Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 347 ãT<Ûäyês¡+ »qe] 4 2012

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

XÊÁdüÔ, kÕ+πø‹ø£ s¡+>±˝À¢

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêqTqï ã&Ó®{ŸqT yêdüÔyê\≈£î <ä>∑Zs¡>± s¡÷bı+~düTÔqï≥Tº sêh Ä]Δø£XÊK eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ã&Ó®{Ÿ s¡÷|üø£\Œq˝À uÛ≤>∑+>± $$<ÛäXÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ eT+Á‹ dü∫yê\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ düMTø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ¬s+&ÉTø£fi¯ó ¢>± uÛ≤$k˛Ô+<äì nHêïs¡T. n_Ûeè~Δ, dü+πøåe÷ìøÏ düe÷q ÁbÕ<Ûë´q‘· ø£*Œdü÷Ô ã&Ó®{Ÿ s¡÷bı+~kÕÔeTì nHêïs¡T. >∑‘· ã&Ó®{Ÿ˝À Á|ü»\ô|’ |üqTï\T yÓ÷|ü˝Ò<äì Ä<˚$<Ûä+>± sêqTqï ã&Ó®{ŸqT ≈£L&Ü |üqTïs¡Væ≤‘· ã&Ó®{Ÿ>± s¡÷bı+~düTÔHêïeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä\≈£î Hê´j·T+ n+~+#˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq |ü\T n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ã&Ó®{Ÿ s¡÷|üø£\Œq #˚j·TqTqï≥Tº eT+Á‹ Äq+ ‘Ó*bÕs¡T. sêÁcÕºìøÏ <äX¯, ~X¯ ìπs›•+#˚ $<Ûä+>± ã&Ó®{Ÿ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å\T »]|æq nq+‘·s¡+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

u…sTT˝Ÿ s¡<äT›ô|’ düTÁ|”+˝À Áo\øÏåà |æ{ÏwüHé q÷´&Ûç©¢, »qe] 3: zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ πødüT˝À Hê+|ü*¢ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº Ç∫Ãq u…sTT˝ŸqT ôV’≤ø√s¡Tº ø={Ϻy˚j·T&Üìï düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô eT+>∑fi¯yês¡+ Áo\øÏåà düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé y˚XÊs¡T. Bìô|’ ãT<Ûäyês¡+ $#ês¡D »]π>neø±X¯+ ñ+~. zm+d” nqTeT‘·T\ $wüj·T+˝À ‘êqT @ ‘·|ü #˚j·T˝Ò<ä+≥÷ |æ{ÏwüHéH√ eT÷&ÉT ø±s¡D≤\T ‘Ó*bÕs¡T. 1) nHês√>∑´+, eTVæ≤fi¯, 2) d”;◊øÏ |üP]ÔkÕúsTT˝À düVü≤ø£]düTÔHêï+ 3) @ ‘·|ü #˚j·T˝Ò<äT ø±ã{Ϻ kÕøå±´\T ‘ês¡Te÷s¡T#˚ùd neø±X¯+ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶ ‘·s¡|òü⁄q yê~+∫q Hê´j·T yê<äT˝Ò Áo\øÏåà πødüTqT yê~+#·&É+ $X‚wü+. zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ ø£+ô|˙ πødüT˝À

ø=‘·Ô ã&Ó®{Ÿ˝À |üqTï\T ñ+&Ée⁄ yêdüÔyê\≈£î <ä>∑Zs¡>± ã&Ó®{Ÿ n_Ûeè~Δ, dü+πøåe÷ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+: Äq+

kÕsTT¬s&ç¶øÏ 17es¡≈£î E´&çwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é #·+#·\>∑÷&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+|ü⁄ d”;◊ ø£düº&û |æ{ÏwüHéô|’ H˚&ÉT $#ês¡D <äsê´|ü⁄Ô˝À uÛ≤>∑+>± 70 ÁbÕ+‘ê˝À¢ k˛<ë\T |ü\T ø°\ø£ |üÁ‘ê\T, düe÷#ês¡+ ùdø£s¡D nÁø£eT ˝≤yê<˚M\≈£î dü÷Á‘·<Ûë] kÕsTT¬s&˚¶ mìïkÕs¡T¢ n&ç–Hê ì»+ #Ó|üŒ&É+˝Ò<äT: d”;◊ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑Hé ‹ d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ‘·q|ü≥¢ <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+#ês¡T ÄdüTÔ\ πødüT˝À »>∑‹ |ü_¢πøwüHé yÓ’dt #Ó’s¡àHé $»j·TkÕsTT¬s&ç¶øÏ Hê+|ü*¢ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº ‹ |ü<˚|ü<˚ $#ê]+∫.. Hê düeTj·T+ eè<∏ë #˚XÊs¡T á HÓ\ 17es¡≈£î E´&çwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é ‹ n¬sdüTºqT eTT+<˚ }Væ≤+#ê.. ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#=<äT› $~Û+∫+~. Äj·TqTï ¬s+&ÉTyêsê\ bÕ≥T ‘·eT ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê\qï d”;◊ |æ{ÏwüHéô|’ ‹ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡ <ë«sê $#ês¡D »s¡bı<äT› $#ês¡DqT ãT<ÛäyêsêìøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. ‹ Hê´j·TeT÷]Ô m<äT≥ kÕsTT¬s&ç¶ y˚&ÉTø√\T ø√s¡Tº˝À yê<√|üyê<ë\T |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· kÕsTT¬s&ç¶ì d”;◊ n~Ûø±s¡T\T #·+#·\>∑÷&É C…’\T≈£î e÷]wüdt ø£+ô|˙\≈£î ô|<ä›m‘·TÔq ùws¡¢qT neTà&É+ <ë«sê ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&É U…’B 3123 q+ãsYqT C…’\T n~Ûø±s¡T\T s¡÷.124 ø√≥¢ ì<ÛäT\qT düeT≈£Ls¡TÃ≈£îHêïs¡ì, Bì˝À kÕsTT¬s&ç¶øÏ πø{≤sTT+#ês¡T. »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT≈£î s¡÷.90 ø√≥¢qT $$<Ûä u≤´+≈£î\ s¡TD≤\ #Ó*¢+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫ $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ ø°\ø£ dü÷Á‘·<Ûë] nì ‘·q $ìjÓ÷–+#ês¡ì ‘Ó*|æ+~. n*¢_*¢ ø£+ô|˙\qT düèwæº+∫ yê{Ï<ë«sê ]e÷+&é ø£+ <äsê´|ü⁄Ô |æ{ÏwüHé˝À ù|s=ÿ+~. ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{Ϻq ‘·sê«‘· 70 ÁbÕ+‘ê˝À¢ ì<ÛäT\qT ùdø£]+#ês¡ì, Ä ‘·sê«‘· ne˙ï ø°˝≤Hé ø£+ô|˙˝À k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+#êeTì |ü\T ø°\ø£|üÁ‘ê\T düe÷#êsêìï $©q+ nj·÷´j·Tì ‘Ó*|æ+~. yÓ’mdtÄsYqT n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì ùdø£]+#êeTì d”;◊ ù|s=ÿ+~. nÁø£eT Ä]úø£ ˝≤yê<˚M\≈£î ô|<ä›m‘·TÔq »>∑Hé ÄdüTÔ\qT ≈£L&Éu…{≤ºs¡ì |æ{ÏwüHé˝À dü+ã+~Û+∫ Á|ü<Ûëq dü÷Á‘·<Ûë] kÕsTT¬s&˚¶qì d”;◊ ù|s=ÿ+~. \_Δbı+~q yê]qT+&ç \+#ê\s¡÷|ü+˝À ù|s=ÿ+~. Ä#·÷ø°˝Òì ø£+ô|˙\˝À ndü\T &Ó’¬sø£ºs¡T¢ mes√ ùdø£]+∫q kıeTTàqT ô|≥Tºã&ÉT\T>± e÷sêÃs¡ì ù|s=ÿ+~. Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüTqì ù|s=ÿ+~. 2001 pHé˝À »>∑Hé ô|<ä›yÓTT‘êÔ˝À¢ »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡≈£î ô|≥Tºã&ÉT\T eT[¢+#ês¡ì, dü+&É÷sY |üesY ø£+ô|˙˝À #˚sês¡ì ‘·eT <äsê´|ü⁄Ô˝À ø=ìïdü+düú\‘√ ã\e+‘·+>± ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻ+#ês¡ì, ‘˚*+<äHêïs¡T. 2005˝À ¬s+&ÉT $<˚o ø£+ô|˙\qT+∫ s¡÷. ø=ìï ø£+ô|˙\ô|’ kÕsTT¬s&ç¶ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤º\+≥÷ 64.60 ø√≥¢qT ùws¡¢ s¡÷|ü+˝À ùdø£]+#ês¡ì ‘Ó*|æ+~. ˇ‹Ô&ç‘Ó#êÃs¡ì d”;◊ ù|s=ÿ+~. Äj·Tq ($T>∑‘ê... 2˝À)

m+#·ø±ÿ m>=Z≥º+&ç

ìC≤e÷u≤<é˝À »>∑Hé ¬s’‘·TBø£å

ªj·TTeøÏs¡D≤\μ <ë«sê \ø£å ñ<√´>±\T |üP]Ô

ø£¬s+≥T _\T¢\T ø£{§º<äT› n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ s¡<äT›#˚kÕÔ+ s¡TD≤\T ≈£L&Ü e÷|ò”#˚kÕÔ+ ù|<ä\≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\πø |üø±ÿ >∑èVü≤+ sêqTqï mìïø£˝À¢ {°&û|” ¬>\T|ü⁄ U≤j·T+

Äs¡÷às¡T y˚~ø£>± 2 10q 48 >∑+≥\ Bø£åBø£å

‘·«s¡˝À Á|ü<Ûëì #˚‘·T\MT<äT>± ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê\ |ü+|æD° 3

∫‘·÷Ôs¡T, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì, ø£¬s+≥T _\T¢\T #Ó*¢+#=<ä›ì Ä bÕغ n~ÛH˚‘· mHé.#·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ |üs¡´≥q ì$T‘·Ô+ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢≈£î eT+>∑fi¯ yês¡+ Hê&ÉT $#˚ÃXÊs¡T. ≈£î|üŒ+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ yÓ÷{≤sYu…’ø˘ sê´© ìs¡«Væ≤+#· qTHêïs¡T. n+<äT≈£î>±qT Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT Äغ@ ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓ[¢ ˝…]ï+>¥ ˝…’ôdqT‡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. n~ ãT<Ûäyês¡+ n+<ä>±H˚ u…’ø˘ sê´©ì ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘·qqT ø£*dæq $˝Òø£s¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î+uÛÑø√D≤\T, yÓ’|òü˝≤´\ e\¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£î|üŒ≈£L\&É+ U≤j·TeTì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. {°&û|” n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü≥º&É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ¬s’‘·T\ u≤´+≈£î s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚kÕÔeTHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ ù|<ä\≈£î \ø£å

Ä ˇø£ÿ{Ï e~˝Òj·T+&ç ˝Àø±j·TTø£Ô ìj·÷eTø£+ô|’ |ü≥TºM&É+&ç

s¡÷bÕj·T\πø |üø±ÿ >∑èVü‰ìï n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T <ä+&ÉTø√&Üìπø ÁbÕ<Ûëq´‘· Çdü÷Ô Á|üC≤ dü+πøåe÷ìï eT]#ês¡Hêïs¡T. @&ÉT s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd 50 $T©¢ ©≥s¡¢ N|t eT<ë´ìï 50 s¡÷bÕj·T\≈£î $Áø£sTTdü÷Ô ù|<ä\ s¡ø±Ôìï ø=+<äs¡T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T »\>∑˝≤¢ |”\TdüTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\≈£î yÓqTï<äqTï>± ì*∫ yê] ñqï‹øÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

’ ìs¡íj·T+ sêÁcÕº\πø ø£≥ºu…≥º+&ç ˝Àø˘bÕ˝Ÿô|’ @ø±_ÛÁbÕj·÷ìøÏ #·s¡Ã\T »s¡bÕ* düe÷K´dü÷Œ¤]Ôì <Óã“rj·Tø£+&ç πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eTeT‘êu…qØ® dü÷#·q ø√˝Ÿø£‘ê, »qe] 3: ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ø√dü+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ nìï bÕغ\‘√ #·s¡Ã\T »s¡bÕ˝ì |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ® dü÷∫+#ês¡T. ˝Àø±j·TTø£Ô\ ìj·÷eTø£+ô|’ ìs¡íj·T+ |üP]Ô>± sêÁcÕº\πø ñ+&Ü\ì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ÄyÓT dü∫yê\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. @ø±_ÛÁbÕj·T+ ‘√H˚ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

á y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä+ nìïbÕغ\‘√ #·s¡Ã\T »]|æ n_ÛÁbÕj·÷\T ùdø£]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ˝Àø±j·TTø£Ô\ ìj·÷eTø£+ô|’ ìs¡íj·÷~Û ø±s¡+ sêÁcÕº\πø e~*ô|&ç‘˚, ˝Àø˘bÕ˝Ÿ≈£î eT<䛋#˚à neø±X¯+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿô|’ #·s¡Ãdü+<äs¡“¤+>± ˝Àø±j·TTø£Ô\ @sêŒ≥Tô|’ ‘·eTbÕغ nuÛÑ´+‘·sê\qT ˝ÒeHÓ‹Ôq düeTj·T+˝À.. dües¡D\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]+∫+<äHêïs¡T. düe÷K´ e´edüú dü÷Œ¤]Ôì <Óã“rj·Te<ä›ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düŒwüº+ #˚XÊeTHêïs¡T. ˝Àø˘bÕ˝ŸqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>>¥‘√ ‘êeTT #˚‘·T\T ø£*bÕeTqï yês¡Ô\qT ÄyÓT ø={ϺbÕπsXÊs¡T.

CMyK

uÛÑTeH˚X¯«sY, »qe] 3: $C≤„qXÊÁdüÔ |ü]XÀ<Ûäq\ kÕ+πø‹ø£s¡+>∑+˝À #Ó’Hê eTqø£+fÒ eTT+<äT+<äì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ù|s=ÿHêïs¡T. ø=ìï <äXÊu≤›\T>± XÊÁdüÔ |ü]XÀ<Ûäq\ s¡+>∑+˝À eTq+ yÓqø£+» y˚j·T&É+‘√ Ç‘·s¡<˚XÊ\T eTqø£Hêï eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïj·Tì, 2017 Hê{ÏøÏ

uÛ≤s¡‘Y˝À ôd’Hé‡ n_Ûeè~ΔøÏ ô|≥Tºã&ÉT\qT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. uÛÑTeH˚X¯«sY˝Àì πø◊◊{Ï $X¯«$<ë´\j·T+˝À 99e ôd’Hé‡ ø±+Á¬>dtqT eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT Á|ü<Ûëì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. #Ó’Hê≈£î BÛ≥T>± eTq+ á s¡+>∑+˝À |ü⁄s√>∑‹ kÕ~Û+#ê\+fÒ ôd’Hé‡ |ü]XÀ<Ûäq\≈£î ô|≥Tºã&ÉT\T ô|+#ê\ì nHêïs¡T. eTq<˚X¯+˝À XÊÁdüÔ |ü]XÀ<Ûäq\≈£î Ks¡TÃô|&ÉT‘·Tqï yÓTT‘·Ô+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿeì Á|ü<Ûëì n+^ø£]+#ês¡T. dü¬s’q neø±XÊ\T ˝Òø£ uÛ≤Ødü+K´˝À eTVæ≤fi≤ XÊÁdüÔE„\T ìs¡T<√´>∑+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT y˚\≈£î ô|’>± eTVæ≤fi≤XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ìs¡T<√´>∑+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ z düπs« yÓ\¢&ç+∫q $wüj·÷ìï Á|ü<Ûëì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ø±>±, Ç+&çj·THé ôd’Hé‡ ø±+Á¬>dt˝À kÕ+πø‹ø£ s¡+>∑+˝À eTVæ≤fi¯\ bÕÁ‘·qT ôV’≤˝…{Ÿ #˚j·T&Üìï ($T>∑‘ê... 2˝À)


2

#˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î Hê´j·T+ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ìsêàD+˝À nÁø£e÷\T #√≥T #˚düT≈£îHêïj·Tì eT+Á‹ X¯+ø£Ásêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. #˚H˚‘· XÊK s¡÷bı+~+∫q 2012 dü+e‘·‡s¡ &Ó’Øì eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q #Ûê+ãsY˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ |üì#˚düTÔHêïqì nHêïs¡T. ì<ÛäT\ ø=s¡‘· e˝Ò¢ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î |üP]Ô Hê´j·T+ n+~+#·˝Òø£b˛‘·THêïqì X¯+ø£Ásêe⁄ n+^ø£]+#ês¡T. ‘·q

ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Çfi¯¢ ìsêàD+˝À nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï m+‘·{Ïyê]HÓ’Hê ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì nHêïs¡T. nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yês¡+<ä]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç+~s¡eTà Çfi¯¢˝À¢ nqs¡TΩ\T ìe]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á nÁø£e÷\ô|’ Ç|üŒ{Ïπø ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nqs¡TΩ\T+≥Tqï Ä Çfi¯¢qT ù|<ä\≈£î |ü+#˚˝≤ ‘êqT ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. nqs¡TΩ\≈£î Çfi¯ó¢ <äøÏÿ‘˚ |ü<∏äø£+ \ø£å´+

<Óã“‹+≥T+<äì nHêïs¡T. ‘·qô|’ »]–q <ë&çøÏ u≤<ÛäT´˝…’qyê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. ‘·qô|’ »]–q <ë&ç dü+|òüT≥qqT sêh|ü‹ Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ≈£î |òæsê´<äT #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À ‘·q≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äqï qeTàø£+ ñ+<äHêïs¡T. »>∑Hé nqT#·s¡T\T $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ì n¬sdüTº #˚j·T&É+ô|’ X¯+ø£Ásêe⁄ Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ d”;◊ $#ês¡D nqT≈£îqï+‘· y˚>∑+>± »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì, n+<äTπø ø=+<äs¡T <√wüß\T ãVæ≤s¡+>∑+>± ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡ì |üs√ø£å+>± »>∑HéqT ñ<˚›•+∫ nHêïs¡T. n$˙‹, nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq m+‘·{Ï yê]HÓ’Hê ø£≥ø£{≤\ yÓq≈£îÿyÓfi¯¢&É+ ‘·|üŒ<äHêïs¡T. n$˙‹ô|’ ‘êqT »s¡T|ü⁄‘·Tqï b˛sê≥+ Ä>∑<äì eT+Á‹ X¯+ø£Ásêe⁄ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 4, »qe] 2012

nã÷dü˝Ò+ πødüT 12≈£î yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): qøÏ© bÕdtb˛s¡Tº\ πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT nã÷dü˝Ò+qT d”;◊ eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT Hê+|ü*¢ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|ü]∫+~. á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·T~ $#ês¡DqT á HÓ\ 12e ‘˚BøÏ ø√s¡Tº yêsTT<ë y˚dæ+~.

eT+Á‹ u≤\sêE≈£î ‘·è{Ï˝À ‘·|æŒq Á|üe÷<ä+ $XÊK|ü≥ï+, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): –]»q dü+πøåeT XÊKeT+Á‹ u≤\sêE≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·è{Ï˝À Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~. bÕ&˚s¡T yÓfi¯óÔ+&É>± Äj·Tq ø±Hê«jYT˝Àì yêVü≤q+ mHéôV≤#Y-5˝Àì ‘ê{Ï#Ó≥¢bÕ˝…+ e<ä› mkÕÿsYº yêVü≤Hêìï &Ûûø=+~. nsTT‘˚ eT+Á‹øÏ m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ »s¡>∑˝Ò<äT. ÁuÒ≈£î\T ô|sTT\e«&É+ e˝Ò¢ yêVü≤q+ n<äT|ü⁄‘·|æŒ+<äì Á&Ó’esY #ÓbÕŒs¡T. eT+Á‹øÏ Á|üe÷<ä+ ‘·|üŒ&É+‘√ b˛©düT\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq eTs√ yêVü≤q+˝À bÕ&˚s¡T≈£î ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T. –]»q düeTdü´\ô|’ n<Ûä´j·Tq ãè+<ä+ á HÓ\ 10, 11, 12 ‘˚B\˝À –]»q düeTdü´\ô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd+<äT≈£î d”Œø£sY H˚‘·è‘·«+˝À ø=‘·Ô>± mìï¬ø’q myÓTà˝Ò´\ ãè+<ä+ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{Ï+#·qT+~. á @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏå+ #˚+<äT≈£î eT+Á‹ u≤˝sêE bÕ&˚s¡T yÓfi¯ó Ô+&É>± á |òüT≥q »]–+~. e÷y√sTTdüTº ÁbÕã\´+ ñqï $XÊK @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T |üs¡´{ÏdüTÔ+ &É&É+‘√ b˛©düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. á |üs¡´≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ $$<ÛäXÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ |ü\T ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Äj·÷ n~Ûø±s¡T\≈£î u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+∫ |üs¡´≥q $»j·Te+‘·+ nj˚T´˝≤ eT+Á‹ u≤\sêE <ä>∑Zs¡T+&ç @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 127eT+~ myÓTà˝Ò´\T, d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sYŸ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì u≤\sêE #ÓbÕŒs¡T.

msTT]+&çj·÷, πø+Á<ëìøÏ

düTÁ|”+ H√{°düT\T q÷´&Ûç©¢, »qe] 3: $e÷q Á|üe÷<ä eTè‘·T\≈£î #Ó*¢+#ê*‡q |ü]Vü‰s¡+ô|’ düTÁ|”+ ø√s¡Tº eT+>∑fi¯yês¡+ msTT]+&çj·÷, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+~. 2010˝À »]–q á Á|üe÷<ä+˝À eTè‹#Ó+~q yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î uÛ≤Ø|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#˚˝≤ $e÷q Á|üe÷<ä+˝À eTè‹#Ó+~q eTVü≤à<é s¡|òæ ‘·+Á&ç eTVü≤à<é s¡|ò”ø˘ dü˝≤+ düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ê&ÉT. $e÷q Á|üe÷<ä u≤~Û‘·T\≈£î s¡÷.75 \ø£å\ #=|üq |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì πøs¡fi¯ ôV’≤ø√s¡Tº >∑‘·+˝À Ä<˚•+∫+~. á rs¡TŒqT düyê\T#˚dü÷Ô dü˝≤+ düTÁ|”+˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T#˚XÊs¡T. Äj·Tq |æ{ÏwüHéqT $#ê]+∫q Hê´j·TkÕúq+ msTT]+&çj·÷, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê« \≈£î H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+~. »dæºdt <ä©«sY uÛÑ+&ÜØ H˚‘·è‘·«+˝Àì <Ûäsêàdüq+ Bìô|’ yÓ+≥H˚ $es¡D Çyê«\ì $#ês¡DqT @Á|æ˝Ÿ≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïπø rÁeqcÕº˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï msTT]+&çj·÷ n+‘·yÓTT‘·Ô+ #Ó*¢+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ˝Ò<äT. 2010 y˚T 22q 166 eT+~ Á|üj·÷D°≈£î\‘√ <äTu≤jYTqT+∫ e∫Ãq msTT]+&çj·÷ uÀsTT+>¥ 737 $e÷q+ eT+>∑fi¯Ss¡T $e÷HêÁX¯j·T+˝À ~>∑T‘·÷ n<äT|ü⁄‘·|æŒ+~. s¡Héy˚ qT+∫ |üø£ÿøÏ ˇ]– $e÷HêÁX¯j·T+ øÏ+~ ÁbÕ+‘·+˝À ñqï n&É$˝ÀøÏ <ä÷düT¬ø[¢ ù|*b˛sTT+~. á |òüT≥q˝À yÓTT‘·Ô+ 158 eT+~ <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T.

<äeTTà+fÒ πødüT\T m<äTs√ÿ »>∑Hé≈£î MôV≤#Y düyê˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£&É|ü m+.|æ. yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· $. Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ eTs√kÕ] <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. »>∑Hé≈£î <äeTTà+fÒ Äj·Tqô|’ ñqï πødüT\qT m<äTs√ÿyê\Hêïs¡T. »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À d”;◊ n¬sdüTº #˚dæq $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ yêdüÔyê\qT <ë∫ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢>± ns¡›eTe⁄‘√+<äì nqTe÷q+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT yÓT<äø˘õ˝≤¢ dü+>±¬s&綽À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. yÓ’mdt eTTK´eT+Á‹>± ñqï|ü⁄&ÉT ‘·+Á&ç n~Ûø±sêìï n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì »>∑Hé ‘·q dü+düú˝À¢ n&ɶ>√\T>± ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ô|≥Tºã&ÉT\qT rdüT≈£îe#êÃs¡ì, B+{À¢ $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ bÕÁ‘· ø°\ø£eTì nHêïs¡T. d”;◊ $#ês¡D˝À yÓTT‘·Ô+ $wüj·÷\T ãj·T≥|ü&É‘êj·Tì, »>∑Hé ì»dü«s¡÷|ü+ Á|ü»\+<äs¡T ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡ì MôV≤#Y ‘Ó*bÕs¡T.

5 qT+∫ Ä{Àmø˘‡b˛.. q÷´&Ûç©¢, »qe] 3: Ä{À mø˘‡b˛≈£î q>∑s¡+˝Àì Á|ü>∑‹ yÓTÆ<ëq+ eTTkÕÔãe⁄‘√+~. 11e Ä{À mø˘‡b˛ á HÓ\ 5e ‘˚B qT+∫ 11e ‘˚Bes¡≈£î »s¡>∑qTqï≥Tº ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á Ä{À mø˘‡b˛˝À düTe÷s¡T 20 ô|<ä›, ∫qï yêVü≤Hê\qT e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. u…’ø˘\T ≈£L&Ü ø=‘·Ô yÓ÷&Éfi¯¢˝À¢ <äs¡Ùq$Te«qTHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. 24 s¡ø±\ ø±s¡¢qT, 10 s¡ø±\ yÓ÷{≤sY u…’ø˘\qT Ä{À mø˘‡b˛˝À Ä$wüÿ]+#·qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. á Á|ü<äs¡Ùq˝À düTe÷s¡T 24<˚XÊ\ ø£+ô|˙\T <äs¡Ùq$Te«qTHêïsTT. s√E≈£î \ø£å eT+~ es¡≈£î dü+<äs¡Ù≈£î\T sêe#·Ãì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘·qT #˚|ü{≤ºs¡T. nsTT‘˚ ‘=* ¬s+&ÉT s√E\T e÷Á‘·y˚T MT&çj·÷≈Á|üy˚XÊìøÏ M\T ø£*Œ+#êeTì, Ä ‘·sê«‹ s√E˝À¢ πøe\+ dü+<äs¡Ù≈£î\≈£î e÷Á‘·y˚T ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T, ñ<√´>∑T\T á Á|ü<äs¡Ùq≈£î $#˚Ãdæ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

<äeTTà+fÒ j·÷Á‘·qT n&ÉT¶ø√+&ç

˝Àø˘bÕ˝Ÿ≈£î ø±+Á¬>ùd‡ n&ÉT¶: sêC≤

eT<ä´+ e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À Á|üuÛÑT‘ê«~ÛH˚‘·\T »>∑HéqT d”;◊ m+<äT≈£î n¬sdüTº #˚j·T˝Ò<äT? ø√<ä+&Ésê+, πød”ÄsY\≈£î πse+‘Y¬s&ç¶ düyê˝Ÿ

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT+<äT#·÷ù| ‘·|üŒ eTT+<äT#·÷|ü⁄ ˝Ò<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘· πse+‘Y¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. eT<ä´+ neTàø±\ <ë«sê KC≤Hê ì+|ü⁄ø√e&Éy˚T ø±ø£ ‘·eT CÒãT\qT ≈£L&Ü ì+|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Äsê≥|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+ #ês¡T. 2.88 \ø£å\ ©≥s¡¢ eT<ä´+ ñ‘·Œ‹ÔøÏ eTTK´eT+Á‹ |üqTï ‘·–Z+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á#·s¡´yÓqø£ eT‘·\uŸ @$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT m˙ºÄsY Á≥dtº uÛÑeHé˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹, eT+Á‘·T\T m¬ø’‡CŸ e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À eTTì–‘˚\T‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü\´+ e˝Ò¢ Hê≥TkÕsê eTs¡D≤\T dü+uÛÑ$+#êj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\

kÕ«s¡Δ+e\¢ ø£©Ô eT<ä´+, kÕsê eTs¡D≤\T dü+uÛÑ$düTÔHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. eT<ä´+dæ+&çπø≥¢‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ ø√≥T¢ >∑&çdüTÔqï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ù|<ä\ÁbÕD≤\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø£©ÔkÕsê |òüT≥q˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ ns¡Δs¡Væ≤‘·eTHêïs¡T. ø£©ÔkÕsê eTs¡D≤\ô|’ $#ês¡D ‘·sê«‘· ì+~‘·T\˝À @ bÕغ yês¡T ñHêïs√ ‘˚\T‘·T+<äHêïs¡T. nÁø£eT ÄdüTÔ\ πødüT˝À $»jYTkÕsTT¬s&ç¶ n¬sdüTº‘√ ‘êeTT eTT+<äTqT+∫ #˚düTÔqï yê<äq ì»eTì ‘˚*+<äHêïs¡T. >∑‘· @&˚fi¯ó¢>± {°&û|” #˚düTÔqï b˛sê{≤\T yêdüÔeeTì Äj·Tq n¬sdüTº ìs¡÷|æ+∫+<äHêïs¡T. e´edüú ø√düy˚T b˛sê&ÉT‘·THêïeTT ‘·|üŒ me]ô|’Hê e´øÏÔ>∑‘·+>± {°&û|” b˛sê≥+ #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. n$˙‹ $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>±H˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ b˛sê&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À @-1>± ñqï »>∑HéqT e~* @-2>± ñqï $»jYTkÕsTT¬s&ç¶ì n¬sdüTº #˚j·T&É+ ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+<äHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± @-1qT n¬sdüTº #˚dæq ‘·sê«‘˚ @-2qT n¬sdüTº #˚düÔs¡ì, m+<äT≈£î Ç˝≤ »]–+<√ d”;◊ ø±s¡D≤\T #ÓbÕŒ*‡q u≤<Ûä´‘· ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D |üs¡´≥qqT n&ÉT¶≈£î+{≤eTqï Á|üø£≥q\qT Äj·Tq rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. u≤ãT |üs¡´≥q n&ÉT¶≈£îH˚ <äeTTà, <Ó’s¡´+ ñ+fÒ πød”ÄsY, ø√<ä+&Ésê+˝Ò dü«j·T+>± sêyê\ì düyê˝Ÿ #˚XÊs¡T. ª@d” s¡÷eTT\˝À ≈£Ls¡TÃì ¬s#·Ã>=≥º&É+ ø±<äT.. <äeTTà+fÒ dü«j·T+>± s¡+&çμ n+≥÷ düyê˝Ÿ $dæsês¡T. {°&û|”øÏ e´‹πsø£+>± ñ<ä´eTø±s¡T\qT ¬s#·Ã>=≥º&É+ πød”ÄsY, ø√<ä+&ÉsêyéT e÷qTø√yê\Hêïs¡T. ‘êeTT ‘·\T#·T≈£î+fÒ Ç+{À¢ qT+∫ ø±\T ≈£L&Ü ãj·T≥ô|≥º˝Òs¡T nì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·eT eT+∫‘·Hêìï, düVü≤Hêìï n\TdüT>± rdüTø√e<ä›ì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î yê]ì |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î |üs¡´{ÏdüTÔ+fÒ n&ÉT¶ø√e&Éy˚T$T≥ì πse+‘Y¬s&ç¶ eT+&ç|ü&ܶs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ sêø£b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>ùdqì d”|”◊ C≤rj·T H˚‘· &ç.sêC≤ Äs√|æ+#ês¡T. d”|”◊ C≤rj·T ø±s¡´es¡Z düe÷y˚XÊ\T eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. Ç+<äT˝À 21C≤rj·T eTVü‰düuÛÑ\ sê»ø°j·T, C≤rj·T eTTkÕsTT<ëqT Ksês¡T #˚j·TqTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·\T m._.ãs¡›Hé, düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, sêC≤, d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD‘√bÕ≥T eT]ø=+<äs¡T C≤rj·T H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T. dü+<äs¡“¤+>± d”|”◊ C≤rj·TH˚‘· sêC≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£îÁ≥|üìï+<äì Äs√|æ+#ês¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt, Á|ü‹|üø£å ;CÒ|” ≈£îeTà¬ø’ÿ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ sê≈£î+&Ü

n&ÉT¶≈£îHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ Á|ü‹|üøå±\ô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ dü]ø±<äì nHêïs¡T. 187 dües¡D\T #˚j·÷\ì ø√]q|üŒ{Ïø° sê»´düuÛÑqT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü yêsTT<ë y˚dæ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ ø±+Á¬>dt, _C…|æ\≈£îqï ∫‘·ÔX¯ó~Δ @$T{À Á|ü»\T >∑eTì+#ês¡ì nHêïs¡T. <˚X¯+˝À ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ bÕغ b˛{° #˚düTÔ+<äì sêC≤ ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝À ‘·èrj·T Á|òü+{Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+‘√H˚ Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ù|<ä\ q&ç¶ $]#˚ $<Ûä+>± ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T s√Es√E≈£î Äø±XÊìï n+≥T‘·THêï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü sêh+˝À πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ Çs¡TÁbÕ+‘ê\ eT<Ûä´ ∫#·Tà πs|æ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì mìïø£˝À¢ yê>±›Hê\T #˚dæ \_Δbı+~ ∫es¡≈£î #˚‘·T\T ô|’¬ø‹Ôq ø±+Á¬>dt bÕغì Á|ü»\T ‘·]$Tø=&ÉT‘ês¡ì sêC≤ nHêïs¡T. <˚X¯+˝À bÕغì eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ b˛sê≥+ #˚ùd+<äT≈£î ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~düTÔqï≥Tº sêC≤ ‘Ó*bÕs¡T.

y˚eT÷s¡T myÓTà˝Ò´ ‘·qj·TT&ÉT n<äèX¯´+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): y˚eT÷s¡T myÓTà˝Ò´ qø±ÿ Äq+<äu≤ãT ≈£îe÷s¡T&ÉT nœ˝Òwt Ä#·÷ø° \_Û+∫+~. Áoìyêdüsêe⁄‘√≥˝À nœ˝Òwt ñqï≥T¢ >∑T]Ô+∫q b˛©düT\T, ns¡“Hé md”Œ e<ä›≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. q>∑s¡+˝Àì \jÓ÷˝≤ |ü_¢ø˘dü÷ÿ˝Ÿ˝À @&√ ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï nœ˝Òwt bÕsƒ¡XÊ\≈£î yÓfi‚¢ düeTj·T+˝À Ç+{Ï qT+∫ ôd’øÏ˝Ÿô|’ ãj·T≥≈£î yÓfi≤¢&ÉT. dü÷ÿ\T≈£î yÓfi¯¢ø£eTT+<˚ n<äèX¯´eTj·÷´&Éì, dü÷ÿ\T˝ÀqT, ã+<ÛäTe⁄\ Çfi¯¢˝À¢qT, n‘·ì $TÁ‘·T\ Çfi¯¢˝Àq÷ >±*+#êeTì, mø£ÿ&Ü ø±qsêø£b˛e&É+‘√ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. #·+<ä÷ nH˚ $TÁ‘·Tì‘√ ø£*dæ ôd’øÏ˝Ÿô|’ yÓfi≤¢&Éì ø=+<äs¡T #ÓãT‘·THêïs¡ì b˛©düT\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Äq+<äu≤ãT |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T Hê\T>∑T {°eTT\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. m≥ºπø\≈£î nœ˝Òwt Ä#·÷ø° \_Û+#·&É+‘√ myÓTà˝Ò´ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√bÕ≥T, b˛©düT\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T.

‘Ó\+>±D˝À ª»>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À <√wüß\+‘ê C…’\T¬øfi≤¢*‡+<˚μ »>∑Hé ¬s’‘·TBø£å ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ Äs¡÷às¡T˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, m+.|æ. »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ 48 >∑+≥\ ¬s’‘·TBø£å #˚j·TqTHêïs¡ì Ä bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û u≤õ¬s&ç¶ >√es¡úHé¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. áHÓ\ 10, 11, 12 ‘˚B\˝À á Bø£å #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 10e ‘˚B ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Bø£å ÁbÕs¡+_Û+∫, 12e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î Bø£å eTT>∑TdüTÔ+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. bÕغ πø+Á<ä ø±sê´\j·T+˝À ‘Ó\+>±D H˚‘·\ düe÷y˚X¯+ eTT–dæq ‘·sê«‘· Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á Bø£å˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\T ô|<ä›dü+K´˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ¬s’‘·T ã‘·T≈£î n<Ûë«qï+>± ñ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eTVü‰H˚‘· &Üø£ºsY yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À eTVü‰sêÁwüº˝À |ü‹Ô <Ûäs¡\T |ü&çb˛‘˚, nø£ÿ&É ¬s’‘·T\T ≈£L&Ü Ä~˝≤u≤<é≈£î e∫à neTTà≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n|ü&ÉT Çø£ÿ&É ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ \_Û+#˚<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T\T –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ \_Û+#·ø£ n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. H˚&ÉT |üdüT|ü⁄ <Ûäs¡ eT÷&ÉT e+‘·T\T |ü&çb˛sTT+<äHêïs¡T. ô|≥Tºã&ç &ÉãT“\T ≈£L&Ü #˚‹øÏsêì |ü]dæú‹˝À ¬s’‘·T\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ¬s’‘·T Bø£å @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î ˇø£ d”º]+>¥ ø£$T{°ì ìj·T$T+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT |ò”E <Ûäsêï sêÁwüºyê´|üÔ+>± yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À ª|ò”E <Ûäsêïμ ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+~. ˇ+>√\T ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À »]π>|ò”E <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ bÕ˝§Z+{≤s¡T. »>∑Hé‘√bÕ≥T $<ë´]ú ˝Àø£+ yÓTT‘·Ô+ <Ûäsêï˝À ø£<ä+ ‘=ø£ÿqTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n_Ûe÷qT\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. |ò”E <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+~.

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ μ][xtsváLiμR∂LRiV @lLixqÌsV NSNRP ªRΩxmsˆμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ªRΩxmsˆV ¬ø¡[zqs©´s ™ylLi™´s\lLi©y bPORPQ @©´sVÀ≥œ¡≠sLiøR¡NRP ªRΩxmsˆμR∂©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso @xqsáV μ][xtsváV ¡∏R∂V¤…¡[ D©yıLRi¨s, ™´sVL][™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPLRiLS™´so @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ μ][xtsváNRPV bPORPQ xms≤R∂NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s @©yıLRiV. AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ™´sVLji¨sı @lLixqÌsVáV ªRΩxmsˆV™´s¨s ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μy lLi≤ÔT∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi @©yıLRiV. «¡gRi©±s ø≥yLÍki {tsQ»¡VÕ‹[ D©´sı ™yLRiLiμR∂LRiW LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s xqsx§¶¶¶«¡™´s©´sLRiVá©´sV μ][øR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRi¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV.@μ≥j∂NSLS¨sı @≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VN]¨s @≤ÔR∂LigS μ][øR¡VNRPV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. C ZNP[xqsVÕ‹[ zqs’¡H xmspLjiÚ Aμ≥yLSáV }qsNRPLjiLi¿¡LiμR∂¨s, ryLiVV lLi≤ÔT∂ @lLixqÌsV BLiμR∂VÕ‹[ J À≥ÿgRiLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ™´s©´sLRiVá©´sV G≠sμ≥R∂LigS μ][øR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRP≠sVøyËL][ ryOSQQ˘Ã¡V ≠sZa˝P[ztsQLi¿¡

d”;◊ ìy˚~ø£ ‘·|ü\‘·&Éø£ Bìô|’ $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ ‘·q yê<äqqT $ì|ædü÷Ô d”;◊ ìy˚~ø£+‘ê ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£ nì ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ]e÷+&é ]b˛s¡Tº düeT]Œ+#·≈£î+&Ü d”;◊ ø£düº&ûøÏ m˝≤

™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s©yıLRiV. øR¡»Ì¡Li ªRΩ©´s xms¨s ªy©´sV ¬ø¡[xqsVNRPV F°ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV Àÿμ≥R∂V˘Q\¤Õ¡©´s ˙xmsºΩINRP‰LRiW \¤«¡Ã¡VZNPŒœ¡˛NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. NSgS ªRΩ©´s\|ms μy≤T∂ «¡Ljigji©´s xmnsV»¡©´s\|ms LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsºΩÀ≥ÿ Fy…”¡ÕfiNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ©´sNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRigRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡Õ‹[ @˙NRP™´sWáV «¡LjigS∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. 1588 BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄\lLiæªΩ[ μyμyxmso Æ™sLiVV˘ @©y˘˙NSLiªRΩ ™´sV∏R∂W˘∏R∂V©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[¨s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂V¤Õ¡[ C @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV Æ™sŒœ¡ªy©´s©yıLRiV. @©´sL>RiVá BŒ˝œ¡©´sV ºdΩxqsVN]¨s }msμR∂áNRPV xmsLi¿¡|ms≤R∂ªy©´s©yıLRiV. Æ™sLiVV˘ BŒ˝œ¡©´sV ’¡øR¡ËgSŒ˝œ¡ß, @©y¥R∂áV, LjiOSQ NSLji¯NRPVáNRPV @LiÆμ∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ©´s©yıLRiV. A∏R∂V©´s ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ aS≈¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ©´sWªRΩ©´s xqsLi™´sªRΩ=LRi NS˘¤Õ¡Li≤R∂L`i©´sV ªRΩ©´s øyLi ¡L`iÕ‹[ A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV.

ªø£sêï≥ø£˝À eT<Ûä´+‘·s¡+ ‘·<∏ä´+μ

e&ç¶+|ü⁄˝Ò¢ì u&Ó®{Ÿ

u…+>∑fi¯Ss¡T, »qe] 3: ø£sêï≥ø£ n~Ûø±s¡bÕغ ;CÒ|”˝À HÓ\ø=qï n+‘·s¡Z‘· ≈£îeTTà˝≤≥\ ø±s¡D+>± @ø£åD≤HÓ’ïHê eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T e#˚à neø±X¯eTT+<äì |”d”d” N|òt |üs¡y˚TX¯«sY ù|s=ÿHêïs¡T. ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ |ü‘·q+ U≤j·TeTqï dü+πø‘ê\T n+<äT‘·THêïj·THêïs¡T. nsTT‘˚ á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î, mìïø£\≈£î ‘êeTT dæ<äΔ+>± ñHêïeTì Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\qT sêqTqï mìïø£\≈£î düqï<ä›+ #˚ùd+<äT≈£î áHÓ\ 9qT+∫ sêÁwüº+˝À |üs¡´{ÏkÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ b˛{° #˚ùd+<äTø≈£î ã\yÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ Á|üÁøÏj·T ≈£L&Ü Ä düeTj·T+˝À ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£≈£î dü+ã+~Û+∫ @◊d”d” z ãè+<ëìï sêÁcÕºìøÏ |ü+|æ+<äHêïs¡T. áHÓ\ 9 qT+∫ 12 es¡≈£î bÕغ e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® eT<ÛäTdü÷<ÛäHé $TÁdæÔ, d”m©Œ H˚‘· dæ<ä›sêeTj·T´‘√ ø£*dæ ‘êqT <äøÏåD ø£qï&É, ñ‘·Ôs¡ ø£qï&É, ñ&ç|æ, ∫ø£ÿeT>∑fi¯Ss¡T, •eyÓTT>∑Z õ˝≤¢˝À¢ |üs¡´{ÏkÕÔeTHêïs¡T. |ü]dæú‘·T\qT #·÷düTÔ+fÒ á j˚T&Ü~ nôd+;¢øÏ eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T ‘·|üŒeì|æk˛Ô+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· Ä]úø£ |ü]dæú‹ |üP]Ô>± ~yêfi≤rdæ+<äì Äs√|æ+#ês¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ≈£L&Ü M{Ïô|’ düMTø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+{≤eTì Äq+ #ÓbÕŒs¡T. ã&Ó®{Ÿ n+¬ø\ >±s¡&û˝≤ ø±≈£î+&Ü yêdüÔyê\≈£î <ä>∑Zs¡>± s¡÷bı+~kÕÔeTì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#˚ Ä]úø£ ˝≤yê<˚M\T áHÓ˝≤Ks¡T qT+∫ ÄHé˝…’Hé˝À »s¡|üqTqï≥Tº eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ÄHé˝…’Hé <ë«sêH˚ ø±+Á{≤≈£îº _\T¢\T #Ó*¢+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤ dü+πøåe÷ìï |üø£ÿqu…{Ϻ, m¬ø’‡CŸ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·T+ ô|+#·T≈£îH˚ Ä˝À#·q ˝Ò<äHêïs¡T. n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT+ ¬s+&ç+{Ïì düeT+>± uÒØE y˚dæ ø=‘·Ô ã&Ó®{ŸqT s¡÷bı+~kÕÔeTì eT+Á‹ Äq+ ‘Ó*bÕs¡T. Á|” ã&Ó®{Ÿ˝À uÛ≤>∑+>±H˚ s¡yêD≤ XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á^Hé#Ûêq˝Ÿ neT\T≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì eT+Á‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· dü+e‘·‡s¡+ Äغd” j·÷»e÷q´+ ¬s+&ÉTy˚\ ø=‘·ÔãdüT‡\T ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æ+<äì nHêïs¡T. yê{Ïì |ü]o*+∫ ‘·>∑Tìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ Äq+ ‘Ó*bÕs¡T. ã&Ó®{Ÿ˝À Ç]π>wüHé≈£î ô|<ä›|”≥ y˚kÕÔeTì, Äغd” ãdüT‡\ ø=qT>√\T≈£î s¡÷.200 ø√≥¢qT πø{≤sTT+#êeTì Ç|üŒ{Ïπø s¡÷.150 ø√≥¢qT $&ÉT<ä\ #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. $T>∑‘ê ì<ÛäT\T e÷]Ã˝À>± $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ã&Ó®{ŸqT m˝≤ |ü+|æ+#ê\qï <ëìô|’ 600 eT+~øÏ •ø£åD Ç#êÃeTì ‘Ó*bÕs¡T.

ø£≥ø£{≤˝À¢ e÷j·÷$ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... qT+∫ eT]ìï $esê\qT sêãfÒº+<äT≈£î ¬s+&ÉT yêsê\bÕ≥T ‘·eT ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê\ì d”;◊ ø√s¡TºqT ø√]+~. á |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡DqT πs|ü{ÏøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~.

G Æ™s[VLRiNRPV øyLÍki {tsQ»¡VÕ‹[¨s ™yLRiV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ©´sxtÌsQLi NRP÷¡gjiLiøyL][ zqs’¡H }qsNRPLjiLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV Àÿμ≥R∂V˘Q\¤Õ¡©´s ˙xmsºΩ INRP‰LRiV \¤«¡Ã¡V ZNPŒœ¡˛NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. «¡gRi©±s NRPLi|ms¨dsÕ˝‹[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV FsÕÿ |ms…ÌÿLRiV, FsNRP‰≤R∂ ©´sVLi≤T∂ }qsNRPLjiLiøyLRiV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSáV @¨dsı zqs’¡H }qsNRPLjiLi¿¡©´s Aμ≥yLSÕ˝‹[ D©yı∏R∂V©yıLRiV. «¡gRi©±s μ][zms≤T∂Õ‹[ ryLiVVlLi≤ÔT∂ ZNP[™´sáLi xqsW˙ªRΩμ≥yLji ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @©yıLRiV. NSgS ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μy lLi≤ÔT∂ Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi≤T∂ «¡gRi©±s\|ms ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤R∂VªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. «¡gRi©±s \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s xmsáV™´sWL˝RiV @©yıLRiV. NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡V  ¡LjiÕ‹[ «¡gRi©±s\|ms A∏R∂V©´s F°…‘¡cNTP NRPW≤y μj∂gSLRiV. «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ N]LiμR∂LRiV |msμÙR∂áV  ¡∏R∂V¤…¡[ D©yıLRi¨s ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ, «›◊d¡ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPLRiLS™´so @©yıLRiV. ≠søyLRifl· Aáxqs˘Li NS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™yLRiV  ¡∏R∂V»¡ D©yıLRi¨s, μk∂¨s¨s Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. «¡gRiºΩ xms’˝¡ZNP[xtsQ©±s \Æ™s£qs \¬ø¡LRi¯©±s ≠s«¡∏R∂V ryLiVV lLi≤ÔT∂ª][ ÕÿÀ≥œ¡Li F~Liμj∂©´s ™yLRiLiμR∂Lji\|ms©y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ryLiVVlLi≤ÔT∂ @lLixqÌsV J À≥ÿgRiLi

n|üŒ–kÕÔs¡ì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ ù|s¡T¢ yÓ\¢&ç+#·≈£î+&Ü n$˙‹ ìs√<Ûäø£#·≥º+ øÏ+<ä πødüT\T m˝≤ qyÓ÷<äT #˚kÕÔs¡ì d”;◊ì Á|ü•ï+#ês¡T. ø√s¡TºVü‰˝Ÿ˝À ‘·q πødüTqT ‘êH˚ yê~+#·T≈£îH˚ Ø‹˝À kÕsTT¬s&ç¶ ≈£L&Ü ‘·q yê<äqqT $ì|æ+#ês¡T. ‘·qqT Ç|üŒ{Ïπø d”;◊ |ü\T <äbòÕ\T $#ês¡D »]|æ+<äì, ‘·q düeTj·TeT+‘ê eè<∏ë #˚dæ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ‘·q|ü≥¢ <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+#ês¡ì kÕsTT¬s&ç¶ Hê´j·TeT÷]ÔøÏ |òæsê´<äT

#˚XÊs¡T. n¬sdüTºqT eTT+<˚ }Væ≤+#êqì #ÓbÕŒqì #ÓbÕŒs¡T. $#ês¡D dü+<äs¡“¤+˝À ‘·q Hê´j·Tyê~øÏ düVü≤ø£]+#˚ $<Ûä+>± ‘·qqT nqTeT‹+#ê\ì ø√sês¡T. M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê $#ês¡D »s¡|üe<ä›ì y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. ‘·qqT d”;◊ ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#·e<ä›ì ø√sês¡T. nsTT‘˚ kÕsTT¬s&ç¶ nuÛÑ´s¡úqqT Hê´j·TeT÷]Ô ‹s¡düÿ]+#ês¡T. E´&çwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT kÕ<Ûës¡D e´øÏÔ˝≤ ãj·T≥≈£î sêe&É+ ≈£î<äs¡<äì #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ ‘·q Hê´j·Tyê~‘√ e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î ø=+‘· düeTj·T+ Çyê«\ì kÕsTT¬s&ç¶ ø√s¡&É+‘√ Hê´j·TeT÷]Ô n+<äT≈£î n+^ø£]+#ês¡T. ‘·q Hê´j·Tyê~‘√ düTe÷s¡T >∑+≥ùd|ü⁄ kÕsTT¬s&ç¶ #·]Ã+#ês¡T.

|ü⁄s√>∑$T+#ê*

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. eTH√àVü≤Hé n_Ûq+~+#ês¡T. 12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£ n+‘êìø£˝≤¢ ôd’Hé‡ ØôdsYà n+&é &Óe\|tyÓT+{Ÿ s¡+>∑+ Ks¡TÃqT Ç|ü&ÉTqï J&û|”˝À ˇø£XÊ‘·+ qT+∫ ø£˙dü+ ¬s+&ÉTXÊ‘êìøÏ ô|+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. |ü_¢ø˘`Áô|’y˚≥T uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ Bìì eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ dü÷∫+#ês¡T.


ìrXŸ ø£Hêï Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&˚ dü+|üqTï&ÉT! bÕ{≤ï, »qe] 3: ;Vü‰sY eTTK´eT+Á‹ ìrXŸ ≈£îe÷sY ø£Hêï Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ìXÊ+‘Y dü+|üqTï&ÉT. ìrXŸ ≈£îe÷sY, Äj·Tq eT+Á‹es¡Z düVü≤#·s¡T\T ‘·eT ÄdüTÔ\ $esê\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚dæq|ü&ÉT á $wüj·T+ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. ìXÊ+‘Y≈£î kı+‘· ø±s¡T ˝Ò<äT. ø±ì s¡÷. 11.80 \ø£å\T $\Te #˚ùd ÄuÛÑs¡D≤\T ñHêïsTT. ìrXŸ≈£î s¡÷. 2.70 \ø£å\T $\Te #˚ùd 2007 yÓ÷&É˝Ÿ XÊ+Á‘√

ø±s¡T ñ+~. ø±ì Äj·Tq e<ä› ñqï ÄuÛÑs¡D≤\T $\Te s¡÷. 52 y˚\T e÷Á‘·y˚T. ìrXŸ ≈£îe÷sY düeT]Œ+∫q ÄdüTÔ\ |üÁ‘ê\ Á|üø±s¡+, Äj·Tq≈£î ˇø£ bÕ‘· {Ï$ ôd{Ÿ, ˇø£ bÕ‘· msTTsY ø£+&çwüqsY, ˇø£ Á|òæ&é®, ˇø£ ≈£L\sY, ¬s+&ÉT Äe⁄\T, eT÷&ÉT <ä÷&É\T ñHêïsTT. eTs=ø£ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq $wüj·Ty˚TeT+fÒ |üPØ«≈£î\ ÄdæÔøÏ j·T»e÷ì ìrXŸ ø±≈£î+&Ü Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ø±e&É+. Ä ÄdæÔ˝À uÛ≤>∑+>± q\+<ä õ˝≤¢ ø£˝≤´DY_|òü÷ Á>±eT+˝À e´ekÕj·T uÛÑ÷$T ñ+~. bÕ{≤ï˝Àì $˝≤düe+‘·yÓTÆq ÁbÕ+‘·+ ø±+ø£sYu≤>¥˝À >∑\ eTs=ø£ bÕ¢{Ÿ ≈£L&Ü ìXÊ+‘Y ù|s¡T MT<˚ ñ+~. ;Vü‰sY eTTK´eT+Á‹øÏ s¡÷. 46 y˚\ q>∑<äT, eT÷&ÉT u≤´+≈£î nøö+≥¢˝À s¡÷. 38 y˚\T ñ+&É>±

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

<∏ëH˚‘√ nqï<ë‘·≈£î rÁeqwüº+ gRiVLi»¡WLRiV, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ¥yÆ©s[ ªRΩVFy©´sV ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´sÃ˝¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. ªRΩVFny©´sV ºdΩLRiLi μy…”¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ Aμj∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ xmsLi»¡Ã¡V ¨ds»¡ ™´sVV¨s gSLiVV. F~ÕÿáV ¬ø¡LRiV™´soá©´sV ªRΩázmsxqsVÚ ©yıLiVV. ©´sWªRΩ©´s xqsLi™´sªRΩ=LRiLi \lLiªRΩVáNRPV ≠suyμR∂Li ≠sVgji÷¡ËLiμj∂. lLi[xms¤Õ˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩ LRi’d¡Õ‹[ ≠sV©´sV™´sVV, |msxqsLRi, Æ™sVVNRP‰ «‹©´sı, æªΩÃ˝¡, xmsøR¡Ë«‹©´sı rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xqsV™´sWLRiV 11 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ μyμyxmsogS 70aSªRΩLi Æ™sVVNRP‰ «‹©´sı, 25 aSªRΩLi ≠sV©´sV™´sVV, ™´sVL][ @ LiVVμR∂V aSªRΩLi |msxqsLRi xmsLi»¡ rygRiVÕ‹[ ™´soLiμj∂. ≈¡Lki£mns @©´sLiªRΩLRiLi lLiLi≤][ xmsLi»¡gS ≠ds…”¡¨s rygRiV ¬ø¡[ xqsVÚ ©yıLRiV. øyÕÿ ø][»˝¡ N][ªRΩáV N][zqs JÆμ∂á\|ms D©´sı ™´sLji xmsLi»¡ NRP¤Œ¡˛μR∂V¤…¡[ ¨ds»¡ ™´sVV©´sgRi»¡Liª][ \lLiªRΩV áV DxqsWLRiV ™´sVLi»¡V©yıLRiV. N_áV \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. ¬ø¡[ºΩμyNS ™´s¿¡Ë©´s xmsLi»¡ INRP‰ryLjigS ¨ds»¡™´sVV©´sgRi»¡Liª][ |ms…Ì”¡©´s |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV NRPW≤y ™´s¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRP

Äj·Tq ≈£îe÷s¡Tì ù|]≥ s¡÷. 46 \ø£å\ q>∑<äT ñ+~. ìrXŸ Á|üø£{Ï+∫q ÄdüTÔ\ Á|üø±s¡+, Äj·Tq #·sêdüTÔ\ $\Te s¡÷. 6.15 \ø£å\T ø±>±, ìXÊ+‘Y #·sêdüTÔ\ $\Te s¡÷. 73.60 \ø£å\T. ìrXŸ 2010-11˝À s¡÷. 1,62,193 y˚Ts¡≈£î Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï (◊{Ï) ]≥sYï <ëK\T #˚XÊs¡T. ìXÊ+‘Y n<˚ ø±˝≤ìøÏ s¡÷. 2,50,410 y˚Ts¡≈£î ◊{Ï ]≥sYï <ëK\T #˚XÊs¡T. ìrXŸ, Äj·Tq eT+Á‹es¡Z düVü≤#·s¡T\T 28 eT+~ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ ‘·eT ÄdüTÔ\ $esê\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚XÊs¡T. ;Vü‰sY Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±]ø£ yÓuŸôd’{Ÿ˝À yê{Ïì |ü]o*+#·e#·TÃ. bÕs¡<äs¡Ùø£‘·qT ø=qkÕ–+#·&ÜìøÏ, n$˙‹ô|’ b˛sê&É&ÜìøÏ ìrXŸ, Äj·Tq eT+Á‹es¡Z düVü≤#·s¡T\T ‘·eT ÄdüTÔ\ $esê\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·T&É+ Ç~ es¡Tdü>± ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡+.

\lLiªRΩVáV μj∂NRPV‰ª][øR¡¨s zqÛsºΩÕ‹[ ™´so©yıLRiV. ¥yÆ©s[ ªRΩVFy©´sV ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ NRPVLRiVxqsVÚ©´sı @NSá ™´sL<SáNRPV \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV ©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi LS˙ºΩ ©´sVLi≤T∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ Fs≤R∂æªΩLjizms ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPVLRiVxqsVÚ©´sı ™´sL<SáV Æ™s[LRiVaRP©´sgRi, ≠sV©´sV™´sVV, |msxqsLRi, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı \lLiªRΩVáV @aRP¨sFyªRΩLigS ™´sWLSLiVV. LRi’d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ μy Œÿ*NRPV ¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Ú ∏R∂V»¡Liª][ Æ™s[LRiVaRP©´sgRi, ≠sV©´sV™´sVV, |msxqsLRi, Æ™sVVNRP‰«‹©´sıá©´sV ˙xmsªy˘ ™´sWı∏R∂V xmsLi»¡Ã¡©´sV FsLiøR¡VNRPV¨s ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 5Æ™s[á FsNRPLSá ™´sLRiNRPV rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ xmsμj∂, xmsμj∂}§¶¶¶©´sV L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi≤T∂ ≠sªRΩÚ©yá©´sV øR¡Õ˝ÿLRiV. ≠sªRΩÚ©yáV øR¡÷˝¡©´s 25 L][«¡ŸÃ¡Õ‹[xmso @μ≥j∂NRP ™´sL<SáV NRPVLjizqs©´s »˝¡LiVVæªΩ[ Æ™s[L˝RiV ™´s¬ø¡[Ë ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. aRP¨s™yLRiLi LS˙ºΩ ©´sVLi≤T∂ μR∂VNTP‰™´sL<RiLi NRPVLRi™´s»¡Liª][ F~ÕÿÕ˝‹[ ¨dsLRiV ¨s÷¡¿¡Liμj∂. \lLiªRΩVáV ¨ds…”¡¨s F~Õÿá ©´sVLi≤T∂ ¡∏R∂V»¡NRPV xmsLi}ms ∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sV ™´so©yıLRiV. ª]÷¡μR∂aRPÕ‹[ ™´so©´sı ≠sV©´sV™´sVV C ™´sL<RiLi ™´sÃ˝¡ FsμR∂VgRiVμR∂á ªRΩgÊjiF°LiVV μj∂gRiV ¡≤T∂ N][Õ‹[ˆπ∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s

™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi NRPW≤y ™´sL<RiLi BÕÿlgi[ N]©´srygjiæªΩ[ xmsLi»¡Ã¡\|ms xmspLjiÚgS AaRPáV ™´sμR∂VáV N][™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV ©yıLRiV.À≥œ¡…Ì”¡˙F°Ã¡V ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ Aμj∂™yLRiLi NRPV Ljizqs©´s À≥ÿLki ™´sL<RiLi Æ™sVVNRP‰«‹©´sı rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı \lLiªRΩVá©´sV ¨sLSaRPNRPV gRiVLji ¬ø¡[zqsLiμj∂. ª]áVªRΩ Æ™sVVNRP‰«‹©´sıNRPV rygRiV¨dsLRiV xqsLRixmnsLS B™´s*¤Õ¡[™´sV¨s @ μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Ú ∏R∂V»¡Liª][ N]LiªRΩÆ™s[VLRi \lLi ªyLigRiLi ≠sV©´sV™´sVV, |msxqsLRi xmsLi»¡\|ms AxqsNTPÚ NRP©´sxmsLjiËLiμj∂. C ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ¥yÆ©s[ ªRΩVFy©´sV \lLiªyLigS¨sı ©´suÌyáFy¤ÕÍ¡[zqsLiμj∂. ™´sLji F~ÕÿÕ˝‹[ ¨ds LRiV ¨sá* ™´soLi≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡ Æ™sVVNRP‰ μR∂aRPÕ‹[ ™´so©´sı Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, ≠sV©´sV™´sVV \|msL˝RiV ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ™´soLi≤R∂μR∂¨s \lLiªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ LRi’d¡ xmsLi»¡\|ms Æ™s¿¡ËLi¿¡©´s Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ©´sxtÌsQF°NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s @©´sıμyªRΩáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.x msLi»¡ ©´sxtÌsQLi\|ms Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´s˘™´sry∏R∂W μ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©y Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi @LiμR∂≤R∂Li xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶LigSÆ©s[ DLiμj∂.

3 ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe] 2012

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sL˝RiORPQ ˘Liª][ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV Aáxqs˘Li ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,»qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS ˙Fy¤«¡NÌRPVá ¨sLS¯fl·Li Aáxqs˘™´sV ™´soªRΩVLiμR∂¨s ’d¡¤«¡[zms —¡Õ˝ÿ @μR∂˘QORPV≤R∂V gRiLigSlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ©´sLS=xmspL`i, B©y∏R∂Vª`Ω©´sgRiL`i ˙gS™´sWá ™´sVμ≥R∂˘ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s gRi»Ì¡VcF~≤T∂¿¡©´s ™ygRiV μy* LS rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ¨sLji¯Li¿¡©´s ˙Fy¤«¡NÌRPV μy*LS rygRiV¨dsLRiV FsxmsˆV≤R∂V @Liμj∂ryÚLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLi øyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AáORPQ ˘Li, NRPLi˙…ÿNÌRPL`i ¨sL˝RiORPQ ˘Liª][ ˙xmsºdΩ G≤yμj∂ ™´s˘∏R∂VLi |msLjigji GŒ˝œ¡ß gRi≤R∂VxqsVÚ©´sı \lLiªRΩVáNRPV ™´sW ˙ªRΩLi ¨dsLRiLiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. gRi»Ì¡Vc F~≤T∂¿¡©´s ™ygRiV ˙Fy¤«¡NÌRPVª][ Fy»¡V rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li øR¡≤y¨s\ZNPªRΩ™´s*NSáV «¡Ljizms©´s NSáV™´s xms©´sVá©´sV ÀÿÕ‹‰Li≤R∂ B©±søyLÍki LS¤«¡[aRP*L`i, NTPry©±s Æ™sWLRiË LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ lLiLi«¡L˝Ri gRiLigSLSLi, ¿¡Ã¡V‰Lji À≥ÿ«¡©´sı, gRiLigSμ≥R∂L`i, ’d¡ ¤«¡[\Æ™sFsLi —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ $¨s™y£qs, xqsV™´sV©±s xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV.gRi»Ì¡VcF~≤T∂¿¡©´s ™ygRiV μy*LS NRP™´sV¯L`ixms÷˝¡, Æ™sWLSÚ≤`∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[ ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sμ≥R∂VáV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©y Æ©s[…”¡NUP xms©´sVáV xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSLi˙…ÿNÌRPL`i ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sÃ˝¡ |qsLi…fi À≥œ¡W≠sV NRPW≤y ªRΩ≤T∂¿¡©´s FyFy©´s F°¤Õ¡[μR∂¨s gRiLigSlLi≤ÔT∂ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @Õÿlgi[ gRi»Ì¡VcF~≤T∂¿¡©´s ™ygRiV ©´sVLi¿¡ N]©´sxqs™´sVVLiμR∂L`i ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[NTP ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ ¨s≠sVªRΩÚLi ªRΩ™´s*NSáV «¡Ljizms©´s ˙xmsμ≥y©´sNSáV™´s xms©´sVáV BLiNS xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV.

Vü≤C≤¬s ≈£î˝≤kÕ>± ñ+fÒH˚ Á|ü#ês¡+ |ü⁄D…, »qe] 3: XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\T »s¡>∑qTqï ◊<äT sêÁcÕº\˝À kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô nHêï Vü≤C≤¬s ‘·\ô|{Ϻq Á|ü#ês¡+ |üP]Ô>± Äj·Tq Äs√>∑´+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+<äì nHêï ãè+<ä+ düuÛÑT´&ÉT ns¡$+<é ¬øÁõyê˝Ÿ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ªn~ |üP]Ô>± Äj·Tq Äs√>∑´+ô|’q, yÓ’<äT´\ dü÷#·q\ô|’q Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~μ nì ns¡$+<é ¬øÁõyê˝Ÿ |ü⁄D…˝À $˝Òø£s¡T\‘√ #ÓbÕŒs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢≈£î nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£Ô+ #˚dæq sê»ø°j·T bÕغ\≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·T&Üì¬ø’ ‘êqT mìïø£\T »s¡>∑qTqï ◊<äT sêÁcÕº\˝À |üs¡´{Ï+#·>∑\qì nHêï Vü≤C≤¬s Ç+‘·≈£î eTT+<äT Á|üø£{Ï+#ês¡T. nHêï Vü≤C≤¬s #Ûêr dü+ã+~Û‘· s¡T>∑à‘· qT+∫ Áø£eT+>± ‘˚s¡T≈£î+≥Tqï+<äTq nHêï ãè+<ä+ ø√sY ø£$T{° ‘·<äT|ü] düe÷y˚X¯+ ‘˚Bì ‘·«s¡˝À Ksês¡T #˚j·TqTqï≥T¢ ¬øÁõyê˝Ÿ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ªe÷≈£î, düeTdüÔ <‚XÊìøÏ nHêï Äs√>∑´y˚T n‘·´+‘· Á|ü<Ûëq+μ nì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±>±, Vü≤C≤¬s≈£î ∫øÏ‘·‡ #˚düTÔqï &Üø£ºsY |üsê>¥ kÕ+#Ó{Ï Äj·Tq≈£î ◊<äT s√E\ bÕ≥T Ç+Á{≤Mqdt @+{°ãjÓ÷{Ïø˘‡ Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ˇø£ HÓ\ bÕ≥T ˇ‹Ô&çøÏ >∑Ts¡j˚T´ m≥Te+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\qT ˝Ò<ë ìsêVü‰s¡ Bø£åqT #˚|ü≥ºe<ä›ì Vü≤C≤¬søÏ yÓ’<äT´\T dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T.

˝Àø˘bÕ˝Ÿô|’ sêh|ü‹ e<ä›≈£î _C…|æ sêj·Tu≤s¡+ q÷´&Ûç©¢, »qe] 3: ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ ◊ø£´ Á|ü>∑‹o\ ≈£L≥$T (j·TT|æm) Á|üuÛÑT‘·«+ ªe´eVü≤]+∫q rs¡Tô|’ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ) $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\qT dü+~Û+#·kÕ–+~. _C…|æ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û s¡$X¯+ø£sY Á|ükÕ<é q÷´&Ûç©¢˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªsê»´düuÛÑ˝À _\T¢≈£î 140 dües¡D\qT Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ >∑T]+∫ ø±+Á¬>dt |òæsê´<äT #˚k˛Ô+~. nsTT‘˚, ˝Àø˘düuÛÑ˝À 76 dües¡D\qT Á|ü‹bÕ~+∫q ‘·s¡Tyê‘· _\T¢qT ÄyÓ÷~+#ês¡T ø£<ëμ nì nHêïs¡T. ªÁ|üC≤kÕ«e÷´ìï ø±bÕ&É+&çμ nH˚ ‘·eT Á|ü#ês√<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± _C…|æ m+|æ\T >∑Ts¡Tyês¡+ (5q) sêh|ü‹ Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝ŸqT ø£\TdüTø=ì ÄyÓT ªCÀø±´ìïμ n]úkÕÔs¡T. j·TT|æm uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üø£å+ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt ({Ïm+dæ) ≈£L&Ü m>∑Te düuÛÑ˝À dües¡D\≈£î &çôd+ãsY 28q H√{°dt Ç∫Ã+<äì, ø±ì _\T¢ô|’ #·s¡Ã ˇø£ s√E ‘·s¡Tyê‘· yÓTT<ä˝…’+<äì s¡$X¯+ø£sY Á|ükÕ<é ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ªÁ|üuÛÑT‘·« eP´Vü≤+μ Á|üø±s¡y˚T ªá |ü]D≤e÷\T #√≥T #˚düT≈£îHêïj·Tμì _C…|æ Äs√|æ+∫+~. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\qT ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ #·s¡Ã ì$T‘·Ô+ eT÷&ÉT s√E\T bı&ç–+#·>± $õ˝ŸuÀ¢j·TsY‡ s¡ø£åD _\T¢qT, ∫es¡≈£î ˝Àø˘bÕ˝Ÿ #·s¡Ã≈£î dü+ã+~Û+∫q nqTã+<Ûä nC…+&ÜqT ≈£L&Ü ª∫e] ø£åD+˝À |ü+|æD° #˚XÊs¡Tμ nì _C…|æ Äs√|æ+∫+~.

N][ø`¡ ™´sVLRifl·Liª][ NRPáªRΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ≠dsV©y NTPL][zqs©±s F°xqsVN]¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘

zs¡T>∑\T¢ y˚&Ó≈£îÿ‘√+~ #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥qô|’ ìs¡düq\T es¡+>∑˝Ÿ, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ Äs¡Tq #·+Á<äu≤ãT es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ |üs¡´≥q H˚|ü<∏ä´+˝À {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ\ eT<Ûä´ e÷{≤\ j·TT<äΔ+‘√ õ˝≤¢ sê»ø°j·T+ y˚&Ó≈£îÿ‘√+~. ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘˚ õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#ê\ì {ÏÄsYmdt |ü≥Tº|ü&ÉT‘√+~. ‘·q yÓ’K]ì Á|üø£{Ï+#·≈£î+&Ü |üs¡´{ÏùdÔ #·+Á<äu≤ãTqT õ˝≤¢˝À n&ÉT¶≈£î+{≤ eTì Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. Äs¡Te ‘˚Bq #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q≈£î e´‹πsø£+>± õ˝≤¢ã+<é≈£î CÒ@d”, {ÏÄsYmdt |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥qqT ìs¡dædü÷Ô õ˝≤¢˝À ‘Ó\+>±D yê<äT\T, CÒ@d”, {ÏÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT ùdºwüHé >∑q|üPsY˝À {ÏÄsYmdt m˝Ÿ|æ ñ|ü H˚‘· {Ï.Vü≤Øwtsêe⁄ |ü˝…¢u≤≥ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ñ|ümìïø£\T ‘·eT |üìrs¡T≈£î ¬s|òü¬s+&É+ ø±<äqï eTTK´eT+Á‹ yê´K´\T ø±+Á¬>dt bÕغ #˚‘·T˝…‘˚Ôdæ+<äqï &ÜìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. á ÁbÕ+‘êìï ≈£L&Ü dæ~Δù|≥˝≤>±H˚

#·÷düT≈£î+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Á|üø£≥q #˚dæq ‘·sê«‘˚ #·+Á<äu≤ãT õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#ê\ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À nÁ&Édt >∑\¢+‘Ó’q {Ï&ç|æ y˚Tø£b˛‘·T >±+;Ûsê´ìï Á|ü<ä]Ùk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. {ÏÄsYmdt m˝Ÿ|æ H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY, e÷J m+|æ $H√<é≈£îe÷sY, bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT &Üø£ºsY |üs¡y˚TX¯«sY, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ $qjYTuÛ≤düÿsY, e÷J myÓTà˝Ò´ {Ï.sê»j·T´ ‘·~‘·s¡ {ÏÄsYmdt H˚‘·\+‘ê õ˝≤¢˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ düe÷y˚XÊ\T, ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #·+Á<ä u≤ãT |üs¡´≥qqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü»\qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚düTÔ Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢ &Üs¡T. ùdºwüHé>∑q|üPsY e÷J myÓTà˝Ò´ {Ï.sê»j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêqTqï ñ|ü mìïø£\T ‘Ó\+>±D yê<ëìøÏ, ‘Ó\+>±D Á<√Vü‰ ìøÏ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï b˛sê≥eTì nHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt≈£î zfÒùdÔ #·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DY≈£îe÷sY≈£î zfÒdæ qfÒºqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D yê<ëìï ¬>*|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü»\+‘ê dæ<äΔ+ ø±yê\ì sê»j·T´ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. {ÏÄsYmdt m˝Ÿ|æ H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·+Á<ä<ä+&ÉT ù|s¡T‘√ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ düVæ≤+#·uÀeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n¬sdüTº\T, H√{°düT\T, b˛©düT\‘√ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ >=+‘·TH=ø±ÿ\ì #·÷düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ yÓÁ]‘·qy˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. |üÁ‹ø±

CITATION IN THE COURT OF THE PRL, CIVIL JUDGE (SR.DN) & CJM MEMBER M, A, CT, GULBARGAM.V.C. NO. 797/2010, Ramu S/o Tayappa Waddar, Age: 28 years, Occ: Now nil, R/o Kontanpalli now residing at Reddy Nilayam, H.No.816, Darga Road, Gulbarga. V/s

…Petitioner...

1.Devantha Reddy S/o Hanmantha Reddy, Age: 40 years, Occ: Business, R/o Plot No.8, Phase 1 Dharmareddy Colony, Kukutpally, Hyderabad, Ap. 2. The Oriental Insurance Co, Ltd., Through its Divisional Manager, Bilgundi Complex, Near Mini Vidhan Soudha, Gulbarga. …Respondents. To, The above named Respondent No.1, Whereas, the above named petitioner has filed the petition claiming the compensation of .5,00,000/- for the injury sustained by the petitioner in the road accident involved vechile Tanker Lorry bearing Reg. No.AP-28/U-9461 dated: 5-2-2010 at about 2-15 p.m. near Kontanpalli Adki Main Road. The summons issued through court and RPAD to you were returned unserved as you are intentionally avoiding receiving them.Therefore, you are hereby directed to appear before the on'ble Court in person or through a pleader on 121-2012 at about 11-00 A.M. to answer the claim petition. If you fail to appear on the said date and time, the case will be heard and decided in your absence on merits.Given under my hand and seal of the court, on this the 12th day of December-2011. SdSd/ Chief Ministerial Officer Advocate for petitioner. CJM court DeepakTailor JanataLayout, S.B.TempleRoad, Gulbarga.

