Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 2

dü+∫ø£ : 17

Ä~yês¡+ |òæÁãe] 5, 2012

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

2J˝À πø+Á<ä ªVü≤√+μ ùd|òt` düTÁãVü≤àD´kÕ«$T |æ{°wüHé ø={Ϻy˚‘· ‘·<äT|ü] $#ês¡D e÷]à 17≈£î yêsTT<ë: bÕ{Ïj·÷˝≤ ø√s¡Tº q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 4: ≥÷ J ôdŒÁø£ºyéT πø{≤sTT+|ü⁄ ≈£î+uÛÑø√D+ πødüT˝À πø+Á<ä Vü≤ÀyéTXÊK eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ bÕÁ‘·ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »]bÕ\qï düTÁãVü≤àD´kÕ«$T |æ{°wüHéqT bÕ{Ïj·÷˝≤ ø√s¡Tº ‹s¡düÿ]+∫+~. πø+Á<ä H˚s¡ |ü]XÀ<Ûäq dü+düú (dæ_◊) Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô ˇ.|æ. ôdsTT˙ »q‘ê bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY düTÁãVü≤àD´+ kÕ«$T |æ{ÏwüHéqT ø={Ϻy˚dü÷Ô, ≥÷ J ≈£î+uÛÑø√D+˝À ∫<ä+ãs¡+ bÕÁ‘· ñ+<äH˚+<äT≈£î Ä<Ûësê˝ÒM ˝Òeì düŒwüº+#˚XÊs¡T. ª∫<ä+ãsêìï ˇø£ ì+~‘·Tì>± düeTHé #˚j·÷\qï MT nuÛÑ´s¡úqqT ø={Ϻy˚j·T&ÉyÓTÆ+~μ nì kÕ«$T |æ{ÏwüHéô|’ ‘·q rs¡TŒqT yÓ\Te]dü÷Ô »&ç® ôdsTT˙ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ∫<ä+ãsêìï ì+~‘·Tì #˚j·T≈£î+&ÜH˚ ‘êeTT f…*ø£yéT XÊK e÷J eT+Á‹ m. sêC≤ô|’ eT]ìï Äs√|üD\‘√ kÕ«$T <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡DqT e÷]à 17qT+∫ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ø√s¡Tº Á|üø£{Ï+∫+~. d”;◊ ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ kÕ«$T düŒ+~dü÷Ô, ø√s¡Tº ìs¡íj·T+ ‘·qqT ªÄX¯Ãs¡´|ü]∫+~μ nì, eT]ìï kÕøå±´<Ûësê\‘√ ‘êqT á ìs¡íj·T+ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î n|”Œ˝Ÿ #˚kÕÔqì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. 2008 ‘·s¡Tyê‘· πø{≤sTT+∫q 2J ˝…’ôdqT‡\T yÓTT‘·Ô+ 122qT düTÁ|”+ ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+ s¡<äT›#˚dü÷Ô ∫<ä+ãs¡+ bÕÁ‘·ô|’ <äsê´|ü⁄Ô nedüs¡e÷? ø±<ë? nH˚~ ìs¡ísTT+#˚ u≤<Ûä´‘·qT $#ês¡D ø√s¡Tº≈£î e<ä*y˚dæq

$wüj·T+ $~‘·y˚T. Ä]úø£XÊK e÷J eT+Á‹, Á|üdüTÔ‘· Vü≤ÀyéTXÊK eT+Á‹ |æ.∫<ä+ãs¡+ô|’ <äsê´|ü⁄ÔqT ø√s¡T‘·÷ kÕ«$T düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúHêìï ÄÁX¯sTT+#ês¡T. 2J ôdŒÁø£ºyéT ≈£î+uÛÑø√D+˝À f…*ø£yéT XÊK e÷J eT+Á‹ m.sêC≤‘√bÕ≥T ∫<ä+ãsêìï düVü≤ ì+~‘·Tì>± ù|s=ÿHê\ì kÕ«$T yê~+#ês¡T. n|üŒ{Ï Ä]úø£XÊK eT+Á‹>± ∫<ä+ãs¡+ eT+Á‹es¡Z ìs¡íj·T+ Á|üø±s¡+ ôdŒÁø£ºyéT <Ûäs¡\qT ìs¡ísTT+#˚ $#·ø£åD≤~Ûø±s¡+ Ä]úø£, f…*ø£yéT XÊK eT+Á‘·T\<˚qì Á|ü<ÛëìøÏ düŒwüº+#˚XÊs¡ì kÕ«$T yê~düTÔHêïs¡T. kÕ«Hé, j·T÷ìf…ø˘ áøÏ«{°\ ‘·–Z+|ü⁄ô|’q sêC≤≈£î ∫<ä+ãs¡+ dü\Vü‰ Ç#êÃs¡ì, kÕ«Hé áøÏ«{°ì m{Ï˝ŸXÊ{Ÿ≈£î, j·T÷ìf…ø˘ áøÏ«{°ì f…*HêsY≈£î $Áø£sTT+#·&É+ #·≥ºã<äΔy˚Tqì ∫<ä+ãs¡+ düŒwüº+#˚XÊs¡ì ≈£L&Ü kÕ«$T yê~düTÔHêïs¡T. ôdŒÁø£ºyéT πø{≤sTT+|ü⁄qT 2001 Hê{Ï Á|üy˚X¯ s¡TdüTeTT <ë«sê ìs¡ísTT+#·C≤\eTì Ä]úø£ eT+Á‹‘·«XÊK |ü<˚|ü<˚ düŒwüº+ #˚dæ+<äì, ôdŒÁø£ºyéT ø√dü+ e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡qT ìs¡ísTT+#·&Üìï Ä]úø£eT+Á‹‘·«XÊK n+‘·≈£îeTT+<äT düeT]ú+∫+<äì kÕ«$T ‘·q |æ{ÏwüHé˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Ä]úø£ eT+Á‹‘·«XÊK dü\Vü‰\qT f…*ø£yéT eT+Á‹‘·«XÊK ‘√dæsê»qC≤\<äT ø£qTø£ n|üŒ{Ï Ä]úø£XÊK eT+Á‹ |æ.∫<ä+ãs¡+ düeTà‹ ˝Ò≈£î+&Ü n|üŒ{Ï f…*ø£yéT XÊK eT+Á‹ m.sêC≤ eTT+<äT≈£î kÕ>∑&É+ nkÕ<Ûä´eTì ($T>∑‘ê... 2˝À)

<√wüß\qT $&ç∫ô|≥ºqT ôV’≤ø√s¡Tº ˝Ò<ë düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À n|”Œ˝Ÿ≈£î yÓfi≤Ô Hê´j·T+ »]π>es¡≈£î b˛sê≥+ Ä>∑<äT: düTÁãVü≤àD´kÕ«$T q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 4: d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+ rs¡TŒô|’ düTÁãVü≤àD´kÕ«$T ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Hê´j·T+ »]π>es¡≈£L ‘·q b˛sê≥+ Ä>∑<äHêïs¡T. 2J πødüT˝À ‘·q yê´»´+ Ç+‘·{Ï‘√ Ä–b˛<äì, ô|’ø√s¡Tº˝À n|”Œ˝Ÿ≈£î yÓfi≤Ôqì #ÓbÕŒs¡T. Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ ‘·eTqT ÄÁX¯sTT+#·e#·Ãì düTÁ|”+ ø√s¡Tº ãT<Ûäyês¡+ Ç∫Ãq rs¡TŒ˝À ù|s=ÿ+<äì, á Ä+X¯+ô|’ ‘êqT Ä˝À∫kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. ø√s¡Tº rs¡TŒ nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. 2J ≈£î+uÛÑø√D+˝À ($T>∑‘ê... 2˝À)

$düÔs¡D <√wüß˝…es√ $#ês¡D˝À ‘˚\T‘·T+~ yêsTT<ë!

eT+Á‹es¡Z |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D≈£î n~ÛcÕºq+ $eTTK‘· k˛ìj·÷, ÄC≤<é\‘√ eTTø£Ôdü]>± d”m+ düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT eTs√kÕ] uÛÒ{° nj˚T´+<äT≈£î øÏs¡DY Á|üj·T‘·ï+

2

ùdº ø√dü+ eT+Á‘·T\T yÓ+|üsê¢&É&É+ ˝Ò<äT <√#·T≈£îH√ïfi¯ó¢ <ë#·T≈£îì j·÷Á‘·\T #˚düTÔHêïs¡T ◊@mdt\T d”m+qT ø£\e&É+˝À ‘·|ü˝Ò<äT d”;◊ $#ês¡DqT ‘êeTT ‘·|üã≥º&É+ ˝Ò<äT p&Ü\ &çe÷+&ÉT¢ |üP]Ô>± ndü+ã<äΔ+ yê]ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚k˛Ô+~ Ç|üŒ{Ϭø’Hê düyÓTà $s¡$TùdÔ eT+∫~ : eT+Á‹ Äq+

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): d”;◊ |üP]Ô kÕúsTT˝À $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·T+<äì, á Á|üÁøÏj·T |üPs¡ÔsTT‘˚ ndü\T <√wüß˝…es√ ‘˚\T‘·T+<äì Ä]úø£XÊK eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yÓ\T>∑T #·÷dæq neø£‘·eø£\ô|’ Ç|üŒ{Ïπø d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘√+<äì, |üP]Ô kÕúsTT˝À <äsê´|ü⁄Ô »s¡bÕ\ì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁcÕºìï <√#·T≈£îì <ë#·T≈£îqï yês¡T j·÷Á‘·\T #˚dü÷Ô u≤>±H˚ ñHêïs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T, eT+Á‘·T\T e÷Á‘·y˚T ì+~‘·T\T>± $T>∑T\T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ <äsê´|ü⁄Ô |üPs¡ÔsTT ndü\T ì+~‘·T˝…es√ yÓ\¢&Ée⁄‘·T+<äHêïs¡T. d”;◊ $#ês¡D ô|’ eT+Á‘·T˝…es¡÷ ø√s¡Tº ùdº ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#·&É+ ˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. <√wüß\T>± $T>∑T\T‘êeTqï uÛÑj·T+‘√H˚ ø√s¡Tº\#·T≥÷º mes¡T ‹s¡T>∑T‘·THêïs√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚ qHêïs¡T. ‘·eT nqTe÷Hê\qT ‘=\–+#·T ≈£îH˚+<äTπø ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T eTTK´eT+Á‹ì ø£*XÊs¡ì, <ëì˝À ‘·ù|ŒMT ˝Ò<äì Äq+ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ø=+‘·eT+~ ◊@mdt\T e÷Á‘·+ d”;◊ $#ês¡D dü]>±Z ˝Ò<äì d”m+≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡Hêïs¡T. d”;◊ $#ês¡D nqT≈£L\+>± ñ+fÒ ˇø£˝≤, e´‹πsø£+>± ñ+fÒ eTs√˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. d”;◊ $#ês¡DqT ‘êeTT ‘·|ü⁄Œã≥º&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. |üP]Ô kÕúsTT˝À $#ês¡D »]–‘˚ <√wüß˝…es√ ‘˚\T‘·T+<äHêïs¡T. Hê{Ï ($T>∑‘ê... 2˝À) πø_HÓ{Ÿ ìs¡íj·÷\ô|’ ≈£L&Ü $#ês¡D »s¡bÕ\Hêïs¡T. pìj·TsY

sê|òüTe⁄&˚ s¡<∏äkÕs¡~∏ düyÓTà $s¡$TùdÔH˚ #·s¡Ã\T Hê´j·Tb˛sê≥+ #˚<ë›+ CMyK

d”|”m+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù>± ;M ‹ ◊<äe kÕ] @ø£Á^e mìïø£ ‹ 81eT+~ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ‹ 15eT+~ ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T

KeTà+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): d”|”m+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù>± ;M sê|òüTe⁄\T eTs√kÕ] mìïø£j·÷´s¡T. á $wüj·÷ìï 23e eTVü‰düuÛÑ ‘Ó*|æ+~. Ä bÕغ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±wt ø±s¡+‘Y, πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T d”‘êsê+ @#·÷], ‘·~‘·s¡T\T X¯ìyês¡+Hê&ÉT mìïø£ ìs¡«Væ≤+ #ês¡ì, ;M @ø£Á^e+>± mìï¬ø’q≥Tº düuÛÑ ù|s=ÿ+~. n˝≤π> 81eT+~ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± mìïø£j·÷´s¡ì, eTs√ 15 eT+~ ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T>± mìïø£j·÷´s¡ì $e]+∫+~. ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T>± mìï¬ø’q 15eT+~˝À nsTT<äT>∑Ts¡T ø=‘·Ôyê]ì, yê]˝À dæ.sêeTT\T, $T&çj·T+ u≤ã÷ sêe⁄ ≈£L&Ü ñHêïs¡ì ‘Ó*|æ+~. 2014mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îqï≥Tº ù|s=ÿ+~. Á|ü‘˚´ø£ ÄVü‰«ì‘·T\T>± dæ+Vü‰Á~ •yê¬s&ç¶, eT\T¢ dü«sê»´+, nq+‘·sêeTX¯s¡à, #Í<ä] ‘˚CÒX¯«s¡sêe⁄, ¬ø.yÓ+ø£≥j·T´ ‘·~‘·s¡T\T mìï¬ø’q≥Tº $e]+∫+~. n˝≤π> sêÁwüº Áø£eT•ø£åD dü+|òüT+ #ÛÓ’s¡àHé>±, düuÛÑT´\T>± ‘·T\d”sêe⁄, Vü≤] øÏc˛sY, s¡‘·ïe÷\ mìï¬ø’q≥Tº ‘Ó*|æ+~.

p&Ü\ Bø£å sê»ø°j·T Áù|πs|æ‘· #·s¡´˝À uÛ≤>∑y˚T »>∑Hé≈£î p&Ü\+fÒ mes√ ‘Ó©<äT: eT+Á‹ &ûm˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): p&Ü\T düyÓTà $s¡$TùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡Ã\≈£î dæ<äΔ+>± ñ+<äì yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ &Üø£ºsY &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T. p&Ü\ düeTdü´\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~k˛Ô+<äì nsTT‘˚ yê] &çe÷+&ÉT¢ eTØ Äø±XÊqï+≥T ‘·THêïj·THêïs¡T. p&Ü\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Hê´j·Tã<äΔ+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ eT+Á‹ $»„|æÔì p&Ü\T

‹s¡düÿ]+#ês¡T. yê] Bø£å sê»ø°j·T Áù|πs|æ‘· #·s¡´˝À uÛ≤>∑y˚Tqì &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. Bø£å $s¡$T+∫ $<ÛäT\≈£î Vü‰»¬s’‘˚ #·s¡´\T »]ù|+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñqï≥T¢ ($T>∑‘ê... 2˝À)

düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+˝À ◊@mdt\ rsêàq+ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î˝…es¡÷ \+#·+ rdüTø√˝Ò<ë? d”;◊ eT+Á‘·T\ Ç+{Ïe<ä›≈£î yÓ[¢ Á|üD$T\T¢‘√+~ ø√&é Ä|òt ø£+&Éø˘º˝À n+XÊ\qT |ü]o*+∫q eT+Á‘·T\<˚ |üP]Ô u≤<Ûä´‘· ◊@mdt\qT $#ês¡D <äX¯˝ÀH˚ <√wüß\T>± eTTÁ~k˛Ô+~ Áo\øÏåàô|’ Hêsêj·TD #˚dæq yê´K´\ô|’ ◊@mdt\ ÄÁ>∑Vü≤+ ìj·TeT bÕ\Hê|üs¡yÓTÆq ìs¡íj·÷\˝À eT+Á‘·T\<˚ |üP]Ôu≤<Ûä´‘· ìã+<Ûäq\≈£î @ n+X¯yÓTÆHê _õHÓdt |ü]~Û˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘·T+~ ‹˝À<äø±*∫Ã.. d”;◊ ◊@mdt\T ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé≈£î bÕ\Œ&É≥+ ˝Ò<äT ◊@mdt\ô|’ $#ês¡D n~Ûø±s¡T\T m+‘√ ìC≤sTTr>± |üì#˚düTÔHêïs¡T d”;◊ ô|<ä›#˚|ü\qT e~*, ∫qï #˚|ü\qT y˚{≤&ÉT‘√+~ #˚|ü&ÉT‘√+~

2

CMyK

‹


2

Áo\øÏåàô|’ Hêsêj·TD dü+#·\q yê´K´\T $»j·Tyê&É, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ πødüT˝À n¬sdüTº nsTTq ◊@mdt n~Ûø±]DÏ Áo\øÏåàô|’ d”|”◊ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD dü+#·\q yê´K´\T #˚XÊs¡T. ÄyÓT m+‘· n+<ä+>± ñ+≥T+<√ n+‘· <ä]Á<äyÓTÆq n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. zãTfi≤|ü⁄s¡+ πødüT˝À Á|üdüTÔ‘· Vü≤√+eT+Á‹, Hê{Ï >∑qT\XÊK eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ yÓTT<ä{Ï eTT<ë›j·Tì, ÄyÓTqT n¬sdüTº #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT $»j·Tyê&É e∫Ãq Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yÓTT<ä{À¢

ø√\ø£‘ê, |òæÁãe] 4: ôd’Hê´~Û|ü‹ »qs¡˝Ÿ $.¬ø.dæ+>¥‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘êqT »]|æq #·s¡Ã\ $esê\qT yÓ\¢&ç #˚j·T&ÜìøÏ πø+Á<ä Ä]úø£XÊK eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® X¯ìyês¡+ ìsêø£]+#ês¡T. Á|üDuŸ eTTKØ® <äøÏåD ø√\ø£‘ê˝Àì ‘·q ìyêdü+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªH˚qT MT&çj·÷‘√ á n+X¯+ #·]Ã+#·uÀe&É+ ˝Ò<äT. ôd’ìø£<äfi¯ Á|ü<ÛëHê~Ûø±]>± Äj·Tq qqTï ø£\TdüT≈£îHêïs¡Tμ nì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. »qs¡˝Ÿ dæ+>¥ ej·TdüT‡ $wüj·TyÓTÆ Äj·Tq ≈£î, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<Ûä´ HÓ\ø=qï $yê<ä+ô|’ yê´U≤´ì+#· e\dæ+<äì n&ç–q|ü&ÉT nH˚ø£eT+~ ‘·q‘√ uÛÒ{° ne⁄‘·T+ {≤s¡ì, yê]‘√ #·]Ã+∫q y˚$T{À >√|ü´+>± ñ+#·e\dæq n+XÊ\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düeTdü´\ |ü]wüÿs¡Ô nsTTq Á|üDuŸ eTTKØ® #ÓbÕŒs¡T. Á_≥Hé˝À dæús¡|ü&çq uÛ≤s¡rj·T qe˝≤ s¡#·sTT‘· dü˝≤àHé s¡Tw”› uÛ≤s¡‘· |üs¡´≥q $wüj·TyÓTÆ Ç{°e\ HÓ\ø=qï $yê<ä+ >∑T]+∫, Á|üyêdü J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï ã+>±¢<˚o s¡#·sTTÁ‹ ‘·d”¢e÷ qÁd”Hé >∑T]+∫ yê´U≤´ì+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü Á|üDuŸ ìsêø£]+#ês¡T.

#·+#·˝Ÿ>∑÷&ÉC…’\T≈£î Ä#ês¡´ ‘·s¡*+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY πødüT˝À n¬sdüºsTTq ◊mmdt n~Ûø±] ;|” Ä#ês¡´ ñkÕàìj·÷ qT+∫ X¯ìyês¡+Hê&ÉT &çXÊÃ]® nj·÷´s¡T. Äj·TqqT #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT 15 s√E\ ]e÷+&ÉTô|’ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+∫q nq+‘·s¡+ Ä#ês¡´ nHês√>∑´+ bÕ\j·÷´s¡T. B+‘√ Äj·Tq≈£î C…’\T˝ÀH˚ ÁbÕ<Ûä$Tø£ ∫øÏ‘·‡ #˚dæHê.. ˇ‹Ô&ç n~Ûø£+>± ñqï+<äTq eTs√kÕ] Äj·Tq≈£î ‘·\H=|æŒ, n|ükÕàs¡ø£dæú‹˝À |ü&˚ neø±X¯+ ñqï+<äTq ñkÕàìj·÷≈£î C…’\T n~Ûø±s¡T\T ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&É Äj·Tq≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚dæ Á|ü‘˚´ø£ ∫øÏ‘·‡q+~+#ês¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq Äs√>∑´|ü]dæú‹ ≈£î<äT≥|ü&É&É+‘√ ‹]– n~Ûø±s¡T\T Äj·TqTï #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Ä#ês¡´ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ k˛eTyês¡+ $#ês¡D »s¡>∑qTqï~.

uÛÑ$‘· yêeT|üøå±\<˚ : düTs¡es¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): sê»ø°j·T dü+øå√uÛÑ+‘√ πø+Á<ä+˝ÀqT, sêÁwüº+˝ÀqT nì•Ã‹ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì d”|”◊ C≤rj·T ñ|ü Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düTs¡es¡+ düT<Ûëø£s¡¬s&ç¶ nHêïs¡T. cÕ<éq>∑sY˝À d”|”◊ õ˝≤¢ 18e eTVü‰düuÛÑ\T »s¡T>∑T‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ¬s+&√ s√C…’q X¯ìyês¡+Hê&ÉT bÕغ Á|ü‹ì<ÛäT\ düe÷y˚XÊ\qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q ≈£î+≥T|ü&ç+ <äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√qT, n$˙‹ ø£+|ü⁄‘√qT dü‘·eT‘· eTe⁄‘√+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À yêeT|üøå±\πø nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T\T ñHêïj·THêïs¡T. Á>±eTkÕúsTT qT+∫ bÕغ |ü{Ïwüº‘·≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

Áo\øÏåà #ê˝≤ ìC≤sTTr>± ñ+&˚<äì, ÄyÓT ‘·|üŒ≈£î+&Ü πø+Á<ä düØ«düT\≈£î yÓfi¯óÔ+<äì uÛ≤$+#êqì nHêïs¡T. ø±˙, ÄyÓT n$˙‹ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É≥+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢≈£î dü+ã+~Û+∫ n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK (@d”;) ìy˚~ø£˝À ñqï

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ªÄØà N|òt‘√ uÛÒ{° $esê\qT yÓ\¢&ç+#·qTμ

m+‘· n+<ä+>± ñ+≥T+<√ n+‘· <ä]Á<ä|ü⁄ |üì#˚dæ+~ zm+d” πødüT˝À dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì n¬sdüTº #˚j·÷* eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢˝À n$˙‹ n~Ûø±s¡T\ ù|s¡¢qT ãj·T≥ô|{≤º*

Ä~yês¡+ 5, |òæÁãe] 2012

n˙ï lyê]øÏ ‘Ó\TdüT: m©« ndü\T <√wüß\qT Ä>∑eTXÊÁkÕÔìøÏ, y˚sTTø±fi¯¢ eT+≥bÕìøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT

‹s¡T|ü‹, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): Ä>∑eTXÊÁkÕÔìøÏ, y˚sTTø±fi¯¢ eT+≥|ü+ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î dü+ã+<Ûäy˚T ˝Ò<äì {°{°&û Çy√ m©« düTÁãVü≤àD´+ nHêïs¡T. Ä>∑eTXÊÁdüÔ+ y˚s¡T.. y˚sTTø±fi¯¢ eT+&É|ü+ ≈£L*Ãy˚‘· |òüT≥q y˚s¡T nì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. @yÓ’Hê ˝ÀbÕ\T+fÒ uÛÑ≈£îÔ\ e˝… dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T n+~+#ê˝Ò >±ì, ìj·T+Á‘·D≈£î Á|üj·T‹ï+#˚Vü≤≈£îÿ me]ø° ˝Ò<äHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ kÕ«$T ùde˝À¢ @yÓ’Hê ‘·|ü⁄Œ\T »]–‘˚.. Äj·TH˚ u≤<ÛäT´˝…’q yê]ì •øÏåkÕÔs¡H˚ qeTàø£+ düs¡«Á‘ê ñ+<äHêïs¡T.

110 ‘·|ü⁄Œ˝Ò$T{À #Ó_‘˚.. n+<äT≈£î ã<äT\T >± ‘êqT #˚dæq 200eT+∫ |üqT\T #ÓãT‘êq Hêïs¡T. kÕúìø£ eT+>±|ü⁄s¡+˝Àì lìyêdüTì ø£˝≤´D eT+≥|ü+˝À {°{°&û n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á HÓ\ 12e ‘˚B qT+∫ #˚|ü≥ºqTqï lyê] yê]¸ø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\ @sêŒ≥¢ô|’ #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Áoìyêdü eT+>±|ü⁄s¡+˝À ø=\TyÓ’ ñqï ø£˝≤´D yÓ+ø£qï ÁãVü≤Àà‘·‡yê\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+ #ê˝Hêïs¡T. |òæÁãe] 12 qT+∫ 20 es¡≈£î »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î nìï edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ø£fi≤ø±s¡T\ ãè+<ä+‘√ kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. Áoyê] ù|]≥ eTTÁ~‘· yÓTÆq |ü⁄düÔø±\qT uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äCÒkÕÔeTì Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕ«$T yê] ÁãVü≤Àà‘·‡ yê\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£s¡|üÁ‘ê\qT, yê˝Ÿ b˛düºs¡¢qT Ä$wüÿ]+#ês¡T.

ãj·T≥ô|≥º+&ç: {°&û|” ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): d”;◊ eT]+‘· ˝À‘·T>± <äsê´|ü⁄Ô »]|æ ndü˝…’q <√wüß\qT ãj·T≥ ô|{≤º\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ &çe÷+&ÉT #˚dæ+~. Ä bÕغ H˚‘·\T u§»®\ >√bÕ\ø£ècÕí¬s&ç¶, eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À X¯ìyês¡+Hê&ÉT e÷{≤¢&Üs¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ, ◊mmdt\≈£î eT<Ûä´ »]–q dü+uÛ≤wüD\qT ãj·T≥ ô|{≤º\ì u§»®\ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹‘√ düe÷y˚X¯+˝À ◊mmdt\T @ eT+Á‹ô|’ |òæsê´<äT #˚XÊs√.. me¬ses¡T @@ ‘·|ü⁄Œ\T #˚XÊs√ nH˚ $wüj·÷\T yÓ\T>∑T #·÷&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À Ç|üŒ{Ïπø bÕ\q ≈£î+≥T|ü&ç+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ndü˝…’q <√wüß\qT e~* n~Ûø±s¡T\ ô|’ ì+<ä\T yÓ÷|ü&É+ dü]ø±<äì ◊mmdt\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï eTTK´eT+Á‹ NeT ≈£L&Ü ≈£î{Ϻq≥Tº e´eVü≤]+#·&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘·|ü⁄Œ »]–+<äì n~Ûø±s¡T\T ˇ|ü⁄Œ≈£î+ ≥THêïs¡T.. ‘·eTqT ã* |üX¯óe⁄\qT #˚kÕÔsê nì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. n+fÒ Bì yÓqTø£ eTs=ø£s¡T ñHêïs¡H˚ ø£<ë ns¡Δ+. mes¡THêïs¡H˚ $wüj·÷\qT ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚j·÷*‡q

nedüs¡+ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ◊mmdt\T, ◊|”mdt\ eT<Ûä´ ‘·>∑Te⁄>± ∫Árø£]+#˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡ì, Bì<ë«sê ndü\T düeTdü´qT |üø£ÿ<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sê»ø°j·T e´edüúô|’ HÓ|ü+ HÓ{Ϻ ◊mmdt\T ‘·|æŒ+#·T ø√yê\qT≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n$˙‹ |üs¡T\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î ◊mmdt\T Á|üj·T‹ï+#=<ä›Hêïs¡T. düe÷C≤ìï ñ<ä›]kÕÔeT+≥÷ bÕغì @sêŒ≥T #˚dæ ∫e]øÏ ∫s¡+J$ ø±+Á¬>dt˝À ø£*dæb˛j·÷s¡ì, Ä bÕغ n$˙‹˝À Äj·Tq ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«$T nj·÷´&Éì u§»®\ Äs√|æ+#ês¡T. ∫s¡+J$ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À eTs√ n~Ûø±s¡ πø+Á<ä+>± e÷sês¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. eTs√ H˚‘· eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·|ü⁄Œ »]–+<äì n~Ûø±s¡T\T n+^ø£]ùdÔ dü]b˛<äT.. @ @ ‘·|ü⁄Œ\T me¬se] e\¢ »]>±jÓ÷ yÓ\¢&ç+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. n$˙‹|üs¡T\≈£î •ø£å |ü&˚˝≤ yêdüÔyê\qT n~Ûø±s¡T\T dæ_◊ eTT+<äT ñ+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À »]–q nÁø£e÷\T, n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çq yê] $esê\qT ◊mmdt\T yÓ\¢&ç+#ê\ì nHêïs¡T.

»>∑Hé πødüT˝À ◊@mdt n~Ûø±]DÏ s¡‘·ïÁ|üuÛÑqT $#ê]+∫q d”;◊ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 4 (düTes¡íyês¡Ô) : «¡gRi©±s @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsV\|ms ≠søyLRifl·©´sV zqs’¡H Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. «¡gRi©±s NRPLi|ms¨dsÕ‹[ \|ms#˚Æ™s[…fi ™´s˘NRPVÚáV À≥ÿLkigS |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ NUPáNRP xmsμR∂™´soÕ˝‹[ D©´sı HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡ Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ zqs’¡H HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVá\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡Liμj∂. \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ NUPáNRP Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s HFsFs£qsá©´sV IN]‰NRP‰Lji¨s zqs’¡H ≠søyLjir°ÚLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS À≥œ¡WZNP[…ÿLiVVLixmsoáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @xmsˆ…”¡ NS˘’¡Æ©s…fi ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂WáV, A ¨sLÒRi∏R∂Wá ˙xmsNSLRiLi ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©´s “¡™Ø[áV, “¡™Ø[á «ÿLkiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V IºΩÚ≤T∂áV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms zqs’¡H ORPVQflÒ·LigS μR∂LS˘xmsoÚ «¡LRiVxmsoª][Liμj∂. aRP¨s™yLRiLi HFsFs£qs @μ≥j∂NSLjifl”· LRiªRΩıQ˙xmsÀ≥œ¡©´sV zqs’¡H ≠søyLjiLi¿¡Liμj∂. \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ H…”¡ |qs˙NRP»¡LkigS, @LRi˜©±s Õÿ˘Li≤`∂ {qs÷¡Lig`i NRP≠sVxtsQ©´sL`igS AÆ™sV xms¨s¬ø¡[aSLRiV. À≥œ¡WZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ ∏R∂VVFsÕfizqs @©´sV™´sVºΩ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjiNS™´s≤R∂Liª][ @xmsˆ…˝‹[ AÆ™sV ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂Wá\|ms zqs’¡H ˙xmsbPıLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V zqs’¡H @μ≥j∂NSLRiVáV LRiªRΩıQ˙xmsÀ≥œ¡©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLRi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s À≥œ¡W™´sVVáNRPV ∏R∂VVFsÕfizqs ™´sLjiÚLiøR¡≤R∂Liª][ À≥œ¡WZNP[…ÿLiVVLixmsoá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LRiªRΩıQ˙xmsÀ≥œ¡ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLRiV. NS˘’¡Æ©s…fi ¨sLÒRi∏R∂Wá ˙xmsNSLRiLi AÆ™sV À≥œ¡WZNP[…ÿLiVVLi xmsoáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s À≥œ¡W™´sVVáNRPV N˝TP∏R∂VlLi©±s= BøyËLRiV. xqsVμk∂LÁRi NSáLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+gS xms¨s¬ø¡[zqs©´s LRi™´sWNSLiª`ΩlLi≤ÔT∂¨s lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V ≠søyLjiLi¿¡©´s

<√wüß˝…es√ $#ês¡D˝À ‘˚\T‘·T+~ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. yÓ’<äT´\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡Tà #˚k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˇ|üŒ+<ä+ y˚Ts¡πø düºsTT|òü+&éqT ô|+#·T‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ ¬s+&˚fi¯¢ø√kÕ] düºsTT|òü+&éqT ô|+#ê\qï ˇ|üŒ+<ä+ y˚Ts¡πø Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~k˛Ô+ <äHêïs¡T. 2009˝À ˇ|üŒ+<ä+ »]–+<äHêïs¡T. ˇ|üŒ+<ä+ y˚Ts¡≈£î 15XÊ‘·+ düºsTT|òü+&é ô|+#êeTHêïs¡T. yÓ’<ä´ $<ë´]úô|’ 25 \ø£å\T Ks¡Ãe⁄‘√+<äHêïs¡T. m+;;mdt $<ë´s¡Tú\ô|’ 25 \ø£å\T, dü÷|üsY ôdŒcÕ*{°ô|’ 40\ø£å\T, Ç|üŒ{Ïes¡≈£î |”J yÓT&çø£˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ô|’ 35\ø£å\T y˚Ts¡ Ks¡Ãe⁄‘√+<äHêïs¡T. m+;;mdt $<ë´s¡Tú\ düºsTT|òü+&é Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷.8,700 qT+∫ 21,800≈£î, |”J $<ë´]ú düºsTT|òü+&é 9 qT+∫ 23y˚\T, dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° s¡÷.8y˚\ qT+∫ 20,700≈£î ô|+#êeTì Äq+ #ÓbÕŒs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° p&Ü\T dü+‘·è|æÔ #Ó+<ä&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. M]ô|’ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+∫q ‘·sê«‘· Á>±e÷˝À¢ |üì#˚j·T&É+ Çã“+~ n+fÒ m˝≤ nì Á|ü•ï+#ês¡T. yêdüÔyê\qT >∑T]Ô+∫ p&Ü\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê düyÓTà $s¡$T+#ê\ì eT+Á‹ Äq+ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

düyÓTà $s¡$TùdÔH˚ #·s¡Ã\T yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. #·s¡Ã\ $wüj·T+ p&Ü\ #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T düºsTT|òü+&é #Ó*¢+|ü⁄˝À C≤|ü´+#˚dü÷Ô ô|+&ç+>¥˝À ñ+#êj·Tì, ‘êqT e∫Ãq ‘·sê«‘˚ düºsTT|òü+&é #Ó*¢+|ü⁄\T Áø£eTã<äΔ+ #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶øÏ p&Ü\+fÒ mes√ ‘Ó©<äì eT+Á‹ yê´U≤´ì+#ês¡T. m+d”@ ìj·Te÷e[˝À p&Ü\ y˚‘·Hê\ >∑T]+∫ mø£ÿ&Ü #Ó|üŒ˝Ò<äì, m+d”@ d”≥T¢ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ >∑T]+∫ e÷Á‘·y˚T e÷{≤¢&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. p&Ü\ düyÓTàqT {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<ëãTãT Áù|πs|ædüTÔqï ≥T¢>± ñ+<äHêïs¡T.

ø±&Éqï<˚MT ˝Ò<äT>±? nì yê´U≤´ì+#ês¡T. ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ ìsêX¯#Ó+<ësê? nì MT&çj·÷ Á|ü•ï+#·>±, ªÇ~ Ä≥˝À uÛ≤>∑+. yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ãVüQXÊ $˝Òø£s¡T\T ìsêX¯ #Ó+<ëπsyÓ÷?. H˚qT y˚dæq |æ{ÏwüHéqT <√wüß\+<ä]˙ ãj·T≥ ô|fÒºes¡≈£L e~*ô|≥ºqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø={Ϻy˚j·T&É+ Ç~ ‘=*kÕ] ø±<äT. Hê≈£î Ç~ ø=‘˚ÔMT ø±<äTμ nì πødüT˝À Hê´j·T+ »]π> es¡≈£L Hê b˛sê≥+ Ä>∑<äHêïs¡T. ô|’ ø√s¡Tº˝À yê´U≤´ì+#ês¡T. $#ês¡D dü+<äs¡“¤+>± yÓTs¡T¬>’q Ä<Ûësê\qT ùdø£]+∫ ø√s¡Tº≈£î düeT]ŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. n|üŒ{Ï f…*ø±+ XÊK eT+Á‹ sêC≤ #˚dæq nÁø£e÷\ô|’ ∫<ä+ãs¡+ ñ<ëd”q+>± e´eVü≤]+#ês¡ì, yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. #·÷d”#·÷&Éq≥T¢ e~˝Òdæq ∫<ä+ãsêìï ≈£L&Ü <√wæ>± ≈£L&Ü kÕ«$T yê~+#ês¡T. ôdŒÁø£ºyéT πø{≤sTT+|ü⁄q≈£î n‘·´+‘· |ü]>∑DÏ+#ê\ì nHêïs¡T. n$˙‹ô|’ b˛sê&É≥+˝À ‘êqT ìsêX¯ bÕs¡<äs¡Ùø£yÓTÆq |ü<äΔ‹ y˚\+bÕfÒ nqï yêdüÔyêìï ∫<ä+ãs¡+ #Ó+<äqì, πødüT˝À Hê´j·T+ »]π>es¡≈£L b˛sê&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤qì >∑T]Ô+∫q|üŒ{Ïø° Äj·Tq 2001 Hê{Ï $<Ûëq+ Ä<Ûës¡+>± <Ûäs¡ #ÓbÕŒs¡T. ≈£î+uÛÑø√D+˝À ∫<ä+ãsY, sêC≤ Ç<ä›s¡÷ ì+~‘·T˝ ìsêΔs¡DqT e´‹πsøÏ+#·˝Ò<äì kÕ«$T Äs√|æ+#ês¡T. ôdŒÁø£ºyéT y˚˝≤ìï ÒqHêïs¡T. >∑‘·+˝À ˝…’ôdHé‡\ $wüj·T+ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î yÓfi‚Ô nø£ÿ&É ‘·q Á|ü<Ûëì Çwüº|ü&çq|üŒ{Ïø° sêC≤, ∫<ä+ãs¡+ ø£\dæ ôdŒÁø£ºyéT <Ûäs¡ô|’ |æ{ÏwüHéqT ø={Ϻy˚XÊs¡ì, <ëìô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î yÓfi‚Ô Ä ˝…’ôdqT‡\qT ìs¡íj·T+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì, ˝…’ôdqT‡\ $Áø£j·÷ìï s¡<äT›#˚XÊs¡ì düTÁãVü≤àD´kÕ«$T >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Ç|ü⁄&ÉT ∫<ä+ãs¡+ nqTeT‹+#ês¡ì, ‘·eT dü+j·TTø£Ô ìs¡íj·÷ìï Á|ü<ÛëìøÏ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü ‘êqT ô|’ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤ÔqHêïs¡T. ∫<ä+ãs¡+ ˇø£ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡ì, á $wüj·T+˝À ‘·q eT+Á‹‘·«XÊK n~Ûø±s¡T\ ø√s¡Tº˝À ì+~‘·T&ÉT ø±ø£b˛sTTHê, eTs√ ø√s¡Tº˝À ì+~‘·T&ÉT dü÷#·q\qT ≈£L&Ü ∫<ä+ãs¡+ ‘√dæsê»Hêïs¡ì kÕ«$T Äs√|æ+#ês¡T. Ç∫à $#ês¡D #Ó|ü&ÉT‘·T+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. dæ;◊ $#ês¡D ◊mmdt\qT rÁe+>± ø£*∫y˚düTÔ+<äì Äy˚<äq #Ó+<ës¡T. <√cÕ\T>± ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô): d”;◊ e´eVü‰s¡XË’*ô|’ #Ó|üŒ&ÜìøÏ eTT+<äT dü]jÓÆTq $#ês¡D »s¡>±\ì H˚s¡düTÔ\T @es¡HÓ’~ ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñqï sêÁwüº ◊@mdt n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ Hê´j·T Äsê rj·T˝≤Hêïs¡T. Áo\ø°åà m+‘· n+<ä+>± ñ+<√ n+‘˚ n+<ä+>± b˛sê{≤ìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘√+~. nø±s¡D+>± ‘·eTqT y˚~ÛdüTÔqï d”;◊ô|’ nMìrøÏ bÕ\Œ&ç+<äHêï yê´K´\qT ◊mmdt\ dü+|òüT+ K+&ç+∫+~. b˛sê≥+#˚dæ, kÕ{Ï ◊@mdt\≈£î u≤dü≥>± ì\TkÕÔeTì ‘˚*à #ÓãT bÕ\Hê e´eVü‰sê\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô düe÷#êsêìï eT+Á‘·T\≈£î ‘√+~. ne÷‘·T´\≈£î dü˝≤+ ø=&ÉT‘·÷, ◊@mdt\ô|’ ø£ø£å ø£{Ϻq d”;◊ $~Û>± n+<äCÒj·T\Hêïs¡T. _õHÓdt s¡÷˝Ÿ‡ Á|üø±s¡y˚T eT+Á‘·T\, rs¡TqT m+&É>∑&É‘êeTì ôV≤#·Ã]ø£\T #˚k˛Ô+~. ◊@mdt\T @ø£‘ê{Ïô|’ ◊mmdt\T |üì#˚j·T\Hêïs¡T. >∑T&ç¶>± eT+Á‘·T dü+‘·ø±\T #˚j·T&É+ q&ç∫ @*ø£\ uÛÑs¡‘·+ |ü{≤º\ì ìs¡ísTT+∫+~. Ä<˚XÊ\qT m+‘· es¡ø≈£î düeT+»dü+ nì Á|ü•ï+#ês¡T. n$˙‹ kÕúsTTì ã{Ϻ neT\T#˚dæq ne÷j·Tø£ ◊@mdt\qT nHê´j·T+>± πødüT˝À¢ Ç]øÏ+ •ø£å\Tñ+&É\Hêïs¡T. eT+Á‘·T\ Ç{Ϻe<ä›≈£î yÓ[fl dæ;◊ <ä+&Ü\T ∫q yÓ’q+ô|’ ◊@mdt\ dü+|òüT+ eT+&ç|ü&ÉT‘√+~. |ü]bÕ\q≈£î ô|&ÉT‘·T+<äì ◊mmdt\ dü+|òüT+ dü+#·\q yê´K´\T #˚dæ+~. dæ;◊ dü+ã+~Û+∫ $<Ûëq|üs¡yÓTÆq ìs¡íj·÷\≈£î bÕ\≈£î˝Ò u≤<Ûä´‘· $#ês¡D <äX¯˝ÀH˚ H˚s¡düTÔ\T>± eTTÁ~düTÔ+<äHêïs¡T. ◊mmdt\T ÁfÒ&é eVæ≤+#ê\ì ◊mmdt\ dü+|òüT+ ù|s=ÿ+~. ◊mmdt\ |ü≥¢ dæ_◊ j·T÷ìj·THé\≈£î bÕ\Œ&É&É≥+ ˝Ò<äì dü+|òüT+ ù|s=ÿ+~. ø√&é Ä|òt nqTdü]düTÔqï yÓ’K] |ü≥¢ Äy˚<äq #Ó+<äT‘·Tqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ø£+&Éø˘º Á|üø±s¡+ eT+Á‘·T\<˚ u≤<Ûä´‘· nì ◊mmdt\ dü+|òüT+ uÒ>∑+ù|≥˝Àì ◊mmdt\ dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À uÛÒ{° nq+‘·s¡+ ù|s=ÿ+~. ◊mmdt\T m+‘√ ìC≤sTTr>± |üì#˚düTÔHêïs¡ì dü+|òüT+ $˝Òs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæ;◊ ìj·TeTìã+<Ûäq\≈£î ‹˝À<äø±\T ù|s=ÿ+~.

