Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 45

Ä~yês¡+ e÷]à 4, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

j· T ÷|” ˝ À Vü ≤ +>¥ ! ã]˝À e<äT\Tø√+&ç 67 eT+~ m–®{Ÿ b˛˝Ÿ‡ |òü*‘ê\ dü÷#·q n‹ô|<ä› bÕغ>± düe÷CŸyê~ bÕغ ¬s+&√kÕúq+˝À n~Ûø±s¡ ;md”Œ eT÷&ÉT, Hê\T>∑T kÕúHê˝À¢ uÛ≤»bÕ, ø±+Á¬>dt z≥T¢ ≈£î]|æ+#·ì sêVüQ˝Ÿ #·]cÕà

eTT–dæq Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D Hê>∑+≈£î Ä{À.. Á|üdüqï≈£î bòÕ´Hé eT<ä´+, &ÉãT“ |ü+|æD°ô|’ ì|òü÷ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüºyê´|üÔ+>± @&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î »s¡>∑qTqï ñ|ümìïø£≈£î Hê$TH˚wüHé ñ|üdü+Vü≤s¡D Á|üÁøÏj·T eTT–dæ+~. @&ÉT kÕúHê\≈£î yÓTT‘·Ô+ 67 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñqï≥T¢ mìïø£\ ø£$TwüqsY uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. á ñ|ümìïø£˝À eT<ä´+ Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± ø£ì|æk˛Ô+<äì |òæsê´<äT\T edüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yê{Ï ìj·T+Á‘·D≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @@ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ m+‘·eT+~ b˛{°˝À ñqï~ $e]+ #ês¡T. ø√ePs¡T` 14, Ä~˝≤u≤<é` 9, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY` 13, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ` 11, ø=˝≤¢|üPsY ` 9, ùdºwüHé |òüTHé|üPsY` 5 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ì*#ês¡T. ø±>±, Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D |òüT≥º+ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘√ eTT–dæq≥T¢ uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>±, {°&û|” ãVæ≤wüÿè‘· H˚‘·, ‘Ó\+>±D q>±sêdü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶øÏ ád” Ä{À >∑Ts¡TÔqT πø{≤sTT+∫+~. n<˚$<Ûä+>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø√ePs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{°#˚düTÔqï »>∑Hées¡Z+ nuÛÑ´]ú, Á|üdüqï≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔqT πø{≤sTT+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt≈£î bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ dæús¡|ü&çb˛j˚T neø±X¯+ ø£ì|æk˛Ô+~. ø£&É|ü ñ|ü mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü Ä bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T »>∑Hé, $»j·TeTà\≈£î ád” bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔH˚ πø{≤sTT+∫+~.

\ø√ï, e÷]à 3: ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ nôd+;¢øÏ »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T |üPs¡ÔsTT+~. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT »]–q ∫e]<äX¯ b˛*+>¥˝À 62 XÊ‘·+ z≥T¢ b˛\j·÷´sTT. #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü‰ yÓTT‘·Ô+MT<ä mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæq≥T¢ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T. |òæÁãe] 8q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á mìïø£\ Á|üøÏj·T X¯ìyês¡+ Hê{Ï‘√ |üPs¡ÔsTT+~. nuÛÑ´s¡Tú\, Äj·÷bÕغ\ uÛÑ$‘·e´+ áMm+\˝À ìøÏå|üÔyÓTÆ+~. ø±>±, $$<Ûä m–®{Ÿb˛˝Ÿ‡ ‘·eT düπs« ìy˚~ø£qT yÓ\¢&ç+#êsTT. m–®{Ÿb˛˝Ÿ‡qT ã{Ϻ#·÷ùdÔ j·T÷|”˝À @ bÕغøÏ ≈£L&Ü |üP]ÔkÕúsTT yÓTC≤غ <äπøÿ˝≤ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. $X‚wüy˚TeT+fÒ n~Ûø±s¡ ;md”Œ‘√bÕ≥T, C≤rj·T bÕغ˝…’q ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\≈£î á mìïø£˝À¢ ìsêX‚ $T>∑T\T‘·T+<äì m–®{Ÿb˛˝Ÿ‡ #ÓãT‘·THêïsTT. nq÷Vü≤´+>± düe÷CŸyê~ bÕغ n+<ä]ø£+fÒ eTT+<ä+»˝À ñ≥T+<äì düπs«\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïsTT. kÕºsY q÷´dt`˙\‡Hé m–®{Ÿb˛˝Ÿ‡ yÓ\¢&ç+∫q $esê\ Á|üø±s¡+ Vü≤+>¥ ‘·|üŒ<äì ‘˚\T‘√+~. yÓTT‘·Ô+ 403 kÕúHê\T ñqï j·T÷|” nôd+;¢˝À düe÷CŸyê~ bÕغ n‹ô|<ä› bÕغ>± ne‘·]+#˚ neø±X¯+ ñ+~. 26 XÊ‘·+ z≥¢‘√ 160 kÕúHê˝À¢ Ä bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~. Çø£ n~Ûø±s¡ ãVüQ»Hé düe÷CŸyê~ bÕغ n~Ûø±s¡+ ø√˝ÀŒyê*‡ edüTÔ+~. 24 XÊ‘·+ z≥¢‘√ Ä bÕغøÏ 86 d”≥T¢ e÷Á‘·y˚T ekÕÔj·Tì düπs«\T |òüTÀdædüTÔHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£‘· á mìïø£˝À¢ ;md”‡ |üsê»j·÷ìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Bì‘√bÕ≥T n$˙‹ eT+Á‘·T\ e´eVü‰s¡+ Ä bÕغ|ü≥¢ Á|ü»˝À¢ e´‹πsø£‘· ø£*π>+<äT≈£î eTs√ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì ≈£L&Ü uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Çø£b˛‘˚ j·T÷|”˝À bÕ>± y˚ùd+<äT≈£î ø£eT\Hê<∏äT\T #˚dæq Á|üj·T‘êï\T u…&çdæø=fÒ¢qì düπs« yÓ\¢&çk˛Ô+~. j·T÷|” |”sƒ¡+

d”Œ&ÉT ô|+∫q @d”; m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ Çfi¯¢ô|’ @d”; <ë&ÉT\T |ü\Te⁄s¡T ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ n¬sdüTº ` u≤´+≈£î U≤‘ê\ ‘·ìF H˚s¡+ n+^ø£]+∫q KeTà+ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ eT<ÛäTdü÷<Ûäqsêe⁄ Vü≤&É˝…‘·TÔ‘·Tqï n$˙‹ n~Ûø±s¡T\T ` ôd\e⁄ô|’ |ü˝≤j·Tq+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+˝À ]+>¥ ©&És¡¢qT n¬sdüTº#˚dæ ø°\ø£ düe÷#ês¡+ ùdø£]+∫q @d”; n~Ûø±s¡T\T ‘êC≤>± dæ+&çπø≥¢‘√ *+≈£î\ô|’ <äèwæºkÕ]+#ês¡T. dæ+&çπø≥¢‘√ dü+ã+<Ûë\Tqï n~Ûø±s¡T\ Çfi¯¢ô|’ <ë&ÉT\T #˚düTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ nÁø£e÷\≈£î dü+ã+~Û+∫ |üP]Ô düe÷#êsêìï ùdø£]+∫q d”;◊ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT sêÁwüºyê´|üÔ+>± |ü\T õ˝≤¢˝À¢ì m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ Çfi¯¢ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é, KeTà+, es¡+>∑˝Ÿ, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À¢ì n~Ûø±s¡T\qT {≤¬sZ{Ÿ#˚düT≈£îì <ë&ÉT\T »]|æ+~. n~Ûø±s¡T\ Çfi¯¢˝À ñqï q>∑<äT, kıeTTà\T, $\TyÓ’q &Ü≈£î´yÓT+≥¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. eTs√ n&ÉT>∑T eTT+<äTπødæ n~Ûø±s¡T\ u≤´+≈£î U≤‘ê\T, ˝≤ø£s¡¢qT ≈£L&Ü |ü]o*+#ês¡T. ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\‘√ eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·Tqï @d”; BìøÏ dü+ã+~Û+∫ |üP]Ô

düe÷#êsêìï ùdø£]+∫ ‘·«s¡˝À #ê]®w”{Ÿ <ëK\T #˚j·TqT+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ø=‘·Ôù|≥, Hê#ês¡+˝À m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ Çfi¯¢˝À @d”; ‘·ìF\T #˚dæ+~. ø=‘·Ôù|≥˝Àì es¡+>∑˝Ÿ πs+CŸ m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, KeTà+˝À ndæôdº+{Ÿ m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+&Ó+f…+{Ÿ X¯+ø£s¡j·T´ Çfi¯¢˝À n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+˝À X¯+ø£s¡j·T´ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫q≥T¢ @d”; nqTe÷ìk˛Ô+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ Vü≤qàø=+&É {°#·sY‡ø±\˙˝Àì KeTà+ m¬ø’‡CŸ d”◊ düπs«X¯«sY Hê<∏é Ç+{À¢ ≈£L&Ü @d”; k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫+~. Vü≤qàø=+&É n&É«πø{Ÿ‡ ø±\˙˝Àì m¬ø’‡CŸ &ç|üP´{° ø£$TwüqsY Ç+{À¢ ≈£L&Ü k˛<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\qT @d”; n¬sdüTº #˚dæ+~. es¡+>∑˝Ÿ &ç|üP´{° ø£$TwüqsY q]‡+Vü≤sêe⁄, ($T>∑‘ê... 2˝À)

n~Ûwæº+#˚+<äT≈£î ;CÒ|” düs¡«X¯≈£îÔ\q÷ ˇ&ç¶q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ô|ò’sYÁu≤+&é ñe÷uÛ≤s¡‹ì ‘Ós¡ô|’øÏ rdüT≈£îe∫Ãq ;CÒ|” ô|<ä›\ ÄX¯\T n&çj·÷dü˝Òqì m–®{Ÿb˛˝Ÿ‡ düŒwüº+#˚düTÔHêïsTT. n~Ûø±s¡ ;md”Œ ø£+fÒ πøe\+ Äs¡T kÕúHê\T ‘·≈£îÿe>± ;CÒ|”øÏ ekÕÔj·Tì, πøe\+ 18 XÊ‘·+ z≥T¢ e÷Á‘·y˚T á bÕغ U≤‘ê˝À »eTj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì düπs« yÓ\¢&ç+∫+~. yÓTT‘·Ô+ MT<ä eT÷&√kÕúHêìøÏ |ü]$T‘·eTj˚T´ ;CÒ|”øÏ <äπøÿ~ πøe\+ 80 d”≥T¢ e÷Á‘·y˚T. Çø£b˛‘˚ ø±+Á¬>dt j·TTesêE, @◊d”d” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ #·]cÕà eTs√kÕ] ‘Ó\¢uÀe&É+ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~. ◊s¡Hé ˝…>¥ nqï eTTÁ<äqT #Ós¡T|ü⁄≈£îì, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À bÕغøÏ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ ø£≥ºu…{≤º\qï sêVüQ˝Ÿ ÄX¯j·T+ VüQwtø±πøqì m–®{Ÿb˛˝Ÿ‡ |òü*‘ê\qT ã{Ϻ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±*øÏã\|ü+ ø£≥Tº≈£îì, mìïø£\ ôw&É÷´\T ø£+fÒ eTT+<äTqT+<˚ eTTeTàs¡+>± sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. j·T÷|”˝À n~Ûø±sêìï ¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+ <ë«sê 2014 mìïø£˝À¢ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú‘ê«ìøÏ sê#·e÷s¡Z+ y˚düTø√e#·Ãì nqT≈£îqï sêVüQ˝Ÿ≈£î m<äTs¡T<Óã“ ‘·|üŒ<äì düπs« ôV≤#·Ã]k˛Ô+~. k˛<ä] Á|æj·÷+ø£, ‘·*¢ k˛ìj·÷‘√bÕ≥T ø±+Á¬>dt n‹s¡<∏äT\‘√ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫Hê, j·T÷|”@ $<ÛëHê\T, |ü<∏äø±\ >∑T]+∫ #Óe⁄\T∫\T¢\T |ü&˚˝≤ n]∫^ô|{ϺHê z≥s¡T¢ ø±+Á¬>dtqT ø£ìø£]+#·˝Ò<ä≥. Ä bÕغì eTØ <ës¡TD+>± Hê\T>√ kÕúHêìøÏ j·T÷|” Á|ü»\T |ü]$T‘·+ #˚XÊs¡ì m–®{Ÿb˛˝Ÿ |òü*‘ê\T #ÓãT‘·THêïsTT. nsTT‘˚ Ä bÕغøÏ }s¡≥ ø£*Z+#˚ n+X¯y˚TeT+fÒ >∑‘·+˝À ø£+fÒ z{Ï+>¥ XÊ‘·+‘√bÕ≥T d”≥T¢ ≈£L&Ü ô|]π> neø±X¯+ ñ+&É≥y˚T. 2007 mìïø£˝À¢ πøe\+ 22 d”≥¢‘√H˚ dü]ô|≥Tº≈£îqï ø±+Á¬>dt bÕغ, ákÕ] nôd+;¢˝À ‘·q ã˝≤ìï 58≈£î ô|+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. ø±>±, ø±+Á¬>dt bÕغ m+‘√ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï sêÁw”ºj·T ˝Àø˘<ä˝Ÿ bÕغ 12kÕúHê\˝À e÷Á‘·y˚T $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<ä≥. Ç+&çj·÷ {°M`dæ düπs« Á|üø±s¡+ md”Œ`141, ;md”Œ`126, ø±+Á¬>dt`36, ;CÒ|”`83 kÕúHê\T ¬>\T#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~.

sê»´düuÛÑ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 3: <˚X¯+˝Àì 58 sê»´düuÛÑ kÕúHê\≈£î mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä˝…’+~. áHÓ\ 12q H√{Ï|òæπøwüHé Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D ≈£î ∫e] ‘˚B e÷]à 19>± ìs¡ísTT+ #ês¡T. Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q 20q |üP]Ô#˚dæ, ñ|ü dü+Vü≤s¡DqT e÷]à 22q |üP]Ô#˚kÕÔs¡T. e÷]à 30q b˛*+>¥ »]|æ n<˚ s√E øö+{Ï+>¥qT |üP]Ô#˚kÕÔs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ Äs¡T sê»´düuÛÑ kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT.

ÄØà N|òt>± _Áø£yéTdæ+>¥! 2

nDT ø±s¡´Áø£e÷\qT

˝Ò<ä+fÒ.. ôd’Hê´ìï Á|üjÓ÷–kÕÔ+ ÇsêHé≈£î ãsêø˘ ˇu≤e÷ ôV≤#·Ã]ø£

yêwæ+>∑ºHé, e÷]à 3: nD≤«j·TT<Ûë\qT b˛π>düTø=H˚ ø±s¡´Áø£e÷\qT ‘·ø£åDy˚T e<äT\Tø√yê\ì nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ ÇsêHé Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. ÇsêHé <ä÷≈£î&ÉTqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì, n$ $|òü\yÓTÆ‘˚ ÄK] ng+>± ‘·eT ôd’Hê´ìï s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#·T‘êeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ª~ n{≤¢+{Ïø˘μ |üÁ‹ø£≈£î Ç+≥s¡÷«´ Ç#êÃs¡T. ÇsêHéô|’ eTT+<ädüTÔ>± m˝≤+{Ï ôd’ìø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì ÇÁC≤jÓT˝Ÿ Á|üuÛÑT‘ê«ìï dü÷∫+#ês¡T. ˇø£y˚fi¯ n˝≤+{Ï~ »]–‘˚ ÇsêHé≈£î y˚T\T#˚dæq≥T¢ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. ˇø£ u≤~Û‘· <˚X¯+>± ÇsêHé ‘·qqT ‘êqT ∫Árø£]+#·Tø=ì, ‘·q nDT ø±s¡´Áø£e÷\qT düeT]ú+#·Tø=H˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ñÁ>∑yê<ädü+düú\≈£î πø+Á<ä ø±sê´\j·T+>± e÷]b˛sTTq ÇsêHé˝À nD≤«j·TT<Ûë\T ‘·j·÷¬s’‘˚ Á|üÁ|ü|ü+#êìøÏ eTT|ü⁄Œ ‘·|üŒ<äì ˇu≤e÷ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ÇsêHé nqT∫‘· #·s¡´\qT Á|ü|ü+#·<˚XÊ\T n+^ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. Ç+<Ûäq <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î dü]ø=‘·Ô kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï s¡÷bı+~düTÔHêïeTì ˇu≤e÷ X¯ìyês¡+ #ÓbÕŒs¡T. #·eTTs¡T ø√dü+ ‘êeTT ~>∑TeT‘·T\ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&Ü*‡ ek˛Ô+<äì, á |ü]dæú‹ì ìyê]+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì $e]+#ês¡T. ‘êqT n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ϻq|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î mH√ï $»j·÷\T kÕ~Û+#êeTHêïs¡T. Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ s¡+>∑+˝À 2 \ø£å\ ø=‘·Ô ñ<√´>±\T e#˚Ã˝≤ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ’mdt ù|s¡T‘√

»>∑Hé <√|æ&û sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À>± ñ|ü mìïø£\T »j·÷|ü»j·÷\T Á|ü»˝Ò ìs¡ísTTkÕÔs¡T

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À>± 17 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ñ|ü mìïø£\T »]π> neø±X¯+ ñ+<äì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ù|s=ÿHêïs¡T. 17 kÕúHê˝À¢q÷ ø±+Á¬>düT $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº n_Ûeè<˚Δ <Û˚´j·T+>± ø±+Á¬>dt bÕغ ñ|ü mìïø£\qT m<äTs=ÿ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±>± >∑‘· sêÁ‹ »>∑Hé esêZìøÏ #Ó+~q 16 eT+~ myÓTà˝Ò´\ô|’ nqs¡Ω‘· y˚≥T, XÀuÛÑ Hê–¬s&ç¶ sêJHêÄqT ÄyÓ÷~+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.á dü+<äs¡“¤+>± u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD X¯ìyês¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ ~e+>∑‘· yÓ’mdt ù|s¡T #Ó|æŒ

nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT kÕqTuÛÑ÷‹ ø√dü+ yÓ’mdt ù|s¡TqT yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì u§‘·‡ $eT]Ù+#ês¡T. yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt kı‘·TÔ nì nHêïs¡T. U≤∞ nsTTq 17 XÊdüqdüuÛ≤ kÕúHê˝À¢ ≈£L&Ü $»j·T+ ‘·eT bÕغ<˚qì u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD Be÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ »j·÷|ü»j·÷\≈£î bÕغ Hêj·T≈£î\T dü$Twæº uÛ≤<ä´‘· eVæ≤kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. e#˚à 17XÊdüqdüuÛ≤ kÕúHê\ ñ|ü mìïø£\T kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î eTT+<äT ôdMT ô|ò’HÓ˝Ÿ‡ nH˚ e÷≥qT Äj·Tq e´‹πsøÏ+#ês¡T.‘ê&ÉT u§+>∑Ts¡+ ˝Òìyês¡T @<Ó’Hê e÷{≤¢&ÉT‘ês¡ì, Á|üC≤kÕ«eT´+˝À mìïø£\T ìs¡+‘·s¡+ Á|üÁøÏj·T nì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·eT bÕغøÏ z dæ<ë›+‘·+, Ä˝À#·q, $<Ûëq+ ñHêïj·Tì, $T>∑‘ê yê] ˝≤>± ‘êeTT e÷{≤¢&É˝ÒeTì Äj·Tq nHêïs¡T. @yÓTÆHê mìïø£˝À¢ »j·÷|üCj·÷\qT Á|ü»˝Ò ìs¡ísTTkÕÔs¡ì dü‹Ôu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T.

‘Ósêdü H˚‘· $H√<é

ø=+&Ü düTπsU ôV≤#·Ã]ø£

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ |üs¡ø±\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ñ|ü mìïø£˝À¢ ø=+&Ü düTπsKô|’ {°ÄsYmdt bÕغ b˛{° #˚düTÔ+<äì Ä bÕغ H˚‘· $H√<é düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ düTπsK #˚dæq sêJHêe÷qT d”«ø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ÄyÓ÷~+#·˝Ò<äì, ø±+Á¬>dt bÕغ $|tqT ~Ûø£ÿ]+∫q+<äT≈£î düTπsKô|’ y˚≥T y˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTe\¢ ‘êeTT |üs¡ø±\˝À ÄyÓTô|’ b˛{° #˚kÕÔeTì Äj·Tq X¯ìyês¡+ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± yÓ’mdt »>∑Hé bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üø£≥q #˚ùdÔ ‘êeTT ø=+&Ü düTπsK≈£î eT<䛋kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø=+&Ü düTπsKô|’ nuÛÑ´]úì ô|fÒº $wüj·T+˝À bÕغ˝À #·]ÃkÕÔeTì $e]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ myÓTà˝Ò´ |ü<ä$˙, yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ø√dü+ eT+Á‹ |ü<ä$ì e<äT\T≈£îHêïqì, Hêô|’ {°ÄsYmdt b˛{° #˚ùdÔ Ä bÕغ uÛÑ+>∑|ü&Éø£ ‘·|üŒ<äì ø=+&Ü düTπsK ôV’≤<äsêu≤<é˝À nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£˝À¢ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ($T>∑‘ê... 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ø√dü+ myÓTà˝Ò´ |ü<ä$˙, yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ ø√dü+ eT+Á‹ |ü<ä$ì e<äT\T≈£îHêïqì, Hêô|’ {°ÄsYmdt b˛{° #˚ùdÔ Ä bÕغ uÛÑ+>∑|ü&Éø£ ‘·|üŒ<äì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·, e÷J myÓTà˝Ò´ ø=+&ÜdüTπsK nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ $|tqT ~Ûø£ÿ]+∫q+<äT≈£î ÄyÓTô|’ d”Œø£sY y˚≥Ty˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. |üs¡ø±\ ñ|ü mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt bÕغ b˛{° #˚düTÔ+<äì Ä bÕغ H˚‘·\T Á|üø£{Ï+#·&É+ô|’ ø=+&Ü düTπsK ô|’$<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. yÓ’mdt ¬sø£ÿ\ ø£wüº+‘√ e∫Ãq Á|üuÛÑT‘·«+ Ä ≈£î≥T+u≤ìï nD>∑<=ø£ÿ&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ãT~Δ #Ó|üŒ&ÜìøÏ Ç|ü&ÉT Á|ü»\≈£î neø±X¯+ e∫Ã+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. sêJHêe÷ #˚dæq Äs¡T HÓ\\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eTô|’ y˚≥T y˚dæ+<äì, Bìï ã{Ϻ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m+‘· uÛÑj·T+>± ñ+<√ ns¡úeTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ˇø£ÿ ìjÓ÷»ø£es¡ZyÓTÆHê ¬>*|æ+#·&ÜìøÏ Á|ü»\T dæ<äΔ+>± ñHêïs¡ì nHêïs¡T. y˚≥T |ü&çq 16 eT+~ XÊdüqdüuÛÑT´˝À¢ ‘Ó\+>±D qT+∫ ø=+&Ü düTπsK ˇø£ÿπs ñHêïs¡T.

CMyK

CMyK

düTπsKô|’ b˛{°#˚kÕÔ+ nsTT‘˚. uÛÑ+>∑bÕ≥T ‘·|üŒ<äT


2 u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤+

πød”ÄsY ‘Ó\+>±D bÕ*≥ ãø±düTs¡T&ÉT

ôV’≤<äsêu≤<és¡, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsYô|’ {°&û|” myÓTà˝Ò´ yÓ÷‘·Tÿ\|ü*¢ q]‡+VüQ\T eTs√kÕ] H√s¡TbÕπsdüT≈£îHêïs¡T. πød”ÄsY yÓ+≥ ‘Ó\+>±Dyê<ä+ ˝Ò<äì, Äj·Tq e\¢ ‘Ó\+>±D sê<äHêïs¡T. {°ÄsYmdt m+<äT≈£L ø=s¡ø±≈£î+&Ü b˛sTT+<äì, Äj·Tq e\¢ @MT ø±<äì ‘˚*b˛sTT+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ì»+>±H˚ πød”ÄsY ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$T+∫ ñ+fÒ nìï bÕغ\qT ø£\T|ü⁄ø=ì b˛j˚Tyês¡ì nHêïs¡T. 700\ eT+~ ã\V”≤qesêZ\ |æ\¢\qT bı≥ºq ô|≥Tº≈£îqï u≤ø±düTs¡T&Éì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. áHÓ\ 6qT+∫

ôV’≤<äsêu≤<é

|ü\¢+ yêdüT\≈£î eT+Á‹ ‘√≥ q]‡+Vü≤+ uÛÑs√kÕ ø±øÏHê&É, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): |ü\¢+ Á>±eT+˝À Ç{°e\ »]–q n–ïÁ|üe÷<ä+˝À qwüºb˛sTTq u≤~Û‘·T\+<ä]˙ Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± Ä<äT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ ‘√≥ q]‡+Vü≤+ uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq eTTeTà&çes¡+ XÊdüqdüuÛÑT´\T bıHêï&É yÓ+ø£≥ dürwt≈£îe÷sY‘√ ø£*dæ |ü\¢+ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düTe÷s¡T 400 Çfi¯ó¢ n–ïøÏ ÄVüQ‹ nj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á Á|üe÷<ä+˝À düTe÷s¡T 7 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡≈£î ÄdæÔqwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ n~Ûø±]ø£ n+#·Hê\qT ã{Ϻ ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. |ü\¢+ Á>±eT+ e<ä› ø±\eô|’ ñqï e+‘Óq Çs¡T≈£î>± ñ+&É≥+‘√ Á|üe÷<ä+ »]–q|ü⁄&ÉT eT+≥\qT ÄπsŒ+<äT≈£î n–ïe÷|üø£ j·T+Á‘ê\T Á>±eT+˝ÀøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î neø±X¯+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ø=+‘· Çã“+~ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° zmHéJd” ‘·~‘·s¡ dü+düú\ düVü≤ø±s¡+‘√ ÄsTT˝Ÿ

Ç+õHé\qT ‘Ó|æŒ+∫ ô|’|ü⁄\ <ë«sê ˙{Ïì‘√&ç eT+≥\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#êÃeTHêïs¡T. u≤~Û‘·T \≈£î ‘·ø£åD düVü‰j·T+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q ˇø√ÿ ≈£î≥T+ u≤ìøÏ 8y˚\ s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq Ä]úø£düVü‰j·T+ n+~+#êeTì nHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚à 20 øÏ˝À\ _j·T´+‘√bÕ≥T, <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ 90 øÏ˝À\ es¡≈£î _j·÷´ìï, ø£+~|ü|ü, øÏs√dæHé e+{Ï ì‘ê´edüsê\qT |ü+|æD°#˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. e\\T ø√˝ÀŒsTTq eT‘·‡´ø±s¡ ≈£î≥T+u≤\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q e\\T düs¡|òüsê #˚ùd$<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. Çfi¯ó¢ ø√˝ÀŒsTTq yê]øÏ |üø±ÿ Çfi¯ó¢ ì]à+∫ Ç#˚Ã+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+ <äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+‘√bÕ≥T $$<Ûä dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T ô|<ä›m‘·TÔq eTT+<äT≈£î sêe&É+ n_Ûq+<ä ˙j·TeTì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T.

Áoyê] u&Ó®{Ÿ s¡÷ 2010 ø√≥T¢ ÄyÓ÷<ä+ |ü*øÏq bÕ\ø£eT+&É* <ä[‘·yê&É˝À¢ Ä\j·÷\≈£î s¡÷.20 ø√≥T¢ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúHêìøÏ dü+ã+~Û+∫ 2012`13 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ s¡÷.2010 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ yê]¸ø£ ã&Ó®{ŸqT X¯ìyês¡+ »]–q bÕ\ø£eT+&É* düe÷y˚X¯+ ÄyÓ÷~+∫+~. kÕúìø£ nqïeTj·T´ uÛÑeHé˝À {°{°&û #Ó’¬sàHé ø£qTeT÷] u≤|æsêE n<Ûä´ø£å‘·q »]–q bÕ\ø£eT+&É* düe÷y˚X¯+˝À düuÛÑT´\T á ã&Ó®{ŸqT @ø£Á^e+>± ÄyÓ÷~+#ês¡T. >∑‘· @&Ü~ n+#·Hê ø£Hêï VüQ+&û Ä<ëj·T+ 56 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ô|]– 731 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·T+ #˚≈£L]+~. á yê]¸ø£ ã&Ó®{Ÿ˝À 800 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ø±qTø£\ s¡÷|ü+˝À ekÕÔj·Tì n+#·Hê y˚XÊs¡T.Á|üdüTÔ‘· ã&Ó®{Ÿ˝À ‹s¡TeT\ uÛÑÁ<ä‘·, bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#êÃs¡T. {°{°&û $<ë´ dü+düú˝À¢ |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢≈£î f…ÆyéTùdÿ˝Ÿ e]Ô+|ü#˚j·T&ÜìøÏ rsêàì+#ês¡T. Ä\j·÷\ Js√í<äΔs¡D, <ä[‘· yê&É˝À¢ ø=‘·Ô Ä\j·÷\ ìsêàD+, ‹s¡TeT\˝À ì‘·´ø£fi≤´D+, #ÓHÓ’ï qT+∫ ‹s¡TeT\≈£î ø±*q&Éø£ e÷s¡Z+˝À edæ‹ πø+Á<ë\ ìsêàD+ ‘·~‘·sê\T ã&Ó®{Ÿ˝À eTTK´ n+XÊ\T. Ä<ëj·T e´j·÷\T: >∑‘· @&Ü~ ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ e&û¶\ s¡÷|ü+˝À s¡÷.405 ø√≥T¢ Ä<ëj·T+ sê>± 2012`13˝À n~ 475 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ø±>∑\<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. n˝≤π> ‘·\˙˝≤\ <ë«sê 145 ø√≥T¢, Á|ükÕ<ë\ neTàø£+ <ë«sê 137.50 ø√≥T¢, Ä]®‘·ùde, <äs¡Ùq{Ϭøÿ≥¢ neTàø±\ <ë«sê 169 ø√≥T¢, edü‹ >∑èVü‰\ n<Ó› s¡÷|ü+˝À 72.50 ø√≥T¢ Ä<ëj·T+ edüTÔ+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. πø{≤sTT+|ü⁄\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ á @&Ü~ Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>±ìøÏ s¡÷.148 ø√≥T¢, <Ûäs¡à Á|ü#êsêìøÏ s¡÷.106 ø√≥T¢, $<ë´XÊK≈£î s¡÷.67 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ês¡T. ‹s¡TeT\˝À bÕ]X¯ó<Ûä´ #·s¡´\ yÓTs¡T>∑T≈£î >∑‘·+˝À m|üŒ&˚ ˝Òì $<Ûä+>± s¡÷.58.43 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ês¡T. ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À ‹s¡TeT\ uÛÑÁ<ä‘·≈£L ô|<ä›|”≥ y˚XÊs¡T. ‹s¡TeT\˝À eT÷&É+#Ó\ s¡ø£åD e´edüú @sêŒ≥T, n*|æ] {À˝Ÿπ>≥T Ä<ÛäTìø°ø£s¡D ‘·~‘·sê\ ø√dü+ s¡÷.39 ø√≥T¢, md”« uÛÑøÏÔ #êHÓ˝Ÿ ø√dü+ 21.60 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ês¡T. e÷]à HÓ˝≤Ks¡T qT+∫ ‹s¡TeT\˝À ì‘·´ø£fi≤´D≤\T: á HÓ˝≤Ks¡TqT+∫ ‹s¡TeT\˝À ì‘·´ø£fi≤´D≤\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì {°{°&û #Ó’¬sàHé ø£qTeT÷] u≤|æsêE, áz m©« düTÁãVü≤àD´+ ‘Ó*bÕs¡T. ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ yês¡T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‹s¡TeT\ bÕ|ü$HêX¯+ e÷s¡Z+˝À ñqï ø£fi≤´Dy˚~ø£˝À ì‘·´+ ø£fi≤´D≤\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. Çø£ÿ&É ô|[fi¯ó¢ #˚düT≈£îH˚ yê]øÏ ã+>±s¡T ‘ê[u§≥Tº, ø±*yÓT≥º\T ñ∫‘·+>± ÇkÕÔeTHêïs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T 60 eT+~ ô|[¢yê]øÏ uÛÀ»q edü‹, 10 s¡÷bÕj·T\ <Ûäs¡‘√ Äs¡T \&ÉT¢, Äs¡T>∑T]øÏ ñ∫‘· <äs¡ÙquÛ≤>∑´+ ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. Áoìyêdü eT+>±|ü⁄s¡+˝Àì ø£fi≤´D y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+˝À ≈£L&Ü ì‘·´ ø£fi≤´D≤´\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. nø£ÿ&É $yêVü‰\T #˚düT≈£îqï yê]øÏ ≈£L&Ü ô|’ $<Ûä+>±H˚ kÂø£sê´\T n+<äT‘êj·THêïs¡T.

Ç‘·s¡ ìs¡íj·÷\T: ø£Hê´≈£îe÷]˝À s¡÷.22.50 ø√≥¢‘√ ÁoìyêdüT&ÉT, |ü<ëàe‹ neTàyês¡¢ Ä\j·÷\ ìsêàD+. ≈£îs¡TπøåÁ‘·+˝À Áoyê] Ä\j·T ìsêàD+. #ÓHÓ’ï qT+∫ ‹s¡TeT\≈£î uÛÑ≈£îÔ\T e#˚à q&Éø£<ë]˝À mì$T~ #√≥¢ ˇø=ÿø£ÿ mø£sêdüú\+˝À $ÁXÊ+‹ uÛÑeHê\T, nø£ÿ&˚ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚+<ä≈£î M\T>± kÕ«$T yê] Ä\j·÷\ ìsêàD+ #˚|ü&É‘ês¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± ñqï Á|ü<Ûëq Ä\j·÷\ Js√í<äΔs¡D. eT+&É˝≤ìøÏ ¬s+&ÉT #√|ü⁄Œq <ä[‘· yê&É˝À¢ Ä\j·÷\ ìsêàD≤ìøÏ ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄. á Ä\j·÷˝À¢ <Ûä÷|üB|ü HÓ’y˚<ë´\≈£î ì<ÛäT\T. ns¡Ã≈£î\ ìj·÷eTø£+. $XÊK|ü≥ï+, >∑T+≥÷s¡T, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, es¡+>∑˝Ÿ˝À ø=‘·Ô>± ªÁX¯eD+ ÁbÕC…≈£îº\Tμ ÁbÕs¡+uÛÑ+. <Ûäs¡àÁ|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± á @&Ü~˝À 150 Áoìyêdü ø£fi≤´D≤\T. 40 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ bÕ‘· yÓ+&çs¡<∏ëìøÏ ã+>±s¡T |üP‘·.

