àsTT\‘√μ dæì e÷ ‘·sê«‘· ÄyÓT ¬øØsY ø=‘·Ô ≥sYï rdüT≈£î+≥T+<äì mø˘‡ô|ø˘º #˚j·T e#·TÃ.

u≤´+ø±ø˘ yÓfi¯¢qTqï ªu≤<é cÕμ j·T+>¥ f…Æ>∑sY p.m˙ºÄsY ‘êC≤>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ªu≤<é cÕμ. ÁoqT yÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìï ã+&É¢ >∑DÒwt |üs¡y˚TX¯«s¡ ÄsYº‡ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T. Ç{°e˝Ò Ç≥©, dæ«≥®sê¢+&é, ÁbòÕH釽À wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îqï á ∫Á‘·+ ‘·sê«‹ ôw&É÷´˝Ÿ u≤´+ø±ø˘˝À bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. Ä>∑düTº 8 qT+∫ »]π> u≤´+ø±ø˘ ôw&É÷´˝Ÿ˝À j·÷ø£åHé düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À p m˙ºÄsY düs¡düq ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ q{Ïk˛Ô+~. m˙ºÄsY Ç+<äT˝À eTTqTô|qï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± ø=‘·Ô \Tø˘‘√ ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. •eu≤ãT ã+&É¢ düeTs¡ŒD˝À |üs¡y˚TX¯«s¡ ÄsYº‡ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ ÁoqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ã+&É¢ >∑DÒwt ì]àdüTÔqï uÛ≤Ø ∫Á‘·+ dü+Áø±+‹ ø±qTø£>± »qe] 11q Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± $&ÉT<ä\ ø±qT+~. &çôd+ãsY ø£˝≤¢ wüO{Ï+>¥ bÕs¡Tº |üP]Ô #˚düT≈£îì b˛düTº Ábı&Éø£åHé |üqT\T yÓTT<ä\T ø±qTHêïsTT. n<˚ HÓ\˝À Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á ∫Á‘êìøÏ <∏äeTHé dü+^‘·+ n+~düTÔ+&É>±, >√|æ yÓ÷Vü≤Hé, ø√q yÓ+ø£{Ÿ Ádæÿ|ü⁄º s¡#·sTT‘·\T>± |üì #˚düTÔHêïs¡T. m.mdt.Á|üø±wt, mÄsY es¡à, #·\kÕì sêe÷sêe⁄ Ç‘·s¡ kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T>± |üì #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ düeTs¡ŒD •eu≤ãT ã+&É¢, ìsêà‘· ã+&É¢ >∑DÒwt, Ád”ÿHé ù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+ ÁoqT yÓ’≥¢.

MT&çj·÷˝À sê+u≤ãT ôdŒcÕ*{°! sê+u≤ãT {°M ]b˛s¡ºsY... nsTT‘˚, n˝≤+{Ï, Ç˝≤+{Ï ]b˛s¡ºsY ø±<äT.. n+<ä] ø£+fÒ eTT+<äT>± ‘êC≤ q÷´dt n+~+#ê\ì ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&˚ »s¡ï*düTº. @<Ó’Hê ∫qï ≈£L¢ <=]øÏ+<ä+fÒ #ê\T.. Çø£ Ä q÷´dtì z |ü≥Tº|ü&É‘ê&ÉT. m+‘·{Ï ø£cÕºHÓ’Hê, m+‘·{Ï Á|üe÷<ëHÓ’Hê düπs uÛÑ]kÕÔ&ÉT. Äø£*>=qï |ü⁄*˝≤ ø±s¡´s¡+>∑+˝ÀøÏ <ä÷≈£î‘ê&ÉT. n+<äTπø, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷˝À sê+u≤ãT n+fÒ z Á|ü‘˚´ø£‘·... z ÁπøCŸ. n‘·qT ‘·q #êHÓ˝Ÿ˝À z q÷´dt Áô|»+{Ÿ #˚düTÔHêï&É+fÒ n+<äs¡÷ Çø£ {°M\≈£î n‘·T≈£îÿb˛yê*‡+<˚! Ç~ Á|üdüTÔ‘·+ |üeHé ø£fi≤´DY b˛wædüTÔqï ª¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTμ ∫Á‘·+˝Àì n‘·ì bÕÁ‘· rs¡T. n‘·ìøÏ ‘√&ÉT>± ¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑ n‘·ìì nqTdü]dü÷Ô ñ+≥T+<ä˙,

Áù|ø£å≈£î\øÏ ø±yê*‡q+‘· $H√<ëìï n+~düTÔ+<ä˙ <äs¡Ù≈£î&ÉT |üPØ #ÓãT‘·THêï&ÉT. sê+u≤ãT bÕÁ‘· |üeHé≈£î f…Æ\sY y˚T&é ˝≤+{Ï+<äì <äs¡Ù≈£î&ÉT #ÓbÕŒ&ÉT. n_Ûe÷qT\T á bÕÁ‘·˝À |üeHéì m+‘·>±H√ Çwüº|ü&É‘ês¡ì Äj·Tq n+≥THêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T‘√+~. nsTT‘˚ á ∫Á‘·+ Äø√ºãsY 18q $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì <äs¡Ù≈£î&ÉT |üPØ »>∑Hêï<∏é Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ ‘êC≤>± n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ á ∫Á‘êìï n+‘·ø£+fÒ eTT+<äT>±H˚ nø√ºãsY 11q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T.

Ç*j·÷Hê ôVA+ esYÿ #˚j·T<ä≥!

WqT.. á e÷≥\T ‘·H˚ dü«j·T+>± #ÓãT‘√+~. ‘êqT dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q Ádæÿ|tº <ä>∑Zs¡ ô|≥Tº≈£îì &Ó’˝≤>∑T\T ã{Ϻ|üfÒº |üì#˚j·Tq˙... bÕÁ‘· |üs¡yÓTÆq dü«s¡÷|ü dü«uÛ≤yê\qT ns¡ú+ #˚düTø√e&ÜìøÏ ôV’≤sêHê |ü&çb˛qì n+{À+~. nsTT‘˚ Ç˝≤ nìï dæìe÷\ $wüj·T+˝À e´eVü≤]+#·qì.. |üPØ`Á‹$Áø£yéT dæìe÷\øÏ e÷Á‘·y˚T ôVAyéT esYÿ #˚j·Tqì #ÓãT‘√+~. ªm+<äTø£+fÒ |üPØ`Á‹$Áø£yéT m+‘· >=|üŒ <äs¡Ù≈£î˝À n+‘·≈£î $T+∫q s¡#·sTT‘·\T. yêfi¯¢øÏ q{°q≥T\ qT+∫ ‘·eTøÏ ø±e\dæq $wüj·÷ìï m˝≤ sêã≥Tºø√yê\H˚~ u≤>± ‘Ó\TdüT. á ø±s¡D+>± yêfi¯¢ dæìe÷\ $wüj·T+˝À ô|<ä›>± f…q¸Hé |ü&çb˛e\dæq nedüs¡+ e⁄+&É<äT. yêfi¯ó¢ #Ó|æŒq <ë+{À¢ dü>∑+ y˚Ts¡≈£î q{Ï+∫q #ê\T.. eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#·TÃø√e#·TÃμ n+{À+~. yê[¢<ä›] <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‘√ bÕ≥T ôd+{ÏyÓT+{Ÿ, j·÷ø£åHé ≈£L&Ü á ∫Á‘·+˝À ªE˝≤sTTμ, ª<˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß\Tμ dæìe÷\ e⁄+≥T+~. á ∫Á‘·+ <ë«sê ìsêà‘·>± |ü]#·j·TeTe⁄‘·Tqï e÷ nu≤“sTT y˚DT, V”≤s√ Ä~, <äs¡Ù≈£î&ÉT ÄXÀø˘ eT+∫ n+&ÉsYkÕº+&ç>¥‘√ |üø±ÿ>± wüO{Ï+>¥ #˚düTÔHêïs¡T. mø£ÿ&Ü ø±+Á|üyÓTÆCŸ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ÄyÓT á dü+>∑‹ ne≈£î+&Ü á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêï+. e÷ ªdüT≈£îe÷s¡T&ÉTμ nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î*ï ãj·T≥ô|{Ϻ+~. Çø£ ªE˝≤sTTμ áHÓ\ 9e ‘˚Bq Äø£≥Tº≈£î+{≤&Éqï qeTàø£+ Hê≈£î e⁄+~μ nHêïs¡T. \yé© sêø˘kÕºsY Ä~, ìcÕ n>∑sê«˝Ÿ, ˙\yéT $&ÉT<ä\ ne⁄‘·T+&É>±, ª<˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß\Tμ ñbÕ<Ûë´j·T, Áù|‘·´ø£ bÕÁ‘·˝À dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüí, XÊs¡<ä, ÁãVü‰àq+<ä+, >=\¢|üP&ç e÷s¡Trsêe⁄, áHÓ\ 15e ‘˚Bq Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTøÏ sêqT+~. á ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ, m+mdt Hêsêj·TD, sêe⁄ s¡y˚Twt, Áoìyêdt nedüsê\, n»jYT, <ÛäqsêCŸ, ¬s+&ÉT dæìe÷˝À¢ @ ˇø£ÿ{Ï Væ≤{Ÿ ø={ϺHê ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ nq÷|t s¡÷u…Hé‡, ¬øyÓTsê eT]ø=+‘·ø±\+ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ì @˝Òj·÷\ì kÕsTTÁosê+, m&ç{Ï+>¥ Á|üMDY |üP&ç, ìsêà‘· ¬ø.y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ø£<∏ä, Ád”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+ ÄXÀø˘ Ç*j·÷Hê ÄX¯|ü&ÉT‘√+~. eT] ÄyÓT ÄX¯\T @ y˚Ts¡≈£î ì»eTÚ‘êj·TH˚~ y˚∫ #·÷&Ü*. õ.

60 XÊ‘·+ |üPs¡ÔsTTq ªdüT≈£îe÷s¡T&ÉTμ ªÁù|eTø±yê*μ, ª\yé ©μ e+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\ ‘·sê«‘· \yé© sêø˘kÕºsY Ä~, ìcÕ n>∑sê«˝Ÿ, ˙\+ ñbÕ<Ûë´j·T »+≥>± ª|æ\¢ »$T+<ësYμ ù|ò+ ÄXÀø˘ õ.<äs¡Ùø£‘·«+˝À Á|üeTTK d”ìj·TsY ìsêà‘· ¬ø$$ dü‘·´Hêsêj·TD düeTs¡ŒD˝À ÁokÂ<ë$Tì ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ j·TTe ìsêà‘· ¬ø.y˚DT>√bÕ˝Ÿ ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ ªdüT≈£îe÷s¡T&ÉTμ. X¯s¡y˚>∑+>± wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï á ∫Á‘·+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 60XÊ‘·+ |üPs¡ÔsTT+~. á dü+<äs¡“¤+>± düeTs¡Œ≈£î\T ¬ø$$ dü‘·´Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ª#·ø£ÿì bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï e÷ ªdüT≈£îe÷s¡T&ÉTμ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ 60XÊ‘·+ |üPs¡ÔsTT+~. Ä>∑düTº 15 qT+∫ eT÷&√ ôw&É÷´˝Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. Ä~ q{Ï+∫q Áù|eTø±yê*, \yé© ô|<ä› Væ≤{Ÿ nj·÷´sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT÷&√ dæìe÷ì ≈£L&Ü dü÷|üsYVæ≤{Ÿ #˚j·÷´\qï ñ<˚›X¯+‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT ÄXÀø˘ #ê˝≤ n<äT“¤‘·+>± á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. Ç+&ÉÁd”º˝À e⁄qï 54 eT+~ Ä]ºdüTº\‘√ m+‘√ uÛ≤Ø>± á ∫Á‘·+

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


U…’s¡‘êu≤<é $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü≤ |üqT\qT |üs¡´y˚øÏådüTÔqï eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY

Ä~yês¡+, 5 Ä>∑düTº 2012

ù|J\T : 8

$<ë´s¡Tú˝À¢ HÓ’|ü⁄D´+ ô|+#ê*‡q u≤<Ûä´‘·

n<Ûë´|ü≈£î\<˚ e÷≥ ì\u…≥Tº≈£î+{≤+ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ Ç#˚Ã~ j·T÷|”@ düsêÿπs m|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±Dyê~H˚ $<ë´s¡Tú\ eTs¡D≤\≈£î sê»ø°j·T bÕغ˝Ò ø±s¡D+ ‘Ó\+>±D ø√dü+ bÕغ\˙ï @ø£‘ê{Ïô|’ sêyê* kÕ«$T>ö&é M&√ÿ\T düuÛÑ˝À πøπø ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4, (düTes¡íyês¡Ô): ≠sμy˘LÙRiVÕ˝‹[ \Æ©sxmsofl·˘Li |msLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @μ≥y˘xmsNRPVá\|msÆ©s[ DLiμR∂¨s ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ @©yıLRiV. ≠sáV™´sáV, \Æ©sxmsofl·˘Liª][ NRPW≤T∂©´s ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥y˘xmsNRPVáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. @LiªRΩLÊRiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ ≤T∂˙gki NRPŒÿaSáá Fy˙ªRΩ @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms ≤T∂˙gki NRPŒÿaSáá @μ≥y˘xmsNRPVá xqsLixmnsVLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ ¤«¡Fs©±s…”¡∏R∂VVÕ‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s xqsμR∂xqsV=Õ‹[ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sxqsªRΩVá ¤Õ¡[≠sV ™yxqsÚ™´s™´sV¨s, μk∂¨sı @μ≥j∂gRi≠sVLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sμR∂˘Õ‹[ \|ms#˚Æ™s[»¡V, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLixqÛsá ™´sVμ≥R∂˘ ™´s˘ªy˘xqsLi NRP¨szmsLi¿¡©´sxmsˆV≤R∂V @μj∂ xqs™´sW«¡LiÕ‹[ @xqs™´sW ©´sªRΩáNRPV μyLjiºdΩxqsVÚLiμR∂¨s μk∂¨sı @LjiNRP…Ìÿ÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ˙xmsºΩ INRP‰Lji\|ms©´s DLiμR∂¨s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. ©yμj∂ @Æ©s[ ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4, (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLi gSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms NSLi˙lgi£qs FsLi{msá \Æ™s≈¡Lji G≠sV…‹[ A©yÆ≤∂[ ªy©´sV N][L`i NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV, r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂NTP ¬ø¡Fyˆ©´s¨s æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ZNP.ZNP[aRP™´sLS™´so @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVL][ ™´sVVøR¡Ë»¡¤Õ¡[μR∂¨s, æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV FyL˝RiÆ™sVLi…fi ryOTPQgS ™´sW»¡ BøyË™´sV¨s, μy¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS ZNP[Li˙μy¨sNTP æªΩlgi[zqs ¬ø¡Fyˆ©´s¨s A∏R∂V©´s }msL]‰ ©yıLRiV. ≠sμy˘LÙRiVá ™´sVLRiflÿáNRPV LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s ZNPZNP xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sFsry=L`i æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS D©´sıxmsˆV ≤R∂V ≤≥T∂÷d˝¡ ©y∏R∂VNRPVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV æªΩáLigSfl· B™´s*Li≤T∂ ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ …”¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™y á¨s 2004 Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V xqsW¿¡Liøy©´s¨s, μy¨s

