Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

040, 66025132, 92480 45178

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 196 X¯óÁø£yês¡+ Ä>∑düTº 3, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

Çø£.. sê»ø°j·T+

Á|ü»\T sê»ø°j·T Á|ü‘ê´e÷´j·T+ ø√s¡T‘·THêïs¡qï nHêï Vü≤C≤πs &çe÷+&ÉT¢ HÓs¡y˚s¡Ã&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì Äs√|üD\T ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢≈£î πø+Á<ä+ düTeTTK+>± ˝Ò<äT` BÛ≥T>± düŒ+~kÕÔ+ H˚&ÉT Bø£å $eTs¡D ` sê»ø°j·T bÕغ @sêŒ≥T≈£î düHêïVü‰\T! nHêï≈£î eT<䛑·T>± ì*∫q e÷J ôd’ìø±~Ûø±] Mπø dæ+>¥, |ü+&ç{Ÿ s¡$X¯+ø£sY, u≤©e⁄&é q≥T&ÉT nqT|üyéT UÒsY ‘·~‘·s¡T\T

n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï≥T¢ düŒwüºeTe⁄‘√+~. ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ø√dü+ ‘·eT b˛sê≥+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì nHêï Vü≤C≤πs düŒwüº+ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+‘√ nHêï Vü≤C≤πs Bø£å ◊<√ s√E≈£î #˚]+~. Äj·Tq ãè+<ä+ düuÛÑT´\T ns¡$+<é πøÁõyê˝, eT˙wt dæk˛&çj·÷, ‘·~‘·s¡T\T #˚|ü{Ϻq Bø£å ‘=$Tà<√ s√E≈£î #˚]+~. yê] Äs√>∑´+ eT]+‘· ø°åDÏ+#·&É+‘√ düs¡«Á‘ê Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ÄdüŒÁ‹øÏ rdüT¬øfi≤¢\ì yÓ’<äT´\T dü÷∫+#·&É+, yês¡T ìsêø£]#·+&É+‘√ ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. ñdüŒÁ‹˝À #˚sê\qï yÓ’<äT´\ dü÷#·qqT, πøÁJyê˝Ÿ, eT˙wt dæk˛&çj·÷, >√bÕ˝ŸsêjYT ‹s¡düÿ]+#ês¡T. ‘·eT Bø£åqT uÛÑ>∑ï+ #˚ùd+<äT≈£î j·T‹ïùdÔ »]π> |ü]D≤e÷\≈£î b˛©düT˝Ò u≤<Ûä´ eVæ≤+#ê*‡

ñ+≥T+<äì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á Á|üuÛÑT‘·«+ eT÷>∑~, >∑T&ç¶<äì πøÁJyê˝Ÿ $eT]Ù+#ês¡T. yê]øÏ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ rdüT≈£îsêyê\qï ñ<˚›X¯´y˚T ˝Ò<äHêïs¡T. nìï bÕغ\T n$˙‹eTj·TeTj·÷´j·Tì Äs√|æ+#ês¡T. n~Ûø±s¡ $πø+ÁBø£s¡D ø√düy˚T ‘·eT b˛sê≥eTì, kÕe÷qT´&ç øÏ n~Ûø±s¡+ <äø±ÿ\qï<˚ ‘·eT n_ÛeT‘·eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT b˛sê≥+ e´edüú˝À e÷s¡TŒ ø√düy˚T ‘·bÕŒ Á|üuÛÑT‘·« e÷s¡TŒ ø√dü+ ø±<äì πøÁJyê˝Ÿ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTs√ ¬s+Á&√E\ #ê˝≤ ø°\ø£eTeTì nHêï ãè+<ä+ düuÛÑT´&ÉT Á|üXÊ+‘Y uÛÑ÷wüDY nHêïs¡T. u≤<Ûä´‘· ø£*– bÂs¡T\+‘ê ‘·eT≈£î eT<䛑·T>± ‘·s¡* sêyê\ì ø√sês¡T. nHêï Bø£å $s¡$T+∫ Á|ü‘ê´e÷ïj·T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ s¡eTà+{≤sê? nì ‘·eT eT<䛑·T<ës¡T\qT ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡+õ‘·‘√ ø£*dæ <˚X¯+ $&ç∫ yÓfi‚¢+<äT≈£î ì‘ê´q+<ä |ü<∏äø£+ b˛©düT $#ês¡D˝À kÕ«MTJ •wüß´&ÉT øö•ø˘ yÓ\¢&ç 3

ø√H˚s¡T≈£î u…sTT\T eT+ps¡T

@+ #˚<ë›+? düTÁ|”+ rs¡TŒ‘√ dü+~>∑Δ+

bÕs¡ì bÕ∫ø£

‘·|üŒì ‘˚*‘˚

{≤¬sZ{Ÿ ` 2014

‘·|æŒkÕÔ+ bÕs¡úkÕs¡~∏ n|òæ&É${ŸqT |ü]o*+#ê\ì Ä<˚•+#ê+ ìy˚~ø£ e#êÃø£ #·s¡´\T {°&û|” |òæsê´<äTô|’ ád” düŒ+<äq

ø£˙«qsY ø√{≤ |ò”Eô|’ düsêÿs¡T eT\¢>∑T˝≤¢\T ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ d”m+ düMTø£å uÛ≤s¡+ ‘·–Z+#·T≈£îH˚ ~X¯>± Á|üj·T‘êï\T $esê\T 2˝À..

CMyK

|ü<∏äø£+ Á|üø±s¡y˚T es¡Tdü ù|\Tfi¯ó¢ Ç+&çj·THé eTTC≤Væ≤B›Hé |üH˚q+≥Tqï ì|òü÷ esêZ\T ù|\Tfi¯¢ô|’ \_Û+#·ì Ä<Ûësê\T m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT, nìï ø√D≤˝À¢ <äsê´|ü⁄Ô |ü⁄D… ù|\Tfi¯¢ô|’ πø+Á<ä+ Á|üø£≥q q÷´&Ûç©¢/|ü⁄D…, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): |üø±ÿ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+, düeTq´+‘√H˚ |ü⁄D… ù|\Tfi¯ó¢ »]>±j·Tì πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+∫+~. |òüT≥Hê düú\+˝À ìØ«s¡´+ #˚dæq ¬s+&ÉT u≤+ãT\qT bò˛¬sì‡ø˘ ì|ü⁄DT\T |üØøÏådüTÔHêïs¡ì πø+Á<ä ôVA+XÊK ø±s¡´<ä]Ù ÄsYπø d”+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq &Ûç©¢˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á |òüT≥q yÓqTø£ |üø±ÿ Á|üD≤[ø£ <ë– ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. 45 ì$TcÕ˝À¢H˚ 500 MT≥s¡¢ |ü]~Û˝ÀH˚ ù|\Tfi¯ó¢ #√≥T #˚düT≈£îHêïj·Tì, Ç~ düeTq«j·T+‘√ »]–q #·πs´qì ‘Ó*bÕs¡T.

nq+‘·|ü⁄s¡+, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): sêh eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏ô|’ $#ês¡D ‘·s¡Tyê‘· #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì sêh mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À Äj·Tq düeT]Œ+∫q Ä|òæ&É${Ÿ˝À ‘·qô|’ @MT πødüT\T ˝Òeì ù|s=ÿqï≥¢sTT‘˚ <ëìï |ü]o*+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø bÕs¡úkÕ]~∏ n|òæ&É${Ÿ qT |ü]o*+#ê*‡+~>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é≈£î m≥ºπø\≈£î u…sTT˝Ÿ \_Û+∫+~. á πødüT˝À Äj·Tq Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&ç>± d”;◊ 9 HÓ\\ ÁøÏ‘·+ n¬sdüTº #˚dæ+~. n|üŒ{Ï qT+∫ Äj·Tq #Ó+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ ñ+≥THêïs¡T. ø√H˚s¡T u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡D »]|æq ôV’≤ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dü÷Ô Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. ø√H˚s¡T≈£î u…sTT˝Ÿ Çe«e<ä›ì d”;◊ øö+≥sY <ëK\T #˚dæq|üŒ{Ïø° á πødüT $#ês¡D≈£î dü+ã+~Û+∫ Äj·TqqT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T nH˚ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ $#ê]+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À düVü≤» Hê´j·Tdü÷Á‘ê\T Ä<Ûës¡+>± ø√s¡Tº ø√H˚s¡T≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæ+~. u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T dü+<äs¡“¤+>± ø√s¡Tº wüs¡‘·T\T $~Û+∫+~. sêh+ $&ç∫ ($T>∑‘ê 2˝À)

md”‡ eØZø£s¡Dô|’ u≤ãT ø£düs¡‘·TÔ ø√sêeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏ì Ä]úø£ H˚sê\ ø√s¡Tº <√wæ>± ù|s=ÿ+≥÷ C…’\T •ø£å $~Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Bìô|’ Á|ü‹|üøå±\T |òü÷≥T>± düŒ+~+#êsTT. mìïø£\ düeTj·T+˝À ‘·qô|’ πødüT˝Ò$T ˝Òeì bÕs¡úkÕs¡~∏ mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î n|òæ&É${Ÿ <ëK\T #˚XÊs¡ì, Bìï |ü]o*+∫ Äj·Tqô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì {°&û|” H˚‘·\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ bÕs¡úkÕs¡~∏ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ≈£L&Ü ‘Ó#êÃs¡T. sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêø£eTT+<äT yê´bÕs¡ dü+ã+<Ûä ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): ;d” &çø£¢πswüHéqT Á|üø£{Ï+∫ ;d” z≥s¡¢≈£î <ä>∑Zs¡j˚T´+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï #·+Á<äu≤ãT, md”‡ kÕe÷õø£ esêZ\≈£L ≈£L&Ü <ä>∑Zs¡j˚T´+<äT≈£î eP´Vü≤+ s¡∫düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± md”‡ eØZø£s¡Dô|’ bÕغ $<ÛëHêìï Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î Äj·Tq rÁekÕúsTT ˝À ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ≈£î\ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ düe÷y˚XÊ\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï #·+Á<äu≤ãT yê] düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì bÕغ |üs¡+>± |ü]cÕÿsê\ ø√dü+ nH˚«wædüTÔHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ‘·q ìyêdü+˝À sêF y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§Zqï ‘·sê«‘· bÕغ˝Àì e÷~>∑ kÕe÷õø£ es¡Z H˚‘·\‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. md”‡ eØZø£s¡Dô|’ yê] n_ÛÁbÕj·÷\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ myÓTà˝Ò´\T yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T, |æ.sêeTT\T, {°M sêe÷sêe⁄, ¬ømdt s¡‘·ï+ ‘·~‘·s¡ H˚‘·\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ˇø£ÿ e÷\, e÷~>∑H˚ ø±ø£ 59 ≈£î˝≤\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ bÕ\d”ì s¡÷bı+~+#ê\ì u≤ãT dü÷∫+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ bÕغ˝Àì ($T>∑‘ê 2˝À)

ù|\Tfi¯¢ yÓqTø£ ≈£îÁ≥

ù|\Tfi¯¢ô|’ H˚wüq˝Ÿ ÇHÓ«dæºπ>wüHé @C…˙‡ (mHé◊@), H˚wüq˝Ÿ ôd≈£L´]{° >±sY¶‡ (mHémdtJ), ôd+Á≥˝Ÿ bò˛¬sì‡ø˘ ôd’Hé‡ ˝≤´uÀπs≥Ø (d”m|òtm˝Ÿm˝Ÿ) <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ù|\ì u≤+ãT\qT |üs¡o*düTÔHêï+. ˇø√ÿ u≤+ãT˝À eT÷&ÉT &ç{ÀH˚≥s¡T¢, Ç‘·s¡ edüTÔe⁄\qT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. Bìô|’ <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ>∑T‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ πø+Á<ä ôVA+XÊK u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚.. uÛÑÁ<ä‘· #·s¡´\ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ ôVA+XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ ñqï‘· kÕúsTT düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ es¡Tdü ù|\Tfi¯¢ô|’ nìï ø√D≤˝À¢ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T>∑T‘√+<äì eTVü‰sêh ôVA+eT+Á‹ ÄsYÄsY bÕ{Ï˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. ù|\Tfi¯ó¢ »]–q ÁbÕ+‘ê˝À¢ >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñÁ>∑yê<äT\ Vü≤düÔ+ ñ+<äì uÛ≤$düTÔHêïsê? nì Á|ü•ï+#·>±.. <ëìô|’ e÷{≤¢&É≥+ ‘=+<äs¡bÕfÒ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. ù|\Tfi¯¢˝À f…Æ\sY <äj·÷q+<é bÕ{Ï˝Ÿ>± Äj·TH˚ á ù|\Tfi¯¢≈£î bÕ\Œ&çq b˛©düT\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· Äj·Tq≈£î á |òüT≥q‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì >∑T]Ô+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ù|\Tfi¯¢ô|’ $#ês¡D eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘√+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq H˚wüq˝Ÿ u≤+uŸ &Ü{≤ ôd+≥sY (mHé;&ûd”) <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+∫+~. »+–¢ eTVü‰sêCŸ˝Àì yÓTø˘&=Hê˝Ÿ¶‡ ¬skÕº¬s+{Ÿ e<ä› ù|\T&ÉT≈£î ñ|üjÓ÷–+∫q edüTÔe⁄\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ù|\T&ÉT »]–q ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ø°\ø£ Ä<Ûësê\T ùdø£]+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ b˛©düT\T |òüT≥Hê düú\+

CMyK

q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 2: ˝Àø˘bÕ˝Ÿ kÕ<Ûäq≈£î b˛sê&ÉT‘·Tqï kÕe÷õø£y˚‘·Ô nHêï Vü≤C≤πs ‘·q |ü+<∏ë e÷s¡ÃqTHêïs¡T. Ç+‘·ø±\+ Bø£å\‘√, <Ûäsêï\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫q Äj·Tq sê»ø°j·÷\ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘· ◊<äT s√E\T>± ÄeTs¡D Bø£å #˚dæq nHêïVü≤C≤πs, eT<䛑·T<ës¡T\T, n_Ûe÷qT\ $»„|æÔ y˚Ts¡≈£î H˚{Ï kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\≈£î Bø£åqT $s¡$T+#·qTHêïs¡T. Á|ü»\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T sê»ø°j·÷\qT ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì Vü≤C≤πs nHêïs¡T. ‘êqT @ sê»ø°j·T bÕغ ‘·s¡|òü⁄q b˛{°#˚j·Tqì eTs√e÷s¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ nHêï Vü≤C≤πs, Äj·Tq nqT#·s¡T\ yê´K´\qT >∑eTìùdÔ ø=‘·Ôsê»ø°j·T bÕغ ~X¯>± nHêï ãè+<ä+

ˇ*+|æø˘‡˝À uÛ≤s¡‘· ÄXÊøÏs¡D+ ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ #·]Á‘· düèwæº+∫+~. ˇ*+|æø˘‡˝À ôdMTô|ò’q˝Ÿ #˚]q ‘=* uÛ≤s¡‘· wü≥¢sY>± ]ø±s¡T¶¬øøÏÿ+~. ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝Ÿ˝À &ÓHêàsYÿ≈£î #Ó+~q {ÏHÓ u≤Héô|’ 21`15, 22`20‘√ ôd’Hê $»j·T+ kÕ~Û+∫, |ü‘·ø±ìøÏ #˚s¡TesTT+~.


2

AL][zmsLi¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ZNP≠szms FsLiμR∂VNRPV xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s ≠s|§¶¶¶ø`¡ ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s ÀÿgS xqsLiFyμj∂LiøyLRi¨s, C xqsLiFyμR∂©´s Æ™s©´sVNRP ZNP≠szms x§¶¶¶xqsÚLi NRPW≤y DLiμR∂¨s ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): NSLi˙lgi£qs FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩ, {qs*NSL][ªRΩ=™´s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ \Æ™sFs£qsNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Liª][ Æ©s[ªRΩáV A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. @˙NRP™´sWáª][ «¡gRi©±s FsLiªRΩ xqsLiFyμj∂LiøyL][ FsLi{ms ZNP≠szms LS™´sVøR¡Li˙μR∂LS™´so\|ms r~LiªRΩFyLÌki Æ©s[ªRΩáV ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS lLi¿¡ËF°∏R∂WLRiV. INRPLji ªRΩLRiV™yªRΩ INRPLRiV ≠s|§¶¶¶ø`¡\|ms ÀÿflÿáV ZNP≠szms NRPW≤y @LiªRΩNRPV ªRΩNRPV‰Æ™s[≠dsV xqsLiFyμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs Fn°…‹[ ¤Õ¡[μR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li μy*LS ZNP≠szms xqs*LRiWxmsLi BxmsˆV≤R∂V ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ FsNRPV‰|ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠s|§¶¶¶ø`¡©´sV ªRΩVázqslLi≤ÔT∂, {ms{qs{qs NSLRi˘μR∂Lji+ ¨sLRiLi«¡©±s,  ¡∏R∂V»¡ xms≤T∂LiμR∂©yıLRiV. gSLiμ≥k∂ À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ \Æ™s∏R∂V£qs Fn°…‹[©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, FyLÌkiÕ‹[ @¨dsı ªy\Æ©s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ZNP≠szms\|ms NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL˝RiNRPV FsLiª][ NSáLi ©´sVLi¿¡ ™´sV©´sxqsˆLÙRiáV D©yıLiVV. \Æ™sFs£qs FsLi{ms ™´sVμ≥R∂V∏R∂W{tsQ‰Ã¡V ºdΩ˙™´sLigS ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i NSLRi˘NRPLRiÚ¤Õ¡[ ª]ágjiryÚLRi©yıLRiV. ZNP≠szms ™´sVV™´sW¯…”¡NTP «¡gRi©±s N][™´slLÌi[ ™´sVLRiflÿ©´sLiªRΩLRiLi LS«¡NUP∏R∂V xmsLjiflÿ™´sWá NSLRifl·LigS Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Æ©s[ªRΩ, FsLi{ms ≠s|§¶¶¶ø`¡ NRPW≤y ZNP≠szms\|ms ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. @©yıLRiV. ZNP≠szms\|ms FyLÌki Æ©s[ªRΩáV  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ≠s™´sVLRi+áV A∏R∂V©´s\|ms Fs™´sLRiW ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ZNP≠szms ZNP≠szms \Æ™sNSFy N][™´slLÌi[©´s¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. \Æ™sFs£qs ¬ø¡[∏R∂V»¡Li\|ms NS¨ds, gSLiμ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ZNP≠szms ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|msgS¨ds ≠sVªRΩLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li NRPW≤y ™yLjiNTP @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ ™´sVXºΩÆ™s©´sVNRP NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVLSáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiª][ xqs•¶¶¶ FyLÌki |msμÙR∂¤Õ¡™´s*LRiW Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV gSLiμ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s ∏R∂VV™´s«¡©´s NSLi˙lgi£qs NSLRi˘™´sLÊRi ˙xms™´sWfl· r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ x§¶¶¶xqsÚLi DLiμR∂¨s \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯, «¡gRi©±sáV xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V.

»>∑Hé bÕغøÏ πøM|” ø√es¡Tº: MôV≤#Y

ôV’≤<äsêu≤<é

}msáVŒ¡œ˝ ©s´ V ºΩd ˙™s´ LigS xmsLjigRifl”·xqsVÚ©yıLi: ztsQLiÆ≤∂[ q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 2: xmso‚fl· }msáVŒ˝œ¡©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @ªRΩ˘LiªRΩ ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·r°ÚLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[ æªΩ÷¡FyLRiV. }msáVŒ˝œ¡NRPV gRiá NSLRiflÿá\|ms μR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛsáV xmsLjia][μ≥R∂©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. xmso‚fl·Õ‹[ ™´sLRiVxqs }msáVŒ˝œ¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ztsQLiÆ≤∂[ gRiVLRiV™yLRiLi x§¶‹[Li aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ @ªRΩV˘©´sıªRΩ rÛyLiVV xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xmso‚fl· }msáVŒ˝œ¡ß xqs•¶¶¶ Æμ∂[aRP À≥œ¡˙μR∂ªRΩ ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ªy™´sVV ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ©s[xtsQ©´sÕfi BÆ©s*zqÌslgi[…”¡™±s G¤«¡¨ds=, Æ©s[xtsQ©´sÕfi |qsNRPW˘Lji…‘¡ gSL`ÔiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ¨sxmsofl·Vá©´sV xmso‚fl·NRPV xmsLizmsLiøy™´sV©yıLRiV. ™yLRiV ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ F°÷d¡xqsVáª][ NRP÷¡zqs xms¨s ¬ø¡[ryÚLRi¨s @©yıLRiV. }msáVŒ˝œ¡ Æ™s©´sNRP D˙gRi™yμR∂Vá x§¶¶¶xqsÚLi DLiμy? @¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. ¨sÆ™s[μj∂NRP ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPW μk∂¨s\|ms BxmsˆVÆ≤∂[ G≠dsV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sV©yıLRiV. μR∂LS˘xmsoÚ ¨sÆ™s[μj∂NRP BLiNS @LiμR∂¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVL][ ˙xmsaRPıNRPV xqs™´sWμ≥y©´sLigS ¬ø¡FyˆLRiV. }msáVŒ˝œ¡Õ‹[ INRPLRiV gS∏R∂Vxms≤ÔyLRi¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩLi Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¿¡NRPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©yı≤R∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sLRiVxqsVgS ©yáVgRiV }msáVŒ˝œ¡ß ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sı G ≠sμ≥R∂LigS @’≥¡™´sLÒjiryÚLRi¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. ™´sW…˝ÿÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV≤R∂V xmso‚fl·©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¬ø¡[ AÕ‹[øR¡©´s ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVL][ ˙xmsaRPıNRPV xqs™´sWμ≥y©´sLigS æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi xmso‚fl·Õ‹[ ztsQLiÆ≤∂[ xmsLRi˘…”¡Liøy÷¡= DLi≤R∂gS.. N]¨sı gRiLi»¡Õ˝‹[ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ }msáVŒ˝œ¡ß ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 3, 2012

dü+~>∑Δ+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÙRiVáLiμR∂LjiNUP {mns«¡ŸÃ¡V IZNP[ ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı xqsV˙{msLiN][LÌRiV ºdΩLRiVˆ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ªRΩá©ØzmsˆgS ™´sWLjiLiμj∂. xqsV˙{msLi ºdΩLRiVˆ©´sV xmsNS‰gS @™´sVáV ¬ø¡[}qsÚ LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≈¡«ÿ©y\|ms xqsV™´sWLRiV 600 N][»˝¡NRPV \|msgS @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LSxtÌsQ˚ ALÙjiNRP xmsLjizqÛsºΩ @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLi≤R∂»¡Liª][ C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ G…ÿ 600 N][»˝¡ @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi Æ™sW}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[μR∂V. C À≥ÿLS¨sı ≠sμy˘LÙRiVá \|msÆ©s[ Æ™sWFyáƩs[ @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* |msμÙR∂á ™´sμÙR∂ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP A ryx§¶¶¶xqsLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÕ‹[¿¡r°ÚLiμj∂. 2014 Fs¨sıNRPá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s ≠sμy˘Æ™s[ªRΩÚáV ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yıLRiV. xqsV˙{msLi ºdΩLRiVˆ ˙xmsNSLRiLi BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSááNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li G…ÿ 4,100 N][»˝¡V ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= ™´sxqsVÚLiμj∂. NRP¨ds*©´sL`i N][…ÿ NTPLiμR∂ IN][‰ ≠sμy˘LÙjiNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 31Æ™s[á ø]xmsˆV©´s {mns«¡Ÿ ¬ø¡÷˝¡r°ÚLiμj∂. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y FsLi’¡Fs, FsLizqsFs, FnyLRi¯{qs N][LRiV=áNRPV NRPW≤y {mns«¡ŸÃ¡V À≥ÿLkigS |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sXºΩÚ ≠sμy˘ NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ GNUPNRPXªRΩ {mns«¡Ÿ ≠sμ≥y©´sLi @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \|§¶¶¶N][LÌRiV B¿¡Ë©´s ºdΩLRiVˆ©´sV xqs™yÕfi ¬ø¡[xqsVÚ xqsV˙{msLiN][LÌRiVÕ‹[ Fs£qsFsÕfizms |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ DLiμj∂. μk∂Liª][ BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡©´sV Fs’¡ ZNP[»¡gjiLjiáVgS ≠sÀ≥œ¡—¡Liøyá©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™yμR∂©´s©´sV

Ç+»˙]+>¥ |ò”E\ô|’ Ä+<√fi¯q πø_HÓ{Ÿ eT+Á‘·T\‘√ d”m+ uÛÒ{° ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ ‘·s¡®quÛÑs¡®q xqsV˙{msLiN][LÌRiV ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ BLi«¡¨dsLjiLig`i N_¨s=÷¡Lig`i Aáxqs˘™´sV™´s≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÙRiVáV, ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NRPŒÿaSá {mns«¡ŸÃ¡\|ms ©y˘∏R∂VrÛy©yÕ˝‹[ ZNP[xqsVáV D©´sıLiμR∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ æªΩ[μk∂¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. xqsV˙{msLiN][LÌRiV ºdΩLRiVˆ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[}qsÕÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩLRiV NRP¨szmsLiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. xqsV˙{msLi ºdΩLRiVˆQ\|ms BxmsˆVÆ≤∂[ Lji™´sp˘ zms…”¡xtsQ©±s Æ™s[}qs ≠dsáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ Gμ][ INRP ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN]¨s N_¨s=÷¡Lig`i ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BLi«¡¨dsLjiLig`i N_¨s=÷¡Lig`i ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s D©´sıªRΩ ≠sμy˘™´sVLi≤R∂÷¡ \¬ø¡LRi¯©±s «¡∏R∂V˙xmsNSa`P Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. xqsV˙{msLiÕ‹[ ZNP[xqsV ≠søyLRifl· @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ™´søyËLRiV.

{qsFsLi NS˘Li£ms A{mns£qsÕ‹[ LS–d¡ Æ™s[≤R∂VNRPáV ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): r°μR∂Lki r°μR∂LRiVá @©´sVLSgRi ¡Liμ≥R∂Li LRiOSQ ¡Liμ≥R∂©±s xmsLi≤R∂VgRi¨s LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s @©yıLRiV. LS–d¡ xmsLi≤R∂VgRi r°μR∂LRi  ¡Liμ≥y¨sNTP ˙xmsºdΩNRP @©yıLRiV. LS–d¡ xmsLi≤R∂VgRi xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s A∏R∂V©´s LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡NRPV aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. LRiOSQ ¡Liμ≥R∂©´sLi LRiORPQfl·gS DLi…ÿ©´s¨s À≥œ¡L][ry NRP÷¡gjixqsVÚLiμR∂©yıLRiV. r°μR∂LRi À≥ÿ™´sLiª][ INRPLjiN]NRPLRiV NRP÷¡zqs DLi≤yá¨s A∏R∂V©´s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ≠s’≥¡©´sı ™´sVªyáV, NRPVÕÿáV, @’≥¡˙Fy∏R∂WáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms«¡Ã¡ NRPáLiVV©´s À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRP™´sV¨s @¨sı™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡V NRP÷¡zqs Æ™sV÷¡zqs r°μR∂LRiÀ≥ÿ™´sLiª][ Æ™sVágSá¨s Dμ][˜Èμj∂LiøyLRiV. LRiOSQ ¡Liμ≥R∂©±s xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s gRiVLRiV™yLRiLi LS«fiÀ≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ˙ ¡x§¶¶¶¯NRPV™´sWLkiáV, ≠s≠sμ≥R∂ FyhRiaSááNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÙji©´sVáV …‘¡øR¡L`i=, ™´sW“¡ Æ™s[V∏R∂VL`i  ¡Li≤R∂ NSLkiÚNSlLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV gRi™´sLRiıL`iNRPV LS–d¡Ã¡V NRP…ÌÿLRiV. NSgS ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ  ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V gRi™´sLRiıL`i xqsºdΩ™´sVfl”· LS–d¡¨s NRP…Ì”¡ ªRΩ©´s r°μR∂LRiÀ≥ÿ™y¨sı øy»¡VNRPV©yıLRiV. LS–d¡ xmsLi≤R∂VgRi xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ zqsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xmsáV™´soLRiV ™´sVz§¶¶¶Œÿ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FyLÌki ©y∏R∂VNRPVLSŒœ¡ß˛, ≠sμy˘LÙji©´sVáV LS–d¡Ã¡V NRP…Ì”¡ ªRΩ™´sV aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. {qsFsLiNRPV LS–d¡Ã¡V NRP…Ì”¡©´s ™yLjiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáV xqsV¨dsªyáOSQQ¯lLi≤ÔT∂, xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂, ¤«¡.gkiªylLi≤ÔT∂, ≤T∂.ZNP.@LRiVfl·, ™´sW“¡ Æ™s[V∏R∂VL`i  ¡Li≤y NSLkiÚNRPlLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV D©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS {qsFsLi LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡NRPV LS–d¡ xmsLi≤R∂VgRi aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. NSgS xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá B≤R∂Vxmsoá Fy∏R∂VÕ‹[ \Æ™sFs£qs xqs™´sWμ≥j∂NTP ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ NRP…ÌÿLRiV. ¬ø¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂ \¤«¡Õ˝‹[ D©´sı FsLizms \Æ™sFs£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂NTP @ªRΩ¨s ªRΩ÷˝¡ ≠s«¡∏R∂V™´sV¯, À≥ÿLRi˘ À≥ÿLRiºΩáª][ NRP÷¡zqs xtsQLji¯Ã¡ LS–d¡ NRP…ÌÿLRiV.

#·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À «¡gRi©±sNRPV LS–d¡ NRP…Ì”¡©´s xtsQLji¯Ã¡ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): ¬ø¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂ \¤«¡Õ˝‹[ \¤Δ¡μk∂áV LRiOSQ ¡Liμ≥R∂©±s Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. \¤«¡Ã¡V @μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLRiV™yLRiLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ™´sVVÕÿ≈¡ª`ΩÕ‹[ \¤Δ¡μk∂á NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™yLji¨s NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. @NS‰¬ø¡¤Õ˝¡Œœ¡˛ ¬ø¡[ªRΩ LS–d¡Ã¡V NRP…Ì”¡LiøR¡VNRPV©yıLRiV. LRiOSQ ¡Liμ≥R∂©±s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ¬ø¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂ \¤«¡Õ˝‹[ xmsLi≤R∂VgRi ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. \¤«¡Õ˝‹[ D©´sı ªRΩ™´sV™yLji¨s NRPáVxqsVNRPV©´sı NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xqsLiª][xtsQLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ @lLi|qÌ^s ¬ø¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂ \¤«¡Õ˝‹[ D©´sı \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂¨s A∏R∂V©´s r°μR∂Lji xtsQLji¯Ã¡, ªRΩ÷˝¡ ≠s«¡∏R∂V™´sV¯Ã¡V gRiVLRiV™yLRiLi NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. LRiOSQ ¡Liμ≥R∂©±s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xtsQLji¯Ã¡ «¡gRi©±sNRPV LS–d¡ NRP…Ì”¡Liμj∂. \¤«¡Õ˝‹[Æ©s[ «¡gRi©±s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÙRi©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡gRi©±s AL][gRi˘LiQ\|ms ªRΩ÷˝¡≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™yNRP ¡V ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV, NRPV»¡VLi ¡Li ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV ™yLRiV øR¡LjiËLiøyLRiV. \Æ™sFs£qs xqs™´sWμ≥j∂NTP LS–d¡ NRP…Ì”¡©´s N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ©s[ªRΩ, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ xqs™´sWμ≥j∂NTP LS–d¡ NRP…ÌÿLRiV. LS–d¡ F¢LÒRi≠sV xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi B≤R∂VxmsoáFy∏R∂VNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i xmnsW…fi©´sV xqsLiμR∂Lji+LiøyLRiV. LRiOSQ  ¡Liμ≥R∂©±s©´sV «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs DLi≤R∂gS ªy™´sVV A∏R∂V©´sNRPV LS–d¡ NRP¤…Ì¡[ ™yLRi™´sV©yıLRiV. A≤R∂xms≤R∂VøR¡Vá N][xqsLi \Æ™s∏R∂V£qs Fs©Ø[ı xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRi©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ G A≤R∂xms≤R∂VøR¡W \Æ™s∏R∂V£qs©´sV ™´sVLjiËF°LRi©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂NTP C LS–d¡ F¢LÒRi≠sV L][«¡Ÿ A≤R∂xms≤R∂VøR¡VáV LS–d¡Ã¡V NRP»Ì¡ ¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRi¨s AÆ™sV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ «¡gRi©±s \¤«¡Ã¡V ©´sVLi≤T∂  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sryÚLRi¨s AÆ™sV ≠saS*xqsLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

sêh+˝À Ç+»˙]+>¥, Ç‘·s¡ kÕ+πø‹ø£, ñqï‘· $<ë´ ø√s¡T‡\≈£î dü+ã+~Û+∫ |ò”E\ ìs¡íj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Ä˝À#·q˝À |ü&ç+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ H˚|ü<∏ä´+˝À eTTK´eT+Á‹‘√ ñqï‘ê~ø±s¡T\T düe÷y˚X¯yÓTÆ Bì‘√ eTT&ç|ü&É ñqï n+XÊ\ìï+{Ï˙ #·]Ã+#ês¡T. sêh Ä]úø£ XÊK eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ ≈£L&Ü d”m+ e<ä› »]–q düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\˝À @ø°ø£è‘· |ò”E$<Ûëq+, |ò”E\ #Ó*¢+|ü⁄ e+{Ï n+XÊ\≈£î ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T $es¡D Ç#êÃs¡T. sêh ñqï‘· $<ë´XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù m+J >√bÕ˝Ÿ, sêh ñqï‘· $<ë´eT+&É* #Ó’s¡àHé »j·TÁ|üø±XŸ, Ç‘·s¡ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T d”m+‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq yê]˝À ñHêïs¡T. uÀ<ÛäHê|ò”E\ #Ó*¢+|ü⁄ $wüj·T˝À Ç|üŒ{Ïπø ã&Ó®{Ÿ˝À Hê\T>∑Ty˚\ ø√≥¢qT πø{≤sTT+#êeTì |ò”E\ ô|+|ü⁄<ä\ ñ+fÒ á uÛ≤s¡+ @y˚Ts¡≈£î ñ+≥T+<äH˚ n+X¯+ô|’Hê Ä]úø£ eT+Á‹‘√ #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ |üP]Ô bÕsƒ¡+ e∫Ãq ‘·sê«‘· eT∞¢ düe÷y˚X¯yÓTÆ ìs¡íj·T+ rdüTø√qTHêïs¡T.

ª∫s¡Tμ d”m+ nsTT‘˚ ‘·ù|Œ+{Ï? πøM|” yê´K´\T ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+#êsTT eT+Á‘·T\T >∑+{≤, d”ÄsY yê´K´\qT düeT]ú+∫q >∑+Á&É

˙}ms™s´ VNPR V ˙xmsºΩd NPR LRiOSQ ¡Liμ≥R∂©±s: gRi™´sLRiıL`i

ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ d”m+ düMTø£å

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): 2014Õ‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @™´soªy≤R∂¨s N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™y˘≈¡˘Õ˝‹[ ªRΩ}msˆ≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¿d¡£ms ≠s£ms gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡ LRi™´sVflÿ lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi A∏R∂V©´s zqsFs÷d¡ˆ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV zqs.LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘, gRiLi…ÿ $¨s™yxqs LS™´soáV ¿¡LRiLi“¡≠s À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @¨s ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Õ˝‹[ ªRΩ}msˆ≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. FyLÌkiÕ‹[ Fs™´sLji @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™yLjiNTP DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS™yá©´sVNRPVLi¤…¡[ ™´sW˙ªRΩLi A NRPVLkiË BxmsˆV≤R∂V Δÿ◊d¡ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V, ªRΩ™´sV FyLÌki Æ©s[ªRΩ ZNP≠szms LS™´sVøR¡Li˙μR∂ LS™´so ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms xmsÆμ∂[ xmsÆμ∂[ ™´sW…˝ÿ≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ZNP≠szms B¨sı L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLS*ªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs Fn°…‹[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı FsLiμR∂VNRPV ˙xmsryÚ≠sLiøyL][ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LS∏R∂Vá {qs™´sV @Li»¡W ¨s©´sμj∂xqsVÚ©´sı æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki {qs™´sV Æ©s[ªRΩ \¤À¡lLi≤ÔT∂ LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ™y˘≈¡˘Ã¡ Æ™s©´sVNRP A FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V DLi≤T∂ DLi≤R∂™´søR¡VË©´s¨s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ Àÿ ¡V \¤À¡lLi≤ÔT∂ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Àÿ ¡V @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V gRiVLRiVÚNRPV LS¨s ˙Fy¤«¡NÌRPVáV A∏R∂V©´sNRPV BxmsˆV≤R∂V gRiVLRiVÚNRPV LS™´s≤R∂Li AaRPËLRi˘LigS DLiμR∂©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ @L>RiªRΩ Àÿ ¡VNRPV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Àÿ ¡V ªRΩ©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ INRP‰ rygRiV ¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV NRPW≤y ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLRiV™yæªΩ[ ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigRiLi, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LRiLigRi xqsLixqÛsáV ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sVLiVVLiμR∂¨s gRiLi˙≤R∂ ¬ø¡FyˆLRiV. 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs gRiªRΩLiÕ‹[ NRPLi¤…¡[ Æ™sVLRiV\lgi©´s xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂¨s gRiLi˙≤R∂ μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

ø£&É|ü, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sV•¶¶¶Æ©s[ªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ Fn°…‹[ gSLiμ≥k∂ À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ |ms»Ì¡NRP F°™´s≤R∂Li\|ms ZNP≠szms ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li ªRΩ©´sNRPV Àÿμ≥R∂, AaRPËLS˘¨dsı NRP÷¡gjiLi¿¡LiμR∂¨s \Æ™sNSFy ™´sVz§¶¶¶Œÿ Æ©s[ªRΩ N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi B≤R∂VxmsoáFy∏R∂VÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i xmnsW…fi©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡©´s xqsVlLi[≈¡ \Æ™sFs£qs xqs™´sWμ≥j∂NTP LS–d¡ NRP…ÌÿLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi AÆ™sV ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \Æ™sFs£qs\|ms @LiªRΩ @’≥¡™´sW©´sLi

DLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki \Æ™s∏R∂V£qs NRPV»¡VLiÀÿ¨sı Æ™s[μ≥j∂Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ZNP≠szms FsLiμR∂VNRPV xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV xqsW…”¡gS ˙xmsbPıLiøyLRiV. Æ™s∏R∂V£qs©´sV @≠s¨dsºΩxmsLRiV≤R∂V @¨s AL][zmsLi¿¡©´sxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s FsLiμR∂VNRPV ™´sW…˝ÿ≤R∂¤Õ¡[μ][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. AL][gRi˘$ xms¥R∂NRPLiÕ‹[ ªRΩ©´s Fn°…‹[ |ms»Ì¡VNRPVÆ©s[ @L>RiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.gSLiμ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[

ZNP≠szms ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi FyLÌkiÕ‹[ øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP™´sV∏R∂W˘LiVV. \Æ™sFs£qs©´sV FyLÌki ©´sVLi¿¡ Æ™s[LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ©y∏R∂VNRPVáV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ZNP≠szms ÕÿLi…”¡ xmsáV™´soLRiV {qs¨s∏R∂VL˝Riª][ xqs•¶¶¶ NS˘’¡Æ©s…fiÕ‹[ FsNRPV‰™´s aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ \Æ™sFs£qs©´sV Æ™s[LRiVgS øR¡W≤R∂»¡Li ≠dsáVxms≤R∂μR∂¨s, @Õÿ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xms∏R∂VºΩıQ}qsÚ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ©´sxtÌsQ™´sVÆ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

eTs√ 42 ø°\ø£|üÁ‘ê\T ùdø£]+#ê+ me÷àsY πødüT˝À kÕøå±´\ô|’ d”;◊ $es¡D ø√H˚s¡T u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé yê<äq˝À uÛ≤>∑+>± ø√s¡Tº≈£î d”;◊ yÓ\¢&ç me÷àsY πødüT˝À eTs√ 42 ø°\ø£ |üÁ‘ê\T ùdø£]+∫q≥T¢ d”;◊ ù|s=ÿ+~. ø√H˚s¡T u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé yê<äq˝À¢ uÛ≤>∑+>± d”;◊ á y˚Ts¡≈£î ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. á πødüT˝À eTs√ 8 eT+~ kÕ≈£åî\ yê+>∑÷à˝≤\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTì d”;◊ ù|s=ÿ+~. $˝≤¢\ neTàø±\‘√ Ä]®+∫q kıeTTàqT k‘Ym+&é dü+düú≈£î eT[¢+#ês¡ì, düT˙˝Ÿ ¬s&ç¶øÏ #Ó+~q á

dü+düú˝ÀøÏ s¡÷. 36 ø√≥T¢ eT[¢q≥T¢ <äsê´|ü⁄Ô˝À ‘˚*+<äì, á πødüT˝À eTs√ ì+~‘·T&çì Á|ü•ï+#ê*‡ ñ+<äì ù|s=ÿ+~. $˝≤¢\ neTàø±\ <ë«sê Ä]®+∫q kıeTTàqT |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#·&É+˝À n‘·ì~ ø°\ø£bÕÁ‘· nì Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é Ä&ç≥sY düTπs+Á<ä yê+>∑÷à˝≤ìï ≈£L&Ü qyÓ÷<äT #˚XÊeTì d”;◊ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. me÷àsY πødüT˝À s¡÷. 45.41 ø√≥¢≈£î dü+ã+~Û+∫ n+‹eT \_Δ<ës¡T\T mes¡qï<ëìô|’ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì, <äTu≤jYT˝À ñqï me÷àsY m+Jm|òt d”áy√ Áoø±+‘Y CÀwæì ≈£L&Ü |ü≥Tºø√yê*‡ ñ+<äì d”;◊ Hê´j·TkÕúHêìøÏ d”;◊ $e]+∫+~.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

‘·|üŒì ‘˚*‘˚ ‘·|æŒkÕÔ+ $wüj·÷˝À¢ »]–q bıs¡bÕ≥¢ e\¢ n|üŒ{À¢ πødüT qyÓ÷<äT nsTT+<äì eT+Á‹ $es¡D Ç#êÃs¡T. Ä]úø£ H˚sê\ ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ ô|’ ø√s¡Tº≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î Hê´j·TkÕúq+ •ø£åqT HÓ\s√E\ bÕ≥T yêsTT<ë y˚dæ+~. eT+Á‹ì ø√s¡Tº <√wæ>± ‘˚\Ã&É+‘√ $|üøå±\T ád”øÏ |òæsê´<äT #˚XÊsTT. Bìô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± sêh mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿ ø£ècÕº õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. z≥s¡¢ C≤_‘ê e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T, b˛*+>¥ πø+Á<ë\ @sêŒ≥Tô|’ Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±˝ÒJ˝À¢ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTì Ä>∑düTº ∫e]ø£˝≤¢ Ä Á|üÁøÏj·T |üP]Ô#˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

{≤¬sZ{Ÿ` 2014

≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç<˚ πødüT˝À rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. MÄsY ø£èwüí nj·T´sY, e÷J m\ø£åHé ø£$TwüqsY n¬sdüºsTTq _|” Ä#ês¡´ ,eT]ø=+<äs¡T C…’˝À¢H˚ ñHêïs¡T. *+>√¶, dü+‘√wtôV≤π>¶, ≈£î\B|t Hêj·TsY, q≥T&É nqT|üyéT UÒsY, ‘·~‘·s¡T\T nHêï Bø£åqT $s¡$T+#ê\ì ø√sês¡T. n$˙‹ e´‹πsø£ ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤¢\ì nqT|üyéTUÒsY nHêï ãè+<ëìï ø√sês¡T. nHêï Bø£å •_sêìï dü+<ä]Ù+∫q Äj·Tq ù|\Tfi¯ó¢ »]–q »+–¢ eTVü‰sêCŸ Ád”º{Ÿ˝ÀøÏ ñ<äj·T+ Á{≤|òæø˘qT MT&çj·j·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± >∑fi¯yÓT‘·Ô&É+ eTq nqTeT‹+#·˝Ò<äT. |òüT≥Hê düú\+ qT+∫ ø°\ø£ Ä<Ûësê\T ùdø£s¡D $~Û, Ç~ »q kÕe÷q´+˝ÀøÏ yÓfi≤¢*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ sêø£b˛ø£\≈£î nqTeT‹+#ês¡T. yÓTø˘&=Hê˝Ÿ¶‡, u≤\ nsTT‘˚ ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ düVü‰ Bø£å˝À ñqï yês¡+<äs¡÷ yÓ+≥H˚ >∑+<äs¡« ~∏j˚T≥sY, dæ{° wüOcÕdt, <˚Hê u≤´+ø˘ e<ä› ù|\T&ÉT |òüT≥q˝À ‘·eT Bø£å $s¡$T#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ‘·q eTTU≤ìï #·÷sTT+#·&ÜìøÏ eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T Á|üy˚Tj·T+ ñ+&Ée#·Ãì b˛©düT\T »+‘·sYeT+‘·sY e<ä›≈£î sê˝Ò<äì, dü>∑≥T bÂs¡T&ç>± Ä+<√fi¯q˝À nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. πøø˘ u≤ø˘‡˝À ¬s+&ÉT &ç{ÀH˚≥s¡T¢, ô|ì‡˝Ÿ ôd˝ŸqT bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î e#êÃqì #ÓbÕŒs¡T. z yÓ’|ü⁄ Á|ü»\T Bø£å˝À ñ+fÒ õ>∑Ts¡T |ü<ësêú\‘√ ø£*|æ rdüT¬øfi¯óÔqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. yê{Ï˝À z Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£ b˛e&É+ >∑s¡Ω˙j·TeTì nHêïs¡T. ≈£Lø£{Ïy˚fi¯¢‘√ &ç{ÀH˚≥sY ù|*b˛>±, eTs√<ëìï ìØ«s¡´+ #˚XÊs¡T. Á|ü»\qT düVü‰ ìs¡÷à*‘·eTj˚T´ es¡≈£L Ä+<√fi¯q ø=qkÕ>±\ì uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î #˚ùd ñ<˚›X¯´+‘√H˚ ù|\Tfi¯¢≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ |ü⁄D… dü÷∫+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ q{Ï ns¡®q |ü⁄s¡Hédæ+>¥ ≈£L&Ü »+‘·sYeT+‘·sY b˛©düT\T ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ ñÁ>∑yê<ä #·s¡´\qT ø={Ϻ|ü&˚j·T e<ä›≈£î e∫à nHêï b˛sê{≤ìøÏ eT<䛑·Tí ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ ˝ÒeTì, Ä ø√D+˝Àq÷ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·T≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ù|\Tfi¯¢≈£î πø+›Á<ä eT+Á‹ Hêsêj·TD kÕ«$T HêsYÔu≤¢ø˘ e<ä› MT&çj·÷‘√ ÄyÓ÷àìj·T+ HÓ’ÁfÒ{Ÿ ñ|üjÓ÷–+∫q≥T¢ bò˛¬sì‡ø˘ ôd’Hé‡ ì|ü⁄DT\T e÷{≤¢&ÉT‘·T+&É>± nHêï eT<䛑·T<ës¡T&ÉT ˇø£s¡T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. MTs¡T ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± ìsê›]+#ês¡T. n˝≤π> |òüT≥Hê düú\+˝À \uÛÑ´yÓTÆq Ç+¬ø|ü⁄Œ&ÉT ˝Àø˘bÕ˝Ÿ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘ês¡Tμ nì ì\BXÊ&ÉT. q\¢{Ï |ü<äsêú+ @$T≥H˚ <ëìô|’ bò˛¬sì‡ø˘ ì|ü⁄DT\T |üØø£å\T Äj·TqqT uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. eTs√yÓ’|ü⁄ j·÷+{° f…Ás¡]düTº kÕÿ«&é »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› |ü{Ïwüº uÛÑÁ<ä‘·: |ü⁄D…˝À es¡Tdü ù|\Tfi¯¢ (@{°mdt) ≈£L&Ü á |òüT≥qô|’ rÁe+>± <äèwæº kÕ]+∫+~. ù|\T&ÉT H˚|ü<∏ä´+˝À b˛©düT\T uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ô|<ä› dü+K´˝À »]–q ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï d”d”{°M |òü⁄fÒCŸqT |ü]o*k˛Ô+~. nsTT‘˚ ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. e∫Ãb˛j˚T yê]ô|’ ≈£åîDí+>± ‘·ìF\T <˚Hê u≤´+ø˘‘√ bÕ≥T ù|\T&ÉT »]–q ÁbÕ+‘·+ e<ä›qTqï d”d” #˚XÊs¡T. |ü⁄D… H˚|ü<∏ä´+˝À Bø£å $s¡$T+#ê\ì &Ûç©¢ b˛©düT\T ¬øyÓTsê\T |üì #˚j·T&É+ ˝Ò<äì $X¯«dü˙j·T esêZ\ <ë«sê ‘Ó*|æ+~. Vü≤C≤πsqT ø√sês¡T. ñÁ>∑yê<äT\ ¬s∫Ãb˛j˚T Á|üe÷<äeTT+<äì, Bø£å es¡Tdü ù|\Tfi¯¢ô|’ eTVü‰sêh b˛©düT\T, @{°mdt‘√ bÕ≥T H˚wüq˝Ÿ $s¡$T+∫ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ nHêï eT<䛑·T<ës¡T\ ÇHÓ«dæºπ>wüHé @C…˙‡ (mHé◊@), H˚wüq˝Ÿ ôd≈£L´]{° >±sY¶‡ (mHémdtJ) ≈£L&Ü m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæú‹ì >∑eTìdü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. e∫Ãb˛j˚T ø£*dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºsTT. yê]ô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´\qT ø£≥Tº~≥º+ #˚XÊs¡T. nqTe÷HêdüŒ<ä e´≈£îÔ\ô|’ ø£H˚ïd” ñ+#ês¡T.