Äj·Tq yÓ+≥ ‘Ó\+>±Dyê<ä+ ˝Ò<äT ‘Ó\+>±D Ä‘·à>ös¡e j·÷Á‘· #˚kÕÔ+ ‘Ósêdü, »>∑HébÕغ\T ‘√&ÉT<=+>∑\T

|ü<äø=+&ÉT s√E\bÕ≥T ‘Ó\+>±D Ä‘·à>ös¡e bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·q ìyêdü+ qT+∫ neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ es¡≈£î |ü<äø=+&ÉT s√E\ bÕ≥T á j·÷Á‘· #˚|ü&É‘·qHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ (‘Ósêdü) n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄≈£î e´‹πsø£+>± yÓ÷‘·Tÿ\|ü*¢ q]‡+VüQ\T bÕ<äj·÷Á‘· #˚ùd Ä˝À#·q‘√ ñHêïs¡T. ‘·q Ç+{Ï qT+∫ neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ <ëø± Äj·Tq bÕ<äj·÷Á‘· #˚kÕÔs¡T. ‘Ósêdü≈£î zfÒùdÔ ‘Ó\+>±D≈£î qwüºeTì #Ó|üŒ&Éy˚T ‘·q bÕ<äj·÷Á‘· \ø£å´eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ñ|ü mìïø£\T |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î ‘êqT

á bÕ<äj·÷Á‘· #˚kÕÔqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ n$˙‹ì ø£|æŒ|ü⁄#·Ã&Üìπø ø±+Á¬>düT, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT Á&Üe÷ Ä&ÉT‘·THêïj·Tì, á ¬s+&ÉT bÕغ\T ‘√&ÉT <=+>∑\ì yÓ÷‘·Tÿ\|ü*¢ q]‡+VüQ\T Äs√|æ+#ês¡T. yÓ’j·Tdt »>∑Hé n$˙‹ qT+∫, ø±+Á¬>dt ndüeTs¡úbÕ\q qT+∫ <äèwæº eT[¢+#˚+<äTπø á ñ|ü mìïø£\T ‘Ó#êÃs¡ì Äj·Tq X¯ìyês¡+ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ düe÷y˚X¯+˝À nHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ sêJHêe÷ #˚j·Tì myÓTà˝Ò´\T, yÓ’mdtù|s¡s¡TqT m|òt◊ÄsY˝À #˚s¡Ã>±H˚ sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì Äj·Tq <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\qT z&ç+#·&ÜìøÏ ‘êeTT Á|üj·T‹ïkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·eT bÕغ $»j·T&ÛÉ+ø± yÓ÷–düTÔ+<äì Äj·Tq Be÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 4, e÷]Ã 2012

Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú øÏ&Üï|t? eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): Hê>∑sYø£s¡÷ï\T XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú m<äT›\ CHês¡úHé¬s&ç¶ n|üVü≤s¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Hê$TH˚wüHéqT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√e&ÜìøÏ Äضy√ ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓfi¯ó Ô+&É>± q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T Äj·TqqT øÏ&Üï|t #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ ‘Ó\+>±D q>±sê dü$T‹ Hêj·T≈£î&ÉT Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶ eØZj·TT\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. ø±+Á¬>dt yêπs m<äT›\ »Hês¡úHé¬s&ç¶ì øÏ&Üï|t #˚dæe⁄+{≤s¡ì Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ø±>±, á øÏ&Üï|t Äs√|üD\ô|’ b˛©düT\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. n‘·ìì me¬s’Hê øÏ&Üï|t #˚XÊsê? ˝Òø£ eTπs<Ó’Hê »]–+<ë? nqï ø√D+˝À Äsê rdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT yÓ’K]ì ìs¡dædü÷Ô ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ, XÊdüqdüuÛÑ´‘ê«ìøÏ Hê>∑+ sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ á kÕúHêìøÏ ñ|ü mìïø£ »s¡T>∑T‘√+~. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]ú>± eTÁ] »Hês¡úHé¬s&ç¶ b˛{°#˚düTÔHêïs¡T. Hê>∑+≈£î ád” Ä{À >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+∫+~. yÓTT‘·Ô+ 11 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ ã]˝À ì*#ês¡T.

H˚H˚‘·|üPŒ #˚j·T˝Ò<äT ø£èbÕX¯+ø£sY dæ+>¥ ÄdüTÔ\ô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\T q>∑sêìøÏ #˚s¡T≈£îqï eTT+u…’ ø±+Á¬>dt e÷J N|òt

eTT+u…’, e÷]à 3: nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À b˛©düT\T ‘·ìF\T #˚dæq ‘·sê«‘· s√Eq eTT+u…’ ø±+Á¬>dt e÷J N|òt ø£èbÕX¯+ø£sY dæ+>¥, Äj·Tq ≈£î≥T+ã+ düuÛÑT´\T X¯ìyês¡+ eTT+u…’øÏ ‹]– e#êÃs¡T. s¡÷.300 ø√≥¢≈£î ô|’>± nÁø£eT+>± ÄdüTÔ\T ≈£L&Éu…{Ϻq Äj·Tqô|’ n$˙‹ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ $#ê]+#ê\ì u≤+uÒ ôV’≤ø√s¡Tº >∑‘· yês¡+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. bÕغ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ qT+∫ yÓ’<=\–q ø£èbÕX¯+ø£sY dæ+>¥ n|üŒ{Ï qT+∫ |üsêØ˝À ñHêïs¡T. X¯ìyês¡+ q>∑sêìøÏ e∫Ãq Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT m˝≤+{Ï ‘·|üPŒ #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± 19 ÁbÕ+‘ê˝À¢ ÄdüTÔ\T ñqï≥T¢ e∫Ãq yês¡Ô\qT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. ‘·q

j·T÷|” nôd+;¢ mìïø£\ ∫e]<äX¯ b˛*+>¥˝À z≥T y˚ùd+<äT≈£î u≤s¡T\T r]q z≥s¡T¢

¬øØsY˝À Ç˝≤+{Ï Äs√|üD˝…H√ï #·÷XÊqì #ÓbÕŒs¡T. ªH˚qT uÛÑj·T|ü&ÉqT. H˚qT bÕ]b˛˝Ò<äT. m˝≤+{Ï ‘·|ü⁄Œ #˚j·T˝Ò<äT. Bìô|’ #·≥º Á|üø±s¡+ b˛sê&É‘êμ nì nHêïs¡T. MT&çj·÷ ‘·qqT, ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT \ø£å´+>± #˚düT≈£î+<äì Äs√|æ+#ês¡T. yês¡T #ÓãT‘·Tqï nH˚ø£ ÄdüTÔ\T ‘·q kı+‘·+ ø±<äHêïs¡T. ø£èbÕX¯+ø£sY dæ+>¥, Äj·Tq ≈£î≥T+u≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ düÁø£eT, nÁø£eT ÄdüTÔ\ Á|ü‘ê\˙ï kÕ«BÛq+ u≤+uÒ ôV’≤ø√s¡Tº |òæÁãe] 22q eTT+u…’ b˛©düT\qT Ä<˚•+∫+~. Äj·Tq ÄdüTÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ <ëK˝…’q Á|üC≤Á|üjÓ÷»q yê´»´+ $#ê]+∫q Hê´j·TkÕúq+ ø£èbÕX¯+ø£sY dæ+>¥, Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+<ä]˙ $#ê]+#ê\ì dü÷∫+∫+~. X¯ó Áø£yês¡+ Äj·Tq ìyêdü+ô|’ Ä]úø£ H˚sê\ $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\T X¯ìyês¡+ ‘·ìF\qT ø=qkÕ–+#ês¡T. eTT+u…’‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. á ‘·ìF˝À¢ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï |üÁ‘ê\T, $esê\ Ä<Ûës¡+>± ‘·«s¡˝ÀH˚ ø£èbÕX¯+ø£sY dæ+>¥ ≈£îe÷s¡T&ÉT qπs+Á<ä yÓ÷Vü≤Hé ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT n˝≤ e´eVü≤]+∫ ñ+&Ü*‡+~ ø±<äHêïs¡T. u≤<Ûä´‘êj·TT‘·yÓTÆq bÂs¡T&ç>± MT&çj·÷ ùd«#·ÃqT >ös¡$kÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·q Á|ües¡Ôq ‘·ù|Œqì ˇ‹Ô&ç˝À ñ+&É&É+ n˝≤ #˚dæ ñ+&Ée#·ÃHêïs¡T. MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\+<ä]ø° ‘êqT ø£åe÷|üD\T #Ó|ü≈£î+≥THêïqì Äj·Tq X¯ìyês¡+ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á e´eVü‰s¡+ô|’ ø£èbÕX¯+ø£sY dæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q ø=&ÉT≈£î ‘·|ü #˚XÊ&Éì, n+<äT≈£î ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒ&ÉHêïs¡T. n+<äT˝À ‘·ù|ŒeTT+<äì Á|ü•ï+#ês¡T.

Á>∑÷|t`1 yÓTsTTHé‡ ôw&É÷´˝Ÿ $&ÉT<ä\

ÄØàN|òt>± _Áø£+ dæ+>¥ ôd’Hê´~Û|ü‹ »qs¡˝Ÿ Mπø dæ+>¥ y˚T 31q |ü<äM $s¡eTD bı+<äqTHêïs¡T. ôd’q´+ ‘·÷s¡TŒ ÁbÕ+‘· ø£e÷+&ÉsY nsTTq ˝…|æºHÓ+{Ÿ »qs¡˝Ÿ _Áø£+dæ+>¥ (59)... 13 \ø£å\ eT+~‘√ ≈£L&çq ôd’ìø£ <äfi≤ìøÏ ¬s+&˚fi¯¢ bÕ≥T nq>± 2014 Ä>∑düTº es¡≈£î H˚‘·è‘·«+ eVæ≤+#·qTHêïs¡T. ˝…|æºHÓ+{Ÿ »qs¡˝Ÿ dæ+>¥ »qs¡˝Ÿ sê´+≈£î‘√ y˚T 31 eT<Ûë´Vü≤ï+ qT+∫ ‘·<äT|ü] ôd’Hê´~Û|ü‹>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#·qTHêïs¡T. μμ nì s¡ø£åD XÊK Á|ü‹ì~Û dæ‘ê+wüß ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. q÷´&Ûç©¢, e÷]à 3: uÛ≤s¡‘· ôd’Hê´ìøÏ yêdüÔyêìøÏ s¡ø£åD XÊK˝Àì $$<Ûä ‘·<äT|ü] n~Û|ü‹>± ˝…|æºHÓ+{Ÿ »qs¡˝Ÿ <äfi≤~|ü‘·T\ ìj·÷eTø±\qT 60 s√E\ _Áø£+dæ+>¥qT ìj·T$Tdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ X¯ìyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘· eTT+<äT yÓ\¢&çkÕÔs¡T. ø±˙ _Áø£+dæ+>¥qT

90 s√E\ eTT+<äT>±H˚ ôd’Hê´~Û|ü‹>± Á|üø£{Ï+#·&É+ $X‚wü+. ø±oàsY˝À qøÏ© mHéøö+≥sY˝À dæ+>¥ bÕÁ‘· ñ+<äqï Äs√|üD\T ñqï|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·TH˚ï ôdHê´~Û|ü‹>± Á|üø£{Ï+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. Á|üdüTÔ‘·+ ôd’ìø£ ø£e÷+&És¡¢˝À Äj·TH˚ d”ìj·TsY. _Áø£+dæ+>¥ 1972 e÷]à 31q ôd’q´+˝À #˚sês¡T. 40 @fi¯¢ ñ<√´>∑ Á|ükÕúq+˝À Äj·Tq nH˚ø£ ø°\ø£ $uÛ≤>±˝À¢ |üì#˚XÊs¡T. 90e <äX¯ø£+˝À ø±+>√˝À ◊sêdü XÊ+‹ |ü]s¡ø£åK <äfi¯+ &ç|üP´{° bò˛sY‡ ø£e÷+&ÉsY>±,ìø£sê>±«, m˝ŸkÕ\«&ÜsY˝À¢ ◊sêdü |ü]o\≈£î&ç>± ≈£L&Ü |üì#˚XÊs¡T. Äj·Tq≈£î uÛ≤s¡´ düTØ®‘Y øösY, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T ñHêïs¡T.

ª˝≤&ÓHéμ wüO{Ï+>¥qT n&ÉT¶≈£îqï MôV≤#Y|” #·+&Ûû>∑&é, e÷]à 3: neT]ø± eT≥Tºu…{Ϻq n˝ŸU…’<ë ñÁ>∑yê~ ˇkÕe÷ _Hé˝≤&ÓHéô|’ <äs¡Ù≈£îsê\T πø<∏äØHé _¬>˝À s¡÷bı+~düTÔqï ∫Á‘· wüO{Ï+>¥qT MôV≤#Y|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T X¯óÁø£yês¡+ n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. bÕøÏkÕúHé˝Àì nuÀ{≤u≤<é˝À ˝≤&ÓHéqT eT≥Tºu…{Ϻq dü+|òüT≥q Ä<Ûës¡+>± á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕøÏkÕúHé C…+&Ü\qT m>∑Ts¡y˚j·T&É+ô|’ MôV≤#Y|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTDÏeTÁC≤ |ü≥ºD •yês¡¢˝À ø=ìï düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]+∫q ∫Á‘· ãè+<ä+ Ä+<√fi¯q\ H˚|ü<∏ä´+˝À wüO{Ï+>¥qT s¡<äT› #˚düT≈£î+~. $»jYTdæ+>¥ uÛÑs¡<ë«CŸ H˚‘·è‘·«+˝À MôV≤#Y|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T wüO{Ï+>¥qT n&ÉT¶≈£îì, ø=ìï <äTø±D≤\ô|’ ñs¡÷›˝À sêdæq ôd’HéuÀs¡T¶\qT ‘=\–+#ês¡T. bÕøÏkÕúHé≈£î e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. nø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dæq bÕø˘ C≤rj·T

d”Œ&ÉTô|+∫q @d”; yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. KeTà+ ndæôdº+{Ÿ dü÷|ü]+&Ó+f…+{Ÿ X¯+ø£s¡j·T´\qT ôV’≤<äsêu≤<é˝À n¬sdüTº #˚XÊs¡T. dü‘·´Hê<∏éqT n~Ûø±s¡T\T KeTà+˝À n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. KeTà+ d”d” Á|üB|tqT ≈£L&Ü n¬sdüTº#˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ |”˝Òs¡T, HÓ\÷¢s¡T˝À ≈£L&Ü |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\qT @d”; n¬sdüTº #˚dæ+~. ø±>±, es¡+>∑˝Ÿ πs+CŸ m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ eT<ÛäTdü÷<ÛäHésêe⁄ Ç+{À¢ @d”; k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫+~. n‘·ì Ç+{À¢ \ø£å s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT, u≤´+ø˘ |üÁ‘ê\qT n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Äj·Tq u≤´+≈£î ˝≤yê<˚M\qT ≈£L&Ü @d”; |ü]o*+∫+~. z ø±s=Œπs{Ÿ u≤´+≈£î˝Àì Äj·Tq≈£î dü+ã+~Û+∫q ˝≤ø£s¡¢ qT+∫ 337 Á>±eTT\ ã+>±s¡+, ø=+‘· q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. @d”; n~Ûø±s¡T\ $#ês¡D˝À eT<ÛäTdü÷<Ûäqsêe⁄ H˚s¡+ n+^ø£]+#ês¡T. á <ë&ÉT\‘√ |ü\T õ˝≤¢˝À¢ì m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤eT+~ n~Ûø±s¡T\T ôd\e⁄ô|{Ϻ #ÓπøÿXÊs¡T.

|ü‘êø±\qT rùdXÊs¡T. #·+&Ûû>∑&éqT ∫Á‘· ãè+<ä+ bÕøÏkÕúHé˝≤ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. Ç~ @s¡ø£+>± ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´+ ø±<äT. uÛ≤s¡‘Y˝À @ ÁbÕ+‘·yÓTÆHê bÕøÏkÕúHé˝≤ m+<äT≈£î e÷sêÃ*? q>∑s¡+˝Àì @ Á|ü<˚X¯+˝Àq÷ bÕøÏkÕúHé C…+&Ü\qT m>∑Ts¡y˚j·T&ÜìøÏ y˚T+ nqTeT‹+#·uÀ+ nì uÛÑs¡<ë«CŸ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä+<√fi¯q nq+‘·s¡+ MôV≤#Y|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T b˛©düT ùdºwüHé≈£î yÓ[¢ ∫Á‘· <äs¡Ù≈£îsê*ô|’ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. wüO{Ï+>¥ ÁbÕ+‘·+˝À bÕ bÕøÏkÕúHé C…+&Ü\T m>∑s¡y˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹e«uÀeTì b˛©düT n~Ûø±] sêCÒwt X¯óø±¢ yê]øÏ Vü‰$T Ç#êÃs¡T. πøùdMT qyÓ÷<äT #˚j·T˝Ò<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTT‘˚ wüO{Ï+>¥ »]–q ÁbÕ+‘·+˝À mø£ÿ&Ü bÕøÏkÕúHé C…+&Ü\qT @sêŒ≥T #˚j·T˝Ò<äì _¬>˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T.

düTπsKô|’ b˛{° #˚kÕÔ+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. |üs¡´{ÏùdÔ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î &çbÕõ≥T¢ ≈£L&Ü <äø£ÿeì {°ÄsYmdt H˚‘· $H√<é nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TqT n&ÉT¶≈£îqï Ä Ç<ä› Hêj·T≈£î\ô|’ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ #·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£îeTàø£ÿj·÷´s¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ∫s¡+J$ ‘Ó\+>±D˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚ùdÔ nuÛÑ´s¡Tú\ ñìøÏ ≈£L&Ü ñ+&É<äì Äj·Tq nHêïs¡T. @ eTTK+ ô|≥Tº≈£îì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY,#·+Á<äu≤ãT, ∫s¡+J$\T ‘Ó\+>±D˝À Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. mìïø£\ Á|ü#êsêìï ‘êqT ‘·|ü⁄Œ |ü≥º&É+ ˝Ò<äì, nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT z≥T m{≤¢ n&ÉT>∑T‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, {°&û|”\≈£î &çbÕõ≥T¢ ≈£L&Ü <äø£ÿeì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Á|üø£{ÏùdÔ n&ÉT¶≈£î+<äì y˚Ty˚Tqì øÏs¡DY, #·+Á<äu≤ãT\T Á|ü»\≈£î #ÓãT‘êsê nì Äj·Tq ì\BXÊs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î e´‹πsπø+ ø±<äì #Ó|æŒq ‘·s¡Tyê‘˚ #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D˝À |üs¡´{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À ø±+‘·q|ü*¢ ÁbÕC…≈£îºqT ì]à+#·&É+ ˝Ò<äì Jy√ C≤Ø #˚dæq eTTK´eT+Á‹ Ä õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î @+ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘ês¡ì $H√<é Á|ü•ï+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e˝Ò 2008 Á>∑÷|t`1 ñ<√´>∑ U≤∞\qT uÛÑØÔ#˚dæq @|”|”md”‡ ‘êC≤>± 2011 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q H√{Ï|òæπøwüHéô|’ <äèwæºkÕ]+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø <äs¡U≤düTÔ\ Á|üÁøÏj·T |üPs¡ÔsTTq Á>∑÷|t`1≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓTsTTHé‡ |üØø£å ìs¡«Væ≤kÕÔeTì @|”|”md”‡ ø±s¡´<ä]Ù |üPq+ e÷\ø=+&Éj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. Á|æ*$TqØ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· yÓTsTTHé‡ ‘˚B\qT Á|üø£{Ï+#˚ dü+Á|ü<ëj·÷ìøÏ _Ûqï+>± Äs¡T HÓ\\ eTT+<˚ yÓTsTTHé‡ ôw&É÷´˝ŸqT Á|üø£{Ï+#·&É+ $X‚wü+. j·T÷|”md”‡ ‘·s¡Vü‰˝À Çj·TsY πø\+&ÉsY neT\T#˚ùd+<äT≈£î @|”|”md”‡ rdüT≈£î+≥Tqï ‘êC≤ ìs¡íj·÷\ô|’ ìs¡T<√´>∑T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. 2011 Á>∑÷|t`1 H√{Ï|òæπøwüHé <ë«sê 263 b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚ùd+<äT≈£î >∑‘·+˝À @|”|”md”‡ nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ì+∫+~. 2008 H√{Ï|òæπøwüHé‘√ b˛*ùdÔ á dü+K´ \øå± 12 y˚\T n~Ûø£+. ø±>± Á|æ*yéT‡ |üØø£å y˚T 27q ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ @|”|”md”‡ Á|üø£{Ï+∫+~. ø±>±, Á|ü‹dü+e‘·‡s¡+ ì]›wüº+>± |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ U≤∞\qT uÛÑØÔ#˚j·÷\ì @|”|”md”‡ uÛ≤$k˛Ô+~.

ñ|ü mìïø£\‘√ ‘Ó\+>±D sê<äT Vü≤√+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY/es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£\≈£î, ‘Ó\+>±D≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì sêÁwüº Vü≤√+XÊK eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ düŒwüº+#˚XÊs¡T. ø=+<ä] e´øÏÔ>∑‘· Á|ü‹wüºø√düy˚T ñ|ü mìïø£\qT rdüT≈£îe#êÃs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K]‘√ ñ+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ÄyÓT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ñ|ümìïø£˝À¢ ¬>\T|ü⁄ z≥eTT\T ‘Ó\+>±DqT ìs¡ísTT+#·eHêïs¡T. ø=+<äs¡T sêJHêe÷\T #˚j·T&É+ e\¢ mìïø£\T e#êÃj·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zqïyê]ô|’ πødüT\qT m‹Ôy˚düTÔHêïeTì, Ç+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç e⁄+<äì ‘Ó*bÕs¡T. <äX¯\yêØ>± πødüT\qT m‹Ôy˚kÕÔeTH˚ qeTàø£+ Á|ü»˝À¢ ø£*–+<äHêïs¡T. bÕغøÏ e´‹πsø£+>± |üì#˚ùd myÓTੇ\ô|’ ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ y˚≥T |ü&ÉT‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t >∑+Á&É es¡+>∑˝Ÿ˝À nHêïs¡T. »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´\ô|’ d”Œø£sY y˚≥Ty˚dü÷Ô ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ düeTT∫‘·y˚Tqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. mìïø£\T »s¡>∑qTqï @&ÉT kÕúHê˝À¢ ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì, $T–*q #√≥¢ ¬s+&√kÕúq+˝À ì\TdüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T.

eT÷‘·ã&çq u…+>∑fi¯Ss¡T ø√s¡Tº\T u…+>∑fi¯Ss¡T, e÷]à 3: u…+>∑fi¯Ss¡T˝Àì ø√s¡Tº\˙ï X¯ìyês¡+ Hê&ÉT eT÷‘·ã&ܶsTT. X¯óÁø£yês¡+ Hê{Ï Væ≤+kÕ‘·àø£ |òüT≥q\ H˚|ü<∏ä´+˝À m˝≤+{Ï ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T #˚|ü≥º˝Ò<äT. nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT˝À >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶ $#ês¡DqT ø£esY #˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ô|’ Hê´j·Tyê<äT\T $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

eT+Á‹ ns¡TDô|’ ád”øÏ |òæsê´<äT ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ç~˝≤e⁄+&É>± bÕ\eT÷s¡T˝À eT+Á‹ &ûπø ns¡TD n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì n&É«πø{Ÿ CÒ@d” mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~. ÄyÓT n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±øÏ bÕ\Œ&ÉT‘·÷ 1200 eT+~ô|’ u…’+&√esY πødüT\T ô|{Ϻ+#ês¡ì yês¡T ád” <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. eT+Á‹ì Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zq≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. ˇø£ÿ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ◊<äT eT+&É˝≤˝À¢ 1200 eT+~ô|’ u…’+&√esY πødüT\T ô|≥º&É+ <ës¡TDeTì CÒ@d” Äs√|æ+∫+~.


yÓ’ôV≤#Y|”mdt düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷* ø£&É|ü, e÷]à 3(düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 4e‘˚B kÕúìø£ H˚ø˘HêyéTU≤Hé ø£fi≤πøåÁ‘·+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï ms¡Tø£\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ eT÷&Ée õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Ä dü$T‹ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù CÒd” düTã“sêj·TT&ÉT ms¡Tø£\ |æ\T|ü⁄ì #êÃs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ yÓ’ôV≤#Y|” ø±sê´\j·T+˝À ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ düuÛÑT´\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVü≤düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î |ü\Te⁄s¡TeTTK´ n‹<ÛäT\qT ÄVü‰«ì+

#êeTHêïs¡T. sêj·T\d”eT˝Àì Hê\T>∑Tõ˝≤¢\ qT+∫ n~Ûø£ dü+K´˝À Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ bÕ≥T ms¡Tø£\ –]»qT\T Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. á eTVü‰ düuÛÑ˝À¢H˚ @ø£\e´ ø±´˝…+&És¡T 2012qT Ä$wüÿ ]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+∫ n‘·´~Ûø£dü+K´˝À yÓ’ôV≤#Y|”mdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T, –]» qT\T, ms¡Tø£\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZH˚˝≤ #·s¡´\T rdüT ø√yê\Hêïs¡T. eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚dæ

–]»qT\ dü‘êÔ #ê{Ï#ÓbÕ¢Hêïs¡T. sêj·T\d”eT˝Àì –]»qT\ n_Ûeè~› Á|ü‘˚´ø£ ◊{°&û@ ø£&É|ü˝À @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ms¡Tø£\T, –]»qT \≈£î sê»ø°j·T+>±, kÕe÷õø£+>± ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´‘· ìyê«*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü sêÁwüº yê´|üÔ+>± |ü\Te⁄s¡T uÀ>∑dt md”º, md”º dü]º|òæ¬ø≥¢‘√ ñ<√´>±\T #˚düTÔHêïs¡ì, yê{Ïô|’ $#ê]+∫ yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’ôV≤#Y|”mdt q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£≥düTã“j·T´, lìyêdüT\T, |ü\T e⁄s¡T düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yês¡+, 4 e÷]Ã 2012

πs|ü⁄ ñ<√´>±\≈£î Ç+≥s¡÷«´\T ø£&É|ü, e÷]à 3: Á|üeTTK mHém+d” ø£+ô|˙ ø±]*jÓ÷Hé n˝≤$ eTdüÿ{Ÿ˝À |üì#˚ùd+<äT≈£î ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î á HÓ\ 5e‘˚B k˛eT yês¡+ ø£&É|ü õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø£\Œq ø±sê´\j·T+˝À Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+ #·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ñbÕ~Û n~Ûø±] sêyÓ÷àVü≤q¬s&ç¶ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. uÒ˝≤›]øÏ dü+ã+~Û+∫100, wü≥]+>¥ dü+ã+~Û+∫ 100, d”º˝Ÿ|æø£ÃsY‡ ≈£î dü+ã+~Û+∫ 100 ñ<√´>±\T ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ´s¡Tú\T ¬s+&ÉT dü+e ‘·‡sê\ nqTuÛÑe+ ø£*– ñ+&Ü\Hêïs¡T. ‘·eT ˇ]õq˝Ÿ dü]º|òæ¬ø≥¢‘√ bÕ≥T bò˛{À\‘√ Ç+≥s¡÷«´\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\Hêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\≈£î y˚‘·q+‘√ bÕ≥T MkÕ, uÛÀ»q+ ø£*Œ+#·ã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. $esê\≈£î 8008889071 HÓ+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î

ªÄ{Àμyê˝≤

Hê>∑+≈£î Ä{À >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+∫q ád” Ä{À <Óã“≈£î #ÓsTT´, ôd’øÏ˝Ÿ ∫‘·Ôe&É+ U≤j·T+ {°&û|” ã+>±fi≤U≤‘·+˝À ø£*dæb˛‘·T+~: Hê>∑+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY õ˝≤¢ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ñ|ü mìïø£˝À¢ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé y˚dæq Hê>∑+ »Hês¡ΔHé¬s&ç¶øÏ ád” Ä{À >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+∫+~. mìïø£\ >∑s¡TÔ $wüj·T+˝À X¯ìyês¡+ mìïø£\ ø£$TwüHé ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. á y˚Ts¡≈£î nuÛÑ´]ú Hê>∑+ »Hês¡ΔHé¬s&ç¶øÏ sêh mìïø£\ n~Ûø±] düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé ‘·q≈£î Ä{À >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+#·&É+ô|’ Hê>∑+ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ˝À Ä{À <ä÷düT≈£îb˛‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. mìïø£\ >∑Ts¡TÔô|’ ád” Ç∫Ãq Ä|ü¸H釽À Ä{À >∑Ts¡TÔπø Hê>∑+ ‘=* ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#êÃs¡T. ‘·q≈£î Ä{À >∑Ts¡TÔH˚ πø{≤sTT+#ê\ì Äj·Tq ád”ì ø√sês¡T. Ä{À >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ m≥Te+{Ï nuÛÑ´+‘·sê\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ád” ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ m≈£îÿe ÁbÕ+‘ê\≈£î ãdüT‡ düØ«düT ˝Òq+<äTq nø£ÿ&ç Á|ü»\T s¡yêD≤≈£î Ä{À˝H˚ m≈£îÿe>±

$ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Ä{À >∑Ts¡TÔ‘√ Á|ü»\≈£î eT]+‘· <ä>∑Zs¡e#·Ãì Hê>∑+ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á>±e÷˝À¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Ä{ÀqT >∑T]Ô+#·&É+ düT\uÛÑ+>± ñ+≥T+<äì, Ä >∑Ts¡TÔqT ‘·q≈£î πø{≤sTT+#·&É+ dü+‘√wü+>± ñ+<äì Hê>∑+ #ÓbÕŒs¡T. Ä{À eTT+<äT Ç‘·s¡ bÕØ\T ∫‘·Ôe⁄‘êj·Tì BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ eùdÔ Äj·TqTï |ü\ø£]+#˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&Éì Hê>∑+ m<˚›yê #˚XÊs¡T. {°&û|” ákÕ] ã+>±fi≤U≤‘·+˝À ø£\e&É+ U≤j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ|ü mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D >∑&ÉT|ü⁄ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+‘√ eTT–dæ+~. ‘Ó\+>±D˝À mìïø£\T »]π> Äs¡T kÕúHê˝À¢ 53 eT+~ ã]˝À ñHêïs¡T. ø=˝≤¢|üPsY qT+∫ 9 eT+~, Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ qT+∫ 11 eT+~, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qT+∫ 13 eT+~, ø±e÷¬s&ç¶ qT+∫ 9, ùdºwüHé|òüTHé|üPsY 5, Ä~˝≤u≤<é 6 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ∫es¡≈£î mìïø£\ ã]˝À ì*#ês¡T.