@|”md”Œ mì$T<√ u…{≤*j·THé˝À ñÁ~ø£Ô‘· ø£e÷+&Ó+{Ÿ y˚~Û+|ü⁄\≈£î ìs¡düq>± eTVæ≤fi¯\ <Ûäsêï

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4, (düTes¡íyês¡Ô): ªRΩ™´sV À≥œ¡LRiÚá©´sV ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±s NRP™´sWLiÆ≤∂Li…fi Æ™s[μ≥j∂LixmsoáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s NS¨s}qÌs ¡VŒœ¡˛ À≥ÿLRi˘Ã¡V N]Li≤yxmspL`iÕ‹[¨s Fs¨s≠sVμ][ ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±s Æ™sVLiVV©±s lgi[»¡V ™´sμÙR∂ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. μk∂¨sı F°÷d¡xqsVáV ($T>∑‘ê 2˝À)

˙xmsNSLRiÆ™s[V @xmsˆV≤R∂V …”¡AL`iFs£qsª][ NRP÷¡zqs Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[aS™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· BryÚ™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂Li •¶¶¶≠dsV B¿¡ËLiμR∂¨s, BxmsˆV≤R∂V ™´sW»¡ ¨sá¤À¡»Ì¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªy©´sV NSLi˙lgi£qs ™yμj∂©´s¨s, æªΩáLigSfl· NSLRi˘NRPLRiÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ @¨sı LS«¡NUP ∏R∂V FyLÌkiáV IZNP[ ™´sW»¡\|ms ¨sá ¡≤T∂ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[}qsÚ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ™´sxqsVÚLi μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s, INRPÆ©sá JzmsNRP xms…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV Fs™´sLRiV ™´s˘ºΩlLi[ NRPLigS D©yı ™yLRiV ªRΩ™´sVNRPV aRP˙ªRΩV™´so¤Õ¡[©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V B¿¡Ë©´s @μ≥j∂NSLS¨sı xqs™´sVLÙRi ™´sLiªRΩLigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLi øR¡VNRPVLi»¡W æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS≤yá¨s A∏R∂V©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá

©y∏R∂VNRPVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi LRi≠dsLi˙μR∂ À≥ÿLRiºΩÕ‹[ «¡Ljigji©´s …”¡Fs¨dÍsJ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ry*≠sVg_≤`∂ ≠ds≤][‰Ã¡V xqsÀ≥œ¡Õ‹[ FyÕÊ‹¨s A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ …”¡Fs¨dÍsJ Fy˙ªRΩ ™´sVLRiV™´s¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Dμ][˘gRiVáV, NSLji¯NRPVáV, FyLÌkiáV Fs™´sLjiNTP ™yLRiV æªΩáLigSfl· N][xqsLi NRPμ≥R∂©´sLRiLigRiLiÕ‹[ μR∂WNS∏R∂V¨s A∏R∂V©´s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ZNPzqsAL`i, FsLi{ms F~©´sıLi, ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂, BªRΩLRi FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV, …”¡Fs¨dÍsJ ©´sWªRΩ©´s @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Æμ∂[≠ds˙xmsryμ`∂, NSLRi˘™´sLÊRiLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV.


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 5, Ä>∑düTº 2012

‘Ó<˚bÕ˝À eTTdü\+

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4(düTes¡íyês¡Ô): Ç|üŒ&ç|üŒ&˚ ‘˚s¡Tø=ì ≈£î<äT≥ |ü&ÉT‘·Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À eT∞¢ ÁbÕ+rj·Tyê<ä+ s¡>∑&É sêE≈£î+ ≥T+~.ÇHêïfi¯ó¢>± Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+‘√ ñøÏÿ]_øÏÿ¬s’q‘·eTTàfi¯ó¢ ∫es¡≈£î bÕغ ‘·s¡|ü⁄q πø+Á<ëìøÏ u≤ãT ˝ÒK ÇkÕÔqì Vü‰MT Çe«&É+‘√ ø=+‘· Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Çø± ‘Ó\+>±D˝À bÕغøÏ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ e#˚Ã˝≤ ñ<ä´$TkÕÔeTì &ÛÉ+ø± ãC≤sTT+∫Hê {°&û|” H˚‘·\≈£î Á|ü‘˚´ø£ sêj·T\d”eT s¡÷|ü+˝À eTs√ |æ&ÉT>∑T HÓ‹Ô|ü&ç+~.‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î nqT≈£L\+>± bÕغ ˝ÒK sêùdÔ }s¡T≈£îH˚~˝Ò<äì,Á|ü‘˚´ø£ sêj·T\d”eT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ≈£L&Ü πø+Á<ädüsêÿsY≈£î ˝ÒUsêj·÷\ì sêj·T\d”eT |ü]s¡ø£åD dü$T‹ H˚‘·, bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T u…’¬s&ç¶ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.n+‘·{Ï‘√ Ä>∑≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ $wüj·T+ô|’ sê»<Ûëì q>∑s¡+˝À MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ d”eT ø√dü+ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´$TkÕÔqì, bÕغ H˚‘· n&ÉT¶ #Ó|挑˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæ b˛sê≥+ #˚kÕÔqì yÓ\¢&ç+#ês¡T.ñ<ä´eT+ s¡÷|ü⁄ <ë˝ÒÃ+<äT≈£î y˚T\Tø=\T|ü⁄ ù|s¡T‘√ Bø£å≈£î |üPqT≈£î+≥Tqï≥T¢ ù|s=ÿHês¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D nedüs¡+˝Ò<äì,ø=+<ä] kÕ«s¡Δ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.Äj·Tq yê´K´\‘√ bÕغ˝À eT∞¢ Á|üø£+|üq\T |ü⁄≥Tºø=#êÃsTT. u…’¬s&ç¶ yê´U≤´\T dü]ø±<äì,n$ bÕغøÏ dü+ã+<Ûä+˝Ò<äì Äj·Tq e´øÏÔ >∑‘·eTì ÄbÕغ H˚‘·\T ø={Ϻ bÕπsXÊs¡T.nqT≈£îqïfÒ¢ áHÓ\ 4q ≈£s¡÷ï˝À¢ Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T.sêÁwüº+ ñ+fÒ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü*,˝Ò<ä+fÒ eT÷&ÉT eTTø£ÿ\T>± $&çb˛yê\ì ¬s+&ÉT>± $&ç>=&ç‘˚ düVæ≤+#˚~˝Ò<äHêïs¡T.sêj·T\‘Ó\+>±D nH˚ H˚‘·\qT Á>±e÷˝À¢øÏ sê≈£î+&Ü ‘·]$Tø={≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+ ø√dü+ Á&Üe÷\T Ä&ÉT‘·T+<äHêïs¡T.Äj·Tq #˚|ü{Ϻq Bø£å≈£î õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ô|<ä› dü+K´˝À Vü≤»¬s’ eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T.Ç<ä+‘ê >∑eTìdüTÔqï {°{°&û|” H˚‘·\T bÕغ H˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT H√s¡T yÓT<ä|üø£ b˛e&É+ ø±s¡D≤˝Ò$T≥ì, Äj·Tq nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü Bø£å @˝≤ »s¡T>∑T‘·T+~ K∫Ñ·+>± Ç+<äT˝À @<√ ‘·‘·+>∑+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+

#˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ø√dü+ ñ<ä´$TùdÔq+fÒ yê]øÏ bò˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚kÕÔs¡T. n˝≤+{Ï u…’¬s&ç¶ $wüj·T+˝À bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T ≈£L&Ü düŒ+~+#·≈£î+&Ü eTÚq+>± ñHêïs¡ì n+‘·s¡Z‘·+>± $eT]ÙdüTÔHêïs¡T.;d” &çø£¢πswüHé ≈£L&Ü ‘·eT≈£î ñ|üø£]düTÔ+<äì n+#·Hê y˚düT≈£îqï düeTj·T+˝À Ç˝≤+{Ï e´eVü‰sê\T #˚j·T&É+ bÕغπø Çã“+~ø£s¡eTì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Ä<äs¡D #·÷s¡>=+≥Tqï ‘·s¡TD+˝À d”eT yê<ä+ ‘Ós¡MT~øÏ rdüT≈£îsêe&É+ eTTeT÷à{Ïπø ≈£îÁ≥H˚qì yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T.Ç˝≤H˚ bÕغ ô|<ä›\T #·÷düT≈£î+≥T b˛‘˚ ‘Ó\+>±D˝À bÕغ |üP]Ô>± ‘·T&ÉT#·Tø£ô|≥Tºø£b˛‘·T+<ä+≥THêïs¡T.n<äqT #·÷dæ »>∑Hé bÕغø√, ‘Ósêdüø√ »+|t #˚j·÷*‡edüTÔ+<äì yÓ\¢&çdüTÔHêïs¡T.á¬s+&ÉT bÕغ <Óã“≈£î $\$˝≤&çì <˚X¯+ ∫es¡≈£î ‘·eT bÕغ Hêj·T≈£î\T #˚‹˝ÀH˚ ñìøÏ ø√˝ÀŒj˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äì ôV≤∫Ã]düTÔHêïs¡T.¬s+&ÉTeT÷&ÉTs√E˝À¢ {°{°&û|” bò˛s¡+ düe÷y˚X¯+ »]|æ @<√ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ‘Ó\+>±D d”ìj·TsYH˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á>±eT kÕΔsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕغ e~*b˛‘ês¡ì Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T.#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTs√|üø£ÿ d”eT H˚‘·\‘√ e´‹πsø£+>± Bø£å\T #˚|ü≥º&É+ #·÷düTÔ&ÉT+fÒ ‘Ó\+>±D sêÁcÕº @sêŒ≥T≈£î eT∞¢ e´‹πsπøqqï nqTe÷q+ Çø£ÿ&ç Á|ü»˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘·T+<äì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T...

˙{Ï m<ä›&çì rπsÃ+<äT≈£î

d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ |ü≥¢

Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+

Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*

˙{Ï düs¡|òüsê, ô|’|t˝…’q¢ ìsêàD+ ø√dü+ s¡÷.37.8 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À $esê\qT yÓ\¢&ç+∫q eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ s¡+>±¬s&ç¶, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ˙{Ï düs¡|òüsê, ô|’|t˝…’q¢ ìsêàD+ ø√dü+ s¡÷.37.8 ø√≥T¢ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä˝…’Hêj·Tì eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì ˙{Ï düs¡|òüsê rs¡TqT ‘·q ìyêdü+˝À eT+Á‹ ÄsY&Éã÷¢´mdt n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 9 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ 124 #√≥¢ ô|’|t˝…’qT¢, eT+∫˙{Ï dü+|ü⁄\ ìsêàD+ ø√dü+ s¡÷.14 ø√≥T¢ $&ÉT<ä˝…’Hêj·THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü sêCÒ+Á<äq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì eTDÏø=+&É Á>±e÷ìøÏ eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ø√dü+ s¡÷.5.9 ø√≥T¢, n<˚ $<Ûä+>± $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì qyêuŸù|≥, yÓ÷$THé ù|{Ÿ eT+&É˝≤\≈£î dü+ã+~Û+∫ s¡÷.23 ø√≥T¢ Á|ü‹bÕ<äq\T s¡÷bı+~+#·>±, Ç+<äT˝À yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± s¡÷.17.9 ø√≥T¢ $&ÉT<ä˝…’Hêj·THêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q |üqT\qT ìØí‘· ø±\ e´e~Û˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\ì eT+Á‹ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Ç+ø± ˙{Ï |ü<∏äø±\≈£î dü+ã+~Û+∫q f…+&És¡¢ Á|üÁøÏj·TqT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À ˙{Ï m<ä›&ç rπsÃ+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« dæ<äΔ+>± ñ+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&Éã÷¢´mdt mdtá »>∑BX¯«sY ¬s&ç¶, m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£˙dü y˚‘·Hê\T Çyê«*: d”◊{°j·T÷ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏äø£+(◊πø|”) ñ<√´>∑T \≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T Çyê«\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ d”◊{°j·T÷ ø±s¡´<ä]Ù nXÀø˘ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ |ü≥ºD+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝Àì eTVæ≤fi≤ düe÷K´ u≤´+ø˘ m<äT≥ ◊πø|” ñ<√´>∑T\T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’q nXÀø˘ yê]– eT<䛑·T ‘Ó*|æ Á|üdü+–+#ês¡T. ◊πø|” ñ<√´>∑T\ô|’ n~Ûø±s¡T\T y˚~Û+|ü⁄\T ÄbÕ\Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ñ<√´>∑T\≈£î |üì e‹Ô&çì ‘·–Z+∫, yê]øÏ |üìøÏ ‘·–q y˚‘·Hê\T Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡e÷<˚$, dü+‘√wæ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u…’¬s&ç¶ Bø£å dü]ø±<äì {°{°&û|” ‘·eTTàfi¯¢yê<äq ‘Ó\+>±D˝À bÕغ ñìøÏ ø√˝ÀŒ‘·T+<äì ôV≤#·Ã]ø£ πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK Ç#˚ÃeTT+<äT Bø£å #˚j·T&É+ ≈£îÁfÒ u≤ãT CÀø£´+ #˚düTø=ì d”eT ˝§*¢ì dü<äT›eTDÏ–+#ê* ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ bÕغøÏ <ä÷s¡eT+≥÷ dü+πø‘ê\T