//By Order of the Court// (Sri R.T. Ankalkar) Civil Judge (Sr, Dn) & GULBARGA

Á|üø£≥q\T #·÷dæ ‘Ó\+>±Dyê<äT\≈£î H√{°düT\T ÇdüTÔqï b˛©düT XÊK $eø£å #·÷|ü⁄‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘·eTô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚düTÔqï b˛©düT\T #·+Á<äu≤ãTqT n&ÉT¶≈£î+fÒ <ä+#·+ &ç.. H˚qT #·÷düT≈£î+{≤qì u…~]düTÔqï mÁs¡u…*¢ô|’ m+<äT≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚j·Ts¡ì áf…\ Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ‘ê{≤≈£î #·|ü⁄Œ\≈£î uÛÑj·T|ü&ÉuÀeTì nHêïs¡T. e´ekÕj·T+ <ä+&É>∑qï #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T\ düeTdü´\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É&É+ <äj·÷´\T y˚<ë\T e*¢+∫q≥Tº ñ+<äì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT &Üø£ºsY |üs¡y˚TX¯«sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @ ˇø£ÿ Á>±eT+˝À {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î e+<ä z≥T¢e∫ÃHê ‘Ó\+>±D yê<ä+ ˝Ò<äì Á|ü#ês¡+ #˚ùd Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. n+<äTe\¢ Ä bÕغ\≈£î ˇø£ÿ z≥T ≈£L&Ü sê≈£î+&Ü Á|ü»\T #·÷&Ü\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>±ìøÏ {Ï&ç|æ Hê´j·T+ #˚dæ+<ä+≥Tqï Ä bÕغ H˚‘·\T ãVæ≤s¡+>∑ #·s¡Ã≈£î sêyê\ì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. e÷J m+|æ $H√<é≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &çôd+ãsY 9Hê{Ï Á|üø£≥q ‘·sê«‘· d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ø±eP], \>∑&ÉbÕ{Ï, s√X¯j·T´ ‘·~‘·s¡T\≈£î #·+Á<äu≤ãT mìïkÕs¡T¢ bò˛Hé #˚XÊ&√ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ ãj·T≥ ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ yÓT&É\T e+∫ &çôd+ãsY 9Hê{Ï Á|üø£≥q #˚sTT+#êeTì, e∫Ãq ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îqï~ #·+Á<äu≤uÒqì ‘Ó\+>±D Á|üø£≥qqT ìØ«s¡´+ #˚XÊs¡ì Äj·Tq <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î n&ÉT¶ø±<ä+≥Tqï #·+Á<äu≤ãT πø+Á<ëìøÏ Ä $wüj·÷ìï ˝ÒKsêj·÷\ì nHêïs¡T. düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] Á|üø£{Ï+#êπø õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. {ÏÄsYmdt H˚‘·\ Á|üø£≥q\T, Á|üj·T‘êï\ô|’ {Ï{Ï&ç|æ H˚‘·\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

≠saS≈¡xms»¡ıLi,»qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVL][ ≠suyμR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. •¶¶¶NUP N][ø`¡ À≥ÿxqs‰L`iLS™´so x§¶¶¶ªRΩ˘©´sV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP ≠dsV©y @Æ©s[ •¶¶¶NUP ˙NUP≤yNSLjifl”· AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ BμÙR∂LRiV ˙NUP≤yNSLRiVáV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´sª][ —¡Õ˝ÿ ˙NUP≤yNSLRiVÕ˝‹[ ≠suyμR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ªy…”¡¬ø¡»˝¡Fy¤Õ¡LiÕ‹[ ≠dsV©y @Æ©s[ •¶¶¶NUP ˙NUP≤yNSLjifl”· AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ALig˝Ri ©´sWªRΩ©´s xqsLi™´sªRΩ=LRi Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s g]≤R∂™´sÕ‹[ rÛy¨sNRP •¶¶¶NUP N][ø`¡ NRP™±sV ˙NUP≤yNSLRiV≤R∂V À≥ÿxqs‰LRi LS™´so x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiV\lLi©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. À≥ÿxqs‰LRi LS™´so ™´sVXºΩª][ ™´sV©´srÛyxmsLi ¬ø¡Liμj∂©´s ≠dsV©y ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi BLi…˝‹[ Fs™´sLRiW ¤Õ¡[¨s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NTPL][zqs©±s F°xqsVN]¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ≠dsV©y ≤T∂˙gki \|mns©´s÷¡∏R∂VL`i øR¡μR∂V™´soª][Liμj∂. CÆ™sVNRPV À≥ÿxqs‰LRi LS™´so gRiVLRiV™´so. À≥ÿxqs‰LRi LS™´soª][ ≠dsV©yNRPV GÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS xmsLjiøR¡∏R∂VLi DLiμj∂. A∏R∂V©´s ™´sÆμÙ∂[ •¶¶¶NUP Æ©s[LRiVËNRPVLiμj∂.À≥ÿxqs‰LRi LS™´so x§¶¶¶ªRΩ˘ ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ≠dsV©y NRPŒÿaSáNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi NRPW≤y ªy©´sV Æ™sŒ˝œ¡©´s¨s ¬ø¡zmsˆ BLi…˝‹[Æ©s[ DLi≤T∂F°LiVVLiμj∂. À≥ÿxqs‰LRi LS™´so, ≠dsV©y ™´sVμ≥R∂˘ ˙}ms™´sV ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi D©´sı»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiμj∂. GÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS ™yLRiV ˙}ms≠sVLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ @ªRΩ¨s ™´sVXºΩ¨s ªRΩ»Ì¡VcN][¤Õ¡[NRP AÆ™sV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠dsV©y ¡Liμ≥R∂V™´soáV ™´sW˙ªRΩLi BμÙR∂LRiV ™´sVLi¿¡ }qsız§¶¶¶ªRΩVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NSgS ALig˝Ri ©´sWªRΩ©´s xqsLi™´sªRΩ=LRi Æ™s[≤R∂VNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≤T∂|qsLi ¡L`i 31©´s LS˙ºΩ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿxqs‰LRi LS™´soNRPV «¡⁄¨s∏R∂VL`i •¶¶¶NUP ˙NUP≤yNSLRiV≤T∂ª][ xqs*ሠxmnsVLÒRi «¡LjigjiLiμj∂. A «¡⁄¨s∏R∂VL`i ˙NUP≤yNSLRiV≤R∂V A˙gRix§¶¶¶Liª][ ZNP[N`P NRP…fi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV æªΩ¿¡Ë©´s NRPºΩÚª][ À≥ÿxqs‰LRi LS™´so NRP≤R∂xmsoÕ‹[ F~≤T∂øy≤R∂V. •¶¶¶zqsˆ»¡Õfi ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[Õ‹[gSÆ©s[ @ªRΩ©´sV ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V.

@LigRi©±s™y≤U∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms @áxqsªRΩ*Li ªRΩgRiμR∂V Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ , »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV, A∏R∂Wá xqs™´sVxqs˘Ã¡ ©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s GH…‘¡∏R∂VW{qs ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ™´sVVLRi◊d¡μ≥R∂L`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @LigRi©±s™y≤U∂áV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡øR¡≤R∂LiÕ‹[ xqsLS‰L`i @áxqsªRΩ*Li ˙xmsμR∂Lji+r°ÚLiμR∂©yıLRiV. xqs™´sV«ÿ¨sNTP FsLiª][ }qs™´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠dsLjixms»˝¡ ¨sL˝RiORPQ ˘Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. øy÷d¡øyá¨s “¡ªyáª][ Dμ][˘gSáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı xqsLS‰L`i ™yLji }qs™´sá©´sV gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV,A∏R∂Wá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáVgS gRiVLjiÚLiøyá©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2011 G˙zmsÕfi ©´sVLi¿¡ |msLi¿¡©´s g_LRi™´s Æ™s[ªRΩ©´sLi, 9Æ©sáá GLji∏R∂VL`i=©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ™´sW˘¿¡Lig`i ˙gSLi»¡Vª][ Fy»¡V LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙gSLi»¡V©´sV NRP÷¡zms B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xmsbPË™´sV¤À¡LigSÕfi, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚áՋ[ ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV, A∏R∂WáV ≠sμ≥j∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ øR¡¨sF°æªΩ[ FsÕÿLi…”¡ BLi»¡LRiW*Q˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™yLRixqsVáNRPV Dμ][˘gSáV B™y*á¨s, zmsLiø≥R¡©±s r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøyá¨s, —¡Õ˝ÿÕ‹[ Δÿ◊d¡gS D©´sı xqsWxmsL`i\Æ™s«¡L`i F°xqÌsVá©´sV —¡Õ˝ÿ ™yLjiª][Æ©s[ À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV.

ø=+&Éø√q˝À¢...n_Ûeè~Δ M∫ø£\T ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): FyLRi*ºdΩxmsoLRiLi gRiªRΩLiÕ‹[ N]Li≤R∂ bP≈¡LRi ˙gS™´sWáNRPV Æ™sŒ˝ÿáLi¤…¡[ Fs©Ø[ı @™´sxqÛsáV xms≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ. DFyμ≥y˘∏R∂VVáV, \Æ™sμR∂˘ zqs ¡˜Liμj∂ Æ©sáNRPV INRPryLji Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPW ¨sLSxqsNRPÚªRΩ. ™y˘μ≥R∂Vá ÀÿLji©´s xms≤T∂æªΩ[ ˙FyflÿáV N][Õ‹ˆ™y÷¡=LiÆμ∂[. ™´sWLRiV™´sVWá N]Li≤R∂bP≈¡LRi ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™y˘μ≥R∂VáV ˙xms ¡÷¡ INRPLjiμÙR∂LRiV ˙FyflÿáV N][Õ‹ˆæªΩ[Æ©s[ A∏R∂W ˙gS™´sWáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP \Æ™sμR∂˘  ¡XLiμyáV Æ™s◊˝¡ \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáLiμj∂Li¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩ. ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá©´sV æªΩøR¡VËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV xmsÆ≤∂[ B ¡˜LiμR∂VáV ™´sLÒRi©yºdΩªRΩLi. 6 ©´sVLi¿¡ 10 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[¨s ≤U∂AL`i ≤T∂F°Ã¡NRPV, gjiLji«¡©´s ™yLRixmso xqsLiªRΩáNRPV ™´s¿¡Ë ™yLS¨sNTP, Æ©sáNRPV xqsLjixms≤y ry™´sV˙gji¨s N]©´sVN][‰™y÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ.™´sW™Ø[á ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ªRΩgÊRi»¡Æ™s[V NSLRifl·Li FyLRi*ºdΩxmsoLRiLi H…‘¡c≤U∂G xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s G¤«¡¨ds= ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙gS™´sWáV©yıLiVV. μk∂¨s NSLRifl·LigS @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VLRiπ∏∂[V˘≠s. ™´sVV≈¡˘LigS L][≤ÔR∂V ¨sLS¯flÿáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS¨s xmsLjizqÛsºΩ. \Æμ≥∂LRi˘Li ¬ø¡[zqs L][≤ÔR∂V xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV ¬ø¡[μR∂V @©´sVÀ≥œ¡™yáV FsμR∂VLRiπ∏∂[V˘≠s. L][≤ÔR∂V ¨sLS¯flÿá©´sV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ L][≤ÔR∂V L][áL˝RiV ªRΩμj∂ªRΩLRi ∏R∂VLi˙ªyáNRPV ¨sxmsˆV|ms…Ì”¡ xms©´sVáNRPV A»¡LiNSáV xqsXztÌsQLi¬ø¡[™yLRiV. Dμyx§¶¶¶LRifl·NRPV ’d¡LRiVFy≤R∂V (g]LiVVFyNRP) L][≤ÔR∂V Æ™s[}qs xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ L][≤ÔR∂V L][áL`i©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. «¡LRi≤R∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ’d¡…‘¡c L][≤˝R∂ ¨sLS¯flÿ¨sNTP Fs©Ø[ı @≤ÔR∂LiNRPVáV GLRiˆ≤T∂ GŒ˝œ¡ßgS ¨sμ≥R∂VáV ™´sVVLjigjiF°LiVV LRiμÙR∂π∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ. NRPVLRiVFyLi, gRiV™´sV¯Ã¡OUPQ ¯xmsoLRiLi, ryáWLRiV, Fy¿¡|msLi»¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[©´sW AÆμ∂[ LRiNRP\Æ™sV©´s xmsLjizqÛsªRΩVáVLi≤R∂»¡Li, ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ L][≤˝R∂ xms©´sVáV «¡LRigRi¨s xmsLjizqsºÛΩ FsμR∂VLRiπ∏∂[V˘μj∂.@LiVVæªΩ[ G¤«¡¨ds=Õ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…Ì”¡Liμj∂. ALi˙μ≥y gjiLji«¡©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™yLji NRPμR∂÷¡NRPáV ªRΩgÊSLiVV. L][≤˝R∂ ¨sLS¯flÿáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV gjiLji«¡©´s ˙FyLiªRΩ ™yxqsVáV, ©y∏R∂VNRPVáV xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV

™´sxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ DFyμ≥j∂ L][≤˝R∂V NSLRi˘LRiWxmsLi μyáVË ªRΩV©yıLiVV. μj∂*øR¡˙NRP ™yx§¶¶¶©y¤Õ¡[ NSNRPVLi≤y ¡xqsV=áV ©´s≤T∂¬ø¡[ ≠dsáV©´sı L][≤˝R∂ ¨sLS¯flÿá ˙gSÆ™sÕfi L][≤˝R∂ xms©´sVáV xmspLRiÚ™´soªRΩV ©yıLiVV. ≠ds…”¡¨s Æ™sV»¡Õfi L][≤˝R∂VgS @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLSËá©´sıμj∂ @LiøR¡©yá DÆμÙ∂[aRPLi. C xms©´sVáV NRPW≤y xmspLRiÚLiVVæªΩ[ N]Li≤R∂ bP≈¡LRi ˙gS™´sWáNRPV ALÔki{qs  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂VryÚ∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ’d¡LRiVFy≤R∂V, g]LiVVFyNRP, Æμ∂[LRiV™y≤R∂ ©Ø[Li˙≤R∂VN][©´s, gRi˙μR∂«‹Ã¡ ™´sLi…”¡ N]Li≤R∂ bP≈¡LRi ˙gS™´sWáNRPV A…‹[áV xqsV©y∏R∂WxqsLigS Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLiVV. N]™´sVLS≤R∂, ryáWLRiV, Fy¿¡|msLi»¡ ™´sVLi≤R∂Õÿá N]Li≤R∂ bP≈¡LRi ˙gS™´sWáNRPV NRPW≤y L][≤˝R∂V Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. L][≤ÔR∂V Dxmsπ∏∂WgRiLi Bμk∂ : G¤«¡¨ds=Õ‹[ G @’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LRigSá©yı ™´s∞÷¡NRPLigS L][≤`∂¤Õ˝¡[ @™´sxqsLRiLi. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ FyhRiaSáá, @LigRi©±s™y≤U∂ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯flÿáV, BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ß, ry™´sW—¡NRP À≥œ¡™´s©yáV ¨sLS¯flÿáV NS™yá©yı ™´sVV≤T∂xqsLRiVNRPVáV A∏R∂W ˙gS™´sWáNRPV ¬ø¡[LRiÆ™s[∏R∂V≤R∂Li. N]Li≤R∂ bP≈¡LRi ˙gS™´sWáNRPV NRP÷¡Àÿ»¡©´s Æ™sŒ˝ÿáLi¤…¡[Æ©s[ Axmsr°FyáV xms≤y÷¡. ©´s≤R∂ZNP[ ryμ≥R∂˘Li NSμR∂V. ™yx§¶¶¶©yá μy*LS zqsÆ™sV¯Li…fi, B»¡VcNRPáV, BxqsVNRP, HLRi©±s ºdΩxqsVNRPV Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ. μk∂Liª][ μR∂aSÀÙÿáVgS xmspLji¤Œ˝¡[ ™yLji “¡™´s©´sLi. L][≤˝R∂V @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[NTP LS™´s»¡Liª][ ≠dsLji “¡™´s©´s ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡Vc ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.G¤«¡¨ds=Õ‹[ ™´sVL][ |msμÙR∂ xqs™´sVxqs˘ ªygRiV¨dsLRiV. L][≤ÔR∂V r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPÆ©s[ A∏R∂W ˙gS™´sWáNRPV Ljig`i À‹[L˝RiV Æ™sŒ˝œ¡NRP NRPuÌyáV FsμR∂Vπ∏∂[V˘≠s. ™ygRiVÕ˝‹[ ˙xms™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[ NRPáVztsQªRΩ ¨dsLRiV ªygRi»¡Li. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ™ygRiVáV FsLi≤T∂F°LiVV xmsLki™yx§¶¶¶ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ¿¡©´sıFy…”¡ g][ªRΩVáV ªRΩ≠s* E»¡ ¨ds…”¡¨s ªygRi»¡Liª][ ™y˘μ≥R∂Vá ÀÿLji©´s xmsÆ≤∂[™yLRiV. L][≤˝R∂V Æ™sVLRiVgRiVxms≤T∂æªΩ[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV ¬ø¡N`P|ms…Ì‹øR¡VË.gjiLji«¡©Ø[ªRΩˆªRΩVÚáV : gjiLji«¡©Ø[ªRΩˆªRΩVÚá @™´sV¯NSáNRPV gjiLji«¡©´s \lLiªyLigS¨sNTP ™yLRixmso xqsLiªRΩ¤Õ¡[ Aμ≥yLRiLi. NS≠sŒ˝œ¡ª][, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ªRΩá\|ms  ¡LRiV™´soáV Æ™s[xqsVN]¨s gS…‘¡cáV FsNUP‰ μj∂gRiVªRΩW xqsLiªRΩáNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV.

xqsLRiVNRPVáV @™´sV¯gS ™´s¿¡Ë©´s ≤R∂ ¡V˜Ã¡ª][ ¨sªy˘™´sxqsLSáV, “¡{qs{qs ≤U∂AL`i ≤T∂F°Ã¡ μy*LS ≠s≤T∂zmsLi¬ø¡[ xqsLRiVNRPVáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVN]¨s ¿d¡NRP…”¡ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP BŒ˝œ¡NRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. IN][‰ryLji ™´sLRiÚNRPVáLiªy NRPV™´sV¯c\ZNPc%`¡NRP ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y DLi¤…¡[ ™yLji ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s μ≥R∂LRiáNRPV gjiLji«¡©Ø[ªRΩˆªRΩVÚáV @™´sVV¯N][™y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ¨sªy˘™´sxqsLSáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi¤…¡[ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc xmsxqsVÚáVLi≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ.L][≤˝R∂V Æ™sVLRiVgRiVxms≤T∂æªΩ[ ™´sLRiÚNRPV¤Õ¡[ F°…‘¡cxms≤T∂ gjiLji«¡©´s gRiWÆ≤∂[áNRPV ™yx§¶¶¶©yá\|ms Æ™s◊˝¡ N]©´sVg][áV ¬ø¡[ryÚLRiV. gjiLji«¡©´s \lLiªRΩVáV ™yLji BŒ˝œ¡Õ˝‹[Æ©s[ DLi»¡W ™´sVLi¿¡ μ≥R∂LRiNRPV DªRΩˆªRΩVÚáV @™´sVV¯NRPVÆ©s[ ≠dsáVLiμj∂. BμR∂Liªy L][≤˝R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘Li NS©´sVLiμj∂ B≠ds @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV μy*LS N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ≠s≤R∂V™´sá™´soªRΩV©yıLiVV. H…‘¡c≤U∂GNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡gS ¨sμ≥R∂VáV @Liμj∂r°ÚLiμj∂. gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ LRiW. 52 N][»˝¡ ¨sμ≥R∂VáV BÕÿ ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ªy«ÿgS ™´sVL][ LRiW. 10 N][»˝¡Vc ™´s¿¡Ë©´s»Ì¡Vc ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLji —¡.xqsV™´sLÒRixmsLi≤yμy£qs ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ¨sμ≥R∂VáV N]LRiªRΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá ˙Fy ¡Ã¡˘Li ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ L][≤˝R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ ry{mnsgS rygRiVª][Liμj∂.™´sWLRiV™´sVWá N]Li≤R∂bP≈¡LRi ˙gS™´sWá gjiLji«¡©´sVáV }msμR∂LjiNRPLi, @’≥¡™´sXμj∂,?μ≥R∂ xqs™´sW«ÿ¨sNTP μR∂WLRiLigS DLi≤R∂»¡Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ª][≤yˆ»¡Vc @Liμj∂™´s*¤Õ¡[NRPF°ª][Liμj∂. ≠sμR∂˘, \Æ™sμR∂˘Li, @’≥¡™´sXμÙj∂, xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWáV μR∂WLRiLigS DLi≤R∂»¡Li ªRΩμj∂ªRΩLRi NSLRiflÿáª][Æ©s[ gjiLji«¡©´s ∏R∂VV™´sªRΩ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVÕ˝‹[ ¬ø¡[LRiVªRΩV©yıLRi¨s F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VcN]¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV |msμÙR∂ {ms»¡ Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙FyLiªyá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡©´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ I≤T∂aS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gjiLji«¡©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ L][≤˝R∂©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sV©´s —¡Õ˝ÿ©´sW ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ —¡Õ˝ÿgS ZNP[Li˙μR∂Li gRiVLjiÚLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ™´sVLji¨sı ¨sμ≥R∂VáV LS©´sV©yıLiVV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe] 2012

ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ XÊdüqdüuÛÑ≈£î mìïø£\ ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|üø£{Ï+∫q ‘·s¡Tyê‘· sê»ø°j·TbÕغ\ H˚‘·˝À¢ >∑TãT\T|ü⁄&ÉT‘√+~. bÕغ\T ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê\≈£î ‘·T~ yÓTs¡T>∑T\T ~<äT›≈£î+≥T+&É>±, H˚‘·\T e÷Á‘·+ bÕغ|òæsêsTT+|ü⁄ eT+Á‘·+ |ü]ƒdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø düTe÷s¡T 50 eT+~øÏ ô|’>± sê»ø°j·T Hêj·T ≈£î\T |òæsêsTT+|ü⁄<ës¡T\ C≤_‘ê˝À #˚]b˛j·÷s¡T. nsTT‘˚, bÕغ |òæsêsTT+|ü⁄\≈£î ù|s=+~q ãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕغ (_mdt|æ) m+|æ qπswt n>∑sê«˝Ÿ ‘·q kı+‘· õ˝≤¢ Vü≤s√›sTT˝ÀqT, |ü]düsê\˝ÀqT Ç+ø± |ü\T≈£îã&ç ø£*π> ñHêïs¡T.

j·T÷|”˝À...|òæsêsTT+|ü⁄\ |üs¡«+ ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ XÊdüqdüuÛÑ≈£î mìïø£\ ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|üø£{Ï+∫q ‘·s¡Tyê‘· sê»ø°j·TbÕغ\ H˚‘·˝À¢ >∑TãT\T|ü⁄&ÉT‘√+~. bÕغ\T ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê\≈£î ‘·T~ yÓTs¡T>∑T\T ~<äT›≈£î+≥T+&É>±, H˚‘·\T e÷Á‘·+ bÕغ|òæsêsTT+|ü⁄ eT+Á‘·+ |ü]ƒdüTÔ Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø düTe÷s¡T 50 eT+~øÏ ô|’>± sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T |òæsêsTT+|ü⁄<ës¡T\ C≤_‘ê˝À #˚]b˛j·÷s¡T. nsTT‘˚, bÕغ |òæsêsTT+|ü⁄\≈£î ù|s=+~q ãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕغ (_mdt|æ) m+|æ qπswt n>∑sê«˝Ÿ ‘·q kı+‘· õ˝≤¢ Vü≤s√›sTT˝ÀqT, |ü]düsê\˝ÀqT Ç+ø± |ü\T≈£îã&ç ø£*π> ñHêïs¡T. nø£ÿ&É Äj·TqqT $T+∫q ñqï‘·kÕúsTT Hêj·T≈£î&ÉT eTs=ø£s¡T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ;md”Œ myÓTà˝Ò´ sêCÒX¯«] <˚$‘√bÕ≥T qπswt n>∑sê«˝Ÿ >∑‘· X¯ó Áø£yês¡+ mdt.|æ. Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓ[¢q|ü&ÉT 500 ô|’∫\T≈£î ø±s¡T¢, mdtj·TT$\˝À

n~Ûø£ dü+K´˝À Äj·Tq eT<䛑·T<ës¡T\‘√ \ø√ï˝À Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\T ì+&çb˛j·÷sTT. |òü*‘·+>± Ç‘·s¡ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ yê{Ï*¢+~. sê»ø°j·T $<Û˚j·T‘·ô|’ >±ì, dæ<ëΔ+‘·+ô|’ >±ì qπswt n>∑sê«˝Ÿ≈£î qeTàø£+ ˝Ò<äH˚~ q>∑ïdü‘·´+. Äj·Tq≈£î >∑\ ù|s¡T Á|üU≤´‘·T˝Ò Á|ü<Ûëq+>± |ü]>∑Dq˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT. n+<äTe\¢, mdt|æ˝À ‹]– #˚sê\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+∫q|ü&ÉT mdt|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé eTs=ø£ Ä˝À#·H˚MT #˚j·T≈£î+&ÜH˚ n+^ø±s¡+ ‘Ó*bÕs¡T. n>∑sê«˝Ÿ ôd≈£î´\sY jÓ÷>∑´‘·\T, ‘·q sê»ø°j·T Á|ü‘·´s¡Tú\‘√ ≈£L&Ü dü‘·‡+ã+<Ûë\T ø£*– ñ+&É&É+ ø±s¡D+>± Äj·Tq≈£î &çe÷+&é ñ+≥Tqï~. _mdt|æ Äj·TqqT ªqeTàø £Á<√Væ≤μ>± n_Ûe]í+∫ ñ+&Ée#·TÃ. ø±ì mdt|æ •_s¡+˝À Äj·TqqT ˇø£ ªjÓ÷<ÛäT&çμ>± eTT˝≤j·T+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. dü]>±Z ◊<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ n>∑sê«˝Ÿ mdt|æ˝À ñHêïs¡T. Äj·Tq 2007 nôd+;¢ mìïø£\˝À ¬>\Tbı+<ës¡T. ø±ì mìïø£\˝À ;md”Œ #˚‘·T˝À¢ mdt|æ z&çb˛sTTq|ü&ÉT Äj·Tq n~Ûø±s¡

_mdt|æ˝À #˚sês¡T. _mdt|æ n~ÛH˚Á‹ e÷j·÷e‹ sê»´düuÛÑ≈£î mqTïø√ e&É+ <ë«sê Äj·Tq≈£î m>∑Te düuÛÑ≈£î |ü<√qï‹ ø£*Œ+#ês¡T. Äj·Tq nôd+;¢ kÕúq+˝À ñ|ü mìïø£˝À Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ì‹Hé n>∑sê«˝Ÿ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ø±\Áø£y˚TD≤ _mdt|æ n~ÛH˚Á‹‘√ n>∑sê«˝Ÿ dü+ã+<Ûë\T ø°åDÏ+#êsTT. Çø£ _mdt|æ qT+∫ ìÁwüÿ$T+∫ mdt|æ˝À #˚sê\ì Äj·Tq ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïs¡T. á |üsê´j·T+ n>∑sê«˝Ÿ ≈£îe÷s¡TìøÏ {Ϭøÿ{Ÿ Çe«uÀe&É+ ˝Ò<äì e÷j·÷e‹ Á|üø£{Ï+∫q eTs¡Tø£åD+ Äj·Tq _mdt|æøÏ, sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. @yÓTÆHê Äj·Tq sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘·«+ @Á|æ˝Ÿ˝À eTT–j·TqTqï~. Çø£ |òæsêsTT+|ü⁄<ës¡T\ C≤_‘ê˝À #ê˝≤ ù|πs¢ #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. dü]>±Z |ü~ùV≤qT s√E\ ÁøÏ‘·+ ÄsYm˝Ÿ&ç n<Ûä´≈£åî&ÉT nõ‘Y dæ+>¥ j·TT|æm˝À #˚] bÂs¡ $e÷qj·÷q XÊK eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. yêdüÔyêìøÏ Äj·Tq uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ)øÏ mìïø£\ uÛ≤>∑kÕ«$T>± 2009

˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À b˛{° #˚XÊs¡T. sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT wüV”≤<é dæ~Δœ 2008˝À mdt|æ qT+∫ ìÁwüÿ$T+ #ês¡T. j·TTmdt‘√ nDTX¯øÏÔ düVü≤ø±s¡ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï j·TT|æm Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ eT<䛑·T Ç∫Ãq+<äT≈£î ìs¡düq>± Äj·Tq mdt|æøÏ >∑T&éu…’ #ÓbÕŒs¡T. Ä ˇ|üŒ+<ëìï ªeTTdæ¢+\≈£î e´‹π sø£yÓTÆq~μ>± Äj·Tq n_Ûe]í+#ês¡T. Ä ˇ|üŒ+<ëìï e´‹πsøÏ+∫q _mdt|æ˝À #˚]q dæ~Δœ 2009 ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À b˛{° #˚XÊs¡T. ø±ì $»j·T+ <äø£ÿø£b˛j˚Tdü]øÏ Äj·Tq ÄsYm˝Ÿ&ç˝À #˚], Ä ‘·s¡Tyê‘· Ä bÕغøÏ ≈£L&Ü >∑T&éu…’ #ÓbÕŒs¡T. Ç|ü&ÉT Äj·Tq ‹]– eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé≈uÛÑ»q #˚düTÔHêïs¡T. <˚X¯+˝À eTTdæ¢+ \≈£î @¬ø’ø£ ªs¡VüQïe÷μ (s¡ø£å≈£î&ÉT) Äj·TH˚ nì dæ~Δœ ù|s=ÿ+ ≥THêïs¡T. j·TT|æ |ü•ÃeT ÁbÕ+‘·+˝À »Hê<äs¡D ñqï eTTdæ¢+ Hêj·T≈£î&Ó’q s¡w”<é eTdü÷<é mdt|æøÏ sêJHêe÷ #˚dæ ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡T. ø±>±, |òæsêsTT+|ü⁄<ës¡T\≈£î ø±+Á¬>dt m+‘√ uÛÑÁ<äyÓTÆq πø+Á<ä+>± e÷]+~.

düeTdü´\|ô ’ |üd˝ü ìÒ Á|<ü ëÛ ì Á|øü ≥£ q >∑‘·+ uÛÑj·T+..es¡Ôe÷q+ nuÛÑj·T+ N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ NRPW≤y AaS«¡©´sNRP\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´sáV G≠ds ¤Õ¡[™´so. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ xmsNS‰ •¶¶¶≠dsVáV NRPW≤y @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmsÕÿ©y xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiuy‰LRiLi á’≥¡xqsVÚLiμR∂©´sı AaRP NRPW≤y μ]LRiNRP≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsμ≥y¨s N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS B¿¡Ë©´s ˙xmsNRP»¡Æ©s[ BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i©´sV @xmsˆ…”¡ ˙xmsμ≥y¨s zms≠s ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩgS ºdΩxqsVNRPV©´sı xmsˆV≤R∂V A ªRΩLRiV™yªRΩ A∏R∂VÆ©s[ ˙xmsμ≥y¨s xmsμR∂≠s¨s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´sxmsˆV≤R∂V @LiμR∂LRiW A©´sLiμj∂Li¿¡ DLi…ÿLRiV. xqsLixqs‰ LRifl·Ã¡V C Æμ∂[aRP gRiºΩ¨s ™´sWLRiVryÚ∏R∂V¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ DLi…ÿLRiV. @xmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV xmnsNRPVÚ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá Fyá©´sª][ L][ªRΩ xmso…Ì”¡©´s «¡©´sLi, ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ ™´sLÊRiLicA∏R∂V©´s ©´sVLi¿¡ xqsªRΩˆLjiFyá©´s©´sV AbPLiøyLRiV. INRP ALÛjiNRP Æ™s[ªRΩÚgS Æμ∂[aS¨sNTP μj∂aS¨slLÙi[aRPLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s A©´sLiμR∂ xms≤ÔyLRiV. NS¨s gRiªRΩ GÆ≤∂[Œ˝œ¡ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s Fyá©´sÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyªRΩ xqsLixqs‰QXæªΩ[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂ ªRΩxmsˆ Æμ∂[aS¨sNTP μj∂aS ¨slLÙi[aRPLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i ©´sVLi¿¡ N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLi¿¡¨s AbPLi¿¡ À≥œ¡LigRixms≤ÔyLRiV. G ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW •¶¶¶≠dsV B™´s*NRPF°™´s≤R∂Li øR¡W}qsÚ A∏R∂V©´s @aRPNRPVÚ≤R∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı øy»¡VNRPV ©yıLRiV. ˙xmsμ≥y¨s ªRΩ™´sV ˙xmsπ∏∂WgRi xmns÷¡ªyáV ˙gRiz§¶¶¶Li¿¡ ≠sμ≥y©yá ™´sWLRiVˆ©´sV ˙xmsNRP…”¡ryÚlLi[Æ™sW©´sÆ©s[ AaRP ˙xms«¡Ã¡NRPV DLi≤R∂≤R∂Li xqsx§¶¶¶«¡Li. ∏R∂VW{msG ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li xqsgRi»¡V LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá rÛyLiVVÕ‹[ @LiVV©y AÕ‹[¿¡xqsVÚLiμR∂¨s, ™´s¬ø¡[Ë lLiLi≤R∂V©´sı lLi[Œœ¡˛Õ‹[ Fs¨sıNRPá Fs¤«¡Li≤y @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s, C ˙NRP™´sVLiÕ‹[\Æ©s©y N]LiªRΩ DxmsaRP™´sV©´sLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V AbPLiøyLRiV. ALÛjiNRP ≠sμ≥y©yáV Fs…˝ÿ D©yı, «¡©´sLi xqsLiª][ztsQLi¬ø¡[ N]¨sı Fyá©yxmsLRi\Æ™sV©´s BªRΩLRi ¨sLÒRi∏R∂WáV G\Æ™s©y ˙xmsNRP…”¡LiøR¡™´søR¡VË. ªRΩμy*LS ªRΩ©´s LS«¡¨dsºΩ«Ï¡ªRΩ©´sV øy»¡VN][™´søR¡VË. Bxmsˆ…”¡ZNP[ }msμR∂á “¡™´s©´s ˙xms™´sWflÿ¨sı μj∂gRi«ÿLjiË©´s NRPhji©´s ALÛjiNRP ≠sμ≥y©yáV BNRP ™´sVVLiμR∂V NRPW≤y @™´sVá™´soªy∏R∂V©´sı ™´sW»¡Ã¡V À≥œ¡∏R∂VLi g]áVxmsoªRΩV©yıLiVV. @’≥¡™´sXμÙj∂ ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡V rygjiLiøyá¨s, xqs’¡=≤U∂á©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsμ≥y¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. BÆμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ }msμR∂áV ™´sVLjiLiªRΩ }msμR∂áVgS ™´sWlLi[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. ™´sLÙRi™´sW©´s Æμ∂[aSáՋ[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥ÿáV, ry™´sW—¡NRP c ALÛjiNRP D˙μj∂NRPÚªRΩáV, LS«¡NUP∏R∂V ºΩLRiVgRiVÀÿ»˝¡Vc, @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂©´s Æμ∂[aSÕ˝‹[ Æ©sáN]©´sı LS«¡NUP∏R∂V xqsÚ Ù¡ªRΩ©´sV ˙xmsμ≥y¨s ªRΩ™´sV xqsLiÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xmsryÚ≠sLiøyLRiV. ™´sV©´s Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs ™´sVLiμR∂ gRi™´sV©´sLi, @≠s¨dsºΩ ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡VgS ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´søyË∏R∂V¨s NRPW≤y ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚ ALÛjiNRP

@¨sbP˺Ω, ªRΩªRΩˆÈ÷¡ªRΩLigS ¬ø¡Ã¡lLi[gRiVªRΩV©´sı DμR∂˘™´sWáV ˙xmsμ≥y¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂V¨sÆ™s[≠dsV NSμR∂V. NS¨ds G ALÛjiNRP ≠sμ≥y©y\¤Õ¡æªΩ[ C xqsLiO][QÀ≥ÿáNRPV NSLRifl·™´sV∏R∂W˘π∏∂W, @Æ™s[ ≠sμ≥y©yá©´sV ªy™´sVV @©´sVxqsLjiLiøR¡ À‹[ªRΩV©yı™´sV¨s ˙xmsμ≥y¨s ªRΩ™´sV ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Æ™s[V ≠s¿¡˙ªRΩLi. }msμR∂LjiNRPLi, ANRP÷¡, ¨sLRiORPQLSxqs˘ªRΩá©´sV ˙xmsryÚ≠sxqsWÚ BμR∂Liªy “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ À≥œ¡˙μR∂ªRΩNRPV FsμR∂VLRi ™´soªRΩV©´sı xqs™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´s ALÛjiNRP ≠sμ≥y©yá ™´sÃ˝¡Æ©s[ B™yŒœ¡ “¡™´s©´s À≥œ¡˙μR∂ªRΩ @Æ©s[μj∂ INRP ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘gS ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. NS¨ds μk∂¨s¨s xmsLjixtsQ‰LjiLiøyáƩs[ @LiaS¨sı ªRΩ™´sV xqsLiÆμ∂[aRPLiÕ‹[ μy»¡ Æ™s[aSLRiV. @LiμR∂LjiNUP A•¶¶¶LRiLi, AL][gRi˘Li @LiμyáLi»¡WÆ©s[ @LiμR∂VNRPV @©´sVxqsLjiLi¬ø¡[ μk∂LÁRiNS÷¡NRP ™´sp˘x§¶¶¶Li G≠sV…‹[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRiV. ALÛjiNRP À≥œ¡˙μR∂ªRΩ Æμ∂[aRPLi FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı lLiLi≤R∂™´s xqs™yá¨s @∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. BNRP‰≤R∂ NRPW≤y ALÛjiNRP xqsLixqs‰LRifl·¤Õ¡[ @’≥¡™´sXμÙj∂ r°Fy©yáVgS @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. C xqsLixqs‰LRifl·Ã¡ NSáLiÕ‹[ }msμR∂áV “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV, ALÛjiNRP À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV N][Õ‹[ˆ∏R∂WLS N]ªRΩÚgS F~LiμyLS @Æ©s[ ™´s∞÷¡NSLiaS¨sı xqsˆQXbPLi øR¡NRPVLi≤yÆ©s[ ™´s˘™´sry∏R∂V, FyLjiOTPQaS≠sVNRP LRiLigSáՋ[ DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV xqsXztÌsQLiøR¡ μR∂áVøR¡VNRPV©´sı»Ì¡Vc ¬ø¡FyˆLRiV. DFyμ≥j∂ @™´sNSaSá ™´sW»¡ Fs…˝ÿ D©yı ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥yLRi xmsLjiOTPQaRP™´sVá©´sV |msLiøR¡≤R∂Li, C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı NSL]ˆlLi[…fi LRiLigS¨sNTP @xmsˆgjiLi øR¡≤R∂Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* áORPQ ˘™´sV¨s æªΩ÷¡zqsF°ªRΩWÆ©s[ D©´sıμj∂. xqsLRi◊d¡NRPLRifl· ªRΩLRiV™yªRΩ |msLjigji©´s @≠s¨dsºΩ¨s ¨sLRiW¯÷¡ryÚ™´sV¨s ˙xmsμ≥y¨s @©´sıxmsˆ…”¡NUP, B…‘¡™´sá Õ‹[N`PFyÕfi ˙xmsx§¶¶¶xqs©´sLi gRi™´sV¨sLi¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ˙xmsμ≥y¨s •¶¶¶≠dsV ©´s™´sV¯NRPLi xmso…Ì”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl·\|ms N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[\Æ©s©y ≈¡¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μj∂. ≠dsLji ANSLiORPQ ºdΩlLi[Ë μj∂aRPÕ‹[ ªRΩ™´sV ≠sμ≥y©y¨sı xqsWøR¡©´s ˙Fy∏R∂VLigS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡™´søR¡VË. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ANSLiORPQ ºdΩLRiË≤R∂Li μy*LS A xqsWøR¡©´s©´sV @Liμj∂LiøR¡™´søR¡VË. NS¨ds FyáNRPVáV Æμ∂[aS¨sı ALÛjiNRP LRiLigRiLiÕ‹[ @μ≥][gRiºΩ FyáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V NSμR∂V, ≠sμ≥y©´sxmsLRi\Æ™sV©´s xmsORPQ™yªRΩLi LS«¡NUP∏R∂Vc Fyá©y LRiLigS¨sı xms…Ì”¡ {ms≤T∂xqsVÚ©´sıμR∂¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i xqsLiÆμ∂[aRPLi μy*LS ™´sVL][ryLji xqsˆxtÌsQ\Æ™sVLiμj∂. ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRi xqsLiÆμ∂[aRPLi N]LiªRΩÕ‹[ N]LiªRΩLiVV©y AaS«¡©´sNRPLigS DLi»¡VLiμR∂©´sVNRPVÆ©s[ Æμ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡NRPV ¨sLSaRP# Æ©s[ ≠sVgji÷¡Li¿¡Liμj∂.

$XÊK˝À sê»ø°jT· s¡Ds¡+>∑+ LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂V xmsLjiflÿ™´sWá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki ≠s÷d¡©´sLi NS™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ¡Ã¡Li xmsoLi«¡ŸNRPVLiμj∂. ©´sáVgRiVLRiV ˙xms«ÿLS«¡˘Li FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ¬ø¡[LjiNRPª][ @μ≥j∂NSLRi FyLÌki aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ xqsLi≈¡˘ xmsμR∂N]Li≤R∂VNRPV |msLjigjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Fy∏R∂VNRPLS™´so}ms»¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ g]Ã˝¡ Àÿ ¡WLS™´so @≠saS*xqsLiÕ‹[ FyLÌki ≠s£msNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS J»¡VÆ™s[zqs @L>RiªRΩ N][Õ‹[ˆπ∏∂[V xmsLjizqÛsºΩNTP ™´søyËLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV BxqsVÚ©´sı IZNP[ INRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS A∏R∂V©´s ¨s÷¡øyLRiV. BNRP ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl·Õ‹[ ≠saS≈¡xms»¡ıLi —¡Õ˝ÿ @LRiNRPVÕ‹[∏R∂V FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V NTPa][L`iøR¡Li˙μR∂Æμ∂[™±s ZNP[’¡Æ©s…fiÕ‹[ rÛy©´sLi xqsLiFyμj∂Li¿¡ NUPáNRP\Æ™sV©´s gjiLji«¡©´s, xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi aS≈¡Ã¡ ™´sVLi˙ºΩgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygji©´s FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sV◊d˝¡ FsLi≠dsFs£qs aRPLRi¯ lgiáVF~Liμj∂ LjiNSLÔRiV xqsXztÌsQLi øyLRiV. ≠saS≈¡Õ‹[ ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki D¨sNTP¨s N][Õ‹[ˆªRΩWÆ©s[ NUPáNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂.FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ¿¡LRiLi“¡≠s ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ©´sáVgRiVLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LjiF°∏R∂WLRiV. ≠s÷d¡©´sLi @LiaS¨sı NTPLiμj∂ rÛyLiVVNTP ºdΩxqsVNRPVÆ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ≠saS≈¡ rygRiLRi ºdΩLS©´s '˙xms«ÿgRiLÍRi©´s' }msLji»¡ À≥ÿLki xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ xqsªyÚ øy…ÿLRiV. C xmsLjiflÿ™´sVLi ©´søR¡ËNRP ©´sgRiLRi FyLÌki NRP¨ds*©´sL`igS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s |msªRΩNRPLiZaP…Ì”¡ gRifl·Àÿ ¡V N]μÙj∂NSáLi xqsÚ Ù¡VgS ™´soLi≤T∂, A ªRΩLRiV™yªRΩ xmspLRi* FyLÌki æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ¬ø¡[LjiF°∏R∂WLRiV. ªRΩWLRiVˆ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡c ¬ø¡[zqs N]μÙj∂Fy…”¡ æªΩ[≤yª][ J»¡≠sV øR¡≠søR¡Wzqs©´s ™´sLibdPNRPXxtÒsQ $¨s™y£qs, ≠sÕ˝ÿ $©´sV, xmsxqsVxmso¤Õ¡[…”¡ DuyLSfl”·, NSLi˙Æ≤∂[gRiVá «¡gRiμk∂a`P ™´sLi…”¡ ©y∏R∂VNRPVáV \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsÕ‹[NTP Æ™s◊˝¡F°∏R∂WLRiV. LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl·Õ‹[ @©´sNSxms÷˝¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiLi…ÿ $¨s™yxqs LS™´soNRPV ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s Δÿ∏R∂VLigS á’≥¡xqsVÚLiμR∂Æ©s[

˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiV ª][Liμj∂.@©´sNSxms÷˝¡Õ‹[ gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so LS«¡NUP∏R∂VLigS N]fl·ªyá ™´sLÊki∏R∂VVá©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡V ©yıLRiV. ’≥d¡≠sV÷¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @™´sLiºΩ $¨s™yxqsLS™´so150 GŒ˝œ¡ß xmspLjiÚ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ’≥d¡≠sV÷¡ ™´sVV¨s=Fy÷dÌ¡NTP ¨sμ≥R∂VáV æªΩ[™yá¨s ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩgRiLRixmso™´sáxqsÕ‹[ Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ALÌki{qs NSLi|m˝sN`P= ryμ≥j∂LiøyLRiV. gS«¡Ÿ™yNRPÕ‹[ ¿¡LiªRΩáxmsp≤T∂ Æ™sLiNRP˙…ÿ™´sV∏R∂V˘ ˙xmsªRΩ˘LÛRiV\¤Õ¡©´s ºΩxmsˆÃ¡ NRPV»¡ViLi’d¡NRPVá©´sV FsμR∂VL]‰¨s ¨sáμ]NRPV‰NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV aS∏R∂VaRPNRPVÚÕÿ NRPXztsQ¬ ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQ \Æ™sV©´s æªΩáVgRiVÆ μ∂[aRPLi FyLÌki rÛy¨sNRPLigS xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms F°LS≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ rÛy¨sNRP ©y∏R∂VNRPVáV xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s FyLÌkiÕ‹[¨s {qs¨s∏R∂VlL˝i[ ™y˘Δÿ˘¨s xqsVÚ©yıLRiV. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL˝Ri ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV ™´sVLjiLiªRΩ ™´sVVμR∂VLRiVªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ¿¡LiªRΩNS∏R∂Vá @∏R∂V˘©´sı Fy˙ªRΩV≤R∂V, FyLÌki LSxtÌsQ˚ DFyμ≥R∂˘Q ORPV≤R∂V ¡Li≤yLRiV xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·™´sVWLjiÚá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi —¡Õ˝ÿ\|ms xms≤T∂Liμj∂. ¿¡™´sLRiNRPV INRPLRiV FyÕÊ‹Æ©s[ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVL]NRPLRiV •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ NRPLRiV\Æ™sLiμj∂. μk∂Liª][ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáV, ≤T∂≠s«¡©±s rÛyLiVVÕ‹[ «¡Ljilgi[ xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV BLRiV™´soLji¨ds A•¶¶¶*¨sLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ≠dsLji ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ N]¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ B©±søyLÍkiá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi N]÷¡NTP‰LS¤Õ¡[μR∂V. gS«¡Ÿ™yNRP, FyÆ≤∂[LRiVÕ˝‹[ B©±søyLÍkiáV ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ Fs™´sLjiNTP™yLRiV NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. B©±søyLÍRiVá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi\|ms gRiV≤T∂™y≤R∂ ©ygRi™´sVfl”·, FsLi.™´sVfl”·NRPV™´sWLjiáV xqs*∏R∂VLigS @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sμÙR∂ ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©y Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV @ºdΩgRiºdΩ ¤Õ¡[μR∂V. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ≠saS≈¡ DªRΩÚLRi, μR∂OTPQfl· ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ B©±søyLÍRiVáNRPV, rÛy¨sNRP ©y∏R∂VNRPVáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV ™´so©yıLiVV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ FyLÌki NSL]ˆlLi[»¡L˝RiQ\|ms —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li

™´sVL][ N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLiøy™´sVV. gRiªRΩNSáxmso {ms≤R∂á©´sV ªRΩáøR¡VNRPVLi»¡W LS©´sV©´sı Dxms˙μR∂™yá©´sV FsLiøR¡VNRPVLi»¡W ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][ gRiªRΩ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxmsLiøR¡Li NRPVxmsˆNRPWáV ªRΩVLiμR∂¨s, ˙xmsŒœ¡∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡zqs©´s ry™´sW©´s˘ ™´sW©´s™´so≤T∂ À≥œ¡∏R∂VÆ™s[V ªRΩxmsˆ FyáNRPVáV, μ][zms≤U∂μyLRiVáNRPV À≥œ¡∏R∂VÆ™s[V DLi≤R∂μR∂V. ™yLRiV¬ø¡[}qs xms©´sVáV ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ DLi…ÿLRiV. ˙xmsŒœ¡∏R∂V À≥œ¡∏R∂VLiª][ J \Æ™sxmso FyáNRPVá À≥œ¡∏R∂VLiª][ ™´sVL][\Æ™sxmso ¨sªRΩ˘Li øR¡xqsWÚ ¡ªRΩVNRPVªRΩWÆ©s[ DLi≤y÷¡. ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ ™´sVLki |msLi¬ø¡[ |ms˙…‹[μ≥R∂LRiáV, G ˙xmsNRP»¡©y ¤Õ¡[NRPVLi≤y L][«¡ŸNRPVL][«¡Ÿ \|msÆ™sV¤…Ì¡ZNP[‰ ¨sªy˘™´sxqsLSá μ≥R∂LRiáV, Æ©s[LSáV, ˙xms™´sWμyáV, AªRΩ¯ x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡Vc 2011 xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLRi™´sV ’d¡À≥œ¡ªRΩ=LigS rygjiLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xms™´sVV≈¡ Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ \¤«¡Ã¡V™´spøR¡Ã¡V ¤Õ¡NRP‰|ms…Ì”¡©y Õ‹[N`P FyÕfi LSNRPVLi≤y ¬ø¡[ryÚLRiV. @LiμR∂LjiNUP æªΩ÷¡zqs©´s Æ©s[LRixqÛsVáV BLiNS @μ≥j∂NSLRi rÛy©yÕ˝‹[ NRP¨szmsxqsWÚÆ©s[ DLi…ÿLRiV. μ][zms≤U∂μyLRiVáNRPV @μ≥j∂NSLRiLi NRP»Ì¡¤À¡…Ì”¡©´sLiμR∂VNRPV ™yLRiV Æ™s[}qs À‹NRP‰Ã¡NRPV AaRP™´sxms≤T∂ øR¡W}qs L][«¡ŸÃ¡V D©´sıLiªRΩ NSáLi Fs¨sı GŒ˝œ¡ß ™´sWLji©y, Fs¨sı NS˘Ã¡Li≤R∂L˝RiV ™´sWLji©y ™´sV©´sgRiºΩ ™´sWLRiμR∂¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. ™´sV©´sÆ™s[V |msLi¿¡F°ztsQLi¿¡©´s À≥œ¡ry¯xqsVLRiVá©´sV FsμR∂VL]‰©´s≤R∂Li FsÕÿg][ æªΩ÷¡∏R∂VNRP ™´sV©´sLi Æμ∂[™´so≤y @Li»¡W xmsLRiVgRiVáV ºdΩ∏R∂W÷¡= DLi»¡VLi™´sμR∂¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLi Æ™sVVμR∂áV G ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW FyáNRPVáV xqsW…”¡gS ¬ø¡xmsˆLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩLi ¬ø¡Ã¡gS»¡LiªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][ G≤yμj∂ ¤Õ¡[μy lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ C xqs™´sVxqs˘ æªΩ[áVªRΩVLiμy @©´sıμj∂ æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y D©´sıμj∂. Fs™´sLRi©yı, G INRP‰LRi©yı gRiªRΩ π∏∂[V≤yμj∂ xqsV≈¡LigS D©yıLS @Li¤…¡[ ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ xqs™´sWμ≥y©´sLi ™´sxqsVÚLiμj∂. 2011 ¿¡™´sLjiL][«¡Ÿ©´s ¨sá ¡≤T∂ ™´s¬ø¡[Ë xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[NTP ª]LigjiøR¡W}qsÚ, @μk∂ B»¡V™´sLi…”¡ xqsLi™´sªRΩ=LRiÆ™s[V @¨s g][øR¡LjiLiøR¡NRP ™´sW©´sμR∂V. LRiWFyLiVV  ¡Ã¡xms≤R∂VªRΩVLiμy, ™´s≤ÔU∂lLi[»˝¡V ªRΩgÊRiVªy∏R∂W,  ¡LigSLRi μ≥R∂LRiÕ˝‹[ ¨sáNRP≤R∂ DLi…ÿ∏R∂W, ™´sWLiμR∂˘Li F°LiVV μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊRiVªy∏R∂W @Li¤…¡[ gS˘lLiLi…‘¡ ¤Õ¡[μR∂V. À≥œ¡W™´sVVáV ºdΩxqsVN][™´sμÙR∂¨s \lLiªRΩVáV L][Æ≤Ô∂ZNP[‰ L][«¡Ÿ F°ªRΩVLiμy μy¨sNUP •¶¶¶≠dsV ¤Õ¡[μR∂V. AªRΩ¯ x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V AgjiF°ªy∏R∂W, ™yÕfi™´sWL`ÌiáV AgjiF°ªy∏R∂W @¨s ˙xmsbPıQ}qsÚ μy¨sNUP xqs™´sWμ≥y©´sLi ©Ø[ @Æ©s[ ™´sxqsVÚLiμj∂. , Õ‹[N`PFyÕfi AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂VªRΩVLiμy, æªΩáLigSfl· \|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμy, FyNTPrÛy©±s ˙xmsaSLiªRΩ™´sV™´so ªRΩVLiμy, ™´sL<SáV xms≤R∂ªy∏R∂W, gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi μ]LRiVNRPVªRΩVLiμy...@Li¤…¡[ £msË.... ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sVV. @LiVV©y ªRΩxmsˆμR∂V ™´sV©´sNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=LiÆμ∂[. 2012c N]¨sı xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS À≥œ¡∏R∂V|ms≤R∂VªRΩV©´sı xqsLi™´sªRΩ=LRiLi Bμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡Li @LiªRΩLjixqsVÚLiμR∂¨s INRP gRigÊ][áV xmso…Ì”¡Liμj∂. ˙xmsŒœ¡∏R∂VNSáLi @Li¤…¡[ ™´sV¨sztsQNTP D©´sı À≥œ¡∏R∂V™´sVW NRPVªRΩWx§¶¶¶Ã¡™´sVW NRP÷¡zqs @»¡Vc™´sLi…”¡ Ex§¶¶¶Ã¡©´sV ©´s™´sV¯≤y¨sN][, xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ øR¡LjiËLiøR¡VN][™´s≤y¨sN][ Ary‰LRiLi NRP÷¡ˆryÚLiVV. 1999 ©y…”¡ZNP[ ∏R∂VVgSLiªRΩLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s gRiªRΩ xms»Ì¡Vcryμ≥j∂LiøR¡ ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. NSL]ˆlLi[»¡L˝RiQ\|ms xms»Ì¡Vc’¡gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @∏R∂V˘©´sı Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªyıáV xmns÷¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. z§¶¶¶LiμR∂W«ÿNRPV @©´sV™´sVºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌki NSL]ˆlLi[»¡L˝RiV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV ≠s™´sVLRi+áNRPV ªy≠s¿¡ËLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPW≤y @xqsLi ªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV ªRΩxmsˆ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRiV. FyLÌki ©´sVLi¿¡ |msLiμR∂VLjiÚ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS xms¨s¬ø¡[zqs ˙xms«ÿLS«ÿ˘¨sNTP Æ™s◊˝¡©´s zms.gRifl·Àÿ ¡V B…‘¡c™´sá ºΩLjigji æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. gRifl·Àÿ ¡V LSNRPª][ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘LigS gS«¡Ÿ™yNRP, |msLiμR∂VLjiÚ, ≠saS≈¡ xmsbPË ™´sV, BªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ FyLÌki xmsoLi«¡ŸNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáV ©yıLiVV. DªRΩÚLSLi˙μ≥R∂Õ‹[ xmsLRi˘»¡©´sNRPVgS©´sV FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠saS≈¡ FsLiVVL`iF°LÌRiVNRPV ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºΩryLji BNRP‰≤R∂ ZNP[≤R∂L`iª][ ™´sVVøR¡Ë…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. B…‘¡™´sá LRiWLRiÕfiÕ‹[ \lLiªRΩV ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms…Ì”¡ ZNP[≤R∂L`iÕ‹[ Dªy=x§¶¶¶Li ¨sLiFyLRiV. NSgS, ˙LSuÌy¨sı NRPVμj∂}msxqsVÚ©´sı Àÿ\ZNP%`¡xqs…fi DμR∂˘™´sWá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌki AbPLi¿¡©´sLiªRΩgS xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡V ™´sVW»¡ gRi»Ì¡VNRPV©´sıμj∂. B…‘¡c™´sá ©´sgRiLS¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s NRP≠sV…‘¡FsμR∂V»¡ FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[zqs ZNP[≤R∂L`iÕ‹[ ™´so©´sı @π∏∂W™´sV∏R∂W¨sı ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gSLRiV. —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ FyLÌki ªRΩLRixmso©´s ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡Õ‹[ ©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™ságRixmsp≤T∂ zqsLi•¶¶¶øR¡Ã¡Li À≥œ¡W™´sVVáV, ≠s™±sV=NRPV ¨sμ≥R∂Vá\|ms @|qsLi’d˝¡Õ‹[ @Æ©s[NRP xmsLS˘∏R∂WáV ˙xmsryÚ≠sLiøyLRiV.¬ø¡LRiNRPV \lLiªRΩVáNRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡Vc μ≥R∂LRiáV, NRPLRiV™´so ˙FyLiªyá gRiVLjiÚLixmso\|ms aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ZNP[Fs£qsFs©±s LS«¡Ÿ, LS™´sW©y∏R∂VV≤R∂VáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms gRi…Ì”¡gSÆ©s[ IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s μy≤T∂ ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂LS™´so aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ≠sxmsORPQÆ©s[ªRΩgS @Æ©s[NRP NUPáNRP @LiaSá©´sV ˙xmsryÚ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı Fy∏R∂VNRPLS™´so}ms»¡ Dxms Fs¨sıNRPNRPV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛjigS ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ¬ø¡LigRiá Æ™sLiNRP»¡LS™´soÆ©s[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≈¡LSLRiV¬ø¡[aSLRiV.C G≤yμj∂ ™´sV©´s˘Liª][Fy»¡Vc \Æ™sVμy©´s ˙FyLiªy Õ˝‹[ \Æ™sV¨sLig`iNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS —¡Õ˝ÿ {qs{ms FsLi @Æ©s[NRP DμR∂˘™´sWá©´sV ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. Àÿc\ZNPc%`¡xqs…fi ªRΩ™´s*NSá©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ {qs{msFsLi ZNP[Li˙μR∂ NRP≠sV…‘¡c ©y∏R∂VNRPVáV  ¡XLi μyNSLRiª`Ω Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sV©´s˘LiÕ‹[¨s ™´sWLRiV™´sVWá ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s gjiLji«¡©´sVáª][ xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @Õÿlgi[ \¬ø¡©y ZN˝P[, ¤Õ¡[»¡\lLi…fi ªRΩ™´s*NSáNRPV

aRPªy Ù¡Li ¿¡™´sLji μR∂aS Ù¡LiÕ‹[ INRP «‹[xqs˘Li ˙xmsøyLRi\Æ™sV N]LiªRΩ øR¡LRiËNRPV, N]¨sı xmsoxqsÚNSáNRPV NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. ˙xmsŒœ¡∏R∂VLi ™´s¬ø¡[ËxqsVÚLiμR∂Li¤…¡[ À≥œ¡∏R∂Vxms ≤R∂≤y¨sNTP, ©´s™´sV¯≤y¨sNTP ™´sV¨sztsQ FsxmsˆV≤R∂W zqsμÙR∂LigSÆ©s[ DLi…ÿ≤R∂V. ©´s≠sV¯Li¬ø¡[ ™yLRiW DLi…ÿLRiV. ≠saS* ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqsXztÌsQ, gRiºΩ LRix§¶¶¶ry˘Ã¡V ™´sV¨sztsQNTP BLiNS @™´sgS x§¶¶¶©´sÕ‹[NTP LSNRPF°™´s≤R∂Li INRP NSLRifl· ™´sV¨s @©´sVN][™´søR¡VË. FyxmsÀ≥ÿLRiLi |msLjigjiLiμj∂ NS ¡…Ì”¡, ˙xmsxmsLiøR¡Li ©yaRP©´s \Æ™sV F°ªRΩVLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLi NS™´søR¡VË, ˙xmsŒœ¡∏R∂VLi μj∂aRPgS Õ‹[NS¨sı Aμ≥R∂V¨sNRP ™´sW©´s™´so≤T∂ øR¡LRi˘¤Õ¡[ ºdΩxqsVNRPVÆ™s≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V©´sı @™´sgSx§¶¶¶©y NS™´søR¡VË. Æ™sV»Ì¡VNRPV NSáLi  ¡Ã¡\Æ™sVLiμR∂©´sı ™yμR∂©´s, ≈¡LRi¯ zqsμÙyLiªRΩLiª][  ¡ªRΩVNRPV C≤R∂VxqsWÚÆ©s[ À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩW ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡NRPªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xqsLRi*©yaRP©´sLi @π∏∂[V˘ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y @™´sV¯NSáW ¤À¡[LSáW \|ms#˚Æ™s[»¡VLRiLigRi À≥ÿgRiry* ™´sV˘™´sVW ªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ™´sV©´sVxtsvá Ex§¶¶¶Ã¡V©yıLiVV. ™´sV•¶¶¶xqs ™´sVV˙μyá @≤R∂VgRiV©Ø[, À≥œ¡Wg][Œœ¡gRiLRi˜ÈLiÕ‹[©Ø[ GÆ™s[™Ø[ xqsLiøR¡Ã¡©yáV «¡Ljigji Õ‹[NRPLi @LiªRΩLjixqsVÚLiμR∂©´sVN][™´s≤R∂Li xqslLi[ NS¨ds, J«‹[©±s F~LRiNRPV ¿¡Ã˝¡VáV F~≤T∂¿d¡, áORPQÕÿμj∂ @fl·VÀÿLi ¡Vá©´sV Æ™sWx§¶¶¶ LjiLi¿d¡, NRPLRi˜©´s™y ∏R∂VV™´soáª][ gRigRi©´sªRΩÕÿ¨sı NRP≠sV¯Æ™s[zqs, xmsLi»¡©´sV ¨ds…”¡¨s ≠sxtsQxmspLjiªRΩLi ¬ø¡[zqs Aμ≥R∂V¨sNRP @’≥¡™´sXμÙj∂ ºdΩxqsVNRPV™´sxqsVÚ©´sı ˙xmsŒœ¡∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩLi ™´sV©´sá©´sV À≥œ¡∏R∂V|ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @˙gRiLS«ÿ˘Ã¡V ˙xmsxmsLiøy¨sı ©yaRP©´sLi ¬ø¡[}qs x§¶¶¶NRPV‰©´sV ¨sáVxmsoN][™´s≤R∂Li N][xqsLi gkizqsgkizqs ¤À¡[LRi™´sW ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ALÛjiNRP™´sWLiμR∂˘LiÕ‹[ {msNRPáμyNS NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s @˙gRiLS«ÿ˘Ã¡V, ªRΩ™´sV ANRP÷¡¨s ºdΩLRiË≤y¨sNTP μj∂NRPV‰μj∂NRPV‰©y lLiNRP‰Ã¡V øyxqsVÚ©yı, rÌyN`PxqsW¿¡NRP¤Õ¡[≠dsV lLixmslLixmsÕÿ≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sLiμR∂á Æ™s[á N][»˝¡ ≤yáL˝Ri r~™´sVV¯ G NRPLi|ms¨dsáV ºΩ©yıπ∏∂W NS¨ds, ™y˘FyLSá¨dsı NRPVÆμ∂[áLiVV ™´so©yıLiVV. Æμ∂[aRP# Æμ∂[aSá ™´s©´sLRiVá©´sV N]Ã˝¡g]»Ì¡≤y¨sNTP xqsLixqs‰LRifl·Ã¡©´sV FsgRiV™´sVºΩ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsxmsLiøR¡ ˙xmsÀ≥œ¡V™´soáV, ªRΩ™´sVNRPV ¬ø¡[μ][≤R∂VgS DLi…ÿLRi¨s μR∂ŒÿLRiVá©´sW |msLi¿¡F°ztsQLiøyLRiV.  ¡≤R∂VgRiVÆμ∂[aSá G÷¡NRPáV, øR¡˙NRP™´s LRiVÚáNRPV NRPxmsˆLi NRP≤R∂VªRΩWÆ©s[ r~LiªRΩ ÕÿÀ≥œ¡Li N]Li≤R∂LiªRΩ øR¡WxqsVNRPV¨s  ¡÷¡xtÓsvá∏R∂W˘LRiV. A˙bPªRΩVáNRPV, @xqs¯μk∂∏R∂VVáNRPV N][…˝ÿμj∂ LRiWNRPá ÕÿÀ≥ÿá©´sV NRP»Ì¡¤À¡¤…Ì¡[ ˙NRP™´sW¨sZNP[ @≠s¨dsºΩ @¨s ™´sVL][}msLRiV. ™´sVWÕÿá «‹[÷¡NTP Æ™sŒ˝œ¡NRPVLi≤y @≠s¨dsºΩ¨s @LjiNRP…Ìÿá¨s @Lji¿¡gki|ms≤R∂VªRΩV©´sı @©yıx§¶¶¶«ÿlLi[áV G≤yμR∂Liªy μk∂ORPQáV ¬ø¡[zqs©y, xqsLi™´sªRΩ=LSLiªy©´s FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki ˙NUP≤R∂ ™´sVVLiμR∂V @xms•¶¶¶xqs˘Li Fyá∏R∂W˘LRiV. NRPxtÌsQxqsVΔÿá LRiLigRiVáLS»¡ıLiÕ‹[ ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩV ™´sVLi¿¡L][«¡ŸÃ¡ N][xqsLi @LiμR∂LRiW FsμR∂VLRiVøR¡WryÚLRiV NS¨ds, @≠s xmnsÕÿ©y L][«¡Ÿ©´s, xmnsÕÿ©y ™´sVVx§¶¶¶®LSÚ©´s zqsμÙj∂ryÚ∏R∂V©´sVN][™´s≤R∂Li ≠saS*ryáNRPV, AaS™´sx§¶¶¶μR∂XztÌsQNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi. ™´sVLi¿¡NSáLi ™´sVVLiμR∂V©´sıμR∂¨s ≠saRP*zqsLiøR¡≤R∂Æ™s[V ™´sV©´sVxtsváVgS ™´sV©´sLi ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gjiLiμR∂¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. @©´sV™´sVªRΩVáV ™´sVLi«¡⁄LRiV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂WáLi»¡W DμR∂˘≠sVLi¿¡Liμj∂. {ms{qs{msHAL`i }msLji»¡  ¡Ã¡™´sLiªRΩxmso À≥œ¡W}qsNRPLRifl·Ã¡\|ms A∏R∂W ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ rygjiLi¿¡©´s ALiμ][Œœ¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V LSxmnsV™´soáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV.™´sV©´s˘LiÕ‹[ ™´sVLRiflÿá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ªRΩWLSˆLRi ¡…Ì”¡©´s {qs{msFsLi A\|ms©´s \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáLiμj∂LiøR¡≤y¨sNTP NRPW≤y bP’¡LSá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ˙xmsryÚ™´s©yL>RiLi. BÆ™s[ NSNRPVLi≤y ©´sgRiLRiLiÕ‹[ AzqsÚ xms©´sVı |msLixmso\|ms F°LS»¡Li, ≠saS≈¡ DNRPV‰ À≥œ¡W™´sVVáV ≤U∂ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s\|ms NRPW≤y {qs{msFsLi F°LS≤T∂Liμj∂. BÆ™s[ NSNRPVLi≤y ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVá ™´sVLi«¡⁄LRiV, gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· xms¥R∂NRPLi, zmsLiø≥R¡©˝´sª][Fy»¡Vc BªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms @Æ©s[NRP xmsLS˘∏R∂WáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gjiLiμj∂. ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡ Fs©±sGJ’d¡ ¨sLS*zqsªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[ ™´sLRiNRPW F°LS…ÿ¨sı ≠sV˙ªRΩ xmsOSQáª][ NRP÷¡zms rygjiLi¿¡Liμj∂. ¨sLS*zqsªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms xmsáV xmsLS˘∏R∂WáV NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP μj∂gjiLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS DFyμ≥j∂ NRPሩ´sÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡©´sV FsLi≤R∂gRi≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿ rÛyLiVVÕ‹[Æ©s[ NSNRPVLi≤y ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ F°LS…ÿá©´sV rygjiLi¿¡Liμj∂. @©´sNSxms÷˝¡Õ‹[ —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV FyLÌki xqsÀ≥œ¡Ã¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. FyLÌki¨s ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV FyLji˙aS≠sVNRP F°LS…ÿá\|msÆ©s[ NSNRPVLi≤y ryμ≥yLRifl· xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ALiμ][Œœ¡©´sNRPV C G≤yμj∂ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨s™´s*≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂.\Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠s¤À≥¡[μyáª][ LRigji÷¡F°ª][Liμj∂. G≤yμj∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ JμyLRiVˆ ∏R∂W˙ªRΩNRPV ™´s¿¡Ë©´s FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©±s©´sV ANRP»Ì¡VcNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @¨sı ™´sLÊSáV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLiVV. ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ @©´sNSxms÷˝¡ FsLi{ms xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N]fl·ªyá LS™´sVNRPXxtÒsQ ™´sLÊki∏R∂VVá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ ™´so©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ N]LiªRΩNSáLi N]fl·ªyá ™´s∞©´sLi ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV N]fl·ªyá©´sV  ¡V«Í¡gjiLi¿¡ LS«¡NUP∏R∂V ™´s˘™´s•¶¶¶LSá LSxtÌsQ˚ NRP≠sV…‘¡c NRP¨ds*©´sL`igS ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Liª][ A ™´sLÊRiLi aSLiºΩLi¿¡Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso ©´sgRiLRi FyLÌki NRP¨ds*©´sL`i LRi≠sLS«¡Ÿ©´sV ™´sWLRiVryÚLRiÆ©s[ ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V NSNRPF°LiVV©y ªRΩLRiV™y\æªΩ©y A∏R∂V©´s rÛy©´sLiÕ‹[ ™´sVL][ ™´s˘QQNTPÚ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ @™´sNSaRPLi ™´so©´sı»Ì¡Vc ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.


¬s&éÁø±dtô|’ H˚&√, πsb˛ ø£˝…ø£ºsY ìs¡íj·T+ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ HÓ\÷¢s¡T q>∑sêìøÏ #Ó+~q ˇø£ eTVæ≤fi¯≈£î ôV≤#Y◊M k˛øÏq s¡ø±Ôìï |ü+|æD° #˚XÊs¡qï Äs√|üD\ô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY H˚&√, πsb˛ ìs¡íj·T+ rdüTø√qTHêïs¡T. á dü+|òüT≥qô|’ $#ês¡D »]|æ+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY H˚‘·è‘·«+˝À ôV’≤|üesY ø£$T{° ‘·|üŒ+‘ê Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt kıôd’{°<˚ nì ‘˚\Ã&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ n+~q Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ Ç+&çj·THé ¬s&é Áø±dt kıôd’{° ã¢&é u≤´+≈£î #Ó’s¡àHé Vü≤À<ë˝À ø£˝…ø£ºsY ìs¡íj·T+ rdüTø√qTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ¬s&é Áø±dt ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ì\T|ü⁄<ä\ #˚dæq ø£˝…ø£ºsY ã¢&é u≤´+≈£î qT+∫ 1550 j·T÷ì≥¢ s¡ø±Ôìï õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ Á|üdüTÔ‘·+ nø£ÿ&ç qT+#˚ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç+&çj·THé ¬s&é Áø±dt ã¢&é u≤´+≈£î <ë«sêH˚ ôV≤#Y◊M k˛øÏq s¡ø£Ô+ düs¡|òüsê nsTT+<äì ‘˚*b˛e&É+‘√ πøe\+ ã¢&é u≤´+≈£îô|’H˚ ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ ø£˝…ø£ºsY <äèwæº kÕ]+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe] 2012

‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚ es¡≈£î b˛sê≥+ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ ø=dü+ sê»ø°j·T CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~˝≤u≤<é˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚düT≈£îHêïsTT. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À »qe] 3, 2010q #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å˝À¢ nìï esêZ\ Á|ü»\T bÕ˝§Zì sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ ñ<ä´$T düTÔHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ á Bø£å\T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï dü+<ä s¡“¤+>± 300 eT+~ ‘Ó\+>±D yê<äT\T bÕ˝§ ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ◊ø±dü ø√-Ä]¶H˚≥sY <ëyÓ÷<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\ ø√dü+ Á|ü»\T ‘·eT J$‘êìï |üD+>± ô|fÒº+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïs¡ì nHêïs¡T. 1969 ñ<ä´ eT+˝À ‘êeTT #˚dæq b˛sê≥+ |òü*+#·˝Ò<äì á kÕ] #˚|ü{Ϻq ñ<ä´eT+˝À m{Ϻ |ü]dæú ‹˝ÀHÓ’Hê ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï kÕ~ÛkÕÔeTì BÛe÷ #˚kÕÔeTì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚+‘· es¡≈£î Á|ü»\T ìs¡+ ‘·+>± ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔH˚ ñ+{≤eTì ôV≤#·Ã] +#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D #Íø˘˝À eT+>∑fi¯yês¡+ e÷qeVü‰sêìï ìs¡«Væ≤ +∫q Äq+‘·s¡+ neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ e<ä› yê]øÏ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á Bø£å\T eT+> ∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ 739e s√E≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ ñ<√´ >∑T\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, y˚T<Ûëe⁄\‘√ bÕ≥T nìï esêZ\ Á|ü»\T á •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤yêìï Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ø±\˙ Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·+&ç Ä~˝≤u≤<é, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ q>∑sY ø±\˙˝À Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´ es¡≈£î Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£ e÷\T ìs¡«Væ≤dü÷ÔH˚ ñ+{≤eTì dæ|æm+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù <ä‘êÔÁ~, sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T sê|òüTe⁄\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\ j·÷ìøÏ ≈£L‘· y˚≥T <ä÷s¡+˝À ñqï á ø±\˙ Á|ü»\ düeTdü´\ |ü≥¢ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Çø£ÿ&É ìyêdü+ @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï Á|ü»\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T, |ü{≤º\T Çyê«\ì, $<äT´‘Y, eT+∫ ˙{Ï düs¡|òüsê ø£*Œ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î mH√ï kÕs¡T¢ y˚&ÉT≈£îqï|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T˝À¢ #·\q+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\T ø£ã® #˚düT≈£îqïyê]øÏ nÁø£eT+>± |ü{≤º\T ÇdüTÔqï n~Ûø±s¡T\T ù|<ä Á|ü»\ |ü≥¢ m+<äT≈£î ìs¡¢ø£å´+>± e´eVæ≤ ]düTÔqïs¡ì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ªf…{Ÿμ≈£î düs¡«+ dæ<äΔ+ 39 |üØø£å πø+Á<ë\ @sêŒ≥T¢ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 8q »s¡>∑qTqï f…{Ÿ |üØø£å≈£î õ˝≤¢ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊs¡T. á |üØø£å≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 10,279 nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. M] ø√dü+ õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq Ä~˝≤u≤<é˝À 39 |üØøå±å πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.ñ<äj·T+ |üP≥ »]π> mdtõ{Ï $uÛ≤>∑+ |üØø£å≈£î 1912 eT+~ Vü‰»s¡e⁄‘·T+&É>±, eT<Ûë´Vü≤ï+ »]π> dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ |üØø£å≈£î 8,367 eT+~ Vü‰»s¡Tø± qTHêïs¡T. |üØø£å ìs¡«Vü≤D ø√dü+ 9 eT+~ N|òt dü÷|ü]+ f…+&Ó+{Ÿ˝qT ìj·T $T+#ês¡T. á HÓ\ 8q ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+≥\ es¡≈£î ù||üsY-1 |üØø£å, eT<Ûëï Vü≤ï+ 2.00 >∑+≥\ qT+∫ 4.30 >∑+≥\ es¡≈£î ù||üsY-2 |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á |üØø£å≈£î 600 eT+~ Çì«õ˝Ò≥s¡¢qT, 39 eT+~ &çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T, 39 eT+~ dü÷|ü]+ f…+&Ó+ {Ÿ\qT ìj·T$T+#ês¡T. á |üØø£å≈£î dü+ã+ ~Û+∫ á HÓ\ 6q dæã“+~øÏ |üØø£å ìs¡« Vü≤Dô|’ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+ #·qTHêïs¡T.

KØ|òt˝À 43 y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <Ûëq´+ ø=qT>√\T Ä~˝≤u≤<é, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢˝À á KØ|òt d”»Hé˝À 84 πø+Á<ë\ <ë«sê <Ûëq´+ ø=qT>√\T #˚XÊeTì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düTC≤‘·X¯s¡à ù|s=ÿHêïs¡T. KØ|òt˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡÷.28 ø√≥T¢ #Ó*¢+∫ 43y˚\ 117. 240 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚XÊeTì nHêïs¡T. 2011-12 KØ|òt dæ»Hé˝À d”&é‡ düs¡|òüsê\T, &çÄsY&çm 69 πø+Á<ë\T, ◊dæ&çm 15 πø+Á<ë\ <ë«sê ¬s’‘·T\≈£î eT<Û䛑·T <Ûäs¡ ø£*Œ+∫ e] <ÛëHê´ìï ùdø£]+#êeTì nHêïs¡T. Ç+<äT˝À 38,359 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <ÛëHê´ìï õ˝≤¢˝Àì 27 ¬s’dt$T\T¢\≈£î ‘·s¡*+#êeTì nHêïs¡T. esê¸ìøÏ <Ûëq´+ ‘·&Ée ≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î ø=qT>√\T πø+Á<ë\≈£î nìï+{ÏøÏ e÷¬sÿ+{Ï+>¥ XÊK <ë«sê 1207 ≥sꌤ*Hé ø£es¡T¢ düs¡|òüsê #˚dæq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 13 ˝ø£å\‘√ 59 y˚\ >∑ìï dü+#·T\qT düs¡|òüsê #˚dæq≥T¢ ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T.