3

Á|ü‘˚´ø£ Ä<˚XÊ\T: ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é

25q eTTdæ¢+ j·TTe‘·T\≈£î

ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£˝À¢ u≤>∑+>± mìïø£\ düeTj·T+˝À s¡÷≥¢yê]>±‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q b˛*+>¥ ùdºwüq¢qT ì•‘·+>± |ü]o*+∫ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] es¡Á|ükÕ<é CÀq˝Ÿ n~ø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>± X¯ìyês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ MT&çj·÷ ôd+≥sY˝À XÊdüq düuÛÑ ñ|ü mìïø£\ dü+<äs¡“+>± ì<äT\ ìs¡«Væ≤ düTÔqï CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T \‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mìïø£\ ìj·Te÷\qT düeTs¡Ôe+‘·+>± ìs¡« Væ≤+#ê\ì, CÀq˝Ÿ yê]>± Áô|ôd’+&ç+>¥ n~ Ûø±s¡T\T ‘·eT u≤<Ûä´‘·\T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+ #ê\Hêïs¡T.b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À nedüs¡yÓTÆq nìï eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T, kÕe÷Á–ì b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î πøåeT+>± #˚s¡&ÜìøÏ |üP]Ô u≤<ä´‘· eVæ≤+#ê\ì nHêïs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ 100MT≥s¡¢ |ü]~˝À Ç‘·s¡ e´≈£îÔ \T Á|üy˚•+#·≈£î+&Ü nÁ|üeT‘·Ô+>± e´eVü≤ ]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.b˛*düT dæã“+~ eTTK´+ >± 46 b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› Á|ü‘˚´ø£ ã˝≤>±\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì mdæŒ sêeTø£èwüíj·T´ nHêïs¡T.

kÕeT÷Væ≤ø£ $yêVü‰\T

øÏ+>¥|òæwüsY≈£î kÕj·T+ #˚j·T+: nõ‘Y dæ+>¥

»>∑Hé‘√ yÓ’mdtÄ؇|” H˚‘·\ uÛÒ{°

q÷´&Ûç©¢, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ä]úø£dü+øå√uÛÑ+ qT+∫ øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ Ç|ü&É|ü&˚ ãj·T≥|ü&˚˝≤ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ì+&Ü n|ü˝À¢ eTTì–q dü+düúqT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìsêø£]+∫~. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ Ä dü+düú≈£î m˝≤+{Ï Ä]úø£ kÕj·T+ #˚j·TuÀeTì πø+Á<ä+ X¯ìyês¡+ eTs√e÷s¡T düŒwüº+#˚dæ+~. Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡≈£î @ $<ÛäyÓTÆq kÕj·T+ #˚j·TuÀeTì πø+Á<ä bÂs¡$e÷qj·÷q XÊK eT+Á‹ nõ‘Ydæ+>¥ |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. eT÷‘·ã&˚ $e÷qj·÷q dü+düú\ ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ CÀø£´+ #˚düTø√<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq q÷´&Ûç©¢˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡≈£î u≤´+≈£î\ <ë«sê s¡TD≤\T Ç|æŒ+#˚ Ä˝À#·Hê ˝Ò<äHêïs¡T. øÏ+> ¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ u≤´+≈£î\ U≤‘ê\qT Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï XÊK Ç{°e\ »|ü⁄Ô #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À msTTsY˝…’Hé‡ &ÉãT“˝Ò¢ø£ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘√+~. dæã“+~øÏ J‘ê\T #Ó*¢+#·˝Òì dæú‹˝À ñ+~. B+‘√ Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ eT+~ ô|’˝…≥T¢ dü+düú qT+∫ ìÁwüÿ$T+ #ês¡T. B+‘√ øÏ+>¥|òæwüsY |ü\T $e÷q düØ«düT\qT s¡<äT› #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä+ CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥T+<äì yês¡Ô\T e#êÃsTT. nsTT‘˚ ‘êeTT CÀø£´+ #˚düTø√uÀeTì nõ‘Ydæ+>¥ düŒwüº+#˚XÊs¡T. n~ Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTïXÊK, øÏ+>¥|òæwüsY msTTs Y˝…’Hé‡≈£î dü+ã+~Û+∫q e´eVü‰s¡eTì yêπs Ä düeTdü´qT |ü]wüÿ]#·T≈£î+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚+<äT≈£î dü+düú Á|üj·T‹ï+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. $e÷q düØ«düT\≈£î dü+ã+~Û+∫q ôw&É÷´˝ŸqT øÏ+>¥|òæwüsY &ûJd”@≈£î düeT]Œ+#·qT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eT÷‘·ã&˚ dæú‹˝À ñqï øÏ+>¥|òæwüsYqT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î dæ<ä›eTì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé, yêDÏ»´ XÊK eT+Á‹ Ms¡|üŒ yÓTTsTT© z yÓ’|ü⁄ #ÓãT‘·T+fÒ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ kÕj·T+ #˚j·TuÀeTì nõ‘Y dæ+>¥ Á|üø£{Ï+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ç~˝≤ ñ+fÒ, øÏ+>¥|òæwüsY ø£cÕº\T eT]+‘· ¬s{Ϻ+|üj·÷´sTT. dü+düú≈£î #Ó+~q eTs√ 40 u≤´+ø˘ nøö+≥¢qT düØ«dt {≤ø˘‡ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ X¯ìyês¡+ Á|ò”CŸ #˚dæ+~. øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ s¡÷.40 ø√≥¢≈£î düØ«dt {≤ø˘‡ #Ó*¢+#·˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. |üqTï\T #Ó*¢+#ê\ì >∑‘·+˝ÀH˚ düØ«dt {≤ø˘‡ n~Ûø±s¡T\T Ä<˚•+#·>± s√Eø√ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq #Ó*¢kÕÔeTì dü+düú Vü‰MT Ç∫Ã+~. nsTT‘˚, <ëìï neT\T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T nøö+≥¢qT Á|ò”CŸ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ◊{° XÊK »|ü⁄Ô #˚dæø£ U≤‘ê\‘√ dü+düú uÀ˝…&Éìï ø£cÕº\T m<äTs=ÿ+{À+~. s¡÷.300 ø√≥¢≈£îô|’>± Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï XÊK≈£î #Ó*¢+#ê*‡ &ÉãT“qT #Ó*¢+#·ø£b˛e&É+‘√ ◊{° n~Ûø±s¡T\T øÏ+>¥|òæwüsY nøö+≥¢qT Á|ò”CŸ #˚XÊs¡T. B+‘√ J‘ê\T ≈£L&Ü #Ó*Œ+#·˝Òì dæú‹˝À ñ+&É>± ‘êC≤>± düØ«dt {≤ø˘‡ n~Ûø±s¡T\T Ç∫Ãq cÕø˘‘√ dü+düú ≈£î<˚˝…’+~. eTs√yÓ’|ü⁄ qcÕº˝À¢ ñqï øÏ+>¥|òæwüsY nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·÷ ‘·q düØ«düT\qT q&ÉT|ü⁄‘√+~. yêdüÔyêìøÏ ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø± s¡+ 240 $e÷Hê\T q&ÉbÕ*‡ ñ+&É>± πøe\+ 170 düØ«düT\qT e÷Á‘·y˚T q&ÉT|ü⁄‘√+~. dü+düú s¡÷.7,057 ø√≥¢ n|ü˝À¢ ñ+~. >∑&ç∫q &çôd+ãsY Á‘Ó’e÷dæø±ìøÏ s¡÷.444.26 ø√≥¢ qcÕº\qT eT÷≥>∑≥Tº≈£î+~.

d”Œø£sY ìs¡íj·÷ìï kÕ«>∑‹+∫q H˚‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü+ dü+<äs¡“¤+>± ø±+Á¬>dt bÕغ $|tqT ~Ûø£ÿ]+∫ n$XÊ«kÕìøÏ nqT≈£L\+>± z≥T y˚dæq »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´\ô|’ d”Œø£sY rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï Ä bÕغH˚‘·\T kÕ«>∑‹+#ês¡T. sêuÀj˚T ñ|ü mìïø£˝À¢ uÛ≤ØyÓTC≤غ‘√ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì yês¡T $XÊ«dü+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. y˚≥T≈£î >∑T¬s’q Áoø±+‘Y¬s&ç¶, sêeT ø£ècÕí¬s&ç¶, ÁoìyêdüT\T, #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é˝À yÓ’mdt »>∑Hé‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ñ|ü mìïø£\≈£î ‘êeTT uÛÑj·T|ü&É≥+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\ ø√dü+ |ü<ä$ b˛sTTq+<äT≈£î ‘·eT≈£î >∑s¡«+>± ñ+<äì Áoø±+‘Y¬s&ç¶ nHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\T »]π> 17 d”≥÷¢ ‘·eTy˚qì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. á 17 kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt z&çb˛‘·T+<äì, ‘êeTT ã+|üsY yÓTC≤غ‘√ ¬>\TkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’mdtÄsY ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT y˚~Û+∫+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. yÓ’mdtÄ؇|” Á|ü»\ bÕغ nì, Á|ü»˝Ò ‘·eT n~ÛcÕºqeTì nqs¡Ω‘·≈£î >∑T¬s’q myÓTà˝Ò´\T düŒwüº+#˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ e÷´#Y|òæøχ+>¥‘√ |üì#˚düTÔHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î &çbÕõ≥T¢ ≈£L&Ü <äø£ÿeì CÀdü´+ |ü*ø±s¡T. ñ|ü mìïø£\ <ë«sê ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø£qT$|ü ø£*–kÕÔeTì Á|ükÕ<äsêE ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±>±, ‘êqT me]MT<Ó’Hê ¬>\TkÕÔqì, ã+<ÛäTÁ|”‹ ã+<ÛäTÁ|”‘ ˚qì, sê»ø°j·T+ sê»ø°j·Ty˚Tqì »>∑Hées¡Z+ e÷J myÓTà˝Ò´ <Ûäsêàq ø£èwüí<ëdüT #ÓbÕŒs¡T. Ä\dü´+>±HÓ’Hê d”Œø£sY ‘·eTô|’ y˚≥Ty˚j·T&Üìï ‘êeTT kÕ«>∑‹düTÔqï≥T¢ bÕj·Tø£sêe⁄ù|≥ myÓTà˝Ò´ u≤ã÷sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. ≈£L©\T, $<ë´s¡Tú\T, eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü<ä]ÙdüTÔqï $eø£åqT ñ|ümìïø£˝À¢ m+&É>∑&É‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·|üŒø£ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì, ‘·eT $»j·÷ìï @ X¯ø°Ô n&ÉT¶ø√˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

ø£&É|ü, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 25e‘˚Bq eT÷&Ée $&É‘·>± eTTdæ¢+ j·TTe‘·T\≈£î kÕeT÷Væ≤ø£ $yêVü‰\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHêغ ø±s√ŒπswüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À á $yêVü‰\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. á |ü<∏äø£+ <ë«sê $yêVü≤+ #˚düT≈£îH˚ »+≥≈£î s¡÷.15y˚\T ô|[¢ Ks¡TÃ\øÏ+<ä Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T.18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq j·TTe‘·T\T, 21 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq j·TTe≈£î\T ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\ nqTeT‹‘√ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\Hêïs¡T. πswüHéø±s¡T¶ ø£*– ñ+&Ü\Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ‘·Vü≤o˝≤›s¡T#˚ <ÛäèMø£]+#·ã&çq Ä<ëj·T|üÁ‘·+ »‘· #˚j·÷\Hêïs¡T. eTTdæ¢+ j·TTe‘·T\ kÕeT÷Væ≤ø£ $yêVü‰\ $wüj·T+˝À m+|”&ûz\T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqs¡T¢ $düÔãTT‘· Á|ü#ês¡+ #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. á HÓ\ 15˝À>± <äs¡U≤düTÔ\qT ø£&É|ü˝Àì bÕ‘· ]yéT‡q+<äTqï yÓTÆHêغdü+πøåeT ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒj·÷\ì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T.

H˚&ÉT nqTsê>∑ düŒs¡Ù |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D ø£&É|ü, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À á HÓ\ 4q Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î eT˝…¢e÷\ kÕVæ≤‘·´ |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|ü<ÛëH√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT˝…¢e÷\ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î &Üø£ºsY eT˝…¢e÷\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ s¡∫+∫q nqTsê>∑ düŒs¡Ù ø£<∏ä\ dü+|ü⁄{Ï |ü⁄düÔø±ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 20 dü÷Á‘ê\ neT\T ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY ‘·T\d æ¬s&ç¶ bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. 11.30>∑+\≈£î Á|üeTTK ø£<Ûë s¡#·sTTÁ‹ dü‘·´e‹øÏ |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|ü<ëq+ #˚j·TqTHêïs¡T. eTTK´ n‹~Û>± ø£<Ûë s¡#·sTTÁ‹ &Üø£ºsY »j·TÁ|ü<ä k˛$T¬s&ç¶ Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2>∑+\≈£î &Üø£ºsY dü+JeeTà düeTq«j·T ø£s¡Ô>± kÕVæ≤‘·´ >√wæº ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ø±e⁄q á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕVæ≤r Á|æj·TT\T bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

düú\ $yê<ä+˝À ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ô|’ Á|ü‘·´s¡Tú\ <ë&ç U≤Jù|≥, e÷]à 3(düTes¡íyês¡Ô): 6ôd+≥¢ düú\ $yê<ä+ z ≈£î≥T+ã+ ô|’ <ë&çøÏ <ë] rdæq dü+|òüT≥q X¯ìyês¡+ U≤Jù|≥ eT+&É\+ ≈£îeTàs¡ø={≤º\T Á>±eT+˝À »]–+~. Ç+{Ï düú˝≤ìøÏ dü+ã+~+∫q ≈£îeTàs¡ø={≤º\T Á>±e÷ìøÏ yÓ+ø£≥Hêj·TT&ÉT, n‘·ì ‘·*¢, HêqeTà\ ô|’ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düTã“sêj·TT&ÉT,X¯+ø£sY, #·+Á<äX‚KsY\T eTs√ ◊<äT>∑T]‘√ ø£*dæ <ë&ç #˚dæ yê]ì rÁe+>± ø={Ϻ ndüuÛÑ´ |ü<äC≤\+‘√ <ä÷wæ+#ês¡T. u≤<äT´\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î U≤Jù|≥ mdt◊ eTVü≤à<é Ä© πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|üÔ #˚düTÔHêïs¡T.

b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ d”◊>± eTTs¡∞Hêj·Tø˘

Ç+≥sY |üØø£å\T sêùd+<äT≈£î

b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À >∑‘· Hê\T>∑T HÓ\\ qT+&ç d”◊ b˛düTº U≤∞>± ñqï $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. m≥ºπø\≈£î b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ d”◊>± ø£s¡÷ï\T CÀHé˝À |üì#˚düTÔqï eTTs¡∞Hêj·Tø˘≈£î b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ d”◊>± ìj·T$T+#·&É+‘√ X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î Äj·Tq |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ $wüj·T+˝À n\dü‘·«+ eVæ≤+#˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü»\ uÛÑÁ<ä‘· ‘·eT≈£î eTTK´eTì yê]øÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#ê*‡q uÛ≤<ä´‘· ‘·eT<˚qì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À ù|ø±≥, p<ä+ ˝≤+{Ï Ä≥\qT n]ø£&É‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. b˛s¡Te÷$Tfi¯¢,ø£\dübÕ&ÉT |ü≥ºD≤˝À¢ Á{≤|òæø˘qT Áø£eTã<ä›+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢ ∫qï∫qï düeTdü´\qT ô|<ä›$>± #˚düTø=ì πødüT\T ô|≥Tºø=ì ùdºwüHé\ #·T≥÷º,ø√s¡Tº\ #·T≥÷º ‹]π><ëìø£Hêï ô|<ä› eTqTwüß\ düeTø£å+˝À |ü]wüÿ]+#·T≈£î+fÒ y˚T\T nì ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT ùdºwüHé≈£î e∫Ãq u≤~Û‘·T \≈£î ‘·>∑T Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì ‘·|ü⁄Œ&ÉT |òæsê´<äT\T Ç#˚à yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì d”◊ ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ mdt◊ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, @mdt◊ qJsYu≤wü, ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ >∑T]$¬s&ç¶, •eX¯+ø£sY, eT<ÛäHé,Hê–¬s&ç¶, sêeTdüTu“j·T´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nedüú\T |ü&ÉT‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T

düè»Hê‘·àø£qT ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î y˚Tfi≤ yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ÁbÕ<Ûä$Tø£ kÕúsTT qT+∫ $<ë´s¡Tú˝À¢ düè»Hê‘·àø£‘·qT ô|+bı+~+#ê\ì m+|æ&çz neTsYHê<∏ä¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ m+ÄsYd” q+<äT $<ë´s¡Tú\ ôd’Hé‡ y˚Tfi≤ X¯ìyês¡+@sêŒ≥T #˚XÊs¡T. uÛÀ<äq |ü<䛑·T\H˚ ø±ø£ Á|üjÓ÷>±‘·àø£ s¡÷|ü+>± $<ë´ uÛÀ<Ûäq #˚ùdÔ C≤„|üø£ X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì &çdæ{Ïz Á|üMTfi≤<˚$ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹uÛÑqT yÓ*øÏrùd+<äTπø y˚Tfi≤ »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ m+áz düTKeq+ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´ dü<ädüT‡ »s¡|ü&É+ e\¢ $<ë´s¡Tú˝À¢ $<ä´ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ ø±s¡´Áø£e÷\ |ü≥¢ ñ‘ê‡Vü≤+ ø£\T>∑T‘êj·Tì ôV’≤dü÷˝Ÿ ÁbÕ<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ÄsY. |ü⁄\¢j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷àØŒ Hêj·T≈£î\T düTπswt, ñbÕ<Ûë´j·TT\T lìyê düT\T, Á|üø±XŸ, >√|ü˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î ñ‘·ÔeT $<ä´q+~+#ê*

‘ê&Ü«sTT,e÷]à 3: eT+&É\πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À X¯óÁø£yês¡+ qT+&ç yÓTT<ä˝…’q Ç+≥sY|ü]ø£å\≈£î n~Ûø±s¡T\T eTT+<ädüTÔ>± #·s¡´\T rdüT≈£îqï |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. $<ë´s¡Tú\ |üØø£å |ò”E edüT\÷ #˚dæ≈£L&Ü |üØø£å sêj·T&ÜìøÏ dü]jÓÆTq kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. $<ë´s¡Tú\T es¡+&É˝Ÿ˝À ≈£Ls√Ãì |üØø£å\T sêj·Te\dæq <äTdæÔ‹ @sêŒ&ç+~. ø£fi≤XÊ\˝À $<äT´‘Y ø£H˚ø£¸Hé ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ y˚dü$ ø±\+ ø±e⁄q $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêdüTÔHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ˝˝À Hê\T>∑T >∑<äT\T ñ+&É&É+ <ë«sê Ä >∑<äT\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î düú\+ dü]b˛ø£ es¡+&É˝Ÿ˝À düú\+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ˇø£ÿ>∑~˝À 25 qT+&ç 30 eT+~ |üØø£å\T sêj·÷*. >∑<äT\ ø√s¡‘·‘√ ˇø£ÿ>∑~˝À 70 qT+&ç 90 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêùd |ü]dæú‹ @sêŒ&ÉT‘·T+~. es¡+&É˝Ÿ˝À >√&É\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ u…+∫\T n&ÉT¶>± ñ+∫ |ü]ø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

myÓTੇ #·Tø±ÿ sêeTj·T´

HÓ\ø±s¡T˝À>± >±´dt ø£HÓø£¸qT¢ rdüTø√yê*

ø£&É|ü, e÷]à 3(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ä´quÛÑ´dædüTÔqï $<ë´s¡Tú\≈£î ñ‘·ÔeT $<ä´q+~+#ê\ì Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î BÛ≥T>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T ‘·–q#·s¡´\T rdüT ø√yê\ì myÓTੇ #·Tø±ÿ sêeT j·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. kÕúìø£ ùdº{Ÿ ¬>dtºVü≤Ödt˝À X¯ìyês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD, |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇπø $<ÛäyÓTÆq $<ä´ n+<˚˝≤ nedüs¡yÓTÆq eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#·&É+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæº kÕ]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ HêD´yÓTÆq $<ä´ n+<˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. md”‡, md”º $<ë´s¡Tú\≈£î nÁ>∑ es¡í $<ë´s¡Tú\‘√ düe÷q+>± $<ä´ n+<˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. ndü˝Ò n+‘·+ ‘·e÷Á‘·+ $<ä´ n+<äT‘·THêï ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø£wüº|ü&ç $<ë´s¡Tú \≈£î Á|üXÊ+‘·+>± |üØø£å\T sêùd+<äT≈£î |üØøå± πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·Tø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ ø£˙dü eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ $<ë´s¡Tú\T H˚\ô|’q ≈£Ls¡TÃì |üØø£å\T sêdüTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. fÒãTfi¯ó¢, bòÕ´qT¢, ‘ê>∑T˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\˙ï bÕsƒ¡XÊ\˝À ñ+&Ü\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ HêD´yÓTÆq $<ä´q+~+∫ Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î b˛{°ìyê«*‡q ne düs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. mdtm|òt◊ >∑‘· 12 dü+e‘·‡sê\T>± m+ôd{Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ |üØø£åqT ìs¡«Væ≤düTÔ+&É&É+ n_Ûq+<ä˙ j·TeTHêïs¡T. m+ôd{Ÿ |üØø£å˝À sê´+≈£î\T e∫Ãq yês¡T >∑‘·+˝À mdtm|òt◊ e÷&É˝Ÿ |üØø£å\T sêdæq yêπsqHêïs¡T. mdtm|òt◊ ìs¡«Væ≤düTÔqï e÷&É˝Ÿ m+ôd{Ÿ ˝Àì Á|üX¯ï\T #ê˝≤ es¡≈£î m+ôd{Ÿ |üØø£å\T e#êÃj·THêïs¡T. $<ë´]Δ˙ $<ë´s¡Tú\T á e÷&É˝Ÿ |üØø£å˝À¢ bÕ˝§Zì ‘·eT X¯øÏÔ kÕeTsêΔ´\T ‘Ó\TdüT ø√yê\Hêïs¡T. á neø±XÊìï $<ë´]Δ˙$<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT ø√yê\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À mdtm|t◊ Hêj·T≈£î\T lqT, X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê* ø±e÷¬s&ç¶ s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 3: ñ|ü mìïø£\ H˚|ü‘·´+˝À kÕúìø£ u≤u≤>ö&é |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ˝À ã÷‘Y kÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ mìïø£\ ø£s¡TÃ\ |ü]o\≈£î\T, õ˝≤¢ b˛*düT dü÷|ü¬s+&Ó+{Ÿ‘√ ø£*dæ eTTK´ n~∏‹>± õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é Vü≤»s¡j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ z≥s¡T ìs¡“j·T+>±‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ qT $ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|ü»\‘√ ‘·eT z≥T≈£î dü+ã+~+∫ |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ <ë«sê z{Ï+>¥ XÊ‘êìï ô|+#·e#·Ãì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>± Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ*¢ mìïø£\ ø£MTwüHé Ä<ä«s¡´+˝À z≥s¡T |üP]Ô düe÷#ês¡+‘√ d”¢|t\qT |ü+|æDÏ #˚j·T&ÜìøÏ á ø=‘·Ô ø±s¡´Áø£e÷ìï mìïø£\ ø£MTwüHé #˚|ü{Ϻ+<äHêïs¡T.d”¢|t\ |ü+|æDÏ ø±s¡´Áø£eT+ u≤<ä´‘·‘√ ìs¡«Væ≤+#·e\dæ ñqï<äì m≥Te+{Ï b˛s¡bÕ≥¢≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·≈£î+&Ü e´eVü≤]+#ê\ì Äj·Tq ù|s√ÿHêïs¡T. ìkÕ«s¡ú+>± Á|ü‹≈£î≥T+u≤ìøÏ d”¢|t\T n+~+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü dü+ã+~+ ∫q s¡w”<äT\qT b˛+~, |ü+|æDÏ ø±ì z≥s¡¢ C≤_‘ê\qT Á|æôd’&ç+>¥ n~ø±s¡T\≈£î n+~+#ê\ Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï á HÓ\ 7 qT+&ç yês¡+ s√E\ bÕ≥T |ü+|æDÏ #˚j·÷\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ m+|æ&çz ø±s¡´\j·T+˝À mìïø£\ ìj·Te÷e* neT\T |üsê´y˚ø£åD ø£MT{Ï n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

‘ê&Ü«sTT, e÷]à 3: eT+&É\+˝Àì eT<ë´Vü≤ï uÛÀ»q mC…ì‡yês¡T á HÓ\ 31 ˝À>± >±´dt ø£H˚ø£¸qT¢ rdüTø√yê\ì m+Çz düT<ëø£sYX¯sêà ‘Ó*bÕs¡T.mC…ì‡ yês¡T >±´düT ø£H˚ø£¸qT <ë«sê e÷Á‘·y˚T e+≥ #˚j·÷\ì #·÷∫+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À uÛÀ»q edü‘·T\T ns¡ø√s¡>±H˚ ñHêïj·Tì Äj·T Á>±e÷˝À¢ Á>±eT Á|üC\ <ë«sê ‘Ó*dæ+<äHêïs¡T.eT<ë´Vü≤ï uÛÀ»q+ $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú\≈£î bÂwæºø£yÓTÆq ÄVü‰sêìï n+~+#ê\Hêïs¡T. eT+&É\+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\˝Àì edü‘·T\≈£î 52 y˚\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡j·÷´j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£èwüíeT÷]Ô, ø£fi≤´DÏ, kÕj·T>ö&é, ¬s&ç¶j·÷, bÕ˝§ZHêïs¡T.

6 q d”|”◊ &ç$»HékÕúsTT düe÷y˚X¯+ ø±e÷¬s&ç¶ s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]Ã3: uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ Ä<ä«s¡´+˝À |ü≥ºD+˝À >∑+CŸ <Ûäs¡àXÊ\˝À X¯ìyês¡+ ø±s¡´ø£s¡Ô\ $düè‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Ç+<äT˝À u≤>∑+>± dæ|æ◊ sêh ø±s¡´<Ûä]Ù es¡ZdüuÛÑT´\T ø±Áy˚T&é |ü˝≤¢yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø±s¡´<Ûä]Ù ø£+»s¡ uÛÑ÷eTqï, d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T >∑&ɶ+ yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ ø±s¡´<Ûä]Ù zeTj·T´\ eTTK´n~∏‘·T\ Ä<ä«s¡´+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTTK´+>± ø£Ø+q>∑sY˝À »]–q 28e sêheTVü≤düuÛÑ\ nq+‘·s¡+ »]–q bÕغ ø±s¡´es¡Z+˝À ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêõHêeT #˚dæq my˚Tà˝Ò´\qT ‹]– ¬>*|æ+#ê\ì,{ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eT<䛑·T ‘Ó\bÕ\ì bÕغ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î á ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±e÷¬s&綽À »]¬> mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡úHé ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ‘·–q ø±s¡´#·s¡DqT á HÓ\ 6q »]¬> &ç$»Hé kÕúsTT düe÷y˚X¯+˝À ø±s¡´#·s¡DqT s¡÷bı+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Hêj·T≈£î\T Á|üdü+–+#ês¡T.‘Ó\+>±D sêh+ ø√dü+ Á|ü»\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î sêõHêeT #˚dæq my˚Tà˝Ò´ kÕúHê\≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø√πsyês¡T b˛{Ï #˚j·Te<ä›ì, Á|ü»\ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î |ü<ä$ì ‘ê´>∑+ #˚dæ >∑+|ü>√es¡úHéqT u≤] yÓTC≤]º‘√ ¬>*|æ+#ê\ì dæ|æ◊ ø±s¡´<Ûä]Ù $m˝Ÿ q]‡+Vü≤¬s&ç¶ nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé ø±s¡´<Ûä]Ù |üdüT\ u≤˝ŸsêE,nXÀø˘,<ÛäX¯s¡<∏é, lìyêdt>ö&é,u≤qTÁ|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü≥ºD+˝À ‘Ó\T<˚X¯+bÕغ Á|ü#ês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 3: |ü≥ºD+˝Àì 16, 17, 18,19 yês¡T¶˝À¢ >∑\ eTT<ë+>∑*¢, Vü≤]»q yê&É, uÛÑs¡ø£‘Y|ü⁄s¡, >√\¢yê&É, Vü≤qTe÷Hé >∑*¢˝À >∑\ z≥s¡¢qT {Ï&ç|æ sêh ø±s¡´<Ûä]Ù XÀu≤sêDÏ Ä<ä«s¡´+˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú ì≥Tºy˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄qT ¬>*|æ+#ê\ì >∑&É|ü>∑&É|ü≈£î bÕ<ä j·÷Á‘· #˚dæ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.|ü≥ºD+˝À n+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ e´øÏÔ, >∑‘·+˝À 3 kÕs¡T¢ øöì‡\sY>± |üì#˚dæq e´øÏÔ |ü≥ºD≤_eè~›øÏ bÕ≥T |ü&ÉT‘ê&Éì n+<äTe\¢ Äj·TqqT ¬>*+|æ+ #ê\ì z≥s¡¢qT ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt,{ÏÄsYmdt qT+&ç 100 eT+~ {Ï&ç|æ˝À #˚]ø£..19, 20 yês¡T¶˝Àì yÓTÆHê]ºHêj·T≈£î\T ôV’≤eT<é, »MTsY,eTT;Hé\ Ä<ä«s¡´+˝À |ü≥ºD n<ä´≈£åî\T qJ s√~›Hé düeTø£å+˝À 100eT+~ ø±s¡´ø£s¡ú\T {Ï&ç|æ˝À #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄Hêï sêCÒX¯«sY, N\ Á|üuÛ≤ø£sY, sê»eTÚ*, eTTbÕŒs¡|ü⁄ Äq+<é, ≈£î+u≤\s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTs¡¸D ô|’ 7eT+~ n¬sdüTº yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, e÷]à 3(düTes¡íyês¡Ô): eTTì‡bÕ*{Ï |ü]~Û˝Àì ø£ècÕí|ü⁄s¡+ q+<äT |òæÁãe] 4e ‘˚B »]–q Çs¡TesêZ\ |òüTs¡¸D≈£î dü+ã+~+∫ @&ÉTeT+~ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡T|ü]Ãq≥T¢ mdt◊ ‘√{≤ sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T.

ñ&çø° ñ&Éø£ì, e÷&çq nqï+ ô|&ÉT‘·T+Á&É÷

edü‹ >∑èVü≤+qT |ü]o*+∫q ‘·Vü≤d”˝≤›sY >±+<Ûë] e÷]à 3(düTes¡íyês¡Ô): >±+<Ûë] eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ md”‡ edü‹ >∑èVü≤+˝À ñ&çø° ñ&Éø£ì, e÷&çq nqï+ ô|≥Tº‘·THêïs¡ì $<ë´s¡Tú\T yêb˛j·÷s¡T.edü‹ >∑èVü≤+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#˚ uÛÀ»q+˝À eT∞fl n<˚ rs¡T |ü]dæú‹˝À @e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ˝Ò<äT.á $<ë´s¡Tú\‘√ e÷πø+{Ï nì nqT≈£îHêïπsyÓ÷ yê]πø+{Ï HêD´‘· eTq+, eTq |æ\¢\T eT+∫ ‹+fÒ #ê\qT≈£îHêïs¡T.n+<äTπø edü‹ >∑èVü≤+ $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq uÛÀ»q+ e+&ç ô|≥º&É+ ˝Ò<äT.ñ&çø° ñ&Éø£ì, e÷&çq nqï+ ô|≥º&É+‘√ >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± $<ë´s¡Tú\T ø£&ÉT|ü⁄ e÷&ÉTÃø=ì u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T.n<˚ $<Ûä+>± X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ e+≥ #˚j·T&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T.nqï+ ‹H˚~ ˝Ò<ä+≥÷ ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi≤fls¡T. edü‹ >∑èVü≤+˝À e+≥ \qT |ü]o*+∫q ‘·Vü≤o˝≤›sY $<ë´s¡Tú\‘√ e÷{≤¢&ç düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ dæã“+~‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.>±´dt ã+&É\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ Ç˝≤ »]–+<äì #Ó|üŒ&É+‘√ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.‘·Vü≤o˝≤›sY nq+‘·s¡+ yê¬s¶Hé k˛eTX‚KsY≈£î bò˛Hé #˚dæ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ñ|ü mìïø£\ ã]˝À 9 eT+~ ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 3: á HÓ\ 18q »]π> nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ã]˝À 9 eT+~ ì*#ês¡T. M]˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± n&É¢ sêõ¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú>± >∑+|ü>√es¡úHé,{Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± ì≥Tº y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄, sêC≤´~ø±s¡ bÕغqT+&ç ¬ø’s¡+ø√+&É j·÷<ä–], bÕ´s¡$T&é bÕغ Ä|òt Ç+&çj·÷ qT+&ç sêeTT\T uÀsTTì, dü«+‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± ø√&çbÕ´ø£ eTôV≤+<äsY>ö&é, |ü–&ç l<äsY, sê»qs¡‡j·T´ ‘√ø£\, dü‘·Ôj·T´ \T ã]˝À ñqï≥T¢ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] düT<ëø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

πsDTø£ m\¢eTà C≤‘·s¡ ñ‘·‡yê\T Hê–¬s&ç¶ù|≥, e÷]à 3: eT+&É\+˝Àì yê&çÁ>±eT+˝À X¯ìyês¡+ qT+&ç πsDTø£ m\¢eTà C≤‘·s¡ ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eTT~sêCŸ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T øÏwüºj·T´ ‘Ó*bÕs¡T.kÕj·T+Á‘·+ m&É¢ ã+&É¢ Á|ü<Ûäs¡Ùq, Ä~yês¡+ neTàyê]øÏ uÛÀHê\ düeTs¡ŒD, ≈£î+≈£îeT ns¡ÃD ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ñ+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ñ‘·‡yê\≈£î #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡* sêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 4 e÷]Ã 2012

NRPlLiLi…fi Æ™s÷¡gjiæªΩ[Æ©s[ gS¨ds F~LiVV˘Õ‹[ zms÷˝¡ ¤Õ¡[™´s¨s NRPV»¡VLiÀÿáV Æ©s[…”¡NUP Fs©Ø[ı D©yıLiVV. BxmsˆV≤R∂V ™yLji ¡ªRΩVNRPVáV μR∂VLRi˜ÈLRiLi NSÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. N][ªRΩá NSLRifl·LigS INRP…”¡©´sıLRi áORPQáNRPV \|ms¿¡Ã¡VNRPV ¿¡©´sı ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV N][ªRΩ Æμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. μyμyxmso 37áORPQá ™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVá DFyμ≥j∂NTP ˙xms™´sWμR∂Li ™y…”¡Ã˝¡©´sVLiμj∂.SxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s 20 aSªRΩLi \lLi£qs ≠sVÃ˝¡VáV, ALiVVÕfi ≠sVÃ˝¡VáV NRPW≤y ™´sVWªRΩxmsÆ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. xmsLRi˘™´sry©´sLigS A∏R∂W LRiLigSÕ˝‹[¨s NSLji¯NRPVáV DFyμ≥j∂ N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y, ¨sªy˘™´sxqsLSá μ≥R∂LRiáV |msLjigji ry™´sW©´sV˘¨s “¡™´s©´sLi μR∂VLRi˜ÈLRiLigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂.@≤ÔR∂g][áV NRPlLiLi»¡Vc N][ªRΩá NSLRifl·LigS ˙zmsLi…”¡Lig`i ˙|ms£qsáV, Æ™s÷Ô¡Lig`i uyxmsoáV, FyzqÌsN`P ™´sxqsVÚ™´soá ªRΩ∏R∂WLki ∏R∂VW¨s»¡Vc,?á BÕÿ  ¡≤R∂VgRiV “¡™´soá “¡™´s©yμ≥yLRiLigS D©´sı xqs™´sVxqsÚ LRiLigSáV, ™y…”¡ @©´sV ¡Liμ≥R∂ DFyμ≥j∂ LRiLigSáV @Õ˝ÿ≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV.

≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ NSLji¯NRPVá “¡≠sªyÕ˝‹[ ¿d¡NRP»˝¡V NRPlLiLi…fi N][ªRΩáV ªRΩáVËNRPVLi¤…¡[ ™´sW™´sVWáVgS ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡™´sV»¡Ã¡V xms≤R∂ªyLiVV. NS¨ds μj∂©´sxqsLji NRPW÷d¡Ã¡NRPV, NRPLS¯gSLSÕ˝‹[ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™yLjiNTP ™´sW˙ªRΩLi ¨s˙μR∂ xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C L][«¡Ÿ gRi≤R∂™´s≤R∂Li FsÕÿ @©´sı ˙xmsaRPı BxmsˆV≤R∂V ™yLji¨s Æ™s[μ≥j∂r°ÚLiμj∂. NRPlLiLi…fi Æ™s÷¡gjiæªΩ[Æ©s[ gS¨ds F~LiVV˘Õ‹[ zms÷˝¡ ¤Õ¡[™´s¨s NRPV»¡VLiÀÿáV Æ©s[…”¡NUP Fs©Ø[ı D©yıLiVV. BxmsˆV≤R∂V ™yLji ¡ªRΩVNRPVáV μR∂VLRi˜ÈLRiLi NSÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. N][ªRΩá NSLRifl·LigS INRP…”¡©´sıLRi áORPQáNRPV \|ms¿¡Ã¡VNRPV ¿¡©´sı ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV N][ªRΩ Æμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. μyμyxmso 37áORPQá ™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVá DFyμ≥j∂NTP ˙xms™´sWμR∂Li ™y…”¡Ã˝¡©´sVLiμj∂. @˙xmsNRP…”¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá NSLRifl·LigS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s 20 aSªRΩLi \lLi£qs ≠sVÃ˝¡VáV, ALiVVÕfi ≠sVÃ˝¡VáV NRPW≤y ™´sVWªRΩxmsÆ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. xmsLRi˘™´sry©´sLigS A∏R∂W LRiLigSÕ˝‹[¨s NSLji¯NRPVáV DFyμ≥j∂ N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y, ¨sªy˘™´sxqsLSá μ≥R∂LRiáV |msLjigji ry™´sW©´sV˘¨s “¡™´s©´sLi μR∂VLRi˜ÈLRiLigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li, NRPLRiWıáV, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, ˙xmsNSaRPLi, gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s ˙gS\Æ©s…fi, ©yxmsLSLiVV xmsLji˙aRP™´sVáV, Fy÷¡ztsQLig`i ∏R∂VW¨s»˝¡Vc NRPlLiLi…fi NRPuÌyÕ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©yıLiVV. @≤ÔR∂g][áV NRPlLiLi»¡Vc N][ªRΩá NSLRifl·LigS ˙zmsLi…”¡Lig`i ˙|ms£qsáV, Æ™s÷Ô¡Lig`i uyxmsoáV, FyzqÌsN`P ™´sxqsVÚ™´soá ªRΩ∏R∂WLki ∏R∂VW¨s»¡Vc,?á BÕÿ  ¡≤R∂VgRiV “¡™´soá “¡™´s©yμ≥yLRiLigS D©´sı xqs™´sVxqsÚ LRiLigSáV, ™y…”¡ @©´sV ¡Liμ≥R∂ DFyμ≥j∂ LRiLigSáV @Õ˝ÿ≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS ¿¡©´sı, |msμÙR∂ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV Æ©sá\Æ™s©´s æªΩáLigSfl·NRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ

≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂¨s A ˙FyLiªRΩ™yxqsVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı ¿¡©´sı ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVá xqsLixmnsWá xqs™´sW≈¡˘ª][ LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «¡Ljizms©´s øR¡LRiËáV ≠sxmnsáLi NS™´s≤R∂Liª][ ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´s Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ LSxtÌsQ˚Li @ªRΩÕÿNRPVªRΩá™´sV™´soª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡μyNS ™´s˘™´sry∏R∂VLi, ªygRiV¨ds…”¡ LRiLigSáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV©´s NRPlLiLi»¡V NRPuÌyáV FyLji˙aS≠sVNRP LRiLigS¨sNUP ™y˘zmsLiøyLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ©sáNRPV ª]≠sV¯μj∂ L][«¡ŸÃ¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı FyLji˙aS≠sVNRP LRiLigRiLiÕ‹[ C ™´sWLjiË INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ Æ©sáNRPV 12 L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V NRPlLiLi»¡V N][ªRΩ @™´sVáVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. C G≤yμj∂ ™´sL<SáV ªRΩgji©´sLiªRΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqsLRixmnsLS xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ gRiªRΩ G≤yμj∂ª][ F°÷¡ËæªΩ[ LRi’d¡ rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi ªRΩgÊji©´sxmsˆ…”¡NUP «¡ÕÿaRP∏R∂WÕ˝‹[ ¨dsLRiV @≤R∂VgRiLi»¡≤R∂Liª][ À‹[L˝RiV ≠dsVμR∂ Aμ≥yLRixms ≤R∂™´sázqs©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μk∂¨sNTP Æ™s[xqs≠sÕ‹[ xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ GLRiˆ≤R∂VªRΩV©´sı ≠sμR∂V˘ª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂ ª][≤R∂LiVV˘Liμj∂. xqsLRixmnsLS Õ‹[»¡Vc |msLjigjiLiμR∂Æ©s[ }msLRiVª][ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV @Liμj∂Li¬ø¡[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xmsLji™´sWfl·Li\|ms ™´sVLjiLiªRΩ N][ªRΩ ©´sV ≤T∂xqs‰LiáV lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V μR∂FnyáVgS ≠sμ≥j∂LiøR¡©´sV©yıLiVV. N][ªRΩá NSLRifl·LigS N]¨sı xmsLji˙aRP™´sVáV ¤Õ¡[A£mnsáV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li, NSLji¯NRPVá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s™yμyáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. L][«¡Ÿ™yLki NRPW÷d¡NTP xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSLji¯NRPVá ¡ªRΩVNRPVÕ˝‹[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ N][ªRΩáV ¿d¡NRP»˝¡V ¨sLixmsÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. ≠sμR∂V˘ª`Ω LRiLigS¨sı C  ¡Æ≤Í∂…fi ≠sxqs¯LjiLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´s˘™´sry∏R∂V, FyLji˙aS≠sVNRP LRiLigSáV N][áVN][¤Õ¡[¨s

dæyÓT+{Ÿ ˝À&é yêVü≤Hê\‘√ <Óã“‹+≥Tqï s√&ÉT¢ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N]¨sı zqsÆ™sVLi…fi NRPLi|ms¨dsá NSLRifl·LigS ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ L][≤˝R∂V xmspLjiÚgS ©yaRP©´s™´sV™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s ™yLjiª][Æ©s[ L][≤˝R∂VNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLki ™yx§¶¶¶©yá©´sV ºΩxmsˆ≤R∂Li ™´sÃ˝¡ L][≤˝R∂¨dsı ©yaRP©´s™´sV™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s ≠dsLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ ªyÆ™s[V NRPLi|ms¨dsá©´sV ™´sVWLiVVLi¿¡ Æ™s[ryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLji LiøyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ zqsÆ™sVLi…fi NRPLi|ms¨ds ∏R∂W«¡™´sW ©y˘Ã¡ª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs C xqs™´sVxqs˘Q\|ms øR¡LjiËryÚ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV, @μ≥j∂NSLRiVá xqs™´sVORPQLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ L][≤˝R∂V, zqsÆ™sVLi…fi xmsLji˙aRP™´sVá xqs™´sVxqs˘ ˙xmsμy©´sLigS øR¡LRiËNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩáVxqsV NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡ Liøyá¨s ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsryμ`∂NRPV™´sWL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ¿¡©´sı ¿¡©´sı ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ @Æ©s[NRP ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¬ø¡[ºΩxmsLixmsoáV xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠ds…”¡\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV μR∂XztÌsQ|ms…Ìÿá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠ds…”¡ Lji}msL`i ¬ø¡[}qsÚ 20 aSªRΩLi ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡ N][xqsLi xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ ¨sμ≥R∂VáV N]LRiªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s ≤U∂{ms™Ø[ ©y∏R∂VN`P æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS @¨sı ˙gS™´sW xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ LRiW. 24 N][»˝¡ ¨sμ≥R∂VáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV .—¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω ryμ≥yLRifl· ¨sμ≥R∂Vá ™´sVLi«¡⁄LRiV\|ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. «¡≤U∂ˆ ¨sμ≥R∂Váª][ ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms gRiVLRiV™yLRiLi —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs’¡ªylLi≤ÔT∂, ˙xmsryμ`∂NRPV™´sWL`i xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. N]¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV FsNRPV‰™´sgS©´sW, N]¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV ªRΩNRPV‰™´sgS ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVV LiøR¡≤R∂Li\|ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V x§¶¶¶LkiaRP*L`ilLi≤ÔT∂, ™´sV}§¶¶¶Li μR∂L`ilLi≤ÔT∂ A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡ ºdΩ˙™´sªRΩ Aμ≥yLRiLigS ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿL iVVLixmso ¬ø¡[aS™´sV¨s, BLiμR∂VÕ‹[ ≠s™´sORPQ G≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ZaP[uy˙μj∂, {qsC™Ø[ LRi≠dsLiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ FsÆ™sV¯¤ Õ¡[˘Ã¡NRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C xms©´sVáV NRPW≤y FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ ZNP[…ÿLiVV Liøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV @μ≥j∂NRPLigS ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøy™´sV¨s BLiμR∂VÕ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ F~LRiFy»˝¡Vc «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Æ™sVªRΩÚ ¡≤ÔyLRiV.˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡≤U∂ˆÕ‹[ LRiW. 5.2 N][»˝¡V D©yı∏R∂V¨s ™´sWLjiË ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sVLjiN]¨sı ¨sμ≥R∂VáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmso≤R∂V D©´sı ¨sμ≥R∂VáV Aμ≥yLRiLigS LRiW. 6.5N][»˝¡Vc xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV

@™´sNSaRPLi DLiμR∂©yıLRiV. N]ªRΩÚgS ™´sV◊d˝¡ ¨sμ≥R∂VáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi D©´sıLiμR∂V©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP LRiW. N][…”¡ ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªylLi≤ÔT∂ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C ¨sμ≥R∂VÕ˝‹[ 60aSªRΩLi ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSáNRPV ZNP[…ÿLiVVLi øyá¨s AÆ™sV xqsW¿¡LiøyLRiV.gRiªRΩLiÕ‹[ «¡≤U∂ˆ…‘¡c{qsá N][xqsLi G≤yμj∂Õ‹[ ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP LRiW. N][…”¡ LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qs ™yLRi¨s Bxmso≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP LRiW. N][…”¡ NRPW≤y B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fiaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ «ÿ©ylLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿ @LiVV©´s ©´sÕÊ‹Li≤R∂Õ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV B ¡˜≤T∂ ™´sVV ¡˜≤T∂gS ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©yıLRi¨s ≠dsVLRiV NRPW≤y —¡Õ˝ÿNRPV ¨sμ≥R∂VáV FsNRPV‰™´s ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs’¡ªRΩ, ˙xmsryμ`∂©´sV N][LSLRiV. μk∂¨s\|ms x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªylLi≤ÔT∂ xqsˆLiμj∂xqsWÚ «¡≤U∂ˆÕ‹[ D©´sı ¨sμ≥R∂Vá©´sV xqs™´sW©´sLigS @¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV ZNP[…ÿLiVVryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. C ¨sμ≥R∂Váª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @Æ©s[NRP @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms»Ì¡™´søR¡Ë¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV LS™y÷¡=©´s {qs©´slLi[«fiÕ‹[ 50aSªRΩLi ªRΩORPQfl·Æ™s[V B™y*á¨s N][LRiVªRΩW |§¶¶¶ø`¡FsLi≤U∂GNRPV ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂Wá¨s xqs’¡ªylLi≤ÔT∂ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

xqs*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥œ¡˘LÛRiVáV }tsQN`P @∏R∂VW˘Àfi, zms ≠saSÕfi ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s xms ˙ªyá©´sVxmsLjibdP÷¡Li¿¡ xqs\lLi©´sÆ™s[©´s¨s ¨sLÙSLjiLiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs, {qs{msFsLi ªRΩLRiVxmnsQo©´s ≤R∂≠dsV¯ @À≥œ¡˘LÛRiVáVgS g][™´sLÙRi©±s≤ÔT∂, ¡Li≤T∂ μR∂ªyÚ˙ºΩ μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV. xmsLjibdPá©´s @©´sLiªRΩLRiLi F°…‘¡Õ‹[ D©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVá ≠s™´sLSá©´sV Fs¨sıNRPá Lji»¡LjiıLig`i @μ≥j∂NSLji, ALÔkiJ gRiVgRiVÕ‹[ªRΩV LRi≠s©y∏R∂VN`P Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡ ©´sV©yıLRiV. ™´sWLjiË 3™´sLRiNRPV DxmsxqsLix§¶¶¶LRifl· gRi≤R∂V™´so ªRΩLRiV™yªRΩ  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡¬ø¡[ @À≥œ¡˘LÛRiVá ªRΩVμj∂ «ÿ’¡ªy©´sV ˙xmsNRP…”¡Li øR¡©´sV©yıLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV xqs˙NRP™´sVLigS D©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ F°…‘¡Õ‹[ D ©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáV ˙xmsøyLS¨sı ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[}qs xms¨s Õ‹[ xms≤ÔyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs, …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs, {qs{msFsLi ˙xmsøyLS¨sı ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLiVV. @À≥œ¡˘LÛRiVá ª][ Fy»¡Vc FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV ™y≤R∂™y≤R∂Õÿ ºΩLRiV gRiVªRΩW J»˝¡©´sV @À≥œ¡˘LÛjixqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™yμR∂Li  ¡Ã¡LigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠sVgRiªy ™yLji ˙xmsøyLRiLi NRP©yı …”¡AL`iFs£qs ˙xmsøyLRiLi ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ DLiμj∂. BNRP æªΩ áLigSfl· N][xqsLi xmsμR∂≠dsªy˘gRiLi ¬ø¡[zqs©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáVxmsoªRΩV©´sı»˝¡V {qs{msH ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li\|ms xqsLRi*˙ªy x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂. μk∂Liª][ Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sı …‘¡AL`iFs£qs ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji «‹[gRiV LS™´sV©´sı Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±søyLÍki Õ‹[NRP À≥œ¡W™´sW≤ÔT∂, ªRΩV≤R∂VLi LS™´sVVáV Æ™sLi»¡ LSgS A∏R∂V©´s ˙gS™´sWá©´sV øR¡V…Ì”¡ ™´sxqsVÚ©yıLRiV. BNRP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ xmsáV NSá¨dsÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· NRPŒÿNSLRiVáV, FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáV ªRΩ™´sV A…ÿFy»¡Ã¡ª][ ™´sVV™´sV¯LRi ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. BLi…”¡Li…”¡NUP ºΩLRiVgRiVªRΩW NRPLRixmsxms˙ªyá©´sV xmsLiøR¡VªRΩW æªΩáLigSfl·™yμy¨sı

j·TTe‘· <ä÷≈£î&ÉT Á&Ó’$+>¥≈£î Çø£ #Óø˘ μR∂WNRPV≤R∂V xqs*À≥ÿ™´sLi NRP÷¡gji©´s ∏R∂VV™´sNRPVáV ˙…ÿzmnsN`P ¨s ¡Liμ≥R∂ ©´sáV ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS DÃ˝¡LizmnsV xqsVÚ©yıLRiV. \Æ≤∂Q˚≠sLig`i \¤Õ¡|qs©±s=, Æ™sz§¶¶¶NTPÕfi \¤Õ¡|qs©±s= ¤Õ¡[NRPVLi≤y L][≤˝R∂\|ms ™yx§¶¶¶©yáª][ ≠s©y˘ryáV ¬ø¡[xqsWÚ @ºΩÆ™s[gRiLigS Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ L][≤˝R∂\|ms ˙xms∏R∂Wfl”·Li¬ø¡[ ™yLjiNTP gRigRiVLSˆ »¡Vc NRP÷¡gjixqsVÚ ©yıLRiV. ˙…ÿzmnsN`P LRiμÙk∂gRiá ˙FyLiªy Õ˝‹[ NRPW≤y lLi[£qs\¤À¡N`Páª][ NRPV˙LRiNSLRiV øR¡NRP‰L˝RiV N]»Ì¡≤R∂Li xqsLRi*ry μ≥yLRifl·\Æ™sVF° LiVVLiμj∂.L][≤˝R∂\|ms ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV À≥œ¡∏R∂V˙ÀÿLi ªRΩVáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsWÚ ˙xms™´sWμyáNRPV NSLRifl·™´sV ™´soªRΩV©´sı lLi[£qs \¤À¡N`Pá ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVá AgRi≤yáNRPV ¬ø¡N`P |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ©´sgRiLRi F°÷d¡xqsVáV ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ˙xmsºdΩ ˙…ÿzmnsN`PFyLiVVLi…fi ™´sμÙR∂ Æ™s[gRiLigS Æ™s¤Œ˝¡[ ™yx§¶¶¶©yá Æ©sLi ¡LRiV©´sV Æ™sVgSFn° ©±sá μy*LS μR∂WLRiLigS D©´sı F°÷d¡xqsV zqs ¡˜Liμj∂NTP æªΩ÷¡zms ¨sáVxmsoμR∂á ¬ø¡[∏R∂V©´sV ©yıLRiV. ™yx§¶¶¶©´sμyLRiV≤R∂V @LiªRΩNRPW μ]LRiNRP¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ Æ©sLi ¡L`igRiá ™yx§¶¶¶©´sLi ∏R∂V«¡™´sW¨s ¿¡LRiV©y™´sW©´sV NRP©´sVg]¨s ™yx§¶¶¶©´sLi ©´s≤T∂zms©´s ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂ª][Fy»¡Vc @ªRΩ¨s ªRΩ÷˝¡μR∂Li ˙≤R∂Vá©´sV zms÷¡zmsLi¿¡ N_Æ©s=÷¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂W á¨s ©´sgRiLRi ˙…ÿzmnsN`P F°÷d¡xqsVáV ªRΩá|ms≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. \¤À¡N`P @μR∂VxmsoªRΩzmsˆ©´s xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ ˙xms™´sW μyáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. NSgS, ™´sVXºΩ¬ ø¡Liμj∂©´s ™yLjiÕ‹[ FsNRPV‰™´s gS BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘L ÛRiV¤Õ¡[ DLi»¡V ©yıLRiV. B…‘¡™´sá ¿¡LiªRΩgRi»Ì¡V ™´sμÙR∂ «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LÛji gRiVLjiLi¿¡©´s ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡©´s F°÷d¡xqsVáNRPV AaRPËLRi˘NRPLRi\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiμj∂. INRP‰ NTP…fi= BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSá NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÛRiV¤Õ¡[ xqsV™´sWLRiV 70 ™´sVLiμj∂ L][≤ÔR∂V˙xms™´sW μyÕ˝‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ μR∂WNRPV≤R∂V F°NRP≤R∂ NRP÷¡gji©´s ∏R∂VV™´sNRPVáV ™y…”¡ª][ ˙Fyflÿá≠dsVμj∂NTP æªΩøR¡VËNRPV

Li»¡V©yıLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ N]LiªRΩNSáLigS «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyá©´sV xmsLjibdP÷¡}qsÚ AxqsNTPÚNRPLRi @LiaSáV Æ™sáVgRiV øR¡WxqsVÚ©yıLiVV. L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyá ÀÿLji©´s xms≤T∂ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s ™yLjiÕ‹[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sNRPV¤Õ¡[ DLi»¡V©yıLRiV. ™y…”¡Õ‹[ FsNRPV‰™´sgS 16c20 π∏∂[VŒ˝œ¡ ™´sVμ≥R∂˘ ™ylLi[ DLi≤R∂≤R∂Li ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ @LiaRPLi. NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ @≤R∂VgRiV |ms…ÌÿáLi¤…¡[ ≈¡Lki\Æμ∂©´s \¤À¡N`P.. }qsız§¶¶¶ªRΩVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yáLi¤…¡[ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ ≠sáV\Æ™s©´s Æ™sVV\¤À¡Õfi.. ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV BxmsˆV≤T∂≠s ˙Fy¥R∂≠sVNRP @™´sxqsLS á∏R∂W˘LiVV. N]LiªRΩ ALÛjiNRP xmsLjixmsoztÓsQ D©´sı ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡NRPV NS™y÷¡=©´s ™y…”¡¨s N]¨s BxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ Æ™sW≤R∂÷¡Lig`i\|ms ∏R∂VV™´s ªRΩNRPV Æ™sW«¡Ÿ |msLRiVgRiVª][Liμj∂. |qsá˙’¡…‘¡cáV FsÕÿ NRP¨szmsryÚL][ ™y…”¡¨s ∏R∂VV™´sªRΩLRiLi @©´sVNRPLjiLi¬ ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩx§¶¶¶ªRΩx§¶¶¶Õÿ≤R∂Vª][Liμj∂.™yLRiV Dxmsπ∏∂W gjixqsVÚ©´sı ™´sxqsVÚ™´soá©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Dªy=x§¶¶¶Li NRP©´s ¡LRiVxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂V Õ‹[À≥ÿgRiLigS xms™´sL`i\¤À¡N`Pá©´sV N]¨s ™y…”¡ ª][ L][≤˝R∂\|ms ≠s©y˘ryáV ¬ø¡[xqsWÚ ˙xms™´sW μyá©´sVN]¨s æªΩøR¡VËNRPVLi»¡V©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ∏R∂VV™´sNRPVá øR¡WxmsLiªy xms™´sL`i \¤À¡N`Pá\|msÆ©s[ DLiμj∂. μk∂¨s¨s AxqsLSgS ¬ø¡[xqsVN]¨s Æμ∂[aRP, ≠sÆμ∂[bdP NRPLi|ms¨ds\¤Õ¡©´s  ¡«ÿ«fi, {§¶¶¶L][, …‘¡c≠dsFs£qs, ∏R∂V™´sV•¶¶¶, x§¶‹[Li≤y, xqsV«¡ŸNUP ªRΩμj∂ªRΩLRi NRPLi|ms¨dsáV ªy™´sVV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı \¤À¡N`PáNRPV Aμ≥R∂V¨sNRP xmsLji«Ïÿ©y¨sı «‹[≤T∂Li¿¡ @¨sı x§¶¶¶LigRiVáª][ xms™´sL`i \¤À¡N`Pá©´sV ™´sWlLi‰…fiÕ‹[NTP ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ≠ds…”¡¨s øR¡Wzqs ™´sV©´sxqsV FylLi[xqsVNRPV©´sı NRPV˙LRiNSLRiV \¤À¡N`Pá©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ªRΩx§¶¶¶ªRΩx§¶¶¶ Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. 100 {qs{qs ™yx§¶¶¶©yá\|ms BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV ˙xms∏R∂Wfl”·Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @©´sVNRPWáLigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP @ºΩÆ™s[gRiLigS Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV 150, 180, 220 {qs{qsáV NRP÷¡gji©´s ™yx§¶¶¶©yá \Æ™sxmso Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV.

;{°Ï |ü‹Ô $‘·ÔHê\ <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D‘√ qøÏ©øÏ #Óø˘

øyLji¤Õ¡[¨s Õ‹[»¡V N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsxqsVÚ©´sı Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ù|\e+>± Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï {°&û|” «‹[gRiV LS™´sV©´sı LS“¡©y™´sWª][ GLRiˆ≤ÔR∂ Δÿ◊d¡ @LiVV©´s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms ≠sxqsÚQXªRΩLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ªRΩ™´sV ¬ø¡[ºΩ©´sVLi¿¡ «ÿLjiF°LiVV©´s C {qs»¡V©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Æ©s[ªRΩáV xms≤R∂LS¨s Fy»˝¡V xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ …”¡≤T∂zmsÕ‹[ xms»Ì¡V©´sı Æ™s[fl·Vg][FyÕÿøyLji BxmsˆV≤R∂V FyLÌkiNTP μR∂WLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Li A FyLÌkiNTP |msμÙR∂ \Æ™sV©´s£qs NS©´sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌki¨s gS≤T∂Õ‹[ |ms…Ì”¡ xms»Ì¡V ryμ≥j∂Li¿¡©´s øyLji¨s LS«¡NUP∏R∂VLigS GNSNTP ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sp˘•¶¶¶¨sNTP ≠sLRiVgRiV≤R∂VgS A∏R∂V©´s FyLÌkiZNP[ μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl· F°LS»¡Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. J \Æ™sxmso øyLji, ™´sVL][ \Æ™sxmso À‹[≤R∂ «¡©yLÙRi©±s ÕÿLi…”¡ {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zmsNTP \Æ™sV©´s£qsgS ™´sWLSLiVV. μk∂Liª][ ˙xmsøyLRi Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV FsLi{ms LS¥][≤`∂ LRiÆ™s[Va`P À≥œ¡V«ÿ©´s Æ™s[xqsVNRPV©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms ˙xmsøyLS¨sı FsLi{ms LS¥][≤`∂ LRiÆ™s[Va`P, @À≥œ¡˘LÛji Fy∏R∂VÕfi aRPLiNRPL`i, g][NRP gRi‚fl·[a`P≤ÔT∂, NSLRi˘NRPLRiÚáª][ NRPázqs BLi…”¡Li…”¡NUP ºΩLRiVgRiVªRΩW J»˝¡©´sV @À≥œ¡˘LÛjixqsVÚ©yıLRiV. NSá¨ds @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ,˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s FsLi{ms LS¥][≤`∂ LRiÆ™s[Va`P AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· }msLRiVª][˙xms«¡Ã¡©´sV …‘¡AL`iFs£qs Æ™sWxqsLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s ˙xmsøyLS¨sNTP |msμÙR∂gS xqsˆLiμR∂©´s LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. …”¡≤T∂zms æªΩáLigSfl·NRPV FsLiμR∂VNRPV @©´sVNRPWáLi NSμ][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BNRP ˙xmsxqsVÚªRΩLi ALRiVgRiVLRiV @À≥œ¡˘LÛRiVáV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV xqs˙NRP™´sVLigSÆ©s[ D©yı∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙μ≥R∂V≠dsNRPLjiLiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛji «‹[gRiV LS™´sV©´sı, NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji zqs LSLiøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂, …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛji Fy∏R∂VÕfi aRPLiNRPL`i, {qs{msFsLi @À≥œ¡˘LÛjigS áLiNS LSxmnsV™´soáV,

≠sμ≥R∂LigS Æμ∂ ¡˜ºΩLi…ÿ∏R∂V¨s ¨sxmsofl·VáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. 2012©y…”¡NTP @LiμR∂LjiNUP ≠sμR∂V˘ª`Ω @Liμj∂Liøyá©´sı ZNP[Li˙μR∂ «ÿºdΩ∏R∂V ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sV©´s LSuÌy˚¨sı ≠sμR∂V˘ª`Ω x§¶¶¶ÀfigS ºdΩLjiËμj∂μÙyá©´sı áORPQ ˘Li xqs*xmsıLigSÆ©s[ ≠sVgji¤Õ¡[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. ˙xms«ÿ “¡™´s©y¨sNTP NUPáNRP Fy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[ ≠sμR∂V˘ª`Ω LRiLigRiLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP μk∂LÁRiNS÷¡NRP ˙xmsflÿ◊¡NRP N]LRi™´s≤T∂Liμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω N]LRiªRΩ©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV «ÿºdΩ∏R∂V ≠sμR∂V˘ª`Ω ˙gji≤`∂©´sVLi¿¡ N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsV™´sVV≈¡LigS ¤Õ¡[μR∂V. C G≤yμj∂  ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @¨sı LRiNSá @™´sxqsLSá©´sV ºdΩLRiVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NS™´sázqs©´s ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚNTP ªRΩgji©´s ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV ¤Õ¡[™´so. @FyLRi\Æ™sV©´s øR¡™´sVVLRiV, xqsx§¶¶¶«¡™y∏R∂VV ¨sZOP[QFyá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN]¨s ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ¨s |msLi¿¡ FyLji˙aS≠sVNRP ˙xmsgRiºΩ¨s ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LSxtÌsQ˚ xqsLS‰LRiV ø]LRi™´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂VLigS À‹gÊRiV μ≥R∂LRiáV |msLRigRi≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ™´s˘∏R∂VLi |msLjigjiLiμj∂. μk∂¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ©´suÌyáV ª][≤R∂™´s≤R∂Liª][ ¤«¡©±sN][NRPV xmsLizmsfl‘· xqsLixqÛsáV  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ À‹gÊRiV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs NRPLi|ms¨dsáNRPV ¤«¡©±sN][  ¡NSLiVVáV xms≤R∂≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚ xqsLiO][QÀ≥œ¡Li GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, NRPLÒS»¡NRP, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚, gRiV«¡LSª`Ω LSuÌy˚áV FyLji˙aS ≠sVNS’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ≠sμR∂V˘μR∂VªyˆμR∂©´s ry™´sVLÛSQ˘¨sı |msLiøR¡VNRPV©yıLiVV. ™´sV©´s LSxtÌsQ˚Li ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚ¨s ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω ˙gji≤`∂ ©´sVLi¿¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP μy¨sı xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi NRPW≤y N]LRi™´s≤R∂≤R∂Li μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRiLi.

¡Ã¡xmsLSËá¨s N][LRiVªRΩW æªΩáLigSfl· ¨s©yμyáª][ x§¶‹[lLiºΩÚxqsVÚ©yıLRiV. zqs{msFsLi @À≥œ¡˘LÛji áLiNS LSxmnsV™´soáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s xqsVLiμR∂LRi∏R∂V˘©´sgRiL`i NSá¨dsÕ‹[ BLi …”¡Li…”¡ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki zqsμÙyLiªyáV, }msμR∂á xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s DμR∂˘™´sWá©´sV ≠s™´sLjixqsWÚ J»˝¡©´sV @À≥œ¡˘LÛjiLiøyLRiV. ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡, BLi…”¡Li…”¡NUP ºΩLRiVgRiVªRΩW }msμR∂á @À≥œ¡˘LÛjigS ¨sá ¡≤T∂©´s ªRΩ©´s©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LRiWªRΩW J»˝¡V @À≥œ¡˘LÛjiLiøyLRiV.NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji zqs LSLiøR¡Li˙μy lLi≤ÔT∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s xmsáV NSá¨dsÕ˝‹[ BLi…”¡Li…”¡ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. FyLÌki ˙ZaP[fl·Váª][ NRP÷¡zqs FyLÌki ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘QOTPQNRP™´sWá©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS Fs©´sıNRPVLi¤…¡[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s •¶¶¶≠dsV BxqsWÚ J»˝¡©´sV @À≥œ¡˘LÛjiLiøyLRiV. …”¡AL`iFs£qs lgi÷¡}qsÚ æªΩáLigSfl· LSμR∂Li»¡W A∏R∂V©´s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs lgi÷¡}qsÚ æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËLiμy @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP BNRP‰≤R∂ ©´sáVgRiVLRiV @À≥œ¡˘LÛRiVáV LRiLigRiLiÕ‹[ D©yı æªΩáLigSfl· |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi ÀÿgS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsøyLRiLi  ¡…Ì”¡ æªΩáVr°ÚLiμj∂.

≠sªRΩÚ©´s NRPLi|ms¨dsáV μ≥R∂LRiá©´sV G…”¡ZNP[≤R∂V |msLiøR¡VªRΩW F°ªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ \lLiªRΩVá\|ms G…ÿ N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá À≥ÿLRiLi xms≤R∂VªRΩW ™´sr°ÚLiμj∂. μ≥R∂LRiá©´sV |msLi¿¡æªΩ[ ªRΩxmsˆ xqsLRiNRPV©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[™´sV¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠sªRΩÚ©´s NRPLi|ms¨dsáNRPV C μR∂Fny ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ™´sVVNRPVªy≤R∂V Æ™s[zqsLiμj∂. ’d¡…‘¡ xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©´s LRiNSá μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjixqsVÚ©´sı»˝¡V DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂ .’d¡…‘¡ xmsºΩÚ≠sªRΩÚ©´s μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjixqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xms»˝¡ @©´sıμyªRΩÕ˝‹[ x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂.. μ≥R∂LRiá ªRΩgÊRiVμR∂á @™´sVÕ˝‹[NTP ™´s}qsÚ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS \lLiªRΩVá\|ms ALRiV N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá À≥ÿLRiLi ªRΩgÊRi©´sVLiμj∂.ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáNRPV NRPLi|ms¨dsá ≠sªRΩÚ©y¤Õ¡[ á’≥¡}qsÚ A ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sNTP÷d¡ ≠sªRΩÚ©´s ≠s˙NRP∏R∂WáV \|qsªRΩLi ªRΩgÊRiV ™´sVV≈¡Li xms¤…Ì¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.. ’d¡…‘¡c μ≥R∂LRiá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s G…ÿ —¡Õ˝ÿÕ‹[NTP ©´sNTP÷d¡ ≠sªRΩÚ©yáV @˙NRP™´sVLigS ˙xmsÆ™s[bPxqsVÚ©yıLiVV. G˙zmsÕfi, Æ™s[V Æ©sÃ¡Õ˝‹[Æ©s[ ˙gS™´sWÕ˝‹[ xqsLiøR¡LjixqsWÚ \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ ≠sªRΩÚ©yáV ¡VN`P ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡Vc©´sı μR∂ŒÿLRiVáV gRiV≤ÔR∂ xqsLiøR¡VÕ˝‹[ ©yzqsLRiNRPLi ≠sªRΩÚ©yáV @Li»¡NRP≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BLiμR∂V™´sÃ˝¡ xqs\lLi©´s xmspªRΩ, NSªRΩ LSNRP \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQ F°ªRΩV©yıLRiV. NRPLi|ms¨ds ≠sªRΩÚ©y¤Õ¡[ ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáNRPV á’≥¡}qsÚ \lLiªRΩVáV gRiV≤ÔR∂ xqsLiøR¡Vá ≠sªRΩÚ©yáNRPV AbPLi¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩ DLi≤R∂μR∂V. ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1.50 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝Ri ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ ’d¡…‘¡c xmsºΩÚ rygRiV N][xqsLi \lLiªRΩVáV xmsμj∂ áORPQá Fy˘ZNP»˝¡ ≠sªRΩÚ©yáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sªRΩÚ©´s IN][‰ Fy˘ZNP…fi\|ms @LRi\Æ™s LRiWFy∏R∂Vá μ≥R∂LRi ªRΩgÊRi©´sVLiμj∂.. ’d¡…‘¡c ≠sªRΩÚ©´s ˙xmsÆ™s[aRPLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsºΩÚ rygRiV ˙NRP™´sVLigS ≠sxqsÚLjiLi¿¡Liμj∂. ≈¡Lki£mnsÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 3.50 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡V

rygRi™´soªRΩVLi≤R∂gS @LiμR∂VÕ‹[ ZNP[™´sáLi xmsºΩÚ 1.50 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiNRPV ¬ø¡[LRi»¡Li @μ≥j∂NRP rygRiVNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi.gRiªRΩ ≈¡Lki£mnsÕ‹[ ºdΩLS {qs«¡©±s Æ™sVVμR∂áπ ∏∂[V˘LiªRΩ ™´sLRiNRPV μ≥R∂LRiá\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[NRP F°™´s…ÿ¨sı AxqsLSgS ºdΩxqsVNRPV©´sı NRPLi|ms¨dsáV ’d¡…‘¡c ≠sªRΩÚ©yá©´sV xmsoxtsQ‰Ã¡LigS xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y NRPX˙ºΩ™´sV N]LRiªRΩ xqsXztÌsQLiøyLiVV. FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáNRPV @©´sVNRPW ÷¡xqsVÚ©´sı BªRΩLRi ˙LSuÌyáNRPV xqsLRiNRPV©´sV ™´sV◊˝¡Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı BLRiVNRPV©´s |ms…Ì”¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. «¡⁄\¤Õ¡ Æ©sá ™´sLRiNRPV ’d¡…‘¡c ≠sªRΩÚ©yá xqsLRixmnsLS©´sV ª]NTP‰ xms»Ì¡»¡Liª][ \lLiªRΩVáV @Æ©s[NRP @™´sxqÛsáV xms≤ÔyLRiV.—¡Õ˝ÿ ≤T∂™´sWLi≤`∂NRPV ªRΩgji©´s¨sı ’d¡…‘¡c ≠sªRΩÚ©yáV xqsLRixmnsLS NSNRP \lLiªRΩVáV, @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. NRPWxms©˝´s xmsμÙR∂ºΩ μy*LS IN][‰ \lLiªRΩVNRPV lLiLi≤R∂V Fy˘ZNP»˝¡NRPV ≠sVLiøR¡NRPVLi≤y ’d¡…‘¡c ≠sªRΩÚ©yá©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V»¡Liª][ ™y…”¡¨s F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV LS˙ºΩLi ¡™´sŒ˝œ¡® xms≤T∂gSxmsoáV xms≤ÔyLRiV. @ LiVVæªΩ[ CryLji {qs«¡©´sNRPV ™´sVW≤R∂V Æ©sáá ™´sVVLi μR∂VgSÆ©s[ μ≥R∂LRiáV xqsˆxtÌsQLi NS™´s»¡Liª][ —¡Õ˝ÿ @™´sxqs LSá Æ™s[VLRi ’d¡…”¡ ≠sªRΩÚ©yáV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩgÊjiLi¿¡©´s μ≥R∂LRiá\|ms ’d¡…‘¡c ≠sªRΩÚ©´s NRPLi|ms¨dsáV \|qsªRΩLi ©Ø[lLiªRΩÚNRP F°™´s»¡Liª][ ªRΩgÊjiLi¿¡©´s lLi[»˝¡ZNP[ ’d¡…‘¡cLRiNSáV á’≥¡ryÚ∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.