<√wüß\qT $&ç∫ô|≥ºqT

Áù|ø£åø£bÕÁ‘˚

Hê´j·Tb˛sê≥+ #˚<ë›+

n~Ûø±s¡T\T, \+#êe‘ês¡T\ ù|s¡¢qT ãj·T≥ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰sêìøÏ u≤<Ûä´‘· eVæ≤dü÷Ô Äu≤ÿØ eT+Á‹ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰sêìï ìs¡dædü÷Ô áHÓ\ 18q ìsêVü‰s¡Bø£å #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T d”;◊ $#ês¡DqT ‘·|üã≥º&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ìC≤sTTr |üs¡T˝…’q ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T sêÁwüº+˝À #ê˝≤eT+~ ñHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. yê] >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$dü÷Ô.. ìC≤sTTr|üs¡T˝…’q n~Ûø±s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT m˝≤ ã~© ne⁄‘·÷ e#êÃs√ $e]+#ês¡T. ìC≤sTTr>± |üì#˚ùd n~Ûø±s¡T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ã~©\‘√ dü‘·ÿ]k˛Ô+<äì, n$˙‹ n~Ûø±s¡T\qT yÓqπødüTø=dü÷Ô yê]ì n+<ä\+ møÏÿk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T.

düTe÷s¡T eT÷&ÉT >∑+≥\bÕ≥T $#ês¡D ` uÛÑ÷ ùdø£s¡Dô|’ $esê\ ùdø£s¡D zqs’¡H ªRΩ™´sVNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xqs™´sWøyLS¨sı A∏R∂V©´s ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ }qsNRPLjiLi¿¡Liμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS “¡™Ø[á ≠s≤R∂VμR∂áՋ[ ©Ø[…fi \|mnsŒœ¡˛Q\|ms zqs’¡H ≠s™´sLRifl· N][LjiLiμj∂. ªRΩ©´sNRPV æªΩ÷¡zqs©´sLiªRΩ™´sLRiNRPV ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ¨sLÒRi∏R∂Wá ˙xmsNSLRiÆ™s[V “¡™Ø[áV, À≥œ¡WZNP[…ÿLiVVLixmsoáV «¡LjigS∏R∂V¨s LRi™´sWNSLiª`ΩlLi≤ÔT∂ zqs’¡HNTP xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ }qsxmso A∏R∂V©´sVı ˙xmsbPıLi¿¡©´s zqs’¡H “¡™Ø[á «ÿLkiNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xmsáV ≠s™´sLSá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡Liμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi NRPW≤y ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRi™y*÷¡=Liμj∂gS N][LRi≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ zqs’¡H NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLi μj∂ÕfiNRPVuy @ºΩμ≥j∂gRiX•¶¶¶¨sNTP ™´søyËLRiV. \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «ÿLki @LiVV©´s “¡™Ø[áV NS˘’¡Æ©s…fi ¨sLÒRi∏R∂Wá Æ™s[VLRiZNP[ «¡LjigS∏R∂W @¨s zqs’¡H ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV “¡™Ø[áV LRiWF~Liμj∂LiøyLS @¨s zqs’¡H LRi™´sWNSLiª`ΩlLi≤ÔT∂¨s ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. NS˘’¡Æ©s…fi ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS “¡™Ø[Õ˝‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV G\Æ™sV©y ™´søyË∏R∂W @¨s zqs’¡H @μ≥j∂NSLRiVáV LRi™´sWNSLiª`ΩlLi≤ÔT∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ™´s˘NRPVÚáNRPV á’Ù¡ «¡Ljilgi[Õÿ gRiªRΩLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s “¡™Ø[ \|mnsÕfi©´sV LRi™´sWNSLiª`ΩlLi≤ÔT∂NTP B¿¡Ë μy¨sı øR¡μj∂≠s©´s ªRΩLRiV™yªRΩ A∏R∂V©´sVı ˙xmsbPıLiøyLRiV. A “¡™Ø[áNRPV

xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ |msμÙR∂áV G\Æ™sV©y IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[aSLS @¨s LRi™´sWNSLiª`ΩlLi≤ÔT∂¨s zqs’¡H ˙xmsbPıLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ªRΩ©´sNRPV æªΩ÷¡zqs©´s ≠s™´sLSá©´sV zqs’¡HNRPV ¬ø¡Fyˆ©´s¨s, ≠søyLRifl· @©´sLiªRΩLRiLi LS™´sWNSLiª`ΩlLi≤ÔT∂ ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV æªΩ÷¡FyLRiV. @¨sı @LiaSá©´sV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. «¡gRi©±s ZNP[xqsV zqs’¡HNRPV NUPáNRPLi NS™´s≤R∂Liª][ ªRΩ™´sV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©´sı lLiLi≤R∂V ZNP[xqsVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ øyL`Íi{tsQ»¡V μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLRiV™yªRΩ BxmsˆV≤R∂V μR∂XxtÌsQLiªy C ZNP[xqsV\|msÆ©s[ |ms…Ì”¡Liμj∂. ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS C ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ øyL`Íi{tsQ»¡V μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zqs’¡H À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. J≤R∂lLi[™´soNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™y©±szmsN`P IxmsˆLiμy¨sı NRPW≤y zqs’¡H ¨sbPªRΩLigS xmsLjibdP÷¡xqsVÚLiμj∂. C @©´sV™´sVªRΩVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @xmsˆ…˝‹[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV, ™´s∞◊¡NRP ™´sxqsªRΩVá aS≈¡ NSLRi˘μR∂Lji+gS D©´sı @«¡∏∫∂V ≠sV˙aS©´sV NRPW≤y zqs’¡H gRiVLRiV™yLRiLi ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. «¡gRi©±s @˙NRP™´sWLÍRi©´sNRPV \Æ™sFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚgS xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡LiμR∂Æ©s[ AL][xmsfl·Ã¡ Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ zqs’¡H HFsFs£qsá\|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡Liμj∂. INRP…”¡, lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sVLjiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ HFsFs£qsá©´sV ≠søyLjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. «¡gRi©±s ZNP[xqsVÕ‹[ \Æ™sFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsᕶ¶¶μyLRiV≤R∂VgS D©´sı ZNP≠szms¨s NRPW≤y ≠søyLjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ™yLRiÚáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

$<äT´‘Y #êØ®\T ô|+∫‘˚ ñ<ä´$TkÕÔ+ mìïø£\ düeTj·T+˝ÀH˚ bı‘·TÔ\ô|’ #·s¡Ã Á|üC≤Væ≤‘·+ ø√düy˚T b˛sê≥+ ø£*düT+<ë+ s¡+&ç.. d”|”◊, Ç‘·s¡T\≈£î |æ\T|ü⁄ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ‘·]$Tø=&É‘ê+î: ;M KeTà+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt bÕ\≈£î\ ‘·|æŒ<ë\ e\¢ nqï<ë‘·\ J$‘ê\T ∫Á<ÛäeTe⁄‘·THêïsTT.. <˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ dæ~Δ+∫ Äs¡Tqïs¡ <äXÊu≤›˝…’Hê ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&É&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì d”|”m+ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±wt ø±s¡+‘Y Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. bÕ\≈£î\ ‘·|æŒ<ë\ e˝Ò¢ nqï<ë‘·\ J$‘ê\T ∫Á<ÛäeTe⁄‘·THêïj·THêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ b˛sê&˚+<äT≈£î yêeT|üøå±\T ◊ø£´‘·>± eTT+<äT≈£î kÕ>±*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äHêïs¡T. d”|”m+ 23e eTVü‰düuÛÑ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |üfÒ˝Ÿ ùdº&çj·T+˝À @sêŒf…Æq ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À Á|ü»\qT, ø±Áy˚T&É¢qT ñ<˚›•+∫ n‹s¡<Ûä eTVü‰s¡<∏äT\T Á|üdü+–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ;M sê|òüTe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ kÕ–kÕÔeTHêïs¡T. ‘·eT b˛sê{≤\≈£î nìï s¡+>±\ ñ<√´>∑T\T, Á|ü»\T m|üŒ{Ïe÷~]>±H˚ eT<䛑·T Çyê«\Hêïs¡T. bı‘·TÔ\ô|’ mìïø£\ düeTj·T+˝ÀH˚ Ä˝À∫kÕÔeTHêïs¡T. n|üŒ{Ï |ü]dæú‹ì ã{Ϻ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ bÕغ yÓ’K]ì m|ü⁄Œ&√ yÓ\¢&ç+#êeTì, ø=‘·Ô>± #Óù|Œ<˚MT ñ+&ÉuÀ<äHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ b˛sê≥+˝À >∑‘·+˝À d”|”m+ bÕغ ø=ìï ‘·|ü⁄Œ\T #˚dæ+<äì, yê{Ïì ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 4: ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi xmso©´sL`i™´s˘™´s{qÛs NRPLRifl·\|ms NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi ™´sVL][ryLji {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP Æ™sVVLi≤T∂¬ø¡[LiVV øR¡WzmsLiμj∂. DμR∂∏R∂VLi ≤≥T∂÷d˝¡NTP ™´s¿¡Ë©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ FsHzqszqs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ª][ «¡Ljizms©´s ¤À≥¡[…‘¡ ZNP[™´sáLi xmsμj∂ ¨s≠sVuyáZNP[ ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Li NSLi˙lgi£qs ™´sLÊSáՋ[ DªRΩ‰LihRi NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±søyL`Íi A«ÿμ`∂©´sV NRPW≤y NRP÷¡aSLRiV. ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl· ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP gS©´sV @μ≥j∂uÌy©´sLi @©´sV™´sVºΩ ºdΩxqsVN][™yá¨s NTPLRifl„fi À≥ÿ≠sLiøyLRiV. NS¨s A @LiaRPLi r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ™´sμÙR∂ ≠s™´sLRiLigS øR¡LjiËLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s, ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl·NRPV AÆ™sV ˙gki©±szqsgRiıÕfi NRPW≤y B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ LSuÌy˚¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ N]¨sı @LiaSá\|ms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V A∏R∂V©´s øR¡LjiËLi¿¡©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl· NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ºdΩxqsVN][™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi gRiVLjiLi¿¡ ˙xmsryÚ≠sLiøyLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ZNP[™´sáLi xmsμj∂ ¨s≠sVuyáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Liª][ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl· ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi BLiNS |msLi≤T∂LigRiVÕ‹[Æ©s[ DLi≤R∂™´søR¡Ë¨s

dü]~<äT›≈£îHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. düeTdü´\ø£qT>∑TD+>± Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ yê{Ï kÕ<Ûäq≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì bÕغ uÛ≤$k˛Ô+<äHêïs¡T. yêeT|üøå±˝À¢ì 11 bÕغ\‘√ ø£*dæ b˛sê≥+ ø=qkÕ–kÕÔeTHêïs¡T. d”|”m+-d”|æ◊ eT<Ûä´, eT]ø=ìï Á|üC≤‘·+Á‘· bÕغ\ eT<Ûä´ dü«\Œ $uÛÒ<ë\THêïj·Tì, yê{Ïqìï+{Ïì |ü]wüÿ]+#·T≈£î+<ë+, ø£*dæ sêyê\ì düuÛ≤eTTK+>± yêeT|üø£å bÕغ\ yê]ì ø√s¡T‘·THêïqHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·y˚T Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. Ä ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\≈£î H˚{Ïø° qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+#·˝Ò<äì, πsb˛ e÷b˛ πø+Á<ä ãè+<ä+ |ü]o\q≈£î edüTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#·&É+ Á|üuÛÑT‘·« |üìrs¡T≈£î n<ä›+ |ü&ÉT‘√+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|”\ e\¢ Á|ü»\≈£î @ e÷Á‘·+ y˚T\T »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. e#˚à @Á|æ˝Ÿ ˇø£{À ‘˚B qT+∫ 5y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷ù|+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dü+dæ<äΔeTe⁄‘√+ <äHêïs¡T. <ëìï n&ÉT¶ø√yê\ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À $<äT´‘Y uÛ≤s¡+ yÓsTT´ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ yÓ÷|æ‘˚H˚ n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ qø£åÁ‘ê\T #·÷|æ+#êeTHêïs¡T. ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>±\Hêïs¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä \ø£å ñ<√´>±\T ÇkÕÔeTHêïs¡T. ndü\T Ä øÏs¡D≤˝ÒeTj·÷´j˚T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\πø ‘Ó*j·÷\Hêïs¡T. 33eT+~ m+|”\T ñHêï sêÁcÕºìøÏ ˇ]–+<˚MT ˝Ò<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À kıeTTà\ ø=s¡‘·‘√ ˙{ÏÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD≤\T ndü+|üP]Ô>± ì*∫ b˛j·÷j·THêïs¡T. eT<ä´+ @s¡T˝…’ bÕ]+∫ ‘·<ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT eTqT>∑&É kÕ–+#ê\ì ≈£îj·TT≈£îÔ\T |üqTï‘√+ <äHêïs¡T. ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T eT<ä´+ dæ+&çπø≥T¢>± e÷] Á|üC≤ kıeTTàqT <√#·T≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T.

$düÔs¡D yêsTT<ë! ≤T∂÷d˝¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qs ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. NSgS «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ @©´sL>RiªRΩ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ, LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±s ø≥yLÍki gRiVÕÿLi ©´s’d¡ @«ÿμ`∂ ª][ NTPLRifl„fi øR¡LjiËLiøyLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms ≤T∂÷d˝¡ |msμÙR∂áV BLiNS J ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl·, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms Æ™s[»¡V, ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ F°xqÌsV À≥œ¡LkiÚ ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá¨sı |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[Æ©s[ D©´sı»Ì¡V {qsFsLi xmsLRi˘»¡©´s©´sV ¡…Ì”¡ xqsˆxtÌsQ™´sV™´soªRΩVLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ≤≥T∂÷d˝¡ LSNRP Æ™s©´sNRP ˙xmsμ≥y©´s Fs¤«¡Li≤y ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl· @LiVV DLi»¡VLiμR∂¨s @LiμR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ZNP[™´sáLi

˙xms«ÿLS«¡˘Li Æ©s[ªRΩá©´sV ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVËN][™´s≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi B¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©y¨sı ™´sV◊d˝¡ ˙xmsxqs©´sıLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı»Ì¡V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. @LiæªΩ[NSNRP æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s μR∂◊¡ªRΩ ™´sVLi˙ºΩ¨s ª]ágjiLiøyNRP, A∏R∂V©´s rÛy©´sLiÕ‹[ ™´sVlLiLRi™´s*Lji¨s ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Li, @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáV «¡⁄xms¤Õ˝¡, N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂á ¡μR∂VáV Æ™s[lLi[™yLji¨s ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠s™´sVLRi+áNRPV gRiVLji NS™´sázqs ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡ LRi™´sVflÿlLi≤ÔT∂, DªRΩÚLiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, μyÆ™sWμR∂LRilLi≤ÔT∂, À≥œ¡…Ì”¡ ≠s˙NRP™´sWLRi‰ ªRΩμj∂ªRΩLRiVá }msL˝RiV xmsLjibdPá©´sNRPV LS™´søR¡Ë¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡NTP ™´søyËNRP xmsLjizqÛsºΩ ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ áORPQ Dμ][˘gSá ˙xmsNRP»¡©´s\|ms ≠s™´sLRifl· BøR¡VËN][™´s≤y¨sZNP[ ≤≥T∂÷d˝¡NTP ™´s¿¡Ë©´s»Ì¡V ˙xmsøyLRiLi NRPW≤y «¡LjigjiLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ @|qsLi’d˝¡  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSáV ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPV ™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl·NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @LiaRPLi ˙xmsryÚ™´s©´sNRPV LSNRPF°™´søR¡Ë©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ≤≥T∂÷d˝¡ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV.


ñsƒ√.. C≤>√.. ã<ä˝À..

\ø√ï, |òæÁãe] 4: ø±+Á¬>dt yÓTT<ä{Ï ≈£î≥T+ã yês¡düTsê\T Á|æj·÷+ø£ >±+~Û yêÁ<ë nkÕ<Ûës¡D Ø‹˝À sê»ø°j·T|üs¡yÓTÆq <ä÷≈£î&ÉT‘·Hêìï Á|ü<ä]Ùdü÷Ô ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹ô|’ nH˚ø£ n+XÊ\ô|’ ì•‘·+>± $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. ny˚T~∏, sêj·Tãπs* bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T |üs¡´{Ï+∫, ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q mìïø£\ Á|ü#ês¡ düuÛÑ\˝À Á|üdü+–+∫q Á|æj·÷+ø£ n$˙‹, n_Ûeè~Δ ˝À≥T, sêh+˝À n_Ûeè~Δ ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>∑+‘√ düVü‰ |ü\T n+XÊ\ô|’

j·T÷|” z≥s¡¢≈£î Á|æj·÷+ø£ |æ\T|ü⁄ e÷j·÷e‹ bÕ\qô|’ rÁe $eTs¡Ù\T e÷j·÷e‹ì rÁe+>± <äTj·T´ã{≤ºs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q HÓÁVüA->±+~Û ≈£î≥T+u≤\≈£î ø£+#·Tø√≥˝…’q á ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\qT <ë{Ï Á|ü#ês¡+ kÕ–+#˚ Ä˝À#·q Á|üdüTÔ‘êìøÏ ‘·q≈£î ˝Ò<äì ÄyÓT $düŒwüº+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. <ä[‘·T\

düeTT<äΔs¡D ø√dü+ @sêŒf…Æq bÕغ ãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕغ (_mdt|æ) nì #Ó|ü≈£î+≥Tqï e÷j·÷e‹ô|’ Á|æj·÷+ø£ H˚s¡T>± $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\T dü+~Ûdü÷Ô, ªe÷j·÷e‹˝À ìdüŒèVü≤ Ç|ü&ç|ü&˚ ãj·T≥|ü&ÉkÕ–+~μ nì nHêïs¡T. e÷s¡TŒ ø√dü+ y√≥T¢ y˚j·Te\dæ+~>± Á|ü»\≈£î Á|æj·÷+ø£ ‘·q düuÛÑ\˝À |æ\T|ü⁄ Ç#êÃs¡T. ªe÷ k˛<äs¡T&ÉT (sêVüQ˝Ÿ >±+~Û) MT dü+πøåeT+ >∑T]+∫ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêï&ÉT. MTs¡T 22@fi¯¢ bÕ≥T (ø±+Á¬>ùd‘·s¡ bÕغ\ bÕ\qqT) düVæ≤+#ês¡Tμ nì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. ªy˚TeTT πøe\+ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ b˛sê&É&É+ ˝Ò<äT. j·T÷|”˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêyê\ì Äø±+øÏådüTÔHêï+μ nì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. ªñsƒ√, C≤>√, ã<ä˝À (˝Òe+&ç, C≤>∑è‘·T\T ø£+&ç, j·TT.|æ.˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îs¡+&ç)μ nH˚ ø=‘·Ô ìHê<ëìï Á|ü»\≈£î Á|æj·÷+ø£ Ç#êÃs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

πødüT\T ‘·«s¡>± |ü]cÕÿs¡yÓTÆ‘˚H˚

eT+Á ‘ · T \qT n¬ s dü T º #˚ j · ÷ * Hê´j·Te´edüúô|’

qeTàø£y˚Ts¡Œ&ÉT‘·T+~ —¡Õ˝ÿ |qsxtsQ©±s «¡≤ÍT∂ zms. LRiÆ™s[V£tsQÀÿ ¡V GáWLiR V, zmsn ™s´ Lij 4 (dTü esyí¡ êsÔ¡ ): N][LÌRiVáՋ[ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı ZNP[xqsVá©´sV xqsªRΩ*LRiLi xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡xmsˆVÆ≤∂[ ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÙs\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ ©´s™´sV¯NRPLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ |qsxtsQ©±s «¡≤ÍT∂ ™´sVLji∏R∂VV —¡Õ˝ÿ ©y˘∏R∂V}qs™yμ≥j∂NSLRi xqsLixqÙs \¬ø≥¡LRi¯©±s zms. LRiÆ™s[V£tsQÀÿ ¡V ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP —¡Õ˝ÿ N][LÌRiV A™´sLRifl·Õ‹[¨s —¡Õ˝ÿ ©y˘∏R∂V }qs™y xqsμR∂xqsV=Õ‹[ —¡Õ˝ÿ ©y˘∏R∂V }qs™yμ≥j∂NSLRi xqsLixqÙs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ Æ™sVgS Õ‹[N`P@μyáª`Ω NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı —¡Õ˝ÿ «¡≤ÍT∂ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LRiÆ™s[V£tsQÀÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ N][LÌRiVáՋ[ 42 Æ™s[á 606 ZNP[xqsVáV |msLi≤T∂iLig`iÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s, ˙xmsºdΩ Æ©sÕÿ 2900 zqsÕfi, ˙NTP≠sV©´sÕfiZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V @™´soªRΩV©yı∏R∂VHêïLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 44 N][LÌRiVáV xmspLjiÚrÙyLiVVÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qsÚ Æ©sáNRPV ZNP[™´sáLi 2600ZNP[xqsVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLjiuy‰LRi™´sV™´soªy∏R∂V©yıLRiV. |msLi≤T∂iLig`iÕ‹[ D©´sı 42 Æ™s[á 606 ZNP[xqsVáª][ Fy»¡VgS ˙xmsºdΩ Õÿ ™´sVL][ 300ZNP[xqsVáV N]ªRΩÚgS ZNP[xqsVáV «¡™´sVNS™´s≤R∂Liª][ |msLi≤T∂Lig`i ZNP[xqsVá xqsLi≈¡˘ @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ DLi»¡VLiμR∂¨s, B»¡V™´sLi…”¡ xmsLjizqÙsªRΩVÕ˝‹[ |msLi≤T∂Lig`iZNP[xqsVáV N][LÌRiVáՋ[ xqsªRΩ*LRiLi xmsLjiuy‰LRiLi NSNRPF°æªΩ[ ™´s˘™´sxqÙs\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ ©´s™´sV¯NRPLiF°LiVV @ryLizmnsVNRP aRPNRPVÚáV |msøR¡VË≠dsVlLi[ ˙xms™´sWμR∂iLi DLiμR∂©yıLRiV. ZNP[xqsVáNRPV xqsªRΩ*LRi xmsLjiuy‰LS¨sNTP Õ‹[N`P@μyáª`Ω øR¡NRP‰…”¡ ™´sWLÊRi™´sV¨s, gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ZNP[™´sáLi 7Æ™sVgS Õ‹[N`P@μyáª`ΩáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂iLiμy*LS 8, 408ZNP[xqsVáV xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡, 5 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂V%¡VáV Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV DªRΩÚLRiV™´soáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yLRiV. |msLi≤T∂Lig`i ZNP[xqsVá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s LSxtÌsQ˚ \|§¶¶¶N][LÌRiV, LSxtÌsQ˚ ©y˘∏R∂V }qs™yμ≥j∂NSLRi xqsLixqÙsá AÆμ∂aSáª][ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS @¨sı N][LÌRiVáՋ[ zmns™´sLji 4, 5 æªΩ[μk∂áՋ[ Æ™sVgS Õ‹[N`P @μyáª`Ω NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶düTÔHêïs¡T. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı N][LÌRiVáՋ[ NRPW≤y zmns™´sLji 4, 5 æªΩ[μk∂áՋ[ Æ™sVgS Õ‹[N`P @μyáª`ΩáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ%`¡©y™´sV¨s, NRPOTPQμyLRiVáV C xqsμy™´sNSaS¨sı $ìjÓ÷–+#·T≈£îì ZNP[xqsVáV xqsªRΩ*LRiÆ™s[V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™yá¨s, C $wüj·T+˝À Hê´j·Tyê<äT\T ªRΩ™´sV ZN˝^PLiVVLi»˝¡ª][ øR¡LjiËLi¿¡, ZNP[xqsVá xqsªRΩ*LRi xmsLjiuy‰LS¨sNTP ™´sVVLiμR∂%¡VNRPV LS™yá©yıLRiV. C Õ‹[N`P @μyáª`ΩÕ‹[ 5 ¤À¡Li¿d¡Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s, …”¡Õ‹[ zqsÕfi, NSLiF¢Li≤T∂iLig`i, ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsVá©´sV BLRiVxmsOSQáª][ ZNP[xqsV gRiVLjiLi¿¡ øR¡LjiËLi¿¡, ™yLjiNTP LS“¡™´sWLÊRiLi μy*LS ZNP[xqsVáV Æ™sLi»¡H˚ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™´søR¡Ë©yıLRiV. Õ‹[N`P@μyáª`ΩÕ‹[ B¿¡Ë ºdΩLRiVˆNRPV xmspLjiÚ øR¡»Ì¡ ¡μÙR∂ªRΩ DLiμR∂¨s C ºdΩLRiVˆNRPV @{msˆÃ¡V @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂HêïLRiV. @qLiªRΩLRiLi Õ‹[N`P@μyáª`ΩÕ‹[ xmsLjiuy‰LRi\Æ™sV ZNP[xqsVÕ‹[ ∏R∂VÆ©s¤…¡≤`∂ B©´sW=lLi©±s= NRPLi|ms¨ds @Liμj∂iLi¿¡ ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡NRPV‰©´sV Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV —¡Õ˝ÿ «¡≤ÍT∂ LRiÆ™s[V£tsQ Àÿ ¡V Àÿμj∂ªRΩVáNRPV @Liμj∂LiøyLRiV.

™´sLRiLigRiÕfi, zmns˙ ¡™´sLji 4 (dTü esyí¡ êsÔ¡ ): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿá ZNP[xqsVÕ˝‹[ ™´sVVLiμR∂VgS ™´sVLi˙ªRΩVáƩs[ @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @≠s¨dsºΩ @˙NRP™´sWáNRPV ™´sVLi˙ªRΩVáLiμR∂LjiNUP Àÿμ≥R∂˘ªRΩ DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. zqs’¡H ™´sVVLiμR∂VgS ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ˙xmsbPıLiøyá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms ≠søyLRifl· @©´sLiªRΩLRiLi HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLi gRi©´sVá @©´sV™´sVªRΩVá©´sV aSaRP*ªRΩLigS LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* |msμÙR∂á IºΩÚ≤R∂Váª][Æ©s[  ¡∏R∂W˘LRiLi gRi©´sVáV @©´sV™´sVªRΩV÷¡øyËLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki gjiLji«¡©´s ªRΩLi≤yá©´sV ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáVgS gRiVLjiÚryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡ËLiμR∂¨s, A •¶¶¶≠dsV Æ™s[VLRiNRPV 500á gjiLji«¡©´s ªRΩLi≤yá©´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáVgS gRiVLjiÚLiøyá¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ F°LRiV∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ aRP¨s™yLRiLi ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·LiÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂W∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. N]¨sı ZNP[xqsVá

≠søyLRifl·Õ‹[ N][LÌRiVá ºdΩLRiVˆ¤Õ¡[ μk∂¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. ©y˘∏R∂VrÛy©yáV Æ™sVV…Ì”¡NS∏R∂VáV Æ™s[}qsLiªRΩ ™´sLRiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáVgS¨ds, ™´sVLi˙ªRΩVágS¨ds @≠s¨dsºΩ\|ms xqsˆLiμj∂LiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @≠s¨dsºΩ BÕÿlgi[ N]©´srygjiæªΩ[ Æμ∂[aRP À≥œ¡≠sxtsQ˘æªΩ[Ú ˙xmsaSıQLÙRiNRPLigS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Ljiª][ æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩV©´sı ’¡¤«¡zms CryLji Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ILi»¡LjigSÆ©s[ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ∏R∂W˙ªRΩNRPV FyLÌki ˙ZaP[fl·V¤Õ¡[ NSNRPVLi≤y ˙xms«ÿxqsLixmnsWáV æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV xqsLixmnsWáV, ≠sμy˘LÙji, Dμ][˘gRi xqsLixmnsWáV, ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs …‘¡≤U∂{msáNRPV ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s, INRP‰ ’¡¤«¡zmsÆ©s[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Ljiª][ æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ¿¡…Ìÿ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sμÙR∂ DLiμR∂¨s, NS¨ds A∏R∂V©´s zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡©´sV À˝ÿN`PÆ™sVLiVVÕfi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡\|ms xqs™´sV˙gRi μR∂LS˘xmsoÚ N][xqsLi zqs’¡H¬ø¡[ ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. 2—¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoá NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿ¨sNTP \Æ©sºΩNRP Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsWÚ ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LS«¡NUP∏R∂V HNSxqsÕ‹[Æ©s[ N]©´srygRiVªRΩW æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sNTP NUPáNRPLigS xms¨s¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. DμR∂˘™´sW¨sNTP μR∂WLRiLigS D©´sı æªΩáLigSfl· xqsLixmnsWá¨sıLi…”¡¨ds GNRPLi ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´sN][xqsLi F°LS≤R∂Vªy™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi BNRP ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤y¨sZNP[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V 5Æ™s[á ™´sVLiμj∂ «¡™y©˝´sª][ ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ \lLiªRΩVF°LRiVÀÿ»¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy©´s¨s, @μj∂ ¨s«¡LigS μR∂Li≤R∂∏R∂W˙æªΩ[©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ’¡¤«¡zms NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V À≥ÿLkigS •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRi¨s, FyLÌkiQ\|ms ˙xms«¡Ã¡ ≠saS*ry¨sı ™´s™´sVV¯ ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

◊@mdt\T u≤<Ûä´‘·\ qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òs¡T ne>±Vü≤q‘√ πøq‡sYqT »sTT+#=#·TÃ: u≤\ø£èwüíü \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 4 (dTü esyí¡ êsÔ¡ ): NS˘©´s=L`i ™y˘μ≥j∂\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiøR¡VNRPVLi¤…¡[ ©´s∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsVáÀ≥œ¡™´sV¨s zqs¨ds©´s»¡V≤R∂V,  ¡xqs™´sªyLRiNRPLi NS˘©´s=L`i Axqsˆ˙ºΩ \¬ø¡LRi¯©±s ÀÿáNRPXxtÒsQ @©yıLRiV.  ¡xqs™´s ªyLRiNRPLi NS˘©´s=L`i Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ NS˘©´s=L`i Æ≤∂[ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS aRP¨s™yLRiLi ™y˘μ≥j∂ @™´sgSx§¶¶¶©´s\|ms ¤À¡Ã¡W©±s©´sV ÀÿáNRPXxtÒsQ, ≤U∂“¡{ms μj∂Æ©s[£tsQlLi≤ÔT∂ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ FsgRiVLRi Æ™s[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ÀÿáNRPXxtÒsQ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NS˘©´s=L`i ™y˘μ≥j∂\|ms @™´sgSx§¶¶¶Æ©s[ ™´sVV≈¡˘™´sV¨s @©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi  ¡xqs™´s ªyLRiNRPLi Axqsˆ˙ºΩ ©´sVLi¿¡ NS˘©´s=L`i @™´sgSx§¶¶¶©´s ©´s≤R∂NRP©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. NS˘©´s=L`i @¨sı ™y˘μ≥R∂VÕ˝ÿLi…”¡Æμ∂[©´s¨s, \Æμ≥∂LRi˘Liª][ μy¨sı «¡LiVVLiøR¡ ™´søR¡Ë¨s ≤U∂“¡{ms μj∂Æ©s[a`P##lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @F°Õ‹[ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s NS˘©´s=L`i @™´sgSx§¶¶¶©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´s C ™y˘μ≥j∂ ÀÿLji©´s xms≤T∂©´s ™yLjiÕ‹[ ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡W D©yıLRi©yıLRiV. NS˘©´s=L`i N]LiμR∂LjiZNP[ ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı @F°x§¶¶¶©´sV μR∂WLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ ™y˘μ≥j∂¨s μR∂WLRiLigS DLi¿¡©´s¤…˝¡[©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @F°Õ‹[ FsgÍjiNRPW˘…”¡™±s \Æ≤∂lLiNÌRPL`i DFyxqs©´s NS≠sVÆ©s[¨s NS˘©´s=L`i LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s \¤Õ¡£mns xmsoxqsÚNS¨sı ≤U∂“¡{ms A≠sxtsQ‰LjiLi øyLRiV. NS˘©´s=L`i\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´sN][xqsLi xmspLjiÚ xqs™´sWøyLS¨sı F~LiμR∂VxmsLji¿¡©´s C xmsoxqsÚNS¨sı @¨sı À≥ÿxtsQÕ˝‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´sryÚ™´sV¨s DFyxqs©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sLÛRi™´sW©´s©´s…”¡ \ZaPá«ÿxqsV˙zms∏R∂V C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s NS˘©´s=L`i¨s «¡LiVVLi¿¡©´s ™yLji¨s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV.

◊@mdt\H˚ d”;◊ \ø£å´+>± #˚düT≈£î+<äì nq&É+ dü]ø±<äT ø=+‘·eT+~ n~Ûø±s¡T\T ˝≤\÷N|ü&çq e÷≥ yêdüÔe+ gRiVLi»¡WLRiV, zmns˙ ¡™´sLji 4 (dTü esyí¡ êsÔ¡ ): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáμj∂ @ªRΩ˘LiªRΩ NUPáNRP\Æ™sV©´s Fy˙ªRΩ @¨s ™´sW“¡ HFsFs£qs @μ≥j∂NSLji, Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. HFsFs£qsáNRPV LS«ÿ˘LigRiLi ≠sxqsÚQXªRΩ @μ≥j∂NSLSáV NRP÷¡ˆLi¿¡LiμR∂¨s, ™yLRiV Àÿμ≥R∂˘ªRΩá ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVN][¤Õ¡[LRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsáV ZNP[xqsVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ zqs’¡H HFsFs£qsá©´sV …ÿlLÊi…figS ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s AL][zmsxqsWÚ {qs¨s∏R∂VL`i HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV |qsá™´so\|ms Æ™sŒÿ˛Ã¡¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yıLRi©´sı ™yLRiÚá\|ms ¤«¡[{ms xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. gRiVLi»¡WLRiV Õ‹[ D©´sı A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi N]¨sı ≠dsV≤T∂∏R∂W ø≥y©´sŒœ¡˛ª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[ ¨s«ÿLiVVºdΩxmsLRiVá©´sV, @≠s¨dsºΩxmsLRiVá©´sV Æ™s[LRiV ¬ø¡[zqs øR¡W≤yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. øR¡…ÌÿáV ¬ø¡[}qsμj∂ ™´sVLi˙ªRΩV\¤Õ¡æªΩ[, ™y…”¡¨s xqs™´sVLÙRiLigS @™´sVáV ¬ø¡[}qs Àÿμ≥R∂˘ªRΩ HFsFs£qsá\|msÆ©s[ DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. HFsFs£qsáNRPV G ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[\Æ©s©y xmspLjiÚ }qs*øR¡Ë DLiμR∂¨s, ™yLRiV À≥œ¡∏R∂Vxms≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. gRiV˙LS¨sı, gS≤T∂μR∂©´sV IZNP[Õÿ øR¡W≤R∂NRPW≤R∂μR∂¨s {qs¨s∏R∂VL`i HFsFs£qsáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ¬ø¡FyˆLRi¨s ¤«¡[{ms æªΩ÷¡FyLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá©´sV ™´sμj∂÷¡ HFsFs£qsá\|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ |ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ¤«¡[{ms ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. ™´sV©´s Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @Æ©s[NRP ZNP[xqsVÕ˝‹[ LS«¡NUP∏R∂VÆ©s[ªRΩáV, ™´sVLi˙ªRΩVáV \¤«¡Œœ¡˛Õ‹[ D©yıLRi¨s, ™yLjiNTP Bxmsˆ…”¡NUP ¤À¡LiVVÕfi μ]LRiNRP¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ À≥ÿLkigS LS«¡NUP∏R∂V @≠s¨dsºΩ «¡LjigjiLiμR∂¨s,  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ryOSQQ˘Ã¡ N][xqsÆ™s[V zqs’¡H @μ≥j∂NSLRiVá©´sV gRiV¿¡ËgRiV¿¡Ë

˙xmsbPıxqsVÚLiμR∂¨s ¤«¡[{ms ¬ø¡FyˆLRiV. LSøR¡À≥œ¡NTPÚN][xqsLi N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV ÕÿáW¿d¡ xms≤T∂©´s ™´sW»¡ ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. øR¡Lji˙ªRΩ gRi™´sV¨sLi¿¡©y, ryOSQQ˘Ã¡©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©y C ≠sxtsQ∏R∂VLi xqsˆxtÌsQ™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @μ≥j∂NSLRi μR∂VLji*π∏∂WgS¨sNTP Fyáˆ≤T∂©´s @≠s¨dsºΩ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV bPOTPQLiøyá¨s, ™yLji¨s \¤«¡Ã¡VNRPV xmsLizms AxqsVÚáV «¡xmsoÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. Fs™´sW¯L`i @NRP˚™´sWÕ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiVá Fy˙ªRΩ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiμR∂©´s»¡Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ r~™´sVV¯ áW…‘¡ @LiVV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi ™´s˘NRPVÚáNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡©´sLiμR∂V™´s¤Õ˝¡[ BμR∂Liªy «¡LjigjiLiμR∂¨s zqs’¡H ≠søyLRifl·Õ‹[ ≠sxtsQ∏R∂WáV Æ™sVVªRΩÚLi Æ™sÃ˝¡≤R∂™´soªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs\|ms ©´s™´sV¯NRPLi DLiøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. ™´s˘™´sxqÛs LRiORPQfl·NRPV ˙xmsOSQŒœ¡©´s @™´sxqsLRi™´sV¨s, C μj∂aRPgS G\Æ™sV©y F~LRiFy»˝¡V «¡LjigjiæªΩ[ xqsLjiμj∂μÙR∂VN][™yá¨s ¤«¡[{ms xqsW¿¡LiøyLRiV. {qs¨s∏R∂VL`i HFsFs£qsáV xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s, μk∂¨s\|ms xqsˆLiμj∂Liøy÷¡=Liμj∂gS N][LRigS μy¨s\|ms ¤«¡[{ms @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xmsLjiFy÷¡Li¬ø¡[™yŒœ¡ß˛ xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[∏R∂V»¡Li xmsμÙR∂ºΩ NSμR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ zqs’¡H ºdΩLRiV\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚª][ aRPV˙NRP™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s NRP÷¡zqs©´s {qs¨s∏R∂VL`i HFsFs£qsáV aRP¨s™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sVL][ryLji xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS©´sV©yıLRiV. ªy™´sVV ry™´sVWz§¶¶¶NRP |qsá™´soáV |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s G{ms NS˘≤R∂L`i HFsFs£qsá xqsLixmnsVLi DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V ˙xmsaSLiª`Ω ™´sV•¶¶¶Fy˙ªRΩ æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩμR∂VxmsLji NSLS˘øR¡LRifl·©´sV aRP¨s™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ¨sLÒRiLiVVryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

3

Ä~yês¡+ 5, |òæÁãe] 2012

BμÙR∂LRiV áxtsQ‰lLi[ D˙gRi™yμR∂Vá NS÷¡ËÆ™s[ªRΩ $©s´ giR L`i, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 4: áxtsQ‰lLi[ ª]LiVVÀÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s BμÙR∂LRiV D˙gRi™yμR∂Vá©´sV À≥œ¡˙μR∂ªy  ¡Ã¡gSáV aRP¨s™yLRiLi NS÷¡ËøR¡LiFyLiVV. xmsNS‰ xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂VNRPV©´sı ALki¯.. D˙gRi™yμR∂VáV D©´sı BLi…”¡\|ms «¡Ljizms©´s NSáVˆÕ˝‹[ BμÙR∂LRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRi¨s @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV. xmsoÕÿ*™´sW —¡Õ˝ÿ ≤R∂W˘LS ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s J BLi…˝‹[ D˙gRi™yμR∂VáV μyNRPV‰©yıLRi¨s @Liμj∂©´s xqs™´sWøyLRiLi Æ™s[VLRiNRPV LS{tÌsQ˚∏R∂V \lLizmnsÕfi=, F°÷d¡xqsVáV A BLi…”¡¨s øR¡V»Ì¡V™´sVV…ÌÿLiVV. Õ‹LigjiF°™yá¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP D˙gRi™yμR∂VáV À≥œ¡˙μR∂ªy  ¡Ã¡gSá\|ms NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLRi¨s ¤Õ¡zmnÌsÆ©sLi…fi NRPáıÕfi ¤«¡[Fs£qs ˙ÀÿL`i æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂Liª][ ªy™´sVV NRPW≤y FsμR∂VLRiVNSáVˆÃ¡V «¡LjiFy™´sV¨s.. C NSáVˆÕ˝‹[ BμÙR∂LRiV ºdΩ˙™´s™yμR∂VáV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRi©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ D˙gRi™yμR∂Vá NSáVˆÕ˝‹[ À≥œ¡˙μR∂ªy zqs ¡˜Liμj∂ Fs™´sLRiW gS∏R∂Vxms≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji¨s áxtsQ‰lLi[ ª]LiVVÀÿ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V AztsQN`P, ™´sVVμyzqsL`iáVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV.

«¡™´sVW¯©´sV NRPÆ™s[V¯zqs©´s ™´sVLiøR¡V

«¡™´sVW¯/$©´sgRiL`i, zmns˙ ¡™´sLji 4: «¡™´sVW¯NSbdP¯L`i\|ms ™´sV◊d˝¡ ™´sVLiøR¡V ™´sL<RiLi NRPVLRiVr°ÚLiμj∂. aRP¨s™yLRiLi ≠sxmsLkiªRΩ\Æ™sV©´s ™´sL<RiLi, ™´sVLiøR¡V NRPVLji∏R∂V≤R∂Liª][ ≠s™´sW©yáª][ Fy»¡V «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms LSNRPF°NRPáV xqsÚLi’≥¡LiøyLiVV. μyμyxmso 300 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV Æ™s[VLRi Æ©s[xtsQ©´sÕfi \|§¶¶¶Æ™s[©´sV ™´sVWzqsÆ™s[aSLRiV. ≠sxmsLkiºΩ\Æ™sV©´s ™´sVLiøR¡V NRPVLji∏R∂V≤R∂Liª][ Æ™sVV©´sı…”¡™´sLRiNRPW xqsÚLi’≥¡Li¿¡©´s NSbdP¯L`i B…‘¡™´s¤Õ¡[ æªΩ[LRiVNRPV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ aRP¨s™yLRiLi ™´sV◊d˝¡ ™´sVLiøR¡V ºdΩ˙™´sLigS NRPVLRiVxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ \|§¶¶¶Æ™s[©´sV ™´sVWzqsÆ™s[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. ≠sxmsLkiªRΩ\Æ™sV©´s ™´sVLiøR¡V ™´sÃ˝¡ μR∂OTPQfl· NSbdP¯L`ic«¡™´sx§¶¶¶L`i »¡Æ©sıÕfi ™´sVμ≥R∂˘©´sV©´sı «¡™´sVW¯cNSbdP¯L`i «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji¨s ™´sVWzqsÆ™s[zqs©´s»˝¡V ˙…ÿzmnsN`P @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV. «¡™´sx§¶¶¶L`i »¡Æ©sıÕfi\|ms ©yáVgRiV @≤R∂VgRiVá Æ™s[VLRi ™´sVLiøR¡V }msLRiVNRPVF°LiVVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, À≥ÿLki ™´sL<Sáª][ LSxtÌsQ˚Li @ªRΩÕÿNRPVªRΩá\Æ™sVLiμj∂. xmsáV ˙FyLiªyÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi À≥ÿLkigS ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. Fs≤R∂æªΩgRi¨s ™´sL<RiLi ™´sÃ˝¡ ≠s™´sW©yá LSNRPF°NRPá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤T∂Liμj∂. LRi©±sÆ™s[\|ms μR∂XaRP˘ xqsˆxtÌsQªRΩ xqsLjigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsáV ≠s™´sW©yáV Aáxqs˘LigS  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LSLiVV.

NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVá ª]÷¡ «ÿ’¡ªy ≠s≤R∂VμR∂á Fy©y“¡, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 4: g][™y @|qsLi’d˝¡NTP F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛRiVá ª]÷¡ «ÿ’¡ªy©´sV NSLi˙lgi£qs FyLÌki aRP¨s™yLRiLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ™´sWLjiË 3©´s g][™y «¡LRigRi©´sV©´sı @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs 22 ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÛRiVá }msL˝Ri©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μj∂gRiLi ¡LRi NS™´sVª`Ω, FyLÌki LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V xqsVÀ≥ÿ£tsQ bPL][μR∂‰L`i, {qsˆNRPL`i ˙xmsªy£mszqsLig`i LS‚fl·, ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsˆNRPL`i ™´s∞≠s©±s g][≤T∂©Ø[*, x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ LRi≠s©y∏R∂VN`P ªRΩμj∂ªRΩLRiVáª][ NRPW≤T∂©´s ª]÷¡ «ÿ’¡ªy©´sV NSLi˙lgi£qs ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. lLiLi≤][ «ÿ’¡ªy©´sV Aμj∂™yLRiLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s NSLi˙lgi£qs ˙xmsøyLRi Àÿμ≥R∂˘ªRΩá B©±søyLÍji ™´s∞≠s©±s g][≤T∂©>Ø[ æªΩ÷¡FyLRiV. lLiLi≤][ «ÿ’¡ªyÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS N]ªRΩÚ ™´sVVΔÿ¤Õ¡[ DLi…ÿ∏R∂V¨s, FyªRΩ™yLjiÕ‹[ øyÕÿ™´sVLiμj∂NTP {qs»˝¡V μR∂NRP‰NRP F°™´søR¡Ë¨s ¬ø¡FyˆLRiV. F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS NSLi˙lgi£qs Fs¨ds={msNTP 7rÛy©yáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂.