Á|üdüTÔ‘·+ Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±´q‡sY ÄdüŒÁ‘·T\T, Ç+<äT≈£Ls¡Tù|≥ eT+&É\+ |ü˝…¢bÕ&ÉT Á>±eT+˝Àì >±+BÛ ÄÁX¯eT+, |æ∫Ã≈£îø£ÿø±≥T≈£î Ç+»ø£¸qT¢ n+~+#˚ ÄdüŒÁ‘·T\T, |ü\T Á_&ç® bÕsƒ¡XÊ\\T, Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´˝À q&ÉTdüTÔHêïsTT. M{Ïô|’ ≈£L&Ü ô|<ä› m‘·TÔq Äs√|üD\T $qedüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À M{Ïô|’ ≈£L&Ü $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ ≈£î+uÛÑø√D≤\T »]–q≥T¢, Ç+<äT˝À ¬s+&éÁø±dt düuÛÑT´˝Ò ãVæ≤s¡+>∑+>± Äs√|üD\T #˚düTÔ+&É&É+‘√ á $wüj·÷ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+#·T≈£î+~. ¬s&éÁø±dt sêÁwüº #Ó’s¡àHé nsTTq >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé ø£˝…ø£ºsY≈£î düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á Á|üø±s¡+ Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt ø±s¡´ø£˝≤bÕ\˙ï ø£˝…ø£ºsY kÕ«BÛq+ #˚düTø√qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

5 düTes¡íyês¡Ô

eè‹Ô $<ä´‘√ Ä‘·à$XÊ«dü+: eT+Á‹ <Ûäsêàq $<ë´s¡Tú\ô|’ ñHêà~ <ë&ç lø±≈£îfi¯+, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´]ú <äX¯ qT+#˚ eè‹Ô $<ä´ H˚]Œ+#·&É+ <ë«sê yê]˝À Ä‘·à$XÊ«dü+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì, $<ë´s¡Tú\≈£î nedüs¡yÓTÆq $<ä´ uÀ~Û+#·&É+‘√ bÕ≥T ã‘·ø£&ÜìøÏ e÷s¡Z+ #·÷ù| eè‹Ô $<ä´ H˚]Œ+#·&É+ nedüs¡eTì s√&ÉT¢ uÛÑeHê\ XÊKeT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ <äsêe⁄ nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À $q÷‘·ï+>± Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï u≤\ øÏs¡D≤\T ø±s¡´Áø£e÷ìï eT+Á‹ kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ÁbÕs¡+ _Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 8 qT+∫ |ü~ es¡≈£î #·<äTe⁄ ‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T eè‹Ô $<ä´ ø√s¡T‡\qT uÀ~ÛkÕÔ s¡Hêïs¡T. Á|ü|ü+Nø£s¡D H˚|ü<∏ä´+˝À dü¬s’q $<ä´ n+~+#·ø£b˛‘˚ u≤$ ‘·sê\T qwüºb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. ñqï‘· $<ä´ |üP]Ô #˚dæq|üŒ{Ïø° ñ<√´>±eXÊ˝Ò¢ø£ @+ #˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tì dæú‹˝À j·TTe‘· ìsêX¯ì düŒèVü≤\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´sê\T &Üø£ºsY øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T @ø±Á>∑‘·‘√ #·<äTe⁄ø=ì eT+∫ |òü* ‘ê\T kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T. düè»Hê‘·àø£‘·, HÓ’|ü⁄D´+ kÕ~Û+#ê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ $C≤„q ø±s¡´Áø£e÷\T Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ <ë«sê $<ë´s¡Tú˝À¢ @ø±Á>∑‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. $<ä´ |üP]Ô #˚düT≈£îqï yês¡T Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\ô|’H˚

lø±≈£îfi¯+, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): ∫Hêïs¡T\H˚ \ø£å´+>± #˚düTø=ì ñHêà<äT\T <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&É&É+ Á|ü»\qT uÛÑj·Tø£+|æ‘·T\qT #˚k˛Ô+~. õ˝≤¢˝Àì qs¡düqïù|≥ ñ<ä+‘·+ eTs¡eø£eTT+<˚ Çø£ÿ&ç ø√≥u§e÷à[ eT+&É\+ Vü≤]X¯Ã+Á<ä|ü⁄s¡+˝Àì z Á|üy˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ z Ä>∑+‘·≈£î&ÉT ø£‹Ô‘√ <ë&ç #˚XÊ&ÉT. á |òüT≥q˝À uÛ≤s¡ZesêeTT&ÉT, s¡$≈£îe÷sY nH˚ Ç<ä›s¡T $<ë´s¡Tú\≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. M]ì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ lø±≈£îfi¯+ ]yéT‡≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ yê] |ü]dæú‹ Ä+<√fi¯qø£s¡+>± ñ+~. qs¡düqïù|≥ |òüT≥q˝≤π> Çø£ÿ&É ≈£L&Ü Ä>∑+‘·≈£î&ÉT eTTU≤ìøÏ eÁdüÔ+ #·T≥Tºø=ì bı&Éyê{Ï ø£‹Ô |ü≥Tºø=ì ˇø£ÿkÕ]>± $<ë´s¡Tú\ô|’ <ë&ç #˚XÊ&ÉT. @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘Ó*ùd ˝À|ü⁄H˚ eTTfi¯¢bı<ä˝À¢øÏ |üsês¡j·÷´&ÉT. á dü+|òüT≥q‘√ $<ë´s¡Tú\T uÛÑj·Tø£+|æ‘·T\j·÷´s¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T Vü≤&É*b˛‘·THêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ H˚‘· mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ]yéT‡≈£î e∫à $<ë´s¡Tú\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT˝À dæø√ÿ\T≈£î eT÷&√kÕúq+ Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü dü«j·T+>± |ü]ÁX¯eT\T kÕú|æ+#˚+<äT≈£î m+‘√ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ã*yê&É eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄, sêJyé $<ë´ $TwüHé |æz _.qπ>wt, Äضz dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤≈£îÿ\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* lø±≈£îfi¯+, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô):–]»qT\T Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T $ìjÓ÷–+#·Tø=ì, Jeq $<ÛëHê˝À¢ e÷s¡TŒ\≈£î u≤≥\T y˚düTø√yê\ì bÕ\ø=+&É myÓTà˝Ò´ ìeTàø£ düTÁ^e⁄\T nHêïs¡T. õ˝≤¢ –]»q πø+Á<äyÓTÆq d”‘·+ù|≥ |”me÷àØŒ˝À Ç<˚ eT+&É\+˝Àì ≈£îdæ$T, ø√&çX¯ |ü+#ê j·Tr\≈£î #Ó+~q 189 eT+~ Ä~yêd” –]»qT\≈£î 438 mø£sê\ uÛÑ÷$TøÏ n≥M Vü≤≈£îÿ\ >∑T]Ô+|ü⁄ #·≥º+˝À uÛ≤>∑+>± Vü≤≈£îÿ |üÁ‘ê\qT ◊{Ï&çm |æz ¬ø.düTì˝Ÿ≈£îe÷sY‘√ ø£*dæ Äj·Tq n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ>∑T˝À ñqï n≥M uÛÑ÷$TøÏ Ç#˚à |ü{≤º˝À¢ $d”Ôs¡í+ ‘˚&Ü ñ+fÒ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·ÃHêïs¡T. düπs« »]|æ+∫ Hê´j·T+ #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. Ç+‘·es¡≈£î d”‘·+ù|≥˝À 12,565 eT+~øÏ 25,

322 mø£sê˝À¢ |ü{≤º\T eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTs√ 1800 eT+~øÏ 5,225 mø£sê\T |ü{≤º*#˚Ã+<äT≈£î dæ<äΔ+ #˚XÊeTHêïs¡T. ¬s+&√ $&É‘· uÛÑ÷ |ü+|æD°˝À M]øÏ n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. 2005 &çôd+ãsY HÓ˝≤Ks¡T˝À>± kÕ>∑T˝À ñqï n≥M uÛÑ÷$Tπø |ü{≤º*#êÃeTHêïs¡T. mes√ C…+&Ü\T }|æ‘˚ á #·≥º+ sê˝Ò<äì Á|ü‹|üøå±\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. e´øÏÔ>∑‘·+>± 10 mø£sê\T, ñeTà&ç Vü≤≈£îÿ>± ¬s+&ÉTqïs¡ mø£sê\≈£î |ü{≤º*e«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æz düTì˝ŸsêCŸ≈£îe÷sY, &ç&ç Hê>√sêe⁄, ‘·Vü≤o˝≤›sY ãÁ~Á|ükÕ<é, e´ekÕj·÷~Ûø±] eTùV≤wtHêj·TT&ÉT, Msês√«\T, –]»qT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+düÿèr kÂs¡uÛ≤\T <˚yê\j·÷\T lø±≈£îfi¯+, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): <˚yê\j·÷\T |ü⁄sê‘·q dü+düÿè‹ì Äqyêfi¯ó¢, uÛÑ≈£îÔ\ eTH√eT+~sê\≈£î ∫Vü‰ï\T>±, düyÓTÆø£´ ì\j·÷\T>± uÛ≤dæ\T¢‘·THêïj·Tì sêh s¡Vü≤<ës¡T\T, uÛÑeHê\ XÊKeT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ nHêïs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì >∑T&çM~Û ñe÷s¡Á<ä ø√fÒX¯«sê\j·T+ q÷‘·q bÕ\ø£es¡Z+ Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡yêìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± $#˚ÃXÊs¡T. bÕ\ø£es¡Z ø=‘·Ô n<Ûä´≈£åî&ç>± ø£{≤º yÓ+ø£fÒ X¯«s¡sêe⁄, eTs√ ◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚sTT+∫q nq+‘·s¡+ eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <Ó’euÛÑøÏÔ ø£*–q yê]πø <Ó’yês¡<Ûäq ùde #˚ùd n<äèwüº+ ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. <Ó’e ø£è|ü>± bÕ\ø£es¡Z+˝À neø±X¯+ \_Û+∫q yês¡+<äs¡÷ Ä\j·÷ìï n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+∫, uÛÑ≈£îÔ\≈£î

eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Ä\j·T n_Ûeè~Δ |üqT\T Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì, n+<äT≈£î ø±yê*‡q |üP]Ô düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. s¡÷. 100 ø√≥¢‘√ düT+<äs¡ lø±≈£îfi¯+>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïqHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´sê\T øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q, <Ó’euÛÑøÏÔ ø£*–q bÕ\ø£esêZìï u≤>± q&ç|æ+∫, Ä\j·T n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T |ü&É‘ê eTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ e÷J n<Ûä´≈£åî\T m+.$. |ü<ëàe‹, j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T s¡$≈£îe÷sY, qπ>XŸ, qs¡dæ+>∑s¡e⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

lø±≈£îfi¯+, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): eTVü‰‘êà>±+BÛ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ neT\T˝À lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ eT÷&√kÕúq+˝À ñ+<äì, ‘=* kÕúq+ ø√dü+ ÁX¯$TdüTÔHêïeTì õ˝≤¢ ˙{Ïj·÷»e÷q´ dü+düú |ü<∏äø£ dü+#ê\≈£î\T ø£˝≤´D #·Áø£e]Ô nHêïs¡T. Ç#êä|ü⁄s¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕe÷õø£ ‘·ìø°\ Á|üC≤y˚~ø£ nq+‘·s¡+ Äj·Tq |ü\T $wüj·÷\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. õ˝≤¢˝À |ü<∏äø£+ neT\T rs¡T u≤>± yÓTs¡T>∑T|ü&ç+<äì, Ç+ø± ÁX¯$T+∫ sêÁcÕºìπø Á|ü<∏äeT+˝À ì\TÃ+{≤eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘êC≤>± rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\˝À ì]›wüº y˚‘·q #Ó*¢+|ü⁄ ~Hêìï neT\T #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ |üì ÁbÕs¡+_ÛùdÔ, eT∞¢ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ y˚‘·q+ n+<ë*‡+<˚. n+<äT≈£î _Ûqï+>± me¬s’Hê e´eVü≤]ùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒeì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À d”‘·+ù|≥, lø±≈£îfi¯+, uÛ≤$Tì\˝À |üqT\T u≤>± »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, ≈£L©\≈£î ì]Δwüº|üìì ø£*ŒdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. yê]˝À Ç#êä|ü⁄s¡+ 26e kÕúq+˝À ñ+<äì Ç+ø± yÓTs¡T>∑T|üs¡#ê*‡ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. á ~X¯>± dæã“+~øÏ dü÷#·q\T #˚j·T&É+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T.

Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î ¬s+&ÉT »‘·\ <äTdüTÔ\T lø±≈£îfi¯+, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À 61 kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT edü‹ >∑èVü‰˝À¢ì 6,450 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ¬s+&˚dæ »‘·\ #=|ü⁄Œq <äTdüTÔ\T düs¡|òüsê #˚XÊeTì Ä XÊK ñ|ü dü+#ê\≈£î\T $mdt¬ø Cqs¡›qsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. &çÄsY&çm <ë«sê ≈£î{Ϻ+∫q ¬s+&ÉT »‘·\ <äTdüTÔ\qT VüQ{≤VüQ{Ïq õ˝≤¢˝À ñqï Ä XÊK edü‹ >∑èVü≤ $<ë´s¡Tú\≈£î |ü+|æD° ø√dü+ ‘·s¡*+#êeTì $e]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ¬s+&ÉT »‘·\ <äTdüTÔ*ï düs¡|òüsê #˚XÊeTì, $T–*q ¬s+&ÉT »‘·\ <äTdüTÔ*ï eTs√ 15 s√E˝À¢ |ü+|æD° #˚kÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

sêhkÕúsTT˝À eT÷&ÉT dü«s¡í |ü‘·ø±\T ¬ø’edü+ lø±≈£îfi¯+, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): >±s¡ eT+&É\+˝Àì eeTs¡yÓ*¢ m|æ u≤*ø£\ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\ yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT\T m+.ø±eTj·T´ C≤rj·T kÕúsTT b˛{°\≈£î m+|æø£j·÷´s¡T. >∑T+≥÷s¡T˝Àì Hê>±s¡T®q j·T÷ìe]‡{°˝À >∑‘· HÓ\ 28 qT+∫ 30es¡≈£î »]–q m|æ e÷düºsY‡ n<∏Ó¢{Ïø˘ b˛{°˝À¢ cÕ{Ÿ|òü⁄{Ÿ, &çdüÿdtÁ‘√, C≤yÓ*HéÁ‘√ b˛{°˝À¢ ø±eTj·T´ eT÷&ÉT dü«s¡í|ü‘·ø±\T ¬>\Tbı+<ës¡T. |òæÁãe] 26 qT+∫ 28es¡≈£î u…+>∑fi¯Ss¡T˝À »s¡>∑qTqï e÷düºsY‡ n<∏Ó¢{Ïø˘ b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zq&ÜìøÏ m+|æ¬ø’q≥T¢ ø±eTj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T b˛{°\≈£î ø±eTj·T´ m+|æø£ô|’ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\T m+.yÓ÷Vü≤qsêe⁄, Ç‘·s¡ n<Ûë´|ü≈£î\T Äj·Tq≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T

s¡÷.1,45 ø√≥¢‘√ õ˝≤¢˝À |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq lø±≈£îfi¯+, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ø=‘·Ô>± |ü\T ø=‘·Ô |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T, ñqï |ü]ÁX¯eT˝À¢ $düÔs¡D ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñ<√´>±eø±XÊ\T sêqTHêïsTT. yÓqTø£ã&çq lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïπø ô|’&ç;ÛeTes¡+ e<ä› @sêŒ≥T #˚dæq XÊ´+|ædüºHé‡, ¬s&û¶dt ˝≤´ãπs≥Ødt, >±s¡ eT+&É\+˝Àì Áf…Æe÷ø˘‡ bÕø£ºØ\ $düÔs¡D »s¡T>∑T‘√+~. ø=‘·Ô>± s¡÷.78 ø√≥¢‘√ eTs√ eT÷&ÉT |ü]ÁX¯eT\T @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

ª‘·÷s¡TŒμ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝À ∫#·Tà : j·TqeT\qT ø±<äì yÓ+>∑[ô|’ y˚≥T W‘ê‡Væ≤≈£î\≈£î |üP]Ô düVü≤ø±s¡+

eT+&ç|ü&ÉT‘·Tqï ;d” esêZ\T ø±øÏHê&É,»qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): Ç|ü⁄&ç|ü⁄&˚ ã\+ |ü⁄+E≈£î+≥Tqï ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À ô|<ä› ∫#·Tà s¡–*+~. bÕغ nÁ>∑H˚‘· j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉTqT ø±<äì ø=+<äs¡T nÁ>∑Hêj·T≈£î\T z _dæ Hêj·T≈£îìô|’ y˚≥T y˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·&É+ Ä bÕغ˝À Á|üø£+|üq\T |ü⁄{Ϻ+∫+~. _dæ Hêj·T≈£î˝À¢ ndü+‘·è|æÔ, ÄÁ>∑Vü≤+, ndüeTà‹ì s¡>∑T\TÑ√+~. |æsƒê|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q e÷J »&é|æ{Ïdæ yÓ+>∑[ düTu≤“sêe⁄≈£î nø£ÿ&É >∑{Ϻ |üfÒº ñ+~. ns¡Δã\+, n+>∑ã\+ |ü⁄wüÿ\+>± ñqï eT+∫ Hêj·T≈£î&ÉT yÓ+>∑[. |æsƒê|ü⁄s¡+ ÇHé#Ûê]®>± ñqï es¡à≈£î, yÓ+>∑[øÏ eT<Ûä´ ‘êsêkÕúsTT˝À $uÒ<Ûë\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À |æsƒê|ü⁄s¡+ |ü+#êj·Tr õ˝≤¢ {Ï&ç|æ ø±sê´˝j·÷ìøÏ #˚]+~. bÕغ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT, õ˝≤¢≈£î #Ó+~q nÁ>∑H˚‘· j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT Çs¡TesêZ\qT |æ*∫ $yê<ëìï düs¡T›u≤≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ bÕغ˝À #·Áø£+ ‹|ü⁄Œ‘·Tqï õ˝≤¢ bÕغ

n<Ûä´≈£åî&ÉT ìeTàø±j·T\ ∫qsê»|üŒ, myÓTੇ u§&ÉT¶ uÛ≤düÿs¡e÷sêe⁄\T es¡à≈£î n+&É>± ì*∫ yÓ+>∑[ô|’ y˚≥T y˚ùd ~X¯>± bÕe⁄\T ø£~|æq≥T¢ <˚X¯+ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ yÓ+>∑[ düTu≤“sêe⁄≈£î c˛ø±CŸ H√{°dt C≤Ø #˚kÕs¡T. á e´eVü‰s¡+ yÓTT‘·Ô+ bÕغ˝ÀH˚ $yê<ëìøÏ ø±s¡D+ nsTT+~. _dæ Hêj·T≈£î&çô|’ @ø£|üø£å+>± y˚≥T y˚düTÔHêïs¡+≥÷ kÕúì≈£î\T ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñHêïs¡T. á ª≈£î\μ sê»ø°j·÷\T düVæ≤+#·˝Òì yÓ+>∑[ bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæ <˚X¯+≈£î ªcÕø˘μ Ç#êÃs¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+˝À yÓ+>∑[, Äj·Tq nqT#·s¡T\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì M&É&É+ bÕغøÏ ô|<ä› cÕø˘ nì õ˝≤¢ bÕغ Hêj·T≈£î&=ø£s¡T yê´U≤´ì+#ês¡T. bÕغøÏ yÓ+>∑[ >∑T&éu…’ #Ó|üŒ&É+‘√ n<˚ bÕغ˝À ñqï ø=+<äs¡T _dæ esêZ\ Hêj·T≈£î\T Ç<˚ u≤≥˝À |üj·Tì+#˚+<äT≈£î düqï<äΔ+ ne⁄‘·THêïs¡T. á $yê<ä+, bÕغ qT+∫ H˚‘·\ ìÁwüÿeTD ª<˚X¯+μ≈£î }Væ≤+#·ì <Óã“ nì bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î˝Ò n+^ø£]düTÔHêïs¡T.

ø±øÏHê&É≈£î u…’bÕdt ì]à+#ê*:|üfi¯¢+sêE≈£î dü÷#·q ø±øÏHê&É, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± ø±øÏHê&É |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\T n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À ø±øÏHê&É Á{≤|òæø˘‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·T+<äì, á y˚Ts¡≈£î ø±øÏHê&É≈£î u…’bÕdt ì]àùdÔ Á{≤|òæø˘ düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·e#·Ãì ø±øÏHê&É e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé CÀ´‘·T\ d”‘êsêeTeT÷]Ô πø+Á<ä eT+Á‹ |üfi¯fl+sêE≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø±øÏHê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~Δô|’ myÓTà˝Ò´ <ë«s¡+|üP&ç #·+Á<äX‚KsY¬s&綑√ düMTø£å ìs¡«Væ≤düTÔqï düeTj·T+˝À |ü\Te⁄s¡T e÷J ø±s=Œπs≥s¡T¢ yê] yê] &ç$»q¢≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\qT eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷J #Ó’s¡àHé CÀ´‘·T\ d”‘êsêeTeT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1975˝À s¡÷bı+~+∫q e÷düºsY bÕ¢Hé≈£î ]yÓ’CŸ¶ e÷düºsY bÕ¢Hé ˝Òø£b˛e&É+‘√ |ü\T düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTÚ‘·THêïj·THêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ ≈£L&Ü yêDÏ»´|üs¡+>± n_Ûeè~Δ #Ó+~q ÁbÕ+‘ê\T ìyêdü ÁbÕ+‘ê\T>± ñ+&É&É+‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ yê´bÕs¡düTÔ\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+ ≥THêï s¡Hêïs¡T. >∑‘·+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY>± |üì#˚dæq »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TD 16 eT+&É˝≤\T, 5 eTTì‡bÕ*{°\‘√ >√<ëe] ns¡“¤Hé &Óe\|tyÓT+{Ÿ n<Ûë]{°ì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡Hêïs¡T. ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝Àì

$uÛ≤>±\ düeTq«j·T+‘√ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥ºe#·Ãì |ü\Te⁄s¡T e÷J ø±s=Œπs≥s¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±øÏHê&ÉqT eTT+|ü⁄ u≤] qT+&ç ø±bÕ&Ü\ì ù|s=ÿHêïs¡T. Á&Ó’q¢qT |üP&çø£ rj·T&É+ <ë«sê á düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_ÛdüTÔ+<äì, #Ós¡Te⁄\≈£î Á|üVü‰Ø>√&É\T ì]à+#ê\ì, dü+‘·#Ós¡Te⁄qT n_Ûeè~Δ #˚j·÷\ì, ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ πswüHéø±s¡T¶\T, Çfi¯fldüú˝≤\T |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. e÷]à ‘·sê«‘· πswüHéø±s¡T¶\T : myÓTà˝Ò´ <ë«s¡+|üP&ç s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê ø±øÏHê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À πswüHéø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚kÕeTì $T–*q ns¡TΩ˝…’q \_Δ<ës¡T\≈£î e÷]à ‘·sê«‘· πswüHéø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äì ø±øÏHê&É dæ{° myÓTà˝Ò´ <ë«s¡+|üP&ç #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Ä<ÛësYø±s¡T¶\qT #ê˝≤eT+~ rdüT≈£îHêïs¡ì, $T–*q yês¡T me¬s’Hê ñ+fÒ yÓ+≥H˚ rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝ÀqT, kÕ*ù|≥ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝ÀqT Ä<ÛësY πø+Á<ë\T Ç+ø± q&ÉTdüTÔHêïj·Tì yê{Ïì $ìjÓ÷–+ #·Tø√ yê\Hêïs¡T.

CÒ…mHé{°j·T÷πø Ä<Ûä«s¡´+˝À á-ôd{Ÿ ìs¡«Vü≤D CÒø±øÏ…mHê&ÉHé, {»qe]°j·T03÷πø(düTes¡Md” ‘·T\d”sê+<ëdt íyês¡Ô): á @&Ü~ á-ôd{ŸqT sêÁwüº yê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤+#˚ u≤<Ûä´‘· C…mHé{Ïj·TT ø±øÏHê&É≈£î <äøÏÿ+<äì C…mHé{Ïj·TT¬ø yÓ’dt #Ûêq‡\sY &Ü. ‘·T\d”sêeT<ëdt ‘Ó*bÕs¡T. áôd{Ÿ ìs¡«Vü≤D ‘=*kÕ]>± C…mHé{Ïj·TT¬ø ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&ÉT HÓ\\ ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·T≈£îì C…mHé{Ïj·TT¬ø n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à @&Ü~ m+f…ø˘ HêH√ f…ø±ï\Jø√s¡T‡‘√ bÕ≥T m+f…ø˘ |æÇn+&é&ç ø√s¡T‡\qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

m+f…ø˘ @Mj·÷ìø˘‡ ˝Òu§πs≥Ø ø√dü+ ÇH√Œf…ø˘ dü+düú s¡÷. 53 \ø£å\T ‘=*$&É‘· n+~+∫+<äHêïs¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\‘√ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T.ø=‘·Ô>± |ü\Te⁄]øÏ &Ó’¬sø£ºs¡¢ Vü≤À<ë Ç#êÃeTHêïs¡T. Äø±dt {≤u…¢{Ÿ |”d”\T $<ë´s¡TΔ\≈£î sêsTTrô|’ ‘·«s¡˝À ÇkÕÔeTHêïs¡T. Bì e\¢ $<ë´s¡TΔ\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘êC≤ düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø√e#·ÃHêïs¡T.ø±øÏHê&É C…mHé{Ïj·TT˝À s¡÷. 17.90 ø√≥¢‘√ uÛÑeq ìsêàD≤\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. $»j·Tq>∑s¡+ C…mHé{Ïj·TT˝À s¡÷. 15.68 ø√≥¢‘√ ìsêàD≤\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T.

lø±≈£îfi¯+, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥Tq≈£î eTT+<äT≈£î e#˚à W‘ê‡Væ≤ø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\qT nìï $<Ûë\ Ä<äT≈£î+{≤eTì õ˝≤¢ |ü]ÁX¯eT\ πø+Á<ä+ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY >√bÕ˝Ÿø£èwüí Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ÁbÕC…≈£îº ]b˛s¡Tº˝À u≤´+≈£î qT+∫ s¡TDVü‰MT bı+~ ‘·eT e<ä›≈£î eùdÔ dæ+–˝Ÿ$+&√ <ë«sê dü+ã+~Û‘· |ü]ÁX¯eT≈£î nedüs¡eTj˚T´ nìï nqTeT‘·T\T (|üsê´es¡D, ø±\Twü´+, kÂ+&é ‘·~‘·s¡T\T) |ü]ÁX¯eT\T @sêŒ≥T #˚ùd yê]øÏ m≥Te+{Ï Çã“+~ ø£\T>∑≈£î+&Ü ‘êy˚T n˙ï s¡|æŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. n<˚$<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü |ü\T sêsTTr\T Çk˛Ô+<äì M≥ìï+{Ï˙ $ìjÓ÷–+#·T≈£îì $»j·T|ü<∏ëq |üj·Tì+#ê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. W‘ê‡Væ≤ø£ bÕ]ÁXÊ$Ts¡ y˚‘·Ô\T ‘·eTqT dü+Á|ü~ùdÔ |üP]Ô düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔeTHêïs¡T.

f…Æ>∑sY CÀHéqT ìs¡dædü÷Ô –]»qT\ ñ<ä´eT+ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì õHêïs¡+ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À f…Æ>∑sY CÀHé @sêŒ≥TqT ìs¡dædü÷Ô –]»qT\T ñ<ä´e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. á f…Æ>∑sY CÀHé @sêŒ≥T e\¢ á ÁbÕ+‘·+˝Àì 70 Á>±e÷\ Á|ü»\T ìsê«dæ‘·T˝…’ JyêH√bÕ~Û ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì yês¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. –]»qT\ n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü @ø£|üø£å+>± πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ |ü≥¢ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ä~yêdüT\qT n&Ée⁄\ qT+∫ <ä÷s¡+ #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü yê] dü+Á|ü<ëj·÷\qT eT+≥ø£˝ÒŒ+<äTπø á f…Æ>∑sY @sêŒ≥T nì yês¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ »+‘·Te⁄\ô|’ #·÷ù| Áù|eT eTqwüß\ô|’ m+<äT≈£î #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì yês¡T ÄÁø√X¯+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. áf…Æ>∑sY CÀHé |ü]~Û˝Àì 40 Á>±e÷\ –]»qT\T @ø£yÓTÆ õ˝≤¢ πø+Á<ä+ es¡≈£î bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤ºs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·≈£î Ä~yêdü dü+πøåeT |ü]wü‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT j·÷<äesêyé Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. bÕ\≈£î\T Ä~yêdüT\ô|’ @e÷Á‘·+ ø£ìø£s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü e´eVü≤]dü÷Ô yê]ì n&Ée⁄\ qT+∫ <ä÷s¡+>± |ü+ù|+<äT≈£î ≈£îÁ≥ |üqTï‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. f…Æ>∑sY CÀHé Äù|es¡≈£î ñ<ä´e÷ìï #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î e´‹πsø£+>± –]»qT\+<äs¡÷ dü+|òüT{Ï‘·+>± ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘· Ä~˝≤u≤<é es¡≈£î ø=qkÕ–+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î $wüj·T+ $qï$kÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

d”|”m+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± #·+Á<ä HÓ\÷¢s¡T, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): d”|”m+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± #·+Á<ä sê»>√bÕ˝ŸqT Ä bÕغ mqTï≈£î+~. õ˝≤¢˝À sê»>√bÕ˝Ÿ düTBs¡Èø±\+>± $$<Ûä |ü<äTe⁄˝À¢ |üì#˚XÊs¡T. bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫ m≈£îÿe>± e´ekÕj·T s¡+>∑+ nqTã+<Ûä s¡+>∑+˝À Äj·Tq ùde\T n+~+#ês¡T. 1973 qT+∫ mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î&ç>± bÕغ˝À Á|üy˚•+∫q sê»>√bÕ˝Ÿ nq‹ø±\+˝ÀH˚ bÕغ˝À ø°\ø£yÓTÆq e´øÏÔ>± m~>±s¡T. ø£+&É˝Òs¡T, k˛eT•\ »˝≤X¯j·÷\ kÕeTs¡ú´+ ô|+#ê\ì, ø£˙dü+ eT<䛑·T <Ûäs¡ <ÛëHê´ìøÏ Çyê«\ì »]–q nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\˝À #·+Á<ä ø°\ø£ uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+#ês¡T. bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· »ø£ÿ yÓ+ø£j·T´ e+{Ï eTVü‰eTVüQ\T n\+ø£]+∫q õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |ü<ä$ì ‘·q≈£î ø£≥ºu…≥º&É+ bÕغ |üs¡+>± ‘·q u≤<Ûä´‘·qT eT]+‘· ô|+∫q≥¢sTT+<äHêïs¡T. H˚‘·\+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ bÕغ #˚|üfÒº ¬s’‘ê+>∑ b˛sê{≤\qT, $$<Ûä n+XÊ\ô|’ Ä+<√fi¯q\qT düeTs¡ú+>± ìs¡«Væ≤+∫ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì sê»>√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

$˝Òø£s¡T\qT ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+ô|’ @|”j·T÷&Éã÷¢´CÒ nuÛÑ´+‘·s¡+ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): k˛eTyês¡+ uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ |üs¡´≥qqT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À $˝Òø£s¡T\qT nqTeT‹+#·ø£b˛e&É+ |ü≥¢ Á|æ+{Ÿ, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ |üs¡´≥q≈£î eTT+<˚ nìï Á|æ+{Ÿn+&é m\Áø±ºìø˘\˝À yês¡Ô\qT n+~+#·>± rsê ÄyÓT |üs¡´≥q Ksês¡T nsTTq ‘·s¡Tyê‘· #ÓHÓ’ï, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\qT |æ*|æ+#·T≈£îì kÕúì≈£î\ $˝Òø£s¡T\≈£î @ e÷Á‘·+ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«ø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì @|”j·T÷&Éã÷¢´CÒ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|üø±XŸ Äs√|æ+#ês¡T. sê¬ø{Ÿ Á|üjÓ÷>∑ düeTj·÷˝À¢ yês¡Ô\qT |ü+ù|+<äT≈£î kÕúìø£ $˝Òø£s¡T\ MT<äH˚ ÇÁk˛ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·T+<äì, >∑Ts¡TÔ#˚dü÷Ô >∑‘·+˝À @|”CÒ nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ lVü≤]ø√≥ |üs¡´≥q y˚fi¯ kÕúìø£ $˝Òø£s¡T\qT ÄVü‰«ì+#·&É+‘√ bÕ≥T sêÁwüº|ü‹ ñ|üHê´dü+ düVæ≤‘·+ kÕúìø£ $˝Òø£s¡T\ <ë«sêH˚ ø£eπsJ Çe«&É+ »]–+<äì, á |üs¡´≥q˝À e÷Á‘·+ $˝Òø£s¡T\ |ü≥¢ |üP]Ô>± $eø£å‘· bÕ{Ï+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê ÇÁk˛ n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î kÕúìø£ $˝Òø£s¡T\qT ≈£L&Ü |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.


6

eT~›˝Ò{Ï kÕ«$T Ä\j·T ì<ÛäT\ô|’ $#ês¡D »]|æ+#ê*: ãT>∑Zq sêCÒ+Á<äHê<∏é¬s&ç¶ &√Hé {ÖHé »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) <˚yê<ëj·T <Ûäsêà<ëj·T XÊK |ü]~Û˝Àq leT~›˝Ò{Ï qs¡dæ+Vü≤ kÕ«$T <˚ekÕúq+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï >√˝Ÿe÷˝Ÿô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{Ï ìj·T$T+∫ $#ê]+#ê\ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ &√Hé ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® ãT>∑Zq sêCÒ+Á<äHê<∏é¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ &√Hé |ü≥ºD+˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À leT~›˝Ò{ÏkÕ«$T bÕ\ø£ eT+&É* düuÛÑT´\ sêJHêe÷≈£î <ë]rdæq ø±s¡D≤\ô|’ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\T>± áz >± uÛ≤<Ûä´‘·\T eVæ≤düTÔqï ‹eTàHêj·TT&ÉT ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]dü÷Ô <˚yê<ëj·T ì<ÛäT\qT >√˝Ÿe÷˝Ÿ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. <˚ekÕúq+ ‘=$Tà~ eT+~ bÕ\ø£ eT+&É\ düuÛÑT´\T ñqï|üŒ{Ïø° @s√E ≈£L&Ü yê]øÏ ÁbÕeTTK´‘· Çe«≈£î+&Ü Ä]úø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\˝À m≥Te+{Ï düe÷#ês¡+ Çe«≥+˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ sêJHêe÷ #˚dæq bÕ\ø£eT+&É* düuÛÑT´\T |æHêï|ü⁄s¡+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, eT]j·TeTà, #·+Á<äX‚KsY\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ázì »e÷ Ks¡Tà $esê\T n&ç–Hê Á|ü‹kÕ] dü¬s’q düe÷<Ûëq+ Çe«≈£î+&Ü <ë≥ y˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° ‘·eT≈£î ø=ìï Á|üX¯ï\ düe÷<Ûëq+ ø√dü+ düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+qT ÄÁX¯sTT+#· e\dæ

ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe] 2012

lXË ’\+˝À mìïø£\ ø£$TwüqsY lXË’\+,»qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) mìïø£\ ø£MTwüqsY uÛÑq«sY ˝≤˝Ÿ lXË’\ πøåÁ‘êìøÏ e#êÃs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq ≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± Ä πøåÁ‘êìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. Äj·Tq eTT+<äT>± l kÕ«$T, neTàyês¡¢qT <ä]Ù+#·T ≈£îHêïs¡T. Á|ü<Ûëq <ë«s ¡yÓTÆq l ø£èwüí <˚esê j·T\ >√|ü⁄s¡+ <ä>∑Zs¡ Ä\j·T ø±s¡´ìs¡« Vü≤D≤ ~Ûø±] $. Vü≤qTeT+ ‘·sêyé, @Çz dü<ëq+<ä+, ‘·Vü≤•˝≤›sY u…+CŸ eTHé, Äfi¯j·T Á|ü<ÛëHês¡Ã≈£î&ÉT >∑+>±<Ûäs¡ kÕ«$T, ndæôdº+{Ÿ ø£MTwüqsY <Ûäq\øÏåà\T n\j·T eTsê´<ä\‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü* ø±s¡T. Á|ü‘˚´ø£ |üP»\ nq+‘·s¡+ Äj·Tq≈£î Ç.z. <äTXÊÙ\Te ø£|æŒ, X‚wü eÁkÕÔ\qT, C≤„|æø£ \ qT n+<äCÒkÕs¡T.

lXË’\+˝À VüQ+&û ˝…øÏÿ+|ü⁄ |üP]Ô lXË’\+, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) lXË’\+˝À k˛eTyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ñuÛÑj·T <˚yê\j·÷\ VüQ+&û ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T eT+>∑fi¯yês¡+ |üPs¡ÔsTT+~. yÓTT‘·Ô+ á ˝…øÏÿ+|ü⁄˝À¢ s¡÷. 98,39,661\ q>∑<äT, 176 Á>±eTT\ ã+>±s¡+, 1.500 ¬øJ\ yÓ+&ç, 5 Ç+>±¢+&é bÂ+&é‡, 80 k‘êÁ|òæø± sêe÷+&é\T, 10 q÷´õ˝≤+&é &Ü\s¡T¢, 365 j·T÷mdt@ &Ü\s¡T¢ \_Û+#êsTT.

eTVæ≤fi¯ô|’ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\ <ë&ç q+<ë´\ (Ŭø’+) düTes¡íyês¡Ô : q+<ë´\ s¡÷s¡˝Ÿ kÕúìø£ ô|<ä›ø={≤º\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥ \ø£åàeTà (45) áyÓT Ç+{À¢e⁄+&É>± >∑Ts¡TÔ‘Ó *j·Tì <äT+&É>∑T\T Ç+{À¢Á|üy˚•+∫ <ë&ç#˚ dæHês¡T. á <ë&ç˝À yÓ+ø£≥\ø£åàeTà≈£î s¡ø£Ô>±j·T \j·÷´sTT. ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T yÓ+≥H˚ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=>±H˚ yês¡T nø£ÿ&çqT+&ç bÕ]b˛j·÷s¡T. yÓ+≥H˚ ÄyÓTqT q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ‘ê\Tø± b˛©ùdºwüHé b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

eTT–dæq C≤‘·s¡ y˚&ÉTø£\T bÕ´|æ* s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) eT+&É\ |ü]~Û˝Àì mdt. s¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Á>±eT <˚e‘· C≤‘·s¡ y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± eTT–kÕsTT. á y˚&ÉTø£˝À¢ yÓ’mkՇ؇ &√Hé Ç+#ÛêsY® Hêj·T≈£î&ÉT ãT>∑Zq sêCÒ+Á<äHê<∏é ¬s&ç¶ Vü‰»¬s’ düT+≈£î\eTà, ô|<ä›eTà yês¡¢≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚kÕs¡T. á »‘ês¡ y˚&ÉTø£˝À¢ |ü\T Jyê\qT ã* Ç#êÃs¡T. |ü\Te⁄s¡T ã+<ÛäT $TÁ‘·T\T Vü‰»s¡T ø±e&É+‘√ Á>±eT+ øÏøÏÿ]dæ b˛sTT+~. á y˚&ÉTø£˝À¢ yÓ’mkՇ؇ bÕغ Hêj·T ≈£î\T &√Hé lsêeTT\T, bÕ´|æ* eT+&É\ Ç+#ÛêsY® yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, |üs¡«‘·+ lìyêdü ¬s&ç¶, C…øÏÿ¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, k˛eTX‚KsY, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ã‘·TÔ\ s¡y˚Twt ¬s&ç¶, K\÷u≤<äT u≤\j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·ø£b˛‘˚ Äغd” &çb˛qT eTT≥º&çkÕÔ+: d”|”◊

edüTÔ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <Ûä«» düú+ã Á|ü‹cÕº|üq≈£î Á>±eTdüTú\T <ë‘·\T düVü‰j·T+ #˚XÊs¡ì ø±˙ dü<äs¡T áz |ü~y˚\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #·÷|æ+#ês¡Hêïs¡T. ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\≈£î j·T÷ìbòÕ+ø£+≥T ˇø£\øå±&Óu…’‡y˚\ s¡÷bÕj·T\T, C…dæ_ Ks¡Tà n+≥÷ ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, |üP» Ks¡TÃ\+≥÷ \ø£åqïs¡ s¡÷bÕj·T\T <=+>∑ ˝…ø£ÿ\T Áyêdæ ‘·eT<ë«sê dü+‘·ø±\T #˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡ì á$wüj·T+ô|’ $es¡D ø√s¡>± Çe˙ï MT¬ø+<äT≈£î n+≥÷ ìs¡¢ø£å´+>± düe÷<Ûëq+ Çe«&É+ q#·Ãø£b˛e&É+‘√ ‘êeTT sêJHêe÷\T #˚j·Te*‡ e∫Ã+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $#ês¡D ø£$T{°ì ìs¡«Væ≤+∫ neø£‘·eø£\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á $wüj·T+ô|’ <˚ekÕúq+ ázqT düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û bò˛Hé˝À dü+Á|ü~+#·>± >∑‘· yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·y˚T sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì nsTT‘˚ Ç~ πøe\+ sê»ø°j·T Á&Üe÷>± n_Ûe]ídü÷Ô >∑‘·+˝À bÕ\ø£eT+&É* düuÛÑT´\T n+<äs¡÷ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñ+&˚yês¡ì Ç|ü⁄Œ&ÉT ¬s+&ÉT esêZ\T>± N*b˛e&É+ e\q $uÛÒ<ë\T @s¡Œ&ܶj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. <˚ekÕúq ì<ÛäT\˝À m≥Te+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑˝Ò<äì düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ <ë«sê düe÷#êsêìï ùdø£]+#·e#·ÃHêïs¡T.

Ä Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ô|’ &˚>∑ø£qTï..? &ûπø{° uÛÑ÷eTT\ ø£u≤® b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´ yÓ’K]‘√ Á|üuÛÑT‘·« &ûπø{° uÛÑ÷eTT\ô|’ Hêj·T≈£î\≈£î &˚>∑ø£qTï |ü&ç+~. e+<ä˝≤~ mø£sê\qT ø£u≤® #˚ùd+<ä≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚düTÔ+fÒ.. ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ‘Ó*dæ ‘Ó*j·Tq≥T¢>± e´eVü≤]düTÔqï yÓ’q+. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\+ eTTdü˝Ÿ¬s&ç¶ |ü˝…¢ Á>±eT |ü+#êj·TrøÏ #˚+~q sê$T¬s&ç¶≈£î+≥ <ä>∑Zs¡ düπs«HÓ+ãs¡T 1˝À <ë<ë|ü⁄ 150 mø£sê\T Á|üuÛÑT‘·« &ûπø{° uÛÑ÷eTT\THêïsTT. Ä uÛÑ÷eTT\qT >∑‘·+˝À |ü{≤º\T ≈£L&Ü Ç∫à ñHêïs¡T. Ç+ø± Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T nø£ÿ&É U≤∞>± ñ+~. ø=+‘·eT+~ |ü{≤º bı+~q uÛÑ÷eTT\T ñHêïsTT. ø±˙ n$ kÕ>∑T#Ój·T´˝Ò<äT. eT]ø=+‘· U≤∞>± ñqï uÛÑ÷eTT\T Á|üuÛÑT‘·« ÄBq+˝ÀH˚ ñHêïsTT. áuÛÑ÷eTT\qT Ç<ä›s¡T n~Ûø±s¡bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\ &˚>∑ ø£qTï |ü&ç+~. B+‘√ Ä uÛÑ÷eTT\qT Ábı¬ø’¢sTTHé‘√ #Ó≥¢qT ‘=\–+#ês¡T. ø±˙ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·T≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. ô|<ä\≈£î Çyê«*‡q Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT Ç<ä›s¡T n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T ø£u≤® #˚düTÔ+fÒ n~Ûø±s¡T\T #·÷∫ #·÷&Éq≥Tº e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À $\Te˝Òì á uÛÑ÷eTT\≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT –sêø° sêe&É+‘√H˚ á uÛÑ÷eTT\qT ø£u≤® #˚j·÷\ì eTTeTàs¡+>± Á|üj·T‘êï\T#˚düTÔHêïs¡T. m+<äTø£+fÒ nø£ÿ&É &Üu≤ ñ+&É&É+, eTs√ |üø£ÿ ‘ê&ç#Ós¡¢≈£î yÓfi‚¢ Á|ü<Ûëq ôV’≤y˚s√&ÉT¶ ñ+&É&É+‘√ á uÛÑ÷eTT\≈£î eT+∫ $\Te e∫Ã+~. Çø£ÿ&É Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ø£u≤® #˚j·T&É+, <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q e´≈£îÔ\≈£î ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î neTTàø√e&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñHêïs¡T. Ç˝≤ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ø£u≤® #˚düTÔ+fÒ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ H√s¡T yÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äT. sê»ø°j·T n+&É<ä+&É\T yÓT+&ÉT>± ñ+&É&É+ e\¢ Ç˝≤ ø£u≤®\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. U≤∞>± ñqï &ûπø{° uÛÑ÷eTT\ô|’ ÁøÏ+~kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T ô|’ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î #Ó|üŒø£ b˛e&É+‘√H˚ Ç˝≤ sê»ø°j·T

Hêj·T≈£î\≈£î e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\TqT ô|<ä›\≈£î <ësê<ä‘·Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë] Á|üø£ÿH˚ ñqï á uÛÑ÷eTT\qT j·T+Á‘ê\‘√ |ü≥º|ü>∑˝Ò ø£u≤® #˚düTÔ+fÒ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î ø£ìŒ+#·ø£ b˛e&É+ $ùwwü+. ù|<ä\≈£î |ü{≤º uÛÑ÷eTT\T ˝Òø£ n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ, uÛÑ÷$T˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î Çe«e\dæq uÛÑ÷eTT\qT, Ç˝≤+{Ï uÛÑ÷eTT\qT ô|<ä›\≈£î, <äì≈£î\≈£î @ø£+>± ø£≥ºu…≥Tº‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T |üø£ÿH˚ y˚\ mø£sê\T $\TyÓ’q k˛Á‹j·T+ uÛÑ÷eTT\T ≈£L&Ü yê] ÄBÛq+˝ÀH˚ ñHêïsTT. n≥Te+{Ï <Ûäì≈£î\T n~Ûø±s¡T\≈£î ø£ìŒdüTÔHêï Ç˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T yêπs ø£u≤® #˚düTÔ+fÒ yê]ô|’ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äT. sê»ø°j·T z‹Ôfi≤fl..? e÷eT÷fi¯ófl eTT≥ºC…bÕŒsê.. nH˚ $wüj·T+ ô|’ eT+&É\+˝À |ü\T $eTs¡Ù\T $ìŒdüTÔHêïsTT. ø±˙ U≤∞>± ñqï á e+<ä˝≤~ mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\˙ï ô|<ä›\≈£î <ësê<ä‘·Ô+ #˚dæ uÛÑ÷$T˝Òì ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶q |ü&˚ ‘·≥Tº ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T #˚düTÔHêïs¡ì |ü\T Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. Ç˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T uÛÑ÷$T ˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î |ü{≤º\T ÇùdÔ mH√ï ≈£î≥T+u≤\T u≤>∑T |ü&˚$. @B @yÓTÆHê Ç˝≤+{Ï uÛÑ÷ø£u≤®\T »s¡>∑&ÜìøÏ ø±s¡D+ ∫qï kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+‘√H˚ Ç˝≤+{Ï ø£u≤®\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T <äèwæº kÕ]ùdÔ ø£u≤®<ës¡T\ Ä>∑&Ü\T Ä>∑eì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

$<ë´s¡Tú\≈£î n˙ï Ä≥+ø±˝Ò eT+&ÉTf…+&É˝À $<ë´uÀ<Ûäq\T #ÓfÒ¢ yê]øÏ $<ë´\j·÷\T b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡TΔ\≈£î nìï Ä≥+ø±˝Ò, #˚fÒ¢ yê]øÏ $<ë´\j·÷\T>± eT] eT+&ÉTf…+&É˝À yê]øÏ $<ä´qT n+~düTÔHêïs¡T. Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+ $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\+˝Àì dü<ëq+<äq>∑sY˝Àì eT+&É\ ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\qT Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæ+~. Ä bÕsƒ¡XÊ\˝À 30eT+~ $<ë´s¡Tú\T, yê]øÏ ‘√&ÉT Ç<ä›s¡T ñbÕ<ë´j·TT\T ñHêïs¡T. ø±˙ @+&ÉT¢ >∑&ÉTdüTÔHêï Ç+‘· es¡≈£î bÕsƒ¡XÊ\≈£î uÛÑeq+ ì]à+#·˝Ò<äT.Ç|üŒ{Ïø° #˚fÒ¢ yê]øÏ $<ë´\j·÷\T>± e÷sêsTT. ø±˙ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√H˚ <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. á bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq+ ì]à+#˚+<äT≈£î 2001e dü+e‘·‡s¡+˝À 6\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæ+~. uÛÑeq ìsêàD+ø√dü+ düú\+ ˝Òø£ eT+p¬s’q ì<ÛäT\T Ä–b˛j·÷j·Tì Ä bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<ë´j·TT\T ø±X¯j·T´, düT<ÛësêDÏ ‘Ó*bÕs¡T. á bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq+ ìsêàD+ ø√dü+ >∑‘·+˝À düú˝≤ìï Á|üuÛÑT‘·« + @sêŒ≥T πø{≤sTT+∫+<äì Ä düú\+ ø=+<äs¡T ø£u≤® #˚XÊs¡ì yês¡Hêïs¡T.

ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT düú\+ b˛e&É+‘√ ñbÕ<ë´j·TT\T #Ó≥¢ øÏ+<˚ $<ë´s¡TΔ\≈£î #·<äTe⁄\T #Ó|ü⁄Œø√yê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. kÕúìø£ Á|ü»\Tø±˙, n~Ûø±s¡T\T ø±˙ |ü{Ϻ+#·Tø=e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. kÕúìø£+>± ñqï zm˝Ÿm|òt ÄdüŒÁ‹ düeTT<Ûëj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T mø£s¡+ ñ+<äì Ä uÛÑ÷eTT˝À¢ düú\ ùdø£s¡D ø√dü+ #Ó≥T¢ ≈£L&Ü ‘=\–ùdÔ ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T n&ÉT¶|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç˝≤ Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\T ñqï|üŒ{Ïø° bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq+ ì]à+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T #=s¡e#·÷|ü&É+˝Ò<äT. Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘·eT |æ\¢\T #·~$+#˚+<äT≈£î ÁX¯<ä› #·÷|ü⁄‘·THêïπs ‘·|üŒ, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ñqï Á|üuÛÑT‘·« |æ\¢\ô|’ me«s¡÷ <äèwæº ô|≥º&É+˝Ò<äT. B+‘√ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄q Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\T eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó‘·T+fÒ, eTs√ yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ |æ\¢\T dü¬s’q uÛÑeHê\T ˝Òø£ mH√ï nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄q $<ë´XÊK, eTs√yÓ’|ü⁄q ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T #=s¡e #·÷|üø£ b˛e&É+‘√ n˝≤+{Ï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ì |æ\¢\T edü‘·T\T ˝Òø£ $<ë´e+‘·T\T ø±˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ á bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #=s¡e #·÷|æ uÛÑeq+ ø√dü+ düú\+ πø{≤sTT+∫ $<ë´s¡T›\qT $<ë´e+‘·T\T>± #˚ùd+<äT≈£î #=s¡e #·÷bÕ*.

∫qï |üÁ‹ø£\ bÕÁ‹πøj·TT\≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY Vü‰MT

ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæq C≤|t H˚‘·\T Ä<√ì »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): ø√dæ– ãkÕº+&ÉT˝À <ë<ë|ü⁄ 3 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç Á‘ê>∑T˙{Ï ≈£îfi≤sTT\T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, ˝…’≥T¢ ˝Òø£ Á|üj·÷DÏ≈£î\T mH√ï Çã“+<äT\T m<äT s√ÿ+≥Tqï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì yÓ+≥H˚ ãkÕº+&ÉT˝À ô|’q ‘Ó* j·TCÒdæq eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì, ìs¡¢ø£å+>± e´eVü≤]ùdÔ Ä<√ì ÄsY.{Ï.dæ. ãdt&çb˛qT dæ.|æ.◊. bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTT≥º&çkÕÔeTì dæ.|æ.◊.õ˝≤¢ dü$T‹ düuÛÑT´&ÉT {Ï.Mπswt, ø√dæ– eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±XŸ ù|s=ÿHêïs¡T. $esê˝À¢¬ø[‘˚ ÄsY.{Ï.dæ.&çb˛ y˚Tq»sY≈£î dæ.|æ.◊. eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±XŸ, |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù Mπswt $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒdüTÔ nq+‘·s¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√dæ– ãkÕº+&ÉT˝À <ë<ë|ü⁄ 3 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç eTÚ*ø£ dü<äTbÕ j·÷\T ˝Òø£ Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|üj·÷DÏ≈£î\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+fÒ |ü]wüÿ]+#ê*‡q ÄsY.{Ï.dæ. n~Ûø±s¡T\T Áù|ø£åø£ bÕÁ‘· eVæ≤+ #·&É+ dæ>∑TZ #˚≥Hêïs¡T. Ä<√ì &ç$»Hé˝À mø£ÿ&É sêì Ä<ëj·T+ ø√dæ– eT+&É\+ qT+∫ m≈£îÿe Ä<ëj·T+ ÄsY.{Ï.dæ.≈£î edüTÔ+<äì n˝≤+{Ï eT+&É\+ ô|’ ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. á $wüj·T+ ô|’ |ü\Te÷s¡T¢ dæ.|æ.◊. Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q\T #˚dæq|üŒ{ÏøÏqT n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ düŒ+~+ #·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\T eT÷Á‘·XÊ\≈£î b˛yê\+fÒ mH√ï Çã“+<äT\T |ü&Ü*Œq |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ãdüT‡ ‘·|æŒb˛‘˚ ˝…’≥T¢ ˝Òì ø±s¡D+>± nø£ÿ&˚ ñ+&Ü\+≥H˚ uÛÑj·T|ü &ÉT‘·THêïs¡ì, nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î ì\j·T+>± ø√dæ– ãkÕº+&ÉTqT n~Ûø±s¡T\T e÷sêÃs¡qHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ eT*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì, ˝Òì jÓT&É\ &çb˛qT eTT≥º&ç kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düŒ+~+∫q &çb˛ y˚TH˚»s¡T sêeT<ëdüT düeTdü´\qT |ü]wüÿ] kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @.◊.yÓ’.m|òt. Hêj·T≈£î\T sêE, $»jYT, ∫qï, m\¢|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£&É|ü, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) ∫qï |üÁ‹ø£\ nÁøÏ&çfÒwüq¢ eT+ps¡T $wüj·T+˝À nHê´j·TeTT »]–q H˚|ü<∏ä´+˝À »s¡ï*düTº nk˛wæj˚TwüHé Ä|òt ÄsÁ<äÁ|ü<˚XŸ ‘·s¡|òü⁄q eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY ≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#·&É+ »]–q~. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï |üÁ‹ø£\ $wüj·T+˝À nHê´j·TeTT m|ü⁄Œ&É÷ »s¡T>∑<äì, n+<ä]øÏ Hê´j·TeTT #˚≈£Lπs˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Çe«&É+ »]–q~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ bÂs¡dü+ã+<Ûë\ XÊK n~Ûø±] (&ç|æÄsYz) ≈£î ¬s|òüsY #˚j·T&É+ »]–q~. á dü+<äs¡“+>± C≤|t H˚‘·\T &ç|æÄsYz qT ø£\e&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ &ç|æÄsYz e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑‘· qe+ãsY 15˝À|ü\ |üÁ‹ø£\ j·÷»e÷q´eTT qT+&ç nÁøÏ&çfÒwüq¢ ø=s¡≈£î dæbòÕs¡düT |üÁ‘·eTT, ÄsYmHé◊ dü]º|òæπø≥T, düs¡Tÿ˝ÒwüHé dü]º|òæπø≥T,eT÷&ÉT HÓ\\≈£î dü+ã+~Û+∫q ù||üs¡T¢ ‘·eT ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|æq yê]øÏ K∫Ñ·+>± nÁøÏ&çfÒwüqT¢ ¬s+&Ée $&É‘·˝À eT+ps¡T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì &ç|æÄsYz ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚>±≈£î+&Ü ‘·eT ø±sê´\j·÷ìøÏ nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\q dü+ã+~Û‘· dü]º|òæπø≥¢qT n+<äCÒj·Tì bÕÁ‹πøj·TT\T yÓ+≥H˚ ‘·eT ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|üe\dæq~>± &ç|æÄsYz #ÓbÕŒs¡T. ø±e⁄q nÁøÏ&çfÒwüqT¢ sêì ∫qï |üÁ‹ø£\ $˝ÒKs¡T¢ ‘·eT |üÁ‹ø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q dü]º|òæπø≥¢qT |ü+|æ+∫ nk˛dæj˚TwüHé ‘·s¡|òü⁄q ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæ |ü\T &çe÷+&É¢ ô|’ $»„|æÔ #˚j·T>± nÁøÏ&çfÒwüqT¢ bı+<äe\dæj·TTqï~. n<˚ $wüj·TyÓTÆ k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫, ∫qï |üÁ‹ø£\≈£î kÕj·T+Á‘·+ ø£&É|ü eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY ø±sê´\j·T+ q+<äT »s¡ï*düTº nÁøÏ&çfÒwüq¢ $wüj·T+˝À Hê´j·T+ #˚kÕÔeTHêïs¡T.

˙s¡T>±s¡TdüTÔqï sêJyé dü«>∑èVü≤ |ü<∏äø£+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑sê\T, |ü≥ºD≤˝À¢ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+uÛ≤\ ø√dü+ kı+‹\T¢ ì]à+∫ Ç#˚à ñ<˚ΔX¯´+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ 2007 dü+e‘·‡s¡+˝À m+‘√ Äsꓤ≥+>± Á|üø£{Ï+∫q sêJyé dü«>∑èVü≤ |ü<∏äø£+ >∑‘· nsTT<äT dü+e‘·‡sê\T>± q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑T‘·T+<äì ;CÒ|” sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, $XÊK|ü≥ï+, $»j·Tyê&É, >∑T+≥÷s¡T, ‹s¡T|ü‹, es¡+>∑˝Ÿ ô|<ä› q>∑sê\‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ eTTì‡bÕ©º ø±s=Œπswüq¢˝À ãVüQfi¯ n+‘·düTÔ\ nbÕsYºyÓT+{Ÿ, e´øÏÔ>∑‘· Ç+&É¢ e÷¬sÿ{Ÿ $\Te 25 XÊ‘·+ <Ûäs¡ ‘·–Z+∫, ì]à+∫ ÇkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ kı+‹+{Ï ø£\ HÓs¡y˚s¡T‘·T+<äì ÄX¯‘√ 93 |ü≥ºD≤˝À¢ 1,74,748 eT+~ sêJyé dü«>∑èVü≤ ÁøÏ+<ä <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+∫ nsTT<äT dü+e‘·‡sê\T ø±edüTÔHêï s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì #·+<ëq>∑sY, b˛#ês¡+, ã+&É¢>∑÷&É˝À e÷Á‘·y˚T ìsêàD+ |üPs¡ÔsTT+<äì nHêïs¡T. $T>∑‘ê ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìsêàD≤\T ø=ìï#√≥¢ ndü\T ÁbÕs¡+uÛÑy˚T ø±ø£b˛>±, eT]ø=ìï#√≥¢ ndü+|üPs¡í+>± ñHêïj·THêïs¡T. Ç+&É¢ ìsêàD+ ÁbÕs¡+uÛÑ+Hê{ÏqT+∫ 24 HÓ\˝À¢ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì Á|üø£{Ï+∫Hê j·T÷ì{Ÿ <Ûäs¡ #ê˝≤ m≈£îÿe>± ìs¡ísTT+#·&É+‘√ #ê˝≤eT+~ <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\T

düTes¡íyês¡Ô

πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î bÕ*+#˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äT eTVü‰q+~ (eT+) »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) eTVü‰q+~ eT+&É\+ ‘·yÓTà&É|ü˝…¢ Á>±eT+˝À >∑èVü≤Á|üy˚XÊìì Vü‰»¬s’q yÓ’mkÕ‡sY H˚‘· πø+Á<ä >∑e]ï+>¥ düuÛÑT´\T luÛÑ÷eTHê–¬s&ç¶ düTes¡íyês¡Ô‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ πø+Á<ä ø±+Á¬>dt sêhÁ|üuÛÑT‘ê«\≈£î Á|ü»\qT |ü]bÕ*+#˚ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äì ø£s¡Te⁄ u≤]q |ü&çq ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T<Ûäs¡ ø£*Œ+#·&É+˝À $|òü\yÓTÆ+<äì, ¬s+&Ée|ü+≥≈£î ˙s¡TÇe«≥+ ˝Ò<äì $<äT´‘Y #êØ®\≈£î ô|+∫ Á|ü»\qT Çã“+~ ô|&ÉT‘·T+<äì yÓ’mkÕ‡sY |ü<∏äø±\qT neT\T #˚j·T≥+ ˝Ò<äì ø£qTø£ á Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î |ü]bÕ*+#˚ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äì á ndüeTs¡Δ ø±+Á¬>dtqT ñ|ü mìïø£\˝À, 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£\˝À z&ç+#·&É+ dü‘·´eTì luÛÑ÷eTHê–¬s&ç¶ ù|s√ÿHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\˝À sêJHêeT #˚dæq 16 eT+~ myÓTà˝Ò´\≈£î nqs¡Ω‘· y˚≥Ty˚dæ ñ|ü mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ yÓqø±&ÉT‘·Tqï<äì Äj·Tq m<Ó›yê #˚kÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ q+<ë´\ Ç+#êsY® @.$.düTu≤“¬s&ç¶, Ä‘·à≈£Ls¡T Ç+#êsY® ãT&ܶsê»X‚Ks¡¬s&ç¶, eTVü‰q+~ eT+&É\ Ç+#êsY® j·Tdt.Hê–¬s&ç¶ e÷J m+.|æ.|æ. Hê>∑uÛÑ÷bÕ˝Ÿ,\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæyÓT+{Ÿ ˝≤Ø uÀ˝≤Ô b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) b˛s¡T$T$Tfi¯¢ eT+&É\+˝Àì ∫+‘·\ |ü˝…¢Á>±eT Áø±dts√&ÉT¶ e<ä› k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 2>∑+≥\≈£î @|æ07{Ï@8711 HÓ+ãs¡T >∑\ dæyÓT+≥T ˝≤Ø uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚..‘ê&ç#Ós¡¢≈£î #Ó+~q dæyÓT+≥T mdtπø{° Á{≤Hé‡b˛s¡Tº≈£î dü+ã+~+∫q dæyÓT+≥T ˝≤Ø ø±&ÜŒ&ûøÏ yÓ\T‘·T+&É>± n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TpeTTq 2>∑+≥\≈£î m<äTs¡÷>± edüTÔqï ˝≤Øì ‘·|æŒ+#·uÀsTT ôV’≤y˚ s√&ÉT¶˝À eT\T|ü⁄ <ä>∑Zs¡ n<äT|ü⁄‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. á Á|üe÷<ä+˝À Á&Ó’esY <˚efi¯¢ düTπswt≈£î düŒ\Œ+>± >±j·÷\Hê´sTT.ø°¢qsY mdt¬ø.eTkÕÔHée*¢ Á|üe÷<ä+ qT+&ç ãj·T≥|ü&ܶs¡T.

m+áy√ lìyêdüT\T düôdŒ+&é Äπs®&û ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) ÇHé#ê]® m+áz>± |üì#˚düTÔqï lìyêdüT\TqT düôdŒ+&é#˚dæq≥T¢ Äπs®&û s¡eTD≈£îe÷sY qT+&ç ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äπs®&û $˝Òø£s¡¢≈£î bò˛Hé<ë«sê n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î $esê*˝≤ ñHêïsTT. b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ m+áz>± |üì#˚düTÔqï lìyêdüT\T ô|’ >∑‘·+ qT+&ç edüTÔqï neø£‘·eø£\ô|’ &çáz $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡ì Ä $#ês¡D˝À yêdüÔyê\T ñqï≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î m+ázqT düôdŒ+&é #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

eT<ä´+ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘ê+ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ yÓ’|ü⁄ eT<ä´+ <Ûäs¡\ ‘·–Z+#ê\ì ˝Ò≈£î+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄q eT<ä´+ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì @|æ <ä[‘· Vü≤≈£îÿ\ sêÁwüº #Ó’¬sàHé >∑+>∑qï nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ d”◊ }\düj·T´≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüºyê´|üÔ+>± eT<ä´+ <äs¡\T ‘·–Z+#ê\ì #Ó|ü⁄‘·T+fÒ yês¡Te÷Á‘·+ yÓ’HécÕ|ü⁄˝À¢ eT<ä´+ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#·ø£ dæ+&çπø{Ÿ nj·÷´s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á <Ûäs¡\ e\¢ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\T mH√ï Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì M{Ï e\¢ ø=ìï ≈£î≥T+u≤\T M~q |ü&˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì nHêïs¡T. á <Ûäs¡\T ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì yÓ’HécÕ|ü⁄\ô|’ ø£]ƒqyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T nãT›˝ŸU≤<äsY, dæ|”◊ Hêj·T≈£î\T Á|üø±XŸ, d”|”◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù zãT˝ÒdüT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#ÓeTT\¢|ü˝…¢ e÷J düs¡Œ+#Y eTè‹ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*|æq e÷J myÓTà˝Ò´, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T U≤Jù|≥, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) U≤Jù|≥ eT+&É\+ #ÓeTT\¢|ü˝…¢ Á>±eT+ e÷J Á>±eT düs¡Œ+#Y ¬s&É´+ #Ó+#·T¬s&ç¶ (80) eTè‹ #Ó+<ës¡T. áj·Tq 1980 qT+&ç |ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y>± <ë<ë|ü⁄ 2010 es¡≈£î |ü\T <äbòÕ\T>± düs¡Œ+#Y >± |üì#˚XÊs¡T. #ÓeTT\¢ |ü˝…¢ Á>±eT|ü+#êj·Tr˝À sê»ø£j·÷\≈£î nr‘·+>± Á|ü»\ eTqïq\T bı+<ës¡T. áj·Tq eTè‹øÏ e÷J myÓTà˝Ò´ s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶,{Ï&ç|æ bÕغøÏ #Ó+~q ¬s&É´+ düTu≤“¬s&ç¶ , düTÁãeTD´+, ¬ødæ¬øHê˝Ÿ #Ó’¬sàHé &ûm˝Ÿ lìyêdüT\T, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ U≤Jù|≥ Hêj·T≈£î\T >∑+>±<ÛäsY, lìyêdüT\¬s&ç¶ Á|ü»\T dü+‘êbÕìøÏ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|üe÷<ë\qT ìyê]+#·+&ç Ábı<äT›≥÷s¡T, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): yêVü≤q #√<ä≈£î\T, Á|ü»\T Á|üe÷<ë\u≤] qT+&ç ‘·eT≈£î‘êeTT ‘·|æŒ+#·Tø√yê\ì, Á|üe÷<ë\qT ìyê]+#ê\ì &ç|üP´{Ï Á{≤Hé‡b˛s¡Tº ø£MTwüqs¡T _. ø£èwüíy˚DÏ ù|s=ÿHêïs¡T. 23e s¡Vü≤<ë] uÛÑÁ<ä‘ê yês√‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ j·Tdt¬øj·Tdtdæ ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤eTT>± ø£èwüíy˚DÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡yêD≤, b˛©düT n~Ûø±s¡T\ ìj·TeT ìã+<Ûäq\T, dü÷#·q\T bÕ{Ï+∫ Á|üe÷<ë\qT ìyê]+#ê\ì ø√sês¡T. yêVü≤Hê\≈£î dü+ã+~Û+∫ nìï dü]#·÷düTø√yê\Hêïs¡T. eT<ä´+ ‘ê–, ôd˝Ÿbò˛Hé˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‹ y˚>∑+>± yêVü≤Hê\qT q&É|üsê<äHêïs¡T. eTìwæ J$‘·+ m+‘√ $\TyÓ’+<äì ns¡ú+ #˚düTø=ì C≤Á>∑‘·Ô>± yêVü≤Hê\qT q&ÉbÕ\ì dü÷∫+#ês¡T. n‹ y˚>∑+, yêVü≤Hê\qT n~Û>∑$T+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+#ê\Hêïs¡T. #ê˝≤ eT+~ y˚>∑+>± yêVü≤Hê\qT q&ÉT|ü⁄‘ês¡ì M˝…’q+‘· es¡≈£î ìØí‘· y˚>∑+‘√H˚ q&ÉbÕ\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çj·Td”Œ ø£s¡TD≤ø£sY, ø£MTwüqsY yÓ+ø£Á{≤yé, ns¡“Hé dæ◊ j·TT>∑+<ÛäsYu≤ãT, ‘·Vü≤•˝≤›sY lìyêdüT\T, ÄsY{Ïy√ Äq+<äsêE, Á|æì‡bÕ˝Ÿ »j·Tsê$T¬s&ç¶, Ábıô|òdüsY »j·T#·+Á<ë¬s&ç¶ eTVü≤eTà<é eTTkÕÔbòÕ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´‘Y düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê*

ÄX¯\T e<äT\T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\ Ä+<√fi¯q\T <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì yê]øÏ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ $»„|æÔ#˚XÊs¡T. Ä\dü´+ ø±s¡D+>± ô|]–q <Ûäs¡\qT sêh Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#ê\ì øÏwüHé¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ÄdüŒ], »qe] 3(düTes¡íyês¡Ô): ÄdüŒ] eT+&É\ |ü]~Û˝Àì _˝…¢ø£\T¢˝À HÓ\ø=qï $<äT´‘Y düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì eT+&É\ @.|”.Á{≤Hé‡ø√ m.á. sêy˚TX¯«s¡j·T´qT ≈£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ $˝…¢ø£\T¢≈£î e∫Ãq ø£s¡÷ï\T m+|” >∑T+&ÓH=|æŒ Ä|üπswüHé #˚sTT+#·Tø=ìe∫Ãq e÷J _˝…¢ø£\T¢ dæ+–˝Ÿ$+&√ n<Ûä´≈£åî\T Ms¡≈£îe÷sY¬s&ç¶ì |üsêeT]Ù+∫ Äj·Tq Äs√>∑´+ >∑T]+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ m+|” ãj·T≥≈£î edüTÔ+&É>± Ä Á>±eTdüTÔ\T Á|ü‘˚´ø£ Á{≤HébòÕs¡àsY @sêŒ≥T Á|ü‘˚´ø£ ô|’|t˝…’Hé @sêŒ≥T #˚sTT+#ê\ì m+|” <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fls¡T. Ç+<äT≈£î düŒ+~+∫q m+|” düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+∫ _˝…¢ø£\T¢˝Àì $<äT´‘Y düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Á{≤Hé‡ø√ @.áøÏ dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄdüŒ] dæ+–˝Ÿ$+&√ n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Vü≤qTeT+‘Y¬s&ç¶, •yê¬s&ç¶, eTH√Vü≤sY¬s&ç¶, ø£s¡÷ï\T e÷J C…&ûŒ #Ó’s¡àHé Ĭøb˛>∑T yÓ+ø£≥kÕ«$T, õ.¬ø.Ms¡uÛÑÁ<ä, yÓ’.ÄsY.sêeTj·T´, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, <äTXÊ´+‘·¬s&ç¶, ÄsY&Éã÷¢´mdt n~Ûø±] ¬ø.$.s¡eTD, Hêj·T≈£î\T ô|<ä›j·T´, yÓ+ø£fÒXŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚j·÷* : lsê+¬s&ç¶ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì yÓ’mkÕ‡sY d”|” yÓTÆHêغ <Ûäsêï ø±e÷¬s&ç¶,»qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î bÕsƒ¡XÊ\˝À edü‘·T\ ø£\Œq $<ë´ Á|üe÷D≤\≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY sê+¬s&ç¶ nHêïs¡T. Äj·Tq Äyêdü ÁbÕ+‘· ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ *+>±|üPsY˝À ìs¡« Væ≤+∫q Á>±eT düuÛÑ˝À nHêïs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ls¡y˚TXŸ n<Ûä´ ø£å‘·q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢

&ÉT‘·T bÕsƒ¡XÊ\ n_eè~›øÏ rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑ ‘·Ô\qT $e]+#ês¡T. eT<ë´Vü≤ïuÛÀ»q+ >∑TD≤ ‘·àø£ $<ä´qT n+~+#·T≥ >∑T]+∫ #·]Ã+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #Ó’s¡àHé _ qsꇬs&ç¶, yÓ’dt #Ó’s¡àHé dæm#Y Á|üuÛ≤ø£sY, $&çdæ düj·T´<é qJs= ~›Hé, ø±´wæj·TsY, ÄsY$m+ lq]‡+>¥sêyé, m+Ç ˇ lã\sê+, |æmdt ;d” ø±\ì Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´ j·TT\T $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé &ç$»Hé HÓ+ãsY 36˝À kÕúìø± düeTdü´\T, $<äT´‘Y, eT+∫ ˙s¡T, s√&ÉT¢, eTT]øÏ ø±\Te˝À, πswüHéø±s¡T¶\T, |òæ+#·Hé‡, >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\T, ˝ÀHé‡ Ç‘·s¡ düeTdü´\qT |ü]wüÿ ]+#ê\ì ø√s¡T‘·T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. &ç$

ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe] 2012

{°&û|” Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´© ;s¡÷ÿsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ {Ï&ç|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. m+ÄsY|æ <Ûäs¡\πø eT<Ûä´+ ne÷à\ì, u…\Tº cÕ|ü⁄\qT rdæy˚j·÷\ì ìHê<ë\T #˚düTÔ Å>±eT Å|ü<Ûëq M<ÛäT\>∑T+&Ü sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT+&É\ ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓ[fl ñ|ü ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $q‹ |üÅ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À u≤qT‡yê&É {Ï&ç|æ Ç+#êØ® ã<ë´ Hêj·Tø˘, ;s¡÷ÿsY eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT MπsX¯+, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ø£eTà dü‘·´Hêsêj·Tq, sêÅwüº ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· düuÛÑT´&ÉT dü‘·´Hêsêj·TD, eT+&É\ ø±s¡´<äs¡TÙ\T, z+ø±sY, kÕsTT\T, <˚X¯+ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±e÷˝À¢ düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü* : lsê+¬s&ç¶ ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé »qe] 3 (düTe s¡íyês¡Ô) : Á>±e÷˝À¢ düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Á|ü‘˚´ø± ~Ûø±] lsê+¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+ >∑fi¯yês¡+ eT+&É\+˝Àì ∫qï eT˝≤¢¬s&ç¶, ø±´dü+|ü*¢, *+>± |üPsY, <˚e⁄ì|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ Á>±eTdüã\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Vü‰»¬s’q Äj·Tq e÷≥¢&Üs¡T. Á>±e÷˝À¢ m≥T e+{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ø±s¡´<äs¡TÙ\T, $ÄsYz\T #·÷&Ü \ì Ä<˚•+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´uÀ<Ûäq düÁø£eT+>± »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ HêD´yÓTÆq~ n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. bÕ]X¯ó<ä´+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Äj·Tq dü÷∫+ #ês¡T. Á>±e÷˝À¢ e´ekÕj·T+, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Á>±eTdüTÔ\‘√ #·]Ã+#ês¡T. ø±s¡´Áø£ eT+˝À j·THê‘√ bÕ≥T m+Çz ã\ sê+, Äj·÷ Á>±e÷\ Á>±eTkÕúsTT n~Ûø±s¡T\T,$ÄsYz\T,|ü+#êj·Tr dæã“+~, Á>±eTdüTÔ\T ,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£åj·T yê´~Ûô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ;s¡÷ÿsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì ÅbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Å<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ø£åj·T yê´~Ûô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ õ˝≤¢ Å|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] &Üø£ºsY ~H˚wt ≈£îe÷sY ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£åj·T yê´~Ûì ‘ÓeT&É |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q ‘·sê«q yê´~Û ñqï≥T¢ ‘˚*‘˚ dü¬s’q yÓ’<ä´ ùde\+~+#ê\ì ÄdüT|üÅ‹ mmHém+\≈£î, ÄXÊ es¡ÿs¡¢≈£î Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Å>±eT+˝Àì Å|ü»\+<äs¡T ÄdüT|üÅ‹øÏ yÓ[fl ‘ÓeT&É |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À &Üø£ºsY sêeTT, mdt|æôV≤#Yz $<ë´, &Üø£ºsY Å|üDjYT, dæôV≤#Yz dü‘·´Hêsêj·TD, dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT |ü]o*+∫q |”&û ;s¡÷ÿsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì eT+&É\ Å|üC≤ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Å‘·+ ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T, ]ø±s¡T¶\qT &Ü«eT |æ&ç Msê#ê] ‘·ìF #˚XÊs¡T. |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À m+|æ&çz dü÷|ò”, m|æz sêE, ñbÕ~Û Vü‰MT dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

πswüHé &û\s¡¢ düe÷y˚X¯+ ;s¡÷ÿsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ πswüHé &û\s¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\T Å|ü»\≈£î düø±\+˝À n+~+#ê\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY l<ÛäsY πswüHé &û\s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. qe+ãsY, &çôd+ãsY s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Åø£eT+˝À Ç∫Ãq πswüHé ≈£L|üq¢qT Å|ü»\≈£î n+~+#ê\ì yê]øÏÄ<˚•+#ês¡T. Å|ür HÓ\ 21 ‘˚~ ˝À|ü\ ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\≈£î dü+ã+~Û+∫q &ç&ç\qT ø£{Ϻ ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒj·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY uÛÑ÷+ ¬s&ç¶, ÄsY◊ dæ<ä›j·T´, πswüHé &û\s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î ns¡Δyê]¸ø£ |üØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ eT<ä÷ïsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô):eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì nìï Å|üuÛÑT‘·«, Åô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ns¡Δ yê]¸ø£ |üØ≈£å\T ÅbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. yês¡+ s√E\ bÕ≥T á |üØ≈£å\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì $<ë´s¡Tú\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì m+Çz \#·Ãj·T´ dü÷∫+#ês¡T. ns¡Δ yê]¸ø£ |üØø£å\ nq+‘·s¡+ dü+Åø±+‹ ôd\e⁄\T+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î e÷Å‘·+ Å|ür s√E Å|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\T ñ+{≤j·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