ø±|”sTT+>¥ #·÷∫ sê‘·e+{Ï ø=ìï $<ë´ dü+düú\πø |ü]$T‘·yÓTÆj·÷´j·Tì ‘·<ë«sê ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 10e ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê\˝À sê´+≈£î\ e÷≥ m˝≤ ñHêï Ä•+∫q $<Ûä+>± ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ sêø£b˛e&É+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î $<ë´˝À|ü+ »]–+~.eT÷&ÉT CÀq¢ $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚j·T&ÜìøÏ sêÁwüº kÕúsTT˝À ø=ìï $<ë´dü+düú\T @ø£yÓTÆ bÕe⁄\T ≈£î&çbÕsTT nHêïs¡T .>∑‘·+˝ÀH˚ 3 CÀHé\T ô|{Ϻ @ CÀHé\ $<ë´s¡Tú\T Ä CÀHé˝ÀH˚ |üØø£å sêùd$<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\T #=s¡e #·÷bÕ\Hêïs¡T.2 CÀHé\ $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚dæ 3 CÀHé $<ÛëHêìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.˝Òì |üø£å+˝À mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q\T rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

3CÀHé\ $<ÛëHêìï neT\T #˚j·÷*:mdtm|òt◊ &çe÷+&é ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ˝À>±H˚ 3 CÀHé \qT ø=qkÕ –+#ê\ì uÛ≤s ¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé (md tm|òt◊) õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<ä s¡TÙ\T qMHé »ã“sY &çe÷+&é

#˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 3 CÀHé\T>± |üØø£å\T ìs¡«$TùdÔ $<ë´s¡Tú\≈£î m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü ñ+≥T+<äHêïs¡T.CÀHé\T m≈£îÿe>± ñ+&É≥+ e\¢ n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åq nH˚~ m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äHêïs¡T.Ç˝≤ ø±≈£î+&Ü 2 CÀHé\qT ø£qTø£ neT\T #˚dæq≥T¢ nsTT‘˚ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üj·÷D Ks¡TÃ\T m≈£îÿej˚T´ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T.düeTj·÷ìøÏ ôd+≥s¡¢≈£î #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝Àì ø=ìï ã&Ü $<ë´dü+düú\≈£î ‘=‘·TÔ\T>± eT] |üØø£å πø+Á<ë\ msêŒ≥T˝ÀqT $<ä´ dü+düú\ ô|‘·Ôqy˚T kÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T.n+‘˚ ø±≈£î+&Ü e÷dt

Ä~yês¡+, 4 e÷]Ã 2012

düTes¡íyês¡Ô

z≥s¡T dæ¢|ü\ |ü+|æD°˝À n~Ûø±s¡T\T ìø£ÿ∫Ã>±, ìwüŒø£¸bÕ‘·+>± e´eVü≤]+#ê* ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):z≥s¡T dæ¢|ü\ |ü+|æD°˝À ã÷‘Y ˝…yÓ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ìø£ÿ∫Ã>±, ìwüŒø£¸bÕ‘·+>± e´eVü≤]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕ s¡T.ø±e÷¬s&ç¶ ñ|ü mìïø£ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕúìø£ u≤u≤>ö&é |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À ã÷‘YkÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î •ø£åHê ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ mìïø£\ Ks¡TÃ\ |ü]o\≈£î\T, õ˝≤¢ b˛©düT dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ‘√ ø£*dæ ø£˝…ø£ºs¡T eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü‹ z≥s¡T ìs¡“¤j·T+>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏ, Á|ü»\˝À ‘·eT z≥T≈£î dü+ã+~Û+∫ |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ <ë«sê z{Ï+>∑T XÊ‘êìï eT]+‘· ô|+#˚ ñ<˚›X¯´+‘√ Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[fl mìïø£\ ø£MTwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À z≥s¡T |üP]Ô düe÷#ês¡+‘√ dæ¢|t\qT |ü+|æD° #˚j·T&ÜìøÏ mìïø£\ ø£MTwüHé á ø=‘·Ô ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ+<äHêïs¡T.á dæ¢|t\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ m+‘√ u≤<Ûä´‘·‘√ ìs¡«]Ô+#·e\dæ ñqï<äì, m≥Te+{Ï bıs¡bÕ≥¢≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·≈£î+&Ü e´eVü≤]+#·e\dæ ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.ìkÕ«s¡ú+>±, ìwüŒø£¸bÕ‘·+>±, Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ dæ¢|t\T n+~+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q s¡o<äT\qT bı+~, |ü+|æD° ø±ì z≥s¡¢ C≤_‘ê\qT ≈£L&Ü Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î n+~+#ê\Hêïs¡T.á dæ¢|t\qT á HÓ\ 7 qT+&ç yês¡+ s√E\bÕ≥T |ü+|æD° #˚j·÷\ Hêïs¡T.|ü+|æD° düeTj·T+˝À @ nuÛÑ´]ú, bÕغô|’ sê>∑<˚«XÊ\T ˝Ò≈£î+&Ü, Ç‘·s¡ $wüj·÷\T Á|ükÕÔ$+#·≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\Hêïs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ mìïø£\ ø£MTwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ìj·TeT ìã+<Ûäq\≈£î ˝Àã&ç |üì #˚düTÔHêïeTH˚ $wüj·÷ìï eT]Ãb˛e<ä›ì ñ<√“¤~Û+#ês¡T.nqedüs¡ $wüj·÷\T Á|ükÕÔ$

+∫Hê, dü¬s’q |ü<䛋˝À n+<ä]ø° dæ¢|t\T |ü+|æD° #˚j·T≈£îHêï Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘êeTH˚ $wü j·÷ìï eTs¡∫b˛e<ä›ì ôV≤#·Ã] +#ês¡T.nq+‘·s¡+ m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝Àì düe÷y˚X¯ eT+ ~s¡+˝À mìïø£\ ìj·Te÷ e[ neT\T |üs¡´y˚ø£åq ø£$T{° n~Ûø± s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, me] u≤<Ûä´‘·\T yês¡T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤dü÷Ô, me«s¡÷ ≈£L&Ü ìj·Te÷e[ì n‹Áø£$T +#·≈£î +&Ü #·÷&Ü\ì ‘Ó* bÕs¡T.nìï Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTú\ô|’ @ $<ÛäyÓTÆq »+&Ü\Tø±ì, Áyê‘·\T ø±ì ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, Áô|’y˚≥T ÄdüTú\ô|’ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T ‘·|üŒìdü]>± j·T»e÷ì n+^ø±s¡+ rdüTø√yê\ì dü÷∫+ #ês¡T.düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T »]ù|yê{Ïì ì•‘·+>± |ü]o*dü÷Ô M&çjÓ÷ ∫Árø£s¡D <ë«sê ìøÏå|üÔ|üs¡#ê\ì Ä<˚•+m #ês¡T.Á|ü#êsêìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|üø£≥q\T, Ç‘·s¡ ô|sTT&é q÷´dt≈£î dü+ã+~Û+∫q yês¡Ô\T Ks¡TÃ\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT >∑TDÏ+∫, ˝…øÏÿ+∫ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi≤fl\ì dü÷∫+#ês¡T.mìïø£\ Ks¡TÃ\ |ü]o\≈£î\T eTVü≤à<é j·T÷düT|òt e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯yÓTÆq eTq <˚XÊìøÏ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T yÓHÓïeTTø£˝≤+{Ï<äì, mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#˚ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ m≥Te+{Ï uÛ≤y√<˚«>±\≈£î ˝ÀqTø±≈£î+&Ü ñ+&Ü\Hêïs¡T.yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+ ~q Á|ü»\T, eTVæ≤fi¯\T #Ó’‘·q´e+‘·T˝…’ ô|<ä›

ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):s¡÷≥¢ yê]>± ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q nìï b˛*+>∑T ùdºwüq¢qT eTT+<äT>±H˚ @sêŒ≥¢qT ì•‘·+>± |ü]o*+#·Tø√yê\ì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] es¡Á|ükÕ<é CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+ #ês¡T.X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ø±e÷¬s&ç¶ MT&çj·T ôd+≥sY˝À ø±e÷¬s&ç¶ XÊdüq düuÛÑ ñ|ü mìïø£ dü+<äs¡“+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤ +#·uÀ‘·Tqï CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√, s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ñ|ü mìïø£\ dü+<äs¡“+>± CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T n‹ eTTK´yÓTÆq bÕÁ‘· b˛wæ+#·e\dæ ñqï<äì, mìïø£\ ìj·Te÷e[ì düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.CÀq˝Ÿ yê]>± ‘·eT |ü]~Û˝Àì nìï b˛*+>∑T ùdºwüqT¢qT eTT+<äT>±

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï me÷àØŒmdt ]˝Ò Bø£å\T m&ÉŒ*¢, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):m&ÉŒ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À md”‡ eØZø£s¡D≈£î #·≥º ã<䛑· ø£*Œ+#ê\ì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢qT ÄyÓ÷~+|ü #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ eT+&É\ m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 7e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT.Bø£å˝À eT+&É\+˝Àì n+ã+ m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T ≈£Ls¡TÃHêïs¡T.M]øÏ uÀ<ÛäHé &ç$»Hé j·TTe‘· n<Ûä´≈£åî\T düTπswt, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T _.b˛XË{Ϻ eT<䛑·T |ü*ø±s¡T.

Ä<ÛäTìø£ |ü<䛑·T\T bÕ{Ï+#ê* >±+<Ûë], e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): >±+<Ûë] eT+&É\ ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK @&ç@ e÷<ä$ Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\‘√, eTVæ≤fi≤ ¬s’‘·T\‘√ ¬s’‘·T •ø£åD πø+Á<ëìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, e´ekÕj·T+ kÕ>∑T˝À bÕ‘· |ü<䛑·T\‘√bÕ≥T Ä<ÛäTìø£ |ü<䛑·T\qT ≈£L&Ü bÕ{Ï+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.|ü+≥\ e÷]Œ&ç ‘·|üŒìdü]>± #˚|ü{≤º\Hêïs¡T.m|ü&ÉT ˇπø s¡ø£yÓTÆq |ü+≥\T y˚ùdÔ ~>∑Tã&ç ‘·>∑TZ‘·T+<äHêïs¡T.$sƒ¡\ X¯ó~› #˚düTø√yê\Hêïs¡T.|ü+≥\≈£î ‘Ó>∑Te⁄\qT ìyê]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À düVü‰j·T e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T eTùV≤+<äsY, dæôV≤#Y b˛#·j·T´, Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T, eTVæ≤fi¯ ¬s’‘·T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑ÷ uÛ≤s¡‹ |üqT\≈£î ]f…ÆsY¶ $Äs√«\T >±+<Ûë], e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):>±+<Ûë] eT+&É\+˝À uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ |üqT\qT #˚|üfÒº+<äT≈£î >±qT ]f…ÆsY¶ nsTTq $Äs√«\ ùde\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTqï≥T¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY øÏwüHé ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+&É\+˝Àì ◊<äT >∑T]ì Ç+<äTø√dü+ m+|æø£ #˚XÊeTHêïs¡T.Ms¡T uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ |üqT\qT |üP]Ô #˚kÕÔs¡Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À düπs«j·TsY >∑DÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕø£ ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√`Ä]¶H˚≥s¡T¢ düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#ê* m&ÉŒ*¢, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):m&ÉŒ*¢ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ Á>±eT ø√`Ä]¶H˚≥s¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ eT+&É\ ø√`Ä]¶H˚≥s¡T sêCŸ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á>±eT ø√`Ä]¶H˚≥s¡T¢ düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#ê\ì nHêïs¡T.á HÓ\ 18e ‘˚~q õ˝≤¢˝Àì •ø£å dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡ø£åsêdüT´\≈£î mHé◊zmdt |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì düeTq«j·Tø£s¡Ô\≈£î dü÷∫+#ês¡T.X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ kÕj·T+Á‘·+ düeTj·÷\˝À kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë˝À¢ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ Á>±eTdüTÔ\ düVü≤ø±s¡+ rdüTø√yê\ì nHêïs¡T.k˛eTyês¡+ C≤qø£+ù|{Ÿ˝À Ç+<ä÷s¡T nø£ås¡ dü+e‘·‡s¡+˝À uÛ≤>∑+>± kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹ C…+&Ü, sê´© ø±s¡´Áø£e÷\T ñ+{≤j·THêïs¡T.kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø±s¡´Áø£e÷\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

‘·*¢bÕ\T _&ɶ≈£î ÁX‚wüºyÓTÆq~ m&ÉŒ*¢, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):‘·*¢bÕ\T _&ɶ≈£î ÁX‚wüºyÓTÆq<äì |ü⁄{Ϻq _&ɶ≈£î eTTÁs¡bÕ\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü |ü{Ϻ+#ê\ì ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsYyÓ’»sY Áoìyêdt nHêïs¡T.m&ÉŒ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì n+uÒ<äÿsY ≈£eT÷´ì{Ï Vü‰˝À¢ n+>∑Héyê&ç {°#·s¡¢≈£î @sêŒ≥T #˚dæq •ø£åq ‘·s¡>∑‘·T\T X¯ìyês¡+‘√ eTT–kÕsTT.á dü+<äs¡“+>± Áoìyêdt ‘·*¢bÕ\T neX¯´ø£‘·ô|’ Á>±e÷\˝À n+>∑Héyê&ç {°#·s¡T¢ eTeTàs¡+>± ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T.•X¯ó eTs¡D≤\qT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=H˚ $<Ûä+>± u≤*+‘·\≈£î, >∑]“¤D°\≈£î ‘Ó*j·T |üsêÃ\Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ◊dæ&çmdt dü÷|üsYyÓ’»sY d”‘ê≈£îe÷] n+>∑Héyê&ç {°#·s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

ø±e÷¬s&ç¶ XÊdüq düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z ñ|ü mìïø£ ã]˝À 9 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ø±e÷¬s&ç¶ XÊdüq düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z ñ|ü mìïø£ ã]˝À 9 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ñHêïs¡ì mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] m.düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ‘Ó* bÕs¡T. e÷]à 18q »s¡T>∑T ñ|ü mìïø£≈£î düeT]Œ+∫q 11 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·T>± X¯óÁø£yês¡+ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú >√|æ j·÷<äyé, ∫e] s√C…’q X¯ìyês¡+ eTs√ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú m+.&ç ‘êôV≤sY_Hé nVü≤à<é ‘·q Hê$TH˚wüqTï ñ|ü dü+Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡ì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T.Hê$TH˚wüq¢ ñ|ü dü+Vü≤s¡D >∑&ÉTe⁄ nq+‘·s¡+ 9 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.M]˝À n&É¢ sêC≤¬s&ç¶, ◊mHédæ, dæ≥Tº y˚DT>√bÕ˝Ÿ sêe⁄, {Ï&ç|æ, >∑+|ü >√es¡úHé, {ÏÄsYmdt\T bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T ø±>±, ¬ø.j·÷<ä–], _.sêeTT\T, ¬ø.eTùV≤+<äsY>ö&é, |æ.Áo<ÛäsY, {Ï.sê»qs¡‡j·T´, dü‘·Ôj·T´\T dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± ã]˝À ñHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

bı+~q #√fÒ |ü+#·T‘·Tqï $<ä´ m‘·TÔq z{Ï+>∑T˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì, eTq <˚X¯+˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ |ü]&É $\T¢‘·Tqï $<ÛëHêìï #·÷dæ Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î á ~X¯>± Ä˝À∫ düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.z≥s¡T ìdü‡+ø√#·+>± z≥T y˚j·T&ÜìøÏ eTqeT+‘ê ìkÕ«s¡ú+>± |üì #˚j·Te\dæ ñ+<äì dü÷∫+ #ês¡T.mdt|æ sêeTø£èwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, z≥s¡T¢ ìs¡“¤j·T+>±, ùd«#·Ã>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏ M\T ø£*Œ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· eTqô|’ ñ+<äì, ‘·<ë«sê m≈£îÿe XÊ‘·+ z{Ï+>∑T qyÓ÷<äT ø±e&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+ <äHêïs¡T.m≥Te+{Ï ‘·|ü\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·≈£î+&Ü mìïø£\ ø£MTwüHé ìj·Te÷e[qqTdü]+∫ |üì #˚j·÷\ Hêïs¡T.dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T Vü≤s¡¸es¡úHé, n<äq|ü⁄ mdt|æ sê»≈£îe÷], ÄsY&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Vü‰»¬s’q _m˝Ÿz\≈£î |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T.

s¡÷≥¢ yê]>± πø{≤sTT+∫q b˛*+>∑T ùdºwüHé\ @sêŒ≥¢qT ì•‘·+>± |ü]o*+#·Tø√yê* |ü]o\+#·Tø√yê\ì, Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT u≤<Ûä´ ‘·qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+ #·{≤ìøÏ ‘·–q düVü≤ø±s¡+ n+~ +#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.nìï b˛*+>∑T πø+Á<ë\˝À nedüs¡yÓTÆq |òü]ï#·sY, $ø£˝≤+ >∑T\≈£î sê´+|ü⁄\T, $<äT´‘Y düs¡|òüsê, M&çjÓ÷ ∫Árø£s¡D, yÓuŸ ø±´dæº+>¥, mìïø£\ dæã“+~øÏ s¡yêD≤, edü‹, Äe÷s¡ dü<äT bÕj·÷\T eTT+<äT>±H˚ düeT≈£Ls¡TÃø√yê\ì ‘Ó* bÕs¡T .mìïø£\ kÕe÷Á–ì b˛* +>∑T πø+ Á<ë\≈£î πøåeT+>± #˚s ¡{≤ìøÏ |üP]Ô u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì ‘Ó* bÕs¡T.n+<äs¡T z≥s¡¢≈£î Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[fl z≥s¡T dæ¢|ü⁄\T n+~+∫Hêsê ˝Ò<ë dü] #·÷düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.á $wüj·T+˝ |üì rs¡TqT düMTøÏå+#·Tø√yê\ì, e÷ø˘b˛˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#êsê ˝Ò<ë ‘Ó\TdüTø√yê\ì, Øb˛˝Ÿ≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·e<ä›ì ‘Ó*bÕs¡T.mìïø£\ dæã“+~ @ bÕغøÏ ≈£L&Ü nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+#·e<ä›ì, ìwüŒø£¸bÕ‘·+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, @ bıs¡bÕ≥T¢ »]–q ÁøÏ$Tq˝Ÿ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î yÓTJd”º ]j·T˝Ÿ n~Ûø±sê\T ñ+{≤j·Tì düeTj·Tdü÷Œ]Ô‘√ e´eVü≤ ]+#ê\ì, mìïø£ ìj·Te÷e[ì mes¡T ≈£L&Ü n‹Áø£$T+ #·≈£î+&Ü m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT nìï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, q÷´ôdHé‡

5

»s¡>∑≈£î+&Ü ùd«#·Ã>±, Á|üXÊ+‘·+>±, ìs¡“¤j·T+>± z≥s¡T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√{≤ìøÏ Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+ ø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.b˛*+>∑T πø+Á<ëìøÏ 100 MT≥s¡¢ |ü]~Û˝À Ç‘·s¡ e´≈£îÔ\T Á|üy˚•+#·≈£î+&Ü nÁ|üeT‘·Ô+>± e´eVü≤]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.mdæŒ sêeTø£èwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ #ê*q+‘· ã+<√ãdüTÔ ø£*ŒdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ b˛©düT ùdºwüqT≈£î &çmHé‡ sê´+≈£î n~Ûø±] $<ÛäT\T |üs¡´y˚øÏåkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.n<äq|ü⁄ md”Œ sê»≈£îe÷] á ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ã+<√ãdüTÔ Ç+#ê]®>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.46 b˛*+>∑T πø+Á<ë\qT düeTkÕ´‘·àø£yÓTÆq yê{Ï>± >∑T]Ô+#êeTì M{ÏøÏ Á|ü‘˚´ø£ >±s¡T¶\T, ÄsYà&é b˛s¡T‡ u≤<Ûä´‘· ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.800 z≥s¡¢≈£î n~Ûø£+>± ñqï#√≥ n<äq|ü⁄ b˛©düT dæã“+~ ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ s¡÷{Ÿ≈£î yÓTTu…’˝Ÿ bÕغì mkÕÿs¡Tº>± n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ b˛©düT ùdºwüq¢˝À 8 Áôd’ºøÏ+>¥ b˛©düT ãè+<ë\T, 6 Á|ü‘˚´ø£ Áôd’ºøÏ+>¥ b˛©düT ãè+<ë\T n<ä q+>± @sêŒ≥T #˚XÊeTì, mìïø£\T ùd«#·Ã>±, Á|üXÊ+ ‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ m\¢ y˚fi¯\T á b˛©düT ãè+<ë\T ìs¡+‘·s¡+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À mìïø£\ e´e |ü]o\≈£î\T eTVü≤à<é j·T÷düT|òt, õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé, n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T Áosê+¬s&ç¶, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] m.düT<Ûë ø£sY¬s&ç¶, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz ø£ècÕí¬s&ç¶, &ç|æz düTπswtu≤ãT, ÄsY&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á HÓ\ 5q #Û·˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±s¡´Áø±eTìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç ;Û+>∑˝Ÿ, e÷sYà 03(düTes¡íyês¡Ô):Á>±eT |ü+#êsTTr ø±]à≈£î\+<ä]øÏ Á|ü$&Ó+{Ÿ |òü+&é Çmdt◊ |ü<∏äø±\qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô á HÓ\ 5q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢˝Àì Á>±eT |ü+#êsTTr ø±]à≈£î\+<äs¡T ‘·s¡*sêyê\ì ◊m|òt{Ïj·TT nqTã+<Ûä dü+|òüTyÓTÆq Á>±eT |ü+#êsTTr es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±C≤yÓ÷Væ≤H√~›Hé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.Äj·Tq X¯ìyês¡+ Hê&ÉT $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 40,50 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À |üì #˚düTÔq|üŒ{ÏøÏ yê]ì |ü]àHÓ+{Ÿ #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.Á>±eT |ü+#êsTTr˝À |üì #˚düTÔqï yês¡T nq>±]q esêZ\≈£î #Ó+~q <ä[‘·T&˚qì nHêïs¡T.#·≥º+ Á|üø±s¡+ Çe«e*‡q ø£˙dü y˚‘·Hê\T Çe«≈£î+&Ü Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À Ä<ëj·T+ ˝Ò<äH˚ ù|s¡T‘√ Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ n‹ ‘·≈£îÿe y˚‘·Hêìï ÇdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.ø±]à≈£î\ ÁX¯eTqT <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.ô|]–q <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± ø±]à≈£î\+<ä]øÏ J‘ê\qT ô|+∫ Áf…Æ»Ø <ë«sê J‘ê\T Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;Û+>∑˝Ÿ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù bÕ\eTà, j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T q\¢\ Hêsêj·TD, @◊¬øm+mdt eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù @.sêCÒX¯«sY, n<Ûä´≈£åî\T q&ç|æ qs¡‡j·T´, Á>±eT |ü+#êsTTr ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≠sV©´ sLRiÕfi ™y»¡L`i F˝yLi…fiáNRPV À≥œ¡#¤Õ¡[ gjiLSNUP ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û) —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ¨ds…”¡ N]LRiªRΩ ≠sV©´sLRiÕfi

: ™y»¡L`i F˝yLi»˝¡ ∏R∂V«¡™´sW©´sVáNRPV NRPázqs ™´sr°ÚLiμj∂. ˙gS™´sV˙gS™´sW¨sNTP NS˘©˝´sª][ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS «¡LRigRi≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ry™´sW©´sV˘Ã¡V NRP E≤y C ¨ds…”¡ZNP[ @á™y»¡V xms≤ÔyLRiV. μk∂¨sNTPª][≤R∂V Æ™s[xqs≠s ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ ™´sVVLiøR¡VNRPV LS™´s≤R∂Liª][ ™yLji ™y˘FyLRiLi «‹[LRiVgS rygRiVª][Liμj∂. ¨dsLRiLiμj∂LiøR¡≤y¨sNTP 3 |qsLi˙»¡Õfi xqsVLRiOTPQªRΩ ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV©yıLiVV. C xms¥R∂NSá μy*LS ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 16 ˙gS™´sWáNRPV ¨dsLRiV @Liμj∂Liøy÷¡= DLiμj∂. C ¨ds…”¡ N]LRiªRΩ ™´sÃ˝¡ ≠sV©´sLRiÕfi F˝yLi»¡Vc ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V μR∂Li≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRiV. Æ™s[xqs≠s LSNRP™´sVVLiÆμ∂[ ªygRiV¨ds…”¡ NRPuÌyáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ˙xms«ÿxms¥R∂Li, LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ NRPuÌyáV ºdΩLRiË≤y¨sNTP B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVáV BLiªRΩ ™´sLRiNRPV Æ©sLRiÆ™s[LRi¤Õ¡[μR∂V. ™´sW©´s™´sFy≤R∂V, $©´sgRiL`i, @™´sVLRi™yLiVV,  ¡W≤T∂μR∂Fy≤R∂V, F°ªRΩVáFy≤R∂V, @áLixmspL`iø_LRiryÚ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¨ds…”¡ NRPuÌyáV ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ¬ø¡©´sVıFy≤R∂V, g][NRPVáFy≤R∂V, ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙gS ™´sWÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¬ø¡÷¡™´sVá ¨dslLi[ aRPLRifl·˘ ™´sV™´soª][Liμj∂. ¨ds…”¡ N][xqsLi NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[VLRi ©´s≤T∂¿¡ Æ™s◊˝¡ æªΩøR¡VËNRP™y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘ NRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xms¥R∂NSáV©´sı ø][»¡ ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ ºdΩ˙™´sLigS DLiμj∂. C xms¥R∂NSÕ˝‹[ N]¨sı ˙gS™´sWáNRPV Àÿ™´soá μy*LS, À‹[L˝Ri μy*LS ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. Æ©s[LRiV gS \|ms£ms\¤Õ¡©±s μy*LS ˙gS™´sWáNRPV @LiμR∂Vª][Liμj∂. ≤R∂ ¡V˜©´sı ™yLRiV ™y»¡L`i F˝yLi…fi μR∂gÊRiLRi ¨dsLRiV N]Li»¡V©yıLRiV. }msμR∂™yLRiV xmsLjizqÛsºΩ GLi»¡¨s @≤R∂VgRiVªRΩV©yıLRiV.

≤U∂áL˝RiV @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V NRPLkiLi©´sgRiL`i, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):—¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xms«ÿ xmsLizmsfl‘· ™´s˘™´sxqÛs μy*LS xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ’¡∏R∂V˘Li, BªRΩLRi ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá©´sV ¡z§¶¶¶LRiLigRi ™´sWlLi‰…fi Õ‹[ @™´sV¯≤R∂Li, N]©´s≤R∂iLi, LRi™yflÿNRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN]Li…ÿ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ F¢LRixqsLRixmnsLSá @μ≥j∂NSLji LRi≠sNTPLRifl„fi æªΩ÷¡FyLRiV. x§¶¶¶ß«¡ŸLSÀÿμ`∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xqs’¡=≤U∂ ’¡∏R∂V˘Li μR∂ŒÿLRiVáV @˙NRP™´sVLigS \lLi£qs ≠sVÃ˝¡VáNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡ r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s N]¨sı xms˙ºΩNRPáՋ[ ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚá\|ms xqsˆLiμj∂Li¿¡ x§¶¶¶ß«¡ŸLSÀÿμ`∂ F¢LRixqsLRixmnsLSá ≤T∂xmsp˘…”¡ ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i xmso≤`∂ BÆ©s=NÌRPL`i ª][ NRP÷¡zqs zmns˙ ¡™´sLji, 28 |msμÙR∂ Fyxms∏R∂V˘xms÷˝¡ ˙gS™´sVLi xmsLRiNSá ˙NS£qs L][≤ÔR∂V ™´sμÙR∂ LRix§¶¶¶μyLji \|ms A…‹[, ˙…ÿ÷d¡Ã¡©´sV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. 25 A…‹[áNRPV, 20 A…‹[ ˙…ÿ÷d¡Ã¡NRPV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[∏R∂VgS ˙xms«ÿ xmsLizmsfl‘· ™´s˘™´sxqÛs μy*LRi xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s ’¡∏R∂V˘Li, g][μ≥R∂V™´sVá©´sV LRi™yflÿ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı lLiLi≤R∂V A…‹[áՋ[¨s 5 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ’¡∏R∂V˘Li 0.90 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ g][μ≥R∂V™´sVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVN]¨s 6cFs ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

eT<ä÷ïsY, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):H˚qT #·<äTe⁄ ≈£îqï #√fÒ ñbÕ<Ûë´j·TT&ç>± #˚s¡&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~.Ç˝≤+{Ï n<äèwüº+ ø=+‘· eT+ ~πø ø£\T>∑T‘·T+~.á neø±XÊìï H˚qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îHêïqT n+≥THêïs¡T ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT m+.düT˙˝Ÿ.áj·Tq eT<ä÷ïsY õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñb Õ<Ûë´j·TT&ç>± |üì #˚düTÔHêï&ÉT.Ç<˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À 1985`86˝À |ü<äe ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î |üP]Ô #˚düT≈£îì 1998˝À Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+ ô|<ä› m&çZ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ÛäT˝À¢ #˚sêqT.Á|üdüTÔ‘·+ eT<ä÷ïsY bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.Ms¡T ≈£L&Ü ‘êeTT #·<äTe⁄≈£îqï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ä´qT uÀ~ÛdüTÔHêïs¡T.Ç˝≤ #·<äTe⁄≈£îqï #√fÒ {°#·s¡T¢>± |üì #˚kÕÔeTì }Væ≤+#·˝Ò<äì, #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<äì, dü+‘·è|òæÔìk˛Ô+<äì e÷s¡T‹, Hê>¥Hê<∏ä , Vü≤qà+&ÉT¢, #·+<äsY, s¡y˚Twt n+≥THêïs¡T.Bìï n<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔHêïeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì u≤\Ts¡, u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü~ùV≤qT eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± ˇø£s¡T Ç+#êØ® m+Çy√>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.Hê‘√ #·~$q $<ë´s¡Tú\T ñbÕ<Ûë´j·TT\ dü÷Œ]Ô‘√ H˚qT ñbÕ<Ûë´j·TT&ç>± |üì #˚düTÔHêïqT.‘·*¢<ä+Á&ÉT\ düVü≤ø±s¡+‘√H˚ á kÕúsTTøÏ m~>±qT. $<ë´s¡Tú\≈£î ñqï‘·T\T>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î m\¢|ü&ÉT ø£èwæ #˚kÕÔ#ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~: H˚qT #·<äTe⁄≈£îqï #√≥ ñbÕ<ë´j·TT&ç>± #˚s¡&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<äìÁbÕ<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ¬ø.e÷s¡T‹ nHêïs¡T.#·<äTe⁄≈£îqï #√≥ #Óù|Œ n<äèwüº+ ø=+‘· eT+~πø ø£\T>∑T‘·T+~.á neø±XÊìï H˚qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î+{≤qHêïs¡T.eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ \_Ûk˛Ô+~: H˚qT #·~$q bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´uÛÀ<Ûäq #˚j·T&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äì ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT Hê>¥Hê<∏é nbÕŒ nHêïs¡T.Çø£ÿ&É #·<äTe⁄ø=ì Çø£ÿ&˚ uÀ~Û+#·&É+ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ \_Ûk˛Ô+~.$<ë´s¡Tú\T ù|s¡T ñqï‘· kÕúsTTøÏ m<ä>±\ì Hê ø√]ø£ nì nHêïs¡T.ˇø=ø£ÿ yÓT≥Tº m<äT>∑T‘·÷: Hê ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ eT<ä÷ïsY bÕsƒ¡XÊ\˝À #·~$ ˇø=ø£ÿ yÓT≥Tº m≈£îÿ‘·÷ á kÕúsTTøÏ e#êÃqT nì ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT Vü≤qà+&ÉT¢ nHêïs¡T.H˚qT #·~$q #√≥ ñbÕ<Ûë´j·TT&ç>± |üì #˚j·T&É+ Hê n<äèwüºeTì Äj·Tq nHêïs¡T.