NRPV≤R∂LiNRPVŒœ¡™±sV F˝yLi…fi\|ms ¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡ ¬ø¡Æ\©sQı, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 4: ≠s™yμyxqsˆμR∂ NRPV≤R∂LiNRPVŒœ¡™±sV ©´sW˘N˝TP∏R∂VL`i xms™´sL`i F˝yLi…fi\|ms rÛy¨sNRPVá À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiμj∂. ¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆxqsVÚLiμR∂¨s.. A ¨sÆ™s[μj∂NRP ˙xmsNSLRiÆ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sW∏R∂W™´sºΩ aRP¨s™yLRiLi @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. 15 ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ NRPW≤T∂©´s ZNP[Li˙μR∂ ¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡ª][ Fy»¡V ©´sW˘N˝TP∏R∂VL`i F˝yLi…fi ™´s˘ºΩlLi[NRP ™´sLÊSáª][ NRP÷¡zqs øR¡LRiËáV «¡LRixms©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ μk∂¨s\|ms F˝yLi…fi ™´s˘ºΩlLi[NRPVá ©´sVLi¿¡ ≠s’≥¡©´sı ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW F˝yLi…fi©´sV ™´sVWzqsÆ™s[∏R∂Wá¨s {msxmsoÕfi= ™´sVW™±sÆ™sVLi…fi @lgiLiVVÆ©s£qÌs ©´sW˘N˝TP∏R∂VL`i Fs©´sLÍki Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`i DμR∂∏R∂VNRPV™´sWL`i N][LSLRiV. HμR∂V Æ©sáá ©´sVLi¿¡ øR¡LRiËáV «¡LRiVxmsoªRΩV©yı™´sV¨s.. BLiNS N]ªRΩÚgS øR¡LRiËáV «¡LRixms≤y¨sNTP G™´sVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡ @Liªy FnyL`i= @¨s N]…Ì”¡xmsÆ≤∂[aSLRiV.

æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRPVá©´sV

ªΩR Lij ≠sVN]»¡Ì Li≤∂T G˙zmsÕfi ªRΩLRiV™yªRΩ DμR∂˘™´sVLi DμR∂XªRΩLi: N][μR∂Li≤R∂LS™±sV

ªñbÕ~Ûμ nÁø£e÷\ô|’ yÓTTu…’˝Ÿø√s¡Tº $#ês¡D NRPLkiLi©´sgRiL`i, zmns˙ ¡™´sLji 4 (dTü esyí¡ êsÔ¡ ): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms©´sVÕ˝‹[ @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s ™yLji Æ™s©´sVıÕ‹[ ™´sfl·VNRPV xmso≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. @μ≥j∂NSLjiNRPLigS 4 N][»˝¡ 70 áORPQá 41 Æ™s[á 326 LRiWFy∏R∂VáV ry*•¶¶¶ @∏R∂W˘∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ[ÕÿËLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ZNP[™´s áLi N][…”¡ 76 áORPQá 75 Æ™s[á 29 LRiW Fy∏R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LjiNRP™´sLki ¬ø¡[aSLRiV. BLiNS 2 N][»˝¡ 93 66 áORPQá 297 LRiW Fy∏R∂VáV LjiNRP™´sLki NS™y÷¡= D©yıLiVV. Æ™sVVªRΩÚLigS 2,283 ™´sVLiμj∂ Àÿμ≥R∂V˘Ã¡VgS æªΩ[ÕÿËLRiV.C Æ©sá 17 ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ALRiLi’≥¡Li¬ø¡[ Æ™sW\¤À¡Õfi N][LÌRiVá μy*LS DFyμ≥j∂ @˙NRP™´sWá ZNP[xqsVá©´sV ≠søyLjiLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. DFyμ≥j∂ @ ˙NRP™´sWá\|ms ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[}qs @μ≥j∂NSLRiLi G{ms≤U∂áNRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. ¨sμ≥R∂Vá©´sV μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[zqs©´s ™yLji \|msÆ©s[ gSNRPVLi≤y Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ¨sμ≥R∂Vá©´sV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s ™yLji\|ms NRPW≤y ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLigRiV˘Ã¡L`igS HμR∂VgRiVLRiV @zqs|qÌsLi…fi ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂lLiNÌRPL˝RiV, ™´sVL][ HμR∂V F°xqÌsVÕ˝‹[ FsLi{ms≤U∂JáV B©±søyLÍkiáVgS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ZNP[xqsVá©´sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[}qs @μ≥j∂NSLRiLi ≠dsLjiZNP[ @xmsˆgjiLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmso©´s ZNP[xqsVá©´sV ™yμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV HμR∂VgRiVLRiV ©y˘∏R∂V™yμR∂Vá©´sV NRPW≤y ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡©´sV©yıLRiV. C Æ©sá 17 ©´sVLi¿¡ N][LÌRiVá©´sV ALRiLi’≥¡Li¿¡ ZNP[xqsVá©´sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][

@˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡ gRiVLiÆ≤∂Œ˝‹[ \lLiŒ˝œ¡ß xmsLRiVlgi≤R∂VªRΩV©yıLiVV. lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿáNRPV NRP÷¡zms INRP Æ™sW\¤À¡Õfi N][LÌRiV ©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡ ¨sÆ™s[μj∂NRPá Aμ≥yLRiLigS —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ NRP¨dsxqsLi 50 ZNP[xqsVá\Æ©s©y ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøy™´sV¨s ≤y*™´sW {ms≤U∂ ©´s≠ds©±s NRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV .LjiNRP™´sLki NS™y÷¡=©´s ¨sμ≥R∂VÕ˝‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS {mnsÕfiÔ @zqs|qÌsLi»˝¡Vc, {msJáV, G{msJáV, xqsLRiˆLiøR¡Vá ©´sVLi¿¡ LS™y÷¡= DLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS ™´sVÃ>¡L`i, g]Ã˝¡xms÷˝¡, ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ¨sμ≥R∂VáV FsNRPV‰™´sgS

ry*•¶¶¶ @∏R∂W˘∏R∂V¨s xqs™´sWøyLRiLi. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂VgS, DFyμ≥j∂ zqs ¡˜Liμj∂¨s ª]ágjiLiøyLRiV. ¬ø¡LRiV™´soÕ˝‹[ xmsp≤T∂NRPºdΩªRΩ, BªRΩLRi ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV xms©´sVáNRPV A ∏R∂W ˙gS™´sWá xqsLRiˆLiøR¡VáNRPV ™´sVVLiμR∂xqsVÚgS @≤y*©´sV=áV ¬ø¡÷˝¡LiøyLRiV. ≠ds…”¡¨s G Æ™s[VLRiNRPV ≈¡LRiVË ¬ø¡[aSLRiÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ¤Õ¡NRP‰Ã¡V øR¡Wxms¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ A ¨sμ≥R∂Vá LjiNRP™´sLki @Æ©s[NRPryL˝RiV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ N]LiμR∂LRiV ¨sμ≥R∂Vá©´sV ¬ø¡÷˝¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[ ry*•¶¶¶ @LiVV©´s ¨sμ≥R∂Vá LjiNRP™´sLki N][xqsLi N]¨sı ø][»˝¡ ZNP[xqsVáV NRPW≤y ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS ry*•¶¶¶ ¬ø¡[zqs©´s ¨sμ≥R∂Vá©´sV ºΩLjigji ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡V ≠dsV©´sÆ™s[VuyáV ¤Õ¡NTP‰xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ™yLji\|ms ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs Æ™sW\¤À¡Õfi N][LÌRiVá μy*LS ≠søyLjiLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ˙gS≠dsVfl· DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi μy*LS —¡Õ˝ÿÕ‹[ G…ÿ 170 ©´sVLi¿¡ 320 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ≠sáV\Æ™s©´s xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡NRPVLi≤yÆ©s[, ’¡©y≠dsV NRPW÷d¡Ã¡ }msLji»¡ ¨sμ≥R∂VáV ry*•¶¶¶ @∏R∂W˘LiVV. @˙NRP™´sWá©´sV @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsºΩ G…ÿ xms©´sV áV «¡Ljigji©´s ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ©yáVgRiV ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ ry™´sW—¡NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡V xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ALÛjiNRP xmsLRiLigS 4,798 @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV ™´søyËLiVV. C xms©´sVÕ˝‹[ 6 N][»˝¡ 4 áORPQá 76 Æ™s[á 910 LRiWFy∏R∂VáV ry*•¶¶¶ @LiVV DLi…ÿ∏R∂V¨s @LiøR¡©y.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 4 (dTü esyí¡ êsÔ¡ ):æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ¬ø¡xmsˆ¨s FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ©y∏R∂VNRPVá©´sV æªΩáLigSfl·Õ‹[ ºΩLRigRi ¨s™´s*™´sμÙR∂¨s æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V ¤«¡Fszqs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV zmsáVxmso ¨søyËLRiV. @¨sı FyLÌkiáV æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ¬ø¡}msˆ ™´sLRiNRPV ºΩLRigRi¨s™´s*™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji¨s ¬ø¡xmsˆ¨s FyLÌkiáª][ NRP÷¡zqs DμR∂˘≠sVLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV N]LiμR∂LRiV ry*LÛRixmsLRiVá NRP ¡Liμ≥R∂x§¶¶¶ryÚÕ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sıLiμR∂V ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \|§¶¶¶μyLSÀÿμR∂VÕ‹[¨s Àÿg`i ÷¡LigRixms÷˝¡Õ‹[¨s xqsVLiμR∂LRi∏R∂V˘ ≠s«Ïÿ©´s ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ æªΩáLigSfl· \lLi¤Õ¡[* Dμ][˘gRiVá \Æ≤∂Lki¨s A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. G˙zmsÕfi ªRΩLRiV™yªRΩ DμR∂˘™´sW¨sı DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ¤«¡[G{qs DμR∂˘™´sWáNRPV ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWáV, ˙xms«ÿxqsLixmnsWáV, LS«¡NUP∏R∂VFyLÌkiáV xmspLjiÚ ™´sVμÙR∂ªRΩV B™y*á¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ¤«¡[G{qs ©y∏R∂VNRPVáV ÕÿÕÿ}ms»¡Õ‹[¨s NSLjiÚNRP gSlLÔi©±sÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRPW≤y A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. ˙xmsøyLRiLi, ¨sLS¯fl·Li, ALiμ][Œœ¡©´s¤Õ¡[ áORPQ ˘LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV rygSá¨s A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl·™yμR∂VáNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. G˙zmsÕfi ªRΩLS*ªRΩ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ DμR∂˘™´sV Dμ≥R∂XºΩ gRiVLjiLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ |msμÙR∂ π∏∂VªRΩVÚ©´s øy…”¡ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LRiV∏R∂W˙ªRΩ }msLRiVª][ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡xqsVÚ©´sı ’¡¤«¡zms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V —¡. NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂NTP A∏R∂V©´s @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©sá 11™´s æªΩ[μk∂©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[¨s ¨s«ÿLi NRPŒÿaSá \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ ªRΩá|ms…Ì”¡©´s  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡zms©´s @¨sı LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQá©´sV AμR∂LjiryÚ™´sV¨s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 5, |òæÁãe] 2012

Hêj·TqeTà yêø˘#ê ‘·÷sê´ìï |ü⁄DÏøÏ|ü⁄#·TÃ≈£î+~. Á|ü‘·´s¡Tú\qT Ä˝À#·q˝À |ü&˚ùd˝≤ yêK´\T #˚j·T&É+˝À dæ<äΔVü≤düTÔsê˝…’+~. ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À Á|æj·÷+ø£ #˚|ü&ÉT‘·Tqï Á|ü#ês¡+ ø±+Á¬>dt ã˝Àù|‘êìøÏ, $»j·÷ìøÏ ø°\ø£eTe⁄‘·T+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T yêK´\T #˚düTÔ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹ô|’ düTìï‘·+>± $eTs¡Ù\T #˚dü÷ÔH˚ Á|ü»\qT bÕغyÓ’|ü⁄ eT[¢+#·&É+˝À Á|æj·÷+ø£ Á|ü‹uÛÑ ndüe÷q´eTì nø£ÿ&ç z≥πs¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. e÷j·÷e‹˝À ìÁdüTŒVü≤ Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ yÓTT<ä˝…’+<äqï yêK´\T dü#·\q+ ø£*Z+#êsTT. eTTK´+>± sêj·Tuπs*, ny˚T~∏ bÕs¡¢ yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\‘√ düVü‰ kÕúì≈£î\T k˛ìj·÷ >±+~Ûì, ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+~Ûì $|üØ‘·+>± n_Ûe÷ì+#·e#·TÃ. ø±ì ‘·q ~e+>∑‘· Hêj·TqeTà Ç+~sê >±+~Û ‘Ó>∑Te, #·]cÕà, <˚X¯ sê»ø°j·÷\˝À ø°\ø£yÓTÆq e÷s¡TŒ ‘˚>∑\ dü‘êÔ ñqï~ Á|æj·÷+πøqì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ªe÷≈£î sêVüQ˝Ÿ ø£Hêï Á|æj·÷+ø£ n+fÒH˚ m≈£îÿe Çwüº+. ÄyÓT ø±s¡T ~– »q+ e<ä›≈£î q&ç∫ edüTÔq|ü&ÉT ª<äTsêZ e÷‘·μ ne‘ês¡+˝À ‘·eT eTT+<äT ì\T#·Tqï~ Ç+~sê >±+<Û˚qH˚ uÛ≤eq me]¬ø’Hê ø£\T>∑T‘·T+~

eTs√ Ç+~s¡eTà Á|ü»˝À¢ Ç+~sê>±+BÛ @s¡Œs¡T#·T≈£îqï kÕúHêìï ÄyÓT eTqTeTsê\T Á|æj·÷+ø£ ÄÁø£$T+#·qT+~. e÷≥ rs¡T, Á|ü»\qT |ü\ø£]+#˚ $<Ûëq+˝À Á|æj·÷+ø£ kÕø屑·TÔ Ç+~sê>±+BÛì $T+∫b˛>∑\<äì sê»ø°j·T |ü+&ç‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|æj·÷+ø£˝À Ç+~sê>±+BÛ b˛*ø£\T |ü⁄wüÿ\+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Hêj·TqeTà yêø˘#ê ‘·÷sê´ìï |ü⁄DÏøÏ|ü⁄#·TÃ≈£î+~. Á|ü‘·´s¡Tú\qT Ä˝À#·q˝À |ü&˚ùd˝≤ yêK´\T #˚j·T&É+˝À dæ<äΔVü≤düTÔsê˝…’+~. ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À Á|æj·÷+ø£ #˚|ü&ÉT‘·Tqï Á|ü#ês¡+ ø±+Á¬>dt ã˝Àù|‘êìøÏ, $»j·÷ìøÏ ø°\ø£eTe⁄‘·T+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T yêK´\T #˚düTÔ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹ô|’ düTìï‘·+>± $eTs¡Ù\T #˚dü÷ÔH˚ Á|ü»\qT bÕغyÓ’|ü⁄ eT[¢+#·&É+˝À Á|æj·÷+ø£ Á|ü‹uÛÑ ndüe÷q´eTì nø£ÿ&ç z≥πs¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. e÷j·÷e‹˝À ìÁdüTŒVü≤ Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ yÓTT<ä˝…’+<äqï yêK´\T dü#·\q+ ø£*Z+#êsTT. eTTK´+>± sêj·Tuπs*, ny˚T~∏ bÕs¡¢ yÓT+≥Ø

ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\‘√ düVü‰ kÕúì≈£î\T k˛ìj·÷ >±+~Ûì, ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+~Ûì $|üØ‘·+>± n_Ûe÷ì+#·e#·TÃ. ø±ì ‘·q ~e+>∑‘· Hêj·TqeTà Ç+~sê >±+~Û ‘Ó>∑Te, #·]cÕà, <˚X¯ sê»ø°j·÷\˝À ø°\ø£yÓTÆq e÷s¡TŒ ‘˚>∑\ dü‘êÔ ñqï~ Á|æj·÷+πøqì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ªe÷≈£î sêVüQ˝Ÿ ø£Hêï Á|æj·÷+ø£ n+fÒH˚ m≈£îÿe Çwüº+. ÄyÓT ø±s¡T ~– »q+ e<ä›≈£î q&ç∫ edüTÔq|ü&ÉT ª<äTsêZ e÷‘·μ ne‘ês¡+˝À ‘·eT eTT+<äT ì\T#·Tqï~ Ç+~sê >±+<Û˚qH˚ uÛ≤eq me]¬ø’Hê ø£\T>∑T‘·T+~. ÄyÓT ‘·q Hêj·TqeTà≈£î, ‘·+Á&ç sêJyé >±+~ÛøÏ dædü˝…’q yês¡düTsê\Tμ nì kÕúìø£ <äTø±D<ës¡T |òüTHéXÊ´yéT bÕsƒ¡ø˘ MT&çj·÷≈£î $e]+#ês¡T. yêdüÔyêìøÏ Äj·Tq≈£î ø=ìï <äXÊu≤›\T>± ø±+Á¬>dt‘√ nqTã+<Ûä+ ñ+~. Ç+~sê>±+~Û ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹>± ñqï|üŒ{Ï s√E \qT Äj·Tq m+‘√ Çwüº+>± >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥T+{≤s¡T. á ¬s+&ÉT ª$◊|æ ìjÓ÷»ø£esêZ\μ y√≥s¡T¢ ø±+Á¬>dt yÓTT<ä{Ï ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ms¡ $<Û˚j·TT˝…’q eT<䛑·T<ës¡T\T nsTTq|üŒ{Ïø° HÓÁVüA->±+~Û e+X¯+˝À m≈£îÿe

»Hêø£s¡¸D, kÕeTs¡ú´+ ñqï~ Á|æj·÷+ø£πøqì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ìs¡Tù|<ä »q+‘√, eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\‘√ ÄyÓT ø£\dæb˛j˚T rs¡T »HêìøÏ ÄyÓTqT eT]+‘· n_Ûe÷qbÕÁ‘·+ #˚dæ+~. Á|æj·÷+ø£ Çø£ÿ&ç qT+∫ ø±ø£b˛sTTHê y˚πs @ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+#Ó’Hê b˛{° #˚j·Te#·TÃqì, nsTT‘˚, ÄyÓT≈£î sê»ø°j·T ns¡+π>Á{≤ìøÏ Ç<˚ ‘·s¡TDeTì ø±+Á¬>dt eT<䛑·T<ës¡T\T ø=+<äs¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ªÄyÓT ‘·q n‘·Ôe÷eT\ }s¡T yÓTTsê<ëu≤<é qT+∫ ˝Ò<ë Ä ÁbÕ+‘·+˝Àì @<Ó’Hê ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ nsTTHê b˛{° #˚j·÷*. ÄyÓT ˇø£kÕ] sê»ø°j·÷\˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q≥¢sTT‘˚ düe÷CŸyê~ bÕغ (mdt|æ), ãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕغ (_mdt|æ) HêeTs¡÷bÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘êsTTμ nì bÕsƒ¡ø˘ ÄyÓT MT<ä ñqï n_Ûe÷q+‘√ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚j·T&Üì¬ø’ Á|æj·÷+ø£ á HÓ˝ yÓTT<ä{À¢ sêj·Tuπs*ì dü+<ä]Ù+#ês¡T. bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, Á|ü#ês¡ kÕs¡~∏ nsTTq ‘·q k˛<äs¡T&ÉT sêVüQ˝Ÿ≈£î kÕj·T+ #˚düTÔqï≥T¢, j·TT|æ˝Àì Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝ÀqT, mìïø£\T »s¡T>∑T

kÕ>∑sY dü>∑+ U≤∞ >∑+≥>∑+≥≈£î ‘·–Zb˛‘·Tqï ˙{Ïì\«\T ìs¡+‘·s¡ ˙{Ï $&ÉT<ä˝Ò ì+&ÉTø√e&ÜìøÏ ø±s¡D+ yÓTT<ä{Ï CÀHé ¬s’‘·T\ ÄX¯\T n&çj·÷X¯˝Ò ÇHébò˛¢ ˝Òø£b˛sTTHê W{Ÿbò˛¢ #˚dæq n~Ûø±s¡T\T ~>∑TeÁbÕ+‘·\≈£î 40{°m+d”\ ˙s¡T ‘·s¡*+|ü⁄ H˚‘·\ ˇ‹Ô&çy˚Ts¡πø ˙{Ï ‘·s¡*+#ês¡qï Äs√|üD ≈£î&ç,m&ÉeTø±\«˝À Ç|üŒ{Ïø° ˙{Ï Á|üyêVü≤+ bı+∫ñqï ‘ê>∑T˙{Ï dü+øå√uÛÑ+ LRi’d¡ rygRiVNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs©y rygRiL`i ˙Fy¤«¡N`ÌPÕ‹[ ¨dsLRiV ™´sW˙ªRΩLi À≥ÿLkigS ªRΩLRi÷¡F°LiVVLiμj∂. ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¨sLRiLiªRΩ LRiLigS «¡LRigRi≤R∂Liª][ rygRiL`i Lji«¡LS*∏R∂VL`i Δÿ◊d¡ @LiVVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi rygRiL`i ˙Fy¤«¡N`ÌP ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 517.20 @≤R∂VgRiVá ™´sμÙR∂ Lji«¡LS*∏R∂VL`iÕ‹[ 220.55 …‘¡FsLi{qsá ¨dsLRiV ¨sá*D©´sıμj∂. rygRiL`iÕ‹[ NRP¨dsxqs rÛyLiVV, Æ≤∂≤`∂ rÌ°lLi[“¡ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 520 @≤R∂VgRiVáV. @LiVVæªΩ[ rygRiL`i Fs≤R∂™´sV NSá*NRPV, $\ZaPáLi Fs≤R∂™´sVgRi»Ì¡Vc NSá* (Fs|qs=÷d¡˜{qs)NRPV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ¨dsLRiLi μyáLi¤…¡[ 515 @≤R∂V gRiVáNRPV \|msgS ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li DLi≤y÷¡. ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á BÕÿlgi[ N]©´srygjiæªΩ[ Æ™s[xqs≠sÕ‹[ Fs≤R∂™´sV NSá*NTPLiμR∂ D©´sı ªygRiV¨ds…”¡

¬ø¡LRiV™´soá©´sV ¨sLixms≤R∂Li NRPxtÌsQLigS ™´sWLRiV ªRΩVLiμj∂. @LiVV©y FsÆ©sı{qsˆ @μ≥j∂NSLRiVáV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á N]©´srygjixqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi©y…”¡NTP rygRiL`i NRPV≤T∂ NSá*NRPV 8,376 NRPW˘|qsN`PáV, Fs≤R∂™´sV NSá*NRPV 6,854 NRPW˘|qsN`Pá ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á N]©´srygRiVªRΩV©´sıμj∂.Æ™s[xqs≠s @™´sxqsLSáV, ™´s¬ø¡[Ë ≈¡Lki£mnsÕ‹[ xqsNSáLiÕ‹[ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂áNRPV Lji«¡LS*∏R∂VL`iÕ‹[ D©´sı ¨dsLRiV Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩVLiμR∂©´sVNRPV©´sı A∏R∂VNRP»Ì¡V Æ™sVVμR∂…”¡ «‹[©±s \lLiªRΩVá AaRPáV A≠sLRi ∏R∂W˘LiVV. ≤T∂|qsLi ¡L`i 9©´s rygRiL`i Æ™sVVμR∂…”¡ «‹[©±sNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V «‹[©˝´sÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡V ¬ø¡[ºΩNRPLi Æμ∂[LiμR∂VNRPV

«¡©´s™´sLji Æ™sVVμR∂…”¡™yLRiLi ™´sLRiNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á DLi»¡ViLiμR∂¨s FsÆ©sı{qsˆ @μ≥j∂NSLRiVáV @xmsˆ…˝‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSá N][xqsLi Fs|qs=÷d¡˜{qs Æ™sW…ÿL˝Ri μy*LS 1500 NRPW˘|qsN`PáV xmsLizmsLig`i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ rygRiL`i Lji«¡LS*∏R∂VL`iÕ‹[NTP B©±sFn˝° ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y K…fiFn˝° ™´sW˙ªRΩLi 16,730 NRPW˘|qsN`PáVgS D©´sıμj∂. xmns÷¡ªRΩLigS gRiLi»¡ gRiLi»¡NRPV rygRiL`i ≤y˘™±sVÕ‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li ªRΩgÊjiF°ªRΩV©´sıμj∂. rygRiL`i NSá*áNRPV ≤T∂|qsLi ¡L`i 9©´s ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 535 @≤R∂V gRiVá ™´sμÙR∂ 259 …‘¡cFsLi{qsá ¨dsLRiV©´sıμj∂. @xmsˆ…”¡©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV xqsV™´sWLRiV 40 …‘¡cFsLi{qsá

}|ü+<äT≈£îqï ñ|ümìïø£\ sê»ø°j·T+ LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NSxmso LS™´sVøR¡Li˙μy lLi≤ÔT∂ \|ms Æ™s[»¡V xms≤T∂æªΩ[ @©´sLiªRΩ {qs»¡Vª][ Fy»¡V BNRP‰≤y NRPW≤y Dxms Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ @™´sNS aSáV D©yıLiVV. μk∂Liª][ LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ FsNRP‰≤R∂ øR¡Wzqs©y Dxms Fs¨sıNRPNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liμj∂.μk∂Liª][ DxmsFs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[ μj∂gji ≠s«¡∏R∂V¤À≥¡[Lji Æ™sWgjiLiøyá¨s INRP \Æ™sxmso NSLi˙lgi£qs, ™´sVL][ \Æ™sxmso …‘¡≤U∂{ms ªRΩx§¶¶¶ªRΩx§¶¶¶Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLRixmso©´s {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Fy…”¡Õfi Æ™s[fl·Vg][FyÕfilLi≤ÔT∂ Dxms Fs¨sıNRP©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV xqs©´sıQμÙR∂ ™´sV™´soªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ ©´sWªRΩ©Ø[ªy=x§¶¶¶Li ¨sLixmsoªRΩV©´sı»˝¡V NRPW≤y æªΩáVr°ÚLiμj∂. LSx§¶¶¶ßÕfi ∏R∂VWª`Ω NSLi˙lgi£qs }msLRiVª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ* ©´sÆ™sWμR∂V xms˙NTP∏R∂V©´sV NRPW≤y øR¡VLRiVgÊS N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV.˙xms«¡Õ˝‹[ NSLi˙lgi£qs©´sV  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡Vc xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá ˙xmsøyLS¨sı NRPW≤y «‹[LRiVgS ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s AÆμ∂[aS÷¡¿¡Ë©´s»fiÃ˝¡Vc æªΩ÷¡∏R∂V™´s¿¡ËLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ©y∏R∂VNRPVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ NRPxqsLRiªRΩVÚ Æ™sVVμR∂áV|ms…Ì”¡ Dxms Fs¨sıNRPá Æ™s[≤T∂¨s LRigji÷¡xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][ \Æ™sxmso æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±søyLÍjigS xmsgÊSáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s μk∂xmsN`P lLi≤ÔT∂ NRPW≤y ªRΩNRPV‰™´s NSáLiÕ‹[ FsNRPV‰™´s ˙xmsøyLRiLi F~LiÆμ∂[ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. ™´sVV©´sV|ms©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS HμR∂V ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ* ©´sÆ™sWμR∂V©´sV øR¡VLRiVgÊS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. «¡gRi©±s ™´sLÊRi

FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms Æ™s[»¡V Δÿ∏R∂V™´sV¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsˆxtÌsQ™´sVLiVVLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS NSxmso LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂\|ms NRPW≤y Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP LRiLigRiLi zqsμÙR∂™´sVLiVVLiμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s @≠saS*xqs ºdΩLS¯©y¨sNTP A∏R∂V©´s ™´sVμÙR∂ºΩ¿¡Ë©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLRixmso©´s lgiáVF~Liμj∂©´s A∏R∂V©´s FyLÌki ≠s£ms©´sV μ≥j∂NRP‰LjiLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V FyLÌki ™´s˘ºΩlLi[NRP NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, NSLi˙lgi£qs @xqs™´sV¯ºΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms {qsˆNRPL`iNRPV zmnsLS˘μR∂V @Liμj∂Li¿¡Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSxmsoª][ Fy»¡Vc 16 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms©y Æ™s[»¡V xmsÆ≤∂[ @™´sNSaS áV©yıLiVV. @Æμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ ©yáVgRiV Æ©sÃ¡Õ˝‹[ DxmsFs¨sıNRPáV Δÿ∏R∂V™´sVÆ©s[ xqsLiZNP[ªyáV NRPW≤y @LiμR∂VªRΩV©yıLiVV.\|msgS FyLÌki ry©´sVÀ≥œ¡WºΩxmsLRiVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV, ©y∏R∂VNRPVá©´sV GNRPªy…”¡\|ms NTP æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. BNRP \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sW˙ªRΩLi xqsÚ Ù¡VgS DLiμj∂. ©y∏R∂VNRPªRΩ* Õ‹[xmsLi N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ A FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ ¨sLSaS¨sxqsˆQXx§¶¶¶Ã¡V @áV™´sVVNRPV©yıLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ©´sV ˙gS™´sVrÛyLiVVÕ‹[NTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡ @≠s¨dsºΩ, @˙NRP™´sWá©´sV FsºΩÚøR¡W}ms ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sVLiμj∂. @»¡Vc NSLi˙lgi£qs, B»¡V …‘¡≤U∂{msáNRPV  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ™´sLÊRiLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ F°…‘¡Õ‹[ \|ms¬ø¡[LiVV ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ™´sp˘•¶¶¶÷¡ı LRi¿¡xqsVÚ©yıLRiV.  ¡Wª`Ω NRP≠sV…‘¡cá GLSˆ»¡VÕÿLi…”¡ xms˙NTP∏R∂VNRPV NRPW≤y æªΩLRi¤Õ¡[xmsoªRΩV©yıLRiV. ≠sVgRiªy lLiLi≤R∂V  ¡Ã¡\Æ™sV©´s FyLÌkiá©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡©´sVLi¬ø¡[ ™´sp˘x§¶¶¶Li

¨dsLRiV μj∂gRiV™´s ˙FyLiªyáNRPV ªRΩLRi÷¡ F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ Æ™sVVμR∂…”¡ «‹[©±s A∏R∂V NRP»Ì¡V \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂VNRPF°æªΩ[ Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ºdΩ˙™´s B ¡˜Li μR∂VáV GLRiˆ≤R∂©´sV©yıLiVV. NS¨ds @LiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS ¨sLRiLiªRΩLS∏R∂VLigS rygRiL`i NRPV≤T∂, Fs≤R∂™´sV NSá*Õ˝‹[ ™´sVW≤][ ™´sLiªRΩV ¨ds…”¡ ˙xms™yx§¶¶¶Li N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©´sıμj∂. ™´sVVøR¡Ë»¡gS ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V rygRiL`i NSá*áNRPV ¨dsLRiV ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs©´s @μ≥j∂NSLRiVáV J ˙FyLiªRΩLi Æ©s[ªRΩá IºΩÚ≤T∂NTP ªRΩÕ‹gÊSLRiV. L]∏R∂V˘Ã¡ ¬ø¡LRiV™´soáN][xqsLi rygRiL`i ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV F~≤T∂gjiLiøyLRi¨s —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩV xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV.

LRi¿¡LiøR¡NRPF°æªΩ[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi NRPxtÌsQ™´sV™´soªRΩVLiμR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi A FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ ≠s¨szmsr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmso©´s @À≥œ¡˘LÛRiV áVgS μk∂xmsN`PlLi≤ÔT∂, Fy…”¡Õfi Æ™s[fl·Vg][FyÕfi lLi≤ÔT∂ ¡LjiÕ‹[ DLi…ÿLRiÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙gS™´sVrÛyLiVV ™´sLRiNRPV Æ™s◊˝¡F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ ˙xmsμ≥y©´s F°…‘¡ A lLiLi≤R∂V FyLÌkiá ™´sVÆμ≥∂[˘ DLiÆ≤∂[ @™´sNSaSáV©´sı»˝¡V @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLji, C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs G ≠sμ≥R∂LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩVLiμ][ @LiªRΩV ¿¡NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ DæªΩ[Ú«¡Li ¨sLi}msLiμR∂VNRPV A FyLÌki FsÕÿLi…”¡ ™´sp˘x§¶¶¶Li LRi¿¡r°ÚLiμ][ @LÛRiLi NS¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂.  ¡LjiÕ‹[ Fs™´sLRiV ¨sáVryÚLRiÆ©s[ @LiaRPLi\|ms NRPW≤y A FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáV, ©y∏R∂VNRPVáV xqsˆxtÌsQLigS ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. NSxmso LS™´sVøR¡Li˙μylLiÆ≤Ô∂[ LRiLigRiLiÕ‹[ DLi…ÿLRi¨s N]LiμR∂LRiV ¬ø¡ ¡VªRΩVLi≤R∂gS, ™´sVLji N]LiμR∂LRiV ™´sW˙ªRΩLi ’d¡{qs @À≥œ¡˘LÛji N][xqsLi @Æ©s[*xtsQfl· Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì”¡©´s»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NSxmso LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂lgi[ @™´sNSaSáV ªRΩNRPV‰™´sgS D©´sı»˝¡V xqsLiZNP[ªyáV @LiμR∂V ªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ A FyLÌki ©´sVLi¿¡ F°…‘¡¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛji¨s ≈¡LSLRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @LiªRΩLÊRiªRΩLigS øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiV ªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡∏R∂V™´s¿¡ËLiμj∂. @LiVVæªΩ[ A FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi Dxms Fs¨sıNRPá Æ™s[≤T∂ AbPLi¿¡©´srÛyLiVVÕ‹[ NRP¨szmsLi øR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NSxmso LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ @LiμR∂V Àÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ™yμR∂©´s©´sV A FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚ¤Õ¡[ ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. \|msgS FyLÌki¨s ™´sVVLiμR∂VLi≤T∂ ©´s≤T∂zmsLiøy÷¡=©´s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V rÛy¨sNRPLigS @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™yLjiÕ‹[ ¨sLSaRP ¨sLixmsoª][Liμj∂.DxmsFs¨sıNRPáV ªRΩ¥R∂˘™´sVÆ©s[ xqsLiZNP[ªyáLiμR∂VªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSáV NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{msá  ¡Õÿ ¡Õÿá\|ms @LiøR¡©yáV Æ™s[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LiVV.

‘·Tqï Ç‘·s¡ sêÁcÕº\˝ÀqT sêVüQ˝Ÿ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï≥T¢ Ä dü+<äs¡“¤+˝À Á|æj·÷+ø£ #ÓbÕŒs¡T. Á|æj·÷+ø£ ‹]– ‘·eT ÁbÕ+‘ê\˝À |üs¡´{Ï+#·&É+ ø√dü+ kÕúì≈£î\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. ‘·<äT|ü] Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#·&Üì¬ø’ Á|æj·÷+ø£ |òæÁãe] yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À ‹]– ekÕÔs¡ì >±+~Û ≈£î≥T+ã düVü≤#·s¡T&ÉT øÏXÀ]˝≤˝Ÿ X¯s¡à ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üqT\qT øÏXÀ]˝≤˝Ÿ |üs¡´y˚øÏådüTÔ+{≤s¡T. sêj·Tãπs*, ny˚T~∏\ ˝Àì XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\≈£î |òæÁãe] 19q b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. ø±+Á¬>dtqT e´‹πsøÏ+#˚ yês¡T ≈£L&Ü sêVüQ˝Ÿ ø£Hêï Á|æj·÷+πø ã\yÓTÆq Á|ü‘·´]ú nì n+^ ø£]düTÔHêïs¡T. ø±ì yês¡T Ä e÷≥ ãj·T≥≈£î #Ó|üŒ &É+ ˝Ò<äT. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À <˚X¯sê»ø°j·÷˝À¢ Á|æj·÷+ø£ ø°\ø£ H˚‘·>± m<äT>∑T‘·T+<äì ø±+Á¬>dt yê<äT\T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+~s¡eTà bÕ\qqT eT]|æ+#˚˝≤, ‹]– ù|<ä Á|ü»\qT eTT]|æ+#˚˝≤ Á|æj·÷+ø£ <˚X¯ sê»ø°j·÷\‘√bÕ≥T $<˚XÊ˝À¢q÷ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ U≤´‹ì ÇqTeT&ç+|ü #˚düTÔ+<ë..#·÷&Ü* eT]...!

Äj·Tø£≥Tº ˝…ø£ÿ˝À¢ ø£ìø£≥Tº ªy«ÿgS ™´sV◊d˝¡ ¨s«ÿLirygRiL`i A∏R∂VNRP»Ì¡V ≠s™yμR∂Li æªΩLRi \|msNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. A∏R∂VNRP»Ì¡V ªRΩgÊjiæªΩ[ xqs™´sVxqs˘ ¤Õ¡[μR∂V NS¨ds |msLjigjiæªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi rygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxms˘ LS™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V μj∂gRiV ¡≤T∂ ¤Õ¡NRP‰Ã¡V øR¡WzmsLiøR¡≤R∂Li NRPW≤y ªRΩá©ØzmsˆgS ™´sWLRiVªRΩVLiμj∂. μk∂Liª][ ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i μk∂¨s\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ C Æ©sá 10™´s æªΩ[μk∂©´s «¡LRigRi©´sV©´sı ≤U∂AL`i{qsÕ‹[ BÆμ∂[ ˙xmsμ≥y©yLiaRPLigS DLiÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsxqsVÚ©´sıμj∂.gRiªRΩLiÕ‹[ rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi ¤Õ¡NRP‰ ªRΩxmsˆ≤R∂Li™´sÃ˝¡ —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Liμj∂. lLiÆ™s©´sW˘ aS≈¡ ªRΩNRPV‰™´s ≠s{qsÚLÒRiLi rygRiLiVV©´s»˝¡Vc ¤Õ¡NRP‰÷¡}qsÚ, ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ @LiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS ¬ø¡zmsˆLiμj∂ μk∂Liª][ μ≥y©´s˘Li @LiøR¡©yÕ˝‹[ À≥ÿLki æªΩ[≤yáV ™´søyËLiVV. μk∂¨s\|ms F¢LRi xqsLRixmnsLSá aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i NRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡Vc BªRΩLRi —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ æªΩ¿¡Ë©´s μ≥y©´s˘Li ¤Õ¡NRP‰Ã¡V øR¡WzmsxqsVÚ ©yıLRi¨s @©´sV™´sW¨sLiøyLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i A∏R∂W aS≈¡Ã¡ª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ™´sVL][ryLji BÕÿ «¡LjigjiæªΩ[ xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ºdΩ˙™´sLigS |§¶¶¶øR¡ËLjiLi øyLRiV. NS¨ds Bμj∂ A aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVá ¬ø¡™´soáNRPV FsNTP‰©´s»˝¡V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V..¨s«ÿLirygRiL`i A∏R∂V NRP»Ì¡V NTPLiμR∂ 1.64 áORPQá FsNRPLSá Õ‹[ ™´sLji ©y…”¡©´s»˝¡V BLjilgi[xtsQ©±s aS≈¡ ¤Õ¡NRP‰ æªΩ[÷¡ËLiμj∂. lLiÆ™s©´sW˘ aS≈¡ ™´sW˙ªRΩLi 1.50 áORPQá FsNRPLS áV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V rygRiV ¬ø¡[aSLRi¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıμj∂. BNRP ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ @LiªRΩ NRPLi¤…¡[ ™´sVL][ 10 Æ™s[á FsNRPLSáV FsNRPV‰Æ™s[ rygRiV ¬ø¡[aSLRiLi »¡V©´sıμj∂. μk∂Liª][ ¨s«ÿLirygRiL`i A∏R∂VNRP»Ì¡V rygRiV FsLiªRΩÆ©s[μj∂ xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂¨s¨s xqsLji ¬ø¡[∏R∂V ≤y¨sNTP —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i 3 aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVá ©´sV NRP÷¡zms ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡XLiμyá©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs xqslLi[*NRPV xmsLizmsLi øyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™yLRiV ˙gS™´sWá ™yLjigS A∏R∂VNRP»Ì¡V ©´sV ¤Õ¡NTP‰xqsVÚ©yıLRiV. 10™´s æªΩ[μk∂Õ‹[xmso @xqsáV ¤Õ¡NRP‰ æªΩ[¤Õ¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. A∏R∂VNRP»Ì¡V ¤Õ¡NRP‰Ã¡V æªΩ[÷¡æªΩ[Æ©s[ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á xqsLji\π∏∂V ©´s xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ry\lgi©´s ≠s{qsÚLÒRiLi xmsLi≤T∂LiøR¡≤y¨sNTP BxmsˆV≤R∂V©´sı ¨dsLRiV xqsLjiF°π∏∂[V @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂V. zqsLigRiWL`i ™y…ÿ ™´s}qsÚ B ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y DLi»¡VLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ \lLiªRΩVáV Aáxqs˘LigS ™´sLji ©y»˝¡V Æ™s[aSLRiV.

«¡©´s™´sLji A≈¡Lji ™´sLRiNRPV NRPW≤y ©y»˝¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμj∂. ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ ©y…”¡©´s ™´sLji ™´sWLjiË A≈¡LRiVNRPV N][ªRΩNRPV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμj∂. Aáxqs˘LigS Æ™s[zqs©´s ™´sLjiNTP G˙zmsÕfiÕ‹[©´sW rygRiV¨dsLRiV B™y*÷¡= DLi»¡VLiμj∂. BÆμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ N]ªRΩÚ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ¨s«ÿLirygRiL`i A∏R∂VNRP»Ì¡V rygRiV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂NS LRiVá ™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi Õ‹[zmsLi¿¡Liμj∂. ≠dsLji F~LiªRΩ©´s ¤Õ¡[¨s ¤Õ¡NRP‰Ã¡™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáNRPV ™´sVVxmsˆV ™y…”¡¤Õ˝¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. N]¨sı ø][»˝¡ FsNRPV‰™´s ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[∏R∂V ≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS xqsLjiF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsºΩ FsNRPLSNRPV ¤Õ¡NRP‰ DLi≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLi μj∂. ¨s«ÿLirygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPV NTPLiμR∂ 1.90 áORPQá FsNRPLSá A∏R∂VNRP»Ì¡Vc DLiμj∂. @÷d¡rygRiL`i, gRiVªRΩˆ NRPáVxmsoNRPV¨s 50 Æ™s[á FsNRPLSáV rygRiVNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. BLjilgi[xtsQ©±s aS≈¡ Fs£qsC 1.65 áORPQá FsNRPLSáV rygRiVNRPV áOSQQ˘¨sNTP gS©´sV 1.64 áORPQá FsNRPLSáV ©y»˝¡Vc Æ™s[aSLRi¨s ¨sÆ™s[μj∂NRP BøyËLRiV. lLiÆ™s©´sW˘ aS≈¡ 1.50 áORPQá FsNRPLSáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V rygRiV ¬ø¡[aSLRi¨s ¨sÆ™s[μj∂NRP B¿¡ËLiμj∂. BNRP ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ À‹[L˝Ri NTPLiμR∂ NRPáVxmsoNRPV¨s Æ™sVVªRΩÚLi áORPQ |§¶¶¶NÌSL˝RiV rygRi™´soªRΩVLiμR∂¨s ¨sÆ™s[μj∂NRP ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsºΩ π∏∂[V…ÿ ™´sLji rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi |msLRiVgRiVªRΩV©´sıμj∂.

y˚T&Üs¡+˝À uÛÑ≈£îÔ\ øÏ≥ø£≥ xqs™´sV¯NRP‰ryLRiá™´sV¯ «ÿªRΩLRi @xmsˆVÆ≤∂[ «¡©´sNRPŒœ¡©´sV xqsLiªRΩLjiLiøR¡V NRPVLi…‹[Liμj∂.LRiμÙk∂¨s @μR∂Vxmso ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsV ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ™´sVVLiμR∂V ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s ˙xmsNS LRiLi FsNRP‰≤T∂ ™yx§¶¶¶©yá©´sV @NRP‰Æ≤∂[ ¨s÷¡zms Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ALÌki{qs ¡xqsV=á xqsLi≈¡˘©´sV NRPW≤y |msLi¬ø¡[zqsLiμj∂.  ¡xqsV=á xqsLi≈¡˘ |msLRigRi≤R∂Li, ™yx§¶¶¶©yá LSNRP F°NRPá LRiμÙk∂ ºdΩ˙™´s\|§¶¶¶Liμj∂. 202 «ÿºdΩ ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLjiª][ Fy»¡Vc Æ™s[V≤yLRiLi, ©y L˝SxmspL`i L][≤˝R∂V¨dsı ’¡“¡’¡“¡gS NRP¨szmsxqsVÚ ©yıLiVV. C ryLji À≥œ¡NRPVÚá LSNRP N][…”¡NTP \|ms™´sW¤…¡[©´s¨s @μ≥j∂NSLRiVá @LiøR¡©y. ALRiV L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiÆμ∂[ áORPQÕÿ μj∂gS À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´sxqsVÚ©yıLRiV. ALÌki{qs  ¡xqsV=Õ˝‹[Æ©s[ NSNRPVLi≤y Fs≤˝R∂  ¡Li≤˝R∂V, ÕÿLkiáV, ≤U∂{qsFsLiáV, ˙…ÿNÌRPL˝RiV, A…‹[ áV, …ÿ…ÿ G{qsáՋ[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ªRΩLRi ÷¡™´sxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso À≥œ¡NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRiVNSNRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*

∏R∂VLi˙ªyLigRiLi GLSˆ»˝¡Õ‹[ ªRΩá ™´sVV©´sNRPá™´soª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ™s[V≤yLRiLi LRiLigRiV LRiLigRiVá ≠sμR∂V˘ ª`Ω NSLiªRΩVá©´sV ≠sLS—¡Ã˝¡Vª][Liμj∂. «¡Lixms©´sı™ygRiVÕ‹[ «¡Ã˝¡Vá ryı©´sLiª][ ™´sVLi¿¡ @©´sVÀ≥œ¡WºΩ ¨s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ryı©´s xmnsV…ÌÿáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. «¡Lixms©´sı ™ygRiVÕ‹[ xqs™´sVXμÙj∂gS ¨dsLRiV ¤Õ¡[NRP F°™´s ≤R∂Liª][ À≥œ¡NRPVÚáV B ¡˜LiμR∂V áV©´sV FsμR∂V L]‰Li»¡WÆ©s[ Àÿ˘»¡Lki A£mns …ÿ˘£ms=Q\|ms Aμ≥yLRi xms≤T∂ ryı©´s™´sWøR¡LjixqsVÚ©yıLRiV. A\|ms xqs™´sV¯NRP‰ ryLRiá™´sV¯ gRiÆμÙ∂á ™´sLRiNRPV ¬ø¡[LRiVN]¨s Æ™sVVNRPV‰Ã¡V xqs™´sVLjiˆLiøR¡V NRPVLi »¡Vc©yıLRiV. ªRΩÃ˝¡Vá LSNRPNRPV ALRiV L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiÆμ∂[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂¨s gRi™´sV¨sLi¿¡ FsμR∂VLRiVN][Œ˝œ¡ß NRPW≤y ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩá ¨dsÕÿáV, Æ™sVVNRPV‰Ã¡V xqs™´sVLjiˆLiøR¡V N][™´s≤R∂Li NRPW≤y ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. |msLjigji©´s LRiμÙk∂¨s gRi™´sV¨sLi¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV gRiÆμÙ∂á øR¡V»Ì¡W D©´sı B©´sVxms NRPLi¬ø¡ lgi[»˝¡©´sV ™´sVWzqs Æ™s[aSLRiV. μk∂Liª][ À≥œ¡NRPVÚáV gRiÆμÙ∂ øR¡V»Ì¡VÆ©s[ ¨sá ¡≤T∂ μR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s Æ™sŒ˝ÿ÷¡=™´sr°ÚLiμj∂. ¿d¡LRi, rylLiá©´sV B©´sVxms NRPLi¬ø¡\|ms ©´sVLi¿¡ ≠szqsLji Æ™s[∏R∂W÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[zqs©´s FsªRΩVÚ ¤À¡Õ˝ÿáV, N] ¡˜LjiNS∏R∂VáV, ’¡∏R∂V˘Li ™´sVW»¡Ã¡ª][ gRiÆμÙ∂áV ¨sLi≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV.