◊¬ø|æ d”m\‘√ düe÷y˚X¯+ ìC≤+kÕ>∑sY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì ◊¬ø|æ dæm\‘√ õ˝≤¢ yÓTÆÅø√ ô|ò’HêHé‡ Å>∑÷|t yÓT+ãsY ≈£îe÷sY eT+>∑fi¯yês¡+ s√E düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\ yÓTT<ä{Ï <äbòÕ 400 Å>∑÷|ü⁄\≈£î Ä&ç{Ÿ ìs¡«Væ≤+∫ 15 ‘˚~ ˝À|ü\ ìy˚~Ûø£ düeT]Œ+#ê\ì, $T>∑‘ê 250 Å>∑÷|ü⁄\≈£î ‘·<äT|ü] ìs¡«Væ≤+∫ yÓ÷u…’˝Ÿ ãT≈£îÿ˝À qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì Äj·Tq dæm\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À yÓ\T>∑T m|æm+ Å|üdüqï sêDÏ‘√ bÕ≥T Äj·÷ Å>±e÷\ dæm\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»Hé HÓ+. 36˝À 30 y˚\ eT+~ ìedædüTÔHêïs¡T. ≈£L* yêfi¯ó¢ ≈£L*Hê* #˚düT≈£îH˚ yês¡T, kÕúìø± düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ #˚düTÔqï q>∑s¡ yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ n~Ûø±s¡T\≈£î $qï|üeTT #˚dæq |òü*‘·+ ˝Ò<ä Hêïs¡T. düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ q>∑s¡ yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ, q>∑s¡ eTVæ≤fi¯ $uÛ≤>∑+ MT <äèwæºøÏ ‘˚e&É+ »]–+<äHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ

n~Ûø±s¡T\≈£î, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î n<˚XÊ\T Çyê«\ì yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVæ≤fi¯ $uÛ≤>∑+ Hêj·T≈£î sê\T õ.$»j·T\øÏåà yÓTÆHêغ{Ï ôd˝Ÿ MTsY uÛÑwüs¡‘Y n©, j·TTes¡»q $uÛ≤>∑+, qMHé ø±<˚o, dü+<äT Á|üMDY, {ÖHé ø£˙«qsY <ëÁ‹ø± s¡‘·Hé, 36e &ç$»Hé bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

edü‹ >∑èVü‰\ $<ë´s¡Tú\ qyÓ÷<äT

Vü‰»s¡T ‘˚&Ü\ô|’ eT+&ç|ü&ɶ ø£˝…ø£ºsY ìC≤e÷u≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): edü‹ >∑èVü‰˝À¢ $<ë´s¡Tú\ Vü‰»ØøÏ nqT>∑TD+>±H˚ qyÓ÷<äT dü]#˚düT ø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é dü+πøåeT n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À dü+πøåeT XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, edü‹ >∑èVü‰˝À¢ $<ë´s¡Tú\ qyÓ÷<äT≈£î, Vü‰»ØøÏ ‘˚&Ü\THêïj·TH˚ $eTs¡¸\THêïj·Tì, á $eTs¡Ù\ qT+&ç ãj·T≥ |ü&É&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ Vü‰»ØøÏ nqT>∑TD+>±H˚ ]õwüºs¡¢˝À qyÓ÷<äT ñ+&˚˝≤ dü]#˚düTø√yê\Hêïs¡T. ¬s>∑T´\sY>± ¬>’s¡TVü‰»s¡j˚T´ $<ë´s¡Tú\ ù|s¡¢qT ‘=\–+#ê\Hêïs¡T. Vü‰»Øì |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚ πswüHé bı+<ë\Hêïs¡T. á $wüj·T+˝À ‘êqT |üs¡´{Ï+∫q|ü⁄&ÉT ‘˚&Ü ø£ì|æùdÔ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT u≤<äT´\qT #˚kÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. ns¡Ω‘· >∑\ $<ë´s¡Tú\+<ä]øÏ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T düø±\+˝À n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì, u≤´+≈£î U≤‘ê\qT dü]#˚dæ düø±\+˝À n+<ä+#·&ÜìøÏ nHé˝…’Hé $<ÛëHêìøÏ nqT>∑TD+>± e÷s¡TŒ\T #˚düTø√yê\Hêïs¡T. ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷ Hê´\≈£î |ò”E ]j·T+ãsY‡yÓT+≥T dü]>±H˚ yÓfi¯ó¢‘·Tqï|üŒ {ÏøÏ, $<ë´s¡Tú\ u≤´+≈£î U≤‘ê˝À¢øÏ |ü+|æ+#·&É+˝À @s¡Œ&ÉT‘·Tqï kÕ+πø‹ø£ düeTdü´\qT n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á $wüj·T+˝À KC≤Hê dü+#ê\≈£î\≈£î &çz ˝ÒK Áyêdæ 8.25 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ {Ï_ÄsY düs¡TΔu≤≥TqT yÓ+≥H˚ #˚j·TT≥≈£î, Ä\kÕ´ìï ìs√~Û+#·T≥≈£î ø√sê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ j·T÷ìbòÕsê\ ã≥º\qT yÓ+≥H˚ düs¡|òüsê #˚j·TT≥≈£î Äb˛ÿ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’πsø£ºsY≈£î ˝ÒK Áyêj·÷\ì, Äj·÷ eT+&É\ düe÷U≤´\ <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î á HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î j·T÷ìbòÕsê\T n+<˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. edü‹ >∑èVü‰˝À¢ ∫qï ∫qï eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î õ˝≤¢ |ü]wü‘Y

ôV’≤<äsêu≤<é

nqTe÷HêdüŒ<ä dæ‹ ú ˝À e´øÏÔ eTè‹ ‘ê&Ü«sTT, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yê+uÒ ø±˝≤ìøÏ #Ó+~q z e´øÏÔ nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q eT+>∑fi¯yês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ø±e÷¬s&ç¶ môd’‡ lHê<Ûé¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\T á $<Ûä+>± ñHêïsTT. ø±˝˙˝À ìedü+ ñ+≥THêï kÕsTT≈£îe÷sY (30) dü+e‘·‡sê\T nH˚ e´øÏÔ Ç+{Ï˝À nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+~q≥T¢ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T. eTè‘·T&ÉT ‘ê≈£î&çøÏ uÛ≤ìdü ø±>±, p<ä+ ‘·~‘·s¡ e´düq\T ñ+&˚eì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·Tì ˇ+{Ïô|’ >±j·÷\T ñ+&É&É+‘√ Vü≤‘·´ #˚dæ ñ+{≤s¡ì b˛©düT\T nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ eTè‘·Tì ã+<ÛäTe⁄\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î uÛ≤s¡´ s√C≤H˚ Vü≤‘·´ #˚dæ ñ+≥T+<äì ø√D+˝À b˛©düT\T $#ês¡D #˚|ü{≤ºqTHêï≥T¢‘· ‘Ó*dæ+~. πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ø±e÷¬s&ç¶ môd’‡ lHê<Ûé ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

ø±\uÛ…’s¡ekÕ«$T Ä\j·T+˝À dæ+<Ûä÷s¡ |üP»\T <ë«sê ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚XÊeTì, yê{Ïì dü¬s’q |ü<䛋˝À ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì $<ë´s¡Tú\≈£î edü‹ düeT dü´\T sê≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. Äj·÷ dü+πøåeT ø±s=Œ πswüq¢ <ë«sê \_›<ës¡T\≈£î eT+ps¡T #˚dæq |ü<∏äø£±\T düø±\+˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì, á $wüj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T eT]+‘· ÁX¯<ä› ø£qãs¡#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. edü‹ >∑èVü‰\ $<ë´s¡Tú\≈£î ≈£L&Ü bÕsƒ¡XÊ\˝À¢H˚ eT<Ûë´ Vü≤ï uÛÀ»q+ n+~+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T C≤Ø #˚dæq+<äTq õ˝≤¢ $<ë´ XÊU≤~Ûø±], m+Çz\T nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. düMTø£å˝À n<äq|ü⁄ C…dæ lsê+ ¬s&ç¶, kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK ñ|ü dü+#ê\≈£î\T s¡y˚Twt, m˝Ÿ&çm+, eT*¢U≤s¡T®Hé, õ˝≤¢ yÓTÆHêغ dü+πøåeT n~Ûø±] düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶, mdtdæ/_dæ /yÓTÆHêغ ø±s√Œπswüq¢ Ç&ç\T sêCÒX¯«sY, dü©+ bÕcÕ, õ˝≤¢ _dæ&ÉãT¢´z sê»j·T´, düVü‰j·T≈£î&ÉT πse+‘Y, &ç{Ï&ÉãT´¢z \øÏåà, düVü‰j·T≈£î&ÉT düVü≤<˚yé, $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT XÊK Á|ü‹ì~Û ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\ ‘êøÏ&çøÏ ‘·˝§–Zq mHéôV≤#Y n~Ûø±s¡T\T yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): yÓTÆ<äT≈£Ls¡T˝À 70 n&ÉT>∑T\ yÓ&É\TŒ‘√ Á_&ç® ìsêàD≤ìøÏ lø±s¡+, Á_&ç® qT+&ç Ábı<äT›≥÷s¡T≈£î 95ø√≥¢‘√ Hê\T>∑Ts√&É¢ ìsêàD≤ìøÏ |üqT\T n|üŒ–+‘·, n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ m+‘· ã\+>± ñHêï »q+ ‘êøÏ&ç eTT+<äT ‘·\e+ #ê*‡+<˚..? Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+, yÓTÆ<äT≈£Ls¡T qT+&ç Ábı<äT›≥÷s¡T s√&ÉT¶˝À q+<ë´\≈£î yÓfi‚¢ W≥sY s√&ÉT¶ ìsêàD+˝À #√≥T#˚düT≈£îqï |ü]D≤eT+˝À ñqï ì<ÛäT \qT ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·Tø=ì ø±dæ+‘· yÓqπ ødüTø√yê\qï n~Ûø±s¡T\ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ <äTs¡T<˚›X¯´+..? Á|üC≤ <ë&ç eTT+<äT.. ‘·˝§>±Z*‡ e∫Ã+~. Á|ü<Ûëq+>± yÓTÆ<äT≈£Ls¡T qT+&ç Ábı<äT›≥÷s¡T s√&ÉT¶ MT<äT>± q+<ë´ \≈£î yÓfi‚¢ 4˝…’q¢ s√&ÉT¶ @sêŒ≥T˝À n&ÉT >∑&ÉT>∑THê n<Ûäø±s¡T\ u≤<Ûä´‘ês¡Væ≤‘·´+ yÓ’|ü⁄ |ü&ç+~. Çø£ÿ&É s√&ÉT¶ ìsêàD≤ìøÏ M\T>± 70 n&ÉT>∑T\ y˚Ts¡≈£î |üqT\T #˚|ü≥ºe\dæ ñ+&É>± πøe\+ á Á_&ç®ì 30 n&ÉT>∑T\πø ≈£î~+∫ e∫Ãq kıeTTà‘√ CÒãT ì+|ü⁄ ø√yê\qT≈£îHêïs¡T. ø±˙ yêdüÔe+>± 70 n&ÉT>∑T\ $d”Ô s¡í+ y˚Ts¡≈£î Á_&ç® ìsêàD+ #˚|ü≥º e\dæ+~. ø±˙ n~Ûø±s¡T\T, ø±+Á{≤ø£ºs¡¢‘√ #˚‘·T\T ø£*dæ Á_&ç®

ìsêàDeTT˝À ù|¢≥T |òæsêsTT+#ês¡T. ∫es¡≈£î á Á_&ç® ìsêàD e´eVü‰s¡+˝À sê»ø°j·T bÕغ˝Ò ø±≈£î+&Ü Á|ü» \T rÁekÕúsTT˝À Ä+<√fi¯q≈£î |üPqTø√e&Éy˚T ø±≈£î+ &Ü á Á_&ç® ìsêàD+˝À neø£‘·eø£\T #√≥T #˚düT≈£î Hêïj·Tqï Äs√|ü D\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. B+‘√ kÕúìø£ dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T CÀø£´+ #˚düTø=ì Ä+<√fi¯q≈£î q&ÉT+ _–+#·&É+‘√ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq n~Ûø±s¡T\T ∫e] ø£åD+ ˝À s√&ÉT¶ ìsêàD |üqT\T Äù|XÊs¡T. eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ Á|üC≤ Ä+<√fi¯q‘√ Á_&ç® |üqT\T Ä|æy˚dæq n~ Ûø±s¡T\T Ç{°e\ á |üqT\T ‹]– ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT 70 n&ÉT>∑T Á_&ç® |üqT\T $düÔ]+∫ |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î q&ÉT+_–+#ês¡T. |òü*‘·+>± á Á_&ç® |üqT \T |üP]Ô nsTT‘˚ yÓTÆ<äT≈£Ls¡T MT<äT>± q+<ë´\≈£î yÓfi‚¢ yêVü≤Hê\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü y˚fi‚¢+<äT≈£î neø±X¯+ @s¡Œ&ç+~. Á|ü<Ûëq+>± á Á_&ç® e<ä› qT+&ç Ábı<äT›≥÷s¡T≈£î yÓfi‚¢ s√&ÉT¶qT Ä<ÛäT˙ø£]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT ‘·«+ |üPqT≈£î+~. |òü*‘·+>± yÓTÆ<äT≈£Ls¡T˝Àì u…’bÕdt s√&ÉT¶qT+&ç Ábı<äT›≥÷s¡T es¡≈£î 4˝…’qT¢ s√&ÉT¶ ìsêàD≤ìøÏ 95ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T ≈£L&Ü $&ÉT<ä\j·÷´sTT.

düTes¡íyês¡Ô≈£î düŒ+<äq....

108≈£î ø±fiÀ¢#êÃsTT _#·Tÿ+<ä, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): k˛eTyês¡+ Hê{Ï düTes¡íyês¡Ô ~q |üÅ‹ø£˝À |ü‘êø£ o]¸ø£q Å|ü#·T]‘·yÓTÆq≥Te+{Ï ø±fi¯ófl ˝Òø£ eT÷\q |ü&ɶ 108 nH˚ yês¡Ô≈£î dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. dü+ã+~Û‘· XÊK qT+&ç 4 #·Åø±\qT 108 n+ãT˝…qT‡ yêVü≤HêìøÏ neTs¡Ã&É+‘√ ù|<ä Å|ü»\ nedüsê\T rs¡Ã&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñ+~. B+‘√ á $wüj·T+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫Ãq düTes¡íyês¡ÔqT eT+&É\ ù|<ä Å|ü»\T n_Ûq+~düTÔHêïs¡T.

dü<ë•q>∑sY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì Çdüqï|ü*¢, sêe÷¬s&ç¶ Á>±eT+˝Àì lø±˝ uÛ…’s¡ekÕ«$T Ä\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Á|ü‘˚´ø£ |üP» ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T dæ+<Ûä÷s¡ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± uÛÑ≈£îÔ\T ñ<äj·T+ qT+#˚ uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s¡*e#êÃs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü Ä\j·Tø£$T{° yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À kÂø£sê´\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·Tø£$T{° #Ó’s¡àHé ¬ø’˝≤dt sêCÒX¯«sYsêe⁄, y˚TH˚»sY düT<äs¡ÙHésêe⁄, dæã“+~ Á|üuÛÑT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä–q ˝≤Øì &Ûûø=qï >∑÷&é‡ Ä{À ˇø£ÿs¡T eTè‹, eTs=ø£ÿ]øÏ rÁe >±j·÷\T ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é eT+&É\+ uÀsêZ+ (|æ) Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q kÕ>∑sY (24) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ yê+πø{Ÿ Á>±eT düMT|ü+˝À n–e⁄qï ˝≤Øì >∑÷&é‡ Ä{À‘√ &Ûûø=≥º&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>± eTs√ j·TTe≈£î&ÉT rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT. á düe÷#êsêìï nø£ÿ&ç Á>±eT düs¡Œ+#Y eTè‹ì ≈£î{Ï+;≈£î\≈£î bò˛Hé <ë«sê düeT#ês¡+ n+~+#·&É+‘√ Á>±eT+˝À $cÕ<ä#êj·÷\T H˚\ø=HêïsTT. ø=&ÉT≈£î eTè‹ #Ó+~q yês¡Ô ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·*¢ ≈£L|üŒ≈£î*b˛>∑ Ç+{Ï˝À s√<äq\T $Tqï+{≤sTT. eTè‘·T&ÉT kÕ>∑sY q>∑s¡+˝Àì Á‹eT÷]Ô m+≥sYÁô|’CÒdt˝À >∑÷&é‡ Ä{À Á&Ó’esY>± $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔ+&É>± k˛eTyês¡+ ø=qT>√\T kÕeTÁ–ì n~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À ÄHé˝À&é #˚dæ ‹]– edüTÔ+&É>± á Á|üe÷<ä+ »]–q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. eTè‘·TìøÏ Äs¡T HÓ\\ ÁøÏ‘·+ ô|[¢ ø±>± uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ ÄyÓT s√<äq\T #·÷dæ |ü\Te⁄] eTqdüT‡ ø£\∫y˚dæ+~. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q kÕ>∑sY eTè‘· <˚Vü‰ìøÏ b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫ uÀsêZ+ (|æ)øÏ X¯yêìï ‘·s¡*+#·>± n+‘·ÁøÏj·T\T ãT<Ûäyês¡+ »s¡>∑qTHêïsTT. rÁe+>± >±j·T|ü&ɶ eTs√ j·TTe≈£îìï q>∑s¡+˝Àì Á|ü>∑‹ Vü≤dæŒ≥˝À ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ #˚]Œ+#·>± yÓ’<äT´\T yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

|òTü q+>± #·<Tä e⁄\ ‘·*¢ kÕ$Á‹u≤sTT »j·T+‹ ø±e÷¬s&ç¶,»qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ mdtÄsYmHédæ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄\ ‘·*¢ kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝Ò 181e »j·T+‹ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~>± $#˚Ãdæq Hê´j·Tyê~ ãVüQ »qT\ Hêj·T≈£î&ÉT ø±´‘·+ dæ~›sêeTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ‘ê‹«≈£î\≈£î, ñ<ä´eT ø±s¡T\≈£î, b˛sê≥ Ms¡T\≈£î u≤dü≥>± ì\∫q Ád”Ô\˝À kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝…~ n~«r j·T #·]Á‘·. kÕ$Á‹u≤sTT yÓTT‘·Ô+ b˛sê≥+˝À uÛÑs¡Ô≈£î n+&É>± ì*∫+<äHêïs¡T. n≥º&ÉT>∑T esêZ\≈£î $<ä´qT n+~#ê\ì ˇø£ b˛sê≥+ >± d”«ø£]+#ês¡T. Ád”Ô $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#·ø£ b˛e &É+ e\¢H˚ eT÷&É#êsê\˝À ∫≈£îÿ≈£î b˛sTT+<äì u≤$+∫ 1848q ãT<äyês¡|ü⁄ ù|≥˝À bÕsƒ¡XÊ \qT kÕú|æ+#ês¡T. eTq düe÷»+˝À 1830 es¡≈£î $<ä´ nH˚~ ˝ÒH˚˝Ò<äT. á |ü]dæú‹ì e÷ s¡Ã&ÜìøÏ yÓTT≥º yÓTT<ä≥ |üPqT≈£îHêïs¡T. CÀ´‹ sêyé|üP˝Ò Äj·Tq düreTì kÕ$Á‹u≤sTT H˚&ÉT <ä[‘· ãVüQ»qT\ ø=<=›>=|üŒ ùde #˚ùd+<äT≈£î

eT<ä÷ïsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): Å|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìπø Å|üuÛÑT‘·«+ Å>±eT düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì ‘·Vü≤o˝≤›sY $H√<é ù|s=ÿHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì ø=&ç∫sê, ∫qï mø±¢sê, <Ûäq÷ïsY, ≈£îs¡¢ ‘·~‘·s¡ Å>±e÷\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Å>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Å>±eT+˝À Å|ü»\ düeTdü´\qT Äj·Tq n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ‘ê>∑T˙s¡T, bÕ]X¯ó<ä›´+, ñbÕ~Û Vü‰$T, ô|q¸Hé, uÛÑ÷ uÛ≤s¡‹ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. n ø±s¡´Åø£eT+˝À m+|æ&çz q≥sêCŸ, &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY sê+u≤ãT, d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ ø£qø£ sêyé ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û |üqT\T eT<ä÷ïsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì 15 Å>±eT |ü+#êj·T‹\ |ü]~Û˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T CÀs¡T>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. yÓTT‘·Ô+ 131 ÅX¯eTX¯øÏÔ dü+|òü÷\˝À 1823 eT+~ ≈£L©\T ñbÕ~Û |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì m|æz nÅy˚Twt ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·÷ Å>±e÷\˝À e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\ n_Ûeè~› |üqT\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ~Û |üqT\≈£î sêì yê] ≈£L©\ ù|s¡¢qT ÅX¯eT dü+|òü÷\ qT+&ç ‘=\–kÕÔeTì,ø±e⁄q ≈£L©\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü ≈£L© |üqT\≈£î sêyê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø±e÷¬s&ç¶,»qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+ ˝Àì nj·T|üŒ Ä\j·T n_Ûeè~ΔøÏ e÷J eT+Á‹ wü;“sY n© õ˝≤¢ ÇHé#Ûê]® eT+Á‹ ø√{≤ qT+∫ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚sTT+#·&É+ |ü≥¢ eT+>∑fi¯yês¡+ nj·T|üŒ

ùdyêdü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T e÷J eT+Á‹ wü;“sYqT düHêàì+∫ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. nj·T´|ü Ä\j·T+ e<ä› ø£\Ãs¡˝Ÿ j·÷øϺ${Ï uÛÑeHêìøÏ 3 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚dæq+<äT≈£î nj·T´|üŒ ùdyê dü+|òüT+ ‘·s¡T|ü⁄q dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á s¡÷bÕj·T\qT Ç+#ê]® eT+Á‹ ø√{≤ qT+&ç e÷õ eT+Á‹ wü;Û“sYn© Ä<ä«s¡´+˝À k˛Œ{Ÿ‡ eT]j·TT ø£\Ãs¡˝Ÿ _*¶+>¥ nj·T´|üŒ Ä\j·T+ e<ä› ìsêàD+ #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚dæq+<äT≈£î nj·T´|üŒkÕ«eTT\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç+‘·{Ï eT+∫ ø±sê´ìøÏ eT‘·$uÒ<ë\T ˝Ò≈£î+&Ü á _*¶+>∑TqT ø±e÷¬s&綽À ì]à#˚+<äT≈£î düVü≤ø£]düTÔqï Á|ü‹ ˇø£]øÏ ù|s¡T ù|s¡Tq <äHê´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T, á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·&çø£eT&É¢ n+»H˚j·TT\T, |æ|æ] yÓ+ø£{Ï, ôV≤#Y lVü≤], mdt Hêsêj·TD, |æ sê»eTÚ[, j·÷<äX¯+KsY, yÓ÷≥÷] n+»H˚j·TT\T, N\ dü÷s¡´Á|üø±wt, bÕ]Ù lqT, bÕ‘· \ø£åàHé, m+#· yÓ+ø£{Ï, sêCÒwt, >∑DÒwt, ã<ä›+ qMHé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±s¡´ ø£s¡Ô\≈£î dü÷Œ]Ô Á|ü<ë‘· kÕ$Á‹u≤sTT |üP˝Ò Äy˚T ˇø£ ìsêàD≤‘·àø£ ø±s¡´ø£s¡Ô>± yÓ\T >=+~+~ nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y˝À Ç+‘· >=|üŒ eTôVAqï‘· e´øÏÔ‘·« eTVæ≤fi¯ eTs√ø£s¡T ˝Òs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬>’ì sêE, »+>∑+ lXË’\+, ø=‘·Ô|ü*¢ eT\¢j·T´, _Û düT¬s+<äsY, m+ \ø£åàHé, m+ kÕsTTu≤ã, ø=+>∑\ yÓ+ø£{Ï bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<ë´j·TT\T leT‹ XÀuÛÑ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ù|<ä\ Ç+&É¢ düú˝≤\ ø√dü+ d”|”◊ uÛÑ÷b˛sê{+

Ä\j·T ìsêàD≤ìøÏ ì<ÛäT\T eT+ps¡T düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìπø #˚dæq wü;“sY≈£î düHêàq+ Á>±eT düuÛÑ\T

7

yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô): yÓTÆ<äT ≈£Ls¡T eT+&É\+ õ$.düÁ‘·+ ÁbÕ+‘·+˝À dæ|æ◊ e´ekÕj·T ø±]àø£dü+|òüT+ <ä[‘· Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹, Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç+&É¢ düú˝≤\ ø√dü+ uÛÑ÷b˛sê≥+ #˚dæHês¡T á ÁbÕ+‘·+˝À <ë<ë|ü⁄ 100≈£î≥T+u≤\T Á|ü<äs¡Ùq>± ãj·T \T<˚] düπs«HÓ+ãs¡T 1560˝À Á|üuÛÑT‘·« ã+ »s¡T uÛÑ÷eTT\˝ÀìøÏ Á|üy˚•+#·&É+ »]–q~. á dü+<äs¡“¤+>± dæ|æ◊ ìjÓ÷»ø£es¡Z düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù |æ.lsêeTT\T n<Ûä´ø£å‘·q dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ.ÁøÏwüíeT÷]Ô eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. bÕ\≈£î\T Á|ü»\ øÏ∫Ãq yê>±› Hê\qT ì\u…≥Tºø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡ì, ù|<ä\≈£î C≤H˚&ÉT düú\+ Ç+{Ïø√dü+ Çe«&ÜìøÏ dü+e‘·‡ sê\ ‘·s¡ã&ç m<äTs¡T #·÷&Ü*‡ sêe&É+ <äTs¡<äè wüºø£s¡+ nHêïs¡T. ø√H˚s¡Ts¡+>∑j·T´ ø£$T{Ï dæbòÕ

s¡T‡ #˚dæq ìã+<Ûäq\qT ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü á Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T |üs¡#·ø£ bıe&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì ù|s=ÿHêïs¡T. <=+>∑\T <=+>∑\T ø£*dæ }s¡T¢ |ü+#·T≈£îqï #·+<ä+>± Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\qT ø£u≤® #˚dæq yê]ì Á|üuÛÑT‘·«+ @$Tj·T÷ #˚j·Tø£ b˛e &É+ <ës¡TD+ nì #ÓbÕŒs¡T. kı+‘· Ç+{Ïø√dü+ C≤HÓ&ÉT düú\+ ø√dü+ uÛÑ÷b˛sê≥+#˚ùd ù|<ä\qT eTVæ≤fi¯\qT nì≈£L&Ü #·÷&É≈£î+&Ü HêHé u…sTT \ãT˝Ÿ ôdø£åq¢ øÏ+<ä n¬sdüTº #˚ùd <äTsêàs¡Z|ü⁄ #·s¡´\T Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü≥º&É+ Á|üuÛÑT‘·« |ü‘·HêìøÏ Hê+~ nì nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À e´e kÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ.Hê>∑ sêE, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T _$.lìyêdüT\T, ùwøå± e*, düTã“sêj·TT&ÉT, mdtm+.u≤wü, Hê>∑ s¡‘·ïeTà, X¯+ø£sY, s¡eTD, $»j·TeTà, ø£˝≤+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

es¡+>∑˝Ÿ˝À ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ ìs¡«Væ≤kÕÔ+ : ø£&çj·T+ es¡+>∑˝Ÿ, »qe] 3 (düTes¡yí ês¡)Ô : ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V l\LiªRΩV F°LRiV Àÿ»¡ «¡Ljigji ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂¨s A —¡Õ˝ÿ …‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR , æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik F~÷¡…fi ¡W˘L][ qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶ ¶Lij qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩ©´sV @≤Ô∂R VN][™yá¨s ˙xms∏R∂V ºΩı}qsÚ @À≥ÿqx sVFyáV NS™´s≤R∂Li ªRΩmx sˆμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ˙xmsμ≥y©´s @≤Ô∂R LiNTPgS DLiμj∂ NSLi˙lgi}qs=©´s¨s æªΩLSxqs, æªΩÆμ∂[Fy æªΩáLigSfl· Fn°LRiLiáV NRP÷¡zqs DμR∂˘≠sV}qsÚÆ©s[ NSLi˙lgi£qs μj∂gji ™´sqx sVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩÆμ∂[Fy, æªΩLSxqs

ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe] 2012

ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\ e÷´#Y |òæøχ+>¥ : CÒMm+ <ÛäHéu≤<é »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V

LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂NRPVLi≤y DLi≤R∂≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qs, ’d¡¤«¡[{ms ™´sW˘ø`¡ zmnsNTP=Lig`i ¬ø¡[xqsVNRPV©yı∏R∂V¨s «ÿLÂRiLi≤`∂ ≠sNS£qs Æ™sWLSË (¤«¡[≠dsFsLi) @μ≥R∂˘QORPQ≤R∂V, ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Àÿ ¡VÕÿÕfi ™´sWLSLi≤U∂ AL][z msLiøyLRiV. gjiLji«¡©´s DªRΩ=™yÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. xms…”¡xtÌsQ\ Æ™sV©´s Õ‹[N`PFyÕfi LSNRPVLi≤y @≤ÔR∂VN][™yá¨s A lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ’¡Ã˝¡V©´sV J≤T∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ BμÙR∂LRiV ¬ø¡[ªRΩVáV NRP÷¡FyLRi¨s ™´sWLSLi≤T∂ AL][ zmsLiøyLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV 543 ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V©´sı Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ 54 xqs™´sLRifl·Ã¡V ˙xmsÆ™s[aRP# |ms≤T∂æªΩ[, 242 ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V©´sı LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ 187 xqs™´sLRifl·Ã¡NRPV xms»Ì¡V ¡»Ì¡≤R∂Li ™yLji ˙xmsflÿ◊¡NRPÕ‹[ À≥ÿgRiÆ™s[V©´s¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V©´sı xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ªRΩNRPV‰™´s xqs™´sLRifl·Ã¡V xqsW¿¡}qsÚ.. ªRΩNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘ áV©´sı xqsÀ≥œ¡Õ‹[ FsNRPV‰™´s xqs™´sLRifl·Ã¡V ˙xmsªRΩFy μj∂LiøR¡≤R∂Li ≠sLiªRΩ @¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLi øyLRiV. NSLi˙lgi£qs, ’d¡¤«¡[{msá ™´sVμ≥R∂˘ ™´sW˘ø`¡ zmnsNTP=Lig`iNRPV BÆμ∂[ ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. @≠s¨ds ºΩ¨s ¨sLRiW¯÷¡Liøyá©´sı ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ lLiLi≤R∂V FyLÌkiáNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sWLRiLi≤T∂ AL][zmsLiøyLRiV.

‘Ó\+>±D kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), »qe]3 (düTes¡í yês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø°.X‚. ˇ>∑TZ ãT#·Ãj·T´>±] kÕàs¡ø±s¡ú+ ‘Ó\+>±D kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{ŸqT á HÓ\ 6e ‘˚~ qT+&ç eT+&É\ j·TTe‘· Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡« Væ≤+#·qTHêïs¡T. $CÒ‘·\T>± ì*#˚ »≥¢≈£î Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹>± s¡÷. 10,000 ~«rj·T ãVüQeT‹>± s¡÷. 5,000 Çe«qTqï≥T¢ ìs¡« Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ »≥T¢ 5e ‘˚~ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ ˝À|ü⁄ dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T. $esê\≈£î 9493969615, 9885 265066\qT dü+Á|ü~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

g]≤R∂™´s ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· B™y*÷¡=©´s NSLi˙lgi£qsNRPV ÕÿÀ≥¡œ Li ¬ø¡[NPR WLRiVª][Li μR∂©yıLRiV. Àÿ ¡V mx sLRi˘»¡©´s @≤Ô∂R VNRPVLi¤…¡[ ˙xms«ÿry*™´sV˘ §x ¶ ¶NPR V‰Ã¡V NSáLS ∏R∂V»¡Æ™s[V©´s¨s NRP≤T∂∏R∂VLi AL][mz sLi øyLRiV. l\LiªRΩV F°LRiVÀÿ»¡Õ‹[ FsÕÿLi…”¡ mx sn V»¡©´sáV ø][»¡V ¬ø¡[qx sVNRPV©yı μy¨sNTP æªΩLSxqs, LS«¡NUP∏R∂V HNSryÆ©s[ Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ ™´s§z ¶ ¶Liøy÷¡= DLi»¡VLi μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ lLi[™s´ Liª`ΩlLi≤Ô∂T ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æ\μ∂≥ LRi˘Li DLi¤…¡[ Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩ©´sV @≤Ô∂R VN][ ™y÷¡=Liμj∂gS ZNP[{qsAL`i,

N][μ∂R Li≤R∂LS™±sVáNRPV qx s™yÕfi ≠szqsLSLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩ©´sV @≤Ô∂R V N]¨s ºdΩLRiVªy™´sV¨s æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV @Li»¡V ©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik NS˘≤R∂L`i ™´sW˙ªRΩLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V mx sLRi˘»¡©´s©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Àÿ ¡V mx sLRi˘»¡©´sNRPV ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so @¨sı GLSˆ »˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV @≤Ô∂R VNRPVLi¤…¡[ Æμ∂[¨s\ZNP©y qz sμÙ∂R mx sÆ≤∂[LiμR∂VNRPV FyLÌik ˙ZaP[fl·VáV qx s™´sW∏R∂VªRΩLÚ i @™´soªRΩV©yıLiVV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

eT<ë˙øÏ u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+∫q düTÁ|”+ø√s¡Tº

‘·$Tfi¯Hê&ÉT <˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹‘√ bıHêï\ #·s¡Ã\T xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV À≥œ¡W™´sVVá ‘·$Tfi¯ uÛ≈Ñ î£ \Ô ø√dü+ {°{&° û @sêŒ≥T¢ LRxmisLjVáVibdPá©´xsqsLi∏R¬ø¡[zq∂sVVNRxmPsLjÚLigS ixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi øyLR i V. @Õÿl g i[ ªR Ω ≠sVŒœ ¡ ©y≤R ∂ VÕ‹[ ¨ s |qs¤ Õ ¡Li, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À {°{&° û ~e´øπ ‘Áå +· ªyLi«¡⁄L`i, ™´sVμ≥R∂V\lLi, Æ™s[áWLRiV ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ø£Hê´≈î£ e÷]˝À <˚yê\j·T+, ø£fi≤´DeT+&É|+ü Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV ºΩLRiV™´sVáNRPV NS÷¡©´s≤R∂NRP ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , »qe] 3 (dü T es¡ í y ês¡ Ô ) : gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ @™´sVLS™´sºΩÕ‹[¨s $ xqsμR∂™´sLjiÚ ø_÷Ì¡˚ ¬ø¡Liμj∂©´s À≥œ¡W™´sVVáV ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[¨s øR¡LigRiÕfixms…fi ªyáV NSÕ‹[¨s ªRΩÃ˝¡Li ¡VL`i ˙gS™´sVLiÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s ™y…”¡\|ms «¡©´s™´sLji ™´sVW≤][ ™yLRiLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á lLi≠s©´sW˘, Æμ∂[™´sμy∏R∂V aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqsLi∏R∂VVNRPÚ xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ Æμ∂[™yμy∏R∂V, μ≥R∂LRi¯μy∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V LSxtÌsQ˚ Æμ∂[™y μy∏R∂V μ≥R∂LRi¯μy∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ FsLi.Fs£qs.A©´sLi μR∂©±sáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[ BLRiV LSuÌy˚á Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P # \ Æ ™ sV @Æ © s[ N R P @LiaSá\ | ms x q sVμk ∂ LÁ R i LigS øR¡LjiËLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y ©´sLigS xqsμR∂LRi*ºΩ ø_÷Ì¡˚NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 471.76 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV ªRΩ≠sVŒœ¡ ©y≤R∂VÕ‹[¨s øR¡LigRiÕfixms…fi ªyáVNS ªyŒœ¡˛LixmspL`iÕ‹[ DLiμj ∂ . @LiVVæ ª Ω[ A À≥ œ ¡ W≠sV\ | ms x m sLSμ≥ k ∂ ©´ s LiÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ @Æ©s[NRP xqsLi™´sªRΩ= LSáVgS A øyLji»¡  ¡VÕfi ˙»¡£qÌs À≥œ¡W™´sVVá N][xqsLi ©y˘∏R∂VF°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ A LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩNTP ¤Õ¡[≈¡Ã¡V LS∏R∂V≤R∂Li, xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV ¬ø¡[∏R∂V ≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áOR P Q ¯ ∏R ∂ V˘ x q s*∏R ∂ VLigS A LSx t Ì s Q ˚ Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV «¡©´s™´sLji ™´sVW≤][ ™yLRiLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á lLiÆ™s©´sW˘, Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NS

™´sxqsVÚLi…ÿLRi¨s ™yLjiNTP NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][LRigS …”¡…”¡≤T∂ @LigkiNRPLjiLi¿¡LiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá æªΩ÷¡FyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y …”¡…”¡≤T∂, ªRΩ≠sVŒœ¡flÿ≤R∂V Æμ∂[™y μy∏R ∂ V aS≈¡ @μ≥ j ∂ NSLR i VáV «¡©´ s ™´ s Lj i ™´ s VW≤][ ™yLRiLiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV™´soªyLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[¨s 9 ˙FyLiªyáՋ[ x q Û s á}qsNR P LR i fl· ¬ ø ¡[ } qsÚ NR P ¨d s x q s r¢NRPLS˘Ã¡©´sV NRP÷¡ˆLi¬ø¡[Li μR∂VNRPV …”¡…”¡≤T∂ xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ r¢NRP LS˘Ã¡V, ™´sLi»¡ aSááV, ¨s™yxqsπ∏∂W gRi˘LigS DLi Æ≤∂[LiμR∂VNRPV À≥œ¡™´s ©yáV ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV …”¡…”¡≤T∂ xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂V ªRΩVLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. BNRPF°æªΩ[ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[ ™´sLiμR∂ FsNRPLSáՋ[ ºΩLRiV ™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Æμ∂[™´srÛy©´sLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ μj∂™´s˘ QZOP[Q ˙ªRΩLi ¨sLji¯Liøyá¨s ˙xmsºΩFyμj∂LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ «Ïÿ©´sZNP[Li˙μR∂Li, Æμ∂[™yá∏R∂VLi, \|§¶¶¶˙μyÀÿμ`∂, ¤À¡LigRiV Œœ¡®LRiVáՋ[ …”¡…”¡≤T∂ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Æμ∂[™yá ∏R∂Wá ¨sLS¯fl·Li Bxmsˆ…”¡ZNP[ «¡Ljigji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @Æμ∂[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sLiμR∂ FsNRPLSáՋ[ INRP μj∂™´s˘QZOP[Q ˙ªRΩLi ¨sLji¯Liøyá¨s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li N][LRigS @LiμR ∂ VNR P V @Ligk i NR P Lj i LiøyLR i V. ªR Ω ≠sVŒœ ¡ ©y≤R ∂ V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV\Æ™s©´s ˙xmsÆμ∂[aS¨sı ZNP[…ÿ LiVV}qsÚ C μj∂™´s˘ZOP[Q ˙ªRΩLi ¨sLji¯Li ¬ø¡[LiμR∂VNRPV …”¡…”¡≤T∂ xqsLizqsμÙR∂ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ≠s™´ s Lj i LiøyLR i V. @Õÿl g i[ ªR Ω ≠sVŒœ ¡ ©y≤R ∂ V Õ‹[ ¨ s NRP©y˘NRPV™´sWLjiÕ‹[ gRiªRΩ G≤yμj∂ ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Æμ∂[™´srÛy©´sLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ $™yLji NRPŒÿ˘ fl·Li

¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gS 5 áORPQá ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV •¶¶¶«¡LRi ∏R∂W˘LRi¨s @LiμR∂V™´sÃ˝¡ NRP©y˘NRPV™´sWLjiÕ‹[ …”¡…”¡≤T∂ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Æμ∂[™yá∏R∂VLi ¨sLji¯Liøyá¨s A ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡©´s»Ì¡V ™´sVLi˙ºΩ }msL]‰ ©yıLRiV. NRP©y˘NRPV™´sWLjiÕ‹[ ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ ˙»¡£qÌs ™yLRiV 5 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqsW˙ªRΩ ˙Fy∏R∂VLigS @LigkiNRPLjiLiøyLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C xqÛsáLiÕ‹[ $™yLji Æμ∂[™yá∏R∂VLi, @™´sV¯™yLji Æμ∂[™yá∏R∂VLi, ∏R∂WgRiaSá, g][aSá, Æ™s[μR∂ FyhRiaSá ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsºΩFy μj∂Li¿¡©´s»Ì¡V A∏R ∂ V©´ s @©yıLR i V. BNR P F°æ ª Ω[ ªR Ω ≠sVŒœ ¡ ©y≤R ∂ V ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li ©´ s VLi¿¡ z q sFn y LR i x q sVª][ ºΩLR i V™´ s Vá ºΩLRiVxmsºΩ ™´sxqsVÚ©´sı À≥œ¡NRPVÚáNRPV …”¡…”¡≤T∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP N_Li»¡L`i GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][LjiLiμR∂¨s @LiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s»Ì¡V A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

ø£qï‘·+Á&çì ø£&É‘˚]Ãq ø£kÕsTT ø=&ÉT≈£î Y|æ≥¢+, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ Å>±eT+ Vü≤]»q yê&É≈£î #Ó+~q ‹eTàj·T´ (50) ø£qï ø=&ÉT≈£î >∑+>±sê+ #˚‹˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+ ∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\‘√ ‘·+Å&ç ø=&ÉT≈£î\T >=&Ée\T |ü&˚ yês¡ì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á >=&Ée\ ø±s¡D+>± uÛ≤s¡´, ø=&ÉT≈£î qT+&ç <ä÷s¡+>± J$düTÔqï ‹eTàj·T´ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ≈£î\düTú\X¯óuÛÑ ø±s¡´+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ e∫Ãq Äj·Tq <ës¡TD+>± Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. Bì $wüj·TyÓTÆ u≤qT‡yê&É s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊ qπ>wt e∫à $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. Äj·Tq ‘Ó*|æq $esê\ Å|üø±s¡+ >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ø=&ÉT≈£î, eTè‘·Tì uÛ≤s¡´ ‘·q Ädæúì nqTuÛÑ$dü÷Ô ‘·q≈£î m˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ n+~+#·ø£ b˛e&É+‘√ Äj·Tq≈£î dü+ã+~Û+∫q ÄdüTú\ô|’ ø√s¡Tº qT+&ç ùdº Äs¡¶sY rdüT≈£îe#êÃs¡ì, Bìï eTdüdüT˝À ô|≥Tº≈£îqï eTè‘·Tì ≈£îe÷s¡T&ÉT >∑+>±sê+ Å>±eT ô|<ä›\ düeTø£å+˝À e÷{≤¢&ÉT ≈£î+{≤eTì n|òü÷sTT‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&ܶ&Éì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T&ç nqï Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ $#ês¡D #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ dæ◊ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À Äj·Tq‘√ bÕ≥T |æ≥¢+ mdt◊ Å|üXÊ+‘Y, dæã“+~ ñHêïs¡T.

H˚&ÉT md”‡ ≈£eT÷´˙{Ï uÛÑeq+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ _#·Tÿ+<ä, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ <ä[‘· yê&É˝À mdæ‡ ø£eT÷´˙{Ï uÛÑeHêìï myÓTੇ sêCÒX¯«sY #˚‘·T\ MT<äT>± ÅbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø±+Ŭ>dt ø£$T{Ï Å|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nu≤“dt Ä*, ø±+Ŭ>dt bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T <˚es¡XË{Ϻ nXÀø˘ ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“¤+ >± @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ myÓTà*‡ sêCÒX¯«sY sêyé ì<ÛäT\ qT+&ç 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\≈£î ø£eT÷´˙{Ï uÛÑeq ìsêàD≤øÏ eT+ps¡T #˚XÊs¡ì, uÛÑeq ìsêàD+ |üPs¡Ôe&É+‘√ ÅbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ myÓTà*‡ sêCÒX¯«sY sêyéqT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± s¡»≈£î\ dü+|òüT uÛÑeq+q≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚j·TqTqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À <ä[‘· Hêj·T≈£î\T j·÷<äj·T´, >∑+>±sê+, \ø£åàHé, ø±+Ŭ>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü≥ºD+˝À $»è+_ÛdüTÔqï Hê≥TkÕsê yê´bÕsê\T <˚es¡ø=+&É,»qe] 3(düTes¡íyês¡Ô): |üP]Ô>± yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘·+>± #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ <˚es¡ø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Hê≥TkÕsê yê´bÕs¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·Tqï~. eTTK´+>± Á>±e÷˝À¢ kÕsê $Áø£j·÷\≈£î n&ÉT¶ n<äT|ü⁄˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. Á|üuÛÑT‘·«+ Hê≥TkÕsê ‘·j·÷]ô|’ ìùw<ä+ $~Û+∫Hê ‘·j·÷]˝À bÕ≥T neTàø±\T e÷Á‘·+ @e÷Á‘·+ ‘·>∑Z≈£î+&Ü Á>±e÷˝À¢ qT+∫ rdüT≈£îe∫à |ü≥ºD+˝À Á|ü‹>∑*¢ø√ø£ XÊ|ü⁄ q&ÉT|ü⁄≈£î+≥Tqï m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢>± ñ+&É≥+‘√ Hê≥TkÕsê yê´bÕsê\T CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. <˚es¡ø=+&É ìjÓ÷»ø£ es¡Z|ü]~Û˝Àì ∫+‘·|ü*¢, #·+<ä+ù|≥, &ç+&ç eT+&É˝≤˝À¢ Hê≥TkÕsê ‘·j·÷Ø s√Es√E≈£î m≈£îÿe>± kÕ>∑T‘√+~. ø=ìï ≈£î≥+u≤\≈£î kÕsê ‘·j·÷Ø ≈£î{°s¡ |ü]ÁX¯eT>± e÷]+<ä+fÒ n~ m+‘· y˚>∑+>± Hê≥TkÕsê yê´bÕs¡+ kÕ>∑T‘·T+<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. >∑‘·+˝À πøe\+ ‘·+&Ü\≈£î |ü]$T‘·yÓTÆq Hê≥TkÕsê ‘·j·÷s¡T H˚&ÉT |ü≥ºD≤\≈£î bÕ≈£î‘·Tqï~. Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq q\¢u…\¢+ |ü{Ïø£ $Áø£j·÷\T CÀs¡T>±kÕ>∑T‘·THêïsTT. &ç+&ç πø+Á<ä+˝À ≈£L&Ü Hê≥TkÕsê yê´bÕs¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. nsTTq n~Ûø±s¡T\T m+<äT≈£î |ü{Ϻ|ü≥ºq≥T¢>± ñ+≥THêïs¡T. <˚es¡ø=+&É, ø=+&ÉeT˝…¢|ü*¢˝À <ë<ë|ü⁄ 23 ô|’>± q\¢u…\¢ <äTø±D≤\THêïj·Tì n+#·Hê, ìjÓ÷»ø£es¡Z yê´|üÔ+>± Á|ü‹s√E <ë<ë|ü⁄ 45 qT+∫ 50 ≥qTï\≈£î ô|’>± q\¢u…\¢+ neTTà‘·THêïs¡+fÒ Hê≥T kÕsê @ y˚Ts¡≈£î ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+<√ ÇfÒ¢ ns¡úeTe⁄‘·T+~. ø=+&É eT˝Ò¢|ü*¢˝À q\¢>=+&É s√&ÉT¶˝À Á|ü‹s√E 3 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î Hê≥TkÕsê yê´bÕs¡T\T ø=qkÕ–düTÔ+{≤s¡T. m+<äT≈£î m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T yêfi¯¢ e<ä› ñqï Hê≥TkÕsêsTTì kÕ«BÛq+ #˚düTø√ø£b˛‘·THêïs¡T. <˚es¡ø=+&É˝À ≈£L&Ü uÛÑsTTs¡+>∑ Á|ü<˚XÊ˝˝À s√&É¢ MT<äH˚ Hê≥TkÕsê yê´bÕs¡T\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. nsTTHê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·≥+˝Ò<äT. eTTK´+>± q\¢u…˝≤¢ìï ãVæ≤s¡+>∑+>± $Áø£sTTdüTÔqï m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T m+<äT≈£î |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äT. B+‘√ yêbÕs¡T\T ≈£L&Ü j·T<˚#·Ã¤>± neTàø±\T »s¡T|ü⁄‘·÷ CÒãT\T ì+|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T.

õ˝≤¢˝À Ä+<√fi¯q\ H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº : md”Œ es¡+>∑˝Ÿ, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V xmsLRi˘»¡©´s\|ms ALiμ][Œœ¡©´sáV N]©´srygRiVªRΩV©´sı μR∂XuÌy˘ À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡V NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡Li ¬ø¡[aS™´sV¨s —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ LS¤«¡[a`PNRPV™´sWL`i @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVL][ —¡Õ˝ÿ ™yLRiV BNRP‰≤R∂NRPV LS™´sμÙR∂©´sı ™yμR∂©´s xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV ALiμ][Œœ¡©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ D˙μj∂NRPÚªRΩáNRPV ªy≠s™´s* LSμR∂©yıLRiV. D˙μj∂NRPÚªRΩá Æ©s[xms ¥R∂˘LiÕ‹[ @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ Fs™´sLji xmsLRi˘»¡©´s\¤Õ¡©y LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚ ™´sV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ FsLi{ms «¡gRi©±s xmsLRi˘»¡©´s©´sV NRPW≤y LRiμÙR∂V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. lLiøR¡Ëg]¤…Ì¡[ μR∂VxqsVÚáV μ≥R∂LjiLiøR¡≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡\|ms @ªy˘øyLSáV |msLRigRi≤y¨sNTP NSLRifl· ™´sV¨s ≤U∂“¡{ms ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms Fs{qsˆ xqsˆLiμj∂xqsWÚ ™´sVz§¶¶¶ Œœ¡Ã¡ ™´sryÚQ˚μ≥R∂LRifl· ™´sÃ˝¡ @ªy˘øyLSáV |msLRigRi™´s¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sxqsÚQ˚μ≥yLRifl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ «ÿ˙gRiªRΩÚáV @™´sxqsLRi™´sV©yıLRiV. C π∏∂[V≤yμj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ©s[LSá xqsLi≈¡˘ |msLjigji©´sxmsˆ…”¡NUP ™´s˘™´s{qÛsNRPXªRΩ Æ©s[LSá©´sV @μR∂Vxmso ¬ø¡[∏R∂V gRi÷¡gS™´sV¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ aSLiºΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩá ºdΩLRiVæªΩ ©´sVıáV, ≠s≠sμ≥R∂ Æ©s[LSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V Æ©s[LSá©´sV, Æ™sWryá©´sV F°÷d¡xqsVaS≈¡ ™´sVVLiÆμ∂[ xmszqsgRi¤…Ì¡[LiμR∂VNRPVgS©´sV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ˙gS™´sW¨sN][ F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLji¨s ¨s∏R∂V ≠sVLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V Fs{qsˆ LS¤«¡[£tsQNRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV.

Å|ür ≈£L©øÏ 125 s√E\T |üì ø£*Œ+#·&Éy˚T \ø£å´+ ìC≤+kÕ>∑sY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): Å|ür ≈£L©øÏ 125 s√E\ bÕ≥T |üì ø£*Œ+ #·&Éy˚T ñbÕ~Û Vü‰$T \ø£å´eTì õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ |æ&ç neTπswt nHêïs¡T. Äj·Tq ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ s√Eq $˝ÒK s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 10,73,600 eT+~ ≈£L©\THêïs¡ì, Å|üdüTÔ‘·+ 5 y˚\ eT+~ ≈£L©\T |üì #˚düTÔHêïs¡ì, Äj·÷ Å>±e÷\˝À uÛÑ÷$T n_Ûeè~› |üqT\T »s¡T>∑T ‘·THêïj·Tì, Ç+Å<ä »\Å|üuÛÑ øÏ+<ä õ˝≤¢˝Àì Äj·÷ Å>±e÷\˝À düπs«\T »s¡T>∑T‘·THêï j·Tì nHêïs¡T. ñbÕ~ÛVü‰MT˝À m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑≈£î+&Ü m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |üs¡´y˚øÏådü÷Ô ‘·>∑T C≤Å>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥T HêïeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À m|æz dü≈£îÿu≤sTT ñHêïs¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ |ü]o\q Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), »qe]3 (düTes¡í yês¡Ô): eT+&É\+˝Àì e+‘·&ÉTŒ\, >±*ô|*¢ Á>±e÷˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT @|”y√ #·+Á<äj·T´ eT+>∑fi¯yês¡+ |ü]o*+ #ês¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ düTÔqï ñbÕ~Ûì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ ~©|t≈£îe÷sY ñHêïs¡T.

˙gS™´sV F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLjigS ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡ ¡≤T∂©´s F°÷d¡xqsV ™yLS¨sNTP lLiLi≤R∂V xmsLS˘∏R∂WáV ªRΩNRPV‰™´s NSNRPVLi≤y ˙gS™´sW¨sNTP Æ™s◊˝¡ NRP¨dsxqsLi lLiLi≤R∂V ¤Õ¡[μy ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ˙gS™´sVLiÕ‹[ DLi≤T∂ ˙xms«¡Ã¡LiμR∂Ljiª][ xmsLjiøR¡∏R∂WáV |msLiøR¡VN]¨s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩ xqsLi ¡Liμ≥yáV N]©´srygjixqsWÚ ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s xmspLjiÚ xqs™´sWøyLS ¨sı }qsNRPLjiLi¿¡ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ Fs£qs|§¶¶¶ø`¡J NRPV @LiμR∂¤«¡[ryÚ≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡Vc©´sı Àÿμ≥j∂ªRΩVáV ≠ds{ms™Ø[NRPV ¬ø¡xmsˆVNRPVLi¤…¡[ @ªRΩ©´sV Àÿμ≥j∂ªRΩVá©´sV ºdΩxqsVZNP◊˝¡ F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLji ¬ø¡LiªRΩNRPV ¬ø¡[LRiVryÚ≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂Liª][ Àÿμ≥j∂ªRΩVáV F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©´sVı A˙aRPLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV \|mnsLRi≠dsNSLRiVá©´sV A˙aRPLiVVLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s Fs{qsˆ LS¤«¡[£tsQNRPV™´sWL`i ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyá xqsLi≈¡˘ NRPW≤y gRiªRΩ π∏∂[V≤yμj∂ NRPLi¤…¡[ gRifl·¨ds ∏R∂VLigSÆ©s[ |msLjigjiLiμR∂¨s @©yıLRiV. ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤T∂©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyáV 451©´sVLi¿¡ 494NRPV @Õÿlgi[ gS∏R∂Wá Fy\¤Õ¡©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyáV 899©´sVLi¿¡ 1087NRPV |msLjigS∏R∂V¨s Fs{qsˆ æªΩ÷¡FyLRiV. L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV |msLRiVgRiV ªRΩV©´sı L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyáNRPV @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV Æ™sW…ÿL`i Æ™sz§¶¶¶NRPÕfi= ∏R∂WNÌRPV©´sV NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡LigS @™´sVáV ¬ø¡[xqsWÚ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV @ºΩ˙NRP≠sVLi¬ø¡[ ™yLji ©´sVLi¿¡ À≥ÿLkigS «¡Lji™´sW©yáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

{°&|û ì” n&ÉT>&∑ TÉ >T∑ Hê n&ÉT≈¶ î£ +{≤+ : {°ÄsYmdt ø±e÷¬s&ç¶,»qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ sêJHêe÷ #˚dæq myÓTà˝Ò´ >∑+|ü >√es¡›Héô|’ b˛{°øÏ {Ï&ç|æ nã´]Ô b˛{° #˚ùdÔ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\qT n&ÉT>∑&ÉT>∑THê n&ÉT¶≈£î+{≤eTì {ÏÄsYmdt sêÁwüº Hêj·T≈£î\T eTTõu§~›Hé, eT˝Ò¢wtj·÷<äyé\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î my˚T´˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêeT #˚dæq >∑+|ü >√es¡›Hé ô|’ {Ï&ç|æ b˛{Ï #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T mHé eT˝Ò¢wtj·T<äyé, m+&ç eTTJu§~›Hé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. b˛{ÏøÏ ì*#˚ nuÛÑ´]Ô ‘·|ü⁄Œø√yê\ì ˝Ò<ä+fÒ {Ï&ç|æ ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&çkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£ s¡Ô\qT n&ÉT>∑&ÉT>∑Tq n&ÉT¶≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tø√dü+ 700\ eT+~ $<ë´s¡TÔ\T uÛÑ˝…’Hês¡T, Ç+‘· eT+~ uÛÑ˝…’qqT @e÷Á‘·+ dæ>∑TZ ˝Ò≈£î+&Ü ñ|ü mìïø£\≈£î b˛{ÏøÏ ~>∑&É+ XÀ#·˙j·T+. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À {Ï&ç|æ n~H˚‘· düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚j·÷\ì Ä ‘·sê«‘˚ b˛{ÏøÏ dæ<ä›+ ø±yê\ì n+‘·es¡≈£î b˛{ÏøÏ ~>∑&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ˝À C…+&Ü |ü≥Tºø=ì ‹]π> HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ≈£L&É yê]øÏ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á<√Væ≤ bÕغ nsTTq {Ï&ç|æì eTq ‘Ó\+>±D sêÁwü+˝À uÛÑ÷kÕÔ|æ‘·+ #˚j·÷\ì {ÏÄsYmdt$ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T n˙˝Ÿ j·÷<äyé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s√ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé n<ä´≈£åî\T ¬ø$ Á|üB|t, |ü≥ºq n<ä´≈£åî\T uÛÑs¡‘Yj·T<äyé, Á|üXÊ+‘Y, s√Væ≤‘Y eT]j·TT õ˝≤¢ ñbÕ<ä´≈£åî\T $qjYT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

q÷´&Ûç©¢, »qe] 3 (düTes¡í yês¡Ô): ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV ÀÿLi ¡V }msáVŒ˝œ¡ ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V, {msxmsoÕfi= Æ≤∂Æ™sVV˙NS…”¡N`P FyLÌki ™´s˘™´srÛyxms NRPV≤R∂V @ Ù¡VÕfi ©yxqsL`i ™´sVμy ¨dsNTP xqsV˙{msLiN][LÌRiV ¤À¡LiVVÕfi B¬ø¡[ËLi μR∂VNRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ¨sLSNRPLjiLi ¿¡Liμj∂. 2008Õ‹[ ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV, @x§¶¶¶¯μyÀÿμ`∂, \¤«¡xmspL`i ©´sgRiLS Õ˝‹[ «¡Ljigji©´s ™´sLRiVxqs ÀÿLi ¡V }msáV Œ˝œ¡ ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s ™´sVμy ¨ds¨s NRPLÒS»¡NRP F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @©yL][gRi˘Li ª][ N]»Ì¡NRP‰Õfi ALRi˘Q\Æ™sμR∂˘ aSáՋ[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©´sı A∏R∂V©´s ¤À¡LiVV Õfi B™y*á¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV A˙aRP LiVVLiøyLRiV. C Æ™s[VLRi NRPV A∏R∂V©´s ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yμj∂ zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ¤À¡LiVVÕfi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV «¡zqÌs£qs xqsμybP™´sLi, øR¡Ã¡Æ™s[VaRP*L`iáª][ NRPW≤T∂©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. ™´sVμy¨ds @©yL][gS˘¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s ¤À¡LiVV Õfi BxqsWÚ ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi DªRΩVÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yμj∂ ≠s©´sı≠sLiøR¡gS.. NRPLÒS»¡NRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yμj∂ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVμy¨dsNTP ¤À¡LiVVÕfi B™´s* ™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s gRi…Ì”¡gS ™yμj∂LiøyLRiV. ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V øyÕÿ ZNP[xqsVÕ˝‹[ ™´sVVμÙyLiVVgS D©yı≤R∂¨s, A∏R∂V©´s  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s}qsÚ ˙Fyfl·•¶¶¶¨s DLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ™yμR∂©´s©´sV @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ™´sVμy¨dsNTP @™´sxqsLRi \Æ™sV©´s \Æ™sμR∂˘ ¿¡NTPªRΩ=áV @Liμj∂Liøyá¨s NRPLÒS»¡NRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂.

sêeTT\T Hêj·Tø˘ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷* {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ø£Á¬s \#·Ãqï eT+∫sê´\, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ø±]à≈£î\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ñ<ä´$TdüTÔqï {°ÄsYmdt bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT sêeTT\THêj·Tø˘ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ø£Á¬s \#·Ãqï ‘·T\ eT<ÛäTdüT<äHé ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+∫sê´\ Áô|dt ø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚yê|üPsY dæyÓT+{Ÿ bòÕ´ø£ºØ j·÷»e÷q´+‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T+&É>± Ç‘·s¡ j·T÷ìj·TqT¢ dæyÓT+{Ÿ bòÕ´ø£ºØ j·T»e÷qT\‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ ø£yê\T‡ø=ì >=&Ée≈£î ~– Hêj·Tø˘ ô|’H˚ πødüT\T ãHêsTT+#·&É+ ns¡ús¡Væ≤‘·+ nì nHêïs¡T. <˚yê|üPsY dæyÓT+{Ÿ bòÕ´ø£º]˝À >∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç uÀqdt Çe«≈£îqï >=&Ée≈£î ~–q j·T÷ìj·TqT¢ mHê&ÉT |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕq b˛˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêeTT\T Hêj·Tø˘ j·÷»e÷q´+‘√ e÷{≤¢&ç uÀqdt Ç|æŒ+∫q≥¢sTT‘˚ ‘·qT j·T÷ìj·TqT¢ ñìøÏ ø√˝ÀŒ‘·j·÷H˚ nø£ÿdüT‘√H˚ ãHêsTT+#ês¡ì nHêïs¡T. sêeTT\T Hêj·Tø˘ >∑‘·+˝À ø±]àø£ n~Ûø±]>± |üì#˚dæ m+‘√ eT+~ ø±]à≈£î\≈£î ø±]àø£ #·{≤º\qT neT\T #˚dæ ø±]à≈£î\qT Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤+{Ï ø±]àø£ |üø£åbÕ‹ nsTTq sêeTT\T Hêj·Tø˘ ô|’q <˚yê|üPsY dæyÓT+{Ÿ ø£+ô|˙ j·÷»e÷q´+ nø£ÿ&É |üì#˚düTÔqï j·T÷ìj·TqT¢ ≈£îÁ≥ |üìï πødüT\T ãHêsTT+#·T‘·THêïs¡T.nø£ÿ&˚ ì]àdüTÔqï |üesYbÕ¢+{Ÿ˝À eTÁ<ëdüT≈£î #Ó+~q yêfi¯flqT 95 eT+~øÏ ñ<√´>±\T Çe«>± kÕúì≈£î\≈£î πøe\+ eTT>∑TZ]øÏ ñ<√´>∑+ ø£*Œ+#·&É+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\ô|’ $eø£å #·÷|ü&Éy˚Tqì $eT]Ù+#ês¡T. b˛©dtùdºwüHé˝À sêeTT\T Hêj·Tø˘qT V”≤q+>± #·÷düTÔHêïs¡ì ø£{Ïø£ H˚\ô|’ |ü&ÉTø√u…≥º&Üìï yês¡T ‘·|ü⁄Œ|ü{≤ºs¡T. mìï πødüT\T ãHêsTT+∫q ø±]à≈£î\ dü+πøåeT+ b˛sê≥+ Ä>∑<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

lyê] Ä\j·T+˝À ‹s¡TeT+»q+ ‹s¡T|ü‹, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sNRPVLihRi GNSμR∂bP xmsLRi*μj∂©y¨sı xmsoLRixqs‰ LjiLiøR¡VNRPV¨s ºΩLRiV™´sVá $™yLji Aá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi Æ™s[μR∂xmsLi≤T∂ªRΩVáV N][LiVVÕfi AŒÿ*L`i ºΩLRiV™´sVLi«¡©y¨sı aSr°ÚQ˚Q NRPÚLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. CÆ©sá 5©´s \Æ™sNRPVLihRi GNSμR∂bP 6©´s μy*μR∂bP xmsLRi*μj∂©yá xqsLiμR∂LRi˜LigS Aá∏R∂W¨sı aRPVμÙj∂ ¬ø¡[LiμR∂VNRPV N][LiVVÕfi AŒÿ*L`i ºΩLRiV™´sVLi«¡©´sLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Aá∏R∂W¨sı xqsVgRiLiμ≥R∂ ˙μR∂™y˘Ã¡ ª][ aRPVμÙj∂ ¬ø¡[aSLRiV. FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ @μ≥R∂˘ORPVáV NRP©´sV™´sVWLji ÀÿzmsLS«¡Ÿ, NSLRi˘ ¨sLS*x§¶¶¶flÿμ≥j∂NSLji Fs÷d¡* xqsV˙ ¡™´sVfl·˘Liª][ xqs•¶¶¶ xmsáV™´soLRiV @μ≥j∂NSLRiVáV C ºΩLRiV™´sVLi«¡c©´sLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. N][LiVVÕfi AŒÿ*L`i ºΩLRiV™´sVLi«¡©´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS DμR∂∏R∂VLi 6©´sVLi¿¡ $™yLji μR∂LRi+c©y¨sı ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. DªRΩ=™´sLi ™´sVVgjizqs©´s @©´sLi ªRΩLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12gRiLi»¡cáNRPV xqsLRi*μR∂LRi+©´sLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ ™´sV™´soªRΩVLiμj∂. ry*≠sV ™yLjiNTP «¡LjigS÷¡=©´s @xtÌsQμR∂Œœ¡FyμR∂xmsμy¯LSμ≥R∂©´s }qs™´sª][ Fy»¡V ALÍjiªRΩ }qs™´sá©´sV NRPW≤y ºΩºΩÆμ∂[ LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂.

n¬sdüT\º ‘√ y˚~+Û #ê\ì #·÷düTHÔ êïsT¡ : n+ã{Ï ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): @lLixqÌsVáª][ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki¨s Æ™s[μ≥j∂Liøyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi ˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩ @Li ¡…”¡ LSLiÀÿ ¡V @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @lLixqÌsVáNRPV À≥œ¡∏R∂VxmsÆ ≤∂[μj∂ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ {mns«¡Ÿ F°LRiV ALiμ][Œœ¡©´s DLi»¡VLiμR∂¨s, «¡gRi©±s ILig][áVÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. \Æ™sFs£qs xms¥R∂NSáNRPV ªRΩW»˝¡V F~≤R∂VxqsWÚ IN][‰ xms¥R∂NS¨sı FsæªΩ[ÚxqsVÚ©yı LRi¨s, @Õÿlgi[ {mns«¡Ÿ Lki∏R∂VLi ¡ L`i=Æ™sVLi…fiNRPV NRPW≤y ™´sVLigRiŒœ¡Li Fy≤yLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. @≠saS*xqsLi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠s£ms μ≥j∂NRP‰LjiLi¿¡©´s «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯ ¤Õ¡[˘Ã¡\|ms FsLiμR∂VNRPV Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FsLi{ms \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂¨s zqs’¡H @lLixqÌsV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ªy™´sVV À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. «¡gRiºΩ xms’˝¡ZNP[xtsQ©±s \Æ™s£qs \¬ø¡LRi¯©±s ≠s«¡∏R∂V ryLiVVlLi≤ÔT∂ @lLixqÌsV ™´sVVLiμR∂VgS Ez§¶¶¶Li¿¡LiÆμ∂[©´s©yıLRiV. ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛs, zqs’¡H\|ms ªRΩ™´sVNRPV N]¨sı @©´sV™´sW©yáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgixqsVNRPV ≤T∂Fy—¡…fi NRPW≤y μR∂NRP‰μR∂©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá À≥œ¡∏R∂VLiª][Æ©s[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. «¡gRi©±s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[ryÚLRi Æ©s[ ™yLRiÚáV xmspLjiÚ @ ¡μÙR∂™´sV¨s, @™´s¨dsı ZNP[™´sáLi ™´s…Ì”¡ ˙xmsøyLRiLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s ™´sVL][ Æ©s[ªRΩ ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`i lLi≤ÔT∂ Æ™s[LRiVgS @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki zqs’¡H¨s Fy™´sogS ™y≤R∂V NRPVLi…‹[LiμR∂©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V ryLiVV lLi≤ÔT∂ @lLixqÌsV NRPORPQ ryμ≥j∂Lixmso @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Fsxmsˆ…”¡\ZNP©y ©y˘∏R∂VLi lgiáVxqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV.


l\+ø£ ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶ Á|üdæ&Ó+{Ÿ>± <Ûäs¡à<ëdü $áLiNRP ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi N]ªRΩÚ ˙|mszqsÆ≤∂Li…figS DFy÷¡ μ≥R∂LRi¯μyxqs Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. μyμyxmso GÆ≤∂[Œœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ μ≥R∂LRi¯μyxqs Fs»¡V™´sLi…”¡ F°…‘¡ ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ Fs¨sıNRP ∏R∂W˘LRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ˙xmsªRΩ˘LÛji ™´sLÊRiLi ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV DxmsxqsLix§¶¶¶

ãT<Ûäyês¡+ 4, »qe] 2012

LjiLiøR¡VN][™´s≤R∂Liª][ F°…‘¡ «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V. @μ≥R∂˘QORPV¨sgS μ≥R∂LRi¯μyxqs , NSLRi˘μR∂Lji+gS ¨saSLiªRΩ LRifl·ªRΩVLigRi , N][aSμ≥j∂NSLjigS ©´sV{qs‰ ™´sV™´sV¯μ`∂ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV.2004 ©´sVLi≤T∂ $áLiNRP ˙NTPZNP…fi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·Õ‹[ ©´s≤R∂Vr°ÚLiμj∂. μk∂¨s

N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªyªy‰÷¡NRP NRP≠sV…‘¡Ã¡©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ H{qs{qs ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS N]ªRΩÚ xqsLi™´s ªRΩ=LRiLiÕ‹[ ™´sV◊d¡˛ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. BÆμ∂[ xqs™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ áLiNRP À‹[L`Ôi ALÛjiNRPxmsLRi\Æ™sV©´s B ¡˜LiμR∂VÕ˝‹[ xms≤R∂≤R∂Li NRPW≤y μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. xmsáV xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ $áLiNRPÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s }qÌs≤T∂∏R∂WáV NRPW≤y ≠sV÷¡»¡LkiNTP @xmsˆgjiLi øyLRiV. ≠ds…”¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ≈¡LRiVË À≥œ¡LjiLiøR¡¤Õ¡[ZNP[ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. N]ªRΩÚ Fy˘Æ©sÕfi À‹[LÔRiV©´sV ALÛjiNRPxmsLRi\Æ™sV©´s ¿¡NRPV‰Ã¡ ©´sVLi≤T∂  ¡∏R∂V»¡NRPV æªΩxqsVÚLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso @μ≥R∂˘QORPV¨sgS Fs¨sıQQ\ZNP©´s μ≥R∂LRi¯μyxqs 1996 ©´sVLi≤T∂ 1998 ™´sLRiNRPW gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y C xmsμR∂≠sÕ‹[ xms¨s¬ø¡[aSLRiV.

9

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

GztsQ∏R∂V©±s —¡™´sW£qÌs= ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω «‹[LRiV À≥ÿLRiªRΩ —¡™´sWıQzqÌsN`P ˙NUP≤yNSLRiVáV GztsQ∏R∂V©±s ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ xqsªyÚ øy»¡VªRΩV©yıLRiV. ALRiV ¡LigSLRiV xmsªRΩNSáª][ Æ™sVVªRΩÚLi 17 Æ™sV≤R∂Õfi= \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. NS™´sV©±sÆ™sÕfiÚ , Azqs∏R∂W ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ NSLixqs˘Li lgiáVøR¡VNRPV©´sı AbP£tsQNRPV™´sWL`i C ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ @μR∂LRig]…Ìÿ≤R∂V. ©yáVgRiV ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[  ¡LigSLRiV xmsªRΩNSáV lgiáVøR¡VNRPV©yı≤R∂V. AÕfiL_Li≤`∂ , Fn˝°˚L`i , ™yÕfiÔ , \|§¶¶¶ÀÿL`i CÆ™sLi»˝¡Õ‹[ g][ÕfiÔ Æ™sV≤R∂Õfi= \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][gS... …‘¡™±sV CÆ™sLi…fiÕ‹[ «¡»Ì¡VNRPV zqsá*L`i Æ™sV≤R∂Õfi @Liμj∂Liøy≤R∂V. …‘¡™±sV CÆ™sLi…fiÕ‹[ D¤«¡˜NTPrÛy©±s  ¡LigSLRiV xmsªRΩNRPLi Æ©sgÊRigS... AbP£tsQ , LRiLi«¡©±s , Æμ∂[™ybP£tsQ , Aμj∂ªRΩ˘ , B˙NSL`iáª][ NRPW≤T∂©´s «¡»Ì¡V 246.90 FyLiVVLi»˝¡ª][ lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. BÆμ∂[ CÆ™sLi…fiÕ‹[ $áLiNRP 214.65 FyLiVVLi»˝¡ª][ NSLixqs˘Li lgiáVøR¡VNRPVLiμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ …‘¡™±sV ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV  ¡LigSLRiV xmsªRΩNRPLi μR∂NTP‰Liμj∂. ¤…¡[ ¡VÕfi ™yÕfiÌ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ μk∂xms @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡ g][ÕfiÔ Æ™sV≤R∂Õfi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V ≠sVgji÷¡©´s CÆ™sLi»˝¡Õ‹[ lLiLi≤R∂V zqsá*L`i , INRP NSLixqs˘Li ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ FyÆ™sVÕfi CÆ™sLi…fiÕ‹[ @Õ‹[N`P LRiLi«¡©±sNRPV NSLixqs˘Li , FyL˝RiÕfi ÀÿL`i=Õ‹[ Æμ∂[™ybP£tsQ NRPV™´sWL`iNRPV NSLixqs˘Li , ™yÕfiÔ CÆ™sLi…fiÕ‹[ ≠dsV©yOTPQNTP zqsá*L`i , AÕfiL_Li≤`∂ CÆ™sLi…fiÕ‹[ NSLixqs˘Li μR∂NS‰LiVV.≤≥yNSÕ‹[ «¡LRiVgRiVª][©´sı C ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 17 xmsªRΩNSáV ªRΩ©´s ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPVLiμj∂.

eT∞fl..{≤|t ≥|ü...≥|ü 191 |üs¡T>∑T\≈£î uÛ≤s¡‘Y Ä˝Ö{Ÿ. Äd”dt ‘=*Çìï+>¥‡ 116/3 d”&ûï˝Àq÷ eT∞fl ìsêX‚

FyNTPrÛy©±sª][ zqsLki£qs xqs«ÿ™´sogS rygS÷¡ c rÌy˚£qs FyNTPrÛy©±sª][ ¤…¡£qÌs , ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsNRPV BLig˝SLi≤`∂ zqsμ≥ÙR∂\Æ™sVLiμj∂. ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ @˙gRirÛy©´sLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıNRP A «¡»Ì¡VNTPÆμ∂[ Æ™sVVμR∂…”¡ zqsLki£qs... ∏R∂VVFsB Æ™s[μj∂NRPgS ™´sW˘ø`¡Ã¡V «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. NSgS FyN`Pª][ zqsLki£qs ≠s™yμyáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y xqs«ÿ™´sogS rygSá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V BLig˝SLi≤`∂ ¤…¡£qÌs «¡»Ì¡V ryLRi¥j∂ ALi˙≤R∂W rÌy˚£qs @©yı≤R∂V. ∏R∂VVFsBNTP ¡∏R∂VáVÆμ∂[lLi[ ™´sVVLiμR∂V rÌy˚£qs ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤y≤R∂V. 2010Õ‹[ C lLiLi≤R∂V «¡»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ ÕÿL`ÔiQ=Õ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[Æ©s[ ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i DμR∂LiªRΩLi ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤U∂ BLig˝SLi≤`∂ , FyN`P ™´sV◊d¡˛ ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ ªRΩáxms≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`iÕ‹[ μ][xtsváVgS æªΩ[÷¡©´s À≥œ¡…fi , @≠dsVL`i , @zqs£mns ˙xmsxqsVÚªRΩLi áLi≤R∂©±s \¤«¡Õ˝‹[ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ zmnsNTP=Lig`i AL][xmsfl·Ã¡V ™´s¿¡Ë©´s ™yx§¶¶¶Àfi Lji∏R∂W«fi©´sV ¤…¡£qÌs «¡»Ì¡VÕ‹[NTP FyN`P ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi ™´sV◊d¡˛ FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ rÌy˚£qs μy¨s\|ms xqsˆLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLiøy≤R∂V. zqsLki£qs ™´sW˙ªRΩLi x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygRiVªRΩVLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s @LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ™´sV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ |msLjigjiLiμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRP ∏R∂VVFsB xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[ BLig˝SLi≤`∂ LSfl”·xqsVÚLiμR∂¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. FyN`P »¡WL`iÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV Fny£qÌs À›Ã¡L˝RiV , INRP zqsˆ©´sıL`iª][ Fy»¡V ALRiVgRiVLRiV |qsˆxtsQ÷¡£qÌs Àÿ˘…fi=™´sV©±s , ≠sZNP…fi NUPxmsL`i ™´sW¥R∂W˘ ˙zms∏R∂VL`i G≤][ rÛy©´sLiÕ‹[  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªy≤R∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ zqsˆ©´sıL`i ™´sWLi…”¡ xmsÆ©s[xqsL`i ¤…¡£qÌs «¡»Ì¡VÕ‹[ rÛy©´sLi N][xqsLi ™´sVLjiN]©yıŒœ¡ß˛ Æ™s[¿¡ øR¡W≤R∂NRP ªRΩ}msˆμj∂ ¤Õ¡[μR∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ C »¡WL`iÕ‹[ BLig˝SLi≤`∂ ™´sVW≤R∂V ¤…¡xqÌsVáV , ©yáVgRiV ™´sÆ©Ôs[áª][ Fy»¡V ™´sVW≤R∂V »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡Ã¡V A≤R∂©´sVLiμj∂. @LiªRΩNRPLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂VgS lLiLi≤R∂V ™yLRi¯£ms ™´sW˘ø`¡Ã¡V A≤R∂©´sVLiμj∂. aRP¨s™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ Hzqszqs @r°zqsπ∏∂[V…fi IX «¡»Ì¡Vª][ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. ªRΩLS*ªRΩ «¡©´s™´sLji 11 ©´sVLi≤T∂ FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi IX ª][ ™´sVL][ ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ ™yLRi¯£ms ™´sW˘ø`¡ A≤R∂VªRΩVLiμj∂.