dü˝≤uÛÑ‘Y|üPsY Vü≤qTe÷Hé Ä\j·T+˝À Áe‘ê\T eT<ä÷ïsY, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): eT+&É\+˝Àì dü˝≤uÛÑ‘Y|üPsY Vü≤qTe÷Hé Ä\j·T+˝À X¯ìyês¡+ ø=‘·Ô>± ô|[fl #˚düT≈£îqï q÷‘·q e<äTes¡T\T dü‘·´Hêsêj·Tq Áe‘ê\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.eT÷&ÉT sêÁcÕº\ dü]Vü≤<äT›˝À á Ä\j·T+ Á|üdæ~› #Ó+<ä &É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡*e∫à Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T, Áe‘ê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Ä\j·T ns¡Ã≈£î&ÉT ns¡$+<é eTVü‰sêCŸ Ä\j·T+˝À n_Ûùwø£+, ns¡Ãq ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.C…’ uÛÑ»s¡+>¥ã*øÏ C…’ n+≥÷ uÛÑ≈£îÔ\T, Vü≤qTe÷Hé kÕ«eTT\T kÕ«$T yê]øÏ Vü‰s¡‘·T\T n+~+#ês¡T.kÕj·T+Á‘·+ Ä\j·T+˝À uÛÀ»q, ø°s¡ÔHê ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ë\qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê* eT<ä÷ïsY, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):eT+&É\+˝Àì kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ë\ì düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì ˝Òì#√ #·s¡´\T ‘·|üŒeì kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y dü÷|üsYyÓ’»sY Hêsêj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ Äj·Tq Á>±eT ø√`Ä]¶H˚≥sY\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ s√p kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ë\qT q&ÉbÕ\ì ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·sê<äì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.n˝≤π> ø√`Ä]¶H˚≥sY\T düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T.nuÛ≤´dü≈£î\T πø+Á<ë\≈£î sêì#√ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ë\ì eT÷dæ ñ+#·sê<äì nHêïs¡T.eT+&É\+˝À yÓTT‘·Ô+ 46 πø+Á<ë\T ñHêïj·Tì Ç+<äT˝À 2300 nu≤´dü≈£î\THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á HÓ\ 18q nìï Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À 15 dü+.\ ô|’ã&çq yê]øÏ ˇø£ |üØø£åqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì nHêïs¡T.#·<äTe⁄ sêì yê]øÏ ˇø£ |üØø£åqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì nHêïs¡T.#·<äTe⁄sêì yês¡T #·<äTe⁄ eT<Ûä´˝À ì*ù|dæq yês¡T, ndü\T #·<äTe⁄ ˝Òìyê]øÏ á |üØø£å ìs¡«Væ≤+∫ yê]øÏ dü]º|òæπø≥T¢ n+~kÕÔeTHêïs¡T.á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ ø√`Ä]¶H˚≥sY eT*¢ø±s¡T®Hé, Á>±eT ø√`Ä]¶H˚≥sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêÁwüº dü]Vü≤<äT›˝À #Óø˘b˛dtº @sêŒ≥T eT<ä÷ïsY,e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): eT+&É\+˝Àì dü˝≤uÛÑ‘Y|üPsY e<ä› >∑\ sêÁwüº dü]Vü≤<äT› e<ä› b˛©düT\T X¯ìyês¡+ #Óø˘b˛dtºqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± môd’‡ dü‘·´Hê sêj·TD eTVü‰sêÁwüº qT+&ç e#˚à yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚|ü{≤ºs¡T.ø±e÷¬s&綽À mìïø£\ dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ md”Œ Ä<˚XÊ\qTkÕs¡+ á #Óø˘b˛dtºqT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T.Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+&ç eT<ä´+, &ÉãT“ eTq sêÁwüº+˝Àì ‘·s¡\≈£î+&Ü #·÷düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.me¬s’q &ÉãT“qT ‘·s¡*ùdÔ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q |üÁ‘ê\T ñ+&Ü\Hêïs¡T.¬s+&ÉTqïs¡ \ø£å\ s¡÷bÕj·÷\ ˝À|ü⁄ &ÉãT“ ñ+fÒ |üÁ‘ê\T, _\T¢\T #·÷|æ+#ê\ì n+‘· ø£+fÒ m≈£îÿe &ÉãT“ ñ+fÒ ÇHéø£+{≤´ø˘‡ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

nuÛÑj·TVü≤düÔ+ ô|q¸Hé<ës¡T\ |üÁ‘ê\T |ü]o\q eT<ä÷ïsY, e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Ç+~s¡ |ü<∏ä+ ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ yÓ’mkÕ‡sY nuÛÑj·TVü≤düÔ+ ô|q¸Hé<ës¡T\ |üÁ‘ê\qT @]j·÷ ø√`Ä]¶H˚≥sY e÷s¡T‹ |ü]o*+#ês¡T.eT+&É\+˝À 56 eT+~øÏ nuÛÑj·TVü≤düÔ+ ô|q¸Hé eT+ps¡T nsTT´+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.eT+p¬s’q ô|q¸Hé <ës¡T\ $esê\T nuÛÑj·TVü≤düÔ+ u≤+&é, z≥s¡T ø±s¡T¶, πswüHé ø±s¡T¶ yê] ej·TdüT‡ 60 dü+e‘·‡sê\T ì+&ç ñHêïj·÷ nH˚ n+XÊ\ô|’ |ü]o*+ #êeTHêïs¡T.$s¡+<ä]øÏ @Á|æ˝Ÿ ˇø£≥e ‘˚~ qT+&ç HÓ\≈£î ˇø=ø£ÿ]øÏ ◊<äT e+<ä\ s¡÷bÕj·T\ ô|q¸Hé edüTÔ+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+ @|æm+ eT\¢j·T´, dæã“+~ $sƒ¡˝Ÿ, <ä‘·TÔ, sêE ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Ç+≥sY |üØø£å\T >±+<Ûë], e÷]à 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):>±+<Ûë]˝À Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ ~«‹j·T dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å πø+Á<ëìï X¯ìyês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY øÏwüHé ‘·ìF #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± >∑<äT\ìï ‘·ìF #˚XÊs¡T.$<ë´s¡Tú\qT düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.|üØø£å\T |üø£&É“¤+B>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T.˝Ò<ä+fÒ #·s¡´\T ‘·|üŒeì nHêïs¡T.


6

≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î düVü≤ø£]+∫q nìï sê»ø°j·T |üøå±\≈£î <Ûäq´yê<äeTT\T Ábı<äT›≥÷s¡T, e÷]à 3(düTes¡íyês¡Ô): eTTìdæ|ü˝Ÿ ≈£Ls¡>±j·T\ ø=‘·Ôe÷¬sÿ{ŸqT ‘=\–+#·≈£î+&Ü j·T<ëkÕúq+˝ÀH˚ e⁄+#·Tq≥T¢ ôV’≤ ø√s¡Tº ùdº $~Û+∫q+<äT≈£î, n+<äT≈£î düVü≤ø£]+∫q nìï sê»ø°j·T bÕغ\ |üøå±\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ~ Ábı<äT›≥÷s¡T yÓõ≥ãT˝Ÿ eTs¡Ã+{Ÿ‡ nk˛wæj˚TwüHé >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T ÄsY. nVü≤à<é VüQùdHé kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤eTT>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTìdæ|ü˝Ÿ ≈£Ls¡>±j·T\ ø=‘·Ô e÷¬sÿ{ŸqT ‘=\–+#ê\ì eTTìdæ|ü˝Ÿ |ü]bÕ\HêXÊU≤ $uÛ≤>∑+ qT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T« õz HÓ+. 27qT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+<äì, Ç+<äTe\¢ Çø£ÿ&Ée⁄qï ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{ŸqT

Ä~yês¡+, 4 e÷]Ã 2012

‘ê‘êÿ*ø£+>± Á|üuÛÑT‘·« düú˝+˝ÀøÏ e÷s¡Ã&ÜìøÏ nqTeT‹ \_Û+∫q≥¢sTT+ <äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î ìs¡düq>± Ábı<äT›≥÷s¡T˝Àì nìï sê»ø°j·T |üغ\‘√ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ õz HÓ+. 27≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê≥+ #˚j·T&É+e\¢ á düeTdü´≈£î ˇø£ #·ø£ÿì |ü]cÕÿs¡+ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. á ñ<ä´e÷ìøÏ düVü≤ø£]+∫q nìï sê»ø°j·T bÕغ\≈£î≈£L&Ü á dü+<äs¡“¤eTT>± nk˛wæj˚TwüHé<ë«sê ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïeTHêïs¡T. á õz s¡<äT›≈£î eTq XÊdüq düuÛÑT´\T eT˝Ò¢\ *+>±¬s&ç¶ #=s¡e rdüTø=ì eTTK´eT+Á‹ì ø£*dæ ˇø£ $q‹|üÁ‘·+ n+~#·&É+ »]–+<äì n+<äT≈£î Äj·Tq≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷, Ç+<äT≈£î düVü≤ø£]+∫q eTq

düTes¡íyês¡Ô

düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY) e÷]à 3, (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Ä<äs¡Ù ùdyê dü$T‹ uÛÑeq+˝À X¯ìyês¡+ πø+Á<ä e÷qe eqs¡T\ n_Ûeè~Δ XÊK düVü≤ø±s¡+‘√ Ä<äs¡Ù ùdyê dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ 2005ô|’ ]k˛sY‡|üs¡‡Hé ø=‘·÷Ô] kÕ>∑sY, dü+<˚´\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Á>±eT kÕúsTT qT+&ç C≤rj·T kÕúsTT es¡≈£î ñqï Á|ü‹ düe÷#ês¡+ @$<Ûä+>± bı+<ë*. düe÷#ês¡eTT bı+<äT‘·Tqï≥Te+{Ï Áø£eT+˝À @sêŒ&˚ nes√<ë\T, yê{Ïì n~Û>∑$T+#˚ |ü<䛑·T\T Á|ü‹ $wüj·TeTTqT ≈£L&Ü düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ 2005 <ë«sê bı+<äe#·Ãì eT]j·TT $<ë´s¡Tú\T n&ç–q nqTe÷Hê\qT ìeè‹Ô #˚XÊs¡T. mdtÄsYÄsY bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\ dæ]dæ\¢ yê] düVü≤ø±s¡+‘√ Ä<äs¡Ù ùdyê dü+düú <ë«sê f…Æ\]+>¥, ã÷´{°wüHé, ø£+|üP´≥sY, Vü≤ÖCŸyÓ’]+>¥ s¡+>±\˝À •ø£åD |üP]Ô #˚dæq 120 eT+~ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î mdtÄsYÄsY bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\ dæ]dæ\¢ ø√`Ä]¶H˚≥sY m. sê+¬s&ç¶, Ä<äs¡Ù ùdyê dü$T‹ d”áy√ y√s¡T>∑+{Ï Äq+<é, n<Ûä´≈£åîsê\T y√s¡T>∑+{Ï $T]j·T+ #˚‘·T\ MT<äT>± dü]º| òæ¬ø{Ÿ‡ Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ&ç{Ï|æ n~Ûø±s¡T\T m.eTTì+<äsY¬s&ç¶, m+.m. qByéT, ô|’dü yÓ÷C…dt, sêCÒX¯«], q\¢sêõ¬s&ç¶, •e eT]j·TT $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹ Ä~yês¡+ ñ∫‘· j·TTHê˙ ∫øÏ‘·‡

bÕ¢dæºø˘ ø±´Øu≤´>∑T\ <äT]«ìjÓ÷>∑+ô|’

ø£&É|ü, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü ÇkÕ¢$Tø˘ yÓ˝ÒŒ¤sY kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‹ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+∫ ˇ+{Ï>∑+≥ es¡≈£î ñ∫‘· j·TTHê˙ ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä dü+düú ø±s¡´<ä]Ù ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. eT÷Á‘·|æ+&Ü˝À¢ sêfi¯¢‘√ u≤<Ûä|ü&˚ yê]øÏ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T ‘·eT ]b˛s¡Tº\qT rdüT≈£îì s¡M+Á<äq>∑sYq+<äTqï nkÕ‡* Vü≤‘Y Ç+^¢wt MT&çj·T+ dü÷ÿ\T, &√sY HÓ+ãs¡T 7-211 q+<äT dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T. Çø£ÿ&É Á|üeTTK j·TTHê˙ yÓ’<äT´\T &Üø£ºsY eTTøÏÔj·÷sY nVü≤à<é s√>∑T\qT |üØøÏå+∫ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T ÇkÕÔs¡Hêïs¡T. s√>∑T\T ‘·eT ù|s¡¢qT 9985551545 q+<äT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

uÛ≤wæ‘· $<ë´s¡Tú\ ÁbÕC…ø˘º esYÿ

ñ|ü düeTs¡+˝À ¬>\T|ü⁄ e÷<˚

yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘· n+»<éu≤wü ø£&É|ü, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY yÓ’mdtÄsY n_Ûe÷q myÓTà˝Ò´\ô|’ y˚≥T y˚dü÷Ô rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï kÕ«>∑‹düTÔqï≥T¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ q>∑s¡ ø£˙«qsY n+C≤<éu≤wü ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Ä bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Ò≈£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ|ü mìïø£\T m|ü⁄Œ&Ó|ü⁄Œ&ÉT ekÕÔj·÷ nì sêÁwüº Á|ü»\T ≈£L&É m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T. mìïø£\T m|ü⁄Œ&ÉT »]–Hê ‘·eT bÕغ $»j·T<äT+<äT_Û yÓ÷–+#·&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT kÕúHê\≈£î ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑qTHêïj·Tì, Ä eT÷&ÉTkÕúHê˝À¢ ¬>\T|ü⁄ e÷<˚qì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yêdüÔyêìøÏ ‘Ó\+>±D˝À »s¡T>∑T‘·Tqïñ|ü mìïø£\‘√ bÕfÒ Çø£ÿ&É mìïø£\T »]>±*‡ ñ+<äì, z&çb˛‘êeTqï uÛÑj·T+‘√ n~Ûø±s¡ |üø£å+ eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]+∫ ñ|ü mìïø£\T »s¡|ü&ÜìøÏ ø±s¡DeTsTT+<äHêïs¡T. @~ @eTsTTHê sêÁwüº yê´|üÔ+>± ≈£L&Ü ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ì‘·´+ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ yê] düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À yÓ’mdtÄsY d”|” ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ ø£˙«qsY JmHémdt eT÷]Ô, q>∑s¡ ø£˙«qsY n+<Ó düTã“sêj·TT&ÉT, yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ õ˝≤¢ ø£˙«qsY ø£ØeTT˝≤¢, q>∑s¡ ø£˙«qsY wü|òæ, |ü⁄* düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY, eT*¢U≤s¡T®q¬s&ç¶, sêeT\ø£åàD¬s&ç¶, |ü\Te⁄s¡T yÓ’mdtÄsY d”|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T

>∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\T Ä]úø£ kÕj·T+ bı+<ë* yÓ÷sêÔ&é,e÷]à 3(düTes¡íyês¡Ô): >∑˝Ÿ‡u≤~Û‘·T\≈£î Ä]úø£düVü≤j·T+ ø√s¡≈£î ‘·eT≈£î |òæsê´<äT #˚j·÷\ì >∑˝ŸŒ]≥sYï yÓ\ŒsYk˛ôd’{Ï e´ekÕú|ü≈£î&ÉT #·+<ébÕdü ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝Òø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑˝ŸŒu≤~Û‘·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ Ä+~+#˚ düVü≤j·T+ ø√s¡≈£î ‘·eTqT dü+Á|ü~+#ê\ì ‘·eT dü+düú<ë«s¡ u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+ #Ó≈£Ls¡Ãã&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑˝ŸŒ˝À #·ìb˛sTTq yê] ≈£î≥T+u≤\T ø±˙ >∑˝ŸŒ mC…+{Ÿ\ yÓ÷kÕ\≈£î >∑T¬s’q yês¡T ø±˙ , >∑˝ŸŒ mC…+≥T¢ &ÉãT“\T rdüTø=ì #Ó‘·T˝…‘ÓÔdæqyê]‘√ yÓ÷düb˛sTTqyês¡T ø±˙, ‘·eTqT dü+Á|ü~+ #ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑˝ŸŒ˝À >∑\¢+‘Ó’ C…’\¢˝À eT>∑TZ‘·Tqïyês¡T yê] ≈£î≥T+u≤\T Çã“+<äT\T |ü&É≈£î+&Ü >∑˝ŸŒu≤~Û‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·« düVü≤ø±s¡+‘√ rdüT≈£îsêe&É+ »s¡T‘·T+< äHêïs¡T. >∑˝ŸŒ˝À ∫øÏ‘·Œbı+<äT‘·Tqïyês¡T. yê]øÏ düVü≤j·T|ü&˚˝≤ nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘ê«\‘√ e÷{≤¢&ç Ä]úø£ düVü≤j·÷ìï Ç|æŒ+#·ã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. >∑˝ŸŒu≤~Û‘·T\ düeTdü´\T myÓ’q ñqï|üŒ{ÏøÏ ‘·eT dü+düúqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ô|s=ÿHêïs¡T.

$Vü‰s¡ j·÷Á‘·≈£î ãj·T\T<˚]q $<ë´s¡Tú\T ;s¡÷ÿsY, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì ‹e÷à|üPsY Å>±eT ÅbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç 70 eT+~ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T X¯ìyês¡+ $Vü‰s¡ j·÷Å‘·≈£î ãj·T\T<˚]q≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T øÏs¡DY ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î Ä+Å<Ûä˝À ù|s¡T>±+∫q Á|ü<˚XÊ\qT #·÷|ækÕÔeTì nHêïs¡T.

|æ≥¢+˝À $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ •_s¡+ |æ≥¢+, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì $<ë´eqs¡T\ ø±sê´\j·T+˝À X¯ó Åø£yês¡+ |òæõjÓ÷<∏Ós¡|æ •_Ûsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À bÕ˝§Zqï yÓ’<äT´&ÉT yÓ+ø£≥ kÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Å&ÉT\≈£î yÓ’<äT´&ÉT #Ó|æŒq dü\Vü‰\T bÕ{ÏùdÔ $ø£˝≤+>∑+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï yê]ì e÷s¡Ãe#·Ãì nHêïs¡T. á •_s¡+˝À 14 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ |üØ ø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>±, yÓ’<äT´&ÉT |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Å&ÉT\≈£î s√E yê] yê´j·÷eT+ m˝≤ #˚j·÷* nì #˚dæ #·÷sTT+#ês¡T. á $<Ûä+>± yê´j·÷eT+ #˚ùdÔ nq‹ø±\+˝ÀH˚ $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\T e÷eT÷\T dæú‹øÏ ekÕÔs¡ì nHêïs¡T. sêJyé $<ë´ $TwüHé <ë«sê ìs¡«Væ≤düTÔqï á ø±s¡´Åø£eT+ y˚T»sY düeTdü´\Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î ôd’‘·+ 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î yÓ∫Ã+∫ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T.ø±s¡´Åø£eT+˝À m+ÄsY|æ s¡y˚Twt es¡à, Å|üyÓ÷<é ≈£îe÷sY ñHêïs¡T.

Äs¡÷àsY, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY eT+&É\+ ô|]ÿ{Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q l uÛ≤wæ‘ ·Á>±eTsYdü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 80eT+~ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T Hê\T>∑Ts¡T ñbÕ<ë´sTTì ñbÕ<ë´j·TT\ H˚‘·è‘·«+˝À bÕ¢dæºø˘ ø±´]u≤´>∑T\ <äT]«ìjÓ÷>∑+ô|’ ÁbÕC…≈£îºesYÿ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T eT÷&ÉT »≥T¢>± $&çb˛sTT kÕúìø£ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ø±˝À˙, jÓTπ>X¯«s¡ø±˝À˙, j·T+C….Vü≤dæŒ≥˝Ÿ |ü]düsê\˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡>∑T‘·÷ >∑èVü≤edüsê\≈£î bÕ¢dæºø˘ yê&Éø£\e\¢ ø£*π> ÄHês¡›\qT $e]düTÔ n+<äT≈£î dü+ã+~+∫q ø£s¡|üÁ‘ê\qT |ü+|”DÏ #˚XÊs¡T. uÛ≤wæ‘· ø±s¡düŒ+ &Ó+{Ÿ b˛\|ü*¢ düT+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ø=~› dü+e‘·‡sê\T>± H˚{Ï ‘·s¡+ Á|ü»\T bÕ¢dæºø˘ ø±´] u≤´>∑T\qT Á|ü‹ nedüsêìøÏ $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡ì Bì e\¢ |üs√ø£å+>± |üs¡´es¡D≤ìøÏ ø£*π> eTT|ü⁄Œô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#êì dü<äT<Ó›X¯+‘√ á ÁbÕC…≈£îºesYÿ ìs¡« Væ≤+#·+ nHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 10dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ eTq+ m≥T yÓ[flq ˇø£ #Ó‹ dü+∫ì <ä>∑Zs¡ ñ+#·T≈£îH˚ yêfi¯¢eTì eT∞fl eTq+ Ç|ü⁄Œ&ÉT eT+∫ n\yê≥T¬ø’ ˇø£ Ä&ÉT≥T yÓqøÏÿ y˚dæ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T bÕ¢dæºø˘ ø±´]u≤´>∑T\qT ‘ê´õdü÷Ô |üs¡´es¡D≤ìøÏ Vü≤ìø£*–+#êì ã≥º‘√ ˝Ò<ë »qT eTT‘√ #˚dæq #Ó‹ dü+#·T\T n\yê≥T #˚düT≈£î+{≤s¡ì Ä_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À l uÛ≤wæ‘· Á|æì‡|ü˝Ÿ lìyêdtsêyé, XË’\»sêyé, ñbÕ<Ûë´sTTì, ñbÕ<ë´j·TT\T, $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ˝…+˝À l\ø°åàyÓ+ø£fÒX¯«s¡ C≤‘·s¡ yÓ÷sêÔ&é,e÷]à 3(düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+ bÕ˝…+ Á>±eT+˝À l\ø°åàyÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«MT s¡<Û√‘·‡e+ X¯ìyês¡+ >∑D+>± »]–+~. ádü+<äs¡“+>± uÛÑ≈£îÔ\T yÓ+ø£qï kÕ«MTì <ä]Ù+#·Tø√ì ‘·eT yÓTT≈£îÿ\qT rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. ø±>± Ä~yês¡+ »s¡>∑uÀj˚T C≤‘·s¡ dü+<äs¡“+>± Á>±eTø£MT{Ï Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥¢qT #˚j·T&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\ dü+K´ m≈£îÿe ñ+<äì ø£MT{Ï düuÛÑT´\T ô|s√ÿHêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£s¡´s¡ú+ Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+, yê´bÕsê\ düeTT<ëj·÷\T ‘·~‘·s¡ yê{Ïì @sêŒ≥T #˚dæ q≥T¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\T ‘·ìF #˚dæq m+|”&ûçz ìC≤+kÕ>∑sY, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì ˇ&Ó¶|ü*¢ Å>±eT+\ #˚|ü&ÉT ‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT kÕúìø£ m+|æ&çz s¡e÷<˚$ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Å>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫, ≈£L©\≈£î dü+ã+~Û+∫q Vü‰»s¡T |ü{Ϻø£, eTdüºs¡¢qT |ü]o*+#ês¡T. ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î yês¡+ s√E˝À¢H˚ ≈£L© &ÉãT“\T #Ó*¢kÕÔeTì, ≈£L©\T ø√s¡T‘·Tqï |üìøÏ eTT+<äT ÅbÕ<Ûëq´‘· Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. _HêMT ù|s¡¢‘√ me¬s’Hê |üqT\T #˚ùdÔ yê]ô|’ XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

29 eT+~ $<ë´s¡Tú\ ¬>’sêΩ»s¡T |æ≥¢+, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ Å|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Ç+≥sY ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡+ ‘Ó\T>∑T |üØø£å\≈£î 29 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡ì ø£fi≤XÊ\ Å|æì‡ bÕ˝Ÿ lXË’\+ ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡+ yÓTT<ä{Ï |üØø£å≈£î 576 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±yê*‡ ñ+&É>±, 547 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡ì 29 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á |üØø£å\ |üs¡´y˚ø£åD≈£î Ç<ä›s¡T dæ{Ϻ+>¥ kÕ«ÿ&é\T >∑+>±<ÛäsY, Å|üyÓ÷ <é\T e#êÃs¡T. e÷dt ø±|æsTT+>¥ »s¡>∑≈£î+&Ü |üØø£å\T düC≤e⁄>± »]π> $<Ûä+>± #·÷düTÔHêïeTì $»ì+>¥ n~Ûø±] >√es¡ΔHé |üØø£å πø+Å<ëìï |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T.

ø£&É|üõ˝≤¢ j·T+|æ yÓ’j·Tdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T e÷ø£+ nXÀø˘ ≈£îe÷sY\≈£î eT]j·TT nìï sê»ø°j·T |üøå±\ Hêj·T≈£î\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïeTHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À≈£L&Ü e÷¬sÿ{Ÿ ø√dü+ y˚TeTT #˚ùd Hê´j·T b˛sê≥+˝À nìï sê»ø°j·T |üøå±\T e÷≈£î eT<䛑·T Ç∫à düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê*‡+~>± Çø£ÿ&çøÏ $#˚Ãdæq sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\qT e÷¬sÿ{Ÿ nk˛wæj˚TwüHéyês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ïdæ <ë<ë|”sY, n<Ûä´≈£åî\T j·THé. C≤|òüsYVüQùdHé, >ös¡e dü\Vü‰<ës¡T\T {Ï. U≤d”+, ø±s¡´<äs¡TÙ\T m. K\+<äsY, $. cÕcÕe* ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

ÁãVü≤à+>±]ì <ä]Ù+#·Tø=qï myÓTੇ #·Tø±ÿsêeTj·T´ ø£&É|ü, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): es¡+>∑˝Ÿ myÓTੇ #·Tø±ÿsêeTj·T´ >±s¡T kÕ«eTT\yê]ì <ä]Ù+ #·T≈£îqï nq+‘·s¡+ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ç˝≤+{Ï eTVü≤˙j·TT\T |ü⁄≥Tº≥ e\q á πøåÁ‘ê\T |ü⁄D´πøåÁ‘ê\T>± $sêõ\T¢‘·÷, dü+düÿè‹øÏ Á|ürø£\T>± ì\TdüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. Äj·Tq #Ó|æŒq Væ≤‘·Te⁄\T, ñ|ü<˚XÊ\T, uÛÑ$wü´‘·TÔ jÓTTø£ÿ düVü≤» dü«s¡÷bÕ\T nì, @ø±Á>∑‘·‘√ #·÷dæq yê]øÏ Äj·TH˚ ˇø£ ø£s¡Ô>± nì|ækÕÔs¡T. n˝≤+{Ï eTVü≤˙j·TT\˝À l Ms¡ÁuÛÑùV≤à+Á<äkÕ«$T ÁX‚wüߘ&Éì #ÓbÕŒs¡T. Ç˝≤+{Ï πøåÁ‘ê\qT eTq+ <ä]Ù+#·T≥ e\q |ü⁄D´ e÷sêZ\≈£î <ë] #·÷|ü⁄‘·T+<äqï uÛ≤eq eTq˝À ø£\TZ‘·T+<äì nHêïs¡T.

15q &Ûç©¢˝À @|” ;d” eTVü‰düuÛÑ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï Ábı<äT›≥÷s¡T, e÷]à 3(düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ _dæ\ô|’ #·÷|ü⁄‘·Tqï $eø£å‘·≈£î ìs¡düq>± á HÓ\ 15q &Ûç©¢˝Àì »+‘·sY eT+‘·sY <ä>∑Zs¡ m|æ _dæ eTVü‰düuÛÑ Ä<Ûä«s¡´+˝À <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ sêÅwüº ø£˙«qsY nyê«s¡T eT*¢U≤s¡T®q kÕúìø£ Áô|dt ø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤eTT>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ«‘·+Á‘·´+e∫à 64 dü+ˆˆ\T >∑&ç∫q|üŒ{Ïø° _dæ\ kÕe÷õø£, Ä]úø£, $<ä´, ñbÕ~Û, sê»ø°j·T s¡+>±\˝À yÓqT ø£ã&çe⁄qï $wüj·T+ eTq+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚qì, sêÅwüº+˝À _dæ\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îedüTÔqï|üŒ{Ïø° πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ _dæ\≈£î Hê´j·T+ #˚j·T&É+˝À $|òü\yÓTÆ+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTq sêÅwüº+˝À kÕøå±´‘·TÔ πø_HÓ{Ÿ _dæ eT+Á‘·T\T ã&Ó®{Ÿ˝À _dæ\≈£î ‘·–q ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+#ê\ì eTTK´eT+Á‹øÏ $qï$+#·Tø=qï dü+<äsꓤ\T #ê˝≤ e⁄Hêïj·Tì, _dæ\˝À #Ó’‘·q´+\ ˝Òø£b˛e&É+, |ü{ÏwüºyÓTÆq ñ<ä´e÷\T ˝Òø£b˛e&É+ e\q πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eTq ñ<ä´e÷\qT >∑T]Ô+#·ø£b˛e&É+ e\q eTq≈£î πø+Á<ä+ qT+&ç m≥T e+{Ï ì<ÛäT\T sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê eTq _dæ\+<äs¡÷ ◊ø£´+>± b˛sê&ç πø+Á<ä+ qT+&ç eTq≈£î ø±e\dæq ì<ÛäT\T ‘Ó|æŒ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+e⁄+<äHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ ˇ_dæ dü+πøåeT+ ø=s¡≈£î ˇ_dæ eT+Á‹‘·« XÊKqT @sêŒ≥T#˚j·÷\ì, πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ˝À sêÅcÕº yêØ>± _dæ\≈£î ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ C≤rj·T ˇ_dæ ø£MTwüHéqT @sêŒ≥T#˚dæ dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô Çyê«\ì, #·≥ºdüuÛÑ\˝À ˇ_dæ\≈£î ]»πs«wüqT¢ Ç#˚Ã+<äT≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì, _dæ »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+#ê\ì, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ _dæ ñ<√´>∑T\T ]»πs«wüq¢qT sêC≤´+>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+∫ Á|üyÓ÷wüq¢˝À ]»πs«wüqT¢ neT\T #˚j·÷\ì, C≤rj·T _dæ ô|ò’HêHé‡ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê H˚s¡T>± s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &çe÷+&ÉT¢ ô|&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. nìï s¡ø±\ _dæ ÁX‚jÓ÷_˝≤wüß\T, ñ<ä´eTø±s¡T\T, Hêj·T≈£î\T, y˚T<Ûëe⁄\T ‘·~‘·s¡T\+<äs¡÷ ‘·|üŒø£ bÕ˝§Zì á HÓ\ 12e ‘˚B ìC≤eTTB›Hé dü+|üsYÿ Áø±+‹ mø˘‡Áô|dt q+<äT ãj·T\T<˚] &Ûç©¢ #˚] á <ÛäsêïqT ~–«»j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêj·T\d”eT ø£˙«qsY nyê«s¡T Á|ükÕ<é, ø£&É|üõ˝≤¢ ø£˙«qsY |æ.$. s¡eTD, sêEbÕfiË+ eT+&É\ ø£˙«qsY y˚eT Hêsêj·TD, _C…|æ Hêj·T≈£î\T j·T+.ÄsY. #·+Á<ä, j·T+. yÓ+ø£≥düTã“j·T´, kÕHê #Í&Éj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê´j·T #Ó’‘·q´+ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ;s¡÷ÿsY, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì n+ø√˝Ÿ Å>±eT+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ u≤qT‡yê&É eTTì‡|t yÓTõÅùdº{Ÿ áX¯«s¡j·T´ Å>±eTdüTú\‘√ Hê´j·T #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Å>±eT+˝À Å|ü»\T dæ$˝Ÿ πødüT\T, ÅøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\qT @ $<Ûä+>± m<äTs=ÿyê˝À, yê{Ïì m˝≤ n~Û>∑$T+#ê˝À nH˚ n+X¯+ô|’ #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£ eT+˝À eTTì‡|t yÓTõÅùdº{Ÿ Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T, ;s¡÷ÿsY mdt◊ eT<ÛäT düT<ÛäHé ¬s&ç¶, Å>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nÁø£eT+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ÇdüTø£ s¡yêD≤ _#·Tÿ+<ä˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±ì Á|üC≤ |ü+|æD° ;s¡÷ÿsY, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì øÏcÕº|üPsY Å>±eT+˝À ns¡ΔsêÅ‹ y˚fi¯˝À nÅø£eT+>± ÇdüTø£ s¡yêD≤ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Å>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ ;s¡÷ÿsY mdt◊ì $es¡D ø√s¡>± |ü\T kÕs¡T¢ e÷≈£î bò˛Hé\T e#êÃj·Tì, ø±ì y˚TeTT ÇdüTø£ Å{≤ø£ºsY\qT ãVæ≤s¡Z‘·+>± |ü≥Tºø√ì ì\« #˚j·TeTì #ÓbÕŒeTT. Bìô|’ ˝≤j·÷*º (yÓTÆHé‡) n~Ûø±]øÏ düTes¡í yês¡Ô bò˛Hé #˚j·T>±, n~ nÅø£eT+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ‘·eT≈£î ‘Ó\TdüTqì ø±ì ‘êeTT nø£ÿ&çøÏ e∫à n|üsê<ä s¡TdüTeTT y˚j·T>∑\eTì, n+‘·≈£î $T+∫ @MT #˚j·T˝ÒeTì, BìøÏ u≤<ÛäT´\T eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY, düuŸ ÇHéôdŒø£ºsY u≤<äT´\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± Å>±eTdüTú\T nÅø£eT+>± ÇdüTø£ s¡yêD≤ e\¢ uÛÑ÷>∑s¡“¤ C˝≤\T n&ÉT>∑+fÒ neø±X¯eTT+<äì, y˚TeTT |ü+≥\T |ü+&ç+#·Tø√˝ÒeTì, B+‘√ ‘êeTT rÅe+>± qwüºb˛‘êeTì Å>±eTdüTú\T yêb˛‘·THêïs¡T. Bìô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Å>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï

eTT≥º&ç+∫q ô|q¸Hé<ës¡T\T ;s¡÷ÿsY, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Å>±e÷\≈£î #Ó+~q ô|q¸Hé <ës¡T\T X¯ìyês¡+ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Å>±e÷\˝À ns¡TΩ˝…’q ô|q¸Hé <ës¡T\≈£î ô|q¸Hé\T sêe&É+ ˝Ò<äì, B+‘√ bÕ≥T ô|q¸Hé\T ñqï ns¡TΩ\ ô|q¸Hé\qT ‘=\–düTÔHêïs¡ì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $wüj·TyÓTÆ m+|æ&çz düŒ+~+∫ ‘·q≈£î ô|q¸Hé\T ‘=\–+#˚ n~Ûø±s¡+ ˝Ò<äì, ã÷≥ø£|ü⁄ ô|q¸Hé<ës¡T\T ñqï+<äT e\¢ yê{Ïì ‘=\–+#˚ Å|üÅøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± ‘=\–+#·&É+ »]–+<äì ns¡TΩ˝…’q yê] ô|q¸Hé ‘=\–+|ü⁄ »]–q≥¢sTT‘˚ yê{Ïì |ü⁄qs¡T<ä›]+#·&ÜìøÏ ‘·q e+‘·T>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì Äj·Tq düe÷<Ûëq$Te«&É+‘√ yês¡T XÊ+‹+#ês¡T.