s¡+>±¬s&ç¶, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡í yês¡Ô): esê¸ø± \+˝À e#˚à d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ |ü≥¢ Á|ü»\qT nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+#˚+<äT≈£î yê]øÏ ne>±Vü≤q ø£*–+ #ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+<äì õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±]ì ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ‘·q #ê+ãsY˝À Á|ür X¯óÁø£yês¡+ Á&Ó’ &˚>± bÕ{Ï+#ê\ì ìHê<ä+‘√ õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK s¡÷bı+~+∫q >√&É|üÁ‹ø£qT Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT ‘·÷...yês¡+˝À Á|ür X¯óÁø£yêsêìï Á&Ó’ s√E>± bÕ{Ï+#˚ $<Ûëq+ô|’ Á|ü»\ ≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Çfi¯¢˝Àì ≈£L\s¡T¢, bÕ‘· f…Æs¡T¢, ø=ã“]ø±j·÷\˝À ˙s¡T ì\« ñ+#·≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*–+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äì dü÷∫+#ês¡T. ˙s¡T ì\« ñ+&É≥+ e\q <√eT\T #˚s¡&É+‘√ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq yê´<ÛäT\ uÛ≤Øq Á|ü»\T |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ø±s¡àÁø£eT+˝À &ûm+ôV≤#Yy√ yÓ+ø£≥|ü‹, y˚<ä´ Äs√>∑´XÊK n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑs¡Ô Ç+{Ï eTT+<äT uÛ≤s¡´ <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 , düTes¡íyês¡Ô: ªRΩ©´sNRPV ©y˘∏R∂VLi NS™yáLi»¡W INRP ˙xms™yxqs À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ N]≤R∂VNRPVª][ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V gSLiμ≥k∂©´sgRiL`iÕ‹[ À≥œ¡LRiÚ BLi…”¡ ™´sVVLiμR∂V μ≥R∂LSıNRPV μj∂gjiLiμj∂. À≥œ¡LRiÚ BLi…”¡NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩ©´s©´sV BLi…˝‹[NTP LS¨s™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ AÆ™sV μ≥R∂LSıNRPV μj∂gjiLiμj∂. ¬ø¡\Æ©sQıNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ∏R∂W≠sV¨s A}qÌs˚÷¡∏R∂WÕ‹[ ≤yNÌRPL`igS xms¨s¬ø¡[r°ÚLiμj∂. 2009Õ‹[ AÆ™sVNRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NSLkiÚN`Pª][ ≠s™yx§¶¶¶\Æ™sVLiμj∂. ˙xmsxqs™y¨sNTP ¬ø¡\Æ©sQı Æ™s◊˝¡©´s AÆ™sV @»¡V©´sVLi¿¡ @¤…¡[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W Æ™s◊˝¡F°LiVVLiμj∂. ™´sVμ≥R∂˘ ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ xqs*Æμ∂[aS¨sNTP ™´s¿¡ËÆ™sŒœ¡ßÚ©´sı ∏R∂W≠sV¨sNTP A}qÌs˚÷¡∏R∂WÕ‹[ ˙gki©±sNSLÔRiV á’≥¡Li¿¡Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ BμÙR∂Lji ™´sVμ≥R∂˘ xqsˆLÛRiáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. ≠s≤yNRPVá N][xqsLi À≥œ¡LRiÚ ©y˘∏R∂VrÛy©y¨sı A˙aRPLiVVLiøR¡gS ∏R∂W≠sV¨s ≠s≤yNRPVáV ™´sμÙR∂Li»¡W N][LÌRiVZNP◊˝¡Liμj∂. ¬ø¡\Æ©sQıN][LÌRiV AÆ™sV À≥œ¡LRiÚª][ NRP÷¡zqs ™´soLi≤R∂™´søR¡Ë¨s ºdΩLRiVˆ B¿¡ËLiμj∂. A ºdΩLRiVˆª][ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´s¿¡Ë©´s ∏R∂W≠sV¨s¨s À≥œ¡LRiÚ BLi…˝‹[NTP LS¨s™´s*¤Õ¡[μR∂V. μyLiª][ AÆ™sV μ≥R∂LSıNRPV μj∂gjiLiμj∂. A}qÌs˚÷¡∏R∂WÕ‹[ AxqsVÚá¨dsı @™´sVV¯NRPV¨s ™´s}qsÚ ªRΩ™´sVNRPV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s @ºΩÚLi…”¡™yLRiV ¬ø¡xmsoÚLi≤R∂gS, À≥œ¡#lLi[Ú A}qÌs˚÷¡∏R∂W LS™yá¨s ∏R∂W≠sV¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. AÆ™sVNRPV rÛy¨sNRPLigS N]LiμR∂LRiV ™´sVz§¶¶¶ŒÿxqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLRiV.

ø£©ÔeT<ä´+ ‘·j·÷Ø<ës¡T\ô|’ <ë&ÉT\T ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 , düTes¡íyês¡Ô: \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ NRP÷d¡Ú™´sVμR∂˘Li @™´sVV¯ªRΩV©´sı xqs™´sWøyLRiLi Æ™s[VLRiNRPV Fs\ZNPQQ=«fi @μj∂NSLRiVáV μy≤R∂VáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. DxmsˆÕfi ¿¡Ã¡VNS©´sgRiL`iÕ‹[ ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá\|ms Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLRiVáV μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. ryLiVVμR∂VLÊRi ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSfl·LiÕ‹[ NRP÷d¡Ú ™´sVμR∂˘Li ªRΩ∏R∂WLki ∏R∂VLi˙ªyá©´sV, {qsryá©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. μy≤R∂VÕ˝‹[ xmsáV ˙ÀÿLi≤˝R∂ ™´sVμy˘¨sı NRPW≤y ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. xmsNS‰ xqs™´sWøyLRiLiª][ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS μy≤T∂NTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. μk∂¨sNTP Àÿμ≥R∂V˘Q\¤Õ¡©´s ©´sáVgRiVLRiV ™´s˘NRPVÚ÷¡ı F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. NRP÷d¡Ú™´sVμR∂˘Li @≠sV¯æªΩ[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩ{qsDNRPVLi…ÿ™´sV¨s, \¤Õ¡|qs©´sV=áV LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s Fs\ZNPQQ=«fi @μj∂NSLRiVáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

|òüTq+>± ‘·*¢bÕ\ yês√‘·‡yê\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): |ü⁄{Ϻq >∑+≥˝À|ü⁄H˚ |æ\¢\≈£î ‘·*¢ bÕ\T |ü{≤º\ì |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·*¢bÕ\ yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ &É_˝Ÿ|üPsY n+>∑Héyê&û πø+Á<ä+˝À ‘·*¢bÕ\ yês√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø±s¡´Áø£eT+˝À n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T ùV≤eT\‘·, nqï|üPs¡í ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷...‘·*¢bÕ˝Ò _&ɶ\≈£î ÁX‚wüºyÓTÆqeHêïs¡T. Á|ür ‘·*¢ ‘·eT _&ɶ≈£î Äs¡THÓ\\T bÕ≥T ‘·*¢bÕ\T e÷Á‘·y˚T |ü{≤º\Hêïs¡T.

s¡ø£Ô<ëq •_sêìøÏ $X‚wü düŒ+<äq y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): s¡ø£Ô<ëq •_sêìøÏ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+<äì u≤\ s¡ø£åø˘ bòÂ+&˚wüHé n<Ûä´≈£åî\T $»j·TuÛ≤düÿsY ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ yÓTÆdüeTà>∑÷&É˝Àì q]‡+Vü‰à¬s&ç¶ ø£fi≤XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡ø£Ô<ëq •_sêìøÏ <ë<ë|ü⁄ 120 eT+~ <ë‘·\T eTT+<äT≈£î e∫à s¡ø±Ôìï Ç#êÃs¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á•_s¡+˝À ùdø£]+∫q s¡ø±Ôìï ‘·\ùd$Tj·÷ u≤~Û‘·T\≈£î $ìjÓ÷–kÕÔeTHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

@|”md”Œ mì$T<√ u…{≤*j·THé˝À ñÁ~ø£Ô‘·

@≤ÔR∂VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ ºdΩ˙™´s D˙μj∂NRPÚªRΩáNRPV μyLjiºdΩzqsLiμj∂. NRP™´sWLiÆ≤∂Li…fi LRiÆ™s[Va`P ªRΩ™´sV À≥œ¡LRiÚá©´sV Æ™s[μ≥j∂LixmsoáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s |qsá™´soáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V™´sVLi¤…¡[ L][«¡ŸNRPV 500 LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV©´s ¬ø¡÷˝¡}qsÚ |qsá™´so ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s NS¨s}qÌs ¡VŒ˝œ¡ À≥ÿLRi˘Ã¡V A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsμ≥y©´sμy*LRiLi ™´sμÙR∂ NRP™´sWLiÆ≤∂Li…fiNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsWÚ \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ DLi»¡V©´sı ªRΩ™´sV À≥œ¡LRiÚáV NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡V©yıLRi¨s, @©yL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂V\lLi©y D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ DLi≤T∂ ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi INRP NS¨s}qÌs ¡VÕfi ™´sVXºΩ¬ø¡Liμj∂æªΩ[ NRP¨dsxqsLi @μ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[ øR¡Ã¡©´sLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±s H“¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so xqsLixmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi≠sVLixms¤«¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡V BNRP‰Æ≤∂[ xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s xms»Ì¡V ¡…ÌÿLRiV. C μR∂XaS˘Ã¡©´sV ¿¡˙ºdΩNRPLjixqsVÚ©´sı ™´sWμyxmspL`i NS¨s}qÌs ¡VÕfi\|ms G{msFs{qsˆ NS¨s}qÌs ¡VŒ˝œ¡ß ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂gS μy≤T∂¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ @ªRΩ¨sNTP gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. C xqsLixmnsV»¡©´s\|ms x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂ xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡™´s÷¡=Liμj∂gS G{msFs{qsˆ ≤T∂—¡¨s ™´sVLi˙ºΩ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xmspLjiÚ ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV @LiμR∂¤«¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS ™´sVLi˙ºΩ N][LSLRiV. NS¨s}qÌs ¡VŒœ¡˛ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™´sV¨s AÆ™sV •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

n<Ûë´|ü≈£î\<˚ xqs*À≥ÿ™´sLi ©´sVLi¿¡ ™´sV©´sLiμR∂Ljiμj∂ @Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi xqs™´sW«¡LiÕ‹[ NRP÷¡gji©´sxmsˆVÆ≤∂[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. C G≤yμj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]ªRΩÚgS 69 ≤T∂˙gki NRPŒÿaSááV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©y C NRPŒÿaSá á\Æ™sxmso ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ANRPL<jiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ FsLiμR∂VNRPV ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV ©yı™´sV¨s @μ≥y˘xmsNRPVáV ˙xmsbPıLiøR¡VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @μ≥y˘xmsNRPVáV ≠sμy˘LÙRiVá À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN][ ™yá¨s ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi xqsW¿¡LiøyLRiV. C xqsμR∂xqsV=Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≤T∂˙gki NRPŒÿaS Ã¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÙRiVáV, @μ≥y˘xmsNRPVáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xqsLixmnsVLi Æ©s[ªRΩáV ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi μR∂XztÌsQ ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s A∏R∂V©´s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ≤T∂˙gki NRPŒÿaSáá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s, C G≤yμj∂ NRPW≤y ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aS™´sV¨s, @LiVV©y BLiNS ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂ FsLiª][ DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.


Ä~yês¡+, Ä>∑düTº 5, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

#Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D+ ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 126 &ç$»Hé |ü]~ÛwæغVæ≤˝Ÿ‡ ˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D≤ìï kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé‘√ ø£*dæ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+ >ö&é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡T<√´\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&É+˝À eTT+<äT+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ j·TTe‘·≈£î #Íø£<Ûäs¡\ <äTø±D≤\ ìs¡«Vü≤D &û\sYwæ|tqT πø{≤sTTdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ n+»j·T´q>∑sY, k˛eTj·T´q>∑sY, »>∑~Z]>∑T≥º`1, eT>∑÷›yéTq>∑sY \˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ dü÷ÿ\T j·T÷ìbòÕsê\T $<ë´s¡Tú\≈£î |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À myéTáy√ #Ó+Á<ä|üŒ, e÷J ø√Ä|ü¸Hé md”¶ s¡w”<é, yês¡T¶ ø£$T{° yÓT+ãsY Vü≤qTeTj·T´, dü+‘√wt, uÛ≤>∑´eTà, düT˝À#·q, ø±s=Œπs≥sY‘√ ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï ø£$TwüqsY ns¡TD≤¬s&ç¶, q]‡+>¥Hêj·Tø˘, u≤ãT Hêj·Tø˘, düTπs+<äsY es¡à, ÁøÏwüí>ö&é, e÷X¯j·T´, |üs¡TX¯ósêyéT, $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶, ø£eT˝≤¬s&ç¶, dü‘·´Hêsêj·TD, eTùV≤+<äsY, mHémdtj·T÷◊ kÕsTT, kÕúìø£ eTVæ≤fi¯\T , ‘·~‘·s¡T\T nq+‘·sêeTT\T, bÕ|æ¬s&ç¶, yÓTÆdüeTàq>∑sY n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶, bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq≈£î ø£èwæ #˚kÕÔ: ø±s=Œπs≥sY

@◊m˝Ÿj·T÷ sêÁwüº düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): ñqï‘· $<ä´`|ü]XÀ<Ûäq _\T¢ 2012, $<˚o j·T÷ìe]‡{°\ _\T¢ 2011\qT e´‹πsøÏdü÷Ô Ä*+&çj·÷ ˝≤j·TsY‡ j·T÷ìj·THé (@◊m˝Ÿj·T÷) Ä<Ûä«s¡´+˝À ás√E sêÁwüº düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ j·T÷ìj·THé ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕs¡úkÕs¡~∏, sê+#·+Á<ë¬s&ç¶\T ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+ u≤>¥*+>∑+|ü*¢˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î düT+<äs¡j·T´ $T˙Vü‰˝Ÿ˝À @◊m˝Ÿj·T÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñqï‘· $<ä´ |ü]XÀ<Ûäq _\T¢, $<˚o j·T÷ìe]Ù{° _\T¢\ ÄyÓ÷<ä+‘√ ñqï‘· $<ä´ |üP]Ô>± πø+Á<ä+ |ü]~Û˝ÀøÏ yÓ\T‘·T+<äHêïs¡T. á ¬s+&ÉT _\T¢\ e\¢ ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\πø Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äHêïs¡T. eTq<˚X¯+˝ÀøÏ $<˚o $X¯«$<ë´\j·÷\T ≈£L|üŒ\T‘Ó|üŒ\T>± Á|üy˚•kÕÔj·Tì, yê{Ïπø ìs¡íj·÷~Ûø±sê\T dü+Áø£$TkÕÔj·Tì $eT]Ù+#ês¡T.