™y…fiÆ™sWL`iNRPV ≠dsry «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s FyN`P FsLi ¡{qs FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V N][ø`¡gS Æ≤∂[™±s ™y…fiÆ™sWL`i Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøR¡≤R∂Li μyμyxmsogS ≈¡LS\lLiLiμj∂. ªRΩ©´s NSLi˙…ÿN`ÌP xms˙ªyá\|ms xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™y…fiÆ™sWL`i C Æ©sáՋ[Æ©s[ Õÿx§¶‹[L`i Æ™sŒœ¡˛©´sV©yıLRiV. μk∂¨s N][xqsLi FyNTPrÛy©±s FsLi ¡{qs @ªRΩ¨sNTP ≠dsry «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NS©±s¤À¡˙LSÕ‹[ D©´sı ™y…fiÆ™sWL`iNRPV ≠dsry B™´s*≤R∂Li\|ms zmszqs’d¡ ™´sLÊSáV øyÕÿ Æ™s[gRiLigS Fy™´soáV NRPμj∂Fy∏R∂V¨s xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ ™y…fiÆ™sWL`i Æ™sVVμR∂»¡ À≥ÿLRiª`ΩNRPV Æ™s◊˝¡ N][ÕfiNRPªyÚ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i=ª][ ªRΩ©´sNRPV©´sı IxmsˆLiμy¨sı LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ≤R∂¨s , ªRΩLS*æªΩ[ Õÿx§¶‹[L`i ™´sryÚ≤R∂¨s zmszqs’d¡ ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. Õÿx§¶‹[L`i ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ FyN`P «¡»Ì¡V N][ø`¡gS IxmsˆLiμR∂Li xms˙ªyá\|ms xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V ≠sVgjiáLiμR∂Æ©s[μj∂ ™yLji ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ ™´sWLjiËÕ‹[ «¡Ljilgi[ Azqs∏R∂WNRP£msÕ‹[ ™y…fiÆ™sWL`i FyNTPrÛy©±s N][ø`¡gS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiryÚ≤R∂¨s À‹[L`Ôi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi zmszqs’d¡ ¿d¡£mns |qsáNÌRPL`i Æ™sW¨s£qsΔÿ©±s «¡»Ì¡VNRPV ªyªy‰÷¡NRP N][ø`¡gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ™y…fiÆ™sWL`i FsLizmsNRPÕ‹[ FyN`P ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L`i LRi≠dsV«fiLS«ÿ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. N][ø`¡ FsLizmsNRP N][xqsLi zmszqs’d¡ Æ™s[zqs©´s NRP≠sV…‘¡NTP LRi≠dsV«fiLS«ÿÆ©s[ \¬ø≥¡LRi¯©±s. øyÕÿ ™´sVLiμj∂ @zm˝sZNP[xtsQ©˝´sV |ms»Ì¡VNRPV©´sıxmsˆ»¡NUP HμR∂VgRiVLji }msL˝Ri©´sV C NRP≠sV…‘¡ \|mns©´s\¤Õ¡«fi ¬ø¡[zqsLiμj∂. C «ÿ’¡ªyÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS «ÿLi…‘¡L][≤`∂= , ™y…fiÆ™sWL`i }msL˝RiV ≠s¨szmsLiøyLiVV. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩLiÕ‹[  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P , $áLiNRP «¡»˝¡NRPV xqsZNP=£qsxmnsQoÕfi N][ø`¡gS xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™y…fiÆ™sWL`i \Æ™s}ms zmszqs’¡ Æ™sVVgÊRiVøR¡WzmsLiμj∂.

zqs≤U∂ı ¤…¡xqÌsVÕ‹[ ª]÷¡L][«¡Ÿ À›Ã¡L˝Ri x§¶¶¶™y N]©´srygjiLiμj∂. INRP‰L][¤«¡[ 13 ≠sZNP»˝¡V Æ©s[áNRPWÕÿLiVV. ª]÷¡ B¨sıLig`i=Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω 191 xmsLRiVgRiVáZNP[ AÕ›»¡™´sgS... @»¡V A{qs£qs 3 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. BLRiV «¡»˝¡Õ‹[©´sW }msxqsL˝RiV @μR∂LRig]…ÌÿLRiV. …ÿ£qs lgi÷¡¿¡ Àÿ˘…”¡Lig`i FsLiøR¡VNRPV©´sı À≥ÿLRiª`Ω ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi≤T∂ ªRΩ≤R∂ ¡≤T∂Liμj∂. ™´sLRiVxqsgS ≠sxmnsá™´sV™´soª][©´sı J|ms©´sL`i g_ªRΩLi gRiLi’≥d¡L`i ™´sVL][ryLji ¨sLSaRPxmsLjiøy≤R∂V. ≤_NRP…figS Æ™s©´sVμj∂LjigS≤R∂V BNRP‰≤R∂ ©´sVLi≤T∂ ≠sZNP»˝¡ xmsªRΩ©´sLi ˙NRP™´sVLi ªRΩxmsˆNRPVLi≤y rygjiLiμj∂. A{qs£qs ∏R∂VLig`i }msxqsL`i Fy…”¡©±sxqs©±s ™´sVL][ryLji À≥ÿLRiªRΩ …ÿFyLÔRiL`i©´sV NRPVxmsˆNRPWÕÿË≤R∂V. ˙μy≠s≤`∂ 5 , áORPQ ¯fl„fi 2 xmsLRiVgRiVáZNP[ |ms≠s÷¡∏R∂V©±s ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. |qs•¶¶¶*g`i 30 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ»¡NUP ªRΩ©´s xqsx§¶¶¶«¡\ZaP÷¡Õ‹[ A≤R∂¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ xqs¿¡©±s 41 , N][{§˝¶¶¶ 23 xmsLRiVgRiVáNRPV K»¡™´s≤R∂Liª][ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V 124 LRi©±s=ZNP[ 6 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ μ≥][¨ds •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lkiª][ «¡»Ì¡V©´sV AμR∂VNRPV©yı≤R∂V. @bP*©±sª][ NRP÷¡zqs 54 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂Liøy≤R∂V. μk∂Liª][ r°‰L`i 190 xmsLRiVgRiVáV μy»¡gRi÷¡gjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ¤…¡LiVV¤Õ¡Li≤R∂L˝RiV FsNRPV‰™´s}qsxmso ˙NUP«¡ŸÕ‹[ ¨sá™´s¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω B¨sıLig`i=NRPV 191 xmsLRiVgRiVá μR∂gÊRiLRi æªΩLRixms≤T∂Liμj∂. μ≥][¨ds 57 xmsLRiVgRiVáª][ ©y…›…figS ¨s÷¡øy≤R∂V. DÆ™s[Va`P ∏R∂WμR∂™±s©´sV K…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS A{qs£qs À›Ã¡L`i {ms»¡L`i zqsÆ≤∂Õfi ¤…¡£qÌs ZNPLkiL`iÕ‹[ ™´sLiμR∂ ≠sZNP»˝¡V xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. Fy…”¡©±sxqs©±s 4 ,

_õHÓdt <ä÷düT≈£îb˛sTTq ôdHÓ‡ø˘

zqs≤U∂ı ˙NTPZNP…fi ˙g_Li≤`∂ Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl·NRPV 191 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ≤yáL˝RiV

z§¶¶¶¤Õ¡ˆÈ©y£qs 3 , zqsÆ≤∂Õfi 3 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. À≥ÿLRiª`Ω©´sV ªRΩNRPV‰™´s r°‰L`iZNP[ NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[aS™´sV©´sı A©´sLiμR∂Li A≠sLRiπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV A{qs£qsNRPV FsLiª][}qsxmso xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. ˙xms™´sWμR∂NRPLRi\Æ™sV©´s J|ms©´sL`i Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i©´sV «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s K…fi ¬ø¡[zqs À≥ÿLRiª`ΩNRPV ˙¤À¡[N`P BøyË≤R∂V. NS}qsxms…”¡ZNP[ uy©±s ™´sWL`<i©´sV ≤R∂N_…figS Æ™s©´sNTP‰ xmsLiFy≤R∂V. Æ™sLi»¡Æ©s[ 16 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs©´s N]™y©±s ≠sZNP»˝¡ ™´sVVLiμR∂V μ]LjiNTPF°∏R∂W≤R∂V. μk∂Liª][ A{qs£qs 37 LRi©±s=ZNP[ 3 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s LjiNUP FyLi…”¡Lig`i , ZNP|mÌs©±s \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ «¡»Ì¡V©´sV AμR∂VNRPV©yıLRiV. ª]÷¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ lLiLi≤R∂V •¶¶¶£mns |qsLiøR¡LkiáV ¬ø¡[zqs©´s FyLi…”¡Lig`i ™´sVL][ryLji xms»Ì¡VμR∂ágS A≤y≤R∂V. N˝SL`i‰ª][ NRP÷¡zqs ©yáVg][ ≠sZNP…fiNRPV @¤«¡[∏R∂VLigS 79 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂Liøy≤R∂V. ≠dsLjiμÙR∂LRiW ¨sáNRP≤R∂gS A≤R∂VªRΩW ™´sVL][ ≠sZNP…fi xms≤R∂NRPVLi≤y «ÿ˙gRiªRΩÚxms≤ÔyLRiV. A»¡™´sVVgji}qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP A{qs£qs 3 ≠sZNP»˝¡NRPV 116 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. FyLi…”¡Lig`i 44 , N˝SL`i‰ 47 xmsLRiVgRiVáª][ ˙NUP«¡ŸÕ‹[ D©yıLRiV. AºΩ¥R∂˘ «¡»Ì¡V N][Õ‹[ˆLiVV©´s 3 ≠sZNP»˝¡W «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±sZNP[ μR∂NS‰LiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 7 ≠sZNP»˝¡V ¬ø¡[ºΩÕ‹[ D©´sı NRPLigSLRiWáV 75 xmsLRiVgRiVáV Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂ DLiμj∂. lLi[xmso DμR∂∏R∂VLi |qsxtsQ©±sÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ À›Ã¡L˝RiV Æ™s[gRiLigS ≠sZNP»˝¡V ºdΩ∏R∂VgRi÷¡gjiæªΩ[ A{qs£qsNRPV Aμ≥j∂NRP˘Li μR∂NRP‰NRPVLi≤y ¬ø¡[π∏∂VVøR¡VË.

nyÓT]ø± Ä<Ûë]‘· ø£+ô|˙ qT+∫ düTC≤¢Hé dü+düú 120 yÓT>±yê≥¢ ÁbÕC…ø˘º #Ó+~q Äs¡¶sYqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. düTC≤¢Hé $+&é mqØ® ø±s=ŒπswüHé, ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± nqTã+<Ûä dü+düú dü+j·TTø£Ô+>±... nyÓT]ø±˝À ˇø£ ÁbÕC…ø˘º ø√dü+ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 57 >±* ≥¬s’“qT¢ düs¡|òüsê≈£î Çs¡T ø£+ô|˙\T ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃø√qTHêïsTT. Ç+<äTø√dü+ |ü•ÃeT j·TTHÓ’f…&é ùdº{Ÿ‡˝Àì $+&é mqØ® düTC≤¢Hé ø±s=ŒπswüHé dü+düú ˇø£ ô|<ä› |üeq X¯øÏÔ ÁbÕC…ø˘º ø√dü+ 2.1 j·TyéT&ÉãT¢´ $+&é ≥¬s’“q¢ jÓTTø£ÿ 57 j·T÷ì≥¢ neTàø±\T Á|üø£{Ï+∫+~. 2012 dü+e‘·‡s¡+ ∫e] Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ˇø£ |üesY bÕ¢+{Ÿ Äs¡+_Û+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì düTCŸ˝≤Hé Á>∑÷|t #Ó’s¡àHé n+&é y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY ‘·T*‡ {≤Hé{Ï #ÓbÕŒs¡T. nyÓT]ø£Hé $+&é mqØ® nk˛dæjÓ÷wüHé (m&ÉãT¢´ ám), n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ ˇø£ (57I2.1) 120 yÓT>±yê≥¢ ÁbÕC…≈£îº e\¢ e#˚à Á^Hé mqØ®ì 36 y˚\ >∑èVü‰˝≤ø£+fÒ m≈£îÿe⁄>± n+~+#·e#·Ãì $e]+#ês¡T. nyÓT]ø±˝À e÷ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï e÷¬sÿ{Ÿ #˚j·T{≤ìøÏ, e÷ ã\yÓTÆq ]ø±s¡T¶ n_Ûeè~Δ #˚düTø√e{≤ìøÏ nyÓT]ø± düVü≤ø±s¡+ m+‘√ nedüs¡eTì #ÓbÕŒs¡T.

ìqï yÓTTqï{Ï es¡≈£î eT÷&Ée ‘·s¡+ (3õ) yÓTTu…’˝Ÿ‡ ‘·j·÷Ø ô|’ eT≈£îÿe ø£qã]Ãq |ü\T ø£+ô|˙\T ‘êC≤>± Hê\¢e ‘·s¡+ (4J) yÓTTu…’˝Ÿ ñ‘·Œ‹Ô ô|’ <äèwæºì πø+ÁBø£]+#êsTT. yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé s¡+>∑+˝À Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT dü‘êÔeT #ê≥T≈£îqï kÕyéTdü+>¥, ôV≤#Y{°d” Áu≤+&é\T eTT+<äTdüTÔ Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤>∑+>± á @&Ü~ Á|ü<Ûäe÷+ø£+˝À 4J Vü‰´+&éôd{Ÿ\qT $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ\qT |üP]Ô #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á 4J Ä<Ûë]‘· &çyÓ’CŸ\qT ˝≤dty˚>±dt˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ø£q÷‡´eTsY m\Áø±ºìø˘ c˛μ˝À Á|ü<ä]Ù+#˚ neø±X¯eTT+<äì Á|ü#ês¡+ CÀs¡T+<äT≈£î+~. bò˛sYÔ »qπswüHé yÓTTu…’˝Ÿ HÓ{Ÿ esYÿqT düb˛sYº #˚ùd á kÕàsYº &çyÓ’CŸ˝À¢ ˝Ò≥dtº es¡¸Hé yÓTÆÁø√kÕ|òtº $+&√dt 7 {≤´+>√ Ä|üπs{Ï+>¥ dædüº+qT ˝À&é #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ôV≤#Y{°d” πs&çj·T+{Ÿ, kÕyéTdü+>¥ eT+&Ó˝Ÿ>± &çC…’Hé ø±ã&ÉT‘·Tqï á bò˛q¢ |ò”#·s¡T¢ ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~.

d”ºyé C≤uŸ‡ uÛÑsYÔ&˚ –|òtº Ç<˚Hê..?

ø£]ƒq Á<äe´ $<ÛëHêìï e÷s¡TÃø√qTqï ÄsY;◊! uÛ≤s¡rj·TkÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ˝≤uÛ≤˝À¢øÏ <ä÷düT≈£îb˛sTT+~. e&û¶πs≥¢qT ]»sY«u≤´+ø˘ ‘·–ZdüTÔ+<äqï düe÷#ês¡+‘√ bÕ≥T uÛ≤s¡‘· kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À á øÏ«{°\qT ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î $<˚oj·TT\≈£î nqTeT‹ì#˚à n+XÊìï |ü]o*düTÔ+<äqï yês¡Ô\ H˚|ü<ä´+˝À kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ˝À CÀs¡T ø=qkÕ–+~. ôdHÓ‡ø˘‡ 421.4 bÕsTT+≥¢ n~Ûø£´+‘√ 15939.36 e<ä› H˚wüq˝Ÿ kÕºø˘ m¬ø’‡+CŸ 128.5 bÕsTT+≥¢ ˝≤uÛÑ+‘√ 4765.30 e<ä› eTT–XÊsTT. ôdHÓ‡ø˘‡ 30 ÁdæÿHé˝À¢ ◊d”◊d”◊ u≤´+ø˘, ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt, ÇH√Œ¤dædt ˝≤uÛ≤\Hê]®+#êsTT. ˝ÀVü≤, eT÷\<ÛäqedüTÔe⁄\T, u≤´+øÏ+>¥, dæúsêdæÔ s¡+>±\≈£î #Ó+~q ùws¡¢≈£î Ä<äs¡D \_Û+∫+~. ôdHÓ‡ø˘‡˝Àì 20 Ádæÿ|t˝À¢ 28 ˝≤uÛ≤\qT qyÓ÷<äT #˚XÊsTT. eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë, V”≤s√yÓ÷{Àø±sYŒ\≈£î e÷Á‘·y˚T qwüº+ yê{Ï*¢+~. ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt, ÇH√Œ¤dædt, ◊d”◊d”◊ u≤´+ø˘, m˝Ÿ n+&é{°\T ôdHÓ‡ø˘‡≈£î 150 bÕsTT+≥¢ n~Ûø±´ìï n+~+#êsTT.

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± dü+düú‘√ düTC≤¢Hé ˇ|üŒ+<ä+ A}qÌs˚÷¡∏R∂WÕ‹[ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s zqs≤U∂ı ˙NTPZNP…fi ˙g_Li≤`∂©´sV ªRΩ*LRiÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ Aμ≥R∂V¨dsNRPLjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂¨s N][xqsLi ˙’¡»¡©±s ˙xmsμ≥y¨s «¡⁄÷¡∏R∂W gjiÕ˝ÿL`Ôi 191 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ≤yáL˝RiV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V©´sV©´sı»Ì¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. À≥ÿLRiª`Ω , A}qÌs˚÷¡∏R∂W lLiLi≤][ ¤…¡£qÌsª][ ™´sLiμR∂ ¤…¡xqÌsVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS C ¨sμ≥R∂Vá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ˙Àÿ≤`∂™´sV©±s , ©Ø[ ¡Õfi , Æ™sV|qsLi«¡L`i rÌyLi≤`∂= ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi ≠ds…”¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiryÚLRiV. ≠ds…”¡ ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ™´s¬ø¡[Ë ™´sWLjiËÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©yıLiVV. 2014 ∏R∂W|tsQ£qs zqsLki£qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP zqs≤U∂ı ˙NTPZNP…fi ˙g_Li≤`∂ Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl· xmspLRiÚ™´soªRΩVLiμj∂.Bμ]NRP @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s ˙Fy¤«¡N`ÌPgS gjiÕ˝ÿL`Ôi @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. BLiªRΩ…”¡ øyLji˙ªyªRΩ¯NRP \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV xqsμR∂VFy∏R∂WáV N]©´srygjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sV áORPQ ˘™´sV¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. C Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl· xms©´sVÕ˝‹[ |msμÙR∂ ≠ds≤T∂π∏∂W {qs‰Q˚©±s ˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´sμj∂gS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. A}qÌs˚÷¡∏R∂W ˙NTPZNP…fi ˙g_Li≤`∂=Õ‹[ FsNRP‰≤y ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS μk∂¨s¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨sª][ Fy»¡V ¤…¡˙LRi£qs , \Æ≤∂¨sLig`i LRiW™±sV , A»¡gSŒœ¡˛ ˙Æ≤∂zqs=Lig`i LRiW™´sVVá©´sV NRPW≤y LkiÆ™sW≤R∂÷¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V @μR∂©´sLigS N]ªRΩÚ≠s ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. C Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl·ª][ }qÌs≤T∂∏R∂VLi ZNPFy÷¡…‘¡ 45 Æ™s[á ©´sVLi≤T∂ 48 Æ™s[áNRPV |msLRigRi©´sVLiμj∂. ˙gSLi≤`∂ ¤Õ¡[≤U∂gS zmsá™´s ¡Æ≤∂[ Fs£qszqs“¡ Æ™sVVμR∂…˝‹[ ≠sV÷¡»¡Lki ˙NTPZNP…fi ˙g_Li≤`∂gS DLiÆ≤∂[μj∂. A}qÌs˚÷¡∏R∂W , BLig˝SLi≤`∂ ™´sVμ≥R∂˘ 1882Õ‹[ ª]÷¡ryLjigS ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡NRPV AºΩ¥R∂˘≠sV¿¡ËLiμj∂.

£msË.... ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂V... xqs¿¡©±s ™´sLiμ][ |qsLiøR¡Lki N][xqsLi @’≥¡™´sW©´sVáV BLiNS FsμR∂VLRiWøR¡W≤R∂NRP ªRΩxmsˆμR∂V. ªy«ÿgS zqs≤U∂ı ¤…¡xqÌsV ª]÷¡ B¨sıLig`i=Õ‹[©´sW ™´sWxqÌsL`i ¨sLSaRPxmsLjiøy≤R∂V. 41 xmsLRiVgRiVáNRPV K»¡∏R∂W˘≤R∂V. zqs≤U∂ı ˙NTPZNP…fi ˙g_Li≤`∂Õ‹[ ™´sVLi¿¡ LjiNSLÔRiVáV©´sı xqs¿¡©±s ˙NUP«¡ŸÕ‹[NTP NS¨sˆÈÆ≤∂Li…figS @≤R∂VgRiV|ms…Ìÿ≤R∂V. Æ™sVVμR∂…”¡ ¡LiºΩ ©´sVLi≤U∂ øR¡NRP‰gS A≤T∂ xmsLRiVgRiVáV ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. @≤R∂Fy μR∂≤R∂Fy À›Li≤R∂LkiáV N]…Ìÿ≤R∂V. N][{§˝¶¶¶ª][ NRP÷¡zqs Hμ][ ≠sZNP…fiNRPV 37 xmsLRiVgRiVá À≥ÿgRiry*™´sV˘Li Æ©sáN]Õÿˆ≤R∂V. μk∂Liª][ z§¶¶¶rÌyLjiáN`P |qsLiøR¡Lki\|ms @’≥¡™´sW©´sVá AaRPáV |msLjigSLiVV. @LiVVæªΩ[ ™yLji AaRPáNRPV A{qs£qs ∏R∂VLig`i }msxqsL`i Fy…”¡©±sxqs©±s ≠sá©´s∏R∂W˘≤R∂V. @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s  ¡LiºΩª][ ™´sWxqÌsL`i©´sV À‹[ÕÿÚ N]…Ì”¡Liøy≤R∂V. ≠sZNP»˝¡ ≠dsVμR∂NRPV A≤R∂VNRPV¨s À›ÃÔ¡∏R∂W˘≤R∂V. μk∂Liª][ INRP‰ryLjigS }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ D©´sı À≥ÿLRiªRΩ @’≥¡™´sW©´sVáV ºdΩ˙™´s ¨sLSaRPNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. xqs¿¡©±s 99 |qsLiøR¡Lki ªRΩLS*ªRΩ 18 B¨sıLig`i=áV xmsplL^iQ Ú©y... aRPªRΩNSá aRPªRΩNRPLi @LiμR∂VN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı≤R∂V. À›Ã¡L˝RiNRPV @©´sVNRPW÷¡xqsVÚ©´sı zqs≤U∂ı zmsø`¡\|ms lLiLi≤][ B¨sıLig`i=Õ‹[ |qsLiøR¡Lki AbPLiøR¡≤R∂Li NSxqsÚ @ªy˘ZaP[ @™´soªRΩVLiμj∂.

uÛ≤s¡‘· ]»s¡T« u≤´+ø˘ (ÄsY;◊) ø£]ƒq Á<äe´ $<ÛëHêìï e÷s¡TÃø=qT+~. Á<äy√´\“D+ ø£≥º&ç #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± >∑‘· @&Ü~ e÷]à qT+∫ Ä]“◊ ø£]ƒq Á<äe´ $<Ûëq #·s¡´\T neT\T #˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À Çø£ô|’ nsY;◊ ø£]ƒq Á<äe´ $<Ûë<äHêìï e÷s¡TÃ≈£î+≥T+<äì Ä]“◊ >∑es¡ïsY <ä÷eP«] düTu≤“sêe⁄ dü÷#·q ÁbÕj·T+>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ä]úø£Á|ü>∑‹ eT+<ä–+#·&É+ |ü≥¢ <äTeP«] düTu≤“sêe⁄ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À bÕ\d” πs≥¢˝À ‘·–Z+|ü⁄≈£î ≈£L&Ü neø±X¯+ ñ+<äì <äTeP«] ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ Ç~ m|üŒ{Ï qT+∫ »s¡T>∑T‘·T+~? dü&É*+|ü⁄ @y˚Ts¡≈£î ñ+≥T+<äH˚ $wüj·÷ìï K∫Ñ·+>± #Ó|üŒ˝ÒeTì nHêïs¡T. ø±>± á HÓ\ 24q ÄsY_◊ Á<äe´$<Ûëq düMTø£å »s¡|üqT+~. >∑‘· @&Ü~ e÷]à qT+∫ yÓTT‘·Ô+ 13 kÕs¡T¢ ø°\ø£ e&û¶πs≥Tº ô|+∫q ÄsY_◊ &çôd+ãsY düMTø£å˝À πs≥¢qT j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ø=qkÕ–+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*‘·dæ+<˚.

f…ø˘ Á|ü|ü+#êìøÏ rs¡ì XÀø±ìï $T–*Ãq Ä|æ˝Ÿ bòÂ+&ÉsY ~e+>∑‘· d”ºyé C≤uŸ‡ |ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\T <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·THêïsTT. |òæÁãe] 14q »]π> y˚&ÉT≈£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Ä|æ˝Ÿ ø£düs¡‘·TÔ\T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á f…ø˘ sêsêE uÛÑsYÔ&˚ –|tº>± ª◊bÕ´&é 3ì ˝≤+#Y #˚ùd jÓ÷#·q˝À Ä|æ˝Ÿ esêZ\T uÛÑ$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nqT≈£îqï <ëì Á|üø±s¡+ á HÓ\ 9q ˝≤dty˚>±dt˝À »]π> ªø£q÷‡´eTsY m\Áø±ºìø˘ c˛μ˝À ª◊bÕ´&é 3μqT m–®_{Ÿ #˚j·÷´*‡ ñ+~. nsTT‘˚ nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ á Á|ü<äs¡Ùq yêsTT<ë |ü&ç+~. ª◊bÕ´&é 3μ $&ÉT<ä\ düeTj·T+ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À n≥T n_Ûe÷qT\T, Ç≥T e÷¬¬sÿ{Ÿ esêZ˝À¢ n+#·Hê\T ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. á ñ‘·ÿ+sƒ¡qT eT]+‘· ô|+#·T‘·÷ ª◊bÕ´&é 3μ ô|’ s√Eø√ |ü⁄ø±s¡T |ü⁄≥Tºø=düTÔ+~. ‘êC≤>± eTs√ >∑Tdü>∑Tdü yÓuŸ Á|ü|ü+#·+˝À Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚düTÔ+~. Ä|æ˝Ÿ >±´&Ó®\≈£î $&çuÛ≤>±\qT düeT≈£Lπsà yê] qT+∫ á s¡÷eTsY yê´|æÔ+#·+<ä≥+‘√ ÄdüøÏÔ eT]+‘· ô|]–+~. n‘ê´<ÛäTìø£ ª◊õC…&éˇμ&çdtù|¢ bÕ´q˝ŸqT ◊bÕ´&é3˝À @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ª&ç–f…ÆyéT‡μ dü+#·\q $esê\qT yÓ\¢&ç+∫~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ä|æ˝Ÿ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’q ◊bÕ´&é, ◊bÕ´&é 2, ◊ bòÕHé 4, ◊bò˛Hé 4mdt\˝À ÇHé`ô|¢sTTHé dæ«∫Ã+>¥ &çdtù|¢ bÕ´q˝Ÿ e´edüúqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. (Ç+&çj·TyéT >±*j·TyéT õ+ø˘ Ĭø’‡&éμ>± düeT#êsêìï ¬s|üŒbÕ≥T˝À #˚s¡y˚ùd Á|ükÕs¡e÷<Ûä´e÷\T ‘·eT |æ\eã&˚ ◊õC…&éˇ &çdtù|¢ |æø£‡˝Ÿ kÕ+Á<ä‘· n+>∑Tfi≤ìøÏ 330 ñìøÏì eT]+‘· ô|+#·T≈£î+≥THêïsTT. f…ø±ï\J˝À |æø£‡˝Ÿ‡. á Ä<ÛäTìø£ &çdtù|¢ ¬s{Ϻ+ô|’q |üìrs¡T ø£*– ‘·≈£îÿe #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï $X¯è+KT\ e÷s¡TŒ˝Ò Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. |üesYqT Ks¡Tà #˚düTÔ+~.

ª4Jμ ô|’ ø£H˚ïdæq kÕyéTdü+>¥, ôV≤#Y{°d”..?


C M Y K

ø±e÷ï C…sƒ¡à˝≤ì düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, »qe] 4, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

ªHÓ\ ‘·≈£îÿy√&ÉTμ>± n\¢] qπswt n\¢] qπswtì ªHÓ\‘·≈£îÿy√&ÉTμ>± ∫Árø£] düTÔHêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT Ç.dü‹Ôu≤ãT. >∑‘·+˝À n\¢] qπswt‘√ ªu…{Ϻ+>¥ ã+>±ÁsêEμ ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù ø£‘·«+ eVæ≤+∫q dü‹Ôu≤ãT ‘êC≤>± rj·TuÀj˚T ∫Á‘·+ f…Æ{Ï˝Ÿ Ç~. n\¢] qπswt‘√ #˚j·TuÀ‘·Tqï á ∫Á‘êìï n&ܶ\ #·+{Ï ì]àdüTÔHêï&ÉT.e÷]à HÓ˝≤Ks¡T qT+∫ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ eTe⁄‘·T+~. eTs√ Á|üø£ÿ n\¢] qπswt es¡dü ÁbÕC…≈£îº\‘√ _J>± ñHêï&ÉT. Hêsêj·TD nH˚ q÷‘·q <äs¡Ù≈£î&ÉTì |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô ªk˛˝Àμ ìsêà‘·\T Ábı&É÷´dt #˚düTÔqï ∫Á‘·+ ˝Àq÷ Äj·Tq #˚düTÔHêïs¡T. ªByêHê eTkÕÔHêμ Øy˚Tø˘>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï Ä ∫Á‘·+˝À X¯sê«q+<é, Á•j·T eTs√ ø°\ø£bÕÁ‘·˝À¢ ø£ì|æ+ #·qTHêïs¡T. á ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· ;Û$TH˚ì lìyêdü sêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª‘·$Tfi¯ |ü<ä+μ Øy˚Tø˘˝À n\¢] qπswt #˚j·TqT Hêïs¡T. ª‘·$Tfi¯ |ü<ä+μ ‘·$Tfi¯+˝À dü÷|üsY Væ≤f…ƺq ∫Á‘·+. dæìe÷\qT bÕ´¬s&û #˚dü÷Ô ì]à+∫q Ä ∫Á‘·+ nø£ÿ&É dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ‘Ó\T>∑T˝À ªdüø£\ ø£fi≤ e\¢uÛÑT&ÉTμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ á ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘√+~. Çø£ á ∫Á‘ê\‘√ bÕ≥T n\¢] qπswt eT]ìï ∫Á‘ê\qT ø£$T≥e⁄«‘·THêï&ÉT. 2011˝À e∫Ãq ªd”eT ≥bÕø±j·Tμ, ªeT&É‘·ø±C≤μ ∫Á‘ê\T ô|<ä›>± $»j·T+ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° me]ø° qcÕº\T ‘Ó|æŒ+#·˝Ò<äT. <ë+‘√ $TìeT+ >±´¬s+{° V”≤s√>± n\¢] qπswt m<äT>∑T‘·THêï&ÉT. á HÓ\ ‘·≈£îÿe ∫Á‘·+ ≈£L&Ü |üP]Ô kÕúsTT ø±yÓT&û>± s¡Hé ne⁄‘·T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T.

MT&çj·÷ô|’ eT+&ç|ü&ɶ Hê>¥

ôd\Á_{°\ ≈£î≥T+u≤˝À¢ $yêVü≤ y˚&ÉT¬ø’Hê, $cÕ<ä+ #√≥T #˚düT≈£îHêï, @ y˚&ÉT¬ø’Hê á eT<Ûä´ MT&çj·÷ ‘Ó>∑ Vü≤&Üe⁄&ç #˚düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. MT&çj·÷ Ç˝≤ b˛{° |ü&É{≤ìøÏ $$<Ûä #Ûêq˝Ÿ‡ eT<Ûä´ ô|]–b˛‘·Tqï b˛{° ‘·‘·«y˚T nì ø=‘·Ô>± #Ó|üŒø£ÿπs¢<äT. M] b˛{° ‘·‘·«+ ˇø√ÿkÕ] dü<äs¡T ôd\Á_{°\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚dæq dü+|òüT≥q\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. ‘êC≤ $wüj·÷ìø=ùdÔ nqï|üPs¡íeTà eTs¡D+‘√ nøÏÿH˚ì ≈£î≥T+ã+˝À $cÕ<ä+ #√≥T #˚düT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. z yÓ’|ü⁄ ≈£î≥T+;≈£î\+‘ê $cÕ<ä+˝À eTTì– ñ+fÒ MT&çj·÷ ‘Ó>∑ Vü≤&Üe⁄&ç ≈£L&É yÓTT<ä˝…’+~. e÷eT÷\T>±H˚ ndü\T MT&çj·÷≈£î #ê˝≤ <ä÷s¡+>± ñ+&˚ Hê>±s¡T®q yê] rs¡T q#·Ã˝Ò<äì, ‘·q eTqTwüß\ <ë«sê MT&çj·÷ yê]ì Ä<˚•+#ê&Éì, e∫Ãb˛j˚T yê]ì Çã“+~ ô|≥º≈£î+&Ü ‘·eT Ç+{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Hê>±s¡T®q Ç˝≤ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚j·T&ÜìøÏ ø±s¡D+ ≈£L&Ü ñ+~. nqï|üPs¡íeTà n+‹eT j·÷Á‘·˝À nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+ô|’ ø±s¡D+ @$T{°? n+≥÷ }Vü‰>±Hê\T Á|ükÕs¡+ ø±e&Éy˚T Ç+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D+>± ‘Ó\Tk˛Ô+~.

n+‘· r]ø£ Hê≈£î ˝Ò<äT ª#·+<äe÷eTμ dæìe÷‘√ ˇø£ÿkÕ]>± ≈£îÁs¡ø±s¡T Vü≤è<äj·÷˝À¢ #√≥T dü+bÕ~ +∫q #·+<äe÷eT ˝≤+{Ï n+<ä+ kı+ ‘·yÓTÆq V”≤s√sTTHé ø±»˝Ÿ Áù|$T+#˚+<äT≈£î ‘·q≈£î f…ÆyéT ˝Ò<äì n+{À+~. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ es¡Tdü dæìe÷\T #˚k˛Ôqï ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ, ‘·q ¬øØsY MT<ä ‘·|üŒ Ç‘·sêÁ‘· @ $wüj·T+ ô|’ ô|<ä›>± ‘·q≈£î Ç+Áf…dtº ˝Ò<äì ‘˚*à #Ó|æŒ+~. ø±»˝Ÿ Áù|eT˝À |ü&ç+<ä+≥÷ ø√©e⁄&é˝À á eT<Ûä´ >±dæ|t‡ >∑T|üŒîeTq&É+ô|’ ÄyÓT á $<Ûä+>± düŒ+~+∫+~. nqTø√ì ø±s¡ D≤\ e\¢ ¬øØsY ø±düÔ k˛¢ nsTTqe÷≥ yêdüÔey˚Tqì, nsTT‘˚ ‘·q ¬øØsY Ç|üŒî&ÉT {≤|t π>sY˝ÀøÏ yÓ[fl+<äì ø±»˝Ÿ #ÓãT ‘√+~. ‘Ó\T>∑T˝À ø±»˝Ÿ q{Ï+∫q ‘êC≤ ∫Á‘·+ ª_õHÓdt y˚THéμ á dü+Áø± +‹øÏ $&ÉT<ä\e⁄‘·T+&É>±, ‘·$Tfi¯+˝Àq÷ eT÷ &ÉT ÁbÕC…≈£îº\‘√ #ê˝≤ _J>± ñ+~. ¬øØ sY˝À n|t n+&é &ÍHé‡ düVü≤»y˚Tqì, >±dæ|t‡ ≈£L&Ü düs¡«kÕ<Ûës¡Dy˚Tqì.. yê{Ïì |ü{Ϻ+#·T≈£î+≥÷ b˛‘˚ ¬øØsY˝À eTT+<äT¬øfi¯fl&É+ ø£wüºy˚Tqì ø±»˝Ÿ yê´U≤´ì+∫+~. ‘·q‘√bÕ≥T ‘·q k˛<ä] ≈£L&Ü dæìe÷˝À¢ ì\<=≈£îÿ≈£î+≥T+&É&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<ä+≥÷ #Ó˝…¢\T ìcÕ n>∑sê«˝Ÿ >∑T]+∫ n&ç–q z Á|ü X¯ï≈£î düe÷<Ûëq$T∫Ã+~ ø±»˝Ÿ n>∑ sê«˝Ÿ.

_+<äTe÷<Ûä$øÏ f…Æ+ ø£*kı#˚ÃHê..?

nqïô|’ ‘·eTTà&ç d”]j·Tdt..!? q+<äeT÷] ‘ês¡ø£s¡‘·ï ô|’ pìj·TsY m˙ºÄsY #ê˝≤ d”]j·Tdt>± ñHêïs¡ì |òæ˝Ÿà dü]ÿ˝Ÿ‡˝À >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔHêïj·T≥. <ëìøÏ ø±s¡D+ ‘ês¡ø£s¡‘·ï ‘·q ù|s¡TqT m˙ºÄsY, ‘ês¡ø˘\T>± ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì |ü_¢dæ{°øÏ ~>∑≥y˚Tqì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ s¡‘·ï ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªq+BX¯«s¡T&ÉTμ ø√dü+ ‘·q ù|s¡T˝Àì yÓTT<ä{Ï nø£åsê\qT ñ|üjÓ÷–dü÷Ô m˙ºÄsY nì e÷s¡TÃ≈£îì ‘Ó>∑ |ü_¢dæ{° #˚düTÔHêï&É≥. Ç~ pìj·TsY m˙ºÄsYì Çã“+<äT˝À¢ |ü&˚dæ+~. MT&çj·÷˝À ôd’‘·+ m˙ºÄsY ∫Á‘·+ ªq+BX¯«s¡T&ÉTμ, ‘ês¡ø˘ ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ªq+BX¯«s¡T&ÉTμ nì |ü_¢dæ{° #˚düTÔHêïs¡T. m˙ºÄsY ∫Á‘·+ dü+Áø±+‹øÏ $&ÉT<ä\ e+{Ïe ‘·q n_Ûe÷qT\qT ‹ø£eTø£˝À |ü&˚düTÔHêïj·Tì pìj·TsY m˙ºÄsY uÛ≤$+∫ #ê˝≤ d”]j·Tdt>± ñHêï&Éì #Ó|üŒî≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ m˝≤ á $wüj·÷ìï ‘ês¡ø£s¡‘·ï≈£î ‘Ó*j·T#ÓbÕŒ\H˚ Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡ì, á ù|s¡T $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï >=&Ée\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ‘·q düìïVæ≤‘·T\qT ø£+>±s¡T|ü&Ée<ä›ì pìj·TsY m˙ºÄsY Ä<˚•+∫q≥T¢>± düe÷#ês¡+. Çø£ n+õ lqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘√qï ªq+BX¯«s¡T&ÉTμ ∫Á‘êìï dü+Áø±+‹øÏ $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. ªdæ+Vü‰μ ‘·s¡Vü‰ MTdü+‘√ Ç+<äT˝À ‘ês¡ø£s¡‘·ï ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. ø£qï&É ∫Á‘·+ ª&Ó&û¢ k˛e÷μ Ä<Ûës¡+>± á ∫Á‘·+ s¡÷bı+~+~.

ªÄeø±jYT _sê´˙μ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq _+<äTe÷<Ûä$øÏ ÁuÒø˘ e∫Ã+~ e÷Á‘·+ ªã+|üsY Ä|òüsYμ dæìe÷‘√H˚. Ä ‘·sê«‘· ªsêeT sêeT ø£èwüí ø£èwüíμ dæìe÷˝À sêyéT düs¡düq V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫q _+<äTe÷<Ûä$øÏ Ä dæìe÷ bòÕ¢|t ne&É+‘√ neø±XÊ\T ‘·–Zb˛j·÷sTT. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À dü¬ø‡dt yÓ‘·T≈£îÿH˚ |üì˝À _J>± ñ+~ _+<ÛäTe÷<Ûä$. Ä eT<Ûä´q ªôd>∑μ dæìe÷˝À q{Ï+∫q _+<äTe÷<Ûä$øÏ Ä dæìe÷ ]»˝Ÿº ìsêX¯|ü]ÃHê, q{Ï>± ‘·q≈£î ‘·$Tfi¯Hê≥ Ä dæìe÷ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ì∫Ã+<äì #ÓãT‘√+~. ‘êC≤>±, ªø£»>∑Tμ nH˚ dæìe÷˝À q{Ïk˛Ôqï _+<äTe÷<Ûä$, á kÕ] e÷Á‘·+ Væ≤{Ÿ ø={Ϻ rs¡‘êqH˚ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. ‘·q≈£î ‘·$Tfi¯+˝À Ç<˚ k˛˝À V”≤s√sTTHé>± #ÛêHé‡ nì, düVü≤»dæ<äΔyÓTÆq uÛ≤y√<˚«>±*ï á dæìe÷˝À #·÷|æ+#˚ neø±X¯+ <äøÏÿ+<äì _+<ÛäTe÷<Ûä$ #Ó|üŒîø=∫Ã+~. á kÕ¬s’Hê _+<äTe÷<Ûä$øÏ f…ÆyéT ø£*kı∫à ªø£»>∑Tμ dæìe÷ Væ≤{Ÿ ø±yê\ì Ä•<ëΔ+.

ª#·+Á<äeTTœμ {°+ ø±+_H˚wüHé˝À eTs√∫Á‘·+

s¡»˙ø±+‘Y, |æ.yêdüT ø±+_H˚wüHé˝À Ä eT<Ûä´ e∫Ãq ª#·+Á<äeTTœμ dæìe÷ m+‘· ô|<ä› $»j·T+ kÕ~Û+∫+<√ eTq+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. n+‘· ô|<ä› $»j·÷ìï n+~+∫q ø±+_H˚wüHé˝À eTs√ ∫Á‘·+ ]|”{Ÿ neuÀ‘·T+~. á ø±+_H˚wüHé eT∞¢ edüTÔ+&É≥+‘√ eTs√ ª#·+Á<äeTTœμ˝≤+{Ï u≤¢ø˘ãdüºsY ∫Á‘·+ U≤j·T+ nH˚ n_ÛÁbÕj·÷\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ‘êC≤>± #ÓHÓ’ï dæ˙ esêZ\ qT+∫ n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ |æ.yêdüT Ç{°e˝Ò s¡»˙øÏ ˇø£ ø£<∏ä $ì|æ+#ê&Éì, Ä ø£<∏ä s¡»˙øÏ m+‘·>±H√ q∫à Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. #·+Á<äeTTœμ ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q •yêJ Ábı&Éø£åHé‡ yêπs á ∫Á‘êìï ≈£L&Ü ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î sêe&É+ >∑eTHês¡Ω+. Á|üdüTÔ‘·+ s¡»˙ø±+‘Y ‘·q ≈£L‘·Ts¡T kÂ+<äs¡´ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ªø=#êÃ&Éj·÷Héμ ∫Á‘· wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñHêï&ÉT. á ∫Á‘·+ |üPs¡ÔsTTq yÓ+≥H˚ |æ.yêdüT ÁbÕC…≈£îº˝À q{Ï+#˚ neø±X¯+ ñ+~. Ç|üŒ{Ïπø Ádæÿ|ü⁄º esYÿ |üP]Ô #˚dæq |æ.yêdüT á ∫Á‘êìï ôd’Œd”, m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ m*yÓT+{Ÿ‡‘√ á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚ jÓ÷#·q˝À ñHêï&ÉT.

Hê eTs√ ø√]ø£ rπs<Ó˝≤

»j·TdüT<Ûä ìqï{Ï ‘·s¡+ y˚T{Ï V”≤s√sTTHé>± ‘·q düVü≤»yÓTÆq q≥q‘√ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· Áù|ø£å≈£î\ eT~ì <√∫q düVü≤»q{Ï. á eT<Ûä´ ø=ìï ø=ìï dæìe÷˝À¢ ‘·*¢ ø±´¬sø£ºsY\≈£î <äs¡Ùø£, ìsêà‘·\≈£î eT+∫ Ä|ü¸Hé>±, Ä ø±´¬sø£ºsYøÏ ‘·–q Hê´j·T+ #˚düTÔqï »j·TdüT<Ûä Ç{°e\ ‘·q ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î ˇø£ Áô|’y˚{Ÿ Ä\“yéT ø√dü+ >±j·Tì>± e÷] bÕ≥\T ≈£L&Ü Ä\|æ+∫+~ düVü≤»q{Ï »j·TdüT<Ûä. nsTT‘˚ ‘·q≈£î ‘êC≤>± eTs√ ø√]ø£ ‘·q≈£î+<äì #ÓãT‘√+~. Ä ø√]ø£ @+≥+fÒ f…ìïdt Ä&Ü\H˚<˚ Ä ø√]ø£ nì »j·TdüT<Ûä n+{À+~. ø±˙ á ej·TdüT˝À f…ì‡dt sê¬ø{Ÿ #˚‘·|ü≥Tºø=ì ã+‘ê≥ Ä&Ü\+fÒ #ê˝≤ ø£wüºy˚Tqì, ø±ø£b˛‘˚ ‘·q ø√]ø£qT HÓs¡y˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ n|üŒî&É|üŒî&ÉT Ä&ç Äq+<ä|ü&ÉT‘·T+{≤qì »j·TdüT<Ûä #ÓãT‘√+~. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K


>√&Íq¢˝À eT+Á‹ nø£dæàø£ ‘·ìF ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): nC≤e÷u≤<é |ü]~Û˝Àì sêÁwüº bÂs¡düs¡|òü sê\ dü+düú >√&Íq¢qT sêÁwüº bÂs¡düs¡|òüsê\XÊK eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT eT+>∑fi¯yês¡+ nø£dæàø£ ‘·ìF\T #˚XÊs¡T. øÏ«+{≤˝Ÿ _j·T´+ ãkÕÔ˝À 10 øÏ˝À\ _j·T´+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ >√&ÍHé n~Ûø±s¡T\ô|’ eT+Á‹ ÄÁ>∑Væ≤+#ês¡T. \_Δ<ës¡T\+<ä]øÏ Á|üuÛÑT‘·« dü_‡&û ø√{≤ <ë«sê düs¡|òüsê #˚ùd _j·T´+, #Óø£ÿs¡, >√<ÛäTeT\T ‘·~‘·s¡ yê{Ï ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T. Á|ü»\≈£î |ü+|æD° ne⁄‘·Tqï düs¡≈£î\ HêD´‘· >∑T]+∫ n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 4, »qe], 2012

ù|J\T : 8

ã*›j·÷≈£î

$<ä´, yÓ’<ä´ s¡+>±\≈£î

ø=‘·Ô u≤düT\T

ÁbÕ<Ûëq´+ : d”m+

y˚Tj·TsY>± eTJ<é, &ç|üP´{°>± sêCŸ≈£îe÷sY @ø£Á^e+ q>∑sê_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T|ü&É‘ê+: y˚Tj·TsY, &ç|üP´{° y˚Tj·TsY yêøö{Ÿ #˚dæq Á|ü‹|üøå±\T n+#·Hê\T ‘ês¡Te÷s¡T

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ã*›j·÷≈£î ø=‘·Ô u≤düT\T mìïø£j·÷´s¡T. Áπ>{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé (JôV≤#Ym+d”) y˚Tj·TsY, &ç|üP´{° y˚Tj·TsY mìïø£ |üPs¡ÔsTT+~. eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT JôV≤#Ym+d” øöì‡˝Ÿ Vü‰˝Ÿ˝À »]–q Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+˝À y˚Tj·TsY>± m+◊m+ bÕغøÏ #Ó+~q eTVü≤à<é eTJ<é VüQùd‡Hé, &ç|üP´{° y˚Tj·TsY>± ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q sêCŸ≈£îe÷sYqT düuÛÑT´\T>± @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T. Ms¡T @ø£Á^e+>± mìï¬ø’q≥Tº mìïø£\ n~Ûø±]>± e´eVü≤]+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY >∑T˝≤®sY Á|üø£{Ï+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT

õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À CÀ´‹sêe⁄|üP˝Ò $Á>∑Vü‰\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ˇø√ÿ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À s¡÷. 8 \ø£å\ e´j·T+‘√ CÀ´‹sêe⁄|üP˝Ò $Á>∑Vü‰\qT sêÁwüº yê´|üÔ+>± @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº sêÁwüº ;d” dü+πøåeTXÊK eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s+&ÉT mø£sê\ düú\+ πø{≤sTTùdÔ CÀ´‹sêe⁄ |üP˝Ò uÛÑeq+, düº&ûdü]ÿfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ;d” #Ó’‘·q´y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ãV”≤sYu≤>¥ Áô|dtø£¢uŸ˝À kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝Ò 118e »j·T+‹ y˚&ÉTø£\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q kÕs¡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ$Á‹u≤sTT |üP˝Ò J$‘·#·]Á‘·qT bÕsƒê´+XÊ\T>± #˚πsÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤»bÕ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù \ø£åàDY, Ábı. eTTs¡∞ eTH√Vü≤sY, Ábı. dæ+Vü‰Á~, lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ nVü≤à<éq>∑sY ø±s=Œπs≥sY eTJ<éqT y˚Tj·TsY nuÛÑ´]ú>± m+◊m+ m+|æø£ #˚dæq≥Tº Ä bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, m+|æ ndü<äTB›Hé zyÓ’d” Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π> &ç|üP´{° y˚Tj·TsY>± ø£yê&ç>∑÷&É ø±s=Œπs≥sY sêCŸ≈£îe÷sYqT m+|æø£ #˚dæq≥Tº ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üø£{Ï+∫+~. k˛eTyês¡+sêÁ‹ |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, eT+Á‘·T\T sêCŸ≈£îe÷sY ù|s¡TqT Ksês¡T #˚dü÷Ô d”˝Ÿ¶ ø£esY˝À ñ+∫ ù|s¡TqT eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. &ç|üP´{° y˚Tj·TsY>± sêCŸ≈£îe÷sY ($T>∑‘ê 2˝À)

Äs√>∑´ uÛÑÁ<ä‘·≈£î #·s¡´\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): $<ä´, yÓ’<ä´ s¡+>±\≈£î ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´+ Çk˛Ô+<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. ôV’≤<äs¡u≤<é˝À @sêŒ≥T #˚dæq uÛ≤s¡‘Y, nyÓT]ø± Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD dü<ädüT‡qT eTTK´eT+Á‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yÓ’<ä´ $<ä´qT Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô Á|üuÛÑT‘ê« düT|üÁ‘·T˝À¢ yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\ ø£\Œq≈£î ø£èwæ #˚ùd+<äT≈£î ‘·«s¡˝À eT]ìï Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Äs√>∑´ uÛÑÁ<ä‘·≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú˝À¢ X¯Øs¡ kÂwüºe+, Äs√>±´ìï ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ á dü<ädüT‡ <ë«sê yÓ’<äT´\T dü÷#·q\T #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eT<ÛäTy˚TVü≤ s√>∑T\ sê»<Ûëì>± Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüº+ ne‘·]+<äì á yê´~Ûì ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì yÓ’<ä´ Äs√>∑´ eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+Á‘·T\T <ëq+ Hêπ>+<äsY, eTTUÒwt>ö&é, |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T á ø±s¡´ Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ós¡ô|’øÏ ª¬s+&ÉT õ˝≤¢\Tμ Vü≤√+eT+Á‹ H˚‘·è‘·«+˝À.. d”m+ì ø£*dæq myÓTà˝Ò´\T eTs¡T>∑Tq |ü&çq &ûd”d” mìïø£..! s¡+>±¬s&ç¶, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢qT ¬s+&ÉT $uÛ≤>±\T>± #˚j·÷\H˚ düeTdü´ dü∫yê\j·÷ìï ‘êøÏ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Vü≤√+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T dü∫yê\j·T+˝À d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&綑√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘ê+&É÷s¡T myÓTà˝Ò´ eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, #˚yÓfi¯¢ myÓTà˝Ò´ ¬ø.mdt s¡‘·ï+, myÓTੇ qπs+<äsY ¬s&ç¶, sêCÒ+Á<äq>∑sY myÓTà˝Ò´ Á|üø±wt>ö&é, ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q m˝Ÿ;q>∑sY myÓTà˝Ò´ düTBÛsY¬s&ç¶, $ø±s¡u≤<é myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é, ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T e÷J eT+Á‹ #·+Á<äX‚KsY, $ø±sêu≤<é õ˝≤¢ kÕ<Ûäq düuÛÑT´\T ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ Ç{°e\ ø±\+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô õ˝≤¢\T #˚j·÷\ì yÓ÷∫düTÔ+≥&É+‘√ s¡+>±¬s&ç¶

õ˝≤¢˝À sê»ø°j·÷\T y˚&Óø±ÿsTT. B+‘√H˚ k˛eTyês¡+ Hê&ÉTq eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&綑√ dü∫yê\j·T+˝À ‘·q #ê+ãsY˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T düe÷y˚X¯yÓTÆq $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. Ç+<äT˝À rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+˝À uÛ≤>∑+>±H˚ õ˝≤¢ $uÛÑ»qô|’ Á|ü~bÕ~+∫q n+XÊ\qT yês¡T d”m+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡ì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ d”m+ düŒ+~dü÷Ô $uÛÑ»q n+X¯+ô|’ Ç|ü⁄Œ&˚ ìs¡ísTT+#·˝ÒeTì... ¬s$q÷´ |üs¡yÓTÆq düeTdü´\T ekÕÔj·Tì yê]‘√ düTeTTK+>± nqï≥T¢ düe÷#ês¡+. eTK´+>± d”m+‘√ õ˝≤¢ |ü•ÃeT ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, Á|ükÕ<é≈£îe÷sY\T bÕ˝§Zq≥+ e\¢ $ø±sêu≤<éqT õ˝≤¢ πø+Á<ä+>± |ü]>∑DÏ+#ê\H˚ Á|ü‹bÕ~+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. $ø±sêu≤<é πø+Á<ä+>± |ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶, eTs√ πø+Á<ä+>± ‘ê+&É÷s¡T. #˚yÓfi¯¢, |ü]– πø+Á<ä+>± ‘·÷s¡TŒ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢\T>± #˚j·÷\H˚ Á|ü‹bÕ<äqqT ≈£L&Ü d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ d”m+ ($T>∑‘ê 7˝À)

sêh|ü‹ì ø£*dæq eT+Á‹ X¯+ø£Ásêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·qô|’ »]–q <ë&çì #˚H˚‘· eT+Á‹ X¯+ø£Ásêe⁄ sêÁwüº|ü‹ Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝ŸqT ø£*dæ $e]+#ês¡T. Ç{°e\ ¨+ eT+Á‹ dü_‘·ô|’ ‘·s¡#·T>± Äs√|üD≤ÁkÕÔ\T dü+~ÛdüTÔqï Äj·Tq @ø£+>± sêÁwüº|ü‹ì ø£*dæ ¨+ eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. B+‘√ eT+Á‘·T\ eT<Ûä´ $yê<ä+ ø=‘·Ô eT\T|ü⁄ ‹]–+~. Äj·Tq‘√ bÕ≥T >∑<ä›sY, <ä[‘· dü+|òü÷\ H˚‘·\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T.

eÁdüÔ <äTø±D+˝À #√Ø

eTTsƒê n¬sdüTº s¡÷. 75y˚\ q>∑<äT, 2 |ædüº˝Ÿ kÕ«BÛq+ ˝À


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 4, »qe], 2012

»q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç: ø£èwüí>ö&é ñ+&ç Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê≥+ #˚düTÔ+<äì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT $.ø£èwüí>ö&é nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º {Ï&ç|æ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. {Ï&ç|æ n~ÛcÕºq+ y˚Ts¡≈£î »q#ÛÓ’‘·q´ j·÷Á‘·\T #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé˝À 04,05 ‘˚~˝À¢ »q#ÛÓ’‘·q´ j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ bÕغ Hêj·T≈£î\‘√ ø£\dæ bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì nHêïs¡T. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§Zì á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ {Ï&ç|æ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): {Ï&ç|æ bÕغ Á|ü»\ |üøå±q C….¬ø.X‚KsY j·÷<äyé, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãC≤CŸ m\Áø±ºìø˘‡˝À

yÓTÆHê]{° ìs¡T<√´>∑T\≈£î ]õÁùdºwüHé ‘·|üŒìdü]

\ø°ÿ Á&Ü

s¡+>±¬s&ç¶, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+˝À yÓTÆHê]{° ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î yÓTÆHêØ{Ï ø±s=ŒπswüqT <ë«sê Á|ü‘˚´ø£ ø√{≤ πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äì n~Ûø±s¡T\T z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì yÓTÆHêØ{ÏøÏ #Ó+~q yês¡T ‘·eT $<ë´s¡Ω‘·\ y˚Ts¡≈£î ndüs¡yÓTÆq •ø£åD,ù|¢dt yÓT+{Ÿ¬ø’ m+|æø£ #˚ùd+<äT≈£î ÄsYyÓ’πø b˛s¡º˝Ÿ yÓuŸôd’{Ÿ˝À ÄHé˝…’Hé ]õÁùdºwüHé #˚sTT+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ÄsYyÓ’πø b˛s¡º˝Ÿ˝À ]õÁùdºwüHé #˚j·TT+#·T≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T j·TTe øÏs¡D≤\ |ü<∏äø±ìøÏ m+|æø£ ne⁄‘ês¡ì $e]+#ês¡T. n+<äTe\¢ yÓTÆHêØ{Ï ìs¡T<√´>∑T\+‘ê yÓ’uŸôd’{Ÿ˝À ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T.

U…’s¡‘êu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ãC≤CŸ m\Áø±ºìø˘‡ ‘·q mì$T~ ne⁄{Ÿ˝…≥¢˝À Ç{°e\ $Áø£j·÷\ô|’ πø{≤sTT+∫q s¡÷.25 \ø£å\ ã VüQeT‹ì 2008 $Tdt Ç+&çj·÷ j·T÷ìesY‡, dæ˙ q{Ï dæÁe÷Hé eTT+&ç \ø°ÿ Á&Ü <ë«sê $CÒ‘·qT m+|æø£#˚XÊs¡T. |ü+C≤>∑T≥º ˝Àì ãC≤CŸ c˛s¡÷yéT˝À »]–q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT bÕ˝§Zì $CÒ‘·qT m+|æø£#˚XÊs¡T. U…’s¡‘êu≤<é≈£î #Ó+~q dü‘·´Hêsêj·TD nH˚ e´øÏÔì (≈£L|üHé 19017) á n<äèwüº+ e]+∫+<äì ìsê«Vü≤≈£î\T yÓ\¢&ç+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæÁe÷Hé eTT+&ç n_Ûe÷qT\qT düs¡<ë>± |ü\ø£]dü÷Ô dü+<ä&ç#˚XÊs¡T.

eTTw”sêu≤<é˝À m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T ôV’≤<äs¡u≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): eTTw”sêu≤<é m¬ø’‡CŸ ùdºwüHé |ü]~Û˝À môd’‡ JeHéøÏs¡DY Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <ë&ç˝À uÛ≤>∑+>± uÀj·T>∑÷&É˝À 550 >∑T&ÉT+u≤ bÕ´¬ø≥¢qT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì, neTTà‘·Tqï eTVæ≤fi¯qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. d”‘ê|òü˝Ÿ eT+&ç ¬s’˝Ò« ùdºwüHé düMT|ü+˝À >∑+C≤sTT neTTà‘·Tqï e´øÏÔì n¬sdüTº #˚dæ n‘·ì e<ä› qT+∫ eT÷&ÉT øÏ˝À\ >∑+C≤sTTì kÕ«BÛq|üs¡T#·T≈£îHêïs¡T.

>√HÓdü+∫˝À >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì X¯e+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): p;¢Væ≤˝Ÿ‡˝À >√HÓdü+∫˝À ø£{Ϻq X¯e+ ø£\ø£\+ πs|æ+~. s√&éHÓ+ãsY 78˝À s√&é|üø£ÿq >√HÓdü+∫ eT÷≥ ñ+&É&É+‘√ |ü\T nqTe÷Hê\T #Ó\πs>±sTT. kÕúì≈£î\T b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#·>± VüQ{≤VüQ{Ïq nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì eT÷≥qT $|æŒ#·÷&É>± n+<äT˝À ˇø£ e´øÏÔ X¯e+ ø£qã&ç+~. ø±fi¯ó¢, #˚‘·T\T ø£fÒºdæ, >√HÓ dü+∫˝À≈£îøÏÿ Ä eT÷≥qT nø£ÿ&É |ü&˚dæq≥Tº ø£qã&ç+~. nsTT‘˚ dü+∫˝Àì eTè‘·<˚Vü≤+ mes√ ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+‘√ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTè‘·<˚Vü≤+>± b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Ä e´øÏÔ @ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q yê&√qì b˛©düT\T <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. nø£ÿ&˚ #·+|æ eT÷≥ ø£{≤ºsê ˝Òø£ y˚πs #√≥ Vü≤‘·´ #˚dæ Ä X¯yêìï Çø£ÿ&É |ü&˚XÊsê nqï ø√D+˝À ≈£L&Ü <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ @d”|” X¯+ø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

õ˝≤¢qT @ ÁbÕ‹|ü~ø£q ¬s+&ÉT>± #˚j·÷* eÁdüÔ <äTø±D+˝À #√Ø eTTsƒê n¬sdüTº myÓTà˝Ò´ eT+∫¬s&ç¶ øÏwüHé¬s&ç¶ s¡+>±¬s&ç¶, »qe] 2 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢qT ¬s+&ÉT $uÛ≤>±\T>± #˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ø√s¡&É+ düeTT∫‘·+ ø±<äì ÇÁuÛÑV”≤+|ü≥ï+ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ eT+∫øÏwüHé¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<äT˝À z Vü≤√≥˝Ÿ˝À¢ $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. õ˝≤¢qT @ÁbÕ‹|ü~Ûø£q $uÛÑõ+#ê˝À yês¡T düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê\qT JôV≤#Ym+d”˝À $©q+ #˚dæ...õ˝≤¢ HÓ’dü]Zø£ dü«s¡÷bÕìï e÷sêÃs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt˝À ñqï es¡Z sê»ø°j·÷\T ñ+fÒ n$ n+‘·s¡Z‘·+>± #·÷düTø√yê\ì, ø±˙ yê{Ïì õ˝≤¢ Á|ü»\ô|’ s¡<ä›≥+ uÛ≤e´+ ø±<äì dü÷∫+#ês¡T.

ã*›j·÷≈£î ø=‘·Ô u≤düT\T (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) @&Ü~ ø±\+ bÕ≥T |ü<ä$˝À ñ+{≤s¡T. eTs√@&Ü~ eTs=ø£]øÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#·qTqï≥Tº uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\ XÊKeT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<é m+|æ n+»Hé≈£îe÷sYj·÷<äyé nqT#·s¡T&Ó’q sêCŸ≈£îe÷sY m+|æø£ |ü≥¢ <ä[‘· esêZ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*Œ+∫q≥ºsTT+<äì Äj·TqqTï @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï düuÛÑT´\+<ä]ø° ÄyÓT ø£è‘·»„‘· ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> sêCŸ≈£îe÷sY≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. y˚Tj·TsY, &ç|üP´{° y˚Tj·TsY mìïø£qT _C…|æ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T ãVæ≤wüÿ]+#êsTT. ø±+Á¬>dt, m+◊m+ bÕغ\T Nø£{Ï ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïj·Tì {Ï&ç|æ bò˛¢sY ©&ÉsY dæ+–¬s&ç¶ lìyêdt¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. n|ü$Á‘· ˇ|üŒ+<ë\‘√ n~Ûø±s¡ |”sƒêìï |ü+#·T≈£îHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Ç+<äT≈£î ìs¡düq>± mìïø£qT ãVæ≤wüÿ]düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫ düe÷y˚X¯+ qT+∫ {Ï&ç|æ düuÛÑT´\‘√ ãj·T≥≈£î yÓ[¢b˛j·÷s¡T. øöì‡˝Ÿ Vü‰˝Ÿ m<äT≥ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT‘·H√à<ä bÕغ‘√ #˚‘·T\T ø£*|æ H˚s¡ #·]Á‘· ñqï e´øÏÔì y˚Tj·TsY>± ø±+Á¬>dt bÕغ m+|æø£j˚T´+<äT≈£î düVü≤ø£]+∫+<äì _C…|æ bò˛¢sY ©&ÉsY ã+>±s¡T Á|üø±XŸ $eT]Ù+#ês¡T. á bÕغ\ yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± ‘êeTT mìïø£qT ãVæ≤wüÿ]düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ y˚Tj·TsY, &ç|üP´{° y˚Tj·Ts¡¢qT düuÛÑT´\T @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T. ‘·qqT y˚Tj·TsY>± m+|æø£ #˚dæq+<äT≈£î m+◊m+ bÕغ n~ÛH˚‘· ndü<äTB›Hé zyÓ’d”øÏ eTJ<é VüQùd‡Hé ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q mìïø£≈£î düVü≤ø£]+∫q eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\≈£î Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À n‘·T´‘·ÔeT q>∑s¡+>± ôV’≤<äsêu≤<éqT r]Ã~<˚›+<äT≈£î ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì eTJ<é #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± •yês¡T ÁbÕ+‘ê\T, bÕ‘·ãd”Ô n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T|ü&É‘êqì #ÓbÕŒs¡T. n+<äyÓTÆq q>∑s¡+>± r]Ã~<äT›‘êqì #ÓbÕŒs¡T. &ç|üP´{° y˚Tj·TsY>± mìï¬ø’q sêCŸ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nD>±]q esêZ\≈£î #Ó+~q ‘·qqT á |ü<ä$øÏ m+|æø£ #˚dæq+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY, |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡, Ç‘·s¡ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q mìïø£≈£î düVü≤ø£]+∫q

ø±+Á¬>dt, m+◊m+ bÕغ düuÛÑT´\ ≈£L&Ü Äj·Tq n_Ûe+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. q>∑sê_Ûeè~ΔøÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ dü\T|ü⁄‘êqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. M] mìïø£ nq+‘·s¡+ @ø£Á^e+>± mìï¬ø’q≥Tº |üÁ‘ê\qT ø£$TwüqsY ø£èwüíu≤ãT yê]øÏ n+<äCÒXÊs¡T.

@LiøR¡©yáV ªyLRiV™´sWLRiV..

@LiμR∂Lji @LiøR¡©yáV ªyLRiV™´sWLRiV ™´sVx§¶¶¶™´sV¯μ`∂ ™´sV“¡μ`∂ x§¶¶¶ß}qs=©±s Æ™s[V∏R∂VL`igS Fs¨sıNRP™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. Fs™´sLRiW Ez§¶¶¶LiøR¡¨s LkiºΩÕ‹[ FsLiHFsLi Æ™s[V∏R∂VL`i @À≥œ¡˘LÛjigS A∏R∂V©´s }msLRiV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. FyLÌkiÕ‹[ FsLiª][ ™´sVLiμj∂ {qs¨s∏R∂VL˝RiV, @©´sVÀ≥œ¡™´s«Ï¡ŸÃ¡V D©´sıxmsˆ…”¡NUP, ¿¡©´sı ™´s∏R∂VxqsV‰Q\Æ≤∂©´s ™´sV“¡μ`∂©´sV Æ™s[V∏R∂VL`i {mshRiLi\|ms NRPWL]ˤÀ¡…Ì”¡Liμj∂. ™´sW“¡ Æ™s[V∏R∂VL`i «¡Ÿ÷¡ˆÈNRPL`i @÷d¡, ™´sW“¡ ≤T∂xmsp˘…‘¡ Æ™s[V∏R∂VL`i «ÿxmnsL`i x§¶¶¶ß}qs=©±s, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @x§¶¶¶¯μ`∂ ¡Õÿá r°μR∂LRiV≤R∂V Æ™sWzqs©±s  ¡ÕÿáՋ[ INRPLji¨s Æ™s[V∏R∂VL`igS ≈¡LSLRiV ¬ø¡[ryÚLRi¨s @LiμR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. INS©ØNRP μR∂aRPÕ‹[ «¡Ÿ÷¡ˆNRPL`i @÷d¡ }msLRiV μyμyxmso ≈¡LS\lLi©´s¤…˝¡[©´s¨s ™yLRiÚáV NRPW≤y ™´søyËLiVV. NS¨ds, I\Æ™s{qs r°μR∂LRiVáV ∏R∂VV™´sNRPV\Æ≤∂©´s ™´sV“¡μ`∂©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. FsLi’d¡G øR¡μj∂≠s©´s ™´sV“¡μ`∂ ¿¡©´sı©y…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ FsLiHFsLiÕ‹[ ˙NTP∏R∂WbdPáNRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. 21 xqsLi™´sªRΩ=LSá ªRΩLS*ªRΩ FsLiHFsLi @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso NSLi˙lgi£qs NRPW≤y Fs™´sLRiW Ez§¶¶¶LiøR¡¨s LkiºΩÕ‹[ LS«fiNRPV™´sWL`i©´sV ≤T∂xmsp˘…‘¡ Æ™s[V∏R∂VL`igS FsLizmsNRP ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≤T∂xmsp˘…‘¡ Æ™s[V∏R∂VL`i N][xqsLi NSLi˙lgi£qsÕ‹[ F°…ÿF°…‘¡ Æ©sáN]©´sıxmsˆ…”¡NUP, A FyLÌki ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li LS«fiNRPV™´sWL`iNRPV @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi¿¡Liμj∂. @xqsáV F°…‘¡Õ‹[Æ©s[ ¤Õ¡[¨s LS«fiNRPV™´sWL`i @©´sWx§¶¶¶˘LigS æªΩLRi\|msNTP ™´søyËLRiV. ≤T∂xmsp˘…‘¡ Æ™s[V∏R∂VL`i N][xqsLi “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qsÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Fn˝°L`i ÷d¡≤R∂L`i NS¤Õ¡[LRiV Æ™sLiNRP¤…¡[a`P, g]…Ì”¡™´sVVNRP‰Ã¡ Æ™sLigRiŒœ¡LS™´so ™´sVÆμ≥∂[˘ ˙xmsμ≥y©´s F°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂. ≠dsLjiμÙR∂LjiNUP NSNRPVLi¤…¡[, {msALkiˆ G\ZNPNRP NSL]ˆlLi[»¡L`i ™´sVVμÙR∂Li ©´sLji=Li•¶¶¶ ∏R∂WμR∂™±sNRPV μR∂NRP‰™´søR¡Ë¨s @LiμR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso x§¶¶¶Lji™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂ NRPW≤y ≠s¨szmsLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠dsLRiLiμR∂Lji¨ds NSμR∂¨s {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV\Æ≤∂©´s LS«fiNRPV™´sWL`i©´sV NSLi˙lgi£qs FyLÌki FsLizmsNRP ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ IxmsˆLiμR∂LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS A∏R∂V©´s lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ Fy»¡V NSNRPVLi≤y INRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsμR∂≠sÕ‹[ DLi…ÿLRiV. ™´sVL][ G≤yμj∂ N]ªRΩÚ ™yLji¨s Fs©´sVıN][©´sV©yıLRiV.

U…’s¡‘êu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£ø£åkÕ~Û+|ü⁄, »˝≤‡\ø√dü+ #√ØøÏ bÕ\Œ&çq z eTTsƒêqT ôd’bòÕu≤<é b˛©düT\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. yê] qT+∫ z |ædüÔ˝Ÿ‘√ bÕ≥T q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. $esê\qT eT+>∑fi¯yês¡+ sƒêD≤˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À ÇHéôdŒø£ºsY ñy˚T+<äsY, &û◊ X¯+ø£sY\‘√ ø£*dæ ôd+Á≥˝Ÿ CÀdt &ûd”|” &Üø£ºsY ‘·s¡TDYCÀwæ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ãw”sYu≤>¥˝Àì bÕ´\dt ø±\˙˝À ª_>¥ ãq‡˝Ÿ‡μ ù|s¡T‘√ z eÁdüÔ<äTø±D+ ñ+~. Ç+<äT˝À >∑‘· nø√ºãsY 10e ‘˚B ns¡úsêÁ‹ #√Ø »]–+~. <ë<ë|ü⁄ s¡÷.4\ø£å\ q>∑<äT, z |ædüÔ˝Ÿ #√ØøÏ >∑T¬s’q≥T¢ n|üŒ{À¢ j·T»e÷ì ~H˚wt ãq‡sY ôd’bòÕu≤<é sƒêD≤˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. πødüT qyÓ÷<äT#˚düT≈£îqï b˛©düT\‘√ bÕ≥T {≤dtÿbò˛sY‡ dæã“+~ #√Ø #˚dæq yê]ø√dü+ ì|òü÷ ô|{≤ºs¡T. #√Ø »]–q ø=~› düeTj·T+˝À yÓTTu…’˝Ÿ bò˛qT¢ e÷{≤¢&çq yê]ì |ü]düs¡ ≥es¡¢ <ë«sê >∑T]Ô+∫ s¡Vü≤dü´+>± Äsê rXÊs¡T. @&Ü~qïs¡ øÏ+<ä≥ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ n#·Ã+ù|≥ düMT|ü+˝Àì <˚es¡ø=+&É ‘ê+&É≈£î #Ó+~q $kÕ¢e‘Y $Áø£yéT (19) >∑dtbòÂ+Á&û˝À ñ+≥÷ á <äTø±D+˝À u≤jYT>± |üì#˚XÊ&ÉT. Ç‘·ì q+ãs¡÷ ôd’‘·+ ñ+&É≥+‘√ yê]ô|’ ì|òü÷ ñ+∫ <√eT˝Ÿ>∑÷&É˝À ñ+&É>± n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yê]ì $#ê]+#·>±.. $Áø£yéT <äTø±D+˝À |üì#˚dæq düeTj·T+˝À ø=ìï <äTdüTÔ\T ‘·düÿ]+#·>± $wüj·T+ ‘Ó*dæq j·T»e÷ì ÄÁ>∑Væ≤+#ê&ÉT. <ë+‘√ n‘·ìô|’ m˝≤¬>’Hê ø£ø£å rs¡TÃø√yê\qï Ä˝À#·q‘√ eTs√ Ç<ä›] düVü≤ø±s¡+ rdüT≈£îHêï&ÉT. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ *+>±\≈£î #Ó+~q »‘êe‘Y dü+‘√wtHêj·Tø˘ (22), n<˚ Á>±eTìøÏ #Ó+~ q>∑s¡+˝À Ä{À Á&Ó’esY>± |üì#˚düTÔqï ÄyéT>√‘Y •e (28)\‘√ ø£*dæ |üø£ÿuÛÑeq+ Á&Ó’H˚J ô|’|ü⁄\ düVü‰j·T+‘√ _>¥ãq‡˝Ÿ‡ uÛÑeq+ ◊<√ n+‘·düTÔ˝Àì f…Ás¡dt≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. düT‹Ô‘√ f…Ás¡dt qT+∫ yÓT≥¢≈£î ñqï ‘·\T|ü⁄qT |ü>∑T\>={Ϻ Á>ö+&é bò˛¢sY≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&É øö+≥sY˝À ñqï ø=+‘· q>∑<äT rdüT≈£îì ôd˝≤¢sY˝Àì ;s¡TyêqT |ü>∑T\>={≤ºs¡T. n+<äT˝Àq÷ |ü~ s¡÷bÕ\ ø£¬s˙‡ ø£≥º\ eT÷≥ ñ+&É≥+‘√ <ëìï rdüT≈£îì yÓ*b˛j·÷s¡T. <√eT˝Ÿ>∑÷&É˝À ‘êeTT+≥Tqï Á|ü<˚XÊì¬ø[¢ eT÷≥qT $|üŒ>± n+<äT˝À |ædüÔ˝Ÿ ø£ì|æ+∫+~. <ëìï #·÷&É>±H˚ uÛÑj·T+y˚dæ |ædüÔ˝Ÿ ‹]–yê«\qï Ä˝À#·q e∫Ã+~. nsTT‘˚ #√Ø $wüj·T+ ãj·T|ü&ÉT‘·T+<äì uÛÑj·T|ü&ç <ëìï n˝≤π> <ë∫ ñ+#ês¡T. #√Ø#˚dæq q>∑<äT‘√ eTT>∑TZs¡T >√yê≈£î yÓ[¢ C˝≤‡ #˚XÊs¡T. q>∑sêìøÏ ‹]–sê>±H˚ n|üŒ{Ïπø ì|òü÷ ñ+∫q b˛©düT\T yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $#ês¡D˝À #√Øì n+^ø£]+#·&É+‘√ yê] qT+∫ |ædüÔ˝Ÿ ‘√ bÕ≥T s¡÷.75y˚\ q>∑<äTqT (|ü~ s¡÷bÕj·T\ ø£¬s˙‡) b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ì+~‘·T˝À¢ dü+‘√wtHêsTTø˘ q>∑s¡+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\‘√ bÕ≥T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ n#·Ã+ù|≥˝Àq÷ Çfi¯¢ ‘êfi≤\T |ü>∑T\>={Ϻ #√Ø\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ $#ês¡D˝À ‘˚*+~. n¬sdüTº#˚dæq ì+~‘·T*ï ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+∫ πødüT <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.


3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 4, »qe] 2012

ªeT+∫˙{Ï m<ä›&çì ìyê]kÕÔ+μ #Ós¡Te⁄qT |ü]o*+∫q ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ $ø±sêu≤<é, »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê #˚ùd •ekÕ>∑sY #Ós¡Te⁄qT $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ eT+>∑fi¯yês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ¬s$q÷´≈£î dü+ã+~+∫q düπs«j·Ts¡¢‘√ #Ós¡Te⁄qT düπs«#˚j·÷*‡+~>± Ä<˚•+#ês¡T.#Ós¡Te⁄˝À >∑\ ˙{Ï kÕeTs¡ú´+,mìï s√E\≈£î ˙s¡T düs¡|òüsê ne⁄‘·T+<äH˚ $wüj·÷ìï Äj·Tq >∑eTì+#ês¡T.

