Page 1

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

040, 66025132, 92480 45178

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 166 ãT<Ûäyês¡+

Á|üDuŸ Hê$TH˚wüHé

ÄyÓ÷<ä+

dü+>±à nuÛÑ´+‘·sê\qT ‘√dæ|ü⁄∫Ãq n–ïVü≤√Á‹

2˝À

q÷´&ç©¢, p˝…’ 3: j·T÷|”@ sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú Á|üDuŸ≈£î >∑+&É+ >∑&ç∫+~. Äj·Tq Hê$TH˚wüDYô|’ dü+>±à ˝ÒeHÓ‹Ôq nuÛÑ´+‘·sê\qT ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] n–ïVü≤√Á‹ ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. Ç+&çj·THé kÕº{Ïdæºø£˝Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ (◊mdt◊) #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Á|üDuŸ sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ nqs¡TΩ&Éì ù|s=ÿ+≥÷ dü+>±à |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚ùdHê{ÏøÏ Á|üDuŸ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£ |ü<ä$˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡qï~ dü+>±à n_ÛjÓ÷>∑+. B+‘√ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT eTT–j·÷*‡q Hê$TH˚wüHé |ü]o\qqT eT+>∑fi¯yêsêìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. nsTT‘˚ sêÁwüº|ü‹ mìïø£\≈£î Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·T&ÜìøÏ mì$T~ s√E\ eTT+<˚ (pHé 20) Á|üDuŸ Ä |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì ìs¡ús¡D ø±e&É+‘√, Äj·Tq Hê$TH˚wüHéô|’ n&ɶ+≈£î\T ‘=\–b˛j·÷sTT. Á|üDuŸ eTTKØ® Á|ü‹ì~Û>± bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü‰sê\eT+Á‹ |üeHé ≈£îe÷sY ãHê‡˝Ÿ, πø+Á<äeT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+‘√ ø£*dæ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] eTT+<äT Vü‰»s¡j·÷´s¡T. dü+düú n<Ûä´≈£åî&çøÏ Á|üDuŸ eTTKØ® sêJHê e÷ ˝ÒKqT |ü+|æ+∫q≥T¢ ãHê‡˝Ÿ MT&çj·÷≈£î yÓ\¢&ç+#ês¡T.

Ä>∑düTº 7q ñ|ü sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ mìïø£

sêÁwüº+˝À bÕغ |ü]dæú‘·T\qT #·ø£ÿ~<˚›+<äT≈£î j·TTesêE ø£düs¡‘·TÔ

j·TTeH˚‘·

»>∑HéqT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î eP´Vü≤s¡#·q ‘êC≤ |ü]dæú‘·T\ô|’ d”ìj·TsY H˚‘·\‘√ eT+‘·Hê\T sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT bÕ˝≤«sTT &Ûç©¢øÏ sêyê*‡+~>± Ä<˚X¯+ |üì˝À|üì>± ‘Ó\+>±D &çe÷+&éô|’ $düÔè‘· n<Ûä´j·Tq+ 2014 es¡≈£î øÏs¡DY, u§‘·‡ |ü<äe⁄\T |ü~\+! ôV’≤<äsêu≤<é/q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À ø±+Á¬>dt nÁ&Édt >∑\¢+‘·j˚T´ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=q&É+ô|’ n~ÛcÕºq+ rÁe Ä+<√fi¯q˝À ñ+~. qwüº ìyês¡D #·s¡´\ô|’ Ç|üŒ{Ïπø Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫q ôV’≤ø£e÷+&é |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T ÁbÕs¡+_Û+∫+~. n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ n&ç–q yê]ø£˝≤¢

ôV’≤<äsêu≤<é, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À n¬sdüºsTT #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À ñqï yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£&É|ü bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ô|’ ‘êC≤>± eTs√ πødüT <ëK˝…’+~. Ç|üŒ{Ïπø yÓTT<ä{Ï #ê]®w”≥TqT <ëK\T#˚dæq d”;◊ n~Ûø±s¡T\T <ëìøÏ nqTã+<Ûä #ê]®w”≥TqT eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT Hê+|ü*¢˝Àì d”;◊ ø√s¡Tº˝À <ëK\T#˚XÊs¡T. »>∑Héô|’ ˇø=ÿø£ÿ ø£+ô|˙øÏ dü+ã+~Û+∫ ˇø√ÿ #ê]®w”≥TqT d”;◊ <ëK\T#˚dü÷Ô ek˛Ô+~. ‘êC≤ nqTã+<Ûä #ê]®w”≥T ôV≤{Ïs√Á&É>¥‡ e´eVü‰s¡+ô|’ <ëU˝…’+~. ~e+>∑‘· eTTK´ eT+Á‹ yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À \_›bı+~q ôV≤f…s√ eTT&ÉT|ü⁄\ s¡÷|ü+˝À s¡÷. 35 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T »>∑Hé dü+düú˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq≥T¢ d”;◊ ù|s=ÿ+~. |”d” j·÷ø˘º ôdø£åHé 9,10,11ÁøÏ+<ä d”;◊ n~Ûø±s¡T\T á πødüTqT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. »>∑Hé ‘·q ‘·+Á&ç n~Ûø±sêìï n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì, Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\qT Á|üuÛ≤ $‘·+ #˚XÊs¡ì d”;◊ ‘êC≤ #ê]®w”≥T˝À ù|s=ÿ+~. ôV≤f…s√ ‘·~‘·s¡ ø£+ô|˙\T »>∑Hé ø£+ô|˙\ ˝À s¡÷. 146 ø√≥T¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤ºj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Çe˙ï eTT&ÉT|ü⁄\ s¡÷|ü+˝ÀH˚ e#êÃj·Tì d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ø√s¡Tº≈£î yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ‘êeTT <ëK\T#˚dæq #ê]®w”≥¢˝Àì s¡÷. 35 ø√≥T¢ \+#·+ s¡÷|ü+˝ÀH˚ »>∑Hé ø£+ô|˙\˝ÀøÏ e#êÃj·THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”;◊ ø√s¡Tº≈£î Ä<Ûësê\qT düeT]Œ+∫+~. Ç<ä›s¡T kÕ≈£åî\qT ‘·eT #ê]®w”≥T˝À Á|ükÕÔ$+∫+~. ø±>±, »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À d”;◊ Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT #ê]®w”≥T¢ <ëK\T #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘=\T‘· yÓTT<ä{Ï #ê]®w”≥TqT <ëK\T#˚dæq d”;◊ n~Ûø±s¡T\T Ä ‘·sê«‘· eT÷&ÉT #ê]®w”≥¢qT nqTã+<Ûä #ê]®w”≥T¢>± ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫+~. Á|ükÕÔ$+∫+~. ø±>±, »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À d”;◊ Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT #ê]®w”≥T¢ <ëK\T #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘=\T‘· yÓTT<ä{Ï #ê]®w”≥TqT <ëK\T#˚dæq d”;◊ n~Ûø±s¡T\T Ä ‘·sê«‘· eT÷&ÉT #ê]®w”≥¢qT nqTã+<Ûä #ê]®w”≥T¢>± ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫+~.

nbÕjYTyÓT+≥T¢ Çdü÷Ô H˚‘·\ eTH√>∑‘ê\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïs¡T. ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T, bÕغ |ü]dæú‹, »>∑Hé Á|üuÛ≤e+‘√ bÕ≥T Á|ü<Ûëq+>± ‘Ó\+>±D düeTdü´ô|’H˚ ÄyÓT <äèwæº kÕ]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. sêh $uÛÑ»q n+XÊìï Ç+ø± HêìùdÔ bÕغ eT]+‘· eTTq>∑&É+ U≤j·TeTì uÛ≤$düTÔqï n~ÛcÕºq+ á ~X¯>± #·s¡Ã\T ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ bÕغH˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. sêh|ü‹ mìïø£\T ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±Dô|’ @<√ ˇø£ ìs¡íj·T+ yÓ\Te&ÉT‘·T+<äì düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ @◊d”d” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, j·TTe H˚‘· sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ dü«j·T+>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. sêh+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ »edü‘ê«\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ @+ #˚j·÷\H˚ <ëìô|’ sêh Hêj·T≈£î\‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q @&ÉT>∑Ts¡T m+|”\‘√ $&ç$&ç>± uÛÒ{° nsTT #·]Ã+#ês¡T. n˝≤π> Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q bÕ\&É>∑T yÓ+ø£Á{≤e⁄‘√q÷ sêVüQ˝Ÿ #·]Ã+#ês¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ ø£qT≈£îÿH˚ Á|üj·T‘êï˝À¢ uÛ≤>∑+>±H˚ n~ÛcÕºq+ á #·s¡Ã\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ düe÷#ês¡+. eTTK´eT+Á‹ì e÷s¡Ã≈£î+&ÜH˚ sêÁwüº+˝À |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~~›, bÕغì >±&ç˝À ô|{≤º\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TDqT ≈£L&Ü e÷s¡Ãø£b˛e#·TÃqì düe÷#ês¡+. yê]<ä›]˙ e÷s¡Ã≈£î+&ÜH˚ Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\qT, eTTK´+>± bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\qT düeTq«j·T+ #˚dæ ø£*dæø£≥Tº>± |üì#˚ùd˝≤ ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ, ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ, ø±+Á¬>dt Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é sêÁwüº+˝À bÕغì yÓTs¡T>∑T|ü]#˚+<äT≈£î

rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ <äèwæºô|{Ϻq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~+#˚ |üì˝À |ü&çq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T sê»j·T´, bÕ˝≤«sTT >√es¡úHé¬s&ç¶ Ç<˚ $wüj·T+ #ÓbÕŒs¡T. k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ, ÄC≤<é sêÁwüº |ü]dæú‘·T\ô|’ <äèwæ ô|{≤ºs¡ì yês¡T eT+>∑fi¯yês¡+ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É |üs¡´≥q\T #˚dü÷Ô Á|ü»\ eTT+<äT≈£î yÓfi‚Ô |ü]dæú‹ ø±+Á¬>dt≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡T‘·T+<äì ≈£L&Ü nqT≈£î+≥Tqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\‘√ es¡Tdü>± #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± k˛ìj·÷>±+BÛ ákÕ] ($T>∑‘ê 2˝À)

dü÷Á‘·<Ûë] j·÷~–] >±* u…sTT˝Ÿ e´eVü‰s¡+˝À j·÷<ä–]øÏ s¡÷. 9.5 ø√≥T¢ eTT{≤ºsTT ]e÷+&é ]b˛s¡Tº˝À ù|s=ÿqï @d”;

düyÓTà≈£î dü«dæÔ eTT–dæq msTT]+&çj·÷ ô|’\≥¢ düyÓTà ø√s¡Tº≈£î Vü‰MT Ç∫Ãq Çs¡TesêZ\T q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 3: m≥ºπø\≈£î ø√s¡Tº CÀø£´+‘√ msTT]+&çj·÷ ô|’\≥T¢ Ç+‘·ø±\+ #˚düTÔqï düyÓTàqT ñ|üdü+Vü≤ ]+#·Tø√e&ÜìøÏ n+^ø£]+#ês¡T. >∑‘· 58 s√E\T>± ‘·eT &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäqø√dü+ yês¡T düyÓTà #˚düTÔHêïs¡T. ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\‘√ düyÓTà $s¡$TdüTÔqï≥T¢ yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î &Ûç©¢ ø√s¡Tº≈£î *œ‘·|üPs¡«ø£+>± Vü‰MT Ç#êÃs¡T. msTT]+&çj·÷ j·÷»e÷q´+ ≈£L&Ü ô|’\≥¢ düyÓTàqT kÕqT≈£L\+>± |ü]wüÿ]kÕÔeTì Hê´j·T kÕúHêìøÏ Vü‰$T Ç∫Ã+~. Bì‘√ ø√s¡Tº düeTø£å+˝À düyÓTà≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_Û+∫q≥¢ sTT+~. á ˇ|üŒ+<ä+‘√ ($T>∑‘ê 2˝À)

#·+Á<äu≤ãT≈£î }s¡≥ CMyK

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

s¡+>∑+˝ÀøÏ sêVüQ˝Ÿ

ôV≤f…s√ Á&É>¥‡ e´eVü‰s¡+ô|’ d”;◊ nqTã+<Ûä #ê]®w”≥T

sê»ø°j·T $wüj·÷\ô|’ CÀø£´+ #˚düTø√˝ÒeTqï n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

E˝…’ 4, 2012

»>∑Héô|’ eTs√ πødüT

düTÁ|”+˝À <ëK˝…’q |æ{ÏwüHé ø={Ϻy˚‘·

CMyK

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ $wüj·T+ |üP]Ô>± sê»ø°j·T n+X¯eTì, <ëìô|’ ‘êeTT CÀø£´+ #˚düTø√˝ÒeTì <˚X¯ n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ düŒwüº+ #˚dæ+~. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT e÷≥ e÷]Ã Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì <ëK˝…’q |æ{ÏwüHéqT düTÁ|”+ø√s¡Tº eT+>∑fi¯yês¡+ ø={Ϻy˚dæ+~. Ç~ |üP]Ô>± sê»ø°j·T n+X¯yÓTÆq+<äTq CÀø£´+ #˚düTø√˝ÒeTì düŒwüº+ #˚dæ+~. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ e÷≥ e÷]Ãq #·+Á<äu≤ãT Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì, Äj·Tqô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ düT+ø£s¡ »Hês¡›Hé>ö&é nH˚ Hê´j·Tyê~ düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. ‘=\T‘· ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\eTì #Ó|æŒq #·+Á<äu≤ãT .. Ä y˚Ts¡≈£î 2009 mìïø£˝À¢ y˚Tìô|òk˛º˝À ≈£L&Ü ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): zm+d” πødüT˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&ÉT >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶øÏ u…sTT˝Ÿ e´eVü‰s¡+˝À sö&ûw”≥sY j·÷<ä–] <ë«sêH˚ &ÉãT“\T |ü+|æD° »]>±j·Tì BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ä<Ûësê\T ñHêïj·Tì @d”; ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. á πødüT˝À >∑‘· k˛eTyês¡+ j·÷<ä–]ì n¬sdüTº #˚dæq b˛©düT\T $#ê]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n‘·qT πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ $\TyÓ’q düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü j·÷<ä–] Ç+{À¢ k˛eTyês¡+ k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫q @d”; n~Ûø±s¡T\T 3.75ø√≥¢ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á πødüT˝À j·÷<ä–] eT<Ûä´e]Ô>± ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡ì Äj·Tq <ë«sêH˚ Ç‘·s¡

ì+~‘·T\≈£î &ÉãT“\T n+<ëj·Tì @d”; ]e÷+&é ]b˛s¡Tº˝À düŒwüº+ #˚dæ+~. j·÷<ä–] kÕ≈£åî\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd neø±X¯eTT+<äì @d”; n~Ûø±s¡T\T ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. >±* n¬sdtº≈£î dü+ã+~Û+∫q πødüT˝À @d”; ‘·eT ]e÷+&é ]b˛s¡TºqT eT+>∑fi¯yês¡+ ø√s¡Tº≈£î n+<äCÒdæ+~. >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ πødüT˝À j·÷<ä–]øÏ 9.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T n+<ëj·Tì @d”; ù|s=ÿ+~. j·÷<ä–] Ç+{À¢ |üP»>∑~˝À 3.75ø√≥¢ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì ≈£L&Ü ‘Ó*|æ+~. Ç+ø± q>∑<äTqT mø£ÿ&É <ë∫ô|{≤ºs¡H˚ <ëìô|’ $esê\T sêyê*‡+~ ñ+<äì @d”; n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. >±* u…sTT˝Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫ nj·Tq nqT#·s¡T\‘√ uÛÒ{° nsTTq $wüj·T+ ≈£L&Ü yêdüÔey˚Tqì @d”; ‘Ó*|æ+~. u…sTT˝Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫ X¯s¡à‘√ uÒs¡+ Ä&Üs¡ì @d”; ù|s=ÿ+~. y˚T 26q sö&ûw”≥sY j·÷<ä–] d”;◊ m<äT≥ ($T>∑‘ê 2˝À)

@|”|”md”‡˝À dü+düÿs¡D\T j·T÷|”md”‡ ‘·s¡Vü‰˝À |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ ø£düs¡‘·TÔ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): @|”|”md”‡˝À e÷s¡TŒ\T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. j·T÷|” mdtd” ‘·s¡Vü‰˝À |üØøå± $<Ûëq+ Á|üy˚X¯ô|{≤º\qï jÓ÷#·q ˝À ñ+~. @{≤ U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚ùd $<Ûä+>± ø±´\+&ÉsY $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ @|”|”md”‡øÏ dü÷∫+ ∫+~. dü+düÿs¡D\ ø£$T{° @|”|”md”‡ |üìrs¡Tô|’ ìy˚~Ûø£ì eT+>∑fi¯yês¡+ ($T>∑‘ê 2˝À)

b˛sê{≤˝Ò X¯s¡D´+ sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D ‘˚˝≤* ¬s+&ÉT s√E˝À¢ sê»ø°j·T bÕغ\≈£î ˝ÒK yÓT&çø£˝Ÿ d”≥¢˝À ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·T+ 7q ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡Dô|’ ìs¡íj·T+ {Ï`CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<é, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): Çø£ô|’ kÕúìø£ düeTdü´\qT CÀ&ç+∫ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ~X¯>± ñ<ä´$TkÕÔeTì ‘Ó\+>±D CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé Ábıˆˆ ø√<ä+&Ésê+ ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº|ü‹ mìïø£\qT ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Bìô|’ sê»ø°j·T bÕغ\≈£î ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK sêkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´ô|’ m+‘·b˛sê&çHê Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düŒ+<äq˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. mìï Ä+<√fi¯q\T #˚dæHê, ‘Ó\+>±D |ü≥¢ $eø£å

ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+<äì, b˛sê{≤\T ‘·|üŒ eTs√ e÷s¡Z+˝Ò<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ì]›wüº düeTdü´\ô|’ Á|ü»\qT ø£~*+#˚ ø±sê´#·s¡D rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Hêj·T≈£î\≈£î e´‹πsø£+>±H˚ ‘·eT b˛sê≥+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. áHÓ\ 7q »]π> CÒ@d” $düÔè‘·kÕúsTT düe÷y˚X¯+˝À uÛÑ$wü´‘Y ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D Ksês¡T#˚kÕÔeTHêïs¡T. nsTT‘˚ á uÛÒ{°øÏ uÛ≤>∑kÕ«eT´ sê»ø°j·T bÕغ\qT |æ\e&É+ ˝Ò<äì, ñ<√´>∑, Á|üC≤dü+|òü÷\qT e÷Á‘·y˚T ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. yÓT&çø£˝Ÿ d”≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ nHê´j·T+ »]–+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Ä+Á<Ûä˝À 150 yÓT&çø£˝Ÿ d”≥T¢ eùdÔ dü+‘√wüy˚Tqì, nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+fÒ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T #·÷dü÷Ô m˝≤ }s¡T≈£îHêïs¡ì Äj·Tq

Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À ˇø£ yÓT&çø£˝Ÿ d”≥Tø√dü+ 70y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T b˛{°|ü&ÉT‘·T+fÒ, d”e÷+Á<Ûä˝À e÷Á‘·+ 30y˚\ eT+~ e÷Á‘·y˚T b˛{°|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. B+‘√ m+ôd{Ÿ yÓT&çdæHé˝À ‘Ó\+>±D˝À yÓsTT´˝À|ü⁄ sê´+≈£î eùdÔH˚ d”≥T \_ÛdüTÔ+&É>±, d”e÷+Á<Ûä˝À e÷Á‘·+ 2,500 ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT


2

zmsLS˘μ≥j∂μyLRiVáV xqs™´sVLjiˆLi¬ø¡[ ALÍkiáNRPV LRibdPμR∂V BryÚ™´sV¨s xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xms«ÿ }qs™´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı lLiLi≤R∂V©´sılLi[Œœ¡˛ ˙NTPªRΩLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡NRPV 22 LRiNSá }qs™´sáV øyÕÿ @™´sxqsLRi™´sV¨s gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ ©´sWªRΩ©´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[zqs©´s @©´sVÀ≥œ¡™´sLi DLiμR∂¨s $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ C ¬ø¡FyˆLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i gS r¢LRiÀ≥fi g_L`i Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi lLiLi≤R∂V ˙xmsÆμ∂[aSá NRPáLiVVNRP DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. A @©´sVÀ≥œ¡™´sLi ™y…”¡¨s xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡V»¡NRPV @™´sxqsLRi™´sVgRiV ≠s™´sLSáV ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙR∂ DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV —¡Õ˝ÿNRPV ÀÿgS DxmsNRPLjixqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≠sμR∂˘, \Æ™sμR∂˘Li, DLiÆ≤∂[ ≠sμ≥R∂LigS øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ {qs*NRPLjiLiøyLRiV. @μR∂©´sxmso «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i AL`i.Fs£qs.LS«fi rygRiV¨dsLRiV, ™´s˘™´sry∏R∂VLi, ≠dsV }qs™´s, 108,104 xqsLki*xqsVáV ªRΩμj∂ªRΩLRi C ≠sμ≥y©´sLi ™´sá©´s 4.54 áORPQá ALÍkiá©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøy™´sV¨s, 37 NRPV™´sWL`i, —¡Õ˝ÿ lLi≠s©´sW˘ @μ≥j∂NSLji ©´sWL`i À≥ÿuy Δÿ{qs™±sV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ xms©´sVá\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @¨sı Æ™s[á xms…ÌÿμyLRiV FyxqsVxmsoxqsÚNSáV «ÿLki ¬ø¡[ry™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW aS≈¡Ã¡ª][ xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ @™´sgSx§¶¶¶©´sNRPV ™´sryÚ™´sV¨s A©´sLiªRΩLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[¨s ˙xmsºΩ ≠sÀ≥ÿgS¨sı xqs*∏R∂VLigS xmsLjiFyá©y ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sı ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[LRiV™´s ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV @©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá, ≠dsV≤T∂∏R∂W xqsx§¶¶¶NSLRiLi @™´sxqsLRi™´sV¨s A∏R∂V©´s xmsLjibdP÷¡Li¿¡ Dμ][˘gRiVáª][ ™´sVVΔÿ™´sVV–¡ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. —¡Õ˝ÿ NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqs™´sVV˙μR∂ ºdΩLRi ˙FyLiªRΩLi, gjiLji«¡©´s }msL]‰©yıLRiV. zmsLS˘μ≥R∂Vá ≠sÀ≥ÿgRiLi gRiWLjiË ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVLS˘μR∂ xmspLRi*NRPLigS —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´sV NRP÷¡zqs @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV.

ªbÕ\Hêj·T+Á‘ê+>±ìï Á|ü»\≈£î #˚s¡Te#˚kÕÔμ

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, E˝…’ 4, 2012

™´sVLi¿¡¨dsLRiV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂VLi≤T∂

<∏ëjYT˝≤+&é s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À

Ç<ä›s¡T uÛ≤s¡rj·TT\ <äTs¡às¡D+ Àÿ˘LiNSN`P, «¡⁄\¤Õ¡ 3: ¥y∏∫∂VÕÿLi≤`∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ BμÙR∂LRiV À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáV xqs•¶¶¶ xmsμj∂ ™´sVLiμj∂ μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. xmsLS˘»¡NRPVáª][ Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı ¡xqsV= \¤…¡LRiV xmsgji÷¡ ≠sμR∂V˘ª`ΩxqsÚLiÀ≥ÿ¨sı ≤≥U∂N]»Ì¡≤R∂Liª][ C ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s @NRP‰≤T∂ F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLS˘»¡NRP ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsxqsμÙj∂gSLi¿¡©´s Àÿ˘LiNSN`P ©´sVLi¿¡ ≠sÆμ∂[bdP xmsLS˘»¡NRPVáª][ NRPW≤T∂©´s J  ¡xqsV= N][ xqs™´sVV∏∫∂V @Æ©s[ LjiryLÌRiVNRPV  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LjiLiμj∂. ™´sWLÊRi™´sVμ≥R∂˘Õ‹[  ¡xqsV=\¤…¡LRiV }ms÷¡F°™´s≤R∂Liª][ @μR∂Vxmso ªRΩzmsˆ ≠sμR∂V˘ª`ΩxqsÚLiÀ≥ÿ¨sı ≤≥U∂N]…Ì”¡Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ xmsμj∂ ™´sVLiμj∂ μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. ™yLjiÕ‹[ BμÙR∂LRiV À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáV NSgS, \Æ≤∂Q˚™´sL`i xqs•¶¶¶ ≠sVgRiªy ™yLRiLiªy ¥yLiVVÕÿLi≤`∂ F¢LRiVáV D©yıLRiV. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ ™´sVL][ 17 ™´sVLiμj∂ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. xqsVLRiª`Ω ¥y¨s ˙Fy≠s©±s= ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV C ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s F°÷d¡xqsVáV }msL]‰©yıLRiV.

b˛©düT nø±&ÉMTô|’ <ë&çøÏ Á|üD≤[ø£ $#ês¡D˝À yÓ\¢&ç+∫q õ+<ë˝Ÿ ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , «¡⁄¤\Õ¡ 3: áxtsQ‰lLi[ ª]LiVVÀÿ D˙gRi™yμj∂, ™´sVVLi\¤À¡ }msáVŒ˝œ¡Õ‹[ NUPáNRP xqsW˙ªRΩμ≥yLji @ ¡V —¡LiμyÕfi @÷¡∏R∂W£qs «¡’¡∏R∂VVμÙk∂©±s @©y=Lki @lLixqÌsVª][ NUPáNRP @LiaSáV Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ≠søyLRifl·Õ‹[ —¡LiμyÕfi NUPáNRP ≠sxtsQ∏R∂WáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[¨s ©yzqsN`P F°÷d¡xqsV @NS≤R∂≠dsV\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s»˝¡V «¡’¡∏R∂VVμÙk∂©±s ≠søyLRifl·Õ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. 2009 ™´sWLjiË 30©´s FyNTPryÚ©±sÕ‹[¨s Õÿx§¶‹[L`i F°÷d¡xqsV @NS≤R∂≠sV\|ms ªy÷¡ ¡©˝´sV μy≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s LkiºΩÕ‹[.. ªy™´sVV NRPW≤y μy≤T∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡Fy≤R∂V. ªy÷¡ ¡©˝´sV xmsNS‰˙xmsflÿ◊¡NRP ˙xmsNSLRiLi ≠s«¡∏R∂V™´sLi ªRΩLigS F°÷d¡xqsV @NS≤R∂≠dsV\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. C xmnsV»¡©´s©´sV øR¡Wzqs B©±s\|qs#ˆL`i @LiVV©´s —¡LiμyÕfi.. ©yzqsN`PÕ‹[¨s F°÷d¡£qs @NS≤R∂≠dsV\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂¨s ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. Õÿx§¶‹[L`i μy≤T∂¨s ORPVQflÒ·LigS gRi™´sV¨sLi¿¡©´s —¡LiμyÕfi À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[©´sW @Õÿlgi[ μy≤T∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªRΩ©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiVáª][ NRP÷¡zqs xms¥R∂NRPLi Æ™s[aS≤R∂¨s A ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. F°÷d¡xqsV ∏R∂VW¨sFnyLRiLiÕ‹[ Æ™s◊˝¡ μy≤T∂NTP Fyሠ≤yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRi¨s }msL]‰©yıLiVV. @LiVVæªΩ[, «¡LRi¯©±s ¤À¡[NRPLki }msáVŒ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ xms»Ì¡V ¡≤R∂≤R∂Liª][. A F˝y©±s ™yLiVVμy xms≤T∂LiμR∂¨s —¡LiμyÕfi ≠søyLRifl·Õ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s F°÷d¡xqsV ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV.

ñbÕ~Û |ü<∏äø£+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*–+#ê* Áoø±≈£îfi¯+, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms©´sVá Æ™s[ªRΩ©yá\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gjiLiøyá¨s LSxtÌsQ˚ LRix§¶¶¶μyLRiVáV, À≥œ¡™´s©yá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂ LS™´so AÆμ∂[bPLiøyLRiV. N]áªRΩá Æ™s[VLRiNRPV ¬ø¡[zqs©´s xms¨sNTP ¨slLÙi[bPªRΩ Æ™s[ªRΩ©´sLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂W÷¡= @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. rÛy¨sNRP —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ¤…¡NRP‰÷¡, $NSNRPVŒœ¡Li ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSá DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVV zqs ¡˜Liμj∂ª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LjigjiLiμj∂. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ FyÕÊ‹¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi\|ms xmspLjiÚ rÛyLiVV @™´sgSx§¶¶¶©´s ˙xms«¡Õ˝‹[ NRP÷¡ˆLiøyá¨s @©yıLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV øR¡…Ìÿ¨sı ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë }msμR∂áNRPV ™´sLiμR∂ L][«¡ŸÃ¡V xms¨s¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ x§¶¶¶NRPV‰©´sV NRP÷¡ˆLi¿¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. øR¡»Ì¡LiÕ‹[¨s ™yxqsÚ™yá©´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s™´sLjiLiøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV xmspLjiÚ ≠s™´sLSáV @Liμj∂©´sxmsoÆ≤∂[ μy¨sÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi ˙xms«¡Ã¡NRPV DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. N]μÙj∂ xqs™´sV∏R∂VLi xms¨s¬ø¡[zqs©y ™´sLiμR∂ LRiWFy∏R∂VáV NRPW÷¡ B™y*÷¡=LiÆμ∂[©´sÆ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi DLiμR∂¨s, μy¨sNTP ™yLjiÕ‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V NSLRifl·™´sV©yıLRiV. øR¡»Ì¡LiÕ‹[ xqsW¿¡Li¿¡©´s ≠sμ≥R∂LigS ¨slLÛi[bPªRΩ N]áªRΩáՋ[ xms©´sVáV ¬ø¡[zqs©´sxmso≤R∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V A NRPW÷d¡ ™´sxqsVÚLiμR∂Æ©s[μj∂ ™yLjiNTP æªΩ÷¡∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. ™´sL<SNSáLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´s∞ªRΩVLiμR∂¨s NS™´so©´s Æ™s[xqs≠sÕ‹[¨s @©´sVÀ≥œ¡™yá©´sV

æªΩáVxqsVN]©´sV»¡NRPV xqs™´sWÆ™s[aS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[ry™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°LiVV©y, xms¨s¬ø¡[∏R∂VNRPF°LiVV©y @»¡V™´sLi…”¡ zqs ¡˜Liμj∂ ª]ágjiF°™yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ G≤yμj∂NTP LRiW.4 ™´sLiμR∂á N][»˝¡©´sV μk∂¨s\|ms ™´s˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsμ≥R∂NRPLi gRiWLjiË Ã¡ORPQ N][»˝¡V ™´s˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s, @LiμR∂VÕ‹[ LSuÌy˚¨sNTP 7,200 N][»˝¡V ™´sxqsVÚLiμR∂¨s , LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s ™y…ÿgS 8 ™´sLiμR∂á N][»˝¡V xqs™´sVNRPWLRiV˪RΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. B»¡V ™´sLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı μj∂gji*«¡∏R∂VLigS ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒÿ˛Ã¡¨s ¬ø¡FyˆLRiV. }msμR∂áV ™´sáxqsáV Æ™sŒœ¡˛NRPVLi≤y D©´sı ˙gS™´sVLiÕ‹[Æ©s[ xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ g]xmsˆ @™´sNSaRPLi @©yıLRiV. AL`i @Li≤`∂ ’¡, xmsLiøy∏R∂VºdΩ LS«fi LRix§¶¶¶μyLRiVá ™´sV…Ì”¡ xms¨s¨s DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsVÕ‹[ Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s, @Æμ∂[ ≠sμ≥y©y¨sı ™´sV©±s —¡Õ˝ÿNRPV NRP÷¡ˆLiøR¡V»¡NRPV ˙xms∏R∂VºΩıQryÚ™´sV¨s ªRΩμy*LS @Æ©s[NRP xms©´sVáV ™´sryÚ∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqs™´sVV˙μR∂ ºdΩLRi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡V»¡NRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s @©yıLRiV. DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ©´sV @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡zms©´sLiμR∂VNRPV zqs ¡˜Liμj∂ @LiμR∂LjiNTP @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. xmsμ≥R∂NS¨sı BLiNS xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS @™´sVáV¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV xqsWøR¡©´sáV @Liμj∂Liøyá¨s N][LSLRiV.

e÷¬sÿ{ŸqT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì z Á≥ø˘˝À u≤+ãT\T neT]à ù|*Ãy˚XÊs¡T. á dü+|òüT≥q˝À 25 eT+~ eTè‹ #Ó+<ä>± 70 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ù|\T&ÉT »]–+~. ù|\Tfi¯¢ <Ûë{ÏøÏ 15

düeTè~Δ>± esê¸\T ekÕÔsTT: |üyêsY

Ä>∑düTº 7q ñ|ü sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ mìïø£ q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 3: ñ|ü sêÁwüº|ü‹ mìïø£≈£î πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ ôw&É÷´˝ŸqT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. E˝…’ 6q H√{Ï|òæπøwüHéqT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. Ä>∑düTº 7q mìïø£qT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. n<˚ s√E kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+~. ñ|ü sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À¢ sê»´düuÛÑ, ˝Àø˘düuÛÑ˝Àì 790 eT+~ düuÛÑT´\T z≥T y˚j·TqTHêïs¡T. H√{Ï|òæπøwüHéqT E˝…’ 6e ‘˚Bq $&ÉT<ä\ #˚j·T>±, Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D≈£î ∫e] ‘˚B E˝…’ 20 es¡≈£î $~Û+#ês¡T. b˛*+>¥ ‘˚Bì Ä>∑düTº 7>± ìs¡ísTT+#ês¡T.

BLiμj∂LRi™´sV¯ LS«¡˘Li @Li¤…¡[ {qsFsLiá©´sV ™´sWLRiË»¡Æ™s[V©y: gS÷¡ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô):™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ BLiμj∂LRi™´sV¯ LS«¡˘Li æªΩryÚ©´s¨s @Li»¡V©yıLRi¨s, BLiμj∂LRi™´sV¯ LS«¡˘Li @Li¤…¡[ Fs™´sVlLÍi¨ds=©y ¤Õ¡[NRP {qsFsLiá©´sV ™´sWLRiË»¡™´sW @¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩ gS÷¡ ™´sVVμÙR∂VNRPXxtÒsQ™´sV©y∏R∂VV≤R∂V ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ @lLi|qÌ^s øR¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂ \¤«¡Ã¡VÕ‹[ D©´sı \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ ™´sVμÙR∂ªRΩV©´sV ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki, ™´sW“¡ xqsÀ≥ÿxmsºΩ zmsG xqsLigS¯ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPá N][xqsLi N][LRi≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. BLiμj∂LRi™´sV¯ LS«¡˘Li @Li»¡W zqsFsLiá ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[μy Fs™´sVlLÍi¨ds= ºdΩxqsVNRPV ™´sryÚ™´sV¨s NTPLRifl„fi ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLS @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV G™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ N][xqs™´sVLi»¡W ALS˜È»¡LigS LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂©´sV ˙xmsÆ™s[aRP |ms…ÌÿLRi¨s, NS¨ds A NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ N][…”¡ μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ™´s}qsÚ ™y…”¡¨s  ¡V»Ì¡ μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. 1978 ©´sVLi≤T∂ 1989 ™´sLRiNRPV D©´sı xmsLjizqÛsªRΩV¤Õ¡[ mso©´sLS™´sXªRΩ™´sV™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fn˝°\lLi≤`∂ xqs™´sVxqs˘Q\|ms @|qsLi’d˝¡ {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙gS≠dsVflÿ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáª][ {qsˆNRPL`i ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ F˝°\lLi≤`∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS\|ms @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LjiNTP F˝°\lLi≤`∂ LRiz§¶¶¶ªRΩ xqsVLRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡¨s @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xmspÚLji ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @LiμR∂¤«¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. CÆ©sá 6,7æªΩ[μk∂Õ˝‹[ @–¡Ã¡xmsORPQ  ¡XLiμR∂Li ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. F˝°\lLi≤`∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ @NRP‰≤R∂ ˙xms«¡Ã¡ B ¡˜LiμR∂Vá©´sV xqs*∏R∂VLigS æªΩáVxqsVN][©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NRPXxtÒsQ Æ™sVVμR∂…”¡ μR∂aRP μy*LS —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ F˝°\lLi≤`∂ LRiz§¶¶¶ªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…ÿ NRPXxtÒsQ ¨dsLRiV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ø]LRi™´s ºdΩxqsVN][™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV {qsˆNRPL`i ©´sV N][LSLRiV. @–¡Ã¡xmsORPQ  ¡XLiμR∂Li xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ NTP  ¡XLiμR∂Li ¨sÆ™s[μj∂NRP BxqsVÚLiμR∂¨s μk∂¨s\|ms ™´s¬ø¡[Ë @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSÕ‹[ NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≠s™´sLRifl· N][LRiVªy™´sV¨s {qsˆNRPL`i C xqsLiμR∂LRi˜LigS ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsVLRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡»¡Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. xqs*øR¡ËÈLiμR∂ xqsLixqÛsáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı }qs™´sáV @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. F˝°\lLi≤`∂ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ Fy»¡V Fs©±s“¡JáV NRPW≤y ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™yá¨s A∏R∂V©´s C xqsLiμR∂LRi˜LigS N][LSLRiV.

|üì, y˚‘·q+ $esê\qT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷*: eT+Á‹ <Ûäsêàq

Ä+<√fi¯q nedüs¡+ ˝Ò<äT ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, «¡⁄\¤Õ¡ 3: LRiVªRΩVxms™y©yáV lLiLi≤R∂V ™yLSáV Aáxqs˘LigS LS™´s≤R∂Li ª][ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV ZNP[Li˙μR∂ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLRiμ`∂ xms™yL`i @©yıLRiV. «¡⁄\¤Õ¡ 2 ©y…”¡NTP Æμ∂[aRP ™y˘xmsÚLigS 31aSªRΩLi ªRΩNRPV‰™´s ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂LiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVV©y.. Bμj∂ ™´s˘™´sry∏R∂VLi\|ms |msμÙR∂gS ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVL][ lLiLi≤R∂V ™yLSÕ˝‹[ LRiVªRΩVxms™´s©yáV «‹[LRiLiμR∂VNRPVLi…ÿ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yá N]LRiªRΩ @μ≥j∂NRPLigS DLiμR∂¨s..NRPLi|ms¨dsáª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi xms™yL`i ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´sL<RiFyªRΩLi ªRΩNRPV‰™´s ©´sÆ™sWμR∂V NS™´s≤R∂Liª][ gRiæªΩ[≤yμj∂ NRPLi¤…¡[ 19 ≠sV÷¡∏R∂V©±s |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ rygRiV Aáxqs˘Q\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá ™´sÃ˝¡ N]¨sı LSuÌy˚Õ˝‹[ xmspLjiÚgS BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]LiμR∂©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ NRPLRiV™´so ™´s¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsªRΩVáV ¤Õ¡[™´s¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP μ≥y©´s˘Li ¨sá*áV xqsLjixms≤y D©yı∏R∂V¨s, ™´sLji DªRΩˆªRΩVÚá\|ms ALiμ][Œœ¡©´s @NRP‰lL˝i[μR∂©yıLRiV. Æμ∂[aRP™´sVLiªy ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá Æ©sáN]©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë ™yLRiLi ©´sVLi¿¡ À≥ÿLki ™´sL<SáV xms≤R∂ªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s «¡⁄©±s 29 ©y…”¡NTP 30.72 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLji, 10.42 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsxmsˆVμj∂©´sVxqsVáV, 10.77 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ALiVVÕfi {qs≤`∂= Æ™s[aSLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ F˝°\lLi≤`∂ xqs™´sVxqs˘Q\|ms @μ≥j∂NSLRiVáª][ {qsˆNRPL`i xqs≠dsVORPQ

Çsêø˘˝À u≤+ãT ù|\Tfi¯ó¢ 29 eT+~ eTè‹ ` 83 eT+~øÏ >±j·÷\T Çsêø˘, p˝…’ 3: Çsêø˘˝À ø=~›>∑+≥\ e´e~Û˝À ¬s+&ÉT#√≥¢ u≤+ãT ù|\Tfi¯ó¢ dü+uÛÑ$+#êsTT. á |òüT≥q˝À 29 eT+~ <äTs¡às¡D+ #Ó+<ä>±, düTe÷s¡T 83 eT+~ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. M]˝À ø=+<ä] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñqï≥T¢ n~Ûø±s¡esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. n~Ûø±s¡T\T, ]dü÷ÿ´ Ä|üπswüHé ãè+<ë\T düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. eTè‘·T\ dü+K´ ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì düe÷#ês¡+. ñÁ>∑yê<äT\T ôd+Á≥˝Ÿ Çsêø˘˝Àì ~yêìj·÷

<äTø±D≤\T <Ûä«+düeTj·÷´sTT. eTs√ u≤+ãT ù|\T&ÉT |æπsHé |ü≥ºD+, ø£sê“˝≤≈£î |ü~ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À Áù|Vü‰Á>±eT+˝À ø±s¡T˝À ù|*+~. á |òüT≥q˝À q\T>∑Ts¡T wæj·÷uÛÑ≈£îÔ\T <äTs¡às¡D+ #Ó+<ä>±, 13 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. á ù|\T&ÉT ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À dü+uÛÑ$+∫+~. ø£å‘·>±Á‘·T\qT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ kÕúìø£ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á ù|\Tfi¯¢≈£î ‘·eT<˚ u≤<Ûä´‘· n+≥÷ mes¡÷ Á|üø£≥q#˚j·T˝Ò<äT.

xms¥R∂NS¨sı ™´s˘™´sry∏R∂VLiª][ @©´sV ¡Liμ≥R∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sá©´s ¨sLRiLiªRΩLRiLi xms©´sVáV NRP÷¡ˆLiøR¡™´søR¡Ë¨s, Æ™s[V»˝¡NRPV bPORPQfl· NSLRi˘˙NRP™´sWáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sá©´s Æ™s[ªRΩ©yá\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gjiLi¿¡ N]áªRΩáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS NRPW÷d¡ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[ryÚLRi¨s ZOP[Q ˙ªRΩ xqs•¶¶¶∏R∂VNRPVáV ™´sVLi˙ºΩNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ZOP[Q ˙ªRΩ xqs•¶¶¶∏R∂VNRPVáV xmsμ≥R∂NRPLi ≠s™´sLSáV ≈¡¿¡ËªRΩLigS ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩáFyá¨s @©yıLRiV. ¤…¡NRP‰÷¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRiLiÕ‹[ Δÿ◊d¡gS D©´sı 16 F°xqÌsVá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i r¢LRiÀ≥fi g_L`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV @™´sVáVÕ‹[ ˙xmsμ≥R∂™´sV rÛy©´sLiÕ‹[ D©yı™´sV©yıLRiV. ˙aRP™´sV aRPNTPÚ xqsLixmnsWá©´sV BLiNS |msLiøy÷¡= @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 7.83 áORPQá lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáV D©yı∏R∂V¨s, 4.65 áORPQá «ÿÀfi NSLÔRiVáV D©yı∏R∂V¨s ™y…”¡ xqsLi≈¡˘©´sV |msLiøyá¨s @©yıLRiV. xmsμ≥R∂NRPLi\|ms Õ‹[ªRΩVgS xqs≠dsVOTPQryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¤…¡NRP‰÷¡ aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V N]L˝Ri À≥ÿLRiºΩ, ≤T∂zqsFsLiFs£qs @μ≥R∂˘QORPVáV g]Li≤R∂V NRPXxtÒsQ ™´sVWLjiÚ, —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘¨sLRi*x§¶¶¶fl· @μ≥j∂NSLji zms.xqsVμ≥yNRPLRi LS™´so, —¡Õ˝ÿ ¨ds…”¡∏R∂W«¡™´sW©´s˘ xqsLixqÛs ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂LRiNÌRPL`i G.NRPŒÿ˘fl· øR¡˙NRP™´sLjiÚ, @μR∂©´sxmso ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂LRiNÌRPL`i NRPXuÒyLS™´so, DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV @μ≥j∂NSLRiVáV, zqs ¡˜Liμj∂ FyÕÊ‹©yıLRiV.

d”m+ e÷s¡TŒ |ü]cÕÿs¡+ ø±<äT ‘Ó\+>±D e´øÏÔ d”m+ nsTTq+‘· e÷Á‘êq düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±e⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´s˘QQNTPÚ¨s {qsFsLi©´sV ¬ø¡[ z q s©´ s LiªR Ω ™´ s W˙ªy©´ s xmsLjizqÛsªRΩVáV øR¡NRP‰ ¡≤R∂™´s¨s LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V FyÕÿ*LiVV g][™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂ @’≥ ¡ ˙Fy∏R ∂ Vx m s≤Ô y LR i V. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgixqsV xmsLjizqÛsºΩ G ™´sW˙ªRΩLi ÀÿgS ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ\|ms NSLi˙lgixqsV @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂, LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆÆ≤∂[ ™´sLRiNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sWLRiVˆ DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi G≠dsV DLi≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi A•¶¶¶*©´sLi\|ms ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂xms≤R∂VªRΩV©´sı A∏R∂V©´s xmsáV @LiaSá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. FsHzqszqs ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ª][ ¤À≥¡[…‘¡ DLi»¡VLiμ][, DLi≤R∂μ][ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©´s¨s @©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ A•¶¶¶*©´sLi Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C

xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡ ºΩLjigji ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLi¿¡¨dsLRiV, rygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi DμR∂˘≠sVryÚ©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NRPXuÒy «¡Õÿá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩWÆ©s[ D©´sıμR∂¨s, μy¨s\|ms æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV, aS©´sxqsxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂NRPF°™´s≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV, aS©´sxqsxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ À≥œ¡«¡©´s ™´sW©yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ºΩ «ÿ©ylLi≤ÔT∂ ™yxqsÚ™yáV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩV©yıLRi¨s, ©ygSLÍRiV©´s rygRiL`i ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li 510 @≤R∂VgRiVáNRPV ¬ø¡[LjiæªΩ[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VNRPV ¨dsLRiV B™´s*≤R∂Li NRPxtÌsQ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡©´s LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ øR¡LRiËá N][xqsLi FyÕÿ*LiVV g][™´sLÙRi©±s lLi≤ÔT∂¨s ≤≥T∂÷d˝¡NTP A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s ˙Fy ¡Ã¡˘LiQ\|ms©y, æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms©y LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ FyÕÿ*LiVV g][™´sLÙRi©±s lLi≤ÔT∂ª][ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ªy«ÿ LS«¡NUP∏R∂V xmsLjiflÿ™´sWá\|ms A∏R∂V©´s FyÕÿ*LiVVª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªyLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl·\|ms A∏R∂V©´s GLi ™´sW…˝ÿ≤R∂ªyLRiV @©´sıμj∂ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

@|”|”md”‡˝À dü+düÿs¡D\T eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ n+<äCÒdæ+~. á ìy˚~Ûø£ô|’ $düÔè‘·+>± #·]Ã+∫, eT]+‘· n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷\ì d”m+ ìs¡ísTT+#ês¡T. á ìy˚~ø£qT |ü]o*+∫ dæbòÕs¡düT\T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ùì d”m+ Ä<˚•+#ês¡T. Çø£ô|’ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ U≤∞ b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ dü÷∫+#ês¡T. Çø£ô|’ eT]ìï ñ<√´>∑T\≈£î Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø£$T{° ‘·q ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. Á>∑÷|t`2˝À Çø£ m–®≈£L´{Ïyé b˛düTº\T ñ+&Ée⁄. yê{Ï kÕúq+˝À Á>∑÷|t`1_ b˛düTº\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷#·q #˚dæ+~. M{ÏøÏ ˇπø ñeTà&ç |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø£$T{° dü÷∫+∫+~.

s¡+>∑+˝ÀøÏ sêVüQ˝Ÿ sêÁwüº+ qT+∫ yÓ[¢q Á|ü‹ bÕغ Hêj·T≈£î&çø° nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ Ç#êÃs¡T. yês¡T #Óù|Œ<ä+‘ê $Hêïs¡T. sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q #ê˝≤ eT+~ Hêj·T≈£î\T &Ûç©¢ yÓ[¢ ‘·eT yê<äqqT k˛ìj·÷≈£î, n~ÛcÕ˜q+ ô|<ä›\≈£î $e]+#ês¡T. Ä n_ÛÁbÕj·÷\qT Áø√&ûø£]+∫, bÕغøÏ ø±j·Tø£\Œ ∫øÏ‘·‡ #˚ùd e÷sêZ\qT k˛ìj·÷>±+BÛ Á‘·j·T+ nH˚«wædüTÔqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±>±, |üì˝À |üì>± ‘Ó\+>±D düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\qT nH˚«wæ+#˚ |üì˝À Ä eTT>∑TZs¡T |ü&çq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ì, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&çì e÷]ùdÔ ø=‘·Ô düeTdü´\T ekÕÔj·Tì, >∑+<äs¡>√fi¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì, 2014 mìïø£\ es¡≈£î yê]<ä›]ì ø=qkÕ–+#ê\ì k˛ìj·÷ >±+BÛ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, ø±+Á¬>dt ÁX‚DT\qT dü+‘·è|æÔ |üs¡#·&ÜìøÏ Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Ä˝À∫düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· m≈£îÿe eT+~øÏ |ü<äe⁄\T <äπøÿ˝≤#˚ùdÔ bÕغ˝À ÁX‚DT\T >±&ç˝ÀøÏ sêe#·TÃqì n+≥THêïs¡T. Ç<˚ düeTj·T+˝À yÓ’mdt »>∑Hé yÓ’|ü⁄ eT]+‘· XÊdüqdüuÛÑT´\T yÓfi‚¢ neø±XÊ\T ˝Òeì ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

@d”; n~Ûø±s¡T\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. á πødüT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T ùdø£]düTÔHêïs¡T. ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕ]>± J$‘êìï yÓTT<ä\T ô|{Ϻq ‘·qô|’ ø=ìï πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´j·Tì yê{Ï˝À ø=ìï ø={Ϻy˚j·T>±, eT]ø=ìï Ç+ø± ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á |üs¡+|üsê˝ÀH˚ ‘·q≈£î |ü\Te⁄s¡T Hê´j·Tyê<äT\T |ü]#·j·TeTj·÷´s¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T ≈£L&Ü ø=+‘·eT+~ |ü]#·j·TeTj·÷´s¡ì yê]˝À #·\|ü‹sêe⁄ ˇø£s¡T ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á Áø£eT+˝À ‘êqT ˇø£{Ï ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ Hê´j·Tyê~ ñe÷eTùV≤X¯«sYsêe⁄ Ç+{À¢ >±* k˛<äs¡T&ÉT k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ì ø£*kÕqì, Ä‘·sê«‘· Ç<ä›] eT<Ûä´ ùdïVü≤+ yÓTT<ä˝…’+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. >±*øÏ u…sTT˝Ÿ Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î Hê´j·TeT÷s¡TÔ\qT ˇ|æŒ+#ê*‡+~>± k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡ì j·÷<ä–] yÓ\¢&ç+#ês¡T. #·\|ü‹sêe⁄‘√ ø£*dæ q>∑s¡+˝Àì ôVA≥fi¯¢˝À düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝ÀqT dæ;◊ Hê´j·TeT÷]Ô>± |üì#˚dæq X¯s¡àqT ø£\yê\ì Á|üsTT‹ï+#êeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. #·\|ü‹sêe⁄≈£î Äغd” Áø±dts√&ÉT¶ e<ä› &ÉãT“\T Ç#êÃeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ dü>∑+ &ÉãT“ #Ó*¢+∫q k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ $T–*q &ÉãT“qT u…sTT˝Ÿ ‘·sê«‘· ÇkÕÔeTì ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. d”;◊ >±*øÏ u…sTT˝Ÿ rs¡TŒô|’ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î yÓfi¯¢&É+‘√ á πødüT˝À &ÉãT“\ e´eVü‰s¡+ Ä–b˛sTT+~. j·÷<ä–] bò˛q¢qT d”CŸ #˚dæq≥T¢ @d”; n~Ûø±s¡T\T ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á πødüT˝À @d”; n¬sdtº #˚dæq |ü{≤º_Û, #·\|ü‹sêe⁄,s¡$#·+Á<ä u…sTT˝Ÿ |æ{Ïwüq¢ô|’ ø√s¡Tº˝À $#ês¡D |üPs¡ÔsTT+~. rs¡TŒ ãT<Ûäyê]ìøÏ ø√s¡Tº yêsTT<ë y˚dæ+~.