H˚&ÉT dü+^‘· $uÛ≤e] ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): ø£\ŒHê ø£fi≤ìπø‘·Hé 15e yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± dü+^‘· $uÛ≤e]ì Á^Héùdyê bòÂ+&˚wüHé, ‘ê´>∑sêj·T>±q düuÛÑ\ düVü≤ø±s¡+‘√ »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù »+>∑j·T´ >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. ás√E kÕj·T+Á‘·+ ø£fi≤düTu≤“sêe⁄ ø£fi≤y˚~ø£ ÁbÕ+>∑D+˝À á >±q ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

H˚&ÉT eT÷]Ô kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|ü<ëH√‘·‡e dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK ø£$ &û@m˝ŸmHé eT÷]Ô kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|ü<ëH√‘·‡e dü<ädüT‡qT ás√E kÕj·T+Á‘·+ q>∑s¡ πø+Á<äÁ>∑+<∏ë\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. eT÷]Ô kÕàs¡ø£ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]π> á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕVæ≤‹y˚‘·Ô &Ü.z˝Ò{Ï bÕs¡«rX¯+, Á|ükÕs¡ e÷<Ûä´eT+>± ‘Ó\T>∑T |ü<ä´ø£$‘·« Á|üjÓ÷»q+ nH˚ n+X¯+ô|’ Á|üdü+–kÕÔs¡ì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

11, 12q eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q ø±]à≈£î\ eTVü‰düuÛÑ\T ø±s=Œπs≥sY‘√ ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï ø£$TwüqsY

ø±s=Œπs≥sY‘√ ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï ø£$TwüqsY

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ[ø£ edü‘·T\ ø£\Œq≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ nHêïs¡T. dü÷sês¡+ ø±\˙˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq $<ë´s¡Tú\≈£î <äTdüTÔ\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î BÛ≥T>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î uÀ<Ûäq n+~+#ê\ì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD ø=s¡≈£î Äj·Tq yÓTTø£ÿ\T Hê{≤s¡T. |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD≈£î Á|ü‹ˇø£ÿs¡T $~Û>± ˇø£ yÓTTø£ÿHÓ’Hê Hê{≤\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. dü÷sês¡+ ø±\˙˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À Äj·Tq ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\‘√ ø£*dæ yÓTTø£ÿ\T Hê{≤s¡T. uÛ≤$‘·sê\ πøåeT+ ø√dü+ yÓTTø£ÿ\T Hê≥&É+ n+<äs¡÷ n\es¡TÃø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. n+<äs¡÷ yÓTTø£ÿ\T Hê≥&É+ n\yê≥T #˚düT≈£î+fÒ ø±\Twü´+ qT+∫ <ä÷s¡+>± ñ+&Ée#·ÃHêïs¡T. yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï‘˚ n$ ô|]– eTq≈£î s¡ø£åD ÇkÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. me¬s’‘˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À yÓTTø£ÿ\T ô|+#·T‘ês√ yê]øÏ ãVüQeT‹ n+<äCÒkÕÔeTì ø±s=Œπs≥sY #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T dü]b˛ø£b˛e&É+‘√ ø±\˙˝À U≤∞ Á|ü<˚X¯+˝À

bÕsƒ¡XÊ\ ì]àkÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ôV≤#YmyéT s¡‘·ï≈£îe÷],|”á{° eTH√Vü≤sY, ø£èwüí, neTè‘·j·T´, $»j·T, ÇkÕø˘, dü+Jyé¬s&ç¶, yêd”yéT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. sê»qï sê»´+ sêuÀj˚T s√E˝À¢ edüTÔ+~ 5 sêuÀj˚T ø±\+˝À sê»qï sê»´+ edüTÔ+<äì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£˙«qsY, dü÷sês¡+ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À 128 &ç$»Hé cÕ|üPsYq>∑sY, dü+Jyéq>∑sY≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 150 eT+~ j·TTe≈£î\T bÕغ˝À #˚sês¡T. düTπswt¬s&ç¶ yês¡+<äøÏøÏ bÕغ ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ˝À #˚]q yês¡T n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. bÕغ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì eTTK´eT+Á‹ì #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü»\T dæ<ä›+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. »>∑Hé C…’\T˝À ñqï|üŒ{Ïø° bÕغ HÓ+ãsY kÕúHêìøÏ rdüT≈£îekÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À nì˝Ÿ, Á|üB|t, nõ‘Y, ns¡TDY, kÕsTT, @. •e, Áù|yéT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü#·Ã<äq+` |ü]X¯óÁuÛÑ‘·ô|’ ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 121 &ç$»Hé |ü]~Û˝À >∑DÒwtq>∑sY˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY nXÀø˘ kÕÁe÷{Ÿ, ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ düeTø£å+˝À |ü#·Ã<äq+` |ü]X¯óÁuÛÑ‘·ô|’ ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£$TwüqsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé |ü]~Û˝À JôV≤#YmyéTd” Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 50 #Ó‘·ÔqT ‘·s¡*+#˚ ]øå±\qT |ü+|æD° #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±\˙\˝À #Ó‘·ÔqT ãVæ≤s¡+>∑ Á|ü<˚XÊ˝À¢ y˚j·T≈£î+&Ü Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ #Ó‘·ÔqT ùdø£]düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ >∑DÒwtq>∑sY˝À yÓTT<ä{Ï <äX¯>± |ü#·Ã<äq+`|ü]X¯óÁuÛÑ‘·ô|’ ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #Ó‘·ÔqT ãVæ≤s¡+>∑ Á|ü<˚XÊ˝À¢ y˚j·T≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ ‘·\ô|{Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– #Ó‘·ÔqT ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ ]øå±\qT ø±≈£î+&Ü ø±s=Œπs≥sY‘√ ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï ø£$TwüqsY Á|ü‹Ç+{ÏøÏ #Ó‘·Ô ãT≥º\qT ≈£L&Ü n+~düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±\˙˝À U≤∞>± ñqï bÕ¢≥¢˝À #Ó‘·ÔqT y˚dæq yê]øÏ s¡÷. 500 »]e÷Hê <äTsêZsêe⁄, *+>∑+j·÷<äyé, sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY>ö&é, uÛ≤eHêsêj·TD, $~ÛkÕÔeTì >∑DÒwtq>∑sY yÓ\Œ¤sY dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT q]‡+Vü‰¬s&ç¶ mdt.m˝Ÿ Hêsêj·TD, eTs¡∞>ö&é, Hê>∑uÛÑ÷wüD+, ø£ècÕí¬s&ç¶, s¡eT´≈£îe÷], ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤düÿsêe⁄, sêCÒX¯«s¡sêe⁄, j·÷<ä–], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): @|” eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ ø±]à≈£î\ j·T÷ìj·THé (d”◊{°j·T÷) sêÁwüº 2e eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt.s¡eT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á y˚Ts¡≈£î u≤>¥*+>∑+|ü*¢˝Àì düT+<äs¡j·T´ ø£fi≤ì\j·T+ $T˙ Vü‰˝Ÿ˝À eTVü‰ düuÛÑ\ >√&É|üÁ‹ø£\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ\ 11, 12e ‘˚B˝À¢ eTVü‰düuÛÑ\T nq+‘·|ü⁄s¡+˝À »s¡>∑qTHêïj·THêïs¡T. 11q nq+‘·|ü⁄s¡+ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé qT+∫ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ es¡≈£î sê´© ñ+≥T+<äì, Ä ‘·s¡Tyê‘· ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T #·Áø£bÕDÏ, Hê>∑eTDÏ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@|”mdt Äغd” ]f…ÆsY¶ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): @|”mdt Äغd” ]f…ÆsY¶ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚XÊìï ás√E ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dü+|òüT+ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT _.$.ø√≥j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. düT˝≤ÔHéãC≤sY˝Àì Áoø£èwüí <˚esêj·÷+Á<Ûä uÛ≤cÕì\j·T+˝À ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ düe÷y˚XÊìøÏ Äغd” ]f…ÆsY¶ ñ<√´>∑T\T ô|<ä› dü+K´˝À Vü‰»s¡Tø±yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

^‘·+ <ä÷s¡$<ë´ &çÁ^ Á|üy˚X¯|üØø£å 19q ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): ^‘·+ $X¯«$<ë´\j·T+ <ä÷s¡$<ë´πø+Á<ä+ (d”&ûmdt) <ë«sê ìs¡«Væ≤k˛Ôqï ;@, ;ø±+ Á|üy˚X¯ |üØø£åqT áHÓ\ 19q ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. m+|æø£ #˚düT≈£îqï πø+Á<ë˝À¢ |üØø£å ñ. 10 qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 es¡≈£î ñ+≥T+~. Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥¢qT ^‘·+ yÓuŸôd’{Ÿ qT+∫ &ÍHé˝À&é #˚düTø√e#·Ãì ˝Ò<ë |üØø£å≈£î >∑+≥ eTT+<äT e∫à Ä<Ûësê\T #·÷|æ+∫ &É÷|æ¢πø{Ÿ Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ bı+<äe#·TÃ.

q>∑\ <äTø±D+ e<ä› kı‘·TÔ #√Ø ø£s¡÷ï\T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ q+<ë´\˝Àì z q>∑\ <äTø±D+ e<ä› #√Ø »]–+~. <äTø±D j·T»e÷ì Ç+{Ï q>∑\T rdüT≈£îe∫à <äTø±D+ rdüTÔ+&É>± dü÷ÿ≥sY˝À ñ+∫q q>∑\ dü+Nì <=+>∑\T n|üVü≤]+#ês¡T. n+<äT˝À 877Á>±eTT\ ã+>±s¡+, 4 øÏ˝À\ yÓ+&ç, s¡÷.20 y˚\T q>∑<äT ñqï≥T¢ <äTø±D j·T»e÷ì b˛©düT\øÏ∫Ãq |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.


4

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ Ä>∑düTº 5, 2012

5

n+<ä # · + <ë\ XÊ+{Ï j · ÷ >√ #· ÷ kı<ë› + s¡ + &ç bòÕ´wüqãT˝Ÿ ≈£îØÔ\≈£î uÛÑ˝Ò &çe÷+&é

y˚düT≈£î+fÒ Vü≤sTT>±q÷, n+<ä+>±q÷ ñ+&˚ Á&Ódt ˝ÒeTTHêïj·Tqï Ä˝À#·q sê>±H˚ yÓ+≥H˚ eTq≈£î ≈£îØÔ\T C≤„|üø£+ sêe&É+ düVü≤»+. M{ÏøÏ Ä&É, eT>∑ nqï ‘˚&Ü ˝Ò<äT. n+<äs¡÷ y˚düT≈£î+≥THêïs¡T. j·TTe‘·s¡+ yê&˚ ≈£îØÔ\ &çC…’H釽À Ç|ü⁄Œ&ÉT mH√ï e÷s¡TŒ\T e#êÃsTT. Ç$ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT u≤>± Äø£]¸düTÔHêïsTT. ø±≥Hé ≈£îØÔ\T ` ø±≥Hé ≈£îØÔ\+fÒ j·TTe‘·T\≈£î #ê˝≤ Çwüº+ ø±≥Hé˝À ∫¬øHé esYÿ ≈£îØÔ\TeT+∫ \Tø˘ìkÕÔsTT. ∫qï ∫qï <ësê\‘√ m+Áu≤sTT&ÉØ #˚dæq Á&Ódt sêj·T˝Ÿ \Tø˘ ÇdüTÔ~.yÓ&É\TŒ>± ñqï ˝Òdt\T ˝Ò<ë »Ø>√{° esYÿ‡ ø£*–q ≈£îØÔ\T e÷¬sÿ≥Tº˝À \_ÛdüTÔHêïsTT. M{Ïô|’ ;&é‡ esYÿ, ôd˝ŸŒ¤ ˝≤+{Ï &çC…’qT¢ ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. #·÷&É{≤ìøÏ u≤>∑T+{≤sTT. @ ø£\sY ø±yê*? @ &çC…’Hé q|ü⁄Œ‘·T+<äqï $wüj·T+ ø=H˚yê] ÇcÕºsTTcÕº\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. M{Ï <Ûäs¡: s¡÷.150 qT+&ç 300 es¡≈£î ñ+{≤sTT. dæ\Tÿ ≈£îØÔ\T ` |ü≥Tº ≈£îØÔ\T m+‘· ]#Y>±, &ç–ïô|ò’&é>± ñ+{≤jÓ÷ yê{Ï <Ûäs¡ ≈£L&Ü m≈£îÿe>±H˚ ñ+≥T+~. Ç˝≤+{Ï Á&Ódt\qT Á|ü‘˚´ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ <Ûä]+#· e#·TÃ. Á|æ+f…&é dæ\Tÿ≈£î #ê˝≤ &çe÷+&é ñ+~. ôd˝ŸŒ¤ esYÿ ñqï$ ≈£L&Ü \_ÛkÕÔsTT. Á|æ+f…&é esYÿ, d”¬ø«Hé‡, $TÁs¡sY ñqï$ ≈£L&Ü \_ÛkÕÔsTT. Á|æ+f…&é esYÿ, d”¬ø«Hé‡, $TÁs¡sY esYÿ ˝≤+{Ï$ CÀ&ç+∫ yê{Ïì j·÷øϺy˚{Ÿ #˚kÕÔs¡T. á ≈£îØÔ\T, bòÕsYº, MT&çj·TyéT, ˝≤sY® ôd’E˝À¢ \_ÛkÕÔsTT. ô|’C≤e÷, dü¢sTTø˘‡, bÕ{Ïj·÷˝≤ ˝Ò<ë Á{Ö»sY‘√ bÕ≥T ≈£îØÔ\qT <Ûä]kÕÔs¡T. M{Ï <Ûäs¡:

s¡÷.600 qT+&ç s¡÷.2000 ñ+{≤sTT. &ÓìyéT ≈£îØÔ\T ` &ÓìyéT ≈£îØÔ\T ô|¢sTTHé, ôd˝ŸŒ¤ esYÿ˝À \_ÛkÕÔsTT. ã÷¢‘√ bÕ≥T, Ç‘·s¡ s¡+>∑T˝À¢q÷ ñ+{≤sTT. ˇø£ Á|ü‘˚ÿø£yÓTÆq \Tø˘qT ø£*– ñ+{≤sTT. M{Ï <Ûäs¡: s¡÷.200 qT+&ç s¡÷. 500 es¡≈£î ñ+{≤sTT. Áπø|t ≈£îØÔ\T ` Ç$ #ê˝≤ ‘˚*>±Z, kÕ|òtº>± ñ+{≤sTT. á Áπø|t ≈£îØÔ\ MT<ä k˛ºHé ÁøÏdüº˝Ÿ esYÿ ≈£L&Ü ñ+≥T+~. M{Ï˝À d”¬ø«Hé‡, Á‘Ó&é esYÿ ø£*–q ≈£îØÔ\qT ø±˝ÒJøÏ yÓfi‚¢ ne÷´sTT\T y˚düT≈£î+≥T+{≤s¡T. MT≈£î Ç$ @ ø£\sY˝À ø±yê\Hêï, @ &çC…’Hé˝À ø±yê\Hêï \_ÛkÕÔsTT. M{Ï <Ûäs¡: s¡÷.400 qT+&ç s¡÷.1,000 es¡≈£î ñ+{≤sTT. ˝Ò»sY ≈£îØÔ\T ` Ç$ ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Äø£s¡¸D>± ì\TkÕÔsTT. Ç$ Á{≤q‡|òü¬s+{Ÿ>± ñ+{≤sTT. Ç˝≤+{Ï <äTdüTÔ\T |òæ˝Ÿà kÕºsY‡ì nqTø£]+#˚ ne÷àsTT\≈£î u≤>∑T+{≤sTT. ÇqïsY‘√ bÕ≥T e{Ïì <Ûä]+#·e#·TÃ. Ç$ $TÁs¡sY esYÿ, d”¬ø«Hé‡, »s√›d” s¡ø±˝À¢ \_ÛdüTÔHê´Ç. U≤B ≈£îØÔ\T ` U≤B ≈£îØÔ˝À¢ dæ+|ü⁄˝Ÿ>± ñ+&˚$, k˛ãsY \Tø˘ ñqï$ \_ÛdüTÔHêïsTT. M{Ï˝À ñ&ÓHé ;&é‡ esYÿ ñqï$ \_ÛdüTÔHêïsTT. Ç˝≤+{Ï$ JHé‡ bòÕ´+{Ÿ MT<ä u≤>∑T+{≤sTT. M{Ï <Ûäs¡: s¡÷.300 qT+&ç 500 es¡≈£î

ñ+{≤sTT. Çe˙ï MT≈£î @ ˝…+>¥Ô˝À ø±yê\Hêï Ä ˝…+>¥Ô˝À \_ÛkÕÔsTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î Vü≤\ºsY HÓø˘ $‘Y u≤´ø˘˝…dt, d”«{Ÿ Vü≤sYº, sö+&é HÓø˘ ˝≤+{Ï$. M{Ïì MTs¡T MT ÇcÕºìï ã{Ϻ d”¢yé ˝…dt, |òü⁄˝Ÿ d”¢yé‡, Vü≤|òt d”¢yé‡, yÓT>± d”¢yé‡ ˝À ôd˝…ø˘º #˚düTø√e#·TÃ. ô|¢sTTHé ≈£îØÔ\‘√ bÕ≥T yÓT>∑Z\Tqï ≈£îØÔ\T, Áô|¢sTT{Ÿ, u…\÷Hé ùw|t ˝≤+{Ï$ ≈£L&Ü e÷¬sÿ{À¢ \_ÛkÕÔsTT.