ù|\Tfi¯¢ yÓqTø£ ≈£îÁ≥

e÷\ kÕe÷õø£ es¡Z H˚‘·\‘√ #·+Á<äu≤ãT düe÷y˚X¯yÓTÆ yê] n_ÛÁbÕj·÷ìï ‘Ó\TdüTø√qTHêïs¡T. Çs¡TesêZ\ H˚‘·\‘√ e÷{≤¢&ç md”‡ eØZø£s¡Dô|’ u≤ãT düŒwüº+>± bÕغ ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T. e÷\ esêZìøÏ, e÷~>∑ esêZìøÏ nHê´j·T+ »s¡>∑≈£î+&Ü Çs¡TesêZ\qT bÕغ |ü≥¢ Äø£]¸‘·T\qT #˚ùd+<äT≈£îí u≤ãT Ä˝À∫düTÔHêHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝ÀH˚ >∑‘·+˝À md”‡ eØZø£s¡D &çe÷+&é ãj·T≥|ü&ç+~. n|üŒ{Ï qT+#˚ u≤ãT , {°&û|” e÷~>∑ esêZìøÏ n+&É>± ñ+≥÷ ek˛Ô+~. n|üŒ{Ï qT+∫ sêh+˝À e÷\ z≥s¡T¢ <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. bÕغ z≥$T nq+‘·s¡+ |òü*‘ê\ô|’ $X‚¢dæ+∫q #·+Á<äu≤ãT e÷\\ z≥T¢ ø±+Á¬>dtπø m≈£îÿe b˛\j·÷´j·Tì, Ä es¡Z+ ≈£L&Ü {°&û|”øÏ <ä>∑Zs¡j˚T´+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq düe÷y˚XÊ˝À¢ ìs¡ísTT+#ês¡T. e÷\, e÷~>∑\≈£î Á|ü<Ûëq düeTdü´ nsTTq eØZø£s¡Dô|’ Äj·Tq <äèwæº ô|{≤ºs¡T. á $wüj·T+˝À πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ bÕغ˝À düeTdü´ô|’ #·]Ã+∫ |ü]cÕÿsêìï #·÷bÕ\ì Äj·Tq Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. md”‡ eØZø£s¡Dô|’ >∑‘·+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ñcÕyÓTVü≤sê ø£$TwüHéqT @sêŒ≥T #˚dæ+~. á ø£$TwüHé Á|ü•ï+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À nHêï ãè+<ä+ sê»ø°j·T bÕغ @sêŒ≥T eØZø£s¡D≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·–q ]ø£eT+&˚wüqT¢ ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]+∫q≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ Bø£å $s¡$T+#ê\qï &çe÷+&é }|ü+<äT≈£î+~. n+<äCÒdæ+~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£$T{° ìy˚~ø£qT Ç|üŒ{Ï es¡≈£î jÓ÷>± >∑Ts¡T sêyéT<˚yé,e÷J ÄØà N|òt dæ+>¥, |ü+&ç{Ÿ ll ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·T˝Ò<äT. s¡$X¯+ø£sY, dü+‘√wt ôV≤π>¶, ‘·~‘·s¡T\T nHêï ãè+<ëìøÏ ø√sês¡T. nHêï Vü≤C≤πs, πøÁõyê˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T Äs√>∑´ |ü]dæú‹ô|’ »q‘ê bÕغ yÓfi¯¢e<ä›ì, 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q u≤+&É¢qT |üP∫ø£‘·TÔ>± e÷J H˚‘· >√$+<ë#ês¡´ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yê] Äs√>∑´ düeT]Œ+#ê\ì ø√s¡Tº ù|s=ÿ+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ø√H˚s¡T C…’\T |ü]dæú‹ $wü$T+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ yê]ì yÓ+≥H˚ #·s¡Ã\≈£î Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ qT+∫ ãj·T≥≈£î e#˚à neø±X¯+ qT+~. >∑‘·+˝À nH˚ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ ÄVü‰«ì+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. XÊ+‹j· T T‘· y Ó T Æ q |ü ] cÕÿs¡ + \_Û + #ê\+fÒ nHêï ãè+<ä+ Bø£å ø√H˚s¡T u…sTT˝Ÿ |æ{Ïwüq¢qT d”;◊ Hê´j·TkÕúq+‘√ bÕ≥T sêh ôV’≤ø√s¡Tº $s¡ $ T+#ê\ì ø√sês¡ T . Á|ü u Û Ñ T ‘· « + nqTdü ] dü TÔqï rs¡TqT Äj·Tq ≈£L&Ü ‹s¡wüÿ]+∫+~. ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é≈£î u…sTT˝Ÿ <=s¡ø£&É+‘√

Çø£... sê»ø°j·T+

ø√H˚s¡T≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T

nHêï ãè+<ëìï #·s¡Ã\≈£î ÄVü‰«ì+#ê*: @#·÷] nHêï Vü≤C≤πs‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡Ã\T »s¡bÕ\ì d”|”m+ H˚‘· d”‘ês¡+ @#·÷] &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À #·s¡Ã\T n‹ eTTK´yÓTÆqeì, Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ #·s¡Ã\≈£î ÄVü‰«ì+#ê\ì ø√sês¡T.eTs√yÓ’|ü⁄ Bø£å $s¡$T+∫ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêyê\ì Äj·Tq nHêï ãè+<ëìøÏ dü÷∫+#ês¡T. yês¡T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêyê*, yê] Ä˝À#·q\T |ü+#·Tø√yê*, yê] sê»ø°j·T Ä˝À#·q\T y˚T+ ns¡ú+ #˚düTø√>∑\+. ˇπø Áãwt‘√ s¡+>∑TqT sê»ø°j·÷\ s¡+>∑TqT e÷s¡TkÕÔeTqTø√e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì nHêïs¡T. kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° e<ä› ñqï ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ #·s¡Ã\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì d”‘ês¡+ @#·÷] &çe÷+&é #˚XÊs¡T.


|ü+Á<ë>∑dtº y˚&ÉTø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î n~Ûø±s¡T\T düeTdü«j·T+‘√ |üì#˚j·÷* : &ûÄsYz es¡+>∑˝Ÿ , Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) :™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ˙xmsμ≥y©´s ZNP[Li˙μR∂iLiÕ‹[ C Æ©sá 15©´s «¡LRiVgRi©´sV©´sı À≥ÿLRiªRΩ Æμ∂[aRP ry*ªRΩLiªRΩ˚Q˘ μj∂©Ø[ªRΩ=™´s Æ™s[≤R∂VNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV @¨sı aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLji ≤yNÌRPL`i zms. ZaP[uy˙μj∂ N][LSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂ViLi NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[¨s xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ry*ªRΩLiªRΩ˚Q˘ μj∂©Ø[ªRΩ=™´s Æ™s[≤R∂VNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· gRiVLjiLi¿¡ ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡

@μ≥j∂NSLRiVáª][ —¡Õ˝ÿ lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLji xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æ™s[≤R∂VNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ™´sVLjiLiªRΩ xms…Ì”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ≠s≠sμ≥R∂ xqsW‰Œ˝œ¡ ©´sVLi≤T∂ ryLixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë ≠sμy˘LÛji¨ds ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™´sVVLiμR∂V L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ Ljix§¶¶¶Lji=Õfi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP @©´sV™´sVºΩLiøyá¨s, AL`i @Li≤`∂ ’¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV

Àÿ˘LjiZNP[≤T∂iLig`i GLSˆ»˝¡NRPV ªRΩgRiV xqsáx§¶¶¶Ã¡V B™y*á¨s F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV A∏R∂V©´s N][LSLRiV. Æ™s[≤R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ˙FyLiªRΩLi aRPV˙À≥œ¡LigS DLiÆ≤∂[»¡»˝¡V, ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ªRΩμj∂ªRΩLRi xms©´sVáNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´sázqsiLiμj∂gS ™´sVV¨s=xmsÕfi NRP≠dsVxtsQ©´sLRiV NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ¨sLS»¡LiNRPLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ™´soLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s, @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂ViLigS «¡©´slLi[»¡L`i GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡

@μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPV xqsLiøyáNRPVáV, ≤T∂.AL`i.≤T∂.Fs., ≤y*™´sW , gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl·Li, \Æ™sV˙N][ BLjilgi[xtsQ©±s, ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLji, B.…”¡.≤T∂.G, AL`i..∏R∂ViLi.áª][ Fy»¡VgS xqsLi∏R∂VVNRPÚ xqsLiøyáNRPVáV ™´s˘™´sry∏R∂ViLi xmsaRPV xqsLiLRiORPQfl· aS≈¡, —¡Õ˝ÿ xmsLS˘»¡NRP aSΔÿμ≥j∂NSLji, —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘ aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV ™yLji aS≈¡Ã¡ ˙xmsgRiºΩ¨s ≠s™´sLjiLi¬ø¡[ aRPNRP…ÿá ˙xmsμR∂LRi+ Æ™s[≤R∂VNRPáՋ[ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

|òüTq+>± sêF |ü+&ÉT>∑ sêÁwüº|ü‹, Á|ü<Ûëì X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : @©yı¬ø¡¤Õ˝¡Œ˝œ¡ @©´sV ¡Liμ≥yáNRPV ™yLRiμ≥j∂ @LiVV©´s LS–d¡ xmsLi≤R∂VgRi©´sV Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS xmnsV©´sLigS «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. r°μR∂LRi ˙}ms™´sVNRPV gRiVLRiVÚgS À≥ÿ≠sLi¬ø¡[ C xmsLi≤R∂gRi©´sV FsLiª][ DªRΩ=x§¶¶¶LigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VNRPV©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi LS–d¡ F¢LÒRi≠sV xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki, Dxms LSxtÌsQ˚xmsºΩ ™´sVx§¶¶¶™´sV¯μ`∂ x§¶¶¶≠dsVμ`∂ @©y=Lki, ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i Æμ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡NRPV aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. r°μR∂LRi ˙}ms™´sVNRPV ˙xmsºdΩNRP LS–d¡ @¨s ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki ªRΩ©´s xqsLiÆμ∂[aRPLiÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. "r°μR∂Lji ˙}ms™´sV, AFy˘∏R∂VªRΩáNRPV, @©yı¬ø¡¤Õ˝¡Œ˝œ¡ ˙}ms™´sVNRPV ˙xmsºdΩNRP LS–d¡. C xmsLi≤R∂gRi Dªy=x§¶¶¶Li ™´sV©´s xqs™´sW«ÿ¨sNTP ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Õÿ¨sı ¬ø¡[NRPWLRiË≤R∂Liª][ Fy»¡V ™´sV©´s™´sVLiªy INRP‰¤…¡[©´s¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ™´sVªRΩ ry™´sVLRixqs˘Liª][ Fy»¡V xqsx§¶¶¶ “¡™´s©y¨sNTP ˙xmsºdΩNRPgS ¨sáVxqsVÚLiμj∂ ' @¨s ˙xmsfl·Àfi ªRΩ©´s xqsLiÆμ∂[aRPLiÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. ry™´sW—¡NRP “¡™´s©´sLiÕ‹[ ˙}ms™´sV, AFy˘∏R∂VªRΩá μy*LS ™´sV©´s™´sVLiªy INRP‰¤…¡[©´s¨s, xmsLi≤R∂VgRiáV μk∂¨sı ™´sVLjiLiªRΩ |msLiF~Liμj∂ryÚ∏R∂V¨s @©y=Lki }msL]‰©yıLRiV. LRiOSQ ¡Liμ≥R∂©±s @Æ©s[μj∂ @©yı¬ø¡¤Õ˝¡Œ˝œ¡ ™´sVμ≥R∂˘ xmsLRixqsˆLRi ©´s™´sV¯NS¨sNTP ˙xmsºdΩNRPgS «¡LRiVxmsoNRPVÆ©s[ xmsLi≤R∂gRi @¨s, ™´sV©´s™´sVLiªy INRP‰¤…¡[©´s¨s øy…”¡¬ø¡xmsˆ≤R∂LiÕ‹[ xmsLi≤R∂VgRiáV NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQryÚ∏R∂V©yıLRiV. NRPV»¡VLiÀÿÕ˝‹[, xqs™´sW«¡LiÕ‹[  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ©´s™´sV¯NS¨sı, AFy˘∏R∂VªRΩá©´sV NRP÷¡gjiLi¬ø¡[Æμ∂[ LRiOSQ ¡Liμ≥R∂©±s @¨s ˙xmsμ≥y¨s ªRΩ©´s xqsLiÆμ∂[aRPLiÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. μk∂¨sı xqsWˆÈQ LjiÚgS ºdΩxqsVN]¨s ™´sV©´s™´sVLiªy aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS, ry™´sVLRixqs˘Liª][ @©´sıμR∂™´sVV¯Ã¡ ™´s¤Õ¡[ “¡™´s©´sLi rygjiLiøyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. xmsáV™´soLRiV ™´sVz§¶¶¶Œÿ Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV ˙xms«¡Ã¡V LSxtÌsQ˚xmsºΩ, ˙xmsμ≥y¨sNTP LS–d¡ NRP…Ì”¡,

{qs*…fi ºΩ¨szmsLiøyLRiV. ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LS–d¡ F¢LÒRi≠sV ˙xmsaSLiªRΩLigS «¡LjigjiLiμj∂. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS @©yı¬ø¡¤Õ˝¡Œ˝œ¡ß xmsLi≤R∂VgRi©´sV xmnsV©´sLigS «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. @»¡V{qsFsLi NS˘Li£ms A{mns£qs N][Õÿx§¶¶¶Ã¡LigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP LS–d¡ NRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV Æ©s[ªRΩáª][ Fy»¡V NSLRi˘NRPLRiÚáV À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªylLi≤ÔT∂, ™´sW“¡ Æ™s[V∏R∂VL`i NSLkiÚNSlLi≤ÔT∂, ≠s≠sμ≥R∂ FyhRiaSáá ≠sμy˘LÛRiVáV {qsFsLiNRPV LS–d¡ NRP…ÌÿLRiV. xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂ {qsFsLiNRPV LS–d¡ NRP…Ì”¡, aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡NRPV LS–d¡ xmsLi≤R∂gRi aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. r°μR∂LRi À≥ÿ™y¨sNTP ˙xmsºdΩNRP @LiVV©´s LS–d¡ xmsLi≤R∂VgRi©´sV @Liªy NRP÷¡zqsÆ™sV÷¡zqs «¡LRiVxmsoN][™yá¨s, ry™´sVLRixqs˘ “¡™´s©y¨sı N]©´srygjiLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. N]©´sVg][áVμyLRiVáª][ LS–d¡ uyxmsoáV, {qs*…fi uyxmsoáV NTP»¡NTP»¡Õÿ≤yLiVV. @»¡V, ¡xqsV=áV NRPW≤y LRiμÙk∂gS NRP¨szmsLiøyLiVV.  ¡rÌyLi≤`∂ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáª][ xqsLiμR∂≤T∂gS ™´sWLSLiVV. ALÌki{qsNTP gRiVLRiV™yLRiLi INRP‰L][¤«¡[ LRiW.50 N][»˝¡ Æ™s[VLRi @μR∂©´sxmso Aμy∏R∂VLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, ˙aS™´sfl· F¢LÒRi≠sV xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Aá∏R∂WáV À≥œ¡NRPVÚáª][ F°¤…¡ªyÚLiVV. DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¬ø¡[ Æμ∂[™yá∏R∂WáNRPV À≥œ¡NRPVÚá ªyNTP≤T∂ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s @¨sı ˙xmsμ≥y©´s Aá∏R∂WÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. μj∂ÕfixqsVΔfi©´sgRiL`i, N]ªRΩÚ}ms»¡Ã¡Õ‹[¨s ryLiVVÀÿÀÿ Aá∏R∂VLi, @xtÌsQáOTPQ ¯ Aá∏R∂WÕ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ ÀÿLRiVáV ºdΩLSLRiV. ≠sVgRiªy Aá∏R∂WÕ˝‹[©´sW À≥œ¡NRPVÚá xqsLiμR∂≤T∂ Æ©sáN]Liμj∂.

s¡+õ‘·‘√ ø£*dæ #Óπøÿùd+<äT≈£î ì‘ê´q+<ä bÕ¢Hé &Ûç©¢ b˛©düT\ n<äT|ü⁄˝À øö•ø˘ #ÓHÓ’ï, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ≠s™yμyxqsˆμR∂ gRiVLRiV™´so ¨sªy˘©´sLiμR∂ Æμ∂[aRPLi ≠s≤T∂¿¡ Æ™s◊¡˛F°π∏∂[V ™´sWxqÌsL`i F˝y©±s Æ™s[zqs©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≠s™yμyá xqsV≤T∂gRiVLi≤R∂LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı A∏R∂V©´s zqs¨ds ©´s…”¡ LRiLi—¡ªRΩª][ NRP÷¡zqs ≠sÆμ∂[aSáNRPV ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPV Æ™s¤Œ¡[˛ F˝y©±s ¬ø¡[aSLRiÆ©s[ ™yLRiÚáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ¨sªy˘©´sLiμR∂ bPxtsv˘≤R∂V N_ztsQN`P©´sV F°÷d¡xqsVáV gRiVLRiV™yLRiLi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. @ªRΩ¨s ©´sVLi≤T∂ 32 FyxqsVF°LÌRiVáV F°÷d¡xqsVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. @ªRΩ¨s ©´sVLi≤T∂ xmsáV ≠sxtsQ∏R∂WáV F°÷d¡xqsVáV }qsNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. LRiLi—¡ªRΩª][ NRP÷¡zqs ¨sªy˘©´sLiμR∂ Æ©s[FyÕfi ≠dsVμR∂VgS ≠sÆμ∂[aSáNRPV ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¨sªy˘©´sLiμR∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiLi—¡ªRΩª][ NRP÷¡zqs ™´sW©´sxqs xqsL][™´sLRi ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ D©yıLRiV. A ∏R∂W˙ªRΩ @©´sLiªRΩLRiLi @»¡V ©´sVLi≤T∂ Æ©s[LRiVgS Æ©s[FyÕfi Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ¨sªy˘©´sLiμR∂, LRiLi—¡ªRΩáV zqsμÙR∂\Æ™sV©´s»˝¡VcgS æªΩáVr°ÚLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV ™´sW©´sxqs xqsL][™´sLRi ∏R∂W˙ªRΩ ©´sVLi≤T∂ ºΩLjigji LSgSÆ©s[ ¨sªy˘©´sLiμR∂©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ¨sªy˘©´sLiμR∂ gRiªRΩ xmsμj∂}§¶¶¶©´sV L][«¡ŸÃ¡VgS ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPV ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRiV. ÷¡LigRi ¨sLÙSLRifl· xmsLkiORPQ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso N][LÌRiV NRPW≤y @ªRΩ¨sNTP ¤À¡LiVVÕfi ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ G ORPQfl·LiÕ‹[\Æ©s©y F°÷d¡xqsVáV @ªRΩ¨sNTP @lLixqÌsV ™ylLiLi…fi «ÿLki ¬ø¡[}qs @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ DLi¤…¡[ ™´sVLji¨sı @NRP‰»˝¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s ¨sªy˘©´sLiμR∂ ≠sÆμ∂[aSáNRPV ¬ø¡ZNP[‰}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRi¨s @Li»¡Vc©yıLRiV. LRiLi—¡ªRΩª][ Fy»¡V ™´sVL][ ™´sVV\|ms#ˆ ™´sVLiμj∂ bPxtsv˘Ã¡ª][ @ªRΩ©´sV ˙xmsxqsVÚªRΩLi z§¶¶¶™´sWá∏R∂WáՋ[ D©yı≤R∂V. z§¶¶¶™´sWá∏R∂WáՋ[ D©´sı ¨sªy˘©´sLiμR∂ ˙…ÿÆ™sÕfi G¤«¡»˝¡ μy*LS ªRΩ©´s ≠sVgji÷¡©´s bPxtsv˘Ã¡ FyxqsVF°LÌRiVá©´sV Æ™s©´sNTP‰ xmsLizmsLiøy≤R∂V. ZNP[™´sáLi bPxtsv˘Ã¡©´sV ºΩLjigji Æ™s©´sNTP‰ xmsLizmsLi¿¡ @ªRΩ©´sV LRiLi—¡ªRΩª][ Fy»¡V Æ©s[FyÕfi Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂\Æ™sV©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

sêÁwüº|ü‹ Áô|dt ôdÁø£≥Ø>± sê»yÓ÷˙ q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) :LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki ªRΩ©´s NSLS˘∏R∂VáLiÕ‹[ ©´sWªRΩ©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ¡XLiμy¨sı ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ˙|ms£qs |qs˙NRP»¡LkigS HFs£mnsFs£qs @μ≥j∂NSLji Æ™s[fl·V LS«¡Æ™sW¨ds gRiVLRiV™yLRiLi ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV. @Õÿlgi[, ©´sWªRΩ©´s ≤T∂xmsp˘…‘¡ ˙|ms£qs |qs˙NRP»¡LkigS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ¨sºΩ©±s ™´sNRPLiNSL`i rÛy©´sLiÕ‹[.. ˙|ms£qs B©´sˆÈlLi[¯xtsQ©±s  ¡W˘L][ @μ≥j∂NSLji xtsQ≠dsV©y zqsμÙj∂–d¡ ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV. ™´sNSLiNRPL`i BμÙR∂LRiV LSxtÌsQ˚xmsªRΩVáV @ Ù¡VÕfi NRPÕÿLi, ˙xmsºΩÀ≥ÿ Fy…”¡Õfi x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ≤T∂xmsp˘…‘¡gS xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. @LRiË©y μR∂ªyÚ ©´sVLi¿¡ LS«¡Æ™sW¨ds Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. μR∂ªyÚ xqs™´sWøyLRi, ˙xmsryLRiaS≈¡NRPV  ¡μj∂÷d¡ @∏R∂W˘LRiV. 1986 HFs£mnsFs£qs Àÿ˘ø`¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s LS«¡Æ™sW¨ds gRiªRΩLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ x§¶‹[μyÕ˝‹[ xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. ALÛjiNRP ™´s˘™´s•¶¶¶LSá aS≈¡Õ‹[ 2010 @NÌ][ ¡L`i ©´sVLi¿¡ 2012 AgRixqÌsV ™´sLRiNRPV «ÿLiVVLi…fi |qs˙NRP»¡LkigS ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*QQLjiÚLiøyLRiV. J ©´sW˘£qs}msxmsL`iÕ‹[ rÌy£mns NRPLRiryˆLiÆ≤∂Li…figS xms¨s ¬ø¡[zqs©´s A∏R∂V©´s.. A ªRΩLS*ªRΩ HFs£mnsFs£qsNRPV FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. •¶¶¶LiNSLig`iÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂gS xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ ª]≠sV¯Æμ∂[Œ˝œ¡ Fy»¡V ’d¡—¡Lig`iÕ‹[¨s À≥ÿLRiªRΩ LS∏R∂VÀÿLRi NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*QQLjiÚLiøyLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ¤«¡¨ds™yÕ‹[, A ªRΩLS*ªRΩ, HNRP˘LS«¡˘xqs≠sVºΩÕ‹[ NRPW≤T∂ xms¨s ¬ø¡[aSLRiV.

3

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 3 2012

KØ<Ó’q ãVüQeT‘·T\qT |ü≥Tº¬ø[¢q Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ! neTsêe‹, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : LSxtÌsQ˚xmsºΩgS D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ A x§¶‹[μyÕ‹[ xmsáV™´soLji ©´sVLi¿¡ {qs*NRPLjiLi¿¡©´s ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVá©´sV ªRΩ©´s xqs*˙gS™´sVLi @™´sVLS™´sºΩNTP ˙xmsºΩÀ≥ÿ Fy…”¡Õfi ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡≤R∂Li ≠s™´sVLRi+áNRPV ªy≠s r°ÚLiμj∂. ˙xmsºΩÀ≥ÿ Fy…”¡Õfi Gμ][ ≠s™yμy¨sNTP æªΩLRiºdΩxqsVÚLi…ÿLRiV. BxmsˆV≤R∂V LSxtÌsQ˚xmsºΩgS @Liμj∂©´s ≈¡Lki\Æμ∂©´s  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩV©´sV Fy…”¡Õfi xms»Ì¡VZNPŒ˝œ¡≤R∂Li ≠s™yμR∂™´sV™´soª][Liμj∂. LSxtÌsQ˚xmsºΩgS N]©´sFygji©´s NSáLiÕ‹[ ˙xmsºΩÀ≥ÿ Fy…”¡Õfi xqsV™´sWLRiV 150  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáV @LiμR∂VNRPV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. C  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVÕ˝‹[ AÆ™sVLjiNS ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi  ¡LSN`P JÀÿ™´sW @Liμj∂Li¿¡©´sμj∂, @™´sVXª`ΩxqsL`i xqs*LÒSá∏R∂VLi ™yLji xqs*LÒRi xmnsáNRPLi™´sLi…”¡ ≈¡Lki\Æμ∂©´s≠s D©yı∏R∂V¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsºΩÀ≥ÿ Fy…”¡Õfi @LiμR∂VNRPV©´sı  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVá¨sıLi…”¡¨s AÆ™sV xqs*˙gS™´sVLi @™´sVLS™´sºΩNTP ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. C  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVá©´sV @NRP‰≤R∂ Fy…”¡Õfi NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ˙»¡£qÌs ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı ≠sμy˘À≥ÿLRiºΩ ™´sVW˘—¡∏R∂VLiÕ‹[ DLiøR¡VªyLRi»¡. C  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVá©´sV ™´sVW˘—¡∏R∂VLiÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLji¬ø¡[ @LiaRPLi\|ms ˙»¡£qÌsª][ NRPVμR∂VNRPVLRiVËNRPV©´sı @μ≥j∂NSLjiNRP @™´sgSx§¶¶¶©´s IxmsˆLiμR∂Li\|ms LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fs}qÌs…fi @μ≥j∂NSLRiVáV xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡VgS æªΩáVr°ÚLiμj∂. C ™´sVW˘—¡∏R∂VLiÕ‹[ C  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáª][Àÿ»¡V ˙xmsºΩÀ≥ÿFy…”¡Õfi LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsrÛy©´s @LiaSá©´sVNRPW≤y F~LiμR∂VxmsLRiVryÚLRiV. C ™´sVW˘—¡∏R∂VLi C ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ xqsLiμR∂LRi+©yLÛRiLi ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLRi¨s, ˙xmsÆ™s[aRP LRiVxqsVLiNRPW≤y DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS ˙xmsºΩÀ≥ÿ Fy…”¡Õfi ºdΩxqsVZNPŒœ¡ßªRΩV©´sı A 150  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáV AÆ™sV r~LiªRΩLigS }qsNRPLjiLiøR¡VNRPV©´sı™´s¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ™y…”¡¨s AÆ™sV FsxmsˆV\Æ≤∂©y ºdΩxqsVZNP¤Œ˝¡[ @μ≥j∂NSLRiLi DLiμR∂¨s ™´sW“¡ LSxtÌsQ˚xmsºΩ |qsˆxtsQÕfi ≤R∂W˘…‘¡ @μ≥j∂NSLji INRPLRiV ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS LSxtÌsQ˚xmsºΩgS D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVá¨dsı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≈¡«ÿ©yNRPV ¬ø¡Liμyá¨s, @≠s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, ˙xms«¡Ã¡ AzqsÚ @¨s LS«¡NUP∏R∂V ¨sxmsofl·VáV @Li»¡V©yıLRiV. xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı LSxtÌsQ˚xmsºΩ ªRΩ©´sª][ G≠ds ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡NRPW≤R∂μR∂¨s ™yLRiLi»¡V©yıLRiV. ™´sW“¡

LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsºΩÀ≥ÿ Fy…”¡Õfi Gμ][ ≠s™yμR∂Li ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩgS xmsμR∂≠s©´sVLi¿¡ μj∂gji©´s F°LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ªy©´sV ¨s™yxqsLi GLRiˆLRiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VN][xqsLi xmsp‚fl·[Õ‹[¨s ≤T∂|mns©±s= xqÛsáLi F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @μj∂ ≠s™yμR∂\Æ™sV ˙xms«¡Ã¡©´sVLi¿¡ ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩÚ≤R∂Liª][ A ˙xmsºΩFyμR∂©´s ≠sLRi≠sVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. ™´sV◊d˝¡ Bxmsˆ≤R∂V LSxtÌsQ˚xmsºΩgS D©´sı xqs™´sV∏R∂VLi©y…”¡ ≈¡Lki\Æμ∂©´s ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVá©´sV ªRΩ©´s r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li ™´sVL][ ≠s™yμy¨sNTP æªΩLRiºdΩxqsVÚ©yılLi[Æ™sW? @xmsˆV≤R∂V xmsp‚fl·[, BxmsˆV≤R∂V @™´sVLS™´sºΩ @Li»¡W ˙xms«¡Ã¡V ≠sxqs¯∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

Á|ü‘ê´e÷ïj·T $<äT´‘Yô|’ dæ+>∑πsDÏ˝À 11e >∑ì˝À ≈£L*q ô|’ø£|ü⁄Œ <äèwæºkÕ]+#ê* : ‘·T\d” sê+<ëdt eT∫©|ü≥ºD+, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) :≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚNTP ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ™´sWLÊSQ\¤Õ¡©´s r¢LRi≠sμR∂V˘ª`Ω, xms™´s©´s ≠sμR∂V˘ª`Ωá\|ms μR∂XztÌsQryLjiLiøyá¨s NSNTP©y≤R∂ ¤«¡Fs©±s…‘¡∏R∂VW \Æ™s£qsø≥y©±s=áL`i ªRΩVá{qs LSLiμy£qs @©yıLRiV. áNTP‰lLi≤ÔT∂ Àÿ÷¡lLi≤ÔT∂ BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSáՋ[ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡Ljilgi[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V |qs≠sV©yL`i©´sV A∏R∂V©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. DªRΩÚLSμj∂ ˙gji≤`∂ \Æ™sxmnsá˘Liª][ BxmsˆV≤R∂V ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚQ\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi GLRiˆ≤T∂LiμR∂©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV C LRiNRP\Æ™sV©´sxmsLjia][μ≥R∂©´sá\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿá©yıLRiV. aRPNTPÚ DªRΩˆºΩÚ, xmsμÙR∂ªRΩVá\|ms ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ C |qs≠sV©yL`iÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ªRΩLSá @™´sxqsLSá N][xqsLi xqsx§¶¶¶«¡©´s™´s©´sLRiVáª][ aRPNTPÚ¨s DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV.@xmsˆVÆ≤∂[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω @™´sxqsLSáV ºdΩLji DªyˆμR∂NRPªRΩ |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VáV, NRPŒÿaSá @μ≥y˘xmsNRPVáV, ≠sμy˘LÛRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

◊<äT>∑Ts¡T eT+Á‘·T\ô|’ y˚≥T ‘=$Tà~ eT+~ ø±´_HÓ{Ÿ˝ÀøÏ #˚]ø£ eT+Á‹eT+&É*ì $düÔ]+∫q qMHé |ü{≤ïj·Tø˘ uÛÑ÷eH˚X¯«sY, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) :ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl· «¡LRigS÷¡= D©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. I≤T∂aS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´s≠ds©±s xms…ÿı∏R∂VN`P gRiVLRiV™yLRiLi HμR∂VgRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[aSLRiV. ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsxmnsQoÕ˝ÿ gRi≤yLiVV xqs•¶¶¶ HμR∂VgRiVLji¨s NS˘’¡Æ©s…fi ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, ª]≠sV¯μj∂ ™´sVLiμj∂¨s ™´sVLi˙ºΩ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ¬ø¡[LRiVËNRPV©yıLRiV. gRi™´sLRiıL`i FsLi{qs À≥œ¡Li≤ylLi[ LS«fiÀ≥œ¡™´s©±sÕ‹[ N]ªRΩÚ ™´sVLi˙ªRΩVáª][ ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[zqs©´s ™yLjiÕ‹[ μyÆ™sWμR∂LRi LRiW…fi, NRPሪRΩLRiV μy£qs, ˙xmsªy£ms ZNP[xqsLki ≤T∂π∏∂W, xqsL][—¡¨s |§¶¶¶Li ¡LRiLi, ≠s«¡∏R∂V$ L_˙¤…¡[, LRiV©±s ryx§¶¶¶ß, xqsV˙ ¡ª`Ω ªRΩLS∏∫∂V, LRi«¡¨dsNSLiª`Ω zqsLig`i, LS≠ds©yLS∏R∂Vfl·©±s ©´sLiμy ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV D©yıLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqsWøR¡©´sá Æ™s[VLRiNRPV HμR∂VgRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩ™´sV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[aSLRi¨s, LS“¡©y™´sW xms˙ªyá©´sV gRi™´sLRiıL`i AÆ™sWμR∂Li N][xqsLi xmsLizmsLi¿¡©´s»˝¡V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂V ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ gRi≤yLiVVª][ Fy»¡V »¡WLji«¡Li, ryLixqs‰QXºΩªRΩ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsxmnsQoÃ˝¡ xqs™´sVÕfi, ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ @ªRΩ©´sV xqs™´s˘ry¿¡ ©y∏R∂VN`P, NSLji¯NRP aS≈¡™´sVLi˙ºΩ xmso}tsQˆLi˙μR∂ ztsQLilgÔi[, ≠sμy˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsªy£ms “¡©yáV ªRΩ™´sV xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRi¨s A ™´sLÊSáV }msL]‰©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¿d¡£mns ≠s£ms LS≠s©yLS∏R∂Vfl·©±s Fy¨s, ≤T∂xmsp˘…‘¡ ¿d¡£mns ≠s£ms @LRiV©±s ryx§¶¶¶ßáV NRPW≤y ªRΩ™´sV xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi. ™yLji rÛy©´sLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥ÿª`Ω ˙ºΩFyhji, xqsLi«¡∏∫∂V μy£qs ¡LS¯Ã¡V ¿d¡£mns ≠s£ms, ≤T∂xmsp˘…‘¡ ¿d¡£mns ≠s£msgS ¨s∏R∂V™´sVªRΩVáπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV.

ø±eP] Ç+{Ïì eTT≥º&ç+∫q {° ` ˝≤j·Ts¡T¢

dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\T : eT+Á‹ kÕs¡j·T´

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : GáW LRiV FsLi{ms NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so BLi…”¡¨s æªΩáLi gSfl· Õÿ∏R∂VL˝Ri ¤«¡Fszqs gRiVLRiV ™yLRiLi ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂Õ‹[¨s FsLi{ms NS™´spLji BLi…”¡ FsμR∂V»¡ Õÿ∏R∂VL˝RiV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. xmsLjizqÛsºΩ D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLRi≤R∂Liª][ Õÿ∏R∂VL˝Ri©´sV F°÷d¡xqsVáV @μR∂Vxmso Õ‹[NTP ºdΩxqsVN]¨s  ¡Li«ÿLSz§¶¶¶Õfi= {msFs£qsNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS …”¡cÕÿ∏R∂VL˝Ri ¤«¡Fszqs Æ©s[ªRΩáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ALi˙μ≥yÕ‹[ FsLi{ms NS™´spLji æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂˘Li NSμR∂©´sı ™y˘≈¡˘ á\|ms™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. μR∂™´sVV¯Li¤…¡[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿ μ`∂NRPV ™´s¿¡Ë A ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂W á¨s ™yLRiV xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLi ªRΩ À≥œ¡W™´sVVá©´sV μ][øR¡VN]¨s æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSLi ˙…ÿNÌRPVáV ¬ø¡[xqsVÚ ˙xms«ÿμ≥R∂©y¨sı xmsLiμj∂N] NRPV‰Õ˝ÿ À‹NRPV‰ªRΩV©´sı FsLi{ms NS™´spLjiNTP  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s ™yLRiV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. æªΩáLi gSfl·\|ms @©´sV¿¡ªRΩ ™y˘≈¡˘Ã¡V ™´sW©´sVN][™yá¨s, ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™yLRi©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Æ©s[ªRΩáV Fs¨sı @≤ÔR∂LiNRPVáV xqsXztÌsQLi¿¡©y æªΩáLigSfl·©´sV Axms¤Õ¡[LRi¨s ™yLRiV @©yıLRiV.

es¡+>∑˝Ÿ, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : NSNRPºdΩ∏R∂V DªRΩ=™yá©´sV xqsLi™´sªRΩ=LRiLi Fy»¡V ¨sLRi*z§¶¶¶ ryÚ™´sV¨s LSxtÌsQ˚ ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘ @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ™´sV©´sgRiV≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı x§¶¶¶©´s¯ N]Li≤R∂Õ‹[¨s Æ™sLiVV˘ xqÛsLiÀÿá Æμ∂[™yá∏R∂VLiÕ‹[©´sW, ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[¨s LS™´sV©´sı}ms»¡ Æ™s[LiNRP¤…¡[aRP*LRiry*≠sV Æμ∂™yá∏R∂ViLiÕ‹[©´sV ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. gRiV≤T∂Õ‹[ xmsp«¡Ã¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSNRPºdΩ∏R∂V DªRΩ=™yá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· gRiVLjiLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ »¡WLji«¡Li aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩª][ xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. NSNRPºdΩ∏R∂V DªRΩ=™yá©´sV @ªRΩ˘LiªRΩ \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«¡Ã¡Õ‹[ Aμ≥y˘ºΩ¯NRP©´sV |msLiF~Liμj∂iLi¿¡, \Æ©sºΩNRP ≠sáV™´sá©´sV NSFy≤R∂ …ÿ¨sNTP ™´sV©´sgRiV≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xqsNSáLiÕ‹[ ™´sL<SáV NRPVLjizqs, Æμ∂[aRPLi xqsxqs˘aS˘™´sVáLi @™´s≤y¨sNTP ™´sV©´sgRiV≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡Õ‹[ À≥œ¡NTPÚ ˙xms™´sªRΩVÚá©´sV |msLiF~Liμj∂iLiøR¡≤y¨sNTP

C NSLRi˘˙NRP™´sVLi μ][x§¶¶¶μR∂iLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi ©´sgRiLS¨sı ˙lgi[»¡L`i ™´sLRiLigRiÕfigS LRiWF~Liμj∂iLiøR¡≤y¨sNTP ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ©´sgRiLRiLi øR¡V»Ì¡V LjiLigRiV L][≤ÔR∂V ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s

æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ™´sVLi˙ºΩNTP LS–d¡Ã¡©´sV NRP…ÌÿLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRi ry*≠sV gRiV≤T∂, gRi‚fl·[£tsQ ©´sgRiL`i Õ‹[ ™´sV≤T∂Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s 6 ™´s ≤T∂≠s«¡©´sÕfiÕ‹[¨s aS÷¡™yx§¶¶¶©´s ©´sgRiL`i NSá¨dsNTP ¨ds…”¡ \|msxmso \¤Õ¡©´sV ¨sLS¯flÿ¨sNTP aRPLi≈¡V rÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. LRiW. 5,60 áORPQáª][ C \|msxmso \¤Õ¡©´sV ¨sLS¯fl·xmso xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C xms©´sVá©´sV ≠s\¤Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs, A ˙FyLiªRΩ™yxqsVáNRPV ˙ªygRiV¨dsLRiV @Liμj∂iLiøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V zqsLjizqsÃ˝¡ LS«¡∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sV©´s xqsLi˙xmsμy ∏R∂Wá©´sV, AøyLRi ™´s˘™´sx§¶¶¶LSá©´sV ˙xms«¡Ã¡Õ‹[¨sNTP ºdΩxqsVNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP, ˙xms«¡Ã¡Õ‹[ À≥œ¡NTPÚ |msLiF~Li μj∂iLiøR¡≤y¨sNTP ™´sV©´sgRiV≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi μ][x§¶¶¶μR∂iLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Æμ∂[aRPLi xqsxqs˘aS˘ ™´sVá\Æ™sV, Fy≤T∂xmsLi»¡Ã¡ª][ ™´sLÛjiQÃ˝¡≤y¨sNTP C NSLRi˘˙NRP™´sVLi Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. aS{qsÚQ˚∏R∂V xmsLji«Ïÿ©´sLiª][ Fy»¡V Aμ≥y˘ºΩ¯NRP ¿¡LiªRΩ©´s |msLiF~Liμj∂iLiøR¡≤y¨sNTP ™´sV©´sgRiV≤T∂ μ][x§¶¶¶μR∂iLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV.

ø£Ø+q>∑sY, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) :g][μy™´sLji≈¡¨s zqsLigRilLi[fl”· “¡≤U∂ZNP[ 11™´s gRi¨sÕ‹[ \|msNRPxmsˆV NRPW÷¡F°LiVVLiμj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ \Æ™sV©´sL`i ∏R∂VLi˙ªRΩLi NRPWLRiVNRPVF°LiVVLiμj∂. gRi¨sÕ‹[¨s ™´s©±s{qs©±s, 64™´s ¤Õ¡™´sÕfi ™´sμÙR∂ C ˙xms™´sWμR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi LS˙ºΩ ¿¡™´sLji ztsQxmÌsoÕ‹[ 11 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ \|msNRPxmsˆV |msμÙR∂ aRP Ù¡Li ¬ø¡[xqsVÚ NTPLiμR∂NRPV xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSLji¯NRPVáV Fs™´sLRiW ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ |msμÙR∂ ˙xms™´sWμR∂Li ªRΩzmsˆLiμj∂. À‹gÊRiV F~LRiáV ª]ágjiLi¿¡ \Æ™sV©´sL`i ∏R∂VLi˙ªy¨sı  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ xqsμybP™´s}ms»¡ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ INRP ™´s˘QQNTPÚ ™´sVXºΩ¬ø¡Liμy≤R∂V. øR¡ZNP‰LRi NRPLS¯gSLRiLi ™´sμÙR∂ L][≤ÔR∂V\|ms ©´s≤T∂¿¡Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı ©ygRi∏R∂V˘©´sV (50) Æ™s[gRiLigS ™´s¿¡Ë©´s ÕÿLki ≤≥U∂N]©´s≤R∂Liª][ @ªRΩ©´sV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. ™´sVL][xmnsV»¡©´sÕ‹[ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ™´sW©´s™´sFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLi B…”¡NS˘Ã¡Fy≤R∂V ™´sμÙR∂ «ÿºdΩ∏R∂VLRix§¶¶¶μyLji\|ms  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi LS˙ºΩ «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV ™´s˘NRPVÚáV ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. Agji™´so©´sı ÕÿLki¨s \|ms#˚Æ™s[»¡V ALi ¡V¤Õ¡©´sV= ≤≥U∂N]»Ì¡≤R∂Liª][ C˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμj∂. ™´sVXªRΩVáLiªy NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLjigS F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV.Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ xqsμybP}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ¿¡Ã˝¡NRPWLRiV ™´sμÙR∂ N][ÕÿL`i©´sVLi¿¡ xmsbPË™´sV¤À¡LigSÕfi Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı »¡Æ™sV…ÿ ÕÿLki ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩWÚ μR∂gÙRiQ\Æ™sVLiμj∂. \Æ≤∂Q˚™´sL`i, N˝UP©´sL`i xqsVLRiOTPQªRΩLigS ˙xms™´sWμR∂Li ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLRiV. @gjiı™´sWxmsNRPμR∂Œœ¡Li ™´sVLi»¡Ã¡©´sV ¬ø¡[zqsLiμj∂.

|æ+>∑[ yÓ+ø£j·T´≈£î H˚‘·\T |òüTq ìyê[ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : «ÿºdΩ∏R∂V xmsªyNRPLi LRiWxmsNRPLRiÚ zmsLigRi◊¡Æ™sLiNRP∏R∂V˘ 135™´s «¡∏R∂VLiºΩ xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s ™´sVNRPÚÕfi Fn¢LiÆ≤∂[xtsQ©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi …ÿ˘LiN`P ¡Li≤`∂ \|msgRiá @ªRΩ¨s ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP xmspá™´sWááV Æ™s[zqs xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. À≥ÿLRiªRΩ «ÿºΩ gRiLji*LiøR¡μR∂gji©´s LkiºΩÕ‹[ ry*ªRΩLi˙ªRΩ F°LS…ÿ¨sNTP xqsWˆQQLjiÚ ¨s¬ø¡[ËLkiºΩÕ‹[ ™´sVV™´s*Æ©sıá ¤«¡Li≤y©´sV LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s ™´sVx§¶‹[©´sıªRΩ ™´s˘QQNTPÚ zmsLigRi◊¡ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V @¨s Æ©s[ªRΩáV N]©´s∏R∂W≤yLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \lLiªRΩV NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ xmso…Ì”¡, Æμ∂[aRPÀ≥œ¡NRPVÚQ\Æ≤∂©´s zmsLigRi◊¡ æªΩáVgRiV ™yLji g_LRi™y¨sı ˙xmsxmsLiøR¡ ©´sáV™´sVWáá øy…ÿLRi©yıLRiV. C∏R∂V©´s «¡∏R∂VLiºΩ Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLjiNRPLigS «¡LRiFyá¨s N][LSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ \Æμ∂™´s«Ï¡aRPLRi¯, «¡Ã¡LiμR∂L`ig_≤`∂, N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ g][FyÕfilLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

&ûôV≤#Ym|òtm˝Ÿ ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ 77 ø√≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂™´s @ºΩ|msμÙR∂ gRiXx§¶¶¶ LRiVfl· }qs™´sá xqsLixqÛs μj∂™y©±s x§¶›zqsLig`i \|mns©y©±s= ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ (≤T∂|§¶¶¶ø`¡Fs£mnsFsÕfi) «¡⁄©±sª][ ™´sVVgji©´s \æªΩQ˚™´sWzqsNRPLiÕ‹[ 77.83 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ¨sNRPLRi ÕÿÀ≥ÿ¨sı ALÍjiLi¿¡©´s»˝¡V xqsLixqÛs ≠s≤R∂VμR∂á¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi Æ©s…fi ˙Fyzmns…fi 65.79 N][»˝¡V LSgS C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 18.3 aSªRΩLi @μ≥j∂NRP™´sV¨s xqsLixqÛs FsLi≤T∂ NRPzmsÕfi ™yμy*©±s æªΩ÷¡FyLRiV. Õ‹[©±s ¡VN`P 39.51 aSªRΩLi |msLjigji 21.397 N][»˝¡NRPV ¬ø¡[LjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi Aμy∏R∂VLiÕ‹[ 48.46 aSªRΩLi ™´sXμÙj∂ª][ 738 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ©´sÆ™sW\Æμ∂LiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. gRi≤R∂¿¡©´s ©yáVlgi[Œœ¡ß˛gS xqsLiªRΩXzmsÚNRPLRi\Æ™sV©´s xms¨sºdΩLRiV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsWÚ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ \¤…¡L`i 2,3 xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

õ˝≤¢˝À 5.7 $TMT es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äT @\÷s¡T, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRi≤R∂¿¡©´s 24 gRiLi»¡Õ˝‹[ 5.7 ≠sV÷˝¡≠dsV»¡L˝Ri xqsgRi»¡V ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s»˝¡VgS —¡Õ˝ÿ ˙xmsflÿ◊¡NS aS≈¡ «ÿLiVVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPLRiV $ ZNP. xqsªRΩ˘©yLRi∏R∂Vfl· INRP ˙xmsNRP»¡Õ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. NSgS “¡Ã¡VgRiVxms÷˝¡Õ‹[ 9.8, gRiV…ÌÿLiVVgRiWÆ≤∂iLiÕ‹[ 12.8, F°Ã¡™´sLRiLiÕ‹[ 3.4, g][FyáxmsoLRiLiÕ‹[ 11.4, N]∏R∂VVágRiWÆ≤∂iLiÕ‹[ 13.4, «¡LigSlLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂iLiÕ‹[ 6.2, ¿¡LiªRΩáxmsp≤T∂Õ‹[ 3.8, NS™´sV™´sLRixmsoN][»¡Õ‹[ 2.2, μy*LRiNSºΩLRiV™´sVáՋ[ 1.2, —¡Ã˝¡«¡L˝RiÕ‹[ 2, Æμ∂™´sLRixms÷˝¡Õ‹[ 5.8, øygRiÃ˝¡VÕ‹[ 7.4, N]™´sp*LRiVÕ‹[ 15.2, ¨s≤R∂μR∂™Ø[áVÕ‹[ 6.2, ªyÆ≤∂xms÷˝¡gRiWÆ≤∂iLiÕ‹[ 2.6, »¡LigRiV»¡WLRiVÕ‹[ 1.8, ’≥d¡™´sV≤≥][áVÕ‹[ 5.2, |msμR∂Æ™s[gjiÕ‹[ 13.8, |msμR∂Fy≤R∂V GáWLRiVáՋ[ 6.6, Æμ∂iLiμR∂VáWLRiVÕ‹[ 4.2, ¨s≤R∂™´sV˙LRiVÕ‹[ 9.2, gRifl·xmsoLRiLiÕ‹[ 3.6, |msLi»¡Fy≤R∂VÕ‹[ 2, ªRΩfl·VNRPVÕ‹[ 5.4, DLi˙≤y«¡™´sLRiLiÕ‹[ 4.4, |msLRi™´s÷¡Õ‹[ 3.8, @ºΩÚ÷¡, BLRigRi™´sLRiLiáՋ[ 5.2, DLi≤T∂Õ‹[ 2.6, ANTP≤R∂%¡V, NSŒ˝œ¡Ã¡Õ‹[ 3.4, ’≥d¡™´sV™´sLRiLiÕ‹[ 4.2, FyáN][Æ≤∂LRiVÕ‹[ 2.4, ≠dsLRi™yxqsLRiLiÕ‹[ 6.2, |ms©´sV™´sVLi˙»¡Õ‹[ 3.8, |ms©´sVg]Li≤R∂Õ‹[ 5.6, AøR¡Li»¡Õ‹[ 5.2, F°≤R∂WLRiVÕ‹[ 2.6, FyáN]Ã˝¡VÕ‹[ 8.2, ∏R∂Vá™´sVLi¿¡÷¡Õ‹[ 9.2, ©´sLRiryxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 2 ≠sV÷˝¡≠dsV»¡L˝Ri ø]xmsˆV©´s ™´sL<SFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂.