$yêVæ≤‘· nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ HÓ\÷¢s¡T, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì n‘·´+‘· M˝≤düe+‘·yÓTÆq e÷>∑T+≥ ˝Ò ne⁄{Ÿ˝À Á|ü»„q (23) nH˚ $yêVæ≤‘· nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTs¡DÏ+∫+~. Á|ü»„qqT n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ ø√dü+ n‘·Ôe÷eT˝Ò nbÕsYºyÓT+{Ÿ˝Àì 5e n+‘·düTÔ qT+∫ ‘√dæy˚XÊs¡ì eTè‘·Tsê* ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äs√|ædüTÔ+&É>± nbÕsYºyÓT+{Ÿ qT+∫ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ C≤]|ü&ç+<äì n‘·Ôe÷eT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Hê˝ÀZ |ü≥ºD b˛©düT\T yÓ\¢&ç+∫q $esê\ Á|üø±s¡+ ‘√≥|ü*¢>∑÷&ÉTs¡T eT+&É\+˝Àì ø=‘·Ôø√&É÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q lìyêdüT\¬s&ç¶, <˚eôdqïeTà\ ≈≈£Le÷¬sÔ nsTTq Á|ü»„qqT ø√&ÉeP\÷s¡T eT+&É\+ >∑+≥es¡+ Á>±e÷ìøÏ sê<Ûäø£èwüí, XË’\» ≈£îe÷s¡T&Ó’q Á|üyÓ÷<é≈£î Ç∫à 2010 pHé˝À $yêVü≤+ #˚XÊs¡T.

ô|[¢ düeTj·T+˝À 50 dües¡¢ ã+>±s¡+, düTe÷s¡T 2 \ø£å\ q>∑<äT ≈£L&Ü Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚ Á|üyÓ÷<é Ç+»˙sY ø±<äì ‘Ó*dæq ‘·sê«‘· lìyêdüT\¬s&ç¶ <˚eôdqïeTà\T Á|üyÓ÷<é ≈£î≥T+ã+|ü≥¢ ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À sê<Ûäø£èwüí, XË’\»\T ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìï ôV’≤<äsêu≤<é≈£î eTsêÃs¡T. nø£ÿ&É ø=+‘· ø±\+ Vü≤À≥˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düeTj·T+˝ÀH˚ qcÕº\T sêe&É+ e\¢ 2 \ø£å\T rdüT≈£îsêyê*‡+~>± Á|ü»„q n‘·Ôe÷eT\T ÄyÓTqT ˇ‹Ô&ç #˚XÊs¡T. ø=+‘· ø±\+ ‘·sê«‘· ‹]– HÓ\÷¢s¡T e∫à e÷>∑+≥ ˝Òe⁄{Ÿ˝Àì bÕ¢{ìj·T+ nbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À ø±|ü⁄s¡+ ñHêïs¡T. nsTT‘˚ m<Ó’q ø=‘·Ô yê´bÕs¡+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü»„q ù|]≥

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 5 |òæÁãe] 2012

myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<ésêEqT |üsêeT]Ù+∫q yÓ’mdt »>∑Hé @\÷s¡T, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): |æ‘·è $jÓ÷ >∑+‘√ ñqï |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ qsê‡|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<ésêEqT yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ |üsêeT]Ù+#ês¡T. Á|ükÕ<ésêE ‘·+Á&ç dü‘·´Hêsêj·TDsêE X¯ó Áø£yês¡+ sêÁ‹ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ$wüj·T+ $~‘·y˚T. <ë+‘√ á dü+|òüT≥qô|’ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ |üs¡´≥q˝À ñqï »>∑Hé cÕø˘≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. n<˚ s√E sêÁ‹ qsê‡|ü⁄s¡+ sêyê\ì uÛ≤$+∫q|üŒ{Ïø° $XÊK|ü≥ï+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ qs¡‡ qïù|≥ myÓTà˝Ò´ <Ûäsêàqø£èwüí+sêE ≈£îe÷ s¡T&ÉT, eTs√ myÓTà˝Ò´ ≈£îe÷¬sÔ $yêVü≤ ø±sê´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê*‡ ñ+&É&É+‘√ »>∑Hé H˚s¡T>± $XÊK|ü≥ï+ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. ñ<äj·T+ á ¬s+&ÉT $yêVü≤ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»¬s’ q÷‘·q e<Ûä÷es¡T\qT Äos¡«~+#ês¡T. nø£ÿ&É bÕj·Tø£sêe⁄ ù|≥ myÓTà˝Ò´ >=\¢u≤ãTsêe⁄ ìyêdü+˝À HÓ\÷¢s¡T m+|” y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, e÷J eT+Á‹ ø=q‘ê\ sêeTø£èwüí, bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û s√C≤ ‘·~‘·s¡T\T »>∑HéqT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. $XÊK|ü≥ï+˝À |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡<äT› #˚düT≈£îì »>∑Hé |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢≈£î

ø=‘·Ôø√&É÷s¡T Á>±eT+˝À ¬s+&ÉT mø£sê\ uÛÑ÷$Tì n$Tà &ÉãT“ ‘˚yê*‡+~>± ‘·eT ≈≈£Le÷¬sÔqT n‘·Ôe÷eT\T ìs¡+‘·s¡+ y˚~Û+#˚yês¡ì Á|ü»„q ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝…’q <˚eôdqïeTà, lìyêdüT\¬s&ç¶ b˛©düT\T≈£î Ç∫Ãq |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT Á|ü»„q ≈£Le÷s¡T&Ó’q 9 HÓ\\ u≤*&çøÏ |ü⁄{Ϻ yÓ+Á≥T\≈£î rùd ø±s¡´Áø£e÷ìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£î X¯óÁø£yês¡+ kÕj·TÁ‘·+ Á|ü»„q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Á|ü»„q ìyêdü+ ñ+≥Tqï nbÕsYºyÓT+{Ÿ≈£î e#êÃs¡T. sêÁ‹ 7 >∑+≥\es¡≈£î ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì ‹]– yês¡T ø=‘·Ôø√&É÷s¡T yÓ[¢b˛>± X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 9 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü»„q nbÕsYºyÓT+{Ÿ qT+∫ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ C≤|ü]&ç+<äì Á|ü»„q n‘·Ôe÷eT\T ÄyÓT ‘·*¢+Á&ÉT\≈£î bò˛Hé #˚dæ ‘Ó*bÕs¡T. VüQ{≤VüQ{Ïq Á|ü»„q Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£îqï ÄyÓT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£Le÷¬sÔ X¯e+ |ü&ç ñqï |ü]dæú‹ #·÷dæ nqTe÷q+‘√ b˛©düT\≈£î Ç~ Vü≤‘˚´ nì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Hê\T>√ |ü≥ºD b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ãj·T\T<˚sês¡T. e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À sêe⁄\ bÕ˝…+˝À ø=~›ùd|ü⁄ Ä>±s¡T. Äø£ÿ&ç qT+∫ dæ<ë›+‘·+ #˚s¡T≈£îì Ç{°e\ <äT+&É>∑T\T <Ûä«+dü+ #˚dæq sêC≤´+>∑ ìsêà‘· ;ÄsY

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï dü+<ä]Ù+∫ <ä[‘· Hêj·T≈£î\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· Á|ükÕ<ésêE dü«Á>±eTyÓTÆq ø£\e+|üP] Á>±e÷ìøÏ yÓfi≤¢s¡T. dæ<ë›+‘·+ Á_&ç® e<ä› »>∑Hé≈£î õ˝≤¢ bÕغ ø£˙«qsY yÓ÷ùwHésêE, bÕغ Hêj·T≈£î\T &Üø£ºsY sêeTø£èwüísêE, C≤q‡Hé, e÷J myÓTà˝Ò´ ls¡+>∑Hê<∏äsêE, düÁsêE, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û #·+Á<äeTÚ[, MT&çj·÷ ø√Ä]¶H˚≥sY ;M s¡eTD, n\÷¢] ∫s¡+J$ sêE, n#·T´‘Ysêe÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<äsêE ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT »>∑Hé z<ësêÃs¡T. dü‘·´Hêsê j·TDsêE uÛÖ‹ø£ø±j·T+ô|’ |üP\e÷\y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕj·T+Á‘·+ n+‘·´ÁøÏj·T\T »]>±sTT. qsê‡|ü⁄s¡+ m+|”, {°{°&û #Ó’s¡àHé ø£qTeT÷] u≤|æsêE, myÓTà˝Ò´\T Äfi¯¢Hêì, CÀ– s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T Á|ükÕ< ésêEqT |üsêeT]Ù+∫q yê]˝À ñHêïs¡T. ø±>± »>∑Hé z<ës¡TŒ≈j·÷Á‘· ø√dü+ ‹]– $XÊK|ü≥ï+ yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. á s√E sêÁ‹ $XÊK˝À ãdü #˚dæ Ä~yês¡+ bÕìø£sêe⁄ ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »]π> s√&éc˛\˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T.

$<äT´<ë|òü÷‘êìøÏ Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\ eTè‹ HÓ\÷¢s¡T, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì Ä‘·à≈£Ls¡T ãkÕº+&é e<ä› >∑\ ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘ cÕ|ü⁄˝À X¯óÁø£yês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ 1.30 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À $<äT´<ë|òü÷‘·+ dü+uÛÑ$+∫ Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\T <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´s¡T. eTè‘·T\T yÓTÆbÕ&ÉT≈£î #Ó+~q düq‘Y (43) sê|üPs¡T≈£î #Ó+~q kÕsTT (15)>± b˛©düT\T >∑T]Ô+#ês¡T. $esê\˝ÀøÏ yÓ[‘˚ Ç<ä›s¡T ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘ cÕ|ü⁄˝À s√Eyê] ≈£L©\T>± |üì #˚düTÔHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 1 >∑+≥\≈£î ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘ cÕ|ü⁄qT eT÷dæy˚ùd düeTj·T+˝À Á|òæCŸ˝À ñqï ˙{Ïì X¯óÁuÛÑ+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘ cÕ|ü⁄q≈£î |üø£ÿH˚ ñqï eTs√ <äTø±D+ $<äT´‘Y ãø±sTT\T #Ó*¢+#·ì ø±s¡D+>± $<äT´‘Y XÊK Ä <äTø±D+ düØ«dt yÓ’sYqT ø£{Ÿ #˚XÊs¡T. Ä düØ«dt yÓ’s¡T ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘ cÕ|ü⁄ πs≈£î\ ô|’q |ü&É&É+‘√ n~ cÕ|ü⁄ >√&É\≈£î ÄqT≈£îì ñqï yÓ’s¡T Á|òæCŸqT X¯óÁuÛÑ+ #˚düTÔqï j·TTe\≈£î ‘·>∑\+&√ yês¡T Çs¡Te⁄s¡T –\–\ ø=≥Tºb˛ j·÷s¡T. düTe÷s¡T 15 ì$TcÕ\bÕ≥T eTè‘·T´e⁄‘√ b˛sê&ÉT‘·÷ ÁbÕD≤\T ø√˝§Œ j·÷s¡T. πøe\+ $<äT´‘Y XÊK ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± á dü+|òüT≥ #√≥T #˚ø√e&É+ |ü≥¢ Á|ü»\T $<äT´‘Y XÊKô|’ rÁe ÄÁ>∑Vü≤ìï e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. dü+|òüT≥ düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï ¬s+&É |ü≥ºD b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

düe÷»+˝À XÊ+‹ kÕú|üH˚ Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ Vü≤uŸ>± ªø±øÏHê&Éμ ˝Àø˘n<ë\‘Y <Û˚´j·T+ yÓT<äø˘, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): düe÷»+˝À Á|ü»\T XÊ+‹j·TT‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À J$+#ê\H˚ ˝ø£å´+‘√ ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TkÕúq+ ˝Àø˘n<ë\‘Y\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ù|<ä Á|ü»\≈£î, dæ$˝Ÿ ‘·>±<ë\qT dü‘·«s¡+>± |ü]wüÿ]düTÔqï≥T¢ eT+&É\ ©>∑˝Ÿ düØ«ôddt ø£$T{° #Ó’sY |üs¡‡Hé, d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® >±j·TÁ‹ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT yÓT<äø˘ Hê´j·TkÕúq+ |ü]~Û˝À ìs¡«Væ≤+∫q ˝Àø˘n<ë\‘Y ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÄyÓT eTTK´n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêJ e÷s¡Zy˚T sê» e÷s¡ZeTì ÄyÓT nHêïs¡T. uÛ≤s¡rj·T •øå±düè‹˝À dæ$˝Ÿ ‘·>±<ë\T e÷Á‘·y˚T sêJ ≈£î<äTs¡TÃø√e#·Ãqì ‘Ó*bÕs¡T. Çs¡TesêZ\ yês¡T sêJ ≈£î<äTs¡TÃø=ì eùdÔ yês¡T πødüTqT rdæy˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ø√s¡Tº≈£î #Ó*¢+∫q |ò”E ‹]– yÓq≈£îÿ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. #·≥º+ <äèwæº˝À <äìø£, ù|<ä esêZ\T nH˚ uÛÒ<ä+ ñ+&É<äì nHêïs¡T. sêC≤´+>∑+˝À 39m Á|üø±s¡+ n+<ä]øÏ düe÷q Hê´j·T+ n+~+#·&É+‘√ bÕ≥T ñ∫‘· Hê´j·T dü\Vü‰\qT ÇkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. m<äT{Ï e´øÏÔ <Ûäqe+‘·T&Ó’ ø√s¡Tº˝À πødüT y˚dæq|ü⁄Œ&ÉT \ø£å s¡÷bÕj·T\ ˝À|ü⁄ Ä<ëj·T+ ø£*– ñqï ù|<ä yê] πødüTqT yê~Û+#˚+<äT≈£î Hê´j·Tyê~ì ô|≥Tºø√˝ÒeTì <äs¡U≤düTÔ #˚dæq j˚T&É\

Á|üuÛÑT‘·«+ yê] πødüTqT yê~Û+#˚+<äT≈£î Hê´j·Tyê~ì ìj·T$T+∫ Hê´j·T+ #˚≈£Ls¡TÑ·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£åDÏø±y˚X¯+‘√ πødüT\T ô|≥Tºø=ì ø√s¡Tº\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ ø±˝≤ìï, <ÛäHêìï, eè<Ûë #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï sêJ |ü&˚ ∫qï, ∫qï πødüT\ìï Á|üC≤ Hê´j·TkÕúq+˝À sêJ |ü&Ée#·TÃqì ù|s=ÿHêïs¡T. ˝Àø˘n<뽑Y˝À Ç∫Ãq rs¡TŒq≈£î |üP]Ô #·≥º uÛÑÁ<ä‘· ñ+<äì, Ä|”Œ\T ñ+&É<äì, düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒq≈£î düe÷q+>± ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø√s¡Tº rs¡TŒ\ e\¢ C…’\TbÕ˝…’q e´øÏÔ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T |òæsê´<äT<ës¡Tìô|’ ø£ø£å ô|+#·T≈£îì Vü≤‘·´\<ëø± yÓ[¢q |òüT≥q\T ñHêïj·Tì, n˝≤+{Ï |òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü düVü≤Jeq+‘√, Áù|eT |üPs¡«ø£+>±, ùdïVü≤uÛ≤e+‘√ ñqïHê&˚ Á>±e÷˝À XÊ+‹ j·TT‘· yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ÉT ‘·T+<äHêïs¡T. eT÷&Ée n<äq|ü⁄ õ˝≤¢ »&ç® >√es¡Δq¬s&ç¶, pìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® e÷düj·T´, yÓTÆu…’˝Ÿ yÓTõÁùdº{Ÿ Á|üB|tHêj·Tø˘, Hê´j·Tyê~ #Óqïj·T´, b˛©dt dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. á Á|üC≤ Hê´j·TkÕúq+˝À 55 eT+~ sêJ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡Hêïs¡T.

πs|ü⁄ Ç]π>wüHé eT+Á‹ ª‘·÷s¡TŒμ |üs¡´≥q ø±øÏHê&É, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ áHÓ\ 6e ‘˚Bq õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À #˚|ü≥ºqTqï Á&Ó’qT¢, ø±\Te\ Ä<ÛäT˙ø£s¡D |üqT\≈£î Äj·Tq X¯+≈£îkÕú|üq #˚j·TqTHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ áHÓ\ 7e ‘˚Bq eT+Á‹ |üs¡´≥q Ksê¬s’+~. nsTT‘˚ 7øÏ ã<äT\T 6e ‘˚BH˚ eT+Á‹ õ˝≤¢≈£î $#˚ÃdüTÔHêïs¡ì ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ≈£îs¡kÕ\ ø£qïu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. 6e ‘˚B ñ<äj·T+ eT+Á‹ H˚s¡T>± ø±øÏHê&É #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£

es¡Z |ü]~Û˝Àì ô|qT>∑T<äTs¡T e<ä› s¡T. 9 ø√≥¢‘√ #˚|ü≥ºqTqï ø±\Te\ Ä<ÛäT˙ø£s¡D |üqT\≈£î Äj·Tq X¯+≈£îkÕú|üq #˚kÕÔs¡T. ø±øÏHê&É˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, Ç]π>wüHé Á&Ó’H˚õ n~Ûø±s¡T\‘√, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ ø£\dæ düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#· qTHêïs¡T. Ç]π>wüHé eT+Á‹ õ˝≤¢≈£î sêqT+&É &É+‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eT+Á‹ì ø£\dæ 2e |ü+≥≈£î ˙{Ï m<ä›&çô|’ |òæsê´<äT #˚j·TqT+~. eT+Á‹ ‘·q |üs¡´≥q˝À ø±øÏHê&É, neT˝≤|ü⁄s¡+ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Ä<ÛäT˙ø£s¡D |üqT\T @{Ï>∑≥¢qT |ü]o*kÕÔs¡T.

H˚&ÉT j·TTeyÓ÷sêà düe÷y˚X¯+ ø±øÏHê&É, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡rj·T »q‘ê j·TTeyÓ÷sêà õ˝≤¢ kÕúsTT $düÔè‘· düe÷y˚X¯+ áHÓ\ 5e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ø±øÏHê&É˝Àì õ˝≤¢ _C…|æ ø±sê´\j·T+˝À 5e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î á düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+<äì j·TTeyÓ÷sêà õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m+$ düTu≤“sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. dæøÏÿ+ e÷J >∑es¡ïsY $. sêe÷sêe⁄ á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. _C…|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T e÷\ø=+&Éj·T´, j·TTeyÓ÷sêà ÇHé#Ûê]® ô|’&Ü ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé, sêÁwüº j·TTeyÓ÷sêà ñbÕ<Ûä´≈£åî\T j·÷s¡¢>∑&ɶ sê+≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T á düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–kÕÔs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü<ë~Ûø±s¡T\+‘ê $#˚Ãj·÷\ì j·TTeyÓ÷sêà eT+&É\, |ü≥ºD, q>∑s¡ ø£$T{°\T Vü‰»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\ |ü{Ϻy˚‘· HÓ\÷¢s¡T, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): ñ<äj·T–] eT+&É\+ ø=‘·Ô|ü*¢ Á>±eT+ e<ä› X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq nÁø£eT+>± ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñ+∫q mÁs¡ #·+<äq+ <äT+>∑\qT n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. M{Ï $\Te 3 \ø£å\ es¡≈£î ñ+&Ée#·TÃqì n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ñ<äj·T–] bòÕ¬sdtº n~Ûø±] Hêπ>+Á<äsêe⁄ yÓ\¢&ç+∫q $esê\ Á|üø±s¡+ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 12 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T bò˛Hé #˚dæ, ø=‘·Ô|ü*¢ e<ä› mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\T dæà–¢+>¥ ø√dü+ dæ<äΔ+>± ñ+#ês¡ì #Ó|üŒ&É+‘√ ‘·eT ãè+<ë\‘√ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#·>± 32 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\T \_Û+#êj·Tì Hêπ>+Á<äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï mÁs¡#·+<äHêìï ñ<äj·T–] n≥M &çb˛≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

ø±øÏHê&É, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): e+<˚fi¯ófl |üP]Ô #˚düT≈£îqï ø±øÏHê&É ø£düºyéT‡ Vü≤Ödt s¡÷. yÓsTT´ ø√≥¢ ¬syÓq÷´ kÕ~Û+∫+<äì ôd+Á≥˝Ÿ m¬ø’‡CŸ, ø£düºyéT‡ $XÊK|ü≥ï+-2 ø£MTwüqsY ÄsY. X¯≈£î+‘·\ ù|s=ÿHêïs¡T. 2011-12 Ä]Δø£ dü+e‘·‡s¡+˝À s¡÷. 484 ø√≥¢ ¬syÓq÷´ \ø£å´+ ø±>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡÷. 950 ø√≥¢ ¬syÓq÷´ kÕ~Û+∫+<äì, e÷]à Hê{ÏøÏ yÓsTT´ø√≥¢ ¬syÓq÷´ kÕ~ÛdüTÔ+<äì ø£MTwüqsY X¯≈£î+‘·\ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ø£düºyéT‡&˚ y˚&ÉTø£\≈£î Vü‰»¬s’q ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±øÏHê&É bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±øÏHê&É |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À >±´dt |ü]ÁX¯eT\T, ô|Á{À ø±]&ÜsY, ø√kÕÔ ø±]&ÜsY, ôdŒwü˝Ÿ mø£q$Tø˘CÀHé\ @sêŒ≥T‘√ eT+∫ n_Ûeè~Δ kÕ~Û+#˚ neø±XÊ\THêï j·THêïs¡T. M{Ïì |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüT≈£îì ø±øÏHê&É ø£düºyéT‡ Vü≤ÖdtqT ø£MTwüqπs{Ÿ Vü≤À<ë≈£î ‘Ó#˚à Á|ü‹bÕ<äq\T Á|üuÛÑT‘·«+ e<ä› ñHêïj·THêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ qT+&ç HÓ\÷¢s¡T es¡≈£î ñqï ø√kÕÔ rs¡ ÁbÕ+‘ê\˝Àì yÓTÆqsY b˛s¡Tº\˝À $XÊK|ü≥ºD+ b˛s¡Tº, >∑+>∑es¡+ b˛s¡Tº\T $TqVü‰sTT+∫ $T–*qe˙ï ø±øÏHê&É ø£MTwüqπs{Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îe#˚à Á|ü‹bÕ<äq\T ñHêïj·THêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T, ø±s¡´Áø£e÷\T |üPs¡Ôj·÷´j·Tì, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\ nq+‘·s¡+

ø£MTwüqπs{Ÿ Vü≤À<ëqT ø±øÏHê&É ø£düºyéT‡ Vü≤Ödt bı+<äT‘·T+<äHêïs¡T. e#˚à nsTT<˚fi¯fl˝À á ÁbÕ+‘ê\˝À 2,3 yÓTÆqsY b˛s¡Tº\T e#˚à neø±XÊ\THêïj·THêïs¡T. ø£MTwüqπs{Ÿ Vü≤À<ë ì$T‘·Ô+ nedüs¡yÓTÆq eTÚ[ø£ kÂø£sê´\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]o*düTÔ+<äHêïs¡T. ø±øÏHê&É Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ Vü≤uŸ>± ñ+&É&É+‘√ bÕ≥T $<äT´‘Y |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T≈£î yÓTs¡T¬>’q neø±XÊ\THêïj·Tì, Ç|üŒ{Ïπø 2400 yÓT>±yê≥¢‘√ ]\j·THé‡, õm+ÄsY, õ$¬ø $<äT´‘Y πø+Á<ë\T |üì#˚düTÔHêïj·Tì, eTs√ 20 $<äT´‘Y |ü]ÁX¯eT\T e#˚à neø±XÊ\THêï j·THêïs¡T. ø±øÏHê&É πø+Á<ä+>± m>∑TeT‹, ~>∑TeT‘·T\T n‘·´~Ûø£+>± ô|]>±j·THêïs¡T. á kı\÷´wüHé neT\T #˚j·T&É+ <ë«sê $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\‘√ b˛*ùdÔ eTq sêÁwüº+˝À dü¢–à+>¥ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ‘·≈£îÿe>± ñ+{≤j·THêïs¡T. ìj·TeT ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ 5 πøJ\ ã+>±sêìï, 100 πøJ\ yÓ+&çì s¡yêD≤ #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ Ä |ü]~Û y˚Ts¡πø ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T q&ÉTdüTÔHêïj·T Hêïs¡T. á @&Ü~ s¡÷. yÓsTT´ ø√≥¢ \øå±´\qT kÕ~Û+∫q ø±øÏHê&É ø£düºyéT‡ Vü≤Ödt e#˚à @&Ü~ eT]+‘· Á|ü>∑‹ì kÕ~ÛdüTÔ+<äHêïs¡T.

Ç<ä›s¡T m+|”&ûy√\ düôdŒ+&é yÓT<äø˘, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+, ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>∑+ô|’ ÄÁ>∑Væ≤+∫q ø£˝…ø£ºsY õ˝≤¢˝À Ç<ä›s¡T m+|æ&çy√\qT düôdŒ+&é #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düTπswt≈£îe÷sY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. $Ts¡T<=&ç¶ eT+&É\+ <Ûäsêàs¡+ Á>±eT+˝À 54 e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ìsêàD+˝À ì<ÛäT\qT <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dæq+<äT≈£î n_ÛjÓ÷>∑+ô|’ m+|æ&çy√ |æ&ç düT∫Á‘·qT, <äTu≤“ø£ eT+&É\+˝À nìï s¡ø±\ |æ+#·qT¢ Á|ü‹bÕ<äq\qT õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~Δ dü+düú≈£î |ü+|æ#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+∫q+<äT e\¢, ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ neTsê´<ä>± Á|üe]Ô+∫q <äTu≤“ø£ m+|æ&çy√ kÕVæ≤‹$TÁ‘·qT düôdŒ+&é #˚dæq≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT ôd’øÏ˝Ÿ sê´© 6q |”{° ñwü sêø£ ø±øÏHê&É, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): lÁ|üø±wt dæqØ® 5e yê]¸ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± áHÓ\ 5e ‘˚Bq ô|<ë›|ü⁄s¡+ qT+&ç ø±øÏHê&É C…mHé{Ïj·TT es¡≈£î 25 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ôd’øÏ˝Ÿ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ lÁ|üø±wt dæqØ® bÕsƒ¡XÊ\ &ûHé dæà‘êCÀwæ ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± 6e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Á|üeTTK Áø°&Üø±]DÏ |ü<äàl |æ{Ï ñwü eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡ì X¯óÁø£yês¡+ &ûHé dæà‘êCÀwæ bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&É\˝À bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT qT+∫ bÕsƒê´+X¯+>± |ü]>∑DÏ+∫ e÷s¡Tÿ\T Çyê«\H˚ n+X¯+‘√ mHé&ç {Ï$ e÷sYÿ‡ |òüsY k˛ŒsYº‡ ø±s¡´Áø£e÷ìï dü+e‘·‡s¡ø±\+>± ìs¡«Væ≤düTÔ+ <äHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î lÁ|üø±wt dæqØ® ádtº >√<ëe], $XÊK|ü≥ºD+ õ˝≤¢\˝À $<ë´s¡TΔ\T, $<ë´s¡TΔ\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ \ø£å dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D |üP]Ô #˚düTÔ+<äì, 6e ‘˚Bq |æ{Ï ñwü #˚‘·T\ MT<äT>± mHé&ç {Ï$ Á|ü‹ì~ÛøÏ n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´

Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY s¡$#·+Á<ä, C…mHé{Ïj·TT yÓ’dt #Ûêq‡\sY ‘·T\d”sêeT<ëdt, ñ&é˝≤´+&é y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY Vü≤sYøÏs¡‘Ydæ+>¥, Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. 5e ‘˚Bq ô|<ë›|ü⁄s¡+ lÁ|üø±wt dæqØ® bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ ôd’øÏ˝Ÿ sê´©øÏ ñ&é˝≤´+&é y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY Vü≤sYøÏs¡‘Ydæ+>¥ »+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì, á ôd’øÏ˝Ÿ sê´© kÕeTs¡¢ø√≥, e÷<Ûäe|ü≥ï+ MT<äT>± ø±øÏHê&É C…mHé{Ïj·TT≈£î #˚s¡Tø√>± $dæ ‘·T\d”sêeT<ëdt bòÕ¢>¥ÇHé #˚dæ ø±s¡´Áø£e÷ìï eTT–kÕÔs¡Hêïs¡T. Á|æì‡bÕ˝Ÿ m+$$mdt eT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· @&Ü~ düeTTÁ<ä»˝≤\ |ü]s¡ø£åD≈£î ùdyé ~ ã÷¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#êeTì, á @&Ü~ Áø°&É\ ÁbÕ<Ûëq´‘· ‘Ó*ù|+<äT≈£î \ø£å dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. Áø°&É\‘√ XÊØs¡ø£ <äè&É‘·«+ ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T e÷qdæø£ ñ‘˚Ô»+, e´øÏÔ‘·« $ø±dü+ ø£\T>∑T‘·T+<äì á y˚Ts¡≈£î |òæ{Ÿ Ç+&çj·÷ eT÷yÓT+{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.

5

düTes¡íyês¡Ô

s√&ÉT¶≈£î s¡÷.60 \ø£å\T eT+ps¡T KeTà+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): dæ+>∑πsDÏ ø±\Ødt eTqT>∑÷s¡T @]j·÷˝Àì |æ$ ø±\˙ s√&ÉT¶≈£î dæ+>∑πsDÏ dü+düú 60 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ |ü≥¢ ø±\˙øÏ #Ó+~q yÓ˝ÒŒ¤sY ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£$T{° u≤<ÛäT´\T Hê|òüsYbÕcÕ, ¬s&ç¶ <äøå±Á~, Á|üuÛ≤ø£sY, düT<Ûëø£sY, eTTs¡[, sêeTø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTqT>∑÷s¡T |ü≥ºD ÁbÕ+‘·+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ qT+&ç ≈£Lqes¡+ π>{Ÿ es¡≈£î ñqï |æ$ ø±\˙ dæ+–˝Ÿ s√&ÉT¶qT &ÉãT˝Ÿs√&ÉT¶>± e÷πsÃ+<äT≈£î dæ+>∑πsDÏ j·÷»e÷q´+ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ Vü≤s¡¸D°j·TeTHêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ 60\ø£å\ ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. #˚|ü≥ºuÀj˚T s√&É¢≈£î m˝≤+{Ï n$˙‹ nÁø£e÷\T »s¡>∑≈£î+&Ü dæ+>∑πsDÏ j·÷»e÷q´+ Ä<Ûä«s¡´+˝ÀH˚ s√&ÉT¶ @sêŒ≥T |üqT\qT #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ KeTà+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): KeTà+ õ˝≤¢ eTqT>∑÷s¡T eT+&É\+˝Àq Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À ˇø£≥e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç |ü<äe ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï nìï ≈£î˝≤\ $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ò” yÓTÁ{Ïø˘ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\qT n+~+#˚+<äT≈£î $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT XÊK <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔq≥Tº eTqT>∑÷s¡T eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±] eT<ÛäTdü÷<äq sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£≥e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç ◊<äe ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î dü+e‘·‡sêìøÏ 700, Äs¡e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç mì$T<äe ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î 1000, ‘=$Tà~, |ü<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î dü+e‘·‡sêìøÏ 1820 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\qT n+<äCÒj·TqTqï≥Tº Ä XÊK düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T ‘Ó*bÕs¡ì m+Çz ‘Ó*bÕs¡T.

yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥qT |ü]o*+∫q n~Ûø±] KeTà+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): KeTà+ õ˝≤¢ ãj·÷´s¡+ eT+&É\+˝Àì yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >√bÕ\sêe⁄ yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥qT H˚\ <äTqï≈£î+&É kÕ>∑T#˚j·T&É+‘√ Ä |ü+≥qT KeTà+ õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK e÷ì≥]+>¥ n~Ûø±] sêeTT\T |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ¬s’‘·T\≈£î |ü\T s¡ø±˝ dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T n+~+#ês¡T. <äTqï≈£î+&É yÓTTø£ÿC§qï kÕ>∑T#˚ùd+<äT≈£î eT]+‘· eT+~ ¬s’‘·T\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ¬s’‘·T\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ mH√ï |ü<∏äø±\T neT\T #˚k˛Ô+<äì, Ä |ü<∏äø±\qT ¬s’‘·T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À ñ‘·Œ‘·TÔ\qT m≈£îÿe>± kÕ–+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ô|q¸qT¢ Çø£ u≤´+≈£î qT+#˚ KeTà+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï $$<Ûä |ü<∏äø±\ øÏ+<ä kÕe÷õø£ ô|q¸qT¢ bı+<äT‘·Tqï yê]øÏ á HÓ\ qT+∫ kÕàsYº ø±s¡T¶\ <ë«sê u≤´+≈£î\ qT+#˚ H˚s¡T>± #Ó*¢+#˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£î+~. Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢˝À ô|q¸qT¢ bı+<äT‘·Tqï 2.40\ø£å\ eT+~˝À kÕàsYº ø±s¡T¶\T bı+<˚+<äT≈£î 2.10\ø£å\ eT+~ ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T. $T–*qyês¡T qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î á HÓ\ 5e ‘˚Bes¡≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· e÷dü+˝ÀH˚ ô|q¸qT¢ rdüT≈£îH˚ düeTj·T+˝ÀH˚ yê] $esê\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. á HÓ\ 15e ‘˚B Hê{ÏøÏ kÕàsYºø±s¡T¶\ |ü+|æD°ì |üP]Ô #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\T Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Jy√ q+ãsY 360 Á|üø±s¡+ |òæÁãe] qT+&ç M{Ïì neT\T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~.

bÕe÷sTT˝Ÿ ¬s’‘·T\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ Çyê«* KeTà+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì uÛÑÁ<ë#·\+ ◊{Ïdæ bÕe÷sTT˝Ÿ ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ Çyê«\ì q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù s¡+>±sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. j·÷»e÷q´+ nÁø£eT #·s¡´\ e\¢ ¬s’‘·T\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. KeTà+ õ˝≤¢ ¬s’‘·T\≈£î ˇø£ ≥qTï≈£î 2225 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢dü÷Ô Ç‘·s¡ õ˝≤¢\ yê]øÏ e÷Á‘·+ 2750 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢dü÷Ô õ˝≤¢ ¬s’‘·T\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. õ˝≤¢ ¬s’‘·T\≈£î ˇø£ ≥qTï≈£î 4y˚\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. j·÷»e÷q´+ô|’ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

|ü+≥qwüº+ s¡÷.111 ø√≥T¢ KeTà+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): á @&Ü~ õ˝≤¢˝À e], |ü‹Ô|ü+≥\ qwüº+ 1 ø√{Ï 87\ø£å\ ôV≤ø£ºs¡¢ dü+uÛÑ$+#·>± düTe÷s¡T 111 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ |ü+≥ qwüº+ @s¡Œ&ç+<äì KeTà+ õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T ùV≤eTeTùV≤X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ |ü+|æD°˝À¢ m˝≤+{Ï n$˙‹ nÁø£e÷\T »s¡>∑≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î ákÕ] ¬s’‘·T\ U≤‘ê˝À¢H˚ H˚s¡T>± |ü+≥ qwüº+ &ÉãT“\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\+<ä]ø° Js√ u≤´˝…H金√ U≤‘ê\T ‘Ós¡eqTqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á s¡; d”»Hé˝À 69 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü+≥\qT kÕ>∑T#˚düTÔHêïs¡ì, <ëì˝À 5y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À e]|ü+≥ kÕ>∑T#˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ s¡;˝À ms¡Te⁄\ ø=s¡‘· ˝Ò<äì, õ˝≤¢≈£î dü]|ü&É ms¡Te⁄\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

|ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç KeTà+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] &Üø£ºsY »j·T≈£îe÷sY yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. |òæÁãe] 19, @Á|æ˝Ÿ 1e ‘˚Bq KeTà+ õ˝≤¢˝À |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. q÷s¡TXÊ‘·+ \øå±´ìï kÕ~Û+#˚ ~X¯>± ¬s’‘·T\T ÁX¯<äΔ eVæ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. |òæÁãe] 9, 10 ‘˚B\˝À s¡÷{Ÿ dü÷|üsYyÓ’»s¡¢≈£î KeTà+, uÛÑÁ<ë#·\+˝˝À Á|ü‘˚´ø£+>± •ø£åD\T Çe«qTqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\ |ü]~Û˝À ÄX¯, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.

bÕsƒê´+XÊ\ yêØ>± ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\T KeTà+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e\ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ<Ûë´j·T ìj·÷eTø±\ ø√dü+ Á|üø£{Ï+∫q &ûmd”‡ 2012˝À õ˝≤¢yê´|üÔ+>± yÓTT‘·Ô+ 544 b˛düTº\T ñqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. yê{Ï˝À dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ b˛düTº\T 151, mdtõ{Ï\T 312 ñHêïsTT. dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+≥T¢ yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘·+˝À 50, n≥M ÁbÕ+‘·+˝À 101 b˛düTº\T ñHêïsTT. mdtõ{Ï\˝À yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘·+˝À 15, n≥M ÁbÕ+‘·+˝À 297 U≤∞\T ñHêïsTT. uÛ≤wü ñbÕ<Ûë´j·TT\ b˛düTº˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 81 b˛düTº\T ñHêïsTT. M{Ï˝À yÓTÆ<ëq+˝À 6, n≥M ÁbÕ+‘·+˝À 75, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï˝À e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T #√≥T #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì $<ë´XÊK esêZ\T ù|s=ÿHêïsTT.

»qe]˝À ‘·–Zq eT<ä´+ neTàø±\T KeTà+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): KeTà+ õ˝≤¢˝À »qe] HÓ\˝À eT<ä´+ neTàø±\T >∑D˙j·T+>± ‘·–Zb˛j·÷sTT. »qe] HÓ˝˝À 28.26 ø√≥¢ eT<ä´+ neTàø±\T kÕ>±sTT. ìπs›•+∫q \øå±´\ y˚Ts¡≈£î n~Ûø±s¡T\T Á|ü‹ HÓ\ 20XÊ‘·+ ø£+fÒ m≈£îÿe neTàø±\T #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. >∑‘· @&Ü~ »qe]˝À õ˝≤¢˝À 32.63 ø√≥¢ eT<ä´+ neTàø±\T kÕ>±sTT. BìøÏ n<äq+>± á kÕ] 20XÊ‘·+ ne÷à*‡ ñ+~ ø±˙ á kÕ] »qe]˝À πøe\+ 28.26 ø√≥¢πø neTàø±\T |ü]$T‘·eTj·÷´sTT. »qe] 31q πøe\+ 1.6 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ eT<ë´ìï e÷Á‘·y˚T yê´bÕs¡T\T yÓ’s¡˝Àì eT<ä´+ &çb˛ qT+&ç ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. Á|ü‹HÓ\ ∫e] s√E neTàø±\T Hê\T>∑Tø√≥¢≈£î ô|’>±H˚ ñ+{≤sTT. ø±˙ ákÕ] á neTàø±\T ‘êsêkÕúsTT˝À |ü&çb˛j·÷sTT.