ù|òdt _–+∫ ˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.Á>±eT+˝Àì mdtdæ ø±\ì˝À ∫\÷≈£LsY _#·Ã|üŒ Ç+{Ïe<ä› uÀs¡T e<ä› eTs√ yÓ÷{≤s¡T _–+#˚+<äT≈£î 40 y˚\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚j·T≥+ »]–+<äì ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E\˝À á uÀsY |üì#˚j·T≥+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‘˚´ø±~ø±] yÓ+≥ ÄsY◊ eT˝≤¢¬s&ç¶,$ÄsYz Ms¡≈£îe÷sY, |ü+#êj·T‹ ø±s¡´ <ä]Ù eT˝Ò¢wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\ô|’ πødüT\T m‹Ôy˚j·÷*

108 dæã“+~øÏ >∑T&é$˝Ÿ bÕغ $ø±sêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“+>± 108 dæã“+~ eT+>∑fi¯yês¡+ >∑T&é$˝Ÿ bÕغ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø±sêu≤<é zÇ>± |üì#˚dæ ã~* ô|’ yÓ*¢q C≤Hé cÕsTT<é $&√ÿ\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ùdyê <äèø£Œ<∏ä+˝À

#˚y˚fi¯¢, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ Ä\÷sY Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘êqì Á>±eT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±], #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+<äsY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Ä\÷sY Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T e#˚à y˚dü$ì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Á>±eT |ü+#êsTT‹ dæã“+~ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T.Á>±eT+˝Àì 8 uÀs¡¢≈£î ô|ò¢wæ+>¥ #˚j·T>± 6 uÀs¡¢\˝À ˙s¡T |ü⁄wüÿ\+>± ñqï≥T¢ >∑T]Ô+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.3 yÓ÷{≤s¡¢≈£î dæ+–˝Ÿ

108 dæã“+~ |üì#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.q÷‘·q zÇ>± e∫Ãq sêeTø£èwüí≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À 108 dæã“+~ ø£èwüí, #·+Á<ÛäX‚KsY, ˝Àπøwt, sêE, X¯+ø£s¡j·T´, <äqT+»j·T, dü+>∑y˚TX¯«sY, >∑DÒwt, X¯+ø£s¡j·T´, <äqT+»j·T, >∑DÒwt, ≈£îظ<é, u≤\T, sêeTT, qMHé, sê|òüTy˚+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+˝À $<ë´s¡Tú\ô|’ qyÓ÷<äT #˚dæq πødüT\ $wüj·T+˝À |ü]o*+∫ m‹Ôy˚j·÷*‡+~>± sêh eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ôVA+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶øÏ dü÷∫+∫q≥T¢ {°ÄsYmdt$ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eT+#·Hé |ü*¢ düTπswt ‘Ó*bÕs¡T. $ø±sêu≤<é õ˝≤¢ $wüj·T+˝À ôVA+eT+Á‹ dü_‘ê ¬s&ç¶ H˚‘·è‘·«+˝À nœ\ |üø£å Hêj·T≈£î\T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ø£*dæq dü+<äs¡“+>± $<Ûë´s¡Tú\ô|’ qyÓ÷<äsTTq πødüT\T $wüj·TyÓTÆ eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± nø£ÿ&˚

Hê≥TkÕsê ‘·j·÷Øô|’ eTVæ≤fi¯\ Ä+<√fi¯q eTs¡Œ*¢, »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì $$<ä Á>±eT\˝À Hê≥TkÕsê ‘·j·÷] s√Es√EøÏ n~ø£+>± ø±e&É+‘√ eT+&É\+˝Àì eTVæ≤fi¯\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì nìï ‘ê+&Ü\‘√ bÕ≥T <ëeTkÕÔ|üPsY ã÷#·q |ü*¢, ø√≥eTs¡Œ*¢, qsê‡|üPsY, |ü+#·*+>±˝Ÿ, |ü≥÷¢sY\‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡ Á>±eT\˝À Hêdæs¡ø£|ü⁄ u…\¢+, ˙s¡T‘√ Hê≥TkÕsê ‘·j·÷´] #˚dæ eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±eT\‘√ bÕ≥T yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ø√Væ≤sY eT+&É\+˝Àì ø√ìï Á>±eT\≈£î düs¡|òüsê #˚dæ ù|<ä Á|ü»\ Äs√>±´\‘√ #Ó\>±≥e÷&ÉT‘·THêïs¡ì eTVæ≤fi¯\T n+≥THêïs¡T. Hê≥TkÕsê ‘·j·÷´] <ës¡T\ e<ä› m¬ø’‡CŸ XÊK n~Ûø±s¡T\T eTT&ÉT|ü⁄\T |ü⁄#·TÃø√ì kÕsê ‘·j·÷´]ì eT]+‘· ô|+#·T‘·THêïs¡ì #Ó|ü⁄Œ ø√e#·TÃ. kÕsê ìj·T+Á‘·q #˚ùd n~Ûø±s¡T˝… Ç˝≤ #˚ùdÔ kÕsê u≤ãT\T kÕsêøÏ eT]+‘· ÄdüøÏÔ #·÷ô|≥º&yÓT ø±≈£î+&Ü mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É ‘ê– s√&É¢ |üø£ÿHÓ sêÁ‘·T\qT >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ yê] dü+kÕsê\qT >∑T\¢ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì, ˇø£

e´øÏÔ s√EøÏ dü+bÕ~+#˚~ 100s¡÷bÕj·T\T n+<äT˝À 50 qT+&ç 80s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î kÕsê≈£î Ks¡Tà ô|&ç‘˚ dü+kÕsê\T >∑&çùd~ m˝≤ nì eT+&É\+˝Àì @ ‘ê+&Ü≈£î yÓ*¢ #·÷dæq sêÁ‹ |ü>∑\T ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&É kÕsê ùd$+∫ s√&É¢ |üø£ÿq X¯e+˝≤ |ü&ç ñ+&É≥yÓT n~Ûø£+>± ø£ì|ædüTÔ+~. >∑‘·+˝À Hê≥T kÕsê ùd$+∫ |ü≥÷¢sY Á>±eT+˝À ˇø£ e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ä>± s√EøÏ mø£ÿ&√ #√≥ kÕsê ‘ê– eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q\T bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~‘·y˚T, ø±ì H˚{ÏøÏ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T ø±ì,b˛©düT\T ø±ì Hê≥TkÕsê $Áø£sTT+#˚ yê]ì |ü≥Tº≈£îqï <ëø£\T ˝Òeì,eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m¬ø’‡CŸ ø±sê´\j·T+ ñqï Hê≥T kÕsê ‘·j·÷´] CÀs¡T>±kÕ>∑T‘·Tqï m¬ø’‡CŸ ø±sê´\j·T m]~˝À ñqï Ç‘·s¡ eT+&É˝≤\ |ü]dæú‹ m˝≤ ñ+≥T+<√ MT¬s }Væ≤+#·Tø√e#·TÃ. ne÷j·Tø£ Á|ü»\T kÕsê≈£î |üP]Ô>± u≤ìdü’ eTè‘·T´ yê‘· |ü&Éø£ eTT+<Ó kÕsê ‘·j·÷´] ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î ñqï‘· n~ø± s¡T\T düŒ+~+∫ #·s¡´\T rdTø√yê\ì eT+&É\ Á|ü»\T $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T.

u≤¢ø˘ Á>ö+&é˝À eT<äsY ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ $ø±sêu≤<é, »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 8 e‘˚~ qT+∫ kÕúìø£ u≤¢ø˘ Á>ö+&é˝À eT<äsY ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{ŸqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T dü+‘√wt,ÄØ|òt,KBsY ‘Ó*bÕs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À yês¡T á {Às¡ïyÓT+{ŸqT f…ìïdt u≤˝Ÿ‘√ ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yÓTT<ä{Ï kÕúq+ bı+~q »≥Tº≈£î 9 y˚\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTãVüQeT‹,B«‹j·T kÕúq+ bı+~q »≥Tº≈£î 3 y˚\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT ãVüQeT‹‘√ bÕ≥T Á{À|òæ\qT n+<äCÒj·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì

‘Ó*bÕs¡T.e÷´#Y\ ìs¡«Vü≤D≈£î >±qT á HÓ\ 6 e‘˚~q kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î u≤¢ø˘ Á>ö+&é˝À Á&Ü ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝§ $ø±sêu≤<é,‘ê+&É÷sY,|ü]–, #˚y˚fi¯¢,X¯+ø£sY|ü*¢,‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ »≥T¢ bÕ˝ÀZq e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.b˛{Ï\˝À bÕ˝ÀZq&ÜìøÏ 500 s¡÷bÕj·T\ m+Á{° |ò”E #Ó*¢+#ê\ì Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 9440626922, 9441430537, 9966722335, 9032775416 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

{ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\ yê´K´\T sêJyé >∑èVü≤ø£\ŒqT dü+<ä]Ù+∫q @md”Œ düeT+»dü+ ø±<äT: {°&û|” #˚y˚fi¯¢, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTô|’ {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T nyê≈£î\T, #Óyê≈£î\T e÷{≤¢&É≥+ düeT+»dü+ ø±<äì #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T edü+‘·+, sê+#·+Á<äj·T´ >ö&é\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À yês¡T ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ yê] nuÛÑT´qï‹øÏ ìs¡+‘·s¡+ bÕ≥T |ü&çq {°&ç|æô|’ Äs√|üq\T #˚ùd ns¡Ω‘· {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\≈£î ˝Ò<äì nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤≈£î {Ï&ç|æ n&ɶ+øÏ ø±<äì yês¡T Á>∑Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ $wüj·T+˝À {ÏÄsYmdt≈£î e÷Á‘·y˚T ñqï≥T¢ e÷≥¢&É≥+ dü]ø±<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ {Ï&ç|æ ∫‘·Ô X¯ó ~Δ‘√ e´eVü≤]düTÔ+<äì nHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì sêJyé >∑èVü≤ ø£\ŒqT eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ õ˝≤¢ n&çwtq˝Ÿ mdt|æ düT+ø£s¡ dü‘·´Hêsêj·TD, &çmdt|æ #Í&˚X¯«] dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ˝À >∑\ |ü]dæú‘·T\T XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]dæú‹ì yês¡T >∑eTì+#ês¡T.M] yÓ+≥ dæ◊ õ.Á|ükÕ<é sêe⁄ ñHêïs¡T.

ñqï ôVA+eT+Á‹ dü_‘ê ¬s&ç¶ì õ˝≤¢˝À >∑\$<Ûë´s¡Tú\ô|’ >∑\ πødüT\T ñ|üdü+Vü≤]+#·˝Ò<ë nì Á|ü•ï+#·>±,150 πødüT\T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì ÄyÓT $e]+#ês¡T.$$<Ûä ñ<√´>∑ neø±XÊ\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚j·T&ÜìøÏ ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zqï πødüT\T n&ɶ+øÏ ø±eì nHêïs¡T.ñ<√´>∑ neø±X¯+ e∫Ãq|üŒ&ÉT nbÕsTT+{Ÿ »]π> düeTj·T+˝À m≥Te+{Ï πødüT\T+&É≈£L&É<äì dæm+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡ì düTπswt ‘Ó*bÕs¡T.

Áô|’y˚≥T $<ë´s¡Tú\

|üØø£å |ò”E≈£î 25 ∫e] ‘˚~ $ø±sêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): bÕsƒ¡XÊ\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥T Áô|’y˚{Ÿ>± 8, 9 ‘·s¡>∑‘·T\˝À |üØø£å\T sêùd yê]øÏ |ò”E #Ó*¢+#·T≥≈£î »qe] 25e ‘˚~ ∫e] ‘˚~ nì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq u≤\ø±]à≈£î\T>± ñqï $<ë´s¡Tú\T 300 s¡÷bÕj·T\T |ò”E\T #Ó*¢+∫ Áô|’y˚{Ÿ>± |üØø£å\T sêj·Te#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï ã&ç ãj·T≥ |æ\¢\T ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î jÓ÷>± ‘·s¡>∑‘·T\T $ø±sêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+≥sY, &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î 4, 5 ‘˚~\˝À Á|ü‘˚´ø£ jÓ÷>± ‘·s¡>∑‘·T\T, ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î 6, 7 ‘˚~\˝À jÓ÷>∑ ‘·s¡>∑‘·T\T+{≤j·Tì |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T πø.Ms¡uÛÑÁ<äj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 5.30 >∑+≥\≈£î, u≤\Ts¡≈£î, kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\≈£î u≤*ø£\≈£î ìs¡«Væ≤kÕÔeTì á neø±XÊìï $<Ûë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

H˚&ÉT ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ #˚y˚fi¯¢, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ ÇÁãV”≤+|ü*¢ Á>±eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT+&É\ Äs√>∑´ $TÁ‘· dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T.á ø±´+|ü⁄˝À #˚y˚fi¯¢ Ä\÷sY ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\ yÓ’<ÛäT´\T bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì ù|s√ÿHêïs¡T. eT÷Á‘· |æ+&ÉeTT\≈£î, ø±*q >±j·÷\≈£î yÓ÷ø±fi¯¢ H=|ü⁄Œ\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ kÕ<ës¡D yê´<äT\≈£î á •_s¡+˝À |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.á ñ∫‘· Äs√>∑´ •_sêìï ÇÁãV”≤+|ü*¢ Á>±eTdüTú\‘√ bÕ≥T |ü]düs¡ Á>±e÷\ Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

πs|ü⁄ lnq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$T

ñ‘·Ôs¡<ë«s¡+ >∑T+&Ü nqTeT‹ ˝Ò<äT $ø±sêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• dü+<äs¡“¤+>± á HÓ\ 5 e‘˚~q nq+‘·–] lnq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$Tyê] <äs¡ÙHêìøÏ ñ‘·Ôs¡<ë«s¡+ >∑T+&Ü nqTeT‹ ñ+≥T+<äì nq+‘·–] Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô d”‘êsêe÷#ês¡T´\T, y˚TH˚»sY X‚KsY >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄wü´e÷dü+˝À e#˚à á yÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• s√Eq kÕ«$T yê]ì ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡+ <ë«sê <äs¡Ùq+ #˚düT≈£î+fÒ X¯óuÛ≤\T ø£\T>∑T‘êj·Tì á neø±XÊìï uÛÑ≈£îÔ\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.


4

õ˝≤¢˝Àì |ü\T Á|üeTTK XË’e πøåÁ‘ê˝À¢ dü+>∑y˚TX¯«s¡ πøåÁ‘·+ ˇø£{Ï. á πøåÁ‘·+ <ä]Ù+#˚ uÛÑ≈£îÔ\ düs¡« bÕbÕ\qT Vü≤]+#˚ |üs¡eT bÕeq |ü⁄D´πøåÁ‘·+>± uÛ≤dæ\T¢‘√+~. á πøåÁ‘·+˝À |üs¡eT •e⁄&ÉTª dü+>∑y˚TX¯«s¡T&ÉTμ >± ø=\Te⁄ B] |üP»\+<äT≈£î+≥THêï&ÉT. ªdüÿ+<ä|ü⁄sêD+μ ˝À Á|ükÕÔ$+#·ã&çq á πøåÁ‘·+ ªdü|üÔq~ dü+>∑eT+μ>± ù|s¡Tbı+~+~. ø£èwüíy˚DÏ. ‘·T+>∑, uÛÑÁ<ä, ;ÛeT, eT\bÕ|üVü≤s¡DÏ nH˚ Äs¡T q<äT\T ø£*dæ Çø£ÿ&ç ªuÛÑeHê•μ q~˝À ø£\TdüTÔ+&É&É+ e\¢ á πøåÁ‘·+ ªdü|üÔ qB dü+>∑eT+μ nsTT´+~. |üPs¡«+ á ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ª<äø£åj·T»„+μ »]–+<äì, j·T»„ düeTj·T+˝À <ä≈£åî&ç#˚‘· nee÷ì+|üã&çq dür<˚$ Çø£ÿ&˚ j·T»„yê{Ïø£˝À eTs¡DÏ+∫+<äì ø£<∏äq+. n+fÒ dür<˚$ X¯Øs¡ ìeè‹Ô »]–q düú\+ ø£qTø£ á πøåÁ‘êìøÏ ªªìeè‹Ô dü+>∑y˚TX¯«s¡+μμ nH˚ ù|s¡T @s¡Œ&çq≥T¢ düú\|ü⁄sêD+ yÓ\¢&çdü÷Ô e⁄+~. düú\|ü⁄sêD≤ìï |ü]o*ùdÔ `|üPs¡«+ bÕ+&Ée⁄\T eqyêdü ø±˝≤q á ÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó*dæq #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\T <Ûäs¡àsêE e<ä›≈£î e∫à qBrs¡+˝À ˇø£ •e*+>±ìï Á|üwæº+|üCÒj·Te\dæq~>± ø√sês¡T. n+<äT≈£î n+^ø£]+∫q <Ûäs¡àsêE •e*+>±ìï rdüT≈£îs¡eTàì k˛<äs¡T&ÉT ;ÛeTT&çì ø±o πøåÁ‘êìøÏ |ü+bÕ&ÉT. •e*+>∑ eTTVüAs¡Ô+ ìs¡ísTT+|üã&ç+~. ø±˙ eTTVüAs¡Ô düeTj·÷ìøÏ ;ÛeTT&ÉT •e*+>±ìï rdüTø=ì ø±o qT+∫ sê˝Ò<äT. Bì‘√ ãTTs¡Twüß\ dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î <Ûäs¡àsêE y˚|üyÓTT<äT›qT •e*+>∑+>± ø√sTT+∫ Á|ü‹wæº+∫,|üP»\T #˚XÊ&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· ;ÛeTT&ÉT ô|<䛕e*+>±ìï rdüTø=ì e∫à n|üŒ{Ïπø Á|ü‹wüº »s¡>∑&É+ #·÷dæ ø√b˛Á<˚≈£îÔ&Ó’ ‘êqT ‘Ó∫Ãq •e*+>±ìï q~˝ÀìøÏ $dæ]y˚XÊ&ÉT. Ä *+>∑+ q~ˇ&ÉT¶q |ü&É>±, <Ûäs¡àsêE ;ÛeTT&çì XÊ+‹+|üCÒdæ qBrs¡+˝ÀH˚ ;ÛeTT&ÉT ‘Ó∫Ãq *+>±ìï Á|ü‹wæº+∫, ;ÛeT*+>∑+>± <ëìøÏ ù|s¡T ô|{Ϻ, uÛÑ≈£îÔ\ eTT+<äT>± l ;Ûy˚TX¯«s¡T&çì <ä]Ù+∫q ‘·sê«‘˚ l dü+>∑y˚TX¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+#˚

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 4, »qe], 2012

@sêŒ≥T >±$+∫q≥T¢ düú\|ü⁄sêD+ #ÓãT‘√+~. Áø° .X¯. 8,9 X¯‘êu≤›\ ø±\+Hê{Ï 13 XÊdüHê\T á πøåÁ‘·+ #·]Á‘·≈£î düJe kÕøå±´\T>± ñHêïsTT. M{Ïì ã{Ϻ Áø° . X¯. 8,9 X¯‘êu≤›\ Hê{Ïπø á Ä\j·T+ ì]à+|üã&ç |üP»\+<äTø=+≥Tqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. n|üŒ≥Tï+∫ á ÁbÕ+‘êìï |ü]bÕ*+∫q $$<Ûä e+XÊ\ bÕ\≈£î\T, $»j·Tq>∑s¡ #·Áø£es¡TÔ\T Ä\j·÷_Ûeè~›øÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚XÊs¡T. nH˚ø£ <ëq<Ûäsêà\T #˚dæ Ä\j·÷ìøÏ ì<ÛäT\qT düeT≈£LsêÃs¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT yÓ\T>=+~q Ä\j·T+ Áø£eT+>± •~∏\yÓTÆb˛>±... Á|üdüTÔ‘·+ ø£ì|ædü÷Ôe⁄qï Ä\j·÷ìï düTe÷s¡T ¬s+&ÉTe+<ä\ dü+ˆˆ ÁøÏ‘·+ m≥Te+{Ï •\Œ kÂ<äs¡´+ ˝Ò≈£î+&Ü kÕúìø£ Á|ü»\T ì]à+|üCÒXÊs¡T. düTe÷s¡T ˇø£ \øå±Çs¡yÓ’ y˚\ #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ $d”Ôs¡í+˝À Ä\j·T+, <ëì #·T≥÷º ÁbÕø±s¡+ ì]à+#·ã&çe⁄qï≥T¢ •~∏˝≤\ e\¢ ns¡úeTe⁄‘·T+~. á ÁbÕø±sêìøÏ ñ‘·Ôs¡+ yÓ’|ü⁄q >√|ü⁄s¡ <ë«s¡+, ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT, <äøÏåD <ë«sê\ô|’ eT+&ÉbÕ\T ì]à+#·ã&ç ñ+&˚eì #·]Á‘· #ÓãT‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ ny˚$T ˝Òe⁄. •~∏˝≤\T e÷Á‘·+ <äs¡Ùq$TkÕÔsTT. Á|üdüTÔ‘·+ <äs¡Ù$T#˚à Á|ü<Ûëq Ä\j·÷ìï #·÷ùdÔ ÁbÕNq Ä\j·T+ •~∏\yÓTÆ b˛>± kÕ<Ûës¡D+>± Á|ü»\T ì]à+∫q≥T¢ ns¡úeTe⁄‘·T+~. Ä\j·T eTTKeT+&É|ü+, n+‘·sê\j·T+, >∑sꓤ\j·÷\qT ø£*– ñ+&˚~. nsTT‘˚ eTTKeT+&É|ü+ |üP]Ô>± •~∏\yÓTÆb˛>±, Á|üdüTÔ‘·+ n+‘·sê\j·T+, >∑sꓤ\j·÷\T e÷Á‘·y˚T <äs¡Ù$Tdü÷Ôe⁄HêïsTT. >∑sꓤ\j·T+˝À l dü+>∑y˚TX¯«s¡kÕ«$T ø=\Te⁄B] |üP»\+<äT≈£î+≥÷e⁄Hêï&ÉT. á •e*+>∑+ y˚|üyÓTT<äT›˝≤>± ñ+≥T+~. n+fÒ y˚|üyÓTT<äT› #·‘·Ts¡T“¤C≤\‘√ |ü<ëàdüq dæú‹˝À ø=\Te⁄B] e⁄+~. neTàyê]øÏ ø±\Áø£eT+˝À •e*+>∑+>± e÷]q≥T¢ <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. >∑sꓤ\j·T+˝À eTT+<äTyÓ’|ü⁄ l#·Áø£y˚Ts¡T|ü⁄ Á|ü‹wæº+|üã&ç ñ+~. Á|ü<Ûäq >∑sꓤ\j·T+˝ÀH˚ kÕ«$Tyê] e⁄qTø£ yÓ’|ü⁄q ø=+‘· m&ÉeT>± kÕ«$Tyê] <˚y˚] l \‘ê<˚M kÕ«$Tyê] yÓqTø£ yÓ’|ü⁄ ≈£î&ç Á|üø£ÿ>± l $Hêj·T≈£î&ÉT ø=\Te⁄B]

düs¡« bÕ|ü Vü≤s¡D+...

dü+>∑y˚TX¯«s¡ <äs¡Ùq+ |üP»\+<äTø=+≥÷e⁄Hêï&ÉT. yêdüÔe+>± M]øÏ Á|ü‘˚´ø£ Ä\j·÷\T ñ+&˚$. á Ä\j·÷\T •~∏\yÓTÆb˛>± <˚e‘êeT÷s¡TÔ\qT á>∑sꓤ\j·T+˝ÀøÏ #˚sêÃs¡T. nfÒ¢ nH˚ø£ ñbÕ\j·÷˝À¢ nH˚ø£ <˚e‘êeT÷s¡TÔ\qT ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Ä\j·÷\≈£î ‘·s¡*+∫ Á|ü‹wæº+#ês¡T. ñbÕ\j·÷\‘√bÕ≥T |üPs¡«+ |ü\¢e kÕ+Á|ü<ëj·T+˝À ì]à‘·yÓTÆq s¡<∏ä+ >∑T&ç ñ+&˚~. |ü⁄sê‘·‘·« XÊKyês¡T <ëìì ‘·s¡*+∫ »>∑Hêï<∏ä >∑≥Tº˝À ì]à+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+MT<ä •~∏˝≤\ eT<Ûä´ dü+e‘·‡s¡+˝À n~Ûø£uÛ≤>∑+ ø£ècÕí˙{Ï˝À eTTì–b˛sTTe⁄+&˚ ª ìeè‹Ô dü+>∑y˚TX¯«s¡+μ qT >∑T]+∫ |ü⁄sê‘·‘·« XÊKyês¡T >±˙, <˚e<ëj·TXÊKyês¡T>±˙ düÁø£eT+>± |ü{Ϻ+#·T≈£î+≥Tqï <ëK˝≤˝Ò ˝Òe⁄. B+‘√ á πøåÁ‘·+ ìsê<äs¡D≈£î >∑Ts¡e⁄‘·÷ >∑‘·yÓ’uÛÑe •~∏\ ∫Vü≤ï+>± <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. nìï Ä\j·÷˝À¢˝≤>± á πøåÁ‘·+˝À ì‘·´|üP»\T »s¡T>∑e⁄. á Ä\j·T+ m≈£îÿes√E\T lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº ˙{Ï˝À eTTì–e⁄+&É&Éy˚T ø±s¡D+. e÷]à ˝Ò<ë @Á|æ˝Ÿ HÓ\ yÓTT<ä\Tø=ì pHé HÓ\es¡≈£î Ä\j·T+ ˙{ÏqT+∫ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~. á düeTj·T+˝À <ä]Ù+#˚ M\T+≥T+~. á düeTj·T+˝Àì k˛eTyês¡\T, eTVü‰•esêÁ‘·T\˝À kÕ«$Tyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚kÕÔs¡T.ˇø√ÿkÕ] ªeTVü‰•esêÁ‹ μπø Ä\j·T+ ˙{ÏqT+∫ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~. n{Ϻ düeTj·T+˝À •esêÁ‹ ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ø£s¡÷ï\T qT+∫ 55 øÏ˝ÀMT≥s¡¢, q+~ø=≥÷ÿs¡T qT+∫ 20 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À e⁄qï á πøåÁ‘êìøÏ $$<Ûä e÷sêZ\ <ë«sê #˚s¡e#·TÃ. q+~ø=≥÷ÿs¡T≈£î 16 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àe⁄qï dü+>∑y˚TX¯«sêìøÏ Ä{À\T, J|ü⁄\˝À yÓfi¯fle#·TÃ. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ä‘·à≈£Ls¡T qT+∫ ø£|æ˝ÒX¯«s¡eTTq≈£î ãdüT‡˝À #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&ç qT+∫ 5øψˆ <ä÷s¡+˝À ñqï á πøåÁ‘êìøÏ Ä{À\T, J|ü⁄\˝À #˚s¡e#·TÃ. dü«+‘· yêVü≤Hê\˝À¢ yÓfi‚flyês¡T @<ë]˝ÀHÓ’Hê düsêdü] Ä\j·T+ es¡≈£î yÓfi¯fle#·TÃ. eTVü‰•esêÁ‹Hê{ÏøÏ áπøåÁ‘·+ ãj·T≥|ü&ç‘˚ πøåÁ‘êìøÏ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\qT+∫ ÄsY.{Ï.dæ yês¡T ãdüT‡\qT q&ÉT|ü⁄‘ês¡T.

ìs¡+‘·s¡ Á|üj·T‘·ïy˚T $»j·÷ìøÏ <ë] ñ

qï‘· #·<äTe⁄\T #·<äyê\ì, ñqï‘· kÕúsTTøÏ m<ä>±\ì ø£\\T>∑H˚ j·TTer j·TTe≈£î\T yê{Ïì kÕø±s¡+ #˚düTø√yê&ÜìøÏ nH˚ø£ e÷sêZ\T nH˚«wædüTÔ+{≤s¡T. neø±XÊ\T sêø£ ø=+<äs¡T ìsêX¯ #Ó+<äT‘·T+fÒ... dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Òø£ eT] ø=+<äs¡T Çã“+~ |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï Á|ü‹≈£L\ Ä˝À#·qT¢ ‘·eT <ä] #˚s¡≈£L+&Ü ñ+&Ü\+fÒ j·TTe‘· C≤Á>∑‘·Ô>± eTdü\T ø√yê*. eTT+<äT>± ‘·eT ã\V”≤q‘·*ï >∑T]Ô+#ê*. yê{Ïì n~Û>∑$T+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷*. \ø£å´+ ~X¯>± ˇø√ÿ n&ÉT>∑T eTT+<äTπøj·÷*. ‘·eT >√˝Ÿ kÕ~Û+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. mìï kÕs¡T¢ Á|üj·T‹ï+∫Hê neø±XÊ\T ‘·\T|ü⁄ ‘·≥ºfÒ¢<ë? MT m<äT>∑T<ä\≈£î n&ɶ+≈£î˝Ò$T{Ï? MT Á|üj·T‘·ï+˝À ˝À|üeTT+<ë? Á|üD≤[ø£˝ÀHê? nqï Á|üX¯ï\T MT˝À ñ<äsTTùdÔ yê{ÏøÏ düe÷<Ûëqy˚T MTs¡T m~π>+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. ìs¡+‘·s¡ Á|üj·T‘·ï+‘√H˚ #·<äTe⁄˝À sêDÏ+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. ìs¡+‘·s¡ Á|üj·T‘·ï+‘√H˚ neø±XÊ\T kı+‘·+ #˚düTø√>∑\T>∑T‘ês¡T. ìs¡+‘·s¡ Á|üj·T‘·ï+‘√H˚ \ø£å´+ ~X¯>± n&ÉT>∑T y˚j·T>∑\T>∑T‘ês¡T. mìï ns¡Ω‘·\THêï, @ s¡+>∑+˝À Á|üy˚•+∫Hê, m˝≤+{Ï ¬øØsY ÁbÕs¡+_Û+∫Hê ìs¡+‘·s¡ kÕ<Ûäq, XÀ<Ûäq, Á|üj·T‘·ï+ ‘·|üŒìdü]. ø±ã{Ϻ MTs¡T @~ kÕ~Û+#ê\Hêï Ä ø£èwæ nedüs¡eTqï~ >∑T]ÔùdÔ dü¬ø‡dt kÕ~Û+#˚ e÷s¡Z+˝À yÓ[¢qfÒ¢. @<√ kÕ~Û+#ê\ì nqT≈£î+fÒ dü]b˛<äT ø£<äT? #·<äTe⁄˝ÀHÓ’Hê, ñ<√´>∑+˝À HÓ’Hê ñqï dæú‹ qT+&ç ñqï‘· kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√yê\H˚ n+<äs¡÷ nqT≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚ n+<äT≈£î ‘·–q ø£èwæ ˝Òø£b˛e&É+e\¢ #ê˝≤ eT+~ yÓqTø£&ÉT>∑T y˚düTÔ+{≤s¡T. MTs¡÷ n˝≤+{Ï yê] C≤_‘ê˝À #˚s¡≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&ç‘˚.. #ê˝≤ es¡≈£î \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡Tà ø√e&É+˝À dü>∑+ dü|òü\yÓTÆqfÒ¢. MTs¡T y˚ùd Á|ü‹ n&ÉT>∑÷ Á|üD≤[ø±ã<ä›+>± ñ+&Ü*. düeTj·T+, dü+<äs¡“¤+, düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô Çe˙ï n\es¡TÃø√yê*. M{Ï‘√ bÕ≥T #·ø£ÿì HÓ’|ü⁄D´+ MT kı+‘·yÓTÆ‘˚ Çø£ ‹s¡Tπ>˝Ò<äT. MTs¡T @ s¡+>∑+˝À Á|üy˚•+#ê\qT≈£î+≥THêïs¡T? n+<äT≈£î ‘·–q ns¡Ω‘·\T, HÓ’|ü⁄D´+ MT˝À e⁄Hêïj·÷? nqï~ MT≈£î MTπs |ü]o*+#·Tø√+&ç. Ç+ø± m˝≤+{Ï HÓ’|ü⁄D´+ nedüs¡yÓ÷, m˝≤+{Ï ø£èwæ ø±yê˝À ‘Ó\TdüTø√+&ç. ñ<√´>∑ Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>± M{ìï+{Ï˙ MT ¬sp´yéT˝À Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ m˝≤ bı+<äT|üsêÃ˝À ≈£L&Ü MT Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤>∑eTì eT]Ãb˛e<äT›. e÷s¡T‘·Tqï |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ MT bÕ¢Hé˝À nedüs¡yÓTÆq dües¡D\T #˚düT≈£î+≥÷ e⁄+&Ü*. n|ü&˚ nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. Çe˙ï ˇø£ m‘·ÔsTT‘˚ MTs¡T m+#·T≈£îH˚ ¬øØsY n+<äT˝À ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T eTs=ø£ düyê\T? M{Ïìï+{°˙ n~Û>∑$T+∫q|ü&˚ n+<äT˝À sêDÏ+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. ‘·–q ns¡Ω‘·\THêï... neø±XÊ\T ‘·\T|ü⁄ ‘·&ÉT‘·THêï @+ #˚j·÷\H˚ dü+~>∑Δ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+{À+<ä+fÒ n~ ne>±Vü≤Hê ˝À|üy˚T. ø±ã{Ϻ eTT+<äT

&Éj·÷u…{°dt≈£î >∑T+&Ó yê´<ÛäT\≈£î dü+ã+<Ûä+! Á|ü

‹ dü+e‘·‡s¡+ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ &Éj·÷u…{°dt ô|ò&ÉπswüHé Á|ü|ü+#· &Éj·÷u…{°dt ~H√‘·‡e+ Ä#·]düTÔ+~. n+<äT˝À Á|ü|ü+#· yê´|üÔ &Éj·÷u…{°dt s√>∑T\ø£edüs¡yÓTÆq dü÷#·q*düTÔ+~. Á|ü<Ûëq+>± &Éj·÷u…{°dt s√>∑T\ø£ edüs¡yÓTÆq dü÷#·q*düTÔ+~. Á|ü<Ûëq+>± &Éj·÷u…{°dt yê´~Û ˇø£ Je Á|üÁøÏj·T˝Àì ndüeT‘·T\´‘·>± #ÓbÕŒ*. &Éj·÷u…{°dt ‘√ Ç+ø± nH˚ø£ Ç‘·s¡ yê´<ÛäT\T n+fÒ, >∑T+&Ó Äs√>∑´+, øÏ&ûï\ Äs√>∑´+ e+{Ï$ ≈£L&Ü eTT&çô|≥ºe#·TÃ. nsTT‘˚, &Éj·÷u…{°dt ≈£î >∑T+&Ó yê´~ÛøÏ dü+ã+<Ûä+ e⁄+<ë? nH˚~ |ü]o*+#·+&ç. eTq+ ‹H˚ ÄVü≤s¡+ s¡ø£Ô+˝À >∑÷¢ø√CŸ >± e÷s¡T‘·T+~. BìH˚ wüß>∑sY >± ≈£L&Ü e´eVü≤]kÕÔs¡T. bı≥º yÓqTø£ uÛ≤>∑+˝À e⁄+&˚ bÕHé ÁøÏj·÷dt ‘·–q+‘·>± ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T≈£î+fÒ, ø£+&Ésê\T, *esY \˝Àì ø=e⁄« ø£D≤\T Ä ÇqT‡*Hé qT dü]>± ñ|üjÓ÷–+#·≈£î+&Ü e⁄+fÒ Ä >∑÷¢ø√CŸ s¡ø£Ô+˝ÀH˚ ì\ã&çb˛‘·T+~.X¯ØsêìøÏ ‘·–q+‘· X¯øÏÔ <=s¡ø£<äT. &Éj·÷u…{°dt ø£qTø£ ìj·T+Á‹+#·ø£b˛‘˚, Ä yê´~Û qsê\≈£î, ø£fi¯fl≈£î, øÏø°ï\≈£î, >∑T+&Ó≈£î s¡ø±Ôìï #˚s¡y˚dæ s¡ø£Ô Hêfi≤\≈£î yê´|æ+∫ >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\T, >∑T+&Ó b˛≥T e+{Ï$ ø£*π>˝≤ #˚düTÔ+~.

Bìì n~Û>∑$TùdÔH˚ @ ¬øØs√¢ Á|üy˚•+∫Hê $»j·T+ kÕ~Û+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. ø±e\dæ+<ä˝≤¢ ÄdæøÏÔ, ne>±Vü≤q, ø£èwæ nìï~ >∑Ts¡TÔ+#·T≈£î+fÒ #ê\T. ø√s¡T≈£îqï ñ<√´>∑+˝À #˚]q ‘·sê«‘√, eT]+πø<Ó’Hê \ø£å´+ HÓs¡y˚]q|ü&√ <ëìì ì\u…≥Tºø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü eTs√ ø£èwæ nedüs¡+ n+fÒ ìs¡+‘·s¡ ø£èwæ nH˚~ ñqï|ü&˚ @ HÓ’|ü⁄D´yÓTÆHê n\e&ÉT‘·T+<äqï e÷≥. HÓ’|ü⁄D≤´ìï ã{Ϻ ‘·–q s¡+>±ìï m+#·T≈£î+fÒ Çø£ m|ü&É÷ $»j·T+yÓ’ù| n&ÉTy˚ùd neø±X¯+ m≈£îÿe. ø=+<äs¡T ‘·≈£îÿe ø±\+˝ÀH˚ ñqï‘· kÕúHê\T #˚s¡T≈£î+fÒ eT] ø=+<ä]øÏ J$‘· ø±\yÓTÆHê kÕ<Ûä´+ ø±<äT. MTs¡T Ä ø√eøÏ #Ó+<ä≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ.. düŒwüº‘· HÓ\ø=qï ‘·sê«‘˚ n&ÉT>∑TeTT+<äT≈£î y˚j·T&É+ eT+∫~. ìs¡+‘·s¡ Á|üj·T‘·ï+‘√ @<√ ˇø£ s√E MT J$‘·+ nqT≈£îqï≥T¢>±H˚ eT\T|ü⁄ ‹]>∑T‘·T+~. MT≈£îqï ns¡Ω‘·\T, u˝≤\T, ã\V”≤q‘·\T, neø±XÊ\T, Ä]úø£ k˛ΔeT‘· Çe˙ï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì @ ¬øØs√¢øÏ Á|üy˚•+#ê˝À ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ sêyê* ‘·|üŒ kÕ<Ûä´+ø±ì yê{Ïø√dü+ nqedüs¡+>± düeTj·T+ eè<∏ë #˚j·T≈£L&É<äT. MT bıõwüHéqT n+#·Hê y˚düTø=ì ˇø£kÕ] ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡+fÒ ∫e] es¡≈£L <ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü*. nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdü÷Ô e⁄+&Ü*. n+<äTπø ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚≥|ü&ÉT ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ Ä˝À∫+∫

ìs¡íj·T+ rdüTø√yê* ø=+<äs¡T ñ<√´>∑+˝À Á|üy˚•+∫Hê, ñ<√´>∑ nH˚«wüD˝À e⁄Hêï eTs√yÓ’|ü⁄ Ç‘·s¡ ø√s¡T‡\T #·<äTe⁄‘·T+{≤s¡T. ÄdæøÏÔe⁄+&ç #·~$‘˚ |üπs¢<äT>±˙ ‘·eT ¬ø]j·TsYøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Òø£b˛sTTHê, mes√ #ÓbÕŒs¡H√ Ç˝≤+{Ï |üì#˚ùdyê]πø Ä≥+ø±\T m<äTs¡e⁄‘·T+{≤sTT. düìïVæ≤‘·T\T #ÓbÕŒs¡H√ Ç˝≤+{Ï |üì#˚ùdyê]πø Ä≥+ø±\T m<äTs¡e⁄‘·T+{≤sTT. düìïVæ≤‘·T\T #ÓbÕŒs¡ì @<√ ˇø£ ø√s¡T‡ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. rsê n+<äT˝À |üP]Ô HÓ’|ü⁄D´+ kÕ~Û+#·s¡T. Bìe\¢ |òü*‘·+ ˝Ò<äT. ø±ã{Ϻ @<√ ˇø£ <ëìô|’ |üP]Ô ne>±Vü≤q≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘˚H˚ eTs√ \øå±´ìï ô|≥Tºø√yê*. á dü+<äs¡“¤+>± eTs√ $wüj·T+ ≈£L&Ü >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. ñqï s¡+>∑+˝À sêDÏdü÷ÔH˚ düeTj·T+ <=]ø£q|ü&É˝≤¢ Ç‘·s¡ s¡+>±\|ü≥¢ ≈£L&Ü ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ê*. n˝≤ m+<äT≈£+fÒ m|ü&Ó’Hê n~ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ée#·TÃ. Ç+»˙]+>¥ #·~$ u≤´+øÏ+>¥˝À sêDÏ+∫qyês¡T m+<äs√ ñHêïs¡T. n˝≤π> nedüs¡yÓTÆq|ü&˚ ˇø£ s¡+>∑+˝À neø±XÊ\T ‘·>∑TZ‘·Tqï|ü&ÉT eTs√ s¡+>∑+˝À ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT #·÷|ü>∑*π> kÕeTs¡ú´+ ñ+&Ü*. @ s¡+>∑+˝À Á|üy˚•+∫Hê, m˝≤+{Ï ¬øØsY ÁbÕs¡+_Û+∫Hê ‘·–q HÓ’|ü⁄D´+, ìs¡+‘·s¡ ø£èwæ, nedüs¡eTqï~ >∑T]Ô+#·T≈£î+fÒ $»j·T+ MT<˚.

n+<äyÓTÆq X¯Øsêø£è‹ sêyê\+fÒ..! XÊ

Ø]ø£+>± |ü⁄s¡Twüß\≈£î eTVæ≤fi¯\≈£î ‘˚&Ü e⁄+≥T+~. eTVæ≤fi¯\≈£î yê] X¯Øsêìï eT+∫ ùw|t ˝À e⁄+#˚ ÄVü≤sê\T ø±yê*. ø±ì |ü⁄s¡Twüß\≈£î X¯Øsê\qT ã\+>± e⁄+#˚ ÄVü‰sê\T ø±yê*. ãs¡Te⁄ ‘·π>Z≥+<äT≈£î ÄVü‰sê\T nH˚ø£+. ø±ì eTVæ≤fi¯\≈£î ‘·–q$ ø=ìï e÷Á‘·y˚T. eTVæ≤fi¯\ ÄVü‰s¡+˝À Á|ü<Ûëq+>± ø±e\dæq$ ¬s+&˚ ¬s+&ÉT nì ◊s¡Hé, ø±*¸j·T+. eTVæ≤fi¯\T m{Ϻ|ü]dæú‘·T\˝ÀqT ø±*¸j·T+, ◊s¡Hé ‘·≈£îÿe>± e⁄+&˚ ÄVü‰sê\T ‹qsê<äT. eT] yê] n~Ûø£ ãs¡Te⁄qT ‘·–Zdü÷Ô ◊s¡Hé. ø£*¸j·T+\T n+~+#˚ ÄVü≤sê˝Ò$T{À |ü]o*<ë›+. 1. z{Ÿ‡ ` á ÄVü‰s¡+˝À e÷qdæø£ $\Te\T ≈£L&Ü ô|]π> neø±X¯+ e⁄+~. z{Ÿ‡ ‹+fÒ bı≥º ì+&ÉT‘·T+~. b˛wüø±\T+{≤sTT. ô|ò’ãsY n~Ûø£+ m≈£îÿeùd|ü⁄ ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ÉT>±H˚ e⁄+≥T+~. ø£qTø£ eTs√e÷s¡T ‹Hê\ì|æ+#·<äT. 2. >∑T&ÉT¢ ` eTVæ≤fi¯\ ÁuÒø˘ bòÕdtº ≈£î #ê˝≤ eT+∫$. eT+∫ Áb˛{°qT¢ n~Ûø£+. ø=˝…¢düºsê˝Ÿ e⁄+fÒ ‘·|üŒ eTVæ≤fi¯\T ÁuÒø˘ bòÕdtº ˝À m>¥ ‹q≥+ n|üe<äT›. 3. |ü#·Ãì ≈£Ls¡>±j·T\T ` ã#·Ã*≈£Ls¡, Áãø√ÿ*, ‘√≥≈£Ls¡, yÓT+‹≈£Ls¡ e+{Ï$ eTVæ≤fi¯\≈£î ø±e\dæq ◊s¡Hé n+~kÕÔsTT. ôV≤yÓ÷>√¢_Hé øö+{Ÿ ô|s¡T>∑T‘·T+~. πø\Ø\T ˝Òì |”#·T u≤>± n_Ûdü÷Ô+~. ãs¡Te⁄ ‘·>±Z\+fÒ Ç~ eT+∫ ∫{≤ÿ. 4. yÓqï rdæq bÕ\T ` eTVæ≤fi¯ X¯Øs¡+˝À ‘·–q ø±*¸j·T+ e⁄+&Ü\+fÒ Á|ü‹s√p ˇø£ >±¢ôd&ÉT bÕ\T ‘ê>±*‡+<˚. 40 dü+e‘·‡sê\ô|’q yê] meTTø£\T Äs¡T>∑T<ä\ #·÷|ü≈£î+&Ü e⁄+{≤sTT. yÓqï rdæq bÕ\T e÷Á‘·y˚T ñ<äj·T+ , kÕj·T+Á‘·+ ‘ê>∑+&ç. eT+∫ b˛wüø±\T, ø£&ÉT|ü⁄ ì+&É≥+ e⁄+&ÉT+~. n<˚ $<Ûä+>± ‘·≈£îÿe ø=e⁄«ø£\ bÕ\T ñ‘·Œ‘·TÔ\T @yÓ’Hê düπs ‹qe#·TÃ. 5. Ĭs+CŸ, ÁkÕºu…ÁØ, ≈£Ls¡>±j·T\T ` πøs¡≥T¢, ;{Ÿ s¡÷{Ÿ, Ĭs+CŸ e+{Ï$ ◊s¡Hé n~Ûø£+>± ÄVü≤sê\T. M{Ïì ‘·|üŒì dü]>± MT yÓTq÷˝À e⁄+#·+&ç. . #˚|ü\T ` d” |òæwt ‘·|üŒì dü]>± ‹Hê*. Bì˝À ˇy˚T>± 3bòÕ´{° j·÷dæ&ÉT¢ e⁄+{≤sTT. ø=e⁄« ˝Òì ÄVü≤s¡+. yÓTs¡ùd #·s¡à+, ì>∑ ì>∑˝≤&˚ E≥Tº #˚|ü ÄVü≤sêìøÏ n<äq|ü⁄ Äø£s¡¸D\T.


ãT<Ûäyês¡+ 4, »qe] 2012

H˚{Ï qT+∫ |æ+#Û·q¢ |ü+|æD° ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‹s¡TeT\–] ¬s$q÷´ |ü]~Û˝À H˚{Ï qT+∫ |æ+#Û·q¢ |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‹s¡TeT\–] ‘·Vü≤o˝≤›sY s¡e÷<˚$ ‘Ó*bÕs¡T. |æ+#Û·q¢ |ü+|æD° πø+Á<ë\T uÀsTTHé|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·T+, eT&éb˛s¡Tº ø£eT÷´ì{°Vü‰˝Ÿ, ‹s¡TeT\–] >±+BÛ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ, u§˝≤¢s¡+˝Àì ã+>±¢ HÓ+ãsY`15˝À |æ+#Û·HéqT |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |æ+#Û·Hé<ës¡T\T düeT´eTq+ bÕ{Ï+∫ |æ+#Û·qT¢ rdüTø√yê\ì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

H˚&ÉT õ˝≤¢kÕúsTT yê©u≤˝Ÿ »≥Tº m+|æø£

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê* s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ LRiLigSlLi²ïT…, ÇÁƒ«sª«sLji 3i(düTes¡íyês¡Ô)Mc BLiμj…LRi ÇÁÌÁúxms˳ÏÁ μy*LS @μ³j…gRi μj…gRiV‡Á²R…VÌÁV ª«s¿Á[è xmsLiÈÁÌÁ\|ms \lLi»R½VÌÁNRPV xmspLjiò @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLRiV „s.ZaP[uyúμj… xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ aSÅÁÌÁ @μ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV A®μ…[bPLi¿yLRiV. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi ƒy²R…V A¸R…Vƒ«s

\lLi»R½VÌÁNRPV @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ @μ³j…NSLji¬s NRPÛÍÁNíRPLRiV A®μ…[bPLi¿yLRiV. x¤¦¦¦ÇØõ »yLi²yÍÜ[¬s BLiμj…LRiÇÁÌÁúxms˳ÏÁ xms´R…NRPLi úNTPLiμR… ®ªsVV»R½òLi 17 ËýØNRPVÌÁÍÜ[ 6 ËÜ[LRiVÌÁV ®ªs[¸R…VgS @LiμR…VÍÜ[ lLiLi²T…LiÉÓÁÍÜ[ xmsoxtsQäÌÁLigS ¬dsLRiVLSgS ª«sVL][

ª«sVLi¿yÌÁs ª«sVLi²R…ÌÁLiÍÜ[ x¤¦¦¦ÇÁõ »yLi²yÍÜ[¬s BLiμj…LRiÇÁÌÁúxms˳ÏÁ xms´R…NRPLi úNTPLiμR… Fs{qs=, Fs{qís ÌÁ ˳ÏÁWª«sVÍýÜ[ ¿Á[xmsÉíÓÁƒ«s xmsƒ«sVÌÁƒ«sV A¸R…Vƒ«s xmsLRiù®ªs[OTPQLi¿yLRiV. ËÜ[LRiVËت«soÌÁ, ¬dsÉÓÁ ÌÁ˳ÏÁù»R½, ú²T…£ms BLjilgi[xtsQƒ±s, xmsLiÈÁÌÁV, B»R½LRi xqsª«sVxqsùÌÁ\|ms \lLi»R½ÌÁƒ«sV @²T…gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPVƒyõLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS NRPÛÍÁNíRPLRiV ª«sWÉýزR…V»R½W BLiμj…LRiÇÁÌÁúxms˳ÏÁ ÌÁÕôÁμyLRiVÌÁLiμR…LjiNTP »R½xmsö¬sxqsLjigS ú²T…£ms xmsLjiNRPLSÌÁƒ«sV @LiμR…ÛÇÁ[¸R…WÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s @μ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV A®μ…[bPLi¿yLRiV. BLiμj…LRiÇÁÌÁúxms˳ÏÁ xms´R…NRPLi NTPLiμR… }qsμyù¬sNTP ¹¸…WgRiùLigS ¿RÁμR…Vƒ«sV¿Á[zqsƒ«s ˳ÏÁWª«sVVÌÁÍÜ[ G LRiNRP\®ªsVƒ«s xmsLiÈÁÌÁV ®ªs[¸R…WÌÁƒ«sõ „sxtsQ¸R…W¬sõ ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[}qsLiμR…VNRPV ª«sùª«sry¸R…V , Dμyùƒ«sª«sƒ«s, ÀÁƒ«sõ ¬dsÉÓÁ FyLRiVμR…ÌÁ, ²y*ª«sW aSÅÁ @μ³j…NSLRiVÌÁV @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s @μ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV A¸R…Vƒ«s A®μ…[bPLi¿yLRiV. BLiμj…LRiúxms˳ÏÁ úNTPLiμR… @Õ³Áª«sXμôj… ¿Á[zqsƒ«s ˳ÏÁWª«sVVÌÁ ª«sVÉíÓÁ ƒ«sª«sVWƒyÌÁV xmsLkiOTPQLiÀÁ GG xmsLiÈÁÌÁÌÁNRPV ˳ÏÁW„sV @ƒ«sVgRiVßáLigS DLiÈÁVLiμR…¬s „sxtsQ¸R…W¬sõ

ª«sVW²T…LiÉÓÁÍÜ[ »R½NRPV䪫s ¬dsLRiV LSª«s²R…Li»][ BLiμR…VNRPV zqsLigRiÍÞ }mnsÇÞ ®ªsWÈÁL`i @ª«sVlLi[èLiμR…VNRPV @ƒ«sVª«sV¼½Li¿yÌÁ¬s ²y*ª«sW Fszms²T… NRPÛÍÁNíRPLRiVƒ«sV N][LRigS NRPÛÍÁNíRPLRiV ryƒ«sVNRPWÌÁLigS xqsöLiμj…xqsWò BLiμR…VNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s\|mnsÍÞ ƒ«sV »R½ƒ«s ª«sμôR…NRPV xmsLiFyÌÁ¬s Fszms²T…¬s A®μ…[bPLi¿yLRiV. NRPLRiVª«so xmsLjizqós»R½VÌÁ μR…Xuíyù »R½ª«sVNRPV DFyμ³j…¥¦¦¦„dsV xmsƒ«sVÌÁV NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s @NRPä²T…NTP ¿Á[LRiVNRPVƒ«sõ ‡ÁLi²R…ÛÍÁ[ª«sVWLRiV úgSª«sVxqósVÌÁV NRPÛÍÁNíRPLRiVƒ«sV N][LRigS , NRPÛÍÁNíRPLRiV xqsöLiμj…xqsWò ªyLRiLiL][ÇÁÙÍýÜ[ xmsƒ«sVÌÁV úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yÌÁ¬s ª«sVLi²R…ÌÁ úxms¾»½[ùNRP @μ³j…NSLji FsLizms²T…J ƒ«sV A®μ…[bPLi¿yLRiV. Fs{qs=, Fs{qísÌÁZNP[ NSNRP ÕÁzqsÌÁNRPV NRPW²y xmsƒ«sVÌÁV NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s A®μ…[bPLi¿yLRiV. x¤¦¦¦ÇØõ »yLi²yÍÜ[¬s ª«sVV»R½ùLi úgRiWxmsoNRPV ¿ÁLiμj…ƒ«s NRPWÖdÁÌÁV xms¬s¿Á[xqsVòƒ«sõ úFyLi»y¬sõ xqsLiμR…Lji+LiÀÁ ªyLji xqsª«sVxqsùÌÁƒ«sV @²T…gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPVƒyõLRiV. xmsƒ«sVÌÁNRPV Dxms¹¸…WgjiLi¿Á[ xmsLjiNRPLSÌÁƒ«sV , ¬dsÉÓÁ ª«sxqs¼½¬s NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s NRPÛÍÁNíRPLRiVƒ«sV ªyLRiV N][LRigS BLiμR…VNRPV ryƒ«sNRPWÌÁLigS xqsöLiμj…Li¿yLRiV. NRPWÖdÁ

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢kÕúsTT yê©u≤˝Ÿ »≥Tº m+|æø£ H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ yê©u≤˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù s¡$ø±+‘Y¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ñ|üŒ˝Ÿ eTTì‡|ü˝Ÿ ùdº&çj·T+˝À ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ m+|æø£\T ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘êj·THêïs¡T. $esê\≈£î õ˝≤¢ k˛ŒsYº‡ ÇHé#Ûê]® s¡y˚TXŸ¬s&ç¶, 9346984505 HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

H˚&ÉT π>j·T s¡#·sTT‘· dæHê¬s 50e |ü⁄{Ϻqs√E y˚&ÉTø£\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): C≤„q|”sƒY nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· &Ü.dæ.Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T dæ˙ π>j·T s¡#·sTT‘·>± ‘·q Á|ükÕúHêìï ÁbÕs¡+_Û+∫ ìqï{ÏøÏ (k˛eTyêsêìøÏ) 50 @fi¯ó¢ |üPs¡Ôj·÷´sTT. á dü+<äs¡“¤+>± øÏHÓïs¡ ÄsYº ~∏j˚T≥sY Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À ªdæHê¬s π>j·T s¡#·sTT‘·>± 50e |ü⁄{Ϻqs√Eμ y˚&ÉTø£\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T.

9 qT+∫ eTs¡eT>±Z\ô|’ •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì ìs¡T<√´>∑ j·TTer, j·TTe≈£î\≈£î áHÓ\ 9 qT+∫ Äغd” Áø±dts√&ÉT¶˝Àì eTs¡eT>±Z\ ùdyê πø+Á<ä+˝À eTs¡eT>±Z\ô|’ •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ eTs¡eT>±Z\ ùdyê πø+Á<ä+ ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY |æ.•eHêïsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. ◊<äe ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡Tí˝…’, 18 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ 30 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT>∑\ yês¡T ns¡TΩ\Hêïs¡T. á •ø£åD HÓ\ s√E\bÕ≥T ñ+≥T+<äì ÄdüøÏÔ >∑\yês¡T |ò”E Äs¡Te+<ä\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. •ø£åD nq+‘·s¡+ ñ|üø±s¡ y˚‘·q+>± Á|üuÛÑT‘·«+ 1500 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Çe«qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ñbÕ~Û neø±XÊ\T ≈£L&Ü ø£*Œ+#·qTqï≥T¢, Bìì ìs¡T<√´>∑T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. eT]ìï $esê\≈£î 040`27627885˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

18 qT+∫ 24 es¡≈£î Äj·TTπs«<ä y˚Tfi≤ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): neTè‘·+ Äj·TTπs«<ä yÓ’<ä´, Äs√>∑´ e÷dü|üÁ‹ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 18 qT+∫ 24 es¡≈£î Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY˝Àì {°{°&û ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À Äj·TTπs«<ä y˚Tfi≤qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ neTè‘·+ m&ç≥sY düTÁãVü≤àD´+ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Tfi≤˝À eT÷*ø£\T, Wwü<Ûä yÓTTø£ÿ\ Á|ü<äs¡Ùq, yÓTTø£ÿ\ ù|s¡T¢, yê{Ï ñ|üjÓ÷>±\T, Äj·TTπs«<ä $<ä´ yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡Ùq, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Á|ü<äs¡Ùq\T ñ+{≤j·THêïs¡T.

H˚&ÉT ª$Áb˛μ ø±´+|üdt ôd˝…ø£åHé‡ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): $Áb˛ dü+düú˝À ;|”z ñ<√´>±\ ø√dü+ H˚&ÉT ~˝ŸdüTUŸq>∑sY ªH√ãT˝Ÿ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À $Áb˛, l<ÛäsY d”d”á dü+j·TTø±Ô<Ûä«s¡´+˝À ø±´+|üdt Á&Ó’yé ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Hêsêj·TD>∑÷&É ªl<ÛäsY d”d”áμ dü+düú Á|æì‡bÕ˝Ÿ sê»X‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 8:30 qT+∫ á Á&Ó’yé kÕ>∑T‘·T+<äì, @<˚ì &çÁ^, |”J ø√s¡T‡ ∫e] dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·Tqïyês¡T (m+d”@, m+;@ yês¡T ø±≈£î+&Ü) á Á&Ó’yé˝À bÕ˝§Zqe#·TÃ. eT]ìï $esê\≈£î 9393971616, 9393981616 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

lLi[ÈÁVƒ«sV 100 LRiWFy¸R…VÌÁƒ«sVLi²T… 120 LRiWFy¸R…VÌÁNRPV |msLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s, C „sμ³R…LigS ¿ÁÖýÁLixmsoÌÁV ÇÁLjilgi[ÍØ ¿RÁW²yÌÁ¬s ²y*ª«sW @μ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV NRPÛÍÁNíRPLRiV A®μ…[bPLi¿yLRiV. ‡ÁLi²R…ÛÍÁ[ª«sVWLRiV , ALRiVÈýÁ xmsLjixqsLRi úgSª«sWÍýÜ[ ª«sVLiÀÁ¬dsÉÓÁ FsμôR…²T… ¼d½úª«sLigS DLiμR…¬s xmsÌÁVª«soLRiV NRPÛÍÁNíRPLRiV μR…XztísQNTP ¼d½xqsVNRPVLSgS ª«sVLiÀÁ¬dsÉÓÁ xqsª«sV xqsùƒ«sV ¼d½lLi[èLiμR…VNRPV »R½gjiƒ«s ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªy ÌÁ¬s AL`i²R…‡ýÁVùxms£qs ²T…B ¬s NRPÛÍÁNíRPLRiV A®μ…[bPLi ¿yLRiV. úgSª«sVLiÍÜ[ lLi[xtsQƒ±s ²U…ÌÁL`i NTPL][zqsƒ±sÍÜ[ ¬dsÉÓÁ¬s NRPÖÁzms @ª«sVVø»R½Vƒyõ²R…¬s , ²U…ÌÁL`i\|ms ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s xmsÌÁVª«soLRiV úgSª«sVxqsVòÌÁV zmnsLSùμR…V ¿Á[¸R…VgS, ²U…ÌÁL`iƒ«sV ®ªsLiÈÁ®ƒs[ ª«sWLSè ÌÁ¬s »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLRiVƒ«sV A®μ…[bPLi¿yLRiV. ¿ÁƒyõlLi²ïT… gRiW²R… ƒ«sVLi²T… ‡ÁLi²R…ÛÍÁ[ª«sVWLRiV ª«sLRiNRPV L][²ïR…VNRPV ª«sVLRiª«sVø»R½VòÌÁV gS„sLi¿yÌÁ¬s úgSxqósVÌÁV NRPÛÍÁNíRPLRiV ƒ«sV N][LRigS xmsƒ«sVÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s úxms¼½FyμR…ƒ«sÌÁV xmsLiFyÌÁ¬s xmsLi¿y¸R…V¼d½LSÇÞ aSÅÁ FsB¬s A®μ…[bPLi¿yLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi ‡ÁLi²R…ÛÍÁ[ ª«sVWLRiVÍÜ[¬s zqsFsÍÞ²T…zms NTPLiμR… @Õ³Áª«sXμôj… ¿Á[zqsƒ«s ¸R…WμR…ª«sVøNRPV ¿ÁLiμj…ƒ«s ª«sW„sV²T… »][ÈÁƒ«sV NRPÛÍÁNíRPLRiV xqsLiμR…Lji+LiÀÁ ª«sW„sV²T… xmsLi²ýR… ª«sWlLiä ÉÓÁLig`i xqsμR…VFy¸R…VLi\|ms @²T…gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPVƒyõLRiV. BLiμj…LRi ÇÁÌÁúxms˳ÏÁ NTPLiμR… ª«sVLi²R…ÌÁLiÍÜ[¬s ‡ÁLi²R…ÛÍÁ[ ª«sVWLRiV, μy»`½xmsÖýÁ, ¿ÁƒyõlLi²ïT…gRiW®²…Li, ƒ¯[ª«sVVÌÁ úgSª«sWÍýÜ[ BLiμj…LRi ÇÁÌÁúxms˳ÏÁ xms´R…NS¬sõ ¿Á[xmsÈíÁ ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s , C xms´R…NRPLi NTPLiμR… ®ªsVV»R½òLi 2330 FsNRPLSÌÁƒ«sV @Õ³Áª«sXμôj… ¿Á[¸R…Vƒ«sVƒ«sõÈýÁV ²y*ª«sW Fszms²T… „sxtñsvª«sLôRiƒ±s ¾»½ÖÁFyLRiV. @®μ…[ „sμ³R…LigS ÇØFyÍÞ ÍÜ[¬s zqsFsÍÞ²T…zms NTPLiμR… ®ªs[zqsƒ«s 5 ËÜ[L`i®ªsÍÞ= NRPV 3.25 ÌÁORPQÌÁ»][ „sμR…Vùμôk…NRPLRißá xmsƒ«sVÌÁV NRPW²y xmspLjiò ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. x¤¦¦¦ÇØõ »yLi²yÍÜ[ ®ªsVV»R½òLi 62 ª«sVLiμj… Fs{qs=, Fs{qís \lLi»R½VÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s 169 FsNRPLSÌÁ ˳ÏÁW„sV¬s 12 ËýØNRPVÌÁVgS „s˳ÏÁÑÁLiÀÁ BLiμj…LRi ÇÁÌÁúxms˳ÏÁ NTPLiμR… @Õ³Áª«sXμôj… ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ª«sVLi¿yÌÁ ª«sVLi²R…ÌÁ úxms¾»½[ùNRP @μ³j…NSLji aSª«sVWùÍÞ ÇØNRPËÞ, »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLRiV ‡ÁÌÁLSLi, AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs ²T…B „sÇÁ¸R…VÌÁOTPQQø, FsLizms²T…J ÛÇÁ.xqsVª«sV¼½, ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ @μ³j…NSLji Íت«sßáù, xmsaRPV xqsLiª«sLôRiNRP aSÅÁ @μ³j…NSLji ²yNíRPL`i ª«sƒ«sÇÁ, ²y*ª«sW FszmsJ ¼½LRiVxms¼½¿yLki »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

sêJyé dü«>∑èVü≤ ù|s¡T‘√ eTT+#ês¡T \_Δ<ës¡T\ Äy˚<äq k˛e÷õ>∑÷&É, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ yê]øÏ Ç+{Ï ø£\qT HÓs¡y˚s¡TkÕÔeTì sêJyé dü«>∑èVü≤ ù|s¡T‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eTqT ì+&Ü eTT+∫+<äì \_›<ës¡T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÄHê{Ï <Ûäs¡\‘√ ì$T‘·Ô+˝Ò≈£î+&Ü edü÷\T #˚j·T&É+‘√bÕ≥T ìs¡«Vü≤D #êØ®\T ù|]≥ n~Ûø±s¡T\T Çã“+<äT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. #·+<Ûëq>∑sY˝Àì ªÄs¡+uÛÑ sêJyé dü«>∑èVü≤ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHéμ n<Ûä«s¡´+˝À |ü\Te⁄s¡T \_›<ës¡T\T, sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T eT+>∑fi¯yês¡+ k˛e÷õ>∑÷&É˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ôV’≤<äsêu≤<ä˝À kı+‘· Ç\T¢ ñ+&˚ neø±X¯+ e∫Ã+<äì Äq+<ä+‘√ $TsƒêsTT\T |ü+#·T≈£îHêïeTì, Ä dü+‘√wü+ Ä$¬s’b˛sTT #êe˝Òø£, ã‘·Tø£˝Òø£ ã‘·Tø°&ÉTdüTÔHêïeTì sêeTø£èwüí nH˚ \_›<ës¡T&ÉT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. b˛düº˝Ÿ XÊK˝À ñ<√´>∑+ #˚dü÷Ô Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü<äM$s¡eTD bı+~,

e#˚à ô|q¸Hé‘√ n|ü⁄Œ\T #Ó*¢+#·˝Òø£, Ç\T¢ >∑&Éeø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. eTs√ \_›<ës¡T&ÉT eTTHêï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ÉãT“ #Ó*¢+∫q ‘êeTT dü+ã+~Û‘· ◊@mdt n~Ûø±] e<䛬øfi‚Ô ‘·eTô|’ ìs¡+≈£îX¯+>± e´eVü≤]+#ês¡Hêïs¡T. #·+<ëq>∑sY˝À Çfi¯ó¢ ø£{ϺHê yÓfi‚¢+<äT≈£î <ë]˝Ò<äHêïs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\T ‘·eTqT Ä<äTø√yê\ì $»„|æÔ#˚XÊs¡T. Äs¡+uÛÑ sêJyé dü«>∑èVü≤ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT uÛ≤düÿsY düuÛÑ≈£î n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ê>± ‘Ósêdü H˚‘· ÁXÊeDY, uÛ≤»bÕ H˚‘· eT˝≤¢¬s&ç¶, d”|”m+ H˚‘· Áoìyêdt, ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘· •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T \_Δ<ës¡T\≈£î <ÛÓ’s¡´+ #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À n+‘ê n$˙‹ eTj·T+>± ‘·j·÷¬s’+<äHêïs¡T. n$˙‹ì ìs¡÷à*+#ê*‡q Á|üuÛÑT‘·«y˚T Ä |üì#˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêJyé dü«>∑èVü≤ u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+ »]π><ëø± bÕغ\T ‘√&ÉT>± ñ+{≤j·Tì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 4, »qe] 2012

H˚&ÉT, πs|ü⁄ ‘êCŸø£ècÕí˝À dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): >√¢ã˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt |òæJwæj·THé‡ Ä|òt Ç+&çj·THé Ä]»Hé(>±´|æj·÷) dü<ädüT‡ H˚&ÉT, πs|ü⁄ ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝Àì ‘êCŸø£ècÕí Vü≤√≥˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. $<˚XÊ˝À¢ ùde\+~düTÔqï Ç+&çj·THé Ä]»Hé |òæJwæj·TqT¢ Ç+<äT˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. ªnb˛˝Àμ #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY Á|ü‘ê|t dæ.¬s&ç¶ #ÛÓ’s¡àHé>± e´eVü≤]+#˚ á dü<ädüT‡˝À $<˚o e´eVü‰sê\ XÊKeT+Á‹ yêsTT˝≤sY s¡$, j·T÷mdt ø±q‡˝Ò{Ÿ »qs¡˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é ø±´~∏]Hé <∏äHêì bÕ˝§Z+{≤s¡ì dü<ädüT‡ ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ &Üø£ºsY s¡y˚Twt yÓTVü≤‘ê ‘Ó*bÕs¡T.

6 qT+∫ #Ódt {ÀØï\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): »qe] 6 qT+∫ 8e ‘˚B es¡≈£î ôd’ãsY #Ódt nø±&ÉMT ¬s+&ÉT #Ódt {ÀØï\qT ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. 6 qT+∫ 8 es¡≈£î πsf…&é Áø°&Üø±s¡T\≈£î, 7,8 ‘˚B˝À¢ nHéπsf…&é Áø°&Üø±s¡T\≈£î E>¥ e÷+>∑sY‡ yêsê+‘·+ {ÀØïì ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. $esê\≈£î ôd’ãsY #Ódt nø±&É MTì 040`40131669,9959988766 HÓ+ãs¡¢˝˝À dü+Á|ü~+#ê*.

ªÄ<ÛësYμ‘√ Á|üjÓ÷»Hê\T n~Ûø£+

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<ÛësY ø±s¡T¶ e\¢ ãVüQ\ Á|üj˚T»Hê\T ø£\T>∑T‘êj·Tì, Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Ä<ÛësY ø±s¡T¶qT rdüTø√yê\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\+˝Àì uÖs¡+ù|{Ÿ, >±–˝≤¢|üPsY Á>±e÷\˝À Ä<ÛësY ø±s¡T¶ ôd+≥s¡¢qT eT+>∑fi¯yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<ÛësY ø±s¡T¶ e\¢ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|≥ºq dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT bı+<ä&ÜìøÏ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. Á^Hé ø±s¡T¶ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Bìì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqïyês¡T Ä<ÛësY ø±s¡T¶qT bı+<ë\q ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÖs¡+ù|≥ e÷J düs¡Œ+#Y Mπswü+ >ö&é, á.z. ñX¯, Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] $»j·T \øÏåà, dæ+–˝Ÿ $+&√ #ÛÓ’s¡àHé u…+ã&ç eT˝≤¢¬s&ç¶, e÷J m+|”{°d” e÷<äe ¬s&ç¶, $T<ä›\ u≤˝Ÿ¬s&ç¶, sêeTT>ö&é, qπs+<äs¡, j·÷~¬s&ç¶, u≤˝Ÿ ¬s&ç¶, düTuÛ≤wt sêe⁄, eT<ÛäTdüT<ÛäHé ¬s&ç¶, u≤\øÏwüHé, e÷J ñ|üdüs¡Œ+#Y <ÛëeTdt ¬s&ç¶, #Ó${Ï u≤˝Ÿ sêE, u≤˝ŸsêE, q]‡+Vü≤>ö&é, á.z qs¡Vü≤], _˝Ÿ ø£˝…ø£ºsY uÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ<ä´eT+‘√H˚ bÕغ˝À >∑T]Ô+|ü⁄ #·+<ëq>∑sY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº b˛sê≥+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D yê~ bısê≥+ #˚j·÷\ì X‚]*+>∑+|ü*¢ ‘Ósêdü ø£˙«qsY ø√+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + ˝Àì 114 #·+<ëq>∑sY &ç$»Hé ‘Ósêdü ø£˙«qsY>± yÓT\+ø° lìyêdt>ö&éqT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø£ì«qsY X¯+ø£sY>ö&é, ìj·T$T+#ês¡T. bÕغ n_Ûeè~Δø√dü+ bÕ≥T|ü&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡T≈£îÿ>± bÕ˝§Zqï Á|ü‹ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ‘Ósêdü bÕغ˝À e⁄qï‘· kÕúq+ ø£*Œ+#·&É+ ø±j·TeTHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì #·+<ëq>∑sY, X‚]*+>∑+|ü*¢, Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ, >∑∫ÃuÖ*¢, ôV’≤<äsêu≤<é, $y˚ø±q+<äq>∑sY ÁbÕ+‘ê\˝À¢ Äj·÷ &ç$»q¢ ø£˙«qs¡T¢ bÕغ n_Ûeè~Δ ø√dü+ bÕ≥T|ü&É\ì X¯+ø£sY>ö&é dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·÷<ä–] j·÷<äyé, dü+>±¬s&ç¶, lìyêdt>ö&é, kÕ«$T, nXÀø˘\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ø£˝…ø£ºsY≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|æq {°mHéJy√ H˚‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤Á<ëu≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Áoq≥sê»Hé >∑T˝≤®sY≈£î 2012 q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó*j·TCÒj·T&ÜìøÏ ôV’≤Á<ëu≤<é {°mHéJy√ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å`ø±s¡´<äs¡TÙ\T myéT_. ø£èwüíj·÷<äyé, myéT.Vü≤]u≤\ Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø£\dæ u§πø\T Ç#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤Á<ëu≤<é õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ neT\T˝À {°mHéJy√\T, õ˝≤¢ ñ<√´>∑T\+<äs¡T ø£˝…ø£ºsY >±] Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î |üì#˚kÕÔeTì, õ˝≤¢qT Á|ü>∑‹|ü<∏ä+˝À eTT+<äT+#˚ Áø£eT+˝À ø£èwæ#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY>±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ {°mHéJy√ düuÛÑT´\≈£î ñ<√´>∑T\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ<√´>∑T\ Hê´j·TyÓTÆq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫ yê]øÏ ‘·>∑THê´j·T+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰$T Ç#êÃs¡T.

sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ˝À eT+∫˙{Ï ø£HÓø£åHé Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚dæq d”|”◊ Hêj·T≈£î\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ˝Àì Á|ü‹ u≤¢ø˘≈£î eT+∫˙{Ï ø£HÓø£åHé Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ d”|”◊ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î, s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢ Vü≤Öõ+>¥ y˚TH˚»sY≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ $qr|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± d”|”◊ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#·ø£ b˛e&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, Á&Ó’H˚J bı+–bıs¡T¢ ‘·THêï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yês¡T ø£s¡TyÓ’j·÷´s¡ì eTTK´+>± Á‘ê>∑T˙s¡T $wüj·T+˝À nÁø£e÷\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. ˙{Ï _\T¢\T #Ó*¢+#·˝Ò<äì ˙{Ï düs¡|òüsêqT Ä|æy˚j·T&É+ e\¢ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+{≤s¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ˝À yÓTT‘·Ô+ 54 u≤¢≈£î\T ñHêïsTT. á 54 u≤¢≈£î\≈£î πøe\+ ˇπø dü+|ü⁄Œ <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê ø±e&É+‘√ _\T¢\T #Ó*¢+#·&É+˝À rÁe neø£‘·eø£\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Á|ü‹ u≤¢ø˘≈£î ˙{Ï ø£HÓø£åHé Ç∫à _\T¢\qT H˚s¡T>± edü÷\T #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. Bìe\¢ yê≥sY uÀs¡T¶ ø±sê´˝j·÷ìøÏ Á|ü‹ HÓ\ _\T¢\T ekÕÔsTT, _\T¢\˝À m˝≤+{Ï neø£‘·e≈£î\T, n$˙‹ »s¡>∑≈£î+&Ü ìyê]+#· e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø˝≤¢eTì d”|”◊ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊ Hêj·T≈£î\T @düTs¡‘·ï+, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY d”|”◊ ø±s¡´<ä]Ù J.◊\j·T´, e÷J øöì‡\sY es¡eTà, qs¡‡j·T´, Msê¬s&ç¶, sêeTT\T ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡T.

yÓ’mdt.»>∑Hé ìs¡íj·÷ìï kÕ«>∑‹düTÔHêï+ >∑∫ÃuÖ*¢, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ|ü mìïø£\ô|’ yÓ’mdt.»>∑Hé ìs¡íj·÷ìï kÕ«>∑‹düTÔqeTì {ÏÄsYdæ|æ sêÁwüºÁ|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ù|s=ÿHêïs¡T. sêqTqï XÊdüqdüuÛÑ ñô|ìïø£\˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Äøå±+ø£å≈£î Á|ü‹ø£>± sêJHêe÷ #˚dæq XÊdüqdüuÛÑT´\ kÕúHê\˝À b˛{Ï ô|{ϺuÀeTì yÓ’mdt.»>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ‘Ó\+>±D ø√{≤¢~ Á|ü»\ #ê]Á‘êø£<ébÕ<∏ë´ì >ös¡$+#·&É+ kÕ«>∑rdüTÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n~ø±s¡ <ëVü≤eTT‘√ nHÓ’‹ø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É≥y˚T H˚{Ï sê»ø°j·TeTì Á|ü»\T ndüVæ≤´+#·T≈£î+≥Tqï |ü]dæú‘·T˝À¢ yÓ’mdt. »>∑Hé Á|üø£≥q Á|ü»\‘√ $XÊ«dü |ü⁄qs¡T<ä›s¡q≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì $Áø£yéT ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

d”.m+qT ø£*dæq |ü⁄bÕŒ\ uÛ≤düÿsY ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): 2012 q÷‘·q dü+e‘·‡sêìï |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì VüQ´eTHé ¬s’{Ÿ‡ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é &Ó’¬sø£ºsY |ü⁄bÕŒ\ uÛ≤düÿsY k˛eTyês¡+ Ä+Á<Ûä Á|ü<Û˚XŸ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì Äj·Tq ø±´+|t ø±sê´\j· T +˝À |üP\ u§πøqT Ç∫à q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À eT˝Ò¢wt >ö&é, u≤\|üŒ, ã\sê+ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt $|òü\+

$Tj·÷|üPsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì X‚]*+>∑+ |ü*¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ {°&û|” Ç+#êØ® eTTe« dü‘·´Hêsêj·TD Äs√|æ+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ #·+<ëq>∑sY &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì $Tj·÷|üPsY, $˝Òõ, ∫s¡+J$q>∑sY, Á|ü>∑‹ mHéπø¢yé, e&Ó¶s¡ãdæÔ, q÷´ø±\˙, \ø°åàq]‡+Vü≤à q>∑sY, ãd”Ô\˝À {°&û|” Á|üC≤ #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á j·÷Á‘· dü+<äs¡“¤+>± {°&û|” H˚‘·\≈£î kÕúìø£ Á|ü»\T düeTdü´\‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. kÕúì≈£+>± Á|ü<Ûëq+>± Á&ÓH˚õ, bÕ]X¯ó<Ûä´ düeTdü´\T rÁe+>± ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± Á‘ê>∑T˙s¡T, Ç+{Ïq+ãsY\T, πswüHéø±s¡T¶\T, s√&ÉT¢, M~ÛBbÕ\T yÓTT<ä\>∑T düeTdü´\T ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± n+&ÉsYÁ>ö+&é, Á&ÓH˚J e´edüú ndüúe´düú+>± ‘·j·÷¬s’+<äì, bÕ]X¯ó<Ûä´+ düÁø£eT+>±˝Òø£ á ÁbÕ+‘ê˝À¢ rÁe n|ü]X¯óÁuÛÑ‘· HÓ\ø=ì ñ+<äì ø±\˙yêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤|ò”CŸù|≥ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nq«sYwüØ|òt, ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n<Ûä´≈£åî\T ã+&Ü], eTùV≤+<äsY eTT~sêCŸ, yÓ+ø£fÒXŸu≤ãT, <=+‘· X‚KsY, yÓ÷Vü≤HésêCŸ eTT~sêCŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫s¡+J$øÏ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|æq ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T $Tj·÷|ü⁄sY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø±+Áπ>dt Hêj·T≈£î\T, $Tj·÷|üPsY ∫s¡+J$ n_Ûe÷q dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T düyÓTà≥ Á|ükÕ<é, eT+>∑fi¯yês¡+ ∫s¡+J$ ìyêdü+˝À Äj·TqqT ø£*dæ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. düyÓTà≥ Á|ükÕ<é, ∫s¡+J$øÏ |üP\uÀπøqT n+<äCÒdæ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düyÓTà≥ Á|ükÕ<éqT, ∫s¡+J$ n_Ûq+~+#ês¡T.