u≤\´$yêVü‰ìï n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T ø£Ø+q>∑sY, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : NRP™´sW©±sxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLi “¡≤U∂ ©´sgRiL`iÕ‹[ Àÿᢠ≠s™y•¶¶¶¨sı F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. rÛy¨sNRPVáV @Liμj∂Li¿¡©´s xqs™´sWøyLRiLiª][ gRiVLRiV™yLRiLi ™´sxqsLiªRΩ©´sgRiL`i Fs£qsH LRiÆ™s[V£tsQ @NRP‰≤T∂NTP Æ™s◊˝¡ |ms◊˝¡¨s ¨sáVxmsoμR∂á ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. 14 xqsLi™´sªRΩ=LSá Àÿ÷¡NRPNRPV 26GŒ˝œ¡ @Àÿ˜LiVVª][ ≠s™yx§¶¶¶Li «¡Lji}msLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLi≤R∂gS ªRΩgRiμR∂¨s F°÷d¡xqsVáV ™yLjiLiøyLRiV. μk∂Liª][ A˙gRiz§¶¶¶Li¿¡©´s @™´sW¯LiVV ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ™´sLi…”¡\|ms NTPL][zqs©±s F°xqsVNRPV¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s @≤ÔR∂VNRPV¨s ©´søR¡Ë¤«¡FyˆLRiV. ˙gS™´sVxqÛsVáV NRPW≤y N]LiμR∂LRiV ™yLjiNTP ©´søR¡Ë¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ ™yLRiV aSLiºΩLiøyLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV |ms◊˝¡ AgjiF°™´s≤R∂Liª][ ¡Liμ≥R∂™´soáV FsNRP‰≤T∂NRP‰Æ≤∂[ «ÿLRiVNRPV©yıLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+ 3,Ä>∑düTº 2012

dü«j·T+ ñbÕ~Û ø£\Œq˝À u≤´+≈£î\ nÁX¯<äΔ >∑T~ã+&É ø±qTqï @ø°ø£è‘· |ò”E\ $<Ûëq+ J \Æ™sxmso BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPÕÿaSÃ¡Õ˝‹[ ˙xms™´sWflÿáV xms≤T∂F°ªRΩV©yı∏R∂V©´sı ALiμ][Œœ¡©´sNRPV ª][≤R∂V BxmsˆV≤R∂V {mns«¡ŸÃ¡V Æ™sWªRΩÆ™sWgRi©´sV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV BªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV ªRΩLRi÷¡ Æ™sŒ˝ÿLRiV. N_¨s=÷¡Lig`i ˙xms˙NTP∏R∂V ¤Õ¡[…fi NS™´s≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LS¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ D©´sıªRΩ ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV xqs\lLi©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. FsLi’¡’¡Fs£qs {qs»˝¡©´sV N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV BLi«¡¨dsLjiLig`i {mns«¡ŸÃ¡ ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sxmnsá˘Li N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. BªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV ¤Õ¡[¨s xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ FsLiμR∂VNRPV DªRΩˆ©´sıLi @™´soªRΩV©yıπ∏∂W AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂W ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. ≠sμy˘xqs*ªRΩ= LS¨sı ¨sLÙRiVxtÌsQLigS ˙FyLRiLi’≥¡Li øR¡≤R∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVá \Æ™sxmnsá˘Li N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ {mns«¡ŸÃ¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW J ≠sμ≥y©´sLi @™´sáLi’¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ BxmsˆV ≤R∂V {mns«¡ŸLji∏R∂VLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi xqsLS‰L`iNRPV gRiVμj∂ ¡Li≤R∂ NS©´sVLiμj∂. ™´sVL][ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ xqsLS‰L`iNRPV ELRi»¡ NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ @LiaRPLi DLiμj∂. \|ms#˚Æ™s[…fi NS¤Õ¡[“¡Ã¡NRPV {mns«¡ŸÃ¡V ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLiμR∂VNRPV ™´s¿¡ËLi μR∂¨s xqsV˙{msLi ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[zqs @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsxmsoN][™y÷¡. Æ™s[Õÿμj∂ N][…fi LRiWFy∏R∂VáV \|ms#˚Æ™s[…fi xqsLixqÛsáNRPV ªRΩgRiVáÀ‹[}qs  ¡μR∂VáV xqsLS‰L`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡©´sV xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡. xqsV˙{msLi ºdΩLRiVˆª][ C @™´sNSaS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™y÷¡. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ BLi—¡¨dsLjiLig`i, ™´sXºΩÚ ≠sμR∂˘ N][LRiV=Õ˝‹[ GNUPNRPXªRΩ {mns«¡Ÿ ≠sμ≥y©y¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ryLiZNP[ºΩNRP ≠sμy˘LRiLigRiLiÕ‹[ @©´sWx §¶¶¶˘ xmsLjiflÿ™´sWáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][À‹[ªRΩV©yıLiVV. GNUPNRPXªRΩ {mns«¡Ÿ @Li¤…¡[ IZNP[ {mns«¡Ÿ @™´sVÕ˝‹[ DLi≤y÷¡. ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ DLi≤R∂μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NRP¨ds*©´sL`i N][…ÿ NTPLiμR∂, ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ NTPLiμR∂ À≥œ¡LkiÚ «¡Ljilgi[ {qs»˝¡NRPV Æ™s[lLi[* ≥LRiV {mns«¡ŸÃ¡©´sV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NRPŒÿaSáá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ≈¡LRiVËá©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][¨s xqsLSxqsLji {mns«¡Ÿ LRiW.50,200gS }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ºdΩLRiVˆ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂W áV ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂©´sı μy¨s\|ms DªRΩ‰LihRi Æ©sáN]Liμj∂. GNUPNRPXªRΩ {mns«¡ŸgS ¨sLÒRiLiVV}qsÚ ≠sμy˘LÛRiVáV, ™yLji ªRΩ÷¡μR∂Li˙≤R∂Vá\|ms À≥ÿLkigS ALÛjiNRP À≥ÿLRiLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. @Õÿlgi[ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms©y @μR∂©´sLigS ALÛjiNRP À≥ÿLRiLi LRiW.500 N][»˝¡ ™´sLRiNRPV xms≤R∂©´sVLiμj∂. BLi—¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LÛRiVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LRiW.311 N][»˝¡ @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y. 550 BLi—¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ xqsLSxqsLji {mns«¡Ÿ 50,200 LRiWFy∏R∂VáVgS DLi≤R∂©´sVLiμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ≤T∂™´sWLi≤R∂V ¤Õ¡[¨s NRPŒÿaSááNRPV xmsLi≤R∂Vlgi[. C NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯flÿáV, ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV, ˙xmsπ∏∂W gRiaSááV NS¨ds ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xqsLi≈¡˘NRPV xqsLjixms≤R∂ ¤Õ¡[™´so. @L>RiV\¤Õ¡©´s À‹[μ≥R∂NRPV á N]LRiªRΩ xqslLi[xqsLji. C NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ LRiW.20 Æ™s[áV {mns«¡Ÿ NRPW≤y ™´sX¥y Æ©s[©´s¨s @μ≥j∂NSLjiNRP ™´sLÊSáV ™y˘Δÿ˘¨sxqsVÚ©yıLiVV. BÕÿLi…”¡ NRPŒÿaSááV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¤Õ¡NRP‰NRPV ≠sVLi¿¡ D©yıLiVV. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ LRiW.50,200 {mns«¡ŸgS ¨sLÒRiLiVV}qsÚ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩLRi\|msNTP ™´sryÚLiVV. NRP¨ds*©´sL`i N][…ÿÕ‹[ NRP¨dsxqsLi ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı {mns«¡Ÿ NSNRPVLi≤y ©yáV\lgiμR∂V Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá©´sV |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V xqsLiZNP[ªyáV xmsLizmsLiμj∂. ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V NRPW≤y xmso©´sLSÕ‹[øR¡©´s Õ‹[xms≤ÔyLiVV. N]¨sı NRPŒÿaSááV FyªRΩ {mns«¡ŸÃ¡ª][ ©´s≤T∂}msLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV¨s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ˙xmsNRP»¡©´s NRPW≤y ¬ø¡[aSLiVV. BLiªRΩÕ‹[ xqsV˙{msLiN][LÌRiV GNUPNRPXªRΩ {mns«¡Ÿ©´sNRPV AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ {mns«¡ŸÃ¡V |msLjigjiF°ªRΩV©´sıLiμR∂V©´s NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V xqsLi ¡LRixms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 710 BLi—¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSááV, 290 FnyLRi¯{qs NRPŒÿaSááV, 926 FsLi’d¡G, 644 FsLi{qsG NRPŒÿaSááV D©yıLiVV.BLi—¡¨dsLjiLig`iÕ‹[ NRP¨ds*©´sL`i N][…ÿ NTPLiμR∂ LRiW.31Æ™s[áV, ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿÕ‹[ LRiW.95 Æ™s[áV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. 70 aSªRΩLi NRP¨ds*©´sL`i N][…ÿ, 30 aSªRΩLi ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ {mns«¡ŸÃ¡ xqsLSxqsLji LRiW.50,200gS @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨sı ˙FyºΩxmsμj∂NRPgS ºdΩxqsVN][¨s {mns«¡ŸÃ¡©´sV |msLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂.˙xmsÆ™s[aSáV, LRiVxqsV™´sVVá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ™´sVLi≤R∂÷¡ μy*LS xqsV˙{msLiN][LÌRiV AÆμ∂[aSáV @©´sVxqsLjiLi¿¡ GNUPNRPXªRΩ {mns«¡ŸÃ¡ ≠sμ≥y©´sLi\|ms LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV LS™y÷¡. ≠ds…”¡\|ms D©´sıªRΩ ≠sμy˘aS≈¡ ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡Ljizms, {mns«¡ŸÃ¡©´sV @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsWÚ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[ryÚLRiV. μk∂¨sNTP ™´sVVLiμR∂V À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s NRPxqsLRiªRΩVÚ «¡LRigS÷¡. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ rÛyLiVVÕ‹[ ≠s≤R∂ªRΩá ™yLkigS øR¡LRiËáV «¡Ljilgi[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. μk∂¨sNTP FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©´sıμj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ry™´sVLÛRiQ˘LiQ\|ms Aμ≥yLRixms≤T∂ DLiμj∂. {qs¨s∏R∂VL`i @μ≥j∂NSLRiVá Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡XLiμy¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs, lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V ™yLSáNRPV NRPxqsªRΩVÚ ™´sVVgji}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

˙gS≠dsVfl·, xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¿¡©´sı ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVáV, }qs™yxmsLRi\Æ™sV©´s ∏R∂VW¨s»˝¡Vc GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sºdΩ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ DFyμ≥j∂ NRPሩy NSLRi˘˙NRP™´sVLi ({msFsLiC“¡{ms) ©y©y…”¡NUP xqs©´sıgjiÃ˝¡Vª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ GáWLRiV NSL]ˆlLi[xtsQ©±sª][ xqs•¶¶¶ ≠sVgRiªy G≤R∂V ™´sVV¨s=Fy ÷d̡áV NRP÷¡zms Æ™sVVªRΩÚLi 55 ∏R∂VW¨s»˝¡©´sV C G≤yμj∂ …ÿlLÊi…figS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨slLÙi[bPLi¿¡Liμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s}qsÚ @xqsáV {msFsLiC“¡{ms ˙xmsryÚ™´sÆ©s[ ¤Õ¡[μR∂V. BNRP C G≤yμj∂ @ºΩ ªRΩNRPV‰™´s xqsLi≈¡˘Õ‹[ …ÿlLÊi…fi©´sV |ms…Ì”¡ ˙xms À≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPVLiμj∂. C G≤yμj∂NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ …ÿlLÊi…fiÕ‹[ ≤U∂H{qs Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 210 μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV {qs*NRPLjiLi¿¡Liμj∂. ≠ds»¡¨sıLi…”¡¨s ˙N][≤U∂NRPLjiLi¿¡ Àÿ˘LiNRPL˝Ri μy*LS @L>RiV\¤Õ¡©´s á’Ù¡μyLRiVá FsLizmsNRPNRPV ≤U∂H{qs BLi»¡LRiW*Q˘Ã¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLiμj∂. C xms¥R∂NRPLi μy*LS LRiW. 25 áORPQá ™´s˘∏R∂VLi ™´sLRiNRPV ¿¡©´sıªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVáV, LRiW.10 áORPQá ™´s˘∏R∂VLiNSgRiá

}qs™y xmsLRi\Æ™sV©´s ∏R∂VW¨s»˝¡ rÛyxms©´sNRPV @™´sNSaRPLi D©yı gRiLjixtÓsQLigS áORPQ Õ‹[xmso ™´s˘∏R∂VLiNSgRiá ∏R∂VW¨s»˝¡ rÛyxms©´s «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤y¨sı xmsLjibdP÷¡}qsÚ Àÿ˘LiNRPL˝Ri ˙F°ªy=x§¶¶¶Li @LiªRΩgS ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙gS≠dsVfl· ¬ø¡[ºΩ™´sXºΩÚ xms¨s™yLRiV, ˙gS≠dsVfl· ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sºdΩ ∏R∂VV™´sNRPVáV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, Lji—¡xqÌsL`i @LiVV©´s xqs*øR¡ËÈLiμR∂, μyªRΩXªRΩ* xqsLixqÛsáV, ˙»¡xqÌsVáV, xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáV, xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsWá©´sV á’Ù¡μyLRiVáVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. Àÿ˘LiNRPV LRiVfl·Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ xqs’¡=≤U∂ Æ™sVVªyÚ¨sı á’Ù¡μyLRiV¨s }msLRiV©´s ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ NSÕÿ¨sNTP Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≤T∂Fy—¡…fi ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. ¨sLÒkiªRΩ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ NSáxmsLji≠sVºΩ xmspLRiÚLiVV©´s ªRΩLS*æªΩ[ xqs’¡=≤U∂ Æ™sVVªyÚ¨sı á’Ù¡μyLRiV¨sNTP ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚLRiV. @LiVVæªΩ[ C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV ≈¡Li≤T∂xqsVÚ©yıLiVV. |msμÙR∂ ˙Fy¤«¡NÌRPVáª][ Kªy=z§¶¶¶NRPVáV Fs™´s*LRiW ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ @™´sVáVÕ‹[ D©´sı {msFsLiAL`i\Æ™s, AL`iC“¡{ms xms¥R∂NSáV lLiLi≤T∂Li…”¡¨ds ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[zqs 2008c09 ALÛjiNRP

xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi¿¡ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μy*LS {msFsLiC“¡{ms¨s @™´sVáV¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ¨slLÙi[bPªRΩ xmsLji˙aRP™´sVáV, ∏R∂VW¨s»˝¡ rÛyxms©´sNRPV Kªy=z§¶¶¶NRPVáV G…ÿ Æ™s[á xqsLi≈¡˘Õ‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLi≤R∂gS —¡Õ˝ÿáNRPV ™´sVLi«¡⁄LRi™´soªRΩV©´sı áOSQQ˘Ã¡©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ À≥ÿLki Õ‹[»¡VNRP¨szmsxqsVÚ©´sıμj∂. ZNP[™´sáLi xmsμR∂Vá xqsLi≈¡˘Õ‹[ —¡Õ˝ÿáNRPV áOSQQ˘Ã¡©´sV ¨slLÙi[bPxqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPVLi»¡VLi≤R∂gS, ºdΩLS ™´sVLi«¡⁄LRiπ∏∂[V˘ ∏R∂VW¨s»˝¡©´sV xmsLjibdP÷¡}qsÚ IN][‰ ∏R∂VW¨s…fiNRPV ™´sVLi«¡⁄LRi™´soªRΩV©´sı ™´s˘∏R∂VLi xqsgRi»¡V©´s áORPQÕ‹[}ms DLi≤R∂≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ {msFsLiC“¡{ms¨s @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Δÿμk∂, ˙gS≠dsVfl· xmsLji˙aRP™´sVá ™´sVLi≤R∂÷¡ (ZNP[≠dsH{qs)¨s ©Ø[≤R∂Õfi G¤«¡¨ds=gS C xms¥R∂NS¨sı @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. A ˙xmsNSLRiLi ˙LSxtÌsQLiÕ‹[ G{ms ZNP[≠dsH{qs, —¡Õ˝ÿ xmsLji˙aRP™´sVá ZNP[Li˙μR∂Li(≤U∂H{qs) μy*LS xms»Ì¡fl·, ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ C xms¥R∂NS¨sNTP á’Ù¡μyLRiVá ©´sVLi¿¡ μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV {qs*NRPLjiryÚLRiV.

|ü+≥\;e÷ |ü<∏äø£+ô|’ ¬s’‘·T\ nHêdüøÏÔ ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡ NSLRifl·LigS xmsLi»¡Ã¡V N][Õ‹[ˆLiVV©´s \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xmsLi»¡Ã¡ ’d¡™´sW xms¥R∂NRPLi \lLiªRΩVá AμR∂LRifl· N][Õ‹[ˆªRΩV©´sıμj∂. ˙gS™´sVLi ∏R∂VW¨s…fi Aμ≥yLjiªRΩ xmsLi»¡Ã¡ ’d¡™´sW xms¥R∂NRPLi xms»˝¡ \lLiªRΩVáV AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ ≈¡Lki£mnsÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ºdΩ˙™´s ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªyÚ¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ≈¡Lki£mnsÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 9Æ™s[á ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡NRPV ’d¡™´sW ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ˙{ms≠sV∏R∂VLi ¬ø¡÷˝¡LiøyLRiV. G≤yμj∂ gRi≤T∂¿¡©y BLiªRΩ™´sLRiNRPV NRP¨dsxqsLi ’d¡™´sW xmsLji•¶¶¶LRiLi ™´sVLi«¡⁄LRiV NSNRPF°™´s≤R∂Li ≠søyLRiNRPLRiLi.LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @™´sVá™´soªRΩV©´sı ˙gS™´sVLi ∏R∂VW¨s…fi Aμ≥yLjiªRΩ xmsLi»¡Ã¡ ’d¡™´sW xms¥R∂NRPLi \|qsªRΩLi @™´sVáVNRPV ©Ø[øR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ AμR∂LRifl· N][Õ‹[ˆªRΩV©´sıμj∂. ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡ª][ xmsLi»¡Ã¡V N][Õ‹[ˆªRΩV©´sı \lLiªRΩVáNRPV ªRΩgji©´s xmsLji•¶¶¶LRiLi @Liμj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ’d¡™´sW NRPLi|ms¨ds, ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ºdΩ˙™´s «ÿxms˘Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV C xms¥R∂NRPLi xms»˝¡ AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.INRPÆ™s[Œœ¡ Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV≤R∂V xmsLji•¶¶¶LRiLi ™´sVLi«¡⁄\lLi©y \lLiªRΩVá ¬ø¡[ºΩNTP xmsLji•¶¶¶LRiLi ¨sμ≥R∂VáV «ÿºdΩ∏R∂V ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLi»¡Ã¡ ’d¡™´sW xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ˙gS™´sVLi FsxmsˆV≤R∂V @LiμR∂Vªyπ∏∂W æªΩ÷¡∏R∂V¨s μR∂VzqÛsºΩ Æ©sáN]©´sıμj∂. NSgS ∏R∂VW¨s…fi Aμ≥yLRiLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs

Ád”Ô X¯øÏÔ dü+|òüT uÛÑeHê\ ìsêàD≤ìøÏ n&ɶ+≈£î\T LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS @¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sVLi≤R∂áxqs™´sW≈¡˘Ã¡ NSLS˘NRPÕÿFyá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsVxms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ {qsÚQ˚ aRPNTPÚ À≥œ¡™´s©yá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVW≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩLi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. {qs{qs L][≤˝R∂ ¨sLS¯flÿá xms©´sVá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. IN][‰ {qsÚQ˚ aRPNTPÚ À≥œ¡™´s©y¨sNTP 25 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. C À≥œ¡™´s©yá©´sV ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqÛsá }qsNRPLRifl· NRPW≤y xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. xmsáV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ˙xms«ÿxms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sVLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xms©´sVáNRPV aRPLiNRPVrÛyxms©´s NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. xms©´sVá©´sV ™´sVLi≤R∂á xqs™´sW≈¡˘Ã¡NRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. Æ©sáL][«¡ŸÃ¡˙NTPªRΩLi DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV ™´sWLRiË≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ¿¡NRPV‰Ã¡V ™´s¿¡Ë xms≤ÔyLiVV. ˙gS™´sV ∏R∂VW¨s…fi NTPLiμR∂ ™´sW˙ªRΩ Æ™s[V xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ {qsÚQ˚ aRPNTPÚ À≥œ¡™´s©yá©´sV G ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s ¬ø¡[xms…ÌÿáƩs[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQªRΩ B™´s*¤Õ¡[μR∂V. C xms¨s¨s xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ A ˙gS ™´sVLiÕ‹[ 40 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ≠sáV\Æ™s ©´s xms©´sVá©´sV ™´sLiμR∂aSªRΩLi NRPW÷d¡Ã¡¬ø¡[ ¬ø¡[LiVVLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi ZNP[™´sáLi ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms»Ì¡LSμR∂Æ©s[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV D©yıLiVV. NSL]ˆlLi[xtsQ©˝´sV, ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡VgS D©´sı NRPLkiLi©´sgRiL`i, LS™´sVgRiVLi≤R∂Li, «¡gjiªy˘Ã¡, zqsLjizqsÃ˝¡, Æ™sV…fixms÷˝¡, N][LRiV»˝¡ D©yıLiVV. N]ªRΩÚgS x§¶¶¶ßryıÀÿμ`∂, x§¶¶¶ß «¡⁄LSÀÿμ`∂, «¡≠sV¯NRPVLi»¡, Æ™s[™´sVVá™y ≤R∂, |msμÙR∂xms÷˝¡ xms»Ì¡flÿá©´sV ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩáVgS @£ms˙lgi[≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤R∂ NRPW≤y DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡LSμR∂V. C xmsμR∂N]Li≤R∂V xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ {qsÚQ˚ aRPNTPÚ À≥œ¡™´s©yáNRPV ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV @™´soªy∏R∂W, ¤Õ¡[μy @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV xqsLiaRP∏R∂VLi Æ©sáN]©´sıμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aSáV ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV À≥œ¡™´s©yá xms©´sVáV Æ™sVVμR∂áπ∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ {qsÚQ˚aRPNTPÚ À≥œ¡™´s©yá ¨sLS¯flÿá\|ms xqsLiμj∂gÙRiLi Æ©sáN]©´sıμj∂. DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi μy*LS IN][‰ À≥œ¡™´s©y¨sNTP 25 á ORPQá LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV©´s 57 À≥œ¡™´s©yá NRPV ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©y ™´sWLji©´s ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáª][ xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. A∏R∂W ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xms©´sV á N][xqsLi aRPLiNRPVrÛyxms©´sáV ¬ø¡[zqs©y xms©´sVá ©´sV BxmsˆVÆ≤∂[ ¬ø¡[xms»Ì¡™´sμÙR∂¨s ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ B¿¡Ë©´s AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV ¨s÷¡zms Æ™s[aSLRiV.

@™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. gRiªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡NRPV ’d¡™´sW ¬ø¡[zqs©´s \lLiªRΩVáNRPV FsμR∂V\lLi©´s ¬ø¡[μR∂V @©´sVÀ≥œ¡™yá©´sV øR¡Wzqs©´s \lLiªRΩVáV ˙xmsxqsVÚªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ C xms¥R∂NRPLiÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV Æ™sVVgÊRiVøR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. xqsªRΩˆÈ÷¡ªy¨sıxqsVÚLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡ ’d¡™´sW xms¥R∂NRPLi @™´sVáVÕ‹[ ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ Õ‹[zmsLiøR¡≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¬ø¡[NRPWLRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿ ∏R∂VW¨s…figS xmsLjigRifl”·xqsVÚ©´sı xmsºΩÚ xmsLi»¡NRPV NRPW≤y ZNP[™´sáLi xqsV™´sWLRiV Æ™sLiVV˘™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ’d¡™´sW ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. gRi¤«¡[*Õfi ™´s˘™´sry∏R∂V ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 10Æ™s[á ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡ rygRiV ¬ø¡[∏R∂VgS ZNP[™´sáLi 4Æ™s[á ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLi»¡Ã¡ ’d¡™´sW xms¥R∂NRPLiÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤y¨sı ¡…Ì”¡ øR¡W}qsÚ C xms¥R∂NRPLi G Æ™s[VLRiNRPV ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV©´sıμ][ @LÛRi™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. NSgS C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi Aáxqs˘LigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s ™´sL<SáV xqsLiªRΩXzmsÚNRPLRiLigSÆ©s[ NRPVLRiVxqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s NRPLRiV™´so ™´sLjiÚLiøR¡μR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s \lLiªRΩVáV Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡NRPV ’d¡™´sW ¬ø¡[LiVVLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVL][ NSLRifl·LigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. GÆμ∂[\Æ™sV©y xmsLi»¡Ã¡ ’d¡™´sWxms¥R∂NRPLi @™´sVáVÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚ gS ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆNRPªRΩxmsˆμR∂V.

uÀs¡¢øÏ+<ä kÕ>∑T‘·Tqï e´ekÕj·T+ C G≤yμj∂ ™´sL<SáV ÀÿgS NRPVLRiVryÚ∏R∂VÆ©s[ AaRPª][ \lLiªRΩVáV ¨s«ÿLirygRiL`i A∏R∂VNRP»Ì¡V NTPLiμR∂ μyμyxmso 2áORPQá31 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLji ©y»˝¡V Æ™s[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sLji ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ß zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP lLiLi≤R∂V Æ©sááVgS øR¡VNRP‰¨dsLRiV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ A∏R∂VNRP»Ì¡V μyμyxmso 30 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ À‹[LRiVÀÿ™´soá NTPLiμR∂ ™´sLji©y»˝¡V Æ™s[xqsVNRPV©yıLRiV. FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV À‹[L˝RiQ\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤T∂ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. lLiLi≤R∂V áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLji©y»˝¡Vc Æ™s[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sLRifl·V≤T∂ N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yı xmns÷¡ªRΩLi NS©´sLS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ \lLiªRΩVáV ˙Fy¤«¡NÌRPV\|ms N]Li≤R∂LiªRΩ AaRP |ms»Ì¡VNRPV©´sıxmsˆ…”¡NUP FsgRiV™´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ A∏R∂VNRP»Ì¡V À≥œ¡W™´sVVáNRPV ™´sμj∂¤Õ¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂áaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV. NS¨ds ™´sL<SNSáLi ™´sVL][ Æ©sá L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂V™´so DLi≤R∂»¡Liª][ ™´sL<SáV NRPVLRiVryÚ∏R∂VÆ©s[ AaRPª][ \lLiªRΩVáV A∏R∂VNRP»Ì¡V NTPLiμR∂ @≤R∂FyμR∂≤R∂Fy NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáNRPV ©y»˝¡V Æ™s[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™´sL<SáV C Æ©sáՋ[ NRPW≤y NRPVLji∏R∂VNRPF°æªΩ[ @xmsˆVáV ¬ø¡[zqs ™´sLji©y»˝¡V Æ™s[xqsVNRPV©´sı \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂. áORPQÕÿμj∂ FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ ¨s«ÿLirygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP ¨dsLRiV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVá¨dsı rygRiVNRPV ©Ø[øR¡VN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ A∏R∂VNRP»Ì¡V À≥œ¡W™´sVVá¨dsı xms¿¡ËNRP ¡∏R∂VŒ˝œ¡ßgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. xmns÷¡ªRΩLigS \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV lLiLi≤R∂V Æ©sá áV gRi≤T∂¿¡F°ªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP ¨s«ÿLirygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP AbPLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV rygRiV¨dsLRiV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ A∏R∂VNRP»Ì¡VNTPLiμR∂ ™´sLji ©y»˝¡V Æ™s[xqsVN][NRPVLi≤y F°∏R∂WLRiV.1 ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡L`i NSáV™´sá NTPLiμR∂ ™´sLji©y»˝¡V Æ™s[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li xms»˝¡ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqs©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. FsgRiV™´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVLi“¡LRi Æ™sLi»¡ FsÕÿLi…”¡ ™´sLRiμR∂¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙Fy¤«¡NÌRPV Æ™sáƙsáÀ‹[ª][Liμj∂.

d”m+ |üs¡´≥q˝À ÁbÕ<Ûëq´+ <äø£ÿqTqï s¡TÁ<ä+ø√≥ ÁbÕC…≈£îº —¡Õ˝ÿÕ‹[ g][μy™´sLji ©´sμj∂\|ms ªRΩá|ms…Ì”¡©´s LRiV˙μR∂LiN][»¡ BLiμj∂LSrygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPV xmsLjizqÛsºΩ BLiNS @π∏∂W™´sV∏R∂VLigSÆ©s[ DLiμj∂. HÆμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ xmspLjiÚNS™y÷¡=©´s C ˙Fy¤«¡NÌRPV Bxmsˆ…”¡NUP GÆ≤∂[Œ˝œ¡LiVVLiμj∂. ª][NRP xms©´sVáV ªRΩxmsˆ @xqsáV xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS¨s xmsLjizqÛsºΩ. ™´sVL][ HÆμ∂[Œ˝œ¡LiVV©y ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLRiÚLiVV ¨dsLRiV xqsLRixmnsLS @™´soªRΩVLiμ][ ¤Õ¡[μ][ æªΩ[á¨s gRiLiμR∂LRig][Œœ¡ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ BLiμj∂LRi™´sV¯Àÿ»¡Õ‹[ C ˙Fy¤«¡NÌRPV xmsLjizqÛsºΩ ™´sVL][ryLji øR¡LRiËNRPV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLi≤R∂»¡Liª][ ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV {qsFsLi xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[gS μk∂¨s |§¶¶¶≤`∂™´sL`i‰ N][xqsLi ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ≤T∂\¤«¡©±s AÆ™sWμj∂Lixms¤«¡[}qsLiμR∂VN][xqsLi NRPxqsLRiªRΩVÚ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. LRiV˙μR∂LiN][»¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV gRiLiμR∂LRig][Œœ¡ xmsLjizqÛsºΩ ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRPxms©´sVá\|ms —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ¡XLiμR∂Li, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ªRΩV™´sV¯Ã¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so, xqsªRΩVÚxms÷˝¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xqsLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡≠dsLRi∏R∂V˘, FsÆ™sV¯÷d¡= Àÿáry¨s áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙FyLiªy¨sı, NSá*á xms©´sVá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLiøyLRiV. xms©´sVáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı «ÿFy˘¨sı, gRiLiμR∂LRig][Œœ¡ xmsLjizqÛsºΩ¨s FsºΩÚøR¡WFyLRiV.Bxmsˆ…”¡ZNP[ LRiV˙μR∂LiN][»¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV μR∂VzqÛsºΩ¨s ªRΩV™´sV¯Ã¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP, ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ BLiμj∂LRi™´sV¯Àÿ»¡ }msLRiVª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ xmsLRi˘»¡©´s rygjixqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s ™´sVL][ryLji

LRiV˙μR∂LiN][»¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV μR∂VzqÛsºΩ, ≤T∂\¤«¡©±sÕ‹[FyáV, xms©´sVá ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP xmsLjizqÛsºΩ gRiVLjiLi¿¡ …‘¡c≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ ªRΩV™´sV¯Ã¡, xqsLi˙≤R∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNP¤Œ˝¡[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ «¡Lji}ms —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRPW≤y LRiV˙μR∂LiN][»¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙xmsμ≥y©´s @LiaRPLi NSÀ‹[ªRΩVLiμj∂.F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Li μy*LS ™´s¬ø¡[Ë Àÿ˘N`P™y»¡L`i\|ms Æ™sVVμR∂»¡ LRiV˙μR∂LiN][»¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ À≥ÿLki

FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NS¨sı ¨sLji¯Li¿¡ g][μy™´sLji¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡LiøyáƩs[ ˙xmsºΩFyμR∂©´sª][ C ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯flÿ¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆ™sWμj∂Li¿¡ ¤…¡Li≤R∂L˝RiV zms÷¡¿¡Liμj∂. NSá*á xms©´sVáV, xmsLixmsox§¶›£qs xms©´sVáV ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVªRΩV©yı ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙xmsμ≥y©´s À≥ÿgRi\Æ™sV©´s |§¶¶¶≤`∂™´sL`i‰, xmsLixmsox§¶›£qs ¨sLS¯fl·Li @π∏∂W™´sV∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·™´sVπ∏∂[V˘™´sLRiNRPV Àÿ˘N`P™y»¡L`i ™´s¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s B…‘¡™´sá g][μy™´sLji\|ms ™´sVL][ xmsLi£msx§¶›£qs ¨sLji¯Liøyá¨s ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV Æ™s[¤Õ¡[LRiVFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLi ºΩL˝SxmsoLRiLi ™´sμÙR∂ xqsV™´sWLRiV 240 N][»˝¡ª][ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLiFyLRiV.μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ ¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡c™´s¿¡Ë xmsLjibdP÷¡Li¿¡ Æ™s◊˝¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ μk∂¨s¨s xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ryμ≥y˘ryμ≥y˘Ã¡\|ms BLi«¡¨dsLjiLig`i ¿d¡£mns  ¡XLiμR∂Li AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zms©´s ªRΩLS*æªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li g][μy™´sLji©´sμj∂\|ms ™´sVL][ xmsLixmsox§¶›£qs ¨sLS¯flÿ¨sNTP ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV¬ø¡[zqs c¤…¡ciLi≤R∂L˝RiV zms÷¡¬ø¡[ @™´sNS aRP™´sVVLi»¡VciLiμj∂. μk∂¨s ¨sLS¯fl·Li «¡LjigjiæªΩ[Æ©s[ LRiV˙μR∂LiN][»¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV NRPV INRP LRiWxmsLi ™´s¿¡Ë ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı g][μy™´sLji ¨ds…”¡ rÛy LiVV ©´sVLi¿¡ ÷¡xmnÌsQo μy*LS ¨dsŒ˝œ¡©´sV ™´sVL][xmsLixmso x§¶›£qsNRPV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμj∂. C ˙xmsºΩFyμR∂©´s «¡Ljigji Æ©sááV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı BLiNS μk∂¨sNTP AÆ™sWμR∂Li á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. NRP≠sV…‘¡c ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VcNRPV¨s BLi«¡¨dsLjiLig`i ¿d¡£mns NRP≠sV…‘¡ AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zmsæªΩ[ Æ©s[ C ˙Fy¤«¡NÌRPV μy*LS g][μy™´sLji ¨dsŒ˝œ¡ß ™´sV◊˝¡Lixmso©´sNRPV @™´sNSaRP™´sVVLi»¡VLiμj∂.

s¡ a ]ø√q ˙{Ï ô | ’ ‘=\>∑ ì nì•Ã‹ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ô|’ ‘=\>∑ì Á|ü‹wüº+uÛÑq

DxmsNSLRi Æ™s[ªRΩ©yá ≠sxtsQ∏R∂V™´sV\Æ™sV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV B…‘¡™´sá NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Liª][ ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xms˙ºΩNRPÕ‹[ xms’˝¡zqs…‘¡c N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´sLiªRΩgS @μ≥j∂NSLRiVáV NRPŒÿaSá ∏R∂V«¡™´sW©y˘¨sı xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP LRizmsˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡V Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. AbPLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV NRP ŒÿaSáá ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP LSNRPF°™´s≤R∂Liª][.. xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. Fs{qs=, Fs{qÌs, ’d¡{qs, J’d¡{qs ≠sNRPÕÿLigRi @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV 2012c13 ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s DxmsNSLRi Æ™s[ªRΩ©yáV, À‹[μ≥R∂©´s LRiVxqsVLiá lLi©´sW˘™´sÕfi μR∂LRiΔÿxqsVÚáV AgRixqÌsV 15 ™´sLRiNRPV xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. NS¨ds μy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi FsNRP‰≤y xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi DxmsNSLRi Æ™s[ªRΩ©yáV F~Liμj∂©´s ≠sμy˘LÛRiVáV gRi≤R∂V™´so æªΩ[μk∂©y…”¡NTP lLi©´sW˘™´sÕfi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨sNTPgS©´sW «¡⁄\¤Õ¡ 8 ©´sVLi¿¡ μR∂LRiΔÿxqsVÚá {qs*NRPLRifl· ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. Æ©s[…”¡NTP 15 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÙRiVáV NRPW≤y lLi©´sV˘™´sÕfi ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 48 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV D©yıLRiV. ™yLjiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 6824 ™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][NRPF°™´s ≤y¨sNTP ˙xmsøyLRi Õ‹[xmsLi ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ ≠dsLji¨s zms÷¡zmsLi¿¡ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqs™´sWÆ™s[aS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ˙F~|mnsxtsQ©´sÕfi N][LRiV=áV øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáNRPV B ¡˜Liμj∂gS ™´sWLjiLiμj∂. gRi≤R∂V™´soÕ‹[gS xmsLkiORPQ xmns÷¡ªyáV ≠s≤R∂VμR∂á NSNRPF°™´s≤R∂Li, ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©y Æ™sVÆ™sWáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ FsÕÿ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ™yLRiV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV.

LRi&VLjiN][©´s ˙Fy¤«¡NÌRPV ªRΩLRi÷¡Lixmso\|ms ™´sVL][™´sWLRiV ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS lLi≤ÔT∂ zqsFsLigS xmsgÊSáV ¬ø¡[xms»Ì¡gSÆ©s[ LRi&VLjiN][©´s D¨sNTPZNP[ ˙xms™´sWμR∂Li ™´sVVLiøR¡VN]¿¡ËLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. . ªRΩ™´sV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsoxtsQ‰Ã¡LigS ¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVáV©´sıxmsˆ…”¡NUP ™y…”¡¨s ™y≤R∂VN][NRPVLi≤y.. C ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVá ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV xmnsfl·LigS |ms…Ì”¡ ªRΩ©´sr~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi {ms¤Õ¡[LRiVNRPV ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSá }msLRiVª][ ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRi¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. C øR¡LRi˘ª][ LS∏R∂Vø][…”¡ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s \lLiªRΩVáNRPV ºdΩLRi¨s©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩV©yı.. BNRP‰≤T∂ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, ©y∏R∂VNRPVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV. ¨sªRΩ˘Li NRPLRiV™´soNS»¡NSáNRPV ¨sá∏R∂V\Æ™sV©´s LS∏R∂Vø][…”¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ™´sL<Sμ≥yLRiLigSÆ©s[ xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤R∂VªyLiVV. rygRiV¨ds…”¡ ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[™´so. ZNP[™´sáLi ¿¡©´sı¿¡©´sı NRPVLi»¡Ã¡V, ¬ø¡LRiV™´soá NTPLiÆμ∂[ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV ¬ø¡[ryÚLRiV. C Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ xqsLi¤À¡[xms¤Õ˝¡, xqsVLi≤R∂Vxms¤Õ˝¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV rygRiV¨dsLjiLiμj∂Li¬ø¡[ DÆμÙ∂[aRPLiª][ xqsLi¤À¡[xms¤Õ˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ LRi&VLjiN][©´s ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ¨sLji¯LiøyLRiV.BxmsˆV≤R∂V Æ™s÷¡gRiÃ˝¡V LRi&VLjiN][©´s ¨ds…”¡ ªRΩLRi÷¡Lixmso xms©´sVáV xmspLjiÚ @∏R∂W˘LiVV. BNRP Æ©s[≤][.. lLi[F° BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡ryÚLRiV. BxmsˆV≤R∂V Æ™s÷¡gRiÃ˝¡V ˙Fy¤«¡NÌRPV

©´sVLi¿¡ ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡NRPV ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV Æ™sVVμR∂áV |ms…ÌÿLRiV. LS∏R∂Vø][…”¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 25 Æ™s[á FsNRPLSá NRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Liøyá©´sı áORPQ ˘Liª][ Æ™s÷¡gRiÃ˝¡V ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ¨sLji¯LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi C ˙Fy¤«¡NÌRPV ©´sVLi¿¡ LS∏R∂Vø][…”¡ xms»Ì¡flÿ¨sNTP ªygRiV¨dsŒ˝œ¡ß BxqsVÚ©yıLRiV. C Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ Æ™s÷¡gRiÃ˝¡V ©´sVLi¿¡ ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡NRPV ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡}qsÚ LS∏R∂Vø][…”¡ ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáNRPV øyÕÿ @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. @LiVV©y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ≠ds…”¡Æ©s[…”¡¨ds xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı»˝¡Vc NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨s\|ms©´s C ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s A˙gRi•¶¶¶Æ™s[aSáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. LS«¡Li}ms»¡ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ryLiVV ˙xmsªy£ms C xqs™´sVxqs˘ gRiVLjiLi¿¡ NRP¨dsxqsLi xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV. xqs*∏R∂VLigS ryLiVV ˙xmsªy£ms «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPV¨s DLi¤…¡[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s DLiÆ≤∂[™yLRiV NSμR∂¨s xmsáV™´soLRiV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. @LiVV©y A∏R∂V©´s @LiªRΩgS xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. LS∏R∂Vø][…”¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ $NSLiª`ΩlLi≤ÔT∂ NRPW≤y LRi&VLjiN][©´s ˙Fy¤«¡NÌRPV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsLjigS xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV. LRi&VLjiN][©´s ©´sVLi¿¡ {ms¤Õ¡[LRiVNRPV ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡}qsÚ xqsLi¤À¡[xms¤Õ˝¡ ™´sVLi≤R∂á \lLiªRΩVáNRPV ºdΩLRi¨s

@©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡zqs©y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ gRi…Ì”¡gS ™´sW…˝ÿ≤R∂¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS A∏R∂V©´s C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @|qsLi’d˝¡Õ‹[\Æ©s©y ˙xmsryÚ≠sLi\¬ø¡©y @≤ÔR∂VN][™y÷¡=LiμR∂¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV xqsV˙ ¡™´sVfl·˘Li μk∂¨s\|ms xqsLi¤À¡[xms¤Õ˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[zqs, μ≥R∂LSı ¬ø¡[aSLRiV... @LiVVæªΩ[ A ªRΩLRiV™yªRΩ C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms©´s A∏R∂V©´s NRPW≤y FsNRP‰≤y ©Ø[LRiV Æ™sVμR∂xms¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ©y∏R∂VNRPVáV Fs™´sLjiNTP ™yLRiV \lLiªRΩVá gRiVLji¿¡ xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS LRi&VLjiN][©´s ¨ds…”¡ ªRΩLRi÷¡Lixmso xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡ xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V \lLiªRΩVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. LS∏R∂Vø][…”¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ LRi&VLjiN][©´s, Æ™s÷¡gRiÃ˝¡V ˙Fy¤«¡NÌRPVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ LRi&VLjiN][©´s Bxmsˆ…”¡NUP xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ¨sLi≤R∂¤Õ¡[μR∂V. Æ™s÷¡gRiÃ˝¡V xmsLjizqÛsºdΩ @LiæªΩ[.. ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá NTPLiμR∂»¡ @xmsˆ…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ «ÿºΩNTP @LiNTPªRΩLi ¬ø¡[aSLRiV. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV NRP¨dsxqsLi INRPryLji NRPW≤y ¨slLÙi[bPªRΩ Ã¡ORPQ ˘Li Æ™s[VLRiNRPV ¨dsŒ˝œ¡ß LS¤Õ¡[μR∂V. C μR∂aRPÕ‹[ ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡NRPV ªygRiV¨ds…”¡¨s BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ªRΩLRi÷¡Liøyá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms©´s \lLiªRΩVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.


s¡øå±ã+<ÛäHé dü+<äs¡“¤+>± |ü+&É¢|ü+|æD°Ï ;s¡÷ÿsY , n>∑wüߺ 2 ( düTes¡íyês¡Ô ) s¡ø£å uÛÑ+<äHé |ü⁄s¡düÿ]+ #·Tø=ì _dæ u≤\Ts¡ edü‹>∑èVü≤+˝À 150 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ ;s¡÷ÿsY e÷õ C…&é|æ{Ïdæ øÏc˛sY j·÷<äyé |ü+&É¢|ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T sêÁwüº u≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶øÏ »qà~q X¯ó u≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT eT+Á‹ |ü<ä$ #˚|ü{Ϻq Hê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î õ˝≤¢ ¬s’‘·T\≈£î es¡Á|ü<ëj·T+>∑ ñHêïs¡ì Äj·Tq ø=qj·÷&Üs¡T. ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì <ëeTs¡+#· , ;s¡÷ÿsY u≤*ø£\

bÕsƒ¡XÊ\≈£î yÓTÆ˝≤s¡+, øÏcÕº|üPsY, $Tsê®|üPsY, <äT]ÿ ñs¡T› MT&çj·T+ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î 40 ˝ø£å\ s¡TbÕj·T\T eT+p¬s’q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ˇø√ÿ bÕsƒ¡XÊ\≈£î eTT&ÉTqïs¡ \ø£å\ qT+&ç 5 \ø£å\ es¡≈£î ñ+≥T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ düVü≤ø£s¡dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T lìyêdtj·÷<äyé, e÷õ düs¡Œ+#Y >∑+>±s¡+, eT+&É\ j·TTe»q ø±+Á¬>dt n<ä´≈£åî&ÉT nãT›˝Ÿ nVü≤à<é, e÷õ m+|æ{Ïdæ Hês¡j·TD, õ˝≤¢ eT‘·‡XÊU ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT qÁs¡kÕsTT\T, sêeTT\T j·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

@;M|” Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡øå±ã+<ÛäHé u≤qT‡yê&É , n>∑wüߺ 2 (düTes¡íyês¡Ô): u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø£\ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ ˝À >∑Ts¡Tyês¡+ m_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡ø£å uÛÑ+<äq ø±s¡´Áø£e÷ìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ê s¡T. á dü+<äs¡“+>∑ ø£fi≤XÊ\ ñ|üHê´dü≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·T Ç+Á<äT&ÉT sêø£ådüT\ô|’ j·TT<ë›ìøÏ yÓfi¯óÔqï|ü&ÉT Äj·Tq uÛ≤s¡´ ‘·q uÛÑs¡Ô $»j·T+‘√ ‹]–sêyê\ì Äø±+øÏådüTÔ s¡ø£å uÛÑ+<äHêìï ø£≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. n˝≤π> uÛ≤s¡‘· #·]Á‘·˝À ì n˝…>±®+ &ÉsY |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTT\ |òüT≥q »„|æÔøÏ ‘ÓdüTÔ |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTTì ô|’ <ä+&Éj·÷Á‘·≈£î edüTÔqï n˝…>±®+&ÉsY ≈£î ‘·q eT+>∑fi≤´ìï , dæ+ <Ûä÷sêìï s¡øÏå+#ê\+≥T s¡ø£å ã+<Ûäq+ #˚dæ+<äì n˝≤ #˚dæq+ <äT≈£î n˝…>±®+&ÉsY ‘·q \øå±´ìï düVæ≤‘·+ $&ç∫ô|{Ϻ |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô eTT&çì e~* ô|≥º&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. n˝≤π> eTVü‰uÛ≤s ¡‘·+˝Àì |òüT{≤ºìï rdüTø=ì ñ<ëVü≤s¡D>± #ÓãT‘·T Á<Í|ü~ lø£èwüßíìøÏ ‘·q≈£î s¡ø£å≈£î ñ+&Ü\ì s¡ø£åuÛÑ+<äq+ >±$+∫q+ <äTπø ì+&ÉT düuÛÑ˝À nee÷q+ »s¡T>∑T‘·T+f… ÄyÓTqT ø±bÕ&É

&Éì #ÓbÕŒs¡T. s¡ø£å uÛÑ+<äq ø±s¡´Áø£eT+ ≈£î≥T+uÛÑ+˝À ø±ì, düe÷»+˝À ø±ì k˛<äs¡ uÛ≤e+ ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì yês¡Hêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ kÕ+Á|ü<ëj·T \≈£î |ü⁄{Ϻì\¢ì , Á|ü|ü+#· <˚XÊ\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£+>∑ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ mH√ï eT‘ê\≈£î mH√ï s¡ø±\ C≤‘·T\ eTqTwüß´\T ñqï n+<äs¡T ø£*dæyÓT*dæ ÁuÛÑ‘·T≈£î‘·THêïs¡ì n+<äTπø uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ Á|ü|ü+#· <˚XÊ˝À¢ #Ó|üø√<ä>∑Z~>± ì*∫+<äì nHêïs¡T. $<˚• #·<äTe⁄\T #·~$q $<ë´s¡Tú\T uÛ≤s¡‘·<˚X¯ kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT eTs¡e≈£î+&É $<˚XÊ˝À¢ ñqï|ü&ÉT eT$Tà nì |æ*∫q|üŒ{ÏøÏ dü«<˚XÊìøÏ ‹]– e∫Ãq|ü&ÉT e÷Á‘·+ u≤s¡‘·<˚X¯ dü+Á|ü<ë j·÷\qT eTs¡e≈£î+&É neTà nì |æ\yê\ì yês¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m_$|æ eT+&É\ ø£ì«qsY j˚Tπ>X¯«sY#ê] , s¡|òüTTMsY¬s&ç¶, nì˝Ÿ, yÓ÷Vü≤Hé, •e, dü+Jyé, Á|üø±XŸ, sêCÒXŸ, ø£fi≤XÊ\ ñbÕ<Ûë´ ãè+<ä+ ,$<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T, ‘··~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ C…+&ÜqT m>∑s¡y˚kÕÔ+μ d”d” s√&ÉT¶qT ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ;s¡÷ÿsY , Ä>∑wüߺ 2 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 2014 dü+e‘·‡sêìøÏ ;s¡÷ÿ sY, e]ï, ø√≥–], u≤qT‡yê&É eT+&É˝≤\˝À >∑\ Á>±eT ø£$T{°\qT ã˝Àù|‘·+ #˚dæ Á>±eT+ mìïø£˝À¢ ‘Ó<ÓbÕ bÕغ C…+&ÜqT m>∑s¡y˚kÕÔeTì ‹e÷à|üPsY Á>±eT+˝À õ˝≤¢ j·TTe»q ø±s¡´<ä]Ù ø£eTà dü‘·´Hêsêj·TD ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ ˝À õ˝≤¢ Äs√>∑´ $uÛ≤>∑ n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY >±E\ »j·TÁ|üø±XŸ >±s¡T ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À 10, u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝À 10, ø√≥–]˝À 21, e]ï 15 Á>±eTø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì $T–*q$ ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T>∑ ;dæ\≈£î ÁbÕ<ëq´‘· Çe«&É+ |ü≥¢ sêÁwüº e÷õeTTK´eT+Á‹ ‘Ó<Ó|ü n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHê j·TT&ÉTøÏ yêfi¯ó ¢ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ôw&É÷´˝Ÿ ‘Ó>∑\≈£î #Ó+~q e´øÏÔì Hêj·T≈£îì>∑ ñ+#·&É+ ‘Ó<ÓbÕπø kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì yês¡qïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷õ ñ|üdüs¡Œ+#Y sê+u≤ãT, u≤ãTdæ+>¥, {Ï&ç|æ õ˝≤¢ j·TTe»q ø±s¡´<ä]Ù dü‘·´Hêsêj·TD, lø±+‘Y, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªmìï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T e∫ÃHê

yÓ+≥ ñqï+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\Tμ u≤qT‡yê&É , Ä>∑wüߺ 2 (düTes¡íyês¡Ô) :u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì e÷s¡ÿ+&˚j·T eT+~s¡+˝À |ü<äà XÊ* ≈£î\düTú\T ìs¡«Væ≤+∫q j·TCÀ„|üy˚‘· <Ûës¡D ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ u≤qT‡yê&É myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ Vü‰»¬s’ |ü<äàXÊ* ≈£î\düTú\T >∑‘· Hê\T>∑T <äbòÕ\T>∑ mìï ˇ&ÉT<äT&ÉT≈£î\T e∫Ãq Hê yÓ+≥ ñqï+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T nì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>∑ nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T sêF |ü+&ÉT>∑ <˚X¯yê´|üÔ+>∑ nqï #Ó˝…¢\T¢, nø±ÿ‘·eTTà\T¢ ˇø£]ø=ø£s¡T s¡ø£å nì #Ó|ü≈£îH˚ >=|üŒ s√E sêF bÂs¡í$T nì Äj·Tq nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ ãT<Ûäyês¡+ n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ u≤düs¡˝À »]–q kÕ«<Ûë´j·T |ü]yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑ˝À B~>±s¡T Vü‰»¬s’ sêF bÂs¡í$T >∑T]+∫ #ê\ >=|üŒ>± #ÓbÕŒs¡ì , á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ mH√ï Á>±e÷\qT+&ç 3 \ø£å\ eT+~øÏ ‘·>∑Z≈£î+&Ü Vü‰»s¡j·÷´s¡ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘êqT #˚dæq düVü‰j·T düVü≤ø±sê\≈£î |ü<äàXÊ* ≈£î\düTú\ ‘·s¡T|ü⁄q ≈£î\dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æq $wüj·T+ Äj·Tq düŒ+~+∫ MTs¡T n+~+∫q düVü≤ø±sêìøÏ H˚qT ãTTD+ rs¡TÃø√e&É+ e÷Á‘·y˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. e÷qe‘·«+‘√ eTìwæ eTT+<äT≈£î yÓ[‘Ó »qà kÕs¡Δø£‘· #Ó+<äT‘·T+<äì, nsTT‘˚H˚ düe÷C≤ìøÏ eT+∫ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. n˝≤π> ≈£î\dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T |ü⁄s√Væ≤‘·Tì ø=s¡≈£î ˇø£ >∑~ ìsêàD≤ìøÏ düVü‰j·T+ #˚j·÷*‡+~>∑ n&ç–q $wüj·÷ìøÏ Äj·Tq düŒ+~+∫ Ä $wüj·T+ ‘·«s¡˝ÀH˚ rs¡TkÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T Hês¡¢ düTπswt , u≤düÿsY,|ü<äàXÊ* dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T, »+>∑+ >∑+>±<ÛäsY, düT+øÏ dü+>∑y˚TX¯«sY, >∑÷&É lìyêdt, q+<ä\sê+#·+<äsY, Ä+<ë´\ Hê>∑uÛÑ÷ wüD+, ≈£îs¡TbÕ{Ï q]‡+\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q

e+≥ uÛÑeHê\T eT+ps¡T

ìC≤+kÕ>∑sY , Ä>∑wüߺ 2 (düTes¡íyês¡Ô) :ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À 43 bÕsƒ¡XÊ\\˝À eT<Ûë´ Vü≤ï uÀ»q e+≥ uÛÑeHê\T eT+p¬s’q≥T¢ {ÏÄsY&çÇ #·e⁄&ܬs&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq ìC≤+ kÕ>∑sY eT+&É\ Á|üC≤|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·T eT<Ûë´Vü≤ï uÀ»q @C…ì‡\ Çã“+<äT\ ø±s¡D+>∑ á uÛÑeHê\qT ì]à+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ˇø=ÿø£ÿ uÛÑeHêìøÏ 75 y˚\ s¡TbÕj·T\T Ks¡Tà #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Á|üdüTÔ‘·+ eT+&É\+˝Àì 11 bÕsƒ¡XÊ\\˝À e+≥ uÛÑeHê\ ìsêàq+ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ $T–‘·$ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz s¡e÷<˚$ ñHêïs¡T.

|òüTq+>∑ sêF |ü+&É>∑ ìC≤+kÕ>∑sY , Ä>∑wüߺ 2 ( düTes¡íyês¡Ô ) :ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É \ Á|ü»\T |òüTq+>∑ sêFbÂs¡í$T |ü+&ÉT>∑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ qT+&ç q÷‘·q eÁkÕÔ\T <Ûä]+∫ Äj·÷ k˛<ä]eTDT\‘√ sêF\T ø£≥Tºø=ì , X¯óu≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·T sêF bÂs¡í$T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡T. &ç#Y|ü*¢˝À : &ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì 23 Á>±e÷\˝À |òüTq+>± sêF |ü+&ÉT>∑qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.sêF |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± nHêï#Ó˝…¢\T¢, nø±ÿ‘·eTTà&ÉT¢, sêœ |ü+&ÉT>∑˝À ìeT>∑ïyÓTÆj·÷´s¡T.dü+e‘·‡sêìøÏ ˇø£kÕ] sêF |ü+&ÉT>∑qT r|æ >∑Ts¡TÔ>± nø£ÿ#Ó˝…¢\¢ Áù|eTqT eT]∫b˛˝Òì |ü+&ÉT>∑>± á jÓTTø£ÿ sêF |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T.n˝≤π> Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝À ñqï≥Te+{Ï nø±ÿ#Ó˝…¢\T¢, nqï<äeTTà\T¢ á jÓTTø£ÿ Á>±e÷\≈£î #˚s¡Tø=ì sêF |ü+&ÉT>∑ jÓTTø£ÿ $\Te\T bÕ{ÏdüTÔHêïs¡T.n˝≤π> |ü\T Á>±e÷\˝À sêF |ü+&ÉT>∑˝À uÛ≤>∑+>± nqï<äeTTà\¢≈£î sêF\T ø£&ÉT‘·÷ $TsƒêsTTì |ü+#ês¡T.Ç+<ä˝ŸyêsTT, #·+Á<ä+|ü*¢ Á>±e÷\˝À sêF |ü+&É>∑ dü+<ä&ç m≈£îÿe>± ø£ì|æ+∫+~.