#˚j·T&ÜìøÏ düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ô|’\≥¢ &çe÷+&É¢qT |ü]o*kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ Vü‰$T Ç∫Ã+~. ñ<ë«düq≈£î >∑T¬s’q e+<ä eT+~ ô|’\≥¢qT ,Ç+&çj·THé ô|’\{Ÿ –˝Ÿ¶ Hêj·T≈£î\T |ü~eT+~ì ‹]– ñ<√´>±˝À¢øÏ rdüTø√yê\ì ô|’\≥T¢ &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. ô|’\≥¢ &çe÷+&éqT kÕqTuÛÑ÷‹‘√ |ü]o*kÕÔeTì msTT]+&çj·÷ j·÷»e÷q´+ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î Vü‰$T Ç∫Ã+~. ô|’ &çe÷+&é‘√ bÕ≥T $T>∑‘ê &çe÷+&É¢qT πø+Á<ä eTTK´ ø±]àø£ ø£$TwüqsY |ü]o*kÕÔs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑Tqïs¡ >∑+≥\≈£î yÓTT<ä{Ï dü+Á|ü~+|ü⁄\ düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+~. ô|’\≥¢ 58 s√E\ düyÓTà e\¢ msTT]+&çj·÷≈£î uÛ≤Ø qwüº yê{Ï*¢+~. yÓTT‘êÔìøÏ düyÓTà‘√ n≥T ô|’\≥T¢, Ç≥T msTT]+&çj·÷ rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡T.

düyÓTà≈£î dü«dæÔ

ù|s=ÿHêïs¡ì |æ{ÏwüHé˝À ù|s=ÿHêïs¡T. á ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ‘êeTT ‘Ó\+>±D ≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêïeTHêïs¡ì, nsTT‘˚ ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ &çôd+ãsY 9q Á|üø£≥q #˚dæq ‘·sê«‘· e÷≥ e÷sêÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±Dô|’ yÓq≈£îÿ ‘·–Z+<äì, |òü*‘·+>± e+<ä˝≤~ eT+~ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îHêïs¡ì Hê´j·TkÕúq+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. n+‘· eT+~ eTè‹øÏ ø±s¡DyÓTÆq {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTô|’ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ á |æ{ÏwüHéqT $#ês¡D≈£î d”«ø£]+#˚+<äT≈£î Hê´j·TkÕúq+ ìsêø£]+∫+~. sê»ø°j·T ø±s¡D≤\‘√ ≈£L&çq Ç˝≤+{Ï πødüT\ $wüj·T+˝À ‘êeTT m˝≤+{Ï CÀø£´+ #˚düTø√C≤\eTì düŒwüº+ #˚dü÷Ô |æ{ÏwüHéqT ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. düTÁ|”+ ìs¡íj·T+‘√ #·+Á<äu≤ãT≈£î }s¡≥ \_Û+∫qf…Æ¢+~ ., >∑‘·+˝À ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘√ bÕ≥T k˛ìj·÷ô|’ ≈£L&Ü düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK˝…’+~.

msTT]+&çj·÷ ô|’\≥T¢ ‘·eT düyÓTàqT e#˚à 48 >∑+≥˝À¢ $s¡$T+#·qTHêïs¡T. >∑‘· 57 s√E\T>± #˚düTÔqï düyÓTà≈£î yês¡T dü«dæÔ #Ó|üŒqTHêïs¡T. &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\‘√ ‘êeTT e#˚à 48 >∑+≥˝À¢ düyÓTà $s¡$TkÕÔeTì ô|’\≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·÷ìï yês¡T &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. düyÓTà $s¡$T+#ê\ì &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº msTT]+&çj·÷ ô|’\≥¢qT Ä<˚•+∫+~. ‹]– |üì˝À #˚s¡T‘êeTì ô|’\≥T¢ n+&ÉsYfÒøÏ+>¥ Ç#êÃs¡T. düyÓTà dü+<äs¡“¤+>± ‘=\–+∫q ô|’\≥¢qT ‹]– ñ<√´>±˝À¢ #˚s¡TÃ≈£îH˚ $wüj·T+ô|’ j·÷»e÷q´+ kÕqTuÛÑ÷‹‘√ e´eVü≤]+#ê\ì yê+>∑÷à\+ Ç#êÃs¡T. <ëìøÏ @d”;øÏ yê+>∑÷à˝≤ìøÏ e´‘ê´dü+ ôV’≤ø√s¡Tº dü÷∫+~. düyÓTà ø±\+˝À $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ $<ÛäT\≈£î ñ+&É≥+‘√ d”;◊øÏ ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. e∫Ãq ¬>’sêΩ»¬s’q ô|’\≥¢qT j·÷»e÷q´+ ñ<√´>∑+ qT+∫ ‘=\–+∫+~. kıeTTàqT j·÷<ä>∑] uÛ≤Ø m‘·TÔq Ks¡Tà #˚dæq≥T¢ ≈£L&Ü @d”; msTT]+&çj·÷≈£î #Ó+~q 434 eT+~ ô|’\≥T¢ ≈£L&Ü ‹]– ñ<√´>∑+ n~Ûø±s¡T\T ìsêΔ]+#ês¡T.j·÷<ä–] sêe⁄ ‘·+Á&ç u≤\ø£èwüíqT ≈£L&Ü

dü÷Á‘·<Ûë] j·÷<ä–]

b˛sê{≤˝Ò X¯s¡D´+ sê´+≈£î e∫ÃHê d”≥T ek˛Ô+<äHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é≈£î Á|üuÛÑT‘·« yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJì eT+ps¡T#˚dæ ¬s+&˚fi¯ó¢ >∑&ç∫Hê Ç+‘·es¡≈£î ÁbÕs¡+_Û+#·˝Ò<äì, ;; q>∑sY˝À ìyéT‡ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ |ü]dæú‹ ô|’q |ü{≤s¡+, ˝Àq ˝§{≤s¡+ nqï≥T¢>± ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Çe˙ï ‘Ó\+>±D |ü≥¢ d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\ ∫qï#·÷|ü⁄≈£î ì<äs¡ÙqeTì, $eø£å≈£î >∑T]#˚j·T&Éy˚Tqì eT+&ç|ü&ܶs¡T. yÓ’<ä´$<ä´˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ yÓqTø£ã&ç e⁄+<äì Áoø£èwüí ø£$T{° ‘·q ìy˚~ø£˝À Á|ü‘˚´ø£+>± ù|s=ÿqï|üŒ{Ïø°, bÕ\≈£î˝À¢ e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ sêe&É+ ˝Ò<äì ø√<ä+&Ésê+ $eT]Ù+#ês¡T.

#·+Á<äu≤ãT≈£î }s¡≥


ì*∫b˛sTTq Ç+~s¡eTà Çfi¯¢≈£î n<äq|ü⁄ ì<ÛäT\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : LSxtÌsQ˚Li Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[Æ©s[ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Æ©sÃ˝¡WLRiV \Æ™sFsry=L`i ©´sgRiL`iª][ Fy»¡V xmsáV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ @xqsLixmspLjiÚgS ™´sμj∂÷¡Æ™s[zqs©´s BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒœ¡˛ ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi @μR∂©´sxmso ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLi øyá¨s gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ Fs©±s.DªRΩÚLi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, ALÙjiNRP™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂¨s N][LSLRiV. ¨sμ≥R∂Vá N]LRiªRΩ ™´sÃ˝¡ @Æ©s[NRP ø][»˝¡ ¨sLS¯flÿáV

¨s÷¡¿¡F°∏R∂W∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿª][ Fy»¡V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyáՋ[ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒœ¡˛ ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ALÙjiNRP™´sVLi˙ºΩ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[¨s ªRΩ©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS 7Æ™s[á gRiX•¶¶¶Ã¡ª][ Æ©sÃ˝¡WLRiVÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s \Æ™sFsry=L`i©´sgRiL`i xms©´sVáV xmspLjiÚ

NSNRPF°™´s≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsáV ˙FyLiªyáՋ[ Æ©sáN]¨s DLiμR∂¨s, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ rÛyLiVVÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs @xqsLixmspLjiÚgS ¨s÷¡¿¡F°LiVV©´s BŒœ¡˛ ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ¨sμ≥R∂VáV B¬ø¡[ËÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s A©´sLi •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. @xqsLixmspLjiÚgS D©´sı BŒœ¡˛ ¨sLS¯flÿ¨sı ∏R∂VVμÙR∂ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ™´sVLi˙ºΩ

DªRΩÚ™±sVNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. BLiμj∂LRi™´sV¯ª][ Fy»¡V ™yLi¤À¡[, LS“¡™±sgRiXx§¶¶¶NRPሠ™´sLi…”¡ xmsáV xms¥R∂NSá μy*LS 16 xms»Ì¡flÿáՋ[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xqsV™´sWLRiV 10Æ™s[á BŒœ¡ß˛ ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ¨s÷¡¿¡F°∏R∂W∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠ds…”¡¨s xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP 4200 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá @μR∂©´sxmso ¨sμ≥R∂VáV NS™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, E˝…’ 4 2012

~yêø£s¡¢ dü÷Œ]Ôì j·TTe‘· n<äs¡Ù+>± rdüTø√yê* : s¡eTD≤#ê] @\÷s¡T, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ™´sW©´s≠ds∏R∂V gRiVflÿá©´sV xqs™´sW«¡LiÕ‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘xmsLji¿¡©´s ™´sV•¶¶¶NRP™´soáV NRPŒÿ˙xmsxmspLÒRi AøyLRi˘ μj∂™yNRPL˝Ri Æ™s[LiNRP…ÿ™´sμ≥y¨s¨s xqsWˆQQLjiÚgS ºdΩxqsVNRPV¨s ˙xmsºdΩ INRP‰LRiW ∏R∂VV™´sªRΩNRPV @Liμj∂Li¿¡©´sxmsˆVÆ≤∂[ «ÿºΩLRiªyıáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË©´s¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ryLixqs‰QXºΩNRP xqsᕶ¶¶μyLRiV ≤y. ZNP. . LRi™´sVflÿøyLji @©yıLRiV. DLi≤T∂ ™´sVLi≤R∂áLi ∏R∂VLi≤R∂gRiLi≤T∂ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi NRPŒÿ˙xmsxmspLÒRi NRP≠sÀ≥œ¡WxtsQfl· AøyLRi˘ μj∂™yNRPL˝Ri Æ™sLiNRP…ÿ™´sμ≥y¨s ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı A∏R∂V©´s A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LRi™´sVflÿøyLji ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ryz§¶¶¶ªRΩ˘ @©´sVLRiNTPÚ¨s ˙gRix§¶¶¶fl· aRPNTPÚ¨s |msLiF~Liμj∂Lixms ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV ˙xmsºdΩ INRP‰LRiW Fy»¡Vxms≤yá¨s N][LSLRiV. \Æ©sºΩNRP ≠sáV™´sá©´sV Fy…”¡Li¿¡©´s μj∂™yNRPL˝Ri Æ™s[LiNRP…ÿ™´sμ≥y¨s “¡≠sªy¨sı ˙xmsºdΩ INRP‰LRiW AμR∂LRi+LigS ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ©´s≤R∂™yá¨s @Æμ∂[ A∏R∂V©´sNRPV ¨s«¡\Æ™sV©´s ¨s™y◊d¡ @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. FsLiμR∂L][ LS«¡NUP∏R∂V ˙xms™´sVV≈¡Vá©´sV, Dμ][˘gRiVá©´sV, NRP™´soá©´sV @Liμj∂Li¿¡©´s ∏R∂VLi≤R∂gRiLi≤T∂ ˙gS™´sVLi øR¡Lji˙ªRΩ Æ©s[≤R∂V ©´sáVμj∂aRPÕÿ ™y˘zmsLi¿¡LiμR∂¨s ˙xmsºdΩ G…ÿ B»¡V™´sLi…”¡ AμR∂LRi+ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ À≥ÿ≠sªRΩLSáNRPV ™´sV©´s NRP™´soáV, xmsLi≤T∂ªRΩVá øR¡Lji˙ªRΩ©´sV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá¨s ≤y. LRi™´sVflÿøyLji

¬ø¡FyˆLRiV. NRP≠sry˙™´sW…fi ≠saRP*©yμ≥R∂ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, ≤y. zqs. ©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ ™´sLi…”¡ FsLiμR∂L][ ˙xms™´sVV≈¡VáV μj∂™yNRPL˝Ri Æ™s[LiNRP…ÿ™´sμ≥y¨s bPxtsv˘Ã¡VgS ªRΩ∏R∂WLRiV NS™´s≤R∂Li ™´sV©´sZNPLiª][ gRiLRi*NSLRifl·™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. …”¡…”¡≤T∂ À‹[LÔRiV \¬ø≥¡LRi¯©±s NRP©´sV™´sVWLji ÀÿzmsLS«¡Ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW μj∂™yNRPL˝Ri Æ™s[LiNRP…ÿ™´sμ≥y¨s ™´sLi…”¡ ™´sVx§¶‹[©´sıªRΩ NRP≠s øR¡Lji˙ªRΩxmso»¡Õ˝‹[ ¨s÷¡¿¡F°π∏∂[VÕÿ ˙xmsºdΩ G…ÿ ∏R∂VLi≤R∂gRiLi≤T∂Õ‹[ B»¡V™´sLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s N][LSLRiV. ©´sLRiryxmsoLRiLic¨s≤R∂μR∂™Ø[áV, ©´sLRiryxmsoLRiLic≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ LRiW»˝¡Õ‹[ zqsLigjiÕfi \lLi¤Õ¡[* \¤Õ¡©±s©´sV ≤R∂ ¡VÕfi \lLi¤Õ¡[* \¤Õ¡©±sáVgS ºdΩLjiËμj∂ÆμÙ∂[ xms©´sVáNRPV ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ Æ©s[≤R∂V ¤…¡Li≤R∂L˝RiV ≈¡LSLRiV xms˙NTP∏R∂V «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμR∂¨s ©yáVgRiV Æ©sÃ¡Õ˝‹[ \lLi¤Õ¡[* ˙…ÿN`P ¨sLS¯fl· xms©´sVáV øR¡VLRiVNRPVgS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªy∏R∂V¨s ÀÿzmsLS«¡Ÿ ¬ø¡FyˆLRiV. Fs©Ø[ı μR∂aSÀÙÿá NRPŒœ¡Ã¡ xmsLi»¡ Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ªRΩ©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ryNSLRiLi «¡LRigRi»¡Li ªRΩ©´sZNPLiª][ A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂¨s ª]áVªRΩ ¨s≤R∂μR∂™Ø[áV \Æ™sxmso©´sVLi≤T∂ \lLi¤Õ¡[* xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªy∏R∂V¨s A ªRΩLS*ªRΩ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ \Æ™sxmso ©´sVLi≤T∂ C xms©´sVáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqs ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ≤R∂ ¡VÕfi \¤Õ¡©±s GLSˆ»¡V xms˙NTP∏R∂V

nôd+;¢ e÷J n~Ûø±s¡T\ Çfi¯flô|’ $õ˝…Hé‡ <ë&ÉT\T #ÓHÓ’ï, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : N]LiªRΩNSáLigS xqsÚ Ù¡VgS D©´sı ≠s—¡¤Õ¡©±s= @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™´sVL][™´sWLRiV «¡ŸÃ¡V ≠sμj∂ÕÿËLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V @|qsLi’d˝¡Õ‹[ xms¨s ¬ø¡[zqs©´s ©´sáVgRiVLRiV ™´sW“¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá BŒ˝œ¡\|ms ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi GNRPNSáLiÕ‹[ μy≤R∂VáV ¬ø¡[aSLRiV. ™yLji xmsμR∂≠ds NSáLiÕ‹[ @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiÆ©s[ @’≥¡π∏∂WgSá\|ms C μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s r°μyáV ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ™´sLRiNRPW N]©´srygSLiVV. @|qsLi’d˝¡ ™´sW“¡ |qs˙NRP»¡Lki FsLi.|qsá*LS«fi, @xmsˆ…”¡ NRP≠sV…‘¡ @μ≥j∂NSLji {msFs£qsZNP[ zqsLigRiLRiÆ™s[áV, |qsORPQ©±s A{mnsxqsL`i Fs£qs.ÀÿáNRPXxtÒsQ©±s, ©y…”¡ «ÿLiVVLi…fi |qs˙NRP»¡Lki ZNP[.BLiμj∂LRi ¨s™yryá\|ms \Æ≤∂lLiNÌRPlLi[…fi A£mns ≠s—¡¤Õ¡©±s= @Li≤`∂ ∏R∂WLi…‘¡ NRPLRixm<s©±s (≤U∂≠dsG{qs) @μ≥j∂NSLRiVáV μy≤R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. 2007 AgRixqÌsV ©´sVLi¿¡ 2011 ™´sWLjiË ™´sLRiNRPV @|qsLi’d˝¡ |qs˙NRP»¡LkigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s |qsá*LS«fi À≥ÿLkigS @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRi¨s.. μy¨s™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ©´sxtÌsQLi NRP÷¡gjiLiμR∂¨s ™´s¿¡Ë©´s @’≥¡π∏∂WgSá\|ms ˙Fy¥R∂≠sVNRP ≠søyLRifl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS C μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡ ≤U∂≠dsG{qs J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @|qsLi’d˝¡ NSLRi˘μR∂Lji+gS ≤≥T∂÷d˝¡ xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™s◊˝¡©´s |qsá*LS«fi.. @LiμR∂VNRPV gS©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ LRiW.75.319©´sV @˙NRP™´sVLigS F~LiμyLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV @ºΩ˙NRP≠sVLi¿¡ @©´sμ≥j∂NSLRi ™´s˘NRPVÚáNRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ •¶¶¶xqÌsÕfi LRiWLiá©´sV @ÆμÙ∂NTPøR¡VËN]¨s ≤R∂ ¡V˜ NRPW≤R∂¤À¡»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s, @Õÿ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP LRiW.1,90,200Æ™s[VLRi ©´sxtÌsQLi ¬ø¡[NRPWLSËLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. @Õÿlgi[ \|ms#˚Æ™s[…fi ˙…ÿÆ™sÕfi= ©´sVLi¿¡ ™yx§¶¶¶©yá©´sV @ÆμÙ∂NRPV ºdΩxqsVN]¨s |qsá*LS«fi ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡N][xqsLi ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyLRi¨s, @ÆμÙ∂ ≤R∂ ¡V˜©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ @˙NRP™´sVLigS F~LiμyLRi¨s ≤U∂≠dsG{qs ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. @μ≥j∂NSLjiNRP ™yx§¶¶¶©yáNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVá xms©´sVáV @xmsˆgjiLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRi¨s AL][zmsLiøyLiVV. N][cAxmslLi[…”¡™±s NS¤…¡[«fi BLi≤T∂∏R∂W r~\|qs…‘¡ xms©´sVáV @xmsˆgjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV.. |qsá*LS«fi ™´sVL][ ™´sVVgÊRiVLRiV @μ≥j∂NSLRiVáª][ NRP÷¡zqs NRPV˙»¡NRPV Fyáˆ≤ÔyLRi¨s }msL]‰©yıLiVV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP LRiW.3,90,400 ©´sxtÌsQLi NRP÷¡gjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLiVV. r°μyÕ˝‹[ á’≥¡Li¿¡©´s xms˙ªyá Aμ≥yLRiLigS ©´sáVgRiVLRiV @μ≥j∂NSLRiVá\|ms NRPV˙»¡, Æ™sWxqsLi, ªRΩμj∂ªRΩLRi |qsORPQ ©˝´sª][ Fy»¡V @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP øR¡»Ì¡Li NTPLiμR∂ ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ≤U∂≠dsG{qs ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV.

‘·«s¡˝À ‘Ó\¢πswüHéø±s¡T¶\T C≤Ø ô|+&ç+>¥ <äs¡U≤düTÔ\ô|’ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩÃ˝¡lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVá N][xqsLi N]ªRΩÚgS μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı 29 áORPQá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ªRΩ*LRiÕ‹[ æªΩÃ˝¡NSLÔRiVáV @LiμR∂©´sV©yıLiVV. |msLi≤T∂Lig`i μR∂LRiΔÿxqsVÚ©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLRiLiμR∂LjiNUP NSLÔRiVáV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s F¢LRi xqsLRixmnsLSá aS≈¡ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. NSLÔRiVá «ÿLkiNTP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s @¨sı —¡Õ˝ÿá NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¿¡™´sLji ryLjigS æªΩÃ˝¡NSLÔRiVáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLRiV™yªRΩ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @L>RiVáV ªRΩ™´sVNRPW æªΩÃ˝¡NSLÔRiVáV NS™yá¨s μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩLRiV™yªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂LiÕ‹[ NRPW≤y μR∂LRiΔÿxqsVÚáLiμyLiVV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡¨s xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 29 áORPQá ™´sVLiμj∂ @L>RiVá¨s æªΩ[÷¡ËLiμj∂. ≠dsLjiNTP Aμ≥yL`i ≠s™´sLSá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V μR∂aRPÕ˝‹[ æªΩÃ˝¡NSLÔRiVáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≠dsLRiLiμR∂LjiNUP lLi[xtsQ©±s xqsLRiVNRPVáV ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li N][xqsLi ALRiV Æ©sááN][ryLji NRPWxms©˝´sV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N]¨sıryL˝RiV C NRPWxms©˝´sV xqsNSáLiÕ‹[ @LiμR∂NRP F°™´s≤R∂Liª][ ≠dsLRiV lLi[xtsQ©±s ™´sxqsVÚ™´soá©´sV NRPW≤y ºdΩxqsVN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V æªΩÃ˝¡NSLÔRiV μy*LS NRP÷¡lgi[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSá á’Ù¡¨s ≠dsLRiV @L>RiV\¤Õ¡©y F~LiμR∂¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. @Æ©s[NRP GŒ˝œ¡gS μk∂¨s\|ms ALiμ][Œœ¡©´sáV NRPW≤y «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ μk∂¨s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ry©´sVNRPWáLigS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. Dxms Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V —¡Õ˝ÿ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV NSLÔRiVá \|msÆ©s[ ˙xms«¡Ã¡™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ zmnsLS˘μR∂VáV @LiμyLiVV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVLi˙ªRΩVáV, @μ≥j∂NSLRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRP™´søyËLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ NSLÔRiVá «ÿLki\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s {qsFsLi @©yÆ≤∂[ •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi AÆμ∂[aSáª][ F¢LRi xqsLRixmnsLSá aS≈¡ NSLÔRiVá «ÿLki ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. Aμ≥yL`i Æ≤∂[…ÿ Aμ≥yLRiLigS NRPWxms©˝´sV F°Liμj∂©´s ™yLjiNTP Æ™sLi»¡Æ©s[ æªΩÃ˝¡NSLÔRiVáV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV N][Lji©´s»˝¡VF¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ NRP≠dsVxtsQ©´sL`i x§¶¶¶Lki˙{msª`Ω zqsLig`i æªΩ÷¡FyLRiV. Aμ≥yL`i Æ©sLi ¡L˝RiV ¤Õ¡[¨s™yLjiNTP ™´sVLi≤R∂ixqsLRixmnsLSá aS≈¡ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. C Æ™sVVªRΩÚLi ˙xms˙NTP∏R∂V lLiLi≤R∂V ™yLSÕ˝‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li π∏∂W¿¡xqsVÚLiμj∂. N]ªRΩÚgS 29 áORPQá NSLÔRiVáV «ÿLki ¬ø¡[}qsÚ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ 2.25 N][»˝¡ NRPV»¡VLiÀÿáNRPV æªΩÃ˝¡NSLÔRiVáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V @™´soªRΩVLiμj∂.

xmspLRiÚ™´soªRΩVLiμR∂¨s ÀÿzmsLS«¡Ÿ ¬ø¡FyˆLRiV. Gzqs \¤…¡Q˚©±sáV NRPW≤y B»¡V\Æ™sxmso ©´s≤T∂}msLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ Gzqs \¤…¡Q˚©˝´sV NRPW≤y ©´sLRiryxmsoLRiLi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[¨sNTP ºdΩxqsVNRPVLS©´sV©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Fy£qsF°LÌRiV NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı ’≥d¡™´sV™´sLRiLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yı™´sV¨s ªRΩ*LRiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ∏R∂V£qs∏R∂VLi. NRPXxtÒsQ ¬ø¡[ªRΩVáV≠dsVμR∂VgS C A{mnsxqsV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤y¨sNTP xqs©y¯•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡Ljigji©´s xqsÀ≥œ¡NRPV xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ \lLi£qs ≠sVÃ˝¡L`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s @μ≥R∂˘QORPVáV ™´sW“¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¬ø¡LRiVNRPV™y≤R∂ LRiLigRi©yμ≥R∂LS«¡Ÿ @μ≥R∂˘QORPQªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. AøyLRi˘ aRPáNS LRixmnsVV©yμ≥R∂ aRPLRi¯, AøyLRi˘ «‹[xqsV˘Ã¡ xqsWLRi˘˙xmsNSaRPLS™´so, ≤y. ∏R∂V˙LS˙xmsgRi≤≥R∂ LS™´sVNRPXxtÒsQ, ≤y. …”¡ZNP. øR¡W≤≥y™´sVfl”·, ≤y. @Ã˝¡WLji Æ™sLiNRP»¡ ©´sLRizqsLix§¶¶¶LS«¡Ÿ, ¡Li≤˝R∂™´sVW≤T∂ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, LRixqsLS«¡Ÿ, ≤y. Æ™sLixmsLSá ˙xmsÀ≥ÿNRPLRi xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li, NRP≠sLS«¡Ÿ ≤y. ™y˙Æ≤∂™´so ≠dsLRi áOUPQ ¯Æμ∂[≠s, @’¡˜lLi≤ÔT∂ }msLRi∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V aRPªy™´sμ≥y¨s, ˙ ¡x§¶¶¶¯$ ˙xms ¡Ã¡ xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘ aRPLRi¯, ªRΩμj∂ªRΩLRiVá©´sV C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmnsV©´sLigS xqsªRΩ‰LjiLiøyLRiV.

¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ <äèwæº ô|≥º+&ç d”m+qT ø£*dæq yÓ’ø±bÕ H˚‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s N][LSLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \lLiªRΩVáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ™yLRiV {qsFsLiNRPV Æ™sVÆ™sVVLSLi≤R∂Li @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. \lLiªRΩVÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠saS*xqsLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s ™yLRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s N][LSLRiV. B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©y Bxmsˆ…”¡NUP LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \lLiªyLigS¨sNTP ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soáV @LiμR∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV xqs™´sVxqs˘©´sV {qsFsLi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. ©´sNTP÷d¡ ≠sªRΩÚ©yá©´sV, À˝ÿN`P ™´sWlLi‰…”¡Lig`i©´sV @LjiNRP»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |mnsWLRiLigS ≠sxmnsá™´sVLiVVLiμR∂¨s ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. \lLiªRΩVá AbdPxqsV=áª][Æ©s[ μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ C ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRi¨s, \lLiªRΩVá©´sV ≠sxqs¯LjiLiøR¡≤R∂Li @©y˘∏R∂V™´sV¨s ™yLRi©yıLRiV. \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms Bxmsˆ…”¡\ZNP©y μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿá¨s \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s N][LSLRiV. \Æ™sFsry=L`i AaRP∏R∂Wá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmnsá™´sVLiVVLiμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s \Æ™sFsry=L`i xms¥R∂NSá©´sV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s N][LSLRiV. μk∂¨s\|ms {qsFsLi xqsˆLiμj∂xqsWÚ \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ DLiμR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂\|ms ªRΩxmsˆV≤R∂V ZNP[xqsVáV |ms…Ì”¡ zqs’¡H ¤«¡≤T∂ áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· «¡gRi©±s ˙xmsºΩxtÌsQ Æμ∂ ¡˜ºΩÆ©s[Õÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s, B™´s¨dsı NRPORPQ ryμ≥j∂Lixmso øR¡LRi˘¤Õ¡[ @¨s, μk∂¨s\|ms xqs™´sV˙gRi\Æ™sV©´s ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V À≥œ¡W™´sV©´s NRPLRiVflÿNRPL`ilLi≤ÔT∂, NRPXxtÒsQμyxqsV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©´sgRiLRi F°÷d¡xqsV NRP≠sVxtsQ©´sL`iNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨s\|ms zqszms xqsˆLiμj∂xqsVÚ ÷d¡gRiÕfi Izms¨s∏R∂V©±s ºdΩxqsVN]¨s, øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáNRPV •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. {qsFsLi©´sV NRP÷¡zqs©´s x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. NSLi˙…ÿN`ÌP ALÌki{qs NSLji¯NRPVá©´sV ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s Dry¯¨s∏R∂W, gSLiμ≥k∂, NSNRPºdΩ∏R∂V \Æ™sμR∂˘ NRPŒÿaSááNRPV @μR∂©´sxmso {qs»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V»¡LiÕ‹[ ≠s™´sORPQ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRi¨s, C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s N][LSLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVW≤R∂V NRPŒÿaSááNRPV @μR∂©´sxmso {qs»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP æªΩ÷¡FyLRiV. BNRP‰≤R∂ NRPW≤y æªΩáLigSfl·\|ms ≠s™´sORPQ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sμÙR∂ AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

ø±øÏHê&É˝À <ä+|ü‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´ ø±øÏHê&É, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) :ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ NSNTP©y≤R∂ ¤«¡.LS™´sWLS™´so}ms»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s À≥ÿLS˘À≥œ¡LRiÚáV @xmsˆVá Àÿμ≥R∂ ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. $¨s™y£qs, A∏R∂V©´s À≥ÿLRi˘ ©ygRiLRiªRΩıLi ªRΩ™´sV HÆμ∂[Œ˝œ¡ NRPV™´sWLjiª][ xqs•¶¶¶ Àÿ≠sÕ‹[ μR∂WNTP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ÀÿáV≤R∂V |ms…Ì”¡©´s ZNP[NRPáNRPV øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ™yLRiV ™´s¿¡Ë LRiOTPQLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ À≥ÿLS˘À≥œ¡LRiÚáV @xmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRi¨s gRiVLjiÚLiøyLRiV. C xmnsV»¡©´s NSNTP©y≤R∂Õ‹[ NRPáNRPáLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂.

eT∞¢ yÓTT<ä˝…’q z≥s¡¢ qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T es¡+>∑˝Ÿ, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : —¡Õ˝ÿÕ‹[ J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWμR∂V xms˙NTP∏R∂V N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s FnyLRiLi 6 Õ‹[ 41872 μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚáV μygS 35258 μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV AÆ™sWμj∂Li¿¡, J»¡L˝RiVgS ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V\Æ©s©´sμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i LSx§¶¶¶ßÕfi À‹«Íÿ æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiVª][ xqs™´sV¯Lji Lji≠s«¡©±s\|ms LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©´s @μ≥j∂NSLji ¡©´s*L`iÕÿÕfi ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©±s= ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2917 ’¡.FsÕfi.Já©´sV 2917 F°÷¡Lig`i }qÌsxtsQ©±sáՋ[ ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s»˝¡VgS æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1200 \|ms©´s ™Ø[»¡L˝RiV D©´sı F°÷¡LigRiV }qÌsxtsQ©˝´sV 65 ™´sLRiNRPV D©yı∏R∂V¨s ≠ds…”¡Õ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡©´sV ¬ø¡[∏R∂V˘≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV.  ¡Wª`Ω ¤Õ¡™´sÕfi @μ≥j∂NSLRiVá ≠s™´sLSá©´sV gRiWgRiVÕfi ≤y…fi NRPLi.NRPV @£msÆ≤∂…fi ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BAL`iJáNRPV 5c7c2012 NRP¤Õ¡NÌRPL`i NS©´sˆÈlLi©±s= x§¶¶¶ÕfiÕ‹[ ’¡.FsÕfi.J.áNRPV 10c7c2012 ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ bPORPQfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. B.≠s.FsLi. á xmsLjibdPá©´s xmspLjiÚ @LiVVLiμR∂¨s 4600 ’¡.∏R∂VVáV 4957 zqs.∏R∂VVáV D©yı∏R∂V.

E˝…’ 31 Hê{ÏøÏ ø√{Ï fÒ≈£î yÓTTø£ÿ\T Hê≥T≥≈£î Á|üD≤[ø£ NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡⁄\¤Õ¡ 3 : —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡⁄\¤Õ¡, 31 Õ‹[gS N][…”¡ ¤…¡[NRPV Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡V»¡NRPV NSLRi˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRPáV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ ¨ds…”¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· xqsLixqÛs ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂lLiNÌRPL`i —¡. ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPlLi[»¡V Õ‹[¨s ™yLji øyLi ¡L`i Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¿¡©´sı xqs©´sıNSLRiVáV \lLiªRΩVáV @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ N][…”¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsLiNRPLiÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVVáLiVV áOSQQ˘¨sı @μ≥j∂NRP≠sVLiøyá¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ N][…”¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNS¨sNTP 51 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVá FsLizmsNRP ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLRiLiμR∂LjiNTP Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡V»¡, xqsLiLRiORPQfl·, ÕÿÀÿá\|ms INRP L][«¡Ÿ bPORPQfl· BxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLRiLiμR∂LjiNTP Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡V»¡, xqsLiLRiORPQfl·, ÕÿÀÿá\|ms INRP L][«¡Ÿ bPORPQfl· BxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. BLiªRΩ™´sLRiNRPV 6,147 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV bPORPQfl· BøyË™´sV¨s, «¡⁄\¤Õ¡,

10 Õ‹[gS bPORPQfl· xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 118 ©´sLRi=LkiáՋ[ ¤…¡[NRPV Æ™sVVNRP‰Ã¡V @»¡≠saS≈¡ μy*LS |msLiøy™´sV¨s, INRP‰ Æ™sVVNRP‰NRPV 6/c LRiW.á ø]xmsˆV©´s @»¡ aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáNRPV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. \lLiªRΩVáV gRiVLi»¡Ã¡V ˙ªRΩ≠s* Æ™sVVNRP‰Ã¡ ©y…”¡ ™y…”¡¨s ˙ ¡ºΩNTPLi¿¡©´sLiμR∂VáNRPV INRP Æ™sVVNRP‰NRPV 134 LRiW.áV ø]xmsˆV©´s \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. ©´sLRi=Lkiá ©´sVLi≤T∂ Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV \lLiªRΩVá F~Õÿá ™´sμÙR∂NRPV ¬ø¡[LjiË @Liμj∂ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ BLiªRΩ ™´sLRiNRPV 35 áORPQá gRiVLiªRΩáV ºdΩzqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ «¡⁄\¤Õ¡ Õ‹[ ZNP[™´sáLi ¤…¡[NRPV Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡V»¡ xms©´sVáV ™´sVV™´sV¯LRiLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. INRP FsNRPLRiLi F~áLi gRi»˝¡\|ms 160 ¤…¡[NRPV Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡V N][™´søR¡VË©´s¨s, INRP FsNRPLRiLi Δÿ◊d¡ xqÛsáLiÕ‹[ 800 ¤…¡[NRPV Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡V»¡NRPV ≠dsáV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. \lLiªRΩVáNRPV @μR∂©´sxmso Aμy∏R∂VLi

3

xqs™´sVNRPWLRiVË»¡NRPV xmsLS˘™´sLRifl· xqs™´sVªRΩVá˘ªRΩNRPV N][…”¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRPLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ¤…¡[NRPV Æ™sVVNRP‰Ã¡V INRP…”¡ 10 xqsLi.áՋ[ 6c8 Æ™s[á Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPVLRiVxqsVÚLiμR∂¨s, ¬ø¡»˝¡ ANRPVá μy*LS À≥œ¡WryLRiLi |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi μy*LS ©y…”¡©´s Æ™sVVNRP‰Ã¡V ªRΩLS*ªRΩ N][»Ì¡VN]©´sV»¡NRPV @»¡≠s aSΔÿμ≥j∂NSLRiVá @©´sV™´sVºΩ @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ 2000 FsNRPLSáՋ[ Dμy˘©´s™´s©´s Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡VªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂¨s μy*LS 777 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV á’Ù¡¬ø¡[NRPWLRiVªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C xqs™´sLiªRΩ=LRiLi 33 ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ NRPWLRigS∏R∂V ª][»¡Ã¡V |msLiøR¡V»¡NRPV ˙xmsflÿ◊¡NRPáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 23 ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ 142 ¬ø¡[xmsá ¬ø¡LRiV™´soáV ¨sLji¯LiøR¡VøR¡V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q eT+Á‹ |æ‘êì @\÷s¡T, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FyhRiaSá ≠sμR∂˘N][xqsLi ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©´sı ¨sμ≥R∂Vá©´sV NRP÷¡ˆxqsVÚ©´sı ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVá©´sV xqsLixmspLÒRiLigS xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ≠sμy˘LRiLigRiLiÕ‹[ ˙xmsgRiºΩ¨s ryμ≥j∂Liøyá¨s LSxtÌsQ˚ ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. |ms©´sV™´sVLi˙»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s F~á™´sVWLRiV bP™yLRiV ZaP…Ì”¡ ¡÷¡«¡}ms»¡Õ‹[ 5 áORPQá 35 Æ™s[á LRiWFy∏R∂Váª][ ©´sWªRΩ©´sLigS ¨sLji¯Li¿¡©´s FyhRiaSá @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂Vá©´sV A∏R∂V©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ C ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 28 N][»˝¡ 35 áORPQá LRiWFy∏R∂Váª][ 630 @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂Vá©´sV ¨sLji¯xqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 55 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ 971 @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂Vá©´sV ¨sLji¯Liøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLi @©´sLiªRΩLRiLi |ms©´sV™´sVLi˙»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s Aá™´sVWLRiVÕ‹[ ≤y. \Æ™s∏R∂V£qsAL`i —¡Õ˝ÿ ˙xms«ÿxmsLjixtsQªRΩVÚ D©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ 25.5 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ™´s˘∏R∂VLiª][ ¨sLji¯xqsVÚ©´sı ALRiV ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂Vá©´sV ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLi≤R∂á ˙xms«ÿ xmsLjixtsQªRΩVÚ lLigRiV˘Ã¡L`i ˙Fyμ≥R∂≠sVNRP FyhRiaSá A™´sLRifl·Õ‹[ 10 áORPQá 60 Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ™´s˘∏R∂VLiª][ ¨sLji¯Li¿¡©´s lLiLi≤R∂V @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂Vá©´sV ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi FyhRiaSá ≠sμy˘LÙRiVáNRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[zqs GNRPLRiWxms μR∂VxqsVÚáV (∏R∂VW¨sFnyLi) ©´sV C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS F~á™´sVWLRiV, Aá™´sVWLRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ÀÿáÀÿ÷¡NRPáNRPV ™´sVLi˙ºΩ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ryLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVLi≤R∂á ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLji r°xtsQÕfi Æ™s¤Õ¡[ˆÈL`i «ÿLiVVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPLRiV AL`i. ™´sV÷˝¡ΔÿLÍRiVLS™´so, AL`i ≤T∂J ZNP. xqsWLS˘LS™´so, ™´sVLi≤R∂á ˙xms«ÿxmsLjixtsQªRΩVÚ @μ≥j∂NSLji Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so, ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿLRiV LS™´sVøR¡LiμR∂L`i , ™´sVLi≤R∂á ≠sμy˘ aSΔÿμ≥j∂NSLji }tsQN`P ≠dsVLS ry|§¶¶¶Àfi, ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsμj∂ ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aSΔÿ •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡Õ‹[ INRP N][…‘¡ 50 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ™´s˘∏R∂VLiª][ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáª][ Fy»¡V ™´sVLS™´sV¯ªRΩVÚ xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s LSxtÌsQ˚ ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. |ms©´sV™´sVLi˙»¡ ™´sVLi≤R∂áLi F~á™´sVWLRiV ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsÕfiÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ™´sVLS™´sVªRΩVÚ xms©´sVá©´sV ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ANRPzqs¯NRP ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[ryLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s©´sWªRΩıLigS ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s @’≥¡ÕÿxtsQ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS C ™´sVLS™´sV¯ªRΩVÚ xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. F~á™´sVWLRiV ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ •¶¶¶xqÌsÕfiÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xms©´sVá\|ms A∏R∂V©´s xqsˆLiμj∂xqsWÚ INRP áOSQ 50 Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV ¨sμ≥R∂VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs©y @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™´sVLS™´sV¯ªRΩVÚ xms©´sVáV xmspLjiÚ rÙyLiVVÕ‹[ «¡LRigRiNRPF°™´s≤y¨sNTP NSLRiflÿáV G≠sV»¡¨s xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi BB \|ms LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV.

d”m+ øÏs¡DY, |”d”d” u§‘·‡ ‘·|ü⁄Œ≈£î+fÒH˚ ø±+Á¬>dt≈£î |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ : X¯+ø£sY sêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· xmsμR∂≠s ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPVLi¤…¡[Æ©s[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP xmspLRi* \Æ™sÀ≥œ¡™´sLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPL`iLS™´so @©yıLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ™yLRiV xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ªRΩxmsˆ ≠sVgRiªy Fs™´s\lLi©y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sÕ‹[ DLi¤…¡[ ry*gRiºΩryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[¨s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡≤y¨sNTP ªRΩ™´sV FyLÌkiÕ‹[¨s |msμÙR∂¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqs•¶¶¶ ™´sVLi˙ªRΩV¤Õ¡[ A |msμÙR∂á¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá xqs≠dsVORPQNRPV ™´sVLi˙ªRΩVá NRP≠sV…‘¡ Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xmns÷¡ªRΩLi DLi≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ©y∏R∂VNRPV≤R∂V zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS D©´sıxmsˆVÆ≤∂[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki lgi÷¡¿¡LiμR∂¨s, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V zmszqszqs D©´sıxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgixqsV ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡©´s DμR∂LiªyáV ¤Õ¡[™´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FyLÌki xmsLjizqÛsªRΩVá©´sW @μ≥j∂uÌy©´sLi {qsLji∏R∂V£qsgS AÕ‹[¿¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP ÀÿgSÆ©s[ DLiμR∂¨s, @LiVVæªΩ[ Æ©s[ªRΩá ºdΩLRiV™´sÃ˝¡ NSLRi˘NRPLRiÚáV Àÿμ≥R∂áV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ¨s \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ xqs≠dsVOTPQLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı ™´sW»¡Ã¡V ≠sLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ |mnsWLRiLigS Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s©´sV FsμR∂VL][‰™yáLi¤…¡[ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sWLRiVˆ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS «¡LRigSá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs¨sıNRPá ªRΩLRiV™yªRΩ LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NUPáNRP ™´sWLRiVˆÃ¡V DLi…ÿ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

kÕ>∑sY »˝≤¢ $&ÉT<ä\qT ì*|æy˚j·÷* sê|òüTe⁄\T &çe÷+&é KeTà+, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : $\ZaPáLi, ©ygSLÍRiV©´srygRiL`iáՋ[ ¨ds…”¡ ™´sV…ÌÿáNRPV D©´sı DªRΩÚLRiV*áNRPV ’≥¡©´sıLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ rygRiL`iÕ‹[ ¨ds…”¡ ™´sV…ÌÿáV ªRΩNRPV‰™´sgS D©´sıxmsˆ…”¡NUP NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s zqszmsFsLi LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ LSxmnsV™´soáV @©yıLRiV. rygRiL`i «¡Õÿá ≠s≤R∂VμR∂á©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¿¡Ë©´s DªRΩÚLRiV*á©´sV @©´sVxqsLjiLi¿¡ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á DLi≤y÷¡=Liμj∂ F°LiVV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BuÌy©´sVryLRiLigS GNRPxmsORPQLigS ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi…‹[LiμR∂¨s, μk∂¨s™´s¤Õ˝¡[ B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı FyLÌki LSxtÌsQ˚rÛyLiVV ™´sL`i‰uyxmsoÕ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. FyLÌki @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s ¨sLÒRi∏R∂Wá\|ms ©y∏R∂VNRPVáª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms NRPW≤y rÛy¨sNRP ©y∏R∂VNRPVáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ¨sLÒRi∏R∂WáV ˙FyLiªyá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV xqsXztÌsQLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS D©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. BÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂WáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs*zqsÚ xmsáNSá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. rygRiL`i «¡Õÿá ≠s≤R∂VμR∂á©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP Fny˘N`P= μy*LS ¤Õ¡[≈¡©´sV xmsLiFyLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩORPQfl·Æ™s[V Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPVLi≤y NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá Fyá©´s ™´sÃ˝¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V |msLRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá @©´sLiªRΩLRiLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≤U∂Õÿ xms≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. BxmsˆV≤R∂V Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