|æ\¢\ m<äT>∑T<ä\≈£î $\Te˝…’q bÂwæºø±Vü‰s¡+..HÓsTT´..! eTT+<äTø±\+ #ê˝≤ eT+~øÏ H˚‹ #·Tø£ÿ ø£\eì<˚ eTT<ä› >=+‘·T˝À ~π>~ ø±<äT. eTT+<äT ø±\+˝À |ü˝…¢≥÷s¡¢˝À bÕ\T,ô|s¡T>∑T, yÓqï, HÓsTT´ ø√düeTH˚ ˇø£ ne⁄qT Ç\T¢˝À¢ ‘Ó∫Ãô|≥Tºø√H˚yês¡T. <ëì ø±e\dæq nìï dü<äTbÕj·÷\q+~dü÷Ô yê{Ï <ë«sê mH√ï ˝≤uÛ≤\qT bı+<˚yês¡T. HÓsTT´ X¯ØsêìøÏ mH√ï b˛wüø±*ï n+~düTÔ+~., HÓsTT´ì e+≥ø±\T ‘·j·÷Ø˝À >±ì, H˚s¡T>± >±ì yê&Ée#·TÃ. X¯Øs¡eTT ˝Àì Á|ü‹cÕºsTT˝Àì {ÏdüT´‡ \≈£î ã˝≤ìï #˚≈£Ls¡TÑ·T+~. s√>∑ìs√<Ûäø£ e´edüúqT ã˝Àù|‘·eTT #˚düTÔ+~. s√E≈£î 2`3 dü÷ŒqT¢ HÓsTT´ rdüT≈£î+fÒ X¯Øs¡ e´edüú #·ø£ÿ>± ôVAs√àHÓ’CŸ ne⁄‘·T~. HÓsTT´˝À kÕ#·Tπsf…&é bòÕ{Ÿ‡ ñqï+<äTq ø=˝…düºsê˝Ÿ ì ‘·–ZdüTÔ+~. HÓsTT´˝À Wwü<Ûä>∑TD≤\T #ê˝≤ m≈£îÿe>± ñHêïsTT. bÕ\T, bÕ\ |ü<ësêú\Tm ø=+<ä]øÏ q#·Ã<äT n˝≤+{Ï yês¡T ˝≤ø√ºCŸ XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚ HÓsTT´ì yê&=#·TÃ. Ç+<äT˝À \_Û+#˚ b˛wüø±\T X¯Øs¡+˝Àì ø±´q‡sY ø£s¡ø±\‘√ b˛sê&É‘êsTT. ø±˝Òj·T+, ù|>∑T\T, >=+‘·T˝Àì eT*Hê\qT ãj·T≥≈£îm |ü+|ü⁄‘·T+~. HÓsTT´ rdüTø=+fÒ ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ düeTdü´ edüTÔ+<äì n+<äì qeTàø£+. nsTT‘˚ Ç~ n+<äØïu≤~ÛdüTÔ+<äì e÷Á‘·+ #Ó|üŒ˝Ò+. eTT+<äT qT+∫ ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ düeTdü´ ñqïyês¡T HÓsTT´ yê&Éø£+ ‘·–Z+#ê*.ˇø√ÿkÕ] X¯Øs¡+˝À ø=e⁄« XÊ‘·+ ô|s¡>∑&ÜìøÏ XÊØs¡ø£ e÷s¡TŒ\T, Ç‘·s¡ ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T ≈£L&Ü ø±s¡DeTj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. HÓsTT´ ã\V”≤q+>± ñqï

yê]øÏ #ê˝≤ y˚T\T #˚düTÔ+~. |æ‘·Ô+, yê‘êìï ‘·–ZdüTÔ+~. #·sêàìøÏ ø±+‹ì ÇdüTÔ+~. yÓT<ä&ÉT|üìrs¡TyÓTs¡T>∑T |üs¡TdüTÔ+~. ì|ü⁄DT\T Bìï e÷qdæø£ düeTdü´\≈£î Wwü<Ûä+>± ≈£L&Ü ÇkÕÔs¡T. Ç+ø± rdüTø=qï ÄVü‰s¡+ ‘·«s¡>± Js¡íeTj˚T´+<äT≈£î ≈£L&Ü Ç~ u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. Äø£*eT+<ä–+∫q|ü&ÉT $T]j·÷\ bı&ç˝ÀHÓsTT´ ø£*|æ yÓTT<ä{Ï eTT<ä›˝À

rdüTø=+fÒ #·ø£ÿ{Ï |ü]cÕÿs¡+ \_ÛdüTÔ+~. m~π> |æ\¢\≈£îmeTTø£ |ü⁄wæº>± ñ+&˚+<äT≈£î >±¢dt bÕ\˝À#Ó+#ê HÓsTT´ y˚dæ ‘ê–ùdÔ eT+∫~. ns¡{Ï |ü+&ÉT >∑TE®˝À, ø=~›>± bÕ\T, ø=~›>± HÓsTT´ ø£*|æ |æ\¢\≈£î ‹ì|æùdÔ nej·Tyê\T <äè&ÛÉ+>± ne⁄‘êsTT. ãs¡Te⁄ ô|s¡T>∑T‘ês¡T. bı&ç#·s¡à‘·‘·«+, m–®e÷, kı]j·÷dædt e+{Ï düeTdü´\‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T bÕe⁄ #Ó+#ê y˚|ü –+»\ bı&ç˝À, bÕe⁄ #Ó+#ê HÓsTT´ CÀ&ç+∫ yÓTT<ä{Ï eTT<䛑√ ø£*|æ ‹+fÒ dü‘·«s¡ ñ|üX¯eTq+ <=s¡T≈£î‘·T+~. ø±*q u§ã“\ MT<ä HÓsTT´ì ô|’|üP‘·>± sêdüTÔ+fÒ eT#·Ã\T |ü&É≈£î+&Ü ‘·«s¡>± e÷ìb˛‘êsTT.eTT≈£îÿqT+∫ s¡ø£ÔÁkÕeeTe⁄‘√+fÒ s¡+Á<ë˝À¢eT÷&ÉT Hê\T>∑T #·Tø£ÿ\T HÓsTT´ y˚ùdÔ |òü*‘·+ ø£ì|ædüTÔ+<ä. |üì|æ\¢\≈£î HÓsTT´ ˝Ò<ë yÓqïqT ˇ+{ÏøÏsêdæ ø±ùd|üj·÷´ø£ kÕïq+ #˚sTTùdÔ #·s¡à+ eTè<äTe⁄>± e÷s¡T‘·T+~. ø£åj·Tyê´~Û, eT\ã<äΔø£+, $πs#·Hê\T, »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T, eè<äTΔ\T HÓsTT´øÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*.

nyÓT]ø±˝Àì ø±*bò˛]ïj·÷øÏ <äøÏåD≤q ñqï q>∑s¡+ XÊ+{Ïj·÷>√˝À yê‘êes¡D+ n‘·´+‘· ÄVü≤¢<äø£s¡+>± ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\T ì‘·´+ dü+<ä&ç #˚düTÔ+{≤s¡T Çø£ÿ&ç Á|ü»\T ≈£L&Ü ø£\T|ü⁄>√\T>± ñ+≥÷ ‘·eT <˚X¯ Wqï‘ê´ìï <äX¯~X¯˝≤ yê´|æÔ #˚düTÔ+{≤s¡T. düeTTÁ<ä rsêq ñqï á q>∑s¡+˝À¬øs¡{≤\ô|’ dü÷s¡´øÏs¡D≤\T @≥yê\T>±|ü&ç yÓTs¡TdüTÔ+{≤sTT. Ç$ q>∑s¡ XÀuÛÑqT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚kÕÔsTT. q>∑s¡+˝Àì pbÕsYÿ, d”es¡˝Ÿ¶ eT÷´õj·T+ dü+<äs¡Ù≈£î\qT Äø£]¸düTÔ+{≤sTT. Çø£ÿ&çøÏ ãdüT‡\T, ¬s’fi¯¢˝À #˚s¡Tø√e#·TÃ. nyÓT]ø±˝À ñqï ô|<ä› q>∑sê˝À¢ ø±*bò˛]ïj·÷ ø£Hêï Çø£ÿ&É »HêuÛ≤ m≈£îÿe. 1880 es¡≈£L Ç~ u≤>± yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘·+. ¬s+&√ Á|ü|ü+#· j·TT<äΔø±\+˝À Çø£ÿ&ÉTï+#˚ nyÓT]ø± ‘·q dü‘êÔ #ê{Ï+~. q>∑s¡ ìsêàDXË’{Ï n<äT“¤‘·+ ` q>∑s¡+ q&çu§&ÉT¶q ø=ìï e+<ä\ @fi¯¢ÁøÏ‘·+ ì]à‘·yÓTÆq uÛÑeHê\T Ç|üŒ{Ïø° ‘·qT ÁbÕuÛÑe+ ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü n≥T ÁbÕNq‘·≈£î, Ç≥T Ä<ÛäTìø£‘·≈£î yês¡~Û>± ì\TdüTÔHêïsTT. dü+‘êô|ò ¬s’y˚« Ç|ü⁄Œ&ÉT ˝Ò<äT ø±˙ <ëìøÏ >∑Ts¡TÔ>± z &çb˛ e÷Á‘·+ ñ+~. <ëìì Ç~ H˚{ÏøÏ C≤„|üø£+ #˚düTÔ+≥T+~. <ëìøÏ düMT|ü+˝ÀH˚ ñqï nyÓT]ø£Hé bÕ¢C≤qT #·÷|æ rsê*‡+<˚! Çø£ÿ&É Á|ü<Ûëq M~Û˝À Ä<ÛäTìø£yÓTÆq kÕºsY ôVA≥fi¯¢˙ï ø=\Te⁄B] |üsê´≥≈£î\qT sês¡eTàì |æ\TdüTÔ+{≤sTT. n{≤º*øÏ e<ä› XÊ+{Ïj·÷>√ ôd+Á≥˝Ÿ f…]àq˝Ÿ‘√ bÕ≥T Ä<ÛäTìø£‘·≈£î n<ä›+|üfÒº eT÷´õj·T+ ñ+<ä. Ç+<äT˝À yÓTT<ä{Ï b˛|t≈£î dü+ã+~Û+∫q düèà‹ ∫Vü≤ï\qT eTq+ Çø£ÿ&É #·÷&É#·TÃ. Çø£ÿ&É ô|sTT+{Ï+>¥‡ n˙ï eTqdüT\qT <˚#˚kÕÔsTT. Ç+<äT˝À ñqï yÓTøχø£Hé ô|sTT+{Ï+>¥‡qT #·÷ùdÔ ªuÛÑfi≤πsμ nqø£e÷qs¡T. >±´dt ˝≤´+|t uÛÑeq+ ` Áu≤&éy˚≈£î <äøÏåD uÛ≤>±q ñqï >±¢dt ˝≤´+|t uÛÑeq+ XÊ+{Ïj·÷>√ q>∑s¡ kÂ+<äsê´ìï eT]+‘· ÇqTeT&ç+|ü #˚düTÔ+≥T+~. Çø£ÿ&ç u≤s¡T¢, HÓ’{Ÿ ø£¢uŸ\T, πø|òt\T |üsê´≥≈£î\ ø±fi¯¢≈£î ã+<Ûä+ y˚düTÔ+{≤sTT. á M~Û˝À uÀ˝…&Éìï >±¢dt ˝≤´+|t\T yÓ\T>∑T‘·÷ q>∑sêìï ø£fi≤ø±+‘·T\‘√ ì+|üP‘·÷ ø=‘·ÔeHÓï ‘ÓkÕÔsTT. n+<äTπø á M~ÛøÏ, s√&ÉT¶≈£î ª>±¢dt˝≤+|t @]j·÷μ>± ù|s¡T e∫Ã+~. á s√E¶˝ÀH˚ 19e X¯‘êã›|ü⁄ ø±\+Hê{Ï uÛÑeHê\T ø£ìŒkÕÔsTT. n+<äT˝À $*j·T+ &˚$dt uÛÑeq+ ˇø£{Ï. q>∑s¡ ìsêà‘· nsTTq &˚$dt kÕàs¡ø±s¡ú+ á uÛÑeq+