6

\_Δ<ës¡T\≈£î sêe\dæq _\T¢\qT eT+ps¡T #˚j·÷* ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 04(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): Ç+~s¡eTà >∑èVü≤ìsêàD |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä s¡#·Ãã+&É˝À eT+ps¡T #˚j·Tã&çq Ç+&É¢qT ‘·«s¡‘·«s¡>± Á>ö+&ç+>¥ |üP]Ô #˚dæ |ü~ s√E\˝À \_›<ës¡T\≈£î sêe\dæq _\T¢\qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é õ˝≤¢ Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºsY ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À Ç+~s¡eTà >∑èVü≤ ìsêàD≤\ |ü⁄s√>∑‹ì düMTøÏå+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eT+ps¡T #˚j·Tã&çq 17367 >∑èVü‰\≈£î >±qT 11573 u≤´+≈£î U≤‘ê\T

ÁbÕs¡+_Û+#·ã&É>±, eTs√ 4030 u≤´+≈£î U≤‘ê\qT ‘·«s¡>± ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ πøåÁ‘·kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä›ø£qãsêÃ\ì ‘Ó*bÕs¡T.>∑èVü‰\≈£î dü+ã+~Û+∫q _\T¢\ eT+p]˝À Ä\dü´+ #˚j·T≥+ e\¢ >∑èVü≤ ìsêàD XÊKô|’ ô|<ä› m‘·TÔq Ä|üyê<äT edüTÔqï<äì, Bìì dü]~<äT›ø√e{≤ìøÏ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |üqT\T |ü⁄s√>∑‘·T\qT ã{Ϻ j·T+_ ]ø±s¡T¶ ‘·j·÷s¡T #˚dæ \_›<ës¡T\≈£î #Ó*¢+#ê*‡q _\T¢\qT yÓ+≥H˚ eT+ps¡T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.\_›<ës¡T\≈£î ÄdüøÏÔ˝Òø£ eTT+<äT≈£î sê˝Òø£b˛sTTq#√, ˝Ò<ë kÕúìø£+>± ñ+&É≈£î+&Ü e\dü

yÓ[¢q#√, Ç‘·s¡ @<Ó’Hê ø±s¡D≤\ e\¢ >∑èVü‰\T ø£≥Tºø√e{≤ìøÏ

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 5 |òæÁãe] 2012

düTes¡íyês¡Ô

MÄs√«, MÄsY@ |üØø£å\≈£î eTT+<ädüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê* ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 04(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): |òæÁãe] 19q(Ä~yês¡+) »s¡>∑uÀe⁄ $Äs√«\T, $ÄsYm\ |üØø£å\≈£î 31,561 eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï+<äTq, |üØø£å\T Á|üXÊ+‘·+>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ, @˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ @sêŒ≥¢qT #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±]ì Ä<˚•+#ês¡T.X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºsY ø±´+|ü⁄ø±sê´\j·T+˝À dü+ã+~Û‘· XÊU≤~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düMTø£åqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ä~yês¡+ »s¡>∑uÀj˚T $ÄsYy√\ |üØø£å\≈£î 21 b˛düTº\≈£î >±qT 27,541 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T, 207 $ÄsYm b˛düTº\≈£î 3340 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T, á ¬s+&ÉT b˛düTº\≈£î >±qT ø£*|æ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\T 680 eT+~ |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.á |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î >±qT yÓTT‘·Ô+ 77 ôd+≥s¡¢qT m+|æø£ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.|üØø£å πø+Á<ë\˝À ø±´\Tÿ˝Ò≥s¡¢qT, ôd˝Ÿbò˛Hé\qT yê&É≥+ ìùw<äeTì ‘Ó*bÕs¡T.á |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ 77 eT+~ õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\qT N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢>±qT, ‘·Vü≤o˝≤›sY kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T ndæôdº+{Ÿ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢ >±qT ì<ÛäT\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‘˚´ø£ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ |òü¢sTT+>¥ kÕÿ&é {°+\qT 14 s¡÷{Ÿ\˝À¢ @sêŒ≥T #˚X¯è≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.|üØø£å πø+Á<ë\ e<ä› ì]í‘· düeTj·T+ eTT–j·T>±H˚ Äj·÷ uÛÑeHê\ ¬>≥¢qT yÓ+≥H˚ eT÷dæy˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.|üØø£å\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ nuÛÑ´s¡Tú\T 45 ì$TcÕ\ eTT+<äT>±H˚ |üØø£å πø+Á<ëìøÏ #˚s¡Tø=yê\ì dü÷∫+#ês¡T.|òæÁãe] 8q ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ‹\ø˘>±¬s¶Hé e<ä› >∑\ n+uÒ<äÿsY uÛÑeq+˝À N|òt

õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é

dü÷|ü]+f…+&Ó+≥¢≈£î, ndæôdº+{Ÿ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥¢≈£î, |ü]o\≈£î\≈£î, s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ñ+≥T+<äì, á n~Ûø±s¡T\+<äs¡T ‘·|üŒ≈£î+&Ü á •ø£åD≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘·Tqï XÊU≤\ n~Ûø±s¡T\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, |üØø£å πø+Á<ë\˝À nìï kÂø£sê´\T ñ+&˚˝≤ ‘·–q @sêŒ≥¢qT eTT+<äT>±H˚ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.|üØø£å\≈£î Vü‰»s¡T ne⁄‘·Tqï ìs¡T<√´>∑T\T õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï+<äTq ‘·–qìï ãdüT‡\qT n<äq+>± q&ÉbÕ\ì Äغdæ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.|üØøå± πø+Á<ë\ q+<äT ñqï õsê≈£î‡ $TwüHéqT Ä~yês¡+ m{Ϻ |ü]dæú‘·T\˝À ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT nì ‘Ó*bÕs¡T.n<˚ s√E õ˝≤¢ n+‘·≥ 144e ôdø£åHé $~Û+#ê\ì, nìï õsê≈£î‡ ôd+≥s¡T¢ eT÷dæ ñ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.$<ÛäT\˝À bÕ˝§Z+≥Tqï Çì«õ˝Ò≥s¡¢qT/|üs¡´y˚ø£å≈£î\≈£î/n~Ûø±s¡T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ dü÷#·q\T C≤Ø #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.ìØí‘· düeTj·÷\˝À |üØø£å\T düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì, Ä\dü´+>± e∫Ãq nuÛÑ´s¡Tú\qT nqTeT‹+#·e<ä›ì dü÷∫+#ês¡T.á $<ÛäT\˝À bÕ˝§Z+≥Tqï n~Ûø±s¡T\+<äs¡T |üP]Ô nÁ|üeT‘·Ô‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì @ $<ÛäyÓTÆq bıs¡bÕ≥T¢ »]–q ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø=+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé, mmdt|æ sêC≤≈£îe÷], &çÄsYz »>∑BX¯«sê#ê], Øõq˝Ÿ ø√`Ä]¶H˚≥sY qπswt≈£îe÷sY, ÄsYj·T+ ø£ècÕíø±+‘Y, &çmdt|æ sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, &ç{Ïdæ $»j·T\ø°Î, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY sêeTø£ècÕísêe⁄, ◊¬ø|æ/|æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, ÄsY&çz Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, &çÇz sê+øÏwüHésêe⁄, ÄsY◊z sêC≤sê+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê*

H˚&ÉT s¡ø£Ô<ëq •_s¡+

2010`2011 $<ä´dü+e‘·‡s¡+ Ä&ûàwüq¢ Á|üÁøÏj·T eTT–dæq ‘·sê«‘· uÀ<Ûäq |ò”E\ |ü<∏äø£ ìã+<äHê˝À¢ e÷s¡TŒ\T #˚dæ j·TC≤eTq´ø√{≤, ø£Ø+q>∑sYø√{≤˝À kÕŒ{Ÿ Ä&çàwüHé, ˇø£ ø£fi≤XÊ\qT+&ç eTs√ø£ ø£fi≤XÊ\≈£î ˝Ò<ë ˇø£ Áu≤+#Y qT+&ç eTs√ Áu≤+#Y ≈£î e÷s¡TÃ≈£îqïyê]øÏ |ò”»\T Çe«<ä›ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ÄsTT‘˚ á ìs¡íj·T+ rdüTø√ø£eTT+<äT Ä&çàwüHé nsTTq $<ë´s¡Tú\ |ü]dæú‹ m+{≤ì ÄH˚ $wüj·÷\ô|’ XÊÁd”Ôj·T |ü]o˝≤q ˝Ò≈£î+&Ü n&ɶ>√\T ìs¡íj·÷\T #˚dæ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$‘·e´+‘√ Ä≥˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì |æ&çj·Tdtj·TT Äs¡÷àsY m]j·÷ Ä<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T j·T+.düTe÷Hé, j·Tdt.s¡$\T $eT]Ù+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚ùd uÀ<Ûäq |ò”»\T j·TC≤eTq´ U≤‘ê˝ÀøÏ #˚s¡T‘êj·Tì á ìs¡íj·÷ìøÏ eTT+<äT #˚]q $<ë´s¡Tú\≈£î eT+ps¡T #˚dæq |ò”E\T j·TC≤eTq´ U≤‘ê˝ÀøÏ #˚]‘˚ Ä |”E\T

eT+∫sê´\,|òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT&ÉT, ø±]àø√<ä´eT Hêj·T≈£î&ÉT dü«ØZj·T >∑T]C≤\ sê<ÛëøÏwüHé sêe⁄ kÕàs¡ø√|üHê´dü+ dü+<äs¡“¤+>± á HÓ\ 5q s¡ø£Ô<ëq •_s¡+qT ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ >∑T]C≤\ s¡|òüTTHê<∏äsêe⁄ yÓTyÓTT]j·T˝Ÿ Á≥düTº H˚‘·\T >∑T]C≤\ s¡M+<äsYsêe⁄, sê<ÛëøÏwüHésêe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. kÕe÷õø£ düèVü≤‘√ düe÷»+ ø√dü+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ü\ì ñ<˚›X¯´+‘√ á HÓ\ 5q s¡M+Á<ä e÷&É˝Ÿdü÷ÿ˝Ÿ˝À s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ s¡|òüTTHê<∏äsêe⁄ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ >√˝Ÿ¶ yÓT&É˝Ÿ‡ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‹ Á|ü<Ûëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á≥düTº düuÛÑT´\T ¬ø.lìyêdt, C…mdæ Hêj·T≈£î\T u≤ãqï, C≤|òüsYVüQùd‡Hé bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äs¡÷àsY, |æÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô): uÀ<Ûäq |ò”»\T |ü<∏äø£+ <ë«s¡ Äs¡TΩ˝…’q Á|ü‹ $<ë´]úøÏ uÀ<Ûäq |ò”»\T ÇkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+#·+&É+‘√ y˚\T, \ø£å\T b˛dæ #·<äTe⁄ ªªø=qμμ ˝Òì $<ë´s¡Tú\T á |ü<∏äø£+ <ë«s¡ ‘·eT #·<äTe⁄\qT ø√qkÕ–+ #·ø√e&É+ ø√dü+ ÄH˚ø£ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ ñqï‘· $<ä´qT ÄuÛÑ´dædüTÔHêïs¡T.Ç<˚ Ä<äqT>± sêh+˝À ô|<ä› dü+K´˝À Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\T |ü⁄≥Tºø√#êÃsTT. ø£˙«qsYø√{≤, j·TC≤eTq´ø√{≤ d”≥T¢ ≈£L&Ü $T–*b˛sTTq |ü]dæú‘·T˝À¢ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ j·TC≤eTq´\ $»„|æÔ y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ j·TC≤eTq´ø√{≤ d”≥T¢ uÛÑ]Ô #˚düTø√H˚ y˚düT\T u≤≥TqT ø£*Œ+∫q <ëìï Ädüs¡>± #˚düTø=ì ø£˙«qsYø√{≤˝À d”≥T¢ e#Óà neø±X¯+ ñqï $<ë´s¡Tú\qT ≈£L&Ü ‘·eT kÕ«s¡›+ ø√dü+ ‘·eT j·TC≤eTHê´\T ‘·eT j·TC≤eTq´ø√{≤ dæ≥¢˝À #˚]Œ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘·« uÀ»q |ò”E\T bı+<äT‘·THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+

eTT+<äT≈£î sêì \_›<ës¡T\ $esê\ C≤_‘êqT Á|ü‘˚ÿø£+>± s¡÷bı+~+#ê\ì, n<˚ $<Ûä+>± ns¡TΩ˝…’q $esê\qT Á|ü‘˚´ø£+>± s¡÷bı+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.>∑èVü‰\T ì]à+#·Tø√e{≤ìøÏ eTT+<äT≈£î sêì \_›<ës¡T\qT #Ó’‘·q´+ |üs¡#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.Á>±e÷\˝À e´øÏÔ>∑‘·+>± |üs¡´{Ï+∫ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï \_›<ës¡T\‘√ dü+Á|ü~+∫ |üP]Ô kÕúsTT ìy˚~ø£ s¡÷bı+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î $$<Ûä <äX¯\˝À¢ ñqï 3167 >∑èVü‰\≈£î dü+ã+~Û+∫q _\T¢\T eT+ps¡T #˚XÊeTì, >∑èVü≤ ìsêàD XÊU≤~Ûø±s¡T\T ‘Ó*j·T#˚j·T>±, $T>∑‘ê |ü⁄s√>∑‹˝À ñqï >∑èVü‰\≈£î dü+ã+~Û+∫q _\T¢\qT yÓ+≥yÓ+≥H˚ eT+ps¡T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<äq|ü⁄ CÒdæ Áosê+¬s&ç¶, >∑èVü≤ ìsêàD XÊK y˚TH˚»sY s¡y˚Twt, &çÇ\T, ÇÇ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì n~≈£L&Ü $<ë´s¡Tú\ qT+&ç edüT\T #˚j·÷\ì ñ‘·Ôs¡T«\T Çe«&É+ $&ÉT«sêeTì á ñ‘·Ôs¡T«\qT Äj·÷ ø£fi≤XÊ\\T H√{ÏdüT uÀs¡T¶\ô|’ ô|{Ϻ j·TC≤eTq´ ø√{≤˝À #˚]q $<ë´s¡Tú\T |ò”E\T #Ó*¢+#·*‡+<˚qì ˝Ò≈£î+fÒ Ä&ûàwüqT¢ s¡<ä›e⁄‘êj·Tì ù|s=ÿq&É+‘√ yÓsTT´\≈£î yÓsTT´\≈£î |ò”E\T #Ó*¢+#˚ k˛úeT‘· ˝Òø£ Á|üuÛÑT‘·«+ uÀ<Ûäq |ò”E\T ÇdüTÔ+~ ø£<ë ! nì #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T uÛÑj·T+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Á|üe÷D≤\qT |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü Çã“&ç eTTã“&ç>± Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\≈£î nq÷eT ‘·T*∫à U≤∞\T uÛÑ]Ô ø±≈£î+fÒ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ˝À #Ós¡TÃø√e÷ì yÓdü\Tu≤≥T ø£*Œ+∫ j·TC≤eTq´\T, Á|üuÛÑT‘·«+ $T˝≤ø£‘Y nsTT $<ë´s¡Tú\qT y˚~+#˚ Ç≥Te+{Ï $<ë´]Ô e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT $&ÉHê&ç $<ë´s¡Tú\ qT+&ç edü÷\T #˚j·÷\qï Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\qT yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì Ms¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Vü≤düø=‘·TÔsY˝À yÓT>± |üX¯óyÓ’<ä´ •_s¡+ ¬s’˝Ÿs√ø√˝À bÕ˝§Zqï 48 eT+~ n¬sdüTº, $&ÉT<ä\ ø£eTàsY|ü*¢ , |æÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì Vü≤düø=‘·TÔsY Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ »]–q yÓT>± ñ∫‘· |üX¯ó yÓ’<ë´•_sêìï Äs¡÷àsY e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£MT{Ï #Ó’s¡àHé dæ]|ü⁄s¡+ uÀ»¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á yÓT>∑•_s¡+ jÓTTø£ÿ ñ<Ó›X¯qTkÕs¡+ yês¡+ |ü~s√E\ ÁøÏ‘·+ Á>±eT+˝À ≈£îø£ÿ ø±≥T y˚j·T&É+‘√ ø=ìï π><ä\T #·ìb˛sTTq $wüj·T+ >∑eTì+∫ Á>±eT+˝À ñqï Ç‘·s¡ π><ä\≈£î yÓ’s¡˝ŸÇHéô|ø£åHé »s¡>∑≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘· #·s¡´>± <ë<ë|ü⁄ 600\ π><ä\≈£î ˆˆyê´øχH鈈 Ç#êÃs¡T. á •_sêìøÏ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° Äs¡÷àsY ì<ÛäT\ qT+&ç 20y˚\ s¡÷bÕj·T\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á yÓT>∑ |üX¯óyÓ’<ä´•_sêìøÏ ø±s¡´<ä]Ù ãì‡˝≤˝Ÿ, Äs¡÷àsY ø£$T{° dæã“+~, ø£eTàsY|ü*¢ |üX¯óyÓ’<ä´~Ûø±] ≈£îe÷] uÛ≤s¡‹, Ä\÷sY |üX¯óyÓ’<ä´~Ûø±] $cÕ˝Ÿ≈£îe÷sY, »Áø±Hé|ü*¢ |üX¯ó yÓ’<ä´~Ûø±s¡T\T, Á>±eT_Ûeè~› ø£$T{° yês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. Äq+‘·s¡+ Äs¡÷àsY e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé uÀ»¬s&ç¶ìÏ düHêàì+∫ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° ì<ÛäT\ qT+&ç πs≈£î\ ôw&ÉT¶\qT ì]à+|üCÒj·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

eT+∫sê´\, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ø√dü+ C…mdæ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ p˝…’ 14q ¬s’\Ts√ø√˝À bÕ˝ÀZqï 48ô|’ ¬s’˝Ò« b˛©düT\T πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T>± X¯ìyês¡+ Ms¡+<ä]ì eT+∫sê´\˝À n¬sdüTº #˚dæ kı+‘· |üP∫ø£‘·TÔô|’ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ #˚|ü{Ϻq ¬s’˝Ÿs√ø√ dü+<äs¡“¤+>± eT+∫sê´\, #Óq÷ïsY myÓTà˝Ò´\T >∑&ɶ+ ns¡$+<ä¬s&ç¶, q˝≤¢\ z<Ó\T‘√ bÕ≥T eTs√ 46 eT+~ $$<Ûä bÕغ\ H˚‘·\T, C…mdæ H˚‘·\ô|’ ¬s’˝Ò« b˛©düT\ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ πødüT\T qyÓ÷<äT nsTTq yês¡+s¡T ø±Jù|≥ ¬s’˝Ò« b˛©düTùdºwüHé≈£î yÓfi¯fl&É+ ø£+fÒ eT+∫sê´\πø n~Ûø±s¡T\T sêyê\ì myÓTà˝Ò´ ns¡$+<ä¬s&ç¶ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&É≥+‘√ sêeT>∑T+&É+ ¬s’˝Ò« mmdt◊ »Hês¡úHé‘√ bÕ≥T eTs√ eTT>∑TZs¡T ¬s’˝Ò« b˛©düT\T kÕúìø£ ◊_˝À n¬sdüTº #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ n¬sdüTº nsTTq yê] kı+‘·|üP∫ø£‘·TÔô|’ $&ÉT<ä\ ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. ø±˙ e#˚à yêsTT<ë≈£î e÷Á‘·+ Ms¡+‘ê ø±Jù|≥ ¬s’˝Ò«

b˛©düTùdºwüHé˝À Vü‰»s¡Tø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ ns¡$+<ä¬s&ç¶, q˝≤¢\ z<Ó\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T πødüT\T ô|&ç‘˚ uÛÑj·T|ü&˚~ ˝Ò<äì, á πødüT\T e÷|ò” ø√dü+ ø±≈£î+&Ü πøe\+ ‘Ó\+>±D≤ \ø£å´+>±H˚ b˛sê&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. C…mdæ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î bÕ˝ÀZqï ñ<ä´e÷˝À¢ bÕ˝ÀZqï j·TTe≈£î\T, $<ë´s¡Tú\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì #˚dæq &çe÷+&é πø+Á<ä ~–e∫Ã+<äHêïs¡T. ø±˙ ñqï|ü\+>± nìï πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s’˝Ò« mmdt◊ _.»Hês¡úHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬s’˝Ÿs√ø√ dü+<äs¡“¤+>± ô|{Ϻq πødüT\T u…sTT\ãT˝Ÿ πødüT˝Òqì HêHéu…sTT\ãT˝Ÿ πødüT\T me]ô|’Hê qyÓ÷<äT #˚j·T˝Ò<äì nHêïs¡T. eT+∫sê´\ ‘·÷s¡TŒ ÁbÕ+‘·+˝À n~Ûø£+>± πødüT\T qyÓ÷<äT nsTTq yês¡T ñ+&É≥+‘√ Ms¡+<ä]øÏ Çã“+~ ø£\T>∑≈£î+&Ü ñ+&É{≤ìøÏ ‘êy˚T Çø£ÿ&ç e∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mbdt◊‘√ bÕ≥T sêeT>∑T+&É+ ¬s’˝Ò« b˛©düT\T düj·T´<é eTkÕÔHée*, C….ø£èwüíø±+‘Y, dæôV≤#Y eT<ÛäTdü÷<ÛäHé ñHêïs¡T.

CÒd”◊ Ç+<ä÷sY, CÒd”¬s{Ÿ$+>¥ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü|ü+#· ø±´q‡sY ~H√‘·‡e+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 04 (düTes¡íyês¡Ô): õdæ◊ Ç+<ä÷sY, CÒdæ¬s{Ÿ$+>¥ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À es¡˝Ÿ¶ ø±´q‡sY &˚ (Á|ü|ü+#· ø±´q‡sY ~H=‘·‡e+) X¯ìyês¡+ s√Eq C…dæ◊ Ç+<ä÷sY, CÒdæ¬s{Ÿ$+>¥ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À eT<Ûäeq>∑sY˝À >∑\ ø±´q‡sY Vü≤düŒ{˝À »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s√>∑T\≈£î |ü+&ÉT¢, Áu…&ÉT¢ |ü+∫, yê]‘√ #ê\ düeTj·T+ >∑&ç|æ, <ÛÓ’sê´ìï ø£\T>∑CÒj·T&É+ »]–+~. BìøÏ ÁbÕC…≈£îº #Ó’s¡àHé <ëdü] s¡y˚Twt e´eVü≤]+#ês¡T. nq+‘·s¡eTT »]–q düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± ø±´q‡sY Vü≤düŒ≥˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY nsTTq &Ü.¬ø.düTuÛ≤wt, Á|üdü+–düTÔ ø±´q‡s¡TqT Á|ü<∏äeT <äX¯˝ÀH˚ >∑T]Ô+∫q#√ ø=~› s√E\˝ÀH˚ qj·TeTe⁄‘·T+<äì, ø±´q‡sY eTT~]q s√>∑T\T #ê˝≤eT+~ ôV’≤<äsêu≤<é yÓ[¢ y˚\≈£î y˚\T Ks¡Tà #˚dæ Ä]úø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄#·THêïs¡ì, ø±´q‡sY ìyês¡D≈£î á Vü≤dü‡≥˝Ÿ˝ÀH˚ düø£\ kÂø£sê´\T ñHêïj·Tì ‘·≈£îÿe Ks¡Tà ‘·≈£îÿe düeTj·TeTT˝ÀH˚ ø±´q‡s¡T qj·T+ ø±>∑\<äì #˚bÕŒs¡T. $X‚wü n‹~Û>± e∫Ãq ø±´q‡s¡T &Üø£ºsY

dü+»j·T >∑TbÕÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±´q‡s¡T <äX¯\T ìyês¡D bÕ≥\T #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ C…dæ◊ Ç+<ä÷sY n<Ûä´≈£åî\T j·T+.yêdüT Á|üdü+–düTÔ eTqeT+∫ n\yêfÒ¢ eTq≈£î s¡ø£åD ø£*ŒkÕÔj·Tì, eTq #Ó&ÉT n˝yêfÒ¢ eTq\qT uÛÑøÏåkÕÔj·Tì, ø±´q‡sY @ ej·TdüT yê]HÓ’q, @ X¯Øs¡ uÛ≤>±ì¬ø’q k˛πø neø±X¯+ ñ+<äì, n+<äT#˚ nÁ|üeT ‘·Ô+>± n+<äs¡T ø±´q‡s¡T |üØø£å #˚sTT+#·Tø=ì ìs¡“j·T+>± Jeq+ >∑&ÉbÕ\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À &Üø£ºsY. ¬ø.düTuÛ≤wt, &Ü.dü+» j·T >∑TbÕÔ, C…dæ◊ Ç+<ä÷sY n<Ûä´≈£åî\T j·T+.yêdüT, ø±s¡´<ä]Ù $»j·÷q+<é, CÒdæ¬s{Ÿ$+>¥ n<Ûä´≈£åîsê\T e÷<Ûä$ lìyêdt, ø±s¡´<ä]Ù ˝≤eD´, ÁbÕC…≈£îº #Ó’s¡àHé <ëdü] #·+Á<äX‚KsY, s¡eT, >±j·TÁ‹, w”˝≤, qs¡à<ä, s¡y˚Twt, ã+>±] Ms¡ÁãVü≤à+, qπswt –˝≤›, #ê], kÕsTTÁ|ükÕ<é, BÛs¡CŸ\T s√>∑T\T Vü≤düŒ≥˝Ÿ dæã“+~ yÓ+ø£≥s¡eTD >ö&é, dü+Jyé, <ÛäqbÕ˝Ÿ <ä‘êÔÁ‹, bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü⁄ d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ eT+∫sê´\, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 6e ‘˚Bq Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚XÊìï eT+∫sê´\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ dæ|æ◊ bÕغ ø±s¡´<ä]Ù ø£\y˚q X¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ dæ|æ◊ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘·, u…\¢+|ü*¢ XÊdüqdüuÛÑT´\T >∑T+&Ü eT˝Ò¢wt‘√ bÕ≥T dæ+>∑πsDÏ ø±\Ødt es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yêdæ¬s&ç¶ d”‘êsêeTj·T´\T eTTK´n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡T>∑qTqï dæ|æ◊ sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\ $»j·Te+‘·+ ø√dü+ á düe÷y˚X¯+˝À #·s¡Ã »s¡T>∑TqTqï<äì n˝≤π> õ˝≤¢˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï ÁbÕDVæ≤‘·, #˚yÓfi¯fl, m\¢+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD+‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ düeTdü´\ ô|’ b˛sê≥+, dæ|æ◊ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&É+ ø√dü+ ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüTø√qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± dæ|æ◊ bÕغ Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T.

ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢ düyÓTà eT+∫sê´\, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô): |ü<äø=+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì #˚düTÔqï ‘·eTqT ø±<äì y˚πsyê]‘√ U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·« #·÷ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì eT+∫sê´\ &ç$»Hé Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\ ø±+{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ eT+∫sê´\ |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\ ø±+{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ ‘·s¡>∑‘·T\T ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T.>∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± #˚|ü&ÉT‘·Tqï düyÓTà X¯ìyêsêìøÏ eT÷&Ée s√E≈£î #˚]+~. X¯ìyês¡+ ø±˝ÒJ\qT ãVæ≤wüÿ]+∫ kÕúìø£ ◊_ #Ís¡kÕÔ˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\ ø±+{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T bHé,s¡M+Á<ä≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑‘· 11 dü+e‘·‡sê\T>± n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì #˚düTÔ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\qT |ü]s¡øÏådüTÔqï ‘·eTqT ‘=*–+∫ nqTuÛÑe+ ˝Òì ø=qï m|æ|æmdtdæ nuÛÑ´s¡Tú\qT rdüT≈£îì ‘·eT ã‘·T≈£î\qT Á|üuÛÑT‘·«+ nHê´j·T+ #˚düTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ n+uÒ<äÿsY MTs¡T @sêŒ≥T #˚dæq sêC≤´+>±ìï , <ëì dü÷Œ]ÔøÏ $s¡T<ä›+>± düØ«düT˝À ñqï eTeTTà*ï ‘=*–+∫ y˚πs yê]‘√ U≤∞\qT uÛÑ]Ô #˚j·÷\ì #·÷düTÔ+<äì $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒdæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ y˚T\T≈£îì ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nk˛dæj˚TwüHé ø√XÊ~Ûø±] qMHé¬s&ç¶, yÓ’mdtÁô|dæ&Ó+{Ÿ ã+&ç Á|ükÕ<é, m&É¢ k˛eTj·T´, $eT˝Ÿ≈£îe÷sY, kÕ«$T, s¡y˚Twt, ñe÷<˚$, sêeTj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]ø£ eT+∫sê´\, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): eT+∫sê´\ |ü≥ºD+˝Àì bÕ‘· eT+∫sê´\≈£î #Ó+~q <ë<ë|ü⁄ 50 eT+~ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\ qT+&ç yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. yÓ’mdtÄsYdæ|æ õ˝≤¢ H˚‘·, e÷J eT+Á‹ uÀ&É »Hês¡úHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Ms¡+‘ê bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± uÀ&É »Hês¡úHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yÓ’mdtÄsY ÄX¯j·÷\≈£î nqT>∑TD+>± dæ<ë›+‘ê\qT neT\T #˚j·T&Üìπø yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä$s¡“¤$+∫+<äHêïs¡T. j·TTe‘˚ ø°\ø£bÕÁ‘· eVæ≤+#˚ $<Ûä+>± bÕغì s¡÷bı+~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+&ç Ç+ø± nH˚ø£ eT+~ ‘·«s¡˝À ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ sêqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêqTqï eT+∫sê´\ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY dæ|æ ¬>\T|ü⁄u≤e⁄{≤ m>∑Ts¡y˚düTÔ+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘·÷eTT\ qπswt, ô|+≥ s¡y˚Twt, #·\¢>∑T\¢ $»j·Tl, eTT‹ÔH˚ì s¡$≈£îe÷sY, ô|<ä›|ü*¢ >∑fÒºwt, <˚es¡ø=+&É lìyêdt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À 28 <äs¡U≤düTÔ\T ;s¡÷ÿsY, |òæÁãe] 04(düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì eT˝≤¢|üPsY Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Bì˝À uÛ≤>∑+>± Á>±eT+˝À 28 <Ûäs¡U≤düTÔ\qT d”«ø£]+∫q≥T¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY Áo<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T.‘·«s¡˝ÀH˚ M{ÏøÏ |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü⁄‘êeTì Äj·Tq nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY Áo<ÛäsY, ÄsY◊ øÏ≥ºj·T´, $Äs√« X¯+ø£sY, düπs«j·TsY sêeT#·+Á<ä, Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\ n<äq|ü⁄ >∑<äT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ;s¡÷ÿsY, |òæÁãe] 04(düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì HÓeT* Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ õ˝≤¢ Á|üC≤ |ü]wü‘Y ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\ n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìï u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüq düuÛÑT´&ÉT b˛#ês¡+Áoìyêdt¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.Bì˝À uÛ≤>∑+>± Á>±eT+˝Àì dædæ s√&ÉT¢, Á&Ó’H˚õ\ ìsêàD≤ìøÏ 5.95 \ø£å\ y˚j·T+‘√ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.nq+‘·s¡+· Á>±eT+˝Àì n+>∑Héyê&ç uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ uÛÑ÷$T |üP» #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY Áo<ÛäsY, m+|æ&çy√ dü÷|òæ, ô|s¡ÿ Áoìyêdt, eT˝≤¢|üPsY dürwt, Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\T uÛÑ÷eTT\qT ]õÁùdºwüHé #˚düTø√yê* yÓ÷sêÔ&é, |òæÁãe] 04 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+˝Àì 18 Á>±e÷\≈£î #Ó+~q ¬s’‘·T\T yês¡Tø=qT>√\T #˚dæq uÛÑ÷eTT\qT ‘·|üŒìdü]>± ]õÁùdºwüHé #˚düTø√yê\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY düT<äs¡ÙHé ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡≈£î ¬s’‘·T\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡T ø±yê\ì, á dü<ädüT‡˝À |ü]wüÿ]+#·Tø√e#·Ãì Äj·Tq á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬sy˚q÷´ ÇHé‡ô|ø£ºsY <ä‘·ÔÁ‹ $e<Ûä Á>±e÷\ $Äs√«\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mÁs¡C§qï ãø±sTT\qT #Ó*¢+#ê* yÓ÷sêÔ&é, |òæÁãe] 04 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ ¬s’‘·T\≈£î #Ó*¢+#ê*‡q mÁs¡ C§qï ãø±sTT\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì dü«<˚• C≤>∑s¡D eT+#Y ¬s’‘·T $uÛ≤>∑+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTT‘·´\ eTH√Vü≤sY ¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+˝Àì bÕ˝Ò+ Á>±eT+˝À bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷≥¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ¬s’‘·T\≈£î nHê´j·T+ #˚düTÔHêïj·Tì, Ç+‘· es¡≈£î á ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢+#ê*‡q mÁs¡ C§qï ãø±sTT\qT #Ó*¢+#·ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ >∑‘·+˝À Ç∫Ãq e÷≥ Á|üø±s¡+ ¬s’‘·T\≈£î mÁs¡C§qï ãø±sTT\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _C…|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ô|<√›\ >∑+>±¬s&ç¶, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑&ɶ+ lìyêdt ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

19q |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+ ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 04(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): |òæÁãe] 19q |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚ùd ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ $düèÔ‘·yÓTÆq @sêŒ≥¢qT #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºsY ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À |òü˝Ÿ‡ bò˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ #˚j·Te\dæq @sêŒ≥¢ >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝À 0`5 ej·TdüT‡ >∑\ 3,16,089 eT+~ |æ\¢\≈£î |òü˝Ÿ‡ bò˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·T{≤ìøÏ nìï @sêŒ≥¢qT eTT+<äT>±H˚ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.Ç+<äT ø=s¡≈£î yÓTT‘·Ô+ 1760 ã÷‘Y\qT @sêŒ≥ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.1923 ÄX¯ es¡ÿs¡T¢ $<ÛäT\˝À bÕ˝§ZH˚ ˝≤>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.nedüs¡yÓTÆq yÓTT‘·Ô+˝À bò˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T eT+<äT, ◊dt ≈£L´uŸ\qT dæ<ä›+>± ñ+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.n+>∑Héyê&ç dæã“+~ Á>±e÷\˝À |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\˝À ô|<ä› m‘·TÔq ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ |æ\¢\T #·Tø£ÿ\T ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§ZH˚˝≤>± #·÷&Ü\ì eTVæ≤fi¯ •X¯ó dü+πøåeT XÊKqT Ä<˚•+#ês¡T.|òü˝Ÿ‡ bò˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ $<ë´s¡Tú\˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·{≤ìøÏ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\T, dü«#·Ã+<Ûä dü+düú\T ô|<ä› m‘·TÔq eTT+<äT≈£î e∫à á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘·eT e+‘·T #˚j·T÷‘· n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.Á>±e÷\˝À Á|ü»\≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ô|’ ô|<ä› m‘·TÔq ne>±Vü≤q ø£\>∑{≤ìøÏ ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT>±H˚ &É|ü #ê{Ï+∫

$wüj·÷ìï ‘Ó*j·T#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.$<äT´‘·TÔ XÊK n~Ûø±s¡T\T $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT ìs¡+‘·sêj·T+>± düs¡|òüsê #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ s¡yêD≤≈£î nedüs¡yÓTÆq Áô|’y˚≥T Ä{À\qT nedüs¡+ y˚Ts¡≈£î n+~+#ê\ì õ˝≤¢ s¡yêD≤ XÊU≤~Ûø±]ì Ä<˚•+#ês¡T.q>∑s¡bÕ\ø£, |ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK |ü]~Û˝À yÓTÆ≈£î\ <ë«sê ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.md”‡, md”º, _dæ $<ë´s¡Tú\T |òü˝Ÿ‡ bò˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚düTø√e{≤ìøÏ dü+πøåe÷~Ûø±s¡T\T ‘·–q @sêŒ≥¢qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.nìï ¬s’˝Ò« ùdºwüq¢ e<ä›, ãkÕº+&É¢ e<ä›, Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯¢ e<ä› ô|<ä› m‘·TÔq u≤´qs¡¢qT @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·≥y˚T ø±≈£î+&Ü Äj·÷ Á|ü<˚XÊ\ e<ä› #˚s¡T≈£îqï 0`5˝À|ü⁄ $<ë´s¡Tú\+<ä]øÏ |ü˝Ÿ‡ bò˛*jÓ÷ #·Tÿ\T y˚j·T{≤ìøÏ nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê\ì yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À mHédædæ, \j·THé‡ø£¢uŸ , s√≥Ø ø£¢ãT, ‘·~‘·s¡ dü«#·Ã+<Ûä dü+düú\T ùde\T ô|<ä› m‘·TÔq yê&ÉTø=ì 5 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ |æ\¢\+<äs¡T |òü˝Ÿ‡ bò˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZH˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé, n<äq|ü⁄ CÒdæ Áosê+¬s&ç¶, mmdt|æ sêC≤≈£îe÷], &çj·T+ n+&é ôV≤#Yy√ Vü≤]Hê<∏é, &çdæôV≤#Y ‘·T\dæu≤sTT, ◊¬ø|æ/|æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, eTVæ≤fi¯ •X¯ó dü+πøåeT XÊK |æ&ç düs¡fi¯≈£îe÷], &çÇz sê+øÏwüHésêe⁄, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY sêeTø£ècÕísêe⁄, j·T+ôV≤#Yz dæsêCÀ~›Hé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


{°&û|” ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äT \øå±´ìï $T+∫q düuÛÑ´‘·«+ qyÓ÷<äT #˚kÕÔ+ : |ü⁄qï sêCÒX¯«sY ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : {Ï&ç|æ bÕغ ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì Ä bÕغ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T |ü⁄qï sêCÒX¯«sY nHêïs¡T. {Ï&ç|æ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± |ü≥ºD+˝Àì 12, 13, 14 yês¡T¶˝À¢ X¯ìyês¡+ Äj·Tq düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äTqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î {Ï&ç|æ bÕغ ø£≥Tºã&ç ñ+<äHêïs¡T. {Ï&ç|æ bÕغ˝À düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äTqT \øå±´ìøÏ $T+∫ #˚sTTkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø=ìï bÕغ\ yês¡T ‘·eTô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. {Ï&ç|æ ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\ yê] ø√dü+ nVü≤]íwü˝Ÿ ø£èwæ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘êeTT m|ü⁄Œ&É÷ ˇπø yÓ’K]‘√ ñHêïeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\ rs¡T e˝Ò¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±Dô|’ Ç∫Ãq e÷≥qT yÓqøÏÿ rdüT≈£î+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] Á|üø£{Ï+#˚˝≤ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. {Ï&ç|æ˝À #˚s¡&ÜìøÏ j·TTe≈£î\T, eTVæ≤fi¯\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. {Ï&ç|æ düuÛÑ´‘·«+ \øå±´ìøÏ $T+∫ #˚sTTkÕÔeTHêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ {Ï&ç|æ C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚kÕÔeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T >={ϺeTTø£ÿ\ Hêsê>ö&é, qJs√~›Hé, e÷DÏø£´¬s&ç¶, N\ Á|üuÛ≤ø£sY, \øå±à¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yês¡+, 5 |òæÁãe] 2012

‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î ø±+Á¬>ùd‡ n&ÉT¶ : myÓTੇ $.õ.>ö&é *+>∑+ù|{Ÿ, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü<Ûëq n&ɶ+øÏ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì {Ï&ç|æ myÓTੇ $.õ.>ö&é nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ *+>∑+ù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê&ÉT ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶ neTTà&ÉTb˛j·÷&Éì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T .H˚&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ n&ÉT¶≈£î+ ≥T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ sêJ Hêe÷ #˚düTÔqï yê]˝À {Ï&ç|æ yêπs eTT+<äT>± sêJHêe÷\T #˚j·T&É+ »]–+<ä Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ bÕ\q˝À n_Ûeè~Δ ˝Ò<äì, n$˙‹ ô|]–+<äì $eT]Ù+#ês¡T. 2õ kÕÿ+˝À \øå± 70 y˚\ ø√≥¢ n$˙‹ »]–+ <äHêïs¡T. {Ï&ç|æ bÕغ ô|{Ϻq |ü<∏äø±\≈£î ù|s¡T e÷]à neT\T#˚düTÔHêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. mHé{ÏÄsY ù|<ä, ã&ÉT>∑T ã\V”≤qesêZ\ ø√dü+ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚j·T&É+‘√ sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+ ø£*–+#ês¡Hêïs¡T. ã&Ó®{Ÿ˝À ≈£î˝≤\ yê]>± πø{≤sTT+#ês¡Hêïs¡T. øÏ˝À_j·T´+ e\¢ Á|ü»\≈£î ˇ]–+<˚$T ˝Ò<äHêïs¡T. ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T ì+–qï+≥T‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü ‹H˚ düeTj·T+˝À ˝Òs¡Hêïs¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. 2014˝À {Ï&ç|æ n~Ûø± s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£ eT+˝À Hêsê>ö&é, eT+<∏ä´Hêj·Tø˘, ã<ä› \ø£åà j·T´, kÕsTTÁ|üø±wt, sêE, *+>∑+, u…’s¡j·T´, sêeT*+>∑+>ö&é, >∑DÒwt, <˚y˚+<äsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. >∑+|ü >√es¡›Hé $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ myÓTà˝Ò´ ...ø±e÷¬s&ç¶ ñ|ü mìïø£˝À¢ >∑+|ü >√es¡›Hé $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ πøe\+ myÓTà˝Ò´qì >∑‘·+˝Àq÷ >∑+|ü >√es¡›Hé ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>*#ê&Éì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É wü;“sYn© ˝≤+{Ï yês¡T πøe\+ |ü<ä$ ø√düy˚T b˛{°˝À ì\ã&ÉT‘·THêïs¡ì >∑+|ü >√es¡›Hé e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å≈£î nqT>∑TD+>± sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ ‹]– ‘Ó\+>±Dyê<ëìï ã\+>± $ìŒ+#˚+<äT≈£î b˛{° #˚düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. >∑+|ü >√es¡›Hé ¬>*ùdÔ myÓTà˝Ò´ |ü<äy˚ edüTÔ+<˚ ‘·bÕŒ eTπs≥Te+{Ï ñqï‘· |ü<ä$ ø±<äì ø±˙ wü;“sYn© ˝≤+{Ï kÕ«s¡ú, neø±X¯yê<äT\T myÓTà˝Ò´>± ¬>*ùdÔ eT+Á‹, Ç‘·s¡ ñqï‘· |ü<äe⁄\ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&˚+<äTπøqì |ü<äe⁄\ô|’ ñqï Áù|eT ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ô|’ #·÷bÕ\ì $eT]Ù+#ês¡T.

‘·Vü≤d”˝Ÿ ø±sê´\j·T+ e<ä› $<ë´s¡Tú\ <Ûäsêï *+>∑+ù|{Ÿ, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü‰˝À¢ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô _dæ, mdtdæ edü‹ >∑èVü≤\ $<ë´s¡Tú\T ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. edü‹ >∑èVü‰\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘·THêï neT\T˝À e÷Á‘·+ $|òü\eTe⁄‘·T Hêïs¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄≈£îH˚ yê]øÏ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ edü‹ >∑èVü‰˝À¢ m‹Ôy˚j·T&É+ XÀ#Û·˙j·TeTHêïs¡T. edü‹ >∑èVü‰\qT eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ÁbÕs¡+ _+#ê \Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤d”˝Ÿ ø±sê´ \j·T+˝À $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. ø±s¡´Áø£ eT+˝À m_$|æ, mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T $<ë´ s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ‘· ãø±sTT\T s¡÷.20 y˚\T edü÷\T >±+<Ûë], |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô):>±+<Ûë] eT+&É\+ düsê«|üPsY Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ Á>±eT eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± s¡÷.20 y˚\T bÕ‘· ãø±sTT\T edü÷\T #˚XÊs¡T.#êø£* >ös¡eTà n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á düe÷y˚X¯+˝À yÓTT<ä≥ ◊<äT eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ qT+∫ s¡÷.20 y˚\T, Ád”Ôì~Û s¡÷.10 y˚\T edü÷\T #˚XÊs¡T.kÕ«\+uÛÑq, |üX¯óe⁄\ ;Ûe÷, u≤´+≈£î ãTTD≤\ ]ø£eØ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À düeTq«j·Tø£s¡Ô s¡$, ø±oHê<∏é, >ödtU≤Hé, sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü<ë•eq>∑sY, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì n&É÷¢sYm˝≤¢¬s&ç¶ •yês¡T˝À >∑\ 44e C≤rj·Ts¡ s¡Vü≤<ë]ô|’ X¯ìyês¡+ »]–q Á|üe÷<ä+˝À ø±e÷¬s&ç¶ qT+∫ ìC≤e÷u≤<é yÓfi¯óÔqï ÄsY{Ïdæ ãdüT‡ m<äTs¡T>± edüTÔqï ˝≤Øì &Ûûø=q&É+‘√ ãdüT‡ Á&Ó’esY &ç.ÄsY.¬s&ç¶øÏ, ˝≤Ø Á&Ó’esY nX¯«ø˘U≤Hé, sêCÒwtbÕ˝Ÿ≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. >±j·÷˝…’q yê]ì 108 yêVü≤q+˝À ø±e÷¬s&ç¶ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ãdüT‡ Á&Ó’esY _.ÄsY. ¬s&ç¶ n‹y˚>∑+‘√ ãdüT‡qT ìs¡¢ø£å´+>± q&É|ü&É+ e\¢ á Á|üe÷<ä+ »]–q≥T¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ |æmdt◊ qπswt #˚s¡Tø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

7 ôV’≤<äsêu≤<é

ø±+Á¬>dt, {°&û|”æ\T ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] ‘Ó\bÕ* uÛÑ÷ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚sTTùdÔ ñ|ü mìïø£\ ã]˝À ì\e+ : dæ]dæ˝¢ myÓTà˝Ò´ πø{°ÄsY ø±e÷¬s&ç¶, |òæÁãe] 04 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ bÕغ\T πø+Á<ëìøÏ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] yÓ\¢&ç+#ê\ì {ÏÄsYmdt dæ]dæ˝≤¢ myÓTà˝Ò´ πø{ÏÄsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘√ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚sTTùdÔ {ÏÄsYmdt bÕغ ñ|ü mìïø£\ ã]˝À qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+≥T+<äì düyê˝Ÿ #˚XÊs¡T. ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝À X¯ìyês¡+ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T m+.¬ø eTTõu§~›Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq bÕغ ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D≈£î eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø±´˝…+&És¡¢qT Ä$wüÿ]+∫q nq+‘·s¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\‘√bÕ≥T |ü\T bÕغ\T HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏ e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. {ÏÄsYmdt bÕغô|’ ø=+<äs¡T zs¡«˝Òø£ <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. {ÏÄsYmdt bÕغ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷\T #˚j·T&ÜìøÏ {ÏÄsYmdt bÕغ m|ü⁄Œ&É÷ dæ<äΔ+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ø√dü+ eT÷&ÉTkÕs¡T¢ {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T sêJHêe÷ #˚dæq $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±e÷¬s&綽À ‘·«s¡˝À »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷ #˚dæq >∑+|ü >√es¡›HéqT uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. 2009 &çôd+ãsY 9q πø+Á<ä ¨+eT+Á‹ ∫<äsãs¡+ #˚dæq Á|üø£≥q≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç yÓ+≥H˚ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

u≤qT‡yê&É ñ|ü mìïø£˝À¢ b˛#ês¡+ô|’ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úøÏ &çbÕõ{Ÿ <äø£ÿ&É+‘√ ø±e÷¬s&綽À m˝≤¬>’Hê ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\TdüTÔ+<äH˚ Be÷‘√ Ä Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡ì Bìì ø±e÷¬s&ç¶ Á|ü»\T >∑eTì+#ê\Hêïs¡T. wü;“sYn©ô|’ Á|üdüTÔ‘·+ s¡+>∑T e÷]à yÓTÆHêغ\ô|’ mqï&É÷ ˝Òq+‘ê Áù|eT ø£qãs¡TdüTÔHêï&Éì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓTÆHêغ\ dü+πøåeT+ ø√dü+ sê»´düuÛÑ˝À d”≥T ‘Ó|æŒ+#˚ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚kÕÔqì #ÓãT‘·Tqï wü;“sYn©øÏ ‘Ó\+>±D˝À eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê≥+ #˚düTÔqï $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#·&É+ ˝Ò<ë ? nì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À eTTd”¢+ k˛<äs¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ø√dü+ düø£\ »qT\ düyÓTà, ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. πøe\+ d”≥T‘Ó∫à eTTd”¢+ k˛<äs¡T\qT n_Ûeè~Δ #˚kÕÔqq&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @sêŒ≥T nsTT‘˚ eTTd”¢+ k˛<äs¡T\≈£î ‘·–q ]»πs«wüHé kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ b˛{°ô|’H˚ n+<ä] #·÷|ü⁄ ñ+<äì Çø£ÿ&É ‘Ó\+>±Dyê<ëìï ã\+>± $ìŒ+#ê\ì ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úì Çø£ÿ&É z&çùdÔH˚ &Ûç©¢ ô|<ä›˝À¢ ø£<ä*ø£\T ekÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+, Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TD+>± sêJHêe÷ #˚dæq ø±e÷¬s&ç¶ ‘êC≤e÷J myÓTà˝Ò´ >∑+|ü >√es¡›HéqT uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T.