C≤>∑è‹ ùde\qT $düÔ]kÕÔ+ e]ï, Ä>∑wüߺ 2(düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ j·TTeC≤>∑è‹ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT $düÔ]+|ü #˚düTÔHêïeTì ‘Ó\+>±D j·TTe C≤>∑è‹ eT+&É\ ø£˙«qsY düTXÊà>ö&é ù|s=ÿHêïs¡T.eT+&É\ πø+Á<ä+˝À #·+<ä÷sY j·TTeC≤>∑è‹ ø£$T{°qT Äj·Tq Ä<Ûä«s¡´+˝À @ø£Á^e+>± mqTï≈£î Hêïs¡T.Á>±eT C≤>∑è‹ n<Ûä´≈£åî\T>± X¯+ø£sY, ø√ø£˙«qsY>± #·s¡DY, eTs√ 15 eT+~ j·TTe≈£î\qT düuÛÑT´\T>± m+|æø£ #˚XÊs¡T.M]ì j·TTeC≤>∑è‹ ø£+&ÉTyê\‘√ düHêàì+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D j·TTeC≤>∑è‹ #·+<ä÷sY Á>±eT düuÛÑT´\T ôd’˝Òwt, kÕj·÷>ö&é, ÁoqT, dü+‘√wt, sêE, >√bÕ˝Ÿ, Vü≤Øwt>ö&é, Áoìyêdt, $H√<é, kÕsTTu≤u≤, Á|üMDY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

5

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 3 2012

Äràj·T‘ê uÛ≤e+‘√ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì |ü\ø£]+∫

|üì $<ÛëHêìï n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îqï ø£˝…ø£ºsY ìC≤e÷u≤<é,Ä>∑wüߺ 2(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏd”ºHê »&é#√+>∑÷Ô ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Äes¡D˝Àì |ü\T õ˝≤¢ ø±sê´\j·÷\qT dü+<ä]Ù+∫ Äràj·T‘ê uÛ≤e+‘√ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì |ü\ø£]+∫ yê] |üì $<ÛëHêìï n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T dæã“+~, sêJyé $<ë´ $TwüHé ø±sê´\j·T+, õ˝≤¢ u≤˝ŸuÛÑeHé dæã“+~ ø£*dæ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó\T|ü>± ÄyÓT yÓ+≥H˚ &çÄsYz ø±sê´\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ Á|ü‹ $uÛ≤>±ìï dü«j·T+>± |ü]o *+∫ dæã“+~ì n+<ä]ì Äràj·T‘ê uÛ≤e+‘√ |ü\ø£]+∫ yê] |üì $<ÛëHê\qT |ü]o*+ #ês¡T.nq+‘·s¡+ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±sê´\j·T+˝Àì nìï $uÛ≤>±\T Á|üD≤[ø£ ã<ä›+>±, X¯ó ÁuÛÑ‘·>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì Á|üX¯+dæ+#ês¡T.nq+‘·s¡+ mìïø£\ $uÛ≤>∑+, n\Œ dü+U≤´ø£ dü+πøåeT XÊK, õ˝≤¢ ø√XÊ~Ûø±] ø±sê´\j·÷\qT dü+<ä]Ù+∫ uÛÑeq+ |ü⁄sê‘·q dæú‹˝À ñqï $wüj·÷ìï >∑eTì+∫ yês¡T dü«+‘·+>± uÛÑeq+ ì]à+#·Tø√e&ÜìøÏ ø±e\dæq düú˝≤ìï Çe«&ÜìøÏ ‘·q e+‘·T düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔqì nHêïs¡T.õ˝≤¢ u≤˝ŸuÛÑeHé ‘·s¡|ü⁄q bòÂ+&ÉsY yÓT+ãsY ÁoeT‹ Hêsêj·TD° dæ+Vü‰#·\+ ø£*dæ n_Ûq+<äq\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ˇø£kÕ] u≤˝ŸuÛÑeHé dü+<ä]Ù+#ê\ì ø£˝…ø£ºsYqT ø√sês¡T.‘·|üŒìdü]>± u≤˝ŸuÛÑeHéqT dü+<ä]ÙkÕÔqì, |üP]Ô düVü‰j·T, düVü≤ø±sê\T n+~kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T.á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] »>∑BX¯«sê#ê], |ü]bÕ\Hê~Ûø±] >∑+>±<ÛäsY ø£˝…ø£ºsY yÓ+≥ ñ+&ç Äj·÷ XÊK\ dæã“+~ì |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T.

eT+Á‹ »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± <äTdüTÔ\T, |ü+&É¢ |ü+|æD° qMù|{Ÿ, Ä>∑wüߺ 2(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ »qà~q+ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø£dü÷Ôsꓤ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´]úqT\≈£î <äTdüTÔ\TqT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° yÓ’dt #Ó’s¡àHé yÓTTÁkÕkÕj·T¬s&ç¶, e÷J m+|æ|æ dü÷]u≤ãT, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Áoìyêdt>ö&é, Çm+ >∑+>±<ÛäsY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.n<˚ $<Ûä+>± ø±+Á¬>dt j·T÷‘Y Hêj·T≈£î\T eT+Á‹ »qà~q dü+<äs¡“+>± ÄdüŒÁ‹˝À s√>∑T\≈£î |ü+&É¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

sêF |ü+&É>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T qMù|{Ÿ, Ä>∑wüߺ 2(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\+˝À sêF |ü+&É>∑ dü+<äs¡“+>± qMù|{Ÿ eT+&É\ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T &Ü+π> s¡Tø£àj·T´ k˛<äØ, k˛<äØeTDT\≈£î s¡øå±ã+<ÛäHé X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷, Ä ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T n+<äs¡÷ ø£\ø±\+ |æ˝≤¢bÕ|ü\‘√ ø£\ø±\+ e]ú˝≤¢\ì, Äj·TTsês√>±´\‘√ ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T.bò˛s¡+ düuÛÑT´\ k˛<äØeTDT\≈£î ≈£L&Ü sêF |ü+&É>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.k˛<äØeTDT\ Äos¡«#·Hê\T eT+&É\ k˛<äs¡T\≈£î, nHêï#Ó˝…¢\ nqTsê>∑+ >∑T]+∫ s¡Tø£àj·T´ ‘·eT k˛<äØeTDT\ Äos¡«#·\T ñ+fÒ k˛<äs¡T\T nìï s¡+>±\˝À sêDÏkÕÔs¡ì á |ü+&É>∑ dü+<äs¡“+>± $ìjÓ÷>∑<ës¡T\+<ä]ø° sêF |ü+&É>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|ü⁄‘·÷, yÓTÆHê]{° (eTTd”¢+) k˛<äs¡T\≈£î sêuÀj˚T s¡+C≤Hé |ü+&É>∑≈£î ≈£L&Ü X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ;s¡÷ÿsYY , Ä>∑wüߺ 2 ( düTes¡íyês¡Ô ) :‹s¡T|ü‹>∑ ù|s¡T bı+~q ‹e÷à|üPsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Ä\j·T eTTq≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£e s¡Z XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT b˛#ês¡+ lìyêdt¬s &ç¶ ÁbÕ+rj·T ì<ÛäT\‘√ 5 \ø£å\ s¡TbÕj·T\‘√ dædæ s√&ÉT¶ ìsêàD+qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ìC≤+kÕ>∑sY Ä<Ûä÷ì ø£+>∑ |üqT\T |üP]Ô ø±≈£î+&Ü 7 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô ø±edüTÔ+<äHêïs¡T. *+>∑+|ü*¢‘ê+&É 34 øÏ˝À MT≥sY |ü]~Û øÏ+<ä q÷‘·q Á_&ç® ìsêàD+≈£î 34\ø£å\ s¡TbÕj·T\T , 45 øÏ˝ÀMT≥sY |ü]~Û\ >∑\ n+ø√˝Ÿ ‘ê+&Ü˝À Á_&ç® ìsêàD+≈£î 24 ˝ø£å\ s¡TbÕj·T\‘√ ìsêàD+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á |üqT\qT Á|üuÛÑT‘·«+ |æ*∫q bÕ‘· f…+&És¡¢‘√ ø±ø£ ø=‘·Ô f…+&És¡¢‘√ |üqT\T ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì q÷‘·q s√&ÉT¶ìsêàD+≈£î <ëeTsê+#· qT+&ç ;s¡÷ÿsY es¡≈£î 2 ø√≥¢ 40 \ø£å\s¡TbÕj·T\‘√ esê¸ø±\ d”»Hé˝À ìsêàD+ #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì Äj·Tq nHêïs¡T . {ÏÄsYmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷<äyéj·÷<äyé,nbÕŒsêe⁄, qs¡‡sêE,dürwt, dü‘·´Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

d”|”◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À

>√&ÉÁ|ü‘·T\ Ä$wüÿs¡D u≤qT‡yê&É , Ä>∑wüߺ 2 (düTes¡íyês¡Ô) :u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyê s¡+ #·˝À ôdÁø£f…]j·T{Ÿ≈£î ‘·s¡*s¡+&ç nH˚ >√&ÉÁ|ü‘·T\qT dæ|æ◊Hêj·T≈£î\T Ä$wüÿ]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À <Ûäs¡\T ô|]– ¬s’‘·qï n|ü\ bÕ\sTT Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]ì Ä<äTø√yê\H˚ &çe÷+&é #˚dü÷Ô dæ|æ◊ bÕغ nqTuÛÑ+<äyÓTÆq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À 9e ‘˚~q ìs¡«Væ≤+#·qTqï #·˝À ôdÁø£f…]j·T{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì ¬s’‘·T\+<äs¡T ‘·s¡*sêyê\ì á dü+<äs¡“+>∑ yês¡T ¬s’‘·T\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ dæ|æ◊ bÕغ u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´<ä]Ù e÷{≤¢&ÉT‘·T e´ekÕj·÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ qT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üyÓX¯ô|{≤º\ì , Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø±ìï e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ nqTdü+ <Ûëq+ #˚dæ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì 60 dü+e‘·‡sê\Tì+&çq ¬s’‘·T\≈£î HÓ\≈£î 3y˚\ s¡TbÕj·T\ ô|+#·Hé edü‹ ø£*Œ+#ê\ì ø£s¡Te⁄ ‘·TbòÕqT ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq ãTTD≤\qT s¡<äT› #˚dæ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì e´ekÕj·÷ìøÏ 9 >∑+≥\ ñ∫‘· ø£¬s+≥TqT ìs¡e~ø£+>± Çyê«\ì , Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï ≈£î≥T+uÛ≤\≈£î 5 \ø£å\ s¡TbÕj·T\T mø˘‡Áπ>wæj·T #Ó*¢+#ê\ì ‘·~‘·s¡ &çe÷+&é\‘√ á HÓ\ 7 e ‘˚~ qT+&ç 8e ‘˚~ es¡≈£î sêÁwüº+˝Àì 22 õ˝≤¢˝À¢ ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ j·÷Á‘·\T ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ 9e ‘˚~q #·˝À ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï ¬s’‘·T dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ¬s’‘·T\T ô|<ä› dü+K´˝À ‘·s¡*e∫à á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $»j·T+ #˚≈£LsêÃ\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T n+ãsY dæ+>¥, lìyêdt, ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTj·÷ìøÏ ãdüT‡\T q&ÉbÕ*

&ç#Y|ü*¢ Ä>∑wüߺ 2 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì mHéôV≤#Y 44e C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î @_$|æ Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢ yÓT+ãsY qMHé≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘·eT≈£î dü]jÓÆTq düeTj·T+˝À ãdüT‡\T q&É|ü&É+ ˝Ò<äì n˝≤π> dü¬s’q düeTj·T+˝À ãdüT‡\T q&ÉbÕ\ì $<ë´s¡Tú\ jÓTTø£ÿ u≤<ÛäqT rsêÃ\ì &çm+≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ ‘êeTT ìyêdü|ü⁄ Ç+&É¢ qT+&ç düeTj·÷ìøÏ yÓ[flq|üŒ{ÏøÏ ãkÕº+&é˝ÀøÏ ãdüT‡\T sêø£b˛e&É+‘√ ‘êeTT ø£fi≤XÊ\\≈£î Ä\dü´+>± yÓfi≤fl*‡ edüTÔ+<äì yêb˛j·÷s¡T. n˝≤π> ìC≤e÷u≤<é qT+&ç Ç+<ä˝ŸyêsTT, #·+Á<ä+|ü*¢ es¡≈£î n<äq+ >± ˇø£ ãdüT‡qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, n˝≤π> ìC≤e÷u≤<é qT+&ç Ç+˝ŸyêsTT MT<äT>± Á{°j·T+ãsY‡ ùdº{Ÿ es¡≈£î ãdüT‡q &ÉbÕ\ì yês¡T á <Ûäsêï dü+<äs¡“+>± &çm+≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ÄsY{Ïdæ n~Ûø± s¡T\T #=s¡e #·÷|æ ‘·eTjÓTTø£ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î dü¬s’q düeTj·T+˝À ãdüT‡\T q&çù| $<Ûä+>± #·s¡´ \T rdüTø√yê\ì &çm+≈£î dü÷∫+#ês¡T.@_$|æ õ˝≤¢ø±s¡´<ä]Ù »>∑Z Á|üMDY, @_$|æ õ˝≤¢ yÓT+ãsY »>∑Z qMHé≈£îe÷sY, |üsTTyéT, sêE, #·+{Ï, ‘·~‘·s¡ 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\T

düeT‘·T\´+>± yê&Ü*

e]ï, Ä>∑wüߺ 2(düTes¡íyês¡Ô) :yÓTTø£ÿC§qï, |ü‹Ô, y˚s¡TXËq>∑, neTT<ä+, e], n|üsê\T ‘·~‘·s¡ |ü+≥\≈£î düeT‘·T\´+>±s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\qT ¬s’‘·T\T yê&Ü\ì ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ä+ d”ìj·TsY XÊÁdüÔy˚‘·Ô #·\kÕì kÕ+uÛÑ•esêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.$‘·TÔ\T $‘·TÔ≈£îH˚ ≥|ü&ÉT, Hê≥T¢ y˚ùd≥|ü&ÉT ãTøÏÿ˝À ø±+ô|¢ø˘‡ ms¡Te⁄\qT e÷Á‘·y˚T $ìjÓ÷–+#ê\ì dü÷ ∫+#ês¡T.ø±+ô|¢ø˘‡ ms¡Te⁄˝À¢ qÁ‘·C…ì, <ëdüs¡+, b˛{≤wt b˛wüø±\T ñ+{≤j·THêïs¡T.ø±+ô|¢ø˘‡ ms¡Te⁄\ ø£+fÒ j·T÷]j·÷ ms¡Te⁄\T ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î <=s¡T≈£î‘·T+q+<äTq ¬s’‘·T\T j·T÷] j·÷H˚ <äTøÏÿ˝À y˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.ˇø£ÿ qÁ‘·C…ì ms¡Te⁄˝Ò y˚j·T&É+ e\¢ yÓTTø£ÿ\T $ìjÓ÷ –+#·T≈£îH˚ kÕeTs¡ú´+ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. e´ekÕj·T XÊÁdüÔ y˚‘·Ô\T |ü+≥\≈£î dü÷∫+∫q s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\TqT <äTøÏÿ <äeTTà˝À ø±+ô|¢ø˘‡ ms¡Te⁄\qT y˚düTø√yê\ì ‘Ó* bÕs¡T.Bìï eT÷\+>± yÓTTø£ÿ\≈£î düeT‘·T\´+>± b˛wüø±\T n+~ |ü+≥ ñ‘·Œ‘·TÔ\ HêD´‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\˝À <äT|üŒ≥¢ |ü+|æD° ¬s+»˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 2(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø£dü÷Ôsꓤ bÕsƒ¡XÊ\˝À sêÁwüº uÛ≤Ø ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊUeT‘·T´\T 63e |ü⁄{Ϻq s√EqT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì $<ë´]úqT\≈£î <äT|üŒ≥T¢, |ü+&É¢qT |ü+|æD° #˚dæq eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘êC≤ e÷J õ˝≤¢ ø√Ä|ü¸Hé e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, sêÁwüº uÛ≤] ˙{Ï XÊK eT+Á‹ »qà~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î <äT|üŒ≥T¢ |ü+|æD° #˚XÊeTHêïs¡T.eT+Á‹es¡T´\T ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ n_Ûeè~› u≤≥˝À eTT+<äT+ #ês¡Hêïs¡T.uÛ≤] ˙{ÏbÕs¡T<ä\ ø±e&É+ e\q ¬s+»˝Ÿ eT+&É˝≤ìï ‘·q <äèwæº˝À e⁄+#·Tø=ì ¬s’‘·T\≈£î n*¢kÕ>∑sY m‹Ôb˛‘·\ <ë«sê |ü+≥\T |ü+&ç+#·Tø√yê≥ìøÏ ˙s¡+~düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.eT+Á‹es¡T´\T #˚düTÔqï n_Ûeè~› |üqT\≈£î yÓT∫à Á|üuÛÑT‘·«+ ¬ø_H˚{Ÿ ôVA<ë ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T.yê]øÏ Ç#·Ãq XÊK <ë«sê yês¡T Á|ü»\≈£î ùde\+~düTÔHêïs¡ì n≥Te+{Ï e´øÏÔ Ç˝≤+{Ï$ eT]H√ï »qà~Hê\T »s¡T|ü⁄ø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘êC≤ e÷J C…&é|æ ø√Ä|ü¸Hé yÓ÷_HéU≤Hé, eT+&É\ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T Ç+~s¡¬s&ç¶, mø±sYbÕcÕ, s¡|òüTT|ü‹¬s&ç¶, ‘êC≤e÷J düs¡Œ+#Y\T >∑+>±>ö&é, $Tsê“wü|òæu…>¥, >∑+>±ø£èwüî, sêeTT\T, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, Msê Á|ü‘ê|t, sêE, uÛÑ÷eTqï, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@;M|” ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î

sêF\T ø£{Ϻq $<ë´]úqT\T ¬s+»˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 2(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì md”‡, _dæ, u≤\, u≤*ø£\ edü‹ >∑èVü‰˝À¢ s¡ø£åã+<ÛäHé ø±s¡´Áø£e÷ìï |òüTq+>± #˚düT≈£îHêïs¡T.@_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.eT+&É\ ø£˙«qsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêœbÂs¡í$T <˚X¯eT+‘·{≤ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡ì nHêï #Ó˝…¢fi¯fl nqTã+<ÛëìøÏ Á|ü‹ø±ì ‘Ó*bÕs¡T.Væ≤+<ÛäTe⁄\ kÕ+Á|ü<ëj·TyÓTÆq |ü+&É>∑ sêœ bÂs¡í$T nqïj·T´ m\¢ø±\eTT ‘·q≈£î n+&É>± e⁄+&Ü\ì #ÓfiË¢fi¯ófl ø√s¡T≈£î+{≤s¡ì n+<äT≈£î ‘·>∑T $<Ûä+>± y˚TeTT MT≈£î s¡ø£å MTs¡T e÷≈£î s¡ø£å n+<äs¡eTT ø£\dæ <˚XÊìøÏ s¡ø£å nì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À md”‡, _dæ u≤*ø£\ edü‹ >∑èVü≤ yÓTÁ{ÏHé \*‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\T >∑DÒwt, @_$|æ eT+&É\ ø£˙«qsY yÓ÷Vü≤Hé, dürwt, X‚KsY, düTeTHé, sêE, qMHé, Á|üuÛ≤ø£sY, edü‹ >∑èVü‰\, u≤\, u≤*ø£\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ…’+kÕ˝À |òüTq+>± sêF|ü+&É>∑ uÛ…’+kÕ, Ä>∑wüߺ 2(düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ÄsYmdtmdt (yÓTÆkÕ) XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À eTTq÷ïsYø±|ü⁄ øÏkÕHé>∑*¢, eTTq÷ïsYø±|ü⁄ uÛÑ{Ϻ>∑*¢, Áodüs¡dü«‹ •X¯óeT+~s¡+, düTãÁ<äyê{Ïø£˝À s¡øå±ã+<ÛäHé ø±s¡´Áø£e÷\T |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<Ûëqeø£Ô õ˝≤¢ uÖ<ä›ø˘ Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\T ã\eÁ‹ >∑DÒwt Á|üdü+–dü÷Ô Væ≤+<ÛäT <Ûäs¡àdü+düèÿ‹ s¡ø£åq dü+ø£\Œ+ s¡ø£åã+<Ûäqì ù|s=ÿHêïs¡T.Á|ü|ü+#·+˝À uÛ≤s¡rj·T dü+düèÿ‹ø£ $•wü˜kÕúq+ ñ+<äHêïs¡T.Væ≤+<ÛäT <Ûäsêàìï ø±bÕ&É&É+ eTq n+<ä] ø£s¡Ôe´eTì dü÷∫+#ês¡T.H˚&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï eT‘·e÷]Œ&ç\T, nH˚ø£yÓTÆq eTq <Ûäs¡à+ô|’q kÕ<ÛäTdü+‘·T\øÏ <Ûäs¡às¡ø£åq ø=s¡πø |üì #˚düTÔqï yê]ì $<Ûäs¡àsTT\T nH˚ø£ $<Ûë\T>± qwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡T.Væ≤+<ÛäTe⁄\+‘ê C≤>∑è‘·yÓTÆ eTq <Ûäsêàìï, eTq dü+düèÿ‹ì ø±bÕ&Ü\ì yês¡T dü+ø£\Œ+ rdüT≈£îHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~∏>± n≈£î\ >√bÕ˝Ÿ ($ÁXÊ+‹ ôd’ì≈£î&ÉT), q>∑s¡ ø±s¡´e j·TÁsêyêsY u≤˝≤õ, n\¢ø=+&É sêCÒX¯«sY, ø√s¡«∫qïqï, ñ|üuÛÀ»qï, >∑+>∑kÕ>∑sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± dürdüy˚T‘· yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ø£˝≤´D+

u≤qT‡yê&É , n>∑wüߺ 2 ( düTes¡íyês¡Ô ) :u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ø√≥>∑*¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Ä\j·T ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ dü‹düy˚T‘· l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T ø£fi≤´D eTôVA ‘·‡e+ |òüTq+>∑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Ä\j·T+˝À ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 12:30 >∑+≥\ es¡≈£î ÁXÊeDe÷dü+ dü+<äs¡“+>∑ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$TøÏ dürdüy˚T‘ ·ø£fi≤´D eTôVA‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ yê]#˚ l\øÏÎ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ø£fi≤´D s¡ø£å uÛÑ+<äq ø£+ø£D≤\T e∫Ãq≥T¢>∑ Ä\j·T ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT n*¢ ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$TøÏ ≈£î+≈£îeT , nøÏå+‘·\T, eÁkÕÔ\qT düVæ≤‘·+ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ yê]#˚ n+~+#·ã&çq≥T¢>∑ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $yêVü≤ eTôV≤‘·‡e nq+‘·s¡+ sêÁ‹ @&ÉT >∑+≥\≈£î kÕeT÷Væ≤ø£ bÕs¡j·TD‘√ bÕ≥T , uÛÑ»q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ 8:30 >∑+≥\≈£î |ü\¢øÏ ùde ìs¡«Væ≤+ #·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü≥ºD+˝Àì uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì kÕ«$T ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\j·÷´s¡T.

ª‘Ó\+>±D ø√dü+ ã*<ëHê\T e<äT›μ e]ï, Ä>∑wüߺ 2(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D yê<äT\T ã*<ëHê \≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì Áã‘·T≈£î+&ç ‘Ó\+>±DqT #·÷&Ü\ì ‘ÓsêkÕ $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T düTeTHé, sê»X‚KsY, Á|üuÛ≤ø£sY, düTπswt\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.‘Ó\+>±D ø√dü+ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ã÷s¡T>∑T|ü*¢˝À Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq CÀ>∑qï>±] *+>∑+ Ä‘·àXÊ+‹ #˚≈£Lsê\ì ø√s¡T‘·÷ ‘ÓsêkÕ $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï b˛sê≥+‘√ kÕ~Û+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´s¡Tú\T, n<Ûë´|üø£ ãè+<ä+ bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

uÛ≤s¡‘Y ìs¡íj·÷ìï kÕ«>∑‹+∫q bÕø˘ q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : FyNTPryÚ©±s ©´sVLi¿¡ À≥ÿLRiª`Ω Õ‹[NTP ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡V≤R∂VáNRPV @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤y¨sı μy∏R∂Wμj∂ Æμ∂[aRPLi ry*gRiºΩLi¿¡Liμj∂. ªy«ÿ ¨sLÒRi∏R∂VLi BLRiV Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ \Æμ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Liμ≥yáV ryμ≥yLRifl· zqÛsºΩNTP ¬ø¡[LRi≤y¨sNTP Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s FyN`P @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. À≥ÿLRiª`Ω ªy«ÿ ¨sLÒRi∏R∂VLi BLRiVÆμ∂[aSá ˙xms«¡Ã¡NRPV FsLiª][ Æ™s[VáV

¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s, Fs£mns≤U∂Há©´sV @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li μy*LS FyN`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s BÆ©s*xqÌsL˝RiV, FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáV ÕÿÀ≥œ¡xms≤R∂ªyLRi¨s A Æμ∂[aRP ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ Æ™sW«Í¡Li Δÿ©±s @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi A∏R∂V©´s J ≠dsV≤T∂∏R∂W xqsLixqÛsª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂VLi A•¶¶¶*¨sLiøR¡μR∂gji©´s

xmsLjiflÿ™´sV™´sV©yıLRiV. FyN`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ μR∂VÀÿ∏∫∂V, zqsLigRixmspL`iáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NRPLi|ms¨dsá μy*LS À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…ÌÿLRi¨s, ™y…”¡¨s ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS |ms…ÌÿáLi¤…¡[ ™´sVLjiN]LiªRΩ xqs™´sV∏R∂V≤R∂Li xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ Lji«¡L`i*Àÿ˘LiN`P FyN`PNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s N]¨sı ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV FsºΩÚÆ™s[}qsÚ.. À≥ÿLRiªRΩ

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 3 2012

Ä\dü´+ ø±qTqï Ç+»˙]+>¥ øöHÓ‡*+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : BxmsˆV≤R∂V N_¨s=÷¡Lig`i FsxmsˆV≤R∂V @©´sı ˙xmsaRPı ™´sV÷d˝¡ Æ™sVVμR∂…”¡NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN][¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩgji©´s ˙xmsflÿ◊¡NRPáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s¤Œ¡[ÚÆ©s[ NRP¨dsxqsLi CÆ©sá ™´sVW≤][ ™yLRiLiÕ‹[ N_Æ©s=÷¡Lig`i ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. J xmsNRP‰ NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[.. xtsQLRiªRΩVáª][ ˙xmsNRP»¡©´s «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V™´søyË? @©´sı μy¨s\|ms Fsxmsˆ»¡VıLiø][ øR¡LRiË «¡LRiVgRiVªRΩV©yı ˙xmsÆ™s[aSá xms˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ™´sVVLiÆμ∂[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV {mns«¡ŸÃ¡ ≠s™´sLSáV æªΩáxms≤R∂Li @¨s™yLRi˘™´sV¨s, ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s™´s¤Õ˝¡[ xtsQLRiªRΩVáª][ ˙xmsNRP»¡©´s «ÿLkiNTP @μ≥j∂NSLRiVáV μR∂WLRiLigS DLi»¡V©yıLRiV. FsLi|qs…fi LS˘LiNRPVá ≠s≤R∂VμR∂áª][ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s xqs™´sVxqs˘ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV æªΩ[áNRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂áV @π∏∂W™´sW∏R∂W¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTP xqs™´sWμ≥y©´sLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¬ø¡[ LS™y÷¡= DLiμj∂. NRP¨dsxqsLi @μ≥j∂NSLjiNRPLigS J ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´sLjiLiøy÷¡. N_Æ©s=÷¡Lig`i «ÿxms˘LiQ\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠sμy˘LÛRiVáV, ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ≠szqsgji Æ™s[ryLji D©yıLRiV. ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWáª][ N_Æ©s=÷¡Lig`i ¨sLRi*x§¶¶¶fl· N][xqsLi BLiNS FsLiªRΩNSáLi «ÿxms˘Li @™´soªRΩVLiμR∂©´sı ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV D©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı {qsLji∏R∂V£qsgS ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sLÊSáV xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı ªRΩgji©´s ø]LRi™´s ™´sW˙ªRΩLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™yxqsÚ™y¨sNTP ˙xmsºΩ ≠sμy˘ xqsLixqÛs ªy™´sVV NRP÷¡ˆxqsVÚ©´sı ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV, ªRΩ™´sV Aμy∏R∂V ™´s˘∏R∂WáV, BªRΩLRi˙ªy xms˙ªyá©´sV Fs.Fs£mns.AL`i.zqs.NTP xqs™´sVLjiˆLiøy÷¡. A∏R∂W ≠s™´sLSá©´sV Fs.Fs£mns.AL`i.zqs. ORPVQflÒ·LigS xmsLjibdP÷¡Li¿¡ A ≠sμy˘xqsLixqÛs©´sV  ¡…Ì”¡ N][LRiV=NRPV, IN][‰ {qs»¡VNRPV FsLiªRΩ ≈¡LRiVË @™´soªRΩVLiμ][ @LiøR¡©yÆ™s[zqs, FsLiªRΩÆ™s[VLRi {mns«¡Ÿ ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ ¨sLÒRiLiVVLiøy÷¡. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı \|§¶¶¶N][LÌRiV xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ FsLi|qs…fi BLi—¡¨dsLjiLig`i N_Æ©s=÷¡Lig`i ≠sxmsLkiªRΩ\Æ™sV©´s «ÿxms˘Li @¨s™yLRi˘Q\Æ™sVLiμj∂. NRPŒÿaSáá LjiNSLÔRiVá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ {mns«¡ŸÃ¡V ¨sLÒRiLiVVLiøR¡NRPVLi≤y @»¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|msÆ©s[ NSNRPVLi≤y ≠sμy˘LÛRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá\|ms©y ALÛjiNRPLigS ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤][ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ≤T∂˙gki xmspLRiÚπ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPV FyªRΩ {mns«¡Ÿ¤Õ¡[ ™´sLjiÚryÚLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ ©y˘∏R∂VrÛy©yá AÆμ∂[aSáV @©´sVxqsLjiLi¿¡ {mns«¡ŸÃ¡ ≈¡LSLRiV N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ˙xmsÆ™s[aSáV, LRiVxqsV™´sVVá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ™´sVLi≤R∂÷¡¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. C ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ BμÙR∂LRiV ≠s˙aSLiªRΩ ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV DLiÆ≤∂[™yLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi INRPLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yıLRiV. ≠dsLRiV NSNRPVLi≤y D©´sıªRΩ ≠sμy˘aS≈¡ ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+, D©´sıªRΩ ≠sμy˘ ™´sVLi≤R∂÷¡ @μ≥R∂˘QORPVáV, BμÙR∂LRiV øyLÌRiQL`Ôi @N_Li¤…¡Li…fi=, ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ DxmsNRPVáxmsºΩ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS D©yıLRiV. C ™´sVLi≤R∂÷¡NTP zqs ¡˜Liμj∂ @ºΩ ªRΩNRPV‰™´s. xqsV˙{msLiN][LÌRiV ºdΩLRiVˆ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C ™´sVLi≤R∂÷¡ NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘Li ¬ø¡[NRPWLjiLiμj∂. NRPŒÿaSáá \|mnsŒ˝œ¡©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ {mns«¡ŸÃ¡V ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVá xqsLi≈¡˘©´sV À≥ÿLkigS |msLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂.

ôV’≤<äsêu≤<é

ÄHé˝…’Hé˝À z≥s¡¢ C≤_‘ê ªeTT–dæq düπs«μ m˝≤¢¬s&ç¶, Ä>∑düTº 02, (düTes¡íyês¡Ô) : Ç+{Ï+{≤ z≥s¡T düπs«˝À uÛ≤>∑+>± |üP]Ô #˚dæq z≥s¡T C≤_‘êqT ‘·|ü⁄Œ\T ˝Ò≈£î+&Ü ÄHé˝…’Hé˝À bı+<äT|üs¡TdüTÔqï≥T¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø=+&Éj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïì düø±\+˝À |üP]Ô #˚dæ Á|ü»\+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ÷ uÛ≤s¡‹ düπs«qT |üø£&É“+~>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì $Äs=«\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

dü‘·«s¡y˚T C≤uŸø±s¡T¶\ |ü]o\q m˝≤¢¬s&ç¶, Ä>∑düTº 02, (düTes¡íyês¡Ô) : Çõmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq C≤uŸø±s¡T¶\ |ü]o\qqT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì m+|æ&çy= düTπs+<äsY ù|s√ÿHêïs¡T. esê¸ø±\+˝À 50y˚\ yÓTTø£ÿ\qT Hê{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓTTø£ÿ\qT eTVü‰‘·à>±+~Û eqdü+s¡ø£åD øÏ+<ä |ü\T ø±sê´\j·÷\ Äes¡D˝À á yÓTTø£ÿ\qT Hê{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± s¡øå±ã+<ÛäHé m˝≤¢¬s&ç¶, Ä>∑düTº 02, (düTes¡íyês¡Ô) : sêF |ü+&ÉT>∑qT |ü⁄s¡düÿ]#·T≈£îì >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ Á|ü»\<ä+<äs¡÷ k˛<äs¡k˛<ä] uÛ≤e+‘√ sêF\qT ø£≥Tº≈£îì |òüTq+>± |ü+&É>∑qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. m_$|æ $<ë´]ú Hêj·T≈£î\T |ü\T ø±sê´\j·÷˝À¢, yê´bÕs¡ düeTT<ëj·÷˝À¢ ñ∫‘·+>± sêF\qT |ü+∫ô|{≤ºs¡T.

™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ ©´sVLi¬ø¡[ A μj∂aRPgS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ aS≈¡Ã¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı μj∂aRPgS ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LiVV. ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWáª][ Æ™s©´sVÆ™sLi»¡Æ©s[ Fs.Fs£mns.AL`i.zqs.¨s ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂.NRP¨ds*©´sL`i N][…ÿ μy*LS À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[}qs {qs»˝¡NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À‹[μ≥R∂©y {mns«¡ŸÃ¡ ¬ø¡÷˝¡Lixmso xms¥R∂NS¨sı @™´sVáV¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿNRPV ™´sLjiÚLixms¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ªy«ÿ xmsLjizqÛsªRΩVá μy*LS GNUPNRPXªRΩ {mns«¡Ÿ ≠sμ≥y©´sLi μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿÕ‹[©´sW {qs»˝¡ (Æ™sÀfi ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[Æ©s[)©´sV À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[}qs xmsORPQLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ™´sVLjiLiªRΩ ALÛjiNRP À≥ÿLRiLi xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. μk∂¨s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsÕÿ xqsˆLiμj∂xqsVÚLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘Li ¬ø¡[NRPWLjiLiμj∂. GNUPNRPXªRΩ {mns«¡Ÿ ≠sμ≥y©´sLi @™´sVáV¬ø¡[}qsÚ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿÕ‹[¨s {qs»˝¡©´sV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤˝R∂V æªΩLRi\|msNTP LS©´sV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]¨sı NRPŒÿaSááV ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ {qs»˝¡©´sW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[}qsÚ À‹[μ≥R∂©y {mns«¡ŸÃ¡ xms¥R∂NS¨sı ™´sLjiÚLixms ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤˝R∂V FsNRPV‰™´s™´soªyLiVV. IZNP[ {mns«¡Ÿª][ lLiLi≤R∂V ZNP[»¡gjiLkiÕ˝‹[ {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚ «¡LRigS÷¡. μk∂¨s\|ms @μ≥j∂NSLjiNRP ™´sLÊSáV ™´sW˙ªRΩLi Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆLiμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ¨sLSNRPLjixqsVÚ©yıLiVV. ORPVQflÒ·LigS @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμR∂¨s, ©y˘∏R∂VaSxqsÚQ˚ ¨sxmsofl·Váª][©´sW øR¡LjiËLiøy÷¡= DLiμR∂¨s, BxmsˆVÆ≤∂[ G≠dsV ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV.LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ BLi—¡¨dsLjiLig`i, ’d¡FnyLRi¯{qs, FsLi{qsG, FsLi’d¡G NRPŒÿaSááV lLiLi≤R∂V©´sıLRi Æ™s[á ™´sLRiNRPV D©yıLiVV. LRiNRPLRiNSá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ xqsLixmnsWáV D©yıLiVV. NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Õ˝‹[ LS«¡NUP∏R∂V ˙Fy ¡Ã¡˘Li NRP÷¡gji©´s ™yLjiNTP N]μR∂™´s¤Õ¡[μR∂V. @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı FyLÌki Æ©s[ªRΩá©´sV FsÕÿ ™´sV¿¡ËNRP ¬ø¡[xqsVN][™yÕ‹[.. FsÕÿ ¬ø¡[}qsÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ @©´sVNRPWá øR¡LRi˘Ã¡V Æ™sáV™´s≤R∂ªyπ∏∂W ™yLjiNTP ÀÿgS æªΩáVxqsV. FyªRΩ {mns«¡ŸÃ¡©´sV

dü÷sê´ù|≥˝À HÓ\≈£î ˙{Ï ø√dü+ ø√{Ï yÓ∫ÃdüTÔqï »q+ q˝§Z+&É, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : xqsWLS˘}ms»¡Õ‹[ ™´sVW{qs ¨dsLRiV ªygRi¤Õ¡[NRP FsNRPV‰™´s™´sVLiºΩ ˙xms«¡Ã¡V ≠sV©´sLRiÕfi, xmsp˘Lji\|mns≤`∂ ™y»¡L`i©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ 30Æ™s[á ¨s™yryáVLi≤R∂gS Æ©sáNRPV LRiW. INRP N][…”¡ μyNS ≠sV©´sLRiÕfi ™y»¡L`i ™y˘FyLRiLi ©´s≤R∂VxqsVÚLiμj∂. μk∂Liª][ BÆμ∂[ @μR∂©´sVgS ©´sNTP÷d¡ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ™y˘FyLRiLi NRPW≤y «‹[LRiVgS rygRiVª][Liμj∂. G…ÿ ™´sLiμR∂áN][»˝¡V ™´sVLi¿¡©´s…‘¡B N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡V ≈¡LRiVË |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Fy¤Õ¡[LRiV ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ºdΩxqsVNRPLS™´s≤R∂Æ™s[V ™´sáƩs[ xqsWLS˘}ms»¡ xms»Ì¡fl· ˙xms«¡Ã¡ μy•¶¶¶LjiÚ ºdΩlLi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ N][xqsLi xms»Ì¡fl· ˙xms«¡Ã¡V ≠szqsgjiF°™´s≤R∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡ @™´sxqsLSá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡⁄\¤Õ¡Õ‹[ Lji¤Õ¡[ ¨sLRi•¶¶¶LRi μk∂ORPQáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. {qs{msFsLi FyLÌki μ≥R∂LSıá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLiμj∂. ’d¡¤«¡[{ms, ©´sW˘Æ≤∂Æ™sW˙NRP{qs, …‘¡cAL`iFs£qs, {qs{msH NRPW≤y xmsáVryL˝RiV ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡, ALÔki™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂Wá ™´sμÙR∂ μ≥R∂LSıáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV. μk∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sı©´sáV F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáNRPV Fy¤Õ¡[LRiV ˙Fy¤«¡N`ÌP LS«¡NUP∏R∂V @xqsÚQ˚LigS ™´sWLjiLiμj∂. Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV≤R∂V Fs¨sıNRPáV ¤Õ¡[©´sxmsˆ…”¡NUP Fy¤Õ¡[LRiV ˙Fy¤«¡NÌRPV μy*LS xqsWLS˘}ms»¡ xms»Ì¡flÿ¨sNTP ™´sVLi¿¡¨dsLRiV @Liμj∂Liøyá¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi, {qs{msFsLi Æ™s[lLi[*LRiVgS ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. @Liª][ BLiª][ ˙xms«ÿ™´sVμÙR∂ªRΩV NRPW≤R∂gRi»Ì¡VN][™yá¨s ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLiVV. xqsWLS˘}ms»¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LSLilLi≤ÔT∂ μyÆ™sWμR∂L`ilLi≤ÔT∂ xqsWøR¡©´sá Æ™s[VLRiNRPV xqsWLS˘}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s @¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s ˙gS™´sWáNRPV ™´sVLi¿¡¨dsLRiV xms¥R∂NS¨sı xmsLiøyLiVVºdΩLS«fi LRiWLRiÕfi Æ≤∂™´sá£msÆ™sVLi…fi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizmsLiøyLRiV. gRiªRΩÆ©sá 24©´s C xms¥R∂NS¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆ™sWμR∂ ™´sVV˙μR∂ Æ™s[zqsLiμj∂. AªRΩ¯NRPWL`i(Fs£qs) ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s 52 ˙gS™´sWáNRPV, ¿¡Æ™s*Liá ™´sVLi≤R∂áLi Õ‹[¨s 79 ˙gS™´sWáNRPV, |ms©±sxms•¶¶¶≤`∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s 48 ˙gS™´sWáNRPV, xqsWLS˘}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s 52 ˙gS™´sWáNRPV ™´sVLi¿¡¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[ xms¥R∂NRPLi ªRΩ* LRiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP zqsμÙR∂™´sV¨s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi N]¨sı NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y…”¡NTP xmsLji%`¡¥R∂zqsªRΩVÕ˝‹[ xmspLjiÚ ™´sWLRiVˆ ™´s¿¡ËLiμj∂. μk∂Liª][ NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V FyªRΩ {mns«¡ŸÃ¡ ≠sμ≥y©´sLi @™´sVáV ˙xmsNRP»¡©´sNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ∏R∂W? DLi¤…¡[ @¨dsı DLi…ÿ∏R∂W? N]Æ©s[ı DLi…ÿ∏R∂W @©´sı μy¨s\|ms @μ≥j∂NSLjiNRP ™´sLÊSQÕ˝‹[©´sW øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmso©´s LS“¡ ˙xms∏R∂VªyıáV N][LÌRiV Æ™sáVxmsá xqsxmns÷d¡NRPXªRΩ\Æ™sVæªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi... ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı {mns«¡ŸÕ‹[ xqs*áˆLigSÆ©s[ |msLRiVgRiVμR∂á DLi»¡VLiμj∂. NRPVμj∂lLi[ LS“¡ FnyLRiW¯Õÿ©´sV @©´sVxqsLjiLi¿¡ xqs™´sV¯ºΩ ¤Õ¡[≈¡Ã¡V ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqs™´sVLjiˆLiøy÷¡= LS™´søR¡VË. B≠s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVVLiμR∂≤R∂VgRiV Æ™s[}qsÚ N][LÌRiV μ≥j∂NRP‰LRifl· ˙xms™´sWμR∂Li LS™´søR¡VË.˙xmsxqsVÚªRΩLi NRP¨ds*©´sL`iN][…ÿÕ‹[ 70{qs»˝¡©´sV, ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿÕ‹[ 30 {qs»˝¡©´sV À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C 30aSªRΩLiÕ‹[ 15aSªy¨sı ˙xmsºΩÀ≥œ¡©´sV @©´sVxqsLjiLi¿¡, ≠sVgji÷¡©´s 15 aSªRΩLi {qs»˝¡©´sV Fs©yıQQ\lLi, Fs©yıQQ\lLi xqsLiLRiORPQNRPVá N][…ÿÕ‹[ À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. B…‘¡™´s¤Õ¡[ Fs©yıQQ\lLi N][…ÿ©´sV HμR∂V aSªy¨sNTP xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[xqsWÚ D©´sıªRΩ ≠sμy˘aS≈¡ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ ryLiZNP[ºΩNRP ≠sμy˘ ™´sVLi≤R∂÷¡ ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáV @©´sVxqsLjiLi¿¡ C ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. μk∂Liª][ NRP¨ds*©´sL`i N][…ÿÕ‹[ 85?, ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿÕ‹[ 15 {qs»˝¡©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡. μk∂¨s\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ¨s¬ø¡[ËÕÿ @μ≥j∂NSLjiNRPLigS DªRΩÚLRiV*áV Æ™sáV™´s≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi GNUPNRPXªRΩ {mns«¡Ÿ ≠sμy©y¨sı @™´sVáV¬ø¡[∏R∂W÷¡= D©´sıLiμR∂V©´s..∏R∂W«¡™´sW©´s˘ {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][À‹[ªRΩV©yıLiVV. NRP¨ds*©´sL`i, ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ @Æ©s[μj∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y DLi¤…¡[.. 5{qs»˝¡©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Fs©yıQQ\lLi N][…ÿÕ‹[ À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[ryÚLRiV. @Li¤…¡[ 95 {qs»˝¡©´sV GNUPNRPXªRΩ {mns«¡Ÿ ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ μy*LS À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[∏R∂W÷¡.

sêÁwüº yê´|üÔ+>± eTq>∑T&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ ‹s¡T|ü‹, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) :z§¶¶¶LiμR∂W μ≥R∂LRi¯™y˘zmsÚN][xqsLi, Aμ≥y˘ºΩ¯NRP ¿¡ªRΩ©´s˘Li ¨sLi}msLiμR∂VNRPV "™´sV©´sgRiV≤T∂' NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı …”¡…”¡≤T∂ gRiVLRiV™yLRiLi LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. ry*≠sV «¡©´s¯©´sORPQ ˙ªRΩ\Æ™sV©´s ˙aRP™´sfl·Li L][«¡Ÿ©´s C DªRΩ=™y¨sı LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS @¨sı Æμ∂[™yá∏R∂WÕ˝‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ $ xmsμy¯™´sºΩ ≤T∂˙gki NRPŒÿaSáՋ[ ™´sV©´sgRiV≤T∂ DªRΩ=™y¨sı \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. $™yLji LRiOSQNRPLiNRPflÿá©´sV À≥œ¡NRPVÚáNRPV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. Æμ∂[™´srÛy©´sLi ¤«¡[C™Ø[ $¨s™yxqsLS«¡Ÿ, ™´sVLi˙ºΩ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl· ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS Æμ∂[™yá∏R∂WÕ˝‹[ 85Æ™s[á $™yLji LRiORPQfl· NRPLiNRPflÿá©´sV …”¡…”¡≤T∂ À≥œ¡NRPVÚáNRPV @LiμR∂¤«¡[zqsLiμj∂. @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV ™´sV©´sgRiV≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´sV©´sgRiV≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æμ∂[aRPNSá, ™´sW©´s xmsLjizqÙsªRΩVÕ˝‹[ @NRPXªy˘Ã¡V |msøR¡VË≠dsVLRiVªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xqs©yªRΩ©´s μ≥R∂LRi¯ ˙xmsøyLS¨sNTP μk∂ORPQ ™´sz§¶¶¶Li¿¡ NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs©´s A™´saRP˘NRPªRΩ FsLi\æªΩ©y DLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. μ≥R∂LRi¯™´sWLÊRiLiÕ‹[ xms∏R∂V¨sLi¿¡ ™´sV©´sry, ™yøy, NRPLRi¯flÿx§¶¶¶M À≥œ¡NTPÚ™´sWLÊRiLiÕ‹[ xms∏R∂V¨sxqsWÚ “¡≠sªyá©´sV ryLÙRiNRP˘Li ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2 Æ™s[á 500 Æμ∂[™yá∏R∂WÕ˝‹[ ™´sV©´sgRiV≤T∂ ™´sVx§¶‹[ªRΩ=™yáV xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @¨sªy