@sêŒf…Æ+~. >±¢dt ˝≤´+|t≈£î <äøÏåD uÛ≤>±q ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥sY ñ+~. |üqVü≤s¡Tqïs¡ ø√≥¢ &Ü\s¡T¢ yÓ∫Ã+∫ Bìï ì]à+#ês¡T. Çø£ÿ&ç yêsY eT÷´õj·T+˝À nyÓT]ø± Äj·TT<Ûä dü+|ü‹ÔøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\T, ¬s+&√ Á|ü|ü+#· j·TT<ä›+˝À u≤+ãT\T ≈£î]|æ+∫q $e÷Hê\T ñHêïsTT. n+<äyÓTÆq bÕs¡Tÿ\T ` &ÍHé {ÖHé≈£î ñ‘·Ôs¡ uÛ≤>±q 1400 mø£sê˝À¢ $düÔ]+∫q ªuÛ≤˝ŸuÛÀHêμ bÕs¡Tÿ ñ+~ XÊ+{Ïj·÷>√˝Àì m≈£îÿe eT÷´õj·÷\T ñqï~ á bÕs¡Tÿ˝ÀH˚ nyÓTsêø±˝Àì yÓTT<ä≥ pbÕs¡Tÿ ≈£L&Ü Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|ü|ü+#·+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ ìedæ+#˚ |ü≈£åî\T, »+‘·Te⁄\T Çø£ÿ&É ñHêïsTT. eTq+ yê{Ïì #·÷&Ée#·TÃ. m+‘√ $XÊ\yÓTÆq á p˝ÀøÏ yÓ[‘˚ ø±˝≤H˚ï eT]∫b˛‘·+. n<ÛäTìø£‘·≈£î ì\TyÓ‘·TÔ ì<äs¡Ùq+ ` XÊ+{Ïj·÷>√ Væ≤düÁá kıôd’{° uÛÑeq+ Çø£ÿ&˚ ñ+~. á q>∑s¡+ |üP≥Tºø£ qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L »]–q e÷s¡TŒ\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ükÕúHêìï á uÛÑeq+˝À #·÷&Ée#·TÃ. Çø£ÿ&˚ ªyÓ÷&É˝Ÿ yÓsTT˝Ÿ s√&éμ eT÷´õj·T+ ñ+~. Çø£ÿ&É ˇø£ $X¯«$<ë´\j·T+‘√bÕ≥T Ä<ÛäTìø£ cÕ|ü⁄\T, ãTø˘ k˛ºsY‡, πø|òt\T mH√ï ø£ì|ækÕÔsTT. á ÁbÕ+‘·+˝À >∑‘·+˝À $ø√º]j·÷ XË’*˝À ì]à+∫q uÛÑeHê\T Ç+ø± Çø£ÿ&É Øƒ$>± ì\ã&ç ñHêïsTT. cÕ|æ+>¥‘√ eTC≤ ` q>∑s¡+˝Àì fÒ\sY Ád”º{Ÿ˝À ñqï ªãC≤sY &˚˝Ÿ eTT+&√μ |üsê´≥≈£î\qT m+‘√ Äø£≥Tº≈£î+≥T~. Çø£ÿ&ç bòÕ|æ+>¥ ôd+≥sY 18e X¯‘êã›|ü⁄Hê{Ï yÓTøχø£Hé ãC≤sY e÷~]>± ñ+≥T+~. Á|ü|ü+#·+˝Àì nìï eT÷\\qT+N edüTÔe⁄\T Çø£ÿ&É ø=\Te⁄B] ñHêïsTT. ø=qT>√\T<ës¡T\qT ø£{Ϻ|ü&˚düTÔ+{≤sTT. Çø£ÿ&ç Á|ü‘˚´ø£‘· ªyÓTøχø£Hé uÛÀ»q+μ yÓTøχø£Hé e+≥ø±\T Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\≈£î ø£eTà{Ï $+<äTìkÕÔsTT. dü+^‘·+, MqT\ $+<äT>± $ì|ædüTÔ+&É>±, eèøå±\ ˙&É˝À ≈£Ls¡TÃì Çø£ÿ&É uÛÀ»q+ #˚j·Te#·TÃ. d”esY¶ n&Ó«+#·sY bÕs¡Tÿ ` Çø£ XÊ+{Ïj·÷>√˝À d”esY¶ n&Ó«+#·sY bÕs¡TÿqT #·÷&Éø£b˛‘˚ á q>∑s¡ |üs¡´≥q |üP]Ô ø±qfÒ¢ ˝Òø£ÿ. á bÕs¡Tÿ n+<ä]ø° <ä∫à rs¡T‘·T+~. á bÕs¡TÿqT #·÷&Ü\+fÒ ˝≤dt @+õ˝Ÿ‡ qT+∫ ãdt˝À ñ<äj·÷H˚ï ãj·T˝Ò›] sêyê*. #ê˝≤eT+~ ≥÷]düTº\T πøe\+ á bÕs¡TÿqT #·÷ùd+<äTπø XÊ+{Ïj·÷>√ q>∑sêìøÏ ekÕÔs¡+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£L Çø£ÿ&É Ä&ç, bÕ&ç kÕj·T+Á‘·+ eT∞¢ ˝≤dt @+õ˝Ÿ‡≈£î yÓ[¢b˛‘ês¡T.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

15 qT+∫ {ÖHé˝À ôdyÓHé d”≥¢ Ä{À\T ‹s¡>∑sê<äT: ø£˝…ø£ºsY ø£s¡÷ï\T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô) : s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq n~Ûø±s¡T\T ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ø£˝…ø£ºsY ø±qŒ¤¬sqT‡ Vü‰\T˝À s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ô|’ n~Ûø±s¡T\T, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ md”Œ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üe÷<ë\T »]π> ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫ ‘·>∑T#·s¡´\T rdüTø√yê\ì #ê˝≤ Ä{À\T |ü]$T‹øÏ $T+∫ bÕ´dæ+»s¡¢qT møÏÿ+∫ q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì, Ä{À\T dü]j·T>∑T ø£+&ûwüHé ˝Ò≈£îHêï, ˝…’ôdqT‡\T bı+<äì Ä{À Á&Ó’es¡¢ Ä{À\qT n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF #˚dæ d”CŸ #˚j·÷\Hêïs¡T. eTTK´+>± 7 d”≥¢ Ä{À\qT d”CŸ #˚j·÷\Hêïs¡T. Ä>∑wüߺ 15e ‘˚~qT+∫ {ÖHé ÁbÕ+‘·+˝À ‹s¡T>∑T≥≈£î nqTeT‹+#·eTì ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì s¡yêD≤XÊK n~Ûø±s¡T\qT, b˛©dt n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ô|’ n+<ä]˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\qT HÓ\˝À eT÷&ÉT e÷s¡T¢ @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. yêVü≤Hê\ bÕ]ÿ+>¥\qT >∑T]Ô+∫ ÄÁbÕ+‘ê\˝ÀH˚ yêVü≤Hê\qT ì*ù|˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. bÕ]ÿ+>¥ ˝Òì #√≥ yêVü≤Hê\T Ä|æ‘˚ ô|Hê*º\qT y˚j·÷\Hêïs¡T. q>∑s¡+˝À ‘·|üŒø£ |òü⁄{ŸbÕ‘Y\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, ø=+‘·es¡¬ø’Hê Á|üe÷<ë\qT n]ø£≥ºe#·ÃHêïs¡T. n˝≤π> m|æmdtÄغd” ãdüT‡\T {ÖHé ÁbÕ+‘·+˝À d”{Ï ãdüT‡\T @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì m|æmdtÄغd” n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ md”Œ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì yê{Ïì n]ø£fÒº+<äT≈£î

>∑&ç yÓTÆdüeTà neTàyê] ø£s¡|üÁ‘êìï Ä$wüÿ]+∫q ‘Ósêdü H˚‘·\T

ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø£˝…ø£ºsY dæ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶

ø£s¡|üÁ‘ê\qT Ä$wüÿ]düTÔqï <äèX¯´+

n~Ûø±s¡T\T Á|üD≤[ø±ã<ä›yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ìj·TeT ìã+<Ûäq\qT bÕ{Ï+∫ Ä{À\qT d”CŸ #˚j·TT≥≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. q>∑s¡+˝À Ä{À kÕº+&é\qT >∑T]Ô+∫ Ä ÁbÕ+‘ê\˝ÀøÏ yÓ[¢ n~Ûø±s¡T\T Ä{À\qT ‘·ìF #˚j·÷\Hêïs¡T. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ô|’ ‘·s¡T#·T>± ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì n+<äT≈£î n+<äs¡T dü+j·TTø£Ô+>± eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s√&ÉT¶ s¡yêD≤ XÊK ø£MTwüqsY •esê+Á|ükÕ<é, mC…dæ sêeTkÕ«$T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY eT÷]Ô, &çm+n+&é ôV≤#Yz qs¡dæ+VüQ\T, ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): >∑&ç yÓTÆdüeTà ‘·*¢ì |ü≥ºD Á|ü»\T mfi¯¢y˚fi¯˝≤ Ä<ä]kÕÔs¡ì |ü\Te⁄s¡T ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ |ü≥ºD+˝À neTàyê] #·]Á‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£s¡|üÁ‘ê\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£s¡|üÁ‘ê\ eTTÁ<äD <ë‘·, ‘Ósêdü |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T XÊq\ $wüßí#ê], ‘Ósêdü sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. >∑&ç yÓTÆdüeTà neTàyê]ì |üPõ+∫q yês¡T düTK dü+‘√XÊ\‘√ ñ+{≤s¡Hêïs¡T. n+<äTe\q neTàyê] J$‘· #·s¡Á‘·qT eTs√kÕ] Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T|üsêÃ\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√H˚ ø£s¡|üÁ‘ê\qT eTTÁ~+#·&É+ »]–+<äì yês¡T $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ósêdü ;d” ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T uÛ≤düÿsY j·÷<äyé, {°ÄsYmd”« eT+&É\ Ç+#êØ® dü‘·´Hêsêj·TD, uÛ≤qT, kÕsTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ne>±Vü≤q ˝Òø£ kÕÿ\sYwæ|t\≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·Tqï yÓTÆHêغ\T ø£s¡÷ï\T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Òø£H˚ yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\T kÕÿ\sYwæ|t\≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡ì sêh yÓTÆHêغ ô|ò’HêHé‡ ø±s√ŒπswüHé m–®≈£î´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY nj·T®<é n© nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ q>∑s¡+˝Àì eTVæ≤fi¯\ ñkÕàìj·÷ &çÁ^ ø£fi¯XÊ\˝À ôV≤˝ŸŒ mHé ôV≤˝ŸŒ VüQ´ e÷ì{° düØ«dt &ÓyÓ\|tyÓT+{Ÿ k˛ôd’{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± $#˚ÃXÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú˙\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T, dü«j·T+ ñbÕ~Û u≤´+≈£î ø±s√ŒπswüHé yês¡T Ç#˚à ãTTD≤\ >∑T]+∫ Äj·Tq $e]+#ês¡T. kÕÿ\sYwæ|t\ >∑T]+∫ yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+ #ê\Hêïs¡T. ÇkÕ¢+ eT‘· >∑Ts¡Te⁄ ]f…ÆsY Á|æì‡|ü˝Ÿ düj·T´<é ùdø˘ VüQùd‡Hé |”sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#·&ÜìøÏ <˚XÊHÓ’ïq $&ç∫ ô|{Ϻ Ç‘·s¡ <˚XÊ\¬ø’Hê b˛e#êÃHêïs¡T. á s√E˝À¢ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#·&É+˝À eTVæ≤fi¯˝Ò eTT+<ä+»˝À ñqï+<äT≈£î Äj·Tq Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

uÀHê\≈£î |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\ sêø£ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑düTº 4 (düTes¡íyês¡Ô): >∑&ç yÓTÆdüeTà uÀHê\ dü+<äs¡“¤+>± Ä~yês¡+ |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+#·qTHêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ øÏ#·Ãqï>±] \øå±à¬s&ç¶, ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+ >ö&é ‘·~‘·s¡T\T uÀHê\≈£î ‘·s¡*sêqTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\T nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊs¡T. Ä\j·÷ìï $<äT´‘Y BbÕ\‘√ n+<ä+>± eTTkÕÔãT #˚XÊs¡T.

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï &Ó’¬sø£ºsY nj·T®<é n©

$ø£˝≤+>∑T\ sêC≤´~Ûø±s¡s ø√dü+ b˛sê≥+: eT+<äø£èwüí e÷~>∑ ne⁄≈£î, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): sêh me÷àØŒmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<äø£èwüíe÷~>∑ ø√y˚\≈£î+≥¢ s√&ÉT¶ yÓ’mdtÄsY $Á>∑Vü≤+ qT+&ç ø±*q&Éø£q sê»M~∏, #·\¢M~Û ù|s¡T ãC≤s¡Tq Äj·Tq ãkÕº+&é #˚s¡T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #ê˝≤ nHê´j·T+ #˚düTÔ+<äì Äj·Tq Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó<˚bÕ $ø£˝≤+>∑T\≈£î |æ+#·Hé 75 qT+&ç 200\ s¡÷bÕj·T\T Ç∫Ã+<äHêïs¡T. yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ 200\ qT+&ç 500\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î ô|+∫+<äHêïs¡T. 500 s¡÷bÕj·÷\T $ø£˝≤+>∑T\≈£î @e÷Á‘·+ |ü]|ü&Éeì, 500\qT+&ç 1500\ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+#ê\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À $ø£˝≤+>∑T\ b˛sê≥ dü$T‹ ‘·s¡T|ü⁄q @ b˛sê{≤ìøÏ dæ<ä›eTHêïs¡T. |ü+#êsTTr mìïø£\ qT+&ç bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\ es¡≈£î $ø£˝≤+>∑T\ ‘·s¡T|ü⁄q e÷~>∑ <ä+&√s¡ dü‘·Ô m$T{Àqì #·÷|ækÕÔeTHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± 30XÊ‘·+ ]»πs«wüHé #˚j·÷˝Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT 9 @fi¯¢ bÕ\q˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î #˚dæ+<˚$T˝Ò<äHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ _d”\≈£î ]»πs«wüqT¢ ÇkÕÔeTì eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêï&ÉHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ $ø£˝≤+>∑T\ |ü≥¢ düŒ+~Û+#·≈£î+fÒ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü‘·q+ ø±ø£ ‘·|üŒ<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ me÷àØŒmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT qs¡dæ+Vü≤ e÷~>∑, õ˝≤¢ me÷àØŒmdt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù

Ä~yês¡+, Ä>∑düTº 5, 2012

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï &Ó’¬sø£ºsY nj·T®<é n© düTuÛ≤wt#·+Á<ÛäuÀdt, õ˝≤¢ me÷àØŒmdt ø±s¡´<ä]Ù ‘·ô|Œ≥ ∫qïsêeTT&ÉT, me÷àØŒmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT _$.s¡eTD, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£îqT≈£î+≥¢ eT~›˝Ò{Ï e÷~>∑, me÷àØŒmdt eT+&É\ j·TTeùdq n<Ûä´≈£åî&ÉT uÛ≤düÿsY e÷~>∑, $ø£˝≤+>∑T\ b˛sê≥ dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ñq÷ïs¡T uÛ≤wü, eT+&É\ $ø£˝≤+>∑T\ n<Ûä´≈£åî&ÉT $T<Ó› yÓ+ø£≥•e⁄&ÉT, me÷àØŒmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤wü´+ bÕsƒ¡XÊ\˝À Áô|ò+&éwæ|t&˚ dü+ãsê\T ø£s¡÷ï\T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À uÛ≤wü´+ bÕsƒ¡XÊ\˝À ùdïwæ‘·T\ ~H√‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. CÀq˝Ÿ Ç+#êsY® n˙˝Ÿ ≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|æì‡|ü˝Ÿ ¬ø.sê+Á|ükÕ<é, *{Ï˝Ÿ #ê+|t‡ bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ düT<ÛësêDÏ\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ùdïVü≤ã+<Ûä+ >=|üŒ‘·q+ >∑T]+∫ m+‘√ #·ø£ÿ>± eT+∫ ø£<∏ä\ <ë«sê ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n˝≤π> |æ\¢\#˚‘· dü«j·T+>± Áôô|ò+&ç‡|t u≤´+&é‡ ‘·j·÷s¡T #˚sTT+#ês¡T. m+‘√ ø√˝≤Vü‰\+>± |æ\¢\T á ø±s¡´Áø£e÷ìï »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

yê‘êes¡D+ e´ekÕj·T dü\Vü‰\T >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± õ˝≤¢˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&É ñs¡TeTT\‘√ ≈£L&çq ‘˚*ø£bÕ{Ï esê¸\T ≈£î]kÕsTT. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 38 qT+∫ 40 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ eT]j·TT sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 25 qT+∫ 27 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+ yês¡T n+~+∫q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, sêuÀe⁄ ◊<äT s√E\˝À yê‘êes¡D+ bı&ç>± ñ+&Ée#·TÃqT. <äøÏåD ~X¯ qT+∫ >±\T\T >∑+≥≈£î 06`11 øÏ.MT. y˚>∑+‘√ Mj·Te#·TÃqT. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 40 qT+∫ 41 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ eT]j·TT sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 30 qT+∫ 31 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñ+&Ée#·TÃqT. yê‘êes¡D≤<Ûës¡yÓTÆq e´ekÕj·T dü\Vü‰\T e] e]˝À Ä≈£îeTT&É‘· |ü⁄s¡T>∑T ñìøÏì >∑eTì+∫qf…Æ¢‘˚ ìyês¡D≈£î, 2.5 $T.© ø√¢]ô|ò’]bòÕdt ˝Ò<ë 2 Á>± ø±sêº|t ôV’≤Á&√ø√¢¬s’&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≈£Ls¡>±j·T\T eT]j·TT |ü+&É¢‘√≥\T Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T r>∑C≤‹ ≈£Ls¡>±j·T\T eT]j·TT ≥e÷≥ ô|’ Ä≈£îeT#·Ã eT]j·TT Ä≈£îe÷&ÉT ‘Ó>∑Tfi¯ófl k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+. ‘Ó>∑Tfi¯ófl >∑eTì+∫q#√ ìyês¡D≈£î, 2.5 Á>± e÷+ø√C…uŸ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. $Ts¡|ü˝À ‘êeTs¡|ü⁄s¡T>∑T\T, q*¢ eT]j·TT ø±H=bòısê ø=eTà ≈£îfi¯ófl ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq$. ìyês¡D≈£î, ‘êeTs¡|ü⁄s¡T>∑T\T 1.5Á>± mìù|ò{Ÿ ˝Ò<ë 2 $T.©. |òæÁbıì˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. q*¢ 2$T.©. bòı»˝ÀHé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±H=bòısê ø=eTà ≈£îfi¯ófl ‘Ó>∑T\T 30Á>±. ø±|üsY Äø°‡ ø√¢¬s’&éG1Á>±. bÕ¢+{≤yÓTÆdæHé eT+<äTqT 10©≥s¡¢ ˙{ÏøÏ ø£*|æ yês¡+ s√E\ e´e~Û˝À 2kÕs¡T¢ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±´uÒJ eT]j·TT ø±©|òü¢esY˝À ù|qTã+ø£ >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î 2$T.© e÷˝≤B∏j·÷Hé ˝Ò<ë &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<∏Ó’˝Ÿ z &ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*.