¬s’‘·T dü+πøåeTy˚T Á|üuÛÑT‘·« <Û˚´j·T+ eT+Á‹ >∑˝≤¢ ‹s¡T|ü‹, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) :FyLÌkiáNRPºdΩªRΩLigS xms¨s¬ø¡[xqsWÚ , ™´sVz§¶¶¶Œÿ, \lLiªRΩV xqsLiZOP[Q™´sVÆ™s[V LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Æμ≥∂[˘∏R∂V™´sV¨s LSxtÌsQ˚ À≥œ¡WgRiLRi˜È ™´s©´sLRiVá aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl·NRPV™´sWLji @©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS™´sVøR¡Li˙μyxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s xmsáV xmsLiøyLiVVºdΩáՋ[ xqsV™´sWLRiV LRiW. 74.47 áORPQá ≠sáV™´sgRiá @’≥¡™´sXμ≥Ùj∂ xms©´sVáNRPV ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™yáV, aRPLi≈¡VrÛyxms©´sáV gS≠sLiøyLRiV. Æ™sVVμR∂»¡ LS≠sŒ˝œ¡™yLji xms¤Õ˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ LRiW.10.60 áORPQáª][ ©´sWªRΩ©´sLigS ¨sLji¯Li¿¡©´s ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSá À≥œ¡™´s©y¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsxqsLigjixqsWÚ FyLÌkiáNRPºdΩªRΩLigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*™´sV¨s, ≠sμy˘LRiLigRiLiª][ Fy»¡V ™´sVz§¶¶¶Œÿ, \lLiªRΩV xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP |msμÙR∂Æ™s[xqsWÚ ™´s≤ÔU∂ ¤Õ¡[¨s LRiVflÿ÷¡ı NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ≠dsVLRiV INRP‰ L][«¡Ÿ Æ™s[}qs J»¡Vª][ Æ™s[V™´sVV 5 xqsLi™´sªRΩ=LSáV ˙xms«ÿ xqsLiZOP[Q™´sW¨sZNP[ ˙xmsºΩ ¨sªRΩ*Li NRPxtÌsQxms≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s, μk∂¨sı ≠dsVLRiV gRiVLjiÚLi¿¡ AμR∂LjiLiøyá¨s @©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi LRiW.5.97 áORPQáª][ ˙Àÿx§¶¶¶fl· NSá* ˙gS™´sVLiÕ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSá À≥œ¡™´s©y¨sı, xmsaRPV \Æ™sμR∂˘aSá ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ˙Àÿx§¶¶¶fl· NSá* μR∂◊¡ªRΩ™y≤R∂ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV NSá¨dsÕ‹[ L]≤˝R∂V ¤Õ¡[™´s¨s ™´sW˙gS™´sW¨sı xqsLiμR∂Lji+Liøyá¨s ™´sVLi˙ºΩ¨s N][LRigS xqsˆLiμj∂Li¿¡ μR∂◊¡ªRΩ™y≤R∂ xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV @≤T∂gji æªΩáVNRPV©yıLRiV. μR∂÷¡ªRΩ™y≤R∂ Õ‹[ zqs.zqs.L][≤˝R∂V ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s ªRΩ*LRiÕ‹[ ªRΩV≤y @μ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, ≠dsVLRiV Gxms¨s\ZNP©y ©´s©´sVı BLi…”¡™´sμÙR∂ NRPá™´søR¡Ë¨s @©yıLRiV. øR¡Õ˝ÿ™yLjixms¤Õ˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ LRiW.5.60 áORPQáª][ ¨sLji¯Li¿¡ zqs.zqs.L][≤˝R∂V , NRP™´sV¯NRPLi˙≤R∂gRi ˙gS™´sVLiÕ‹[ LRiW.5.30¨sLji¯Li¿¡©´s FyhRiaSá À≥œ¡™´s©y¨sı, NRPVxmsˆLi ÀÿμR∂WLRiV ˙gS™´sVLiÕ‹[ LRiW.31 áORPQáª][ ¨sLji¯Li¿¡©´s —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω \|§¶¶¶xqsW‰Õfi 6 @μR∂©´sxmso gRiμR∂Vá©´sV ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xmsoÃ˝¡™´sV©y∏R∂VV≤T∂ NRPLi˙≤R∂gRiÕ‹[ LRiW.10 áORPQáª][ ¨sLji¯LiøR¡©´sV©´sı ˙gS™´sV xmsLiøyLiVVºdΩ À≥œ¡™´s©y¨sNTP aRPLi≈¡VrÛyxms©´s gS≠sLiøyLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+ 4, E˝…’ 2012

yÓTT≈£îÿã&ç>± bÕ\q ccc™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS xmspLjiÚrÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáV μj∂ZNP[‰ ¤Õ¡[LRiV

sê»ø°j·T ∫#·TÃ≈£î Ä»´+ b˛düTÔqï H˚‘·\T ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV BxmsˆV≤R∂V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¨ds…”¡ ¿¡øR¡VË©´sV LRigji÷¡xqsVÚ ©yıLiVV. LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°NRP™´sVVLiÆμ∂[ ¨ds…”¡¿¡øR¡VË LRigRiVáVN][™´s≤R∂Li μyLRiVfl·\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLigS gRiVLjiÚLiøy÷¡. À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ BÕÿLi…”¡ ∏R∂VVμÙyáV ªRΩxmsˆ™´s¨s ªy«ÿgS Æ≤∂ÕÌÿ ¨ds…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi |§¶¶¶øR¡ËLjir°ÚLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´s «¡ÕÿaRP∏R∂W\¤Õ¡©´s ©ygSLÍRiV©´s rygRiL`i, $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ˝‹[ ¨dsLRiV ¬ø¡[LRiNRPF°™´s≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V ¿¡øR¡VËNRPV NSLRifl· ™´sV™´soª][Liμj∂. ˙FyLiºdΩ∏R∂V ≠sÆμ∂[*uyáNRPV ™´sVLjiLiªRΩ A«¡˘Li F°r°ÚLiμj∂. Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi N]LRi™´s≤T∂Liμj∂,. xqs™´sVxqs˘Q\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi ¿¡øR¡VË LS¤«¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS FsgRiV™´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ C ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ˝‹[NTP øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV NRPW≤y ¬ø¡[Lji©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™´so. μk∂Liª][ ˙xmsμ≥y©´s «¡ÕÿaRP∏R∂WáV Æ≤∂≤`∂ rÌ°lLi[“¡NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ rygRiL`i ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N]LiμR∂LRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[.. ™´sμÙR∂¨s ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. $\ZaPáLi ©´sVLi¿¡ rygRiL`iNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N]LiμR∂LRiV.. ™´sμÙR∂¨s ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV {qsFsLi©´sV NRP÷¡zqs F°…ÿF°…‘¡gS ≠s«Ï¡xmsoÚáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xmsLjizqÛsºΩ ºdΩ˙™´sªRΩ©´sV @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ™´sVL][\Æ™sxmso rygRiL`i ©´sVLi¿¡ Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı …”¡AL`iFs£qs ™´s˘ºΩlLi[NTPr°ÚLiμj∂. «¡ÕÿaRP∏R∂Wá ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP @–¡Ã¡xmsORPQ Æ©s[ªRΩáV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NRPXuÒyÆ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ rygRiL`i ≤y˘Li ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP @–¡Ã¡xmsORPQLi xqs©yı •¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso rygRiL`iÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s N]©´srygjixqsV Ú©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi …‘¡AL`iFs£qs, {qs{msH (FsLiFsÕfi) ©´sW˘Æ≤∂Æ™sW˙NRP{qs, \lLiªRΩV xqsLixmnsWáV, æªΩáLigSfl· ™´sV…Ì”¡ ™´sV©´sVxtsvá Æ™s[μj∂NRP ≠sVLS˘ ágRiW≤R∂Õ‹[ FsÆ©sı{qsˆ xqsLji‰Õfi A{mnsxqsV™´sμÙR∂ L][«¡Liªy ™´sV•¶¶¶μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV. gS∏R∂VNRPV≤R∂V Æμ∂[aRPxmsºΩ $¨s™y£qs, …‘¡AL`iFs£qs —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`i ¡Li≤y ©´slLi[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V ªygRiV¨ds…”¡NTP @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ Æ≤∂ÕÌÿ ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡NRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FyáNRPVá ≠s™´sORPQNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. {qs{msFsLi Fs÷d¡ˆ Æ©s[ªRΩ «¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ©Ø[™´sVVá ©´sLji=Lix§¶¶¶∏R∂V˘, |ms©yı @©´sLiªRΩLS™´sVaRPLRi¯ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ {qs{msFsLi  ¡XLiμR∂Li rygRiL`i ≤y˘Li©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liμj∂. ˙FyLiºdΩ∏R∂V ≠s™´sORPQá©´sV lLiøR¡Ëg]¤…Ì¡[ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¨sLÒRi∏R∂W¨sı DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøyá¨s Fs£qsCNTP ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi @LiμR∂¤«¡[zqsLiμj∂. BNRP 3, 4, 5 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyá¨s ¤«¡[G{qs ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. Æ™sVVªRΩÚLigS Æ©s[ªRΩá ™´sVμ≥R∂˘ ¨dsŒ˝œ¡ß ¨sxmsˆVáV NRPVLjizmsxqsVÚLi¤…¡[ @≤R∂VgRiLi…”¡©´s «¡ÕÿaRP∏R∂WáV ≠s™yμyáNRPV ZNP[Li˙μR∂ ’¡LiμR∂V™´s∏R∂W˘LiVV. æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤T∂æªΩ[ NRP÷¡lgi[ μR∂VxtsQˆÈ÷¡ ªyáNRPV Bμj∂ ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s gRiVLi»¡WLRiV FsLi{ms LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´s LS™´so ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li øR¡W}qsÚ ALiμ][Œœ¡©´sá©´sV @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´s øR¡VË. @xqsáV D©´sı «¡Õÿáá©´sV G ≠sμ≥R∂LigS Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´sø][Ë ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sμÙR∂ NSLS˘øR¡LRifl· ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li NRPW≤y ≠s™yμyáNRPV μyLjiºdΩzqsLiμR∂Æ©s[ ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVá ˙xmsπ∏∂W«¡©yá μR∂XuÌy˘ $\ZaPáLi ©´sVLi¿¡ rygRiL`iNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V™´sμÙR∂¨s ©y˘∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ GLSxqsV ˙xmsªy£mslLi≤ÔT∂ N][LSLRiV. r°™´sV™yLRiLi ©´sLiμy˘Ã¡ FsLi{ms Fs£qs{ms\Æ™s lLi≤ÔT∂, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NS»¡ry¨s LSLiÀ≥œ¡WFy ÕfilLi≤ÔT∂ª][Fy»¡Vc A∏R∂V©´s {qsFsLi©´sV NRP÷¡zqs xmsLjizqÛsºΩ¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLi˙ºΩ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, $\ZaPáLi A∏R∂VNRP »Ì¡Vc \lLiªyLigRiLi ©yL˝RiV F°xqsV NRPV¨s ¨ds…”¡ N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s, C ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ rygRiL`iNRPV ¨dsLRiV ™´sμj∂÷¡æªΩ[ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°ªyLRi¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sVÕ˝ÿμj∂ ≠sxtÒsv, «‹[gji LRiÆ™s[Va`P NRPW≤y {qsFsLi©´sV NRP÷¡aSLRiV. Æ≤∂ÕÌÿNRPV G…ÿ «¡⁄©±s 15©´s rygRiL`i ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á A©´s™y LiVVºdΩ @¨s, NS ¡…Ì”¡ $\ZaPáLi ©´sVLi¿¡ rygRiL`iNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NRPXuÒy Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨dsLji}qsÚÆ©s[ ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, BNRP LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ ¨ds…”¡ ∏R∂VVμÙyáV ªRΩxmsˆ™´s¨s gRiVLi»¡WLRiV FsLi{ms LS∏R∂VFy…”¡ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.rygRiL`i ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á\|ms @–¡Ã¡xmsOSQ¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ, ≈¡™´sV¯Li FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ªRΩV™´sV¯Ã¡ ©ylgi[aRP*LRi LS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ {qsFsLi NTPLRifl„fi NRPXuÒyÆ≤∂ÕÌÿNRPV rygRiV¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @LÙRiLS˙ºΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aS÷¡øyËLRi¨s, Æ™sLi»¡Æ©s[ rygRiL`i ¨ds…”¡¨s ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s …‘¡≤U∂{ms æªΩáLigSfl· Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`i, FyáNRPVLjiÚ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP xqs™´sVxqs˘ xmsLjiry‰LRiLi NRP©yı LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yáZNP[ Æ©s[ªRΩáV ˙Fyμ≥y©´s˘Li BxqsVÚ©yıLRiV. Fs™´sLjiNTP ™yLRiV LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ IZNP[ FyLÌkiÕ‹[ ’≥¡©´sı xqs*LSáV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. Bμj∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV ºdΩLRi¨s xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡.

mìïø£\ Vü‰MT\ neT\T ø√dü+

ø±]à≈£î\ m<äTs¡T#·÷|ü⁄

zqsLigRilLi[fl”· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLji¯NRPVáNRPV B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVáV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V …‘¡’d¡“¡ZNPFs£qs NRPV xqs™yÕfigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂. …‘¡’d¡“¡ZNPFs£qs B¿¡Ë©´s xmsáV ™ygÙS©yáV FsxmsˆV≤R∂V Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚL][©´s¨s NSLji¯NRPVáV AxqsNTPÚ FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV.xqsÆ™sV¯ NSáLiÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s LRiW.25 Æ™s[á @≤y*©±s=©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[LiVVryÚ™´sV¨s, 9™´s Æ™s[«fi À‹[LÔRiVÕ‹[ N][ªRΩ ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s ¡NSLiVVá©´sV ºΩLjigji BzmsˆryÚ™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ NSLji¯NRPVáV ©´s™´sV¯gRi÷¡gSLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V xqsLixmnsWáV F°g]…Ì”¡©´s ™yLRixqsªRΩ* Dμ][˘gRi x§¶¶¶NRPV‰Q\|ms ªRΩ™´sV Æ™sVVμR∂…”¡ xqsLiªRΩNRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s …‘¡’d¡“¡ZNPFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ NSLji¯NRPVáV μk∂¨s¨s NRPW≤y xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s …‘¡’d¡“¡ZNPFs£qs©´sV AμR∂LjiLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso B©±sNRP™±sV…ÿN`P= LRiμÙR∂V ¬ø¡[LiVVryÚ™´sV¨s, ©´sWªRΩ©´s gRi©´sVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[LiVVryÚ™´sV¨s ÕÿLi…”¡ •¶¶¶≠dsVáV FsxmsˆV≤R∂V Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚL][ @¨s NRPW≤y NSLji¯NRPVáV AaRPgS FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. N]μÙj∂ xqsLi ™´sªRΩ=LSáVgS zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ gRiVªyÚμ≥j∂xmsªRΩ˘Li N]©´srygjixqsVÚ©´sı xmsáV «ÿºdΩ∏R∂V xqsLi xmnsWáNRPV NSLji¯NRPVáV C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩgji©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· À‹gÊRiVgRi¨s NSLji¯NRP xqsLixmnsVLi zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsVLigS Fs¨sıNRP NS™´s≤y¨sNTP ˙xmsμ≥y©´sLigS æªΩáLigSfl· ¨s©yμR∂Æ™s[V @¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s N][xqsLi æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s xmsμj∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ zmsáVxmso¨s™´s*gS C xqsÆ™sV¯Õ‹[ @¨sı LRiLigSá ˙xms À≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáª][ Fy»¡V zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáV xqsÆ™sV¯Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV.zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáV 35 L][«¡ŸÃ¡V ¬ø¡[zqs©´s xqsÆ™sV¯ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ≤≥T∂÷d˝¡NTP |qsgRi ªRΩgji÷¡Liμj∂. zqsLigRilLi[fl”· xqsLixqÛsÕ‹[ øR¡μR∂V™´soLS¨s NSLji¯NRPVáV \|qsªRΩLi æªΩáLigSfl· N][xqsLi xqsÆ™sV¯Õ‹[ ™´sVVLiμR∂V ¨s÷¡øyLRiV. C xqsÆ™sV¯ …‘¡c’d¡“¡ZNPFs£qsNRPV Dxmsπ∏∂WgRixms≤T∂LiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. xqsÆ™sV¯ ≠sLRi™´sVfl· @©´sLiªRΩLRiLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ªRΩμR∂©´sLiªRΩLRi xmsLji™´sWflÿá ©´sV NSLji¯NRPVáV NRPW≤y AxqsNTPÚgS gRi™´sV¨sLiøR¡rygSLRiV. zqsLigRilLi[fl”· Fs¨sıNRPá \|qsLRi©±s Æ™sWgji©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ …‘¡’d¡“¡ZNPFs£qs ©y∏R∂VNRPV áV æªΩáLigSfl· ¨s©yμR∂Liª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[aSÆ™sW NSLji¯NRPVáV AÕ‹[¿¡LiøyáLi»¡W ≠sxqsÚQXªRΩLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sVgRiªy HμR∂V «ÿºdΩ∏R∂V xqsLixmnsWáV C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ¨s©yμy¨sı FsªRΩVÚNRPV©´sıxmsˆ…”¡NTP NSLji¯NRPVáV ™´sW˙ªRΩLi A xqsLixmnsWá©´sV ≠saRP*zqsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. INRP μR∂aRPÕ‹[ GH…‘¡∏R∂VW {qs 9™´s Æ™s[«fi À‹[LÔRiV  ¡NSLiVVá ≠sxtsQ∏R∂VLi Õ‹[ 7500 LRiWFy∏R∂VáV N][ªRΩ ≠sμ≥j∂LiøR¡VNRPV¨s ≠sVgRiªy ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡LiøyáLi»¡W N][LÌRiV ©´sVLi≤T∂ }qÌs ºdΩxqsVNRPVLSgS μk∂¨s¨s \|qsªRΩLi NSLji¯NRPVáV AÕ‹[¿¡LiøyLRiV. @LiμR∂VZNP[ BxmsˆV≤R∂V xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi NSLji¯NRP xqsLixmnsVLi \Æ™sxmso NSLji¯NRPVáV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV.

ccccFsNRP‰≤R∂ Æ™s[zqs©´s g]LigRi◊¡ @NRP‰Æ≤∂[ cccc@’≥¡™´sXμÙj∂NTP ©Ø[øR¡VN][¨s LS™´sVgRiVLi≤R∂Li }msLRiV\ZNPæªΩ[ NSL][ˆlLi[xtsQ©±sgS ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂ gS¨s @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi BxqsV™´sVLiªRΩ NRPW≤y ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiÆ©s[ ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË LS™´sVgRiVLi≤R∂Li NSL][ˆlLi[xtsQ©±s μR∂VzqÛsºΩ. 2009 «¡⁄\¤Õ¡ 1ª][ FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ gRi≤R∂V™´so ™´sVVgji∏R∂VgS xqsLjigÊS ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ß μy…”¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xms«ÿxmsLjiFyá©´s NRPVLi»¡V xms≤T∂F°gS, xmspLjiÚrÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáV \|qsªRΩLi ¤Õ¡[NRP FsNRP‰≤R∂ Æ™s[zqs©´s g]LigRi◊¡ @NRP‰Æ≤∂[ @©´sıøR¡LiμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sWLi¬ø¡xqÌsL`i A£mns BLi≤T∂∏R∂WgS }msLRiVgSLi¿¡©´s }msLRiV Æ™sWzqs©´s xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ¨sá∏R∂VLigS D©´sı LS™´sVgRiVLi≤R∂Li xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV ™´sW˙ªRΩLi GINRP‰…”¡ NRPW≤y N]©´srygRiNRPVLi≤y ©´sªRΩÚNRPV ©´s≤R∂NRP Æ©s[LRiVˆªRΩV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. FyáNRP™´sLÊRiLi NSáxmsLji≠sVºΩ ™´sVVgjizqs©´s N]μÙj∂L][«¡Ÿ áZNP[ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ NSryÚ NSL][ˆlLi[xtsQ©±sgS ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ xmspLjiÚrÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáV ¤Õ¡[NRP, LSNRP @’≥¡ ™´sXμÙj∂ NRPVLi»¡Vxms≤T∂F°LiVVLiμj∂. NSL][ˆlLi[xtsQ©±sgS Fsμj∂gji©´sLiμR∂VNRPV @μR∂©´sLigS N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂VáV ™´sryÚ∏R∂V¨s Fsμj∂LjiøR¡WxqsVÚ©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩLi xms©´sVıá LRiWxmsLiÕ‹[ À≥ÿLRiLi ™´sVLki |msLjigjiF°LiVVLiμj∂. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáNRPV ™´sVμR∂˘ ©´sáVgRi≤R∂Li BxtÌsQLi¤Õ¡[NRP NSL][ˆlLi[xtsQ©±sNRPV @μ≥j∂NSLRiVáVgS ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV

GINRP‰LRiVNRPW≤y AxqsNTPÚ øR¡WzmsLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li NRPW≤yJNSLRifl·LigS ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. BLiªRΩNSáLi BLiøyL`Íiáª][Æ©s[ xmsLjiFyá©´s N]©´srygRigS, B…‘¡™´s¤Õ¡[ lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NS Lji¨s ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©±s\|ms F°zqÌsLig`i B™y*÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. gRiªRΩ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ 9™´sVLiμj∂ NRP≠dsVxtsQ©´sL˝RiV ™´sWLji©y @’≥¡™´sXμÙj∂ ™´sW˙ªRΩLi BxqsV™´sVLiªRΩ NRPW≤y NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xms©´sVáV NRPW≤y Æ©s[…”¡NTP xmspLjiÚNS¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ LS™´sVgRiVLi≤R∂Li xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ GÆ™s[VLRiNRPV @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV N]©´srygRiVªRΩV©yıπ∏∂W B¤…Ì¡[ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsV N][™´søR¡VË. ™´sWLi¬ø¡xqÌsL`i A£mns BLi≤T∂∏R∂W }msLRiV©´sV ¨sá¤À¡≤R∂ªy™´sV¨s, @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ™´sWLRiV}msLRiVgS xms»Ì¡flÿ¨sı ºdΩLjiËμj∂ μÙR∂Vªy™´sV¨s ™´s¿¡Ë©´s NRP≠dsVxtsQ©´sL˝RiNRPV A∏R∂W FyLÌkiá ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, ™yLji @©´sVøR¡LRiVáV |ms¤…Ì¡[ IºΩÚŒ˝œ¡NRPV ªRΩÕ‹gÊRi ¤Õ¡[NRP, @©´sVNRPV©´sıμj∂ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP ¿¡™´sLjiNTP ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV Æ™s÷˝¡F°∏R∂WLRiLi¤…¡[ GÆ™s[VLRiNRPV LS«¡NUP∏R∂WáV LS«¡˘Æ™s[V áVªRΩV©yıπ∏∂W @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ˙xmsºΩ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[©´sW Δÿ◊d¡Ã¡V Æ™sNTP‰LjixqsWÚÆ©s[ NRP¨szmsLiøyLiVV. G xms¨s¬ø¡[xms…Ìÿá©yı zqs ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Li, ¿¡™´sLRiNRPV FyLjiaRPVμR∂˘ NSLji¯NRPVá©´sV NSLi˙…ÿN`ÌP xmsμÙR∂ºΩ\|ms NRPW≤y ¨s∏R∂V ≠sVLiøR¡VN][¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRiV øyÕÿ™´sVLiμj∂NRP≠dsVxtsQ©´sL˝RiV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡NTPª][≤R∂V  ¡Æ≤Í∂…fi \|qsªRΩLi @æªΩÚxqsLRiVgS DLi≤R∂≤R∂Li ™´sVL][ NSLRifl·Li. BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ xms©´sVıáV ™´sxqsWáV @™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ N]LiªRΩN]LiªRΩ Æ™s[ªRΩ©y÷¡xqsWÚ FyLjiaRPVμR∂˘xmso xms©´sVáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. @xqs¤Õ¡[Δÿ◊d¡Ã¡V N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡VgS DLi¤…¡[, xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· F~Liμj∂©´s ™yLRiV NRPW≤y ™´sVLjiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂. B≠s NRPW≤y À≥œ¡LkiÚNTP ©Ø[øR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. BNRP‰≤R∂ F°zqÌsLig`iáV F~Liμj∂©´s ˙xmsºΩDμ][˘gji rÛy¨sNRP ¨s™yry¨sı FsxmsˆV≤][

™´sVLji¿¡F°∏R∂WLRiV. ¨sªRΩ˘Li™´sLRiLigRiÕfi xms»Ì¡fl·Li©´sVLi¿¡ \¤…¡Q˚©±sáՋ[ ™´s¿d¡ËÆ™sŒœ¡ßÚ©´sı™ylLi[ @μ≥j∂NRPLi.34™yLÔRiVáV©´sı ™´sVV¨s= Fy÷¡…‘¡ NSryÚ 50≤T∂≠s«¡©˝´s NSL][ˆlLi[xtsQ©±sgS ™´sWLjiLiμj∂. ©yáVgRiV N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV©´sı Aμy∏R∂VLi9N][»˝¡NRPV |msLji gjiLiμj∂.ªyªy‰÷¡NRP Dμ][˘gRiVáNRPV Æ™s[ªRΩ©yáV\|qsªRΩLi B¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li NSL][ˆlLi[xtsQ©±s μR∂VzqÛsºΩNTP @μÙR∂Li xms≤R∂V ªRΩVLiμj∂. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ @Æ©s[μj∂ ™´sVW≤R∂V @≤R∂VgRiVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV.. ALRiV @≤R∂VgRiVáV Æ™s©´sNTP‰ @©´sıøR¡LiμR∂LigS ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. rÛy¨sNRP xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡©´s —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqsÀ≥œ¡LS*Õfi gRiªRΩ Æ©sáՋ[ |qsˆxtsQÕfi ≤T∂xmsp˘…”¡ NRP¤Õ¡NÌRPL`igS D©´sı Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂¨s NSL][ˆlLi[xtsQ©±sNRPV ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©±s\|ms xmsLizmsLi¿¡ NRP≠dsVxtsQ©´sL`i {qs…˝‹[ NRPWL][Ë|ms…Ì”¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ C˙xms∏R∂VªyıáV GÆ™s[VLRiNRPVxqsxmnsáLi @™´soªyπ∏∂W Æ™s[¿¡øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[...—¡Õ˝ÿZNP[Li˙μR∂\Æ™sV©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i NSL][ˆ lLi[xtsQ©±sNRPV \|qsªRΩLi gRiªRΩLiÕ‹[ «¡gjiªy˘Ã¡ ALÔkiJgS D©´sı @™´sV∏∫∂VNRPV™´sWL`i©´sV ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©±s\|ms æªΩzmsˆLi¿¡ ©´sgRiLS¨sı xqsVLiμR∂LRiLigS ºdΩLjiËμj∂ÆμÙ∂[ xms©´sVá©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[VNSNRP, FyºΩZNP[Œ˝œ¡ßgS |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı ™´sLiμR∂ {mns»˝¡ L][≤ÔR∂V ≠sxqsÚLRifl·©´sV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s 28ø_LRiryÚá©´sV Æ™sW≤R∂ÕfigS ºdΩLjiËμj∂ÆμÙ∂[LiμR∂VNRPV zqsgRiıÕfi¤Õ¡[¨s NRPW≤R∂Œ˝œ¡ßgS ™´sWlLi[Ë ˙xms∏R∂VªyıáV øR¡VLRiVNRPVgSrygRiVªRΩV©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[@LiVVμyLRiV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NRPW≤y @∏R∂W˘LiVV. ≠sVgRiªy≠s Æ™s[gRiLi gS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV .r°... NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ xqsZNP=£qs ™´sVLi˙ªy©´sV LS™´sVgRiVLi≤R∂LiÕ‹[ \|qsªRΩLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i BLizm˝sÆ™sVLi…fi ¬ø¡[zqs Æμ∂[aS¨sNTP ™´sÆ©sı æªΩ¬ø¡[Ë ≠sμ≥R∂LigS gRiªRΩ }msLRiV©´sV ¨sá|ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV aS∏R∂VaRPNRPVÚÕÿ ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂.

eT+∫˙fi¯ó¢ ˝Òe⁄ ø±˙..n+<äTu≤≥T˝À $#·Ã\$&ç>± eT+<äT xms»Ì¡fl·Li,xms¤Õ˝¡, gRi÷d˝¡, ¡{qsÚ æªΩ[≤y¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙xmsºΩø][…ÿ˙ªygRiV¨ds…”¡NTP N]LRi ªRΩ NRP¨szmsLi¿¡©´s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ™´sVLiμR∂V FsxmsˆV≤R∂V, FsNRP‰≤R∂ NS™yáLi¤…¡[ @NRP‰Æ≤∂[ @©´sı≠sμR∂LigS á’≥¡Li¿¡Liμj∂. gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ BLiμR∂WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ˙ªygjiLiμj∂ FsLiªRΩLi¤…¡[... @LiªyBLiªyNSμR∂V @ORPQLSÕÿ..730N][»˝¡V. FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰≤R∂ ¨s™yLjiLi øy÷¡=©´s FsNRP= LiVV«fi @μ≥j∂NSLRiVáV @Æ™s[≠s xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤yÆ©s[ xmsoxtsQ‰Ã¡LigS ˙ªygRiLi≤T∂ @Li»¡W ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS ˙xms™´sLjiÚLi øyLRiV. ªRΩªRΩˆ÷¡ªRΩLigS 220 N][»˝¡©´sV ™y˘FyLRiVáNRPV @μR∂©´sLigS xqs™´sVNRPWLjiË |ms¤…Ì¡[aSLRiV. 2008c10 xqsLi™´sªRΩ=LSáª][ F°÷¡ËøR¡W }qsÚ 2010c12Õ˝‹[ ™´sVμR∂˘Li @™´sV¯NSáV ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigSLiVV. 2010 «¡⁄©±s Æ©sáՋ[ «¡Ljigji©´s Æ™s[áLiFy »¡Õ˝‹[ 140μR∂VΔÿflÿáV 145 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáNRPV @™´sVV¯≤R∂V F°∏R∂WLiVV. @£ms|qs…fi μ≥R∂LRiNRPV ©yáVgRiV lLi»˝¡V @μ≥j∂NRPLi gS NRPV™´sV¯LjiLi¿¡ μR∂VΔÿflÿá©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ÷¡NRP‰L`i ≤y©±sáV ªRΩLS*ªRΩ zqsLi≤T∂ZNP[…figS ™´sWLjiF°LiVV ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ LRiNRPÚLi zmsLi≤T∂©´s»˝¡V zmsLiÆ≤∂[xqsVNRPV©yıLRiV. μR∂VΔÿflÿáV F~Liμj∂©´s ™yLji¨s ©´s∏R∂W©Ø[.. À≥œ¡∏R∂W©Ø[ Õ‹LigRiμk∂xqsVNRPV¨s zqsLi≤T∂ZNP[…fi Õ‹[NTP NRP÷¡}msxqsVNRPV©yıLRiV. ≠dsLjiNTP @Àÿ‰Lji@μ≥j∂NSLRiVáV,

LS«¡NUP∏R∂V˙xms™´sVV≈¡VáV, F°÷d¡£qs @μ≥j∂NSLRiVáV BÕÿ INRP‰lLi[Li…”¡... øyÕÿ ™´sVLiμj∂ @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áVNRPW≤y DLi≤R∂≤R∂Liª][ zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡V lLi¿¡ËF°∏R∂WLRiV. 70 LRiWFy∏R∂VáVLi Æ≤∂[ ’d¡LRiV{qsry©´sV 120LRiWFy ∏R∂VáNRPV 500LRiWFy∏R∂VáVLiÆ≤∂[ ≠s{qs‰, ˙ÀÿLi≤T∂{qsryá©´sV 650 LRiWFy∏R∂VáNRPV |msLi¬ø¡[ aSLRiV. @Li¤…¡[ xqsgRi»¡V©´s 30aSªRΩLi μ≥R∂LRiáV |msLi¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡¬ø¡[ªRΩ ˙ªygjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @μ≥j∂NSLjiNRPLigS 142 μR∂VΔÿ flÿáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @©´sV™´sVºΩ DLi≤R∂gS g]áVxqsV μR∂VΔÿflÿáV ™´sVW≤R∂VÆ™s[á ©´sVLi¿¡ ©yáVgRiV Æ™s[á™´sLRiNRPV ≠sxqsÚLjiLi øyLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ G INRP‰μy¨sNTP NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ @¨szmsLi¿¡©y ™´sVV™´sW¯ …”¡NTP ¨s«¡Li. CμR∂VΔÿflÿ áμy*LS L][«¡ŸNRPV N][…”¡LRiWFy∏R∂Vá ™´sVμR∂˘Li @™´sV¯NSáV «¡LjigS∏R∂V¨s FsNRP=LiVV«fi @μ≥j∂NS LRiVá ¤Õ¡NRP‰¤Õ¡[ ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 950N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ™´sVμR∂˘Li ™´sV¯NSáV «¡LRiVgRigS, ¤…¡Li≤R∂L˝Ri xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ 145N][»˝¡ AÀÿ‰LkiaS≈¡NRPV Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLjiLiμj∂. ZNP[™´sáLi ™´sVμR∂˘Li }msLRiV©´s lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ 1100 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡[ªRΩVáV ™´sWLSLiVV.

˙s¡T>±s¡T‘·Tqï 1/70 j·÷≈£îº n+≥Tyê´<ÛäT\ô|’ Ä+<√fi¯q |üs¡T\ bÕ\e⁄‘·Tqï –]»qT\ uÛÑ÷eTT\T @’≥¡™´sXμÙj∂NTP, ©ygRiLjiNRPªRΩNRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡W “¡™´s©´sLi Æ™sÃ˝¡μk∂xqsVÚ©´sı gjiLji«¡©´sVá À≥œ¡W™´sVVá©´sV xmsLjiLRiOTPQLi øyáƩs[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s ™´s©±s A£mns |qsÆ™s¨dÌs ∏R∂WNÌRPV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨dsLRiVgSLji F°ªRΩV©´sı»˝¡V xqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ¨sªRΩ˘Li Fs©Ø[ı ˙FyLiªyá©´sVLi¿¡ zmnsLS˘μR∂VáV ™´sxqsVÚ©yı ™y…”¡¨s xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV¨s gjiLji xmso˙ªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[zqs©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[™´s¨s AL][xmsfl·Ã¡V ™´s˘QQNRPÚLi@™´soªRΩV©yıLiVV. gjiLji«¡©´sVá @™´sW∏R∂VNRPªRΩ*Li, xqs™´sV˙gRi gjiLji«¡©y’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs (H…”¡≤T∂Fs) @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li, ˙xmsæªΩ[˘NRP NRP¤Õ¡NÌRPL`i (Fs£qs≤T∂G) @áxqsªRΩ*Li ™´sÃ˝¡ gjiLji«¡©´sVá À≥œ¡W™´sVVáV @©y˘˙NSLi ªRΩLi @™´soªRΩW xmsLSμ≥k∂©´sLi @™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yáLi»¡W NSLS˘Ã¡∏R∂Wá øR¡V»Ì¡W ºΩLjigRiVªRΩV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s G@μ≥j∂NSLji F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s gjiLji«¡©´sVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. G¤«¡¨ds= À≥œ¡W™´sVVá\|ms x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V N][Õ‹[ˆªRΩW DFyμ≥j∂ NRPLRiV\Æ™s μR∂VLRi˜LRi “¡≠sªRΩLi Fy…”¡Liøy÷¡= ™´sr°ÚLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. G¤«¡¨ds=Õ‹[ ¨s™´szqsxqsVÚ©´sı gjiLji«¡©´sVáNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s À≥œ¡W™´sVVá©´sV gjiLji«¡Æ©s[ªRΩLRiVáV A˙NRP≠sVLiøR¡VN][™´s≤R∂Li, @™´sV¯≤R∂Li N]©´s≤y¨sı ¨s}tsQμ≥j∂xqsWÚ ™´s©±s A£mns |qsÆ™s¨dÌs øR¡»Ì¡Li LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s E»¡WıL`i H…”¡≤T∂G xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s 5G¤«¡¨ds= ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, 30 |tsQ≤R∂W˘Õfi GLji∏R∂W ™´sVLi≤R∂ÕÿáV©yıLiVV. ≠ds…”¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s À≥œ¡W™´sVVá©´sV NSFy≤R∂VªRΩW @˙NRP™´sV ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP E»¡WıL`iÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP DxmsNRP¤Õ¡NÌRPL`i(Fs£qs≤T∂Fs) NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı \|qsªRΩLi GLSˆ»¡V¬ø¡[zqsLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ 14™´sVLiμj∂ zqs ¡˜Liμj∂, @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. μk∂LÁRiNSáLigS gjiLji«¡Æ©s[ªRΩLRiVá ¬ø¡LRiÕ‹[¨s À≥œ¡W™´sVVá©´sV ry*μ≥k∂©´sLi¬ø¡[xqsVNRPV¨s @xmsˆgjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV xqsxmnsáLi NSÆ©s[¤Õ¡[μR∂V. D»¡WıL`i Õ‹[ H…”¡≤T∂Fs 1975Õ‹[ A≠sLRi˜≠sLiøR¡gS, Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´s©±sA£mns |qsÆ™s¨dÌs øR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi 8284ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂∏R∂W˘LiVV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 7639ZNP[xqsVáV xmsLjiuy‰LRi™´sV∏R∂W˘LiVV. ™´sVL][ 649ZNP[xqsVáV Æ©s[…”¡NTP |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[Æ©s[ D©yıLiVV. CZNP[xqsVá¨dsı μR∂aS Ù¡ NSáLigS |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı»˝¡V LjiNSLÔRiVáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV ª]áVªRΩ CÀ≥œ¡W™´sVVá©´sV NRPÀÍÿ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı™yLjiNTP ©Ø[…‘¡xqsVáV BxqsWÚ ¤À¡μj∂LjiLixmsoáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚÆ©s[ ªRΩLS*ªRΩ Õ‹[gRiV»Ì¡VgS @™´sW˘™´sW˘Ã¡V xmsoøR¡VËNRPV¨s øR¡W{qs øR¡W≤R∂©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. E»¡WıL`iÕ‹[¨s J™´s˘QQNTPÚNTP ©Ø[…‘¡£qs B¿¡Ë©´s @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩLS*ªRΩ xmsμj∂Æ™s[áV áLiøR¡Li ºdΩxqsVNRPV¨s \|mnsáV©´sV ª]NTP‰|ms…Ì”¡©´s»˝¡V AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. @Õÿlgi[ Bø][Ë≤R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ \|qsªRΩLi J™´s˘QQNTPÚ NTP ©Ø[…‘¡xqsV÷¡¿¡Ë©´s @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVW≤R∂V Æ©sáá ªRΩLS*ªRΩ G≤R∂VÆ™sá LRiWFy∏R∂VáV áLiøR¡Li ºdΩxqsVNRPV¨s xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y DLi»¡V©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡V xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¬ø¡[ {qs«¡©±s NS™´s≤R∂Liª][ BNRP @μ≥j∂NRP ™´sL<SáV ª][\Æ≤∂æªΩ[ ¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVá¨dsı NSáVxtsQ˘™´sVπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS Fs¨sı «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVNRPV©yı @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLiLRigRiLi xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´sxmsˆVÆ≤∂[ ™y˘μ≥R∂Vá gRiLi≤R∂Li ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂V»¡ xmsÆ≤∂[μj∂. G™´sW˙ªRΩLi @«ÿ˙gRiªRΩÚgS D©yı ≠sxtsQ«¡*LSáV μy≤T∂ ¬ø¡[ryÚLiVV. ¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVá NSáVxtsQ˘Liª][ @ºΩryLRi, NRPáLS ™y˘μ≥R∂VáV øR¡V»Ì¡V™´sVV¤…Ì¡[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ {qs«¡©´sÕfi ™y˘μ≥R∂Váª][ FsLiμR∂L][ AxqsVxms˙ªRΩVá Fyá™´soªRΩV©yıLRiV. C {qs«¡©±sÕ‹[ NRPV◊˝¡©´s, Fy\Æ≤∂F°LiVV©´s xmsμyLÛSá©´sV gS¨ds, ™´sWLiry•¶¶¶LS¨sı gS¨ds ≠s˙NRPLiVVLiøR¡NRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s xmsáV™´soLRiV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. CgRiáV ™y÷¡©´s xmsμyLÛSá©´sV @™´sV¯≤R∂Li, N]©´s≤R∂Li xmspLjiÚgS ¨s}tsQμj∂Liøyá¨s, ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsLiμR∂VáV ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ºΩLRigRiNRPVLi≤y xmsLiμR∂Vá ∏R∂V«¡™´sW©´sVáNRPV xqsWøR¡©´sáV B™y*á¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩ rÛyLiVVÕ‹[ ˙xms«ÿL][gRi˘ ≠sÀ≥ÿgS¨sı xms…”¡xtÌsQLigS @™´sVáV ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ @Li»¡V™y˘μ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ LRiOTPQLiøR¡VN][¤Õ¡[™´sV©´sı ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘aS≈¡ ™yLji xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ @ªRΩ˘™´sxqsLRi ™´sVLiμR∂Vá©´sV ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ zqsμÙR∂LigS DLiøy÷¡. ˙xms«¡Ã¡V ˙FyflÿFy∏R∂V xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ @Li»¡V™y˘μ≥R∂Vá ÀÿLji©´s xms≤R∂NRPVLi≤y xms’˝¡N`P |§¶¶¶ÕfiÚ Æ™sV…‘¡Lji∏R∂VÕfi N]©´sVg][áVNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLiøy∏R∂VºdΩ ryμ≥yLRifl· ¨sμ≥R∂VáV, 13™´s ALÛjiNRPxqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂VáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. μ][™´sVá ¨sLRiW¯Ã¡©´sNRPV FnygjiLig`i ∏R∂VLi˙ªyá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyá¨s, FsNRP‰≤R∂xms≤T∂æªΩ[ @NRP‰≤R∂ ™´sVá ≠sxqsLÍRi©´s ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ˙xms«¡Ã¡NRPV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki¬ø¡[}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ™yLiªRΩVáV, ≠slLi[øR¡©yáV, øR¡÷¡«¡*LRiLi ™´sLi…”¡ áORPQflÿáV NRP¨szms}qsÚ Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsμR∂LRiV L][gji¨s μR∂gÊRiQL˝][¨s AxqsVxms˙ºΩNTP ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒ˝ÿá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL]NRPLjiNTP A ™y˘μ≥j∂ r°NRPNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡. ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ Àÿ™´soá©´sV, {ms≤R∂ ˝¡V˘Fs£qs {qs‰Li …ÿ˘LiNRPVáV, ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVáՋ[ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V N˝][LjiÆ©s[xtsQ©±s ¬ø¡[LiVVLiøy÷¡. FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰≤R∂ }msLRiVNRPVF°ªRΩV©´sı ™´sVVLRiVgRiV¨ds…”¡¨s ª][≤T∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y ˙Æ≤∂LiVV©˝´sV ™´sVVLiμR∂VNRPV FylLi[Õÿ øR¡W≤y÷¡. Δÿ◊d¡ ˙xmsÆμ∂[aSáª][ Fy»¡V FsNRP‰≤y ¬ø¡ªyÚ¬ø¡μyLRiLi }msLRiVNRPV F°NRPVLi≤y «ÿ˙gRiªRΩÚ ™´sz§¶¶¶Liøy÷¡. ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s Æ™s[VLRiNRPV ’d˝¡¿¡Lig`i F¢≤R∂L`i, zmns©yLiVVÕfi, N˝][Lji©±s …ÿ¤À˝¡»˝¡V ¨sá* DLiøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙gS™´sVrÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV.

ø£&É|ü˝À e÷s¡T‘·Tqï ø±+Á¬>dt düMTø£s¡D≤\T eT<䛑·T <Ûäs¡˝Òø£ ¬s’‘·T\T $\$\ &ûd”d” |”sƒ¡+ô|’ ø£+<äT\≈£î ø£≥ºu…fÒº j·T‘êï\T wüßs¡÷ NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs FyLÌki xms…”¡uÌy¨sNTP Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ™s[Œ˝œ¡®©´sVN][™´s≤R∂Liª][ «¡gRi©±s ™´sLÊS¨sı \Æμ≥∂LRi˘LigS FsμR∂VL]‰Æ©s[ @À≥œ¡˘LÛji¨s BNRP‰≤R∂ ™´sVVLiμR∂V ¨sá¤À¡…Ìÿá¨s øR¡W xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ˙xmsxqsVÚªRΩ @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS D©´sı ™´sWNRPLi @a][N`PNRPV™´sWL`i rÛy©´sLiÕ‹[ ¡Ã¡\Æ™sV©´s LS«¡NUP∏R∂V NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji¨s @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s —¡Õ˝ÿÕ‹[ xms…”¡xtÌsQLigS ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂uÓy©´sLi NS∏R∂VNRPሠ¿¡NTPªRΩ=NRPV $NSLRiLi øR¡V»Ì¡À‹[ª][LiμR∂©´sı xqsLiZNP[ªyáV B™´s*≤R∂Liª][ E•¶¶¶gS©yáNRPV æªΩLRi¤Õ¡[¿¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPªy*¨sı NRPW≤y xms…”¡xtÌsQ xmsLRi¿¡ xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS FyLÌki¨s ©´s≤T∂zmsLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xms≤R∂Vª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡gRi©±s …ÿlLÊi…figS @™´sxqsLRiLi Æ™s[VLRiNRPV \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂, A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡Li\|ms©´s μy≤T∂ Æ™sVVμR∂áV |ms¤…Ì¡[ ˙xms∏R∂V ªyıáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sWNRPLi @a][N`PNRPV™´sWL`i ªy©´sV «¡gRi©±s©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂Æ™s[V NS¨s \Æ™sFs£qs©´sV ™´sW˙ªRΩLi …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[©´s¨s ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Úzqs©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPQ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ ™´sWNRPLi©´sV ª]ágjiLi¿¡ A∏R∂V©´s rÛy©´sLiÕ‹[  ¡Ã¡\Æ™sV©´s LS«¡NUP∏R∂V NRPV»¡VLi  ¡LigS gRiVLjiÚLixmso F~Liμj∂©´s NRPLiμR∂Vá NRPV»¡VLi ¡Li ©´sVLi¿¡ LS«¡Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ˙FyLRiLi ’≥¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. LS«¡Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ @LiVVæªΩ[ «¡gRi©±sª][ Fy»¡V \Æ™sFs£qs, A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡Li\|ms©´s μy≤T∂ ¬ø¡[ryÚLRi©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂WáV NRPW≤y NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLiÕ‹[ D©yıLiVV.NRPLiμR∂Vá LS«¡Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂¨s ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV ≤T∂gS DLi≤yá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ª][ Fy»¡Vc {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· NRPW≤y xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VLigS æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ NRPLiμR∂Vá LS«¡Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V NRPLiμR∂V á bP™y©´sLiμR∂lLi≤ÔT∂¨s ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ¨s∏R∂V≠sV}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s ™yLjiNTP xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ μyμyxmso LS«¡Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂¨s @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. INRPÆ™s[Œœ¡ A∏R∂V©´s ªRΩ©´sNRPV ™y˘FyLRi NSLRi˘NRPÕÿFyá Lkiªy˘©Ø[ ™´sVlLi[ BªRΩLRi NSLRiflÿáV @LiVV©y øR¡WzmsæªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi NRPLiμR∂Vá bP™y©´sLiμR∂lLi≤ÔT∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[ xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.INRPÆ™s[Œœ¡ ≠dsLRiV NSNRPF°æªΩ[ ≠dsLRibP™ylLi≤ÔT∂ }msLRiV NRPW≤y ˙xmsryÚ™´s©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sWNRPLi @a][N`PNRPV™´sWL`i NRPW≤y ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ xmsμR∂≠s\ |msÆ©s[ FsNRPV‰™´s AaRPáV |ms»Ì¡VN]©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS LS«¡Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLi øyá©´sı ªRΩáLixmsoª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂uÓy©´sLi DLi¤…¡[ A∏R∂V©´s ™´sW˙ªRΩLi 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi…fi ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘ LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı AxqsNTPÚ¨s NRP©´sxmsLRiVxqsVÚ©´sı»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ \Æ™sFs£qs\|ms lLiLi≤R∂V ryL˝RiV, A∏R∂V©´s r°μR∂ LRiV≤R∂V ≠sÆ™s[NS\|ms INRP™´sWLRiV F°…‘¡ ¬ø¡[aSLRiV. 1996Õ‹[ LS«¡Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂\|ms ZNP[™´sáLi 5 Æ™s[á J»˝¡ª][ J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. @xmsˆ…˝‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡c ¬ø¡[zqs©´s A∏R∂V©´s ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi…fi ©´sVLi¬ø¡[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ AxqsNTPÚ NRP©´s ¡LRiVxqsVÚ©´sı»˝¡V NSLi˙lgi£qs ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi.

≈¡Lki£mnsÕ‹[ xmsLi≤T∂©´s μ≥y©y˘¨sNTP @xmsˆ…˝‹[ NRP¨dsxqs ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi μR∂NRP‰NRP \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[ μ≥y©´s˘Li N]ªRΩÚLRiNS¨sNTP  ¡ryÚ LRiW.1050 áV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi DLi≤R∂gS ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi LRiW.1500áVgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi \lLiªRΩVáV NTP*Li…ÿáV μ≥y©´s˘Li LRiW.900 áNRPV @™´sVV¯NRPV¨s ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. FyªRΩ μ≥y©y˘¨sNTP μ≥R∂LRiáV |msLjigSLiVV. Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV LRiW.1150 xms÷¡NTP©´s μ≥y©´s˘Li  ¡ryÚ μ≥R∂LRi ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiW.1600á ™´sLRiNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ μ≥y©´s˘Li ¨sá*áV ¤Õ¡[™´so. @LiVVæªΩ[ ™y˘FyLRiVáV, ≠sVÃ˝¡L˝RiV, g][≤_©±sáՋ[ »¡©´sVıá N]μÙk∂ ¨sá* ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ À≥ÿLkigS ÕÿÀ≥œ¡xms≤ÔyLRiV. μk∂Liª][ ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáNRPV μ≥y©y˘¨sı @™´sVV¯N]¨s, FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáNRPV ’¡∏R∂V˘Li N]©´sVN][‰™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩ©´sı xmsLjizqÛsºΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂Liª][ gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS xqs©´sı’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáNRPV lLiNRP‰Õ‹øyËLiVV. C Æμ∂ ¡˜NRPV ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáV ≠sá≠sÕ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ZNP[™´sáLi ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[Æ©s[ ’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáV @©´sWx§¶¶¶˘LigS |msLjigSLiVV. ™y˘FyLRiVá ™´sW∏R∂W«ÿÕÿ¨sNTP ™´sVL][ryLji \lLiªRΩ©´sı ©Ø[…˝‹[ ™´sV…Ì”¡ xms≤T∂Liμj∂. \lLiªRΩVáV μ≥y©y˘¨sı @Æ™s[V¯ μR∂aRPÕ‹[ μ≥R∂LRiáV μj∂gRi«ÿLSLiVV. ≈¡Lki£mns ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li Õ‹[ μ≥y©´s˘Li NTP*Li…ÿáVNRPV LRiW.1000 ©´sVLi¿¡ 1050™´sLRiNRPV DLiμj∂. NSgS @»¡Vc @NSá ™´sL<Sáª][ μ≥y©´s˘Li LSaRPVáV, ™´sLjiNRPVxmsˆÃ¡V ªRΩ≤T∂zqsF°LiVV \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. @xmsˆ…˝‹[ ™´sLji™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi N][xqsLi \lLiªRΩVáV g]LiªRΩV ¿¡LiøR¡VNRPV©yı \|msry |msLiøR¡¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s™´sV¯NRPV ¨dslLiºΩÚ©´s»˝¡VcgS ˙xms™´sLjiÚLi¿¡Liμj∂. NRP¨dsxqs ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi μR∂NRP‰¨s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ \lLiªRΩV @LiVV©´sNS≤T∂NTP @™´sVV¯N]¨s ©´sxtÌsQF° ∏R∂WLRiV. \lLiªRΩVáV @™´sVV¯NRPV©yıNRP μ≥y©y˘¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVμÙR∂ªRΩVμ≥R∂LRi |msLi¿¡Liμj∂. N]ªRΩÚLRiNRPLi xqs©´sı’¡∏R∂V˘Li NTP*Li…ÿáVNRPV LRiW.2200 ©´sVLi¿¡ 2600 ™´sLRiNRPV DLi≤R∂gS ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiW.2600á ©´sVLi¿¡ LRiW.3000á ™´sLRi NRPV μ≥R∂LRi xmsáVNRPVª][Liμj∂. FyªRΩ ’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRi LRiW. 2800©´sVLi¿¡ LRiW.3200á ™´sLRiNRPV FsgRiÀÿNTPLiμj∂. ZNP[™´sáLi ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[Æ©s[ xqs©´sı’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáV 300 ©´sVLi¿¡ 400áNRPV |msLRigRi≤R∂Li ª][ ry™´sW©´sV˘Ã¡NRPV À≥ÿLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ry™´sW©´sV˘Ã¡V ’¡∏R∂V˘Li N]©´s¤Õ¡[¨s, ºΩ©´s¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©yıLiVV. ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ NSáLiÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáV C rÛyLiVVÕ‹[ |msLRigRi≤R∂Li BÆμ∂[©´s¨s ™y˘FyLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV.