õ˝≤¢≈£î 11 düVü±ø±s¡ u≤´+≈£î\T : &ûd”d”; #Ó’s¡àHé m&É¢sêõ¬s&ç¶ Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üD≤[ø£\T dæ<ä›+ #˚düTø=ì düeT]Œ+#ê*

dü<ë•eq>∑sY, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À q÷‘·q+>± eTs√ 11 düVü≤ø±s¡ uÛ≤´+≈£î\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ &çdædæ_ #Ó’s¡àHé m&É¢sêõ¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì düVü‰ø±s¡ πø+Á<ëìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î düVü‰ø±s¡ uÛ≤´+≈£î\T eT]+‘· #˚s¡Te ø±qTHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. 11 q÷‘·q uÛ≤´+≈£î\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ s¡TD≤\T, e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T á HÓ\ qT+∫ e]ÔkÕÔj·THêïs¡T. düVü‰ø±s¡ uÛ≤´+≈£î˝À &çbÕõ{Ÿ #˚düT≈£îqï yê]øÏ ;Ûe÷ kÂø£s¡´+ øÏ+<ä s¡÷. 75 y˚\ qT+∫ \ø£å es¡≈£L e]ÔkÕÔj·THêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚TH˚»sY düT<äs¡ÙHé, ø±s¡´<äs¡TÙfi¯ó C≤$<é, <äj·÷ø£sY, &Ó’¬sø£ºsY >∑+>±¬s&ç¶, dæã“+~, ¬s’‘·T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é

ø±]à ø £ dü + |ò ü ÷ \ dü e ÷y˚ X Êìï $»j· T e+‘· + #˚ j · T +&ç MDe+ø£ |òæÁãe] 4: düTes¡íyês¡Ô :‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ ø±]àø£ $uÛ≤>∑+ VüQEsêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT düe÷y˚XÊìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì {ÏÄsYmdt ø±]àø£ $uÛ≤>∑+ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ‹s¡T|ü‹j·÷<äyé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä~yês¡+ VüQEsêu≤<é˝Àì {ÏÄsYmdt ø±sê´\j·T+˝À »]π> düe÷y˚XÊìøÏ {ÏÄsYmdt ø±]àø£ $uÛ≤>∑+ sêhn<Ûä´≈£åî\T s¡÷|tdæ+>¥, {ÏÄsYmdt XÊdüqdüuÛ≤|üø£å Hêj·T≈£î\T áf…\ sêCÒ+<äsY, {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ ø£˙«qsY \øÏÎø±+‘·sêe⁄\T Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.ádüe÷y˚XÊìøÏ ø±]àø£ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, düuÛÑT´\T, ‘Ó\+>±Dyê<äT\T bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

•yê+_ø£ Á|ü‹wüº eT¨‘·‡yê\T MDe+ø£ |òæÁãe] 4: düTes¡íyês¡Ô :uÛÑø£Ôes¡<äT&ÉT, |üs¡eT•e⁄&ÉT »>∑<ë+ã düVæ≤‘·+>± MDe+ø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì •yê\j·T+˝À •yê+_ø£ Á|ü‹wüº eTôVA‘·‡yê\T |òüTq+>± X¯ìyês¡+ »]>±sTT. 200 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·y˚T Á|ü‹wæº+#·ã&çq á •yê\j·T+ m‘·TÔ>± ñ+&É≥+ eT÷\+>± uÛÑ≈£îÔ\T q÷‘·q Ä\j·÷ìï ì]à+#êsTT. á dü+<äs¡“¤+>± •yê+_ø£ Á|ü‹wüº˝À uÛ≤>∑+>± >∑D|ü‹|üP», n+≈£îsês¡ŒD, s¡øå±ã+<ÛäqeTT, j·T»„≈£î+&É Á|ü‹wüº\qT |üPC≤s¡T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT+>∑fi¯Vü‰s¡T‘·T\ eT<Ûä´ uÛÑ≈£îÔ\T qè‘ê´\T, uÛÑ»q\‘√ MDe+ø£ Á>±eT+˝À }πs–+|ü⁄ »]bÕs¡T.

•yê\j·÷ìï <ä]Ù+#·T≈£îqï áf…\ |òæÁãe] 4: düTes¡íyês¡Ôq÷‘·q+>± ì]à+∫q •yê\j·÷ìï X¯ìyês¡+ VüQEsêu≤<é myÓTà˝Ò´ áf…\ sêCÒ+<äsY X¯ìyês¡+Hê&ÉT <ä]Ù+#·T ≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± y˚<ä|ü+ &ç‘·T&ÉT >∑÷&É »>∑BX¯«s¡X¯s¡à es¡Ôø£ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À myÓTà˝Ò´øÏ kÕ«> ∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø£ dü+K´˝À eTVæ≤fi¯ uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤\ <ä«+kÕìï C…’ ‘Ó\+>±D dæìe÷qT MøÏå+#ê* : áf…\ K+&ç+∫q yÓ’mkÕ‡sY d”|” <√eTø=+&É, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : neT˝≤|ü⁄s¡+, sê»eT+Á&ç, »˝≤˝Ÿ|üPsY \˝À »]–q $Á>∑Vü≤\ <ä«+kÕìï yÓ’mdtÄsYdæ|æ K+&ç+#ês¡T. X¯ìyês¡+ <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yÓ’mdtÄsY dæ|æ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ ø£˙«qsY q\¢|ü⁄ lqT, eT+&É\ yÓTÆHêغ n<Ûä´≈£åî\T qõs√~›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ms¡T\T $Á>∑Vü‰˝À¢ ø±<äì Á|ü»\ Vü≤è<äj·÷˝À¢ ñ+{≤s¡Hêïs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+kÕìï K+&ç+#ê\ì yÓ’mdtÄsY dæ|æ K+&çdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘·sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY. _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY n+<ä]ø° #Ó+~qyês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\ n+<ä] Vü≤è<Ûäj·÷˝À¢ ñHêï&ÉHêïs¡T. $Á>∑Vü‰\qT <ä«+dü+ #˚dæq+‘· e÷Á‘êq Ms¡T\T e÷j·TyÓTÆb˛s¡ì yês¡T nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï nHÓ’‹ø£ #·s¡´\T #˚j·T&É+ sêC≤´+>±ìï nee÷q|üs¡#·&Éy˚Tqì yês¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY dæ|æ eT+&É\ j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî\T $H√<é≈£îe÷sY, Hêj·T≈£î\T Hê>∑sêE, X¯+ø£sY, uÛÑ÷eTj·T´, u≤˝Ÿqs¡T‡, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z Hêïs¡T.

ãdüT‡, ˝≤Ø &Ûû : eTT>∑TZ]øÏ rÁe >±j·÷\T

MDe+ø£ |òæÁãe] 4: düTes¡íyês¡Ô :MDe+ø£ eT+ &É\ πø+Á<ä+˝À VüQEsê u≤<é ìjÓ÷» ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ áf…\ sêCÒ+<äsY @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡dü eTsTT u≤\ø£èwüí ì]à+∫q C…’ ‘Ó\+>±D dæìe÷qT n+<äs¡T ‘·|üŒø£ MøÏå+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D Ä‘·à>ös¡ yêìï, ‘Ó\+ >±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT >∑T]+∫ ‘Ó*ù| Ç{Ϻ ∫Á‘êìï ‹\øÏ+∫ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh ÄeX¯´ø£‘·qT ‘Ó\TdüTø√yê\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T yÓ÷≥+ yÓ+ø£fÒwt, ¬>\T¢ eT\¢j·T´j·÷<äyé, XÊ´yéTdüHé, u§_“* Áù|e÷q+<ä+, e÷´ø£ Ms¡j·T´, eTVü≤+ø±* lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\T düe÷»+|ü≥¢ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√yê* MDe+ø£ |òæÁãe] 4: düTes¡íyês¡Ô :Á|ü‹ $<ë´]ú $<ä´‘√ bÕ≥T düe÷»+ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√yê\ì VüQEsêu≤<é XÊdüqdüuÛÑT´\T áf…\ sêCÒ+<äsY nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi¯XÊ\˝À <äXÊ_› ñ‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ áf…\ e÷{≤¢&Üs¡T. düe÷»+˝À Hê≈£î H˚qT dü«‘·Vü‰>± Áã‘·Tø£>∑\qT nH˚X¯øÏÔì, kÕeTsêú´ìï, $XÊ«kÕìï $<ä´e÷Á‘·y˚T ÇdüTÔ+<äHêïs¡T. Á|ü‹ $<ë´]ú #·<äTe⁄‘√bÕ≥T Á|ü•ï+#·&É+ n\yê≥T #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À $<ë´s¡Tú\ bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ kÕ~Û+#˚ es¡≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T b˛sê≥+ #˚j·÷\Hêïs¡T. Áø£eT•ø£åD‘√ $<ë´_Ûeè~› bı+~ ñqï‘· kÕúq+˝À $<ë´]ú m<ä>∑&ÜìøÏ ñbÕ<ë´j·TT\ bÕÁ‘· m+‘√ ñ+<äì nHêïs¡T. ø±˝Òõ n_Ûeè~ΔøÏ ‘·q e+‘·T>± düVü‰j·T+ ‘·|üŒìdü]>± #˚kÕÔqì á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± C≤rj·T kÕÿ\sYwæ|t≈£î m+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\≈£î q>∑<äT n+<äCÒdæ düHêàì+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\ kÕ+düÿè‹ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T Mø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|æì‡|ü˝Ÿ düeTàj·T´, ‘·Vü≤o˝≤›sY ø£èwüí, ˝Àø˘dü‘êÔ Hêj·T≈£î\T u…*¢ sê»j·T´, m+ǡ sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, ]f…ÆsY¶ Á|æì‡|ü˝Ÿ <ëyÓ÷<äsY, e÷J m+|æ{Ïdæ yÓ+ø£fÒwt, ¬>\T¢ eT\¢j·T´ j·÷<äyé, mdtôV≤#Yˇ »>±Zsêe⁄, eTVü≤+ø±* lìyêdt, XÊ´yéTdüHé , e÷´ø£ Ms¡j·T´, <ëkÕs¡|ü⁄ lìyêdt, u§_“* Áù|e÷q+<ä+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 04(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):e#˚à y˚dü$ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì õ˝≤¢˝À Vü≤´_fÒwüHé Á|üø±s¡+ Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üD≤[ø£\T dæ<ä›+ #˚düTø=ì á HÓ\ 7e ‘˚~ es¡≈£î düeT]Œ+#ê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é Ä<˚•+#ês¡T.X¯ìyês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ Á|ü>∑‹uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »]–q yêsê+‘·|ü⁄ düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑&ç∫q Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ esê¸bÕ‘·+ 7 XÊ‘·+ ‘·–Zq+<äTq Á>±e÷\˝À¢ ˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü eTT+<äT>±H˚ |üø±ÿ Á|üD≤[ø£ dæ<ä›+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.Á|ü<Ûëq+>± Á>±e÷\˝À¢ ‘·ø£åDy˚T n‘·´edüs¡+>± #˚|ü≥ºe\dæq |üqT\T nsTTq≥Te+{Ï |üP&çø£ rj·T≥+, uÀs¡Tu≤e⁄\qT ˝À‘·T≈£î rj·T≥+, e´ekÕj·T u≤e⁄\qT n<Ó› rdüTø√q{≤ìøÏ >∑T]Ô+#·&É+, s¡yêD≤ <ë«sê eT+∫˙{Ïì n+~+#ê*‡q Á>±e÷\qT >∑T]Ô+#·&É+, ô|’|ü⁄˝…’q¢ eTs¡eTà‘·TÔ\T, ‘·~‘·s¡ yê{Ïì yÓ+≥H˚ >∑T]Ô+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> ndü+|üP]Ô>± ñqï |üqT\ ø=qkÕ–+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫, Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~Û˝À #˚j·T>∑*π> |üqT\ >∑T]+∫ _ÄsYõm|òt ÁøÏ+<ä #˚|ü≥ºe\dæq ø=‘·Ô uÀs¡Tu≤e⁄\ ‘·e«ø£+ |üqT\qT >∑T]Ô+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.M≥ìï+{Ïì Á>±e÷\ yê]>± >∑T]Ô+∫ ˇø£ bÕs¡à{Ÿ˝À Á|üD≤[ø£ ã<ä›+>± n+#·Hê\qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ düeT]Œ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.õ˝≤¢˝À e] kÕ>∑T≈£î $d”Ôs¡í+ >∑T]+∫ Á|ü‹ kÕ] K∫Ñ·yÓTÆq ìy˚~ø£\T Çe«˝Òø£b˛‘·Tqï+<äTq eTs=ø£ÿ kÕ] Á>±e÷\ yê]>± m+‘· $d”Ôs¡í+˝À e]kÕ>∑T #˚düTÔqï~ n+#·Hê y˚dæ e´ekÕj·T XÊK, ¬syÓq÷´ XÊK dü+j·TTø£Ô+>± á HÓ\ 9e ‘˚~˝À>± Ç]π>wüHé XÊK≈£î düeT]Œ+#ê\ì, Bìì Ç]π>wüHé XÊK bÕs¡<äs¡Ùø£+>± s¡÷bı+~+∫ n+~+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.õ˝≤¢˝Àì bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Á|üdüTÔ‘·+ ì]àdüTÔqï 806 n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, Á|üVü‰Ø >√&É\T, e+≥ XÊ\\ |üqT\qT eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T K∫Ñ·+>± |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø=s¡≈£î 150 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚düTÔHêïeTì, á |üqT\qT HêD´‘·|üs¡+>± mø£ÿ&É ˝À|ü+ sê≈£î+&Ü #·÷düTø√e\dæq u≤<Ûä´‘· n~Ûø±s¡T\<˚qì, n+<äT≈£î Ç+»˙]+>¥ XÊK yê]‘√ Á|ü‹ |üìì |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.Á>±e÷\˝Àì bÕsƒ¡XÊ\˝À¢, ÄdüŒÁ‘·T\ Äes¡D˝À >∑T+‘·\T ñ+&ç ˙s¡T ì\TdüTÔ+<äì ø=+<äs¡T n~Ûø±s¡T\T ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ ‘˚>± yÓ+≥H˚ yê{Ïì |üP&çà u≤>∑T#˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.õ˝≤¢˝À 1028 øÏ#ÓHé ôw&É¢ ìsêàD≤ìøÏ eT+pØ Ç#êÃeTì, nedüs¡+ y˚Ts¡≈£î n<äq+>± eT+ps¡T #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü»\≈£î πswüHécÕ|ü⁄\T kÂø£s¡´+>± ñ+&É≥+ ø=s¡≈£î eTs=ø£ÿkÕ] nìï ÁbÕ+‘ê\qT |ü]o*+∫ πswüHé cÕ|ü⁄\ Áø£eTãB›ø£s¡D á HÓ\ 15˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.nedüsêìï ã{Ϻ e÷s¡Œ\qT Á|ü‹bÕ~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.Á>±e÷\˝À nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT mes¡T nqTuÛÑ$düTÔqï|üŒ{ÏøÏ Áô|’y˚≥T>± e÷s¡Ãe<ä›ì ‘Ó*bÕs¡T.>∑T]Ô+#·ã&çq uÛÑ÷eTT\qT yÓ+≥H˚ kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.uÀs¡Tu≤e⁄\ ÁøÏ+<ä ùd<ä´+ #˚düTÔqï e] |ü+≥\≈£î ìØí‘· y˚\˝À¢ $<äT´‘·TÔqT düÁø£eT+>± düs¡|òüsê #˚j·÷\ì, mø£ÿ&É≈£L&Ü |ü+≥\T m+&çb˛e{≤ìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#·e<ä›ì ‘Ó*bÕs¡T.nìï Á>±e÷\˝À¢ bÕ]X¯ó <ë´ìøÏ, eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé, n<äq|ü⁄ CÒdæ Áosê+¬s&ç¶, &çÄsYz »>∑BX¯«sê#ê], |ü+#êj·T‹ sêCŸ mdtÇ ø£ècÕí¬s&ç¶, ÄsY&ÉãT¢´j·Tdt mdtÇ Ç+Á<äùdHé, dæ|æz q;, &ç|æz düTπswtu≤ãT, &çmdtz bÕ+&ÉT, ÄsY$j·T+ >∑Ts¡TeT÷]Ô, ÄsY&çz\T Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, dürwt#·+Á<ä, Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, j·T+|æ&çz\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷#ê¬s&ç¶, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ¬syÓq÷´dü<ädüT‡˝À u≤>∑+>± X¯ìyês¡+ e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\ n+‘·+|ü*¢ •yês¡T˝À >∑\ düπs«HÓ+ãs¡T 69, 70 uÛÑ÷$T ø√sê|ü⁄s¡+ q]‡+\T ‘·+Á&ç sê»j·T´, ÇkÕsTTù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T uÛÑ÷$Tì Ç‘·s¡T\T ø£uÛ≤® #˚XÊs¡ì ‘·Vü≤d”˝Ÿ<ësY eTVü≤eT÷<é≈£î <äs¡U≤düTÔ Ç#êÃs¡T. ‘·q uÛÑ÷$T ‘·q≈£î πø{≤sTT+#˚$<ä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ¬s’‘·T ø√sês¡T. ÇkÕsTTù|{Ÿ Á>±eT+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï, eTT]øÏ˙{Ï ø±\Te\ô|’ #Ós¡´\T rdüTø√yê\ì ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À n~ø±s¡T\qT ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊ #·+Á<äsêCÒX¯«sYsêyé, uÛÑ÷u≤s¡‹ düuÛÑT´\T, ◊¬ø|ædæã“+~, $ÄsYˇ q]‡+\T ¬s’‘·T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ e÷#ê¬s&ç¶, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\+˝Àì Äj·÷Á>±e÷\˝À eT]j·TT ‘·+&Ü\˝À HÓ\ø=qï ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î n~ø±s¡T\T X¯ìyês¡+ Á|ü‘˚´ø£ ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#ês¡T. eT+&É\+˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç rÁe+>± >∑\ ÁbÕ+‘ê\˝À ‘·«s¡˝À Á|ü‘êàe÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ m+|æ&çˇ ^‘·, ‘·Vü≤d”˝Ÿ<ës¡T eTVü≤eT÷<é ‘Ó*bÕs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï yÓTTu…’˝Ÿ Á|ü#ês¡ Á|üjÓ÷>±\T e÷#ê¬s&ç¶, |òæÁãe] 04 (düTes¡íyês¡Ô) : sêJyé$<ë´$TwüHé Ä<ä«s¡´+˝À 6qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î >∑DÏ‘·, kÕe÷q´ XÊÁkÕÔ\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î dü<ädüT‡\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. X¯ìyês¡+ |òü]~ù|{Ÿ˝Àì ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À kÕe÷q´, >∑DÏ‘·, JeXÊÁkÕ\ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üjÓ÷>±\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕe÷q´ XÊÁdüÔ+˝À e÷qe⁄ì |üìrs¡T, s¡ø£Ô Á|üdüs¡D, Js¡íe´edüÔ n+XÊ\ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üjÓ÷>±\‘√ #·÷sTT+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<ë´j·TT\T Vü≤]#·+<é, uÛ≤\øÏwüHé, eT<äTdü÷<äHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D ñ<√´>±\qT ø=\¢>=≥ºe<äT› ø±e÷¬s&ç¶, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ñ<√´>±\qT d”e÷+Á<äT\T ø√\¢ >√&ÉT‘·THêïs¡ì X¯ìyês¡+ |æ&çmdtj·TT, {ÏÄsYmdt$,{ÏmdtC…dæ Ä<ä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ kÕúìø£ &çÁ– ø£fi≤XÊ\˝À Ä<√fi¯q #˚dü÷Ô <äsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |æ&çmdtj·TT &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T ÄC≤<é e÷{≤¢&ÉT‘·T 610 JˇqT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. á Jˇ Á|üø±s¡+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ñ<√´>±\qT ‘Ó\+>±D Á|ü»\πø πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ñ<√´>±\T b˛+~q ‘Ó\+>±H˚‘·s¡T\qT Äj·÷ÁbÕ+‘ê\≈£î |ü+|æ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø düTe÷s¡T. ¬s+&ÉT \ø£å\ j·÷u…’y˚\ ñ<√´>±\qT d”e÷+Á<äT\T ø=\¢>=≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê 610 JˇqT neT\T #˚j·Tø£ m|æ|æmdtdæ ‘·~‘·s¡ ø£MTwüHé\˝À ‘Ó\+>±D ñ<√´>±\qT ø=\¢>=&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ‘Ó\+>±D˝À ñ<√´>±\T sêø£ b˛>± ô|’kÕúsTT ñ<√´>±\˝À zô|Hé πø≥–] ñ<√´>±\˝À HêHé˝Àø£˝Ÿ ø√≥>± e÷s¡Ã≥+‘√ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ñ<√´>±\T <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áø±+‹ ≈£îe÷sY, dürwt, dü©+, u≤\T, ns¡TDY, <˚esêCŸ {ÏÄsYmdt$ Hêj·T≈£î\T yÓ÷Vü≤Hédæ+>¥sê<∏√&é, sêeTT, eTùV≤+<ÛäsY, CÒmdæ Hêj·T≈£î\T s¡$+<äsY>∑T|üÔ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡≈£î ãdüT‡\ eT[¢+|ü⁄ ø±e÷¬s&ç¶, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : |òæÁãe] 6 qT+&ç 12 e‘˚~es¡≈£î es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ ‘ê&Ü«sTT eT+&É\+˝À n‘·´+‘· yÓ’ãe+>± »s¡T>∑T‘·Tqï y˚T&Üs¡+ düeTàø£ÿ kÕs¡\ø£ÿ\ C≤‘·s¡≈£î ÄsY{Ïdæ ‘Ó\+>±D˝Àì 5 õ˝≤¢\ qT+&ç 42 πø+Á<ë\ qT+&ç ãdüT‡\qT q&ÉT|ü{≤ìøÏ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ø±e÷¬s&ç¶ &çb˛ y˚TH˚»sY ‘Ó*bÕs¡T. á C≤‘·s¡≈£î ø±e÷¬s&ç¶ &çb˛ qT+&ç Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\y˚Ts¡≈£î 35 ãdüT‡\qT eT*¢düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç{Ϻ C≤‘·s¡≈£î ô|<ä›\≈£î 240, |æ\¢\≈£î 120 #êØ®\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á C≤‘·s¡≈£î yÓ˝Ò¢ Á|ü»\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± $$<ä Á>±e÷\jÓ÷ø£ÿ ø=ìï ãdüT‡\ Á{Ï|ü⁄Œ\T ‘·–ZdüTÔqï+<äT á nkÂø£sê´ìï Á>∑Væ≤dü÷Ô Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

>∑T|æŒ{À¢ nôd’HéyÓT+{Ÿ uÛÑ÷$T _ø£ÿq÷sY, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : _ø£ÿq÷s¡T dæ~›sêy˚TX¯«s¡ Ä\j·T düMT|ü+˝À ø√\¢ bòÕsê\ ìsêàHêìøÏ Á|üø£ÿH˚ >∑\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì ø√\¢bòÕsê\ j·T»e÷ì ‘·q >∑T|æŒ{À¢ ñ+#·T≈£îqï≥T¢ _CÒ|æHêj·T≈£î\T nHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ _C…|æ Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, ¬syÓq÷´ ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ $#ês¡D #˚|ü{Ϻq eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T ø£u≤®≈£î >∑T¬s’q uÛÑ÷$Tì kÕ«Bq+ #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T Ä<˚•+#ês¡T. ø√fi¯¢bòÕs¡+ ôw&ÉT¶ ìsêàD+ ø√dü+ düπs« HÓ+ãs¡T 1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 düπs« HÓ+ãs¡T˝À ñqï 103 mø£sê\ |ü{≤º uÛÑ÷eTT\qT ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. uÛÑ÷eTT\ |üø£ÿH˚ ñqï 1062 düπs« HÓ+ãs¡T >∑\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì Hê\T¬>ø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡ì _C…|æ Hêj·T≈£î\T Ä+<√fi¯q #˚j·T&É+‘√ _Ûø£ÿq÷sY ÇHé#Ûê]® ‘·Vü≤d”˝≤›sY q]‡+\T, düπs«j·TsY øÏwüHé, $ÄsYz X¯óÁø£yês¡+ düπs« ìs¡«Væ≤+∫ ø£uÛ≤®≈£î >∑T¬s’q Hê\T¬>ø£sê\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø£qï≥T¢ ÇHé#Ûê]® ‘·Vü≤d”˝≤›sY ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î <äTdüTÔ\ n+<äCÒ‘· _Ûø£ÿq÷sY, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì sêy˚TX¯«sY|ü*¢ Á>±eT+˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î ø±e÷¬s&ç¶øÏ #Ó+~q #˚j·T÷‘· yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé Á|ü‹ì~Û >∑ãT“\ u≤\j·T´, u≤+uÒø±¢‘Y k»q´+‘√ ã≥º\T, |üØø£å≈£î dü+ã+~+∫q bÕ´&ÉT¢, Ç‘·s¡ edüTÔe⁄\T n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À $&çdæ n<Ûä´≈£åî\T sêõ¬s&ç¶, Á>±eTdüTÔ\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À 25 <äs¡U≤düTÔ\T <√eTø=+&É, |òæÁãe] 04 (düTes¡íyês¡Ô) : <√eTø=+&É eT+&É\+˝Àì »q>±+ Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À 25 <äs¡U≤düTÔ\T e∫Ãq≥T¢ ÇHé#Ûê]® ‘·Vü≤d”˝≤›sY e÷s¡T‹sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. 20 |ü{≤ºe÷]Œ&ç, $T>∑‘ê$ |ü{≤ºbÕdüT |ü⁄düÔø±\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T @yÓ’Hê uÛÑ÷ düeTdü´\T ñ+fÒ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ <ë«sê |ü]wüÿ]+#·Tø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT ¬s’‘·T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ ≈£L&Ü Á>±eT+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊ XÊ+‘·, $ÄsYz\T, ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝Àø˘n<ë\‘Y˝À 61 πødüT\≈£î |ü]cÕÿs¡+ ø±e÷¬s&ç¶, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝À Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ Hê´j·Tùdyêdü+düú yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ˝Àø˘n<뽑Y˝sÀ X¯ìyês¡+ 621 πødüT\≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_Û+∫q≥T¢ 9e n<äq|ü⁄ õ˝≤¢ »&ç® ñ<äj·T>ö] ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Äs√ n<äq|ü⁄ Hê´j·TeT÷]Ô Hê>±s¡T®q, |ü\Te⁄s¡T Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À πødüT\qT |ü]wüÿ]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 60 ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T, ˇø£{Ï dæ$˝Ÿ <ëyê πødüT\qT |ü]wüÿ]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ ≈£L&Ü πødüT\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ˝Àø˘n<ë\‘Y ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T $»jYT≈£îe÷sY, sê~Ûø±C…’XÊ«˝Ÿ, |òüdüTºø±¢dtyÓTõÁùdº{Ÿ<ä‘êÔÁ‘˚j·T, Hê´j·Tyê<äT\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T s¡y˚Twt#·+<é, d”ìj·TsY Hê´j·Tyê<äT\T sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, dæ~›sêeTT\T, eTTF+, |ü_¢ø˘ ÁbÕdæ≈£L´≥s¡T¢ sêE, sê»>√bÕ˝Ÿ>ö&é, XÊ´+>√bÕ˝Ÿ, sêCÒe«sYsêe⁄, b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T dæ◊\T C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, eTT‘·Ôj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£˙$ì ms¡T>∑ì Ø‹˝À ‘Ó\+>±DB≈£å\T |òüTq+>± eT÷&√ s√E ñ‘·‡yê\T ¬s+»˝Ÿ, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T kÕ<Ûäq ø√dü+ uÀ<ÛäHé CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 769e s√E≈£î #˚s¡Tø=HêïsTT.Bø£å˝À yêdüT ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ m+.Á|üMDY, s¡πøwt, eTH√CŸ, yê»<é ≈£Ls¡TÃHêïs¡T.‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ sê»ø˘, eTT‘·´qï dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

>±+<Ûë], |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô):>±+<Ûë] eT+&É\+ j·÷#ês¡+ ‘·+&Ü˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï <äTsêZe÷‘·, ùdyê˝≤˝Ÿ eTVü‰sêE\ 23e yê]¸ø√‘·‡yê\T eT÷&√ s√E X¯ìyês¡+ |òüTq+>± »]>±sTT.á dü+<äs¡“+>± ñ<äj·T+ eT+&É|üP», Vü≤eq+, ùdyê˝≤˝Ÿ eT÷]Ô, X¯j·÷´~Û yêdü+, kÕj·T+Á‘·+ eT+>∑fi¯Vü‰s¡‹, eT+Á‘· |ü⁄wüŒ+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Ä~yês¡+ ùdyê˝≤˝Ÿ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕ˜|üq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘·+&Ü yêdüT\T ù|s=ÿHêïs¡T.


8

1994 ôd˝…ø˘º&é m¬ø’‡CŸ ø±ìùdºãTfi¯¢≈£î ñ<√´>∑+ ø£*Œ+#ê* ø£&É|ü, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): 1994e dü+e‘··‡s¡+˝À m¬ø’‡CŸ ø±ìùdº ãT˝Ÿ ñ<√´>±\≈£î m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñ<√´>∑ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì õ˝≤¢ 1994 ôd˝…ø˘º&é m¬ø’‡CŸ ø±ìùdºãTfi¯¢ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, sêeTø£èwüí, ÁoìƒyêdüT\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì yÓ’mdtÄsY yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘··÷ 1994˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± m¬ø’‡CŸ ø±ìùdº ãTfi¯¢ ìj·÷eTø£ Á|üÁøÏj·T »]–+<äHêïs¡T. n<˚ @&Ü~ nø√ºãs¡T 31e ‘˚~q m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+#ê*‡ ñ+&É>±, XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé ø±s¡D+>± Á|üuÛÑT‘··«+ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ *düTºqT ì\T|ü⁄<ä\ #˚dæ+<äHêïs¡T. ‘··sê«‘·· n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ϻq ‘ÓÓ\T>∑T<˚X¯+ bÕغ

‘··eTqT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ ‘··eT≈£î nqT≈£L\+>± Á{ÏãT´q˝Ÿ, ôV’≤ø√s¡Tº, düs√«qï‘·· Hê´j·T kÕúHê\T rs¡TŒ Ç#êÃj·THêïs¡T. nsTTHê ≈£L&Ü H˚{Ïes¡≈£î m≥Te+{Ï H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ ø±˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. m¬ø’‡CŸXÊK˝À Á|üdüTÔ‘·+ 2768 eT+~ $<ÛäT\qT ìs¡«]ÔdüTÔHêïs¡ì, Ç+ø± 2768 eT+~ dæã“+~ nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ø±>± $$<Ûä XÊK˝À¢ ñqï U≤∞\≈£î Á|üdüTÔ‘· sêÁwüº Á|üuÛÑT‘··«+ H√{Ï|òæπøwüqT¢ C≤Ø #˚k˛Ô+~. nsTT‘˚ m¬ø’‡CŸ ø±ìùdºãTfi¯¢ ìj·÷eTø±\qT e÷Á‘··+ yêsTT<ë y˚k˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ôd˝…ø˘º nsTTq ø±ìùdºãTfi¯¢ J$‘ê \‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘√+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À s¡eTDj·T´, qs¡dæ+VüQ\T, »Hês¡›HésêE, Vü≤qTeT+‘··T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yês¡+, 5 |òæÁãe] 2012

ø£&É|ü, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): ñ<√´>∑T\qT $~Û+#˚ Ä<ëj·T |üqTï $<ÛëHêìï e÷s¡Ãø£b˛‘˚ ñ<ä´eT+ ‘··|üŒ<äì e÷J myÓTੇ b˛#·+¬s&ç¶ düTu≤“¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. q>∑s¡+˝Àì m˙®z ø±sê´\j·T+˝À ñ<√´ >∑T\T, {°#·s¡T¢, ô|q¸qs¡¢‘√ »]–q C≤sTT+{Ÿ j·÷ø£åHé ø£$T{° düe÷y˚ X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘··«+ neT\T #˚düTÔqï Ä<ëj·T |üqTï $<Ûëq+ ndü+ã<äΔ yÓTÆq<äì, n+<äT˝À XÊÁd”Ôj·T‘·· ˝Ò<äHêïs¡T. ‘êC≤ Jeq e´ j·T+, <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ e+{Ï $wüj·÷\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø=ì q÷‘··q Ä<ëj·T |üqTï $<ÛëHêìï ã&Ó®{Ÿ˝À Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä<ëj·T|üqTï ù|s¡T‘√ ñ<√´>∑T\qT y˚~ÛùdÔ <ëìøÏ ‘··>∑Z|òü*‘êìï πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T m<äTs√ÿø£ ‘··|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ä<ëj·T |üqTï≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üdüTÔ‘· ã&Ó®{Ÿ˝À sêsTTr\qT

ø£&É|ü, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô): H˚&ÉT nq>± Ä~yês¡+ 5e ‘˚B yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eTeTT , yÓ’mdtÄsY dæ|æ H˚‘·\≈£î düHêàq düuÛÑ ø±s¡´Áø£eT+ kÕúìø£ u…\¢+ eT+&çM~Û˝À ñ+&˚ 47,48 &ç$q¢ yÓ’mdtÄsYdæ|æ H˚‘· mdt.¬ø. Ä˝≤Ô|òt Ä<ä«s¡´+˝À »s¡T>∑TqT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY dæ|æ õ˝≤¢ ø£˙«qsY düTπswt u≤ãT, q>∑s¡ e÷J y˚Tj·TsY |æ. s¡M+Á<äHê<∏é ¬s&ç¶, õ˝≤¢ j·T÷‘Y Áô|dæ&Ó+{Ÿ yÓ’mdt n$Hêwt ¬s&ç¶, q>∑s¡ ø£˙«qsY n+»<éu≤wü >±s¡T eTTK´ n~∏~>± bÕ˝§Z+{≤s¡T. e÷d”eT u≤ãT, mdt.m. ø£ØeTT˝≤¢, {Ï.¬ø.n|ü®˝ŸU≤Hé, ø±˝Ÿf…ø˘‡ Vü≤|ò” E˝≤¢, dæ{Ï yÓTÆHêغ #Ó’s¡àHé wü|ò”, 48e &ç$»Hé j·T÷‘Y ©&ÉsY s¡Vü≤eT‘·T˝≤¢ ‘·~‘·s¡T\T ø±s¡´ Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. q>∑s¡ Á|ü»\T, n_Ûe÷qT\T n+<äs¡÷ $]$>± bÕ˝§Zì düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì mdt.m. n˝≤Ô|òt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ÇHéø£yéT {≤´ø˘‡ $<ÛëHêìï e÷s¡Ãø£b˛‘˚ ñ<ä´eT+ e÷J myÓTੇ b˛#·+¬s&ç¶ düTu≤“¬s&ç¶

H˚&ÉT yÓ’mdtÄsY d”|” H˚‘·\ düHêàq düuÛÑ

bı+<˚+<äT≈£î M\T>± Á|ü<ÛëqeT+Á‹, Ä]úø£eT+Á‹øÏ f…*Á>±eTT\T, ˝…≥sY\T sêj·÷\ì nìï dü+|òü÷\‘√ ø£*dæ C≤rj·T, sêh kÕúsTT˝À ◊ø£´+>± ñ<ä´e÷\≈£î lø±s¡+ #·T{≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. C…@dæ #ÛÓ’¬sàHé ¬ø$. •yê¬s&ç¶ e÷{≤¢ &ÉT‘··÷ Ä<ëj·T|üqTï kÕ¢ãT\ e÷s¡TŒ¬ø’ õ˝≤¢˝À Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘êeTì, á $wüj·÷ìï sêh C…@dæøÏ, Ç‘··s¡ õ˝≤¢\ C…@dæ\≈£î ‘Ó\T|ü⁄‘êeTHêïs¡T. Ä<ëj·T|üqTï ù|s¡T‘√ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ñ<√´>∑T\qT <√#·T≈£î+≥THêïj·Tì <Ûä«» yÓT‘êÔs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eè‹Ô |üqTï ù|s¡T‘√ sêh Á|üuÛÑT‘··«+ ñ<√´>∑T\ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+<äHêïs¡T. #·sêà y˚~ø£ dü+<äs¡“¤+>± |ü\T rsêàHê\qT Ä yÓ÷~+#ês¡T. á #·sêà y˚~ø£˝À yÓT&çø£˝Ÿ m+bÕ¢sT÷dt nk˛wæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T ∫qïj·T´, md”ºj·T÷ Hêj·T≈£î\T »e÷˝Ÿ ¬s&ç¶, ¬ø. düTπswt u≤ãT, @|æ{Ï|òt Hêj·T≈£î\T #Ó+∫¬s&ç¶, U≤<äsY u≤wü, j·T÷{Ïm|òt Hêj·T ≈£î\T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, |æÄsY{Ïj·TT yÓ+ø£≥düTã“j·T´, sêƒyÓ÷àVü≤Hé¬s&ç¶, düTã“sêj·TT&ÉT, düT<Ûëø£sY, $X¯«Hê<∏é, X¯+ø£s¡j·T´, s¡y˚Twt bÕ˝§ZHêïs¡T.

11q |òüT+≥kÕ\ ø£fi≤sê<Ûäq yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): neTs ¡>±j·T≈£î&ÉT |ü<äàl |òüT+≥kÕ\ es¡Δ+‹ dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì áHÓ\ 11e ‘˚Bq n+<Ûäø£fi≤ø±s¡T\ ùdyê dü+|òüT+ Ä<Ûä« s¡´+˝À õ˝≤¢ kÕúsTT bÕ≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔ qï≥T¢ Äs¡ZHÓ’»sY Äs¡>∑\T Ms¡kÕ«$T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. »&ûŒ bÕsƒ¡XÊ\ q+<äT ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î bÕ≥\ b˛{°ø° >±j·T˙, >±j·T≈£î\T Vü‰»s¡Tø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. $CÒ ‘·\≈£î n<˚s√E kÕj·T+Á‘·+ »]π> düuÛ≤ ø±s¡´ Áø£eT+˝À ãVüQeT‘·T\ Á|ü<Ûëq+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ dæ˙ ĬsÿÁkÕº #˚ dü+^‘· $uÛ≤e] »s¡T>∑Tqì, b˛{°˝À bÕ˝§ZqT yês¡T $esê\≈£î 9010289071 HÓ+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT eTVü≤eTà<é Á|üeø£Ô »qà~q+

d”Ä؇ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î uÛ≤Ø »q+

ø£&É|ü,|òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): eTVü≤eTà<é Á|üeø£Ô »qà~q+ |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì H˚&ÉT q>∑s¡+˝À uÛ≤Ø m‘·TÔq n>±&ç ÇHêj·Tø£‘ê*yéT qT+∫ H˚ø˘HêyéT ø£fi≤πøåÁ‘·+ es¡≈£î XÊ+‹ sê´© ìs¡« Væ≤düTÔqï≥T¢ $T˝≤<é eTTkÕÔ|òü E\Tdt ø£$T{° düuÛÑT´\T eTTøÏÔ eTVü≤à<én© ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø£fi≤πøåÁ‘·+˝À Hê‹j·÷ »˝≤‡ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Væ≤+<äT, eTTdæ¢+ bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVü≤eTà<é Á|üeø£Ô uÀ~Û+∫q $wüj·÷\qT Á|ü»\˝ÀøÏ rdüT¬øfi≤ÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£$T{° düuÛÑT´\T eTÚ*« ìj·÷eT‘·T˝≤¢, C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥] düj·T´<é nãT›˝Ÿ ¬sVü≤e÷Hé ã>±›~, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT K©˝Ÿ, >ödt nVü≤à<é \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ˇ+{Ï$T≥º, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): ˇ+{Ï$T≥º qT+∫ ø£&É|ü eTTì‡|ü˝Ÿ Á>ö+&釽À »s¡T>∑T dæÄsYdæ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î e+<ä yêVü≤Hê\‘√ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T 5e ‘˚B yÓfi¯¢qTqï≥T¢ Ä esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. |æÄsY|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫s¡+J$ ÄodüT‡\‘√ <˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹>± dæ. sêeT#·+Á<äj·T´ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚dæ yÓTT<ä{Ï kÕ]>± ø£&É|ü≈£î $#˚Ãj·TT#·Tqï dü+<äs¡“¤+>± ˇ+{Ï$T≥º˝À |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*πø+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\T H√u…˝Ÿ Á>∑V”≤‘·\qT dü÷Œ¤]Ô>± rdüTø√yê*

ôV’≤<äsêu≤<é

>∑s¡T&ÉyêVü≤q+ô|’ yÓ’uÛÑe+>± }πs–+|ü⁄ &√s¡ïø£˝Ÿ, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô): &√s¡ïø£˝Ÿ |ü+#·eT ÁãVü≤√à‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ ÁoyÓ+ ø£fÒX¯«s¡kÕ«$Tì >∑s¡T&ÉyêVü≤q+ô|’ ePπs–+#ês¡T. <ë]bı&Ée⁄Hê uÛÑ≈£îÔ\T yÓTT≈£îÿ\T #Ó*¢+#·T ≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT <˚yê\j·T+˝À ì‘·´Vü≤√eT bÕsêj·TD+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

uÛÑ÷$yê<ä+ô|’ düπs« &√s¡ïø£˝Ÿ, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô): &√s¡ïø£˝Ÿ˝À HÓ\ø=qï ¬s’˝Ò«XÊK≈£î #Ó+~q uÛÑ÷$yê<ä+ô|’ ¬s$q÷´‘√bÕ≥T ¬s’˝Ò« XÊK n~Ûø±s¡T\T X¯ìyês¡+ düπs« #˚XÊs¡T. |ü{≤ºuÛÑ÷eTT˝À¢ ¬s’˝Ò«XÊK Vü≤<äT›sêfi¯flqT bÕ‘·T‘·T+<äì ø=+<äs¡T ¬s’‘·T\T CÒd”øÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Bìô|’ ÄyÓT <äsê´|ü⁄Ôq≈£î Ä<˚•+#ês¡T. $yê<ëdüŒ<ä uÛÑ÷$T˝À n~Ûø±s¡T\T düπs« ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T düeT ]Œ+∫q n<Ûësê\ô|’ ¬s$q÷´XÊK dü+‘·è|æÔ #Ó+<ä˝Ò<äT. |üP]Ô Ä<Ûësê\‘√ ‘·<äT|ü] $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì Ä<˚•+#ês¡T.

e´ekÕj·÷ìøÏ ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\T πø{≤sTT+#ê* XÊj·T+ù|≥, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô): e´ekÕj·÷ìøÏ ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\T πø{≤sTT+#ê\ì ¬s’‘·T\T ø√sês¡T. eT+&É\+˝Àì düVü‰sê|üPsY Á>±eT+˝À >∑‘·sêÁ‹ |ü˝…¢ìÁ<ä ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. eT+&É\ e´ekÕj·T n~Ûø±] e÷<Ûä$ sêÁ‹ nø£ÿ&˚ ñ+&ç ¬s’‘·T\‘√ eTTU≤eTTœ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓTqT ¬s’‘·T\T ô|’$<Ûä+>± ø√sês¡T.