‘Ós¡ô|’øÏ ª¬s+&ÉT õ˝≤¢\Tμ (yÓTT<ä{Ïù|õ ‘·s¡TyêsTT) á ¬s+&ÉT Á|ü‹bÕ<äq\≈£î ≈£L&Ü kÕq÷≈£L\+>± düŒ+~+#· ˝Ò<äì $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. eTs¡T>∑Tq |ü&çq &ûd”d” mìïø£: õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt n<Ûä´ø£å |ü<ä$ì ‘·eT esêZìøÏ #Ó+~q H˚‘·πø <äøÏÿ+#·Tø√yê\ì ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT˝À¢ì ¬s+&ÉTesêZ\T rÁe+>± Á|üj·T‹ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç{°e\ ø±\+˝À õ˝≤¢˝À &ûd”d” mìïø£ n+X¯+ $yê<ëdüŒ<ä+ ø±e&É+‘√... |”d”d” N|òt u§‘·‡, d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏ Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ ‘êC≤>± õ˝≤¢qT ¬s+&ÉT $uÛ≤>±\T>± #˚j·÷\H˚ Á|ü‹bÕ<äq‘√ &ûd”d” mìïø£ eTs¡T>∑Tq |ü&ç+~. >∑‘·+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ es¡Z+ md”‡ kÕe÷»øÏ esêZìï eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ã, &ûd”d” |ü<ä$ì $ø±s¡u≤<é myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é≈£îe÷s¡T Çyê«\ì Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ es¡Z+ m˝Ÿ; q>∑sY myÓTà˝Ò´ düTBÛsY≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ &ûd”d” Çyê«\ì d”m+, |”d”d”\qT ø√]q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç{°e\ ø±\+˝À &ûd”d” mìïø£\ô|’ &Ûç©¢ |üs¡´≥q≈£î yÓ[¢e∫ÃHê |”d”d” N|òt u§‘·‡ õ˝≤¢ô|’ e÷Á‘·+ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. eTTK´+>± ø±+Á¬>dt #Ó+~q H˚‘·˝À¢H˚ &ûd”d”ô|’ es¡Zb˛s¡T ø=qkÕ>∑T‘·T+&É≥+‘√... mìïø£ Á|üÁøÏj·Tô|’ õ˝≤¢ H˚‘·\‘√ e÷{≤¢&çq nq+‘·s¡y˚T Á|üø£{ÏkÕÔs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘êC≤>± ‘Ós¡ô|’øÏ ¬s+&ÉT õ˝≤¢\ Á|ükÕÔeq sêe&É+‘√ ª&Ûûμ d”d” ø±kÕÔ eTs¡T>∑Tq |ü&ç+<äH˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+~.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+∫˙{Ï düeTdü´ô|’

yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ<˚ |òüTq $»j·T+

ø±s=Œπs≥sY bÕ<äj·÷Á‘·

ø±s√Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»HéqTï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<ä›&Éy˚T Á|ü<Ûëq ø£s¡Ôe´eTì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì |ü<ëàq>∑sY ù|òCŸ`1, mHé{°ÄsY q>∑sY˝À bÕ<äj·÷Á‘· eT+>∑fi¯yês¡+ #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± |ü<ëà q>∑sY ù|òCŸ`1 ∫e] $T\≥Ø π>{Ÿ e<ä› ñqï Ç+&É¢≈£î eT+Js¡ ô|’|t ˝…’Hé ˝Ò<äì B+‘√ 6 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ Á‘ê>∑T ˙s¡T ˝Òø£ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì, |ü\T e÷s¡T¢ á $wüj·T+ ô|’ »>∑\eT+&É* n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£î e∫Ãq düŒ+~#·˝Ò<äì ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ Á|üD≤*≈£î\T dæ<ä›+ #˚XÊeTì n~Ûø±s¡T\T ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± #Ó|ü⁄‘·THêïs¡ì kÕúì≈£î\T ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á $wüj·T+ ô|’ kÕúì≈£î\T »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷ ‹]–‹]^ Ä]›+∫Hê düeTdü´qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+‘√ Hê <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêe&É+‘√ yÓ+≥H˚ H˚qT düŒ+~+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&Üìø£ì bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔHêïì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T J.m+. Á|üMDY≈£îe÷sY, &û.á. ø£èwüí, @.á. eTT‘·Ô|t\≈£î yês¡T¶ yÓT+ãs¡¢, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\‘√ ø£\dæ n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚kÕqì ‘Ó*bÕs¡T. 2 HÓ\˝À düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ bÕغ ‘·s¡|ü⁄Hê »\eT+&É* ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. e#˚Ã~ y˚dü$ ø±\+ ø±e&É+‘√ nìï ø±\˙˝À ≈£L&Ü Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À øÏs¡DY, ô|~› ¬s&ç¶, ø±\˙ n<Ûä´≈£åî&ÉT •esêyéT¬s&ç¶, eT˝Ò¢wt, j·÷<ä–], yÓ÷Vü≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£ î ‘· T “˝≤¢ | ü P sY , »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêuÀj˚T ø±\+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ |òüTq$»j·T+ kÕ~düTÔ+<äì dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s=Œπs≥sY õ. düTπswt ¬s&ç¶ nHêï s¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·T q bÕغ ø±s¡´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. 14 õ˝≤¢˝À »]π> ñ|ü mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ñìøÏì ø√˝§Œ‘·T+<äH˚ uÛÑj·T+‘√H˚ sêÁwüº, πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ Á|ü‹wüº <Óã“rj·÷\H˚ ñ<˚›X¯+‘√H˚ Hêj·T≈£î\qT n¬sdtº #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ~e+>∑‘· e÷J eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê» X‚KsY ¬s&ç¶ eTs¡DÏ+∫q|ü{Ï qT+∫ »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq z<ës¡TŒ j·÷Á‘·qT qT+∫ Çã“+<äT\T m<äT¬s’qq÷, yê{ÏøÏ m<äTs¡T ì*∫ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ kÕú|æ+∫ ø£&É|ü˝À »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>*N #·]Á‘· düèwæº+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤¬>’‘˚ »>∑HéqTï ¬>\e˝ÒeTì uÛ≤$+∫q sêÁwüº πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘ê«\T ≈£î‘·+Á‘ê\T |üìï d”;◊ ù|s¡T‘√ <ë&ç #˚ j·T&É+ düeT+»dü+ ø±<äì nHêïs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕ Øº |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ãT~› #Ó|ü⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. ∫‘êÔs¡eTà Ä\j·T ìsêàD |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶... dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì düTuÛ≤wt q>∑sY˝À q÷‘·q+>± ∫‘êÔs¡eTà Ä\j·T ìsêàD≤ |üqT\qT eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûä s¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚yê\j·÷\T e÷qwæø£ Á|üXÊ+‘·‘·≈£î ì\j·÷\ ì nHêïs¡T. <˚e\j·T+ n_Ûeè~› |üs¡T‘·Tø√e&ÜìøÏ Ä\j·T ø£MT{° düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T uÛÑ≈£îÔ\T, kÕúì≈£î\T düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤düÿsY >ö&é, eT˝Ò¢wt >ö&é, nq+‘· ¬s&ç¶, Áoìyêdt, ø£ècÕí¬s&ç¶, kÕsTT, s¡$, eT˝Ò¢wt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 2012 q÷‘·q dü+e‘·‡sêìï |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt ¬s&ç¶ Ä~Ûyês¡+ sêÁ‹ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ sêyéT #·+Á<ë|ü⁄s¡+ e÷J eT+Á‹ |æ*¢ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀwt, nq|ü]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÇHé#êsY® dü‘·Ô Msê¬s&ç¶ì ø£\dæ |üP\u§πø Ç∫à q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغì uÛÑ˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T, n_Ûe÷qT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 4, »qe] 2012

Ä{Àyê˝≤\ n&ɶ>√\T <√|æ&û DMT≥s¡T¢ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ s√&É¢MT<ä≈£î Dn&ç–q+‘· Çyê«*‡+<˚ D|ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ä{À Á&Ó’es¡T¢ n+~q+‘· <√#·T≈£î+≥THêïs¡T. n&çπ>yês¡T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÇwüºyÓTT∫Ãq Ø‹˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\ qT+∫ &ÉãT“\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ eT+&É\ Á|ü»\T \uÀ~uÀ eT+≥THêïs¡T. Ä{À \≈£î MT≥s¡T¢ _–+#ê\ì ø√s¡T ‘·THêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+ qT+∫ »+≥ q>∑sê\≈£î <ë<ë|ü⁄ 20 qT+∫ 30 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |ü]~Û ñ+≥T+~. á ÁbÕ+‘·+ qT+∫ dæ{°øÏ Á|üj·÷DÏ≈£î\ s¡B› m≈£îÿe>±H˚ ñ+≥T+~. B+‘√ Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢ Çwüº yÓTT∫Ãq Ø‹˝À e´eVü ≤ ]dü T Ô H êïs¡ T . MT≥s¡T¢ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ Ä{À\T q&ÉT|ü⁄‘·÷ Á|üj·÷DÏ≈£î\ CÒãT\≈£î ∫\T¢\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T dü«˝≤uÛÑy˚T #·÷düT≈£î+≥THêïπs ‘·|üŒ Ä{Àyê˝≤\ <√|æ&ûì n]ø£≥º&É+ ˝Ò<äì Á|üj·÷DÏ≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ qT+∫ s¡yêD≤ kÂø£s¡´+ ‘·≈£îÿe>± ñ+~. BH˚ï n\TdüT>± rdüT≈£îqï Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢ MT≥s¡T¢ _–+#·≈£î+&Ü j·÷uÛ…’ qT+∫ e+<ä s¡÷bÕj·T\ es¡≈£L edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç<˚eTì n&ç–‘˚ ªÇø£ÿ&É n+‘˚μ nì düe÷<Ûëq$TdüTÔHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ #=s¡e rdüTø=ì Ä{À\≈£î MT≥s¡T¢ _–+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|üj·÷DÏ≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

{°&û|” Hêj·T≈£î\ bÕ<äj·TÁ‘· ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û 126 &ç$»Hé »>∑~Z>∑T≥º &ç$»Hé |ü]~Û˝À eT+>∑fi¯yês¡+ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T »q #ÛÓ’‘·q´ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<Ûäs¡“+>± eT>∑T›yéT q>∑sY, Áoìyêdt q>∑sY, »>∑~Z]>∑T≥º |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\, n_Ûe÷qT\T ø£\dæ Á|üC≤ düeTdü´\ ô|’ bÕ<äj·÷Á‘· #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY {Ï&ç|æ ÇHé#êsY® ¬ø.|æ.$y˚ø±q+<ä $#˚Ãdæ »>∑~Z]>∑T≥º˝À ñqï mHé{°ÄsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\ e÷\ y˚dæ bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|üC≤ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eTTK´+>± bÕ]X¯ó<Ûä´ düeTdü´, |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À Á&Ó’H˚J ndüÔe´düÔ+>± ñ+<äì, eT+Jsê ˙s¡T dü]>± düs¡|òüsê ø±e&É+ ˝Ò<äì kÕúì≈£î\T {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\ <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ ¬ø.|æ.$y˚ø±q+<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À Á|üC≤ düeTdü´\qT ìs¡¢ø£å+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü Á|üC≤ düeTdü´\T |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü yê] kı+‘· |üqT\≈£î e÷Á‘·y˚T $\Te ÇdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£èwüí>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À {Ï&ç|æ bÕغ eTT+<ä+»˝À ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. @yÓTÆHê düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·q <äèwüºøÏ rdüT≈£î eùdÔ dü+ã“+~ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚$<Ûä+>± ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕ]. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ {Ï&ç|æ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù C….¬ø. X‚KsY j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ì‘·´edüs¡ edüTÔ\ Äø±XÊìøÏ n+≥T≈£îH˚ $<Ûä+>± <Ûäs¡\T ô|+∫ yê{ÏøÏ kÕe÷q´ e÷qe⁄&ÉT <Ûäs¡\qT n+<äTø√˝Òì $<Ûä+>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤]düTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ø£qø±#ê], Vü≤»s¡‘Y Ä©, s¡‘˚ïX¯«s¡ sêe⁄, >∑Ts¡TbÕ<äj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


yê¬s¶Hé b˛düTº\ nÁø£e÷\ô|’ $#ês¡D #˚kÕÔ+ kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝Ò »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± $<ë´]ú düe÷K´ ø±´˝…+&ÉsYqT Ä$wüÿ]+∫q eT+Á‹ ãdüesêE kÕs¡j·T´ ø£s¡÷ï\T, »qe] 3(düTes¡íyês¡Ô): kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝Ò »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± ;d”,md”‡,md”º,yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À ôV’≤<äsêu≤<é ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ˝À ;d” dü+πøåeT XÊKeT+Á‹ ãdüesêE kÕs¡j·T´‘√ $<ë´]údüe÷K´ ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D #˚dæq≥T¢ $<ë´]ú düe÷K´ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ;d”,md”‡,md”º,yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ sêhn<Ûä´≈£åî\T C….\øÏÎqs¡dæ+Vü≤, sêhø±s¡´<ä]Ù ¬ø.CÀwæ, ≈£î˝≤\ ◊ø£´y˚~ø£ {Ï.X‚wüeTDÏ, ;d” f…ÆyéT‡ dü÷s¡´ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T m+.eTùV≤wt bÕ˝§Zqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´]ú düe÷K´ sêhn<Ûä´≈£åî\T C….\øÏÎqs¡dæ+Vü≤ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À ;d” -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

;d”\≈£î nHê´j·T+ #˚ùdÔ

ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe] 2012

ù|J\T : 8

ø±+Á¬>dt UÒ˝Ÿ K‘·+

ø£s¡÷ï\T, »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô) : mìïø£\+fÒH˚ ø±+Á¬>dt »+≈£î‘√+~ πø+Á<ä, sêÁcÕº˝À¢ n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üC≤ e´‹πsø£ ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ô|’Hê @d”; <ë&ÉT\T #˚|ü{≤º* $<ÛëHê\qT ne\+_k˛Ô+<äì ‘˚<˚bÕ b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT, &√Hé myÓTà˝Ò´ πø.á. ÁøÏwüíeT÷]Ô <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+ {°&û|” bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT πøá ø£èwüíeT÷]Ô ˝Àì ‘˚<˚bÕ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+, Ä Á|üuÛÑT‘·« H˚‘·\ |üìrs¡T, e´eVü‰s¡XË’*ô|’ 27 XÊ‘·+>± ñqï _.dæ. ø√{≤˝À 4.5 XÊ‘êìï yÓTÆHêغ\≈£î Çyê«\ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ;d”\≈£î nHê´j·T+ »]–‘˚ düVæ≤+#˚<˚ ˝Ò<äHêïs¡T. ;d”\ J.z. #˚j·T&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ 50 XÊ‘·+ ]»πs«wüq¢ ø√{≤˝À ñ|ü ø√{≤qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îsêe&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. ø√dü+ b˛sê&ÉT‘√+fÒ eT∞¢ Ç˝≤ 4.5 XÊ‘êìï -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

n~Ûø±sê... eTC≤ø±!

yêyÓ÷à...Çy˚+ ‹≥T¢ &√Hé, »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô): s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä uÛ≤~‘·T\T, n‘·´edüs¡ yÓ’<ä´ ùde\T nedüs¡yÓTÆq nedüsês¡Tú\ ø√dü+ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’.mdt. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ 108 ùde\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. düø±\+˝À, dü‘·«s¡ yÓ’<ä´ ùde\+<äø£ eTè‹ #Ó+<äT‘√qï uÛ≤~‘·T\ ÁbÕD s¡ø£åDÒ <Û˚´j·T+>± ‘Ós¡ô|’ø=∫Ãq á 108 yêVü≤q ùde˝…+‘·{Ï ÁbÕ<Ûëq´yÓTÆqy√.... bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~‘·y˚T...Ä yêVü≤Hê\T ‘·eT ùde\+~+#˚ Áø£eT+˝À |ü\Te⁄] Á|üX¯+dü\≈£î bÕÁ‘·eTj·÷´sTT. nsTT‘˚ nq+‘·s¡ ø±\+˝À ‘·˝…‹Ôq n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ìs¡¢ø£å´+, bÕ\≈£î\ ñ<ëd”q‘·\ H˚|ü<Ûä´+˝À &√Hé |ü]~Û˝À á yêVü≤q ùde\T eT÷\q|ü&ܶsTT. õ˝≤¢˝Àì &√Hé ìjÓ÷»ø£es¡Z+‘√ bÕ≥T, bÕ´|æ* eT+&É˝≤ìøÏ ø£*|æ >∑‘·+˝À 108 yêVü≤q+ ˇø£{Ï eT+p¬s’+~. õ˝≤¢˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› eT+&É˝≤˝À¢ ˇø£f…Æq bÕ´|æ*˝Àì |ü\T Á>±e÷\≈£î H˚{Ïø° dü¬s’q s¡Vü≤<ës¡T\T ˝Òeqï $wüj·T+ n+<ä]øÏ

Ä n~Ûø±s¡+fÒ n+<ä]øÏ Vü≤&É˝Ÿ ‹≥¢‘√ bÕ≥T y˚~Û+|ü⁄\÷ n<äq+ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*|æHê |òü*‘·+ X¯Sq´+ eT÷≈£îeTà&ç ôd\e⁄\≈£î düqï<äΔ›eTe⁄‘·Tqï ñ<√´>∑T\T

ø£<ä\ì 108 yêVü≤q+ ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ 8 eT+~ eTè‹ ù|<ä\ ÁbÕD+ >±*˝À B|ü+ kÕ+πø‹ø£ düeTdü´˝Ò ø±s¡D+: 108 Ä|üπswüHé‡ ÇHé#ê]® Çø±“˝Ÿ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<Ûä´+˝À n+~ e∫Ãq á yêVü≤q+ |ü\T dü+<äsê“˝À¢ m+<ä¬s+<ä] ÁbÕD≤\H√ ø±bÕ&ç+~. Ä|ü<ä˝À ñ+&ç, dü‘·«s¡ yÓ’<ä´ ùde\T ø±yê*‡q yê]HÓ+<ä]H√ á yêVü≤q+ ‘·s¡*+∫, ‘·–q ùde\qT bı+<Ó˝≤ #˚j·T&É+˝À >∑D˙j·TyÓTÆq Ø‹˝À ñ|üø£]+∫+~. |ü\Te÷s¡T¢ düø±\+˝À düŒ+~+∫ ãdüT‡, Ä{À, ‘·~‘·s¡ yêVü≤q kÂø£s¡´+ ˝Òì Á>±e÷\qT ôd’‘·+ #˚s¡T≈£îì, m+<ä] bÕ*≥H√ ÁbÕD<ë‘·>± e÷]+~. nsTT‘˚....n+‘·{Ï ùde\qT n+~+∫q Ä yêVü≤q+ H˚&ÉT z eT÷\q |ü&ç+~. kÕúìø£

#Ó+‘·H˚ >∑èVü‰\T ø£s¡÷ï\T, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : es¡<ä eTT+|ü⁄≈£î >∑T¬s’ |ü⁄q]ïπs›X¯q ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi¯¢ì Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î ñqï #√≥H˚ >∑èVü‰\T ì]à+#·T≈£îH˚˝≤ Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<äΔ+ #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+bÕ\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±s¡T\qT

n–ïe÷|üø£ πø+Á<ä˝À á yêVü≤q+ eT÷\q |ü&ç ñ+&ç, nedüsês¡Tú\≈£î ñ|üø£]+#·ø£ Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT HÓ\\ ø±\+ ø±kÕÔ ÇfÒº ø£]– b˛sTT+~. ø±˙ H˚{Ïø° Ä yêVü≤q ùde\qT n+<äTu≤≥T˝À ‘˚yê*‡q ÄeX¯´ø£‘·qT kÕúìø£ H˚‘·\T, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ $düà]dü÷ÔH˚ ñ+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± <ë<ë|ü⁄ 8 eT+<ä~ düø±\+˝À yÓ’<ä´ ùde\+<äø£ eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T. nsTTHê...me]ø° |ü≥ºø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+. >∑]“¤D° Ád”Ô\≈£î ø±qTŒ\qT ôd’‘·+ düTK Á|üdüyê\T>± -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

es¡<ä eTT+|ü⁄ u≤~Û‘·T\T ñqï #√≥H˚ Çfi¯ó¢ ì]à+#·T≈£îH˚˝≤ #·÷&É+&ç: n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY

Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À ø=&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~Δô|’ Vü≤Ödæ+>¥ ÄsY&Éã÷¢´mdt, |ü+#êsTTrsêCŸ XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü.ãT<ä›Á|üø±wtCÀ´‹, ø=&ÉTeT÷s¡T myÓTà˝Ò´ eTTs¡∞ø£èwüí, Vü≤Ödæ+>¥ |”&û sêeTdüTãT“, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y |”áy√ dü÷s¡´Á|üø±wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø=&ÉTeT÷s¡T myÓTà˝Ò´ eTTs¡∞ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À <˚eeT&É, |üP\‘√≥, >=+<ä|üs¡¢, <=&ç¶bÕ&ÉT, Ç.‘ê+Á&ÉbÕ&ÉT Á>±e÷\ Á|ü»\T nqTeT‹+#ê\ì ø√sês¡T. Á>±eTdüTÔ\T Ø˝§πøwüHé ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi¯¢eTì ìsêΔ]+∫q|üŒ{Ïø° n|üŒ{Ï -$T>∑‘ê 6e ù|J˝À

&√Hé, düTes¡íyês¡Ô : øÏ+~ kÕúsTT....dæã“+~....bıs¡bÕ≥T #˚ùdÔ.... eT+<ä*+#·&É+ n~Ûø±] $~Û...n<˚ bıs¡bÕ≥TqT |ü<˚, |ü<˚ #˚j·T&Éy˚T ‘·eT ~q#·s¡´>± ñ<√´>∑T\T uÛ≤$ùdÔ, n...Ø‹q e´eVü≤]ùdÔ...Äô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+, ‘·–q #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡düT #˚j·T&É+...n~Ûø±s¡T\ uÛ≤<Ûä´‘· n<˚....ìã+<Ûäq.... ≈£L&Üq÷.... nsTT‘˚....Ä<√ì &ç$»Hé kÕúsTT |ü≥Tº |ü]ÁX¯eT XÊK |ü]~Û˝À n~Ûø±] n+<äT≈£î $s¡T<Ûä›+>± e´eVü≤]düTÔHêï&ÉT. yÓTyÓ÷ Ç#˚à n~Ûø±πs $#ês¡D ≈£L&Ü #˚düTÔ+&É&É+‘√ dü¬s’q Hê´j·T+ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì Ä XÊK &ç$»Hé dæã“+~ yêb˛‘·THêïs¡T. Ä<√ì, |ü‹Ôø=+&É, &√Hé ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À <ë<ë|ü⁄ 40 eT+~ |ü≥Tº |ü]ÁX¯eT XÊK ñ<√´>∑T\T |üì #˚düTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚....Ä XÊK ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY ndü<äT˝≤¢ e´eVü‰s¡ XË’* ‘·eT≈£î rÁe nedüú\ bÕ˝Ò®k˛Ô+<äì, |üs¡Twü |ü<äC≤˝≤ìï $ìjÓ÷–dü÷Ô Äj·Tq rs¡T ‘·eTqT Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚k˛Ô+<äì dæã“+~ yêb˛‘·THêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑T\T 8 >∑+≥\ bÕ≥T |üì #˚düTÔ+&É>±, ‘êeTT e÷Á‘·+ ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+∫ sêÁ‹ 10 >∑+≥\ es¡≈£î |üì #˚düTÔHêï ø£ìø£s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü ndü<äT˝≤¢ e´eVü≤]düTÔHêï&Éì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ dæã“+~‘√ -$T>∑‘ê 6e ù|J˝À

Vü≤+ÁB˙yê˝À ìs¡düq Áø°&É u≤´{Ÿ |ü{Ϻq {°&û|” H˚‘· u…’¬s&ç¶ qq÷ïs¡T düMT|ü+˝Àì ˙s¡T˝Òì ø±\Te˝À ÁøϬø{Ÿ Ä&ÉT‘·÷ $q÷‘·ï ìs¡düq n$˙‹ kıeTTàqT »|ü⁄Ô #˚j·÷\ì &çe÷+&é ñ+~ ndü\T eT‘·\ãT eT].¬s’‘ê+>±ìøÏ kÕ>∑T˙s¡+ ~+#ê*‡q Vü≤+ÁB ˙yê˝À Á|ü‹|üø£å ‘˚<˚bÕ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù u…’¬s&ç¶ sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ ìs¡düq Áø°&É ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, »qe] 3, düTes¡íyês¡Ô : #˚|ü{≤ºs¡T. ÁøϬø{Ÿ u≤´{ŸqT #˚‘·|ü≥Tº≈£îì, #˚‘·T \≈£î ne⁄qT Ç~ ì»+>± ì»y˚T n<˚+≥÷ Vü≤+ÁB ˙yê >∑¢yé‡ ‘=&ÉT≈£îÿì, ø±fi¯¢≈£î bÕ´&ÉT¢ ø£≥Tº≈£îì Äj·Tq ˝À ìs¡düq Áø°&É @+≥ì ÄX¯Ãs¡´b˛‘·THêïsê nø£ÿ&˚ nø£ÿ&É ÁøϬø{Ÿ Ä&Üs¡T. Ç<ä+‘ê -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe], 2012

Vü≤eTàj·T´ yÓ\T>=∫Ã+~ &çm+n+&éôV≤#Yy√ ø±sê´\j·÷ìøÏ $<äT´‘Y |ü⁄qs¡T<äΔs¡D ø£˝…ø£ºsY #=s¡y˚ ø±s¡D+

eT<ä´+ d”kÕ\T kÕ«BÛq+

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, &çôd+ãsY 3(düTes¡íyês¡)Ô : õ˝≤¢ yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] ø±sê´\j·÷ìøÏ eT∞¢ ø£¬s+{§∫Ã+~. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± Ä ø±sê´\j·T+, dü+ã+~Û‘· πø+Á<ë\≈£î $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\T $<äT´‘Y ãø±sTT\T #Ó*¢+#·ì H˚|ü<Ûä´+˝À $dæ–, y˚kÕ]q Ä XÊK n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î dæã“+~ $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT ì*|æy˚kÕs¡T. B+‘√ Nø£{À¢H˚ Ä ø±sê´\j·T ñ<√´>∑T\T $<ÛäT\qT ìs¡«]Ô+#˚+<ä≈£î n|ük˛bÕ\T |ü&ܶs¡T. »qπs≥sYqT ‘Ó|æŒ+∫Hê, eTs¡eTà‘·T\≈£î, &ûõ˝Ÿ≈£î &ÉãT“\T yÓ∫Ã+#·˝Òì |ü](<äT)dæú‹˝À yê] nedüú\T #Ó|üŒq\$ ø±ì$>± e÷sêsTT. Ç<˚ H˚|ü<Ûä´+˝À düTes¡íyês¡Ô |üÁ‹ø£‘√ bÕ≥T |ü\T |üÁ‹ø£˝À¢ á $wüj·TyÓTÆ $eTs¡ÙHê‘·àø£ ø£<∏äHê\T yÓ\Te&ܶsTT. B+‘√ eTs¡Tdü{Ï s√CÒ Ä ø±sê´\j·÷ìøÏ ø£¬s+≥T e∫Ã+~. <ë<ë|ü⁄>± 36 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡≈£î ãø±sTT\Tqï _\T¢\qT #Ó*¢+#êsê ˝Ò<ë nqï $wüj·TyÓTÆ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s=ø£]ì Äsê rj·T>± πøe\+ ‘·q ô|’ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î $<äT´‘YqT |ü⁄qs¡T<Ûä›]+#êeTì, #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] &Üø£ºsY yÓ+ø£≥|ü‹ì á

<˚eqø=+&É »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û ˝Àì >∑~›sêfi¯fl Á>±eTdü MT|ü+ ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ |ü˝…¢<=&ç¶ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷~>∑ Hê>∑sêE qT+&ç 48 eT<ä´+ u≤{°fi¯flqT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #ÓdüT≈£îHêïs¡T. Hê>∑sêE nqTe÷qdüŒ+<ä>± dü+#·]dü÷Ô&É≥+‘√ n‘·ì ‘·ìF#˚j·T>± u…˝ŸºcÕ|ü⁄≈£î eT<ä´+u≤{°fi¯fl ny˚Tà+<äT+≈£î rdüT¬øfi¯ó ‘·T+&É>± ì+<äT‘·T&ç n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì n‘·ì ô|’ πødüTqyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+<äì môd’‡ lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T.

ø±+Á¬>dt UÒ˝Ÿ K‘·+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... yÓTÆHêغ\≈£î ÇkÕÔeTq&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. ‘êeTT yÓTÆHêغ\≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì, nsTT‘˚..._.dæ.\ |ü≥¢ Ç˝≤+{Ï nqT∫‘· <Û√s¡DT\qT e÷Á‘·+ düVæ≤+#·uÀeTHêïs¡T. _.dæ.\ ø√{≤qT ô|+∫, yÓTÆHêغ\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\qï<˚ ‘·eT yê<äqHêïs¡T. _.dæ.\ ø√{≤ ]»πs«wüqT¢ ‘·–ZùdÔ ø±+Á¬>dt |ü‘·q+ ‘·|üŒ<äHêïs¡T. Ç<˚ <Û√s¡DÏì ø=qkÕ–ùdÔ #˚<äT e÷Á‘· ˝≤+{Ï |òü*‘êìï Ä bÕغ #·$#·÷&Éø£ ‘·|üŒ<äHêïs¡T. me÷àØŒ πs≥¢ ø£Hêï õ˝≤¢˝À ‘·≈£îÿe>±H˚ eT<ë´ìï ne÷às¡Hêïs¡T. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü πø.á ≈£î≥T+u≤ìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì á eT<ä´+ $wüj·T+˝À ø√≥¢ uÛÑ+>∑|ü&ܶs¡Hêïs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ @d”; <ë&ÉT\qT #·÷ùdÔ dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îH˚ #˚sTT+#ê&Ü nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. @d”; <ë&ÉT˝À¢ ãj·T≥|ü&ɶ yê¬se¬s’Hê, @ bÕغøÏ #Ó+~q yê¬s’Hê Ä C≤_‘êqT ãj·T≥ô|{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. eT<ä´+ô|’ <ë&ÉT\T #˚k˛Ôqï @d”; n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢˝À ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ô|’ ôd’‘·+ <ë&ÉT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. yÓ\T›]ÔøÏ #Ó+~q n~Ûø±s¡ bÕغ H˚‘· Vü≤+ÁB q~ qT+∫ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<Ûä›+>± ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêï&ÉHêïs¡T. e÷<Ûäes¡+˝À ÇdüTø£ j·÷πs¶ ñ+<äì, ˝≤Ø\ ø=~› ÇdüTø£ nø£ÿ&É ì\« ñ+<äHêïs¡T. eT+Á‘ê\j·T+˝Àq÷ Ç<˚ <äTdæú‹ HÓ\ø=+<äHêïs¡T. ñ|ümìïø£\T, kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ »+≈£î‘√+<äHêïs¡T. ¬s’‘ê+>∑ dü+πøåe÷ìøÏ ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ‘Ó\+>±D≤˝À |üs¡´{ÏdüTÔHêï&Éì, Äj·Tq |üs¡´≥qqT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì

ÁbÕD<ë‘·≈£î s√>∑+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... #˚dæq |òüTq‘·, |ü]ø£sê\T, n‘·´edüs¡ ùde\≈£î nedüs¡eTj˚T´ Äø°‡»Hé, HÓãT˝…’»sY e+{Ï kÂø£sê´\‘√ ,nqTuÛÑeE„˝…’q dæã“+~‘√ @sêŒ≥T #˚dæq á yêVü≤q+ ì<ÛäT\ ˝Ò$T‘√ nø£ÿs¡≈£î sê≈£î+&Ü ì*∫ b˛e&É+ Á|ükÕÔeHês¡Ω+. bÕ´|æ* eT+&É\ |ü]düs¡ Á>±e÷\≈£î H˚{ÏøÏ ôd’‘·+ s¡yêD≤ kÂø£sê´\T ˝Òø£ ø±*u≤≥H˚ qeTTà≈£îì ø=+&É ÁbÕ+‘ê\˝À |ü\Te⁄s¡T Á>±e÷\˝À ìedædü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ë]øÏ ÄqTø=ì ñ+&É≥+ e\¢ Á|üe÷<ë\T ôd’‘·+ m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘√qï <äTs¡edüú Çø£ÿ&É ñ+~. ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢H˚ <ë<ë|ü⁄>± mì$T~ eT+~ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+#ês¡+fÒ Á|üe÷<ä rÁe‘· @ bÕ{Ï<√ #Ó|üŒø£H˚ ‘Ó\TdüTÔ+~. ì<ÛäT\T ˝Òeì ì*|æq á yêVü≤q ùde\T |ü⁄qs¡T<Ûä›s¡D≈£î H√#·T≈£îH˚˝≤, |ü<äT>∑T]øÏ ñ|üø£]+#˚˝≤ #·÷ùd+<äT≈£î dü«#Û·Ã+<ä dü+düú\T, Á|üC≤ ùde˝À eTT+<äT+&˚ H˚‘·˝…e¬s’Hê ø£*Œ+#·T≈£îì, #˚j·T÷‘·ìyê«\ì |ü\Te⁄s¡T ø=s¡T‘·THêïs¡T. kÕ+πø‹ø£ düeTdü´˝Ò ø±s¡D+....‘·«s¡˝ÀH˚ |ü⁄qs¡T<äΔä›]kÕÔ+ : &√Hé ìjÓ÷»ø£es¡Z+, bÕ´|æ* eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 108 yêVü≤q+ πøe\+ kÕ+πø‹ø£ düeTdü´\ H˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± ì*∫ b˛sTT+<äì 108 Ä|üπswüHé‡ Ç+#ÛêsY® Çø±“¤˝Ÿ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~øÏ #ÓbÕŒs¡T. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ Äj·Tq $es¡D ø√s¡>± ì<ÛäT\ ø=s¡‘· ø±s¡D+ ø±<äì, kÕ+πø‹ø£+>± møÏ«|tyÓT+{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ sêyê*‡ ñ+<äHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ Ä yêVü≤q ùde\qT |ü⁄qs¡T<Ûä›]+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÜÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

$wüj·TyÓTÆ dü+Á|ü~+#·>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ #=s¡e‘√H˚ ‘·eT ø±sê´\j·÷ìøÏ $<äT´‘Y |ü⁄qs¡T<Ûä›s¡D »]–q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. dü+ã+~Û‘· _\T¢\T #Ó*¢+#·˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚kÕs¡T. eT] n~Ûø±s¡T\ ø±sê´\j·÷\≈£î ø£¬s+≥T düs¡|òüsê ì*∫b˛‘˚....Ä|òüTy˚T|òü÷\ MT<ä....n+fÒ $wüj·T+ |üÁ‹ø£\≈£î, MT&çj·÷≈£î møÏÿq πøe\+ 24 >∑+≥\˝Àù| düŒ+~+#˚ n~Ûø±s¡T\T kÕe÷qT´\ $wüj·T+˝Àq÷ Ç˝≤π> düŒ+~kÕÔsê.....? ‘Ó\+>±D≤yê<äT\T nq&É+ $&É÷¶s¡eTHêïs¡T. ndü\T Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ nqï~...sêH˚...sê<äHêïs¡T. &√H√¢ Ç{°e\ ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mkÕ‡sY $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+dü+ $wüj·T+˝À ‘·eT bÕغøÏ m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì, Ä H˚‘· yÓ’mkÕ‡sY ‘·q≈£î Ä|üÔ $TÁ‘·T&ÉHêïs¡T. z&çb˛sTTq ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T πødüT\ $wüj·T+˝À ‘êeTT #Ó|æŒq≥T¢ $Hê\ì, Áb˛{Àø±\+≥÷ n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì, á $wüj·T+˝À #=s¡e #·÷bÕ\ì Äj·Tq &ç◊õ, md”Œ\qT ø√sês¡T. |ü‹Ôø=+&É˝À yês¡T¶ yÓT+ã¬s’Hê ø±ì n~Ûø±s¡ bÕغ H˚‘· n~Ûø±s¡T\qT |æ*∫ düMTøå± düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêï&Éì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. md”‡\ ø±\˙˝À¢ s¡Vü≤<ës¡T\T, ‘·~‘·s¡ ø£˙dü eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*ŒkÕÔeTì dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ #ÓãT‘·THêï yêdüÔyêìøÏ n+<äT≈£î _ÛqïyÓTÆq |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì sê#·s¡¢, ø£\ôd≥¢, bÕ´|æ* y˚T»sY Á>±eT |ü+#êsTTr, ø£+u≤\bÕ&ÉT, ‘·~‘·s¡ ÁÁ>±e÷˝À¢ì md”‡ ø±\˙˝À¢ >∑‘· 4,5 s√E\T>± $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT ì*|æ y˚kÕs¡ì Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. á Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ìs¡dædü÷Ô á HÓ\ 10 e‘˚B sêÁwüº yê´|üÔ+>± sê´©\T, Ä+<√fi¯q\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ~– e#˚Ães¡≈£î ‘·eT b˛sê≥+ Ä>∑<äHêïs¡T. |ü‹Ôø=+&É myÓTà˝Ò´ ¬ø.á. Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·≥º+ ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£îb˛‘√+fÒ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T n&ÉT¶ |ü&É&É+ $&É÷¶s¡eTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À eT<ä´+ me÷àØŒ πs≥¢ ø£Hêï, ÇqyêsTTdt πs≥¢ ø£Hêï ‘·≈£îÿe>±H˚ ne÷às¡Hêïs¡T. kÕsê πødüT\T |ü≥Tº≈£îqï dü+|òüT≥q˝Ò õ˝≤¢˝À ˝Òeì Äj·Tq m<˚›yê #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C….s¡TdüTÔ+U≤Hé, q>∑sê<Ûä´≈£åî&ÉT _.@.πø. |üπs«CŸ, Ä bÕغ H˚‘·\T eTDÏ>±+~Û, Ĭøb˛>∑T Á|üuÛ≤ø£sY, s¡$≈£îe÷sY, b˛‘·TsêE s¡$≈£îe÷sY, Vü≤qTeT+‘·sêyé #Í<ä], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤+ÁB˙yê˝À ìs¡düq Áø°&É yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... m+<äTø£+{≤sê...? ¬s’‘ê+>∑+ |ü≥¢ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ rÁe ìs¡¢øå±´ìï Á|ü<ä]Ùk˛Ô+<äì $eT]Ùdü÷Ô Ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Çø£HÓ’Hê ø£qT$|ü⁄Œ ø£\>±\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Äj·Tq qq÷ïs¡T düMTbÕq ˙s¡T˝Òì Ä ø±\Te˝À ÁøϬø{Ÿ Ä&Üs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’mkÕ‡ÄsY Hê{Ï qT+∫ #˚|ü{Ϻq »\j·T»„+ πøe\+ Hêj·T≈£î\ <Ûäq j·T»„y˚Tqì m<˚›yê #˚kÕs¡T. Vü≤+ÁB ˙yê ø±\Te ìsêàD |üqT˝À¢ »]–q n$˙‹ kıeTTàqT ]ø£e] #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. »\j·T»„+ düèwæºø£s¡Ô ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mkÕ‡sY #·\Te‘√H˚ sêÁwüº+ ˝Àì ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô ø±˝Ò<äì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêÁwüº KC≤ HêqT ø=\¢>= ≥Tºø√e&Üìπø á »\(<Ûäq)j·TC≤„ìï Á|üy˚X¯ô|{≤ ºs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À ì*∫ b˛sTTq Vü≤+ÁB˙yê |üqT\qT yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T.

yê¬s¶Hé b˛düTº\ nÁø£e÷\ô|’ $#ês¡D #˚kÕÔ+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... u≤\Ts¡ ø±˝ÒJkÕúsTT Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé b˛düTº\ uÛÑØÔ˝À »]–q nÁø£e÷\qT, »s¡T>∑T‘·Tqï C≤bÕ´ìï >∑T]+∫ $e]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $#ês¡D ø£e≥ y˚dæ nÁø£e÷\T#˚dæq yê]ì düôdŒ+&é #˚dæ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T $»„|æÔ #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. yÓ+≥H˚ Øøö+{Ï+>¥ »]|æ ns¡TΩ\≈£î ñ<√´>±\T πø{≤sTT+∫q≥T¢ ø√sêeTì ‘Ó*bÕs¡T. @ø°ø£è‘· |ò”E $<Ûëq+ ø√s¡Tº˝À e⁄qï+<äTq Ç+≥sY, &çÁ^, ;á&û, {°{°d”, |”J $<ë´s¡Tú\≈£î |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ #˚j·÷\ì ‘Ó*|æq≥T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

Hê≥T kÕsê kÕ«BÛq+ ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, düTes¡íyês¡Ô : ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ã+>±s¡T ù|≥ô|’ b˛©düT\T <ë&ÉT\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ä ø±\˙˝À ø=qkÕ>∑T‘√qï Hê≥T kÕsê ‘·j·÷Ø, $Áø£j·÷\ô|’ b˛©düT\T ø=s¡&Ü s¡a[|æ+ #ês¡T. ø£s¡÷ï\T &çmd”Œ ¬ø.\‘êe÷<ÛäT] Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ¬s+&√ |ü≥ºD b˛©düT ùdºwüHé dæ.◊. lìyêdt Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT dæã“+~ á <ë&ÉT\T #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± 25 ©≥s¡¢ Hê≥T kÕsêqT yês¡T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì, Ç<ä›]ì n¬sdüTº #˚kÕs¡T. <ë<ë|ü⁄>± 2 y˚\ ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsê }≥qT ≈£î+&É\T, ã{°º\qT |ü>∑T\>={Ϻ <Ûä«+dü+ #˚kÕs¡T. á $wüj·÷\qT ≥÷{ÖHé d”◊ lìyêdt yÓ\¢&ç+#ês¡T.

nÁø£eT+>± ˙{Ïì ‘·s¡*düTÔqï yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT Äs¡T ø£¬s+≥T yÓ÷≥s¡T¢, 20 ô|’|ü⁄\T kÕ«BÛq+ #˚düTø=qï øö‘êfi¯+ môd’‡ Ä<√ì »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À ã~H˚Vü‰˝Ÿ Á>±eT düMTbÕq ñqï m˝Ÿ.m˝Ÿ.dæ. ø±\Te HêHé Äj·Tø£≥Tº ÁøÏ+<ä ¬s’‘·T\T nÁø£eT+>± ‘·eT bı˝≤\≈£î ø£¬s+{Ÿ yÓ÷≥s¡T¢ _–+#·Tø=ì nø£ÿ&Éø£ÿ&É >∑+&û\T>± |ü>∑\ø={Ϻ ˙{Ïì ‘·eT b˛˝≤\≈£î eT[¢+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ qcÕºìï ø£*–düTÔ eTT+<äT eTT+<äT Á>±e÷\≈£î #˚s¡Teyê*‡q ˙{Ïì ˇø£ }] Á>±eTdüTÔ˝Ò $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+ $&É÷¶s¡eTì Á|üuÛÑT‘·« m˝Ÿ.m˝Ÿ.dæ. n~Ûø±s¡T\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î øö‘êfi¯+ môd’‡ Ç+‹j·÷CŸ u≤wü πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì m˝Ÿ.m˝Ÿ.dæ ø±\Te Á|üø£ÿq ñqï Äs¡T $<äT´‘Y yÓ÷{≤s¡¢qT, 20 ô|’|ü⁄\qT kÕ«BÛq |üs¡T#·Tø=ì dü+ã+~Û‘· ¬s’‘·T\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ø°¢qsY eTè‹ ÄdüŒ], »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì _˝Ò¢ø£\T¢≈£î #˚s¡Te˝À k˛eTyês¡+ ns¡úsêÁ‹ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ãfi≤fl]øÏ #Ó+~q {≤´+ø£sY ˝≤Ø ø°¢qsY ùwø˘ eTVü‰eTà<é(30) eTè‹ #Ó+<ës¡ì ÄdüŒ] môd’‡ Hê>∑sêE ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ø£s¡÷ï\T qT+∫ ø£sêï≥ø£˝Àì #Ó*ø°s¡≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï {≤´+ø£sY _˝Ò¢ø£˝Ÿ e<ä› n‹ y˚>∑+>± yÓ[fl &û ø=≥º&É+‘√ n+<äT˝Àì ø°¢qsY øÏ+<ä|ü&ç eTè‹ #Ó+<ë&ÉHêïs¡T. Á&Ó’esY >√s¡|üŒ >±j·÷\ bÕ\j·÷´s¡ì nHêïs¡T. >±j·T|ü&çq Á&Ó’esYqT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ‘·s¡*+∫ ø°¢qsY eTè‘·<˚Vü‰ìï X¯e |üØø£å≈£î |ü+|æq≥T¢ môd’‡ Hê>∑sêE ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ #ÓbÕŒs¡T.

j·TTe‹ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ q+<ë´\ (Ŭø’+) düTes¡íyês¡Ô :` q+<ë´\ {ÖHé bıqï|ü⁄s¡+ ø±\˙øÏ #Ó+~q mdt.qJs¡THé (15) >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·÷e⁄+&˚~. eT+>∑fi¯yês¡+ H=|æŒ m≈£îÿeø±e&É+‘√ H=|æŒøÏ ‘êfi¯˝Òø£ Ç+{À¢ mes¡T˝Òì düeTj·T+˝À m\Tø£\eT+<äT ùd$+∫+~. n|ükÕàs¡ø£dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îqï j·TTe‹ì ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T yÓ+≥H˚ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Äe⁄{Ÿb˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe], 2012

kÕ$Áru≤sTT |üP˝Ò≈£î |òüTq ìyê[ ø£s¡÷ï\T, »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô) : bÕ‘· q>∑s¡+ ˝Àì >∑+>∑|ü⁄Á‘· dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À kÕ$Ár u≤sTT|üP˝Ò »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]#·Tø=ì yê˝Ÿb˛düº sY‡, ø±´˝…+&ÉsY\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£ e÷ìï ñ<˚›•+∫ Ädü+|òüT+ H˚‘· sêeTkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘·˝À <ä[‘·T\≈£î bÕsƒ¡XÊ\ ô|{Ϻq |òüTq‘· |üP˝Ò <ä+|ü‘·T\~. n≥º &ÉT>∑T esêZ\≈£î $<ä´ #Ó|üŒ&É+ nH˚ ˇø£ b˛sê{≤ ìï n|üŒî&˚ yês¡T d”«ø£]+#ês¡ì Ád”Ôì u≤ìdü>± #·÷ùd á düe÷»+˝À ‘·q uÛ≤s¡´qT $<ë´e+‘·T sê*ì #˚j·T&Éy˚T ø±ø£ ÄyÓT˝À b˛sê≥ dü÷Œ]Ôì rdüT≈£îsêe&É+˝À eTVü‰‘·à CÀ´‹uÛ≤ |üP˝Ò ˇø£ #·]Á‘ê‘·àø£+ nsTTq u≤<Ûä´‘· ìs¡«]Ô+#ês¡ì, Ç+ {ÏøÏ B|ü+ Ç˝≤¢\T, B|ü+ nC≤„q|ü⁄ Nø£{Ïì ÁbÕs¡<√* Ç+{ÏøÏ yÓ\T>∑TqT Á|ükÕ~düTÔ+<äì, n<˚ $<Ûä+>± Ç˝≤¢\T ≈£L&Ü Ç+{Ïì r]Ã~<ä›≥+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædü÷Ô Ç˝≤¢\T nø£åsêdüT´˝…’‘˚ Ç˝≤¢\T ≈£L&Ü Ç+{Ï yÓTT‘êÔìøÏ nø£ås¡ yÓ\T>∑T\T Á|ükÕ~düTÔ+<äì nø£ås¡+˝À nuÛÑT´<äj·T+, n_Ûeè~Δ, n+<ä\+, Á|ü>∑‹, e÷qdæø£ $ø±dü+, XÊÁdüÔ dü+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ e+{Ï$ Ç$T&ç ñHêïj·Tì ˇø£ÿ e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷qe eTqT >∑&É nø£ås¡ C≤„q+ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äì, nsTT‘˚ >∑+>∑|ü⁄Á‘· ø£≥T+u≤˝À¢ eTVæ≤fi¯˝À¢ nø£åsêdü´‘· XÊ‘·+ n‹ <Ûës¡TD+>± ñ+<äì yês¡T $<ä´≈£î <ä÷s¡+>± n_Ûeè~ΔøÏ ÄeT&É <ä÷s¡+˝À J$düTÔHêï s¡ì nHêïs¡T. yês¡T πøe\+ nH˚ø£ ‘·sê\T>± >∑+>∑|ü⁄Á‘· eTVæ≤fi¯\T ‘êeTT ìπs›•+#·Tø=qï

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

dü+Á|ü<ëj·T+˝ÀH˚ ñ+&çb˛‘·THêïs¡ì dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ë j·÷\T |ü]s¡øÏå+#·T≈£î+ ≥÷ n_Ûeè~Δ |ü<ä+˝ÀøÏ sêe#·ÃH˚ düèVü≤ yê]˝À ˝Òø£b˛e&É+ $#ês¡eTì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ yÓ+ø£≥kÕ«$T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ »HêuÛ≤˝À eTVæ≤ fi¯\ XÊ‘·+ m≈£îÿyÓ’Hê nìï esêZ\ eTVæ≤fi¯ \ kÕ~Ûø±s¡‘· ø√dü+ Á|üuÛÑT ‘·«+ neT\T #˚düTÔqï |ü<∏äø±\T >∑T]+∫ Äe>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì eTVæ≤fi¯˝À¢ $<ä´, n_Ûeè ~Δ, Á|ü>∑‹ô|’ $düè‘· Á|ü|ü+#·+ e+{Ï $wüj·÷\ >∑T]+∫ ndü‡\T ‘Ó\Te<äì ø±˙ Ç|üŒî&ÉT H˚{Ï ‘·s¡+ Ä˝À#·q˝À¢ e∫Ãq ø=~›bÕ{Ï e÷s¡TŒ˝Ò H˚{Ï ‘·sêìøÏ ø=~›>±HÓ’Hê n+<äT‘·Tqï nø£ås¡ |òü˝≤\T>± á dü«\Œ nø£åsêdü´‘·qT #Ó|üŒîø√e#·Ãì Á|üdüTÔ‘·+ kÕe÷õø£+>±, sê»ø°j·T+>± eTVæ≤fi¯\T #ê˝≤ yÓqTø£ã&ܶs¡ì >∑+>∑|ü⁄Á‘· eTVæ≤fi¯˝À¢ m+‘√ yÓqTø£ã&ç ñHêïs¡ì eT>∑yês¡T #˚|ü\ y˚≥˝À ø£wæº+∫ |üì #˚j·T&É+ es{Ï |üqT\T <ë«sê ≈£î≥T+u≤\qT b˛wæ+#·T≈£î+≥÷ eTVæ≤fi¯\T Ç+{Ï u≤<Ûä´‘·˝À¢H˚ yê] J$‘·+ dü]b˛‘·T+<äì kÕe÷õ ø£, sê»ø°j·T, $<ä´ s¡+>±˝À¢ >∑+>∑|ü⁄Á‘· eTVæ≤fi¯\T n&ÉT>∑Tô|&ç‘˚H˚ yê] |æ\¢˝À¢ e÷s¡TŒ edüTÔ+<äì nHê~>± ñqï Ä˝À#·q\ qT+∫ Ä‘·àq÷´q‘·

uÛ≤e+ qT+∫ yês¡T ãj·T≥ |ü&Ü\ì ‘·eT |æ\¢\≈£î $<ä´ì n+~+#·{≤ìøÏ eTT+<äT yês¡T #·<äTe⁄ø√yê\ì, n+<äT≈£î kÕ$Áru≤sTT|üP˝ÒqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì Á|ü‹ >∑+>∑|ü⁄Á‘· eTVæ≤fi≤ düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î Ä<äs¡Ù+>± ì\yê\ì nø£ås¡+ m+‘√ ã*j·TyÓTÆ+<äì nø£ås¡+ Á|ü>∑‹ <ëj·Tø£yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. n+<äTπø nø£ås¡+ô|’ eTeTø±s¡+ ô|+#·T≈£î+fÒ Á|ü>∑‹u≤≥˝À Á|üj·÷ ì+#˚+<äT≈£î M\T ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. n+<äTπø kÕ$Áru≤sTT|üP˝Ò Ä˝À#·q\T |ü⁄ìøÏ|ü⁄#·TÃø=ì düe÷» e÷s¡TŒ¬ø’ Á|ür eTVæ≤fi≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. e÷J ø±s=Œπs≥sY s¡+>∑kÕ«$T, ]f…ÆsY¶ me÷às√« qs¡‡|üŒ, •e sêeTj·T´, ˝≤j·TsY u≤\sêE, ˝≤j·TsY lqT, lqT, e÷~›˝Ò{Ï, yÓ+ø£≥kÕ«$T, Hê>∑sêE, {°&û|” j·T÷‘Y q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T X‚wüX¯sTTq •e, Áf…»s¡sY ø£èwüíeT÷]Ô, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

kÕÿ\sYwæ|t eT+ps¡T ø√dü+ ‘·s¡>∑‘·T\ ãVæ≤wüÿs¡D e÷J m+|”{°d” eTè‹

<˚eqø=+&É »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ô|+&ç+>¥˝À e⁄qï kÕÿ\sYwæ|òt\qT eT+ps¡T #Ój·÷´\+≥T eT+>∑fi¯yês¡+ m◊j·Tdtj·T|òt n<ä«s¡´+˝À kÕúìø£ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ‘·s¡>∑‘·T\qT ãVæ≤wüÿ]+#·&É+ »]–+~.á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T yÓ’.MπsXŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄ s¡÷8ø√≥¢ y˚Ts¡ $<ë´s¡T›\≈£î kÕÿ\sYwæ|òt\qT Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #Ój·T´˝Ò<äì,n+<äTe\¢q $<ë´s¡T›\T #·<äTe⁄\≈£î <äTs¡+ ø±e*‡edü÷Ô+<äì n+<äTe\¢q Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡T›\ kÕÿ\sYwæ|òt\qT yÓ+≥H˚ eT+ps¡T #Ój·÷´\ì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊j·Tdtj·T|òt eT+&É\ Hêj·T≈£î\T s¡M+Á<ä,Äq+<é,yÓ+ø£fÒXŸ,<äqT+»j·T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT |üsêeT]Ù+∫q Á|üeTTKT\T

ãq>±q|ü˝…¢, »qe] 3, düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #Ós¡Te⁄|ü˝…¢ Á>±eTdüTú&Ó’q e÷J mMTŒ{°d” <ä÷<˚≈£î\ ô|<ä› |òüø°sY kÕôV≤uŸ(50) eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. >∑‘· Hê\T>∑T HÓ\\T>± Äj·Tq nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ rÁe ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. B+‘√ Äj·Tq ã+<ÛäTe⁄\T ãq>±q|ü˝…¢ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ‘·s¡*+#·>± eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTq Äj·Tq ø√\Tø√˝Òø£ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Ç~ ‘Ó*dæq kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶, ‘˚<˚bÕ Ç+#ÛêsY® _.dæ. »Hês¡Δq ¬s&ç¶\T nø£ÿ&çøÏ e∫à ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. Äj·Tq eTè‘· <˚Vü‰ìï #·÷ùd+<äT≈£î Á>±eTdüTú\T n~Ûø£ dü+K´˝À sêe&É+‘√ yÓ’<ä´XÊ\ ÁbÕ+>∑DeT+‘ê »q+‘√ ì+&çb˛sTT+~. Äj·Tq eTè‹‘√ Á>±eT+˝À, yÓ’<ä´XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝À $cÕ<ä+ HÓ\ø=+~.

$<äT´‘Y r>∑\ #√Ø md”‡ ø±\˙˝À myÓTà˝Ò´ düú\ |ü]o\q pbÕ&ÉTã+>±¢, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì kÕúìø£ ¬s’‘·T\≈£î #Ó+~q uÀs¡T u≤e⁄\ øÏ+<ä ñqï $<äT´‘Y r¬>\T #√ØøÏ >∑Ts¡j·÷´sTT. k˛eTyês¡+ Äs¡ΔsêÁ‹ õ+>∑\ düT+ø£eTà, ô|<ä›qï, \øÏåàu≤jYT, yÓ+ø£≥eTà, ø±X¯eTà, Hês¡eTà, ô|<ä› düT+ø£eTà nqT ¬s’‘·T\ uÀs¡¢ e<ä› >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì ø=+<äs¡T <äT+&É>∑T\T á r¬>\qT ø√düT≈£î b˛j·÷s¡T. dü+ã+~Û‘· ¬s’‘·T\T eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ‘·eT bı˝≤\ e<ä›≈£î yÓ[¢ #·÷&É>± uÀs¡¢ e<ä› $<äT´‘Y r¬>\T ˝Òø£b˛e&É+ >∑eTì+∫, Vü≤‘·X¯ó\j·÷´s¡T. z yÓ’|ü⁄ dü¬s’q esê¸\T ˝Òø£, eTs√ yÓ’|ü⁄ $<äT´‘Y ø√‘·‘√ uÀs¡¢˝À ˙s¡T Ç+øÏb˛>± ndü˝Ò Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·qï\≈£î á $<äT´‘Y r¬>\ #√Ø eT]+‘· ≈£î+>∑Bdæ+~. á <äTX¯Ãs¡´≈£î bÕ\Œ&çq <äT+&É>∑T\qT |ü≥Tº≈£îì, ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· ¬s’‘·T\T ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

m+áy√\T, me÷àØŒ\ |üs¡´y˚ø£åD nedüs¡+ sêh |ü]o\≈£î&ÉT ¬ø.düTÁãVü≤àD´+ yÓ\¢&ç bÕ&ÉTã+>±¢, »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À |ü\T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ |üìrs¡T n<Ûë«q+>± ñ+<äì sêÁwüº |ü]o\≈£î&ÉT ¬ø. düTÁãVü≤àD´+ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T, yê{Ï |üìrs¡TqT |ü]o*+#˚+<äT≈£î eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ e#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq me÷àØŒ uÛÑeq+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mdtmdt@ ø±s¡´Áø£eT+ neT\T rs¡T‘ÓqTï\qT |ü]o*+#˚+<äT≈£î sêÁwüº yê´|üÔ+>± 8 ãè+<ë\T |üs¡´{ÏdüTÔHêïj·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À z ãè+<ä+ Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T |üs¡´{Ïk˛Ô+<äHêïs¡T. ‘=*s√Eq Ä<√ì, ÄdüŒ], Ä\÷s¡T ÁbÕ+‘ê\ |ü]~Û˝À |üs¡´{Ï+#êeTì, ¬s+&√ s√E |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± pbÕ&ÉTã+>±¢≈£î e#êÃeTHêïs¡T. á |üs¡´≥q˝À $esê\‘√ ≈£L&çq ìy˚~ø£qTq á HÓ\ 9e ‘˚B ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑qTqï düe÷y˚X¯+˝À n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. kÕúìø£+>± >∑TD≤‘·àø£ $<ä´ $wüj·T+˝À $<ë´s¡Tú\T yÓqTø£ã&ç ñHêïs¡ì, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·–q ÁX¯<Ûä› #·÷bÕ*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\qT @,;,d” Á>∑÷|ü⁄\T>± $uÛÑõ+∫ yê]˝À ne>±Vü≤Hê kÕeTsê´úìï |ü]o*+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À |ü\T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $q÷‘·ï ø±s¡´Áø£e÷\ neT\T HêeTe÷Á‘·+>± ñ+<äì Äj·Tq ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. m+áz\T, me÷àØŒ\T bÕsƒ¡XÊ\\ |üìrs¡TqT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |üs¡´y˚øÏå+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @m+z lqTHêj·Tø˘, m+áz »eTTà\qï, me÷àØŒ\T ø£ècÕí¬s&ç¶, u≤\Hê>∑j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\ nÁø£e÷\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü⁄\≈£î]Ô Á>±eTdüTú\T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ≈£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs≥T eTT+<äT ø√&ÉTeT÷s¡T eT+&É\+ |ü⁄\≈£î]Ô Á>±eTdüTú\T mHé.ÄsY.õ.j·Tdt |ü<∏äø£+˝À neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì <ä[‘· ãVüQ»q Á|òü+{Ÿ sêh eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ\TŒ\ CÀ´‹ Äs√|æ+#ês¡T. n+<äT≈£î dü+ã+~+∫q |üÁ‘ê\qT #·÷|æ+∫ 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ n$˙‹ kıeTTàqT yÓ+≥H˚ ]ø£eØ #˚j·÷\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. m.|æ.z j·T|òt.m, _.|æ.m+. eTT>∑TZs¡T ≈£îeTà¬ø’ÿ _\T¢\T kÕ«Vü‰ #˚XÊs¡ì, ánÁø£e÷ìøÏ bÕ\Œ&çq yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ˝Òø£b˛‘˚ ñ+<√fi¯q\T ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ÄyÓT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À <ä[‘· ãVüQ»q Á|òü+{Ÿ Hêj·T≈£î\T Hêπ>wt, _.•yêJHêj·TT&ÉT, Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£L©\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·è{Ï˝À ‘·|æŒq Á|üe÷<ä+

yÓ’<ä´ dæã“+~ô|’ myÓTà˝Ò´ ÄÁ>∑Vü≤+ ãq>±q|ü˝…¢, »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô) e÷J mMTŒ{°d” ô|<ä› |òüø°sY kÕôV≤uŸ eTè‘·<˚Vü‰ìï ãq>±q|ü˝…¢ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝Àì e÷s¡TÃØ˝À ñ+#ês¡T. Äj·Tq eTè‘·<˚Vü‰ìï #·÷ùd+<äT≈£î e∫Ãq dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ kÕúìø£ yÓ’<ä´ dæã“+~ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. Ä e÷s¡TÃØ >∑~øÏ yÓfi‚¢ <ë] ø£+|ü#Ó≥¢‘√ ì+&çb˛sTT, πøe\+ ˇø£s¡T ˝Ò<ë Ç<ä›s¡T e÷Á‘·y˚T b˛j˚T+<äT≈£î M\T>± ñ+<äì, Ä ø£+|ü #Ó≥¢qT q]øÏ+∫, ÄdüT|üÁ‹ Äes¡D |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#ê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. ø=+<äs¡T dæã“+~ s√>∑T\ e<ä› &ÉãT“\T edü÷\T #˚düTÔqï≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔHêïj·Tì, J‘ê\T rdüT≈£î+≥÷ s√>∑T\ e<ä› &ÉãT“\T edü÷\T #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì Äj·Tq eT+<ä*+#ês¡T. s√>∑T\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\T ø£\T>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Äj·Tq dæã“+~øÏ #ÓbÕŒs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\\ |üìrs¡T n<Ûë«q+

ø=*$T>∑T+&É¢, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ md”‡ ø±\˙ |üø£ÿqTqï düú˝≤ìï ãq>±q|ü˝…¢ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ |ü]o*+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ 70 ≈£î≥T+u≤\ ø√dü+ 3 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì ø=ì, yÓ÷Á&ÉHé ø±\˙>± @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±\˙øÏ düø£\ dü<äTbÕj·÷\T ø£*ŒkÕÔeTì #Ó bÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ \_›<ës¡T\≈£î |üX¯óyÓ’<ä´XÊ\ |üø£ÿqTqï 20 ôd+≥¢ Á|üuÛÑT ‘·« düú˝≤ìï |ü+|æD° #˚kÕs¡T. á uÛÑ÷$T˝À HêsTTÁu≤Vü≤à DT\T ã+≈£î\qT @sêŒ≥T #˚düTø√e&ÜìøÏ kÂø£sê´\qT ø£*ŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ yÓ+≥ ‘·Vü≤•˝≤›sY ùwø˘ yÓTTsTT~›Hé, mMTŒ&ûz ‹eTàø£ÿ, $Äs√« •eÁ|ükÕ<é ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ãq>±q|ü˝…¢, »qe] 3, (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝Àì ø=+&Éù|≥ e<ä›qTqï EÁπss¡T yê>∑T eT\T|ü⁄ e<ä› eT+>∑fi¯yês¡+ #√≥T #˚düT≈£îqï z s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À z $<ë´]úøÏ ‘·è{Ï˝À ÁbÕD≤bÕj·T+ ‘·|æŒ+~. @|æ03 &ÉãT“¢ 8568 HÓ+ãs¡T >∑\ $Tì ãdüT‡ n‹ y˚>∑+>± e∫à ôd’øÏ˝Ÿô|’ yÓfiÀÔqï &çÁ– $<ë´]ú #·+<äTqT &Ûûø={Ϻ+~. B+‘√ #·+<äT m–] |ü&É>±, ôd’øÏ˝Ÿ ãdüT‡ f…Æs¡¢ øÏ+<ä|ü&ç qTE®qT »®sTT+~. Ä yê>∑T eT\T|ü⁄ e<ä› y˚>∑ ìs√<Ûäø±\T ˝Òq+<äTq yêVü≤Hê\T y˚>∑+>± edüTÔHêïj·Tì, ÄsYn+&é_ XÊK n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&É d”Œ&é ÁuÒø£s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY nÁø£e÷\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷* Ä<√ì »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À s√E,s√E≈£î nÁø£eT ø£≥º&Ü\T ì]àdüTÔ+fÒ n]ø£fÒº~ b˛sTT dü<äs¡T eTTì‡bÕ˝Ÿ ø£$TwüqsY, dü+ã+~Û‘· eTTì‡bÕ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T \+#ê\≈£î s¡T∫ eT]– nÁø£eT ø£≥º&Ü\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡ì Á|ü>∑‹o\ eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ns¡TD, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü<äà Äs√|æ+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À @ >∑©¢˝À b˛sTTq, s√&ÉT¶q #·÷dæq nÁø£eT ø£≥º&Ü\T >∑T] nsTTHêj·Tì, n~Ûø±s¡T\T, Hêj·T≈£î\T eTT&ÉT|ü⁄\T |ü⁄#·TÃø=ì sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ Áb˛<Ûä“\+‘√ $#·Ã\$&ç>± nÁø£eT uÛÑeq ìsêàD nqTeT‘·T\T Ç#·Tà ìã+<Ûäq\qT bÕÁ‘· y˚düTÔHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ‘êC≤>± ï U≤J|ü⁄s¡ M~Û˝Àì m+.¬ø. lyêDÏ |ü{≤º C≤^\ø£ ìsêàD+ yÓT<ä\Tô|≥º>± nÁø£eT+>± ø£MTwüqsY, kÕúìø£ ø±+Áπ>dt Hêj·T≈£î&ÉT <˚$XË{Ϻ Á|üø±XŸ, Ms¡uÛÑÁ<ä|üŒ, s¡y˚Twt ø£*dæ ø£≥º&Üìï ≈£L*à eTVæ≤fi¯ nì #·÷&É≈£î+&Ü ‘·*¢ ≈£L‘·Ts¡Tô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T yÓ÷|æ nÁø£eT+>± b˛©dt ø£düº&û˝À ñ+#·&É+ô|’ yês¡T eT+&ç |ü&ܶs¡T. yÓ+≥H˚ uÒwüs¡T‘·T>± πødüTì m‹Ôy˚dæ ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì ˝Òì m&É\ bÕغ>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T |ü≥ºD+˝Àì nÁø£eT ø£≥º&Ü\T ìsêàD≤\ô|’ düeTÁ>∑ düπs« #˚dæ |ü{≤º<ës¡T\ Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\qT $&ÉHê&Ü\ì ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô ø√sês¡T. Ä<√ì |ü≥ºD+ q+<äTqï Á|üC≤ dü+|òü÷\ìïj·TT rÁe+>± K+&ç+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Äy˚<äq e´ø£Ô|üs¡#ês¡T.


4

õ˝≤¢˝Àì |ü\T Á|üeTTK XË’e πøåÁ‘ê˝À¢ dü+>∑y˚TX¯«s¡ πøåÁ‘·+ ˇø£{Ï. á πøåÁ‘·+ <ä]Ù+#˚ uÛÑ≈£îÔ\ düs¡« bÕbÕ\qT Vü≤]+#˚ |üs¡eT bÕeq |ü⁄D´πøåÁ‘·+>± uÛ≤dæ\T¢‘√+~. á πøåÁ‘·+˝À |üs¡eT •e⁄&ÉTª dü+>∑y˚TX¯«s¡T&ÉTμ >± ø=\Te⁄ B] |üP»\+<äT≈£î+≥THêï&ÉT. ªdüÿ+<ä|ü⁄sêD+μ ˝À Á|ükÕÔ$+#·ã&çq á πøåÁ‘·+ ªdü|üÔq~ dü+>∑eT+μ>± ù|s¡Tbı+~+~. ø£èwüíy˚DÏ. ‘·T+>∑, uÛÑÁ<ä, ;ÛeT, eT\bÕ|üVü≤s¡DÏ nH˚ Äs¡T q<äT\T ø£*dæ Çø£ÿ&ç ªuÛÑeHê•μ q~˝À ø£\TdüTÔ+&É&É+ e\¢ á πøåÁ‘·+ ªdü|üÔ qB dü+>∑eT+μ nsTT´+~. |üPs¡«+ á ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ª<äø£åj·T»„+μ »]–+<äì, j·T»„ düeTj·T+˝À <ä≈£åî&ç#˚‘· nee÷ì+|üã&çq dür<˚$ Çø£ÿ&˚ j·T»„yê{Ïø£˝À eTs¡DÏ+∫+<äì ø£<∏äq+. n+fÒ dür<˚$ X¯Øs¡ ìeè‹Ô »]–q düú\+ ø£qTø£ á πøåÁ‘êìøÏ ªªìeè‹Ô dü+>∑y˚TX¯«s¡+μμ nH˚ ù|s¡T @s¡Œ&çq≥T¢ düú\|ü⁄sêD+ yÓ\¢&çdü÷Ô e⁄+~. düú\|ü⁄sêD≤ìï |ü]o*ùdÔ `|üPs¡«+ bÕ+&Ée⁄\T eqyêdü ø±˝≤q á ÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó*dæq #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\T <Ûäs¡àsêE e<ä›≈£î e∫à qBrs¡+˝À ˇø£ •e*+>±ìï Á|üwæº+|üCÒj·Te\dæq~>± ø√sês¡T. n+<äT≈£î n+^ø£]+∫q <Ûäs¡àsêE •e*+>±ìï rdüT≈£îs¡eTàì k˛<äs¡T&ÉT ;ÛeTT&çì ø±o πøåÁ‘êìøÏ |ü+bÕ&ÉT. •e*+>∑ eTTVüAs¡Ô+ ìs¡ísTT+|üã&ç+~. ø±˙ eTTVüAs¡Ô düeTj·÷ìøÏ ;ÛeTT&ÉT •e*+>±ìï rdüTø=ì ø±o qT+∫ sê˝Ò<äT. Bì‘√ ãTTs¡Twüß\ dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î <Ûäs¡àsêE y˚|üyÓTT<äT›qT •e*+>∑+>± ø√sTT+∫ Á|ü‹wæº+∫,|üP»\T #˚XÊ&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· ;ÛeTT&ÉT ô|<䛕e*+>±ìï rdüTø=ì e∫à n|üŒ{Ïπø Á|ü‹wüº »s¡>∑&É+ #·÷dæ ø√b˛Á<˚≈£îÔ&Ó’ ‘êqT ‘Ó∫Ãq •e*+>±ìï q~˝ÀìøÏ $dæ]y˚XÊ&ÉT. Ä *+>∑+ q~ˇ&ÉT¶q |ü&É>±, <Ûäs¡àsêE ;ÛeTT&çì XÊ+‹+|üCÒdæ qBrs¡+˝ÀH˚ ;ÛeTT&ÉT ‘Ó∫Ãq *+>±ìï Á|ü‹wæº+∫, ;ÛeT*+>∑+>± <ëìøÏ ù|s¡T ô|{Ϻ, uÛÑ≈£îÔ\ eTT+<äT>± l ;Ûy˚TX¯«s¡T&çì <ä]Ù+∫q ‘·sê«‘˚ l dü+>∑y˚TX¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+#˚

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+ 4, »qe], 2012

@sêŒ≥T >±$+∫q≥T¢ düú\|ü⁄sêD+ #ÓãT‘√+~. Áø° .X¯. 8,9 X¯‘êu≤›\ ø±\+Hê{Ï 13 XÊdüHê\T á πøåÁ‘·+ #·]Á‘·≈£î düJe kÕøå±´\T>± ñHêïsTT. M{Ïì ã{Ϻ Áø° . X¯. 8,9 X¯‘êu≤›\ Hê{Ïπø á Ä\j·T+ ì]à+|üã&ç |üP»\+<äTø=+≥Tqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. n|üŒ≥Tï+∫ á ÁbÕ+‘êìï |ü]bÕ*+∫q $$<Ûä e+XÊ\ bÕ\≈£î\T, $»j·Tq>∑s¡ #·Áø£es¡TÔ\T Ä\j·÷_Ûeè~›øÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚XÊs¡T. nH˚ø£ <ëq<Ûäsêà\T #˚dæ Ä\j·÷ìøÏ ì<ÛäT\qT düeT≈£LsêÃs¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT yÓ\T>=+~q Ä\j·T+ Áø£eT+>± •~∏\yÓTÆb˛>±... Á|üdüTÔ‘·+ ø£ì|ædü÷Ôe⁄qï Ä\j·÷ìï düTe÷s¡T ¬s+&ÉTe+<ä\ dü+ˆˆ ÁøÏ‘·+ m≥Te+{Ï •\Œ kÂ<äs¡´+ ˝Ò≈£î+&Ü kÕúìø£ Á|ü»\T ì]à+|üCÒXÊs¡T. düTe÷s¡T ˇø£ \øå±Çs¡yÓ’ y˚\ #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ $d”Ôs¡í+˝À Ä\j·T+, <ëì #·T≥÷º ÁbÕø±s¡+ ì]à+#·ã&çe⁄qï≥T¢ •~∏˝≤\ e\¢ ns¡úeTe⁄‘·T+~. á ÁbÕø±sêìøÏ ñ‘·Ôs¡+ yÓ’|ü⁄q >√|ü⁄s¡ <ë«s¡+, ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT, <äøÏåD <ë«sê\ô|’ eT+&ÉbÕ\T ì]à+#·ã&ç ñ+&˚eì #·]Á‘· #ÓãT‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ ny˚$T ˝Òe⁄. •~∏˝≤\T e÷Á‘·+ <äs¡Ùq$TkÕÔsTT. Á|üdüTÔ‘·+ <äs¡Ù$T#˚à Á|ü<Ûëq Ä\j·÷ìï #·÷ùdÔ ÁbÕNq Ä\j·T+ •~∏\yÓTÆ b˛>± kÕ<Ûës¡D+>± Á|ü»\T ì]à+∫q≥T¢ ns¡úeTe⁄‘·T+~. Ä\j·T eTTKeT+&É|ü+, n+‘·sê\j·T+, >∑sꓤ\j·÷\qT ø£*– ñ+&˚~. nsTT‘˚ eTTKeT+&É|ü+ |üP]Ô>± •~∏\yÓTÆb˛>±, Á|üdüTÔ‘·+ n+‘·sê\j·T+, >∑sꓤ\j·÷\T e÷Á‘·y˚T <äs¡Ù$Tdü÷Ôe⁄HêïsTT. >∑sꓤ\j·T+˝À l dü+>∑y˚TX¯«s¡kÕ«$T ø=\Te⁄B] |üP»\+<äT≈£î+≥÷e⁄Hêï&ÉT. á •e*+>∑+ y˚|üyÓTT<äT›˝≤>± ñ+≥T+~. n+fÒ y˚|üyÓTT<äT› #·‘·Ts¡T“¤C≤\‘√ |ü<ëàdüq dæú‹˝À ø=\Te⁄B] e⁄+~. neTàyê]øÏ ø±\Áø£eT+˝À •e*+>∑+>± e÷]q≥T¢ <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. >∑sꓤ\j·T+˝À eTT+<äTyÓ’|ü⁄ l#·Áø£y˚Ts¡T|ü⁄ Á|ü‹wæº+|üã&ç ñ+~. Á|ü<Ûäq >∑sꓤ\j·T+˝ÀH˚ kÕ«$Tyê] e⁄qTø£ yÓ’|ü⁄q ø=+‘· m&ÉeT>± kÕ«$Tyê] <˚y˚] l \‘ê<˚M kÕ«$Tyê] yÓqTø£ yÓ’|ü⁄ ≈£î&ç Á|üø£ÿ>± l $Hêj·T≈£î&ÉT ø=\Te⁄B]

düs¡« bÕ|ü Vü≤s¡D+...

dü+>∑y˚TX¯«s¡ <äs¡Ùq+ |üP»\+<äTø=+≥÷e⁄Hêï&ÉT. yêdüÔe+>± M]øÏ Á|ü‘˚´ø£ Ä\j·÷\T ñ+&˚$. á Ä\j·÷\T •~∏\yÓTÆb˛>± <˚e‘êeT÷s¡TÔ\qT á>∑sꓤ\j·T+˝ÀøÏ #˚sêÃs¡T. nfÒ¢ nH˚ø£ ñbÕ\j·÷˝À¢ nH˚ø£ <˚e‘êeT÷s¡TÔ\qT ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Ä\j·÷\≈£î ‘·s¡*+∫ Á|ü‹wæº+#ês¡T. ñbÕ\j·÷\‘√bÕ≥T |üPs¡«+ |ü\¢e kÕ+Á|ü<ëj·T+˝À ì]à‘·yÓTÆq s¡<∏ä+ >∑T&ç ñ+&˚~. |ü⁄sê‘·‘·« XÊKyês¡T <ëìì ‘·s¡*+∫ »>∑Hêï<∏ä >∑≥Tº˝À ì]à+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+MT<ä •~∏˝≤\ eT<Ûä´ dü+e‘·‡s¡+˝À n~Ûø£uÛ≤>∑+ ø£ècÕí˙{Ï˝À eTTì–b˛sTTe⁄+&˚ ª ìeè‹Ô dü+>∑y˚TX¯«s¡+μ qT >∑T]+∫ |ü⁄sê‘·‘·« XÊKyês¡T >±˙, <˚e<ëj·TXÊKyês¡T>±˙ düÁø£eT+>± |ü{Ϻ+#·T≈£î+≥Tqï <ëK˝≤˝Ò ˝Òe⁄. B+‘√ á πøåÁ‘·+ ìsê<äs¡D≈£î >∑Ts¡e⁄‘·÷ >∑‘·yÓ’uÛÑe •~∏\ ∫Vü≤ï+>± <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. nìï Ä\j·÷˝À¢˝≤>± á πøåÁ‘·+˝À ì‘·´|üP»\T »s¡T>∑e⁄. á Ä\j·T+ m≈£îÿes√E\T lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº ˙{Ï˝À eTTì–e⁄+&É&Éy˚T ø±s¡D+. e÷]à ˝Ò<ë @Á|æ˝Ÿ HÓ\ yÓTT<ä\Tø=ì pHé HÓ\es¡≈£î Ä\j·T+ ˙{ÏqT+∫ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~. á düeTj·T+˝À <ä]Ù+#˚ M\T+≥T+~. á düeTj·T+˝Àì k˛eTyês¡\T, eTVü‰•esêÁ‘·T\˝À kÕ«$Tyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚kÕÔs¡T.ˇø√ÿkÕ] ªeTVü‰•esêÁ‹ μπø Ä\j·T+ ˙{ÏqT+∫ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~. n{Ϻ düeTj·T+˝À •esêÁ‹ ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ø£s¡÷ï\T qT+∫ 55 øÏ˝ÀMT≥s¡¢, q+~ø=≥÷ÿs¡T qT+∫ 20 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À e⁄qï á πøåÁ‘êìøÏ $$<Ûä e÷sêZ\ <ë«sê #˚s¡e#·TÃ. q+~ø=≥÷ÿs¡T≈£î 16 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àe⁄qï dü+>∑y˚TX¯«sêìøÏ Ä{À\T, J|ü⁄\˝À yÓfi¯fle#·TÃ. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ä‘·à≈£Ls¡T qT+∫ ø£|æ˝ÒX¯«s¡eTTq≈£î ãdüT‡˝À #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&ç qT+∫ 5øψˆ <ä÷s¡+˝À ñqï á πøåÁ‘êìøÏ Ä{À\T, J|ü⁄\˝À #˚s¡e#·TÃ. dü«+‘· yêVü≤Hê\˝À¢ yÓfi‚flyês¡T @<ë]˝ÀHÓ’Hê düsêdü] Ä\j·T+ es¡≈£î yÓfi¯fle#·TÃ. eTVü‰•esêÁ‹Hê{ÏøÏ áπøåÁ‘·+ ãj·T≥|ü&ç‘˚ πøåÁ‘êìøÏ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\qT+∫ ÄsY.{Ï.dæ yês¡T ãdüT‡\qT q&ÉT|ü⁄‘ês¡T.