¬s’‘·T\ ÁX‚j·Tùd‡ n_Ûeè~ΔøÏ e÷s¡Z+ qMù|{Ÿ, p˝…’ 3(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁwüº uÛ≤Ø˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊU≤e÷‘·T´\T |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ j·T+#·, q+~>±+ Á>±e÷\T |üs¡´{Ï+#ês¡T.Äj·Tq ¬s’‘·T\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, s√&É¢ eTs¡eTà‘·TÔ\T ø£èwæ #˚kÕÔqì ¬s’‘·T\T <˚XÊìøÏ Ä<äs¡Ù+ q+~>±+˝À ˙{Ï kÂø£s¡´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï Á>±eTyêdüT\≈£î ˙{ÏdüeTdü´ rs¡TÑêqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.Á&Ó’H˚õ Á>±e÷\˝À |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+&Ü\ì Á>±eTdüTú\T ø£eT÷´ì{° Vü‰\T @sêŒ≥T≈£î $qï$+#ês¡T.BìøÏ eT+Á‹ ìsêàD+ #˚sTTkÕÔqì Äj·Tq Á>±eTdüTú\ ø√]ø£ rs¡TÑêqì ‘Ó*bÕs¡T.j·TTe‘· Ä<äs¡Ù+>±, Áø£eT •ø£åD>± ñ+fÒ Á>±eT+ n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.j·TTe‘· <ä÷≈£î&ÉTqT ìj·T+Á‹+#·Tø√yê\ì Á>±e÷_Ûeè~› ø=s¡≈£î

bÕ≥T|ü&Ü\ì ñbÕ<Ûë´j·TT\T Áø£eT•ø£åD‘√ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫ Á>±e÷ìøÏ eT+∫ ù|s¡T Á|üU≤´‘·\T ‘˚yê\ì, ¬s’‘·T\T eT+Á‹øÏ q+~>±+˝À |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T.|üP\e÷\˝À, >∑»e÷\\‘√ ¬s’‘·T\T n_Ûeè~›øÏ <˚ì¬ø’q dæ<ä›y˚Tqì, ¬s’‘·T\T n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝À |üj·TìùdÔ Á>±e÷\T u≤>∑T+{≤j·Tì Á>±e÷\˝À ¬s’‘·T\T n_Ûeè<˚› <˚X¯+ n_Ûeè~› e÷s¡Z+˝À |ü≥Tºø√eTà˝≤ |üj·Tì+#·&ÜìøÏ düT\Te⁄ ne⁄‘·T+<äì, kÕ>∑T˙{Ï $wüj·T+˝À ¬s’‘·T\ ø=]ø£ rs¡Ã&ÜìøÏ eTT+<äT+{≤qì ¬s’‘·T\ ÁX‚j·TdüT‡qT<˚›•+∫ |ü\Tdü÷#·q\T Ç#êÃs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y e÷J yÓ’mdt #Ó’s¡àHé ‘êôV≤sY_Hé Vü≤+<ëHé, qsê\ s¡‘êïø£sY ìC≤e÷u≤<é e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° yÓ’dt #Ó’s¡àHé yÓ÷ÁkÕkÕj·T¬s&ç¶, dü÷]u≤ãT, Çm+ >∑+>±<ÛäsY, sê+¬s&ç¶, q+~>±+ e÷õ düs¡Œ+#Y kÕj·Tqï, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’uÛÑe+>± >∑Ts¡T bÂs¡í$T eT¨‘·‡e+ ;s¡÷ÿsY , E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì HÓ$T¢ Á>±eT+˝À yÓ\dæq nœ˝≤+&É ø√{Ï ÁãVü≤à+&É Hêj·T≈£î&ÉT kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ >∑Ts¡TbÂs¡í$T eTôVA‘·‡e+ yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #·+&ûj·÷>∑+, düs¡dü«‹ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq , eTVü‰ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+, kÕj·T+Á‘·+ |ü\¢ø° ùde >∑q+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n~∏<äT\T>± u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ $#˚ÃkÕs¡T. Äj·Tq kÕsTTHê<∏äTì <ä]Ù+#·Tø=ì nq+‘·s¡+ Äj·TqqT Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T XÊ\Te, |üP\e÷\\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·T á s√E >∑Ts¡T bÂs¡í$T dü+<äs¡“+>± ‘Ó\+>±D˝Àì 4ø√≥¢ Á|üC≤ìø±ìì Äj·Tq X¯óu≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|ü⁄‘·T düèwæºøÏ eT÷\+ >∑Ts¡Teì >∑Ts¡Te⁄ ˝Òì<˚ $<ä´˝Ò<äT. @ eè‹Ô¬ø’Hê >∑Ts¡Te⁄ eT÷˝≤<Ûës¡+ nì Äj·Tq nHêïs¡T. á ÄXÊ&Ée÷dü+˝À m˝≤+{Ï |ü+&É>∑\T ñ+&Ée⁄. á e÷dü+˝À >∑Ts¡TbÂs¡í$T sêe&É+ eTq≈£î n<äèwüíeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ms¡«\ ø£èwüí¬s&ç¶, bıs¡ÿ lìyêdt, Hês¡¢düTπswt>∑T|üÔ, Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç u≤˝§ÿ+&É,p˝…’3(düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É: e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ sêh n<Ûä´≈£åî\T eT+<äø£èwüí e÷~>∑ #Ó|ü{Ϻq 2e $&É‘· ‹s¡T>∑Tu≤≥T j·÷Á‘·qT á HÓ\ 5e ‘˚Bq u≤˝§ÿ+&É˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ Ç+#êØ®\T s¡TÁ<äs¡|ü⁄ sê+#·+<äsY, e÷<Ûäe, @Ás¡ sê+#·+<äsY\T ‘Ó*bÕs¡T. md”‡ eØZø£s¡DqT eØZø£]+∫ ≈£L\\ Á|ü‹|ü~ø£q ]»πs«wüqT¢ n+~+#ê\ì eT+<äø£èwüí Hêj·Tø£‘·«+˝À sêh+˝À ñqï nìï esêZ\ Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ kÕeTJø£ b˛sê≥\T ø√qkÕ–+ #ê\Hêïs¡T. |ü\T $»j·T\T kÕ~Û+∫q πø+Á<äsêh Á|üuÛÑT‘ê«\T yê{Ï neT\T≈£î ìs¡¢ø£å´ yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± eT+<äø£èwüí e÷~>∑ sêhyê´|üÔ+>± e÷~>∑\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T j·÷Á‘·qT ø√qkÕ–düTÔHêïs¡T.

|æ≥¢+qT dü+<ä]Ù+∫q düuŸø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁX¯ |æ≥¢+ , E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) |æ≥¢+ eT+&É˝+˝À >∑\ ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìï eT+>∑fi¯yês¡+ düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁX¯ dü+<ä]Ù+#ês¡T. k˛eTyês¡+ |ü<ä$ u≤<ä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ |æ≥¢+˝Àì ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìï $#˚Ãdæ ]ø±s¡T¶\qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. ø£+|üP´≥sY >∑~ì |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Túø£\T dü+uÛÑ+~+∫q dü]º|òæπø≥¢qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT áùdyê <ë«sê n+<äCÒj·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\T $<ÛäT\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·≈£î+&Ü ‘·eT $~Ûì düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY >√es¡ΔHé, &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY Á|ükÕ<é, ÄsY◊ kÕsTT\T , dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ≥¢+˝À |òüTq+>± >∑Ts¡TbÂs¡í$T eT¨‘·‡yê\T |æ≥¢+ , E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+, •X¯ó eT+BsY \˝À >∑Ts¡T bÂs¡í$T ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄXÊ&ÉbÂs¡í$T ø±e&É+‘√ kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. Ä\j·T+˝Àì |üPC≤] >∑Ts¡TbÂs¡í$T Á|ü‘˚´ø£‘·qT >∑T]+∫ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ‘Ó* j·TCÒXÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. l düs¡dü«‹ •X¯ó eT+BsY bÕsƒ¡XÊ\ j·T+<äT »]–q >∑Ts¡T bÂs¡í$T ø±s¡´Áø£eTeTT\T bÕsƒ¡XÊ\ ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£îeTà] sêeTT\T, ø√XÊ~Ûø±] ø√≥sê E\T , $<ë´ø£$T{° düuÛÑT´\T >∑T+&Ósêe⁄, dü\Vü‰ ø£$T{° düuÛÑT´\T sê»eT\¢j·T´, Á|ü<ÛëH√bÕ <Ûë´j·TTsê\T düTπsK, Ä#ês¡´ ãè+<ä+, ø√X¯≈£î\T , $<ë´]úì , $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêï s¡T. bÕsƒ¡XÊ\ ø√XÊ~ø±] ø√≥sêE\T e÷{≤¢&ÉT‘·T ÄXÊ&É |üP]íeT s√Eq >∑Ts¡Te⁄qT |üPõ+∫ >∑Ts¡TbÂs¡í$T »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ≈£îeTà] sêeTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑Ts¡Te⁄\T dü÷∫+∫q e÷sêZìï nqTdü]+∫q|ü&˚ Ä >∑Ts¡T |æsƒêìøÏ eHÓï ‘Ó∫Ãq yês¡eTe⁄‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

kÕø£ås¡ u≤s¡‹ ¬s+&Ée <äX¯ e÷dü düe÷y˚X¯+ u≤qT‡yê&É , E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y n~Ûø±] ø±sê´\ j·T+˝À ì düe÷y˚X¯ >∑~˝À kÕø£ås¡ u≤s¡‹ eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY øÏwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ kÕø£ås¡ u≤s¡‹ ¬s+&Ée <äX¯ e÷dü düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕø£ås¡ u≤s¡‹ \øå±´\T , Á>±eT ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢ #˚j·÷*‡q $<ÛäT\T, u≤<ä´‘·\ô|’ Á>±eT ø√Ä]¶H˚≥s¡¢≈£î $e]+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz $»j·TuÛ≤düÿsY, uÀ<ÛäHé &ç$»Hé kÕø£ås¡ u≤s¡‹ m|æz <˚$dæ+>¥, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) Á>±eTkÕúsTT n~Ûø±s¡T\‘√H˚ Á>±e÷\ n_Ûeè~› kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·Ts<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡ Á|ükÕ<é düŒwüºs #˚XÊs¡T. eT s>∑fi¯yês¡ s »]–q ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üuÛÑT‘·«s Á>±MTD ÁbÕs‘· Á|ü»\≈£î mH√ï n_Ûeè~› ø±s¡´ Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq|üŒ{Ïø° ˝≤uÛÑs ˝Ò≈£îs&Ü b˛sTTs<äHêïs¡T. Çs<äT≈£î Á>±eTkÕúsTT n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·s ‘·eT es‘·T bÕÁ‘·qT b˛wæs#·&És˝À |üP]Ô>± $|òü\s ne⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ∫‘·Ô X¯ó~ÛΔ‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤s∫q|ü⁄&˚ Á>±e÷\˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\T rs¡T‘êj·Tì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. Á>±eT |üs#êsTTr\˝À ù|s¡T≈£î b˛sTTq |üqTï\ô|’ n~Ûø±s¡T\T <äèwæº kÕ]s#ê\ì ø£˝…ø£ºsY eø£ Á|ükÕ<é nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À C≤sTTs{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡ΔHé, uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁXÊ, $$<Ûä XÊK\≈£î #Ós~q õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, eTs&É\, Á>±eT kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, E˝…’ 4, 2012

2e $&É‘· ‹s¡T>∑Tu≤≥T j·÷Á‘·qT

Á>±eTkÕúsTT n~Ûø±s¡T\‘√H˚ n_Ûeè~› kÕ<Ûä´s

Á>±e÷˝À¢ Á>±eT düuÛÑ\T <√eTø=+&É,p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+ ˝Àì >√{ϺeTT≈£îÿ\, ñ|üŒsY|ü*¢, ÇkÕHéq>∑sY Á>±e÷\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Á>±eT düuÛÑì ìs¡« Væ≤+#ês¡T. Á>±e÷\˝À düeTdü´\T yÓ\T¢yÓ ‘·Ô&É+‘√ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ ‘·s¡|ü⁄q ôdŒwü˝Ÿ Ä|òædüsY @z lVü≤] Á>±eTdüTÔ\≈£î dü e÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. düeTdü´\ m≈£îÿe ne&É+ ‘√ düeTdü´˝À¢ kÕø£åsê uÛ≤s¡‹, Á>±eT ø√Ä]¶H ˚≥s¡T¢ |üì #˚j·T&É+ ˝Ò<äì @mHéj·T+, Ä+>∑Héyê&ç {°#·s¡T¢, πswüHé &û\sY n˝≤π> Á>±e÷\˝À ˙{Ï düeTdü´ bÕ]X¯ó<ä´+, $<äT´‘Y BbÕ\‘√ bÕ≥T n<äq+>± b˛kÕº|òædüT, |üX¯ó e⁄\ ÄdüT|üÁ‹ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á>±eTdüTÔ\T &çe÷+&é #˚j·T>± ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~ø£\T |ü+|ækÕÔqì n˝≤π> $T>∑‘· dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\ô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ ‘·s¡|ü⁄q düe÷<ÛëHê\T ÇdüTÔ Á>±eTdüTÔ\qT XÊ+‹+| üCÒXÊs¡T.· n~Ûø±s¡T\T sêø£b˛e&É+ ‘√ yê]ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔqì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

uÛ…’+kÕ, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): eTT<Û√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø±s¡´ø£s¡Ô\ $düè‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝Àì ìs¡à˝Ÿ #Ís¡kÕÔ bÕغ ø±s¡´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z u≤<ÛäT´&ÉT mHé.Hêsêj·TD ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+ m+|æ sê<∏√ &é s¡y˚Twt, U≤q|üPsY XÊdüq düuÛÑT´\T düTeTHé sê<∏√&é, uÀ‘Y XÊdüq düuÛÑT´\T qπ>wt, ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç XÊdüq düuÛÑT´\T, |ü]o\≈£î\T Vü‰»s¡Te⁄‘ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. eTT<Û√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´ø£s¡Ô\T düø±\+˝À düe÷y˚XÊìøÏ ô|<ä› dü+K´˝À Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T.

ì*∫b˛sTTq $<ä T ´‘Y π ø +Á < ä + |ü q T\T ≈£î;Ûs¡T, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì bÕ]› (_) Á>±eT+ düMT|ü+˝À s¡÷.1.10 ø√≥¢‘√ ì]àdüTÔqï $<äT´‘Y ñ|ü πø+Á<ä+ |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑T‘·T+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À á |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫ Ç|üŒ&ç es¡≈£î |üPHê<äT\πø |ü]$T‘·+ ø±e&É+ »]–+~. $<äT´‘Y düÔ+u≤\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eT]ø=ìï |üqT\T HÓeTà~>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. á |üqT\T m|ü&ÉT |üP]Ô ne⁄‘êj˚T nì m<äTs¡T#·TdüTÔHêï bÕ]› (_) Á>±eT Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. á ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À eT]ø=ìï $<äT´‘Y ñ|ü πø+Á<ä\qT ì]àdüTÔqï $<äT´‘Y ñ|ü πø+Á<ë\ ìsêàD≤ |üqT\T |üP]Ô ø±e&ÜìøÏ e∫Ãq|üŒ{ÏøÏ bÕ]› (_)˝À e÷Á‘·+ á ñ|ü πø+Á<ëìï ì]àdüTÔqï >∑T‘˚Ô<ës¡T e÷Á‘·+ #ê˝≤ ìs¡¢ø£å´+>± #˚düTÔHêïs¡ì bÕ]› (_) Á>±eT kÕúì≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø=ì á |üqT\qT |üP]Ô>± y˚>±e+‘·+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ n_Ûeè~Δ

‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î $q‹|üÁ‘·+

á HÓ \ 8 qT+&ç 15 es¡ ≈ £ î ô d ’ ø Ï ˝ Ÿ j· ÷ Á ‘ · ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåe÷ edü‹ >∑èVü‰\ düeTdü´\

;s¡÷ÿsY , E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q ˝≤\j·T´ nH˚ e´øÏÔ ‘·q |ü+≥ bı\+ $Tsê®|üPsY |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À >∑\ Msê|üPsY •yês¡T˝À ñ+<äì , ‘·q |ü+≥bı˝≤ìï $Tsê®|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ˇø£ e´øÏÔ ø£u≤® #˚dæ |ü+≥bı\+˝À k˛j·÷∫≈£îÿ&ÉT |ü+≥ |ü+&çdüTÔHêï&Éì, Ç<˚+≥ì n&ç–‘Ó <Ís¡®q´+ #˚düTÔHêï&Éì ‘·q≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY b˛XË{ϺøÏ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.

ñ∫‘·+>± ≈£î≥Tº $Twüq¢ô|’ •ø£åD ;s¡÷ÿsY , E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏äø£+ ø±sê´ j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ eT+&É\+˝Àì 18 dü+e‘·‡sê\T ô|’ ã&çq j·TTe‘·T\≈£î 3 HÓ\\bÕ≥T ñ∫‘·+>± fÒ\]+ >¥ô|’ •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ Bìì eT+&É\+˝Àì j·TTe‘·T\T dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡T#·Tø√yê\ì , m|æm+ kÕsTT\T |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

@;M|” ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+

|ü]wüÿsêìøÏ á HÓ\ 8 qT+&ç 15 es¡≈£î ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤düTÔHêï≥T¢ m◊mdtm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù sêE>ö&é $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m◊mdtm|òt sêÁwüº |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT ¬syÓq÷´ &ç$»Hé |ü]~Û˝À >∑\ 36 eT+&É˝≤\ dü+|òüTs¡¸qô|’ eT÷&ÉT CÀq¢ yêØ>± ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ñqï mdæ‡, mdæº, _dæ, yÓTÆHêغ edü‹ >∑èVü‰\ düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ 130 edü‹ >∑èVü‰\T dü+<ä]Ù+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT˝À ìC≤e÷u≤<é, ø±e÷¬s&ç¶, uÀ<ÛäHé, ¬syÓq÷´ eT÷&ÉT &ç$»q¢˝À á ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·qT ø=qkÕ–düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ düVü‰j·Tø£ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.øÏs¡Hé, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åîsê\T C≤«\sêDÏ, m.s¡y˚Twt, _.Á|ü‘ê|t, Á|üXÊ+‘Y, ‘·~‘·s¡ m◊mdtm|òt ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ+Á>± ù|<ä\≈£î Ç+&É¢ |ü{≤º\T Çyê«* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): $qj·Tø˘q>∑sY 6e &ç$»Hé, Äs¡´q>∑sY, bÕ+Á>±˝À >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± ìedædüTÔqï yê]øÏ Ç+&É¢ |ü{≤º\T Çyê«\ì bÕ+Á>±˝Àì ù|<ä\T >√dü+– ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~qyês¡T ‘Ó*bÕs¡T. e÷≈£î ìedædüTÔqï Ç+&É¢≈£î dü«+‘· uÛÑ÷$T >±ì, dü«+‘· bÕ¢≥T¢ >±ì ˝ÒeHêïs¡T. e÷ ‘·s¡‘·sê\ ø±\+ Hê{Ï bÕ+Á>±˝À >∑\ düàXÊqyê{Ïø£ düú\+˝À |üP] >∑T&çùd˝À ø=ìï HÓ\\T>± ñ+≥TqïeTHêïs¡T. n+<äT˝À >∑\ ø£¬s+{Ÿ >±ì, ˙{Ï edü‹ >±ì e÷≈£î Ç+&É¢ düú˝≤\T |ü{≤º\T >±ì ˝ÒeHêïs¡T. Ä ìedædüTÔqï düú˝≤+˝À yÓ+≥H˚ |ü{≤º\qT Ç|æŒ+#ê\ì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤+∫, $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø.sêeTT >√dü+–, >∑+>∑qs¡‡e«, uÛÑ÷eTj·T´, n_Ûe÷qT´, $Tsê®u≤ãT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢˝Àì nìï Á>±e÷\≈£î ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\‘√ bÕ≥T s¡TD≤\qT n+~+#ê* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì nìï Á>±e÷\≈£î ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T, u≤´+ø£s¡¢#˚ s¡TD≤\qT Ç|æŒ+#ê\ì mHédæ|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ùdº{Ÿ j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç.kÕsTTHê<Ûé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq õ˝≤¢˝Àì @ Á>±e÷ìøÏ ≈£L&É ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T n+<ä˝Òø£b˛e&É+ e\q Á>±e÷\˝Àì ìs¡Tù|<ä ¬s’‘·T\T #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡ì ¬s’‘ê+>±ìøÏ düø±\+˝À u≤´+ø£s¡¢ <ë«sê s¡TD≤\qT n+~+∫ ¬s’‘·T\qT ø±bÕ&ç*‡q u≤<Ûä´‘· sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+<äHêïs¡T. ø±ã{Ϻ øö\T ¬s’‘·T\T |ü]dæú‹ õ˝≤¢˝À Ä<Ûä«q+>± e÷]+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡˝Òø£, #˚dæq n|ü\qT ¬s’‘·T\T rs¡Ã˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ¬s’‘·T\qT Ä‘·àVü≤‘·´\ qT+&ç $eTTøÏÔ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mHédæ|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ\ πø+Á<ä+ &ÉãT“\T e#êÃsTT uÛ…’+kÕ, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ˝ÀπøX¯«sY eT+&É\+˝À |æÁ|æ Á>±eT+, bÕ\$TÁ‘· eT+&É\+ ìs¡« Væ≤+#·ã&ÉTqT, Á|ü‹ s√E Á>±eTdüTÔ\T ◊¬ø|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕ\πø+Á<ëìøÏ bÕ\qT neTTà≈£î+ {≤s¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T pHé 16 qT+&ç 31 pHé es¡≈£î 1801 ©≥s¡T bÕ\ πø+Á<ä+ bÕ\T qyÓ÷<äT nj·T´sTT. Ä bÕ\T k˛eTTà 50 y˚\ 184 s¡÷bÕj·T\T e∫Ãq≥T¢ bÕ\ $TÁ‘·eT+&É* uÀ»qï ‘Ó*bÕs¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T bÕ\ πø+Á<ä &ÉãT“\T |ü+|æDÏ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

|”d”d” u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TDqT n¬sdüTº #˚j·÷*

ù|ø±≥sêj·TTfi¯fl n¬sdüTº

ìC≤+kÕ>∑sY , E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) ìC≤+kÕ>∑sY ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìï uÀ<ÛäHé düuŸø£˝…ø£ºsY ø±] Ôπøj·T $TÁX¯ eT+>∑fi¯yês¡+ Äø£dæàø£+>± ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ uÛÑ÷u≤s¡‹ düπs« ]ø±s¡T¶\qT dæã“+~ |üìrs¡Tô|’ Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sYHêsêj·TD Á|üdüTÔ‘·+ ìC≤+ kÕ>∑sY ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY b˛düTº, düπs«j·TsY b˛düTº ¬s+&ÉT U≤©>± ñHêï j·Tì Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüTø£e#êÃ&ÉT. Äj·Tq *œ‘· |üPs¡«ø£+>± &ç$»Hé Ä|ò”dt≈£î |òæsê´<äT #˚dæq ≥¢sTT‘˚ U≤©>± ñqï b˛düTº˝À yÓ+≥H˚ ã]Ô #˚ùd $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì Äj·Tq ‘Ó*bÕ s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ yÓ+ø£≥\øÏÎHêsêj·TD ,dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

H˚&ÉT uÛ…’+kÕ˝À ‘Ó<˚bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+

ø£u≤®≈£î >∑T¬s’q |ü+≥bı\+ô|’

esê¸\T |ü&É≈£î+fÒ ø£¬s+≥T ø√‘· ‘·|üŒ<äT: @Ç s¡$≈£îe÷sY

‘·Vü≤d”˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìï ‘·ìF #˚dæq uÀ<ÛäHé düuŸø£˝…ø£ºsY

ôV’≤<äsêu≤<é

≈£î;Ûs¡T, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì bÕ]› Á>±eT+˝À bÕ]› (_) Á>±yÓTÆK´ dü+|òüT+˝À 53 dü+|òü÷\T düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚düTø=ì nuÛÑj·TVü≤düÔ+, ÄyéT Ä~à ;eT, bı<äT|ü⁄ u≤´+≈£î ˝ÀqT¢ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ@ kÕsTTHê<é n<Ûä´≈£åîsê\T dü$Á‘·u≤sTT ‘Ó*j·T|üs¡#ês¡T.

;s¡÷ÿsY , E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ >∑‘· ø=ìï s√E\ qT+&ç düÁø£eT+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê ˝Òø£b˛e&É+‘√ Bìô|’ düTes¡íyês¡Ô bò˛Hé˝À @Ç s¡$≈£î e÷sYì dü+Á|ü~+#·>± ø£¬s+≥T ø√‘·øÏ y˚TeTT uÛ≤<äT´\eTT ø±eTì ô|’ qT+&ç düs¡|òüsê ì*|æy˚ düTÔHêïs¡ì, sêuÀj˚T ø±\+˝À esê¸\T |ü&É≈£î+fÒ ø£¬s+≥T ø√‘·\T ‘·|üŒeì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ;s¡÷ÿsY , E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì qdüTsê¢u≤<é, øÏcÕº|üPsY Á>±e÷\˝À k˛eT yês¡+ ns¡›sêÁ‹ ˇ+{Ï >∑+≥ ÁbÕ+‘·+˝À ù|ø±≥ kÕúesê\ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ mdt◊ eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ qdüTsê¢u≤<é Á>±eT+˝Àì eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\ qT+&ç 260 s¡TbÕj·T\ q>∑<äT, øÏcÕº|üPsY Á>±eT+˝Àì 8 eT+~ qT+&ç 24000 s¡TbÕj·T\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq |üs¡T#·T≈£îqï≥T¢ yÓTT‘·Ô+ 11 eT+~ ù|ø±≥ sêj·TTfi¯flqT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À mø£ÿ&Ó’Hê ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï≥T¢>± düe÷#ês¡+ ‘Ó*ôdÔ 9440795461 HÓ+ãs¡T≈£î bò˛qT <ë«sê ˝Ò<ë mdtm+mdt <ë«sê düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì düe÷#ês¡+ n+~+∫q yê] $esê\T >√|ü´+>± ñ+#·T‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

5

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝À nœ\ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y (m_$|æ) ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ s√Eq ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+< äHêïs¡T. $<ä´s¡+>∑ düeTdü´\ |ü≥¢ á düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+ #·&É+ »]–+<äì q>∑s¡ ø±s¡´ <ä]Ù \ø£åàDY ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ dü+|òüT≥q ø±s¡´<ä]Ù |æ.X¯+ ø£sY e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ $<ä´ e´edüú •~Û˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£î+<äì $<ä´qT yê´bÕs¡+>± #˚dæ ÁuÛÑwüߺ |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À >±ì, Áô|’y˚{Ÿ, ø±s=Œπs{Ÿ e+{Ï bÕsƒ¡XÊ\˝À á s√E $<ë´s¡Tú\ <ä>∑Zs¡ qT+&ç Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷q´+ y˚\ s¡÷bÕj·T\T |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\T |ü⁄≥º >√&ÉT>∑T\ |ü⁄≥Tºø√düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. ø=ìï bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü ≈£L&Ü |ü~ dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\T M{Ïô|’q Á|üuÛÑT‘·«+ @˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.õ˝≤¢ ø£˙«qsY eTT‘·´+, Hêsêj·TD, yêdüT, \ø£åàDY, uÛ≤qT, $H√<é, kÕsTT\T, >∑+>±¬s&ç¶, qMHé, ‘·~‘·s¡ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇdüTø£ ˝≤Ø\qT n&ÉT¶≈£îqï u≤qT‡yê&É nœ\ |üø£å Hêj·T≈£î\T

düeTdü´\ô|’ düŒs~s#·ì n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄

u≤qT‡yê&É , E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì k˛y˚TX¯«sY Á>±eT •yês¡T˝Àì ;s¡÷ÿsY #Ís¡kÕÔ e<ä› eT+>∑fi¯yês¡+ u≤qT‡yê&É |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q nœ\|üø£å Hêj·T≈£î\T ÇdüTø£ ˝≤Ø\qT n~Ûø£ ˝À&ÉT‘√ yÓfi¯óÔHêïj·Tì yê{Ïì n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì <ëeTs¡+#· ÇdüTø£ ø±«ØøÏ #Ó+~q ìsê«Vü‰≈£î\T <Ûäq <ëVü‰+‘√ ˇø£ÿ ˝≤ØøÏ 12 ≈£L´;ø˘ MT≥s¡¢≈£î ˝À&é #˚j·÷*‡ñ+&É>± , 27 ≈£L´;ø˘ MT≥s¡¢ es¡≈£î ˝À&é #˚düTÔqï≥T¢>± yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. Ç+<äT≈£î >±qT ø±«Ø ìsê«Vü‰≈£î\T eT÷&ÉT y˚\ s¡TbÕj·T\T edü÷\T #˚j·÷*‡ ñ+&É>± ‘=$Tà~ y˚\ s¡TbÕj·T\ es¡≈£î edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì , Ç+‘· <ës¡TD+ »s¡T>∑T‘·T ñ+fÒ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü ìeTà≈£î ˙πs‹Ôq≥T¢>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì yês¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n~Ûø£ ˝À&ÉT ‘√ yÓfi¯óÔqï ˝≤Ø\qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì yês¡T á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T e÷kÕì lìyêdt¬s&ç¶, Hês¡¢ s¡‘·ï≈£îe÷sY, e÷õ m+|æ|æ ø±düT\ u≤\sêE, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T »+>∑+ >∑+>±<ÛäsY, Hês¡¢ s¡M+<ÛäsY, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ‘·u≤\ø£èwüí, _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T ns¡‡|ü*¢ kÕsTT¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêÁwüº uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤ eTsÁ‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ uÀ<ÛäHé (s¡÷s¡˝Ÿ), p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) Á>±eTkÕúsTT n~Ûø±s¡T\T Á>±e÷\˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\ ô|’ düŒs~s#·≈£îsfÒ yê]ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeì sêÁdüº uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤ eTsÁ‹ bı<äT›≥÷] düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ düŒwüºs #˚XÊs¡T. eTs>∑fi¯yês¡s &ç$»Hé kÕúsTT˝À düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤s#ê s¡T. á düs<äs¡“¤s>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á>±eTkÕúsTT n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT düŒs~s#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T u≤<Ûä´‘êj·TT‘·s>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤s∫ Á|ü»\ eTqïq\qT bıs<ë\Hêïs¡T. eTØ eTTK´s>± e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T e] |üs≥, k˛j·÷;Hé |ü s≥\ô|’ ¬s’‘ês>∑s≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œs#ê\Hêïs¡T. |üì #˚j·Tì n~Ûø±s¡T\ô|’ nedüs¡yÓTÆ‘˚ ÁøÏ$Tq˝Ÿ #·s¡´\≈£î ôd’‘·s yÓqTø±&˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüºs #˚XÊs¡T. ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT≈£î πø{≤sTTs∫q Á>±e÷\≈£î Á|ür s√E dü s<ä]Ùdü÷Ô Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]s#ê\ì eT sÁ‹ nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT s˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡ Á|ükÕ<é, C≤sTTs{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡ΔHé, uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁXÊ, $$<Ûä XÊK\≈£î #Ós~q õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, eTs&É\, Á>±eT kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤˝§ÿ+&É,p˝…’3(düTes¡íyês¡Ô): lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ \ø°åàô|{Ÿ Á>±eT+˝À <ä[‘·T\ ñ#·ø√‘·‘√ dü+uÛÑ+<ä+ ñqï |æd”d” uÀ‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TDqT n¬sdtº #˚j·÷\ì ø£‹Ô |ü<äàs¡+ #˚düTÔqï ñ<ä´e÷ìøÏ ‘Ó\+>±D |üP˝Ò n+uÛ…&ÉÿsYdü+|òüT+ eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·T+<äì õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëdü] sêCÒwt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |æd”d”ì n¬sdtº #˚j·T≈£î+fÒ sêh+˝À nìï πø+Á<ë˝À¢¢ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì dü+|òüT≥q <ä[‘·T\+<äs¡T y˚~Ûø£ ô|’øÏ e#êÃs¡ì <ä[‘·T\ô|’ <ë&ÉT\T #˚düTÔ n~Ûø±s¡ bÕغ˝À ñ+≥T sö&çj·TT»+ #˚düTÔqï |æd”d”ì n¬sdüTº #˚dæ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\Hêïs¡T. Çø£HÓ’q <ä[‘·T\ô|’ @˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\≈£î bÕ\Œ&çq sêh Á|üuÛÑT‘·« <ä[‘·T\T ãT~› #˚ô|Œ s√E edüTÔ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D|òüP˝Ò n+u…&ÉÿsY dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T <ëdü] sêCÒwt Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´ÁeT+˝À e÷~>∑ j·TTeùdHê eT+&É* Hêj·T≈£î\T e÷≈£î] eTùV≤wt, ø£e« s¡y˚Twt, øÏc˛sY, nyÓT]K >∑+>±<ÛäsY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT $|ü‘·TÔ\ô|’ j·TTe‘· n+X¯+ô|’ dü<ädüT‡ u≤˝§ÿ+&É,p˝…’3(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq u≤˝§ÿ+&É˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT C≤rj·T $|ü‘·TÔô|’ j·TTe‹ ÄH˚ Ä+X¯+ô|’ j·TTe‘·≈£î dü<ädüT‡ qs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ j·TTe»q dü+|òüT\ n<Ûä´≈£åî\T sêCŸ>∑DÒwt ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ ‘Ó\+>±D >±¬s¶Hé dü+ø£åHéVü≤˝Ÿ˝À á dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ , á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ md”‡ <äT>∑Z˝Ÿ edüTÔHêïs¡ì eT+&É\+˝Àì j·TTe»q dü+|òüT+ düuÛÑT´\T $<ä´e+‘·T\T, y˚T<äe⁄\T Vü≤»¬s’ dü<ädüT‡qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

π s wü H é dü s ¡ T ≈£ î \T kÕ«BÛ q + u≤˝§ÿ+&É,p˝…’3(düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É eT+&É\+ yÓ+|ü*¢ Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY u≤ej·T´ πswüHé düs¡≈£î\qT kÕ«Bq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. >∑‘· ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ πswüHé &û\sY Cø£ÿuÛÑ÷y˚Twt ÄÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ düs¡T≈£î\qT |üø£ÿ‘√e |ü{ϺdüTÔqï&Üì n˝≤π> πswüHécÕ|ü⁄≈£î e#˚à eTVæ≤fi¯\‘√ Ä düuÛÑ´+>± Á|üe]ÔdüTÔ Äs√|ædüTÔ Á>±eT+˝Àì eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› m‘·TÔq yÓ+|ü*¢ qT+&ç sê´©>± u≤˝§ÿ+&É≈£î e∫à ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ~ì ì düŒ+~düTÔ ñqï‘ê~Ûø±s¡T≈£î düeTdü´qT ‘Ó*j·TCÒdæ $#ês¡D #Ó|ü&É‘êeTì Vü≤$Tì#êÃs¡T. á y˚Ts¡≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·Vü≤d”˝≤›sY u≤ej·T´ πswüHé <äTø±D≤ìøÏ yÓ∞fl Á>±eTdüTÔ\ dü+πøåeT+˝À 5øÏ«+ {≤fi¯fl50øÏ˝À\T, 190 ©≥s¡¢ øÏs√dæHé, 125 dü+#·T\qT kÕ«Bq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ÄsY.◊.u≤düÿsY, $ÄsYy√.y˚DT, Á>±eTdüTÔ\T ©\>∑+>±<ÛäsY, qs¡¢ n+»j·T´ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

128eT+~ \_› < ës¡ T \ m+|æ ø £ u≤˝§ÿ+&É,p˝…’3(düTes¡íyês¡Ô): u≤˝§ÿ+&É:dü«j·T+ ñbÕ~Ûø√s¡≈£î ìs¡T<√´>∑T˝…’q md”‡,_d”,yÓTÆHêغ eTTe‹, j·TTe≈£î\≈£î 201eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>± 128eT+~ ãTTD≤\T bı+<äT≥≈£î m+|æ¬ø’q≥T¢ m+|æ&çy√ øÏwüDY ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± u≤´+≈£î y˚THÓ»s¡¢ düe÷ø£å+˝À Ç+{s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì ‘·«s¡˝À m+|æ¬ø’q yê]øÏ ãTTD≤\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä<˚ $<Ûä+>± <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T\qT m+|æø£ #˚dæ ãTTD≤\T eT+ps¡T #˚sTTkÕÔeTì yês¡T ô|s√ÿHêïs¡T.


6

ªygRiV¨dsLRiV NRPáVztsQªRΩLi NSNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V GáWLRiV,E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): GáWLRiV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´sL<SNS áLiÕ‹[ ˙ªygRiV¨dsLRiV NRPáVztsQªRΩLi NSNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV ©yı™´sV¨s ¨sªRΩ˘Li 300 ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ aSLizmsÕfi=©´sV }qsNRPLjiLiøR¡≤y¨sNTP 30 N˝][L][r°‰£ms ∏R∂VLi˙ªyá©´sV zqs ¡˜Liμj∂NTP @LiμR∂¤«¡[zqs©´s»˝¡V GáWLRiV ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÙs NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV G. bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP LS™´sVøR¡Li˙μR∂LS™´so}ms»¡ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ Lji«¡LS* ∏R∂VLRiV ™´sμÙR∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi aS¨s»¡Lki B©±s=|msNÌRPL˝RiV ™y»¡L`i ™´sL`i‰Q= GBáNRPV N˝][L][r°‰£ms ∏R∂VLi˙ªyá©´sV A∏R∂V©´s xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ryLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW GáWLRiV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´sL<SNSáLiÕ‹[ xmsáV ™´sVVLjiNTP™y≤R∂ ˙FyLiªyáՋ[ ˙xmsºdΩ

G…ÿ ˙ªygRiV¨dsLRiV NRPáVztsQªRΩ\Æ™sV ˙xms«¡Ã¡V @©yL][gRi˘FyáV @™´soªRΩV©´sı xmsLjizqÙsºΩ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ DªRΩˆ©´sıLi NSNRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV Æ©s[…”¡ ©´sVLi≤T∂ C N˝][L][r°‰£ms ∏R∂VLi˙ªyá μy*LS 300 ˙FyLiªyáՋ[ ˙ªygRiV¨ds…”¡¨s xmsLkiOTPQLiøyá¨s FsNRP‰Q\Æ≤∂©y ˙ªygRiV¨dsLRiV NRPáVztsQªRΩLi @™´soªRΩV©´sıμR∂¨s æªΩ÷¡}qsÚ Æ™sLi»¡Æ©s[ A˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS©´sV ¨sáVxmsoμR∂á ¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡NRPV …ÿ˘LiNRPL˝Ri μy*LS ¨dsLRiV @Liμj∂Liøyá¨s bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂ AÆμ∂[bPLiøyLRiV.˙ªygRiV¨dsLRiV NRPáVztsQªRΩLi @™´soªRΩV©´sı ˙FyLiªyáՋ[ ∏R∂VVμÙR∂˙FyºΩxmsμj∂NRP\|ms ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡≤y¨sNTP NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[ry™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙ªygRiV¨dsLRiV ™´sÃ˝¡

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

$Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕ˜|üq qMù|{Ÿ, E˝…’ 3(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+ &É\+˝À uÀH√\ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕs ƒ¡XÊ\ ˝Àì |üPs¡«$<ë´s¡Tú\T eT+>∑fi¯yês¡+ düs¡dü«r $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæº+|ü #˚XÊs¡T. 1990`2012 es¡≈£î bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫q $<ë´s¡Tú\T q÷‘·q+>± $Á>∑ Vü‰ìï ø=qT>√\T #˚dæ Á|ü‹wæ˜+#ês¡T .y˚< ä|ü+&ç‘·T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·T»„ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæ˜+#ês¡T.á ø±s¡´ Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T |üPs¡«$ <ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ∫‘· •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ qMù|{Ÿ, E˝…’ 3(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+ &É\ πø+Á<ä+˝À ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt ôV’≤<ä sêu≤<é Á>±MTD dü«j·T+ ñbÕ~Û •ø£åD≤ dü+d üúj·T+<äT õ˝≤¢˝À ñqï ìs¡T<√´>∑ j·TTer j·TTe≈£î\ qT+&ç ôd˝Ÿbò˛Hé ]ù|]+>¥ ø√s¡T‡ \˝À ñ∫‘· •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+ #·ã &É‘êj·Tì &Ó’¬sø£ºsY CÀwæ eT<äHésêe⁄ ‘Ó* bÕs¡T.•ø£åD≤ ø±\+˝À nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· •ø£åD‘√ bÕ≥T>± n˝≤ŒVü‰s¡eTT, {°, uÛÀ»q kÂø£s¡´+ ñ+≥T +<äì, nuÛÑ´s¡Tú\T 18 dü+. sê\ qT+&ç 45 dü+.sê\ ˝À|ü⁄ ì»e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î #Ó+ ~q yê¬s’ ñ+&Ü\ì, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 31 •ø£åD •_ sê\qT |üP]Ô #˚XÊ eTHêïs¡T.•ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T 30 s√E\bÕ≥T ìs¡«Væ≤+ #·ã&É ‘êj·Tì, ‘˚~ 02`07`2012 qT+&ç •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+_Û+ #·ã&É‘êj·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤ ¢j·T+<ä* ÄdüøÏÔ>∑\ ìs¡T<√´>∑ j·TTer, j·TT e≈£î\T <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷ ∫+#ês¡T.

¬s+&ÉT π><\T n|üVü≤s¡D <√eTø=+&É, E˝…’ 3(düTes¡íyês¡Ô): eT+ &É\+˝À j·÷&Üs¡+ Á>±e÷ ìøÏ #Ó+~q <˚e–] u≤\sê» >ö&é≈£î #Ó+~q 2 π><ä\qT >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\T p˝…’ 1q n|üVü≤ ]+∫q≥T¢ môd’‡ Ä\Ô|òt VüQôd‡Hé ‘Ó*bÕs¡T. $e sê˝À¢øÏ yÓfi‚Ô s√E e÷~]>± π><ä\ eT+<ä˝ÀøÏ ‘√*q kÕj·T+Á‘·+ e∫Ãq ‘·q ¬s+&ÉT π><ä\qT ø√≥º+˝À ø£{Ϻy˚j·T>± p˝…’ 2e ‘˚~q ñ<äj·T+ yÓ[¢ #·÷&É>± π><ä\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\T >±*+∫q |òü*‘·+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ eT+>∑ fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ;;ù|≥ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ Ä\Ô|òtVüQôdHé ‘Ó* bÕs¡T.

@μR∂©´sxmsogRiμR∂VáV

™´sL<SN SáLi C ™´sVW≤R∂V Æ©sááW NSL][ˆlLi[xtsQ©±s zqs ¡˜Liμj∂ @˙xms ™´sV ªRΩÚª][ DLi≤yá¨s ˙xms«¡Ã¡ AL][gRi˘ xmsLjiLRiORPQfl·NRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*QQLjiÚLiøyá¨s NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV N][LSLRiV. xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩLigS xms¨s¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sı©´sá©´sV F~Liμyá¨s @»¡V™´sLi…”¡ zqs ¡˜Liμj∂NTP ˙xmsaRPLiryxms˙ªyáV @Liμj∂Li¿¡ g_LRi≠sLiøR¡≤R∂Li NRPW≤y «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. NSL][ˆlLi[xtsQ©±s ∏R∂V£qsB π∏∂W•¶¶¶©´sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW GáWLRiV ˙xms«¡Ã¡NRPV BNRP\|ms xqs™´sVXμÙj∂gS g][μy™´sLji «¡Õÿá©´sV @Liμj∂ryÚ™´sV¨s À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡Õÿá ≠s¨sπ∏∂WgS¨sı ÀÿgS ªRΩgÊjiryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¨ds…”¡Õ‹[ DLiÆ≤∂[ ™´s˘LÙRixmsμyLÙSá©´sV xmsLjiaRPV˙À≥œ¡Li ¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsVLRiOTPQªRΩ ¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. BB ˙xmsryμ`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ALRiV áORPQá gS˘Ã¡©˝´s ¨ds…”¡¨s ¨sªRΩ˘Li xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

ãT<Ûäyês¡+, E˝…’ 4 2012

BLi…”¡Li…ÿ ¬ø¡ªRΩÚ }qsNRPLRifl· ™´sVLjiLiªRΩ xms…”¡xtÌsQLi $<ë´s¡Tú\≈£î bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\qT n+<äCÒj·÷* GáWLRiV, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): GáWLRiV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ BLi…”¡Li…ÿ ¬ø¡ªRΩÚ }qsNRPLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ™´sVLjiLiªRΩ xms…”¡xtÌsQ™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı }qsNRPLjixqsVÚ©yı™´sV¨s GáWLRiV xmsgRiLRiFyáNRP xqsLixqÙs NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV G. bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP xms™´sLRiV}ms»¡, ¿¡…Ì”¡™´sáxqsFyNRPáV, Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s ˙FyLiªyáՋ[ BLi…”¡Li…ÿ ¬ø¡ªRΩÚ }qsNRPLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sVLi @™´sVáV ºdΩLRiV©´sV A∏R∂V©´s ANRPzqs¯NRP xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[ryLRiV. xmsáV BŒ˝œ¡NRPV Æ™s◊˝¡ ¬ø¡ªRΩÚ }qsNRPLjiLi¬ø¡[ zqs ¡˜Liμj∂ xqs˙NRP™´sVLigS ™´sxqsVÚ©yıLS? Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS ¬ø¡ªRΩÚ }qsNRPLRifl· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLS? @¨s NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ ¬ø¡ªRΩÚ }qsNRPLRifl· ˙xmsxqsVÚªRΩLi ÀÿgS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμR∂¨s zqs ¡˜Liμj∂ ¨sªRΩ˘Li ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«¡Ã¡ AL][gS˘¨sı xmsLjiLRiOTPQLiøyáLi¤…¡[ xmsLjiaRPV˙À≥œ¡\Æ™sV©´s ™yªy™´sLRifl·Li DLi≤yá¨s FsNRP‰≤R∂ ¬ø¡ªRΩÚ @NRP‰≤R∂ DLi¤…¡[ A˙FyLiªRΩLi @©yL][gRi˘ ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Li»¡VLiμR∂¨s @LiμR∂V™´s¤Õ˝¡[ ˙xmsºdΩ ¨sªRΩ˘Li DμR∂∏R∂VLi Æ™s[Œœ¡ ¬ø¡ªRΩÚ }qsNRPLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ≠sxqsÚQXªRΩLi ¬ø¡[ry™´sV¨s bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ˙xmsºdΩ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s |qsLi»¡L˝RiÕ‹[ FyLjiaRPVμÙR∂˘ zqs ¡˜Liμj∂ ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLSÕ‹[ Õ‹[FyáV DLi¤…¡[ Fs™´sLjiNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[, ≠dsμ≥j∂\¤Õ¡»˝¡V Æ™ságRiNRPF°æªΩ[ Fs™´sLjiNTP Fn°©±s ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s xqs™´sWøyLS¨sı Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V xqsˆLiμj∂Li¿¡ Fn°©±s ¬ø¡[zqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[

A∏R∂W xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sı zqsμÙR∂Li ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ 514 ™´sVLiμj∂ FyLjiaRPVμÙR∂˘ zqs ¡˜Liμj∂ 32 LRiW»˝¡Õ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A zqs ¡˜Liμj∂¨s A∏R∂W ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV xmsLjiøR¡∏R∂V NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı NRPW≤y ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV, FyLjiaRPVμÙR∂˘ zqs ¡˜Liμj∂NTP ™´sVμ≥R∂˘ xqsª`Ω xqsLi ¡Liμ≥yáV GLRiˆ≤T∂ FyLjiaRPVμÙR∂˘ xmsLjizqÙsªRΩVáV ™´sVLjiLiªRΩ Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂≤y¨sNTP ≠dsáV NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV . ©´sgRiLS¨sı xqsVLiμR∂LRi™´sLiªRΩLigS ºdΩLjiËμj∂μÙR∂Vªy™´sV¨s ªy™´sVV ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xms«¡Ã¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLi ¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V G˙FyLiªRΩLi NRPW≤y @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s ™´sV©´s ˙FyLiªy¨sı ™´sV©´sÆ™s[V xmsLjiaRPV˙À≥œ¡LigS DLiøR¡VN][™yáƩs[ AÕ‹[øR¡©´s ˙xms«¡Õ˝‹[ NRPágSá¨s bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V BŒ˝œ¡Õ˝‹[¨s ¬ø¡ªRΩÚ©´sV \|qs≤R∂V NSá*Õ˝‹[ xms≤R∂Æ™s[xqsVÚ©yıLRi¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ ™´sVVLRiVgRiV¨ds…”¡ FyLRiVμR∂áNRPV A»¡LiNRPLi NRP÷¡gji A˙FyLiªRΩLiÕ‹[ @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ ™yªy™´sLRifl·Li GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s B»¡V™´sLi…”¡ xmsLjizqÙsªRΩVá©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLiøR¡≤y¨sNTP ª]÷¡μR∂aRPgS BLi…”¡Li…ÿ ¬ø¡ªRΩÚ }qsNRPLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi Æ™s[Œœ¡Õ˝‹[ L][≤˝R∂ xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ, \Æ≤∂Q˚LiVV©˝´sÕ‹[ xmsp≤T∂NRPºdΩªRΩ, L][≤ÔR∂V ˙xmsNRP‰ D©´sı ¬ø¡ªRΩÚ ª]ágjiLixmso ™´sLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms μR∂XztÌsQ ZNP[Li˙μk∂NRPLjiryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

øR¡ºΩNTPá xms≤ÔR∂ Æμ∂[aRPLi:NS˘≤R∂L`iNRPV @Li≤R∂gS DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV xqs™´sV©´s*∏R∂VLi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ gRiªRΩlLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS æªΩáVgRiV Æμ∂[aRPLi FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ ™´sVVLiμR∂V ©´sVLiVV˘ :Æ™s©´sVNRP g]LiVV˘Õÿ ™´sWLjiLiμR∂Li¤…¡[ @ºΩ aRPπ∏∂WNTPÚ @¨szmsLi¿¡©y ™´sVV™´sW¯…”¡NTP ¨s«¡Li @Æ©s[ ¬ø¡xmsˆNRP ªRΩxmsˆμR∂V. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSflÿ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ INRP≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s[zqs @LÙRiLS˙ºΩNTP LS˙ºΩ lLiLi≤R∂≤R∂VgRiVáV Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ FyLÌkiNTP æªΩáLigSflÿÕ‹[ gRi≤ÔR∂V xmsLjizqÛs ªRΩVáV μyxmsoLjiLiøyLiVV. L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV μj∂gRi«ÿLRiVªRΩV©´sı FyLÌki¨sNSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ©y∏R∂VNRPVáV¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂VªyıáV ¡W≤T∂μR∂Õ‹[ F°zqs©´s xms¨dsılLi[ @™´soªRΩV©yıLiVV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP NRPLiøR¡V N][»¡gS D©´sı Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLji zqÛsºΩ μR∂VLRi˜LRiLigS ™´sWLRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. lLiLi≤R∂V NRPŒ˝œ¡ zqsμÙyLiªRΩLi FyLÌki NS˘≤R∂L`iÕ‹[ ¨sLSaRP, ¨sxqsˆQXx§¶¶¶NRPV gRiVLji¬ø¡[aS LiVV.æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi}msLRiVª][ ˙xms«¡Õ˝‹[ºΩLjigjiæªΩ[ Cxqs≤T∂Li xmsoáV ... ºΩ»˝¡xmsoLSflÿáV ªRΩxmsˆ™´s¨s gRi™´sV¨sxqsVÚ©´sı μj∂*ºdΩ∏R∂V ˙ZaP[fl”· NS˘≤R∂L`iª][Fy»¡V ˙gS™´sVrÛyLiVVNSLRi˘NRPLRiÚáV Æ©s[≤R∂VFyLÌki«¡Li≤y  ¡V«ÿ©´s Æ™s[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV,xmsøR¡Ë ø]NS‰ Æ™s[xqsVNRPVÆ©s[Li μR∂VNRPV \|qsªRΩLi AxqsNTPÚøR¡WzmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. xqs≠dsVOSQxqs™´sWÆ™s[aSá }msLRiVª][ ©y∏R∂VNRPVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı @≠s NSryÚ ¨dsLRiVgSLjiF°™´s≤R∂LiªRΩxmsˆ xqsªRΩˆÈ÷¡ªy÷¡¿¡Ë©´s FyFy©´sF°¤Õ¡[μR∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ DxmsFs¨sıNRPáV ™´sVVgji∏R∂VgS æªΩáV gRiVÆμ∂[aRPLi xmsLjizqÛsºΩ NSryÚ ™´sVLjiLiªRΩ μj∂gRi«ÿLjiF°LiVVLiμR∂¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV æªΩ[»¡æªΩÃ˝¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ* \lLiªRΩV ™´s˘ºΩlLi[NRP NSLRi˘NRPÕÿFyá\|ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiFyLÌki —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s μ≥R∂LSı NSryÚ @»Ì¡L`i Fn˝y£ms NS™´s≤R∂Li ª][ ©y∏R∂VNRPVÕ˝‹[ \|qsªRΩLi \Æ©sLSaRP˘Li Æ©sáN]Liμj∂. μk∂Liª][ μj∂μÙR∂VÀÿ»¡V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV D©´sı INRPLjiμÙR∂LRiV ™´sVV≈¡˘©y∏R∂VNRPVáV

NSLRi˘LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. INRP FyL˝RiÆ™sVLi…fiª][Fy»¡V 10@|qsLi’d˝¡ rÛy©yáVLi≤R∂gS, Bxmsˆ …”¡ZNP[ BμÙR∂LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sVVμ≥][Õfi Æ™s[fl·Vg][FyáøyLji, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ «‹[gRiVLS™´sV©´sıáV FyLÌki¨s ≠ds≤T∂F°∏R∂WLRiV. BLiμR∂VÕ‹[LS™´sV©´sı …”¡AL`iFs£qs ºdΩLÛRiLixmsoøR¡VËN][gS, Æ™s[fl·V™´sW˙ªRΩLi ªRΩ»¡xqÛsLigS DLi»¡V©yıLRiV. @Õÿlgi[ ¬ø¡©´sWıL`i ©´sVLi¿¡ {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS D©´sı À‹[≤R∂ «¡©yLÙRi©±s ª][Fy»¡V xmsáV™´soLRiV JÆ™sWxqsÚLRiV ©y∏R∂VNRPVáV \|qsªRΩLi FyLÌki ©´sVLi¿¡ \Æ™sμ]÷¡gjiF°∏R∂WLRiV. øyÕÿ™´sVLiμj∂ NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡W™´sxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌki NS˘≤R∂ L`i©´sV Dªy=x§¶¶¶xmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLRi˘˙NRP™´sWáV NRPW≤y G≠sV ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Li, μj∂*ºdΩ∏R∂V ˙ZaP[fl”· ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV, xmsμR∂™´soÕ˝‹[ D©´sı™yLjiNTP xqs™´sV©´s*∏R∂VLi NRPW≤y ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVL][NSLRifl·LigS ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌkiNTP μj∂NRPV‰ Æ™sVVNRPW‰Fs™´s\lLi©y D©yıLRiLi¤…¡[@μj∂ BμÙR∂lLi[BμÙR∂LRi¨s ¬ø¡xmsˆ ™´søR¡VË. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂©´sVLi¿¡ FsLizmsgSD©´sı LRiÆ™s[Va`PLS¥][≤`∂, À≥‹[¥`∂ FsÆ™sV¯ ¤Õ¡[˘ lgiÆ≤∂Li©´slgi[a`P ª][Fy»¡V Δÿ©yxmspL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ FsLizms xqsºdΩ™´sVfl”· ™´sW˙ªRΩÆ™s[V |msμÙR∂μj∂NRPV‰Ã¡VgS D©yı LRiV. ˙xmsºΩ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[©´sW ©y∏R∂VNRPVá N]LRiªRΩ, NSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ Dªy=x§¶¶¶Li ¨sLi}ms øR¡LRi˘Ã¡V aRPW©´s˘Li NS™´s≤R∂Li ª][Fy»¡V ≠ds…”¡NTP ’≥¡©´sıLigS æªΩáLigSflÿ ™yμR∂LiÕ‹[ Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV FyLÌkiNTP gRiVμj∂ ¡Li≤R∂gS ™´sWLjiLiμj∂. xmsLjizqÛsªRΩVáV μj∂gRi «ÿLRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s gRiVLjiÚLi¿¡©´s FsLizms LRiÆ™s[Va`P LS¥][≤`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aSáLi»¡W æªΩ[μk∂áV ˙xmsNRP …”¡Li¿¡ ºΩLjilgi[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡rÛyLiVV xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV @LiNRPVLSLRiˆfl· ¬ø¡[aSLRiV.

Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLiª][ Fs\ZNPQQ=«fiNRPV 60N][»˝¡ ©´sxtÌsQLi

NRPLRiWıáV, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): B…‘¡™´s÷¡ Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡ NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡NRPV @LRi\Æ™s N][»˝¡ ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≠sμ≥y©y¨sı LRiWxmso™´sWzms r˝yÀfi μy*LS ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá μ≥R∂LRiáV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡ Õÿ»¡Lki xmsμÙR∂ºΩ©´s ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP LRiW.60 N][»˝¡ ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. r˝yÀfi xmsμÙR∂ºΩ©´s μ≥R∂LRiáV ¨sLÒRiLiVVLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ μR∂LRiΔÿxqsVÚ LRiVxqsVLiª][ NRP÷¡zms ryáVxqsLji Aμy∏R∂VLi LRiW.76 N][»˝¡V ™´s¿¡ËLiμj∂. Æ™s[áLiÕ‹[ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡NRPV LRiW.209 N][»˝¡Vc LSgS, Õÿ»¡Lki xmsμÙR∂ºΩ©´s G≤yμj∂NTP NRP÷¡zms LRiW. 76 N][»˝¡Vc LS™´s≤R∂Li øR¡W}qsÚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP G Æ™s[VLRi ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμ][ æªΩ[»¡æªΩ Ã˝¡™´sV™´soªRΩVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ r˝yÀfi xmsμÙR∂ºΩ©´s μR∂VNSfl· μ≥R∂LRi ¨sLÒRiLiVVLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVáZNP[ Æ™s[VáV ¬ø¡[NRPWLjiË©´s»˝¡LiVVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ 194 μR∂VNS flÿáNRPV NRP÷¡zms LRiW. 86 N][»˝¡Vc DLi≤R∂gS Æ™s[áLiÕ‹[ LRiW. 209 N][»˝¡Vc xqs™´sV NRPWLSLiVV. LRiW. 123 N][»˝¡ @μR∂©´sxmso LS ¡≤T∂ ™´s¿¡ËLiμj∂.©´sWªRΩ©´s ™´sVμR∂˘Li Fyá{qs ˙xmsNSLRiLi Õÿ»¡Lki xmsμÙR∂ºΩ©´s ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. ©´sWªRΩ©´s Fyá{qs ˙xmsNSLRiLi ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿáV «¡⁄\¤Õ¡ 1 ©´sVLi¿¡ ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s»Ì¡Vc Fs\ZNPQQ=«fi xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fi $LS™´sVVáV æªΩ÷¡FyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ xms˙NTP∏R∂VÕ‹[Æ©s[ D©´sıxmsˆ…”¡NUP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) gRiμR∂Vá —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS Fs¨sı μR∂VNSflÿáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ ™´sVμR∂˘Li @™´sV¯NSáV N]LRiªRΩ ¨s™yLRifl·NRPV LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s :μy*LS N]©´sVg][áV «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi }qsNRPLjixqsVÚ©´sı»Ì¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. @μR∂©´sxmso gRiμR∂VáV ¨sLji¯xqsVÚ©yı xqs™´sVxqs˘ ºdΩLRi≤R∂Li G{ms’d¡{qsFsÕfi g][μy™´sVV ©´sVLi¿¡ FsLiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™y˘FyLRiVáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ¤Õ¡[μR∂V. @LRiV ¡∏R∂V»¡, ¬ø¡»˝¡ NTPLiμR∂ ªRΩLRigRiªRΩVá ¨sLS*x§¶¶¶fl·ª][ ≠sμy˘LÛRiVáV xms≤R∂LS¨s Fy»˝¡V xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FsLi≤y ™y©´sáV, CμR∂VLRiV gSáVáª][ ¬ø¡»˝¡ NTPLiμR∂ ªRΩLRigRiªRΩVá ¨sLS*x§¶¶¶fl· NRPxtÌsQªRΩLRiLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂Vá N]LRiªRΩ, NRPLkiLi©´sgRiL`i, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô):LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xqs©´sı’¡∏R∂V˘Li xmsLi≤T∂Li¬ø¡[ ¨ds…”¡ xqsμR∂VFy∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, ¤À¡Li¿d¡ áV ¤Õ¡[NRP \lLiªRΩ©´sıáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*¨sLÒRi∏R∂VLi NSryÚ ELRi»¡¨sxqsVÚLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂ NTPLiμR∂ NRPWL][Ë™´s≤R∂Li, IN][‰ gRiμj∂Õ‹[ lLiLi≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liμ]≤ÔR∂V μy©y˘¨sNTP 1110 LRiWFy∏R∂Vá ©´sVLi¿¡ 1280 ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¡≤R∂Li, DFy μ≥y˘∏R∂VVá LRiWFy∏R∂VáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi©´sV |msLiøR¡gS, LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NSryÚ N]LRiªRΩ ªRΩμj∂ªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ J@≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂VNRPVÆ™s[zqs xqs©´sı’¡∏R∂W˘¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩVμ≥R∂LRi©´sV 1500 LRiWFy LS«¡˘Æ™s[VáVªRΩV©yıLiVV. ˙xmsμ≥y ©´sLigS gRiμR∂Vá ∏R∂VáVgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ LSxtÌsQ˚Li Õ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS ™´sLji xmsLi»¡©´sV N]LRiªRΩª][ Æ©s[…”¡NTP xmsáV FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sLRiLi≤y,¬ø¡»˝¡ xmsLi≤T∂Li¬ø¡[ DªRΩÚLRi æªΩáLigSflÿ \lLiªRΩVáNRPV FsLiª][ á’Ù¡ ¬ø¡[NRPWLRi©´sVLiμj∂. NRPLkiLi NTPLiμR∂ ªRΩLRigRiªRΩVá ¨sLS*x§¶¶¶fl· N]©´srygRiVª][Liμj∂. ©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[μyμyxmso lLiLi≤R∂VáORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLji rygRi™´so μk∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV B ¡˜Li μR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ªRΩVLi≤R∂gS,@LiμR∂VÕ‹[ 80Æ™s[á Z%¡NÌSQL˝Ri ™´sLRiNRPV xqs©´sı¨s LRiNSáV rygRi™´soªyLiVV. xmsLjizqÛsªRΩVáV @©´sVNRPW áLigS ¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V BÕÿLi…”¡ ªRΩLRigRiªRΩVá ≠sμy˘ LÛRiVá©´sV BªRΩLRi gRiμR∂VÕ˝‹[NTP xqs©´sı¨sμ≥y©y˘¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi |msLixmsoª][ ™´sVL][ 25Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ |msLjilgi[ ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. IN][‰ gRiμj∂Õ‹[ lLiLi≤R∂V ªRΩLRigRiªRΩVáV @™´sNSaSáV©yı∏R∂V ¨s @μ≥j∂NSLRiVáV, \lLiªRΩVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¡≤R∂Liª][ DFyμ≥y˘∏R∂VVáV Æ™sªRΩáFy xqs©´sı¨s ™´sLji ≠sªRΩÚ©yáNRPV \|qsªRΩLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. á™´soªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ øyÕÿø][»˝¡ BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsμj∂NTPÕ‹[á \|§¶¶¶˙’¡≤`∂ ≠sªRΩÚ©yá©´sV xmsáV \|ms#˚Æ™s[…fi NRPLi|ms¨dsáV 550 Æ©sáN]Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV LRiWFy∏R∂Vá©´sVLi¿¡ 600 ™´sLRiNRPV @™´sVV¯ªRΩV©yıLiVV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿZNP[ @¨sı r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆryÚ™´sV©´sı FyáNRPVá ˙xmsNRP»¡ ¬ø¡Liμj∂©´s LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ºΩ F¢LRixqsLRixmnsLSáaS≈¡NRPV $μR∂L`iÀÿ ¡V DLi≤R∂≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ©´sáV,@μ≥j∂NSLRiVá •¶¶¶≠dsVáV @™´sVáVNRPV ©Ø[øR¡V Cá’Ù¡ ¬ø¡[NRPWLjiLiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV gRiVxqsgRiVxqsÕÿ≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRiV. N][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´s≤y¨sNTP BÆμ∂[ ¨sμR∂LRi+©´sLi. FyhRiaS ááV xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][Æ©s[ N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂gS, ≠sμy˘LÛRiVáV @™´sxqÛsáª][ ≠sμR∂˘©´sV @À≥œ¡˘ zqsxqsVÚ©yıLRiV. \¤À¡Liry ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 70 ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): xqsL`iø≥yLÍkiá Æ™sWªRΩ Æ™sWgRi≤R∂Liª][ FyhRiaSááV©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ 18 FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ BxmsˆV≤R∂V gRi≤R∂V™´soÕ‹[xmso ≠sμR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡Vá©´sV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[Õÿ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVÕ˝‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi gRiμR∂Vá xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS DLiμj∂. \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ºdΩxqsVN]xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω @μ≥j∂NSLRiVáV ©´s≤R∂VLi ™´sW¤…¡[gSLi D©´sıªRΩ FyhRiaS áՋ[ HμR∂V ’¡gjiLiøyLRiV. ’¡Ã˝¡V©´sV Aáxqs˘LigS ¬ø¡÷˝¡}qsÚ @μR∂©´sxmso ø≥yLÍki xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©´sı ªRΩLRigRiªRΩVáNRPV ZNP[™´sáLi ™´sVW≤R∂V gRiμR∂V á ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ≠s™´sLjixqsVÚ©yıLRiV. Aáxqs˘LigS ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ ’¡Ã˝¡V\|ms @μR∂©´sxmso D©yıLiVV. μk∂Liª][ lLiLi≤R∂V ªRΩLRigRi ªRΩVáV ¬ø¡»˝¡ ø≥yLÍkiá©´sV A}ms @μ≥j∂NSLRiLi, @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ’¡÷˝¡Lig`i ≠sVxtsQ©˝´sÕ‹[Æ©s[ NTPLiμR∂Æ©s[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. \¤À≥¡Liry xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s ry£mnÌsÆ™s[L`i©´sV xqs™´sLjiLiøyLRiV. . C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ’¡÷˝¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ÀÿáVLRi D©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ ªRΩLRigRiºΩ ˙…ÿ©±s=N][ zqs ¡˜Liμj∂ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV ≠s™´sLjixqsVÚ©yıLRiV.≠sμR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡V gRiμR∂VáV bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[LRiVN][™´s≤R∂Liª][ xmsLjizqÛsºΩ ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ «ÿxms˘Li ¬ø¡[}qsÚ @μR∂©´sxmso ™´s≤ÔT∂LixmsoáV ªRΩxmsˆ™´s¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ Aáxqs˘Li ¬ø¡[}qsÚ... ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá ’¡Ã˝¡VÕ‹[ @μR∂©´sxmso ø≥yLÍki¨s ˙xms™´sWμR∂NRPLRiLigS DLiμj∂.

@LiμR∂¨s ˙μyORPQ

80 aSªRΩLi L][gSáV ™´sV¨sztsQ¨s xms…Ì”¡{ms≤T∂ryÚ∏R∂V¨s NS™´so©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV LRiOTPQªRΩ ¨dsLRiV @Liμj∂Liøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ NSL][ˆlLi[xtsQ©±s\|ms DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLSÕ‹[ Fs NRP‰Q\Æ≤∂©y ™´sVVLRiVgRiV¨dsLRiV \|msxmso\¤Õ¡©±sÕ‹[NTP ¬ø¡[LRiVªRΩV©yı, zms…fi…ÿ˘£msá μy*LS ™´sVVLRiVgRiV¨dsLRiV ˙ªygRiV¨ds…”¡Õ‹[ NRPáVxqsVÚ©yı C N˝][L][r°‰£ms ∏R∂VLi˙ªyá μy*LS xmsLkiORPQ Õ˝‹[ æªΩ[áVªRΩVLiμR∂¨s NS™´so©´s zqs ¡˜Liμj∂ ¨sªRΩ˘Li ™´sVVLjiNTP™y≤R∂ ˙FyLi ªyáՋ[¨s xms’˝¡N`P …ÿ˘£msá μy*LS ˙ªygRiV¨ds…”¡¨s xmsLkiOTPQLiøyá¨s bP™´sN][…”¡˙xmsryμ`∂ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ aSLizmsÕfi=©´sV }qsNRPLjiLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ™y…”¡ ≠s™´sLSá©´sV LjiNSLÔRiVÕ˝‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªy©´sV NRPW≤y ANRPzqs¯NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[zqs zqs ¡˜Liμj∂ xms¨sºdΩLRiV\|ms NRPW≤y xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[ryÚ©´s¨s C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶}qsÚ øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV©yıLRiV. 194 μR∂VNSflÿáNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚáV {qs*NRPLjiLiøR¡gS ª]≠sV¯μj∂ μR∂VNSflÿáNRPV xqsˆLiμR∂©´s LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠ds…”¡NTP Lki©Ø[…”¡ zmnsZNP[ xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂ \¤Õ¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. 185 ™´sVμR∂˘Li μR∂V NSflÿáNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙F~≠s«¡©´sÕfi \¤Õ¡|qs©´sV=áV «ÿLki @∏R∂W˘LiVV. C Æ™s[VLRiNRPV ™y˘FyLRiVáV ™´sVμR∂˘Li @™´sV¯NSá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ¤À¡ÕfiÌ uyxmsoáV ∏R∂VªyªRΩ¥R∂LigSÆ©s[ N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV.gRiLjixtÌsQ ¿¡Ã˝¡LRi μ≥R∂LRiZNP[ ™´sVμR∂˘Li @™´sW¯Ã¡¨s xtsQLRiªRΩV ≠sμ≥j∂Li¿¡©y ™y˘FyLRiVáV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NS‰LRiV. ¤À¡ÕfiÌ uyxmsoá «‹[LRiV ™´sW˙ªRΩLi ªRΩgÊRi¤Õ¡[μR∂V. xqsgRi»¡Vc©´s ˙xmsºΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ¤À¡ÕfiÌ uyxmsoáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. N]ªRΩÚ ™´sVμR∂˘Li Fyá{qs @™´sVáVÕ‹[ ¤À¡ÕfiÌuyxmsoáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤R∂ ≤R∂Li, Fs™´sW¯Lkiˆ μ≥R∂LRiáZNP[ ™´sVμR∂˘Li @™´sV¯ NSá©´sV rygjiLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ™y˘FyLRiVáLiªy zqsLi≤T∂ZNP[…figS ™´sWLji N]ªRΩÚ Fyá{qs¨s ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]ZNP[‰ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ™´sVLji N]¨sı uyxmsoÕ˝‹[ ™y…ÿ N][xqsLi FyªRΩ zqsLi≤T∂ZNP[…fi Æ©s[ªRΩáV ¤À¡[LRiryLSáV rygjixqsVÚ©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s J ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ Aμ][¨s xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s J μR∂VNSfl·LiÕ‹[ ™y…ÿ©´sV F~Liμj∂©´s»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V xqs™´sWøyLRiLi. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS ˙gS ™´sWÕ˝‹[ ¤À¡ÃÌ¡V μR∂VNSflÿáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ ©´sı ™´s˘NRPVÚáª][ ªRΩ™´sV NSLRi˘NRPÕÿFyá©´sV Fsxmsˆ…”¡™´sWμj∂LjigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP IxmsˆLiμR∂Li NRPVμR∂VLRiVËNRPV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

xqs©´sı’¡∏R∂W˘¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi N]LiªRΩ ELRi»¡ xqs©´sı’¡∏R∂V˘Li©´sV ªRΩNRPV‰™´sμ≥R∂LRiNRPV ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂V Àÿ»¡VÕ‹[ DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡VNRPW≤y ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ xqsLRi*˙ªy x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi @™´so ª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV xqs©´sı¨s μ≥y©y˘¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \lLiªRΩVáV ™y˘FyLRiVá©´sV ˙ ¡ºΩ≠sVÕÿÆ≤∂[™yLRiV. ™y˘FyLRiVáV BªRΩLRi LSuÌy˚Õ˝‹[ ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV μ]LRiVNRPVªRΩV©yı∏R∂VLi »¡W ªRΩNRPV‰™´sμ≥R∂LRiZNP[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs™yLRiV. μk∂Liª][\lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°π∏∂[V™yLRiV. xmsLi»¡xmsLi≤T∂Li¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLi Õ‹[ NRPW≤y xqs©´sı¨s LRiNSáNRPV æªΩgRiVŒ˝œ¡ ¤À¡≤R∂μR∂ FsNRPV‰™´sgS DLiÆ≤∂[μj∂. ˙NTP≠sVxqsLi•¶¶¶LRiNRP ™´sVLiμR∂VáV zms¿¡NSLji ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV μ]≤ÔR∂V LRiNRPLi μ≥y©y˘Ã¡ª][ F°÷¡ËæªΩ[ @μR∂©´sLigS FsNRPLSNRPV 1000c2000 LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV ≈¡LRiVˬø¡[}qs™yLRiV. μ]≤ÔR∂V LRiNSáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sVμÙR∂ªRΩVμ≥R∂LRi DLi≤R∂≤R∂Li, ˙gS™´sWÕ˝‹[Æ©s[ HZNPzms ZNP[Li˙μyá μy*LS N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ @≠s xmsLi≤T∂Li¿¡©´s \lLiªRΩVáV FsNRPV‰™´sgS ÕÿÀ≥œ¡xmsÆ≤∂[™yLRiV. μk∂Liª][ xqs©´sı¨s ™´sLji LRiNSáV xmsLi≤T∂Li¬ø¡[ \lLiªRΩVáV NRPLRiV™´s∏R∂W˘LRiV. GÆμ∂[\Æ™sV©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs©´sıLRiNSáV DªRΩˆºΩÚ¬ø¡[}qs \lLiªRΩVáNRPV Àÿxqs»¡gS ¨sáV™´s≤R∂Li x§¶¶¶L<jiLiøR¡μR∂gji©´s ≠sxtsQ∏R∂VÆ™s[V.

≠sμR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡V ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ Aáry˘¨sNTP \|mns©±s ™´sxqsWáV ¬ø¡[}qsÕÿ.. ≠sμR∂V˘ª`Ω @μ≥j∂NSLRiVáV ’¡÷˝¡Lig`i ∏R∂VLi˙ªyáՋ[¨s ry£mnÌsÆ™s[L`i©´sV xqs™´sLjiLiøyLRiV. G˙zmsÕfi INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ @™´sVáVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s C N]ªRΩÚ …ÿLki£mns ≠sμ≥y©´sLi ˙xmsNSLRiLi, xqsNSáLiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨s ˙xmsºdΩ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiV≤T∂NTP ≠sμ≥j∂gS @μR∂©´sxmso ø≥yLÍki xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ gRiªRΩ Æ©sáՋ[ C @μR∂©´sxmso ø≥yLÍki¨s ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáV À≥œ¡LjiLiøyLRiV. Æ™s[VÕ‹[ Aáxqs˘LigS ’¡Ã˝¡VáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s ™yLRiLiªy.. «¡⁄©±sÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ @μR∂©´sxmso À≥ÿLS¨sı À≥œ¡LjiLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS, xqsNSáLiÕ‹[ ’¡Ã˝¡VáV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[Õÿ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVÕ˝‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤y¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. ≠s≠sμ≥R∂ ZNP[»¡gjiLkiÕ˝‹[ @μR∂©´sLigS xmsμj∂ LRiWFy∏R∂Vá ©´sVLi¿¡ ™´sLiμR∂ LRiWFy∏R∂Vá ™´s©´sLRiNRPV @μR∂©´sLigS xqsL`iø≥yL`Íi ≠sμj∂ryÚLRiV.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): $<ä´ dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔqï Ç+ø± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T n+<äø£b˛e&É+, $<ë´s¡Tú\‘√ #Ó\>±≥+ n&ÉT ‘·Tqï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï dæ|æ◊j·T+ sêÁwüº ø£$T{Ï düuÛÑT´&ÉT {Ï.kÕ>∑sY $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº ø£$T{Ï |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡+˝Àì <Ûäs¡Œ*¢ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\qT dü+<ä]Ù+∫ $<ë´s¡Tú\qT, ñbÕ<Ûë´j·TT\qT düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. 3, 7, 8 ‘·s¡>∑‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø=ìï bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T Ç+ø± bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #˚s¡ø£b˛e&É+ ìs¡¢ø£å´ìøÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î dü]|ü&É ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, eTs¡T&ÉT <√&ÉT¢ ˝ÒeHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\ b˛düTº\T U≤∞>± ñHêïsTT, dü¬s’q Ä≥ düú\+ ˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |üø£ÿH˚ ñqï ≈£L*b˛j˚T <äX¯˝À ñqï bÕ‘· mdæº Vü‰düº˝Ÿ düú˝≤ìï <Ûäs¡Œ*¢ dü÷ÿ˝ŸøÏ πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT<Ûä´Vü≤ï uÛÀ»q+˝À HêD´‘· ˝Ò<äHêïs¡T. ô|]–q <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± eT<Ûä´Vü≤ï uÀ»q @C…ì‡\≈£î kÕ¢|t πs≥T ô|+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ô|~› yÓ+ø£{ŸsêeTT\T, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T, >∑+>±<ÛäsY, <ä+&ç yÓ+ø£{Ÿ, m.s¡y˚Twt u≤ãT, õ˝≤¢ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T eT˝≤´\ >√es¡úHé, dæ~›sêeTT\T, \‘·,q÷s¡®Hé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

™´sV◊d˝¡ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s ™´sáxqsáV NRP≤R∂xms, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVáV ¤Õ¡[NRP ™´s˘™´sry∏R∂V NRPW÷d¡Ã¡V NRPW≤y xms©´sVá N][xqsLi BªRΩLRi ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ™´sáxqsáV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. ªRΩLS*ªRΩ ™y©Ø¿¡Ë©y D©´sı @μR∂V©´sV NSxqsÚ F°ªRΩVLiμR∂¨s A ªRΩLS*ªRΩ ≠sºΩÚ©y xmsLi»¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´sW˙ªRΩLi ¬ø¡[ºΩNTP @LiÆμ∂[μj∂ DªRΩÚÆμ∂[©´s¨s \lLiªRΩ©´sıáV @Li»¡V©yıLRiV. gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ @NRP‰≤R∂NRP‰≤y xmsμR∂V©´sV ™y©´s NRPVLjizqs©´sxmsˆ…”¡NUP xmso÷¡Æ™sLiμR∂VáՋ[¨s \lLiªRΩ©´sıá À≥œ¡W≠sV\|ms ¿¡©´sVNRPV NRPW≤y LSáˤա[μR∂V. μk∂Liª][ C ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáV \|qsªRΩLi NRPW÷d¡Ã¡VgS ™´sáxqs F°ªRΩV©yıLRiV. BLiªRΩgS NRPLRiV™´so ªyLi≤R∂™´sLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* |msμÙR∂áVNS¨ds, @μ≥j∂NSLRiVáV NS¨ds \lLiªRΩ©´sıNRPV ry∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ™´sVVLiμR∂VNRPV LSNRPF°™´s≤R∂Li øyÕÿ μyLRiVfl·Li @¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV.INRP xmsNRP‰ ≈¡Lki£mns rygRiVNRPV zqsμÙR∂LigS FsLRiV™´soáV, Æ™s[LRiVaRP©´sgRi NS∏R∂Vá©´sV æªΩ¿¡Ë|ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. ™´sL<SáV xqs˙NRP™´sVLigS NRPVLRiV™´sNRP @xmsˆVáV æªΩøR¡VËNRPV¨s ≠ds…”¡¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sLRiVfl· Æμ∂[™´so≤R∂V NRPLRiVfl”·LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠sªRΩÚ©´sLi Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP G≠sV ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂V¨s @π∏∂W™´sV∏R∂VzqÛsºΩÕ‹[ D©yıLRiV. À‹[LRiVÀÿ™´soá \lLiªRΩ©´sıá g][≤R∂V ™´sVL][Õÿ DLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi CÆ™s[xqs≠sÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 300 À‹[LRiVÀÿ™´soÕ˝‹[ À≥œ¡WgRiLRi˜ «¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi…ÿLiVV. μk∂Liª][ ª][»¡Õ˝‹[ D©´sı xmsLi»¡ NSxqsÚ FsLi≤R∂VμR∂aRPÕ‹[ DLiμR∂¨s, μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ¨dsLRiVLiμj∂NRPμy INRP ªRΩ≤T∂ B}qsÚ Æ™s[LRiV aRP©´sgRi rygRiV ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë¨s AaRPxms≤ÔyLRiV. ªRΩLS*ªRΩ ™y©Ø}qsÚ xmsLi≤R∂VªRΩVLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLiª][ Æ™s[LRiV aRP©´sgRi N]©´sVg][áV ¬ø¡[aS™´sV¨s ºdΩLS À‹[LRiVÀÿ™´soáV FsLi≤T∂Fyπ∏∂[V, ™´sL<Ri™´sVVLSNRPFy∏R∂VÆ©s[ BNRP ªRΩ™´sV g][≤R∂V Fs™´s*LjiNTP ¬ø¡xmsˆVN][™yá¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

™´sV◊d˝¡ N][ªRΩáV:™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV 4 gRiLi»¡Ã¡V NRPLkiLi©´sgRiL`i, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô):xqsLRi*ryμ≥yLRifl·LigS ™´sL<SáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NSgSÆ©s[ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ Ã¡V LRiμÙR∂V¬ø¡[zqs ¨sLRiLiªRΩLRi ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV xmsLizmsfl‘·¬ø¡[xqsVÚLi …ÿLRiV. @LiVVæªΩ[CryLji {qs©±sLji™´sL`i=gS ™´sW LjiLiμj∂.Æ™sVV©´sı…”¡™´sLRiNRPV N][ªRΩáV ªRΩgÊjiLi¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV INRP…”¡lLiLi≤R∂V ™´sL<S áV xms≤R∂gSÆ©s[ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV AaRPËLRi˘Liª][Fy»¡V À≥ÿLS¨sı Æ™sWxmsoªRΩV ©yıLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá©´sV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyáª][Fy»¡V, Dxms ≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μyáV©´sı ˙FyLiªyáNRPV\|qsªRΩLi ©yáVgRiVgRiLi»¡Ã¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V N][ªRΩ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. @Õÿlgi[ ˙gS™´sWáNRPV zqsLigjiÕfi }mns«fi ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ©´sV ≠sμ≥j∂Li¿¡LS˙ºΩxmsp»¡ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. @Li¤…¡[˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡VBŒ˝œ¡Õ˝‹[ F~μÙR∂Liªy ≠sμR∂V˘ª`Ω ¤Õ¡[NRPVLi ≤yÆ©s[ NSáLi Æ™sÃ˝¡μk∂∏R∂W÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩÆ©sáN]Liμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™´s≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂W gRiLi |msLjigjiF°LiVVLiμj∂. μR∂VNTP‰μR∂V¨sı ©y»˝¡VÆ™s[}qsLiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sV D©yıLRiV. AbPLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV ™´sL<SáV xms≤R∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ NRP™´sVªyáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV \|qsªRΩLi ™´s˘™´sry∏R∂V À≥ÿ™´soá¨ds…”¡Æ©s[ ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ N][…ÿ6.8 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡V NSgS ˙xmsxqsVÚªRΩLi 7.2 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡V ˙≤y ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V LjiNSLÔRiVáV æªΩáVxmso ªRΩV©yıLiVV. C™´s˘ªy˘ry¨sı ªRΩgÊjiLiøyáLi¤…¡[ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂LiøR¡NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li »¡V©yıLRiV. ™´sVL][©yáV\lgiμR∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V ™´sLRiVfl·V≤R∂VNRPLRiVfl”·LiøR¡NRPVLi¤…¡[ ™´s˘™´sry∏R∂VLixmsLjizqÛsºΩ ™´sVLkiμj∂gRi«ÿLji F°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. ZNP[™´sáLi ™´s˘™´sry∏R∂V À≥ÿ™´soá\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩÆ©sáN]Li»¡VLiμj∂. ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ≠sμR∂V˘ª`Ω\|ms ™´sVLki À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. μk∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ™´sVLki |msLjilgi[ @™´sNSaSáV Æ™sVLi≤R∂VgS D©yıLiVV.

™´sVVμR∂VLRiVªRΩV©´sı Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso ≠s™yμR∂Li ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): Æ≤∂ÕÌÿ ˙FyLiªy¨sNTP ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsV NRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms ºdΩ˙™´s ™´s˘ºΩlLi[ªRΩ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. —¡Õ˝ÿ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV xmsNRP‰©´s|ms…Ì”¡ Æ≤∂ÕÌÿNRPV rygRiL`i ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤R∂Li\|ms xqsLRi*˙ªy ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV DμR∂∏R∂VLi xmsp»¡ ¨ds…”¡ ªRΩLRi÷¡Lixmso©´sV ¨s÷¡zms LS˙ºΩ Æ™s[Œœ¡Õ˝‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. . Æ≤∂ÕÌÿNRPV NRPXuÒy «¡ÕÿáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´sxmsˆ…”¡©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ¨sLRixqs©´sáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. ª]÷¡L][¤«¡[ …‘¡AL`iFs£qs ˙ZaP[fl·VáV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyLiVV.. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i Lji«¡LS*∏R∂VL`i Æ≤∂≤`∂rÌ°lLi[«fiNRPV @ºΩ ¬ø¡[LRiV™´sÕ‹[ DLiμj∂. $\ZaPáLi «¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ≠s≤R∂VμR∂á™´soªRΩV©´sı ¨dsLRiV ZNP[™´sáLi 1351 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi≤R∂»¡Liª][ rygRiL`iNRPV ¨ds…”¡ LSNRP @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLiμj∂. J \Æ™sxmso $\ZaPáLi, ™´sVL][ \Æ™sxmso ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i ¨ds…”¡ ™´sV…ÌÿáV @≤R∂VgRiLi…”¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Æ≤∂ÕÌÿNRPV 15 …‘¡cFsLi{qsá ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV¨s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ˙xmsbPxqsVÚ©yıLiVV. Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ ©ygSLÍRiV©´srygRiL`iÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP, xmsáV™´soLRiV æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVá ¿¡˙ªRΩxms…ÿáNRPV zmsLi≤R∂ ˙xmsμy©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS N][μy≤R∂, ALi˙μ≥y xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ©´sÃ˝¡ ¡Li≤R∂gRiWÆ≤∂Li ™´sμÙR∂ æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV, …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV LSryÚL][N][ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sVLS˘Ã¡gRiW≤R∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s @–¡Ã¡ xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NSLS˘øR¡LRifl· LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV.

C Æ©sá 11 ©´sVLi¿¡ J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy xqs™´sLRifl· NRP≤R∂xms, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy xqs™´sLRifl· C Æ©sá 11 ©´sVLi¿¡ ¡Wª`Ω ¤Õ¡™´sÕfi @μj∂NSLRiVáV BLi…”¡Li…”¡NTP Æ™s◊˝¡ xqs™´sV˙gRiLigS xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμy©yμj∂NSLji À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©´sV= μy*LS AÆμ∂[bPLiøyLRiV. J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy xqs™´sLRifl·\|ms —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©±s= «¡LjigjiLiμj∂ .C xqsLiμR∂LRi˜LigS Fs¨sıNRPá ˙xmsμy©yμj∂NSLji ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW I»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy xqs™´sLRifl· xqs™´sV˙gRiLigS BLi…”¡Li…”¡NTP Æ™s◊˝¡ xmsLjibdPá©´s «¡LRiFyá©yıLRiV.  ¡Wª`Ω ¤Õ¡™´sÕfi @μ≥j∂NSLRiVáNRPV J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy xqs™´sLRifl· xmsLjibdPá©´s\|ms bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. @Õÿlgi[ ˙xmsºΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xqsWxmsL`i\Æ™s«¡L˝RiVgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyá©yıLRiV.  ¡Wª`Ω ¤Õ¡™´sÕfi @μj∂NSLRiVáVgS @LigRi©±s™y≤T∂ ™´sLRi‰L˝RiV , xmsLiøy∏R∂VºΩ |qs˙NRP»¡Lji , AL][*áV NRPW≤R∂ ™´soLi≤R∂™´søR¡Ë©yıLRiV. F°÷¡Lig`i }qÌsxtsQ©±s NRPV J»¡LRiV BLi…”¡NTP lLiLi≤R∂V NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLi ™´soLi≤R∂NRPW≤R∂μR∂¨s @LiμR∂VN][xqsLi N]ªRΩÚ F°÷¡Lig`i }qÌsxtsQ©±s @™´sxqsLRi™´sV©´sVNRPVLi¤…¡[ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi FsLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizmsLiøyá©yıLRiV. J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ ªRΩ™´sV }msLRiV©´sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV A©±s \¤Õ¡©±sÕ‹[ , ≠dsV}qs™´s ZNP[Li˙μyáՋ[ NRPW≤R∂ ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë©yıLRiV. NRP≤R∂xms xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS BLi…”¡Li…”¡NTP Æ™s◊˝¡ xqs™´sV˙gRiLigS ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[LRiVˆÃ¡V xmsLjibdP÷¡Liøyá©yıLRiV. J»¡LRiV ©´sÆ™sWμR∂V N][xqsLi FnyLRiLic6 , FnyLRiLic7 , FnyLRiLic8 , FnyLRiLic8 Fs ªyx§¶¶¶bdPÕÙÿL˝Ri NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ™´soLiøyá©yıLRiV. BLi…”¡Li…”¡ xmsLjibdPá©´sÕ‹[ N]ªRΩÚgS @L>RiªRΩ gRiá ∏R∂VV™´sNRPVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWμR∂V μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V NRPLixmsp˘»¡LkiNRPLRifl· ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @¨sÕfi NRPV™´sWL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªRΩ™´sVLji xqsWøR¡©´sá ˙xmsNSLRiLigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV©yıLRiV.


™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. @»¡V …‘¡≠ds ™´sp˘∏R∂VL`iztsQ£ms gRiªRΩ LjiNSLÔRiVá©´sV ºΩLRigRiLSzqs©´s»Ì¡V @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. μyμyxmso 15,481,000 ™´sVLiμj∂ …‘¡≠dsÕ˝‹[ ™´sW˘ø`¡©´sV ≠dsOTPQLi¿¡©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ |qsˆLiVV©±s ≠s¤«¡[ªRΩgS @™´sªRΩLjiLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ @’≥¡©´sLiμR∂©´sá xqsLiÆμ∂[aSáV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[©´sLiªRΩgS |qsNRP©±sNRPV LjiNSLÔRiV rÛyLiVVÕ‹[ F°xqÌsVáV ™´s¿¡Ë©´s»Ì¡V …”¡*»Ì¡L`i æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS 16.5 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´s ™´sVLiμj∂ |qsˆLiVV©±s ≠s«¡∏R∂VLi\|ms …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ xqsLiÆμ∂[aSáV DLiøyLRiV. @Li¤…¡[ |qsNRP©´sVNRPV 15,358 ™´sVLiμj∂ …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ ªRΩ™´sV F°£qÌs DLiøyLRiV. Bμj∂ ªRΩ™´sV Æ™s…fi\|qs…fi øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ xqsLjiN]ªRΩÚ LjiNSLÔRiVgS …”¡*»Ì¡L`i ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂.

j·T÷s√ V”≤s√\≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+ ™´sW˙≤T∂≤`∂: ™´sLRiVxqsgS lLiLi≤][ryLji ∏R∂VWL][zms∏R∂V©±s ryNRPL`i ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms lgiáVøR¡VNRPV©´sı |qsˆLiVV©±s «¡»Ì¡VNRPV xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ xmnsV©´sry*gRiªRΩLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ @’≥¡™´sW©´sVáV ™yLjiNTP ˙ ¡x§¶¶¶¯LRi¥R∂Li xms…ÌÿLRiV. B™yŒœ¡ xqs*Æμ∂[aRPLi ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı |qsˆLiVV©±s A»¡gSŒœ¡˛ @’≥¡™´sW©´sVá ZNP[LjiLiªRΩáV , øR¡xmsˆ»˝¡V ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLiVV,. FsLiVVL`iF°LÌRiV ©´sVLi≤T∂ ˙xmsμ≥y©´s ©´sgRiLRiLi ™´sW˙≤T∂≤`∂ ™´sLRiNRPW L][≤˝R∂\|ms Fny˘©±s= ÀÿLRiVáV ºdΩLSLRiV. NTPNTP‰Ljizqs©´s @’≥¡™´sW©´sVá ™´sVμ≥R∂˘ J|ms©±s …ÿ£ms  ¡xqsV=Õ‹[

A»¡gSŒœ¡˛LiμR∂LRiW ElLi[gjiLixmsogS ™´sVVLiμR∂VNRPV NRPμj∂ÕÿLRiV. |qsˆLiVV©±s ryNRPL`i …‘¡xtsQL`ÌiQ= μ≥R∂LjiLi¿¡©´s @’≥¡™´sW©´sVáV ™yLji\|ms xmspá™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøyLRiV. μk∂Liª][ lLi≤`∂ @Li≤`∂ \Æ™s…fi NRPáL`i=ª][ ©´sgRiLRi™´sVLiªy LRiLigRiVá\Æ™sVF°LiVVLiμj∂. 36 ≤T∂˙gkiá FsLi≤R∂Õ‹[ \|qsªRΩLi @’≥¡™´sW©´sVáLiμR∂LRiW A»¡gSŒœ¡˛©´sV øR¡W}qsLiμR∂VNRPV FsgRi ¡≤R∂≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. @»¡V A»¡gSŒœ¡ß˛ NRPW≤y @’≥¡™´sW©´sVá ˙gSLi≤`∂ Æ™sÕfiNRP™±sV©´sV Ary*μj∂LiøyLRiV. \|mns©´sÕfiÕ‹[ B»¡÷d¡\|ms 4c0 æªΩ[≤yª][ lgi÷¡¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ©´sVLiÆ≤∂[ |qsˆLiVV©±sÕ‹[ xmsLi≤R∂gRi

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, E˝…’ 4 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

l\+ø£ ≥÷sY≈£î {°$T+&çj·÷ ôd\ø£åHé ◊|”m˝Ÿ »≥¢≈£î &Ó’¬sø˘º m+Á{° »≥Tº˝ÀøÏ ‹]– sêqTqï ôdVü‰«>¥, »V”≤sY ™s´ VVLi¤\À¡ #: C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı $áLiNRP xmsLRi˘»¡©´s N][xqsLi À≥ÿLRiª`Ω «¡»Ì¡V©´sV lLi[xmso FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. μk∂¨s N][xqsLi ¿d¡£mns |qsáNÌRPL`i NRPXxtÒsQ™´sWøyLji $NSLiª`Ω Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s |qsáORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS©´sVLiμj∂. Azqs∏R∂W NRP£ms ªRΩLS*ªRΩ À≥ÿLRiª`ΩNRPV BÆμ∂[ ª]÷¡ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V zqsLki£qs. μk∂Liª][ «¡»Ì¡VÕ‹[ xmsáV ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. gS∏R∂Wáª][ gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS «¡»Ì¡VNRPV μR∂WLRi\Æ™sV©´s ≤yztsQLig`i J|ms©´sL`i ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i , }ms£qs À›Ã¡L`i «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s ºΩLjigji LS©´sV©yıLRiV. ≠dsLjiμÙR∂LRiW zmns…fiÆ©s£qs ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ «¡»Ì¡V FsLizmsNRPNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıLRiV. @Õÿlgi[ DÆ™s[Va`P ∏R∂WμR∂™±s NRPW≤y Lki FsLi˙…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yı≤R∂V. |qs•¶¶¶*g`i «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºΩLjigji ™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠sV≤T∂ÕÿLÔRiL`iÕ‹[ ™´sV©Ø[«fi ºΩ™yLki\|ms Æ™s[»¡V xms≤R∂©´sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i A≤R∂≤R∂Li\|ms Bxmsˆ»¡NUP xqsˆxtÌsQLi ¤Õ¡[μR∂V. INRPÆ™s[Œœ¡ ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ J|ms©´sL`i @Li«¡NS˘ LRi•¶¶¶Æ©s[NRPV ø][»¡V μR∂ZNP[‰ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V À‹[LÔRiV ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi. |qs•¶¶¶*g`i , gRiLi’≥d¡L`iª][ Fy»¡V LRi•¶¶¶Æ©s[©´sV ™´sVW≤][ J|ms©´sL`igS FsLizmsNRP ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV |qsáNÌRPL˝RiV Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ zqsˆ©´sıQL˝Ri ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi xqsLiμj∂gÙRiªRΩ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ™´sVVgÊRiVLRiV zqsˆ©´sıQL˝S... BμÙR∂LjiZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV™y*Õÿ @Æ©s[ μy¨s\|ms |qsáNÌRPQL˝RiÕ‹[ øR¡LRiË «¡Ljilgi[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. $áLiNRP zmsø`¡Ã¡©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s A£mns zqsˆ©´sıL`i x§¶¶¶LRi˜È«¡©±s©´sV «¡»Ì¡VÕ‹[NTP FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|msÆ©s[ @LiμR∂Lji μR∂XztÌsQ D©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. øyÕÿ NSáLi «¡»Ì¡VNRPV μR∂WLRi\Æ™sV©´s ¡“Í¡NTP LSx§¶¶¶ßÕfiaRPLRi¯ , @bP*©±s , J«ÿá ©´sVLi≤T∂ F°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂. ≠dsLjiÕ‹[ @bP*©±s FsLizmsNRP ≈¡LSLRi™´sgS... lLiLi≤][ zqsˆ©´sıL`igS LSx§¶¶¶ßÕfiaRPLRi¯ ™´sVVLiμR∂V ™´sLRiVxqsÕ‹[ D©yı≤R∂V. Azqs∏R∂WNRP£msNRPV C ∏R∂VV™´szqsˆ©´sıL`i FsLizmsNRP NS¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi À≥œ¡“Í¡ \Æ™sxmso |qsáNÌRPL˝RiV Æ™sVVgÊRiV øR¡WzmsæªΩ[ LSx§¶¶¶ßÕfiaRPLRi¯NRPV ™´sVL][ryLji ¨sLSZaP[ FsμR∂VLRi™´soªRΩVLiμj∂. @»¡V }ms£qs À›÷¡Lig`iÕ‹[ «¡{§¶¶¶L`i , DÆ™s[Va`P ∏R∂WμR∂™±sá rÛy©yáNRPV ≤≥][NS ¤Õ¡[©´s¤…Ì¡[... ≠sVgji÷¡©´s ™yLjiÕ‹[ ≠s©´s∏∫∂V NRPV™´sWL`i , ˙xms≠dsfl„fi NRPV™´sWL`i , @a][N`P μj∂Li≤y , BLSˆÈ©±s xmshS©±s lLi[xqsVÕ‹[ D©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ AÕfiL_Li≤R∂L`i N][…ÿÕ‹[ xmshS©±sZNP[ FsNRPV‰™´s @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. @»¡V H{msFsÕfi ’¡g`i zmns£tsQ LRi≠dsLi˙μR∂ «¡Æ≤∂[«ÿNRPV «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V μR∂NRP‰≤R∂Li @©´sV™´sW©´sÆ™s[V... gRiªRΩ zqsLji£qsáª][ Fy»¡V H{msFsÕfiÕ‹[©´sW C AÕfiL_Li≤R∂L`i |msμÙR∂gS ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxms¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. @LiVVæªΩ[ ZNP|mÌs©±s μ≥][¨ds «¡Æ≤∂[«ÿNRPV ™´sVμ≥ÙR∂ºΩxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ @ªRΩ¨s FsLizmsNRP\|ms ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPW xqs|qsˆ©±s= N]©´srygRi©´sVLiμj∂. NSgS «¡»Ì¡VÕ‹[NTP INRP ™´sVV≈¡Li NRPW≤y ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. |qsáORPQ©±s NRP≠sV…‘¡Õ‹[ xqsVlLi[Li˙μR∂ ÀÿÆ™s[ , ©´slLi[Li˙μR∂ z§¶¶¶LS*fl‘·.. B…‘¡™´sá À≥ÿLRiª`Ω Fs «¡»Ì¡V NRPlLi[’¡∏R∂V©±s xmsLRi˘»¡©´s©´sV μR∂gÊRiLRiVLi≤T∂ xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøyLRiV. À≥ÿLRiª`Ω Fs «¡»Ì¡VÕ‹[ øR¡¤…¡[aRP*LRi xmso«ÿLS , «¡Ã¡«fi xqsZNP[=©y , À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*L`i NRPV™´sWL`i ≠sLi≤U∂£qs\|ms @μR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·LiøR¡≤R∂Liª][ ™yLji }msL˝RiW øR¡LRiËNRPV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ Fs¨s≠sVμj∂ ™´sVLiμj∂ Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s , ©´sáVgRiVLRiV }msxqsL˝RiV , BμÙR∂LRiV zqsˆ©´sıQL˝Ri FnyLRiV¯ÕÿZNP[ |qsáNÌRPL˝RiV J»¡V Æ™s[}qs ø≥y©´sV=Liμj∂. H{msFsÕfi Hμ][ {qs«¡©±s ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤R∂V Æ©sááV ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPV©´sı À≥ÿLRiªRΩ A»¡gSŒœ¡ß˛ «¡⁄\¤Õ¡ ™´sVW≤][ ™yLRiLiÕ‹[ $áLiNRPNRPV  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LRiªyLRiV. «¡⁄\¤Õ¡ 21 ©´sVLi≤T∂ AgRi£tÌsQ 4 ™´sLRiNRPW HμR∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qs «¡LRigRi©´sVLi≤R∂gS... AgRi£tÌsQ 7©´s G\ZNPNRP …‘¡ »¡*Li…‘¡ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂.