Ä~yês¡+, Ä>∑düTº 5, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ô|’ ø£HÓïÁs¡ ø£s¡÷ï\T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£eT ÇdüTø£ e÷|ò”j·÷ô|’ ¬syÓq÷´, yÓTÆì+>¥ eT]j·TT b˛©düT\T ñ≈£îÿbÕ<äeTT yÓ÷bÕs¡T. ‘Ó\+>±D, sêj·T\d”eT dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘·yÓTÆq ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä q~ qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î s√E ø=ìï e+<ä\ dü+K´˝À ˝≤Ø\T ùd«#·Ã>± s¡yê D »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. á eT<Ûä´ ø±\+˝À e∫Ãq |ü\T |üÁ‹ø£ yês¡Ô\≈£î n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD, eT+&É\ ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+ ÇdüTø£ ˝≤Ø\‘√ ì+&çb˛sTT+~. Bì e\¢ Á|üuÛÑT‘ê« ìøÏ |üqTï\ s¡÷|ü+˝À \ø£å\ Ä<ëj·T+ edüTÔ+~. ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä q~ ÇdüTø£≈£î Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À eT+∫ &çe÷+&é ñ+~. ˇø£ ˝≤Ø ÇdüTø£ KØ<äT Ç‘·s¡

ÁbÕ+‘ê\˝À ø£˙dü|ü⁄ <Ûäs¡ 50 y˚\ qT+∫ 70 y˚\ s¡÷bÕj·T\es¡≈£î ñ+≥T+~. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À m+‘· <Ûäs¡ ô|{Ϻq ÇdüTø£ <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\˝À #ê˝≤ es¡≈£î ø£≥º&Ü\T ≈£L&Ü ì*∫b˛e&É+ ≈£L&Ü »]–+~. n˝≤π> ¬syÓq÷´, b˛©düT\T eT]j·TT yÓTÆì+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î ø£+ {Ïô|’ ≈£îqT≈£î ≈£L&Ü ø£s¡TesTT´+<äì #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. C≤rj·T s¡Vü≤<ë] 44 s√&ÉT¶ô|’ mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É n~Ûø±s¡T\T s√E≈£î |ü<äT\ dü+K´˝À ˝≤Ø\T d”CŸ #˚dæ 50 qT+∫ 80 y˚\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î »]e÷Hê $~ÛdüTÔHêïs¡T. nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD n~Ûø±s¡T\ y˚T\Tø=\T|ü⁄ e\q #ê˝≤ es¡≈£î ‘·–Zb˛sTTq+<äT≈£î qB |ü]yêVü≤ø£ Á>±eT Á|ü»\T ìÁ<äb˛‘·THêïs¡T.

ñs¡T≈£î+<ä≈£î bÕ<äj·÷Á‘·

>∑T+&Ób˛≥T‘√ ôd+Á{Ï+>¥ ø±]à≈£î&ç Vü≤sƒêqàs¡D+

Ä\÷s¡T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): ø£sêí≥ø£ sêh+˝Àì ãfi≤¢] õ˝≤¢ Msê|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTú\T Ä\÷s¡T MT<äT>± ñs¡T≈£î+<ä Á>±eTeTT˝À yÓ\dæq ás¡qï kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î >∑‘· |ü~ dü+e‘·‡sê\ qT+&ç Á|ü‹ ÁXÊeDe÷dü+˝À ñs¡T≈£î+<ä≈£î yÓ\T‘·T+ {≤eTì uÛÑ≈£îÔ\T u≤ãT, >±<Ó*+>∑, Hê>∑sêE, mÁ]kÕ«$T, ás¡qï, sêe÷+»H˚j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T Ä\÷s¡T˝À $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ\T›]Ô, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì _+–<=&ç¶ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q sêeTÁøÏwüí(35)\T nH˚ e´øÏÔ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹˝À ∫øχbı+<äT‘·÷ ø=\Tø√˝Òø£ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. ≈£î≥T+u dü+uÛÑT´\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT sêeTÁøÏwüí >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ôd+Á{Ï+>¥ |üìøÏ yÓ[¢ ≈£î≥T+uÛ≤ìï b˛wæ+#˚yê&ÉT X¯óÁø£yês¡+ s√E |üì˝≤π> ôd+Á{Ï+>¥ |üìøÏ yÓfi¯SÔ+&É>± >∑T+&˚ b˛≥T e∫à q&ç Ç+{À¢H˚ ≈£î|üŒ≈£L˝≤&ÉT B+‘√ ‘·qã+<äTe⁄\T ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\ ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&É ∫øÏ‘·‡ b˛+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´, ˇø£ ≈£îe÷s¡T, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T e⁄Hêïs¡T. ≈£î≥T+ã j·T»e÷˙ eTs¡DÏ+&É+‘√ ~ø£ÿ‘√#·ì dæúΔ‹˝À ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ñHêïs¡T. M]ì Á|üuÛÑT‘·«y˚T Ä<äTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√sês¡T.

|òüTq+>± Ä+»H˚j·TkÕ«$T Äsê<ÛäH√‘·‡yê\T Ä\÷s¡T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Vü≤‹Ôu…\>∑˝Ÿ lÄ+»H˚j·TkÕ«$T Ä\j·T+˝À ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T eT+Á‘ê\j·T+ lsê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T 341e Äsê<Ûäq eTôVA‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·#·THêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± kÕ«$T s¡<∏√‘·‡e+ n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ìsê«VüQ≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

ªms¡Te⁄\ ø=s¡‘· sê≈£î+&Ü #·÷&É+&çμ Ä\÷s¡T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T eT+&É\eTT˝À n&É|ü&ÉbÕ esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s’‘·T\≈£î ms¡Te⁄\ ø=s¡‘· sê≈£î+&É #·÷&Ü\ì eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ms¡Te⁄\ <äTø±D≤\ &û\s¡¢≈£î düe÷y˚X¯eTT @sêŒ≥T #˚dæ m&çm eT*¢ø±s¡T®q, eT+&É\e´ekÕj·÷~Ûø± ]DÏ õ.ùV≤eT\‘· Ä<˚•+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ms¡Te⁄\ ø=s¡‘· HÓ\ ø=q≈£î+&É e´ekÕj·TXÊK nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+ ≥T+<äTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡\ ø£+fÒ m≈£îÿø£ <Ûäs¡\≈£î ms¡Te\T $Áø£sTTùdÔ n≥Te+{Ï yê] ˝…’ôdqT‡\T s¡<äT› |ü]∫ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ms¡Te⁄\T ÁøÏ$Tdü+Vü≤s¡ø£ eT+<äT\T ø=qï yê]øÏ ‘·|üŒ≈£î+&É s¡d”<äT\T Çyê«\ì &û\s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. ádüe÷y˚XÊìøÏ eT+&É\ ms¡Te⁄\ <äTø±D≤\ &û\s¡T¢, $düÔs¡D≤~Ûø±s¡T\T Vü≤qTeT|üŒ, õ˝≤Hé uÛ≤wü Vü≤»s¡j·÷´s¡T.

‘·*¢bÕ\ yês√‘·‡yê\T ne⁄≈£î, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì n+>∑Héyê&û πø+Á<ä+˝À ‘·*¢bÕ\ yês√‘·‡yê\T ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+ yÓ’<Ûë´~Ûø±] &Ü.düTπswt¬s&ç¶ ‘·*¢bÕ\ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘· s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq ‘·*¢bÕ\ yês¡ ‘√‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ Ád”Ô ø±qTŒ ‘·s¡Tyê‘· •X¯óe⁄≈£î eTTÁs¡TbÕ\qT >∑+≥˝À|ü\ Á‘ê–+#ê\Hêïs¡T. &Éu≤“bÕ\T @Ç‘·s¡ bÕìj·÷\T Çe«≈£L &É<äHêïs¡T. ø£eT÷´ì{Ï ôV≤˝ŸÔ q÷´ÁfÒdüHé ø£¢düºsY n~Ûø±] &Üø£ºsY lìyêdüT \T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 6 HÓ\\T <ëfÒ+‘· es¡≈£î &Éu≤“bÕ\T Çe«sê<äHêïs¡T. ‘·*¢bÕ\ e\q XÊ«wüø√dü yê´<ÛäT\T, n\Ø®\T, ÄdüÔeT e+{Ï yê´<ÛäT\T sê≈£î+&Ü ñ+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”ôV≤#Yz dü‘·´Hêsêj·TDsêE, &ç|æmyéTm lìyêdü¬s&ç¶, ôV≤˝ŸÔ m&ÉT´πø≥sY dü«s¡í >ö], ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ s¡V”≤e÷Hé, $»j·TeTà, Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n+>∑Héyê&û {°#·s¡T¢, ÄXÊes¡ÿs¡T¢, >∑s¡“e‘·T\T, u≤*+‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ ø£s¡÷ï\T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT<ä÷›sY q>∑sY˝Àì _d”, md”‡, md”º, yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ ø±sê´\j·T+˝À $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ô|’ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À sêh n<Ûä´≈£åî\T C….\ø°Îqs¡dæ+Vü≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\+ nsTT´+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêh yê´|üÔ+>± ñqï _d”, md”‡ u≤\Ts¡, u≤*ø£\ ø£fi≤XÊ\ kÕúsTT Vü≤düºfi¯ó¢ ˇø£{Ï ≈£L&Ü kı+‘· uÛÑeq+ ˝Òø£ Á|üy˚{Ÿ _*¶+>¥\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î dü]j·T>∑T kÂø£sê´\T ˝Òø£ b˛e&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. ø£fi≤XÊ\ Vü≤düºfi¯¢ uÛÑeHê\ ø√dü+ Á|ü‹ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À düú\ πø{≤sTT+∫ kı+‘· uÛÑeHê\qT ì]à+#·T≥≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÛÑs¡‘Y ≈£îe÷sY, ø±s¡´<ä]Ù sêeTø£èwüí, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7 eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\≈£î ÇbòÕÔsY $+<äT

ø£s¡÷ï\T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): |ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷kÕìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ñ|üyêdü Bø£å˝À ñqïyê]øÏ (s√C≤) dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mq. s¡dü÷˝Ÿ Ç+{À¢ ÇbòÕÔsY $+<äT Çe«&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡+C≤Hé e÷dü+˝À eTTd”¢+ k˛<äs¡T\T ìj·TeT ìwüº\‘√ HÓ\ s√E\ bÕ≥T Bø£å˝À ñ+&É≥+ #ê˝≤ dü+‘√wüø£s¡+ nì nHêïs¡T. Á|ü»\+<äs¡÷ ˝ÖøÏø£ uÛ≤yê\T ì+|ü⁄ø=ì, düTK dü+‘√cÕ\‘√ ñ+&Ü\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇHê‡|òt q>∑s¡ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù KBsY nVü≤à<é, Hêj·T≈£î\T s¡Væ≤e÷Hé, U≤C≤VüQùdHé, s¡w”<é, eTÚ[w”ÄãT, Vü≤wæcÕãT, eTTø±ÔsY, eTdü÷] $Tj·÷´, eTVü≤ã÷uŸu≤wü, »©˝Ÿu≤wü, eTVü≤à<é, e[, düTuÛ≤Hé\‘√bÕ≥T n~Ûø£ dü+K´˝À eTTd”¢+\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ\T›]Ô Vü‰düº˝Ÿ $<ë´]úøÏ yÓT&çø£˝Ÿ d”≥T

#Ós¡T≈£î\bÕ&ÉT˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+

yÓ\T›]Ô, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ mdtdæ u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü‰+ q+<äT 2007,08 dü+e‘·‡s¡+˝Àì 10e ‘·s¡>∑‹ u≤´#Y q+<äT #·~$q $<ë´]úøÏ yÓT&çø£˝Ÿ d”≥Te∫Ãq≥T¢ Vü‰düº˝Ÿ yês¡¶Hé <√s¡kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·T˝Ÿ.‘ê+&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dü÷s¡´ Hêj·Tø˘, düT_“u≤sTT\ ≈£îe÷s¡T&ÉT X¯+ø£sYHêj·Tø˘≈£î nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ >∑es¡ïyÓT+{Ÿ ø£fi≤XÊ\q+<äT d”≥T e∫Ãq≥T¢ Vü≤düº˝Ÿ Äj·Tq #˚bÕŒs¡T. m+ ôd{Ÿ q+<äT 5,200 sê´+≈£î e∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´]úøÏ yÓT&çø£˝Ÿd”≥T sêe&É+‘√ Äq+<ä+>± ñ+~ì Ç~ HêjÓTø£ÿ ø£èwæ |ü*‘·y˚T nHêïs¡T.

yÓ\T›]Ô, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~˝Àì #Ós¡T≈£î\bÕ&ÉT Á>±e÷+˝À X¯ìyês¡+ ô|+∫ø£\bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ düMTbÕq ñqï $X¯«uÛ≤s¡‹ Vü‰düŒ≥˝Ÿ yÓ’<ä´\, #Ós¡T≈£î\bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±+Áπ>dt Hêj·T≈£î\T Hêsêj·TD¬se&ç¶ Ä<ë«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ |ü]ø£å\T ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. yÓ’<ä´dæ+ã+~ Vü‰]ÁøÏcÕí¬s&ç¶, &Ü.yÓ’.eTùV≤wt, $y˚ø±q+<é¬s&ç¶, eT˝Ò¢X¯«], bÕ˝ÀZHêïs¡T. $X¯«uÛ≤s¡‹ Vü‰düŒ≥˝Ÿ q+<äT z|æ 20 s¡÷bÕj·T\πø nìï yÓ’<ä´ |ü]ø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Vü‰düŒ≥˝Ÿ |òüE $wüj·T+˝À¢ 50 XÊ‘·+ ‘·–Z+|ü⁄ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. s=>∑T\≈£î yÓ’<ä´ |ü]ø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æì #ÓXÊs¡T.