LS¤«¡[Li˙μR∂©±s ™´sV©´sgRiV≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. rÛy¨sNRP Aá∏R∂VLiÕ‹[ xmspLÒSx§¶¶¶ßºΩ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı Aá∏R∂WÕ˝‹[ ™´sV©´sgRiV≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ …”¡…”¡≤T∂. ™yLji Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ™´sV©´sgRiV≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS NRPLi…‹[Æ©s¯Li…fi ≠sÆ™s[NS©´sLiμy NSá¨dsÕ‹[ gRiá Æ™s[LiNRP¤…¡[aRP*LS ≠sμy˘™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ xmsáV NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. gRiV≤T∂ xmsLjixqsLSáV ª][LRiflÿáª][ @áLiNRPLjiLi¿¡, ˙FyLigRiflÿ¨sı LRiLigRi™´sŒ˝œ¡ßáª][ ºdΩLjiËμj∂μÙyLRiV. DμR∂∏R∂WÆ©s[ı À≥œ¡NRPVÚá xqs™´sWLSμ≥R∂©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. À≥œ¡NRPVÚáLiªy xqsx§¶¶¶˙xqs©y™´sV xqsLiNUPLRiÚ©´s AázmsLiøyLRiV. LS–d¡ xmsLi≤R∂gRi NRPW≤y xmsLi≤T∂ªRΩVáV LSLiÀÿ ¡V,©´s LRizqsLi•¶¶¶øyLRiV˘Ã¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ À≥œ¡gRi™´sLiªRΩV¨sNTP xqs™´sVLjiˆLi¿¡ LRiOSQ ¡Liμ≥R∂©yá©´sV À≥œ¡NRPVÚáNRPV μ≥R∂LjiLixms¤«¡[aSLRiV. ºdΩLÛRiQ˙xmsryμ≥yáª][, À≥œ¡NRPVÚá \Æμ∂™´s ©y™´sVxqs¯LRifl·ª][ A ˙FyLigRifl·Li ™´sWLRiVÆ™sWgjiF°LiVVLiμj∂. ˙aS™´sfl· F¢LÒRi≠sV¨s xmsoLRixqs‰LjiLi øR¡VN]¨s ™´sV©´sgRiV≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS Aá∏R∂V LS«¡g][xmsoLRiLi ™´sμÙR∂ $ ˙À≥œ¡™´sVLSLi’≥¡NS ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´s ry*≠sV™yL˝RiNRPV xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsªRΩ Æμ∂[™´srÛy©´sLi ™yLRiV xmsLizms©´s ©´sWªRΩ©´s ™´sxqsYá©´sV DªRΩ=™´s ™´sVWLRiVÚá ™´sμÙR∂ ™´soLi¿¡ áxmnsVV≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xmsoLRi≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[ ry*≠sV™yLRiÚ a][À≥œ¡∏R∂W˙ªRΩ©´sV \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.

j·÷+Á‹ø£ |ü<äú‹˝À e] |ü+≥qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê* : ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê ìC≤e÷u≤<é, Ä>∑wüߺ 02 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ õ˝≤¢˝À ìπs›•+∫q 10 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢ \øå±´ìøÏ >±qT 10 XÊ‘·+ ˝À|ü⁄>±H˚ e] Hê≥T¢ |üP]Ô nsTTq+<äTq, ˙s¡T düeTè~›>± ñqï#√≥ j·÷+Á‹ø£ |ü<䛋 <ë«sê eTT+<äT≈£î e#˚à ¬s’‘·T\qT Áb˛‘ê‡Væ≤+∫ e]ì Áb˛‘ê‡Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏd”ºHê »&é#√+>∑÷Ô e´ekÕj·T XÊU≤~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À e´ekÕj·T XÊK düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\‘√ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î esê¸\T ‘·≈£îÿe>± qyÓ÷<äT nsTTq+<äTq, m+‘· $d”Ôs¡í+˝À e] Hê≥T\ |üP]Ô nsTT+~, ms¡Te⁄\ ì\Te\ >∑T]+∫, n<äq+>± nedüs¡eT>∑T ms¡Te⁄\ &çe÷+&é >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£ düMTø£å ø£˝…ø£ºsY ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á KØ|òt˝À ˙s¡T n+<äTu≤≥T˝À ñqï eT+&É˝≤\qT >∑T]Ô+∫ Äj·÷ eT+&É˝≤˝À¢ì ¬s’‘·T\˝À j·÷+Á‹ø£ |ü<䛋 <ë«sê, n˝≤π> Á&ÉyéT d”&ÉsY‡ |ü<䛋 <ë«sê e] Hê≥T¢ y˚ùd yê]ì Áb˛‘ê‡Væ≤+#ê\ì, á j·T+Á‘ê\ yê&Éø£+ô|’ ô|<ä› m‘·TÔq ne>±Vü≤q ø£*–+#·{≤ìøÏ &ç$»q˝Ÿ kÕúsTT˝À Á|ü<äs¡Ùq\T, õ˝≤¢ kÕúø°ÎÇ˝À y˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.e#˚à s¡;˙ <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì m+‘· $d”Ôs¡í+˝À

™y˘FyLRiVáV FyN`PÕ‹[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. GÆμ∂[\Æ™sV©y, FyN`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá©´sV @©´sV™´sVºΩLiøyá¨s À≥ÿLRiª`Ω ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi.. BLRiVÆμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ @¨sı xqsLi ¡Liμ≥yáV Æ™sVLRiVgRiVxmsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV μ][x§¶¶¶μR∂Li ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. À≥ÿLRiª`ΩcFyN`Pá ™´sVμ≥R∂˘ xqsLi ¡Liμ≥yáV Æ©sáN]Li¤…¡[ ˙FyLiºdΩ∏R∂VLigS ALÛjiNRP xqsx§¶¶¶NSLRiLi Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s @’¡μ`∂ ≈¡∏R∂VW˘Li xqsV¤Õ¡[Lki @©yıLRiV. \Æμ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Liμ≥yá xmso©´sLRiVμÙR∂LRifl·, ˙FyLiºdΩ∏R∂V zqÛsLRiªRΩ*Li N][xqsLi À≥ÿLRiª`Ω ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂VªyıQÕ˝‹[ ªy«ÿ ¨sLÒRi∏R∂VLi INRP»¡¨s @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV.

e]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·>∑\eTT Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´#·s¡D Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫ Ç|üŒ{Ï qT+&˚ ¬s’‘·T\˝À ô|<ä›m‘·TÔq ne>±Vü≤q ø£*–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.j·÷+Á‹ø£ |ü<䛋 <ë«sê nedüs¡yÓTÆq MTwüqT¢ Á|üdüTÔ‘·+ Äs¡T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì, 100 Á&ÉyéT d”&ÉsY‡ Ç|üŒ{Ïπø ¬s’‘·T\≈£î n+~+#·&É+ »]–+<äì, eTs√ 100 Á&ÉyéT dæ&ÉsY‡ ‘·«s¡˝À sêuÀ‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.düTe÷s¡T 75 \ø£å\ e´j·T+ ø±>∑\ j·÷+Á‹ø£ MTwüqT¢ ø=qT>√\T≈£î eTT+<äT≈£î e#˚à yê]øÏ 50 XÊ‘·+ dü_‡&û‘√ ≈£L&çq u≤´+≈£î <ë«sê ãTTD+ bı+<äe#·TÃqì dü÷∫+#ês¡T.∫qï $TwüHé KØ<äT 37 \ø£å\T ne⁄‘·Tqï+<äTq 17 \ø£å\T dü_‡&û ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á jÓTTø£ÿ $Twüq¢qT n<Ó›≈£î Ç#˚à yês¡T eTT+<äT e∫Ãq≥¢sTT‘˚ ˇø£ mø£s¡+˝À á |ü<䛋 <ë«sê e] Hê≥&ÜìøÏ 3 y˚\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ne⁄‘·T+<äì, ¬s’‘·T\≈£î ô|≥Tºã&ÉT\ uÛ≤s¡+ ‘·>∑TZñ‘·T+<äì dü÷∫+#ês¡T.á $Twüq¢ô|’ ne>±Vü≤q ø£*–+#·{≤ìøÏ &û\s¡T¢ ‘·eT ñ‘·Œ‘·TÔ\qT Á|ü<ä]Ù+#·{≤ìøÏ y˚Tfi≤ <ë«sê neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.á $Twüq¢ yê&Éø£+ e\¢ ‘·≈£îÿe ˙{Ï‘√H˚ e]kÕ>∑TqT #˚j·Te#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢˝À ms¡Te⁄\ \uÛÑ´‘·qT düMTøÏådü÷Ô Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 90 y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ j·T÷]j·÷qT k˛ôd’{°\ <ë«sê, &û\s¡¢ <ë«sê düs¡|òüsê

#˚j·T≥+ »]–+<äì, ˇø£ yês¡+ s√E\˝À ˇø£ πs≈£î, ¬s+&Ée yês¡+˝À ¬s+&ÉT πs≈£î\ j·T÷]j·÷ ì\Te\T sêuÀ‘·THêïj·Tì, ¬s’‘·T\T @ $<ÛäyÓTÆq Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î ‘·|üŒìdü]>± j·T÷]j·÷qT n+~+#ê\ì e´ekÕj·÷ ~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.dü_‡&û‘√ ≈£L&çq j·T÷]j·÷ n+~düTÔqï+<äTq yÓTT<ä≥>± yê]πø j·T÷]j·÷qT n+~+#êq*, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ K∫Ñ·yÓTÆq $esê\T ]ø±s¡T¶\˝À bı+<äT|üsêÃ\ì, @ $<ÛäyÓTÆq |òæsê´<äT\T sê≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T.K∫Ñ·yÓTÆq $esê\T ]ø±s¡T¶\˝À bı+<äT|üsêÃ\ì, @ $<ÛäyÓTÆq |òæsê´<äT\T sê≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T.ms¡Te⁄\T düÁø£eT+>± n+~+#·ì düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\qT e#˚à s¡;˝À Áb˛‘·‡Væ≤+#·e<ä›ì dü÷∫+#ês¡T.m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ms¡Te⁄\qT düÁø£eT+>± ¬s’‘·T\≈£î n+~+#ê\ì, yê]øÏ@ y˚Ts¡ n+~+#ê*‡ ñ+<√ n+‘· ø√{≤qT ‘·|üŒìdü]>± n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.á düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À e´ekÕj·T XÊK C…&ç <ÛäsêàHêj·Tø˘, m&ç\T yêJ<é VüQôd‡Hé, >∑+>±sê+, düTπs+<ÛäsY¬s&ç¶, #·+Á<äX‚KsY, <äTsêZÁ|ükÕ<é, y˚DT, e÷sYÿô|ò&é &çj·T+ q[ì, Ä‘·à|æ&ç KBsY nVü≤à<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ø±e÷¬s&ç¶, Ä>∑düTº 02, (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À >∑\ kÕsTTu≤u≤ <˚yê\j·T+˝À sêFbÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·T+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. uÛÑ≈£îÔ\T kÕsTTu≤u≤≈£î ns¡Ãq\T, n_Ûùwø±\T, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫, yÓTT≈£îÿ\T #Ó*¢+#·T≈£îHêïs¡T. nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ rs¡ú Á|ükÕ<ä $‘·s¡D #˚|ü{≤ºs¡T.

5q ñbÕ~ÛVü‰MT y˚T≥¢ dü<ädüT‡ ø±e÷¬s&ç¶, Ä>∑düTº 02, (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À >∑\ m+|æ&çy= Ä|ò”düT˝À Ä>∑düTº 5e ‘˚~q ñbÕ~ÛVü‰$T |ü<∏äø£+˝À |üì#˚ùd y˚T≥¢ dü<ädüT‡ ñ+≥T+<äì eT+&É\ y˚T≥¢ dü+|òüT+ ø£˙«qsY sê»*+>∑+ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À >∑\ nìï Á>±e÷\ y˚T≥T¢ n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. n<˚s√E eT+&É\ ø£$T{° @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. y˚T≥¢≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫ ôd’øÏ˝Ÿ, ôd˝Ÿbò˛Hé n˝≤π> ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ #·]Ã+∫ á HÓ\ 6q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY eTT+<äT »]π> <Ûäsêï >∑T]+∫ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. õy= HÓ+.39ì neT\T |ü]#˚ $<Ûä+>± b˛sê≥+ ø±s¡´Áø£eT+ô|’ #·]Ã+#ê*‡ ñ+≥T+<äì, áHÓ\ 5q »]π> dü<ädüT‡˝À nìï Á>±e÷\ y˚T≥T¢ bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T.

|òüTq+>± sêFbÂs¡í$T _Ûø£ÿq÷s¡T, Ä>∑düTº 02, (düTes¡íyês¡Ô) : nHêï#Ó˝…¢\ nqTã+<ÛëìøÏ Á|ür¬ø’q ªsêFbÂs¡í$Tμ dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ Ä]ºdæ ãdüT‡\‘√ bÕ≥T Áô|’y˚≥T yêVü≤Hê\T ì+&ÉT>± |üs¡T¬>‘êÔsTT. mø£ÿ&√ ñqï nHêï#Ó˝…¢\T sêFbÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± m+‘· <ä÷s¡+>± ñqï |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ e∫à k˛<äs¡T\≈£î sêF ø£{Ϻ ì+&ÉT q÷πsfi¯ó¢ B$+#ê\ì ø√s¡T≈£îqï k˛<äØeTDT\qT, k˛<äs¡T\T ‘·eT≈£î ‘√∫q $<Ûä+>± ByÓq\T n+~+#ês¡T. á |ü+&É>∑ dü+<äs¡“¤+>± nìï Á>±e÷\T ã+<ÛäTe⁄\ sêø£b˛\‘√ dü+<ä&ç>± ø£ì|æ+#êsTT.

Áu≤Vü≤àD $ø±dü |ü]wü‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q ÁXÊeDÏ j·TCÀ„|üM‘· ø±s¡´Áø£eT+ ø±e÷¬s&ç¶, Ä>∑düTº 02, (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À >∑+õ sê+eT+~sY˝À Áu≤Vü≤àD $ø±dü |ü]wü‘Y ø±e÷¬s&ç¶ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁXÊeDÏ j·TCÀ„|üM‘· ø±s¡´Áø£eT+ y˚<ä |ü+&ç‘·T\T, ôVAeTeTT#˚ »]–q~. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´es¡Z+ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ùdHê|ü‹X¯s¡à, ø£èwüíyÓ÷Vü≤qX¯s¡à, Á|üuÛ≤ø£sYX¯s¡à, y˚<ä|ü+&ç‘·T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± s¡øå± ã+<ÛäHé <√eTø=+&É, Ä>∑düTº 02, (düTes¡íyês¡Ô) : sêF |ü+&ÉT>∑qT |ü⁄s¡düÿ]#·T≈£îì >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ Á|ü»\<ä+<äs¡÷ k˛<äs¡k˛<ä] uÛ≤e+‘√ sêF\qT ø£≥Tº≈£îì |òüTq+>± |ü+&É>∑qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ÄsYmdtmdt eT+&É\ XÊK m_$|æ $<ë´]ú Hêj·T≈£î\T |ü\T ø±sê´\j·÷˝À¢, yê´bÕs¡ düeTT<ëj·÷˝À¢ ñ∫‘·+>± sêF\qT |ü+∫ô|{≤ºs¡T.

¬s+&√ô|[¢ #˚düT≈£îqï eTVæ≤fi¯ô|’ Á>±eTdüTú\ <ë&ç ø£Ø+q>∑sY, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : |ms◊˝¡ «¡Ljigji ™´sVVgÊRiVLRiV zmsÃ˝¡Ã¡V D©´sı J ™´s˘QQNTPÚ¨s |ms◊˝¡ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡#\|ms ˙gS™´sVxqÛsVáV μy≤T∂NTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´s μ≥R∂LS¯LRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s øy™´sV©´sxms÷˝¡Õ‹[ «¡LjigjiLiμj∂. øy™´sV©´sxms÷˝¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™s[áVˆÃ¡ ™´sVÃ˝¡∏R∂V˘NRPV xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V |ms◊˝¡ «¡LRigRigS ™´sVVgÊRiVLRiV zmsÃ˝¡Ã¡V D©yıLRiV. N]LiªRΩNSáLigS μR∂LixmsªRΩVá ™´sVμ≥R∂˘ NRPáªRΩáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ À≥ÿLRi˘NRPV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡˙NTPªRΩLi «¡Ã¡«¡ @Æ©s[ ∏R∂VV™´sºΩ¨s ™´sVÃ˝¡∏R∂V˘ lLiLi≤R∂™´s ≠s™yx§¶¶¶Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ lLiLi≤][ À≥ÿLRi˘ «¡Ã¡«¡ @ªRΩÚ™´sW™´sVáª][ NRPázqs Æ™sVVμR∂…”¡À≥ÿLRi˘ LRi™´sV\|ms ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLiLS˙ºΩ μy≤T∂NTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. μk∂Liª][ªRΩ©´sNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Æ™sVVμR∂…”¡À≥ÿLRi˘ LRi™´sV ˙gS™´sV|msμÙR∂á©´sV A˙aRPLiVVLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ™´sVÃ˝¡∏R∂V˘©´sV ≠sVgji÷¡©´s ™yLji¨s ˙gS™´sV|msμÙR∂áV zms÷¡zmsLiøyLRiV. lLiLi≤R∂™´s À≥ÿLRi˘©´sV xmsLi}ms∏R∂Wá¨s , Æ™sVVμR∂…”¡ À≥ÿLRi˘©´sV GáVN][™yá¨s ˙gS™´sVxqÛsVáV xqsW¿¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ μk∂¨sNTP ™yLRiV ≠s©´sNRPF°™´s»¡Liª][ ¬ø¡»Ì¡VNRPV NRP¤…Ì¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. C xmnsV»¡©´sª][ @˙xms™´sVªRΩÚQ\Æ™sV©´s ™´sVÃ˝¡∏R∂V˘, BªRΩLRiVáV FyLjiF°gS lLiLi≤R∂™´s À≥ÿLRi˘ «¡Ã¡«¡ @NRP‰Æ≤∂[ DLi≤T∂F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ A˙gRix§¶¶¶LigS D©´sı ˙gS™´sVxqÛsVáV AÆ™sV©´sV ¬ø¡»Ì¡VNRPV NRP¤…Ì¡[zqs N]…ÌÿLRiV. CÕ‹[gS F°÷d¡xqsVáV ™´s¿¡Ë AÆ™sV©´sV ≠s≤T∂zmsLi¿¡ hS©yNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

$<ë´s¡Tú\≈£î ø=‘·ÔyÓTq÷ <äπøÿHê...? ø£s¡÷ï\T, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıÀ≥‹[«¡©´sLiÕ‹[ N]ªRΩÚ Æ™sV©´sW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ @™´sVáV «¡Ljilgi[©y @Æ©s[μj∂ ≠sV÷¡∏R∂V©±s ≤yáL`i ˙xmsaRPı. FyªRΩ μ≥R∂LRiá ˙xmsNSLRiLi ≠sμy˘LÛRiVáNRPV Æ™sV©´sW @LiÆμ∂[μj∂ NSμR∂¨s @Æ©s[NRP xmnsV»¡©´sÕ˝‹[ Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıÀ≥‹[«¡©´sLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂VLi ø]LRi ¡≤R∂»¡Li, @μ≥j∂NSLRiVá xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· N]LRi ¡≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xqsLjigS ºΩLi≤T∂ μ]LjiZNP[μj∂ NSμR∂V. N]ªRΩÚ Æ™sV©´sW ˙xmsNSLRiLi @™´sV\¤Õ¡æªΩ[ gRiªRΩLi NRPLi¤…¡[ N]Li¬ø¡Li ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s À≥‹[«¡©´sLi |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi DLiμj∂. @μk∂.. @¨sı rÛyLiVVÕ˝‹[ @ ≠s¨dsºΩ¨s NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[xqsWÚ @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¿¡©´sxmsˆVÆ≤∂[. A μj∂aRPgS Aμ≥j∂NSLRiVáV FsLiªRΩ ˙aRPμÙR∂ |ms≤R∂ªyL][ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=Æμ∂[. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáՋ[ •¶¶¶«¡LRiV aSªRΩLi |msLiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2004 Õ‹[ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıÀ≥‹[«¡©´s xms¥R∂NRPLi ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ©y©y…”¡NUP |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ¨sªy˘™´sxqsLSá μ≥R∂LRiá ™´sÃ˝¡ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ¨dsŒ˝œ¡ øyLRiV,D≤R∂NRP¨s @©´sıLi |ms…Ì”¡ G¤«¡¨ds= ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV C À≥‹[«¡©´sLi ºΩ©´s¤Õ¡[NRP BŒ˝œ¡NRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y ™yLS¨sNTP INRP L][«¡Ÿ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV NTP¿¡≤T∂ |ms…Ìÿá¨s, ™yLS¨sNTP lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V gRiV≤˝R∂V B™y*á¨s ¨s ¡Liμ≥R∂©´s DLiÆ≤∂[μj∂. gRiV≤ÔR∂V μ≥R∂LRiáV |msLRigRi≤R∂Liª][ À≥‹[«¡©´sLi xms¥R∂NRPLi ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Úzqs, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V gRiV≤˝R∂©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤R∂V ¬ø¡[aSLRiV.@LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NSLRiVáV A lLi[»¡VNRPV gRiV≤ÔR∂V©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP ™yLS¨sNTP INRPryLji gRiV≤ÔR∂V, @LRi…”¡ xmsLi≤R∂V B™y*á¨s DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki¬ø¡[aSLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡VªRΩW DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. Æ™sV©´sW©´sV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡ A ˙xmsNSLRiLigS G ¤«¡¨ds=áV ≠sμy˘LÛRiVáNRPV A•¶¶¶LRiLi ™´s≤ÔT∂Liøyá¨s ≠sμy˘aS≈¡ AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂.


á` ô|ò’*+>¥ <ëK\T≈£î Ä>∑düTº 31 >∑&ÉTe⁄ ÄHé˝…’Hé <ë«sê á` ô|ò’*+>¥ <ëK\T #˚ùd ∫e]‘˚Bì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä>∑düTº 31 es¡≈£î bı&ç–+∫+~. Hês¡Ôs¡Hé Á–&é dü]>± |üì #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ <˚X¯+˝À n‘·´~Ûø£ sêÁcÕº˝À¢ es¡Tdü>± ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T $<äT´‘Y dü+øå√uÛÑ+ ‘·˝…‘·Ô&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ á ìs¡íj·T+ rdüTø£+~. á dü&É*+|ü⁄ ÄHé˝…’Hé <ë«sê $~Û>± <ëK\T #˚j·÷*‡q nôdd”‡\≈£î e÷Á‘·y˚T e]ÔdüTÔ+~. |æõø£˝Ÿ>± <ëK\T #˚j·÷*‡q yê]øÏ á ô|+∫q >∑&ÉTe⁄ e]Ô+#·<äì πø+Á<ä+

düŒwüº+ #˚dæ+~. E˝…’ 31˝À>± n+<äs¡÷ Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï ]≥s¡Tï\T <ëK\T #˚j·÷*‡ ñ+&É>± Hês¡Ôs¡Hé Á–&é Vü≤sƒê‘·TÔ>± ≈£î|üŒ≈£L\&É+‘√ á` ô|ò’*+>¥ >∑&ÉTe⁄qT ô|+#·T‘·÷ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ πø+Á<ä Á|ü‘·´ø£å |üqTï\ uÀs¡T¶ ñqï‘ê~Ûø±] ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. dü+e‘·‡s¡+ Ä<ëj·T+ s¡÷. 10 \ø£å\T <ë{Ïq yês¡T $<˚XÊ\˝À ÄdüTÔ\T ñqïyês¡T , Væ≤+<äT n$uÛÑø£Ô ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T á dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ ‘·|üŒìdü]>± ÄHé˝…’Hé

7

<ë«sêH˚ ]≥s¡Tï\T <ëK\T #˚j·÷\qï ìã+<Ûäq $~Û+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. n˝≤π> Ä<ëj·T+ s¡÷. 60 \ø£å\T <ë{Ïq yê´bÕs¡ dü+düú\T, s¡÷.15 \ø£å\ Ä<ëj·T+ <ë{Ïq eè‹Ô ì|ü⁄DT\T ≈£L&Ü á` ô|ò’*+>¥ <ë«sêH˚ ]≥s¡Tï\T <ëK\T #˚j·÷*. 2011`12 dü+e‘·‡s¡+˝À 1.64 ø√≥¢ eT+~ ÄHé˝…’Hé <ë«sê ]≥s¡Tï\T <ëK\T #˚j·T>±, á e÷]à Hê{ÏøÏ 1.92 ø√≥¢ eT+~ á`ô|ò’*+>¥ ø√dü+ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 3 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

e÷´#Y |òæøχ+>¥ $yê<ä+ ` u≤´&çà+≥Hé≈£î j·÷+>¥ >∑T&é u…’ ÁbÕø°ºdt e÷´#Y Ä&çq j·TTM xms≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ªy«ÿgS \¬ø¡©y ˙NUP≤yNSLjifl”· ∏R∂VV ∏R∂WLig`i ªRΩ©´s A»¡NRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡zmsˆLiμj∂. BÆμ∂[ ªRΩ©´s ¿¡™´sLji …‹[LkiıgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. gRiV≤`∂\¤À¡ Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s... gRiV≤`∂\¤À¡ Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s ™´sLRiÕfiÔ |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s.. @Li»¡W ªRΩ©´s À˝ÿg`iÕ‹[ AÆ™sV F°£qÌs DLi¿¡Liμj∂.. NS¨ds zmnsNTP=Lig`i ≠s™yμy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ AÆ™sV ªRΩ©´s \Æ™s≈¡Lji¨s xqs™´sVLÛjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. ZNP[™´sáLi ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ ªy™´sVV A≤yÆ™s[V ªRΩxmsˆ zmnsNTP=Lig`iNRPV Fyáˆ≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡ ¡Vª][Liμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V FnylLi[¯…fi ™´sWLjiËÆ™s[aSLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡Liμj∂. I÷¡LizmsN`P= ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≤R∂ ¡VÕfi= ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ ©yáVgRi «¡»˝¡ A»¡ºdΩLRiV zmnsNTP=Lig`i μR∂W™´sWLS¨sNTP NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. ˙gRiW£ms }qÌs«fiÕ‹[ ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ xmns÷¡ªRΩLi μy*LSÆ©s[ NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfiÕ‹[ ˙xmsªRΩ˘LÛRiVáV ¨sLÒRiLiVVLiøR¡ ¡≤R∂ªyLRiV. μk∂Liª][ \¬ø¡©y , μR∂OTPQfl·N]Lji∏R∂W , BLi≤][Æ©s[ztsQ∏R∂W ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≤R∂ ¡VÕfi= ˙NUP≤yNSLjifl·VáV ˙{ms NS*LÌRiL`i= ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ DÆμÙ∂[aRPxmspLRi*NRPLigS ªRΩ™´sV rÛyLiVV NRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´s ˙xmsμR∂LRi+©´s ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ ™´sLRiÕfiÔ ø≥yLizms∏R∂V©±s= \¬ø¡©yNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLig`i —¡π∏∂W÷¡ , ∏R∂VV∏R∂WLig`i , N]Lji∏R∂W }m˝s∏R∂VL`i= «¡Lig`i NRPV˘©±s , NTP™±sV x§¶¶¶©y xmsÆμ∂[ xmsÆμ∂[ Æ©s…fiNRPV N]»Ì¡≤R∂Li @©´sV™´sW©´sxqsˆμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sW˘ø`¡ @Li\|msL`i , …‹[LRiıÆ™sVLi…fi LjixmnsLki |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡©y xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. «¡≤ÍU∂áª][ Fy»¡V ˙}msORPQNRPVáV ≠dsLji A»¡ºdΩLRiV\|ms @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ \¬ø¡©y 21c14 , 21c11 æªΩ[≤yª][ J≤T∂F°LiVVLiμj∂. NS}qsxms…”¡ZNP[ μR∂OTPQfl·N]Lji∏R∂W , BLi≤][Æ©s[ztsQ∏R∂W ™´sVμ≥R∂˘ «¡Ljigji©´s ™´sVL][ ˙{msNS*LÌRiL`i=Õ‹[ NRPW≤y BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶ ªRΩzmsˆμyáV Lji{ms…fi @™´s≤R∂Liª][ @©´sV™´sW©yáV ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Ã¡xms≤ÔyLiVV. μk∂Liª][ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji©´s ™´sLRiÕfiÔ Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s Fs¨s≠sVμj∂ }m˝s∏R∂VL`i=Q\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[zqsLiμj∂. @»¡V À≥ÿLRiªRΩ ≤R∂ ¡VÕfi= «‹[≤U∂ «ÿ*ác@bP*¨s ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©´sı ˙gRiWxmsoÕ‹[©´sW zmnsNTP=Lig`i @©´sV™´sW©yáV ªRΩ¤Õ¡ªyÚLiVV. μk∂¨s\|ms «ÿ*á «‹[≤U∂ |mns≤R∂lLi[xtsQ©±sNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ»¡NUP... xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso C Æ™sVVªRΩÚLi ≠s™yμy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´sLRiÕfiÔ Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡zmsˆLiμj∂. @’≥¡™´sW©´sVáª][ Fy»¡V A»¡gSŒœ¡˛NRPV , A»¡NRPV NRPW≤y @Fyá“¡ ¬ø¡zmsˆLiμj∂. BÕÿLi…”¡ ≠s™yμyáV Lji{ms…fi NSNRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ªRΩgji©´s «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. @»¡V \¬ø¡©y @μ≥j∂NSLRiVáV NRPW≤y ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡FyˆLRiV. BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV A»¡ xms»˝¡ g_LRi™y¨sı ªRΩgÊjiLi¬ø¡[ryÚ∏R∂V¨s \¬ø¡©y ¿d¡£mns N][ø`¡ ∏R∂WLig`i¤À¡[ áLi≤∂R ©s± : áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ xqsLiøR¡Ã¡Li xqsXztÌsQLi¿¡©´s ™´sW˘ø`¡ zmnsNTP=Lig`i ˙xmsxmsLiøR¡ Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s©´sV @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩLi }m˝s∏R∂VL˝RiNRPV ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ øR¡WzmsxqsVÚ©yıLRiV. ™yLRiV NRPVμj∂}msr°ÚLiμj∂. C ≠s™yμy¨sNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s Fs¨s≠sVμj∂ ™´sVLiμj∂ }m˝s∏R∂VL˝RiQ\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ @©´sL>RiªRΩ Æ™s[»¡V ZNP[™´sáLi Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V ©´s≤R∂VøR¡VNRPV©yıLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sxqsVÚ©yıLRiV.

n_Ûe÷qT\≈£î ø£åe÷|üD\T #Ó|æŒq ô|ò&ÉπswüHé

ˇ*+|æø˘‡ &ÉãT˝Ÿ‡˝À ô|ò<äs¡sY W{Ÿ áLi≤∂R ©s± : áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ lLiLi≤R∂V Æ™sV≤R∂Õfi= lgiáVøR¡VN][™yá©´sVNRPV©´sı zqs*£qs ¥R∂Li≤R∂L`i L][«¡L`i |mnsμR∂LRiL`i NRPá ¬ø¡μj∂LjiLiμj∂. xmsoLRiVxtsvá ≤R∂ ¡VÕfi= CÆ™sLi…fi lLiLi≤][ L_Li≤`∂Õ‹[Æ©s[ |mnsÆ≤∂N`P= xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘≤R∂V. xqsx§¶¶¶øR¡LRiV≤R∂V rÌy¨˝s£qs ™y™±sLjiLiNSª][ «¡ªRΩ NRP…Ì”¡©´s |mnsμR∂LRiL`i lLiLi≤][ L_Li≤`∂Õ‹[ B˙«ÿLiVVÕfiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s «‹©y¥R∂©±s FsL˝jiø`¡ , ALi≤U∂ LS™±sV ¬ø¡[ºΩÕ‹[ J≤T∂F°∏R∂W≤R∂V. x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygji©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ |mnsÆ≤∂N`P= |msLiVVL`i 6c1 , 6c7 , 3c6 æªΩ[≤yª][ J»¡≠sV øR¡≠søR¡WaSLRiV. ª]÷¡ |qs…fiÕ‹[ æªΩ[÷¡gÊS ªRΩá™´sLi¿¡©´s B˙«ÿLiVVÕfi «‹[≤U∂ ªRΩLS*ªRΩ @μR∂V˜ÈªRΩLigS xmsoLi«¡ŸNRPVLiμj∂. lLiLi≤][ |qs…fiÕ‹[ ™´sW˘ø`¡ FyLiVVLi…fi©´sV NSøR¡VNRPV¨s ™´sVLki Aμ≥j∂NRP˘Li ¨sáVxmsoNRPVLiμj∂. NUPáNRP\Æ™sV©´s ™´sVW≤][ |qs…fiÕ‹[ NRPW≤y øR¡NRP‰gS A≤T∂©´s A «‹[≤U∂ |mnsμR∂LRiL`i |msLiVVL`i\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ ≤R∂ ¡VÕfi= ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ zqs*£qs rÌyL`i F°LRiV ™´sVVgjizqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ zqsLigjiÕfi=Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi |mnsμR∂LRiL`i «‹[LRiV N]©´srygRiVª][Liμj∂. ™´sVW≤][ L_Li≤`∂Õ‹[ @ªRΩ©´sV 7c5 , 6c3 æªΩ[≤yª][ D¤«¡˜NTPrÛy©±s }m˝s∏R∂VL`i BrÌ°≠sV©±s\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. @Õÿlgi[ |qsLji˜∏R∂W rÌyL`i ©Ø[™´sN`P «‹N][≠sø`¡ ™´sVW≤][ L_Li≤`∂Õ‹[ ¬ø¡™´sV…‹[≤yË÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. A}qÌs˚÷¡∏R∂W A»¡gS≤R∂V ÷d¡»¡©±s |§¶¶¶≠s…fiª][ «¡Ljigji©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ «‹N][≠sø`¡ Æ™sVVμR∂…”¡ |qs…fi©´sV N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ªRΩLS*ªRΩ xmsoLi«¡ŸNRPV¨s 4c6 , 7c5 , 6c1 æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V.

_õHÓ d t qcÕº\‘√ eTT–dæq kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ qcÕº\‘√ eTT–dæ+~. e÷¬sÿ{Ÿ ˝À ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ qcÕº\qT eT÷≥>∑ ≥Tº≈£î +~. nyÓT]ø± ô|ò&és¡˝Ÿ ¬s+&ÉT s√E\ düMTø£å˝À kÕqT≈£L\ ìs¡íj·÷\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ bÕ≥T Äd æj·÷ e÷¬sÿ≥T¢ Á|ü‹≈£L\ eeHê\ Á|üuÛ≤e+ ø±s¡D+ >± Hê\T>∑T s√E\ ˝≤uÛ≤\ u≤≥≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ ÁuÒø˘ |ü&ç+~. >∑‘· k˛eTyês¡+ qT+∫ ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N ˝≤uÛ≤˝À¢ eTT–dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT˝Ò >∑Ts¡Tyê s¡+ e÷Á‘·+ Á|ü<Ûëq dü÷N ôdHÓ‡ø˘‡ 33 bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ 17,224 bÕsTT+ ≥¢ e<ä›, ì|”º 12 bÕsTT+ ≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 5,227 e<ä› eTT–XÊsTT. á ÁfÒ&ç+>¥˝À uÛ…˝Ÿ, m˙º|”d”, j·÷øχø˘ u≤´+≈£î,õ+<ë˝Ÿ d”º˝Ÿ, ◊{°d” ø£+ô|˙\ ùws¡T¢ ˝≤uÛ≤\ u≤≥˝À |üj·Tì+#·>±, {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡, {≤{≤ |üesY, ◊&ûm|ò”‡, ;|”d”m˝Ÿ, ¬øsTTsYï Ç+&çj·÷ ø£+ô|˙\ ùws¡¢ qcÕº\qT eT÷≥>∑≥Tº≈£îHêïsTT.

eTH˚düsY bÕ¢+{Ÿ j·T÷ìj·THé H˚‘·\ n¬sdüTº e÷s¡Tr düTEø° #Ó+~q eTH˚düsY bÕ¢+≥T ø±]àø£ dü+|òüT+ H˚‘·\qT Vü≤sê´Hê b˛©düT\T ãT<Ûäyês¡+ ns¡úsêÁ‹ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n¬sdüTº #˚dæq yê]˝À sêyéTyÓTVü≤sY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düs¡uÛŸõ‘Y dæ+>¥\T ñHêïs¡T. Ms¡T E˝…’ 18 e ‘˚Bq eTH˚düsY bÕ¢+≥T˝À »]–q $<Ûä«+kÕìøÏ u≤<ÛäT´\qT #˚dü÷Ô n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. j·T÷ìj·THé≈£î #Ó+~q 10 eT+~ Hêj·T≈£î\qT Væ≤kÕ‡sY õ˝≤¢˝Àì Vü≤˙‡sê ÁbÕ+‘·+˝À ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.n¬sdüTº #˚dæq yês¡T Vü≤˙‡sê qT+∫ sê»kÕúHé≈£î bÕ]b˛sTT nø£ÿ&É qT+∫ >∑T»sê‘Y≈£î yÓ[¢b˛yê\ì |ü<∏äø£+ s¡∫+#·T≈£îHêïs¡ì Vü≤sê´Hê &ûJ|” sêJyédæ+>¥ <ä\˝≤˝Ÿ yÓ\¢&ç+#ês¡T. n¬sdüTº #˚dæq 10 eT+~ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\qT >∑Ts¡Tyês¡+ Vü‰»s¡T |ü]#ês¡T. nq+‘·s¡+ πødüT $#ês¡D ì$T‘·Ô+ ‘·eT ø£düº&ç˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

¤À¡LigRiŒœ¡®L`i: i…‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ≤yztsQLig`i ˙NTPZNP»¡L`i ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i xmso©´sLSgRi™´sV©´sLi N][xqsLi ˙aRP≠sVxqsVÚ©yı≤R∂V. gRiªRΩ Æ©sáՋ[ ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i Æ©s[xtsQ©´sÕfi ˙NTPZNP…fi }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ˙FyNÌUP£qs ¬ø¡[zqs©´s ∏R∂VV≠ds ªy«ÿgS INRP ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡ A≤y≤R∂V. @Li≤R∂L`i 19 ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms N][xqsLi zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soª][©´sı À≥ÿLRiªRΩ ∏R∂VV™´s«¡»Ì¡V\|ms ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gS≤R∂V. NRPLÒS»¡NRP Fs¤Õ¡Æ™s©±s ªRΩLRixmso©´s A≤T∂ 47 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ ¨sáNRP≤R∂gS DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıQr°Ú©´sı C ≤yztsQLig`i ˙NTPZNP»¡L`i …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ LkiFsLi˙…‘¡ B™y*á¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı≤R∂V. μy¨sNTP ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[ 100 aSªRΩLi zmns…fiÆ©s£qs ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V. …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sLRiÕfiÔNRP£ms N][xqsLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s 30 ™´sVLiμj∂ «ÿ’¡ªyÕ‹[ ∏R∂VV≠dsNTP NRPW≤y ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ FsLizmsNRP™´s≤R∂Li ™´sW˙ªRΩLi @ªRΩ¨s zmns…fiÆ©s£qs\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤T∂ DLi»¡VLiμj∂. |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı …‘¡ »¡*Li…‘¡ xqs™´sVLS¨sNTP ™´sVVLiμR∂VgS N]¨sı Æμ∂[aRP™y◊d¡ …‹[LkiıáՋ[ ªRΩ©´s xqsªyÚ øy…ÿá¨s ∏R∂VV≠ds \¤…¡Q˚ ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V. |qsáNÌRPL˝RiV NRPW≤y @ªRΩ¨s A»¡©´sV øR¡Wzqs©´s ªRΩLS*æªΩ[ ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[NTP FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRiV. ∏R∂VV≠ds ™´sVVLiμR∂V Fs»¡V™´sLi…”¡ B ¡˜Liμk∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y A≤yá©´sıÆμ∂[ ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂V™´sV¨s À‹[LÔRiV |qsáNÌRPL˝RiV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A≤T∂©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ∏R∂VV™´sLS«fi …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ F°£qsÚ ¬ø¡[aS≤R∂V. ¿¡™´sLRigS Æ©s[©´sV Fs¨s≠sVμj∂ Æ©sáá ªRΩLS*ªRΩ ©y Æ™sVVμR∂…”¡ ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡ A≤y©´sV. 47 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V HμR∂V J™´sL˝RiV À›÷¡Lig`i ¬ø¡[aS≤R∂V. 30 J™´sL˝Ri Fy»¡V {mns÷Ì¡Lig`iÕ‹[©´sW FyÕÊ‹©yı©´s¨s …‘¡*…fi ¬ø¡[aS≤R∂V.

bÕ¬sï˝Ÿ≈£î k‘êÁ|òæø± ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶ eT<䛑·T «‹[|§¶¶¶©´s£qs ¡L`Êi iMH{msFsÕfi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ ˙≤R∂g`i= ≠s™yμR∂LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ªRΩ™´sV ˙NTPZNP»¡L`i Æ™s[©±s FylLiıÕfiNRPV μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV ™´sVμ≥ÙR∂ªRΩVgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. @ªRΩ¨s\|ms Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆVÆ≤∂[ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[™´sV¨s ,≠s™yμy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≠søyLRifl· , LjiF°LÌRiVáV À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[Æ©s[ D©yı∏R∂V¨s ˙NTPZNP…fi r¢ªy˙zmnsNS ¿d¡£mns FsgÍjiNRPW˘…”¡™±s «ÿN`P FnyÕfi @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVVLi\¤À¡ F°÷d¡xqsVá ≠søyLRifl·Õ‹[ Õ‹[FyáV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´sV ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ xmsLkiORPQáV «¡Ljizms©´s ªRΩLS*æªΩ[ xmns÷¡ªRΩLi ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i Hμ][ {qs«¡©±s «¡LRiVgRiVª][©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xmso‚fl·[ ™yLji∏R∂VL`i= ªRΩLRixmso©´s A≤R∂Vª][©´sı Æ™s[©±s FylLiıÕfi , À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP»¡L`i LSx§¶¶¶ßÕfiaRPLRi¯ INRP lLi[™±s FyLÌkiNTP •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ™´sVVLi\¤À¡ bP™yL˝RiÕ‹[¨s INRP x§¶‹[»¡ÕfiÕ‹[ ≠dsLjiª][ Fy»¡V @NRP‰≤R∂ ™´sVL][ 100 ™´sVLiμj∂NTP \|msgS FyLÌki ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ FyLÌkiÕ‹[ ˙≤R∂g`i= ™y≤R∂VªRΩV©yıLRi©´sı xqs™´sWøyLRiLi LS™´s≤R∂Liª][ ™´sVVLi\¤À¡ F°÷d¡xqsVáV «¡⁄x§¶¶¶ßÕ‹[¨s ™Ø[N`P™´so≤`∂= x§¶‹[»¡Õfi\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki¨s ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[Æ©s[ AzmsLi¿¡ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ªy™´sVV ZNP[™´sáLi

uÛ≤s¡‘Y˝À bÕøÏkÕúHé ô|≥Tºã&ÉT\≈£î ÄVü‰«q+

Çs¡T <˚XÊ\ eT<Ûä´ yêDÏ»´ dü+ã+<Ûë\T eT]+‘· yÓTs¡T>∑T |üπsÃ+<äT≈£î uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ bÕøÏkÕúHé ô|≥Tºã&ÉT\≈£î <˚X¯+˝ÀøÏ ÄVü‰«ìdü÷Ô ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. á $wüj·T+ô|’ düTBs¡È+>± #·s¡Ã\T »]|æ bÕøÏkÕúHé≈£î #Ó+~q e´øÏÔ uÛ≤s¡‘Y˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|fÒº+<äT≈£î nqTeT‹+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ uÛ≤s¡‘· yêDÏ»´, |ü]ÁX¯eT\ eT+Á‹‘·« XÊK ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. <˚X¯+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\T nqTeT‹+#˚ Áø£eT+˝À ø=ìï s¡+>±˝À¢ eTTK´+>± s¡ø£åD, ùdŒdt, n{≤$Tø˘ mqØ® ˝≤+{Ï s¡+>±˝À¢ bÕøÏkÕúHé qT+∫ e#˚à m|òt&û◊\ì nqTeT‹+#·sê<äì ìs¡ísTT+∫+~. m|òt&û◊ Á|ü‹bÕ<äqqT bòÕ]Hé ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ Á|üyÓ÷wüHé uÀs¡T (m|òt◊|”;)qT øÏ¢j·T¬sHé‡ bı+<ë*‡ ñ+≥T+~. uÛ≤s¡‘Y bÕøÏkÕúHé≈£î 1996˝À m+m|òtmHé ôVA<ëqT Á|üø£{Ï+∫+~. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï uÛ≤s¡‘· bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê´bÕs¡y˚‘·Ô\T kÕ«>∑‹+#ês¡T. B+‘√ Çs¡T <˚XÊ\ eT<Ûä´ <Ó’«bÕøÏåø£ dü+ã+<Ûë\T ã˝Àù|‘·+ ø±qTHêïsTT. bÕøÏkÕúHé yê´bÕs¡ y˚‘·Ô\T dæyÓT+{Ÿ, f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡, k˛ŒsYº‡ s¡+>±˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥ºe#·Ãì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. Çø£ bÕøÏkÕúHé ≈£L&Ü ‘·|üŒ≈£î+&Ü uÛ≤s¡‘Y≈£î m+m|òtmHé ôVA<ë Çyê«*‡ ñ+≥T+<äì |òæø°ÿ »qs¡˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù sêJyé ≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. á @&Ü~ e÷]à bÕøÏkÕúHé uÛ≤s¡‘Y≈£î m+m|òtmdt ôVA<ë ÇdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. ø±˙ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î <ëìï |üP]Ô kÕúsTT˝À neT\T|üs¡#·˝Ò<äT.

¡L`iÚÆ≤∂[ FyLÌkiNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´søyË™´sV¨s , ªy™´sVV Æ™s¤Œ¡[˛xqsLjiNTP @NRP‰≤R∂ Fs™´sLRiW ¤Õ¡[LRi¨s LSx§¶¶¶ßÕfiaRPLRi¯ @©yı≤R∂V. F°÷d¡xqsVáV ™´sW˙ªRΩLi BμÙR∂LRiV A»¡gSŒœ¡˛©´sV Æ™sV≤T∂NRPÕfi ¤…¡xqÌsVáNRPV xmsLizmsLiøyLRiV. C μy≤T∂Õ‹[ F°÷d¡xqsVáV 110 ˙gS™´sVVá N]\ZNP©±sª][ Fy»¡V ¨s}tsQμ≥j∂ªRΩ DæªΩ[ˆQ˚LRiNSáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. FyLÌkiNTP •¶¶¶«¡\lLi©´s ™yLji\|ms ©yL][‰…”¡N`P ˙≤R∂g`i \|qsN][˙…ÿzmsN`P xqsÀfi|qÌsÆ©s=©±s øR¡»Ì¡Li NTPLiμR∂ ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. B…‘¡™´s¤Õ¡[ C ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s LjiF°L`ÌiQ= Æ™sáVgRiVøR¡WaSLiVV. μy¨sÕ‹[ BμÙR∂LRiV A»¡gSŒœ¡ß˛ ˙≤R∂g`i= ™y≤T∂©´s¤…Ì¡[ æªΩ[÷¡LiμR∂¨s F°÷d¡xqsVáV ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LSx§¶¶¶ßÕfi aRPLRi¯©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[ryÚLRi©´sı ™yLRiÚáV ™´s¿¡Ë©y... xmspLjiÚgS LjiF°LÌRiV©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyZNP[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ’d¡{qs{qsH ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. @»¡V μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS ˙NTPZNP»¡L`i FylLiıÕfi\|ms©y ™´sVVLi\¤À¡ F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ @ªRΩ¨s }m˝s£qs\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙NTPZNP…fi r¢ªy˙zmnsNS ™´sW˙ªRΩLi C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı æªΩ[÷¡gÊS ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ «¡Ljigji©´s ≠søyLRifl·©´sV ªy™´sVV ©´s™´sV¯¤Õ¡[™´sV¨s , @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V FsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s À‹[LÔRiV ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂.

ø=‘·Ô &ûõ˝Ÿ ]jÓ÷qT $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|”$Tj·TsY Á|”$Tj·TsY Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ‡ n+~düTÔqï ø±+bÕø˘º mdtj·T÷M ]jÓ÷˝À z ø=‘·Ô yÓs¡¸HéqT ø£+ô|˙ ‘êC≤>± e÷¬sÿ{À¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. dü]ø=‘·Ô &ûõ˝Ÿ Ç+»Hé‘√ ≈£L&çq Á|”$Tj·TsY ]jÓ÷qT s¡÷.6.7 \ø£å\ <Ûäs¡πø ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~.|òæj·T{Ÿ qT+∫ bı+~q 1.3 ©≥sY eT©ºC…{Ÿ &ûõ˝Ÿ Ç+»HéqT ø=‘·Ô &ûõ˝Ÿ yÓs¡¸Hé Á|”$Tj·TsY ]jÓ÷˝À ñ|üjÓ÷–+#êeTì ø£+ô|˙ ù|s=ÿ+~. >∑&ç∫q »qe]˝À »]–q 2012 &Ûç©¢ mø˘‡b˛˝À Á|”$Tj·TsY á dü]ø=‘·Ô yÓs¡¸HéqT Á|ü<äs¡Ùq≈£î ñ+∫+~. á dü+e‘·‡s¡+ Ä>∑düTº 2 qT+∫ 1.3 ©≥sY eT©ºC…{Ÿ &ûõ˝Ÿ Ç+»Hé‘√ ≈£L&çq Á|”$Tj·TsY ]jÓ÷ &Ó*eØ\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~. Á|”$Tj·TsY ]jÓ÷ &ûõ˝Ÿ yÓs¡¸Hé Ç|üŒ{Ïπø Ç+&çj·÷˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. nsTT‘˚ Ç~ πøe\+ ;mdt 3 ø±\Twü´ ìã+<Ûäq\T e÷Á‘·y˚T bÕ{ÏdüTÔ+&É≥+‘√ á y˚]j·T+{Ÿ ø=ìï e÷¬sÿ≥¢≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·yÓTÆ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|”$Tj·TsY ]jÓ÷qT eT]ìï e÷¬sÿ≥¢˝À n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î >±qT , ;mdt`4 ø±\Twü´ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#˚˝≤ |òæj·T{Ÿ r]Ã~~›q 1.3 ©≥sY eT©ºC…{Ÿ &ûõ˝Ÿ Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ »]–+~. Ç<˚ Ç+»HéqT e÷s¡Tr düTEø° dæ«|tº,|òæj·T{Ÿ |ü⁄+{À, {≤{≤ $kÕº ø±s¡¢˝À ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Á|”$Tj·TsY ]jÓ÷˝À ñ|üjÓ÷–+∫q 1.3 ©≥sY eT©ºC…{Ÿ &ûõ˝Ÿ Ç+»Hé >∑]wüº+>± 72 ;ôV≤#Y|æ\ X¯øÏÔ, 183 mHémyéT\ {≤sYÿqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. 5`d”Œ&é Á{≤Hé‡$TwüHé Ä|òüs¡T¢ #˚düTÔ+~.