_õHÓ d t dü«\Œ ˝≤uÛ≤˝À¢ kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ eT+>∑fi¯yês¡+ dü«\Œ ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæ+~. <˚oj·T yê{≤ ÁfÒ&ç+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ dü«\Œ+>± eè~› #Ó+~+~. |òü*‘·+>± ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ ôdHÓ‡ø˘‡ 27 bÕsTT+≥T¢ |ü⁄+E≈£îì 17,426 bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. n˝≤π> ì|”º ≈£L&Ü ‘=$Tà~ bÕsTT+≥T¢ dü«\Œ+>± ã\|ü&ç 5,288 bÕsTT+≥¢ e<ä› dæús¡|ü&ç+~. Ädæj·÷, j·T÷s¡|t, nyÓT]ø± kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæq|üŒ{Ïø° <˚oj·T m|òtmyéTd”J, ◊{° ùws¡T¢ qwüºb˛e&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ dü«\Œ+>± ˝≤uÛÑ|ü&ç+~. nsTT‘˚ ø£q÷®eTsY &É÷s¡ãT˝Ÿ‡, ]j·÷©º , |”mdtj·T÷, yÓT≥˝Ÿ, ÄsTT˝Ÿ, >±´dt, u≤´+øÏ+>¥ ùws¡T¢ ˝≤uÛÑ|ü&É≥+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ qcÕº\ qT+∫ >∑f…ºøÏÿ+~.

j·T÷s√ CÀHé˝À 18 \ø£å\ ñ<√´>±\T |òü{Ÿ rÁe s¡TD dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq j·T÷s√ CÀHé˝À @&Ü&ç ø±\+˝ÀH˚ 18 \ø£å\ ñ<√´>±\T b˛j·÷j·Tì j·T÷s√kÕº{Ÿ yÓ\¢&ç+∫+~.>∑‘· @&Ü~ y˚T@ qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î á ñ<√´>±\T VüQwtø±øÏ nj·÷´j·Tì ‘Ó*|æ+~. j·T÷s√ CÀHé˝Àì Á^dt, ôdŒsTTHé˝À HÓ\ø=qï rÁe s¡TD dü+øå√uÛÑ+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á dü+øå√uÛÑ+ j·T÷s√ CÀHé yÓTT‘·Ô+ yê´|æ+#˚ Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.B+‘√ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq <˚XÊ\qT >∑f…ºøÏÿ+#˚+<äT≈£î #˚|ü&ÉT‘·Tqï #·s¡´\T ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTHêìï ÇdüTÔHêïsTT. B+‘√ j·T÷s√qT ñeTà&ç ø£¬s˙‡>± n+^ø£]düTÔqï 17 <˚XÊ\ j·T÷s√CÀHé s¡TD dü+øå√uÛÑ+˝À n+‘·ø£+‘·≈£L ≈£Ls¡T≈£îb˛‘√+~.Á^düT˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á dü+øå√uÛÑ+ j·T÷s¡|t n+‘·{≤ $düÔ]k˛Ô+~. y˚T˝À j·T÷s√ CÀHé˝À ìs¡T<√´>∑ πs≥T 11.1 XÊ‘êìøÏ #˚]+<äì j·T÷s√|æj·THé j·T÷ìj·THé n~Ûø±]ø£ >∑Dq @C…˙‡ j·T÷s√kÕº{Ÿ yÓ\¢&ç+∫+~. sêuÀj˚T ø±\+˝À dü+øå√uÛÑ+ ìyês¡D≈£î ø£]ƒq ìs¡íj·÷\T rdüTø√yê*Œ nedüs¡eTT+<äì ‘Ó*|æ+~. ˝Òì |üø£å+˝À CÀHé˝À ìs¡T<√´>∑+ ô|#·Ã]˝Ò¢ Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~.

d”m˝Ÿ {° ≥«+{° >∑e]ï+>¥ øöì‡˝Ÿ Á|üø£≥q ™s´ VVLi¤\À¡ : ™´s¬ø¡[Ë @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı ø≥yLizms∏R∂V©±s= ÷d¡g`i »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ …‹[LkiıÕ‹[ ©yáVgRiV H{msFsÕfi «¡»˝¡V A≤R∂©´sV©yıLiVV. Æ™s[μj∂NRP ™´sWLRiVˆ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s L][«¡Ÿ μk∂¨s\|ms xqsˆxtÌsQæªΩ[ Æ™sáV™´s≤R∂NRPF°LiVV©y... ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV BxmsˆV≤R∂V μ≥R∂X≠dsNRPLjiLiøyLRiV. H{msFsÕfi ©´sVLi≤T∂ ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= , N][ÕfiNRPªyÚ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= , ¬ø¡\Æ©sQı xqsWxmsL`iNTPLig`i= , ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi=NRPV Æ©s[LRiVgS ˙xmsÆ™s[aRPLi NRP÷¡ˆxqsVÚ©´s»Ì¡V ø≥yLizms∏R∂V©±s= ÷d¡g`i gRi™´sLjiıLig`i N_¨s=Õfi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi H{msFsÕfiÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sVW≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[ ¨s÷¡¿¡©´s «¡»˝¡ZNP[ zqsFsÕfi …‘¡ »¡*Li…‘¡Õ‹[ AÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi μR∂NRPV‰ªRΩVLiμj∂. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi C G≤yμj∂ «¡Ljigji©´s Hμ][ {qs«¡©±s ø≥yLizms∏R∂V©±s= N][ÕfiNRPªyÚ , LRi©´sıLRi£ms ¬ø¡\Æ©sQı , ™´sVW≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡©´s ≤≥T∂÷d˝¡ Æ≤∂[L`iÆ≤∂≠sÕfi= ™´sW˙ªRΩÆ™s[V A≤y÷¡. @LiVVæªΩ[ ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= gRiªRΩ G≤yμj∂ ø≥yLizms∏R∂V©±s= ÷d¡g`i lgiáVøR¡VN][™´s≤R∂Liª][ ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±s x§¶‹[μyÕ‹[ ™yLji FsLi˙…‘¡ ≈¡LS\lLiLiμj∂. μk∂Liª][ C {qs«¡©±sÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©´sı «¡»˝¡ xqsLi≈¡˘ 14NRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. @Õÿlgi[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ©´sVLi≤T∂ AN˝SLi≤`∂ G|qs£qs , Æ™szqÌsLi≤U∂£qs ©´sVLi≤T∂ ˙…”¡¨s≤y≤`∂ @Li≤`∂ »¡VÀÿg][ , A}qÌs˚÷¡∏R∂W ©´sVLi≤T∂ ’¡g`iÀÿ£tsQ …‘¡™±sV= zqs≤U∂ı zqsNRP=L`i= , |msL`iÚ ry‰LRiËL`i= , μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS ©´sVLi≤T∂ \¤…¡…ÿ©±s= , \¤Õ¡©±s= FyÕÊ‹Li»¡V©yıLiVV. NSgS $áLiNRP , BLig˝SLi≤`∂ ©´sVLi≤T∂ FyÕÊ‹Æ©s[ «¡»˝¡V BLiNS ≈¡LSLRiV NS¤Õ¡[μR∂V. $áLiNRP ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i , ˙|mnsLi≤`∂= \¤Õ¡£mns …‘¡ »¡*Li…‘¡ …‹[Lkiıá ªRΩLS*ªRΩ C «¡»˝¡ ≠s™´sLSáV æªΩáVryÚLiVV. BNRP ª]÷¡ryLjigS FyNTPrÛy©±s ©´sVLi≤T∂ NRPW≤y ≤]Æ™sVzqÌsN`P …‘¡ »¡*Li…‘¡ …‘¡™±sV C {qs«¡©±sÕ‹[ A≤R∂©´sVLiμj∂. À≥ÿLRiª`Ω , FyNTPrÛy©±s ™´sVμ≥R∂˘ ˙NTPZNP…fi xqsLi ¡Liμ≥yáV ™´sV◊d¡˛ xmso©´sLRiVμ≥ÙR∂LRifl· μj∂aRPgS rygRiVªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ’d¡{qs{qsH ™yLjiNTP NRPW≤y A•¶¶¶*©´sLi xmsLizmsLiμj∂. μk∂Liª][ FyN`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s |qsLiVVÕfiN][…fi rÌy÷¡©±s= zqsFsÕfi …‘¡ »¡*Li…‘¡Õ‹[ A≤R∂©´sVLiμj∂. 2008Õ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™y÷¡= D©´sı ø≥yLizms∏R∂V©±s= ÷d¡g`i …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sVVLi\¤À¡ μy≤R∂Vá NSLRifl·LigS ™yLiVVμy

xms≤R∂≤R∂Liª][ 2009Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. 2010Õ‹[ r¢ªy˙zmnsNS Æ™s[μj∂NRP™´sgS.. gRiªRΩ G≤yμj∂ À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[Æ©s[ «¡LjigjiLiμj∂. C …‹[LRiıÆ™sVLi…fi \|ms#˚«fi™´sV¨ds 10 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV. À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ «¡LRigS÷¡= D©´sı C …‹[Lkiı ≠s≠sμ≥R∂ NSLRiflÿáª][ r¢ªy˙zmnsNSNRPV ™´sWLSËLRiV. BNRP‰≤R∂ ™´sL<SNSáLi LS™´s≤R∂Li , @Õÿlgi[ μR∂VLÊS™´sWªRΩ DªRΩ=™yáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ ’d¡{qs{qsH C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. zqsFsÕfi …‘¡ »¡*Li…‘¡ xqsFnyLki gRi≤ÔR∂\|ms ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li Bμj∂ lLiLi≤][ryLji. 2010Õ‹[ NRPW≤y μR∂OTPQflÿ˙zmnsNSÆ©s[ Æ™s[μj∂NRPgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ZNP[£ms…›©±s , «‹[|§¶¶¶©´s£qs ¡L`Êi , |qsLiøR¡WLji∏R∂V©±s , ≤R∂LRi˜©±sáՋ[ ™´sW˘ø`¡Ã¡V «¡LRiVgRiVªyLiVV. @LiVVæªΩ[ G≤R∂V «¡»˝¡V Æ©s[LRiVgS ªRΩ™´sV FsLi˙…‘¡ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsVN][gS... ≠sVgji÷¡©´s INRP rÛy©´sLi N][xqsLi AN˝SLi≤`∂ G|qs£qs , ˙…”¡¨s≤y≤`∂ @Li≤`∂ …‹Àÿg][ , \|§¶¶¶≠dsÕfiÔ \¤Õ¡©±s= , |qsLiVVÕfiN][…fi rÌy÷¡©±s=ª][ Fy»¡V BLig˝SLi≤`∂ , $áLiNRPá ©´sVLi≤T∂ ™´s¬ø¡[Ë lLiLi≤R∂V «¡»˝¡V NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[LkiıÕ‹[ F°…‘¡xms≤R∂©´sV©yıLiVV. @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı …‹[Lkiı xmspLjiÚ |tsQ≤R∂W˘Õfi©´sV ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s gRi™´sLjiıLig`i N_¨s=Õfi Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂.

ˇ*+|æø˘‡˝À uÛ≤s¡‘· |ü‘êø£<Ûë] mes√..? ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d : ™´sVL][ 23 L][«¡ŸÕ˝‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ À≥ÿLRiªRΩ xmsªyNRPμ≥yLji Fs™´sLRiÆ©s[μj∂ BLiNS ¨sLÒRi∏R∂VLi NS¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨s\|ms À≥ÿLRiªRΩ I÷¡LizmsN`P xqsLixmnsVLi \Æ≤∂Õÿ™´sWÕ‹[ DLiμj∂. ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´sLiÕ‹[ Fs™´sLRiV ÷d¡≤`∂ ¬ø¡[ryÚLRiÆ©s[ μy¨s\|ms ™yLRiV xqsLiμj∂gÙRiLiÕ‹[ D©yıLRiV. N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ˙NUP≤yNSLRiVáV ˙FyNÌUP£qs NSLRifl·LigS J|ms¨sLig`i |qsLRi¯¨dsNTP •¶¶¶«¡LRiV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™y¨sNTP FsNRPV‰™´s xqs™´sV∏R∂VLi ZNP[…ÿLiVVLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂ NS ¡…Ì”¡ ªRΩ™´sV ˙FyNÌUP£qsNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂©´sıμj∂ ™yLji @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. μk∂Liª][ @’≥¡©´s™±s ’¡Li˙μy , gRigRi©±s ©yLRiLig`iª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV rÌyL`i @Æ¥˝∂»˝¡V μk∂¨sNTP μR∂WLRiLigS DLi≤R∂©´sV©yıLRiV. μk∂Liª][ Fn˝yg`i ¤À¡[LRiL`i\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. @LiVVæªΩ[ lLi«˝¡L`i xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`iNRPV A Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiøyá¨s H™Ø[Fs À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP Æ™sVVμR∂»¡ @’≥¡©´s™±s ’¡Li˙μy xmsªRΩNS¨sı xms»Ì¡VNRPV¨s …‘¡™±sV©´sV ÷d¡≤`∂ ¬ø¡[ryÚLRi¨s @Liªy À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ 10 ≠dsV»¡L˝Ri FsLiVVL`i\lLizmnsÕfi CÆ™sLi…fi «¡⁄\¤Õ¡ 30Æ©s[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ’¡Li˙μy J|ms¨sLig`i |qsLRi¯¨dsNTP •¶¶¶«¡LRiV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μy¨sNTP ALRiVgRiLi»¡Ã¡NRPV \|msgS ªy©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡¤Õ¡[©´s¨s , ˙FyNÌUP£qsZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´so©´sı»Ì¡V H™Ø[FsNRPV xqsˆxtÌsQLigS ¬ø¡}msˆaS≤R∂V. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V J|ms¨sLig`i |qsLRi¯¨dsÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ xmsªyNRPLi À≥œ¡V«ÿ©´s Æ™sW∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. zmns…fiÆ©s£qs xmsLRiLigS ªRΩ©´sNRPV B ¡˜Liμj∂ FsμR∂VLRiπ∏∂[V˘ @™´sNSaRP™´sVVLi≤R∂≤R∂Liª][ @ªRΩ©´sV ºΩLRixqs‰LjiLiøy≤R∂V. μk∂Liª][ H™Ø[Fs ≠s¤«¡[LiμR∂L`i , ÷¡∏R∂WLi≤R∂L`i }ms£qs xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i }msL˝RiV xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liμj∂. ≠s¤«¡[LiμR∂L`iNRPV NRPW≤y BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ FsμR∂V\lLiLiμj∂. @ªRΩ¨s

|ü‘·q+ qT+∫ s¡÷bÕsTT ø√\T≈£î+≥T+~

|ü‘·qu≤≥˝À ñqï s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te eT∞¢ |ü⁄+E≈£î+≥T+<äì Á|üeTTK πs{Ï+>¥ @C…˙‡ ÁøÏdæ˝Ÿ ‘Ó*|æ+~. e#˚à e÷]à ∫e]Hê{ÏøÏ 50 kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îH˚ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì n+#·Hê y˚dæ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ eè~›πs≥TqT >±&ç˝À ô|fÒº+<äT≈£î rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\T Ç+<äT≈£î <√Vü≤<ä+ #˚j·TqTHêïj·Tì ÁøÏdæ˝Ÿ≈£î #Ó+~q ]ôdsYà $uÛ≤>∑+ $&ÉT<ä\ #˚dæq ìy˚~ø£˝À ‘Ó*|æ+~. &Ü\sY‘√ s¡÷bÕsTT |ü‘·q+ ne&É+‘√ e÷s¡ø£+ $\Te Ç{°e\ 57.32 kÕúsTTøÏ |ü&çb˛sTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. dü]ø=‘·Ô Ä˝Ÿf…ÆyéT ø£ìcÕºìï qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï ‘·ø£åD bÕ\d” #·s¡´\‘√ bÕ≥T eTT&ç#·eTTs¡T , Ç‘·s¡Á‘ê ø£yÓ÷&ç{° <Ûäs¡\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ ø£¬s+{Ÿ nøö+{Ÿ ˝À≥T ø=+‘· XÊ+‹+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì ÁøÏdæ˝Ÿ yÓ\¢&ç+∫+~. M≥ìï+{Ï Á|üuÛ≤e+‘√ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ >∑qTø£ ˇø£y˚fi¯ yÓTs¡T¬>’q |üø£å+˝À Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ∫e]ø£˝≤¢ s¡÷bÕsTT $\Te 50 kÕúsTTøÏ #˚πs+<äT≈£î eT÷&ç+≥ ¬s+&=+‘·T\ neø±X¯+ ñ+<äì $e]+∫+~. eTs√|üø£ÿ, Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\T j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ø=qkÕ>∑T‘·÷, j·T÷s√CÀHé dü+øå√uÛÑ+, Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± HÓ\ø=qï nì•Ã‹˝À ≈£L&Ü m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ ˝Òø£b˛‘˚ s¡÷bÕsTT $\Te 55 qT+∫ 57 kÕúsTT˝À ÃÁfÒ&Éj˚T´+<äT≈£î eT÷&ç+≥ ˇø£e+‘·T neø±X¯+ ñ+<äì ÁøÏdæ˝Ÿ ìy˚~ø£ yÓ\¢&ç+∫+~. j·T÷s√ CÀHé dü+øå√uÛÑ+ qT+∫ @e÷Á‘·+ ø√\T≈£îHêï s¡÷bÕsTT |ü‘·q+ Ä–b˛‘·T+<äì n+#·Hê y˚dæ+~.

CÆ™sLi…fi «¡⁄\¤Õ¡ 28©´s NS™´s≤R∂Liª][ ≠s¤«¡[LiμR∂L`i NRPW≤y ˙FyNÌUP£qsZNP[ xqs™´sV∏R∂VLi ZNP[…ÿLiVVLiøy≤R∂V. BNRP }ms£qs , xqsVbdPÕfiÕ‹[ INRPLjiNTP Fn˝yg`i Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. LSÀ‹[π∏∂[V 2c3 L][«¡ŸÕ˝‹[ μk∂¨s\|ms ªRΩVμj∂¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s H™Ø[Fs ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi ≠s«¡∏∫∂V NRPV™´sWL`i ™´sVÕ>‹[Q˙ªy æªΩ÷¡FyLRiV. xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i }msLRiV μyμyxmso ≈¡LS\lLiLRi©´s¤…Ì¡[©´s¨s ™yLRiÚáV NRPW≤y ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi C lLi«˝¡L`i @Æ™sVLjiNSÕ‹[ ryμ≥R∂©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V. lLi—˝¡Lig`i CÆ™sLi…fi AgRixtÌsvÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡ ≠sLS™´sVLi μ]LRiVNRPVªRΩVLiμj∂. C NSLRifl·Liª][Æ©s[ lLi«˝¡L`i xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`iZNP[ Fn˝yg`i ¤À¡[LRiL`i @xmsˆgjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´sVVLiμR∂V xqsVbdPÕfiª][ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V H™Ø[Fs æªΩ÷¡zmsLiμj∂.

\+&ÉHé˝À ø=\Te⁄B]q ª{≤{≤ yÓT>±|æ¬ø‡˝Ÿ μ ø±s¡T

>∑&ç∫q e÷]à HÓ\˝À C…˙yê˝À »]–q 82e n+‘·sê®rj·T yÓ÷{≤sY c˛˝À {≤{≤ Ä$wüÿ]+∫q ôV’≤Á_&é ø±HÓ‡|tº ø±s¡T {≤{≤ yÓT>±|æ¬ø‡˝Ÿ Á|üdüTÔ‘·+ Á_≥Hé˝À ø=\Te⁄B]+~. Á_≥Hé˝À n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·Tqï ª>∑T&ée⁄&é ô|òdæºe˝Ÿ Ä|òt d”Œ&éμ yÓ÷{≤sY c˛˝À {≤{≤ ‘·eT ôV’≤Á_&é ø±HÓ‡|tº ø±s¡TqT Á|ü<ä]Ù+∫+~. {≤{≤ yÓT>±|æ¬ø‡˝Ÿ Ç≥T u≤´≥Ø |üesY‘√q÷, n≥T ô|Á{À˝Ÿ Ç+»Hé‘√q÷ |üì#˚düTÔ+~. Ç~ ©≥s¡T≈£î e+<ä øÏ˝ÀMT≥s¡¢ es¡≈£L yÓTÆ˝ÒõìdüTÔ+<äì {≤{≤ ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ á yÓTÆ˝ÒJì u≤´≥Ø |üesY‘√ ø£*dæ ÇdüTÔ+<äì ‘Ó*|æ+~. {≤{≤ Á|ü‘˚´øÏ+∫ yÓT>±|æ¬ø‡˝ŸqT j·T÷s√|æj·THé e÷¬sÿ≥¢ ø√dü+ &çC…’Hé #˚dæ+~. j·T÷s√|æj·THé yÓs¡¸Hé {≤{≤ HêH√ j·T÷s¡|t e÷¬sÿ≥¢˝À Á|üy˚X¯ô|≥º&ÜìøÏ ã<äT\T <ëìø£Hêï yÓTs¡T¬>’q n‘ê´<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ ≈£L&çì ø±s¡TqT nø£ÿ&ç e÷¬sÿ≥¢˝À $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ìs¡ísTT+∫+~. á ~X¯>± |ü]XÀ<Ûäq\T #˚dæq {≤{≤ kÕ+πø‹ø£ $uÛ≤>∑+ ‘=\T‘· |æ¬ø‡˝Ÿ ø±HÓ‡|tºqT, nq+‘·s¡+ Bì bÕ¢{ŸbÕyéT qT Ä<Ûës¡+>± #˚düTø=ì yÓT>±|æ¬ø‡˝Ÿ ø±HÓ‡|tº

ø±s¡TqT n_Ûeè~› #˚dæ+~. á ø±s¡T˝À Hê\T>∑T m\ÁøϺø˘ yÓ÷{≤s¡T¢ ñ+{≤sTT. ˇø=ÿø£ÿ #·Áø£+˝À ˇø=ÿø£ÿ yÓ÷{≤sY ñ+{≤sTT. Ç$ 13 øÏ˝À yê≥¢ kÕeTsê´úìï ø£*– ñ+{≤sTT. *~∏j·T+ nj·÷Hé bòÕùd‡{Ÿ Ä<Ûës¡+>± |üì#˚kÕÔsTT. u≤´≥Ø |üesY <ë«sê {≤{≤ yÓT>±|æ¬ø‡˝Ÿô|’ 54 yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+ Á|üj·÷DÏ+#·e#·TÃ. á u≤´≥Ø\qT Ç+&Éø£åHé #ê]®+>¥ dædüºyéT qT ñ|üjÓ÷–+∫ Ø#êØ® #˚j·Te#·TÃqT. ˇø£y˚fi¯ m\ÁøϺø˘ |üesY U≤© nsTTb˛sTTq≥¢sTT‘˚ Ç+<äT˝À ñ+&˚ ∫qïbÕ{Ï 30 ;ôV≤#Y|” 325 d”d” dæ*+&ÉsY ô|Á{À˝Ÿ Ç+»Hé kÕj·T+‘√ ø±s¡TqT q&çù| neø±X¯+ ñ+≥T+~. Bì ô|Á{À˝Ÿ {≤´+≈£îqT ˇø£ÿkÕ] |òü⁄˝Ÿ #˚ùdÔ düTe÷s¡T 900øÏMT <ä÷s¡+ Á|üj·÷DÏ+#·e#·TÃ. πs+CŸ mø˘‡f…+&Ó&é m\ÁøϺø˘ yÓVæ≤ø£˝Ÿ ø±HÓ‡|tº Ä<Ûës¡+>± #˚düT≈£îì á bò˛sY d”≥sY dæ{° kÕàsYº ø±s¡T j·T÷s¡|t˝Àì {≤{≤ &çC…’Hé $uÛ≤>∑+ s¡÷bı+~+∫+~. {≤{≤ yÓT>±|æ¬ø‡˝Ÿ ≥]ï+>¥ πs&çj·Tdt πøe\+ 5.6 MT≥s¡T¢ e÷Á‘·y˚T ñ+≥T+~. Ç~ >∑]wüº+>± >∑+≥≈£î 100 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚>∑+‘√ |üs¡T>∑T\T rdüTÔ+~.

4.16 XÊ‘·+ ‘·–Zq <˚oj·T m>∑TeT‘·T\T Á|ü|ü+#· Ä]úø£ e÷+<ä´+ |ü⁄D´e÷ì >∑‘· y˚T HÓ\˝À <˚oj·T m>∑TeT‘·T˝À¢ 4.16 XÊ‘·+ ‘·>∑TZ<ä\ #≥T #˚düT≈£î+~. Á|ü<Ûëq+>± n_Ûeè~› #Ó+~q <˚XÊ˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï eT+<ä>∑eTq+‘√ bÕ≥T <˚oj·T+>± ‘·–Zq ñ‘·Œ‹Ô ø±s¡D+>± y˚T HÓ\˝À uÛ≤s¡‘· m>∑TeT‘·T\T ‘·‘˚&Ü~ y˚T HÓ\‘√ b˛*ùdÔ 4.16 XÊ‘·+ ‘·–Z 25.68 _*j·THé &Ü\s¡T¢>± qyÓ÷<Ó’+~. Ç<˚ düeTj·÷ìøÏ ~>∑TeT‘·T\T ≈£L&Ü 7.36 XÊ‘·+ ‘·–Z 41.9 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î |ü&çb˛j·÷j·Tì πø+Á<ä yêDÏ»´ XÊK $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. <˚X¯+˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ‘·>∑Z&É+ eT÷˝≤q y˚T HÓ\˝À uÛ≤Ø j·T+Á‘·|ü]ø£sê\ ~>∑TeT‘·T\T 8 XÊ‘·+ ‘·–Zq≥T¢ >∑D+ø±\T #ÓãT‘·THêïsTT. m>∑TeT‘·T\‘√ bÕ≥T ~>∑TeT‘·T\T ≈£L&Ü ‘·–Zq≥T¢ ù|s=ÿ+~. >∑‘˚&Ü~ y˚T˝À 18.4 _*j·THé &Ü\s¡T¢>± qyÓ÷<Ó’q yêDÏ»´ ˝À≥T á @&Ü~ n<˚ HÓ\≈£î 16.2 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î ‘·–Zq≥T¢ ‘Ó*|æ+~.


C M Y K

8

ãT<Ûäyês¡+, E˝…’ 4, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+ø± Ksês¡T ø±˝Ò<äT: <˚$lÁ|ükÕ<é sêyéT#·s¡DY Væ≤+B˝À yÓTT<ä{Ï dæìe÷‘√ u≤©e⁄&é ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+ ø±uÀ‘√qï ∫Á‘·+ ª»+JsYμ. nsTT‘˚ Ç{°e\ dü+^‘· ‘·s¡+>∑+ <˚MlÁ|ükÕ<é á dæìe÷≈£î dü+^‘·+ n+~düTÔHêï&É+≥÷, Ä dæìe÷≈£î dü+^‘· düeT≈£LπsÃ+<äT≈£î <˚MlÁ|ükÕ<é Ksês¡T nsTTq≥Tº ≈£L&Ü yês¡Ô\T edüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªÇ+ø± ª»+JsYμ $wüj·T+ Ç|üŒ{ÏøÏ @MT Ksês¡T ø±˝Ò<äìμnHêïs¡T. n˝≤π> ‘·qqT Væ≤+B ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À dü˝≤àHé u≤>± Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔs¡ì, ‘·q bÕ≥\T $ì bò˛Hé #˚dü÷Ô+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. dü˝≤àHé $wüj·T+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ª¬s&ûμ Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y˝À qqTï Äj·Tq Vü≤>¥ #˚düT≈£îì yÓT#·TÃ≈£îqï $wüj·T+ H˚HÓ|üŒ{Ïø° eT]Ãb˛˝ÒqT. Äj·Tq ‘·q u≤&û>±sY¶ dæìe÷ ø√dü+ ≈£L&Ü eT]ìï bÕ≥\T #˚j·TeTHêïs¡T. ø±˙ f…ÆyéT ≈£î<äs¡ø£ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷qT. Ç|üŒ{Ïø° Äj·Tq Hê bÕ≥\T $&ÉT<ä\ nsTTq|ü⁄Œ&ÉT yê{Ïì $ì, ø±˝Ÿ #˚dæ m+ø£πsCŸ

#˚dü÷Ô+{≤s¡T. Äj·Tq Hê dü+^‘êìï #ê˝≤ Çwüº|ü&É‘ês¡ìμ nHêïs¡T. Çø£ ª»+JsYμ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. >∑‘·+˝À ªeTT+u…’ ùd Äj·÷ y˚Tsê <√dtÔμ, ª@ø˘ nCŸq;μ, ªwüO≥e⁄{Ÿ m{Ÿ ˝ÀK+&éyê˝≤μ ∫Á‘ê*ï s¡÷bı+~+∫q n|üPs¡« \œj·÷ á Øy˚Tø˘øÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT. 1973˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nsTTq n$T‘êuŸ ã#·ÃHé dæìe÷ ª»+JsYμ≈£î Ç~ Øy˚Tø˘. sêyéT#·s¡DY düs¡düq Á|æj·÷+ø± #√ÁbÕ q{ÏdüTÔqï á dæì e÷˝À Á|üø±XŸsêCŸ, ns¡T®Hé sê+bÕ˝Ÿ, eTV”≤–˝Ÿ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· <Ûës¡T\T. á ∫Á‘êìï ]\j·THé‡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‘√ bÕ≥T n$T ‘YyÓTÁVü‰ ì]àdüTÔHêï&ÉT. ˇ]õq˝Ÿ ª»+JsYμì s¡÷bı+~+∫q <äs¡ Ù≈£î&ÉT Á|üø±XŸyÓTÁVü‰ ≈£îe÷s¡T&˚ á n$T‘YyÓTÁVü‰. ‘·q ‘·+Á&ç kÕ~Û+∫q $»j·÷ìï á ∫Á‘·+‘√ ø=qkÕ–+#ê\qT≈£î+≥THêïqì #ÓãT‘·THêï&ÉT. n˝≤π> á ∫Á‘·+˝À n$T‘êuŸ z ¬>dtº bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ +#·qTHêï&Éì u≤©e⁄&é düe÷#ês¡+. n|üPs¡« \œj·÷ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìøÏ n$T‘YyÓTÁVü‰ ìsêà‘·. á Øy˚Tø˘˝À n$T ‘êuŸ n‹~∏ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·&ÜìøÏ n$T‘êuŸ ÄdüøÏÔ #·÷| ædüTÔHêï&Éì u≤©e⁄&é düe÷#ês¡+. á $wüj·TyÓTÆ <äs¡Ù≈£î&ÉT n|üPs¡« \œj·÷ì MT&çj·÷ Á|ü•ï+#·>±, Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªn$T‘êuŸ e÷ dæìe÷˝À q{ÏdüTÔHêïs¡ì Ç+ø± n~Ûø±]ø£+>± #Ó|üŒ˝ÒqT. Äj·Tìï dü+Á|ü~düTÔqï e÷≥ yêdüÔey˚T. _>¥; ÄodüT‡\T ˝Ò≈£î+&Ü á dæìe÷qT rj·T˝Ò+μ nHêïs¡T.

|òü sY C≤ Hê

s¡$‘˚» düs¡düq X¯è‹Vü‰düHé @≠dsVL`iΔÿ©±s ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ LRi«¡¨dsNSLiª`Ω r°Õ‹[ ryLig`i

e÷dt eTVü‰sê» s¡$‘˚» V”≤s√>±, >√|”#·+<é eT*H˚ì <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ªã\T|ü⁄μ. á ∫Á‘·+˝À s¡$‘˚» düs¡düq X¯è‹Vü‰düHé ø£<∏ëHêsTTø£>± m+|æø£j·÷´s¡T. á eT<Ûä´ ø=~› s√E\ qT+∫ MT&çj·÷˝À $ì|ædüTÔqï á yês¡Ôì >√|”#·+<é eT*H˚ì dü«j·T+>± Á<ÛäTMø£]+#ês¡T. á ø£<∏ä >∑T]+∫ |üP]Ô>± #Ó|æŒ X¯è‹Vü‰düHéì ˇ|æŒ+#êqì Äj·Tq nHêïs¡T. |üeHéø£fi≤´DY‘√ »‘· ø£{Ϻ ‘·q ¬øØsY˝ÀH˚ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ø=fÒºdæq ª>∑ã“sY dæ+>¥μ ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· X¯è‹Vü‰düHé ‘Ó\T>∑T˝À yÓTT<ä≥ á ∫Á‘êìπø n+^ø±s¡+ ‘Ó*bÕs¡T. mdtmdt. ‘·eTHé á dæìe÷≈£î dü+^‘·+ düeT≈£Ls¡TdüTÔ+&É>±, Á|ükÕ<é $.bı≥÷¢]

ìsêà‘·>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ø√q yÓ+ø£{Ÿ á ∫Á‘êìøÏ ø£<∏ë s¡#·sTT‘·>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ ∫e]˝À á ∫Á‘·+ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi ¯¢qT+~. Á|üdüTÔ‘·+ s¡$‘˚» |üs¡X¯ósê+ <äs¡Ù ø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ªkÕsY zkÕÔsêμ ∫Á‘·+ ∫Árø £s¡D˝À bÕ˝§Z+≥÷ _J>± ñHêïs¡T. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ Á|üdüTÔ‘·+ }{°˝À »s¡T>∑T‘√+~. á ∫Á‘·+˝À ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ, ]#ê>∑+ >√bÕ <Ûë´j·T\T ø£<∏ëHêsTTø£\T>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. n ˝≤π> s¡$‘˚», Ç*j·÷Hê »+≥>± q{Ï+∫q ª<˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß\Tμ ∫Á‘·+ E˝…’ 27q $&ÉT<ä\ nj˚T´+<äT≈£î ¬s&û ne⁄‘√+~. s¡$‘˚» á dü+e‘·‡s¡+ es¡Tdü>± dæìe÷\T #˚dü÷Ô #ê˝≤ _J>± ñHêïs¡T.

LRi«¡¨dsNSLiª`Ω H»¡™±sV ryLig`i ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩV ©yı ≤R∂Æ©s[ ™yLRiÚ BxmsˆV≤R∂V Àÿ÷d¡™´so≤`∂ Õ‹[ μy™y ©´sáLiÕÿ ™y˘zmsr°ÚLiμj∂. @≠dsVL`i Δÿ©±s ªy«ÿ ¿¡˙ªRΩLi ªRΩÕÿ£tsQÕ‹[ LRi«¡¨ds ¬ø¡[}qs ryLig`i \|§¶¶¶¤Õ¡…fi NSÀ‹[ª][LiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiæªΩ[NSμR∂V C Fy»¡NTP @ORPQLSÕÿ xmsμj∂}§¶¶¶©´sV N][»˝¡V ≈¡LRiVË |ms…ÌÿLRi¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW @{mnsztsQ∏R∂VÕfi gS ©´sW˘£qs LS¤Õ¡[μR∂V. μyLiª][ Bμj∂ gSzqsF°,¨s«¡Æ™sW æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÙsºΩ @’≥¡™´sW©´sVáՋ[ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. BNRP LRi«¡¨dsNSLiª`Ω ˙xmsxqsVÚªRΩLi ...ªRΩ©´s NRPV™´sWlLiÚ r¢LiμR∂LRi˘ μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ 'N][øR¡≤R∂∏R∂W©±s' @Æ©s[ ¿¡˙ªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C ¿¡˙ªRΩLi æªΩáVgRiV Æ™sL<Ri©±sNTP "≠s˙NRP™´sVzqsLi•¶¶¶' @Æ©s[ }msLRiV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRiV. J ’≥¡©´sıQQ\Æ™sV©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ æªΩLRiZNPNRPV‰ª][©´sı C zqs¨s™´sWÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW NRP¨szmsLiøR¡¨s J N]ªRΩÚ lgi»¡£msÕ‹[ LRi«¡¨ds NRP¨sxmsLiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂zmsNS xmsμR∂VN]Æ©s[ BLiμR∂VÕ‹[ {§¶¶¶L][LiVV©±sgS ©´s…”¡xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ ª]÷¡ ryLjigS Æ™sWxtsQ©±s NS˘xmsËL`i ¤…¡NSıá“¡ª][ æªΩLRi ZNPNRPV‰ª][©´sı ¿¡˙ªRΩLi BÆμ∂[ NS™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. GAL`i lLix§¶¶¶™´sW©±s ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVN]¨s C zqs¨s™´sWNRPV xqsLigkiªRΩLi @Liμj∂xqsVÚ ©yıLRiV .LRi«¡¨dsNSLiª`Ω ¿¡˙ªRΩLi gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ."C zqs¨s™´sWNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ øyÕÿ E•¶¶¶aRPNTPÚ, \Æ™sV≠sVLig`i @™´sxqsLRi™´sVVLi»¡VLiμj∂. Bμj∂ @©´sV NRPV©´sıLiªRΩ xqsVáÀ≥œ¡Li NSμR∂V. Æ™sWxtsQ©±s ¤…¡NSıá“¡ª][ uy…fi= ºdΩ∏R∂V≤R∂Li INRP xqs™yÕfi ... Bμ]NRP »¡£mns «ÿÀfi @©yıLRiV. @Õÿlgi[ C ¿¡˙ªRΩLi LRi«¡¨ds @’≥¡™´sW©´sVáNRPV "N]øR¡\Æ≤∂∏R∂W©±s' INRP ≠sLiμR∂V ÕÿLi…”¡μR∂¨s ∏R∂VW¨s…fi }msL]‰Liμj∂. C zqs¨s™´sWNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsÆ™sWxtsQ©´sÕfi Æ™sV…‘¡Lji∏R∂VÕfi @LiμR∂Lji ™´sV©´sı©´sáV F~LiμR∂Vª][Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS lLiLi≤R∂V ¨s≠sVuyá 12 |qsZNPLi≤˝R∂ ¨s≤T∂≠s gRiá INRP ≠ds≤T∂π∏∂W©´sV NRPW≤y A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. LRi«¡¨dsNSLiª`Ω, aRPLRiª`ΩNRPV™´sWL`i,

ì$TcÕìøÏ s¡÷.5\ø£å˝≤...? nqTwüÿ ‘êC≤>± ø±ØÔ V”≤s√>± #˚dæq ªX¯≈£îìμ ∫Á‘·+˝À z ¬>dtº s√˝Ÿ˝À ø£ì|æ+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ‘Ós¡ô|’ ◊<äT ì$TcÕ\T e÷Á‘·y˚T ñ+&˚ Ä s√˝Ÿ dæìe÷≈£î ô|<ä›>± ñ|ü jÓ÷ >∑|ü &É˝Ò<äT. z |òü˙ï b˛©dt>± q{Ï+∫q ÄyÓT V”≤ s√ì #·÷d” #·÷&É>±H˚ ø±ØÔ‘√ Áù|eT˝À |ü&˚ bÕ Á‘·˝À ø£ì|æ+∫+~. Ä ‘·sê«‘· ÄyÓT ‘·q ô|[¢øÏ s¡eTàì ø±ØÔì ÄVü‰«ìdüTÔ+~. nsTT‘˚ á bÕÁ‘·≈£î >±q÷ ÄyÓT nø£åsê\ bÕ‹ø£ \ø£å\T edü÷\T #˚dæ+<äì ø√©e⁄&é˝À $ìøÏ&ç. n+fÒ á u§e÷à[ Ä dæìe÷˝À q{Ï+∫q+<äT≈£î >±qT ì$TcÕìøÏ ◊<äT \ø£å\ bÕ]‘√wæø±ìï edü÷\T #˚dæ+<äqïe÷≥. ‘êC≤>± ÄyÓT ªÇs¡+&ÜyéT ñ\>∑yéTμ˝À ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ #˚k˛Ô+~. n+<äT˝À z bÕÁ‘· kÕ<Ûës¡D >∑èVæ≤DÏ ø±>±, ¬s+&Ée~ Ä≥$ø£ j·TTe‹ bÕÁ‘·. >∑èVæ≤ DÏ bÕÁ‘· ¬s>∑T´\sY>± ñHêï, Ä≥$ø£ bÕÁ‘·˝À ÄyÓT n<äT“¤‘·+>± #˚k˛Ô+<äì, á ø±´¬sø£ºsY ø√dü+ ÄyÓT Á|ü‘˚´ø£+>± e÷s¡¸ ˝ŸÄsYº‡˝À ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD bı+<äT‘·T+<äqï $wüj·T+ $~ ‘·y˚T. ‘Ó\T>∑T˝À á ∫Á‘·+ ªãè+<ëeq+˝À q+<ä≈£îe÷s¡T&ÉTμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ ]©CŸ ne⁄ ‘√+~. nqTwüÿ, Äs¡´ ø±+_H˚wüHé˝À ôd\« sê|òüTeHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘·+ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ s¡÷bı+<äT‘√+~. ªÇsê +&É+ ñ\>∑+μ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+~. Ç~ ø±ø£ ‘Ó\T>∑T˝À nqTwüÿ Hê>±s¡T®q düs¡düq ª&ÛÉeTs¡Tø£+μ ∫Á‘· +˝À ø£ì|æ+#·qT+~. lìyêdü¬s&ç¶ <äs¡Ù ø£‘·«+˝À s¡÷bı+<˚ á ∫Á‘êìï uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ ÄsY.ÄsY.eT÷M y˚Tø£sY‡ yês¡T ì]àdüTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À nqTwüÿ bÕÁ‘· ªns¡T+<Ûä‹μ bÕÁ‘· πs+CŸ˝À ñ+≥T+<ä+≥THêïs¡T. á dæìe÷˝À Hê>±s¡T®q Ä{ÀÁ&Ó’esY>± ø£ì|æ+#·qTHêï&ÉT. Á>±|òæø˘‡ Á|ü<ÛëHê+X¯+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘·+ Hê>±s¡T®q ¬øØsY˝À eTs√ yÓTÆ˝Ÿk˛ºHé>± ì\TdüTÔ+<ä+≥THêïs¡T.

H˚qT $qï n‹ #Ó‘·Ô Á|ü#ês¡+ Ç<˚ ˇø£|üŒ{Ï dü+#·\q <äs¡Ù≈£î&ÉT sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à ‘·«s¡˝À ‘Ós¡MT<ä≈£î sêuÀ‘·THêï&Éì ˇø£ÿkÕ]>± e<ä+‘·T\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. <äs¡Ù≈£î&ç>± es¡Tdü bòÕ¢|ü⁄\T m<äTs√ÿe&É+‘√ Äj·Tq≈£î q≥q MT<ä <Ûë´dü eT[¢+<äì Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ e∫Ã+~. nsTT‘˚ yê{Ïì sê+>√bÕ˝Ÿes¡à K+&ç+#ê&ÉT. á $wüj·TyÓTÆ düŒ+~dü÷Ô.. ªÇ|üŒ{Ï es¡≈£î H˚qT $qï≥Te+{Ï n‹ #Ó‘·Ô Á|ü#ês¡+ Ç<˚μ nì #ÓbÕŒ&ÉT. 26/11 eTT+u…’ <ë&ÉT\ô|’ ‘·qT s¡÷bı+~+#·uÀ‘·Tqï dæìe÷˝À es¡à z ø°\ø£ bÕÁ‘·qT #˚j·TqTHêï&Éì u≤©e⁄&é˝À e<ä+‘·T\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. n|üŒ{Ï f…Ás¡]düTº <ë&ÉT˝À¢ |ü≥Tºã&ç C…’˝À¢ }#·\T ˝…ø£ÿu…&ÉT‘·Tqï bÕøÏkÕÔ˙ f…Ás¡]dtº n»à˝Ÿ ø£düuŸ ø±´¬sø£ºsY ø√dü+ dü+Jyé C…’kÕ«˝Ÿ nH˚ ùdºCŸ Ä]ºdüTºqT m+|æø£ #˚XÊ&ÉT es¡à. ªH˚HÓ|ü⁄Œ&É÷ j·÷ø£ºsYì ø±yê\ì nqTø√˝Ò<äT. eT] á |ü⁄ø±s¡T¢ m˝≤ e#êÃjÓ÷ ‘Ó*j·T<äT. á dæìe÷ì ø=‘·Ôyêfi¯¢‘√ H˚qT #˚j·TuÀ‘·THêïqH˚~ ì»+. ¬øyÓTsê yÓqTø£ qT+#·Tì &Ó’¬sø£åHé #˚j·T&Éy˚T Hê≈£î dü+‘√cÕìïdüTÔ+~μ nì ‘Ó*bÕ&ÉT es¡à. sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à Ç{°e\ u≤©e⁄&é kÕºs¡¢‘√ bÕ≥T {≤©e⁄&é sê+uÀ <ä>∑TZu≤{Ï sêHê‘√ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± s¡÷bı+~+∫q ª&çbÕsYºyÓT+{Ÿμ dæìe÷ Ç{°e˝Ò $&ÉT<ä˝…’ &çC≤düºsY nsTT+<äqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ©y«¡L`iáª][ NRPW≤T∂©´s μR∂XaS˘Ã¡©´sV BLiμR∂VÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLjiøyLRiV. ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ©´s»¡V≤R∂V «ÿNUP ˙uy£mns, a][À≥œ¡©´s, LRiVNTP¯fl”· ™´sVV≈¡˘ Fy˙ªRΩáV F°ztsQxqsVÚ©yıLRiV.@Õÿlgi[ 'LRiLigRiLi' zqs¨s™´sWª][ æªΩáVgRiV ˙}msORPQNRPV÷¡ı ANRP»Ì¡VN]©´sı μR∂LRi+NRPV≤R∂V ZNP.≠s.A©´sLiμ`∂. ø≥y∏R∂W˙gRix§¶¶¶fl·Li ©´sVLi¿¡ μR∂LRi+ NRPªRΩ*Li \Æ™sxmso ™´søyËLS∏R∂V©´s. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xqsWLRi˘ NRP¥y©y∏R∂VNRPV≤T∂gS J ¿¡˙ªy¨sı LRiWF~Liμj∂x qsVÚ©yıLRiV. A ªRΩLRi™yªRΩ LRi«¡¨dsNSLiª`Ω zqs¨s™´sWNTP μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶LiøR¡À‹[ªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡\Æ©sQı xqs™´sWøyLRiLi. G“¡Fs£qs @Æ©s[ xqsLixqÛs C zqs¨s™´sW©´sV ¨sLji¯xqsVÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LRi«¡¨ds, A©´sLiμ`∂á ™´sVμ≥R∂˘ NRP¥yLiaRPLi\|ms øR¡LRiËáV rygS∏R∂V¨s ¬ø¡ ¡V ªRΩV©yıLRiV. "N][øR¡Ë≤R∂∏R∂W©±s' ªRΩLRi™yæªΩ[ BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSáV Æ™sÃ˝¡≤R∂π∏∂[V˘ @™´sNSaS áV©yıLiVV.

◊≥+ >±fiŸ>± eùdÔ ¬øe⁄« πøπøq≥ ª<˚X¯eTT<äTs¡Tμ dæìe÷‘√ |ü]#·j·TyÓTÆ, ‘·q ˝Ò˝Ò‘· kı>∑düT‘√ n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îqï eTT<äT›>∑TeTà Vü≤ì‡ø£ yÓ÷‘ê«˙. Ä ‘·sê«‘· |ü\T dæìe÷\T #˚dæq Vü≤ì‡ø£ ãs¡Te⁄ ô|+#˚j·T&É+‘√, dæ¢yéT>± ñ+&˚ Vü≤ì‡ø£, Ç|ü&ÉT u≤>± ˝≤e⁄ ô|+#˚dæ Á&ÉeTTà˝≤ ‘·j·÷¬s’, ‘Ó\T>∑T dæìe÷\≈£î {≤{≤ #Óù|Œdæ, ‘·$Tfi¯ dæìe÷\‘√ _J_J>± e÷]+~. ‘Ó\T>∑T˝À $wüßí düs¡düq Vü≤ì‡ø£ z dæìe÷˝À q{Ïk˛Ô+~. Vü≤ì‡ø£ uÛ≤Ø >±¢eTsYì #·÷dæ, {≤©e⁄&é <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T ÄyÓTqT V”≤s√sTTHé>± rdüTø√e&É+˝À n+‘·>± Ç+Áf…dtº #·÷|ü&É+˝Ò<äì >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ‘·eTfi¯ ‘·+_\T e÷Á‘·+, Vü≤ì‡ø£øÏ >∑T&ç ø£fÒºdæ |üPõ+#˚ πs+CŸ˝À ÄyÓTqT Äsê~Û+#˚düTÔHêïs¡T. e÷eT÷\T>±H˚ ‘·$Tfi¯ ‘·+_\T, u§<äT› >∑TeTà*ï Çwüº|ü&É‘ês¡T. ø±ã{Ϻ, pìj·TsY KTwüO“>± ‘·j·÷¬s’q Vü≤ì‡ø£qT eT]+‘·>± yÓ÷ùddüTÔHêïs¡T. Ä $wüj·T+ |üø£ÿq ô|&ç‘˚, ‘êC≤>± <äTu≤jYT˝À Vü≤ì‡ø£ z ùdºCŸ ô|sꌤ¬sàHé‡ Ç∫Ã+~. n~ #·÷dæq ‘·$Tfi¯ ‘·+_\T ÄyÓTqT ‘Ó>∑ yÓ÷ùddü÷Ô.. á >±¢eTsY‘√ Vü≤ì‡ø£ ◊≥+ kÕ+>¥˝À #˚ùdÔ ¬øe⁄« πøø£.. n+≥÷ ‘·$Tfi¯ ‘·+_\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡≥. Vü≤ì‡ø£ e÷Á‘·+, ‘êqT ◊≥+ >±fiŸì ø±q˙, V”≤s√sTTHé>±H˚ ‘·q≈£î #ê˝≤ ¬øØsY ñ+<ä˙, ô|<ä› dæìe÷\ $wüj·T+˝À Ä|òüsY @eTHêï eùdÔ, ôdŒwü˝Ÿ kÕ+>¥‡˝À #˚j·T&ÜìøÏ zπø #Óù|ŒkÕÔqì #Ó|æŒ+~.

&É_“+>¥ ∫e] <äX¯˝À ªE˝≤sTTμ ôd’º*wt kÕºsY n\T¢ ns¡T®Hé V”≤s√>± q{Ï+∫q ªE˝≤sTTμ ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q &É_“+>¥ |üqT\T ∫e] <äX¯≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. ˇø£{°,¬s+&ÉT s√E˝À¢ ã˙ï #Óù|Œ &É_“+>¥ ø±s¡´Áø£e÷\T |üPs¡Ôe⁄‘êsTT. b˛dtº Ábı&Éø£åHé ø±s¡´Áø£e÷\T X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·Tqï á ∫Á‘êìï E˝…’ 13q $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘√+~. e÷≥\ e÷+Á‹≈£î&ÉT Á‹$Áø£yéT lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À n\T¢ ns¡T®Hé yÓTT<ä{ÏkÕ] q{ÏdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À >√yê ã÷´{° Ç*j·÷Hê yÓTT<ä{Ï kÕ]>± ã˙ï düs¡düq q{Ï+#ês¡T. á ∫Á‘êìï <=+>∑‘·q+, <√|æ&û\T Á|ü<ÛëHê+X¯+>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. á ∫Á‘·+˝À q≥øÏØ{Ï sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é b˛©dt bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. k˛q÷dü÷<é á ∫Á‘·+˝À $\Hé bÕÁ‘· b˛wæ+#·qTHêïs¡T. j·T+>¥ ‘·s¡+>¥ <˚MlÁ|ükÕ<é dü+^‘·+ n+~+∫q á ∫Á‘êìï sê<Ûëø£èwüí ì]à+#ês¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


kÕsTT Ä\j·÷\≈£î b˛f…‹Ôq uÛÑø£Ô»q+

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3, düTes¡íyês¡Ô: gRiVLRiV F¢LÒRi≠sV xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @¨sı ryLiVVÀÿÀÿ ™´sVLiμj∂LSáV À≥œ¡NRPVÚáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤yLiVV. æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV ©´sVLi¬ø¡[ Aá∏R∂WáV À≥œ¡NRPVÚáª][ F°¤…¡ªyÚLiVV. ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V, •¶¶¶LRiªRΩVáV, À≥œ¡«¡©´sáª][ ™´sWL][¯gSLiVV. gRiVLRiVF¢LÒRi≠sV¨s xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s CL][«¡Ÿ ztsQLÔjiryLiVV Aá∏R∂WáV À≥œ¡NRPVÚáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤yLiVV. ryLiVVÀÿÀÿNRPV @ªRΩ˘LiªRΩ ˙{msºΩNRPLRi\Æ™sV©´s gRiVLRiF¢LÒRi≠sV L][«¡Ÿ Æ™s[≤R∂VNRPVLi¤…¡[ N][LjiNRPáV ºdΩLRiªy∏R∂V¨s À≥œ¡NRPVÚá ≠saS*xqsLi. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s xmsLi«ÿgRiV»Ì¡, μj∂ÕfixqsVΔfi©´sgRiL`i ryLiVV Aá∏R∂WÕ˝‹[ DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¬ø¡[ xmsp«¡Ã¡V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ÀÿÀÿNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP @’≥¡}tsQNSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. μj∂ÕfixqsVΔfi ©´sgRiL`iÕ‹[¨s ryLiVVÆμ∂[™yá∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s @©´sıμy©y¨sı ˙»¡xqÌsV ¨sLRi*x§¶¶¶NRPVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. À≥œ¡NRPVÚáNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ @r¢NRPLRi˘Li NRPágRiNRPVLi≤y GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso zmns÷¡Li©´sgRiL`iÕ‹[¨s ryLiVVÀÿÀÿ Aá∏R∂W¨sNTP zqs¨ds ªyLRiáV ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Æ™sWx§¶¶¶©±sÀÿ ¡V μR∂LixmsªRΩVáV, A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, {§¶¶¶L][ ©´sLiμR∂™´sVWLji ÀÿáNRPXxtÒsQ, μR∂LRi+NRPLRiªRΩı %SxmnsVÆ™s[Li˙μR∂LS™´so, xmsLRiVøR¡WLji Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ™´s¿¡Ë ryLiVV¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. ryLiVVNTP ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP FyÕÿ’≥¡}tsQNRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xmso»Ì¡xmsLjiÚÕ‹[ xmnsV©´sLigS gRiVLRiVF¢LÒRi≠sV Æ™s[≤R∂VNRPáV «¡LRigSLiVV. ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤ÔT∂ •¶¶¶«¡\lLi ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Æ™s[Õÿμj∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ≠saS≈¡xms»¡ıLi, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ILig][áVª][ Fy»¡V BªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s ztsQLÔki ryLiVV Aá∏R∂WÕ˝‹[ gRiVLRiVF¢LÒRi≠sV Æ™s[≤R∂VNRPáV @ªRΩ˘LiªRΩ \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS «¡LjigSLiVV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[¨s ryLiVVÀÿÀÿ Aá∏R∂VLiÕ‹[ gRiVLRiF¢LÒRi≠sV Æ™s[≤R∂VNRPáV NRP©´sVıáxmsLi≤R∂V™´sgS rygSLiVV. ÀÿÀÿ μR∂LRi+©y¨s\ZNP æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV ©´sVLi¬ø¡[ À≥œ¡NRPVÚáV NRPW˘ \¤Õ¡©˝´sÕ‹[ Æ™s[¿¡™´so©yıLRiV. À≥œ¡«¡©´sáV, •¶¶¶LRiªRΩVáՋ[ ryLiVV©y¥R∂V≤T∂ }qs™´sÕ‹[ ªRΩLjiLiøyLRiV.

¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ ø√ø±ù|{Ÿ`ùwø˘ù|≥ πs&çj·T˝Ÿ s√&é |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3, düTes¡íyês¡Ô: eTs√ ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ ø√ø±ù|{Ÿ` ùwø˘ù| ≥ πs&çj·T˝Ÿ s√&é q+ãs¡T 5 |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. yêdüÔ$ø£+>± ¬s+&˚fi¯¢ øÏ+<äfÒ 120 n&ÉT>∑T\ yÓ&É\TŒ‘√ á |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ê*‡ ñ+~. nsTT‘˚ eTDÏø=+&É, |ü⁄bÕŒ\>∑÷&É Á>± e÷\ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ q>∑sêìøÏ düs¡|òüsê nj˚T´ eT+J sê, dæ+>∑÷s¡T »˝≤\ ô|’|ü⁄˝…’qT¢ n&ɶ+øÏ>± e÷sêsTT. |üqT\T ô|+&ç+>¥ ˝À |ü&É≥+‘√ eTDÏø=+&É, |ü⁄bÕŒ\>∑÷&É, Hê]‡+–, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ Á|ü» \T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Äj·÷ Á>±e÷\ ($T>∑‘ê 2˝À)

Ä– ñqï ˝≤Øì &Ûûø=qï eTs√ ˝≤Ø eTT>∑TZ] eTè‹..ˇø£]øÏ >±j·÷\T

ãT<Ûäyês¡+, 4 E˝…’ 2012

ÁbÕD+ rdæq

Ä~Û|ü‘·´ b˛s¡T s¡+>±¬s&ç¶, E˝…’ 3, düTes¡íyês¡Ô: s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓTTsTTHêu≤<é˝À eTd”<äT $wüj·T+˝À eTTdæ¢+\˝ÀH˚ ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\ eT<Ûä´ #Ó\πs–q $yê<ä+ ø£‹Ôb˛≥¢≈£î <ë]rdæ+~. ø£‹Ôb˛≥¢≈£î >∑T¬s’ nãT›˝≤¢ nH˚ e´øÏÔ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. eTs√ eTT>∑TZ]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. >±j·T|ü&çq yê]ì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡ *+#·&É+‘√ yês¡T ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. yÓTTsTT Hêu≤<é ÇHéôdŒø£ºsY X‚KsY>ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT\T |ü]dæú‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTe#êÃs¡T.