ãT#·Ã+ù|≥ Á>±eT+˝À |ü˝…¢ìÁ<ä eT+>∑ù|≥, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ãT#·Ã+ù|≥ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T |ü˝…¢ìÁ<ä ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ |ü+≥\qT |ü] o*+#ês¡T. kÕúìø£ e´ekÕj·T n~Ûø±] Á|üXÊ+‘Y ≈£îe÷sY, e´ekÕj·T $düÔs¡D n~Ûø±s¡T\T XË’\», Áoø±+‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢≈£î eT+∫ù|s¡T rdüT≈£î sêyê*

Á{≤ø£ºsY øÏ+<ä |ü&ç Á>±eTùde≈£î&ç eTè‹

k˛ŒsYº‡ dü÷ÿ\T $<ë´s¡Tú\≈£î ø£˝…ø£ºsY dü÷#·q

s¡|òüTTHê<∏ä|ü*¢, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ì&ÉT>=+&É Á>±eT+˝À Á{≤ø£ºsY øÏ+<ä |ü&ç >∑≥Tº|ü*¢ sêeTkÕ«$T nH˚ eè<äT›&ÉT eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Ç‘·ìøÏ 65 @fi¯ó¢ Á>±eT ùde≈£î&ç>± |üì#˚düT ÔHêï&ÉT. Á{≤ø£ºsY MT<ä yÓfi¯ó‘·÷ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ C≤]|ü&ç eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

ø£&É|ü, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): n+‘·sê®rj·T, C≤rj·T kÕúsTT˝À¢ eT]ìï $»j·÷\T kÕ~Û+∫ õ˝≤¢≈£î eT+∫ù|s¡T rdüT≈£î sêƒyê\ì ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY yÓ’mdtÄsY k˛ŒsYº‡ dü÷ÿ\T $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. |ü+C≤uŸ sêÁwüº+ \÷~∏j·÷Hê˝À »]–q 57e C≤rj·T dü÷ÿ\T π>yéT‡ #Ûê+|æj·THéwæ|t b˛{°˝À¢ n+&ÉsY-14 u≤\Ts¡ $uÛ≤>∑+˝À k˛ŒsYº‡ dü÷ÿ\T $<ë´s¡Tú\T $qïsY>± ì*∫ #Ûê+|æj·THéwæ|t kÕ~Û+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À k˛ŒsYº‡ dü÷ÿ\T Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ $<ë´s¡Tú\‘√ ø£*dæ ø£˝…ø£ºsYqT ø£*XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY Áø°&Üø±s¡T\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|æ uÛÑ$wü´‘··TÔ˝À eT]+‘·>± sêDÏ+∫ õ˝≤¢ Á|ü‹wü˜\qT #ê{≤\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘··« |üs¡+>± |üP]Ô düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√#Y ø£èwüíeTsêE, k˛ŒsYº‡ dü÷ÿ\T dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä+‘ê\|ü*¢, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô): q]‡+VüQ\Tù|≥ eT+&É\+ ô|<äeTT‘êÔs¡+ Á>±eT+˝À ás√E ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ô|’ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± á |ü<∏äø£+˝À nÁø£e÷\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e≥+ ˝Ò<ä+≥÷ n~Ûø±s¡T\qT Á>±eTdüTú\T ì\BXÊs¡T. ‘·ø£åD #·s¡´\≈£î &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nÁø£e÷\ô|’ $#ês¡D »]|ækÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T yê]øÏ Vü‰$T Ç#êÃs¡T.

Vü≤À+ eT+Á‹ sêJHêe÷ #˚j·÷*

n≥M n~Ûø±s¡T\qT n&ÉT¶≈£îqï Á>±eTdüTú\T

|üP˝Ò $Á>∑Vü≤+ <Ûä«+dü+ |ü≥¢ ìs¡düq sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà <äVü≤q+

eT+>∑ù|≥, |òæÁãe] 4,(düTes¡íyês¡Ô): eT+>∑ù|≥ eT+&É\+ ãT#·Ã+ù|≥ Á>±eT+˝À ás√E yÓTTø£ÿ\T HêfÒ+<äT≈£î yÓ[¢q n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\qT Á>±eTdüTú\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T yÓTTø£ÿ\T HêfÒ+<äT≈£î yÓ[¢q uÛÑ÷$TøÏ |ü{≤º\T ñHêïj·Tì Á>±eTdüTú\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T.

$<äT´<ë|òü÷‘·+‘√ $<ë´]ú eTè‹

dæ<ä›e≥+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): ñ∫‘· Hê´j·Tdü\Vü‰\ düVü‰j·T πø+Á<ä+ ù|<ä\≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡eTì dæ<ä›e≥+ ø√s¡Tº pìj·TsY‡ dæ$˝Ÿ »&ç® dü‘·´≈£îe÷] >±s¡T nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ø√s¡Tº Äes¡D+˝À »]–q Hê´j·T $C≤„q dü<ädüT‡˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü˝…¢˝À »]π> ∫qï ∫qï ‘·>±<ë\≈£î Hê´j·T dü\Vü‰\ ø£$T{Ï yês¡T yê\+{°s¡¢ <ë«sê eT]j·TT n&É«πø≥¢ <ë«sê düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√e#·TÃqì Bìe\q ø±\j·÷|üq &ÉãT“\T eè<ë ø±<äHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ÁbÕ$Tdü] H√≥T eT]j·TT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ #·≥º+ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T #·≥º+ yê{Ïì >∑T]+∫ ñ<äVü≤ ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n&É«πø{Ÿ &ç. sêeT<ëdüT, yÓ+ø£≥s¡‘·ï+, düT㓬s&ç¶, m|æ|æ lø±+‘Y, ø√s¡Tº dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£&É|ü, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): kÕe÷õø£ dü+|òüT dü+düÿs¡Ô ;d”\ Äsê<Ûä´<Ó’e+ eTVü‰‘êà CÀ´‹sêe⁄|üP˝Ò $Á>∑Vü≤+ <Ûä«+kÕìï ìs¡dædü÷Ô sêÁwüº Á|üuÛÑT‘··« ~wæºu§eTàqT <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ bÕ‘·· ãkÕº+&ÉT qT+&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ;d” eTVü‰düuÛÑ, md”‡ md”º dü+|òüT Hêj·T≈£î\T, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt, ;md”Œ, ˝Àø˘»qX¯øÏÔ, me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ es¡≈£î Á|ü<äs¡Ùq>± e#êÃs¡T. nq+‘··s¡+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘··« ~wæºu§eTàqT <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ;d” eTVü‰düuÛÑ sêÁwüº ø£˙«qsY nyê«s¡T eT*¢ø±s¡T®q e÷{≤¢&ÉT‘··÷ s√Es√E≈£î $Á>∑Vü‰\ $<Ûä«+dü+ sêÁwüº+˝À »s¡T>∑T‘··THêï Vü≤À+ eT+Á‹ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì, Vü≤À+ XÊK eT+Á‹ yÓÓ+≥H˚ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ dü+|òüT≥q »]– HÓ\ s√E\T >∑&Éeø£eTT+<˚ |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À eTs√ $Á>∑Vü≤+ ≈£L\>={≤ºs¡ì, Ä ‘··sê«‘·· ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À eTs√ dü+|òüT≥q »]–+<äì, á $<Ûä+>± $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚düTÔ+fÒ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘··«+ @+ #˚düTÔ+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ ìqï n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ yê+ø±&ç eT+&É\+ _+<˚s¡ Á>±eT+˝À eTVü‰‘êà CÀ´‹sêe⁄|üP˝Ò $Á>∑Vü‰ìï >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡ì, Bìì Á|üC≤kÕ«eT´ yê<äT\+<äs¡÷ K+&ç+#ê\ì ø√sês¡T. <√wüß\qT >∑T]Ô+∫ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√sês¡T. Ç~ ;d”\ Ä‘·àôd’úsê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫q dü+|òüT≥q>± ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘··«+ $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+dü+ô|’ Hê´j·T $#ês¡D »]|æ+∫ nœ\|üø£å ø£$T{° düe÷ y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ #·]Ã+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|” ;d” eTVü‰düuÛÑ Hêj·T≈£î\T JM s¡eTD, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T JmHémdt eT÷]Ô, <ä[‘·· Á|üC≤bÕغ >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT kÕà\Hé, ˝Àø˘»qX¯øÏÔ bÕغ »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø nøÏÿ<ëdü] @düqï, ;md”Œ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑TÁs¡|üŒ, qs¡dæ+VüQ\T, ;d” Hêj·T≈£î\T sê+Á|ükÕ<é, dæ+<∏˚ uÛ≤düÿsY, eT<ÛäT, me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T z.düTã“j·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑&ç¶ ùdø£s¡D≈£î ì<ÛäT\ düeTdü´

øÏ&Üï|t πødüT˝À 8 eT+~øÏ ]e÷+&ÉT

ø£&É|ü Á¬ø’yéT Áu≤+#Y d”|”m+ yÓ+ø£{≤Á~ ø£&É|ü, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|üq>∑s¡+ kÕúìø£ C…yéT‡ H˚wüq˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT áHÓ\ 11e ‘˚~ |æ\¢\≈£î n‘·T´qï‘·yÓTÆq≥Te+{Ï H√u…˝Ÿ ãVüQeT‹, ◊ø£´sê»´dü$T‹ ÄX¯j·÷\T eT]j·TT Á{≤|òæø˘ m&ÉT´πøwüHé nH˚ n+XÊ\ô|’ Ç+≥sY dü÷ÿ˝Ÿ ø±+|æ{ÏwüHé ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T., á dü+<äs¡“¤+>± yÓ+ø£{≤Á~ eT{≤¢&ÉT‘·÷ H√u…˝Ÿ ãVüQeT‹ kÕ~Û+#·&É+ n+fÒ m+‘√ ø±s¡´kÕ<Ûäq‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï |üì nHêïs¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î sƒê>∑÷sY *≥πs#·sY q+<äT, dæ$ sêeTHé kÕe÷q´ XÊÁdüÔ+ j·T+<äT, eT<∏äsY <∏Ó]kÕ‡ XÊ+‹ j·T+<äT H√u…˝Ÿ ãVüQeT‘·T\T kÕ~Û+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY ¬ø. eT»Vü≤sY n©U≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\qT yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ábı‘ê‡Væ≤+#ê\ì, ø±+|æ{ÏwüHé |üØø£å˝À Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T ãVüQeT‘·T\T kÕ~Û+∫q yê]øÏ eT+∫ Ábı‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQ eT‘·T\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó\bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ, Á{≤|òæø˘ b˛©dt dæã“+~, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓT>± ˝Àø˘n<ë\‘Y dæ<ä›e≥+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): dæ<ä›e≥+˝À »]–q yÓT>± ˝Àø˘n<ë\‘Y˝À pìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® dü‘·´≈£îe÷] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>±] Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î 4,5 ‘˚B\˝À yÓT>± ˝Àø˘ n<ë\‘Y »s¡T>∑T‘·Tqï~. ˝Àø˘ n<ë\‘Y˝À sêJ |ü&çq πødüT\T sêJ #˚düTø=ì ø√s¡Tº yês¡T nyês¡T¶ eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. yÓT>± ˝Àø˘ n<ë\‘Y »]–q πødüT\≈£î n|”Œ\T ñ+&É<äT. á πødüT˝À m≥Te+{Ï s¡TdüT+ #Ó*¢+#·qe\düs¡+ ˝Ò<äT. 4,5 ‘˚B\˝À »s¡T>∑T á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ∫‘· Hê´j·T düVü‰j·T Hê´j·Tyê~ sêeT<ëdüT, yÓ+ø£≥s¡‘·ï+, kÕe÷õø£ düuÛÑT´&ÉT ÄsY.m+. &Üø£ºsY j·÷Hê<äj·T´ >±s¡T, ø£øÏå<ës¡T\T, m|æ|æ lø±+‘Y bÕ˝§Zì $qï$+#·T≈£îHêïs¡T.

ñ∫‘· Hê´j·T $C≤„q dü<ädüT‡

ô|’kÕ e<ä\Ãì Á|üuÛÑT‘··«+ nìï e÷sêZ˝À¢ düMTø£]düTÔqï |üX¯ódü+es¡Δø£ XÊK n~Ûø±s¡T\T 40 #Ós¡Te⁄˝À¢ >∑&ç¶ ô|+|üø±ìøÏ @sêŒ≥T¢ ø£&É|ü, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À HÓ\ø=qï rÁe esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì |üX¯óÁ>±dü+ ø=s¡‘· ìyês¡D≈£î |üX¯ódü+es¡Δø£ XÊK n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüT≈£î+ ≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘··« n\dü‘·«+ ø±s¡D+>± ì<ÛäT\ düeTdü´ m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üX¯óÁ>±dü düeTdü´ ‘··˝…‘·TÔ‘·T+&É&É+‘√ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T #˚|üfÒº+<äT≈£î >±qT s¡÷. 2 ø√≥¢ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ |ü+|æHê m˝≤+{Ï düŒ+<äq ˝Òø£b˛ sTT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À |üX¯ódü+es¡Δø£ XÊK n~Ûø±s¡T\T $T>∑T\T>± ñqï |üX¯óÁ>±kÕìï ø=s¡‘·>± ñqï ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘··s¡*+#˚+<äT≈£î #˚düTÔqï ø£èwæ |òü*+#˚≥≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. e÷]à qT+∫ y˚T HÓ\ es¡≈£î õ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄ 7700 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ |üX¯óÁ>±dü+ ø=s¡‘· @s¡Œ&˚ Á|üe÷<ä+ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 6.77 \ø£å\ |üX¯óe⁄\T+&É>± á @&Ü~ pHé es¡≈£î 25 y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ |üX¯óÁ>±dü+ nedüs¡eTe⁄‘·T+~. n~Ûø±s¡T\ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ õ˝≤¢˝À 3 \ø£å\ ≥qTï\ Á>±dü+ ì\«\THêïsTT. $T–*q ˝À≥TqT uÛÑØÔ #˚ùd ~X¯>± n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. 4 y˚\ ≥qTï\ e] >∑&ç¶, ø=+ø£{Ï |üX¯ó<ëD≤ nedüs¡eTì ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘· y˚T ì y˚~ø£ |ü+|æHê Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düŒ+<äq ˝Òø£b˛e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. #Ós¡Te⁄˝À¢ ñqï ø=~›bÕ{Ï ˙{Ï˝À >∑&ç¶ì kÕ>∑T#˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫ bÕ&ç ¬s’‘·T\ #˚‘· kÕ>∑T #˚sTT+#·&ÜìøÏ 75 XÊ‘·+ dü_‡&ç‘√ >∑&ç¶ $‘·ÔHê\T n+~+∫ $‘˚Ô @sêŒ≥T¢ #˚sTTdüTÔHêïs¡T. n˝≤π> ô|<ä› ¬s’‘·T\T me¬s’Hê e] >∑&ç¶ >±ì, C§qï #=|üŒ>±ì ñ∫‘·+>± ÇkÕÔsê? nH˚ ø√e˝À n~Ûø±s¡T\T Á|üj·T ‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. á HÓ\ <ë{Ï‘˚ Á>±dü ø=s¡‘· >∑&ÉT¶ |ü]dæú‹ m˝≤ m<äTs√ÿyê˝À ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘··THêïs¡T.

>∑+&ç πøåÁ‘êìøÏ áz ìj·÷eTø£+ ø£&É|ü, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): y˚+|ü*¢ >∑+&ç Msê+»H˚j·TkÕ«$T Ä\j·÷ìøÏ |üf…º+ >∑Ts¡T Á|ükÕ<éqT ndæôdº+{Ÿ ø£MTwüqsY>± ìj·T$Tdü÷Ô sêh <˚e<ëj·T XÊK C≤sTT+{Ÿ ø£MTwüqsY d”ôV≤#Y ø£ècÕíJsêe⁄ »qe] 24q ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. |üf…º+ >∑Ts¡TÁ|ükÕ<é Á|üdüTÔ‘·+ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ø±DÏbÕø£+ es¡dæ~Δ $Hêj·Tø£kÕ«$T Ä\j·T+˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. á ìj·÷eTø£+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúHê\ ÄBÛq+˝À ñqï >∑+&çπøåÁ‘··+ |üP]Ô>± <˚yê<ëj·T XÊK |ü]~Û˝ÀøÏ e#˚ÃdæqfÒ¢ uÛ≤$+#·e#·TÃ. <˚e<ëj·TXÊK n~Ûø±s¡T\T á ìj·÷eTø£+ >∑T]+∫ {°{°&û n~Ûø± s¡T\≈£î düe÷#êsêìï |ü+bÕs¡T. ø£qTø£ Çø£ >∑+&çπøåÁ‘··+ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘··\qT d”«ø£]+#˚ düeTj·T+˝À ≥{°&û á πøåÁ‘··+ qT+∫ rdüT≈£îqï #·s¡, dæúsêdüTÔ\T, q>∑\T, q>∑<äT, dæã“+~ì <˚yê<ëj·T XÊK≈£î n|üŒ–+#·e\dæ ñ+~.

‘˚*à #Ó|æŒq ôV’≤<äsêu≤<äT b˛©düT\T b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü õ˝≤¢˝Àì ã<˚«\T, |ü⁄*yÓ+<äT\ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ì 8eT+~ e´≈£îÔ\qT øÏ&Üï|t πødüT øÏ+<ä ôV’≤<äsêu≤<äT ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæq $wüj·T+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~Û‘·y˚T. á H˚|ü<Ûä´+˝À X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<äT ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ mdt◊ s¡M+Á<äHêj·Tø˘ düTes¡íyês¡Ô $˝ÒK]øÏ bò˛Hé <ë«sê düe÷#ês¡+ Ç∫Ãq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì Væ≤+<ä÷C≤ ÁbÕC…≈£îº ø£HéÁdüºø£åHé ø±+Á{≤ø£ºs¡T sêe÷sêe⁄qT ã<˚«\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\+˝Àì –]q>∑sY≈£î #Ó+~q yês¡T Á|ükÕ<é, #·Áø£bÕDÏ, s¡$≈£îe÷sY, sêe÷sêe⁄\T, b˛s¡T e÷$Tfi¯¢ {ÖHé 10e yês¡T¶≈£î #Ó+~q sêeTT, |ü⁄*yÓ+<äT\≈£î #Ó+~q yês¡T ø=+&ܬs&ç¶, eTùV≤X¯«s Y¬s&ç¶, düTπswt¬s&ç¶\T yÓTT‘·Ô+ 8eT+~ ø£*dæ ø±+Á{≤ø£ºsYqT øÏ&Üï|t #˚dæ #·+|ü⁄‘êeTì uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\≈£î >∑T]#˚XÊs¡Hêïs¡T. áy˚Ts¡≈£î ø±+Á{≤ø£ºs¡T sêe÷sêe⁄ Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î á ì+<äT‘·T\qT n¬sdüTº#˚dæ ]e÷+&ÉT≈£î |ü+bÕeTHêïs¡T. á e´≈£îÔ\T ø£&É|ü õ˝≤¢˝Àì ã<˚«\T, |ü⁄*yÓ+<äT\ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î #Ó+~q yês¡ì mdt◊ s¡M+Á<äHêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T.

Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D≈£î düVü≤ø£]+#·+&ç: môd’‡ U≤Jù|≥, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D ø=s¡≈£î Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì q÷‘·q+>± |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q mdt◊ eTVü≤à<é Ä© X¯ìyês¡+ U≤Jù|≥ Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. s√&ÉT¶ Á|üø£ÿq <äTø±q<ës¡T\T, Á‘√|ü⁄&ÉTã+&É¢ yês¡T, yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯¢qT, yê´bÕ s¡düTú\ >∑T]+∫ Á{≤|òæø˘≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑≈£L&É<äì, Á{≤|òæø˘≈£î n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü ‘·>∑T ì]úwüº düú\+˝À ‘·eT yêVü≤Hê\qT,Á‘√|ü⁄&ÉTã+&É¢qT ñ+#·Tø=ì Á{≤|òæø˘≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*Z+#·≈£î+&Ü Á|üe÷<ë\qT ìyê]+#ê\ì U≤Jù|≥˝À ø=‘·Ô>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q ø=‘·Ô mdt◊ eTVü≤à<é Ä© ø√sês¡T.

ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\≈£î ø£+|üP´≥s¡¢ düs¡|òüsê U≤Jù|≥, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô): U≤Jù|≥ eT+&É\+ düT+πødüT\ Á>±eT+˝Àì ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\≈£î ø=‘·Ô>± ◊<äT ø£+|üP≥s¡¢qT eT+ps¡T #˚XÊs¡T. ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±] ø=+&Ü uÛ≤s¡Z$ ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì 50eT+~ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T, ÄyÓT yÓ+≥ ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTø£å+˝À e+≥ kÕe÷Á– ≈£L&Ü |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

Á|üj·÷DÏ≈£î&çï &Ûûø=qï u…’ø˘ U≤Jù|≥, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): U≤Jù|≥ eT+&É\+ #Ós√¢|ü˝…¢≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥düTã“j·T´(65) kÕúìø£ ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ qT+&ç edüTÔ+&É>± dü÷ÿ≥sY &Ûûø=ì rÁe+>± >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. nø£ÿ&ÉTqï kÕúì≈£î\T 108øÏ bò˛Hé #˚j·T>± 108˝À ø£&É|ü≈£î ‘·s¡*+∫>± yÓ’<äT´\T dü÷#·q y˚Ts¡≈£î ‹s¡T|ü‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡Z eT<ä´+˝À eTè‹ #Ó+<ës¡ì yê] ã+<ÛäTe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T.

n~Ûø±s¡T\qT ì\Bdæq Á>±eTdüTú\T

ø=‘·Ô>∑÷&É, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : ôd˝Ÿ≈£î #ê]®+>¥ ô|&ÉT‘·T+&É>± $<äT´‘Y cÕø˘ø={Ϻ z $<ë´]ú eTè‹#Ó+<ë&ÉT. eT+&É\+˝Àì e÷$T&ç>∑÷&É Á>±eT+˝À qMHé(18) nH˚ $<ë´]ú ôd˝Ÿ≈£î #ê]®+>¥ ô|&ÉT‘·T+&É>± $<äT´‘Y cÕø˘ ‘·–* nøÏÿø£ÿ&˚ j·TTe≈£î&ÉT eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

10q y˚T&ÜsêìøÏ πød”ÄsY es¡+>∑˝Ÿ, |òæÁãe] 4,(düTes¡íyês¡Ô) : düeTàø£ÿ kÕs¡\eTà\≈£î yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ áHÓ\ 10q y˚T&ÜsêìøÏ sêqTHêïs¡T. y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡≈£î yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À sêyê\ì bÕغ H˚‘·\T yÓTT<ä{À¢ $»„|æÔ #˚dæHê.. neTà\qT >∑<Ó›\ô|’ Á|ü‹wæº+∫q ‘·sê«‘˚ sêyê\ì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ‘Ósêdü H˚‘·\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. Ä s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ 12>∑+≥\ es¡≈£î ôV≤©ø±|üºsY˝À y˚T&ÜsêìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. >∑+≥bÕ≥T Äj·Tq |üs¡´≥q ñ+≥T+<äì bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. nø£ÿ&ç qT+∫ ôV≤*ø±|üºsY˝ÀH˚ ‹]– ôV’≤<äsêu≤<é yÓfi¯‘ês¡T. πød”ÄsY |üs¡´≥q |üP]ÔkÕúsTT ôw&É÷´˝ŸqT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïeTì, X¯ì, Ä~yêsê˝À¢ Á|üø£{ÏkÕÔeTì es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT myÓTà˝Ò´ <ëdü´+ $qjYTuÛ≤düÿsY ù|s=ÿHêïs¡T.

7qT+∫ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ôd\e⁄\T es¡+>∑˝Ÿ, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô): es¡+>∑˝Ÿ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ≈£î áHÓ\ 7qT+∫ es¡Tdü ôd\e⁄\T ÇdüTÔqï≥T¢ ø±s¡´<ä]Ù »Hês¡›Hé¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n&çÔ yê´bÕ] j·÷<ä–], >∑Te÷kÕÔ _\¢ dü÷s¡j·T´, <ä&ÉTyêsTT Ä≈£î\ kÕ+ãj·T´\ eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+>± #Ûê+ãsY $»„|æÔ y˚Ts¡≈£î ã+<é bÕ{ÏdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 8 qT+∫ düeTàø£ÿ`kÕs¡\eTà C≤‘·s¡ ñ+&É&É+‘√ 13q e÷¬sÿ{Ÿ |ü⁄q: ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

9q y˚T&ÜsêìøÏ u§‘·‡ es¡+>∑˝Ÿ, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô): düeTàø£ÿ kÕs¡\eTà C≤‘·s¡qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì |”d”d” N|òt, s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD 9q y˚T&Üs¡+ sêqTHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘·qqT ø£*dæq õ˝≤¢˝Àì ø=+<äs¡T ø±+Á¬>dt eTTK´ H˚‘·\‘√ u§‘·‡ ù|s=ÿq≥T¢ bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. C≤‘·s¡ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e{≤ìøÏ eTT+<˚ ãT<Ûäyês¡+ eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ‹s¡T|ü‹ myÓTà˝Ò´ ∫s¡+J$, <˚yê<ëj·T, ◊{°, ;d” dü+πøåeT, düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‘·T\T sêeT #·+Á<äj·T´, bıHêï\ \ø£åàj·T´, ãdü«sêE kÕs¡j·T´, &ûπø ns¡TD y˚T&Üs¡+ e∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

s¡TD≤\T #Ó*¢+∫

e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T bı+<ë* dü<ë•eq>∑sY, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì uÛÑ÷+|ü*¢ Á>±eT+˝À düeTq«j·Tø£s¡Ô X¯s¡“ì sêCÒX¯+ Ä<Ûä«s¡´+˝À mzÄsYõ_ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À d”d” sêCÒX¯+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ zesY &É÷´dt, m+|æzm˝Ÿ Bs¡Èø±*ø£ s¡TD≤\T #Ó*¢+∫ e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T bı+<ë\ì eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eTVæ≤fi¯ Á|ü>∑‹øÏ |ü+#·dü÷Á‘ê\T, Á|ü>∑‹øÏ |ü~ yÓT≥T¢ nH˚ $wüj·÷\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À |ü⁄düÔø£ ìs¡«Vü≤D düÁø£eT+>± ñ+#ê\ì dü+|òü÷\ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ düuÛÑT´\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dædæ X¯s¡“ì sêCÒwü+‘√ bÕ≥T dæm\T lìyêdt, u≤˝ŸsêE, yÓ÷Vü≤Hé, s¡õ‘·, eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ n<Ûä´≈£åî\T eT+p\, \*‘·, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ dü<ë•eq>∑sY, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : dü<ë•eq>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ‘ê>∑T˙{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ Á|ü‘˚ñ´ø±~Ûø±] sê»j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘ê>∑T˙{Ï {≤´+≈£î\ e<ä› X¯óÁã+>± ñ+#ê\ì ‘ê>∑T˙{Ïì ø√¢]H˚wüHé #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢ì yê≥sY {≤´+≈£î\ e<ä›, eT+∫ ˙{Ï |ü+|ü⁄\ e<ä› ‘ê>∑T˙s¡T ø£\Twæ‘·+ ø±≈£î+&Ü |ü]düsê\qT X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘ê>∑T˙{Ï˝À m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&É÷ ø√¢]H˚wüHé #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY <ä‘êÔÁ~, &ç|üP´{° ‘·Vü≤d”˝≤›sY nHêï¬s&ç¶, Çz|æÄsY&ç Äq+<ésêe⁄, $ÄsYz\T XÊ´+sêe⁄, nXÀø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


$+&ûdt`Äd”dt eT÷&√ f…dtº˝À y˚~ø£ e÷s¡TŒ «¡Æ\™sVNS, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 4: ªRΩ*LRiÕ‹[ Æ™szqÌsLi≤U∂£qs, A}qÌs˚÷¡∏R∂Wá ™´sVμ≥R∂˘ «¡LRigRi©´sV©´sı ¤…¡£qÌs zqsLki£qs Æ™s[μj∂NRPáՋ[ ™´sWLRiVˆ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ™´sVW≤][ ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡ gRi∏R∂W©y ©´sVLi≤T∂ ≤][≠sVı NSNRPV ™´sWLRiVˆ ¬ø¡[aSLRiV. N]¨sı LS«¡NUP∏R∂V NSLRiflÿáª][Æ©s[ Æ™s[μj∂NRP ™´sWLjiË©´s»Ì¡V ≠sLi≤U∂£qs ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. gRiªRΩ Æ©sáՋ[ gRi∏R∂W©y ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. ªyªy‰÷¡NRP NRP≠sV…‘¡ μy*LS À‹[LÔRiV©´sV LRi©±s ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ZN˝^P™±s

ÕÿLiVVLi≤`∂ C NRP≠sV…‘¡NTP \¬ø≥¡LRi¯©±sgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. @»¡V @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi xqs™´sW≈¡˘ NRPW≤y C ªyªy‰÷¡NRP NRP≠sV…‘¡NTP AÆ™sWμR∂™´sVV˙μR∂ Æ™s[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ À‹[L`Ôi ™´s˘™´sx§¶¶¶ LSÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «‹[NRP˘LiQ\|ms Hzqszqs @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi æªΩáVxmso ª][Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xmsáV xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ NRPW≤y μk∂¨s\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. G Æμ∂[aRPLiÕ‹[\Æ©s©y ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiVáV xqs*∏R∂VLi ˙xmsºΩxmsºΩÚ gRiá xqsLixqÛsáVgSÆ©s[ DLi≤yá¨s xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. Bμj∂Õÿ

DLi¤…¡[ gRi∏R∂W©y ©´sVLi≤T∂ ≤][≠sVıNSNRPV Æ™s[μj∂NRP©´sV ™´sWLRiVˆ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms Hzqszqs BLiNS xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi G˙zmsÕfi 23 ©´sVLi≤T∂ 27 ™´sLRiNRPW ≠sLi≤U∂£qs , A{qs£qs ™´sVW≤][ ¤…¡£qÌs «¡LRigRi©´sVLiμj∂. ™´sWLjiË 16 ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ ≠sLi≤U∂£qs xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W HμR∂V ™´sÆ©Ôs[áV, lLiLi≤R∂V »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡ áª][ Fy»¡V ™´sVW≤R∂V ¤…¡xqÌsVáV A≤R∂©´sVLiμj∂.

Ä~yês¡+, 5 |òæÁãe] 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

πs|ü{Ï qT+∫ Áf…Æ dæØdt nMTsYô|’ |ü\Te⁄] kÕqTuÛÑ÷‹ ‘·«s¡>± ‹]– eùdÔ »≥Tº˝À #√{ÏkÕÔ+: nÁcÕ|òt Õÿx§¶‹L[ `i, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 4: ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ZNP[xqsVÕ‹[ μ][ztsQgS æªΩ[÷¡ \¤«¡Ã¡VFy\¤Õ¡ B…‘¡™´s¤Õ¡[ ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©´s FyNTPrÛy©±s ∏R∂VV™´s Fny£qÌsÀ›Ã¡L`i ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @≠dsVL`i\|ms ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚª][Liμj∂. xmsáV™´soLji ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝RiV @≠dsVL`i\|ms ¨s}tsQμ≥y¨sı ªRΩgÊjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. DÆμ≥Ù∂[aRPxmspLRi*NRPLigS ¬ø¡[zqs©´s ªRΩxmsˆV NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ @ªRΩ¨s À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ μR∂XuÌy˘ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s HzqszqsNTP ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. 2010 áLi≤R∂©±s ¤…¡xqÌsVÕ‹[ FyN`P ZNP|mÌs©±s xqsÕÿ¯©±sÀ≥œ¡…fi , Fny£qÌs À›Ã¡L`i ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @zqs£mnsáª][ NRP÷¡zqs ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i Fyáˆ≤Ôy≤R∂V. Bμj∂ Æ™sáVgRiVøR¡Wzqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ Hzqszqs C ™´sVVgÊRiVLji\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ μk∂¨s\|ms ≠søyLRifl· «¡Ljizms©´s áLi≤R∂©±s N][L`Ìi ™´sVVgÊRiVLjiNUP \¤«¡Ã¡V bPORPQ ≠sμ≥j∂xqsWÚ ºdΩLRiVˆ ¬ø¡zmsˆLiμj∂. ZNP|mÌs©±s ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V ¬ø¡[aSÆ©s[ ªRΩxmsˆ... ªy©´sV NS™yá¨s ©Ø[ ÀÿÕfi= Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s @≠dsVL`i N][LÌRiVÕ‹[ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ @≠dsVL`iNRPV ALRiV Æ©sáá \¤«¡Ã¡VbPORPQ xms≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ \¤«¡Ã¡VÕ‹[ }qs™´s ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VNRPW áLi≤R∂©±s ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi xqsgRiLi bPORPQ xmspLRiÚ™´sgSÆ©s[ @≠dsVL`i B…‘¡™´s¤Õ¡[ ≠s≤R∂VμR∂á∏R∂W˘≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi xqs™´sW≈¡˘ ªRΩ©´s\|ms ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s ¨s}ts Qμ≥y¨sı C FyN`P À›Ã¡L`i xqs™yÕfi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yı≤R∂V. @≠dsVL`i À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s @ªRΩ¨s\|ms ¨s}tsQμ≥y¨sı ªRΩgji}qsÚ Æ™s[Vá¨s FyN`P ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s ™´sNSL`i ∏R∂VW¨s£qs @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. ªRΩμy*LS @ªRΩ©´sV N]ªRΩÚ “¡≠sªRΩLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Hzqszqs xqsx§¶¶¶LjiLiøyá¨s N][LS≤R∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso Hzqszqs ¨s}tsQμ≥y¨sı ªRΩgji}qsÚ @ªRΩ¨sNTP «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªy™´sVV zqsμ≥ÙR∂™´sV¨s FyN`P ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi \¬ø≥¡LRi¯©±s «ÿNS @˙uy£mns ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @≠dsVL`i xmso©´sLS™´sxqsLi N][xqsLi ALÛjiNRPxmsLRi\Æ™sV©´s xqs•¶¶¶∏R∂VLi NRPW≤y ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @≠dsVL`i ™´sVLi¿¡ …ÿ¤Õ¡Li…fi D©´sı ˙NTPZNP»¡L`i@¨s, ¬ø¡[zqs©´s ªRΩxmsˆVNRPV bPORPQ @©´sV’≥¡Liøy≤R∂¨s , «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V NRP÷¡ˆLiøR¡NRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡ À›Ã¡L`i©´sV ªy™´sVV N][Õ‹[ˆªy™´sV¨s @˙uy£mns @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ZNP[xqsVÕ‹[  ¡VNUP ™´sV“¡μ`∂Æμ∂[ ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩ¨s, ≤R∂ ¡V˜Ã¡V AaRP øR¡Wzms FyN`P ˙NTPZNP»¡L˝Ri “¡≠sªyáª][ A≤R∂V NRPV©yı≤R∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.

Ä≥>±fi¯¢ô|’ ø±düT\ es¡¸+ ø√≥T¢ |ü*øÏq s¡M+Á<ä »&˚C≤, yÓTø˘ ø£\¢yéT, $qjYT ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i, zmns˙ ¡™´sLji 4: BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`iHμ][ {qs«¡©±s N][xqsLi «¡LRiVgRiVª][©´sı Æ™s[áLiÕ‹[ A»¡gSŒ˝œ¡\|ms NSxqsVá ™´sL<RiLi NRPVLRiVr°ÚLiμj∂. Ez§¶¶¶Li¿¡©´s»Ì¡VgSÆ©s[ …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W rÌyL`i AÕfiL_Li≤R∂L`i LRi≠dsLi˙μR∂«¡Æ≤∂[«ÿ |qsˆxtsQÕfi Fs˙…ÿORPQ©±sgS ¨s÷¡øy≤R∂V. «¡Æ≤∂[«ÿ N][xqsLi xmsáV ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡V F°…‘¡xms≤ÔyLiVV. Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i=, ¬ø¡\Æ©sQı xqsWxmsL`iNTPLig`i= ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ F°…‘¡ ªRΩVμj∂ ™´sLRiNRPW AxqsNTPÚNRPLRiLigS rygjiLiμj∂. lLiLi≤R∂V ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡V 10 N][»˝¡ ’¡≤ÔT∂Lig`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ \¤…¡ ˙¤À¡[NRPL`iNRPV μyLji ºdΩzqsLiμj∂. μk∂Liª][ LRix§¶¶¶xqs˘ ’¡≤ÔT∂Lig`i©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. LRix§¶¶¶xqs˘ ’¡≤ÔT∂Lig`iÕ‹[ ø≥yLÍRiL`i= NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s ’¡≤`∂ Æ™s[zqs©´s ¬ø¡\Æ©sQı «¡Æ≤∂[«ÿ©´sV μR∂NTP‰LiøR¡V NRPVLiμj∂. ≠sVgji÷¡©´s À≥ÿLRiª`Ω A»¡gSŒ˝œ¡NRPV NRPW≤y ™´sVLi¿¡ μ≥R∂LRi xms÷¡NTPLiμj∂. ∏R∂VLig`i Fny£qÌs À›Ã¡L`i ≠s©´s∏∫∂V NRPV™´sWL`i©´sV ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i= μyμyxmso 5 N][»˝¡NRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqsLiμj∂. @Õÿlgi[ ALkiˆzqsLig`i©´sV ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= 3 N][»˝¡NRPV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. ≠sZNP…fi NUPxmsL`i Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s FyLÛki™±s xms¤…¡[Õfi©´sV ø≥yLÍRiL`i= N]©´sVNRPV‰Liμj∂. FyLÛki™±s N][xqsLi ø≥yLÍRiL`i= 3.2 N][»˝¡V Æ™s¿¡ËLi¿¡Liμj∂. NSgS ZNP[LRiŒœ¡ {qsˆ≤`∂xqÌsL`i $aSLiª`Ω©´sV LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqsLiμj∂. $aSLiª`Ω 2.2 N][»˝¡V μ≥R∂LRi xms÷¡NS≤R∂V. zqsˆ©´sıL`i LRiÆ™s[Va`P F~™yL`i©´sV 77 áORPQáNRPV NTPLig`i= Fs¤Õ¡™´s©±s xmsLi«ÿÀfi μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠sÆμ∂[bdP A»¡gSŒœ¡˛ «ÿ’¡ªyÕ‹[ Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV , «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[áNRPV À≥ÿLki μ≥R∂LRi xms÷¡NTPLiμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi= $áLiNRP ZNP|mÌs©±s ™´sV}§¶¶¶Œœ¡ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[©´sV 6.1 N][»˝¡NRPV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. @Õÿlgi[ ≤yztsQLig`i ≠sZNP…fi NUPzmsLig`i Àÿ˘…fi=™´sV©±s ˙¤À¡Li≤R∂©±s Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV 4.5 N][»˝¡NRPV N][ÕfiNRPªyÚ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= Æ™s[áLiÕ‹[ Fy≤R∂VNRPVLiμj∂. H{msFsÕfi Æ™sVVμR∂…”¡ {qs«¡©±sÕ‹[ Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV BÆμ∂[ ˙FnyLi\¬ø¡“¡NTP A≤y≤R∂V. @ªRΩ¨sı ™´sV◊d¡˛ N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂¨s ˙FnyLi\¬ø¡“¡ J©´sL`i uyLRiWΔfiΔÿ©±s …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. NSgS ≠sLi≤U∂£qs AÕfiL_Li≤R∂L`i ALi˙≤R∂W LRi|qs=Õfi©´sV ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi= 2.2 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂VgS.... ≠sV¬ø≥¡Õfi «ÿ©´s=©±s©´sV ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= 1.5 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáNRPV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. A{qs£qs ˙NTPZNP»¡L`i ˙Àÿ≤`∂ x§¶¶¶≤`Í∂©´sV LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= 2.4 N][»˝¡NRPV Fy≤R∂VNRPVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ AaRPËLRi˘NRPLRiLigS $áLiNRP zqsˆ©±s ¤Õ¡¤«¡Li≤`∂ ™´sVVªRΩÚ∏R∂V˘ ™´sVVLRi◊d¡μ≥R∂LRi©±s©´sV LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i= ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i 1.6 N][»˝¡NRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqsLiμj∂. BNRP ≤R∂*∏R∂W©±s ˙¤À¡[™Ø[ , DxmsoÕfi ªRΩLRiLigRi , @˙≤T∂∏R∂V©±s À≥œ¡LRiª`Ω , ªRΩ≠dsV™±sV @NS˜Õfi , ≠s≠sFs£qs áORPQ ¯fl„fiá\|ms ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡V AxqsNTPÚ øR¡Wxms¤Õ¡[μR∂V. ™´sWLjiıLig`i |qsxtsQ©±s AORPQ©±sÕ‹[ ≠dslLi™´s*LRiW @™´sVV¯≤R∂™´s¤Õ¡[μR∂V. ˙¤À¡Li≤R∂©±s Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV LRi≠dsLi˙μR∂«¡Æ≤∂[«ÿ ™´sVVLRi◊d¡μ≥R∂LRi©±s «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ |§¶¶¶L`<i÷d¡ gjiÀfi= ˙Àÿ≤`∂ x§¶¶¶≤`Í∂ FyLÛki™±s xms¤…¡[Õfi μj∂Æ©s[£tsQ øR¡Liμj∂™´sWÕfi ALi˙≤R∂W LRi|qs=Õfi ≠sV¬ø≥¡Õfi «ÿ©´s=©±s ALkiˆzqsLig`i ≠s©´s∏∫∂V NRPV™´sWL`i $aSLiª`Ω LRiÆ™s[Va`P F~™yL`i ˙Àÿ≤`∂ x§¶¶¶g`i xqsV¨dsÕfi ©´s\lLi©±s LS’¡©±s {ms»¡LRi=©±s