eT+&É\ kÕúsTT Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\ düe÷y˚X¯+ ;s¡÷ÿsY, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Å>±e÷\≈£î #Ó+~q Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\≈£î X¯ìyês¡+ eT+&É\ kÕúsTT˝À düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ e´ekÕj·T XÊK mÇz ÅX¯eHé ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+≥˝À e#˚à N&É|”&É\T, |ü+≥\qT Ä•+#˚ |ü⁄s¡T>∑T\ >∑T]+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± M{Ïì @ $<Ûä+>± n~Û>∑$T+#ê˝À Äj·Tq yê]øÏ $e]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± X¯óÅø£yês¡+ sêÅ‹ |ü˝…¢ ìÅ<ä ø±s¡´Åø£ e÷ìï ¬s’‘·T\‘√ @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\ô|’ @yÓTÆHê dü+<˚Vü‰\T, dü\Vü‰\T ø±yê*‡ ñ+fÒ Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\qT dü+Å|ü~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

_#·Tÿ+<ä, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î Å|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Vü≤≥ºVü‰dü+>± ÅbÕs¡+_Û+∫q s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ &û\s¡¢ ÇcÕºsê»´+‘√ ˙s¡T >±]b˛‘·T+~. 1e ‘˚~ qT+&ç ÅbÕs¡+_Û+#ê*‡q πswüHé düs¡T≈£î\ |ü+|æD°ì 3e ‘˚~ nsTTHê >±ì ÅbÕs¡+_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ \_›<ës¡T\T rÅe Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À n_Ûeè~› |üs¡+>± nìï s¡+>±˝À¢ eTT+<äT+~ ø±ì, πswüHé &û\s¡T¢ e÷Å‘·+ \_›<ës¡T\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&É+˝À eTT+<äT+≥THêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ n+≥T ÅbÕs¡+_ÛùdÔ _#·Tÿ+<ä eT+&É\ &û\s¡T¢ @ ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü $T>∑\s¡T eT]. Ms¡T bÕ{ÏdüTÔqï düeTj·T dü+<äsꓤ\T, bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK ìã+<Ûäq\T mø£ÿ&É bÕ{Ï+#·ø£b˛e&É+‘√ &û\s¡¢ ÇcÕºsê»´+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. eT+&É\+˝Àì &û\s¡T¢ @ ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#· ≈£î+&Ü ‘·q Çwüº Ø‹q e´eVü‰]düTÔHêïs¡T. Ç+‘· »]–Hê ø±ì dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤o˝≤›sY dæã“+~, m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<ä+fÒ M] e´eVü‰s¡+ m+‘· ã\+>± ñ+<√ ÇfÒº ns¡ΔeTe⁄‘·T+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ _#·Tÿ+<ä eT+& É\+˝À $õ˝…Hé‡ <ë&ÉT\T, mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ <ë&ÉT\qT ìs¡«Væ≤ùdÔ ‘·bÕŒ M] nÅø£e÷\T ãVæ≤s¡Z‘·+ ø±eì kÕúìø£ Å|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä˝À eT+∫˙{Ï ø£≥ø£≥ _#·Tÿ+<ä, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê Ä– b˛e&É+‘√ eT+&É\ Å|ü»\T rÅe Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.nqTeT‹ ˝Òì yê≥sY bÕ¢+≥T\ qT+&ç u≤{Ï˝Ÿ 10 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq ˙{Ïì ø=qT>√\T #˚dæ ‘·eT <ëVü‰]Ôì rs¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. Ç+‘· ‘·‘·+>∑+ »s¡T>∑T‘·THêï dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T ˙{Ï düs¡|òüsê ø±+Å{≤ø£ºsYô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü e÷eT÷fi¯fl eT‘·TÔ˝À ‘·÷>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. eT+∫˙{Ï ø£≥ø£≥ Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ Å|ü»\T s√&ÉT¶ô|’øÏ e∫à ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Åø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘ês¡ì eTVæ≤fi¯\T á dü+<äs¡“¤+>± ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.

me÷àØŒmdt Bøå± •_sêìøÏ {°&û|” dü+|ò”TuÛ≤e+ ìC≤+kÕ>∑sY, e÷]à 3 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡ eØZø£s¡D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Å|üy˚X¯ô|{≤º\ì ø√s¡T‘·÷ m+ÄsY|æmdt #˚düTÔqï ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î ìC≤+kÕ>∑sY ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T dü+|ò”TuÛ≤e+ Å|üø£{Ï+#ês¡T. {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ÷Væ≤Hé Bøå± •_Ûsêìï dü+<ä]Ù+∫ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À mdæ‡ eØZø£s¡D Å|üy˚X¯ô|&ç‘˚ {Ï&ç|æ eT<䛑·T ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á Bø£å˝À Vü≤düHé|ü*¢ Å>±eT j·TTe≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


™´sVx§¶¶¶LRiW£mns, @Lilgi[Õ‹[ ™´sW¥R∂W˘£qs ,ºΩuyLRi |msLkiLSáV NRPW≤y Azqs ∏R∂WNRP£ms N][xqsLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V ¨sáVxmsoNRPV©yıLRiV. r¢ªy˙zmnsNS »¡WL`i ©´sVLi≤T∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ N]©´srygRiVª][©´sı zqsˆ©´sıL`i |§¶¶¶LSª`Ω ZNP[™´sáLi HÆμ∂[ ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]»Ì¡≤R∂Liª][ ˙xmsxqs©yı©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV.;¿d¡Ã¡™´sVLi≤R∂ gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ xmspLjiÚgS N][áVNRPV©´sı áNRP¯Õfi ¿¡™´sLjiryLjigS FyNTPrÛy©±s\|ms ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs A≤y≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVª][©´sı xmns£qÌsN˝S£qs ≤]Æ™sVzqÌsN`P ˙NTPZNP…fiÕ‹[ xqsªyÚ øy»¡≤R∂Li μy*LS |qsáNÌRPQL˝Ri©´sV ANRPL<jiLiøy≤R∂V. áNRP¯Õfi 4 ™´sW˘ø`¡ áՋ[ 8 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. NSgS ™´sV}§¶¶¶Œœ¡ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[

Ädæj·÷ø£|t˝À ôV≤sê‘Y≈£î <äø£ÿì #√≥T N]áLiÀ‹, ™s´ WLij Ë 3: ¡Lig˝SÆμ∂[a`PÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı Azqs∏R∂WNRP£ms N][xqsLi $áLiNRP ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. 14 ™´sVLiμj∂ «ÿ’¡ªyÕ‹[ LRiLigRi©y |§¶¶¶LSª`Ω, μR∂≠sV¯NRP ˙xmsryμ`∂ª][ Fy»¡V øR¡©´sNRP Æ™s÷¡lgiμR∂LSáNRPV ø][»¡V μR∂NRP‰¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi A ™´sVVgÊRiVLRiW NS™´sV©±sÆ™sÕfiÚÀÿ˘LiN`P \¤…¡Q˚ zqsLki£qsÕ‹[ A≤R∂VªRΩV©yıLRiV. A£mns zqsˆ©´sıL`i }qsNRPVlgi[ ˙xmsxqs©´sı |§¶¶¶LSª`Ω rÛy©´sLiÕ‹[ FsLizmsNRP™´sgS... Fny£qÌs À›Ã¡L`i xqsVLRiLigRi áNRP¯Õfi gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ N][áVNRPV©yı≤R∂V. ≠dsLjiª][ Fy»¡V ˙xmsxqsVÚªRΩ \¤…¡Q˚ zqsLki£qsÕ‹[ A≤R∂Vª][©´sı ™´sVVgÊRiVLRiV AÕfiL_Li≤R∂L˝RiV xmslLi[*«fi

Ä~yês¡+, 4 e÷]Ã 2012

dü«<˚XÊìøÏ #˚s¡T≈£îqï {°$T+&çj·÷ ™s´ VVLi¤\À¡ ,™s´ WLij Ë 3: {ms≤R∂NRPá ÕÿLi…”¡ A}qÌs˚÷¡∏R∂W »¡WL`i ©´sVLi≤T∂ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ˙NTPZNP»¡L˝RiV xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @≤R∂VgRiV|ms…ÌÿLRiV. μyμyxmso ™´sVW≤R∂VÆ©sáá xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ xmsLS«¡∏R∂Wáª][ xqs•¶¶¶™yxqsLi ¬ø¡[zqs©´s …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W lLiLi≤R∂V ˙gRiWxmsoáVgS ™´sVVLi\¤À¡NTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ˙gRiW£msÕ‹[ r¢ª`Ω BLi≤T∂∏R∂W ˙NTPZNP»¡L˝RiV xqs¿¡©±s , «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ , DÆ™s[Va`P ∏R∂WμR∂™±s , ≠s©´s∏∫∂V NRPV™´sWL`i , LRi≠søR¡Li˙μR∂©±s @bP*©±sª][ Fy»¡V xqsF°L`Ìi rÌy£mns ™´sWLjiıLig`i |mn˝^s…fiÕ‹[ zqsLigRixmspL`i ≠dsVμR∂VgS ™´sVVLi\¤À¡ ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. lLiLi≤][ ˙gRiW£ms Õ‹[ ZNP|mÌs©±s ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds , ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶ , ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i , g_ªRΩLi gRiLi’≥d¡L`i , xqsVlLi[£tsQ \lLi©y , ˙xms≠dsfl„fi NRPV™´sWL`i, LSx§¶¶¶ßÕfi aRPLRi¯ B™yŒœ¡ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ˙’¡}qs˜©±sÕ‹[ zqsLigRixmspL`i NRPÆ©sZNÌP≤`∂ \|mns#˚…fi μy*LS ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ @≤R∂VgRiV|ms…ÌÿLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi $áLiNRP\|ms 321 xmsLRiVgRiVá áOSQQ˘¨sı ¬ø≥¡[μj∂Li¿¡ \|mns©´sÕfi @™´sNSaSá©´sV xqs“¡™´sLigS DLi»¡VNRPV©´sı ™´sV©´s «¡»Ì¡V ¨s©´sı …‘¡≠ds |qs»˝¡NRPV @ªRΩVNRPV‰F°∏R∂WLRiV. áLiNRP\|ms A{qs£qs lgi÷¡}qsÚ \|mns©´sÕfiÕ‹[ AÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi ™´sxqsVÚLiÆμ∂[Æ™sW©´s¨s ™´sW˘ø`¡©´sV AμR∂˘LiªRΩLi x§¶‹[»¡Œœ¡˛Õ‹[ ≠dsOTPQLiøyLRiV. ¿¡™´sLjiNTP áLiNRP 9 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yª][ lgiá™´s≤R∂Liª][ xqs*Æμ∂[aS¨sNTP xms∏R∂V©´s™´sV∏R∂W˘LRiV. xqsVμk∂LÁRi A}qÌs˚÷¡∏R∂W xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV INRP‰ FnylLi[¯…fiÕ‹[©´sW zqsLki£qs ≠s«¡∏R∂VLi μR∂NRP‰¤Õ¡[μR∂V. Æ™sVVμR∂»¡ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs©´sV 0c4ª][ N][Õ‹[ˆgS... ªRΩLS*ªRΩ uyL`Ìi FnylLi[¯…fiÕ‹[\Æ©s©y xqsªyÚ øy»¡VªyLRi¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ zqsLki£qs©´sV 1c1ª][ ˙≤ygS ™´sVVgjiLiøyLRiV. BNRP \¤…¡Q˚ zqsLki£qsÕ‹[ xms≤R∂VªRΩW ¤Õ¡[xqsWÚ rygji©´s ™´sV©´s ˙xms∏R∂Wfl·Li ¿¡™´sLjiNTP A{qs£qs\|ms áLiNRP ≠s«¡∏R∂VLiª][ ™´sVVgjizqsF°LiVVLiμj∂. ÷d¡g`i μR∂aRPÕ‹[Æ©s[ ¨sxtsQ‰Q˚≠sVLi¿¡Liμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡ ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V Azqs∏R∂W NRP£msÕ‹[ AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ¡Lig˝SÆμ∂[a`PNRPV xms∏R∂V©´s™´sV™´soªRΩVLiμj∂. ™´sWLjiË 11 ©´sVLi≤T∂ 22 ™´sLRiNRPW Azqs∏R∂WNRP£ms «¡LRigRi©´sVLiμj∂. @μj∂ ™´sVVgjiaSNRP... H{msFsÕfi Hμ][ {qs«¡©±sª][ À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP»¡L˝RiV ™´sVLjiLiªRΩ ’¡“¡ @™´s©´sV©yıLRiV.

e÷*ø˘, |òüsêΩ‘Y\ô|’ y˚≥T

Ädæj·÷ø£|t ø√dü+ »+ôw&é, düsYŒ¤sêCŸ m+|æø£ Õÿx§¶‹L[ `i,™s´ WLij Ë 3: ™´s¬ø¡[Ë ™yLRiLi «¡LRigRi©´sV©´sı Azqs∏R∂WNRP£ms N][xqsLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡VÕ‹[ xmsáV ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. BLig˝SLi≤`∂ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ 0c4ª][ xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá™´s≤R∂Li C FsLizmsNRP\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiμj∂. BLig˝SLi≤`∂\|ms ≠sxmnsá\Æ™sV©´s u°∏R∂VÀfi ™´sW÷¡N`P , B˙™´sW©±s xmnsL>Sª`Ω , @μR∂ı©±s @NRP¯Õfiá\|ms Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. ≠dsLji rÛy©´sLiÕ‹[ J|ms©´sL`i ©yzqsL`i «¡Li|tsQ≤`∂ , ≠sZNP…fi NUPxmsL`i xqsL`iˆÈLS«fi @x§¶¶¶¯μ`∂á©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ Õÿ˘£qs LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ @ªRΩ¨s rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩÚ ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡ ¡≤T∂©´s BNS˜Õfi Δÿzqs™±sVNRPV BÆμ∂[ ª]÷¡ |qsáORPQ©±s ≠dsV…”¡Lig`i. Δÿzqs™±sV Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s N]ªRΩÚ |qsáORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ 15 ™´sVLiμj∂ «ÿ’¡ªy©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqsLiμj∂. N]ªRΩÚ N][ø`¡ Æ≤∂[™±s ™y…fiÆ ™sWL`i NRPW≤y C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘≤R∂V. N][ø`¡gS ™y…fiÆ™sWL`iNRPV BÆμ∂[ ª]÷¡ Fs\|qs©±sÆ™sVLi…fi. «¡»Ì¡VÕ‹[NTP FsLizms\ZNP©´s J|ms©´sL`i «¡Li|tsQ≤`∂ gRiªRΩLiÕ‹[ 12 ™´sÆ©Ôs[áV A≤y≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi  ¡Lig˝SÆμ∂[a`PÕ‹[Æ©s[ D©´sı @ªRΩ©´sV ’¡{msFsÕfiÕ‹[ ¿¡»Ì¡gSLig`i NTPLig`i= ªRΩLRixmso©´s A≤y≤R∂V. ’¡zmsFsÕfi A≤R∂≤y¨sNTP ™´sVVLiμR∂V ≤]Æ™sVzqÌsN`P ˙NTPZNP…fiÕ‹[ @μR∂LRig]…Ìÿ≤R∂V. 4 ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ 53.33 ∏R∂W™´slLi[«fiª][ 320 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. @Õÿlgi[ @μR∂ı©±s @NRP¯Õfi rÛy©´sLiÕ‹[ ≠sZNP…fi NUPxmsL`igS xqsL`iˆÈLS«fi FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ gS∏R∂VLiª][ «¡Ÿ\Æ©sμ`∂Δÿ©±s Azqs∏R∂WNRP£msNRPV μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡»Ì¡VÕ‹[ Æ™s[»¡V xms≤T∂©´s ™´sW÷¡N`P , @NRP¯Õfi , xmnsL>Sª`Ω BLig˝SLi≤`∂\|ms xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. BLig˝SLi≤`∂ª][ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡NRPV , ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsNRPV Æ™sVVμR∂»¡ ™´sW÷¡N`P©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ ZNP|mÌs©±s ≠sVry˜ ¡VÕfi x§¶¶¶N`P N][LjiNRP Æ™s[VLRiNRPV ™´sV◊d¡˛ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V NRP÷¡ˆLiøyLRiV. NS¨ds ™´sW÷¡N`P C @™´sNSaS¨sı xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘≤R∂V. Azqs∏R∂W NRP£msNRPV FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡V: ≠sVry˜ ¡VÕfi x§¶¶¶N`P (ZNP|mÌs©±s) , ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ x§¶¶¶{mns«fi , ©´s{qsL`i «¡Li|tsQ≤`∂ , ∏R∂W¨s£qsΔÿ©±s , D™´sVL`i @NRP¯Õfi , x§¶¶¶™´sV¯μ`∂ @«¡™±sV , @xqsμ`∂ xtsQ{mnsN`P , uyz§¶¶¶μ`∂ @˙zmnsμj∂ , @«ÿL`i @÷d¡ , xqsL`iˆÈLS«fi @x§¶¶¶¯μ`∂ (≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , xqsLiVWμ`∂ @«¡¯Õfi , @ Ù¡VL`i LRix§¶¶¶™´sW©±s , D™´sVL`i gRiVÕfi , @“¡«fi ¿d¡™´sW , ™yx§¶¶¶Àfi Lji∏R∂W«fi B©s± : ©yzqsL`i «¡Li|tsQ≤`∂ , xqsL`iˆÈLS«fi @x§¶¶¶¯μ`∂ K…fi : u°∏R∂VÀfi ™´sW÷¡N`P , B˙™´sW©±s xmnsL>Sª`Ω , @μR∂ı©±s @NRP¯Õfi Lij «¡L`i* }ms˝ ∏∂R VL`i=: @x§¶¶¶¯μ`∂ |tsQx§¶¶¶«ÿμ`∂, LSx§¶¶¶ª`Ω @÷d¡ , ’¡Õÿ*Õfi À≥œ¡…Ì”¡ , @xmnsN`P LRi{§¶¶¶Li.

bÕø˘ #˚s¡T≈£îqï ã+>±¢<˚XŸ ôd≈£L´]{° {°yéT Õÿx§¶‹L[ `i,™s´ WLij Ë 3 : ªRΩ*LRiÕ‹[ FyNTPrÛy©±s xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™sŒœ¡˛©´sV©´sı ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV ™´sVVLiμR∂VgS xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¡Lig˝SÆμ∂[a`P |qsNRPW˘Lji…‘¡ …‘¡™±sV Õÿx§¶‹[L`iÕ‹[ @≤R∂VgRiV|ms…Ì”¡Liμj∂. ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V A≤R∂©´sV©´sı Æ™s[μj∂NRPáV, @NRP‰≤T∂ À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡\|ms C  ¡XLiμR∂Li xmspLjiÚ xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiμj∂.  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @LiªRΩLÊRiªRΩ aSNRP «ÿLiVVLi…fi |qs˙NRP»¡Lki uyNRPª`Ω ™´sVVxqsÚFny , ˙NUP≤yaS≈¡ @zqs|qÌsLi…fi {qs¨s∏R∂VL`i |qs˙NRP»¡Lki LSx§¶¶¶ßÕfi NRPV≤ÔR∂V£qs , Æ©s[xtsQ©´sÕfi r°ˆL`ÌiQ= N_¨s=Õfi |qs˙NRP»¡Lki xtsQ{mnsN`P @©´s*L`i ,  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi ™´sVVryÚFny NRP™´sVÕfi ,  ¡Lig˝S À‹[L`Ôi zqsC™Ø[ ¨s«ÿ™´sVVμÙk∂©±s @x§¶¶¶¯μ`∂ ø_μR∂Lji , ’¡zqs’¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL˝RiV x§¶¶¶xqs©±s ªRΩ≠dsV™±sV, uy™´sVV=Õfi x§¶¶¶ß≤y , ’¡zqs’¡ |qsNRPW˘Lji…‘¡ NRP©´s=¤ÕÌ¡Li…fi ≠sVry˜ DμÙk∂©±s |qsLkiı Àÿª`Ω C |qsNRPW˘Lji…‘¡ …‘¡™±sVÕ‹[ D©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV NRPW≤y GLSˆ»˝¡\|ms ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sVLiμj∂. μyμyxmso ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V zqsLki£qsNRPV FyNTPrÛy©±s AºΩ¥R∂˘≠sVr°ÚLiμj∂. 2009Õ‹[ $áLiNRP «¡»Ì¡V\|ms D˙gRi™yμR∂VáV μy≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ FyN`PÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV G Æμ∂[aRP™´sVW @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ xmsáV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V zqsLki£qsáª][ Fy»¡V ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV AºΩ¥R∂˘≠sV¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi NRPW≤y FyN`P ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤U∂ ALÛjiNRPxmsLRi\Æ™sV©´s B ¡˜LiμR∂Vá©´sV NRPW≤y FsμR∂VL]‰Liμj∂. @LiVVæªΩ[ @ ¡Vμy’¡¨s ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRPgS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s zqsLki£qsáV A≤R∂Vª][Liμj∂. B…‘¡™´sá À‹[L`Ôi \¬ø≥¡LRi¯©±sgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s «ÿNS @˙uy£mns ªRΩ™´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @LiªRΩLÍS ºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi xmso©´sLSgRi™´sV©´sLi N][xqsLi ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s N][xqsLi Bxmsˆ…”¡ZNP[  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV©´sV IzmsˆLiøyLRiV. À≥ÿLRiª`Ω ˙NTPZNP…fi NRPLi˙…‹[Õfi À‹[LÔRiVª][ NRPW≤y øR¡LRiËáV «¡LjiFyLRiV. |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi ™´s¬ø¡[Ë G˙zmsÕfiÕ‹[  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P FyN`PÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sVLiμj∂. μk∂Liª][ zmszqs’d¡ gRi…Ì”¡ À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P «¡»Ì¡VNRPV ÀÿN`P= |qsNRPW˘Lji…‘¡ F˝y©±s @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiμj∂. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P A»¡gSŒ˝œ¡NRPV  ¡V¤Õ˝¡…fi ˙xmsp£mns  ¡xqsV=áª][ Fy»¡V NRP™´sWLi≤][áª][ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μk∂¨s N][xqsLi Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi≤T∂ @©´sV™´sVºΩ NRPW≤y F~Liμj∂Liμj∂. ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs ¤Õ¡[NRP lLiLi≤R∂V ™´sÆ©Ôs[áV , INRP »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡ A≤yá¨s  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P©´sV zmszqs’d¡ N][LjiLiμj∂. μk∂¨s\|ms  ¡Lig˝S ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV BLiNS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. ≠ds…”¡NTP Õÿx§¶‹[L`i gRi≤y{mns }qÌs≤T∂∏R∂VLi , NRPLS¿d¡ Æ©s[xtsQ©´sÕfi }qÌs≤T∂∏R∂VLi , \|mnsxqsÕÿÀÿμ`∂ BNS˜Õfi }qÌs≤T∂∏R∂WáV AºΩ¥R∂˘≠sV™´s*©´sV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ªRΩ™´sV |qsNRPW˘Lji…‘¡ …‘¡™±sV B¿¡Ë©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ  ¡Lig˝S ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV , A Æμ∂[aRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ 2008Õ‹[  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P FyNTPrÛy©±s xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. HμR∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qs A≤T∂ 0c5ª][ J≤T∂F°LiVVLiμj∂.

ZNP|mÌs©±sgS©´sW, ™´sW¥R∂W˘£qs \Æ™s£qsZNP|mÌs©±sgS©´sW ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡©´sV ©yıLRiV. ¡Lig˝SÆμ∂[a`P AºΩ¥R∂˘≠sVr°Ú©´sı Azqs∏R∂WNRP£msÕ‹[ AºΩ¥R∂˘ «¡»Ì¡Vª][ Fy»¡V $áLiNRP, À≥ÿLRiª`Ω, FyNTPrÛy©±s A≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ™´sWLjiË 13©´s «¡Ljilgi[ ªRΩ™´sV ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ $áLiNRP , À≥ÿLRiª`Ωª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂. Azqs∏R∂WNRP£msNRPV $áLiNRP «¡»Ì¡V: ™´sV}§¶¶¶Œœ¡ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ (ZNP|mÌs©±s) , @Lilgi[Õ‹[ ™´sW¥R∂W˘£qs (\Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s) , ºΩáNRPLRiæªΩ[ı μj∂Õ<ÿ©±s , DxmsoÕfi ªRΩLRiLigS , NRPV™´sWLRi xqsLigRiNRP‰LS , μj∂Æ©s[a`P øR¡Liμj∂™´sWÕfi , áz§¶¶¶LRiV ºΩLji™´sVÆ©s[ı , ºΩuyLRi |msLkiLS , xmslLi[*«fi ™´sVx§¶¶¶LRiW£mns , xqs¿¡˙ªRΩ }qs©y©y∏R∂VZNP[ , ©´sV™y©±s NRPVáZaP[≈¡LRi , ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigRi , zqsNRPVlgi[ ˙xmsxqs©´sı , xqsVLRiLigRi áNRP¯Õfi.

7

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Äd”dtô|’ \+ø£CÀs¡T ø=qkÕπ>Hê... H˚&ÉT Á_ùd“Hé˝À ‘=* ô|ò’q˝Ÿ ˙’¡}qs˜©s± ,™s´ WLij Ë 3 : \¤…¡Q˚ zqsLki£qs ªRΩVμj∂ @LiNS¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. lLi[xmso ˙’¡}qs˜©±sÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı \|mns©´sÕ˝‹[ AºΩ¥R∂˘ A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ $áLiNRP ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂. ÷d¡g`i μR∂aRPÕ‹[ ™´sLRiVxqsgS ™´sVW≤R∂VryL˝RiV A{qs£qs©´sV ™´sV…Ì”¡NRPLjizmsLi¿¡©´s áLiNRP BxmsˆV≤R∂V \¤…¡…”¡Õfi \|mns…fiÕ‹[©´sW @Æμ∂[ «‹[LRiV N]©´srygjiLiøyá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTP ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[ gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ AºΩ¥R∂˘ «¡»Ì¡V\|ms xmspLjiÚ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡Lji¿¡Liμj∂. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ ªRΩ≤R∂ ¡≤T∂ ªRΩNRPV‰™´s r°‰L`i ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ»¡NUP... NS¨sˆÈÆ≤∂©±s= N][Õ‹[ˆNRPVLi≤y À›÷¡Lig`iÕ‹[ LSfl”·Li¿¡ A{qs£qs©´sV ¨sáV™´sLjiLi¿¡Liμj∂. ªRΩxmsˆNRP lgiá™y÷¡=©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ áLiZNP[∏R∂VVáV NRP©´s ¡Lji¿¡©´s xqsWˆÈQ LjiÚ¨s Æ™sVøR¡VËN][NRP ªRΩxmsˆμR∂V. «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s $áLiNRP ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s LS˘LiNRPVÕ‹[ D©´sı NRPLigSLRiWáNRPV NRPLigSLRiV xmso…Ì”¡xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiª`Ω\|ms 320 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs J≤T∂F°LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ Ã¡LiNRP xmsoLi«¡ŸNRPV©´sı ºdΩLRiV @μR∂V˜ÈªRΩ™´sVÆ©s[ ¬ø¡xmsFy÷¡. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ μj∂Õ<ÿ©±s , øR¡Liμj∂™´sWÕfi , xqsLiμR∂NRP‰LS Fny™±sVÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ Fy»¡V AÕfiL_Li≤R∂L˝RiV ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li A «¡»Ì¡VNRPV @≤y*Li¤…¡[«fi. @»¡V À›÷¡Lig`iÕ‹[ ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigRi , NRPVáZaP[≈¡LS ANRP»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS À≥ÿLRiª`Ω ¬ø¡[ºΩÕ‹[ À≥ÿLkigS xmsLRiVgRiVáV xqs™´sVLjiˆLiøR¡VNRPV©´sı ™´sV÷¡LigRi A{qs£qs\|ms ™´sW˙ªRΩLi xmsoLi«¡ŸNRPV¨s 4 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. ªRΩμy*LS zqsLki£qsÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ≠sZNP»˝¡ «ÿ’¡ªyÕ‹[ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yı≤R∂V. NRPVáZaP[≈¡LRi NUPáNRP xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsªRΩ˘LÛji Æμ∂ ¡˜ºdΩxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ À›÷¡Lig`i\|ms áLiNRP ¨sbPËLiªRΩgS DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ºΩuyLS |msLkiLS gS∏R∂VLiª][ \|mns©´sÕfiNRPV μR∂WLRiLi NS™´s≤R∂Li áLiNRPNRPV B ¡˜Liμj∂ NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ @LiaRPLi. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW¥R∂W˘£qs , ™´sVx§¶¶¶LRiW£mns N][áVN][™´s≤R∂Li xm˝s£qs FyLiVVLi…fi. @Õÿlgi[ NRPxmsolgiμR∂LSáV NRPW≤y AÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso À≥ÿLRiª`Ω\|ms ≠s«¡∏R∂VLiª][ Æ©s[LRiVgS \|mns©´sÕfiÕ‹[NTP @≤R∂VgRiV|ms…Ì”¡©´s A}qÌs˚÷¡∏R∂WNRPV áLiNRP ¬ø¡[ºΩÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. ™´sLRiVxqsgS ™´sVW≤R∂VryL˝RiV ™yLji ¬ø¡[ºΩÕ‹[ J≤R∂≤R∂Li ≠sVLigRiV≤R∂Vxms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. À›Ã¡L˝RiV LSfl”·xqsVÚ©´sıxmsˆ»¡NUP... Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Li ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. C zqsLki£qsÕ‹[ A{qs£qs ™´sVVgÊRiVLRiV ZNP|mÌs©˝´s©´sV  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂LizmsLiμj∂. N˝SL`i‰ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ FyLi…”¡Lig`i , ªRΩLS*ªRΩ }tsQ©±s ™y»¡=©±s ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ Aμj∂™yLRiLi ™´sW˘ø`¡NRPV \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li ™yLjiNTP A©´sLiμy¨sı¬ø¡[Ë ≠sxtsQ∏R∂VLigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ ™y»¡=©±s , Æ≤∂[≠s≤`∂ x§¶¶¶{qs= , \Æ™sVN`P x§¶¶¶{qs= Fny™±sVÕ‹[ D©yıLRiV. @»¡V J|ms©´sL˝RiV Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i , ™´sW¥R∂W˘ Æ™s[≤`∂ NRPW≤y LSfl”·}qsÚ Ã¡LiNRP\|ms À≥ÿLkir°‰L`i Δÿ∏R∂VLi. À›÷¡Lig`iÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi $áLiNRP NRPLi¤…¡[ A{qs£qsÆ©s[ }mns™´slLi…figS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ N][áVNRPV¨s «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s Fy…”¡©±sxqs©±s A≈¡Lji ÷d¡g`iÕ‹[ 4 ≠sZNP»˝¡ª][ xqsªyÚ øy…ÿ≤R∂V. @Õÿlgi[ AÕfiL_Li≤R∂L`i ≤y¨s∏R∂VÕfi ˙NTPzqÌs∏R∂V©±s Àÿ˘…fiª][ ≠sxmnsá\Æ™sV©´sxmsˆ»¡NUP...  ¡LiºΩª][ LSfl”·Li¿¡ •¶¶¶˘˙…”¡N`P ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aS≤R∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A{qs£qs «¡»Ì¡V NRPWLRiVˆ AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. N˝SL`i‰ A≤R∂©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™y»¡=©±s , ˙NTPzqÌs∏R∂V©±sáՋ[ BμÙR∂Lji¨ds N]©´srygjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV A{qs£qs Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi Æ™sVVgÊRiV øR¡WzmsLiμj∂. μk∂Liª][ {ms»¡L`i FnylLi£qÌs©´sV ªRΩzmsˆLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. @Õÿlgi[ À›÷¡Lig`iÕ‹[ z§¶¶¶¤Õ¡ˆÈ©y£qs ,˙¤À¡…fi÷d¡Ã¡Õ‹[ INRPlLi[ «¡»Ì¡VÕ‹[ DLi≤R∂©´sV©yıLRiV. BNRP zmsø`¡ ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ... gRiÀÿ˜Õ‹[ gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡ áՋ[ 280 xmsLRiVgRiVáNRPV \|msgS r°‰L`i ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. lLi[xmso NRPW≤y BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ zmsø`¡

_õHÓdt Ç|üŒ{Ï es¡≈£î $e÷Hê\T, msTTsYÁø±|tº\T, m*ø±|üºs¡T¢ e÷Á‘·y˚T m>∑Ts¡T‘êj·Tì eTq≈£î ‘Ó\TdüT. ø±˙ eT]ø=ìï HÓ\˝À¢ Á|ü»\ eTT+<äT≈£î m–πsø±s¡T¢ Á|ü»\ eTT+<äT≈£î sêqT HêïsTT. nyÓT]ø±˝Àì f…Ásê|òü⁄õj·÷ ø£+ô|˙ m–πsø±s¡TqT s¡÷bı+~+∫+~. eTkÕ‡#·T ôdŒ{Ÿ≈£î #Ó+~q á ø£+ô|˙ m–πs ø±s¡TqT e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ Á|ü»\qT ø£qT$+<äT #˚j·TqT+~. m–πs ø±s¡¢qT s√&É¢|üP #·÷&É{≤ ìøÏ Ç+¬ø+‘√ ø±\+ |ü≥º<äì #ÓãT‘√+~. á @&Ü~ ∫e] Hê{ÏøÏ m–πs ø±s¡T¢ |üP]ÔkÕúsTT ˝À dæ<äΔ+ ø±qTHêïj·Tì Ä ø£+ô|˙ yÓ\¢&ç+ ∫+~. e#˚à HÓ\ q÷´j·÷sYÿ˝À »s¡T>∑qTqï 2012 q÷´j·÷sYÿ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Ä{À c˛˝À á m–πs ø±s¡TqT Ä$wüÿ]+#·qTqï≥T¢ ø£+|ü˙ yÓ\¢&ç+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø á ø±s¡TqT s√&É¢ô|’ q&É|ü&ÜìøÏ nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ì Ç∫Ã+~. s√&ÉT¶ô|’ >∑+≥≈£î 65 yÓTÆfi¯¢ y˚>∑+‘√ Á|üj·÷DÏdüTÔ+~. Á{≤ì‡wüHé s√&ÉãT˝Ÿ ˝…’{Ÿ k˛ŒsYº msTTsYÁø±|tº>± |æ*#˚ á m–πs ø±s¡T πøe\+ 30 ôdø£q¢ e´e~Û˝ÀH˚ ‘·q s¡÷bÕìï e÷s¡TÃ≈£îì |üøÏå˝≤ ¬sø£ÿ\T $|ü⁄Œø=ì >±˝À¢øÏ m–]|üH√>∑\<äì ø£+ô|˙ yÓ\¢&ç+∫+~. á ø±s¡TqT {≤´+ø˘ |òü⁄˝Ÿ #˚sTT+#·T≈£îì 110 yÓTÆfi¯¢ y˚>∑+‘√ >±˝À¢ Á|üj·÷DÏ+∫q≥¢sTT‘˚ düTe÷s¡T 460 yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+

&çõHÓ«dtºyÓT+{Ÿô|’

ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò+: Á|üDuŸ zmHéJd” ùws¡¢ y˚\+ Á|üÁøÏj·Tô|’ $X‚¢wüD »]|æq nq+ ‘·s¡+ Ç‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú\ &çõHÓ«dtºyÓT+{Ÿô|’ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® ù|s=ÿHêïs¡T. zmHéJd” &çõHÓ«dtº yÓT+{Ÿ Ä•+∫q y˚Ts¡≈£î $»j·T+ kÕ~Û+#·ø£b˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç‘·s¡ |æmdtj·T÷˝À¢ yê{≤\ $Áø£j·T+ô|’ |ü⁄qsê ˝À#·q˝À |ü&çq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. zmHéJd” y˚\+ ‘=* n&ÉT>∑T˝À uÛ≤>∑+>± Bìô|’ $X‚¢wæ+∫ ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ ekÕÔ eTì Á|üDuŸ eTTKØ® yÓ\¢&ç+#ês¡T. y˚\+ |ü<äΔ‹q zmHéJd” &çõHÓ«dtºyÓT+{ŸøÏ eT<äT|ü⁄<ës¡T\ qT+∫ dü¬s’q Ä<äs¡D \_Û+#·&É+ ˝Ò<äqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eT÷&ç+≥ ¬s+&ÉT e+‘·\ ùws¡¢≈£î e÷Á‘· y˚T _&é‡ e#êÃsTT. Ç~≈£L&Ü ∫e] ì$T wü+˝À m˝Ÿ◊d” ô|<ä› m‘·TÔq _&é‡ y˚j·T&É+ e˝Ò¢ Ä e÷Á‘·yÓTÆHê düuŸ Ádæÿ|ü¸Hé »]–+ <äì ‘Ó*dæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À &ç õ HÓ « dt º y Ó T +{Ÿ ô |’ Ç|üŒ{À¢ ‘·T~ ìs¡í j·T+ rdüTø√uÀ eTì Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® yÓ\¢&ç+#ês¡T.