#˚‘·T\ X¯óÁuÛÑ‘·qT n\yê≥T>± e÷sêÃ* õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] &Ü.|æ.ãT#·Ãqï ø£s¡÷ï\T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): |æ\¢\˝À #˚‘·T\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√e≥+ ˇø£ n˝yê≥T>± e÷sêÃ\ì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] &Ü.|æ.ãT#·Ãqï, sêJyé $<ë´$TwüHé sêh nø±&É$Tø˘ e÷ì≥]+>¥ n~Ûø±] sê»´\ø°Î\T dü+j·TTø£Ô+>± ø√sês¡T. X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À »q$C≤„q y˚~Ûø£ s¡÷bı+~+∫q |ü]X¯óÁuÛÑ‘·yÓTÆq #˚‘·T\T Äs√>∑´ Á|ü<ë‘·\T nH˚ b˛düºsYqT yê]s¡Te⁄] #˚‘·T\ MT<äT>± $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. C…MM Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·÷>∑+fÒX¯«s¡|üŒ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ü. ãT#·Ãqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T |æ\¢\T n\yê≥T|ü&˚ es¡≈£î #˚‘·T\T X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*‡q ÄeX¯´ø£‘· >∑T]+∫ #ÓãT‘·T ñ+&Ü\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ sêJyé $<ë´$TwüHé sêh n~Ûø±] m+.$. sê»´˝ø°Î e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C…MM |æ\¢\ Äs√>±´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ á n+XÊìï #·ø£ÿ{Ï b˛düºs¡¢ <ë«sê ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ Vü≤s¡¸˙j·TeTHêïs¡T. C…$$ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, |üsê´es¡D ø±s¡´ø£s¡Ô dæ.j·÷>∑+fÒX¯«s¡|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äs¡T dü+<äsê“\˝À #˚‘·T\T ø£&É>±\ì, düãT“‘√ ø£˙dü+ 20 ôdø£+&ÉT¢ #˚‘·T\T y˚fi¯¢eT<ä´ X¯óÁuÛÑ+>± ø£&É>±\ì Äø£s¡wüD°j·TyÓTÆq ∫Á‘ê\ <ë«sê b˛düºsY q+<äT |æ\¢\≈£î ‘Ó*bÕeTHêïs¡T. _.düTπswt ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh yê´|üÔ+>± C…MM #˚|ü{Ϻq á ø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢˝À bÕsƒ¡XÊ\\T, düe÷»+˝À ô|<ä› m‘·TÔq rdüT¬ø\T‘êeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêJyé $<ë´$TwüHé mmyéTz sêyÓTàVü≤Hé, ôdø√º]j·T˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T e÷s¡T‹, »Hês¡úHé >ö&é, ñX‚Hé, $X¯«Á|ükÕ<é, y˚T|òüTXÊ´yéT, Á|ükÕ<é, nãT›˝Ÿ KBsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤+ÁB˙yê *+≈£î #êq˝Ÿ @sêŒ≥T #˚j·÷*: d”|”m+ Hêj·T≈£î\T ø£s¡÷ï\T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): Vü≤+ÁB˙yê *+≈£î #Ûêq˝Ÿ @sêŒ≥T #˚dæ ‘·T>∑Z* eT+&É\+˝Àì #Ós¡Te⁄\qT ˙{Ï‘√ ì+bÕ\ì d”|”m+ Hêj·T≈£î\T X¯ìyês¡+ bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. e÷J myÓTà˝Ò´ áX¯«sY¬s&ç¶ düe÷~Û <ä>∑Zs¡ qT+∫ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T sêeTø£èwüí, s¡+>±¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕeTTø±≥T‘√ u≤\T&ç eTè‹ |ü–&Ü´\, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì dü+øÏπsDÏ|ü˝…¢ Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ sêÁ‹ 10.30 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À eTùV≤X¯«s¡T&ÉT(14) nH˚ u≤\T&ÉT bÕeTTø±≥T eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q Á>±eT+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î ‘·*¢ eT¢\eTà, ‘·+Á&ç eT*¢ø±s¡T®q\ @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT eTùV≤X¯«s¡T&ÉT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ ø£\dæ H˚\ô|’ sêÁ‹ ìÁ<äb˛sTTq düeTj·T+˝À ø£≥¢|æ+»] nH˚ bÕeTT eTùV≤X¯«s¡T&çì ø±≥T y˚dæ+<äì >∑eTì+∫q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕeTTqT #·+|æ, yÓ’<ä´XÊ\≈£î b˛j˚T e÷s¡ZeT<ä´˝ÀH˚ Ä|æ\¢yê&ÉT eTè‹#Ó+<ë&Éì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘Ó*bÕs¡T. á u≤\T&ÉT |ü–&Ü´\ õ˝≤¢|ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À 9e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·THêï&Éì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

Á|ü‹ˇø£ÿs¡T yÓTTø£ÿ\T Hê{≤*: ø£˝…ø£ºsY

ø£s¡÷ï\T, Ä>∑wüߺ 4 (düTes¡íyês¡Ô): yê‘êes¡D düeT‘·T˝≤´ìøÏ, |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï dü+s¡øÏå+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ.düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Äes¡D˝À sê$, y˚|ü, ø±qT>∑, Hê>∑eT*¢, düT+πøX¯ó\, ‘·~‘·s¡ yÓTTø£ÿ\qT HêfÒ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY bÕ˝§ZHêïs¡T. õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY eT÷]Ô, eTTì‡|ü˝Ÿ Ç+»˙sY sê»X‚KsY, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ |ü]bÕ\Hê~Ûø±] dü+|ü‘Y ≈£îe÷sY, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ dæã“+~ yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. #Ó≥¢ qT+&ç $&ÉT<ä\j˚T´ ÁbÕDyêj·TTe⁄ Äs√>±´ìøÏ eT+∫<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ eTTq>±\bÕ&ÉT düeTàsY k˛ºπsCŸ {≤´+ø˘ >∑≥¢ MT<ä ≈£L&É yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï ˙fi¯ó¢ b˛XÊs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 5, Ä>∑düTº 2012

neTà≈£î uÀq+... Ç+{Ï+{Ïø° Ä neTàyês¡T Ç\y˚\TŒ. uÛÑøÏÔ‘√ ø=*∫q yê] ø√]ø£\T rπsà ø=+>∑Tã+>±s¡T. |æ*∫q+‘·H˚ |ü*πø<Ó’e+. y˚&ÉT≈£îqï yê]øÏ esê*#˚à Á|ü‘·´ø£å´ <Ó’e+. Ä ‘·˝Ò¢ >∑&çyÓTÆdüeTà ‘·*¢. >∑&çyÓTÆdüeTà n+fÒ >∑+&Ü\T rπsà ‘·*¢. Ä|ü<ä˝À ñqï uÛÑ≈£îÔ\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£îH˚ ø£*j·TT>∑ <Ó’e+. Ä ‘·*¢ ÄodüT‡\ ø√dü+ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\ ø√˝≤Vü≤\+ #Ó|üŒ‘·s¡+ ø±<äT. >∑&çyÓTÆdüeTà ‘·*¢ ©\\T ø√ø=\¢\T. á #·sê#·s¡ düèwæºøÏ eT÷\+ ‘·*¢ Ä »>∑Hêà‘·. Á|ü‹ ÁbÕDÏ ‘·*¢øÏ s¡TD|ü&˚ ñ+≥T+~. mìï »qà˝…‹ÔHê e÷‘·è s¡TD+ rs¡TÃø√e&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. n˝≤+{Ï~ Á‹˝Àø±\≈£î »>∑Hêà‘· nsTTq neTàyê]ì m+‘· ÁbÕ]ú+∫Hê, m+‘· Äsê~Û+∫Hê, m+‘·ùde #˚dæHê ÄyÓT s¡TD+ rs¡TÃø√>∑\e÷? ø±ì eTqdüT‡ ñ+fÒ ø=+‘Ó’Hê rs¡TÃø√>∑\T>∑T‘ê+. n+<äTπø <˚e‘·\T ≈£L&Ü eTìwæ>± |ü⁄{≤º\ì ø√s¡T≈£î+{≤s¡≥. neTà≈£î ùde #˚j·T&É+, neTà Áù|eTqT |ü]|üPs¡í+>± nqTuÛÑ$+#·&É+ πøe\+ e÷qe⁄\πø kÕ<Ûä´yÓTÆ+~. Ä uÛ≤>±´ìï neTà eTq≈£î Á|ükÕ~k˛Ô+~. Ä neTà mes√ ‘Ó\TkÕ? >∑&çyÓTÆdüeTà ‘·*¢. y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á>±eT+˝Àì eT+&É\ ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T Äes¡D˝À yÓ\dæq Ä ‘·*¢ ©\\T eTVü‰<äT“¤‘·+. s√E s√E≈£L ‘·q ©˝≤ eTVü‰‘ê´ìï #·÷|ü⁄‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\qT ø£èbÕ Mø£åD≤\‘√ ø±bÕ&ÉT‘√+~.

ø=‘·Ô>± ì]à+∫q eT+&É|ü+

düú\ |ü⁄sêD+... Ç~ n‘·´+‘· eTVü≤‘·TÔ ø£*–q |ü⁄sê‘·q Ä\j·T+. Ç~ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝Àì eT+&É\ ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T Äes¡D˝À ñ+~. á ø£≥º&ÜìøÏ |üPs¡«+ KT© KT‘·TuŸcÕV”≤ ø±\+˝À ø±\+˝À nX¯«XÊ\>± ñ+&˚<ä≥. uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝À yÓ\dæ |æ*∫q |ü*πø <˚e‘·>± ‘·q uÛÑ≈£îÔ\qT ø±bÕ&ÉT‘·÷ ñ+&˚<ä≥. ø±\Áø£y˚TD |ü]dæú‘·T\ Á|üuÛ≤e+ e\¢ Ä\j·T ìs¡«Vü≤D, |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T Áø£eTÁø£eT+>± ‘·>∑TZ‘·÷ e#êÃsTT. ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ nq>± 1973 dü+e‘·‡s¡+˝À n|üŒ{Ï ñ|ü ‘·Vü≤dæ˝≤›sY &ç.¬ø sêe÷sêe⁄ ø±\ø£è‘ê´\ ø√dü+ n≥TyÓ’|ü⁄ yÓ[¢q|ü&ÉT neTàyês¡T düs¡Œ s¡÷|ü+˝À <äs¡Ùq$T∫à n<äèX¯´yÓTÆ+<ä≥. n<˚ s√E sêÁ‹ Äj·Tq ø£\˝À neTàyês¡T ø£ì|æ+∫ ªH˚qT Çø£ÿ&É yÓ\dæ ñHêïμqì #Ó|æŒ+<ä≥. eTs¡Tdü{Ï s√E ‘·Vü≤dæ˝≤›sY Á>±eT Á|ü»\qT, |ü⁄s¡Á|üeTTKT\qT dü+Á|ü~+∫ yêfi¯¢‘√ nø£ÿ&çøÏ yÓ[¢ #·÷XÊs¡T. Ç+πøeTT+~ ÄX¯Ãs¡´+... eTVü‰<äT“¤‘·+... uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝À Ä\j·T+ Äqyê\T.. Ä ‘·s¡Tyê‘· neTàyês¡T ø£ì|æ+∫+<ä≥. Ä s√E qT+∫ |üP» uÛÑ»q ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 3`9`1993 qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+∫q nK+&É CÀ´‹ H˚{Ïø° yÓ\T>∑T‘·÷H˚ ñ+~.

Ä\j·T Js√í<äΔ›s¡D neTàyê] ø£èbÕ Áù|s¡D\ e\¢ á Ä\j·T Js√í<äΔs¡D #˚j·T&ÜìøÏ es¡Z˝Ÿ düs¡dü«r <˚$ Ä\j·T e´ekÕú|ü≈£î\T, düTÁ|üdæ<äΔ› CÀ´‹wü dæ<ëΔ+‘· yêdüTÔ |ü+&ç‘·T\T, düs¡dü«r <˚$ ñbÕdü≈£î\T lll j·÷j·Tes¡+ #·+Á<äX‚Ks¡X¯s¡à dæ<ëΔ+‹ dü\Vü‰ Á|üø±s¡+ •~∏˝≤edüú˝À ñqï á |ü⁄sê‘·q ø£≥º&Üìï ‘=\–+∫, uÛÑ≈£îÔ\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\‘√ |ü⁄q'ìsêàD+ #˚j·÷\ì dü+ø£*Œ+#ês¡T. düTe÷s¡T s¡÷.50 \ø£å\ n+#·Hê‘√ á eTVü≤‘êÿsê´ìï #˚ùd+<äT≈£î ìs¡ísTT+#ês¡T. ø±e⁄q á ãèVü≤‘Yø±s¡´+˝À ‘·eT X¯øÏÔ y˚Ts¡≈£î Ä\j·T ìsêàD≤ìøÏ $sêfi≤\T (edüTÔ, <Ûäq, Á<äe´, s¡÷ù|D≤) düeT]Œ+∫ neTàyê] ÄodüT‡\T n+<äTø√yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

H˚&ÉT l >∑&çyÓTÆdüeTà ‘·*¢ ÁXÊeDe÷dü uÀHê\ ñ‘·‡e+

‘=\–+#·ã&çq |ü⁄sê‘·q Ä\j·T+

y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T Äes¡D˝À >∑\ l >∑&çyÓTÆdüeTà uÀHê\ }πs–+|ü⁄ Ä~yês¡+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä\j·T ø£$T{° ‘Ó*|æ+~. ñ<äj·T+ 5 >∑+≥\≈£î neTàyê]øÏ n_Ûùwø£+, 8 >∑+≥\≈£î düVü≤ÁdüHêe÷\‘√ ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq, 10 >∑+≥\≈£î Ä\j·T+ qT+∫ neTàyê] ‘=f…º\‘√, uÛÑ»q\‘√ y˚T&ÉÃ˝Ÿ uÛÑø£Ôãè+<ä+‘√ Á>±eT }πs–+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤π> kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ qT+∫ yÓTÆ\ uÀHê\T, 5:30 ì$TcÕ\≈£î ã+&ÉT¢ uÀHê\T, |òü\Vü‰s¡ ã+&É¢‘√ Á|ü<äø£åD\T »s¡T>∑TqT. nq+‘·s¡+ neTàyê] Vü‰s¡‘·T\T »s¡T>∑TqT. ø±e⁄q uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì rs¡ú Á|ükÕ<ë\T d”«ø£]+∫ neTàyê] ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±>∑\s¡ì Ä\j·T ø£$T{° ‘Ó*|æ+~. n˝≤π> 14e ‘˚B qT+∫ neTàyê] Bø£å (eT+&É\ Bø£å) ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì ù|s=ÿ+~.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 05-08-2012  
e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 05-08-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India