<˚X¯+˝À Áu≤+N\T ô|+#·qTqï j·T÷@á eT˙ Á{≤Hé|òüsY,bòÕ]Hé mø˘‡#˚+CŸ nq>±H˚ yÓTT<ä≥>± >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚à dü+düú>± ù|s¡ Á|üU≤´‘·T\T ‘Ó#·TÃ≈£îqï j·T÷@á mø˘‡#˚+CŸ ¬s+&˚fi¯¢˝À ‘·q XÊK\qT ô|+#·Tø√qT+~. e#˚à ¬s+&˚fi¯¢˝À ‘·q XÊK\ dü+K´qT 500≈£î ô|+#·qT+~. <˚X¯ yê´|üÔ+>± Á|üdüTÔ‘·+ 302 XÊK\T ñ+&É>± ˇø£ÿ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ 38 XÊK\T ñHêïsTT. sêh+˝À e÷]Ãø£˝≤¢ eTs√ 5 ø±sê´\j·÷\qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ ø£+ô|˙ _õHÓdt Á|üyÓ÷wüHé ôV≤&é eØZdt e÷<∏ä÷´ ‘Ó*bÕs¡T. eT˙Á{≤Hé‡|òüsY, bòÕs¡Hé mπø‡+J , msTTsY {Ϭø{Ï+>¥ n+&é ≥÷sY‡, >√˝Ÿ¶˝ÀHé , yÓVæ≤ø£˝Ÿ ˝ÀHé, yÓ÷{≤sY Çq÷‡¬sHé‡ ‘·~‘·s¡ s¡+>±˝À¢ ùde*+~düTÔqï á dü+düú ‘·q ø=‘·Ô $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ø√dü+ ª$Hé$Hé$Héμ ù|s¡T‘√ dü]ø=‘·Ô |ü<∏äø£+ Á|üø£{Ï+∫+~. á |ü<∏äø£+ Ä>∑düTº 1 qT+∫ nø√ºãsY 32 es¡≈£î ñ+≥T+<äì eØZdt e÷<∏ä÷´ ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘Y˝À ‘·eT ø£düºeTs¡¢≈£î á eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ Á|ü‹HÓ˝≤ ˇø£ ≥jÓ÷{≤ ø±s¡T, m˝Ÿd”&û {°M‘√ bÕ≥T Á|ü‹s√E ˇø£ ã+>±s¡+ HêD+ ¬>\T#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. Á|ü‹ HÓ˝≤ s¡÷. 300 ø√≥¢ $\TyÓ’q 2 \ø£å\≈£îô|’>± ˝≤yê<˚M\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. mdt;ôV≤#Y, j·÷øχdt e+{Ï u≤´+≈£î\‘√ düVü‰ <˚X¯+˝À ø£+ô|˙øÏ 38 y˚\ @C…+≥T¢ ñHêïs¡ì $e]+#ês¡T. dü+düú eT˙ Á{≤Hé‡|òüsY yê´bÕs¡+˝À sêh yê{≤ 15 XÊ‘·+ ñ+≥T+<äì ø£+ô|˙ Øõq˝Ÿ ôV≤&é >√|æ $e]+#ês¡T. |ü+|ædüTÔ+{≤s¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. @ <˚X¯+ qT+#Ó’Hê &ÉãT“ <äTu≤sTT,kÂB qT+∫ ¬s$Tf…Hé‡\T m≈£îÿeì, ø£Ø+q>∑sY, &çbÕõ{Ÿ #˚dæq ì$TcÕ˝À¢H˚ Çø£ÿ&çyê]øÏ n+<äT‘·T+<äì Äj·Tq ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢\≈£î m≈£îÿeeT+~ ‘·eT ≈£î≥T+u≤\≈£î &ÉãT“ ‘Ó*bÕs¡T.


C M Y K

8

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 3, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

s¡ #· q eTÚ s¡´

n\T¢ ns¡T®HéøÏ ªH√μ #Ó|æŒq X¯è‹ n\T¢ns¡T®Hé |üø£ÿq X¯è‹Vü‰düHé ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔ+<ä+≥÷ >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± edüTÔqï yês¡Ô\≈£î ‘Ós¡|ü&ç+~. Ç+<äT˝À ‘êqT q{Ï+#·&É+ ˝Ò<ä+≥÷ X¯è‹Vü‰düHé ‘êC≤>± Á|üø£{Ï+∫+~. |üPØ »>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªÇ<ä›s¡e÷àsTT\‘√μ nH˚ f…Æ{Ï{Ÿ ‘√s¡÷bı+<˚ á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ e#˚à HÓ\˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê*‡ ñ+~. nsTT‘˚ á ∫Á‘êìøÏ ‘êqT &˚{Ÿ‡ Çe«˝Òø£ b˛‘·THêïqì, n+<äTπø Ä Ä|òüsY n+^ø£]+#· ˝Òø£b˛j·÷q˙ X¯è‹ #ÓãT‘√+~. ˇø£ eT+∫{°yéTì $Tdt ne⁄‘·Tqï+<äT≈£î u≤<Ûä≈£î ñ+<äì ≈£L&Ü ÄyÓT n+{À+~. nsTT‘˚, eTs√|üø£ÿ Ç‘·s¡ ÁbÕC…≈£îº\‘√ _J>± ñqï+<äT≈£î Vü‰´|”>± ñ+<äì #Ó|æŒ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ‘êqT Á|üuÛÑT<˚yê <äs¡Ùø£‘·«+˝À Væ≤+B˝À z ∫Á‘·+‘√ u≤≥T, ‘Ó\T>∑T˝À s¡$‘˚» V”≤s√>± >√|æ#·+<é eT*H˚ì <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<˚ ªã\T|ü⁄μ dæìe÷˝À ≈£L&Ü q{Ïk˛Ô+~.ªã\T|ü⁄μ˝À ‘=*kÕ]>± ø±yÓT&û bÕÁ‘· #˚k˛Ô+~.

u≤\ø£èwüí‘√ ‘˚» ª¬s’‘·Tμ

>±¢eTsY >∑TeTà]kÕÔq+≥Tqï ùdïVü‰ neø±XÊ\T ‘·>∑TZHêïj·Tqï|ü&ÉT V”≤s√sTTqT¢ á eT<Ûä´ _øÏ˙ nÁdüÔ+ Á|ü<ä]ÙdüTÔHêï s¡T.‘·eT n+<ë\qT _øÏ˙ s¡÷|ü+˝À eT]+‘·>± Á|ü< ä]Ù+∫, Áù|ø£å≈£î\ <äèwæºì ‘·eT yÓ’|ü⁄ eTs¡\Tà ø√e&ÜìøÏ dæ<äΔ|ü&ÉT‘·T Hêïs¡T. z|üø£ÿ ◊X¯«sê´sê jYT b˛*ø£\T ‘·q≈£î ¬s+&ÉT eT÷&ÉT dæìe÷ \ es¡πø ñ|üjÓ÷>∑|ü&É&É+..eTs√ |üø£ÿ ‘·q≈£î ej·TdüT e#˚à düTÔ+&É&É+.... M≥ìï{Ï˙ <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ‘êC≤>± ùdïVü‰ ñ˝≤¢˝Ÿ ≈£L&Ü _øÏ˙ y˚j·T&ÜìøÏ ¬s&û nsTTb˛ ‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ ‘êqT q{ÏdüTÔqï z ∫Á‘·+˝À ‘·qøÏwüºyÓTÆq ‘Ó\¢s¡+>∑T _øÏ˙˝À ø£ì|æ+ #·&ÜìøÏ ùdïVü‰ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ã+<äì n+≥THêïs¡T. ‘·q _øÏ˙ >±¢eTsY‘√ ákÕ] Çø£ kÕºsY Çy˚TCŸ ‘Ó#˚ÃdüTø√e&É+ U≤j·TeTì á neTà&ÉT düìïVæ≤‘·T\≈£î #Óù|Œk˛Ô+<ä≥.

u≤eeTs¡T<äT\‘√ ‘·\|ü&ÉT‘·Tqï #·s¡DY!

q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí, ‘˚» ø±+_H˚wüH√¢ z uÛ≤Ø ∫Á‘·+ sêqT+<ë? Ç|ü⁄Œ&ÉT |òæ*+ q>∑s√¢ #·s¡Ã˝À¢ ñqï Vü‰{Ÿ q÷´dt Ç<˚! ‘˚» Ç{°e\ u≤\ø£èwüíqT ø£*dæ z ø£<∏ä $ì|æ+#ê&É˙, $qï yÓ+≥H˚ á ∫Á‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ u≤\ø£èwüí‘·q n+^ø±s¡+ ‘Ó*bÕs¡˙ n+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À u≤\ø£èwüí Çy˚TCŸqT á ∫Á‘· ø£<∏ä eT]+‘· ô|+#·T‘·T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. á dæìe÷ ø√dü+ ‘˚» |òæ*+#ê+ãs√¢ Ç|üŒ{Ïπø ª¬s’‘·Tμ nH˚ f…Æ{Ï*ï ≈£L&Ü ]õdüºsY #˚XÊ&É≥. Bìì ‘·q kı+‘· ∫Á‘· ìsêàD dü+düú nsTTq ª ∫Á‘·+ eT÷Mdtμ u≤´qsYô|’ ì]à+#·&ÜìøÏ ‘˚C≤ düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥Tº Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. Ç{°e\ ø±\+˝À <äs¡Ù≈£î&ç>± ‘˚C≤≈£î $»j·÷\T ˝Òeqï dü+>∑‹ eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚.eT], á H˚|ü<∏ä´+˝À u≤\ø£èwüí n‘·ì‘√ #˚j·T&ÜìøÏ ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡+fÒ, ø£∫Ñ·+>± düu…®≈£îº˝À <äeTàqï≥Tº>±H˚ uÛ≤$+#ê*.á ÁbÕC…≈£îº≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\Te&Ée#·TÃ.

ª‘Ó\¢μ n+<ä+ yÓ÷E˝À |ü&ɶ V”≤s√! ‘·$Tfi¯V”≤s√ $Áø£yéT Ç{°e\ mMTC≤ø£‡Hé yÓ÷E˝À |ü&ܶ&Éì ø√©e⁄&é˝À >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔHêïsTT. \+&ÉHé˝À |ü⁄{Ϻô|]–, eTq <äøÏåD≤~q @ø£_–q dæìe÷\T #˚ùdk˛Ôqï á ‘Ó\¢‘√\T n+<ëìøÏ, eTq V”≤s√ |òæ<ë nsTTb˛j·÷&É˙, n+<äTπø, á eT<Ûä´ ‘·q dæìe÷\≈£î ÄyÓTqT ]ø£yÓT+&é #˚düTÔHêï&É˙ n+≥THêïs¡T. ˝Òø£b˛‘˚, Ç|ü&˚ z |üø£ÿ ª‘ê+&Ée+μ dæìe÷˝À ÄyÓT‘√ q{Ï+∫q $Áø£yéT, eT∞¢ yÓ+≥H˚ X¯+ø£sY dæìe÷ ª◊μ ˝À q{Ï+#·&Éy˚T$T≥ì ø√*e⁄&é »q+ ˝≤ bÕsTT+≥T¢ rdüTHêïs¡T. X¯+ø£sY dæìe÷øÏ ‘·H˚ mMTì ]ø£yÓT+&é #˚XÊ&Éì ≈£L&Ü n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ , wüsê e÷eT÷\T >± $Áø£yéT á yês¡Ô*Œ K+&ç+∫bÕπsXÊ&ÉT. ªÄ bÕÁ‘·˝À X¯+ø£sY >±]øÏ z \+&ÉHé ne÷àsTT ø±yê *. <ë+‘√mMT˙ rdüT≈£îHêïs¡T. n+‘˚>±˙, Ç+<äT˝À Hê Á|üy˚Tj·T+ @MT ˝Ò<äT. nsTTHê .. MT≈£î ‘Ó*j·T<ë.. X¯+ø£sYkÕsY <ä>∑Zs¡ me¬s’ïHê ]ø£yÓT+&é #˚j·T>∑\e÷? n+≥÷ m<äTs¡T Á|ü•ïdüTÔHêï&ÉT $Áø£yéT. @yÓTÆHê , á q÷´dt e÷Á‘·+ ø√©e⁄&é MT&çj·÷˝À Vü‰{ŸVü‰{Ÿ>± #·ø£ÿs¡T¢ ø=&ÉT‘√+~!

MTsê C≤dæàHé

bÕ\ø=≥T¢˝À Áô|ò+&û¢u≤´#Y @Ã˝¡Lji ©´slLi[£tsQcLjiøy xms©´s∏∫∂V «¡Li»¡gS ˙|mnsLi≤˝U∂™´sVW≠ds£qs r°zqsπ∏∂W FnyLi»¡{qs zqs¨s™´sW ªy«ÿ |tsQ≤R∂W˘Õfi xmspLRiÚLiVVLiμj∂. B.xqsºΩÚÀÿ ¡V C ¿¡˙ªy¨sNTP μR∂LRi+NRPV≤R∂V. øR¡Li…”¡ @≤Ôyá ¨sLS¯ªRΩ. μ≥R∂©´sáOTPQ ¯ xqs™´sVLRiˆNRPVLSáV. ªy«ÿ xqsLigRiªRΩVá©´sV ¨sLS¯ªRΩ ¬ø¡ ¡VªRΩW "C Æ©sá 10©´sVLi¿¡ FyáN]Ã˝¡V xmsLjixqsLSÕ˝‹[ N]ªRΩÚ |tsQ≤R∂W˘Õfi æªΩLRiZNPNTP‰ryÚLi. 25™´sLRiNRPW xtsw…”¡Lig`i «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´s ªyLSgRifl·Li\|ms NUPáNRP xqs¨sıÆ™s[aSáV xqs•¶¶¶ g][μy™´sLji HÕÿLi≤`∂Õ‹[ J |qs…fi ¨sLji¯Li¿¡ Fy»¡ ¿¡˙ºdΩNRPLjiryÚLi. ªRΩLS*ªRΩ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ J Fy»¡, ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ ™´sVL][ Fy»¡ xmspLjiÚ¬ø¡[ryÚLi. ¨s©´sı…”¡ª][ AL`iFs£mnszqsÕ‹[ ™´sWxqÌsL`i gRi‚fl·[£tsQ ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[ \|mns…fi= xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV" @©yıLRiV. μR∂LRi+NRPV≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW "©´slLi[£tsQ xqs•¶¶¶ @LiμR∂LjiNUP \Æ™s≠sμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´s ¿¡˙ªRΩ≠sVμj∂. @μR∂V˜ÈªRΩ |qs…fi=, ˙gSzmnsN`P= \|§¶¶¶¤Õ¡?…fi. N][…”¡ xqs*LRixmsLji¿¡©´s 5Fy»¡Ã¡V ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS @áLjiryÚLiVV" @©yıLRiV. xqsLigkiªRΩLi: N][…”¡, ZNPÆ™sVLS: ZNP.LRi≠dsLi˙μR∂Àÿ ¡V, NRPŒœ¡: NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i.Fs™±sV, Fs≤T∂…”¡Lig`i: g_ªRΩLiLS«¡Ÿ, \|mns…fi=: gRi‚fl·[£tsQ, NRP¥R∂©´sLicμR∂LRi+NRPªRΩ*Li: B.xqsºΩÚÀÿ ¡V.

cÕs¡÷UŸ≈£î e+<ä s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê

¡z§¶¶¶LRiLigRi μ≥R∂W™´sVFy©´sLi ZNP[xqsVÕ‹[ Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ©´s»¡V≤R∂V uyLRiVN`P Δÿ©±s \¤«¡©±s xmspL`i ô|<ä› V”≤s√\‘√ ≈£L&Ü ø=ìï NRPV \¤«¡xmspL˝][¨s @≤T∂xtsQ©´sÕfi dæìe÷\T #˚dæq|üŒ{Ïø°, ¿d¡£mns «¡Ÿ˘≤T∂ztsQ∏R∂VÕfi kÕºsY>± sêDÏ+#·˝Òø£b˛sTTq Æ™sV—¡}qÌs˚…fi LRi. 100 ø£<∏ëHêsTTø£ MTsêC≤dæàHé, á «¡Lji™´sW©´s ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. eT<Ûä´ e÷+&˚*Hé sêCÒwt ì \¤«¡xmspL`i Õ‹[¨s xqs™yLiVV ‹s¡T|ü‹˝À$ yêVü≤+ #˚düT≈£îì ™´sW©±s zqsLig`i }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ J$‘·+˝Àdæús¡|ü& çb˛sTT+<ä+ G˙zmsÕfi 8©´s LS«¡rÛy©±s ≥÷ yês¡Ô\T e#êÃsTT. nsTT‘˚ LS∏R∂VÕfi=, N][ÕfiNRPªy \Æ©s…fi á yês¡Ô\qT MTsê K+&ç \lLi≤R∂L`i= ™´sVμ≥R∂˘ ™´sW˘ø`¡ k˛Ô+~. Ç{°e\ sêCÒwü  xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS uyLRiVΔfi s¡÷bı+ ~+∫q ªbòÕ˝ÀsTT+>¥ @LiμR∂Lji ™´sVμ≥R∂˘ zqsgRilLi»˝¡V yÓTÆ Vü‰sYºμ nH˚ Ä\“+ $&ÉT<ä\ NSÕÿËLRiV.  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS y˚&ÉTø£ ø£eT\Vü‰ düHé #˚‘·T\ F~gRi ªygRiNRPW≤R∂μR∂©´sı MT<äT>± #ÓqïjYT˝À »]–+~. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ MTsê DÃ˝¡LizmnsVLiøyLRi¨s ≈£L&Ü Vü‰»¬s’+~. dü+<äT A∏R∂V©´s\|ms BNRP‰≤T∂ rÛy¨sNRP <=]øÏ+~ ø£<ë nì, MT&çj·÷ N][LÌRiVÕ‹[ \¤«¡xmspL`i ˙NTPZNP…fi @NSÆ≤∂≠dsV \Æ≤∂lLiNÌRPL`i A©´sLiμ`∂ zqsLig`i LS¥][≤`∂ ªRΩLRixmnsQo©´s ©y˘∏R∂V™yμj∂ Æ©s[LizqsLig`i yêfi¯ó¢ ÄyÓT e<ä› á ô|[¢ LS¥][≤`∂ C ZNP[xqsV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s\|ms ZNP[xqsV ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. uyLRiVN`P ZNP[xqsV©´sV @LigkiNRPLjixqsWÚ Á|ükÕÔeq ‘Ó#êÃs¡T. ‘êqT ORPQ™´sWxmsfl· N][LRiVªRΩV©yıLRi¨s  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi A∏R∂V©´s ªRΩLRiVxmso ©y˘∏R∂V™yμj∂ N][LÌRiVNRPV ¨sÆ™s[μj∂LiøyLRiV. ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V sêCÒwtì ô|[¢ #˚düT≈£îHêïdüqï Æ©s[LS¨sı @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ «¡Lji™´sW©yª][ xqsLji|ms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ¬ø¡FyˆLRiV. F~gRi yês¡Ô˝À ì»+ ˝Ò<äì MTsê #Ó|æŒ+~. n˝≤π>, ‘ê$T<ä›s¡+ ø£*düT+≥THêïeTqï yês¡Ô˝À¢ ªygRiNRPW≤R∂μR∂©´sı ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV DÃ˝¡LizmnsVLiøR¡≤R∂Li uyLRiVΔfiNRPV Bμj∂ N]æªΩ[Ú≠dsV NSμR∂V. gRiªRΩLiÕ‹[ øyÕÿ xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ ≈£L&Ü yêdüÔe+ ˝Ò<äì ÄyÓT ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ sêCÒwt n+fÒ ‘·q ¬ø+‘√ n_Ûe÷qeTì uyLRiVΔfi BÕÿLi…”¡ ≠s™yμyáV FsμR∂VL]‰©yıLRiV. A∏R∂V©´s gRiVLjiLi¿¡ æªΩ÷¡zqs©´s ™yLRiLiªy uyLRiVΔfi r°¯NTPLig`i NRPV e÷Á‘·+ #Ó|æŒ+~. ô|[¢ ø±q|ü&ÉT, ø£*dæ ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT , Ç˝≤ ø£*dæ m+<äTø=#êÃs¡T ‘·©¢? Àÿ¨sxqs∏R∂W˘≤R∂V. A∏R∂V©´s r°¯N`P ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y DLi≤R∂¤Õ¡[≤R∂V @¨s @Li»¡V©yıLRiV. nqï MT&çj·÷ Á|üX¯ï≈£î e÷Á‘·+ MTsê qT+∫ dü¬s’q düe÷<Ûëq+ ˝Ò<äT!

ô|[¢ #˚düT≈£î+<ë?

ás√E sêyéT #·s¡DY uÒùdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ Ä≥ Ä&ÉT‘·THêï&ÉT. ne⁄qT... Ç<ä+‘ê n‘·ì J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$T ñbÕdüq @sêŒ≥T #˚düTÔqï π>yéT. m+<äTø£qT≈£î+≥THêïsê... s¡øå±ã+<ÛäHé |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± ñbÕdüq @sêŒ≥T#˚düTÔqï |òüHéπ>yéT Ç~. ‘·q k˛<äs¡T\+fÒ ‘·qøÏ m+‘√ Áù|eT n˙, sêF |ü+&ÉT>∑ s√Eq n+‘ê ø£*dæ #ê˝≤ Vü≤&Ü$&ç #˚kÕÔeT˙ ñbÕdüq #ÓãT‘√+~.n˝≤π>, ‘·q k˛<äs¡T\‘√ #·s¡DY #ê˝≤ Áô|ò+&û¢>± ñ+{≤&É˙, n+<äTπø á s√E uÒùdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ π>yéT mπs+CŸ #˚XÊqì ÄyÓT #Ó|æŒ+~. á π>yéT ˝À #·s¡DY ñbÕdüq ˇø£»≥Tº ø±>±, ÄyÓT k˛<äs¡T\T bÂHé¸, nì+~‘Y, $X¯«õ‘· , $sêCŸ ˇø£ »≥Tº>± ‘·\|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ªÇø£ ás√E e÷ Ç+{À¢ düs¡<ëH˚ düs¡<ëμ n+{À+~ ñbÕdüq. eT] , @ »≥Tº ¬>\TdüTÔ+<√ #·÷&Ü*!

|üeHé ø√dü+ u≤u≤ bÕ≥

xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS Fy»¡ Fy≤R∂…ÿ¨sNTP zqsμÙR∂Li @™´soªRΩV©yıLRiV ˙xms™´sVV≈¡ zqsLigRiL`i ÀÿÀÿ |qsx§¶¶¶gRiÕfi. xms™´sL`i rÌyL`i xms™´s¨s«¡Li\|ms J Fy»¡ F˝y©±s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V N]¨sı L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ™yLRiÚáV ™´s¿¡Ë©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ªy«ÿgS C ≠sxtsQ∏R∂VLi ≈¡LS\lLiLiμj∂. ÀÿÀÿ |qsx§¶¶¶gRiÕfi Fy»¡ ªRΩ*LRiÕ‹[ C Fy»¡ LjiNSL`Ôi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ªRΩ©´s\Æμ∂©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP\Æ™sV©´s ™´s˘QQNTPÚªRΩ*Li, DμyLRigRiVfl·Li, |qÌ^sÕfiª][ À≥ÿLki Fny˘©±s FnyÕ‹[LiVVLig`i xqsLiFyμj∂LiøR¡VNRPV©´sı xms™´sL`i rÌyL`i xms»˝¡...@’≥¡™´sW©´sVáV FsLiª][ gRiLRi*LigS {mnsá™´soªRΩW DLi…ÿLRiV. @ÕÿLi…”¡ rÌyL`i N][xqsLi

Fy≤R∂VªRΩV©´sı Fy»¡©´sV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPV©´sı ÀÿÀÿ |qsx§¶¶¶gRiÕfi ªyÆ©s[ xqs*∏R∂VLigS ÷¡LjiN`P= LSzqs ™´sVLki μk∂¨sı NRPLiF°«fi ¬ø¡[LiVVLiøR¡ ©´sV©yıLRiV. xms™´sL`i rÌyL`i @’≥¡™´sW©´sVáNRPV NRPáNSáLi gRiVLjiÚLi≤T∂ F°π∏∂[VÕÿ.. .™´sVLi¿¡ «‹[£tsQª][ NRPW≤T∂ C Fy»¡ »¡W˘©±s= DLi≤R∂©´sV ©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV xms™´s©±s ©´s…”¡Li¿¡©´s zqs¨s™´sWá }msL˝Riª][ Fy»¡V, @ªRΩ¨s ™´s˘QQNTPÚªRΩ*Li FsÕÿLi…”¡μj∂ @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV æªΩ÷¡∏R∂V xmsLRiVøR¡©´sV©yıLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS @’≥¡™´sW©´sVáLi¤…¡[ xms™´s©±s FsLiªRΩ ≠sáV≠sryÚL][ NRPW≤y BLiμR∂VÕ‹[ F~LiμR∂V xmsLRiVøR¡ ©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


s¡øå±ã+<ÛäHé |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ U…’B\≈£î sêF ø£&ÉT‘·Tqï $<ë´]úqT\T.

X¯óÁø£yês¡+, 3 Ä>∑düTº 2012

ù|J\T : 8

q>∑s¡ s√&ÉT¢...

qs¡ø±ìøÏ qø£fi¯ó¢ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2, (düTes¡íyês¡Ô): \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sV•¶¶¶ ©´sgRiLRiLi L][≤˝R∂ ¨dsı ©´sLRiNRP˙Fy∏R∂VLigS ªRΩ∏R∂WLRi∏R∂W˘LiVV. xmns÷¡ªRΩLigS ˙xms«¡Ã¡V ™´sVV≈¡˘LigS ™yx§¶¶¶©´sø][μR∂NRPVá B ¡˜LiμR∂VáV ™´sLÒRi©yºdΩªRΩLi. G L][≤ÔR∂V øR¡Wzqs©y G™´sVV©´sıμj∂ gRiLRi*NSLRifl·Li @©´sı»Ì¡VgS DLiμj∂ xmsLjizqÛsºΩ. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLi }msLRiVNRPV \|§¶¶¶¤…¡N`P zqs…‘¡π∏∂[VgS¨s @Liªy Õ‹[¤…¡N`PgSÆ©s[ ©´s≤R∂Vr°ÚLiμj∂. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ @¨dsı L][≤˝R∂VNSNRPF°LiVV©y NRP¨dsxqsLi ˙xmsμ≥y©´s L][≤˝R∂VNRPW≤y ™yx§¶¶¶©´s ø][μR∂NRPVáNRPV π∏∂WgRi˘LigS ¤Õ¡[™´so. G L][≤ÔR∂V øR¡Wzqs©y Gμ][ INRP @≤ÔR∂LiNTP DLi≤R∂Æ©s[ DLi…‹[Liμj∂. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ øyÕÿ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gRixqÛsVáV, ™y˘FyLRiVáV F~μÙR∂V©´s ¤Õ¡[}qsÚ  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ªRΩxmsˆ¨sxqsLji. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ™yx§¶¶¶©´sLi ºdΩxqsVNRPV¨s L][≤˝R∂V≠dsVμR∂NRPV ™´s}qsÚ gRi™´sV˘Li ¬ø¡[lLi[™´sLRiNRPV ©´sLRiNRP∏R∂WªRΩ©´s @©´sVÀ≥œ¡≠sLi øy÷¡=™´sr°ÚLiμj∂. NSLRifl·Li ™´sV•¶¶¶ (©´sgRiLRi) L][Æ≤˝∂[! INRP L][≤ÔR∂V gRiªRΩVNRPVáV, gRiVLiªRΩáª][ @ªRΩVNRPVá À‹LiªRΩgS ªRΩ∏R∂W\lLi DLi¤…¡[ ™´sVL][ L][≤ÔR∂V μy¨sNTP @»¡VB»¡V Gμ][ INRP ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi Gμ][

xms¨sN][xqsLi ªRΩ≠s* ™´sV…Ì”¡|msŒ˝œ¡Ã¡V, ™´s\lgiLS xmsNRP‰©´s FyLRiÆ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ BLRiVNRPVgS ™´sWLjiF°™´s≤R∂Li, ©´s≤R∂™´s LSNRPVLi≤y DLi…‹[Liμj∂. BÕÿ G L][≤ÔR∂V øR¡Wzqs©y Gμ][ INRP xqs™´sVxqs˘ ™yx§¶¶¶©´s ø][μR∂NRPVá©´sV B ¡˜Liμj∂|ms≤R∂VªRΩWÆ©s[ DLi…‹[Liμj∂. L][≤˝R∂\|ms D©´sı C xqs™´sVxqs˘Ã¡V øyá ™´s©´sı»˝¡V \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡ xqs™´sVxqs˘NRPW≤y ª][\Æ≤∂ ªRΩ©´s™´sLiªRΩV @≤ÔR∂Li NRPVáV NRPágRi¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ DLiμj∂. ™´sV•¶¶¶ ©´sgRiLRi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ xqsV™´sWLRiV HμR∂V ™´sLiμR∂á NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiÆ™s[VLRi L][≤˝R∂V ≠sxqsÚLjiLi¿¡ D©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ ©yáVgRiV ™´sLiμR∂á NTPÕ‹[ ≠dsV»¡L˝RiV —¡|§¶¶¶ø`¡ FsLizqsNTPLiμR∂ DLi≤R∂gS ≠sVgji÷¡©´s ™´sLiμR∂ NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV L][≤˝R∂V, À≥œ¡™´s ©yáV, «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLRiVá xqsLixqÛs @μ≥k∂©´sLiÕ‹[ D©yıLiVV. ©´sgRiLRi L][≤˝R∂V @xqsÚ™´s˘xqsÚLi NSLRifl·LigS @»¡V

™yx§¶¶¶©´sø][μR∂NRPVáV ™´s˘™´s˙xms∏R∂WxqsáNRPV gRiVLjiNS ™´s≤R∂Li, B»¡V ™yx§¶¶¶©yá Æ™s[gRiLi @LiªRΩNRPLiªRΩNRPV ªRΩgÊji ˙…ÿzmnsN`P «ÿ™±sVáV, BLiμ≥R∂©´s ™´s˘∏R∂VLi|msLRigRi≤R∂Li ™´sLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sxqsVÚ©yıLiVV. L][≤˝R∂ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂V xmsLjizqÛs ªRΩVá NSLRifl·LigS ªy™´sVV @©´sVNRPV©´sı xqs™´sV∏R∂W¨sNTP gRi™´sV˘rÛy©yáNRPV ¬ø¡[LRiVN][¤ Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı™´sV¨s, \|msgS ™yx§¶¶¶©yá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ™´s˘∏R∂VLiNRPW≤y À≥ÿLkigS |msLjigjiF°ª][LiμR∂¨s ™yx§¶¶¶©´s ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV gRigÊ][áV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ªy©´sV ¨sªRΩ˘Li A{mnsxqsVNRPV ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms Æ™sŒœ¡ßªRΩLi…ÿ©´s¨s, lLiLi≤R∂V Æ©sáá˙NTPªRΩLi ©yáVgRiV Æ™s[áV Æ™s¿¡ËLi¿¡ ™yx§¶¶¶©´sLi ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV ¬ø¡[LiVVLiøy©´s¨s, BLiªRΩÕ‹[Æ©s[ ™´sV◊d˝¡ Æ™sLiVV˘ ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂W÷¡=™´s¿¡ËLiμR∂¨s INRP ($T>∑‘ê 2˝À)

6q Ä{À\ ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ ˙*eT~ Vü≤‘˚´Hê..? ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2, (düTes¡íyês¡Ô): A…‹[≠dsV»¡L`i øyLÍkiáV |msLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjiLiøR¡ ≤R∂Liª][ A…‹[ \Æ≤∂Q˚™´sL`i ∏R∂VW¨s ∏R∂V©˝´s ¤«¡[Fs{qs Aμ≥R∂* LRi˘LiÕ‹[ AgRixqÌsV 6™´s æªΩ[μk∂©´s A…‹[ ¡Liμ`∂NRPV zmsáVxmso¨s ¿¡ËLiμj∂. |msLjigji©´s ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá μ≥R∂LRiáV, |ms˙…‹[Õfi, gS˘£qs μ≥R∂LRiáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS A…‹[≠dsV»¡L˝Ri NRP¨dsxqsxmso øyLÍki 22 LRiWFy∏R∂VáNRPV ˙xmsºΩ NTPÕ‹[≠dsV»¡ L`iNRPV 11 LRiWFy∏R∂VáNRPV |msLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.˙xmsxqsVÚªRΩLi A…‹[ ≠dsV»¡L˝Ri lLi[»˝¡Vc ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LSxtÌsQ˚ LRi™yflÿ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP INRPryLji A…‹[≠dsV»¡L`i lLi[»˝¡©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs™´sLjixqsVÚLiμR∂¨s •¶¶¶≠dsV B™´s*≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s AJ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s Æ©s[ªRΩáV @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ 19 Æ©sááV xmspLRiÚLiVV©y Æ©s[…”¡ ™´sLRiNRPV A…‹[ ≠dsV»¡L˝Ri lLi[»˝¡©´sV |msLiøR¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ¨sªy˘™´sxqsLRi μ≥R∂LRiáª][Fy»¡V |ms˙…‹[Õfi, gS˘£qs μ≥R∂LRiáV ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLRigRi≤R∂Liª][ }msμR∂ A…‹[ \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiQ\|ms @μ≥j∂NRP À≥ÿLRiLi xms≤T∂LiμR∂¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. A…‹[\Æ≤∂Q˚™´sL˝RiQ\|ms @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS øR¡Õÿ©˝´sV Æ™sWxms≤R∂Liª][ ALÛjiNRPLigS ¿¡ºΩF°ªRΩV©yıLRi¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsVá CcøR¡Õÿ©˝´s ©´sVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ NRPW≤y A…‹[á©´sV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøyá¨s ™yLRi©yıLRiV. A…‹[\Æ≤∂Q˚™´sL˝Ri ($T>∑‘ê 2˝À)

]b˛s¡Tº e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· $esê\T yÓ\¢&çkÕÔeT+≥Tqï n~Ûø±s¡T\T ˙*eT~ Vü≤‘˚´qì ã+<ÛäTe⁄\ Äs√|üD mes√ _*¶+>¥ô|’ qT+∫ ‘=dæy˚dæq≥T¢ nqTe÷ìdüTÔqï &Üø£ºs¡T¢ ÇH√Œ¤dædt Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ b˛©düT\T ≈£îeTàø£ÿj·÷´s¡ì ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\ $eTs¡Ù ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2, (düTes¡íyês¡Ô): ry£mnÌsÆ™s[L`i Dμ][˘gji¨s ¨ds÷¡™´sVμj∂ x§¶¶¶æªΩ[˘©´sÆ©s[ @©´sV™´sW©yáV ¡Ã¡xms≤R∂V ªRΩV©yıLiVV. F°xqÌsV™´sWLÌRiLi ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ‹[ NRPW≤y ¨ds÷¡™´sV x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiV\lLi©´s»˝¡V \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¨sLÙSLjiLi¿¡ ©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVLjiLiªRΩ xqs™´sWøy LRiLi N][xqsLi ¨ds÷¡™´sV  ˝¡≤`∂ ryLixmsoÕfi=©´sV Fn°lLi¨s=N`P Õÿ˘ÀfiNRPV xmsLiFyLRiV. LjiF°L`Ìi ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ≠sxtsQ∏R∂Wá¨dsı Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚ™´sV¨s ≤yNÌRPL˝RiV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ¨ds÷¡™´sV ™´sVLRifl”·Li¿¡ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂VxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP F°÷d¡xqsVáV Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV @μj∂x§¶¶¶ªy˘ ¤Õ¡[NRP AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘ @¨s ¨sLÙSLjiLiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV.

NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, xqs¨sı z§¶¶¶ªRΩVáV ¨ds÷¡™´sVμj∂ x§¶¶¶æªΩ[˘©´s¨s AL][zmsxqsVÚ ©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV NRPW≤y @Æμ∂[ N][fl·LiÕ‹[ ≠søyLRifl· ¨sLRi*z§¶¶ ¶xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLigRi Œœ¡™yLRiLi LS˙ºΩ B©Ø[ˆÈzqs£qs NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ G≤][ Fn˝°L`i ©´sVLi¿¡ NTPLiμR∂xms≤T∂©´s ˙*eT bÕ‘· ∫Á‘·+ ¨ds÷¡™´sV©´sV AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gSÆ©s[ AÆ™sV ™´sVLRifl”·Li¿¡Liμj∂. F°xqÌsV™´sWLÌRiLi N][xqsLi ¨ds÷¡™´sV ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı gSLiμ≥k∂NTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ F°÷d¡xqsV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V NS¨sÆμ∂[ F°xqÌsV™´sWLÌRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡™´sV¨s gSLiμ≥k∂\Æ™sμR∂V˘Ã¡V æªΩáxms≤R∂Liª][  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi F°xqÌsV™´sWLÌRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. F°÷d¡xqsVáV FnyLS¯÷¡…‘¡ Æ™sVVªRΩÚLi xmspLjiÚ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLRiV™yªRΩ gRiVLRiV™yLRiLi gSLiμ≥k∂Õ‹[ ¨ds÷¡™´sV ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sNTP F°xqÌsV™´sWLÌRiLi ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV ≠ds≤T∂π∏∂WÕ‹[ LjiNSLÔRiV ¬ø¡[aSLRiV. ¨ds÷¡™´sV aRPLkiLRiLi\|ms gS∏R∂WáV©´sı»˝¡V \Æ™sμR∂V˘Ã¡V gRiVLjiÚLiøyLRiV. Fs™´sL][ ’¡÷Ô¡Lig`i \|ms©´sVLi¿¡ ª][zqs ™´soLi…ÿLRi¨s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V™´sLÊSá ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á|ü»{°\≈£ î uÛ Ñ Á < ä ‘ ˚ ~ ? ÄsYmdt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+~ Á|ü»\qT ø±bÕ&É{≤ìπø ø±˙ uÛÑøÏå+#·&ÜìøÏ ø±<äì {°ÄsYmdt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.eT*¢ø±s¡T®qkÕ«$T >∑Ts¡Tyês¡+ z Á|üø£≥q˝À $eT]Ù+#ês¡T. <˚X¯+˝À, sêh+˝À uÛÑÁ<ä‘· #ê˝≤ <äj·T˙j·T+>± ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç{°e\ HÓ\÷¢s¡T˝À »]–q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT mø˘‡Áô|dt |òüTÀs¡ Á|üe÷<äy˚T BìøÏ ñ<ëVü≤s¡D nì $e]+#ês¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü»\ ø√dü+ |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ ø√dü+ Á|üC≤<Ûäq+‘√ >∑HéyÓTq¢qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡ì ø±˙ ¬s’fi¯¢˝À <=+>∑‘·Hê\T »s¡>∑≈£î+&Ü ø±ìùdºãTfi¯¢qT e÷Á‘·+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü‹ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À u≤+uŸkÕÿ«&éqT ñ+#ê\ì eT*¢ø±s¡T®qkÕ«$T dü÷∫+#ês¡T.

|òüTq+>± sêF bÂs¡í$T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêFbÂs¡í$T |òüTq+>± »]–+~. k˛<äs¡T\≈£î sêF\T ø£{Ϻ ˇø£]ø=ø£s¡T ÄbÕ´j·T+>± d”«≥T¢ ‹ì|æ+#·Tø=ì |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ∫Hêïs¡T\T ≈£L&Ü ‘·eT nHêï ‘·eTTàfi¯¢≈£î sêF\T ø£{Ϻ dü+‘√wü+>± >∑&çbÕs¡T. n˝≤π> sêF <äTø± D≤\T, d”«{Ÿ cÕ|ü⁄\T øÏ≥øÏ≥˝≤&ÜsTT.

|ü+≥qwüº |ü]Vü‰s¡+ n+<äì ¬s’‘·T\ $esê\T Çe«+&ç y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 2 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À >∑‘· KØ|òt d”»Hé˝À |ü+≥qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<äì ¬s’‘·T\ $esê\T n+<ä#˚j·÷\ì @&û@ sê+#·+<äsY Hêj·Tø˘ Hê\T>∑T eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T $esê\T n+<ä#˚j·÷\ì @&û@ sê+#·+<äsY Hêj·Tø˘\T ø√sêqHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ≈£î‘·T“˝≤¢ù|sY,ø°düs¡, |òüT{ŸπødüsY\≈£î #Ó+~q Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\‘√ düe÷y˚e+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áeT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À Ç+ø± 336 eT+~ ¬s’‘·T\ u≤´+ø˘ $esê\qT n+<ä#˚ùd u≤<Ûä´‘· Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ¬s’‘·T\T Ä<ÛäT˙ø£ e´ekÕj·T |ü<䛑·T\qT ne\+_Û+#ê\Hêïs¡T. Ç+ø± Áoe]ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À @y√ XË’\», $»j·T\ø°åà, Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 3, Ä>∑düTº 2012

Äq+<√‘·‡Vü‰\ eT<Ûä´ sêF y˚&ÉTø£\T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ø√˝≤Vü≤\+ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, Ä>∑düTº 2, düTes¡í yês¡Ô: q>∑s¡•yês¡TÁ>±e÷˝À¢ >∑Ts¡Tyês¡+ sêF bÂs¡í$T y˚&ÉT ø£\T ø√˝≤Vü≤\+>± kÕ>± sTT. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, |òæsê®~>∑÷&É, y˚T&ç |ü*¢, |üs¡«‘ê|üPsY, #Ó+–#·s¡¢ Á>±e÷˝À¢ì Á|ü»\T sêF |ü+&ÉT>∑ y˚&ÉTø£\qT Äq+<√‘·‡yê\ eT<Ûä´ q »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. nHêï,#Ó˝…¢fi¯¢ nqTsê>±ìøÏ sêF y˚&ÉTø£\T Á|ürø£>± ì\TkÕÔj·Tì |ü\Te⁄s¡T nHêïs¡T. CÒJÄsY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\T kÕeT÷Væ≤ø£ s¡øå±ã+<ÛäHé y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Vü≤qTe÷Hé <˚yê\j·T+˝À |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ |ü<äàXÊ© dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕsTTì neTè‘·+ Ä<Ûä«s¡´+˝À »+<Ûë´\|üP]íeT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+ ‘Ó\T>∑T $uÛ≤>∑+ n~Û|ü‹ Ä#ês¡´eTdüq #Óqï|üŒ , n+uÒ<äÿsY zô|Hé j·T÷ìe]‡{° ]õÁkÕºs¡ $»jYT≈£îe÷sY, &ûmd”Œ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü<äàXÊ©\T Ä]úø£, sê»ø°j·T, $<ë´s¡+>±˝À¢ sêDÏ+∫q|ü⁄Œ&˚ Á|ü>∑‹ kÕ~Û+#·>∑\s¡Hêïs¡T.

|òüTq+>± |”C≤ ñ‘·‡yê\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, Ä>∑wüߺ 2 (düTes¡íyês¡Ô): |”C≤ ñ‘·‡yê\qT –]»qT\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêCŸu§˝≤¢s¡+ ‘ê+&Ü˝À Á|ür ÁXÊeDe÷dü+ dü+<äs¡“¤+>± |”C≤ ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ‘ê+&Ü˝Àì ô|[¢ø±ì j·TTe‘·T\T qe<ÛëHê´\qT ≈£î+&É\˝À b˛dæ...n$ yÓTT\¬ø‘ÓÔ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚ @j·TTe‹ ≈£î+&É˝Àì $‘·ÔHê\T u≤>± yÓTT\¬ø‹Ô‘˚ yê]øÏ eT+∫ uÛÑs¡Ô <=s¡T≈£î‘ê&Éì yê] qeTàø£+. n+<äTe\H˚ Á|ür @&Ü~ ÁXÊedü e÷dü+˝À á|”C≤ ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ yê] Ä#ês¡+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~.

πs|ü⁄ ˝…ø£Ãs¡sY ñ<√´>±\≈£î Ç+≥s¡÷«´\T s¡¡+>±¬s&ç¶, p˝…’ 2 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À ;.ø±+.(‘Ó\T>∑T MT&çj·T+), _.ø±+(ø£+|üP´≥sY Ä|æ¢πøwüHé), Ç+^¢wt MT&çj·T+˝À bÕsYºf…ÆyéT ˝…ø£Ãs¡s¡T¢>± |üì#˚ùd+<äT≈£î ns¡TΩ˝…’q nuÛÑ´s¡Tú\T H˚s¡T>± Ä>∑wüߺ 4q »]π> Ç+≥s¡÷««≈£î Vü‰»s¡Tø±e#·TÃqì Ä ø£fi≤XÊ\ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ ø£eT\≈£îe÷] z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+≥s¡÷´«\T Äs√E eT<∏ë´Vü≤ï+ 1 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 es¡≈£î »s¡T>∑T‘êj·Tì ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡Tø±e#·TÃqHêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9703834574 HÓ+ãs¡T˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃqHêïs¡T.

e÷<äø£ Á<äyê´\ $Áπø‘· n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2 , düTes¡íyês¡Ô: ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´sWμR∂NRP ˙μR∂™y˘Ã¡V ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©´sı J ™´s˘QQNTPÚ¨s F°÷d¡xqsVáV gRiVLRiV™yLRiLi©y≤R∂V @lLi xqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s Dry¯¨s ∏R∂W ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi ˙FyLiªRΩLi Õ‹[ ™´sWμR∂NRP ˙μR∂™y˘Ã¡V @™´sVV¯ªRΩV ©´sı»Ì¡VgS ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂ ≤R∂Liª][ Æ™sLi»¡Æ©s[ F°÷d¡xqsVáV ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ gS÷¡LiøyLRiV. μk∂Liª][ ™´sWμR∂NRP ˙μR∂™y˘Ã¡V @™´sVV¯ªRΩV©´sı ™´s˘QQNTPÚ¨s F°÷d¡xqsVá NRPLi»¡ xms≤R∂≤R∂Liª][ AμR∂Vxmso Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡V @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰©yıLRiV. AªRΩ¨s™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ À≥ÿLki Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ N]\ZNP©±s©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»Ì¡V ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV.

$yêVæ≤‘· n<äèX¯´+ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, Ä>∑düTº 2, düTes¡íyês¡Ô: z$yêVæ≤‘· eT÷&ÉTs√E\T>± ø£ìŒ+#· ≈£î+&Üb˛sTTq dü+|òüT≥qy˚T&ç|ü*¢ b˛© düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. |òæsê®~>∑÷&É uÛ≤>∑´ q>∑sY ø±\˙˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï |ü⁄{≤º |ü<äà≈£îe÷s¡T&ÉT #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶øÏ q\¢>=+&É õ˝≤¢ $Tsê´\>∑÷&É, ã+>±]>∑&ɶ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q $õ‘·(24)‘√ 2012 @Á|æ˝Ÿ HÓ˝˝À $yêVü≤+ nsTT´+~. eè‹ÔØ‘ê´ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ kÕ|tºy˚sY Ç+»˙sY. ô|fiË’¢q yês¡+s√E\≈£î ñ<√´>∑ u≤<Ûä´‘·\ ì$T‘·Ô+ k‘êÁ|òæø±≈£î yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. $õ‘· ‘·q n‘·Ô>±] Ç+{À¢H˚ ñ+≥T+~. E˝…’ 31q ãj·T≥|üì ñ+<ä+≥÷ Ç+{À¢+∫ yÓ[¢b˛sTT+~. m+‘·≈£L‹]–sê ø£b˛e&É+‘√ ø£+>±s¡T|ü&çq |ü<äà ‘Ó*dæqyêfi¯ó¢,ã+<ÛäTe⁄\ Çfi¯¢˝À yêø£ãT#˚dæHê |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. B+‘√ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+∫+~. ÇHéôdŒø£ºsY mdt.ø£èwüíÁ|ükÕ<é πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

qs¡ø±ìøÏ qø£fi¯ó¢ ™yx§¶¶¶©´s∏R∂W«¡™´sW¨s ™yF°∏R∂W≤R∂V, ™yx§¶¶¶©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y A{mnsxqsVNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li NRPVμR∂LRiμR∂¨s, xms¨sNTPLS¨s L][≤˝R∂ª][ ™yx§¶¶¶©´s ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ™´s˘∏R∂VLi ªRΩ≤T∂zqsÆ™sW|ms≤R∂V @™´soª][LiμR∂¨s @©yı≤R∂V. BNRP ALÌki{qs ¡xqsV=Õ˝‹[ Æ™sŒœ¡μy™´sVLi¤…¡[ G xqs™´sV∏R∂W¨sNTP Æ™sŒœ¡ªyÆ™sW æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ @¨s, ™y…”¡ Aáry˘¨sNTPNRPW≤y L][≤˝R∂ @xqsÚ™´s˘xqsÚÆ™s[V NSLRifl·™´sV¨s @©yıLRiV. L][≤˝R∂\|ms @≤ÔR∂LiNRPVáª][ xqs™´sVxqs˘Ã¡V BÕÿ DLi¤…¡[ ™´sL<SNSáLiÕ‹[ \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡ ™´sVLjiLiªRΩ À≥œ¡∏R∂VLiNRPLRi\Æ™sV©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡V xqsXztÌsQr°ÚLiμj∂. ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡˙NTPLiμR∂»¡ NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáNRPV \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡ Æ™s[V©±sx§¶‹[Õfi= NSxqsÚ ©Ø[Œ˝œ¡ß æªΩLRiøR¡VNRPV¨s ™´sVVLRiVgRiV ¨ds…”¡¨s ≠sLRi—¡™´sV¯≤R∂Liª][ ©´sgRiLRi L][≤˝R∂¨dsı «¡Ã¡FyªRΩ™´sV∏R∂W˘LiVV. A{mnsxqsVá©´sVLi¿¡ ºΩLjigji ™´sxqsVÚ©´sı ©´sgRiLRi “¡™´soáV ªRΩ™´sV ™yx§¶¶¶©´sLi ™´sLRiμR∂ ¨ds»¡ ™´sW»¡VÆ™s[zqs©´s Æ™s[V©±sx§¶‹[ÕfiÕ‹[ xms≤T∂F°ªRΩVLiÆμ∂[Æ™sW, G gRiVLi»¡Õ‹[ μR∂WNRPVªRΩVLiμ][©´s¨s À≥œ¡∏R∂VLi À≥œ¡∏R∂VLigS BÃ˝¡V ¬ø¡[LRiVN][™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. N]LiμR∂LRiV ˙xms™´sWμyáÀÿLji©´s xms≤ÔyLRi©´sVN][Li≤T∂. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´sW™´sVWáV xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ L][≤˝R∂≠dsVμj∂ @≤ÔR∂LiNRPVáª][ ™yx§¶¶¶©yáV Æ™s[gRiLi ªRΩgÊjiLiøR¡VNRPV¨s ©´s≤R∂Fy÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. BNRP ™´sL<S NSá\Æ™sVæªΩ[ Æ™s[gRiLi ªRΩgÊjiLiøR¡VN][™´s≤R∂Li NSμR∂V NRPμy C xmsp»¡NRPV BÃ˝¡V ¬ø¡[LRiVªy™´sV©´sı gS˘lLiLi…‘¡NRPW≤y ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVáNRPV ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][Liμj∂. L][≤˝R∂ @xqsÚ™´s˘xqsÚ xmsLjizqÛsºΩ NSLRifl·LigS ™yx§¶¶¶©yáV Æ™s[gRiLi ªRΩgÊjiLiøR¡VN][™y÷¡= ™´sr°ÚLiμR∂¨s, {msN`P@™´sL`i=Õ‹[ ™yx§¶¶¶©yáV 20 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri gRiLjixtÌsQ Æ™s[gRiLiª][ Æ™sŒœ¡ßªRΩVLi…ÿ∏R∂V¨s, @LiVVæªΩ[ L][≤˝R∂V xqsLjigS ¤Õ¡[¨s NSLRifl·LigS A Æ™s[gS¨sı ™´sVLjiLiªRΩgS ªRΩgÊjiLiøR¡VN][™y÷¡= ™´sr°ÚLiμR∂¨s ˙…ÿzmnsN`P F°÷d¡xqsV¤Õ¡[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Gμj∂G\Æ™sV©´sxmsˆ…”¡NUP —¡|§¶¶¶ø`¡FsLizqs L][≤˝R∂ xmsLjizqÛsºΩ Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiøR¡¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li INRP»¡LiVVæªΩ[, ¤…¡÷¡Fn°©±s, ≠sμR∂V˘ª`Ω, ªRΩμj∂ªRΩLRi aS≈¡Ã¡V ªRΩ™´sV xms©´sVá¨s≠sVªRΩÚLi g][ªRΩVáV ªRΩ≠s* ™´sV…Ì”¡¨s L][≤ÔR∂V\|ms F°zqs ™´sμj∂¤Õ¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sVL][ NSLRifl·Li. @xqs¤Õ¡[ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· @LiªRΩLi™´sW˙ªRΩLi A\|ms BªRΩLRi aS≈¡Ã¡ ¨sLS*NRPLi™´sÃ˝¡ L][≤˝R∂¨dsı ∏R∂V™´sVxmsoLjiNTP ¿¡LRiV©y™´sW μyLRiVáVgS ªRΩ∏R∂WLRi∏R∂W˘LiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjixqsVÚ©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLS¨sı ©´sLiμR∂©´s™´s©´sLigS ™´sLiμR∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ ºdΩLjiËμj∂μÙR∂Vªy™´sV©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. ™´sVLji Æ©s[…”¡NUP L][≤˝R∂ μR∂VzqÛsºΩÕ‹[ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[μR∂V. BNRP\Æ©s©y ™y…”¡¨s øR¡NRP‰gS μj∂μÙR∂NRPF°æªΩ[ ©´sLiμR∂©´s™´s©´sLi @»¡VLi¿¡æªΩ[ ¿¡LiμR∂LRi™´sLiμR∂LRi ©´sgRiLRiÆ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂©´sNRP ªRΩxmsˆμR∂V.