ìs¡+‘·s¡ Á|üj·T‘·ïy˚T $»j·÷ìøÏ <ë] ñ

qï‘· #·<äTe⁄\T #·<äyê\ì, ñqï‘· kÕúsTTøÏ m<ä>±\ì ø£\\T>∑H˚ j·TTer j·TTe≈£î\T yê{Ïì kÕø±s¡+ #˚düTø√yê&ÜìøÏ nH˚ø£ e÷sêZ\T nH˚«wædüTÔ+{≤s¡T. neø±XÊ\T sêø£ ø=+<äs¡T ìsêX¯ #Ó+<äT‘·T+fÒ... dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Òø£ eT] ø=+<äs¡T Çã“+~ |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï Á|ü‹≈£L\ Ä˝À#·qT¢ ‘·eT <ä] #˚s¡≈£L+&Ü ñ+&Ü\+fÒ j·TTe‘· C≤Á>∑‘·Ô>± eTdü\T ø√yê*. eTT+<äT>± ‘·eT ã\V”≤q‘·*ï >∑T]Ô+#ê*. yê{Ïì n~Û>∑$T+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷*. \ø£å´+ ~X¯>± ˇø√ÿ n&ÉT>∑T eTT+<äTπøj·÷*. ‘·eT >√˝Ÿ kÕ~Û+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. mìï kÕs¡T¢ Á|üj·T‹ï+∫Hê neø±XÊ\T ‘·\T|ü⁄ ‘·≥ºfÒ¢<ë? MT m<äT>∑T<ä\≈£î n&ɶ+≈£î˝Ò$T{Ï? MT Á|üj·T‘·ï+˝À ˝À|üeTT+<ë? Á|üD≤[ø£˝ÀHê? nqï Á|üX¯ï\T MT˝À ñ<äsTTùdÔ yê{ÏøÏ düe÷<Ûëqy˚T MTs¡T m~π>+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. ìs¡+‘·s¡ Á|üj·T‘·ï+‘√H˚ #·<äTe⁄˝À sêDÏ+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. ìs¡+‘·s¡ Á|üj·T‘·ï+‘√H˚ neø±XÊ\T kı+‘·+ #˚düTø√>∑\T>∑T‘ês¡T. ìs¡+‘·s¡ Á|üj·T‘·ï+‘√H˚ \ø£å´+ ~X¯>± n&ÉT>∑T y˚j·T>∑\T>∑T‘ês¡T. mìï ns¡Ω‘·\THêï, @ s¡+>∑+˝À Á|üy˚•+∫Hê, m˝≤+{Ï ¬øØsY ÁbÕs¡+_Û+∫Hê ìs¡+‘·s¡ kÕ<Ûäq, XÀ<Ûäq, Á|üj·T‘·ï+ ‘·|üŒìdü]. ø±ã{Ϻ MTs¡T @~ kÕ~Û+#ê\Hêï Ä ø£èwæ nedüs¡eTqï~ >∑T]ÔùdÔ dü¬ø‡dt kÕ~Û+#˚ e÷s¡Z+˝À yÓ[¢qfÒ¢. @<√ kÕ~Û+#ê\ì nqT≈£î+fÒ dü]b˛<äT ø£<äT? #·<äTe⁄˝ÀHÓ’Hê, ñ<√´>∑+˝À HÓ’Hê ñqï dæú‹ qT+&ç ñqï‘· kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√yê\H˚ n+<äs¡÷ nqT≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚ n+<äT≈£î ‘·–q ø£èwæ ˝Òø£b˛e&É+e\¢ #ê˝≤ eT+~ yÓqTø£&ÉT>∑T y˚düTÔ+{≤s¡T. MTs¡÷ n˝≤+{Ï yê] C≤_‘ê˝À #˚s¡≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&ç‘˚.. #ê˝≤ es¡≈£î \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡Tà ø√e&É+˝À dü>∑+ dü|òü\yÓTÆqfÒ¢. MTs¡T y˚ùd Á|ü‹ n&ÉT>∑÷ Á|üD≤[ø±ã<ä›+>± ñ+&Ü*. düeTj·T+, dü+<äs¡“¤+, düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô Çe˙ï n\es¡TÃø√yê*. M{Ï‘√ bÕ≥T #·ø£ÿì HÓ’|ü⁄D´+ MT kı+‘·yÓTÆ‘˚ Çø£ ‹s¡Tπ>˝Ò<äT. MTs¡T @ s¡+>∑+˝À Á|üy˚•+#ê\qT≈£î+≥THêïs¡T? n+<äT≈£î ‘·–q ns¡Ω‘·\T, HÓ’|ü⁄D´+ MT˝À e⁄Hêïj·÷? nqï~ MT≈£î MTπs |ü]o*+#·Tø√+&ç. Ç+ø± m˝≤+{Ï HÓ’|ü⁄D´+ nedüs¡yÓ÷, m˝≤+{Ï ø£èwæ ø±yê˝À ‘Ó\TdüTø√+&ç. ñ<√´>∑ Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>± M{ìï+{Ï˙ MT ¬sp´yéT˝À Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ m˝≤ bı+<äT|üsêÃ˝À ≈£L&Ü MT Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤>∑eTì eT]Ãb˛e<äT›. e÷s¡T‘·Tqï |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ MT bÕ¢Hé˝À nedüs¡yÓTÆq dües¡D\T #˚düT≈£î+≥÷ e⁄+&Ü*. n|ü&˚ nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. Çe˙ï ˇø£ m‘·ÔsTT‘˚ MTs¡T m+#·T≈£îH˚ ¬øØsY n+<äT˝À ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T eTs=ø£ düyê\T? M{Ïìï+{°˙ n~Û>∑$T+∫q|ü&˚ n+<äT˝À sêDÏ+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. ‘·–q ns¡Ω‘·\THêï... neø±XÊ\T ‘·\T|ü⁄ ‘·&ÉT‘·THêï @+ #˚j·÷\H˚ dü+~>∑Δ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+{À+<ä+fÒ n~ ne>±Vü≤Hê ˝À|üy˚T. ø±ã{Ϻ eTT+<äT

&Éj·÷u…{°dt≈£î >∑T+&Ó yê´<ÛäT\≈£î dü+ã+<Ûä+! Á|ü

‹ dü+e‘·‡s¡+ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ &Éj·÷u…{°dt ô|ò&ÉπswüHé Á|ü|ü+#· &Éj·÷u…{°dt ~H√‘·‡e+ Ä#·]düTÔ+~. n+<äT˝À Á|ü|ü+#· yê´|üÔ &Éj·÷u…{°dt s√>∑T\ø£edüs¡yÓTÆq dü÷#·q*düTÔ+~. Á|ü<Ûëq+>± &Éj·÷u…{°dt s√>∑T\ø£ edüs¡yÓTÆq dü÷#·q*düTÔ+~. Á|ü<Ûëq+>± &Éj·÷u…{°dt yê´~Û ˇø£ Je Á|üÁøÏj·T˝Àì ndüeT‘·T\´‘·>± #ÓbÕŒ*. &Éj·÷u…{°dt ‘√ Ç+ø± nH˚ø£ Ç‘·s¡ yê´<ÛäT\T n+fÒ, >∑T+&Ó Äs√>∑´+, øÏ&ûï\ Äs√>∑´+ e+{Ï$ ≈£L&Ü eTT&çô|≥ºe#·TÃ. nsTT‘˚, &Éj·÷u…{°dt ≈£î >∑T+&Ó yê´~ÛøÏ dü+ã+<Ûä+ e⁄+<ë? nH˚~ |ü]o*+#·+&ç. eTq+ ‹H˚ ÄVü≤s¡+ s¡ø£Ô+˝À >∑÷¢ø√CŸ >± e÷s¡T‘·T+~. BìH˚ wüß>∑sY >± ≈£L&Ü e´eVü≤]kÕÔs¡T. bı≥º yÓqTø£ uÛ≤>∑+˝À e⁄+&˚ bÕHé ÁøÏj·÷dt ‘·–q+‘·>± ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T≈£î+fÒ, ø£+&Ésê\T, *esY \˝Àì ø=e⁄« ø£D≤\T Ä ÇqT‡*Hé qT dü]>± ñ|üjÓ÷–+#·≈£î+&Ü e⁄+fÒ Ä >∑÷¢ø√CŸ s¡ø£Ô+˝ÀH˚ ì\ã&çb˛‘·T+~.X¯ØsêìøÏ ‘·–q+‘· X¯øÏÔ <=s¡ø£<äT. &Éj·÷u…{°dt ø£qTø£ ìj·T+Á‹+#·ø£b˛‘˚, Ä yê´~Û qsê\≈£î, ø£fi¯fl≈£î, øÏø°ï\≈£î, >∑T+&Ó≈£î s¡ø±Ôìï #˚s¡y˚dæ s¡ø£Ô Hêfi≤\≈£î yê´|æ+∫ >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\T, >∑T+&Ó b˛≥T e+{Ï$ ø£*π>˝≤ #˚düTÔ+~.

Bìì n~Û>∑$TùdÔH˚ @ ¬øØs√¢ Á|üy˚•+∫Hê $»j·T+ kÕ~Û+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. ø±e\dæ+<ä˝≤¢ ÄdæøÏÔ, ne>±Vü≤q, ø£èwæ nìï~ >∑Ts¡TÔ+#·T≈£î+fÒ #ê\T. ø√s¡T≈£îqï ñ<√´>∑+˝À #˚]q ‘·sê«‘√, eT]+πø<Ó’Hê \ø£å´+ HÓs¡y˚]q|ü&√ <ëìì ì\u…≥Tºø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü eTs√ ø£èwæ nedüs¡+ n+fÒ ìs¡+‘·s¡ ø£èwæ nH˚~ ñqï|ü&˚ @ HÓ’|ü⁄D´yÓTÆHê n\e&ÉT‘·T+<äqï e÷≥. HÓ’|ü⁄D≤´ìï ã{Ϻ ‘·–q s¡+>±ìï m+#·T≈£î+fÒ Çø£ m|ü&É÷ $»j·T+yÓ’ù| n&ÉTy˚ùd neø±X¯+ m≈£îÿe. ø=+<äs¡T ‘·≈£îÿe ø±\+˝ÀH˚ ñqï‘· kÕúHê\T #˚s¡T≈£î+fÒ eT] ø=+<ä]øÏ J$‘· ø±\yÓTÆHê kÕ<Ûä´+ ø±<äT. MTs¡T Ä ø√eøÏ #Ó+<ä≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ.. düŒwüº‘· HÓ\ø=qï ‘·sê«‘˚ n&ÉT>∑TeTT+<äT≈£î y˚j·T&É+ eT+∫~. ìs¡+‘·s¡ Á|üj·T‘·ï+‘√ @<√ ˇø£ s√E MT J$‘·+ nqT≈£îqï≥T¢>±H˚ eT\T|ü⁄ ‹]>∑T‘·T+~. MT≈£îqï ns¡Ω‘·\T, u˝≤\T, ã\V”≤q‘·\T, neø±XÊ\T, Ä]úø£ k˛ΔeT‘· Çe˙ï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì @ ¬øØs√¢øÏ Á|üy˚•+#ê˝À ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ sêyê* ‘·|üŒ kÕ<Ûä´+ø±ì yê{Ïø√dü+ nqedüs¡+>± düeTj·T+ eè<∏ë #˚j·T≈£L&É<äT. MT bıõwüHéqT n+#·Hê y˚düTø=ì ˇø£kÕ] ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡+fÒ ∫e] es¡≈£L <ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü*. nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdü÷Ô e⁄+&Ü*. n+<äTπø ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚≥|ü&ÉT ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ Ä˝À∫+∫

ìs¡íj·T+ rdüTø√yê* ø=+<äs¡T ñ<√´>∑+˝À Á|üy˚•+∫Hê, ñ<√´>∑ nH˚«wüD˝À e⁄Hêï eTs√yÓ’|ü⁄ Ç‘·s¡ ø√s¡T‡\T #·<äTe⁄‘·T+{≤s¡T. ÄdæøÏÔe⁄+&ç #·~$‘˚ |üπs¢<äT>±˙ ‘·eT ¬ø]j·TsYøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Òø£b˛sTTHê, mes√ #ÓbÕŒs¡H√ Ç˝≤+{Ï |üì#˚ùdyê]πø Ä≥+ø±\T m<äTs¡e⁄‘·T+{≤sTT. düìïVæ≤‘·T\T #ÓbÕŒs¡H√ Ç˝≤+{Ï |üì#˚ùdyê]πø Ä≥+ø±\T m<äTs¡e⁄‘·T+{≤sTT. düìïVæ≤‘·T\T #ÓbÕŒs¡ì @<√ ˇø£ ø√s¡T‡ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. rsê n+<äT˝À |üP]Ô HÓ’|ü⁄D´+ kÕ~Û+#·s¡T. Bìe\¢ |òü*‘·+ ˝Ò<äT. ø±ã{Ϻ @<√ ˇø£ <ëìô|’ |üP]Ô ne>±Vü≤q≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘˚H˚ eTs√ \øå±´ìï ô|≥Tºø√yê*. á dü+<äs¡“¤+>± eTs√ $wüj·T+ ≈£L&Ü >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. ñqï s¡+>∑+˝À sêDÏdü÷ÔH˚ düeTj·T+ <=]ø£q|ü&É˝≤¢ Ç‘·s¡ s¡+>±\|ü≥¢ ≈£L&Ü ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ê*. n˝≤ m+<äT≈£+fÒ m|ü&Ó’Hê n~ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ée#·TÃ. Ç+»˙]+>¥ #·~$ u≤´+øÏ+>¥˝À sêDÏ+∫qyês¡T m+<äs√ ñHêïs¡T. n˝≤π> nedüs¡yÓTÆq|ü&˚ ˇø£ s¡+>∑+˝À neø±XÊ\T ‘·>∑TZ‘·Tqï|ü&ÉT eTs√ s¡+>∑+˝À ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT #·÷|ü>∑*π> kÕeTs¡ú´+ ñ+&Ü*. @ s¡+>∑+˝À Á|üy˚•+∫Hê, m˝≤+{Ï ¬øØsY ÁbÕs¡+_Û+∫Hê ‘·–q HÓ’|ü⁄D´+, ìs¡+‘·s¡ ø£èwæ, nedüs¡eTqï~ >∑T]Ô+#·T≈£î+fÒ $»j·T+ MT<˚.

n+<äyÓTÆq X¯Øsêø£è‹ sêyê\+fÒ..! XÊ

Ø]ø£+>± |ü⁄s¡Twüß\≈£î eTVæ≤fi¯\≈£î ‘˚&Ü e⁄+≥T+~. eTVæ≤fi¯\≈£î yê] X¯Øsêìï eT+∫ ùw|t ˝À e⁄+#˚ ÄVü≤sê\T ø±yê*. ø±ì |ü⁄s¡Twüß\≈£î X¯Øsê\qT ã\+>± e⁄+#˚ ÄVü‰sê\T ø±yê*. ãs¡Te⁄ ‘·π>Z≥+<äT≈£î ÄVü‰sê\T nH˚ø£+. ø±ì eTVæ≤fi¯\≈£î ‘·–q$ ø=ìï e÷Á‘·y˚T. eTVæ≤fi¯\ ÄVü‰s¡+˝À Á|ü<Ûëq+>± ø±e\dæq$ ¬s+&˚ ¬s+&ÉT nì ◊s¡Hé, ø±*¸j·T+. eTVæ≤fi¯\T m{Ϻ|ü]dæú‘·T\˝ÀqT ø±*¸j·T+, ◊s¡Hé ‘·≈£îÿe>± e⁄+&˚ ÄVü‰sê\T ‹qsê<äT. eT] yê] n~Ûø£ ãs¡Te⁄qT ‘·–Zdü÷Ô ◊s¡Hé. ø£*¸j·T+\T n+~+#˚ ÄVü≤sê˝Ò$T{À |ü]o*<ë›+. 1. z{Ÿ‡ ` á ÄVü‰s¡+˝À e÷qdæø£ $\Te\T ≈£L&Ü ô|]π> neø±X¯+ e⁄+~. z{Ÿ‡ ‹+fÒ bı≥º ì+&ÉT‘·T+~. b˛wüø±\T+{≤sTT. ô|ò’ãsY n~Ûø£+ m≈£îÿeùd|ü⁄ ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ÉT>±H˚ e⁄+≥T+~. ø£qTø£ eTs√e÷s¡T ‹Hê\ì|æ+#·<äT. 2. >∑T&ÉT¢ ` eTVæ≤fi¯\ ÁuÒø˘ bòÕdtº ≈£î #ê˝≤ eT+∫$. eT+∫ Áb˛{°qT¢ n~Ûø£+. ø=˝…¢düºsê˝Ÿ e⁄+fÒ ‘·|üŒ eTVæ≤fi¯\T ÁuÒø˘ bòÕdtº ˝À m>¥ ‹q≥+ n|üe<äT›. 3. |ü#·Ãì ≈£Ls¡>±j·T\T ` ã#·Ã*≈£Ls¡, Áãø√ÿ*, ‘√≥≈£Ls¡, yÓT+‹≈£Ls¡ e+{Ï$ eTVæ≤fi¯\≈£î ø±e\dæq ◊s¡Hé n+~kÕÔsTT. ôV≤yÓ÷>√¢_Hé øö+{Ÿ ô|s¡T>∑T‘·T+~. πø\Ø\T ˝Òì |”#·T u≤>± n_Ûdü÷Ô+~. ãs¡Te⁄ ‘·>±Z\+fÒ Ç~ eT+∫ ∫{≤ÿ. 4. yÓqï rdæq bÕ\T ` eTVæ≤fi¯ X¯Øs¡+˝À ‘·–q ø±*¸j·T+ e⁄+&Ü\+fÒ Á|ü‹s√p ˇø£ >±¢ôd&ÉT bÕ\T ‘ê>±*‡+<˚. 40 dü+e‘·‡sê\ô|’q yê] meTTø£\T Äs¡T>∑T<ä\ #·÷|ü≈£î+&Ü e⁄+{≤sTT. yÓqï rdæq bÕ\T e÷Á‘·y˚T ñ<äj·T+ , kÕj·T+Á‘·+ ‘ê>∑+&ç. eT+∫ b˛wüø±\T, ø£&ÉT|ü⁄ ì+&É≥+ e⁄+&ÉT+~. n<˚ $<Ûä+>± ‘·≈£îÿe ø=e⁄«ø£\ bÕ\T ñ‘·Œ‘·TÔ\T @yÓ’Hê düπs ‹qe#·TÃ. 5. Ĭs+CŸ, ÁkÕºu…ÁØ, ≈£Ls¡>±j·T\T ` πøs¡≥T¢, ;{Ÿ s¡÷{Ÿ, Ĭs+CŸ e+{Ï$ ◊s¡Hé n~Ûø£+>± ÄVü≤sê\T. M{Ïì ‘·|üŒì dü]>± MT yÓTq÷˝À e⁄+#·+&ç. . #˚|ü\T ` d” |òæwt ‘·|üŒì dü]>± ‹Hê*. Bì˝À ˇy˚T>± 3bòÕ´{° j·÷dæ&ÉT¢ e⁄+{≤sTT. ø=e⁄« ˝Òì ÄVü≤s¡+. yÓTs¡ùd #·s¡à+, ì>∑ ì>∑˝≤&˚ E≥Tº #˚|ü ÄVü≤sêìøÏ n<äq|ü⁄ Äø£s¡¸D\T.


d”|”m+ H˚‘·\ u…’ø˘ sê´© q+<ë´\ ({ÖHé) »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì˝À »]π> dæ|æj·T+ 19e õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\ »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì |ü≥ºD+˝Àì ø±sê´\j·T+˝À bÕغ |ü‘êø±ìï õ˝≤¢ dæ|æj·T+ Hêj·T≈£î\T s¡y˚Twt≈£îe÷sY n$wüÿ]+ #ês¡T. n$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ &ç$»Héø±s¡´<ä]Ù eTkÕÔHé e* Á|üdü+–dü÷Ô ` sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e\ $<äT´‘Y #êØ®\T, Ç+{Ï|üqTï\T, ô|Á{À\Tπs≥T¢, ô|+#·&É+ ˇø£yÓ’|ü⁄ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT n<äT|ü⁄˝À ô|≥º˝Ò ø£b˛e≥+ e+{Ï #·s¡´\qT ìs¡dædü÷Ô |ü≥ºD+˝À yÓ÷{ sYôd’øÏfi¯ófl, dü÷ÿ≥s¡¢ô|’, ø±s¡´ø£s¡Ô\T u…’s¡à˝ŸM~Û, yÓTsTTHé ãC≤sY, Hê>∑T\≈£î+≥s√&é, u§eTà\düÁ‘·+, ø√yÓ\≈£î+≥¢ »+ø£åHé,\˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sê´©˝À Ä<√ì˝À »qe] 4,5,6,‘˚~\˝À »s¡T>∑uÀj˚T dæ|æj·T+bÕغ eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Ç+{Ï|üqTï\T ø£¬s+≥T#êØ®\qT, ‘·–Z+#ê\ì ìHê<ë\T #˚kÕs¡T. á

6 πs|ü⁄ eT~›˝Ò{Ï πøåÁ‘·+˝À eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä• eT¨‘·‡e+

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe] 2012

ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æj·T+ Hêj·T≈£î\T |ü⁄\¢j·T´, yÓ+ø£≥*+>∑+, eT~›¬s&ç¶, j·Tdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T düTπswt, &çyÓ’m|òt◊ Hêj·T≈£î\T \ø£åàDY, l<ÛäsY, Hê>∑qï, qπswt,\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÒ‘·+#·s¡¢ »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): uÒ‘·+#·s¡¢ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì s¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±eT •yês¡T˝À yÓ\dæq yÓ’wüíe πøåÁ‘·yÓTÆq l\ø°åàqs¡dæ+Vü≤ kÕ«$T πøåÁ‘·+ q+<äT áHÓ\ 5e ‘˚Bq eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä•ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæq≥T¢ Ä\j·T áz ‹eTàHêj·TT&ÉT, #Ó’¬sàHé Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ kÕ«$T yê]øÏ >∑D|ü‹ |üP», eT÷\ Msê≥Tº $Á>∑Vü≤eTT\≈£î |ü+#êeTè‘·, s¡TÁ<ë_Ûùwø£+, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »s¡T>∑TqHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ <äs¡ÙqeTT, l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· kÕ«$T yê] ø£fi≤´D+ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+, kÕj·T+Á‘·+ s¡+>±|ü⁄s¡+ |ü⁄s¡ M<ÛäT\ >∑T+&Ü #Óø£ÿ uÛÑ»q‘√ s¡<∏√‘·‡e+, »s¡T>∑Tqì yês¡T ù|s=ÿHês¡T. ¬s’‘·T dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£ã&û¶ b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì, ¬>\Tbı+~q $CÒ‘·\≈£î Á|ü<∏äeT

eTVæ≤fi¯ eTè‹ #·˝À nq+‘·|üPsY

e÷~>∑ $<ë´s¡Tú\ dæ+Vü≤>∑s¡®q

õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T >∑TeTà\ <˚e<ëdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ eØZø£s¡D neT\T ø√dü+, Á|ü>∑‹ ø√dü+ neT\T #˚j·÷\qï ]»πs«wüHé\qT @._.dæ.&ç.>± eØZø£]+∫ ôw&É÷´˝Ÿ ≈£î˝≤\ C≤_‘ê˝À 59 ñ|ü≈£î˝≤\≈£î, yê] ≈£î\ »HêuÛÑ ìwüŒ‹Ô Á|üø±s¡+ ]»πs«wüqT¢ $ìjÓ÷>∑+ rdüTø√yê\qï<˚ n+X¯+. ˝Òø£b˛‘˚ >∑+<äs¡>√fi¯ ñ<ä´$kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#·&É+ »]–+~. á dü<ädüT‡˝À eTTK´+>± bÕ˝§ZqTyês¡T e÷~>∑ dü÷º&Ó+{Ÿ‡ ô|ò&ÉπswüHé, e÷~>∑ m+bÕ¢sTTdt ô|ò&ÉπswüHé, e÷~>∑ ˝≤j·TsY øö‘êfi¯+ »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À e÷~>∑ ô|ò&ÉπswüHé, e÷~>∑ eTVæ≤fi¯ düe÷K´, e÷~>∑ j·TTeùdq, $<ë´s¡Tú\ dü+|òüT+ πs|ü⁄ #·˝À nq+‘·|üPsY ø±s¡´Áø£eT+ e÷~>∑ #·s¡àø±s¡T\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ düe÷K´, e÷~>∑ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. ø£fi≤ HÓ’|ü⁄DT´\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ù|s=ÿHês¡T.. á nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\T m+.&ç.z. Ä|ò”dt eTT+<äT yê˝Ÿ ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ Hêj·T≈£î\T Äq+<ésêCŸ, b˛düºs¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚j·T≥+ »]–+~. á dü+<Ûäs¡“+>± eT+&É\ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù uÛÑø£Ô •s√eTDÏ, Äq+<é &Üìj·T˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä{À n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ Äs¡T>∑T]øÏ >±j·÷\T bÕ´|æ*, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ´|æ* eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >±s¡¢~HÓï Á>±eT+ e<ä› Ä{À n<äT|ü⁄ ‘·|æŒq dü+|òüT≥q˝À 6 eT+~øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. &√Hé qT+∫ n˝Òu≤<äT ‘ê+&Ü≈£î yÓfi¯ó‘√qï Ä{À >±s¡¢~HÓï yÓT≥º e<ä› n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ+~. B+‘√ Ä Ä{À˝À Á|üj·÷DÏk˛Ôqï 6 eT+~øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. yê]ì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ &√Hé Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. yê]˝À ˇø£] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

yêyÓ÷à...Çy˚+ ‹≥T¢ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ôd’‘·+ #Ó|üŒ M\T ø±ì ndüuÛÑ´ |ü<äC≤\+‘√ e÷{≤¢&É&É+, ø±sê´\j·÷ìøÏ sê≈£î+&ÜH˚ Ç+{Ï qT+#˚ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT »s¡|ü&É+ Äj·Tq≈£î ì‘·´ ø£è‘·´yÓTÆ+<äì yês¡T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. Á|ü‹ HÓ\ ‘·eT≈£î $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D˝À <ë<ë|ü⁄ s¡÷. 3 y˚\ #=|ü⁄Œq Ks¡Ãe⁄‘·THêï {Ï.@. _\T¢\qT eT+ps¡T #˚j·Tø£, ¬s+&˚fi¯ó¢>± y˚~ÛdüTÔHêï&Éì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. @ ø±s¡D+ ˝Ò≈£îHêï Ç+ÁøÏyÓT+≥¢qT ì*|æ y˚j·T&É+, n~ ‘·q |òüTqø±s¡´eTqï #·+<ëq Äj·Tq e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì yês¡T yêb˛‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« $<ÛäT˝À¢ ñ+&Ü*‡q eTT>∑TZs¡T ñ<√´>∑T\qT ‘·q Ç+{Ï |üqT\πø yê&ÉT≈£î+≥THêï&Éì, á $wüj·T+ô|’ ô|’n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæHê m˝≤+{Ï #·s¡´\T ˝Òø£b˛e&É+ Vü‰kÕ´düŒ<äeTHêïs¡T. >∑‘· HÓ\ 30e ‘˚Bq ‘·eT Äy˚<äqqT XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î yÓTsTT˝Ÿ <ë«sê $e]+#êeTì, H˚{Ïø° m˝≤+{Ï #·s¡´\T ˝Òeì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. B+‘√ Ä n~Ûø±]ì ã~© #˚j·T&Ée÷, ˝Òø£ eT÷≈£îeTà&ç ôd\e⁄˝À¢ yÓfi¯¢&Ée÷ nqï~ ‘˚\TÃ≈£îH˚+<äT≈£î yês¡T düqï<Ûä›eTe⁄‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ç<˚ e´eVü‰s¡+˝À Ä ñ<√´>∑T\T 40 eT+~ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘qT ø£*ùd+<äT≈£î ‘êeTT düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·THêïeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·÷ìï dü+ã+~Û‘· ñ<√´>∑T\T ø=+<äs¡T Áô|dt H√{Ÿ <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ ndü‘·´ Á|ü#ês¡y˚T : ndü<äT˝≤¢, @&ç |ü≥Tº|ü]ÁX¯eT XÊK Ç<ä+‘ê πøe\+ ndü‘·´ Á|ü#ês¡y˚T...H˚HÓ˝≤+{Ï y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&É˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À düÁø£eT+>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ê\ì |üì #˚j·Tì yê]øÏ #Ó|üŒ&É+‘√ n~ düVæ≤+#·˝Òì ø=+<äs¡T Ç˝≤+{Ï <äTÁ|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&É+&Éì ñ<√´>∑T\≈£î dü÷∫+#·&É+ ≈£L&Ü ‘·ù|ŒHê ìπs›•‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ+&Ü\ì #ÓbÕŒqT. πøe\+ kÕ«s¡ú Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ø=+<äs¡T |üì#˚j·Tì ñ<√´>∑T\T |üì>∑≥Tº≈£îì #˚k˛Ôqï Á|ü#ês¡y˚T Ç~.

q+<ë´\ (Ŭø’+) düTes¡íyês¡Ô : yÓ\T>√&ÉT eT+&É\+ yÓ\T>√&ÉT≈£î #Ó+~q ùwø˘.<äsêZC…’Hê_ (33) >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ e⁄+&˚~. sêÁ‹ H=|æŒ m≈£îÿeø±e&É+‘√ H=|æŒøÏ ‘êfi¯˝Òø£ n+<äs¡T ìÁ~düTÔqï düeTj·T+˝À e+≥>∑~˝ÀøÏ yÓ[fl ì|ü n+{Ï+#·T≈£îqï~. ÄyÓT πøø£\T$ì ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T Á|üe÷<ëìï >∑eTì+∫ yÓ+≥H˚ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ø±˙ 90XÊ‘·+ X¯Øs¡+ ø±*b˛sTT+<äì yÓ’<äT´\T#Ó|üŒ>± ∫øÏ‘·‡ bı+<ä‘·÷ ø√\Tø√˝Òø£ ñ<äj·T+ ÄyÓT eTs¡DÏ+∫+~. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ãVüQeT‹>± s¡÷. 6,116\T, ~«rj·T $CÒ‘·\≈£î s¡÷. 4,116\T, ‘·èrj·T, Hê\Ze kÕúq+˝À ì*∫q $CÒ‘·\≈£î s¡÷. 2,116, 1,116\T n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì kÕ«$T yê] ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

eTTdæ¢+ j·TTe‘·T\≈£î ≈£î≥Tº $TwüHé •ø£åD ø£s¡÷ï\T,&çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô) : eTVü≤àBj·T eø˘Œ¤ ø±+ô|¢ø˘‡ y˚TH˚õ+>¥ ø£$T{° ‘·s¡T|ü⁄q ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝Àì ù|<ä eTTdæ¢+ yÓTÆHê ]{° j·TTe‘·T\≈£î 6HÓ\\ bÕ≥T ≈£î≥Tº$TwüHé •ø£åD, Á&Ódt y˚TøÏ+>¥ H˚s¡Œã &ÉTqT. ã+&ç $T≥º z˝Ÿ¶ {ÖHé ÁbÕ+‘·+˝À ˇø£ ôd+≥sY, u≤˝≤J q>∑sY, ø£|üŒ ˝Ÿ >∑qsY˝À ¬s+&Ée ôd+≥s¡¢˝À ≈£î≥Tº $TwüHé •ø£åD Çe«ã&ÉTqT. <äs¡U≤düTÔ #˚düTø=H˚ nuÛÑ´s¡TΔ\T K∫Ñ·+>± 5e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ 10e ‘·s¡>∑‹˝À|ü⁄ #·~$q yês¡T ns¡TΩ\T. ‘Ó\¢s¡πswüHé ø±s¡T¶ ø£*– ñ+&Ü*. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Ä<ëj·T+ dü+e‘·‡sêìøÏ s¡÷.30,000\T $T+∫ ñ+&Ésê<äT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ˝Òì yês¡T Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘·+ »‘· |üs¡T#·>∑s¡T. <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\qT eTVü≤eTàBj·T eø˘Œ¤ ø±+ô|¢ø˘‡ Ä|ò”dt˝À bı+<ä>∑\s¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚j·TT≥≈£î ∫e] ‘˚B »qe] 6,2012 kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\ ˝À|ü⁄ |ü+bÕ*.

kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝Ò »j·T+‘·T´‘·‡e+

#Ó+‘·H˚ >∑èVü‰\T (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)n~Ûø±s¡T\T uÛÑ÷ ùdø£s¡D »]bÕs¡ì @<√ ˇø£ ÁbÕ+‘·+˝À eTT+|ü⁄ u≤~‘·T\≈£î |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#·ø£b˛‘˚ Á|ü»\T ndü+‘·è|æÔ #Ó+<äT‘ês¡Hêïs¡T. e÷e÷<ë\ bÕ&ÉT Á>±eT+˝À 484 eT+~øÏ |ü]Vü‰s¡+ ø√dü+ 23.42 mø£sê\ uÛÑ÷ùdø£s¡D »]bÕeTì eTs√ 4y˚\ mø£sê\T zô|Héôd’{Ÿ ø=qT>√\T #˚XÊeTì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. |ü⁄qsêyêdü ÁbÕ+‘ê\≈£î ùdø£]+∫q uÛÑ÷$T, ‘·eT ÄBq+˝À ñ+≥T+<äì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ns¡TΩ˝…’q \_›<ës¡T\≈£î πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. πø.dæ+>∑es¡+ Á>±eT+˝À 84 eT+~ \_›<ës¡T\≈£î >±qT, 29 eT+~øÏ eT+ps¡T #˚XÊs¡ì ùdø£]+∫q uÛÑ÷eTT\T >∑èVü‰\T ì]à+#·Tø√e&ÜìøÏ \_›<ës¡T\T yÓfi¯¢&É+˝Ò<äì, Bìô|’ d”]j·Tdt>± ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì myÓTà˝Ò´qT, ø£˝…ø£ºsY ø√s¡>±, Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]kÕÔqì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À 4640 eT+~ >∑èVü‰\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì, nsTT‘˚ ø=&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ¬s+&ÉTy˚fi¯ Ç+&ÉT¢ e÷Á‘·y˚T eT+ps¡T #˚XÊs¡ì $T–*q yê] |ü]dæú‹ @+≥ì n&ç>±s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT‘·\ yêØ>± >∑èVü‰\T eT+ps¡T #˚düTÔ+<äì Vü≤Ödæ+>¥ |”&û sêeTdüTãT“ nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY‘√ bÕ≥T kÕúìø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z H˚‘·\T, Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚πs«s¡T dü+|òüT≥q˝À¢ Ç<ä›]ì &Ûû ø=qï

>∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì Ä{À\T q+<ë´\ (Ŭø’+) düTes¡íyês¡Ô : q+<ë´\ {ÖHé kÕúìø£ bı{ϺlsêeTT\T bÕsƒ¡XÊ\ e<ä› ‹\ø˘ (44) nH˚ e´øÏÔ ‘·q kı+‘·|üqT\ ì$T‘·Ô+ s√&ÉT¶ô|’ q&ÉTdü÷Ô yÓfi¯óÔ+&É>± yÓqTø£qT+&ç y˚>∑+>± e∫Ãq ˇø£ Ä{À &Ûû ø=q&É+‘√ ÁøÏ+<ä|ü&çb˛j·÷&ÉT. Ä{À dü+|òüT≥q düú\+ qT+&ç Ä>∑≈£î+&Ü yÓ[flb˛sTT+ ~. eTs√ dü+|òüT≥s¡ dü+C≤eT\ eT+&É\+ edü+‘·|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·T+.>ödt|”sê (48) yÓ÷≥sYôd’øÏ˝Ÿ ô|’ edü+‘ê|ü⁄s¡+ qT+&ç ø√yÓ\≈£î+≥¢≈£î ã+<äTe⁄\ Ç+{ÏøÏ ãj·T\T<˚sê&ÉT. dü]>±Z }] •yês¡T ÁbÕ+‘·+˝À >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì Ä{À m<äTs¡T>± y˚>∑+>± e∫à &Ûû ø=ì+~. kÕúì≈£î\T yÓ+≥H˚ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

q+<ë´\ ({ÖHé) düTes¡íyês¡Ô : q+<ë´\ |ü≥ºD+˝À ãVüQ»q ◊ø£´y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTVü‰düe÷õø£ $|ü¢eeTDÏ kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝Ò »j·T+‘·T‘·‡eeTT kÕúìø£ |ü<ëàe‹q>∑sY ÄsYÃe<ä› ãVüQ»q Hêj·T≈£î\T @dæ yÓ+ø£≥düTã“j·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~. ;d” Hêj·T≈£î\T s¡eTDj·T´>ö&é kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝Ò $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚kÕs¡T. l$<ä´, n+≥sêì‘·q+ ìs¡÷à\q≈£î ÄyÓT#˚ dæq ø£èwæ >=|üŒ<äì ø=ìj·÷&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À X‚KsY, »j·TÁ|üø±wt, eT<ÛäTÁ|ükÕ<é, düT<Ûëø£sYu≤ãT, nÁãVü‰+*+ø£Hé, #·+Á<äbÕ˝Ÿ,\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT yÓ’≈£î+sƒ¡+ eTè‹ ∫|üŒ–], düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\+˝À kÕúìø£ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT yÓ’≈£î+sƒ¡+ Hê>∑|üŒ(90) eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. >∑‘· HÓ\s√E\T>± Äj·Tq nHês√>∑´+‘√ u≤<Û ä | ü & É T ‘· T Hêï&É T . X¯óÁø£yês¡+ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ Äj·TqqT ãfi≤¢]˝Àì z Áô|’y˚\T yÓ’<ä´XÊ\˝À #˚]Œ+#ês¡T. Äj·Tq ø√\Tø√˝Òø£ k˛eTyês¡+ ãfi≤¢]˝À #·ìb˛sTTq≥T¢ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ Äj·Tq n+‘·´ÁøÏj·T\T »]>±sTT. Äj·Tq ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ ø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶øÏ eTTK´ düìïVæ≤‘·T&ÉT. <ë<ë|ü⁄>±50 @fi¯ó¢ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Äj·Tq #·Ts¡T>±Z bÕ˝§ZHêï&ÉT. Äj·Tq≈£î 4 ø=&ÉT≈£î\T, 1 ≈£L‘·÷s¡T ñHêïs¡T. Äj·Tq eTè‹ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ rs¡ì ˝À≥ì mMTŒ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ‘·q Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’mkՇ؇ Hêj·T≈£î\T dæ.>√$+<äqï, Ĭsø£{Ïø£ dü+πøåeT õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT X¯+ø£sY sêyé Äj·Tq n+‘·´ÁøÏj·T˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe] 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

nÁø£eT s¡yêD≤ ÇdüTø£ n]ø£{≤º* ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø√ºπs{Ÿ, düTes¡íyês¡Ô : ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘qT ‘˚<˚bÕ H˚‘·\ ãè+<ä+ ø£*dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ ‘˚<˚bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä bÕغ b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT, &√Hé myÓTà˝Ò´ πø.á. ÁøÏwüíeT÷]Ô, |ü‹Ôø=+&É myÓTà˝Ò´ ¬ø.á. Á|üuÛ≤ø£sY\T ø£˝…ø£ºsYqT ø£*XÊs¡T. õ˝≤¢˝À ø=qkÕ>∑T‘√qï ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îì, kÕúìø£ Á{≤ø£ºs¡¢ j·T»e÷qT\≈£î sêj·T©º <Ûäs¡\‘√ ÇdüTø£ ‘·$« ‘√\T≈£îH˚+<äT≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì ø£˝…ø£ºsY qT ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ïπø n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT\ ù|s¡T‘√ yÓTÆì+>¥ XÊK n~Ûø±s¡T\T Á{≤ø£ºs¡¢‘√ ñbÕ~Û bı+<äT‘√qï ìs¡T<√´>∑T\ô|’ y˚\≈£î y˚\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì, Ç~ e÷qT≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø£˝…ø£ºsY qT ø√sês¡T. n˝≤π> sê#Ós¡¢, bÕ´|æ* y˚T»sY Á>±eT |ü+#êsTTr, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì md”‡\ ø±\˙˝À¢ $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT ì\|æ y˚kÕs¡ì, ‹]– $<äT´‘Y qT |ü⁄qs¡T<Ûä›]+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì

kÕÿ\sYwæ|ü⁄Œ\ô|’ @◊mdtm|òt <Ûäsêï ÄdüŒsY »qe] 3,(düTes¡íyês¡Ô): ô|+&ç+>¥˝À ñqï kÕÿ\sYwæ|t, |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{ŸqT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åD y˚T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\+≥÷ @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ô|<ä› m‘·TÔq <Ûäsêï #˚XÊs¡T. <Ûäsêïì ñ<˚›•+∫ @◊mdt m|òt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T &ç.Vü≤qTeTqï, ‘ê\÷ø± ø±s¡´<ä]Ù ø£èwüíeT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« pì

ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæq ‘˚<˚bÕ H˚‘·\T

yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C…. s¡TdüTÔ+U≤Hé, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤ã÷uŸ kÕôV≤uŸ, q>∑sê<Ûä´≈£åî&ÉT _.@.πø. |üπs«CŸ, ø√&ÉTeT÷s¡T Ç+#ÛêsY® eTDÏ>±+~Û ñHêïs¡T. j·TsY ø£fi≤XÊ\\≈£î kı+‘· uÛÑeq+ ˝Òø£ >∑<äT\ ø=s¡‘·‘√ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ˝≤´uŸ >∑~ ˝Òø£b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T |ü‹Ôø=+&É ø£fi≤XÊ\≈£î yÓ[fl |üØø£å\T #˚dæ edüTÔHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ HÓ\ø=qï+<äTq $<ë´s¡Tú\ |ò”E\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T, Mπswt, #ê+<éu≤wü, düTπs+Á<ä, ô|<ä›j·T´, #·+Á<äX‚KsY, yÓ+ø£fÒXŸ, Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˙{Ï düeTdü´ô|’ m◊j·Tdtj·T|òt <Ûäsêï <˚eqø=+&É »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ C…&é|æôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ HÓ\ø=qï eT+∫˙{Ï düeTdü´qT rsêÃ\+≥÷ eT+>∑fi¯yês¡+ m◊j·Tdtj·T|òt n<ä«s¡´+˝À ‘·s¡>∑‘·T\qT ãVæ≤wüÿ]+∫ <äsêï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~.á ø±s¡´Áø£ e÷ìøÏ m◊j·Tdtj·T|òt ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î\T ‘êCŸ n<ä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T.nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T yÓ’.MπsXŸ,‘ê\Tø± n<ä´≈£åî&ÉT •eX¯+ø£sY>ö&é \T e÷{≤¢

&ÉT‘·÷ >∑‘· HÓ\s√E\qT+&ç dü÷ÿ˝Ÿ˝À Á‘êπ>+<äT≈£î eT+∫˙fi¯ófl˝Òeì eT<ë´Vü≤ïuÀ»q düeTj·T+˝À $<ë´s¡T› \≈£î ˙fi¯ófl˝Òø£ #ê˝≤ nedüú\T |ü&É≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á‘êπ>+<äT≈£î Ç+{Ïe<ä›qT+&˚ u≤{°fi¯fl˝À ˙fi¯¢qT ‘Ó#·Tø=e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì n+<äTe\¢q n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T bÕsƒ¡XÊ\˝À ˙{Ïedü‹ ø£*Œ+#ê\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π>bÕsƒ¡XÊ\≈£î m<äTs¡T>± ñqï s¡Vü≤<ë]ô|’ dæŒ&éÁuÒø£sY\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ yêVü≤q\T y˚>±ìøÏ$T+∫ sêe&É+‘√ >∑‘·+˝À nH˚ø£ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä\T »]–qH˚|ü<∏ä´+˝À dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡T›\qT <äèwæº˝À ô|≥Tø=ì d”Œ&é ÁuÒø£s¡T\T @sêŒ≥T #Ój·÷´\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY s¡+>∑qï ≈£î $q‹|üÁ‘·+ Çe«&É+ »]–+~.~ìøÏ &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY s¡+>∑qï düŒ+~düTÔ s√&ÉT¶ô|’ d”Œ&éÁuÒø£sY\qT |ü~s√E\˝À>± |ü]wüÿ]kÕÔeTì ˙{Ï düeTdü´qT ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À |ü]wüÿ]kÕÔeTìyês¡T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À m◊j·Tdtj·T|òt Hêj·T≈£î\T s¡$,lqT, ‘·s¡TDY, s¡y˚Twt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕe÷õø£ #Ó’‘·q´ dü÷Œ¤]ÔÁ|ü<Ûë‘· kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝Ò ø£s¡÷ï\T, »qe] 3(düTes¡íyês¡Ô): kÕe÷õø£ #Ó’‘·q´ dü÷Œ¤]ÔÁ|ü<Ûë‘· kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝Ò nì ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ã‘·TÔ\ \ø°Îø±+‘·j·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. kÕ$Á‹u≤sTT 181e »j·T+‹ ø±s¡´Áø£e÷ ìï ;d” j·TTe»q dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T õ.sêE n<Ûä´ø£å‘·q kÕúìø£ eT<ä÷›s¡Tq>∑sY˝À ;d” dü+|òüT+ ø±sê´\ j·T+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÉyÓTÆ+~. á dü+<äs¡“¤+>± ;d” dü+πøåeTdü+|òüT+ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T dü÷>∑÷s¡T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ã‘·TÔ\ \ø°Îø±+‘ ·j·T´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝ÒøÏ ∫qï|ü&˚ $yêVü≤+ »s¡>∑&ÉyÓTÆ+~. ÄyÓT uÛÑs¡Ô CÀ´‹sêyé|üP˝Ò $<ä´qT H˚]Œ+∫, <˚X¯+˝ÀH˚ ‘=* eTVæ≤fi≤ ñbÕ<Ûë´sTT ì>± r]Ã~<ë›s¡Hêïs¡T. $<ä´ jÓTTø£ÿ ÄeX¯´ø£‘·qT >∑T]Ô+∫, Á|ü‹ eTVæ≤fi≤ $<ë´e+‘·Tsê˝…’q|ü&˚ ≈£î≥+ã+‘√bÕ≥T <˚X¯+ u≤>∑T|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. <˚X¯+ ˝ÀH˚ kÕe÷õø£ $|ü¢eø±]DÏ kÕ$Á‘·u≤sTT ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡Hêïs¡T. sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ kÕ$Á‹u≤sTT|üP˝Ò »j·T+‹ì n~Ûø±]ø£+>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ì, Á|ü‹

7

HêsTT Áu≤Vü≤àDT\ ø±\˙ì n_Ûeè~Δ #˚kÕÔ..... myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì ø=*$T>∑T+&É¢ »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): HêsTT Áu≤Vü≤àDT \ ø±\˙ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\πø+Á<ä+ ˝Àì l\ø°åàqs¡dæ+Vü≤ HêsTTÁu≤Vü≤àDT\ dü+|òüT+ düe÷ y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq Vü‰»¬s’ nq+‘·s¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HêsTTÁu≤Vü≤àDT\T n_Ûeè~Δ˝À yÓqTø£ã&É≥eTT yêdüÔey˚TqHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT düeTdü´qT e÷<äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T ø±ã{Ϻ K∫Ñ·+>± MT n_Ûeè ~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. HêsTTÁu≤Vü≤àDT\ ø±\˙˝À ˙s¡T, ø£¬s+≥T, dædæs√&ÉT¶ kÂø£sê´\T ‘·«s¡˝À |üP]Ô #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø±\˙˝À me]¬ø’‘˚ >∑èVü‰\T ñHêïjÓ÷ yês¡+‘ê ø±\˙˝À ìyêdü+ ñ+&Ü\Hêïs¡T. $$<ä bÕغ \ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T Á|ü»\ n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T|ü&Ü˝Ò ‘·|üŒ Á|ü»\ eT<ä´ ∫#·TÃô|fÒº˝≤ ñ+&É≈£L&É<äHêïs¡T.

Á|ü»\ø√dü+ bÕ≥T|ü&˚ Hêj·T≈£î\qT Á|ü»˝…|ü⁄Œ&É÷ eTs¡T es¡ì myÓTà˝Ò´ nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢ HêsTT Áu≤Vü≤àDT\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT<ä›j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ø£s¡à≈£î eTeTà*ï |æ\TdüTÔHêïs¡T ø±˙ e÷ n_Ûeè~ΔøÏ e÷Á‘·+ me«s¡÷ ø£èwæ #˚j·T&É+˝Ò<äHêïs¡T. HêsTTÁu≤ Vü≤àDT\ >√&ÉTqT $ì|æ+#·&ÜìøÏ #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ @ˇø£ÿ Á|üC≤Á|ü‹ì~Û ˝Òq+<äTH˚ HêsTTÁu≤Vü≤àDT\ n_Ûeè~Δ »s¡>∑&É+˝Ò<äHêïs¡T. eT+&É\+˝À 1991e dü+e‘·‡s¡+ ˝À @sêŒf…Æq ø±\˙ Ç|üŒ{Ïø° n_Ûeè~› #Ó+<ä˝Ò<äHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À HêsTTÁu≤Vü≤àDT\ eT+&É\ Á|üdæ&Ó+{Ÿ $»j·T>√bÕ˝Ÿ, Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù sêe÷+»H˚j·TT\T, ø√XÊ~Ûø±] Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, {ÖHé ø±s¡´<ä]Ù m+.yÓ+ø£ fÒwt, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ˇ.u≤*¬s&ç¶, ;<ë\ yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, ¬ø.Hêj·TT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä $<ë´s¡TΔ\ dü+πøåeTy˚T düsêÿsY <Û˚´j·T+ Äe⁄≈£î, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ u≤>∑T |ü&Ü\ì n+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚düTÔ+<äì ãq>±q|ü˝…¢ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ne⁄≈£î |ü≥ºD+˝À 13\ø£å\‘√ ì]à‘·yÓTÆq ;d” bÕsƒ¡XÊ\ ø=‘·Ô uÛÑeHêìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düe÷y˚X¯+˝À myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeHê\≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T ø±yê\+fÒ ø£wüº kÕ<Ûä´+ nj˚T´<äì Á|üdüTÔ‘· eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ $<ë´e+‘·T&ÉT ø±e&É+‘√ n+<ä]øÏ $<ä´qT n+~+#ê\H˚ <äè&ÛÉ dü+ø£\Œ+‘√ bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè~Δ eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø=s¡≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dü÷Ô ù|<ä $<ë´s¡Tú\ nuÛÑT´qï‘· ø=s¡≈£î bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. n˝≤π> Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤\ $<ë´s¡Tú\T y˚\ s¡÷bÕj·T\ Ks¡Tà #˚dæ Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi¯fl˝Òì |ü]dæú‹ ñ+<äì, Ç+<äTø√düy˚T Ç+^¢wt MT&çj·T+ bÕsƒ¡XÊ\\qT ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD+ ø=s¡≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ä>∑düTº 15q s¡÷.31\ø£å\ e´j·T+‘√

sêe÷|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD+ |üP]Ô #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#êeTHêïs¡T. n˝≤π> eT+&É\+˝Àì >√≈£î\ ~HÓï, *+>∑+uÛÀ&ÉT ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeHê\T •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£îHêïj·Tì, ‘·«s¡˝À M{Ïì ≈£L&Ü |ü]o*+∫ bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeHê\≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T nj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. n˝≤π> ne⁄≈£î |ü≥ºD+˝À Çfi¯fl düú˝≤\T ˝Òì ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î Çfi¯fl düú˝≤\T, |ü{≤º\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n+<ä]øÏ ÄyÓ÷<ä jÓ÷>∑´yÓTÆq Á|ü<˚X¯+˝ÀH˚ Çfi¯fl düú˝≤\T Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n˝≤π> ø√{≤¢ M~Û˝À d”d” s√&ÉT¢ ìsêàD+ #˚|ü≥º&É+‘√ bÕ≥T n˝≤π> |ü≥ºD+˝À ø=ìï ø±\˙˝À¢ eT+∫˙{Ï düeTdü´ m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì n~ ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü]wüÿ]kÕÔeTì, m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙sY düTÁãeTD´+, ‘·Vü≤o˝≤›sY πødæ.Msê¬s&ç¶, ;d” bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ÛäT´j·TT\T Hê>∑eTDÏ, eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T @sêdüT lìyêdü¬s&ç¶, mdt.sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, yÓT≥Tº|ü*¢ >∑+>±<ÛäsY¬s&ç¶, s¡eTDHêj·Tø˘, &û\sY yÓ+ø£≥kÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’.j·Tdt ÄX¯j·÷\T ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿq øÏs¡DY Ä\÷s¡T, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ô|+&ç+>¥˝À ñqï ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì nœ\ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´ (@◊mdtm|òt) Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ qT+∫ uÛ≤Ø sê´©>± n+uÒ<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ #˚s¡Tø=ì nø£ÿ&É e÷qe Vü‰s¡+>± @s¡Œ&ܶs¡T. nq+‘·s¡+ @◊mdtm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT _.eTTìkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï 1800 ø√≥T¢ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ ‘·ø£åD y˚T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt.sê»X‚KsY ¬s&ç¶ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ $<ä´ n+<ë\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ Jy√ HÓ+.18ì Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì, Á|üdüTÔ‘· eTTK´eT+Á‹ <ëìì ‘·T+>∑˝À ‘=ø±ÿs¡ì nHêïs¡T. m+|”\≈£î myÓTà˝Ò´\≈£î J‘· uÛÑ‘ê´\T e÷Á‘·+

ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷* : @◊mdtm|òt \ø£å\T ô|+#·T‘ês¡T. ù|<ä $<ë´]ú #·<äTe⁄\≈£î e÷Á‘·+ ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚j·T˝Ò<äì Äj·Tq Äy˚ <äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£fi≤XÊ\˝À ì<ÛäT\ ø=s¡‘ ·‘√ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ˝Òø£ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·Tø£b˛‘˚ ô|<ä› m‘·TÔq sêÁwüº yê´|üÔ+>± ñ<ä´e÷\T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. nø£ÿ&É qT+∫ ‘êVü≤o˝≤›sY ø±sê´\ j·T+ #˚s¡Tø=ì ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sY VüQùdHéøÏ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\ô|’ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫qïk˛eT|üŒ, ‹eTàs¡TdüT, sêE j·÷<äyé, #·+Á<ä, ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTTì‡bÕ˝Ÿ ø£MTwüqsY nÁø£e÷\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷* $<ë´dü+düú˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚$<Ûä+>± Jy√ $&ÉT<ä\ #˚j·÷ \Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TTe»qdü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T õ.sêE, e&Ó¶s¡dü+|òüT+ sêhC≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø Äj·TTπs«<ä+ eT<ÛäT, ;d” j·TTe»q dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T dü÷&É÷s¡T »eTàqï, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù yÓ÷Vü≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<√ì »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À s√E,s√E ≈£î nÁø£eT ø£≥º&Ü\T ì]àdüTÔ+fÒ n]ø£fÒº~ b˛sTT dü<äs¡T eTTì‡bÕ˝Ÿ ø£$TwüqsY, dü+ã+~Û‘· eTTì‡bÕ˝Ÿ n~Ûø±s¡T \T \+#ê\≈£î s¡T∫ eT]– nÁø£eT ø£≥º&Ü\qT Áb˛‘·‡Væ≤ düTÔHêïs¡ì Á|ü>∑‹o\ eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ns¡T D, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü<äà Äs√|æ+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À @ >∑©¢˝À b˛sTTq, s√&ÉT¶q #·÷dæq nÁø£eT ø£≥º&Ü\T >∑T] nsTTHêj·Tì, n~Ûø±s¡T\T, Hêj·T≈£î\T eTT&ÉT|ü⁄\T |ü⁄#·TÃø=ì sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ Áb˛<Ûä“\+‘√ $#·Ã\ $&ç>± nÁø£eT uÛÑeq ìsêàD nqTeT‘·T\T Ç#·Tà ìã+<Ûä q\qT bÕÁ‘· y˚düTÔHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ‘êC≤>± U≤J|ü⁄s¡ M~Û˝Àì m+.¬ø. lyêDÏ |ü{≤º C≤^\ø£

ìsêàD+ yÓT<ä\Tô|≥º>± nÁø£eT+>± ø£MTwüqsY, kÕúìø£ ø±+Áπ>dt Hêj·T≈£î&ÉT <˚$XË{Ϻ Á|üø±XŸ, Ms¡uÛÑÁ<ä|üŒ, s¡y˚Twt ø£*dæ ø£≥º&Üìï ≈£L*à eTVæ≤fi¯ nì #·÷&É≈£î+&Ü ‘·*¢ ≈£L‘·Ts¡Tô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T yÓ÷|æ nÁø£eT+>± b˛©dt ø£düº&û˝À ñ+#·&É+ô|’ yês¡T eT+&ç |ü&ܶs¡T. yÓ+≥H˚ uÒwüs¡T‘·T>± πødüTì m‹Ôy˚dæ ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì ˝Òì m&É\ bÕغ>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T |ü≥ºD+˝Àì nÁø£eT ø£≥º&Ü\T ìsêàD≤\ô|’ düeTÁ>∑ düπs« #˚dæ |ü{≤º<ës¡T\ Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\qT $&ÉHê&Ü\ì ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô ø√sês¡T. Ä<√ì |ü≥ºD+ q+<äTqï Á|üC≤ dü+|òü÷\ìïj·TT rÁe+>± K+&ç+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Äy˚<äq e´ø£Ô|üs¡#ês¡T.


8 #·<äTe⁄\ ‘·*¢ kÕ$Áru≤sTT

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

$»j·TkÕsTT¬s&ç¶ n¬sdüTº

BÛXÊ* ø£s¡÷ï\T, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ <˚eq>∑sY |”y√&Éã÷¢´(Ád”Ô $eTTøÏÔ) Ä|ò”düT q+<äT kÕ$Ár u≤sTT |üP˝Ò »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± $$<Ûä Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |”y√&Éã÷¢´ Hêj·T≈£îsê\T sêCÒX¯«] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<ÛäTìø£ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ düe÷» ~X¯,<äX¯\qT n‹ dü÷ø£åà <äèw溑√ Ä˝À∫+∫ düeTÁ>∑ e÷s¡TŒ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+∫q ‘=* eTVæ≤fi≤ ñbÕ<Ûë´sTTì>± Á|ü‘˚´ø£ kÕúHêìï kÕ$Áru≤sTT |üP˝Ò #·]Á‘·˝À XÊX¯«‘·+>± ì\T|ü⁄ø=qï<äì nHêïs¡T. 1831 »qe] 3q dü‘êsê ÁbÕ+‘·+˝Àì HÍ>±yé˝À »ìà+∫q kÕ$Áru≤sTT düe÷»+˝Àì n≥º&ÉT>∑T Á|ü»\ u≤>∑T ø√dü+, Á|ü<Ûëq+>± eTVæ≤fi¯\qT nø£åsêdüT´\T>± r]Ã~~› #Ó’‘·q´e+‘·T\qT #˚j·T&ÜìøÏ ø£\+ |ü{Ϻ ‘·q<Ó’q XË’*˝À $sêeT+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sê&çq Ä<ÛäTìø£ #·<äTe⁄\ ‘·*¢ kÕ$Áru≤sTT |üP˝Ò nì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düTq+<äeTà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ Á|ü<∏äeT+>± Á|ü‘˚´ø£ bÕsƒ¡XÊ\qT ì]à+∫q BÛs¡ eì‘· kÕ$Áru≤sTT |üP˝Ò nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± 1854˝À ªø±e´|üP˝Òμ ù|s¡T‘√ 41 ø£$‘·\qT dü+ø£\q+>± eTTÁ~+∫q e´øÏÔ kÕ$Áru≤sTT|üP˝Ò nHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü md”‡, md”º, ;d”, yÓTÆHê]{° dü+πøåeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT b˛‘·q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªuÛÑeHé ø£w”düTUÀ<é s¡‘êïø£sY nqï ø±e´ s¡#·q≈£î |üPqT≈£îqï Ä<ÛäTìø£ ‘=* eTVæ≤fi¯

ø√yÓ\≈£î+≥¢, »qe] 3, düTes¡íyês¡Ô : |ü≥ºD+˝À H˚&ÉT eTT–j·TqTqï ô|<ä›eTà C≤‘·s¡≈£î |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T sêqTHêïs¡T. e÷J myÓTà˝Ò´ _»®+ bÕs¡úkÕs¡~∏ ¬s&ç¶, ãq>±q|ü˝…¢ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T uÛÑ÷e÷, XÀuÛ≤ Hê–¬s&ç¶, q+<ë´\ mMTŒ md”ŒyÓ’ ¬s&ç¶, ãq>±q|ü˝…¢ Ç+#ÛêsY® mÁs¡uÀ‘·T\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T sêqTHêïs¡T. yês¡T ô|<ä›eTà C≤‘·s¡˝À ô|<ä›eTàqT <ä]Ù+#·T≈£îì, yÓfi¯¢qTHêïs¡T.

e÷J eT+Á‹ e÷¬s|üŒ $eTs¡Ù

kÕ$Áru≤sTT |üP˝Ò nHêïs¡T. >=|üŒ kÕVæ≤‘·´ ø±s¡T&Ó’q CÀ´‹ sêe⁄ |üP˝Ò s¡#·q˝À¢ dü÷s¡T´ì˝À eT+&˚ n–ï >√fi≤\T <äs¡Ùq$TdüÔ, kÕ$Ár u≤sTT |üP˝Ò s¡#·q˝À¢ #·+Á<äTì o‘·\‘· Á|ükÕs¡yÓTÆ #·\¢ì ø£s¡TDqT Á|ükÕ~düTÔ+<äì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ¬s’‘·T ≈£L© dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T düT+ø£qï Ä<äs¡Ù Ä{À es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï eTVæ≤fi¯\T kÕ$Áru≤sTT|üP˝ÒqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ ø±´˝…+&És¡T $&ÉT<ä\

ô|<ä›eTà C≤‘·s¡≈£î Á|üeT KT\ sêø£

ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄ #·πs´

<˚X¯ e÷s¡TŒ ø√dü+ Ä˝À∫+∫q eì‘· eTVæ≤fi¯\ #·<äTe⁄ ø√dü+ $sêeTyÓTs¡T>∑ì b˛sê≥+· H˚{Ï j·TTe‘· ÄyÓTqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê* »j·T+‹ düuÛÑ˝À Ád”Ô $eTTøÏÔ H˚‘·\ yÓ\¢&ç

e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä<√ì »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À uÛÑ^s¡<∏ä Ä|ò”düT q+<äT e&˚¶s¡ dü+|òüT+ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m+.$. s¡eTD, ø£˙«qsY _.|æ.m\¢j·T´, ø√XÊ~Ûø±] m+. lìyêdüT\T, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $.\ø£åàj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À 2012 dü+e‘·‡s¡+ ø±´\+&És¡T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± m+.$. s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ eT]j·TT dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ >∑‘· 65 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ e&˚¶s¡T\T mø£ÿ&É y˚dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚ ñHêïs¡ì, Ä]úø£+>± $<Ûë´s¡+>∑+˝ÀqT, sê»ø°j·T s¡+>∑+˝ÀqT yÓqTø£+»˝À ñHêïs¡ì yê]ì eTT+<äT≈£î sêyê*‡+~>± eTq$ #˚dü÷Ô n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·«+ ø±«] |üqT\≈£î >±qT 20 XÊ‘·+ ]»πs«wüHé neT\T #˚dæHê Ç+‘·es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥Tº ñ+≥T+~. n+<äT≈£î ]»πs«wüHé yÓ+≥H˚ neT\T |üs¡#ê\ì, ˝Òãs¡T ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î 20 \ø£å\ qT+&ç 50 \ø£å\≈£î ô|+#ê\ì Bìô|’ á.m+.&ç. &çbÕõ{Ÿ ˝Ò≈£î+&É>± #·÷&Ü\ì, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À düT>±*, ms¡Tø£*, \+u≤&ç ≈£î˝≤\qT mdt.{Ï. C≤_‘·˝ÀøÏ #˚s¡Tdü÷Ô ˇø£ÿ e&˚¶s¡ ≈£î˝≤ìï e÷Á‘·y˚T ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷dü÷Ô _.dæ.(@) C≤_‘·˝ÀøÏ #˚s¡Ãã&ç+~. Bìô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ mdt.{Ï.˝ÀøÏ #˚sêÃ\ì &çe÷+&é #˚j·T&É+ »]–+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT dü+#ês¡ C≤‘·≈£î\T yÓfi¯óÔqï e\dü\≈£î Ä ≈£î≥T+u≤\ $<Ûë´s¡Tú\T $<Ûä´qT ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì yê]øÏ yÓ+≥H˚

ãT<Ûäyês¡+, 4 »qe], 2012

Vü‰düº˝Ÿ edü‹ ø£*Œ+#ê\ì, _.dæ. ø±s=ŒπswüHé ÁøÏ+<ä >∑‘·+˝À e&˚¶s¡¢≈£î e÷Á‘·y˚T eT÷&ÉT ø√≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæ+~. n~ Ç|ü⁄Œ&ÉT 20 ø√≥¢≈£î ô|+#ê\ì ø√s¡&ÉyÓTÆ+~. n<˚ $<Ûä+>± e&˚¶s¡\qT sê»ø°j·T+>±, Ä]Δø£+>± nD>∑‘=≈£îÿ‘·THêïs¡ì ‘·eT≈£î ≈£L&Ü Ç≥T ø±s=Œπs{Ÿ s¡+>∑+˝Àq÷, eTTì‡bÕ*{Ï s¡+>∑+˝ÀqT neø±X¯+ Çyê«\ì ã\+>± m<ä>∑ìyê«\ì ø√s¡T‘·÷ Á|üdüTÔ‘· Ä+Á<Ûä sêh+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @ ìjÓ÷õø£ es¡Z+ qT+∫ ≈£L&Ü XÊdüq düuÛÑ´‘ê«ìøÏ ‘·eT e&˚¶s¡¢≈£î neø±X¯+ Çe«˝Ò<äì Ç~ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü]ø±<äì ôV≤#·Ã]+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ e&˚¶s¡ Hêj·T≈£î\T, >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T Vü≤qTeT+‘·|üŒ, n<Ûä´≈£åî\T Ä+»H˚j·TT\T, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T »j·Tsê+, ø±s¡´<ä]Ù sêeTT&ÉT, ñ|üø±s¡´<ä]Ù ãC≤s¡|üŒ, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù Mπswt, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Hê>∑sêCŸ, ø√XÊ~Ûø±s¡T\T sê+ eT÷]Ô, Mπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôd’Hé‡ô|òsTTsY≈£î $<ë´s¡Tú\ m+|æø£ q+<ë´\ ({ÖHé), »qe] 3, düTes¡íyês¡Ô : »qe] 26,qT+&ç 30‘˚~\˝À $XÊK|ü≥ï+˝Àì md”‡ bÕsƒ¡XÊ\˝À »]π> <äø£åDkÕúsTT ôd’Hé‡ô|òsTTsY≈£î >∑T&éôw|üŒsY¶ Ç+^¢wtMT&Éj·T+ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T \*‘·, ø±e´,\T m+|æø£j·÷´s¡ì bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ C…d”‡bÕ˝Ÿ ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ¬>’&é>± ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T ø±y˚TX¯«], e´eVü≤]kÕÔs¡ì ÄyÓT ‘Ó*j·TCÒdæ+~. $<ë´s¡Tú\≈£î •ø£åD Ç∫Ãq ø√#Y\qT Á|æì‡bÕ˝Ÿ C…d”‡bÕ˝Ÿ n_Ûq+~+#ês¡T.

ø£s¡÷ï\T dæ.ø±´+|t, düTes¡íyês¡Ô: $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ n¬sdüTº nÁ|üC≤kÕ« $Tø£eTì e÷J eT+Á‹, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘· eT÷*+{Ï e÷¬s|üŒ $eT]Ù+ #ês¡T. ‘·–q Ä<Ûësê\T #·÷|ü≈£î+&Ü Äj·TqqT n¬sdüTº #˚j·T&É+ πøe\+ sê»ø°j·T ø£ø£å´ kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´>± Äj·Tq n_Ûe]í+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT e+<ä\ >∑+≥\T $#ê]+∫Hê m˝≤+{Ï Ä<Ûësê\T \_Û+#·ø£ b˛sTTHê n¬sdüTº #˚j·T&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. πøe\+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑HéqT n&ÉT¶ø√e&Éy˚T <Û˚´j·T+>± $»j·T kÕsTT¬s&ç¶ì n¬sdüTº #˚XÊs¡Hêïs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’.mdt. sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ ¬sø£ÿ\ ø£wüº+‘√ ã‘·T≈£î‘√qï Á|üuÛÑT‘·«+ Ä H˚‘· ≈£î≥T+ã+ô|’ sê»ø°j·T ø£ø£å´ kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. dæ_◊ Á|ü‘˚´ø£Á|ü‹|ü‹Ô ø£*–q dü+düúHê ˝Òø£ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« @C…+{≤ ‘˚\TÃø√yê\ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Ç{°e˝Ò »>∑Hé πødüT $wüj·TyÓTÆ dæm+ øÏs¡DY πø+Á<ä eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+qT ø£*dæ, #·]Ã+∫q #·s¡Ã\ |üs¡´ekÕqy˚T á n¬skÕº nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T.

sêh eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç Ä<√ì »qe] 03 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·«s¡˝À õ˝≤¢˝À »s¡>∑uÀj˚T @;M|” 30e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑqT $»j·Te+ ‘·+ #˚j·÷*ì ádü+|òüT+ H˚‘·\T |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕΔìøÏ ø±sê´\j·T+˝À @._.$.|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø£˙«qsY düT˙˝Ÿ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á eTVü‰ düuÛÑ\≈£î $$<Ûä ø±sê´\j·÷\ qT+&ç $<ë´s¡Tú\T ‘·s¡*sêyê\Hêïs¡T. sêh yê´|üÔ+>± nìï õ˝≤¢˝À¢ $<ë´]ú Hêj·T≈£î\T Vü‰»sö‘·THêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 18 dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡Tyê‘· á sêh eTVü‰ düuÛÑ\T ø£s¡÷ï\T˝À »s¡>∑&É+ dü+‘√wüø£s¡eTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À¢ì

$<ë´]ú |ü]wü‘Y jÓTø£ÿ |üìì Ç+ø± eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤fl\qï<˚ eTTK´ ñ<˚›X¯eTHêïs¡T. sêh+˝À $<ë´s¡Tú\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ $<Ûë´s¡+>∑ dæú‹ì sêh+˝À Á|üdüTÔ‘· |ü]düTú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>± HÓ˝ø=qï düeTdü´\ô|’ sêh dæú‹ô|’ á eTVü‰düuÛÑ˝À eTTK´yÓTÆq rsêàHê\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. eTVü‰düuÛÑ˝À¢ uÛÑ$wü´‘Y ø±s¡´#·s¡D >∑T]+∫ sêuÀj˚T ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ Á|üø£≥q #˚kÕÔeTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø£˙«qs¡T¢ Ä#ê], düT<Ûëø£sY, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù »>∑BXŸ, q>∑s¡ düVü‰j·T ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä~, eTTì, sê»X‚KsY ¬s&ç¶, >√|æ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T Çe«≈£î+fÒ

Ä‘·àVü≤‘·´˝Ò X¯s¡D´+ : @◊mdtm|òt ø£s¡÷ï\T, »qe] 3 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, Øj·T+ãsY‡ yÓT+{Ÿ |ò”E\T #Ó*¢+#·≈£î+fÒ $<ë´s¡Tú\≈£î Ä‘·àVü≤‘·´˝Ò X¯s¡D´+ n+≥÷, ‘·ø£åDy˚T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À dü+πøåeT ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ñ] y˚düTø=ì ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @◊mdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T õ.#·+Á<äX‚KsY, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C….s¡$yÓ÷Vü≤Hé, ø±s¡´ìs¡«Vü‰ø£ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± kÕÿ\sYwæ|t\T, Øj·T+ãsY‡yÓT{Ÿ ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #·~y˚ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ n+<Ûäø±s¡+˝ÀøÏ yÓ[fl+<äì, 2010`11 $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ õ˝≤¢˝À 45,926 eT+~ kÕÿ\sYwæ|t‡, Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+fÒ Ç+ø± 8 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì Ç+≥sY, &çÁ^, |”J, ;á&û ˝≤+{Ï ø√s¡T‡\T |üP]Ô nsTTHê πøe\+ @{°myéT ø±s¡T¶*∫à 6HÓ\\T ø±edüTÔHêï $<ë´s¡Tú\T n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷º ø±fi¯ófl n]– b˛j˚T˝≤ ‹]–Hê |òü*‘·+ e÷Á‘·+ ˝Ò<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ eT+Á‘·T \T, myÓTà˝Ò´\ J‘·uÛÑ‘ê´\qT e÷Á‘·+ HÓ\ HÓ˝≤ Çdü÷Ô $<ë´s¡Tú\ $wüj·÷ìøÏ e#˚Ãdü]øÏ ì<ÛäT\T ˝Òeì kÕ≈£î\T #Ó|üŒ&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T, Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ\≈£î dü+ã+~Û+∫ <˚X¯+˝À

n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ düTÁ|”ø√s¡Tº CÀø£´+ #˚düTø=ì $<ë´s¡Tú\ #·<äTe⁄\T Ä–b˛≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ Á|ü‹ eT÷&ÉT HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] kÕÿ\sYwæ|t\T, Øj·T+ãsY‡ yÓT+{Ÿ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì rs¡TŒ Ç∫ÃHê øÏs¡DY düsêÿsY e÷Á‘·+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ Hê´j·T e´edüú |ü≥¢ ñqï >ös¡yêìøÏ ns¡ú+ @$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘·ø£åDy˚T ô|+&ç+>¥˝À ñqï kÕÿ\sYwæ|t‡, |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì, ˝Òì |üø£å+˝À @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @◊mdtm|òt q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T ñ<äjYTsêE n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>±, ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊mdtm|òt õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T eT~›˝Ò{Ï, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù düTπs+Á<ä, s¡eTD, sêeT÷à]Ô, \ø£åàDY, zãT˝ÒdüT, j·T\¢|üŒ ‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T n~Ûø£ dü+K´˝À $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ePaper|Suvarna Vartha Telugu Daily | 04-01-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh,Hyderabad, ePaper, Online Telugu News Paper, Net News, Thaja Varthalu.