@©´sVNRPW÷¡LiøR¡ ©´sV©´sı»Ì¡V @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ À›¨ds=ª][ NRPW≤T∂©´s zmsø`¡ }msxqsL˝RiNRPV xqsx§¶¶¶NSLRi™´sVLiμj∂xqsVÚLiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. LjiNSLÔRiVá xmsLRiLigS áLiNRPZNP[ @≤y*Li¤…¡[«fi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. A{qs£qsª][ ªRΩáxms≤T∂©´s gRiªRΩ G≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ áLiNRP Hμj∂Li…”¡Õ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V \¤…¡Q˚ zqsLki£qsáՋ[ À≥ÿgRiLigS «¡Ljigji©´s Æ™sVVμR∂…”¡ \|mns©´sÕ˝‹[ A{qs£qsNRPV ˙xmsºdΩryLji øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. $áLiNPR «¡»¡Ì V (@Liø¡R ©y): ™´sV}§¶¶¶Œœ¡ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ (ZNP|mÌs©±s) , ºΩáNRPLRiæªΩ[ı μj∂Õ<ÿ©±s , NRPV™´sWLRi xqsLigRiNRP‰LRi (≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , μj∂Æ©s[£tsQ øR¡Liμj∂™´sWÕfi , áz§¶¶¶LRiV ºΩLji™´sVÆ©s[ı , øR¡™´sVLRi NRPxmsogRiμR∂lLi[ , ALilgi[Õ‹[ ™´sW¥R∂W˘£qs , xmslLi[*«fi ™´sVx§¶¶¶LRiW£mns , ©´sV™y©±s NRPVáZaP[≈¡LRi , ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigRi , LRiLigRi©´s |§¶¶¶LSª`Ω. A}qÌs˚÷¡∏R∂W «¡»Ì¡V (@LiøR¡©y): Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i , ™´sW¥R∂W˘ Æ™s[≤`∂ (≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , }tsQ©±s ™y»¡=©±s , \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ (ZNP|mÌs©±s) , \Æ™sVZNP[Õfi x§¶¶¶{qs= , Æ≤∂[≠s≤`∂ x§¶¶¶{qs= , ≤y¨s∏R∂VÕfi ˙NTPzqÌs∏R∂V©±s , ˙¤À¡…fi÷d¡ ¤Õ¡[NRP ¤À¡©±s z§¶¶¶¤Õ¡ˆÈ©y£qs , ¤«¡[™±sV= Fy…”¡©±sxqs©±s , N˝TPLi…fi Æ™sVN`PZNP[ , «ÿ≠s∏R∂VL`i ≤]|§¶¶¶LÌji.

Á|ü»\ eTT+<äT≈£î

m–πs ø±s¡T

es¡≈£L yÓfi¯¢e#·TÃ. <ë<ë|ü⁄ 2,50,000 nyÓT]ø£Hé &Ü\s¡¢ KØ<äT #˚ùd á f…Ásê|òü⁄õj·÷ ø±s¡T ¬s+&ÉT d”≥T¢ ø£*–q ‘˚*ø£s¡ø£+ msTTsYÁø±|tº. á |ü¢sTT+>¥ ø±s¡TqT >±˝À¢ q&É|ü&ÜìøÏ 20 >∑+≥\ |ü¢sTT+>¥ •ø£åD rdüT≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+<äì ø£+ô|˙ ‘Ó* |æ+~. 2012 q÷´j·÷sYÿ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Ä{À c˛ @Á|æ˝Ÿ 6 qT+∫ 15 es¡≈£î ‘=$Tà~ s√E\ bÕ≥T »s¡T>∑qT+~. á c˛ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ Á|ü»\qT m–πsø±s¡T ø£qT$+<äT #˚j·T qT+<äì f…Ásê|òü⁄õj·÷ dü+düú #ÓãT‘√+~.

C≤s¡â+&é˝À {≤{≤ Hê˝…&û® dæ{° @sêŒ≥T≈£î düHêïVü‰\T C≤s¡â+&é˝À {≤{≤ Hê˝…&û®í dæ{° @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T ‘êï\T »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì {≤{≤ Á>∑÷|ü⁄ dü+düú\ #ÛÓ’s¡àHé s¡‘·Hé {≤{≤ ‘Ó*bÕs¡T. á n+X¯+ô|’ Äj·Tq Ä sêh eTTK´eT+Á‹ ns¡T®Hé eTT+&Ü‘√ düydüe÷y˚X¯yÓTÆ #·]Ã+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À j·TTe‘· nìï s¡+>±˝À¢ <ä÷düT¬øfi¯ó‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À Ç˝≤+{Ï Hê˝…&û® dæ{°\T @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì {≤{≤ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. nìï s¡+>±˝À¢ <ä÷düT≈£î yÓfi¯óÔqï j·TTe‘·≈£î eT]+‘·>± |ü<äTqT|ü&ç‘˚ kÕ+πø‹ø£ s¡+>∑+ |ü⁄+E≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTπø Hê˝…&é® dæ{°ì ÁbÕs¡+_Û+#ê\qï jÓ÷#·q˝À Äj·Tq ñqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. Bìô|’ Ä sêh eTTK´ eT+Á‹ ns¡T®Hé eTT+&Ü e÷{≤¢&Üs¡T. {≤{≤ Á>∑÷|ü⁄ sêh+˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&ÜìøÏ kÕ«>∑‹düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Hê˝…&é® dæ{° @sêŒ≥Tô|’ |ü\T ø£+ ô|˙\‘√ #·]ÃdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ {≤{≤ ø£+ô|˙ sêh+˝À uÛ≤Ø ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻ+<äì Ç<˚ ø±≈£î+&Ü #ê˝≤ ø£+ô|˙\T ‘·eT ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î edüTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À sêh+˝À eT]ìï ô|≥Tºã&ÉT\T e#˚à neø±XÊ\T ñHêïj·Tì ‘êeTT Ä•düTÔqï≥T¢ ns¡T®Hé eTT+&Ü $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ Hê˝…&û® dæ{° @sêŒ≥T $wüj·T+˝À nqTeT‹øÏ Ç+ø± m˝≤+{Ï ìs¡í j·T+ rdüTø√˝Ò<˚ì ‘Ó*bÕs¡T. kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´\qT |ü]o*+∫ sêh+˝ÀøÏ e#˚à ô|≥Tºã&ÉT\qT |ü{Ϻ <ëì @sêŒ≥T≈£î nqTeT‹ Ç#˚à n+XÊìï |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤eTì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ôd’ŒdtC…{Ÿ˝À ô|s¡T>∑qTqï ø£fi≤ì~Û yê{≤ ‘=$Tà~ s¡÷≥¢˝À Ç+&ç>√ düØ«düT\T Á|üeTTK msTTsY˝…’Hé‡ dü+düú ôd’ŒdtC…{Ÿ˝ ø£fi≤ì~Û e÷s¡Hé yê{≤ eTs√ e+<ä ø√≥T¢ ô|s¡T>∑qT+<äì düe÷#ês¡+. e+<ä ø√≥¢ ô|≥Tºã&ç ô|fÒº+<äT≈£î Á|üyÓ÷≥s¡T¢ Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Çe«&É+‘√ ø£fi≤ì~ e÷s¡Hé ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ôd’ŒdtC…{Ÿ˝À Á|üyÓ÷≥s¡T¢ nsTTq ø£fi≤ì~ e÷s¡Hé, Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ yê{≤ Çø£ eTT+<äT 48.6 XÊ‘êìøÏ #˚s¡Tø√qT+~. e+<ä ø√≥¢≈£î ã<äT\T>± Á|üyÓ÷≥s¡T¢ n<äq+>± 42.9 _*j·THé áøÏ«{° ùws¡¢qT kı+‘·+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì ôd’ŒdtC…{Ÿ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. ø±>± ø£+ô|˙ uÀs¡T¶ düe÷y˚X¯+˝À 42.9 $T*j·THé Á|æ|òü¬sHé‡ ùws¡T¢ Á|üyÓ÷≥s¡¢≈£î n˝≤{Ÿ #˚j·÷\ì rsêàì+∫+~. B+‘√ Á|üyÓ÷ ≥s¡T¢ yÓTT‘·Ô+ yê{≤ 48.6XÊ‘êìøÏ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ôd’ŒdtC…{Ÿ msTTsY˝…’Hé‡ d”áy√ ˙˝Ÿ $T˝Ÿ‡ yÓ\¢&ç+#ês¡T. #ÓHÓ’ïøÏ #Ó+~q ôd’‡ŒdtC…{Ÿ >∑‘· »qe] Hê{ÏøÏ uÛ≤s¡‘· bÂs¡$e÷j·÷q e÷¬sÿ{Ÿ˝À 16.3 XÊ‘·+ yê{≤qT ø£*– ñ+~. B+‘√ Ç~ Hê\Ze n‹ô|<ä› uÛ≤s¡‘· msTTsY˝…’Hé dü+düú>± kÕúq+ dü+bÕ~+#·qT+~. MT&çj·÷ ~>∑Z»yÓTÆq ø£fi≤ì~ e÷s¡Hé á ø£+ô|˙ì ø=qT>√\T#˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 2010 qe+ãsY qT+∫ á dü+düú≈£î #Ó’s¡àHé>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T.

yÓ+&ç <Ûäs¡\T dæ{° 1 πøJ <Ûäs¡ q÷´ &Ûç©¢ 56100 #ÓHÓ’ï 57445 ôV’≤<äsêu≤<é 55900

dæ{° 1 πøJ <Ûäs¡ eTT+u…’ 56250 ø√˝Ÿø£‘êÔ 55900 u…+>∑fi¯Ss¡T 55900

|”ø£˝À¢‘·T ø£cÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ ø=ìï dü«<˚o $e÷q düØ«düT\qT s¡<äT› #˚j·T&É+ Ç‘·s¡ Áô|’y˚{Ÿ dü+düú\≈£î ø£*kı∫Ãq≥T¢+~. y˚dü$ d”»Hé d”»Hé e#˚à dü]øÏ øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ ø=ìï düØ«düT\qT s¡<äT› #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ d”»Hé˝À $e÷q Á|üj·÷ DÏ≈£î\T m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T |ü&ÉT≈£î+&Ü ‘=$Tà~ s¡÷≥¢ ˝À $e÷q düØ«düT\T q&É|ü&ÜìøÏ z Áô|’y˚≥T dü+düú eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. eT]ø=ìï Áô|’y˚≥T $e÷qj·÷q dü+dü ú\T ≈£L&Ü <˚X¯+˝Àì eT]ø=ìï s¡÷≥¢˝À $e÷qdüØ«düT\T q&É|ü&ÜìøÏ dæ<äΔ|ü&ÉT ‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝ÀuÛ≤>∑+>± Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï $e÷q dü+düú\T $e÷q #ÛêØ®\qT $|üØ‘·+>± ô|+#·&É+‘√ bÕ≥T düØ«düT\qT ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ø£+ô|˙ Áô|dæ&Ó+{Ÿ Ä~‘ê´ >√wt yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTT‘˚ Ç|üŒ{À¢ n+‘· sê®rj·T düØ«düT\qT e÷Á‘·+ ô|+#˚ ñ<˚›X¯´+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.

ã+>±s¡+ <Ûäs¡\T dæ{° (22 πø¬s≥T¢) q÷´ &Ûç©¢ (ã+>±s¡+ ) 2668.00 eTT+u…’ (ã+>±s¡+) 2659.00 #ÓHÓ’ï (ã+>±s¡+) 2661.00 ø√˝Ÿø£‘êÔ (ã+>±s¡+) 2676.00 ôV’≤<äsêu≤<é 2628.00 u…+>∑fi¯Ss¡T 2620.00

(24 πø¬s≥T¢) 2850.50 2813.00 2852.00 2854.00 2854.00 2854.00


C M Y K

8 Ç|ü&ÉTqï |ü]dæú‘·T˝À¢ e#˚Ã~ ø±<äT Ä~yês¡+, e÷]à 4, 2012

düTes¡íyês¡Ô

Á|æj·TeTDÏ.. ‘·q n+<ä+‘√, n_Ûqj·T+‘√ Áù|ø£å≈£î\qT Äø £≥Tºø√e&ÉyÓT˝≤>√ ÄyÓTøÏ u≤>± ‘Ó\TdüH˚ #ÓbÕŒ*. ªô|fiË’¢q ø=‘·Ô˝Àμ, ªj·TeT<=+>∑μ, ªs¡>∑&Éμ e+{Ï nH˚ø£ ∫Á‘ê\‘√ Ç+#·T $T+#·T nÁ>∑ ø£<∏ëHêsTTø£\‘√ b˛{° |ü&çq Á|æj·TeTDÏ, Á|üdüTÔ ‘·+ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ n+‘·>± ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ª>√©e÷sYμ, ªs¡>∑&Éμ e+{Ï ∫Á‘ê\ ‘·sê«‘· Ç{°e* ø±\+˝À e∫Ãq ªπøåÁ‘·+μ e+{Ï ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫Hê n$ ø±düÔ |üsê»j·T+ ø±e&É+‘√ ÄyÓT ¬øØsY |üs¡+>± u≤>±H˚ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+ #êj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ndü˝Ò neø±XÊ\T ˝Òø£ ndüVü≤q+‘√ ñqï ÄyÓTøÏ ªeT*¢>±&ÉTμ s¡÷|ü+˝À eTs√ <Óã“ ‘·–*+<äì n+≥THêïs¡T. ‘·$Tfi¯ V”≤s√ ø±]Ô ‘=* ∫Á‘·+>± e∫Ãq ª|üs¡T‹Ô Ms¡Héμ dæìe÷ì, ‘Ó\T>∑T˝À ªeT*¢>±&ÉTμ ù|s¡T‘√ Ç{°e˝Ò $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.ø±düÔ+‘· mø˘‡b˛õ+>¥ #˚ùdÔ @yÓ÷>±˙, πøe\+ ô|sꌤ¬sàHé‡ z]jÓT+f…&é dæìe÷˝À¢ q{ÏùdÔ Á|æj·T eTDÏì #·÷&É˝ÒeTqT≈£îHêïs√ @yÓ÷ >±˙ ‘·qT q{Ï+∫q eT*¢ >±&ÉTμ dæìe÷øÏ mø£ÿ&Ü zô|ì+>¥‡ dü]>±Z sê˝Ò<äT. ø±ØÔ V”≤s√ nsTTHê, dæìe÷øÏ |ü_¢dæ{° yêsTT+#˚dæHê, n~ Ç{°e˝Ò rdæq dæìe÷ ø±<äì, m|üŒ{Ï<√ Ç|ü⁄Œ&ÉT &É_“+>¥ #˚dæ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡qï ñ<˚›X¯+‘√ Ä dæìe÷ì mes¡÷ |ü{Ϻ+ #·Tø√˝Ò<äì n+≥THêïs¡T. z yÓ’|ü⁄q ‘·qøÏ C≤rj·TkÕúsTT nyêsY¶ ‘Ó∫à ô|{Ϻq á dæìe÷ n+‘·>± Ä&Éq+<äT≈£î, eTs√ yÓ’|ü⁄ ‘·qT b˛wæ+∫q &û >±¢eT¬s’CŸ¶ bÕÁ‘· Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ædüTÔ+<˚yÓ÷qì ÄyÓT ø£+>±s¡T |ü&çb˛‘√+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. ¬øØsY ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À Äq+<ëìï∫Ãq á dæìe÷ Ç|ü&ç˝≤ Ä+<√fi¯qøÏ >∑T] #˚düTÔ+&É≥+ ‘·q u≤´&é \ø˘ nH˚ ÄyÓT yêb˛‘√+<äì ÄyÓT düìïVæ≤‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç˝≤ y˚Tø£|t ˝Ò≈£î+&Ü, &û>±¢eT¬s’CŸ¶ \Tø˘‘√ q{Ï+∫q Á|æj·TeTDÏì

‘· eT Hêï

ôV’≤<äsêu≤<é

#·÷ùd+<äT≈£î Ä&çj·THé‡ n+‘·>± ÄdüøÏÔ #·÷|üø£b˛e&É+‘√, ndü˝Ò ¬øØsY n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ñqï Á|æj·TeTDÏøÏ eTs√ s¡a\ø˘ ‘·–*qf…ƺ+<äì dæ˙ »Hê\T nqT≈£î+≥THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï dæìe÷\T ¬øØsY dü¬ø‡dt˝À ñqï|ü&ÉT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ |òüsê«˝Ò<äT ø±˙, ¬øØsY Ç˝≤ n≥¬øøÏÿb˛sTTq|ü&ÉT $&ÉT<ä\ #˚ùdÔ eT]+‘· <Óã“ø=fÒºkÕÔj·Tì dæìe÷ |ü+&ç‘·T\ yê<äq.

>±¢eTs¡dt |òü÷≥TqT ô|+#˚dæ+~

V”≤s√sTTHé Á‹wü dæìe÷˝À¢øÏ e∫à <äXÊã› ø±\+ <ë{Ïb˛sTT+~. ÇH˚ïfi¯¢ ¬øØsY˝À kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä›+>±H˚ sêDÏdü÷Ô e∫Ã+~ á neTà&ÉT. mø˘‡b˛õ+>¥, X¯è‹ $T+∫q X¯è+>±s¡ d”q¢≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥÷H˚ ñ+~. ¬s+&ÉT eT÷&˚fi¯ó¢>± ø±düÔ dæìe÷ neø±XÊ\T ‘·>∑Z&É+‘√ ø±düÔ mø˘‡b˛õ+>¥ #˚j·T&ÜqøÏ ‘·q÷ dæ<äΔeTì #Ó|üŒø£H˚ #ÓãT‘√+~. rHée÷sYμ ∫Á‘·+˝À |üeHéø£fi≤´DY‘√, ‘·$Tfi¯ yÓs¡¸Hé ª@e÷j·T #˚kÕy˚μ ∫Á‘·+˝À •+ãT‘√ *|t ˝≤ø˘ d”qT¢ #˚dæHê n$ ø£<∏ëqTkÕs¡+>± n+<ä+>± ñHêïsTT. n+<äTπø Á‹wüô|’ Ç≥T bòÕ´$T© Áù|ø£å≈£î\T ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïø° n_Ûe÷q+ Á|ü<ä]Ùdü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. nsTT‘˚ Á‹wü ‘=*kÕ]>± Vü≤<äT› <ëfÒ+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆq≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ á uÛ≤eT p.m˙ºÄsY düs¡düq ª<äeTTàμ ∫Á‘·+˝À q{Ïk˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝À Á‹wü >∑‘·+˝À mqï&É÷ #˚j·Tì $<Ûä+>± mø˘‡b˛õ+>¥ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T, m˙ºÄsY‘√ Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ>± s=e÷Hé‡ #˚k˛Ô+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ª<äeTTàμ ∫Á‘êìøÏ pìj·TsY m˙ºÄsY |üesY|òü⁄˝Ÿ q≥q‘√ bÕ≥T Á‹wü Vü‰{Ÿ n+<ë\ Äs¡uÀ‘· |ü¢dt nj˚T´ $<Ûä+>± <äs¡Ù≈£î&ÉT á dæìe÷ ∫Árø£]+#ês¡ì #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. eT] Á‹wü á ∫Á‘·+˝À @ πs+CŸ˝À ¬s∫Ãb˛sTT+<√ ‘Ó*j·÷\+fÒ dæìe÷ $&ÉT<ä\ es¡≈£î Ä>±*‡+<˚ n+≥THêïs¡T. Á‹wü, ø±ØÔø£ V”≤s√sTTHé‡>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ uÀj·TbÕ{Ï lqT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>±, ÁøÏj˚T{Ïyé ø£eT]¸j·T˝Ÿ u≤´qsYô|’ n˝…>±®+&ÉsY e\¢uÛÑ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. ø°s¡yêDÏ dü+^‘·+ n+~düTÔqï á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷qT e÷]à 23q $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düqï<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 19q á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± á #ÓHÓ’ï k˛j·T>∑+ Á‹wü Ç{°e˝Ò ‘·q {Ï«≥ºsY˝À ª‘·q≈£î Ç<ä›s¡T _&ɶ\T ñHêïs¡+≥÷μ {°«{Ÿ #˚dæ+~. n˝≤π> yÓTT<ä{Ï ø=&ÉT≈£î ù|s¡T yÓTÆ˝À n+~. nsTT‘˚ ÄyÓT #Óù|Œ _&ɶ\T eTqwüß´\T ø±<ä+&ç u≤ãT.. ≈£îø£ÿ |æ\¢\T. ÄyÓT Øôd+{Ÿ>± ã÷¢ Áø±dtøÏ yÓ[¢ ≈£îø£ÿì ‘Ó#·TÃ≈£î+~. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ ÄyÓT {°«{Ÿ #˚dü÷Ô.. ªÇ{°e\ ã÷¢ Áø±dtøÏ yÓfi≤¢qT. nø£ÿ&É ˇø£ uÒ_ q#·Ã&É+‘√ yÓ+≥H˚ <ä‘·Ô‘· rdüT≈£îHêïqT. M&ÉT Hê ¬s+&√ ø=&ÉT≈£î. yÓTT<ä{Ï ø=&ÉT≈£î ù|s¡T yÓTÆ˝À n+~. >∑‘·+˝Àq÷ ÄyÓT s√&ÉT¶ô|’ <=]øÏq ˇø£ ≈£îø£ÿqT rdüT≈£îe∫Ã.. nHê<Ûä>± $T–*b˛sTT+~.. me¬s’Hê <ä‘·Ô‘· rdüTø√yê\qT≈£î+≥THêïsê..? n+≥÷ ‘·q {Ï«≥ºsY˝À b˛dtº #˚dæ+~.

Ç|üŒ{Ïø° Hê˝À ≈£L´{ŸHÓdt ‘·>∑Z˝Ò<äT C…˙*j·÷ ô|fi¯flj·÷´ø£ dæìe÷\≈£î >∑T&éu…’ #ÓãT‘·T+<ä+≥÷ u≤©e⁄&é˝À }Vü‰ >±Hê\T $ì|æk˛Ô+fÒ, ne˙ï e{Ϻ ªHêHÓ‡ Hé‡μ nì ø={Ϻ bÕπsdæ+~ C…˙ï. n+‘˚ ø±<äT, ‘·q ù|òdt˝À Ä ≈£L´{ŸHÓdt Ç+ø± @e÷Á‘·+ ‘·>∑Z˝Ò<äì, ¬øØsY ‘=*Hêfi¯fl˝À ‘·q ù|òdt˝À ñqï ≈£L´{ŸHÓdt Ç|üŒ{Ïø° n˝≤H˚ ñ+<äì #ÓãT‘√+~. ô|[¢ nsTTq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ek˛Ôqï Ä|òüs¡¢qT e∫ÃqfÒº ˇù|ŒdüT≈£î+{À+~|ü&ÉT C…˙*j·÷. z |üø£ÿ dæìe÷\T, Ç+ø√|üø£ÿ m+&Ü sY‡yÓT+{Ÿ\T.. yÓs¡dæ C…˙*j·÷ ª_õ HÓdtμ˝À @e÷Á‘·+ CÀwt ‘·>∑Z˝Ò<ä≥. ‘êC≤ >± s¡kÕï dü+düú≈£î m+&ÜsY‡ #˚dæq C…˙ *j·÷, Ç+<äTø√dü+ uÛ≤Ø ¬seTT´qπswüHé n+<äT≈£î+{Àqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç<=ø£ÿfÒ ø±<äT, C…˙*j·÷ #˚‹˝À Ç|ü&ÉT |ü~ es¡≈£î m+&ÜsY‡yÓT+{Ÿ‡μ ñHêïj·Tì, yê{Ï $\Te ø√≥¢˝À ñ+<äì u≤©e⁄&é dæ˙ »q+ nqT≈£î+≥THêïs¡T. ]‘˚wt dü+>∑‹ m˝≤ ñHêï, C…˙*j·÷≈£î e÷Á‘·+ ô|fi¯fl j·÷´ø£ ÁπøCŸ u≤>±H˚ ô|]–b˛sTT+<ä+≥÷ u≤©e⁄&é˝À >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ô|[¢ nH˚~ dæìe÷ ¬øØsYøÏ n&ɶ+øÏ ø±H˚ ø±<äì, ‘·q *$T{Ÿ‡ ‘·q≈£î ‘Ó\TdüT ø£qTø£, dæìe÷\‘√q÷, m+&ÜsY‡yÓT+{Ÿ‡‘√q÷ ‘·q yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘êìøÏ m˝≤+{Ï Çã“+~ sê<äì C…˙*j·÷ n+{À+~.

Vü‰©e⁄&é πs+CŸøÏ @e÷Á‘·+ rdæb˛<ä≥ s¡»˙ø±+‘Y ‘·q s√uÀμ ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ø=#êÃ&Éj·÷Héμ. á ∫Á‘·+˝Àì Á>±|òæø˘‡ Vü‰©e⁄&é dæìe÷\≈£î BÛ≥T>± ñ+&ÉuÀ‘·THêïj·T+≥÷, uÛ≤s¡rj·T dæ˙ #·]Á‘·˝ÀH˚ >=|üŒ ∫Á‘·+>± Áù|ø£å≈£î\ eT‹ b˛>=≥º&É+ U≤j·TeTì n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ á dæìe÷ $wüj·T+˝À $&ÉT<ä˝…’q |òüdtº \Tø˘ #·÷dæq me]¬ø’Hê ì»+>±H˚ eT‹ b˛‘√+~. Ä πs+CŸ˝À s¡÷bı+<äT‘√+~ ‘·$Tfi¯ ‘·˝…’yêHé s¡»˙ø±+‘Y ‘êC≤ dæìe÷ ø=#êÃ&Éj·÷Héμ. á dæìe÷ ∫Árø£s¡D ø√dü+ yÓTT‘·Ô+ 80 ¬øyÓTsê\T ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ ‘=*kÕ]>± Vü‰©e⁄&é dæìe÷ ne‘êsYμ ‘·s¡Vü‰˝À yÓ÷ wüHé ø±|üÃsY f…ø±ï\J‘√ 3&û bòÕsêà{Ÿ˝À.. Ç+&çj·÷˝À Ç~es¡¬øqï&É÷ ø£˙$˙ ms¡T>∑ì uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. uÛ≤Ø eT©º kÕºsY ∫Á‘·+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘·+˝À s¡»˙ø±+‘Y düs¡düq B|æø£ |ü&ÉTø=H˚ q{Ïk˛Ô+~. á ∫Á‘êìøÏ dü«s¡ e÷+ Á‹≈£î&ÉT @.ÄsY.¬sVü≤e÷Hé dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. s√uÀμ ‘·sê«‘· s¡»˙ ªsêD≤μ ∫Á‘êìï yÓTT<ä\Tô|{Ϻ, Ä ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ s√E Äj·Tq nHê s√>±´ìøÏ >∑T] ø±e&É+, Ä ‘·sê«‘· Ä dæìe÷ n≥¬øøÏÿb˛e&É+ eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. eT∞¢ #ê˝≤ s√E\ >±´|t ‘·sê«‘· s¡»˙ø±+‘Y ‘·q ≈£L‘·Ts¡T kÂ+<äs¡´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ø=#êÃ&Éj·÷Héμ dæìe÷ #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À ªs¡DBÛs¡Héμ nH˚ sêE bÕÁ‘·˝À s¡»˙ø±+‘Y ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. |ü\¢e⁄\ ø±\+˝À #√≥T #˚düTø=qï ø=ìï dü+|òüT≥q\ Ä<Ûës¡+>± n\T¢ø=qï ø£<∏äH˚ á ø=#êà &Éj·÷Héμ. á ∫Á‘êìøÏ Á|üeTTK #Ûêj·÷ Á>±Vü≤≈£î&ÉT sêJyé MTqHé ¬øyÓTsê esYÿ n+~düTÔHêïs¡T. 2012 Ä>∑düTº˝À á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì uÛ≤$düT ÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ <ë«sê s¡»˙ ≈£L‘·Ts¡T kÂ+<äs¡´ <äs¡Ù≈£îsê*>± |ü]#·j·T+ ne⁄‘√+~. Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT, s¡#·sTT‘· ¬ø.mdt.s¡$≈£îe÷sY á ∫Á‘êìøÏ ø£<∏ä, e÷≥\T n+~+#·&É+‘√ bÕ≥T <äs¡Ùø£‘·«+˝À kÂ+<äs¡´≈£î dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T ÇdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ jÓTTø£ÿ &É_“+>¥ ¬s’{Ÿ‡ qT Á|üeTTK ‘Ó\T>∑T dæ˙ ìsêàD dü+düú ÄsY.ÄsY.eT÷M y˚Tø£sY‡ kı+‘·+ #˚düT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ñ+<äì, ‘Ó\T>∑T˝À á ∫Á‘êìøÏ ªK&ÉZs¡TÁ<äμ nH˚ ù|s¡TqT |ü]o*düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À s¡»˙ ôd’º˝Ÿ ˝≤+>¥ ôV≤sTTsY‘√ •e⁄ìï b˛* ñ+&É≥+‘√ bÕ≥T, n‘·&ÉT ø£‘·TÔ\‘√ b˛sê≥+ #˚ùd jÓ÷<ÛäT&ç>± ø£ì|æ+#·qTHêï&Éì, n+<äTπø á dæìe÷≈£î ‘Ó\T>∑T ªK&ÉZs¡TÁ<äμ nH˚ ù|s¡TqT |ü]o*düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.

C M Y K

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 04-03-2012  
ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 04-03-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.