˙*eT~ Vü≤‘˚´Hê..? μy*LS æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y F°÷d¡xqsVáV B©Ø[ˆÈzqs£qsÕ‹[ zqszqs ZNPÆ™sVLSá xmnsQo¤…¡[«fi ¨ds÷¡™´sV NSÕfiÆ≤∂[…ÿ Aμ≥yLRiLigS ≠søyLRifl· «¡LRiVxmsoªRΩV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ B©Ø[ˆÈzqs£qs NRPLi|ms¨ds ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ F°÷d¡xqsVáV NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘LRi¨s ™´sVXªRΩVLS÷¡ ¡Liμ≥R∂V™´soáV AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı Axqsˆ˙ªRΩVá øR¡V»Ì¡W ºΩxmsˆ≤R∂Liª][  ¡Liμ≥R∂V™´soáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨ds÷¡™´sV N]μÙj∂L][«¡ŸÕ˝‹[ À≥œ¡LRiÚª][ NRP÷¡zqs C Æ©sá 17™´s æªΩ[μk∂©´s @Æ™sVLjiNSNRPV ˙xms∏R∂Wfl·Li NS™yá©´sVNRPVLiμj∂. FsLiª][ xqsLiª][xtsQLiª][ uyzmsLig`i ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠s™´sW©´s …”¡ZNP»˝¡©´sV NRPW≤y zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. xmso…Ì”¡Li…”¡ ™yLjiª][ xqs•¶¶¶  ¡Liμ≥R∂V™´soáLiμR∂LjiNUP C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ¬ø¡zmsˆLiμj∂. BLiªRΩÕ‹[Æ©s[ ºdΩLRi¨s ≠suyμR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı B©Ø[ˆÈzqs£qs NSLS˘Ã¡∏R∂VLi À≥œ¡™´s©´sLi \|ms©´sVLi¿¡ NTPLiμR∂ xms≤T∂ ™´sVLRifl”·Li¿¡Liμj∂. AÆ™sV ™´sVXºΩ ≠sVxqÌsLkigS ™´sWLjiLiμj∂. AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPVLiμR∂¨s NRPLi|ms¨ds ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩVLi≤R∂gS, ™´sVV™´sW¯…”¡NUP ªRΩ™´sV NRPV™´sWlLiÚμj∂ x§¶¶¶æªΩ[˘©´sLi»¡W ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. NRPLi|ms¨ds ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ªRΩ™´sVNRPV©´sı xmsáVNRPV ¡≤T∂ª][ ZNP[xqsV©´sV xmsNRP‰μ][™´s xms…Ì”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsxqsWÚ ™´sVXªRΩVLS÷¡  ¡Liμ≥R∂V™´soáV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @F°Õ‹[ Axqsˆ˙ºΩ ™´sμÙR∂ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. AxqsVxms˙ºΩ \Æ™sμR∂V˘Ã¡ ºdΩLRiV©´sV ™yLRiV ªRΩxmsˆV ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV.™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ, N]ªRΩÚxms÷˝¡ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s \Æ™s.LSfl”· NRPWNRP…fixms÷˝¡Õ‹[¨s AL`iAL`i »¡™´sL`i=Õ‹[ ¨s™yxqs™´sVVLi…‹[Liμj∂. CÆ™sV ¿¡©´sı NRPV™´sWlLiÚ ¨ds÷¡™´sV (27)NRPV N]μÙj∂ NSáLi ˙NTPªRΩLi ©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xqsVμ≥yNRPL`ilLi≤ÔT∂ª][ ≠s™yx§¶¶¶Li «¡LjigjiLiμj∂. ¨ds÷¡™´sV B©Ø[ˆÈzqs£qsÕ‹[ ry£mnÌsÆ™s[L`i BLi«¡¨dsL`igS xms¨s¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS, xqsVμ≥yNRPL`ilLi≤ÔT∂ ™Ø≤yFn°©±sÕ‹[ }qsÕfi= FsgÍjiNRPW˘…”¡™±sgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V. ≠s™yx§¶¶¶\Æ™sV©´s ALRiV Æ©sáá ªRΩLRiV™yªRΩ BμÙR∂Lji ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV ™´søyËLiVV. ≠s≤T∂≠s≤T∂gS DLi»¡V©yıLRiV. BLiªRΩÕ‹[ ¨ds÷¡™´sV B©Ø[ˆÈzqs£qs NRPLi|ms¨ds ªRΩLRixmnsQo©´s ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sL`i‰ ¨s≠sVªRΩÚLi @Æ™sVLjiNSÕ‹[¨s Fn˝°Lji≤yNRPV Æ™s◊˝¡Liμj∂. |qsá™´so\|ms CÆ™sV «¡⁄\¤Õ¡ 21©´s ©´sgRiLS¨sNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. ªRΩ©´sNRPV NRPLi|ms¨ds ©´sVLi¿¡ Fn°©±s NSÕfi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS˙ºΩ 8.30 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À≥œ¡LRiÚ xqsVμ≥yNRPL`ilLi≤ÔT∂NTP ¬ø¡zmsˆ ¨ds÷¡™´sV BLi…˝‹[ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V…”¡NTP Æ™s◊˝¡Liμj∂. @LÙRiLS˙ºΩ ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRPLi|ms¨ds ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV xqsVμ≥yNRPL`ilLi≤ÔT∂NTPFn°©±s ¬ø¡[zqs ¨ds÷¡™´sV À≥œ¡™´s©´sLi xmsμ][ @LiªRΩxqÛsV \|ms©´sVLi¿¡ NTPLiμR∂xms≤T∂LiμR∂¨s, ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s gS∏R∂Wá∏R∂W˘∏R∂V¨s, «¡⁄’d˝¡z§¶¶¶Õfi= @F°Õ‹[ AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂Vª][LiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqsVμ≥yNRPL`i ªRΩ©´s @ªRΩÚ,

AÆ™sV ¡Liμ≥R∂V™´soáª][ NRP÷¡zqs  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s @F°Õ‹[ Axqsˆ˙ºΩ ™´sμÙR∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yı≤R∂V. ¨ds÷¡™´sV ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»Ì¡V \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ ™yLRiLiªy NRPVxmsˆNRPW÷¡F°∏R∂WLRiV. æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s 4 gRiLi»¡Ã¡ZNP[ ¨ds÷¡™´sV  ¡Liμ≥R∂V™´soáV Axqsˆ˙ºΩ ™´sμÙR∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. ™yLjiNTP ¨ds÷¡™´sV ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı øR¡WzmsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ Axqsˆ˙ºΩ zqs ¡˜Liμj∂ Aáxqs˘Li ¬ø¡[aSLRiV. A˙gRi•¶¶¶¨sNTP gRiV\lLi©´s ¨ds÷¡™´sV ªRΩ÷˝¡ LSfl”·, À≥œ¡LRiÚ xqsVμ≥yNRPL`ilLi≤ÔT∂ª][ Fy»¡V  ¡Liμ≥R∂V™´soáV Axqsˆ˙ºΩ ™´sμÙR∂ \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV  ¡Li«ÿLSz§¶¶¶Õfi= F°÷d¡xqsVáV NRPáVgRi¤«¡[xqsVN]¨s  ¡Liμ≥R∂V™´soáNRPV ¨ds÷¡™´sV ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı øR¡WzmsLiøyLRiV. ™´sVV≈¡Li, ¬ø¡[ºΩª][ Fy»¡V xmsáV ø][»˝¡ gS∏R∂WáV DLi≤R∂»¡Liª][ ™yLRiV @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s NRPV™´sWlLiÚμj∂ x§¶¶¶æªΩ[˘©´sLi»¡W ™´sVXªRΩVLS÷¡ ªRΩ÷˝¡ LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi F°÷d¡xqsVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. B©Ø[ˆÈzqs£qs ¨sLS*x§¶¶¶NRPVá©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVN]¨s ˙xmsbPıLiøyá¨s ™´sVXªRΩVLS÷¡  ¡Liμ≥R∂V™´soáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¨ds÷¡™´sV ™´sVXºΩ Æ™s©´sVNRP @Æ©s[NRP @©´sV™´sW©yáV ™´sVVxqsVLRiVNRPVLi»¡Vc©yıLiVV. ¨ds÷¡™´sV xms≤T∂Liμj∂ xqsLixqÛs zqs ¡˜Liμj∂ 10™´s @LiªRΩxqÛsV @¨s ¬ø¡ ¡VªRΩVLi≤R∂gS, F°÷d¡xqsVáV ™´sW˙ªRΩLi G≤][ @LiªRΩxqÛs¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. AÆ™sV Àÿ˘gRiV ª]≠sV¯μ][ @LiªRΩxqÛsVÕ‹[, ¬ø¡xmsˆVáV G≤][ @LiªRΩxqÛsVÕ‹[ áÀ≥œ¡˘™´sV∏R∂W˘LiVV. xqsLixqÛs zqs ¡˜Liμj∂ NRPW≤y F~LiªRΩ©´s¤Õ¡[¨s xqs™´sWμ≥y©yáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS˙ºΩ 10.25 gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiæªΩ[ NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ FsLiμR∂VNRPV æªΩ÷¡∏R∂VxmsLRiøR¡¤Õ¡[μR∂Æ©s[ @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. @LiªRΩ \|ms©´sVLi¿¡ NTPLiμR∂xms≤T∂æªΩ[ ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s gS∏R∂WáV FsLiμR∂VNRPV NS¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. F°xqÌsV™´sWLÌRiLi ¨sÆ™s[μj∂NRP  ¡∏R∂V»¡|ms≤T∂æªΩ[ ™yxqsÚ™yáV Æ™sáVgRiVøR¡WryÚ∏R∂V¨s  ¡Liμ≥R∂V™´soáV @Li»¡V©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV NRPW≤y F°xqÌsV™´sWLÌRiLi LjiF°L`Ìi N][xqsLi Æ™s[¿¡ øR¡WxqsVÚ©yıLRiV.

6q Ä{À\ ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP Æ™s¤Õ¡[ˆÈL`i À‹[LÔRiV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, {qsFs©±s“¡ª][ ©´s≤T∂¬ø¡[ A…‹[áNRPV 5 xqsLi™´sªRΩ=LSá Fy»¡Vc ∏R∂VLi≠ds …ÿN`P= ©´sVLi¿¡ ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøyá¨s ™yLRi©yıLRiV. FsÕÿLi…”¡ @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y @˙NRP™´sVLigS xqsW‰Ã¡V zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yı ™´sWLRiVºΩ, J≠sV¨s Æ™s[V»¡≤][L`i ªRΩμj∂ªRΩLRi ™yx§¶¶¶©yá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ™yLRi©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂cLRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ªRΩgji©´s A…‹[ FyLji‰Lig`iáV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ALÌkiπ∏∂[V, F°÷d¡xqsV, ≠dsV»¡L`i {qsÕfi @μ≥j∂NSLRiVá @≠s¨dsºΩ¨s, A…‹[ \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiQ\|ms ™yLji Æ™s[μ≥j∂Lixmsoá©´sV ¨sLRiW¯÷¡Liøyá¨s ™yLRiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.


X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 3, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝À sêF |ü+&É>∑ ø√˝≤Vü≤\+ eTVæ≤fi¯\≈£î myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T sêF |ü+&É>∑ dü+<äs¡“¤+>± eTVæ≤fi¯\T ¬ø|æ $y˚ø£q+<ë≈£î X¯óuÛ≤ø±ø£å+\T ‘Ó*|æ sêF ø£{≤ºs¡T. Äj·Tq Ç+{ÏøÏ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ˝Àì eTVæ≤fi¯\T ‘·s¡* yÓfi≤¢s¡T. eTVæ≤fi¯ n<Ûä´≈£åîsê\T kÕsTT‘·T\dæ, y˚+ø£≥s¡‘·ï+, ‘·T\dæ, s¡eT´≈£îe÷], yêDÏ, CÀ´‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é ìyêdü+˝À sêF |ü+&É>∑ dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝Àì nH˚ø£ ø±\˙\≈£î #Ó+~q eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› dü+K´˝À myÓTà˝Ò´≈£î, Á≥düTº #ÛÓ’s¡àHé lìyêdt>ö&é≈£î, ≈£Lq C…’≈£îe÷sY≈£î sêF\T ø£{Ϻ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ sêF X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêF bÂs¡í$T nHêï#Ó˝…¢ nqTã+<Ûëìï ‘Ó*ù| s√»Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷s¡´Á|üuÛÑ, ˝≤eD´, ns¡TD≤¬s&ç¶, |ü<äà, sêC≤u≤sTT dü+<Ûä´, #·+Á<äe‹, XÊs¡<ä, nì‘·, ^‘ê, ø£eT\eTà, •ebÕs¡«‹, kÕ$Á‹, \øÏåà, ns¡TD≤, uÒ_, πsK, ≈£îdüTeT, u≤>∑´eTà, düT˝À#·q ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. u≤u≤ $Á>∑Vü‰Á|ü‹wüº..

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì sêJyé>±+BÛq>∑sY˝À ø√<ä+&É sêe÷\j·T+˝À wæ]¶kÕsTTu≤ã $Á>∑Vü‰ Á|ü‹wüº ø±s¡´Áø£eT+˝À n˝≤π> kÕsTTu≤ãq>∑sY˝À kÕsTTu≤ã <˚yê\j·÷\˝À wæ]¶kÕsTTu≤u≤ $Á>∑Vü≤Á|ü‹wüº ø±s¡´Áø£e÷+˝À myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é eTTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. sêF bÂs¡í$THê&ÉT $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº »s¡T|ü⁄ø√e&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $•wüº n‹~∏>± l kÕsTT ^‘ê ÄÁX¯eT+ u≤u≤, kÕsTT≈£îe÷sY u≤u≤, m+mdt yêdüT, #Óø±ÿ düTπswt, eTùV≤wt kÕ+ã•esêe⁄, n+ø£j·T´, y˚DT, yÓ+ø£qï>ö&é, dü+Jyé, ≈£Lq n+‘·j·T´>ö&é, n+õ¬s&ç¶, \ø£åàHé, dü‘·´Hêsêj·TD, >∑T+C≤lqT, n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯\≈£î ≈£î≥Tº $Twüq¢ |ü+|æD° ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± »s¡T|ü⁄ø√yê*: ø±s=Œπs≥sY e÷J ø=\qT Vü≤qà+‘· ¬s&ç¶øÏ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z eTVæ≤fi¯\T sêF ø£{Ϻ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. 129 &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì düTsês¡+ sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ˝À sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ eTVæ≤fi≤eT+&É* @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ eT+&É*øÏ Á≥düTº ‘·s¡|ü⁄q ¬s+&ÉT ≈£î≥Tº $TwüqT¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛<ä]qT\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n&É«πø{Ÿ ø£eT˝≤ø£sY, eTVæ≤fi≤eT+&É* n<Ûä´≈£åîsê\T n+&Ü\T, #·+Á<äø£fi¯, düTC≤‘·, düTã“\øÏåà, dü«s¡÷|ü, s¡|òüTT|ü‹¬s&ç¶, ns¡T®Hé, X¯+ø£sY, eTTs¡∞, Hêπ>X¯«sYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”≥T¢ ô|+#ê*: m◊mdtm|òt ø£s¡÷ï\T, Ä>∑wüߺ 2 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡eTT˝À &çe÷+&é ñqï ø√s¡T‡\˝À n<Ûäq+>± d”≥T¢ ô|+#ê\ì nœ\uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷U´ q>∑s¡ dü$T‹ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± m◊mdt m|òt q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. düTπs+Á<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á $<ë´dü+e‘·‡s¡eTT õ˝≤¢˝À 10e ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ ô|s¡>∑&É+ Vü≤]¸+#·‘·>∑Z$wüj·TyÓTÆHê Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À ñqï ø√s¡T‡\ d”≥T¢ uÛÑØÔ #˚j·T&É+˝À j·÷»e÷Hê´\T |ü]$T‹ y˚Ts¡≈£î e÷Á‘·y˚T rdüTø√e&É+ #ê˝≤ uÛ≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. á dü+e‘·‡s¡eTT mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ¬s>∑T´\sY bÕôd’q $<ë´s¡Tú\≈£î ≈£L&Ü d”≥T¢ ˝Òeìï dæÇd” Á>∑÷|t˝À d”≥T¢ n&É>∑e<äT› nì uÀs¡T¶ ô|≥º&É+ #ê\ XÀ#·˙j·TyÓTÆq $wüj·TeTHêïs¡T. Bì e\¢ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ dü|ü¢yÓT+≥Ø˝À bÕôd’q $<ë´s¡Tú\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. _.ø±´+|t˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\qT dü+<ä]Ù+#·&ÜìøÏ e∫Ãq &ç$Çz≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊mdtm|òt q>∑s¡ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T k˛eTqï, Hêj·T≈£î\T qs¡dæ+Vü≤, X‚KsY, sêCÒwt, $qj·YT, eT<ÛäT, uÛ≤s¡Zyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

131e &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ sêF bÂs¡í$Tì ø√˝≤Vü≤\+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î &ç$»Hé ˝Àì eTVæ≤fi¯\T sêF ø£{Ϻ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ á |ü+&É>∑ nqï #Ó\¢\ nqTã+ <Ûëìï ã\s¡TdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î\ eT‘ê\≈£î nr‘·+>± n+<äs¡÷ Áù|e÷qTsê>±\‘√ »s¡Tø√yê\ Hêïs¡T. H˚{ÏøÏ uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹øÏ, kÕ+Á|ü<ëj·÷\≈£î Á|ü‹s¡÷|ü+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. πøe\+ s¡ø£Ô dü+ã+~Û≈£î˝Ò>±ø£ Áù|e÷qTsê>±\≈£î @ e÷Á‘·+ rdüTø£b˛ì $<Ûä+>± »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

l#Ó’‘·q´ f…ø√ï bÕsƒ¡XÊ\˝À sêF dü+ãsê\T

bòı{À dü÷º&çjÓ÷, ø£\sY˝≤´uŸ‡

ø£s¡÷ï\T sê»MVü≤sY, Ä>∑wüߺ 2 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ ôd+Á≥˝Ÿ bÕ¢»˝Àì l#Ó’‘·q´ f…ø√ï bÕsƒ¡XÊ\˝À sêF |ü+&ÉT>∑ y˚&ÉT≈£\T m+‘√ |òüTq+>± »]>±sTT. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î bÕsƒ¡XÊ\˝À »]–q sêF |ü+&ÉT>∑ y˚&ÉTø£\≈£î l#Ó’‘·q´ $<ë´dü+düú\ ndæôdº+{Ÿ y˚TH˚»sY õ.düTπswt #Í<ä] bÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± $<ë´s¡Tú\qT<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛<äs¡, k˛<äØeTDT\ eT<Ûä´ nqTã+<ÛëìøÏ Á|ürø£>± sêF |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ bÕsƒ¡XÊ\\˝Àì $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T s¡øå±ã+<ÛäHé ø±s¡´Áø£e÷ìï |òüTD+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #Ó’‘·q´ $<ë´dü+düú\ Ø»q˝Ÿ Ç+#êsY® X¯ +ø£sY¬s&ç¶, Á|æì‡|ü˝Ÿ πsDTø±#Í<ä], n&çàìÁùdºwüHé Ä|ò”düsY yÓ+ø£fÒwt, yÓ’dt Á|æì‡|ü˝Ÿ eT+p\, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü«#·Ã¤+<ä ã+<é ø£s¡÷ï\T sê»MVü≤sY, Ä>∑wüߺ 2 (düTes¡íyês¡Ô) : bò˛{À, M&çjÓ÷ Á>±|òüs¡¢≈£î ô|]–q bò˛{À, Á|æ+{Ï+>¥, $<äT´‘Y, ô|Á{À˝Ÿ, dü÷ÿ˝Ÿ |ò”E\T, &çõ≥˝Ÿ Ç≈£î´|tyÓT+{Ÿ‡ <Ûäs¡\≈£î nqT >∑TD+>± e÷ JeH√bÕ~Û nsTTq bò˛{À, M&çjÓ÷ Á>±|òüsY‡ <Ûäs¡\T e÷Á‘·eTT ‘·>∑TZ‘·TH˚ ñHêïj·Tì, n+<äTe\q bò˛{À, M&çjÓ÷ <Ûäs¡\T ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ ø£wüºeTs¡¢≈£î ‘Ó*j·T #˚j·T&ÜìøÏ áHÓ\ 9, 10e ‘˚B\T ¬s+&ÉT s√E\T bò˛{À dü÷º&çjÓ÷ eT]j·TT ø£\sY˝≤´uŸ‡\qT dü«#·Ã+<ä+ >± ã+<é #˚düTÔqï≥T¢ bò˛{À, M&çjÓ÷ Á>±|òüsY‡ nk˛wæj˚TwüHé yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.


4

X¯óÁø£yês¡+ Ä>∑düTº 3, 2012

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

&Ó’{Ï+>¥˝Ò ø±<äT..&Ü´Hé‡ ≈£L&ÜqT...? düqï>±, Hêp≈£î>±, ã\+>±, Äs√>∑´+>± e⁄+&Ü\+fÒ n+<ä]øÏ Çwüºy˚T. ãs¡Te⁄qïyês¡T á Á|üDÏ[ø£˝À uÛ≤>∑+>± ø=~›bÕ{Ï øÏ˝À\T ãs¡Te⁄ ‘·>±Z\ì ≈£L&Ü ìs¡ísTT+#·Tø=ì e⁄+{≤s¡T. ãs¡Te⁄ ‘·π>Z MT Á|üD≤[ø£\ Ä#·s¡D≈£î ‘˚*¬ø’q ∫{≤ÿ\T |ü]o*+#·+&ç. ãs¡Te⁄ ‘·π>Z ∫{≤ÿ 1` m|ü⁄Œ&É÷ ˇπø Ø‹>± @s¡ø£+ yê´j·÷eT+ #˚dæq|üŒ{ÏøÏ <ëìì e÷q≈£î+&Ü ø=qkÕ–dü÷Ô+&É+&ç. BìøÏ>±qT MT≈£î dæús¡ ìs¡íj·T+, MT e<ä› e⁄qï yê] düVü≤ø±s¡+ MT≈£î ø±yê*. yÓsTT{Ÿ ˝≤dt ø=s¡≈£î MTs¡T #˚ùd yê´j·÷e÷\T Bs¡Èø±\+˝À ‘·|üŒø£ |òü*‘ê\ìkÕÔsTT. ø=~› yêsê\ø√ ˝Ò<ë HÓ\\ø√ yê´j·÷e÷\T e÷s¡Ã+&ç $ÁXÊ+‹ s√E\˝À ‘·|üŒ yê´j·÷eT ‘·s¡>∑‘·T\T $Tdt #˚j·Tø£+&ç. düeTj·÷ìøÏ ‹q+&ç..yÓsTT{Ÿ ˝≤dt ø=s¡≈£î @+ ‹Hê\H˚~ MT≈£î ‘Ó*ùd e⁄+≥T+~. Ä ÄVü≤sê\qT n$ eT÷&ÉT kÕs¡¢sTTHê ˝Ò<ë Äs¡T kÕs¡¢sTTHê ‹+≥÷H˚ e⁄+&É+&ç. e÷qø£+&ç. ‹+&ç e÷H˚j·T≥+, düeTj·÷ìøÏ ‹qø£b˛e≥+ mdæ&ç{° e+{Ï düeTdü´\T ‘Ó∫Ãô|&É‘êsTT. n˝≤π> X¯ØsêìøÏ ˙s¡T u≤>± n+~+#·+&ç. #·Ts¡T≈£î>± e⁄+&É+&ç. neø±X¯eTTqï|ü⁄&É˝≤¢, ñ<√´>∑+ ≈£Ls¡TÃH˚<äsTTq|üŒ{ÏøÏ ˝Ò∫ ø£<äT\T‘·÷ e⁄+&É+&ç. ˝Ò∫ ∫qï q&Éø£ q&Ée+&ç. M˝…’‘˚ Á|ü‹ ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î ‘êC≤ >±* bı+<ä+&ç. ø=e⁄« ù|s¡Tø√≈£î+&Ü e⁄+≥T+~. øÏsêD≤ k˛ºsY‡ ˝Ò<ë ãdt kÕº|t yÓTT<ä\>∑Tyê{ÏøÏ q&Ée+&ç. u≤>± ìÁ~+#·+&ç. X¯ØsêìøÏ $ÁXÊ+‹ #ê˝≤ nedüs¡+. Á|ü‹ sêÁ‹ 7 qT+&ç 8 >∑+≥\ìÁ<ä ø±yê*. ‘·≈£îÿe ˝Ò<ë m≈£îÿe HêÁ<ä\T ø=e⁄« @s¡Œs¡TkÕÔsTT. ø£qTø£ #ê*q+‘· $ÁXÊ+‹ rdüTø√+&ç. dü¬s’q Ø‹˝À XÊ«dü rdüTø√+&ç. jÓ÷>± ì|ü⁄DT\ y˚Ts¡≈£î >±* |”*Ñ˚ ˝Ò<ë e~*‘˚ MT X¯Øs¡+˝Àì &Éj·÷Á|òü+ dü+ø√#· yê´ø√#ê\T #˚j·÷*. Ç~ MT≈£î>∑\ ˇ‹Ô&çì ≈£L&Ü ‘·–ZdüTÔ+~. MT X¯Øsêìï ne>±Vü≤q #˚düTø=ì <ëì ø√]ø£\T >ös¡$ùdÔ n<˚ MT≈£î yÓsTT{Ÿ ˝≤dt n+~düTÔ+~. &Ó’{Ï+>¥ ù|s¡T‘√ nedüs¡yÓTÆq ÄVü≤sê\T e<äT\Tø√e&É+, >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç yê´j·÷e÷\T #˚dæ X¯Øs¡ kÂwüºe+ eT]+‘· ~>∑C≤πs˝≤ #˚düTø√ø£+&ç.

wüß>∑sY yê´~Û s√>∑T\T *ø£ÿsY ‘ê–‘˚..? k˛àøÏ+>¥ eTq X¯ØsêìøÏ |ü\T s¡÷bÕ\˝À Vü≤ì#˚j·T≥+˝À Á|ü<Ûëq+ nqï $wüj·T+ eTq˝À #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. k˛àøÏ+>¥ eTTK´+>± &Éj·÷_{°dt u≤~Û‘·T\≈£î mìï s¡ø±\T>± Vü≤ì #˚düTÔ+<√ ‘Ó\TdüTø√+&ç. k˛àøÏ+>¥ MT˝Àì ã¢&é wüß>∑sYì ô|+#·T‘·T+~. <ëìì ìj·T+Á‹+#·≥+ kÕ<Ûä´+ ø±≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. s¡ø£Ôb˛≥T ≈£L&Ü ñqï &Éj·÷u…{Ïø˘ s√>∑T\˝À k˛àøÏ+>¥ s¡ø£Ôb˛ ≥TqqT ô|+∫ eT¬s+‘√ Vü≤ì #˚ùd neø±XÊ\T+{≤sTT. wüß>∑sY u≤~Û‘·T\T k˛àøÏ+>¥ #˚ùdÔ >∑T+&Ó »ãT“\T dü+uÛÑ$+∫ ÁbÕD≤+‘·ø£ |ü]dæú‹ @s¡Œ&˚ neø±X¯+ q÷{ÏøÏ mquÛ…’ XÊ‘·+ e⁄+≥T+~. &Éj·÷u…{Ïø˘ s√>∑T\T bı>∑‘ê –‘˚, yê] qsê\ e´edüú &Üy˚TCŸ ne⁄‘·T+~. n˝≤H˚ øÏ&ûï\≈£î dü+ã+~Û+∫q &Üy˚TCŸ ≈£L&Ü y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·T+~. s¡ø£ÔHêfi≤\qT k˛àøÏ+>¥ ≈£î∫+ #·T≈£îH˚˝≤ #˚düTÔ+~. ø£qTø£ >∑T+&Ó»ãT“\T, q÷´s√|ü‹ e+{Ï düeTdü´\T m<äTs¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+~. k˛àøÏ+>¥ ø±s¡D+>± eTq˝À ø=˝…düºsê˝Ÿ kÕúsTT ô|s¡T>∑T‘·T+~. k˛àøÏ+>¥ #˚ùd yê]˝À wüß>∑sY ìyês¡D≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ eT+<äT\T m≈£îÿeø±\+ |üì#˚j·Te⁄. düÁø£eT+>± ≈£L&Ü |üì#˚j·Te⁄. ø£qTø£ wüß>∑sY yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T bı>∑‘ê>∑T&ÉTqT $dü]®+#·≥+ n‘·T´‘·ÔeT+ nì #ÓbÕŒ*. &Éj·÷u…{°dt u≤~Û‘·T\≈£î, k˛àøÏ+π> ø±<äT Ä\ÿVü≤˝Ÿ ≈£L&Ü @ e÷Á‘·+ n\ÿVü≤˝Ÿ ≈£L&Ü @ e÷Á‘·+ eT+∫ #˚j·T<äT. Ms¡T U≤∞ ø£&ÉT|ü⁄‘√ Ä\ÿVü≤˝Ÿ rdüTø√≈£L&É<äT. ã¢&é wüß>∑s¡ ˝…yÓ˝Ÿ u≤>± |ü&çb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~. Ä\ÿVü≤˝Ÿ rdüTø√≈£î+&Ü ñ+&É≥+ #ê˝≤ eT+∫~. ˇø£y˚fi¯ n\yê≥TqT e÷q˝Òì |ü]dæú‹ MT<äsTT‘˚, U≤∞ ø£&ÉT‘·T‘√ m{Ϻ|ü]dæú‹˝À Ä\ÿVü≤˝Ÿ rdüTø√ø£+&ç. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î ˇø£ÿ ô|>∑TZ≈£î $T+∫ Á‘ê>∑ø£+&ç. sêÁ‹ ‘êπ> n\yê≥T ñ+fÒ, ìÁ~+#˚eTT+<äT MT ã¢&é wüß>∑sY #Óø˘ #˚düTø√+&ç. ˇø£ y˚fi¯ n‹ ‘·≈£îÿe>± ñ+fÒ @<äHêï ‹ì ìÁ<äbı+&ç. ˝Ò<ä+fÒ ìÁ<ä˝À ôV’≤b˛¬>’¢ ø√e\dæq $wüj·T+, Ä\ÿVü≤˝Ÿ ø±s¡D+>± MTs¡T rÁeyÓTÆq ôV’≤b˛¬>’¢d”$T ñ+&É<äT. m+<äTø£+fÒ m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À ÇqT‡*Hé ø±s¡D+>± dü+uÛÑ$#˚ d”$Tj·÷ <äTwüŒ*‘ê\qT m<äTs=ÿqe\dæ edüTÔ+~. eTTK´+>± MTs¡T ‘Ó\T‡ j·÷≈£î >∑Ts¡sTT‘˚, >∑÷¢ø±>±Hé Ç+»ø£åHé‡ e\q ≈£L&Ü n+‘·>± Á|üjÓ÷»q+ ˝Àã¢&é >∑÷¢ø√CŸ qT e÷Á‘·y˚T á >∑÷¢ø±>±Hé Ç+»ø£åHé dü]~<ä›>∑\TZ‘·T+~.

|æ\¢\T dü«‘·+Á‘·+>± e´eVü≤]+#ê\+fÒ..? MT |æ˝≤¢&ÉT ej·TdüT≈£î ‘·>∑Z≥Tº dü«‘·+Á‘·+>± e´eVü≤]+#ê\+fÒ n‘·qT ùdïVæ≤‘·T\qT @s¡Œs¡#·Tø√e&É+˝À MTs¡T düVü≤ø£]+#ê*. MT |æ\¢\T dü+‘√wü+>± e⁄+&É{≤ìøÏ ø=‘·Ô $wüj·÷\qT ø£*dæ H˚s¡TÃø√&ÜìøÏ ùdïVæ≤‘·T\ nedüs¡+ #ê˝≤ e⁄+≥T+~. eT+∫ Hê˝…&ç® e⁄qï ùdïVæ≤‘·T\T <=]øÏ‘˚ J$‘·+˝À m<äTs=ÿH˚ düyêfi¯flqT ‘˚*ø£>± n~Û>∑$T+#·e#·TÃ. eT] n+<äT≈£î>±qT MTs¡T |æ˝≤¢&çøÏ m˝≤ düVü≤ø£]+#ê*? Ç+{À¢ ˇø£ bÕغ @s¡Œs¡#·+&ç ` ø£+|üP´≥s¡T¢, {Ï.$.\T, M&çjÓ÷π>eTT\T |æ˝≤¢&ç‘√ Ä&ç|æ+#·+&ç. n$ eT+∫ ùdïVü≤\≈£î X¯Á‘·Te⁄\T. s¡T∫ø£s¡yÓTÆq kÕïø˘‡, ≈£L˝Ÿ Á&ç+ø˘‡ e+{Ï$ @sêŒ≥T #˚dæ Ç+{Ï #·T≥Tº |üø£ÿ\ MT |æ˝≤¢&ç ej·TdüTe⁄qï |æ\¢qT ÄVü≤«ì+#·+&ç. yê]‘√ ø£\dæ e÷{≤¢&˚˝≤ #˚j·T+&ç. Ä≥\T ` m≈£îÿeeT+~ |æ\¢\T ø£*dæ Ä&˚ Ä≥\T Ä&ç+#·+&ç. ø£\dæ Ä&ç‘˚, ùdïVü≤ìøÏ ¬>\Tñ z≥eTT\T Ä+~+#˚ n\yê≥T |æ˝≤¢&çøÏ ø£\T>∑T‘·T+~. ø=‘·Ô uÛ≤wü\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚ neø±X¯+ e⁄+≥T+~. Ç+{Ïe<ä›≈£î ` MT |æ˝≤¢&ç ùdïVæ≤‘·T\qT Ç+{ÏøÏ s¡eTàq+&ç. n‘·&çì Á|ü‘˚´ø£+>± e⁄+#·ø£ yê]‘√ ø£\dæ dü÷ÿ\T≈£î yÓfi¯fl&É+ Ç+{ÏøÏ sêe&É+ e+{Ï$ H˚]Œ+#·+&ç. MT≈£î ≈£L&Ü ø=+‘· Á|ò” f…ÆyéT <=s¡T≈£î‘·T+~. ø£*dæ #·<äe{≤ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#·+&ç ` |æ˝≤¢&ÉT ‘·q ùdïVæ≤‘·T&ç‘√ ø£*dæ #·<äTe⁄≈£î+{≤q+fÒ n+^ø£]+#·+&ç. ø£\dæ #·~$‘˚, Hê˝…&ç® n~Ûø£eTe⁄‘·T+~. Ç∫à |ü⁄#·TÃø√&É+ ` MTs¡T kÕïø˘‡ e+{Ï ‹H˚ |ü<ësêú\qT ˇø£ Á>∑÷|ü⁄≈£î ‘·j·÷s¡T #˚ùdÔ, n$ MT |æ˝≤¢&ÉT yê]øÏe«≥+, ùdïVü≤ìï ô|+#·Tø√&É+ e+{Ï$ ≈£L&Ü #˚kÕÔ&ÉT. ùdïVü≤ìï ô|+#˚ |ü⁄düÔø±\qT #·<äeeTì Áb˛‘·‡Væ≤+#·+&ç. n+‘˚ø±<äT, |æ\¢\˝À H˚&ÉT Ä≥ bÕ≥\T ˝À|ædüTÔHê´Ç. ø£qTø£ yê]ì ãVæ≤s¡+>± Á|ü<˚XÊ˝…’q bÕs¡Tÿ\T e+{Ï yê{Ï˝À Ä≥\T Ä&˚˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤+#·+&ç. #Ó≥T¢ mø£ÿ&É+, >√©\T Ä&É≥+, _fi¯fl+ >√&ÉT Ä&É≥+ e+{Ï kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ |æ\¢\ Ä≥\T HêHê{ÏøÏ ‘·–Zb˛‘·THêïsTTì ‘êC≤>± Ç+>±¢+&ÉT˝À #˚dæq ˇø£ n<Ûä´j·Tq+ ‘Ó*|æ+~. |æ\¢\≈£î Á|üø£è‹‘√ dü+ã+<Ûä+ e⁄+&˚ Ä≥\T yÓqTø£ã&ÉT‘·THêïj·Tì. yê]ì düVü≤» Á|üø£è‹‘√ dü+ã+<Ûë\T e+&É≥+ ˝Ò<äì n<Ûä´qø±s¡T&ÉT Çb˛‡dt yÓTT] yÓ\¢&ç+#ês¡T. yê]ì yê]øÏ >∑Ts¡TÔe⁄qï ∫qï‘·q+˝Àì 12 ne⁄{Ÿ &√sY nqTuÛÑyê\qT n+fÒ, #Ó≥T¢ mø£ÿ&É+, >√©\T Ä&É≥+, _fi¯fl+ >√&ÉT Ä≥, |ü≈£åî\≈£î ÄVü≤s¡+ y˚j·T≥+, e+{Ï$ #Ó|üŒe\dæ+~>± ø√sês¡T. Á|ü»\˝À 92 XÊ‘·+ eT+~ |æ\¢\≈£î Á|üø£è‹‘√ dü+ã+<Ûä+ e⁄+&˚ ne⁄{Ÿ &√sY Ä≥\T nedüs¡y˚Tqì ‘Ó*bÕs¡T. 82 XÊ‘·+eT+~, bÕsƒ¡XÊ\\T |æ\¢\≈£î ãj·T{Ï Ä≥\T ≈£L&Ü u§~Û+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Øôd]Ã˝À |æ\¢\≈£î Á|üø£è‹‘√>∑\ dü+ã+<Ûä+ yê] $<ä´, Äs√>∑´+, dü+πøåeT+, kÕe÷õø£ H˚s¡TŒ\T yÓTT<ä\>∑Tyê{Ïô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü>∑\<äì ‘˚*+~. nsTT‘˚, H˚{Ï s√E\˝À n{Ϻ neø±XÊ\T ‘·–Z Á|üø£è‹‘√ e´‹πsø£ dü+ã+~Û‘· |òü*‘ê\T |æ\¢\≈£î, ≈£î≥T+u≤\≈£î, düe÷C≤ìøÏ ø£\T>∑T‘·THêïj·Tì Ç~ Á|üø£è‹ ˝À|ü+ &çC≤s¡¶sY >± Á|ü»\˝À s¡÷bı+<äT‘√+<äì n<Ûä´j·Tq+ ‘Ó*|æ+~. Ç+≥¬sï{Ÿ, M&çjÓ÷ π>eTT\T, yÓTT<ä˝…’q Ç+&√sY yê´|üø±\T |æ\¢˝À ô|]–b˛e≥+‘√ yê]ø£ ãj·T{Ï #·s¡´\T düeTs¡Δe+‘·+>± #˚ùd neø±X¯+ ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

nπø«]j·T+ #·\¢>± ñ+&Ü\+fÒ? Á|ü

düTÔ‘·+ »qπswüHé ˝À ìÁ<ä ˝Ò∫q|üŒ{Ï qT+&ç ñs¡T≈£î\T ..|üs¡T>∑T\T ø±s¡´Áø£e÷\T..á ñs¡T≈£î\ |üs¡T>∑T\J$‘·+˝À m<äTs¡j˚T´ rÁeyÓTÆq ˇ‹Ô&ç qT+∫ ø±düÔsTTHê ñ|üX¯eTq+ bı+<ë\+fÒ..Ç+{À¢ @<√ ˇø£{Ï ñ+&Ü*‡+<˚. yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+, ô|{Ÿ‡ ô|+|üø£+, Äπø«]j·T+..Ç+{À¢ z Äπø«]j·T+ ñ+#·Tø√e+ #ê˝≤ nedüs¡+. m+‘·{Ï rÁeyÓTÆq ˇ‹Ô&ç˝À ñHêï ˝Ò<ë s¡ø£Ôb˛≥T ñHêï nπø«]j·T+ Ç+{À¢ ñ+fÒ #ê˝≤ es¡≈£L |ü]dæú‹ yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT‘·+<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄qT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. nπø«]j·T+ nq>±H˚ ô|<ä› bıf…º ˝≤ÄH˚ ñ+&Éqedüs¡+ ˝Ò<äT. >±E bÕÁ‘· nsTTq #ê\T nH˚~ Äs√>∑´ Á|æj·TT\ e÷≥ Ç+{À¢ edü‹ì ã{Ϻ, eTq düeTj·T+ πø{≤sTT+|ü⁄ ã&Ó®{Ÿ≈£î ‘·–q $<ÛäyÓTÆq$ rdüTø√e#·TÃ. Ç|ü⁄Œ&ÉT ∫qï bÕÁ‘· |ü]e÷D+ qT+∫ ô|<ä› >±E ‘=f…º es¡≈£î e÷¬sÿ{À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. $_ÛqïyÓTÆq C≤‘·T\T, nH˚ø£ s¡+>∑T˝À¢ #˚|ü\T eTT]|ædüTÔHêïsTT. nπø«]j·T+˝À eTTK´+>± >√˝Ÿ¶ |òæwt‘√ bÕ≥T>± d”Vü≤sY‡, ¬s&é kÕºsY |òæwt, @+C…˝Ÿ |òæwt, Á&Ü>∑Hé |òæwt, u≤{Ÿ |òæwt, dü]®sTTHé ‘·~‘·s¡ s¡ø±\ #˚|ü\qT ø=qT>√\T #˚j·Te#·TÃ. Ç+{À¢ düú˝≤uÛ≤e+ ñHêï Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü m˝Ÿd”&ç ‘·s¡Vü≤˝À ªyê˝Ÿ uÖ+f…&é nπøe]j·T+μ \T <˚&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. nπø«s¡j·T+ Ç+{À¢ ô|≥Tºø√e&É+ e\¢ ˇ‹Ô&çøÏ <ä÷s¡yÓTÆ Á|üXÊ+‘·‘· \_ÛdüTÔ+~. nsTT‘˚ nπø«]j·T+qT yÓTsTT+f…ÆHé #˚j·T&É+˝À #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T ‘Ó\TdüTø√yê* bÕ≥+#ê*. eTTK´+>± m+&Éø±\+. eTTK´+>± eTìwæ m+&É\≈£î ‘·≥Tºø√˝Òø£ msTTsY ø£+&çwüqsY msTTsY ≈£L\sY, bòÕ´Hé‡ @<√s¡ø£+>± ùd<ärs¡T‘ês¡T. Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± dæ«$Tà+>¥ #˚j·T&É+, msTTsY ø£+&çwüqsY >∑<äT˝À¢ >∑&É|ü&ÜìøÏ n\yê≥T |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. eTq˝≤π> Ç‘·s¡ ø=ìï JesêX¯ó\T ≈£L&Ü y˚&çì ‘·≥Tºø√˝Òe⁄. ñ<ëVü≤s¡D≈£î #˚|ü |òæwt {≤+ø˘ ˝À ñHêï≈£L&Ü y˚dü$˝À n~ ≈£L&Ü y˚&çì uÛÑ]düTÔ+≥T+~. ø±ã{Ϻ y˚dü$˝À |òæwt {≤+ø˘ qT ≈£L˝Ÿ >± ñ+#˚ ø=ìï ∫{≤ÿ\T MTø√dü+. 1.Á|ü‹ s√p |òæwt {≤+ø˘ yê≥sY qT #˚+CŸ #˚j·÷*: Á|ü‹ s√p yê≥sY qT e÷s¡Ã&É+ e\¢ n+<äT˝À ñqï #˚|ü\T ø√‘·Ô>± |ò”\e«&É+‘√ bÕ≥T yê{Ï X¯Øs¡+ #·\¢<äHêìï ÄXÊ«~düTÔ+~. ø±ã{Ϻ {≤+ø˘ V”≤{Ÿ ‘·–Z+∫ Á|ü‹ s√p ˙{Ïì e÷s¡TÑ·T+&Ü*. n~≈£L&Ü Á|ü‹ s√p kÕj·T+Á‘·+ |üP≥ e÷Á‘·y˚T ˙{Ïì e÷sêÃ*.

2. ˝…’{Ÿ‡ qT Ä|òt #˚j·÷*: Ç+{À¢ |òæwt {≤+ø˘ ˝Ò<ë nπø«]j·T+ ñ+fÒ ns√»+‘ê Ä Ç+{Ïπø n+<ä+. Äø£s¡wüD, ÄVü≤¢<ä+. n˝≤+{Ï ÄVü≤¢<ëìï#˚à |òæwt {≤+ø˘ ˝À bòÕ¢wt ˝…’{Ÿ‡ ñqïf…Æ¢‘˚ y˚dü$ ø±\+˝À y˚&çøÏ |òæwt {≤+ø˘ qT #·\¢>± ñ+#·˝Òe⁄ ø=+‘·eT+~ #˚|ü\T Ç≥T n≥T ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ ø°¢j·TsY >± ø£qã&Ü\ì m|ü⁄Œ&ÉT bòÕ¢wt ˝…’{Ÿ‡ y˚ùd ñ+#·T‘ês¡T. |ü>∑\T y˚&ç m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ |ü>∑\T ˝…’{Ÿ‡ qT Ä|òt #˚j·T&Éy˚T ñ‘·ÔeT+. <ëìe\¢ n+<äT˝À ñqï ˙fi¯ófl #·\¢>± ñ+{≤sTT. kÕj·T+Á‘·+ ø±yê\qT≈£î+fÒ e÷Á‘·y˚T ˝…’{Ÿ‡ ÄHé #˚j·T&Éy˚T ñ‘·ÔeT+. <ëìe\¢ n+<äT˝À ñqï ˙fi¯ófl #·\¢>±

ñ+{≤sTT. kÕj·T+Á‘·+ ø£yê\qT≈£î+fÒ e÷Á‘·y˚T ˝…’{Ÿ‡ ÄHé #˚düTø√yê*. ˝Ò<ä+fÒ >∑~˝À yÓ*π> ˝…’{Ÿ‡ yÓ\T‘·Tπs dü]b˛‘·T+~. 3. øÏ{Ïø°\qT eT÷dæe⁄+#·&É+: y˚dü$ø±\+˝À |òæwt {≤+ø˘ qT #·\¢{Ï Á|ü<˚X¯+˝À ñ+#ê*. ˝Ò<ä+fÒ y˚&ç>±\T\T Ç+{À¢øÏ Á|üy˚•+∫ #˚|ü\T #·ìb˛‘êsTT. ø±ã{Ϻ {≤+ø˘ ñqï Á|ü<˚X¯+˝À øÏ{Ïø°\qT eT÷dæe⁄+#ê*. 4. øÏ¢|t bòÕ´Hé: ∫qï ôd’E˝À ñqï øÏ¢|t bòÕ´Hé‡qT $ìjÓ÷–+∫ {≤+ø˘ ≈£î dü]|ü&çq+‘· <ä÷s¡+˝À ñ+#˚ Áô|òwt msTTsY qT n+~+∫ {≤+ø˘ qT ≈£L˝Ÿ >± ñ+#·e#·TÃ.