ù|J\T : 8

ª]j·T˝Ÿμ yÓ÷dü+ s¡÷.7ø√≥¢‘√ ñ&ÜsTT+∫q lkÕsTT &Óe\|üsY‡

$esê\T 2˝À

eT*$&É‘·˝À 20 <äTø±D≤\≈£î 28 f…+&És¡T¢ s¡+>±¬s&ç¶, E˝…’ 3, düTes¡íyês¡Ô: —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sV÷¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ ©Ø[…”¡\|mns ¬ø¡[zqs©´s 120 ™´sVμ≥R∂˘Li μR∂VNSflÿá ZNP[…ÿLiVVLixmsoNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 20 μR∂VNSflÿáNRPV gS©´sV 28 ¤…¡Li≤R∂L˝RiV LSgS 20 μR∂VNSflÿá ZNP[…ÿLiVVLixmso xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ZaP[uy˙μj∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sV÷¡≠s≤R∂ªRΩ μR∂VNSflÿá ZNP[…ÿLiVVLixmsoNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ \¤Δ¡LRiªyÀÿμR∂VÕ‹[¨s «¡≤U∂ˆ A™´sLRifl·Õ‹[ ˙≤y©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. 28 ¤…¡Li≤R∂L˝RiÕ‹[ 14 μR∂VNSflÿáNRPV zqsLigjiÕfi ¤…¡Li≤R∂L˝RiV LSgS 4 μR∂VNSflÿáNRPV lLiLiÆ≤∂[zqs ¤…¡Li≤R∂L˝RiV, 2 μR∂VNSflÿáNRPV ™´sVWÆ≤∂[zqs ¤…¡Li≤R∂L˝RiV LS™´s≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. zqsLigjiÕfi ¤…¡Li≤R∂L˝RiV Æ™s[zqs©´s uyxmso Æ©sLi.137 ©´sV ©´sÃ˝¡ ÀÿÕfilLi≤ÔT∂ μR∂NTP‰LiøR¡VN]gS, 183 μR∂VNSflÿ¨sı ry™´sV øR¡Ã¡xmsºΩ lLi≤ÔT∂, 189 uyxmso©´sV —¡.˙NTPuÒylLi≤ÔT∂, 200 uyxmso©´sV Fs.$¨s™y£qs, 213 uyxmso©´sV ’¡.LRiÆ™s[V£tsQg_≤`∂, 222 uyxmso%¡V —¡.áORPQ ¯∏R∂V˘, 226 uyxmso©´sV —¡.$¨s™y£qs lLi≤ÔT∂, 245 uyxmso©´sV ’¡.Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQg_≤`∂, 246 uyxmso©´sV ∏R∂VLi.˙xmsÀ≥ÿNRPL`iLS™´so, 258 ZNP.$¨s™y£qs LS™´so, 44 uyxmso©´sV ∏R∂VLi.©´sLji=Lix§¶¶¶g_≤`∂, 45 uyxmso©´sV zms.©´sLji=Lix§¶¶¶g_≤`∂, 52 uyxmso©´sV $¨s™y£qsg_≤`∂, 91 uyxmso©´sV ˙xmsryμ`∂ g_≤`∂, lLiLi≤R∂V ¤…¡Li≤R∂L˝RiV Æ™s[zqs 92 uyxmso©´sV ’¡.©yLS∏R∂Vfl·μy£qs, 218 uyxmso©´sV ZNP.xqsVlLi[Liμ≥R∂L`i g_≤`∂, 237 uyxmso©´sV ’¡.˙xmsÀ≥ÿNRPL`i g_≤`∂, 352 uyxmso©´sV ¬ø¡©´sıZNP[xtsQ™´soáV g_≤`∂, ™´sVW≤R∂V ¤…¡Li≤R∂L˝RiV Æ™s[zqs 124 uyxmso%¡V xqsLiμk∂£ms g_≤`∂,

$esê\T 2˝À

238 uyxmso©´sV ™´sVVªy˘Ã¡Vg_≤`∂ μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C ZNP[…ÿLiVVLixmsoá xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV «¡gRi©yı¥R∂iLi, Fs\ZNPQQ=«fi @zqs|qÌsLi…fi NRP≠dsVxtsQ©´sL`i ©´sLS=lLi≤ÔT∂, Fs\ZNPQQ=«fi xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li»˝¡V «¡∏R∂VzqsLix§¶¶¶ lLi≤ÔT∂, @Li«¡©±s LS™´so, LS™´sVVáV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹[©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤qì

yÓ÷dü+ #˚dæq ˝≤j·TsY Ç+{Ï eTT+<äT u…’sƒêsTT+∫q pìj·TsY ˝≤j·TsY nqï|üPs¡í ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3, düTes¡íyês¡Ô: \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄\¤Õ¡ 3 (AL`iFs©±sFs) : |ms◊¡˛ ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s ©´s≠sV¯Li¿¡ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´s J Õÿ∏R∂VL`i©´sV F°÷d¡xqsVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ªRΩ©´s «¡⁄¨s∏R∂VL`igS D©´sı Õÿ∏R∂VL`i©´sV A {qs¨s∏R∂VL`i Õÿ∏R∂VL`i Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWá xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ AÆ™sV \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. μk∂Liª][ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi F°÷d¡xqsVá μyNS Æ™s◊¡˛Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ zqs…‘¡ zqs≠sÕfi N][LÌRiVÕ‹[ ©y˘∏R∂V™yμj∂gS D©´sı ryLiVVÀÿ ¡V ™´sμÙR∂ @zqs|qÌsLi…figS xms¨s¬ø¡[zqs©´s @©´sıxmspLÒRi @Æ©s[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ªRΩ©´s©´sV |ms◊˝¡ ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s ©´s≠sV¯Li¿¡ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[aSLRi¨s AL][zmsxqsWÚ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi AÆ™sV ryLiVVÀÿ ¡V BLi…”¡ ™´sVVLiμR∂V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. AÆ™sVNRPV xmsáV ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLiVV. @©´sıxmspLÒRi©´sV |ms◊˝¡ ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s •¶¶¶≠dsV B¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV ªy™´sVV ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi≠sVLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLiVV. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV ©y˘∏R∂V™yμj∂ BLi…”¡NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. @©´sıxmspLÒRi ≠s™yμR∂Li\|ms ryLiVVÀÿÀÿ ≠s™´sLRifl· ($T>∑‘ê 8˝À)

dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì ñ»®sTTì eTVü≤+ø±[ <˚yê\j·T uÀHê\ C≤‘·s¡ dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥¢qT |ü]o*düTÔqï q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY nqTsê>¥ X¯s¡à. nq+‘·s¡+ Ä\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dæã“+~‘√ »]–q düe÷y˚X¯+˝À uÛÑÁ<ä‘· |ü≥¢ Äj·Tq |ü\T dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T Ç#êÃs¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 4, E˝…’ 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

ª]j·T˝Ÿμ yÓ÷dü+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3, düTes¡íyês¡Ô: lkÕsTT &Óe\|üsY‡ ù|s¡T‘√ Á|ü»\ qT+∫ s¡÷. 7ø√≥T¢ edü÷\T #˚dæ ìsêàVü≤≈£î\T ñ&ÜsTT+#ês¡T. eTTw”sêu≤<é b˛©dtùdºwüHé˝À u≤~Û‘·T\T á y˚Ts¡≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. q>∑s¡+˝Àì >±+BÛq>∑sY˝À ˇø£ nbÕs¡TºyÓT+≥T ìsêàD+ #˚|üfÒº+<äT≈£î düú\ j·T»e÷ì qT+∫ dü+düú j·T»e÷ì lìyêdt nÁ–yÓT+{Ÿ #˚düT≈£îHêï&ÉT. Ä ‘·sê«‘· bÕ¢≥T¢ neTàø±\T ô|{≤º&ÉT. dü>∑+ es¡≈£î ì]à+∫ _\¶s¡T bÕ¢≥T¢ ø=qT>√\T #˚dæq yê]qT+∫ n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À &ÉãT“\T edü÷\T #˚dæ ñ&ÜsTT+#ê&ÉT. ˇø=ÿø£ÿ] qT+∫ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.20 \ø£å\T qT+∫ 40\ø£å\ es¡≈£î edü÷\T #˚XÊ&ÉT. ø=ìï s√E\T>± ìsêàD+ kÕ>∑ø£ b˛e≥‘√ bÕ¢≥T¢ ø=qT>√\T #˚dæq yê]øÏ nqTe÷q+ sêe≥+‘√ dü+|òüT≥Hêdüú˝≤ìøÏ e∫à |ü]o*+#ês¡T. B+‘√ eTs√ $wüj·T+ ãj·T≥|ü&ç+~. ˇø√ÿ bÕ¢≥T eTT>∑TZ]øÏ q\TZ]øÏ nÁ–yÓT+≥T #˚dæ \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T <ä+&ÉT≈£îHêï&ÉT. B+‘√ yÓ÷düb˛j·÷eTì Á>∑Væ≤+∫q u≤~Û‘·T\+‘ê eTTw”sêu≤<é b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

yÓ’<äT´\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü* #˚yÓfi¯¢, E˝…’ 3, düTes¡íyês¡Ô: yÓ’<äT´\T s√>∑T\≈£î m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT n+<äTu≤ ≥T˝À ñ+&Ü\ì Äs√>∑´l õ˝≤¢ ø√Ä]¶H˚≥sY s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯ yês¡+ #˚yÓfi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹ì Äø£dæà ø£+>± ‘·ìF #˚dæ |ü\T ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫ $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î Hêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 31 Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝À Äs√>∑´l ø±s¡T¶\ <ë«sê yÓ’<ä´ ùde\T n+~düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·«s¡˝À #˚yÓfi¯¢, $ø±sêu≤<é,

Ç|üŒ{Ï es¡≈£î u≤~Û‘·T\ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.7ø√≥T¢ edü÷\T #˚dæq≥T¢ ‘·eT <äèwæºøÏ e∫Ã+<äì, Ç+ø± me¬s’Hê ñ+fÒ |òæsê´<äT #˚j·÷\ì b˛©düT n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T.

¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ ø√ø±ù|{Ÿ`ùwø˘ù|≥ πs&çj·T˝Ÿ s√&é |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Á|ü»\ Çã“+<äT\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’|ü⁄˝…’q¢≈£î Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü m+‘·y˚Ts¡ yÓ&É\TŒ‘√ s¡Vü≤<ë]ì ì]à+#·e#·ÃH˚ $wüj·T+ô|’ düπs« ìs¡«Væ≤+∫+~. ùwø˘ù|≥ qT+∫ ø√ø±ù|≥ es¡≈£î Á|ü‹bÕ~+∫q á s¡Vü≤<ë]ì düTe÷s¡T 10 MT≥s¡¢ n+fÒ 35 n&ÉT>∑T\T yÓ&Ó\TŒ‘√ n_Ûeè~› |üs¡ÃqTqï≥T¢ Ä $uÛ≤>∑+ @á yÓ’. dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄bÕŒ\>∑÷&É |ü+<ÓHéyê>∑Tô|’ zesY Á_&ç®ì ì]à+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |üqT\≈£î |ü]bÕ\q nqTeT‹ e∫Ã+<äì, kÕ+πø‹ø£, f…+&És¡¢ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ kÕúìø£ Á|ü»\T, ø±\˙\ ô|ò&ÉπswüHé düuÛÑT´\T dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘ê+&É÷s¡T, |òüT{ŸπøkÕsY, eqdüú*|ü⁄s¡+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹\˝À Äs√>∑´l ø±s¡T¶\ <ë«sê ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. yÓ’<äT´\T, yÓ’<ä´ dæã“+~ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì ˝Òìj˚T&É\ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹ Äes¡D˝À bÕ]X¯ó<Ûä´+ ˝À|æ+#·&É≈£î+&Ü m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT X¯óÁuÛÑ+ |üsêÃ\ì n<˚•+#ês¡T. Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î B≥T>± Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\qT r]Ã~<ë›\ì yÓ’<äT´\qT n<˚•+#ês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ HÓ{ŸesYÿ $TÁ‘· ÇÁãVæ≤+, Äs√>∑´ $TÁ‘· dü‘·´Hêsêj·TD, yÓ’<äT´\T, yÓ’<ä´ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

u≤*ø£ øÏ&Üï|t: b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT

b˛©düT\eT+≥÷ <Ís¡®q´+ ÁbÕs¡+_Û+∫q b˛©düT\T <äj·÷sY>∑÷&É ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Á|ükÕ<é‘√ Áù|eT e´eVü‰s¡+ q&çù|<äì, ø=~›s√E\ ‘·sê«‘· n‘·&çì ø±<äì eTs√ e´øÏÔ‘√ ‹s¡T>∑T‘·T+&É>± $Vü‰]ô|’ ø£ø£å´ ô|+#·T≈£îqï Á|ükÕ<é $Vü‰]ì m˝≤¬>’Hê n+‘·yÓTT+~+#ê\ì |ü<∏äø£+ y˚dæ kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+ qT+∫ $Vü‰]ì ‘·q ùdïVæ≤‘·T&ÉT •eÁ|ükÕ<é‘√ ø£*dæ ø±s¡T˝À #˚>∑T+≥ rdüT≈£îyÓ[¢ nø£ÿ&É $Vü‰]ô|’ n‘ê´#ês¡+ #˚dæ >=+‘·T qT*$T Vü≤‘·´ #˚XÊ&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· $Vü‰] eTè‘·<˚Vü‰ìï πø|”ôV≤#Y; b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝Àì n+;sY #Ós¡Te⁄˝À #˚‘·T\T ø£fÒºdæ <ëìøÏ z ã+&ÉsêsTTì ø£{Ϻ |ü&Éy˚XÊ&Éì b˛©düT\ $#ês¡D˝À ‘·q H˚s¡+ n+^ø£]+#ê&Éì @d”|” eT˝≤¢¬s&ç¶ MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T.

ª>∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\qT eT÷dæy˚j·÷*μ |ü]–, p˝…’ 3, (düTes¡íyês¡Ô) : n~ø±s¡T\ ìs¡¢ø£å+ ø±s¡D+>±H˚ Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü ◊<äTøÏ ô|’>± Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì n{Ϻ bÕsƒ¡XÊ\\qT yÓ+≥H˚ eT÷dæy˚j·÷\ì mdtm|t◊ õ˝≤¢ ñbÕ<ä´≈£åî&ÉT |æ.sêeTÁøÏwüí &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ |ü≥ºD+˝Àì ø±ø£rj·T f…ø√ï dü÷ÿ˝Ÿ eTT+<äT u…’sƒêsTT+∫ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT >∑+≥\ y˚Ts¡ <äsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± Á|üuÛÑT‘·«>∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\qT ø=qkÕ–+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú\qT+&ç $#·Ã\$&ç>± |”E\T edü÷\T #˚düTÔ ø±s√Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\ ù|s¡Tô|≥Tº≈£îì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT*ï yÓ÷dü+ #˚j·T&Üìï rÁe+>± K+&ç+#ês¡T.n~ø±s¡T\ ìs¡¢ø£å+ ø±s¡D+>±H˚ bÕsƒ¡XÊ\\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì ,bÕsƒ¡yê\\ j·÷»e÷q´+ n~ø±s¡T\‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ q≥T¢ ø£ì|ædüTÔ+<äHêïs¡T. |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î HêHê nã<ë›\T #ÓãT‘·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ n&çàwüHé #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì |ü]– |üºq+˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü ø=qkÕ>∑T‘·Tqï bÕsƒ¡XÊ\\T ø±ø£rj·T f…ø√ïdü÷ÿ˝Ÿ ,mdt$ÄsY ,C≤jYTu…˝Ÿ‡ ,>∑eTà ,q÷´ Á_*j·T+{Ÿ f…ø√ï ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ‡ >± yÓfi¯¢&ç+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü ø=qkÕ>∑T‘·Tqï bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ dü+ã+~‘· n~ø±s¡T\T yÓ+H˚ d”CŸ #˚dæ eT÷dæy˚j·÷\ì ˝Òì#√ mdtm|t◊ Ä<ä«s¡´+˝À ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|t◊ Hêj·T≈£î\T s¡$ ,Áoìyêdt

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 , düTes¡íyês¡Ô: FyªRΩ ¡{qsÚÕ‹[¨s J BLi…˝‹[ gS˘£qs }msáV≤R∂Vª][ N]μÙj∂}qsxmso NRPáNRPáLi ¬ø¡Ã¡lLi[gjiLiμj∂. GLi «¡LjigjiLiμ][ æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[ Õ‹[gSÆ©s[ ÀÿLi ¡V }ms÷¡LiμR∂Li»¡W xmsoNSL˝RiV ztsQNSL˝RiV ¬ø¡[aSLiVV. ∏R∂WNRPV ª`ΩxmsoLSÕ‹[¨s J BLi…˝‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L`i }ms÷¡Liμj∂. μk∂Liª][ rÛy¨sNRPVáV INRP‰ryLjigS D÷¡NTP‰xms≤ÔyLRiV. C }msáV≤R∂V μ≥y…”¡NTP BLi…”¡ ªRΩáVxmsoáV, NTP…‘¡NUPáV E≤T∂xms≤ÔyLiVV. xmnsLjiıøR¡L`i μ≥R∂*Lixqs\Æ™sVLiμj∂. C À≥ÿLki aRPÀÙÿ¨sNTP øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ˙xms«¡Ã¡V À≥œ¡∏R∂VLiª][  ¡∏R∂V»¡NRPV xmsLRiVgRiVáV ºdΩaSLRiV. xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂VNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV xmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVN]¨s xmsLjizqÛsºΩ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. }msáV≤R∂V «¡Ljigji©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ BLi…˝‹[ Fs™´sLRiW ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ |ms©´sV ˙xms™´sWμR∂Li ªRΩzmsˆLiμj∂. μk∂¨sª][ @LiμR∂LRiW EzmsLji {msáVËNRPV©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. qe e<ÛäTe⁄qT ø£‹Ô‘√ bı&ç∫q uÛÑs¡Ô, e÷eT Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ FyªRΩ ¡{qsÚÕ‹[Æ©s[ ™´sVL][ μyLRiVfl·Li «¡LjigjiLiμj∂. @μR∂©´sxmso NRP»¡ıLi N][xqsLi ©´s™´s™´sμ≥R∂V™´so xqs’¡∏R∂W©´sV À≥œ¡LRiÚ, ™´sW™´sV NRPªRΩVÚáª][ F~≤T∂øyLRiV. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ xqs’¡∏R∂W ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. AÆ™sV xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLi≤R∂»¡Liª][ Æ™sLi»¡Æ©s[ rÛy¨sNRP Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ø≥R¡˙ºΩ©yNRP F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s À≥œ¡LRiÚ xmns∏R∂W«fi, ™´sW™´sV©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 3 , düTes¡íyês¡Ô: Ç+{ÏeTT+<äT Äs¡Tãj·T≥ Ä&ÉT≈£î+ ≥Tqï z u≤*ø£qT >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì eTVæ≤fi¯ n|üVü≤]+#·T≈£îb˛sTTq dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Msê¬s&ç¶ø±\˙˝À ìyêdü+ ñ +≥Tqï <äHêe‘Y ôd’<ë, düTC≤‘·\≈£î ‘·s¡TDY(9) s¡eT´(μ4) dü+‘êq+. s√Ee÷~πs eT+>∑fi¯ yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Ç+{ÏeTT+<äT Ä&ÉT≈£î+≥T+&É>± >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì z eTVæ≤fi¯ s¡eT´qT m‘·TÔ¬ø[¢+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ |òæsê´<äTy˚Ts¡≈£î y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ<äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔqï≥T¢ ÇHéôdŒø£ºsY mdt.ø£èwüíÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

$Vü‰] πødüT˝À ì+~‘·T\ n¬sdüTº ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑‘· HÓ\ 11e ‘˚Bq ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À Ç+{Ï qT+∫ ‘·|æŒb˛sTT πø|”ôV≤#Y; b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À X¯eyÓTÆ ‘˚*q |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´]úì $Vü‰] Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq ì+~‘·T\qT ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ b˛©dt ùdºwüHé˝À @d”|” eT˝≤¢¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT... ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ <äj·÷sY>∑÷&É ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q $Vü‰]ì ‘·q ‘√{Ï ùdïVæ≤‘·T&˚ Vü≤‘·´ #˚XÊ&Éì ì+~‘·T&ÉT‘√ bÕ≥T n‘·&çøÏ düVü≤ø£]+∫q e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïeTì eT˝≤¢¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ì+~‘·T\˝À n<˚ ø±\˙øÏ #Ó+~q Á&Ó’esY>± |üì#˚düTÔqï #êø£* Á|ükÕ<é n‘·ì ùdïVæ≤‘·T&ÉT lsêeT<ëdüT, •eÁ|ükÕ<é nH˚ Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\T ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· HÓ\ 9e ‘˚Bq Ç+{Ï qT+∫ kÕsTTu≤u≤ Ä\j·÷ìøÏ b˛sTT ekÕÔqì yÓ[¢q $Vü‰] ‹]– Ç+{ÏøÏ sêø£b˛e&É+‘√ Ä+<√fi¯q #Ó+~q ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü≥º>± ‘·eT ≈£L‘·Ts¡T Ä#·÷ø° mø£ÿ&Ü \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ 11e ‘˚Bq ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ b˛©dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. |òæsê´<äT d”«ø£]+∫q ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ b˛©düT\T >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü≥º>±, $Vü‰] eTè‘·<˚Vü≤+ 18e ‘˚Bq πø|”ôV≤#Y; b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì n+;sY#Ós¡Te⁄˝À \uÛÑ´yÓTÆ+~. á Áø£eT+˝À Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq ì+~‘·T\ ø√dü+ <äsê´|ü⁄Ô

bÕ‘·ãd”Ô˝À >±´dt ù|\T&ÉT

uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\qT u…~]+∫ u…’≈£î #√Ø uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 3 , düTes¡íyês¡Ô: q>∑s¡+˝Àì ÄdüŒÁ‹øÏ yÓ[¢ns¡úsêÁ‹ ‹]–edüTÔqï uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\qT n&ɶ–+∫q Ç<ä›s¡T >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T b˛©düT\eT+≥÷ u…~]+∫ ~«#·Áø£yêVü≤Hêìï <=+–*+∫q dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À k˛eTyês¡+ ns¡úsêÁ‹ »]–+~. b˛©düT\ ø£<Ûäq+ Á|üø±s¡+.. |òüT{ŸπødüsY eT+&É\+ #Í<ä]>∑÷&É≈£î #Ó+~q ã+>±] düT<Ûëø£sY(20) uÛ≤s¡´‘√ ø£*dæ k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ q>∑s¡+ ˝Àì m©«Á|ükÕ<é ÄdüŒÁ‹øÏ yÓ[¢ ‹]– edüTÔ+&É>± ns¡úsêÁ‹ ø±e&É+‘√ #Ó+–#·s¡¢˝Àì n‘·Ô>±]+{ÏøÏ yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT |ü+#ê j·Tr |ü]~Û˝Àì u≤\∫‘êÔ]q>∑sY(u§*¢>∑÷&Ó+) <ë≥T‘·T+&É>± Ç<ä›s¡T >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T M]ì n&ɶ–+∫ yêVü≤q+ ‘·ìF ù|s¡T‘√ <Ís¡®Hê´ ìøÏ ~>±s¡T. ‘êeTT Hê#ês¡+ b˛©düT\eT+≥÷ düT<Ûëø£sY uÛ≤s¡´#˚‹˝Àì eT˙|üs¡T‡ düVü‰ ~«#·Áø£yêVü≤Hêìï ˝≤ø=ÿì ñ&ÜsTT+ #ês¡T. nø£ÿ&É qøÏ © b˛©düT\ì ‘˚\&É+‘√ düT<Ûëø£sY \uÀ~uÀeT Hêï&ÉT. áy˚Ts¡≈£î y˚T& ç|ü*¢ b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+∫ |òæsê´<äT#˚XÊ&ÉT. b˛©düT\T πødüTqyÓ÷ <äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ÇHéôdŒø£ºsY mdt.ø£èwüíÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

Ä– ñqï ˝≤Øì &Ûûø=qï eTs√ ˝≤Ø

,q]‡+\T ,s¡yÓ÷wt ,yÓ+ø£fÒwt ,oqT ,Áoø±+‘Y qπswt ,eT˝Ò¢wt ,X‚KsY ,•e≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. düŒ+~+∫q eT+&É\ m+ÄsY|æ\T: eT+&É\ $<ë´~ø±] n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+ #˚‘· $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï eT+&É\ m+ÄsY|æ\T MπsX¯+ ,Ä+»H˚j·TT\T mdtm|t◊ <äsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±ø£rj·T f…ø√ï dü÷ÿ˝Ÿ ≈£î e∫à á $wüj·T+ ô|’ n~ø±s¡T\ <äèwæ˜øÏ rdüT¬ø[¢ bÕsƒ¡XÊ\\qT eT÷dæy˚sTTkÕÔeTì Vü≤MT Ç#êÃs¡T. B+‘√ yês¡T <äsêï $s¡$T+#ês¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ä–ñqï ñqï ˝≤Øì j·T÷|”øÏ #Ó+~q ˝≤Ø &Ûû ø=≥º&É+‘√ eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T eTè‹ #Ó+~q |òüT≥q y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. d”◊ sê+¬s&ç¶ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq @|”øÏ #Ó+~q (@|”11 &Éã÷¢´, 2846) ø£+&É¢ø√j·T düMT|ü+˝Àì d”m+ÄsY ø£fi≤XÊ\ <ä>∑Zs¡ eTTw”sêu≤<é≈£î #Ó+~q ÇÁe÷Hé ‘·q ˝≤Ø #Ó&çb˛e&É+‘√ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ eTs¡eTà‘·T ø√dü+ ÄbÕ&ÉT. nsTT‘˚ ‘·÷ÁbÕHé qT+∫ q>∑sêìøÏ edüTÔqï j·T÷|”øÏ( j·T÷|” 25@{°, 5676) #Ó+~q ˝≤Ø &Ûû ø={Ϻ+~. B+‘√ @|” ˝≤ØøÏ #Ó+~q j·TC≤e÷ì ùwø˘ ÇÁe÷Hé(24), j·T÷|” ˝≤ØøÏ #Ó+~q eTVü≤eTà<é dü©+(30), qeTà<é zyÓ’d”(22) nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>±, j·T÷|”øÏ #Ó+~q eTs√ e´øÏÔ qByéT≈£î rÁe>±j·÷˝…’HêsTT. eTè‘·T&ÉT ùwø˘ÇÁe÷Hé ã+<ÛäTyÓ’q ùwø˘ wüø°˝Ÿ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊeTì d”◊ sê+¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.


ãT<Ûäyês¡+, E˝…’ 4, 2012

ªuÛÑe+‘·T\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ù|<ä\≈£î |ü+|æD° #˚j·÷*μ X‚]*+>∑+|ü*¢, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì ø£u≤® #˚dæ z ì]àD dü+düú ì]à+∫q uÛ≤Ø uÛÑe+‘·T\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ù|<ä\≈£î |ü+|æD° #˚j·÷\ì d”|”m+ X‚]*+>∑+|ü*¢ ø±s¡´<ä]Ù dæ.XÀuÛÑHé X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY düTu≤“sêe⁄≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊ&ÉT. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑∫à uÖ*˝Àì düπs« HÓ+ãsY 91˝Àì Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤ìï z uÛÑeq ìsêàD dü+düú ø£u≤® #˚dæ, Ä düú\+˝À nbÕsYº yÓT+{Ÿ ì]à+∫, bòÕ¢≥¢qT neTàø±ìøÏ ô|{≤ºs¡ì Äs√|æ+ #ês¡T. >∑‘·+˝À d”|”m+ Hêj·T≈£î\T á $wüj·TyÓTÆ

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>±, n~ Á|üuÛÑT‘·« düú\y˚Tqì ìsêΔ]+∫ n+<äT˝À yês¡T H√{°düT uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä\T ∫qïbÕ{Ï >∑T&çôd \T y˚düT≈£î+fÒ yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚ùd n~Ûø±s¡T \T Ç˝≤+{Ï uÛÑeq ìsêàD dü+düú\T nÁø£eT+>± uÛ≤Ø ìsêàD≤\qT #˚|ü{ϺHê, yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\eTe⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. á nÁø£eT ìsêàD≤ \qT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì Çfi¯ó¢ ˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î |ü+|æ D° #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T, yê]øÏ düVü≤ø£]+∫q n~Ûø±s¡T \ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

7qT+∫ ø±s=Œπs{Ÿ Áø°&É\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : e÷qdæø√˝≤¢dü+ ø√dü+ á b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤ ≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&É\≈£î dü+ã+ ~Û+∫q ˝À>√, ø£|tqT dæ˙ q≥T&ÉT CÒ&û #·Áø£e]Ô, Ç+≥*&Óø˘‡ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é &Ó’¬sø£ºsY Ä~‘·´ ‘·~‘·s¡T \T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. 7,8 q »]π> á {ÀØï˝À bı˝≤Ødt, uÛ…˝Ÿ, ˇsê øÏ˝Ÿ, e÷HédüºsY, msTTsY f…˝Ÿ, ø±]« ‘·~‘·s¡ ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\T bÕ˝§Z+ {≤j·Tì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

ªø±]à≈£î\ô|’ j·÷»e÷q´+ y˚~Û+|ü⁄\T nbÕ*μ ø£\Twæ‘·eTe⁄‘·Tqï ‘ê>∑T˙s¡T $Tj·÷|üPsY, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : $Tj·÷|üPsY ãdüT‡ &çb˛˝À |üì #˚düTÔqï ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Äغd” ‘Ó\+>±D eTp›sY j·T÷ìj·THé &çb˛ ø±s¡´<ä]Ù &çe÷+&é #˚XÊ&ÉT. &çb˛˝À |üì #˚düTÔqï ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\ô|’ j·÷»e÷q´+ #˚düTÔq≥Te+{Ï y˚~Û+|ü⁄\T ÄbÕ\ì, n<˚ $<Ûä+>± &çb˛˝À ñqï ãdüT‡\ ø£+&ûwüHé yÓTs¡T>∑T|üsêÃ\Hêïs¡T. d”ìj·÷غ Á|üø±s¡+ $<ÛäT\qT πø{≤sTT+#ê\ì HÓ’{Ÿ C≤uŸ düØ«düT\≈£î $ÁXÊ+‹ >∑<äT\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, ø±]à≈£î\ ø√dü+ kÕº|òt ãdüT‡\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yês¡+ s√E˝À¢ ‘·eT düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#ê*‡+~>± ø√sês¡T. ˝Ò<ä+fÒ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T ñÁ<ÛäT‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

>∑∫ÃuÖ*, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°˝À dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt k˛wü˝Ÿ ôd’Hé‡ yÓqTø£, dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt VüQ´e÷ì{°dt düMT|ü+˝Àì ˙{Ï yê\T« *ø˘ ne⁄‘√+~. B+‘√ e]‡{°˝À ‘ê>∑T ˙s¡T ø£\Twæ‘·eTe⁄ ‘√+~. ôV≤#Yd”j·TT˝Àì Ç+»˙]+>¥ XÊK n~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·T ø√ø£b˛e&É+ e\¢H˚ yê\T« ©ø˘ ne⁄‘√+<äì Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. <ëìøÏ ‘√&ÉT yê\T« ñqï ÁbÕ+‘·+ |ü\T¢>± ñ+&É≥+‘√ es¡¸+ ˙s¡T ≈£L&Ü yê\T« ñqï >√‹˝ÀøÏ e∫à #˚s¡&É+‘√ ˙s¡T |üP]Ô>± ø£\Twæ‘·eTe⁄‘√+~. e]‡{° n~Ûø±s¡T\T <äèwæº kÕ]+∫ yê\T«≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚dæ ˙{Ï ©πøJ ì n]ø£≥º&É+‘√ bÕ≥T <ëì #·T≥÷º s¡ø£åD e\j·T+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

#·]à |üø£ÿq yÓ’HécÕ|tqT ìs¡dædü÷Ô kÕúì≈£î\ Ä+<√fi¯q

H˚&ÉT ªes¡÷~Ûìμ |ü<ä´Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq

#·+<ëq>∑sY, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± e÷<ë|üPsY˝À #·]à |üø£ÿq yÓ’HécÕ|t ô|≥º&Üìï ìs¡dædü÷Ô kÕúì≈£î\T yÓ’Hé‡cÕ|t ìsês¡«Vü≤≈£î\‘√ yê–«yê<ëìøÏ ~>±s¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô>± @sêŒ≥T #˚dæq yÓ’Hé‡ cÕ|t f…+&És¡¢˝À #˚õøÏÿ+#·T≈£îqï z e´øÏÔ ìã+<Ûäq≈£î $s¡T<äΔ+>± #·]à Á|üø£ÿq z eT<ä´+ cÕ|tqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yÓ’Hé‡ cÕ|tqT yÓ+≥H˚ eTs=ø£ #√≥øÏ ‘·s¡*+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á $wüj·TyÓTÆ m¬ø’‡CŸ d”◊ì $es¡D ø√s¡>±, @sêŒ≥T #˚dæq Á|ü<˚XÊìï #·÷dæ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. #·]à Á|üø£ÿq eT<ä´+ <äTø±D≤ìï @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e\q nH˚ø£ düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·Tì, ø±e⁄q yÓ+≥H˚ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ nø£ÿ&ç qT+∫ yÓ’Hé‡ cÕ|tqT ‘=\–+#ê\ì kÕúì≈£î\T e÷<ë|üPsY b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : #Ó’‘·q´ ÄsYº ~∏j˚T≥sY‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêÁwüº #·\q∫Á‘·, {°M eT]j·TT Hê≥ø£s¡+>∑ n_Ûeè~Δ dü+düú düVü≤ø±s¡+‘√ ªes¡÷~Ûìμ |ü<ä´Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq, Äs¡T dü«s¡í q+<äT\T ¬>\Tbı+~q q{°q≥T\≈£î n_Ûq+<äq dü‘êÿs¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dü+düú e´ekÕú|üø£ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.¬ø.sêC≤ ‘Ó*bÕs¡T. s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À á HÓ\ 4q kÕj·T+Á‘·+ 6.30>∑+≥\≈£î ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì, |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T bÕ˝§ZqqTHêïs¡ì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ;á&û ôdŒwü˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé Áb˛Á>±+ Á|üy˚XÊìøÏ @Á|æ˝Ÿ 15q ìs¡«Væ≤+∫q |üØø£å˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\≈£î á HÓ\ 4e ‘˚B qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY kÕs¡«Á‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+ z Á|üø£≥q <ë«sê yÓ\Te]+∫+~. p;¢Væ≤˝Ÿ‡˝Àì e]‡{° ø±´+|üdt˝À ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì j·T÷ìe]‡{° ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT, πs|ü⁄ ñbÕ<Ûë´j·TT\ ã~©\¬ø’ øöì‡*+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ<√´>∑T\≈£î ã~©\ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À á HÓ\ 4, 5e ‘˚B˝À¢ øöHÓ‡*+>¥ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á $wüj·÷ìï õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] düTu≤“¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 4e ‘˚Bq dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ‡, m˝Ÿ.m|òt.m˝Ÿ, ôV≤#Ym+, |”&ûmdt\≈£î ã~©\ øöHÓ‡*+>¥ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á HÓ\ 5e ‘˚Bq ôdø£+&ÉØ Áπ>&é {°#·s¡¢≈£î, ˝≤+π>«CŸ |ü+&ç≥¢≈£î, |”á&û\≈£î, Áø±|òtº, eT÷´õø˘ {°#·s¡¢≈£î ã~© øöHÓ‡*+>¥ ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ >∑HébòÂ+Á&û˝Àì eTVü≤ã÷_j·÷ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q d”ìj·÷غ *dtº, yÓ¬ø˙‡ bıõwüHéqT ôV’≤<äsêu≤<é &ûáz yÓuŸôd’{Ÿ˝À bı+<äT|ü]#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

ã~Ûs¡ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· $<ä´, edü‹ @sêŒ≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ˇø£{Ï qT+∫ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·<äTe⁄‘·Tqï ã~Ûs¡ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· $<ä´, Vü‰düº˝Ÿ edü‹ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ $ø£˝≤+>∑T\, ejÓ÷ eè<äTΔ\ dü+πøåeTXÊU düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T mdt.eT˝≤¢¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T eT\ø˘ù|{Ÿ {°M ≥esY düMT|ü+˝À ñqï Á|üuÛÑT‘·« ã~Ûs¡T\ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. $esê\≈£î bò˛Hé :9618404387, 040`24736911 HÓ+ãs¡¢ <ë«sê dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

πH{Ï qT+∫ Äø£è‹ eÁdüÔ Á|ü<äs¡Ùq ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Áø±º|òtº øöì‡˝Ÿ Ä|òt @|” Ä<Ûä«s¡´+˝À E˝…’ 4 qT+∫ 6e ‘˚B es¡≈£î Äø£è‹ eÁdüÔ f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤düTÔ qï≥T¢ øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´sê\T ìs¡à\ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nMTsYù|≥ ø£eTà dü+|òüT+ Vü‰\T˝À á Á|ü<äs¡Ùq »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT Á|üø£{Ï+#ês¡T. <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ Á|üU≤´\‘· &çC…’qsY‡, MesY‡ s¡÷bı+ ~+∫q ˝…’|òtôd’º˝Ÿ <äTdüTÔ\T m–®_wüHé˝À e⁄+{≤j·Tì ÄyÓT $e]+#ês¡T.

20 dü÷Á‘ê\ neT\T |ü<∏äø£+˝À Á|ü<∏äeT kÕúq+ eT∞¢ ø£s¡÷ï\T<˚

õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ.düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢~Ûø±s¡T\ ø£èwæ, dæã“+~ düVü≤ø±s¡+ |ü]|üPs¡í>± ñqï|ü⁄&˚ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $»j·T+ kÕ~Û+#·>∑\&Éì n˝≤+{Ï düVü≤ø±s¡+ n+~+∫ õ˝≤¢_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ. düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À q÷‘·q+>± |ü<äM uÛ≤<ä´‘· #˚|ü{Ϻq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ |ü]#·j·T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä› Á|üø±wt CÀ´‹, &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt, &Ü«e÷ |æ&ç >√$+<ä|üŒ ‘·~‘·s¡ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ø£˝…ø£ºs¡T‘√ |ü]#·j·T+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY dæ. düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À n~Ûø±s¡T\ {°yéTesYÿ e\¢ 20 dü÷Á‘ê\ ø±s¡´Áø£eT+ô|’ neT\T |ü<∏äø£+˝À ¬s+&Ée kÕ] ≈£L&É ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*∫+<äì Ç<˚ dü÷Œ]Ô‘√ n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<Ûëq´‘· n+XÊ˝…’q ¬s’‘·T\≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T, Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ, sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T, Ád”Ôì~Û, MT ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. n˝≤π> eT+&É˝≤˝À¢ MT ùdyê πø+Á<ë\T @sêŒ≥T#˚dæ ¬syÓq÷´ düØ«düT\T düs¡[‘·+ #˚j·÷*‡ñ+<äì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, ¬syÓq÷´ $uÛ≤>±˝À¢ Á|ü»\≈£î $düèÔ‘· ùde\+~+#ê*‡ ñ+<äì ‘·–q+‘· ùd«#·Ã n~Ûø±s¡T\+<ä]ø° ÇkÕÔeTì n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ {°yéTesYÿ>± |üì#˚dæ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ, õ˝≤¢_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÜŒ≥T n+~+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T ø√sês¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt CÀ´‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ >∑‘·+˝À |üì#˚dæq $<Ûä+>±H˚ ø£˝…ø£ºs¡T≈£î Ç∫Ãq düVü≤ø±s¡+ Á|üdüTÔ‘· ø£˝…ø£ºs¡T≈£î ≈£L&É n+~+#ê\ì ø√sês¡T. ‘·q u≤´#Y

H˚{Ï qT+∫ n+uÒ<äÿsY e]‡{°˝À ;á&û øöHÓ‡*+>¥

H˚&ÉT m˝Ÿ n+&é {° ¬s&û$Tø˘‡ bÕ¢+≥¢ô|’ ìs¡íj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D eT+&É* nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº˝À uÛ≤>∑+>± @sêŒ≥T #˚dæq ¬s&û$Tø˘‡ bÕ¢+≥¢ô|’ á HÓ\ 4q n~Ûø±s¡T\T ìs¡íj·T+ rdüTø√qTHêïs¡T. m˝Ÿ n+&é {° dü+düú q>∑s¡+˝Àì ñ|üŒ˝Ÿ, $Tj·÷|üPsY, |òü\ø˘q÷e÷˝À yÓTT‘·Ô+ Äs¡T ¬s&û$Tø˘‡ bÕ¢+≥¢qT @sêŒ≥T #˚dæ+~. Bìô|’ Vü≤_‡>∑÷&É˝Àì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÁbÕ+rj·T ø±sê´\j·T+`1 ÄsYz Á|üMDY≈£îe÷sY Ç{°e\ m˝Ÿ n+&é {° dü+düú≈£î H√{°düT*#êÃs¡T. á Áø£eT+˝À dü+düú nqTeT‹ ø√s¡T‘·÷ ôV’≤<äsêu≤<é CÀq˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+~. CÀq˝Ÿ kÕúsTT˝Àì d”m|òtá ø£$T{° nqTeT‹ Çyê«*‡ ñ+≥T+~. á HÓ\ 4e ‘˚Bq d”m|òtá düe÷y˚X¯+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì |”d”; CÀq˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À »s¡>∑qT+~. Ä düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì |”d”; n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT C≤uŸ y˚Tfi≤ e´øÏÔjÓÆTq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T KeTà+ õ˝≤¢˝À Áf…Æì+>¥ nsTT bÕ&˚s¡T˝À düuŸ ø£˝…ø£ºsY, sê»eT+Á&ç˝À eTTìdæ|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY, ‘·÷s¡TŒ >√<ëe]˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY, ôV’≤<äsêu≤<é yêDÏ»´ |üqTï\ XÊK &ç|üP´{° ø£MTwüqsY, s¡+>±¬s&綽À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T>± |üì#˚dæ H˚&ÉT ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î ø£˝…ø£ºs¡T>± e#êÃs¡ì n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ düVü≤ø£]+∫ õ˝≤¢_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÜŒ≥T n+~+#ê\ì C…dæ ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ü«e÷ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºs¡T >√$+<ä|üŒ, e´ekÕj·TXÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T sƒê≈£LsY Hêj·Tø˘, Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT XÊK |æ&ç EuÒ<ëuÒ>∑+, |üX¯ó dü+es¡úø£ XÊK CÒ&ç yÓ+ø£≥s¡eTD, mdt.dæ ø±s√ŒπswüHé Ç&ç kÕs¡j·T´, k˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY &ç&ç ãT#·Ãqï, _dæ ø±s√ŒπswüHé Ç&ç u≤\eTTì, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ªsêJyé j·TTeøÏs¡D≤\Tμ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á|ü‹ HÓ˝≤ yÓTT<ä{Ï, eT÷&Ée ã<ÛäTyêsê˝À¢ C≤uŸ y˚T˝≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ |ü]ÁX¯eT\ πø+Á<ä+ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY Á|üXÊ+‘Y≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì 16 eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝Àì eT÷&ÉT ◊{°◊ πø+Á<ë˝À¢ á y˚Tfi≤ »s¡T>∑T‘·T+<äì ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ]õÁùdºwüHé #˚sTT+#·T≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\T ãT<Ûäyês¡+ dü<äs¡T πø+Á<ë˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ Ç+≥s¡÷«´\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T. $<ë´s¡Ω‘·\ <Ûäèe|üÁ‘ê\T, πswüHéø±s¡T¶ õsêø˘‡‘√ bÕ≥T bÕdtb˛s¡Tº ôd’E bòı{À\‘√ sêyê\Hêïs¡T. Hê+|ü*¢, Ädæ|òtq>∑sY, >√˝§ÿ+&É, ã+&É¢>∑÷&É, ôd’<ëu≤<é, ãVü≤<ä÷sY|ü⁄sê, #ê]àHêsY ÁbÕ+‘ê˝À¢ì nuÛÑ´s¡Tú\T eT˝Ò¢|ü*¢˝Àì ◊{°◊ πø+Á<ä+˝À.. eTTw”sêu≤<é, dæøÏ+Á<ëu≤<é, Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY, ‹s¡TeT\–], n+ãsYù|{Ÿ, e÷πs&ÉT|ü*¢ eT+&É˝≤\ nuÛÑ´s¡Tú\T eTTw”sêu≤<é˝Àì ◊{°◊ πø+Á<ä+˝À... nMTsYù|{Ÿ, U…’s¡‘êu≤<é, ùwø˘ù|{Ÿ eT+&É˝≤\ nuÛÑ´s¡Tú\T düq‘Yq>∑sY˝Àì ◊{°◊ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ Ç+≥s¡÷«´\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì Á|üXÊ+‘Y≈£îe÷sY dü÷∫+#ês¡T.


4

ãT<Ûäyês¡+ E˝…’ 4, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

5


ãT<Ûäyês¡+, E˝…’ 4, 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ù|<ä\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔ: ø£˝…ø£ºsY ªnìï esêZ\T, bÕغ\qT ø£\T|ü⁄ø√yê*μ ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ bÕ~Û+∫q ÁbÕ<Ûëq´‘· ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ ù|<ä\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£èwæ#˚kÕÔqì q÷‘·q+>± |ü<äM uÛ≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ. düT<äs¡Ùq¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 8.45 >∑+≥\≈£î ø£˝…ø£ºsY #ê+ãsY˝À ø£˝…ø£ºsY uÛ≤<ä´‘·\qT d”«ø£]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± MT&çj·÷ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä\ dü+πøåeT+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq |ü<∏äø±\T ù|<ä Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬ø[¢ neT\T |ü]#˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚kÕÔqHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À HÓ\ø=qï Á|ü<Ûëq düeTdü´\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ M˝…’q+‘· es¡≈£î düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À $d”Ôs¡í+‘√ bÕ≥T düeTdü´\T ≈£L&Ü n~Ûø£+>± ñ+{≤j·Tì e´ekÕj·T|üs¡+>± ¬s’‘·T\T Çã“+~ |ü&É≈£î+&Ü e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ ¬s’‘·T\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ Ø‹˝À Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> qB rs¡ ÁbÕ+‘·yÓTÆq+<äTq es¡<ä dü+ã+~Û‘· düeTdü´\T, ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø£˝…ø£ºsY dæ.düT<äs¡Ùq¬s&ç¶ |ü<∏äø£+ |üø£&É“+B neT\T, e´ekÕj·T nqTã+<Ûä düeTdü´\T, ù|<ä\≈£î >∑èVü≤ ìsêàD+, Äs√>∑´+ ‘·~‘·s¡ Á|ü<Ûëq n+XÊ\ô|’ <äèwæº kÕ]kÕÔeTHêïs¡T. eT+&É\ kÕúsTT˝À ≈£L&Ü düeTdü´\T ñ‘·Œqï+ ø±≈£î+&Ü MT ùdyê ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~kÕÔeTHêïs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü.ãT<ä› Á|üø±wt CÀ´‹, &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, &çÄ]¶@ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY k˛˙u≤\<˚$, Ä]¶z yÓ+ø£≥eTTs¡[, &ç|æÄsYz |æ.‹eTà|üŒ ‘·~‘·s¡T\T ø£˝…ø£ºsY u≤<Ûä´‘·\ d”«ø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä\÷s¡T, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq Ä\÷s¡T˝À eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ ñe÷ø£fi≤´D eT+&É|ü+q+<äT ‘ê\Tø± ‘Ó<˚bÕ uÛ≤<ÛäT´&ÉT yÓ’≈£î+sƒ¡+ •eÁ|ükÕ<é n<Ûä´ø£å‘·q bÕغ sêh bı*{ŸuÛÑ÷´s√ düuÛÑT´&ÉT ø±\Te lìyêdüT\T, õ˝≤¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+fÒX¯«s¡T¢, bÕغ õ˝≤¢ Ç+#êØ® wüø°e⁄˝≤¢, e÷J XÊwüq eT+&É* düuÛÑT´\T eTkÕ\ |ü<äà», Hêj·T≈£î\T _{Ï.Hêj·TT&ÉT, eTkÕ\ >√|æ, eT+&É\ ø£˙«qsY Hêsêj·TD¬s&ç¶, eTkÕ\ yÓ+ø£qï, e÷J m$TŒ{°d” qs¡dü|üŒ, y˚Tø£\ uÛ≤düÿsY ;ÛeT*+>∑|üŒ #Í<ä], ìs¡+»Hé Á|ükÕ<é, ≈£îe÷sY>ö&é, eT÷kÕq|ü*¢ \ø£åàqï >∑+>±<Ûäs¡ >ö&ÉT, >∑&ɶ+ Hê>∑sêE, ∫|üŒ–]e÷\ n+»qj·T´ ‘·~‘·s¡ ø±s¡´ø£s¡Ô\ Ä<Ûä«s¡´+˝À $düèÔ‘· kÕúsTT düeTdü´\ düe÷y˚X¯eTT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï esêZ\ yê]ì, bÕغ\ Hêj·T≈£î\qT ø£\T|ü⁄ø=ì b˛yê\ì ¬s’‘·T\T, ¬s’‘·T ≈£L©\, Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ìs¡+‘·s¡ b˛sê≥eTT »]|æ Á|ü»\ eTqïq\qT bı+~ 2014˝À #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&çì eTTK´eT+Á‹ #˚j·÷\ì Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ yÓ’.