9

c N][ÕfiNRPªyÚ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= c ¬ø¡\Æ©sQı xqsWxmsL`iNTPLig`i= c LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i= c ≤≥T∂÷d˝¡Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi= c ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= c LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= c Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= c LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= c ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi= c ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= c ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= c LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i= c LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= c NTPLig`i= Fs¤Õ¡™´s©±s xmsLi«ÿÀfi c LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= c N][ÕfiNRPªyÚ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= c ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s=

c 4.5 N][»˝¡V c 10 N][»˝¡ \|ms©´s.. c 1.6 N][»˝¡V c 6.1 N][»˝¡V c 25 áORPQáV c 2.4 N][»˝¡V c 3.2 N][»˝¡V c 25 áORPQáV c 2.2 N][»˝¡V c 1.5 N][»˝¡V c 3 N][»˝¡V c 5 N][»˝¡V c 2.2 N][»˝¡V c 77 áORPQáV c 88 áORPQáV c 3.5 N][»˝¡V c 50 áORPQáV

eTTø√ÿD|ü⁄ dæØdt H˚{Ï qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+

◊d”d” eH˚¶ sê´+øÏ+>¥˝À n‘·T´‘·ÔeT kÕúq+˝À

‘=* e÷´#Y˝À Äd”dt‘√ uÛ≤s¡‘Y &Ûû Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı, zmns˙ ¡™´sLji 4: ¤…¡£qÌs zqsLki£qs ™´sVVgjizqsLiμj∂.... »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡Ã¡W ™´sVVgjizqsF°∏R∂WLiVV...BNRP xmsLji≠sVªRΩ J™´sL˝Ri ˙NTPZNP…fiNRPV æªΩLRi¤Õ¡[™´s©´sVLiμj∂. À≥ÿLRiª`Ω, A}qÌs˚÷¡∏R∂W «¡»˝¡ª][ Fy»¡V $áLiNRP FyÕÊ‹Æ©s[ ™´sVVN][‰fl·xmso zqsLki£qs Aμj∂™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı Æ™s[μj∂NRPgS «¡Ljilgi[ ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω , A}qÌs˚÷¡∏R∂W ªRΩáxms≤R∂©´sV©yıLiVV. ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ \Æ™s…fi™y£tsQ ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©´sı …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂WNRPV C \¤…¡Q˚ zqsLki£qs øR¡NRP‰¨s @™´sNSaRPLigS ¬ø¡xmsˆV N][™´søR¡VË. F°LiVV©´s xmsLRiV™´so©´sV ºΩLjigji μR∂NTP‰LiøR¡VN][™yá¨s À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP»¡L˝RiV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. A{qs£qs\|ms ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ lgi÷¡¿¡ aRPVÀ≥ÿLRiLiÀ≥œ¡Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xms»Ì¡VμR∂ágS D©yıLRiV. μk∂¨sNTP ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[ \¤…¡Q˚ zqsLki£qsNRPV ™´sVVLiμR∂V «¡Ljigji©´s lLiLi≤][ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ lgiá™´s≤R∂Li μ≥][¨ds}qs©´s NS¨sˆÈÆ≤∂©±s= |msLi¿¡Liμj∂. ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ J≤T∂F°LiVV©´sxmsˆ»¡NUP...lLiLi≤][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ xmspLjiÚ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡Lji¿¡Liμj∂. À›÷¡Lig`i, Àÿ˘…”¡Lig`iª][ Fy»¡V {mns÷Ô¡Lig`iÕ‹[ @μ≥R∂V˜È ªRΩLigS LSfl”·Li¿¡©´s À≥ÿLRiªRΩ ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝RiV «¡»Ì¡VNRPV C »¡WL`iÕ‹[ ª]÷¡ ≠s«¡∏R∂W¨sı @Liμj∂LiøyLRiV. BÆμ∂[ Dªy=x§¶¶¶Li ˙»¡∏R∂WLigjiÕfi zqsLki£qsÕ‹[©´sW N]©´srygji}qsÚ À≥ÿLRiª`ΩNRPV ºΩLRiVgRiVLi≤R∂μR∂V. gRiªRΩ »¡WL`iÕ‹[ BÕÿLi…”¡ xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W \¤…¡Q˚ zqsLki£qs \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsV NRPVLiμj∂. ¤…¡£qÌs zqsLki£qs N][Õ‹[ˆLiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ @μR∂V˜ÈªRΩLigS xmsoLi«¡ŸNRPV¨s xmsLji≠sVªRΩ J™´sL˝Ri ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ≠s¤«¡[ªRΩgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ªRΩμy*LS A{qs£qs N]™´sVV¯Ã¡V ™´sLiøR¡gRi÷¡gjiLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sÆ©Ôs[ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ˙xmsxmsLiøR¡ ø≥yLizms∏R∂V©˝´sVgS D©´sı μ≥][¨ds}qs©´sNRPV C zqsLki£qs N]ªRΩÚ ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sıxqsVÚLiμj∂. ≠sÆμ∂[bdP gRi≤ÔR∂\|ms Æ™sVLRiV\lgi©´s LjiNSLÔRiVáV ¬ø¡Lji}ms}qsLiμR∂VNRPV NRPW≤y Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩVLiμj∂. «¡»˝¡ ≠sxtsQ∏R∂W¨s N]}qsÚ ™´sWxqÌsL˝Ri À˝ÿxqÌsL`i xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i ™´sV◊d¡˛ ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[NTP @≤R∂VgRiV |ms≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Li @≤y*Li¤…¡[«figS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms ªRΩLS*ªRΩ ™´sÆ©Ôs[áNRPV μR∂WLRiLigS DLi…‹[©´sı xqs¿¡©±s C zqsLki£qsÕ‹[ A≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ @LiμR∂VN][¤Õ¡[NRPF°LiVV©´s øyLji˙ªRΩNRP |qsLiøR¡Lki xmsLji≠sVªRΩ J™´sL˝Ri FnylLi[¯…fiÕ‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @’≥¡™´sW©´sVáV N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ μ≥][¨ds ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[ ∏R∂VLig`i BLi≤T∂∏R∂W …‘¡ »¡*Li…‘¡ @μR∂LRig]»Ì¡≤R∂Li aRPVÀ≥œ¡xmsLjiflÿ™´sVLi. ™´sVV≈¡˘LigS ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝RiV xqsVlLi[£tsQ \lLi©y , L][z§¶¶¶ª`Ω aRPLRi¯ , ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶ @¨sı ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[©´sW LSfl”·xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ \¤…¡Q˚ zqsLki£qsÕ‹[ ≠dsLji\|ms øyÕÿ @LiøR¡©yáV©yıLiVV. BNRP J|ms©´sL˝RiV gRiLi’≥d¡L`i, |qs•¶¶¶*g`i ™´sVLi¿¡ ALRiLiÀ≥ÿ¨sıQ}qsÚ ≠sV≤T∂ÕÿLÔRiL`i\|ms IºΩÚ≤T∂ ªRΩgÊji À≥ÿLkir°‰L`i ¬ø¡[}qs @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. À›÷¡Lig`iÕ‹[ BLSˆÈ©±s xmshS©±s, ˙xms≠dsfl„fi NRPV™´sWL`i, «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s }ms£qs À≥ÿLS¨sı Æ™sW∏R∂V ©´sV©yıLRiV. @»¡V zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @bP*©±sZNP[ ø][»¡V μR∂N]‰øR¡VË. @LiVVæªΩ[ AÕfiL_Li≤R∂L`i LRi≠dsLi˙μR∂ «¡Æ≤∂[«ÿNRPV ø][…”¡™y*áLi¤…¡[ INRP Àÿ˘…fi=Æ™sV©±sNRPV ≠s˙aSLiºΩ¨s™´s*NRP ªRΩxmsˆμR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Fs™´sLji¨s ªRΩzmsˆryÚLRiÆ©s[μj∂ AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso A}qÌs˚÷¡∏R∂W «¡»Ì¡V }mns™´slLi…figS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVª][Liμj∂. ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω©´sV ¿¡ªRΩÚ¬ø¡[zqs ™´sW©´szqsNRPLigS \|ms ¬ø¡[LiVV ryμ≥j∂Li¿¡©´s NRPLigSLRiWáV ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsÕ‹[©´sW μy¨s¨s N]©´srygjiLiøyá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s A{qs£qs «¡»Ì¡VÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL˝RiV

$sê{Ÿ ø√V”≤¢ n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶ (◊d”d”) ‘êC≤>± $&ÉT<ä\ #˚dæq eH˚¶ sê´+øÏ+>¥‡˝À {°$T+&çj·÷ j·T+>¥ u≤´{Ÿ‡eTHé $sê{Ÿ ø√V”≤¢ n‘·T´‘·ÔeT sê´+≈£îqT kı+‘·+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. $sê{Ÿ ø√V”≤¢ u≤´{Ÿ‡yÓTHé sê´+øÏ+>¥‡˝À eT÷&√ kÕúq+˝À ì\e>±, {°$T+&çj·÷ ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ ◊<√ sê´+≈£îqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ÄÁùdº*j·÷‘√ »]–q f…düTº dæØdt˝À bòÕyéT‘√ sêDÏ+∫q $sê{Ÿ ø√V”≤¢ 300 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Çø£ <äøÏåD≤Á|òæø± eH˚¶ ¬øô|ºHé @; &ç$*j·TsY‡ ¬s+&√ kÕúq+˝Àq÷, Vü≤d”yéT Äe÷¢ {≤|t sê´+≈£îqT kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. $T–*q u≤´{Ÿ‡eTq¢˝À ≈£îe÷s¡ dü+>∑ø£ÿs¡ @&ÉT, yÓTÆø˘ Vü≤d”‡ mì$T~, yÓTÆπø˝Ÿ ‘=$Tà<√ kÕúq+˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. Çø£ eH˚¶ uÖ\s¡¢ sê´+øÏ+>¥‡˝À Áo\+ø£≈£î #Ó+~q \dæ‘Y eT*+>∑ |ü<√ kÕúq+˝À ì\e>±, s¡M+Á<ä ã&˚C≤, Áu…{Ÿ © 13, 15 kÕúq˝À¢ ì*#ês¡T.

FyLi…”¡Lig`i , x§¶¶¶{qs= , ˙¤À¡…fi ÷d¡ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøR¡©´sV©yıLRiV. ¤…¡£qÌs zqsLki£qsNRPV ™´sVVLiμR∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][¤…¡[ xqsLiμj∂gÙRiLiÕ‹[ D©´sı xmsLjixqÛsVªRΩVá ©´sVLi≤T∂ ¡∏R∂V»¡xms≤T∂ Fny™±sVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s FyLi…”¡Lig`i, x§¶¶¶{qs= ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[©´sW @μR∂LRig]…Ìÿá¨s Dªy=x§¶¶¶LigS D©yıLRiV. À›÷¡Lig`iÕ‹[ ˙¤À¡…fi÷d¡ª][ Fy»¡V LS˘©±s •¶¶¶˘Lji£qs , ≠sV¬ø≥¡Õfi rÌyL`i‰ , ≤]|§¶¶¶LÌki DLi≤R∂gS... AÕfiL_Li≤R∂L`igS ≤y¨s∏R∂VÕfi ˙NTPzqÌs∏R∂V©±s @μR∂©´sxmso  ¡Ã¡LigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. r~LiªRΩ gRi≤ÔR∂\|ms A≤R∂≤R∂Li A{qs£qsNRPV  ¡Õÿ¨sı¬ø¡[Ë @LiaRPLi @LiVV©´sxmsˆ»¡NUP gRiªRΩ LjiNSLÔRiVá xmsLRiLigS À≥ÿLRiª`ΩNRPV Fs≤`Í∂ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. À≥ÿLRiª`Ω ¿¡™´sLjiryLjigS A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfiÕ‹[ ªRΩáxms≤T∂ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. Àÿ≥ LiR ª`Ω «¡»¡Ì V (@Liø¡R ©y): ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i , xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i , g_ªRΩLi gRiLi’≥d¡L`i , ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶ , xqsVlLi[£tsQ \lLi©y , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ ¤Õ¡[NRP LRi≠dsLi˙μR∂ «¡Æ≤∂[«ÿ , ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds (ZNP|mÌs©±s NRP™±sV ≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , BLSˆÈ©±s xmshS©±s , LRi≠søR¡Li˙μR∂©±s @bP*©±s , ˙xms≠dsfl„fi NRPV™´sWL`i , «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s. A}qÌs˚÷¡∏R∂W «¡»Ì¡V (@LiøR¡©y): Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i , ™´sW¥R∂W˘ Æ™s[≤`∂ , LjiNUP FyLi…”¡Lig`i , \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ , Æ≤∂[≠s≤`∂ x§¶¶¶{qs= , \Æ™sVZNP[Õfi x§¶¶¶{qs= , ≤y¨s∏R∂VÕfi ˙NTPzqÌs∏R∂V©±s , ˙¤À¡…fi÷d¡ , LS˘©±s •¶¶¶˘Lji£qs , ≠sV¬ø≥¡Õfi rÌyL`i‰ , «ÿ≠s∏R∂VL`i ≤]|§¶¶¶LÌki. NS™´sV©±sÆ™sÕfiÚ Àÿ˘LiN`P \¤…¡Q˚ zqsLki£qs À≥ÿLRiª`, A}qÌs˚÷¡∏R∂W c Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı DμR∂∏R∂VLi 8.50 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂...

e´sêú\qT $&ÉT<ä\ #˚ùd˝≤ Bìï s¡÷bı+~+#ês¡T.

_õHÓdt

#·* yê‘êes¡D+˝À ≥#Y Ád”ÿHé yÓTTu…’˝ŸqT Ä|üπs{Ÿ #˚j·÷´\+fÒ..?

j·T÷s¡|t ø±s¡¢ô|’ ~>∑TeT‹ düT+K+

‘·–Z+|ü⁄qT e´‹πsøÏ+∫q {≤{≤ Ç+&çj·÷`j·T÷s¡|t <˚XÊ\ eT<Ûä´ ñ∫‘· yêDÏ»´ ˇ|üŒ+<ä+ (Á|ò” Á{°&é nÁ–yÓT+{Ÿ) |ü≥¢ Ç≥T ø=qT>√\T<ës¡T\T dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+fÒ, n≥T ø±s¡¢ ‘·j·÷Ø ø£+ô|˙\T e÷Á‘·+ e÷ ø£&ÉT|ü⁄\ô|’ ø=≥ºø£+&ç n+≥÷..‘·eT >√&ÉTqT ‘·\T|ü⁄‘·THêïsTT. Çs¡T <˚XÊ\ á ˇ|üŒ+<ä+ >∑qTø£ neT˝À¢øÏ e∫Ãq≥¢sTT‘˚, j·T÷s¡|t qT+&ç ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îH˚ ø±s¡¢ô|’ ~>∑TeT‹ düT+U≤ìï uÛ≤Ø>± ‘·–Z+ #·&É+ ‘=\–+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. |òü*‘·+>± uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ j·T÷s¡|t qT+&ç ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îqï ø±s¡¢ n‹ #Íø£ <Ûäs¡øÏ \uÛÑ´+ ne⁄‘êsTT. á ˇ|üŒ+<ä+ |ü≥¢ ø=qT>√\T<ës¡T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+fÒ, ø±sY y˚Tø£s¡T¢ e÷Á‘·+ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Bìô|’ Á|üeTTK yêVü≤q ‘·j·÷Ø dü+düú {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ düŒ+ ~dü÷Ô Ç˝≤+{Ï dü«\Œø±*ø£ $<ÛëHê\ e\¢ <˚oj·T Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ |ü]ÁX¯eT eè~Δ, <˚X¯+˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ø°åDÏ+∫b˛‘êj·Tì yê´U≤´ì+∫+~. Ç~ |ü]ÁX¯eT eè~Δ nD∫ y˚düTÔ+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Ç~ |ü]ÁX¯eT˝À ndüe÷q‘·\qT ≈£L&Ü düèwæºdüTÔ+~. Ç˝≤+{Ï dü«\Œø±*ø£ $<ÛëHê\T ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´+ ø±ìeì {≤{≤ yÓ÷≥sY‡ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY (Ç+&çj·÷ Ä|üπswüHé‡) |æmyéT ‘Ó˝≤+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚, á ˇ|üŒ+<ä+ e\¢ ‘·eT C≤>±«sY ˝≤´+&é s√esY≈£î eT+∫ »s¡T>∑T‘·T+~ nì Äj·TqT Á|ü•ï+#·>± Bì >∑T]+∫ Ç|ü&˚+ #Ó|üŒ˝ÒeTì nHêïs¡T. á Á|ü‹bÕ~‘· ñ∫‘·`yêDÏ»´ ˇ|üŒ+<ä+ (m|òt{Ï@) n~Ûø±]ø£+>± #ÓbÕŒ\+fÒ <Ó’«bÕøÏåø£ ô|≥Tºã&ç eT]j·TT yêDÏ»´ ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+, bÕ´dæ+»sY ø±s¡¢ô|’ Ç+&çj·÷ ~>∑TeT‹ düT+U≤ìï ‘·–Z+#ê\ì j·T÷s√|æj·THé j·T÷ìj·THé ø√s¡T≈£î+ {À+~. pHé 2007 qT+∫ á ˇ|üŒ+<ä+ >∑T]+∫ #·s¡Ã\T ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT.

»qe]˝À 7 XÊ‘·+ ô|]–q

ãC≤CŸ Ä{À u…’ø˘ ùd˝Ÿ‡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\ ‘·j·÷Ø˝À ~«rj·T kÕúq+˝À ñqï ãC≤CŸ Ä{À ø=‘·Ô dü+e‘·‡sêìï dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ãC≤CŸ Ä{À HÓ\yêØ neTàø±\˝À Ç~es¡¬øqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>±, >∑&ç∫q »qe] HÓ\˝À 6.83 XÊ‘·+ eè~Δì qyÓ÷<äT #˚düTø=ì n‘·´~Ûø£+>± 2,94,439 yÓ÷{≤sYôd’øÏfi¯¢qT $Áø£sTT+∫+~. >∑&ç∫q dü+e‘·‡s¡+˝À Ç<˚ HÓ\˝À ø£+ô|˙ yÓTT‘·Ô+ ~«#·Áø£ yêVü≤q neTàø±\T 2,75,622 j·T÷ì≥T¢>± ñqï≥T¢ ãC≤CŸ Ä{À *$TfÒ&é z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿ+~. á düeTj·T+˝À ø£+ô|˙ m>∑TeT‘·T\T 13.01 XÊ‘·+ eè~Δ #Ó+~ 1,16,996 j·T÷ì≥T¢>± qyÓ÷<äj·÷´sTT. »qe] 2011˝À Ç$ 1,03,526 j·T÷ì≥T¢>± ñHêïj·Tì ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~. Çø£b˛‘˚ Á‹#·Áø£ $uÛ≤>∑+˝À neTàø±\T

14.42 XÊ‘·+ eè~Δ #Ó+~ 43,436 j·T÷ì≥T¢>± qyÓ÷<äj·÷´ j·Tì, ÁøÏ‘·+ dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ HÓ\˝À á neTàø±\T 37,961 j·T÷ì≥T¢>± ñHêïj·Tì ø£+ô|˙ yÓ\¢&ç+∫+~. yÓTT‘·ÔMTà<ä ø£+ô|˙ yÓTT‘·Ô+ neTàø±\T 3,13,583 j·T÷ì≥¢ qT+&ç 3,37,875 j·T÷ì≥¢≈£î ô|]– 7.75 XÊ‘·+ eè~Δ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïsTT.

_`e÷´ø˘‡ myéT|æ$ Ç+&çj·÷≈£î rdüT≈£îsêqTqï bò˛sY¶

nyÓT]ø± Ä{À ~>∑Z»+ bò˛sY¶ yÓ÷{≤sY ø£+ô|˙ >∑&ç∫q @&Ü~ C…˙yê yÓ÷{≤sY c˛˝À Ä$wüÿ]+∫q ø±+bÕø˘º myéT|æ$ (eT©º |üs¡Œdt yÓVæ≤ø£˝Ÿ) ª_`e÷ø˘‡μ ø±HÓ‡|tº˝À Ábı&Éø£åHé yÓs¡¸HéqT sêqTqï C…˙yê yÓ÷{≤sY c˛˝À ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚j·TqT+~. bò˛sY¶ >√¢ã˝Ÿ |òæj·TkÕº dæ&ÜHé Ä<Ûës¡+>± s¡÷bı+~+∫q á myéT|æ Ç+&çj·THé e÷¬sÿ{À¢ ≈£L&Ü $&ÉT<ä\j˚T´ neø±X¯+ ñ+~. uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ 2015 Hê{ÏøÏ mì$T~ ø=‘·Ô yÓ÷&É fi¯¢qT Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTì ø£+ô|˙ Á|üø£{Ï+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À Ç|üŒ{Ïπø, |òæj·TkÕº >√¢ã˝Ÿ ôd&ÜHéqT <˚oj·T $|üDÏ˝À Á|üy˚X¯ô|≥º>± >∑&ç∫q »qe]˝À »]–q &Ûç©¢ Ä{À mø˘‡b˛˝À >√¢ã˝Ÿ mdtj·T÷M ªªmø√k˛ŒsYºμμqT Ä$wüÿ]+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. |òæj·T{Ÿ uÛ≤s¡‘Y˝À Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï mì$T~ ñ‘·Œ‘·TÔ \˝À _`e÷ø˘‡ myéT|æ$ ≈£L&Ü ˇø£{Ï>± ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. ÁøÏj˚T{Ïyé ne⁄{Ÿ\Tø˘‘√ &çC…’Hé #˚dæq _`e÷ø˘‡ myéT|æ$˝À 1.0 ©≥sY ô|Á{À˝Ÿ 3`dæ*+&ÉsY ≥s√“ Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. ◊<äT>∑Ts¡T kÂø£s¡´e+‘·+>± Á|üj·÷DÏ+#˚˝≤ r]Ã~~›q á myéT|æ$ 4.04 MT≥s¡¢ b˛&ÉeqT ø£*– ñ+&ÉqT+~. Ç+ø± Ç+<äT˝À Ä{À kÕºsYº`kÕº|t Ä|ü¸Hé, {Ï«Hé Ç+&çô|+&é+{Ÿ y˚]j·TãT˝Ÿ ø±yéT f…Æ$T+>¥, &Ó’¬sø˘º Ç+C…ø£åHé dædüºyéT e+{Ï n‘ê´<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hê\qT ñ|üjÓ÷ –+#ês¡T. |üsê«es¡D≤ìøÏ Vü‰ì ø£*–+#·≈£î+&Ü ‘·≈£îÿe ø£s¡“Hé

n~ #·* ø±\+.. $|üØ‘·yÓTÆq #·*.. nqTø√≈£î+&Ü á yê‘êes¡D+˝À MTs¡T ãj·T≥≈£î yÓfi≤¢*‡e∫Ã+~, ¬s>∑T´\sY>± <Ûäs¡+#˚ ôd«≥ºsY, #˚‹ ‘=&ÉT>∑T\T (>∑¢yé‡) y˚düT≈£îì ãj·T≥≈£î e#˚ÃXÊs¡T. Ç+‘·˝ÀH˚ bò˛Hé yÓ÷–+~. ø±˝Ÿ |æø˘ #Ój·÷´*.. ≥#Y Ä<Ûë]‘·+>± |üì#˚ùd MT yÓTTu…’˝Ÿ #˚‹ düŒs¡Ù≈£î e÷Á‘·y˚T düŒ+~düTÔ+~. n|ü&ÉT MTπs+ #˚kÕÔs¡T >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£ #˚‹ ‘=&ÉT>∑TqT rdæ ø±˝Ÿ Äq‡sY #˚kÕÔs¡T. eTTCÀ® Á|üeTTK $<˚• dü+düú ≥#Y Ád”ÿHé bò˛q¢≈£î düŒ+~+#˚ $<Ûä+>± #˚‹ ‘=&ÉT>∑T\T (>∑¢yé‡)qT &çC…’Hé #˚dæ+~. á >∑¢yé\qT <Ûä]+∫ #·* yê‘ê es¡D+˝À ì•Ã‘·+>± ≥#Y Ä<Ûë]‘· >±´&Ó®≥¢qT düT\Te⁄>± Ä|üπs{Ÿ #˚düTø√e#·TÃ. ≥#Y Ád”ÿHé≈£î düŒ+~+#˚ ôV’≤ ø±«*{° dæ\«sY ø√f…&é HÓ’˝≤Hé ô|ò’ãsY |ü<ësêΔìï >∑¢yé‡ ìsêàD+˝À $ìjÓ÷–+#ês¡T. eTCÀ® ≥#Y Ád”ÿHé $+≥sY >∑¢yéqT24.95 #Ó*¢+∫. eTTCÀ® ÄHé˝…’Hé k˛ºs¡¢ <ë«sê bı+<äe#·TÃ.

<˚X¯ $<ÛëHê\≈£î nqT>∑TD+>± ø£+f…+{Ÿ: >∑÷>∑T˝Ÿ! nj·÷ <˚XÊ\ $<ÛëHê\≈£î nqT>∑TD+>± ‘·eT u≤¢>∑T˝À¢ì ø£+f…+{Ÿ ≈£î ìj·T+Á‘·D $~Û+#ê\ì Ç+≥¬sï{Ÿ ôdsYÃÇ+»Hé >∑÷>∑T˝Ÿ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. Ç+<äT≈£î dü+u+~Û+∫q Á|üD≤ ø£\\qT á n+‘·sê®\ ~>∑Z»+ dæ<äΔ+ #˚dæ+~. u≤¢>∑sY <ë«sê >∑÷>∑T˝Ÿ dü+düú u≤¢–+>¥ düØ«düT\qT n+~düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+.. ñ<ëVü≤s¡D≈£î @<Ó’Hê u≤¢>∑T.. q÷´õ˝≤+&é #·{≤º\qT n‹Áø£$T+∫q |üø£å+˝À >∑÷>∑T˝Ÿ <ëìï Ä <˚X¯+˝À u≤¢ø˘ #˚düTÔ+~. nsTT‘˚, Ç‘·s¡ <˚XÊ˝À¢ e÷Á‘·+ <ëìô|’ ìùw<Ûä+ ñ+&É<äT ø£qTø£ y˚πs <˚XÊ˝À¢ì HÓ{Ï»qT¢ Ä u≤¢>∑TqT MøÏå+#·e#·TÃ. uÛ≤s¡‘Y‘√ bÕ≥T, Áu…õ˝Ÿ, »s¡à˙ ‘·~‘·s¡ <˚XÊ˝À¢ á $<Ûëq+ neT˝À¢øÏ edüTÔ+<äì >∑÷>∑T˝Ÿ ‘Ó*|æ+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ uÛ≤eÁ|üø£≥q ùd«#·Ã¤≈£î y˚~ø£>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·÷H˚ eTs√yÓ’|ü⁄ Äj·÷ <˚XÊ\ #·{≤º\≈£î ≈£L&Ü ˝Àã&ç |üì#˚ùd+<äT≈£î á $<Ûëq+ ñ|üø£]düTÔ+<äì >∑÷>∑T˝Ÿ ù|s=ÿ+~. Ç+<äTø√dü+ ‘·>∑T @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ $e]+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄, eTVæ≤fi≤ m+Á≥Áô|q÷´sY‡ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ªñyÓTHé m+Á≥Áô|q÷´sY‡ ÄHé ~ yÓuŸμ (&Éã÷¢´áy√&Éã÷¢´) Áb˛Á>±yéTqT ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ >∑÷>∑T˝Ÿ ‘Ó*|æ+~. ÄHé˝…’Hé e÷<Ûä´eT+>± yê´bÕsêeø±XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î, yê{Ïì n+~|ü⁄#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î yê]øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì ø£+ô|ì $e]+∫+~.

u+>±s¡+, yÓ+&ç <Ûäs¡\T $XÊK|ü≥ï+ e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.28,490 Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.26,490 yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷. 57,500 >± ñ+~. sê»eT+Á&ç e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.28,530, Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 26,150, yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷.56,500 ñ+~. $»j·Tyê&É e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 28,678, Äs¡ïyÓT+{Ÿ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.26,250, yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷.55,900>± ñ+~.


C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, |òæÁãe] 5, 2012

#·]Ã˝À ]‘˚XŸ, C…˙*j·÷\ ô|[¢

ÁX¯ <äΔ <ë dt ôV’≤<äsêu≤<é

j·TeT˝Àø£+˝À

s¡$‘˚»..?

u≤©e⁄&é »+≥ ]‘˚XŸ <˚XŸeTTK , C…˙*j·÷\T X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eTT+u≤sTT u≤+Á<ë ÁbÕ+‘·+˝Àì ˇø£ #·]Ã˝À Á¬ø’düÔe dü+Á|ü<ëj·T+ Á|üø±s¡+ $yêVü≤ y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄ø=Hêïs¡T. M]<ä›] $yêVü≤+ e÷sê«&û dü+Á|ü<ëj·T+ Á|üø±s¡+ X¯óÁø£yês¡+ »]–+~. eT+>∑fi¯Ss¡T πø<∏ä*ø˘ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q C…˙*j·÷ n;Ûwüº+ y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ Á¬ø’düÔe dü+Á|ü<ëj·T+ Á|üø±s¡+ ≈£L&Ü $yêVü≤ y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nsTT‘˚ X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± u≤©e⁄&é ùV≤e÷ ùV≤MT\ eT<Ûä´ ø±≈£î+&Ü, πøe\+ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T, düìïVæ≤‘·T\ eT<Ûä´ á $yêVü≤ y˚&ÉTø£ ìsê&É+ãs¡+>± »]–+~. X¯ìyês¡+ s√E kÕj·T+Á‘·+ eTT+u≤jYT˝Àì <ä Á>±+&é Vü≤j·T‘Y˝À M] $yêVü≤ ]ôd|ü¸Hé |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

Hê *$T{Ÿ‡ Hê≈£î ñHêïsTT n+<ä+ $wüj·T+˝Àq÷, X¯Øsêø£è‹ $wüj·T+ ˝Àq÷ ]#ê>∑+>√bÕ<Ûë´jYT Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tºø√>∑*–+~. á uÛ≤eT ª©&ÉsYμ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆ, ª$Ts¡|üø±jYTμ dæìe÷‘√ n+<ä]˙ Äø£≥Tºø√>∑*–+~. Ä ‘·sê«‘· n≥T ‘·$Tfi¯+˝ÀøÏ s¡÷≥T e÷]à nø£ÿ&Ü |òüsê«˝Ò<äì|æ+#·T≈£î+~. |òæõø˘ yÓTsTT+f…HÓHé‡ $wüj·T+˝À Hêø£+≥÷ ø=ìï ˝…ø£ÿ\THêïsTT...Ä ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡y˚T ñ+{≤qì #ÓãT‘√+~ ]#ê>∑+>√bÕ<Ûë´jYT. ‘=* dæìe÷˝À dæ¢yéT>± ø£ì|æ+∫Hê, ¬s+&√ dæìe÷ ª$Ts¡|üø±jYTμøÏ e#˚Ãdü]øÏ ]#ê ø±düÔ+‘· u§<äT›>± ‘·j·÷s¡sTT´+~. Ä ‘·sê«‘· ªHê>∑e*¢μ dæìe÷˝À ]#ê ø£ì|æ+∫Hê, ÄyÓT yÓ÷Á&ÉHé Á&ÉdüT‡\T Ä dæìe÷˝À y˚j·Tø£b˛e&É+‘√..ÄyÓT |òæõø˘ ô|<ä›>± ôV’≤˝…’{Ÿ ø±˝Ò<äT. á eT<Ûä´ n&ÉbÕ <ä&ÉbÕ ùdºCŸ &Ü´qT‡˝À¢ ø£ì|æk˛Ôqï ]#êì #·÷dæ u≤uÀjYT áyÓT n|üŒ{Ï ]#êj˚THê nì nqT≈£î+≥THêïs¡ì düe÷#ês¡+. n+‘· uÛ≤Ø>± ø±≈£î+&Ü ø±düÔ dæ¢yéT neø£b˛‘˚ ‘·q ¬øØsYπø qwüºeTì ]#êô|’ ø±yÓT+≥T¢ edüTÔHêïj·T≥. ÄyÓT e÷Á‘·+ ‘·qô|’ ek˛Ôqï Ä ø±yÓT+{Ÿ‡ì ˝…’{Ÿ rdüT≈£î+~. ªø±düÔ+‘· u§<äT›>± ñ+{≤q+‘˚μ..nì #ÓãT‘√qï ]#ê, n˝≤ ñ+fÒH˚ ‘·$Tfi¯ ‘·+_\≈£î q#·TÑêqì ]#ê #ÓãT‘√+~. eT] ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\ dü+>∑‘˚+≥ì n&ç–‘˚, ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î ‘·q >±¢eTsY ‘·|üŒ≈£î+&Ü q#·TÑ·T+<äì, ø±düÔ u§<äT›>± ñ+fÒ me¬s’Hê yÓT#·TÃ≈£î+{≤s¡ì ôd\$∫Ã+~ ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´jYT.

e÷dt eTVü‰sêC s¡$‘˚» dæìe÷ ø√dü+ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿà dæ{°˝À Á|ü‘˚´ø£+>± j·TeT ˝Àø£+ ôd{Ÿì y˚düTÔHêïs¡T. s¡$‘˚» q{ÏdüTÔqï ª<äs¡Te⁄μ ∫Á‘·+ ø√dü+ Bìï &çC…’Hé#˚düTÔ Hêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT Á|üuÛÑT j·TeT<Ûäs¡àsêE>± ø£ì|æ+#·qTHêï&ÉT. XÖs¡´+ ù|ò+ •e <äs¡Ùø£‘·«+˝À á ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘√+~. kÂ+&é Ä|òt e÷dt nH˚ düuŸ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ |òü⁄˝Ÿ e÷dt m+≥sYf…ÆqsY>± á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. ã÷s¡T>∑T|ü*¢ •esêeTø£èwüí ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+˝À ‘ê|”‡ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ìs¡e~Ûø£+>± wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘√+~. á ∫Á‘·+˝À s¡$‘˚» >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± dü]ø=‘·Ô>± ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêï&ÉT. |üP]Ô e÷dt m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı<äuÀ‘·Tqï á ∫Á‘·+˝À s¡$‘˚» ◊<äT &ç|òü¬s+{Ÿ ùw &釽À $_ÛqïyÓTÆq ¬>≥|t˝À ø£ì|æ+ #·uÀ‘·THêï&ÉT. >∑‘·+˝À $Áø£yéT V”≤s√>± e∫Ãq ªn|ü]∫‘·T&ÉTμ dæìe÷˝À V”≤s√ eT÷&ÉT $_ÛqïyÓTÆq bÕsêÙ«˝À¢ ø£ì|æ+#ê&ÉT. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À s¡$‘˚» Ç+<äT˝À ◊<äT bÕsêÙ«˝À¢ ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêï&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î n\¢] ∫\¢s¡ sö&û ø±´¬sø£ºs¡¢‘√ ø±yÓT&û V”≤s√>± ø£ì|æ+∫q s¡$‘˚» á dæìe÷˝À ‘·q˝Àì ndü˝…’q q≥T&çì Áù|ø£å≈£î\≈£î #·÷|æ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

s¡#·Ãμ wüO{Ï+>¥øÏ n+‘·sêj·T+ sêyéT #·s¡DY V”≤s√>± dü+|ü‘Y q+~ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªs¡#·Ãμ dæìe÷ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï $wüj·T+ Áù|ø£å≈£î\øÏ $~‘·y˚T. yÓT>±dü÷|üsY >∑T&é |òæ˝Ÿà‡ u≤´qsYô|’ ì]àk˛Ôqï á dæìe÷ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT` πøs¡fi¯˝À wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. πøs¡fi¯˝Àì ô|]j·÷sY f…Æ>∑sY ]»sY« bòÕ¬sdtº˝Àì z düs¡düT‡˝À sêyéT #·s¡DY, ‘·eTHêï\ô|’ z &É÷´jÓT{Ÿì ∫Árø£]+#˚+<äT≈£î <äs¡Ù≈£î&ÉT dü+|ü‘Yq+~ @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îHêï&ÉT. n+‘ê ¬s&û #˚düTø=ì wüO{Ï+>¥ kÕºsYº #˚<ë›eTqT≈£î+≥T+&É>±, ]»sY« bòÕ¬sdtº &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY dü+»jYT≈£îe÷sY nø£ÿ&çøÏ e∫à wüO{Ï+>¥ì n&ÉT¶≈£îHêï&É≥. ˝…’|òt C≤¬ø{Ÿ ˝Ò≈£î+&Ü ˝Òø˘˝ÀøÏ nqTeT‹+#·q+≥÷ >∑{Ϻ>± #Ó|üŒ&É+‘√ nø£ÿ&É >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. á $wüj·T+˝À »]–q >∑+<äs¡>√fi¯+ ø±s¡D+>± n+<ä]ø° eT÷&éb˛ sTT+<ä≥. n~ Á>∑Væ≤+∫q dü+|ü‘Yq+~ yÓ+≥H˚ ù|ø£|t #ÓbÕŒ&Éì Ç<ä›s¡T sê»X‚KsY\T ø£*dæ ˇø£ÿ dæìe÷ ø√dü+ |üì #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ sê»X‚KsY <äs¡Ùø£‘·«+ düe÷#ês¡+. eVæ≤düTÔ+fÒ, eTs√ sê»X‚KsY q{Ï+#·qTHêï&ÉT. $wüj·Ty˚T+≥+fÒ, ªs¡D+μ dæìe÷‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± e÷]q ø=]jÓ÷Á>±|òüsY ªneTà sê»X‚KsY, V”≤s√ sê»X‚KsY‘√ ªyÓ÷HêsYÿμ nH˚ dæìe÷ s¡÷bı+~+#·qTHêï&ÉT. ªK‘·sêïø˘μ dæìe÷‘√ |òüTÀs¡yÓTÆq n|ü»j·÷ìï #·$#·÷dæq neTà sê»X‚KsY, Ä eT<Ûä´ yÓ+ø£fÒwt‘√ ª>∑+>∑μ nH˚ dæìe÷øÏ bÕ¢Hé #˚dæHê, Ä ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±≈£î+&ÜH˚ n≥¬øπøÿdæ+~. n<˚ düu…®ø˘ºì sê»X‚KsYøÏ $ì|æ+∫, neTà sê»X‚ø£sY <äs¡Ù≈£î&ç>± eTs√ kÕ] ‘·q Á|ü‹uÛÑqT #ê{≤\qT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&ÉT. V”≤s√ sê»X‚KsY X¯ìyês¡+ V”≤s√ sê»X‚KsY |ü⁄{Ϻqs√E dü+<äs¡“¤+>± ªyÓ÷HêsYÿμ dæìe÷ì ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. sê»X‚KsYì á dæìe÷˝À ø=‘·Ô ø√D+˝À #·÷|æ+#·uÀ‘·THêïqì, m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ Á|ü<Ûëq+>± á dæìe÷ kÕ>∑T‘·T+<äì <äs¡Ù≈£î&ÉT neTà sê»X‚KsY #ÓãT‘·THêï&ÉT.

sê»X‚KsY‘√ neTà sê»X‚KsY

m+‘·{Ï yê¬s’Hê ø£<∏äπø Hê ÁbÕ<∏ëq´+ dæìe÷ dü+^‘·+˝À Çfi¯j·TsêC≤ XË’* Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq<äH˚ #ÓbıŒ#·TÃ. Áù|eT^‘ê\˝À yÓT˝§&ûøÏ ô|<ä› |”≥y˚dæ, ˇø£ ø=‘·Ô ˇs¡e&ç düèwæº+∫q >=|üŒ dü+^‘·ø±s¡T&ÉT Çfi¯j·TsêC≤. n+<äTπø Äj·TqqT j·÷e‘Y dæ˙ |ü]ÁX¯eT eTT<äT›>± eT÷´õø˘ y˚TÁk˛º nì |æ\T#·T≈£î+{≤s¡T. mquÛ…’\˝À Äj·Tq ø£{Ϻq u≤D°\T ôd’‘·+ Ç|üŒ{Ï ‘·s¡+ yê]ì ≈£L&Ü Äø£≥Tº≈£î+≥THêïj·T+fÒ Ä dü+^‘· C≤„ì Á|ü‹uÛÑ m≥Te+{Ï<√ eTq+ n+#·Hê ø£≥º#·TÃ. nsTT‘˚, dæìe÷ ø£<∏ä q#·Ãø£b˛‘˚ m+‘·{Ï ô|≥º V”≤s√ dæìe÷ nsTTHê düπs Äj·Tq ‹s¡düÿ]kÕÔs¡qï Á|ü#ês¡+ ˇø£≥T+~. <ëìì Äj·Tq ≈£L&Ü ˇ|üŒî≈£î+{≤&ÉH˚~ dü‘·´+. n+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D>± ø£eT˝ŸVü‰düHé dæìe÷ >∑T]+∫ #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq e÷≥˝À¢H˚ ªzkÕ] ø£eT˝Ÿ z ø£<∏ä #Ó|æŒ, á dæìe÷øÏ ≥÷´Hé‡

ø£≥ºeTì n&ç>±s¡T. Ä dæìe÷øÏ H˚qT #˚j·Tqì #ÓbÕŒqT. <ëì ì+&Ü ejÓ÷˝…Hé‡ ñ+~. Çø£ H˚qT #˚j·T&ÜìøÏ @eTT+≥T+~? nHêïqT. nsTT‘˚, eT∞¢ ¬s+&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· Äj·Tq eT∞¢ e∫Ã, ø£<∏ä≈£î e÷s¡TŒ\T #˚XÊqHêïs¡T. ˇø£kÕ] ø£<∏ä nqT≈£îHêïø£ Ç+ø± e÷s¡TŒ˝ÒeTT +{≤j·THêïqT. Ä $<Ûä+>± Ä dæìe÷øÏ H˚qT |üì #˚j·T˝Ò<äT. Ç<˚ ø±<äT...Ç˝≤+{Ï dæìe÷\T #ê˝≤H˚ ñHêïsTTμnì nHêïs¡T. Äj·Tq Ç{°e˝Ò Á|üø±wtsêCŸ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤dü÷Ô, q{Ï+∫q ª<Û√˙μ ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£ dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<é e#êÃ&ÉT. Ä düeTj·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·Tq Ç˝≤ #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. ª<Û√˙μ dæìe÷≈£î Çfi¯j·TsêC≤ dü+^ ‘êìï düeT≈£LsêÃs¡T.

eTs√kÕ] dü + ^‘· <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª˝≤¬sHé‡μ Á|üuÛ≤dt, ‘·eTHêï, Bøå±ùd<∏é »+≥>± sê|òüTe ˝≤¬sHé‡ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª¬sã˝Ÿμ dæìe÷ s¡÷bı+<äT‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘êìøÏ ‘·eTHé.mdt dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± m+|æø£j·÷´s¡T ≈£L&Ü. nsTT‘˚ @+ »]–+<√ @yÓ÷ ø±˙, ‘êC≤>± n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ á ∫Á‘·+ qT+∫ ‘·eTHé ‘·|üŒî≈£îHêïs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT sê|òüTe ˝≤¬sHé‡ eTs√kÕ] ‘·q dæìe÷≈£î dü+^‘êìï düeT≈£Ls¡ÃqT Hêï&Éì yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. á $wüj·TyÓTÆ ‘·eTHé yÓTT‘êÔìøÏ eT+∫ $»j·T+ kı+‘·+ ø±yê\ì Ä•düTÔHêï. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+˝À {Ï«≥ºsY˝À düŒ+~dü÷Ô ªdü+^‘· <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï uÛ≤Ø $»j·T+ kÕ~Û+∫q ªø±+#·qμ ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ n+~+#˚ neø±X¯+ sê|òüTe ˝≤¬sHé‡ >±]øÏ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. ¬sã˝Ÿ {°yéT Hê≈£î Ç∫Ãq ˝≤¬sHé‡ e÷düºsYøÏ <∏ë´+ø˘‡. H˚qT n|ò”wæj·T˝Ÿ>± ª¬sã˝Ÿμ dæìe÷ qT+∫ ‘·|üŒî≈£î+ ≥THêïμμ n+≥÷ {Ï«≥ºsY #˚XÊs¡T. ª¬sã˝Ÿμ ∫Á‘êìï C….uÛÑ>∑yêHé, C….|ü⁄˝≤¢sêe⁄ u≤˝≤J dæ˙ MT&çj·÷ u≤´qsYô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T. Çø£b˛‘˚ Á|üuÛ≤dt á ∫Á‘·+‘√ bÕ≥T ø=s¡{≤\ •e <äs¡Ùø£‘·«+˝À yês¡~Û ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. á ∫Á‘êìï Á|üyÓ÷<é ñ|üŒ\bÕ{Ï, e+• ø£èwüí lìyêdt dü+j·TTø£Ô+>± j·TT.$.ÁøÏj˚TwüHé‡ u≤´qsYô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T. nqTwüÿ, ]#ê>∑+>√bÕ<Ûë´jYT V”≤s√sTTqT¢. <˚$l Á|ükÕ<é dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. |ü\T $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\≈£î &Ó’˝≤>¥‡ ¬s’≥sY>± |üì #˚dæq ø=s¡{≤\ •e á ∫Á‘·+ <ë«sê ‘·q <äs¡Ùø£ Á|ü‹uÛÑqT yÓ*øÏ rùd+<äT≈£î Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&ÉT. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K

ePaper|Suvarna Vartha Telugu Daily | 05-02-2012  
ePaper|Suvarna Vartha Telugu Daily | 05-02-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh,Hyderabad, ePaper, Online Telugu News Paper, Net News, Thaja Varthalu.