6

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑wüߺ 3, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

u≤´+≈£î\ <ä>∑Zs¡ <äfi≤s¡T\<˚ Vü≤yê: yÓ÷düb˛‘·Tqï ¬s’‘·T\T

Á&Ó’H˚J |üqT\qT |ü]o*+∫q ø£˝…ø£ºsY

Ä\÷s¡T, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T |ü≥ºDeTT˝Àì u≤´+≈£î\ <ä>∑Zs¡ <äfi≤s¡T\<˚ Vü≤yê q&ÉTdüTÔHêï u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔ+&É&ÉeTT‘√ ne÷j·T≈£|ü⁄ ¬s’‘·T\T, Á|ü»\T <äfi≤s¡T\ u≤Øq |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü‹∫qï $wüj·÷ìøÏ u≤´+≈£îyês¡T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT n~dü]>±˝Ò<äT, Ç~ dü]>±˝Ò<äT nì ‹|ü⁄Œ‘·THêïs¡ì ¬s’‘·T\T Äy˚<ÛäqqT e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Bìì Ädüsê>± #˚düTø=ì ne÷j·Tø£ ¬s’‘·T\qT <√#·T≈£î+≥THêïs¡T. |ü+≥qwüº |ü]Vü‰s¡eTT ø=s¡≈£î ø=‘·Ô U≤‘ê\T #˚düTø√yê\ì e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T ‘Ó\T|ü&É+‘√ ¬s’‘·T\T |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ne÷j·Tø£ Á|ü»\≈£î u≤´+≈£î s¡TD dü<äTbÕj·TeTT ø£*ŒkÕÔeTT, eT+ps¡j˚T´ s¡TDÁbÕ‹|ü~ø£q yÓsTT´ qT+&ç ◊<äT y˚\es¡≈£î <äfi≤s¡T\T e÷eTT\T edü÷\T #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡eTT. ¬s’‘·T\T #˚ùd~ @$T˝Òø£ ¬s’‘·T\T <äfi≤s¡T\ u≤Øq |ü&ç yÓ÷düb˛‘·THêïs¡T. ¬sdæ&Ó˙‡ <äèe|üÁ‘·eTT, U≤‘ê‘Ós¡e&ÉeTT, s¡TDeT+ps¡T ≈£L&É u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç Ç|æŒkÕÔeTì Á|ü»\≈£î yÓ÷düeTT #˚düTÔqï yê]ô|’ ì|òü÷ ñ+∫ n≥Te+{Ï yê]ì u≤´+≈£î\ <ä]<ë|ü⁄˝À¢øÏ sê≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äì |ü≥ºD Á|ü»\T n+≥THêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡ düT+<äØø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>±, q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï |üqT\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ |ü]o*+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ q>∑s¡+˝Àì øÏ&é‡ es¡˝Ÿ¶ <ä>∑Zs¡ Á&Ó’H˚õ, Hêsêj·TD eT÷]Ô ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î m<äTs¡T>± ì]àdüTÔqï ø£\«s¡Tº, sê»MVü‰sY qT+∫ Vü≤+ÁB es¡≈£î »s¡T>∑T#·Tqï |òü⁄{ŸbÕ‘Y, Á¬&H˚J |üqT\qT ø£˝…ø£ºsY, q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø£MTwüqs¡T, eTTì‡|ü˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düs¡T s¡+>±¬s&綑√ ø£\dæ |ü]o*+#ês¡T. n˝≤π> Vü≤+ÁB q~ô|’ Á_&ç®øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄\ y˚düTÔqï s¡+>∑T\T, n+<äyÓTÆq BbÕ\+ø£s¡D, lø£èwüí<˚esêj·T\ $Á>∑Vü≤+ <ä>∑Zs¡ y˚j·TqTqï |ü¢esY >±¬s¶Hé, Vü≤+ÁB |ü]düsê\T ÄÁø£$T+∫q düú\+, Vü≤+ÁB qT+∫ ãT<Ûäyês¡ù|≥ MT<äT>± mHé{°ÄsY dü]ÿ˝Ÿ es¡≈£î nedüs¡yÓTÆq s√&ÉT¶ $d”Ôs¡í+ ø√dü+ ‘=\–düTÔqï uÛÑeHê\ |üqT\qT ≈£L&Ü ø£˝…ø£ºsY |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡+˝Àì |ü]düsê˝À¢ XÊìfÒwüHé, bÕ]X¯ó<ä›´+ô|’ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì q>∑s¡ bÕ\ø£dü+düú n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± Á|ü»\ ÄdüTÔ˝…’q Á&Ó’qT‡qT |ü+<äT\ kÕúesê\ø√dü+ e÷s¡TÃ≈£îH˚ yê]ô|’ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ≈£L&É #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. q>∑s¡+˝À bÕ]X¯ó<ä›´+ô|’ mø£ÿ&É ≈£L&Ü Á|ü»\ qT+∫ |æsê´<äT\T sê≈£î+&É q>∑s¡+˝À s√E ñ<äj·÷H˚ï |üs¡´{Ïdü÷Ô m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT #·s¡´\T rdüTø=ì |ü]X¯óÁã‘·qT bÕ{Ï+∫ n+≥Tyê´<äT\T,

d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\T Á|üuÛÑ\≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY yÓ+≥ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø£MTwüqsY eT÷]Ô, eTTì‡|ü˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY s¡+>±¬s&ç¶, dæã“+~ s¡eTD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚yê\j·÷\T Væ≤+<ä÷ ¬s’‘·T\ n|ü\qT s¡<äT› #˚j·÷* dü+düÿè‹øÏ eT÷\düÔ+u≤\T yÓ\T›]Ô Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): eTq Væ≤+<ä÷eT‘· dæ<ë›+‘·+ Á|üø±s¡+ <˚yê\j·÷\T Væ≤+<ä÷ dü+düè‹øÏ eT÷\düú+u≤\T nì ‘·Vü‰o˝≤›sY sêe÷+»qeTà nHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î eTq>∑T&ç nH˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï ‹s¡TeT\ ‹s¡T\‹ <˚yêkÕúq+ Ä<ë«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>±H˚ m|æ&çz n<äT“˝Ÿ eV”≤<é, m+Çz #·+Á<äX‚KsY, j·TTzÄsY&ç yÓ÷Vü‰Hé≈£îe÷sY, ø£\dæí ‘·Vü‰o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ Äes¡D+˝À yÓ÷ø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>±H˚ ‘·Vü‰o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ qT+&ç mdt.dæ.Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡TΔ\‘√ yÓ÷ø£ÿ\T Hê≥+&ç ø±\TcÕ´ìï ìyê]+#·+&ç nH˚ìHê<ë\‘√ |ü≥ºD+˝Àì |ü⁄s¡M<äT\>∑T+&Ü ‹s¡T>∑T‘·÷ bÕ‘·ãkÕº+&ÉT MT<äT>± |ü≥ºD düMTbÕq ñqï πsDTø± m\¢eTà >∑T&çes¡≈£î sê´©>± yÓ*¢ 50 yÓ÷ø£ÿ\T Hê{≤s¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T $<ë´s¡TΔ\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Væ≤+<ä÷eT‘· dæ<Ûë+‘ê\ >∑T]+∫ yê]øÏ $e]+#ês¡T. yÓ÷ø£ÿ\T Hê≥&É+ e\q eTqT>∑&É ‘√&ÜŒ≥T ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. #Ó≥¢qT ô|+#·&É+ e\q <äèe|ü⁄ ÁbÕ‘ê\˝À eT+#·T ø£]– Á|üe÷<ä|ü⁄ n+#·T\˝À ñHêïeTHêïs¡T. n+<äT≈£î Á|ü‹ zø£ÿs¡T yÓ÷ø£ÿ\T Hê{Ï uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\≈£î <ë] #·÷bÕ\ì Äy˚T ô|s√ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY.◊ s¡eTDeTà, j·TTzÄsY&ç yÓ÷Vü‰Hé ≈£îe÷sY j·Tdt.dæ Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé <=s¡kÕ«$T ÄsY.z ñeTqï, nfÒ+&ÉsY.u≤wü, Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

øö•ø˘ ¬s&ç¶ ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+∫q >ös¡T #·]‘· |ü–&Ü´\, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): |ü–&Ü´\ eT+&É\+˝Àì ;s¡y√\T Á>±e÷ìøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT øö•ø˘ ¬s&ç¶(8) >∑‘· HÓ\ 23e ‘˚~q yê+‘·T\T $πs#·Hê\‘√ #·ìb˛sTTq øö•ø˘ ¬s&ç¶ ≈£î≥T+u≤ìï bÕD´+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt Ç+#êsY® >ös¡T #·]‘ê ¬s&ç¶ |üüsêeT]Ù+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î yÓ[¢ nø£ÿ&É yê+‘·T\T $πs#ê\Hê\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï dü+øÏπsDÏ |ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<Ûë´~Ûø±] &Ü. u≤\kÕs¡j·T´qT Ç+<äT≈£î >∑\ ø±s¡D≤\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. n+<äT≈£î &Üø£ºsY u≤\kÕs¡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À ;s¡y√\T Á>±eT+, Ä+»H˚j·Tq>∑sY, dü+øÏπsDÏ|ü˝…¢, eTT#·TÃeTÁ] Á>±e÷\˝À m≈£îÿe>± yê+‘·T\T, $πs#·Hê\T ne⁄‘·THêï j·Tì M{ÏøÏ eTTK´ø±s¡D+ ˙{Ï ø±\Twü´+ nHêïs¡T. >ös¡T #·]‘ê ¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yê] ñìøÏì ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ‘·|üŒ Á|ü»\ düeTdü´\T |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<äT&˚˝Òs¡Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ≈£L&É yê] jÓTTø£ÿ $<ÛäT\T düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ m\¢y˚fi¯\ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç yê] jÓTTø£ÿ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î&ÉT |ü⁄˝≤´\ dü‘·´+ ¬s&ç¶, eTùV≤wtHêj·TT&ÉT, uÛ≤düÿsY, X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ, Ä>∑düTº 2 (dü÷es¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\ n|ü\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêÁwüº n<ä´≈£åî\T |æ.sêeT#·+Á<äj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+ ˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ njÓ÷eTj·T+˝À ≈£îs¡Tø£b˛sTT+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ n|ü\T s¡<äT› #˚j·Tø£b˛‘˚ n‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îH˚ï |ü]dæú‹ HÓ\ø√+≥T+<äHêïs¡T. >∑‘· jÓ÷&Ü~ á KØ|òt d”»Hé ˝À esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ e´ekÕj·T+ Á|üX¯ïs¡úø£+>± e÷]+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· jÓ÷&Ü~ |ü+≥ qwüº |ü]Vü≤s¡+ øÏ+<ä mø£sê≈£î s¡÷ 2400 e÷Á‘êy˚T Ç∫Ã≈£î&Ü Ç+‘·es¡¬ø’q ≈£î&Ü |ü+|”DÏ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+ #·˝Ò<äHêïs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T eTT*π> qø£ÿô|’ ‘ê{Ϻ|ü+&ÉT #·+<ä+>± ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\qT <ë<ë|ü⁄ e+<ä ¬s≥T¢ ô|+∫ ¬s’‘·T\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚j·T&É+ #ê˝≤ <ës¡TDe÷Hêïs¡T. 60

dü+e‘ê‡sê\T <ë{Ïq Á|ü‹ e´ekÕj·T ¬s’‘·T\≈£î HÓ\≈£î s¡÷3 y˚\ |òæ+#·qT Á|üuÛÑT‘·«+ e÷+Es¡T #˚dæ ,¬s’‘·T≈£î ø±yê*‡q+‘· ms¡Te⁄\qT 50XÊ‘·+ dü;Û´&ç <Ûäs¡\≈£î Çyê«\Hêïs¡T. ¬s’‘·T b˛s¡T u≤≥ ..n>∑düTº 1 qT+&ç 8 e ‘˚~ es¡≈£î sêÁwüº+˝À ¬s’‘·Tdü+|òüT+ n<ä«s¡´+˝À ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T õ˝≤¢˝À 6e ‘˚~Hê ñ<äj·T+ |ü‹Ôø=+&É ˝À <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T y˚\ eT+~‘√ u≤Ø m‘·TÔHê ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ sêkÕÔs√ø√qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, nq+‘·s¡+ ndüŒ] øÏ #˚s¡Tø√ì ¬s’‘·T\≈£î Çyê«*‡q ÇHé|üP{Ÿ dü;Û‡&ç ì u≤´+ø£s¡T¢ ìs¡¢ø£å´+ô|’ u≤Ø m‘·TÔHê <äsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. nø£ÿ&É qT+&ç Ä<√ì øÏ #˚s¡Tø√ì m$Tà>∑q÷s¡T, Ä\÷s¡T, Ä<√ì ÁbÕ+‘ê\˝À e⁄qï m˝Ÿm˝Ÿdæ, ôV≤#Ym˝Ÿdæ, >∑Ts¡Tsê|òüTy˚+Á<ä, |ü⁄*ø£qTeT Áu≤+#Y ¬øHê˝Ÿ \≈£î »]–q n$˙‹ô|’ ÄsY&çz ø±sê´\ j·T+ m<äT≥ <äsêï ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø√&ÉTeT÷s¡T ≈£î #˚s¡Tø√ì ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø± eTìøÏ ¬s’‘·Tb˛s¡Tu≤≥ ≈£î dæ|æ◊ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T sêeTø£èwüí n<ä«s¡´+˝À õ˝≤¢qT+&ç eTVü≤ãTuŸq>∑sY≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ eT+&É\ düVü≤j·T ø±s¡´<ä]Ù m+.»>∑BXŸ, |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù m+.qsê‡sêyé ,m◊yÓ’m|t eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.X‚KsY,dæ<ä›,Äs¡TDY ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± s¡øå±u+<ÛäHé y˚&ÉTø£\T bÕ´|æ*, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ s¡øå±+ã+<ÛäHé y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. H˚qT MT≈£î s¡ø£åHê≈£î, ˙e⁄ s¡ø£å nì eTq Ç<ä›s¡+ ø£*dæ s¡ø£å. Væ≤+<ä÷e⁄\ dü+Á|ü<ëj·TyÓTÆq |ü+&ÉT>∑ nqï #Ó˝…¢fi¯¢ Áù|eT ø=s¡≈£î s¡ø£å nH˚ |ü<äeTT s¡øÏå+#·Tyê&ÉT. #Ó˝…¢\T s¡øÏå+#·T >∑\ nqïj·T´ Áù|e÷qTã+<Ûä+ eTT&ç|ü&˚ ˙{Ï |ü<ë\˝À eTq Væ≤+<ä÷ dü+düèÿ‹øÏ ÄqyêsTTr>± edüTÔqï Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à |ü+&ÉT>∑\qT |ü≥ºD+˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·«, Á|üy˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î sêF ø£{Ϻ $TsƒêsTT\T |ü+∫, sêF |ü+&ÉT>∑qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡T. Ä\÷s¡T˝À... Ä\÷s¡T |ü≥ºD+˝À >∑Ts¡Tyês¡eTT sêF\ |ü+&ÉT>∑ n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ùdïVü‰ìøÏ, nqï<äeTTà\ nqTsê>±ìøÏ >∑Ts¡TÔ>± k˛<äØ eTDT\T nqï Vü≤kÕÔ\≈£î sêF\qT ø£{Ϻ nqï<äeTTà\ Áù|e÷qTsê>±\≈£î bÕÁ‘·T\j·÷´s¡T. Á>±MTDT\T ≈£L&Ü á |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ ø√e&ÉeTT $X‚wüeTT. bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ôd\e⁄ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ $<ë´]úì\T sêF\qT ø£&ÉT‘·÷ dü+‘√wü+>± |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

dü+Á|ü<ëj·Tã<äΔ+>± ªeTq>∑T&çμ lXË’\+, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : y˚<ädü+düèÿ‹, Væ≤+<ä÷<Ûäs¡à+, Ä\j·T dü+Á|ü<ëj·T+ yÓT<ä˝…’q n+XÊ\ô|’ düe÷»+˝À eT]+‘· ne>±Vü≤qqT ø£*–+#˚+<äT>±qT, ÁXÊeD bÂs¡í$Tì |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì >∑Ts¡Tyês¡+ eTq>∑T&ç ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêh<˚yê<ëj·T XÊK eT]j·TT ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúqeeTT\yês¡T dü+j·TTø£Ô+>± s¡÷b˛+~+∫q Á|üD≤[ø£qT nqTdü]+∫ ãT<Ûäyês¡eTT kÕj·T+ø±˝≤ìπø Ä\j·T ÁbÕ+>∑D≤qï+‘ê Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<䛑√ X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+#·&É+ »]–+<äì ø±s¡´ìsê«Vü‰≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ lkÕ«$T neTàyês¡¢ ÁbÕ‘·:ø±\ |üP»\q‘·+‘·s¡+ Ä\j·T eTVü‰<ë«s¡+ m<äTs¡T>± lkÕ«$T neTàyês¡¢ ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\qT y˚+#˚ãT#˚sTT+∫ $X‚wü+>± n]Ã+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. ‘·s¡Tyê‘· ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúqeTT\yês¡T |ü+|æq q÷‘·q eÁkÕÔ\qT ≈£L&É \|òüTT $<Ûëq+˝À |üPõ+∫ XÀuÛ≤j·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+∫ lkÕ«$TneTàyês¡¢qT |ü\¢øÏ˝À ñπs–+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±], <Ûäs¡àø£s¡Ô\ eT+&É* düuÛÑT´\T j·T\¢eT+<ë¬s&ç¶, düeTTÁ<ë\ ø£èwüíeT÷]Ô, leTsƒ¡+ $s¡÷bÕø£åj·T´kÕ«$T, ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúqeTT\yês¡T |ü+|æq s¡øå± ø£+ø£D≤\‘√ XÀuÛ≤j·÷Á‘·qT Ä\j·T dæã“+~, <˚ekÕÔHê~Ûø±s¡T\T |ü\Ts¡ø±\ |üP\|ü⁄cÕŒ\T ‹s¡TeT\ nqTdü]+#ês¡T.


|üPs¡í≈£î+uÛÑ+‘√ ø£˝…ø£ºsY≈£î kÕ«>∑‘·+ dü+düÿè‹ì, düHê‘·q <Ûäsêïìà bÕ{Ï+#ê*: ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶

ø£s¡÷ï\T, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü»˝À¢ HÓ’‹ø£ $\Te\‘√ bÕ≥T uÛÑøÏÔ uÛ≤yêìï ô|+b˛+~+#˚+<äT≈£î ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+, m+&√yÓT+{Ÿ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï eTq>∑T&ç ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“+>± q>∑s¡+˝Àì z˝Ÿ¶ {ÖHé ÁbÕNq q>∑πsX¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·÷ìøÏ e∫Ãq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ.düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶øÏ y˚<ä|ü+&ç‘·T\T |üPs¡í≈£î+uÛÑ+‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ lyÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T »qàqø£åÁ‘·+ nsTTq ÁX¯eD≤qø£åÁ‘·j·TTø£Ô ÁXÊeD bÂs¡í$Tì |ü⁄s¡wüÿ]+#·T≈£îì {Ï{Ï&ç õ˝≤¢ yê´|üÔ+>∑ ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡«Væ≤düTÔqï eTq>∑T&ç ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì q>∑πsX¯«s¡ kÕ«$T, neTàyês¡¢≈£î ø£˝…ø£ºsY |üP»\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ m+&√yÓT+{Ÿ ndæôdº+{Ÿ ø£MTwüqsY lìyêdüT\T, Ä\j·T y˚<ä|ü+&ç‘·T\T ø£eT\Hê<∏ä X¯s¡à, nq+‘·sêeTX¯s¡à s¡|òüTT, Ä\j·T

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, Ä>∑düTº 3, 2012

m–®≈£L´{Ïyé Ä|ò”düsY dü‘·´Hêsêj·TD‘√ ø£\dæ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶, n&çwüq˝Ÿ C…dæ sêeTkÕ«$T, &çÄs√« y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø£MTwüqs¡T eT÷]Ô, e´ekÕj·T XÊK C…&ç sƒê≈£LsY Hêj·Tø˘, &ç|æÄsYz ‹eTà|üŒ, _d” ø±s√ŒπswüHé Ç&ç Hê>∑eTTìøÏ XÊ\Te\T ø£|æŒ |òüTq+>± dü‘·ÿ]+∫ ø£+ø£D≤\T ø£{Ϻ kÕ«$T neTàyês¡¢ Á|ükÕ<äeTT\qT ≈£L&Ü n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh yê´|üÔ+>± {Ï{Ï&ç, m+&√yÓT+{Ÿ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À eTq>∑T&ç ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ+<äì, Bìï õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ô|<ä›\T, |æ\¢\T ≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± <˚yê\j·÷\≈£î e∫à eTq dü+düèÿ‹, düHê‘·q <Ûäsêàìï bÕ{Ï+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±\ Áø£y˚TD >∑T&çøÏ yÓ[¢ <˚e‘·\qT <ä]Ù+#·T ø√e&É+ eT]∫ b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ {Ï{Ï&ç yês¡T á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡>∑T‘√+<äì, n+<äs¡÷ bÕ˝§Zì eTq HÓ’‹ø£ $\Te\qT #ê{Ï #ÓbÕŒ\ì ø£˝…ø£ºsY õ˝≤¢ Á|ü»\qT ø√sês¡T. n+q+‘·s¡+ Ä\j·T|üPC≤s¡T\T Ä\j·T+ Á|üø£ÿq Á&Ó’H˚J, <˚yê\j·T kÕ¢uŸ ©¬øJ, <ä«»düú+uÛÑ+ ‘·~‘·s¡ düeTdü´\T ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. yÓ+≥H˚ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~+∫ Á¬&H˚õ düeTdü´\qT #·÷&Ü\ì q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø£MTwüHé eT÷]Ô, kÕ¢uŸ ©πøJ |üqT\qT m+&√yÓT+{Ÿ ndæôdº+≥T ø£MTwüqs¡T yÓ+ø£fÒX¯«s¡¢qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, q>∑s¡bÕ\ø£dü+düú n~Ûø±s¡T\T, m+&√yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T, |üPC≤s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTq>∑T&ç dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·÷˝À¢ |üP»\T ø=*$T>∑T+&É¢, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ø=*$T>∑T+&É¢ ø=+&ÉMT<ä ñqï l\ø°Îqs¡dæ+Vü≤kÕ«$T Ä\j·T+˝À eTq>∑T&ç dü+<äs¡“+>± |òüTq+>± |üP»\T ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ǡ eT~›˝Ò{Ï, ne⁄≈£î ǡ $.ãT&ɶqï, &ç$»Hé ø√Ä]¶H˚≥sY k˛eTX‚KsY bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ k˛eTX‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚yê<ëj·TXÊK, {Ï{Ï&ç Ä<Ûä«s¡´eTTq eTq &ç$»Hé˝À yÓTT‘·Ô+ 63 <˚yê\j·÷\≈£î kÕ«$Tyê]øÏ eÁkÕÔ\T, Ns¡\T, ø£+ø£D≤\T, ≈£î+≈£îeT, |üdüT|ü⁄ {Ï{Ï&ç ‘·s¡T|ü⁄q &ç$»Hé nìï <˚yê\j·÷\≈£î n+~+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ]f…ÆsY¶ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT qs¡dæ+VüQ&ÉT, {°#·sY Hêsêj·TD ¬s&ç¶, bÕ|æ¬s&ç¶, |üPC≤] sê|òüTej·T´, düTã“ ÁøÏwüí ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, Á>±eTÁ|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

MTsê®|ü⁄s¡+˝À ‘·*¢bÕ\ yês√‘·‡e+ ø=*$T>∑T+&É¢, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì MTsê®|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡s Hê&ÉT ‘·*¢bÕ\ yês√‘·‡yêìï kÕúìø£ n+>∑Hé yê&û πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô s¡+>∑eTà, n+>∑Hé yê&û ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T |æ.uÛ≤s¡r Ä<Ûä«s¡´eTTq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓ÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ _&ɶ Äs√>∑´+>± m<ä>∑&ÜìøÏ eT]j·TT yê´<ÛäT\T sê≈£î+&É s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ Äs¡T HÓ\\ ì+&˚ es¡≈£î •X¯óe⁄ ‘·*¢bÕ\T n+~+#·&É+ m+‘√ nedüs¡+ nHêïs¡T. Äs¡T HÓ\\ ‘·s¡Tyê‘· ‘·*¢ bÕ\‘√ bÕ≥T |òüTHêVü≤s¡+ n+~+#·e#·TÃqì dü÷∫+#ês¡T. á <äX¯˝À ‘·*¢bÕ\jÓTTø£ÿ ÁbÕeTTK´‘·ô|’ ‘·\T¢\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+<äì á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n+>∑Héyê&û Äj·÷ sêeT\ø£åàeTà, ñbÕ<Ûë´j·TT\T s¡e÷<˚$, »j·Tq‘Y nuÒBHé, Á>±eT+˝Àì ∫qï |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, >∑s¡“¤e‘·T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·Te÷? e´_Û#ês¡ >∑èVü≤e÷? j·T<Û˚#·Ã¤>± ø√s¡Tº Äes¡D˝ÀH˚ sêdü©\\T e´_Û#êsêìï eè‹Ô>± mqTï≈£îqï ∫Hêï] Áù|ø£åø£ bÕÁ‘· eVæ≤düTÔqï b˛©düT\T ø√s¡Tº, düuŸC…’˝Ÿ, <ä÷s¡yêDÏ πø+Á<ä+, düuŸ]õdüºsY, Áf…»Ø ø±sê´\j·÷\ eT<Ûä´H˚ e´_Û#ês¡+ Ä<√ì {ÖHé, Ä>∑düTº 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºD+˝Àì <ë<ë|ü⁄ 10 Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú ø±sê´\j·T+˝À j·T<Û˚Δ#·Ã>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï e´_Û#ês¡+. |ü≥º|ü>∑˝Ò ø=qkÕ>∑T‘·Tqï e´_Û#êsêìï n]ø£≥º&É+˝À $|òü\+ #Ó+~q b˛©dt n~Ûø±s¡T\T. |òüTÀsêìï #·÷&É˝Ò+ u≤uÀjYT... n+≥T yÓTTs¡ô|≥Tº≈£î+≥Tqï #˚‹ eè‹Ô<ës¡T\T, ∫qï yê´bÕs¡<ës¡T\T. ¬s+&Ée eTT+u≤jYT>∑ Á|üdæ~› #Ó+~q Ä<√ì |ü≥ºD q&çu§&ÉT¶q e´_Û#ês¡ sêdü©\\T yÓ\T>∑T #·÷XÊsTT. |ü≥ºD+˝À ì‘·´+ s¡B›>± ñ+&˚ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé, ¬s’‘·T ãC≤sY, b˛kÕº|ò”dt, <ä÷s¡yêDÏ ø±sê´\j·T+, <ä÷s¡<äs¡ÙHé ø±sê´\j·T+, ø√s¡Tº, n–ï e÷|üø£ πø+Á<ä+, Áf…»], düuŸ C…’\T, düuŸ ]»düºsY, Çdæ« b˛©dt ùdºwüHé, ¬syÓq÷´ uÛÑeHê\ ø±sê´\j·T+ eT<Ûä´q ø=+<äs¡T eTVæ≤fi¯\T ø=qkÕ–düTÔqï e´_Û#ês¡ yÓ’q$T~.... m+<äs√ ne÷j·T≈£î\T ‘·eT |üqT\ ì$T‘·Ô+ |ü≥ºD≤ìøÏ #˚s¡Tø=qï yê] J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&˚+<äT≈£î |ü≥ºD+˝À <ë<ë|ü⁄ 15 eT+~ eTVæ≤fi¯\T ø£s¡÷ï\T, m$Tà>∑q÷sY, Ä\÷s¡T, |ü‹Ôø=+&É ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç |ü≥ºD≤ìøÏ e∫à |ü≥ºDyêdüT\ì e´_Û#ês¡ ñ#·TÃ˝À ~+|æ ne÷j·Tø£ J$‘ê\qT ã* #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›eTj·÷´s¡T. ¬s’‘·T\T, j·TTe≈£î\T ‘·eT‘·eT nedüsê\ ì$T‘·Ô+ yÓfi¯óÔqï düeTj·T+˝À e´_Û#ês¡ eè‹Ô˝À ñqï eTVæ≤fi¯\T j·TTe≈£î\˝À ñqï |ü⁄s¡Twü‘ê«ìï ¬s#·Ãø=fÒº $<Ûä+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê]ì e´_Û#ês¡+ nH˚ }_Û˝À ~+ù|düTÔHêïs¡T. e´_Û#êsêìøÏ Á|ü‘˚´ø£ düú\+>± eTVæ≤fi¯\T <ä÷s¡<äs¡ÙHé πø+Á<ä+ e<ä› ìj·T$T+∫q q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeHêìï ‘·eT e´_Û#ês¡ >∑èVü≤+>± e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. bÕeTT ø±≥T y˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›yÓTÆq≥T¢ e´_Û#ês¡ eTVæ≤fi¯\T Äø£s¡¸D°j·T+>± n\+ø£]+#·Tø=ì eT<äyÓTøÏÿq eT>∑BÛs¡T\qT Çø£ÿ&˚ ñHêï+ s¡+&û... n+≥÷ yê]ì |æ\Tdü÷Ô ‘·eT yÓ÷EqT rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Áø=‘·Ô>± ìj·T$T+∫q ø±sê´\j·T+ ˝Ò<ë <ä÷s¡<äs¡ÙHé πø+Á<ä+ e<ä›qTqï #ê≥Te÷≥T #Ó≥Tº\ e<ä› ãVæ≤s¡+>∑ e´_Û#ês¡+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. e´_Û#êsêH˚ï eè‹Ô>± mqTï≈£îqï 15 eT+~øÏ ô|’>± eTVæ≤fi¯\T Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\qT e´_Û#ês¡ >∑èVü‰\T>± e÷πsÃ+<äT≈£î {≤¬sZ{Ÿ #˚dæ mqTï≈£îHêïs¡T. e´_Û#ês¡ }_Û˝À ∫≈£îÿ≈£îqï ∫Hêï] n|üŒ{Ïπø ø=qkÕ–düTÔqï ‘√{Ï eTVæ≤fi¯\ e´_Û#êsêìï #·÷dæ, nuÛÑ+X¯óuÛÑ+ ‘Ó*j·Tì eTT≈£îÿ|ü#·Ã˝≤s¡ì ∫Hêïs¡T\T ≈£L&Ü e´_Û#ês¡ e\˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïs¡T.

$esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ Ä ∫Hêï] ù|s¡T U≤C≤u≤qT, ej·TdüT‡ 13 dü+e‘·‡sê\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T á eT<Ûä´ø±\+˝ÀH˚ ø£qTïeT÷XÊs¡T. B+‘√ njÓ÷eTj·T+˝À |ü&çq ∫Hêï] ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À Ä ∫Hêï], s√E >∑&Éeø£ Äø£*‘√ n\eT{ÏdüTÔqï ‘·s¡TD+˝À ø=+<äs¡T ‘√{Ï eTVæ≤fi¯\T JeH√bÕ~Û>±qT, &ÉãT“ dü+bÕ+~+#˚+<äT≈£î >±qT ãVæ≤s¡+>∑ e´_Û#êsêìï kÕ–düTÔqï yê]ì #·÷dæ Ç˝≤+{Ï J$‘·+ Çø£ #ê\qT≈£î+<√...@yÓ÷...? 5 HÓ\\ ÁøÏ+<ä≥ Ä ∫Hêï] U≤C≤u≤qT ≈£L&Ü á e´_Û#êsêH˚ï eè‹Ô>± mqTï≈£î+~. eT]ø=+<äs¡T eTVæ≤fi¯\T yê] dæú‹>∑‘·T\ |ü]dæú‘·T\ y˚Ts¡≈£î <ë<ë|ü⁄ 15 eT+~ eTVæ≤fi¯\T ô|’ã&ç e´_Û#êsêH˚ï eè‹Ô>± uÛ≤$+∫ J$düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT>∑yêfi¯ó¢ yÓ÷E rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î e∫à yês¡T ‘·eT‘√ uÒs¡e÷&ç ˇø=ø£ÿs¡T s¡÷.200 qT+&ç s¡÷.300 es¡≈£î uÒs¡+ ≈£î~s¡TÃ≈£îì e´_Û#ês¡+ #˚düTÔ s√E≈£î eTT>∑TZs¡T ˝Ò<ë q\T>∑Ts¡T‘√ e´_Û#·]+∫ s¡÷.800\ qT+&ç s¡÷.1000 es¡≈£î s√E dü+bÕ~düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. e´_Û#êsêìï eè‹Ô>± mqTï≈£îqï eTVæ≤fi¯\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+<äø£b˛sTTq ‘·eT J$‘·+‘√ #ê*+#˚+<äT≈£î uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç~˝≤ ø=qkÕ–+#·≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î, n˝≤π> ãVæ≤s¡+>∑ e´_Û#êsêìï #ê*+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T }s¡T ãj·T≥ Á|ü‘˚´ø£ >∑èVü‰\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‘·T\T ÇùdÔ ãVæ≤s¡+>∑ e´_Û#êsêìøÏ dü«dæÔ |ü*≈£î‘êeTì q÷´dt˝…’HéqT ø√sês¡T. ‘·<ë«sê j·TTe‘·≈£î, yê´bÕs¡<ës¡T\≈£î, Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\ ñ<√´>∑T\≈£î ‘·eT e\¢ m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ñ+&Éeì, n+‘˚ø±≈£î+&É e´_Û#·]+#ê\H˚ ñ<˚›XÊìï ø£*–q yêπs ‘·eTT ìyêdü+>± m+#·T≈£îqï >∑èVü‰\≈£î sê>∑\T>∑T‘ês¡ì yês¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T..... ãVæ≤s¡+>∑ Á|ü<˚XÊ\˝À e´_Û#ês¡+ ø=qkÕ–düTÔq+<äTq, e´_Û#ês¡T\ dü+bÕ<äq <√#·T≈£îH˚+<äT≈£î

dü«#·Ã+<ä dü+düú˝À |üì #˚düTÔqï ÄXÊes¡ÿs¡T¢ e´_Û#ês¡T\≈£î nedüs¡yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&çq ìs√<Ûé\qT ‘·eT e<ä›≈£î e∫à |ü+|æD° #˚düTÔ ~q dü+bÕ<äq˝À 10 XÊ‘·+ Çyê«\ì yês¡T &çe÷+&é #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. <ä÷s¡<äs¡ÙHé Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±] lìyêdüT\T düŒ+<äq : ãVæ≤s¡+>∑ e´_Û#ês¡+ ø=qkÕ–düTÔqï yê]ì ‘·eT e+‘·T ø£èwæ>± e´_Û#ê]≈£î\qT u…~]+∫q|üŒ{Ïø° e÷q≈£î+&É, n˝≤π> ø=qkÕ–düTÔqï yê]ô|’ n~Ûø±s¡T\T ø£]ƒq+>± •øÏå+∫ Ç˝≤+{Ï yê] qT+&ç ne÷j·Tø£ Á|ü»\T e´_Û#ês¡+ #˚j·T&É+ <ë«sê uÛÑj·T+ø£s¡ yê´<ÛäT\T k˛øÏ ‘·eT J$‘·ø±\ìï eT<Ûä´ ej·TdüT‡˝ÀH˚ ‘Ó+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ne÷j·Tø£ Á|ü»\ J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘·Tqï e´_Û#ês¡ eTVü≤fi¯\ô|’ b˛©düT\T <äèwæ˜ kÕ]+∫ »s¡T>∑T‘·Tqï |òüTÀsêìï n]ø£{≤º\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º $$<Ûä s¡+>±\˝À |üì #˚dü÷Ô Jeq+ kÕ–düTÔqï |ü\Te⁄s¡T ás¡Dí, >∑|òüPsY, uÛ≤cÕ, yÓ+ø£fÒXŸ\T Ms¡+‘· ‘·eT #˚‹eè‹Ô ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ñ<äj·÷H˚ï ‘·eT ‘·eT cÕ|ü⁄\qT rdæ |üqT\T #˚düT≈£î+≥T+&É>± e´_Û#ê]≈£î\T Äj·÷ |ü]düsê\˝À ãVæ≤s¡+>∑+>± ø=qkÕ–düTÔ+fÒ, düuÛÑ´düe÷»+ dæ>∑TZ‘√ ‘·\ ~+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± ñ+<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |òüTÀsêìï #·÷&É˝Òø£ Äj·÷ XÊK\ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î b˛©düT\≈£î |ü\Te÷s¡T¢ ‘Ó*|æHê »s¡T>∑T‘·Tqï á |òüTÀsêìï Äù|+<äT≈£î b˛©düT\Tø±ì, n~Ûø±s¡T\T ø±ì m+<äT≈£î #=s¡Te #·÷|üfÒ¢<äqï Á|üX¯ï\T |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$düTÔ+<äì nø£ÿ&˚ e´bÕs¡+ kÕ–düTÔqï yês¡T nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T »s¡T>∑T‘·Tqï |òüTÀsêìï Äù|+<äT≈£î #=s¡e rdüTø=ì ‘·>∑T #·s¡´\T #˚|ü≥ºe\dæ+~>± ø√sês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ks¡÷®s¡≈£î uÛÑ˝Ò –sêø° ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 1, düTes¡íyês¡Ô: s¡+C≤Hé e÷dü+˝À n‹ ÁbÕ<Ûëq´yÓTÆq Ks¡÷®s¡ |ü+&É¢ ø=qT>√\T‘√ uÒ>∑+ãC≤sY e÷¬sÿ{Ÿ, $$<Ûä e÷¬sÿ{Ÿ ≈£L&Éfi¯ó¢ ø=qT>√\T <ës¡T\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·THêïsTT. á e÷dü+˝À eTTdæ¢eTT \T kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯˝À¢ $s¡$T+#˚ ñ|üyêdü Bø£å˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï>± Ks¡÷®s¡ |ü+&É¢πø m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔs¡T. Ks¡÷®s¡ |ü+&ÉT¢ rdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘˚ Ç‘·s¡ |òü˝≤\qT rdüT≈£î+{≤s¡T. Ks¡÷®s¡˝À b˛wüø£ $\Te\T m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ ‘√ M{Ï <ë«sê X¯ØsêìøÏ n<äq|ü⁄ X¯øÏÔ düeT≈£L s¡T‘·T+~. á e÷dü+˝ÀH˚ M{Ï $Áø£j·÷\T CÀs¡T>± }|ü+<äT≈£î+{≤sTT. B+‘√ sêÁwüº+ ˝ÀH˚ ø±ø£ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\, <˚XÊ\ qT+∫ ~>∑TeT‘·T\T ø=qkÕ>∑T‘·T+{≤sTT. >∑‘˚&Ü~ ø£+fÒ á kÕ] &çe÷+&é u≤>± ô|]–+<äì uÒ>∑+ãC≤s¡T e÷¬sÿ{Ÿ yê´bÕs¡düTÔ\T n+≥T Hêïs¡T. Ks¡÷®s¡ |ü+&ÉT¢ Çsêø˘, ÇsêHé, ≥Øÿ, bÕ\d”ÔHê ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ m≈£îÿe>± ~>∑TeT‹ ne⁄‘·T+{≤j·Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eTq<˚X¯+˝À ø£sêí≥ø£, eTVü‰sêÁwüº, sê»kÕúHé, yÓTÆdü÷sY˝À ≈£L&Ü Ç$ \_ÛkÕÔsTT. nsTT‘˚ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îqq Ks¡÷®s¡ |ü+&É¢qT q>∑s¡+˝À ∫s¡T yê´bÕs¡T\T, ‘√|ü⁄&ÉT ã+&É¢ yê´bÕs¡T\T ø√qT>√\T #˚dæ $Áø£sTTdüTÔ+{≤s¡T. ñ|üyêdü Bø£å˝À eTVü≤à<é Á|üeø£Ô ≈£L&Ü yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûë q´+ M{Ïπø Ç#˚Ãyês¡ì, ãØï Ks¡÷®s¡, nC≤« Ks¡÷®s¡qT m≈£îÿe>± rdüT≈£îH˚ yês¡ì KTsêHé #Ó|ü⁄‘√+<äì eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T n+≥THêïs¡T. |üPØ«≈£î\T Ks¡÷®s¡ #Ó≥TºqT eTTdæ¢eTT\ Çfi¯¢˝À ô|+#·T ≈£î+fÒ düTKcÕ+‘·T\‘√ ñ+&˚yês¡ì ô|<ä› \T #ÓãT‘·T+&˚yês¡T. B+‘√ bÕ‘·q>∑s¡+˝À, #ê]àHêsY ÁbÕ+‘·+˝À m≈£îÿe>± ø=qT>√\T #˚düTÔ+{≤s¡T. s¡+C≤Hé e÷dü+ yÓTT<ä\T qT+∫ Ks¡÷®s¡ |ü+&ÉT¢ ø°\ø£ bÕÁ‘·qT b˛wædüTÔ+{≤sTT. ø£qTø£ á HÓ\˝À ø=qT>√\T\T m≈£îÿeXÊ‘·+˝À

ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ yê´bÕs¡T\T, ‘√|ü⁄&ÉT ã+&É¢ ø±]à≈£î\T yê{Ïì $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î ÁX¯<äΔ #·÷|ü⁄‘ês¡T. mH√ï s¡ø±\T.. Ks¡÷®s¡ |ü+&É¢˝À ≈£L&Ü |ü\T s¡ø±\T+{≤sTT. eTq <˚X¯+˝ÀH˚ ø±ø£ ÇsêHé≈£î #Ó+~q dæj·÷, Çsêø˘ #Ó+~q »yê~, ÄC≤«, n+u≤sY, ã]ï, »sêyé Ks¡÷®s¡\T>± ñ+{≤sTT. ø±˙ M{Ï <Ûäs¡\T eTq <˚X¯+˝À <=]πø Ks¡÷®s¡ |ü+&É¢ ø£+fÒ n~Ûø£+>± ñ+{≤sTT. >∑‘˚&Ü~ ø£+fÒ ákÕ] øÏ˝À 20 qT+∫ 30 s¡÷bÕj·T\ô|’H˚ <Ûäs¡\T ô|]>±j·Tì yê´bÕs¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. C≤yê~, dæj·÷, C≤sêyé, n+ãsY Ks¡÷®sê\ <Ûäs¡ øÏ˝À≈£î 1800 qT+∫ 2500 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î ñHêï sTT. eTBHê, eT]j·T+, |üVü‰<é, |üdü˝Ÿ Ks¡÷® sê\T 150 qT+∫ eT÷&=+<ä\ es¡≈£î, ‘·j·T´ uŸ, sê+|òü÷, ÇsêHé e#˚à »s¡T› Ks¡÷®s¡ øÏ˝À s¡÷.140 es¡≈£î ñ+~. »ùV≤<é Ks¡÷®sê\T e÷ Á‘·+ øÏ˝À 50 s¡÷bÕj·T\ qT+∫ ñ+{≤ j·Tì ∫s¡T yê´bÕs¡T\T n+≥THêïs¡T. M{Ï˝À ≈£L&Ü eT÷&ÉT s¡ø±˝…’q

Ks¡÷®sê\T Hêïj·Tì, M{Ï <Ûäs¡ e÷¬sÿ{À¢ øÏ˝À≈£î 50 s¡÷bÕj·T\ô|’H˚ ñ+<äì, m≈£îÿe>± á Ks¡÷®s¡˝Ò neTTà&ÉT b˛‘·THêïj·Tì yê´bÕs¡T\T n+≥THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é‘√ bÕ≥T sêÁwüº+˝Àì nìï õ˝≤¢\≈£î düs¡|òüsê #˚düTÔHêïeTì yê´bÕs¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. b˛wüø£ ÄVü‰s¡+.. Ks¡÷®s¡ |ü+&ÉT¢ eT+∫ b˛wüø±Vü‰s¡+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·Tì yÓ’<äT´\T ‘Ó\T|ü⁄‘·T Hêïs¡T. X¯ØsêìøÏ dü‘·«s¡ ã˝≤ìï düeT≈£Lπsà >∑TD≤ìï Ks¡÷®s¡ ø£*– ñ+≥T+~. Áb˛{°Hé\T 2.5, |æ+&ç |ü<ësêú\T 75.8, |”#·T |ü<ësêú\T 3.9, bÕdüŒs¡dt 50, $≥$THé d” 3, $≥$THé`m 44, ÇqTeTT 7.3, ø±*¸j·T+ 120, ‘˚eT 15.3, ¬s’uÀô|’¢$dt 0.2, ø=e⁄« 0.4 $T*¢ Á>±eTT\ uÀ»´ uÛ≤>∑+ 86 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq ø£*– ñ+{≤sTT. n+‘˚>±ø£ ÇqTeTT, ø±*¸j·T+, bı{≤wæj·T+, $≥$TqT\T, #·¬øÿs¡ eT÷\ø£ |ü<ësêú\T düeTè~Δ>± ñ+&˚ M{Ï˝À |”#·T |ü<ësêú\ XÊ‘·+≈£L&Ü n~Ûø£+>±H˚ ø£*– ñ+≥T+~. Ç$ |üdæ |æ\¢\≈£î, >∑]“¤DT\≈£î, eè<äTΔ\≈£î, n+<ä]ø° Äs√>∑´<ëj·Tø£yÓTÆq$.

X¯óÁø£yês¡+ 3, Ä>∑düTº 2012

kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ê*: CÒd” »>∑Hêï<∏ä+ s¡+>±¬s&ç¶, Ä>∑wüߺ 2 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 15q »]π> kÕ«‘·+ Á‘·´~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+ #˚+<äT≈£î |üø£&É“+~ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì CÒd” »>∑Hêï<∏ä+ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì dü÷Œ]ÔuÛÑeHé˝À b˛©dt, ¬syÓq÷´ Ç‘·s¡ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ«‘·+Á‘·´~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT >∑∫ÃuÖ[˝Àì ôd’ãsêu≤<é b˛©dt Á>ö+&釽À ìs¡«Væ≤düTÔqï+<äTq Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Á>ö+&é˝À »]π> @sêŒ≥¢ìï+{Ïì eTT+<äT>±H˚ #˚düTø√yê\ì X‚]*+>∑+|ü*¢ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ |üì#˚dæ mø£ÿ&É m˝≤+{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ‘·–q @sêŒ≥¢qT #˚j·÷\Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\˝À $<ë´s¡Tú\#˚ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT eTT+<äT>±H˚ ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡ #˚dæ kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e dü÷Œ]Ôì }{Ϻ|ü&ÉT≥≥T¢ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Ç+ø± á y˚&ÉTø£\˝À uÛ≤>∑+>± &ûÄsY&û@, &Ü«e÷, ÄsYMm+, Vü≤Öõ+>¥, md”‡ ø±s√ŒπswüHé, &ûm+n+&éôV≤#Yy√, Vü‰]ºø£\ÃsY, @|”m+◊|”, nÁ–ø£\ÃsY, Ç+&ÉÁd”ºdt, eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT XÊK, $ø£˝≤+>∑T\ Ç‘·s¡ XÊK\T kÕºfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± &ûÄsY&û@, &Ü«e÷, yÓT&çø£˝Ÿ, &ûmdtyÓ, Vü‰]ºø£\ÃsY, m+◊|”, ÄsYJπø, C…mHémHé j·T÷ÄsYm+ XÊK\\T ‘·|üŒìdü]>± X¯ø£{≤\T @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. y˚&ÉTø£\≈£î e#˚à M◊|”\T, n~Ûø±s¡T\≈£î Ç‘·s¡ ÄVü‰«ì‘·T\≈£î, kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î e∫Ãq $<ë´s¡Tú\≈£î ]|òæwt yÓT+{Ÿ n+~+#ê\ì &ûmdty√qT Ä<˚•+#ês¡T. nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, ¬syÓq÷´ dæã“+~ ‘·|üŒìdü]>± Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&ûy√ e÷DÏø±´\sêe⁄, &ûÄsY&û@ |”&û es¡Á|ükÕ<é ¬s&ç¶, #˚yÓfi¯¢ ÄsY&ûy√ s¡M+<äsY ¬s&ç¶, &ûmdty√ q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, &Ü«e÷ |”&û nqTsê<Ûä, b˛©dt n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. s¡ø£åDXÊK≈£î πø{≤sTT+∫q uÛÑ÷eTT\ $esê\T ùdø£]+#ê*: õ˝≤¢˝À s¡ø£åDXÊK≈£î n|üŒ–+∫q uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫ ¬syÓq÷´ ]ø±s¡T¶˝À¢ #˚j·÷*‡q e÷s¡TŒ\T #˚ùd+<äT≈£î M\T>± Äj·÷ nyês¡T¶\ ø±|”\T düuŸ &ç$»Hé $esê\≈£î dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤d”˝≤Δs¡¢≈£î dü‘·«s¡y˚T |ü+bÕ*‡+~>± ôdŒwü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY( Ç+&ÉÁd”ºdt) s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY »>∑Hêï<∏ä+ Ä<˚•+#ês¡T. s¡ø£åDXÊK≈£î πø{≤sTT+∫q uÛÑ÷eTT\ô|’ ùdø£]+∫ n+<äT≈£î ‘·–q qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+∫q nq+‘·s¡+ yê{Ïì n|üŒ–+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° Äj·÷ uÛÑ÷eTT˝À¢ ]ø±s¡T¶˝À¢ Ç+ø± ¬syÓq÷´ XÊK ù|s¡TMT<˚ ñ+≥THêïj·Tì, Ç+<äT≈£î s¡ø£åDXÊK nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. áuÛÑ÷eTT\qT s¡ø£åD XÊK uÛÑ÷eTT\T>± ¬syÓq÷´ ]ø±s¡T¶˝À¢ e÷πsÃ+<äT≈£î M\T>± nedüs¡yÓTÆq düuŸ &ç$»Hé $esê\≈£î dü‘·«s¡y˚T dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢≈£î |ü+|æ ÄÁ|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPs¡ eT+&É\+˝À s¡ø£åDXÊK≈£î πø{≤sTT+∫q uÛÑ÷$TøÏ dü+ã+~+∫q Á|ü‹bÕ<äq\T d”d”m˝Ÿ˝À ‘·>∑T ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì Ä<˚•+#ês¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À |ü]ÁX¯eT\ ôdŒwü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºs¡T ìs¡+»Hé, dü+ã+~Û‘· dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ, s¡ø£åD XÊK n<äq|ü⁄ @ùdº{Ÿ n~Ûø±] Á|üXÊ+‘Y eTH√Vü≤sYÄ&ÉyéT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+ôd{Ÿ øöHÓ‡*+>¥ yÓ+≥H˚ »s¡bÕ* ñqï‘· $<ë´eT+&É* m<äT≥ @;M|” <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 2, düTes¡íyês¡Ô: FsLi|qs…fi N_¨s=÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶Li ¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ æªΩ[μk∂á©´sV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s @–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ ≠sμy˘LÛji xmsLjixtsQª`Ω (G’d¡≠ds{ms) ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s D©´sıªRΩ ≠sμy˘™´sVLi≤R∂÷¡ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsμR∂V»¡ G’d¡≠ds{ms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi©y≤R∂V μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sW™´sVWáVgS C Fy…”¡ZNP[ N_¨s=÷¡Lig`i xmspLRiÚLiVV ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡= DLiÆ≤∂[μR∂¨s @©yıLRiV. ˙xmsLiVVÆ™s[…fi NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ {mns«¡ŸÃ¡\|ms g]≤R∂™´s NSLRifl·LigSÆ©s[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV N_¨s=÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s G’d¡≠ds{ms ©y∏R∂VNRPVáV }msL]‰©yıLRiV. C {mns«¡ŸÃ¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmnsQo©´s N][LÌRiVÕ‹[ xqs\lLi©´s ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s, xmns÷¡ªRΩLigSÆ©s[ ºdΩLRiVˆ ˙xmsLiVVÆ™s[…fi NS¤Õ¡[“¡Ã¡NRPV @©´sVgRiVfl·LigS ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ™yLRi©yıLRiV. μk∂¨sNRPLiªRΩ…”¡NUP NSLRifl·Li ˙xmsÀ≥œ¡ªRΩ*Li ˙xmsLiVVÆ™s[…fi NS¤Õ¡[“¡ ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ª][ NRPV™´sV¯NRP‰™´s≤R∂Æ™s[V©´s¨s, {mns«¡ŸÃ¡©´sV |msLiøyá¨s øR¡W}qsÚ ªy™´sVV xqsz§¶¶¶LiøR¡À‹[™´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y FsLi|qs…fi N_¨s=÷¡Lig`i ¨sLRi*x§¶¶¶fl· æªΩ[μk∂á©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ˙xmsNRP…”¡Liøyá©yıLRiV.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 03-08-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India