¬s’‘·T ø=s¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ b˛s¡Tu≤≥ Ä\÷s¡T, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡ZyÓTÆq Ä\÷s¡T˝À eT+>∑fi¯yês¡eTT ‘ê\Tø± ‘Ó<˚bÕ uÛ≤<äT´&ÉT yÓ’.•eÁ|ükÕ<é Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s’‘·T ÁX‚j·TdüT‡ø=s¡≈£î uÛ≤Ø sê´©‘√ ãj·T\T<˚] n+uÒ<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ˝À <äsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. esê¸\T ˝Òø£ ¬s’‘·T\T ø£s¡Te⁄ uÛ≤]q |ü&ç e\dü\T b˛‘·T+fÒ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«eTT yÓT<äT› ìÁ<äb˛‘·T+<äì Hêj·T≈£î\T sêh ‘Ó<˚bÕ bı*{ŸuÛÑT´s√ düuÛÑT´&ÉT ø±\Te lìyêdüT\T õ˝≤¢ ‘Ó<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìï $eT]Ù+#ês¡T. ‘ê\Tø± bÕغ Ç+#êsY® yÓ’. •eÁ|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘ê\Tø±˝À ¬s’‘·T\T |ü&ÉT‘·Tqï uÛ≤<ä\T es¡íHêr‘·eTHêïs¡T. ô|’>± $‘·ÔHê\T ≈£L&Ü Hêdæs¡ø£eTT n≥Te+≥|ü⁄Œ&ÉT ¬s’‘·T n|ü⁄Œ\T rs¡ø£ ¬s’‘·T y˚dæq |ü+≥≈£î dü]jÓÆTq <Ûäs¡ ñ+&É<äT, #˚dæq sê´© #˚düTÔqï {°&û|” Hêj·T≈£î\T, ø£sê´ø£s¡Ô\T n|ü⁄Œ\T rs¡ø£ ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Hêï&Éì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«eTT ‘·eT ñìøÏì ø±bÕ&ÉTø=e&Üìπø bÕ≥T|ü&ÉT‘·T+<ä‘·|üŒ ¬s’‘·T\ ¬>*|æ+#·Tø=ì ¬s’‘·T sêC≤´ìï @sêŒ≥T #˚düT≈£î+<ëeTì Äj·Tq <äsêï˝À ø=s¡T≈£î @$T #˚j·T&ÉeTT ˝Ò<äì, eTqeT+‘ê b˛sê&ç 2014˝À ‘Ó<˚bÕqT bÕ˝§Zqï ¬s’‘·T\≈£î ¬s’‘·T ≈£L©\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

<ä[‘· yê&É˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ≥T|ü&Ü* πøM|”mdt bÕD´+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù mdt.dü‘·´+ ø£s¡÷ï\T, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡, md”º düuŸ bÕ¢Hé ì<ÛäT\ <ë«sê Á>±e÷\˝À, yês¡T¶\˝À <ä[‘· ù|≥˝À¢, <ä[‘· yê&É˝À¢, Á&Ó’H˚J, bÕ]X¯ó <ä´+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø=ì n_Ûeè~Δ #˚j·÷\ì ¬ø$|æmdt bÕD´+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù mdt. dü‘·´+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> ô|<ä›bÕ&ÉT Á>±eT+˝À 300 ≈£î≥T+u≤\T ñqï <ä[‘· yê&É˝À bÕ]X¯ó<ä´+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔ+~, Ä Á>±eT+˝À <ä[‘·T\T nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T, 4 HÓ\\T nsTT‘˚ ≈£L&Ü eTT]øÏ ø±\Te\T rj·T˝Òì |ü]dæú‹ ñ+~, n˝≤π> sêh Á|üD≤[ø£ ã&Ó®{Ÿ˝À md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£ ì<ÛäT˝À¢ >∑‘· 19 dü+e‘·‡sê˝˝À md”‡ 17,970 ø√≥T¢, md”º 5 y˚\ ø√≥T¢ ø√‘·ô|{≤ºs¡T. πø+Á<ä Á|üD≤[ø£ u&Ó®{Ÿ˝À 10 dü+e‘·‡sê\˝À md”‡\≈£î Ks¡TÃ#˚j·÷*‡q ì<ÛäT˝À¢H˚ 5 \ø£å\ ø√≥T¢ ø√‘· ô|{≤ºs¡T. nìï

sêÁcÕº\T πø+Á<ä Á|üD≤[ø£ u&Ó®{Ÿ˝À >∑‘· 60 dü+e‘·‡sê\T ø√‘· <ë] eT*¢+#ês¡T nì nHêïs¡T. ô|<ä›bÕ&ÉT Á>±eT+˝À ¬ø$|æmdt »qs¡\ u≤&û @sêŒ≥T#˚dæ q÷‘·q ø£$T{° mqTï≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. ô|<ä› u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä[‘· –]»qT\T Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ m≈£îÿe dü+K´˝À ñHêïs¡T. Ms¡T ìs¡«Væ≤+∫q b˛sê{≤\˝À ø£*dæ sêyê\ì, <ëì e\¢ düuŸbÕ¢Hé #·{≤ºìï kÕ~Û+#·Tø√>∑\eTì nHêïs¡T. ô|<ä›bÕ&ÉT Á>±eT+˝À q÷‘·q ø£$T{° 12 eT+~‘√ @s¡Œ&ç+~. n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé. Hê>∑sêE, ø±s¡´<ä]Ù>± neTï˝ŸsêE, düVü≤j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± sêe÷+»H˚j·TT\T, Hê>∑sêE, eT~›˝Ò{Ï, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± eTTìCÒj·TT&ÉT, eT~›˝Ò{Ï, |æ‘ê+ãsY, kÕ«$THê<éqT mqTïø√e&É+ »]–+~.

n<äq|ü⁄ d”≥T¢ ô|+#ê\ì øöì‡*+>¥qT n&ÉT¶≈£îqï @◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T ø£s¡÷ï\T $<ä´ E˝…’ 3 : düTes¡íyês¡Ô >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ qT+∫ &çÁ^ ø£fi≤XÊ˝˝À øöì‡*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ¬ø$ÄsY eTVæ≤fi≤ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À m≈£îÿe eT+~ $<ë´]úì\T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>± yÓT]{Ÿ Á|üø±s¡+ rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ sêj·T\d”eT j·T÷ìe]‡{° *$Tf…&é>± d”≥T¢ rdüTø√yê\ì &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\ j·÷C≤Hê´\≈£î dü÷∫+#ês¡ì, m≈£îÿe eT+~øÏ n&çàwüqT¢ #˚]Œ+#·Tø√eTì $<ë´]úì\≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. $<ë´s¡Tú\T m≈£îÿe e÷s¡Tÿ\T ‘Ó#·TÃ≈£îHêï ¬ø$ÄsY ø£fi≤XÊ˝˝À d”≥T¢ <=s¡ø£ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. Ç≥Te+{Ï yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î d”≥T¢ ô|+∫ Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT ¬ø$ÄsY ø£fi≤XÊ\˝À øöì‡*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+&É>± d”≥T¢ ô|+#ê\ì nœ\ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷U´ ( @◊mdtm|òt) Ä<ä«s¡´+˝À

øöì‡*+>¥qT n&ÉT¶ø=ì nq+‘·s¡+ ¬ø$ÄsY ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+qT $<ë´]úì\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, $<ë´]ú Hêj·T≈£î\T ~>∑“+~Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± @◊mdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T õ. #·+Á<äX‚KsY, õ˝≤¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£fi≤XÊ˝˝À d”≥T¢ ô|+∫ eT]ø=+‘· eT+~ $<ë´]úì\≈£î #·<äTe⁄≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ sêj·T\d”eT j·T÷ìe]‡{° $dæ ]õÁkÕºsY\‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&ç ô|+#ê\ì &çe÷+&é ø√s¡>±, yês¡T ô|+#·T‘êeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. düTπs+Á<ä, q>∑s¡ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T eTH√Vü≤sY, sêh dü$T‹ düuÛÑT´\T mdt. eTTHÓ|üŒ, q>∑s¡ dü$T‹ düuÛÑT´\T s¡y˚Twt, Hêj·T≈£î\T k˛eTqï, s¡y˚Twt, Vü≤Øwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï {°&û|” Hêj·T≈£î\T •e Á|ükÕ<éqT myÓTà˝Ò´ #˚j·÷\ì n<˚$<Ûä+>± b˛*{ŸuÛÑT´s√ düuÛÑT´&ÉT ø±\Te lìyêdüT\T eT+Á‹ |ü<ä$ sêyê\ì n|ü⁄&ÉT eTqeTT #˚|ü{Ϻq b˛sê{≤\≈£î |òü*‘·eTT <ä≈£îÿ‘·T+<äì Hêj·T≈£î\T nq>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T πø]+‘·\T ø=&ÉT‘·÷ á\\T y˚dæ ‘·eT dü+‘√cÕìï e´ø£ÔeTT #˚XÊs¡T. Á>±eTkÕúsTT, eT+&É\ kÕúsTT ø£MT{°\qT @sêŒ≥T #˚dæ bÕغì eT]+‘· |ü{Ïwüº|üs¡∫ sêuÀe⁄ kÕúìø£ dü+düú\T, XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\˝À $»j·Tπø‘·qeTT m>∑Ts¡y˚<ë›eTì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î Hêj·T≈£î\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

˙{Ï ø√dü+ ‘·+{≤\T n~Ûø±s¡T\qT ì\Bdæq yÓTT\>∑e[¢ yêdüT\T

˙{Ï düs¡|òüsê n~Ûø±]‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï Á>±eTdüTú\T Ä\÷s¡T, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e∞¢ Á>±eTeTT˝À Á|ü»\T bÕ˙ ø=s¡≈£î |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡eTT Ä\÷s¡T #˚s¡Tø=qï Á>±eTdüTú\T ˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑|ü⁄ n~Ûø±]ì ì\BXÊs¡T. n~Ûø±] düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô MT Á>±eTdüTú˝Ò y˚πs Á>±eTdüTú\≈£î eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·÷ ÄÁ>±e÷ìøÏ ˙fi¯ó¢ e<ä\+&Éì e÷ô|’ e‹Ô&ç #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT y˚TeTT @MT #˚j·÷\ì n~Ûø±] nHêïs¡T. Ä e÷≥\≈£î ÄÁ>∑Væ≤+∫q Á>±eTdüTú\T ‘·eT|ü Á>±e÷ìøÏ ˙s¡T ˝Òø£b˛‘˚ y˚πs Á>±e÷ìøÏ ˙fi¯ó¢ e<ä\eTì #Ó|æŒq ‘·eT Á>±eTdüTú\ô|’ <äTyÓTà‹Ôb˛XÊs¡T. nq+‘·s¡eTT n~Ûø±] dü]ú#Ó|æŒ yÓTT\>∑e[¢ Á>±e÷ìøÏ düÁø£eT+>± ˙s¡T düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì Vü‰MT Çe«&ÉeTT‘√ yês¡T XÊ+‹+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTT\>∑e[¢ e÷J düs¡Œ+#Y dæ<ä›qï, yÓ+ø£fÒdüT\T, n+õqj·T´, ás¡|üŒ, yÓ÷ø£eT\¢j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·T+ãfi¯;&ÉT Á>±eTeTT˝À

#·¬øÿs¡, øÏs√dæHé e÷j·T+ Ä\÷s¡T, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·T+ãfi¯;&ÉT Á>±eTeTT˝À &û\sY $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î #·¬øÿs¡, øÏs√wæHé y˚j·T&ÉeTT ˝Ò<äì Á>±eTdüTÔ\T qs¡dü|üŒ, sêe÷+õì, yÓ+ø£fÒdüT\T, \düTeTqï, n+õqj·T´ eT+>∑fi¯yês¡+ $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·÷ìï ‘·Vü≤o˝≤›sY <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛>± Äj·Tq Ä Á>±eTeTT˝À $#ê]+∫ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ãTTEyÓ’‘˚ ø£]ƒq#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sY VüQùd‡Hé≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

>∑Ts¡TbÂs¡í$T dü+<äs¡“+>± u≤u≤≈£î |òüTq+>± y˚&ÉTø£\T ne⁄≈£î, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD düMT|ü+˝À ñqï kÕsTTu≤u≤ kÕ«$Tyê]øÏ >∑Ts¡TbÂs¡í$T dü+<äs¡“+>± eT+>∑fi¯yês¡+ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+ >± y˚&ÉTø£\T »]bÕs¡T. ñ<äj·T+ 5 >∑+≥\≈£î ø±ø£≥ Vü‰s¡‹, düT<√›<äø£ n_Ûùwø£+, mì$T~ >∑+≥\≈£î #Óø£ÿã»q, ø=˝≤≥q\T n+>∑s¡+>± yÓ’uÛÑe+>± kÕ«$Tyê] s¡<∏√‘·‡e+ Á>±eT |ü⁄s¡M<äT\ >∑+&Ü ‹bÕŒs¡T. n<˚$<ä+>± eT<Ûë´Vü≤ï+12 >∑+≥\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+, kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\≈£î dü+<ë´ Vü≤s¡‹, 6:45 ì$TwüeTT\≈£î |ü\¢øÏ ùdyê sêÁ‹ 8 >∑+≥\≈£î ùdC≤Vü≤s¡‹ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 20 y˚\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*e∫à uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕ«$T yê]øÏ e÷J eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T #·˝≤¢sê»X‚KsY ¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.


6

ãT<Ûäyês¡+, E˝…’ 4, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ª‘·*¢, ‘·+Á&ç, >∑Ts¡Te⁄\T <Ó’e+‘√ düe÷q+μ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY˝Àì 131 &ç$»Hé˝À eT+>∑fi¯yês¡+ >∑Ts¡TbÂs¡í$Tì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘·q >∑Ts¡Te⁄ nsTTq≥Te+{Ï ¬ø.bÕ+&ÉTì |òüTq+>± düHêàì+#ê&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·*¢, ‘·+Á&ç, >∑Ts¡Te⁄\T <Ó’e+‘√ düe÷q+ nHêïs¡T. H˚qT yÓTT<ä≥>± ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT >∑DÒwtq>∑sY˝À n<Ûä´≈£åî&ç>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT Hê≈£î Hê >∑Ts¡Te⁄ |ü]#·j·TeTj·÷´s¡T. ‘·sê«‘· ‘·qT qqTï yÓqTï ‘·{Ϻ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. ‘·sê«‘· Hê≈£î Çø£ÿ&É øöì‡\sY>± d”≥T Ç|æŒ+∫ qqTï ¬>*|æ+#ês¡T. Çø£ n|üŒ{Ï qT+∫ Äj·Tq Äosê«<ë\‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±s=Œπs≥sY kÕúsTTøÏ m~>±qì nHêïs¡T. qqTï H˚&ÉT Ç+‘·{Ï kÕúsTTøÏ rdüT≈£îe∫Ãq |òüTq‘· Äj·Tq<˚. n+<äT≈£î H˚qT n|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Äj·Tq n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢H˚ q&ÉTdüTÔHêïqT. sê»ø°j·T >∑Ts¡Te⁄>± Á|ü»\‘√ m˝≤ eTy˚Tø£+ ø±yê˝À, dü+|òüT+˝À m˝≤ Á|üe]Ô+#ê˝À ≈£L&Ü H˚]Œ+∫ Hê≈£î á düe÷»+˝À ˇø£ >ös¡e+ rdüT≈£îe∫Ãq |òüTq‘· ≈£L&Ü Äj·Tq<˚ nHêïs¡T. n+<äT≈£î >±qT á >∑Ts¡TbÂs¡í$Tì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Hê >∑Ts¡Te⁄ >±]ì düHêàì+#·&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. Äj·Tq ø£\ø±\+ u≤u≤ ÄodüT‡\‘√ #·\¢>± ñ+&Ü\ì Ä <˚e⁄ìï ÁbÕ]údüTÔHêïqHêïs¡T. n˝≤π> >∑Ts¡TbÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± u≤˝Ÿ¬s&ç¶q>∑sY˝Àì l kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á >∑Ts¡TbÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± nìï Ä\j·÷\T uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÜsTT. n˝≤π> uÛÑ≈£îÔ\T

≈£L&Ü n~Ûø£+>± |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·÷ìøÏ e∫à <Ó’yêìï |üPõ+#·&É+ e\¢ eTq eTqdüT‡≈£î e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· ø£\TZ‘·T+<äì nHêïs¡T. Ä kÕsTTu≤u≤ ÄodüT‡\‘√ n+<äs¡÷ #·\¢>± ñ+&Ü\ì, Ä\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]|æ+∫q dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq u≤u≤qT ø√sêqì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á eT¨‘·‡e+˝À &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT _.düTu≤“sêe⁄, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T mHé.u≤\j·T´, sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, sêE>ö&é, yês¡T¶ düuÛÑT´\T j·÷<ä–], s¡eT´≈£îe÷], düTC≤‘·, XÊ+‘·, uÛÑeHêïsêj·TD, u≤˝Ÿ¬s&ç¶q>∑sY l kÕsTTu≤u≤ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª»>∑HéqT d”m+ #˚j·T&Éy˚T Hê ø£s¡Ôe´+μ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ~e+>∑‘· H˚‘· dü«ØZj·T yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ø£qï ø£\\T HÓs¡y˚sê\+fÒ ø£&É|ü m+|”, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt.»>∑Héì eTTK´eT+Á‹>± #˚j·T &Éy˚T eTq ø£s¡Ôe´eTì yÓ’mkÕ‡sYd”|” j·T÷‘Y ø£˙« qsY s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ dü÷sês¡+ &ç$»Hé ø±s=Œπs ≥sY >∑T&çyÓT≥¢. düTπswt¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yê s¡+ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì Á|ü>∑‹q>∑sY ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï düTπswt¬s&ç¶ qT+∫ dü÷sês¡+ ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ ø±sê´\ j·T+ es¡≈£î yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n_Ûe÷qT dü+<äs¡“¤+>± yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ d”º]+>¥ \T ô|<ä› m‘·TÔq u…’ø˘ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø£$T{° yÓT+ãsY ns¡TDY≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À

eT+Jsê ô|’|t˝…’Hé |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæq myÓTà˝Ò´ ≈£Lq

X¯+≈£îkÕú|üq #˚düTÔqï <äèX¯´+ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 128 &ç$»Hé˝Àì dü+»jYT>±+BÛq>∑sY`@ ÁbÕ+‘·+˝À 52.60 \ø£å\ e´j·T+‘√ dü+»jYT>±+BÛq>∑sY`_˝À s¡÷.49.35 \ø£å\ e´j·T+‘√ yÓTT‘·Ô+ 1.2 ø√≥¢ 95 y˚\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ #˚|ü{Ϻq eT+Jsê ô|’|t ˝…’Hé |üqT\≈£î kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+ >ö&é eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ÿ ô|’kÕ ø£+Á{Ïã÷´wüHé ˝Ò≈£î+&Ü ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\‘√ 128 &ç$»Hé˝À n_Ûeè~Δ |üqT\T |üP]Ô #˚kÕeTHêïs¡T. n˝≤π> d”d” s√&ÉT¢, uÀs¡T¢ <äX¯\yê]>± |üP]Ô #˚sTTkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY _.bÕ\ø£èwüí, sêe⁄\ X‚wü–], Msê¬s&ç¶, Á|ükÕ<é, sêeTT\T, #˚&É lìyêdt, düTBsY, bÕ+&ÉT, XÊ´yéT, s¡C≤ø˘, sê<Ûëø£èwüí, yÓ+ø£fÒwt>ö&é, »>∑Bwt>ö&é, e÷J øöì‡\sY düTC≤‘·, \øÏÎ, kÕ$Á‹, ãT#·Ãqï, Vü≤qTeT+‘·T, Á|üuÛÑT<ëdt, Hêπ>+<äsY, lìyêdt, \ø£åàDY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

150 eT+~ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡&É+ »]–+~. #˚]q≥Te+{Ï yê]q+<ä]˙ bÕغ ø£+&ÉTe‘√ düHêàì+∫ bÕغ˝ÀøÏ kÕ«>∑‹+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T, Hêj·T≈£î\T nVü≤]ïwü\T ø£èwæ #˚dæ bÕغì eTT+<äT+&ç q&ç|æ+∫ eT]+‘· ã˝Àù| ‘·+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, sêeTT, uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, XÊ´yéTÁ|ükÕ <é¬s&ç¶, _.Msê¬s&ç¶, m+.Vü≤qTeT+‘·T¬s&ç¶, s¡eT D≤¬s&ç¶, Msê¬s&ç¶, |ü+&ÉT, eTùV≤wt, n_Ûùwø˘, kÕõ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áo wæØZ kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+˝À myÓTà˝Ò´ ≈£Lq Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T

Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚düTÔqï myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : lll wæض kÕsTTu≤u≤ »qà~q+ nsTTq ª>∑Ts¡TbÂs¡í$Tμ dü+<äs¡“¤+>± >±E\ sêe÷s¡+ s√&é˝Àì eTVü‰< ˚e|ü⁄s¡+ <ä>∑Zs¡ q÷‘·q+>± ì]à+∫q l wæ]¶ kÕsTTu≤u≤ <˚yê\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á >∑Ts¡TbÂs¡í$T eT¨‘·‡yê˝À¢ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T Äj·TTsês√>±´\‘√ ñ+&Ü\ì, n˝≤π> á dü+e‘·‡s¡+ esê¸\T u≤>± ≈£î]dæ, ¬s’‘·T\ Ç+≥ dæs¡T\T ≈£îs¡Tyê\ì, n˝≤π> ˙{Ï m<ä›&ç ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì l wæ]¶ kÕsTT u≤u≤qT ø√s¡T≈£îHêïqHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY sêe⁄\ X‚wü –], ≈£Lq ø£èwüíeTVü‰\øÏÎ #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq lìyêdt>ö&é, ∫‘êÔs¡eTà <˚yê\j·T #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq nq+‘·j·T´>ö&é, n+õ¬s&ç¶, ÄsY.u≤\sêCŸ, Ä\j·T ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé, ø£$T{° düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T. $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À >∑Ts¡TbÂs¡í$T y˚&ÉTø£\T.. >∑Ts¡TbÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± cÕ|üPsYq>∑sY˝Àì Vü≤e÷* n&ɶ <ä>∑Zs¡ lkÕsTT eT÷´õø£˝Ÿ‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~∏>± ≈£Lq ø£èwüí>ö&é, ≈£Lq eTVü‰\øÏÎ #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq lìyêdt>ö&é bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê+uÛ≤{Ï kÂs¡uŸdæ+>¥, düTì‘·, ãT∫ìs&ç¶, n∫à ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø=\Hé Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T.. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT l wæ]¶ kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À ª>∑Ts¡TbÂs¡í$Tμ eT¨‘·‡yê\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± á eT¨‘·‡yê\≈£î eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»¬s’q yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ø=\Hé lìyêdt¬s&ç¶ wæ]&û kÕsTTu≤u≤øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, sêyéT#·+Á<ä Hêj·Tø˘, lqT, Ä\j·T |ü+‘·T\T‘√ bÕ≥T kÕúìø£ Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, #Ó+–#·s¡¢ Á>±eT+˝À &û|”y√ ãè+<ä+ |üs¡´≥q uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : nÁø£eT ìsêàD≤\qT m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ nqTeT‹+#·uÀeTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±] (&û|”y√) ámdtHêj·Tø˘ ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì \øÏåàq>∑sYø±\˙˝À ì]àdüTÔqï z ãVüQfi¯ n+‘·düTú\ uÛÑeq ìsêàD≤ìï |ü]o*+#ês¡T. |ü+#êj·Tr ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæTdü÷Ô s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr ì]àdüTÔqïø£≥º&Ü\qT ≈£L*Ãy˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n~Ûø±] ámdtHêj·Tø˘ |ü+#êj·Tr ìj·Te÷e[ì ‘·T+>∑˝À‘=πøÿ ìsêàD<ës¡T\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ #·s¡´\T rdüTø=H˚ n+XÊìï |ü]o*düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. m˝ŸÄsYmdt˝Ò≈£î+&Ü #˚|üfÒº ø£≥º&Ü\ô|’ Äsêrj·÷*‡+~>± Äj·Tq |ü+#êj·Tr dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. düπs«HÓ+ãs¡T 143qT+&ç 163 es¡≈£î düú˝≤˝À¢ ì]àdüTÔqï ø£≥º&Ü\qT |ü]o*+#ês¡T. &û|”y√ yÓ+≥ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ‘·÷s¡TŒ $uÛ≤>∑+ ñ|ü |ü+#êj·Tr n~Ûø±] eTTHêesY, uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù #·+Á<äÁ|üø±wt¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. #Ó+–#·s¡¢˝À ˝Ò`ne⁄≥¢ |ü]o\q

#Ó+–#·s¡¢ Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À Ç{°e\ @sêŒ≥e⁄‘·Tqï |ü\T ˝Ò`ne⁄≥¢ô|’ õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±] ámdt Hêj·Tø˘ eT+>∑fi¯yês¡+ $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. Á>±eT+˝À ìã+<Ûäq\≈£î e´‹πsø£+>± @sêŒf…Æq nÁø£eT ˝Ò`ne⁄≥¢qT s¡<äT› #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ôV≤#Ym+&û@ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ‘êC≤>± @sêŒf…Æq ˝Ò`ne⁄≥¢ô|’ Á>±eT ÇHé#Ûê]® ø±s¡´<ä]Ù $.ñù|+<äsY¬s&ç¶ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. |ü+#êj·Tr˝À ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T. Äj·÷ ˝Ò`ne⁄≥¢˝À @sêŒf…Æq Çfi¯¢≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚j·÷*‡+~>± ôV≤#Ym+&û@ ñqï‘·kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À n~Ûø±s¡T\T ìs¡ísTT+#·&É+‘√ &û|”y√ Äø£dæàø£ |üs¡´≥q ÁbÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+#·Tø=+~. #Ó+–#·s¡¢ ˝Ò`ne⁄≥¢ô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s√ nì Á|ü»\T m<äTs¡T#·÷|ü⁄\T #·÷düTÔHêïs¡T. &û|”y√ $#ês¡D Á>±eT+˝À #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~ &û|”y√≈£î |òæsê´<äT uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT+˝À b˛#·eTà Ä\j·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q düú\+ ø£u≤®ô|’ md”‡ãd”Ô yêdüT\T s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±] ámdtHêj·Tø˘≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<ä CÒXÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ 500\ ≈£î≥T+u≤\T uÛÑø°Ô ÁX¯<ä›\‘√ |üPõ+#˚ neTàyê] Ä\j·T+ düú˝≤ìï ø=+‘·eT+~ ˝Ò`ne⁄{Ÿ düú\+ #·÷|æ+∫ $Áø£sTT+#ês¡ì n˝≤+{Ï yê]ô|’ ø£] ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ãd”ÔyêdüT\T q‹ÔyÓTÆdüj·T´, &ç.lsêeTT\T, sêE, |ü<äà, \øÏåà, Ä>∑eTj·T´ ,sêeTkÕ«$T, ≈£îe÷sY,‘··~‘·s¡T\T &û|”y√≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T.

Ç+≈£î&ÉT>∑T+‘·\ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT >∑T]Ô+#·+&ç uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, E˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Ç+{Ï+{≤ Ç+≈£î&ÉT>∑T+‘·\qT @sêŒ≥T#˚dæ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ˙{Ï ø£cÕº\qT ‘=\–+#·Tø√yê\ì ìq~dü÷Ô uÛ≤wü´+ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |òæsê®~>∑÷&É,ãT<ëúq>∑sY˝Àì bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D e<ä› y˚T&ç|ü*¢ môd’‡ yÓ+ø£qï C…+&Ü }|æ sê´©ì ÁbÕs¡Ñ+_Û+#ês¡T. y˚dü$ m+&É\ø±s¡D+>± ˙{Ï düeTdü´\T @s¡Œ&É≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ>± Çfi¯¢˝À yêq˙{Ï dü+s¡ø£åD≈£î Ç+≈£î&ÉT>∑T+‘·\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Á|ü‹ Ç+{≤ Ç+≈£î&ÉT>∑T+‘· e\¢ »\ì~Ûì ˇ&çdæ |ü≥Tºø√e#·ÃHêïs¡T. »\ì~Û ù|s¡T‘√ ìs¡«Væ≤+∫q sê´©˝À $<ë´s¡Tú\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T&ç|ü*¢ ÇHéôdŒø£ºsY mdt.ø£èwüíÁ|ükÕ<é, uÛ≤wü´+dü÷ÿ˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY sêeTø£èwüí, CÀq˝Ÿ ÇHé#Ûê]® \ø£åàHésêe⁄, Á|æì‡bÕ˝Ÿ eTùV≤+<äsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\TbÕ˝§ZHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T bÕsƒ¡XÊ\qT+∫ ñ|üŒ˝Ÿ&çb˛ MT<äT>± uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ˝Àì m˙ºÄsY $Á>∑Vü≤+ es¡≈£î sê´© ø=qkÕ–+~.

sê´© ìs¡«Væ≤düTÔqï uÛ≤wü´+ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ªbÕغì M&çqyê]‘√ ø±+Á¬>dt≈£î m˝≤+{Ï qwüº+ ñ+&É<äTμ

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, p˝…’ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ e\dü\T yÓ[¢q yê]‘√ bÕغøÏ m˝≤+{Ï qwüº+ ñ+&É<äì myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] ˝øå±à¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ >∑Ts¡T bÂs¡í$Tì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥íD+˝Àì kÕsTTu≤u≤ >∑T&çøÏ $#˚Ãdæq myÓTà˝Ò´qT Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T |òüTq+>± düHêàì+ #ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~ΔøÏ mfi¯¢y˚fi¯˝≤ ø£èwæ #˚j·T &ÜìøÏ yÓqTø£ø± &ÉuÀqHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç{°e\ ø±+Á¬>dt qT+∫ e\dü yÓ[¢q |ü≈£åî\T myÓTà˝Ò´ rs¡T q#·Ãø£H˚ bÕغì M&Üs¡H˚ $wüj·÷ìï |üÁ‹ø£\T sêXÊ j·Tì Äj·Tq Ädü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eTTK´+>± |ü≥ºD+˝À ¬s’‘·T ãC≤s¡T e+<äs√E˝À¢ @sêŒ≥T #˚kÕÔ qì Äj·Tq Vü‰$Tì#êÃs¡T. Ç+‘·ø±\+ Jy√ n&ɶ+ øÏ>± e÷]+<äì, Á|üdüTÔ‘·+ m˝≤+{Ï düeTdü´ ˝Òq+<äT e\q ‘·«s¡˝ÀH˚ f…+&És¡¢qT |æ*∫ ¬s’‘·T ãC≤s¡TqT @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+ø± y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì Á|ü»\≈£î nìï

yÓ÷dü+yÓTT<ä#˚ dæq ˝≤j·TsY {Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT...

BxqsVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Àÿμ≥j∂ªRΩ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ª][ Fy»¡V ™´sVL][ BμÙR∂LRiV @ªRΩ¨s\|ms ¬ø¡xmsˆVáª][ μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™yLji ÀÿLji ©´sVLi≤T∂ ªRΩzmsˆLi¿¡¨s F°÷d¡xqsVáV @ªRΩ¨s¨s ªRΩ™´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. @ªRΩ¨s\|ms ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. @©´sıxmspLÒRi lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ Fy»¡V @ªRΩ¨s ™´sμÙR∂ @zqs|qÌsLi…figS xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. @xmsˆV≤R∂V ™yLji ™´sVμ≥R∂˘ D©´sı }qsıx§¶¶¶Li ˙NRP™´sVLigS ˙}ms™´sVgS ™´sWLjiLiμj∂. ªy©´sV @ªRΩ¨s ™´sμÙR∂ «¡⁄¨s∏R∂VL`igS xms¨s

düeTj·÷˝À¢ ñbÕ~Û bı+<˚+<äT≈£î ‘·qe+‘·T düVü‰j·T düVü‰ø±sê\T #˚kÕÔqì Äj·Tq $e]+#ês¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ ]øÏ Çfi¯ó¢ ø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ e\q \_› #˚≈£Lπs˝≤ Á|üj·T‹ïkÕÔqHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT >∑Ts¡T bÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+ ∫q nqï<ëq+ ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ bÕ˝§Zì, dü«j·T+>± uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+ ˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé C≤¬ø{Ÿ eT˝Ò¢wt, u≤\ eT˝Ò¢wt, q]‡+Vü‰à, e÷J m+|”|” XÊ´+sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. |òüTq+>± >∑Ts¡T bÂs¡í$T y˚&ÉTø£\T |ü≥ºD+˝À |òüTq+>± >∑Ts¡TbÂs¡í$T y˚&ÉTø£\T »]>±sTT. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ qT+#˚ uÛÑ≈£îÔ\T kÕsTTu≤ã eT+~sêìøÏ #˚s¡T≈£îì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]bÕs¡T. >∑Ts¡TbÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± kÕsTTu≤ã Ä\j·÷ìï Á|ü‘˚´ø£+>± n\+ø£]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nqï<ëq+ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS |ms◊˝¡ ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s ©´s™´sV¯ ¡÷¡NS≤R∂¨s @©´sıxmspLÒRi AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV xms¨s ¬ø¡[zqs©´sLiªRΩ NSáLi ™y≤R∂VN]¨s, ªRΩ©´s “¡≠sªy¨sı ©yaRP©´sLi ¬ø¡[aS≤R∂¨s AÆ™sV AL][zmsLiøyLRiV.NSgS ªRΩ©´s ™´sμÙR∂ @©´sıxmspLÒRi @zqs|qÌsLi…figS xms¨s ¬ø¡[zqs©´s ™´sW»¡ ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s, @LiVVæªΩ[ AÆ™sV©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s, ªRΩ©´s©´sV, ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡Li\|ms ªRΩxmsˆV≤R∂V AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s ryLiVVÀÿ ¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ F°÷d¡xqsVáV ≠søyLjiLi¿¡ ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

ªù|<ä\ Çfi¯ó¢ ≈£L*Ãy˚ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äTμ ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3, düTes¡íyês¡Ô: @˙NRP™´sV ¨sLS¯flÿá NRPW÷¡ËÆ™s[ªRΩ }msLRiVª][ }msμR∂á BŒ˝œ¡©´sV ª]ágji}qsÚ xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s «¡⁄’˝¡z§¶¶¶Õfi= FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ zms.≠sxtÒsv™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. —¡|§¶¶¶ø`¡FsLizqs @μ≥j∂NSLRiVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV\|ms A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. }tsQN`P}ms»¡ ©yÕÿ μR∂gÊRiLRi D©´sı @˙NRP™´sV ¨sLS¯flÿá©´sV NRPW÷¡Ë Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©´s rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠sxtÒsv Æ™sLi»¡Æ©s[ @NRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. —¡|§¶¶¶ø`¡FsLizqs @μ≥j∂NSLRiVá\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™yLjiNTP ™yLjiıLig`i BøyËLRiV. @˙NRP™´sV ¨sLS¯flÿá }msLji»¡ }msμR∂á BŒ˝œ¡ß NRPW÷¡ËÆ™s[}qsÚ ELRiVNRPVÆ©s[ ˙xmsxqsNTPÚ ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. BŒ˝œ¡ß NRPWÕÿËá¨s øR¡W}qsÚ ELRiVNRPVÆ©s[ ˙xmsxqsNTPÚ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSgS ≠sxtÒsv™´sLÙRi©±s lLi≤ÔT∂ @≤ÔR∂V ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV @NRP‰≤R∂ ©´sVLi≤T∂ Æ™s©´sVμj∂LjigSLRiV. NSgS ≠sxtÒsv™´sLÙRi©±s lLi≤ÔT∂ gRiªRΩLiÕ‹[©´sV xmsáV™´sWL˝RiV }msμR∂á BŒ˝œ¡ß NRPW¤Õ¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3, düTes¡íyês¡Ô: ¿¡©´sı xms˙ºΩNRPáNRPV ˙xmsNRP»¡©´sáV B™´s*≤y¨sNTP xqs™´sWøyLRi aS≈¡ NRP≠dsVxtsQ©´sL`i ry©´sV NRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV.ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ¿¡©´sıxms˙ºΩNRPá xqsLi xmnsVLi Aμ≥R∂*LRiLi ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ NRP≠dsVxtsQ©´s L`i©´sV NRP÷¡zqs ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ gRiªRΩ ALRiV Æ©sááVgS ¿¡©´sı xms˙ºΩNRPáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ˙xmsNRP»¡©´sáV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ @≠s ALÛjiNRP xqsLiO][Q À≥œ¡LiÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ ≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ ¿¡©´sı xms˙ºΩ NRPá©´sV ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS 2785 Æ™sVÆ™sW «ÿLki¬ø¡[zqs©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ALRiVÆ©sáá ªRΩLS*ªRΩ xqs≠dsVOTPQLiøyá ©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı Æ™sLi»¡Æ©s[ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV.

eT÷&ÉT s√E˝À¢ y˚˝≤~>± $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡T m+ôd{Ÿ øöì‡*+>¥ô|’ nqTe÷Hê\ ìeè‹Ô ˙xmsÆ™s[aRP#|ms¤…Ì¡[ AÕ‹[øR¡©´s D©´sı»Ì¡V F~©yıá ¬ø¡FyˆLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡ ™y˘FyLRi μ≥][LRifl”· FsÕÿ D©´sıxmsˆ…”¡NUP ≠sμy˘LRiLigRi xmsLRiLigS ™yLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqs™´sW«¡ }qs™´s FsLiª][ ≠sáV\Æ™s©´sμR∂¨s @©yıLRiV. BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡ xqsLi≈¡˘ª][ Fy»¡V, BLi«¡¨dsLjiLig`i ˙gS≤R∂V˘π∏∂[V»˝¡ xqsLi≈¡˘ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ FsNRPV‰™´s @¨s @©yıLRiV. FsLiª][ ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´s BLi«¡¨dsL˝RiV ≠s≠sμ≥R∂ Æμ∂[aSÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμR∂˘ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ \|ms#˚Æ™s[…fi NS¤Õ¡[“¡Ã¡ À≥ÿgRiry*™´sW˘¨sı A∏R∂V©´s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s xms¨s¨s C NS¤Õ¡[“¡Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ NS¤Õ¡[“¡Ã¡NRPV ≤U∂™±sVÔ ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ øR¡LjiËryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xmsºΩπ∏∂[V…ÿ FsLi|qs…fi LS˘LiNRPL˝Ri N][xqsLi NS˘Àfi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı |mnsLiVVL`i©´sV A∏R∂V©´s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ BÕÿLi…”¡ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[™´s¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV.. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≠sμy˘LÙRiVáNRPV NS¤Õ¡[“¡Ã¡V, ≠s™´sLSáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ™´søyË∏R∂V¨s @©yıLRiV. ≠s˙aSLiªRΩ HFsFs£qs @μ≥j∂NSLji ZNP≠s LRi™´sVflÿøyLji ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ∏R∂VV™´s BLi«¡¨dsL˝RiV Æμ∂[aRP @™´sxqsLSá N][xqsLi xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. Æμ∂[aRPz§¶¶¶ªRΩLi N][xqsLi ªRΩ™´sV æªΩ÷¡≠sæªΩ[»¡Ã¡©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. AªRΩ¯xqÛsLiVVLRi˘Liª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s, Dμ][˘gSáV ¤Õ¡[™´s©´sı À≥ÿ™´s©´sª][ NSNRPVLi≤y DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV NRP÷¡gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqs*∏R∂VLi DFyμ≥j∂ @™´sNSaSá©´sV @Liμj∂xmsoøR¡VËN][™yá©yıLRiV.

@≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV }msμR∂á\|ms ªRΩ™´sV ˙xmsªyxmsLi øR¡WzmsLiøR¡≤R∂Li NSμR∂¨s, @˙NRP™´sWLRiV‰Q\¤Õ¡©´s |msμÙR∂á\|ms øR¡WzmsLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. À≥œ¡™´s©yá©´sV NRPW÷¡Ë Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ≠sxtÒsv @NRP‰≤R∂ ©´sVLi≤T∂ Æ™sŒ˝œ¡g]…ÌÿLRiV. BNRP‰≤T∂ }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV C μR∂VNSflÿ¤Õ¡[ Aμ≥yLRi™´sV¨s, ≠ds…”¡¨s NRPW÷¡ËÆ™s[}qsÚ ™yLRiV FsNRP‰≤R∂NRPV Æ™sŒÿÚLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™yLjiNTP ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi øR¡WzmsLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ NRPW÷¡Ë Æ™s[xqsVN][™´søR¡VË©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ }msμ][≤R∂V ¡ªRΩNSáLi¤…¡[Æ©s[ NRPxtÌsQLigS DLiμR∂©yıLRiV. gRiÕ˝ÿ @LRiVfl· NRPV™´sWLji, «¡™´sx§¶¶¶L`i lLi≤ÔT∂á NRPV˙»¡ NSLRifl·LigSÆ©s[ C NRPW÷¡ËÆ™s[ªRΩ ∏R∂VªyıáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. gRiÕ˝ÿ, «¡™´sx§¶¶¶L`i lLi≤ÔT∂á NSL˝RiV Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV }msμR∂á BŒ˝œ¡ß NRPWÕÿËáƩs[ ™yLji  ¡VμÙj∂ G≠sV…‹[ @LÛRi™´sV™´soª][LiμR∂©yıLRiV.

∫qï |üÁ‹ø£\ Á|üø£≥q\≈£î kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫q ø£$TwüqsY

eTT–dæq ø±´uŸ m&ÉT´πøwüHé ô|òsTTsY ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 3, düTes¡íyês¡Ô: Æ™s[Vμ≥y™´soáV, @NRP≤R∂≠sVxtsQ©˝´s xqsWøR¡©´sáª][ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ¨s«ÿLi NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s NS˘Àfi Fs≤R∂V˘ZNP[xtsQ©±s |mnsLiVVL`i DÕ˝ÿxqsÀ≥œ¡LjiªRΩLigS ™´sVVgjizqsLiμj∂. ≠sμy˘LÛRiVá N][Õÿx§¶¶¶Ã¡Li, BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡ x§¶¶¶≤y≠s≤T∂ª][ C ˙FyLiªRΩ™´sVLiªy xmsLi≤R∂gRi ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. BLi«¡¨dsLjiLig`i N_¨s=÷¡Lig`i @Li¤…¡[Æ©s[ @LiμR∂LjiÕ‹[ @©´sV™´sW©yáV... À≥œ¡∏R∂WáV. Dμ][˘gRiLi, DFyμ≥j∂ ..BLiμR∂VÕ‹[ G\Æμ∂©y N_¨s=÷¡Lig`i ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPV gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li ª]ágRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ N]Æ©s[ıŒ˝œ¡ßgS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ BLi«¡¨dsLjiLig`i, Æ™sV≤T∂NRPÕfi FsLi|qs…fi LS˘LiNRPL˝RiÕ‹[ D©´sı @©´sV™´sW©yáV, xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV ª]ágjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NS˘Àfi Fs≤R∂V˘ZNP[xtsQ©±s NRP©´s=¤ÕÌ¡Li…fi= ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂VªRΩıLi C |mnsLiVVL`iª][ ™´sVL][™´sWLRiV xmnsá™´sLiªRΩ™´sVLiVV˘Liμj∂. «¡⁄©±s 30©´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s |mnsLiVVL`i ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ¨s«ÿLi NS¤Õ¡[“¡ ˙g_Li≤`∂=Õ‹[ «¡LjigjiLiμj∂. Æ™s[Õÿμj∂gS ≠sμy˘LÛRiVáV, ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV •¶¶¶«¡\lLi ªRΩ™´sV xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. |mnsLiVVL`i©´sV ª]÷¡L][«¡Ÿ H…”¡aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. |mnsLiVVL`iÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡V GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s rÌyŒ˝œ¡©´sV A∏R∂V©´s JzmsNRPgS xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠s˙aSLiªRΩ HFsFs£qs @μ≥j∂NSLji ZNP≠s LRi™´sVflÿøyLji NRPW≤y FyÕÊ‹©yıLRiV. rÌyŒ˝œ¡ ™´sμÙR∂ A∏R∂W NS¤Õ¡[“¡Ã¡ ≠s™´sLSá©´sV æªΩáVxqsVN][™´s≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμR∂˘Q\|ms ≠s™´sLSá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. ªRΩ©´s ˙FyLRiLiÀ‹[xms©y˘xqsLiÕ‹[ \|ms#˚Æ™s[…fi BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡ ry™´sW—¡NRP Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡Õ˝‹[ Dμ][˘gRi @™´sNSaSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NRPLjiNRPVá™±sV©´sV NRPW≤y

ãT<Ûäyês¡+ 4, E˝…’ 2012

FsNRP‰≤][ ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li N][xqsÆ™sW, ≤yáL˝RiV xqsLiFyμj∂LiøR¡≤R∂Li N][xqsÆ™sW ªRΩ™´sV ™´sXºΩÚ \Æ©sxmsoflÿ˘¨sı ™´sXμ≥y ¬ø¡[xqsVN][™´sμÙR∂¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fs©Ø[ı @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s @Liμj∂xmsoøR¡VËN]¨s \|msNTP LS™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ¤«¡’¡HB…”¡ ≠sμy˘xqsLixqÛsá NRPLRiryˆLiÆ≤∂Li…fi ¤«¡≠s NRPXuÒyLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW BÕÿLi…”¡ |mnsLiVVL`iá ™´sÃ˝¡ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV @©´sV™´sW©yáV ª]ágRiVªy∏R∂V©yıLRiV. ≠saSá\Æ™sV©´s NS˘Lixms£qs GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ªRΩ™´sV xqsLixqÛs Fs©Ø[ı NSᓡá©´sV rÛyzmsLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. Õÿ˘Àfi, \¤Õ¡˙ ¡Lki ™´sLi…”¡ r¢NRPLS˘Ã¡ª][ Fy»¡V NS˘Lixms£qs }m˝s£qsÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ NRPW≤y ªy™´sVV ™´sVVLiμR∂V©yı™´sV©yıLRiV. NS˘Àfi Fs≤R∂V˘ZNP[xtsQ©±s NRP©´s=¤ÕÌ¡Li…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠sμy˘LÙRiVáNRPV N_¨s=÷¡Lig`i B™´s*≤R∂Li μy*LS ™yLjiNTP @©´sV™´sW©yáV ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s gRiªRΩ N]¨sı xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS ªy™´sVV C |mnsLiVVL`i©´sV ˙xmsºΩ π∏∂[V…ÿ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sμy˘LÙRiVáV LS˘LiN`P ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLRiV™yªRΩ NS¤Õ¡[“¡ FsLizmsNRP, N][LRiV=á FsLizmsNRP, Æ™sÀfi N_¨s=÷¡Lig`i ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSÕ˝‹[ gRiLiμR∂LRig][Œÿ¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. ªy™´sVV ≠sμy˘LÙRiVáNRPV N_¨s=÷¡Lig`i BxqsWÚ xqsWøR¡©´sáV, xqsᕶ¶¶Ã¡ μy*LS ˙xmsºΩπ∏∂[V…ÿ FsLiª][ ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÙRiVáNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BNRP lLiLi≤][L][«¡⁄ |mnsLiVVL`iÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ NS¤Õ¡[“¡Ã¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙F~|mnsxqsL˝RiV, NRPLRiryˆLiÆ≤∂»˝¡V FyÕÊ‹©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV @≤T∂gji©´s xmsáV ˙xmsaRPıáNRPV,

@Õÿlgi[ «¡©´s™´sLji Æ©sá |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı lLi[»¡V lLi©´sW˘™´sÕfi ≠dsV≤T∂∏R∂W «ÿ’¡ªyÕ‹[ ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[LRiË≤R∂Liª][ Fy»¡V ™´sW˘gÍji©±sáNRPV ˙xmsNRP»¡©´sáV ≠s≤R∂VμR∂á©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmso©´sLRiVμÙR∂ LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘ ˙NRP™´sWáV ˙xms«¡Ã¡™´sμÙR∂NRPV ºdΩxqsVZNPÃ˝¡≤R∂LiÕ‹[ ¿¡©´sı xms˙ºΩ NRPáV ©´sW…”¡NTP ©´sWLRiV aSªRΩLi NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂W ¨sı ∏R∂VW ¨s∏R∂V©±s Æ©s[ªRΩáV NRP≠dsVxtsQ©´sL`iNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ¿¡©´sı xms˙ºΩ NRPá xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. NRP≠dsVxtsQ©´sL`i©´sV NRP÷¡zqs©´s ™yLjiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNP.G. ≠s«¡∏R∂VLS«¡Ÿ, ¿¡©´sı xms˙ºΩNRPá xqsLixmnsVLi «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘μR∂Lji+ Æμ∂[™´sLRiN]Li≤R∂ NS◊d¡μy£qs FyÕÊ‹©yıLRiV. xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡NRPV xqs™´sWμ≥y©yáV BøyËLRiV. ¤«¡’¡HB…”¡ ˙gRiW£ms xqsLixqÛsá \¬ø≥¡LRi¯©±s ¤«¡. À≥ÿxqs‰L`i LS™´so ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. Aμj∂™yLRiLi NS™´s≤R∂Liª][ ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿáV, ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ Æ™s[Õÿμj∂gS ≠sμy˘LÛRiVáV ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV LS™´s≤R∂Liª][ |mnsLiVVL`i «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ˙FyLiªRΩLi NTPNTP‰Ljizqs F°LiVVLiμj∂. DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiNRPV xqÌsWÆ≤∂Li…fi= ™´sxqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. N_¨s=÷¡Lig`i ˙xms˙NTP∏R∂V, ≠sμ≥y©´sLi, @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s ™´sp˘•¶¶¶Ã¡\|ms NS˘Àfi Fs≤R∂V˘ZNP[xtsQ©˝´s NRP©´s=¤ÕÌ¡Li…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i Æ™sLiNRP¤…¡[™±s JzmsNRPgS xqs™´sWμ≥y©yáV BøyËLRiV. ..BNRP ™´sVW≤][L][«¡⁄ ≠sμy˘LÛRiVáV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë ªRΩ™´sV @©´sV™´sW©yáV ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. G NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ ¬ø¡[LjiæªΩ[ ™´sVLi¿¡μj∂. G N][LRiV= ™´sVLi¿¡μR∂Æ©s[ @LiaSá©´sV ™yLRiV ˙xmsμ≥y©´sLigS ˙xmsryÚ≠sLiøyLRiV. ¿¡™´sLjiL][«¡Ÿ ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS F~…Ì”¡$LS™´sVVáV æªΩáVgRiV ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi DxmsNRPVáxmsºΩ AøyLRi˘ FsÃ˝¡WLji bP™ylLi≤ÔT∂ , ≠sbPxtÌsQ @ºΩ¥j∂gS ˙F~|mnsxqsL`i xmsoLRiVu°ªRΩÚLi lLi≤ÔT∂áV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. DªRΩÚ™´sV ≠sμy˘LÛRiVágS, xqs™´sW«¡LiÕ‹[ DªRΩÚ™´sV F¢LRiVáVgS ºdΩLjiËμj∂ÆμÙ∂[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AøyLRi˘ FsÃ˝¡WLji bP™ylLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s xqsLiÆμ∂[aRPLiÕ‹[ zmsáVxmso¨søyËLRiV. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV FsLiª][ AaRPª][ ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡©´sV NRPxtÌsQxms≤T∂ øR¡μj∂≠sxqsVÚ©yıLRi©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. xqs™´sW«ÿ¨sNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s N][LRiV=á LRiWxmsNRPሩ´sÕ‹[Æ©s[ NSNRPVLi≤y ™y…”¡¨s ˙xmsÆ™s[aRP |ms»Ì¡≤R∂Li μy*LS Æμ∂[aRP @™´sxqsLSáNRPV ªRΩgÊRi»˝¡VgS BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙F~|mnsxqsL`i xmsoLRiVu°ªRΩÚLi lLi≤ÔT∂ zmsáVxmso¨søyËLRiV. r°ÕÿL`i Fs©´sLÍki, xmsLS˘™´sLRi©y¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s BLi«¡¨dsLjiLig`i N][LRiV=á©´sV ˙FyLRiLi’≥¡}qsÚ ™´sVLi¿¡μR∂©yıLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV ˙xmsºΩÀ≥œ¡ NRP©´s ¡LjiË©´s ™yLjiNTP  ¡VμÙj∂ Fn¢LiÆ≤∂[xtsQ©±s ™yLRiV {tsQÃÔ¡Vá©´sV  ¡x§¶¶¶ßNRPLjiLiøyLRiV. |mnsLiVVL`iÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ≠s≠sμ≥R∂ NS¤Õ¡[“¡Ã¡ ™yLjiNTP NS˘Àfi ªRΩLRixmso©´s Æ™sLiNRP¤…¡[a`P Æ™sVÆ™sVLi…‹[áV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥R∂VáNRPV aSáV™yáª][ xqs©y¯¨sLiøyLRiV.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 04-07-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you